روزنامه سایه شماره 2529 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2529

روزنامه سایه شماره 2529

روزنامه سایه شماره 2529

‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫ایران با دیپلماسی پویا‬ ‫از هر فرصتی برای پیشبرد اهدافش استفاده می کند‬ ‫اعطای اولین دکترای فلسفه به یک زن‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1678‬؛ کسـب مـدرک علمـی دکتـرای پـی اچ دی در رشـته‬ ‫فلسـفه توسـط النـا کورنـارو پیسـکوپیا؛ اهـل ونیـز‪ ،‬از دانشـگاه پـادوا به ثبت رسـید‪ .‬او‬ ‫نخسـتین زن در تاریـخ جهـان اسـت کـه در رشـته یادشـده موفـق بـه کسـب مدرکـی‬ ‫نسـطح از یـک موسسـه امـوزش عالـی و معتبـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫درای ‬ ‫وزیـر امـور خارجـه ایـران با اشـاره به سـخنرانی رئیس جمهـوری در‬ ‫اجلاس بریکـس پلاس‪ ،‬گفـت‪« :‬در قالـب دیپلماسـی پویـا‪ ،‬از هـر‬ ‫فرصتـی بـرای پیشـبرد اهـداف ملـی اسـتفاده می کنیـم»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنا؛ حسین امیرعبداللهیان توئیت کرد‪« :‬بریکس‪ ،‬با ظرفیت های‬ ‫بـزرگ و نـگاه مبتکرانـه‪ ،‬نوید بخـش حرکتـی موثر در مسـیر توسـعه و‬ ‫صلـح جهانی سـت‪ .‬رئیس جمهـوری بـا اجابـت دعـوت ریاسـت‬ ‫چیـن بـرای حضـور در اجلاس بریکـس‪ ،‬دیدگاه هـا و ظرفیت هـای‬ ‫کشورمان را تبیین می کنند‪ .‬در قالب دیپلماسی پویا‪ ،‬از هر فرصتی‬ ‫بـرای پیشـبرد اهـداف ملـی اسـتفاده می کنیـم»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 25 1401‬ذوالقعده ‪ 25 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2529‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری در اجالس بریکس مطرح کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫توسع همنهایعدالت؛ عامل گسترشبحران هایجهانی‬ ‫‪8‬‬ ‫داســـتان خریـــد و اجـــاره خانـــه‪ ،‬از جمل ــه‬ ‫اجاره های کهکشانی داستان هایی ســـت کـــه مـــا را به یـــاد قص هه ــای‬ ‫«هزار و یک شـــب» می انـــدازد‪ .‬داســـتانی ک ــه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اب��تکارهای جهانی‬ ‫برای حرکت به سوی شفافیت مالی‬ ‫ً‬ ‫امروزه سـهامداران و سـرمایه گذاران انتظار دارند که بتوانند دقیقا درک کنند یک شـرکت‪،‬‬ ‫نهـاد‪ ،‬موسسـه یـا سـازمان چگونـه دارایی هـا‪ ،‬درامدهـا و بدهی هـای خـود را مدیریـت‬ ‫می کنـد و ایـن انتظـار شـامل کسـانی می شـود کـه می خواهنـد سـرمایه گذاری های خـود را‬ ‫درطول زمان مورد نظارت شفاف قرار داده و عملکرد شرکت را ارزیابی کنند‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫ـرد درامدهـای‬ ‫مـردم و شـهروندان عـادی یـک کشـور نیـز انتظـار دارنـد نسـبت بـه هزین هک ِ‬ ‫دولـت کـه بخشـی ازان توسـط مالیات هـای پرداختـی مـردم تامیـن می شـود‪ ،‬شـاهد‬ ‫گزارشـگری های دقیق و شـفاف مالی باشـند؛ لذا به نظر می رسـد‪ ،‬شـفافیت مالی‪ ،‬بستری‬ ‫مهـم بـرای نیـل به سـوی تعامـل سـازنده شـرکت ها‪ ،‬نهادهـا‪ ،‬سـازمان ها و ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫بحران های مهاجرتی‬ ‫در دوران اخیر‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیسسازمانبرنامه وبودجه‪:‬‬ ‫دولت برای «کنترل تورم»‬ ‫برنامه ریزی کرده است‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد مشاوره و روان شناسی‪:‬‬ ‫زبان رسانه را‬ ‫نباید بست‬ ‫بی عالقگی دانش اموزان به درس‬ ‫نوعی ترک تحصیل عاطفی ست!‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی‬ ‫‪7‬‬ ‫نو‬ ‫بت اول‬ ‫بـه اسـتناد رونوشـت سـند شـماره ‪ 108439‬مـورخ ‪ 1401/02/18‬بـه شـماره شناسـه سـند ‪ 140111454075000012‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪35‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬شرکت خدمات باربری دریایی هدیق ابادان با شناسه ملی ‪ 10420196726‬تمامی ششدانگ شناور صابرین به شماره ثبت ‪20761‬‬ ‫حسـورو فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 3382509482‬صـادره از بندرعبـاس انتقـال قطعـی داده انـد‪.‬‬ ‫بنـدر خرمشـهر را بـه اقـای ایهـان مال ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مراتـب بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون اصلاح قانـون دریایـی ایـران‪ ،‬ا گهـی م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫م الف ‪46‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340382‬‬ ‫اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫علـی صالح ابـادی؛ رئیس کل بانک مرکـزی برای پیگیری انعقاد پیمان های‬ ‫پولی دو یا چندجانبه‪ ،‬به یکی از کشـورهای مهم سـفر می کند‪.‬‬ ‫بررسی روند و احصاء چالش ها در اجرای‬ ‫پروژه های زیربنایی و تجهیزاتی بندر امیراباد‬ ‫‪7‬‬ ‫گفت وگو با فرشاد فرهادپور؛‬ ‫نویسنده و کارگردان‬ ‫نمایش«سلسله گاوباریان»‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫هوشمندسازی یارانه ارد و نان‬ ‫در ایستگاه های پایانی‬ ‫اج ــرای مرحل ــه اول ط ــرح هوشمندس ــازی یاران ــه ارد و‬ ‫نــان در تهــران طبــق اعــام حشــمت اهلل عســگری؛ معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار تهــران از ‪ ۳۰‬خــرداد‬ ‫شــروع شــده اســت‪ .‬محمــد قربانــی؛ معــاون برنامه ریــزی‬ ‫و ام ــور اقتص ــادی توضی ــح داد؛ در ته ــران ح ــدود ‪ ۹۰۰۰‬‬ ‫پــوز بــه نانوایــی داده شــده و پروســه خریــد دراین فراینــد‬ ‫نش ــکل اس ــت ک ــه خری ــد ن ــان ب ــا کارت بانک ــی ف ــرد‬ ‫به ای ‬ ‫یشــود و بــه کــد ملــی ان شــخص متصــل اســت‬ ‫انجــام م ‬ ‫ً‬ ‫یخــرد مبلــغ ان به انــدازه‬ ‫‪۱۰‬ق ــرص نــان م ‬ ‫مث ــا ا گ ــر کس ــی ‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫همیــن مبلغــی کــه ا کنــون بــرای نــان پرداخــت م ‬ ‫از حس ــاب ش ــخص کس ــر و مابه التف ــاوت ان ازطری ــق‬ ‫یش ــود‪ .‬قربان ــی‬ ‫مناب ــع یاران ــه به حس ــاب نان ــوا واری ــز م ‬ ‫طب ــا هوشمندس ــازی ن ــان‪ ،‬مج ــری‬ ‫می گوی ــد؛ درارتبا ‬ ‫وزارت اقتص ــاد اس ــت‪ ،‬ام ــا پیش بین ــی بن ــده این اس ـت که‬ ‫تــا پایــان تیــر طــرح مذکــور در سراســر کشــور انجــام شــود‪،‬‬ ‫‪۸۳‬ه ــزار دس ــتگاه پ ــوز نی ــاز داری ــم ک ــه‬ ‫ب ــرای ایــن کار ب ــه ‬ ‫دس ــتگاه های خاص ــی ب ــوده و البت ــه مباح ــث مرب ــوط‬ ‫ب ــه پش ــتیبانی از ای ــن پوزه ــا بس ــیارمهم اس ــت‪ .‬به گفت ــه‬ ‫مع ــاون برنامه ری ــزی و ام ــور اقتص ــادی وزارت جه ــاد‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح هوشمندســازی ارد در جلوگیــری از قاچــاق‬ ‫ارد و کاهــش ضایعــات نــان بســیارموثر اســت؛ امــا مباحــث‬ ‫ً‬ ‫دیگ ــری وج ــود دارد مث ــا ا گ ــر کارت بانک ــی موردپذی ــرش‬ ‫فقــط کارت سرپرســت خانــوار باشــد امــا شــخص دیگــری‬ ‫از ان خان ــواده بخواه ــد ب ــا کارت خ ــود خری ــد ن ــان را‬ ‫انج ــام ده ــد‪ ،‬چ ــه اتفاق ــی می افت ــد ک ــه مباحث ــی مانن ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش باش ــگاه‬ ‫این موض ــوع درحال بررس ‬ ‫خبرن ــگاران ج ــوان؛ طب ــق ام ــار بنی ــاد مل ــی گن ــدم کاران‬ ‫نت ــن گن ــدم موردنی ــاز کش ــور‬ ‫س ــاالنه ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۱۰.۵‬میلیو ‬ ‫نب ــودن قیم ــت گن ــدم ب ــا ن ــرخ‬ ‫اس ــت ک ــه ب هس ــبب ارزا ‬ ‫جهان ــی ح ــدود ‪ ۳۰‬درص ــد ای ــن گن ــدم از ش ــبکه مص ــرف‬ ‫یس ــازی یاران ــه و ط ــرح‬ ‫یش ــد ک ــه ب ــا مردم ‬ ‫ن ــان خ ــارج م ‬ ‫هوشمندس ــازی ن ــان‪ ،‬مع ــاون وزی ــر اقتص ــاد پیش بین ــی‬ ‫ک ــرده مص ــرف ب ــه پن ــج ت ــا شـ ـش میلیون تن برس ــد ک ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬در‬ ‫بااین وج ــود ‪ ۱.۵‬میلی ــارددالر صرفه جوی ــی م ‬ ‫کن ــار هوشمندس ــازی ارد‪ ،‬کیلوی ــی فروش ــی ن ــان ه ــم در‬ ‫ارتقــای کیفیــت و کاهــش ضایعــات تاثیــر بســزایی دارد کــه‬ ‫طب ــق گفت ــه امرالله ــی مدی ــرکل دفت ــر بازرس ــی و نظ ــارت‬ ‫بــر کاالهــای اساســی وزارت جهــاد طــرح کیلویــی فروشــی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ن ــان در جلس ــه ش ــورای ارد و ن ــان درحال بررس ‬ ‫امرالله ــی می گوی ــد؛ دول ــت ب ــا اج ــرای ط ــرح توزی ــع‬ ‫کیلوی ــی به دنبال ان اسـ ـت که م ــردم ن ــان را ب ــا قیم ــت‬ ‫نطــرح جلــوی‬ ‫مناســب دریافــت کننــد چرا کــه اجــرای ای ‬ ‫کم فروش ــی و گران فروش ــی را می گی ــرد و هیچ گون ــه‬ ‫افزای ــش قیمت ــی ب ــرای م ــردم در ب ــر ن ــدارد‪ .‬عب ــاس‬ ‫ارشــدی؛ مدیــرکل دفتــر غلــه و خدمــات بازرگانــی تهــران‬ ‫یب ــر‬ ‫گف ــت؛ طب ــق تصمی ــم مجل ــس و هیئت دول ــت مبن ‬ ‫یس ــازی یاران هه ــا‪ ،‬کااله ــای اساس ــی مش ــمول‬ ‫مردم ‬ ‫یاران ــه ش ــد ک ــه ن ــان ه ــم مس ــتثنا از این قضی ــه نیس ــت‬ ‫تخ ــوان واحده ــای‬ ‫یک ــه به مح ــض نص ــب کار ‬ ‫به طور ‬ ‫یش ــود ک ــه‬ ‫خب ــازی‪ ۱۵ ،‬درص ــد ب ــر قیم ــت ن ــان اف ــزوده م ‬ ‫نط ــرح‬ ‫ازط ــرف دول ــت ب ــه نان ــوا داده خواه ــد ش ــد و ای ‬ ‫هیچ گون ــه هزینـ ـه ای ب ــرای م ــردم ن ــدارد‪ .‬به گفت ــه او‪،‬‬ ‫نهــای هوشــمند راهــی بــرای جلوگیــری‬ ‫نصــب کارت خوا ‬ ‫از قاچ ــاق ارد اس ــت‪ .‬س ــهمیه ارد واحده ــای خب ــازی‬ ‫برمبن ــای ترا کن ــش ی ــا می ــزان ف ــروش ن ــان تخصی ــص‬ ‫نط ــرح ب ــرای واحده ــای خب ــازی‬ ‫یش ــود و ای ‬ ‫داده م ‬ ‫ای ــن مزی ــت را دارد ک ــه واحده ــا س ــاعات بیش ــتری را ب ــه‬ ‫پخ ــت ن ــان اختص ــاص دهن ــد‪ .‬ارش ــدی می گوی ــد؛ ح ــدود‬ ‫نه ــا ن ــوع ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬واح ــد خب ــازی ک ــه ارد مصرف ــی ا ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬ام ــا در وهل ــه‬ ‫تخ ــوان مجه ــز م ‬ ‫اس ــت ب ــه کار ‬ ‫تخــوان در ‪ ۶۸۰۰‬واحــد نانوایــی نــوع‬ ‫نخســت نصــب کار ‬ ‫ی ــک درحال انج ــام اس ــت ک ــه طب ــق اخری ــن ام ــار بان ــک‬ ‫س ــپه به عن ــوان مام ــور اج ــرای پ ــروژه ‪ ۳۰۰‬دس ــتگاه در‬ ‫س ــطح ش ــهر توزی ــع کردن ــد ک ــه امیدواری ــم ای ــن اتف ــاق‬ ‫هرچه زودت ــر در ته ــران رق ــم بخ ــورد‪ .‬مدی ــرکل دفت ــر غل ــه‬ ‫تخ ــوان‬ ‫و خدم ــات بازرگان ــی ته ــران گف ــت؛ ب ــا نص ــب کار ‬ ‫در واحده ــای نانوای ــی محدودیت ــی در خری ــد ن ــان ی ــا‬ ‫تغیی ــر قیمت ــی ازطری ــق س ــامانه وج ــود ن ــدارد و هم ــواره‬ ‫ته ــای بانک ــی اف ــراد امکان پذی ــر‬ ‫خری ــد ب ــا هریـ ـک از کار ‬ ‫اس ــت‪ ،‬چنانچ ــه ف ــردی بخواه ــد ن ــان را نق ــدی حس ــاب‬ ‫یک ــه کارت س ــوخت ن ــدارد و از کارت‬ ‫کن ــد‪ ،‬همانن ــد فرد ‬ ‫جای ــگاه اس ــتفاده می کن ــد‪ ،‬ای ــن ام ــکان وج ــود دارد‪.‬‬ ‫خریــد نــان ازطریــق ایــن فراینــد بسیارســاده اســت و افــراد‬ ‫ازاین طری ــق ن ــوع ن ــان‪ ،‬کنج ــدی ی ــا س ــاده‪ ،‬نایلک ــس و ‪...‬‬ ‫را انتخ ــاب می کنن ــد و قیم ــت ن ــان ب ــرای اف ــراد همانن ــد‬ ‫نــرخ فعلــی خواهــد بــود‪ .‬عطــااهلل هاشــمی؛ رئیــس بنیــاد‬ ‫مل ــی گن ــدم کاران گف ــت؛ به رغ ــم اهمی ــت کیفی ــت ن ــان در‬ ‫کاه ــش دورری ــز‪ ،‬ام ــا در حلق ــه تولی ــد گن ــدم ت ــا رس ــیدن‬ ‫طب ــا‬ ‫ن ــان ب ــر س ــر س ــفره م ــردم هیچ گون ــه نظارت ــی درارتبا ‬ ‫یش ــود ک ــه همین ام ــر‬ ‫کیفی ــت پخ ــت ن ــان انج ــام نم ‬ ‫بخ ــش اعظم ــی از ضایع ــات را ب هخ ــود اختص ــاص داده‪.‬‬ ‫به گفت ــه او؛ کیلوی ــی فروش ــی اق ــدام مثبت ــی جه ــت‬ ‫یس ــت ک ــه این موض ــوع لح ــاظ‬ ‫جلوگی ــری از کم فروش ‬ ‫اقتص ــادی می توان ــد به نف ــع م ــردم باش ــد‪ .‬وی می گوی ــد؛‬ ‫نه ــای هوش ــمند ب ــر واحده ــای‬ ‫نص ــب کارت خوا ‬ ‫خب ــازی به نف ــع دول ــت‪ ،‬م ــردم و نانوای ــان خواه ــد ب ــود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ضمن ــا یک ــی از مزای ــا این اسـ ـت که ارد موردنی ــاز ن ــان‬ ‫یش ــود و دیگ ــر ص ــرف‬ ‫م ــردم در هم ــان ش ــبکه مص ــرف م ‬ ‫یش ــود‪ .‬رئی ــس بنی ــاد‬ ‫خ ــورا ک دام و طی ــور ی ــا قاچ ــاق نم ‬ ‫مل ــی گن ــدم کاران گف ــت؛ ب ــر کیفی ــت ن ــان فا کتوره ــای‬ ‫مختلف ــی مانن ــد نی ــروی انس ــانی‪ ،‬ن ــوع گن ــدم‪ ،‬ش ــیوه‬ ‫یت ــوان‬ ‫پخ ــت و ماش ــین االت اثرگ ــذار اس ــت‪ ،‬ازایــن رو نم ‬ ‫نه ــای‬ ‫گف ــت ک ــه کیلوی ــی فروش ــی ی ــا نص ــب کارت خوا ‬ ‫هوش ــمند به تنهای ــی ب ــر ارتق ــای کیفی ــت اثرگ ــذار اس ــت‪.‬‬ ‫نه ــای هوش ــمند‬ ‫به گفت ــه او ب ــا اج ــرای نص ــب کارت خوا ‬ ‫در واحده ــای خب ــازی‪ ،‬اف ــراد ن ــان را ب ــا قیم ــت ثاب ــت از‬ ‫یه ــا خری ــداری می کنن ــد و این گون ــه نیس ــت ک ــه‬ ‫نانوای ‬ ‫سوءاس ــتفاده در قیم ــت همانن ــد قب ــل به بهان هه ــای‬ ‫مختل ــف رخ ده ــد‪ .‬علیقل ــی ایمان ــی؛ مدیرعام ــل بنی ــاد‬ ‫ملــی گنــدم کاران گفــت؛ بــا اجــرای طــرح کیلویــی فروشــی‬ ‫ن ــان ب هس ــبب رعای ــت وزن چان ــه‪ ،‬کیفی ــت ن ــان افزای ــش‬ ‫و ضایع ــات به حداق ــل می رس ــد‪ .‬به گفت ــه او‪ ،‬ا گ ــر جل ــوی‬ ‫ضایعــات نــان از فراینــد تولیــد گنــدم تــا رســیدن محصــول‬ ‫نهای ــی س ــر س ــفره م ــردم ازجمل ــه برداش ــت ب ــا کمبای ــن و‬ ‫کامیــون حمــل ارد و پخــت نــان بگیریــم‪ ،‬بــراورد شــده کــه‬ ‫نت ــن در مص ــرف گن ــدم صرفه جوی ــی‬ ‫س ــاالنه دومیلیو ‬ ‫ش ــود‪ .‬مدیرعام ــل بنی ــاد مل ــی گن ــدم کاران گف ــت؛ ب ــا‬ ‫یس ــازی یاران هه ــا‪ ،‬یاران ــه ن ــان مس ــتقیم ب ــه نان ــوا‬ ‫مردم ‬ ‫نه ــای‬ ‫یش ــود ک ــه بااین وج ــود نص ــب کارت خوا ‬ ‫داده م ‬ ‫هوشــمند یــا کیلویــی فروشــی نــان تغییــری در قیمــت یــا‬ ‫محدودی ــت خری ــد ایج ــاد نخواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2529‬‬ ‫اجاره های کهکشانی‬ ‫رئیسسازمانبرنامه وبودجه‪:‬‬ ‫دولت برای «کنترل تورم» برنامه ریزی کرده است‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنامه وبودج ــه گف ــت؛ ب ــا‬ ‫وج ــود تحویل خزان ــه مقروض‪ ،‬دول ــت را بدون‬ ‫اس ــتقراض اداره کردی ــم‪ ،‬ب ــرای کنت ــرل ت ــورم‬ ‫ته ــای جهان ــی‬ ‫ب ــا وج ــود رش ــد ش ــدید قیم ‬ ‫برنام ــه خوب ــی درحال تدوی ــن و اجراس ــت‪ .‬در‬ ‫ادام ــه دیداره ــای رئی ــس س ــازمان ب ــا مراج ــع‬ ‫عظ ــام تقلید؛ «س ــید مس ــعود میرکاظم ــی» با‬ ‫«ایـ ـت اهلل جوادی امل ــی» دیدار ک ــرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مرک ــز اطالع رس ــانی و ام ــور بین الملل س ــازمان‬ ‫برنامه وبودج ــه؛ ایـ ـت اهلل ج ــوادی امل ــی‬ ‫شه ــای دولت‬ ‫دراین دی ــدار بابیان اینک ــه از تال ‬ ‫ب ــرای حل مش ــکالت م ــردم حمای ــت می کند‪،‬‬ ‫یس ــت که‬ ‫گفت؛ ت ــورم و گران ــی یکی از مشکالت ‬ ‫دول ــت بای ــد ب ــرای ان برنام ــه علم ــی منطق ــی‬ ‫ته ــا‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬ایش ــان بااش ــاره به ظرفی ‬ ‫خ ــدادادی کش ــور و وج ــود مردم ــی نجی ــب‪،‬‬ ‫اف ــزود؛ با وج ــود ظرفیت های و امکانات کش ــور‬ ‫سزاوار نیس ــت مردم برای تامین معیشت خود‬ ‫در مضیق ــه باش ــند‪ .‬ایـ ـت اهلل ج ــوادی امل ــی بر‬ ‫به کارگی ــری انس ــان ها درس ــتکار و متخصص در‬ ‫مناس ــب دولت ــی تا کی ــد و تصری ــح ک ــرد؛ وجود‬ ‫مفاس ــد اقتص ــادی ب ــه اعتم ــاد م ــردم و نظ ــام‬ ‫اس ــیب وارد می کن ــد‪ .‬ایش ــان درپای ــان ب ــا بیام‬ ‫اینک ــه به بهب ــود ش ــرایط حل مش ــکالت مردم‬ ‫توس ــط دولت امیدوار اس ــت‪ ،‬گفت؛ دولت باید‬ ‫در حل مش ــکالت م ــردم مصمم و قوی باش ــد‪.‬‬ ‫س ــید مس ــعود میرکاظم ــی نی ــز دراین دی ــدار‬ ‫از برنام ــه دول ــت ب ــرای مه ــار ت ــورم خب ــر داد‬ ‫یه ــای تلنبا رش ــده‬ ‫و گف ــت؛ س ــه عام ــل بده ‬ ‫ته ــای جهان ــی و برخ ــی‬ ‫گذش ــته‪ ،‬رش ــد قیم ‬ ‫تصمیم ــات اقتصادی که طب ــق تکلیف قانونی‬ ‫انجا مش ــده از علل رشد تورم اس ــت‪ .‬وی افزود؛‬ ‫دول ــت س ــیزدهم زمان ــی روی کار ام ــده ک ــه نه‬ ‫خزان ــه خالی بلک ــه خزان ــی مق ــروض و منفی را‬ ‫تحویل گرف ــت‪ .‬معاون رئیس جمه ــوری افزود؛‬ ‫‪ ۶۰‬هزارمیلیاردتومان در خزانه بدون تخصیص‬ ‫مانده ب ــود‪ ۵۳۵ ،‬هزارمیلیاردتومان تعهد خرید‬ ‫اوراق ایج ــاد ش ــده و ‪ ۵۴‬هزارمیلیاردتوم ــان‬ ‫نی ــز تنه ــا در چهارماه پایان ــی دول ــت قب ــل از‬ ‫بان ــک مرک ــزی اس ــتقراض ش ــده ب ــود‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به رش ــد هشـ ـت برابری نقدینگ ــی‬ ‫ط ــی هشت سال گذش ــته‪ ،‬گف ــت؛ یک ــی از‬ ‫ریشـ ـه های ت ــورم چ ــاپ پ ــول و اس ــتقراض از‬ ‫یک ــه این موض ــوع‬ ‫یس ــت درحال ‬ ‫بان ــک مرکز ‬ ‫خ ــط قرم ــز ماس ــت و دول ــت س ــیزدهم کش ــور‬ ‫را هشـ ـت ماه ب ــدون ریال ــی اس ــتقراض از بانک‬ ‫مرک ــزی اداره ک ــرد‪ .‬میرکاظم ــی اضاف ــه ک ــرد؛‬ ‫طب ــق قان ــون دول ــت مکل ــف ب ــه عادالنه کردن‬ ‫یاران ــه کااله ــای اساس ــی ب ــود‪ ،‬چ ــون درعم ــل‬ ‫چی ــزی در قان ــون ب هن ــام ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وجود‬ ‫ته ــای‬ ‫نداش ــت‪ .‬وی بااش ــاره به ادام ــه حمای ‬ ‫ریال ــی یا کاالی ــی از مردم برای جب ــران هزینه ها‪،‬‬ ‫گف ــت؛ کش ــورهایی ک ــه س ــال ها با ت ــورم حدود‬ ‫صفر مواجه بودند با رش ــد ش ــدید قیمت های‬ ‫جهان ــی ب ــا ت ــورم ت ــا ‪ ۲۰‬درص ــد دسـ ـت وپنجه‬ ‫ن ــرم می کنن ــد‪ ،‬چ ــون قیم ــت م ــواد غذای ــی و‬ ‫انرژی رش ــد چندبرابری داش ــته اس ــت‪ .‬معاون‬ ‫رئیس جمه ــوری ادام ــه داد؛ در زم ــان تحوی ــل‬ ‫دول ــت ذخای ــر کااله ــای اساس ــی از ح ــد مجاز‬ ‫بس ــیار پایین تر ام ــده بود ول ــی ا کنون وضعیت‬ ‫ذخای ــر راهب ــردی کش ــور مناس ــب اس ــت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه پارس ــال با تم ــام محدودیت های‬ ‫یه ــای قب ــل بودج ــه عمران ــی به‬ ‫مال ــی و بده ‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزارمیلیاردتومان رس ــید‪ ،‬تا کید کرد؛ برنامه‬ ‫دول ــت تقویت تولی ــد و افزایش صادرات اس ــت‬ ‫کمااینکه در سـ ـه ماه ابتدایی س ــال ت ــراز تجاری‬ ‫کش ــور مثبت و صادرات افزایش خوبی داش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه دول ــت ب ــرای کنت ــرل‬ ‫ت ــورم برنامه ریزی کرده اس ــت‪ ،‬گف ــت؛ انضباط‬ ‫بودج ــه‪ ،‬کاه ــش هزین هه ــای غیرض ــروری و‬ ‫که ــا باجدی ــت‬ ‫کنت ــرل اضافه برداشـ ـت ها بان ‬ ‫دنب ــال خواه ــد ش ــد‪ .‬میرکاظم ــی گف ــت؛ امروز‬ ‫دیگ ــر ش ــاهد م ــرگ روزان ــه ت ــا ‪ ۷۰۰‬نف ــر از مردم‬ ‫دراثر کرونا نیس ــتیم‪ ،‬حتی منابع برای تزریق دز‬ ‫نش ــده است‪ .‬وی از بهبود‬ ‫چهارم وا کسن تامی ‬ ‫وضعی ــت اقتصاد و کنترل تورم خبر داد و افزود؛‬ ‫حه ــای عمرانی‪،‬‬ ‫با کنت ــرل ت ــورم‪ ،‬راه افتادن طر ‬ ‫لش ــدن بخش خصوصی در تولی ــد با اهرم‬ ‫فعا ‬ ‫کردن منابع دولتی‪ ،‬شاهد رشد بهتر اقتصادی‬ ‫خواهیم بود کمااینکه پارس ــال رش ــد اقتصادی‬ ‫تس ــاله به بیش از‬ ‫از میانگین در حد صفر هش ‬ ‫چهاردرصد رس ــید‪ .‬باتوجه به پایان یافتن طرح‬ ‫اص ــاح قیمت ها‪ ،‬انتظار می رود ش ــاخص های‬ ‫تورم ــی ب ــه مح ــدوده ما هه ــای قب ــل بازگ ــردد‪.‬‬ ‫دراین بی ــن‪ ،‬گ ــزارش ت ــورم خردادماه مرک ــز امار‬ ‫به تازگ ــی منتش ــر ش ــد‪ .‬باتوجه به اج ــرای طرح‬ ‫نش ــدن یاران ــه مس ــتقیم ب ــه م ــردم‬ ‫جایگزی ‬ ‫به جای تخصی ــص یاران ــه ارزی ‪ ۴۲۰۰‬به کاالها‪،‬‬ ‫گ ــزارش ت ــورم خ ــرداد متف ــاوت از ماه های قبل‬ ‫ب ــود‪ .‬دراین گزارش اث ــر اصالح قیم ــت کاالهای‬ ‫مش ــمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ( گندم‪ ،‬خ ــورا ک دام‪،‬‬ ‫لبنی ــات و روغ ــن) به طورکام ــل منعکس ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬نکتـ ـه ای ک ــه بیش ازهم ــه در گ ــزارش‬ ‫ت ــورم خردادم ــاه مرکز ام ــار خودنمایی می کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫رش ــد ت ــورم ماهانه خ ــرداد خصوص ــا در بخش‬ ‫یس ــت‪ .‬طب ــق ای ــن گ ــزارش تورم‬ ‫اق ــام خورا ک ‬ ‫ته ــا‬ ‫یه ــا ک ــه اص ــاح قیم ‬ ‫ماهان ــه خورا ک ‬ ‫دراین بخش اجرا ش ــد ب ــه ‪ ۲۵.۴‬درصد رس ــید‪.‬‬ ‫یسـ ـت که ت ــورم اق ــام غیرخورا ک ــی و‬ ‫این درحال ‬ ‫خدم ــات ‪ ۴.۴‬درص ــد ب ــوده اس ــت‪ .‬درمجموع‬ ‫ت ــورم ماهان ــه کل در خردادماه ب ــه ‪ ۱۲.۲‬درصد‬ ‫رس ــید‪ .‬همچنین ن ــرخ تورم نقطـ ـه ای خورا کی‬ ‫از ‪ ۴۹.۴‬درصد ب ــه ‪ ۸۱.۶‬درصد افزایش یافت‪ .‬در‬ ‫دس ــته غیرخورا کی ها و خدمات این ش ــاخص‬ ‫از ‪ ۳۴‬درص ــد در اردیبهش ــت ب ــه ‪ ۳۶.۸‬درص ــد‬ ‫ً‬ ‫در خ ــرداد رس ــید‪ .‬نهایتا ت ــورم نقطـ ـه ای کل از‬ ‫‪ ۳۹.۳‬درص ــد ب ــه ‪ ۵۲.۵‬درص ــد در خردادم ــاه‬ ‫افزای ــش یاف ــت‪ .‬درمجم ــوع ت ــورم س ــاالنه ک ــه‬ ‫میانگی ــن ت ــورم نقطه به نقط ــه ‪ ۱۲‬ماه اخی ــر‬ ‫اس ــت ب ــرای گ ــروه خورا ک ــی از ‪ ۴۹.۲‬درص ــد در‬ ‫اردیبهش ــت ب ــه ‪ ۵۱.۶‬درصد در خ ــرداد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬درمقابل تورم س ــاالنه گ ــروه غیرخورا کی‬ ‫و خدم ــات مس ــیری نزول ــی ب هخ ــود گرف ــت و از‬ ‫‪ ۳۳.۳‬درص ــد در اردیبهش ــت ب ــه ‪ ۳۳.۲‬درص ــد‬ ‫در خ ــرداد کاه ــش یاف ــت‪ .‬دول ــت س ــیزدهم‬ ‫پی ــش از ش ــروع به کار و در ای ــام انتخاب ــات ه ــم‬ ‫وع ــده اص ــاح یاران ــه ارزی ‪ ۴۲۰۰‬تومان ــی را داده‬ ‫نس ــال قبل‬ ‫ب ــود و قصد ان را داش ــت که درهما ‬ ‫نح ــال به دلیل‬ ‫ای ــن وع ــده را عملی کن ــد‪ .‬باای ‬ ‫برخی مالحظ ــات اجرای ــی‪ ،‬اصالح یاران ــه ارزی‬ ‫ً‬ ‫ب ــه بهار امس ــال موک ــول ش ــد‪ .‬نهایتا ب ــا اصالح‬ ‫قیم ــت کاالهای مش ــمول ارز ترجیح ــی‪ ،‬منابع‬ ‫ً‬ ‫حاصـ ـل ازان مس ــتقیما به حس ــاب م ــردم واریز‬ ‫ش ــد تا ق ــدرت خری ــد م ــردم دراثر ای ــن افزایش‬ ‫قیمت ها کاس ــته نش ــود‪ .‬رش ــد قیمت کاالهای‬ ‫مش ــمول ارز ترجیح ــی پ ــس از اج ــرای ط ــرح‪،‬‬ ‫همان موضوع ــی بود که دولت س ــیزدهم برای‬ ‫یک ــردن اث ــر منف ــی ان ب ــر ق ــدرت خری ــد‬ ‫خنث ‬ ‫م ــردم‪ ،‬اق ــدام ب ــه واری ــز یاران ــه ‪ ۴۰۰‬هزارتومان ــی‬ ‫برای س ــه ده ــک پایی ــن و ‪ ۳۰۰‬هزارتومانی برای‬ ‫ش ــش ده ــک بع ــدی ک ــرد‪ .‬دول ــت س ــیزدهم‬ ‫ب هج ــای ت ــداوم سیاس ــت پوپولیس ــتی دول ــت‬ ‫قب ــل در س ــرکوب قیم ــت و ه ــدردادن ذخای ــر‬ ‫یس ــازی قیمت ها و‬ ‫ارزی کش ــور‪ ،‬اقدام به واقع ‬ ‫همچنی ــن جبران اثر رش ــد قیمت ب ــا پرداخت‬ ‫یارانه مس ــتقیم به م ــردم کرد‪ .‬تجربـ ـه ای که در‬ ‫ابت ــدای ده ــه ‪ ۹۰‬اج ــرا ش ــد و عادالنه ترش ــدن‬ ‫یس ــابقه فاصل ــه طبقات ــی و‬ ‫یاران ــه‪ ،‬کاه ــش ب ‬ ‫کاه ــش چش ــمگیر قاچ ــاق از دس ــتاوردهای‬ ‫ان ب ــود‪ .‬باتوج هب ــه پایان یافت ــن ط ــرح اص ــاح‬ ‫ته ــا‪ ،‬انتظار می رود ش ــاخص های تورمی‬ ‫قیم ‬ ‫همچ ــون ماه های قب ــل به مح ــدوده ماه های‬ ‫قب ــل بازگ ــردد‪ .‬ازس ــویی باتوج هب ــه سیاس ــت‬ ‫مس ــئوالن س ــازمان برنامه وبودج ــه در کنت ــرل‬ ‫ش ــدید ت ــراز مال ــی دول ــت‪ ،‬مس ــئله رش ــد تورم‬ ‫ً‬ ‫از ناحی ــه کس ــری بودج ــه عم ــا برطرف ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ازس ــوی دیگر ب ــا کاه ــش س ــرعت رش ــد‬ ‫ش ــاخص های پول ــی‪ ،‬انتظار اف ــت ت ــورم از این‬ ‫ناحی ــه ه ــم وج ــود دارد‪ .‬هرچن ــد رش ــد ت ــورم‬ ‫جهان ــی ناش ــی از تبع ــات جن ــگ اوکرای ــن‪ ،‬کار‬ ‫دول ــت درمقابل هب ــا ت ــورم را تاح ــدودی س ــخت‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫داسـتان خریـد و اجـاره خانـه‪ ،‬از جملـه داستان هایی سـت کـه مـا را‬ ‫به یـاد قصه هـای «هزار و یک شـب» می انـدازد‪ .‬داسـتانی کـه هرگـز و‬ ‫تحت هیچ شـرایطی تمام شـدنی نیسـت و پایـان نـدارد‪ .‬سـرعت افزایـش‬ ‫نـرخ خریـد و اجـاره‪ ،‬به حدی سـت کـه گوئـی در حـال برگـزاری یـک مسـابقه‬ ‫دو ‪ 100‬متـر در کشـور هسـتیم؛ رقابتـی سینه به سـینه کـه در ان موجـران‪،‬‬ ‫هیـچ گاه اجـاره نمی دهنـد مسـتاجران حتـی در جریـان حرکـت انـان بخوابنـد‬ ‫و یـک فاصلـه بعیـد و طوالنـی را ایجـاد کرده انـد تـا مسـتاجران همیشـه د ههـا‬ ‫گام عقب تـر باشـند‪ .‬ا گـر صدهـا مصوبـه و دسـتورالعمل هـم از سـوی مقامـات‬ ‫صـادر و اعلام شـود‪ ،‬گـوش موجـران بدهـکار ایـن حرف هـا نیسـت و نخواهـد‬ ‫ً‬ ‫بـود‪ .‬در دو سـال اخیر و با وجـود حضـور ویـروس منحـوس کرونـا کـه تقریبـا‬ ‫کشـورهای جهـان متاثـر از ان و درگیـر مبـارزه بـا او بودنـد‪ ،‬باز هـم با وجودی که‬ ‫بسـیاری از مسـائل حقوقی‪ ،‬به ویژه مربوط به مالک و مسـتاجر با مصوبه ای‬ ‫جنبـه قانونـی پیـدا کـرد‪ ،‬موجـران نتوانسـتند چـون گذشـته از احـکام تخلیـه‬ ‫بـرای قطـع ارتبـاط و کوتاه کـردن دسـت مسـتاجران بهره منـد شـوند و چنیـن‬ ‫شـد کـه موجـران اجـازه نیافتنـد کـه اجاره بهـا را بیـش از ‪ 25‬درصـد اضافـه‬ ‫کننـد کـه باز هـم موجـران یـا دسـت کم تعـدادی از انـان‪ ،‬هرگـز بـه ایـن مصوبـه‬ ‫گـردن ننهادنـد و بـا عملیـات متقلبانـه و فشـارهای بیش از حـد‪ ،‬مسـتاجران‬ ‫را وادار بـه تخلیـه کردنـد تـا از ایـن راه بتواننـد اجـاره مسـکن را حداقـل‬ ‫ً‬ ‫‪ 50‬درصـد اضافـه کننـد‪ .‬در این میـان قشـر عظیـم مسـتاجر کـه بعضـا از اقشـار‬ ‫حقوق بگیـر هسـتند‪ ،‬وقتـی بـا افزایـش حقوقـی ‪14‬درصـدی‪ ،‬بایـد ‪ 50‬درصـد‪،‬‬ ‫اجـاره بیشـتر بپردازنـد‪ ،‬بسیاری شـان‪ ،‬از شـهرها به سـوی حاشـیه ها رفتنـد تا‬ ‫ً‬ ‫حداقـل بتواننـد مثلا زندگـی کننـد‪ .‬دولت هـا هم تا توانسـتند مصوبـه دارند و‬ ‫مصاحبـه کردنـد و ده هـا دسـتورالعمل بـه بنگاه هـای املا ک ارائـه دادنـد کـه‬ ‫به زعم خـود‪ ،‬قانـون را اجـرا کننـد کـه باز هـم زهی خیال باطـل! در این وضعیت‬ ‫بایـد قـدردان پـاره ای از موجران باشـیم که بـا درک صحیح‪ ،‬خود درگیر مبارزه‬ ‫بـا هزینه هـای بـاالی زندگـی هسـتند؛ امـا شـرط صـواب را همراهـی بـا طبقـه‬ ‫ضعیـف بـدون خانـه دانسـتند و برپایه انصاف‪ ،‬به مسـتاجران فشـار مضاعف‬ ‫نیاوردنـد؛ امـا به راسـتی ایـن مصوبات درد بی درمان نداشـتن خانـه را درمان‬ ‫می کنـد؟ به یقیـن پاسـخ منفی سـت و همچنـان فاصلـه دارا و نـدار یـا فقیـر و‬ ‫غنی‪ ،‬پابرجاسـت و هیچ چشـم انداز روشـنی که افق اینده را برای مستاجران‬ ‫روشـن کنـد‪ ،‬وجـود نـدارد‪ .‬گو اینکـه گرفتـن مالیـات از اما کـن خالـی از سـکنه‪،‬‬ ‫توانسـته اسـت بسـیاری از موجـران را به جهـت تـرس از پرداخـت مالیـات‪،‬‬ ‫بـه این امـر وادار کنـد کـه منـازل خالـی را اجـاره دهنـد‪ ،‬به هـرروی امسـال نیـز‬ ‫هماننـد گذشـته قـرار اسـت‪ ،‬در تهـران مسـتاجران ‪ 25‬درصـد بیشـتر از سـال‬ ‫قبـل اجـاره بپردازنـد کـه ا گـر یـک امـار رسـمی از موجـران گرفته شـود‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ 95‬درصـد انـان بـا ایـن مصوبـه‪ ،‬حاضـر بـه دادن اجـاره نمی شـوند‪ .‬ایـن قبیل‬ ‫موجـران اسـتدالل می کننـد؛ در حالی کـه مـا در تعـدادی از کاالهـا و خدمـات‪،‬‬ ‫شـاهد تورمـی ‪ 50‬درصـدی و متاثـر از ان‪ ،‬حتـی بعضـی از اقلام غذایـی تـا‬ ‫‪ 60‬درصـد و بعضی اوقـات ‪ 100‬درصـد رشـد قیمـت داشـته اسـت‪ ،‬به چه علـت‬ ‫مـا بایـد ‪ 25‬درصـد در تهـران افزایـش اجـاره داشـته باشـیم؟ ملا ک این گونـه‬ ‫سـخنان‪ ،‬سـخت گیری بیش از حـد امـور مالیاتی سـت کـه تصـور می کننـد باید‬ ‫مـردم نسـبت بـه سـال قبـل‪ ،‬مالیـات بیشـتری را مسـتقیم و غیرمسـتقیم‬ ‫بپردازنـد کـه ا گـر ایـن اسـتدالل قـوی می بـود‪ ،‬در حالی کـه افزایـش حقـوق‬ ‫بازنشسـتگان در سـال جاری‪ 10 ،‬درصد بوده اسـت‪ ،‬این گپ یا فاصله عمیق‬ ‫ن اوضا عو احوال نامسـاعد‪،‬‬ ‫لو خـرج را چگونـه بایـد پـر کرد؟ اینـک و در ای ‬ ‫دخ ‬ ‫کاروکاسـبی و عـدم دریافـت حقـوق مناسـب‪ ،‬باعـث شـده کـه سـفره خانـوار‬ ‫بسـیار کوچک تر از گذشـته شـود‪ .‬ارزو می کنیم که به لطف و مرحمت خدای‬ ‫خوبی ها‪ ،‬این قبیل مشـکالت از دامن مردم عزیز و خداجوی ایران اسلامی‬ ‫زدوده شـود‪ .‬امیـن‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫جزئیات حداقل و حدا کثر شهریه مدارس غیردولتی‬ ‫رئیـس سـازمان مـدارس و مرا کـز غیردولتـی و مشـارکت های مردمـی از‬ ‫تصویـب شـهریه مـدارس غیردولتـی خبـر داد و بـه جزئیـات ان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش پانـا؛ احمـد محمـودزاده توضیـح داد؛ شـهریه ثابـت مـدارس‬ ‫غیردولتـی درحال بارگـذاری بـر روی سـامانه مـدارس اسـت و مسـئوالن ایـن‬ ‫مـدارس موظـف هسـتند میـزان شـهریه را دراختیـار خانواده هـا در مـدارس‬ ‫قـرار دهنـد‪ .‬وی بااعالم اینکـه شـهریه ثابـت مـدارس غیردولتـی حداقـل‬ ‫چهارمیلیون تومـان و حدا کثـر ‪ 35‬میلیون تومـان اسـت افـزود؛ شـهریه ثابـت‬ ‫مـدارس طبـق فعالیت هـای اموزشـی و پرورشـی همچنیـن سـاختار فضـا‪،‬‬ ‫تجهیزات و نیروی انسـانی مشـخص و اعالم خواهد شـد‪ .‬معاون وزیر درباره‬ ‫شـهریه فعالیت های فوق برنامه مدارس نیز خبر داد که در مدارس سـه نوع‬ ‫هزینـه وجـود دارد و ایـن هزینه هـا شـامل شـهریه ثابـت‪ ،‬شـهریه فوق برنامـه و‬ ‫هزینه هـای متفرقـه اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه شـهریه فوق برنامـه تـا ‪ 38‬درصـد‬ ‫شـهریه ثابـت تعییـن می شـود گفـت؛ اخـذ ایـن هزینـه بعـد از شـروع سـال‬ ‫ی بـوده و جزئیـات شـهریه مـدارس روی سـایت مشـارکت ها قـرار‬ ‫تحصیلـ ‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 1.7‬شغل به ازای تولید هر خودرو‬ ‫معـاون صنایـع حمل ونقـل وزیـر صمـت‪ ،‬در نخسـتین گردهمایـی‬ ‫نکـردن‬ ‫دانش اموختـگان دانشـگاه صنایـع و معـادن ایـران بـر دانش بنیا ‬ ‫صنعـت خـودرو تا کیـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ منوچهـر منطقـی دراین مراسـم‬ ‫بـه راهبـرد صنعتـی وزارت صمـت در حـوزه خـودرو پرداخـت و ضمـن ارائـه‬ ‫مقدمـه ای بـر نقشـه راهبـردی صنعـت خـودرو‪ ،‬بـه اهمیـت ایـن صنعـت‪،‬‬ ‫نقـش و راهبـرد کشـورهای مختلـف ماننـد هنـد‪ ،‬چیـن‪ ،‬افریقـای شـمالی‬ ‫و مالـزی اشـاره کـرد و گفـت؛ تولیـد هـر خـودرو ‪ 1.7‬شـغل ایجـاد می کنـد و بـا‬ ‫تولیـد ‪ 1.5‬میلیـون خـودرو در سـال ‪ ۱۴۰۱‬در کشـور ‪ 2.5‬میلیـون شـغل ایجـاد‬ ‫می شـود کـه ‪ ۱۷‬درصـد ان مسـتقیم و ‪ ۸۳‬درصـد ان غیرمسـتقیم اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ چالش هـای پیـش روی صنعـت خـودرو‪ ،‬قیمـت‪ ،‬کیفیـت و‬ ‫یسـازی‬ ‫ی جدید در برق ‬ ‫دانش بنیان کردن صنعت خودرو‪ ،‬اسـتفاده از فناور ‬ ‫خـودرو جهـت کاهـش فاصلـه فناوری با دنیا و اسـتفاده کامل از فرصت های‬ ‫بین المللـی جهـت ا کتسـاب فناوری سـت‪ .‬معـاون صنایـع حمل ونقـل‬ ‫وزیـر صمـت باتا کیدبـر قواعـد بنیادیـن حا کـم بـر اسـتراتژی های کشـورهای‬ ‫مختلـف دراین حـوزه‪ ،‬گفـت؛ تا کیـد بـر قابلیـت در زنجیـره ارزش و رشـد‬ ‫پایدار‪ ،‬ایجاد زیسـت بوم‪ ،‬هدف گذاری برای دسترسـی به سـهم بازار جهانی‪،‬‬ ‫همکاری هـای بین المللـی و گـذار از خودروهـای احتراقـی بـه خودروهـای‬ ‫برقـی از جملـه مـوارد مهمـی بودنـد کـه در نقشـه راه کشـورهای مختلـف‬ ‫به چشـم می خوردنـد‪.‬‬ ‫حسینامیرعبداللهیانو سرگئی‬ ‫الورف؛ وزرای امور خارجه ایران و‬ ‫روسیه‪ ،‬روز اخر هفته قبل‪ ،‬در وزارت‬ ‫امور خارجه کشورمان دیدار کردند‪.‬‬ ‫گازرسانی حدا کثری به نیروگاه های کشور‬ ‫مدیـر دیسـپاچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران از گازرسـانی حدا کثـری‬ ‫بـه نیروگاه هـای کشـور خبـر داد و اعلام کـرد کـه روزانـه حـدود‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیون مترمکعـب گاز بـه نیروگاه هـا تزریـق می شـود‪ .‬به گـزارش شـانا؛‬ ‫محمدرضـا جوالیـی گفـت؛ وضـع گازرسـانی بـه نیروگاه ها مطلوب اسـت و ا گر‬ ‫اتفـاق پیش بینی نشـده ای نیفتـد و تولیـد گاز طبیعـی در کشـور طبق برنامه‬ ‫باشـد‪ ،‬گازرسـانی حدا کثـری بـه نیروگاه هـا تـداوم دارد‪ .‬مدیـر دیسـپاچینگ‬ ‫شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت؛ ا کنـون همـه مقـدار گاز تولیدشـده در کشـور‬ ‫(حـدود ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعـب در روز ) مصـرف می شـود؛ سـهم بخـش‬ ‫خانگـی‪ ،‬تجـاری و صنایـع غیرعمـده حـدود روزانـه ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعـب‬ ‫و صنایـع عمـده ‪ ۱۴۵‬میلیون مترمکعـب در روز اسـت و محدودیتـی در‬ ‫گازرسـانی بـه صنایـع نیـز وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫شکست تاریخی محافظه کاران انگلیس‬ ‫حـزب حا کـم انگلیـس به رهبـری بوریـس جانسـون‪ ،‬درجریـان‬ ‫انتخابـات میـان دوره ای مجلـس عـوام‪ ،‬دو کرسـی مجلـس عـوام‬ ‫را بـه حـزب کارگـر و حـزب لیبرال دمکـرات این کشـور وا گـذار کـرد‬ ‫به طوری که برخی رسـانه های انگلیسـی ان را شکسـتی خفت بار و‬ ‫تحقیر امیـز تعبیر کردنـد‪ .‬به گزارش ایرنـا؛ شـمارش ارا در روز جمعه‬ ‫حا کـی از شکسـت بوریـس جانسـون و رهبـر حـزب محافظـه کار‬ ‫یسـت‪ .‬حـزب محافظـه کار‬ ‫این کشـور در انتخابـات می اندوره ا ‬ ‫بغـرب انگلیـس را کـه‬ ‫انگلیـس‪ ،‬در انتخابـات جـاری کرسـی جنو ‬ ‫کقـرن در اختیـار ایـن حـزب بـود‪ ،‬از دسـت داد و حـزب‬ ‫بیـش از ی ‬ ‫کارگر به عنوان رقیب اصلی حزب محافظه کار توانست کرسی حوزه‬ ‫انتخابیـه ویکفیلـد در شـمال انگلسـتان را دوبـاره تصاحـب کنـد‪.‬‬ ‫همچنین حزب حا کم انگلیس کرسی های تیورتون و هونیتون را‬ ‫ت وا گذار کـرد‪ .‬طبق گزارش رسـانه های‬ ‫نیـز بـه حـزب لیبرال دمکـرا ‬ ‫محلـی‪ ،‬ریچـارد فـورد نامـزد لیبرال دمکـرات‪ ،‬در انتخابـات تیورتون‬ ‫و هونیتـون‪ ،‬کرسـی حـزب محافظـه کار را تصاحـب کرد‪ .‬حـزب کارگر‬ ‫ً‬ ‫مجموعا ‪ ۴۷.۹‬درصد از ارا را در ویکفیلد به دسـت اورد؛ در حالی که‬ ‫حـزب محافظـه کار بـا ‪ ۳۰‬درصـد ارا دوم شـد‪.‬‬ ‫ط کرملین برای صلح با کی یف‬ ‫ شرو ‬ ‫کرملین اعالم کرد ا گر کی یف تمام شروط روسیه را بپذیرد‪ ،‬صلح‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ دیمیتـری پسـکوف‬ ‫اوکرایـن ممکـن م ‬ ‫سـخنگوی کرملیـن در پاسـخ به اینکه شـرایطی کـه اوکرایـن بایـد‬ ‫بپذیرد‪ ،‬کدام است‪ ،‬گفت؛ اوکراین همگی این شروط را به خوبی‬ ‫ً‬ ‫و کامال می داند‪ .‬وی در وا کنش به اتهامات از سـوی کی یف درباره‬ ‫سـرقت غلات از اوکرایـن نیـز تا کیـد کـرد؛ هیچ چیـزی ب هسـرقت‬ ‫ً‬ ‫نرفتـه اسـت‪ .‬اخیـرا مولـود چاووش اوغلـو وزیـر امـور خارجـه ترکیـه‬ ‫پس از انکه کی یف دولت روسـیه را به فروش غالت ب هسـرقت رفته‬ ‫بـه انـکارا متهم کرد‪ ،‬گفتـه بود؛ دولت ترکیـه در این باره تحقیقاتی‬ ‫انجـام داده و متوجـه شـده کـه ایـن اتهامـات‪ ،‬نادرسـت اسـت‪ .‬از‬ ‫اغـاز جنـگ اوکرایـن در ‪ ۲۴‬فوریـه سـال جـاری میلادی‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ ۴۶۳۴‬غیرنظامـی اوکرایـن در این کشـور کشـته شـده اند‪ .‬طبـق‬ ‫اعالم اماری سـازمان ملل‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴‬میلیون اوکراینی مجبور به‬ ‫ترک منازل خود شـده و بیش از هشـت میلیون نفر به کشـورهای‬ ‫مجـوار گریخته انـد‪ .‬به تازگـی‪ ،‬کمیسـیون اروپـا بـه شـورای‬ ‫ه ‬ ‫اروپـا توصیـه کـرد چشـم انداز اروپایـی و عنـوان «نامـزد عضویـت‬ ‫در این اتحادیـه» بـه اوکرایـن اعطـا شـود‪.‬‬ ‫درخواست جدایی تگزاس از امریکا‬ ‫یخـواه تگـزاس بـرای جدایـی از امریکا با‬ ‫قطعنامـه حـزب جمهور ‬ ‫شهـای زیـادی روبـه رو شـده و از جملـه برخـی کارشناسـان‬ ‫وا کن ‬ ‫ان را غیر قانونـی عنـوان کرده انـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ کارشناسـان‬ ‫یخـواه تگزاس مبنی بر‬ ‫گفته انـد کـه قطعنامه اخیر حزب جمهور ‬ ‫مخالفـت بـا پیـروزی جـو بایـدن در انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬و هم زمـان درخواسـت بـرای جدایـی ایـن ایالـت از ایـاالت‬ ‫یخـواه تگـزاس‬ ‫متحـده قانونـی و عملـی نیسـت‪ .‬حـزب جمهور ‬ ‫امریـکا به تازگـی قطعنامـه ای را تصویب کرده که در ان اعالم شـده‬ ‫ً‬ ‫بایـدن قانونـا در انتخابـات ‪ 2020‬ریاسـت جمهوری پیروز نشـده و‬ ‫تشـناختن حـق این ایالت‬ ‫خواسـتار اقـدام عملـی برای به رسمی ‬ ‫در جدایـی از ایـاالت متحـده شـده اسـت‪ .‬جاشـوا بالنـک؛ مدیـر‬ ‫نبـاره‬ ‫تحقیقـات پـروژه سیاسـی تگـزاس در دانشـگاه تگـزاس درای ‬ ‫تا کید کرده است؛ دعوت برای جدایی از امریکا امری رایج است‬ ‫ً‬ ‫نحـال‪ ،‬ترویـج ان از بخـش کوچـک و نسـبتا منـزوی حـزب‬ ‫با ای ‬ ‫یخـواه تگـزاس نشـات می گیـرد هرچنـد ایـن درخواسـت‬ ‫جمهور ‬ ‫یسـت و نـه عملـی؛ و بعید اسـت کـه در میان نمایندگان‬ ‫نـه قانون ‬ ‫کنگـره در واشـنگتن مورد توجـه قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬درصدی مصرف تن ماهی‬ ‫دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت؛ بعد از افزایش نرخ یک محصول‬ ‫خریـد ان ازسـوی مصرف کننـدگان اصلـی بـه حاشـیه مـی رود‪ .‬در همـه دنیـا‬ ‫ماهـی غـذای سلامت شـناخته شـده و کنسـرو ماهـی خـورا ک دانشـجویان‪،‬‬ ‫کارگرهـا و قشـر متوسـط و ضعیـف جامعـه اسـت کـه بعـد از افزایـش نـرخ‬ ‫این محصـول میـزان خریـد ازسـوی این افـراد حـدود ‪ 20‬تـا ‪ 25‬درصـد کاهـش‬ ‫یافـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ محمـد میررضـوی قیمت گـذاری دسـتوری بـرای دو‬ ‫محصـول کنسـروی تـن ماهـی و رب گوجه فرنگـی را غیرمنطقـی دانسـت‬ ‫و افـزود؛ سـقف ‪ 35‬هزارتومـان بـرای عرضـه تـن ماهـی درنظـر گرفتـه شـد؛‬ ‫این درحالی سـت که قیمـت محصـول یـک برنـد معتبـر ملـی بـا یـک واحـد‬ ‫تگـذاری‬ ‫تولیـدی جدیـد نمی توانـد یکسـان باشـد‪ .‬وی بابیان اینکـه قیم ‬ ‫دسـتوری رقابـت در کیفیـت را از بیـن می بـرد‪ ،‬گفـت؛ قیمـت واقعی تن ماهی‬ ‫حـدود ‪ 44‬تـا ‪ 45‬هزارتومـان اسـت و انالیـز قیمـت نهاده هـای پایین دسـتی‬ ‫ماننـد قوطـی‪ ،‬در اسان بازشـو‪ ،‬کارتـون‪ ،‬شـیرینگ و ‪ ...‬به خوبـی نشـان‬ ‫می دهـد کـه قیمتـی که بـرای این محصول درنظر گرفته شـده واقعی نیسـت‬ ‫و واحدهـای تولیـدی در حاشـیه زیـان قـرار می گیرنـد‪ .‬ایـن فعـال اقتصـادی‬ ‫افـزود؛ نتیجـه قیمت گذاری دسـتوری این اسـت که واحدهای تولیـدی بزرگ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫پایـدار می ماننـد امـا ازسـوی دیگر واحدهـای کوچـک تعطیـل م ‬ صفحه 2 ‫کال کت‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2529‬‬ ‫رونمایی از لوگوتایپ «پنجاه هزار»‬ ‫نگار امیری‬ ‫هم زمـان بـا پایـان مراحـل‬ ‫تدویـن و صدا گـذاری‬ ‫«پنجاه هزار»به تهیه کنندگی‬ ‫کجـوش و‬ ‫حسـین تر ‬ ‫کارگردانـی حامـد کریونـد‬ ‫و به نویسـندگی فردیـن‬ ‫رحمانپـور؛ لوگوتایـپ ایـن فیلـم کوتـاه کـه اردیبهشـت ماه‬ ‫امسـال جلوی دوربین رفت‪ ،‬با طرحی از هوشـمند طاهری‬ ‫رونمایـی شـد‪« .‬پنجا ههـزار»‪ ،‬داسـتان زندگـی پسری سـت‬ ‫نشـهر زندگـی می کنـد و‬ ‫کـه همـراه پـدرش در خانـه ای پایی ‬ ‫بـرای گـذران زندگـی مجبور بـه کارکردن اسـت و ‪ ...‬این فیلم‪،‬‬ ‫یسـت بـا بـازی فردیـن رحمانپـور‪ ،‬محمد‬ ‫یـک درام اجتماع ‬ ‫کیانیـان‪ ،‬الهـه جامـی‪ ،‬مهـدی پرهیـزکاری و امیرحسـین‬ ‫قلندری؛ که در بازار تهران فیلم برداری شد‪ .‬دیگر عوامل ان‬ ‫عبارت اند از مدیر صدابرداری‪ :‬مسعود شاهوردی‪ /‬دستیار‬ ‫صدا‪ :‬شـایان شـاهوردی‪ /‬مشـاور کارگردان‪ :‬وحید داودپور‪/‬‬ ‫دسـتیار یـک کارگـردان‪ :‬پوریا صفایی زاده‪ /‬برنامه ریز‪ :‬مهسـا‬ ‫مرزبـان‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬منـا عالمـه‪ /‬مدیـر فیل مبـرداری‪:‬‬ ‫فرشـاد یکتایـی‪ /‬دسـتیار یـک فیل مبـردار‪ :‬بهنام سـبحانی‪/‬‬ ‫فنـی‪ :‬نوشـین سـرکوبی‪ /‬اپراتـور دوربیـن‪ :‬اقبـال زرودی‪/‬‬ ‫طـراح لبـاس و صحنـه‪ :‬الدن باقـری‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬هانیـه‬ ‫کریمـی‪ /‬دسـتیار گریـم‪ :‬علی یوسـفی‪ /‬دسـتیار گریم‪ :‬مهسـا‬ ‫کجـوش‪ /‬تـدارکات‪:‬‬ ‫رفیعـی کیـان‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬محمـود تر ‬ ‫حسـن صمـدی‪ /‬تدویـن‪ :‬سـپهر جهانگیـری‪ /‬اهنگسـاز‪:‬‬ ‫خشـایار چهار بچاری‪ /‬مجریان طرح‪ :‬فوروارد فیلم و ناهید‬ ‫شـارزولی‪ /‬عـکاس‪ :‬محمدطالبـی‪ /‬مدیـر روابط عمومـی و‬ ‫مشـاور رسـانه‪ :‬نـگار امیـری‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابتکارهایجهانی‬ ‫برای حرکت به سوی «شفافیت مالی»‬ ‫دعوت‬ ‫مبارک در ژاپن‬ ‫سهیال انصاری‬ ‫اییـن شـب چراغ نمایـش «مبـارک در ژاپـن» با حضور اسـتاد‬ ‫داوود فتحعلی بیگـی‪ ،‬هـادی مرزبان و جمعـی از هنرمندان‬ ‫شهـای سـنتی و ایرانـی‪ ،‬در‬ ‫شناخت هشـده عرصـه نمای ‬ ‫تماشـاخانه سـنگلج برگـزار شـد‪ .‬نمایـش «مبـارک در ژاپـن»‬ ‫اجـرای رسـمی خـود را بـا حضـور شـماری از هنرمنـدان‬ ‫شهـای ایینـی و سـنتی‪ ،‬اول‬ ‫مطـرح و پیشکسـوت نمای ‬ ‫تیرمـاه در تماشـاخانه سـنگلج اغـاز کـرد‪ .‬دراین مراسـم کـه با‬ ‫استقبال پرشور اهالی رسانه و عالقه مندان به نمایش های‬ ‫سـیاه بازی همـراه بـود‪ ،‬اسـتاد داوود فتحعلی بیگـی‪ ،‬هـادی‬ ‫مرزبـان‪ ،‬دکتـر فرهـاد ناظـرزاده کرمانی‪ ،‬علی یداللهی‪ ،‬مجید‬ ‫افشار‪،‬جوادانصافی‪،‬شهراممسعودی‪،‬مهدیصفاری نژاد‪،‬‬ ‫رهـام مخدومـی و گیتـا بهـادری حاضـر بودنـد‪ .‬در اغـاز‬ ‫مراسـم‪ ،‬علـی فتحعلـی (کارگـردان ایـن نمایش) ضمـن بیان‬ ‫خوشـامدگویی و تشـکر از حضـور مهمانـان مراسـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«امشـب دست به دسـت هم دادیم تا بتوانیم شـا گردی مان‬ ‫را خدمـت اقایـان فتحعلی بیگـی‪ ،‬ناظـرزاده و مجیـد افشـار و‬ ‫دیگـر دوسـتان و بـزرگان ثابـت کنیـم‪ .‬امیـدوارم بـا یاری شـما‬ ‫قـدری از سـنن و تاریخمـان را به وسـیله اجـرای نمایش های‬ ‫یسـت که‬ ‫سـیاه بازی و تخته حوضـی حفـظ کنیم‪ .‬این سنت ‬ ‫بـزرگان بـرای ان خیلـی زحمـت کشـیدند»‪ .‬درادامـه‪ ،‬دکتـر‬ ‫کرمانی گفت‪« :‬ما در رشـته نمایش های سـنتی‪ ،‬هنرمندان‬ ‫نامی گمنامی داشته ایم که ژان پل سارتر مفهومی را درباره‬ ‫ِ‬ ‫نهـا مطـرح کـرده باعنـوان شـهید هنرمنـد؛ یعنـی کسـی که‬ ‫ا ‬ ‫بـا شـهیدکردن خـودش‪ ،‬دیگـران را می خندانـد یـا سـرگرم‬ ‫می کنـد! سرگر مسـازی و خنـدان بـا رویـه انتقـاد از وضـع‬ ‫موجـود و ارزوی وضـع مطلـوب‪ ،‬در تمـام شـاخه های بومـی‬ ‫یسـت‪ .‬خوشـبختانه این رشـته‬ ‫سـنتی ایـران ساری وجار ‬ ‫به لطـف اسـتادانی نظیـر فتحعلی بیگـی کـه دانشـگاهی‬ ‫هـم بودنـد‪ ،‬حفـظ شـد‪ .‬ب هقـول حافـظ؛ از ایـن سـموم کـه‬ ‫طـرف بوسـتان بگذشـت‪ /‬عجـب کـه رنـگ گلـی هسـت‬ ‫و عطـر نسـترنی»‪ .‬در بخـش دیگـری از ایـن اییـن‪ ،‬اسـتاد‬ ‫فتحعلی بیگـی بـا ابـراز خشـنودی از گردهمایـی هنرمنـدان‬ ‫شهـای ایرانـی‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـحالم کـه امشـب دورهـم‬ ‫نمای ‬ ‫جمـع شـدیم و مفتخـرم بـه حضـور اسـاتید؛ ازجملـه جناب‬ ‫دکتر ناظرزاده که از متفکرین حوزه تئاتر هستند و متاسفم‬ ‫بسـیاری از اید ههـای ایشـان هنـوز رنـگ عینیت بـه خودش‬ ‫نگرفتـه‪ .‬امیـدوارم ایشـان عمـر باعـزت و سلامتی داشـته‬ ‫باشـند تـا انچـه را در حـق نمایـش سـنتی ایـران موجـود‬ ‫اسـت‪ ،‬ادا کننـد و مـا هـم اسـتفاده کنیـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫حضـور اسـتاد مجیـد افشـار در مراسـم‪ ،‬افـزود‪« :‬ایشـان یکی‬ ‫از پیشکسـوتان بـا سـابق ه طوالنـی‪ ،‬نزدیـک بـه ‪ 50‬سـال و‬ ‫شـاید بیشـتر درزمینه نمایش سیاه بازی هستند‪ .‬تخصص‬ ‫وی‪ ،‬بـازی در نقـش سـیاه بـوده و به گفتـه خـود؛ مدتـی در‬ ‫محضر استاد مهدی مصری سیاه بازی کرده اند‪ .‬همچنین‬ ‫اقـای جـواد انصافـی کـه سال هاسـت سـیاه‪ ،‬بـازی کرده انـد و‬ ‫به بهان ههـای گونا گـون اجـرای نمایـش سـیاه بازی داشـتند‪.‬‬ ‫م ِـن فتحعلی بیگـی سـال ها با تمـام مشـکالت و بدفهمی ها‬ ‫و کج فهمی های موجود ایستادگی و کارگردانی و بازی کردم‬ ‫و مقالـه نوشـتم‪ ،‬امـوزش دادم و سـیاه بازی روی صحنـه‬ ‫نسـخت بـودم و از رو نرفتـم!‬ ‫بـردم و خسـته نشـدم‪ .‬مـن جا ‬ ‫نشـاءاهلل به همت‬ ‫داوود فتحعلی بیگی هنوز کار می کند و ا ‬ ‫شـما ایرانیـان عزیـز‪ ،‬چراغ نمایش های ایرانی همیشـه پرنور‬ ‫باشـد»‪ .‬در پایان مراسـم‪ ،‬شمع شـب چراغ به دستان استاد‬ ‫فتحعلی بیگی روشـن شـد‪ .‬نویسـندگی و کارگردانی «مبارک‬ ‫در ژاپـن» را علـی فتحعلـی برعهـده دارد‪ .‬داوود داداشـی‪،‬‬ ‫علی فتحعلی‪ ،‬محمود موسـوی‪ ،‬نگار مقدسـی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫جهانگیـری‪ ،‬حمیدرضـا مـرادی‪ ،‬مهـدی نـوری‪ ،‬اسـماعیل‬ ‫یوسـف پور و محمـد حاج محمـدی دراین اثـر ایفـای نقـش‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫رومئو و ژولیت‬ ‫این کنسرت نمایش که برداشتی ازاد‬ ‫از نمایشنامه ویلیام شکسپیر است؛‬ ‫کارگردانی شهروز دل افکار؛‬ ‫به تهیه کنندگی و‬ ‫ِ‬ ‫تا ‪ 20‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪ 19:30‬در «تاالر‬ ‫ محراب» ( سالن استاد جعفر والی) میزبان‬ ‫عالقه مندان است‪ .‬این نمایش موزیکال‪،‬‬ ‫نتیجه کارگاه بازیگری ست که این هنرمند‬ ‫طی سال گذشته برگزار کرد‪.‬‬ ‫مینا قانع‬ ‫امـروزه سـهامداران و سـرمایه گذاران انتظـار دارند‬ ‫ً‬ ‫کـه بتواننـد دقیقـا درک کننـد یـک شـرکت‪ ،‬نهـاد‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬درامدهـا‬ ‫موسسـه یـا سـازمان چگونـه دارای ‬ ‫یهـای خـود را مدیریـت می کنـد و ایـن‬ ‫و بده ‬ ‫یشـود کـه می خواهنـد‬ ‫انتظـار شـامل کسـانی م ‬ ‫سـرمایه گذاری های خـود را درطول زمـان مـورد‬ ‫نظـارت شـفاف قـرار داده و عملکـرد شـرکت را‬ ‫ارزیابـی کننـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬مـردم و شـهروندان‬ ‫عـادی یـک کشـور نیـز انتظـار دارنـد نسـبت بـه‬ ‫ـرد درامدهـای دولـت کـه بخشـی ازان‬ ‫هزین هک ِ‬ ‫تهـای پرداختـی مـردم تامیـن‬ ‫توسـط مالیا ‬ ‫یشـود‪ ،‬شـاهد گزارشـگری های دقیق و شفاف‬ ‫م ‬ ‫مالی باشند؛ لذا به نظر می رسد‪ ،‬شفافیت مالی‪،‬‬ ‫بسـتری مهـم بـرای نیـل ب هسـوی تعامل سـازنده‬ ‫شـرکت ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬سـازمان ها و دولت یک کشور‬ ‫بـا سـرمایه گذاران و اشـخاص حقیقـی و مـردم‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬در این نوشـتار سـراغ بررسـی مزایای‬ ‫این امـر مهـم‪ ،‬موانـع رایـج بـرای بهبـود شـفافیت‬ ‫مالـی‪ ،‬عوامـل موثـر بـر بهبـود شـفافیت مالـی‪،‬‬ ‫موشکافی فرایند گذار به شفافیت مالی و تبیین‬ ‫شهـای جهانی در حرکت ب هسـوی شـفافیت‬ ‫تال ‬ ‫مالـی می رویـم‪.‬‬ ‫مزایایشفافیتمالی‬ ‫این امـر در دو حـوزه حا کمیتـی و سـازمانی‬ ‫یسـت؛ کـه در حـوزه حا کمیتـی‪،‬‬ ‫قابل بررس ‬ ‫تهـای شـفافیت مالـی عبارت اسـت از‪:‬‬ ‫مزی ‬ ‫‪ .1‬بـا وجـود شـفافیت مالـی در سـطح ملـی‪،‬‬ ‫شـاهد همگرایـی احـاد مـردم هنـگام مواجـه بـا‬ ‫شهـای اقتصـادی داخلـی و بین المللـی‬ ‫چال ‬ ‫یک کشـور خواهیم بود و شـهروندان بااستنادبه‬ ‫شهـای مالـی و ا گاهـی کامـل از‬ ‫شـفافیت گزار ‬ ‫شـرایط اقتصـادی دولـت خـود‪ ،‬امادگـی و تمایـل‬ ‫بیشـتری بـرای تحمـل فشـارهای اقتصـادی‬ ‫حال حاضـر و اتـی خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ارتقـای سـطح دانـش مالـی شـهروندان‬ ‫ً‬ ‫و متعاقبـا ارتقـای عملکـرد مالـی عمـوم در‬ ‫حوز ههـای مختلـف‬ ‫‪ .3‬افزایـش شـاخص های سـرمایه اجتماعـی در‬ ‫یـک کشـور‬ ‫‪ .4‬افزایـش میـزان تعهـد و مسـئولیت پذیری‬ ‫اجتماعـی شـهروندان‬ ‫در حوزه سـازمانی‪ ،‬مزایای شـفافیت مالی شامل‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫مـوارد زیر م ‬ ‫شهـای مالـی اشـکارا و شـفاف‬ ‫‪ .1‬وقتـی گزار ‬ ‫یشـود‪ ،‬اقدامـات و‬ ‫به اشـترا ک گذاشـته م ‬ ‫شهـای جمعـی سـازمانی در وضعیت بهتری‬ ‫کن ‬ ‫انجـام می گیـرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬شـفافیت مالـی‪ ،‬موجـب افزایـش اعتمـاد‬ ‫کارکنـان بـه سـاختار سـازمانی و بنیـان سـازمان‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬بـا ایجـاد بسـتر شـفافیت مالـی‪ ،‬امـور مالـی‬ ‫ب هطـور فزاینـده ای به عنـوان یـک ویژ گـی مثبـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫توسـط کارکنـان شـرکت درک م ‬ ‫‪ .4‬کارکنـان درک بهتـری از نحـوه عملکرد شـرکت‬ ‫یشـوند کـه چگونـه‬ ‫به دسـت اورده و متوجـه م ‬ ‫نهـا‪ ،‬درک تغییـرات مالـی‪،‬‬ ‫شهـا سـازمانی ا ‬ ‫کن ‬ ‫انطبـاق و پایبنـدی بـه اهـداف شـرکت‪ ،‬موجـب‬ ‫تهـای بلندمـدت سـازمان شـود‪.‬‬ ‫رشـد و موفقی ‬ ‫‪ .5‬شـفافیت مالـی موجـب تسـهیل در‬ ‫تصمیم گیری های موثر در سـطوح مختلف یک‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـازمان م ‬ ‫‪ .6‬بـا دسترسـی همه افـراد به داده های یکسـان‪،‬‬ ‫تهـای همـکاری و بینـش گسـترده تر در‬ ‫فرص ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـطح سـازمان فراهـم م ‬ ‫‪ .7‬داشـتن بینـش درمـورد داد ههـای مالـی‪،‬‬ ‫یسـازد تـا تصمیمـات‬ ‫کارکنـان را قـادر م ‬ ‫چالش برانگیـز را بادقـت و احتمـال موفقیـت‬ ‫باالتـری اتخـاذ کننـد‪.‬‬ ‫نهـا‬ ‫‪ .8‬بـا بهبـود سـواد مالـی کارکنـان‪ ،‬ا ‬ ‫تهـای ارزشـمندی به دسـت می اورنـد‬ ‫مهار ‬ ‫ً‬ ‫کـه می توانـد هـم شـخصا و هـم حرفـه ای‬ ‫مورداسـتفاده قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫‪ .9‬بـا ایجـاد بسـتر شـفاف مالـی‪ ،‬گرو ههـای‬ ‫برنامه ریـزی‪ ،‬تصمیم گیـری و اجرایـی (صـف و‬ ‫سـتاد)‪ ،‬می توانند راحت تر تغییرات مالـی را درک‬ ‫کـرده‪ ،‬سـازگارتر شـوند و بـه اهـداف‪ ،‬چشـم انداز و‬ ‫ارمـان شـرکت متعهـد بماننـد‪.‬‬ ‫موانع رایج برای بهبود شفافیت مالی‬ ‫یکـی از موانـع رایـج بـرای بهبـود فراینـد شـفافیت‬ ‫لهـای رانتـی اقتصـادی‬ ‫مالـی‪ ،‬وجـود کارت ‬ ‫قدرتمنـد اسـت کـه شـفافیت مالـی‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫تخـواری‬ ‫ازبین رفتـن و برچید هشـدن بسـتر ران ‬ ‫نهـا خواهـد شـد‪ .‬ایـن سـاختارها‪ ،‬هیچ تمایلی‬ ‫ا ‬ ‫بـه ا گاهی بخشـی عمومـی شـفاف درمـورد‬ ‫عملکردهـای مالـی ندارنـد و بـا تمـام ابزارهایـی‬ ‫کـه دراختیـار دارنـد می کوشـند چنیـن اتفاقـی‬ ‫روی ندهـد‪ .‬این موضـوع می توانـد هـم در‬ ‫سـاختارهای حا کمیتـی و هـم در سـاختارهای‬ ‫سـازمانی چالش برانگیـز باشـد‪ .‬یکـی از را ههـای‬ ‫موثـر برای ازبین بردن چنین مانعی این اسـت که‬ ‫سـاختارهای حا کمیتـی و سـازمانی ب هسـمتی‬ ‫حرکـت کننـد کـه امـکان پیشـبرد اهـداف رشـد‬ ‫و توسـعه‪ ،‬بـدون گزارشـگری های شـفاف مالـی‬ ‫امکان پذیـر نباشـد‪ .‬یکی دیگـر از موانـع بهبـود‬ ‫شـفافیت مالـی به خصـوص در سـازمان ها‬ ‫این اسـت که مدیـران مالـی نگـران هسـتند کـه‬ ‫مبادا کارمندان غیرمالی‪ ،‬درکی از این اعدادوارقام‬ ‫نداشته باشند یا این گزارشگری‪ ،‬ان ها را از مسیر‬ ‫کارهـای معمـول روزانـه خود دور کنـد که البته در‬ ‫سـازمان های پیشـرفته‪ ،‬ایـن گـزاره‪ ،‬یـک تفکـر‬ ‫ساده انگارانه و غلط محسوب می شود‪ .‬این یک‬ ‫اصـل نانوشـته اسـت که هیچ سـازمانی بی نیـاز از‬ ‫شهـای غیرمالـی‬ ‫امـوزش مفاهیـم مالـی بـه بخ ‬ ‫خـود نخواهـد بـود؛ امـا تحویـل دادن یک دسـته‬ ‫ً‬ ‫کاغـذ بـا یک دسـته از اعـداد ممکـن اسـت لزومـا‬ ‫منجـر بـه سـواد مالـی کارکنـان نشـود‪ .‬لـذا شـما‬ ‫بـه یـک سیسـتم شـهودی و غیرپیچیـده بـرای‬ ‫اسـتفاده همـه کارکنـان نیـاز داریـد کـه مشـاهده‬ ‫اطالعـات مالـی و حتـی مشـارکت در محاسـبات‬ ‫مالـی را بـرای همـه کارمنـدان سـاده می کنـد؛‬ ‫پـس عدم تمایـل بـه فرا گیرشـدن اطالعـات مالی‬ ‫شفاف بین شهروندان یک کشور یا کارکنان یک‬ ‫سـازمان‪ ،‬خطـری بـزرگ در مسـیر رشـد و توسـعه‬ ‫یشـود کـه متولیـان این امـر‬ ‫پایـدار محسـوب م ‬ ‫می بایسـت هوشـیارتر عمـل کننـد‪.‬‬ ‫عواملموثر بر بهبودشفافیتمالی‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهد که چهـار عامل اصلی‬ ‫بـه بهبود شـفافیت مالـی کمک می کند‪:‬‬ ‫‪ .1‬فرایندهـای گـذار سیاسـی ب هسـمت‬ ‫یتـر در‬ ‫کتـر و رقابت ‬ ‫سـاختارهای مالـی دموکراتی ‬ ‫یـک نظـام حا کمیتـی‬ ‫تهـا را‬ ‫نهـای مالـی و اقتصـادی کـه دول ‬ ‫‪ .2‬بحرا ‬ ‫مجبور می کند تا مکانیسـم های تقویت شده ای‬ ‫را بـرای انضبـاط مالـی و نظـارت مسـتقل بـر‬ ‫سـازوکارهای مالـی شـفاف ایجـاد کننـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬فسـاد حـوزه مالـی کـه بـه متولیـان امـر و افـراد‬ ‫خواهـان اصالحـات‪ ،‬فضـای سیاسـی می دهـد تا‬ ‫اصالحاتـی را انجـام دهنـد که دسترسـی عمومی‬ ‫بـه اطالعـات مالـی را بهبود بخشـد‪.‬‬ ‫‪ .4‬فشـارهای بین المللـی و تحری مهـای ناشـی‬ ‫از عـدم گزارشـگری شـفاف مالـی کـه متولیـان‬ ‫سـاختارهای مالـی حا کمیـت را برای عبـور از این‬ ‫یسـازد‪.‬‬ ‫بحـران‪ ،‬ترغیـب و توانمنـد م ‬ ‫شـواهد نشـان می دهـد کـه چگونـه شـفافیت‬ ‫بیشـتر در مسـائل مالـی می تواند بر پاسـخگویی‬ ‫تهـا و سـازمان ها و ارتقـای کیفیـت ارائـه‬ ‫دول ‬ ‫نهـا بـه شـهروندان و کارکنـان تاثیـر‬ ‫خدمـات ا ‬ ‫بگـذارد‪.‬‬ ‫فرایند گذار به شفافیت مالی‬ ‫نقـدم بـرای جلـب شـفافیت مالـی‪،‬‬ ‫اولی ‬ ‫شهـای مالـی در‬ ‫به اشترا ک گذاشـتن گزار ‬ ‫سـاده ترین و قابل فهم تریـن حالـت ممکـن بـا‬ ‫شـهروندان کشـور یـا کارکنـان سـازمان اسـت‪.‬‬ ‫شـما به عنـوان متولـی امـر‪ ،‬بایـد برنامه ریـزی‬ ‫شهـای‬ ‫یبـر اموز ‬ ‫نحـال مبتن ‬ ‫منظـم و درعی ‬ ‫فرا گیر و ساد هسـاز داشـته باشید‪ .‬برای موفقیت‬ ‫دراین فراینـد گـذار بایـد توضیـح دهیـد سـازوکار‬ ‫نهـا‬ ‫شهـای مالـی چگونـه کار می کنـد‪ ،‬چـرا ا ‬ ‫گزار ‬ ‫را به اشـترا ک می گذاریـد و چگونـه شـهروندان یـا‬ ‫کارکنان یک سـازمان می توانند در تهیه و تبیین‬ ‫ان مشارکت کنند‪ .‬در برنامه های مدون اموزشی‬ ‫نهـا‬ ‫شهـا را بـه ا ‬ ‫شـما بایـد نمونه هایـی از گزار ‬ ‫نشـان دهیـد و توضیـح دهیـد کـه اصطالحـات‬ ‫و معیارهـای کلیـدی حـوزه مالـی به چه معنـا‬ ‫هسـتند‪ .‬دومیـن قـدم بـرای گـذار بـه شـفافیت‬ ‫مالـی این اسـت که اجـازه دهیـد شـهروندان‬ ‫یـا کارکنـان سـازمان شـما‪ ،‬سـواالتی را نه تنهـا‬ ‫درمـورد اصطالحـات و روی ههـای مالـی‪ ،‬بلکـه‬ ‫ـس برخـی‬ ‫درمـورد اسـتدالل و ادلـه ای کـه در پ ِ‬ ‫از مخـارج و درامدهایـی کـه به ظاهـر غیرشـفاف‬ ‫هسـتند‪ ،‬بپرسـند‪ .‬ممکـن اسـت درابتـدا بـرای‬ ‫شـما ناراحت کننـده و غیرمرسـوم باشـد امـا ایـن‬ ‫پرسشگریهدفمنداز نهادحا کمیتیاسازمان‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬مردم و‬ ‫کلید ایجاد فرهنگ شـفافیت مال ‬ ‫کارکنان شما می خواهند بدانند مشارکت یا ایده‬ ‫فسـازی چه میـزان برایتـان‬ ‫نهـا در رونـد شفا ‬ ‫ا ‬ ‫اهمیـت دارد‪ .‬به اصطلاح می خواهنـد دریابنـد‬ ‫کـه به چه میزان دراین محور شـفاف زایی‪ ،‬جدی‬ ‫یشـوند‪ .‬هر چـ ه میـزان اعتمادبخشـی‬ ‫گرفتـه م ‬ ‫شـما بـه مـردم و کارکنـان بیشـتر باشـد‪ ،‬همراهـی‬ ‫ً‬ ‫نهـا بـا شـما بیشـتر خواهـد بـود‪ .‬پـس حتمـا‬ ‫ا ‬ ‫مطمئن شوید که ان ها باور دارند شما از نظرات‬ ‫و سـواالت ان هـا درمـورد گزارش هـا و داده هـای‬ ‫مالـی اسـتقبال می کنیـد‪.‬‬ ‫تالش هایجهانی‬ ‫برای حرکت به سوی شفافیت مالی‬ ‫در چندسال گذشـته شـاهد انبوهـی ابتـکارات‬ ‫بین المللـی جدیـد بـا هـدف ارتقـای شـفافیت‬ ‫تهـا و سـازمان ها‬ ‫در اقدامـات حـوزه مالـی دول ‬ ‫بوده ایـم‪ .‬ابتـکارات جهانـی بـرای نیـل ب هسـوی‬ ‫نحـوزه‬ ‫شـفافیت مالـی‪ ،‬بازیگـران کلیـدی ای ‬ ‫تهـا‪ ،‬نظا مهـای حا کمیتـی بـاز و‬ ‫شـامل دول ‬ ‫بسـته‪ ،‬سـازمان های چندملیتـی‪ ،‬خصوصـی‪،‬‬ ‫دولتـی و نیمه دولتـی را بـرای طراحـی و ترویـج‬ ‫هنجارهـای جهانـی بهبودیافتـه جهـت ارتقـای‬ ‫شـفافیت و افزایـش مشـارکت شـهروندان در‬ ‫مدیریت عمومی را گردهم اورده است‪ .‬همه این‬ ‫تالش ها و ابتکارات از اعتقاد جمعی به دو ارمان‬ ‫مهـم سرچشـمه می گیـرد‪:‬‬ ‫اول اینکـه دسترسـی بـه اطالعـات حا کمیتـی‬ ‫(ازجملـه ریـز اطالعـات مالـی بودجـه سـاالنه‬ ‫تهـا)‪ ،‬یـک حـق شـهروندی محسـوب‬ ‫دول ‬ ‫یشـود کـه در مـاده ‪ 19‬اعالمیـه جهانـی حقـوق‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫بشـر صراحتـا اشـاره شـده اسـت‪.‬‬ ‫دوم اینکـه شـفافیت مالـی و دسترسـی بـه‬ ‫اطالعـات‪ ،‬بـه شـهروندان ایـن امـکان را می دهـد‬ ‫کـه بـا فرایندهـای سیاسـت گذاری و نظـارت بـر‬ ‫اقدامـات دولـت درگیـر شـوند که منجـر به بهبود‬ ‫تهـا و نتایـج بهتـر در فراینـد‬ ‫پاسـخگویی دول ‬ ‫توسـعه پایـدار و متـوازن در هـر کشـوری خواهـد‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫پویـش «مشـارکت دولـت بـاز» کـه در سـال ‪2011‬‬ ‫راه انـدازی شـد‪ ،‬جـزو اولیـن اقدامـات عمومـی‬ ‫جـدی و مهـم در حـوزه شـفافیت مالـی ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬دراین پویـش کـه ا کنـون بیـش از ‪70‬‬ ‫یبـر یک‬ ‫کشـور را در عضویـت دارد‪ ،‬جوامـع مبتن ‬ ‫اساسـنامه یکپارچـه‪ ،‬متعهد شـده اند شـفافیت‬ ‫مالـی را هـم در عملکـرد و هـم در گزارشـگری و‬ ‫ارائه اسـناد ارتقا دهند و امکان بررسـی مسـتقل‬ ‫سـاختارهای مالی خود را فراهم کنند‪ .‬در ادامه‬ ‫شهـا در چندسال گذشـته‪ ،‬سـازمان‬ ‫ایـن تال ‬ ‫«مشارکت بین المللی بودجه» (‪ )IBP‬درراستای‬ ‫دسـتیابی بـه هـر دو ارمـان‪ ،‬سـخت تلاش کـرده‪.‬‬ ‫این سازمان از سال ‪ ،2006‬یک بررسی دوساالنه‬ ‫برای ارزیابی و مقایسه سطوح شفافیت بودجه‬ ‫ً‬ ‫در طیف وسـیعی از کشـورهای جهان که عمدتا‬ ‫کشـورهای درحال توسـعه اند را اغـاز کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نتایـج ایـن بررسـی های دوسـاالنه کـه در قالـب‬ ‫یشـود‪ ،‬به تقبیح‬ ‫«شـاخص بودجـه بـاز» ارائـه م ‬ ‫مشـکالتی کـه شـهروندان و کارکنـان سـازمان ها‬ ‫در دسترسـی بـه اطالعـات مالـی شـفاف بـا‬ ‫ان مواجه انـد‪ ،‬کمـک کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫باتوج هبـه کمبـود و نقصـان تحقیقـات و‬ ‫پژوهش های هدفمند در حوزه شفافیت مالی‪،‬‬ ‫شهـای مالـی ایاالت متحـده در‬ ‫سـازمان پژوه ‬ ‫سـال ‪ 2019‬تصمیـم گرفـت بـا برخـی از بهتریـن‬ ‫محققـان دراین زمینـه همـکاری کنـد تـا بـه‬ ‫عمـق وسـیع تری از رونـد بهبـود شـفافیت مالـی‬ ‫شهـای س هسـاله سـازمان‪،‬‬ ‫پـی ببـرد‪ .‬نتایـج تال ‬ ‫لهـای کمـی و مطالعـات مـوردی‬ ‫شـامل تحلی ‬ ‫عمیـق درمورد جوامع منتخب جهان‪ ،‬در قالب‬ ‫کتابـی باعنـوان «بودج ههـای بـاز‪ :‬شـفافیت‬ ‫اقتصـاد سیاسـی‪ ،‬مشـارکت و پاسـخگویی»‬ ‫نهـای‬ ‫رونمایـی شـد‪ .‬نیـز راه انـدازی کمپی ‬ ‫مسـتقلی در کل جهـان‪ ،‬موجـب حرکـت‬ ‫روبه جلـو در شـفافیت مالـی در جهـان شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ مثلا کمپیـن ‪ Subsidios al Campo‬در‬ ‫مکزیـک دسـت بـه افشـا گری جهـت ایجـاد‬ ‫بسـتر شـفافیت مالـی زد‪ .‬این کمپیـن داده های‬ ‫رسـمی درمـورد دریافت کننـدگان یاران ههـای‬ ‫کشـاورزی را بـا تمرکـز بـر نحـوه توزیـع ناعادالنـه‬ ‫یارانـه و به چالش کشـیدن صنعـت قدرتمنـد‬ ‫کشـاورزی در انجـا منتشـر کرد‪ .‬در نتیجـه‪ ،‬دولت‬ ‫مکزیـک مجبور بـه اصالح نظام یارانه کشـاورزی‬ ‫شـد تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه یاران ههـا بـه‬ ‫کشـاورزان نیازمنـد می رسـد‪ .‬در افریقای جنوبی‬ ‫نیـز کمپیـن «تجزیه وتحلیـل بودجـه درمانـی»‪،‬‬ ‫موجـب بسـیج مردمـی و طـرح دعـوی قضائـی‬ ‫بـرای افشـای جزئیـات بودجـه درمانـی دولـت‬ ‫درمبارز هبـا بیمـاری ویروسـی شـد‪ .‬نتیجـه ان‪،‬‬ ‫عقب نشـینی دولـت نسـبت به عـدم گزارشـگری‬ ‫شـفاف مالـی‪ ،‬برکنـاری برخـی نیروهـای دولتـی‬ ‫به دلیـل فسـاد مالـی و افزایـش گسـتره خدمـات‬ ‫درمانـی عمومـی دولت در افریقای جنوبی شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا «کمپیـن ملـی بـرای حقـوق بشـر دالیـت»‬ ‫در هنـد‪ ،‬موجـب نظـارت مسـتمر مردمـی بـر‬ ‫برنامـه بودجـه شـد و دولـت هنـد متعهـد شـد‬ ‫کـه هر سـه ماه یک بار‪ ،‬نسـبت بـه درامدهـا و‬ ‫هزینه کردهـای خـود‪ ،‬در یـک مجمـع عمومـی‬ ‫بـه مـردم پاسـخگو باشـد‪ .‬همچنیـن به دلیـل‬ ‫فشـار نهادهـای مختلـف مردمـی‪ ،‬دولـت مجبور‬ ‫ً‬ ‫شـد بخشـی از منافـع مالـی خـود را مسـتقیما به‬ ‫گرو ههـای به حاشیه راند هشـده هنـد اختصـاص‬ ‫دهـد و ایـن کمپیـن‪ ،‬دولـت را تحت فشـار قـرار‬ ‫داد تـا بپذیـرد کـه نسـبت بـه اسـتمرار این عمل‪،‬‬ ‫متعهـد باشـد‪.‬‬ ‫میرحسینی‪/‬ایبنا‬ ‫مهدی‬ ‫سید‬ ‫ِ‬ ‫تریبون‬ ‫گفت وگو با فرشاد فرهادپور‬ ‫صوراسرافیل در گوش یک پادشاه مرده‬ ‫از کنار زمین والیبال‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫فرشـــاد فرهادپـــور؛ نویســـنده‪ ،‬طـــراح و کارگـــردان نمایـــش «سلس ــله‬ ‫گاوباریـــان» کـــه این روزهـــا از ســـاعت ‪ 19:30‬در عمـــارت «ســـیمر غ»‬ ‫تهـــران بـــه روی صحنـــه مـــی رود و اجـــرای ان تـــا ‪ 15‬تیرمـــاه ادامـــه دارد‪،‬‬ ‫بااشـــاره به اینکه دراین نمایـــش قصـــه ازاین قـــرار اســـت کـــه شـــاه فرخ ــان‬ ‫کوچ ــک‪ ،‬از ت ــرس حمل ــه‪ ،‬س ــراغ حکی ــم خ ــود مـ ـی رود و از او می خواه ــد‬ ‫چـــاره ای عقالنـــی جلـــوی پایـــش بگـــذارد و در حینـــی کـــه حکیـــم قص ــد‬ ‫کش ــتن پادش ــاه را دارد‪ ،‬تصمیم ــی می گی ــرد‪ ،‬گف ــت‪« :‬نکت ــه مهم ــی ک ــه از‬ ‫ای ــن نمای ــش می ت ــوان اس ــتخراج ک ــرد؛ در عص ــر حاض ــر‪ ،‬ش ــرایط به گون ـه ای‬ ‫پیـــش رفتـــه کـــه مـــردم نگاهـــی بی رحمانـــه بـــه بناهـــای تاریخـــی دارن ــد‬ ‫و گوی ــی برخ ــورد درس ــت ب ــا ابنی ــه تاریخ ــی و اث ــار باس ــتانی در کش ــور‪ ،‬در‬ ‫دس ــتان م ــردم‪ ،‬بازیچ ــه ش ــده اس ــت؛ ام ــا بای ــد این نکت ــه را درنظ ــر داش ــته‬ ‫باشـــیم کـــه ا گـــر پادشـــاهی از دل تاریـــخ برخیـــزد و وضعیـــت فعلـــی اث ــار‬ ‫باســتانی در کشــورمان را ببینــد‪ ،‬چــه حالــی بــه او دســت خواهــد داد و بــا مــا‬ ‫پیرام ــون این موض ــوع چ ــه س ــخنی خواه ــد گف ــت؟» وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫موضوعــات جــاری پیرامــون هنــر در کشــور ان قــدر زیــاد اســت کــه بســیاری‬ ‫از انـــان حتـــی قابل طـــرح در رســـانه ها نیســـت و متصدیـــان هنـــر ب ــرای‬ ‫ادام ــه جری ــان فعالی ــت هن ــری خ ــود در برخی ازم ــوارد بای ــد س ــکوت کنن ــد‬ ‫ته ــا از هن ــر‬ ‫ت ــا بتوانن ــد کار خوی ــش را ادام ــه دهن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ا گ ــر حمای ‬ ‫نمای ــش وج ــود داش ــته باش ــد‪ ،‬م ــردم می توانن ــد حداق ــل ی ــک اث ــر نمایش ــی‬ ‫روی صحنـــه ببینـــد و دراین میـــان‪ ،‬بســـیاری از اثـــار هســـتند کـــه ط ــراح‬ ‫و کارگـــردان ان‪ ،‬ترجیـــح داده بـــرای جـــذب بیشـــتر مخاطـــب‪ ،‬از بهتری ــن‬ ‫اج ــزای تش ــکیل دهنده ی ــک اث ــر نمایش ــی یعن ــی بهتری ــن دک ــور‪ ،‬بهتری ــن‬ ‫موس ــیقی‪ ،‬بهتری ــن طراح ــی صحن ــه و بهتری ــن دیالوگ نویس ـی ها اس ــتفاده‬ ‫کنـــد و درعین حـــال ســـادگی را نیـــز رعایـــت کنـــد»‪ .‬فرهادپـــور «سلس ــله‬ ‫گاوباریـــان» را حاصـــل تـــاش شـــبانه روزی و چندین ماهـــه گـــروه بزرگ ــی‬ ‫از عوامـــل همچـــون بازیگـــران‪ ،‬طراحـــان دکـــور و لبـــاس و ‪ ...‬برشـــمرده و‬ ‫بابیان اینکــه متــن ایــن اثــر بارهــا توســط شــورای نظــارت و بازبینــی نمایــش‬ ‫رد ش ــده و باره ــا م ــورد تجدیدنظ ــر ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬این رون ــد‪،‬‬ ‫یک ــرد و م ــن نی ــز ک ــه در وضعی ــت فعل ــی‬ ‫فش ــار روان ــی زی ــادی ب ــه م ــن وارد م ‬ ‫ً‬ ‫درگیــر خدمــت ســربازی ام و نمی توانســتم شــخصا بــرای پیگیــری ایــن امــور‬ ‫بــه مرکــز هنرهــای نمایشــی مراجعــه کنــم‪ ،‬می بایســت یــا از محــل خدمــت‬ ‫مرخصــی می گرفتــم یــا در حالــت دوم‪ ،‬برخــی از اعضــای گــروه را بــرای انجــام‬ ‫ای ــن ام ــور ب ــه مرک ــز هنره ــای نمایش ــی می فرس ــتادم»‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫در به ثمرنشس ــتن اث ــر و اجرای ــش روی صحن ــه‪ ،‬خ ــون دل بس ــیار خ ــورده‬ ‫ً‬ ‫و از مرکـــز هنرهـــای نمایشـــی مجـــددا خواســـته اســـت کـــه کارشناس ــان و‬ ‫بازبین ــان ای ــن مرک ــز ب ــه تماش ــای ای ــن اث ــر بنش ــینند و ا گ ــر بناس ــت ای ــن اث ــر‬ ‫رد شــود‪ ،‬پــس از یــک بازبینــی صحیــح ایــن اتفــاق بیفتــد‪ ،‬افــزود‪« :‬تعاریــف و‬ ‫تمجیدهــای بســیاری ازســوی کارشناســان مرکــز هنرهــای نمایشــی شــنیدم‬ ‫و دراین میــان‪ ،‬بــا وا کنشــی جالــب نســبت بــه ایــن اثــر روب ـه رو شــدم؛ یکــی‬ ‫از افــراد بازبیــن بــه مــن گفــت چــرا بنــا داریــد تــا همــه حرف هــای خویــش را‬ ‫تنه ــا در ی ــک اث ــر نمایش ــی بگویی ــد؟ و این نکت ــه برای ــم بس ــیارجالب ب ــود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه هم ــواره س ــعی داش ــته س ــخن از حقیق ــت بگوی ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«در همین روزه ــا ب ــود ک ــه برخ ــی از تغیی ــرات جزئ ــی در نمای ــش ص ــورت‬ ‫گرفــت و این امــر موجــب شــد برخــی از صحنه هــا تغییــر یابــد و بهتــر شــود‪.‬‬ ‫البتـــه ســـختی های بســـیاری دراین مســـیر پیـــش روی مـــن قـــرار داش ــت‬ ‫ک ــه ا گ ــر همراهی ه ــا و حمایت ه ــای همس ــرم نب ــود‪ ،‬پیمای ــش این مس ــیر‬ ‫برایـــم دشـــوارتر از شـــرایط کنونـــی می شـــد»‪ .‬وی باابراز خرســـندی از اینکه‬ ‫«سلســله گاوباریــان» در نیمــه اجراهــای خــود بــر روی صحنــه موفــق شــده‬ ‫میزب ــان تع ــداد بس ــیارزیادی از مخاطب ــان هن ــر نمای ــش در ش ــهر ته ــران‬ ‫باش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬م ــن از س ــال ‪ ۱۳۹۶‬ن ــگارش ای ــن نمایش ــنامه را به اتف ــاق و‬ ‫ب ــا مش ــورت یک ــی از دوس ــتانم (محمدعل ــی نجف پ ــور ) ش ــروع ک ــردم و ای ــده‬ ‫اصلــی ان حیــن تمرینــات والیبــال بــا رفقــای خوبــم‪ ،‬از ذهنیــات همیشــگی‬ ‫خــودم خــارج شــد و همــواره بــا ایــن ســوال در ذهــن خویــش روب ـه رو بــودم‬ ‫ک ــه ا گ ــر پادش ــاهی از تاری ــخ برخی ــزد و اوض ــاع کش ــور خوی ــش را در عص ــر‬ ‫کنون ــی مطاب ــق ب ــا دغدغه ه ــای ذهن ــی روزگار خوی ــش نبین ــد‪ ،‬چ ــه خواه ــد‬ ‫ً‬ ‫کــرد و اصــا ســوال اینجاســت کــه چـه کاری می توانــد بکنــد؟» ایــن کارگــردان‬ ‫تئاتـــر بااشـــاره به اینکه دران روزگار‪ ،‬همـــواره ازســـوی رفقـــای نزدیک ــش‬ ‫به خاطـــر ایده پـــردازی ایـــن نمایـــش مـــورد تمســـخر قـــرار می گرف ــت‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬اله ــام قنده ــاری ک ــه دراین اث ــر در نق ــش ش ــخصیت م ــادر‬ ‫ش ــاه بـ ـه روی صحن ــه مـ ـی رود‪ ،‬در مقطع ــی پیش ــنهاد تکمی ــل مت ــن اث ــر را‬ ‫داد و هم ــواره دنب ــال ای ــن بودی ــم ت ــا در ی ــک س ــالن دولت ــی اج ــرا بروی ــم؛ و‬ ‫ً‬ ‫این موضـــوع نشـــئت گرفته از اینجاســـت کـــه حقیقتـــا امـــروز هزین هه ــای‬ ‫س ــاخت ی ــک نمای ــش؛ ازجمل ــه دس ــتمزد عوام ــل و اجاره ه ــای س ــالن ها‬ ‫خصوصــی ان قــدر باالســت کــه گــروه بایــد یــک پشــتوانه قــوی مالــی داشــته‬ ‫باش ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ابت ــدای راه ای ــن نمای ــش و ب ــرای تسـ ـت گرفتن‬ ‫از بازیگرانـــی کـــه تمایـــل بـــه حضـــور دراین اثـــر داشـــتند‪ ،‬نـــام خـــود را از‬ ‫جای ــگاه نویس ــنده ح ــذف ک ــرده‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در همین روزه ــا ب ــا‬ ‫بازخوردهــای بســیارخوبی نســبت بــه متــن توســط کســانی که بــرای شــرکت‬ ‫ً‬ ‫در تســت می امدنــد مواجــه شــدم و نهایتــا این موضــوع حــس خوبــی داد؛‬ ‫ام ــا ازس ــوی هیچ ی ــک از س ــالن های دولت ــی ب ــا اس ــتقبال از ای ــن اث ــر مواج ــه‬ ‫نش ــدیم و ب ــا مش ــورت ب ــا خان ــواده به این نتیج ــه رس ــیدیم ب ــا دریاف ــت وام‬ ‫یه ــا‬ ‫بانک ــی‪ ،‬ان را روی صحن ــه ببری ــم ک ــه پ ــس از بازبین ــی و اعم ــال ممیز ‬ ‫ازس ــوی ش ــورای نظ ــارت ب ــر نمای ــش‪ ،‬انچ ــه ش ــد ک ــه ام ــروز ب ــر روی صحن ــه‬ ‫اس ــت»‪ .‬فرهادپ ــور درپای ــان باتا کیدبراینک ــه هم ــواره دوس ــت داش ــته ب ــه‬ ‫مخاطـــب خویـــش بگویـــد نبایـــد از انجـــام هیـــچ کاری فـــرار کـــرد‪ ،‬ی ــاداور‬ ‫ش ــد‪« :‬صب ــر کنی ــد و ا گ ــر الزم ب ــود بجنگی ــد؛ ام ــا از هیــچ کاری ف ــرار نکنی ــد‪.‬‬ ‫این نکت ــه هم ــواره پی ـش روی م ــا باش ــد ک ــه بای ــد از س ــرزمین خوی ــش دف ــاع‬ ‫کنیــم‪ ،‬هــوای ایــن اب وخــا ک را داشــته باشــیم و جایــی را کــه در ان متولــد‬ ‫شــدیم‪ ،‬بــا رفتــار بــد خویــش از بیــن نبریــم و تــاش گذشــتگان بــرای ابــادی‬ ‫و ازادی کش ــور ارج بنهی ــم»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬امیر نعیمیان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2529‬‬ ‫مقاوم ترین و منعطف ترین ماهیچه بدن‬ ‫ً‬ ‫شهـای‬ ‫در بـدن انسـان تقریبـا ‪ 600‬ماهیچـه وجـود دارد‪ .‬انـواع ماهیچ ههـای بـدن نق ‬ ‫مختلفـی ماننـد پمپـاژ خـون و حمایـت از حرکـت تـا بلنـد کـردن وزن ههـای سـنگین را‬ ‫بر عهـده دارنـد‪ .‬ماهیچ ههـا بـا حالـت انقبـاض یـا ارامـش کار می کننـد تـا باعـث حرکـت‬ ‫شـوند‪ .‬انـواع ماهیچ ههـای بـدن ب هصـورت کلـی بـه سـه نـوع صـاف‪ ،‬اسـکلتی و قلبـی و‬ ‫یشـوند‪ .‬ماهیچـه‬ ‫بر اسـاس عملکـرد بـه دودسـته ارادی و غیـرارادی تقسـیم بندی م ‬ ‫یسـازد و مسـئول نیروی انقباض قلب اسـت‪ ،‬ماهیچه های صاف‬ ‫قلبی دیواره قلب را م ‬ ‫یسـازد‪ ،‬ماهیچ ههـای‬ ‫گهـای خونـی و ماهیچـه درونـی چشـم را م ‬ ‫دیـواره روده‪ ،‬رحـم‪ ،‬ر ‬ ‫اسـکلتی بـه اسـتخوان و در بعضـی نواحـی پوسـت (ماهیچ ههـای صـورت) متصـل‬ ‫تو پا و دیگـر اندا مهـا بـرای حرکـت‬ ‫هسـتند‪ ،‬انقبـاض ماهیچ ههـای اسـکلتی بـه دسـ ‬ ‫کمـک می کننـد‪ .‬ماهیچـه دارای قـدت ازاد (نیـروی حدا کثـری)‪ ،‬قـدرت محـرک (حـرکات‬ ‫تکـراری)‪ ،‬نیـروی ارتجاعـی (اعمـال نیـروی سـریع) و قـدرت پایـداری (مقاومـت در هنـگام‬ ‫خسـتگی) می باشـند‪ .‬ماهیچـه چشـم در طـول روز به دفعات زیـادی بـرای تنظیم حالت‬ ‫یشـود‪ ،‬زمانی که سـر در حال تکان خوردن اسـت‪ ،‬ماهیچه بیرونی چشم‬ ‫خود جابه جا م ‬ ‫تشـدن چشـم اسـت؛ ا گرچه ماهیچه بیرونی چشـم‬ ‫درحال تنظیم کردن خود برای ثاب ‬ ‫ً‬ ‫کسـاعت مطالعـه کتـاب‪ ،‬چشـم تقریبـا حـدود‬ ‫می توانـد دچـار خسـتگی نیـز شـود‪ ،‬بـا ی ‬ ‫‪ 10000‬حرکـت انجـام می دهـد‪ .‬ماهیچه سـرینی بزرگ‪ ،‬بزرگ ترین ماهیچه در بدن انسـان‬ ‫یسـت؛ چـون وظیفه ان نگهـداری تنه انسـان در حالت‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن ماهیچـه بـزرگ و قو ‬ ‫ایستاده و قائم است‪ .‬این ماهیچه مسئول مقاومت در برابر جاذبه است و در راه رفتن‬ ‫بـه مـا کمک می کند‪ .‬سـخت کوش ترین ماهیچه‪ ،‬ماهیچه قلب اسـت‪ ،‬قلـب ‪71‬گرم خون‬ ‫را در هـر تپـش پمپـاژ می کنـد‪ ،‬پمپـاژ روزانـه قلـب حداقـل برابر بـا ‪ 2500‬گالـون (‪ 9450‬لیتر)‬ ‫خون اسـت‪ ،‬قلب توانایی سـه بیلیون تپش را در زندگی هر فرد دارد‪ .‬قوی ترین ماهیچه‬ ‫براسـاس وزن‪ ،‬ماهیچـه مخصـوص جویـدن اسـت‪ ،‬تمـام عضلات فـک بـا یکدیگـر کار‬ ‫نهـای فـرد را ببندنـد و بـه‬ ‫می کننـد و می تواننـد بـا نیرویـی بیشـتر از ‪ 25‬کیلوگـرم‪ ،‬دندا ‬ ‫دنـدان اسـیاب نیرویـی برابـر بـا ‪9 0.7‬گـرم وارد کننـد‪ .‬زبـان یـک ماهیچـه سـفت اسـت و‬ ‫از گروهـی از ماهیچ ههـا تشـکیل شـده و مثـل قلـب‪ ،‬همیشـه اماد هبـه کار اسـت‪ .‬زبـان در‬ ‫یشـود؛ حتـی‬ ‫ترکیـب مـواد غذایـی در دهـان نقـش دارد؛ ایـن عضلـه باعـث تکلـم نیـز م ‬ ‫یکـه انسـان می خوابـد‪ ،‬زبانـش ب هطـور مـداوم بـزاق را ب هسـمت گلـو هـل می دهد‪ .‬به‬ ‫زمان ‬ ‫عقیـده ی بسـیاری زبـان قوی تریـن ماهیچـه ی بدن انسـان اسـت؛ بنابراین بدن انسـان‬ ‫از ماهیچ ههـای گونا گونـی تشـکیل شـده اسـت کـه هر کـدام در بـدن وظیفـه مخصـوص‬ ‫بـه خـود را دارنـد‪.‬‬ ‫امیـرمحمدخطیبیـان‪/‬پـایـه‪:‬شـشم‪/‬دبستـانغیردولتیعلم افـرین‬ ‫سـال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫عناصر معدنی گیاه دارویی گزنه‬ ‫گیاه گزنه‪ ،‬یک گیاه علفی ست که نام علمی ان «اورتیکا دیوئیکا» است ‪ ،‬این گیاه همه جا‬ ‫می رویـد‪ .‬دارای طبـع گـرم بـوده و شـامل ترکیبـات تانـن‪ ،‬لسـیتین‪ ،‬اسـید فرمیک‪ ،‬نیتـرات‪،‬‬ ‫پتاسـیم‪ ،‬کلسـیم‪ ،‬ترکیبـات اهـن دار و ویتامیـن ‪ c‬اسـت‪ .‬وجـود انـواع مـواد مغـذی مفیـد در‬ ‫یشـود تـا ایـن گیـاه بـه یـک سـم زدای ایدئـال بـرای بـدن تبدیـل شـود و‬ ‫گیـاه گزنـه سـبب م ‬ ‫کسـازی می کند‪.‬‬ ‫ان را به عنـوان گیاهـی بشناسـند کـه به طورکامـل بـدن را از مـواد سـمی پا ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫بـرگ و ریشـه گزنـه خـواص دارویـی فراوانـی دارد‪ .‬بـرگ گزنـه به عنـوان چـای دم م ‬ ‫غنی از مواد مغذی ست و خواص درمانی فراوانی دارد‪ .‬نه تنها برگ ان حاوی ویتامین ها و‬ ‫عناصر معدنی ست؛ بلکه حاوی ترکیبات ضدالتهابی و مسکن های طبیعی نیز هستند‪.‬‬ ‫ازجمله خواص گزنه در طب سـنتی شـامل کاهش التهاب‪ ،‬کاهش مشـکالت پروسـتات‪،‬‬ ‫مبـارزه بـا عفونـت‪ ،‬سلامت مجـاری ادراری‪ ،‬درمـان الـرژی فصلـی‪ ،‬درمـان سـرماخوردگی‪،‬‬ ‫تقویت مو‪ ،‬جلوگیری از ریزش مو و درخشـندگی مو اسـت‪ .‬ویتامین ‪ B‬و منیزیم موجود در‬ ‫یشـود و از ریـزش مو ها جلوگیری می کنـد‪ .‬از دیگر ویتامین های‬ ‫گزنـه موجـب تقویـت مـو م ‬ ‫موجـود در گزنـه ویتامیـن ‪ C‬اسـت کـه باعـث تنظیـم چربـی کـف سـر شـده و از ریـزش موهـا‬ ‫یتـوان از چای گزنه به صورت برگ سـبز یا‬ ‫جلوگیـری می کنـد‪ .‬بـرای بهبـود این بیماری ها م ‬ ‫کشـده اسـتفاده کرد‪ .‬یکی دیگر از مصارف ان در بهبود کشـاورزی و دفع دسـته ای از‬ ‫خش ‬ ‫افات طبیعی و بهبود محیط زیسـت یعنی عنصر خاک و عدم الودگی به مواد شـیمیایی‬ ‫کهـای ریـز و نرمـی اسـت کـه تمـاس‬ ‫گهـا و سـاقه گیـاه گزنـه پوشـیده از خار ‬ ‫اسـت‪ .‬روی بر ‬ ‫پوست با ان باعث خارش و سوزش می شود‪ .‬از گیاه گزنه (به دلیل همین خارک ها و مواد‬ ‫تکـش کشـاورزی و باغـداری در بـاغ و مزارع‬ ‫موجـود معدنـی در فراورد ههـای تولیـد مـواد اف ‬ ‫یتـوان بـرای زدودن افات طبیعی‬ ‫یشـود)‪ .‬از این گیـاه م ‬ ‫محلـی امـروزه به خوبـی اسـتفاده م ‬ ‫در باغات و مزارع به طور مثال؛ انواع و اقسـام شـته و شـپش های مضری که باعث تخریب‬ ‫یشـوند اسـتفاده کـرد‪ .‬روش اسـتفاده از گزنـه به عنـوان‬ ‫گهـای ان م ‬ ‫گیـاه و بخصـوص بر ‬ ‫افت کش طبیعی به این شکل است که بااستفاده از دستکش ضخیمی که مانع فرورفتن‬ ‫خارهای ریز گزنه در دست می شود‪ ،‬به طورمثال یک کیلو گیاه گزنه را با کل ساقه و برگ ها‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن این‬ ‫یـک دسـت قیچـی کـرده و بـرای دفـع افـت بـا مخلـوط اب اسـتفاده م ‬ ‫گیاه سرشـار از ویتامین ها و امالح معدنی همچون ویتامین ‪ D‬و کربوهیدرات و همچنین‬ ‫پروتئین و اسیدامینه فراوان است و مصارف زیادی دارد‪ .‬این گیاه با وجود خواص درمانی‬ ‫زیـادی کـه دارد‪ ،‬می توانـد بـا داروهـای زیـادی ماننـد داروهـای مـدر‪ ،‬داروهـای فشـارخون‪،‬‬ ‫داروهای دیابت‪ ،‬رقیق کننده های خون و لیتیوم تداخل پیدا کند بنابراین باید در مصرف‬ ‫ان تعـادل را رعایـت کرد‪.‬‬ ‫مهدی یار مومنی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان فتحیه شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫اثربخشی اموزش کنترل استرس در کاهش اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان‬ ‫در کالس کنکور‬ ‫همـه داوطلبانـی کـه خودشـون رو برای کنکور سراسـری اماده می کنند؛ تـو بازه های زمانی‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ چون داشـتن اسـترس به‬ ‫یشـوند کـه امـری کامال طبیع ‬ ‫متفاوتـی دچـار اسـترس م ‬ ‫نوبـه خـودش تـو رونـد مطالعاتـی داوطلبـا تاثیـر مثبتـی داشـته باشـه امـا ا گـه ایـن اسـترس‬ ‫کهـای تنفسـی‪ ،‬ریلکسیشـن‪ ،‬داشـتن‬ ‫بیش ازانـدازه باشـه بایـد بـا روش هایـی مثـل تکنی ‬ ‫برنامه ریـزی درسـی و ‪ ...‬اون رو کنتـرل کنـن‪ .‬بهتریـن کار اینـه کـه بـرای خودتـون برنامـه‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشین و درس خوندنتون رو با هدف پیش ببرین و پرونده‬ ‫هـر درس رو تـو اون تایمـی کـه تـو برنامه ریزیتـون رو مشـخص کردیـن‪ ،‬ببندیـن‪ .‬تـو روزهـای‬ ‫نزدیک به برگزاری ازمون سراسری چیکار کنیم تا استرس کمتری داشته باشیم؟ داشتن‬ ‫خـواب کافـی‪ ،‬باز ههـای مـرور مناسـب بـرای مطالعـه دوبـاره مباحـث‪ ،‬عدم مطالعه مبحث‬ ‫جدیـد و ‪ ...‬تـو کاهـش اسـترس تـا روز ازمـون تاثیـر خیلـی زیـادی داره‪ .‬تکنیک نفس عمیق‬ ‫چـه کمکـی بـه داوطلبـای کنکـوری می کنـه؟ داوطلبـا بـا اسـتفاده از ایـن تکنیـک می تونـن‬ ‫استرس خودشون رو کم کنن که تو این مقاله این تکنیک به طور کامل توضیح داده شد‪.‬‬ ‫سیده نازنین زهرا طاهری‪ /‬کالس ششم ابتدایی مدرسه شادلین تربت جام‬ ‫تربت جام نوروزی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـرو کیپـران ‪ CDI125‬بـه رنـگ‬ ‫نقـره ای مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ‪ 771-31398‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 61412444‬و شـماره تنـه ‪ NCR***125K8652609‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی علـی زاده اول مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪628‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری رانا‪ TU5‬مدل‪ 1391‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪533 -52‬ب‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 160B0006485‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAU01FE8DT006362‬بـه مالکیـت‬ ‫پریسـا معروفیان مفقود شـده و فاقد اعتبار است‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم فاطم هسـادات موسـوی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه بـه شناسـه یکتـا ‪ 140102158445000087‬و رمـز‬ ‫تصدیـق ‪ 798795‬دفتـر ‪ 8‬شـهریار و نامـه شـماره ‪ 1401/5663/220903/19‬مـورخ ‪ 1401/03/10‬کالنتـری ‪11‬‬ ‫مرکزی فردیس‪ ،‬مدعی فقدان سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان به شـماره ‪ 29270‬فرعی از یک‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 27629‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه دویسـت و هفتـاد تفکیکـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 84/44‬مترمربـع واقـع در همفـک بلـوک ده کـه ‪ 3/72‬مترمربـع ان بالکن اسـت‪ ،‬به انضمـام انباری قطعه ‪296‬‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 3/48‬مترمربـع واقـع در زیرزمیـن اول بـه انضمـام پارکینگ قطعه ‪ 231‬به مسـاحت یازده مترمربع‬ ‫واقـع در زیرزمیـن اول ذیـل ثبـت ‪ 261414‬صفحـه ‪ 78‬دفتـر ‪ 1864‬بـه نـام فاطم هسـادات موسـوی بـه شـماره‬ ‫چاپـی ‪ 036759‬صـادر شـده اسـت‪ ،‬بـه علـت سـرقت از خـودرو مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد تبصره‬ ‫یشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه‬ ‫ذیـل مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه پلا ک فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬ظـرف مـدت ده‬ ‫روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت کند‪ .‬درغیراینصورت نسـبت به صدور المثنی‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‪ ،‬از طرف فضل اله لوائی‬ ‫م الف ‪9645‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم فریده بیوک و سیدحسن تمیوریان به موجب دو برگ استشهادیه به شناسه یکتا ‪140102154518000140‬‬ ‫و رمز تصدیق ‪ 787040‬مورخ ‪ 1401/03/01‬دفترخانه ‪ 29‬شـهریار‪ ،‬مدعی از بین رفتن سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین به مساحت ‪ 16765‬مترمربع قطعه ‪ 9‬تفکیکی به شماره پال ک ‪ 902‬فرعی از ‪ 69‬اصلی مفروز و‬ ‫مجزی شده از پال ک اصلی مذکور ذیل ثبت ‪ 179188‬صفحه ‪ 234‬دفتر ‪ 1122‬به نام محمدتقی امیرعالیخانی‬ ‫ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی ‪117219‬الف‪ 83/‬صادر و تسـلیم شـده اسـت و طبق سـند انتقال شـماره‬ ‫‪ 5791‬مـورخ ‪ 1384/08/09‬دفترخانـه ‪ 637‬تهـران بـه سیدحسـن تیموریـان و فریـده بیـوک بالمناصفـه انتقـال‬ ‫یافتـه اسـت و بـه حکایـت ثبـت دفتـر املا ک‪ ،‬در رهـن نمی باشـد و بـه جهـت پارگـی از بیـن رفتـه و غیرقابـل‬ ‫اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهی‬ ‫یشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به پال ک فوق و یا وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪،‬‬ ‫م ‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت نسـبت بـه صـدور المثنی‪ ،‬طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‪ ،‬از طرف فضل اله لوائی‬ ‫م الف ‪9644‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای فـرزان عرفان منـش بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 16215‬مـورخ ‪ 1401/02/25‬دفترخانـه ‪ 23‬شـهریار‬ ‫مع الواسطه از طرف مالک اقای فرزاد دوستکان فرزند التفات به شماره شناسنامه ‪ 11845‬متولد ‪1359/01/26‬‬ ‫صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ‪ 0065598393‬مالـک ‪85065‬سـهم از کل سـهم ‪ 158305‬بـه عنـوان مالـک‬ ‫هشـتاد و پنـج هـزار و شـصت و پنـج سـهم مشـاع از صـد و پنجـاه و هشـت هـزار و سـیصد و پنـج سـهم عرصـه و‬ ‫اعیـان بـه انضمـان ثمنیـه عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن نـوع بـه پلا ک ثبتـی ‪ 1946‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی مفـروز‬ ‫و مجـزا شـده از اصلـی مذکـور واقـع در قریـه باباسـلمان حـوزه ثبـت ملـک شـهریار اسـتان تهـران بـه مسـاحت‬ ‫‪ 15830/5‬مترمربع با ارائه درخواسـت و تقدیم دو برگ استشـهادیه محلی مصدق شـده در دفتر اسـناد رسـمی‬ ‫یسـت سـند مالکیت به شـماره چاپی ‪967281‬‬ ‫شـماره ‪ 23‬شـهریار با شناسـه یکتا ‪ 140102154404000153‬مدع ‬ ‫سـری ب سـال ‪ 98‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 139820301057035936‬کـه برابـر سـند شـماره ‪ 68923‬مـورخ‬ ‫‪ 1398/04/19‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 16‬شـهر شـهریار از اقـای کیخسـرو یگانگـی بـه ایشـان انتقـال‬ ‫یافتـه اسـت‪ ،‬مفقـود شـده و تقاضـای صـدور سـند مالکیت المثنـی نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پال ک فوق‬ ‫و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬ظرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد‪ .‬درغیراینصـورت نسـبت بـه صـدور المثنـی‪ ،‬طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‪ ،‬از طرف فضل اله لوائی‬ ‫م الف ‪9642‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪144 -52‬ص‪ 82‬و شـماره موتـور‬ ‫یپـور مفقـود شـده و از‬ ‫‪ 12490140625‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN2130A1BK123404‬بـه مالکیـت زهـرا زحمت ‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی جاندیـر ‪ 3350‬بـه رنـگ سـبز مـدل ‪ 1992‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪856 -12‬ک‪ 26‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 934775‬و شـماره شاسـی ‪ 740289L‬بـه مالکیـت صـادق احدی مرادابـادی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪975 -84‬س‪ 15‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0993940‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE9HH810932‬بـه مالکیـت الهـام خادمـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1361‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـاینا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪956 -24‬ل‪93‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ M159231823‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100M5736918‬به مالکیت عباس محمدی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪856 -24‬ط‪ 71‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 3438531‬و شـماره شاسـی ‪ S1422289152497‬بـه مالکیـت امیـد کاله کـج مفقـود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید به شـماره پال ک ایران ‪۷۷۹ -۴۲‬ج‪ ۳۱‬و شـماره موتور ‪ ۲۶۵۴۷۶۶‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412287556594‬به مالکیت رضا دوسـتار مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬با شـماره پال ک ایران ‪469 -26‬ص‪ 87‬و شـماره موتور ‪124K0318934‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA9DR931959‬به مالکیت فاطمه سـاحلی مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و سـند موتورسـیکلت روان ‪ ۱۲۵‬بـه رنـگ زرد مـدل ‪ ۱۳۹۵‬بـا شـماره پلا ک ‪ ۷۷۵-۲۲۱۵۴‬و‬ ‫شماره موتور ‪ ۴۱۶۷۵‬و شماره تنه ‪ ۹۵۰۲۰۳۳۰‬به مالکیت مسعود داوطلب طوسی مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪/.‬م‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کامیـون بـاری فلـزی بادسـان ‪ 8B14‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪333 -45‬ع‪ 13‬و شـماره موتـور ‪ ADW1104N‬و شـماره شاسـی ‪ NAD082A386B104229‬بـه مالکیـت‬ ‫حسـین موالئـی فرزنـد عبـاس بـا کـد ملـی ‪ 2990340777‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید صبا به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1385‬با شماره پال ک ایران ‪425 -58‬ب‪31‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 1768648‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285992136‬بـه مالکیـت فرشـته جمشـیدزاده فرزنـد‬ ‫غالمرضا با شـماره ملی ‪ 3521167062‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪626 -29‬هـ‪ 45‬و شماره موتور ‪ 11158243018‬و شماره شاسی ‪ 82431344‬به علت فقدان اسناد فروش‬ ‫(سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچـه هر کس ادعایـی در‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع‬ ‫در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری سـایپا هاچ بک به رنگ سـفید قرمز روغنی مدل ‪ 1399‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪861 -29‬هــ‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ M159089865‬و شـماره شاسـی ‪NAPX212AAL1017409‬‬ ‫به مالکیت یسـری کا کائی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانـب نسـترن عباسـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX‬مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪261 -47‬ق‪ 83‬و شـماره موتور ‪ 139B0022571‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FC21DK868160‬به علت‬ ‫فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی و سند سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا‬ ‫چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش‬ ‫شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای‬ ‫مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد ‪ 111‬ها ‬ ‫‪315 -24‬ل‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 5197788‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100E5796179‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و سند مالکیت (شناسنامه سبز) خودرو سواری پراید ‪ 131‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪1391‬‬ ‫با شـماره پال ک ایران ‪398 -29‬ط‪ 28‬و شـماره موتور ‪ 4554486‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290425035‬به‬ ‫مالکیت فرهاد ویسی دنگی مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪721 -12‬ق‪ 38‬و شـماره موتـور ‪8008081‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ S5810090007883‬بـه مالکیـت‬ ‫غالمحسـین محمدپـور مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫ساقط است‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری دوو اسـپرو بـه رنـگ قرمـز زرشـکی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1992‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪891 -32‬س‪38‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 25114268‬و شـماره شاسـی ‪ 00869061‬بـه‬ ‫مالکیـت عبـاس ضیـا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫ا سـت‪ /.‬ک‬ ‫م الف ‪629‬‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک بـه رنـگ سـفید‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 111‬ها ‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪968 -46‬ن‪ 56‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 3587556‬و شماره شاسی ‪S5430089022471‬‬ ‫بـه مالکیـت میثـم حقـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫رشت‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا هاچ بـک بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنی مدل ‪ 1400‬با شماره پال ک ایران ‪286 -38‬ص‪ 43‬و شماره‬ ‫موتور ‪ M15/9264055‬و شماره شاسی‪NAS821100M1329771‬‬ ‫به مالکیت محمدمهدی حقیقت نیا با شماره ملی ‪0410500968‬‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ورامین‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو اردی ‪1600‬‬ ‫بـه رنـگ سـورمه ای روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪538 -11‬م‪ 13‬و شـماره موتـور ‪ 1178406016‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 13463244‬بـه مالکیـت خیرالـه برخـورداری مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکس ای‬ ‫مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪816 -32‬ق‪77‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 1598427‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412285886321‬بـه مالکیـت جمال جوادی مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/24-140160306023000028‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫حسـین رضائـی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 38448‬صـادره از فیض ابـاد‬ ‫در یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر سـاختمان (ترمینـال ضبـط پسـته) به مسـاحت‬ ‫‪ 5938/26‬مترمربـع قسـمتی از اراضـی مشـاع مزرعـه عبدل ابـاد پلا ک یـک اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 2‬مـه والت خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عزیزالـه سـعیدی عبدل ابادی‬ ‫فرزنـد محمـد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪7/401/42‬‬ ‫مه والت‪ ،‬از طرف علی احمدی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای ایرج امیرسـلیمانی با ارائه ‪ 2‬برگ استشـهادیه المثنی‪ ،‬که‬ ‫در دفترخانه بابل تصدیق امضا شده و طی درخواست شماره‬ ‫‪ 140121710004008213‬مـورخ ‪ 1401/03/26‬تقاضـای صـدور‬ ‫سـند المثنـی ششـدانگ تحـت پلا ک ‪ 1964‬فرعـی از ‪3624‬‬ ‫اصلـی بخـش دو ثبـت بابـل کـه سـند مالکیـت ان ذیـل دفتـر‬ ‫‪ 678‬صفحـه ‪ 67‬و ثبـت ‪ 69194‬بـه نـام ایشـان صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده و در اثر جابجایی مفقود شـده را نموده اسـت‪ .‬در اجرای‬ ‫مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائین نامـه قانون ثبت و تبصره هـای ذیل ان‬ ‫اعالم‪ ،‬مقتضی ست چنانچه سند مالکیت مذکور به هر عنوان‬ ‫بـه ان دفترخانـه ارائـه شـد‪ ،‬از انجـام هرگونـه اقـدام خـودداری و‬ ‫الشـه سـند را از اورنـده اخـذ و بـه ایـن اداره ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫سیدمهدی حسینی کریمی‪،‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1339763‬‬ ‫رئیسادارهثبتاسنادو امال کبابل‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 2657‬و ‪ 2660‬مـورخ ‪ 1401/03/09‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حامـد‬ ‫صیادی زارمـی فرزنـد تیمـور و اقـای تیمـور صیادی زارمـی فرزنـد صـادق نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی (سـهم هـر یـک سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ اسـت) بـه مسـاحت ‪ 288/59‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬اصلـی بـه‬ ‫شـماره کالسـه ‪ 1193‬و ‪ 1400/1194‬واقـع در اراضـی زیـروان بخـش ‪ 18‬ثبـت بهشـهر‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 14‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/18 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1337221‬‬ ‫و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160310457000347‬مورخه ‪ 1401/03/04‬که در هیات موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه سـه سـاری تصرفـات مالکانه خانـم رویا رفیعی دهبنه‬ ‫فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی ‪ 2091917370‬بـه شـماره پرونـده ‪ 1399-412‬نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪( 209/35‬دویسـت‬ ‫و نـه متـر و سـی وپنج صدم) مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 3390‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 1‬ثبـت سـاری (دارای سـند اعیانـی پلا ک ‪ 1062‬فرعـی از ‪ 3390‬اصلـی اسـت)‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی بـا کسـر سـهم وقـف محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/18 :‬‬ ‫فریبـرز یوسـفیان حمیدی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1337853‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان سـاری منطقـه ‪3‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری دانگ فنـگ ‪H30TU5A‬‬ ‫مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪683 -10‬ب‪ 97‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ FA173B0004866‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAE4CFZVGX019537‬بـه مالکیـت مکـرم‬ ‫محمدنیا کلیمانی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12000383‬مـورخ ‪ 1401/02/22‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای صدرالدیـن بامتی طوسـی بـه شـماره ملـی ‪ 4999957914‬فرزنـد اقاجـان‬ ‫در ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 86/65‬مترمربـع پلا ک ‪ 57‬اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا بـه‬ ‫کالسـه ‪ 647/99‬خریـداری شـده از اقـای نورالـه گنجعلـی محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خـود را به مراجـع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/18 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1340442‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12000517‬و ‪ 12000518‬مـورخ ‪ 1401/02/29‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک نـکا تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضیان‬ ‫اقـای محمدرضـا علیـزاده بـه شـماره ملـی ‪ 4999642506‬فرزنـد صمـد و خانـم مریـم‬ ‫صحرائـی بـه شـماره ملـی ‪ 5729072041‬فرزنـد ا کبـر کـه هر کدام در سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنای احداثـی به مسـاحت ‪21/52‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 57‬اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا بـه کالسـه های‬ ‫‪ 401/1400‬و ‪ 330/1400‬خریـداری شـده از اقـای صمـد علیـزاده محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود تا درصورتی‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1327790‬‬ ‫و امال ک شهرستان نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12000461‬مـورخ ‪ 1401/02/27‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین‬ ‫بالوئی جام خانـه بـه شـماره ملـی ‪ 2093431254‬فرزنـد علی محمـد در پنج دانـگ‬ ‫و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 351/25‬مترمربـع از پلا ک ‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه‬ ‫‪ 432/1400‬واقـع در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای وحیـد‬ ‫کارگرباالدهـی محـرز شـده‪ .‬کـه مقـدار ‪15‬سـیر و ‪ 8‬مثقـال مشـاع عرصـه وقـف اسـت‪.‬‬ ‫یشـود تـا‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1329745‬‬ ‫و امال ک شهرستان نکا‬ ‫ا گهی ابالغ صورتمجلس افراز‬ ‫ً‬ ‫احتراما پیرو اخطاریه افراز شماره ‪ 109/1045‬مورخ ‪ 1401/03/28‬درخواست کتبی احمد گرگیچ فرزند عبداهلل پال ک ‪ 81‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬سیستان شهرستان زهک که سهم ان به موجب صورتمجلس افرازی شماره ‪ 109/1045‬مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫مـورد عمـل افـراز واقـع شـده‪ ،‬حـدود و مشـخصات قطعـات افـرازی بـه شـرح ذیـل اعلام می شـود‪ :‬قطعـه اول افـرازی‪ :‬ششـدانگ یک دربند مغازه به مسـاحت کلـی ‪ 16/96‬مترمربع پلا ک ‪ 587‬فرعی از ‪ 81‬فرعـی از ‪ 3‬اصلی مجزی شـده از اصلی مذکـور‪ ،‬واقع در بخش‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 5‬زهـک‪ .‬بـا حـدود اربعـه‪ :‬شـماال‪ :‬به طـول ‪ 3/20‬متـر دیواربه دیـوار بـه باقیمانـده پلا ک ‪ 81‬فرعـی؛ شـرقا‪ :‬به طـول ‪ 5/30‬متـر دیوار مشـترک باقیمانـده پال ک ‪ 81‬فرعی؛ جنوبـا‪ :‬به طول ‪ 3/20‬متر درب و دیواریسـت به راهرو پاسـاژ؛ غربـا‪ :‬به طول ‪ 5/30‬متـر دیوار به دیوار‬ ‫پال ک ‪ 81‬فرعی‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در سـهم و تصرف عباسـعلی توکلی امین فرزند حسـین قرار دارد‪ .‬بها طبق ارزیابی ‪ 23.000.000‬ریال اسـت‪ .‬حدود و مشـخصات قسـمت باقیمانده پس از کسـر قطعات افرازی قبلی و فعلی به شـرح پرونده ثبتی و در سـهم سـایر‬ ‫یشـود و بـه اطالع سـایر مالکین مشـاعی پال ک مرقوم و اشـخاص‬ ‫مالکیـن مشـاعی قـرار دارد‪ .‬لـذا مراتـب بـا اختیـارات حاصلـه طبـق مـاده ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامـه قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب ‪ 1357‬و ‪ 18‬ائین نامـه اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت‪ ،‬ا گهـی م ‬ ‫ذوی الحقوق و صاحبان و مالکان و کسـانیکه حق و حقوقی در این ملک دارند می رسـانند‪ ،‬تا چنانچه طبق ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش امال ک مشـاع‪ ،‬اعتراضی نسـبت به عملیات افرازی دارند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار این ا گهی ابالغ افراز‪ ،‬ظرف مدت ده روز‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتراض خود را کتبا به مراجع ذیصالح قضائی (محل وقوع ملک) تسـلیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه کنند واال حق او سـاقط خواهد شـد‪ .‬درغیراینصورت پس از گذشـت مدت قانونی و ارائه گواهی الزم از مراجع قضائی توسـط متقاضی مبنی بر نرسـیدن‬ ‫اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت افرازی با حدود و مشـخصات فوق به نام وی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 140160310013003127‬مـورخ ‪ 1401/03/02‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه جهانشـاهی فر فرزنـد عزت الـه‬ ‫نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪400/50‬‬ ‫مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 1180‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه کردابـاد‬ ‫بخـش ‪ 11‬خریـداری شـده از اقـای صـادق کیـا مالـک رسـمی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه‪ ،‬این ا گهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی‪/‬سراسـری در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکند‪،‬‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1339951‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2529‬‬ ‫مخالفت دولت سیزدهم با وا گذاری‬ ‫شرکت های دولتی در قالب رد دیون‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی باتا کیدبراینکـه دولـت‬ ‫سـیزدهم بـا وا گـذاری شـرکت های موفـق دولتـی در قالـب‬ ‫رد دیـون مخالـف اسـت‪ ،‬از رایزنـی دولـت بـا سـران دو‬ ‫یبـر چگونگـی اجـرای تکالیـف بودجـه ای‬ ‫قـوه دیگـر مبن ‬ ‫دراین خصـوص به نحـوی خبـر داد کـه دارای کمتریـن اثـار‬ ‫منفـی باشـد‪ .‬دکتر سـید احسـان خانـدوزی‪ ،‬گفـت‪« :‬یکی‬ ‫از نکاتی که باید درمورد ان تجدیدنظر کنیم این اسـت که‬ ‫دولت در سـال های گذشـته‪ ،‬بنگا ههـای خوب اقتصادی‬ ‫خودش را در قالب رد دیون به طلبکاران‪ ،‬به بخش هایی‬ ‫ً‬ ‫یکـرده اسـت کـه بعضـا اهلیـت و صالحیـت‬ ‫وا گـذار م ‬ ‫مدیریـت ان بنگا ههـا را نداشـتند»‪ .‬وزیـر اقتصـاد افـزود‪:‬‬ ‫شهـای مذکـور هـم چـون از دولـت طلـب داشـتند‪،‬‬ ‫«بخ ‬ ‫ایـن بنگا ههـا را به عنـوان بازپرداخـت بدهـی خـود‬ ‫می پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت الزم را برای اداره‬ ‫ان نداشـتند‪ ،‬متاسـفانه هـم بـرای تولیـد و هـم اشـتغال‬ ‫یشـده اسـت»‪ .‬خاندوزی تصریح‬ ‫کارگران مشـکل ایجاد م ‬ ‫کـرد‪« :‬در جلسـه اخیـر هیئت عالـی وا گـذاری‪ ،‬این موضوع‬ ‫ً‬ ‫بررسـی شـد و تقریبا همه اعضاء مخالف این اتفاق بودند‬ ‫کـه مـا در دولـت جدیـد بخواهیـم رویـه گذشـته را ادامـه‬ ‫دهیـم»‪ .‬وزیـر اقتصـاد بااشـاره به وجـود تکالیـف قانـون‬ ‫یبـر رد دیـون بسـیاری شـرکت های‬ ‫بودجـه ‪ 1401‬مبن ‬ ‫دولتـی‪ ،‬گفـت‪« :‬هم ا کنـون درحال رایزنـی بـا روسـای سـه‬ ‫قـوه هسـتیم تـا ببینیـم بـه چـه ترتیـب می توانیـم ایـن‬ ‫تکلیف قانونی را به نحوی اجرا کنیم که کمترین اثر منفی‬ ‫را بـر روی کاهـش بهـره وری و تولیـد شـرکت های خـوب‬ ‫اقتصادی کشـور داشـته باشد‪ .‬پیگیری این دغدغه همه‬ ‫کارافرینـان و تولیدکننـدگان کشـور را دنبال خواهیـم کرد»‪.‬‬ ‫ارتقای شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان نفتی‬ ‫با حمایت بانک توسعه صادرات‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات ایـران و وزارت نفـت بـا هـدف‬ ‫حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور داخلـی‬ ‫صنعـت نفـت و افزایـش تـوان رقابتـی و درنهایـت ارتقـای‬ ‫شـاخص های بهـره وری در اقتصـاد‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫منعقد کردند‪ .‬سید علی حسینی ایران در مراسم انعقاد‬ ‫یفـر (معاون‬ ‫ایـن تفاهم نامـه کـه با حضـور وحید رضا زید ‬ ‫امـور مهندسـی و پژوهـش و فنـاوری وزارت نفـت) برگـزار‬ ‫نهـا طـی‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬موضـوع حمایـت از دانش بنیا ‬ ‫چندسـال اخیر در دسـتورکار بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫بـوده و در سـال ‪ ۱۴۰۱‬براسـاس نا مگـذاری و فرمایشـات‬ ‫نحـوزه‪ ،‬مسـیر‬ ‫یبـر حمایـت ازای ‬ ‫مقـام معظـم رهبـری مبن ‬ ‫و راهبردهـای ایـن سیاسـت روشـن شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به مقـررات و قوانیـن باالدسـتی و تا کیـد رهبـری‬ ‫بـر هموار سـاختن مسـیر رشـد شـرکت های دانش بنیـان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بانـک توسـعه صـادرات ایـران سـال گذشـته بـا‬ ‫همـکاری صنـدوق فنـاوری نفـت‪ ،‬برنام ههـای خـود را‬ ‫به صورت اخص برای شناسـایی پتانسـیل های صادراتی‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور اغـاز کرد و بـا انعقاد این‬ ‫یتـری را دراین راسـتا ادامـه خواهـد‬ ‫تفاهم نامـه رونـد جد ‬ ‫داد»‪ .‬وی گفت‪« :‬این بانک به عنوان یکی از سهامداران‬ ‫اصلـی صنـدوق فنـاوری شـریف‪ ،‬به منظـور ارائـه خدمـات‬ ‫متمرکـز‪ ،‬یکـی از شـعب خـود در تهـران را بـه ارائه خدمات‬ ‫بـه مشـتریان معرفـی شـده ازسـوی ایـن صنـدوق و‬ ‫صنـدوق فنـاوری نفـت اختصـاص می دهـد»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات ایـران بااعالم اینکـه ‪ ۵۰‬درصـد از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور صنعـت نفـت‪ ،‬مشـتری‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات ایـران هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬براسـاس‬ ‫تفاهم نامـه انجا مشـده‪ ،‬بانـک توسـعه صـادرات ایـران‬ ‫مطابق با ضوابط بانک مرکزی‪ ،‬مجموعه ای «از خدمات‬ ‫و تسـهیالت خـود را بـه شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور‬ ‫صنعـت نفـت و شـرکت های دارای قـرارداد بـا کشـورهای‬ ‫هـدف اعطـا خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫«وبملت»‪ ،‬بزرگ ترین بانک بورسی کشور می شود‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بانـک ملـت از برگـزاری موفـق مجامـع عـادی سـالیانه و فوق العـاده‬ ‫این بانک به عنوان نخسـتین بانک مشـمول اصل ‪ 44‬قانون اساسـی‪ ،‬با حضور ا کثریت‬ ‫سهامداران خبر داد و از مراجع نظارتی و سهامداران بابت حمایت از فعالیت های این‬ ‫بانـک قدردانـی کـرد‪ .‬مسـعود نصر اصفهانـی بـه تقسـیم ‪ ۱۰۰‬ریـال سـود بیـن سـهامداران‬ ‫اشـاره کرد و افزود‪« :‬از ‪ ۷۶۱‬ریال سـود حاصله به ازای هر سـهم که بخشـی ازان سود ناشی‬ ‫از تسـعیر نـرخ ارز بـود‪ ،‬بـا تصویـب مجمـع ‪ ۱۰۰‬ریـال بـرای تقسـیم نقـدی بیـن سـهامداران‬ ‫اختصاص داده شد و بقیه نیز به عنوان سود انباشته پس از طی مراحل قانونی‪ ،‬صرف‬ ‫افزایش سـرمایه های بعدی خواهد شـد»‪ .‬وی همچنین از افزایش ‪ ۵۵‬هزارمیلیارد ریالی‬ ‫سـرمایه بانـک ملـت و تبدیـل ایـن بانـک بـه بزرگ تریـن بانـک بورسـی کشـور خبـر داد‬ ‫و اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا ایـن افزایـش سـرمایه و افزایـش توانایـی بانـک در اعطـای‬ ‫حهـای توسـعه ای‪ ،‬سـوداوری بانـک در سـال جـاری نیـز نسـبت‬ ‫تسـهیالت و اجـرای طر ‬ ‫بـه سـال های گذشـته افزایش یابد‪ .‬نصر اصفهانی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امیدواریم بـا تداوم‬ ‫حمایت ذی نفعان و همچنین تالش هرچه بیشـتر دسـت اندرکاران بانک ملت‪ ،‬جایگاه‬ ‫ایـن بانـک در نظـام بانکی هـرروز ارتقـا یابد»‪.‬‬ ‫مدیرعاملبیمهسرمد‪:‬‬ ‫باید سهم خود را از بازار بیمه‪ ،‬افزایش دهیم‬ ‫مدیرعامـل بیمـه سـرمد گفـت‪« :‬یکـی از اهـداف اصلـی‬ ‫سـرمد‪ ،‬افزایش سـهم از بازار در صنعت بیمه اسـت و باید‬ ‫پس از افزایش سـهم از بازار‪ ،‬بتوانیم سـهم خود را تثبیت‬ ‫کنیـم»‪ .‬یعقـوب رشـنوادی بااشـاره به اغـاز فصـل جدیـد‬ ‫تهـای ایـن شـرکت‪ ،‬افـزود‪« :‬بیمـه سـرمد موفـق‬ ‫فعالی ‬ ‫شهـا‪ ،‬اعتمـاد مشـتریان‬ ‫شـد بـا پسـت سـر گذاشـتن چال ‬ ‫بزرگـی ماننـد سـازمان تامیـن اجتماعـی را جلـب کنـد و‬ ‫ایـن سـازمان بـزرگ را بـه جمـع بیم هگـذاران خـود اضافـه‬ ‫کنـد‪ .‬جلـب اعتمـاد بیم هگـذاران بـزرگ‪ ،‬روزهـای خوبـی‬ ‫را پیـش روی سـرمد قـرار داده اسـت؛ به طوری که نهـاد‬ ‫بزرگـی مانند کمیته امـداد امام خمینـی (ره) رضایتمندی‬ ‫کاملـی از خدمـات مـا دارد»‪ .‬وی بااشـاره به ورود ایـن‬ ‫شـرکت بـه سـومین سـال برنامـه اسـتراتژیکش گفـت‪:‬‬ ‫«بعضـی شـاخص ها و اهـداف برنامـه س هسـاله شـرکت‬ ‫محقق نشـده اسـت که روسای شعب استانی باید تالش‬ ‫بیشـتری بـرای تحقـق ایـن شـاخص ها داشـته باشـند‪ .‬ما‬ ‫بایـد ضمـن تحقـق اهـداف برنامـه س هسـاله قبلـی‪ ،‬خـود‬ ‫را بـرای دسـتیابی بـه اهـداف برنامـه س هسـالی توسـعه‬ ‫بـا افـق سـال ‪ ۱۴۰۴‬امـاده کنیـم کـه تـا اذرمـاه بـه تفکیـک‬ ‫اسـتان ها تدویـن و ابلاغ خواهـد شـد»‪ .‬وی همچنیـن به‬ ‫برنامـه سـرمد بـرای رشـد پرتفـوی هـم اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«براسـاس برنامه‪ ،‬بیمه سـرمد در سـال ‪ ۱۴۰۱‬باید پرتفوی‬ ‫سـه هزار میلیاردتومانی را محقـق کنـد کـه دسـتیابی‬ ‫بـه ایـن پرتفـوی در صنعـت بیمـه کـه یـک صنعـت‬ ‫یسـت‪ ،‬دور از دسـترس نیسـت و‬ ‫‪ ۱۱۵‬هزارمیلیارد تومان ‬ ‫ا گـر بخواهیـم جایـگاه سـرمد را در صنعـت تثبیـت کنیـم‪،‬‬ ‫بایـد بـه عـدد چهـار تـا پنج هزار میلیاردتومـان برسـیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه سـرمد بابیان اینکه صنعت بیمه امکان‬ ‫رشـد زیـادی دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬زمانـی پرتفـوی صنعـت بیمـه‬ ‫در ایـران کمتـر از چهارهزارمیلیاردتومـان بـود و وعـده‬ ‫افزایـش حـق بیمه تولیدی بـه ‪ ۹۰‬هزارمیلیاردتومـان داده‬ ‫شـد و امروز شـاهد تولید ‪ ۱۵۰‬هزارمیلیاردتومان حق بیمه‬ ‫در صنعـت هسـتیم کـه بـا حسـاب نـرخ تـورم‪ ،‬رسـیدن بـه‬ ‫عدد ‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتومان در پنج سال اینده دورازانتظار‬ ‫نخواهـد بـود»‪ .‬رشـنوادی بیمه گری و سـرمایه گذاری را دو‬ ‫بـال حـوزه بیمـه دانسـت و گفـت‪« :‬یکـی از اهـداف اصلـی‬ ‫سـرمد‪ ،‬افزایـش سـهم از بـازار در صنعـت بیمـه اسـت و‬ ‫بایـد پـس از افزایـش سـهم از بـازار‪ ،‬بتوانیـم سـهم خـود را‬ ‫تثبیـت کنیـم‪ .‬بـه زودی ایـن شـرکت بـه بلوغـی خواهـد‬ ‫رسـید کـه مثال زدنـی خواهـد شـد و دراین راسـتا انتظـار‬ ‫تهـا و‬ ‫مـی رود مدیـران شـعب سـرمد در اسـتان ها‪ ،‬فرص ‬ ‫تهدیدهایـی کـه بـرای بازار بیمـه دران منطقه وجـود دارد‬ ‫را شناسـایی و بـه مدیـران ارشـد شـرکت اعلام کننـد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه پرداخت لحظه ای (پل)‬ ‫در بانک مسکن‬ ‫معـاون مدیرعامـل در امـور فناوری اطالعـات و ارتباطات بانک‬ ‫مسـکن از راه انـدازی سـامانه پرداخـت لحظـه ای (پـل) در ایـن‬ ‫بانـک خبـر داد‪ .‬ساسـان شـیردل بابیان این مطلـب گفـت‪:‬‬ ‫تهـای لحظه ای با حجم بـاال را که‬ ‫«سـامانه پـل تسـویه پرداخ ‬ ‫یبـر حسـاب هسـتند را در هـر سـاعتی از شـبانه روز فراهـم‬ ‫مبتن ‬ ‫شهـای کارت بـه‬ ‫کهـا عالو هبـر ترا کن ‬ ‫یسـازد و مشـتریان بان ‬ ‫م ‬ ‫شهـای حسـاب بـه حسـاب‬ ‫کارت امـکان بهره منـدی از ترا کن ‬ ‫را خواهنـد داشـت»‪ .‬وی بااشـاره به راه انـدازی سـامانه پـل در‬ ‫یهـای ایـن سـامانه گفـت‪:‬‬ ‫بانـک مسـکن درخصـوص ویژگ ‬ ‫«براسـاس نیازهـای بـازار و انتظـارات کاربـران‪ ،‬سـامانه «پـل»‪،‬‬ ‫ابـزار انتقـال اعتبـار الکترونیکـی جدیـدی معرفـی می کند کـه در‬ ‫هر ساعتی از شبانه روز‪ ،‬ظرف چندثانیه اجرا می شود و تفاوت‬ ‫بـارز ان بـا پایـا و سـاتنا‪ ،‬انتقـال سـریع پـول و کارمـزد کمتـر و نیـز‬ ‫تفاوت ان با کارت به کارت‪ ،‬بیشتر بودن سقف ترا کنش‪ ،‬کارمزد‬ ‫کمتـر و انتقـال وجـه برمبنـای شماره حسـاب اسـت»‪ .‬معـاون‬ ‫مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن‬ ‫درخصـوص اهـداف راه انـدازی سـامانه «پـل» گفـت‪« :‬هـدف‬ ‫اصلـی از راه انـدازی و اسـتفاده از سـامانه‪ ،‬انجـام پرداخت هـای‬ ‫خـرد اسـت‪ .‬همچنیـن واریـز فـوری یـا ضـروری به حسـاب‬ ‫ذی نفـع بـا مقصـد ترا کنـش از دیگـر اهـداف مهـم راه انـدازی‬ ‫ایـن سـامانه اسـت»‪ .‬شـیردل تصریـح کـرد‪« :‬هـر ترا کنـش ظرف‬ ‫چندثانیه پردازش و تعیین وضعیت شده و بانک عهده پیش‬ ‫از انتقـال وجـه بـه بانـک ذی نفـع‪ ،‬بایـد تاییـد دسـتور پرداخـت‬ ‫صادرشـده را از بانـک ذی نفـع دریافـت کنـد تـا ترا کنـش انتقـال‬ ‫وجـه انجام شـود‪ .‬به این ترتیـب صادرکننده دسـتور پرداخت از‬ ‫اجـرای موفـق ترا کنـش اطمینـان حاصـل می کنـد»‪.‬‬ ‫وا گذاری پرتفوی سهام ‪ ۳۹۳۰‬میلیاردریالی به بانک سینا‬ ‫بانـک سـینا بخشـی از مطالبـات خـود از بنیـاد مسـتضعفان را‬ ‫بـا دریافـت پرتفـوی سـهام سـه هزار و ‪ ۹۳۰‬میلیاردریالـی تسـویه‬ ‫کـرد‪ .‬بنیـاد مسـتضعفان بخشـی از پرتفـوی سـهام شـرکت مادر‬ ‫تخصصـی مالـی و سـرمایه گذاری سـینا را بـه ارزش سـه هزار‬ ‫و ‪ ۹۳۰‬میلیـارد و ‪ ۲۶۱‬میلیون ریـال بابـت تسـویه بخشـی از‬ ‫یهـای خـود‪ ،‬بـه بانک سـینا وا گذار کـرد‪ .‬علیرضا تقدیری‬ ‫بده ‬ ‫(قائم مقـام بانـک سـینا) درخصـوص جزئیـات ایـن وا گـذاری‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن پرتفـوی شـامل ‪ ۵۱‬درصـد سـهام لیزینـگ جامـع‬ ‫سـینا‪ ۵۵ ،‬درصـد سـهام شـرکت توسـعه نـواوری و فـن اوری‬ ‫سـینا‪ ۲۲ ،‬درصد سـهام شـرکت پرداخـت اول کیـش‪ ۲۳ ،‬درصد‬ ‫سـهام شـرکت ایرانیان‪‎‬نت‪ ۲۸ ،‬درصد سهام اریا همراه سامانه‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد از سـهام شـرکت مهندسـی ایـران برنـا و ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫از سـهام شـرکت کارت اعتبـاری ایرانیـان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«دریافت بخشی از پرتفوی سهام شرکت مادر تخصصی مالی‬ ‫و سـرمایه گذاری سـینا‪ ،‬قـدم بزرگـی در کاهـش میـزان مطالبات‬ ‫بانـک سـینا بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫دومین جشنواره نیک افرین با جوایز نفیس‪ ،‬اغاز شد‬ ‫دومیـن جشـنواره حسـاب های قرض الحسـنه‬ ‫پس انـداز (ریالـی) بانـک کارافریـن بـا جوایـز ارزنـده‪ ،‬بـا‬ ‫هـدف ترویـج فرهنـگ پسـندیده قرض الحسـنه اغـاز‬ ‫شـد‪ .‬دومیـن جشـنواره نیـک افریـن با شـعار «به نیکی‬ ‫بچرخـد همـی روزگار ‪ »...‬از اول تیرمـاه اغـاز و ب هپـاس‬ ‫قدردانـی از سـپرده گذاران نیک اندیـش ایـن بانـک‪،‬‬ ‫به قیدقرعـه ‪ ۲۳‬جایـزه یک میلیاردریالـی‪ ۲۳ ،‬جایـزه‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون ریالـی‪ ۲۳ ،‬جایـزه ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالـی و ‪۲۲۳‬‬ ‫جایـزه ‪ ۱۰‬میلیون ریالـی و میلیاردها ریـال جوایـز نقـدی‬ ‫دیگـر بـه برنـدگان اهـدا خواهـد شـد؛ همچنیـن طبـق‬ ‫برنامه ریـزی انجا مشـده‪ ،‬از هـر ‪ ۱۰‬نفـر واجدشـرایط‬ ‫شـرکت در قرعه کشـی‪ ،‬یک نفـر برنـده یکـی از جوایـز‬ ‫ارزنـده بانـک کارافریـن خواهـد بود‪ .‬حداقـل موجودی‬ ‫بـرای شـرکت در جشـنواره حسـاب های قرض الحسـنه‬ ‫پس انـداز بانـک کارافریـن یک میلیون ریـال اسـت‬ ‫و بـه ازای هـر یک میلیون ریـال در پایـان هـرروز یـک‬ ‫امتیـاز بـرای صاحـب حسـاب منظـور می شـود‪.‬‬ ‫مشـتریان محتـرم بـرای مشـارکت در امـر پسـندیده‬ ‫قرض الحسـنه و بهره منـدی از اثـار معنـوی و جوایـز‬ ‫ایـن جشـنواره می تواننـد نسـبت بـه افتتـاح یـا تکمیـل‬ ‫موجودی حسـاب خود اقدام کنند‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛‬ ‫بشـده توسـط دارنـدگان حسـاب های‬ ‫امتیـاز کس ‬ ‫قرض الحسـنه نیـک افریـن از اول مهرمـاه ‪( ۱۴۰۰‬پایـان‬ ‫دوره نخسـت جشـنواره) تـا پایـان ‪ ۳۱‬شـهریورماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مبنـای شـرکت در قرعه کشـی خواهـد بـود‪ .‬هم وطنـان‬ ‫ارجمنـد می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـا‬ ‫کارشناسـان مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان بانـک کارافریـن‬ ‫ب هشـماره ‪ ۰۲۱-۲۳۳۵۰‬تمـاس حاصـل کننـد‪.‬‬ ‫مهر تایید سهامداران بر صورت های مالی بانک تجارت‬ ‫مجم ــع عموم ــی ع ــادی س ــالیانه بان ــک تج ــارت ب ــا‬ ‫ته ــای مال ــی ای ــن‬ ‫موض ــوع بررس ــی و تصوی ــب صور ‬ ‫بان ــک برای س ــال مال ــی منتهی ب ــه پایان اس ــفند ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ب ــا حض ــور ‪ 64.56‬درص ــد س ــهامداران‪ ،‬نماین ــدگان و‬ ‫نه ــا برگ ــزار ش ــد‪ .‬رئی ــس هیئت مدیره‬ ‫وکالی قانون ــی ا ‬ ‫ای ــن بان ــک ب ــا تقدی ــر از حس ــن اعتم ــاد س ــهامداران و‬ ‫هم ــه ذی نفع ــان ای ــن بان ــک‪ ،‬عملک ــرد بان ــک تجارت‬ ‫در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬را در ش ــرایط دش ــوار اقتص ــادی کش ــور‬ ‫مه ــای ظالمان ــه دش ــمنان عملک ــردی مثب ــت‬ ‫و تحری ‬ ‫ارزیاب ــی و اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ک ــه ت ــداوم این رون ــد‬ ‫روبه رش ــد درنهای ــت منت ــج ب ــه رضای ــت و پاس ــخی ب ــه‬ ‫اعتماد ارزش ــمند س ــهامداران به خدمتگ ــزاران خود در‬ ‫خن ــژاد تا کید ک ــرد‪« :‬برای‬ ‫ای ــن بانک باش ــد‪ .‬فرش ــید فر ‬ ‫تحق ــق این مه ــم ایج ــاد ت ــوازن در ترکی ــب مش ــتریان و‬ ‫افزای ــش س ــهم بانک در ح ــوزه بانکداری خ ــرد‪ ،‬اصناف‬ ‫و کسـ ـب وکارهای کوچ ــک و متوس ــط را در دس ــتورکار‬ ‫خن ــژاد همچنی ــن از کارکن ــان بان ــک‬ ‫ق ــرار داده ای ــم»‪ .‬فر ‬ ‫تج ــارت که ب ــا عملکرد خود زمین هس ــاز بهب ــود عملکرد‬ ‫ای ــن بانک در ش ــبکه بانک ــی و تحقق اه ــداف بانک در‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ش ــدند قدردان ــی به عمـــل اورد‪ .‬دکتر هادی‬ ‫اخالق ــی فی ــض اث ــار (مدیرعامـــل بانـــک تجـــارت) نیـــز‬ ‫گزارش ــی مبس ــوط از عملک ــرد ایـــن بانک در ســـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫را ب ــرای س ــهامداران حاض ــر در جلســـه تشـــریح کـــرد و‬ ‫گف ــت‪« :‬بان ــک تجارت ب ــا ‪ ۱۳۵۹‬شـــعبه‪ ۴۰ ،‬واحـــد ارزی‬ ‫و قری ــب ب ــه ‪ ۱۵۵۰۰‬نفر پرس ــنل توانســـت ســـهم خـــود از‬ ‫س ــپرده های ریال ــی را در مقط ــع زمانی منتهـــی به پایان‬ ‫بهم ــن س ــال گذش ــته ب ــه ‪ ۸.۷‬درصـــد در شـــبکه بانکی‬ ‫ارتقـــاء و این رونـــد روبه رشـــد را کـــه از چهارسال گذش ــته‬ ‫اغـــاز شـــده ادامه دهـــد‪ .‬در بخـــش ســـپرده های جاری‬ ‫نیز بانک تجارت در ســـال گذشـــته رشـــد ‪ ۸۰‬درصدی را‬ ‫نســـبت به ســـال ‪ ۹۹‬تجربه کـــرد»‪ .‬وی یکـــی از توفیقات‬ ‫بانـــک تجارت را کاهـــش هزینه جذب ســـپرده ها عنوان‬ ‫کرد و افـــزود‪« :‬روند کاهشـــی هزینه جذب ســـپرده ها در‬ ‫بانـــک تجـــارت از ســـال ‪ ۹۷‬اغـــاز شـــده و از ‪ ۱۴.۲‬درص ــد‬ ‫در ســـال ‪ ۹۷‬به ‪ ۹.۸‬درصد در اســـفندماه ســـال گذشته‬ ‫رســـیده اســـت»‪ .‬دکتـــر اخالقـــی بـــه جایـــگاه نخس ــت‬ ‫بانـــک تجارت در گشـــایش اعتبـــارات اســـنادی و صدور‬ ‫ضمانت نامه در بین بانک های کشـــور اشـــاره داش ــت و‬ ‫یاداور شـــد‪« :‬مانده تعهـــدات اعتبارات اســـنادی ریالی‬ ‫بانک تجارت در اســـفندماه گذشـــته رشد ‪ ۱۴۲‬درصدی‬ ‫داشـــته که این امر نقـــش قابل توجهـــی را در درامدهای‬ ‫بانـــک ایفـــا می کنـــد؛ همچنیـــن رشـــد ‪ ۹۷‬درص ــدی‬ ‫عملکـــرد بانـــک در صـــدور ضمانت نامـــه باعث ش ــد که‬ ‫بانک تجارت با دراختیارداشـــتن ســـهم بالغ بر ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـــه تعهدات‬ ‫همچنـــان جایـــگاه نخســـت خـــود را‬ ‫بیـــن بانک هـــای کشـــور حفـــظ کند»‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2529‬‬ ‫تدوین سند تحول و نقشه راه فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و رسانه ای استان با کمک اهالی فرهنگ وهنر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در گفت و گو با کارشناس ارشد مشاوره و روان شناسی مطرح شد؛‬ ‫بی عالقگی دانش اموزان به درس‬ ‫نوعی ترک تحصیل عاطفی ست!‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل فرهنگ وارشـاد مازنـدران در سـفر یـک روزه بـه‬ ‫چالوس ضمن دیدار با اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‪ ،‬از مرا کز فرهنگی وهنری‬ ‫این شهرستان بازدید کرد‪ .‬حسین جوادی در نشستی با اهالی فرهنگ وهنر‬ ‫و رسـانه چالـوس گفـت‪« :‬تدویـن سـند تحـول و نقشـه راه فرهنگی‪ ،‬هنـری‬ ‫و رسـانه ای اسـتان‪ ،‬تنهـا بـا بهره گیـری و مشـورت بـا فرهیختـگان و فعـاالن‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬می کوشـیم این مسـیر‬ ‫فرهنگ وهنـر اسـتان محقـق م ‬ ‫را بااسـتفاده از توجـه بـه فرهنـگ‪ ،‬اداب ورسـوم متنـوع بومـی و اتـکا بـه هنـر‬ ‫اسـتان همـوار کنیـم»‪ .‬جـوادی بابیان اینکـه اسـتان مازنـدران رنگین کمانـی‬ ‫از فرهنگ وهنـر و حـوزه تمدنـی را در خـود جـای داده‪ ،‬افـزود‪« :‬انچـه مسـیر‬ ‫حرکـت روبه جلـو را تسـریع می کنـد اسـتفاده از ظرفیـت جوانـان و تربیـت‬ ‫انـان اسـت‪ ،‬اسـتعدادیابی و نخب هپـروری فرهنگـی‪ ،‬وظیفـه ماسـت تـا قطـار‬ ‫پررونـق فرهنگ وهنر اسـتان باسـرعت به مسـیر خـود ادامه دهـد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫تهـای جدیـد و‬ ‫فرهنگ وارشـاد تصریـح کـرد‪« :‬شناسـایی و ایجـاد ظرفی ‬ ‫شبک هسـازی های جریـان فرهنگـی موجـود‪ ،‬مسـیر درسـتی بـرای راهبـرد‬ ‫تهـای اداره کل‬ ‫نهـا از اولوی ‬ ‫یسـازی فرهنـگ خواهـد بـود کـه ای ‬ ‫مردم ‬ ‫فرهنگ وارشـاد مازندران‪ ،‬در دوره جدید کاری سـت»‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬اهالی‬ ‫فرهنگ وهنـر و رسـانه چالـوس دربـاره مسـائل مختلـف حـوزه کاری خـود بـا‬ ‫حسـین جـوادی به گفت وگـو و اظهارنظـر پرداختنـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان اعالم کرد؛‬ ‫اجرای طرح تک برگی شدن اسناد مالکیت روستایی‬ ‫سـینا غریب‪/‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان گفـت‪« :‬بـا همـکاری اداره‬ ‫ثبت اسـناد و املا ک گلسـتان و برابـر ابالغیـه امسـال مرکـز‪ ،‬اسـناد مالکیـت‬ ‫دفترچه ای روستائیان در قالب یک طرح به سند تک برگی و دارای شناسه‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید محمـد حسـینی افـزود‪« :‬بنیاد مسـکن‬ ‫الکترونیکـی تبدیـل م ‬ ‫‪۲۲۸‬هـزار واحـد‬ ‫اسـتان تا کنـون بـا همـکاری اداره ثبت اسـناد و املا ک از ‬ ‫مسـکونی در ‪ ۱۰۰۰‬روسـتا‪ ،‬بیـش از ‪ ۱۰۰‬هزارجلـد سـند مالکیـت در روسـتاهای‬ ‫اصالحـات ارضـی کـه امـکان صـدور سـند وجـود داشـت‪ ،‬صـادر کرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬ازاین تعـداد بیـش از ‪ ۷۰‬هزارجلـد سـند مالکیـت طبـق‬ ‫قوانیـن قبلـی دفترچـه ای و بیـش از ‪ ۳۰‬هزارجلـد سـند مالکیـت ب هصـورت‬ ‫کبـرگ صـادر شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬باتوج هبـه قانـون بودجـه سـال‬ ‫ت ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬الـزام قانـون حدنـگار و ابالغیـه مرکـز بـه بنیـاد مسـکن قـرار اسـت اسـناد‬ ‫دفترچـه ای بـه سـند تک برگـی و داری شناسـه الکترونیکـی تبدیـل شـود‪ .‬در‬ ‫نطـرح‬ ‫جلسـه مشـترک بـا اداره کل ثبت اسـناد و املا ک گلسـتان قـرار شـد ای ‬ ‫از روسـتاهایی کـه اسـتقبال شـده و درخواسـت سـند تک برگـی کننـد بـا‬ ‫همکاری دهیاران اغاز شود و برای صرفه جویی در وقت و هزینه روستاییان‬ ‫باتوجه به شرایط سخت اقتصادی ما وارد روستاها شویم»‪ .‬وی گفت‪« :‬این‬ ‫ی و در بـازده زمانـی مناسـب تک برگـی و دارای شناسـه‬ ‫دفترچ ههـا جمـع اور ‬ ‫الکترونیکی خواهد شد‪ .‬اولویت ما با اسناد تک برگی که شناسه الکترونیکی‬ ‫ندارنـد خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد؛‬ ‫تعویض پروژ کتورهای کاشی نگاره خیابان نادری‬ ‫سرپرس ــت س ــازمان زیباس ــازی ش ــهرداری ش ــهر قزوی ــن از تعوی ــض‬ ‫پروژکتوره ــای کاشــی نگاره چه ــارراه ن ــادری به دلی ــل فرس ــودگی و ب ــا ه ــدف‬ ‫ارتقــای کیفیــت محیــط شــهری خبــر داد‪ .‬علیرضــا منجــم گفــت‪« :‬عملیــات‬ ‫نوس ــازی پروژکتوره ــای فرس ــوده کاشـ ـی نگاره های جنوب غرب ــی چه ــارراه‬ ‫ن ــادری اتم ــام ش ــد‪ .‬کاشـ ـی نگاره های هش ــت بن ــای تاریخ ــی قزوی ــن در‬ ‫س ــال ‪ ۹۱‬بااس ــتفاده از تکنی ــک نقاش ــی زی ــر لع ــاب ت ــرک اجرای ــی ش ــد»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬از هش ــت بن ــای تاریخ ــی ک ــه کاشـ ـی نگاره های ان اجرای ــی‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬چه ــار بن ــای تاریخ ــی ش ــامل ای ــوان ن ــادری‪ ،‬دروازه مغ ــاوک‪،‬‬ ‫مهمانخان ــه صف ــوی و دروازه پنبه ریس ــه براث ــر گذش ــت زم ــان تخری ــب‬ ‫شــده و چهــار اث ــر سعدالس ــطنه‪ ،‬درواز ههــای ته ــران قدیــم‪ ،‬درب کوش ــک و‬ ‫حم ــام قج ــر موج ــود اس ــت»‪ .‬منج ــم گف ــت‪« :‬ب ــرای ترمی ــم نورپ ــردازی ای ــن‬ ‫کاشـ ـی نگاره ها از ‪ ۳۶‬پروژکت ــور ال ای دی ‪ ۲۵‬وات س ــفید اس ــتفاده ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬او اف ــزود‪« :‬توج ــه ب ــه نورپ ــردازی مناظ ــر ش ــهری در ش ــب و به وی ــژه‬ ‫ای ــن کاشـ ـی نگاره ها تصوی ــر مطلوب ــی از ش ــهر ایج ــاد می کن ــد»‪.‬‬ ‫تخلیه برج خلیج فارس‬ ‫تا رفع کامل نواقص و ایمن سازی ساختمان‬ ‫جفــارس با اشــاره به دســتور‬ ‫شــهردار قزویــن در نامـه ای بــه مالکیــن بــرج خلی ‬ ‫دادس ــتان قزوی ــن و همچنی ــن باتوج هب ــه اخطاره ــای مک ــرر ش ــهرداری‬ ‫قزوی ــن و س ــازمان اتش نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی از مالکی ــن خواس ــت ت ــا‬ ‫ظ ــرف یک هفت ــه ای ــن ب ــرج را تخلی ــه کنن ــد‪ .‬در این نام ــه عن ــوان ش ــده ک ــه‬ ‫یه ــا ت ــا رف ــع کام ــل‬ ‫هم ــه قس ــمت های ب ــرج اع ــم از ش ــهربازی و س ــایر کاربر ‬ ‫نواقــص و ایــرادات موجــود کــه احتمــال بــروز خطــرات جبران ناپذیــری را در‬ ‫این ــده به هم ــراه خواه ــد داش ــت ظ ــرف م ــدت یک هفت ــه نس ــبت ب ــه تخلی ــه‬ ‫نص ــورت ش ــهرداری قزوی ــن ب ــا هماهنگ ــی‬ ‫ب ــرج اق ــدام کنن ــد؛ در غیر ای ‬ ‫فرمانده ــی انتظام ــی و س ــایر دس ــتگاه های ذی رب ــط نس ــبت ب ــه تخلی ــه‬ ‫و پلم ــب ب ــرج اق ــدام خواه ــد ک ــرد‪ .‬ای ــن ب ــرج در حال ــی تخلی ــه خواه ــد ش ــد‬ ‫ک ــه بن ــا ب ــه مدی ــرکل دفت ــر ش ــهری و ش ــهرداری های اس ــتانداری قزوی ــن‬ ‫پیش از ای ــن اع ــام ک ــرده ب ــود ک ــه ‪ ۷۰‬ب ــرج نا ایم ــن در قزوی ــن وج ــود دارد؛‬ ‫همچنی ــن کله ــر (رئی ــس نظام مهندس ــی قزوی ــن) نی ــز عن ــوان ک ــرده ب ــود؛ در‬ ‫قزوی ــن ‪ ۲۰‬ب ــرج نا ایم ــن وج ــود دارن ــد ک ــه ب ــدون پای ــان کار هم ا کن ــون فع ــال‬ ‫ب ــوده و دارای س ــکنه هس ــتند‪ .‬س ــایه قزوی ــن ب ــا تمجی ــد اق ــدام ش ــهردار؛‬ ‫خواس ــتار پیگی ــری قاط ــع و س ــریع در این ــده نزدی ــک اس ــت‪.‬‬ ‫استاندار خبر داد؛‬ ‫راه اندازی شهرک ملی مهارت در استان‬ ‫اس ــتاندار قزوی ــن گف ــت‪« :‬در چهارچ ــوب تواف ــق ب ــا س ــازمان ام ــوزش‬ ‫یو حرفـ ـه ای به دنب ــال راه ان ــدازی ش ــهرک مل ــی مه ــارت در اس ــتان‬ ‫فن ‬ ‫قزوی ــن هس ــتیم»‪ .‬محمدمه ــدی اعالی ــی‪ ،‬اس ــتاندار قزوی ــن در نشس ــت‬ ‫ب ــا مدی ــران مرا ک ــز دانش ــگاهی‪ ،‬علم ــی و پژوهش ــی اس ــتان قزوی ــن گف ــت‪:‬‬ ‫ته ــای اس ــتانداری در چنی ــن جلسـ ـه ای‬ ‫«وقت ــی اس ــتاندار و هم ــه معاون ‬ ‫حض ــور دارن ــد‪ ،‬معنـ ـی اش این اسـ ـت که هم ــه از جن ــس دانش ــگاه هس ــتیم‬ ‫و به دنب ــال ایج ــاد مفاهم ــه ب ــرای ح ــل مس ــائل اس ــتان هس ــتیم»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینک ــه دول ــت انقالب ــی س ــیزدهم ب ــا وع ــده ح ــل مس ــائل و مش ــکالت‬ ‫عدی ــده م ــردم به وی ــژه در ح ــوزه اقتص ــاد وارد می ــدان ش ــده اس ــت‪ ،‬اضاف ــه‬ ‫ک ــرد‪« :‬ا گ ــر بی برنام ــه و ب ــا رخ ــوت عم ــل ک ــرده و اه ــل ریس ــک نباش ــیم‪،‬‬ ‫نه ــا داده ای ــم‪ ،‬تحق ــق نخواه ــد‬ ‫مطالب ــات م ــردم و وعده های ــی ک ــه ب ــه ا ‬ ‫یشــدن مــردم اســت»‪.‬‬ ‫یافــت و نتیجــه رخــوت و رکــود در کار مدیــران ناراض ‬ ‫اعالی ــی با یاداوری اینک ــه اس ــتاندار سیاسـ ـت گذار و مج ــری سیاسـ ـت های‬ ‫دولت ــی در درون اس ــتان اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬در حال حاض ــر مدیری ــت‬ ‫شه ــا‬ ‫عال ــی اس ــتان به دنب ــال ای ــن نیس ــت ک ــه مانن ــد مبص ــر ب ــا س ــایر بخ ‬ ‫برخــورد کنــد؛ بلکــه بنــا داریــم بــا رویکــردی مدیریتــی مشــکالت و مطالبــات‬ ‫را پیگی ــری کنی ــم ت ــا م ــردم را ب ــه خواس ــته های ب ــه حقش ــان برس ــانیم‪.‬‬ ‫مجموعــه مســئوالن دولتــی و حا کمیتــی اســتان بایــد به دنبــال ایــن باشــند‬ ‫ک ــه رون ــد پیش ــبرد ام ــور را به نف ــع م ــردم اص ــاح کنن ــد و ه ــر مدی ــری بای ــد‬ ‫طــوری تصمیم گیــری کنــد کــه هم زمــان منافــع مــردم و نظــام تامیــن شــود و‬ ‫بایــد به دنبــال ایجــاد تغییــرات درجهــت مطالبــات مــردم باشــیم»‪ .‬اســتاندار‬ ‫قزویــن در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با بیان اینکــه به عنــوان نماینــده‬ ‫عالــی دولــت از مســئوالن مرا کــز امــوزش عالــی و پژوهشــی اســتان مطالب هگــر‬ ‫نحــال در‬ ‫اجــرای سیاس ـت های اموزشــی نظــام خواهــم بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬در عی ‬ ‫مقابــل مــردم هــم بایــد پاســخگو باشــم و به همین خاطــر ایــن مطالب هگــری‬ ‫و پاســخگویی بایــد ب هصــورت متناظــر و هماهنــگ اتفــاق بیفتــد تــا اســتان‬ ‫در ری ــل پیش ــرفت ق ــرار بگی ــرد»‪ .‬اعالی ــی با اش ــاره به جای ــگاه پ ــارک عل ــم و‬ ‫فنــاوری در تحقــق اقتصــاد و تولیــد دانش بنیــان افــزود‪« :‬از مدیریــت جدیــد‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری توق ــع داری ــم ک ــه تغیی ــر و تح ــول بزرگ ــی در حرک ــت‬ ‫پ ــارک ایج ــاد کن ــد؛ چر اک ــه در اس ــتان قزوی ــن نیروه ــای نخب ــه و ش ــرکت های‬ ‫تهــا بهتریــن اســتفاده بــرای‬ ‫دانش بنیــان قــوی داریــم و بایــد از ایــن ظرفی ‬ ‫رش ــد تولی ــد و اش ــتغال زایی ش ــود»‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫یکـی از اهـداف مهـم اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫بهبود کیفیت اموزش و عملکـرد در مدارس‬ ‫اسـت‪ .‬بهبـود کیفیـت در اموزش وپـرورش‬ ‫و مـدارس‪ ،‬تغییـر یـا تغییراتـی محسـوب‬ ‫یشـود کـه باعـث تغییـر رفتـار در‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬درحقیقـت تنهـا‬ ‫دانش امـوزان م ‬ ‫مقیـاس کیفیـت در مقولـه امـوزش‪ ،‬تغییـر‬ ‫رفتـار در دانش امـوزان و به عبارتـی ارائـه‬ ‫رفتـار درسـت ازسـوی انـان اسـت‪ .‬امـروزه‬ ‫مـدارس مـا ب هشـدت می کوشـند هرسـال‬ ‫دانش امـوزان بیشـتری را حتـی ا گـر یادگیری‬ ‫و عملکردشـان از کیفیـت پایینـی هـم‬ ‫برخوردار باشـند‪ ،‬به حد نمره قبولی برسـاند‬ ‫تـا تحصیلات مقطـع متوسـطه را به پایـان‬ ‫برسـانند و وارد دانشـگاه شـوند‪ .‬بااین وجود‬ ‫مطالعـات متعـدد نشـان داده کـه نمـرات‬ ‫دانش امـوزان در ازمون هـای پیشـرفت‬ ‫تحصیلی پیوسته کاهش یافته است و برای‬ ‫ـاور ایـن حقیقـت دشـوار‬ ‫بیشـتر معلمـان ب ِ‬ ‫اسـت؛ امـا بایـد بگوییـم ایـن افـت مـداوم‬ ‫تحصیلـی ناشـی از ایـن واقعیـت اسـت کـه‬ ‫نظـام سـنتی مـا در ماموریـت دانش امـوزان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا بـه تمـام ایـن دانش امـوزان ایـن‬ ‫پیـام را می دهـد کـه کار بـدون کیفیـت نیـز‬ ‫ً‬ ‫قابل قبـول اسـت! احتماال کمتـر از ‪ 15‬درصد‬ ‫از دانش امـوزان کـه بـه مدرسـه می اینـد‬ ‫تکالیـف درسـی را با کیفیـت انجـام می دهند‬ ‫و حتـی بسـیاری ازان ها بسـیارکمتر از انچـه‬ ‫در توانشـان اسـت انجـام می دهنـد‪ .‬ا گـر‬ ‫دانش امـوزان یـک کالس درس را به عنـوان‬ ‫گروهـی از کارگـران سـاختمانی تصـور کنیـد و‬ ‫ا گـر کارگـران به همان انـدازه کـه دانش اموزان‬ ‫در کالس تلاش می کنـم کار کننـد‪ ،‬بیـش از‬ ‫لهـای خـود تکی هکـرده‬ ‫نهـا بـه بی ‬ ‫نیمی ازا ‬ ‫سیگار می کشند و حرف می زنند و در کمال‬ ‫نهـا‬ ‫فراغـت منتظرنـد تـا دیگـران سـهم کار ا ‬ ‫را انجـام دهنـد‪ .‬از بیـن گروهـی هـم کـه کار‬ ‫می کننـد‪ ،‬عـده کمـی حدا کثـر تلاش خـود‬ ‫ً‬ ‫را می کننـد و شـاید بتـوان گفـت احتمـاال‬ ‫نهـا هـم از کیفیـت چندانـی برخـوردار‬ ‫کار ا ‬ ‫ً‬ ‫نیسـت‪ .‬دانش امـوزان تقریبـا درک روشـنی‬ ‫از کیفیـت دارنـد و نمی داننـد در مدرسـه‬ ‫یشـود‪ .‬ازنظـر‬ ‫چه چیـزی کیفیـت قلمـداد م ‬ ‫بیشتر ان ها‪ ،‬درس ورزش از کیفیت مطلوب‬ ‫برخوردار اسـت‪ .‬تعداد کمی از دانش اموزان‬ ‫سهـای عملی را با کیفیـت می دانند‬ ‫هـم در ‬ ‫ً‬ ‫سهـای‬ ‫نهـا کال ‬ ‫چکـدام از ا ‬ ‫و تقریبـا هی ‬ ‫معمـول اموزشـی را با کیفیـت نمی داننـد‪.‬‬ ‫هرچنـد بسـیاری از ایـن دانش امـوزان‬ ‫براین باورندکـه می تواننـد در کالس کار‬ ‫کیفـی انجـام دهنـد‪ .‬ب هعلاوه تعـدادی از‬ ‫نهـا اقـرار می کننـد تا کنـون‬ ‫دانش امـوزان ا ‬ ‫هرگز برای مدرسـه کار کیفی انجام نداده اند‬ ‫بااین اوصـاف در اینـده نیـز انجـام نخواهنـد‬ ‫داد‪ .‬دراین شـرایط تنها ایجاد مدارس کیفی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫منجـر بـه ایجـاد تحـول در مدارس م ‬ ‫ی و بینشـی‬ ‫درواقـع مدرسـه کیفـی اسـتراتژ ‬ ‫بـرای چگونگـی مدیریـت دانش امـوزان ارائـه‬ ‫نهـا به گونه ای رفتار شـود که‬ ‫می دهـد تـا بـا ا ‬ ‫بیشترشان بتوانند و بخواهند در کالس‪ ،‬کار‬ ‫کیفـی انجـام دهنـد و باید بپذیریم کـه غیر از‬ ‫ایجـاد مـدارس کیفـی و تمرکـز بـر روی مقولـه‬ ‫کار کیفـی هیچ چیـز دیگـری نمی توانـد بـه‬ ‫مشـکالت مـا در مـدارس پایـان دهـد‪.‬‬ ‫اما مدرسه کیفی چیست؟‬ ‫اصطلاح «مدرسـه کیفـی» بـه مدرسـه ای‬ ‫یشـود کـه از اصـول «تئـوری‬ ‫اطلاق م ‬ ‫انتخـاب» تبعیـت می کنـد‪ .‬کارکنـان ایـن‬ ‫لکـردن رفتـار‬ ‫مدرسـه براین باورندکـه کنتر ‬ ‫دیگـران ناممکـن اسـت و انسـان تنهـا‬ ‫می توانـد رفتـار خـودش را کنتـرل کنـد‪.‬‬ ‫نهـا معتقدنـد ا گـر خواهـان تاثیرگـذاری بـر‬ ‫ا ‬ ‫یسـت کـه روابطـی‬ ‫دیگـران باشـیم ضرور ‬ ‫نهـا برقـرار کنیـم و بـرای‬ ‫رضایت بخـش بـا ا ‬ ‫مدرسـه خـود محیطـی مطلـوب فراهـم‬ ‫مهـا‬ ‫اوریـم‪ .‬ازانجا کـه نخسـتین وظیفـه معل ‬ ‫یسـت؛ ایجـاد یـا تعریـف رابطـه‬ ‫تاثیرگزار ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نهـا و بچ ههـا ضرور ‬ ‫خـوب میـان ا ‬ ‫مدرسـه‪ ،‬کارکنـان ان‪ ،‬موضوعـات درسـی‪،‬‬ ‫محیـط و فرهنـگ عمومـی حا کـم بایـد برای‬ ‫تمـام کسـانی که در امـر امـوزش فعال انـد‬ ‫ارضا کننـده نیازهایشـان باشـد؛ و ایـن‬ ‫یعنـی بهبـود کیفیـت کار دانش امـوزان و‬ ‫چکـس مـردود‬ ‫تدریـس‪ .‬در این مدرسـه هی ‬ ‫شگـر‬ ‫یشـود؛ هـر دانش امـوزی کـه تال ‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫باشـد نهایتـا بـه موفقیـت دسـت می یابـد‪.‬‬ ‫در چنیـن مدارسـی لـذت و تفریـح به عنـوان‬ ‫یشـناخته و‬ ‫نیـاز اساسـی به رسـمیت م ‬ ‫یشـود از انچـه‬ ‫بـه دانش امـوزان کمـک م ‬ ‫هـرروز انجـام می دهنـد تاحد ممکـن لـذت‬ ‫یسـت کـه دانش امـوزان‬ ‫مدرسـه کیفـی جای ‬ ‫رابطـه خوبـی بـا معلـم و مسـئوالن مدرسـه‬ ‫دارنـد‪ .‬ملا ک بـرای قبولـی دانش امـوزان در‬ ‫مدرسـه برگه امتحانی نیسـت؛ بلکه کیفیت‬ ‫کار و یادگیـری دقیـق مطالـب اسـت‪.‬‬ ‫را ببرنـد‪ .‬همچنیـن در مدرسـه فعالیت های‬ ‫یشـود و با همکاری‬ ‫سـرگرم کننده طراحـی م ‬ ‫دانش امـوزان مقـررات موردنیـاز را بـا توافـق‬ ‫یشـود و مقرراتـی کـه کارایـی‬ ‫همـه وضـع م ‬ ‫ندارنـد‪ ،‬حـذف خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫دستیابی به مدرسه کیفی‬ ‫چقدر اهمیت دارد؟‬ ‫یکـه نتوانیـم مدارسـی فراهـم کنیـم‬ ‫«مادام ‬ ‫نهـا بـا اسـتفاده منطقـی از‬ ‫کـه بچ ههـا در ا ‬ ‫قابلیت هایشـان بـه موفقیـت دسـت یابنـد‪،‬‬ ‫درراسـتای حـل مشـکالت عمـده کشـور‬ ‫کاری نکرده ایـم و نتیجـه چیـزی نخواهـد‬ ‫بـود جـز اشـوب های اجتماعـی بیشـتر‪،‬‬ ‫یشـمارتر‪ ،‬بیمـاران روانـی‬ ‫یهـای ب ‬ ‫زندان ‬ ‫نتـر و به دلیـل احسـاس نا کارامـدی‬ ‫افزو ‬ ‫و تنبلـی‪ ،‬نیـاز بیشـتر افـراد بـه مشـاوره و‬ ‫تهـای اجتماعـی»؛ یکـی از اهـداف‬ ‫حمای ‬ ‫اصلـی مدرسـه کیفـی ان اسـت که بـه جوانان‬ ‫کمـک کنـد تـا موفقیـت را بشناسـند‪ .‬فضـای‬ ‫دوسـتانه ای کـه تنها یک پوشـش جـذاب بر‬ ‫پیکر تحصیالت رسـمی نیسـت؛ بلکه نیازی‬ ‫یسـت؛ و‬ ‫اساسـی درجهـت تحقـق یادگیر ‬ ‫در شـکلی خالصـه می توانیـم بگوییـم کـه‬ ‫مدرسه کیفی درواقع چه می کند؟‬ ‫مدرسـه کیفـی بـه دانش امـوزان و دبیـران‬ ‫فرصـت می دهـد رابطـه ای خـوب بـا‬ ‫یکدیگـر داشـته و دانش امـوزان (حتـی‬ ‫دانش امـوزان بی انظبـاط) را وادار می کنـد‬ ‫تـا بـا تمـام تالش خـود درس بخواننـد‪ .‬وقتی‬ ‫یـک دانش امـوز نمـره کـم مـی اورد دلیـل‬ ‫یشـود ضریـب هوشـی پائینـی دارد یـا‬ ‫نم ‬ ‫چیـزی نمی فهمد؛ بلکه شـاید دوهفته قبل‬ ‫از امتحـان یـک مشـکل جـدی داشـته کـه‬ ‫نتوانسـته مطالعـه کنـد اما مـدارس معمولی‬ ‫چنیـن دانش امـوزی را یـک دانش امـوز‬ ‫تنبـل خطـاب می کننـد‪ .‬در مدرسـه کیفـی‬ ‫بـه چنیـن دانش امـوزی فرصـت و بـرای او‬ ‫مهـای خوبـی قـرار می دهنـد تـا درس‬ ‫معل ‬ ‫نهـا‬ ‫را با کیفیـت یـاد بگیـرد چرا کـه ملا ک ا ‬ ‫بـرای قبولـی یـک امتحـان حفظـی نیسـت؛‬ ‫بلکـه تاییـد معلـم اسـت کـه او تلاش خـود را‬ ‫انجـام داده و کار کیفـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫سخنپایانی‬ ‫بی تعـارف بایـد اذعـان کنیـم بیشـتر‬ ‫مـدارس مـا؛ ا گـر نگوییـم تمامشـان‪ ،‬از اینکه‬ ‫محیـط رضایت بخشـی بـرای کارکنـان و‬ ‫دانش امـوزان باشـند‪ ،‬فاصلـه گرفته انـد‪.‬‬ ‫نقـدر بـرای‬ ‫روش سـنتی اداره مـدارس «ا ‬ ‫مهـا نامطلـوب اسـت‬ ‫دانش امـوزان و معل ‬ ‫کـه هـرروزه تعـداد بیشـتری از دانش امـوزان‬ ‫ً‬ ‫عملا بـه زور بـه مدرسـه می رونـد و ایـن‬ ‫ترک تحصیـل عاطفـی به حسـاب مشـکالت‬ ‫یشـود‪ .‬به تبع ان ذهن‬ ‫انضباطی گذاشـته م ‬ ‫مدیـران و مسـوولین مـدارس بـه ایـن فکـر‬ ‫یشـود کـه مشـکالت‬ ‫اشـتباه سـوق داده م ‬ ‫انضباطـی یـا همـان تحصیـل نامطلـوب‪،‬‬ ‫عامـل افـت موفقیـت ان هاسـت»؛ امـا گلسـر‬ ‫درمقابـل «مدرسـه کیفـی» را چنیـن تعریـف‬ ‫می کنـد‪ :‬مـا یـک مدرسـه انسان دوسـتانه را‬ ‫اداره می کنیـم کـه در ان‪ ،‬مهـارت و دانـش‬ ‫مفیـد را امـوزش می دهیـم‪ ،‬بـرای همـه‬ ‫امـکان پیشـرفت در انچـه انجـام می دهنـد‬ ‫قشـدن در ان را فراهـم‬ ‫و درنتیجـه موف ‬ ‫می کنیـم‪ ،‬بـا همـه دانش امـوزان بـا مهربانـی‬ ‫نهـا می اموزیـم‬ ‫و گرمـی رفتـار می کنیـم‪ ،‬بـه ا ‬ ‫باهـم کار کننـد و دراین زمینـه تشویقشـان‬ ‫می کنیـم‪ ،‬درعمـل نشـان می دهیـم بـه‬ ‫انچـه انجـام می دهیـم ا گاهیـم و بـاور داریـم‬ ‫ایـن روش هـم بـرای ان ها و هـم برای ما بهتر‬ ‫اسـت و تمـام تالشـمان را می کنیـم تـا ان ها را‬ ‫به انجـام کار کیفـی ترغیـب کنیـم‪.‬‬ ‫وا کنش شهرداری به ادعای ساخت مجتمع مسکونی‬ ‫بر روی قنات «ده خیر» شهرری‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬به ادعـای سـاخت مجتمـع مسـکونی بـر روی قنـات‬ ‫«ده خیـر» شـهرری وا کنـش نشـان داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ قناتـی بـا بیـش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سـال قدمت در فاصله سـه متری یک مجتمع مسـکونی به نام «هارمونی»‬ ‫شـهرری واقـع اسـت امـا فیلمـی در شـبکه های اجتماعی پخش شـده کـه ادعا‬ ‫می کنـد ایـن مجتمـع بـر روی قنـات سـاخته شـده و خـا ک قنـات ب هشـدت‬ ‫سسـت اسـت‪ .‬دراین رابطـه مسـئوالن شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران بـه دغدغه‬ ‫مـردم دراین رابطـه پاسـخ دادنـد‪ .‬در فیلـم منتشـره‪ ،‬فردی می گویـد؛ این قنات‬ ‫قدیمـی‪ ،‬خـا ک سسـتی دارد و مجتمعـی مسـکونی روی ان سـاخته شـده‬ ‫و باتوجه بـه این موضـوع‪ ،‬ریـزش مجتمـع مسـکونی مذکـور محتمـل به نظـر‬ ‫می رسـد‪ .‬دراین رابطـه مهـدی مهربـان (سرپرسـت اداره حقوقـی شـهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۲۰‬تهران) گفت‪« :‬این مجتمع بر روی قنات ده خیر واقع نشده است؛‬ ‫بد نیست بدانیم که این قنات بیش از ‪ ۱۰۰‬سال قدمت دارد‪ .‬این کوره قنات از‬ ‫دو شاخه تشکیل شده‪ :‬شاخه غربی که ابدار و دایر؛ و شاخه شرقی که طبق‬ ‫کارشناسی ها خشک شده است»‪ .‬به گفته مهربان؛ موضوع موردبحث درمورد‬ ‫کـوره غربی سـت کـه در شـرق مجتمـع به طول ‪ ۱۲۰‬متـر از کنار مجتمع هارمونی‬ ‫عبور کرده اسـت‪ .‬کنار دیوار شـرقی مجتمع سـه میله چاه وجود دارد که افراد‬ ‫خبـره درصورت لـزوم بتواننـد برای بازدید میدانی و الیروبی به قنات دسترسـی‬ ‫داشته باشند‪ .‬میله شماره سه‪ ۱٫۵ ،‬متر و میله شماره دو حدود دومتر و میله‬ ‫دیگر ‪ ۵٫۵‬متر با دیوار مجتمع فاصله دارد‪ .‬مهدی مزینانی (معاون شهرسازی‬ ‫و معمـاری شـهرداری منطقـه ‪ )۲۰‬دراین رابطـه گفـت‪« :‬به محـض وصـول ایـن‬ ‫گـزارش اقدامـات میدانـی و بررسـی ها اغـاز شـد‪ .‬در شهرسـتان ری مواجهیـم‬ ‫بـا قنات هـای زیـادی کـه در قدیـم حفـر شـده و بارهـا و طـی سـالیان گذشـته‬ ‫شـاهد ریزش هایـی دراین منطقـه بوده ایـم»‪ .‬به گفتـه مزینانـی؛ طبـق فیل مهـا‬ ‫و بازدیدهـای میدانـی این مسـیر قنـات دچـار ریزش هـای بـوده امـا اظهارنظـر‬ ‫دقیق نیازمند اقدامات و نظرهای فنی و کارشناسی ست‪ .‬این مسئول شهری‬ ‫افزود‪« :‬اینکه اسـم یک یا دو مجتمع مطرح شـود اقدام درسـتی نیسـت و باید‬ ‫منتظـر نتایـج اقدامـات فنـی دراین زمینـه بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دراین بـاره تمـام‬ ‫دسـتگاه های مسـئول بایـد ورود کننـد و در مدیریـت شـهری‪ ،‬جلسـات زیادی‬ ‫بـا سـازنده ها برگـزار کردیـم و ان هـا مکلـف شـدند بـرای مقاومـت فنـی خـاک‬ ‫ازمایش هایـی را انجـام دهنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬باید محل هایی که نیازمند صدور‬ ‫اخطار و مقاوم سازی هستند نیز توسط مرا کز مربوطه و شرکت های مهندسی‬ ‫مشـخص و اطالع رسـانی شـود‪ .‬اقدامات شـروع شـده و سـازنده این مجتمع با‬ ‫یک شرکتی برای این کار قرارداد بسته اما بحث ما فقط این ساختمان نیست؛‬ ‫کل مسـیر قنـات اسـت تـا ببینیـم کـه جاهای دیگر دچار مشـکل شـده یا خیر؛‬ ‫البته بررسـی این موضوع هم درحال انجام اسـت»‪ .‬مزینانی تا کید کرد‪« :‬سـال‬ ‫‪ ۹۷‬نیـز مـوارد و فیلم هـای این چنینی داشـتیم زیرا طـول این قنات بـاالی ‪1000‬‬ ‫متـر اسـت کـه تـا دشـت ورامین ادامه می یابد و چند رشـته قنـات تا زمین های‬ ‫کشاورزی پخش شده است»‪ .‬مزینانی گفت‪« :‬سالمت و جان شهروندان برای‬ ‫ما مهم است و به محض دریافت گزارش درزمینه سستی خا ک در مسیر این‬ ‫قنـات اقدامـات عاجـل انجـام می شـود»‪ .‬ایـن مقـام شـهری تهـران تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«یـک تیمـی وارد فضـای مجـازی می شـود و بـدون انجـام کارشناسـی‪ ،‬فیلمـی‬ ‫پخـش می کنـد؛ احتمـال دارد جای جـای ایـن قنـات دچـار مشـکل باشـد امـا‬ ‫اسـم بردن از ایـن مجتمـع اقـدام مناسـبی نبـود چـون احتمـال اینکـه جاهـای‬ ‫دیگـر در مسـیر قنـات وضعیت حادتری داشـته باشـد وجـود دارد»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«تهـران و کل کشـور به دلیـل تغییـرات اب وهـوا دچـار فرونشسـت هایی شـده‬ ‫کـه بایـد تمهیداتـی اندیشـیده شـود؛ یکسـری این مسـائل بـه سـازنده و مالـک‬ ‫نظیـر اب وفاضالب؛‬ ‫برمی گـردد و یکسـری بـه شـهرداری و دسـتگاه های متولی ِ‬ ‫شـورای تامیـن شـهرری نیـز از سـال های پیش به موضـوع ورود کرده کـه پس از‬ ‫بررسـی جامـع اطالع رسـانی خواهد شـد»‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫مجتمع مسکونی هارمونی‬ ‫یک متروپل دیگر نخواهد شد‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیلرستان‪:‬‬ ‫طرح فراگیر خانواده ایرانی‪ ،‬برنامه تحولی سازمان تامین اجتماعی ست‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی لرسـتان گفت‪« :‬اجرای طرح فرا گیر‬ ‫خانـواده ایرانـی برنامـه تحولـی سـازمان تامیـن اجتماعـی در‬ ‫‪ 1401‬اسـت»‪ .‬منوچهر گودرزی بااشـاره به تحت پوشـش بودن‬ ‫جمعیـت زیـادی از اسـتان گفـت‪ 19152« :‬کارگاه فعـال و‬ ‫‪ 133213‬نفـر بیم هشـده اجبـاری تحت پوشـش خدمـات‬ ‫سـازمان در اسـتان وجـود دارنـد»‪ .‬وی دربـاره بیم هشـده های‬ ‫خاص اسـتان افزود‪« :‬این بیم هشـده ها ‪ 92312‬نفر هسـتند و‬ ‫شامل بیمه های مشاغل ازاد‪ ،‬اختیاری‪ ،‬کارگران ساختمانی‪،‬‬ ‫خادمیـن مسـاجد و باربـران بـوده کـه از خدمـات سـازمان‬ ‫بهره منـد هسـتند»‪ .‬گـودرزی تعـداد مسـتمری بگیران و‬ ‫بازنشسـتگان اصلـی اسـتان را ‪ 78568‬نفـر خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مجموعـا اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان ‪ 755945‬نفـر‬ ‫نهـا‬ ‫از جمعیـت اسـتان را تحت پوشـش خـود دارد و بـه ا ‬ ‫خدمات دهـی می دهـد»‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان‬ ‫لرسـتان بابیان اینکـه سـازمان امسـال به دنبـال اجـرای طـرح‬ ‫فرا گیر خانواده ایرانی ست اظهار داشت‪« :‬باتوجه به اصل ‪29‬‬ ‫قانون اساسی که برخورداری از مزایای تامین اجتماعی را حق‬ ‫همگانـی دانسـته و مـاده ‪ 1‬قانـون تامین اجتماعی که بـر اجرا‪،‬‬ ‫تعمیـم و گسـترش بیم ههـا تا کیـد دارد سـازمان اجـرای طـرح‬ ‫فرا گیر خانواده ایرانی را در دستورکار قرار داده است»‪ .‬منوچهر‬ ‫نطـرح بیمـه زنـان خانـه دار‪،‬‬ ‫گـودرزی گفـت‪« :‬در قالـب ای ‬ ‫دختران و فرزندان دانشجو در دستورکار قرار دارد که فرزندان‬ ‫ً‬ ‫دانشـجو که صرفا اشـتغال به تحصیل بوده و تحت تکفل پدر‬ ‫نطـرح بهره مند شـوند و‬ ‫یـا مـادر باشـند می توانـد از مزایـای ای ‬ ‫خدمات درمانی را دریافت کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬چون تحصیل‬ ‫یشـود ا گـر دانشـجو مشـمول دریافـت‬ ‫شـغل محسـوب نم ‬ ‫مسـتمری باشـد همچنان می تواند مسـتمری را دریافت کند‬ ‫نهـا قطـع نخواهـد شـد»‪.‬‬ ‫و مسـتمری ا ‬ ‫شرایط سنی استفاده از طرح‬ ‫وی درباره شـرایط سـنی اسـتفاده از طرح گفت‪« :‬شـرط سـنی‬ ‫نطـرح حداقـل ‪1 8‬سـال و حدا کثـر ‪5 0‬سـال اسـت کـه افـراد‬ ‫ای ‬ ‫بـاالی ‪5 0‬سـال با داشـتن سـابقه پرداخت حق بیمـه در باالی‬ ‫سن ‪ 50‬سال خود مشمول دریافت مزایای این طرح خواهند‬ ‫خهـای‬ ‫شـد»‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی لرسـتان دربـاره نر ‬ ‫پرداخـت حـق بیمـه طـرح فرا گیـر اظهـار داشـت‪« :‬نـرخ‬ ‫‪ 12‬درصـد کـه شـامل بازنشسـتگی و فـوت بعد از بازنشسـتگی‪،‬‬ ‫نـرخ ‪ 14‬درصـد کـه شـامل بازنشسـتگی و فـوت قبـل و بعـد از‬ ‫بازنشستگی ست و نرخ ‪ 18‬درصد که کامل ترین نرخ است که‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شـامل بازنشسـتگی‪ ،‬فـوت و ازکارافتادگ ‬ ‫عقد قرارداد بدون مراجعه حضوری‬ ‫گودرزی گفت‪« :‬متقاضیان می توانند بدون مراجعه حضوری‬ ‫بـه شـعبات بامراجع هبـه سـایت سـازمان نسـبت به ثبـت نامه‬ ‫و عقـد قـرارداد اقـدام کنند»‪ .‬وی توصیه مهمـی به کارفرمایان‬ ‫داشت و گفت‪« :‬ارسال لیست حق بیمه در سامانه خدمات‬ ‫غیرحضـوری را بـه روزهای پایانی ماه موکول نکنید»‪ .‬مدیرکل‬ ‫تامیـن اجتماعـی لرسـتان گفـت‪« :‬بـا انتقال کلیـه امـور مربوط‬ ‫بـه فهرسـت های ارسـالی حـق بیمـه کارفرمایـان بـه سـامانه‬ ‫خدمـات غیرحضـوری ایـن سـازمان از ابتـدای اردیبهشـت‬ ‫نسـامانه؛‬ ‫‪ ،1401‬کلیه کارفرمایان درصورت عدم عضویت درای ‬ ‫هرچ هسـریع تر در سـامانه خدمات غیرحضوری این سـازمان‬ ‫تنـام کـرده و ارسـال لیسـت حـق بیمـه را بـه روزهـای پایانی‬ ‫ثب ‬ ‫ماه‪ ،‬موکـول نکنند»‪.‬‬ ‫ارساللیستتنهاازطریقسامانهخدماتغیرحضوری‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی لرسـتان در شـورای اداری‬ ‫اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان و شـعب تابعـه گفـت‪:‬‬ ‫«طبـق اعلام قبلـی؛ از ابتـدای اردیبهشـت ماه امسـال‬ ‫لهـای هوشـمند و‬ ‫مشـدن امـکان کنتر ‬ ‫و بـا هـدف فراه ‬ ‫سیسـتمی و نمایـش پیغا مهـای متناسـب و هشـدارهای‬ ‫به موقـع عملکـردی بـه کارفرمایـان بـرای ارسـال سـریع تر‬ ‫بتـر لیسـت حـق بیمـه‪ ،‬کلیـه امـور مربـوط بـه‬ ‫و مطلو ‬ ‫فهرسـت های ارسـالی حـق بیمـه کارفرمایـان‪ ،‬تنهـا ازطریـق‬ ‫سـامانه خدمـات غیرحضـوری ایـن سـازمان به نشـانی‬ ‫‪ eservices.tamin.ir‬امکان پذیـر اسـت»‪ .‬گـودرزی افـزود‪:‬‬ ‫«از اول اردیبهشـت ماه ‪ ،۱۴۰۱‬سـامانه قدیمـی سـمت‬ ‫(‪ )samt.tamin.ir‬بـرای کارفرمایـان غیرفعـال شـده و ارسـال‬ ‫ً‬ ‫لیست حق بیمه کارفرمایان‪ ،‬صرفا ازطریق سامانه خدمات‬ ‫غیرحضـوری سـازمان امکان پذیـر خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫سالمت کاری و پاک دستی؛‬ ‫از ویژگی های بارز کارکنان سازمان‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی لرسـتان افـزود‪« :‬قانون محـوری‪،‬‬ ‫یهـای برجسـته‬ ‫نمـداری و سلامت کاری از ویژگ ‬ ‫قانو ‬ ‫کارکنـان سـازمان تامیـن اجتماعـی در سـطوح مختلـف‬ ‫اسـت»‪ .‬گـودرزی در دوره اموزشـی اشـنایی بـا مصادیـق‬ ‫تخلفـات و تبییـن را ههـای پیشـگیری از ارتکاب تخلـف‪ ،‬ویژه‬ ‫مدیـران و کارکنـان تامیـن اجتماعـی اسـتان لرسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«اقشـار محـروم و اسـیب پذیر جامعـه ازجملـه بیم هشـدگان‬ ‫و مسـتمری بگیران از جامعـه هـدف سـازمان و صاحبـان‬ ‫اصلـی ایـن صنـدوق بـوده و خوشـبختانه علیرغـم گـردش‬ ‫مالـی بسـیارباالی سـازمان‪ ،‬مدیـران و کارکنـان این مجموعـه‬ ‫بااین نگاه و دیدگاه‪ ،‬سالمت کاری و قانون مداری را سرلوحه‬ ‫کار خـود قـرار داده و دراین محـور حرکـت می کننـد»‪ .‬وی‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن دوره اموزشـی را ارتقـای سـطح ا گاهـی‬ ‫کارکنـان نسـبت بـه قوانیـن و مقـررات سـازمان و افزایـش‬ ‫سلامت کاری بیش ازپیـش کارکنـان خوانـد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان خوزستان خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی میزان مشارکت مردم در انتخابات شورای هیئات مذهبی‬ ‫محمد حسنبهبهانی‬ ‫میزان مشارکت مردم خوزستان در انتخابات‬ ‫شـورای هیئات مذهبی نسـبت به دوره قبل‬ ‫‪ ۱۵‬درصـد افزایـش داشـت‪ .‬حجت االسلام‬ ‫فـرد اقایـی گفـت‪« :‬میـزان مشـارکت مـردم‬ ‫خوزسـتان در انتخابـات شـورای هیئـات‬ ‫مذهبـی نسـبت بـه دوره قبـل ‪ ۱۵‬درصـد‬ ‫افزایـش داشـت»‪ .‬معاونـت فرهنگـی اداره کل‬ ‫تبلیغـات اسلامی اسـتان خوزسـتان افـزود‪:‬‬ ‫«بیـش از ‪ ۳۰۰‬نفـر بـرای انتخـاب اعضـای‬ ‫شـورای هیئت های مذهبی شهرستان های‬ ‫خوزسـتان کاندید و ثبت نام کردند که پس از‬ ‫بررسـی صالحیـت ان ها نیـز حـدود ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫از این افـراد صالحیتشـان مورد تائیـد قـرار‬ ‫گرفـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬خوشـبختانه ایـن‬ ‫انتخابـات در صحـت و سلامت کامـل انجـام‬ ‫ت مذهبی‬ ‫و با برگزاری انتخابات شورای هیئا ‬ ‫اسـتان کـه سـه روز پیـش در اهـواز صـورت‬ ‫گرفـت پرونـد مربـوط بسـته شـد‪ .‬شـاهد‬ ‫تهـا‬ ‫تهـای بیشـتر هیئ ‬ ‫پویایـی و فعالی ‬ ‫در دوره جدیـد باشـیم»‪ .‬فـرد اقایـی افـزود‪:‬‬ ‫«ا کنـون ‪ ۳۱۰۰‬هیئـت مذهبـی در اسـتان‬ ‫خوزسـتان در سامانه کشـوری طوبی به ثبت‬ ‫رسـیده و حـدود ‪ ۲۰۰۰‬هیئـت دیگـر در فراینـد‬ ‫تشـدن هسـتند و یکی از وظایف شـورای‬ ‫ثب ‬ ‫تهـای مذهبی شهرسـتان ها تشـویق و‬ ‫هیئ ‬ ‫یسـت کـه در گوشـ هو کنار‬ ‫ترغیـب هیئت های ‬ ‫شهرسـتان ها درحال خدمـت بـه دسـتگاه‬ ‫اباعبداهلل الحسین ؟ع؟ است و تاکنون موفق‬ ‫به ثبـت در سـامانه طوبـی نشـده اند بـوده‬ ‫کـه امیدواریـم هرچه زودتـر هیئت هایـی کـه‬ ‫ثبت نشـده در سـامانه طوبی به ثبت رسـیده‬ ‫و بـه فعالیـت خـود ادامـه دهنـد»‪ .‬معاونـت‬ ‫فرهنگی تبلیغات اسلامی اسـتان خوزستان‬ ‫در رابط هبـا تامین ارزاق سـهمیه محـرم و صفر‬ ‫تهـای مذهبـی یـاداور شـد کـه‬ ‫بـرای هیئ ‬ ‫نمـورد بـا اداره کل جهـاد‬ ‫در دو جلسـه در ای ‬ ‫کشـاورزی اسـتان وارد مذا کـره شـده اند و‬ ‫اظهـار امیـدواری کرد‪« :‬قبـل از اغـاز ماه محرم‬ ‫اقدامـات الزم در این خصـوص اتخـاذ شـود»‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه ری گفت‪« :‬مجتمع مسکونی شهرری هارمونی‪ ،‬متروپل نخواهد‬ ‫شد و مسئوالن کنار ساکنان این مجتمع هستند و مشکالت انان را پیگیری‬ ‫می کننـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ به تازگـی فیلمـی در شـبکه های اجتماعـی منتشـر‬ ‫شـده کـه فـردی در ان ادعـا می کـرد مجتمـع مسـکونی هارمونـی روی قنـات‬ ‫احـداث شـده اسـت‪ .‬حمیـد زمانـی پـس از دریافت گـزارش مردمی با حضـور در‬ ‫محل مجتمع های مسکونی هارمونی ضمن بازدید‪ ،‬دستورات الزم دراین باره‬ ‫را صـادر کـرد‪ .‬معـاون اسـتاندار تهران ضمن گفت وگو برای روشن ترشـدن ابعاد‬ ‫موضـوع وارد عمـل شـد و بـا مالـک مجتمع ارتباط تلفنی گرفـت‪ .‬وی به نظریه‬ ‫ابتدایی و اطمینان خاطر مالک بسـنده نکرد و جهت تامین امنیت سـاکنان‬ ‫این مجتمع مسکونی با مدیر و سا کنین مجتمع گفت وگو کرد و از نزدیک به‬ ‫بررسـی موضـوع نگرانـی پرداخت‪ .‬زمانی دسـتور صریح بررسـی و پیگیری های‬ ‫عمرانـی بـه واحدهـای مربوطـه را صـادر کـرد و مقـرر شـد در کمترین زمـان‬ ‫این مهـم انجـام شـود‪ .‬وی بـه مـردم اطمینان خاطـر داد مسـئوالن درکناران ها‬ ‫هسـتند و این موضوع در کمترین زمان ممکن پیگیری خواهد شـد‪ .‬فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری بـدون هماهنگـی قبلـی از مشـاوران املا ک سـطح شـهر‬ ‫بازدید کرد و ضمن گفت وگو با متصدیان واحدهای امال ک‪ ،‬نظراتشان را برای‬ ‫تسـکین بـازار اجـاره جویـا شـد‪ .‬وی بـا مراجعینـی که بـرای اجـاره املا ک امدند‬ ‫صحبت کرد و دغدغه انان درباره تامین هزینه اجاره مسـکن شـنید و متعهد‬ ‫شـد به مسـئوالن اسـتانی و کشـوری منعکس کند‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست امور اداری و منابع انسانی‬ ‫شهرداری کهریزک‬ ‫طبق حکم شـهردار کهریزک؛ دکتر محمدرضا‬ ‫راسـتین مرام به عنـوان سرپرسـت امـور اداری‬ ‫و منابـع انسـانی شـهرداری کهریـزک منصـوب‬ ‫شد‪ .‬علی کلهر (شهردار کهریزک) ضمن ارزوی‬ ‫موفقیـت بـرای سرپرسـت جدیـد امـور اداری‬ ‫و منابـع انسـانی شـهرداری کهریـزک گفـت‪:‬‬ ‫«مهم تریـن اصـل انتخـاب افـراد بـرای انتصاب‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫در جایگاه هـای مدیریتـی‪ ،‬شایسته سـاالری و تجربـه و تخصـص کار ‬ ‫پس از بررسـی سـوابق چندین گزینه‪ ،‬وی با دارابودن شـاخص های مناسـب‬ ‫در عرصـه امـور اداری به عنـوان سرپرسـت این حـوزه معرفی و منتصب شـد»‪.‬‬ ‫وی دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد مدیریـت دولتـی و دانشـجوی دکتـرای‬ ‫منابـع انسانی سـت و طـی دوران خدمـت در نهادهـای مختلـف‪ ،‬سـابقه‬ ‫مدیریـت منابـع انسـانی بهشـت زهرا (س) و نظـام پیشـنهادهای شـهرداری‬ ‫تهـران‪ ،‬مـدرس منابـع انسـانی دانشـگاه ازاد‪ ،‬مشـاور امـور منابـع انسـانی‬ ‫دانشـگاه امام صـادق ؟ع؟ و ‪ ...‬را داراسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتخاری دیگر‬ ‫برای شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬روابط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال کرمـان در‬ ‫ارزیابـی عملکـرد روابط عمومی هـای دسـتگاه های اجرایی اسـتان طی سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬موفـق بـه کسـب عنـوان روابط عمومـی برتـر شـد‪ .‬امیـر جهانشـاهی؛‬ ‫یهـای‬ ‫مدیـر روابط عمومـی ایـن شـرکت‪ ،‬در ارزیابـی عملکـرد روابط عموم ‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـتان کرمـان طـی سـال ‪ ۱۴۰۰‬موفـق به کسـب عنوان‬ ‫روابط عمومی برتر شد‪ .‬در مراسم تجلیل از روابط عمومی های برتر استان با‬ ‫حضـور دکتـر فدا کار؛ اسـتاندار کرمان‪ ،‬محمدمهدی زاهـدی؛ نماینده مردم‬ ‫کرمـان در مجلـس‪ ،‬علیـدادی سـلیمانی؛ نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه‬ ‫کرمان و حمیدی؛ مدیرکل دادگستری استان کرمان از روابط عمومی توزیع‬ ‫بـرق شـمال اسـتان کرمـان تجلیـل شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات دهی‬ ‫با تعامالت شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی‬ ‫ســـمیه اذرمهـــر‪ /‬محم ــود کش ــاورز در دی ــدار ب ــا اعض ــای هیئت مدی ــره‬ ‫س ــازمان نظام مهندس ــی س ــاختمان اس ــتان ایالم گفت‪« :‬نظارت دقیق بر‬ ‫اج ــرای گاز کش ــی داخل ــی منازل توس ــط ناظران س ــازمان نظام مهندس ــی‪،‬‬ ‫باع ــث کاه ــش ح ــوادث گازی در اس ــتان ش ــده اس ــت ک ــه این اقدام ــات‬ ‫ته ــا قابل تقدی ــر و قدردان ــی اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫و دق ــت در انج ــام نظار ‬ ‫«عالو هب ــر نظ ــارت ب ــر اج ــرای سیس ــتم لوله کش ــی داخل ــی من ــازل‪ ،‬مطابق‬ ‫ّ‬ ‫ب ــا دس ــتورالعمل های ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران‪ ،‬نظ ــارت بر اجرای سیس ــتم‬ ‫لوله کش ــی داخل ــی تمام ــی مش ــترکین عم ــده‪ ،‬صنعت ــی‪ ،‬کش ــاورزی و دام و‬ ‫یس ــت»‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫طیور و غیره نیز به عهده س ــازمان نظام مهندس ‬ ‫گاز اس ــتان ب ــه اهمیت نظارت بر اجرای سیس ــتم لوله کش ــی داخلی تمامی‬ ‫نح ــوزه ناظرین گاز‬ ‫مش ــترکین اش ــاره و تصریح ک ــرد‪« :‬انتظ ــار مـ ـی رود درای ‬ ‫واجدش ــرایط‪ ،‬توس ــط س ــازمان نظام مهندس ــی معرفی ش ــوند تا دوره های‬ ‫اموزش ــی موردنیاز براس ــاس اخرین اس ــتانداردها به صورت مرحله ای برای‬ ‫ان ها برگزار ش ــود تا ش ــاهد کاه ــش حوادث در حوزه گاز در س ــطح اس ــتان‬ ‫باش ــیم»؛ همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی س ــاختمان استان ایالم‬ ‫از همکاری این ســـازمان بـــرای برگزاری دوره ای اموزشـــی برای مجریان خبر‬ ‫یش ــدن‬ ‫داد و گفت‪« :‬طرح جامع ش ــهر ایالم تصویب ش ــده اس ــت و با نهای ‬ ‫ط ــرح تفضیل ــی جدی ــد ش ــهر ای ــام‪ ،‬نواح ــی حاش ــیه ش ــهر ه ــم مج ــوز‬ ‫خدمات ده ــی خواهن ــد گرف ــت»‪ .‬عبدالرضا ابوق ــداره به اهمی ــت ّ‬ ‫توجه به‬ ‫حف ــظ جان و ایمنی احاد مختلف مردم اش ــاره کرد و گفت‪« :‬خوش ــبختانه‬ ‫دراین خصوص اقدامات خوب ــی در حوزه نظارت گاز و هماهنگی فی مابین‬ ‫انجام گرفته اس ــت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2529‬‬ ‫‪7‬‬ ‫با حضور معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر صورت گرفت؛‬ ‫بررسی روند و احصاء چالش ها در اجرای‬ ‫پروژه های زیربنایی و تجهیزاتی بندر امیراباد‬ ‫بازدید مدیرعامل ابفای کرمان از منابع ابی زرند‬ ‫عفـــت فالح‪ /‬مدیرعامل ش ــرکت ابفای اس ــتان در س ــفر یـ ـک روزه به زرند‬ ‫وضعی ــت منابع ابی این شهرس ــتان را بررس ــی ک ــرد‪ .‬دراین بازدید وضعیت‬ ‫مناب ــع اب دش ــت چت ــرود موردبررس ــی ق ــرار گرف ــت و از وضعی ــت چ ــاه‬ ‫دوراه ــی خان ــوک و چاه بهش ــت وح ــدت ک ــه از م ــدار بهر هب ــرداری خارج‬ ‫ش ــده اند بازدی ــد ش ــد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت ابف ــای کرم ــان همراه ب ــا دیگر‬ ‫حه ــای مص ــوب در قرارگاه‬ ‫مس ــئوالن جهت بررس ــی پیش ــرفت فیزیکی طر ‬ ‫رص ــد و پای ــش ‪ ۱۴۰۱‬اس ــتان (تجهی ــز چا هه ــا) و بررس ــی پیش ــرفت فیزیکی‬ ‫مخ ــزن ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب ــی و ایس ــتگاه پمپ ــاژ‪ ،‬عازم دش ــت جالل اب ــاد (محل‬ ‫چا هه ــا) ش ــد‪ .‬پ ــس از ای ــن بازدید مقرر ش ــد دوحلق ــه چاه خان ــوک و چاه‬ ‫بهش ــت وح ــدت حف ــر و تجهی ــز و چ ــاه طالقان ــی ب ــا برنام ــه زمان بن ــدی‬ ‫یه ــای الزم انج ــام و جهت تامین‬ ‫نش ــده تجهی ــز و دراین باره پیگیر ‬ ‫تعیی ‬ ‫جف ــارس به می ــزان‬ ‫اب پای ــدار زرن ــد از س ــامانه اب رس ــانی صنع ــت خلی ‬ ‫پنج میلیون مترمکع ــب در س ــال از مراج ــع ذی رب ــط پیگی ــری و نتیج ــه‬ ‫اقدامات به ش ــرکت مهندس ــی اب وفاضالب کش ــور منعک ــس؛ و باتوجه به‬ ‫گس ــازی روش های بهین ــه مصرف اب‬ ‫ض ــرورت مدیری ــت مص ــرف و فرهن ‬ ‫گس ــازی ش ــود‪.‬‬ ‫دراین زمین ــه فرهن ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫عضـو هیئـت عامـل و معـاون مهندسـی و توسـعه امـور‬ ‫زیربنایـی سـازمان بنادرودریانـوردی با بیان اینکـه پروژ ههـای‬ ‫در حال احـداث بنـدر امیرابـاد توسـط کارشناسـان فنـی و‬ ‫مهندسـی ایـن سـازمان نیازسـنجی شـده اسـت ‪ ،‬سـرعت‬ ‫اجـرای پروژ ههـا را مطلـوب ارزیابـی و بـر پیش بینـی‬ ‫شهـای احتمالـی و تلاش بـر رفـع ان باتما متـوان تا کیـد‬ ‫چال ‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ محمدرضـا ال هیـار به همـراه جمعـی از مدیـران‬ ‫سـتادی سـازمان بنادرودریانـوردی در بنـدر امیرابـاد حضـور‬ ‫یافـت و طـی جلسـه ای بـا اداره کل برنام هو بودجـه سـازمان‬ ‫بنـادر و اداره کل بنـدر امیرابـاد ‪ ،‬رونـد پیشـرفت و چگونگـی‬ ‫تخصیص اعتبار به پروژه ها و تامین تجهیزات در حوزه های‬ ‫دریایـی ‪ ،‬بنـدری و مخابـرات الکترونیـک را بررسـی کـرد‪ .‬وی‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی پروژ ههـای زیـر بنایـی و تامیـن تجهیـزات‬ ‫مورد نیـاز ایـن بنـدر را بررسـی و بـر تامیـن نیازهـای تجهیزاتـی‬ ‫در حوزه هـای بنـدری ‪ ،‬دریایـی و مخابراتـی ایـن اداره کل‬ ‫دسـتوراتی را صـادر کـرد‪ .‬اقدامـات الزم جهـت تعمیـرات‬ ‫لهـای فانتـوزی ‪ ،‬گنتـری کریـن و ‪،LHM100‬‬ ‫اساسـی جرثقی ‬ ‫ظکـردن مکنـده غلات‬ ‫اسـتقرار ایسـتگاه سـوخت سـیار ‪ ،‬لحا ‬ ‫و جرثقیـل ‪ 80‬تنـی بنـدر امیرابـاد در مطالعـات طـرح امایـش‬ ‫تجهیزات بندری و احصاء تمام نیازهای بندر توسط مشاور‬ ‫تجهیـزات طـی دوهفتـه جهـت طـرح در کمیتـه مربوطـه ‪ ،‬از‬ ‫مهم تریـن دسـتورات ال هیـار در این جلسـه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫اولویت بندی اجرای پروژه ها در طرح جامع بندری‬ ‫متناسب با بودجه تخصیصی‬ ‫همچنیـن معـاون فنـی‪ ،‬امـور زیربنایـی و تولیـدی سـازمان‬ ‫برنام هو بودجه کشور با حضور در بندر امیراباد از قابلیت ها‪،‬‬ ‫یهـای اسـتراتژیک و اسـکله منحصرب هفـرد رو‪-‬‬ ‫توانمند ‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫پژوهش های کاربردی؛ عالج مشکالت بخش کشاورزی‬ ‫اسـتاندار فـارس در اییـن تجلیـل‬ ‫از فعـاالن بخـش اقتصـادی‪ ،‬علاج‬ ‫مشـکالت بخـش کشـاورزی را‬ ‫شهـای کاربـردی دانسـت و‬ ‫پژوه ‬ ‫شهـای کاربردی‬ ‫گفـت‪« :‬باید به پژوه ‬ ‫شهـای نویـن‬ ‫بهـا داده شـود تـا بـا رو ‬ ‫نهـای بخـش کشـاورزی عبـور‬ ‫از بحرا ‬ ‫کنیم»‪ .‬دکتر محمدهادی ایمانیه گفت‪« :‬جامعه مدیون فعالین کشاورزی و‬ ‫دامداری سـت»‪ .‬نماینده عالی دولت در فارس بااشـاره به خشک سـالی های‬ ‫شهـای کشـاورزی طـی ده ههـای گذشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫اخیـر و مقایسـه رو ‬ ‫سـیری در تغییر الگوی کشـت و وضعیت خشک سالی های موجود می توان‬ ‫دریافـت کـه بایـد مسـیرها تغییـر پیـدا کنـد»‪ .‬اسـتاندار فـارس تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بودج ههـای سـال اینـده بخـش کشـاورزی درراسـتای اهدافـی نظیـر ایجـاد‬ ‫گلخان ههـا‪ ،‬ابخیـزداری‪ ،‬کاهـش مصـرف اب‪ ،‬اصلاح بـذر و ژنتیـک گیاهـان و‬ ‫حمایت از مرا کز تحقیقاتی کشاورزی باشد تا از بحران ابی که دنیا را فرا گرفته‬ ‫به خوبـی عبـور کـرد»‪ .‬وی ضمـن انتقـاد از شـیوه پژوهش ها در مرا کـز اموزش‬ ‫کشاورزی گفت‪« :‬اساتید در مرا کز علمی کشاورزی به مسائل کاربردی کمتر‬ ‫شهـای کاربـردی اهمیـت بیشـتری‬ ‫یکـه بایـد بـه پژوه ‬ ‫می پردازنـد؛ درحال ‬ ‫بدهیـم»‪ .‬وی باتا کیدبـر تغییر الگوی کشـت افـزود‪« :‬بااسـتفاده از روش های‬ ‫نویـن در بخـش کشـاورزی‪ ،‬نیـاز کشـور بـه تامیـن برخـی از محصـوالت‬ ‫یشـود بنابرایـن باید مسـیر کشـاورزی تغییر کنـد»‪ .‬نماینده‬ ‫خارجـی کمتـر م ‬ ‫کهـا بـرای ایجـاد‬ ‫عالـی دولـت در فـارس بااشـاره به اسـتفاده از مـاده ‪ ۵۶‬بان ‬ ‫تسهیالت درزمینه ابخیزداری‪ ،‬از نمایندگان مجلس خواست مسیر بودجه‬ ‫کهـا تغییـر یابـد‪ .‬اسـتاندار فـارس افـزود‪:‬‬ ‫و قوانیـن و دسـتورالعمل های بان ‬ ‫کهـا شایسـته اسـتان و کشـور نیسـت و‬ ‫«وضعیـت وا گـذاری تسـهیالت بان ‬ ‫کهـا در اسـتان ها‬ ‫بایـد ب هسـمت اشـتغال و تولیـد هدایـت شـود‪ .‬اختیـار بان ‬ ‫محـدود بـوده و راهـی جـز تغییـر قوانیـن نیسـت»‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه بهره برداری از‬ ‫اتوبوس های دو طبقه گردشگری در شیراز‬ ‫سهـای دوطبقـه گردشـگری‪،‬‬ ‫بـا امضـای تفاهم نامـه بهر هبـرداری از اتوبو ‬ ‫نشـیوه جدیـد گردشـگری تـا نـوروز سـال ‪ ۱۴۰۲‬در شـیراز به بهر هبـرداری‬ ‫ای ‬ ‫می رسـد‪ .‬طـی جلسـه ای بـا حضـور سـید احسـان اصنافـی (شـهردار شـیراز )‪،‬‬ ‫مهـدی نصیـری قرقانـی (رئیـس کمیسـیون هوشمندسـازی و فنـاوری‬ ‫اطالعـات شـورای اسلامی شـهر شـیراز )‪ ،‬هـادی شه دوسـت شـیرازی‬ ‫(معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز ) و سـرمایه گذار و مدیرعامل‬ ‫سهـای‬ ‫شـرکت گشـت وگذار اسـان کیـش تفاهم نامـه بهر هبـرداری از اتوبو ‬ ‫دوطبقـه گردشـگری در شـیراز بـه امضـا رسـید‪ .‬هـادی شه دوسـت شـیرازی‬ ‫(معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز ) دراین جلسـه بـا تصریـح بـر‬ ‫محدودیت های ترافیکی به ویژه در ایام خاص و ضرورت تسـهیل دسترسـی‬ ‫گردشـگر بـه اما کـن زیارتـی و گردشـگری بیـان کـرد‪« :‬بایـد یـک شـیوه جدیـد‬ ‫حمل ونقـل ایجـاد و ظرفیـت حمل ونقـل فعلـی افزایـش یابـد‪ .‬مـا به عنـوان‬ ‫نشـهر و شـهری کـه زیرسـاخت های زیارتـی و سـیاحت را الزم دارد‪،‬‬ ‫اولیـن کال ‬ ‫تهـای جدیـد حمل ونقـل ورود کنیـم کـه اتوبـوس گردشـگری‬ ‫بایـد بـه ظرفی ‬ ‫تهـای حمل ونقل اسـت و در‬ ‫متناسـب بـا اقلیـم هوایـی شـیراز یکـی از ظرفی ‬ ‫تهـای دیگـر نیـز خواهیـم رفت»‪.‬‬ ‫اینـده متناسـب بـا شـرایط ب هسـمت ظرفی ‬ ‫معـاون حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری شـیراز گفـت‪« :‬شـهرداری شـیراز‬ ‫نشـیوه جدیـد حمل ونقـل‪ ،‬تعامـل مسـتمر و چندجانبـه ای‬ ‫بـرای ایجـاد ای ‬ ‫در حوز ههـای معاونـت اقتصـادی و مالـی‪ ،‬حمل ونقـل و ترافیـک و فرهنگـی‬ ‫و رایزنی با وزارت گردشـگری سـرمایه گذاری بخش خصوصی داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫محمـد حسـین پور (مدیـر شـرکت گشـت وگذار اسـان کیـش) نیـز گفـت‪« :‬بـا‬ ‫ش می یابـد و‬ ‫ارائـه شـیوه حمل ونقـل گردشـگری‪ ،‬حجـم بـاالی ترافیـک کاهـ ‬ ‫نطـرح تجـارب موفقـی در جزیره‬ ‫یشـود که ای ‬ ‫نیـاز مسـافر بـه پارکینـگ کـم م ‬ ‫کیش به اثبات رسانیده است‪ .‬بعد از عقد قرارداد در وهله نخست‪ ،‬سفارش‬ ‫اتوبوس های دوطبقه گردشـگری موردنیاز را مطابق اسـتانداردهای جهانی‬ ‫درصـورت فراهم بـودن زیرسـاخت های الزم انجـام خواهیـم داد و امید اسـت‬ ‫نشـیوه جدیـد حمل ونقـل را تـا‬ ‫بـا تکمیـل داد ههـا و نقشـه زیرسـاخت ها‪ ،‬ای ‬ ‫نوروز ‪ ۱۴۰۲‬در شیراز به بهره برداری برسانیم»؛ بنابراین گزارش؛ با بهره برداری‬ ‫از اتوبوس دوطبقه گردشگری‪ ،‬ایجاد شغل های مرتبط و دارابودن سیستم‬ ‫خـط واحـد گردشـگری‪ ،‬فـروش بلیـت ازطریـق انالین و اپلیکیشـن‪ ،‬راهنمای‬ ‫دیجیتـال چندزبانـه و راهنمـای حرفـه ای و متخصـص‪ ،‬حـق انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫فضـای گردشـگری و مدت زمـان اسـتفاده از ان خصوصـا در اما کـن مذهبـی‪،‬‬ ‫سهـای دوطبقـه‬ ‫بسـته های پذیرایـی و نظایـر ان ازجملـه خدمـات اتوبو ‬ ‫گردشـگری هسـتند‪.‬‬ ‫فشـده بـرای‬ ‫در بنـدر امیرابـاد را باتوج هبـه زمان بنـدی تعری ‬ ‫لو نقـل‬ ‫هر پـروژه مناسـب ارزیابـی کـرد و گفـت ‪« :‬تحقـق حم ‬ ‫ترکیبـی و افزایـش تـوان لجسـتیکی از اهـداف سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی در اجـرای این پروژه هاسـت»‪ .‬معـاون‬ ‫مهندسـی و توسـعه امـور زیربنایـی سـازمان بنادر درراسـتای‬ ‫تبییـن اهمیـت پروژ ههـای در دسـت اجرا بـه پـروژه سـاخت‬ ‫نپـروژه بـزرگ‬ ‫اسـکله رو‪-‬رو ریلـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ای ‬ ‫ملـی و راهبـردی کـه بـه روش طراحـی و سـاخت (‪ )DB‬انجـام‬ ‫تهـای تحریمـی و اعتبـاری ‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬علی رغـم محدودی ‬ ‫م ‬ ‫مطالعـات ‪ ،‬سـاخت و اجـرای تمامـی اجـزای به کاررفتـه‪،‬‬ ‫نبـار‬ ‫به دسـت توانمنـد متخصصـان داخلـی کشـور بـرای اولی ‬ ‫انجـام پذیرفتـه کـه با تامین اعتبـارات الزم امید مـی رود؛ این‬ ‫اسـکله در اینـده نه چنـدان دور به بهر هبـرداری برسـد»‪ .‬عضـو‬ ‫هیئت عامـل سـازمان بنـادر با بیان اینکـه تمـام پروژ ههـای‬ ‫زیرسـاختی و توسـعه ای ایـن سـازمان ‪ ،‬تخصصـی ‪ ،‬مهـم و‬ ‫یسـت‪ ،‬تخصیـص اعتبـار مناسـب‬ ‫دارای پیوسـت مطالعات ‬ ‫یشـدن پروژ ههـا مهـم‬ ‫و به موقـع را در تسـریع عملیات ‬ ‫دانسـت و ابـراز امیـدواری کرد‪« :‬بـا همـکاری بیش ازپیـش بـا‬ ‫اداره کل برنام هو بودجـه سـازمان این موضـوع مهـم تسـهیل‬ ‫شـود»‪ .‬ال هیـار پیـش از جلسـه بـا مسـئولین بودجـه سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی در نشسـتی بـا مدیـرکل و معاونـت فنـی و‬ ‫مهندسـی بنـدر امیرابـاد تمامـی پروژ ههـای در حال اجـرا و‬ ‫ رو ریلـی بازدیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد ؛ حمیـد امانـی همدانـی در‬ ‫نخسـتین روز از فصـل تابسـتان به همـراه محمدرضـا ال هیـار‬ ‫(معـاون مهندسـی و توسـعه امـور زیربنایـی سـازمان بنـادر )‬ ‫بـا حضـور در بنـدر امیرابـاد از اسـکله ها ‪ ،‬مناطـق عملیاتـی‬ ‫لسـاخت رو‪ -‬رو ریلـی‬ ‫و ویـژه اقتصـادی و اسـکله درحا ‬ ‫ایـن بنـدر بازدیـد کـرد‪ .‬مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫پیش از ایـن بازدیـد میدانـی ‪ ،‬در جلسـه ای ضمـن خیرمقـدم‬ ‫بـه حاضریـن و ارائـه گزارشـی از عملکـرد بنـدر امیرابـاد در‬ ‫حوز ههـای مختلـف بنـدری‪ ،‬دریایـی و فنـی و مهندسـی‬ ‫بـه تشـریح رونـد اجـرای پروژ ههـای توسـعه ای و زیربنایـی‬ ‫لسـاخت ایـن بندر پرداخت و بـر ضرورت تامین اعتبار‬ ‫درحا ‬ ‫الزم جهـت تکمیـل این پروژ ههـا به خصـوص پـروژه بـزرگ‬ ‫اسـکله رو‪ -‬رو ریلـی تا کیـد کـرد‪ .‬وی اجـرای ‪( DB‬طراحـی‬ ‫و سـاخت) اسـکله بی بدیـل رو‪-‬رو ریلـی بنـدر امیرابـاد را‬ ‫نمونـه ای از توانمنـدی متخصصـان داخلـی برشـمرد کـه بـا‬ ‫یکـردن دانـش سـاخت‬ ‫مهـا توانسـتند بـا بوم ‬ ‫وجـود تحری ‬ ‫ننـوع اسـکله ها و تولیـد قطعـات ان در کشـور گام بلنـدی‬ ‫ای ‬ ‫را در توسعه اقتصاد منطقه بردارند‪ .‬سعیدی پور کاهش تراز‬ ‫اب دریـای خـزر و در پـی ان بـاز طراحـی ایـن اسـکله از ‪ ۲‬بـه‬ ‫‪ ۳‬اسـپن (‪ )span‬و افزایـش متعلقـات سـخت افزاری را موجب‬ ‫نپـروژه دانسـت کـه صـدور مجوزهـای‬ ‫تطویـل در تکمیـل ای ‬ ‫الزم بـرای پـروژه و تطبیـق شـرایط حاضـر بـا الزامـات تکمیـل‬ ‫نپـروژه ملـی در اینده نه چنـدان دور به بهر هبـرداری‬ ‫پـروژه‪ ،‬ای ‬ ‫می رسـد‪ .‬مدیـرکل بنـدر امیرابـاد بـه سیاسـت های دولـت‬ ‫تهـای موجـود‬ ‫لکـردن و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫مردمـی در فعا ‬ ‫در کریـدور بین المللـی شـمال‪ -‬جنـوب و افزایـش مـراودات‬ ‫ترانزیتـی و ریلـی کاال ازاین مسـیر اشـاره کـرد کـه اسـکله رو‪-‬‬ ‫رو می توانـد بـا فعال تر کـردن ترانزیـت کاال هـای کانتینـری ‪،‬‬ ‫افزایش مراودات محصوالت کشـاورزی و توسـعه لجسـتیک ‪،‬‬ ‫سـهم بسـزایی را در تحقـق ایـن هـدف داشـته باشـد‪ .‬معـاون‬ ‫مهندسـی و توسعه امور زیربنایی سـازمان بنادرودریانوردی‬ ‫نیـز در این جلسـه ب هضـرورت تامیـن اعتبـارات الزم جهـت‬ ‫تکمیـل پروژ ههـا اشـاره کـرد و از تدویـن طـرح جامـع بنـدری‬ ‫تـا افـق ‪ ۱۴۰۴‬بـرای بنـادر بـزرگ و تـا افـق ‪ ۱۴۱۵‬بـرای بنـادر‬ ‫کوچـک خبـر داد‪ .‬محمدرضـا ال هیـار با بیان اینکـه متوسـط‬ ‫رشـد اقتصـادی در تدویـن طـرح جامـع بنـدری پنج درصـد‬ ‫اسـت‪ ،‬بـر تناسـب بودجـه و اولویت بنـدی پروژ ههـا در اجرای‬ ‫تهـای اعتبـاری تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫نطـرح با توج هبـه محدودی ‬ ‫ای ‬ ‫خبر‬ ‫با شروع سفرهای تابستانی صورت می گیرد؛‬ ‫حضور گسترده راهداران و اقدامات ایمن سازی‬ ‫در محورهای مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران از حضـور‬ ‫گسـترده راهـداران و اقدامـات وسـیع درزمینـه‬ ‫ایمن سـازی محورهـای اصلـی و شـریانی‬ ‫این اسـتان خبـر داد و افـزود‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫سـفرهای تابسـتانی این اداره کل امادگی کامل‬ ‫جهـت مهیا کـردن راه هایـی ایمـن و مناسـب را‬ ‫برای گردشـگران و مسـافرانی که به مازندران سـفر می کنند را دارد»‪ .‬مهندس‬ ‫حسـن جهانیـان اظهـار داشـت‪« :‬بـا اغـاز فصـل تابسـتان‪ ،‬تعطیلـی مـدارس و‬ ‫کاهـش مـوارد ابتالبه کرونـا و همچنیـن به دلیـل شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬این اسـتان همـواره در فصـول مختلف سـال به ویژه فصل تابسـتان‬ ‫گردشـگران و مسـافران بی شـماری را از سرتاسـر میهـن عزیزمـان پذیـرا بـوده؛‬ ‫ازایـن رو محورهـای مواصالتـی اسـتان در فصـل تابسـتان پرحجـم و پرتـردد‬ ‫اسـت کـه تشـدید اقدامـات نظارتی جهت ارتقای ایمنی ترددهـا را می طلبد»‪.‬‬ ‫وی جاده هـای مازنـدران را هـم ازنظـر حمل ونقلـی و هـم ازنظر حـوزه راهداری‬ ‫مهـم خوانـد و گفـت‪« :‬به دلیـل قرارداشـتن مازنـدران در مسـیر کریـدور شـمال‬ ‫بـه جنـوب و شـرق بـه غرب میزان ترافیـک دراین محورها بسیارباالسـت»‪ .‬وی‬ ‫از شـروع عملیـات راهـداری تابسـتانی ایـن اداره کل خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫اداره کل بـا شـروع فصـل تابسـتان عملیـات راهـداری و ایمن سـازی محورهـای‬ ‫خـود را بـا شـتاب و تسـریع در عملیـات اجرایـی دردسـت اجرا داشـته کـه‬ ‫شـامل اجـرای روکـش اسـفالت‪ ،‬خط کشـی‪ ،‬نصـب جدا کننده هـا و انـواع‬ ‫تابلوهای هشـداردهنده انتظامی و اطالعاتی‪ ،‬ایمن سـازی نقاط حادثه خیز‪،‬‬ ‫شانه سـازی‪ ،‬اصالح قوس و ترانشـه برداری‪ ،‬در تمام محورهای اصلی‪ ،‬فرعی و‬ ‫روستایی ست»‪ .‬جهانیان ضمن اعالم این مطلب که راهداری عشق خدمت‬ ‫بـه همنوع اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬امیدواریم بـا اجرای این اقدامات دراسـتانه‬ ‫تابستان شاهد افزایش ضریب ایمنی در محورها و کاهش تصادفات و سوانح‬ ‫باشـیم»‪ .‬وی بـه اجـرای طـرح وا کنـش سـریع نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫وا کنـش سـریع هم زمـان بـا اغـاز ایـام دهـه کرامـت در محورهـای مواصالتـی‬ ‫بـا هـدف افزایـش رضایتمنـدی کاربـران جـاده ای اغازبـه کار کـرد و مـواردی‬ ‫ازقبیـل رفـع نقـص از تابلـو‪ ،‬عالئم و تجهیزات ایمنی موجود‪ ،‬تکمیـل عالئم در‬ ‫پیچ هـای تنـد فاقـد عالئـم کافـی‪ ،‬رفـع نقـص حفـاظ ایمنـی اسـیب دیده و ‪،...‬‬ ‫اشکارسازی موقعیت های غیرمنتظره و مخاطره امیز و ایمن سازی مخاطرات‬ ‫بالقـوه منجـر بـه حادثـه یـا انسـداد جاده هـا را شـامل می شـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران تصریـح کـرد‪« :‬تعطیلات‬ ‫تابسـتان پیـک مسـافر در حـوزه اتوبوسـی بیشـتر می شـود؛ ازایـن رو‪ ،‬تشـدید‬ ‫کنتـرل و نظـارت بیشـتر بـر ناوگان اتوبوسـی مدنظر قـرار می گیـرد و در ایامی که‬ ‫بـه تعطیلات تابسـتانی نزدیـک می شـویم‪ ،‬نظارت هـا بیشـتر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۶‬تصفیه خانه اب درحال بهره برداری‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫کوشـیار محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان کرمانشـاه بااشـاره به اینکه‬ ‫هفـت تصفیه خانـه درحال سـاخت و ‪۱۶‬‬ ‫تصفیه خانـه درحال بهره برداری سـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در سـفر رئیس جمهـوری سـعی می کنیـم پنـج‬ ‫تصفیه خانـه را تکمیـل و وارد مـدار کنیـم»‪ .‬رضـا‬ ‫داودی در اییـن تکریـم و معارفـه مدیرعامـل‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان کـه با حضور معـاون برنامه ریزی و امـور اقتصادی‬ ‫شـرکت مهندسی اب وفاضالب کشور برگزار شـد گفت‪« :‬درباره وا گذاری پساب‬ ‫هم قراردادهای خوبی در کرمانشاه و شهرستان اسالم اباد غرب درحال انعقاد‬ ‫اسـت کـه امیدواریـم به نتیجه برسـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در همـه حوزه های‬ ‫فنـی‪ ،‬بهره بـرداری و کیفـی بایـد وضعیـت موجـود را ارتقـاء دهیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«تنـش ابـی در کرمانشـاه از یک ماه پیـش شـروع شـده و بـرای مقابلـه بـا ایـن‬ ‫چالـش برنامه هـای کوتاه مـدت‪ ،‬میان مـدت و بلندمدتـی داریـم»‪ .‬وی بـر‬ ‫اجـرای باقـدرت جهـاد اب رسـانی و تامیـن اب ‪ ۳۵۰‬روسـتای اسـتان تا کید کرد‬ ‫و گفت‪« :‬کرمانشاه ازنظر جغرافیایی شرایط متفاوتی دارد؛ به طوری که مناطق‬ ‫سـخت گذر اورامانـات‪ ،‬مناطـق گرمسـیری غـرب‪ ،‬نقـاط صفـر مـرزی و شـرایط‬ ‫ویژه شـرق اسـتان باعث شـده برای هر منطقه از اسـتان برنامه خاصی تدارک‬ ‫ببینیم»‪ .‬وی خدمات ارائه شده اداره اب وفاضالب و همکاران را در زلزله سرپل‬ ‫ذهـاب بی نظیـر توصیف کرد و گفت‪« :‬همـکاران ما دران روزهای سـخت جای‬ ‫خواب هم نداشـتند و با تالش شـبانه روزی حتی یک مورد ازمایش مشـکل دار‬ ‫هـم نداشـتیم و سـعی کردیـم بـرای مـردم از این جنبـه چالشـی ایجـاد نشـود»‪.‬‬ ‫داودی بااشـاره به اینکه کرمانشـاه ‪ ۱۰‬سـال درگیـر جنـگ بـوده و از مـدار توسـعه‬ ‫نسـبت بـه سـایر اسـتان ها عقـب افتـاده‪ ،‬از معـاون شـرکت ابفـا خواسـت نـگاه‬ ‫ویـژه ای بـه این اسـتان داشـته باشـد‪ .‬در پایـان این جلسـه از زحمـات دوسـاله‬ ‫«علیرضـا کاکاونـد» تقدیـر و «رضـا داودی» به عنوان مدیرعامل جدید شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان کرمانشـاه معرفـی شـد‪.‬‬ ‫راست گرد تقاطع غیرهم سطح شهید صیدی ارا ک‬ ‫زیر بار ترافیک رفت‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان به مناسبت ‪ ۱‬تا ‪ ۷‬تیرماه‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مهندس ارش اریانژاد طی پیامی به مناسبت‬ ‫هفتـه صرفه جویـی در مصـرف اب‪ ،‬همگان را‬ ‫بـه این مهـم دعـوت کـرد و از یکایـک مـردم‬ ‫خواسـت بیـش از هـر زمـان دیگـر به فکـر‬ ‫مدیریـت مصـرف اب باشـند‪ .‬در متـن پیـام‬ ‫وی امده است‪« :‬به نام انکه نعمت بی بدیل‬ ‫اب را بـه مـا ارزانـی داشـت‪ .‬فرارسـیدن هفتـه‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب به عنـوان فصلـی‬ ‫از اندیشـه ورزی‪ ،‬تلاش و ا گاهی بخشـی‬ ‫جهـت اهتمـام به اشـاعه فرهنگ صحیـح در‬ ‫مصـرف اب و داشـتن گامـی موثـر در توسـعه‬ ‫جامعـه می دانیـم‪ .‬تابسـتان داغ دیگـری فـرا‬ ‫رسـیده و بـرای پیشـگیری از وقـوع بحـران‬ ‫اب‪ ،‬تسـریع عالمانـه در فراینـد ارتقـای سـطح‬ ‫ا گاهـی جامعـه نسـبت بـه مقتضیـات زمـان‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬در سـراغاز‬ ‫بیش ازپیـش احسـاس م ‬ ‫فصـل گرمـا‪ ،‬هفتـه صرفه جویـی کـه هرسـاله‬ ‫یسـت بـر انکـه بایـد اب را دریابیـم و‬ ‫تلنگر ‬ ‫اینک که سفره های اب زیرزمینی و منابع اب‬ ‫سـطحی‪ ،‬بیش ازقبـل اب رفته انـد‪ ،‬ا گـر به فکر‬ ‫نباشـیم ک مکـم دیگر نه ابی خواهـد ماند و نه‬ ‫صـدای جوش وخـروش رودی‪ .‬در سـنوات‬ ‫اخیـر کـه شـاهد کاهـش ک مسـابقه نـزوالت‬ ‫جوی و افزایش زودهنگام دمای هوا‪ ،‬مصرف‬ ‫ً‬ ‫اب نیـز ب هشـدت افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬یقینـا‬ ‫خدمتگزاران مردم‪ ،‬در شـرکت اب منطقه ای‬ ‫شهـای شـبانه روزی‪ ،‬سـعی‬ ‫کردسـتان‪ ،‬بـا تال ‬ ‫تهـای‬ ‫بـر ان دارنـد کـه علیرغـم محدودی ‬ ‫شـدید منابـع ابـی‪ ،‬خللـی در توزیـع عادالنـه‬ ‫یشـک انچـه‬ ‫اب صـورت نگیـرد‪ .‬لیکـن ب ‬ ‫یسـازد‪ ،‬مشـارکت و‬ ‫این مهـم را امکان پذیـر م ‬ ‫همراهـی مـردم فهیم این دیار اسـت‪ .‬پویایی‬ ‫و فرا گیرشـدن شـعارهای مرتبـط بـا فرهنـگ‬ ‫صحیـح مصـرف انـرژی‪ ،‬به عنـوان بخشـی از‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی را مسـتلزم عزمـی‬ ‫اسـتوار و حرکت های میان بخشـی می دانیم‬ ‫و شایسـته اسـت بـا ار ج نهـادن بـه نگرشـی‬ ‫خلاق‪ ،‬علمـی‪ ،‬کارامـد و روزامـد در سـطوح‬ ‫مختلـف جامعـه‪ ،‬دراین راسـتا اقـدام کـرد؛‬ ‫بنابرایـن ضمـن گرامیداشـت ‪ 1‬تـا ‪ 7‬تیرمـاه‬ ‫(هفته صرفه جویـی در مصـرف اب)‪ ،‬امید ان‬ ‫داریـم در سـال جـاری نیـز همچـون سـنوات‬ ‫پیشین‪ ،‬پاسدار اب‪ ،‬این گوهر یگانه حیات‪،‬‬ ‫باشـیم کـه جـان ان درخطـر اسـت و مراقبـت‬ ‫یسـت‪ .‬ارش اریانـژاد‪/‬‬ ‫از اب وظیفـه همگان ‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‪ /‬شرکت اب‬ ‫منطقـه ای کردسـتان»‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس‪:‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـ ـس کل دادگس ــتری اس ــتان ف ــارس گفت‪« :‬معتق ــدم ا گر‬ ‫زبان رس ــانه بس ــته ش ــود‪ ،‬س ــنگ روی س ــنگ بند نخواهد‬ ‫ش ــد؛ بنابراین دس ــتگاه قضا هم ــواره از مطالب ــی که موجب‬ ‫تعالی و توس ــعه باش ــد‪ ،‬دفاع می کند»‪ .‬حجت االس ــام سید‬ ‫کاظم موس ــوی در نشست خبری‪ ،‬ضمن بزرگداشت «هفته‬ ‫ق ــوه قضائی ــه» و ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای هفتم تی ــر‪ ،‬یکی از‬ ‫امتی ــازات دادگس ــتری ف ــارس را تعام ــل مناس ــب ب ــا اهال ــی‬ ‫ً‬ ‫رس ــانه خصوص ــا طی س هس ــاله اخیر دانس ــت و ب ــر حمایت‬ ‫کام ــل از مطالب منتش ــره توس ــط رس ــانه که جهت توس ــعه‬ ‫ش ــهر و اس ــتان باش ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ .‬رئیـ ـس کل دادگس ــتری‬ ‫ف ــارس بابیان اینکه قوه قضائی ــه در حال ط ــی دوران تحول‬ ‫یس ــازی پی ــش مـ ـی رود‪،‬‬ ‫یس ــت و ب هس ــمت مردم ‬ ‫و تعال ‬ ‫گف ــت‪« :‬ف ــارس‪ ،‬بزرگ ترین حوزه قضائی کش ــور ب ــا ‪ ۴۷‬حوزه‬ ‫فع ــال اس ــت و نی ــز امن تری ــن و یک ــی از بهتری ــن حوزه های‬ ‫قضائی کش ــور به لح ــاظ عملک ــردی»‪ .‬موس ــوی بااش ــاره به‬ ‫خدم ــات ش ــاخص انجا مش ــده در دادگس ــتری ف ــارس طی‬ ‫س هس ــال اخیر‪ ،‬گف ــت‪« :‬ا کن ــون ‪ ۹۸.۶‬درص ــد از ابالغ ــات‬ ‫یس ــت»‪ .‬او به طراحی سامانه‬ ‫دادگس ــتری استان الکترونیک ‬ ‫نس ــامانه‬ ‫«خدم ــات قضائی من» اش ــاره ک ــرد و گفت‪« :‬درای ‬ ‫‪ ۱۹‬خدم ــت تعری ــف ش ــده و ش ــهروندان بامراجع هب ــه ان از‬ ‫یش ــوند»‪.‬‬ ‫صح ــت اطالعات وکی ــل‪ ،‬معام ــات و ‪ ...‬مطلع م ‬ ‫وی با یاداوری اینکه بخش ــی از رس ــیدگی ها ب ــه پرونده های‬ ‫قضائی طی دوس ــال اخیر انالین بوده اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬حدود‬ ‫زبان رسانه را نباید بست‬ ‫‪ ۱۲‬درص ــد از مجموع دادرسـ ـی ها در ش ــیراز نیز ب ــدون کاغذ‬ ‫یش ــود و امی ــد اس ــت این مه ــم در سراس ــر فارس‬ ‫انج ــام م ‬ ‫این مه ــم تس ــری یاب ــد»‪ .‬موس ــوی یک ــی از مس ــائلی ک ــه‬ ‫دادگس ــتری ب ــر ان تمرک ــز دارد را موضوع پژوهش دانس ــت و‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬ا گر قضات باس ــواد و مس ــلط به ام ــور حقوقی‬ ‫نداش ــته باش ــیم‪ ،‬حرف ــی ب ــرای گفت ــن در کش ــور نداری ــم»‪.‬‬ ‫رئیس دس ــتگاه قض ــا در ف ــارس اضافه کرد‪« :‬خوش ــبختانه‬ ‫دادگس ــتری ف ــارس پارس ــال در ه ــر ‪ ۱۵‬ایت ــم پژوهش ــی قوه‬ ‫قضائی ــه صاح ــب رتب ــه ش ــد»‪ .‬او بااش ــاره به ش ــعار س ــال و‬ ‫بابیان اینک ــه زیرس ــاخت ها در ح ــوزه اقتصاد کامل نیس ــت‬ ‫و دش ــمن نی ــز س ــعی بر ضرب ــه ب ــه این موض ــوع دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«پارس ــال ‪ ۱۸۹‬ش ــرکت تولی ــدی که دراس ــتانه تعطیل ــی قرار‬ ‫داش ــت یا نیمه تعطیل بود‪ ،‬با حمایت دادگستری فارس به‬ ‫م ــدار فعالیت بازگش ــتند»‪ .‬وی بابیان اینکه مدعی هس ــتیم‬ ‫عملک ــرد ‪ ۹۹‬درص ــدی در کاه ــش اطاله دادرس ــی را ش ــاهد‬ ‫هس ــتیم‪ ،‬گف ــت‪« :‬درحال حاض ــر در محا ک ــم کیف ــری ش ــهر‬ ‫ش ــیراز ‪ ۱۹۰‬پرون ــده وج ــود دارد»‪ .‬عالی تری ــن مق ــام قضائ ــی‬ ‫اس ــتان ف ــارس ی ــاداوری ک ــرد؛ کل موج ــودی پروند هه ــای‬ ‫قضائ ــی این اس ــتان‪ ،‬به غی ــراز پروند هه ــای اج ــرای احکام‪،‬‬ ‫بال غب ــر ‪ ۳۰‬هزارفق ــره اس ــت‪ .‬او یک ــی از اقدام ــات مطل ــوب‬ ‫دادگس ــتری فارس را انجام مصالحه در پرونده های ش ــورای‬ ‫ح ــل اخت ــاف ذک ــر و اعالم کرد که پارس ــال ‪ ۸۷‬قت ــل عمد با‬ ‫ورود ش ــورای حل اخت ــاف منجر به رضای ــت و رهایی قاتل‬ ‫از چوبه دار ش ــده اس ــت‪ .‬موسوی‪ ،‬مقابله با فس ــاد را یکی از‬ ‫مس ــائلی خواند ک ــه به جد دادگس ــتری فارس ب ــا ان مقابله‬ ‫می کن ــد و گف ــت‪« :‬از مدیران ش ــجاع حمایت و با کس ــانی که‬ ‫به امانتی که به ان ها س ــپرده شده خیانت می کنند‪ ،‬مقابله‬ ‫می کنیم»‪ .‬رئیس کل دادگس ــتری اس ــتان فارس بابیان اینکه‬ ‫ف ــارس پس از تهران‪ ،‬بیش ــترین برخورد قضائی با مفس ــدان‬ ‫اقتصادی را داش ــته اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬با کس ــی ه ــم دراین باره‬ ‫تع ــارف نداریم‪ .‬دادگس ــتری فقط خدا و قانون می شناس ــد؛‬ ‫والغی ــر»‪ .‬موس ــوی از ازادس ــازی ‪ ۲۷۰۰‬هکت ــار از اراض ــی ملی‬ ‫فارس در س ــال گذش ــته خبر داد و افزود‪« :‬ب ــا ادارات متولی‬ ‫زمی ــن درص ــورت اهم ــال و کوتاه ــی برخورد قاط ــع خواهیم‬ ‫یس ــازی قوه قضائی ــه‪ ۱۲۸ ،‬هزار‬ ‫ک ــرد؛ همچنین جهت مردم ‬ ‫مالق ــات مردم ــی در س ــال قبل انجام ش ــد»‪.‬‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬راسـت گرد تقاطـع غیرهم سـطح شـهید صیـدی ارا ک‬ ‫در ایینـی بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی بهره بـرداری شـد و زیـر بـار‬ ‫ترافیـک قـرار گرفـت‪ .‬شـهردار ارا ک در اییـن بهره بـرداری از این طـرح گفـت‪:‬‬ ‫«مهلـت اجـرای این طـرح پنج مـاه درنظـر گرفتـه شـده بـود و در زمـان معیـن‬ ‫موردبهره بـرداری قـرار گرفـت»‪ .‬علیرضـا کریمـی بابیان اینکـه بـا اتمـام بخـش‬ ‫ً‬ ‫راسـت گرد تقاطـع غیرهم سـطح شـهید صیـدی طـرح کاملا توسـط قـرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا تکمیل شد‪ ،‬افزود‪« :‬همه ظرفیت ها برای اجرای بهنگام‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در شـهرداری ارا ک بـه کار گرفتـه شـده و از هیـچ کوششـی‬ ‫دریغ نمی شـود»‪ .‬وی گفت‪« :‬پارسـال ‪ ۱۴۳‬پروژه شـهری در ارا ک تعریف شـده‬ ‫بـود کـه ازاین تعـداد تنهـا یـک پـروژه به اتمام رسـید و بالتکلیف مانـدن طر ح ها‬ ‫موجـب نارضایتـی عمومـی شـده بـود؛ بنابرایـن طر ح هایـی کـه امـکان ندارند‪،‬‬ ‫نباید اعالم و کلنگ زنی شـود»‪ .‬شـهردار ارا ک افزود‪« :‬بیشـترین پروژه هایی که‬ ‫در شهر ارا ک تعریف و انجام نشده مربوط به دوره پنجم شورای اسالمی ست‬ ‫امـا در دوره جدیـد شـورا و شـهرداری فعالیت هـا در مسـیر خدمـت بـه مـردم‬ ‫باجدیـت پیـش مـی رود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مسـیر خدمتگـزاری هیچ وقـت بسـته‬ ‫نیسـت و بن بسـت مربـوط بـه منفعت طلبـان و فرصت طلبـان اسـت‪ .‬پـروژه‬ ‫تقاطـع غیرهم سـطح امام حسـین ؟ع؟ ارا ک نیـز در دسـتورکار جـدی قـرار‬ ‫دارد و سـر موقـع مقـرر به اتمـام و دراختیـار شـهروندان قـرار می گیـرد»‪ .‬شـهردار‬ ‫ً‬ ‫ارا ک افـزود‪« :‬مجموعـا بـرای تکمیـل و راه انـدازی تقاطـع غیرهم سـطح شـهید‬ ‫صیدی ارا ک ‪ ۲۰۰‬میلیاردریال هزینه شـده اسـت»‪ .‬کریمی گفت‪« :‬طول مسـیر‬ ‫‪ ۳۰۰‬متـر و عـرض ‪ ۱۰‬متـر اسـت و در اجرایـش ‪ ۷۰۰‬تـن اسـفالت‪ ۱۱ ،‬پایه روشـنایی‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬تـن ارماتوربنـدی تابلیـه پـل‪ ۲۹۰ ،‬عـدد پایـه هندریـل و ‪ ۵۶۵‬متـر هندریـل‪،‬‬ ‫اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬طـول عرشـه فـوالدی طـرح ‪ ۱۱۱‬متـر‪ ،‬اسـکافلدبندی ان‬ ‫‪ ۸۱۰۰‬مترمکعب‪ ،‬قالب بندی شاد و الین عرشه ‪ ۳۲۰۰‬کیلوگرم‪ ،‬قالب بندی بتن‬ ‫عرشـه ‪ ۹۰۰‬مترمربـع‪ ،‬بتـن عرشـه ‪ ۵۲۰‬مترمکعـب و درز انبسـاط ‪ ۲۵‬متر اسـت»‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران؛‬ ‫پیشگام شبکه بانکی کشور در برگزاری مجامع عمومی‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬بزرگ تریـن بانـک قرض الحسـنه ایـران بـا برگـزاری مجمـع‬ ‫عمومـی عـادی خـود پیشـگام بانک هـای کشـور شـد‪ .‬دکتـر سـید عباسـی‬ ‫حسینی؛ معاون وزیر اقتصاد در جلسه مجمع عمومی بانک‪« :‬اقدامات الزم‬ ‫بـرای افزایـش سـرمایه بانـک قرض الحسـنه مهر ایـران تـا ‪ 10‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫انجـام شـود‪ .‬بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران در بانکـداری خـرد به گونـه ای‬ ‫عمل کرده که هم بانکداری اسالمی ست و هم از اقشاری دستگیری می کند‬ ‫کـه نیـاز بیشـتر بـه مسـاعدت دارنـد‪ .‬الزم اسـت که بانـک از کارمزدمحـوری بـه‬ ‫خدمت محـوری حرکـت کنـد»‪ .‬دکتـر سـید سـعید شمسـی نژاد؛ مدیرعامـل‬ ‫بانـک قرض الحسـنه مهـر ایران نیز گفـت‪« :‬به علت افزایش تعداد مشـتریان‪،‬‬ ‫رویکرد بانک باید توسعه خدمات غیرحضوری باشد»‪ .‬وی افزود‪« :‬باالترین‬ ‫سـود بانـک در ‪ 15‬سـال اخیر به مبلـغ ‪ 18‬هزارمیلیاردریال به دسـت امـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬کمتریـن معوقـات در تاریـخ این بانک نیم درصد در سـال مالـی ‪1400‬‬ ‫بـوده کـه در شـبکه بانکـی بی نظیر اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬تیر ‪ 25 1401‬ذوالقعده ‪ 25 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2529‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تریبون‬ ‫‪ 2011‬تاکنون‬ ‫سوریه‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪35.1‬‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪6.9‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫رئیس جمهوری در اجالس بریکس مطرح کرد؛‬ ‫بزر گ تریــن‬ ‫بحران هــای‬ ‫مهــاجــــرتی‬ ‫در دوران اخــــــیر‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نهـای‬ ‫یهـا‪ ،‬ناچـار بـه کشـورهای همسـایه مهاجـرت کردنـد و این گونـه‪ ،‬یکـی از بزرگ تریـن بحرا ‬ ‫در پـی حملـه نظامـی روسـیه بـه ا کرایـن‪ ،‬حـدود پنج میلیون نفـر از ا کراین ‬ ‫نسـو خلق شـد‪ .‬طبق جدیدترین امار منتشـره از سـوی «سـازمان جهانی بهداشـت» (‪)WHO‬؛ تعداد پناه جویان در جهان برای اولین بار‪،‬‬ ‫پناه جویان از سـال ‪ 1960‬به ای ‬ ‫نشـد که از سـال ‪ ،۲۰۰۱‬روز ‪ 20‬ژوئن در هرسـال به عنوان «روز‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلیون نفر فراتر رفته اسـت‪ .‬در ‪ 4‬دسـامبر ‪ ۲۰۰۰‬و در مجمع عمومی «سـازمان ملل متحد»‪ ،‬تصمیم بر ا ‬ ‫یسـت برای افزایش ا گاهی در مورد نیازهای بهداشـتی منحصر به فرد پناه جویان و چالش هایی‬ ‫جهانی پناه جویان» یا «پناهندگان» گرامی داشـته شـود‪ .‬این روز‪ ،‬فرصت ‬ ‫که ممکن اسـت ان ها در دسترسـی به مراقبت های بهداشـتی طی سـفر خود و در کشـور میزبان‪ ،‬با ان مواجه شـوند‪.‬‬ ‫‪ 2014‬تاکنون‬ ‫ونزوئال‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪1979-1989‬‬ ‫افغانستان‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪5.1‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪2021-2002‬‬ ‫افغانستان‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫‪1989-1996‬‬ ‫افغانستان‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪5.6‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫اوکرا�ین‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫ ‬ ‫عدالت؛‬ ‫توسع ه منهای‬ ‫عامل گسترش بحران های جهانی‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪12‬‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪6.3‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫‪1998 -2001‬‬ ‫افغانستان‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪5.0‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪18.3‬‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪3.8‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫ایـــت اهلل ســـید ابراهیـــم رئیســـی؛ رئیس جمهوری در نشســـت دورس ــخنی‬ ‫ســـران کشـــورهای گروه «بریکس» شـــامل روســـیه‪ ،‬هنـــد‪ ،‬برزیـــل و چین و‬ ‫افریقـــای جنوبـــی (به میزبانی چیـــن) گفـــت؛ روندهای متعـــارض جهانی‪،‬‬ ‫یک جانبه گرایـــی‪ ،‬ترجیحـــات ملی گرایانـــه و چالش هایـــی ماننـــد تحری ــم و‬ ‫قهرامیز اقتصادی‪ ،‬اهمیت ایجاد و تقویـــت نهادهای نوین را در‬ ‫اقدامـــات‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کنار ســـازمان ملـــل متحد ضـــروری می کند تـــا ضمن احترام بـــه حا کمیت‬ ‫و منافـــع ملـــی جوامـــع‪ ،‬گام مهمی بـــرای تحقق «جامعه بشـــری بـــا اینده‬ ‫مشـــترک» برداشته شـــود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رســـانی دولت؛ متن کامل‬ ‫ســـخنان رئیس جمهوری به شـــر ح زیر اســـت‪:‬‬ ‫عالی جنابان‬ ‫دوستان و همکاران گرامی؛‬ ‫ابتـــدا مایلم ریاســـت دوره ای چین و برگزاری موفقیت امیز نشســـت س ــران‬ ‫بریکـــس را بـــه عالی جنـــاب شـــی جین پینـــگ‪ ،‬رئیـــس محتـــرم جمه ــوری‬ ‫خلـــق چین تبریـــک گفته و از ایشـــان و دولت چیـــن بابت دعـــوت از ایران‬ ‫جهـــت مشـــارکت در «بریکس پالس» و «گفت وگوهای ســـطح بـــاال پیرامون‬ ‫توســـعه جهانـــی» قدردانـــی نمایـــم‪ .‬مایلـــم در چارچوب موضوع نشس ــت‬ ‫کـــه «مشـــارکت در توســـعه جهانـــی در عصر جدید» اســـت نکاتی را با ش ــما‬ ‫به اشـــترا ک بگـــذارم‪ .‬جهان به هم پیوســـته کنونـــی‪ ،‬با چالش هـــای جدید‬ ‫پیشـــرفت دوســـتی و صلح جهانـــی را متاثر‬ ‫روند‬ ‫ِ‬ ‫و متنوعـــی روبروســـت کـــه ِ‬ ‫می ســـازد‪ .‬بحران هـــای نوظهـــوری مانند پاندمـــی کرونا‪ ،‬تغییـــرات اقلیمی‬ ‫و نیـــز منازعات منطقه ای و بین المللـــی‪ ،‬تعامالت بین کشـــورها را ضرورتی‬ ‫دوچنـــدان بخشـــیده اســـت‪ .‬ازســـوی دیگر شـــاهد تجربه هـــا و اراد هه ــای‬ ‫جمعی‪ ،‬جهت غلبه بر مشـــکالت هســـتیم کـــه در قالب نهادهـــا و ترتیبات‬ ‫مشـــترک جهانی‬ ‫منافع‬ ‫تامین‬ ‫جمعی توســـعه و‬ ‫ابتکارهای‬ ‫تحقق‬ ‫جمعی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫موثر‬ ‫را تســـهیل می کنـــد‪ .‬الزم اســـت این بســـتر جهانی بـــرای نقش افرینـــی ِ‬ ‫نهادهـــای چندجانبـــه مســـتقل بـــرای نیـــل بـــه توســـعه همگـــون و صلح‬ ‫جهانـــی را تقویـــت کنیـــم‪ .‬روندهـــای متعـــارض جهانـــی‪ ،‬یک جانبه گرایی‪،‬‬ ‫قهرامیز‬ ‫اقدامـــات‬ ‫ترجیحـــات ملی گرایانـــه و چالش هایـــی ماننـــد تحریـــم و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اقتصـــادی‪ ،‬اهمیـــت ایجـــاد و تقویـــت نهادهـــای نویـــن را در کنار س ــازمان‬ ‫ملـــل متحد ضـــروری می کند تا ضمـــن احترام بـــه حا کمیـــت و منافع ملی‬ ‫کشـــورها‪ ،‬گام مهم برای تحقق «جامعه بشـــری با اینده مشـــترک» برداشته‬ ‫شـــود‪ .‬بریکـــس به عنوان نهـــادی پیشـــرو و متشـــکل از اقتصادهـــای بزرگ‬ ‫نوظهور‪ ،‬توانســـته بـــا ارائه الگوهـــا و ابتکارات مناســـب‪ ،‬روندهای جدیدی‬ ‫را در جهـــان شـــکل دهـــد‪ .‬اعضـــای بریکس بـــا اقتصادهای مکمـــل و تنوع‬ ‫فرهنگـــی‪ ،‬می تواننـــد نیازهای متقابل را تامین کنند و تجـــارب ملی و بومی‬ ‫توســـعه خـــود را درجهت تقویت رفـــاه و صلح جهانی با دیگران به اش ــترا ک‬ ‫جهانی»‬ ‫بگذارنـــد‪ .‬ابتکارهـــای اعضـــای بریکـــس ازجمله «ابتـــکار توســـعه‬ ‫ِ‬ ‫رئیس جمهوری جین پینـــگ‪ ،‬نمونه موفقی از نگاه جهانی برای رســـیدگی‬ ‫بـــه چالش هـــای مشـــترک و جمعی ســـت‪ .‬نقش افرینـــی موثـــر بریکـــس در‬ ‫پیشـــبرد اهدافی چون توســـعه روابط جنوب‪-‬جنـــوب‪ ،‬اصالحات در نظام‬ ‫مالـــی بین المللی و ارائـــه ایده ها و ابتکارهایی ازســـوی اعضـــای ان ازجمله‬ ‫ابتـــکار کمربنـــد‪-‬راه‪ ،‬تاســـیس بانک توســـعه جدید‪ ،‬بـــا هدف ارتقـــای رفاه‬ ‫عمومـــی و تقویـــت صلـــح و ثبـــات بین المللـــی‪ ،‬نشـــانگر ماهیـــت مبتکرانه‬ ‫و تاثیرگـــذاری ایـــن نهـــاد در مقطـــع کنونـــی و اینـــده اســـت‪ .‬سیاســـت ها و‬ ‫برنامه هـــای بریکـــس کـــه در بیانیه هـــا و اســـناد ان انعـــکاس یافته‪ ،‬نش ــان‬ ‫موضوعـــات مرتبط با‬ ‫می دهـــد این نهاد قادر اســـت بـــه طیف متنوعـــی از‬ ‫ِ‬ ‫دســـتورکار اجـــاس حاضر نیز‬ ‫دغدغه های جوامع درحال توســـعه بپردازد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نشـــانگر پیوند مقوله توســـعه با امنیت‪ ،‬صلح‪ ،‬بهداشـــت‪ ،‬محیط زیس ــت و‬ ‫امنیت جهانی» نیز بستری‬ ‫نواوری اســـت‪ .‬پیشـــنهادهایی همانند «ابتکار‬ ‫ِ‬ ‫مناســـب برای شـــکل دهی به همکاری های ســـازمان یافته فراهم می اورد‪.‬‬ ‫جناب اقای رئیس‬ ‫عالی جنابان‬ ‫ً‬ ‫جمهـــوری اســـامی ایـــران عمیقـــا بـــه عدالـــت جهانـــی بـــاور دارد و‬ ‫تبدیل شـــدن ایـــن ارمـــان متعالـــی بـــه گفتمانی فرا گیـــر در عرصـــه جهانی‬ ‫را ضرورتـــی انکارناپذیـــر می دانـــد‪ .‬جهان معاصر ا گرچه شـــاهد توســـعه در‬ ‫برخـــی عرصه ها بوده اســـت اما توســـعه منهای عدالت‪ ،‬موجب گس ــترش‬ ‫بحران هـــای جهانـــی نظیـــر بحـــران معنویـــت و اخالق‪ ،‬گســـترش ش ــکاف‬ ‫فقیـــر و غنـــی و تالش برای به حاشـــیه رانـــدن تنوع فرهنگـــی غنی موجود‬ ‫در جهـــان شـــده اســـت‪ .‬جمهـــوری اســـامی ایـــران‪ ،‬به عنـــوان کشـــوری با‬ ‫تاریخـــی پربـــار از حضور فعال در نهادهـــا و ابتکارات بین المللـــی‪ ،‬برخوردار‬ ‫از ظرفیت هـــای گســـترده اقتصـــادی‪ ،‬انســـانی و طبیعـــی و بـــا اله ــام از‬ ‫الگوهـــای بومی‪ ،‬توانســـته به مـــدد فرهنگ اســـتقالل خواهی و حق طلبی‪،‬‬ ‫در راه توســـعه ملـــی گام های ماندگار بـــردارد‪ .‬اماده ایم همـــه توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت هـــای خـــود ازجملـــه ذخایر کم نظیـــر انرژی جهان‪ ،‬شـــبکه های‬ ‫ـانی‬ ‫ثـــروت‬ ‫حمل ونقـــل و ترانزیـــت کوتـــاه و ارزان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اســـتثنایی نیـــروی انس ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫علمـــی چشـــمگیر‪ ،‬بـــرای نیـــل بـــه اهداف‬ ‫اموزش دیـــده و دســـتاوردهای‬ ‫ِ‬ ‫بریکـــس به اشـــترا ک گذاریم‪ .‬این موقعیـــت کم نظیر جغرافیای سیاس ــی و‬ ‫اقتصـــادی‪ ،‬می توانـــد ایران را به شـــریکی پایـــدار و قابل اتـــکا جهت اتصال‬ ‫بریکـــس بـــه گلوگاه هـــای انـــرژی و بازارهـــای بـــزرگ جهانـــی مبـــدل نماید‪.‬‬ ‫درپایـــان مایلم؛ ضمن تشـــکر از همه اعضـــای بریکس‪ ،‬خرســـندی خود را‬ ‫از حضور دراین نشســـت ابراز داشـــته و امادگـــی نمایندگان دولـــت ایران را‬ ‫بـــرای مشـــارکت فعـــال در ســـایر نشســـت های بریکس اعـــام می کنم‪.‬‬ ‫متشکرم‪.‬‬ ‫رخ به رخ‬ ‫فاطمه مریخ‬ ‫‪2003-2012‬‬ ‫عراق‬ ‫‪1974 -1991‬‬ ‫‪2013-2020‬‬ ‫ات�یو�پی‬ ‫سودان جنو�بی‬ ‫در پایـان دیـدار تیم هـای ملـی جوانـان دختـر ایـران و تونـس‪ ،‬فاطمـه مریـخ‬ ‫به عنـوان «برتریـن بازیکـن میـدان» انتخـاب شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫فدراسـیون هندبـال؛ دیـدار تیم هـای ملـی جوانـان دختـر ایـران و تونـس در‬ ‫رقابت هـای قهرمانـی جهـان با نتیجه ‪ ۲۴-۲۹‬به سـود تونس به اتمام رسـید‪.‬‬ ‫ایـن نخسـتین بار در تاریـخ هندبـال ماسـت که تیم ملی جوانان دختـر ایران‬ ‫بـه مسـابقات قهرمانـی جهـان راه یافته اسـت‪.‬‬ ‫جواد نکونام‬ ‫جـواد نکونـام سـرمربی تیـم فـوالد در بـاره پیشـنهاد مربیگـری بـرای اسـتقالل‬ ‫گفـت؛ هـر مربـی دوسـت دارد کـه سـرمربی تیم هـای اسـتقالل‪ ،‬پرسـپولیس‬ ‫و تیـم ملـی باشـد و شـاید ایـن بزرگ تریـن اهـداف مربیـان باشـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ً‬ ‫مهـر؛ وی دراین بـاره عنـوان کـرد؛ مـن نیـز قطعـا بـرای اینـده مربیگـری خـودم‬ ‫هدف گذاری هایـی کـردم و بی شـک بـرای رسـیدن به این اهـداف بر اسـاس‬ ‫طـرح و برنامـه ای کـه خـودم ریختـه ام گام بر مـی دارم‪.‬‬ ‫ندا شهسواری‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪8.2‬‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪2.3‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪19.5‬‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪2.5‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫درصدمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫به نسبت جمعیت‬ ‫‪7.3‬‬ ‫تعدادمهاجرین‬ ‫و اوارگان جنگی‬ ‫‪2.6‬‬ ‫میلیوننفر‬ ‫بانـوی المپیکـی تنیـس روی میـز گفـت؛ تا انجایی کـه از لحـاظ فیزیکـی در‬ ‫امادگـی کامـل باشـم‪ ،‬در عرصـه قهرمانـی ادامـه می دهـم و قوی تـر از گذشـته‬ ‫بـه المپیـک پاریـس می رسـم‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ نـدا شهسـواری دربـاره سـطح‬ ‫بازی های اسلامی گفت؛ امسـال هم به این بازی ها اعزام می شـویم و سـطح‬ ‫ایـن رقابت هـا نسـبت بـه دوره گذشـته سـخت تر اسـت‪ .‬ترکیـه و با کـو جـزو‬ ‫کشـورهای قـوی در ایـن ورزش هسـتند‪.‬‬ ‫میالد عبادی پور‬ ‫برونـو رزنـده پیـش از بـازی بـا ایـران در هفتـه دوم لیـگ ملت هـای والیبـال‪،‬‬ ‫گفـت؛ در وهلـه اول بایـد بگویـم بـازی برابـر تیـم ایـران همیشـه بـرای مـا‬ ‫لذت بخـش اسـت‪ .‬ایـران در حال حاضـر تیـم جوانـی دارد کـه بـدون بازیکنان‬ ‫قدیمـی و باتجربـه بـه لیـگ ملت هـا امدنـد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ کاپیتـان تیـم‬ ‫ملـی والیبـال برزیـل افـزود؛ میلاد عبادی پـور‪ ،‬از بهتریـن اسـپکرهای والیبـال‬ ‫در جهـان اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!