روزنامه سایه شماره 2528 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2528

روزنامه سایه شماره 2528

روزنامه سایه شماره 2528

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 23 1401‬ذوالقعده ‪ 23 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2528‬تومان‬ ‫صرفه جویی‪ ۱۴۰‬میلیون دالری‬ ‫با اجرای طرح سی ان جی در سال های اخیر‬ ‫‪4‬‬ ‫رایگان‬ ‫توسعه دیپلماسی اقتصادی و شراکت راهبردی با اقتصاد دوم جهان‬ ‫یکـی از وعد ههـای اصلـی ایـت اهلل ابراهیـم رئیسـی عـدم محدودکـردن روابـط خارجـی و‬ ‫یهـای راهبردی با کشـورهای شـرق‪ ،‬از جمله چین‬ ‫اقتصـادی بـه غـرب و توسـعه همکار ‬ ‫بـود کـه در یـک سـال گذشـته اقدامـات خوبـی در راسـتای تحقـق ایـن وعده انجام شـده‬ ‫و نتایـج ملموسـی نیـز از ایـن رویکـرد نصیـب کشـور شـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ توسـعه‬ ‫ً‬ ‫یهـای ایـران و بلـوک شـرق چیـن در دولـت قبـل تقریبـا متوقـف شـد و در بعضـی‬ ‫همکار ‬ ‫بگـرد هـم پیـدا کـرد‪ .‬رویکـرد غربگرایانـه دولـت گذشـته سـبب شـد از ظرفیـت‬ ‫مـوارد عق ‬ ‫مهـای پـس از سـال ‪ ۱۳۹۷‬اسـتفاده نشـود‪ .‬در حالـی کـه در‬ ‫یهـا بـرای دور زدن تحری ‬ ‫چین ‬ ‫مهـای شـدیدتر نفتـی و بانکـی دور‬ ‫یهـا تحری ‬ ‫کهـای راهبـردی چین ‬ ‫دولـت دهـم بـا کم ‬ ‫یهـا و‬ ‫یشـد‪ ،‬بـا ایـن وجـود در دولـت قبـل بـه دلیـل خوش خیالـی بـه وعـده اروپای ‬ ‫زده م ‬ ‫مهـای امریـکا روز بـه روز موثرتـر‬ ‫بی اعتنایـی بـه قـدرت اقتصـادی چیـن‪ ،‬سـبب شـد تحری ‬ ‫جلـوه کنـد و حتـی صـادرات نفـت کشـور به چند صد هزار بشـکه در روز هم سـقوط کند‪.‬‬ ‫همه این ها در شـرایطی رقم خورد که چین از سـال ها قبل به دنبال همکاری راهبردی‬ ‫یکـرد‪ .‬یکی از‬ ‫و بلندمـدت بـا ایـران بـود و سـند همکاری های بلندمـدت را هم پیگیری م ‬ ‫وعده های مهم ایت اهلل ابراهیم رئیسـی در حوزه سیاسـت خارجی تنوع و توسـعه روابط‬ ‫در گستره جهانی محدود نشدن به اروپا و غرب بود‪ .‬وی در این باره و با تا کید بر اهیمت‬ ‫و جایـگاه چیـن به عنـوان دومیـن اقتصـاد دنیـا وعـده داد؛ روابـط بسـیار خوبـی بـا کشـور‬ ‫یکـردن‬ ‫چیـن خواهیـم داشـت و طـرح جامـع به عنـوان یکـی از اسـنادی اسـت کـه اجرای ‬ ‫ً‬ ‫ان حتمـا در دسـتور کار خواهـد بـود‪ .‬بـا شـروع به کار دولت سـیزدهم و در راسـتای تحقق‬ ‫یهـای راهبـردی دو کشـور پـس‬ ‫وعـده ریاسـت جمهوری ایـن مهـم اتفـاق افتـاد و همکار ‬ ‫تسـال وقفـه شـروع شـد‪ .‬نتیجـه اولیـه ان‪ ،‬افزایـش ‪ ۴۰‬درصـدی صـادرات نفـت‬ ‫از هش ‬ ‫ایـران بـود‪ .‬چیـن به عنـوان اقتصـاد دوم جهـان کـه به گـزارش همه نهادهـای بین المللی‬ ‫بـه زودی و طـی چن دسـال اینـده بـه قـدرت اول اقتصـادی جهـان تبدیـل خواهـد شـد و‬ ‫امریـکا را کنـار خواهـد زد‪ ،‬ان قـدر تـوان باالیـی دارد کـه امریـکا قـادر بـه تحریـم ان نیسـت‪.‬‬ ‫چین همچون کشـورهای ضعیف و درحال توسـعه نیسـت که با یک تشـر امریکا واردات‬ ‫نفـت از ایـران را متوقـف کردنـد‪ .‬چیـن در زمینـه تامین وا کسـن کرونا هم بالفاصلـه پس از‬ ‫تشـکیل دولت سـیزدهم به پیگیری های دولت ایران جواب مثبت داد و با ارسـال انبوه‬ ‫یهـا‬ ‫وا کسـن‪ ،‬نقـش مهمـی در ریشـه کن کردن ایـن بیمـاری در کشـورمان داشـت‪ .‬چین ‬ ‫بـرای حفـظ موقعیـت راهبـردی خـود در منطقـه و اسـتفاده از ظرفیت هـای اقتصـادی‬ ‫ایـران‪ ،‬پیشـنهادهای سـرمایه گذاری کالنـی هـم در ایـران دارنـد کـه هم ا کنـون در حـال‬ ‫بررسـی دو کشـور است‪.‬‬ ‫ارسال کمک های امدادی هال ل احمر ایران به زلزله زدگان افغانستان‬ ‫دبیـرکل جمعیـت هالل احمـر از ارسـال محمولـه امدادی‬ ‫بشردوسـتانه ایـن جمعیـت شـامل بسـته های غذایـی‪،‬‬ ‫چادرهـای امـدادی و ‪ ...‬بـرای کمـک بـه زلزلـه زدگان‬ ‫افغانسـتان خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ یعقـوب سـلیمانی‬ ‫نبـاره گفـت‪« :‬باتوج هبـه خسـارات سـنگین بـه‬ ‫در ای ‬ ‫خ داده در کشـور افغانسـتان‪ ،‬جمعیت‬ ‫جامانده از زلزله ر ‬ ‫هالل احمر ایران یک محموله کمک های بشـر دوسـتانه‬ ‫شـامل ‪ ۴۰۰‬دسـتگاه چـادر امـدادی و ‪ ۸۰۰‬تختـه موکـت‬ ‫را از طریـق هوایـی بـه افغانسـتان ارسـال می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه ایـن محمولـه از تهـران به صـورت هوایـی بـا‬ ‫هواپیماهـای ارتـش ارسـال می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬عالوه بـر ان‪،‬‬ ‫محموله دیگری نیز از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان به‬ ‫صـورت زمینـی بـه افغانسـتان ارسـال می شـود کـه شـامل‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬تخته موکت‪ ،‬هزار بسته غذایی و ‪ ۶۰۰‬دستگاه چادر‬ ‫یسـت»‪ .‬سـلیمانی با بیان اینکـه در مجمـوع بیش‬ ‫امداد ‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬دسـتگاه چـادر‪ ۱۰۰۰ ،‬بسـته غذایـی و ‪ ۲۰۰۰‬تختـه‬ ‫موکـت از سـوی جمعیـت هالل احمر ایـران به زلزلـه زدگان‬ ‫افغانسـتانی اهـدا شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬جمعیـت‬ ‫هالل احمـر امادگـی ارسـال کمک هـای بشردوسـتانه‬ ‫بیشـتری را نیـز بـرای امدادرسـانی بـه زلزلـه زدگان دارد»‪.‬‬ ‫دبیـرکل جمعیـت هالل احمـر همچنیـن جان باختـن‬ ‫تعـدادی از شـهروندان افغانسـتان در پـی زلزلـه شـش‬ ‫ریشـتری بامـداد امـروز در شـهر «خوسـت» را تسـلیت‬ ‫گفـت‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان خراسـان رضـوی درنظـردارد ‪ 4‬دسـتگاه خودرو سـواری اسـقاطی به شـرح جدول‬ ‫ذیـل را بـه مرا کـز اسـقاط خودروهـای سـبک با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫وا گـذار کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫نوع خودرو‬ ‫مدل‬ ‫کد خودرو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1001000208000005‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1001000208000006‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1001000208000007‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1001000208000008‬‬ ‫پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪135‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از تحویـل اسـناد‪ ،‬تـا بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کلیه متقاضیان شـرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای‬ ‫مجـاز و مهـر سـازمانی‪ ،‬اقـدام الزم را به عمل اورد‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 11‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/01‬‬ ‫مهلت ارسال پا کت های پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫ادرس‪ :‬مشهد مقدس‪ ،‬بلوار وکیل اباد‪ ،‬نبش وکیل اباد ‪ ،30‬اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی‪ ،‬امور پیمان ها‪ ،‬تلفن‪ 38680681-4 :‬داخلی ‪ 340‬و ‪341‬‬ ‫م الف ‪3015‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340460‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنج شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2528‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫مذا کرات وین «متوقف» نشده است‬ ‫سـعید خطیـب زاده در نشسـت هفتگـی خود با خبرنـگاران‬ ‫درپاسخ ب هسـوالی درمـورد نتایـج سـفر انریکـه مـورا مسـئول‬ ‫شهـای‬ ‫هماهنگ کننـده مذا کـرات ویـن بـه تهـران و تال ‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی درراسـتای عدم حصـول نتیجـه در‬ ‫جریـان مذا کـرات ویـن تصریـح کـرد؛ هرموقـع کـه ابتـکاری‬ ‫یشـود رژیـم‬ ‫انجـام و تحرکـی در حـوزه دیپلماسـی انجـام م ‬ ‫جعلـی اشـغالگر قـدس تحریـکات خـود را ضـد دیپلماسـی‬ ‫انجـام می دهـد و ایـن چیـز جدیـدی نیسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سهـا کـه بیـن ایـران‬ ‫ایسـنا؛ وی تصریـح کـرد؛ در ادامـه تما ‬ ‫یشـد اقـای‬ ‫و هماهنگ کننـده مذا کـرات ویـن انجـام م ‬ ‫امیرعبداللهیـان و اقـای بـورل در جریـان مذا کـره تلفنـی‬ ‫سهـا ب هصـورت حضـوری انجـام‬ ‫خـود توافـق کردنـد تما ‬ ‫شـود و در همیـن چارچـوب اقـای مـورا بـه تهـران امدنـد‪.‬‬ ‫نسـفر و معطـوف بـه نتیجـه و همـراه‬ ‫مذا کـرات جـدی درای ‬ ‫نسـفر‬ ‫بـا ابتـکارات خـاص ازطـرف ایـران انجـام شـد‪ .‬درای ‬ ‫اقـای مـورا و اقـای باقـری چندیـن دور گفت وگـوی طوالنـی‬ ‫داشـتند‪ .‬درمـورد برخـی راه حل هایـی کـه پیشـنهاد شـد ا گر‬ ‫طـرف امریکایـی پاسـخ دهـد مـا می توانیـم در موقعیتـی قرار‬ ‫بگیریم که همه طرف ها برای انجام توافق به وین برگردند‪.‬‬ ‫خطیـب زاده تصریـح کـرد؛ ا گـر امروز امریکا تصمیم سیاسـی‬ ‫خود را بگیرد و اعالم کند می توانیم گام مهمی را درراستای‬ ‫پیشـرفت مذا کرات انجام دهیم‪ .‬سـخنگوی وزارت خارجه‬ ‫طبـا سـفر امیـر قطـر بـه تهـران و برخـی مباحـث‬ ‫درارتبا ‬ ‫حشـده درمـورد ایـن سـفر ازجمله اینکـه دو دسـتورکار‬ ‫مطر ‬ ‫طبـا تبـادل‬ ‫مهـم سـفر امیـر قطـر بـه تهـران رایزنـی درارتبا ‬ ‫زندانیـان بیـن ایران و امریکا و همچنین تسـهیل ازادسـازی‬ ‫بخشـی از منابـع بلوک هشـدن ایـران در خار ج ازکشـور بـوده‬ ‫گفت؛ سفر امیر قطر به تهران درپاسخ به سفر چندی پیش‬ ‫نسـفر‬ ‫اقـای رئیسـی‪ ،‬رئیس جمهـور بـه دوحـه بـود‪ .‬درای ‬ ‫چندین پرونده‪ ،‬موضوع دوجانبه و رایزنی های منطقه ای‬ ‫شهـای‬ ‫موردبحـث و گفت وگـو قـرار گرفـت‪ .‬مـا از تمامـی تال ‬ ‫دولت قطر و شخص امیر قطر برای حل وفصل موضوعاتی‬ ‫کـه در منطقـه وجـود دارد و برخـی موضوعاتـی کـه مرتبـط با‬ ‫شهـای صادقانـه امیـر‬ ‫ایـران اسـت تشـکر می کنیـم‪ .‬از تال ‬ ‫قطـر قدردانـی می کنیـم و دوسـتی بـا قطـر را ارج می نهیـم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه نشسـت مطبوعاتـی خـود بـا خبرنـگاران‬ ‫درپاسخ به سـوالی درمـورد روابط ایران و چیـن و روند اجرای‬ ‫یهـای راهبردی تهـران و پکن و‬ ‫توافقنامـه ‪ ۲۵‬سـاله همکار ‬ ‫همچنین اخبار منتشرشده درمورد همکاری های دو کشور‬ ‫طبـا سـاخت هواپیمـا افـزود؛ به تازگـی گـروه دوسـتی‬ ‫درارتبا ‬ ‫پارلمـان ایـران و چیـن بـا اقـای امیرعبداللهیـان و تعـداد‬ ‫دیگـری از مقامـات ارشـد وزارت خارجـه دیـدار داشـتند‪.‬‬ ‫دراین دیـدار اقـای صفـری معـاون دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫وزارت خارجـه نیـز حضـور داشـت و درمـورد پروژه هـای کـه‬ ‫بایـد اجـرا شـود گفت وگـو و رایزنـی شـد‪ .‬وی گفـت؛ درمـورد‬ ‫یشـدن سـند همکاری ‪۲ ۵‬سـاله بین ایران و چین نیز‬ ‫اجرای ‬ ‫قـرار شـده هـر وزارت خانـه و بخشـی کـه پـروژه ان بـه جایـی‬ ‫رسیده که قابل اعالم است و یا به مصلحت بود اعالم کند‪.‬‬ ‫خطیـب زاده افـزود؛ درخصـوص همـکاری در حـوزه هـوا و‬ ‫فضـا و هواپیمـا گفت وگوهایـی صورت گرفتـه ولی نمی توانم‬ ‫بگویم که به تفاهمی رسـیده اسـت و یا من اطالعی درمورد‬ ‫ان نـدارم‪ .‬سـخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به این سـوال که‬ ‫یکـی از نماینـدگان مجلـس به تازگـی در جمـع خبرنـگاران‬ ‫اعلام کـرده کـه اقـای باقـری بـه زودی عـازم ویـن خواهنـد‬ ‫شـد گفـت؛ مـن چنیـن خبـری را نشـنیده ام‪ .‬او خطـاب‬ ‫بـه خبرنـگار پرسـش کننده گفـت؛ مناسـب اسـت از همـان‬ ‫نماینـده محترمـی کـه ایـن اظهـارات را مطرح کرده بپرسـید‬ ‫و مـن چنیـن خبـری نـدارم‪ .‬وی درپاسخ ب هسـوال دیگـر‬ ‫طبـا اظهـارات بـورل‪ ،‬مسـئول‬ ‫همیـن خبرنـگار درارتبا ‬ ‫سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا بعـد از سـفر اقـای مـورا بـه‬ ‫تهـران مبنی براینکـه مذا کـرات از بن بسـت خـارج شـده‬ ‫گفـت؛ درمـورد اظهـارات ایشـان به نظـرم بایـد بیشـتر جنبـه‬ ‫ایجابـی ایـن اظهـارات مدنظـر قـرار بگیـرد‪ .‬اینکـه در یـک یـا‬ ‫دو نقطـه اختالفاتـی در مذا کـرات داشـته باشـیم یـک امـر‬ ‫غیرطبیعـی نیسـت‪ .‬رفت وامدهـای پیا مهـا هیچ وقـت در‬ ‫هیـچ نقطـه ای متوقـف نبـوده اسـت و همان طورکـه گفتـم‬ ‫مناسب است ازمنظر ایجابی به این اظهارات توجه کنیم‪.‬‬ ‫تهـا در تهـران مسـیر درسـتی را پیـش‬ ‫وی افـزود؛ مالقا ‬ ‫اورده اسـت حرکـت روبه جلـو بـوده اسـت ابتکاراتی کـه اعالم‬ ‫شـده ازسـوی ایـران قابل اجراسـت و به نظـر می رسـد ازنظـر‬ ‫اتحادیه اروپا قابل اجراست‪ .‬تنها منتظر تصمیم واشنگتن‬ ‫هسـتیم‪ .‬مـا ا کنـون نسـبت به قبل از سـفر اقـای مـورا در‬ ‫تهـران در موقعیـت بهتـری قـرار داریـم‪ .‬خطیـب زاده گفـت؛‬ ‫انچـه امـروز دردسـترس اسـت چندقـدم جلوتـر از قبـل از‬ ‫سـفر اقـای مـورا بـه تهـران اسـت‪ .‬وی درمـورد روابـط ایـران و‬ ‫اذربایجان و برگزاری نشستی دراین کشور در یکی از مناطق‬ ‫ازادشده در اذربایجان با حضور برخی از کشورهای منطقه‬ ‫بـدون حضـور ایـران و اظهـارات رئیس جمهـوری ایـن کشـور‬ ‫مبنی براینکـه ایـران چندنفـر از اتبـاع اذربایجانـی کـه مـورد‬ ‫تعقیـب ایـن کشـور هسـتند را بایـد بـه اذربایجـان برگردانـد‬ ‫گفـت؛ ایـران و جمهـوری اذربایجـان طـی چندماه گذشـته‬ ‫ً‬ ‫تلاش کردنـد کـه از سـوءتفاهم هایی کـه بعضـا در حـوزه‬ ‫لهـا ایجـاد‬ ‫فضـای رسـانه ای یـا بـا بیـان برخـی از نقل قو ‬ ‫یشـد عبـور کنـد‪ .‬ایـران تمـام مـوارد و دیدگا ههـای خـود را‬ ‫م ‬ ‫ازطریق مجرای خودش هم به سفارت اذربایجان در تهران‬ ‫و هم ازطریق وزارت امور خارجه اذربایجان به مقامات این‬ ‫کشـور منتقـل کـرده اسـت‪ .‬تلاش کرده ایـم به عنـوان ایـران‬ ‫برخـی اشـتباهاتی کـه ازسـوی هرکـدام از همسـایگان انجـام‬ ‫یشـود بـا یـک نـگاه برادرانـه و مصلحانـه اصلاح کنیـم‪ .‬مـا‬ ‫م ‬ ‫مطمئن هستیم که جای اظهارات در مالقات هاست و ا گر‬ ‫سرویس اطالعاتی یک کشور اطالعات خاصی دارد باید در‬ ‫چارچـوب معمـول خـود این موضوعـات مطـرح و پیگیـری‬ ‫شـود و ایـن دیـدگاه بـه مقامـات اذربایجـان منتقـل شـده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه درارتباط با درخواست های‬ ‫فرابرجامـی و اینکـه ایـا ایران نیز درخواسـت های فرابرجامی‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت؛ ایـن امریکاسـت کـه به تعهـدات خـود در برجام‬ ‫ً‬ ‫بعضا به عنوان برچسـب فرابرجامی می زد که این از اسـاس‬ ‫غلـط اسـت‪ .‬امریـکا از ابتـدای مذا کـرات هرانچـه بایـد انجام‬ ‫مـی داده ولـی مایـل بـه انجـام ان نبـوده بـه ان برچسـب‬ ‫فرابرجامی زده است‪ .‬امریکا باید براساس برجام و قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـه تعهدات خـود ذیل‬ ‫برجـام عمـل کنـد چنانکـه امـکان انتفـاع کامـل اقتصـادی‬ ‫ایـران از برجـام فراهـم شـود و تجـارت خارجـی ایـران عـادی‬ ‫یهـا نمی تواننـد صحبـت از توافـق کننـد ولـی‬ ‫شـود‪ .‬امریکای ‬ ‫درعین حال بخواهند بخشی از فشار حدا کثری علیه ایران‬ ‫نهـا نمی توانـد‬ ‫را حفـظ کننـد‪ .‬خطیـب زاده تصریـح کـرد؛ ا ‬ ‫فشـار حدا کثـری و پیـچ و مهر ههـا بـر ای فشـار بـر ایـران را‬ ‫حفظ کنند و ازطرف دیگر فکر کنند که می توانند به توافقی‬ ‫بـرای بازگشـت بـه برجـام برسـند‪.‬‬ ‫بنابو‬ ‫ردپای سرمایه داری!‬ ‫تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افزایش بی رویه سزارین‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد است‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای در‬ ‫جریان نشسـت شورای عالی قوه قضائیه ضمن‬ ‫تسـلیت رحلـت عالـم وارسـته و مبلـغ معـارف‬ ‫اهل بیـت عصمـت و طهـارت ایـت اهلل‬ ‫شبـودن روز‬ ‫فاطمی نیـا‪ ،‬بااشـاره به درپی ‬ ‫ارتباطـات و روابط عمومـی‪ ،‬نقـش رسـانه ها و‬ ‫روابط عمومـی دسـتگاه ها را در تنویـر افـکار‬ ‫عمومـی و ا گاهی بخشـی بـه مـردم خطیـر‬ ‫ً‬ ‫دانسـت و مشـخصا از رسـانه ملـی ب هسـبب‬ ‫پوشـش مناسـب و روشـنگرانه اخبـار و‬ ‫موضوعـات مرتبـط بـا اصالحـات اقتصـادی‬ ‫دولـت تقدیـر کـرد‪ .‬رئیـس دسـتگاه قضـا افـزود؛‬ ‫یهـا دارای کارکـرد‬ ‫رسـانه ها و روابط عموم ‬ ‫دوسـویه هسـتند؛ هم منعکس کننده اقدامات‬ ‫و عملکـرد دسـتگاه های مختلف هسـتند و هم‬ ‫بـه انعـکاس نقطه نظـرات‪ ،‬انتقـادات‪،‬‬ ‫پیشنهاد ها و مطالبات مردم مباردت می ورزند‬ ‫و ازاین منظـر در تعالـی و ارتقـای دسـتگاه های‬ ‫حا کمیتـی و دولتـی نقـش ویـژه ای را ایفـا‬ ‫می کننـد‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛ رئیـس قـوه قضائیـه‬ ‫بـه تبییـن کارکـرد و نقـش ویـژه رسـانه ها و‬ ‫یهـا به ویـژه رسـانه ملـی در‬ ‫روابط عموم ‬ ‫یسـازی عملیـات روانـی و ایذایـی دشـمن‬ ‫خنث ‬ ‫ً‬ ‫پرداخـت و مشـخصا بـه تلاش مذبوحانـه‬ ‫رسـانه های معانـد و بدخواهـان نظـام و مـردم‬ ‫ایـران بـرای مغشـوش کردن اذهـان مـردم در‬ ‫طبـا اصالحـات اقتصـادی‬ ‫مـدت اخیـر درارتبا ‬ ‫دولـت و اجـرای طـرح ملـی توزیـع عادالنـه‬ ‫یاران ههـا اشـاره کـرد‪ .‬قدردانـی از اقدامـات و‬ ‫شهـای مرکـز رسـانه و روابط عمومـی قـوه‬ ‫تال ‬ ‫قضائیـه درراسـتای اطالع رسـانی خبـری و‬ ‫ا گاهی بخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش‬ ‫دیگـری از سـخنان حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫محسنی اژه ای بود؛ قاضی القضات‪ ،‬مرکز رسانه‬ ‫و روابط عمومـی قـوه قضائیـه را یکـی از پایه های‬ ‫مهـم و اصلـی تحـول و تعالـی در قـوه قضائیـه‬ ‫دانسـت و فعالیـت و اقدامـات مرکـز رسـانه و‬ ‫روابط عمومـی را طـی سـال های اخیـر موثـر و‬ ‫مناسـب نامیـد و بـه معـاون مالـی و پشـتیبانی‬ ‫خود دسـتور داد درراسـتای رفع مشـکالت مرکز‬ ‫رسـانه و روابط عمومـی قـوه قضائیـه به لحـاظ‬ ‫مشـکالت موجـود‪ ،‬اقدامـات مقتضـی را ترتیـب‬ ‫دهـد‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه صمیمانـه از‬ ‫شـکیبایی‪ ،‬بصیـرت‪ ،‬زمان شناسـی و همراهـی‬ ‫مـردم بـا دولـت درراسـتای پیشـبرد اصالحـات‬ ‫اقتصـادی و توزیـع عادالنـه یارانه ها تقدیر کرد و‬ ‫گفـت؛ دشـمنان و بدخواهـان مـردم و نظـام مـا‬ ‫به عملیات روانی و سـایر شـگردهای خود برای‬ ‫تحت تاثیرقـراردادن اذهـان مـردم پیرامـون‬ ‫اجـرای طـرح مرتبـط بـا ارز ترجیحی امید بسـته‬ ‫نشـناس مـا بـا‬ ‫بودنـد امـا مـردم بصیـر و زما ‬ ‫همراهـی و مسـاعدت خـود بـه دولـت‪،‬‬ ‫شبـراب کردنـد‪.‬‬ ‫نقشـه های دشـمنان را نق ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای بـه‬ ‫تبییـن و تشـریح مقولـه اصالحـات اقتصـادی و‬ ‫یسـازی و پیشـبرد‬ ‫نیـاز مبـرم کشـور بـه عملیات ‬ ‫حهـای اصالح گرایانـه در حـوزه اقتصـاد‬ ‫طر ‬ ‫به نفـع معیشـت مـردم پرداخـت و بـا برشـمردن‬ ‫مـواردی نظیـر اصلاح سـاختار بودجـه‪ ،‬کنتـرل‬ ‫تـورم و نقدینگـی‪ ،‬ارتقـای عدالـت اجتماعـی و‬ ‫سـاماندهی مقـوالت ارزی کـه تمامـی‬ ‫صاحب نظـران و نخبـگان حـوزه اقتصـاد و‬ ‫حکمرانـی متفق القـول بر تحقـق و اجـرای ان ها‬ ‫ً‬ ‫تا کیـد دارنـد‪ ،‬مشـخصا به موضوع اجـرای طرح‬ ‫مرتبـط بـا ارز ترجیحـی و اتخـاذ تصمیـم‬ ‫درخصـوص ارز ترجیحـی اشـاره کـرد‪ .‬رئیـس قوه‬ ‫قضائیـه تصریـح کـرد؛ همـه صاحب نظـران و‬ ‫نخبـگان متفق القـول بـر اجـرای طـرح ملـی‬ ‫مرتبـط بـا ارز ترجیحـی و اتخـاذ تصمیـم‬ ‫درخصـوص ارز ترجیحـی تا کیـد داشـتند البتـه‬ ‫ممکـن اسـت درخصـوص چگونگـی و زمـان‬ ‫نطـرح اختالف نظرهایـی وجـود‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫داشته باشد‪ .‬رئیس قوه قضائیه درهمین زمینه‬ ‫نطـرح در زمـره مصوبـات‬ ‫اظهـار داشـت؛ ای ‬ ‫مجلس شـورای اسلامی و به منزله قانون اسـت‬ ‫لـذا دولـت موظـف بـه اجـرای قانـون اسـت؛‬ ‫ازسـویی دیگر هـر میـزان تاخیـر در اجـرای‬ ‫نطـرح و اتخـاذ تصمیـم درخصـوص ارز‬ ‫ای ‬ ‫ترجیحـی‪ ،‬دارای پیامدهـای نامطلوبـی بـرای‬ ‫اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم بـود‪.‬‬ ‫قاضی القضـات باتا کیدبراینکـه عمـوم مـردم‬ ‫به سهم خود باید از انفال و بیت المال بهره مند‬ ‫باشـند‪ ،‬یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز‬ ‫ترجیحـی را ارتقـای مقولـه عدالـت اجتماعـی و‬ ‫کهـای پاییـن درامـدی‬ ‫بهره منـدی بیشـتر ده ‬ ‫جامعـه دانسـت و این مهـم را نیـز یـاداور شـد که‬ ‫بایـد درراسـتای تحقـق هرچه بیشـتر عدالـت‬ ‫اجتماعـی گا مهـای بیشـتر و بلندتری برداشـته‬ ‫شـود‪ .‬وی از تلاش شـبانه روزی دولتمـردان‬ ‫درراسـتای پیشـبرد اصالحات اقتصادی به نفع‬ ‫معیشـت مـردم قدردانـی به عمـل اورد و تا کیـد‬ ‫کـرد کـه قـوه قضائیـه تما مقـد و همه جانبـه در‬ ‫اجـرا و پیشـبرد طـرح مرتبـط بـا ارز ترجیحـی بـه‬ ‫دولـت کمـک و مسـاعدت خواهـد کـرد‪ .‬رئیـس‬ ‫یکـه قصـد‬ ‫قـوه قضائیـه همچنیـن بـه افراد ‬ ‫برهـم زدن ارامـش روانـی مـردم و امنیـت جامعه‬ ‫نهـا مطابـق قانـون‬ ‫را دارنـد هشـدار داد کـه بـا ا ‬ ‫برخـورد بازدارنـده خواهـد شـد‪ .‬قاضی القضـات‬ ‫افـزود؛ همـه دسـتگاه های نظامـی‪ ،‬انتظامـی‪،‬‬ ‫امنیتـی؛ از جملـه قوه قضائیه باید جهت کمک‬ ‫بـه پیشـبرد اصالحـات اقتصـادی به نفـع‬ ‫معیشـت مـردم‪ ،‬تمـام تدابیـر الزم را اتخـاذ کنند‬ ‫تـا ارامـش و امنیـت مـردم ب همـوازات اجـرا و‬ ‫نطـرح‪ ،‬بـر هـم نخـورد‪.‬‬ ‫یسـازی ای ‬ ‫عملیات ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای بـه‬ ‫مقولـه مهـم صیانـت از بیت المـال در حـوزه‬ ‫مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و‬ ‫حریـم رودخان ههـا و اقدامـات اثرگـذار‬ ‫نحـوزه بـا همـکاری دولـت و‬ ‫صورت گرفتـه درای ‬ ‫دسـتگاه قضـا اشـاره کـرد و بـه دادسـتان کل و‬ ‫دادسـتان های سراسـر کشـور دسـتور داد کـه‬ ‫مقولـه مقابلـه بـا تصـرف اراضـی ملـی و‬ ‫منابع طبیعـی و تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی و‬ ‫کشـاورزی کـه از موضوعـات چالش برانگیـز برای‬ ‫کشـور و جامعـه اسـت را باجدیـت دنبـال کنند و‬ ‫اجـازه ندهنـد کـه مسـائل روز باعـث غفلـت از‬ ‫پیگیـری این مقولـه مهم مرتبط بـا حقوق عامه‬ ‫شـود‪ .‬رئیـس قـوه قضائیه بـا مثبت ارزیابی کردن‬ ‫اقدامـات صورت گرفتـه در حـوزه سـاماندهی‬ ‫فرایندهـای صـادرات و واردات ازجملـه ثبـت‬ ‫سـفارش ها‪ ،‬تخصیـص ارز‪ ،‬تخلیـه محمولـه‬ ‫کشـتی ها در بندرها و گمرکات و ارسـال به موقع‬ ‫نهـا بـه نقـاط مختلـف کشـور‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫ا ‬ ‫انبارهـای گمـرکات و بندرهـا و کاالهـای متروکـه‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد؛ همچنـان در برخـی از بندرهـا و‬ ‫گمـرکات کشـور اشـکاالت و اسـیب هایی وجـود‬ ‫دارد کـه ایـن اشـکاالت و اسـیب ها فسـادزا‬ ‫هسـتند و موجبـات تضییع بیت المـال را فراهم‬ ‫می اورنـد لـذا بایـد بـرای رفـع ایـن اسـیب ها و‬ ‫انسـداد منافـذ فسـادزا دراین حـوزه اقدامـات‬ ‫مجدانه هم ازسـوی دسـتگاه قضا و هم ازسـوی‬ ‫دولـت ادامـه یابـد و نبایـد موضـوع سـاماندهی‬ ‫امـور بندرهـا و گمـرکات رهـا شـود‪ .‬کوتا هکـردن‬ ‫فراینـد دادرسـی و کاسـتن از عناویـن متعـدد و‬ ‫کثیـر مجرمانـه؛ دو دسـتور مشـخصی بـود کـه‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا بـه معـاون راهبـردی و معـاون حقوقی‬ ‫نهـا یـاداور شـد‬ ‫دسـتگاه قضـا صـادر کـرد و بـه ا ‬ ‫نکـه نماینـدگان مجلـس بـا فضـای‬ ‫ا کنو ‬ ‫ایجادشـده برای ان ها و بازدیدهایشـان از مرا کز‬ ‫و مراجـع قضائـی بـا صعوبـت و سـختی کار‬ ‫همکاران قضائی اشنا شده اند‪ ،‬بهترین فرصت‬ ‫بـرای پیشـبرد امـوری نظیـر کوتا هکـردن فراینـد‬ ‫دادرسـی و کاسـتن از عناویـن متعـدد و کثیـر‬ ‫مجرمانـه اسـت‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه افـزود؛‬ ‫چنانچـه زمـان مسـئولیت نماینـدگان مجلـس‬ ‫یازدهـم به پایـان برسـد و مجلس بعدی مسـتقر‬ ‫شـود‪ ،‬فقط یک سـال زمان نیاز اسـت که اذهان‬ ‫اعضـای مجلـس جدیـد را بـر ضـرورت‬ ‫یشـدن موضوعاتـی نظیـر کوتا هکـردن‬ ‫عملیات ‬ ‫فراینـد دادرسـی و کاسـتن از عناویـن متعـدد و‬ ‫کثیـر مجرمانـه جلـب کنیـم‪ .‬رئیـس قـوه قضائیه‬ ‫این موضوع را نیز گوشـزد کرد که در پیشـبرد دو‬ ‫مقولـه کوتا هکـردن فراینـد دادرسـی و کاسـتن از‬ ‫عناویـن متعـدد و کثیـر مجرمانـه تحـول الزم‬ ‫محقـق نشـده اسـت‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا درخصـوص «عناویـن متعـدد و کثیـر‬ ‫مجرمانـه» بیـان داشـت؛ عناویـن مجرمانـه در‬ ‫نظـام قضائـی کشـور زیـاد و روبه تزایـد اسـت و بـا‬ ‫ایـن ِعـده و ُعـده و امکانـات رسـیدگی بـه‬ ‫این میـزان عناویـن مجرمانه با مشـکالت همراه‬ ‫خواهـد بـود؛ لـذا پرهیـز از جرم انـگاری و کاهـش‬ ‫عناویـن مجرمانـه در کشـور یکـی از مولف ههـای‬ ‫اصلـی درراسـتای ایجـاد تحـول در دسـتگاه‬ ‫قضاسـت و ضـرورت دارد دراین مـورد اقـدام‬ ‫عاجـل صـورت گیـرد چرا کـه تا کنـون‬ ‫نـداده‪.‬‬ ‫رخ‬ ‫تحـول‬ ‫دراین عرصـه‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای بـه‬ ‫موضـوع ضـرورت برخـورد محترمانـه بـا خانـواده‬ ‫زندانیـان و محکومیـن اشـاره کـرد و گفـت؛ حتی‬ ‫ا گـر فـردی به واسـطه ارتـکاب جرمـی مسـتحق‬ ‫مجـازات سـنگین نیـز باشـد بایـد بـا خانـواده او‬ ‫برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان‬ ‫ایـن فـرد مجـرم و خانـواده اش تمییز قائل شـد؛‬ ‫لـذا مسـئوالن ذی ربـط در دسـتگاه قضائـی بـه‬ ‫این مهـم توجه جدی کنند‪ .‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫همچنیـن خطـاب بـه قضـات و مسـئوالن‬ ‫ذی ربـط در مراجـع مختلـف قضائـی تا کیـد کـرد‬ ‫کـه در صـدور احـکام و قرارهـا نهایـت دقت نظر و‬ ‫انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را‬ ‫به گونـه ای پیـش ببرنـد کـه احـکام و قرارهـای‬ ‫نهـا بی نقـص باشـد و در‬ ‫صـادره از ناحیـه ا ‬ ‫مراجـع باالتـر قضائـی بـا کمترین میـزان نقـض‬ ‫همراه شود‪ .‬تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات‬ ‫قبـل از احضـار متهـم یـا متهمیـن؛ ایـن تذکـر‬ ‫دیگـری بـود کـه قاضی القضـات خطـاب بـه‬ ‫مسئوالن ذی ربط قضائی صادر کرد و ان ها را از‬ ‫احضـار و بازداشـت متهـم یـا متهمیـن قبـل از‬ ‫تحصیـل دلیـل و ب هصـرف وجـود یـک گـزارش‬ ‫برحـذر داشـت؛ وی البتـه برخـی مسـائل خاص‬ ‫امنیتـی را از این مقولـه مسـتثنا کـرد‪ .‬رئیـس قوه‬ ‫قضائیـه همچنیـن در مـوارد وجـود شـا کی‬ ‫خصوصـی نیـز بـه مسـئوالن ذی ربـط قضائـی‬ ‫تذکـر داد کـه ا گرچـه تظلم خواهـی حـق همگان‬ ‫اسـت امـا چگونگـی رسـیدگی بـه شـکایات و‬ ‫تظلمـات بـه تدبیـر ما نیـاز دارد؛ لـذا در بادی امر‬ ‫مسـتندات و ادلـه فـرد شـا کی را مطالبـه کنیـد‬ ‫چه بسـا باایـن کار فـرد شـا کی ب هسـبب فقـدان‬ ‫ادلـه‪ ،‬از شـکایت خـود صرف نظـر کنـد‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن مسـئوالن ذی ربـط قضائـی را از‬ ‫افراط وتفریـط در صـدور احـکام مجـازات و‬ ‫قرارهـای صـادره برحـذر داشـت و گفـت؛ قضات‬ ‫مـا بایـد در فهـم قانـون و انطبـاق احـکام خود با‬ ‫موازیـن قانونـی نهایت دقت نظـر را اعمال کنند‬ ‫کسـو قوانیـن و تبصر ههـا و ماده ها را‬ ‫و نبایـد ازی ‬ ‫به گونـه ای ب ههـم وصـل کننـد کـه زمینـه‬ ‫محکومیـت و مجـازات سـنگین فـردی فراهـم‬ ‫شـود و ازسـویی در قبـال متهمیـن و مجرمیـن‬ ‫سـهل انگاری بالوجـه داشـته باشـند‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا دربـاره موضـوع سـهل انگاری بالوجـه‬ ‫در قبـال متهمیـن و مجرمیـن گفـت؛ اینکـه‬ ‫فـردی ب هکـرات اقـدام بـه توهیـن و افتـرا و هتـک‬ ‫حیثیـت دیگـران کـرده نبایـد در قبـال پرونـده او‬ ‫توجیهاتـی درراسـتای برائتـش مطـرح کـرد و‬ ‫درپایـان بـا طـرح این موضـوع کـه سـوءنیتش‬ ‫احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد‪.‬‬ ‫برکناری ‪ ۱۳۰‬مدیر نا کارامد در دستگاه ها‬ ‫شناسایی و‬ ‫ِ‬ ‫رئی ــس مرک ــز ارتباط ــات مردم ــی ریاسـ ـت جمهوری گف ــت؛ ‪۴۰۱‬‬ ‫مدی ــر از مدی ــران دس ــتگاه ها ارزیاب ــی ش ــده اند و درنتیجـ ـه ان‬ ‫‪ ۱۳۰‬مدی ــر نا کارام ــد شناس ــایی و از کار خ ــود برکن ــار ش ــدند ک ــه‬ ‫ای ــن نش ــان دهنده ع ــزم راس ــخ مرک ــز ارتباط ــات اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایرن ــا؛ حجت االس ــام احم ــد صالح ــی در نشس ــتی خب ــری ب ــا‬ ‫گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای رس ــانه به وی ــژه مرح ــوم‬ ‫طالــب زاده و ش ــهید ش ــیرین ابوعاقل ــه‪ ،‬اف ــزود؛ رئیس جمه ــوری‬ ‫ب ــر اطالع رس ــانی دقی ــق تا کی ــد دارد و جه ــاد تبیی ــن را ه ــم ک ــه‬ ‫رهبــری ان را بــاز کــرده اســت‪ ،‬دربــاب جنــگ رســانه اطالع رســانی‬ ‫به موقــع شــده اســت و بــا پاســخگویی می توانــد فضــای بانشــاط‬ ‫در جامعــه را ایجــاد و فضــای اعتمــاد ازبین رفتــه را اعتمادســازی‬ ‫کن ــد‪ .‬وی گف ــت؛ مجموعـ ـه ای ک ــه بن ــده مس ــئولیت دارم اس ــم‬ ‫مب ــارک م ــردم ب ــر ت ــارک ان نق ــش بس ــته اس ــت؛ و منظ ــور م ــا از‬ ‫سک ــه دغدغ ــه‬ ‫م ــردم از ه ــر رن ــگ و ن ــژاد و طی ــف اس ــت و هرک ‬ ‫کش ــور دارد و ب ــرای اعت ــای ان خدم ــت می کن ــد ب ــرای م ــا‬ ‫نه ــا پای هگ ــذاران انق ــاب هس ــتند‪ .‬رئی ــس‬ ‫ارزش ــمند اس ــت و ای ‬ ‫مرک ــز ارتباط ــات مردم ــی ریاس ـت جمهوری بابیان اینک ــه در ای ــن‬ ‫‪۱۰‬م ــاه‪ ۴۰۱ ،‬مدی ــر از مدی ــران دس ــتگاه ها ارزیاب ــی ش ــده اند‪،‬‬ ‫ ‬ ‫یه ــا انج ــام ش ــده و‬ ‫گف ــت؛ ‪ ۱۹۰‬مکاتب ــه ب ــرای پیگی ــری ای ــن ارزیاب ‬ ‫درنتیج ـه ان ‪ ۱۳۰‬مدی ــر نا کارام ــد شناس ــایی و از کار خ ــود برکن ــار‬ ‫شــدند کــه ایــن نشــان دهنده عــزم راســخ مرکــز ارتباطــات اســت‪.‬‬ ‫صالح ــی بابیان اینک ــه نماین ــده تام االختی ــار ‪ ۳۰‬ت ــا ‪ ۳۴‬وزارتخان ــه‬ ‫و نه ــاد ب ــرای رف ــع مش ــکالت و ب ــا ن ــگاه حمایت ــی از م ــردم در‬ ‫یش ــوند‪ ،‬اظه ــار‬ ‫اداره کل مربوط ــه در اس ــتان ها مس ــتقر م ‬ ‫‪۳۸‬ه ــزار مراجع ــات مردم ــی و دی ــدار چهره به چه ــره‬ ‫داش ــت؛ ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫انج ــام و هم ــه دیداره ــا در س ــامانه س ــامد ثب ــت م ‬ ‫جهــزار مراجعــه مردمــی در مرکــز داریــم‬ ‫افــزود؛ روزانــه چهــار تــا پن ‬ ‫ته ــا ب ــا ن ــگاه ح ــل مس ــئله اس ــت‪ ۹۴۴ .‬ه ــزار و ‪۴۲۵‬‬ ‫و ای ــن خدم ‬ ‫درخواس ــت مردم ــی در س ــامانه س ــامد ثب ــت ش ــده اس ــت؛ ک ــه‬ ‫‪ ۸۲‬درص ــد نتیج ــه ارجاع ــات م ــا ب ــه نهاده ــا ب ــوده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫گف ــت؛ ‪ ۷۷‬ه ــزار و ‪ ۷۵۶‬درخواس ــت چهره به چه ــره م ــردم ه ــم در‬ ‫دیدارهــای اســتانی انجــام شــده اســت‪ .‬وی بابیان اینکــه حجــم‬ ‫درخواسـ ـت ها و مطالب ــات م ــردم در ابت ــدای تش ــکیل دول ــت‬ ‫تهــای قبــل بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد؛ ایــن نــگاه همــراه‬ ‫‪ ۱۹‬برابــر دول ‬ ‫بــا اعتمــاد و امیــد مــردم بــه دولــت را نشــان می دهــد‪ .‬وی افــزود؛‬ ‫نه ــا‬ ‫مدی ــران در خ ــط مق ــدم مراجع ــات مردمی ان ــد و هم ــه ا ‬ ‫موظف ان ــد در س ــفرهای اس ــتانی حض ــور داش ــته و پاس ــخگوی‬ ‫مــردم باشــند‪ .‬رئیــس مرکــز ارتباطــات مردمــی ریاس ـت جمهوری‬ ‫باتا کیدب ــر اهمی ــت م ــردم در دول ــت مردم ــی گف ــت؛ واهمـ ـه ای‬ ‫از عذرخواه ــی از م ــردم نداری ــم و خ ــود را بده ــکار م ــردم و ان ــان‬ ‫تن ــام‬ ‫را مطالب هگ ــر می دانی ــم‪ .‬صالح ــی درب ــاره ام ــکان ثب ‬ ‫مج ــدد جامان ــدگان از دریاف ــت یاران ــه‪ ،‬اظه ــار داش ــت؛ در بح ــث‬ ‫جامانــدگان از یارانــه‪ ،‬راه انــدازی ســامانه ان‪ ،‬بســیارنزدیک اســت‬ ‫و هم وغ ــم هم ــه مس ــئوالن رف ــع ای ــن دغدغ ــه م ــردم اس ــت‪.‬‬ ‫زم ــان دقی ــق راه ان ــدازی ای ــن س ــامانه را دوس ــتان مس ــئول اع ــام‬ ‫می کنن ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه ‪ ۳۰‬ت ــا ‪ ۶۰‬ه ــزار موض ــوع مرب ــوط ب ــه‬ ‫وزارت کار را در حال پاس ــخگویی هس ــتیم‪ ،‬عن ــوان ک ــرد؛ ‪ ۱۲۰‬نف ــر‬ ‫در س ــامانه ش ــبانه روزی درحال پاس ــخگویی هس ــتند‪ .‬درم ــورد‬ ‫یس ــازی یاران هه ــا ت ــاش داری ــم ت ــا جه ــاد تبیی ــن انج ــام‬ ‫مردم ‬ ‫شــود و بــا اطالع رســانی دقیــق بــه مــردم اطمینان خاطــر دســت‬ ‫یاب ــد‪ .‬رئی ــس مرک ــز ارتباط ــات مردم ــی ریاســت جمهوری گف ــت؛‬ ‫مهم تری ــن درخواس ـت ها و مطالب ــات م ــردم در س ــامانه از وزارت‬ ‫کار‪ ،‬اعتــراض بــه نحــوه دهک بنــدی و اعتــراض بــه عدم دریافــت‬ ‫یارانــه جدیــد اســت‪ .‬صالحــی بابیان اینکــه مــردم پیگیــر هســتند‬ ‫ت ــا بدانن ــد از چ ــه طری ــق می توانن ــد ب ــرای دریاف ــت یاران ــه‬ ‫تن ــام جامان ــدگان چه زمان ــی‬ ‫تن ــام کنن ــد و همچنی ــن ثب ‬ ‫ثب ‬ ‫یشــود‪ ،‬عنــوان کــرد؛ ســامانه پاســخگویی ‪ ،۶۳۶۹‬ســایت‬ ‫اغــاز م ‬ ‫وزارت رفــاه و شــماره تلفن همــراه ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬را ههــای ارتبــاط‬ ‫یس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫ب ــا وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ‬ ‫سه ــا جه ــت تبیی ــن سیاسـ ـت های دول ــت در‬ ‫این حج ــم از تما ‬ ‫یس ــازی یاران ــه اس ــت‪ ،‬اف ــزود؛ ب ــه هم ــکاران خ ــود نق ــدی‬ ‫مردم ‬ ‫نم ــورد بای ــد اطالع رس ــانی و تبیی ــن را مق ــدم‬ ‫دارم و اینک ــه درای ‬ ‫یت ــر باش ــد ت ــا‬ ‫ب ــر اق ــدام می دانس ــتند‪ .‬اطالع رس ــانی بای ــد قو ‬ ‫جس ــواری نکن ــد‪ .‬اطالع رس ــانی بای ــد‬ ‫رس ــانه های دش ــمن مو ‬ ‫در ص ــدر اهمی ــت باش ــد و حت ــی از ظرفی ــت خ ــود م ــردم ه ــم‬ ‫بای ــد ب ــرای اطالع رس ــانی بیش ــتر اس ــتفاده ش ــود‪ .‬رئی ــس مرک ــز‬ ‫ارتباط ــات مردم ــی ریاسـ ـت جمهوری درب ــاره برخ ــی تجمع ــات‬ ‫مردم ــی در خیاب ــان پاس ــتور‪ ،‬گف ــت؛ روزان ــه تجمعات ــی در‬ ‫یش ــود ک ــه نس ــبت ب ــه اوای ــل بس ــیارکم ش ــده‪.‬‬ ‫پاس ــتور انج ــام م ‬ ‫یس ــت و‬ ‫بس ــیاری از اعتراض ــات مرب ــوط بـــه دس ــتگاه قضائ ‬ ‫مرک ــز ارتباط ــات مردم ــی معترض ــان را ب ــه انج ــا ارج ــاع می ده ــد‪.‬‬ ‫یک ــه ب ــه دس ــتگاه های دولت ــی‬ ‫صالح ــی خاطرنش ــان ک ــرد؛ موارد ‬ ‫مرب ــوط باش ــد‪ ،‬هم ــان روز در باالتری ــن مق ــام ان اداره کل دی ــدار و‬ ‫یش ــود و حت ــی نتیج ــه بس ــیاری ازاین موارد‬ ‫مالق ــات انج ــام م ‬ ‫ه ــم درهم ــان روز اع ــام و نتیج ــه مطالب ــات مردم ــی در پاس ــتور‬ ‫یش ــود‪ .‬وی در باره اینک ــه‬ ‫درنهای ــت تقدی ــم رئیس جمه ــوری م ‬ ‫ای ــا درخواسـ ـت های مردم ــی دراین ای ــام توزی ــع عادالن ــه‬ ‫سه ــا‬ ‫یاران ــه نس ــبت به قبل بیش ــتر ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت؛ تما ‬ ‫نســبت به قبل بیشــتر شــده اســت و قابل مقایســه نیســت البتــه‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫م ــردم ح ــق مطالب هگ ــری دارن ــد و وظیف ــه م ــا پاسخگوی ‬ ‫وی بابیان اینک ــه روزان ــه ‪ ۳۰‬هزارنف ــر درخواس ــت دارن ــد گف ــت؛‬ ‫رئیس جمه ــوری س ــعی ک ــرد بی ــن م ــردم‪ ،‬ب ــا م ــردم‪ ،‬در کن ــار‬ ‫م ــردم و ش ــنونده مطالب ــات م ــردم باش ــد و براین اس ــاس‪،‬‬ ‫دس ــتورات ص ــادر می کن ــد‪ .‬مطالب ــات م ــردم ازطری ــق واس ــطه ها‬ ‫ب هگ ــوش رئیس جمه ــوری نمی رس ــد‪ .‬صالح ــی ی ــاداور ش ــد؛‬ ‫دس ــتور رئیس جمه ــوری به دلی ــل ارتب ــاط مس ــتقیم ایش ــان‬ ‫ب ــا م ــردم اس ــت‪ .‬وی درب ــاره اعتراض ــات اخی ــر در مناط ــق‬ ‫جنوب ــی کش ــور و اینک ــه ای ــا مرک ــز ارتباط ــات مردم ــی گزارش ــی‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬گف ــت؛ مطالب هگ ــری‪ ،‬ح ــق م ــردم اس ــت‪ .‬م ــردم قطع ــا‬ ‫گاه ــی اعت ــراض تن ــد‪ ،‬گاه ــی اعت ــراض ب ــه ن ــوع اق ــدام و گاه ــی‬ ‫اعت ــراض ب ــه خ ــود اق ــدام دارن ــد؛ هرج ــا تجمع ــی باش ــد باخب ــر و‬ ‫مطلعی ــم و ب ــه رئیس جمه ــوری گ ــزارش می دهی ــم‪ .‬رئی ــس مرک ــز‬ ‫ارتباط ــات مردم ــی ریاسـ ـت جمهوری ادام ــه داد؛ دراین دول ــت‬ ‫از تجمع ــات هراس ــی نیس ــت‪ ،‬بای ــد ب ــه م ــردم پاس ــخ دهی ــم و‬ ‫م ــردم ه ــم می دانن ــد ک ــه دول ــت مطالب ــات ان ــان را پیگی ــری‬ ‫نک ــه‬ ‫می کن ــد‪ .‬صالح ــی گف ــت؛ دش ــمنان انق ــاب و نظ ــام و انا ‬ ‫نمی خواهن ــد م ــردم ای ــران در ارام ــش باش ــند‪ ،‬از ای ــن تجمع ــات‬ ‫نه ــا مطلع ان ــد و‬ ‫سوءاس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬البت ــه م ــردم از هم ــه ای ‬ ‫مدیری ــت می کنن ــد‪ .‬وی در پای ــان نشس ــت از رس ــانه ها خواس ــت‬ ‫اقدام ــات ش ــبانه روزی دول ــت در بح ــث توزی ــع عادالن ــه یاران ــه و‬ ‫ایج ــاد فض ــای اعتم ــاد در م ــردم را اطالع رس ــانی کنن ــد و ادام ــه‬ ‫داد؛ رس ــانه ها همچنی ــن بای ــد نس ــبت ب ــه س ــفرهای اس ــتانی و‬ ‫مرک ــز ارتباط ــات مردم ــی مطالب هگ ــری داش ــته باش ــند ت ــا دول ــت و‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی بتوانن ــد به درس ــتی کار کنن ــد و در مس ــیر‬ ‫خ ــود موف ــق پی ــش برون ــد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در گذش ــته های دور ک ــه عل ــم پزش ــکی تا بدین درج ــه پیش ــرفت نک ــرده ب ــود‬ ‫و مس ــائل بهداش ــتی و پیش ــگیری در حداق ــل ممک ــن در کش ــور م ــا وج ــود‬ ‫داشـــت‪ ،‬بســـیاری از زایمان هـــا‪ ،‬در اثـــر عـــدم ا گاهـــی و نبـــود قابلـــه وارد‪،‬‬ ‫عاقب ــت خوب ــی نداش ــت‪ .‬بس ــیاری از زائوه ــا در اث ــر ع ــدم امکان ــات از بی ــن‬ ‫می رفتنـــد و درنتیجـــه حاملگـــی و مراقبت هـــای ان بســـیارابتدایی و تنه ــا‬ ‫به واســـطه تجربـــه صـــورت می گرفـــت؛ تـــا به مـــرور وجـــود بیمارســـتان ها‪،‬‬ ‫زایشـــگاه ها‪ ،‬امکانـــات و وســـایل پیشـــرفته و مـــدرن‪ ،‬پزشـــکان ح ــاذق‬ ‫شه ــا و‬ ‫و متخصـــص زنـــان و زایمـــان‪ ،‬در ابعـــاد گســـترده و حتـــی در بخ ‬ ‫گو میـــر زن ــان‬ ‫روســـتاهای کشـــور نیـــز یافـــت می شـــود؛ به همین ســـبب مر ‬ ‫ب ــاردار به حداق ــل ممک ــن رس ــیده و ش ــاید به می ــزان ی ــک ت ــا دودرص ــد اف ــراد‬ ‫ً‬ ‫گو می ــر می ش ــوند‪ .‬در ادواری ک ــه تع ــداد پزش ــکان تقریب ــا زی ــاد‬ ‫مش ــمول مر ‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬بس ــیاری از پزش ــکان پاره ای از اوق ــات از ی ــک ت ــا دو روز‪ ،‬در ات ــاق‬ ‫زایم ــان حض ــور پی ــدا می کردن ــد ت ــا ب ــا ان ــواع س ــختی‪ ،‬زائ ــو به ص ــورت طبیع ــی‬ ‫ً‬ ‫زایم ــان کن ــد؛ ام ــا این روزه ــا‪ ،‬متاس ــفانه ظاه ــرا براس ــاس پ ــاره ای از اماره ــا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نه ــا از ن ــوع س ــزارین ب ــا ‪ 10‬س ــال پیش تقریب ــا بی ــش از ‪ 50‬درص ــد‬ ‫می ــزان زایما ‬ ‫ً‬ ‫افزایــش را نشــان می دهــد؛ یعنــی ظاهــرا بــا وجــود و حضــور تجهیــزات مــدرن‬ ‫پزش ــکی و ام ــوزش پیش ــرفته و م ــدرن و به روز ش ــده ب ــه پزش ــکان‪ ،‬بس ــیاری‬ ‫از س ــختی ها و عذاب ه ــای گذش ــته زائوه ــا‪ ،‬به نح ــو قابل توجه ــی کاه ــش‬ ‫یک ــه‬ ‫یافت ــه اس ــت؛ ول ــی ام ــار زایمان ه ــای س ــزارین‪ ،‬بس ــیار ب ــاال رفت ــه؛ تا جای ‬ ‫ش ــاید بس ــیاری از خانواده ه ــا‪ ،‬خودخواس ــته و ب ــرای جلوگی ــری از درده ــای‬ ‫طاقت فرس ــای زایم ــان‪ ،‬ترجی ــح داده ان ــد ت ــا به طریق ــه س ــزارین وض ــع حم ــل‬ ‫کنن ــد ت ــا ب ــه باورش ــان ن ــه م ــادر اس ــیب ببین ــد و ن ــه فرزن ــد‪ .‬درایــن راه‪ ،‬انچ ــه‬ ‫باعـــث خوشحالی ســـت و لـــزوم شـــکرگزاری بـــه درگاه خالـــق هســـتی بخش‬ ‫را یـــاداوری می کنـــد‪ ،‬وفـــور و وجـــود امکانـــات قابل توجـــه بـــرای زایمـــان در‬ ‫بیمارستان هاســـت کـــه صدمـــات ناشـــی از وضـــع حمـــل را در مقایسـ ـه با‬ ‫ً‬ ‫گذش ــته های دور‪ ،‬تقریب ــا به حداق ــل و در ح ــد یک دهم درص ــد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ص ک ــه پزش ــکان کش ــور م ــا‪ ،‬ج ــزو ن ــوادر پزش ــکان وظیف هش ــناس‬ ‫به خص ــو ‬ ‫ً‬ ‫دنی ــا هس ــتند ک ــه ب ــا بردب ــاری و صب ــر و حوصل ــه معم ــوال ت ــاش می کنن ــد‬ ‫ک ــه زائ ــو به ط ــور طبیع ــی زایم ــان کن ــد و ش ــمار کس ــانی که ش ــاید به قص ــد‬ ‫ســودجویی و کســب درامــد بیشــتر‪ ،‬بــه مــادران حاملــه توصیــه بــه اســتفاده‬ ‫از روش ســـزارین می کننـــد‪ ،‬بســـیار کم باشـــد؛ امـــا و به هـــر روی‪ ،‬ســـزارین‬ ‫پدی ــده ق ــرن حاض ــر ب ــوده ک ــه خانواده ه ــا و به خص ــوص زن ــان حامل ــه‪ ،‬خ ــود‬ ‫رضای ــت دارن ــد ت ــا زایمان ــی ب ــدون درد و س ــختی داش ــته باش ــند ک ــه ای کاش‬ ‫باورمن ــدان این روی ــه بس ــیارکم و ن ــادر می ب ــود ت ــا زایمان ه ــا ا گر چ ــه ک ــه ب ــا‬ ‫درد ت ــوام اس ــت‪ ،‬به ص ــورت طبیع ــی ص ــورت بگی ــرد؛ ام ــا به نظرمی رس ــد ب ــا‬ ‫وج ــود عالقه من ــدی بان ــوان ب ــرای این ن ــوع زایمان ه ــا‪ ،‬می ت ــوان ب ــا ام ــوزش‬ ‫درطــول دوران بــارداری و حضــور در کالس هــای درس و توصیــه و تشــویق و‬ ‫راهنمایــی بــرای زایمــان بهتــر‪ ،‬مــادران را وادار بــه زایمــان طبیعــی می کردیــم‬ ‫تــا بــه خانواده هــا فشــار هزینــه بــاالی ســزارین‪ ،‬تحمیــل نشــود‪ .‬بــرای تحقــق‬ ‫ایـــن خواســـته‪ ،‬بایـــد در بیمارســـتان‪ ،‬در کنـــار وجـــود امکانـــات پیش ــرفته‬ ‫و پزشـــکان حـــاذق‪ ،‬مددکارانـــی نیـــز بـــرای نظـــارت بـــر کار زایمـــان وج ــود‬ ‫ً‬ ‫می داشــت تــا احیانــا ا گــر پزشــکانی ســودجود وجــود دارنــد کــه بــرای راحتــی‬ ‫کار‪ ،‬ســزارین را توصیــه می کننــد‪ ،‬از کار انــان جلوگیــری شــود و از هزین ههــای‬ ‫س ــنگین تحمیل ش ــده ب ــه خانواده ه ــا‪ ،‬کاس ــته ش ــود‪ .‬در پای ــان بای ــد ارزو‬ ‫ً‬ ‫کنیــم محیــط پزشــکی کشــور مــا‪ ،‬کامــا خداپســندانه باشــد و پزشــکان مــا نیــز‬ ‫ً‬ ‫بــه ســوگند مقــدس پزشــکی خــود کامــا وفــادار بــوده و رضــای خلــق و خالــق‪،‬‬ ‫س ــرلوحه کار پزش ــکان و کادر پزش ــکی کش ــورمان باش ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ایجاد دهکده ورزشی دانش اموزی‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش از ایجـاد زورخانـه و دهکـده ورزشـی دانش امـوزی در‬ ‫کل اسـتان ها خبـر داد کـه به همـت معاونـت تربیت بدنـی و سلامت انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬به گـزارش پانـا؛ یوسـف نـوری در مراسـم افتتاحیـه نهضـت ملـی‬ ‫طراحی و ایجاد ‪ 2100‬فضای ورزشی درون مدرسه ای (طرح شهید سلیمانی)‬ ‫اظهار کرد؛ حاشیه شهر به دالیل مختلف که عمده ان مهاجرت است‪ ،‬نرخ‬ ‫رشـد جمعیـت باالیـی دارد کـه حدود شـش برابر میانگین کشوری سـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود؛ الزم اسـت کار جهـادی جـدی در بخش های مختلف داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫معاونـت تربیت بدنـی بیـش از ‪ 2900‬فضـای ورزشـی را امـاده کـرده کـه ‪2100‬‬ ‫فضـا جدیـد اسـت (یعنـی ‪ ۸۲۹‬فضـای ورزشـی بازسـازی‪ ،‬بهسـازی و تعمیـر‬ ‫می شـوند)‪ .‬نـوری باتا کیدبراینکـه ورزش بایـد بـه داخـل مـدارس بـرود ادامـه‬ ‫داد؛ اسـتعدادهای دانـش امـوزان بسـیارخوب اسـت کـه بایـد شـکوفا شـود‪.‬‬ ‫اغاز ‪ ۴۰‬پروژه جدید در وزارت نفت‬ ‫وزیـر نفـت اظهـار کـرد؛ امسـال وزارت نفـت بیـش از ‪ ۴۰‬پـروژه جدیـد بـه ارزش‬ ‫‪ ۳۰‬میلیـارددالر اغـاز خواهـد کـرد و تکیـه اصلـی مـا بـرای تامیـن تجهیـزات‬ ‫این پروژه هـا شـرکت های داخلی سـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ جـواد اوجـی در‬ ‫ُ‬ ‫‪26‬امیـن نمایشـگاه بین المللی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشـیمی بابیان اینکه‬ ‫ایـن نمایشـگاه از بزرگ تریـن و معتبرتریـن رویدادهـای نفـت و گاز جهـان‬ ‫به شـمار می ایـد‪ ،‬گفـت؛ امسـال بیـش از ‪ ۱۲۰۰‬شـرکت داخلـی و خارجـی‬ ‫دانش بنیـان دراین نمایشـگاه حاضـر شـدند‪ .‬در حاشـیه ان کـه نسـبت بـه‬ ‫نمایشـگاه های سـال های گذشـته پرشـورتر بود‪ ،‬قراردادها و تفاهم نامه های‬ ‫متعـدد امضـا شـد‪ .‬تولیدکننـدگان و شـرکت های دانش بنیـان ایرانـی طـی‬ ‫سـال های قبـل توانمنـد شـده اند؛ ازایـن رو باید گام هـای بلندی بـرای صدور‬ ‫خدمـات خـود بردارنـد‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام متقاضیان‬ ‫در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایـع خـودرو وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت در برنامه میز‬ ‫اقتصاد چگونگی اغازبه کار سامانه یکپارچه خودرو را تشریح کرد و از فرصت‬ ‫یک هفتـه ای امـکان ثبت نـام متقاضیـان خریـد خـودرو در سـامانه یکپارچـه‬ ‫تخصیـص خـودرو از امـروز خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ عبداهلل توکلـی الریجانی‬ ‫بابیان این مطلب افزود؛ پیرو بند ‪ 5‬دستورات هشت بندی رئیس جمهوری‬ ‫درخصـوص شفاف سـازی عرضه خودرو‪ ،‬سـامانه یکپارچه تخصیـص خودرو‬ ‫از یکشـنبه کار خـود را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه بخشـنامه های‬ ‫فـروش در سـامانه قـرار می گیرنـد‪ ،‬ادامـه داد؛ از امـروز ثبت نـام متقاضیـان‬ ‫خریـد خـودرو انجام خواهد شـد‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع خـودرو وزارت صمت‬ ‫تا کیـد کـرد؛ بـرای این کـه تقـدم و تاخری وجود نداشـته باشـد و متقاضیان با‬ ‫خیـال راحـت و بـدون عجله ثبت نام کنند دراین سـامانه تا یک هفته فرصت‬ ‫داده می شـود‪ ،‬پـس ازان‪ ،‬چنانچـه میـزان تقاضـا بیـش از ظرفیـت اعالمـی‬ ‫باشـد‪ ،‬وارد فراینـد قرعه کشـی (تحت نظـارت سـازمان حمایـت) می شـویم‪.‬‬ ‫ بودن زایمان طبیعی‬ ‫رایگان ِ‬ ‫رئیـس اداره جوانـی جمعیـت وزارت بهداشـت گفـت؛ درحال حاضـر‬ ‫هزینه های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و بیمه سالمت‬ ‫به طورکامـل ایـن پوشـش را ایجـاد می کنـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ صابر جبـاری گفت؛‬ ‫تسـهیل خدمـات زایمـان از مهم تریـن اقدامـات وزارت بهداشـت در حـوزه‬ ‫حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه زایمـان‬ ‫طبیعـی رایـگان اسـت‪ ،‬افـزود؛ پیشـگیری و درمـان نابـاروری از موضوعـات‬ ‫موردتوجـه وزارت بهداشـت اسـت‪ .‬وی افـزود؛ هزینه هـای درمـان نابـاروری‬ ‫تحت پوشـش بیمـه قـرار گرفته انـد و بیمـه سلامت کامـل ایـن پوشـش را‬ ‫ایجـاد می کنـد‪ .‬بـه زودی بیمـه تامیـن اجتماعی هزینه هـای درمان نابـاروری‬ ‫را تحت پوشـش بیمـه قـرار می دهـد‪ .‬صابـر جبـاری بااشـاره به اینکه بیـش از‬ ‫سـه میلیون و ‪ 200‬زوج نابـارور در کشـور حضـور دارنـد‪ ،‬عنـوان کرد؛ متاسـفانه‬ ‫امـار نابـاروری در کشـور زیـاد اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ مـا بـرای پیشـگیری‬ ‫دختـران نوجـوان یـاد‬ ‫از نابـاروری بایـد موضوعـات اموزشـی مختلفـی را بـه‬ ‫ِ‬ ‫مختلف مرتبط بـه ناباروری‬ ‫بدهیـم و همین طـور ضروری سـت بیماری های‬ ‫ِ‬ ‫در سـنین پایین تـر تشـخیص داده شـوند‪ .‬وزارت بهداشـت مرا کـز درمـان‬ ‫نابـاروری سـطح ‪ 2‬را بـرای کل کشـور طراحـی می کنـد‪ .‬مـا می توانیـم در مسـیر‬ ‫درمان ناباروری کنار طب مدرن از روش های طب ایرانی بهره ببریم‪ .‬بخش‬ ‫عمـده ای از کسـانی کـه بـا مشـکل نابـاروری درگیر هسـتند‪ ،‬بـرای درمـان این‬ ‫موضـوع بـه اقدامـات گران قیمـت نیـاز ندارنـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫شهرستان ‪3‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2528‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۱۴۰‬میلیون دالری با اجرای طرح سی ان جی در سال های اخیر‬ ‫رئی ــس همای ــش و مدی ــر اجرای ــی اتحادی ــه کش ــوری س ــوخت های‬ ‫جایگزی ــن‪ ،‬سـ ـی ان جی و خدم ــات وابس ــته ب ــا بی ــان اینک ــه گازس ــوز‬ ‫ک ــردن ‪ ۵۰۰‬ه ــزار خ ــودرو باع ــث صرفه جوی ــی روزان ــه ش ـش میلیون لیتر‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬اج ــرای ط ــرح سـ ـی ان جی در س ــال های‬ ‫بنزی ــن م ‬ ‫اخیــر باعــث صرفه جویــی ‪ ۱۴۰‬میلیــون دالری شــده اســت»‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫ایرنــا؛ علــی محمودیــان در حاشــیه همایــش ســوخت های جایگزیــن‪،‬‬ ‫س ـی ان جی و خدمــات وابســته در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬و پــس از تصویــب مصوبــات شــورای اقتصــاد در خصــوص‬ ‫تبدی ــل رای ــگان یک میلی ــون و ‪2 06‬ه ــزار خ ــودروی عموم ــی ب ــه‬ ‫دوگان هس ــوز وض ــع صنع ــت سـ ـی ان جی متح ــول ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬از‬ ‫هم ــان موق ــع صنع ــت ‪۲۰‬س ــاله سـ ـی ان جی دوب ــاره رون ــق پی ــدا ک ــرد‬ ‫و اث ــرات مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم مطلوب ــی را ب ــر ج ــای گذاش ــت»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک ــه ب ــا ش ــروع عمل ــی ط ــرح توس ــط پیمان ــکاران در‬ ‫ته ــای‬ ‫اوای ــل س ــال ‪ ۱۳۹۹‬هم ــه کارخان هه ــای تولی ــد مخ ــازن و کی ‬ ‫سـ ـی ان جی ش ــروع ب ــه فعالی ــت کردن ــد و کارگا هه ــای تبدی ــل نی ــز در‬ ‫سراس ــر کش ــور فع ــال ش ــدند‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬ای ــن صنع ــت زمین هس ــاز‬ ‫اشــتغال زایی بیــش از ‪ ۵۰‬هزار نفــر در بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬جایــگاه و کارخانــه‬ ‫تولی ــد مخ ــازن سـ ـی ان جی و کی ــت و همچنی ــن بی ــش از ه ــزار مرک ــز‬ ‫خدم ــات خودروه ــای گازس ــوز (کارگاه تبدی ــل) در سراس ــر کش ــور‬ ‫ش ــده اس ــت؛ در واق ــع در گام دوم توس ــعه صنع ــت سـ ـی ان جی پ ــس‬ ‫از وقفــه ای‪ ،‬دوب ــاره از س ــال ‪ ۱۳۹۸‬و ب ــا مصوب ــه ش ــورای اقتص ــاد اغ ــاز‬ ‫ش ــد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون دالر صرفه جوییباهزینه کرد‪ ۹۰‬میلیون دالری‬ ‫به گفت ــه وی؛ ای ــن ط ــرح تا کن ــون ح ــدود ‪ ۹۰‬میلی ــون دالر هزین ــه در‬ ‫ب ــر داش ــته و بی ــش از ‪ ۱۴۰‬میلی ــون دالر صرفه جوی ــی مس ــتقیم ناش ــی‬ ‫از جایگزین ــی س ــوخت سـ ـی ان جی ب هج ــای بنزی ــن حاص ــل ش ــده‬ ‫ک ــه با توج هب ــه گس ــتردگی ای ــن صنع ــت در تم ــام ای ــران‪ ،‬موج ــب‬ ‫رون ــق تولی ــد در کش ــور نی ــز ش ــده اس ــت‪ .‬محمودی ــان ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«از س ــویی اج ــرای کام ــل ط ــرح با توج هب ــه جامع ــه ه ــدف اصل ــی‬ ‫ته ــای عموم ــی و تا کسـ ـی ها ب ــوده اس ــت‪ ،‬می توانس ــت‬ ‫ان ک ــه وان ‬ ‫باع ــث جایگزین ــی بی ــش از ‪ ۱۲‬میلیون لیت ــر بنزی ــن ب ــا سـ ـی ان جی‬ ‫ب هطــور روزانــه شــود کــه برابــر تولیــد بنزیــن در پنــج پاالیشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫تبری ــز‪ ،‬ش ــیراز‪ ،‬الوان و کرمانش ــاه اس ــت»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬ع ــاوه‬ ‫ب ــر تم ــام مزای ــای مس ــتقیم ب ــا وج ــود ای ــن ط ــرح دول ــت در مقاطع ــی‬ ‫س ــهمیه خودروه ــای عموم ــی را در کارگ ــروه اجرای ــی بن ــد ‪ ۸‬ک ــم ک ــرده‬ ‫ک ــه همگ ــی ب ــه پش ــتوانه ای ــن ط ــرح ب ــوده و طب ــق براورده ــای اولی ــه‪،‬‬ ‫می ــزان صرفه جوی ــی غیرمس ــتقیم ان بس ــیار بیش ــتر از صرفه جوی ــی‬ ‫یتــوان از وزارت نفــت‬ ‫غیرمســتقیم طــرح اســت کــه امــار دقیــق ان را م ‬ ‫دریاف ــت ک ــرد»‪ .‬مدی ــر اتحادی ــه کش ــوری س ــوخت های جایگزی ــن‬ ‫ته ــا‪ ،‬ط ــرح در نه ماه اخی ــر ب ــا‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬ب ــا وج ــود ای ــن مزی ‬ ‫ً‬ ‫مشــکالت زیــادی مواجــه بــوده و عمــا متوقــف شــده کــه ضــرر و زیــان‬ ‫زی ــادی ب ــرای کش ــور به هم ــراه داش ــته اس ــت»‪.‬‬ ‫صرفه جوییروزانهشش میلیون لیتر بنزین‬ ‫با گازسوز کردن ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو‬ ‫وی با اش ــاره به اینکه در ص ــورت اج ــرای ای ــن ط ــرح همانن ــد‬ ‫‪۵۰۰‬ه ــزار خ ــودرو تبدی ــل ش ــده‬ ‫اغاز بـ ـه کار ان‪ ،‬ا کن ــون بای ــد ح ــدود ‬ ‫ب ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن ام ــر می توانس ــت ب ــه صرفه جوی ــی روزان ــه ح ــدود‬ ‫ش ـش میلیون لیتر بنزی ــن منج ــر و باع ــث جلوگی ــری از واردات بنزی ــن‬ ‫در ش ــرایط خطی ــر تحری مه ــای کنون ــی ش ــود؛ ام ــا متاس ــفانه تبدی ــل‬ ‫خودروه ــای ب ــه گازس ــوز در ح ــدود ‪۲ ۰۰‬ه ــزار خ ــودرو باق ــی مان ــده‬ ‫اســت»‪ .‬محمودیــان افــزود‪« :‬در واقــع عــدم اجــرای طــرح در ما ههــای‬ ‫اخی ــر ع ــاوه ب ــر ایج ــاد ض ــرر و زی ــان ب ــه پیمان ــکاران ک ــه ب ــا تولی ــد و‬ ‫‪۳۰۰‬ه ــزار لول ــه‪ ،‬مخ ــزن و کی ــت قطع ــات گازس ــوز‬ ‫اماد هس ــازی ب ــرای ‬ ‫امادگ ــی کام ــل اج ــرای فراین ــد تبدی ــل را دارن ــد‪ ،‬باع ــث به ه مخ ــوردن‬ ‫تع ــادل س ــبد س ــوخت و واردات بنزی ــن ب ــه کش ــور پ ــس از چن ــد س ــال‬ ‫زندگی موش ها‬ ‫موش پسـتانداری کوچک از راسـته جوندگان اسـت که مواد غذایی را به وسـیله حرکات‬ ‫رفـت و برگشـتی بـا جلـو ٔ‬ ‫نهـای ایـن حیـوان مثل‬ ‫ارواره تحتانـی خـرد می کنـد‪ .‬چـون دندا ‬ ‫سـایر جونـدگان رشـد دائمـی دارد‪ ،‬بـرای جلوگیـری از رشـد بیش ازحـد‪ ،‬مجبـور اسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نهـای خـود را با جویدن چیزهای نسـبتا سـخت‪ ،‬ازقبیـل دانه ها و حبوبات‪،‬‬ ‫دائمـا دندا ‬ ‫شهـا‪،‬‬ ‫بفرسـاید و ا گـر موفـق بـه پیدا کـردن دان ههـای سـخت نگـردد بـه جویـدن فر ‬ ‫شهـا بـه‬ ‫یشـود‪ .‬مو ‬ ‫بهـا و هرچـه کـه دردسـترس خـود بیابـد مشـغول م ‬ ‫سهـا‪ ،‬کتا ‬ ‫لبا ‬ ‫یشـوند که بسـتگی به طول دم ان ها دارد‪ .‬موش‬ ‫انواع صحرایی و غیره تقسـیم بندی م ‬ ‫ً‬ ‫شهـا دانـه‪ ،‬بـذر‪،‬‬ ‫یخـورد‪ .‬مو ‬ ‫یـک جانـور همه چیزخـوار اسـت‪ .‬یعنـی تقریبـا همه چیـز م ‬ ‫میوه‪ ،‬ریشه‪ ،‬ساقه و جانوران کوچک مثل کرم ها‪ ،‬ملخ ها (و حشرات دیگر) و عنکبوتیان‬ ‫و غیـره را می خورنـد‪ .‬گون ههـای مختلـف جاندارانـی ماننـد مـوش‪ ،‬مورچـه‪ ،‬مگـس و ‪...‬‬ ‫نهـای متفاوتـی را برای زندگی‪ ،‬انتخاب می کنند؛ به این معنی که موش های متعلق‬ ‫مکا ‬ ‫بـه گون ههـای مختلـف‪ ،‬دررابط هبـا انتخـاب زیسـتگاه‪ ،‬رفتارهـای متفاوتـی از خـود نشـان‬ ‫می دهنـد‪ .‬به عنوان مثـال‪ ،‬مـوش صحرایـی‪ ،‬چمنزارهـا‪ ،‬دشـت ها و مناطقـی بـا پوشـش‬ ‫گیاهـی کـم را بـرای زندگـی انتخـاب می کنـد؛ درحالی که موش اهویی‪ ،‬جنـگل و یا مناطق‬ ‫پوشـیده از درختچ ههـای مترا کـم را بـرای زندگـی‪ ،‬ترجیـح می دهـد؛ و به طورکلـی داخـل‬ ‫یشـوند که‬ ‫شهـا بـه انـواع صحرایی و غیره تقسـیم بندی م ‬ ‫درختـان‪ ،‬زندگـی می کنـد‪ .‬مو ‬ ‫نهـا دارد‪ .‬گاهی مردم‬ ‫یهـای دیگر ا ‬ ‫بسـتگی بـه سـاختار دندانی‪ ،‬طـول دم و برخی ویژگ ‬ ‫جانورانـی کـه ماننـد مـوش هسـتند را نیـز مـوش می نامنـد ماننـد موش خرمـای کوهـی‬ ‫امریـکا‪ ،‬موش خرمـا و ‪ . ...‬امـروزه حـدود ‪ 40‬گونـه مختلـف مـوش در سراسـر دنیـا شـناخته‬ ‫شـده اسـت کـه اغلـب بـه رنـگ سـفید‪ ،‬خا کسـتری یـا قهـوه ای هسـتند‪ .‬برخـی گونه های‬ ‫ً‬ ‫گتـر به انـدازه یـک سـیب زمینی هسـتند و معمـوال‬ ‫مـوش بسـیار کوچـک و برخـی بزر ‬ ‫شهـا‬ ‫بیـن ‪ 2.54‬تـا ‪1 8‬سـانتی متر رشـد می کننـد‪ ،‬ایـن اندازه گیـری شـامل طـول دم مو ‬ ‫شهـا بـه محیط های سـا کت و تاریک که حـرارت معین و ثابت‬ ‫یشـود‪ .‬به طورکلـی مو ‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫شهـای بـزرگ معمـوال‬ ‫و همچنیـن رطوبـت کمـی داشـته باشـند عالقه منـد هسـتند‪ .‬مو ‬ ‫یسـازند و همـواره سـعی در پنهـان شـدن دارنـد تـا‬ ‫طهـای وسـیع نم ‬ ‫النـه خـود را در محی ‬ ‫محرومیت زدایی اموزشی از روستا ها و شهرهای مرزی کشور ایران‬ ‫ً‬ ‫شهـای نـر معمـوال حداقل‬ ‫بتواننـد به راحتـی نـوزادان خـود را تولیـد و پـرورش دهنـد‪ .‬مو ‬ ‫یک بار در روز محیط اطراف خود را بازرسـی می کنند و ا گر تغییراتی در محیط مشـاهده‬ ‫نمودند بالفاصله النه خود را از بین می برند و جای دیگری را برای خود اماده می کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کسـاعت بعـد از نیم هشـب فعالیـت خـود را شـروع می کننـد و ایـن‬ ‫شهـا معمـوال ی ‬ ‫مو ‬ ‫به علت سـا کت بودن محیط و عدم حضور انسـان اسـت بدین ترتیب موش ها با ارامش‬ ‫شهـا ترجیـح‬ ‫خاطـر بـه مـواد مختلـف خسـارت وارد می کننـد‪ .‬در خـارج از منـازل‪ ،‬مو ‬ ‫شهـای‬ ‫می دهنـد ب هصـورت تکـی‪ ،‬در قلمـرو خـود زندگـی کننـد‪ .‬ایـن قلمـرو توسـط مو ‬ ‫یشـود؛ امـا‬ ‫نـر و بـا نشـانه گذاری یـک محـدوده به وسـیله ادرار یـا مدفـوع‪ ،‬مرزبنـدی م ‬ ‫شهـا بیشـتر‬ ‫نهـا‪ ،‬مو ‬ ‫در داخـل سـاختمان ها اوضـاع متفـاوت اسـت‪ ،‬دراین گونـه مکا ‬ ‫ً‬ ‫ترجیـح می دهنـد ب هصـورت گروهـی زندگـی کننـد‪ .‬معمـوال هریـک از گرو ههـا توسـط یـک‬ ‫یشـود و در هـر گـروه سلسـله مراتب اجتماعـی دارد‪ .‬به عنوان مثـال‬ ‫مـوش نـر‪ ،‬اداره م ‬ ‫وظیفـه محافظـت از گـروه‪ ،‬جمـع اوری غـذا در شـب و روز‪ ،‬بـه افـراد مختلـف گـروه وا گـذار‬ ‫کسـال به دنیـا‬ ‫یشـود‪ .‬یـک جفـت مـوش می توانـد در پنـج زایمـان ‪ ۱۵-۷‬نـوزاد در ی ‬ ‫م ‬ ‫بیاورد و همین نوزادان درحدود پنج هفته ای که باشـند خودشـان بارور می شـوند‪ .‬یک‬ ‫نهـا فرزنـد تولیـد کننـد‪ .‬بایـد خـدا را‬ ‫جفـت مـوش می تواننـد صدهـا هـزار یـا شـاید میلیو ‬ ‫شهـا حـدود ‪ ۹۵‬درصـد در‬ ‫شـکر کـرد کـه در شـرایط عـادی میـزان مرگ ومیـر نـوزادان مو ‬ ‫ً‬ ‫ابتـدای دوران زندگیشـان اسـت‪ .‬موش هـا معمـوال ‪ ۳۵‬نـوع بیمـاری مختلـف را به انسـان‬ ‫شهـا را می کشـند کـه شـامل گرب ههـا ‪ ،‬سـگ ها‪ ،‬‬ ‫منتقـل می کنـد‪ .‬جانـوران زیـادی مو ‬ ‫یشـوند؛ امـا درمـورد عمـر ایـن موش ها‬ ‫شـاهین ها‪ ،‬جغدها‪ ،‬راسـوها‪ ،‬مارهـا و انسـان ها م ‬ ‫‪7‬سـال اسـت کـه این رقـم‬ ‫شهـا بیـن ‪ -5‬‬ ‫بایـد گفـت کـه به طور طبیعـی طـول عمـر مو ‬ ‫ً‬ ‫شهـای ازمایشـگاهی عمـری‬ ‫شهـا باهـم فـرق دارد مثلا مو ‬ ‫بسـتگی بـه محـل زندگـی مو ‬ ‫‪3‬سـال دارند؛امـا موش هایـی کـه در طبیعـت بـا غـذای عالـی زندگـی می کننـد‬ ‫حـدود ‪ -2‬‬ ‫طـول عمـر بیشـتری دارند‪.‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫ا گهی استخدام‬ ‫شـرکت فراورد ههـای لبنـی کیمیـا بهبهـان‪ ،‬مسـئول فنـی در رشـته های علـوم و صنایـع غذایـی‪ ،‬علـوم‬ ‫تغذیـه‪ ،‬میکروبیولـوژی‪ ،‬شـیمی گرایـش صنایـع غذایـی اسـتخدام می کنـد‪.‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر با شماره های ‪ 061-52731547-9‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم معصومـه حقیری مقـدم فرزنـد محمدحسـین بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫شهادت شهود تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نوبت اول سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 1783‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت‪ .‬که بـه حکایت سـامانه مدیریت امال ک کشـوری ششـدانگ‬ ‫پال ک فوق ذیل ثبت ‪ 38990‬صفحه ‪ 536‬دفتر ‪ 234‬بنام نورالدین عظیمی علی ابادی ثبت و سـند‬ ‫مالکیت ‪ 298722‬صادر و تسـلیم شـده‪ ،‬سـپس برابر سـند شـماره ‪ 1386/05/09-43544‬دفتر ‪25‬‬ ‫تربت جـام بـه نـام معصومـه حقیری مقـدم و فاطمـه سـبحان پور (بالسـویه) منتقـل شـده کـه سـهم‬ ‫معصومـه حقیری مقـدم ذیـل دفتـر و صفحـه فـوق ثبـت و سـند ‪ 298722‬در یـد ایشـان قـرار گرفـت‬ ‫اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪120‬‬ ‫ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود‪ ،‬هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول‬ ‫اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫نوبـت اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/02 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای شـهباز بهـادری فرزند غالمرضـا به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول مـوازی ‪530‬سـهم از ‪202590‬سـهم‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 6793‬فرعـی از ‪ 166‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را‬ ‫نموده و مدعی ست سند مالکیت مزبور مفقود شده است‪ ،‬که به حکایت سامانه مدیریت‬ ‫امال ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فوق ذیل شـماره الکترونیکـی ‪ 139620306007001376‬به‬ ‫نـام شـهباز بهـادری ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 564090‬د ‪ 94‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونده‬ ‫ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می شـود‪ ،‬هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫مالکیـت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در‬ ‫مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/02 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/25-140160322002001291‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه‬ ‫ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جهند غالمزائی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 4413‬کـد ملـی ‪ 3671607424‬صـادره از زابـل فرزنـد غلام ب هصـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مساحت ‪ 252‬مترمربع پال ک شماره ‪ 214‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش‬ ‫دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬محله سـرگزیها‪ ،‬انتهای خیابان والیت مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫صفحه ‪ 311‬دفتر ‪ 202‬محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫مهـدی پهلوانـروی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک زابـل‪ ،‬از طـرف فهیمـه‬ ‫م الـف ‪319‬‬ ‫دهمرده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضیان ‪ -1‬اقای سـیدعلی اصغر سـجادی مقدم فرزند سیدموسـی به شماره شناسـنامه ‪ 6‬صادره از قدمگاه‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 194/37‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 73‬فرعـی از ‪ 138‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫واقـع در اراضـی کاریزنـو شـهیر بـه ابوالعباسـی خریـداری از محـل مالکیـت فاطمه پوست فروشـان فرزند اسـحق؛‬ ‫‪ -2‬اقـای سـیدعلی سـجادی مقدم فرزنـد سیدموسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 639‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 241/5‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 75‬فرعـی از ‪ 138‬اصلـی بخـش ‪ 3‬واقـع در اراضـی‬ ‫کاریزنـو شـهیر بـه ابوالعباسـی خریـداری از محـل مالکیـت سـیدرضا پوست فروشـان فرزند سـیدمحمد ‪ -3‬خانم‬ ‫سـیده زهرا حسـینی فرزنـد سیدقاسـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 218‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 297/95‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی بخـش ‪ 3‬واقـع در اراضـی تلخ زنـج از‬ ‫محـل مالکیـت فاطمـه قدمگاهـی فرزنـد مصطفـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری (سری ‪)108‬‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد یـک و سـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫فوق الذکر‪ ،‬امال کی که در هیات مندرج در قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک فارسـان مورد رسـیدگی و رای ان صادر شـده‪،‬‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫امال ک واقع در قریه فارسان به شماره پال ک ثبتی ‪ 417‬اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ‪10‬‬ ‫‪ 2787‬فرعـی‪ -‬اقـای علـی دادور ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع خریـداری شـده‬ ‫مع الواسـطه از اقـای نجـف خسـروی فارسـانی‬ ‫‪ 2816‬فرعـی‪ -‬اقـای علیرضـا مرتضوی پـور ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع‬ ‫خریـداری شـده مع الواسـطه از ورثـه شـاه مراد اقدس وطن خـواه‬ ‫‪ 3419‬فرعی‪ -‬اقای عزیزاهلل ریاحی فارسانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 150.19‬مترمربع‬ ‫خریداری شـده مع الواسـطه از اقای نورعلی معین فارسانی‬ ‫‪ 3611‬فرعـی‪ -‬اقـای حمیـد عزیـزی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع خریـداری شـده‬ ‫مع الواسـطه از اقـای نورعلـی معین فارسـانی‬ ‫امال ک واقع در مزرعه نصرت فارسان به شماره پال ک ثبتی ‪ 420‬اصلی چهارمحال و بختیاری‬ ‫بخش ‪10‬‬ ‫‪ 2356‬فرعـی‪ -‬اقـای امیرقلـی جمالی گلـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 211.63‬مترمربـع‬ ‫خریـداری شـده مع الواسـطه از اقـای نـادر بهرامی فارسـانی‬ ‫‪ 4306‬فرعی‪ -‬اقای حسـین نجفی حاجیور به نسـبت سـه دانگ مشـاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مسـاحت ‪ 180‬مترمربع خریداری شـده مع الواسـطه از اقای حسن فاضلی فارسانی‬ ‫‪ 4306‬فرعی‪ -‬خانم زینب نجفی بابادی به نسـبت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 180‬مترمربع خریداری شده مع الواسطه از اقای حسن فاضلی فارسانی‬ ‫امال ک واقع در گوجان به شماره پال ک ثبتی ‪ 441‬اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ‪10‬‬ ‫‪ 1954‬فرعی‪ -‬اقای امین حیدری ششـدانگ یکباب سـاختمان دامداری به مسـاحت ‪ 3740‬مترمربع‬ ‫خریداری شـده مع الواسـطه از اقای حیدرعلی حیدری‬ ‫امال ک واقع در قریه جونقان به شماره پال ک ثبتی ‪ 463‬اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ‪10‬‬ ‫‪ 3098‬فرعی‪ -‬اقای ایرج صالح جونقانی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 385.30‬مترمربع‬ ‫خریداری شـده مع الواسـطه از نـادر امانی جونقانی‬ ‫‪ 5318‬فرعـی‪ -‬اقـای محمـد مختاری جونقانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 159.90‬مترمربـع‬ ‫خریـداری شـده مع الواسـطه از اقـای علی عسـگر فرووزنده جونقانـی‬ ‫توجـه‪ :‬شـهروندان محتـرم حـوزه ثبتـی فارسـان‪ ،‬ایـن اداره امادگـی تعویـض اسـناد مالکیـت دفترچه ای‬ ‫با اسـناد مالکیت کاداسـتری را به منظور تثبیت موقعیت امال ک شـما در سیسـتم کاداسـتری و بانک‬ ‫جامـع املا ک بـه منظـور جلوگیـری از طـرح دعـاوی احتمالی بـر علیه شـما را در مدت زمـان محدودی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1331231‬‬ ‫خودکفای ــی نی ــز خواه ــد ش ــد»‪ .‬به گفت ــه ای ــن مق ــام مس ــئول؛ به ج ــای‬ ‫اس ــتفاده از ای ــن فرص ــت بی نظی ــر مل ــی ب ــرای صرفه جوی ــی بنزی ــن و‬ ‫صــادرات ان و در نتیجــه ارزاوری بــرای کشــور در شــرایط ســخت تحریــم‬ ‫ظالمانــه‪ ،‬فرصت ســوزی کــرده و با توجه بــه مصــرف بنزیــن کــه نزدیــک‬ ‫بــه تولیــد بنزیــن شــده اســت‪ ،‬در اینــده نزدیــک فرصــت صــادرات را بــا‬ ‫واردات بنزیــن عــوض خواهیــم کــرد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫یت ــوان متوج ــه ش ــد ک ــه در ص ــورت‬ ‫«ب ــا ی ــک حس ــاب کت ــاب س ــاده م ‬ ‫واردات روزانــه شـش میلیون لیتر بنزیــن بــه کشــور‪ ،‬دولــت بایــد ســاالنه‬ ‫حــدود دومیلیــارد دالر در شــرایط کنونــی ارزی کشــور‪ ،‬بــه واردات بنزین‬ ‫تخصیــص دهــد کــه تامیــن ان بســیار ســخت خواهــد بــود‪ .‬محمودیان‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬بر اس ــاس مصوب ــه هیئ ــت وزی ــران از خ ــرداد س ــال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ب ـه ازای ه ــر مترمکع ــب س ـی ان جی ک ــه مال ــکان خودروه ــای گازس ــوز‪،‬‬ ‫گاز ســـی ان جی اســـتفاده کردنـــد ‪ ۳۹۲‬ریـــال جمـــع اوری ش ــده ک ــه‬ ‫مجمـــوع ایـــن مبالـــغ تا به امـــروز بالغ بـــر ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومـــان اس ــت‪.‬‬ ‫مقـــرر بـــود؛ ایـــن مبلـــغ بـــرای ایمن ســـازی و کمک هزینـــه مال ــکان‬ ‫خودروه ــای گازس ــوز جه ــت دریاف ــت گواه ــی س ــامت و کمک هزین ــه‬ ‫تعوی ــض مخ ــازن فرس ــوده پرداخ ــت ش ــود‪ .‬ای ــن ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد توم ــان‬ ‫متعلــق بــه مالــکان خودروهــای گازســوز هســتند»‪ .‬وی از عــدم اجــرای‬ ‫مصوب ــه ش ــورای اقتص ــاد در ب ــاره اح ــداث ‪ ۷۰۰‬جای ــگاه سـ ـی ان جی و‬ ‫تــوان داخلــی بــرای اجــرای ایــن طــرح کــه می توانســت از صرفه جویــی‬ ‫حاصــل از طــرح تبدیــل خودروهــا نیــز بــرای ان اســتفاده کــرد انتقــاد‬ ‫ک ــرده و توج ــه دول ــت ب ــه ای ــن مصوب ــه را ک ــه می توان ــد باع ــث تس ــهیل‬ ‫دسترســی ایــن ســرمایه عظیــم ملــی شــود‪ ،‬خواســتار شــد‪ .‬محمودیــان‬ ‫ضمــن هشــدار در خصــوص وضعیــت نگران کننــده موانــع ایجــاد شــده‬ ‫در نه ماه ــه گذش ــته ک ــه کش ــور را از صادرکنن ــده بنزی ــن ب ــه واردکنن ــده‬ ‫بنزی ــن تبدی ــل خواه ــد ک ــرد؛ ورود مدبران ــه رئیس جمه ــوری محت ــرم‬ ‫به منظــور حمایــت از اشــتغال زایی و تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫مدنظــر مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن جلوگیــری از واردات بنزیــن‬ ‫و رونــق گرفتــن تولیــد داخلــی در ســال تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال زا‬ ‫را خواس ــتار ش ــد‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫ا کبر یزدانی سودجانی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فارسان‬ ‫نهـا‬ ‫مـا اسـتعدادهای فوق العـاده ای را در مناطـق محـروم و مـرزی کشـور داریـم کـه ای ‬ ‫نهـا از امکانـات کافی برخوردار نیسـتند‪ .‬خیلی‬ ‫یکـه ا ‬ ‫موردتوجـه قـرار نمی گیرنـد و ازانجای ‬ ‫ً‬ ‫از این اسـتعدادها هدر می رود‪ .‬ا گر واقعا به این افراد توجه شـود و بحث عدالت اموزشـی‬ ‫هم بیش ازگذشـته موردتوجه قرار بگیرد و برای اسـتقرار امر عدالت و عادالنه کردن توزیع‬ ‫امکانـات و معلمـان مدارس و ‪ ...‬تالش شـود‪ .‬طـرح اموزش وپرورش دراین زمینه می تواند‬ ‫بـه شـکوفا شـدن اسـتعدادها منجـر شـود‪ .‬بحـث عدالـت در حوز ههـای مختلـف ازجملـه‬ ‫شهـا الزامـی‬ ‫امـوزش از اصـول مشـخص قانـون اساسـی اسـت و بـرای دولـت در همـه بخ ‬ ‫اسـت‪ .‬در خیلـی از روسـتاهای کوچـک دانـش امـوزان در کانکـس و… تحصیـل را دنبـال‬ ‫ننـوع مـدارس زیـاد اسـت‪ ،‬اما به هرحـال وجـود دارند‪ .‬برخی‬ ‫می کننـد‪ .‬نمی گویـم تعـداد ای ‬ ‫مناطـق مـرزی کـه دانش امـوز کمتـری داشـته‪ ،‬به این علـت کـه زیرسـاخت هایش فراهـم‬ ‫نبـوده‪ ،‬بـه همـان صـورت باقی مانـده و مـا امیدواریـم هـم احـداث مـدارس دراین مناطـق‬ ‫صـورت بگیـرد و هـم از وضعیـت دو روسـتا یـک معلـم عبـور کنیـم‪ .‬انچـه بیشـتر از مـدارس‬ ‫کانکسـی حـوزه امـوزش را رنـج می دهـد‪ ،‬این اسـت که برخی مواقـع دو روسـتا یـا حتـی‬ ‫سـه روسـتا یـک معلـم دارنـد و ایـن به نظـر مـن دررونـد رسـیدگی ها اولویـت بیشـتری‬ ‫تهـای دیگـری هـم وجـود دارد‪ .‬به خصـوص در حـوزه‬ ‫دارد‪ .‬در برخـی مناطـق محرومی ‬ ‫دختـران کـه مسـائل ایـن دختـران نیـاز بـه فرهنگ سـازی دارد‪ .‬در برخـی مناطـق وقتـی‬ ‫دختـران دانش امـوز دبسـتان را پشت سـر می گذارنـد‪ ،‬بـرای تحصیـل در مقطـع راهنمایی‬ ‫برخی ازان هـا بـه خوابگاه هـا می رونـد‪ ،‬ولـی برخی دیگـر از ان هـا به این دلیل که والدینشـان‬ ‫ً‬ ‫اجـازه نمی دهـد‪ ،‬عملا از گردونـه تحصیـل حـذف می شـوند؛ بنابرایـن الزم اسـت بـرای‬ ‫این افراد امکانات‪ ،‬تغذیه‪ ،‬سـرویس و… فراهم باشـد و رسـیدگی به چنین مسـئله ای برای‬ ‫نظام اموزش کشور می تواند اولویت باشد و در دستورکار قرار بگیرد؛ بنابراین رضایتمندی‬ ‫مناطـق مـرزی می توانـد منجـر بـه ایـن شـود کـه نخبـگان از شـرایط تحصیـل بازنمانند‪.‬‬ ‫سیده نازنین زهرا طاهری‪ /‬کالس ششم ابتدایی ‪/‬مدرسه شادلین تربت جام‬ ‫تربت جام نوروزی‬ ‫فواید نوشیدن اب‬ ‫اب یکـی از ارکان مهـم حیاتـی بـرای بـدن ب هشـمار مـی رود و مصـرف مناسـب و کافـی اب در‬ ‫طـی روز اهمیـت زیـادی دارد‪ ،‬نیـاز بـدن بـه اب به قدری مهم اسـت که پزشـکان به مصرف‬ ‫ت لیـوان اب روزانـه توصیـه کرده انـد‪ .‬بیشـتر مـردم حـدود ‪ ۲۰‬درصـد اب موردنیـاز خود‬ ‫هشـ ‬ ‫را ازطریـق غـذا تامیـن می کننـد‪ .‬ازاین طریـق اب بـا سـرعت کمتـری وارد سیسـتم گوارشـی‬ ‫یشـود و همچنیـن همـراه بـا مـواد مغـذی موردنیـاز بدن اسـت‪ .‬غذاهایـی کـه اب زیادی‬ ‫م ‬ ‫دارنـد شـامل هندوانـه‪ ،‬خیـار‪ ،‬کد وسـبز و گوجه فرنگـی اسـت‪ .‬اب عنصـر شـیمیایی اصلـی‬ ‫ً‬ ‫بدن هر فردی است‪ ،‬تقریبا بیش از ‪ 65‬درصد از وزن بدن را اب تشکیل می دهد‪ .‬ما هرروز‬ ‫اندازه دو تا سـه لیتر اب ازطریق عرق کردن‪ ،‬ادرار‪ ،‬مدفوع و حتی با نفس کشـیدن از دسـت‬ ‫می دهیـم‪ .‬ایـن عملکردهـا بـرای بـدن ضـروری هسـتند و مـا بایـد ازدسـت دادن این میـزان‬ ‫مایعـات را جبـران کنیـم‪ .‬حفـظ اب بـدن به راحتـی قابل مدیریـت اسـت‪ .‬ان هم بـرای ما که‬ ‫به اسـانی بـه اب اشـامیدنی سـالم دسترسـی داریـم‪ .‬حـدود ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصد بافت مغـز را اب‬ ‫تشـکیل می دهـد‪ .‬ا گـر بـدن دچـار کم ابـی باشـد‪ ،‬بـدن و مغـز تحـت اسـترس قـرار می گیرند‬ ‫بنابراین خوردن اب باعث می شود که بهتر فکر کنیم‪ ،‬هوشیارتر باشیم و بهتر تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از مشـکالتی کـه مـا روزانـه از ان رنـج‬ ‫اب بـدن باعـث بهبـود عملکـرد مغـزی م ‬ ‫می بریـم‪ ،‬نداشـتن انـرژی کافـی بـرای انجـام کارهـای روزانـ ه اسـت‪ .‬کم بـودن اب بدن باعث‬ ‫احسـاس خسـتگی‪ ،‬خواب الودگی‪ ،‬ضعف و بی حالی می شـود و توان انجام کارهای روزانه‬ ‫کـم می شـود‪ .‬یکـی از خـواص اب کمـک بـه کاهـش وزن اسـت‪ .‬نوشـیدن اب کمک می کند‬ ‫کـه وزن بـدن کاهـش یابـد؛ چرا کـه ترکیبـات جانبـی ناشـی از چربی هـا را می شـوید‪ .‬از دیگـر‬ ‫خـواص نوشـیدن اب باالبـردن سوخت وسـاز بـدن اسـت‪ .‬با اب کافی می توان هضم غـذا را‬ ‫بهتـر کـرد‪ .‬فیبـر و اب موجـود در روده به حرکـت بهتر روده و درنتیجه هضم کمک می کند‪.‬‬ ‫نوشیدن اب برای حفظ تعادل بدن بسیار الزم است‪ .‬سیستم ایمنی با نوشیدن اب بهتر‬ ‫ت عملکـرد خوبـی دارد؛ بنابراین اب‪ ،‬به عنـوان مهم ترین‬ ‫عمـل می کنـد و درمبارزه بـا عفونـ ‬ ‫بخش تشـکیل دهنده بدن‪ ،‬نقش بسـیارمهمی در سلامت هـر فـرد دارد‪ .‬تمـام ارگان های‬ ‫بـدن بـرای فعالیـت خـود بـه اب نیـاز دارنـد و ازطرفـی مـواد سـمی بـدن به کمـک اب از بدن‬ ‫خارج می شود‪ .‬اب در رساندن مواد غذایی به سلول های مختلف بند نقش مستقیمی‬ ‫دارد و همچنیـن محیـط مرطـوب موردنیـاز بـرای گلو‪ ،‬بینـی و گـوش را فراهم می کند‪.‬‬ ‫نیما مرادی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫وارونگی دما‬ ‫دمـا یـک ویژ گـی مـاده اسـت که وابسـته به انرژی گرمایی ان اسـت‪ .‬هر چـه انرژی گرمایی‬ ‫مـاده ای افزایـش یابـد‪ ،‬دمـای ان نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬دما به عنوان میـزان گرم بودن‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن دمـا یـک عـدد اسـت کـه میزان گرمـی و سـردی را‬ ‫یـک مـاده تعریـف م ‬ ‫یسـت‪ .‬انـواع مختلـف دماسـنج وجـود‬ ‫مشـخص می کنـد و بـا دماسـنج قابل اندازه گیر ‬ ‫شهـای گونا گـون بـرای اندازه گیـری دمـا اسـتفاده می کننـد‪ .‬بـرای نمونـه‪،‬‬ ‫دارنـد کـه از رو ‬ ‫اندازه گیـری دمـا در دماسـنج جیـوه ای بـا بهره گیـری از ویژ گـی انبسـاط گرمایـی (جیـوه)‬ ‫یشـود کـه در ان برخلاف حالـت‬ ‫یشـود‪ .‬وارونگـی دمـا بـه پدیـده ای گفتـه م ‬ ‫انجـام م ‬ ‫نشـرایط درجـه حـرارت پائین جو‬ ‫یشـود و درای ‬ ‫طبیعـی بـا افزایـش ارتفـاع دمـا نیـز زیـاد م ‬ ‫ً‬ ‫کمتـر از طبقـه باالیـی هسـت‪ .‬وارونگـی دمـا معمـوال باعـث به دام افتـادن الودگـی هـوا در‬ ‫یشـود‪ .‬عوامـل ایجـاد وارونگـی دمـا شـامل وجـود هـوای سـرد و‬ ‫ارتفـاع نزدیـک زمیـن م ‬ ‫یشـود‪ .‬اسـمان صـاف و بدون‬ ‫خشـک کـه باعـث جـذب تشعشـع جزئـی حـرارت زمیـن م ‬ ‫ابـر کـه عمـل تشعشـع را سـرعت می بخشـد و هـوای ارام و بـدون بـاد کـه باعـث عـدم‬ ‫ً‬ ‫یخـود یـک پدیـده کاملا‬ ‫تداخـل هـوای سـرد و گـرم شـود‪ ،‬اسـت‪ .‬وارونگـی دمـا به خود ‬ ‫یسـت و هیـچ خطــری بـرای انسـان و جانـداران نـدارد؛ امـا امـروزه در شـهرهای‬ ‫طبیع ‬ ‫رایگان‬ ‫پرجمعیت و صنعتی‪ ،‬این پدیده موجب ترا کم و افزایــش الودگی هوا می شود‪ .‬وارونگی‬ ‫موجـب افزایـش شـدید االینده هـا در بخشـی از هـوا کـه مـردم لحظه به لحظه بـرای ادامه‬ ‫حیات خود به ا کسیژن ان نیاز دارند‪ ،‬می شود‪ .‬دراین شرایط مردم مجبور می شوند که‬ ‫با هر دم و بازدم مقادیری از گازهای خطرنا ک و ذرات معلق ریز را هم استنشـاق و وارد‬ ‫ریه هـای خـود کننـد کـه موجـب ابتلای انـان بـه برخـی از بیماری هـا می شـود‪ .‬در فصـل‬ ‫پاییـز‪ ،‬بیشـتر از سـایر فصل هـا در هـوا ذرات معلـق و االینده هـای میکروبـی و ویروسـی‬ ‫انتشـار یافتـه و در تمـاس بـا پوسـت یـا مخـاط بینـی و راه هـای هوایـی باعـث بـروز عالئـم‬ ‫الـرژی می شـود؛ بنابرایـن بـرای جلوگیـری از افزایـش وارونگـی دمـا بایـد‪ ،‬تـردد بـا خـودرو‬ ‫را به حداقـل ممکـن رسـاند‪ ،‬از تـردد خودروهـا بـا االیندگـی بـاال جلوگیـری کـرد‪ ،‬کـودکان‬ ‫و سـالمندان و کسـانی که دچـار مشـکالت قلبـی و عروقـی هسـتند درحدامـکان از منـزل‬ ‫بیـرون نرونـد‪ ،‬از گلدان هـای متعـدد در خانـه بـرای ایجـاد یـک سیسـتم تهویـه طبیعـی و‬ ‫حفـظ ا کسـیژن موردنیـاز اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫امیـرمحمدخطیبیـان‪/‬پـایـه‪:‬شـشم‪/‬دبستـانغیردولتیعلم افـرین‬ ‫سـال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 2‬تیر ‪ 23 1401‬ذوالقعده ‪ 23 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2528‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تو گو با «شقایق َسبتاوی» دختر نوجوان ابادانی؛‬ ‫گف ‬ ‫تنها زن اتش نشان ابادان‪ ۱۷ ،‬سال دارد‬ ‫جوادشیخ االسالمی‬ ‫متروپـل بـا همـه غـم و انـدوه و تلخی هایـی کـه داشـت‪ ،‬از لحظـات‬ ‫سرشـار از امیـد و زندگـی و همدلـی خالـی نبـود‪ .‬مـردم ابـادان بـا هـر‬ ‫توانایـی کـه داشـتند بـه میـدان امدنـد و کمـک کردنـد تـا اواربـرداری از‬ ‫اسـیب دیدگان زودتـر صـورت بگیـرد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ بیـن این همـه‬ ‫جوانان و مردهای باتجربه و سختی کشـیده که از شـهرهای مختلف‬ ‫بـه ابـادان امـده بودنـد‪ ،‬دختـری بـا کاور اتش نشـانی بـود کـه هـم بـه‬ ‫سـبب دختـر بـودن و هـم بـه خاطـر سـن کـم از دیگـران متمایـز بـود‪.‬‬ ‫«شقایق َسبتاوی» دختر نوجوان ابادانی از کسانی بود که از روز اول‬ ‫امدادرسـانی تـا روز اخـر ان‪ ،‬در اطـراف متروپل حضور داشـت و سـعی‬ ‫یکـرد بـه همکارانـش کمـک کنـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫سـبتاوی دربـاره خـودش می گویـد‪« :‬مـن ‪ ۱۷‬سـال دارم‪ ،‬در رشـته‬ ‫گرافیـک محصـل هسـتم و ا گـر نتوانـم یـا نخواهـم در رشـته گرافیـک‬ ‫ً‬ ‫ادامـه تحصیـل بدهـم احتمـاال در رشـته روان شناسـی درس بخوانـم‬ ‫که به کارم هم کمک می کند‪ .‬اتش نشـان داوطلب هسـتم و دو سـال‬ ‫است که دارم در ایستگاه مرکزی اتش نشانی ابادان فعالیت می کنم؛‬ ‫یعنی از زمانی که ‪ ۱۵‬سـال داشـتم وارد این کار شـدم و هنوز هم به ان‬ ‫مشـغول و عالقه مندم»‪ .‬از او می پرسـم چه شـد که علی رغم سـن کم‬ ‫به سـمت اتش نشـانی رفتـی؟ می گویـد‪« :‬از همان اول به اتش نشـانی‬ ‫عالقه داشـتم‪ .‬وقتی که فهمیدم می توانم در این حوزه فعالیت کنم‬ ‫بـرای اتش نشـانی داوطلبـی اقـدام کـردم‪ .‬در ایـن د وسـال هـم بیشـتر‬ ‫در حوزه اموزش فعالیت کردم‪ .‬انجام عملیات اتش نشانی در ابادان‬ ‫برای خانم ها خیلی محدود و سـخت اسـت‪ .‬من به عنوان یک خانم‬ ‫فقـط می توانـم تـوی برنام ههـای خاصی مثـل متروپل حضور داشـته‬ ‫باشم؛ ان هم در حاشیه کارها‪ ،‬نه در متن ان‪ .‬ولی من این چالش ها‬ ‫یخـرم تا بـه عالقه ام برسـم»‪.‬‬ ‫را بـه جـان م ‬ ‫تنها اتش نشان زن در ابادان هستم‬ ‫او دربـاره حضـور خان مهـا در شـغل اتش نشـانی ادامـه می دهـد‪:‬‬ ‫«ا گرچـه اتش نشـانی خان مهـا در ابـادان هنـوز جـا نیفتـاده ولـی در‬ ‫شـهرهای دیگـر اتش نشـان خانـم داریـم‪ .‬شـهرهایی مثـل تهـران و‬ ‫شـیراز و دو سـه تا شـهر دیگر از حضور اتش نشان های خانم استفاده‬ ‫می کنند؛ ولی در ابادان تنها خانم اتش نشانی که هست من هستم‪.‬‬ ‫نهـم ا گـر در ابـادان تنهـا نبـودم و چنـد داوطلـب دیگـر هـم وجـود‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫داشـتند خیلـی زودتـر بـه هدف می رسـیدم ولـی فعال خودم هسـتم و‬ ‫خـودم‪ .‬ایـن مسـیر سـخت بود ولی من تلاش کردم با همین فعالیت‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی مرحله دوم‬ ‫داوطلبی خودم را به دیگران ثابت کنم و انها را متقاعد کنم که ابادان‬ ‫هم به اتش نشـان زن نیاز دارد»‪ .‬تنها دختر اتش نشـان ابادان درباره‬ ‫چالش هایی که دارد می گوید‪« :‬سختی ها و مشکالت زیادند؛ اما این‬ ‫یشـود کـه مـن سـرد شـوم‪ .‬هرکـس در هـر شـغلی‬ ‫مشـکالت باعـث نم ‬ ‫نطـور‬ ‫شهـا روبـرو خواهـد بـود‪ .‬ای ‬ ‫کـه دارد بـا یکسـری مشـکالت و چال ‬ ‫نیسـت کـه همـه چیـز برایـش ردیـف شـده باشـد‪ .‬مـن هـم بـا ایـن‬ ‫شهـا کنـار امـده ام‪ .‬بـا اینکه سـنم کم اسـت و خانم هسـتم‪ ،‬اینها‬ ‫چال ‬ ‫یشـود که انگیزه و توان من کمتر شـوند‪ ،‬بلکه بیشـتر تالش‬ ‫باعث نم ‬ ‫می کنـم و سـعی می کنـم بـه خواسـته ای که دارم برسـم‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫خانـواده مـن بـه این تصمیم و عالقه ام احترام گذاشـته اند و همراهی‬ ‫کرده انـد‪ .‬اولـش فکـر نمی کردنـد جـدی باشـد و فکـر می کردنـد دارم‬ ‫شـوخی می کنـم‪ ،‬بـه خصـوص کـه چـون سـنم کـم بـود برایشـان قابـل‬ ‫باور نبود‪ ،‬ولی همین که شروع به فعالیت کردم و تالش من را دیدند‬ ‫برایشـان جا افتـاد»‪.‬‬ ‫کسی نگفته بود به متروپل بیا ولی رفتم‬ ‫او دربـاره روز حادثـه و زمانـی کـه از ریـزش متروپـل باخبـر شـده اسـت‬ ‫می گوید‪« :‬یادم است که در مدرسه امتحان داده بودم و حاال داشتم‬ ‫تـوی خانـه اسـتراحت می کـردم‪ .‬تـوی حالـت خـواب و بیـدار بـودم کـه‬ ‫شـنیدم مادرم دارد درباره اخباری که راجع به متروپل شـنیده حرف‬ ‫یسـت‪ .‬بـا‬ ‫می زنـد‪ .‬تـوی اینسـتا گرام اخبـار را چـک کـردم و دیـدم واقع ‬ ‫اینکه کسی به من نگفته بود به متروپل بیا‪ ،‬به صورت داوطلبی رفتم‬ ‫و سعی کردم در هر کاری که از دستم برمی اید به دیگران کمک کنم‪.‬‬ ‫نبـار بـود که در چنین شـرایطی قرار می گرفتم‪ .‬تا حاال چنین‬ ‫ایـن اولی ‬ ‫اتفاقـی در ابـادان پیـش نیامده بود‪ .‬وقتی که به متروپل رسـیدم‪ ،‬هوا‬ ‫خیلی خا کی بود و به سختی می شد دید‪ .‬فضا خیلی ناراحت کننده‬ ‫و پـر از غـم بـود‪ .‬بعضـی از خانواد ههـا گریه می کردنـد و امدادگرها مدام‬ ‫در حـال اواربـرداری بودنـد‪ .‬تمـام امدادگرهـا هـم اقـا بودنـد و خان مهـا‬ ‫خیلـی محـدود حضـور داشـتند‪ .‬تنهـا چند خانـم از هالل احمـر امده‬ ‫بودنـد کـه بیشـتر در چـادر مسـتقر بودنـد‪ .‬از اهواز هم دو سـه تا خانم‬ ‫اتش نشـان بودنـد کـه فکـر کنم در قسـمت رسـانه فعالیـت می کردند‪.‬‬ ‫هرچـه کـه بـود‪ ،‬مـن تـوی صحنـه کسـی را ندیـدم‪ .‬تنهـا خانمـی کـه در‬ ‫اگر مجبور شوم‪ ،‬به شهری می روم که اتش نشان خانم هم بپذیرند‬ ‫یسـت و‬ ‫سـبتاوی می گویـد؛ قصـدش بـرای اتش نشـانی جد ‬ ‫هیچ چیـزی نمی توانـد او را متوقـف کنـد‪ .‬کوچک تریـن اتش نشـان‬ ‫ابادان می گوید‪« :‬من امده ام تا این تصورات اشـتباه را درباره خانم ها‬ ‫ً‬ ‫بـر هـم بزنـم‪ .‬فعلا دارم تالشـم را می کنـم کـه حضـور اتش نشـان زن‬ ‫جـا بیفتـد‪ ،‬ولـی ا گـر ببینـم تـا یکـی‪ ،‬دو سـال دیگـر شـرایط بـرای کار‬ ‫مـن در ابـادان و در حیطـه اتش نشـانی بهتـر نمی شـود بـه یـک شـهر‬ ‫دیگـر مـی روم‪ .‬می خواهـم بگویـم ان قـدر بـه اتش نشـانی عالقـه دارم‬ ‫ً‬ ‫کـه ا گـر نتوانـم در ابـادان بـه ان بپـردازم‪ ،‬حتمـا بـه شـهری مـی روم کـه‬ ‫زمینه هـای مسـاعدتری بـرای رشـد و پیشـرفت مـن داشـته باشـد؛‬ ‫ضمـن اینکـه اخلاق مـن طوری سـت کـه ا گـر کسـی بـه مـن بگویـد تـو‬ ‫نمی توانـی‪ ،‬مـن بیشـتر مصمـم می شـوم کـه ان کار را انجـام بدهـم!»‬ ‫از شـقایق سـبتاوی می پرسـم؛ ترس نداشـتی که مثل حادثه پالسکو‬ ‫سـاختمان فروبریـزد و در ان دفـن شـوی؟ در کل چـه چیـزی تـو را‬ ‫اینقدر به اتش نشـانی عالقه مند کرده و باعث شـده با این سـختی ها‬ ‫کنـار بیایـی؟ جـواب می دهـد‪« :‬اسـتعداد و عالقـه بـر تـرس و نگرانـی‬ ‫غلبـه می کنـد‪ .‬حـس شـجاعتی کـه مـن در خـودم دارم‪ ،‬در کنـار اینکه‬ ‫دوسـت دارم بـه مـردم کمـک کنم‪ ،‬باعث می شـود ترس ها و نگرانی ها‬ ‫کـم و کمتـر شـود‪ .‬یـک اتش نشـان‪ ،‬بایـد در شـرایط بـه خصوصـی‪ ،‬ا گـر‬ ‫الزم باشـد از جـان خـودش بگـذرد و دیگـران را نجـات دهد‪ .‬من هم با‬ ‫همیـن ذهنیـت اسـت کـه وارد اتش نشـانی شـده ام»‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهر اندیشه‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫شـهرداری ملارد درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/137‬ص ش‪ 1401/‬مـورخ ‪ 1401/02/15‬موضـوع بنـد ‪ 7‬مصوبـه جلسـه ‪ 57‬مـورخ ‪ 1401/01/30‬شـورای اسلامی شـهر تجدیـد مناقصـه‬ ‫عمومـی بـا موضـوع خریـد و اجـرای تجهیـزات تاسیسـات مکانیکـی و برقـی سـاختمان اتش نشـانی الغدیـر از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار کنـد‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫مناقصـه از دریافـت و تحویـل اسـناد مناقصـه تـا بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬متقاضیان‬ ‫شـرکت در مناقصـه درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثبت نـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (به صـورت برخـط) بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهـر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل اورند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید و اجرای تجهیزات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اتش نشانی الغدیر‬ ‫‪ -2‬مبلغ اعتبار‪ :‬به مبلغ ‪ 34/934/500/000‬ریال‬ ‫‪ -3‬مدت انجام کار‪ 2 :‬ماه‬ ‫‪ -4‬مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/02‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/04/09‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -5‬مهلت قبول و بارگذاری پیشنهادات‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/09‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/04/21‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -6‬سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/750/000/000‬ریـال اسـت‪ ،‬کـه می بایسـت به صـورت یکـی از روش هـای مشـروحه ذیـل در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگـذاری و اصـل‬ ‫رسـید بانکـی واریـز وجـه یـا ضمانتنامـه بانکـی تـا سـاعت ‪ 13:30‬مورخـه ‪ 1401/04/21‬در پا کـت ال ک ومهرشـده بـه دبیرخانه شـهرداری واقع در بلوار رسـول ا کرم(ص)‪ ،‬سـاختمان مرکزی شـهرداری مالرد تسـلیم شـود‪ .‬الف) رسـید‬ ‫بانکی واریز وجه مذکور به حسـاب شـماره ‪ 0105500896004‬سـپرده شـرکت در مناقصه نزد بانک ملی شـعبه مالرد کد ‪2616‬؛ ب) ضمانتنامه بانکی به نفع شـهرداری مالرد به حسـاب به شـماره ‪ 0105500896004‬نزد بانک ملی‬ ‫ایـران شـعبه مالرد کـد ‪2616‬‬ ‫‪ -7‬نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -11‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬در ساعت ‪ 13:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/22‬در سالن جلسات ساختمان مرکزی شهرداری مالرد است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/02 :‬‬ ‫م الف ‪1401/4‬‬ ‫محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫مدت اجرا‪ :‬یک سال‬ ‫محل اجرا‪ :‬اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫براورد ریالی‪ :‬به مبلغ ‪ 20.000.000.000‬ریال‬ ‫مهلت فروش اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/01‬لغایت ‪1401/04/08‬‬ ‫محل خرید اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت و محل دریافت پیشنهاد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/08‬لغایت ‪1401/04/20‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت‬ ‫گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪ .‬تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه مـورخ ‪ 1401/04/01‬اسـت‪ .‬پا کت هـای "ب" و "ج"‬ ‫می بایسـت دارای مهـر و امضـای الکترونیکـی باشـند و اسـناد فیزیکـی و یـا فاقد امضـای الکترونیکی مورد قبـول نخواهد بود‪.‬‬ ‫میزان سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال (یک میلیارد ریال)؛ به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ به حساب سپرده بندر‬ ‫تحـت شـماره ‪ 2196455424002‬نـزد بانـک صـادرات‪ -‬مناقصه گـران می بایسـت ضمـن ارائه ضمانت نامه در سـایت سـامانه سـتاد‪ ،‬نسـبت به ارسـال فیزیکی‬ ‫اصـل ضمانتنامـه حدا کثـر تـا تاریـخ ‪ 1401/04/19‬به ادرس بندر لنگـه‪ ،‬اداره بنادر و دریانوردی‪ ،‬کدپسـتی ‪ ،7971945699‬اداره امور مالی اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/04/21‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬بندر لنگه‪ ،‬خیابان امام خمینی(ره)‪ ،‬اداره بنادر و دریانوردی‬ ‫تلفن تماس‪ 07644242844 :‬فا کس‪07644243289 :‬‬ ‫شرایط خاص‪ :‬ارائه تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی؛ دارا بودن حداقل دو سابقه کاری مرتبط و مشابه با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای‬ ‫قبلی؛ ارائه گواهینامه افتا امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی؛ ارائه مدرک پایه ‪ 5‬رشته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان درنظـردارد تامین نیروی انسـانی خود ب هشـرح ذیـل را از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت ب هصـورت مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه شـرکت های دارای صالحیـت و رتبـه از‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫مبلغ تضمن در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 103‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی جهت‬ ‫انجام امور سیم بانی و دفاتر خدمات برق (سیمبان شرکتی)‬ ‫‪1401/2-96‬‬ ‫‪8.124.000.000‬‬ ‫‪237.440.486.302‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید و اجرای تجهیزات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اتش نشانی الغدیر‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مناقصه‪۲۰۰۱۰۰۳۷۵۴۰۰۰۰۰۳ :‬‬ ‫همان طور که به اتش نشان اقا نیاز است‬ ‫به اتش نشان خانم هم نیاز داریم‬ ‫شـقایق سـبتاوی که تصمیمش برای اتش نشـانی جدی سـت و انگار‬ ‫هیچ جوره قصد ندارد از این عالقه دست بکشد‪ ،‬درباره لزوم استفاده‬ ‫از اتش نشـان های خانـم در حـوادث و بالیـای مختلـف می گویـد‪:‬‬ ‫نطـور کـه در حـوادث مختلـف بـه اقایان نیاز اسـت‪ ،‬به خانم ها‬ ‫«هما ‬ ‫نطـور کـه اقایـان می تواننـد وارد صحنـه شـوند‬ ‫هـم نیـاز اسـت‪ .‬هما ‬ ‫ً‬ ‫خان مهـا هـم می تواننـد‪ .‬اتفاقـا خان مهـا به خاطـر روحیه قوی تـری که‬ ‫دارنـد‪ ،‬زودتـر بـه ایـن مسـائل عـادت می کنند‪ .‬تـوی خیلی از حـوادث‬ ‫ً‬ ‫هـم خان مهـا بیشـتر می تواننـد کمـک کننـد‪ .‬مثلا ا گـر خانمـی در‬ ‫شسـوزی شـده باشـد‪ ،‬خـب‬ ‫اسانسـور گیـر کـرده باشـد یـا دچـار ات ‬ ‫مشخص است که ا گر یک اتش نشان خانم به کمک این موارد برود‬ ‫اتفـاق خیلـی بهتـری می افتـد‪ .‬به خصوص کـه یک خانم بهتـر از یک‬ ‫اقـا می توانـد بـا حادثه دیـده ارتبـاط برقـرار کنـد و او را درک کنـد‪ .‬درک‬ ‫کـردن حادثه دیـده خیلـی مهـم اسـت و اقایان هرچقدر هـم که تالش‬ ‫کنند نمی توانند این نقش را مثل یک خانم ایفا کنند»‪ .‬او که از نحوه‬ ‫حضـور خـودش در متروپـل چنـدان راضـی نیسـت و معتقـد اسـت‬ ‫می توانسـته نقـش بیشـتر و بهتـری ایفا کنـد‪ ،‬اضافـه می کند‪« :‬مـن در‬ ‫متروپل نتوانستم از همه پتانسیلم استفاده کنم و مقداری از همین‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری اندیشه درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪/5/93‬د مورخ ‪ 1401/02/25‬موضوع ابالغ بند ‪ 11‬صورتجلسه شماره ‪ 47‬مورخ ‪ 1401/02/06‬شورای‬ ‫اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط (حداقل دارای رتبه ‪ 5‬راه و باند) وا گذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬بهبود وضعیت اسفالت های نیازمند ترمیم فاز ‪ 4‬اندیشه با اعتبار شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال با احتساب ‪ %9‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ هشـتصد و بیسـت و پنج میلیون ریال اسـت‪ .‬به همین منظور ضمانتنامه بانکی به نفع شـهرداری اندیشـه یا واریز نقدی به حسـاب جاری سـیبا به شـماره‬ ‫‪ 0113994456001‬نـزد بانـک ملـی ایـران شـعبه بلـوار ازادی اندیشـه کـد ‪( 2417‬شـماره حسـاب شـبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیـه و برابـر دسـتورالعمل منـدرج در کاربـرگ مناقصـه بـه‬ ‫همـراه پیشـنهاد قیمـت ارائـه شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت نفـرات اول‪ ،‬دوم و سـوم مناقصـه هـرگاه حاضـر بـه عقـد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب بـه نفع کارفرما ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/04/09‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا کـت "الـف" را کـه برابـر شـرایط منـدرج در کاربـرگ مناقصـه تنظیم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثر تا پایـان سـاعت اداری روز دوشـنبه مورخ‬ ‫تهـای پیشـنهاد "ب" و "ج" در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫‪ 1401/04/20‬بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و اسـناد پا ک ‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬صرفا اسناد پا کت های پیشنهاد "ب" و "ج" دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پا کت های "ب" و "ج"‪ ،‬اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای‬ ‫الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/04/21‬است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/02 :‬‬ ‫م الف ‪1401-11‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫صحنـه حضـور داشـت مـن بـودم‪ .‬ا گرچـه مـن هـم خیلـی بـه صحنـه‬ ‫نزدیک نبودم‪ .‬درواقع حضورم انطور که می خواستم موثر نبود؛ ولی‬ ‫یکـردم از مرکـز اصلـی حادثـه خیلـی‬ ‫باالخـره حضـور داشـتم و سـعی م ‬ ‫دور نباشـم»‪ .‬او دربـاره شـرایطی کـه امدادگـران در روز و شـب های‬ ‫اواربـرداری تجربـه کردنـد‪ ،‬می گویـد‪« :‬مـن هم مثل همه امدادگـران در‬ ‫این دو سـه هفته کم خوابی کشـیدم‪ .‬روزهای اول سـر صبح می امدم‬ ‫و تـا شـب در متروپـل بـودم‪ .‬وقتـی کـه بـه خانـه می رفتـم هـم مـدام در‬ ‫فکـر ایـن بـودم کـه نکنـد در متروپـل اتفـاق دیگـری بیفتـد و نیـاز بـه‬ ‫کمـک من باشـد‪ .‬همین فکرها نمی گذاشـت بخوابم‪ .‬بـرای همین در‬ ‫روز دو سـه سـاعت بیشـتر اسـتراحت نمی کردم‪ .‬اوضاع کسـانی که در‬ ‫دل ماجـرا بودنـد سـخت تر هـم بـود‪ .‬بعضـی از انها چنـدروز نخوابیده‬ ‫بودنـد و مـدام در حـال تلاش بودند»‪.‬‬ ‫مساله ناراحتم‪ .‬متاسفانه اتش نشانی خانم ها در ابادان جا نیفتاده‬ ‫و جـا بـرای کار چنـدان مناسـب نیسـت؛ البتـه مـن هـم بـه ان هـا حـق‬ ‫می دهـم کـه بـا من به عنـوان یک زن اتش نشـان این طـور رفتار کنند‪،‬‬ ‫چون همیشـه این طور به ان ها گفته شـده که فالن شـغل مخصوص‬ ‫زن هـا نیسـت‪ .‬درصورتی کـه االن خیلـی از مشـاغل تخصصی شـده اند‬ ‫و بـه هـردو جنـس زن و مـرد نیـاز اسـت‪ .‬متاسـفانه تـوی متروپـل هربار‬ ‫کـه می خواسـتم وارد اواربـرداری شـوم می گفتنـد شـما خانم هسـتی و‬ ‫ً‬ ‫یخـورد‪.‬‬ ‫هیـچ کاری از دسـتت برنمی ایـد! ایـن حـرف واقعـا بـه من برم ‬ ‫فکـر می کردنـد چـون خانـم هسـتم هیـچ کاری از مـن برنمی ایـد؛ ولـی‬ ‫این طـور نیسـت»‪.‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 120‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام امور سیمبانی‪ .‬خط گرم و به همراه خودرو‬ ‫(سیمبانحجمی‪-‬پکیج)‬ ‫‪1401/2-97‬‬ ‫‪9.116.000.000‬‬ ‫‪270.508.373.559‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 121‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام فعالیت های شماره برداری‬ ‫‪1401/2-98‬‬ ‫‪8.530.000.000‬‬ ‫‪250.720.792.227‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 94‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام امور ابدارچی‪ ،‬نظافتچی‪ ،‬راننده‪،‬‬ ‫متصدیان شیفت و نگهبان (خدماتی)‬ ‫‪1401/2-99‬‬ ‫‪6.980.000.000‬‬ ‫‪199.053.244.133‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 203‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام امور اداری و تست و بازرسی (اداری)‬ ‫‪1401/2-100‬‬ ‫‪13.630.000.000‬‬ ‫‪420.960.553.656‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 112‬دستگاه خودروهای استیجاری سواری‬ ‫و وانت به همراه راننده جهت انجام فعالیت های‬ ‫عملیاتی و ایاب وذهاب پرسنل در سطح کشور‬ ‫‪1401/2-101‬‬ ‫‪5.152.000.000‬‬ ‫‪138.370.358.546‬‬ ‫‪ -1‬دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬متقاضیـان می تواننـد درصـورت تمایـل‪ ،‬نسـبت به واریز وجه از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت به مبلـغ ‪ 300000‬ریال بابت هر‬ ‫مناقصه به حسـاب فرا گیر ‪ 3136038140‬نزد بانک تجارت با شناسـه واریزی ‪ 38140100‬شـعبه ولیعصر گرگان به نام شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گلسـتان‪ ،‬جهت‬ ‫دریافت اسـناد مناقصه از تاریخ ‪ 1401/04/05‬لغایت ‪ 1401/04/11‬به سـایت سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نحـوه برگـزاری و محـل تحویـل پا کـت الـف‪ ،‬ب‪ ،‬ج مهلـت و زمـان بازگشـایی پیشـنهادات‪ :‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬تحویـل پا کـت الـف‪ ،‬ب و ج‬ ‫مناقص هگـران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫مهروموم شده به ادرس‪ :‬گرگان‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬عدالت ‪ ،23‬طبقه اول‪ ،‬دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت ان تا ساعت ‪ 10‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/22‬‬ ‫و زمـان بازگشـایی پـا کات شـرکت هایی کـه حداقـل امتیـاز ارزیابـی کیفـی را کسـب کرده انـد‪ ،‬در سـاعت ‪ 11‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/29‬در دفتـر امور تـدارکات و‬ ‫قراردادها واقع در سـاختمان شـماره ‪ 2‬شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گلسـتان اسـت‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به ان از طریق سامانه ارسال شود‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه (الف‪ ،‬ب و ج) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلـغ ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه میـزان منـدرج در جـدول فـوق بـه نفـع کارفرمـا‪ ،‬مطابـق فـرم ارائ هشـده در اسـناد مناقصـه که به مدت سـه مـاه از تاریخ‬ ‫تهـای زیـر‪ ،‬همـراه بـا اسـناد مناقصـه در پـا کات (الـف) بـه دسـتگاه‬ ‫افتتـاح پـا کات معتبـر بـوده و قابـل تمدیـد تـا بـه مـدت سـه مـاه دیگـر باشـد‪ .‬بایـد بـه یکـی از صور ‬ ‫مناقصه گزار تسلیم شود‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هستند؛ ب) اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ‪ 222148886007‬نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان؛ پ) ضمانتنامـه صادره توسـط موسسـات بیم هگـر دارای مجـوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سـوی بیمه مرکـزی ایران؛‬ ‫ت) گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شـده از سـوی امور مالی شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گلسـتان بر اسـاس فرم نمونه ضمیمه اسـناد مناقصه؛ ث) چک‬ ‫نشـده بانکی برای تضمین شـرکت در مناقصه‬ ‫تضمی ‬ ‫‪ -4‬ذکر شماره مناقصه روی پا کات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پا کات (الف‪ ،‬ب و ج) با معرفی نامه کتبی معتبر ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت پیمانکاران پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه ا گهی هر نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬پیمانـکاران بایـد کـد معامالتـی فرابـورس داشـته باشـند و مکلـف بـه دریافـت و ارسـال پیشـنهادات از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه نشـانی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬ضمنـا ایـن ا گهـی از طریـق شـبکه اطالع رسـانی معاملات توانیـر بـه نشـانی ‪ www.tavanir.org.ir‬و پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصـات بـه نشـانی‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬قابل دسترسی می باشد و جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن ‪ 017-32684412‬تماس و به شماره تلفن ‪ 01732627430‬فا کس فرمایید‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/02 :‬‬ ‫م الف ‪125‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!