روزنامه سایه شماره 2527 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2527

روزنامه سایه شماره 2527

روزنامه سایه شماره 2527

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫می کوشیم مالیات حوزه تولید را به حداقل برسانیم‬ ‫امضای قرارداد تسلیم فرانسه‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1940‬؛ طـی جنـگ جهانـی دوم قـرارداد تـرک مخاصمـه کـه‬ ‫یشـود ‪ ،‬در سـاعت ‪ ۱۸:۳۶‬در نزدیکی‬ ‫اغلـب باعنـوان تسـلیم فرانسـه نیـز شـناخته م ‬ ‫کومپین‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬توسـط مقام های المان نازی و جمهوری سـوم فرانسـه امضا شـد‬ ‫شبـس البتـه تنهـا پـس از نیم هشـب ‪ ۲۵‬ژوئـن عملیاتی شـد‪.‬‬ ‫کـه ایـن ات ‬ ‫محمد باقـر قالیبـاف در نشسـت بـا فعـاالن اصنـاف‪ ،‬گفت‪« :‬شـماها‬ ‫در دهـه ‪ ۶۰‬از مـا رزمنـدگان در جبهـه و خـط مقـدم حمایـت و‬ ‫پشـتیبانی کردیـد؛ و امـروز جـای مـن و شـماها عـوض شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ رئیـس مجلـس افـزود‪« :‬معتقدیـم امـروز جنـگ مـا‬ ‫اقتصادی ست و ا کنون شما رزمنده این جنگ هستید و مطمئن‬ ‫باشـید مـا از شـما و هر کس کـه در جنـگ اقتصـادی رزمنـده ملـت‬ ‫ایران باشـد‪ ،‬پشـتیبانی و می کنیم و انتظار داریم شما در این جنگ‬ ‫شمشـیر بزنیـد و دشـمنان را ناامیـد کنیـد‪ .‬قـول شـرف می دهـم در‬ ‫حـوزه مالیـات پـای کار بایسـتیم و مالیـات کسـانی که در حـوزه تولید‬ ‫هسـتند را به حداقـل برسـانیم»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهار شنبه اول تیر ‪ 22 1401‬ذوالقعده ‪ 22 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2527‬تومان‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ت ستاد اقتصادی دولت مهار تورم است‬ ‫اولوی ‬ ‫‪2‬‬ ‫شـرایط ارز در کشـور مـا گویـی سـر سـازش نـدارد‪.‬‬ ‫دالر‬ ‫در برزخ حوادث ان قـدر بـر ان جفـا شـده‪ ،‬ان قـدر رنگ به رنـگ شـده‬ ‫کـه گویـی بوقلمـون اسـت کـه هر زمـان‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فائزه زرکش بهاری مطرح کرد؛‬ ‫لزوم توجه اموزش و�پرورش به نمایش‬ ‫به عنوان یکی از عوامل افزایش مهارت‬ ‫ی ــک بازیگـــر تئاتـــر اعتقـــاد دارد که هنر نمایـــش‪ ،‬می تواند یکـــی از مهم تریـــن هنرهای‬ ‫مدنظر اموزش وپرورش درجهت شـــکوفایی اســـتعدادهای هنری دانش اموزان باشد‪.‬‬ ‫فائـــزه زرکش بهـــاری؛ بازیگر تئاتر و مدرس هنرهای نمایشـــی در مـــدارس‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫مدرســـان هنرهـــای نمایشـــی در مـــدارس‪ ،‬با تحمل رنج بســـیار به پیشـــرفت هنر تئاتر‬ ‫ً‬ ‫در مـــدارس کمک می کنند‪ ،‬گفت‪« :‬واقعا ان دســـت از دانش اموزانی که مدیر مدرس ــه‬ ‫به فکر انان و به فکر این اســـت که این رشـــته را داشـــته باشـــند و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیتـر اسـتانو؛ سـخنگوی مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا‬ ‫با اشـاره به اینکه مذاکـرات دربـاره ازسـرگیری اجـرای برجـام همچنـان جریـان‬ ‫دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـه توافـق نهایـی‪ ،‬خیلـی نزدیـک هسـتیم»‪.‬‬ ‫جهت افزایش تعامل و همکاری ذوب اهن اصفهان و رسانه ها صورت گرفت؛‬ ‫حضور خبرنگاران صنعت و معدن‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫تکیه بدخواهان ایران و اسالم به جنگ نرم است‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی صمت اعالم کرد؛‬ ‫حمایت وزارت صمت‬ ‫از جریان تولید در کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعاملپاالیشگاهتاکیدکرد؛‬ ‫لزوم تغییر روال سنتی‬ ‫(ره)‬ ‫ی‬ ‫در اداره شرکت پاالیش نفت امام خمین ‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان درنظردارد اجرای امور‬ ‫خدمـات نظافـت و تنظیـف فضـای اداری فعـال و ارائـه خدمـات تشـریفات خـود را بـه‬ ‫بخـش غیردولتـی در قالـب قراردادهـای حجمـی از طریـق مناقصه عمومی به مناقصه گـران واجد شـرایط وا گذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬محل اجرای کار‪ :‬ادارات تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -2‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ -3‬مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/03/31‬الی ‪ 1401/04/02‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل ثبت پیشنهادها‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/02‬الی ‪ 1401/04/13‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -6‬زمـان و محـل بازگشـایی پـا کات‪ :‬سـاعت ‪10‬صبـح روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/04/14‬اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان سیسـتان و بلوچستان‬ ‫‪ -7‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 1/298/563/530‬ریـال بـه صـورت ذیـل‪ :‬الـف) واریـز وجـه نقـد بـه‬ ‫حسـاب شـماره ‪ 4063044107701264‬و شناسـه واریـز ‪ 965019163154063001111111111111‬بانـک مرکـزی و شـماره شـبا‬ ‫‪ IR500100004063044107701264‬و ارائه اصل فیش واریزی؛ ب) ضمانتنامه بانکی که برای مدت سـه ماه از تاریخ فروش‬ ‫اسـناد تـا اخریـن مهلـت تسـلیم پیشـنهادها معتبـر و تـا مـدت سـه مـاه دیگـر نیـز قابـل تمدیـد باشـد‪.‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه فرمایید‪.‬‬‫‪ -8‬شایان ذکر است‪ ،‬مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت باید در مناقصه شرکت کنند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪05433215623 :‬‬ ‫م الف ‪293‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1339317‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالبمازندران‪:‬‬ ‫زیرساخت های ابی‬ ‫پاسخگوی نیازها نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫میتراشعبانیان‪:‬‬ ‫مشکل بازیکنان ما‬ ‫عدم خودباوری ست‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه اول تیر ‪ 1401‬شماره‪2527‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫تکیه بدخواهان ایران و اسالم‬ ‫به «جنگ نرم» است‬ ‫بیانـات رهبـر انقلاب اسلامی در دیـدار متصدیـان کنگـره‬ ‫ملـی شـهدای عشـایر کـه ‪ ۲۲‬خـرداد ‪ ۱۴۰۱‬برگـزار شـده بـود‪،‬‬ ‫در محـل برگـزاری این همایـش در شـهرکرد منتشـر شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای دراین دیـدار بااشـاره به تعبیـر‬ ‫امـام بزرگـوار از عشـایر به عنـوان ذخایر کشـور‪ ،‬برگـزاری این‬ ‫کنگـره را فرصتـی مناسـب بـرای توجـه و اشـنایی مـردم بـا‬ ‫عشـایر دانسـتند و گفتنـد؛ امـروز تکیـه بدخواهـان ایـران‬ ‫و اسلام بـه جنـگ نـرم اسـت بنابرایـن همـه احـاد ملـت‬ ‫ازجمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته‬ ‫در کار فرهنگـی همچـون تولیـد فیلم و کتاب بایـد بازخورد‬ ‫و تاثیـر تولیـدات موردتوجـه و اندازه گیـری قـرار بگیـرد‪ .‬رهبر‬ ‫شهـای‬ ‫انقلاب بااشـاره به ایسـتادگی عشـایر مقابـل تال ‬ ‫پرشـمار بیگانـگان درطـول دو‪،‬سه قرن گذشـته‪ ،‬گفتنـد؛‬ ‫شهـا وادارکـردن عشـایر بـه خیانـت بـه‬ ‫هـدف از ایـن تال ‬ ‫کشـور و اقداماتـی همچـون تجزیـه و جنـگ داخلـی بـود که‬ ‫هرگـز موفق نشـدند بنابراین عشـایر ایران جـزو وفادارترین‬ ‫قشـرهای ملت هسـتند‪ .‬ایشان فدا کاری عشـایر در دوران‬ ‫انقلاب و دفـاع مقـدس را جلـوه دیگـری از وفـاداری انـان‬ ‫دانسـته و تا کیـد کردنـد؛ عامـل اصل ِـی وحـدت‪ ،‬پیشـرفت‬ ‫و ازخودگذشـتگی مـردم ازجملـه عشـایر‪ ،‬عامـل «دیـن»‬ ‫بـود کـه امـام بزرگـوار بااسـتفاده از ان عنصر حیاتـی‪ ،‬انقالب‬ ‫را بـه پیـروزی رسـاند و پس ازانقلاب نیـز در مقابـل انبـوه‬ ‫تهـای مرتجـع‬ ‫تهـای بیگانـه و دول ‬ ‫پشـتیبانی های قدر ‬ ‫از صـدام به منظـور ازپـادراوردن انقلاب‪ ،‬موجـب مصونیت‬ ‫و حفـظ کشـور شـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای شـهیدان‬ ‫ـان دینـی خواندنـد و باتا کیدبـر‬ ‫را مظهـر زیبـا و باشـکوه ایم ِ‬ ‫نقش منحصربه فرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و‬ ‫صبـر و ارامـش خانواده های شـهدا‪ ،‬گفتند؛ البته بعضی ها‬ ‫کـه سـروکاری بـا دیـن ندارنـد به دنبـال دسـت بردن در‬ ‫انگیز ههـای دینـی شـهدا و رزمنـدگان هسـتند امـا نبایـد‬ ‫انگیز ههـای عزتمندانـه شـهدا را بـه چیـزی کمتـر از انگیـزه‬ ‫دینـی و کسـب رضـای خداونـد فروکاسـت‪ .‬ایشـان از‬ ‫فکـردن‬ ‫مهم تریـن ابعـاد جنـگ نـرم را خامـوش یـا تضعی ‬ ‫انگیز ههـای دینـی در کشـور خواندنـد و افزودنـد؛ امـروز‬ ‫هرکاری در کشـور علیه دین‪ ،‬سـنت ها‪ ،‬مقدسـات و شـعائر‬ ‫یشـود‪ ،‬متکـی بـه یـک انگیـزه سیاسـی و‬ ‫دینـی انجـام م ‬ ‫مورداسـتفاده دشـمن اسـت ا گرچـه ممکـن اسـت عامـل‬ ‫انجـام ان کار از ایـن واقعیـت غافـل و نـاا گاه باشـد‪ .‬رهبـر‬ ‫انقالب‪ ،‬تضعیف ایمان دینی‪ ،‬تضعیف امید و خوش بینی‬ ‫بـه اینـده کشـور را ازجملـه مولف ههـای جنـگ نـرم علیـه‬ ‫ملـت دانسـتند و خاطرنشـان کردنـد؛ القـای بی ایند هگـی‪،‬‬ ‫بن بسـت و اینکـه مسـئوالن اداره کشـور را بلـد نیسـتند‬ ‫ازجملـه کارهـای بدخواهـان ایـران اسـت و امـروز هر کـس‬ ‫نهـای مـردم را تضعیـف‪،‬‬ ‫مـردم را از اینـده ناامیـد‪ ،‬یـا ایما ‬ ‫یهـای مسـئوالن‬ ‫شهـا و برنامه ریز ‬ ‫یـا مـردم را بـه تال ‬ ‫بی اعتقـاد یـا بدبیـن کنـد‪ ،‬چـه بدانـد و چـه ندانـد ب هسـود‬ ‫دشـمن کار می کنـد‪ .‬ایشـان درس مهـم شـهیدان را درس‬ ‫امیـد خواندنـد و خاطرنشـان کردنـد؛ رزمنـدگان مـا در‬ ‫شـرایطی وارد میـدان رزم شـدند کـه براسـاس محاسـبات‬ ‫عـادی امیـدی بـه پیـروزی وجـود نداشـت امـا دراثـران‬ ‫تهـای امیدوارانـه‪ ،‬جنـگ بـا عـزت جمهـوری‬ ‫مجاهد ‬ ‫اسلامی و منکـوب شـدن متجـاوزان خاتمـه یافـت و ایـن‬ ‫یعنـی در سـخت ترین شـرایط بایـد بـه کمـک الهـی و همت‬ ‫تهـا و‬ ‫خـود امیـدوار بـود‪ .‬رهبـر انقلاب بـا تقدیـر از فعالی ‬ ‫شهـای عشـایری‪ ،‬شناسـایی و‬ ‫خدمـات بسـیج در بخ ‬ ‫رفـع مشـکالت عشـایر به ویـژه برنامه ریـزی و اقـدام بـرای‬ ‫حـل مسـائل فرهنگـی را وظیفـه همـه مسـئوالن ذی ربـط‬ ‫خواندنـد‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫«کارت نان»‬ ‫جزئیات‬ ‫ِ‬ ‫معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی ضمـن تشـریح جزئیـات‬ ‫طـرح هوشمندسـازی نـان درزمینـه نهاد ههـای معوقـه‬ ‫تولیدکننـدگان گفـت کـه بـه زودی ایـن نهاد ههـا تحویـل‬ ‫داده خواهـد شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ محمـد قربانـی در‬ ‫نشسـت خبـری خـود درباره اینکـه طـرح هوشمندسـازی‬ ‫نـان قـرار اسـت چگونـه اجرایـی شـود؟ گفـت؛ اجـرای طـرح‬ ‫هوشمندسـازی نـان ب هصـورت ازمونـه در زنجـان اغـاز شـد‬ ‫تا اسـیب ها و خالهایی که ممکن بود وجود داشـته باشـد‬ ‫احصـا و مرتفـع شـود‪ .‬همچنیـن مسـئوالن مربوطـه نیـز‬ ‫بتوانند زیرساخت های اطالعاتی ایجاد کنند و با پیوست‬ ‫ثهـای فنـی کار را‬ ‫یهـا و بح ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬توجیـه نانوای ‬ ‫نطـرح نیازمنـد کارت خوان هوشـمند‬ ‫پیـش ببرنـد‪ ،‬زیـرا ای ‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود؛ فراینـد خریـد نـان ماننـد سـابق اسـت؛‬ ‫یعنـی خریـدار کارت می کشـد تعـداد قـرص نـان موردنیـاز‬ ‫خـود و پالسـتیک را انتخـاب و پرداخـت از کارت بانکـی‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون اقتصـادی وزیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫انجـام م ‬ ‫بابیان اینکـه قیمـت نـان تغییـری نخواهـد داشـت‪ ،‬گفـت؛‬ ‫این طـرح در زنجـان‪ ،‬قزوین‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪ ،‬فارس‬ ‫و تهران و چند شهر دیگر اجرایی شده است و پیش بینی‬ ‫نطـرح کل کشـور را پوشـش دهد‪.‬‬ ‫می کنیـم تـا پایـان تیـر ای ‬ ‫‪۸‬هـزار‬ ‫نطـرح بـه ‪ ۳‬‬ ‫وی تصریـح کـرد؛ در کل کشـور بـرای ای ‬ ‫ثهـای مربـوط‬ ‫تخـوان نیـاز اسـت‪ .‬بح ‬ ‫دسـتگاه کار ‬ ‫نهـا بسـیار پراهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫بـه پشـتیبانی از کارت خوا ‬ ‫ً‬ ‫این دسـتگاه ها نـوع خاصـی هسـتند‪ .‬عملا هـم اتصـال در‬ ‫برخـی نانوایـی شـروع شـده و در تهـران نیـز حـدود ‪۹۰۰۰‬‬ ‫یهـا داده شـده اسـت‪ .‬قربانـی گفـت؛‬ ‫تخـوان بـه نانوای ‬ ‫کار ‬ ‫یشـود کـه بـه کـد ملـی‬ ‫خریـد نـان از کارت بانکـی انجـام م ‬ ‫متصل است‪ .‬هیچ کارت دیگری صادر نمی شود‪ .‬مقداری‬ ‫یشـود مابقـی نیـز‬ ‫از هزینـه نـان از حسـاب خریـدار کسـر م ‬ ‫یهـا واریـز‬ ‫از حسـاب سـایه پرداخـت و به حسـاب نانوای ‬ ‫نطـرح‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون وزیـر جهـاد بااشـاره به اینکه بـا ای ‬ ‫م ‬ ‫یاران ههـا مسـتقیم و هدفمنـد به دسـت مـردم می رسـد و‬ ‫ارد چندنرخـی در بـازار و نشـت یارانـه نخواهیـم داشـت‬ ‫نطـرح در جلوگیـری از قاچـاق و ضایعـات نـان اثـر‬ ‫گفـت؛ ای ‬ ‫بسـیارزیادی داشـته و خـروج ارد بـرای مصارف غیرانسـانی‬ ‫به حداقـل می رسـد‪ ،‬همچنیـن کیفیـت نـان و رضایـت‬ ‫مشتری نیز ارتقاء می یابد‪ .‬وی افزود؛ هیچ محدودیتی در‬ ‫تعـداد نـان وجـود نـدارد و بـا کارت بانکـی هـر تعـدادی نیـاز‬ ‫یتـوان خریـد‪ .‬تا این لحظـه ا کثـر مشـکالت طـرح‬ ‫اسـت م ‬ ‫رفـع شـده و در حال تعمیـم بـه اسـتان های دیگـر اسـت‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دالر در برزخ حوادث‬ ‫وزیر امور اقتصاد و دارایی‪:‬‬ ‫ت ستاد اقتصادی دولت «مهار تورم» است‬ ‫اولوی ‬ ‫«س ــید احس ــان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و‬ ‫دارایی برای نخس ــتین بار به عنوان س ــخنگوی‬ ‫اقتص ــادی دول ــت در نشس ــتی ب ــا حض ــور‬ ‫خبرن ــگاران در س ــاختمان کوثر حض ــور یافت و‬ ‫گف ــت؛ در مقدمه دو س ــرفصل را بی ــان می کنم؛‬ ‫یب ــر‬ ‫اول برنام ــه س ــتاد اقتص ــادی دول ــت مبن ‬ ‫تثبی ــت اقتص ــاد کالن و دوم تمهی ــد مقدمات‬ ‫ب ــرای اعمال سیاسـ ـت های اصالح ــی درجهت‬ ‫توس ــعه اس ــت‪ .‬در بخ ــش اول ت ــاش س ــتاد‬ ‫اقتص ــادی دول ــت این بودک ــه ثب ــات اقتصادی‬ ‫کالن را فراه ــم کن ــد م ــا ب ــا ن ــرخ ت ــورم ح ــدود‬ ‫نع ــدد ب ــه‬ ‫‪ ۵۹‬درص ــدی روب ــرو بودی ــم ک ــه ای ‬ ‫‪ ۴۶‬درص ــد کاهش یاف ــت‪ .‬در هزین هه ــای تولید‬ ‫م ــا در ش ــهریور ‪ ۱۴۰۰‬ح ــدود ‪ ۸۰‬درص ــد روب ــرو‬ ‫بودی ــم که امروز ‪ ۵۱‬درص ــد کاهش یافته هرچند‬ ‫این وضعی ــت مطل ــوب نیس ــت و مه ــار ت ــورم از‬ ‫اولویت های س ــتاد اقتص ــادی دولت ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫وی گف ــت؛ م ــا کم ــک ب ــه بخ ــش تولی ــد و‬ ‫س ــرمایه گذاری و بهب ــود فضای کسـ ـب وکار را با‬ ‫جدی ــدت دنب ــال کردی ــم‪ .‬درزمینه تح ــوالت در‬ ‫حوزه موتورهای رش ــد تورم زایی اقداماتی انجام‬ ‫ش ــد تا کس ــری تراز عملیاتی دولت و ایجاد تورم‬ ‫بش ــدت کنت ــرل ش ــد‪ .‬وی در ح ــوزه مالیات ــی‬ ‫ش ــفافیت هایی ش ــکل گرف ــت ت ــا ب هس ــمت‬ ‫ته ــای هوش ــمند بروی ــم و در اق ــدام‬ ‫مالیا ‬ ‫بس ــیارجدی موف ــق ش ــدیم مع ــادل ‪ ۵۰‬در صد‬ ‫مودیان مالیاتی را در س ــال گذش ــته شناس ــایی‬ ‫کردی ــم‪ .‬خان ــدوزی ایـ ـن را ه ــم گفت؛ سیاس ــت‬ ‫ته ــای س ــتاد‬ ‫مه ــار ت ــورم همچن ــان از اولوی ‬ ‫اقتص ــادی دول ــت ق ــرار دارد و ب ــا ت ــاش‬ ‫دس ــتگاه های اقتص ــادی دول ــت این اقدام ــات‬ ‫درحال انجام اس ــت‪ .‬برای اصالحات اقتصادی‬ ‫چهارسال دولت‪ ،‬رویکردهای تحولی مقدماتی‬ ‫نی ــاز داش ــت و بای ــد پیش نویس های ــی ب ــه‬ ‫مجلس ارس ــال ش ــود و زیرس ــاخت هایی اماده‬ ‫شود که با سرعت بیشتر س ــیر تحول اغاز شود‪.‬‬ ‫وی اف ــزود؛ درزمین ــه کم ــک ب ــه تولی ــد‪،‬‬ ‫س ــرمایه گذاری و بهبود کسب وکار اقدامات ویژه ‬ ‫انج ــام دادیم‪ .‬ایجاد درگاه کسـ ـب وکار راه عملی‬ ‫برای توسعه و پیش ــرفت اقتصاد کشور بود‪ .‬وی‬ ‫یش ــد ب ــا‬ ‫ی ــاداوری ک ــرد؛ ب ــه دول ــت توصی ــه م ‬ ‫دس ــت ب ــاز اقدام ــات خ ــود را انج ــام ده ــد اما‬ ‫تالش م ــا این بودکه صادقانه اقدام ــات را انجام‬ ‫دهی ــم و ب ــا وج ــود کس ــری بودج ــه این کارها را‬ ‫ً‬ ‫انج ــام دهیم‪ .‬قبال از جیب مردم برمی داش ــتیم‬ ‫و ق ــدرت خرید خانوارها کاه ــش می یافت اما با‬ ‫اص ــرار پای این کار ایس ــتادم و مجل ــس را همراه‬ ‫خ ــود کردی ــم تا کس ــری بودج ــه س ــابق جبران‬ ‫ش ــود‪ .‬وی گفت؛ گزارش رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫این اسـ ـت که به جه ــت ترازنام هه ــا و س ــایر‬ ‫ابزاره ــای موج ــود س ــرعت حرک ــت موتوره ــای‬ ‫تولید روبه افزایش است‪ .‬رویکرد دولت درزمینه‬ ‫یه ــا قابل توج ــه اس ــت ت ــا ب ــا کمتری ــن‬ ‫وا گذار ‬ ‫فس ــاد مالی و اقتص ــادی اقدامات انجام ش ــود‪.‬‬ ‫در ح ــوزه س ــهام عدالت نیاز به اص ــاح الگو بود‬ ‫ت ــا ام ــکان نقش افرین ــی م ــردم فراه ــم ش ــود و‬ ‫این موض ــوع در ش ــورای عالی ب ــورس به نتیجه‬ ‫نش ــاءاهلل ش ــاهد تغییر‬ ‫رس ــید و تا پای ــان ‪ ۱۴۰۱‬ا ‬ ‫الگ ــو و رویکرد خواهیم بود‪ .‬به گفت ــه خاندوزی؛‬ ‫تغیی ــر رویکرده ــا ک ــه یک ــی از اج ــزای ان‬ ‫ً‬ ‫یک ــه‬ ‫عادالن هک ــردن یاران هه ــا ب ــود‪ ،‬قطع ــا افراد ‬ ‫ذی نف ــع بودن ــد را ناراض ــی می کن ــد ام ــا‬ ‫ا گاهی بخش ــی اصحاب رس ــانه می تواند کمک‬ ‫کن ــد ت ــا از یک تع ــادل ب ــد اقتصادی ب ــه تعادل‬ ‫بهتر اقتصادی گذار کنیم‪ .‬دولت مصمم اس ــت‬ ‫و به ا گاهی نخبگان و ت ــوده ملت اعتماد دارد و‬ ‫پشـ ـت گرم اس ــت ت ــا از اقتص ــاد اس ــیب پذیر و‬ ‫ش ــکننده برابر فش ــارهای خارجی عبور کنیم و‬ ‫س ــفره مردم دیگر تحت تاثیر نوسانات نباشد و‬ ‫تولیدکنندگان از موانع تولید س ــابق عبور کنند‪.‬‬ ‫س ــخنگوی اقتص ــادی دول ــت پ ــس از تش ــریح‬ ‫رویکرده ــا‪ ،‬برنام هه ــا و اقدام ــات اقتص ــادی‬ ‫دولت‪ ،‬به س ــواالت خبرنگاران پاسخ گفت‪ .‬وی‬ ‫درباره مس ــائل بانکی و اعطای وام بدون ضامن‬ ‫گف ــت؛ یک ــی از موضوع ــات ک ــه در س ــند تحول‬ ‫دولت به عنوان جهت گی ــری قطعی مدنظر قرار‬ ‫ُ‬ ‫دارد‪ ،‬حرکت ب هس ــمت افزایش اعتبارات خرد در‬ ‫ش ــبکه بانکی و دسترس ــی راحت تر مردم است‪.‬‬ ‫این موض ــوع در دوره های گذش ــته ش ــاید فقط‬ ‫در ح ــد مصوبه دول ــت روی کاغذ باقی می ماند‬ ‫کت ــک هیئت مدی ــره‬ ‫نب ــار از ت ‬ ‫ام ــا ب ــرای اولی ‬ ‫شق ــدم ش ــوند و ابتدا از‬ ‫بانک ها خواس ــتیم پی ‬ ‫نه ــا ابالغیه و‬ ‫ش ــبکه بانکی دولتی اغاز ش ــد؛ ا ‬ ‫بخش ــنامه های داخل ــی خ ــود را ط ــی چن ــدروز‬ ‫ارس ــال کردن ــد‪ .‬ما هه ــای اول کاس ــتی هایی در‬ ‫اج ــرا و پیاد هس ــازی ص ــورت گرف ــت و ی ــک‬ ‫س ــوءفهم عمومی پیش امد که شاغلین دارای‬ ‫حق ــوق در ش ــبکه مال ــی ازاد ب ــرای دریاف ــت‬ ‫تس ــهیالت اند اما مصوبه دولت این بودکه افراد‬ ‫ُ‬ ‫نیازمند به تس ــهیالت خرد ا گر مراجعه کردند یا‬ ‫در صف و نوبت هس ــتند‪ ،‬بانک ها حق ندارند از‬ ‫نه ــا طل ــب ضام ــن و وثیق ــه کنن ــد؛ ن ــه‬ ‫ا ‬ ‫به این معنا که همه کارکنان و بازنشس ــتگان وام‬ ‫اخذ کنند چون ظرفی ــت چنین کاری در بخش‬ ‫تس ــهیالت بانک ها وج ــود ندارد‪ .‬طب ــق گزارش‬ ‫بان ــک مرک ــزی ح ــدود ‪ ۳۱۵‬هزارنف ــر توانس ــتند‬ ‫تس ــهیالت دریاف ــت کنن ــد و تع ــداد بی ــش از‬ ‫نع ــدد ه ــم در نوب ــت اس ــتفاده از ای ــن‬ ‫ای ‬ ‫تس ــهیالت ق ــرار دارن ــد‪ .‬خان ــدوزی تا کی ــد کرد؛‬ ‫درزمین ــه برخورد ی ــا تخلفات جدی هس ــتیم و‬ ‫بس ــیاری از مدی ــران متخل ــف برکنار ش ــدند اما‬ ‫نی ــازی ب ــه بی ــان رس ــانه ای ان وجود نداش ــت‪.‬‬ ‫س ــخنگوی اقتص ــادی دول ــت درب ــاره می ــزان‬ ‫اجاره به ــا و کنترل دولت بر ان گفت؛ متاس ــفانه‬ ‫وضعی ــت افزایش قیمت واحده ــا و اجاره بهای‬ ‫مسکن که در س ــال های پیش بود‪ ،‬بازهم تکرار‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬وی درب ــاره عل ــت این مس ــئله‬ ‫توضی ــح داد؛ ما میراث دار ش ــرایط گذش ــته ایم‬ ‫ک ــه ق ــرار ب ــود اطالع ــات مرب ــوط ب ــه ام ــا ک و‬ ‫خان هه ــا در س ــامانه ای ثب ــت ش ــود ام ــا انج ــام‬ ‫نش ــد و ازاین رو تعیین ضوابط و قواعد و نظارت‬ ‫دول ــت کمت ــر از ح ــد مرس ــوم اس ــت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد ک ــه س ــامانه مل ــی ام ــا ک‬ ‫یس ــت و بهر هب ــرداری از ای ــن‬ ‫درحال اماده ساز ‬ ‫س ــامانه خال مذکور را رفع می کن ــد‪ .‬وی افزود؛ ما‬ ‫ب ــا وض ــع مالی ــات ب ــر س ــودا گری بازار مس ــکن‬ ‫برخ ــاف دولت قب ــل موافقیم و ب ــا مجلس هم‬ ‫مذا کراتی دراین زمین ــه داریم که هرچه زودتر به‬ ‫صح ــن مجل ــس ب ــرود‪ .‬البت ــه بای ــد بس ــته‬ ‫کوتاه مدت ــی دراین زمینه داش ــته باش ــیم که در‬ ‫جلس ــه ش ــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا‬ ‫نهایی ش ــد ک ــه ضمانت اج ــرای قانون س ــقف‬ ‫اجاره به ــا ه ــم دراین زمینه درنظر گرفته ش ــود‪.‬‬ ‫ح ــال م ــردم را درزمین ــه وضعیت مس ــکن درک‬ ‫می کنی ــم و ب ــرای بهب ــود وضعی ــت‪ ،‬پیگی ــری‬ ‫وی ــژه ای را در دولت با تا کید رئیس جمهوری در‬ ‫لش ــده‬ ‫دس ــتورکار داریم‪ .‬وی درباره منابع وصو ‬ ‫از عراق و سرنوش ــت بدهی کره جنوبی به ایران‬ ‫عن ــوان ک ــرد؛ در قان ــون بودج ــه ‪ ۱۴۰۰‬ح ــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارمیلیاردتوم ــان درام ــد دول ــت ب ــه‬ ‫درامدهای نفتی گره خورده ب ــود‪ .‬میزان فروش‬ ‫بش ــکه و درامده ــای ریالی حاصـ ـل ازان در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بی ــش از س ــال ‪ ۹۹‬و این می ــزان غی ــر از س ــایر‬ ‫درامده ــا ب ــود ک ــه این رق ــم نش ــان داد دول ــت‬ ‫به رغ ــم تنگناه ــا‪ ،‬ب ــا تکاپ ــو و ت ــاش بیش ــتر‬ ‫توانس ــت می ــزان ف ــروش نف ــت خ ــود را افزایش‬ ‫ده ــد‪ .‬وی افزود؛ ا کن ــون درامده ــای حاصل از‬ ‫یش ــود و‬ ‫ف ــروش نف ــت پ ــس از ‪ ۹۰‬روز وص ــول م ‬ ‫بحم ــداهلل منابع ــی وجود داش ــت ک ــه به دلیل‬ ‫یش ــد اما ای ــن موانع تا حد‬ ‫تحریم ها وصول نم ‬ ‫خوب ــی مرتف ــع ش ــده اس ــت‪ .‬خان ــدوزی گفت؛‬ ‫ا گرچ ــه تولی ــد و ص ــادرات خوب اس ــت اما برای‬ ‫قش ــدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات‬ ‫محق ‬ ‫بیش ــتریم و امیدواریم ک ــه باتوجه به ح ــذف ارز‬ ‫ترجیح ــی در پایان س ــال همه تعه ــدات انجام‬ ‫شده باشد‪ .‬ســـخنگوی اقتصادی دولت درباره‬ ‫برنامه دولت ب ــرای مدیریت رش ــد نقدینگی در‬ ‫س ــال جاری گف ــت؛ باتوج هب ــه افزایش س ــطح‬ ‫عموم ــی قیمت ها و با وج ــود افزایش نقدینگی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نس ــبت ب ــه پارس ــال افزای ــش پای ــه پولی را‬ ‫ش ــاهد بودی ــم‪ .‬کمتری ــن اث ــر ب ــه می ــزان بدهی‬ ‫دول ــت ب ــه بان ــک مرک ــزی اختصاص داش ــت و‬ ‫موج ــب ش ــد از ای ــن ناحی ــه چی ــزی تحمی ــل‬ ‫نش ــود؛ چ ــون دول ــت اولی ــن فش ــارها و‬ ‫س ــخت گیری ها در زمین هه ــای مرب ــوط ب ــه‬ ‫بودجه و ش ــفافیت را ب هخ ــود روا مـ ـی دارد که از‬ ‫یس ــت و در غی ــر ای ــن‬ ‫اص ــول درس ــت حکمران ‬ ‫یت ــوان انتظ ــار همراهی س ــایر ارکان‬ ‫صورت نم ‬ ‫نظام را داشت‪ .‬خاندوزی درباره تصمیم نهایی‬ ‫بـــرای بازتوزی ــع یاران هه ــا و زم ــان تکمی ــل‬ ‫زیرس ــاخت های توزی ــع کاالب ــرگ الکترونیک ــی‬ ‫گف ــت که ما در سیاس ــت عادالن هک ــردن یارانه ها‬ ‫در دومـــاه اول پرداخـــت نقـــدی‪ ،‬زمانـــی را الزم‬ ‫داش ــتیم ک ــه زیرس ــاخت فن ــی را ام ــاده و حکم‬ ‫قانون بودجه امســـال را اجرا کنیم و دراین میان‬ ‫مجلس از ما خواس ــت تا کاالب ــرگ الکترونیکی را‬ ‫برای کاهش فش ــار ب ــه مردم درنظ ــر بگیریم که‬ ‫امیدواریم تا پای ــان تیرماه زیرس ــاخت های الزم‬ ‫ب هش ــکل ‪ ۱۰۰‬درصد اماده شود‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫بررسـ ـی ها نش ــان داد برخ ــی مس ــتحق س ــهام‬ ‫عدال ــت بوده ان ــد ام ــا ان را دریاف ــت نکرده ان ــد‪،‬‬ ‫اف ــزود؛ از ابت ــدای س ــال دنب ــال احص ــای کامل‬ ‫گروه مس ــتحق دریافت سهام عدالت هستیم و‬ ‫یش ــدن‬ ‫ا کن ــون این فهرس ــت دراس ــتانه نهای ‬ ‫اســـت‪ .‬خاندوزی افزود؛ الیحه ای ازسوی وزارت‬ ‫اقتصاد به کمیس ــیون اقتصادی دولت ارس ــال‬ ‫ش ــده که قرار اس ــت بررسی شود تا کس ــانی که از‬ ‫دریاف ــت س ــهام عدالت بازمانده اند‪ ،‬مش ــخص‬ ‫ش ــوند و ه ــم میزان س ــهامی ک ــه بای ــد دریافت‬ ‫کنند تعیین ش ــود‪ .‬وزیر اقتص ــاد و دارایی درباره‬ ‫تامی ــن مناب ــع مال ــی دوماه اخی ــر دول ــت و‬ ‫یاران هه ــای ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزارتومان ــی گف ــت؛ کن ــار‬ ‫بودج ــه عموم ــی امس ــال رقم ــی بی ــش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزارمیلیاردتوم ــان در قال ــب جداول تبصره‬ ‫‪ ۱۴‬درنظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــود ک ــه بخشـ ـی ازان ‬ ‫مربوط به هزینه های هدفمندی یارانه هاست‪.‬‬ ‫در جاهایی دیگـــر از ارقام بودجـــه دیگری برای‬ ‫شه ــای کوچک تر اعدادی مندرج اس ــت و‬ ‫بخ ‬ ‫انچ ــه در دوم ــاه اول اج ــرا ش ــده‪ ،‬بااتکاب ــه‬ ‫ته ــای تبص ــره ‪ ۱۴‬ب ــوده و ت ــاش جدی‬ ‫ظرفی ‬ ‫س ــازمان برنامه وبودج ــه این اسـ ـت که ب ــرای‬ ‫نه ماه این ــده بتوان ــد از ظرفیت های من ــدرج در‬ ‫فه ــای بودج ــه و تبصره ‪ ۱۴‬اس ــتفاده کند‪.‬‬ ‫ردی ‬ ‫س ــخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت های‬ ‫ته ــا گف ــت؛ باتوج هب ــه‬ ‫متف ــاوت ن ــان و نظار ‬ ‫جلس ــات س ــتاد تنظی ــم ب ــازار‪ ،‬وزارت کش ــور‬ ‫مس ــئولیت نظارت ب ــر ارد و ن ــان دارد و هرهفته‬ ‫اطالع ــات این حوزه را به تفکیک اس ــتان ها ارائه‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ت ــا ام ــروز گزارش های ــی مانن ــد‬ ‫یش ــدن صف ها مطرح ش ــده اما درمورد‬ ‫طوالن ‬ ‫این حرک ــت یکپارچ ــه نانوایی ها گزارش ــی داده‬ ‫نش ــده و ا گر کس ــی اطالعات دقیق ــی دارد‪ ،‬ارائه‬ ‫کن ــد ت ــا وزارت کش ــور ب ــا فوری ــت ان را پیگیری و‬ ‫نتیجـــه ره اعالم کند‪ .‬خاندوزی این را هم اضافه‬ ‫کرد که در قالب طرح هوشمندســـازی یارانه ارد‬ ‫در پای ــان تیرم ــاه ام ــکان نظ ــارت برخ ــط تمام‬ ‫واحده ــای صنف ــی فراه ــم خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی اقتصادی دولت درباره فش ــار ناشی‬ ‫از اص ــاح یاران هه ــا گف ــت؛ اص ــل این سیاس ــت‬ ‫به معن ــای قط ــع ران ــت از واردات‪ ،‬موردنظر ا کثر‬ ‫اقتصاددان ــان ب ــوده و س ــال های قب ــل ه ــم‬ ‫دولت های س ــابق الزام اج ــرای ان را داش ــتند و‬ ‫دول ــت ازجه ــت هدف گیری ها‪ ،‬عقب نش ــینی از‬ ‫ای ــن سیاس ــت را ب هص ــاح کش ــور نمی دان ــد‪.‬‬ ‫دول ــت قب ــل در س هس ــال اخ ــر فعالیت ــش این‬ ‫سیاس ــت را اجرای ــی ک ــرده و یارانه ص ــرف خرید‬ ‫تضمینی کش ــاورز و مصرف کننده داخلی ش ــده‬ ‫ب ــود و متنعمی ــن از فس ــاد درت ــاش ب ــرای‬ ‫کارشکنی ازسوی دولت بودند‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫دولت س ــیزدهم اق ــام مش ــمول ارز ترجیحی را‬ ‫کاه ــش داد و نتیج ــه ان را در قال ــب کم ــک‬ ‫معیش ــتی برای مردم جبران ک ــرد‪ ،‬افزود؛ ا گرچه‬ ‫ته ــا در اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫ت ــورم و افزای ــش قیم ‬ ‫ش تولی ــدی ابت ــدای‬ ‫ناشـ ـی ازان ب ــوده ک ــه بخـ ـ ‬ ‫هرسال نرخ محصوالتش ــان را افزایش می دادند‬ ‫اما س ــتاد تنظیم بازار اجازه نداد تنشی در شب‬ ‫عید برای قیمت کاالها ایجاد ش ــود و این اقدام‬ ‫به ‪ ۱۴۰۱‬موکول شـــده بود‪ .‬خاندوزی تا کید کرد؛‬ ‫افزای ــش ن ــرخ ارز ه ــم انتظارات منفی ب ــه اینده‬ ‫یک ــرد و‬ ‫وضعی ــت اقتص ــادی کش ــور تحمیل م ‬ ‫تکالیف ــی در قان ــون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬وجود داش ــت‬ ‫ک ــه منج ــر ب ــه افزای ــش قیم ــت و در کن ــار همه‬ ‫نه ــا سیاس ــت عادالن هک ــردن یاران ــه منج ــر‬ ‫ای ‬ ‫نه ــا نی ــز‬ ‫یش ــد و چه ــار کاال و مش ــتقات ا ‬ ‫م ‬ ‫به عن ــوان یک ــی از چن ــد عام ــل درص ــدی از‬ ‫تاثیـــرات موجود را رقم بزننـــد‪ .‬وی گفت؛ اتصال‬ ‫ته ــا و افزای ــش‬ ‫هم ــه ای ــن افزای ــش قیم ‬ ‫هزین هه ــای تولی ــد و دیگر موارد به سیاس ــت ارز‬ ‫ترجیح ــی انص ــاف نیس ــت و ح ــق نداری ــم این‬ ‫تصوی ــر غیراخالق ــی را ب ــه سیاس ــت اص ــاح‬ ‫یاران هه ــا و ح ــذف ارز ترجیح ــی رب ــط دهی ــم‪.‬‬ ‫که ــا ه ــم‬ ‫خان ــدوزی درب ــاره ام ــا ک م ــازاد بان ‬ ‫توضی ــح داد؛ یک ــی از نقاط ــی که اقتص ــاد ایران‬ ‫درزمینه تنظیم گری دچار مش ــکل شده اموال‬ ‫فه ــا ازطرف‬ ‫م ــازاد بوده اس ــت‪ .‬بایده ــا و تکلی ‬ ‫دول ــت و مجل ــس به میزان کاف ــی دراین زمین ــه‬ ‫وج ــود دارد و با پیگیری های صورت گرفته برای‬ ‫نش ــده که بخش زیادی از‬ ‫اج ــرا و نظارت ثمره ای ‬ ‫تکالی ــف روی کاغ ــذ مان ــده ک ــه ت ــا پای ــان‬ ‫اردیبهشت امسال حدود ‪ ۵۲‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫که ــا گ ــزارش ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ام ــوال م ــازاد بان ‬ ‫خان ــدوزی اضاف ــه ک ــرد؛ بی ــش از‬ ‫‪ ۴۰‬هزارمیلیاردتوم ــان ف ــروش ام ــوال بانک ــی در‬ ‫یش ــود و ‪ ۱۰۰‬هزارمیلیاردتومان هم‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬انجام م ‬ ‫ف ــروش س ــهام پیش بین ــی ش ــده اس ــت ک ــه‬ ‫امیدواری ــم در ف ــروش اموال مازاد و س ــهام های‬ ‫ازاد غیربانکـــی اقدامات الزم را محقق کنیم‪ .‬وی‬ ‫ته ــای اقتص ــادی همس ــایگان‬ ‫درب ــاره ظرفی ‬ ‫منطقـ ـه ای ایران نیز گف ــت؛ عملک ــرد دولت در‬ ‫سیاس ــت و تجارت خارجی‪ ،‬اولویت بر سیاست‬ ‫یس ــت و دول ــت ازاین ظرفی ــت ب ــرای‬ ‫همسایگ ‬ ‫توس ــعه اقتص ــادی اس ــتفاده می کند‪ .‬س ــازمان‬ ‫توس ــعه تجارت طب ــق برنامه ای برای ‪ ۱۵‬کش ــور‬ ‫همس ــایه و حلقه ای از ُشرکای راهبردی جوامع‬ ‫هدف گذاری های ــی انج ــام داده که تراز توس ــعه‬ ‫تج ــاری ب ــا چه مناس ــباتی انج ــام ش ــود‪ .‬دولت‬ ‫قص ــد دارد با کش ــورهای همس ــایه یک منطقه‬ ‫نم ــوارد هن ــوز در‬ ‫ازاد مش ــترک ایج ــاد کن ــد و ای ‬ ‫انج ــام مراحل اولیه ق ــرار دارد که بـ ـه زودی خبر‬ ‫ان اع ــام خواه ــد ش ــد؛ همچنی ــن با برخ ــی از‬ ‫کش ــورها از مکانیس ــم تهاتری ی ــا پول های ملی‬ ‫اس ــتفاده می کنی ــم ت ــا تحریم ها ان چن ــان تاثیر‬ ‫نداش ــته باش ــد‪ .‬س ــخنگوی اقتص ــادی دولت‬ ‫دربـــاره اقدامات دولـــت در اصالح نظام مالیاتی‬ ‫کس ــال اخیر گف ــت؛ معتق ــد بودیم‬ ‫کش ــور در ی ‬ ‫هن ــر تی ــم اقتص ــادی دول ــت باید این باش ــدکه‬ ‫هم زمان ب ــا کاهش ب ــار مالیاتی ب ــر بخش های‬ ‫مولد کش ــور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت های‬ ‫بالق ــوه مالیات ــی را بی ــرون از ت ــور نظ ــام مالیاتی‬ ‫جب ــران کن ــد‪ .‬درزمین ــه اش ــخاص حقیق ــی و‬ ‫ُ ّ‬ ‫ـان ان و مالی ــات بر ارزش اف ــزوده اتفاقات‬ ‫معدی ـ ِ‬ ‫مثبت و روبه جلویی درحال تحقق اس ــت‪ .‬همه‬ ‫این اقدام ــات ب ــرای حرک ــت ب هس ــمت مالی ــات‬ ‫هوشمند طراحی شده است‪.‬‬ ‫عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا؛ ضرورتی ژئوپولیتیک و اخالقی‬ ‫کمیس ــیون اروپ ــا به تازگ ــی نام ــزدی اوکرای ــن و‬ ‫مول ــداوی ب ــرای عضوی ــت در اتحادی ــه اروپ ــا را‬ ‫ب ــه این دو کش ــور اعط ــا ک ــرد؛ تصمیم ــی که از‬ ‫اهمیت ــی تاریخی ب ــرای کی یف و اروپ ــا برخوردار‬ ‫اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش تارنم ــای مرک ــز سیاس ــت‬ ‫اروپ ــا؛ از زم ــان اغاز تهاجم روس ــیه ب ــه اوکراین‪،‬‬ ‫م ــردم اوکراین نه تنه ــا ب ــرای موجودیت و حق‬ ‫شه ــای‬ ‫حا کمی ــت جنگیده ان ــد بلک ــه از ارز ‬ ‫یه ــای‬ ‫دموکراتی ــک‪ ،‬حق ــوق اساس ــی و ازاد ‬ ‫یس ــت‬ ‫اروپ ــا نی ــز دف ــاع کرده اند ام ــا این نبرد ‬ ‫ک ــه به واق ــع در جری ــان انق ــاب نارنج ــی س ــال‬ ‫ضه ــای اوکرای ــن در‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬و از طری ــق اعترا ‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۱۳‬ش ــروع ش ــد‪ .‬ا کنون که کمیسیون‬ ‫اروپ ــا ب ــه عضوی ــت اوکرای ــن چراغ س ــبز نش ــان‬ ‫داده‪ ،‬کی یـــف بایـــد نامزدی در اتحادیـــه اروپا را‬ ‫یش ــده دریاف ــت کند‪.‬‬ ‫بدون ش ــرایط پیش بین ‬ ‫این مس ــئله‪ ،‬س ــیگنالی ق ــوی ارس ــال می کن ــد‬ ‫مبنی بر اینک ــه اوکرای ــن عض ــوی از خان ــواده‬ ‫اتحادی ــه اروپاس ــت؛ نه ی ــک خویش ــاوند دور و‬ ‫قوت قلب ــی ب ــرای اوکراینی در مقطع حس ــاس‬ ‫جنگ ــی‪ .‬این مس ــئله همچنین ماهی ــت روابط‬ ‫اتی کی یف و بروکس ــل و جهت توس ــعه اوکراین‬ ‫نم ــدت و بلن دم ــدت را روش ــن می کند‪.‬‬ ‫در میا ‬ ‫بعالوه‪ ،‬حاوی پیامی قوی برای کرملین اســـت‬ ‫مبنی بر اینک ــه بی ــداری ژئوپولیتیک ــی اتحادیه‬ ‫اروپ ــا‪ ،‬ی ــک واقعی ــت ب ــوده ن ــه ی ــک افس ــانه‪.‬‬ ‫شکس ــت در ارائ ــه وضعی ــت نامزدی‪ ،‬اش ــتباه‬ ‫اس ــت و اروپای ــی تجزی هش ــده ب ــدون جه ــت‬ ‫راهبردی مش ــخص را نمایان می کن ــد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫ای ــن هدیـ ـه ای ب ــه روس ــیه و دیگ ــر بازیگ ــران‬ ‫یس ــت که می خواهند نظ ــم بین المللی‬ ‫جهان ‬ ‫کنون ــی را از می ــان بردارن ــد و باالخ ــره‪ ،‬کوتاه ــی‬ ‫در اعط ــای نام ــزدی اوکرای ــن می تواند وحدت‬ ‫تران ــس اتالنتی ــک را تضعی ــف کن ــد‪ ،‬درس ــت‬ ‫زمانی که بیش از همیش ــه برای مقابله با تهدید‬ ‫روس ــیه ب ــرای امنی ــت اروپ ــا مورد نی ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫یسـ ـت که وضعیت‬ ‫ای ــن گ ــزارش در ادام ــه حا ک ‬ ‫نام ــزدی ب ــرای ی ــک کش ــور‪ ،‬تضمین ــی ب ــرای‬ ‫عضوی ــت در اتحادی ــه اروپا نیس ــت بلکه گامی‬ ‫نخست در مس ــیری طوالنی س ــوی اصالحات‬ ‫اس ــت‪ .‬اوکرای ــن از صف ــر ش ــروع نمی کن ــد‪ .‬این‬ ‫کش ــور از س ــال ‪ ،۲۰۱۴‬توافقنام ــه تج ــارت ازاد‬ ‫جام ــع و عمی ــق ب ــا اتحادی ــه اروپ ــا را به اج ــرا‬ ‫گذاش ــته اس ــت‪ .‬همان طور که اورس ــا ف ــون در‬ ‫الین رئیس کمیس ــیون اروپا اشاره کرد‪ ،‬اوکراین‬ ‫ً‬ ‫قب ــا ‪ ۷۰‬درص ــد قوانین اتحادیه اروپ ــا و معیارها‬ ‫و اص ــول ای ــن نه ــاد را رعای ــت ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫یس ــت‬ ‫ا گرچه هن ــوز چالش های بس ــیاری باق ‬ ‫به وی ــژه در مورد موضوعاتی مانند فس ــاد مالی‪،‬‬ ‫شه ــا‪ ،‬اوکراین‬ ‫اس ــتقالل قضائی و نف ــوذ الیگار ‬ ‫ً‬ ‫ام ــروز کام ــا متف ــاوت از اوکرای ــن یک دهه قبل‬ ‫اس ــت‪ .‬درواق ــع‪ ،‬اوکرای ــن در مقایسـ ـه با برخ ــی‬ ‫جوامع غ ــرب بالکان ک ــه در مذا کرات عضویت‬ ‫در اتحادی ــه اروپ ــا هس ــتند‪ ،‬به پیش ــرفت های‬ ‫بیش ــتری در مس ــیر اصالح ــات دس ــت یافت ــه‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫شـرایط ارز در کشـور مـا گویـی سـر سـازش نـدارد‪ .‬ان قـدر بـر ان جفـا شـده‪،‬‬ ‫ان قـدر رنگ به رنـگ شـده کـه گویـی بوقلمـون اسـت کـه هر زمـان بـه رنگـی‬ ‫درمی ایـد! تنهـا تفاوتـش بـا بوقلمـون‪ ،‬ازمایش هـای متعددی سـت کـه از‬ ‫جانـب مسـئولین بـر روی ان روا داشـته می شـود؛ یعنـی به واسـطه اراده و‬ ‫نیت انسـان ها‪ ،‬با هر ایده و سـلیقه‪ ،‬خواسـته یا ناخواسـته‪ ،‬هر روز بر روی ان‬ ‫ازمایـش جدیـدی انجـام می شـود کـه درنتیجـه‪ ،‬وجـود و حیـات او را بایـد در‬ ‫کشـورمان در برزخ دانسـت و چون بر او هزاران عقیده روا می شـود‪ ،‬قیمت ارز‬ ‫ً‬ ‫و به خصوص دالر ان هم از نوع امریکایی‪ ،‬مرتبا درحال افزایش اسـت که این‬ ‫افزایش‪ ،‬هیچ شباهتی با جهان امروزی نداشته و ندارد؛ اما اینکه چرا چنین‬ ‫شـده برمی گـردد بـه اوضاع واحـوال کنونـی کشـور کـه پـس از پیـروزی انقلاب‪،‬‬ ‫دسـتخوش تغییرات وسـیع و گسـترده شـده اسـت‪ .‬به یقین در چندسال اول‬ ‫ً‬ ‫انقلاب‪ ،‬ایـن تغییـرات طبیعـی بـوده و معمـوال در تمـام انقالب هـا و دگرگونـی‬ ‫دولت هـا و رهبـران کشـورها‪ ،‬امـری اجتناب ناپذیر اسـت‪ .‬با این تفاوت که پس‬ ‫از پیـروزی انقلاب بسـیاری از شـرکت ها و کارخانه هـا‪ ،‬دچـار بحـران شـده و‬ ‫اغلب صاحبان ان از کشـور خارج شـده و درامد کشـور به شـدت تقلیل پیدا‬ ‫کـرد‪ .‬در زمینـه انـرژی نیـز از تولیـد روزانه شـش میلیون بشـکه نفت و صـادرات‬ ‫ان بـه خـارج‪ ،‬ان قـدر ارز بـه کشـور وارد می شـد کـه در یـک بازه زمانی د هسـاله‬ ‫نوسـان افزایش و کاهش قیمت دالر در حد بسـیار جزئی و برای دالر در یک‬ ‫ً‬ ‫تا دو صدم بود که اصال به نظر نمی امد‪ .‬پس از مشـکالت این چنینی‪ ،‬تحریم‬ ‫و کارشـکنی غربی هـا و در راس ان امریکائیـان و عـدم صـدور نفـت‪ ،‬بـا کاهـش‬ ‫شـدید درامـد کشـور مواجـه شـدیم کـه به همان شـدت از ارزش پـول ملـی مـا‬ ‫کاسـته شـده و دالر در عـرض ‪ 40‬سـال‪ ،‬بیـش از ‪ 300‬برابـر ترقـی قیمـت داشـته‬ ‫اسـت که مفهوم و معنی ان‪ ،‬کم شـدن ارزش ریال کشـور است‪ .‬ا گر از حوادث‬ ‫انقلاب و پـس ازان بگذریـم‪ ،‬اختلاف سلایق دولت هـای مسـتقر در کشـور‬ ‫در ایـن ‪ 43‬سـال‪ ،‬عامـل اصلـی سـردرگمی بازرگانـان‪ ،‬تولیدکننـدگان‪ ،‬صـادر‬ ‫و واردکننـدگان کاال شـده اسـت کـه به تبـع ان تغییـرات پی درپـی نـرخ تـورم‬ ‫و گرانـی خـارج از اصـول و قاعـده در کشـور مـا‪ ،‬روزگار ارز را بدتـر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫هـر رئیسـی کـه بـر مسـند بانـک مرکزی منصـور شـد‪ ،‬افـکار و تدابیر مخصوص‬ ‫خـود را بـر ارز کشـور حا کـم کـرد کـه صد البته نمی توان روسـای مختلف بانک‬ ‫مرکـزی را حاصـل دوران برزخـی ارز دانسـت؛ چـون تمامـی ایـن روسـا‪ ،‬چـون‬ ‫در چهارچـوب قانونـی‪ ،‬تابـع رئیـس قـوه اجرایـی کشـور هسـتند‪ ،‬ناچارنـد‬ ‫تابـع تصمیمـات دولـت و به خصـوص مسـئولین اقتصـادی دولـت باشـند‬ ‫و چـون قاعـده بـر ایـن شـده اسـت‪ ،‬تا کنـون ان قـدر در مـورد ارز‪ ،‬تصمیمـات‬ ‫خلق السـاعه و ابتـکاری گرفته شـده کـه هیـچ گاه نتوانسـته اسـت باعـث ثبات‬ ‫ارز در کشور شود؛ بنابراین‪ ،‬هر روز که گذشته است‪ ،‬باید حسرت روز گذشته‬ ‫را خـورد کـه درکنـاران قـدرت خریـد مـردم‪ ،‬بسـیار پاییـن امـده و سـفره خانـوار‬ ‫به خاطـر گرانـی خار ج از قاعـده هـر روز کوچک تـر از روز قبـل شـده اسـت و‬ ‫اقتصـاد ضعیـف کشـور باعنایت بـه تحریم هـا‪ ،‬هـر روز بـا مشـکالت جدیدتـری‬ ‫روبـه رو می شـود‪ .‬به هـرروی در بـازه زمانـی و در دوره یـک رئیس جمهـوری‬ ‫تعـداد و نمونه هـای ارز بـه شـش مورد رسـیده اسـت‪ .‬ارز بـا نام های ترجیحی‪،‬‬ ‫دولتـی‪ ،‬نیمایـی‪ ،‬دریافـت ارز بـا خوابیدن شـب ها در صف دریافـت ارز دولتی‬ ‫یـا حتـی در سـال قبـل‪ ،‬بـرای مدتـی پرداخـت ارز دولتـی به بـه هرنفـر در برابـر‬ ‫ارائه کارت ملی با حدود دومیلیون تومان تفاوت قیمت با بازار ازاد و خالصه‬ ‫ده ها ابتکار دیگر با فکر کنترل ارز در کشور‪ ،‬همچنان بازار اشفته ای را تجربه‬ ‫می کنـد کـه تااین لحظـه هیچ کـدام از ایـن تفکـرات چاره سـاز نبـوده اسـت‪.‬‬ ‫امیدواریـم باالخـره داسـتان ارز در کشـورمان دارای ثبـات شـود کـه درصـورت‬ ‫تحقـق‪ ،‬اقتصـاد کشـور بسـیار پویاتـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ایران؛ میزبان نیم میلیون دانش اموز پناهنده‬ ‫رئیـس مرکـز امـور بین الملـل و مـدارس خار ج ازکشـور در پیامـی به مناسـبت‬ ‫روز جهانـی پناهنـده‪ ،‬ایـن روز را فرصتـی مناسـب بـرای ایجـاد همدلـی و‬ ‫درک مشـکالت پناهنـدگان و نیـز ار ج نهـادن بـه تـاب اوری ان هـا در بازسـازی‬ ‫زندگی هایشـان دانسـت‪ .‬به گـزارش پانـا؛ مهـدی فیاضـی عنـوان کـرد؛‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در پذیـرش جمعیـت پناهنـدگان ششـمین کشـور‬ ‫دنیـا محسـوب می شـود؛ امـار رسـمی تعـداد کل دانش امـوزان خارجـی اعـم‬ ‫از پناهنـده و مهاجـر نیم میلیون نفـر اسـت کـه ‪95‬درصـد از ان هـا تبعـه کشـور‬ ‫دوسـت و همسـایه افغانسـتان و تعـدادی از عـراق و ‪ ...‬هسـتند‪ .‬بـا حسـب‬ ‫دسـتور طالیـی مقـام معظـم رهبـری در سـال ‪ 1394‬مبنی بـر پذیـرش و‬ ‫ثبت نـام تمامـی کـودکان الزم التعلیـم افغانسـتانی حتـی درصورتی کـه فاقـد‬ ‫مـدارک هویتـی (غیرمجـاز ) باشـند ا کنـون ‪180‬هزارنفـر دانش امـوز فاقـد اوراق‬ ‫ً‬ ‫هویتـی در شـرایط کاملا برابـر بـا دانش امـوزان ایرانـی بـه تحصیلـی اشـتغال‬ ‫ً‬ ‫دارنـد و مجموعـا نیم میلیـون دانش اموز پناهنده در مدارس ایران هسـتند‪.‬‬ ‫شرکت پایانه های نفتی؛‬ ‫پشتیبان تولید پایدار نفت و گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پایانه هـای نفتـی گفـت؛ این شـرکت با هدف پشـتیبانی و‬ ‫کمـک بـه تـداوم پایـدار تولیـد نفت و گاز همـواره تالش کرده ماموریـت خود را‬ ‫بـا رعایـت الزام هـای و اسـتانداردهای کیفیـت‪ ،‬سلامت و ایمنی انجـام دهد‪.‬‬ ‫به گـزارش شـانا؛ عبـاس اسـدروز در جریـان بازدیـد حسـین شـیوا؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ملـی نفت کـش ایـران و عبدالحسـین بیـات؛ رئیـس هیئت رئیسـه‬ ‫صندوق های بازنشسـتگی کارکنان نفت اظهار کرد؛ شـرکت پایانه های نفتی‬ ‫ایـران شرکتی سـت عملیاتـی‪ ،‬تخصصـی و حرفـه ای کـه همـه امـور دریافـت‪،‬‬ ‫ذخیره سـازی‪ ،‬عملیـات صـادرات و واردات نفـت خـام‪ ،‬مواد نفتی و میعانات‬ ‫گازی‪ ،‬خدمات دریایی و ارائه خدمات اندازه گیری و ازمایشگاهی را به عهده‬ ‫دارد‪ .‬وی افـزود؛ ایـن شـرکت بـا هـدف پشـتیبانی و کمـک بـه تـداوم پایـدار‬ ‫تولیـد نفـت و گاز همـواره تلاش کـرده ماموریـت خـود را در چهـار منطقـه‬ ‫عملیاتـی خـارک‪ ،‬شـمال‪ ،‬پـارس جنوبی و ماهشـهر ازطریـق فرایندها و طبق‬ ‫سیاسـت های وزارت نفـت و شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا رعایـت الزا مهـای و‬ ‫اسـتانداردهای کیفیـت‪ ،‬سلامت و ایمنـی انجـام دهـد‪.‬‬ ‫حمایت وزارت صمت از جریان تولید در کشور‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایـع لوازم خانگـی و اداری وزارت صمـت بااشـاره به اخریـن‬ ‫وضعیت صنعت لوازم خانگی گفت؛ برای تولید محصول با کیفیت‪ ،‬سـامانه‬ ‫رضایـت مشـتری ملـی و رتبه بنـدی واحدهـای تولیـدی تـا نیمـه اول امسـال‬ ‫یشـود و درتالشـیم با رویکرد جدید‪ ،‬صادرات ‪ 300‬میلیون دالری‬ ‫راه اندازی م ‬ ‫پارسـال را افزایـش داده و بـا پیش بینـی تاثیـر تغییـر نـرخ ‪ ETS‬بـا کاهـش‬ ‫تعرفـه مـواد اولیـه‪ ،‬حمایـت جـدی از صنایـع لوازم خانگـی انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫به گـزارش شـاتا؛ محسـن شـکر الهی گفـت؛ حـدود ‪ ۲۲۰‬واحـد تولیدکننـده‬ ‫اصلی دراین صنعت در کشـور وجود دارد که در شـرایط تحریم سـال گذشـته‬ ‫‪ 16.5‬میلیون دسـتگاه محصـوالت لوازم خانگـی تولیـد کردند و امسـال هدف‬ ‫تولیـد ‪ ۱۸‬میلیون دسـتگاه اسـت‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫پرواز!‬ ‫فرانچسکواوراتزینی‬ صفحه 2 ‫سوت‬ ‫تیم ملی والیبال نوجوانان دختر‬ ‫به روایت سرمربی‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی والیبـال‬ ‫نوجوانـان دختـر مشـکل‬ ‫بازیکنـان درایـن رده سـنی را‬ ‫خودباوری دانسـت و گفت؛‬ ‫بازیکنـان بایـد بتواننـد در‬ ‫شـرایط حسـاس تصمیـم‬ ‫درستی بگیرند‪ .‬بازیکنان ما‬ ‫وقتیدچار استرسوفشار مسابقهمی شوند‪،‬اشتباهاتشان‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ میتـرا شـعبانیان پـس از‬ ‫بیشـتر م ‬ ‫هفتمی اسیا گفت؛ بازیکنان بعد از باخت مقابل قزاقستان‬ ‫ازنظر روحی به هم ریختند و همین باعث شـد امروز شـروع‬ ‫خوبـی نداشـته باشـیم‪ .‬ازنظـر روانی انگیزه بازی نداشـتند و‬ ‫گیـم اول را وا گـذار کردیـم امـا بـا همـت کادر فنـی بازیکنـان را‬ ‫هشیار کردیم‪ ،‬به بازی برگشتند و خوشبختانه پیروز شدیم‪.‬‬ ‫او درمورداینکـه بازیکنـان بااینکـه سـت اول با اختالف امتیاز‬ ‫زیـاد از حریـف پیش بودند اما نتیجـه را وا گذار کردند‪ ،‬گفت؛‬ ‫نوسـان درایـن رده زیـاد اسـت‪ .‬به دلیـل سـن‪ ،‬شـرایط بـازی و‬ ‫کبـاره پنج امتیـاز می گیرنـد و بعد همان‬ ‫جـو مسـابقات به ی ‬ ‫را راحت از دست می دهند‪ .‬وقتی نتوانستیم به جمع چهار‬ ‫تیـم برسـیم بازیکنـان ازنظـر روانـی خیلـی ب ههـم ریختنـد‪،‬‬ ‫فکـر کردنـد کـه بـه اهـداف خـود نرسـیده اند و مسـابقات را‬ ‫به گونـه ای رهـا کردنـد‪ .‬فشـار کار درایـن رده سـنی خیلی زیـاد‬ ‫اسـت چـون بازیکنـان این فضا را تـازه تجربه می کنند‪ ،‬نکاتی‬ ‫را به ان ها یاد می دهیم و در تمرینات مرور می کنیم اما طی‬ ‫بـازی فرامـوش می کننـد و دائم باید بـه ان ها یـاداوری کنیم‪.‬‬ ‫شـعبانیان بابیان اینکـه بازیکنـان مـا هنـوز ازنظـر ذهنـی بـه‬ ‫خودباوری نرسیده اند‪ ،‬ادامه داد؛ برای اولین بار دراین دوره‬ ‫از مسابقات اعالم کردم توانایی حضور در جمع چهار تیم را‬ ‫داریم‪ .‬بازیکنان ما خوب و قدرتمند هستند و این موضوع را‬ ‫تمام کسانی که اینجا بودند تائید کردند و گفتند ازنظر فنی‬ ‫و تکنیکـی تیم شـما ضعفی نـدارد‪ .‬مـا کالس پایینی والیبال‬ ‫بـازی نکردیـم و بازیکنـان مـا توانایـی خـود را نشـان دادنـد‪.‬‬ ‫خیلی از مواقع هم پراشتباه بودند و باعث این نتیجه شد‪.‬‬ ‫او مشـکل تیـم ایـران را عـدم خودبـاوری و روحیه جنگندگی‬ ‫دانست و گفت؛ باید خیلی بیشتر روی این قضیه کار شود‪.‬‬ ‫بازیکنـان بایـد بتواننـد در شـرایط حسـاس تصمیـم درسـت‬ ‫بگیرنـد‪ .‬بازیکنـان وقتـی دچـار اسـترس و فشـار مسـابقه‬ ‫یکـردم‬ ‫یشـود‪ .‬فکـر م ‬ ‫یشـوند‪ ،‬اشتباهاتشـان بیشـتر م ‬ ‫م ‬ ‫یهـای ایتالیـا دیگـر ایـن اتفـاق نیفتـد امـا سـطح‬ ‫بعـد از باز ‬ ‫مسـابقات قهرمانـی اسـیا فـرق داشـت و خیلـی از بازیکنانـی‬ ‫که با تغییر رده سـنی به تیم هایشـان اضافه شـدند باتجربه‬ ‫عمـل کردنـد و همیـن بـه تیمشـان کمـک کـرد‪ .‬مربـی ایـران‬ ‫ادامـه داد؛ اهـداف و افکار کادر فنی دراین دوره از مسـابقات‬ ‫حضور در چهار تیم بود چون باتوجه به تمرینات‪ ،‬پتانسیل‬ ‫و کالس والیبال بازیکنان‪ ،‬این توانایی را داشـتند اما نشـد و‬ ‫نحـال این تیم‪ ،‬تیم خوبی‬ ‫ازاین بابـت ناراحـت هسـتم‪ .‬باای ‬ ‫اسـت‪ ،‬بازیکنـان خوبـی دارد و ا گـر موردحمایـت قـرار بگیـرد‪،‬‬ ‫می توانـد در اینـده والیبـال خوبـی را به نمایـش بگـذارد‪.‬‬ ‫شـعبانیان درمـورد حضـور تبـم نوجوانـان در لیـگ گفـت؛‬ ‫ً‬ ‫قبلا هـم پیشـنهاد داده ام ایـن تیـم با چند تغییر جـزی وارد‬ ‫مسابقات لیگ شود تا بتوانند در بازی ها تجربه کسب و در‬ ‫اینـده بـه والیبال ما کمک کنند‪ .‬پاسـور‪ ،‬لیبـرو و قطرپاس ما‬ ‫سـه مـا ‪۱ ۵‬سـال دارنـد و هنـوز در شـرایط هیجانی و حسـاس‬ ‫بازی اشـتباه می کنند اما پرتوان اند‪ .‬ا گر بازی های بیشـتری‬ ‫ببیننـد و موردحمایـت قـرار بگیرنـد ‪ ۱۰۰‬درصـد اینـده خوبـی‬ ‫پیش رو دارند‪ .‬وی از حمایت فدراسـیون تشـکر کرد و گفت؛‬ ‫از اقـای داورزنـی‪ ،‬خانـم محمدیـان‪ ،‬خانـم شـاددل و تمـام‬ ‫یهـا در فدراسـیون زحمـت‬ ‫متصدیـان تشـکر کنـم‪ .‬خیل ‬ ‫کشـیدند‪ ،‬ایـن تیـم را حمایـت کردنـد و کـم نگذاشـتند کـه از‬ ‫نهـا تشـکر می کنـم‪ .‬امیـدوارم ایـن حمایـت ادامـه داشـته‬ ‫ا ‬ ‫باشـد تـا ایـن بازیکنان بتوانند به والیبـال ایران کمک کنند‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫تولدت مبارک‬ ‫«تولـدت مبـارک» نوشـته نوشـین تبریـزی و بـا کارگردانـی‬ ‫بابـک قـادری؛ از ‪ 3‬تیر مـاه ‪ 1401‬سـاعت ‪ 21‬در «عمـارت‬ ‫ سـیمر غ» (سـالن یک) روی صحنه می رود‪ .‬این نمایش با‬ ‫ـازی ایالر نوشـهری‪ ،‬افشـین غیاثی‪ ،‬المیـرا صارمی‪ ،‬عباس‬ ‫ب ِ‬ ‫ بابایی‪ ،‬کیارش حقگو‪ ،‬مریم باقری‪ ،‬بهداد قادری‪ ،‬شقایق‬ ‫عزیـزی‪ ،‬مهنـاز نـوروزی‪ ،‬شـهناز نـوروزی‪ ،‬مسـلم گلچیـن و‬ ‫‪26‬شـب میزبـان عالقه منـدان اسـت‪ .‬در‬ ‫مسـعود ترابـی؛ ‬ ‫خالصه داسـتان ان امـده اسـت‪« :‬تـو می دونسـتی خیانـت‬ ‫تا ند‬ ‫بزرگ تریـن ظلـم بشـریه؟!» دیگر عوامـل این اثـر عبار ‬ ‫از دستیار و مشاور کارگردان‪ :‬مسعود ترابی‪ /‬طراح صحنه‪:‬‬ ‫شـهاب شـریفی‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬زهـرا گلـزاری‪ /‬طـراح گریـم‪:‬‬ ‫مهنـاز نـوروزی‪ /‬طـراح نـور‪ :‬مسـعود ترابـی‪ /‬طـراح پوسـتر‪:‬‬ ‫فرهـاد توکلـی‪ /‬طراحـان تیـزر‪ :‬فرهـاد توکلـی و کـوروش‬ ‫توکلی‪ /‬عکاس‪ :‬شیرین جهانزاده‪ /‬طراح لوگو تایپ‪ :‬فرهاد‬ ‫ توکلی‪ /‬دسـتیار یک و برنامه ریز‪ :‬شـکوفه سـلیمانی‪ /‬گروه‬ ‫کارگردانـی‪ :‬ارشـیا نصیرنیـا و ال لـه عبیـد‪ /‬منشـی صحنـه‪:‬‬ ‫شـکوفه سـلیمانی‪ /‬دسـتیار لبـاس‪ :‬منیـره شـریعت زاده‪/‬‬ ‫روابط عمومـی‪ :‬میثـم تحریـری‪ /‬مشـاور رسـانه‪ :‬پیـام‬ ‫ احمـدی کاشـانی‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫در گوش سالمم‬ ‫زمزمه کن‬ ‫در گوش سالمم زمزمه کن‪ .‬بودن یا‬ ‫نبودن؛ مسئله این نیست؟! ایرج راد و‬ ‫سعید امیرسلیمانی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫هستند که بر اساس کارگردانی زنده یاد جعفر‬ ‫والی و برپایه متن ویلیام هنلی (با ترجمه‬ ‫حسینعلی طباطبایی) در «پردیس تئاتر‬ ‫ شهرزاد» ( سالن ‪ )۳‬به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 3‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪ 20:30‬میزبان‬ ‫عالقه منداناست‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫چهارشنبه اول تیر ‪ 1401‬شماره‪2527‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫کاله برداری های روانی تحت عنوان روانشناسی زرد‬ ‫«روانشناسـی زرد» و اغراق امیـز شـگرد‬ ‫نخ نماشـده روانشناسـان تقلبـی بـود کـه‬ ‫به تازگـی دستشـان بـرای خیـل مراجعینشـان‬ ‫بـاز شـد‪« .‬شـقایق درویشـی»؛ عضـو انجمـن‬ ‫روانشناسی ایران و امریکا درباره تبعات مراجعه‬ ‫بـه این دسـت از افـراد می گویـد؛ روانشناسـی‬ ‫همان طورکـه از نامـش پیداسـت بـا روان‬ ‫ادمـی‪ ،‬کـه از پیچیده تریـن پدید ههـای هسـتی‬ ‫یشـود درارتبـاط اسـت‪ .‬بسـیاری‬ ‫محسـوب م ‬ ‫از مشـکالت و مسـائلی کـه مراجعیـن بـا ان‬ ‫دسـت به گریبان اند ریشـه در مسـائل خـاص و‬ ‫پیچیـده ای دارد کـه بـا راهکارهـای روانشناسـی‬ ‫زرد نه تنهـا بهبـود نمی یابـد بلکـه درطول زمـان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـای غیرقابل حلـی تبدیـل م ‬ ‫بـه بحرا ‬ ‫چندی پیـش‪ ،‬انتشـار فهرسـت نـام افـراد فاقـد‬ ‫مجـوز و صالحیت روانشناسـی ازسـوی سـازمان‬ ‫نظام روانشناسی و مشاوره سروصداهای زیادی‬ ‫بـه راه انداخـت و واژه جدیـدی بـه فرهنگ لغات‬ ‫مـردم افـزود‪ :‬روانشـناس نماها! روانشناسـان‬ ‫معـروف و محبوبـی کـه تـا قبـل از انتشـار‬ ‫این فهرسـت طرفـداران زیـاد داشـتند خیلـی زود‬ ‫مهجور شـدند و بسـیاری کاربران از دنبال کردن‬ ‫نهـا در فضـای مجـازی فاصلـه‬ ‫صفحـات ا ‬ ‫گرفتنـد‪ .‬برخی ازانـان به دلیـل عدم اطالع رسـانی‬ ‫حتی بارها در برنامه های پربیننده ای همچون‬ ‫ً‬ ‫خندوانـه و دورهمی شـرکت کـرده بودند و اتفاقا‬ ‫مورداسـتقبال مـردم قـرار گرفتنـد امـا انتشـار‬ ‫دیرهنـگام اسـامی روانشـناس نماها ازسـوی‬ ‫شهـای زیـادی را در پـی‬ ‫نهادهـای نظارتـی وا کن ‬ ‫داشـته و باعـث شـده تـا عـده ای همچنـان‬ ‫فهـای‬ ‫طرفـدار روانشـناس نماها بماننـد و حر ‬ ‫انـان را چـراغ راه زندگـی قـرار دهنـد؛ اینکـه‬ ‫لکـردن روانشناسـان غیرمجـاز و فاقـد‬ ‫دنبا ‬ ‫مـدرک مرتبـط چه تبعاتـی دارد و چـرا نباید انان‬ ‫یسـت کـه دربـاره ان بـا‬ ‫را دنبـال کـرد موضوع ‬ ‫دکتـر درویشـی به گفت وگـو پرداختیـم‪ .‬انتخـاب‬ ‫راه درسـت همیشـه دردسـترس نیسـت‪ .‬وی‬ ‫دربـاره دلیـل اسـتقبال مـردم از روانشناسـان زرد‬ ‫می گویـد؛ دریـک کالم همیشـه انجام کار درسـت‬ ‫سـخت اسـت یعنـی انتخـاب راه درسـت همـواره‬ ‫هزینه های مادی و معنوی زیادی دارد‪ .‬انسـان‬ ‫به طور عادی همیشـه کم هزینه ترین مسـیرها را‬ ‫بـدون اطلاع دقیـق از نتیجـه انتخـاب می کنـد‪.‬‬ ‫نشسـتن و فقـط تصـور کـردن بـدون تمریـن و‬ ‫تتـر از شـناخت‬ ‫انجـام کارهـای الزم خیلـی راح ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫و فهـم واقعـی از خـود و شـرایط زندگ ‬ ‫وی فعالیـت افـراد غیرمتخصـص در حـوزه‬ ‫روانشناسـی را مسـاوی بـا کال هبـرداری می دانـد؛‬ ‫یکـه تخصـص الزم در حـوزه روانشناسـی‬ ‫افراد ‬ ‫را ندارنـد و دراین زمینـه فعالیـت می کننـد فرقـی‬ ‫بـا کال هبـرداران در حوز ههـای دیگـر ندارنـد‪.‬‬ ‫سهـا‬ ‫امـروز شـاهد برگـزاری انـواع کارگا ههـا‪ ،‬کال ‬ ‫ً‬ ‫و دوره هایـی هسـتیم کـه اتفاقـا بـا هزین ههـای‬ ‫گـزاف و بـا نا مهـای خودشناسـی‪ ،‬شـکرگزاری‪،‬‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫به دسـت اوردن ثـروت و ‪ ...‬برگـزار م ‬ ‫تهـای ایـن عزیـزان نه تنهـا باعـث‬ ‫فعالی ‬ ‫یشـود مـردم از مشـکالت اساسـی و اصلـی‬ ‫م ‬ ‫غفلـت کننـد بلکـه بـا جاانداختـن باورهـای‬ ‫غلـط و حتـی مضـر افـراد را گمـراه می کننـد کـه‬ ‫یشـود‬ ‫یمـدت باعـث م ‬ ‫ایـن گمراهـی در طوالن ‬ ‫جامعـه در سراشـیبی منتهـی بـه تاریکـی قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬درویشـی ادامـه می دهد؛ ا کنون شـاهدیم‬ ‫بسـیاری از باورهـای غلـط کـه با نام روانشناسـی‬ ‫ً‬ ‫رواج پیدا کـرده اسـت دقیقـا جـای خرافـات‬ ‫را گرفتـه اسـت‪ .‬روانشناسـی یـک علـم اسـت‬ ‫و ا گاهـی درسـت از ایـن علـم منجـر بـه رشـد و‬ ‫ارتقـای فـردی و درنهایـت بالندگـی و پیشـرفت‬ ‫یشـود‪ .‬روانشـناس نماها بـدون‬ ‫اجتماعـی م ‬ ‫مسـتندات علمـی تنهـا بـا جملات انگیزشـی و‬ ‫شـعاری بـه طرفـداران خـود توصیـه می کننـد؛‬ ‫فقـط بـه خودشـان فکـر کننـد‪ ،‬بـه چیزهـای‬ ‫خـوب فکـر کنند تا همـان برایشـان اتفاق بیفتد‬ ‫و بـا فـردی متضـاد بـا خـود ازدواج کننـد؛ درواقع‬ ‫ً‬ ‫یکـه کامال متضـاد یکدیگر‬ ‫نهـا معتقدنـد افراد ‬ ‫ا ‬ ‫یشـوند و بـرای همیشـه‬ ‫هسـتند‪ ،‬عاشـق هـم م ‬ ‫یکـه‬ ‫به خوبـی و خوشـی زندگـی می کننـد درحال ‬ ‫طبـق علـم روانشناسـی زوج هایـی کـه شـغل‪،‬‬ ‫شـیوه زندگـی و عقایـد مشـابهی دارنـد بیشـتر‬ ‫درکنارهـم می ماننـد‪ .‬این افراد بی هیچ تخصص‬ ‫دانشـگاهی در حوزه روانشناسـی و روان پزشکی‬ ‫ب هطـور عمـده مباحثـی را مطـرح می کننـد کـه‬ ‫هیـچ پایـه علمـی ندارنـد و گاه امیختـه بـا دروغ‪،‬‬ ‫خرافـه‪ ،‬فریـب و حتـی اسیب رسـان هسـتند‪.‬‬ ‫نبـاره توضیـح می دهـد؛ اقدامات‬ ‫درویشـی درای ‬ ‫و فعالیت هایـی کـه پایـه و اسـاس علمـی ندارنـد‬ ‫متاسـفانه نتایـج و تبعـات بدتـر از انچـه به نظـر‬ ‫می ایـد در پـی دارنـد زیـرا پـس از گذر زمـان هرروز‬ ‫بـه تعـداد افـراد نـاا گاه‪ ،‬خرافـی بـا اسـتنباط های‬ ‫غیرمنطقـی در جامعـه افزوده خواهد شـد و کل‬ ‫و زیربنـای اجتماعـی بـه قهقـرا سـوق می یابـد‪.‬‬ ‫درویشـی کـه علـم روان انسـان را بسیارحسـاس‬ ‫می دانـد‪ ،‬می گویـد؛ با تشـخیص اشـتباه و تجویز‬ ‫راهکارهای نامناسب‪ ،‬زندگی فردی و اجتماعی‬ ‫برخـی مراجعیـن اسـیب های جـدی می بینـد‪.‬‬ ‫افزون برایـن چنیـن مسـائلی می توانـد منجـر بـه‬ ‫ترویـج فرهنـگ غلـط میـان تـوده مـردم شـود که‬ ‫یشـک تبعـات جبران ناپذیـری نه تنهـا بـرای‬ ‫ب ‬ ‫فـرد بلکـه بـرای کل جامعـه به دنبـال خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن روانشـناس ادامـه می دهـد؛‬ ‫روانشناسـی همان طورکـه از نامـش پیداسـت‬ ‫بـا روان ادمـی ‪ ،‬کـه از پیچیده تریـن پدید ههـای‬ ‫یشـود درارتبـاط اسـت‪.‬‬ ‫هسـتی محسـوب م ‬ ‫نطـور نیسـت کـه بـا یـک جلسـه بتوانیـد‬ ‫ای ‬ ‫مشـکالت مختلـف را بـرای افـراد گونا گـون‬ ‫حـل کنیـد‪ .‬بسـیاری از مشـکالت و مسـائلی‬ ‫کـه مراجعیـن بـا ان دسـت به گریبان اند ریشـه‬ ‫در مسـائل خـاص و پیچیـده ای دارد کـه بـا‬ ‫راهکارهـای روانشناسـی زرد نه تنهـا بهبـود‬ ‫نهـای‬ ‫نمی یابـد بلکـه درطول زمـان بـه بحرا ‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫غیرقابل حلـی تبدیـل م ‬ ‫تاثیـر روانشناسـی زرد بـر روی افـکار مـردم‬ ‫می گویـد؛ متاسـفانه ب هقـدری روانشناسـی زرد‬ ‫روی افـکار برخـی از مـردم تاثیـر گذاشـته اسـت‬ ‫که گاهی قانع کردن مراجعین و ا گاهی دادن به‬ ‫ان ها درباره تفکر و مسـیر اشتباهشـان به مراتب‬ ‫انـرژی بیشـتری از ما می گیرد تـا درمان ان ها‪ .‬ا گر‬ ‫بسیاری مراجعین قبل از اعتماد به راهکارهای‬ ‫همـکاران جعلـی‪ ،‬بـه روانشناسـان حـاذق و‬ ‫علمی مراجعه کنند خیلی از مشکالتی که با ان‬ ‫روبه رو هستند را راحت تر پشت سر گذاشته و با‬ ‫نهـای خـود عبـور‬ ‫کمتریـن اسـیب از تونـل بحرا ‬ ‫خواهنـد کـرد‪ .‬روانشناسـی زرد می گویـد تـو فقـط‬ ‫بـه چیزهـای خـوب فکـر کـن و مثبت اندیـش‬ ‫نهـا بـا گفتـن چنـد جملـه و‬ ‫بـاش! درواقـع ا ‬ ‫تمریـن فـوری سـعی در حـل مشـکالتی دارنـد‬ ‫کـه ایجـاد شدنشـان سـال ها طـول کشـیده‪.‬‬ ‫یسـت که درویشی‬ ‫روانشناسـی زرد انگیزاننده ا ‬ ‫دربـاره ان می گویـد؛ انچـه بـا نـام روانشناسـی‬ ‫یشـود‬ ‫به ویـژه در صفحـات مجـازی دیـده م ‬ ‫به هیچ وجـه روانشناسـی محسـوب نشـده و‬ ‫فاصلـه زیـاد بـا واقعیـت علـم روانشناسـی دارد‪.‬‬ ‫لشـدن میـان روان شناسـی‬ ‫به نظـرم تمایزقائ ‬ ‫و یـک انگیزاننـده اسـان و راحـت اسـت؛ در‬ ‫ً‬ ‫روانشناسـی مشـکالت صراحتا رو می ایـد و برای‬ ‫درمـان هـر فرد راهکارهای متفاوتی وجـود دارد؛‬ ‫یعنـی به هیچ وجـه بـرای هریـک از درمان جویـان‬ ‫از یـک راهـکار یـا روش درمانـی اسـتفاده‬ ‫یشـود و هرکس باتوجه به مشـکالتش مسـیر‬ ‫نم ‬ ‫درمان را طی می کند‪ .‬به اعتقاد درویشی؛ برخی‬ ‫افـراد اهمیـت چندانـی به سلامت روانشـان‬ ‫نمی دهنـد و ب هجـای رجـوع بـه متخصصیـن از‬ ‫شهـا بـرای دریافـت خدمات‬ ‫دم دسـتی ترین رو ‬ ‫روانشناسـی اسـتفاده می کننـد‪ .‬بـرای مثـال‬ ‫یشـود درهرشـرایط‬ ‫وقتـی دسـت مـا زخـم م ‬ ‫اقتصـادی کـه باشـیم به دکتـر مراجعه می کنیم‪،‬‬ ‫انتی بیوتیـک منظـم مصـرف می کنیـم و حاضـر‬ ‫نهـا بـرای‬ ‫یشـویم بخیـه بزنیـم؛ همـه ای ‬ ‫م ‬ ‫این است که زخم جلوی چشم ماست و ازاین رو‬ ‫بـه ان رسـیدگی می کنیـم امـا روان وقتـی اسـیب‬ ‫می بینـد چـون جلـوی چشـم نیسـت‪ ،‬درمـان را‬ ‫یکـه سلامت‬ ‫پشـت گـوش می اندازیـم؛ درحال ‬ ‫روان اهمیـت زیـادی در بهبـود کیفیـت زندگـی‬ ‫و احسـاس رضایـت دارد‪ .‬چگونـه روانشـناس‬ ‫واقعـی را از روانشـناس نما تشـخیص دهیـم؟‬ ‫نسـوال می گویـد؛‬ ‫دکتـر درویشـی درپاسخ به ای ‬ ‫باتوج هبـه رشـد بی رویـه روانشـناس نماها‬ ‫دقـت کنیـد کـه یـک روانشـناس و روان درمانگـر‬ ‫علمـی و قابل اطمینـان‪ ،‬حداقـل دارای مـدرک‬ ‫مرتبـط کارشناسـی ارشـد روانشناسـی زیرنظـر‬ ‫کلینیک های سازمان بهزیستی کشور و یا دارای‬ ‫پروانـه اشـتغال از سـازمان نظـام روانشناسـی‬ ‫و مشـاوره کشـور باشـد‪ .‬نکتـه مهـم دیگراینکـه‬ ‫هزینـه جلسـات مشـاوره طبـق تعرف ههـای‬ ‫یسـت کـه هرسـال‬ ‫سـازمان نظـام روانشناس ‬ ‫ازطـرف سـازمان اعلام می شـود و روانشناسـان‬ ‫مبلغـی بیـش ازان دریافـت نمی کننـد‪.‬‬ ‫روانشـناس ها ادعـا نمی کننـد کـه مشـکل شـما‬ ‫را بـا چنـد جملـه انگیزشـی حل می کننـد و مدام‬ ‫از شـما ایـن درخواسـت را ندارنـد کـه صفحـات‬ ‫کهـا‬ ‫نهـا را دنبـال کنیـد‪ .‬این افـراد در کلینی ‬ ‫ا ‬ ‫بهـا به طورمنظـم حضـور می یابنـد و‬ ‫و مط ‬ ‫ً‬ ‫نهـا‬ ‫بیمارانـی دارنـد کـه بعضـا سال هاسـت بـه ا ‬ ‫یتـوان‬ ‫نمـوارد م ‬ ‫مراجعـه می کنـد‪ .‬از مجمـوع ای ‬ ‫یـک روانشـناس واقعـی را از روانشـناس نماها‬ ‫تشـخیص داد‪.‬‬ ‫هدی سادات پا ک نهاد‪ /‬ایرنا‬ ‫در نشست خبری چهارسالگی پلتفرم «خودرو ‪ »۴۵‬بررسی شد؛‬ ‫سهیال انصاری‬ ‫مراس ــم چهارس ــالگی «خودرو ‪ »۴۵‬و کنفرانس‬ ‫خب ــری ب ــا حض ــور اصح ــاب رس ــانه و مجی ــد‬ ‫قاقازانی؛ مدیر بازاریابی‪ ،‬احســـان گائینی؛ مدیر‬ ‫ف ــروش و مرتضی راور؛ مدیر ش ــعب تهران برگزار‬ ‫ش ــد‪ .‬قاقازان ــی؛ مدی ــر بازاریابی «خ ــودرو ‪»۴۵‬‬ ‫دراین نشس ــت گف ــت‪« :‬از ه ــر دو خریدوفروش‬ ‫کم ــورد مرب ــوط ب ــه خودروه ــای‬ ‫خ ــودرو‪ ،‬ی ‬ ‫کارکرده اس ــت»‪ .‬وی بابیان اینک ــه هدف گذاری‬ ‫ش ــرکت ب ــرای س ــال ‪ ۱۴۰۱‬این اسـ ـت که برن ــد‬ ‫«خ ــودرو ‪ »۴۵‬جایگاه خود را در ذهن مخاطب‬ ‫ه ــدف کس ــب کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬علت رش ــد ب ــازار‬ ‫خودروه ــای دسـ ـت دوم ایج ــاد پلتفر مه ــا و‬ ‫مجموع هه ــای رس ــمی ب ــرای بازرس ــی و کنترل‬ ‫کیفی ــت و وضعی ــت ای ــن خودروهاس ــت»‪ .‬وی‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬این ــده ب ــازار معام ــات خ ــودرو ی‬ ‫کارک ــرده درحال حرکت از مدل پلتفرمی س ــمت‬ ‫ارائ ــه خدم ــات تخصص ــی و ورتی ــکال اس ــت»‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪« :‬طب ــق گ ــزارش س ــایت های معتبر‬ ‫یک ــه رویکرد بلندم ــدت مصرف کنندگان‬ ‫درحال ‬ ‫ترندهای صنعت خودرو در ایران و جهان‬ ‫ب هس ــمت وس ــایل نقلیه الکتریک ــی را درپی ــش‬ ‫گرفت ــه ام ــا عوامل ــی مانن ــد پاندم ــی کرون ــا‬ ‫اولویت های ــی نظی ـ ِـر مقرون به صرف هب ــودن‪،‬‬ ‫خری ــد دسـ ـت دوم خودروه ــای س ــنتی و ‪ ...‬را‬ ‫ب ــه اولوی ــت تبدی ــل ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینک ــه واردات خ ــودرو از ‪ ۹۷‬متوقف‬ ‫یس ــت درگی ــر‬ ‫ش ــد و تولی ــد خ ــودرو چندسال ‬ ‫مس ــائلی ازجمله تحریم ق ــرار گرفت ــه و روزبه روز‬ ‫درحال کاه ــش اس ــت فض ــای ف ــروش خ ــودرو‬ ‫کارک ــرده بهت ــر ش ــده»‪ .‬گائین ــی؛ مدی ــر ف ــروش‬ ‫«خ ــودرو ‪ »۴۵‬نی ــز دراین نشس ــت گف ــت‪:‬‬ ‫شگ ــذاری‪ ،‬مقابل ــه با‬ ‫«ه ــدف اصل ــی م ــا در ارز ‬ ‫تگ ــذاری خودروس ــت»‪.‬‬ ‫نس ــازی در قیم ‬ ‫جریا ‬ ‫نظیر‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫عوام‬ ‫ـودرو‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫معام‬ ‫«در‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫وی اف ـ‬ ‫ِ‬ ‫امنی ــت‪ ،‬س ــرعت‪ ،‬راحت ــی و قیم ــت تاثیرگ ــذار‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی بابیان اینکه خ ــودرو بزرگ ترین‬ ‫یس ــت‬ ‫س ــرمایه حدود ‪ ۶۰‬درصد از جامعه ایران ‬ ‫گفت‪« :‬کارشناس ــی خیابانی کارشناسی دقیقی‬ ‫نب ــوده و نخواه ــد ب ــود»‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫نش ــرکت‬ ‫هم ا کن ــون ‪ ۲۰۰‬نی ــروی فع ــال درای ‬ ‫داری ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬بـ ـه زودی این تع ــداد دو ی ــا‬ ‫سـ ـه برابر خواهد ش ــد و این ش ــرکت قص ــد دارد‬ ‫ت ــا همانن ــد چهارسال گذش ــته در س ــال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نی ــز رش ــد ‪3.5‬برابری داش ــته باش ــد و کیفیت‬ ‫خدمات ارائ هش ــده خود را باال ببرد»‪ .‬وی به دو‬ ‫ه ــدف عمده «خودرو ‪ »۴۵‬اش ــاره ک ــرد و افزود‪:‬‬ ‫«ایجاد تع ــادل قیمتی در خودروه ــای کارکرده‬ ‫و نظام مندک ــردن معام ــات و اش ــتغال زایی‬ ‫مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم ب ــرای ش ــهروندان از‬ ‫جمله اهداف مهم ماس ــت»‪ .‬راور؛ مدیر شعب‬ ‫ته ــران نی ــز دراین نشس ــت گف ــت‪« :‬هم ــکاران‬ ‫تج ــاری خ ــودرو ‪ ۴۵‬رضایت ‪ ۷۸‬درص ــدی از ما‬ ‫دارن ــد و درتالش ــیم می ــزان رضای ــت را افزای ــش‬ ‫دهیم»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫فائزه زرکش بهاری مطرح کرد؛‬ ‫لزوم توجه اموزش وپرورش به نمایش‬ ‫به عنوان یکی از عوامل افزایش مهارت‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫یـــک بازیگر تئاتر اعتقـــاد دارد که هنـــر نمایش‪ ،‬می تواند یکـــی از مهم ترین‬ ‫هنرهـــای مدنظـــر اموزش وپـــرورش درجهـــت شـــکوفایی اســـتعدادهای‬ ‫هنـــری دانش امـــوزان باشـــد‪ .‬فائـــزه زرکش بهـــاری؛ بازیگـــر تئاتـــر و مـــدرس‬ ‫هنرهای نمایشـــی در مدارس‪ ،‬بابیان اینکه مدرســـان هنرهای نمایشی در‬ ‫مـــدارس‪ ،‬بـــا تحمل رنج بســـیار به پیشـــرفت هنـــر تئاتر در مـــدارس کمک‬ ‫ً‬ ‫می کننـــد‪ ،‬گفت‪« :‬واقعا ان دســـت از دانش اموزانی که مدیر مدرســـه به فکر‬ ‫انان و به فکر این اســـت که این رشـــته را داشـــته باشـــند و تعلیمـــات مربوط‬ ‫بـــه هنرهـــای نمایشـــی را فرابگیرنـــد‪ ،‬انســـان های خوشـــبختی هســـتند»‪.‬‬ ‫وی کـــه سه ســـال اســـت موضوعـــات زیرمجموعه هنرهـــای نمایشـــی را در‬ ‫دبیرســـتان ها و هنرســـتان های تهـــران تدریـــس می کنـــد‪ ،‬بابیان اینک ــه‬ ‫به چشم دیده شـــدن هنرهای نمایشـــی در مدارس به این نکته می انجامد‬ ‫که دانش اموزان بفهمند بین اســـتعداد و عشـــق‪ ،‬تفاوت های بسیار وجود‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬افـــزود‪« :‬اســـتعداد‪ ،‬قطعـــا شـــرط اصلـــی کســـب هنـــر اســـت؛ ام ــا ا گر‬ ‫تشـــویق و پرورش نداشته باشـــد‪ ،‬به یقین سرکوب خواهد شـــد و به جایی‬ ‫نخواهـــد رســـید»‪ .‬بازیگـــر نمایـــش «سلســـله گاوباریـــان» کـــه به کارگردان ــی‬ ‫فرشـــاد فرهادپـــور در تهـــران بـــه روی صحنه رفته اســـت‪ ،‬نمایـــش را هنری‬ ‫مرکـــب خوانـــد و بااشـــاره به اینکه در ان‪ ،‬ریشـــه ها و رگه هایـــی از ادبی ــات‪،‬‬ ‫نقاشـــی‪ ،‬دکـــور‪ ،‬طراحی لباس‪ ،‬گریم‪ ،‬موســـیقی‪ ،‬هنرهـــای حرکتی‪ ،‬نمایش‬ ‫حاالت مختلف بدن‪ ،‬معماری‪ ،‬اســـتفاده از دکورهـــای حجم دار و فن بیان‬ ‫گنجانـــده شـــده‪ ،‬گفت‪« :‬هنـــر نمایش بـــه اعتمادبه نفس کمـــک می کند و‬ ‫به همین خاطر‪ ،‬ســـه عامل اصلی ســـخن‪ ،‬حالت و حرکت‪ ،‬موجب می شود‬ ‫دانش امـــوزان و حتـــی کســـانی که نخواهنـــد رشـــته تئاتـــر را ادامـــه دهن ــد‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفـــس خویش را افزایـــش دهند و خجالتی بودنشـــان از بین برود‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تـــا بتوانند مثـــا در یک جمـــع صحبت و نهایتـــا از حق خود دفـــاع کنند»‪.‬‬ ‫وی یادگیـــری روش هـــای تنفـــس درســـت را یکـــی از مهم تریـــن کارکردهای‬ ‫اموختـــن هنرهـــای نمایشـــی در مدرســـه بـــرای دانش امـــوزان برشـــمرد و‬ ‫باتا کیدبر اینکـــه ان ها با دسترســـی به همین توانایی هاســـت کـــه می تواند‬ ‫ً‬ ‫مثال یک کنفرانس درســـی را به درســـتی انجام دهند‪ ،‬افزود‪« :‬دانش اموزان‬ ‫وقتـــی پایه هـــای اصلـــی مهارت هـــای ســـخن گفتن و ارتبـــاط را بیاموزن ــد‪،‬‬ ‫می تواننـــد در هـــر رشـــته ای کـــه قـــرار اســـت در ان فعالیت کننـــد‪ ،‬حضور و‬ ‫درخشـــش بهتـــری داشـــته باشـــند؛ چرا کـــه هنر تئاتـــر هنری مرکب اس ــت‬ ‫کـــه بســـیاری از توانایی هـــای موردنیـــاز فـــرد در جامعـــه را در خویش جای‬ ‫می دهـــد»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکه امروز نیاز اســـت تئاتر‪ ،‬بـــه یکی از مهم ترین‬ ‫و اصلی تریـــن رشـــته های مهارتی تبدیل شـــود کـــه اموزش وپـــرورش به ان‬ ‫توجه ویژه داشـــته باشـــد‪ ،‬گفت‪« :‬هنرهای نمایشـــی‪ ،‬جاذبـــه خاصی دارد‬ ‫و ازایـــن رو‪ ،‬بـــرای جوانـــان و نوجوانـــان جـــذاب اســـت‪ .‬همین امـــر موجب‬ ‫می شـــود‪ ،‬وقتی فردی به تماشـــای یک نمایش می نشـــیند‪ ،‬عواملی مانند‬ ‫دکـــور‪ ،‬صحنـــه‪ ،‬لباس و حتـــی نورپـــردازی او را به خود جـــذب و ارزو می کند‬ ‫کاش جـــای یکـــی ازان بازیگـــران بـــود»‪ .‬وی بااذعان به اینکـــه ایـــن پرس ــش‬ ‫مطـــرح اســـت کـــه چـــرا یـــک دانش امـــوز‪ ،‬همـــواره در فنـــون مختلـــف هنر‬ ‫ســـراغ نمایش مـــی رود و ان را انتخاب می کنـــد و باتا کیدبر اینکه باید عالیق‬ ‫دانش اموزان به هنر‪ ،‬در دوران متوســـطه ریشـــه یابی شـــود‪ ،‬گفت‪« :‬ش ــاید‬ ‫یکـــی از عوامـــل ایـــن عالقه منـــدی این اســـت که روی صحنـــه‪ ،‬جلـــوه ای‬ ‫باشـــکوه از انچـــه را کـــه دوســـت دارد می بیند؛ امـــا در زمان انتخاب رش ــته‬ ‫فعالیـــت نبایـــد این نکتـــه را فراموش کرد که شـــاید ایـــن دانش امـــوز‪ ،‬فرای‬ ‫بازیگـــری‪ ،‬بـــه گریـــم‪ ،‬طراحی لباس‪ ،‬طـــراح دکور یـــا دیگر مســـائل مرتبط با‬ ‫رشـــته تئاتر عالقه داشـــته باشـــد»‪ .‬وی حضور دانش امـــوزان در فضای هنر‬ ‫نمایشـــی و در کنـــار عوامل نمایـــش را یکی از مهم ترین عوامـــل ظهور و بروز‬ ‫شـــکوفایی اســـتعدادهای ان ها در حوزه هنـــر برشـــمرده و بابیان اینکه ا گر‬ ‫دانش امـــوزی در این مســـیر دســـت بـــه کشـــف اســـتعدادهای خـــود بزند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می توانـــد ســـراغ مهارتـــی برود که قطعـــا در ان موفق اســـت‪ ،‬افزود‪« :‬ش ــرط‬ ‫اصلـــی هر هنری‪ ،‬پشـــتکار و تالش اســـت؛ اما از این نکته نباید گذشـــت که‬ ‫ذوق‪ ،‬عالقـــه و اســـتعداد نیز از مهم تریـــن عوامل مکمـــل دراین حوزه بوده‬ ‫ً‬ ‫و مثـــا دراین روزهـــا وقتی از یـــک دانش اموز در دوران متوســـطه پرس ــیده‬ ‫می شـــود از کجـــا می دانیـــد که بـــه نمایش عالقـــه دارید‪ ،‬می گویـــد وقتی به ‬ ‫نمایـــش مهارت هـــای خـــود می پردازیم‪ ،‬همه ما را تحســـین و تشـــویقمان‬ ‫می کننـــد؛ امـــا ان هـــا بایـــد بداننـــد ایـــن‪ ،‬همـــه ماجـــرا نیســـت‪ .‬ازس ــویی‪،‬‬ ‫برداشـــت های بـــدی از تئاتـــر می شـــود کـــه در حال شبیه شـــدن بـــه تقلید‬ ‫اســـت»‪ .‬وی بـــا هشـــدار دراین زمینـــه کـــه امـــروز تئاتـــر به سمت وس ــویی‬ ‫بـــد کشـــیده می شـــود و ایـــن هنـــر این روزهـــا در حال تهدیـــد اســـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امـــکان دارد هنـــری مانند تقلید صـــدا به خودی خود یک هنر باشـــد؛ اما‬ ‫دانش امـــوز درنهایت بایـــد بداند که این هنر‪ ،‬به تنهایی یک هنر نمایش ــی‬ ‫نیســـت و توصیف حـــاالت روحی بشـــری جایگاهی واالتـــر دارد که می توان‬ ‫ان را هنـــر نمایـــش نامیـــد»‪ .‬زرکش بهـــاری بااشـــاره به اینکه بســـیاری ازافراد‬ ‫ً‬ ‫می گوینـــد کـــه مـــا انســـان هایی احساســـاتی هســـتیم و مثال ممکن اس ــت‬ ‫در برابـــر زیبایی هـــای طبیعت یا موضوعات تحســـین برانگیز‪ ،‬احساس ــاتی‬ ‫ً‬ ‫شـــویم؛ امـــا نهایتـــا وقتی پای عمل می رســـد‪ ،‬ایـــن اتفاق نمی افتـــد و فقط‬ ‫تصـــور می کننـــد این گونـــه اســـت‪ ،‬تا کیـــد کـــرد‪« :‬وقتـــی شـــوق و عالق ــه در‬ ‫وجود یک فرد باشـــد‪ ،‬می تواند به احساســـات درســـت خویـــش پی ببرد»‪.‬‬ ‫ایـــن بازیگـــر تئاتـــر باتا کیدبراینکه هنر نمایـــش‪ ،‬می تواند به انســـان کمک‬ ‫کنـــد هـــر فکری کـــه در ذهـــن دارد‪ ،‬در صـــورت خویـــش به نمایـــش بگذارد‬ ‫و صـــورت او نیـــز ایینـــه تمام نمـــای فکـــر او باشـــد‪ ،‬گفـــت‪« :‬ازایـــن رو‪ ،‬ف ــرد‬ ‫ً‬ ‫می توانـــد احساســـات درونی خویـــش را در چهـــره اش نقش ببنـــدد و مثال‬ ‫ً‬ ‫این نکتـــه زمانـــی بـــه منصه ظهـــور می رســـد می گوینـــد مثال فـــردی حالت‬ ‫چهـــره گیرایـــی دارد یـــا فالنی حالـــت چهره خشـــک و بی حالـــی دارد»‪ .‬وی‬ ‫باابرازتاســـف از اینکه امروز دانش امـــوزان ما در حال خشـــک بارامدن بوده و‬ ‫در مدرســـه تنها به درس خواندن و مطالعات درســـی ان ها توجه می شود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‬ ‫افـــزود‪« :‬قطعـــا درس خوانـــدن بســـیارمهم اســـت؛ امـــا ایـــن زندگ ‬ ‫کـــه جریـــان دارد و ا گـــر مدرســـه بـــه تربیـــت اســـتعدادهای این چنین ــی‬ ‫دانش امـــوزان نپـــردازد‪ ،‬به یقیـــن دانش امـــوز از این روند غافل می شـــوند»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه خـــود بـــا قـــراردادن مقولـــه هنـــر در زندگـــی به عن ــوان‬ ‫یـــک اصـــل‪ ،‬نتایـــج بســـیارخوبی گرفتـــه و همـــواره ان را بـــه دانش ام ــوزان‬ ‫توصیـــه می کنـــد‪ ،‬ادامـــه داد‪« :‬دانش امـــوزان و هنرجویانـــی داشـــته ام ک ــه‬ ‫حتـــی حـــرف زدن عالـــی برایشـــان مشـــکل بـــوده اســـت؛ امـــا پـــس از پایان‬ ‫یک تـــرم وضعیـــت به گونـــه ای پیـــش رفته که بـــا به کارگیـــری هنـــر نمایش‪،‬‬ ‫شـــخصیت او تغییـــر کـــرده اســـت و خانـــواده این موضـــوع را بـــه مدرس ــه‬ ‫انتقـــال داده اســـت»‪ .‬زرکش بهـــاری با ارزشـــمند خواندن ایـــن رخدادهای‬ ‫خوشـــحال کننده‪ ،‬جاافتـــادن ورود منصفانـــه دانش امـــوزان بـــه حـــوزه هنر‬ ‫را موجـــب پـــرورش اســـتعدادهای بیشـــتر هنـــری دانســـته و بابیان اینک ــه‬ ‫پرداختـــن بـــه عالیق بـــرای دانش اموزان جذاب اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬پرداختن‬ ‫به ادبیات و درام نویســـی اتفاقی قشـــنگ اســـت و به نظرم‪ ،‬زمان ان رسیده‬ ‫کـــه ا گـــر اموزش وپـــرورش بـــا هنـــر همراهی کنـــد‪ ،‬تحولـــی عظیـــم در حوزه‬ ‫هنرهـــای نمایشـــی ایجـــاد کنـــد و باید ازاین مســـیر‪ ،‬تغییـــرات مهمـــی را در‬ ‫هنرســـتان های بازیگری ایجاد کنیـــم؛ چرا که مردم نیازمند اثاری هس ــتند‬ ‫کـــه ریشـــه در ویژگی های ملی داشـــته و از روحیـــه ملی ان ها مایـــه گرفته و‬ ‫نشـــان دهنده اینـــده ای درخشـــان برای ملت باشـــد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه اول تیر ‪ 1401‬شماره‪2527‬‬ ‫میزان مصرف اب در شترها‬ ‫بو علـف و صحـرا سـازگار شـده‬ ‫طهـای خشـک و بی ا ‬ ‫یسـت کـه بـا محی ‬ ‫شـتر از جانوران ‬ ‫و می توانـد اب وهـوای گـرم و خشـک‪ ،‬بی ابـی و کم خورا کـی را تحمـل کنـد‪ .‬شـترها حتـی‬ ‫زمانی که دمای محیط به ‪ ۴۹‬درج ه سلسـیوس (‪ ۱۲۰‬درجه فارنهایت) می رسـد‪ ،‬به ندرت‬ ‫عـرق می کننـد‪ .‬شـترها از جانـوران کار و باربـر هسـتند کـه در بیابـان زندگـی می کننـد و‬ ‫لو نقل مسافران و بار در مناطق بیابانی هستند‪ .‬چهار گونه‬ ‫وسیله ای حیاتی برای حم ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫از شـتر ها توسـط انسـان به عنـوان حیـوان بارکـش و حیـوان خانگـی اسـتفاده م ‬ ‫شترهای یک کوهانه و دوکوهانه در بیابان های اسیا و شمال افریقا از جانوران سفری و‬ ‫بارکش مهم منطقه هستند‪ .‬شتر یک کوهانه به استرالیا نیز برده شده و در بیابان های‬ ‫انجـا ب هصـورت وحشـی نیـز زندگـی می کنـد‪ .‬المـا و الپـا کا حیوانـات بارکـش و تامین کننده‬ ‫پشـم در رشـته کوه انـد هسـتند‪ .‬بسـیاری ازافراد فکـر می کننـد در کوهـان شـتر اب زیـادی‬ ‫یسـت و شتر ها اب را در‬ ‫یشـود؛ اما این درسـت نیسـت‪ .‬کوهان شـتر‪ ،‬پر از چرب ‬ ‫ذخیره م ‬ ‫کوهـان خـود ذخیـره نمی کننـد‪ .‬ب هجـای ان از کوهـان بـرای ذخیره کردن چربـی به عنوان‬ ‫منبعـی بـرای انـرژی اسـتفاده می کنند‪ .‬چربی ها در باالی بدن شـتر هسـتند‪ ،‬پس باعث‬ ‫یشـوند‪ .‬شـترها می تواننـد مدت زمـان زیـادی را بـدون‬ ‫خنک نگه داشـتن بـدن او م ‬ ‫نوشـیدن اب سـپری کننـد؛ همچنیـن می تواننـد ب هسـرعت حجـم زیـادی اب بنوشـند‪.‬‬ ‫ایـن اب در جریـان خـون شـتر ذخیـره شـده و در شـرایط اضطـراری مورد اسـتفاده بـدن‬ ‫وی قـرار می گیـرد؛ به همین دلیـل اسـت کـه هیـچ پسـتاندار دیگـری نمی توانـد به انـدازه‬ ‫شـتر‪ ،‬شـرایط بی ابی را تحمل کرده و در بیابان های گرم و خشـک تاب بیاورد‪ .‬یک شـتر‬ ‫معمولی می تواند ‪ 200‬لیتر یا ‪ 53‬گالن اب را در عرض سـه دقیقه بنوشـد‪ .‬شـتر قادر اسـت‬ ‫اب مورد نیـازش را هـم بـا خـود حمـل کنـد‪ .‬اب وارد سیسـتم گردش خون بـدن و گوارش‬ ‫شـتر خواهد شـد ‪ .‬شـتر دارای سـه معده اسـت‪ .‬معده اول محلی برای ذخیره غذا سـت ‪.‬‬ ‫شتر این غذاها را نشخوار می¬کند‪ .‬در دومین معده شیره معده وجود دارد و غذاهای‬ ‫یشـوند‪ .‬شـتر برای پاییـن اوردن دمـای بدنش‬ ‫نشخوار شـده در سـومین معـده هضـم م ‬ ‫قکـردن نیـازی نـدارد؛ بنابرایـن اب را در بـدن خـود حفـظ می کنـد‪ .‬شـتر دمـای‬ ‫بـه عر ‬ ‫بـدن خـود را از ‪ ۳۴‬درج هسـانتی گراد در اوایـل صبـح تـا ‪ ۴۱‬درجـه تـا عصـر تغییـر می دهـد‬ ‫و این گونـه از گرمـای روز بـرای گرم کـردن بـدن خـود در شـب اسـتفاده می کنـد؛ بنابرایـن‬ ‫شـتر می تواند بیشـتر از هر حیوان دیگر بی ابی را تحمل کند و مشـخص شـده اسـت که‬ ‫شـتر به علـت اختلاف زیـاد درجه حـرارت بدنش می توانـد اب بدن خـود را حفظ نماید‪.‬‬ ‫نیما مرادی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪ /‬سال‬ ‫تحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانـب حسـین اسـایش بـه شـماره‬ ‫دانشـجویی ‪ 9623120021‬در مقطـع کارشناسـی رشـته‬ ‫تربیت بدنـی‪ ،‬علـوم ورزشـی صـادره از مرکـز امـوزش عالـی‬ ‫کاشـمر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪559‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت اپاچـی ‪ 160CC‬بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪ 774-87813‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0E4D92176116‬شـماره تنـه ‪ NE8***160R8802237‬بـه‬ ‫مالکیـت علیرضـا صالح فـر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪627‬‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک پانارومـا (‪ )MT-i‬بـه‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬ها ‬ ‫رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪815 -68‬ص‪43‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0085747‬و شـماره شاسـی ‪ 271565‬بـه‬ ‫مالکیـت احمـد رسـتمی حمزه پور فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 4410351443‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬پانورامـا بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1401‬با شـماره پال ک ایران ‪726 -40‬ن‪ 53‬و شـماره موتور ‪081630‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 263611‬بـه مالکیـت زینـب شعبانی اسـتانجین‬ ‫فرزنـد شـعبان بـا شـماره ملـی ‪ 0076563911‬و شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1608‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مدرک موقت فار غ التحصیلی اینجانب مینا جعفری فرزند مصطفی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۷۱۳۱‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته مهندسـی معمـاری صـادره از‬ ‫واحـد دانشـگاهی ازاد ارا ک در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/03/25‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬لذا‬ ‫از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی‬ ‫میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ ،۳۸۱۳۵/567‬اداره فـار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/04/01 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000734‬مـورخ ‪ 1401/02/26‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای مهدی شـریفی فرزند مختار به شماره شناسـنامه ‪53‬‬ ‫صادره از بیرجند در ششـدانگ یک قطعه زمین محصور مشـتمل بر اتاقک به‬ ‫مسـاحت ‪ 107‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 231‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی‬ ‫بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1325720‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000789‬مـورخ ‪ 1401/02/31‬هیـات اول‪/‬‬ ‫دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد قیاسـی بورنگ فرزنـد غالمرضـا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 811‬صـادره از بیرجنـد در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 183/72‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 231‬اصلـی واقـع در خراسـان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت سـیدمحمدتقی‬ ‫شهیدی و اسداله سادسی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1326864‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/25-140060327001001421‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید احمـدی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1448‬در یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 3385‬مترمربع معـادل ‪0/065‬‬ ‫جفـت از یـک چهـارم جفـت از ‪ 8‬شـعیر از ‪ 96‬شـعیر از پلا ک ‪ 2‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 7‬زنجـان روسـتای رازبیـن خریـداری باواسـطه از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫عشـقعلی یوسـفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000732‬و ‪140160308001000733‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/02/26‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضیـان ‪ -1‬خانـم سـمیه دادی فرزنـد محمدرضـا‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1674‬نسـبت بـه سـه دانگ ‪ -2‬اقـای ایمـان‬ ‫میکانیکـی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 2325‬نسـبت بـه‬ ‫سـه دانگ از ششـدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪149/97‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 76‬فرعی از ‪ 1427‬اصلی واقع در خراسـان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت‬ ‫عبدالحسـین چهاردهـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1327687‬‬ ‫و امال ک بیرجند‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫عملیات رفت و روب و نگاه داشت فضای سبز‬ ‫در روستای اسالم اباد سیمان تهران‬ ‫دهیـاری اسلام اباد سـیمان تهـران درنظـردارد فراخـوان مناقصـه عملیـات رفـت و روب و نگاه داشـت فضـای سـبز در روسـتای‬ ‫اسلام اباد سـیمان تهران به شـماره سیسـتمی ‪ 2001090769000001‬را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه‬ ‫مراحـل برگـزاری فراخـوان‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان درصورت عدم عضویت در سـامانه‪،‬‬ ‫نسـبت بـه ثبت نـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی (به صورت برخـط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سـازمانی اقدام‬ ‫الزم را بـه عمـل اورنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1401/04/04‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬در مورخه ‪1401/04/28‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬مبلـغ ‪ 1/200/000/000‬ریـال بـه صـورت ضمانتنامـه بانکـی معتبـر یـا واریـز مبلـغ‬ ‫بـه حسـاب ‪ 56602213960337/19‬نـزد پسـت بانـک بـه نـام دهیـاری اسلام اباد سـیمان تهـران؛ مناقصه گـران می بایسـت ضمـن‬ ‫ارائـه ضمانتنامـه در سـایت سـامانه سـتاد‪ ،‬نسـبت بـه ارسـال فیزیکـی اصـل ضمانتنامـه تـا تاریـخ ‪ 1401/04/19‬بـه ادرس دسـتگاه‬ ‫مناقصه گـزار اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس و ادرس دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬شـهرری‪ ،‬روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران‪ ،‬خیابـان شـهید رسـتگار‪ ،‬کوچـه‬ ‫مخابـرات‪ ،‬پلا ک ‪ ،6‬سـاختمان شـورا و دهیـاری‪ -‬تلفـن تمـاس‪021335337200-02133534800 :‬‬ ‫ هزینه ا گهی بر عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫م الف ‪203‬‬ ‫شورا و دهیاری اسالم اباد سیمان تهران‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005000612‬مورخـه ‪ 1401/02/26‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم اعظـم داودی فرزنـد علی محمـد دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1841563161‬به شناسـنامه ‪ 246‬صادره از ایذه نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 116/15‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1168‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز به ادرس رامهرمـز خریداری‬ ‫شـده از مالکیـت رسـمی حمدالـه طهماسـبی زاده تاییـد شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و برابر ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع قضائی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/168‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمدمهدی ریحانی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 978‬مجـزی شـده از ‪ 213‬فرعـی از ‪ 237‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه‬ ‫تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی اسـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت‬ ‫کشـوری املا ک سـند مالکیـت فـوق ذیـل دفتـر ‪ 124‬صفحـه ‪ 507‬بـه نـام غالمحسـین محبی نـژاد صـادر‬ ‫و تسـلیم شـده اسـت کـه سـپس ششـدانگ پلا ک فـوق مع الواسـطه برابـر سـند رسـمی شـماره ‪31598‬‬ ‫مورخـه ‪ 1384/12/21‬دفترخانـه ‪ 7‬تربت حیدریـه بـه اقـای محمدمهـدی ریحانـی منتقـل شـده اسـت و‬ ‫دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/01 :‬‬ ‫شماره ‪ 1359‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160322707000319‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زهـک تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـن شـهرکی نیا فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3807‬صـادره از زهـک‬ ‫در یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 6712‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 522‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در‬ ‫بخش ‪ 4‬زهک خریداری از مالک رسمی اقای علی ا کبر سرگلزائی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زهک‬ ‫م الف ‪41‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160322707000322‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زهـک تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـن شـهرکی نیا فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3807‬صـادره از زهـک‬ ‫در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 32690/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 522‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 4‬زهـک خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی ا کبـر سـرگلزائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زهک‬ ‫م الف ‪42‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160322707000242‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زهـک تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای عبـاس حیدری دلیر فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪ 22204‬صـادره از زابل‬ ‫در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 3130‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 317‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی واقع‬ ‫در بخـش ‪ 5‬زهـک خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مسـافر ایرانی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زهک‬ ‫م الف ‪43‬‬ ‫دادنامه‬ ‫شماره دادنامه‪30 :‬‬ ‫شماره پرونده‪954/7/1400 :‬ح‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫خواهـان‪ :‬فایـز عیدانـی بـه نشـانی‪ :‬ابـادان‪ ،‬ایسـتگاه ‪ ،7‬سـلیج شـرقی‪ ،‬کوچـه صداقـت‪ ،‬پلا ک ‪5‬‬ ‫خواسـته‪ :‬مطالبـه وجـه‬ ‫خوانـده‪ :‬بهـروز زاهـدی بـه نشـانی‪ :‬مجهول المـکان‬ ‫گردشـکار‪ :‬پرونده ابتدا به شـعبه ‪ 7‬شـوراهای حل اختالف ابادان ارجاع و به کالسـه ‪954/7/1400‬ح به‬ ‫ثبـت رسـیده و اعضـای محتـرم ایـن شـعبه پـس از تبادل نظـر و جـری تشـریفات و اقدامـات قانونی نظریه‬ ‫خـود را اعلام کرده انـد‪ .‬پـس از بررسـی پرونـده و رسـیدگی های الزم ختـم رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح اتـی‬ ‫مبـادرت بـه صـدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت خواهـان فایـز عیدانـی بـه طرفیـت خوانـده بهـروز زاهـدی بـه خواسـته مطالبـه‬ ‫مبلغ ‪ 27/700/000‬ریال که خواهان اظهار داشته لوازم تعمیر کولر از خوانده خریداری کردم که با توجه‬ ‫به عیوب و نواقص‪ ،‬به وی مسـترد کرده‪ ،‬لکین تا کنون خوانده اقدامی نکرده اسـت که با وجود مسـتند‬ ‫ابـرازی مذکـور کـه نشـانه طلبـکار بـودن خواهان اسـت و به عالوه هیچگونه دلیلی که مویـد بر برائت ذمه‬ ‫ً‬ ‫خویـش اسـت‪ ،‬ارائـه نـداده‪ ،‬لـذا مسـتندا بـه مـاده ‪ 198‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی‪ ،‬رای بـه محکومیـت‬ ‫خوانـده بـه پرداخـت اصـل خواسـته بـه مبلـغ ‪ 27/700/000‬ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان تقدیـم‬ ‫دادخواسـت ‪ 1400/12/04‬لغایـت زمـان اجـرای حکـم و مبلـغ ‪ 1/431/250‬ریـال هزینـه دادرسـی در حـق‬ ‫خواهـان صـادر و اعلام مـی دارد‪ .‬رای صـادره غیابـی و ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از ابلاغ واقعـی بـه‬ ‫خوانـده‪ ،‬قابـل واخواهـی در همیـن مرجع و سـپس ظرف بیسـت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محا کم‬ ‫عمومی شهرسـتان ابادان اسـت‪.‬‬ ‫مهران کاویانی باغبادرانی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫تاریخ‪1401/01/27 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سلاح یک لـول سـاچمه زنی ته پـر کالیبـر ‪ 12‬مـدل کوسـه سـاخت ایتالیا بـه شـماره ‪175954‬‬ ‫بـه مالکیـت صمـد ترابی نیـا فرزنـد عـوض به شـماره ملـی ‪ 1860404057‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/355‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/26-140160318011001498‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا بینای چیرانـی فرزنـد شـعبانعلی بـه شماره شناسـنامه ‪1564‬‬ ‫صـادره از فومـن در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 428/99‬مترمربع پلا ک ‪ 156‬فرعی‬ ‫از ‪ 11‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 20‬و ‪ 24‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 11‬اصلـی واقـع در قریـه راجیـر‬ ‫بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق علـی نویـری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/356‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت یـک قطعـه زمیـن صیفـی کاری بـه مسـاحت ‪ 323‬مترمربـع بـه شـماره فرعـی ‪ 317‬مفـروز‬ ‫از پلا ک ‪ 28‬اصلـی واقـع در قریـه چنه سرسـنگ اصلـی ‪ 28‬بخـش ‪ 22‬گیلان بـا حـدود منـدرج در سـند‬ ‫مالکیـت ذیلـی ثبـت ‪ 11389‬صفحـه ‪ 317‬دفتـر ‪ 22/108‬بـه شـماره مسلسـل چاپـی ‪ 360472‬بـه نـام‬ ‫نـوری صفری چنه سـری صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پلا ک مذکـور حقـوق ارتفاقـی نـدارد و اثـاری از رهـن‬ ‫و بازداشـت در پرونـده بـه نظـر نرسـیده اسـت‪ .‬سـپس نـوری صفری چن هسـری برابـر درخواسـت شـماره‬ ‫‪ 118/1401/2893‬مورخ ‪ 1401/03/18‬ضمن ارائه استشـهادیه شـهود به شـماره ‪ 118/1401/3153‬مورخ‬ ‫‪ 1401/03/23‬که به تایید دفتر ‪ 21‬صومعه سـرا رسـیده‪ ،‬اعالم داشـته که سـند مالکیت خود را به جهت‬ ‫جابجایـی مفقـود کـرده اسـت و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه‬ ‫یشـود هر کـس مدعی انجام‬ ‫اسـتناد تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬ا گهـی و اعالم م ‬ ‫معامله یا وجود سـند مالکیت پال ک حق نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـت ظرف مدت ده روز از انتشـار ا گهی به‬ ‫ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬تسـلیم کنـد و ا گر‬ ‫ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت ارائه نشـود‪ ،‬برابـر مقررات‬ ‫سـند المثنـی صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/01 :‬‬ ‫یداهلل شهبازی چلمه سرا‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک صومعه سرا‬ ‫‪910/357‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو وانـت سـایپا ‪ 151‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪655 -56‬ق‪ 34‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M135599482‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100G4915839‬بـه مالکیـت معصومـه‬ ‫وظیفه شـناس میاندهی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000400‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم نسـرین ضیائـی فرزنـد بمونـی بـه شناسـنامه و کـد ملـی ‪ 1850229171‬صـادره‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 180/45‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 5640‬اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک رسـمی حسـن تقی نژاد (به اسـتناد سـند‬ ‫قطعـی شـماره ‪ 1387/07/20-82932‬دفتـر ‪ 14‬بهبهـان) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضی و‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/59‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000377‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم مـارال لرکیان فرزند ابراهیم به شناسـنامه و کد ملـی ‪ 1754439829‬صادره از‬ ‫اهواز نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 21/57‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪5645‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالک رسـمی محمدرضا متولـی احدی از ورثه شـیخ‬ ‫حسـین محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/63‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۱۱۰۰۰۱۲۸‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیاوش محمدی علی ابـادی فرزنـد شـیخعلی بـه شماره شناسـنامه ‪۴۹۹‬‬ ‫صادره از کرندغرب در یکباب خانه به مسـاحت ‪ ۸۵/۲۹۵‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1589‬فرعی از یک‬ ‫اصلـی واقـع در کرمانشـاه بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک کرنـد خریداری از مالک رسـمی اقای رسـتم صالحی‬ ‫و خانـم پریدخـت نظـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمومـی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کرند‬ ‫م الف ‪17‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/02/29-140160316002000566‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا بسامی فرزند فتاح به شماره شناسنامه ‪ 409‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 182/16‬مترمربع پال ک ‪ 2640‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬شـهدای ‪ 10‬تیـر برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای خلیـل رحمتی زعفـران‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمومـی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/28-140160318011002981‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا صفاجوملک سـری فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪450‬‬ ‫صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر خانه و محوطه به مسـاحت ‪345/03‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 275‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 17‬و ‪ 24‬متصـل بهـم فرعـی از‬ ‫‪ 32‬اصلـی واقـع در قریـه ملکسـر بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق غالمعلـی صفاجوملکسـری محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت خودرو سـواری پیکان ‪ 1600‬به رنگ ابی کاربنی متالیک مدل ‪ 1380‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪526 -21‬س‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 11518012443‬و شـماره شاسـی ‪ 80912718‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم مـژگان شـیروی فرزنـد محمدحسـین بـا وکالـت‬ ‫خانـم عـذرا براتـی فرزنـد حبیـب منضـم بـه تصویـر وکالتنامـه رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 1681‬مـورخ ‪ 1401/03/19‬دفتـر ‪ 256‬رضویـه مشـهد با تسـلیم‬ ‫دو بـرگ گواهینامـه مصـدق مدعی سـت سـند مالکیـت کاداسـتری‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک ‪ 218‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 3‬طبـس خروعلیـا بـه شـماره چاپـی ‪ 202895‬سـری ب‪94‬‬ ‫کـه ذیـل شـماره دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 1395-1168‬بـه نـام خانـم‬ ‫عـذرا براتـی فرزنـد حبیـب صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی‬ ‫مفقود و تا کنون پیدا نشـده اسـت‪ ،‬از این اداره تقاضای صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نموده‪ .‬لذا به موجب تبصره یـک اصالحی ماده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت اسـناد و املا ک‪ ،‬مراتـب طـی یـک نوبـت ا گهی‬ ‫و بـه اطلاع عمـوم رسـانیده می شـود تـا هـر کسـی نسـبت بـه ملـک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت‬ ‫نـزد خـود اسـت‪ ،‬تـا ده روز پـس از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬بـه ثبـت محـل‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫معاملـه اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از گذشـت مهلـت مذکـور‪،‬‬ ‫نسـبت بـه پلا ک مـورد تقاضا‪ ،‬سـند مالکیت المثنـی نوبـت اول صادر‬ ‫و بـه مالـک تسـلیم خواهـد شـد‪ .‬معامالتـی که به حکایت سـند ثبتی‬ ‫و اظهـار مالـک در سـند مالکیـت و ثبـت و صفحـه دفتـر املا ک قید و‬ ‫سـند مالکیـت بـه نام مالـک فوق الذکر صادر و تسـلیم شـده‪ ،‬به قوت‬ ‫خـود باقـی و سلسـله نقـل و انتقـاالت بعـدی نـدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/01 :‬‬ ‫غالمرضـا کدخدائـی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1339313‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک طبـس‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم مـژگان شـیروی فرزنـد محمدحسـین بـا وکالـت‬ ‫خانـم عـذرا براتـی فرزنـد حبیـب منضـم بـه تصویـر وکالتنامـه رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 1681‬مـورخ ‪ 1401/03/19‬دفتـر ‪ 256‬رضویـه مشـهد با تسـلیم‬ ‫یسـت سـند مالکیـت کاداسـتری‬ ‫دو بـرگ گواهینامـه مصـدق مدع ‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک ‪ 236‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 3‬طبـس خروعلیـا بـه شـماره چاپـی ‪ 202896‬سـری ب سـال‬ ‫‪ 94‬کـه ذیـل ثبـت ‪ 5808‬صفحـه ‪ 110‬دفتـر امال ک الکترونیکـی ‪-1167‬‬ ‫‪ 1395‬بـه نـام خانـم عـذرا براتـی فرزنـد حبیـب صـادر و تسـلیم شـده‪،‬‬ ‫بـه علـت جابجایـی مفقـود و تا کنـون پیـدا نشـده اسـت‪ ،‬از ایـن اداره‬ ‫تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا به موجـب تبصره‬ ‫یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبت اسـناد و امال ک‪ ،‬مراتب‬ ‫یشـود تا هر کسـی‬ ‫طی یک نوبت ا گهی و به اطالع عموم رسـانیده م ‬ ‫نسـبت بـه ملـک مورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده و یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خود اسـت‪ ،‬تـا ده روز پس از انتشـار ایـن ا گهی‪ ،‬به‬ ‫ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از گذشـت مهلـت‬ ‫مذکور‪ ،‬نسبت به پال ک مورد تقاضا‪ ،‬سند مالکیت المثنی نوبت اول‬ ‫صـادر و بـه مالـک تسـلیم خواهد شـد‪ .‬معامالتی که به حکایت سـند‬ ‫ثبتـی و اظهـار مالـک در سـند مالکیـت و ثبـت و صفحـه دفتـر املا ک‬ ‫قید و سـند مالکیت به نام مالک فوق الذکر صادر و تسـلیم شـده‪ ،‬به‬ ‫قـوت خـود باقـی و سلسـله نقـل و انتقـاالت بعـدی نـدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/01 :‬‬ ‫غالمرضـا کدخدائـی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1339318‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک طبـس‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫چهارشنبه اول تیر ‪ 1401‬شماره‪2527‬‬ ‫‪ 50‬سال توسعه و خدمت رسانی اسایشگاه خیریه کهریزک‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره و امنـاء موسسـه خیریـه کهریـزک‪ ،‬به مناسـبت‬ ‫پنجاهمیـن سـال فعالیـت ایـن مرکـز خیریـه‪ ،‬در جمـع خبرنـگاران‬ ‫تهـای انجا مشـده بـه‬ ‫بـه تشـریح مهم تریـن اقدامـات و فعالی ‬ ‫مقـرن خدمت رسـانی در ایـن موسسـه‬ ‫جامعـه هـدف درطـول نی ‬ ‫پرداختنـد‪ .‬حسـن احمـدی (مدیرعامـل موسسـه خیریـه کهریـزک)‬ ‫در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه کـه بـا عنـوان "پنجـاه سـال‬ ‫توسـعه و خدمت رسـانی اسایشـگاه خیریـه کهریـزک" برگـزار شـد‪ ،‬بـا‬ ‫گرامیداشـت یاد و خاطره دکتر حکیم زاده (موسـس و بنیان گذار این‬ ‫مجموعـه)‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬زند هیـاد دکتـر حکیـم زاده در یادداشـت‬ ‫خـود می نویسـد‪" :‬سـال ‪ ۱۳۵۱‬رئیـس بیمارسـتان فیروزابـادی بـودم‪،‬‬ ‫به خوبـی به خاطـر دارم کـه موقـع خـروج از بیمارسـتان‪ ،‬اغلـب چنـد‬ ‫یهـای درب‬ ‫بیمـار مفلـوک‪ ،‬معلـول یـا سـالمند و ناتـوان را نزدیک ‬ ‫خروجـی بیمارسـتان می دیـدم کـه خوابیـده بودنـد‪ .‬باانکـه رئیـس‬ ‫بیمارسـتان بـودم‪ ،‬امـا قـادر نبـودم اعمال نفوذ کنم و دسـتور بسـتری‬ ‫شـدن انـان را بدهـم‪ .‬ا گـر هـم دسـتور مـی دادم پزشـکان بـه دالیـل‬ ‫قانع کننـده از پذیرفتـن انـان خودداری می کردند و حق هم داشـتند؛‬ ‫زیرا ان افراد نه قابل درمان بودند نه بیمارسـتان قادر بود برای زمان‬ ‫نهـا را بسـتری کـرده و تخـت بیمارسـتان را اشـغال کند‪ .‬من‬ ‫طوالنـی ا ‬ ‫از دیـدن ایـن وضـع و بدبختـی معلـوالن یـا بیمـاران غیرقابل درمـان‪،‬‬ ‫زجـر می کشـیدم‪ ،‬تـا به خواسـت ایزد توانا بدون توجه بـه جوانب کار‪،‬‬ ‫درمانـگاه متروکـه مرحـوم امین الدولـه واقـع در کهریـزک را کـه با هزینه‬ ‫یکـی از بانـوان نیکـوکار‪ ،‬مرحومـه بانـو فخرالدولـه‪ ،‬دایـر شـده بـود و به‬ ‫دالیلی سال ها درب ان بسته مانده بود‪ ،‬مورداستفاده قراردادم و دو‬ ‫سه نفر معلول که پناهی نداشتند در انجا بستری کردم‪ .‬به خواست‬ ‫خداونـد متعـال و همـت بانیـان خیراندیـش‪ ،‬فعالیـت اغـاز شـد‪ .»".‬بخش ــی از مس ــئولیت های اجتماع ــی دول ــت را ب ــر دوش می کش ــد‪،‬‬ ‫احمـدی در ادامـه اظهـار داشـت‪« :‬سـال ‪ 1368‬کـه دکتـر حکیـم زاده اظهار داش ــت‪« :‬سال گذشته به دلیل مشکالت اقتصادی در کشور‪،‬‬ ‫از دنیـا رفـت‪ ،‬اسایشـگاه کهریـزک ‪ 350‬مددجـو و تعـدادی کارمنـد این مجموعه هم از این مش ــکالت مس ــتثنا نبوده و هزینه نگهداری‬ ‫داشـت؛ امـا بـا حمایت نیکـوکاران و خیرین‪ ،‬ا کنـون عالوه بر مجموعه س ــالمندان در س ــال ‪ 1400‬افزایش پیدا کرد»‪ .‬وی بااش ــاره به افزایش‬ ‫خیریه کهریزک تهران‪ ،‬اسایشگاه شماره‬ ‫‪ 85‬درص ــدی هزینه های این مجموعه‬ ‫دو کهریـزک البـرز و درمانگاه جواداالئمه‬ ‫از س ــال ‪ ۱۴۰۰‬تا کنون‪ ،‬گف ــت‪« :‬به دلیل‬ ‫افسـریه نیـز راه انـدازی شـده و ‪3250‬‬ ‫مش ــکالت اقتصادی در س ــطح کش ــور‪،‬‬ ‫از جاده خاکی یک بانده‪ ،‬تا‬ ‫نفـر سـالمند‪ ،‬بیمـاران ام اس‪ ،‬کـودکان‬ ‫هزین هه ــای نگه ــداری از مددجوی ــان‬ ‫معلـول و اوتیسـم‪ ،‬در اسایشـگاه خیریـه‬ ‫در اسایش ــگاه خیری ــه کهری ــزک پن ــج‬ ‫بلوار حکیم زاده و پذیرش ‪1750‬‬ ‫یشـوند کـه از ایـن‬ ‫کهریـزک نگهـداری م ‬ ‫برابر ش ــده اس ــت»‪ .‬احمدی‪ ،‬متوس ــط‬ ‫مددجو‬ ‫تعـداد ‪ ۲۲۵۰‬نفـر ب هطـور شـبانه روزی‬ ‫نگه ــداری ه ــر مددج ــو در م ــاه را ‪۱۱‬‬ ‫در مجموعـه سـا کن هسـتند‪ .‬همچنین‬ ‫میلی ــون و ‪ ۳۰۰‬ه ــزار توم ــان اع ــام کرد‬ ‫‪ ۵۳۰‬نفـر ب هصـورت مراقبـت در منـزل‬ ‫و گف ــت‪« :‬ب ــا احتس ــاب کمک هایی که‬ ‫پرداخت ‪ 113‬میلیون ریال‬ ‫تهـای‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفـر ب هصـورت مراقب ‬ ‫‪ 1200‬نفر از نیک ــوکاران به این مجموعه‬ ‫مالیات در یک ماه‬ ‫روزانـه زیرپوشـش هسـتند و خدمـات‬ ‫می کنن ــد؛ متوس ــط هزین ــه نگه ــداری‬ ‫ُ‬ ‫توان بخشـی دریافـت می کننـد‪ ،‬کـه ‪۲۲۰۰‬‬ ‫ه ــر مددج ــو ح ــدود ن ــه میلی ــون و‬ ‫پذیرش مددجویان با‬ ‫نفـر از کارکنـان‪ ،‬کار نگهـداری و مراقبـت‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه ــزار توم ــان در م ــاه اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫از ایـن مددجویـان را بـر عهده دارنـد»‪.‬‬ ‫اذع ــان ک ــرد‪« :‬باوج ــود هزین هه ــای‬ ‫موقعیت هایمالی‪،‬شغلی‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ 25« :‬سـال دوم‬ ‫سرس ــام اور نگه ــداری از مددجویان ــی‬ ‫و اجتماعی باال؛ اینه عبرت‬ ‫تهـای اسایشـگاه‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫فعالی ‬ ‫نه ــا کلکس ــیونی از بیماری‬ ‫ک ــه اغلب ا ‬ ‫ینـژاد انجـام شـد و امـروز در‬ ‫اقـای صوف ‬ ‫نه ــا‬ ‫هس ــتند و بی ــش از ‪ 90‬درص ــد ا ‬ ‫دیگران‬ ‫پنجاه سالگی اسایشگاه خیریه کهریزک‪،‬‬ ‫به دلی ــل ناتوانی و بی اختی ــاری‪ ،‬نیاز به‬ ‫شـاهد بالندگی و توسعه خدمات رسانی‬ ‫پوش ــینه دارند؛ اما بااین وجود به جای‬ ‫بـه جامعـه هـدف هسـتیم»‪ .‬احمـدی‬ ‫اینک ــه اب‪ ،‬ب ــرق و گاز ای ــن مجموع ــه‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬به دلیـل کمبـود نیـروی انسـانی؛ در سـال ‪ 13۹۶‬رایگان و معاف از مالیات باش ــد‪ ،‬اما متاس ــفانه ما در اردیبهشت ماه‬ ‫مجـوز راه انـدازی دانشـگاه جامـع علمـی و کاربردی اسایشـگاه خیریه امس ــال س ــه میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان مالی ــات پرداخت کردیم»‪.‬‬ ‫نمـدت ‪ ۳۰۰‬دانشـجو در هفـت‬ ‫کهریـزک را دریافـت کردیـم کـه درای ‬ ‫رشـته کاردانی و سـه رشـته کارشناسـی مشـغول تحصیل هسـتند و تا مددجویان با موقعیت های باالی شغلی و اجتماعی؛‬ ‫اینه عبرت دیگران‬ ‫بـه امـروز ‪ ۱۴۵‬نفـر فار غ التحصیـل شـده اند»‪.‬‬ ‫محمدرض ــا صوفی نژاد نی ــز که مدت ‪ 25‬س ــال مدیریت اسایش ــگاه‬ ‫پرداخت ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان مالیات‬ ‫خیری ــه کهری ــزک را ب ــر عه ــده داش ــته اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬بای ــد جایی را‬ ‫یس ــت‬ ‫مدیرعام ــل موسس ــه خیریه کهریزک بااش ــاره به اینکه این موسس ــه معرف ــی ک ــرد که م ــردم انج ــا را نشناس ــند؛ ام ــا کهریزک جای ‬ ‫ک ــه کار خی ــر را نش ــر می ده ــد و ‪ 50‬س ــال ب ــه خوش نام ــی مع ــروف‬ ‫اس ــت»‪ .‬مدیرکل س ــابق بهزیس ــتی اس ــتان گیالن‪ ،‬ادامه داد‪« :‬س ــه‬ ‫گ ــروه س ــالمندان‪ ،‬معل ــوالن جس ــمی حرکت ــی و بیم ــاران ام اس؛ در‬ ‫یش ــوند که شاخص پذیرش‬ ‫اسایش ــگاه خیریه کهریزک نگهداری م ‬ ‫نه ــا؛ بی کس ــی و فقر اس ــت»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬البت ــه گاهی اوقات‬ ‫ا ‬ ‫یش ــوند که ازنظر مالی و موقعیت اجتماعی؛‬ ‫مددجویانی پذیرش م ‬ ‫ج ــزو اقش ــار توانمن ــد و برخوردار هس ــتند‪ ،‬اما کس ــی را ندارن ــد که از‬ ‫نه ــا نگه ــداری کن ــد و از ای ــن نظر؛ افراد بی کس ــی هس ــتند که این‬ ‫ا ‬ ‫هم جای عبرت و تلنگری برای ماس ــت که بدانیم و ا گاه باش ــیم که‬ ‫ته ــا و جایگاه های‬ ‫ماش ــین های لوکس‪ ،‬خانه های اعیانی و موقعی ‬ ‫مناسب ش ــغلی‪ ،‬ماندگار نیستند و اسایش ــگاه نگهداری سالمندان‬ ‫ین ــژاد تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایس ــتگاه پایان ــی برخ ــی از زندگی هاس ــت»‪ .‬صوف ‬ ‫«ای ــن مجموع ــه‪ ،‬مردم س ــاخت ب ــوده؛ نیازه ــای ان را م ــردم تامین‬ ‫می کنن ــد و مردم بر عملکرد ان نظارت دارند‪ .‬پنجاه س ــال اس ــت که‬ ‫نی ــت پا ک و هم ــت مثال زدنی دکتر حکیـ ـم زاده و هم ــکاران او‪ ،‬این‬ ‫مجموعه را مانند یک زیارتگاه مقدس و محترم نگه داش ــته اس ــت و‬ ‫ب ــرای همین‪ ،‬بیش از ‪ 6000‬نیکوکار که اغلب ان ها از اقش ــار برخوردار‬ ‫و بی نیاز هس ــتند ک ــه به نیازمن ــدان کمک می کنند؛ نگه ــداری این‬ ‫تع ــداد افراد نیکوکار‪ ،‬که نســـل به نس ــل از مادربزرگ گرفت ــه‪ ،‬تا مادر‪،‬‬ ‫دخت ــر و نوه ب ــه این مجموع ــه امده ان ــد و از س ــالمندان و معلوالن‪،‬‬ ‫تیم ــار و پرس ــتاری ک ــرده و ان ها را اس ــتحمام ک ــرده و ناخ ــن ان ها را‬ ‫گرفته ان ــد و ب ــا ان ها همدل ــی و هم ــدردی کرده اند و به ان ــان روحیه‬ ‫داده اند‪ .‬س ــخت اس ــت؛ اما انچه موجب اس ــتمرار و ت ــداوم فرهنگ‬ ‫نوع دوس ــتی و دیگرخواهی ش ــده و اسایش ــگاه خیریه کهری ــزک را به‬ ‫یک مجموعه ماندگار باش ــهرت جهانی تبدیل کرده اس ــت؛ ش ــفاف‬ ‫بودن‪ ،‬خالقی ــت‪ ،‬امانـ ـت داری و مهربانی یک یک کارکنان اس ــت که‬ ‫اینج ــا را به ی ــک زیارتگاه تبدیل کرده اس ــت»‪.‬‬ ‫ارائه تمامی خدمات به سالمندان متناسب با توان مالی ان ها‬ ‫ین ــژاد (مدیر جدی ــد اسایش ــگاه خیریه کهری ــزک) نیز در‬ ‫دکت ــر نحو ‬ ‫س ــخنانی گفت‪« :‬قرار است پلتفرمی تهیه ش ــود که تمامی خدمات‬ ‫یش ــان ب ــه ان ها ارائه ش ــود که‬ ‫به س ــالمندان‪ ،‬متناس ــب با توان مال ‬ ‫امیدواریم تمام خدمات موردنیاز س ــالمندان زیرپوش ــش بیمه قرار‬ ‫بگی ــرد و ارائه خدمات در منزل برای س ــالمندان تقویت شـــود»‪.‬‬ ‫نیکوکاران‪ ،‬بازوان اسایشگاه کهریزک هستند‬ ‫محس ــن پزش ــکی (معاون روابط عمومی اسایش ــگاه خیریه کهریزک)‬ ‫نی ــز در س ــخنانی ب ــا قدردان ــی از هم وطنان ــی ک ــه در اداره ایـــن‬ ‫کح ــال ان ــان بوده ان ــد‪ ،‬اظهار ک ــرد‪« :‬خیرین‬ ‫مجموع ــه‪ ،‬ی ــاور و کم ‬ ‫و نیکوکاران از ابتدای تاس ــیس اسایش ــگاه تا کنون‪ ،‬ب ــازوان توانمند‬ ‫ای ــن مجموع ــه بوده ان ــد‪ .‬ای ــن عزی ــزان از کوچک تری ــن کمک هـــا‬ ‫مث ــل اهدای یک قرص ن ــان گرفته ت ــا دراختیار ق ــرار دادن اتومبیل‬ ‫خودش ــان و نیز س ــاخت یک مجموع ــه ‪ 80‬واحدی مســـکونی برای‬ ‫کارکن ــان اسایش ــگاه و گرو هه ــای نیک ــوکاری ‪ 80-70‬نفری کـــه روزانه‬ ‫برای رس ــیدگی و تیم ــار مددجویان به اسایش ــگاه مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫ی ــاور و م ــددکار م ــا بوده ان ــد و ب ــدون ان ها رس ــیدن به ایـــن جایگاه‬ ‫ممک ــن نبود»‪.‬‬ ‫موسسه خیریه کهریزک در استان البرز‬ ‫افش ــین وجدانی (مدیر مرکز ش ــماره ‪ ۲‬موسس ــه خیری ــه کهریزک در‬ ‫ته ــای مرکز ش ــماره دو کهریزک‪،‬‬ ‫اس ــتان الب ــرز ) نیز با تش ــریح فعالی ‬ ‫گف ــت‪« :‬عملیات اجرایی اسایش ــگاه ش ــماره دو کهری ــزک در کرج در‬ ‫س ــال ‪ 1380‬اغاز شد و پس از افتتاح مرکز ش ــماره دو در سال ‪،13۸۶‬‬ ‫فعالی ــت خ ــود را به طور رس ــمی در حوز هه ــای توان بخشـــی به گروه‬ ‫س ــالمندان‪ ،‬ک ــودکان و معل ــوالن اغاز ک ــرد‪ .‬همچنین در ایـــن مرکز‪،‬‬ ‫ب ــه ک ــودکان معلول ذهنی‪ ،‬جس ــمی و حرکت ــی و حس ــی (نابینایی و‬ ‫یش ــود و مرکز نگهداری کودکان اوتیسم‬ ‫ناش ــنوایی) خدمات ارائه م ‬ ‫نیز دایر ش ــده اس ــت و جدیدترین اطالعات و روش های اموزشـــی و‬ ‫مراقبت ــی‪ ،‬به خانواده های کودکان اوتیس ــم نیز ارائه می شـــود»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬همچنین ب ــه خانواده هایی که در منزل خود از ســـالمندان‬ ‫و معل ــوالن مراقبت می کنند‪ ،‬اما به دلیل ش ــرایط خ ــاص برای مدت‬ ‫کوتاه ــی به منظ ــور رس ــیدگی ب ــه کارهای ش ــخصی و اداری یا ســـفر‪،‬‬ ‫ام ــکان نگه ــداری از مددجویان را ندارند خدمات ش ــبانه روزی ارائه‬ ‫می شود»‪.‬‬ ‫درمانگاه جواداالئمه؟ع؟ با تمام کلینیک های تخصصی‬ ‫مجیـد قمـی (مدیرعامـل مرکـز درمانـی جواداالئمـه؛ زیرمجموعـه‬ ‫موسسـه خیریـه کهریـزک) نیـز بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره دکتـر‬ ‫حکیـم زاده گفـت‪« :‬سـال ‪ 1358‬مسـیر ورود بـه اسایشـگاه کهریـزک‪،‬‬ ‫یـک جـاده یـک بانـده شـنی بـدون جدول کشـی و اسـفالت بـود کـه‬ ‫حاشـیه جاده‪ ،‬مزار ع کشـاورزی قرار داشـت و مقابل در ورودی دفتر‪،‬‬ ‫اجـر چیـده بودنـد کـه موقـع بارندگـی گل والی وارد دفتـر نشـود‪ .‬امـا‬ ‫ا کنـون پـس از گذشـت نیم قـرن‪ ،‬ایـن مسـیر بـه یـک بلـوار بـا دو بانـد‬ ‫رفت وبرگشـت تبدیل شـده وزندگـی در ایـن مجموعـه پویـا جریـان‬ ‫دارد»‪ .‬قمـی بـا تحسـین اقدامـات و نیـت خیـر دکتـر حکیـم زاده گفت‪:‬‬ ‫«او خـودش هـم همـراه کارگـران کار می کـرد و یـک روز وقتـی بـه معمـار‬ ‫وعـده داد اجـر تهیـه می کنـد‪ ،‬وقتـی بـرای تهیـه مصالـح بـه باقرشـهر‬ ‫رفـت‪ ،‬متوجـه شـد کـه پـول همـراه نـدارد‪ ،‬امـا دسـت خالی برنگشـت و‬ ‫بـه مصالح فـروش گفـت مـن پـول خریـد یـک اجـر رادارم و همیـن یـک‬ ‫اجر را با خودم می برم‪ ،‬اما وقتی به اسایشـگاه برگشـت‪ ،‬مصالح فروش‬ ‫تحـت تاثیـر رفتـار دلنشـین او یـک کامیـون اجـر برایـش فرسـتاد»‪ .‬وی‬ ‫از راه انـدازی درمانـگاه جواداالئمـه؟ع؟ در سـال ‪ 13۷۹‬خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬قبـل از راه انـدازی ایـن مرکـز‪ ،‬بـرای انجـام امـور درمانـی‪ ،‬بایـد‬ ‫مسـافت زیادی را برای رفتن به درمانگاه ها و بیمارسـتان های سـطح‬ ‫شـهر طـی می کردیـم کـه گاهـی ایـن مرا کـز‪ ،‬سـالمندان و معلـوالن را‬ ‫پذیـرش نمی کردنـد و دریکـی از مـوارد‪ ،‬مددجـو دچـار اسـیب شـده و‬ ‫بـه اسایشـگاه بازگردانـده شـد‪ .‬امـا امـروز تمـام کلینیک های تخصصی‬ ‫در ایـن مرکـز فعـال اسـت و ‪ ۱۲3‬پزشـک و پیراپزشـک‪ ،‬هفتـه ای یک تا‬ ‫چهـار روز در ایـن مرکـز فعالیـت می کننـد و ‪ ۱۵۵‬نفـر از کارکنـان بـه نیـز‬ ‫صـورت شـبانه روزی حضـور دارنـد کـه بنـا بـه وصیـت بانـی خیـر ایـن‬ ‫درمانـگاه‪ ،‬تمـام بیمـاران خـاص می تواننـد خدمـات درمانـی را بـا ارائـه‬ ‫کارت بیمـاری و دفترچـه بیمـه‪ ،‬به صـورت رایـگان و بـدون پرداخـت‬ ‫فرانشـیز دریافت کنند»‪ .‬قمی بااشـاره به افزایش جمعیت سـالمندی‬ ‫در کشـور گفـت‪« :‬درطـول سـال های گذشـته بـا ‪ ۱۰‬تـن از شـهرداران‬ ‫قبلـی تهـران‪ ،‬نسـبت بـه ایجـاد مرکـز درمانـی به صـورت منطقـه ای‬ ‫صحبـت کرده ایـم؛ امـا تـا بـه امـروز حتـی موفـق بـه راه انـدازی یـک مرکز‬ ‫در سـطح مناطـق ‪ 22‬گانـه تهـران نشـده ایم»‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه اول تیر ‪ 1401‬شماره‪2527‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫گرگان؛ رتبه برتر در حوزه خدمات شهری‬ ‫انتصاب ذا کری به عنوان مسئول حراست‬ ‫سازمان همیاری شهرداری های استان تهران‬ ‫رئیس هیئت مدیره شرکت فوالدمبارکه مطرح کرد؛‬ ‫نقش مهم فوالدمبارکه‬ ‫در ایجاد ارزش افزوده برای کشور‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار گلسـتان از کسـب رتبـه برتـر گـرگان‬ ‫در حـوزه خدمـات شـهری خبـر داد‪ .‬مهنـدس سـید محمدرضـا سـید النگی‬ ‫در همایـش بـزرگ « گـرگان شـهر پـا ک» و گردهمایـی پا کبانـان شـهرداری‬ ‫گـرگان گفـت‪« :‬از تلاش تمـام پا کبانـان کـه جهـت ارائـه خدمـات بـه شـهر و‬ ‫شـهروندان شـبانه روزی فعالیـت می کننـد و شـهری پا کیـزه و بهداشـتی را‬ ‫یسـازند‪ ،‬قدردانـی می کنـم»‪ .‬سـیدالنگی بـا تشـکر و قدردانـی از‬ ‫محقـق م ‬ ‫شهـای شـهردار و شـورای اسلامی شـهر گـرگان اظهـار کـرد‪« :‬شـهر گـرگان‬ ‫تال ‬ ‫و خدمات شـهری در اخرین ارزیابی دفتر شـهری اسـتانداری گلسـتان‪ ،‬حائز‬ ‫رتبـه برتـر شـد کـه مایـه مباهـات اسـت در وزارت کشـور‪ ،‬گـرگان را شـهر برتـر‬ ‫در حـوزه خدمـات شـهری می داننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬این مهـم بـا تلاش‬ ‫شـبانه روزی مسـئوالن معاونـت و شـرکت های خدمـات شـهری و پا کبانـان‬ ‫عزیز رقم خورد و شـهر گرگان به شـهری پا کیزه و بهداشـتی در اسـتان و کشور‬ ‫مطرح شـد»‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار گلستان گفت‪« :‬بنده‬ ‫به نیابت از دکتر زنگانه اسـتاندار گلسـتان دراین نشسـت حضور پیدا کردم و‬ ‫از تمام عزیزانی که برای پا کیزگی شـهر گرگان تالش می کنند تشـکر می کنم»‪.‬‬ ‫سیدالنگی عنوان کرد‪« :‬امیدوارم رتبه برتر شهرداری گرگان با همت و تالش‬ ‫همگانی و با ارائه خدمات خوب به شهروندان در شهرداری ماندگار شود»‪.‬‬ ‫درخشش فرزند یکی از کارکنان گاز گلستان‬ ‫در رقابت های ازاد قهرمانی پاراتکواندو کشور‬ ‫چهارمیـن دوره مسـابقات ازاد قهرمانـی‬ ‫کشـوری پاراتکوانـدو در دو گـروه مـردان و زنان‬ ‫در دو بخـش پومسـه و کیوروگـی به منظـور‬ ‫شناسـایی و برنامه ریـزی بـرای ارتقـای سـطح‬ ‫فنـی پاراتکوانـدوکاران طـی روزهـای ‪ 24‬و ‪25‬‬ ‫خردادمـاه در محـل سـالن تکوانـدو زند هیـاد‬ ‫سـید سـعید مهیمـن به میزبانـی هیئـت‬ ‫تکوانـدو اسـتان تهـران برگـزار شـد‪ .‬در گـروه‬ ‫دختـران کـه در روز چهارشـنبه ‪ 25‬خردادمـاه‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬مهـراوه دومهـری؛ فرزنـد همـکار گرامـی اله هسـادات حسـینی‬ ‫(مسـئول امـوزش گاز گلسـتان) در وزن ‪ +55‬رده نونهـاالن بخـش کیوروگـی‬ ‫موفـق شـد باافتخـار مقـام اول وزن پنجـم کالس ‪ K44‬را ازان خـود؛ و بـا‬ ‫یسـت؛ به منظور‬ ‫باالرفتـن از سـکوی اولـی‪ ،‬نشـان طلا را تصاحـب کنـد‪ .‬گفتن ‬ ‫تجلیـل از زحمـات ایـن ورزشـکار خوش اتیـه نیـز لـوح تقدیـری به امضـای‬ ‫هـادی سـاعی (رئیـس فدراسـیون تکوانـدوی جمهـوری اسلامی ایـران) بـه‬ ‫ایـن ورزشـکار ارزنـده اهـداء شـد‪ .‬دراین رابطـه‪ ،‬روابط عمومـی و امـور ورزش‬ ‫گاز گلسـتان ضمـن تبریـک ایـن افتخـار‪ ،‬ارزوی توفیقـات روزافـزون را در سـایر‬ ‫نهـای مهـم ورزشـی‪ ،‬بـرای ایـن ورزشـکار خوش اتیـه مسـئلت دارد‪.‬‬ ‫میدا ‬ ‫اقدامات پیشگیرانه درجهت تامین ارتباطات پایدار‬ ‫اقدامـات پیشـگیرانه درجهـت تامیـن ارتباطـات پایـدار مخابراتـی در کمیتـه‬ ‫بحـران مخابـرات منطقـه گلسـتان بررسـی شـد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی‬ ‫گفـت‪« :‬بااشـاره به اقدامـات پیشـگیرانه جهـت تامیـن ارتباطـات پایـدار‬ ‫نبـاره تا کید کـرد و ان را عامل مهمی در مدیریت‬ ‫نسـبت بـه برنامه ریـزی درای ‬ ‫نهـا دانسـت»‪ .‬وی شناسـایی نقـاط گـپ ارتباطـی‪ ،‬شناسـایی نقـاط‬ ‫بحرا ‬ ‫قابل تقویت شـبکه‪ ،‬شناسـایی نقاط نیاز به فیبر کشـی و پوشـش حدا کثری‬ ‫ارتباطات در نقاط حادثه خیز را ضروری خواند و گفت‪« :‬با دردست داشـتن‬ ‫یتـوان جهـت تامیـن ارتباطـات پایـدار اقداماتـی انجـام داد‬ ‫ایـن اطالعـات م ‬ ‫ً‬ ‫و در مواقـع بحـران و مشـکالت ارتباطـی را سـریعا رفـع خرابـی کـرد»‪ .‬مدیـر‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان تجهیـز لجسـتیک و امکانـات موردنیـاز و حضـور‬ ‫به موقع در مواقع بحرانی به صورت مجهز را خواسـتار و اهمیت این موضوع‬ ‫را متذکـر شـد‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره فوالدمبارکـه نقـش ایـن‬ ‫شـرکت را در ایجـاد ارزش افـزوده بـرای کشـور‬ ‫مهـم ارزیابـی کـرد و گفـت‪« :‬فوالدمبارکـه در‬ ‫تهـای‬ ‫ده ههـای گذشـته توانسـته قابلی ‬ ‫خوبـی از خـود به نمایـش بگـذارد کـه باعـث‬ ‫ارتقـای جایگاهـش در صنعـت و اقتصـاد‬ ‫تهـا‪ ،‬تولیـد‬ ‫کشـور شـده و نتیجـه ایـن قابلی ‬ ‫یسـت کـه ایـن شـرکت را ازنظـر‬ ‫محصوالت ‬ ‫نهـا در منطقه تبدیل کـرد»‪.‬‬ ‫کیفـی به بهتری ‬ ‫وی به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره‬ ‫شرکت از خطوط تولید و تصفیه خانه پساب‬ ‫فوالدمبارکهبازدید کردند‪.‬محسنصالحی نیا‬ ‫دراین بازدیـد گفـت‪« :‬فوالدمبارکـه به عنـوان‬ ‫یـک مجموعـه بـزرگ صنعتـی کشـور‪ ،‬نقـش‬ ‫مهمی در ایجاد ارزش افـزوده و صادرات دارد‬ ‫و تامین کننـده نیازهـای بسـیاری از صنایـع‬ ‫تولیـدی کشـور اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬گرچـه‬ ‫این روزهـا تولیـد با حدا کثـر ظرفیت‪ ،‬به دلیل‬ ‫شهـای‬ ‫وجـود محدودیـت انـرژی بـا چال ‬ ‫جـدی مواجـه اسـت امـا برای اینکـه بتوانیـم‬ ‫تولیـد بـا ظرفیـت بـاال داشـته باشـیم و‬ ‫اسـتمرار دهیـم‪ ،‬پروژ ههـای مختلـف بـرای‬ ‫تقویـت زیرسـاخت ها ازجمله تصفیه پسـاب‬ ‫فشـده تـا بتوانیـم از‬ ‫و احـداث نیـروگاه تعری ‬ ‫کاهش میزان تولید جلوگیری کنیم»‪ .‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره شـرکت فوالدمبارکه تا کید کرد‪:‬‬ ‫«فوالدمبارکه برنامه های ویژه ای برای ایجاد‬ ‫تنـوع در تولیـد محصـوالت خـود دارد تـا نیـاز‬ ‫صنایع پایین دسـتی همچون خودروسـازان‬ ‫معـاون حفاظـت و بهـره بـرداری شـرکت اب‬ ‫منطقه ای گلستان گفت‪ ۱۵« :‬هزار حلقه چاه‬ ‫فاقـد پروانـه در اسـتان وجـود دارد که تا کنون‬ ‫حـدود چهار هـزار حلقـه از ایـن چا ههـا تعیین‬ ‫تکلیـف شـده اسـت»‪ .‬جـواد تیمـوری گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۲۰‬هـزار چـاه کشـاورزی مجـاز در اسـتان‬ ‫وجـود دارد کـه ‪ ۱۷‬هزار ان چاه های کشـاورزی‬ ‫و مابقی شرب و صنعت و … هستند»‪ .‬معاون حفاظت و بهره برداری شرکت‬ ‫اب منطقـه ای گلسـتان افـزود‪« :‬از این تعـداد چـاه‪ ،‬هشـت هزار حلقـه چـاه‬ ‫عمیـق و مابقـی کـم عمـق یـا بتنـی دهانـه گشـاد و در ابخـوان کـم عمـق حفـر‬ ‫شـده اند‪۱ ۵ .‬هـزار حلقـه نیـز چـاه فاقـد پروانـه مشـمول قانـون تعیین تکلیـف‬ ‫چا ههـای محفـوره فاقـد پروانـه در اسـتان وجـود دارد کـه تا کنـون حـدود‬ ‫چهار هـزار حلقـه از ایـن چا ههـا تعیین تکلیف شـده اسـت و مابقی قرار اسـت‬ ‫جسـال اینده تعیین تکلیـف شـود»‪.‬‬ ‫طـی برنامـه سـازگاری بـا کـم ابـی و تـا پن ‬ ‫تیمـوری بیـان کـرد‪« :‬سـالیانه حـدود ‪ ۲۵۰‬تـا ‪ ۳۰۰‬حلقـه چـاه غیر مجـاز نیز در‬ ‫یشـود که ‪ ۳۲‬ا کیپ گشـت و بازرسـی استان شـبانه روزی در‬ ‫اسـتان کشـف م ‬ ‫حال رصد و جلوگیری از حفر این چاه های غیر مجاز هسـتند‪ .‬سـال گذشـته‬ ‫‪ ۶۴۸‬چـاه غیر مجـاز مسـدود و یـا از حفـر انـان در اسـتان جلوگیـری شـد و‬ ‫این رونـد در سـال جـاری نیـز ادامـه دارد»‪ .‬معـاون حفاظـت و بهره بـرداری‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان تصریـح کـرد‪« :‬مطابـق ضوابـط و مقـررات‬ ‫کشـاورزانی کـه بـر روی چا ههـای خـود کنتورهـای هوشـمند نصـب کرده انـد‪،‬‬ ‫می تواننـد پروانـه بهر هبـرداری خـود را هـر س هسـال و مابقـی کشـاورزان نیـز‬ ‫بایـد سـاالنه پروانـه بهر هبـرداری خـود را تمدیـد کننـد»‪ .‬تیمـوری بیـان کـرد‪:‬‬ ‫کسـالی و کاهش بارش ها‪ ،‬از کشـاورزان‬ ‫«با توجه به کاهش منابع ابی و خش ‬ ‫درخواست داریم در کشت تابستانه در اراضی وابسته با منابع اب زیرزمینی‬ ‫سـطح زیر کشـت خود را تا ‪ ۲۰‬درصد کاهش دهند و در اراضی وابسـته به اب‬ ‫سـطحی نیـز ‪ ۵۰‬درصـد سـطح زیر کشـت خـود را کاهش دهند تا در تابسـتان‬ ‫دچـار خسـارت نشـوند»‪.‬‬ ‫اقدامات حمایتی از واحدهای صنایع کوچک‬ ‫مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مدیرعامل این ش ــرکت درخصوص اقدامات حمایت ــی از واحدهای صنایع‬ ‫کوچک در استان گفت‪« :‬در ســـال ‪ 1400‬بیش از ‪ 87‬دوره اموزشی به صورت‬ ‫حضوری و مجازی در س ــطح ش ــهرک ها و نواحی صنعتی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫که ــزار و ‪ 945‬نف ــر از کارکن ــان واحده ــای صنعتی مس ــتقر‬ ‫دراین دور هه ــا ی ‬ ‫در ش ــهرک های صنعتی اس ــتان ش ــرکت کردند‪ .‬ای ــن دوره های اموزش ــی با‬ ‫همکاری اس ــاتید دانشگاه و خبرگان صنعتی در حوز ه خوشه های صنعتی‪،‬‬ ‫صنای ــع غذایی‪ ،‬پلیم ــر و پالس ــتیک و ‪ HSE‬بوده اس ــت»‪ .‬رضا ش ــهمرادی‬ ‫درخص ــوص ارائ ــه خدم ــات کلینیک ــی اف ــزود‪« :‬ارائ ــه خدم ــات کلینیکی و‬ ‫مش ــاوره های صنعت ــی ازطری ــق مش ــاورین زب ــده خصوصی ب ــه واحدهای‬ ‫صنعتی مس ــتقر در ش ــهرک ها و نواحی صنعتی اس ــتان با هدف شناسایی‬ ‫و حل مش ــکالت و بهب ــود وضعیت و ارتق ــای بهره وری صنایع انجام ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اس ــتان درخصوص برگزاری‬ ‫توره ــای صنعتی ب ــرای مدی ــران واحدهای صنعتی مس ــتقر در ش ــهرک ها‬ ‫و نواح ــی صنعت ــی اس ــتان در س ــال ‪ 1400‬گفت‪« :‬در س ــال گذش ــته ش ــش‬ ‫ت ــور صنعت ــی وی ــژه مدی ــران و کارشناس ــان واحده ــاى صنعت ــى درجه ــت‬ ‫اش ــنایی ب ــا واحدهاى برتر کش ــورى برگ ــزار ش ــد»‪ .‬رضا ش ــهمرادی هدف از‬ ‫برگ ــزاری ای ــن تورها را اش ــنایی بیش ــتر صنعتگران ب ــا اخرین دس ــتاوردها و‬ ‫یه ــای صنع ــت ذکر ک ــرد و گفت‪« :‬اش ــنایی ب ــا واحدهای صنعتی‬ ‫تکنولوژ ‬ ‫موفق کش ــور و بررس ــی راهکارهای افزایش همکاری های متقابل و استفاده‬ ‫ته ــای س ــایر اس ــتان ها درزمینه صنع ــت و تولید از دیگ ــر اهداف‬ ‫از ظرفی ‬ ‫برگ ــزاری ای ــن تورها بوده اس ــت»‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت ش ــهرک های صنعتی‬ ‫اس ــتان گلس ــتان درخص ــوص حض ــور واحده ــای تولی ــدی ش ــهرک های‬ ‫صنعتی اس ــتان در نمایشگاه ها گفت‪« :‬در س ــال گذشته ‪ 45‬واحد تولیدی‬ ‫و صنعتی مس ــتقر در شهرک ها و نواحی صنعتی اس ــتان در نمایشگاه های‬ ‫داخلی و خارجی درراس ــتای رس ــالت ها و برنامه های ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی اس ــتان از تولیدکنن ــدگان جهت حض ــور در نمایش ــگاه ها با هدف‬ ‫کم ــک ب ــه توس ــعه ب ــازار صنای ــع کوچ ــک و متوس ــط اس ــتان و فراهم کردن‬ ‫زمین هه ــای ف ــروش محص ــوالت تولی ــدی و شناس ــایی بازاره ــای ه ــدف‬ ‫این مهم محقق ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫انتصاب مشاور فرماندار و رئیس روابط عمومی‬ ‫و امور بین الملل فرمانداری ویژه ری‬ ‫و تولیدکنندگان لوازم خانگی را برطرف سـازد‬ ‫تـا از واردات دراین زمینـه جلوگیـری کـرده‬ ‫باشـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬پروژ ههـای توسـعه ای‬ ‫فوالدمبارکـه ماننـد پـروژه احـداث واحـد نورد‬ ‫گـرم شـماره ‪ ،2‬ایجـاد نیـروگاه خورشـیدی‪،‬‬ ‫بـادی و سـیکل ترکیبـی بـرای تولیـد‬ ‫‪1 500‬مـگاوات بـرق و ‪ ...‬هم راسـتا بـا یکدیگـر‬ ‫بـرای تکمیـل زنجیـره تولیـد از کنسـانتره تـا‬ ‫تولیـد محصـوالت نهایـی‪ ،‬گامـی مهـم بـرای‬ ‫تحقـق جهـش تولیـد محصـوالت کیفـی‬ ‫فـوالدی در کشـور اسـت»‪ .‬صالحی نیـا افـزود‪:‬‬ ‫«همه این ها با رعایت نکات زیست محیطی‬ ‫یشـود و بسـیاری از اقدامـات‬ ‫انجـام م ‬ ‫ماننـد ایجـاد تصفیه خانـه‪ ،‬بازچرخانـی اب‪،‬‬ ‫تصفیـه پسـاب شـهرهای مجـاور و اقدامـات‬ ‫متنـوع دیگـر کـه توسـط فوالدمبارکـه انجـام‬ ‫یشـوند‪ ،‬در کشـور کم نظیـر هسـتند»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫وی گفـت‪« :‬دسـتاوردهای متعـدد‬ ‫فوالدمبارکـه نشـان می دهـد کـه ایـن شـرکت‬ ‫تهـای‬ ‫در مسـیر عمـل بـه رسـالتش فعالی ‬ ‫همه جانبـه ای در زمین ههـای اقتصـادی‪،‬‬ ‫صنعتـی و مسـئولیت های اجتماعـی انجـام‬ ‫می دهـد و ایـن حرکـت بایـد مسـتمر ادامـه‬ ‫تهـای امـروز حاصـل‬ ‫یابـد چرا کـه موفقی ‬ ‫فعالیـت در عرص ههـای مختلـف به ویـژه‬ ‫تولیـد و تامیـن زیرسـاخت های الزم اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فوالدمبارکـه‬ ‫گفـت‪« :‬فوالدمبارکه باید به مدیران‪ ،‬کارکنان‬ ‫و شـرکت های زیرمجموعـه خـود کـه طـی‬ ‫شهـای گسـترده ای‬ ‫سـالیان متمـادی تال ‬ ‫جهت رشـد و ارتقای صنعت و اقتصاد کشـور‬ ‫داشـته اند‪ ،‬افتخـار کنـد»‪ .‬وی ابـراز داشـت‪:‬‬ ‫«فوالدمبارکـه در دهه های گذشـته توانسـته‬ ‫تهـای خوبـی از خـود به نمایـش‬ ‫قابلی ‬ ‫بگـذارد کـه باعـث ارتقـای جایگاهـش در‬ ‫صنعـت و اقتصـاد ایـران شـده و نتیجـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫تهـا‪ ،‬تولیـد محصوالت ‬ ‫ایـن قابلی ‬ ‫نهـا‬ ‫ایـن شـرکت را ازنظـر کیفـی بـه بهتری ‬ ‫در منطقـه تبدیـل کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫متذکـر شـد‪« :‬علی رغـم اعمـال تحری مهـا و‬ ‫تهـای بین المللـی طی سـال های‬ ‫محدودی ‬ ‫قبـل‪ ،‬امـروز فوالدمبارکـه بـه نقطه ای رسـیده‬ ‫کـه ایـن تحری مهـا را مدیریـت؛ و بـا حمایـت از‬ ‫نخبـگان و شـرکت های دانش بنیـان نقـش‬ ‫مهمـی را دراین عرصـه ایفـا می کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعاملپاالیشگاهتاکید کرد؛‬ ‫لزوم تغییر روال سنتی در اداره شرکت پاالیش نفت امام خمینی‬ ‫ (ره)‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مهنـدس رجبـی؛ مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت‬ ‫امام خمینـی (ره) شـازند باتا کیدبـر نقـش مهـم کارگـران در‬ ‫پاالیشـگاه خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـما کارکنـان قـراردادی و‬ ‫پیمانـکاری بـرای مـن و هیئت مدیـره بسـیارمهم هسـتید‬ ‫چرا کـه اینـده ایـن پاالیشـگاه در دسـتان شماسـت‪ .‬بسـیاری‬ ‫یشـوند و شـما بایـد‬ ‫از نیروهـای رسـمی ب همـرور بازنشسـته م ‬ ‫خـود را بـرای قبـول مسـئولیت های شـرکت امـاده کنیـد»‪.‬‬ ‫وی باتکیه بـر لـزوم تغییـر روال سـنتی در اداره شـرکت گفـت‪:‬‬ ‫«روی ههـای کاری بایـد از حالـت سـنتی خـارج شـوند و‬ ‫بهـای ارزیابـی قـرار بگیرند‬ ‫نیروهـای پیمانـکاری بایـد در قال ‬ ‫تکـش دیـده شـوند‪.‬‬ ‫تـا افـراد توانمنـد‪ ،‬متخصـص و زحم ‬ ‫همـه کارگـران بـرای مـا عزیزنـد امـا عدالـت حکم می کنـد افراد‬ ‫تالشگر بیشتر دیده شوند و موردتوجه و تقدیر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این رویـه و خواسـت ماسـت و ان را اجـرا می کنیـم‪ .‬نهایتـا‬ ‫این مهـم به نفـع خـود نفـرات خواهـد بـود‪ .‬دراین راسـتا از‬ ‫منابـع انسـانی می خواهـم پروند ههـای نیـروی انسـانی زودتر‬ ‫کامـل شـود تـا مـا بتوانیـم ارزیابـی سـالیانه را داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبر لزوم حفظ مسائل ایمنی گفت‪« :‬ضروری ست‬ ‫همـه کارکنـان به ویـژه شـما کارکنـان پیمانـکاری‪ ،‬مسـائل‬ ‫ایمنـی را در کار رعایـت کنیـد‪ .‬سلامت جـان و خانواد ههـای‬ ‫شـما بـرای مـا بسـیارمهم اسـت‪ .‬امیـدوارم بـا رعایـت مسـائل‬ ‫نسـال حادثـه ای نداشـته باشـیم؛‬ ‫ایمنـی و ‪ HSE‬سالیا ‬ ‫چرا کـه حـوادث هـم بـرای سـازمان و هـم بـرای خانـواده‬ ‫کارکنـان‪ ،‬تبعـات منفـی بسـیار دارد»‪ .‬وی بر اهتمام مدیریت‬ ‫نسـبت بـه حقـوق و مزایـای نیروهـای پیمانـکاری تا کیـد کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬پارسـال طـرح طبقه بنـدی نیروهـای پیمانـکاری‬ ‫انجـام شـد و امسـال نیـز تالش هیئت مدیـره و دیگـر مدیران‬ ‫پاالیشـگاه براین اسـت که کارکنـان حقـوق و مزایـای قانونـی‬ ‫خـود را دریافـت کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به جایـگاه فعلـی کارگران‬ ‫در شـرکت گفـت‪« :‬پیش ازایـن در مجموعـه پاالیشـگاه طبـق‬ ‫اقتضـای زمـان‪ ،‬کارگـران در شـرایط خاصـی قرار داشـتند‪ .‬هم‬ ‫تعدادشـان در اقلیت بود و هم بیشـتر در مشـاغل خدماتی‬ ‫مشـغول به کار بودنـد؛ امـا ا کنـون شـرایط تغییـر کـرده؛ تعـداد‬ ‫کارگـران شـرکت بیش ازقبـل شـده و ایـن عزیـزان در بسـیاری‬ ‫جایگا ههـای مهـم تخصصـی‪ ،‬تعمیراتـی و بهر هبـرداری‬ ‫مشـغول به خدمت هسـتند»‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور انجام شد؛‬ ‫معاون اب منطقه ای استان خبر داد؛‬ ‫وجود ‪ ۱۵‬هزار حلقه چاه فاقد پروانه‬ ‫حکـم انتصـاب جلال ذا کـری‬ ‫به عنـوان مسـئول جدیـد حراسـت‬ ‫سـازمان همیـاری شـهرداری های‬ ‫اسـتان تهـران اعطـاء شـد‪ .‬در اییـن‬ ‫تکریـم و معارفـه او کـه معاونیـن‬ ‫پرسـنلی و امـور شهرسـتان های‬ ‫دفتـر مرکـزی حراسـت اسـتانداری‬ ‫تهـران‪ ،‬مدیرعامـل‪ ،‬معاونیـن‬ ‫و مدیـران سـازمان همیـاری‬ ‫شـهرداری های اسـتان تهـران‬ ‫حضـور داشـتند‪ ،‬وحیـد شـاملو (مسـئول امـور شهرسـتان های دفتـر مرکـزی‬ ‫حراسـت اسـتانداری) حکـم انتصـاب «جلال ذا کـری» به عنـوان مسـئول‬ ‫جدیـد حراسـت سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان تهـران را ازسـوی‬ ‫«هادی هلیلی» مشاور استاندار و مدیرکل دفتر مرکزی حراست استانداری‬ ‫تهـران قرائـت کـرد‪ .‬ذا کـری کـه از نیروهـای باسـابقه اسـتانداری تهـران و از‬ ‫خانـواده معظم شهداسـت‪ ،‬پیش ازاین مسـئولیت حراسـت شـهرداری های‬ ‫قیامدشـت‪ ،‬کهریـزک و حسـن اباد را نیـز برعهـده داشـته اسـت‪.‬‬ ‫منطقه ‪۱۴‬؛ پایلوت طرح «شهر بهره ور» در پایتخت‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ ۱۴‬بـا اسـتقرار چرخـه‬ ‫بهـره وری گام نخسـت را بیـن مناطـق تهـران‬ ‫بـرای مولدسـازی سـرمایه ها و منابـع شـهر‬ ‫تهـران و جلوگیـری از اتلاف منابـع‪ ،‬ارائـه‬ ‫کیفـی خدمـات و دسـتیابی به شـهر بهـره ور و‬ ‫هوشـمند برداشـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪۱۴‬؛ بـرای این منظـور‬ ‫برنامه ریـزی الزم جهـت همکاری چندجانبه‬ ‫بـا حضـور سـازمان ملـی بهـره وری کشـور‪،‬‬ ‫مرکـز نوسـازی و تحـول اداری شـهرداری‬ ‫تهـران‪ ،‬شـهرداری منطقـه ‪ ۱۴‬و دانشـگاه علم‬ ‫و صنعـت به عنـوان مشـاور علمـی صـورت‬ ‫گرفـت‪ .‬شناسـایی عارض ههـا و گلوگا ههـای‬ ‫شهـا‪ ،‬الگوهـا‪،‬‬ ‫هدررفـت منابـع‪ ،‬چال ‬ ‫شـاخصه ها‪ ،‬دسـتاوردهای کلیـدی‪ ،‬اهـداف‬ ‫و چشم اندازها و زمینه های قابل بهبود برای‬ ‫تهـا‬ ‫اسـتراتژی های توسـعه منابـع و ظرفی ‬ ‫از مـوارد مورد تا کیـد بـود‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫بهره وری کشور بابیان اینکه بهره وری شهری‬ ‫یکی از موضوعات مهم و باارزش در مدیریت‬ ‫شـهری و توسـعه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا بـر انیـم تا‬ ‫بـا نگرشـی صحیـح براسـاس علـم‪ ،‬پژوهـش‬ ‫و عمـل اتفـاق موثـری در شـهرداری بیفتـد‬ ‫و مطابـق اسـتانداردها بتوانیـم بـه طرحـی‬ ‫موثـر در افزایـش بهـره وری شـهری دسـت‬ ‫یابیـم»‪ .‬سـامان پیشـوایی با تا کید بر اینکـه‬ ‫یسـت نگاه بهره وری در همه برنامه ها‬ ‫ضرور ‬ ‫و اقدامـات فرهنـگ و نهادینـه شـود ‪ ،‬ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد‪« :‬حرکـت داوطلبانـه منطقـه‬ ‫‪ ۱۴‬دراین راسـتا الگـوی خوبـی بـرای شـهر‬ ‫تهـران و تجربـه موفقـی بـرای ارائـه ان در‬ ‫کشـورهای اسـیایی بـرای تحقق شـهر بهـره ور‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس مرکـز نوسـازی و تحـول اداری‬ ‫شـهرداری تهـران نیـز ضمن اشـاره به فعالیت‬ ‫ارزشـمند شـهرداری منطقـه ‪ ،۱۴‬ب هضـرورت‬ ‫برنامـه مـدون و مطالعه شـده‪ ،‬نیازسـنجی در‬ ‫طراحـی‪ ،‬هوشمندسـازی فرایندهـا و اجـرای‬ ‫اصولـی طـرح بر طبق زمان بنـدی تا کید کرد‪.‬‬ ‫یشـدن‬ ‫تپـور بااشـاره به ضـرورت اجرای ‬ ‫الف ‬ ‫گا مهـای ده گانـه گفـت‪« :‬بـرای شـناخت‬ ‫وضعیـت موجـود بایسـتی ضمـن تشـکیل‬ ‫کمیتـه بهـره وری‪ ،‬انـواع شـاخص های کمـی و‬ ‫کیفی مناسـب در هر زمینه و در تمام سـطوح‬ ‫مورد ارزیابی دقیقی قرار بگیرد»‪ .‬محمدامین‬ ‫سـاالری پور شـهردار منطقـه ‪ ۱۴‬در ادامـه‬ ‫اشـاره کـرد‪« :‬انچـه مهـم اسـت بهـره وری‬ ‫شهری به عنوان یکی از شاخص های توسعه‬ ‫درزمین ههـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسـی‪،‬‬ ‫روانـی و ارامشـی شـهروندان به حسـاب‬ ‫می ایـد»‪ .‬سـاالری پور بابیان اینکـه یکـی از‬ ‫مهم تریـن الزامـات ارتقـای بهـره وری پایـدار‪،‬‬ ‫شناسایی و بهسازی چالش ها و مسائل موثر‬ ‫و مرتبط با بهره وری در سـازمان اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫یبـر‬ ‫داد‪« :‬بـا اهتمـام و نگـرش دقیـق مبتن ‬ ‫علـم و درایـت بـه مفهـوم بهـره وری و اجـرای‬ ‫یتـوان گامـی موثـر درجهـت رسـیدن بـه‬ ‫ان م ‬ ‫اهـداف از پیـش تعییـن شـده برداشـت»‪.‬‬ ‫داور جشنواره «تمشک» مطرح کرد؛‬ ‫چشم انداز روشن پیش روی هنرمندان و طراحان ایران‬ ‫منا محمدی‬ ‫یشـرکا؛ هنرمنـد و طـراح‪ ،‬از برپایی‬ ‫پیمـان بان ‬ ‫جشـنواره «تمشـک» در تیرمـاه امسـال خبـر‬ ‫داد‪ .‬او کـه از داوران ایـن جشـنواره اسـت‪،‬‬ ‫در گفت وگویـی کوتـاه بااشـاره به برگـزاری‬ ‫ایـن جشـنواره کـه در حوز ههـای پوسـتر ‪،‬‬ ‫تصویر سـازی ‪ ،‬نقاشـی و بسـته بندی در‬ ‫سـطح کشـور برپـا خواهـد شـد‪ ،‬بـه تشـریح‬ ‫توانایـی و تاثیـر هنـر در رشـد و شـکوفایی‬ ‫اقتصـادی و کارافرینـی پرداخـت‪ .‬او در تعریف‬ ‫خالقیـت گفـت‪« :‬خالقیـت‪ ،‬گـذر از نظـم و‬ ‫قاعده اسـت ب هسـمت پردازشـی اشـوبناک»‪.‬‬ ‫وی توسـعه هنری ایران را هم زمان با توسـعه‬ ‫اقتصـادی ان‪ ،‬در ایـن دوران‪ ،‬هم راسـتا بـا‬ ‫شگـر‪،‬‬ ‫توسـعه راهکارهـای خالقانـه‪ ،‬افرین ‬ ‫نواورانـه‪ ،‬پیش برنـده و رو به جلـو می دانـد‪ .‬او‬ ‫تهـا و حرکت‬ ‫راهـکار شکسـتن مـرز محدودی ‬ ‫پیشـرو را ایجـاد تمایـز و تفاوت با بهره گیـری از‬ ‫شگـری می دانـد‪ .‬در داوری‬ ‫خالقیـت و افرین ‬ ‫یشـرکا فـارغ از رویکردهـای‬ ‫اثـار‪ ،‬پیمـان بان ‬ ‫جهـا و ترندهایـی که در یـک بازه‬ ‫تکنیکـی‪ ،‬مو ‬ ‫یشـوند و روی اثار‬ ‫زمانـی می اینـد‪ ،‬همه گیـر م ‬ ‫گرافیک‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬تصویرسازی یا بسته بندی‬ ‫حتـی در زمین ههـای برندینـگ و بازاریابـی‬ ‫تاثیـر می گذارنـد‪ ،‬نـگاه بـه خالقیتـی دارد کـه‬ ‫ایـن اثـار در دل خـود خواهنـد داشـت‪ .‬دیـد‬ ‫خالق ه و افرینش گری که پدیداورنده توانسته‬ ‫در اثـر خـود ارائـه کنـد‪ .‬او محـور انتخـاب خود‬ ‫شگـر‬ ‫را ایـن نکتـه عنـوان می کنـد‪« :‬افرین ‬ ‫باشـیم و پرادای مهـای اتـی را بیافرینیـم»‪ .‬وی‬ ‫شروی هنرمنـدان و طراحـان‬ ‫چشـم انداز پیـ ِ ‬ ‫یشـمرد و‬ ‫ایـران را چشـم انداز روشـنی برم ‬ ‫تا کیـد می کنـد‪« :‬مـا بایـد ب هصـورت پیوسـته‬ ‫و مسـتمر اخریـن اسـتانداردهای توسـعه‬ ‫کسـو و ترندهـای دیزایـن‬ ‫برندینـگ از ی ‬ ‫نطـور‬ ‫از سـوی دیگر مطلـع باشـیم و همی ‬ ‫رویکردهـای هنـری موجـود را رصـد کنیـم و‬ ‫ایـن را به عنوان پایه پژوهش خود قرار دهیم؛‬ ‫امـا اسـاس کار خـود را بـر دیـد یگانـه ای کـه‬ ‫همیشـه در ایـران وجـود داشـته و هنـر بسـیار‬ ‫تاثیرگـذاری کـه داشـته ایم‪ ،‬بنیـان کنیـم و بـا‬ ‫افرینش گری نواوری و خالقیت به خلق اثاری‬ ‫بپردازیـم کـه اثر گـذاری شـگرف و چشـمگیری‬ ‫نگـذار مسـیرهای‬ ‫داشـته باشـند و خـود بنیا ‬ ‫یشـرکا؛ هنرمنـد و‬ ‫نـو باشـند»‪ .‬پیمـان بان ‬ ‫طـراح خلاق‪ ،‬مـدرس دانشـگاه‪ ،‬مشـاور‬ ‫ارشـد و مدیـر خالقـه هنـری‪ ،‬برنـده جایـزه از‬ ‫ششمین دوساالنه بین المللی گرافیک ایران‬ ‫و لـوح تقدیـر از نهمیـن دوسـاالنه بین المللی‬ ‫گرافیک ایران‪ ،‬طراح و مشـاور ارشد برندینگ‬ ‫برندهای مطرح جهانی و ایرانی در سـطحی‬ ‫گسـترده‪ ،‬بـا سـابقه همـکاری بـا سـازمان ملل‬ ‫متحـد‪ ،‬یونیسـف و ‪ ،...‬مشـاور و مـدرس‬ ‫دور ههـای برندینـگ اتـاق بازرگانـی ایـران و‬ ‫ششـده در مجامـع‬ ‫ایتالیـا و همچنیـن ستای ‬ ‫علمی‪ ،‬طراحی‪ ،‬معماری و دیزاین و از داوران‬ ‫جشـنواره تمشـک اسـت‪.‬‬ ‫به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫دومیـن کنفرانـس ملـی حقـوق‪ ،‬فقـه و‬ ‫فرهنـگ به میزبانـی دانشـگاه پیـام نـور‬ ‫شـیراز ب هصـورت ویدئوکنفرانـس برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه پیـام نـور اسـتان‬ ‫فـارس در این مراسـم بـا تقدیـر از عوامـل‬ ‫برگـزاری دومیـن کنفرانـس ملـی حقـوق‪،‬‬ ‫فقـه و فرهنـگ ابـراز امیـدواری کـرد کـه‬ ‫بـا توسـعه رابطـه دانشـگاه بـا عرص ههـای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مسـیر پیشـرفت جامعه مبتنی بر‬ ‫دومین کنفرانس ملی حقوق‪ ،‬فقه و فرهنگ‬ ‫شهـای اسلامی بیش ازگذشـته همـوار‬ ‫ارز ‬ ‫شـود‪ .‬محسـن جاجرمـی زاده از پژوهشـگران‬ ‫و محققـان خواسـت در تدویـن مقـاالت و‬ ‫شهـا‪ ،‬بـه رویکـرد فرهنـگ اسلامی‬ ‫پژوه ‬ ‫توجـه الزم داشـته باشـند‪ .‬سـید عیسـی‬ ‫حسـنی؛ معـاون قضائـی دادگسـتری‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد نیـز به عنـوان یکـی از‬ ‫سـخنرانان‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه بـروز برخـی‬ ‫جرائـم نوظهـور‪ ،‬رویکـرد اصلـی قضائـی بایـد‬ ‫ب هسـمت پیشـگیری از وقـوع جـرم باشـد»‪.‬‬ ‫در بخـش دیگ ِـر همایـش‪ ،‬محمدمهـدی‬ ‫صالحـی؛ رئیـس سـازمان بازرسـی اسـتان‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد گفـت‪« :‬هـدف از‬ ‫سهـا کمـک به دسـتگاه‬ ‫برگـزاری ایـن کنفران ‬ ‫قضـا و جامعـه به منظـور اسیب شناسـی و‬ ‫ارائـه راهـکار اسـت؛ بنابرایـن می طلبـد کـه‬ ‫شهـا و‬ ‫سهـا بـه بررسـی چال ‬ ‫دراین کنفران ‬ ‫اسـیب های حقـوق بپردازیـم و راهـکار الزم‬ ‫ارائـه دهیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬یکی ازمـوارد بـروز‬ ‫فسـاد‪ ،‬قوانیـن و مقـررات نا کارامـد اسـت‪.‬‬ ‫باتوجه به فناوری و پیشرفت جامعه نیازمند‬ ‫به روزرسـانی قوانیـن نا کارامـد هسـتیم»‪.‬‬ ‫محمـد قربـان زاده؛ دبیـر اجرایـی دومیـن‬ ‫کنفرانـس ملـی حقـوق‪ ،‬فقـه و فرهنـگ نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬پـس از اعلام فراخـوان‪ 945 ،‬مقالـه‬ ‫ازسـوی اسـاتید دانشـگاه ها‪ ،‬قضـات‪ ،‬وکال و‬ ‫سایر محققان به دبیرخانه کنفرانس ارسال‬ ‫شـد کـه ازاین تعـداد ‪ ۶۹۱‬مقالـه موردپذیرش‬ ‫داوران قـرار گرفـت و ‪ 12‬مقالـه نیـز جهت ارائه‬ ‫شـفاهی انتخـاب شـد»‪.‬‬ ‫حمیـد زمانـی؛ معاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری در حکمـی‬ ‫رضـا کوشـککی را به عنـوان‬ ‫مشـاور خـود و رئیـس اداره‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫منصـوب کـرد‪ .‬رضـا کوشـککی از‬ ‫دانش اموختـگان کارشناسـی‬ ‫ارشـد علوم ارتباطـات و فعالین‬ ‫رسـانه های جمعی سـت‪ .‬سرپرسـت نمایندگان «روزنامه سراسری سـایه» در‬ ‫شهرستان های استان تهران با قدردانی از زحمات اقای ترکاشوند؛ انتصاب‬ ‫اقـای کوشـککی را به عنـوان مشـاور فرمانـدار و رئیـس اداره روابط عمومـی و‬ ‫امـور بین الملـل فرمانـداری ویـژه ری تبریک عرض کـرده و برای ایشـان ارزوی‬ ‫موفقیـت و خدمـت شایسـته در مسـئولیت جدیـد دارد‪.‬‬ ‫انتصاب محمدابراهیم امامی‬ ‫به عنوان سرپرست هیئت کشتی استان تهران‬ ‫مدیـرکل‬ ‫پیشـنهاد‬ ‫بـا‬ ‫ورزش وجوانـان اسـتان و موافقـت‬ ‫فدراسـیون کشـتی‪ ،‬محمدابراهیـم‬ ‫امامـی تـا موعـد برگـزاری مجمـع‬ ‫انتخاباتـی هیئـت کشـتی تهـران‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬وی‪ ،‬داور درجه یـک‬ ‫بین المللـی کشـورمان از تهـران‪،‬‬ ‫چندیـن دوره سـابقه ریاسـت‬ ‫سـازمان لیگ فدراسـیون و ریاست‬ ‫کمیتـه داوران فدراسـیون کشـتی را‬ ‫برعهـده داشـته و در بازی هـای المپیـک ‪ ۲۰۱۶‬ریـو قضـاوت کـرده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫دارو بین المللـی و خوش اخلاق سـابقه مدیریـت ورزش قهرمانـی باشـگاه‬ ‫سـایپا را نیـز در کارنامـه درخشـان مدیریتـی خـود دارد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫اطالعاتی در مورد زنبور عسل‬ ‫زنبورعسـل خیلـی پیـش از انسـان درروی زمیـن به وجودامـده و زندگـی‬ ‫می کـرده اسـت‪ .‬زنبورعسـل حـدود ‪ ۱۵۰‬میلیون سـال قبـل وجـود داشـته‬ ‫و مشـغول زادوولـد بـوده اسـت‪ .‬منتهـا بااین تفاوت کـه در ان فاقـد یـک‬ ‫زندگـی اجتماعـی بـوده و مثـل خیلـی از زنبورهـای غیـر عسـلی امـروزی‪،‬‬ ‫زندگـی انفـرادی داشـته و هـر زنبـور النـه مخصـوص به خـود را داشـته و در ان‬ ‫زندگـی می کـرده اسـت‪ .‬زنبورهـای عسـل امـروزه بـه چهـار دسـته کلی تقسـیم‬ ‫می شـوند‪ :‬زنبورعسـل درشـت؛ یـک گـروه بـزرگ می سـازند و به صـورت فصلی‬ ‫کـوچ می کننـد‪ .‬بومـی شـرق و جنـوب شـرق اسیاسـت‪ .‬زنبورعسـل کوچـک؛‬ ‫بومـی بخش هایـی از جنـوب اسـیا هسـتند و در گرده افشـانی نقـش موثـری‬ ‫دارنـد؛ ماننـد زنبورعسـل بـزرگ یـک گـروه می سـازد امـا رفتارشـان نسـبت بـه‬ ‫زنبورعسـل درشـت ارام تـر اسـت‪ .‬زنبورعسـل هنـدی؛ در مناطقـی از هنـد‪،‬‬ ‫اسـیای میانه و بخش هایی از چین زندگی می کنند‪ .‬زنبورعسـل اروپایی؛ در‬ ‫مناطقـی از اروپـا زندگـی می کننـد‪ .‬کنـدو‪ ،‬محلی سـت کـه زنبورهـا در ان تولـد‬ ‫یافتـه‪ ،‬کارکـرده‪ ،‬خواهـران و بـرادران خـود را پـرورش داده و مـواد غذایی الزمه‬ ‫را در ان انبـار و ذخیـره می کننـد‪ .‬زنبورعسـل دارای نژادهـای مختلـف اسـت‬ ‫و سـاختمان بدنـی پیچیـده ای دارنـد‪ .‬بیشـتر انـواع زنبورهـا در خانواده های‬ ‫کوچـک زندگـی می کننـد؛ امـا برخـی از زنبورهـا در گروه هـای بـزرگ ب هنـام‬ ‫کلونـی باهـم کار می کننـد و زندگـی می کننـد‪ .‬ان هـا گرده هـا را جمـع می کننـد‪،‬‬ ‫النـه می سـازند و از همـه بچه هـا مراقبـت می کننـد‪ .‬هـر النـه یـک ملکـه دارد‪.‬‬ ‫تخم هـای او بـه مـاده (دختـر) تبدیـل می شـود‪ .‬بـرای انجـام تمـام امـور کلنی‬ ‫بـه زنبورهـای زیـادی نیـاز اسـت (‪ ۲۰‬هـزار تـا ‪ ۶۰‬هـزار زنبـور در هـر کنـدو)‪ .‬در‬ ‫اینجـا بـه برخـی از این کارهـا شـاره شـده اسـت‪ :‬زنبورهـای کارگـر همگـی مـاده‬ ‫(دختر) هستند‪ .‬زنبورهای کارگر برای یافتن غذا ( گرده و شهد گل ها)‪ ،‬کندو‬ ‫را می سـازند و از ان محافظـت می کننـد‪ .‬هـوا را بـا زدن بال هـای خـود تمیـز و‬ ‫به گردش درمی اورند‪ .‬زنبورهای پرستار از نوزادان مراقبت می کنند‪ .‬کارگران‬ ‫همچنیـن اجسـاد زنبورهـای مـرده را از کلنـی خـارج می کننـد‪ .‬زنبورهـای‬ ‫نگهبان در ورودی کندو مستقرشده و از کندو محافظت می کنند‪ .‬کار ملکه‬ ‫سـاده اسـت؛ او تخم هایـی را می گـذارد کـه نسـل بعـدی زنبورهـای کنـدو را‬ ‫تخم گـذاری می کنـد‪ .‬زنبورهـای نـر در کنـدو تنهـا وظیفـه بارور کـردن ملکـه را‬ ‫دارنـد و دارای نیـش نیسـتند‪ .‬دارای سـر و بال هـای بـزرگ هسـتند‪ .‬توانایـی‬ ‫جمـع اوری شـهد و گـرده را نداشـته و ‪ ۲۴‬روز زنـده می ماننـد‪ .‬زنبـور نـر در‬ ‫حجره هـای بزرگ تری نسـبت به زنبورهـای کارگر پرورش می یابند‪ .‬تخم های‬ ‫بارورنشده ملکه به زنبور نر تبدیل می شوند‪ .‬چرخه زندگی زنبورهای عسل‬ ‫بدین صـورت اسـت‪ :‬تخم ریـزی توسـط ملکـه در کنـدو ‪ ،‬تغذیـه تخـم توسـط‬ ‫کارگـران ‪ ،‬تبدیـل بـه الرو ‪ ،‬تبدیـل بـه شـفیره‪ ،‬تبدیـل بـه زنبـور بالـغ‪« .‬سـاختن‬ ‫نهـا‬ ‫عسـل» مهم تریـن کار زنبورهـا اسـت کـه به این صـورت انجـام می شـود؛ ا ‬ ‫عصاره قندی را که شـهد نام دارد را به وسـیله زبانشـان می مکند‪ .‬شـهد را در‬ ‫معده عسـلی خود ذخیره می کنند که از معده غذایی ان ها متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫هنگامی کـه بارگیـری ان هـا کامـل می شـود بـه کنـدو بازمی گردنـد‪ ،‬انجـا‪ ،‬شـهد‬ ‫را ازطریـق دهانشـان بـه زنبورهـای کارگـر منتقـل می کننـد و زنبورهـای کارگـر‬ ‫ان را به مـدت نیم سـاعت می جونـد‪ .‬شـهد از یـک زنبور بـه زنبور دیگر منتقل‬ ‫می شـود؛ تـا وقتی کـه به تدریج تبدیل به عسـل شـود‪ ،‬سـپس زنبورهـا ان را در‬ ‫سـلول های النه زنبـوری کـه ماننـد مکعب هـای کوچـک ساخته شـده بـا مـوم‬ ‫نهـا بـا‬ ‫اسـت‪ ،‬ذخیـره می کننـد‪ .‬عسـل هنـوز کمـی مرطـوب اسـت؛ بنابرایـن ا ‬ ‫یکـه‬ ‫بال هـای خـود ان را خنـک می کننـد تـا خشـک و چسـبنا ک شـود‪ .‬زمان ‬ ‫امـاده شـد سـلول ها را بـا مـوم محکـم می کننـد تـا تمیـز بماننـد‪ .‬حداقـل‬ ‫هشـت زنبورعسـل در کل زندگـی خـود فقـط یـک قاشـق چای خـوری عسـل‬ ‫ً‬ ‫تولید می کنند‪ .‬خوشـبختانه زنبورها معموال بیشـتر از نیازشـان عسـل تولید‬ ‫می کنند؛ بنابراین ما نیز می توانیم استفاده کنیم‪ .‬عمر این زنبورهای عسل‬ ‫کارگر در فصل بهار و تابسـتان حدود شـش هفته اسـت؛ اما همین زنبورهای‬ ‫یتـوان‬ ‫عسـل کارگـر می تواننـد در زمسـتان حـدود شـش ماه عمـر کننـد و م ‬ ‫نتیجـه گرفـت کـه طـول عمـر زنبورهـای عسـل در فصل هـای مختلـف سـال‬ ‫می توانـد متغیـر باشـد‪ .‬مدت زمـان زندگـی ملکـه به طورمتوسـط س هسـال‬ ‫گزارش شـده اسـت؛ امـا در مـواردی دیده شـده کـه هشت سـال نیـز یـک ملکه‬ ‫توانسـته اسـت بـه فعالیـت و زندگـی بپـردازد‪.‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ صفحه 6 ‫اردبیل‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه اول تیر ‪ 1401‬شماره‪2527‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫وا گذاری اراضی شهرک های صنعتی‬ ‫به سرمایه گذاران به صورت الکترونیکی‬ ‫جهت افزایش تعامل و همکاری ذوب اهن اصفهان و رسانه ها صورت گرفت؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فسـازی در‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬بـرای شفا ‬ ‫رونـد کارهـا و کاهـش بروکراسـی های اداری‪،‬‬ ‫فرایند وا گذاری زمین در شـهرک های صنعتی‬ ‫ً‬ ‫ب هصـورت شـفاف و کاملا الکترونیکـی انجـام‬ ‫یشـود»‪ .‬محمـد اهلـی دراین بـاره توضیـح‬ ‫م ‬ ‫یشـدن وا گـذاری زمیـن‪،‬‬ ‫داد‪« :‬بـا الکترونیک ‬ ‫اراضی خالی در سامانه ‪ www.eservices.isipo.ir‬قابل رویت بوده و متقاضیان‬ ‫بدون مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی و ازطریق سامانه مذکور‪ ،‬ضمن‬ ‫مشـاهده قطعـات خالـی نسـبت بـه ثبـت درخواسـت دریافـت زمیـن صنعتـی‬ ‫فسـازی‪ ،‬تسـهیل امـور‪،‬‬ ‫اقـدام کننـد»‪ .‬وی هـدف از اجـرای ایـن فراینـد را شفا ‬ ‫کاهـش مراجعـات حضـوری‪ ،‬حـذف فراینـد کاغذبـازی و الزامـات قانونی خواند‬ ‫و افـزود‪« :‬کلیـه امـور مربـوط بـه وا گـذاری زمیـن‪ ،‬طبـق جـدول دسـتورالعمل‬ ‫ً‬ ‫ابالغـی کاملا الکترونیکـی و مرحله به مرحلـه انجـام می گیـرد‪ .‬این گونـه‪ ،‬شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی هیچ گونـه دخل وتصرفـی در نحـوه وا گـذاری قطعـات بـه‬ ‫سرمایه گذاران ندارد و تمامی مراحل توسط خود متقاضیان انجام می شود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل افـزود‪« :‬در فراینـد‬ ‫یسـت که زودتر وارد سـامانه شـده‬ ‫الکترونیکـی‪ ،‬اولویـت دریافـت زمین با کسان ‬ ‫تنـام را سـپری کـرده باشـند»‪.‬‬ ‫و مراحـل ثب ‬ ‫بازرسی و کنترل عملکرد ‪ ۸۶۰‬نازل سوخت‬ ‫مدیـرکل اسـتاندارد اردبیـل اعلام کـرد‪« :‬در سـه ماهه اول ‪ 1401‬عملکـرد ‪۸۶۰‬‬ ‫نـازل سـوخت در سـطح اسـتان موردبازرسـی و کنتـرل قـرار گرفـت»‪ .‬هاشـم‬ ‫عالیـی گفـت‪« :‬کنتـرل صحت عملکـرد نازل های سـوخت مایـع یکـی از وظایف‬ ‫لهـا در باز ههـای زمانـی‬ ‫قانونـی سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران بـوده و ایـن کنتر ‬ ‫سـه ماهه انجام می گیرد»‪ .‬مدیرکل اسـتاندارد اسـتان اردبیل می گوید‪« :‬اداره کل‬ ‫اسـتاندارد اسـتان تمـام تلاش خـود را برای تحقق این امر با انجـام ماموریت ها و‬ ‫رسـالت های ذاتی خود به کار بسـته اسـت؛ چنانچه در سه ماهه نخست امسال‬ ‫صحت عملکرد تعداد ‪ ۸۶۰‬نازل سـوخت در سـطح اسـتان بررسـی شد»‪ .‬عالیی‬ ‫یگـری بـا‬ ‫نسـپاری وظایـف تصد ‬ ‫گفـت‪« :‬جهـت اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی و برو ‬ ‫همـکاری ازمایشـگاه صالحیـت شـده ایـن اداره کل و کارشناسـان شـرکت ملـی‬ ‫لهـا ب هصـورت‬ ‫پخـش فراورد ههـای نفتـی اسـتان بازرسـی و کنتـرل عملکـرد ناز ‬ ‫دوره ای انجـام می گیـرد‪ .‬درصـورت صحـت عملکرد نازل‪ ،‬برچسـب انجـام ازمون‬ ‫دوره ای کـه قابل مشـاهده بـرای کلیـه اسـتفاده کنندگان از نـازل موردنظر اسـت‪،‬‬ ‫روی نـازل نصـب و درصـورت عدم صحـت عملکـرد تـا زمـان رفـع نقـص و انجـام‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرکل اسـتاندارد‬ ‫ازمون مجدد از فعالیت نازل موردنظر جلوگیری م ‬ ‫لهـای سـوخت در جایگاه های‬ ‫اردبیـل از مـردم خواسـت هنـگام اسـتفاده از ناز ‬ ‫ً‬ ‫عرضـه سـوخت مایـع حتمـا بـه گواهی انجـام ازمون نـازل موردنظر توجه کـرده و‬ ‫درصورت نداشتن این برچسب موارد را ازطریق شماره‪ ۱۵۱۷‬یا شماره تلفن های‬ ‫‪ ۳۳۷۴۱۱۵۶-۸‬بـه اداره کل اسـتاندارد اسـتان اردبیـل اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫حضور خبرنگاران صنعت و معدن در ذوب اهن اصفهان‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫خبرنـگاران حـوزه صنعـت و معـدن کشـور‬ ‫جهـت افزایـش تعامـل و همـکاری ذوب اهن‬ ‫کتـر بـا‬ ‫اصفهـان و رسـانه ها و اشـنایی نزدی ‬ ‫خـط تولیـد‪ ،‬در قالـب برنامـه تـور رسـانه ای از‬ ‫ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫احمـد ا کبـری؛ معـاون سـرمایه های انسـانی‬ ‫و توسـعه مدیریـت ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫گفـت‪« :‬سـرمایه های انسـانی ذوب اصفهـان‬ ‫شهـای گونا گـون خـط تولیـد‪،‬‬ ‫کـه در بخ ‬ ‫نهـا بودیـد‪ ،‬اساسـی ترین‬ ‫شـاهد تلاش ا ‬ ‫یشـوند‬ ‫یهـای کارخانـه محسـوب م ‬ ‫دارای ‬ ‫زیـرا بـدون حضـور ایـن عزیـزان و دانـش و‬ ‫نهـا‪ ،‬ایـن ماشـین االت و‬ ‫اندیشـه پویـای ا ‬ ‫تجهیـزات کارایـی نخواهنـد داشـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای حفـظ سـرمایه های انسـانی‬ ‫یهـای‬ ‫و توسـعه شایسـتگی ها و توانمند ‬ ‫نهـا‪ ،‬سلامتی ایـن عزیـزان در اولویـت‬ ‫ا ‬ ‫اول مـا قـرار دارد و این مهـم رسـالت اولیـه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان از بـدو تاسـیس تا کنـون‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان و ‪ ۱۶۵۰۰‬هکتار‬ ‫فضای سبز منحصربه فرد و دست کشت‬ ‫معـاون سـرمایه های انسـانی و توسـعه‬ ‫مدیریـت شـرکت افـزود‪« :‬ایـن کارخانـه‬ ‫‪ ۱۶۵۰۰‬هکتـار فضـای سـبز منحصرب هفـرد‬ ‫و دست کشـت دارد و سـرانه فضـای سـبز‬ ‫شـرکت بـه ازای کارکنـان‪ ،‬بیـش از یک هکتـار‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن مقام مسـئول تا کید کـرد‪« :‬این‬ ‫کارخانـه یکـی از بزرگ تریـن و مجهزتریـن‬ ‫بیمارسـتان های سـطح کشـور را داراست که‬ ‫در کنـار خدمت رسـانی بـه کارکنـان شـرکت‬ ‫نهـا بـه عمـوم هم وطنـان‬ ‫و خانواد ههـای ا ‬ ‫عزیـز در امـر سلامت یـاری می رسـاند»‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد؛‬ ‫اختصاص ‪ ۱۸‬هزارهکتار از اراضی کشاورزی‬ ‫به کشت قراردادی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام از اختصـاص ‪ ۱۸۶۷۳‬هکتـار از اراضـی‬ ‫کسـاله دولـت‬ ‫کشـاورزی این اسـتان بـه کشـت قـراردادی ( گنـدم) طـی ی ‬ ‫سـیزدهم خبر داد‪ .‬اذرنوش عموزاده گفت‪« :‬همچنین طرح جهش تولید در‬ ‫سـطح ‪ ۴۰‬هزارهکتار از دیمزارهای اسـتان انجام شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬طی‬ ‫یک سال گذشـته نهادهـای موردنیـاز بخـش کشـاورزی ایلام ( کـود شـیمیایی)‬ ‫نمـدت همچنیـن افزایـش ضریـب‬ ‫‪ ۵۷۲۱۰‬تـن تامیـن شـده اسـت‪ .‬درای ‬ ‫خودکفایـی محصـوالت راهبـردی اساسـی ( گنـدم) ‪ ۲۴۰‬هزارتـن‪ ،‬محصـوالت‬ ‫زراعـی (جـو) ‪ ۱۸‬هزارتن‪ ،‬محصـوالت زراعی ذرت دانـه ای ‪ ۲۶‬هزارتن‪ ،‬محصوالت‬ ‫زراعـی (شـلتوک) ‪ ۱۷۵۰۰‬تن‪ ،‬محصـوالت زراعی (حبوبات) ‪ ۲۳۰۰‬تن اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬طی یک سال گذشـته تولید محصوالت زراعی (سـیب زمینی) ‪ ۷۰۴۰‬تن‪،‬‬ ‫انواع دانه های روغنی ‪ ۱۳‬هزارتن‪ ،‬چغندرقند ‪ ۳۶۴۰۰‬تن و تامین‪ ،‬تولید و توزیع‬ ‫حشـده زراعـی بیـش از ‪ ۲۸‬هزارتـن افزایـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫انـواع بـذور اصال ‬ ‫پرداخت ‪ ۴۰‬فقره تسهیالت حمایتی به باغداران ایالم‬ ‫اذرنـوش عمـوزاده بااشـاره به برنامه توسـعه گلخانه ها و گیاهـان دارویی جدید‬ ‫در سال جاری‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬تاکنون ‪ ۴۰‬فقره تسهیالت حمایتی به متقاضیان‬ ‫احـداث گلخان ههـای مـدرن و کشـت گیاهـان دارویـی‪ ،‬ادویـه ای و عطـری ایالم‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬طبق روش اجرایی و نوع کشت‪ ۱۶‬فقره تسهیالت کشت‬ ‫گیاهـان دارویـی‪ ،‬ادویـه ای و عطـری‪ ۱۶ ،‬فقـره تسـهیالت توسـعه گلخان ههـای‬ ‫مـدرن و هشـت مورد تسـهیالت بـرای باغـات انگـور پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام بااشـاره به مزیـت نسـبی گلخان ههـای‬ ‫مـدرن ازجملـه سـوداوری بـاال و کاهـش مصـرف اب و اشـتغال زایی مناسـب‬ ‫گفـت‪« :‬جهـت توسـعه بخـش باغبانـی اسـتان کارشناسـان و متخصصـان این‬ ‫سـازمان با مشـاوره و راهنمایی های فنی و رایگان به متقاضیان این بخش در‬ ‫زمینه های مختلف خدمات الزم را ارائه می دهند»‪ .‬وی بااشاره به اینکه جهاد‬ ‫کشـاورزی تاکنـون عالو هبـر توسـعه باغـات و گیاهـان دارویـی ابـی‪ ،‬به منظـور‬ ‫اسـتفاده بهینـه از منابـع اب وخـاک جهـت گسـترش باغـات بـا ارقـام سـازگار و‬ ‫گیاهـان دارویـی دیـم انجـام داده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بیـش از ‪ ۳۰۰‬هکتـار از اراضـی‬ ‫شـیب دار اسـتان بـه کشـت انـواع درختـان میـوه سـازگار دیـم‪ ،‬گیاهـان دارویی‪،‬‬ ‫ادویـه ای‪ ،‬عطـری‪ ،‬گل محمـدی‪ ،‬نرگـس اختصـاص داده و عالو هبـر تولیـد‬ ‫محصول باغی از این اراضی‪ ،‬به اشـتغال زایی روسـتایی‪ ،‬جلوگیری از فرسـایش‬ ‫خاک در اراضی کم بازده زراعی و ‪ ...‬کم شـایانی به جامعه هدف کرده اسـت»‪.‬‬ ‫گسـازی کاشـت درخت های مثمر و بومی‬ ‫عموزاده اضافه کرد‪« :‬جهت فرهن ‬ ‫‪ ۲۶۰۰۰‬اصلـه نهـال یارانـه دار درختـان میـوه شـامل نهـال انگـور‪ ،‬بـادام‪ ،‬پسـته‪،‬‬ ‫مرکبـات‪ ،‬پـکان و ‪ ...‬و نیـز ‪ ۲۰۰۰‬نهـال بومـی از محـل اعتبـارات اسـتانی دراختیار‬ ‫متقاضیـان کمتربرخـوردار قـرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫ً‬ ‫در بـدن انسـان تقریبـا ‪ 600‬ماهیچـه وجـود دارد‪ .‬انـواع ماهیچ ههـای بـدن‬ ‫شهـای مختلفـی ماننـد پمپـاژ خـون و حمایـت از حرکـت تـا بلنـد کـردن‬ ‫نق ‬ ‫وزن ههـای سـنگین را برعهـده دارنـد‪ .‬ماهیچه ها بـا حالت انقباض یـا ارامش کار‬ ‫می کنند تا باعث حرکت شوند‪ .‬انواع ماهیچه های بدن به صورت کلی به سه‬ ‫نوع صاف‪ ،‬اسـکلتی و قلبی و بر اسـاس عملکرد به دودسـته ارادی و غیر ارادی‬ ‫یسـازد و مسـئول‬ ‫یشـوند‪ .‬ماهیچـه قلبـی دیـواره قلـب را م ‬ ‫تقسـیم بندی م ‬ ‫نیـروی انقبـاض قلـب اسـت؛ ماهیچ ههـای صـاف دیـواره روده ‪ ،‬رحـم ‪ ،‬رگ های‬ ‫خونی و ماهیچه درونی چشم را می سازد ‪ .‬ماهیچه های اسکلتی به استخوان‬ ‫و در بعضـی نواحـی پوسـت (ماهیچ ههـای صـورت) متصـل هسـتند‪ .‬انقبـاض‬ ‫ماهیچ ههـای اسـکلتی بـه دسـت و پـا و دیگـر اندا مهـا بـرای حرکـت کمـک‬ ‫می کنند‪ .‬ماهیچه دارای قدت ازاد (نیروی حدا کثری)‪ ،‬قدرت محرک (حرکات‬ ‫تکـراری)‪ ،‬نیـروی ارتجاعـی (اعمـال نیـروی سـریع) و قـدرت پایـداری (مقاومـت‬ ‫در هنـگام خسـتگی) هسـتند‪ .‬ماهیچـه چشـم در طـول روز به دفعـات زیـادی‬ ‫یشـود ‪ ،‬زمانی که سـر در حال تکان خوردن‬ ‫برای تنظیم حالت خود جابه جا م ‬ ‫تشـدن‬ ‫اسـت ‪ .‬ماهیچـه بیرونـی چشـم در حـال تنظی مکـردن خـود بـرای ثاب ‬ ‫چشم است؛ ا گرچه ماهیچه بیرونی چشم می تواند دچار خستگی نیز شود ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫با یک ساعت مطالعه کتاب ‪ ،‬چشم تقریبا حدود ‪ 10000‬حرکت انجام می دهد‪.‬‬ ‫ماهیچه سرینی بزرگ‪ ،‬بزرگ ترین ماهیچه در بدن انسان است‪ .‬این ماهیچه‬ ‫یسـت؛ چـون وظیفـه ان نگهـداری تنه انسـان در حالت ایسـتاده و‬ ‫بـزرگ و قو ‬ ‫قائم اسـت‪ .‬این ماهیچه مسـئول مقاومت در برابر جاذبه اسـت و در راه رفتن‬ ‫بـه مـا کمـک می کنـد‪ .‬سـخت کوش ترین ماهیچـه ‪ ،‬ماهیچـه قلـب اسـت‪ .‬قلب‬ ‫‪71‬گر مخـون را در هـر تپـش پمپـاژ می کنـد‪ .‬پمپـاژ روزانـه قلـب حداقـل برابـر بـا‬ ‫‪ 2500‬گالـون (‪ 9450‬لیتـر) خـون اسـت‪ ،‬قلـب توانایـی سـه بیلیون تپـش را در‬ ‫زندگـی هـر فـرد دارد‪ .‬قوی تریـن ماهیچـه بر اسـاس وزن‪ ،‬ماهیچـه مخصـوص‬ ‫جویـدن اسـت‪ .‬تمـام عضلات فـک بـا یکدیگـر کار می کننـد و می تواننـد بـا‬ ‫نهـای فـرد را ببندنـد و بـه دنـدان اسـیاب‬ ‫نیرویـی بیشـتر از ‪ 25‬کیلوگـرم ‪ ،‬دندا ‬ ‫نیرویی برابر با ‪ 90.7‬گرم وارد کنند‪ .‬زبان یک ماهیچه سـفت اسـت و از گروهی‬ ‫از ماهیچ ههـا تشـکیل شـده و مثـل قلـب‪ ،‬همیشـه اماد هبـه کار اسـت‪ .‬زبـان در‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫ترکیـب مـواد غذایـی در دهان نقش دارد؛ این عضله باعث تکلم نیز م ‬ ‫یکـه انسـان می خوابـد‪ ،‬زبانـش ب هطـور مـداوم بـزاق را ب هسـمت گلـو‬ ‫حتـی زمان ‬ ‫هـل می دهـد‪ .‬به عقیـده بسـیاری زبـان قوی ترین ماهیچه بدن انسـان اسـت؛‬ ‫بنابراین بدن انسان از ماهیچه های گونا گونی تشکیل شده است که هر کدام‬ ‫در بـدن وظیفـه مخصـوص ب هخـود را دارنـد‪.‬‬ ‫امیـرمحمد خطیبیـان‪ /‬پـایـه شـشم‪ /‬دبستـان غیردولتی علم افـرین‬ ‫سـال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫پسـاب کارخانـه نیـز ‪ ۱۵۰‬میلیاردتومـان‬ ‫سـرمایه گذاری شـده و اقـدام دیگـر‬ ‫دراین زمینـه سـاخت تصفیه خانـه پسـاب در‬ ‫ذوب اهن با سرمایه گذاری‪ ۲۵۰‬میلیاردتومان‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫تولید فوالد در ایران؛‬ ‫ثمرهاحداثذوب اهناصفهان‬ ‫علیرضـا امیـری؛ مدیـر روابط عمومـی‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪« :‬تولیـد فـوالد در‬ ‫ایران ثمره احداث ذوب اهن اصفهان است‪.‬‬ ‫ایـن کارخانـه عظیـم صنعتـی به عنـوان یـک‬ ‫ارمـان ملـی بـا حضـور نیروهـای مختلـف از‬ ‫نهـا طی‬ ‫سـطح کشـور و تلاش شـبانه روزی ا ‬ ‫چهارسـال سـاخته شـد کـه ایـن دسـتاورد‬ ‫بی نظیـر به عنـوان رکـورد ثبـت شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬احـداث شـهر فوالدشـهر از جملـه‬ ‫دسـتاوردهای دیگـر ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫اسـت کـه به عنـوان شـهر مـدرن سـاخته شـد‬ ‫و یـک مسـئولیت اجتماعـی بـزرگ ب هشـمار‬ ‫مـی رود»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان افـزود‪« :‬از زمـان سـاخت ذوب اهـن‬ ‫تا کنـون حـدود ‪ ۱۴۰‬هزارنفـر در اموزشـگاه این‬ ‫کارخانـه امـوزش دیدنـد و در صنایع مختلف‬ ‫کشـور منشـا خیروبرکـت شـدند و این رویکـرد‬ ‫تا کنـون ادامـه دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دوران‬ ‫دفـاع مقـدس نیـز بـرای ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫یسـت زیـرا ایـن کارخانـه‬ ‫بـرگ زریـن دیگر ‬ ‫کنـار حفـظ خـط تولیـد‪ ،‬بـرای پشـتیبانی‬ ‫از جبه ههـای جنـگ بـا اعـزام ‪ ۱۴‬هزارنفـر‬ ‫رزمنـده و ارسـال قطعـات و تجهیـزات نقـش‬ ‫بی بدیلـی را ایفـا کـرد کـه سـند افتخـار ان تـا‬ ‫همیشه جاودانه خواهد بود»‪ .‬امیری گفت‪:‬‬ ‫«ذوب اهـن اصفهـان بـا بهره منـدی از انـواع‬ ‫گواهینام ههـای ملـی و بین المللـی مطابـق‬ ‫بـا اسـتانداردهای روز دنیـا‪ ،‬انـواع محصـوالت‬ ‫فـوالدی ماننـد ریـل‪ ،‬ارک معـدن‪ ،‬انـواع‬ ‫تیراهن‪ ،‬میلگرد و ‪ ...‬را تولید می کند و در کنار‬ ‫تامین نیاز بازار داخل‪ ،‬نیمی از محصوالتش‬ ‫را صـادر می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن شـرکت‬ ‫جهـت عمل به مسـئولیت اجتماعی پسـاب‬ ‫شهرهای فوالدشهر‪ ،‬مینادشت و ‪ ۱۱‬روستای‬ ‫شهرستان فالورجان و زرین شهر را خریداری‬ ‫کرده و در سـیکل تولیدش مورداسـتفاده قرار‬ ‫می دهـد‪ .‬در خریـد پسـاب ایـن شـهرهای‬ ‫ه مجـوار ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومـان و بـرای انتقـال‬ ‫بومی سازی‪ ۸۵‬درصدقطعاتو تجهیزات‬ ‫در داخل کارخانه‬ ‫یسـازی گفـت‪:‬‬ ‫وی دربـاره مقولـه بوم ‬ ‫«ذوب اهـن اصفهـان بـا دارابـودن کارگاه هـای‬ ‫بسـازی‪ ،‬ریخت هگـری و‬ ‫لسـازی‪ ،‬قال ‬ ‫مد ‬ ‫سـاخت‪ ۸۵ ،‬درصـد از قطعـات و تجهیـزات‬ ‫را در داخـل کارخانـه می سـازد و در تامیـن‬ ‫قطعـات و تجهیـزات سـایر صنایـع کشـور نیـز‬ ‫نقشدارد»‪.‬حمیدحسینی؛مدیر بهداشت‬ ‫و محیط زیسـت ذوب اهـن نیـز گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫شـرکت درحـدود سـال ‪ ۲۰۰ ،۹۴‬مترمکعـب بـر‬ ‫نشـهر را در تصفیه خانـه‬ ‫سـاعت پسـاب زری ‬ ‫جذب کرد و ا کنون نیز ‪ ۸۴۰‬مترمکعب پساب‬ ‫شـهرهای ایمـان شـهر‪ ،‬فوالدشـهر و لنجـان‬ ‫را در تصفیه خانـه جـذب می کنـد کـه ازمنظـر‬ ‫بهداشـت بسـیارموثر اسـت و از ُبعـد تامیـن‬ ‫اب نیـز حـدود ‪ ۵۰‬درصـد از اب برداشـتی‬ ‫از کارخانـه را کاهـش می دهـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«شـرکت ‪ ۱۶۵۰۰‬هکتـار جنـگل دست کشـت‬ ‫دارد کـه بیـن صنایـع رکـوردی بی نظیـر‬ ‫نعـدد ‪ ۱۴‬هزارهکتـار‬ ‫ب هشـمار مـی رود‪ .‬از ای ‬ ‫دیـم اسـت و مابقـی نیـز ازطریق پسـاب مـازاد‬ ‫یشـود»‪ .‬فوالدسـازی‪،‬‬ ‫کارخانـه ابیـاری م ‬ ‫کـوره بلنـد شـماره ‪ ،1‬پـروژه سـاخت در هـای‬ ‫کسـازی و مدیریـت نـورد‪ ،‬از‬ ‫فلکسـیبل ک ‬ ‫بخش هایـی بود کـه خبرنگاران بازدیـد کرده؛‬ ‫و از نزدیـک‪ ،‬فراینـد تولیـد را مشـاهده کردنـد‪.‬‬ ‫کارشناسـان فنـی نیـز پاسـخگوی سـواالت‬ ‫نهـا بودنـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی استان خبر داد؛‬ ‫ایالم‬ ‫مقاوم ترین و منعطف ترین ماهیچه بدن‬ ‫‪7‬‬ ‫ارش مرادی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی کردسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬چهـار گلخانـه در شهرسـتان های‬ ‫بیجـار‪ ،‬دیوانـدره‪ ،‬قروه و سـقز با اشـتغال زایی‬ ‫‪ ۶۸۴‬نفـر در حال احـداث بـوده و در اینـده‬ ‫به بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬پیمـان اسـکندری‬ ‫در اولین جلسـه توسـعه گلخانه های اسـتان‬ ‫کردسـتان گفـت‪« :‬توسـعه گلخان ههـا بـه‬ ‫بهره وری مناسب از منابع محدود اب وخاک‬ ‫و اشـتغال زایی بـاال کمک می کنـد و باید همه‬ ‫دسـتگاه ها و رسـانه ها مـروج احـداث گلخانـه‬ ‫باشـند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬میـزان بـاالی عملکـرد‬ ‫در واحـد سـطح‪ ،‬تولیـد محصـول در تمـام‬ ‫یکـردن اصلاح الگـوی‬ ‫فصـول‪ ،‬امـکان اجرای ‬ ‫احداث چهار گلخانه در کردستان‬ ‫مصـرف و به ویـژه در حـوزه انـرژی و سـوخت‪،‬‬ ‫صرفه جویـی و اسـتفاده بهینـه از نهاد ههـای‬ ‫کشـاورزی از مزایـای ایجـاد گلخانـه اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی کردسـتان‬ ‫باتا کیدبـر جـذب سـرمایه گذاران و برگـزاری‬ ‫دور ههـای توجیهـی احـداث گلخانـه‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬در بحـث ایجـاد گلخانـه بایـد ترویـج‬ ‫تخصصـی صـورت گیـرد و سـرمایه گذاران را‬ ‫بـه بخـش کشـاورزی وارد می کنیـم و نبایـد‬ ‫سـرمایه گذاران بـا بروکراسـی اداری دلسـرد‬ ‫کنیم»‪ .‬اسـکندری شـفافیت در بحث دستور‬ ‫لهـای صـدور مجـوز احـداث گلخانـه را‬ ‫عم ‬ ‫ضـروری دانسـت و افـزود‪« :‬قوانیـن و مقـررات‬ ‫را بـرای سـرمایه گذاران ب هصـورت شـفاف و‬ ‫بهـره وری اقتصـادی را مشـخص کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به مشـکالت عدم توسـعه مطلـوب در‬ ‫گلخانه های کردستان‪ ،‬افزود‪« :‬هزینه بربودن‬ ‫احـداث واحدهـای گلخانـه ای‪ ،‬نوسـانات‬ ‫قیمـت نهاد ههـا‪ ،‬نبـود تسـهیالت پایـدار‬ ‫و تامیـن وثایـق و تضامیـن بانکـی توسـط‬ ‫متقاضیـان سـرمایه گذاری عامـل کاهـش‬ ‫احـداث گلخانـه در اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫ادامه برگزاری نمایشگاه های بین المللی گروهی «بانو» و «بانوی عشق» در ترکیه‬ ‫منا محمدی‬ ‫دو رویـداد بین المللـی مجـازی گروهـی نقاشـی‪ ،‬تصویرسـازی‪،‬‬ ‫کاریکاتـور‪ ،‬نقاشـی خط‪ ،‬نقاشـی دیجیتـال‪ ،‬مجسـمه‪ ،‬عکـس‪،‬‬ ‫مینیاتور و تذهیب باعنوان «بانو» و «بانوی عشق»‪ ،‬با موضوع‬ ‫زن‪ ،‬با‪ 100‬اثر از ‪ 96‬هنرمند در وب سایت گالری «ارتز» استانبول‬ ‫ترکیه و وب سایت گروه هنری «رسم» برپاست‪ .‬سمیرا صفاری؛‬ ‫مدرس دانشگاه‪ ،‬گرافیست و کیوریتور نمایشگاه ها‪ ،‬بیان کرد؛‬ ‫در نمایشگاه بانو ایده با تکیه به زیبایی هایی نهفته در باطن‬ ‫نهـا چشـمه های عاطفه انـد‬ ‫یتـوان گفـت کـه ز ‬ ‫زنـان بـوده و م ‬ ‫میـان ترک هایـی کـه بیابـان را از تشـنگی بـه رودخانه هایـی کـه‬ ‫هرگـز زاده نشـده اند تقسـیم کرده انـد‪ .‬مارهایـی کـه صحـرای‬ ‫روح را ا گـر نبـود مهربانـی از مـرگ پر می کردند‪ .‬مهری کـه از زالل‬ ‫جـان زیبایـی می جوشـد و جهـان را سرشـار می کنـد از خنکای‬ ‫رازنـاک بی انتهـای مادرانگـی! حاال ایـن اب حتی ا گر یک قطره‬ ‫باشـد می توانـد چنـان قابی از هنـر را زنده کند که انگار هیچ گاه‬ ‫جهان چیزی جز زندگی نبوده اسـت‪ .‬عکس هایی که محبت‬ ‫را در خود ذخیره کرده اند و نقاشـی هایی که هسـتی را در حریر‬ ‫راز می پیچند‪ .‬نتیجه این همه شگفتی نمایشگاه بانو خواهد‬ ‫یشـود‬ ‫بـود کـه به همـت گـروه هنـری «رسـم» در ترکیـه برگـزار م ‬ ‫و نشـان خواهـد داد کـه جهـان می توانـد از خـودش هـم زیباتـر‬ ‫شـود‪ .‬وی بااشـاره به تفکـر بنیـادی نمایشـگاه «بانـوی عشـق»‬ ‫ذکر کرد که کلمه ای به بلندای ارتفاع تاریخ! اتشـی که شـاعران‬ ‫در زمستان های تمام نشدنی درکناران زنده مانده اند و عرفان‬ ‫با چندهزارسال سن‪ ،‬هنوز ارزو می کند تجربه اش کند‪ .‬هنر هم‬ ‫بااین همه تالش هنوز چشـم از ان برنداشـته‪ .‬کلمه عشـق؛ اما‬ ‫چیسـت ایـن راز شـگفت کـه نـه شـعر پـرده از ان برانداختـه‪ ،‬نـه‬ ‫عرفـان بـه قلـه اش صعـود کـرده و نـه حتی هنر توانسـته اعماق‬ ‫یشـود ایـن راز را‬ ‫ایـن اقیانـوس را تصویـر کنـد‪ .‬پـس چگونـه م ‬ ‫تعریف کرد؟ بانوی عشق کوششی ست مقدس برای گرم شدن‬ ‫از ایـن شـعله بیـدار‪ ،‬نمایشـگاهی کـه در دیـار حنجـره رقصـان‬ ‫عشـق‪ ،‬موالنـای رومـی به همـت گـروه هنـری رسـم‪ ،‬سـودای‬ ‫سـماع در سـر می پرورانـد‪ .‬صفـاری افـزود‪« :‬از میـان بیـش از‬ ‫تشـده طـی دوره فراخـوان‪ ،‬در هـر نمایشـگاه‬ ‫‪ 1200‬اثـر دریاف ‬ ‫‪ 50‬اثـر‪ ،‬از ‪ 96‬هنرمنـد ایرانـی‪ ،‬توسـط هیئـت داوران انتخـاب و‬ ‫بـه نمایشـگاه راه یافته انـد‪ .‬زیبایـی‪ ،‬خالقیت و نـواوری‪ ،‬مفهوم‬ ‫رسـانی‪ ،‬نیـز اصالـت اثر‪ ،‬بیـان بصری متفـاوت از موضـوع و ارائه‬ ‫بهره گیری از روش های خالقانه و نواورانه‬ ‫در حل مسائل ریاضی‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫بهره گیـری از روش هـای خالقانـه در کالس هـای درس و حتـی حـل مسـائل‬ ‫مختلـف به ویـژه در دروس پایـه از نـکات مهـم در تدریـس بـوده و همـواره‬ ‫موردتا کیـد کارشناسـان و مدرسـان ایـن علـوم اسـت‪ .‬شـیوه های گونا گونـی‬ ‫وجـود دارد کـه معلمیـن بـا بهره گیـری از ان هـا می تواننـد تدریـس خالقانه ای‬ ‫را در فضـای کالس ارائـه دهنـد کـه عالوه بـر جذاب سـازی و چالش انگیـزی‬ ‫محیـط کالس ذهـن دانش امـوزان را بـرای ایده سـازی‪ ،‬خالقیـت‪ ،‬یافتـن‬ ‫شـیوه های نویـن و ‪ ...‬فعـال و امـاده می سـازد‪ .‬درحقیقـت شـیوه های‬ ‫نویـن به کارگرفته شـده توسـط معلمـان باعـث شـده‪ ،‬برخـی دانش امـوزان‬ ‫از روش هـای ابتـکاری و منحصربه فـردی در حـل مسـائل اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫«محمد حسـام سوخته سـرایی» دانش امـوز خلاق پایـه سـوم ابتدایـی‬ ‫علی ابـاد کتـول یکـی از ایـن دانش امـوزان اسـت کـه بااسـتفاده از مهارتـی کـه‬ ‫از این شـیوه تدریـس به دسـت اورده اسـت‪ ،‬توانسـته در حـل برخـی مسـائل‬ ‫ریاضـی یـک شـیوه نویـن ابـداع کنـد‪ .‬او دربـاره شـیوه ابداعـی خـود دربـاره‬ ‫ً‬ ‫الگوهـای عـددی (دنباله هـا) گفـت‪« :‬معمـوال بچه هـا در الگوهـای عـددی بـا‬ ‫تقسـیم هـر عـدد بـر ‪ 2‬بـه عـدد بعـدی الگو دسـت می یابند ولی من توانسـتم‬ ‫بـا تفریـق هـر عـدد در نصـف همـان عـدد بـه عـدد الگـوی بعـد دسـت پیـدا‬ ‫یسـت‬ ‫کنـم»‪ .‬سوخته سـرایی گفـت‪« :‬هرچنـد دنیـای ریاضیـات دنیـای بزرگ ‬ ‫و هـرروز ابداعـات مختلفـی در ان به وقـوع می پیونـدد امـا مـن بـا پیدا کـردن‬ ‫همیـن شـیوه انگیـزه یافتـه ام و عالقـه ام بـه ریاضـی بیش ازقبل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رضـا شـیرازی؛ مـدرس دانشـگاه دراین بـاره گفـت‪« :‬یکـی از اهـداف مشـترک‬ ‫نظام های اموزشی در سراسر دنیا به رشد شخصیت خالق مربوط می شود‪.‬‬ ‫تربیـت ذهـن خلاق و بازتعریـف کارکـرد مغز ازجملـه اهداف تدریس اسـت که‬ ‫ا گـر بـا تدریـس خالقانـه همـراه باشـد‪ ،‬رسـیدن به ایـن اهـداف دورازدسـترس‬ ‫نیسـت‪ .‬دراین بین اهمیت درس ریاضی در دوره دبسـتان تا انجاسـت که در‬ ‫تمـام ازمون هـای بین المللـی‪ ،‬ارزیابی فهم دانش اموزان مفاهیمـی و موادی‬ ‫از درس ریاضـی وجـود دارد؛ حال انکـه سـایر دروس ممکـن اسـت باشـند یـا‬ ‫نباشـند؛ نیـز ا کثـر علـوم تحـت سـیطره علـم ریاضـی قـرار دارنـد‪ .‬همین امـر‬ ‫ضـرورت و اهمیـت یادگیـری بهتـر ایـن علـم و ایجـاد پیونـد بیـن اموز ههـای‬ ‫ریاضـی و زندگـی واقعـی را بیش ازپیـش نمایـان می سـازد»‪ .‬وی درپایـان بـه‬ ‫ضـرورت دسـتیابی بـه منابـع جدید علمـی و شـیوه های نوین تدریس اشـاره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬بسیاری از مباحث که در دوران تحصیل و در قالب کتاب های‬ ‫درسـی امـوزش داده می شـود؛ دیگـر هرگـز مجالـی بـرای طرح نمی یابنـد و ا گر‬ ‫مفاهیم به خوبی به دانش اموز منتقل نشـود‪ ،‬در به یادسـپاری و به یاداوری‬ ‫اموخته هـا دچـار مشـکل می شـود؛ امـا ا گـر مبنـا اصـول پـرورش ذهـن خلاق‬ ‫باشـد‪ ،‬چه بسـا دانش امـوز خـودش به روش هـای ابداعـی در حـل مسـائل‬ ‫ً‬ ‫دسـت یابـد کـه نمونـه اش در بـاال اشـاره شـد‪ .‬ضمنـا زدن مثال هـای عملـی و‬ ‫واقعـی و مشـارکت دادن دانشـجویان و دانش امـوزان در ارائـه درس می توانـد‬ ‫عالوه بـر افزایـش جذابیـت تدریس به خلق شـیوه های نوین و منحصربه فرد‬ ‫منجـر شـود‪ .‬شـبنم کدخدایـی؛ کارشـناس ارشـد مدیریـت منابع انسـانی نیز‬ ‫تهـای‬ ‫دربـاره توانمندی هـای دانش امـوزان و ضـرورت اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫ان هـا گفـت‪« :‬تمـام اختراعـات و کشـف ها‪ ،‬حاصـل خالقیـت و در درجـه بعـد‬ ‫نبـوغ اسـت‪ .‬هـوش‪ ،‬توانایـی بدنـی‪ ،‬اسـتعداد و عالیـق متنـوع عواملی اند که‬ ‫در داشـتن تفکـر خلاق موثـر بـوده و ژنتیکـی یـا ا کتسـابی اند؛ امـا انچـه مهـم‬ ‫اسـت توانایـی شـما و محیـط بـرای پذیـرش و پـرورش توانایی هـای کـودکان‬ ‫اسـت‪ .‬نـوع تربیـت کودک در شـکل گیری تفکرات خالقانه کودک نقـش دارد‪.‬‬ ‫درواقع استعداد تنها بخشی کوچک از خالقیت است و تمرین‪ ،‬نظم بخشی‬ ‫و پـرورش ان از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت؛ بنابرایـن هر چـه محیـط‬ ‫تدریس از تنوع بیشتری برخوردار باشد و دانش اموزان دارای فرصت ارائه و‬ ‫بـروز توانمنـدی باشـند‪ ،‬امکان رشـد خالقیت در ان ها و بـروز ایده های نوین‬ ‫بیشـتر است»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعزام ‪ ۲۵۵۸۹‬دستگاه کامیون‬ ‫از استان مرکزی به بندرهای جنوبی‬ ‫کهـای مهم انتخاب بـود»‪.‬‬ ‫سـبک شـخصی هنرمندانـه از مال ‬ ‫این نمایشـگاه توسـط گروه هنری رسـم برگزار شده اسـت؛ سارا‬ ‫خبیر‪ ،‬مسعود صفرنیا و سمیرا صفاری از داوران این رویداد در‬ ‫سطح کشور هستند‪ .‬هنرمندان شرکت کننده در رویداد «بانو»‬ ‫معصومه اغاز‪ ،‬عارفه نورمحمدی‪ ،‬نسیم دالوند‪ ،‬شیما ممتاز‪،‬‬ ‫زهـرا متقـی‪ ،‬ارزو حسـین ُ بر‪ ،‬مهتـاب فیروزشـاد‪ ،‬صبـا نصیـری‪،‬‬ ‫فاطمه حسـین بر‪ ،‬سـحر کشـاورزی‪ ،‬نسترن سـیدیان‪ ،‬علیرضا‬ ‫صفـاری شـمالی‪ ،‬هانـی طاهـری‪ ،‬حسـین جـوادزاده‪ ،‬یوسـف‬ ‫خرمـی‪ ،‬نادیـا محمدامینـی‪ ،‬ریحانـه باوفـا‪ ،‬ریحانـه محمـودی‪،‬‬ ‫زهـرا غالمرضـازاده یوسـفی‪ ،‬زهره محمودی‪ ،‬ندا دانایی‪ ،‬شـیما‬ ‫دهشهریان‪ ،‬یلدا نظری‪ ،‬مریم ناخداسوروئی و شیما قاسم پور‬ ‫هسـتند‪ .‬همچنیـن ازاده پوراشـراف‪ ،‬زهـره شایسـته فر‪ ،‬سـمیه‬ ‫علی محمدی‪ ،‬الهام قلیزاده‪ ،‬ویدا جعفری‪ ،‬هدیه باقری‪ ،‬سـارا‬ ‫گـودرزی‪ ،‬سـارا بدیعـی باهـر‪ ،‬ملیحه خاشـاکی‪ ،‬احالم رامشـک‪،‬‬ ‫زهـرا قهرمانـی تبریزی‪ ،‬سـارا بیـگ زاده‪ ،‬یزدان اسماعیل پسـند‪،‬‬ ‫پریسـا صادقـی ازاد‪ ،‬الهـام فضلـی‪ ،‬مریم گنجه یان‪ ،‬زهـره چورلی‬ ‫و سـمیرا صفـاری‪ ،‬شـیوا پورقدیمـی‪ ،‬سـتیال باسـقی‪ ،‬صدیقـه‬ ‫سـلمان دیگـر هنرمندانـی هسـتند کـه اثرشـان دراین رویـداد‬ ‫به نمایـش قـرار می گیـرد‪ .‬هنرمنـدان شـرکت کننده در رویـداد‬ ‫«بانـو عشـق» ا کرم السـادات شـرق ازادی (ارزو ازادی)‪ ،‬پریسـا‬ ‫لطیفی‪ ،‬ام البنین ریسـمانچی‪ ،‬ارمینا امیرانی‪ ،‬نیلوفر ماهینی‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫محبوبـه نسـترن‪ ،‬ارزو ایروانـی‪ ،‬عاطفـه جعفـری ندوشـن‪ ،‬امنـه‬ ‫اران دینکـی‪ ،‬منیـره خرمـی‪ ،‬فاطمه فدائی‪ ،‬ماهرخ صفـا‪ ،‬فرزانه‬ ‫شناسـی‪ ،‬سـکینه اسـدزاده‪ ،‬مـارال فیـض‪ ،‬رعنـا قهرمانـی‪ ،‬زهـرا‬ ‫نیکـی‪ ،‬شـکیبا ربیعی‪ ،‬فاطمـه صفری‪ ،‬جمیله هال کویـی‪ ،‬پونه‬ ‫طاهـری‪ ،‬ناهیـد فرجـی افرا کتی‪ ،‬علی نـوروزی پره‪ ،‬زهره انیسـی‬ ‫ارانـی (دالرام)‪ ،‬مـژده موالئی جهرمی‪ ،‬ویکتوریا دلشـاد هسـتند‪.‬‬ ‫همچنیـن پریسـا معقولی سـنگاچینی‪ ،‬زینـب هـادی زاده‪ ،‬زهرا‬ ‫دیده بان‪ ،‬زهره حسـین ابادی (ملک)‪ ،‬مرجان سـرکاری‪ ،‬نسـیم‬ ‫زهرائـی‪ ،‬مهشـید خسـروی‪ ،‬شـیما رئیسـی‪ ،‬یاسـمن طاهـری‪،‬‬ ‫محدثـه خضری مقـدم‪ ،‬جـواد حکمت نیـا‪ ،‬فاطمـه اهرمـی‪،‬‬ ‫شیم اسـادات طباطبایـی‪ ،‬حنانـه محمدپورفـرد‪ ،‬نسـرین‬ ‫محمدزاده اسـکندانی‪ ،‬مونا رجبی جورشـری‪ ،‬تارا سـبز‪ ،‬سـتیال‬ ‫باسقی‪ ،‬لیدا گلدوست‪ ،‬هاله جهادی فرد‪ ،‬میترا سروری‪ ،‬مارال‬ ‫رجبی جورشری‪ ،‬سمیرا صفاری و مریم حاضری از هنرمندانی‬ ‫هسـتند که اثرشـان دراین رویداد به نمایش گذاشـته می شود‪.‬‬ ‫عالقه منـدان بـرای بازدیـد در بـازه زمانـی ا کـران‪ ،‬بـه نمایشـگاه‬ ‫در سـایت گالـری ارتز اسـتانبول ترکیـه بـه ادرس ‪galeriarts.com‬‬ ‫بسـایت‬ ‫مراجعـه کننـد‪ .‬عالوه برایـن نمایشـگاه مجـازی در و ‬ ‫گـروه هنـری رسـم بـه ادرس ‪ rasmgroup.com‬و در اینسـتا گرام‬ ‫این مجموعـه ‪@rasmgroup‬برپاسـت‪ .‬امـکان خریـد اثـار نیـز‬ ‫وجـود دارد؛ هنردوسـتان می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات‬ ‫بیشتر با تلفن روابط عمومی گروه رسم‪ 09386049089‬تماس‬ ‫بگیرید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی با شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫مرکزی در نشست هم اندیشی با شرکت های‬ ‫دانش بنیـان بخـش کشـاورزی گفـت‪:‬‬ ‫«سـومین روز از هفتـه جهـاد کشـاورزی‬ ‫به عنـوان روز دانش بنیـان اشـتغال نام گذاری‬ ‫شـده شـده کـه به همین مناسـبت دیـدار‬ ‫و گفت وگـو بـا فعـاالن دانش بنیـان بخـش‬ ‫کشاورزی یکی از برنامه های پیش بینی شده‬ ‫یسـت»‪ .‬مهنـدس‬ ‫در هفتـه جهـاد کشاورز ‬ ‫علـی صفـری با بیان اینکـه شـرکت های‬ ‫دانش بنیان نقش و تاثیر به سزایی در تحول‬ ‫کشـور داشـته و می تواننـد منشـا اثـر باشـند‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬هم ا کنـون تنهـا چهاردرصـد از‬ ‫شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی‬ ‫فعال هسـتند که تقویت این بخش در حوزه‬ ‫کشاورزی از ضروریات اجتناب ناپذیر است»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫مرکـزی با اشـاره به دسـتاوردهای انقلاب در‬ ‫راه و نگاه‬ ‫حـوزه بخـش کشـاورزی گفـت‪« :‬رسـیدن بـه‬ ‫تولیـد بیـش از سـه میلیون تن محصـوالت‬ ‫کشـاورزی از جملـه مهم تریـن دسـتاوردهای‬ ‫انقلاب اسـت»‪ .‬صفـری گفـت‪« :‬متاسـفانه‬ ‫بی برنامگـی و عـدم مدیریـت در تولیـد‬ ‫بشـده در حـوزه‬ ‫محصـوالت کشـاورزی موج ‬ ‫اب بـا چالش هایـی مواجـه شـویم؛ چر اکـه‬ ‫بخش اعظمی از اب در این بخش به مصرف‬ ‫می رسـد»‪ .‬وی با انتقـاد از عدم اسـتفاده‬ ‫دانـش در حـوزه کشـاورزی گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫نبـودن‬ ‫دالیـل سـنتی بودن کشـاورزی پایی ‬ ‫یسـت‬ ‫ضریـب نفـوذ دانش در بخش کشاورز ‬ ‫و متاسـفانه دانشـگاه ها و مرا کـز تحقیقاتـی‬ ‫نتوانسـتند ارتبـاط خـوب و مثمـر ثمـری‬ ‫بـا کشـاورزان برقـرار کننـد‪ .‬بایـد از ظرفیـت‬ ‫دانشـگاه ها و مرا کـز تحقیقاتـی در بخـش‬ ‫کشاورزیبه بهترین نحو ممکناستفادهشود‬ ‫تا نتایج ان را در بهبود تولیدات و محصوالت‬ ‫ایـن بخـش نظاره گر باشـیم»‪ .‬رئیس سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی با اشـاره به اینکه ضریـب‬ ‫بهـره وری اب از ‪ ۹۰۰‬گـرم بـه ازای هر متر مکعـب‬ ‫بـه هـزار و ‪ ۲۱۰‬گرم رسـیده ‪ ،‬گفـت‪« :‬این ضریب‬ ‫بـرای گنـدم در ایـران بـه ازای هر متر مکعـب‬ ‫‪۴ ۳۰‬گـرم و در جهـان ‪ ۷۵۰‬گـرم و بـرای ذرت‬ ‫‪۱۰۰‬گـرم‬ ‫در ایـران ‪۴۹۰‬گـرم و در جهـان هـزار و ‬ ‫بـه ازای مترمکعـب اسـت‪ ،‬کـه نشـان می دهد‬ ‫تـا رسـیدن بـه نـرم جهانـی خیلـی فاصلـه‬ ‫داریـم»‪ .‬مدیـر هماهنگـی ترویـج کشـاورزی‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬ایـن نشسـت نخسـتین نشسـت‬ ‫مشـترک بین جهاد کشـاورزی با شـرکت های‬ ‫دانش بنیان است که باید ان را به فعال نیک‬ ‫گرفت»‪.‬راشینپورمتینبا بیان اینکه اشنایی‬ ‫بـا زمینـه فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫را از اهـداف ایـن نشسـت عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬امیدواریـم شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫بـه زودی کمک حال جهاد کشـاورزی در حل‬ ‫مسـائل و مشـکالت بخش کشـاورزی اسـتان‬ ‫باشـند»‪.‬‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان مرکزی‬ ‫گفـت‪ ۲۵۵۸۹« :‬دسـتگاه انـواع کامیـون و تریلـی از ‪ ۱۶‬مردادمـاه پارسـال و‬ ‫فراخـوان بـرای حمـل کاالهـای اساسـی توسـط نـاوگان حمل ونقـل عمومـی‬ ‫تا کنـون از این اسـتان بـه اسـتان های جنوبـی اعـزام شـده اسـت»‪ .‬مهـرداد‬ ‫جهانـی افـزود‪« :‬ایـن خودروها از تمامی شهرسـتان های اسـتان مرکزی برای‬ ‫حمـل کاالهـای اساسـی و نهاده هـای دامـی از اینجـا بـه بندرهـای جنـوب و‬ ‫به ویـژه خوزسـتان اعـزام شـده اند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـهمیه تعیین شـده بـرای‬ ‫حضـور نـاوگان حمل ونقـل کاالی اسـتان مرکـزی در بندرهـای جنـوب کشـور‬ ‫‪ ۴۵‬دسـتگاه در هر شـبانه روز تعیین شـده بود که با همت و تالش رانندگان‪،‬‬ ‫میانگیـن بـه ‪ ۹۷‬دسـتگاه در روز افزایـش یافـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬طبـق‬ ‫تحلیـل داده هـا‪ ،‬این اسـتان تنهـا استانی سـت کـه بیـش از دوبرابـر ظرفیـت‬ ‫تعیین شـده‪ ،‬نـاوگان بـرای حمـل کاالهـای اساسـی بـه اسـتان بـه بندرهـای‬ ‫جنـوب کشـور اعـزام کـرده اسـت»‪ .‬جهانـی از حمـل دومیلیـون و ‪ ۸۷۰‬هزارتـن‬ ‫کاال توسـط نـاوگان حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی در سـال جـاری خبـر‬ ‫داد و افـزود‪« :‬شهرسـتان های ارا ک‪ ،‬سـاوه و دلیجـان به ترتیـب مبـدا اصلـی‬ ‫حمـل بـار بـه سـایر نقاط کشـور بوده انـد»‪ .‬وی افـزود‪ ۱۸٫۷« :‬درصـد کاالهای‬ ‫حمل شـده از اسـتان مرکـزی به تهـران‪ ۱۲٫۵ ،‬درصد به اصفهـان و ‪ ۷٫۵‬درصد‬ ‫بـه خوزسـتان حمـل شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل راهـداری و حمل ونقل جـاده ای‬ ‫لشـده‬ ‫اسـتان مرکـزی افـزود‪« :‬حـدود ‪ ۱۳٫۷‬درصـد از مجمـوع کاالهـای حم ‬ ‫دراین مـدت درون اسـتانی و ‪ ۸۶٫۳‬درصـد برون اسـتانی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ ۶۴۰۰‬کیلومتـر انـواع ازادراه‪ ،‬راه اصلـی و راه روسـتایی در اسـتان مرکـزی وجـود‬ ‫دارد کـه ‪ ۴۰۰۰‬کیلومتـر ان را راه های روسـتایی تشـکیل می دهـد‪ .‬روزانه حدود‬ ‫‪ ۶۴۰‬هـزار وسـیله نقلیه از مسـیرهای جـاده ای اسـتان مرکـزی تـردد می کننـد‪.‬‬ ‫توسعه صنعت ‪CNG‬؛ معیاری برای رشد‬ ‫و توسعه اقتصادی و زیست محیطی هر منطقه‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر شـرکت‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه‬ ‫خراسـان رضـوی گفـت‪« :‬رشـد و توسـعه‬ ‫صنعـت ‪ CNG‬به عنـوان سـوخت ملـی‬ ‫کشـور‪ ،‬معیـاری بـرای رشـد و توسـعه‬ ‫اقتصـادی و زیسـت محیطی هـر منطقـه‬ ‫بـوده و رواج مصـرف ‪ CNG‬در شـهرها و‬ ‫روستاها‪ ،‬در کاهش الودگی و ایجاد هوای‬ ‫پـا ک موثـر اسـت»‪ .‬علی اصغـر اصغـری‬ ‫افزود‪ ۵۰« :‬کارگاه مجاز در استان برای دوگانه سوزکردن خودروها فعال هستند‬ ‫کـه ازاین تعـداد ‪ ۱۸‬کارگاه اقدامـات مربوط به گازسـوزکردن خودروهای عمومی‬ ‫را رایگان انجام می دهد»‪ .‬وی بابیان اینکه نام نویسی متقاضیان گازسوزکردن‬ ‫خودروها ادامه دارد؛ اظهار کرد‪« :‬متقاضیان دریافت این خدمات‪ ،‬باید برای‬ ‫ثبت نـام بـه سـامانه اطالعـات جامـع خودروهـای دوگانه سـوز کشـور به نشـانی‬ ‫‪ gcr.niopdc.ir‬مراجعه و کد ملی‪ ،‬شماره تلفن همراه و مشخصات خود را ثبت‬ ‫و نزدیک تریـن کارگاه و زمـان مراجعـه را انتخـاب کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به مصـرف‬ ‫‪ 50‬میلیون مترمکعب سوخت ‪ CNG‬در اردیبهشت امسال گفت‪« :‬این میزان‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال که‪ 47‬میلیون و‪ 200‬هزارمترمکعب بود‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ 10‬درصـدی مصـرف ‪ CNG‬دارد»‪ .‬وی گفـت‪ ۱۳۸« :‬جایـگاه سـوخت ‪ CNG‬در‬ ‫منطقـه خراسـان رضـوی خدمت رسـانی می کننـد»‪ .‬مدیـر شـرکت ملـی پخش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه خراسـان رضـوی گفـت‪« :‬تا کنـون ‪ ۱۴۳۰۰‬خـودروی‬ ‫عمومـی دراین اسـتان به صـورت رایگان گازسـوز شـده اند و ‪ 1850‬خـودرو نیز در‬ ‫نوبـت گازسوزشـدن قـرار دارنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه اول تیر ‪ 22 1401‬ذوالقعده ‪ 22 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2527‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالبمازندران‪:‬‬ ‫سرپرست بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫زیرساخت های ابی پاسخگوی نیازها نیست‬ ‫خدمات رسانی به ‪ ۱۳‬هزار معلول ذهنی‬ ‫در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل اب وفاضلاب مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫زیرسـاخت های اب اسـتان متناسـب بـا جمعیـت‬ ‫شـناور نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای ارتقـای ان نیازمنـد توجـه‬ ‫ملـی هسـتیم»‪ .‬بهـزاد بـرارزاده در نشسـت بـا خبرنـگاران‬ ‫درخصوص هم اندیشـی و بهین هسـازی مصرف اب افزود‪:‬‬ ‫«زیرسـاخت متناسـب با کمتر از سه میلیون نفر جمعیت‬ ‫اسـت و ایـن زیرسـاخت پاسـخگوی نیازهـا نیسـت؛ زیـرا‬ ‫در اسـتان حداقـل از پنـج تـا هفت میلیون نفـر میزبانـی‬ ‫بهـای سـطحی‬ ‫می کنیـم‪ .‬در اسـتان ‪ ۱۲‬درصـد از ا ‬ ‫اسـتفاده می کنیـم و ‪ ۸۸‬درصـد دیگـر شـامل ‪ ۳۷۳‬درصـد‬ ‫یشـود‬ ‫از چشـمه ها و ‪ ۷۲۹‬درصـد از چا ههـا بهره برداری م ‬ ‫و ایـن به معنـای فقـر مطلـق اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان بااشـاره به دغدغـه فـراوان بـرای‬ ‫خدمات رسـانی دراین حـوزه گفـت‪ ۱۵۰« :‬دیـزل بـرای‬ ‫اب رسـانی داریـم و قـرار شـد ازطریـق منابـع ملـی بـه‬ ‫مازنـدران نـگاه ویـژه ای و شـرایط خـاص درنظـر گرفتـه‬ ‫شـود‪ .‬شـرق اسـتان تشـنه اسـت؛ زیـرا در شـرق اسـتان‬ ‫بشـور‬ ‫یتـوان چاهـی حفـر کرد از نکا تا گلوگاه لب تر و ل ‬ ‫نم ‬ ‫بهـای زیرزمینـی‬ ‫اسـت و نیازمنـد ایـن هسـتیم از ا ‬ ‫بهـای سـطحی برویـم»‪ .‬بـرارزاده یـاداور شـد‪:‬‬ ‫ب هسـمت ا ‬ ‫«دوهـزار و ‪ ۹۲۲‬روسـتا بـا ‪ ۴۴۹‬هزارخانـوار را داریـم و هـزار‬ ‫و ‪ ۶۸۰‬روستا با بیش از ‪ ۳۲۴‬هزارنفر خانوار تحت پوشش‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی بااظهاراینکـه‬ ‫هسـتند و خدمات رسـانی م ‬ ‫هـزار و ‪ ۱۲۴۲‬روسـتا غیـر تحت پوشـش هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در شـرایط پایـداری بـرای هرنفـر ‪ ۷۰۰‬لیتـر ذخیـره بایـد‬ ‫یکـه میـزان حجـم ذخیـره مـا‬ ‫وجـود داشـته باشـد؛ درحال ‬ ‫‪ ۵۸۳‬لیتـر اسـت و جوابگـوی اسـتانی بـا این حجم مسـافر‬ ‫نیسـت»‪ .‬مدیرعامـل اب وفاضلاب مازنـدران بااشـاره به‬ ‫بحـث تصفیه خانـه در بعضـی از روسـتاها و شـهرها گفت‪:‬‬ ‫«تعداد ‪ ۱۴‬شـهر دارای طرح اجرایی فاضالب با جمعیت‬ ‫تحت پوشـش شـبکه فاضلاب ‪ ۳۶۵‬هزارنفـر اجـرا شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه مازنـدران بایـد ب هسـمت‬ ‫بهـای سـطحی و زیرزمینـی بـرود‪ ،‬گفـت‪« :‬دیگـر در‬ ‫ا ‬ ‫یتـوان چـاه حفـر کـرد ب هسـمت کوهپای ههـا‬ ‫شـالیزارها نم ‬ ‫کشـیده شـد»‪.‬‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی مازنـدران بابیان اینکـه ‪ ۶۲‬هزارنفـر‬ ‫دارای معلولیـت توسـط بهزیسـتی خدمات رسـانی‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪ ۱۳« :‬هزارنفـر دارای معلولیـت ذهنـی‬ ‫م ‬ ‫هسـتند»‪ .‬فریبـا بریمانـی در جلسـه شـورای هماهنگـی‬ ‫تعـاون اسـتان بابیان اینکـه سـازمان بهزیسـتی به عنـوان‬ ‫تنهـا سـازمان دولتـی حمایتـی و تخصصـی در کشـور‬ ‫وظایـف متعـددی دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬حـدود ‪ ۱۶۲‬هزارخانـوار‬ ‫تحت پوشـش بهزیسـتی مازنـدران قرار دارنـد که خدمات‬ ‫مسـتمر و غیرمسـتمر دریافـت می کننـد‪ ۹۲۰ .‬مرکـز‬ ‫تحت پوشـش بهزیسـتی مازنـدران قرار دارنـد که خدمات‬ ‫مسـتمر و غیرمسـتمر بـه جامعـه هـدف ارائـه می کننـد»‪.‬‬ ‫بریمانـی هـدف بهزیسـتی را تغییـر نگرش عمومی نسـبت‬ ‫بـه افـراد دارای معلولیـت دانسـت و ادامـه داد‪« :‬هـدف‬ ‫سـازمان بهزیسـتی ا گاهـی افـراد دارای معلولیـت نسـبت‬ ‫تهـای خـود و توانمندسـازی‬ ‫بـه توانمنـدی و محدودی ‬ ‫انان اسـت»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی مازندران به شناسـایی‬ ‫و ارائـه خدمـات بـه افـراد دارای معلولیـت اشـاره کـرد و‬ ‫یبـر جامعـه‪ ،‬افـراد‬ ‫گفـت‪« :‬در طـرح توان بخشـی مبتن ‬ ‫دارای معلولیت در سـطح روسـتاها شناسـایی و خدمات‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکه در سـال گذشـته‬ ‫به انان ارائه م ‬ ‫به ‪ ۶۲‬هزار فرد دارای معلولیت خدمات ارائه شـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در اسـتان مازنـدران ‪ ۲۶‬هزارنفـر دارای معلولیـت‬ ‫جسـمی‪-‬حرکتی‪ ۱۳ ،‬هزارنفـر دارای معلولیـت ذهنـی‪،‬‬ ‫تهـزار و ‪ ۴۵۰‬نفـر دارای معلولیـت بینایـی و هفت هزار‬ ‫هف ‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نفـر معلولیـت شـنوایی‪ ،‬شـش هزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر دارای‬ ‫بیمـاری روانـی مزمـن و ‪ ۷۳۰‬نفـر دارای معلولیـت صـوت‬ ‫و گفتـار تحت پوشـش بهزیسـتی هسـتند»‪ .‬بریمانـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در اسـتان مازنـدران ‪ ۱۱۳‬مرکـز توان بخشـی‬ ‫بـه افـراد دارای معلولیـت خدمـات ارائـه می کننـد کـه‬ ‫یکـی از برنام ههـای بهزیسـتی اسـتان افزایـش ایـن مرا کـز‬ ‫اسـت»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی مازنـدران بـه فعالیـت‬ ‫معاونـت اجتماعـی اشـاره کرد و گفـت‪« :‬کارکنـان اورژانس‬ ‫اجتماعـی بهزیسـتی مازنـدران مرا کـز اسـیب و مناطـق‬ ‫حاشـیه شـهر را شناسـایی و بـا ارائـه خدمـات متناسـب با‬ ‫ان منطقـه درجهـت کنتـرل و کاهـش اسـیب ها گام هـای‬ ‫اساسـی برمی دارنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ ۱۷‬هزارخانـوار‬ ‫در حـوزه اجتماعـی تحت پوشـش بهزیسـتی هسـتند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در دفتـر توانمندسـازی خانـواده نیـز توانمنـدی‬ ‫و قابلیت هـای خانواده ها شناسـایی و خدمـات الزم ارائه‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫نیازمند توجه بودجه ای هستیم‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران نیـز‬ ‫بااشـاره به وزارتخانـه مردمـی هسـتیم و بسـیاری از مـردم‬ ‫بـا ایـن وزارتخانـه در ارتبـاط هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫گسـتره کاری نیازمنـد توجـه ویـژه ازلحـاظ بودجـه ای‬ ‫هسـتیم تـا پاسـخگوی مـردم باشـیم»‪ .‬علـی باقـری‬ ‫خواسـتار هم افزایی و انسـجام در بین مدیران عضو شورا‬ ‫هماهنگـی بـا اولویـت ارائـه خدمـات بـه جامعـه هـدف بـا‬ ‫کمک از تمام ظرفیت ها شـد و تصریح کرد‪« :‬باید جایگاه‬ ‫خـود را ارتقـا دهیـم»‪ .‬رئیـس شـورای هماهنگـی تعـاون‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران با اشـاره به ضـرورت تعامـل‬ ‫بیـن مدیـران و نمایندگان مجلـس تصریح کرد‪« :‬مجلس‬ ‫نگـذاری‬ ‫شـورای اسلامی از ظرفیـت بزرگـی به نـام قانو ‬ ‫برخـوردار اسـت و مدیـران بایـد بـا کمـک نماینـدگان‬ ‫درراسـتای ارائـه خدمـات بی وقفـه بـه مـردم شـریف‬ ‫گام هـای مهمـی بردارنـد»‪.‬‬ ‫بارگیری رضایت بخش کاال در بندر امیراباد‬ ‫در راسـتای تفاهم نامـه فی مابیـن وزارتخان ههـای‬ ‫ی ‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫را هو شهرسـازی و جهـاد کشـاورز ‬ ‫لو نقـل کاالهـای‬ ‫دسـتگاه های متولـی در خـروج و حم ‬ ‫اساسـی بـا حضـور در بنـدر امیرابـاد ‪ ،‬بـه بررسـی راهکارهـا‬ ‫لو نقـل و کاهـش توقـف‬ ‫نسـازی حم ‬ ‫در خصـوص روا ‬ ‫کاالهـای اساسـی در بنـادر اسـتان مازنـدران پرداختنـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در جلسـه ای که بـا‬ ‫حضـور نماینـدگان اسـتانداری ‪ ،‬ادارات کل راهـداری و‬ ‫لو نقـل ‪ ،‬جهـاد کشـاورزی ‪ ،‬غلـه ‪ ،‬صنعـت ‪ ،‬معـدن‬ ‫حم ‬ ‫لو نقـل‬ ‫و تجـارت ‪ ،‬گمـرک و شـرکت ها و اتحادیـه حم ‬ ‫نسـازی‬ ‫به منظـور بررسـی راهکارهـا در تسـهیل و روا ‬ ‫حمـل کاالهـای اساسـی و کاهـش توقـف ان در بنـادر‬ ‫به میزبانـی بنـدر امیرابـاد تشـکیل شـد‪ ،‬ضمـن خیرمقـدم‬ ‫بـه حاضریـن و تبییـن عملکـرد عملیاتی بنـدر امیرابـاد در‬ ‫حوز ههـای مختلـف ‪ ،‬گفـت‪« :‬رسـوب و توقـف غیرضـروری‬ ‫کاالها یکی از موضوعات مبتالبه بنادر است که عدم رفع‬ ‫ان ‪ ،‬کشـور را در تامیـن کاالهـای اساسـی بـا چالـش مواجه‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬وی با بیان اینکـه بـا ورود دولـت مردمـی بـه‬ ‫موضـوع رسـوب کاالهـا در بنـادر ‪ ،‬بخـش عظیمـی از ایـن‬ ‫نـوع کاالهـا در ما ههـای اخیـر از بنـدر امیراباد خارج شـده‬ ‫اسـت ‪ ،‬تسهیل بروکراسـی اداری و افزایش هماهنگی بین‬ ‫دسـتگاه های متناظـر ‪ ،‬تسـریع در رونـد انتقـال اسـناد‬ ‫کشـتیرانی بـه صاحبـان کاال ‪ ،‬تخصیـص به موقـع ارز و‬ ‫تشـکیل کارگـروه تخصصـی بـا رویکـرد ارائـه راهکارهـای‬ ‫عملیاتـی جهـت تسـریع در خـروج کاالهـای اساسـی‬ ‫را بخشـی از راهکارهـای کاهـش رسـوب کاال در بنـادر‬ ‫برشـمرد‪ .‬تطویـل زمـان تخلیـه و بارگیـری کاال در برخـی‬ ‫مقاصـد ‪ ،‬عدم فعالیـت برخـی انبارهـا در ایـام تعطیـل ‪،‬‬ ‫یبـودن فراینـد اسـتاندارد ‪ ،‬قرنطینـه و بهداشـت‬ ‫طوالن ‬ ‫و عدم پرداخـت به موقـع کرایـه بـه راننـدگان بخشـی از‬ ‫چالش هایـی بـود کـه در این جلسـه از سـوی نماینـدگان‬ ‫دسـتگاه ها مطرح شـد؛ همچنین نمایندگان شـرکت ها و‬ ‫لو نقل ‪ ،‬روند بارگیری کاال در بندر امیراباد را‬ ‫اتحادیه حم ‬ ‫رضایت بخـش عنـوان کردنـد و نماینـده گمـرک نیـز انجام‬ ‫به موقـع تشـریفات گمرکـی جهـت دریافت پروانـه و خروج‬ ‫کاال از بنـادر بـا هـدف کاهش رسـوب کاال را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫تقدیر‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه‬ ‫از شهردار باقرشهر‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫استاندار قزوین تاکید کرد؛‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫اغاز ثبت نام کارگاه های حضوری تابستانه‬ ‫در کانون پرورش فکری با ‪ 360‬فعالیت فرهنگی‪ ،‬هنری و ادبی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫تنـام‬ ‫مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری مازنـدران گفـت‪« :‬ثب ‬ ‫کارگا ههـای حضـوری فصـل تابسـتان کانـون پـرورش‬ ‫فکـری مازنـدران بـا ‪ 360‬کارگاه فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ادبـی‪،‬‬ ‫دینـی و علمـی اغـاز شـد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان اسـتان‬ ‫مازنـدران؛ محمد علـی یزدان شـناس افـزود‪« :‬پـس از‬ ‫برگـزاری چندیـن دوره کارگاه هـای مجـازی در دوران کرونـا‪،‬‬ ‫امسـال کارگا ههـای ویـژه فصـل تابسـتان اغلـب بـه صـورت‬ ‫حضـوری و در برخـی مـوارد مجـازی برگـزار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه ‪ 360‬کارگاه در ‪ 28‬مرکـز فرهنگـی هنـری‬ ‫اسـتان بـه برگـزاری طـرح اوقـات فراغـت می پردازنـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬از این میـان ‪ 355‬کارگاه ب هصـورت حضـوری و پنـج‬ ‫کارگاه ب هصـورت مجـازی ویـژه گرو ههـای سـنی چهـار تـا‬ ‫تنـام از عمـوم عالقه منـدان هسـتند»‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬سـال امـاده ثب ‬ ‫نشـناس افـزود‪« :‬هنرهای تجسـمی شـامل؛ نقاشـی‪،‬‬ ‫یزدا ‬ ‫طراحـی‪ ،‬خوشنویسـی‪ ،‬کالژ (تکه چسـبانی)‪ ،‬اوریگامـی‬ ‫(کاغذوتا)‪ ،‬انواع کاردسـتی‪ ،‬سفال گری‪ ،‬عکاسی و هنرهای‬ ‫نمایشـی (بازیگـری‪ ،‬فیل مسـازی‪ ،‬عروسـک نمایشـی‪،‬‬ ‫پویانمایی‪ ،‬سـرود و موسـیقی کودک‪ ،‬شـطرنج‪ ،‬خودباوری‬ ‫و هـوش هیجانـی از جملـه کارگاه هـای تخصصـی فصـل‬ ‫تابسـتان سـال ‪ ۱۴۰۱‬ب هشـمار مـی رود»‪ .‬مدیـرکل کانـون‬ ‫مازنـدران‪ ،‬رعیـن حـال بـه ارایـه اموزش هـای ادبـی (شـعر‪،‬‬ ‫داسـتان‪ ،‬خوانـش متـون ادبـی‪ ،‬شـاهنامه خوانی و حافـظ‬ ‫خوانـی و ‪ )...‬هنـر قصه گویـی و اجـرا‪ ،‬فن بیان‪ ،‬نجوم کانون‬ ‫در قالب کارگاه های تخصصی اشاره داشـت و عمق بخشی‬ ‫بـه دانـش و ا گاهی هـای علمـی و ادبـی مخاطبـان را از‬ ‫اهـداف برگـزاری ایـن کارگا ههـا دانسـت‪ .‬ایـن مسـئول از‬ ‫برپایـی کارگاه هـای عمومـی در مرا کـز فرهنگـی هنـری‬ ‫سراسـر اسـتان نیز سـخن گفت و کتاب خوانی‪ ،‬قصه گویی‪،‬‬ ‫شـناخت سـرزمین‪ ،‬مفاخـر‪ ،‬مشـاغل و وقایـع و اشـنایی بـا‬ ‫قـران و احادیـث را از جملـه کارگا ههـای سـازنده ای خوانـد‬ ‫کـه رایـگان بـرای اعضـای مرا کـز فرهنگـی هنـری کانـون‬ ‫مازنـدران برگـزار می شـود‪ .‬مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری‬ ‫کودکان و نوجوانان اسـتان مازندران‪ ،‬رسـالت کانون را ارائه‬ ‫خدمات رسـانی هرچـه بهتـر بـه مخاطبـان‪ ،‬نشاط بخشـی‬ ‫و توان مندسـازی ایند هسـازان ایـران اسلامی عنـوان کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬عالقه منـدان می تواننـد بـرای ثبت نـام و کسـب‬ ‫ا گاهـی بیش تـر از فعالیت هـا و برنامه هـا بـه مرا کـز فرهنگی‬ ‫هنـری شهرسـتان خـود مراجعـه کننـد»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫بـرای ا گاهـی از نشـانی مرا کـز‪ ،‬می تـوان به نشـانی اینترنتـی‬ ‫‪ mazandaran.kpf.ir‬قسمت مرا کز کانون مراجعه و سپس‬ ‫اسـتان و شهرسـتان مورد نظـر را جسـتجو کـرد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مناقصه‪۲۰۰۱۰۰۳۷۵۴۰۰۰۰۰۳ :‬‬ ‫قاضـی زاده؛ رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه سـپاه حضـرت‬ ‫سیدالشـهدا ؟ع؟ اسـتان تهران در دیدار با دکتر محسـن قضاتلو؛‬ ‫شـهردار باقرشـهر از وی تقدیر کرد‪ .‬رئیس سـازمان بسـیج رسـانه‬ ‫با قدردانی از همکاری و مسـاعدت شـهرداری باقرشـهر در تحقق‬ ‫برنام ههـای ابالغـی ایـن سـازمان در باقرشـهر‪ ،‬خواسـتار تـداوم‬ ‫همـکاری جهـت پیشـبرد برنامـه ایـن سـازمان در باقرشـهر شـد‪.‬‬ ‫شـهردار باقرشـهر نیـز دراین دیـدار بـر تحکیـم جایـگاه بسـیج در‬ ‫تمام زمینه ها و اموزش سواد رسانه ای و نظارت بر تهیه و انتشار‬ ‫اخبـار امیدافریـن تا کیـد کـرد‪ .‬درپایـان‪ ،‬رئیـس سـازمان بسـیج‬ ‫رسـانه بـا اهـدای لـوح سـپاس از خدمـات و همـکاری شـهردار‬ ‫باقرشـهر قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫شهرک انرژی؛ زمینه ساز توسعه و پیشرفت استان‬ ‫اسـتاندار قزویـن گفـت‪« :‬شـهرک انـرژی‪ ،‬از مصوبـات‬ ‫یسـت کـه می توانـد زمینـه توسـعه‬ ‫سـفر رئیس جمهور ‬ ‫و پیشـرفت اسـتان قزویـن را فراهـم کنـد»‪ .‬محمدمهـدی‬ ‫اعالیـی در جلسـه شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش‬ ‫خصوصی که در سالن جلسات شهید امامی استانداری‬ ‫برگـزار شـد گفـت‪« :‬باتوج هبـه شـرایط فعلـی و افزایـش‬ ‫مصرف برق الزم اسـت برق واحدهای پرمصرف تجاری و‬ ‫مسـکونی قطع شـود که البته دراینجا باید به این مسـئله‬ ‫توجـه داشـت؛ مـا برای جلوگیـری از قطع برق شـهروندان‬ ‫مجبـور بـه قطـع بـرق واحدهـای صنعتـی و تولیـدی‬ ‫هسـتیم»‪ .‬اسـتاندار قزویـن بیـان کـرد‪« :‬چنانچـه قطـع‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران خبر داد؛‬ ‫بـرق واحدهـای تولیـدی و صنعتـی سـبب بـروز خسـارات‬ ‫یشـود الزم اسـت مسـئله صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫م ‬ ‫بـرق در دسـتورکار قـرار بگیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طـی سـفر‬ ‫شهـای‬ ‫رئیس جمهـوری بـه اسـتان و گفت وگـو بـا بخ ‬ ‫مختلـف و تعاملات دسـتگاه های اجرایـی و وزارتخانـه‬ ‫هفتـه گذشـته مصوبـات ایـن سـفر انجـام شـد در توسـعه‬ ‫استان بسیاراثرگذار است که حمایت از بخش خصوصی‬ ‫نیـز مصـوب شـده اسـت»‪ .‬این مسـئول ابـراز کـرد‪« :‬درباره‬ ‫مسـئله صـدور مجـوز حمل ونقـل کاالهـای صادراتـی و‬ ‫وارداتـی نیـز الزم اسـت متناسـب بـا تقاضـا‪ ،‬دیـد وسـیع‬ ‫و خـارج از انحصـار صـورت بگیـرد و بـه چنـد شـرکت‬ ‫یشـود از‬ ‫خـاص محـدود نشـود کـه دراین راسـتا مقـرر م ‬ ‫ظرفیـت خودروهـای بـاری خارجـی نیـز درصورت نیـاز‬ ‫تجـار و بازرگانـان اسـتفاده شـود»‪ .‬اعالیـی مطـرح کـرد‪:‬‬ ‫«‪ ۱۱‬هزارمیلیـارد اعتبـار نقـدی در سـفر رئیس جمهـوری‬ ‫بـه اسـتان طـی سـال های ‪ ۱۴۰۱‬تـا ‪ ۱۴۰۳‬بـه اسـتان قزوین‬ ‫شهـای‬ ‫تخصـص یافتـه اسـت‪ .‬اعتبـارات یادشـده در بخ ‬ ‫یشـود کـه بخشـی از ان مربـوط بـه‬ ‫مختلـف تخصیـص م ‬ ‫پروژ ههـای زیرسـاختی‪ ،‬عمرانـی‪ ،‬اب‪ ،‬تولیـد‪ ،‬صنعـت و‬ ‫تجـارت‪ ،‬متـرو هشـتگرد و اتصـال راه اهـن قزوین‪-‬رشـت‬ ‫بـه قـم اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول درپایـان افـزود‪« :‬از دیگـر‬ ‫مصوبـات سـفر رئیس جمهـوری کـه می توانـد زمینـه‬ ‫توسـعه و پیشـرفت اسـتان را فراهـم کنـد احـداث چنـد‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شـهرک ازجملـه شـهرک انرژ ‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫مدت اجرا‪ :‬یک سال‬ ‫محل اجرا‪ :‬اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫براورد ریالی‪ :‬به مبلغ ‪ 20.000.000.000‬ریال‬ ‫مهلت فروش اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/01‬لغایت ‪1401/04/08‬‬ ‫محل خرید اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت و محل دریافت پیشنهاد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/08‬لغایت ‪1401/04/20‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت‬ ‫گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪ .‬تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه مـورخ ‪ 1401/04/01‬اسـت‪ .‬پا کت هـای "ب" و "ج"‬ ‫می بایسـت دارای مهـر و امضـای الکترونیکـی باشـند و اسـناد فیزیکـی و یـا فاقد امضـای الکترونیکی مورد قبـول نخواهد بود‪.‬‬ ‫میزان سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 1.000.000.000‬ریال (یک میلیارد ریال)؛ به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز مبلغ به حساب سپرده بندر‬ ‫تحـت شـماره ‪ 2196455424002‬نـزد بانـک صـادرات‪ -‬مناقصه گـران می بایسـت ضمـن ارائه ضمانت نامه در سـایت سـامانه سـتاد‪ ،‬نسـبت به ارسـال فیزیکی‬ ‫اصـل ضمانتنامـه حدا کثـر تـا تاریـخ ‪ 1401/04/19‬به ادرس بندر لنگـه‪ ،‬اداره بنادر و دریانوردی‪ ،‬کدپسـتی ‪ ،7971945699‬اداره امور مالی اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/04/21‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬بندر لنگه‪ ،‬خیابان امام خمینی(ره)‪ ،‬اداره بنادر و دریانوردی‬ ‫تلفن تماس‪ 07644242844 :‬فا کس‪07644243289 :‬‬ ‫شرایط خاص‪ :‬ارائه تایید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی؛ دارا بودن حداقل دو سابقه کاری مرتبط و مشابه با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمای‬ ‫قبلی؛ ارائه گواهینامه افتا امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی؛ ارائه مدرک پایه ‪ 5‬رشته ارتباطات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2657

روزنامه سایه 2657

شماره : 2657
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!