روزنامه سایه شماره 2526 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2526

روزنامه سایه شماره 2526

روزنامه سایه شماره 2526

‫فرماندهدانشگاهجامعامام حسین ؟ع؟‪:‬‬ ‫خطوط تولید دانش بنیان‪ ،‬موردتهدید هستند‬ ‫فرمانـده دانشـگاه جامـع امام حسـین ؟ع؟ با بیان اینکـه امـروز‬ ‫خطوط تولید دانش بنیان مورد تهدید هستند و با خرابکاری های‬ ‫صنعتـی مواجـه هسـتیم‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز در سـطح ازمایشـگاه های‬ ‫نیروهـای مسـلح شـاهد خرابـکاری صنعتـی بوده ایـم و تلاش شـده‬ ‫تجهیزات پیشـرفته ازمایشـگاهی ما را از بین ببرند»‪ .‬به گزارش ایرنا؛‬ ‫سـردار محمدرضـا حسـنی اهنگر در پنجمیـن جشـنواره سـلمان‬ ‫فارسـی کـه به میزبانـی سـازمان پدافنـد غیرعامـل برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در بیانیـه گام دوم انقلاب به عنـوان نسـخه جهانی شـدن انقلاب‬ ‫اسلامی بـر ایجـاد تمـدن اسلامی تا کیـد شـده کـه رسـیدن بـه ایـن‬ ‫ارمـان‪ ،‬نیازمنـد رسـیدن بـه اسـتقالل در عرصه هـای مختلـف اسـت»‪.‬‬ ‫نام گذاری اقمار طبیعی «پلوتون»‬ ‫در چنین روزی در سال ‪2006‬؛ اقمار طبیعی «پلوتون» کشف و «هیدرا» و «نیکس»‬ ‫نا مگـذاری شـدند‪ .‬پلوتـون‪ ،‬پنـج قمر شناخت هشـده دارد که بزرگ ترینشـان‪« ،‬کارون»‬ ‫به نسبت پلوتون‪ ،‬از دیگر اقمار طبیعی شناخته شده در دور سیاره ها و سیاره های‬ ‫گتـر اسـت‪ .‬اقمـار یادشـده توسـط تلسـکوپ‬ ‫کوتولـه در منظومـه خورشـیدی‪ ،‬بزر ‬ ‫فضایی هابل کشـف شـدند‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 21 1401‬ذوالقعده ‪ 21 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2526‬تومان‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫همچناندر مسیر دیپلماسیحرکتمی کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫«بیماران خاص» این روزهـــا بـــا افزایش سرســـام اور قیمت کااله ــا و مواد‬ ‫غذایـــی و دارویـــی و در کنـــار ان ســـختی معیش ــت‪،‬‬ ‫را دریابید‬ ‫طبقاتـــی خـــاص کـــه بـــا بیماری هـــای خـــاص‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو با بازیگران نمایش «شام اخر»‬ ‫کار��نکردن تئاتری ها در دوران کرونا‬ ‫ان ها را دلسرد کرده �بود‬ ‫مهـرداد رامین پارسـا؛ بااشـاره به اینکه پیش تـر در «شـاه لیر» به نویسـندگی و کارگردانـی‬ ‫مسـعود دلخواه به روی صحنه رفته و تجربه همکاری مشـترک با این کارگردان را دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬به دعـوت دکتـر دلخـواه بـرای بـازی دراین اثـر بـرای حضـور در نقـش فرمانـده‬ ‫سـپاه حا کـم حاضـر شـدم کـه حضـرت عیسـی ؟ع؟ را دسـتگیر می کنـد‪ ،‬بـه نـزد حا کـم‬ ‫ً‬ ‫بـرای محا کمـه و نهایتـا ان حضـرت را بـرای اعـدام می بـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه گـروه ایـن‬ ‫نمایـش‪ ،‬نزدیـک شـش ماه بـرای اماده سـازی ایـن اثـر تمریـن کردنـد‪ ،‬افزود‪« :‬کسـانی که‬ ‫مـن را می شناسـند‪ ،‬می داننـد کـه انسـان نـرم‪ ،‬لطیـف و مهربانـی‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫همه چیز درباره چهاردهمین دوره‬ ‫جشنواره ملی گل محمدی‬ ‫عکس‪ :‬وحید خادمی‬ ‫گوسـتاوو پتـرو؛ نماینـده ائتلاف «پیمـان تاریخی» با کسـب اکثریـت ارا در دور‬ ‫دوم انتخابـات کلمبیـا‪ ،‬به عنوان نخسـتین رئیس جمهوری چپ گـرای تاریخ‬ ‫این کشـور‪ ،‬سـکان ریاسـت دولـت بـرای چهارسـال اینده را به دسـت گرفت‪.‬‬ ‫در کارگروه انالیز حوادث جاده ای فوالد مبارکه مطرح شد؛‬ ‫ترابری فوالد مبارکه؛‬ ‫الگویی برای دیگر شرکت ها‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدشیری‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت استخدام معلم‬ ‫برای مناطق محروم‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار ساری در دیدار با سفیر فنالند مطرح کرد؛‬ ‫شهردار گرگان خبر داد؛‬ ‫امادگی شهرداری ساری برای مدیریت پسماند‬ ‫و تبدیل ان به انرژی های پایدار‬ ‫حمایت از فعاالن‬ ‫صنعتساختمان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پشت صحنهسالم‬ ‫باعث موفقیت کار می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫صرافی های دیجیتال ایرانی‬ ‫سرگردان در بی قانونی!‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2526‬‬ ‫«بیماران خاص» را دریابید‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫ثبت «‪ ۴۶‬هزار کال هب ــرداری از فعاالن رمزارز در دنیا به ارزش‬ ‫یک میلی ــارددالر» ط ــی س ــال گذش ــته‪ ،‬تازه تری ــن خب ــر از‬ ‫نب ــازار اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش باش ــگاه خبرنگاران‬ ‫امنی ــت درای ‬ ‫ج ــوان؛ ب ــا گس ــترش یافتن ارزه ــای دیجیتال و اس ــتقبال‬ ‫م ــردم تعداد صرافی های ارز دیجیت ــال هم درحال افزایش‬ ‫یه ــای داخل ــی و‬ ‫اس ــت‪ .‬اف ــراد می توانن ــد از صراف ‬ ‫یه ــای ایرانی‬ ‫خارج ــی اس ــتفاده کنن ــد‪ .‬دررابط هب ــا صراف ‬ ‫نگ ــذاری ش ــفافی وجود نداش ــته‬ ‫ازانجا ک ــه تا کن ــون قانو ‬ ‫یه ــای خارجی‬ ‫تردیده ــای بس ــیار وج ــود دارد و در صراف ‬ ‫به دلی ــل مش ــکالت ناش ــی از تحری ــم کارب ــران ایران ــی ب ــا‬ ‫محدودیت هایی مواجه هس ــتند‪ .‬همی ــن نکات اهمیت‬ ‫انتخ ــاب صرافی ام ــن را ب ــرای اف ــراد دوچن ــدان می کند و‬ ‫افراد برای انتخ ــاب صرافی خود باید نکاتی را درنظر گیرند‬ ‫ت ــا کمتر دچ ــار زیان ش ــوند‪.‬‬ ‫کل ــی؛ کارش ــناس ارزه ــای دیجیت ــال دراین باره‬ ‫عل ــی مل ‬ ‫یه ــای خارج ــی ب هس ــبب تحری ــم ب ــه‬ ‫می گوی ــد؛ صراف ‬ ‫ایرانی ها پش ــتیبانی نمی دهن ــد و باید در کارک ــردن با این‬ ‫یه ــا دقت ک ــرد تا دارای ــی افراد بلوکه نش ــود‪ .‬به گفته‬ ‫صراف ‬ ‫این کارش ــناس در ح ــوزه رمزارزه ــا‪ ،‬دو ن ــوع صرافی وجود‬ ‫یه ــای ایران ــی که با ری ــال کار می کنند‬ ‫کن ــوع صراف ‬ ‫دارد ی ‬ ‫یه ــای خارجی‬ ‫کن ــوع صراف ‬ ‫و داخ ــل کش ــور هس ــتند و ی ‬ ‫ً‬ ‫یه ــای خارجی‪ ،‬ایران و چند کش ــور‬ ‫ک ــه تقریبا تم ــام صراف ‬ ‫دیگ ــر را م ــورد تحریم ق ــرار دادن ــد‪ .‬او گفت؛ تع ــداد زیادی‬ ‫‪۵۰۰‬ت ــا از این صرافی ها‬ ‫صراف ــی خارجی داریم ولی ح ــدود ‬ ‫در س ــایت معتبر کوین مارکت فهرس ــت ش ــدند؛ ا گر کسی‬ ‫می خواه ــد کاری با صرافی خارجی انج ــام دهد باید همه‬ ‫ً‬ ‫مخاطرات تحریم را بپذی ــرد و ترجیحا باید با صرافی هایی‬ ‫ک ــه در درجه بن ــدی ب ــاالی ای ــن ‪ ۵۰۰‬تا صراف ــی ق ــرار دارد‪،‬‬ ‫کار کنند‪ .‬س ــه عامل مه ــم امنیت صرافی‪ ،‬اعتب ــار صرافی‪،‬‬ ‫یس ــت که‬ ‫نقدینگ ــی و حجم معام ــات صراف ــی از موارد ‬ ‫کارب ــران باید ب ــه ان توجه کنند‪.‬‬ ‫حس ــین مری دس ــادات؛ کارش ــناس ارز دیجیتال می گوید؛‬ ‫نح ــوه انتخ ــاب صراف ــی ارز دیجیتال یک صورت مس ــئله‬ ‫یس ــت نه تنه ــا در ای ــران بلکه در هیچ کش ــوری‬ ‫خا کستر ‬ ‫یه ــای ارز دیجیت ــال ج ــز ی ــک‬ ‫چک ــدام از صراف ‬ ‫هی ‬ ‫صراف ــی در امری ــکا مج ــوز ندارن ــد‪ .‬به گفت ــه او؛ ا گ ــر فعاالن‬ ‫ب ــازار ارز دیجیت ــال قص ــد دارن ــد ارزی را خری ــداری کنن ــد‬ ‫یش ــود صرافی های ــی را انتخ ــاب کنن ــد ک ــه‬ ‫توصی ــه م ‬ ‫یس ــت‬ ‫شناخت هش ــده تر هس ــتند اما ذک ــر این نکته ضرور ‬ ‫که ا گر صرافی ش ــناخته ش ــده مبنی بر این نیسـ ـت که این‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صراف ــی مج ــوز دارد یا کام ــا قابل اعتماد اس ــت؛ مثال یک‬ ‫صراف ــی در کش ــور ترکی ــه وجود داش ــت که دومیلی ــارددالر‬ ‫از س ــرمایه س ــرمایه گذاران خ ــودش را برد؛ پس اف ــراد باید‬ ‫ب ــرای انتخاب صرافی امن همیش ــه چند س ــوال در ذهن‬ ‫خود داش ــته باش ــند‪:‬‬ ‫ایا صرافی موردنظر تاکنون هک شده است؟‬ ‫صراف ــی‪ ،‬ارزه ــای دیجیت ــال را به چ ــه روش ــی نگهداری‬ ‫می کند؟ ذخیر هس ــازی س ــرد (افالین) یا ذخیر هس ــازی‬ ‫گ ــرم (انالین)؟‬ ‫ای ــا صرافی برای ارزهای دزدید هش ــده کار ب ــران‪ ،‬جبران‬ ‫خس ــارت کرده اس ــت یا خیر؟‬ ‫چه تع ــداد کار ب ــر ب ــه ای ــن صراف ــی اعتم ــاد کرده ان ــد؟‬ ‫(هرچق ــدر می ــزان کار ب ــران صراف ــی بیش ــتر باش ــد‪،‬‬ ‫یت ــوان ب ــه ان صراف ــی اعتم ــاد ک ــرد)‪.‬‬ ‫تت ــر م ‬ ‫راح ‬ ‫صرافی موردنظر چقدر فعال اس ــت؟ (س ــابقه فعالیت‬ ‫صرافی را بررس ــی کنید)‪.‬‬ ‫اما چه توصیه ای برای افراد دراین زمینه وجود دارد؟‬ ‫مری دس ــادات می گوی ــد؛ حت ــی ب ــا ش ــناخت همه جانب ــه‬ ‫ی ــک صرافی ه ــم نباید ب ــه ان کام ــل اعتماد ک ــرد؛ توصیه‬ ‫ً‬ ‫یه ــا صرف ــا به عن ــوان محل ــی ب ــرای‬ ‫این اسـ ـت که از صراف ‬ ‫دادوس ــتد و معامله ارزهای دیجیتال اس ــتفاده ش ــود‪ .‬ا گر‬ ‫افراد درزمین ــه ارزهای دیجیتال می کنن ــد صرافی ها کافی‬ ‫هس ــتند ولی ا گر نگه دارنده هس ــتند توصیه بر استفاده از‬ ‫ی ــک کیف پ ــول س ــخت افزاری معتبر اس ــت‪.‬‬ ‫طب ــق نظرس ــنجی های مرک ــز ‪FTC‬؛ اعالم ش ــده ک ــه برای‬ ‫پرداخت رم ــزارز به کال هب ــرداران بیش ــتر از بیت کوین‪ ،‬تترو‬ ‫ً‬ ‫اتر اس ــتفاده شده اس ــت‪ .‬تقریبا نیمی از افرادی که از سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬گ ــزارش ازدسـ ـت دادن کریپت ــو به دلی ــل کاله برداری‬ ‫داش ــتند‪ ،‬گفتند ک ــه این کار ب ــا نوعی پی ــام در یک پلتفرم‬ ‫رس ــانه های اجتماع ــی اغ ــاز ش ــده اس ــت‪ .‬پلتفر مه ــای‬ ‫نش ــکایات‪ :‬اینس ــتا گرام (‪۳۲‬درص ــد)‪،‬‬ ‫ذکرش ــده در ای ‬ ‫سب ــوک (‪۲۶‬درص ــد)‪ ،‬واتـ ـس اپ (‪۹‬درص ــد) و تلگ ــرام‬ ‫فی ‬ ‫(‪۷‬درص ــد) بودند‪.‬‬ ‫امار‬ ‫همچنان در مسیر «دیپلماسی» حرکت می کنیم‬ ‫نشســت خبری هفتگی «ســعید خطیـب زاده»؛‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه در مح ــل‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه اغ ــاز ش ــد‪ .‬وی درب ــاره‬ ‫مه ــای ت ــازه امری ــکا؛ گف ــت؛ سیاس ــت‬ ‫تحری ‬ ‫یک با مو دوه ــوای واش ــنگتن سال هاس ــت‬ ‫کط ــرف‬ ‫ب ــرای هم ــه روش ــن ش ــده اس ــت؛ ازی ‬ ‫یش ــنوید‬ ‫اظه ــارات مقام ــات امریکای ــی را م ‬ ‫ک ــه می گوین ــد می خواهن ــد اش ــتباهات دول ــت‬ ‫ترامــپ را جبــران و حقــوق بین الملــل را رعایــت‬ ‫کنن ــد و کنش ــگر مس ــئولی در نظ ــام بین المل ــل‬ ‫باشــند و ازطرف دیگــر رفتارهــای قانــون گریزانــه‬ ‫و ادام ــه هم ــان سیاس ـت های شکس ـت خورده‬ ‫دول ــت ترام ــپ را ش ــاهد هس ــتید‪ .‬تنه ــا‬ ‫یت ــوان گف ــت همی ــن ضرب المث ــل‬ ‫یک ــه م ‬ ‫چیز ‬ ‫یس ــت ک ــه «قس ــم حض ــرت عب ــاس را ب ــاور‬ ‫فارس ‬ ‫کنیــم یــا دم خــروس را؟!» وی افــزود؛ ایــن رفتــار‬ ‫ایاالت متح ــده ب ــه ه ــزاران دلی ــل ک ــه ه ــرروز ب ــه‬ ‫یش ــود‪ ،‬باع ــث بی اعتم ــادی‬ ‫نه ــا اضاف ــه م ‬ ‫ا ‬ ‫جامع ــه جهان ــی ش ــده؛ م ــا ه ــم به خاط ــر‬ ‫هم ــه دالی ــل بای ــد مراق ــب مناف ــع و حق ــوق‬ ‫م ــردم ب ــزرگ ای ــران باش ــیم‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛‬ ‫ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی دربــاره اخریــن‬ ‫وضعی ــت مذا ک ــرات وی ــن؛ گف ــت؛ م ــا همچن ــان‬ ‫در مســیر دیپلماســی حرکــت می کنیــم‪ .‬به رغــم‬ ‫یه ــای امری ــکا و ادام ــه مس ــیر‬ ‫تم ــام بدعهد ‬ ‫ترام ــپ‪ ،‬ای ــن قط ــار هن ــوز از ری ــل خ ــود خ ــارج‬ ‫نش ــده اس ــت‪ .‬م ــا االن دراین نقط ــه ق ــرار داری ــم‬ ‫به خاطراینک ــه امری ــکا در س ــال ‪ ۲۰۱۸‬ب هص ــورت‬ ‫یک طرف ــه و غیرقانون ــی از برج ــام خ ــارج ش ــد‬ ‫و فش ــار حدا کث ــری را اع ــام ک ــرد ک ــه به تعبی ــر‬ ‫خودشــان بــه یــک شکســت مفتضحانــه منجــر‬ ‫ش ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ م ــا ب ــرای ی ــک تواف ــق خ ــوب‪،‬‬ ‫پای ــدار و موث ــر امادگ ــی داری ــم و هم ــه زمین هه ــا‬ ‫را نی ــز ب ــرای رس ــیدن ب ــه ان ام ــاده می دانی ــم‪.‬‬ ‫وی درم ــورد پیش ــنهاد های ای ــران ب ــه امری ــکا‬ ‫قب ــل از ص ــدور قطعنام ــه در ش ــورای ح ــکام‬ ‫گف ــت؛ همان طورک ــه اق ــای امیرعبداللهی ــان‬ ‫گف ــت ای ــران قب ــل از ص ــدور از قطعنام ــه تم ــام‬ ‫تالش ــش این بودک ــه مس ــیر تواف ــق را هم ــوار‬ ‫کن ــد‪ .‬قب ــل از اج ــاس ش ــورای ح ــکام و ص ــدور‬ ‫قطعنامــه‪ ،‬ایــران مجدد کوشــید مســیر توافــق را‬ ‫همــوار کنــد‪ .‬کوشــیدیم به رغــم کارشــکنی های‬ ‫امری ــکا‪ ،‬ب ــا ابت ــکارات خ ــود مس ــیر مذا ک ــرات را‬ ‫جل ــو ببری ــم‪ .‬قب ــل از اج ــاس ش ــورای ح ــکام‪،‬‬ ‫ابت ــکاری را ارائ ــه کردی ــم ک ــه مورداس ــتقبال‬ ‫اق ــای ب ــورل نی ــز ق ــرار گرف ــت‪ .‬وی تا کی ــد‬ ‫نب ــار ازطری ــق دو وزی ــر‬ ‫ک ــرد؛ حت ــی ب ــرای اولی ‬ ‫خارج ــه دیگ ــر ای ــن ابت ــکار و پیش ــنهاد ای ــران‬ ‫منتق ــل ش ــد و ب ــازه زمان ــی طراح ــی و نقش ــه‬ ‫ً‬ ‫راه ــی داده ش ــد ول ــی امری ــکا مج ــددا تصمی ــم‬ ‫گرف ــت تطوی ــل ایج ــاد ک ــرده و تواف ــق را عق ــب‬ ‫بینــدازد‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ادامــه‬ ‫داد؛ امری ــکا ب ــا ای ــن برداش ــت غل ــط و توه ــم ک ــه‬ ‫اهر مس ــازی می کن ــد‪ ،‬ب ــه ش ــورای ح ــکام رف ــت‬ ‫ک ــه البت ــه پاس ــخ ای ــران قاط ــع و متناس ــب ب ــود‪.‬‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫االن مس ــیر هم ــان مس ــیر دیپلماس ‬ ‫ی ــک برهـ ـه ای مس ــیر اش ــتباهی را رفتن ــد و‬ ‫نه ــا داده‬ ‫سوءمحاس ــبه داش ــتند و پاس ــخ ا ‬ ‫ش ــد‪ .‬مس ــیر تواف ــق را ازطری ــق ب ــورل دنب ــال‬ ‫می کنی ــم‪ .‬خطیـ ـب زاده همچنی ــن گف ــت؛ ا گ ــر‬ ‫امری ــکا تعهدات ــش ذی ــل برج ــام را انج ــام بده ــد‬ ‫مهــا علیــه ملــت ایــران را لغــو کنــد‪ ،‬طبــق‬ ‫و تحری ‬ ‫ابتــکار ایــران می توانیــم توافــق را نهایــی کنیــم‪.‬‬ ‫وی درم ــورد دس ــتاورد س ــفر رئیس جمه ــوری‬ ‫قزاقس ــتان‪ ،‬گف ــت؛ االن جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران دارد جای ــگاه خ ــود به عن ــوان ه ــاب‬ ‫ترانزیت ــی منطق ــه را مج ــدد به دس ــت مــی اورد‪.‬‬ ‫اولی ــن انتق ــال محمول ــه ریل ــی قزاقس ــتان‬ ‫ازطری ــق ای ــران و ب ــا قرارگرفت ــن ترکمنس ــتان و‬ ‫ترکیــه در مســیر ایــن خــط ریلــی عملیاتــی شــده‬ ‫و کاالهــا می تواننــد از قزاقســتان در مســیر تمــام‬ ‫ریل ــی منتق ــل بش ــوند‪ .‬اولی ــن محمول هه ــای‬ ‫کری ــدور ش ــمال جن ــوب ازطری ــق دری ــا و خ ــط‬ ‫اه ــن منتق ــل ش ــده اس ــت‪ .‬کری ــدور ش ــمال‪-‬‬ ‫جن ــوب و ش ــرق‪-‬غرب و س ــایر مس ــیرهای‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫جانب ــی دیگ ــر در حال فعال ساز ‬ ‫نه ــا در س ــفرهایی‬ ‫وی ادام ــه داد؛ ای ‬ ‫یش ــود ب ــه امض ــای ق ــرارداد‬ ‫ک ــه انج ــام م ‬ ‫یس ــت‪ .‬م ــا در‬ ‫رس ــیده ی ــا درحال پیگیر ‬ ‫س ــفر رئیس جمه ــوری قزاقس ــتان متعاق ــب‬ ‫رئیس جمه ــوری تاجیکس ــتان و ترکمنس ــتان‬ ‫ت ــاش کردی ــم حلق ــه اتص ــاالت منطقـ ـه ای‬ ‫فگ ــذاری ای ک ــه‬ ‫را تکمی ــل کنی ــم‪ .‬االن هد ‬ ‫ب ــرای رواب ــط م ــا ب ــا قزاقس ــتان ش ــده اس ــت‬ ‫رس ــیدن س ــطح تج ــارت از نیم میلی ــارددالر‬ ‫ب ــه سـ ـه میلیارددالر اس ــت ک ــه پویای ــی‬ ‫خاص ــی را در ح ــوزه دیپلماس ــی اقتص ــادی‬ ‫و منطقـ ـه ای ای ــران می طلب ــد‪ .‬وی درم ــورد‬ ‫کس ــاله وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫عملک ــرد ی ‬ ‫گف ــت؛ معطل نک ــردن وظای ــف ب ــه مذا ک ــرات‬ ‫مه ــا‬ ‫یس ــازی تحری ‬ ‫هس ــته ای در قال ــب خنث ‬ ‫را پیگی ــری کردی ــم‪ ،‬مهم تری ــن اولوی ــت وزارت‬ ‫خارج ــه همس ــایه مح ــوری ب ــود‪ ،‬بیش ــترین‬ ‫رفت وامده ــا را ب ــا همس ــایگان داش ــتیم‪ .‬حج ــم‬ ‫رواب ــط تج ــاری ای ــران ب ــا همس ــایگان در برخ ــی‬ ‫حوز هه ــا چهاربراب ــر ش ــده اس ــت‪ .‬س ــخنگوی‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه درم ــورد تح ــوالت س ــوریه‬ ‫اظه ــار داش ــت؛ موض ــع م ــا درب ــاره تح ــوالت‬ ‫ً‬ ‫س ــوریه کام ــا روش ــن و رواب ــط م ــا ب ــا ترکی ــه‬ ‫ً‬ ‫خ ــوب اس ــت؛ اتفاق ــا در نشس ــتی ک ــه دراس ــتانه‬ ‫ب ــود گفت وگوهای ــی خوب ــی بی ــن ای ــران و‬ ‫ترکی ــه ب ــود و ت ــاش کردی ــم حا کمی ــت س ــوریه‬ ‫حف ــظ ش ــود‪ .‬وی درب ــاره پایبن ــدی ای ــران ب ــه‬ ‫تعه ــدات هس ــته ای گف ــت؛ موض ــع جمه ــوری‬ ‫ً‬ ‫اس ــامی درب ــاره س ــاح هس ــته ای کام ــا روش ــن‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــران ج ــزو بانی ــان اصل ــی ابت ــکار‬ ‫خاورمیان ــه ب ــدون س ــاح هس ــته ای ب ــوده و‬ ‫ً‬ ‫اتفاق ــا رژی ــم اش ــغالگر ق ــدس و ایاالت متح ــده‬ ‫ای ــن ابت ــکارات را مس ــدود کرده ان ــد و مان ــع‬ ‫ش ــده اند ای ــن ابت ــکارات جل ــو ب ــرود‪ .‬موض ــع م ــا‬ ‫چــه ازنظــر شــرعی براســاس فتوایــی کــه ازســوی‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری ص ــادر ش ــده اس ــت و‬ ‫به عن ــوان س ــند در س ــازمان مل ــل ق ــرار دارد و‬ ‫چ ــه در ابتکارات ــی ک ــه انج ــام داده ای ــم و چ ــه‬ ‫به عن ــوان یک ــی از اعض ــای امضا کنن ــده اصل ــی‬ ‫ً‬ ‫‪ NPT‬روش ــن اس ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ اتفاق ــا‬ ‫یک ــه دارای ــی س ــاح هس ــته ای ب ــوده و‬ ‫ان های ‬ ‫ً‬ ‫دائم ــا س ــاح های خ ــود را گس ــترش می دهن ــد‬ ‫فه ــا مانن ــد رژی ــم اش ــغالگر ق ــدس‬ ‫و برخ ــی طر ‬ ‫مهــای پادمانــی فــرار می کننــد‬ ‫کــه فعاالنــه از رژی ‬ ‫و ب ــه گس ــترش ای ــن تس ــلیحات مب ــادرت ورزی ــد‬ ‫بای ــد ب ــه انج ــام تعه ــدات متعه ــد بش ــوند و‬ ‫این موض ــع قطع ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫ب ــوده و خواه ــد ب ــود‪ .‬خطیـ ـب زاده درم ــورد‬ ‫اخری ــن وضعی ــت کش ــتی های یونان ــی توقیف ــی‬ ‫در ایــران گفــت؛ ایــن کشــتی ها‪ ،‬مراحــل قضائــی‬ ‫را در محــل طــی می کننــد و دولــت یونــان تــاش‬ ‫کــرده تــا مســتندات خــود را ارائــه کنــد کــه فراینــد‬ ‫ازادس ــازی انج ــام ش ــود‪ .‬امی ــدوارم درعم ــل‬ ‫ش ــاهد ازادی محمول ــه توقیف ــی ای ــران ازس ــوی‬ ‫یون ــان باش ــیم‪ .‬وی درم ــورد مناب ــع ازادش ــده‬ ‫ایــران در عــراق گفــت؛ هــر خبــر خوبــی را برخــی‬ ‫ت ــاش دارن ــد تل ــخ ی ــا تش ــکیک کنن ــد؛ به رغ ــم‬ ‫هم ــه فش ــارهای ت ــاش کردی ــم بدهی هایم ــان‬ ‫را وص ــول کنی ــم بده ــی وزارت ب ــرق ع ــراق ب ــه‬ ‫یبـ ـی ای وص ــول‬ ‫وزارت نی ــرو ازطری ــق بان ــک ت ‬ ‫ً‬ ‫ش ــده؛ ای ــن خب ــر کام ــا موردتایی ــد اس ــت‬ ‫و از دول ــت ع ــراق ب ــرای ت ــاش درراس ــتای‬ ‫بازپرداخ ــت بده ــی تش ــکر می کنی ــم‪ .‬وی‬ ‫گف ــت؛ پای ــان این هفت ــه میزب ــان اق ــای الوروف‬ ‫وزی ــر ام ــور خارج ــه روس ــیه خواهی ــم ب ــود و‬ ‫ دنبــال افزایــش همکاری هــا در حــوزه اوراســیا و‬ ‫قفقــاز هســتیم‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجــه‬ ‫درب ــاره س ــفر رئیس جمه ــوری قزاقس ــتان‬ ‫گفــت؛ هــدف مــا رســیدن بــه روابــط اقتصــادی‬ ‫سـ ـه میلیارددالری ب ــا قزاقس ــتان اس ــت‪ .‬وی‬ ‫درم ــورد اس ــتعفای اق ــای باق ــری توضی ــح داد؛‬ ‫اج ــازه دهی ــد در ح ــد ش ــایعات باق ــی بمان ــد‪،‬‬ ‫کلی ــه اقدام ــات در وزارت خارج ــه انج ــام‬ ‫یش ــود و مذا کره کنن ــدگان م ــا بدون توج ــه‬ ‫م ‬ ‫ب ــه برخ ــی ش ــایعات درح ــال کار خودش ــان‬ ‫هس ــتند‪ .‬درب ــاره ش ــایعات موض ــع رس ــمی‬ ‫یس ــت‪ .‬خطیـ ـب زاده‬ ‫گرفت ــن کم ــال بی انصاف ‬ ‫درب ــاره پرداخ ــت بده ــی ع ــراق ب ــه ای ــران‪،‬‬ ‫گف ــت؛ بده ــی وزارت ب ــرق ع ــراق ب ــه وزارت‬ ‫نی ــروی ای ــران ازطری ــق بان ــک ‪ TBI‬وص ــول ش ــد‬ ‫و کم وکی ــف ان را بان ــک مرک ــزی توضی ــح ده ــد و‬ ‫از دول ــت ع ــراق دراین زمین ــه ت ــاش می کن ــم‪.‬‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه درم ــورد‬ ‫اظهــارات گروســی گفــت؛ اقــای گروســی بایــد در‬ ‫چارچ ــوب وظای ــف فن ــی خ ــود اظهارنظ ــر کن ــد‪.‬‬ ‫بیانی ــه مش ــترکی ک ــه در ‪ 5‬م ــارس منتش ــر ش ــد‬ ‫و ا گ ــر اژان ــس س ــوال داش ــته باش ــد مس ــیر ان‬ ‫رفت وبرگشت هاس ــت‪ .‬خطیـ ـب زاده درم ــورد‬ ‫پرداخ ــت بدهی ه ــای ک ــره جنوب ــی ب ــه ای ــران‬ ‫اف ــزود؛ دول ــت جدی ــدی در ک ــره ب ــر س ــر کار‬ ‫امــده؛ وعده هایــی داده امــا هنــوز هیــچ حرکتــی‬ ‫نه ــا ندیدی ــم و منتظری ــم تف ــاوت دول ــت‬ ‫از ا ‬ ‫جدیــد و دولــت عهدشــکن چیســت‪ .‬بــه دولــت‬ ‫جدیــد کــره وقــت می دهیــم تــا نشــان دهــد کــه‬ ‫مث ــل دوس ــتانمان در منطق ــه چ ــه اقدام ــی در‬ ‫پرداخ ــت بدهی ه ــا ب ــه ای ــران انج ــام می ده ــد‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫قاسم ژومارت توکایف؛ رئیس جمهوری‬ ‫قزاقستان و هیئت همراه‪ ،‬عصر روز‬ ‫یکشنبه؛ ‪ 29‬خردادماه ‪ 1401‬با حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای؛ رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی دیدار کردند‪.‬‬ ‫بهرامارجمندنیا‬ ‫انواعفقر ! تلنگر‬ ‫این روزهـــا بـــا افزایـــش سرســـام اور قیمت کاالهـــا و مـــواد غذایـــی و دارویی و‬ ‫در کنـــار ان ســـختی معیشـــت‪ ،‬طبقاتی خـــاص که بـــا بیماری هـــای خاص و‬ ‫ً‬ ‫تقریبا صعب العالج دســـت به گریبان هســـتند‪ ،‬بیش از همه طبقات کش ــور‪،‬‬ ‫اعـــم از دارا و نـــدار و ثروتمنـــد و تهی دســـت‪ ،‬بـــرای ادامـــه زندگـــی با س ــختی‬ ‫مواجه هســـتند و بـــا درد و رنـــج دائمـــی‪ ،‬روزگار می گذرانند؛ درنتیجـــه بر ان‬ ‫شـــدم که بـــرای همـــدردی بـــا این بخش مهـــم جامعـــه‪ ،‬کمی از مشـــکالت‬ ‫ان ها ســـخن گفتـــه و از حقـــوق انان دفاع کنم تا شـــاید با همت مســـئولین‬ ‫بهداشـــتی کشـــور و لطـــف و عنایـــت خداونـــد رحمـــان‪ ،‬بتـــوان قدمی حتی‬ ‫جزئی برای این عزیزان برداشـــت و شـــرایط زندگی انان تاحدودی مطلوب تر‬ ‫شـــود‪ .‬نخســـت باید کمی به عقـــب و زندگی پیشـــینیان برگردیـــم و هر چند‬ ‫شـــاید از نظر علمی قابل قبول نباشـــد‪ ،‬اما با صراحت بگوییم که ما و نس ــل‬ ‫ما در گذشـــته‪ ،‬بـــا این تنـــوع بیماری ها روبه رو نبوده ایم و شـــاید بیشـــترین‬ ‫گو میـــر‪ ،‬از طریق بیماری های قلبی‪ ،‬عروقی‪ ،‬تنفســـی‪ ،‬گوارش ــی و‬ ‫میـــزان مر ‬ ‫یش ــد تا‬ ‫ســـرطان و در نهایت ســـیل عظیمـــی از معلوالن بـــود که بهانه ای م ‬ ‫مرگ یا مصدومیت را ناشـــی از ان بدانیم‪ .‬گو اینکه اطباء و پزشـــکان‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫گو میر در اثر بیماری ها در گذشـــته کمتـــر از امروز نبوده‬ ‫نپذیرفته انـــد که مر ‬ ‫و شـــاید هـــم وجـــود بیماری هایـــی مثل وبـــا‪ ،‬طاعـــون‪ ،‬حصبه‪ ،‬ســـرخک و‬ ‫ً‬ ‫انـــواع بیماری هـــای ناشـــناخته کـــودکان که معمـــوال در گذشـــته فوج فوج از‬ ‫بچه هـــا را دربـــر می گرفـــت‪ ،‬گواهـــی بر تائیـــد نظر انان و باورشـــان باش ــد؛ اما‬ ‫به راســـتی بیماری هـــای نوظهـــوری به نـــام بیماری هـــای خـــاص این روزه ــا‬ ‫شـــمار بســـیاری را در کشـــورمان درگیر کـــرده و با وجودی که علم پزشـــکی در‬ ‫اوج مقابلـــه و شکســـتن مقاومـــت بیماری ها ســـیر می کند و پیشـــرفت های‬ ‫شـــگرفی در بهداشـــت و ســـامتی ایجـــاد کـــرده اســـت؛ امـــا بااین وج ــود‬ ‫همچنـــان بیماری هایی چون ســـرطان‪ ،MS، AM ،‬بیماری های تاالس ــمی‪،‬‬ ‫هموفیلـــی‪ ،‬نارســـایی کلیه‪ ،‬پروانه ای‪ ،‬اوتیســـم و همودیالیز و ‪ ...‬بســـیاری از‬ ‫هم وطنان ما را درگیر ســـاخته اســـت‪ .‬درچنین شـــرایطی با وجود زیرپوشش‬ ‫قرار گرفتـــن بعضـــی از ایـــن بیمـــاران خـــاص و هزینه رایـــگان ان‪ ،‬متاس ــفانه‬ ‫بســـیاری از اینـــان ناچارند با هزینه شـــخصی برای دریافـــت دارو اقدام کنند‬ ‫کـــه متاســـفانه نبود یا کمبـــود ایـــن داروهـــا و از طرفـــی افزایـــش چند برابری‬ ‫قیمـــت داروهـــا‪ ،‬خانواده ها را در تنگنای بســـیار قرار داده اســـت‪ .‬هرچندکه‬ ‫تو درمان و امـــوزش پزشـــکی تـــاش بســـیاری بـــرای کم ــک‬ ‫وزارت بهداشـــ ‬ ‫بـــه بیمـــاران می کنـــد؛ امـــا باز هـــم اثـــرات تحریم هـــای زورمدارانـــه امری ــکا و‬ ‫اقمـــار او‪ ،‬مشـــکالت فراوانـــی را بـــرای این قبیل بیمـــاران ایجاد کرده اس ــت؛‬ ‫تا جایی کـــه بســـیاری از داروهـــا در هیـــچ داروخانـــه ای حتـــی داروخانه های‬ ‫بنیـــاد شـــهید یافـــت نمی شـــود و مـــردم باز هـــم در کوچه پس کوچ هه ــای‬ ‫خیابان ناصرخســـرو و کوچه مروی‪ ،‬همیشـــه ســـرگردان بـــرای یافتن و خرید‬ ‫دارو بـــا چند برابـــر قیمـــت حقیقـــی ان هســـتند‪ .‬متاســـفانه پاره ای از اوقات‬ ‫خانواده هـــای مســـتاصل بیمـــاران حتـــی داروهـــای به جا مانـــده در انبارها‬ ‫و پســـتوهای احتـــکاری کـــه تاریخ مصـــرف ان گذشـــته اســـت را نیـــز به ناچار‬ ‫خریـــداری می کنند‪ .‬این بیماری ها هزینه های ســـنگین اقتصـــادی‪ ،‬روانی و‬ ‫اجتماعـــی بر خانواده های بیماران و نظام ســـامت کشـــور تحمیل می کند؛‬ ‫هرچند از طریق پوشـــش بیمه ای تا حد زیادی از ســـنگینی بار ان ها کاس ــته‬ ‫تو درمان‬ ‫می شـــود‪ .‬اینک امیدواریم که مســـئولین دولـــت و وزارت بهداشـــ ‬ ‫و امـــوزش پزشـــکی‪ ،‬به ویـــژه معاونـــت غـــذا و دارو‪ ،‬بـــا حرکتـــی انقالبـــی و ب ــا‬ ‫مدد گرفتن از افراد خیر و نیکوکار کشـــور که خوشـــبختانه در بزنگاه حوادث‪،‬‬ ‫همیشـــه در کنار مـــردم بوده اند‪ ،‬از هیچ کوشـــش و اقدامی بـــرای التیام االم‬ ‫ایـــن بیمـــاران کوتاهی نکنند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ضرورت استخدام معلم برای مناطق محروم‬ ‫عضـــو فرا کســـیون فرهنگیـــان مجلـــس گفـــت؛ مجلـــس ابعـــاد حمایت ــی‬ ‫متع ــددی ب ــرای اموزش وپ ــرورش در بودج ــه و مصوب ــات درنظ ــر گرفت ــه ک ــه‬ ‫دولــت می توانــد براســاس ان‪ ،‬معلمــان موردنیــاز را بــرای هــر منطقــه درنظــر‬ ‫گیــرد و اســتخدام کنــد‪ .‬به گــزارش پانــا؛ عبــاس مقتدایــی باتا کیدبــر «ضــرورت‬ ‫ج ــذب معل ــم در مناط ــق مح ــروم و م ــرزی»‪ ،‬اف ــزود؛ بای ــد می ــزان کمب ــود‬ ‫معل ــم در نق ــاط مختل ــف کش ــور مش ــخص و طب ــق ان‪ ،‬نس ــبت ب ــه ج ــذب و‬ ‫اســتخدام نیروهــای موردنیــاز اقــدام شــود‪ .‬وی افــزود؛ شــورای برنامه ریــزی‬ ‫اس ــتان های مختل ــف بای ــد ارزیاب ــی کنن ــد نق ــاط مح ــروم شهرس ــتان ها و‬ ‫بخش ه ــای مرتب ــط ی ــک اس ــتان چ ــه جاهای ــی هس ــتند و بای ــد ب ــرای ح ــل‬ ‫مشــکالت و موانــع اموزشــی ایــن نقــاط برنامه ریــزی کننــد‪ .‬عضــو فرا کســیون‬ ‫فرهنگی ــان مجل ــس ش ــورای اس ــامی تصری ــح ک ــرد؛ اموزش وپ ــرورش بای ــد ب ــا‬ ‫جدی ــت هرچه بیش ــتر نس ــبت ب ــه بررس ــی نیازه ــای اموزش ــی ه ــر اس ــتان و‬ ‫ج ــذب معلم ــان موردنی ــاز ان ــان اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی تا پنج سال اینده‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــا اعـــام خبـــر صـــادرات‬ ‫کاتالیس ــت ایران ــی ب ــه روس ــیه گف ــت؛ ان ش ــاءاهلل ت ــا پنج س ــال اینده جش ــن‬ ‫ملــی تکمیل شــدن چرخــه صنعــت پتروشــیمی را می گیریــم‪ .‬به گــزارش شــانا؛‬ ‫مرتضــی شــاهمیرزایی در اییــن تکریــم و معارفــه رئیــس پژوهشــگاه صنعــت‬ ‫نف ــت در مح ــل س ــاختمان مرک ــزی وزارت نف ــت‪ ،‬پژوهش ــگاه را مجموع ــه‬ ‫جام ــع علم ــی ب ــرای فعالی ــت از باالدس ــت ت ــا پایین دس ــت صنع ــت نف ــت‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد؛ انتظــار مـی رود پژوهشــگاه صنعــت نفــت اهتمــام ویــژه‬ ‫و بیش ــتری بیش ازگذش ــته همس ــو ب ــا توس ــعه صنع ــت نف ــت داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫وی ظرفیـــت نصب شـــده صنعـــت پتروشـــیمی را ‪ ۹۰‬میلیون تـــن در س ــال‬ ‫اع ــام و ب ــر ض ــرورت تکمی ــل زنجی ــره محص ــوالت تولی ــدی دراین صنع ــت‬ ‫تا کیـــد کـــرد و افـــزود؛ بـــا بازنگری هـــا‪ ،‬تمرکـــز بـــر تکمیـــل زنجیـــره ارزش در‬ ‫دس ــتورکار توس ــعه صنع ــت پتروش ــیمی ق ــرار گرفت ــه ت ــا محص ــوالت راهب ــردی‬ ‫موردنیــاز کشــور تولیــد و به ســمت خودکفایــی حرکــت شــود‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫نیــاز زندگــی بشــری بــه انــواع محصــول شــیمیایی کــه از تکمیــل زنجیــره ارزش‬ ‫تولیـــد می شـــوند‪ ،‬گفـــت؛ بـــا هدف گـــذاری انجام شـــده‪ ،‬ظرفیـــت صنع ــت‬ ‫نت ــن‬ ‫پتروشـــیمی در اخـــر برنامـــه هشـــتم توســـعه بـــه ســـاالنه ‪ ۲۰۰‬میلیو ‬ ‫خواه ــد رس ــید و ب ــا بازنگ ــری ک ــه دراین دول ــت انج ــام ش ــده‪ ،‬م ــا در هم ــه‬ ‫محص ــوالت پتروش ــیمی شناخته ش ــده دنی ــا خودکف ــا خواهی ــم ش ــد‪.‬‬ ‫پاداش شرکت برق به خوش مصرف ها‬ ‫یک سوم‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات دربـاره اخریـن و‬ ‫جدیدتریـن برنامـه و تدابیـر وزارت ارتباطـات بـرای بهبـود‬ ‫نبـاره‬ ‫سـرعت و کیفیـت اینترنـت در ایـران‪ ،‬گفـت؛ در ای ‬ ‫مصوبـه دولـت را داشـته ایم کـه بـا مصوبـه هیئت دولـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ـوم درامـد دولـت از اپراتورهـای‬ ‫نپـس تقریبـا ی ‬ ‫از ای ‬ ‫کس ِ‬ ‫یبـر فیبـر نـوری‬ ‫مخابراتـی صـرف توسـعه ارتباطـات مبتن ‬ ‫در کشـور خواهـد شـد‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛ عیسـی زار عپـور‬ ‫یشـدن نهضت توسـعه‬ ‫گفـت؛ ایـن تصمیم درجهت اجرای ‬ ‫فیبـر نـوری در کشـور و تحقـق برنامـه ایجـاد پوشـش فیبـر‬ ‫نـوری بـرای ‪ 20‬میلیون خانـوار ایرانـی اتخـاذ شـده اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ادامـه داد؛ بـا اجـرای‬ ‫این طرح شاهد بهبود کیفیت اینترنت و به ویژه در بخش‬ ‫ثابت در کشور خواهیم بود و مردم می توانند سرعت های‬ ‫چند صد مگابیت بر ثانیـه ای را در اینترنـت تجربـه کننـد‪.‬‬ ‫یشـدن این برنامـه تصریـح‬ ‫زار عپـور دربـاره میـزان اجرای ‬ ‫کـرد؛ تفاهم نامـه اجـرای طـرح بیـن رگوالتـوری وزارت‬ ‫ارتباطـات و اپراتورهـای خصوصـی منعقـد؛ و پـروژه تا کنون‬ ‫در چنـد شـهر عملیاتـی افتتـاح شـده اسـت و اجـرای ان در‬ ‫شـهرهای بیشـتر در دسـتور کار اسـت‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫شه ــای‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی توزی ــع توانی ــر‪ ،‬رعای ــت الگ ــوی مص ــرف در بخ ‬ ‫خانگــی و تجــاری را در عبــور بی دغدغــه از اوج بــار تابســتان راهگشــا دانســت‬ ‫و گفـــت؛ تنظیـــم کولرهـــای گازی روی ‪ 25‬درجـــه و اســـتفاده از دور کن ــد‬ ‫کولره ــای اب ــی مهم تری ــن راهکاره ــای مدیری ــت مص ــرف ب ــرق در تابس ــتان‬ ‫اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛ حمیدرض ــا پیرپی ــران با اش ــاره به پیش بین ــی رش ــد‬ ‫ســه درصدی مص ــرف ب ــرق امس ــال نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته خاطرنش ــان‬ ‫کـــرد؛ در صـــورت عدم رعایـــت الگـــوی مصـــرف از ســـوی مشـــترکان‪ ،‬ای ــن‬ ‫رشـــد قابل کنتـــرل اســـت‪ .‬عالوه بـــر امادگـــی نیروگاه هـــا و افزایـــش ظرفی ــت‬ ‫نیروگاه ــی‪ ،‬مش ــوق هایی ب ــرای مص ــارف مختل ــف درنظ ــر گرفت ــه ش ــده؛ در‬ ‫بخــش خانگــی مشــترکانی کــه الگــوی مصــرف را رعایــت کننــد و مصرفشــان‬ ‫را نســبت بــه ســال قبــل کاهــش دهنــد ب ـه ازای هرکیلووات ســاعت کاهــش‪،‬‬ ‫‪ 500‬توم ــان دریاف ــت می کنن ــد و چنانچ ــه مش ــترک خانگ ــی الگ ــوی مص ــرف‬ ‫‪ 300‬کیلووات ســاعت ماهانــه خــود را طــی چهارمــاه گــرم (خــرداد‪ ،‬تیــر‪ ،‬مــرداد‬ ‫نم ــاه‬ ‫و شـــهریور ) ‪ 50‬کیلووات ســـاعت کاهـــش دهـــد‪ ،‬قبـــض بـــرق وی در ا ‬ ‫رای ــگان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫فرانسه در بن بست سیاسی‬ ‫انتخابـات پارلمـان ملـی فرانسـه بـا شکسـت تاریخـی امانوئـل‬ ‫مکـرون در کسـب ا کثریـت قاطـع کرسـی ها خاتمـه یافـت تـا‬ ‫چشـم انداز مبهمـی بـرای قـدرت سیاسـی وی و راهـی بن بسـت‬ ‫بـرای اینـده دموکراتیـک فرانسـه تعریـف شـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫طبـق براوردهـای اولیـه‪ ،‬ائتلاف حامیـان مکـرون بایـد در پارلمان‬ ‫ملـی بـا جمهوری خواهـان تجمیع شـده و ائتالف چـپ به رهبری‬ ‫مالنشـون به عنـوان اولیـن نیـروی اپوزیسـیون علیـه قـوه مجریـه‬ ‫یشـود‪ .‬مالنشـون پـس از اعلام رسـمی نتایـج انتخابـات‬ ‫ظاهـر م ‬ ‫به کنایـه بـه «شکسـت کامـل حـزب ریاسـت جمهوری» درود‬ ‫فرسـتاد و گفـت؛ ا کثریتـی وجـود ندارد و فرانسـه خود را به نمایش‬ ‫گذاشته است‪ .‬سطح رای ممتنع هنوز بسیار و بدان معناست که‬ ‫بخـش بزرگـی از فرانسـه نمی داننـد بـه کجـا بایـد بپیوندنـد‪ .‬رهبـر‬ ‫حـزب «فرانسـه تسـلیم ناپذیر» کـه حـال رهبـری ائتلاف موسـوم‬ ‫بـه «نوپـس» را بر عهـده دارد‪ ،‬افـزود کـه شکسـت حامیـان مکـرون‬ ‫یسـت کـه بـه همـه‬ ‫موسـوم بـه مکرونـی شکسـت اخالقـی کسان ‬ ‫درس دادنـد‪ .‬ان هـا درواقـع‪ ،‬صفـوف حـزب مجمـع ملـی (راسـت‬ ‫افراطـی به رهبـری ماریـن لـو پـن) را تقویـت کردنـد‪.‬‬ ‫نشست اضطراری ائتالف المالکی‬ ‫ائتلاف دولـت قانـون به رهبـری نـوری المالکـی از اقـدام پارلمـان‬ ‫بـرای برگـزاری نشسـت اضطـراری و رای گیـری در مـورد جانشـینان‬ ‫مسـتعفی جریان صدر خبر داد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ محمد الصهیود‬ ‫از نماینـدگان ائتلاف دولـت قانـون اعلام کـرد؛ برگـزاری نشسـت‬ ‫اضطـراری پارلمـان عـراق مسـتلزم جمـع اوری ‪ ۵۰‬امضـا از اعضـای‬ ‫پارلمـان اسـت و با اشـاره به اینکه تعـداد نماینـدگان چارچـوب‬ ‫هماهنگی بیش از تعداد مورد نیاز (‪ ۵۰‬نماینده) است‪ ،‬این جلسه‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪ .‬الصهیـود تصریـح کـرد؛ در حال حاضـر حرکتـی‬ ‫بـرای جمـع اوری امضـا از نماینـدگان چارچـوب هماهنگـی بـرای‬ ‫تشکیلجلسهاضطراریپارلمانبرایرای گیریدر موردجایگزینی‬ ‫نمایندگان مستعفی و ادای سوگند به جای ان ها وجود دارد‪ .‬این‬ ‫نماینـده تا کیـد کـرد؛ درخواسـت برگزاری جلسـه برای تعییـن زمان‬ ‫یشـود‪ .‬محمد‬ ‫برگزاری به زودی به هیئت رئیسـه پارلمان تقدیم م ‬ ‫الحلبوسی؛ رئیس پارلمان عراق‪ ،‬طبق اساسنامه داخلی پارلمان‪،‬‬ ‫دستور پذیرش استعفای نمایندگان بلوک صدر از پارلمان را امضا‬ ‫کرد‪ .‬وی استعفای حکیم الزمیلی؛ معاون اول خود را نیز پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬ژوئـن مقتـدی صـدر اسـتعفای خـود را تسـلیم کـرد‪.‬‬ ‫ضدگرانی در اراضی اشغالی‬ ‫اعتراضات ِ‬ ‫در روزهـای اخیـر چادرهـای اعتراضـی در شـهرهایی ماننـد‬ ‫بئـر السـبع‪ ،‬بردیـس حنـا و روش هایـن برپـا شـده؛ همچنیـن‬ ‫نهـای اصلـی تل اویـو) چـادر‬ ‫صدها نفـر در روچیلـد (از خیابا ‬ ‫برپـا کردنـد تـا از این طریـق اعتـراض خـود علیـه شـرایط اقتصـادی‬ ‫حا کـم بـر اراضـی اشـغالی‪ ،‬ابـراز کننـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ یوتـم هارپـاز‬ ‫یشـود اولیـن چـادر‬ ‫یکـی از معترضـان صهیونیسـت کـه گفتـه م ‬ ‫نبـاره می گویـد؛‬ ‫اعتراضـی را در خیابـان روچیلـد برپـا کـرده‪ ،‬در ای ‬ ‫مـن در یـک اپارتمـان مشـترک در محلـه نیویـه شـانان در تل اویـو‬ ‫زندگـی می کنـم و بـرای اعتـراض بـه افزایـش دیوانـه وار اجاره بهـا‬ ‫بـه خیابـان امـده ام؛ مـن می خواهـم تغییراتی واقعـی در وضعیت‬ ‫فعلی ما ایجاد شود! ادو بن نون؛ از دیگر معترضان صهیونیست‬ ‫یکـه اهدافمان محقق شـود در اینجا‬ ‫نبـاره گفـت؛ تـ ا هر زمان ‬ ‫در ای ‬ ‫خواهیـم مانـد‪ .‬هـدف این اسـت که موضـوع افزایـش قیمـت‬ ‫نبـار بـا هدف تغییر‬ ‫مسـکن را دوبـاره در دسـتور کار قـرار دهیـم؛ ای ‬ ‫واقعی! گیل شاحار؛ بنیان گذار جنبش اعتراضی در بردیس حنا‬ ‫نیـز تا کیـد کـرد هزین ههـای زندگـی‪ ،‬دیگـر بـرای مـا غیرقابل تحمل‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫سامانه ‪124‬؛ مرجع اعالم قیمت کاالها‬ ‫رئی ــس س ــازمان حمای ــت مصرف کنن ــدگان و تولیدکنن ــدگان گف ــت؛ مطاب ــق‬ ‫مصوبــات ســتاد تنظیــم بــازار کشــور‪ ،‬حدا کثــر قیمــت مصرف کننــده کاالهــای‬ ‫مذکــور در ســامانه ‪ 124‬ایــن ســازمان پــس از طــی فرایندهــای قانونــی ثبــت‪،‬‬ ‫مرجـــع اطالع رســـانی قیمـــت بـــرای فعالیـــن ذی ربـــط و مصرف کننـــدگان‬ ‫اســـت و بایـــد در حلقه هـــای مختلـــف تامیـــن و توزیـــع رعایـــت ش ــود‪.‬‬ ‫به گـــزارش شـــاتا؛ صدیـــف بیـــک زاده گفـــت؛ جهـــت اطالع رســـانی قیم ــت‬ ‫کاالهـــای اساســـی‪ ،‬ضـــروری و حســـاس در ســـبد مصـــرف خانـــوار و ب ــرای‬ ‫تقویــت نظــارت در زنجیــره تامیــن و توزیــع‪ ،‬مطابــق مصوبــات ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار کشــور‪ ،‬حدا کثــر قیمــت مصرف کننــده کاالهــای مذکــور در ســامانه ‪124‬‬ ‫س ــازمان حمای ــت مصرف کنن ــدگان و تولیدکنن ــدگان به نش ــانی ‪.124.www‬‬ ‫‪ ir‬پــس از طــی فرایندهــای قانونــی ثبــت‪ ،‬مرجــع اطالع رســانی قیمــت بــرای‬ ‫فعالیـــن ذی ربـــط و مصرف کننـــدگان اســـت و می بایســـت در حلق هه ــای‬ ‫مختل ــف تامی ــن و توزی ــع رعای ــت ش ــود‪ .‬وی اف ــزود؛ هرگون ــه ف ــروش باالت ــر از‬ ‫قیمت ه ــای من ــدرج در س ــامانه ‪ 124‬تخل ــف محس ــوب و مطاب ــق قوانی ــن‬ ‫و مقـــررات اقـــدام خواهـــد شـــد‪ .‬بیـــک زاده گفـــت؛ فراینـــد اطالع رس ــانی‬ ‫قیم ــت کااله ــا طب ــق بررسـ ـی های انجام ش ــده توس ــط س ــازمان حمای ــت‬ ‫مصرف کننـــدگان و تولیدکننـــدگان در ســـامانه ‪ 124‬بـــرای کاالهـــای مذک ــور‬ ‫ً‬ ‫مس ــتمرا انج ــام می ش ــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2526‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫محمدشیری‪:‬‬ ‫پشت صحنه سالم‪،‬باعث موفقیت کار می شود‬ ‫گفت وگو با بازیگران نمایش «شام اخر»‬ ‫کارنکردن تئاتری ها در دوران کرونا‪ ،‬ان ها را دلسرد کرده بود‬ ‫چطور شد به ترکیب بازیگران سریال «جیران» پیوستید؟‬ ‫کوت ــاه ی ــا بلند ب ــودن نق ــش برای ــم تفاوت ــی نمی کند‪.‬مه ــم این اس ـت که نق ــش‬ ‫جــای کار داشــته باشــد‪ .‬کارگــردان ســریال «جیــران» از فیلم سازانی ســت کــه‬ ‫م ــن به عن ــوان بینن ــده‪ ،‬هم ــه اث ــارش را دوس ــت دارم‪ .‬هم ــه اث ــار او از «ش ــب‬ ‫دهــم» گرفتــه تــا «شــهرزاد» یکه تــاز اســت و هربــار کــه ایــن اثــار را می بینــم بــا‬ ‫وج ــود تکراری ب ــودن‪ ،‬ب ــاز ل ــذت می ب ــرم‪ .‬اولی ــن هم ــکاری ام ب ــا اق ــای فتح ــی‬ ‫بـــه حـــدود ‪ ۱۰‬ســـال پیش بازمی گـــردد کـــه در یـــک کار تلویزیونـــی حض ــور‬ ‫نس ــریال ه ــم وقت ــی ب ــا م ــن تم ــاس گرفتن ــد‪ ،‬از‬ ‫داش ــتم و ب ــرای حض ــور درای ‬ ‫ان ه ــا خواس ــتم نق ــش کوتاه ــی داش ــته باش ــم ک ــه بتوان ــم ب ــه تعهدات ــم در‬ ‫ً‬ ‫دیگ ــر اث ــار نمایش ــی برس ــم و نهایت ــا نق ــش خواجه باش ــی را پیش ــنهاد کردن ــد‬ ‫ک ــه هرم ــاه فق ــط پنـ ـج روز نی ــاز ب ــه حض ــورم ب ــود ام ــا وقت ــی وارد کار ش ــدم‬ ‫این ط ــور نش ــد و اق ــای فتح ــی دوس ــت داش ــتند م ــن حض ــور بیش ــتری در‬ ‫ً‬ ‫ســریال داشــته باشــم کــه البتــه در برخــی ســکانس ها اصــا دیالــوگ نــدارم و‬ ‫زمان ب ــر اس ــت ام ــا چ ــون اق ــای فتح ــی و اث ــارش را دوس ــت دارم قب ــول ک ــردم‬ ‫ک ــه دراین پ ــروژه هم ــکاری داش ــته باش ــم‪.‬‬ ‫از نق ــش خودت ــان در س ــریال «جی ــران» بگویی ــد ک ــه چ ــه ویژگی های ــی‬ ‫دارد؟‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫نمایــش «شــام اخــر»؛ اثــری کــه به نویســندگی و کارگردانــی‬ ‫مســعود دلخــواه‪ ،‬روزهــای پایانــی اجــرای خــود را می گذرانــد‪ ،‬از‬ ‫یســت کــه بازخــورد مثبتــی را از تماشــا گران دریافــت‬ ‫جملــه اثار ‬ ‫کــرده‪ .‬چندی پیــش‪ ،‬گفت وگــو بــا مســعود دلخــواه در جایــگاه‬ ‫نویســنده و کارگــردان اثــر‪ ،‬منتشــر شــد؛ و حــال‪ ،‬گفت وگــو بــا‬ ‫تعــدادی از بازیگــران ان‪ ،‬پی ـش روی شماســت‪.‬‬ ‫اهالی هنر ‪ ،‬از جمله اسیب پذیرترین اقشار جامعه اند‬ ‫شتـر در «شـاه لیر»‬ ‫مهـرداد رامین پارسـا؛ بااشـاره به اینکه پی ‬ ‫به نویسـندگی و کارگردانـی مسـعود دلخـواه بـه روی صحنـه‬ ‫رفتـه و تجربـه همـکاری مشـترک بـا ایـن کارگـردان را دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«به دعـوت دکتـر دلخـواه بـرای بـازی دراین اثـر بـرای حضـور در‬ ‫نقـش فرمانـده سـپاه حا کـم حاضر شـدم که حضرت عیسـی ؟ع؟‬ ‫ً‬ ‫را دسـتگیر می کنـد‪ ،‬بـه نـزد حا کـم بـرای محا کمـه و نهایتـا ان‬ ‫حضـرت را بـرای اعـدام می بـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه گـروه ایـن‬ ‫نمایـش‪ ،‬نزدیـک شـش ماه بـرای اماد هسـازی ایـن اثـر تمریـن‬ ‫کردنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کسـانی که مـن را می شناسـند‪ ،‬می داننـد کـه‬ ‫انسـان نـرم‪ ،‬لطیـف و مهربانـی هسـتم و ایـن نقـش بـرای مـن‬ ‫نحـال‪ ،‬شـخصیتی کـه‬ ‫شهـای بسـیاری داشـت و درعی ‬ ‫چال ‬ ‫درقالـب ان بـه روی صحنـه مـی روم‪ ،‬پـر از خشـم و کینـه بـود و‬ ‫شهـای بسـیاری‬ ‫همین امـر موجـب شـد ایـن نقـش برایـم چال ‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬باتوجه به اینکـه ایـن شـخصیت درشـت اندام بـود‬ ‫و مـن در گـروه نسـبت بـه دیگـر بازیگـران درشـت اندام تر بـودم‪،‬‬ ‫دکتـر دلخـواه نظرشـان این بودکـه مـن در قالـب ایـن شـخصیت‬ ‫بـه ایفـای نقـش بپـردازم؛ من نیز اتود زدم و به نقاط بسـیارخوبی‬ ‫رسـیدیم»‪ .‬وی دوران کرونـا را نقطه عطفـی نه تنهـا در ایران؛ بلکه‬ ‫در تمـام کشـورها و در تمـام اصنـاف برشـمرده و بابیان اینکه تئاتر‬ ‫یسـت کـه افـراد در ان مجبورنـد بـه‬ ‫نیـز از جملـه فعالیت های ‬ ‫یکدیگر نزدیک باشند‪ ،‬افزود‪« :‬نه تنها این رشته از فعالیت؛ بلکه‬ ‫در دیگـر رشـته هایی کـه انسـان ها مجبـور بودنـد نزدیـک یکدیگر‬ ‫بـوده و باهـم تعامـل داشـته باشـند‪ ،‬تحت تاثیـر کرونـا از بین رفت‬ ‫و دچار محدودیت هایی شـد که کار را برای افراد سـخت تر کرد»‪.‬‬ ‫وی باابرازتاسـف ازاینکه در دورانی بازیگران تئاتر از ادامه فعالیت‬ ‫دراین رونـد ناامیـد شـده و حـس می کردنـد دیگـر تئاتـر در کرونـا‬ ‫راه بـه جایـی نمی بـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬مـن از سـال ‪ 1396‬تـا قبـل از کرونا‪،‬‬ ‫هرسـال درگیـر یـک نمایـش بـودم و کار انجـام مـی دادم؛ امـا ایـن‬ ‫دوسـالی کـه کرونـا بـود و کاری نمی کردیـم‪ ،‬اسـیب های بسـیاری‬ ‫یکـه در حـوزه‬ ‫دیـدم و همـه این نکتـه را به خوبـی می داننـد افراد ‬ ‫هنـر کار می کننـد‪ ،‬بسـیار اسـیب پذیر بـوده و وقتـی کار نمی کننـد‬ ‫یشـود»‪ .‬بازیگـر نمایـش «شـام‬ ‫خطـر این امـر بـرای انـان بیشـتر م ‬ ‫نگـروه تمـام خطراتـی را کـه ممکـن بـود‬ ‫اخـر» باتا کیدبراینکـه ای ‬ ‫حیـن شـکل گیری ایـن اثـر بیفتـد‪ ،‬پذیرفتـه اسـت و از مهم تریـن‬ ‫یتـوان بـه سـختی تمریـن با ماسـک‬ ‫ایـن خطـرات و سـختی ها‪ ،‬م ‬ ‫ً‬ ‫اشـاره کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬نهایتـا به این خاطـر اینجا هسـتیم که بتوانیم‬ ‫کاری را کـه دوسـت و بـه ان عالقـه داریـم‪ ،‬انجـام دهیـم»‪.‬‬ ‫کارنکردن تئاتری ها در دوران کرونا ان ها را دلسرد کرده بود‬ ‫مریـم رزازی؛ بازیگـر نقـش «مریـم الزاروس» بابیان اینکـه‬ ‫ً‬ ‫قبلا بـا مسـعود دلخـواه‪ ،‬اشـنایی نداشـته و تنهـا‪ ،‬مخاطـب‬ ‫سهـای اقـای دلخـواه‬ ‫نمایش هایـش بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در کال ‬ ‫شـرکت کـردم و وقتـی بـرای ایـن نقـش اتـود زدم‪ ،‬ایشـان مـن را‬ ‫پذیرفتنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در پلـه اول قـرار بـود در نقـش‬ ‫شهـا‬ ‫«مریـم مقـدس» بـه روی صحنـه بـرود و پـس از چینـش نق ‬ ‫در تمریـن‪ ،‬به پیشـنهاد کارگـردان؛ در نقـش فعلـی روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ ،‬افـزود‪« :‬وقتـی ایـن نقـش را بـازی می کـردم‪ ،‬خـود اقـای‬ ‫دلخـواه ویژگی هایـی را در مـن دیدنـد کـه ایـن نقـش را بـه مـن‬ ‫وا گـذار کننـد و حـس می کنـم شـاید چهـره مـن ازنظـر وی‪ ،‬بیشـتر‬ ‫نزدیـک بـه انچـه بـرای یکـی از حواریـون داشـتند‪ ،‬بـوده اسـت‬ ‫و به همین دلیـل‪ ،‬مـن را بـرای ایـن نقـش انتخـاب کردنـد»‪.‬‬ ‫رزازی‪ ،‬تئاتـر و هنـر را مقولـه ای سـلیقه ای دانسـته و بابیان اینکـه‬ ‫همان انـدازه کـه بسـیاری مخاطبـان از ایـن نمایـش‪ ،‬موسـیقی‪،‬‬ ‫کارگردانـی و طراحـی صحنه لـذت برده انـد‪ ،‬همان اندازه مخاطب‬ ‫می دانـد کـه هدایـت و کارگردانـی گروهـی بـزرگ دراین ح دو انـدازه‪،‬‬ ‫چقـدر دشـوار اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ازسـویی‪ ،‬برخـی از تماشـاچیان‬ ‫یسـت و ایـن نظـرات‬ ‫براین اعتقادندکـه زمـان ایـن نمایـش طوالن ‬ ‫موجـب شـد زمـان ایـن اثـر بـرای رضایت مخاطـب کاهـش یابد»‪.‬‬ ‫یهـای‬ ‫وی بااشـاره به اینکه از هفتـه دوم اجـرا‪ ،‬کار کوتا هتـر و باز ‬ ‫بازیگـران جاافتاد هتـر شـده اسـت و ایـن‪ ،‬موجـب شـده تـا نظـرات‬ ‫مثبت بیشـتری ازسوی مخاطبان دریافت شـود‪ ،‬افزود‪« :‬ا کنون‪،‬‬ ‫یشـویم‪ ،‬بیش از گذشـته از‬ ‫وقتـی بـا نظـرات مخاطبـان مواجـه م ‬ ‫ایـن اثـر تعریـف می کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه کرونـا‪ ،‬توانسـت‬ ‫تهـای هنـری جامعـه؛ ازجملـه تئاتـر را‬ ‫بخـش بسـیاری از فعالی ‬ ‫دچـار رکـود کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن از شهرسـتان سـاوه دراین نمایـش‬ ‫کسـال‪ ،‬فعالیـت هنـری‬ ‫حضـور دارم و می توانـم بگویـم بیـش از ی ‬ ‫ً‬ ‫در شهرسـتان سـاوه نیـز دچـار محدودیت هایـی و نهایتـا تعطیل‬ ‫شـد و ایـن تعطیلـی سـراخر‪ ،‬بـه دلسـردی اهالـی تئاتـر انجامید»‪.‬‬ ‫ایـن بازیگـر تئاتـر باابرازتاسـف ازاینکه بازیگـران تئاتـر در دوره کرونا‬ ‫یشـدند و این امـر ب همـذاق برخی ازافـراد نیـز خـوش‬ ‫دیـده نم ‬ ‫می امـده اسـت؛ تا کیـد کـرد‪« :‬بااین وجـود تمـام بچ ههـای تئاتـر‬ ‫در گوشـه وکنار کار می کردنـد و مـن نیـز از جملـه کسـانی بـودم‬ ‫شهـای دوسـتانم می رفتـم و‬ ‫کـه درهرشـرایطی بـه دیـدن نمای ‬ ‫به عنوان تماشا گر‪ ،‬در سالن ها حضور داشتم‪ .‬این درحالی بودکه‬ ‫همـه در سـالن ها بافاصلـه می نشسـتند و تعـداد تماشـاچی کـم‬ ‫نشـکل می توانـم از دوسـتانم کـه‬ ‫یکـردم به ای ‬ ‫بـود؛ امـا حـس م ‬ ‫درحال فعالیـت هسـتند‪ ،‬حمایـت کنـم»‪.‬‬ ‫لذت حضور در قالب شخصیت های پیش برنده درام‬ ‫امیرحسـین قنبری بااشـاره به اینکه با مسـعود دلخواه در نمایش‬ ‫«مفیسـتو» همکاری داشـت‪ ،‬گفت‪« :‬من ازطریق تسـت و به تبع‬ ‫فراخوانـی کـه منتشـر شـده بـود‪ ،‬بـا اسـتاد اشـنا شـدم و از میـان‬ ‫‪ 700‬نفـری کـه در تسـت حضـور داشـتند‪ ،‬موردقبـول اسـتاد قـرار‬ ‫ً‬ ‫گرفتـم و نهایتـا در تسـت دوم نیـز کـه نزدیـک بـه ‪ 100‬نفـر حضـور‬ ‫داشـتند‪ ،‬شـرکت کـردم و ایـن سـعادت را داشـتم تـا دراین نقـش‬ ‫پذیرفتـه شـوم»‪ .‬وی کـه از ‪1 7‬سـالگی به عنـوان هنـرور و هنرجـو‬ ‫وارد عرصـه بازیگـری تئاتـر شـد‪ ،‬بابیان اینکـه دراین نمایـش در‬ ‫‪ 20‬شـب اول اجـرا‪ ،‬در نقـش «کاهـن اعظـم»؛ و در ادامـه اجراهـا‬ ‫در نقـش «متـای باج گیـر» بـه روی صحنـه مـی رود‪ ،‬افـزود‪« :‬متای‬ ‫باج گیـر‪ ،‬یکـی از حواریـون نامـی حضـرت عیسـی ؟ع؟ بـود؛ و‬ ‫کاهـن اعظـم ب هنـام دیافـا کـه حکـم قتـل مسـیح را صـادر کـرد‪،‬‬ ‫یسـت کـه درقالـب ان‪ ،‬روی صحنـه مقابـل چشـمان‬ ‫نقـش دیگر ‬ ‫مخاطـب افتخـار حضـور داشـتم»‪ .‬وی کـه در چندیـن نمایـش‬ ‫به عنـوان بازیگـر حضـور داشـته اسـت بااشـاره به اینکه وقتـی‬ ‫به عنـوان یـک بازیگـر حرفـه ای بـه فضـای تئاتـر ورود می کنـد‪،‬‬ ‫این نکتـه برایـش حائزاهمیـت اسـت کـه کارگـردان تاچه انـدازه‬ ‫ً‬ ‫ شـخصا خالقیـت فـردی او یـا دیگـر بازیگـران‪ ،‬در یـک فضـای‬ ‫ً‬ ‫راحـت و بـاز دیـده شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬اصطالحا می گویند هنر یک نوع‬ ‫یسـت و هم گرایـی نیسـت؛ یعنـی بازیگـر بتوانـد راحـت‪،‬‬ ‫وا گرای ‬ ‫ک تجـارب شـخصی و به زعـم بنـده؛‬ ‫باارامـش و صداقـت و به کمـ ‬ ‫الهامـات فـردی‪ ،‬در نقشـی کـه بـه او محـول شـده اسـت‪ ،‬ابـراز‬ ‫وجـود کنـد»‪ .‬قنبـری بااذعان به اینکـه دکتـر دلخـواه از جملـه‬ ‫یسـت کـه این فضـا و فرصـت را دراختیـار بازیگـر قـرار‬ ‫کارگردانان ‬ ‫می دهـد تـا در فضایـی حرفـه ای درکمال ارامـش‪ ،‬توانایی هایـش‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫را محـک بزنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬یکـی از مهم تریـن جذابی ‬ ‫شهـا بـرای مـن این بودکـه هـر دو شـخصیت کاهـن و متـای‬ ‫نق ‬ ‫باج گیـر پیش برنـده درام ایـن نمایـش بـوده و کارا کترهایـی‬ ‫دراماتیـک هسـتند»‪ .‬ایـن بازیگـر با ابراز خرسـندی از اینکه‬ ‫شهـای مسـعود دلخـواه؛ چـه‬ ‫شـخصیت های موجـود در نمای ‬ ‫ان ه اکـه خـود دسـت بـه خلقشـان می زنـد و چه شـخصیت هایی‬ ‫که در متون نمایشـی توسـط دیگر نویسندگان شخصیت پردازی‬ ‫شـده و توسـط او در روی صحنـه بـا کارگردانـی جـان می گیرنـد‪،‬‬ ‫چالش برانگیـز اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن چالـش بـرای بازیگـر وجـود‬ ‫یتـوان گفـت این موضـوع‪،‬‬ ‫دارد و هیجان انگیـز اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬م ‬ ‫یکـی از مهم تریـن عواملـی بـود کـه مرا بـرای حضـور دراین نمایش‬ ‫جـذب کـرد»‪.‬‬ ‫اجرای اثار نمایشی موزیکال و نیمه موزیکال‬ ‫امضای مسعود دلخواه است‬ ‫ینـژاد؛ بازیگـر نقـش «فلیـپ» دراین اثـر‬ ‫حسـام صالح ‬ ‫بااشـاره به اینکه وقتـی یـک اثـر نمایشـی تاریخـی بـه روی صحنـه‬ ‫یتـوان دیدگا ههـای مختلـف و بازخوردهـای مختلفـی‬ ‫مـی رود‪ ،‬م ‬ ‫از ان را دریافـت کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬برخـی تماشـا گران ازلحـاظ تاریخـی‬ ‫ایـن اثـر را تحلیـل کـرده و برخـی ازنظـر مذهبـی و بسـیاری نیـز‬ ‫نـکات تئاتـری و کارگردانـی ان را موردتا کیـد قـرار می دهنـد»‪.‬‬ ‫یکـه ایـن کار را‬ ‫وی باابرازخرسـندی ازاینکه بسـیاری از افراد ‬ ‫دیده انـد‪ ،‬ان را دوسـت داشـته اند و همین امـر موجـب شـده‬ ‫اسـت تـا بازخوردهـای بسـیارخوبی از ان دریافـت کننـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«یکـی از امضاهـای دکتـر دلخـواه این اسـت که اثـار نمایشـی خـود‬ ‫را موزیـکال یـا نیمه موزیـکال می کننـد و شـاید به همین دلیـل‪،‬‬ ‫عامـه مـردم هـم کـه شـاید خیلـی تئاتـری نباشـند‪ ،‬از دیـدن‬ ‫نمایـش خسـته نشـده و کار را دوسـت داشـته باشـند»‪ .‬وی‬ ‫یهـای شـاخص یـک‬ ‫وجـود موسـیقی خـوب را از مهم تریـن ویژگ ‬ ‫یشـود‬ ‫نمایـش خـوب برشـمرده و بابیان اینکـه این امـر موجـب م ‬ ‫تماشـاچی تـا پایـان‪ ،‬بـا تمرکـزی بسـیارباال بـه دیـدن کار ادامـه‬ ‫دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬تابه امـروز بازخوردهـای خوبـی را از این اثر دریافت‬ ‫یسـت کـه در هـر اثـر‪ ،‬بازخوردهـای منفـی‬ ‫ن طبیع ‬ ‫کـرده ام و ایـ ‬ ‫یسـت‬ ‫نیـز ازسـوی تماشـا گران وجـود دارد؛ امـا جـای خوشحال ‬ ‫کـه مـا تابه امـروز بازخوردهـای مثبتـی دریافـت کرده ایـم»‪ .‬وی‬ ‫طراحی لباس این نمایش را از ویژگی های شاخص ان برشمرده‬ ‫ببـودن طراحـی لبـاس دراین نمایـش‪،‬‬ ‫و بابیان اینکـه عجی ‬ ‫موجـب شـده تـا انتقـادات بسـیاری نسـبت به ان بشـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن نمایـش طـوری طراحـی شـده کـه مخاطـب‪ ،‬در کنـار لبـاس‬ ‫یشـرت و شـلوار جیـن را نیـز می بینـد؛‬ ‫تاریخـی و سـنتی حا کـم‪ ،‬ت ‬ ‫سهـای سـربازان شکل وشـمایلی تاریخـی دارد»‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬لبا ‬ ‫سهـای شـخصیت او دراین نمایـش‪،‬‬ ‫وی بااذعان به اینکـه لبا ‬ ‫یسـت که برخـی از مخاطبان ان را به لحـاظ امروزی بودن‬ ‫به گونه ا ‬ ‫دوسـت ندارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بسـیاری از مخاطبـان ایـن اثـر‪ ،‬بـا دیـدن‬ ‫سهـای مـا ممکـن اسـت تـوی ذوقشـان بخـورد یـا شـاید‬ ‫لبا ‬ ‫متوجـه منظـور کارگـردان نشـوند؛ برخی دیگـر نیـز تصـور می کننـد‬ ‫کـه گـروه تولیـد و کارگـردان به دلیـل مسـائل مالـی دسـت بـه ایـن‬ ‫یهـای موجـود‬ ‫طراحـی زده انـد؛ امـا بایـد گفـت کـه تمـام طراح ‬ ‫دراین نمایـش‪ ،‬هدفمنـد بـوده و به دنبـال معنـا و مفهومـی انجام‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بااشاره به اینکه شخصیت هایی که هنرجویان‬ ‫دکتـر دلخـواه در ان بـه ایفـای نقـش می پردازنـد و بـه روی صحنـه‬ ‫نشـده نیستند‪ ،‬افزود‪« :‬دکتر‬ ‫می روند‪ ،‬انتخاب های ازپیش تعیی ‬ ‫دلخـواه ایـن عدالـت را بـرای بازیگرانـش ایجـاد می کنـد تـا بتواننـد‬ ‫یهـا و شـخصیت های فـردی‪ ،‬نقـش موردنظـر را‬ ‫بـا نظـر بـه توانای ‬ ‫برعهـده بگیرنـد»‪.‬‬ ‫بازیگران «شام اخر » باید شخصیت ها را‬ ‫براساس ذهنیات خویش خلق می کردند‬ ‫میلاد قنبـری؛ بازیگـر نقـش «یوحنـا» بااشـاره به اینکه ایـن‬ ‫شـخصیت از حواریـون حضـرت مسـیح؟ع؟ بـوده و از انجیـل‬ ‫«یوحنـا» بـرای ایـن اثـر بیـرون اورده شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬منابـع‬ ‫دیگـری ماننـد انجیـل یوقـا‪ ،‬انجیـل متـی و مرشـد و مارگارتـا نیـز‬ ‫برای این شخصیت ها وجود دارد؛ اما باید گفت این اثر از یوحنا‬ ‫یشـود و بـا یوحنـا به پایـان می رسـد؛ همین امـر موجـب‬ ‫شـروع م ‬ ‫یشـود بتـوان گفـت ایـن نمایـش روایتـی از خـود یوحناسـت»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫وی بااذعان به اینکـه ایـن شـخصیت‪ ،‬به خاطر شـباهتی که ازنظر‬ ‫ظاهـری و باطنـی بـه مسـیح داشـته اسـت‪ ،‬به گونـه ای بـوده کـه‬ ‫ً‬ ‫در بسـیاری نقاشـی ها دقیقـا شـبیه حضـرت عیسـی ؟ع؟ طراحی‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن نزدیکـی شـخصیت یوحنـا بـه حضـرت‬ ‫عیسی؟ع؟ برایم جالب و جذاب بود و وقتی در تاریخ دنبال این‬ ‫شـخصیت می گشـتم‪ ،‬به این نتیجه رسـیدم که پسرخاله حضرت‬ ‫عیسـی؟ع؟ بوده؛ و سـالومه مـادر یوحنا درواقـع‪ ،‬خواهر حضرت‬ ‫مریـم مقـدس؟ع؟ بـوده اسـت»‪ .‬ایـن بازیگـر بااذعان به اینکـه‬ ‫یشـد ازنظـر تاریخـی بـه روایـات موجـود پیرامـون ایـن‬ ‫م ‬ ‫چکـدام از بازیگـران ایـن اثـر‪،‬‬ ‫شـخصیت ها دسـت یافـت؛ امـا هی ‬ ‫ذهنیتـی نسـبت بـه درونیـات ایـن شـخصیت ها نداشـته اند‪،‬‬ ‫تهـای این افـراد به چ هشـکلی‬ ‫افـزود‪« :‬مـا هرگـز نمی دانیـم صور ‬ ‫بـوده و اخالقیـات‪ ،‬درونیـات و حتـی صـور ذهنـی انـان چـه‬ ‫شکل وشـمایلی داشـت و در چـه دنیایـی سـیر می کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫یسـت و ا گـر‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن نمایـش‪ ،‬یـک اثـر اتوبیوگراف ‬ ‫یشـد به اطالعاتی‬ ‫داسـتان مربوط به ‪ 50‬یا ‪1 00‬سـال پیش بود‪ ،‬م ‬ ‫یسـت که بازیگـران ایـن کار‪ ،‬بایـد‬ ‫از ان دسـت یافـت و این درحال ‬ ‫شـخصیت های ایـن داسـتان را خلـق می کردنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بازیگـر‬ ‫بایـد ایـن شـخصیت ها را حـس کنـد و درنهایـت بـه خلقـی کـه‬ ‫برعهـده اوسـت‪ ،‬دسـت یابـد و خوشـحالم کـه دکتـر دلخـواه در‬ ‫خلق این شخصیت ها بسیار به ما کمک کرد و موجب شد تا ما‬ ‫نـکات جدیـدی را یـاد بگیریـم و ان را در کنـار انچـه خـود به دسـت‬ ‫اورده ایـم گذاشـتیم و امیـد ان داریـم که مخاطـب از این نمایش‪،‬‬ ‫احسـاس رضایـت داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫وقتــی بــه مــن پیشــنهاد حضــور در ســریال «جیــران» در نقــش خواجه باشــی‬ ‫را داده بودن ــد‪ ،‬موقعی ــت جالب ــی به وج ــود ام ــد؛ فردی ک ــه تم ــاس گرفت ــه‬ ‫ب ــود و درنهای ــت دراین پ ــروژه نمان ــد و رف ــت‪ ،‬ب ــه م ــن گفت ــه ب ــود نق ــش ش ــما‬ ‫رئی ــس خواجه ه ــای درب ــار اس ــت و برای اینک ــه راضــی ام کن ــد‪ ،‬گف ــت م ــا دو‬ ‫ج ــور خواج ــه داری ــم؛ یک ــی خواجـ ـه ای ک ــه به معن ــای اق ــا و صاح ــب مق ــام‬ ‫یس ــت و دیگ ــری خواجـ ـه ای ک ــه در حرم س ــرای ش ــاه اس ــت‪ .‬نق ــش‬ ‫دربار ‬ ‫ش ــما رئی ــس خواجه ه ــا به معن ــای ب ــزرگان درب ــار اس ــت ام ــا وقت ــی وارد کار‬ ‫شـــدم دیـــدم نقشـــم رئیـــس خواجه هـــای حرم ســـرای شـــاه اســـت و ای ــن‬ ‫موقعی ــت جالب ــی ب ــود!‬ ‫مخاطـــب از حضـــور خواجه هـــای دربـــار توقـــع طنـــازی دارد و حض ــور‬ ‫بازیگرانــی کــه در حــوزه طنــز و کمــدی بــرای مخاطــب شناخته شــده اند‪،‬‬ ‫در نقـــش خواجه هـــای دربـــار بـــر ایـــن توقـــع دامـــن می زنـــد ام ــا‬ ‫دراین س ــریال به نظ ــر می رس ــد ای ــن ش ــخصیت ها خیل ــی وارد فض ــای‬ ‫طنـــز نمی شـــوند‪ .‬این طـــور نیســـت؟‬ ‫ ج ــز یکی‪،‬دوم ــورد‪ ،‬مابق ــی قس ــمت ها اق ــای فتح ــی خیل ــی نظ ــر مثبت ــی‬ ‫روی طن ــز نداش ــتند و از م ــن ک ــه نق ــش خواجه باش ــی را دارم‪ ،‬خواس ــتند‬ ‫ً‬ ‫اص ــا به س ــمت طن ــز ن ــروم و گفتن ــد ک ــه خیل ــی ج ــدی فق ــط خ ــودت ب ــاش‬ ‫ول ــی ش ــاید تماش ــا گرانی ک ــه م ــن را در نقش ه ــای طن ــز و کم ــدی دیده ان ــد‪،‬‬ ‫ذهنیت ــی ازقب ــل داش ــته باش ــند و ب ــا دی ــدن م ــن ناخ ــودا گاه لبخن ــدی روی‬ ‫لبش ــان بنش ــیند‪.‬‬ ‫بهتری ــن و س ــخت ترین سکانس ــی ک ــه دراین س ــریال ب ــازی کردی ــد ک ــدام‬ ‫بــود؟‬ ‫سکانســـی هســـت کـــه خواجه هـــای دربـــار را بـــه داخـــل اب می اندازن ــد‬ ‫و مـــن از اقـــای فتحـــی خواســـته بـــودم کـــه ا گـــر ممکـــن اســـت مـــن را در‬ ‫اب نیندازنـــد‪ .‬در این ســـکانس‪ ،‬شـــاه و درباریـــان کنـــار اســـتخر نشس ــته‬ ‫و خواجه هـــا را یکی یکـــی داخـــل اب می اندازنـــد و در اخـــر شـــاه دس ــتور‬ ‫می ده ــد خواجه باش ــی را ه ــم در اب بیندازی ــد‪ .‬ای ــن س ــکانس س ــخت ترین‬ ‫ً‬ ‫س ــکانس ب ــازی م ــن در «جی ــران» ب ــود چ ــون اص ــا اس ــتخر نب ــود؛ چی ــزی‬ ‫شــبیه یــک مــرداب بــود کــه در مــوزه گیاه شناســی قــرار داشــت و بعدازانکــه‬ ‫ل مـــرداب بی ــرون‬ ‫مـــن را داخـــل اب انداختنـــد تـــا مدتـــی از گلویـــم اشـــغا ‬ ‫می ام ــد! بااین ح ــال‪ ،‬دراین پ ــروژه ان ق ــدر هم ــه اعض ــای گ ــروه پش ـت صحنه‬ ‫هم ــکاری خوب ــی دارن ــد و اف ــراد بی حاش ــیه در گ ــروه س ــالم هس ــتند ک ــه ادم‬ ‫متوجــه این مســائل نمی شــود و حاصــل کار خــوب درمی ایــد‪ .‬مــن معتقــدم‬ ‫کــه پشـت صحنه ســالم و بی حاشــیه چــه در تئاتــر و چــه ســینما و تلویزیــون‬ ‫و ش ــبکه نمای ــش خانگ ــی باع ــث می ش ــود ک ــه حاص ــل کار ه ــم درنهای ــت‬ ‫خ ــوب از اب درای ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قبال در اثار تاریخی کار کرده بودید؟ از ســختی های کار در این ســریال ها‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بل ــه؛ مث ــا در اث ــری از اق ــای همای ــون ش ــهنواز ک ــه مرب ــوط ب ــه دوره قاج ــار‬ ‫بــود‪ ،‬نقــش افســر قاجــار را داشــتم و در یکــی‪،‬دو کار تاریخــی دیگــر نیــز کــه از‬ ‫شــبکه دو پخــش شــد‪ ،‬حضــور داشــتم‪ .‬چندی پیــش هــم بــرای یــک ســریال‬ ‫تاریخــی پیشــنهاد شــد به عنــوان مشــاور کار کنــم کــه هنــوز تاییــد نکــرده ام‬ ‫چــون کل کار خــارج از تهــران اســت و هنــوز وضعیــت حضــور مــن در ســریال‬ ‫«جیــران» مشــخص نیســت کــه تــا کــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شــما کــه بــر صحنــه تئاتــر ســال های مدیــد ایفــای نقــش کــرده و‬ ‫در ســینما‪ ،‬تلویزیــون و شــبکه نمایــش خانگــی هــم حضــور فعالــی‬ ‫داشــته اید‪ ،‬بــازی در کــدام مدیــوم برایتــان راضی کننده تــر و خوشــایندتر‬ ‫اســت؟‬ ‫ً‬ ‫مــن بازیگــر تئاتــرم و طبیعتــا تئاتــر را بیشــتر دوســت دارم چــون ارتباطــم بــا‬ ‫تماش ــا گر نفس به نف ــس اس ــت و ان را ترجی ــح می ده ــم ول ــی کار تصوی ــری‬ ‫خ ــوب را رد نمی کن ــم؛ ازجمل ــه س ــریال های اق ــای فتح ــی را ک ــه خودش ــان‬ ‫ه ــم تئات ــری ب ــوده اس ــت‪ .‬البت ــه گاه ــی پی ــش ام ــده ب ــود ک ــه خ ــودم را ب ــرای‬ ‫نح ــال‬ ‫حضـــور در برخـــی اثـــار تصویـــری به تنـــدی نقـــد می کـــردم باای ‬ ‫وقت ــی وا کن ــش خ ــوب مخاطب ــان و تماش ــا گران را می دی ــدم ک ــه چق ــدر ب ــه‬ ‫م ــن اظه ــار لط ــف دارن ــد‪ ،‬هم ــه خس ــتگی از تن ــم بی ــرون می رف ــت‪ .‬همی ــن‬ ‫محبت هـــای مخاطبـــان در کوچه وخیابـــان اســـت کـــه مـــن را همچن ــان‬ ‫نه ــا‬ ‫دراین صحن ــه حف ــظ ک ــرده اس ــت و خوش ــحالم ک ــه باع ــث رضای ــت ا ‬ ‫می شـــوم‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫تص ــور می کن ــم اولی ــن حض ــور تلویزیون ــی محم ــد ش ــیری در س ــال های‬ ‫بعدازانق ــاب ب ــا برنام ــه «س ــیمای اقتص ــاد» باش ــد‪ ،‬درس ــت اس ــت؟‬ ‫پیش ازانق ــاب تئات ــر کار می ک ــردم و یک ــی‪،‬دو کار تصوی ــری ه ــم داش ــتم ام ــا‬ ‫بعدازانق ــاب ب ــا «س ــیمای اقتص ــاد» ک ــه میان پرده ه ــای کوت ــاه نمایش ــی‬ ‫داش ــت‪ ،‬وارد تلویزی ــون ش ــدم‪.‬‬ ‫تجربه های اب و ر��نگ‬ ‫این نمایشگاه انفرادی با ارائه اثاری‬ ‫از نقاشی های تکنیک ابرنگ هومن‬ ‫جعفرکرمانی؛ تا ‪ 6‬تیرماه ‪ 1401‬همه روزه بین‬ ‫ساعت ‪ 16‬تا ‪ 20‬در گالری «پائیز» به نشانی‬ ‫خیابان طالقانی‪ ،‬خیابان فرصت موسوی‬ ‫شمالی «فرصت»‪ ،‬ضلع جنوبی باغ هنر‪،‬‬ ‫خانه هنرمندان ایران برپاست‪.‬‬ ‫مهیا کاشی‬ ‫چ ــه نقش ــی را دوس ــت داری ــد ب ــازی کنی ــد ک ــه ب ــه ش ــما پیش ــنهاد نش ــده‬ ‫اس ــت؟‬ ‫متاس ــفانه در س ــینما نقش ــی ک ــه می خواه ــم هن ــوز ب ــازی نک ــرده ام‪ .‬م ــن‬ ‫اهـــل باندبـــازی نیســـتم و در ســـینما ان موقعیتـــی کـــه می خواهـــم برای ــم‬ ‫به وج ــود نیام ــده اس ــت‪ .‬ا گرچ ــه در س ــینما کار ک ــرده ام ام ــا ان طورک ــه بای ــد‬ ‫دیــده نشــده ام‪ .‬امیــدوارم شــرایطی پیــش بیایــد کــه بــدون هرگونــه باندبــازی‬ ‫بتوانــم نقــش موردعالقـه ام را در ســینما بــازی کنــم و فکــر می کنــم هنــوز دیــر‬ ‫نیس ــت‪ .‬وقت ــی بازیگ ــری می توان ــد در ‪72‬س ــالگی خ ــرس نق ــره ای برلی ــن را‬ ‫برن ــده ش ــود‪ ،‬پ ــس دی ــر نیس ــت‪.‬‬ ‫گویــا مدتی ســت کســالت داریــد؛ از شــرایط کنونــی خودتــان بــرای ایفــای‬ ‫نقش ه ــا بگویی ــد‪.‬‬ ‫مدتی ســـت کـــه مبتالبه ســـرطان خـــون و تحت درمـــان هســـتم امـــا ای ــن‬ ‫بیمــاری تاثیــری روی کارم و بازیگــری مــن نگذاشــته و ســد و مانعــی بــر ادامــه‬ ‫کارم نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫فاطمهحامدی خواه‪/‬فیلیموشات‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2526‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪519 -32‬م‪ 66‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 11284086759‬و شماره شاسی ‪ 12162597‬به مالکیت‬ ‫مهـدی نورمحمدعلی ابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪625‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ 405-GLX‬مدل ‪ 1396‬با شماره‬ ‫پال ک ایران ‪688 -42‬ص‪ 61‬و شماره موتور ‪124K1068145‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE3HK003329‬بـه مالکیـت‬ ‫تینـا شاهقاسـی رودی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬خ‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ پلا ک ‪ 953‬فرعـی از ‪ 28‬فرعـی از ‪ 30‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش یـک طبـس تا کنـون بـه عمـل نیامـده‪ ،‬اینـک برحسـب درخواسـت‬ ‫کتبـی اقـای محمـود بـاالر‪ ،‬متقاضـی ثبـت و بـا رعایـت مـواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت‪،‬‬ ‫عملیات تحدید حدود ان ساعت ‪8‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/04/20‬در‬ ‫محـل شـروع و بـه عمـل خواهد امد‪ .‬لذا بدینوسـیله با انتشـار ا گهـی از متقاضی‬ ‫و صاحبـان املا ک مجـاور دعـوت می شـود تـا در روز و سـاعت مقـرر‪ ،‬در محـل‬ ‫حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ان دارند‪،‬‬ ‫بـه نماینـده محـدد اظهـار و ابـراز دارنـد‪ .‬کسـانی کـه بـه عملیـات تحدیـد حـدود‪،‬‬ ‫واخواهـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد به اسـتناد مـاده ‪ 20‬قانون ثبـت و در اجرای‬ ‫مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نـام اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬از تاریـخ تحدیـد ظـرف یـک مـاه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسـناد طبس تسـلیم و رسـید دریافت کنند و‬ ‫نیـز ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مرجـع ذیصلاح قضائـی تسـلیم و گواهـی الزم از مرجـع قضائی مربوطـه اخذ و به‬ ‫اداره ثبـت تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت اقدامـات قانونـی بنا بـه تقاضای ذینفع‬ ‫بـه عمـل خواهـد امد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/31 :‬‬ ‫غالمرضـا کدخدائـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1338774‬‬ ‫اسـناد و املا ک طبـس‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع از ششدانگ پال ک ثبتی شماره ‪ 11‬فرعی‬ ‫از ‪ 19‬اصلـی بخـش یـک شـاهرود در دفتـر املا ک جلـد ‪ 216‬صفحـه ‪181‬‬ ‫ذیـل ثبـت ‪ 30692‬بـه نـام خانـم ماندانـا میزانـی صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـپس مالـک بـا ارائـه دو بـرگ فـرم استشـهادیه تقاضـای صـدور‬ ‫سـند مالکیت المثنی به علت جابجایی را نموده اسـت‪ .‬لذا برابر تبصره‬ ‫سـه ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یکبار در یکی از روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی تـا هـر کـس نسـبت به صـدور سـند مالکیـت اعتراض‬ ‫دارد و یا سـند مالکیت در دسـت وی اسـت و یا مدعی انجام معامله ای‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ ،‬مراتـب را حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی کتبـا‬ ‫بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس‬ ‫از انقضـای مهلـت قانونـی اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی وفق مقـررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬شـماره چاپـی سـند دفترچـه ای ‪ 152401‬اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/31 :‬‬ ‫حمیدرضا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1338216‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شـاهرود‪ ،‬از طـرف رضا طالـع زاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060001144‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫لیلا شـایان فر فرزنـد محمدتقـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0410498815‬صـادره از‬ ‫ورامیـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 150/25‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 807‬فرعـی از ‪ 7‬اصلـی واقـع در کاظم ابـاد‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن خریـداری از علی اصغـر شـیرکوند محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪156‬ث‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب اعظم محمدزاده خوش دره گی فرزند محمدعلی‬ ‫مالـک خـودرو سـواری ‪ 405-SLX‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪893 -36‬هـ‪ 48‬و شماره موتور ‪164B0055491‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE5GR033480‬بـه علـت‬ ‫فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس‬ ‫ادعایـی در مـورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز به‬ ‫دفتـر حقوقـی سـازمان فروش شـرکت ایران خـودرو واقع در‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫پیکا ‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام‬ ‫خواهـد شـد‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪893‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/31-1401-795‬هیـات بـه کالسـه‬ ‫پرونـده شـماره ‪ 1400-358‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو بجنـورد‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ایرج کاظمیان فرزند‬ ‫حـاج علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 439‬صـادره از بجنـورد در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪6227/72‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 251‬فرعـی از ‪ 125‬اصلـی علی ا کبـر کاظمیـان‬ ‫فرزنـد کاظـم محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت‬ ‫دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیس‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1327398‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک بجنورد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/29-1401-784‬هیـات بـه کالسـه‬ ‫پرونـده شـماره ‪ 1400-232‬موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک منطقـه دو بجنورد تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن محـزون فرزنـد غالمحسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2552‬صـادره از راز و جـرکالن در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب محوطـه محصـور دارای اعیـان بـه مسـاحت ‪117/73‬‬ ‫مترمربع از پال ک ‪ 678‬فرعی از ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند‬ ‫بخـش دو خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی اقـای حسـن‬ ‫محـزون محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1326753‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت احسـان ‪ 125CC‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 771-67827‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 156FM10261325‬و شـماره تنـه ‪ N2N**125E9311190‬بـه مالکیـت علـی بخشـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی موتورسـیکلت هوندا برمودا به رنگ مشـکی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ‪ 775-26874‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 0200N3L141709‬و شماره تنه ‪ N3L200H9501962‬به مالکیت علی نیک نامی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت هونـدا احسـان بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪775-13273‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0196N2N940367‬و شـماره تنـه ‪ N2N200K9514052‬بـه مالکیـت محمـد نیک نامـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪799 -32‬ص‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 8267546‬و شـماره شاسـی ‪ NAS811100F5884147‬بـه مالکیـت‬ ‫مهـدی ذوالفقاری حاجی ابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 11‬فرعـی از ‪ 63‬اصلـی بخـش چهـار قوچـان واقـع در اراضـی روسـتائی درخصـوص‬ ‫وقت معاینه و تعیین متراژ یک قطعه محوطه پال ک فوق‪ ،‬مورد تقاضای اقای اصالن ارجمندی شارک‬ ‫و غیـره ورثـه مرحـوم موسـی ارجمندی به ادرس روسـتای دربـادام‪ ،‬اراضی دربـادام که به مجاورت ملک‬ ‫شـما معرفـی شـده بـرای روز یکشـنبه ‪ 1401/04/05‬سـاعت ‪9:30‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مزبـور‪ ،‬حقی برای خود قائل هسـتید و یا‬ ‫اختالفی با مجاور مزبور دارید‪ ،‬می توانید در روز و سـاعت مقرر در محل حضور بهم رسـانیده و مطالب‬ ‫خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام‬ ‫متقاضی سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/31 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 63‬اصلـی بخـش چهـار قوچـان واقـع در اراضـی روسـتائی درخصوص‬ ‫وقـت معاینـه و تعییـن متـراژ یـک قطعـه زمیـن مشـجر پلا ک فـوق‪ ،‬مـورد تقاضـای اقـای اصلان‬ ‫ارجمندی شـارک و غیـره ورثـه مرحـوم موسـی ارجمنـدی به ادرس روسـتای دربـادام‪ ،‬اراضی دربـادام که‬ ‫به مجاورت ملک شـما معرفی شـده برای روز یکشـنبه ‪ 1401/04/05‬سـاعت ‪9:00‬صبح تعیین شـده و‬ ‫در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود‬ ‫قائـل هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبور داریـد‪ ،‬می توانید در روز و سـاعت مقـرر در محل حضور بهم‬ ‫رسـانیده و مطالب خود را اظهار دارید‪ .‬درصورت عدم حضور و نبودن اختالف‪ ،‬نسـبت به تعیین متراژ‬ ‫اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/31 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 4707‬اصلـی بخـش یک قوچـان واقع در اراضی شـهری درخصـوص وقت معاینه‬ ‫و تعییـن متـراژ ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک فـوق‪ ،‬مـورد تقاضـای اقـای محمدرضـا زارعی یوسـف اباد‬ ‫بـه ادرس خیابـان شـهید شـکری‪ ،‬بعـد از چهـارراه اول‪ ،‬قطعـه دوم شـمالی کـه بـه مجـاورت ملـک شـما‬ ‫معرفـی شـده بـرای روز شـنبه ‪ 1401/04/04‬سـاعت ‪9:00‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور‪ ،‬حقی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی‬ ‫بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهم رسـانیده و مطالب خـود را‬ ‫اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت به تعیین متـراژ اقدام و بـه نام متقاضی‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/31 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو پارس ‪ TU5‬مدل ‪ 1399‬با شماره پال ک ایران ‪112 -74‬ل‪52‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 139B0200287‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE0LH321627‬بـه مالکیـت نجمـه‬ ‫رودسـرابی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۳۶۹‬تاریـخ ‪ 1401/02/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان اق قلا‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۴۶‬تصرفـات مالکانـه و بالمعارص متقاضـی اقای طاهر ربانی فرزند‬ ‫محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 297‬کـد ملـی ‪ ۴۹۷۹۷۲۶۴۷۱‬صـادره از اق قلا در ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ ۱۱۴/۶۹‬مترمربع‪ ،‬در قسـمتی از باقیمانده ششـدانگ پال ک شـماره‬ ‫‪ ۵۱۵۵‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در اراضی قریه اق قال بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک شهرسـتان اق قال از سـهمی‬ ‫محمدامیـن ربانـی تاییـد شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اق قال‬ ‫م الف ‪۱۲۳۳۱‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای فرامـرز زنگوئـی بـه شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۶۵‬بـه شـماره ملـی ‪ ۰۶۸۰۹۶۶۲۲۶‬صـادره از بجنـورد فرزنـد علی ا کبـر متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱1۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۰۲۹‬در ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت‬ ‫‪ ۱۵۰.۱۳‬مترمربع از پال ک ‪ ۳۸۶۶‬فرعی از ‪ ۱۰۷‬اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق‬ ‫باباصادقیـان بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبق رای صـادره حکایت از تصرفات متقاضـی دارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله پانـزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض به مرجـع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجـع ذیصالح قضائی‬ ‫تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪۱۲۳۳۲‬‬ ‫طـرف محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/15-140060316002002446‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جمشـید جلیلیـان فرزنـد علی حیـدر بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 260‬صادره از اسالم ابادغرب در یکباب ساختمان تجاری مسکونی برابر شماره نامه‬ ‫‪ 19553‬مـورخ ‪ 1400/12/04‬بـه مسـاحت ‪ 99‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪،‬‬ ‫شـهرک جهـاد‪ ،‬روبـروی فنـی حرفـه ای خریـداری برابـر نامـه عـادی از داراب لطفی سـرچقا محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/19-1401603160020002887‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مختـار نادری مقـدم فرزنـد الـه داد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 619‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪80/54‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابان ابومسـلم خراسـانی‪،‬‬ ‫کوچـه شـهدا پنجـم خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای یاسـر عنبـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160318019001316‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای رشـید نیک نام لمر فرزند جمشـید به شماره شناسـنامه ‪ 22‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1535‬مترمربـع پال ک فرعـی ‪ 1299‬از‬ ‫‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 275‬واقـع در قریه لمرعلیا بخش ‪ 27‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقای قهرمان نیکنام محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز اسـلحه پـران سـاچمه زنی تـرک تک لـول بـه شـماره بدنـه ‪ 383‬بـه نـام امیـر مـرادی فرزنـد شـکراله‬ ‫دارای کـد ملـی ‪ 3369915164‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/08-140160306023000023‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای حسـنعلی روغنـی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 160‬صـادره از بنـدر دیلم‬ ‫در یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر سـاختمان (طـرح پسـته پا ک کنی) بـه مسـاحت‬ ‫‪ 18199/27‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 13‬فرعی واقع در اراضی نصروئی پال ک‬ ‫‪ 40‬اصلـی بخـش ‪ 2‬شهرسـتان مـه والت از محـل مالکیـت مشـاعی خـود متقاضـی‬ ‫(حسـنعلی روغنی) محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪7/401/34‬‬ ‫مه والت‪ ،‬از طرف علی احمدی‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456000679‬مورخـه ‪ 1401/03/04‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه سیدمحسـن‬ ‫پوررضـوی فرزنـد محمدرضا به شـماره ملی ‪ 2092182080‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ 246‬مترمربع از پلا ک ‪ 31‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه قـرق بخـش ‪ 2‬ثبـت سـاری محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1330724‬‬ ‫ثبـت ملک منطقـه دو سـاری‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کارخانه موتورسیکلت هوندا ‪ 125‬به رنگ سبز مدل ‪ 1394‬با شماره پال ک ‪ 772-98246‬و شماره موتور ‪ 381313‬و شماره تنه‬ ‫‪ 9410302‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪892‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456000677‬مورخـه ‪ 1401/03/04‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه سیدمحسـن‬ ‫پوررضـوی فرزنـد محمدرضا به شـماره ملی ‪ 2092182080‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 251/14‬مترمربـع از پلا ک ‪31‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه قـرق بخـش ‪ 2‬ثبـت سـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1330719‬‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم بـه شـماره ‪ 1401220125182150‬مورخـه ‪ 1401/02/01‬و شـماره دادنامـه مربوطـه ‪ 140050390004747947‬مورخـه ‪ 1400/11/30‬صـادره از ایـن شـعبه و دادنامـه‬ ‫شـماره ‪ 140150390000274231‬مورخـه ‪ 1401/01/29‬صـادره از شـعبه ‪ 18‬تجدیدنظـر اسـتان کرمانشـاه محکوم علیهـا برارخـاص و الـه داد و فاطمـه همگی غالمی همگی ملزم اند بـه‪ -1 :‬حکم به فروش‬ ‫ماتـرک مـورث طرفیـن شـامل ‪ 407‬مترمربـع زمیـن مسـکونی واقـع در روسـتای فیروزابـاد در نظریـه کارشناسـی کـه جـزء الینفـک ایـن رای اسـت و تقسـیم بهـای حاصـل از فـروش بیـن وراث بـه نسـبت‬ ‫ً‬ ‫سـهم االرث انـان صـادر و اعلام می کنـد‪ .‬از حیـث قاعـده تسـبیب در طـرح دعـوی خواندگان متسـاویا مکلف به پرداخـت مبلـغ ‪ 1/563/000‬ریال به عنوان هزینه دادرسـی و تعرفه خدمات الکترونیک‬ ‫قضائـی‪ ،‬مبلـغ ‪ 7/000/000‬ریـال بـه عنـوان هزینـه کارشناسـی و مبلـغ ‪ 5/000/000‬ریـال بـه عنـوان حق الوکالـه وکیـل وفق تعرفه قانونـی در حق خداداد غالمی می باشـند‪ -2 .‬پرداخت نیم عشـر دولتی در‬ ‫ً‬ ‫حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا در ایـن راسـتا زمیـن موصـوف بـه کارشناسـی جهـت ارزیابـی ملـک بـه شـرح ذیل ارجـاع شـده‪ :‬احتراما به اسـتحضار عالی می رسـاند در اجـرای قرار کارشناسـی پرونده شـماره‬ ‫‪ 140050920001132176‬به شـماره بایگانی ‪ 0000670‬خواهان اقای خداداد غالمی و خواندگان اقایان برارخاص‪ ،‬اله داد غالمی و فاطمه غالمی‪ ،‬اینجانب کارشـناس منتخب با حضور در شـعبه ضمن‬ ‫مطالعـه پرونـده‪ ،‬اطلاع از خواسـته و تصمیـم ریاسـت محتـرم دادگاه بـا راهنمایـی طرفیـن دعـوا بـه محـل متناز ع فیـه واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬روسـتای فیروزابـاد مراجعـه و ضمـن‪ ،‬بازدیـد و اسـتماع‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬تصمیم دادگاه‪ :‬کارشـناس منتخب نظریه مسـتدل و مسـتند خود را در رابطه با موارد [‪ -1‬بدوا‬ ‫اظهارات طرفین و مسـاحی و معاینه محلی نظریه کارشناسـی به شـرح ذیل به حضور ایفاد م ‬ ‫بررسـی کنـد تقسـیم عرفـی ترکـه مابیـن وراث مرحـوم باباخـان غالمـی بـه عمـل امـده اسـت یـا خیـر؟ درصـورت عدم تقسـیم عرفـی ماترک‪ ،‬ضمن ترسـیم کروکی ملک مسـکونی مـورث‪ ،‬متداعییـن متراژ‬ ‫و مسـاحی شـود‪ -2 .‬بررسـی شـود خوانـده برارخـاص غالمـی نسـبت بـه تجدیدبنـا در زمیـن موروثـی اقـدام کـرده اسـت یـا مسـتحدثات و اعیانـی از زمـان مـورث تا کنـون باقی مانـده اسـت؟ ‪ -3‬چنانچـه‬ ‫احـداث بنـا در زمیـن مسـکونی موروثـی توسـط خوانـده یـا خوانـدگان صـورت گرفتـه اسـت؟ بررسـی شـود زمیـن مسـکونی موروثـی قابلیـت تقسـیم مابیـن وراث دارد یا خیـر؟ درصورت قابلیت تقسـیم‪،‬‬ ‫نسبت به تقسیم ان و درغیراینصورت نسبت به ارزیابی و تقویم قیمت معامالتی ان و تعیین حصه و سهم خواهان و خواندگان اقدام شود‪ -4 .‬کارشناس قیمت عرصه و یا زمین مسکونی و قیمت‬ ‫مسـتحدثات احداثی توسـط خوانده برارخاص غالمی را به تفکیک تعیین و ارزیابی کند و ارزش بناهای احداث شـده توسـط خوانده جدا گانه ارزش گذاری شـود‪ ].‬ارائه کنند‪ .‬شـرح کارشناسـی‪ :‬در‬ ‫راستای تصمیم دادگاه‪ ،‬اینجانب از محل صدراالشاره بازدید به عمل اورده که زمین با کاربری مسکونی موروث متداعیین در روستای فیروزاباد قرار دارد‪ .‬اثاری از دیوارهای ساختمان موروث وجود‬ ‫دارد که توسط اقای برارخاص غالمی مصالح و نخاله در محل عرصه زمین دپو شده است‪ .‬لذا در پاسخ به سواالت ریاست محترم دادگاه به استحضار می رساند‪ -1 :‬حسب تصویر توافق نامه مورخ‬ ‫ً‬ ‫‪ 1350/01/11‬اموال منقول تقسـیم شـده اسـت‪ .‬در توضیح ‪ 4‬این توافق نامه به صراحت اشـاره شـده که تعداد دوباب اتاق و دوباب طویه و یک حلقه چاه که در قریه فیروزاباد وجود دارد بعدا بطور‬ ‫یک سوم تقسیم می کند‪ .‬لذا تقسیم عرفی ترکه (ملک مسکونی) انجام نشده‪ ،‬در واقع ساختمانی وجود ندارد‪ ،‬بلکه در قسمت شمالی زمین دیوار قدیمی و در قسمت غربی نیز اثار رج دیوارها که‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫در تصاویر پیوسـتی مشـخص می باشـد وجود دارد‪ .‬مسـاحت زمین مسـکونی موجود ‪ 407‬مترمربع با حدودات اربعه شـماال‪ :‬بطول ‪ 12/50‬متر به معبر به عرض ‪1/2‬؛ شـرقا‪ :‬در سـه قسـمت اول بطول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 12‬متر‪ ،‬دوم که شمالی ست بطول ‪ 1‬متر‪ ،‬سوم بطول ‪ 17‬متر به ساختمان مرحوم سهراب عطایی؛ جنوبا‪ :‬بطول ‪ 17/20‬به فضای باز و معبر؛ غربا‪ :‬بطول ‪ 29/40‬متر به کوچه ‪ 2‬متری می باشد‪-2 .‬‬ ‫خیر هیچگونه تجدید بنا انجام نشده است‪ ،‬بلکه نخاله و مستحدثات قدیمی دپو شده است‪ -3 .‬با توجه به مساحت و نیز معابر موجود‪ ،‬زمین مسکونی موروث قابلیت تقسیم بین وراث ندارد‪.‬‬ ‫لـذا حسـب گواهـی حصـر وراثـت بـه شـماره ‪ 823117‬مـورخ ‪ 1382/11/25‬صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی اسلام ابادغرب (مرحوم باباخان غالمـی در تاریـخ ‪ 1345/09/20‬در اقامتگاه دائمی خود‬ ‫درگذشـته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ :‬خداداد‪ ،‬برارخاص‪ ،‬اله داد و خانم فاطمه همگی غالمی فرزندان و خانم خاتون خسـروابادی زوجه مورث می باشـند‪ ).‬ارزش گذاری و با عنایت به اینکه‬ ‫یشـود‪ .‬در رابطـه با سـوال شـماره ‪ 4‬به عرض می رسـاند هیچگونه مسـتحدثاتی توسـط خوانده انجام نشـده‬ ‫سـهم هـر فرزنـد پسـر دو برابـر هـر فرزنـد دختـر اسـت‪ ،‬بیـن خواهـان و خوانـدگان تقسـیم م ‬ ‫است که نسبت به عرصه اشغال شده و ابنیه ان اظهارنظر کرد‪ .‬نتیجه گیری‪ :‬با عنایت به مطالب معنونه در رابطه با زمین مسکونی موروث مرحوم باباخان غالمی تقسیم عرفی انجام نشده است‪.‬‬ ‫از سوی خوانده هیچگونه مستحدثاتی اجرا نشده است‪ .‬مساحت زمین مذکور ‪ 407‬مترمربع است‪ .‬با توجه به اینکه این زمین قابلیت تقسیم بین طرفین پرونده ندارد‪ ،‬لذا نسبت به ارزشگذاری‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ 1/628/000/000 .‬ریال‬ ‫ان بـه ازای هـر مترمربـع ‪ 4/000/000‬ریـال‪ ،‬جمعـا مبلـغ ‪ 1/628/000/000‬ریـال اقـدام و حسـب برگـه حصر وراثت شـماره ‪ 823117‬مورخ ‪ 1382/11/25‬بین وراث تقسـیم م ‬ ‫=‪ 4/000/000‬ریال×‪ 407‬مترمربع‪ .‬لذا با توجه به اینکه سـهم هر فرزند پسـر‪ ،‬دو برابر هر فرزند دختر اسـت؛ لذا نسـبت به سـهم هر فرزند پسـر دو هفتم‪ ،‬سـهم هر فرزند دختر یک هفتم‪ ،‬قیمت ملک‬ ‫یشـود‪ 232/571/428 .‬ریـال=‪ 1/628/000/000÷7‬ریـال؛ ‪ 465/142/856‬ریـال=‪ 232/571/428×2‬بنابرایـن سـهم هـر یـک از اقایـان خـداداد‪ ،‬برارخـاص و الـه داد غالمـی‬ ‫بـه هفـت سـهم تقسـیم م ‬ ‫یشـود‪ .‬مزایده برای مورخه ‪ 1401/04/12‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای احکام‬ ‫مبلغ ‪ 465/142/856‬ریال و سـهم خانم فاطمه غالمی مبلغ ‪ 232/571/428‬ریال تقویم و براورد م ‬ ‫مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم کند‪ ،‬به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده‬ ‫به صورت نقد دریافت و الباقی را حدا کثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده‪ ،‬به اجرای احکام تودیع کند‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن را تودیع کند‪ ،‬پس‬ ‫از کسـر هزین ههـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که بخواهنـد از زمین موصوف بازدید کننـد‪ ،‬می توانند ‪ 5‬روز قبـل از مزایده به‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزام ‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪844 -42‬ل‪ 63‬و شماره موتور ‪ M15/9241564‬و شماره شاسی ‪ NAS811100M5744422‬به مالکیت‬ ‫زهرا احمدیان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ /.‬ک‬ ‫م الف ‪626‬‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/231‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160310457000376‬مورخه ‪ 1401/03/07‬که در هیات موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحد ثبتی منطقه سـه سـاری تصرفات مالکانه تیمور محمدی ابکسـری‬ ‫فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی ‪ 2091227897‬بـه شـماره پرونـده ‪ 1400-496‬نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪( 218/20‬دویسـت و‬ ‫هجده متر و بیسـت صدم) مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 48‬فرعی از ‪ 143‬اصلی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای عبدالکریم‬ ‫قدمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫فریبرز یوسفیان حمیدی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1329817‬‬ ‫و امال ک شهرستان ساری منطقه ‪3‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 13/1401‬ذوالقعده ‪ 13 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 402‬تومان‬ ‫جوادعزتی؛‬ ‫ستارهای که‬ ‫هرسالپوستمیاندازد!‬ ‫‪w w w.m ag land.ir‬‬ ‫‪w w w.sar af r az an n ew s.ir‬‬ ‫‪s a r a f r a z a n 9 4 @ g m ail.co m‬‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2526‬‬ ‫امادگی بانک تجارت برای تامین مالی‬ ‫طر ح های توسعه پتروشیمی خوزستان‬ ‫مدیرعامـل بانـک تجـارت در دیـدار بـا مدیـران عامـل‬ ‫شـرکت های پتروشـیمی منطقـه ماهشـهر بـر امادگـی ایـن‬ ‫بانک تجارت برای توسعه‏و تحکیم هرچه بیشتر همکاری‬ ‫بـا ایـن مجموع ههـای مهـم اقتصـادی کشـور تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫‏هادی اخالقی بااشـاره به همکاری گسـترده و تجربه موفق‬ ‫لبـا شـرکت های زیرمجموعـه وزارت‬ ‫بانـک تجـارت درتعام ‬ ‫نفـت به ویـژه شـرکت های پتروشـیمی درزمینـه خدمـات‬ ‫متنـوع ارزی و ریالـی گفـت‪« :‬ایـن همـکاری در گذشـته‬ ‫اثـرات درخشـانی را از خـود ب هجـای گذاشـته و ا کنـون بـا‬ ‫بهره منـدی از تجـارب ارزنـده گذشـته و براسـاس حسـن‬ ‫اعتمـاد ارزشـمند شـکل گرفته میـان دو طـرف و باتکی هبـر‬ ‫نـگاه علمـی شـرکت های پتروشـیمی‪ ،‬اسـباب توسـعه‬ ‫یهـا بیش ازپیـش فراهـم شـده اسـت»‪.‬‏مدیرعامل‬ ‫همکار ‬ ‫بانـک تجـارت بااشـاره به خدمـات متنـوع مالـی قابل ارائـه‬ ‫ازسـوی بانـک بـه شـرکت های پتروشـیمی ازجملـه گواهـی‬ ‫سـپرده ‏بورسـی و گشـایش اعتبـارات اسـنادی داخلـی و‬ ‫یبـا شـرکت های‬ ‫خارجـی گفـت‪« :‬بانـک تجـارت درهمکار ‬ ‫پتروشـیمی نـگاه ملـی داشـته و‏در تلاش هسـتیم ضمـن‬ ‫تسـهیل توسـعه فعالیـت ایـن شـرکت ها در پیشـرفت و‬ ‫ترقـی اسـتان خوزسـتان و در ابعـاد وسـیع تر در کمـک بـه‬ ‫‏گردش سریع تر اقتصاد کشور ایفای نقش کنیم» ‏‪ .‬اخالقی‬ ‫بااشـاره به احسـاس تعلـق خـاص و منحصرب هفـرد کارکنـان‬ ‫بانـک تجـارت بـه شـرکت های پتروشـیمی و نـوع فعالیـت‬ ‫و کارکـرد‏ایـن واحدهـای بـزرگ تولیـدی اقتصـادی کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬مجموعـه کارکنـان بانک در صف و سـتاد در تالش‬ ‫هسـتند متناسـب با نیاز‏شـرکت های پتروشیمی خدمات‬ ‫کارامـد مالـی و بانکـی را طراحـی و ارائـه کننـد و دراین مسـیر‬ ‫حهـای اتـی ‏اقتصـادی‬ ‫بـدون شـک تسـهیل اجـرای طر ‬ ‫و رسـیدگی بـه امـور کارکنـان شـرکت های پتروشـیمی در‬ ‫اولویـت قـرار دارد» ‏‪.‬‬ ‫نماد شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس در فرابورس‪ ،‬درج شد‬ ‫معــاون ســرمایه گذاری بانــک تجــارت از درج نمــاد شــرکت‬ ‫مول ــد نیروگاه ــی تج ــارت ف ــارس به عن ــوان دویس ــت و‬ ‫کص ــد و هفت ــاد و‬ ‫هش ــتاد و دومی ــن نم ــاد معامالت ــی (ی ‬ ‫شش ــمین ش ــرکت در ب ــازار دوم) در فهرس ــت نر خ ه ــای‬ ‫فراب ــورس ای ــران علی رغ ــم نامناسـ ـب بودن ش ــرایط ب ــازار‬ ‫س ــرمایه از س ــال ‪ ۱۳۹۹‬و به تعویق افت ــادن وا گ ــذاری‬ ‫شــرکت مذکــور‪ ،‬خبــر داد‪ .‬دکتــر عبــاس ابراهیمــی گفــت‪:‬‬ ‫ته ــای مال ــی و س ــایر اطالع ــات ای ــن ش ــرکت‬ ‫«صور ‬ ‫ازطریــق ســامانه کــدال ب ـه زودی دردســترس عمــوم قــرار‬ ‫می گی ــرد‪ .‬نم ــاد ش ــرکت به عن ــوان یک ــی از ش ــرکت های‬ ‫ارزنــده بانــک تجــارت بــا ســود خالــص یک هــزار و پانصــد‬ ‫میلیاردریــال در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــوده کــه نســبت بــه ســنوات‬ ‫قب ــل رون ــد روبه رش ــد چش ـم گیری داش ــته و ب ــا اقدام ــات‬ ‫صورت گرفت ــه انش ــااهلل بـ ـه زودی س ــهام ان ب ــه عم ــوم‬ ‫م ــردم عرض ــه خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪« :‬در س ــال‬ ‫ج ــاری ش ــرایط پذی ــرش و عرض ــه ش ــرکت های دیگ ــری‬ ‫ازجمل ــه ش ــرکت تامی ــن س ــرمایه کاردان نی ــز در ب ــازار‬ ‫س ــرمایه فراه ــم خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫تامین مالی ساخت چهارمیلیون مسکن‬ ‫چگونه انجام می شود؟‬ ‫مکلـف اسـت کـه سیسـتم های مربوطـه را راه انـدازی کند که‬ ‫ایـن اتفـاق انجا مشـده و متقاضیـان بایـد در سیسـتم ‪tem‬‬ ‫تنـام کننـد و وزارت متناسـب بـا سـهمیه هـر بانـک ان هـا‬ ‫ثب ‬ ‫را به سیسـتم بانکی معرفی کند»‪ .‬مدیرعامل بانک مسـکن‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬طبـق اعلام عمومـی قـرار بـود متقاضیـان نـزد‬ ‫سیسـتم بانکـی حسـاب بـاز کننـد و فقـط ‪ ۴۷۷‬هزارفقـره‬ ‫حسـاب نـزد بانـک مسـکن افتتـاح شـده کـه ازاین تعـداد‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزارنفـر سهم الشـرا که خـود را بـه حسـاب ها واریـز‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه مـردم می تواننـد به تدریـج ایـن‬ ‫سهم الشرا که را واریز کنند تا سهمیه اولیه ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫تکمیـل شـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬براین اسـاس متقاضیـان‬ ‫‪ ۱۷‬هزارمیلیاردتومـان نـزد بانـک مسـکن پـول واریـز کردنـد و‬ ‫قـرار شـد کـه بانـک هم زمـان بـا اعلام وزارت راه این پـول را در‬ ‫پروژه ها پرداخت کند‪ .‬نهضت ملی مسکن برخالف مسکن‬ ‫مهر از ابتدا متقاضی محور است و اززمانی که متقاضی سهم‬ ‫الشـرکه خـود را پرداخـت کنـد به پروژه ها مرتبط می شـود و از‬ ‫ابتـدا می دانـد کـه در کـدام پروژه هـا در کـدام طبقـه و کـدام‬ ‫واحـد دارای واحـد مسـکونی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن رونـد تامیـن مالـی سـاخت‬ ‫چهارمیلیـون واحـد مسـکونی در طـرح نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن را تشـریح کـرد‪ .‬دکتـر محمـود شـایان دربـاره تامیـن‬ ‫مالـی طـرح نهضـت ملـی مسـکن گفـت‪« :‬در قانـون بودجـه‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومـان بـرای سـاخت یک میلیون واحـد‬ ‫مسـکونی توسـط مجلـس شـورای اسلامی پیش بینـی‬ ‫و بـه بانـک مرکـزی ابلاغ شـده و بانـک مرکـزی ایـن‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومـان را بیـن ‪ ۲ ۷‬بانـک و موسسـه مالـی و‬ ‫اعتبـاری تقسـیم کـرده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه سـهم هـر‬ ‫بانـک هـم ازنظـر تعـداد واحـد و هـم ازنظـر مبلـغ مشـخص‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بانـک مسـکن باتوجه به اینکـه بانـک‬ ‫توسـعه ای و تخصصـی بخـش مسـکن اسـت‪ ،‬بیش تریـن‬ ‫سـهم را ب هخـود اختصـاص داده کـه ‪ ۲۱۰‬هزارواحـد و‬ ‫‪ ۶۳‬هزارمیلیاردتومان به بانک مسکن اختصاص داده شده‬ ‫اسـت تـا بتوانـد بـه متقاضیانـی کـه انبو هسـاز و خودمالـک‬ ‫هسـتند یـا ازطریـق پروژه هایـی کـه نهادهـای وزارت راه‬ ‫پیمانـکار سـاخت مسـکن هسـتند‪ ،‬تسـهیالت را پرداخـت‬ ‫کنـد»‪ .‬شـایان افـزود‪« :‬دراین زمینـه وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫رشد‪ ۱۰۷‬درصدی تسهیالت اعطایی‬ ‫به بخش کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی‬ ‫رئیـس اداره کل نظـارت بـر تسـهیالت و پیگیـری‬ ‫مطالبـات بانـک توسـعه صـادرات ایـران اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن بانـک در سـال ‪ 1400‬بـا پرداخـت ‪ 36‬هـزار و‬ ‫‪ 605‬میلیاردریـال تسـهیالت بـه فعـاالن اقتصـادی در‬ ‫حـوزه کشـاورزی‪ ،‬صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی‪ ،‬رشـدی‬ ‫‪ 107‬درصـدی را دراین بخـش نسـبت بـه سـال ‪1399‬‬ ‫تجربـه کـرده اسـت»‪ .‬رضـا حسـینی صفـا بااشـاره به‬ ‫اولویـت اعطـای سـرمایه درگردش بـه مشـتریان بانـک‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن بانـک طـی سـال های اخیـر برنامـه اعطای‬ ‫تسـهیالت سـرمایه درگردش از محـل منابـع بانـک بـه‬ ‫واحدهـای معتبـر صادراتـی و دارای درامـد ارزی در‬ ‫پرداخت خسارت سه میلیاردریالی بیمه سرمد به سردار ازمون‬ ‫شـرکت بیمه سـرمد‪ ،‬خسـارت یکی از اسـب های بازیکن‬ ‫تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان را پرداخـت کـرد‪ .‬یکـی از‬ ‫اسـب های سـردار ازمـون؛ مهاجـم تیـم ملـی فوتبـال‬ ‫نشـرکت بیمـه شـده بـود‪ ،‬به علـت‬ ‫کشـورمان کـه درای ‬ ‫مشـکل کولیک تلف شـد‪ .‬پس ازاین اتفاق‪ ،‬بیمه سـرمد‬ ‫بـا اعـزام کارشـناس‪ ،‬خسـارت واردشـده را بررسـی کـرد و‬ ‫خسـارت ایـن بازیکـن تیـم ملـی فوتبـال را پرداخـت کرد‪.‬‬ ‫خلیـل ازمـون‪ ،‬پـدر سـردار ازمـون کـه مدیـر برنام ههـای‬ ‫او نیـز هسـت‪ ،‬بـا حضور در نمایندگـی ‪ ۲۳۳۶‬صمدیاری‬ ‫شـهر گنبـد در اسـتان گلسـتان بیمـه سـرمد‪ ،‬چـک‬ ‫‪ ۳٫۱۰۲٫۸۵۰٫۰۰۰‬ریالـی ایـن خسـارت را به نمایندگـی از‬ ‫بازیکـن تیـم ملـی فوتبـال کشـورمان دریافت کرد‪ .‬سـردار‬ ‫ازمون‪ ،‬مهاجم تیم ملی فوتبال کشـورمان که این روزها‬ ‫در باشـگاه بایـرن لورکـوزن و در بونـدس لیـگای المـان‬ ‫بسـواری‬ ‫بـازی می کنـد و در کنـار فوتبـال‪ ،‬در رشـته اس ‬ ‫نیـز نـام و اوازه ای دارد‪ ،‬یکـی از مشـتریان ارزشـمند بیمه‬ ‫سـرمد اسـت کـه تعـدادی از اسـب های خـود را نـزد ایـن‬ ‫شـرکت بیمـه کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۱‬درصدی سود خالص بانک کارافرین‬ ‫شناسایی سود ‪ ۵۵۷‬ریالی هر سهم بیمه سامان‬ ‫بیمـه سـامان در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه ازای هـر سـهم ‪ ۵۵۷‬ریـال سـود شناسـایی کـرد و سـود‬ ‫خالـص ایـن شـرکت بـه دوهـزار و ‪ ۷۸۴‬میلیـارد و ‪ ۱۷۷‬میلیون ریـال رسـید‪ .‬حسـاب‬ ‫سودوزیان شرکت یادشده نشان از کاهش ‪ ۶۸‬درصدی سود خالص نسبت به سال ‪۹۹‬‬ ‫دارد کـه دلیـل ان کاهـش ‪ ۴۶‬درصـدی درامـد سـرمایه گذاری ها از محـل منابـع بیمـه ای‬ ‫ناشـی از رونـد بـازار سـهام بـوده اسـت‪ .‬درامـد حـق بیمـه ناخالـص بیمـه سـامان در سـال‬ ‫‪۱۶‬هـزار و ‪ ۴۸۸‬میلیـارد و‬ ‫گذشـته بـا رشـدی ‪ ۵۹‬درصـدی نسـبت بـه سـال ‪ ۹۹‬بـه رقـم ‬ ‫‪ ۷۶۴‬میلیون ریـال رسـیده و حـق بیمـه خـاص (سـهم نگهـداری) ایـن شـرکت بـا رشـدی‬ ‫‪۱۴‬هـزار و ‪ ۶۲۱‬میلیـارد و ‪ ۲۱‬میلیون ریـال اعلام شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫‪ ۶۲‬درصـدی بـه رقـم ‬ ‫گـزارش می افزایـد‪« :‬درامـد سـرمایه گذاری از محـل منابـع بیمـه ای شـرکت بیمـه سـامان‬ ‫از هشـت هزار و ‪ ۶۵۰‬میلیـارد و ‪ ۶۱۰‬میلیون ریـال در سـال ‪ ۹۹‬بـا کاهشـی ‪ ۴۶‬درصـدی بـه‬ ‫رقـم چهارهـزار و ‪ ۶۵۲‬میلیـارد و ‪ ۷۸۴‬میلیون ریـال رسـیده اسـت‪ .‬به این ترتیـب شـرکت‬ ‫بیمـه سـامان موفـق شـده درامدهـای بیمـه ای خود را در سـال گذشـته ‪ ۱۱‬درصد افزایش‬ ‫‪۲۰‬هـزار و شـش میلیارد و ‪ ۲۱۸‬میلیون ریـال برسـاند‪ .‬رشـد خسـارت و مزایـای‬ ‫دهـد و بـه ‬ ‫پرداختـی خالـص بیمـه سـامان در سـال گذشـته نسـبت بـه قبـل ان ‪ ۵۲‬درصـد بـراورد‬ ‫تهـای بیمـه ای این شـرکت در پایـان ‪ ۱۴۰۰‬به عـدد پنج هزار‬ ‫شـده و سـود ناخالـص فعالی ‬ ‫و ‪ ۶۶‬میلیـارد و ‪ ۴۷۵‬میلیون ریـال رسـیده اسـت‪ .‬به این ترتیـب؛ سـود عملیاتـی شـرکت در‬ ‫پایـان سـال گذشـته بال غبـر دوهـزار و ‪ ۷۷۱‬میلیـارد و ‪ ۵۸۷‬میلیون ریـال بـوده اسـت‪ .‬سـود‬ ‫تشـده دوهـزار و ‪ ۵۵‬میلیـارد و‬ ‫خالـص هـم سـهم بیمـه سـامان در سـال ‪ ۹۹‬بـا سـرمایه ثب ‬ ‫‪ ۱۹‬میلیون ریـال‪ ۴۲۶۶ ،‬ریـال بـوده کـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا سـرمایه پنج هزارمیلیارد ریالـی ایـن‬ ‫شـرکت بـه ازای هـر سـهم ‪ ۵۵۷‬ریـال سـود شناسـایی کـرده اسـت‪ .‬ایـن شـرکت بیمـه ای‬ ‫جهـزار و ‪ ۹۵۱‬میلیـارد و ‪ ۳۴۰‬میلیون ریالـی را ثبـت کـرده‬ ‫در سـال گذشـته سـود انباشـته پن ‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫سـود خالـص بانـک کارافریـن بـا رشـد ‪ ۱۱‬درصـدی در سـال‬ ‫‪۱۲‬هـزار و ‪ ۹۵۱‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نسـبت بـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـه ‬ ‫‪ ۲۶۴‬میلیون ریال رسید و این بانک به ازای هر سهم ‪ ۳۲۸‬ریال‬ ‫سـود شناسـایی کرده که نسبت به سـال قبل ان ‪ ۱۱‬درصد رشد‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬درامـد بانـک کارافریـن از محـل تسـهیالت‬ ‫پرداختی و سپرده گذاری و اوراق بدهی در سال ‪ ۱۴۰۰‬با رشدی‬ ‫‪ ۸۱‬درصدی نسـبت به سـال قبل ان به ‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۷۴۳‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۸۴‬میلیون ریـال رسـیده و ایـن بانـک در مقابـل ‪۴ ۸‬هـزار‬ ‫و ‪ ۳۷۷‬میلیـارد و ‪ ۵۰۶‬میلیون ریـال سـود بـه سـپرده گذاران‬ ‫پرداخـت کـرده کـه ‪ ۷۴‬درصـد بیشـتر از سـال ‪ ۹۹‬بـوده اسـت؛‬ ‫به این ترتیـب خالـص درامـد تسـهیالت و سـپرده گذاری بانـک‬ ‫در سـالی کـه گذشـت بـا رشـدی ‪ ۱۰۴‬درصـدی نسـبت بـه سـال‬ ‫‪ ۹۹‬بـه رقـم ‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۳۶۵‬میلیـارد و ‪ ۶۷۸‬میلیون ریـال رسـیده‬ ‫نخـودرو بـه بیمـه تعـاون معرفـی‬ ‫کـرد‪« :‬اعلام شـده بـود کـه ‪ ۲۰‬درصـد از خودروهـای ایرا ‬ ‫یبـر ورود شـرکت دولتی بیمـه در مواردی که‬ ‫نشـده مبن ‬ ‫یشـوند کـه برخلاف رویـه تعیی ‬ ‫م ‬ ‫امـکان ورود بخـش خصوصـی وجـود نـدارد‪ ،‬این مهـم محقـق نشـده و هم ا کنـون شـاهد‬ ‫رونـد انحصارگرایـی دراین زمینه هسـتیم»‪.‬‬ ‫ارسال پستی سپهر کارت های بانک صادرات در پیشخوان شمس‬ ‫سـپهرکارت های صـادره ازطریـق سـامانه شـعبه مجـازی‬ ‫سـپهر (شـمس) بانـک صـادرات ایـران پـس از ثبـت‬ ‫درخواسـت توسط مشـتری دراین سامانه صادر و به صورت‬ ‫یشـود‪ .‬اسـتفاده مشـتریان ایـن بانـک از‬ ‫پسـتی ارسـال م ‬ ‫خدمات بانکداری غیرحضوری به ویژه امکانات و خدمات‬ ‫شـعبه مجازی سـپهر سـامانه «شـمس» با اسـتقبال فراوان‬ ‫روبـه رو بـوده و درخواسـت های صـدور کارت‪ ،‬ازطریـق ایـن‬ ‫سـامانه صـادر و به نشـانی مشـتریان ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫تنـام مشـتریان در سـامانه «شـمس» بانـک‬ ‫هم زمـان بـا ثب ‬ ‫صـادرات ایـران به نشـانی ‪ shams.bsi.ir‬و انجـام مراحـل و‬ ‫اسـتعالم های الزم‪ ،‬درصـورت صحـت اطالعـات کد پیگیری‬ ‫ویژه برای مشتری پیامک خواهد شد و کارت صادره ظرف‬ ‫صشـده‬ ‫سـه تا پنج روز ازطریق پسـت به نشـانی های مشخ ‬ ‫یشـود‪ .‬درصـورت درج اطالعـات‬ ‫توسـط مشـتری ارسـال م ‬ ‫هویتـی دقیـق توسـط مشـتری‪ ،‬انجـام احـراز هویـت‬ ‫سیسـتمی‪ ،‬اسـتعالم های مربوطـه بـرای چـک برگشـتی‬ ‫و تطبیـق شـماره تلفن متقاضـی‪ ،‬پا کـت حـاوی سـپهر‬ ‫یشـود‪ .‬برای‬ ‫کارت بانکی با بارکد و مشـخصات ویژه صادر م ‬ ‫هر کارت دو نشـانی بر روی پا کت درج می شـود که در ابتدا‬ ‫به نشـانی اصلـی ارسـال و درصـورت حاضـر نبـودن مشـتری‬ ‫در نشـانی اول‪ ،‬طبـق توافـق به عمل امـده بـا شـرکت پسـت‪،‬‬ ‫کارت به نزدیک ترین شعبه مشخص شده توسط مشتری‪،‬‬ ‫یشـود و پـس از احـراز هویـت در شـعبه به مشـتری‬ ‫ارسـال م ‬ ‫تحویـل داده می شـود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۶‬درصدی حق بیمه نوین‬ ‫شـرکت بیمـه نویـن طـی دومـاه فروردیـن و اردیبهشـت‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬موفـق شـد ‪ ۲۶‬درصـد رشـد در حـق بیمـه‬ ‫تولیـدی خـود نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته‬ ‫کسـب کنـد‪ .‬ایـن شـرکت موفـق شـد تـا بـا تعییـن سـبد‬ ‫پرتفـوی بیمـه ای خـود براسـاس مدیریـت ریسـک‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬درصـد رشـد در حـق بیمـه تولیـدی دومـاه نخسـت‬ ‫سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال ‪ ۱۴۰۰‬به دسـت‬ ‫رایگان‬ ‫اورد‪ .‬بر اسـاس گزارش هـای مالـی‪ ،‬بیمـه نوین طـی دو ماه‬ ‫سـال جـاری‪۲.۹۶۷.۲۱۶ ،‬میلیون ریـال و در مدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۲.۳۵۲.۸۴۸‬میلیون ریـال حق بیمه تولید‬ ‫یسـت؛ بیمـه نویـن در سـال گذشـته‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان حق بیمه کسب کرد و حدود‬ ‫یشـده توسـط هیئت مدیـره‬ ‫‪ ۱۰۸‬درصـد بودجـه پیش بین ‬ ‫نسـال را تحقـق بخشـید‪.‬‬ ‫خـود در ابتـدای ای ‬ ‫کـه نشـان از حرکـت بانـک روی تـراز مثبـت دارد‪ .‬ایـن گـزارش‬ ‫می افزایـد‪« :‬خالـص درامـد کارمـزد بانـک کارافریـن در سـال‬ ‫گذشـته بـا رشـدی ‪ ۸۲‬درصـدی بـه رقـم سـه هزار و ‪ ۷۹۶‬میلیـارد‬ ‫و ‪ ۵۰۶‬میلیون ریـال رسـیده و جمـع درامـد عملیاتـی بانـک‬ ‫هـم بـا افزایـش ‪ ۳۳‬درصـدی بالغ بـر ‪ ۳۶‬هـزار و ‪ ۱۳۳‬میلیـارد‬ ‫و ‪ ۲۶۸‬میلیون ریـال بـوده اسـت‪ .‬حسـاب سـودوزیان بانـک‬ ‫یادشـده نشـان می دهـد کـه هزینه هـای اداری و عمومی بانک‬ ‫در سـال گذشـته با رشـدی ‪ ۶۲‬درصدی نسـبت به سـال ‪ ۹۹‬به‬ ‫رقـم ن ههـزار و ‪ ۶۶۲‬میلیـارد و ‪ ۲۰‬میلیون ریـال رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش می افزایـد‪« :‬بانـک کارافریـن بـا سـرمایه ‪ ۳۹‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیاردریالی در سـال گذشـته موفق شـده تا سـود انباشته‬ ‫کسـال ‪ ۵۶۱‬درصـد افزایش دهد و بـه رقم ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫خـود را طـی ی ‬ ‫و ‪ ۲۴۹‬میلیـارد و ‪ ۱۵۲‬میلیون ریـال برسـاند»‪.‬‬ ‫اسامی برندگان جشنواره نوبهار زندگی بیمه پارسیان اعالم شد‬ ‫برنـدگان خوش حسـاب بیم ههـای زندگـی بیمـه پارسـیان‬ ‫در جشـنواره نوبهـار زندگـی و همچنیـن نماینـدگان برتـر‬ ‫فروش بیمه های زندگی در جشـنواره سـتارگان فروش این‬ ‫شـرکت معرفـی و بـا اهـدای جوایـز نفیسـی تقدیـر به عمـل‬ ‫امـد؛ همچنیـن دراین مراسـم‪ ،‬قرعه کشـی بـرای انتخـاب‬ ‫بیم هگـزاران خوش حسـاب بیم ههـای زندگی در جشـنواره‬ ‫نوبهار انجام و برندگان این جشنواره معرفی شدند‪ .‬طبق‬ ‫اطالع رسـانی قبلی‪ ،‬دراین جشـنواره بیمه گزاران بیمه عمر‬ ‫و سـرمایه گذاری پارسـیان کـه اقسـاط خـود را از ابتـدای‬ ‫نمـاه ‪ 1401‬به صورت کامـل پرداخـت‬ ‫سـال ‪ 1400‬تـا فروردی ‬ ‫کـرده و دارای اقسـاط معـوق نبودنـد در پنـج گـروه زریـن‪،‬‬ ‫بیمه تعاون‪ ،‬نخستین شرکت سهامی عام تعاونی در بازار اول فرابورس‬ ‫در جلسـه مشـترک با تعاون گران که با حضور رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬فعالیت بیمه تعاون به عنوان نخسـتین شـرکت سـهامی عام تعاونی که با چهارهزار‬ ‫سـهامدار در بـازار اول فرابـورس حضـور دارد‪ ،‬مـورد گفت وگـو قـرار گرفـت‪ .‬محمدرضـا‬ ‫نگـران‬ ‫پور ابراهیمـی (رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس)‪ ،‬در جلسـه مشـترک بـا تعاو ‬ ‫کـه در اتـاق تعـاون ایـران برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه درحال حاضـر ‪ ۲۳۰‬شـرکت دانش بنیان‬ ‫تعاونی فعالیت دارند‪ ،‬گفت ‪« :‬بخش تعاون باید با رویکرد دانش بنیان توسعه پیدا کند‬ ‫یکـه برخـی تصـور می کننـد ا گـر نـام واحد اقتصـادی را تعاون بگذاریم مشـکل حل‬ ‫درحال ‬ ‫یشـود؛ امـا مبنـای مـا تولیـد کاال و خدمـت بـه روش تعاونـی و افزایـش سـهم در اقتصاد‬ ‫م ‬ ‫یسـت»‪ .‬دراین نشسـت همچنیـن یونـس مظلومـی (مدیرعامـل بیمه تعـاون) گفت‪ :‬‬ ‫مل ‬ ‫«مـا اولیـن شـرکت سـهامی عـام تعاونـی هسـتیم کـه در بـازار اول فرابـورس بـا چهارهـزار‬ ‫سـهامدار حضور داریم‪ .‬توانگری مالی بیمه تعاون که از اصلی ترین شـاخص ها اسـت در‬ ‫سـطح یـک و به انـدازه ‪ ۱۳۷‬درصـد قـرار دارد»‪ .‬مدیرعامـل بیمـه تعـاون همچنیـن مطرح‬ ‫کشـور را دنبـال کـرده اسـت‪ .‬بانـک توسـعه صـادرات‬ ‫ایـران بـا اعطـای ‪ ۱۱‬هـزار و ‪ ۷۵۰‬میلیاردریـال تسـهیالت‬ ‫بـه بخـش معـدن در سـال ‪ ،۱۴۰۰‬رشـدی ‪ ۱۰۴‬درصـدی‬ ‫را دراین حـوزه نسـبت بـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫حسـینی صفابخـش صنعـت را یکـی از ظرفی ‬ ‫مهـم کشـور بـرای درامـد ارزی و اشـتغال زایی معرفـی‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬بانـک توسـعه صـادرات ایـران بـا هـدف‬ ‫توسـعه ظرفیت هـای صادراتـی بخش صنعـت‪ ۱۰۹ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۰‬میلیاردریـال تسـهیالت در سال گذشـته بـه‬ ‫مشـتریان صنعتـی خـود پرداخـت کرده و حمایـت ویژه‬ ‫نحـوزه را در برنامه هـای خـود دارد»‪.‬‬ ‫ازای ‬ ‫سـیمین‪ ،‬برنزیـن‪ ،‬بلوریـن و نخسـتین براسـاس امتیـازات‬ ‫کسب شـده قـرار گرفتنـد و بـا انجـام قرعه کشـی‪ ،‬جوایـز‬ ‫نفیسـی بـه برندگان اهدا شـد‪ .‬توضیح اینکـه جوایز نقدی‬ ‫به صـورت اندوختـه بیمه نامه هـای برنـدگان قرعه کشـی‪،‬‬ ‫در حسـاب بیمه نامـه عمـر و سـرمایه گذاری ایشـان منظور‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬مراسـم تجلیـل از نماینـدگان برتـر فـروش‬ ‫بیمه هـای زندگـی و قرعه کشـی بیمه گـزاران خوش حسـاب‬ ‫زندگـی درراسـتای تکریـم و قدردانـی از شـبکه فـروش و‬ ‫بیمه گـزاران و همچنیـن رعایت اصل مشـتری مداری برگزار‬ ‫شد و در پایان براساس شرایط اعالمی و امتیاز اعطا شده‬ ‫بـه برترین هـا و برنـدگان‪ ،‬جوایـز ارزشـمندی اهـدا شـد‪.‬‬ ‫جهش ‪ ۲۳۶‬درصدی سود خالص بانک سینا‬ ‫تهـای مالـی تلفیقـی ‪ 12‬ماهـه‬ ‫بانـک سـینا اطالعـات و صور ‬ ‫منتهـی بـه ‪ 29‬اسـفندماه ‪ 1400‬را منتشـر کـرد کـه براسـاس ان‬ ‫سـود خالـص تلفیقـی ایـن بانـک نسـبت بـه پایـان سـال ‪1399‬‬ ‫بـا ‪ 236‬درصـد رشـد روبـه رو شـده اسـت‪ .‬بانـک سـینا کـه بـا‬ ‫نمـاد و سـینا و سـرمایه ‪ ۲۵٫۳۸۳‬میلیـارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون ریـال‬ ‫کهـای فعـال در بـازار سـرمایه کشـور اسـت‪ ،‬خالـص‬ ‫از بان ‬ ‫درامـد کارمـزدی خـود را در پایـان سـال گذشـته ب هصـورت‬ ‫حسابرسی نشده‪ ۴٫۱۰۸ ،‬میلیارد و ‪ ۴۵‬میلیون ریال اعالم کرده‬ ‫که نسبت به پایان سال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۵۲‬درصد رشد را نشان‬ ‫می دهـد‪ .‬خالـص درامـد تسـهیالت و سـپرده گذاری این بانک‬ ‫خصوصی نیز در پایان اسفندماه ‪ ۱۴۰۰‬برابر با ‪ ۲۰٫۹۰۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۹۵‬میلیون ریـال اعلام شـده کـه نشـان دهنده رشـدی‬ ‫یسـت‪ .‬درعین حـال جمـع درامدهـای‬ ‫معـادل ‪ ۶۹‬درصد ‬ ‫عملیاتـی و سـینا‪ ۳۳٫۸۸۱ ،‬میلیـارد و ‪ ۲۵۸‬میلیون ریـال‬ ‫به ثبت رسـیده کـه نسـبت بـه ‪ ۳۰‬اسـفندماه ‪ ۱۳۹۹‬نمایانگـر‬ ‫یسـت‪ .‬اطالعـات منتشرشـده ازسـوی‬ ‫رشـدی ‪ ۷۴‬درصد ‬ ‫بانـک سـینا حا کـی از ان اسـت که این بانک خصوصی بورسـی‬ ‫‪ ۱۵٫۰۸۳‬میلیـارد و ‪ ۸۰۶‬میلیون ریـال سـود خالـص تولیـد کـرده‬ ‫کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ماقبـل‪ ۲۳۶ ،‬درصـد بیشـتر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـود پایـه هـر سـهم و سـینا هـم در پایـان سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬معـادل ‪ ۵۵۴‬ریـال گـزارش شـده که نسـبت به پایان سـال‬ ‫ماقبـل‪ ۲۴۲ ،‬درصـد جهـش داشـته اسـت‪ .‬ایـن گـزارش حا کی‬ ‫اسـت‪ ،‬سـود خالص هر سـهم بانک سینا نیز با رشدی معادل‬ ‫‪ ۲۳۶‬درصـد‪ ۵۹۴ ،‬ریـال به ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ارائه هم زمان اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت سداد‬ ‫شرکت پرداخت الکترونیک سداد امادگی دارد که ازطریق‬ ‫پنجـره واحـد تجـارت الکترونیکـی و هم زمـان بـا دریافـت‬ ‫اینمـاد‪ ،‬درگاه پرداخـت اینترنتـی نیـز بـه متقاضیـان ارائـه‬ ‫کنـد‪ .‬شـرکت پرداخـت الکترونیـک سـداد به منظـور ایجاد‬ ‫بسـترهای الزم بـرای دریافـت هم زمـان اینمـاد و درگاه‬ ‫پرداخت‪ ،‬همکاری های بسـیاری را طی ماه های گذشـته‬ ‫با مرکز توسـعه تجارت الکترونیکی داشـته که براسـاس ان‬ ‫بسـرویس اینمـاد و پنجـره واحـد تجـارت الکترونیکـی‬ ‫و ‬ ‫به صورت ازمایشـی ازسـوی این شـرکت پیاده سـازی شـد‪.‬‬ ‫این اقـدام باهـدف ایفـای مسـئولیت در بهین هسـازی و‬ ‫تسـریع فرایندهـای حـوزه پرداخـت و همچنیـن رویکـرد‬ ‫تعاملـی بـا نهادهـای متولـی ازجملـه مرکـز توسـعه تجارت‬ ‫الکترونیکی ازسـوی شـرکت سـداد صـورت گرفـت و ا کنون‬ ‫سـداد‪ ،‬راهگشای سایر شرکت های پرداخت الکترونیکی‬ ‫بسـرویس‬ ‫و پرداخت یار شـده تا خدمات بااسـتفاده از و ‬ ‫اینمـاد و پنجـره واحـد تجـارت الکترونیکـی‪ ،‬باسـرعت‬ ‫بیشـتر و مراحـل کوتا هتـر بـه متقاضیـان درگاه پرداخـت‬ ‫اینترنتـی ارائـه شـود‪ .‬بر همین اسـاس‪ ،‬ا کنـون مرکـز‬ ‫توسـعه تجـارت الکترونیکـی طـی یـک فراخـوان از تمامـی‬ ‫تیـار و پرداخـت دعـوت کرده اسـت تا‬ ‫شـرکت های پرداخ ‬ ‫بسـرویس اینماد و پنجـره واحد تجارت الکترونیکی‬ ‫بـه و ‬ ‫متصل شوند‪ .‬بدین ترتیب کسب وکارها می توانند هنگام‬ ‫ی به صورت مسـتقیم‬ ‫دریافـت نمـاد اعتمـاد الکترونیکـ ‬ ‫درگاه پرداخـت اینترنتـی نیـز دریافـت کننـد و باتوج هبـه‬ ‫هماهنگی هـای انجام شـده میـان شـاپرک و مرکـز توسـعه‬ ‫تجـارت الکترونیکـی‪ ،‬بـا ثبـت درخواسـت اینمـاد‪ ،‬دیگـر‬ ‫نیـازی بـه واردکـردن مجـدد اطالعـات بـرای دریافـت‬ ‫درگاه پرداخـت نخواهـد بـود‪ .‬سـداد همـواره می کوشـد بـا‬ ‫پیشـگامی بـرای ایجـاد چنین خدماتی‪ ،‬به ارتقای سـطح‬ ‫کیفی خدمات پرداخت الکترونیکی در کشـور کمک کند‬ ‫و بـا فراهـم امـدن ایـن بسـتر‪ ،‬متقاضیـان درگاه اینترنتـی‬ ‫می تواننـد به محض انتخاب شـرکت خدمـات پرداخت یا‬ ‫پرداخـت یـار موردنظـر از فهرسـت شـرکت های متصـل به‬ ‫پنجـره واحـد‪ ،‬ضمـن ارسـال اطالعـات احرازشـده هویـت‪،‬‬ ‫دامنه‪ ،‬تلفن ثابت و همراه‪ ،‬ایمیل‪ ،‬نشـانی‪ ،‬نوع فعالیت‪،‬‬ ‫کـد رهگیـری مالیاتـی و ‪ ...‬بـدون نیـاز بـه ورود مجـدد‬ ‫اطالعـات‪ ،‬امـکان ثبـت درخواسـت درگاه اینترنتـی را نیـز‬ ‫داشـته باشـند‪.‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2526‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهردار گرگان خبر داد؛‬ ‫حمایت از فعاالن صنعت ساختمان‬ ‫ش ــهردار گ ــرگان گف ــت‪« :‬به منظ ــور‬ ‫حمای ــت از صنع ــت س ــاختمان‪،‬‬ ‫ارزش معامالت ــی س ــاختمان ی ــا‬ ‫قیم ــت منطقـ ـه ای س ــال ‪ ۱۴۰۱‬ت ــا‬ ‫تاری ــخ یک ــم مردادماه مطابق س ــال‬ ‫یش ــود»‪ .‬محمدرضا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬لح ــاظ م ‬ ‫س ــبطی اف ــزود‪« :‬ش ــهرداری گ ــرگان‬ ‫درراس ــتای حمای ــت از فع ــاالن‬ ‫صنع ــت س ــاختمان‪ ،‬باتوج هب ــه‬ ‫سیاسـ ـت های کالن نظ ــام در حوزه مس ــکن با حمای ــت و همراهی اعضای‬ ‫ش ــورای اسالمی شهر‪ ،‬ارزش معامالتی س ــاختمانی یا قیمت منطقه ای را تا‬ ‫تاریخ یکم مردادماه امس ــال همانند س ــال گذشته محاس ــبه خواهد کرد»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬ش ــهرداری و ش ــورای اس ــامی ش ــهر گرگان به عنوان یکی‬ ‫از نهاده ــای تاثیرگذار در بخش مس ــکن درنظر داش ــته با اتخاذ تصمیمات‬ ‫کارشناس ــی و راهب ــردی در راس ــتای سیاسـ ـت های کالن مدیری ــت کش ــور‪،‬‬ ‫ع ــوارض ش ــهری گرگان را متناس ــب ب ــا درامده ــای محلی ب ــرای حمایت از‬ ‫س ــازندگان صنع ــت س ــاختمان وض ــع کنن ــد»‪.‬‬ ‫سقوط اسانسور در «عدالت ‪ »99‬گرگان‬ ‫موسـ ـی الرضا صف ــری؛ رئی ــس س ــازمان اتش نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی‬ ‫ش ــهرداری گ ــرگان گف ــت‪« :‬در س ــاعت ‪ 21:47‬ایس ــتگاه عملیاتی ش ــماره ‪6‬‬ ‫کم ــورد‬ ‫س ــازمان اتش نش ــانی و خدم ــات ایمن ــی ش ــهرداری گ ــرگان ب ــه ی ‬ ‫حادثه س ــقوط اسانس ــور در عدالت ‪ 99‬اعـــزام شـــدند»‪ .‬وی درباره جزئیات‬ ‫ان گف ــت‪« :‬حادث ــه به عل ــت نقص فن ــی اسانس ــور در یک ــی از مجتمع های‬ ‫مس ــکونی واقع در عدالت ‪ 99‬رخ داده که متاســـفانه دراین حادثه دو دختر‬ ‫ج ــوان ک ــه در طبق ــه دوم مجتم ــع س ــوار ب ــر اسانس ــور بودند و با س ــقوط‬ ‫نا گهان ــی اسانس ــور ب هش ــدت ب ــه دیوار هه ــای اسانس ــور برخ ــورد ک ــرده و از‬ ‫یش ــوند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ت و پا دچار کوفتگی و مصدومیت م ‬ ‫ناحیه کمر‪ ،‬دسـ ـ ‬ ‫ً‬ ‫«ش ــهروندان حتم ــا س ــرویس های دوره ای و بازدی ــد اسانس ــورها را ج ــدی‬ ‫بگیرن ــد ت ــا درص ــورت مش ــاهده نقص ــی فن ــی و خراب ــی قطعات به وس ــیله‬ ‫متخصص ــان رف ــع عی ــب و ازاین گونه حوادث پیش ــگیری ش ــود»‪.‬‬ ‫اعزام ششمین کاروان سالمت هال ل احمر‬ ‫به مناطق کم برخوردار استان‬ ‫کاروان س ــامت جمعی ــت هالل احم ــر گلس ــتان ب ــه روس ــتای مارونکالت ــه‬ ‫علی اب ــاد کت ــول اع ــزام و ب ــه ‪ ۳۰۰‬نفر خدم ــات بهداش ــتی و درمان ــی رایگان‬ ‫ارائ ــه کرد‪ .‬قاس ــم غریب اب ــادی گفت‪« :‬جمعی ــت هالل احم ــر طبق وظیفه‬ ‫برای توانمندســـازی مـــردم مناطق کم برخوردار در قالب کاروان ســـامت‪ ،‬از‬ ‫ابتدای امس ــال‪ ،‬ش ــش کاروان س ــامت به محالت و روس ــتای استان اعزام‬ ‫و دراین اق ــدام‪ ،‬پنج میلیاردری ــال خدم ــات به اف ــراد کم برخ ــوردار ارائه کرده‬ ‫اس ــت»‪ .‬مدیرعامل هالل احمر گلس ــتان گفت‪« :‬با اعزام کاروان س ــامت به‬ ‫روس ــتای مارونکالت ــه از توابع بخ ــش کماالن شهرس ــتان علی اب ــاد کتول با‬ ‫بهره من ــدی از ظرفیت داوطلبانه ‪ ۱۲‬پزش ــک عموم ــی و تخصصی خدمات‬ ‫بهداش ــتی و درمانی مطلوبی به مردم این روس ــتا و روس ــتاهای اطراف ارائه‬ ‫ش ــد‪ .‬در روس ــتای مارونکالت ــه در م ــدت یـ ـک روز ‪ ۳۰۰‬نف ــر ویزیت ش ــدند و‬ ‫‪ ۳۰۰‬قل ــم دارو ب ــا ارزش ‪400‬میلیون ریال به مراجعین تحویل داده ش ــد»‪ .‬در‬ ‫کاروان سالمت روســـتای مارونکالته معاون امور داوطلبان استان‪ ،‬فرماندار‬ ‫علی اب ــاد کت ــول‪ ،‬امام جمع ــه فاضل اب ــاد و بخش ــدار کم ــاالن ه ــم حض ــور‬ ‫داش ــتد و از ای ــن خدمات بازدی ــد کردند‪.‬‬ ‫چالش های وا گذاری عرصه های ملی‬ ‫َ‬ ‫به بنیاد مسکن در گلند استان‬ ‫وا گ ــذاری عرص هه ــای ملی ب ــه گندم مس ــکن در روس ــتای عباس اباد گلند‬ ‫چالش های ــی را به هم ــراه داش ــته اس ــت اما مس ــئوالن بنیاد مس ــکن وعده‬ ‫ح ــل مش ــکل مالکی ــت را داده ان ــد‪ .‬اهال ــی روس ــتای عباس اباد ش ــهر گلند‬ ‫در اس ــتان گلس ــتان می گویند‪« :‬از ‪ ۵۰‬س ــال پیش مالک زمی ــن و خانه هایی‬ ‫کب ــاره با نامـ ـه ای ازطرف بنیاد مس ــکن‬ ‫در س ــطح روس ــتا هس ــتند اما به ی ‬ ‫نه ــا در اراض ــی ملی واق ــع ش ــده و باید‬ ‫نه ــای ا ‬ ‫مواج ــه ش ــده اند ک ــه زمی ‬ ‫نه ــا مبالغ ــی بپردازند»‪ .‬دهی ــار روس ــتای عباس اباد‬ ‫ب ــرای تعیین تکلیف ا ‬ ‫گلن ــد گفت‪« :‬اواخر س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ب ــرای ‪ ۹۰‬نفر از اهالی روس ــتا نامه ای ارس ــال‬ ‫ش ــد که دران نامه بنیاد مس ــکن اعالم کرده بود مالکی ــت زمین های ملی از‬ ‫منابع طبیعی به بنیاد مس ــکن وا گذار ش ــده و افراد باید برای تعیین تکلیف‬ ‫ای ــن زمین ها به بنیاد مس ــکن مراجعه کنند‪ .‬چندین خانوار برای س ــاخت‬ ‫نه ــا برای س ــاخت واحد‬ ‫زمین هایش ــان پروان ــه دریاف ــت ک ــرد ه و بعضی ازا ‬ ‫نه ــا از بنی ــاد مس ــکن تس ــهیالت گرفته ان ــد‪ .‬ا گ ــر ای ــن‬ ‫مس ــکونی در ان زمی ‬ ‫یس ــت چ ــرا درهمان زم ــان گرفت ــن پروانه‬ ‫نه ــا متعل ــق ب ــه اراض ــی مل ‬ ‫زمی ‬ ‫س ــاخت و ‪ ...‬به ان رس ــیدگی نش ــد؟ زمین ورزش ــی روس ــتا که اوقات فراغت‬ ‫بس ــیاری از جوانان در ان می گذرد نیز جزو اراضی ملی محاسب هش ــده بوده‬ ‫یش ــود قرار اس ــت مس ــکن ملی در ان س ــاخته ش ــود»‪.‬‬ ‫و گفته م ‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫شناخت پانداها‬ ‫پاندا نوعی خرس اس ــت ک ــه در نواحی مرکزی و جن ــوب غربی چین زندگی‬ ‫می کند‪ .‬پاندا ب هس ــادگی توس ــط لکه های س ــیاه روی گوش و دور چش ــم و‬ ‫یس ــت‪ .‬این حی ــوان هر چند جزو گوش ــتخواران‬ ‫دور بدن ــش قابل شناسای ‬ ‫اس ــت؛ ام ــا ‪۹۹‬درص ــد رژی ــم غذای ــی ان را گی ــاه بامب ــو تش ــکیل می ده ــد‪.‬‬ ‫یش ــوند غذاهای ــی مانند عس ــل‪،‬‬ ‫پانداهای ــی ک ــه در اس ــارت نگه ــداری م ‬ ‫تخ ــم پرن ــدگان‪ ،‬ماه ــی‪ ،‬مرکبات‪ ،‬م ــوز‪ ،‬برگ گیاه ــان و س ــیب زمینی را هم‬ ‫ً‬ ‫مص ــرف می کنن ــد‪ .‬پانداه ــا تقریب ــا روزی ‪ 18‬کیلوگ ــرم غذا می خورن ــد‪ .‬بامبو‬ ‫م ــواد غذای ــی خیلی کم ــی دارد؛ حتی با اینک ــه پاندا این گی ــاه را می خورد‪،‬‬ ‫نمی توان ــد ان را خیل ــی خ ــوب هض ــم کن ــد و بیش ــتر بامب ــو هضم نش ــده از‬ ‫یگ ــذرد‪ .‬پان ــدا بای ــد ‪1 2‬س ــاعت در روز بخورد تا‬ ‫منطق ــه دس ــتگاه گوارش م ‬ ‫م ــواد غذای ــی موردنیاز به بدنش برس ــد‪ .‬ن ــای و معده پاندا حالت س ــفتی‬ ‫دارد که در مقابل غذای س ــفت مقاوم است‪ .‬محل زندگی پانداها سرزمین‬ ‫جنگلی و کوهس ــتانی و اب ــری‪ ،‬بارانی و مرطوب اس ــت‪ .‬جایی که گیاه بامبو‬ ‫له ــای معت ــدل ب ــا گیاه ــان‬ ‫در ان رش ــد می کن ــد‪ .‬پانداه ــای ه ــم در جنگ ‬ ‫همیشـ ـه بهار و ه ــم در ارتفاع ــات پایی ــن مناطق س ــرد و کوهس ــتانی پیدا‬ ‫یش ــوند‪ .‬پانداه ــا عادت داش ــتند ک ــه در ارتفاع ــات پایین تر ه ــم زندگی‬ ‫م ‬ ‫کنن ــد؛ ام ــا ب ــا توس ــعه کش ــاورزی و س ــرزمین های محل س ــکونت انس ــان‪،‬‬ ‫پانداها مجبور ش ــدند به مناطق باالتر و داخل کوهس ــتان ها بروند‪ .‬بیشتر‬ ‫یش ــود و از انجایی که‬ ‫س ــاعات روز یک خ ــرس پاندا صرف خ ــوردن بامبو م ‬ ‫گی ــاه بامبو کالری کمی دارد‪ ،‬ان ها را ب هس ــرعت گرس ــنه می کند‪ .‬وقتی س ــیر‬ ‫هس ــتند‪ ،‬ب هم ــدت دو تا چهار س ــاعت می خوابن ــد و وقتی دوب ــاره از خواب‬ ‫یش ــوند‪ ،‬به دنب ــال غ ــذای بیش ــتری هس ــتند‪ .‬در کنار خ ــوردن و‬ ‫بی ــدار م ‬ ‫خوابی ــدن‪ ،‬از درخ ــت ه ــم باال می روند‪ .‬ش ــاید عجی ــب به نظر برس ــد که با‬ ‫نه ــا از درخت ب ــاال می روند‬ ‫این وزنش ــان چط ــور ایـ ـن کار را می کنن ــد؛ اما ا ‬ ‫ت ــا از خطر دور بمانن ــد یا دنبال ش ــریکی بگردند یا به دشمنانش ــان حمله‬ ‫کب ــار بچ ــه به دنیا مـ ـی اورد و‬ ‫کنن ــد‪ .‬پانداه ــای م ــاده اغلب هر د وس ــال ی ‬ ‫جم ــاه ط ــول می کش ــد‪ .‬تول ــه پاندا بی ــن ‪ ۹۰‬تا‬ ‫یش ــان ح ــدود پن ‬ ‫دوره باردار ‬ ‫‪ ۱۳۰‬گ ــرم وزن دارد ‪ ،‬پان ــدا بی ــن ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬توله به دنی ــا می اورد و ا گ ــر توله ها دو تا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نه ــا را رها می کن ــد و توله فورا می می ــرد‪ .‬فعال‬ ‫باش ــند‪ ،‬پاندای م ــادر یکی ازا ‬ ‫دانش ــمندان نمی دانند پان ــدای ماده چگون ــه و بر چه مبنای ــی یکی از دو‬ ‫فت ــر را رها کند؛ ام ــا چیزی ثابت‬ ‫تول ــه را انتخ ــاب می کند‪ .‬ش ــاید توله ضعی ‬ ‫گش ــدن تول ــه نمی کن ــد‪ .‬هنگامی که‬ ‫نش ــده اس ــت‪ .‬پدر هی ــچ کمکی به بزر ‬ ‫تول ــه پان ــدا به دنی ــا می اید صورتی‪ ،‬بی مو و نابین اس ــت و ش ــش ت ــا ‪ ۱۴‬دفعه‬ ‫یخ ــورد‪ .‬م ــادر ممکن‬ ‫در روز و ه ــر دفع ــه ت ــا ‪ ۳۰‬دقیق ــه از م ــادرش ش ــیر م ‬ ‫اس ــت س ــه تا چهارس ــاعت تول ــه خ ــود را در پناه ــگاه ره ــا کن ــد و به دنبال‬ ‫ً‬ ‫غذ اخ ــوردن ب ــرود و در ط ــول این چن دس ــاعت تول ــه کامال بی دفاع اس ــت‪.‬‬ ‫یش ــود؛ اما هن ــوز نمی توان ــد راه‬ ‫کم ــاه پ ــس از تول ــد‪ ،‬رنگ تول ــه کامل م ‬ ‫ی ‬ ‫ب ــرود؛ بلک ــه تنه ــا در ‪ ۷۵‬ت ــا ‪ ۹۰‬روزگ ــی ش ــروع ب ــه خزی ــدن می کند‪ .‬م ــادر با‬ ‫غلتان ــدن و کش ــتی گرفتن ب ــا توله اش ب ــازی می کند‪ .‬توله تا شـ ـش ماه فقط‬ ‫یخ ــورد و تازه بعد از شـ ـش ماهگی می تواند تنها مق ــدار کمی بامبو‬ ‫ش ــیر م ‬ ‫کس ــالگی مهم ترین منب ــع غذایی توله‬ ‫بخ ــورد‪ .‬به هر حال ش ــیر مادر ت ــا ی ‬ ‫کس ــالگی ب ــه ‪ ۴۵‬کیلوگرم می رس ــد و‬ ‫به حس ــاب می ای ــد‪ .‬تول ــه در پای ــان ی ‬ ‫لو نیم‪ ،‬د وس ــالگی با م ــادر زندگی می کن ــد‪ .‬مدت زم ــان بین دو‬ ‫کس ــا ‬ ‫ت ــا ی ‬ ‫زایم ــان ب ــرای خرس پاندای ماده دوس ــال اس ــت و بعد از دوس ــال از زایش‬ ‫یش ــود‪ .‬دانش ــمندان‬ ‫ن ــوزاد‪ ،‬دوباره اماده جفت گیری و تولد نوزاد بعدی م ‬ ‫درب ــاره طول عم ــر پان ــدا در طبیعت مطمئن نیس ــتند؛ اما ای ــن حیوان در‬ ‫‪3‬س ــال عم ــر می کند‪.‬‬ ‫ش ــرایط تح ــت حفاظت حدود ‪ 0‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان خبر داد؛‬ ‫بعد از بایدها و نبایدها برگزار شد؛‬ ‫چهاردهمین دوره‬ ‫«جشنواره ملی گل محمدی»‬ ‫عفت فالح‬ ‫ایــران به نوب هخــود دارای جاهــای‬ ‫یســت‪ .‬یکــی از‬ ‫دیدنــی بکــر و زیبای ‬ ‫این مناطــق‪ ،‬ال ل ـه زار کرمــان اســت کــه در‬ ‫‪ ۸۰‬کیلومتری شــرق بردســیر و ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫کرمــان قــرار دارد‪ .‬منطقــه ال ل ـه زار یکــی‬ ‫بو هواتریــن مناطــق ایــران‬ ‫از خوش ا ‬ ‫یشــود و ســاالنه افــراد‬ ‫محســوب م ‬ ‫زیــادی بــرای بهر هبــردن از ایــن زیبایــی و‬ ‫اب وهــوای خــوش بــه این منطقــه ســفر‬ ‫می کننــد‪ .‬این منطقــه در ارتفــاع ‪ ۳۰۰۰‬متــری‬ ‫از ســطح دریــا قــرار دارد و خان ههــای‬ ‫مســکونی کــه در ان ســاخته شــده اند‬ ‫مرتفع تریــن مناطــق مســکونی کشــور‬ ‫هســتند؛ به همین علــت بــه این منطقــه‬ ‫یشــود‪ .‬منطقــه‬ ‫«بــام کرمــان» نیــز گفتــه م ‬ ‫لهــای‬ ‫ال ل ـه زار محــل تولــد مرغوب تریــن گ ‬ ‫محمــدی در جهــان بــوده و در ان گیاهــان‬ ‫دارویــی همچــون اویشــن‪ ،‬بومــادران‪،‬‬ ‫زعفــران‪ ،‬کلپــوره‪ ،‬االلــه و گل گاوزبــان یافــت‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫روستای الله زار؛‬ ‫منبعیاز خوش بوترینعطرها‬ ‫شـاید جالـب باشـد بدانیـد سـاالنه‬ ‫کارخان ههـای معـروف عطرسـازی در‬ ‫کشـورهای مختلف مانند انگلیس و فرانسه‪،‬‬ ‫پیش از چید هشـدن گل های الله زار‪ ،‬ان ها را‬ ‫پیش خریـد و بـرای تولید عطـر و اودکلن های‬ ‫لهـای‬ ‫مرغـوب اسـتفاده می کننـد‪ .‬عطـر گ ‬ ‫محمدی و بنفشه این منطقه کل توجه کل‬ ‫جهـان را ب هخـود جلب کـرده اسـت‪ .‬درضمن‬ ‫درامـد عـده ای از اهالـی کرمان از تولید عطر و‬ ‫ً‬ ‫گالب اسـت که واقعـا یکی از لذت بخش ترین‬ ‫یشـود‪ .‬نخسـتین بار‪،‬‬ ‫شـغل ها محسـوب م ‬ ‫قبل ازانقلاب‪ ،‬مرحـوم همایـون صنعتـی زاده‬ ‫کرمانـی (کارافریـن‪ ،‬نویسـنده‪ ،‬مترجـم و‬ ‫پژوهشـگر ادیـان باسـتان؛ درگذشـته ‪)۱۳۸۸‬‬ ‫و همسرش شهیندخت سرلتی‪ ،‬بانی کاشت‬ ‫گل محمـدی در منطقـه ال لـه زار بودنـد‪ .‬ایـن‬ ‫زوج خیـر از ‪ ۱۳۵۶‬گل کاری را در شـرایطی در‬ ‫ال لـه زار اغـاز کردنـد کـه مـورد تمسـخر برخـی‬ ‫شـهروندان بومـی قـرار می گرفتنـد‪ .‬سـال ها‬ ‫ل محمـدی پـی‬ ‫گذشـت تـا مـردم بـه ارزش گ ‬ ‫بردنـد و کشـت ان را کنـار سـایر محصـوالت‬ ‫کشـاورزی خـود اغـاز کردنـد و امـروز دعا گـوی‬ ‫حرکـت «بانـوی گل سـرخ» هسـتند‪« .‬بانـوی‬ ‫گل سـرخ» (‪ )Lady of the Roses‬نـام فیلمـی‬ ‫سـاخته مجتبی میرطهماسـب؛ مستندسـاز‬ ‫یسـت‬ ‫یسـت‪ .‬بانـوی گل سـرخ نام ‬ ‫ایران ‬ ‫بـرای شـهین دخت سـرلتی (صنعتـی) کـه‬ ‫قبل ازانقلاب بـه منطقـه ال لـه زار کرمـان رفـت‬ ‫ُ‬ ‫و ان طورکـه روایـت شـده گل را جایگزیـن‬ ‫ُ‬ ‫خشـخاش؛ و گالب را جایگزیـن تریـا ک‬ ‫کـرد و کار را بـه جایـی رسـاند کـه گالب‬ ‫تهـا سرنوشـت‬ ‫تولیـد حاصـل ازان فعالی ‬ ‫کشـاورزی یـک منطقـه را دگرگـون کـرد‪ .‬ال لـه زار‬ ‫عالو هبـر گل محمـدی‪ ،‬مسـتعد رویـش انـواع‬ ‫ی بـوده اسـت و مرغوب تریـن‬ ‫گیاهـان دارویـ ‬ ‫سـیب زمینی اسـتان نیـز دراین دیـار به عمـل‬ ‫می ایـد‪ .‬اب وهـوای خنـک و زیبـای بخـش‬ ‫ال لـه زار در کنـار صدهـا جاذبـه دیگـر اسـتان‬ ‫یسـت که دیار کریمان با هشـت‬ ‫کرمان درحال ‬ ‫اثـر‪ ،‬بیشـترین امـار اثـار ثبـت جهانـی کشـور را‬ ‫بین اسـتان ها به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫برگزاریچهاردهمین دورهجشنواره‬ ‫ش مردمی و رسانه ای‬ ‫با راه اندازی پوی ‬ ‫چهاردهمیـن دوره جشـنواره ملـی بـا‬ ‫برپایـی سـیاه چادر عشـایری‪ ،‬برپایـی‬ ‫غرف ههـای عرضـه انـواع محصـوالت مرتبـط‬ ‫بـا گل محمـدی‪ ،‬گالب گیـری سـنتی و اجرای‬ ‫اوازهـای محلـی و مسـابقات ورزشـی سـنتی‬ ‫همـراه بـود و این مراسـم درحالـی برگـزار شـد‬ ‫کـه بایدهـا و نبایدهـای برگـزاری ان پـس از‬ ‫‪ ۱۳‬دوره برگـزاری بـاال گرفتـه بـود و احتمـال‬ ‫برگـزاری ان ابتـدا وجـود نداشـت‪ .‬فریـدون‬ ‫فعالـی؛ مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی اسـتان کرمان تا کید دارد که‬ ‫نبایـد پـس از ‪ ۱۴‬دوره جشـنواره ملـی‪ ،‬برگـزاری‬ ‫ان دسـتخوش اسـیب شـود‪ .‬اشـاره وی بـه‬ ‫تاخیرهـا در ایجـاد هماهنگـی بـرای برگـزاری‬ ‫دوره چهاردهـم ایـن جشـنواره اسـت؛ ایـن‬ ‫جشـنواره ملـی کـه سـال ‪ ۸۳‬کلیـد خـورده‬ ‫تنهـا در دوسـال در دهـه ‪ ۸۰‬و دوسـال اخیر‬ ‫به علت شـیوع کرونا برگزار نشـده و مسـئوالن‬ ‫بـرای برگـزاری دوره چهاردهـم نیـز برنامـه ای‬ ‫ش مردمـی‬ ‫نداشـتند کـه بـا راه انـدازی پویـ ‬ ‫و رسـانه ای‪ ،‬در مدتـی کوتـاه برگـزاری ان در‬ ‫دستورکار قرار گرفت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‬ ‫کرمان که دراین جشنواره شرکت کرده بود‪ ،‬در‬ ‫حاشـیه این جشـنواره توضیح داد‪« :‬هرچند‬ ‫جابه جایی مدیران مانع از شـکل گیری روند‬ ‫برگـزاری جشـنواره گل محمـدی ال لـه زار شـده‬ ‫یهـای مـردم و کشـاورزان‬ ‫بـود؛ امـا بـا پیگیر ‬ ‫و تلاش نماینـده مـردم بردسـیر و سـیرجان‬ ‫در مجلـس‪ ،‬برپایـی جلسـات هماهنگـی بـا‬ ‫یگـری شـهرداری ال لـه زار‪،‬‬ ‫محوریـت و متول ‬ ‫برگـزاری ایـن جشـنواره قطعـی و برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫پیش بینیبودجه‪ ۴۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫برایسایتگردشگری الله زار‬ ‫وی بابیان اینکـه سـایت گردشـگری ال لـه زار‬ ‫بردسـیر بایـد تقویـت شـود گفـت‪« :‬امسـال‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومـان بودجـه بـرای توسـعه‬ ‫ایـن سـایت پیش بینـی کردیـم کـه درصـورت‬ ‫یتـوان اعتبـار را تـا‬ ‫مسـاعدت اسـتان‪ ،‬م ‬ ‫یک میلیاردتومـان نیـز افزایـش داد»‪ .‬فعالـی‬ ‫بااشـاره به اینکه گردشـگر‪ ،‬مسـیر دسترسـی‬ ‫اسـان بـه شـرایط متفـاوت اب وهوایـی و‬ ‫اقلیـم متفـاوت را می خواهـد افـزود‪« :‬وظیفـه‬ ‫میراث فرهنگـی فراه مکـردن زیرسـاخت ها‬ ‫و تشـویق سـرمایه گذار بـه سـرمایه گذاری در‬ ‫منطقه و حمایت از سـرمایه گذار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫از وا گـذاری محوطـه ای به وسـعت ‪ ۲۵‬هکتـار‬ ‫بـرای توسـعه گردشـگری در ال لـه زار بردسـیر‬ ‫خبر داد و گفت‪« :‬این موضوع دردست اقدام‬ ‫است اما وا گذار نشده و می کوشیم خدماتی‬ ‫نظیـر طراحـی و سـاخت پارکینـگ‪ ،‬سـرویس‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬تامیـن روشـنایی و احـداث‬ ‫سـکوهای برداشـت اب را در منطقـه انجـم‬ ‫دهیـم»‪.‬‬ ‫امکانتحققثبتمعنویبامایران‬ ‫وی بااشـاره به ارتفـاع باالی ‪3000‬متـری الله زار‬ ‫بردسـیر از دریـا و امـکان ثبـت معنـوی ان‬ ‫به عنوان بام ایران گفت‪« :‬بسـیاری از شـهرها‬ ‫القـاب و عناوینـی برای خوددارند که مسـتند‬ ‫نیسـت ولـی مـا دراینجـا بـا اسـتناد علمـی‬ ‫و جغرافیایـی از یـک اقلیـم منحصرب هفـرد‬ ‫برخورداریـم کـه در ارتفـاع ‪ ۳۲۰۰‬متـر واقـع‬ ‫ً‬ ‫شـده؛ بنابرایـن ثبـت معنـوی ان کاملا‬ ‫میسـر و قابل تحقـق اسـت»‪ .‬محمدمهـدی‬ ‫فـدا کار؛ اسـتاندار کرمـان نیـز دراین مراسـم‬ ‫ضمـن تشـکر از برگزارکننـدگان ایـن جشـنواره‬ ‫گفـت‪« :‬وجـود گرمـا در بخشـی از اسـتان‬ ‫و همچنیـن خنکـی هـوا در بخـش دیگـر‬ ‫تهـای خوبـی در زمین ههـای‬ ‫اسـتان‪ ،‬ظرفی ‬ ‫گردشـگری و کسـب درامد و کمک به اقتصاد‬ ‫اسـتان اسـت»‪ .‬به گفتـه او؛ وجـود فضـای‬ ‫زیبـای گردشـی اسـتان‪ ،‬کمـک بزرگـی بـه‬ ‫رونـق مقولـه گردشـگری اسـتان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار کرمـان گفـت‪« :‬سـعی کنیـم ایـن‬ ‫فضاهـای گردشـگری را رونـق دهیـم و درامـد‬ ‫اقتصـادی بـرای مـردم و تنـوع روحـی مـردم‬ ‫داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫توسعهبوم گردی هادر الله زار‬ ‫مسـئول میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی شهرسـتان بردسـیر نیز گفت‪:‬‬ ‫«چهـار واحـد بوم گـردی درحال بهره بـرداری‬ ‫در منطقـه ال لـه زار داریـم و مجوزهـای الزم‬ ‫نهـا صـادر شـده اسـت‪ .‬پنـج واحـد‬ ‫بـرای ا ‬ ‫نیـز درحال اخـذ مجـوز هسـتند کـه موافقـت‬ ‫اصولـی بـرای ان هـا انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫حمیده قاسمپور افزود‪« :‬دو واحد بوم گردی‬ ‫درحال اخـذ پروانـه بهره بـرداری‪ ،‬یـک واحـد‬ ‫اقامتـگاه سـنتی در مرحلـه اخـذ موافقـت‬ ‫اصولی و دو مجتمع گردشگری نیز در مرحله‬ ‫درخواسـت قـرار دارنـد»‪.‬‬ ‫افـزود‪« :‬کارکنـان هـر بخـش بایـد نسـبت بـه‬ ‫کار خـود عالقه منـد‪ ،‬خالق و مسـئولیت پذیر‬ ‫باشـند و خوشـبختانه واحد روابط عمومی و‬ ‫امور فرهنگی شـرکت‪ ،‬از کارکنان بسـیارخوب‬ ‫بـا ظرفیـت بـاال برخـوردار اسـت کـه این امـر‬ ‫کارایـی و کیفیـت کار این بخـش را ارتقـاء‬ ‫داده اسـت»‪ .‬اریانـژاد گفـت‪« :‬روابط عمومـی‬ ‫پـل ارتباطـی بیـن مـردم و مسـئولین‬ ‫اسـت و ا گاهی بخشـی بـه مـردم از وظایـف‬ ‫روابط عمومی هاسـت کـه سـبب ارتبـاط ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫درسـت مـردم‪ ،‬بـا مجموعـه م ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقه ای کردسـتان‬ ‫از همـکاران واحـد روابط عمومـی به منظـور‬ ‫تهـا و انعـکاس مطلـوب‬ ‫انجـام فعالی ‬ ‫دسـتاوردهای شـرکت قدردانـی کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«بایـد بـا برنامه ریـزی و اینده نگـری صحیـح‪،‬‬ ‫تهـای ایـن شـرکت ثبـت و‬ ‫اقدامـات و فعالی ‬ ‫مستندسازی شود و با تالش همه همکاران‬ ‫به ویـژه همـکاران واحـد روابط عمومـی‬ ‫بتـر و اثرگـذار‬ ‫نسـبت بـه اطالع رسـانی مطلو ‬ ‫نحـوزه خطیـر بـه بالندگـی و شـکوفایی‬ ‫درای ‬ ‫برسـیم»‪ .‬وی درپایـان‪ ،‬بـا اهـدای لـوح تقدیـر‬ ‫و هدیـه از خدمـات مدیریت و کارکنان واحد‬ ‫روابط عمومـی‪ ،‬تجلیـل به عمـل اورد‪.‬‬ ‫برگزاری اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره کتاب خوانی رضوی شهرستان بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫اییـن اختتامیـه یازدهمیـن جشـنواره‬ ‫کتاب خوانـی رضـوی در دو سـطح ملـی و‬ ‫شهرسـتانی برگـزار شـد‪ .‬اییـن یادشـده در‬ ‫بهبهـان بـا حضـور عبـاس حسـین زاده؛‬ ‫مدیـرکل کتابخان ههـای عمومـی اسـتان‬ ‫یپـور؛ فرمانـدار‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬رسـتم عید ‬ ‫بهبهـان‪ ،‬ایـت اهلل ناصـری؛ امام جمعـه‬ ‫بهبهـان‪ ،‬نرگـس موقرپـور؛ رئیـس اداره‬ ‫کتابخان ههـای عمومـی بهبهـان و جمعـی از‬ ‫مسـئولین و اعضـای انجمـن کتابخان ههـای‬ ‫عمومـی شهرسـتان‪ ،‬چهر ههـای مذهبـی‬ ‫و فرهنگـی و برگزیـدگان ایـن جشـنواره در‬ ‫محـل سـالن اجتماعـات افاق بهبهـان برگزار‬ ‫شـد‪ .‬موقرپـور ابتـدای برنامـه بااشـاره به‬ ‫نقـش موثـر جشـنواره رضـوی در ترویـج‬ ‫سـیره اهل بیت ؟ع؟ گفـت‪« :‬یازدهمین دوره‬ ‫جشـنواره کتاب خوانـی رضـوی به همـت‬ ‫نهـاد کتابخان ههـای عمومـی کشـور‬ ‫درراسـتای ترویج فرهنگ رضوی و گسترش‬ ‫فرهنـگ کتاب خوانـی کـه از اردیبهشـت ماه‬ ‫پارسـال و بـا معرفـی شـش عنـوان کتـاب در‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری از انهدام باند‬ ‫هشـت نفره سـارقان منـزل دراین شهرسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬در پـی وقـوع چندفقـره‬ ‫سرقت منزل در محدوده خاورشهر و تشکیل‬ ‫چنـد پرونـده‪ ،‬به سـرعت تیم هـای عملیاتـی‬ ‫بـرای شناسـایی و دسـتگیری سـارق یـا‬ ‫سـارقان بـه کالنتـری این محـل اعزام شـدند»‪.‬‬ ‫به گـزارش پلیـس ری؛ سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان افـزود‪« :‬چکیـده پرونـده‬ ‫نشـان از ایـن داشـت کـه دو زن تحت عنـوان مسـتاجر یـا خریـدار وارد منـازل‬ ‫محدوده خاورشـهر شـده و با بررسـی مسـیرهای ورود و خروج‪ ،‬محل کمدها‬ ‫و تعـداد اتاق هـا اطالعـات به دسـت امده را دراختیـار پنـج اقـا همدسـت‬ ‫قـرار داده و ان هـا اقـدام بـه سـرقت در زمـان مناسـب می کننـد و امـوال را بـه‬ ‫مال خر مشـخصی می فروشند»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرسـتان ری ادامه داد‪:‬‬ ‫«مامـوران کالنتـری بـا حضـور در محل هـای سـرقت و اسـتفاده از شـیوه های‬ ‫نویـن و خـاص پلیسـی سـرنخ های متعـددی از سـارقان به دسـت اوردنـد و بـا‬ ‫درکنارهـم قـراردادن ادله هـای موجـود محـل اختفـاء سـارقان در ‪ ۲‬نقطـه از‬ ‫خاورشـهر به دسـت اوردنـد»‪ .‬ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪« :‬دیـروز پـس از‬ ‫انجـام هماهنگی هـای قضایـی تیم هـای عملیـات این کالنتـری به مخفیگاه‬ ‫متهمـان اعـزام شـدند و در ‪ ۲‬عملیـات هماهنـگ و منسـجم متهمـان را‬ ‫دستگیر کردند و از مخفیگاهشان تعداد زیادی اموال مسروقه کشف شد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ جلیلیـان افـزود‪« :‬متهمـان در تحقیقـات بـه بـزه ارتکابـی معتـرف و‬ ‫مال باختگان شناسایی و پس از دعوت به کالنتری و اخذ شکایت و تکمیل‬ ‫پرونـده تحویـل مراجـع قضایـی شـدند»‪.‬‬ ‫قاضیعسگر ‪:‬‬ ‫تجلیل مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان‬ ‫از مدیر و کارکنان روابط عمومی‬ ‫ارش مرادی‬ ‫درراستای گرامیداشت منزلت روابط عمومی‬ ‫و اهمیـت ارتباطـات‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای کردسـتان بـا همـکاران واحـد‬ ‫روابط عمومی نشست صمیمانه‪ ،‬برگزار کرد‪.‬‬ ‫مهنـدس ارش اریانـژاد در ابتـدای جلسـه‬ ‫شهـای اثرگذار مجموعه‬ ‫ضمـن تقدیـر از تال ‬ ‫روابط عمومـی شـرکت‪ ،‬گفـت‪« :‬کسـب‬ ‫رتب ههـای برتـر در سـال های اخیـر توسـط‬ ‫گسـازی‪،‬‬ ‫روابط عمومـی در حوزه های فرهن ‬ ‫اطالع رسـانی و شـیوه های مدیریـت مصـرف‬ ‫اب‪ ،‬سـتودنی و نشـئت گرفته احسـاس تعهد‬ ‫و مسـئولیت ایـن کارکنـان تالشـگر اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقه ای کردسـتان‬ ‫درادامه به بیان دیدگاه ها و تشریح الگوهای‬ ‫سـاختاری روابط عمومـی پویـا باتوج هبـه‬ ‫نیـاز کنونـی سـازمان ها پرداخـت و گفـت‪:‬‬ ‫«روابط عمومـی زبان گویای سـازمان اسـت و‬ ‫دراین راسـتا رسالت خطیری را جهت ترقی و‬ ‫پیشـبرد اهداف سـازمان برعهده دارد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبـر انتظـارات خـود از واحـد مذکـور‬ ‫انهدام باند هشت نفره سارقان منزل در شهرری‬ ‫سـه رده سـنی کـودک‪ ،‬نوجـوان و جـوان و‬ ‫گسـال بـا موضـوع معرفی سـبک و سـیره‬ ‫بزر ‬ ‫زندگـی امام رضـا؟ع؟ و نیـز در بخـش ویـژه‬ ‫ان بـا موضـوع ترویـج فرهنـگ مهدویـت‬ ‫و زندگـی حضـرت ولی عصـر ؟جع؟ برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬این رویـداد کـه در رشـته های نقاشـی‪،‬‬ ‫بخـوان‪ ،‬مسـابقه چهارگزینـه ای‬ ‫پویـش کتا ‬ ‫و داستانک نویسـی برگـزار شـد ‪ 2564‬نفـر از‬ ‫شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬شـرکت کننده داشـته‬ ‫و ازاین تعـداد‪ 26 ،‬نفـر در بخـش انفـرادی‬ ‫و دو خانـواده و یک نفـر در سـطح ملـی‬ ‫برگزیـده شـدند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اختتامیه این‬ ‫جشـنواره بـا همکاری حـوزه علمیه بـرادران‪،‬‬ ‫اداره ارشـاد‪ ،‬بسـیج دانشـجویی دانشـگاه‬ ‫خاتم االنبیـاء و کانـون پرورش فکـری‬ ‫بـا ویژه برنامه هایـی ازجملـه مداحـی‪،‬‬ ‫نماهنـگ‪ ،‬قصه گویـی‪ ،‬اجـرای سـرود و‬ ‫معرفـی کتـاب توسـط اعضـای کـودک برگـزار‬ ‫شـد»‪ .‬سـپس حسـین زاده از مـردم بهبهـان‬ ‫به عنـوان مردمـی بـا پیشـینه مذهبـی و‬ ‫فرهنگی قوی یاد کرد و گفت‪« :‬در جشنواره‬ ‫کتاب خوانـی رضـوی کتابـداران خادمـان‬ ‫نشـر و ترویـج سـیره اهل بیـت ؟ع؟ بـه مـردم‬ ‫بـوده و جشـنواره رضـوی بزرگ تریـن رویـداد‬ ‫کتاب خوانی کشـور در چندسال اخیر است‪.‬‬ ‫می کوشـیم در خیلیـت ان بیفزاییـم»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره نحـوه برگـزاری جشـنواره کتاب خوانی‬ ‫رضـوی گفت‪« :‬هرسـاله کنار محـور اصلی ان‬ ‫کـه حضـرت علی بن موسی الرضا ؟ع؟سـت؛‬ ‫یـک شـخصیت دینـی دیگـر را معرفـی‬ ‫می کنیـم‪ .‬در یازدهمیـن دوره بخـش ویـژه‬ ‫اختصـاص بـه حضـرت ولی عصـر ؟جع؟‬ ‫قتـر‬ ‫یافـت تـا بسـتر شـناخت بیشـتر و عمی ‬ ‫مـردم نسـبت بـه ایشـان فراهـم شـود»‪.‬‬ ‫یپـور نیـز ضمـن خوشـامدگویی‬ ‫عید ‬ ‫و تشـکر از حضـار‪ ،‬خواسـتار همـکاری‬ ‫تمـام دسـتگاه های اجرایـی در برگـزاری‬ ‫جشـنواره رضـوی پیـش رو جهـت گسـترش‬ ‫هرچه بیشـتر فرهنـگ رضـوی و اشـنا کردن‬ ‫اقشـار مختلـف جامعـه بـا این موضـوع شـد‪.‬‬ ‫درپایـان‪ ،‬از برگزیـدگان یازدهمیـن جشـنواره‬ ‫کتاب خوانـی رضـوی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫استان هایمقدس‬ ‫باید کانون پاسخگویی به شبهه های دینی شود‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم‬ ‫حسـنی؟ع؟ گفـت‪« :‬اما کـن متبرکـه و‬ ‫اسـتان های مقـدس بایـد بااسـتفاده از‬ ‫ن پاسـخگویی‬ ‫ظرفیت هـای موجـود‪ ،‬بـه کانو ‬ ‫بـه شـبهات دینـی تبدیـل شـود»‪ .‬به گـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟؛ حجت االسلام سـید‬ ‫علـی قاضـی عسـکر در همایـش خادمـان‬ ‫افتخاری حرم عبدالعظیم؟ع؟ بااشـاره به شـبهات روزافزون دشـمنان اسالم‬ ‫و انقلاب در فضـای مجـازی گفـت‪« :‬جوانـان بایـد بامراجعه بـه ایـن اما کـن‬ ‫دینـی‪ ،‬شـبهات اعتقـادی خـود را رفـع کننـد»‪ .‬وی پرداختـن بیش ازپیـش به‬ ‫تفسـیر قـران کریـم‪ ،‬نهج البالغـه‪ ،‬صحیفـه سـجادیه و احادیـث اهل بیـت؟ع؟‬ ‫در امـور فرهنگـی را امـری الزم دانسـت و افـزود‪« :‬حـوزه مباحـث فرهنگـی‬ ‫گسـتردگی فراوانـی دارد کـه دراین راسـتا اسـتفاده از ابزارهایـی ماننـد رسـانه‪،‬‬ ‫فضـای مجـازی و هنـر نیـز می توانـد بسـیارموثر باشـد»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫قاضی عسـگر توسـعه امـور فرهنگـی را باتوجه بـه حکـم رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫از دیگـر اولویت هـای اسـتان مقـدس برشـمرد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬زیـارت‬ ‫به معنـای بیعـت بـا اهل بیـت؟ع؟ بـرای پیـروی از انـان و شـناخت الگوهـای‬ ‫دینـی و بهـره وری معنوی سـت ؛ برهمین اسـاس بایـد به گونـه ای برنامه ریـزی‬ ‫کنیـم کـه زائـران بامراجعه بـه ایـن حریـم ملکوتـی ضمـن شـناخت حضـرت‬ ‫عبدالعظیم ؟ع؟ و امامزادگان ارمیده در استان مقدس‪ ،‬از خدمات فرهنگی‬ ‫درزمینه هـای معرفتـی‪ ،‬اخالقـی‪ ،‬تربیتـی‪ ،‬مهارت های سـبک زندگی اسلامی‬ ‫بهره منـد شـوند»‪ .‬رئیـس موسسـه علمـی فرهنگـی دارالحدیـث با تا کی دبـر‬ ‫موضـوع مشـورت بـا متخصصـان در برنامه ریزی و انجام امور اسـتان مقدس‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بهـره وری از خادمـان افتخـاری در بخش های مربـوط به دانش‬ ‫و تخصـص انـان درراسـتای توسـعه خدمـات بـرای زائـران باتوجه بـه حکـم‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب از مهم تریـن اهـداف پیش روی ما سـت»‪ .‬تولیت اسـتان‬ ‫مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ طرح جامع توسعه ابنیه استان مقدس را‬ ‫مهـم توصیـف کـرد و ادامـه داد‪« :‬در طـرح جامـع بایـد به گونـه ای برنامه ریزی‬ ‫شود که تمام نیازها و ملزومات اسایش زائران در ان لحاظ شود‪ .‬حرم مطهر‬ ‫باتوجه به افزایش زائران و کمبود سـاختمان و همچنین فرسـودگی بسـیاری‬ ‫از بناهـا و نماهـای موجـود‪ ،‬نیازمنـد برنامه ریـزی و اجـرای طر ح هـای عمرانی‬ ‫مناسـب اسـت کـه درهمین راسـتا جلسـات و مذا کراتـی بـا سـتاد بازسـازی‬ ‫عتبـات عالیـات و بنیـاد ملـی مسـکن برگـزار می شـود»‪ .‬حجت االسلام قاضی‬ ‫عسکر بااشاره به ظرفیت های بسیارزیاد فرهنگی در استان مقدس حضرت‬ ‫عبدالعظیـم؟ع؟ و شهرسـتان ری‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬شهرسـتان ری باتوج هبـه اثـار‬ ‫تاریخـی و فرهنگـی و باوجـود ظرفیت هـای گونا گون و حضور انبـوه نوجوانان‬ ‫و جوانـان ّ‬ ‫متدیـن و انقالبـی‪ ،‬نیازمنـد برنامه ریـزی و اجـرای طر ح هـای جامع‬ ‫فرهنگـی درراسـتای بهـره وری هرچه بیشـتر ازاین ظرفیت ها سـت کـه اسـتان‬ ‫مقـدس می توانـد باتوجه بـه ظرفیـت امامـزادگان و مشـاهیر مدفـون و اما کن‬ ‫بازدیدی همچون موزه‪ ،‬اسـمان نما به کانون و قطب فرهنگی تهران تبدیل‬ ‫ُ‬ ‫شـود»‪ .‬وی تبسـم و ُحسـن خلـق را از ویژگی هـای اخالقـی پیامبـر برشـمرد‬ ‫ّ‬ ‫و خادمـان ایـن اسـتان مقـدس را بـه تاسـی از سـلوک اخالقـی پیامبـر گرامـی‬ ‫اسلام دعـوت کـرد‪.‬‬ ‫سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد؛‬ ‫شیوع بیماری تب کریمه کنگو‬ ‫سازمان دامپزشکی کشور نسبت به شیوع بیماری تب کریمه کنگو در کشور‬ ‫هشـدار داد و اعلام کـرد‪« :‬براسـاس امـار وزارت بهداشـت ودرمان‪ ،‬از ابتـدای‬ ‫سـال جـاری تا کنـون ‪ ۲۲‬نفـر بیمـار مبتلا بـه ایـن بیمـاری شناسـایی و دونفـر‬ ‫فـوت شـده اند»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ شـرایط تشـخیص و درمـان بیمـاری تـب‬ ‫کریمـه کنگـو در کشـور مهیـا و در هـر نقطـه ای از کشـور امـکان انتقـال نمونـه‬ ‫و تشـخیص نهایـی بیمـاری وجـود دارد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬الزم اسـت مـردم نـکات‬ ‫بهداشـتی را به صورت جـدی رعایـت کننـد‪ .‬بیمـاری تـب کریمـه کنگـو بیـن‬ ‫انسـان و دام مشـترک اسـت کـه درصـورت عدم رعایـت نـکات بهداشـتی بـه‬ ‫انسـان مبتلا خواهـد شـد‪ .‬ایـن بیمـاری بـا رعایت اصـول بهداشـتی‪ ،‬از جمله‬ ‫حذف کنه ناقل بیماری ازطریق سم پاشی و حمام دادن دام ها و سم پاشی‬ ‫و ضدعفونی کـردن اما کـن دامـی‪ ،‬خـودداری از له کـردن کنـه بـا دسـت یـا روی‬ ‫بـدن دام‪ ،‬خـودداری از تمـاس غشـاهای مخاطـی بـدن بـا ترشـحات و خـون‬ ‫دام‪ ،‬خـودداری از کشـتار دام در محل هـای غیرمجـاز‪ ،‬تهیـه گوشـت موردنیاز‬ ‫از محل هـای مطمئـن و تحت نظـارت دامپزشـکی‪ ،‬نگهـداری الشـه تـازه‬ ‫دام به صورت کامـل به مـدت ‪ ۲۴‬سـاعت در یخچـال‪ ،‬روش هـای حفاظـت‬ ‫شـخصی در تمـاس بـا ترشـحات و خـون حیوان (پوشـیدن دسـتکش‪ ،‬لباس‬ ‫بلنـد‪ ،‬چکمـه‪ ،‬ماسـک و عینـک)‪ ،‬اجتنـاب از خـوردن جگـر خـام و نیـم پخت‬ ‫و پختن گوشـت برای ازبین رفتن ویروس قابل پیشگیری سـت‪ .‬این سـازمان‬ ‫توصیـه کـرد‪« :‬تولیدکننـدگان و افرادی که در کشـتارگاه ها و مرا کز بسـته بندی‬ ‫کار می کنند‪ ،‬درصورت ایجاد هرگونه زخم یا جراحت جلدی در حین کشـتار‬ ‫ً‬ ‫و بـا بـروز عالئـم بیمـاری‪ ،‬سـریعا بـه مرا کـز بهداشـتی درمانـی مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۱۳۷۸‬به طور رسـمی و‬ ‫بیمـاری تـب کریمـه کنگـو (‪ ،)CCHF‬اولی ‬ ‫قطعـی در کشـور تائیـد و شناسـایی شـد‪ .‬از جملـه روش هـای انتقـال ویروس‬ ‫‪ CCHF‬را می تـوان بـه گـزش انسـان توسـط کنـه الـوده‪ ،‬تمـاس انسـان بـا‬ ‫ترشـحات و خـون حیـوان الـوده و تمـاس فـردی بـا بیمـار مبتلا بـه تـب کریمه‬ ‫کنگو برشـمرد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫ماجرایطبیعت‬ ‫طبیعـت خـود به تنهایی معنـای واقعـی زندگـی را دارد‪ .‬از چه بگویـم ؟ درختان‬ ‫اسـتوار و تنومنـدش یـا هـوای سـالم و پا کـش‪ .‬هنگامی کـه در طبیعـت پـا‬ ‫می گـذاری بهتریـن لحظـات عمـرت را تجربـه می کنـی‪ .‬گرچـه در گوشه گوشـه‬ ‫طبیعـت داسـتان های زیـادی وجـود دارد؛ امـا نمی توانم همه را بگویـم؛ زیرا نه‬ ‫علم کافی دارم‪ ،‬نه هزاران سـال زمان برای نوشـتن داسـتان طبیعت‪ .‬گوشه ای‬ ‫از داستانش این است؛ دره های شگفت انگیز ‪ ،‬رودخانه ها‪ ،‬کوه ها و اما گل ها؛‬ ‫انـواع گل هـای مختلـف در طبیعـت وجـود دارد کـه تـو را جـذب خـود می کنـد‪.‬‬ ‫ن کـه بـه تـو‬ ‫وقتـی پروانه هـا روی گل هـا می نشـیند‪ ،‬بـه گل هـا بنگـر و گـوش کـ ‬ ‫گتـر‬ ‫چـه می گوینـد‪ .‬نـگاه کـن بـه هر انچـه می شـکفد‪ .‬گویـا نفـس طبیعـت بزر ‬ ‫می شـود؛ امـا انسـان ها در حـال قطـع درختـان هسـتند بـرای سـاخت کاغـذ ‪،‬‬ ‫مداد یا چیزهای دیگر‪ .‬در حال کم کردن نفس طبیعت هستند‪ .‬عده ای دیگر‬ ‫هم که در طبیعت اشغال می ریزند و از او مواظبت نمی کنند؛ اما بعضی نیز از‬ ‫طبیعت دفاع می کنند که یاران طبیعت هستند‪ .‬ا گر طبیعتی نباشد‪ ،‬خیلی‬ ‫چیزها از بین می رود؛ ایا تنفس انسـان نیز سـخت می شـود؟ حیوانات که دیگر‬ ‫زبانـم گویـا نیسـت‪ .‬یادمـان باشـد طبیعـت درخطـر اسـت و به کمـک همـه مـا‬ ‫نیازمنـد اسـت‪ .‬گرچـه زبانـش را نمی دانیـم؛ اما بـه او کمک کنیـم و از او مراقبت‬ ‫کنیـم ‪ .‬سـاکنانش هسـتیم؛ پـس اعتمـاد او را جلـب کنیـم‪ .‬بـا او صلـح کنیـم تـا‬ ‫درکنارهـم زندگـی خوبـی را فراهم سـازیم‪.‬‬ ‫ماهور خسروی‪/‬ششمدبستاننیلوفران‪/‬شهرستانتربت جام‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2526‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منا محمدی‬ ‫با حمایت و پشتیبانی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد برگزار شد؛‬ ‫دومین نمایشگاه ساخت سرخس‬ ‫با هدف حمایت از کارافرینی و اشتغال زایی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬هم زمـان بـا سـال تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و‬ ‫اشتغال افرین‪ ،‬دومین نمایشگاه «ساخت سرخس» با حمایت و پشتیبانی‬ ‫شـرکت پاالیش گاز شـهید هاشـمی نژاد از صاحبان مشاغل خرد و کارافرینان‬ ‫و تولیـد داخـل دراین شهرسـتان مـرزی برپـا شـد‪ .‬مدیـر مرکـز رشـد و نـواوری‬ ‫و دبیـر برگـزاری نمایشـگاه گفـت‪« :‬امسـال کـه ازسـوی رهبـری ب هنـام تولیـد‪،‬‬ ‫دانش بنیـان و اشـتغال افرین نا مگـذاری شـده اسـت دومیـن نمایشـگاه‬ ‫سـاخت سـرخس بـا هـدف معرفـی کسـب وکارهای نوپا‪ ،‬پشـتیبانی و حمایت‬ ‫از تولیدکننـدگان داخلـی‪ ،‬صاحبـان مشـاغل خـرد و خانگـی‪ ،‬شناسـایی و‬ ‫توانمندسازی بانوان فعال شهر و روستاها و جذب سرمایه گذاران برپا شد»‪.‬‬ ‫یونس نیک پرسـت افزود‪« :‬دراین رویداد بیش از ‪70‬نفر از صاحبان مشـاغل‬ ‫و کارافرین سـرخس به معرفی محصوالت‪ ،‬توانمندی ها و دسـتاوردهایی که‬ ‫یشـود پرداختنـد‪ .‬این رویـداد در سـه فـاز برگـزار شـد؛ در‬ ‫موجـب کارافرینـی م ‬ ‫فـاز اول ب هنـام نمایشـگاهی‪ ،‬شـرکت کنندگان بـه ارائـه محصـوالت پرداختنـد‪.‬‬ ‫در فاز دوم به نام همرسـانی‪ ،‬مشـاغل خانگی و کسـب وکارهای کوچک فاقد‬ ‫مجوز به سـازمان های ارائه دهنده مجوز‪ ،‬تسـهیالت و سـرمایه گذاری معرفی‬ ‫شـدند‪ .‬در فـاز سـوم به نـام رویـداد کارافرینی‪ ،‬کالس هایی در حـوزه کارافرینی‬ ‫باعنـوان هـوش تجـاری‪ ،‬بازاریابـی‪ ،‬بـوم مـدل کسـب وکار بـرای عالقه منـدان‬ ‫نهـا‬ ‫لکـردن ا ‬ ‫برگـزار شـد کـه هدفشـان توانمندسـازی مـردم سـرخس و تبدی ‬ ‫به کارافرین بود»‪ .‬دومین نمایشـگاه «سـاخت سـرخس» تا ‪ 30‬خردادماه در‬ ‫محـل نمایشـگاه دائمـی مجتمـع مسـکونی گاز شـهید مهاجـر دایـر بود‪.‬‬ ‫بررسی علت اتش سوزی دفتر بازرگانی‬ ‫سازمان منطقه ویژه پارس‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬سید محمدباقر یوسف زاده؛‬ ‫مدیـر روابط عمومـی و تشـریفات سـازمان‬ ‫منطقـه ویـژه پـارس گفـت‪« :‬بامـداد شـنبه‬ ‫این هفتـه دفتر بازرسـی سـازمان منطقه ویژه‬ ‫پـارس دچـار حریـق؛ و بـا حضـور نیروهـای‬ ‫اتش نشـانی و امـدادی مهـار شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬علـت حادثـه و جزئیـات احتمالـی‬ ‫یسـت و تـا اعالم نظـر کارشناسـی نهایـی از رسـانه ها و افـراد‬ ‫ان دردست بررس ‬ ‫خواهشـمندیم اخلاق رسـانه ای را رعایـت کـرده و از دامـن زدن بـه شـایعات‬ ‫جلوگیری کنند»‪ .‬یوسـف زاده گفت‪« :‬دراین حادثه هیچ اسـیبی به مدارک و‬ ‫پرونده های موجود در دفتر بازرسـی سـازمان منطقه ویژه پارس وارد نشـده‬ ‫نبـر بـوده و‬ ‫اسـت‪ .‬در حـوادث این چنینـی بررسـی علـت دقیـق حادثـه زما ‬ ‫به محـض دریافـت نظـر کارشناسـی اتش نشـانی و اداره ا گاهـی علـل ان بـه‬ ‫سـمع ونظر مـردم خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات «داژبال» و «لی لی»‬ ‫بانوان خانواده تا کسیرانی در قزوین‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬سرپرسـت سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر تا کسـیرانی‬ ‫شـهرداری قزویـن از برگـزاری مسـابقات داژبـال (وسـطی) و لی لـی ویـژه بانـوان‬ ‫خانـواده تا کسـیرانان به مناسـبت دهـه کرامت خبـر داد‪ .‬محمدرضا وثوق نیا‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه اهمیـت ورزش در سلامتی و نشـاط و شـادابی خانـواده‬ ‫تا کسـیرانان‪ ،‬یک دوره مسـابقه داژبال (وسـطی) و لی لی ویژه بانوان خانواده‬ ‫تا کسـیرانان قزوین شـامل بانوان تا کسـیران‪ ،‬همسـران و دختران تا کسـیران‬ ‫و بانـوان راننـده سـرویس مـدارس به مناسـبت دهـه کرامت در سـالن ورزشـی‬ ‫مهـای فعاالن‪ ،‬شـهید بهشـتی‬ ‫کوثـر شـهرداری قزویـن برگـزار شـد‪ .‬درپایـان تی ‬ ‫نخـود کردنـد»‪ .‬به گفته‬ ‫الـف و شـهید بهشـتی ب مقا مهـای اول تـا سـوم را ازا ‬ ‫او؛ درایـن دوره از مسـابقات ‪ 14‬تیـم شـش نفره در مسـابقات داژبـال به رقابـت‬ ‫پرداختند و در دیدار نهایی‪ ،‬تیم فعاالن با غلبه بر تیم شهید بهشتی ب به‬ ‫قهرمانی مسابقات دست یافت و در رشته لی لی نیز ‪ 100‬بانو شرکت داشتند‬ ‫کـه درپایـان‪ ،‬خدیجـه صمـدی‪ ،‬سـکینه طاهـری و فریبـا عبدالهـی مقام های‬ ‫اول تا سـوم را ازان خود سـاختند‪ .‬وثوق نیا گفت‪« :‬دراین مراسـم که با حضور‬ ‫پرشـور بیـش از ‪ 600‬نفـر از بانـوان خانـواده نـاوگان تا کسـیرانی قزویـن همـراه‬ ‫بـود‪ ،‬مولودی خوانـی توسـط گـروه بانـوان نیـز اجرا شـد»‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی خوزستان اعالم کرد؛‬ ‫افزایش ‪15‬درصدی میزان مشارکت مردم‬ ‫در انتخابات شورای هیئت های مذهبی‬ ‫اقبال خانـــم جاســـم نژاد‪ /‬حجت االس ــام فرد اقای ــی؛ مع ــاون فرهنگ ــی‬ ‫اداره کل تبلیغات اس ــامی خوزس ــتان گفت‪« :‬بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر برای انتخاب‬ ‫ته ــای مذهبی شهرس ــتان های خوزس ــتان کاندید‬ ‫اعض ــای ش ــورای هیئ ‬ ‫نه ــا حدود ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫ش ــده و ثبت نام کردند که پس از بررس ــی صالحیت ا ‬ ‫از این اف ــراد صالحیتش ــان موردتائی ــد ق ــرار گرف ــت»‪ .‬وی اظه ــار امیدواری‬ ‫کرد؛ ش ــاهد پویایی و فعالیت های بیش ــتر هیئت ها در دوره جدید باشیم‪.‬‬ ‫فرد اقای ــی گف ــت‪« :‬ا کن ــون ‪ ۳۱۰۰‬هیئت مذهبی در خوزس ــتان در س ــامانه‬ ‫تش ــدن‬ ‫کش ــوری طوبی به ثبت رس ــیده و ح ــدود ‪ ۲۰۰۰‬هیئت در فرایند ثب ‬ ‫ته ــای مذهب ــی شهرس ــتان ها‬ ‫هس ــتند‪ .‬یک ــی از وظای ــف ش ــورای هیئ ‬ ‫یس ــت ک ــه در گوشـ ـه وکنار شهرس ــتان ها‬ ‫تش ــویق و ترغی ــب هیئت های ‬ ‫درحال خدم ــت ب ــه دس ــتگاه اباعبداهلل الحس ــین؟ع؟ ب ــوده و تا کن ــون‬ ‫موف ــق به ثب ــت در س ــامانه طوب ــی نش ــده اند؛ ک ــه امیدواری ــم هرچه زودتر‬ ‫ته ــای ثبت نش ــده در س ــامانه طوب ــی‪ ،‬به ثبت رس ــیده و ب ــه فعالیت‬ ‫هیئ ‬ ‫خود ادامه دهند»‪ .‬معاونت فرهنگی تبلیغات اس ــامی اس ــتان خوزس ــتان‬ ‫ته ــای مذهبی‬ ‫دررابط هب ــا تامی ــن ارزاق س ــهمیه محرم و صف ــر برای هیئ ‬ ‫نم ــورد ب ــا اداره کل جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان‬ ‫گف ــت ک ــه در دو جلس ــه درای ‬ ‫وارد مذا ک ــره ش ــده و اظهار امیدواری ک ــرد قبل از اغاز مح ــرم اقدامات الزم‬ ‫نب ــاره اتخاذ ش ــود‪.‬‬ ‫درای ‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیر کل را هو شهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫شناسایی‪ 39376‬متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن‬ ‫مدیـر کل را هو شهرسـازی اسـتان مرکـزی گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۴۰‬هـزار و ‪ ۱۰۱‬متقاضـی تاکنـون در طـرح‬ ‫تنـام‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن ایـن اسـتان ثب ‬ ‫کردنـد کـه از ایـن تعـداد ‪ 39376‬نفـر در پایـش‬ ‫اولیـه واجـد شـرایط دریافـت مسـکن شـدند»‪.‬‬ ‫حمیـد انعامـی در حاشـیه نشسـت بـا وزیـر‬ ‫را هو شهرسازی به صورت ویدئو کنفرانس افزود‪:‬‬ ‫«از چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن در کشور‪ 61127،‬واحد سهم‬ ‫نبـر ‪ ۱۴۰‬هـزار و ‪ ۱۰۱‬متقاضـی‬ ‫یسـت کـه در ایـن طـرح تاکنـون افزو ‬ ‫اسـتان مرکز ‬ ‫نسـبت به ثبت نام خود اقدام کرده اند‪ .‬تعداد ‪ ۷۹۵‬طرح مسـکونی با ظرفیت‬ ‫‪ 27528‬واحـد در اسـتان مرکـزی تعریـف شـده کـه تاکنـون ‪ 14665‬نفـر‪ ،‬هزینـه‬ ‫اولیـه خـود را واریـز کرده انـد»‪ .‬انعامـی بیان کـرد‪« :‬اسـتعالمات الزم در خصوص‬ ‫ل انجام اسـت و نقشـه های تیپ بلوک ها به منظور بررسـی‬ ‫صدور پروانه در حا ‬ ‫و کنترل نقشه تحویل سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است‪ .‬تجهیز‬ ‫کارگاه نیز طبق برنامه در حال انجام است و ‪ ۵۰۰‬تن ارماتور‪ ۱۴۴ ،‬متر مربع سازه‬ ‫پیش سـاخته تجهیز کارگاه در حال ارسـال اسـت و فونداسـیون بلوک ‪ G۱۴‬نیز‬ ‫در حال اجر اسـت»‪.‬‬ ‫بو فاضالب شهرستان اراک خبر داد؛‬ ‫رئیس امور ا ‬ ‫اغاز سمپاشی ‪ ۲۴‬هزار منهول فاضالب در ارا ک‬ ‫رئیـس امـور اب و فاضلاب شهرسـتان ارا ک‬ ‫گفـت‪« :‬سمپاشـی ‪ ۲۴‬هـزار منهـول در ایـن‬ ‫کالنشـهر از روز س هشـنبه بـا هـدف افزایـش‬ ‫بهداشـت شـهری اغاز شد»‪ .‬سعید سـرابادانی‬ ‫افـزود‪« :‬چهار میلیارد ریـال اعتبـار بـرای‬ ‫ایـن میـزان سمپاشـی ب هطـول ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر‬ ‫اختصاص یافته اسـت‪ .‬وجود حشـرات و جانوران موذی در شـبکه فاضالب از‬ ‫معضالت زندگی شـهری اسـت و این شـرکت برای جلوگیری از تکثیر حشـرات‪،‬‬ ‫لهـای فاضلاب را سم پاشـی می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬امـور‬ ‫دریچ ههـا و منهو ‬ ‫بو فاضالب شهرستان ارا ک هرساله در دو نوبت نسبت به سمپاشی خطوط‬ ‫ا ‬ ‫اصلـی‪ ،‬فرعـی و شـبکه جمـع اوری فاضلاب شـهر اقـدام می کنـد‪ .‬نوبـت اول از‬ ‫اوایـل اردیبهشـت ماه هر سـال اغـاز و تـا پایـان خردا دمـاه ب هطـول می انجامـد و‬ ‫نوبت دوم نیز از اواسـط شـهریورماه اغاز و تا نیمه نخسـت مهرماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪۲۴‬هـزار منهـول فاضلاب وجـود دارد کـه بـرای هـر‬ ‫نشـهر ارا ک حـدود ‬ ‫در کال ‬ ‫نشـهر‬ ‫یشـود‪ .‬در کال ‬ ‫منهـول بسـته بـ ه عمـق از نیـم تـا یک لیتـر سـم مصـرف م ‬ ‫ارا ک ‪ ۱۸‬بـاب مخـزن بـا ظرفیـت ‪ ۱۱۸‬هزار متر مکعـب و حـدود یک هزار کیلومتـر‬ ‫شـبکه اب و ‪ ۹۵۰‬کیلومتـر شـبکه فاضلاب وجـود دارد»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫با همت قرارگاه جهادی نیروی زمینی ارتش انجام می گیرد؛‬ ‫در کارگروه انالیز حوادث جاده ای فوالد مبارکه مطرح شد؛‬ ‫ترابری فوالد مبارکه؛‬ ‫الگویی برای دیگر شرکت ها‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫در کارگـروه انالیـز حـوادث جـاده ای فـوالد‬ ‫مبارکـه ترابـری فـوالد مبارکـه‪ ،‬الگویـی بـرای‬ ‫دیگر شـرکت ها مطرح شـد‪ .‬نشسـت کارگروه‬ ‫انالیـز حـوادث اخیـر جـاده ای و انتقـال‬ ‫تجربیـات فـوالد مبارکـه در زمینـه ترابـری‬ ‫بـا حضـور مدیـر خدمـات عمومـی و امـور‬ ‫رفاهـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬مسـئول ترابـری فـوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬مدیـر پروژه ترابری شـرکت توکاسـبز‪،‬‬ ‫جانشـین رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان‬ ‫و جمعـی از کارشناسـان فنـی پلیـس راه ایـن‬ ‫اسـتان بـه میزبانـی فـوالد مبارکـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫صـادق فرخـی (مدیـر خدمـات عمومـی و‬ ‫امـور رفاهـی فـوالد مبارکـه) در این نشسـت‬ ‫یهـا بـرای ارتقـای سـطح‬ ‫بـه افزایـش همکار ‬ ‫حمل ونقـل اسـتان اصفهـان به ویـژه‬ ‫حمل ونقـل کارکنـان در صنعـت تا کیـد کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بررسـی حـوادث اخیـر جـاده ای‬ ‫و انتقـال تجربیـات فـوالد مبارکـه در ایـن‬ ‫زمینـه از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬انالیـز حـوادث جـاده ای اخیـر‬ ‫بـه کاهـش ایـن حـوادث کمـک می کنـد؛‬ ‫چرا که با روشـن شـدن عوامل این حوادث‪،‬‬ ‫به دنبـال اقدامـات اصالحی همچون ترمیم‬ ‫راه ها و جاده ها‪ ،‬اصالح مکانیسـم ها و موارد‬ ‫مربـوط بـه نیـروی انسـانی دخیـل در ایـن‬ ‫موضـوع ازجملـه راننـدگان خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫هوشمندسازیمکانیسم هایحمل ونقل‬ ‫برای ارتقای ایمنی در ناوگان ترابری‬ ‫علـی قربانـی (مسـئول ترابـری شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه) نیـز در این نشسـت با تا کی دبـر‬ ‫پیشـگیری از حـوادث جـاده ای از طریـق‬ ‫نهـا و شناسـایی و بررسـی نقـاط‬ ‫انالیـز ا ‬ ‫حادثه خیـز گفـت‪« :‬در این راسـتا‪ ،‬دور ههـای‬ ‫اموزشـی مسـتمر با حضور کارشناسـان زبده‬ ‫یسـت تـا‬ ‫پلیس راهـور کشـور در حـال برگزار ‬ ‫راننـدگان و دیگـر کارکنـان مربـوط بـه حـوزه‬ ‫ترابـری‪ ،‬بـا ا گاهـی از جدیدتریـن نـکات و‬ ‫اتفاقـات در ایـن حـوزه‪ ،‬در کاهـش میـزان‬ ‫حـوادث جـاده ای اثرگـذار باشـند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬نصـب دوربیـن کنتـرل سـرعت‬ ‫در مسـیر حرکـت سـرویس کارکنـان فـوالد‬ ‫مبارکـه در جاد ههـای منتهـی بـه ایـن‬ ‫یسـت کـه‬ ‫شـرکت ازجملـه اقدامـات ضرور ‬ ‫بایـد در اسـر ع وقـت صـورت گیـرد؛ چرا کـه‬ ‫منجـر بـه نظـارت بیشـتر پلیس راهـور‬ ‫یشـود و می توانـد‬ ‫بـر رفتـار راننـدگان م ‬ ‫در جلوگیـری از بـروز حـوادث نقـش‬ ‫موثـری داشـته باشـد»‪ .‬مسـئول ترابـری‬ ‫فـوالد مبارکـه با بیان اینکـه فـوالد مبارکـه‬ ‫بزرگ تریـن نـاوگان حمل ونقـل صنعتـی‬ ‫کشـور را دارد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬فـوالد مبارکـه‬ ‫در حـوزه حمل ونقـل جـاده ای تجربیـات‬ ‫یسـت که بـا‬ ‫ارزشـمندی دارد و این در حال ‬ ‫وجـود سـرویس دهی های متعـدد در زمینـه‬ ‫جابه جایـی کارکنـان‪ ،‬هیـچ حادثـه ای بـه‬ ‫وجـود نیامده اسـت‪ .‬انتقال تجربیـات فوالد‬ ‫مبارکـه در حـوزه مکانیسـم ها‪ ،‬سـرمایه های‬ ‫انسـانی و را ههـای مواصالتـی قطعـا منجـر‬ ‫بـه کاهـش حـوادث جـاده ای در اسـتان‬ ‫و کشـور خواهـد شـد»‪ .‬وی بـا درخواسـت‬ ‫مهـای‬ ‫از پلیس راهـور جهـت اسـتقرار تی ‬ ‫گشـت زنی در جاد ههـای منتهـی بـه شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه یـاداور شـد‪« :‬ایـن امـر منجر به‬ ‫افزایش دقت رانندگان در رانندگی می شود‪.‬‬ ‫عالو هبـر ان‪ ،‬سرنشـینان می تواننـد به عنـوان‬ ‫شهـای خـود را در مـورد‬ ‫همیـار پلیـس گزار ‬ ‫تخلفـات راننـدگان بـه سـامانه های ارتباطی‬ ‫پلیـس ارسـال کننـد»‪ .‬قربانـی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«یکـی از اقدامـات دیگـری کـه برنامه ریـزی‬ ‫شـده‪ ،‬هوشمندسـازی مکانیسـم های‬ ‫حمل ونقـل بـرای رسـیدن بـه بیشـترین‬ ‫میـزان ایمنـی در نـاوگان ترابری فـوالد مبارکه‬ ‫اسـت‪ .‬این سـامانه که قرار اسـت با همکاری‬ ‫شـرکت ایریسـا راه اندازی شـود‪ ،‬می تواند هم‬ ‫راننـده‪ ،‬هـم مکانیسـم و هـم مسـافرین را‬ ‫ب هصـورت برخـط و در لحظه زیر نظر داشـته‬ ‫نهـا بـه بهتریـن شـکل‬ ‫باشـد تـا امنیـت ا ‬ ‫تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫ضرورت ایمن سازی جاده ها‬ ‫برای کاهش حوادث‬ ‫بهـروز محمـودی مدیـر پـروژه ترابـری‬ ‫سـنگین شـرکت توکاسـبز نیز در این نشسـت‬ ‫گفـت‪« :‬برگـزاری و تـداوم چنیـن جلسـاتی‬ ‫بـرای بررسـی اخریـن تحـوالت حـوزه ترابـری‬ ‫همچـون حـوادث جـاده ای و‪ ...‬ب هصـورت‬ ‫ماهیانـه بـا پلیـس راه اسـتان اصفهـان‬ ‫ضـروری به نظـر می رسـد تـا در نتیجـه ان‪،‬‬ ‫نسـازی جاد ههـا و‬ ‫اقدامـات الزم بـرای ایم ‬ ‫دیگـر اقدامـات اصالحـی جهت جلوگیـری از‬ ‫بـروز حـوادث را شـاهد باشـیم»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫یشـود چنیـن جلسـاتی‬ ‫کـرد‪« :‬پیشـنهاد م ‬ ‫بـا حضـور مدیـران ترابـری صنایـع دیگـر نیـز‬ ‫برگـزار شـود تـا فـوالد مبارکـه بتوانـد انبوهـی از‬ ‫تجربیـات خـود را کـه در سـال های گذشـته‬ ‫در حـوزه ترابـری به دسـت اورده در اختیـار‬ ‫صنایـع دیگـر بگـذارد‪ .‬امـروز فـوالد مبارکـه‬ ‫در ایـن حـوزه پیشـرفت های زیـادی داشـته‬ ‫و علی رغـم مدیریـت حجـم زیـادی از‬ ‫سـرویس های رفـت و برگشـتی حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای‪ ،‬توانسـته سـال ‪ 1400‬را بـدون‬ ‫حادثـه بگذارنـد»‪.‬‬ ‫تاکید نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری‬ ‫ب ه مدیریت مصرف برق‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫نماینـده مـردم خوزسـتان در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری با تا کی دبـر مدیریـت مصرف‬ ‫برق‪ ،‬گفت‪« :‬صرفه جویی و مدیریت مصرف‬ ‫بـرق واجـب شـرعی بـوده کـه الزم اسـت‬ ‫رعایـت شـود»‪ .‬مدیرعامـل ایـن شـرکت بـا‬ ‫حضـور در دفتـر ایـت اهلل عبدالکریـم فرحانی‬ ‫(نماینـده مـردم خوزسـتان در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری)‪ ،‬بـا وی دیـدار و گفت وگـو‬ ‫کـرد‪ .‬محمـود دشـت بزرگ دراین دیـدار‬ ‫بـا ارائـه گزارشـی از وضعیـت شـبکه بـرق‬ ‫اسـتان و میـزان تولیـد و مصـرف در پیـک‬ ‫تابسـتان ‪ ،1401‬بیـان کـرد‪« :‬تدابیـر الزم بـرای‬ ‫پایـداری شـبکه بـرق اندیشـیده شـده کـه‬ ‫بخـش عمـده ای از ایـن تدابیـر بـه همراهـی‬ ‫مشـترکین خانگـی در مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫در سـاعت های پیـک بـار مرتبـط اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬اولویـت وزارت نیـرو تامیـن بـرق‬ ‫مشترکین خانگی ست و براین مبنا؛ ساعات‬ ‫فعالیـت ادارات تغییـر کـرد و بـا صنایـع‬ ‫توافقاتی حاصل شد تا با رعایت ان‪ ،‬پایداری‬ ‫شـبکه حفظ شـود»‪ .‬مدیرعامل شـرکت برق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان افـزود‪« :‬مدیریـت‬ ‫مصـرف متضمـن پایـداری شـبکه بـرق‬ ‫خواهـد بـود و کمـک می کنـد میـزان تولیـد و‬ ‫مصـرف بـرق به هم نزدیک شـده و در شـبکه‬ ‫کمبـودی رخ ندهـد»‪ .‬درپایـان دشـت بزرگ‬ ‫بااشـاره به جایـگاه مردمـی ایـت اهلل فرحانـی‬ ‫در خبـرگان رهبـری‪ ،‬گفـت‪« :‬از شـما‬ ‫درخواسـت می کنیـم کـه رعایـت الگـوی‬ ‫مصـرف بـرق را بـه مـردم و مشـترکین توصیـه‬ ‫کنیـد زیـرا کالم شـما نافـذ بـوده و بیـن مـردم‬ ‫اثرگـذار اسـت»‪ .‬ایـت اهلل عبدالکریـم فرحانـی‬ ‫بـا تقدیـر از اقدامـات ارزنـده بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان در توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫صنعـت بـرق و پای کاربـودن مدیـران ایـن‬ ‫شـرکت‪ ،‬باتا کیدبـر لـزوم خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم در همـه حوز ههـا‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫یسـت‬ ‫«مدیریـت مصـرف بـرق واجـب شرع ‬ ‫کـه بـر همـگان الزم اسـت ان را رعایـت کننـد‬ ‫تـا بـا خاموش نشـدن شـبکه‪ ،‬حقـی از کسـی‬ ‫ضایـع نشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در کنـار صنعـت‬ ‫بـرق خواهیـم بـود و از همـه ظرفیـت و تـوان‬ ‫موجـود اسـتفاده کـرده تـا بتوانیـم فرهنـگ‬ ‫مدیریـت مصـرف بهینـه بـرق را بیـن مـردم‬ ‫نهادینـه کنیـم»‪ .‬کیـوان خورسـند؛ معـاون‬ ‫منابـع انسـانی و سـید حجت الـه موسـوی‬ ‫مدیـر دفتـر روابط عمومـی شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان نیـز دراین دیـدار‬ ‫حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫استقبال بخش خصوصی استان اردبیل از همکاری با سرمایه گذاران استرالیایی‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی اردبیـل در دیـدار بـا‬ ‫سـفیر اسـترالیا از امادگـی فعـاالن بخـش‬ ‫خصوصـی اسـتان بـرای همـکاری بـا‬ ‫سرمایه گذاران استرالیایی خبر داد‪ .‬حسین‬ ‫پیرمـوذن در دیـدار بـا سـفیر اسـترالیا در‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬به عنـوان نماینـده بخـش‬ ‫خصوصـی اسـتان اعلام می کنـم کـه امـاده‬ ‫پذیـرش سـرمایه گذار از کشـور اسـترالیا و‬ ‫هم چنیـن اعـزام سـرمایه گذار بـه این کشـور‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بخـش خصوصـی‬ ‫یکـه در‬ ‫در ایـران تـوان باالیـی دارد تاحد ‬ ‫نسـال ها بـرای عبور کشـور از بحران‬ ‫همـه ای ‬ ‫مهـا تلاش کـرده و ا کنـون‬ ‫اقتصـادی و تحری ‬ ‫نیـز امـاده توسـعه روابـط اقتصـادی بـا سـایر‬ ‫کشـورها هسـتیم»‪ .‬رئیـس خانـه صنعـت و‬ ‫معـدن اسـتان اردبیـل تا کیـد کـرد‪« :‬ا کثـر‬ ‫صنایع در اسـتان فعال هسـتند و باتوجه به‬ ‫شهـای‬ ‫پتانسـیل های موجـود در بخ ‬ ‫متنوعـی مثـل صنعـت‪ ،‬معـدن‪ ،‬کشـاورزی و‬ ‫یتـوان همـکاری کـرد‪ .‬در حوزه‬ ‫گردشـگری م ‬ ‫کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی پتانسـیل بزرگی‬ ‫نتـن سـیب زمینی‬ ‫مثـل تولیـد یک میلیو ‬ ‫تهـای مغـان و‬ ‫در سـال و کشـت و صنع ‬ ‫پارس را در اسـتان داریم و اماده همکاری با‬ ‫شهـا‬ ‫سـرمایه گذاران اسـترالیایی دراین بخ ‬ ‫هسـتیم»‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬از حضـور سـفیر اسـترالیا در اسـتان‬ ‫نشـرایط‬ ‫تشـکر می کنـم به ویژ هکـه درای ‬ ‫مهـا دنبـال توسـعه روابـط اقتصـادی‬ ‫تحری ‬ ‫هسـتند و معتقـدم بایـد گا مهـای عملـی‬ ‫برداشـته شـود تـا تاثیـری در توسـعه روابـط‬ ‫اقتصـادی داشـته باشـد»‪ .‬لینـدال سـا کس؛‬ ‫سـفیر اسـترالیا نیـز دراین دیـدار گفـت‪:‬‬ ‫«هـدف مـا از سـفر بـه اردبیـل مشـاهده‬ ‫تهـای موجـود دراین اسـتان و انتقـال‬ ‫فرص ‬ ‫نهـا بـه فعـاالن اقتصـادی استرالیاسـت تـا‬ ‫ا ‬ ‫یهـای‬ ‫تهـا بـرای توسـعه همکار ‬ ‫از فرص ‬ ‫دوجانبه استفاده شود»‪ .‬او افزود‪« :‬سفارت‬ ‫ایـران در اسـترالیا نیـز می توانـد در کشـور مـا‬ ‫ایـن کار را انجـام دهـد و بـا رایزنـی مسـتقیم‬ ‫فعـاالن اقتصـادی را بـرای حضـور در ایـران‬ ‫تشـویق کنـد»‪ .‬سـا کس تا کیـد کـرد‪« :‬برخـی‬ ‫شـرکت های بـزرگ اسـترالیایی نیـز در کشـور‬ ‫امـارات دفتـر دارنـد کـه دعـوت می کنـم‬ ‫باتوج هبـه نزدیکـی مسـافت دراین کشـور‬ ‫زمینـ ه همـکاری بـا فعاالن بخـش خصوصی‬ ‫اسـترالیا را بررسـی کنیـد»‪ .‬سـفیر اسـترالیا‬ ‫درخصـوص پذیـرش دانشـجویان ایرانـی‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬دانشـجویان بسـیاری از ایـران‬ ‫در اسـترالیا تحصیـل می کننـد و مـا مشـتاق‬ ‫هسـتیم کـه در دانشـگاه های معتبـر‬ ‫کشـورمان دانشـجویان ایرانـی و اردبیلـی‬ ‫بیشـتری را داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫شناسایی ساختمان های بلندمرتبه «بدون پایان کار» در قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫سرپرسـت معاونـت شهرسـازی و‬ ‫معمـاری شـهرداری قزویـن از شناسـایی‬ ‫سـاختمان های بلندمرتبـه بـدون‬ ‫پایـان کار بـا محوریـت بررسـی اصـول فنـی‬ ‫و ایمنـی سـاختمان ها خبـر داد‪ .‬شـیوا‬ ‫شـهرام فر بااشـاره به حـوادث فروریختـن‬ ‫سـاختمان های بلندمرتبـه در سـال های‬ ‫اخیـر ازجملـه حادثـه متروپـل در ابـادان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬درراسـتای پیشـگیری از حـوادث‬ ‫تهـای‬ ‫مشـابه و بااسـتفاده از تمـام ظرفی ‬ ‫موجـود نهادهـا ازجملـه سـازمان‬ ‫نظام مهندسـی سـاختمان‪ ،‬دادگسـتری و‬ ‫سـایر دسـتگاه های ذی ربـط‪ ،‬تمـام اصـول‬ ‫فنـی و ایمنـی سـاختمان ها در مراحـل‬ ‫طراحـی‪ ،‬صـدور پروانـه‪ ،‬اجـرا‪ ،‬نظـارت و‬ ‫صـدور پایـان کار سـاختمان های بلندمرتبـه‬ ‫بـدون پایـان کار در قزویـن شناسـایی و‬ ‫بررسـی خواهـد شـد»‪ .‬او توضیـح داد‪:‬‬ ‫«رعایـت مقـررات ملـی سـاختمان‪ ،‬ضوابـط‬ ‫شهرسـازی و اصول فنی‪ ،‬ایمنی و بهداشـتی‬ ‫در تمـام مراحـل طراحـی‪ ،‬صـدور پروانـه‪،‬‬ ‫اجـرا‪ ،‬پایـان کار و بهر هبـرداری از سـاختمان‬ ‫توسـط مالـک‪ ،‬مهنـدس طـرح‪ ،‬پیمانـکار و‬ ‫مجـری سـاختمان و نظـارت بـر ان ازطریـق‬ ‫یسـت؛ دراین راسـتا‬ ‫مهندسـان ناظـر الزام ‬ ‫فرایندهـای موجـود نظـارت و کنتـرل‬ ‫ساخت وسـازها بررسـی و اسیب شناسـی‬ ‫و نسـبت بـه رفـع ایرادهـای احتمالـی‪،‬‬ ‫اقدامـات الزم و فـوری انجـام خواهـد شـد‬ ‫تـا مراجـع صـدور پروانـه بالفاصلـه پـس از‬ ‫یبـر تخلـف از‬ ‫گـزارش مهنـدس ناظـر مبن ‬ ‫ضوابـط و مقـررات و نیز عـدول از مفاد پروانه‬ ‫سـاختمان‪ ،‬از ادامـه عملیـات سـاختمان‬ ‫جلوگیـری کننـد»‪ .‬ایـن مسـئول تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬در مرحلـه صـدور پروانـه سـاختمان‬ ‫رعایـت دقیـق ضوابـط طـرح توسـعه (جامع‪،‬‬ ‫هـادی و تفصیلـی) مصـوب‪ ،‬مقـررات ملـی‬ ‫سـاختمان و ضوابـط مربـوط بـه ایمنـی‬ ‫سـاختمان توسـط مراجـع صـدور پروانـه‬ ‫ملا ک عمـل قـرار گرفتـه؛ ترتیبـی اتخـاذ‬ ‫یشـود تـا در بررسـی پروند ههـای تخلفـات‬ ‫م ‬ ‫سـاختمانی در کمیسـیون مـاده ‪ 100‬قانـون‬ ‫شـهرداری از تخلفـات مرتبـط بـا پایـداری و‬ ‫ایمنـی سـاختمان ازطریـق پرداخـت جریمه‬ ‫جبران نشـود»‪ .‬شـهرام فر تا کید کرد‪« :‬پس از‬ ‫شناسایی ساختمان های ناایمن و پرخطر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شـهرداری هشـدارهای الزم را رسـما و بـا‬ ‫تعییـن مهلت مقرر بـرای رفع خطر به مالک‬ ‫ـان مهل ِـت‬ ‫ابلاغ خواهـد کـرد و پـس از پای ِ‬ ‫نشـده و عدم اقـدام مالـک بـه رفـع‬ ‫تعیی ‬ ‫خطر‪ ،‬شهرداری با هماهنگی مراجع قضائی‬ ‫بـرای جلوگیـری از فعالیـت و بهر هبـرداری‬ ‫ازاین قبیـل سـاختمان ها اقـدام خواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬او تصریـح کـرد‪« :‬شـهرداری نسـبت بـه‬ ‫شناسـایی سـاختمان های بـدون پایـان کار‬ ‫بـا اولویـت سـاختمان های بلندمرتبـه‪ ،‬مهـم‬ ‫و عمومـی اقـدام و درصـورت وجـود تخلـف‬ ‫به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی‪ ،‬پایداری‬ ‫و استحکام بنا با تشخیص کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری یا مهندس ناظر گزارش تخلفات‬ ‫این قبیـل سـاختمان ها دراسـر ع وقت بـرای‬ ‫صدور رای مقتضی به کمیسـیون های ماده‬ ‫‪ 100‬ارجـاع خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ مندی روستاهای رشته رود و توسه رود‬ ‫بهره‬ ‫ِ‬ ‫از جاده مناسب‬ ‫عملیـات بهسـازی و تعریـض راه‬ ‫روسـتایی رشـته رود و توسـه رود‬ ‫از توابـع بخـش مرکـزی رودبـار‬ ‫بـا همـت و تلاش قـرارگاه‬ ‫محرومیت زدایـی و جهـادی‬ ‫نیـروی زمینـی ارتـش و همـکاری‬ ‫اداره کل راهـداری اسـتان گیلان‬ ‫درحال انجـام اسـت تـا درراسـتای رفـع مشـکالت و ایجـاد زیرسـاخت های الزم‬ ‫بـرای رفت وامـد اهالـی گام هـای موثـری برداشـته شـود‪ .‬به گفتـه مسـئوالن و‬ ‫اهالـی دو روسـتای توسـه رود و رشـته رود؛ در چندسـال اخیر به جهـت نبـود‬ ‫زیرسـاخت های الزم و جـاده مناسـب بـرای دسترسـی بـا مشـکالت زیـادی‬ ‫مواجـه بوده انـد و بـا حضـور مقتدرانـه ارتـش درجهـت بهسـازی تعریـض و‬ ‫ً‬ ‫شـن ریزی جاده هـای ایـن دو روسـتا بـه مسـافت حـدودا نه کیلومتر و اسـفالت‬ ‫‪ ۲٫۵‬کیلومتری در توسـه رود بخشـی از اقدامات ارزشـمند چندماه اخیر نیروی‬ ‫زمینی ارتش درراستای محرومیت زدایی ست‪ .‬از دیگر نکات مهم این است که‬ ‫شـعارهای ارتـش درزمینـه محرومیت زدایـی به گفتـه سـرهنگ خلبـان‬ ‫«رحمانـی»؛ فرمانـده قـرارگاه محرومیت زدایـی و جهـادی نیـروی زمینـی ارتش‬ ‫جمهـوری اسلامی یکـی پـس از دیگری درحال انجام اسـت و روند روبه رشـدی‬ ‫دارد‪ .‬مـردم توسـه رود و رشـته رود کـه در منطقـه صعب العبـور کوهسـتانی واقع‬ ‫نظیر جاده مناسب بوده اند و بسیاری‬ ‫شده اند سال ها چشم انتظار خدماتی ِ‬ ‫از مردمـان این منطقـه در فصـل زمسـتان به دلیـل بارش شـدید بـرف و کوال ک‬ ‫هفته هـا در منـازل خـود گرفتـار می شـدند و حتـی در شـرایط بحـران و بیمـاری‬ ‫نیز امکان جابه جایی و نقل وانتقال نداشته اند و ا کنون با حضور پرخیروبرکت‬ ‫نیـروی زمینـی ارتـش از جـاده مناسـب برخـوردار خواهنـد بـود‪ .‬امیدواریـم‬ ‫خدمت رسـانی نیروی زمینی ارتش ادامه داشـته باشـد و دیگر هیچ روسـتایی‬ ‫باعنـوان محـروم در ایـن اب وخـا ک باقـی نمانـد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه حجم های چوبی «فرمینه»‬ ‫در گالری «ایماژ» رشت‬ ‫نمایشـگاه مجازی انفرادی حجم های‬ ‫چوبـی «فرمینـه» از تاریـخ یکـم تـا ‪31‬‬ ‫تیر مـاه ‪ ،1401‬هم زمـان در وب سـایت و‬ ‫صفحه اینستا گرام گروه هنری «رسم»‪،‬‬ ‫همچنیـن وب سـایت و اینسـتا گرام‬ ‫گالـری «ایمـاژ» رشـت برپاسـت‪ .‬خالـق‬ ‫اثـار ایـن نمایشـگاه‪ ،‬هنرمنـد معاصـر ؛‬ ‫«امیـر طاووسـی» بـوده و کیوریتـور‬ ‫نمایشـگاه «سـمیرا صفـاری» از گـروه‬ ‫هنری «رسم» است‪ .‬امیر طاووسی؛ متولد ‪ 1359‬هجری شمسی‪ ،‬با یک دهه‬ ‫فعالیت و تدریس در حوزه منبت و معرق و حجم سازی ست‪ .‬برگزارکننده این‬ ‫نمایشگاه گفت‪« :‬وقتی درخت ها در زندگی بعدی شان می خواهند به زیبایی‬ ‫تبدیل شـوند‪ ،‬نمایشـگاه فرمینه متولد می شـود‪ .‬درخت هایی که برانگیخته‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫می شـوند بـرای زیباترشـدن! رسـتاخیزی کـه از تخیـل هنرمنـد اغـاز م ‬ ‫رقص هایی که از سختی چوب بیرون می ایند و داستان هایی پر از انحنا برای‬ ‫ت و درخت ‪،‬‬ ‫نگاه ها تعریف می کنند‪ .‬این پیچ وتاب های تفسیر از معاشقه دس ‬ ‫تهـای‬ ‫از امیختـن ذهـن و چـوب زاده می شـوند‪ .‬تخیلـی کـه می پیچـد بـه باف ‬ ‫قهـوه ای و اندیشـه ای کـه در هسـتی ان تـاب می خـورد»‪ .‬عالقه منـدان بـرای‬ ‫بازدیـد می تواننـد از تاریـخ یکـم تـا ‪ 31‬تیر مـاه ‪ 1401‬بـه نمایشـگاه مجـازی‬ ‫فرمینـه‪ ،‬هم زمـان در چهـار پلتفـرم وب سـایت گـروه هنـری «رسـم» بـه ادرس‬ ‫‪ ،www.rasmgroup.com‬صفحـه اینسـتا گرام گـروه هنری رسـم ‪،@rasmgroup‬‬ ‫وب سـایت گالـری ایمـاژ ‪ Imageguilan.com‬و صفحـه اینسـتا گرام گالـری ایمـاژ‬ ‫‪@Image.guilan‬مراجعه و از اثار ارائه شده دیدن کنند‪ .‬هنردوستان می توانند‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬با تلفن‪ 09365101026‬تماس گیرند‪.‬‬ ‫خالقیت از نگاه داور جشنواره «تمشک»‬ ‫پیمـان بانی شـرکا؛ هنرمنـد و طـراح‪ ،‬از برپایـی جشـنواره «تمشـک» در تیرمـاه‬ ‫امسـال خبـر داد‪ .‬او کـه از داوران ایـن جشـنواره اسـت‪ ،‬در گفت وگویـی کوتـاه‬ ‫بااشاره به برگزاری این جشنواره که در حوزه های پوستر ‪ ،‬تصویر سازی ‪ ،‬نقاشی‬ ‫و بسـته بندی در سـطح کشـور برپا خواهد شـد‪ ،‬به تشـریح توانایی و تاثیر هنر‬ ‫در رشـد و شـکوفایی اقتصـادی و کارافرینـی پرداخـت‪ .‬او در تعریـف خالقیـت‬ ‫گفـت‪« :‬خالقیـت‪ ،‬گـذر از نظـم و قاعـده اسـت به سـمت پردازشـی اشـوبناک»‪.‬‬ ‫وی توسـعه هنـری ایـران را هم زمـان بـا توسـعه اقتصـادی ان‪ ،‬در ایـن دوران‪،‬‬ ‫هم راسـتا بـا توسـعه راهکارهـای خالقانـه‪ ،‬افرینش گـر‪ ،‬نواورانـه‪ ،‬پیش برنـده و‬ ‫رو به جلـو می دانـد‪ .‬او راهـکار شکسـتن مـرز محدودیت هـا و حرکـت پیشـرو را‬ ‫ایجـاد تمایـز و تفـاوت بـا بهره گیـری از خالقیـت و افرینش گـری می دانـد‪ .‬در‬ ‫داوری اثار‪ ،‬پیمان بانی شـرکا فارغ از رویکردهای تکنیکی‪ ،‬موج ها و ترندهایی‬ ‫کـه در یـک بـازه زمانـی می اینـد‪ ،‬همه گیر می شـوند و روی اثار گرافیک‪ ،‬نقاشـی‪،‬‬ ‫تصویرسـازی یـا بسـته بندی حتـی در زمینه هـای برندینـگ و بازاریابـی تاثیـر‬ ‫می گذارند‪ ،‬نگاه به خالقیتی دارد که این اثار در دل خود خواهند داشت‪ .‬دید‬ ‫خالقـ ه و افرینش گـری کـه پدیداورنـده توانسـته در اثـر خـود ارائـه کنـد‪ .‬او محـور‬ ‫انتخـاب خـود را ایـن نکتـه عنـوان می کنـد‪« :‬افرینش گـر باشـیم و پرادای مهـای‬ ‫شروی هنرمنـدان و طراحـان ایـران را‬ ‫اتـی را بیافرینیـم»‪ .‬وی چشـم انداز پیـ ِ ‬ ‫چشـم انداز روشـنی برمی شـمرد و تا کید می کند‪« :‬ما باید به صورت پیوسـته و‬ ‫مسـتمر اخرین اسـتانداردهای توسعه برندینگ از یک سـو و ترندهای دیزاین‬ ‫از سـوی دیگر مطلـع باشـیم و همین طـور رویکردهـای هنـری موجـود را رصـد‬ ‫کنیـم و ایـن را به عنـوان پایـه پژوهـش خـود قـرار دهیـم؛ اما اسـاس کار خـود را بر‬ ‫دیـد یگانـه ای کـه همیشـه در ایـران وجـود داشـته و هنـر بسـیار تاثیرگـذاری که‬ ‫داشـته ایم‪ ،‬بنیـان کنیـم و بـا افرینش گـری نـواوری و خالقیـت بـه خلـق اثـاری‬ ‫نگـذار‬ ‫بپردازیـم کـه اثر گـذاری شـگرف و چشـمگیری داشـته باشـند و خـود بنیا ‬ ‫مسـیرهای نـو باشـند»‪ .‬پیمـان بانی شـرکا؛ هنرمنـد و طـراح خلاق‪ ،‬مـدرس‬ ‫دانشگاه‪ ،‬مشاور ارشد و مدیر خالقه هنری‪ ،‬برنده جایزه از ششمین دوساالنه‬ ‫بین المللی گرافیک ایران و لوح تقدیر از نهمین دوساالنه بین المللی گرافیک‬ ‫ایـران‪ ،‬طـراح و مشـاور ارشـد برندینـگ برندهـای مطـرح جهانـی و ایرانـی در‬ ‫سـطحی گسـترده‪ ،‬بـا سـابقه همـکاری بـا سـازمان ملـل متحـد‪ ،‬یونیسـف و ‪،...‬‬ ‫مشـاور و مـدرس دوره هـای برندینـگ اتـاق بازرگانـی ایـران و ایتالیـا و همچنیـن‬ ‫ستایش شـده در مجامـع علمـی‪ ،‬طراحـی‪ ،‬معمـاری و دیزایـن و از داوران‬ ‫جشـنواره تمشـک اسـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫برگزاری نشست توجیهی توزیع اعتبارات‬ ‫با فرمانداران شهرستان های ایالم‬ ‫رحمت الـه قیصـوری در نشسـت بـا کارشناسـان دبیـر کمیتـه برنامه ریـزی‬ ‫شهرسـتان ها‪ ،‬بااشـاره به ضرورت تسـلط همکاران درارتباط بـا برنامه ریزی ها‬ ‫و نحـوه تخصیـص اعتبـارات شهرسـتان ها جهـت رفـع ابهـام مدیـران و‬ ‫فرمانـداران‪ ،‬گفـت‪« :‬دبیـران کمیتـه برنامه ریـزی شهرسـتان ها بایـد براسـاس‬ ‫سـند امایـش سـرزمین‪ ،‬سـند تحولـی دولت مردمـی‪ ،‬قانون تنظیم بخشـی از‬ ‫مقررات مالی دولت‪ ،‬ضوابط اجرایی قانون بودجه و دیگر اسناد باالدستی و‬ ‫قوانین موجود اعتبارات مربوط به هر شهرستان را توزیع کنند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«طبق سند امایش سرزمین‪ ،‬تمامی قابلیت ها‪ ،‬پتانسیل ها و تخصص های‬ ‫موجـود در هـر شهرسـتان از دیـدگاه امایـش تعیین و چالش هـای پیش روی‬ ‫هـر شهرسـتان به تفکیـک اولویت هـای تعریف شـده ارائـه می شـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی ایلام گفـت‪« :‬به منظـور هماهنگـی و رفـع‬ ‫هرگونـه ابهـام و تشـریح نحـوه توزیع و تخصیص اعتبارات‪ ،‬نشسـت توجیهی‬ ‫توزیـع اعتبـارات بـا فرمانـداران شهرسـتان های اسـتان برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫‪۳۷۱‬میلیاردریال ارزش افزوده به حساب امور مالیاتی‬ ‫محمـود کشـاورز گفـت‪« :‬به اسـتناد تبصـره ‪ ۵‬مـاده ‪ ۱۷‬و تبصـره یـک بنـد‬ ‫الـف مـاده ‪ ۲۶‬قانـون مالیـات و عـوارض ارزش افـزوده‪ ،‬مالیـات و عـوارض بـر‬ ‫ارزش افـزوده گازبهـا در انتهـای زنجیـره تولیـد و توزیـع ثبـت‪ ،‬وصـول و پـس از‬ ‫کسـر اعتبـارات مالیـات و عـوارض بـر ارزش افـزوده پرداختـی بـه پیمانـکاران و‬ ‫تامین کننـدگان‪ ،‬به حسـاب سـازمان مالیاتـی نـزد خزانـه داری کل کشـور واریز‬ ‫می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه پرداخـت این گونـه مالیات هـا و ارزش افـزوده‬ ‫صـرف پروژه هـای عمرانـی در سـطح اسـتان می شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن شـرکت‬ ‫عالوه بـر مبلـغ فـوق‪ ،‬طـی سـال گذشـته ‪ ۳۰۴‬میلیاردریـال مالیـات و عـوارض‬ ‫ارزش افـزوده وصولـی از مشـترکین گاز نیـز به حسـاب خزانـه نـزد بانـک مرکزی‬ ‫واریـز کـرده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز ایلام بااشـاره به اینکه پرداخـت‬ ‫این گونـه مالیات هـا باعـث رشـد پروژه هـای عمرانـی در اقصی نقـاط اسـتان‬ ‫می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬شـرکت گاز اسـتان هرسـاله بـا پرداخـت مالیـات و‬ ‫ارزش افـزوده بـه رشـد و توسـعه اسـتان کمـک می کنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 31‬خرداد ‪ 21 1401‬ذوالقعده ‪ 21 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2526‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫شهردار ساری در دیدار با سفیر فنالند مطرح کرد؛‬ ‫امادگی شهرداری ساری برای مدیریت پسماند و تبدیل ان به انرژی های پایدار‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫کاری کاهیلوئوت ــو؛ س ــفیر فنالن ــد در ای ــران؛ در دومیـ ـن روز از‬ ‫ســفر دوروزه خــود بــه مازنــدران‪ ،‬بــا همراهــی اســرافیل امیــری؛‬ ‫نماین ــده وزارت ام ــور خارج ــه در مازن ــدران و احم ــد دنیاون ــد؛‬ ‫مدیرعام ــل انجم ــن دوس ــتی ای ــران و فنالن ــد و هیئت هم ــراه‪،‬‬ ‫ب ــا ج ــواد طالب ــی (ش ــهردار س ــاری)‪ ،‬س ــید افش ــین راس ــخ‬ ‫(عض ــو ش ــورای ش ــهر س ــاری)‪ ،‬معاون ــان و مش ــاورین ش ــهردار‬ ‫س ــاری دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬طالب ــی دراین دی ــدار ضم ــن‬ ‫خیرمقــدم بــه ســفیر فنالنــد‪ ،‬مرکــز اســتان مازنــدران را شــهری‬ ‫تاریخ ــی ب ــا قدمت ــی دیرین ــه از فرهن ــگ و تاری ــخ و اداب و‬ ‫س ــنن ی ــاد ک ــرد و حض ــور وی را زمین ــه ایج ــاد رواب ــط صل ــح و‬ ‫دوس ــتی دانس ــت و اف ــزود‪« :‬س ــاری ب ــا قرارگی ــری در منطق ــه‬ ‫یه ــای خاص ــی داش ــته و از مع ــدود‬ ‫ش ــمال ای ــران ویژگ ‬ ‫یس ــت ک ــه هم زم ــان ب ــه دری ــا‪ ،‬کوهس ــتان‪ ،‬جن ــگل و‬ ‫شهرهای ‬ ‫دش ــت اش ــراف کام ــل دارد»‪ .‬ش ــهردار س ــاری ب ــه جاذبه ه ــای‬ ‫گردش ــگری متع ــدد در مرک ــز اس ــتان اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬ای ــن‬ ‫پتانس ــیل می توان ــد پ ــل ارتباط ــی گردش ــگری می ــان س ــاری‬ ‫و فنالن ــد باش ــد»‪ .‬طالب ــی اف ــزود‪« :‬چنانچ ــه فنالن ــد امادگ ــی‬ ‫س ــرمایه گذاری داش ــته باش ــد بس ــترهای اقتص ــادی مناس ــب‬ ‫در س ــاری جه ــت ارائ ــه ب ــه تج ــار این کش ــور وج ــود دارد»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬باتوجه ب ــه درگی ــری ش ــهرهای ش ــمالی؛ ازجمل ــه‬ ‫ســاری بــه معضــل زبالــه‪ ،‬تــاش داریــم تــا بااســتفاده از فنــاوری‬ ‫روز دنی ــا ک ــه فنالن ــد دراین زمین ــه س ــرامد اس ــت‪ ،‬مش ــکل‬ ‫پس ــماند را در س ــریع ترین زم ــان ح ــل کنی ــم»‪ .‬ش ــهردار س ــاری‬ ‫اف ــزود‪« :‬یک ــی از مس ــائلی ک ــه خیل ــی عالقه من ــد هس ــتیم‬ ‫ت ــا ب ــا هم ــکاری فنالن ــد ص ــورت بگی ــرد؛ مدیری ــت پس ــماند و‬ ‫تبدی ــل ان ب ــه انرژی ه ــای پای ــدار اس ــت»‪ .‬وی بااعالم اینک ــه‬ ‫ش ــهرداری س ــاری دارای چه ــار منطق ــه و ‪ 11‬س ــازمان تابع ــه‬ ‫اس ــت و س ــازمان س ــرمایه گذاری و مش ــارکت های مردم ــی از‬ ‫س ــازمان های تازه تاس ــیس در دوره شش ــم ش ــورای اس ــامی‬ ‫یس ــت؛ از مدیرعام ــل ای ــن س ــازمان خواس ــتار‬ ‫ش ــهر سار ‬ ‫یهــای بـه روز فنالنــد شــد کــه ســفیر‬ ‫پیگیــری اســتفاده از فناور ‬ ‫این کش ــور مس ــیر بهره من ــدی ازاین ظرفی ــت را ب ــرای ش ــهر‬ ‫س ــاری مش ــخص ک ــرد‪ .‬طالب ــی «ش ــهر پ ــا ک» و «ش ــهر صل ــح»‬ ‫را دو رویک ــرد و ن ــگاه جدی ــد ش ــهرداری در دوره شش ــم ش ــورای‬ ‫ش ــهر س ــاری خوان ــد ک ــه ب هج ــد پیگی ــر تحق ــق ان در مرک ــز‬ ‫اس ــتان اس ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد ک ــه از تکنولوژی ه ــای بـ ـه روز‬ ‫کش ــور فنالن ــد ب ــرای جمـ ـع اوری و تفکی ــک زبال ــه اس ــتفاده‬ ‫می کنی ــم و درخواس ــت داری ــم ت ــا کارشناس ــان فنالن ــدی ب ــرای‬ ‫نح ــوزه ورود‬ ‫کم ــک ب ــه ح ــل پس ــماند مرک ــز اس ــتان ب ــه ای ‬ ‫ک ــرده و از مدیرعام ــل س ــازمان س ــرمایه گذاری ش ــهرداری‬ ‫خواس ــتار پیگی ــری اس ــتفاده از فناوری ه ــای فنالن ــد در ح ــوزه‬ ‫محیط زیس ــت ش ــد‪ .‬س ــفیر فنالن ــد در جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران نی ــز از مدیری ــت اب و تبدی ــل زبال ــه ب ــه ان ــرژی و تجرب ــه‬ ‫موف ــق کش ــورش دراین زمین هه ــا گف ــت و اف ــزود‪« :‬ازنظ ــر‬ ‫فن ــاوری درب ــاره صنای ــع دف ــع زبال ــه و ان ــرژی قابلی ــت ورود ب ــه‬ ‫این ح ــوزه را داری ــم»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬فنالن ــد در تبدی ــل پس ــماند‬ ‫اب ب ــه ان ــرژی س ــابقه و راهکاره ــای زی ــادی دارد و عالقه من ــد‬ ‫اســت ایــن دانــش را دراختیــار ایــران بگــذارد»‪ .‬کاهیلوئوتــو بــه‬ ‫تشــابه زیس ـت محیطی کشــورش بــا ایــران اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«فنالن ــد تاریخچ ــه بس ــیارغنی ازنظ ــر اقتص ــادی و دیگ ــر مزای ــا‬ ‫دارد و اینکــه شــرایط احترام امیــز همیشــه بیــن ایــن دو کشــور‬ ‫وج ــود داش ــته اس ــت»‪ .‬وی ی ــاداور ش ــد‪« :‬از ه ــر فرصت ــی ب ــرای‬ ‫یه ــای ش ــهرهای ای ــران اس ــتفاده می کن ــم‬ ‫ش ــناخت و ویژگ ‬ ‫ته ــا رواب ــط ای ــران و فنالن ــد‬ ‫ت ــا بتوان ــم ب ــا اش ــنایی ای ــن ظرفی ‬ ‫را گس ــترش ده ــم»‪ .‬کاهیلوئوت ــو تصری ــح ک ــرد‪« :‬کش ــور م ــا‬ ‫ق ــادر اس ــت ک ــه راهکارهای ــی دراین زمین هه ــا مانن ــد مدیری ــت‬ ‫پســماند و تولیــد انــرژی از پســاب و پســماند به شــما ارائــه دهد‪.‬‬ ‫ته ــای‬ ‫م ــا عالقه من ــد ب ــه حرک ــت دراین زمینه ای ــم‪ .‬ظرفی ‬ ‫شهــا هســت‬ ‫خوبــی بــرای همــکاری بیــن دو طــرف دراین بخ ‬ ‫یهــا‬ ‫کــه منتظــر اقدامــات مربــوط بــه شــکل گیری ایــن همکار ‬ ‫می مانی ــم»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬فنالن ــد کش ــوری پیش ــرفته درب ــاره‬ ‫یک ــردن و هوشمندس ــازی کارهاس ــت؛ یقی ــن دارم‬ ‫دیجیتال ‬ ‫ب ــا کم ــک انجم ــن دوس ــتی ای ــران و فنالن ــد‪ ،‬ات ــاق بازرگان ــی و‬ ‫یه ــای مش ــترک را بی ــن ای ــن‬ ‫س ــفارت ای ــران زمین ــه همکار ‬ ‫دو کش ــور در حوز هه ــای مختل ــف فراه ــم کنی ــم»‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫انجم ــن دوس ــتی ای ــران و فنالن ــد نی ــز دراین نشس ــت‪،‬‬ ‫شــاخص ترین فعالیــت ایــن انجمــن را درزمینــه محیط زیســت‬ ‫یه ــای نوی ــن عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪« :‬س ــفیر فنالن ــد‬ ‫و تکنولوژ ‬ ‫می خواه ــد بدان ــد ک ــه مازن ــدران ک ــدام پتانس ــیل را دارد ت ــا‬ ‫تکنول ــوژی مطاب ــق ب ــا ان را دراختی ــارش ق ــرار بده ــد»‪ .‬احم ــد‬ ‫دنیاون ــد بابیان اینک ــه فنالن ــد در بح ــث مدیری ــت اب‪ ،‬تصفی ــه‬ ‫اب وفاض ــاب‪ ،‬مدیری ــت جن ــگل و منابع طبیع ــی فع ــال‬ ‫اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬س ــفیر فنالن ــد عالقه من ــد اس ــت تکنول ــوژی‬ ‫ً‬ ‫و دان ــش این کش ــور را تمام ــا دراختی ــار جوام ــع عالقه من ــد‬ ‫ُ‬ ‫ب ــه این زمین هه ــا ق ــرار ده ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به پرکاربردب ــودن‬ ‫این نشس ــت و اینک ــه بس ــیاری از ش ــهرهای ش ــمالی کش ــور‬ ‫درگی ــر معض ــل زباله ان ــد تا کی ــد ک ــرد ک ــه ش ــهرداری س ــاری‬ ‫ب هج ــد پیگی ــر موضوع ــات مطروح ــه دراین جلس ــه باش ــد و‬ ‫یه ــای بــه روز و‬ ‫س ــاری می توان ــد پایل ــوت اس ــتفاده از تکنولوژ ‬ ‫پیش ــرفته فنالن ــد در ح ــوزه پس ــماند باش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران‪:‬‬ ‫میانکاله از داشتن «پایگاه اطفای حریق» محروم است‬ ‫مدی ــرکل حفاظ ــت محی ــط زیس ــت مازن ــدران‪ ،‬نب ــود پای ــگاه اطف ــای حری ــق‬ ‫در میانکال ــه را از جمل ــه مش ــکالت ف ــراروی محی ــط زیس ــت در اس ــتان بی ــان‬ ‫ک ــرد‪ .‬عط ــاء اهلل کاوی ــان در مراس ــم روز محیطب ــان در س ــاری با اش ــاره به ش ــعار‬ ‫محی ــط زیس ــت م ــردم پای ــه و هوش ــمند‪ ،‬گف ــت‪« :‬طب ــق فرمای ــش مق ــام معظ ــم‬ ‫رهب ــری ا گ ــر محی ــط زیس ــت کش ــوری از بی ــن رف ــت‪ ،‬اقتص ــاد و فرهن ــگ و‬ ‫امنی ــت ان از بی ــن مـ ـی رود»‪ .‬وی با بیان اینک ــه بی ــش از ‪ ۱۴۰‬برنام ــه هم زم ــان‬ ‫ب ــا هفت ــه محی ــط زیس ــت در اس ــتان اج ــرا ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن برنام هه ــا‬ ‫ب ــا موضوع ــات مختل ــف در اس ــتان اج ــرا ش ــده اس ــت»‪ .‬وی به کارگی ــری جوام ــع‬ ‫محل ــی را در اج ــرای برنام هه ــای محی ــط زیس ــت ض ــروری دانس ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫«هرچق ــدر در بخ ــش ام ــوزش کار کنی ــم ب ــرای نس ـل های این ــده نوع ــی س ــرمایه‬ ‫یش ــود و ش ــاهد ب ــروز اس ــیب هایی ب ــه محی ــط زیس ــت‬ ‫گ ــذاری محس ــوب م ‬ ‫یش ــود ت ــا از هزین ــه ک ــرد در ام ــر‬ ‫هس ــتیم‪ .‬ام ــوزش نس ــل جدی ــد س ــبب م ‬ ‫حفاظ ــت از محی ــط زیس ــت در این ــده بی نی ــاز ش ــویم و فض ــای مدرس ــه را بای ــد‬ ‫ب ــه س ــمت محی ــط زیس ــت پی ــش بری ــم»‪ .‬مدی ــرکل حفاظ ــت محی ــط زیس ــت‬ ‫مازنــدران بــه افتتــاح ‪ ۲۰‬پــروژه زیســت محیطــی در هفتــه محیــط زیســت اشــاره‬ ‫ک ــرد و نب ــود پای ــگاه اطف ــای حری ــق در میانکال ــه را از جمل ــه مش ــکالت محی ــط‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫م الف ‪54‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫شهرداری سرایان درنظردارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره ‪ 69‬مورخه ‪ 1401/02/18‬نسبت به فروش یک دستگاه کامیون‬ ‫فوتون مدل ‪ 1395‬از طریق مزایده در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند با‬ ‫مراجعه به سامانه مذکور تا مورخه ‪ 1401/04/04‬جهت دریافت اسناد و تا مورخ ‪ 1401/04/16‬جهت شرکت در مزایده اقدام کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا مزایده به صورت حضوری مورخ ‪ 1401/04/18‬ساعت ‪10‬صبح به ادرس سرایان‪ ،‬میدان قدس‪ ،‬شهرداری‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/24 :‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم درنظردارد اقالم موردنیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین کند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪1401/08-1 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تجدید مناقصه خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬به میزان ‪ 1.250.000.000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/08‬‬ ‫اخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/18‬‬ ‫تاریخ گشایش پا کات ارزیابی کیفی و پا کات "الف"‪ :‬در مورخه ‪1401/04/20‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی‪ :‬در مورخه ‪1401/04/26‬‬ ‫تاریخ گشایش پا کات مالی "ج"‪ :‬مورخه ‪1401/05/03‬‬ ‫ادرس دریافت اسناد الکترونیک‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ادرس پستی مناقصه گزار‪ :‬ایالم‪ ،‬شهرستان چوار‪ ،‬صندوق پستی ‪ ،69361-144‬کدپستی ‪ ،6937170110‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫ مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 2077‬و ‪( 084-32912850‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1336071‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گلسـتان درنظردارد پروژه های ذیل را با روش‬ ‫مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه شـرکت های تشـخیص صالحیـت شـده و‬ ‫دارای مجـوز از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) وا گـذار کند‪.‬‬ ‫روابط عمومیشهرداریسرایان‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫زیس ــت بی ــان ک ــرد و گف ــت‪« :‬در س ــفر رئیس جمه ــوری‪ ،‬اعتب ــارات خوب ــی ب ــرای‬ ‫بخ ــش محی ــط زیس ــت اس ــتان درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت و بای ــد تجهی ــزات‬ ‫اطفـــای حریـــق را در کل اســـتان مســـتقر کنیـــم‪ .‬بـــرای اولین بـــار در حری ــق‬ ‫اخیـــر میانکالـــه‪ ،‬ازبالگـــرد اتش نشـــان اســـتفاده شـــد و میانکالـــه هـــم رن ــگ‬ ‫بالگ ــرد را دی ــد و ب ــا ‪ ۱۶‬ت ــا ‪ ۱۷‬مرحل ــه ابگی ــری‪ ،‬ات ــش س ــوزی مه ــار ش ــد»‪ .‬وی‬ ‫قدیمی بــودن قوانیــن و مقــررات را دیگــر مســائل بیــان کــرد و گفــت‪« :‬قوانیــن و‬ ‫مق ــررات قدیم ــی نمی توان ــد پاس ــخگوی نیازه ــا باش ــد و بای ــد برخ ــی خال ءه ــای‬ ‫قانون ــی را رف ــع کنی ــم»‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نام پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫وا گذاری خدمات‬ ‫پشتیبانی از بخش‬ ‫غیردولتی در مدیریت‬ ‫امور اراضی استان و‬ ‫اداراتشهرستان ها‬ ‫استان‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫بانکی (ریال)‬ ‫حداقل رتبه و رشته موردنظر‬ ‫شرکت ها و موسسات غیردولتی‬ ‫ذیصالح دارای مجوز از اداره‬ ‫‪872/000/000 17/422/363/000‬‬ ‫کار و امور اجتماعی با حدا کثر‬ ‫ظرفیت مجاز به کار‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی دارای‬ ‫حفر و لوله گذاری یک‬ ‫ظرفیت ازاد به مبلغ حداقل‬ ‫شهرستان‬ ‫حلقه چاه به روش‬ ‫‪ 14/029/459/808‬ریال در‬ ‫‪701/500/000 14/029/459/808‬‬ ‫روتاری در شهرک گیاهان گالیکش‬ ‫رشته معدن و کاوش های زمینی‬ ‫دارویی بش اویلی‬ ‫از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫‪ -1‬نـوع تضمیـن‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی بـه مـدت ‪ 3‬مـاه بـا قابلیـت تمدیـد مجـدد یـا واریـز نقـدی بـه شـماره‬ ‫حسـاب ‪ IR380100004078042007925531‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران به نام سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان گلسـتان (زمـان اسـترداد سـپرده نقـدی حـدود ‪ 60‬روز اسـت)‬ ‫‪ -2‬ادرس‪ ،‬تاریخ توزیع اسناد و تحویل پاکات‪ -1:‬استان گلستان‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬ساختمان شماره ‪ ،1‬اداره امور قراردادها و پیمان سازمان‪ -‬تلفن تماس‪017-32239074 :‬؛ ‪ -2‬از‬ ‫طریق سامانه طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -3‬زمـان دریافـت اسـناد‪ :‬از روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1401/03/30‬لغایـت سـاعت ‪ 19‬روز پنجشـنبه مـورخ‬ ‫‪1401/04/02‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تسلیم پا کات پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫‪ -5‬زمان بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫‪ -6‬شـرکت کنندگان می بایسـت ضمن بارگذاری تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار در سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت‪ ،‬اصـل ان را در پا کـت "الـف" همـراه بـا نامـه اداری پـس از ثبـت در دبیرخانـه سـازمان‪،‬‬ ‫به صورت حضوری تا سـاعت ‪ 13‬روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/04/13‬به مناقصه گزار به ادرس مذکور در بند‬ ‫‪ 2‬تحویـل و رسـید اخذ کنند‪.‬‬ ‫یـاداوری ‪ :1‬کلیـه فراینـد مناقصـه فقـط از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت انجـام می شـود و از‬ ‫ارسـال اسـناد بـه صـورت کاغـذی (بـه جـز ردیـف ‪ )6‬خـودداری شـود‪.‬‬ ‫یاداوری ‪ :2‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫م الف ‪۱۲۳۵۳‬‬ ‫دفتر فنی و امور قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!