روزنامه سایه شماره 2525 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2525

روزنامه سایه شماره 2525

روزنامه سایه شماره 2525

‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬حامی مستاجران است‬ ‫سـخنگوی دولـت با بیان اینکـه دولـت‪ ،‬حامـی مسـتاجران اسـت‬ ‫تا کیـد کـرد کـه بعضـی کارهـای دیگـری کـه بایـد در این زمینـه انجـام‬ ‫شـود‪ ،‬در حـوزه اختیـارات دولـت نیسـت؛ امـا در دسـتور کار شـورای‬ ‫هماهنگـی سـران قـوا قـرار دارد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ علـی بهـادری‬ ‫جهرمـی گفـت‪« :‬دولـت در اصالحـات اقتصـادی اخیـر‪ ،‬انتظـار تـورم‬ ‫کوتا همـدت را داشـت؛ امـا در بلندمـدت انتظـار داریـم ریشـه های‬ ‫تـورم کاهـش یابـد‪ .‬تـورم زیـر ‪ ۱۵‬درصـدی پیش بینی شـده توسـط‬ ‫دولـت به خاطـر این طـرح‪ ،‬بـه تـورم قبلـی افـزوده شـده‪ .‬البتـه تـورم‬ ‫اوایـل ‪ ۱۴۰۰‬در ‪70‬سـال اخیر بی سـابقه بـوده؛ ان هـم تورمـی کـه طـی‬ ‫چهار سـال بیـش از ‪ ۳۵‬تـا ‪ ۴۰‬درصـد بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح کانال «کیل»‬ ‫ً‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1895‬؛ «کانـال کیـل» رسـما افتتـاح شـد‪ .‬ایـن کانـال‬ ‫‪ ۹۸‬کیلومتـری واقـع در المـان‪ ،‬دریـای شـمال را بـه دریـای بالتیـک وصـل می کنـد و‬ ‫جـزو شـلوغ ترین ابراه ههـای جهـان ب هشـمار مـی رود و ب هجـای عبـور از پیرامـون‬ ‫ً‬ ‫یشـود تقریبـا ‪ ۴۶۰‬کیلومتـر راه سـفر را‬ ‫شـبه جزیره یوالنـد‪ ،‬با اسـتفاده از ایـن کانـال م ‬ ‫کوتا هتـر کـرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 20 1401‬ذوالقعده ‪ 20 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2525‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫در نشست مطبوعاتی مشترک ایران و قزاقستان مطرح شد؛‬ ‫چگونهیک شبه‬ ‫«خبرنگار»شویم؟‬ ‫ارتقایحجممبادالتتجاریبهسه میلیارد دالر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چالش های‬ ‫خدمات شهری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جامعه جهانی یا �تکه های کوچکی که‬ ‫برای دنیا تصمیم می گ�یرند؟‬ ‫تـا پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی اول نهـاد یـا محلـی بـرای اجماعـی جهانـی علیـه جنـگ‬ ‫و درگیـری یـا حـل مسـائل حساسـیت برانگیز در ابعـاد بین المللـی وجـود نداشـت‬ ‫تااینکـه سـازمانی میان دولتـی به نـام «جامعـه ملـل» یـا «مجمـع اتفـاق ملـل» در ‪10‬‬ ‫ً‬ ‫ژانویـه ‪ ۱۹۲۰‬و درپـی اجلاس صلـح پاریـس تاسـیس شـد کـه بـا اعلام وجـود خـود رسـما‬ ‫بـه جنـگ اول جهانـی پایـان داد‪ .‬اهـداف ایـن سـازمان چنان کـه در میثـاق جامعـه ملـل‬ ‫امـده بـود جلوگیـری از وقـوع جنـگ ازطریـق برقـراری امنیـت جمعـی‪ ،‬خلع سلاح و حـل‬ ‫اختالف هـای بین المللـی از راه مذا کـره و حکمیـت عنـوان شـده بـود‪ .‬ایـن نهـاد در ادامه‬ ‫کارش بـه موفقیت هایـی دسـت یافـت ازجملـه توانسـت قدم هایـی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عیسی زار ع پور؛ وزیر ارتباطات گفت‪« :‬هدف گذاری ما این است که در دولت‬ ‫سیزدهم سرعت اینترنت همراه را ‪ ۲۰‬رتبه و اینترنت ثابت را ‪ ۳۰‬پله ارتقا دهیم‬ ‫و با تکمیل پروژه فیبر نوری به جمع ‪ ۵۰‬کشور باالی این جدول بپیوندیم»‪.‬‬ ‫در پنل اختصاصی ذوب اهن در اجالس تخصصی استیل پرایس عنوان شد؛‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال؛‬ ‫ی مهم ذوب اهن‬ ‫استراتژ ‬ ‫‪6‬‬ ‫هومنجعفرکرمانی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬درصد مصوبات سفر دولت به استان‬ ‫در بخش کشاورزی بود‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان اردبیل خبر داد؛‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار وزیر خارجه پاکستان‪:‬‬ ‫ثبت یک طالق به ازای چهار ازدواج‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫فقداندشمن شناسی‬ ‫مصیبت بزرگ جهان اسالم است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهارت‬ ‫همه باید‬ ‫ِ‬ ‫ داشتنسپیدی های‬ ‫نگاه‬ ‫ِ‬ ‫زندگی را بیاموزند‬ ‫‪3‬‬ ‫جناب اقای دلشاد پرنور‬ ‫بدینوسـیله انتصاب شایسـته ان برادر ارزشـی و خدمتگذار به عنوان‬ ‫مدیریـت اموزش وپـرورش شهرسـتان گیالنغرب‪ ،‬که نشـان از توان‬ ‫خدمتـی حضرتعالـی دارد را صمیمانـه تبریک عرض کـرده؛ از خدوند‬ ‫سـبحان بـرای جنابعالـی در پسـت محولـه جدیـد‪ ،‬در خدمـت بـه‬ ‫مردمـان دومیـن شـهر مقـاوم ایـران‪ ،‬توفیـق و تعالـی مسـئلت داریـم‪.‬‬ ‫امید اسـت با الطاف الهی و همراهی مردمان شایسـته و قدرشـناس‬ ‫خطـه مقاومـت و ایثـار‪ ،‬ضمـن سـعادت و سلامت‪ ،‬منشـاء خیـر‪،‬‬ ‫خدمـت و بـرکات باشـید‪.‬‬ ‫حاج فرض اله و مهندس مسلم قاسم نژاد‬ ‫(خانواده هایقاسم نژاد)‬ ‫مهندس شاهروز احمدی؛ مدیرمسئول هفته نامه فال و تماشا‬ ‫و مدیر موسسه دورنمای هنر پارسی‬ ‫جناب سرهنگ مجتبی کا کایی‬ ‫بدینوسـیله انتصـاب شایسـته ان بـرادر والیـی به عنـوان فرمانـده سـپاه ناحیـه‬ ‫شهرسـتان سـرپل ذهاب کـه نشـان از شایسـتگی و تـوان خدمتـی حضرتعالـی‬ ‫دارد را صمیمانـه تبریـک عـرض کـرده؛ از خدونـد سـبحان بـرای جنابعالـی در‬ ‫پسـت محولـه جدیـد‪ ،‬در خدمـت بـه مردمـان مشـهد مظلومـان فاتـح‪ ،‬توفیـق و‬ ‫تعالی مسـئلت می کنیم‪ .‬امید اسـت با الطاف الهی و همراهی مردمان شایسـته‬ ‫و قدرشـناس ان خطه‪ ،‬ضمن سـعادت و سلامت‪ ،‬منشـاء خیر‪ ،‬خدمت و برکات‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫مهندس شاهروز احمدی؛ مدیرمسئول هفته نامه فال و تماشا و مدیر‬ ‫موسسه دورنمای هنر پارسی‬ ‫مجید قهرمانی؛ سرپرست هفته نامه فال و تماشا در شهرستان های غربی‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫دکتر حمید قهرمانی؛ مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی ابان‬ ‫دکتر امین قهرمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد قصرشیرین‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 13/1401‬ذوالقعده ‪ 13 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 402‬تومان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫جوادعزتی؛‬ ‫ستارهای که‬ ‫هرسالپوستمیاندازد!‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪www. m a g l a n d . i r‬‬ ‫‪www. s a r a f r a z a n n e ws . i r‬‬ ‫‪s a ra f r a z a n 9 4 @ g m a i l . c o m‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم درنظردارد اقالم موردنیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین کند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪1401/08-1 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تجدید مناقصه خرید‪ ،‬نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬به میزان ‪ 1.250.000.000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/08‬‬ ‫اخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/18‬‬ ‫تاریخ گشایش پا کات ارزیابی کیفی و پا کات "الف"‪ :‬در مورخه ‪1401/04/20‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی‪ :‬در مورخه ‪1401/04/26‬‬ ‫تاریخ گشایش پا کات مالی "ج"‪ :‬مورخه ‪1401/05/03‬‬ ‫ادرس دریافت اسناد الکترونیک‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ادرس پستی مناقصه گزار‪ :‬ایالم‪ ،‬شهرستان چوار‪ ،‬صندوق پستی ‪ ،69361-144‬کدپستی ‪ ،6937170110‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫ مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 2077‬و ‪( 084-32912850‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1336071‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫«جامعه جهانی» یا تکه های کوچکی که‬ ‫برای دنیا تصمیم می گیرند؟‬ ‫تـا پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی اول نهـاد یـا محلـی بـرای‬ ‫اجماعـی جهانـی علیـه جنـگ و درگیـری یـا حـل مسـائل‬ ‫حساسـیت برانگیز در ابعـاد بین المللـی وجـود نداشـت‬ ‫تااینکـه سـازمانی میان دولتـی ب هنـام «جامعـه ملـل» یـا‬ ‫«مجمـع اتفـاق ملـل» در ‪ 10‬ژانویـه ‪ ۱۹۲۰‬و درپـی اجلاس‬ ‫ً‬ ‫صلح پاریس تاسـیس شـد که با اعالم وجود خود رسـما به‬ ‫جنگ اول جهانی پایان داد‪ .‬اهداف این سازمان چنان که‬ ‫در میثـاق جامعـه ملـل امـده بود جلوگیـری از وقوع جنگ‬ ‫ازطریـق برقـراری امنیـت جمعـی‪ ،‬خل عسلاح و حـل‬ ‫فهـای بین المللـی از راه مذا کـره و حکمیـت عنـوان‬ ‫اختال ‬ ‫شـده بـود‪ .‬ایـن نهـاد در ادامـه کارش بـه موفقیت هایـی‬ ‫دسـت یافـت ازجملـه توانسـت قدم هایـی هرچنـد‬ ‫انـدک در راه تقویـت حا کمیـت قانـون و سـازمان دهی‬ ‫روابـط بین الملـل در سراسـر جهانـی کـه کشـورهای ان‬ ‫بـا پیـش امـد کوچک تریـن مسـئله ای بـا یکدیگـر درگیـر‬ ‫یشـدند بـردارد و مفهـوم امنیـت دسـته جمعی و مقابلـه‬ ‫م ‬ ‫بـا بیماری هایـی همه گیـر‪ ،‬بـرده داری‪ ،‬کار کـودکان کـه از‬ ‫اسـاس بـه فطـرت هر انسـانی سـازگاری نداشـتند‪ ،‬بـردارد و‬ ‫تاحـدودی حقـوق پناه جویـان و کارگـران را بهبـود بخشـد‪.‬‬ ‫ایـن سـازمان‪ ،‬امـا درادامـه به دلیـل نبـودن ضمانتـی بـرای‬ ‫یکـرد و عـدم‬ ‫اجـرای قطعنامـه نامه هایـی کـه تصویـب م ‬ ‫تهـای بـزرگ و بانیـان جنـگ جهانـی‬ ‫تـوان کنتـرل دول ‬ ‫اول‪ ،‬درسـت تنهـا پـس از ‪26‬سـال یعنـی ‪ ۲۰‬اوریـل ‪۱۹۴۶‬‬ ‫بـا نهـادی کـه حـاال ب هنـام سـازمان ملـل ان را می شناسـیم‬ ‫ً‬ ‫جایگزیـن شـد و رسـما انحلال یافت‪ .‬البتـه از جمله دالیل‬ ‫دیگـر انحلال ایـن سـازمان‪ ،‬عـدم عضویـت امریـکا در ان‬ ‫به علـت عدم تصویـب معاهده ورسـای بود کـه خود عاملی‬ ‫بـرای در موضـع ضعـف قرارگرفتـن جامعـه بین الملـل بـود‬ ‫کـه سـایر کشـورهای قدرتمنـد عضـو را چنـدان پایبنـد بـه‬ ‫ایـن جامعـه و تصمیمـات ان قـرار نمـی داد‪ .‬نمونـه بـارز ان‬ ‫عدم اطمینـان فرانسـه ازاین بودکه درصورت حملـه دوباره‬ ‫المـان جامعـه ملـل بتوانـد مانـع ان شـود‪ .‬حـاال پـس از‬ ‫انحلال‪ ،‬سـازمان ملـل میـراث دار نهـادی شـده بـود کـه بـا‬ ‫تولـدش‪ ،‬اتـش جنـگ جهانـی اول را خامـوش و بـا مرگـش‬ ‫نیـز جنـگ جهانـی دوم خاتمـه یافتـه بـود و به عنـوان یکـی‬ ‫ً‬ ‫از اجـزای نظـام بین الملـل تلویحـا عنـوان جامعـه جهانـی‬ ‫را یـدک می کشـید‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛‬ ‫عبـارت «جامعـه جهانـی» کـه بـا سـازمان ملـل نسـبت‬ ‫ً‬ ‫کل بـه جـزء دارد و بعضـا بـا شـنیدن ایـن کلمـه ذهـن مـا‬ ‫یسـت‬ ‫یشـود اصطالح ‬ ‫ب هسـمت سـازمان ملل منعطف م ‬ ‫کـه در موضوعـات سیاسـی و حقـوق بشـری‪ ،‬بـرای معرفـی‬ ‫یـک مجموعـه بین المللـی از کشـورهایی بـا تفاوت هایـی‬ ‫ً‬ ‫عمـده‪ ،‬امـا همسـو بـه کار مـی رود‪ .‬احتمـاال عباراتـی مثـل‬ ‫«به خاطـر جامعـه جهانـی» یـا «بـا تاییـد جامعـه جهانـی»‬ ‫را شـنیده اید کـه درواقـع ایـن عبـارات بـرای اشـاره بـه‬ ‫سـازمان ملـل یـا ارگان های وابسـته به ان مورداسـتفاده قرار‬ ‫ً‬ ‫می گیرد و معموال بر وجود یک دیدگاه مشـترک نسـبت به‬ ‫مسـائلی مثـل مسـئله حقوق بشـر یـا نشـان دادن حمایت‬ ‫بین المللـی از یـک دیـدگاه درمـورد مسـئله ای بحث برانگیز‬ ‫دال لـت دارد‪ .‬جامعـه جهانـی در تعریفـی کـه از خـود ارائـه‬ ‫کـرده از تامیـن نیازهای انسـانی‪ ،‬کمک های بشردوسـتانه‪،‬‬ ‫حفـظ حقـوق بشـر را از اهـداف خـود برشـمرده و درنظـر‬ ‫نسـومی را ازطریـق‬ ‫دارد کشـورهای غیرمتعهـد‪ ،‬جها ‬ ‫زیرسـاخت های ارتباطاتـی به جهان جوامع توسـعه یافته‪،‬‬ ‫وصـل کنـد‪ .‬اعضـای ایـن جامعه که جلوتر بـا ماهیت ان ها‬ ‫یشـویم ان طورکـه ادعـا می کننـد درجهـت برقـراری‬ ‫اشـنا م ‬ ‫و حفـظ صلـح جهانـی ازطریـق یـک فراینـد صلح امیـز‬ ‫تهـای خـود بـرای پایـان دادن بـه‬ ‫قـادر هسـتند از ظرفی ‬ ‫گهـای جهانـی‬ ‫گهـای محلی‪-‬منطقـه ای و جن ‬ ‫جن ‬ ‫اسـتفاده کننـد؛ امـا الفاظـی مثـل «جامعـه جهانـی فکـر‬ ‫شتـر گفتـه‬ ‫می کنـد یـا معتقـد و نگـران اسـت» و انچـه پی ‬ ‫شـد ظاهـر امـر بـوده و چیـزی جـز دنباله دارشـدن انحـراف‬ ‫سـازمان جامعـه بین الملـل نیسـت و انچـه بـه ان اشـاره‬ ‫ً‬ ‫یشـود اصلا جامعـه بین المللـی به معنـای همـه دولت‪-‬‬ ‫م ‬ ‫ملت هایـی کـه جهـان را تشـکیل می دهنـد نیسـت؛ بلکـه‬ ‫درواقـع فقـط یک تکه کوچک از ان اسـت‪ .‬تکه کوچکی که‬ ‫با سوءاسـتفاده از عنوان جامعه جهانی و اسـتفاده ابزاری‬ ‫از ان درجهـت نیـل بـه اهـداف خـود کـه متغایـر بـا حقـوق‬ ‫ً‬ ‫ذاتـی بشـر نیـز هسـت کاملا بـا اهـداف تشـکیل و مجتمـع‬ ‫شـدن ایـن جامعـه متضـاد عمـل می کننـد‪ .‬ایـن تکـه‬ ‫کوچـک کـه کمتـر از یک پنجـم جمعیـت جهـان را تشـکیل‬ ‫می دهـد‪ ،‬به معنـای دقیـق کلمـه همـان جهـان غـرب (نـه‬ ‫غـرب جغرافیایـی) نـام دارد و در اروپـای غربـی‪ ،‬امریـکا و‬ ‫یشـود؛ البته‬ ‫جوامـع شـرقی اسـیا همـراه بـا انـان خالصـه م ‬ ‫مهـای ان موافـق نیسـتند‪.‬‬ ‫باقـی کشـورها بـا ان و تصمی ‬ ‫چندی پیـش سـفیر چیـن در لبنـان بـا انتشـار تصویـری‬ ‫نبـاره نوشـت؛ ایـن «جامعـه بین المللـی» اسـت کـه‬ ‫درای ‬ ‫یشـنوید‪ .‬اورام نـوام چامسـکی؛‬ ‫همیشـه دربـاره ان م ‬ ‫فیلسـوف‪ ،‬مـورخ‪ ،‬منتقـد اجتماعـی و فعـال سیاسـی‬ ‫امریکایـی دراین راسـتا تا کیـد می کنـد کـه عبـارت جامعـه‬ ‫تهـای مشـتری‬ ‫جهانـی بـرای اشـاره بـه امریـکا و دول ‬ ‫تهـا اسـتفاده‬ ‫و متحدانـش‪ ،‬در رسـانه های ایـن دول ‬ ‫یشـود‪ .‬مارتیـن جـک؛ روزنام هنـگار و اسـتاد دانشـگاه‬ ‫م ‬ ‫انگلیسـی نیـز در گاردیـن می نویسـد‪« :‬همـه می دانیـم‬ ‫منظـور از لفـظ جامعـه جهانـی چیسـت‪ ،‬مگـر نـه؟! ایـن‬ ‫ً‬ ‫مسـلما یعنـی غـرب‪ ،‬نـه چیـزی بیشـتر و نـه چیـزی کمتـر؛‬ ‫استفاده از عبارت جامعه جهانی راهی ست برای ستایش‬ ‫یکـردن ان و اینکـه محتر متـر‪ ،‬بی طرف تر‬ ‫غـرب‪ ،‬بـرای جهان ‬ ‫قتـر به نظـر برسـد»‪ .‬ازایـن رو کشـورهایی مثـل‬ ‫و پرطمطرا ‬ ‫ً‬ ‫چیـن‪ ،‬روسـیه‪ ،‬هنـد‪ ،‬برزیـل و افریقـای جنوبـی کـه غالبـا‬ ‫اقتصادهـای نوظهوری انـد یـا حداقـل حرفـی بـرای گفتـن‬ ‫یـا ایدئولـوژی بـرای ارائـه دارنـد ازطریق ایجاد سـازمان های‬ ‫نهـای امنیتـی همچـون سـازمان‬ ‫اقتصـادی و پیما ‬ ‫یهـای‬ ‫بریکـس‪ ،‬جنبـش عدم تعهـد یـا سـازمان همکار ‬ ‫شـانگهای به دنبـال مقابلـه بـا ایـن سوءاسـتفاده ابـزاری از‬ ‫عنـوان جامعـه جهانـی هسـتند‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2525‬‬ ‫چالش های خدمات شهری‬ ‫در نشست مطبوعاتی مشترک ایران و قزاقستان مطرح شد؛‬ ‫ارتقای حجم مبادالت تجاری به سه میلیارد دالر‬ ‫رئیس جمهـوری اظهـار داشـت؛ جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران مصمـم اسـت عالو هبـر روابـط‬ ‫یهـای‬ ‫دوجانبـه بـا قزاقسـتان‪ ،‬روابـط و همکار ‬ ‫منطقـه ای بیـن دو کشـور و کشـورهای منطقـه‬ ‫نیـز ازجملـه در سـازمان های منطقـه ای مثـل‬ ‫یهـای شـانگهای و اتحادیـه‬ ‫سـازمان همکار ‬ ‫اوراسـیا گسـترش یابـد‪ .‬ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی در نشسـت مطبوعاتـی مشـترک بـا‬ ‫«قاسـم ژومـارت توکایـف» رئیس جمهـوری‬ ‫قزاقسـتان سـفر وی بـه تهـران را نقطه عطفـی‬ ‫در مسـیر توسـعه روابط دو کشـور توصیف کرد و‬ ‫گفـت؛ در ‪ ۳۰‬سال گذشـته روابـط خوبـی با کشـور‬ ‫دوسـت و بـرادر قزاقسـتان داشـتیم کـه ایـن‬ ‫سـطح روابـط الزم امـا کافـی نبـوده اسـت‪ .‬وی‬ ‫تهـای بسـیاری‬ ‫بابیان اینکـه دو کشـور ظرفی ‬ ‫بـرای ارتقـای مناسـبات و روابـط دارنـد‪ ،‬افـزود؛‬ ‫تفاهم نامه هایـی کـه به امضـا رسـید یـا ازقبـل‬ ‫میـان دو کشـور امضـا شـده بـود‪ ،‬نشـانه مهـم‬ ‫از اراده ایـران و قزاقسـتان بـرای توسـعه روابـط‬ ‫و مناسـبات اسـت‪ .‬دکتـر رئیسـی بااشـاره به‬ ‫افزایـش ‪ ۵۰‬درصـدی روابـط تجـاری دو کشـور‬ ‫تهـای‬ ‫در چندماه اخیـر‪ ،‬اظهـار داشـت؛ ظرفی ‬ ‫اقتصـادی و تجـاری دو کشـور ایـن ظرفیـت را‬ ‫دارد کـه در گام اول حجـم مبـادالت تجـاری از‬ ‫سـطح فعلـی تـا سـه میلیارددالر افزایـش یابـد‪.‬‬ ‫در حـوزه کشـاورزی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬حمل ونقـل‬ ‫و ترانزیـت‪ ،‬انـرژی‪ ،‬نفـت و گاز همـکاری ‬ ‫گسـترده ای می توانـد بیـن دو کشـور شـکل‬ ‫گیـرد‪ .‬رئیس جمهـوری اشـترا کات فرهنگـی و‬ ‫تمدنی دو کشـور را بسـتری مناسب برای روابط‬ ‫فرهنگـی بسـیارخوب بیـن دو ملـت دانسـت و‬ ‫تصریـح کـرد؛ مجمـوع مذا کراتـی کـه انجام شـد‪،‬‬ ‫یهـا و روابـط بیـن دو‬ ‫زمینـه گسـترش همکار ‬ ‫کشـور را فراهم کرد‪ .‬ایت اهلل رئیسـی خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ ایـران مصمـم اسـت عالو هبـر روابـط‬ ‫یهـای‬ ‫دوجانبـه بـا قزاقسـتان‪ ،‬روابـط و همکار ‬ ‫منطقـه ای بیـن دو کشـور و کشـورهای منطقـه‬ ‫نیـز ازجملـه در سـازمان های منطقـه ای مثـل‬ ‫یهـای شـانگهای و اتحادیـه‬ ‫سـازمان همکار ‬ ‫اوراسـیا گسـترش یابـد‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫همـکاری بـا همسـایگان در دریـای خـزر را بـرای‬ ‫کشـورمان دارای اولویـت دانسـت و گفـت؛ بنـا‬ ‫یهـا را گسـترش دهیـم و‬ ‫داریـم ایـن همکار ‬ ‫یهـای منطقـه ای‪ ،‬بنـای دو‬ ‫عالو هبـر همکار ‬ ‫کشـور ان اسـت که در سـازمان های بین المللـی‬ ‫یهـای بین المللـی نیـز گا مهـای‬ ‫و همکار ‬ ‫جـدی بردارنـد‪ .‬دکتـر رئیسـی بااشـاره به اینکه‬ ‫دو کشـور در مسـائل منطقـه ای و جهانـی‬ ‫نگا ههـای مشـترکی دارنـد‪ ،‬افـزود؛ ایـران و‬ ‫قزاقسـتان نسـبت بـه تحـوالت افغانسـتان‬ ‫مواضـع مشـترکی دارنـد‪ .‬دو طـرف براین اعتقـاد‬ ‫هسـتند کـه راهـکار رفـع مشـکالت افغانسـتان‬ ‫تشـکیل دولتـی فرا گیر اسـت که همـه گروه های‬ ‫سیاسـی و اقـوام را نمایندگـی کنـد‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫دو کشـور دراین مسـئله اتفاق نظـر دارنـد کـه‬ ‫حضـور بیگانـگان در منطقـه به هیچ عنـوان‬ ‫تسـاز نیسـت و مشـکلی را از منطقـه‬ ‫امنی ‬ ‫حـل نخواهـد کـرد‪ .‬اعتقـاد و بـاور مشـترک مـا‬ ‫ان اسـت که فقـط کشـورهای منطقـه می تواننـد‬ ‫مسـائل منطقـه را حـل کننـد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫ادامـه داد؛ مشـکالت هـر منطقـه ای از جهـان‬ ‫ً‬ ‫بایـد توسـط مسـئولین و متصدیـان و نهایتـا‬ ‫مـردم کشـورهای همان مناطـق حل وفصـل‬ ‫شـود‪ .‬حضـور بیگانـگان در مناطـق مختلـف‬ ‫بیشـتر بر مشـکل ان مناطـق می افزایـد و کمکی‬ ‫بـه حـل مسـائل انجـا نخواهـد کـرد‪ .‬قاسـم‬ ‫ژومـارت توکایـف رئیس جمهـوری قزاقسـتان‬ ‫نیـز دراین نشسـت مطبوعاتـی بااشـاره به‬ ‫روابـط خـوب همسـایگی‪ ،‬اشـترا کات تاریخـی و‬ ‫فرهنگـی دو کشـور را عمیـق توصیـف و تصریـح‬ ‫کسـالی‪ ،‬خیلـی‬ ‫کـرد؛ در دوره قحطـی و خش ‬ ‫قهـا در ایـران پنـاه گرفتنـد و این کشـور‬ ‫از قزا ‬ ‫بـا اغـوش گـرم از هم وطنـان مـا اسـتقبال کـرد؛‬ ‫قزاقسـتانی ها این مسـئله را فرامـوش نخواهنـد‬ ‫کـرد‪ .‬توکایـف بابیان اینکـه ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫سـهم بزرگـی در ارتقـای سـطح روابـط دو کشـور‬ ‫دارنـد‪ ،‬تا کیـد کـرد؛ تعاملات دو کشـور در‬ ‫یشـده از اغاز روابط دیپلماتیک‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬سـال سپر ‬ ‫همـواره روبه گسـترش و تحکیـم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫یهـا در عرص ههـای مختلـف‬ ‫سـطح همکار ‬ ‫یهـای بین المللـی‬ ‫ازجملـه فرهنگـی و همکار ‬ ‫و منطقـه ای نیـز ب هشـکل قابل توجهـی ارتقـا‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در مذا کـرات‬ ‫گسـترده و مفصـل بـا اقـای رئیسـی موضوعـات‬ ‫خیلـی مهمـی را موردبررسـی قـرار دادیـم‪ ،‬گفت؛‬ ‫دو طـرف عالقه منـد بـه بهره گیـری از امکانـات‬ ‫تهـای موجـود درزمینـه ترانزیـت و‬ ‫و فرص ‬ ‫حمـل کاال جهـت تقویـت مناسـبات اقتصـادی‬ ‫و تجـاری هسـتند‪ .‬رئیس جمهـوری قزاقسـتان‬ ‫بااشـاره به اتصـال مسـیر ریلـی دو کشـور و‬ ‫فکـردن ان بـرای منطقـه‪ ،‬افـزود؛‬ ‫مهـم توصی ‬ ‫همچنیـن دربـاره همـکاری درزمین ٔـه تولیـد‬ ‫و کشـاورزی مذا کـرات خوبـی داشـتیم کـه‬ ‫می توانـد نقـش موثـری در ارتقـای سـطح روابط‬ ‫دو کشـور داشـته باشـد‪ .‬توکایـف بابیان اینکـه‬ ‫اسـناد همـکاری کـه امضـا شـد می توانـد‬ ‫یهـای دو کشـور را یـک گام‬ ‫تعاملات و همکار ‬ ‫به پیـش ببـرد‪ ،‬اظهار داشـت؛ ایران و قزاقسـتان‬ ‫همچنیـن درزمین ٔـه موضوعـات منطقـه ای و‬ ‫بین المللـی نیـز نظـرات مشـترکی دارنـد‪ .‬دو‬ ‫یهـای انـان در‬ ‫کشـور توافـق دارنـد کـه همکار ‬ ‫سـازمان های منطقـه ای و بین المللـی و نیـز‬ ‫درزمینـه تحکیـم ثبـات و امنیـت در منطقـه‬ ‫یهـای تجـاری و‬ ‫تقویـت شـود‪ .‬وی همکار ‬ ‫اقتصـادی دو کشـور را نیـز بسـیارمهم توصیـف‬ ‫و گفـت؛ بـا وجـود وضعیـت ژئوپولتیـک خـاص‬ ‫تهـای قزاقسـتان‪ ،‬امـا امسـال‬ ‫و محدودی ‬ ‫حجـم مبـادالت تجـاری دو کشـور ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬دو کشـور بـرای گسـترش‬ ‫بیش ازپیـش حجـم تجـارت فی مابیـن تفاهـم‬ ‫کامـل دارنـد‪ .‬وی فعالیـت منظـم کمیسـیون‬ ‫یهـای اقتصـادی دو کشـور‬ ‫مشـترک همکار ‬ ‫را در گسـترش و توسـعه روابـط موثـر دانسـت‬ ‫و خاطرنشـان کـرد؛ بـرای ایجـاد اتـاق بازرگانـی‬ ‫مشـترک بیـن دو کشـور برنامه ریـزی کرده ایـم‪.‬‬ ‫دراین راسـتا قزاقسـتان برای تجار ایرانـی روادید‬ ‫‪ ۱۴‬روزه فرودگاهـی صـادر می کنـد‪ .‬توکایف گفت؛‬ ‫سـفر بنـده بـه ایـران و مذا کـرات انجا مشـده‬ ‫انگیز ههـای جدیـدی بـرای گسـترش روابـط‬ ‫ایجـاد می کنـد‪ .‬اطمینـان دارم مسـاعی دو‬ ‫کشـور و اجـرای پروژ ههـای مشـترک می تواننـد‬ ‫دسـتاوردهای مفیـدی بـرای ایـران و قزاقسـتان‬ ‫داشـته باشـند و دوسـتی مـا را بـا یکدیگـر‬ ‫بیش ازپیـش تقویـت کننـد‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫ایین بازگشایی و ساماندهی معابر‬ ‫پادگان «لشکر ‪ »۷۷‬نیروی زمینی ارتش‪،‬‬ ‫با حضور فرمانده نیروی زمینی‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگ کنندهنیرویزمینیسپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از‬ ‫مدیران شهری و مسئوالن ارشد خراسان‬ ‫رضوی برگزار؛ و این معابر بازگشایی شد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫امروزه در کشـــورهای پیشـــرفته و حتی درحال توسعه‪ ،‬تمام خدمات شهری‬ ‫بر عهـــده شـــهرداران بـــوده و اداره امـــور شـــهر با همـــکاری مـــردم و گروه ها و‬ ‫تشـــکیالت مردم نهاد اســـت‪ .‬در شـــهرک های کوچک و در مناطـــق بزرگ تر‪،‬‬ ‫شـــوراهایی به نـــام شـــورای محلـــی‪ ،‬به اعضـــای هر محلـــه وظایفـــی محول‬ ‫می کنـــد تـــا بدین ترتیـــب همـــه مـــردم در سرنوشـــت خـــود موثـــر باش ــند و‬ ‫دولـــت یـــا دولت مرکزی به صـــورت یک نهـــاد نظارتـــی و هماهنگ کننده‪ ،‬به‬ ‫قو فتـــق امور بپردازند‪ .‬از نظافـــت محله تا امور رفاهی‪ ،‬زیباســـازی و حتی‬ ‫رت ‬ ‫امـــوزش و انتخـــاب معلمین و مربیان هم زیرنظر شـــهرداری صورت می گیرد‬ ‫یش ــود‬ ‫و بـــرای هـــر مـــورد خـــاص‪ ،‬یـــک اداره یا نهاد مســـتقل‪ ،‬تشـــکیل نم ‬ ‫ً‬ ‫و درنتیجـــه بروکراســـی و کاغذبـــازی اصـــا وجـــود ندارد‪ .‬در کشـــور مـــا که در‬ ‫جرگه کشـــورهای درحال توســـعه اســـت‪ ،‬هنـــوز سیســـتم دولتی‪ ،‬عهـــده دار‬ ‫همه امور اســـت و تشـــکل های مردمی به ویژه در شـــکل مردم نهاد‪ ،‬جایگاه‬ ‫معتبری ندارند و شـــهرداری ها‪ ،‬کار اصلـــی را در نظافت خیابان ها و محالت‬ ‫می داننـــد‪ .‬ایـــن جدایی هـــا کار هـــا را به جایـــی می رســـاند که ســـازمان اب‪،‬‬ ‫مســـتقل اســـت؛ برق‪ ،‬صاحب یک تشـــکیالت جداســـت و همه ســـازمان ها‬ ‫و ادارات عهـــده دار اموری خاص هســـتند‪ .‬اغلب اتفاق می افتد که ســـازمان‬ ‫اب به علـــت بدهـــکاری هزینـــه مصرفـــی ماهانه اب بهـــا‪ ،‬جریـــان ورود اب به‬ ‫شـــهرداری را قطـــع می کنـــد و درنتیجـــه ا گـــر ان را بـــه همـــه مـــردم و محالت‬ ‫یـــا امکانات عمومی تســـری بدهیـــم‪ ،‬اغلب باعـــث ناموزونـــی و ناهماهنگی‬ ‫می شـــود‪ .‬بـــرای نمونـــه؛ پله برقی هـــای پل هـــای خیابان ها و معابـــر که باید‬ ‫عابـــران پیـــاده از روی ان عبـــور کننـــد‪ ،‬اغلـــب اوقـــات خاموش هســـتند و از‬ ‫ان ها نمی توان اســـتفاده کرد و چه بســـا شـــهرداری هم بدهـــکار پول برق به‬ ‫ســـازمان برق باشـــد! خالصه این داستانی ســـت که در بســـیاری از کش ــورها‬ ‫جاری ســـت و دولـــت همـــواره مجری همـــه امور اســـت و متاســـفانه مردم با‬ ‫فرهنـــگ همکاری کـــردن یا تقســـیم وظایف‪ ،‬بســـیار بیگانه هســـتند‪ .‬امروز‬ ‫قـــرار اســـت مقالـــه مـــن پیرامـــون پله برقی هـــای پل های عابـــر باشـــد که در‬ ‫تهـــران هیـــچ گاه به یـــاد ندارم کـــه در میـــدان هفت تیـــر که چند رشـــته پل و‬ ‫پله برقـــی شـــمال و جنـــوب و غـــرب و شـــرق را به هـــم وصل می کند؛ درس ــت‬ ‫ً‬ ‫باشـــد و غالبـــا بـــرای صرفه جویـــی‪ ،‬به طـــور یک درمیـــان بـــا نـــام خراب ــی کار‬ ‫نمی کننـــد‪ .‬حال انکـــه ا گـــر خرابی بـــود‪ ،‬باید یکی‪ ،‬دو قســـمت خراب ش ــود؛‬ ‫حال انکـــه این خرابی ها تمام پل هـــا را دربر می گرفت؛ حتـــی بعضی از اوقات‬ ‫صبح تـــا ظهر‪ ،‬پله ها هنـــگام باال رفتن خراب می شـــد؛ ولی عصـــر پله برقی ها‬ ‫ً‬ ‫پائیـــن می امدنـــد و این تعویض هـــای خرابی کامال به شـــکل تابلـــو درامده و‬ ‫همـــه می دانند که خاموشـــی پله های برقی نوبتی شـــده اســـت‪ .‬این جریان‬ ‫به صورت روزمره درامده اســـت تا اینکه دراین هفته‪ ،‬شـــورای اســـامی ش ــهر‬ ‫تهـــران اعـــام کرد کـــه ا کثر پله هـــای برقی خراب شـــده و به علـــت تحریم ها‪،‬‬ ‫امکان درست شـــدن ان ها فراهم نیســـت؛ زیرا وســـایل یدکی یا تعمیراتی ان‬ ‫در ایـــران وجـــود نـــدارد و واردات ان از خارج به علـــت ادامه تحریم ها ممکن‬ ‫نیســـت‪ .‬در این صـــورت در همین میـــدان هفت تیر که منازل مســـکونی ان‬ ‫تو برگش ــت‬ ‫قدمتی باالی ‪ 70‬ســـال دارند و دورتادور ان‪ ،‬برای جداســـازی رف ‬ ‫خودروهـــا به صـــورت فنـــس یـــا دیوارهـــای حائل اهنی‪ ،‬جداســـازی ش ــده‪،‬‬ ‫امـــکان عبور در ســـطح خیابان بـــرای عابر پیاده به هیچ وجه فراهم نیس ــت‬ ‫و درنتیجـــه به نظـــر می رســـد باید ایـــن حائل هـــای اهنی در قســـمت هایی‬ ‫از میـــدان برداشـــته شـــود؛ گو اینکه ا گر وضعیـــت پدید امده نشـــئت گرفته از‬ ‫خرابی باشـــد و خرابی ها در تمام ســـطح تهران ایجاد شـــده باشـــد‪ ،‬چاره ای‬ ‫نیســـت مگر در تمام خیابان ها برای عبور‪ ،‬اهن ها برداشـــته شـــود تا عابران‬ ‫تو امـــد داش ــته‬ ‫پیـــاده به خصـــوص افـــراد مســـن‪ ،‬امـــکان جابه جایـــی و رف ‬ ‫باشـــند و باز هم باید ارزو کرد که تحریم ها برداشـــته شـــود تا مشـــکالت مردم‬ ‫کمتر شـــود‪ .‬ان شاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫سازوکار حل مشکل کمبود مشاور در مدارس‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت؛ باید بتوان تعداد مشاوران‬ ‫مدارس را افزایش داد چرا که فار غ التحصیالن بسیار در مشاوره و روانشناس‬ ‫جویای شـغل و اماده همکاری هسـتند‪ .‬به گزارش پانا؛ محمدعلی محسـنی‬ ‫بندپـی باتا کیدبراینکـه تعداد مشـاوران در مـدارس باید افزایـش یابد‪ ،‬گفت؛‬ ‫معتقـدم پـرورش روحـی دانش امـوزان بایـد جلوتـر از امـوزش انـان باشـد زیـرا‬ ‫ا گـر ذهـن و روان انـان امـاده باشـد‪ ،‬پذیـرش مـواد و مفـاد درسـی هـم بـرای‬ ‫انـان راحت تـر خواهـد بـود‪ .‬وی متذکـر شـد؛ شـیوع کرونـا در کشـور باعـث‬ ‫شـد برخـی از دانش امـوزان کشـور دچـار افـت تحصیلـی شـوند و مشـکالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬عاطفی‪ ،‬روحی و روانی پیدا کنند که مشاوران مدارس می توانند‬ ‫تاحدزیـادی در رفـع ایـن مشـکل کمـک کنند‪.‬‬ ‫تامین حدود ‪ ۲۵‬درصد گاز کشور از محل ذخیره سازی‬ ‫مدیرعامل شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ایران اعالم کرد؛ تا پنج سال اینده‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۲۵‬درصـد گاز کشـور از محـل ذخیره سـازی تامیـن می شـود‪ .‬به گزارش‬ ‫شـانا؛ رضـا نوشـادی گفـت؛ این مجموعـه بـرای نیـل بـه جایـگاه شایسـته‬ ‫در عرصـه پراهمیـت و راهبـردی ذخیره سـازی گاز طبیعـی‪ ،‬برنام ههـای‬ ‫متعـددی را تدویـن کـرده کـه در قالـب اجـرای ‪ ۱۴‬طـرح شـامل ذخیر هسـازی‬ ‫گاز در مخـازن تخلیه شـده هیدروکربـوری‪ ،‬مخـازن ابـی و گنبدهـای نمکـی و‬ ‫ازطریـق توسـعه مخـازن هیدروکربـوری و تخلیـه زودهنـگام و ایجـاد مخـزن‬ ‫ذخیره سـازی انجـام می شـود تـا چشـم انداز تامیـن حـدود ‪ ۲۵‬درصـد نیـاز‬ ‫حهـا‪،‬‬ ‫از محـل مخـازن ذخیره سـازی عینیـت یابـد‪ .‬بـرای اجـرای این طر ‬ ‫برنامه ریزی گسـترده ای انجام شـده و با به کارگیری مشـاوران خبره و مطالعه‬ ‫و ارزیابـی ا کنـون اغلـب ایـن میدان هـا در مرحلـه تهیـه اسـناد مناقصـه بـرای‬ ‫پیمان سپاری هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه‬ ‫داد؛ از ‪ ۱۴‬طرح مدنظر‪ ،‬هفت طرح در حال عملیاتی و اجرایی شـدن اسـت‬ ‫ً‬ ‫و فراینـد مطالعـه و ارزیابـی هفـت میـدان دیگر نیز نهایتا تا نیمه دوم امسـال‬ ‫اغـاز می شـود تـا در پایـان دوره پنج سـاله بـه حـدود ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعـب‬ ‫تولیـد از محـل ذخیره سـازی برسـیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬شهر ایران در تنش ابی‬ ‫سـخنگوی صنعـت اب اطهـار داشـت؛ ‪ ۳۰۰‬شـهر در تنـش ابـی هسـتند و‬ ‫بـرای عبـور از این شـرایط دو جبهـه کاری تعریـف شـده کـه یک بخـش بـرای‬ ‫شـهرهای دارای تنـش برنامـه مـدون نوشـته شـده و ا کنـون نگرانی ما بیشـتر‬ ‫در حـوزه کالن شـهرها و مرا کـز استانی سـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ فیـروز قاسـم زاده‬ ‫بابیان اینکـه مسـئله اب محوری تریـن مسـئله در تمـام کشورهاسـت‪ ،‬افـزود؛‬ ‫موضـوع بحـران اب فقـط مختـص خاورمیانـه نیسـت در داخـل کشـورها‬ ‫هـم اختالفاتـی بـر سـر اب در اقـوام در حـال ر خ دادن اسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫درحال حاضـر وزارت نیـرو شـرایط حسـاس و شـکننده ای را سـپری می کنـد‬ ‫علی رغم اینکـه دوسـال اخیر تبعـات خشک سـالی بیشـتر مشـهود شـده‬ ‫امـا ‪ ۱۴‬سـال اسـت کشـور در خشک سـالی بسـر می بـرد و بـا تغییـر اقلیـم و‬ ‫محدودیـت منابـع اب مواجهیـم‪.‬‬ ‫ارتقای سهم بری دانش از تولیدات کشاورزی‬ ‫پیام پورفالح‬ ‫کلیدچیه؟!‬ ‫تلنگر‬ ‫سرمایه گذاری مشترک ایتالیا و قطر‬ ‫شـرکت چنـد ملیتـی انـرژی «انـی» ایتالیـا بـه پـروژه گسـترش و‬ ‫افزایـش تولیـد بزرگ تریـن حـوزه گاز طبیعـی جهـان در قطـر‬ ‫پیوسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ عرضـه گاز طبیعـی صادراتـی روسـیه‬ ‫بـه ایتالیـا چند روز پیـش به میـزان زیـادی کاهـش یافـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫سـعد بن شـریده الکعبـی؛ وزیـر انـرژی‪ ،‬رئیـس هیئت مدیـره و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت قطـر انـرژی‪ ،‬شـرکت «انـی» مالکیـت یـک‬ ‫سـهم بـا ارزش بیـش از سـه درصد از پـروژه ‪ ۲۸‬میلیـارد دالری‬ ‫حـوزه گاز شـمالی را در اختیـار خواهـد داشـت‪ .‬الکعبـی و کلویـدو‬ ‫دسـکالزی؛ مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز «انـی» در مراسـمی در‬ ‫دوحـه‪ ،‬توافقنامـه تشـکیل ایـن شـرکت سـرمایه گذاری مشـترک را‬ ‫امضا کردند‪ .‬مدیرعامل بزرگ ترین شرکت نفت و گاز ایتالیا (انی)‬ ‫گفـت کـه کشـورش در حال حاضـر بـرای توقـف نا گهانـی عرضـه‬ ‫گاز از روسـیه امـاده نیسـت امـا می توانـد بـا اماد هکـردن زمین ههـا‪،‬‬ ‫زمسـتان اینده را بدون واردات گاز از روسـیه بگذراند‪ .‬دسـکالزی‬ ‫تا کیـد کـرد؛ ایتالیـا بـرای قطـع گاز روسـیه امـاده نیسـت و تلاش‬ ‫خواهـد کـرد بـرای تحمـل چنیـن شـرایطی در پاییـز و زمسـتان‬ ‫اینـده امـاده شـود‪.‬‬ ‫اماده باش انگلیس برای جنگ احتمالی‬ ‫فرمانــده جدیــد ارتــش انگلیــس از نیروهــای کشــورش خواســت‬ ‫ب ــرای رویاروی ــی و شکس ــت روس ــیه در جن ــگ جهان ــی س ــوم‬ ‫احتمالــی امــاده باشــند‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ ژنــرال پاتریــک ســندرز‬ ‫گفــت؛ جنــگ روســیه و اوکرایــن اســاس امنیــت جهانــی را ب هلــرزه‬ ‫دراورد‪ .‬وی متعه ــد ب ــه س ــازماندهی ارتش ــی ش ــد ک ــه ق ــادر ب ــه‬ ‫شکس ــت روس ــیه در نب ــرد باش ــد‪ .‬س ــندرز عن ــوان داش ــت ک ــه‬ ‫نیروهــای انگلیســی بایــد شــجاعت امادگــی جهــت نبــرد در اروپــا‬ ‫ب ــرای یک بار دیگ ــر را داش ــته باش ــند‪ .‬س ــندرز در اولی ــن پی ــام ب ــه‬ ‫س ــربازانش بع ــد از تص ــدی ای ــن پس ــت تصری ــح ک ــرد ک ــه جه ــان‬ ‫از زم ــان جن ــگ در اوکرای ــن تغیی ــر ک ــرده اس ــت‪ .‬ژن ــرال پاتری ــک‬ ‫س ــندرز دوش ــنبه گذش ــته تص ــدی ای ــن پس ــت را بر عه ــده‬ ‫نح ــال تا کی ــد کـــرد ک ــه در حال حاض ــر ای ــن‬ ‫گرف ــت‪ .‬وی درعی ‬ ‫ض ــرورت مب ــرم ب ــرای تش ــکیل ارتش ــی ک ــه ق ــادر ب ــه نب ــرد کن ــار‬ ‫هم پیمانانم ــان و شکس ــت روس ــیه در ی ــک جن ــگ احتمال ــی‬ ‫باش ــد‪ ،‬وج ــود دارد‪ .‬وی در اش ــاره به جن ــگ جهان ــی دوم‬ ‫گف ــت؛ م ــا نس ــلی خواهی ــم ب ــود ک ــه بای ــد به منظ ــور نب ــرد ب ــرای‬ ‫یک بار دیگ ــر در اروپ ــا ام ــاده باش ــد‪.‬‬ ‫ضددولتی در ا کوادور‬ ‫اعتراضات ِ‬ ‫طـی اعتراضـات گسـترده علیـه سیاسـت های اقتصـادی دولـت در‬ ‫شـهرهای مختلـف ا کـوادور‪ ۴۳ ،‬نفـر زخمـی شـدند‪ .‬ب هگـزارش مهر؛‬ ‫گیرمـو السـو؛ رئیس جمهـوری ا کـوادور در کانـون اعتراضـات اسـت‪.‬‬ ‫عمده معترضین را بومی ها تشکیل می دهند و طی درگیری میان‬ ‫تظاهرات کننـدگان و پلیـس این کشـور عالو هبـر مصدومیـت شـدن‬ ‫‪ ۴۳‬نفـر‪ َ ۳۷ ،‬تـن نیـز توسـط پلیـس بازداشـت شـدند‪ .‬معترضیـن‬ ‫برخـی از جاد ههـای مواصالتـی ا کـوادور را بسـته اند‪ .‬پلیـس تدابیـر‬ ‫شـدید امنیتـی در اطـراف کاخ ریاسـت جمهوری این کشـور اتخـاذ‬ ‫شتـر اعالم شـده بود رئیس جمهوری ا کوادور با گسـترش‬ ‫کـرده‪ .‬پی ‬ ‫اعتراضـات‪ ،‬در پایتخـت و سـه شـهر دیگـر وضعیـت فوق العـاده‬ ‫اعلام کـرده اسـت‪ .‬وی هـدف از اعالم وضعیـت فوق العاده را تامین‬ ‫ارامش شـهروندان عنوان کرد و گفت؛ قول می دهم که از پایتخت‬ ‫و کشـورمان دفـاع کنـم‪ .‬همه ب اهـم بای کشـورمان تلاش می کنیم‪.‬‬ ‫خبرگـزاری رویتـرز پیش تر اعلام کرده بوده اسـت که «پتروا کـوادور»‬ ‫شـرکت نفـت دولتی ا کـوادور اواخر شـنبه به دلیل اعتراضـات مردم‬ ‫این کشور علیه سیاست های اجتماعی و اقتصادی دولت‪ ،‬حالت‬ ‫اضطـراری اعلام کـرده اسـت و هشـدارهایی ضمنـی داده بـود‪.‬‬ ‫معـاون اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت؛ ماموریـت مـا ارتقـای‬ ‫سـهم بری دانـش از تولیـدات کشـاورزی به کمـک دانشـگاه ها‪ ،‬مرا کـز‬ ‫تحقیقاتـی و دانش بنیان هاسـت‪ .‬به گـزارش انـا؛ محمـد قربانـی بااشـاره به‬ ‫بحـث هم افزایـی و دانش محـور عمل کـردن تولیـدات کشـاورزی اظهـار کـرد؛‬ ‫ماموریـت اصلـی سـازمان تحقیقـات و اموزشـی و ترویـج کشـاورزی بـا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هیئت علمی و ‪ ۱۰۰۰‬محقق‪ ،‬دانش بنیان سازی کشاورزی و انتقال یافته های‬ ‫تحقیقات به کشاورزی ست‪ .‬وی افزود؛ نتیجه دانش بنیان سازی کشاورزی‬ ‫ً‬ ‫و انتقـال یافته هـای تحقیقـات کشـاورزی را مـا عملا در چنـد حـوزه ازجملـه‬ ‫افزایـش ضریـب مکانیزاسـیون و افزایـش بهـره وری اب شـاهد هسـتیم؛ امـا‬ ‫دراین زمینـه هنـوز ظرفیت بسـیاربزرگی وجـود دارد‪ .‬معاون اقتصـادی وزارت‬ ‫جهاد متذکر شـد؛ باتوجه به مصوبه اخیر هیئت دولت درارتباط با ایین نامه‬ ‫دانش بنیان سـازی بخـش کشـاورزی و حمایـت از تولیـد دانش بنیـان بخـش‬ ‫کشـاورزی به کمک دانشـگاه ها و مرا کز تحقیقاتی و شـرکت های دانش بنیان‬ ‫مـا در کشـاورزی در امسـال ماموریـت داریـم تمـام واحدهـای موردنظـر‪،‬‬ ‫عملیـات ارتقـای ضریـب نفـوذ دانـش و فناوری را به بخش کشـاورزی داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2525‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چگونه یک شبه «خبرنگار» شویم؟‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫قفسه‬ ‫روث اوزکی؛‬ ‫برنده جایزه «ادبیات داستانی زنان»‬ ‫رم ــان «کت ــاب ماهی ــت و پوچ ــی» نوش ــته روث اوزک ــی‬ ‫به عن ــوان اث ــر برگزی ــده «جای ــزه ادبی ــات داس ــتانی‬ ‫مس ــاز جای ــزه‬ ‫زن ــان» معرف ــی ش ــد‪ .‬ای ــن نویس ــنده و فیل ‬ ‫‪ ۳۰۰۰۰‬پون ــدی ادبی ــات داس ــتانی زن ــان را ب ــرای ن ــگارش‬ ‫رمان ــی دریاف ــت ک ــرده ک ــه به گفت ــه هیئـ ـت داوران؛ در‬ ‫ن ــگارش‪ ،‬صمیمی ــت‪ ،‬نب ــوغ‪ ،‬ش ــوخ طبعی و نا گ ــواری‬ ‫متف ــاوت اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ایبن ــا؛ رم ــان «کت ــاب ماهی ــت‬ ‫و پوچ ــی» درب ــاره نوج ــوان ‪۱۴‬س ــاله ای به ن ــام «بن ــی اوه»‬ ‫اس ــت ک ــه پ ــس از م ــرگ پ ــدرش صداه ــای اش ــیای خان ــه‬ ‫یش ــنود و ب ــا ش ــدت گرفتن ای ــن مش ــکل درنهای ــت‬ ‫را م ‬ ‫یب ــرد‪ .‬او‬ ‫ب ــه ی ــک کتابخان ــه عموم ــی س ــا کت پن ــاه م ‬ ‫یش ــنود‬ ‫در کتابخان ــه فق ــط ص ــدای زمزم ــه اش ــیاء را م ‬ ‫یش ــود‪ .‬اوزک ــی‬ ‫و البت ــه ب ــا اف ــراد جدی ــدی نی ــز اش ــنا م ‬ ‫پیش از ای ــن نی ــز ب ــرای خل ــق رم ــان «افس ــانه ا کن ــون» در‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۱۳‬در فهرس ــت نامزده ــای نهای ــی جای ــزه ادب ــی‬ ‫«بوک ــر» ق ــرار گرف ــت‪ .‬او در ماساچوس ــت زندگ ــی می کن ــد و‬ ‫در کال ــج اس ــمیت مش ــغول تدری ــس نویس ــندگی خالقان ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬رم ــان ‪ ۵۶۰‬صفحـ ـه ای «کت ــاب ماهی ــت و پوچ ــی»‬ ‫طوالنی تریــن اثــری بــود کــه در فهرســت نامزدهــای نهایــی‬ ‫جایــزه ادبیــات داســتانی زنــان امســال قــرار گرفــت‪ .‬امســال‬ ‫«غ ــم و خوش ــی» نوش ــته م ــگ میس ــون‪« ،‬حلق ــه ب ــزرگ»‬ ‫نوش ــته مگ ــی شیپ اس ــتد‪« ،‬نان ــی ک ــه ش ــیطان سرش ــت»‬ ‫نوش ــته لیس ــا ال ــن ا گوس ــتینی‪« ،‬حک ــم» نوش ــته لوئی ــس‬ ‫ادریــچ و «جزیــره درختــان گمشــده» اثــر الیــف شــافا ک بــه‬ ‫فهرس ــت نامزده ــای نهای ــی راه یافت ــه بودن ــد‪ .‬ای ــن جای ــزه‬ ‫ضهــای بســیار بــه فهرســت‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۶‬و پــس از اعترا ‬ ‫نامزده ــای نهای ــی بوک ــر ‪ ۱۹۹۱‬ک ــه در ان هی ــچ اث ــری از‬ ‫نویس ــندگان زن وج ــود نداش ــت‪ ،‬تاس ــیس ش ــد و هر س ــاله‬ ‫ب ــه برتری ــن رم ــان بلن ــدی تعل ــق می گی ــرد ک ــه توس ــط ی ــک‬ ‫نویس ــنده زن به زب ــان انگلیس ــی نوش ــته و در بریتانی ــا‬ ‫مس ــاز‬ ‫منتش ــر ش ــده باش ــد‪ .‬روث اوزک ــی؛ نویس ــنده و فیل ‬ ‫یســت کــه رمان هایــی ماننــد ‪My Year‬‬ ‫امریکایی‪-‬کانادای ‬ ‫‪ )2002( All Over Creation ،)1998( of Meats‬و ‪A Tale for‬‬ ‫نه ــا به دنب ــال‬ ‫‪ )2013( the Time Being‬را نوش ــته و در ا ‬ ‫ادغ ــام روای ــت ش ــخصی و مس ــائل اجتماع ــی و پرداخت ــن‬ ‫بــه موضوعــات مرتبــط بــا علــم اســت‪ .‬فنــاوری‪ ،‬سیاســت‪،‬‬ ‫ن ــژاد‪ ،‬مذه ــب‪ ،‬جن ــگ و فرهن ــگ عموم ــی جهان ــی؛ از‬ ‫مضامی ــن پرتک ــرار اث ــار او هس ــتند و رمان های ــش ب ــه بی ــش‬ ‫از ‪ 30‬زب ــان در جه ــان ترجم ــه ش ــده اند‪ .‬او «نویس ــندگی‬ ‫خ ــاق» را در کال ــج اس ــمیت تدری ــس می کن ــد‪ .‬اوزک ــی در‬ ‫‪ 12‬مــارس ‪ 1956‬به دنیــا امــد و در نیوهیــون (کانکتیــکات)‬ ‫رش ــد یاف ــت‪ .‬در س ــال ‪ 1980‬از کال ــج اس ــمیت و ب ــا م ــدرک‬ ‫لیس ــانس در رش ــته مطالع ــات انگلیس ــی و اس ــیایی‬ ‫فار غ التحصی ــل ش ــد‪ .‬س ــپس‪ ،‬بورس ــیه وزارت ام ــوزش‬ ‫ژاپ ــن (‪ )Monbukagakusho‬را ب ــرای فعالی ــت در دانش ــگاه‬ ‫ن ــارا دریاف ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫جنون محض‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫در هزاره ســـوم «ســـرعت» به یکی از ارکان اساســـی زندگی‬ ‫انس ــان ها بدل ش ــده اس ــت و باوجوداینکه بی ارزش ترین‬ ‫یش ــود؛ ول ــی هم ــه‬ ‫چی ــز ن ــزد اف ــراد وق ــت محس ــوب م ‬ ‫دوس ــت دارند کارها دراس ــر ع وقت و به قولی «س هس ــوته»‬ ‫انجام ش ــود‪ .‬درواقع خلق اهلل چنان گرفتار جنون سرعت‬ ‫ش ــده اند که گاهی اوقات «یک شبه ره صدس ــاله رفتن» را‬ ‫مس ــاعته ره صدس ــاله‬ ‫نیز برنمی تابند و دوس ــت دارند نی ‬ ‫را گ ــز کنند! این جنون س ــرعت در بس ــیاری از امور روزمره‬ ‫یش ــویی گرفته‬ ‫یش ــود؛ از رانندگی و اش ــپزی و قال ‬ ‫دیده م ‬ ‫تا کس ــب م ــدارج تحصیلی و علم ــی‪ ،‬ترک اعتی ــاد‪ ،‬چاقی‬ ‫کس ــال زودت ــر دیپل ــم بگیری ــد»؛‬ ‫و الغ ــری و ‪«...‬ب ــا م ــا ی ‬ ‫«درمـــان طبیعی ســـردرد در عرض ‪30‬ثانیه‪ ،‬بـــدون دارو»؛‬ ‫«ت ــرک اعتیاد تضمین ــی‪ ،‬یک ماهه ب ــدون درد»؛ «اموزش‬ ‫مکالم ــه‪ ،‬ف ــوری با م ــدرس خارج ــی»؛ «اموزش س ــه زبان‬ ‫زن ــده دنیا در کمتر از شـ ـش ماه»‪« ،‬تدریس اش ــپزی نوین‬ ‫در س ــه جلس ــه»‪« ،‬الغری تضمینی در ‪ 5‬هفته»؛ «اموزش‬ ‫گش ــویی در ی ــک جلس ــه»؛ «ب ــا م ــا ش ــنا را در‬ ‫اص ــول فن ‬ ‫س ــه جلس ــه بیاموزی ــد» و ‪ ...‬انتش ــار این دس ــت ا گهی ها‬ ‫له ــا حا کی ازان اسـ ـت که‬ ‫در س ــایت ها و جرای ــد و کانا ‬ ‫م ــردم ترجی ــح می دهن ــد س ــرعت را جایگزی ــن کیفی ــت‪،‬‬ ‫یش ــک این قاع ــده و قانون‬ ‫دق ــت‪ ،‬مه ــارت و ‪ ...‬کنن ــد‪ .‬ب ‬ ‫در کس ــب مهارت های ش ــغلی نی ــز صدق می کن ــد و برای‬ ‫یس ــت فق ــط اراده کنید و‬ ‫دسـ ـت وپا کردن یک ش ــغل کاف ‬ ‫از فردا کسـ ـب وکار موردنظر را بیندازید‪ .‬حیطه خبرنگاری‬ ‫نی ــز از این ام ــر مس ــتثنا نیس ــت‪ .‬بااین اوص ــاف انتظ ــار‬ ‫مطالع ــه کتب عل ــوم اجتماعی و ژورنالیس ــتی‪ ،‬ش ــرکت در‬ ‫دور هه ــای خبرن ــگاری‪ ،‬تحصی ــات دانش ــگاهی مرتب ــط‪،‬‬ ‫مش ــدن‪،‬‬ ‫کس ــب تجرب ــه‪ ،‬مطالع ــه اثار ب ــزرگان‪ ،‬دست به قل ‬ ‫انتش ــار مطل ــب در جرای ــد معتب ــر‪ ،‬ارتباط با اهالی رس ــانه‬ ‫یک ــه ب ــه خبرن ــگاری عالقه من ــد اس ــت‪ ،‬انتظار‬ ‫و ‪ ...‬از فرد ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت؛ چرا ک ــه اساس ــا خبرنگاری‬ ‫بیه ــوده و نسنجیده ا ‬ ‫ته ــای رس ــانه ای درایـ ـن دوره و زمان ــه‬ ‫نوی ــن و فعالی ‬ ‫یه ــا ندارد!‬ ‫یه ــا و جنگولک باز ‬ ‫نیازی ب ــه ای ــن خرده کار ‬ ‫یس ــت از‬ ‫درواق ــع‪ ،‬ب ــرای نی ــل به کس ــوت خبرن ــگاری کاف ‬ ‫همیـ ـن االن ک ــه اراده فرمودی ــد خ ــود را خبرن ــگار بنامی ــد‬ ‫و س ــابقه ش ــغلی خ ــود را نی ــز از هم ــان دوران ک ــه ب ــرای‬ ‫ناظ ــم مدرس ــه خبرکش ــی می کردی ــد‪ ،‬لح ــاظ کنی ــد! بعد‬ ‫ه ــم یک چنل ــی‪ ،‬کانال ــی‪ ،‬گروهی چی ــزی با ‪1 00‬ت ــا ممبر یا‬ ‫هم ــان عض ــو در تلگ ــرام دسـ ـت وپا کنید و عک ــس و گیف‬ ‫و خبره ــای دیگ ــران کپ ــی و ف ــوروارد کنید و خ ــود را یکی‬ ‫از اهال ــی رس ــانه شهرس ــتان یا حتی اس ــتان معرفی کنید‪.‬‬ ‫له ــای خبرن ــگاران اس ــتان ه ــم درش ــان باز اس ــت و‬ ‫کانا ‬ ‫له ــا‪ ،‬می توانی ــد ادعای‬ ‫ب ــا عضوی ــت در یک ــی از ای ــن کانا ‬ ‫فعالیت رس ــانه ای خ ــود را قاطعانه اثب ــات کنید طوری که‬ ‫ً‬ ‫م ــو الی درزش ن ــرود! ضمن ــا به هیچ عن ــوان نگ ــران‬ ‫این موضوع هم نباش ــید که ا گر جایی از ش ــما خواس ــتند‬ ‫ی ــک پارا گراف ی ــا دو خط مطل ــب راجع به ف ــان موضوع‬ ‫بنویس ــید؛ چه گلی به س ــرتان بگیرید؟ چرا که بس ــیاری از‬ ‫س ــایت ها و پایگاه های خبری هم مطالب و اخبارش ــان را‬ ‫نط ــرف کپی برداری می کنن ــد و تنها متن‬ ‫نط ــرف و ا ‬ ‫از ای ‬ ‫یس ــت ک ــه تحت عن ــوان‬ ‫یش ــان هم ــان چندخط ‬ ‫تولید ‬ ‫«درباره ما» به رشـــته تحریر دراورده انـــد و لینکش را باالی‬ ‫سایتش ــان درج کرده اند! فقط متوجه نش ــدیم چرا وقتی‬ ‫نویسنده ای برایش ــان مطلب می فرستد عنوان می کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫این مطلب قبال منتش ــر شده اس ــت‪ .‬ما فقط اثار تولیدی‬ ‫یس ــت که‬ ‫کار می کنی ــم؟! درپای ــان ذک ــر این نکت ــه ضرور ‬ ‫سش ــدن ب ــه طرفه العینی‬ ‫در مملکت ــی که دکت ــر و مهند ‬ ‫یس ــت فقط رو ب هس ــمت دانش ــگاه‬ ‫صورت می گیرد و کاف ‬ ‫ازاد بایس ــتید و نیت کرده و کمی س ــر کیس ــه را شل کنید‪،‬‬ ‫دیگ ــر خبرنگار ش ــدن ک ــه نه جای کس ــی را تن ــگ می کند‬ ‫یش ــود‪ ،‬جای خ ــود دارد!‬ ‫و ن ــه پول وپلـ ـه ای در ان پیدا م ‬ ‫موفق باش ــید ‪...‬‬ ‫دعوت‬ ‫هومن جعفرکرمانی؛ هنرمند نقاش رشته ابرنگ‪:‬‬ ‫ داشتن‬ ‫مهارت نگاه‬ ‫همه باید‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سپیدی های زندگی را‬ ‫بیاموزند‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی باعنـوان «تجرب ههـای اب‬ ‫و رنـگ» بـا ارائـه اثـاری از نقاشـی های تکنیـک‬ ‫ابرنـگ «هومـن جعفرکرمانـی» عالقه منـدان بـه‬ ‫بازدیـد از ایـن نمایشـگاه تا ‪ 6‬تیرماه فرصـت دارند‬ ‫همـه روزه بیـن سـاعت ‪ 16‬تـا ‪ 20‬به نشـانی تهـران‪،‬‬ ‫خیابـان طالقانـی‪ ،‬خیابـان فرصـت موسـوی‬ ‫شـمالی «فرصـت»‪ ،‬ضلـع جنوبـی بـاغ هنـر‪ ،‬خانه‬ ‫هنرمنـدان ایـران‪ ،‬گالـری «پائیـز» مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫هومـن جعفرکرمانـی‪ ،‬متولـد ‪ 1355‬در تهـران و‬ ‫دانش اموختـه مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته‬ ‫معمـاری از دانشـگاه تهـران اسـت‪ .‬وی فعالیـت‬ ‫حرفـه ای خویـش را در حـوزه ابرنـگ‪ ،‬س هسـال‬ ‫نمـدت توانسـته‬ ‫اسـت کـه اغـاز کـرده و درای ‬ ‫به عضویـت جامعـه جهانـی ابرنـگ ‪ IWS‬نیـز‬ ‫دراید‪ .‬وی فعالیت حرفه ای خویش را نزد اساتید‬ ‫متخصص این رشته؛ ازجمله علی گلباز‪ ،‬مرجان‬ ‫مدرسی‪ ،‬نادر مهذب نیا و ‪ ...‬اغاز و تا کنون جایزه‬ ‫منتخب و ویژه چالش قلم شخصی کانون ابرنگ‬ ‫«سـایه نـام»‪ ،‬جایـزه منتخـب و ویـژه دهمیـن‬ ‫سـالگرد تاسـیس انجمـن جهانـی ابرنـگ (‪،)IWS‬‬ ‫جایـزه منتخـب و ویـژه در مسـابقه انالیـن ابرنگ‬ ‫نخـود کـرده اسـت‪.‬‬ ‫برگزیـدگان ایـران و چیـن را ازا ‬ ‫وی در جشـنواره ها و فسـتیوال های مختلـف و‬ ‫متعددی نیز حضور داشته که از مهم ترین ان ها‬ ‫یتـوان بـه شـرکت در فسـتیوال جهانـی ابرنـگ‬ ‫م ‬ ‫اسـلوونی ‪ ،2021‬شـرکت در فسـتیوال دهمیـن‬ ‫سـالگرد جهانـی ابرنـگ تهـران ‪ ،2021‬شـرکت در‬ ‫فسـتیوال جهانـی ابرنـگ «انالیـن ایـران و چیـن»‬ ‫در تهران در سال ‪ 2021‬و دریافت عنوان منتخب‬ ‫از ایـن جشـنواره ها و همچنیـن شـرکت در‬ ‫فستیوال جهانی دهمین سالگرد ‪ IWS‬در تهران‬ ‫در سـال ‪ 2021‬و شـرکت در نمایشـگاه «این ههـای‬ ‫زمـان» در میلان در ‪ 2022‬اشـاره کـرد‪ .‬وی در‬ ‫یادداشـتی به بهانـه برپایـی این رویـداد نوشـت‪:‬‬ ‫نسـالی‪ ،‬ب هپـای قد مهـای نرفتـه‪،‬‬ ‫«به وقـت میا ‬ ‫نهـای ازدسـت رفته‪ ،‬در‬ ‫بـه جسـت وجوی زما ‬ ‫کنـدی حوصلـه و شـتاب بی امـان ثانی ههـا‪ ،‬بـه راه‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫سـبک کردن هرانچـه سـنگین بار زندگ ‬ ‫بـه گاه زیسـتن دوبـاره کـه دیگـر خند ههـا معنـا‬ ‫نداشـت‪ ،‬قـدم بـه راه بـازی اب و رنـگ نهـادم‬ ‫و ب هیـاری نگینـم و دسـتان علـی گلبـاز کـه صـد‬ ‫بوسـه نثـارش‪ ،‬تجرب ههـای اندکم دراین س هسـال‬ ‫را تقدیـم دیدگانتـان می کنـم»‪ .‬جعفرکرمانـی‬ ‫بابیان اینکـه س هسـال اسـت فعالیـت در حـوزه‬ ‫نقاشـی ابرنـگ را اغـاز کرده اسـت و در ابتـدای راه‪،‬‬ ‫یهـای روزمره‬ ‫این موضـوع برایـش به دلیـل درگیر ‬ ‫و مشـغله های روزانـه‪ ،‬به عنـوان یـک ضدچالـش‬ ‫ذهنـی بوده و دراین میان کوشـیده اسـت چیزی‬ ‫را پیدا کند که تنها متعلق به خود او باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«س هسـال پیش بـا اسـتاد گلبـاز اشـنا شـدم و بـا‬ ‫نحـوزه را اغـاز کـردم؛ چرا کـه‬ ‫ایشـان فعالیـت درای ‬ ‫یهـای خـاص و‬ ‫هنرمنـدان ایـران‪ ،‬دارای ویژگ ‬ ‫حائزاهمیت بوده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬این نمایشـگاه‪،‬‬ ‫از این منظرکـه بیشـتر بـه درمیان گذاشـتن تجربـه‬ ‫ابرنگـی مـن با مخاطبـان و هنرمنـدان اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬برایـم بسـیار حائزاهمیـت اسـت و نه اینکـه‬ ‫ً‬ ‫لزومـا بـه نقطـه خاصـی رسـیده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه امکان القـای حس این اثـار برای‬ ‫همـه افـراد فـار غ از سـن‪ ،‬موقعیـت و هـر میـزان از‬ ‫در پـس ذهنـم‪ ،‬همـواره کمبـود فعالیـت متمرکـز‬ ‫در یـک رشـته هنـری را در زندگـی ام احسـاس‬ ‫یکـردم»‪ .‬ایـن هنرمند معمار‪ ،‬بابیان اینکه طی‬ ‫م ‬ ‫ایـن س هسـال پشـتکار ویـژه ای را در خـود دیـده‬ ‫اسـت و فعالیـت صبحگاهـی او از ‪ 365‬روز سـال‪،‬‬ ‫نشـکل گذشـته کـه از هـرروز از ‪ 5‬تـا‬ ‫‪ 300‬روز به ای ‬ ‫‪ 8‬صبح به فعالیت هنری پرداخته اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمـدت‪ ،‬از ژانرهـای مختلفـی در عرصـه‬ ‫«درای ‬ ‫فعالیتم استفاده کردم‪ ،‬به دیدار اساتید بسیاری‬ ‫نحـوزه در کشـور رفتـه ام و در سـال های‬ ‫درای ‬ ‫نخسـت فعالیتـم کوشـیدم از اثـار هنرمنـدان‬ ‫خارجـی فعـال دراین عرصـه نیـز ایـده بگیـرم؛ امـا‬ ‫کسـال ونیم اخیـر‪،‬‬ ‫کسـال یـا ی ‬ ‫رفته رفتـه دری ‬ ‫وارد مسـیری شـدم کـه خـاص خـودم اسـت و از‬ ‫نهـا را از طبیعـت گرفتـه ام‬ ‫تصاویـری کـه خـودم ا ‬ ‫یا تصاویری که از اینترنت دریافت کرده ام‪ ،‬دست‬ ‫به تولید تابلوهای ابرنـگ زدم»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫ایـن نمایشـگاه‪ ،‬اولیـن نمایشـگاه انفـرادی او در‬ ‫حـوزه ابرنـگ اسـت و به دلیـل برگـزاری در خانـه‬ ‫مشـغله وجود دارد تا بتوانند گوشـه خلوتی برای‬ ‫خویش داشـته باشـند و در برخی ازموارد بتوانند‬ ‫ایـن لـذت را بـا دیگـران در میـان بگذارنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«هنرمنـدان در رشـته های مختلـف؛ ازجملـه‬ ‫رنگ روغـن یـا ا کریلیـک کـه کار می کننـد‪ ،‬امـکان‬ ‫خطـا و خطاپوشـی دارنـد؛ امـا در روش ابرنـگ‪،‬‬ ‫هنرمنـد فرصتـی بـرای پوشـاندن خطاهایـش‬ ‫یسـت‬ ‫نـدارد‪ .‬این رشـته‪ ،‬از دسـته ژانرهای ‬ ‫کـه هنرمنـد می توانـد در لحظـات خلـق‪ ،‬بـا‬ ‫گهـا‪ ،‬یکـی‬ ‫در هم تنید هشـدن و در هم رفتـن رن ‬ ‫از بهتریـن لذاتـی را کـه ممکـن اسـت یـک فـرد‬ ‫دراین بخـش از هنـر تجربـه کنـد‪ ،‬برایـش خلـق‬ ‫یشـود»‪ .‬جعفرکرمانـی بااشـاره به اینکه او از‬ ‫م ‬ ‫میـان ژانرهـای نقاشـی‪ ،‬ابرنـگ را انتخـاب کـرده‬ ‫اسـت و این رشـته از هنـر‪ ،‬در ابتـدای مواجهـه‬ ‫مخاطـب یـا هنرمنـد تـازه کار بسیارسـاده به نظـر‬ ‫می ایـد‪ ،‬گفـت‪« :‬کسـانی که وارد حـوزه نقاشـی‬ ‫ابرنگ می شوند‪ ،‬متوجه می شوند که این رشته‪،‬‬ ‫یسـت و سـخت ترین‬ ‫سـخت ترین مدیـوم نقاش ‬ ‫روش بـرای بیـان اید ههـای ذهنـی و بصـری‬ ‫یـک نقـاش درمواجه هبـا مخاطـب اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه در هنـر نقاشـی ابرنـگ‪ ،‬هنرمنـد‬ ‫گهـا‬ ‫گهـا را باهـم مخلـوط می کنـد و رن ‬ ‫رن ‬ ‫به خاطـر بازی هایـی کـه باهـم دارنـد‪ ،‬در هـر‬ ‫پلـه و هـر دفعـه می تواننـد نتیجـه ای متفـاوت را‬ ‫ً‬ ‫بـرای هنرمنـد رقـم بزننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬اصـوال ابرنـگ‬ ‫یسـت کـه هرگـز دو‬ ‫از جملـه ژانرهایـی در نقاش ‬ ‫یشـوند و ایـن امـکان وجـود‬ ‫اثـر شـبیه به هم نم ‬ ‫نـدارد هنرمنـد بتوانـد نقاشـی خویـش را تکـرار‬ ‫کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه این رشـته بسیارسـخت‬ ‫اسـت و ازطرفـی‪ ،‬ایـن امـکان بـرای او وجـود‬ ‫داشـته دسـت بـه هنـری بزنـد کـه سـرعت باالیـی‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین رشـته‪ ،‬می توانسـتم زودتـر‬ ‫بـه انچـه دلـم می خواسـت برسـم و بازتـاب ایـن‬ ‫نهـا‬ ‫س هسـاله فعالیـت‪ ،‬بـا تاییـد اسـاتیدی کـه ا ‬ ‫را می شناسـم و مجـوزی کـه خانـه هنرمنـدان‬ ‫بـه مـن داد تـا اولیـن نمایشـگاه انفـرادی ابرنگـم را‬ ‫برگزار کنم‪ ،‬دراین نمایشـگاه عرضه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه همـواره بایـد ابرنـگ را از دور‬ ‫نـگاه کـرد و برجسـته ترین قسـمت ها در نقاشـی‬ ‫ابرنـگ قسـمت هایی اند که سـفید مانـده یا رنگ‬ ‫نهـا نرفتـه‪ ،‬افـزود‪« :‬الزمـه اش این اسـت که‬ ‫روی ا ‬ ‫برخلاف دیگـر ژانرهـای نقاشـی‪ ،‬تمـام صفحـه‬ ‫خویـش را بـا رنـگ بیامیزیـد و سـیاه کنیـد تـا‬ ‫لک ههـای سـفید بتواننـد از میـان ایـن سـیاهی ها‬ ‫خودنمایی کنند و بیرون بیایند و غیرازاین راهی‬ ‫وجـود نـدارد»‪ .‬ایـن هنرمنـد نقـاش بابیان اینکـه‬ ‫یسـت کـه بـه اد مهـا‬ ‫این نکتـه تعبیـری از زندگ ‬ ‫کمـک می کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به نظـرم‪ ،‬ایـن تعبیـر از‬ ‫زندگـی وجـود دارد کـه زندگـی مـا‪ ،‬بسـتری سـفید‬ ‫یسـت کـه می توانـد از سـیاه‬ ‫پـر از لک ههـای رنگ ‬ ‫گهـای مختلـف شـکل گرفتـه باشـد‬ ‫یـا دیگـر رن ‬ ‫و فقـط چنـد نقطـه سـفید دراین میـان وجـود‬ ‫دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه تنهـا تلاش و هنـر فـرد در‬ ‫زندگی می تواند به باقی نگاه داشتن نقاط سفید‬ ‫محدود شـود‪ ،‬افزود‪« :‬همان طورکه ممکن است‬ ‫در یـک نقاشـی ابرنـگ‪ ،‬بـا یـک اتفـاق سـاده‪ ،‬یک‬ ‫نقطـه سـفید را کـه بـرای ان زحمـت بسـیاری‬ ‫کشـیده اید‪ ،‬از دسـت بدهیـد‪ ،‬در زندگـی نیـز‬ ‫ممکـن اسـت این اتفاق به راحتـی اتفاق بیفتد»‪.‬‬ ‫جعفرکرمانـی درپایـان تا کیـد کـرد‪« :‬مهـارت‬ ‫یسـت کـه هر کس‬ ‫نگاه داشـتن سـفیدی ها‪ ،‬هنر ‬ ‫در زندگـی بایـد بیامـوزد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهیا کاشی‬ ‫نمایـش «جنـون محـض» نوشـته مایـکل فریـن‪ ،‬ترجمـه و کارگردانـی علیرضـا‬ ‫کوشـک جاللی‪ ،‬تهیه کنندگـی مشـترک حمیدرضـا علی نـژاد و هاتـف کالتـه‬ ‫نخسـتین اجـرای خـود را در سـالن رزا مجموعـه فرهنگـی عرفـان اغـاز کـرد‪ .‬در‬ ‫پایـان اجـرای شـب اول کـه بـا حضـور هنرمنـدان و اسـتقبال مخاطبـان روی‬ ‫صحنـه رفـت‪ ،‬اجـرا در حضـور کاظـم هژیـرازاد بـه درگذشـتگان کرونـا به ویـژه‬ ‫ارمـان هژیـرازاد تقدیـم شـد‪ .‬بازیگـران ایـن اثـر (به ترتیـب ورود به صحنـه)‪ :‬الهام‬ ‫پاوه نـژاد‪ ،‬امیـن میری‪ ،‬سـام کبودوند‪ ،‬صدف اسـپهبدی‪ ،‬الهه فرازمند‪ ،‬میثاق‬ ‫زارع‪ ،‬دیبـا زاهـدی‪ ،‬علی پویـا قاسـمی‪ ،‬علـی ابدالـی و مجیـد امیـدی هسـتند‪.‬‬ ‫بهـزاد جاودان فـرد‪ :‬مجـری طـرح‪ /‬فرشـته جهانبانـی‪ :‬سـرمایه گذار‪ /‬اریـن‬ ‫کشـیش زاده‪ :‬طـراح صحنـه‪ /‬رضـا خضرایـی‪ :‬طـراح نـور‪ /‬هلیـا شـکری‪ :‬طـراح‬ ‫لبـاس‪ /‬علـی کیانیـان‪ :‬انتخـاب موسـیقی‪ /‬وحـدت سـرچونی‪ :‬طـراح گریـم‪/‬‬ ‫محمدصـادق زرجویـان‪ :‬طـراح پوسـتر‪ /‬امیـن میـری و اذیـن پورزرنـد‪ :‬گـروه‬ ‫کارگردانی‪ /‬اذین پورزرند‪ :‬منشی صحنه‪ /‬محمد علی دادی و حمید عباسی‪:‬‬ ‫مدیـران صحنـه‪ /‬امیـر شـعبانی و محمد چالشـی‪ :‬دسـتیاران صحنه‪ /‬محمد‬ ‫تسـبیحی‪ :‬سـاخت دکور‪ /‬الهام فخار‪ :‬دسـتیار گریم‪ /‬مهسـا ایوبی‪ ،‬زهرا ایوبی‬ ‫و سـتایش احمـدی‪ :‬دسـتیاران لبـاس‪ /‬علـی قلـی زاده‪ ،‬برنـد مگامـن‪ :‬پوشـاک‬ ‫اقایـان‪ /‬ایمـان اسـماعیلی‪ ،‬محمـد حسـین درباغی فـر و کمـال پورمحمـدی‪:‬‬ ‫دستیاران نور‪ /‬مجید امیدی‪ :‬مدیر تدارکات‪ /‬امیر قالیچی‪ :‬مدیر تبلیغات‪/‬‬ ‫امیر پارسائیان مهر‪ :‬مدیر امور رسانه‪ /‬پن استودیو‪ :‬ساخت تیزر‪ /‬پیمان گرزم‬ ‫و شکرانه کریم‪ :‬عکاس‪ /‬خشایار بنکدار‪ :‬فیلم بردار پشت صحنه سایر عوامل‬ ‫ان هسـتند‪« .‬جنـون محـض» کـه جـزو نمایش هـای کمـدی مطـرح در اروپـا و‬ ‫نمایش برگزیده‪ ۱۹۸۲‬انگلستان است‪ ،‬فضای یک گروه تئاتری را هنگام تمرین‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬افـراد گـروه سـعی می کننـد از درون هر ج ومـرج موجـود نظمی‬ ‫یشـود و‬ ‫به وجـود بیاورنـد؛ امـا بـا هـر اقدامـی‪ ،‬گلولـه نـخ بیشـتر درهـم تنیـده م ‬ ‫سـرنخ پنهان تـر! در نمایـش «جنـون محـض» در کنار بداهه سـازی جنون امیز‬ ‫بازیگـران‪ ،‬شـاهد یـک انارشـی محـض نیـز هسـتیم‪ .‬بـا تماشـای ان‪ ،‬تماشـا گر‬ ‫تئاتـر درمی یابـد ایـن هنـر ناب‪ ،‬با چه درد و رنج عظیمی شـکل می گیرد تـا روی‬ ‫صحنـه بیاید‪.‬‬ ‫عاشقانه ها‬ ‫نمایش «عاشقانه ها» با نویسندگی مشترک محمد چرمشیر و بهمن عباسپور‬ ‫و طراحی و کارگردانی شهرام گیل ابادی‪ ،‬اجراهایش را از اخرین روز بهار در سالن‬ ‫شـماره یـک پردیـس تئاتر شـهرزاد اغاز می کنـد‪ .‬دراین نمایـش که پیش فروش‬ ‫سه روزنخسـت بلیت هایـش را اغـاز کـرده‪ ،‬امیـر عظیمی‪ ،‬حمیدرضا ترکاشـوند‪،‬‬ ‫سیما تیرانداز‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬ژاله صامتی (به ترتیب ورود به صحنه)‪ ،‬ایفای‬ ‫نقـش می کننـد و در بخش هایـی از اجـرا‪ ،‬امیـر عظیمـی و حمیدرضا ترکاشـوند‬ ‫خوانندگـی و اجـرای زنـده دارنـد‪ .‬همچنیـن فرانـک جواهـری‪ ،‬فرشـته رشـوند‬ ‫اوه ئـی و مریـم رشـوند او هئـی به عنوان بازیگران مواجهه دراین اثر حضـور دارند‪.‬‬ ‫از دیگـر عوامـل ان می تـوان بـه مدیـر تولیـد و طـراح تیـزر‪ :‬مهـدی گـودرزی‪/‬‬ ‫دستیار کارگردان و برنامه ریز‪ :‬یاس سنجری‪ /‬دستیار کارگردان و مدیر صحنه‪:‬‬ ‫کیمیا اژیرا ک‪ /‬دستیار‪ :‬فاطمه گیل ابادی‪ /‬دستیاران صحنه‪ :‬دیوان عباسی‪،‬‬ ‫فرهـاد پارسـیان و هانیـه ابله کوبهـا‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬نویـد فر ح مـرزی‪ /‬شـاعر‬ ‫قسـمت اول‪ :‬میلاد موسـوی‪ /‬شـاعر قسـمت پایانـی‪ :‬امیـد صباغ نو‪ /‬ملـودی‪:‬‬ ‫امیر عظیمی‪ /‬تنظیم موسیقی‪ :‬پوریا حیدری‪ /‬مدیر هنری و طراح گرافیک‪:‬‬ ‫محسن سلیمانی‪ /‬طراحی و ترکیب صدا‪ :‬صادق داوری فر‪ /‬مدیر ارتباطات و‬ ‫روابط عمومی‪ :‬امیر پارسائیان مهر‪ /‬مشاور رسانه ای‪ :‬مریم رودبارانی‪ /‬طراحی‬ ‫تبلیغـات مجـازی‪ :‬رضا صبور اشـاره کرد‪.‬‬ ‫مرضیهمشهدی‪:‬‬ ‫توجه به هنر در مدرسه‪ ،‬موجبات رشد دانش اموز را فراهم می اورد‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫مرضی ــه مش ــهدی؛ هنرمن ــد نق ــاش ک ــه به تازگ ــی اث ــاری از‬ ‫خوی ــش را در نمایش ــگاهی گروه ــی در ته ــران ارائ ــه کرده اس ــت‪،‬‬ ‫بااش ــاره به اینکه هنرمن ــدان در نمایش ــگاه های گروهی می توانند‬ ‫ب ــا مخاطبان و دیگ ــر هنرمندان ارتباطی رودررو داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬نمایش ــگاه های گروه ــی‪ ،‬یک ــی از مهم تری ــن بس ــترهای‬ ‫ب ــروز و ظه ــور اس ــتعدادها و اث ــار هنرمن ــدان اس ــت و هنرمندان‬ ‫دراین نمایش ــگاه ها می توانن ــد ب ــه نق ــاط ضعف و ق ــوت خویش‬ ‫ً‬ ‫پ ــی ببرند و نهایت ــا تج ــارب خویش را ب ــا یکدیگر مبادل ــه کنند»‪.‬‬ ‫وی ک ــه تحصیالت ــش را در مقط ــع کارشناس ــی در رش ــته نقاش ــی‬ ‫در دانش ــگاه س ــپهر اصفه ــان به پای ــان رس ــانده؛ بابیان اینک ــه‬ ‫ا گ ــر بخواهی ــم بگویی ــم بیم ــاری کرون ــا رف ــع ش ــده اس ــت‪ ،‬این را‬ ‫یت ــوان ه ــم خوش بینانه و هم بدبینانه پنداش ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ا گر‬ ‫م ‬ ‫بخواهیم به وا کسیناس ــیون انجا مش ــده در کش ــور اش ــاره کنیم‪،‬‬ ‫یس ــت و مردم با رعایت‬ ‫باید بگوییم ش ــرایط کش ــور ش ــرایط خوب ‬ ‫پروتکل های بهداش ــتی‪ ،‬حضور خوبی را در نمایش ــگاه ها و گالری‬ ‫رق ــم می زنند»‪ .‬این هنرمن ــد جوان که در رش ــته های رنگ روغن‪،‬‬ ‫مدادرنگ ــی و کار با پاس ــتل فعالیت ک ــرده؛ باابرازتاسـ ـف ازاینکه در‬ ‫ته ــای‬ ‫س ــال های گذش ــته‪ ،‬ش ــاهد بوده ای ــم م ــدارس ی ــا فعالی ‬ ‫هنری در رش ــته هایی مانند موس ــیقی‪ ،‬نقاش ــی‪ ،‬طراح ــی و دیگر‬ ‫هنره ــای ح ــوزه هنره ــای نمایشـــی را از برنام ــه درس ــی ح ــذف‬ ‫کرده ان ــد ی ــا درص ــورت اج ــرا پرداخـــت کمتری ب ــه ان داش ــته اند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫افزود‪« :‬مس ــلما هنر در مدارس می تواند موجبات رش ــد و نش ــاط‬ ‫بس ــیاری از دانش ام ــوزان را فراه ــم اورند و ا گ ــر دانش اموزان تفکر‬ ‫خویش را رش ــد دهند‪ ،‬می توانند حال و اینده کاری بسیارخوبی را‬ ‫برای خوی ــش رقم بزنند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه هنر کاالیی لوکس و‬ ‫یس ــت؛ اما در دنیا چیزی نیست که دست نیافتنی‬ ‫دست نیافتن ‬ ‫ً‬ ‫باش ــد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬مس ــلما قرار نیس ــت که در ابتدای کار بهترین‬ ‫فعالیت را داش ــته باشیم؛ بلکه باید دراین مس ــیر با تالش‪ ،‬تجربه‬ ‫و نب ــوغ به این هن ــر و ارزش دس ــت یابی ــم»‪ .‬وی بااذعان به اینکه‬ ‫هنر تعریف خاصی ندارد و می توان ان را ترکیبی از عش ــق‪ ،‬زیبایی‪،‬‬ ‫یس ــت که‬ ‫طبیعت و نش ــاط برش ــمرد و بابیان اینکه هنرمند کس ‬ ‫ش ــناخت دقیق ــی از خ ــود دارد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬هنرمن ــد با دسـ ـت یابی‬ ‫ب ــه ش ــناخت از خ ــود‪ ،‬ب ــا عالق ــه و اس ــتعداد خوی ــش می توان ــد‬ ‫دس ــت ب ــه هن ــری بزن ــد‪ ،‬در ان از خالقیت خویش اس ــتفاده کند‬ ‫و حس ــی خ ــوب را در خوی ــش و دیگ ــران رقم بزن ــد»‪ .‬این هنرمند‬ ‫یس ــت که هنرمن ــد باتکیه بران‬ ‫بابیان اینک ــه هنر‪ ،‬وس ــیله ای عال ‬ ‫می تواند احساس ــات خویش را ب ــه دیگران انتقال ده ــد و ان را در‬ ‫جامعه انس ــانی به نمایش بگ ــذارد‪ ،‬گفت‪« :‬هنر‪ ،‬وس ــیله ای عالی‬ ‫درجهت رش ــد و معرفی اداب ورسوم این کش ــور است»‪ .‬مشهدی‬ ‫بابیان اینک ــه هر هنرمند باتوجه به اقتضائات باورهایش‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫اجتماع ــی و فرهنگی و همچنین روحیه خ ــاص خویش‪ ،‬دنیا را با‬ ‫ل وش ــمایل خاص خ ــود می بین ــد و ان را در اثر هنری خویش‬ ‫شک ‬ ‫ً‬ ‫به تصوی ــر می کش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬مس ــلما در تجربه هرکس ــی در عالم‬ ‫هن ــر‪ ،‬کمی ها و کاس ــتی های وج ــود دارد و دراین میان‪ ،‬کیفیت و‬ ‫زیبایی ه ــر اثر هنری‪ ،‬می توان ــد از مهم ترین رم ــوز ماندگاری یک‬ ‫اث ــر هنری باش ــد و ا گر یک اثر هن ــری می خواهد به اث ــری ماندگار‬ ‫مبدل ش ــود‪ ،‬باید سرش ــار از عش ــق و دوس ــتی باشد»‪.‬‬ ‫نفیسهرنجبری‪:‬‬ ‫هنر در ذات «اصالت» دارد‬ ‫نفیسهرحیمی‬ ‫‪nrnafise7070@gmail.com‬‬ ‫نفیس ــه رنجبری؛ هنرمند نقاش که فعالی ــت حرفه ای خود‬ ‫را از س ــال اغ ــاز ک ــرده و به تازگی اث ــارش را در یک نمایش ــگاه‬ ‫گروه ــی به نمای ــش گذاش ــته‪ ،‬با اش ــاره به اینکه در س ــبک‬ ‫ا کسپرسیونیس ــت به فعالی ــت می پردازد‪ ،‬گفت‪« :‬توانس ــتم‬ ‫رتبه دوم اس ــتعدادهای درخش ــان را کس ــب کنم و موفق به‬ ‫دریافت امتیاز برگزاری یک نمایشـــگاه انفرادی توسط استاد‬ ‫کوچکی ــان ش ــدم و تا به ام ــروز در س ــه نمایش ــگاه انف ــرادی‬ ‫و نمایش ــگاه های گروه ــی ب ــه ارائ ــه اث ــارم پرداختـ ـه ام»‪ .‬وی‬ ‫با اش ــاره به اینکه اث ــری با ن ــام «صلح» را ب ــا تکنیک ا کریلیک‬ ‫و س ــبکی انتزاع ــی به نمایش گذاش ــته‪ ،‬افزود‪« :‬ای ــن تابلو با‬ ‫ه ــدف ارائه مفه ــوم صل ــح در ا کسپرسیونیس ــم انتزاعی کار‬ ‫ش ــده و کوش ــیدم با تکیه بر خلق ان‪ ،‬مفهوم صلح در جهان‬ ‫را به نمای ــش بگذارم‪ .‬در این اثر‪ ،‬دس ــت به خلق کبوتری زدم‬ ‫که در حال حمل کره زمین اس ــت‪ .‬ش ــاید اثری س ــاده به نظر‬ ‫برس ــد؛ ام ــا معنا و مفاهیم مختل ــف و متع ــددی در پس ان‬ ‫نهفته اس ــت»‪ .‬رنجبری ضم ــن ابراز امی ــدواری در این زمینه‬ ‫ک ــه روزی ف ــرا خواه ــد رس ــید ک ــه جه ــان هس ــتی ب ــدون وج ــود‬ ‫تعصب ــات ن ــژادی و قبیله ای و بدون هیچ گونه خش ــم و دش ــمنی‬ ‫در مس ــیر صل ــح گام بـ ـر دارد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ای ــن اث ــر ب ــا ارائ ــه تصاویری‬ ‫از زن ــان و م ــردان‪ ،‬کوش ــیده ت ــا ب ــه مفهوم صل ــح میان انس ــان ها‬ ‫نگا هه ــای‬ ‫ب ــدون‬ ‫متعصبان ــه قبیلـ ـه ای و‬ ‫نژادپرس ــتانه بپ ــردازد»‪.‬‬ ‫وی با اذعان به اینک ــه در‬ ‫نمایش ــگاه های گروهی‬ ‫بسیاری ش ــرکت داشته‬ ‫و در این میان‪ ،‬استقبال‬ ‫اث ــار هنرمندان مختلف در نمایش ــگاه های گروه ــی‪ ،‬می تواند‬ ‫س ــایق مختلف مردم را مقابل هنرمن ــدان به نمایش بگذارد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬نبای ــد این گونه تص ــور کرد ک ــه هنرمن ــدان‪ ،‬می توانند‬ ‫اث ــار هنری یا س ــبک های هنری خویش را با یکدیگر مقایس ــه‬ ‫کنن ــد و از این مس ــیر به اث ــر هنری خویش رجحان ببخش ــند؛‬ ‫زی ــرا معتقدم هنر‪ ،‬کادر ن ــداد و هنرمند می تواند افکار خویش‬ ‫را در ه ــر مدیوم ــی ک ــه بخواه ــد‪ ،‬به نمای ــش بگ ــذارد ت ــا گام‬ ‫مهم ــی درجه ــت بی ــان درده ــا و مش ــکالت جامعه ب ــردارد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک ــه به چالش کش ــیدن ذه ــن مخاط ــب‪ ،‬یک ــی‬ ‫از مهم تری ــن کارکرده ــای ی ــک اثر هنری تولی دش ــده توس ــط‬ ‫هنرمند اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬هنر بـ ـه ذات خویش اصال ــت دارد؛ اما‬ ‫یش ــود‬ ‫یه ــا و حرکات خ ــاص هنرمندان موجب م ‬ ‫برخ ــی باندباز ‬ ‫اصالت هنر زیرس ــوال ب ــرود»‪.‬‬ ‫کال کت‬ ‫اغاز فیلم برداری فیلم کوتاه «اخرای اولین ماه پاییز»‬ ‫نگار امیری‬ ‫‪n.amiri405@gmail.com‬‬ ‫فیلم برداری فیلم کوتاه «اخرای اولین ماه پاییز» به نویسندگی مشترک حسام‬ ‫شـیردل و حجت مرتاض هجری و با تهیه کنندگی و کارگردانی حسـام شـیردل‬ ‫در تهـران اغـاز شـد‪ .‬در خالصه داسـتان ان امـده‪ :‬مردی کـه نمی خواهـد قبـول‬ ‫کنـد همسـرش از دنیـا رفتـه اسـت‪ ،‬هـر روز کـه از خـواب بیـدار می شـود‪ ،‬برایـش‬ ‫جشـن تولـد می گیـرد ‪ ...‬فیلم بـرداری اثـر کـه تک لوکیشـن در تهـران جلـوی‬ ‫دوربین رفته؛ طبق پیش بینی تا دو روز دیگر به پایان می رسد‪ .‬حسام شیردل‪،‬‬ ‫حجـت مرتـاض هجـری‪ ،‬ریحانـه مرتضـوی‪ ،‬علـی اصفهانـی‪ ،‬سـارا خانجانـی و‬ ‫مهـدی فر ج اللهـی در این فیلـم بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد‪ .‬مشـاور پزشـکی‪:‬‬ ‫محترم منـش‪ /‬دسـتیار کارگـردان‪ :‬فاطمـه مـرادی‪ /‬مدیـر فیلمبـرداری‪ :‬علـی‬ ‫براری‪ /‬دستیاران فیلم بردار‪ :‬رامین زمان‪ ،‬سیاوش اوجی و مهیار علیشاهی‪/‬‬ ‫صدابـردار‪ :‬محمد امیـن مقـدم‪ /‬دسـتیاران صـدا‪ :‬ا کبر رضایی و محمـد فالح‪/‬‬ ‫اهنگسـاز و پیانو‪ :‬حجت مرتاض هجری‪ /‬ویولن‪ :‬مسـعود نوروزی‪ /‬برنامه ریز‪:‬‬ ‫پروا نریمانی‪ /‬منشـی صحنه‪ :‬الناز ا کبری‪ /‬طراحان گریم‪ :‬امید شـیرالی و مونا‬ ‫رهـا‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬سـاغر مهر سـاز ها‪ /‬تـدارکات‪ :‬علی اصفهانـی‪ ،‬بهـرام درنگ و‬ ‫رضـا کامـکار‪ /‬طراحـان صحنـه و لبـاس‪ :‬سـاناز مجیـدی و میلاد خوش رفتـار‪/‬‬ ‫عکاس‪ :‬سارا خانجانی‪ /‬فیلم بردار پشت صحنه‪ :‬امیر ناظم‪ /‬حمل و نقل‪ :‬امیر‬ ‫شـجاعی و یاسـر هدایت‪ /‬مجری طرح‪ :‬صفیه سـعیدی‪ /‬روابط عمومی‪ :‬نگار‬ ‫امیـری؛ دیگر عوامل ان هسـتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2525‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160327001000119‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ناحیه یک زنجـان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫حسـین محمـدی فرزنـد فرامـرز بـه شماره شناسـنامه ‪ 4270018550‬در یکبـاب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 190‬مترمربـع پلا ک ‪ 9022‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 7‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای فرامـرز محمـدی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫م ‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه‬ ‫رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ایران ‪619 -36‬ن‪69‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 2487002‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287791072‬بـه‬ ‫مالکیـت معصومـه صفایـی فرزنـد مـراد بـا کـد ملـی ‪0702598267‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪792‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای‬ ‫بـه رنـگ سـرمه ای متالیـک مـدل ‪ ۱۳۸۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۱۱۷ -۳۲‬ص‪ ۷۴‬و شـماره موتـور ‪ ۰۰۶۶۱۰۱۱‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412282195764‬بـه مالکیـت غالمحسـن مغربی فریمانـی‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ ۰۷۳۱۲۲۳۰۳۹‬مفقـود شـده از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000618‬مـورخ ‪ 1401/02/18‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمد صحرائی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 3‬صـادره از بیرجنـد در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪121/64‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1396‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبی بخـش دو حوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت صغـری پسـندیده فرد محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1337027‬‬ ‫بیرجند‬ ‫تحدیدحدوداختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 46/15‬دارای‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ 2992‬فرعـی از ‪ 1119‬فرعـی از ‪ 20‬اصلـی واقـع در رویـان بخـش ‪ 2‬ملکـی‬ ‫اقـای حسـین عامـری فرزنـد داود بـه ش ش ‪ 248‬بـه علـل منعکسـه در پرونـده‬ ‫ثبتی به عمل نیامده‪ ،‬لذا حسـب درخواسـت مالک پال ک مذکور‪ ،‬تحدید حدود‬ ‫اختصاصـی در مورخـه ‪ 1401/04/23‬در محـل انجـام خواهـد گرفـت‪ .‬مراتـب‬ ‫طبـق مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت به مالـک‪ ،‬مجاورین و صاحبان حقـوق ارتفاقی پال ک‬ ‫یشـود کـه در سـاعت ‪10‬صبـح روز تعییـن شـده جهت معرفی‬ ‫فوق الذکـر اعلام م ‬ ‫حـدود ملـک خـود و نظـارت بـر عملیات تحدیـد حـدود‪ ،‬در محل حضور داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬چنانچـه هـر یـک از مجاوریـن و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫حـدود و حقـوق ارتفاقـی و انتفاعـی ملـک مـورد تحدیـد‪ ،‬حقـی بـرای خـود قایـل‬ ‫هستند‪ ،‬برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت‪ ،‬ظرف مدت ‪ 30‬روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه‬ ‫ً‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به دادگاه محل تحویل و گواهی ان را به این‬ ‫اداره تسـلیم کننـد‪ .‬درغیراینصـورت عملیـات ثبتی به نام متقاضـی ادامه خواهد‬ ‫یافـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت حضـور مالـک در سـاعت ‪10‬صبـح روز مقـرر در اداره ثبت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـاهرود جهـت هماهنگـی با نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره الزام ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/30:‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1338222‬‬ ‫و امال ک شاهرود‪ ،‬از طرف رضا طالع زاری‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫ً‬ ‫احتراما در راستای نیابت واصله از اجرای احکام دادگستری داالهو حسب دادنامه شماره ‪1450390003328334‬‬ ‫حکـم بـه فـروش ماتـرک مرحـوم بـرزو درویشـی شـامل یـک دسـتگاه منـزل مسـکونی و اثاث البیـت واقع در روسـتای‬ ‫سیا هسـیاه کیخسـرو صـادر و نظـر بـه اینکـه احـدی از وراث بـه نـام ندا درویشـی تقاضـای مزایده ملـک و اثاث البیت‬ ‫در منـزل را نمـوده‪ ،‬حسـب نیابـت مفـاد نیابت با ارجاع امر به کارشـناس رسـمی در راسـتای ماده ‪ 75‬قانـون اجرای‬ ‫احکام مدنی از طرق مزایده به فروش برسـد‪ ،‬وجه حاصله از فروش به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریز شـود‪ .‬لذا‬ ‫در این راسـتا‪ ،‬یک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی به ادرس روسـتای سیاسـیا کیخسـرو با اثاث البیت در ان‪ ،‬توقیف‬ ‫و به کارشناسـی جهت ارزیابی ملک به شـرح ذیل ارجاع شـده‪ :‬کارشناسـان منتخب مطابق قرار کارشناسـی مورخ‬ ‫‪ 1400/12/28‬نسبت به اجرای قرار صادره اقدام و نظریه کتبی و مستدل خویش را در خصوص ارزیابی ساختمان‬ ‫و مشـاهدات دقیق و منصوبات ان را به شـرح ذیل اعالم می دارد‪ :‬یکباب سـاختمان مسـکونی به شـماره ملک ‪69‬‬ ‫فرعـی از ‪ 8‬اصلـی بـه شـماره ثبـت ‪ 17816‬در روسـتای سیاسـیا کیخسـرو بـه مالکیـت بـرزو درویشـی فرزنـد محمد که‬ ‫ً‬ ‫مسـاحت کل زمین (عرصه) ‪ 331/83‬مترمربع به ازای هر مترمربع ‪ 3/000/000‬ریال جمعا به ارزش ‪995/490/000‬‬ ‫ریـال معـادل ‪ 99/549/000‬تومـان و زیربنـا و سـاخت (اعیـان) بـا مسـاحت ‪ 81‬مترمربـع سـاختمان ب هصـورت طـاق‬ ‫ً‬ ‫ضربـی (داخلـی ب هصـورت گل و گـچ و نمـاری خـارج سـرامیک) در ازای هر مترمربع به مبلـغ ‪ 30/000/000‬ریال جمعا‬ ‫ً‬ ‫بـه ارزش ‪ 2/430/000/000‬ریـال معـادل ‪ 243/000/000‬تومـان و بهـای اشـترا ک اب بـرق و گاز ثابـت جمعـا بـه ارزش‬ ‫‪ 60/000/000‬ریال معادل ‪ 6‬میلیون تومان اسـت‪ .‬که با توجه به نوع سـاخت و سـاز و موقعیت مکانی و جغرافیایی‬ ‫و بـا اجـرای طـرح هـادی روسـتا و نزدیکـی به شـهر‪ ،‬ارزش ششـدانگ ملک برابر اسـت بـا ‪ 3/485/490/000‬ریال‬ ‫یشـود‪ .‬کارشناسـی اثاث البیت‪-1 :‬سـه تخته فرش ‪ 12‬متری قرمز‬ ‫معادل ‪ 348/549/000‬تومان بر اورد و اعالم م ‬ ‫رنـگ بـه ارزش ‪ 21‬میلیـون ریـال؛ ‪ -2‬یـک تختـه فـرش ‪ 6‬متـری قرمز رنگ بـه ارزش ‪ 4‬میلیون ریال؛ ‪ -3‬یک دسـتگاه‬ ‫یخچال فریزر مارک روشـان به ارزش ‪ 20‬میلیون ریال؛ ‪ -4‬یک دسـتگاه تلویزیون ‪ 32‬اینچ سامسـونگ به ارزش ‪40‬‬ ‫میلیـون ریـال؛ ‪ -5‬یـک دسـتگاه اجـاق گاز پنـج شـعله مـارک امیـن گاز بـه ارزش ‪ 8‬میلیـون ریـال؛ ‪ -6‬چهـار دسـتگاه‬ ‫کابینـت فلـزی مسـتمل بـه ارزش ‪ 4‬میلیـون ریـال؛ ‪ -7‬جا کفشـی چوبـی بـه ارزش ‪ 3‬میلیـون و پانصـد هزار ریـال؛ ‪-8‬‬ ‫کولـر ابـی کوچـک بـه ارزش ‪ 12‬میلیـون ریـال؛ ‪ -9‬ابگرمکن دیـواری بوتان به ارزش ‪ 10‬میلیون ریـال؛ ‪ -10‬بخاری نیک‬ ‫کاال بـه ارزش ‪ 10‬میلیـون ریـال؛ ‪ -11‬میـز تلویزیـون چوبی به ارزش ‪ 4‬میلیـون ریال؛ ‪ -12‬جاروبرقی به ارزش ‪ 8‬میلیون‬ ‫ریال؛ ‪ -13‬ظروف چینی قابلمه و استکان و ظروف اشپزخانه به ارزش ‪ 7‬میلیون ریال؛ ‪ -14‬چند دست رختخواب‬ ‫ً‬ ‫و متکا به ارزش ‪ 2‬میلیون و پانصد هزار ریال؛ ‪ -15‬کمد ایستاده چوبی ام دی اف به ارزش ‪ 6‬میلیون ریال که جمعا‬ ‫‪ 15‬قلم اسـت برابر اسـت با ‪ 160‬میلیون ریال معادل ‪ 16/000/000‬تومان‪ .‬مزایده برای مورخه ‪ 1401/04/14‬سـاعت‬ ‫‪ 9‬الـی ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر‬ ‫کـس کـه باالتریـن قیمـت را اعلام کند به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلـغ ده درصد از بهـای مزایده فی المجلس‬ ‫از برنـده مزایـده بـه صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده به اجـرای احکام‬ ‫تودیـع کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن را تودیـع کنـد‪ ،‬پـس از کسـر‬ ‫هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی‪ ،‬مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که‬ ‫بخواهنـد از ملـک موصـوف بازدیـد کننـد می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده‪ ،‬بـه اجرا مراجعـه تا ترتیب بازدید انهـا داده‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا برای تمامـی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزام ‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ‪140000072‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000072‬خانـم سـپیده میرزائـی بـه اسـتناد سـند ازدواج شـماره‬ ‫تجـام اجرائیـه ای نسـبت بـه‬ ‫‪ 13796‬مـورخ ‪ 1396/08/06‬تنظیمـی دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 42‬ترب ‬ ‫تعداد یکصد سکه طالی تمام بهار ازادی که به مبلغ پانزده میلیارد ریال مقوم شده علیه ورثه مرحوم‬ ‫بهـزاد فرجامـی صـادر نمـود‪ .‬اجرائیـه صـادره در تاریـخ ‪ 1400/03/02‬بـه ورثـه مدیـون از طریـق سـامانه‬ ‫ثنـا ابلاغ شـد‪ .‬حسـب تقاضـای بسـتانکار خـودروی نیسـان کمپرسـی بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪-32‬‬ ‫تجـام‪ ،‬جـاده بزد منتقل‬ ‫‪983‬ص‪ 77‬متعلـق بـه مدیـون توقیـف و بـه پارکینـگ حمایـت بـه نشـانی ترب ‬ ‫و طبـق صورتجلسـه ارزیابـی مـورخ ‪ 1401/02/24‬مامـور ابالغ و اجرای ثبت تربت جام‪ ،‬نسـبت به ارزیابی‬ ‫ان اقـدام شـد‪ .‬مشـخصات خـودروی مذکـور طبق نظریـه وارده مـورخ ‪ 1401/02/26‬کارشـناس منتخب‬ ‫دادگسـتری بدین شـرح اسـت‪ :‬خودروی نیسـان کمپرسـی به شـماره انتظامی ایران ‪983 -32‬ص‪،77‬‬ ‫مـدل ‪ ،1390‬ابـی رنـگ‪ ،‬شـماره شاسـی و شـماره موتـور ‪ ،580823‬دوگان هسـوز‪ ،‬بدنـه نیـاز بـه مقـداری‬ ‫صافکاری و رنگ دارد‪ .‬موتور و گیربکس سالم‪ ،‬اینه بغل سمت چپ و راست نیاز به تعمیر دارد‪ ،‬شیشه‬ ‫جلو شکسته و الباقی شیشه ها سالم‪ ،‬داشبورد‪ ،‬خطرهای عقب دو طرف‪ ،‬سپرهای جلو و عقب سالم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سهـای دو طـرف‬ ‫کهـای اتـاق کمپـرس‪ ،‬پلو ‬ ‫السـتیک های جلـو و عقـب جمعـا ‪40‬درصـد‪ ،‬زاپـاس‪ ،‬ج ‬ ‫یهـا نیـاز بـه تـودوزی دارد کـه بـه مبلـغ دو میلیـارد ریـال ارزیابـی و قطعیـت یافتـه‬ ‫همگـی سـالم و صندل ‬ ‫اسـت‪ .‬لذا خودرو مذکور به مبلغ دو میلیارد ریال از طریق مزایده در روز س هشـنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫تجـام‪ ،‬اداره ثبـت اسـناد و املا ک تربت جام‪ ،‬واحد اجرای اسـناد‬ ‫از سـاعت ‪9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر در ترب ‬ ‫رسـمی به باالترین قیمت که خریدار داشـته باشـد به فروش خواهد رسـید‪ .‬مزایده از مبلغ دو میلیارد‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬طبق مـاده ‪ 136‬ائین نامـه اجرای‬ ‫ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته م ‬ ‫مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا شـرکت در مزایـده منـوط به پرداخـت ‪10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به‬ ‫حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنـده مزایده مکلف‬ ‫اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع‬ ‫کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده واریز نکند‪ ،‬مبلـغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط‬ ‫یشـود‪ .‬مطابـق فـراز ‪ 6‬بنـد الـف مـاده ‪ 121‬ائین نامـه‬ ‫و مزایـده درصـورت درخواسـت بسـتانکار‪ ،‬تجدیـد م ‬ ‫یهـای مربوطـه تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده‬ ‫اجـرا‪ ،‬پرداخـت بده ‬ ‫باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و کلیه هزینه های قانونی از جمله طلب شـرکت لیزینگ‪ ،‬نیم عشـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حـق مزایـده و غیـره‪ ،‬طبـق مقـررات وصـول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم‬ ‫شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/30 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا گهـی مناقصـه عمومـی تامیـن نیـروی انسـانی‪ ،‬جهـت وا گـذاری‬ ‫خدمـات رفـت و روب شـهری‪ ،‬فضـای سـبز بـه اسـتناد مجـوز شـماره‬ ‫‪/3064‬ش مورخـه ‪ 1401/03/26‬شـورای اسلامی شـهر ما کلـوان‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬تامیـن نیـروی انسـانی جهـت وا گـذاری امـور‬ ‫اداری و خدمـات شـهری‪ ،‬فضـای سـبز‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری ما کلوان‬ ‫مبلغ تضمین‪ :‬به مبلغ ‪ 1/000/000/000‬ریال‬ ‫نـوع تضمیـن‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی‪ ،‬یـا چک تضمین شـده در وجه شـهرداری ما کلـوان‪ ،‬یا وجه‬ ‫نقد واریز به شـماره حسـاب بانکی شـهرداری ‪ 55475187940083/02‬نزد پسـت بانک شهر‬ ‫ما کلوان‬ ‫هزینـه خریـد اسـناد اسـناد مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 2/500/000‬ریـال‪ ،‬واریـز بـه حسـاب‬ ‫‪ 55475187928625/02‬پسـت بانـک شـعبه ما کلـوان بـه نـام شـهرداری ما کلـوان‬ ‫تاریخ فروش اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/04‬لغایت ‪1401/04/11‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪10‬صبح روز شنبه مورخه ‪1401/04/25‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪11‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫محل فروش اسناد‪ :‬شهرداری ما کلوان‪ -‬مالی‬ ‫محل تحویل اسناد‪ :‬شهرداری ما کلوان‪ -‬مالی‬ ‫ شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای گواهی صالحیت خدماتی معتبر از اداره کار‪،‬‬‫تعاون و رفاه اجتماعی در سـال جاری باشـند‪.‬‬ ‫ هزینه ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج است‪.‬‬‫متقاضیـان می تواننـد بـرای اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ‪ 34753217‬تمـاس حاصـل‬ ‫فرماینـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫م الف ‪911/57‬‬ ‫حیدر ثریامحقق دوست؛ شهردار ما کلوان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪185 -32‬ص‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ 11490088792‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA5CG314756‬بـه‬ ‫مالکیـت کمیـا پورمیرزایـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪-36‬‬ ‫‪933‬ی‪ 64‬و شـماره موتـور ‪ 01305870‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284649754‬بـه مالکیـت مصعـب‬ ‫جباری نیـا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چون اقای اسـحاق صرفی بورنگ فرزند محمدکاظم از مالکین ‪200‬سـهم مشـاع از پال ک ‪ 19‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 5‬سیستان شهر زهک طبق درخواست شماره ‪ 109/986‬مورخ ‪ 1401/03/23‬تقاضای افراز‬ ‫سـهمی خـود را از پلا ک مرقـوم بـا اسـتناد بـه قانون افـراز و فروش امال ک مشـاع مصوب سـال ‪ 1357‬را از‬ ‫ایـن اداره نمـوده و در ذیـل تقاضـای افـراز خویش‪ ،‬اعالم داشـته که به دیگر مالکین مشـاعی دسترسـی‬ ‫ندارد و ادرس انها مشـخص نمی باشـد‪ ،‬لذا مراتب طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی‬ ‫الزم االجـرا ا گهـی می شـود و از سـایر مالکیـن مشـاع و کسـانی که حـق و حقوقـی در ایـن ملـک دارنـد و یـا‬ ‫تمایـل بـه افـراز دارنـد‪ ،‬دعـوت بـه عمـل می اید تا در سـاعت ‪8‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫در ایـن اداره و یـا در محـل وقـوع ملـک مزبـور حضـور بهـم رسـانند تـا با حضور و نظـارت انان‪ ،‬عمـل افراز‬ ‫یشـود عدم حضور‪ ،‬مانـع از انجام عمل افراز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫برابـر مقـررات صـورت پذیـرد‪ .‬یـاداور م ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/30 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای اردالن بهبهانی فرزند اردشـیر به شناسـنامه ‪ 184‬صادره از رامهرمز درخواسـتی به خواسـته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحـوم اردشـیر بهبهانـی بـه شناسـنامه ‪ 69‬صـادره از‬ ‫رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1331/03/21‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیـش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬اردالن‬ ‫بهبهانی فرزند اردشـیر ش ش ‪ 184‬کد ملی ‪ 1911189026‬متولد ‪ 1362/01/01‬پسـر متوفی ‪ -2‬داریوش‬ ‫بهبهانـی فرزنـد اردشـیر ش ش ‪ 282‬کـد ملـی ‪ 1911113003‬متولـد ‪ 1356/10/18‬پسـر متوفـی ‪ -3‬کیـوان‬ ‫بهبهانـی فرزنـد اردشـیر ش ش ‪ 257‬کـد ملـی ‪ 1911754246‬متولـد ‪ 1365/03/05‬پسـر متوفـی ‪-4‬‬ ‫نیلوفـر بهبهانـی فرزنـد اردشـیر ش ش ‪ 822‬کـد ملـی ‪ 1911155946‬متولـد ‪ 1360/05/27‬دختـر متوفـی‬ ‫‪ -5‬ویکتوریا قنواتی فرزند قنبر ش ش ‪ 184‬کد ملی ‪ 1911028626‬متولد ‪ 1332/08/28‬همسر متوفی‬ ‫والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی‬ ‫اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم‬ ‫دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/162‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری کار هیونـدای ‪ SANTAFE-2700‬مـدل ‪2008‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪265 -32‬ل‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ G6EA7A065970‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ KMHSH81DX8U329841‬بـه مالکیـت بیـژن ایـزدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬‬ ‫ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1357‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006001172‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای محمدعلـی قاسـمی دیزقندی فرزنـد علی محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 50‬صـادره از‬ ‫تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 262/80‬مترمربـع (دویسـت و شـصت‬ ‫و دو و هشـتادصدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 28‬فرعـی از اراضـی دیزقنـد پال ک ‪ 231‬اصلی دهسـتان‬ ‫اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از ورثـه مالـک‬ ‫رسـمی محمدابراهیم قاسـمی دیزقندی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی تا دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1358‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬کارت و بـرگ سـبز موتورسـیکلت روان ‪ CG125‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 564-78695‬و شـماره موتـور ‪ 39017877‬و شـماره تنـه ‪ 8306350‬بـه مالکیـت عبدالهـادی پریسـوز‬ ‫فرزنـد رجـب بـه شـماره ملـی ‪ 1860319092‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کامیـون کمپرسـی بنـز ‪ 2635/32‬بـه رنگ سـفید مدل ‪ 1378‬با شـماره پلا ک تهـران ‪226‬ق‪ 22‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 44004810946124‬و شـماره شاسـی ‪ 37439916611560‬به مالکیت شـرکت شـوش جم‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب علـی افتابـی مالـک خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪695 -29‬هــ‪ 25‬و شـماره موتـور ‪ 118P0139572‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA46AA3EG414180‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و سـند اصلـی) تقاضـای‬ ‫رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو‬ ‫مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪،‬‬ ‫سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبور‪ ،‬طبـق ضوابط مقـرر اقدام‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ارش ناصـری مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا‬ ‫ش�ماره پلا ک ای�را ن ‪131 -29‬هــ‪ 32‬و شـماره موتـور ‪ 124K0575531‬و شـماره شاسـی �‪NAAN‬‬ ‫‪ 21CA0EH353663‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد‬ ‫مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز به دفتر‬ ‫حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری لیفـان ‪ 620‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪312 -82‬و‪ 26‬و شـماره موتور ‪ Y00903959‬و شـماره شاسـی ‪ 100581‬به مالکیت مائده کریمی را د با کد‬ ‫ملی ‪ 4830164352‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت بـاران ‪ CC125‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 516-73627‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ NBED018126‬و شـماره تنـه ‪ NBE***125J‬بـه مالکیـت وحیـد قاسـمی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای (‪ )GTXi‬بـه رنـگ نوک مـدادی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایران ‪364 -19‬ص‪ 83‬و شـماره موتور ‪ 2552979‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412287515706‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/07-140160318011002009‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ا کبـر حسن نژادسـورمی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 10793‬صـادره از‬ ‫رشت در ششدانگ یکباب دکان به مساحت ‪ 18/50‬مترمربع فاقد مجوز ساخت پال ک ‪ 912‬فرعی از ‪90‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 90‬اصلـی واقـع در قریـه پشـتیر بخش ‪ 22‬گیلان خریداری‬ ‫از مالکیـت سـیدمحمد مقیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬ماه اعتـراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/353‬‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظـر بـه دعـوی پرونـده داوری کالسـه مطروحـه توسـط ‪ 1401/28‬مطروحـه توسـط بنیـاد تعـاون ارتـش‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران بـه طرفیـت اقایان سلام الدین کاویانی‪ ،‬موسـی نیری لنگـرودی‪ ،‬محمد منائی‪،‬‬ ‫شـرکت تعاونـی مسـکن رزمنـدگان‪ ،‬وزارت دفـاع و پشـتیبانی بـه خواسـته صـدور حکـم مبنی بـر پرداخت‬ ‫قیمـت زمیـن بـه میـزان ‪ 16/500/000‬تومـان بـه انضمام کلیه خسـارات تاخیر تادیه و خسـارات دادرسـی‪،‬‬ ‫بـا توجـه بـه مجهول المـکان بـودن اقایـان موسـی نیری لنگـرودی فرزنـد علـی‪ ،‬محمـد منائـی فرزنـد علـی‬ ‫وفـق مـاده ‪ 73‬قانـون اییـن دادرسـی مدنـی‪ ،‬مراتـب یک بـار در روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‬ ‫تـا از تاریـخ نشـر ا گهـی بـا اخـذ مسـتندات پرونـده در وقـت رسـیدگی تعییـن شـده روز پنجشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/05/13‬سـاعت ‪9‬صبح جهت رسـیدگی به پرونده در مرکز داوری اتاق تعاون حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت وفـق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫رحمت اله عطری‪ ،‬رئیس اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪1722‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312001012867‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1399114412480000092‬تقاضـای اقـای قربـان اذری بـه شماره شناسـنامه ‪ 12342‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2248543573‬صـادره ازکردکـو فرزنـد ال ل محمـد در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام‬ ‫پنج دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بـه مسـاحت ‪ 79/34‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 118‬اصلـی واقـع در اراضـی سـعداباد بخـش دو حوزه ثبت گرگان‪ ،‬طبـق رای صادره حکایت‬ ‫از انتقـال از مالـک رسـمی اقـای شـعبان سـعدابادی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خود‬ ‫را بـا ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫غالمرضا قاسمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪12313‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312001012841‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001565‬تقاضـای اقـای عزیـزاهلل نصیری شـیراباد بـه شماره شناسـنامه ‪ 72‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2269350901‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد ذبیـح اهلل در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام‬ ‫‪131‬سـهم مشـاع از ‪144‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بـه مسـاحت ‪234/23‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی قلعه حسـن بخـش چهـار حـوزه ثبت گرگان طبـق رای‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر‬ ‫شـماره پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض به‬ ‫مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫غالمرضا قاسمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪12307‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160312001001658‬و ‪ 140160312001001661‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض کالسـه ‪ 1400114412480000098‬و ‪ 14011114412480000099‬تقاضـای ‪ -1‬اقـای زیـداهلل قرائـی بـه‬ ‫شماره شناسنامه‪ 64‬و کد ملی‪ 2269343387‬صادره از علی اباد فرزند یوسف در سه دانگ مشاع اعیانی‬ ‫یکباب ساختمان با انضمام چهل و هفت سهم مشاع از چهل و هشت سهم ششدانگ عرصه که مابقی‬ ‫سـهام ان وقف اسـت؛ ‪ -2‬اقای سـیدمحمد حسـینی به شماره شناسـنامه ‪ 661‬و کد ملی ‪4590709627‬‬ ‫صادره از شـاهرود فرزند سـیدباقر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به انضمام‬ ‫چهل و هفت سـهم مشـاع از چهل و هشـت سـهم ششـدانگ عرصه که مابقی سـهام ان وقف اسـت‪ ،‬به‬ ‫مساحت کل عرصه ‪ 118/90‬مترمربع از پال ک ‪ 125‬اصلی واقع در اراضی تاریکی بخش دو حوزه ثبت گرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی علیرضا رنجبر به متقاضیان دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاین رو اشخاصی که نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شـماره پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مرجع ذیصالح قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫غالمرضا قاسمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪12300‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/26-1401114418019001218‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد شمامی دیگه سـرا فرزند حافظ به شماره شناسـنامه ‪ 14‬صادره‬ ‫از تالش در ششدانگ یکباب خانه و محوطه و انباری به مساحت ‪ 541‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 408‬از ‪89‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 34‬واقع در قریه گیالنده بخش ‪ 27‬گیالن خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای حاجـت حاجی زاده گیالندهـی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/179‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند خودرو سواری پژو پارس ‪ XU7‬مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک ایران ‪469 -42‬ص‪ 35‬و شماره موتور ‪124K1194309‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN01CE2JH073529‬به مالکیت سلیمان سلیمانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬خ‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ ۸۳۰۰۰۰۱‬لـه بانـک صـادرات اسـتان کرمانشـاه علیـه شـرکت صنایـع شـیمیایی ارا غـرب و اقایـان جهانگیـر جمشـیدی (مدیرعامـل) و ایـرج فتحی مهـر (رئیـس‬ ‫هیئت مدیره) به اسـتناد سـند رهنی و شـرطی شـماره ‪( ۱۳۷۸۱۶‬یکصد و سـی و هفت هزار و هشـتصد و شـانزده) مورخ ‪ ۱۳۸۰/06/18‬دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۲۳‬کرمانشـاه مبادرت به صدور‬ ‫اجرائیه نموده و پس از تشکیل پرونده در اداره ثبت اسناد و امال ک کرمانشاه و نیابت به واحد اجرای اسناد رسمی داالهو جهت پیگیری عملیات اجرایی وفق مقررات جاری اوراق اجرایی در‬ ‫مورخه ‪ 13۸۴/03/05‬به مدیونین ابالغ شد و مورد وثیقه به پال ک ثبتی ‪( ۱۴۶۴‬هزاروچهارصدوشصت و چهار ) فرعی از یک اصلی بخش پنج کرمانشاه واقع در محور اسالم ابادغرب‪ ،‬کرند‪ ،‬پنج‬ ‫کیلومتر مانده به کرند‪ ،‬روبروی دوربرگردان گاوسور به شماره ثبت ‪ ۲۵۰۲‬صفحه ‪ ۴۶۵‬دفتر امال ک ‪ ۵/18‬که در تاریخ ‪ ۱۳۷۲/02/08‬به نام شرکت تولیدی تجاری گردباف سنگور به ثبت رسیده‬ ‫است مطابق اخرین تغییرات ‪ ۲۱۴۳‬مورخ ‪ ۱۳۷۷/02/29‬و بنابر ا گهی تغییرات ‪ ۶۶۲۵‬نام شرکت از گردباف سنگور به شیمی اراء غرب تغییر یافته است‪ ،‬عرصه مورد ثبت مقدار ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع‬ ‫مشاع است که در رهن بانک صادرات کرمانشاه قرار گرفته است‪ .‬مطابق سند مالکیت پال ک ‪ ۱۴۶۴‬فرعی از یک اصلی به شماره ثبت ‪ ۳۰۹۳‬صفحه ‪ ۶۴‬دفتر امال ک ‪ ۵/22‬مورخ ‪۱۳۷۴/11/11‬‬ ‫به نام شـرکت صنایع شـیمی اراء غرب به ثبت رسـیده اسـت‪ .‬عرصه مورد ثبت مقدار ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع مشـاع اسـت‪ ،‬که تحت نام شـرکت شـیمی اراء غرب در رهن بانک صنعت و معدن تهران قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬النهایه ملک مذکور به کارشناس ارجاع و طبق نظر کارشناسان رسمی به مشخصات زیر است‪ :‬ارزش کل ششدانگ ملک و تاسیسات با توجه به موقعیت ملک و مساحت و نوع‬ ‫اعیـان و مصالـح مصرفـی و قدمـت سـاخت و وضعیـت کنونـی بـازار ملـک و مسـکن و در نظـر گرفتـن جمیع جوانب موثر به شـرح ذیل تعیین و براورد شـد‪ :‬عرصه ملک به مسـاحت ‪ ۴۰۰۰‬مترمربع‬ ‫(قسمتی بتنی و قسمتی شنی و اسفالت)‪ ،‬اعیان سوله با درب ورودی ریلی به عرض ‪ 5‬متری و دیوار بلوکی سیمانی با پوشش پالستر سیمانی و کف بتنی‪ ،‬اعیان ساختمان اداری دو طبقه و‬ ‫یسـازی‬ ‫زیر زمین و نگهبانی با سـازه بنایی اجری و کف اتاق موزاییک‪ ،‬اعیان دوباب انباری و یکباب اتاق تابلو برق‪ ،‬دیوار پیرامونی بلوکی سـیمانی در دو طرف شـرق و غرب و دیوار اجری با پ ‬ ‫سـنگی در سـمت شـمال‪ ،‬تاسیسـات برق شـامل خرید انشـعابات برق به قدرت ‪ ۱۵۰‬کیلووات به همراه ترانس و تابلوهای اصلی و فرعی و توزیع داخل کارخانه و سیسـتم روشـنایی و ‪ ،...‬چهار‬ ‫عدد را کتور مواد شیمیایی که یکی از انها فاقد موتور بوده‪ ،‬دستگاه دوار مواد شیمیایی‪ ،‬مخزن فلزی ذخیره اب‪ ،‬دستگاه میکسر به همراه گیربکس و متعلقات میکسر بدون موتور گیربکس‪،‬‬ ‫یک دستگاه شرینگ پک به سریال ‪ ۱۰۰۸۰۲۸۸‬به همراه مانیتور‪ ،‬نوار نقاله و موتور و گیربکس و همچنین یک دستگاه پرکن‪ ،‬یک منبع استیل استوانه ای با پایه اهنی‪ ،‬تانکر مخزن اب بهمراه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دینام و همچنین وسـایل اداری همچون صندلی چرمی‪ ،‬میز‪ ،‬کمد‪ ،‬اون برقی‪ ،‬سـردکن‪ ،‬ابگرمکن دیواری که غالبا فرسـوده می باشـند‪ .‬ضمنا در زمان بازدید کارگاه فعال نبوده و امکان تسـت‬ ‫صحت عملکرد دستگاه وجود نداشت با توجه به اینکه عرصه هردو ملک تجمیع شده است و به صورت مشاع در ان اعیان احداث شده است لذا ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک‬ ‫و تاسیسات محاسبه شده است که براساس سهم بانک صادرات کرمانشاه از عرصه تجمیعی مقدار ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع از ‪ ۴۰۰۰‬است و به نسبت سهم ‪ ۶۲/5‬درصد است؛ لذا ارزش کل ششدانگ‬ ‫ملـک شـامل عرصـه و اعیـان و تاسیسـات مطابـق مـوارد مذکـور فوق الذکـر بـه مبلغ ‪ ۳۳/405/000/000‬ریال (سـی و سـه میلیـارد و چهارصد و پنج میلیون ریـال) و ارزش موضوع سـند رهنی بانک‬ ‫صادرات به نسبت ‪ ۶۲/5‬درصد به مبلغ کل ‪ ۲۰/878/125/000‬ریال (بیست میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال) براورد شد‪ .‬که بنا به اعالم بستانکار‬ ‫پرونده ملک مورد مزایده فاقد بیمه است‪ .‬پال ک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز شنبه مورخ ‪( ۱۴۰۱/04/11‬یازدهم تیر ماه سال یکهزار و چهارصد و یک) در محل اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫واقع در کرند غرب‪ ،‬شـهرک سـیصد دسـتگاه از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ ۲۰/878/125/000‬ریال (بیسـت میلیارد و هشـتصد و هفتاد و هشـت میلیون و یکصد و بیسـت‬ ‫یشـود‪ .‬بـه موجـب بنـد ‪ ۱۹‬اصالحی ائین نامـه اجـرا و مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه اجرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منوط بـه پرداخت ده‬ ‫و پنـج هـزار ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه م ‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از‬ ‫تاریخ مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز‬ ‫یشـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک‬ ‫خواهد شـد‪ .‬دراینصورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید م ‬ ‫و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده‬ ‫مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق‪ ،‬از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و به موجب ماده ‪ ۱۲۶‬ائین نامه مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا‬ ‫درصورتی که مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند‪ ،‬با دریافت حق االجرا و حق مزایده‪ ،‬به قیمتی که مزایده از ان شروع می شود به بستانکار وا گذار می شود و نیم عشر به مبلغ‬ ‫‪ ۲۵۹/664/657‬ریال (دویست و پنجاه و نه میلیون و ششصد شصت و چهار هزار و ششصد و پنجاه و هفت ریال) و حق مزایده به مبلغ ‪ ۸۳۵/125/000‬ریال (هشتصد و سی و پنج میلیون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و صد و بیسـت و پنج هزار ریال) جمعا به مبلغ ‪ ۱/094/789/657‬ریال (یک میلیارد و نود و چهار میلیون و هفتصد و هشـتاد و نه هزار و ششـصد و پنجاه و هفت ریال) نقدا وصول م ‬ ‫ً‬ ‫ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/03/30:‬‬ ‫واحد اجرا اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪31‬‬ صفحه 4 ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2525‬‬ ‫ضربان ساز قلب‬ ‫یتـوان‬ ‫ضربـان قلـب نرمـال یکـی از عالئـم حیاتـی بـدن اسـت کـه به کمـک بررسـی ان م ‬ ‫وضعیـت سلامت بـدن فـرد را مشـخص کـرد‪ .‬در انسـان به طورطبیعـی‪ ،‬ضربـان قلـب‬ ‫شهـای قلـب در هردقیقه را نشـان‬ ‫نرمـال ‪ 70‬بار در دقیقـه اسـت‪ .‬ضربـان قلـب‪ ،‬تعـداد تپ ‬ ‫می دهـد‪ .‬بعـد از ‪ 10‬سـالگی‪ ،‬ضربـان قلـب هـر فـرد در حالـت اسـتراحت و در هردقیقـه‪،‬‬ ‫یسـت بین ‪ 60‬تا ‪ .100‬درطول انجام حرکات ورزشـی‪ ،‬ضربان قلب فرد به بیشـترین‬ ‫عدد ‬ ‫حـد خـود می رسـد کـه عـدد ان باتوج هبـه سـن هـر شـخص متفـاوت اسـت‪ .‬فقـط تعـداد‬ ‫ضربان قلب در دقیقه مهم نیست بلکه ریتم و اهنگ ان هم اهمیت دارد‪ .‬ضربان قلب‬ ‫نامنظـم می توانـد نشـانه ای از بیمـاری جـدی باشـد‪ .‬ا گاهـی از ضربـان قلـب و پیگیـری‬ ‫یهـا جلوگیـری می کنـد‪ .‬ضربـان قلـب نرمـال باعـث‬ ‫وضعیـت ان از بـروز بسـیاری از بیمار ‬ ‫یشـود‪ .‬بعضی افـراد فشـارخون بـاال را بـا میـزان ضربـان قلـب بـاال‬ ‫داشـتن قلبـی سـالم م ‬ ‫اشـتباه می گیرند فشـارخون‪ ،‬میزان فشاری سـت که خون‪ ،‬به دیواره رگ ها وارد می کند‪.‬‬ ‫یکـه نبـض‪ ،‬تعـداد دفعـات ضربـان قلـب در هردقیقه اسـت‪ .‬وقتی قلب به درسـتی‬ ‫درحال ‬ ‫نسـاز قلب اسـتفاده می شـود‪ .‬ضربان سـاز‬ ‫کار نکند و ضربان قلب منظم نباشـد از ضربا ‬ ‫یسـت کـه بـرای حفـظ تعـداد و ریتـم مناسـب ضربـان قلـب‪ ،‬تکان ههـای‬ ‫دسـتگاه کوچک ‬ ‫الکتریکـی بـه عضلـه قلـب می فرسـتد‪ .‬این دسـتگاه طـی عمـل جراحـی در زیـر پوسـت‬ ‫قفسه سینه کاشته می شود‪ .‬قلب سالم ضربان ساز خاص خود را دارد که میزان ضربان‬ ‫نمـوارد از دسـتگاه‬ ‫بهـا ریتـم منظـم ندارنـد‪ .‬درای ‬ ‫قلـب را تنظیـم می کنـد؛ امـا بعضـی قل ‬ ‫نتـر از حد معین برسـد‪،‬‬ ‫یکـه ضربـان قلـب بـه پایی ‬ ‫یشـود‪ .‬هنگام ‬ ‫نسـاز اسـتفاده م ‬ ‫ضربا ‬ ‫نسـاز تکانـه ای الکتریکـی ایجـاد می کنـد کـه ازطریـق سـیم های مخصوصـی ب هنـام‬ ‫ضربا ‬ ‫لیـد بـه عضلـه قلـب منتقـل و موجـب انقبـاض عضلـه قلـب و باعـث ضربـان قلـب سـالم‬ ‫نسـازی قلـب در دهلیز راسـت قـرار دارد‪ .‬ضربان در ناحیـه ای به نام‬ ‫یشـود‪ .‬مرکـز ضربا ‬ ‫م ‬ ‫یشـود‬ ‫گـره دهلیـزی بطنـی یـک توقـف کوتـاه دارد‪ .‬سـپس جریـان الکتریکـی وارد بطـن م ‬ ‫و ان را منقبـض می کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬همیشـه ابتـدا انقبـاض دهلیـزی اتفـاق می افتد و بعد‬ ‫یشـود‪ .‬بین ایـن دو انقباض فاصله‬ ‫از حـدود بیسـت صدم ثانیه انقبـاض بطنـی ایجـاد م ‬ ‫نسـاز الکترونیکـی کاشت هشـده در قلـب‪ ،‬عملکـرد‬ ‫زمانـی کوتاهـی وجـود دارد؛ پـس ضربا ‬ ‫سیسـتم الکتریکـی طبیعـی قلـب را تقلیـد می کند‪.‬‬ ‫نازنین جانفدا‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان الله های انقالب شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪۱۴۰۰-۱۴۰۱ :‬‬ ‫مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای‬ ‫فراخوان اجرای احداث نمازخانه یادمان شهدای مریوان‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫رایگان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کردسـتان درنظردارد فراخوان اجرای‬ ‫احـداث نمازخانـه یادمـان شـهدای مریـوان بـه شـماره ‪ 1401-2‬را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت برگـزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان‬ ‫درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثبت نـام و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی (به صـورت برخط) برای‬ ‫کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهـر سـازمانی اقـدام الزم را بـه عمـل اورنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/25‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/11‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬واریز وجه نقدی یا ضمانت نامه بانکی به مبلـغ ‪2/602/800/000‬‬ ‫ریال‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬کردستان‪ ،‬سنندج‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬جنب پارک شانو‬ ‫تلفن تماس‪087-33285726 :‬‬ ‫م الف ‪12432‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری وصنایع دستی استان کردستان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت لیفـان ‪ 200‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1395‬با شـماره پلا ک ‪ 776-43995‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 5077156‬و شـماره تنـه ‪ 9516141‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫ا کبری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪141‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری نیسـان پاتـرول به رنگ سـبز یشـمی کرم‬ ‫متالیک مدل ‪ 1378‬با شـماره پال ک ایران ‪311 -12‬ط‪ 94‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ Z24052758Z‬و شـماره شاسـی ‪ PNVH35Z701526‬بـه‬ ‫مالکیـت محمدحسـن شـریعت جعفری مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪624‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060001127‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید‬ ‫جاویدفعـال فرزنـد محمـد بـه شناسنامه شـماره ‪ 1523‬صـادره از ورامیـن در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 90‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 2748‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در خیرابـاد بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫ورامین از مالکیت مرتضی نورایی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪151‬ث‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت اپال یار‬ ‫صنعت خواف (نوبت دوم)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 922‬و شناسه ملی ‪14008036175‬‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع سـهامداران گرامـی می رسـاند مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫و سـالیانه سـال مالـی منتهـی بـه ‪ 29‬اسـفند ‪ 1400‬شـرکت راس سـاعت‬ ‫‪13‬ظهـر روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/12‬در محـل مسـجدالنبی شـرکت‬ ‫اپـال پارسـیان سـنگان واقـع در خـواف‪ ،‬سـنگان‪ ،‬مجتمـع کنسـانتره و‬ ‫گندله سازی اپال پارسیان سنگان کدپستی ‪ 9564132847‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫لـذا از سـهامداران گرامـی دعـوت می شـود در ایـن جلسـه حضـور بهـم‬ ‫رسـانند‪ .‬سـهامداران گرامـی بـرای اخـذ وکالـت‪ ،‬داشـتن برگـه سـهام و تاییـد‬ ‫هیئت مدیـره الزامی سـت‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس‬ ‫‪ -2‬تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪ -3‬انتخـاب اعضـای اصلـی هیئت مدیـره و اعضـای علی البـدل بـرای دو‬ ‫سـال اینده و انتخاب بازرسـین اصلی و علی البدل برای سـال مالی جاری‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫ا گهی تعیین طول ابعاد و مساحت‬ ‫در اجـرای کـد ‪ ۹۱۴‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی جهـت تثبیـت حـدود و تعییـن متـراژ ششـدانگ پلا ک ‪ ۲۵۹‬فرعـی از ‪ ۷۴‬اصلـی اراضـی کالتـه اقامحمـد واقع در بخـش ‪ ۷‬حوزه‬ ‫یشـود که تعیین متراژ پال ک مذکور‬ ‫ثبتی جوین مورد تقاضای اقای احمدرضا پورسـلیم (برات زاده جوینی) احدی از ورثه مرحوم علی گل برات زاده جوینی بدینوسـیله اخطار م ‬ ‫در روز س هشـنبه از سـاعت ‪ ۱۰‬الـی ‪۱۳‬ظهـر مورخـه ‪ ۱۴۰۱/04/14‬در محـل وقـوع ملـک بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا به منظور حصول اطمینـان از عدم تضییع حقوق همجـواران‪،‬‬ ‫چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مذکـور حقـی بـرای خـود قائل هسـتید در روز و سـاعت مقرر در محل (نقاب‪ ،‬بلوار کشـاورز ) حضور به هم رسـانید و مطالب خود‬ ‫را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ و تثبیـت حـدود پال ک فـوق اقدام و به نام متقاضی سـند مالکیت تک برگی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک جوین‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2525‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد؛‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار وزیر خارجه پاکستان‪:‬‬ ‫تالش در جهت رشد شرکت های دانش بنیان‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان گلسـتان از تلاش سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان گلسـتان در جهـت فراه مکـردن زمینه هایـی‬ ‫با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در جهت رشد شرکت های دانش بنیان‬ ‫و توسعه فعالیت ها و تولیدات ان در استان خبر داد‪ .‬عابدی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«باید با نگاهی حمایتگرانه و با رویکردی کارافرینانه نواورانه در زمینه حمایت‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان و بخـش خصوصـی‪ ،‬جهـش تولیـدی را در اسـتان‬ ‫شـکوفا کنیـم تـا بتوانیـم قانـون جهـش تولیـد دانش بنیـان را به عنـوان نقـش‬ ‫تسـهیل گرایانه توسـعه اقتصـادی در اسـتان فراهـم کنیـم‪ .‬همـکاری و تعامـل‬ ‫بـا شـرکت های دانش بنیـان و صنـدوق نـواوری و شـکوفایی‪ ،‬کارایـی مثبـت و‬ ‫بسیار خوبی در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان داشته و درصدد‬ ‫هسـتیم تـا شـرایط به گونـه ای فراهـم شـود کـه بـا حمایـت واقعی بتوانیم مسـیر‬ ‫توسـعه و شـکوفایی اسـتان گلسـتان را مهیـا کنیـم»‪ .‬رئیـس سـازمان افـزود‪:‬‬ ‫«در همین راسـتا به دنبال این هسـتیم که اسـتان گلسـتان را به سمت توسعه‬ ‫اقتصادی دانش بنیان و حمایت از شـرکت های دانش بنیان به پیش ببریم و‬ ‫حمایـت از تولیدکننـدگان و سـرمایه گذاران را در اولویـت قـرار دهیـم»‪.‬‬ ‫انسداد ‪ ۳۷‬حلقه چاه غیر مجاز‬ ‫‪ ۳۷‬حلقـه چـاه غیر مجـاز در دو ماه نخسـت سـال در ادامـه مبـارزه بـا‬ ‫نخـواری مسـدود شـد‪ .‬مدیـر دفتـر حفاظـت و بهر هبـرداری شـرکت اب‬ ‫ابخوا ‬ ‫منطقه ای گلستان گفت‪« :‬در این مدت از ادامه حفاری‪ ۱۱‬حلقه چاه غیر مجاز‬ ‫دیگر نیز جلوگیری شـد»‪ .‬عبداالحد باشـقره گفت‪« :‬همچنین از ابتدای سـال‬ ‫تا پایان اردیبهشت‪ ۳۰۳‬حلقه چاه بدون پروانه مشمول قانون تعیین تکلیف‬ ‫و پروانـه بهر هبـرداری تعـداد ‪ ۱۶۳‬حلقـه چـاه کشـاورزی اصالح و تعدیل شـد‪ .‬در‬ ‫مدت هم چنین ‪ ۷۱‬حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز شناسـایی و پس از تشـکیل‬ ‫پرونده برای گرفتن حکم قضایی انسداد به مراجع قضایی معرفی شدند»‪ .‬او‬ ‫گفت‪ ۳۲« :‬گروه گشـت و بازرسـی برای حفاظت از منابع اب اسـتان و مبارزه با‬ ‫ابخوان خواری در تمام روز های سال گشت و بازرسی را انجام می دهند‪ .‬سال‬ ‫گذشـته از ادامـه بهر هبـرداری ‪ ۵۲۹‬حلقـه چـاه غیر مجاز جلوگیری شـده بـود»‪.‬‬ ‫دیدار مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫با فرماندار علی اباد کتول‬ ‫مدیر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان گلسـتان و مدیـر منطقـه ‪۳‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان با فرماندار شهرستان علی ابادکتول دیدار‬ ‫کردنـد‪ .‬مدیرعامـل ایـن شـرکت گفـت‪« :‬باعنایـت بـه شـعار سـال مقـام معظـم‬ ‫رهبـری و در راسـتای تحقـق شـعار معظـم لـه ‪ ،‬شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫در خصوص استقرار واحد های دانش بنیان در این شهرستان امادگی هرگونه‬ ‫همـکاری الزم را دارد»‪ .‬رضـا شـهمرادی افـزود‪« :‬از دیگـر برنامه های این شـرکت‬ ‫تکمیـل زیر سـاخت طـرح توسـعه شـهرک صنعتـی علی ابـاد کتـول و ناحیـه‬ ‫صنعتـی فاضل ابـاد اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‬ ‫لکـردن واحدهـای تعطیـل و را کد گفت‪« :‬یکی از رسـالت های‬ ‫در خصـوص فعا ‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی و سـازمان صنایع کوچک و شـهرک های صنعتی‬ ‫لسـازی واحدهـای تعطیـل اسـت»‪ .‬فرماندار تا کیـد کرد‪« :‬امـروز با‬ ‫ایـران بازفعا ‬ ‫فعال کردن واحدهای تولیدی که به هر دلیلی تعطیل و را کد شـده اند و ایجاد‬ ‫تهـای شـغلی بیشـتر‬ ‫و راه انـدازی واحدهـای جدیـد‪ ،‬به دنبـال ایجـاد فرص ‬ ‫باشیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد؛‬ ‫هزینه‪ ۸۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫برای اسفالت جاده دسترسی به امامزاده علی ا کبر ؟ع؟‬ ‫حجت االسلام سـلیمانی فرد گفـت‪« :‬بـرای اجـرای‬ ‫اسـفالت جـاده دسترسـی بـه امامـزاده علی ا کبـر ؟ع؟‬ ‫شهرسـتان گـرگان‪ ۸۵۰ ،‬میلیون تومـان هزینـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسلام روح اهلل سـلیمانی فرد در‬ ‫حاشـیه افتتـاح اسـفالت جـاده دسترسـی بـه امامـزاده‬ ‫علی ا کبـر ؟ع؟ روسـتای اسـپومحله شهرسـتان گـرگان‬ ‫گفت‪« :‬به مناسـبت دهه کرامت‪ ،‬میالد امام رضا؟ع؟ و‬ ‫تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه‪ ،‬با همت اداره کل راهداری‪ ،‬مسـئوالن اسـتانی‬ ‫و شهرسـتانی‪ ،‬خیریـن و مـردم روسـتاهای غـرب گـرگان بـه ویـژه اسـپومحله و‬ ‫کالسنگیان در جوار امامزادگان علی ا کبر؟ع؟‪ ،‬اسفالت جاده دسترسی به این‬ ‫امامـزاده به مسـاحت ‪ 600‬مترمربـع انجـام و افتتاح شـد»‪ .‬مدیرکل اوقـاف و امور‬ ‫خیریـه گلسـتان افزود‪« :‬بـرای اجرای ایـن پروژه ‪ 850‬میلیون تومـان از اعتبارات‬ ‫کهـای خیریـن و مردمـی هزینـه شـده اسـت‪ .‬ایـن جـاده‬ ‫نـذورات و به ویـژه کم ‬ ‫به منظور دسترسی مناسب مردم روستاهای مجاور برای زیارت بقعه متبرکه‬ ‫در اعیـاد و مناسـبت های مذهبـی و گلـزار شـهدا و اموات افتتاح شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نقش امامان جمعه‬ ‫در ترغیب مردم به مدیریت مصرف برق‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان با بیان اینکه ‪ ۷۰‬درصد برق استان‬ ‫برای بخش خانگی ست از مردم خواست مصرف این انرژی را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫احمـد موسـوی در دیـدار بـا اعضـای شـورای سیاسـتگذاری و امامـان جمعـه‬ ‫اسـتان گفـت ‪« :‬گلسـتان بیـش از ‪۶ ۵۰‬هـزار مشـترک خانگـی دارد و نزدیـک بـه‬ ‫یشـود؛ بنابر این‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از مصرف برق اسـتان در بخش خانگی اسـتفاده م ‬ ‫مدیریت مصرف مشترکان می تواند به جلوگیری از خاموشی ها در فصل گرما‬ ‫کمـک کنـد»‪ .‬او با اشـاره به تا کیدات فـراوان اموزه های دینی در قـران و احادیث‬ ‫در مـورد پرهیـز از اسـراف و میانـه روی در امـور گفـت ‪« :‬ائمه جمعـه به عنـوان‬ ‫مشـعل داران هدایـت در جامعـه می تواننـد به کمک مجموعه برق بیاینـد و با‬ ‫نهـای نماز جمعه این‬ ‫توصیـه هم اسـتانی ها بـه مدیریت مصرف بـرق از تریبو ‬ ‫دسـتگاه خدمات رسـان را در ارائـه بهتـر خدمـات یاری کننـد»‪ .‬موسـوی افزود‪:‬‬ ‫«از مشـترکان می خواهیـم در سـاعت اوج مصـرف ( ‪ ۱۲‬تـا ‪ )۱۷‬با قـرار دادن درجه‬ ‫اسـپیلت روی درجـه ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۲۶‬و کولرهـای گازی روی دور متوسـط و اسـتفاده‬ ‫متنـاوب از پنکـه مصـرف خود را مدیریت کنند‪ .‬ادارات نیز موظف شـده اند که‬ ‫در سـاعات اداری ‪۳۰‬درصـد و در سـاعات غیـر اداری ‪ ۶۰‬درصـد مصـرف خـود را‬ ‫نسـبت به سـال گذشـته کاهش دهند»‪ .‬حجت االسلام کیایی (رئیس شورای‬ ‫سیاست گذاری ائمه جمعه استان) هم در این دیدار گفت ‪« :‬بی شک خدمات‬ ‫مجموعـه بـرق بـرای مـردم قابـل انـکار نیسـت و ائمه جمعه بیش از پیـش برای‬ ‫گـذر از تابسـتان با کمترین خاموشـی مـردم را راهنمایی خواهنـد کرد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫زندگی گربه ها‬ ‫ُ‬ ‫گربه خانگی‪ ،‬جانوری اهلی از خانواده گربه سانان؛ و گوشت خوار است‪ .‬امروزه‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫حـدود ‪ ۶۰۰‬میلیـون گربـه در سراسـر دنیـا پرا کنده انـد و تقریبـا در هرجای ‬ ‫انسـان ها زندگـی می کننـد‪ ،‬هسـتند‪ .‬وزن گرب ههـا بیـن ‪ ۲٫۵‬تـا هفت کیل وگـرم‬ ‫تهـا بعـد از‬ ‫اسـت‪ .‬گرب ههـا حیوانـات بسـیار بازیگوشـی هسـتند کـه ا کثـر وق ‬ ‫ی می کنند‪ .‬ان ها در جاهای تاریک دید خوبی دارند‪.‬‬ ‫سیر شـدن شـروع به باز ‬ ‫ً‬ ‫نهـا معمـوال حیواناتـی شـبگرد هسـتند و درطـول روز بیشـتر وقـت خـود را بـه‬ ‫ا ‬ ‫اسـتراحت می گذراننـد‪ .‬علـت بـرق چشـم گربـه در شـب وجـود پوششـی ب هنـام‬ ‫نهـا در نـور کـم کمـک‬ ‫«پـرده درخشـان» در چشـم اسـت کـه بـه دیـد بهتـر ا ‬ ‫می کنـد؛ پـس گربـه توانایـی دیـد در تاریکـی را نـدارد ولـی در نـور کـم می توانـد‬ ‫ببینـد‪ .‬گرب ههـا بـه افتـاب عالقـه دارنـد و همیشـه روزهای افتابـی در زیـر افتاب‬ ‫می خوابنـد‪ .‬بـدن گربـه توانایـی تحمـل دمـای تـا ‪ ۴۴‬درجـه را دارد‪ .‬گربـه‪،‬‬ ‫نهـای خوبـی بـرای شـکافتن گوشـت دارد‪ .‬دنـدان اسـیاب یکـم و دندان‬ ‫دندا ‬ ‫اسـیاب کوچـک در این حیـوان باهـم جفتـی را تشـکیل می دهنـد کـه بـرای‬ ‫یهـای‬ ‫شـکافتن گوشـت ماننـد قیچـی عمـل می کنـد‪ .‬زبـان گربـه دارای برامدگ ‬ ‫نهـا بـرای نگه داشـتن و شـکافتن گوشـت یـا الشـه اسـتفاده‬ ‫یسـت کـه از ا ‬ ‫ریز ‬ ‫یهـا یـا تی غهـای کوچـک نوعـی مـاده خـاص هسـت کـه‬ ‫می کنـد‪ .‬روی برامدگ ‬ ‫بهـای‬ ‫یهـا ماننـد قال ‬ ‫نهـا کمـک می کنـد‪ .‬برامدگ ‬ ‫بـه گربـه هنـگام تمیزکـردن ا ‬ ‫ریزی هستند که به سمت عقب خوابیده اند و به این صورت اجازه نمی دهند‬ ‫گوشت از دهان گربه خارج شود‪ .‬گربه ها درمقایسه با بسیاری حیوانات‪ ،‬زمان‬ ‫بیشـتری را می خوابند و هرچه سـن ان ها بیش تر شـود‪ ،‬مدت خواب ان ها نیز‬ ‫ً‬ ‫افزایـش می یابـد‪ .‬مدت زمـان خـواب روزانـه متفـاوت اسـت؛ معمـوال بیـن ‪ ۱۲‬تـا‬ ‫‪ ۱۶‬ساعت یا میانگین ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬ساعت‪ .‬برخی گربه ها می توانند تا ‪ ۲۰‬ساعت نیز‬ ‫بخوابنـد‪ .‬گرب ههـا بیـش از ‪ ۸۰‬نوع موجود زنده را شـکار می کنند‪ .‬بیشـتر گربه ها‬ ‫کتـر از خودشـان را می خورنـد‪ .‬گرب ههـای بـزرگ حتـی خرگـوش‬ ‫جانـوران کوچ ‬ ‫نهـا پرندگان‪ ،‬موش ها‪ ،‬موش صحرایی‪ ،‬خرگوش‪ ،‬سـنجاب‪،‬‬ ‫هـم می خورنـد‪ .‬ا ‬ ‫کژد مهـای کوچـک‪ ،‬سوسـک‪ ،‬ملـخ پرنـده و حتـی اردک و حیوانـات کوچـک را‬ ‫هم شکار می کنند‪ .‬حدود ‪ ۶۰‬نژاد گربه تاکنون به ثبت رسیده است‪ .‬عمر این‬ ‫حیوانات دوست داشتنی‪ ،‬بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬سال است‪ .‬گربه ها به دلیل همراهی و‬ ‫توانایـی در شـکار جونـدگان‪ ،‬برای انسـان ارزشـمند هسـتند‪.‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت ا‪ ...‬طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫مازندران‬ ‫فقداندشمن شناسی‬ ‫مصیبت بزرگ جهان اسالم است‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫وزیـر امـور خارجـه پا کسـتان کـه بـه مشـهد‬ ‫سـفر کـرده بـود‪ ،‬بـا تولیـت اسـتان قـدس در‬ ‫حـرم مطهـر امام رضـا ؟ع؟ دیـدار و گفت وگـو‬ ‫کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد‬ ‫مـروی در دیـدار «بلاول بوتـو زرداری» بـا‬ ‫خیرمقـدم و خوشـامد گویی جهـت حضـور‬ ‫در مشـهد مقـدس‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬بسـیار‬ ‫خرسـندم از اینکـه وزیـر خارجـه پا کسـتان‬ ‫یـک نیـروی جـوان از خانـواده بـزرگ‬ ‫بوتوسـت»‪ .‬وی بـه تـرور خانـم بی نظیـر‬ ‫بوتـو (نخسـت وزیر وقـت پا کسـتان) اشـاره و‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬دیـن مقـدس اسلام بـا منطـق‪،‬‬ ‫گفت وگـو‪ ،‬احسـان‪ ،‬نیکـوکاری و اخلاق‬ ‫حسـنه پیشـرفت کرده و جهان را تحت تاثیر‬ ‫خـود قـرار داده و ا گـر گاهـی هـم شمشـیر‬ ‫بـه میـدان می امـد در مـوارد اسـتثنا بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫بابیان اینکـه اسلام با عقل‪ ،‬تدبیـر‪ ،‬گفت وگو‬ ‫بقـراردادن وجـدان انسـان ها‬ ‫و مخاط ‬ ‫و اندیشـه ها خـود را عرضـه کـرده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬پیامبـر گرامـی اسلام ؟ص؟ طبـق‬ ‫دسـتور خداونـد متعـال همـه مسـلمانان را‬ ‫ـاد و مـودت دعـوت کـرده و‬ ‫بـه وحـدت‪ ،‬اتح َ‬ ‫شـعار ان حضـرت ا ِش ّـد ُاء َع َلـی ْال ُک ّفـار ُر َح ُ‬ ‫ماء‬ ‫ِ‬ ‫َب ْی َن ُه ْـم بـود؛ امـا امـروز متاسـفانه عکـس این‬ ‫شـعار اتفـاق می افتـد و شـاهد اشـداء علـی‬ ‫ّ‬ ‫بینهـم رحمـاء الکفـار هسـتیم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«در کدا میـک از اموز ههـای قـران کریـم یـا‬ ‫پیامبـر گرامـی اسلام ؟ص؟ بیـان شـده کـه ا گر‬ ‫مسـلمانی بـا برخـی اعتقـادات شـما مخالف‬ ‫بـود او را کافـر بدانیـد و بکشـید؟ یکـی از‬ ‫افتخـارات و دسـتاوردهای رسـول ا کـرم ؟ص؟‬ ‫ایجـاد امنیـت میـان مـردم و قبایـل مختلف‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی بـه اهمیت امنیت ازمنظر‬ ‫اسلام اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬امـروز متاسـفانه‬ ‫شـاهد ناامنـی در برخـی کشـورهای اسلامی‬ ‫هسـتیم کـه توسـط خـود مسـلمانان ایجـاد‬ ‫یشـود؛ دشـمنان اسلام که در صدر ان ها‬ ‫م ‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی هستند‪ ،‬عده ای‬ ‫نـاا گاه را فریـب داده انـد کـه ب هنـام دفـاع از‬ ‫اسلام‪ ،‬مسـلمانان را می کشـند»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«اسـتکبار بـا ایجـاد گرو ههـای تروریسـتی‬ ‫کسـوی در کشـورهای‬ ‫همچون داعش از ی ‬ ‫اسلامی ناامنـی ایجـاد می کنـد و ازسـویی‪ ،‬با‬ ‫بازتـاب گسـترده جنایـات این گرو ههـا موجی‬ ‫از اسالم هراسـی و مسلمان هراسـی را در‬ ‫دنیـا ایجـاد می کنـد»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫فقـدان دشمن شناسـی را از مصائـب امـروز‬ ‫جهـان اسلام خوانـد و گفـت‪« :‬امیدواریـم با‬ ‫بیـداری مـردم و سـران جوامـع اسلامی‪ ،‬شـر‬ ‫دشمنان اسالم از امت مسلمان کوتاه شود‬ ‫و مسـلمانان در ارامـش‪ ،‬امنیـت و اسـایش‬ ‫بسـر ببرنـد»‪ .‬وی درادامـه برخـی اشـترا کات‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬دینـی و تاریخـی دو ملـت ایـران‬ ‫و پا کسـتان را برشـمرد و بااشـاره به سـفر‬ ‫مقامـات ارشـد پا کسـتان بـه مشـهد و زیارت‬ ‫مرقـد مطهـر امام رضـا ؟ع؟‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی‬ ‫سـال های پس ازانقلاب وزیـران و مقامـات‬ ‫مختلـف کشـور پا کسـتان بـه ایـن بـارگاه‬ ‫منـور مشـرف شـدند‪ .‬همچنیـن حـرم مطهر‬ ‫رضـوی سـاالنه میزبـان حـدود ‪5 00‬هـزار‬ ‫یسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫زائـر عزیـز پا کستان ‬ ‫قـدس بابیان اینکه تمـام زائـران مورداحترام‬ ‫و تکریـم خـدام رضـوی هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫تکریـم زائـران حضـرت رضـا ؟ع؟ ملیـت‪،‬‬ ‫قومیـت‪ ،‬زبـان‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬مذهـب و جایـگاه‬ ‫اجتماعـی زائـر بـرای اسـتان قـدس تفاوتـی‬ ‫نـدارد و هرکـس در حـرم مطهـر رضـوی پـا‬ ‫یگـذارد مهمـان ولـی و حجـت خـدا بـوده‬ ‫م ‬ ‫و تکریـم او به بهترین نحـو وظیفـه ماسـت»‪.‬‬ ‫وی بـه خدمـات اسـتان به زائران پا کسـتانی‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در حـرم مطهـر فضایـی‬ ‫ویـژه دراختیـار زائـران پا کسـتانی قـرار داده‬ ‫شـده تـا بتواننـد در ان محـل برنام ههـای‬ ‫مختلـف فرهنگـی هماننـد سـخنرانی‪،‬‬ ‫عـزاداری‪ ،‬مداحـی و ‪ ...‬را بـا زبـان بومـی خـود‬ ‫برگـزار کننـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی بـه افتتـاح مجتمـع خدمت رسـانی‬ ‫بـه زائـران پا کسـتانی در مرز میرجاوه توسـط‬ ‫اسـتان قـدس نیـز اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫زائرسـرا بـا امکانـات رفاهـی مناسـب بـرای‬ ‫خدمت رسـانی بـه زائـران پا کسـتانی احداث‬ ‫کـرده شـده و ظرفیـت میزبانـی هم زمـان از‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬نفـر را دارد»‪« .‬بلاول بوتو زرداری» (وزیر‬ ‫خارجـه پا کسـتان) نیـز بـه روابـط عمیـق دو‬ ‫ملـت اشـاره کـرد و بابیان اینکـه ملـل ایـران‬ ‫و پا کسـتان تنهـا همسـایه نیسـتند بلکـه‬ ‫خواهـران و بـرادران دینـی یکدیگـر هسـتند؛‬ ‫سـفر بـه مشـهد را مایـه خرسـندی دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬مـن به همان انـدازه کـه فرزنـد‬ ‫پا کسـتان هسـتم ‪ ،‬فرزنـد ایـران نیز هسـتم»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه امادگـی همـکاری بـرای‬ ‫تسـهیل شـرایط حضـور زائـران پا کسـتانی‬ ‫بـه حـرم مطهـر رضـوی را داریـم‪ ،‬بـه سـخنان‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«تحت تاثیـر سـخنان شـما قـرار گرفتـم و‬ ‫طبـا‬ ‫به محـض بازگشـت بـه پا کسـتان درارتبا ‬ ‫تهـای شـما دربـاره تسـهیل شـرایط‬ ‫صحب ‬ ‫تشـرف زائـران پا کسـتانی بـه زیـارت حضـرت‬ ‫رضـا ؟ع؟ کار خواهـم کـرد»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل فرهنگ وارشاد با رئیس پارک علم و فناوری قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مدیـرکل‬ ‫فائـزی؛‬ ‫محمدحسـین‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی بـا جعفـر احمـدی؛‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری قزویـن دیـدار و‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬فائـزی گفـت‪« :‬اولیـن بحـث‬ ‫بـرای پـارک علـم و فنـاوری‪ ،‬معرفـی مجموعه‬ ‫شهـای مـا‬ ‫بـه هنرمنـدان بـوده و یکـی از چال ‬ ‫مبحـث کارافرینـی و اقتصـاد فرهنگ وهنـر‬ ‫اسـت»‪ .‬وی باتوضیح اینکـه بخـش اقتصـاد‬ ‫فرهنگ وهنـر دراین زمینـه بایـد جـدی‬ ‫گرفتـه شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬اقتصـاد فرهنگ وهنـر‬ ‫در دنیـای امـروز از اهمیـت شـایانی برخـوردار‬ ‫است و باید به مجموعه هنرمندان معرفی و‬ ‫اموزش داده شود»‪ .‬فائزی گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫ظرفیـت بـاالی اسـتان قزویـن درزمینـه‬ ‫موسسـات فرهنگـی هنـری و انتشـارات‬ ‫نهـا جهـت هم افزایـی‬ ‫یتـوان از ظرفیـت ا ‬ ‫م ‬ ‫بیشتر با پارک علم و فناوری قزوین درجهت‬ ‫شهـای الزم در حـوزه کسـب وکار و‬ ‫اموز ‬ ‫کارافرینـی بهـره بـرد»‪ .‬درادامـه‪ ،‬احمـدی‬ ‫ضمـن خیرمقـدم؛ خواسـتار تقویـت و‬ ‫تعامالت بیشـتر بین اداره کل فرهنگ وارشاد‬ ‫اسلامی اسـتان و پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫قزویـن درجهـت حمایـت هرچه بیشـتر از‬ ‫تهـا و برنام ههـای فرهنگـی هنـری‬ ‫فعالی ‬ ‫شـد و گفت‪« :‬ا کنون در کشـور صنایع خالق‬ ‫کسـب وکارهای دیجیتـال‪ ،‬فنـاوری اموزشـی‪،‬‬ ‫صنایـع دیـداری و شـنیداری‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬هنرهای تجسمی و نمایشی‪،‬‬ ‫چـاپ و نشـر‪ ،‬طراحـی‪ ،‬مـد و پوشـا ک‪،‬‬ ‫اسـباب بازی و سـرگرمی و پلتفر مهـای نشـر و‬ ‫توزیع میزبان سرمایه گذاران عالقه مند است‬ ‫کـه می توانـد کمـک شـایانی در حـوزه اقتصاد‬ ‫فرهنگ وهنـر باشـد‪ .‬تقویـت و حمایـت از‬ ‫صنایع فرهنگی و هنری خالق راه برون رفت‬ ‫از مشـکالت اقتصـادی حـوزه فرهنگ وهنـر‬ ‫اسـت‪ .‬دراین راسـتا بـه زودی خانـه هنـر و‬ ‫صنایـع خلاق پـارک علـم و فنـاوری قزویـن‬ ‫را در سـرای تاریخـی سعد السـلطنه افتتـاح‬ ‫می کنیـم تـا بسـتری فراهـم شـود بـرای‬ ‫هنرمنـدان کـه بتواننـد در زمین ههـای‬ ‫یسـازی محصـوالت فناورانـه و به ویـژه‬ ‫تجار ‬ ‫یهـای‬ ‫حـوزه اقتصـاد فرهنگ وهنـر و فناور ‬ ‫تسـاز فعالیـت کننـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نـرم و هوی ‬ ‫«بسترسـازی جهـت رشـد صنایـع خلاق و‬ ‫هنرهـای جدیـد به ویـژه هنرهـای دیجیتال‪،‬‬ ‫بـازی و سـرگرمی‪ ،‬ایجـاد فضـای مناسـب‬ ‫در تجاری سـازی دسـتاوردهای فرهنگـی‪،‬‬ ‫هنـری و کمک بـه درامدزایی و رونق اقتصاد‬ ‫محلـی و منطقـه ای‪ ،‬ایجـاد جاذبـه بـرای‬ ‫شـکل گیری شـرکت های خصوصـی فنـاور در‬ ‫حـوزه صنایـع خلاق بـا ارائـه سـرویس های‬ ‫تهـای کارافرینـی‬ ‫موردنیـاز‪ ،‬توسـعه فعالی ‬ ‫یهـای‬ ‫فناورانـه و نواورانـه سـازگار بـا ویژگ ‬ ‫تهـای منطقـه دررابط هبـا‬ ‫اقلیمـی و قابلی ‬ ‫گردشـگری و صنایـع وابسـته و ‪ ...‬از اهـداف‬ ‫مهـم مـا بـرای راه انـدازی خانـه هنـر و صنایع‬ ‫خلاق خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫در پنل اختصاصی ذوب اهن در اجالس تخصصی استیل پرایس عنوان شد؛‬ ‫ی مهم ذوب اهن‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال؛ استراتژ ‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫پنـل اختصاصـی ذوب اهـن در اجلاس‬ ‫تخصصـی اسـتیل پرایس بـا محوریـت‬ ‫فوالدهـای پیشـرفته بـا ارزش افـزوده بـاال‬ ‫بـا حضـور محمدامیـن یوسـف زاده (مدیـر‬ ‫مهندسـی نـورد)‪ ،‬مرتضـی شـیرین پرور (مدیر‬ ‫تحقیـق و توسـعه)‪ ،‬مرتضـی ربانـی (مدیـر‬ ‫برنامه ریـزی و مهندسـی صنایـع)‪ ،‬احمـد‬ ‫ادیبـی (سرپرسـت امـور فنـی تولیـد فـوالد)‪،‬‬ ‫فـرزاد ا کبریـان (مهندس ارشـد طراحی کالیبر‬ ‫ی نقی پور‬ ‫و هادی مهندسی نورد) و رسول عل ‬ ‫(سرپرسـت کنورتـور و میکسـر فوالدسـازی)‪،‬‬ ‫در هتـل المپیـک تهـران برگـزار شـد‪ .‬مدیـر‬ ‫مهندسـی نـورد ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫«فوالد الیاژی امروز در کشـور برای سـازه های‬ ‫ایمنـی و توسـعه صنعتـی سـازه های کشـور‬ ‫بسـیار اهمیـت دارد‪ .‬در کشـور مـا کـه‬ ‫زلزله خیـز اسـت بایـد در صنعـت سـاختمان‬ ‫ب هسـمت بهره گیـری از سـازه های فـوالدی‬ ‫حرکـت کنیـم‪ .‬ایـن ‪ ،‬عالو هبـر افزایـش ایمنـی‬ ‫سـاختمان‪ ،‬در سـرعت عمل سـاخت نیـز‬ ‫درمقایسـه با بتـن تاثیـر مثبـت دارد‪ .‬بازیافـت‬ ‫سـازه های فـوالدی درصـد باالیـی نیـز دارد‬ ‫و به نفـع محیط زیسـت اسـت»‪ .‬یوسـف زاده‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬ذوب اهـن میلگردهـای‬ ‫میکروالیاژی تولید کرده که خواص مکانیکی‬ ‫تتـری دارنـد و در حفـظ و ارتقـای‬ ‫یکنواخ ‬ ‫ایمنی در سـازه های صنعتی موثر هسـتند»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬در حـوزه تولیـد ریـل نیـز از سـال‬ ‫‪ ۷۳‬اقداماتـی شـد که کامل نبـود اما پس ازان‬ ‫توانسـتیم بـه اسـتاندارد بـاال در تولیـد ریـل و‬ ‫لهـای پرسـرعت برسـیم کـه اتفـاق بزرگـی‬ ‫ری ‬ ‫در صنعـت کشـور بـود‪ .‬ایـن کار ملـی به انـدازه‬ ‫یـک انقلاب صنعتـی اهمیـت دارد کـه بـه‬ ‫ان افتخـار می کنیـم»‪ .‬مرتضـی ربانـی؛ مدیـر‬ ‫برنامه ریـزی و مهندسـی صنایـع ذوب اهـن‬ ‫گفـت‪« :‬بـا تدویـن اسـتراتژی درجهـت تولیـد‬ ‫محصـوالت صنعتـی و فوالدهـای الیـاژی‪،‬‬ ‫پروژ ههـای مختلفـی درحال اجراسـت‬ ‫کـه پیشـرفت خوبـی دارنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درتالشـیم بـا اجـرای پروژ ههـای مختلـف‬ ‫حجـم تولیـد فوالدهـای الیـاژی را افزایـش‬ ‫دهیـم کـه ایـن‪ ،‬بـرای ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫حهـا جهـت‬ ‫اهمیـت ویـژه ای دارد‪ .‬این طر ‬ ‫تحقـق اسـتراتژی های ذوب اهـن در تولیـد‬ ‫فوالدهـای کیفـی بـا ارزش افـزوده باالسـت»‪.‬‬ ‫مرتضی شـیرین پرور؛ مدیر تحقیق و توسـعه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان نیـز گفـت‪« :‬شـرکت های‬ ‫بـزرگ فـوالدی در ایران سـهامدار یک شـرکت‬ ‫پایلـوت ب هنـام سـهند خاورمیانـه هسـتند که‬ ‫وظیفـه توسـعه محصـوالت فـوالدی به ویـژه‬ ‫فـوالد بـا ارزش افـزوده بـاال را به عهـده دارد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه اسـتفاده از پایلـوت در‬ ‫صنعـت فـوالد اهمیـت بسـیار دارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«اولیـن پـروژه منحصرب هفـرد پایلـوت مربـوط‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن پایلـوت قبلا تنهـا‬ ‫بـه کک ساز ‬ ‫در ذوب اهـن قابل اسـتفاده بـود زیـرا تنهـا‬ ‫کسـازی بـود امـا االن‬ ‫ایـن شـرکت دارای ک ‬ ‫کسـازی‬ ‫چنـد شـرکت فـوالدی دارای ک ‬ ‫نهـا قابل اسـتفاده اسـت»‪.‬‬ ‫هسـتند و بـرای ا ‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬صنعـت فـوالد کشـور‬ ‫ا کنـون بـه تکنسـینی بـا مهـارت الزم بـرای‬ ‫انجـام کارهـای فنـی نیازمنـد اسـت و نبایـد‬ ‫به گونـه ای عمـل کنیـم کـه تکنسـین ها‬ ‫تبدیـل به کارشـناس شـوند»‪ .‬احمـد ادیبی؛‬ ‫دیگـر سـخنران ایـن پنـل بااشـاره به اهمیـت‬ ‫توسـعه محصـوالت جدیـد گفـت‪« :‬از ‪۷۰۰‬‬ ‫شـرکت بـزرگ کـه موردبررسـی قـرار گرفته انـد‪،‬‬ ‫نهـا ناشـی از تولیـد‬ ‫بخـش اعظمـی از سـود ا ‬ ‫کسـال بـوده‪.‬‬ ‫محصـول جدیدشـان دری ‬ ‫طبـق اهـداف ذوب اهـن‪ ،‬هرسـال تعـدادی‬ ‫پـروژه طراحـی و تولیـد محصـول جدیـد‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعریـف م ‬ ‫فگـذاری شـرکت ذوب اهـن تولیـد هفـت‬ ‫هد ‬ ‫محصول جدید بود؛ درحالی که ‪ ۱۴‬محصول‬ ‫جدیـد تولیـد شـده اسـت»‪ .‬اولیـن «اجلاس‬ ‫تخصصـی اسـتیل پرایس» بـا محوریـت‬ ‫فوالدهـای پیشـرفته بـا ارزش افـزوده بـاال‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور نمایندگانی از بزرگ ترین شـرکت های‬ ‫فـوالدی و معدنـی ایـران؛ س هشـنبه ‪۲۴‬‬ ‫خردادمـاه ب همـدت یـک روز در هتل المپیک‬ ‫تهـران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬درصد مصوبات سفر دولت به استان در بخش کشاورزی بود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی مازندران‬ ‫بااش ــاره به اهمی ــت ح ــوزه کش ــاورزی‬ ‫گف ــت‪ ۲۷« :‬درص ــد مصوبات س ــفر اس ــتانی‬ ‫هیئت دول ــت مربوط ب ــه بخش کش ــاورزی‬ ‫ب ــوده اس ــت»‪ .‬حس ــن عنایتی در نشس ــت‬ ‫ب ــا تولیدکنن ــدگان ح ــوزه تولید و کش ــاورزی‬ ‫نت ــن‬ ‫اف ــزود‪« :‬درحال حاض ــر ‪ 7.5‬میلیو ‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی در مازن ــدران تولی ــد‬ ‫یش ــود ک ــه به عن ــوان ی ــک مزی ــت در‬ ‫م ‬ ‫اقت ــدار و امنی ــت غذای ــی ب هش ــمار می رود‬ ‫و همگ ــی حاص ــل ت ــاش و زحم ــات‬ ‫کش ــاورزان و تولیدکنن ــدگان اس ــتان اس ــت‬ ‫ک ــه بی ادع ــا درحال تولی ــد هس ــتند‪.‬‬ ‫کش ــاورزان و تولیدکنن ــدگان باتوجه به همه‬ ‫دش ــواری هایی ک ــه وج ــود دارد ام ــا تولی ــد‬ ‫را ره ــا نکردن ــد و بااقت ــدار گام برداش ــتند ت ــا‬ ‫بتوانن ــد غ ــذا و معیش ــت جامع ــه را تامی ــن‬ ‫کنن ــد»‪ .‬عنایت ــی گف ــت‪« :‬درش ــرایطی که‬ ‫یارانه ها ازادس ــازی ش ــد‪ ،‬تولیدکنن ــدگان در‬ ‫مازن ــدران ب ــه فعالی ــت خ ــود ادام ــه دادند؛‬ ‫یک ــه درحال حاض ــر مازن ــدران‬ ‫به گونه ا ‬ ‫‪ ۱۲‬درص ــد پروتئی ــن‪ ۴۰ ،‬درص ــد جوج ــه‬ ‫یـ ـک روزه‪ ۵۰ ،‬درصد مرکب ــات‪ ۴۰ ،‬درصد برنج‬ ‫و همچنی ــن س ــایر محص ــوالت کش ــاورزی‬ ‫کش ــور را تامی ــن می کن ــد‪ .‬مازن ــدران در‬ ‫بخ ــش کش ــاورزی تولیدکنن ــدگان باانگی ــزه‬ ‫یک ــه امس ــال ‪۱۳‬‬ ‫و خالق ــی دارد؛ به طور ‬ ‫نمون ــه برت ــر کش ــور در بخ ــش کش ــاورزی‬ ‫مرب ــوط به مازن ــدران بود و بای ــد نقش خود‬ ‫را در پای ــداری تولید برجس ــته تر کنیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه در این ــده اتفاق ــات خوب ــی در‬ ‫زیرس ــاخت های کشاورزی ش ــاهد خواهیم‬ ‫ب ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬اج ــرای زهکش ــی‪ ،‬ابی ــاری‪،‬‬ ‫تجهیز و نوسازی ش ــالیزارها و اب بندان ها از‬ ‫برنامه های س ــازمان جهاد کشاورزی ست»‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم تجلیل ازموثرترین و فعالین برتر‬ ‫برگزاری میزهای خدمت جهادی در مازندران‬ ‫مدیرعامـل ابفامازنـدران از سـوی مسـئول سـازمان بسـیج ادارات و کارمنـدان‬ ‫کشور تقدیر شد‪ .‬در مراسم تجلیل از موثرترین و فعالین برتر برگزاری میزهای‬ ‫خدمـت جهـادی در مازنـدران‪ ،‬مهنـدس بهـزاد بـرارزاده (مدیـر عامـل شـرکت‬ ‫بو فاضلاب اسـتان مازنـدران)‪ ،‬از سـوی مسـئول سـازمان بسـیج ادارات و‬ ‫ا ‬ ‫کارمنـدان کشـور تقدیـر شـد‪ .‬در این مراسـم کـه معـاون اسـتاندار‪ ،‬مدیـران و‬ ‫فرماندهـان بسـیج اسـتان مازنـدران حضـور داشـتند‪ ،‬لـوح تقدیـر موثرتریـن و‬ ‫فعالیـن برتـر در برگـزاری میز هـای خدمـت جهـادی در این اسـتان کـه از سـوی‬ ‫سـردار کفیل (مسـئول سـازمان بسیج ادارات و کارمندان کشـور ) صادر شد‪ ،‬به‬ ‫مهنـدس بـرارزاده (مدیر عامـل ابفـای مازنـدران) اهـدا شـد‪ .‬در بخشـی از متـن‬ ‫ایـن لـوح تقدیـر امـده اسـت‪« :‬مالحظـه اثرات ملمـوس اجـرای برنامه میزهای‬ ‫خدمـت جهـادی به عنـوان راهـی میانبـر و مسـیری مکمـل در ارائـه خدمـت‬ ‫بی منـت بـه مـردم به نحـوی بـوده اسـت کـه فرمانـده معظـم کل قـوا؛ حضـرت‬ ‫امـام خامنـه ای (ظله العالـی) از ان به عنـوان یکی از اقدامات شـاخص بسـیج و‬ ‫امـر خدمت رسـانی یـاد کردنـد‪ .‬ا کنـون که در سـایه عنایـت پـروردگار و توجهات‬ ‫حضـرت ولیعصـر؟جع؟ به عنـوان یکـی از موثرتریـن و فعالیـن برتـر برگـزاری‬ ‫میزهـای خدمـت جهـادی در اسـتان انتخـاب شـده اید‪ ،‬بدین وسـیله مراتـب‬ ‫قدردانـی و تشـکر خـود را از خدمـات خالصانـه و تالش مجاهدانه جنابعالی در‬ ‫امـر برگـزاری میزهـای خدمـت جهـادی اعالم داشـته و موفقیت روزافزون شـما‬ ‫در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی تا رسیدن به ارمان های‬ ‫واالی ان از درگاه احدیـت مسـئلت می نمایـم»‪.‬‬ ‫به میزبانی شرکت گاز برگزار شد؛‬ ‫نخستین نشست تخصصی منابع انسانی‬ ‫شرکت های تابعه صنعت نفت‬ ‫نخستین نشست تخصصی مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت های‬ ‫تابعـه صنعـت نفـت مازنـدران به میزبانـی شـرکت گاز اسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین نشسـت‪ ،‬مسـائل موجـود در حوزه منابع انسـانی و چالش هـای موجود‬ ‫ازسـوی مدیـران منابـع انسـانی شـرکت های تابعـه صنعـت نفـت مسـتقر در‬ ‫مازنـدران بـه بحث گذاشـته شـد و حاضران راهکارهـای خود را بـرای حل ان ها‬ ‫ارائـه دادنـد‪ .‬رحیـم مسـلمی (دبیـر کارگروه هماهنگی سـرمایه انسـانی صنعت‬ ‫نفت در مازندران) با تا کید بر اینکه بهبود فرایندهای حوزه مهم نیروی انسانی‬ ‫مدنظر ما ست‪ ،‬افزود‪« :‬دراین نشست ها مشکالت و چالش های حوزه نیروی‬ ‫انسانی موردبحث و بررسی قرار می گیرد‪ .‬این نشست به منظور بهبود عملکرد‬ ‫و یکپارچه سـازی اقدامات در حوزه نیروی انسـانی برگزار و موارد مطر ح شـده از‬ ‫واحدهـای تخصصـی ذی ربـط پیگیـری می شـود»‪ .‬مسـلمی همچنیـن گفت‪:‬‬ ‫«منابع انسـانی یکی از تخصصی ترین و حسـاس ترین واحدها در هر سـازمان‬ ‫اسـت زیـرا از اسـتخدام تـا بازنشسـتگی به طـور مسـتقیم بـا تمامـی کارکنـان در‬ ‫ارتبـاط مسـتمر بـوده و با تکریم واقعـی ارباب رجوع می تواند نقش ارزشـمندی‬ ‫در ارتقـای انگیـزه شـغلی کارکنـان ایفا کند»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بازدید شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر قیامدشت‬ ‫از پروژه های سطح شهر‬ ‫حسین ترکاشوند (شـهردار )‬ ‫و وحید خسروابادی (رئیس‬ ‫شـورای شـهر قیامدشـت)‬ ‫از پروژه هـای سـطح‬ ‫شـهر قیامدشـت دیـدن‬ ‫کردنـد‪ .‬شـهردار‪ ،‬رئیـس‬ ‫شـورای شـهر و تعـدادی‬ ‫از مدیـران شـهرداری‬ ‫به همـراه‬ ‫قیامدشـت‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین امیـری (امام جمعـه) و رضـا رمضانـی (رئیس سـتاد‬ ‫نمازجمعه شهر قیامدشت) نیز با حضور در مصالی شهر در جریان پیشرفت‬ ‫سـاخت گنبـد مصلا قـرار گرفتنـد‪ .‬دراین بازدیـد توضیحـات الزم توسـط ا کبـر‬ ‫قاسـمی فـرد؛ مدیـر حـوزه فنـی و عمرانـی شـهرداری قیامدشـت ارائـه شـد‪.‬‬ ‫دستگیری جویندگان گنج در شهرری‬ ‫رئیـس اداره میراث فرهنگـی شهرسـتان ری از دسـتگیری هفت نفـر از عوامـل‬ ‫حفاری غیرمجاز در روستای امین اباد شهرستان ری و کشف و ضبط لوازمات‬ ‫حفاری خبر داد‪ .‬نوروز تقی پور گفت‪« :‬مطلع شدیم که تعدادی افراد سودجو‬ ‫به منظـور یافتـن امـوال تاریخی و فرهنگی عتیقه در امین اباد اقـدام به حفاری‬ ‫کردند لذا برای بررسی در محل حاضر شدیم‪ .‬ان ها درپی اشیای زیرخاکی در‬ ‫یـک منـزل مسـکونی اقـدام به حفـاری کردند کـه بـا اقـدام اداره میراث فرهنگی‬ ‫ری و بـا همـکاری کالنتـری امین ابـاد و قـوه قضائیـه بـه دام افتادنـد‪ .‬یکـی از‬ ‫سـودجویان کـه دارای دسـتگاه فلزیـاب بود طبـق اظهارات متهمان در محلی‬ ‫دیگر بازداشت شد و براین اساس؛ کلیه عوامل این حفاری غیرمجاز دستگیر‬ ‫و بـه نیـروی انتظامـی جهت اعمال قانون تحویل شـدند»‪.‬‬ ‫کسب رتبه اول جشنواره «خط سرخ شهادت‬ ‫تا پرچم سبز والیت» توسط عکاس شهرری‬ ‫علی اشـرف خانلـری؛ خبرنـگار و عـکاس‬ ‫خبرگـزاری بسـیج رسـانه و اهـل شـهرری در‬ ‫جشـنواره عکـس «خـط سـرخ شـهادت تـا‬ ‫پرچـم سـبز والیـت» بـه مقـام اول دسـت یافـت‪.‬‬ ‫این رویـداد کـه به همـت اداره فرهنگ وارشـاد‬ ‫مالرد و کانون بسـیج هنرمندان این شهرستان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬مورداسـتقبال هنرمنـدان عـکاس‬ ‫اسـتان قـرار گرفـت و ‪ ۸۶‬اثـر بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال شـد‪ .‬علی اشـرف‬ ‫خانلـری از شـهرری‪ ،‬امیـر حسـن ناصـری از دماونـد و فائـزه اصغـری خلجیـد از‬ ‫ملارد به عنـوان برگزیـدگان جشـنواره معرفـی شـدند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬مودی مالیاتی در ایالم‬ ‫اظهارنامه را تعیین تکلیف کردند‬ ‫هیبـت اهلل محسـنی مقـدم گفـت‪« :‬به منظـور تسـهیل در امـور مودیـان‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬صاحبـان مشـاغلی کـه میـزان فـروش یـا ارائـه خدمـات انـان کمتـر از‬ ‫‪ ۴۸‬میلیاردریـال در سـال ‪ ۱۴۰۰‬باشـد‪ ،‬می تواننـد از تسـهیالت ویـژه مالیـات‬ ‫مقطـوع تبصـره مـاده ‪ ۱۰۰‬قانـون مالیات هـای مسـتقیم بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬این دسـته از مودیـان بـدون ارائـه اظهارنامـه و بـدون ارائه اسـناد‬ ‫ً‬ ‫یسـازی‬ ‫و مـدارک و صرفـا بـا ارائـه فـرم الکترونیـک مربوطـه نسـبت بـه قطع ‬ ‫مالیـات عملکـرد سـال ‪ ۱۴۰۰‬خـود اقـدام می کننـد»‪ .‬سرپرسـت امـور مالیاتـی‬ ‫ایلام گفـت‪« :‬اسـتفاده از ایـن تبصـره قانونـی داوطلبانـه بـوده و مودیـان‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬می تواننـد اظهارنامـه و مـدارک و مسـتندات مربوطـه را‬ ‫ارائـه کننـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تا کنـون در اسـتان ایلام ‪ ۸۰۰۰‬نفـر از مودیـان‬ ‫نسـبت بـه تعیین تکلیف اظهارنامـه و مالیات خود اقـدام کرده اند که بیش از‬ ‫‪ ۸۵‬درصـد ازاین تعـداد‪ ،‬مشـمول مالیـات بـا نـرخ صفـر بوده انـد»‪.‬‬ ‫افتتاح خانه بهداشت گلوزه زرین اباد دهلران‬ ‫خانـه بهداشـت گلـوزه تحت پوشـش مرکـز خدمـات جامـع سلامت شـهید‬ ‫چمـران پهلـه از توابـع دهلـران افتتـاح شـد‪ .‬سـاختمان خانـه بهداشـت‬ ‫روسـتای گلـوزه بـا زیربنـای ‪ ۹۰‬مترمربع و با هزینه سـاخت هشـت میلیاردریال‬ ‫بـا مشـارکت بانـک سـپه اسـتان ایلام و دانشـگاه علوم پزشـکی ایلام در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تـا سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـاخته شـده اسـت‪ .‬تجهیـزات ایـن خانـه بهداشـت بـا‬ ‫مشارکت شرکت داروسازی عبیدی تامین شده است‪ .‬ایین افتتاحیه خانه‬ ‫بهداشـت گلـوزه زیـر پوشـش مرکـز خدمـات جامـع سلامت شـهید چمـران‬ ‫پهلـه زرین ابـاد بـا حضـور مسـئوالن محلـی و اسـتانی برگـزار شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2525‬‬ ‫برگزاری «جشنواره ورزش محالت»‬ ‫برای اولین بار در «قیدار»‬ ‫شـهرام ذبیحـی‪ /‬شـهردار قیـدار از برگـزاری اولیـن «جشـنواره ورزش محلات»‬ ‫شـهر قیدار در دو بخش بانوان و اقایان و پنج رشـته ورزشـی توسـط شـهرداری‬ ‫و شورای شهر خبر داد‪ .‬سید مصطفی موسوی گفت‪« :‬این جشنواره در پنج‬ ‫رشته شامل فوتسال‪ ،‬تنیس روی میز‪ ،‬امادگی جسمانی همراه با طناب کشی‪،‬‬ ‫بدمینتون و دارت برگزار می شود و درپایان از تیم ها و نفرات برتر تجلیل به عمل‬ ‫می اید»‪ .‬وی با تشریح نحوه اجرای مسابقات افزود‪« :‬این جشنواره به صورت‬ ‫محلی و در قالب مسابقات تیمی و انفرادی برگزار می شود و ساکنین محالت‬ ‫تهـا‬ ‫یهـای خـود وارد این رقاب ‬ ‫مختلـف سـطح شـهر می تواننـد بـا هم محله ا ‬ ‫شـوند»‪ .‬وی هـدف از برگـزاری این رویـداد را افزایـش حـس تعلـق شـهروندان به‬ ‫محل سکونت خود‪ ،‬ایجاد همدلی میان محالت شهر‪ ،‬پرکردن اوقات فراغت‬ ‫نوجوانان و جوانان‪ ،‬ایجاد نشـاط و سـرگرمی و مقابله با اسـیب های اجتماعی‬ ‫خوانـد و بااشـاره به اهمیـت تعاملات اجتماعـی شـهروندان در حـس تعلـق به‬ ‫محلـه گفـت‪« :‬حلقـه مفقـوده محلات امـروزی شـهرها‪ ،‬عدم ارتبـاط و تعامـل‬ ‫سـاکنین ان بـا یکدیگـر اسـت و مدیریـت شـهری بـرای احیـای این امـر اهتمام‬ ‫دارد»‪ .‬موسـوی ورزش محلات را یکـی از راهکارهـای ایجـاد حـس تعلـق در‬ ‫محلات دانسـت و گفـت‪« :‬ورزش محلات بـا ایجاد نشـاط و سـرگرمی و پرکردن‬ ‫اوقات فراغت می تواند نقشی بسزا در کاهش اسیب های اجتماعی ایفا کند»‪.‬‬ ‫شـهردار قیـدار افـزود‪« :‬ایـن جشـنواره در تمـام رشـته های ورزشـی رایـگان برگزار‬ ‫تنـام و شـرکت در‬ ‫یشـود‪ .‬عالقه منـدان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر‪ ،‬ثب ‬ ‫م ‬ ‫مسـابقات ورزش محالت از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۱‬خردادماه جاری به امور فرهنگی ورزشـی‬ ‫شـهرداری قیدار مراجعه کرده یا با شـماره های قیدشـده در فراخوان جشنواره‬ ‫تماس بگیرند»‪.‬‬ ‫توسعه و افزایش ظرفیت‬ ‫پست برق فوق توزیع مدرس دزفول‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫از توسـعه و افزایـش ظرفیـت پسـت بـرق ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت مـدرس‬ ‫دزفـول خبـر داد‪ .‬محمـود دشـت بزرگ گفـت‪« :‬این عملیـات شـامل تامیـن‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬دمونتـاژ‪ ،‬نصـب و راه انـدازی یک دسـتگاه ترانسـفورماتور بـا ظرفیت‬ ‫‪ 50‬مگاولت امپر به پایان رسید»‪ .‬وی بابیان اینکه این ترانس جایگزین ترانسی‬ ‫‪ 30‬مگاولت امپـری شـده و ظرفیـت پسـت بـه ‪ 160‬مگاولت امپـر رسـید‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«یک دسـتگاه بـی ‪ 33‬کیلوولـت نیـز دراین پسـت در قالـب پروژ ههـای اصلاح و‬ ‫بهینه سازی انجام گرفته است»‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫نپـروژه را ‪ 190‬میلیـارد و ‪400‬میلیون ریـال خوانـد و افـزود‪:‬‬ ‫ارزش سـرمایه گذاری ای ‬ ‫«افزایـش ضریـب اطمینـان و بهبـود پایـداری شـبکه بـرق شهرسـتان دزفـول‪،‬‬ ‫تهـا و جلوگیـری از خاموشـی‬ ‫ایجـاد ظرفیـت جدیـد جهـت کاهـش محدودی ‬ ‫لسـازی و کاهش بارگیری پسـت های پربار منطقه (پسـت‬ ‫مشـترکین و متعاد ‬ ‫شـهرک صنعتـی دزفـول و دژپـل) از اهـداف برنامه ریـزی و اجـرای توسـعه و‬ ‫افزایش ظرفیت پست برق مدرس است»‪ .‬گفتنی ست؛ شرکت برق خوزستان‬ ‫مسـئولیت تامیـن و انتقـال بـرق در شـبکه انتقـال و فوق توزیـع در دو اسـتان‬ ‫خوزسـتان و کهگیلویه وبویراحمـد را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫کسب رتبه اول ارزیابی نشان تعالی ‪HSE‬‬ ‫توسط شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫سـمیه باقـرزاده‪ /‬شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫با کسـب باالتریـن امتیـاز در اولیـن دوره ارزیابی‬ ‫نشانتعالی‪ HSE‬شرکتملی گاز ایراندر حوزه‬ ‫گازرسانی‪ ،‬در جایگاه اول ‪ HSE‬شرکت های گاز‬ ‫اسـتانی ایسـتاد‪ .‬حسـن افتخـاری با اعلام این‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬مطابـق نتایـج اعالمـی توسـط‬ ‫دبیرخانـه جشـنواره سراسـری نشـان تعالـی‬ ‫‪ HSE‬شـرکت ملـی گاز ایـران کـه در هفتـه پایانـی خردادمـاه ‪ 1401‬در جلسـه ای‬ ‫بـا حضـور مدیـران ارشـد وزارت نفـت و شـرکت ملـی گاز ایران اعالم شـد‪ ،‬شـرکت‬ ‫گاز اسـتان خراسـان رضوی با کسـب ‪ 480‬امتیاز موفق به اخذ جایگاه اول بین‬ ‫کسـتاره تعهـد به ‪ HSE‬شـد»‪.‬‬ ‫شـرکت های گاز اسـتانی و دریافـت گواهینامـه ت ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی هـدف از حضـور دراین جشـنواره را‬ ‫بررسـی کمی و کیفی عملکرد سـازمان به منظور ارزیابی و مقایسـه سـطح بلوغ‬ ‫ان در سـه حـوزه بهداشـت‪ ،‬ایمنـی و محیط زیسـت‪ ،‬تعییـن رویکرد و سـنجش‬ ‫یهـای‬ ‫تهـا‪ ،‬اسـتراتژی ها و نیازمند ‬ ‫سـرعت و کیفیـت دسـتیابی بـه ماموری ‬ ‫حوزه‪ HSE‬خواند و افزود‪« :‬بهبود مستمر عملکرد‪ ،HSE‬شناسایی مخاطرات‬ ‫و پیشـگیری از بروز وقایع اسیب رسـان به صنایع‪ ،‬تاسیسـات و محیط زیسـت‬ ‫و همچنین عوامل موثر بر سلامت انسـان از موضوعات موردتوجه در شـرکت‬ ‫یسـت»‪ .‬افتخـاری بـا قدردانـی از رئیـس و کارکنان امـور ‪HSE‬‬ ‫گاز خراسـان رضو ‬ ‫شرکت گاز استان و سایر مدیران و همکاران‪ ،‬حضور در جشنواره های تعالی را‬ ‫فرصتی برای یادگیری مستمر خواند و گفت‪« :‬کسب گواهینامه اهمیت دارد؛‬ ‫یسـت کـه بایـد سـازمان از ان منتفـع‬ ‫امـا مه متـرازان اثربخشـی و ارزش افزوده ا ‬ ‫شـود؛ لذا کسـب این عناوین رسـالت و مسـئولیت سـازمان را درراسـتای حفظ‬ ‫جایگاه و ارتقای کیفی امور دوچندان کرده و باید این مطلب را مدنظر داشت‬ ‫که سـرامدی و تعالی مسـیری بی انتهاسـت و همواره می توان در مسـیر بهبود‬ ‫کسـتاره تعهد به ‪ HSE‬مهر تاییدی‬ ‫مسـتمر گام برداشـت»‪ .‬دریافت گواهی ت ‬ ‫بـر پایبنـدی و حرکـت درسـت شـرکت گاز خراسـان رضـوی در مسـیر معیارهـا و‬ ‫یسـازی صحیـح فرایندهـای سیسـتم مدیریـت ‪HSE‬‬ ‫کهـای ‪ HSE‬و جار ‬ ‫مال ‬ ‫نشـرکت اسـت‪.‬‬ ‫درای ‬ ‫انتصاب سرپرست معاونت فناوری‬ ‫پارک علم و فناوری قزوین‬ ‫علی بهبهانی‪ /‬رئیس پارک علم و فناوری قزوین‪ ،‬با صدور حکمی دکتر پرویز‬ ‫اسـدی را به عنـوان سرپرسـت معاونـت فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری قزویـن‬ ‫منصـوب کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی پـارک علم و فنـاوری قزوین؛ دکتر جعفر‬ ‫احمـدی (رئیـس پـارک علم و فنـاوری قزویـن) در این حکم انتصاب خطاب به‬ ‫دکتـر پرویـز اسـدی اورده اسـت‪ :‬جنـاب اقـای دکتـر پرویـز اسـدی‪ /‬بـا سلام و‬ ‫احتـرام؛ پـس از حمـد خـدا‪ ،‬نظر به مراتب تعهد‪ ،‬تخصص و تجارب جنابعالی‪،‬‬ ‫به موجـب ایـن حکم به عنوان سرپرسـت معاونت فناوری پارک علـم و فناوری‬ ‫قزوین منصوب می شوید‪ .‬امید است با استعانت از خداوند متعال و درجهت‬ ‫تهـا‪ ،‬وظایـف سرپرسـتی ان معاونـت را برپایه قوانین‪،‬‬ ‫پیشـبرد اهـداف و فعالی ‬ ‫سیاست ها و در چارچوب برنامه های مصوب به انجام رسانید‪ .‬انتظار می رود‬ ‫مـوارد زیـر در برنامـه کاری معاونـت فنـاوری کارسـازی و اجرایـی شـود‪ :‬ایجـاد و‬ ‫گسـترش زیرسـاخت های مناسـب برای پارک جهت ارتقای خدمات موردنیاز‬ ‫کسـب وکار شـرکت ها و واحدهای فناور‪ ،‬بسترسـازی نرم افزاری و سـخت افزاری‬ ‫بـرای ظهـور و بـروز نـواوری‪ ،‬طراحـی‪ ،‬اجـرا و ایفـای نقـش موثـر در ارتقـای‬ ‫زیسـت بوم نواوری و فناوری اسـتان‪ ،‬ایفای نقش فعال در گسـترش طر ح های‬ ‫اشـتغال زایی دانش بنیـان و ارتقـای فرهنـگ کارافرینـی‪ ،‬تلاش درجهـت‬ ‫بهـای فنـاوری در اسـتان‪ ،‬گسـترش تعامـل بـا دانشـگاه ها و سـایر‬ ‫ایجـاد قط ‬ ‫دسـتگاه های اسـتان بـرای شبک هسـازی هدفمنـد درجهـت ماموریت گرایـی‬ ‫پـارک‪ ،‬برنامه ریـزی عملیاتـی در جذب فن اموز‪ ،‬دسـتیار و پسـادکتری فنـاوری‪،‬‬ ‫ایفـای نقـش فعـال در جـذب و مهندسـی پروژ ههـای کالن فنـاوری و وا گـذاری‬ ‫نهـا بـه شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان در سـطح منطقـه ای و ملـی‪ ،‬تلاش‬ ‫ا ‬ ‫درجهـت تعامـل سـازنده و موثـر بـا سـایر حوز ههـای پـارک‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و روسیه‬ ‫در منطقه ازاد انزلی‬ ‫درراسـتای استمرار مسـیر روبه رشد مناسبات‬ ‫دو کشـور ایـران و روسـیه و ایفـای نقـش‬ ‫محـوری منطقـه ازاد انزلـی در مـراودات دو‬ ‫دولـت‪ ،‬مهنـدس علـی اوسـط ا کبـری مقـدم‬ ‫(رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان)‬ ‫بـا حضـور در کنسـولگری فدراسـیون روسـیه‬ ‫در رشـت‪ ،‬ضمـن تبریـک روز ملـی این کشـور‬ ‫بـا اهـدای لـوح یادبـود تبریـک ایـن روز بـا‬ ‫انـدری وادوف (سرکنسـول روسـیه) دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬دو طـرف بااشـاره به‬ ‫ی ایـران و روسـیه بـر بسـتر منطقـه‬ ‫تهـای گسـترش همـکار ‬ ‫تهـا و فرص ‬ ‫ظرفی ‬ ‫یهـای جدیـد همـکاری دو و چندجانبـه‬ ‫ازاد انزلـی؛ بـر لـزوم ایجـاد توانمند ‬ ‫در قالـب اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا تا کیـد کردنـد‪ .‬دراین میـان مهم تریـن‬ ‫یبـر برگـزاری نمایشـگاه مشـترک دو کشـور ایـران و‬ ‫توافـق صورت گرفتـه مبتن ‬ ‫روسـیه به میزبانـی مرکـز نمایشـگاهی منطقـه ازاد انزلـی در مهرمـاه ‪ 1401‬اسـت‬ ‫نسـنجی‬ ‫کـه طرفیـن بـر اهمیـت همـکاری در برپایـی ان تصریـح کردنـد‪ .‬امکا ‬ ‫لسـازی کریـدور شـمال‪-‬جنوب؛ و ترانزیـت بیش ازپیـش کاال‬ ‫سـازوکار فعا ‬ ‫تهـای بندرهـای محـدوده منطقـه ازاد انزلی یعنی کاسـپین و‬ ‫باتکی هبـر ظرفی ‬ ‫انزلـی‪ ،‬به همـراه افزایـش روابـط فعالین اقتصادی بخش خصوصی دو کشـور با‬ ‫یکدیگر ازطریق برقراری تورهای تجاری بازدید‪ ،‬از دیگر محورهای توافق شده‬ ‫میـان ا کبـری مقـدم و انـدری وادوف بـود‪ .‬معـاون بنـدری و حوزه خـزر‪ ،‬مدیران‬ ‫حراسـت و روابط عمومـی و امـور بین الملـل و مشـاور حـوزه روسـیه سـازمان نیـز‬ ‫دراین نشسـت حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اعالم کرد؛‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫حمایت از رخدادهای ورزشی‬ ‫به نفع فضای عمومی شهر است‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمان گفت‪« :‬از رخدادهای ورزشـی‬ ‫یشـود و‬ ‫کـه موجـب حضور بیشـتر جوانـان م ‬ ‫به نفع فضای عمومی شـهر اسـت‪ ،‬اسـتقبال‬ ‫می کنیـم»‪ .‬سـعید شـعرباف تبریـزی بـا اعلام‬ ‫حمایـت معنـوی از برگزاری مسـابقه انتخابی‬ ‫نسـازی و پرورش انـدام جـام‬ ‫تیـم ملـی بد ‬ ‫«سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی» در‬ ‫کرمـان‪ ،‬موضـوع پهلوانـی را دارای مفهـوم‬ ‫عمیقی در تاریخ ملی و مذهبی این مرزوبوم‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬هـر شـهری تصویـری در‬ ‫نبـار‬ ‫ذهـن عـوام مـردم دارد و انچـه بـرای اولی ‬ ‫در ذهـن تداعـی شـود‪ ،‬از ان مفهـوم گرفتـه‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬قبـل از شـروع به کار‬ ‫م ‬ ‫در شـهرداری و بـرای تمرکـز روی داشـته های‬ ‫یشـده از کرمان‬ ‫شـهر‪ ،‬تصویر عمومی و تداع ‬ ‫را مدنظـر داشـتم؛ زیـرا اعتقـاد دارم هـر شـهر‪،‬‬ ‫قصـه‪ ،‬روایـت و تصویـر مخصوص ب هخـود‬ ‫دارد کـه نیازمنـد کشـف نیسـت؛ بلکـه بایـد‬ ‫گسـترش پیـدا کنـد و بیشـتر دیـده شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه هـر اقـدام در شـهر بایـد‬ ‫رنگ وبوی ان تصویر را در خود داشته باشد‪،‬‬ ‫کرمـان را دارای چند تصویر متفاوت دانسـت‬ ‫یکـه در فضای عمومی کشـور‪،‬‬ ‫و افـزود‪« :‬چیز ‬ ‫همـه بـه ان بـاور دارنـد‪ ،‬خلـق خـوش مـردم‬ ‫کرمـان اسـت؛ زیـرا فرهنـگ عمومـی مـردم‬ ‫کرمان‪ ،‬نجابت اسـت»‪ .‬شـعرباف‪ ،‬تصویر دوم‬ ‫یشـده از کرمـان را پهلوانـی اعلام کـرد و‬ ‫تداع ‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن تصویـر مربـوط بـه قبل ازانقلاب‬ ‫و بعدازانقلاب اسـت و کرمـان تاریـخ پهلوانـی‬ ‫دیرینـ ه دارد»‪ .‬وی قهرمانـی و تاثیرگـذاری‬ ‫رزمنـدگان کرمانـی به خصـوص لشـکر «‪۴۱‬‬ ‫ثـاراهلل» در جنـگ تحمیلـی را زبانـزد دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬عالو هبـر رشـادت رزمنـدگان غیـور‬ ‫کرمانی‪ ،‬قهرمانی سـپهبد شـهید حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬تعریـف جدیـدی از پهلوانـی را‬ ‫ارائـه کـرد و در مقیـاس جهانـی شـناخته‬ ‫شـد»‪ .‬شـهردار کرمـان‪ ،‬بـه حضـور ‪ ۷۰‬ملیـت‬ ‫از کشـورهای مختلـف جهـان در شـهر کرمان‬ ‫تـا اردیبهشـت ماه امسـال اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«چنیـن تنوعـی از حضـور مـردم جهـان در‬ ‫شـهر زیارتـی نظیـر مشـهد مقـدس وجـود‬ ‫نداشـته؛ زیـرا همـه‪ ،‬سـردار بـزرگ حـاج قاسـم‬ ‫را مبـارزی در مقیـاس جهانـی می داننـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه هرانچـه به مفهـوم‬ ‫پهلوانـی گـره بخـورد‪ ،‬الزم اسـت در کرمـان‬ ‫نهـا‪ ،‬ورزش‬ ‫پـرورش یابـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از جملـه ا ‬ ‫یسـت کـه در محل ههـای شـهر‬ ‫زورخانه ا ‬ ‫ب هصـورت ویـژه دیـده شـده و براین مبنـا؛‬ ‫یـک دوره مسـابقات محلـه ای زورخانـه ای در‬ ‫محل ههـای کرمـان برگزار شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬با‬ ‫اقای علیرضا دبیر از کشـتی گیران نامی کشـور‬ ‫نیـز دربـاره حمایـت از ایـن ورزش در کرمـان‬ ‫صحبـت کردیـم تـا زمینـه برگـزاری مسـابقات‬ ‫رده نوجوانـان و جوانـان در مقیـاس ملـی در‬ ‫کرمـان برگـزار شـود»‪ .‬شـعرباف بابیان اینکـه‬ ‫نمـوارد نقـش‬ ‫شـهرداری کرمـان در همـه ای ‬ ‫حمایت کننـده را برعهـده دارد‪ ،‬پرورش انـدام‬ ‫را نیز از ورزش های ُپرمخاطب و موردحمایت‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬شـهرداری برحسـب‬ ‫اختیارات و وظایفش به ورزش قهرمانی ورود‬ ‫پیدا نمی کند اما وقتی رخدادی باعث ایجاد‬ ‫شـور‪ ،‬هیجان و نشـاط در شهر شده و حضور‬ ‫جوانـان را در جامعـه بیشـتر کنـد‪ ،‬موضـوع‬ ‫حیاتـی تلقـی شـده و مورداسـتقبال قـرار‬ ‫می گیـرد؛ زیـرا چنیـن رویـدادی به نفع فضای‬ ‫عمومی شـهر است؛ بنابراین‪ ،‬مراسـم ورزشی‬ ‫نسـازی و‬ ‫مسـابقات انتخابـی تیـم ملـی بد ‬ ‫پرورش انـدام جـام سـردار شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی بایـد طـوری برگـزار شـود کـه فضـای‬ ‫عمومـی شـهر از ان متاثـر شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫بابیان اینکـه جهـت حمایـت از ایـن مسـابقه‬ ‫ورزشـی‪ ،‬فضـای عمومـی تبلیغـات شـهر‬ ‫دراختیار هیئت ورزشـی پرورش اندام اسـتان‬ ‫قـرار می گیـرد و قبـل از برگـزاری‪ ،‬مقدمـات‬ ‫اطالع رسانی عمومی ان در شهر اماده سازی‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬الزم‬ ‫و بـرای ان برنامه ریـزی م ‬ ‫اسـت بـرای حضـور تعـداد زیـادی ورزشـکار در‬ ‫کرمان‪ ،‬رسـانه رسـمی نیـز پای کار بیایـد»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬با برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی‬ ‫نسـازی و پرورش اندام جام سـردار شهید‬ ‫بد ‬ ‫یتـوان‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی به نوعـی م ‬ ‫فستیوال دوهفته ای در کرمان داشته باشیم‬ ‫کـه بایـد درخصوص چگونگی برگـزاری ان فکر‬ ‫ً‬ ‫یشـود کنار برگزاری این‬ ‫کرد؛ مثال پیشـنهاد م ‬ ‫مسابقه‪ ،‬ورزشکاران خوب کرمانی در نقاطی‬ ‫از شهر مسابقه قوی ترین مردان را برگزار کنند‬ ‫تـا فضـای عمومـی شـهر تغییـر کنـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫هیئـت ورزشـی پرورش انـدام اسـتان کرمـان‬ ‫نیـز ورزش پرورش انـدام را از محبوب تریـن‬ ‫شهـای موردعالقـه جوانـان دانسـت و‬ ‫ورز ‬ ‫گفـت‪« :‬کرمـان دراین ورزش‪ ،‬جزو پنج اسـتان‬ ‫برتـر کشـور اسـت»‪ .‬کامـران صنعتـی ایـن‬ ‫نسـازی‪،‬‬ ‫ورزش را شـامل پرورش انـدام‪ ،‬بد ‬ ‫مچ انـدازی‪ ،‬پـرس سـینه و قوی تریـن‬ ‫مـردان دانسـت و افـزود‪« :‬پرورش انـدام‪،‬‬ ‫نسـبت بـه سـایر رشـته ها‪ ،‬ورزش مخاطـب و‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بـه میزبانـی شـهر‬ ‫جوان پسند ‬ ‫کرمـان بـرای برگـزاری مسـابقات انتخابـی تیم‬ ‫نسـازی و پرورش انـدام بـا نـام جـام‬ ‫ملـی بد ‬ ‫«سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی» بـرای‬ ‫اعـزام بـه مسـابقات جهانـی ازجملـه اسـیایی‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬دراین رویـداد مـا میزبـان‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفـر از قهرمانـان کشـوریم»‪ .‬رئیس کمیته‬ ‫نسـازی و پرورش انـدام‬ ‫فنـی فدراسـیون بد ‬ ‫و دبیـر هیئـت پرورش انـدام اسـتان کرمـان‬ ‫بابیان اینکـه برگـزاری ایـن جـام در کرمان ُبعد‬ ‫مذهبی و ملی برای شـهر کرمان دربردارد‪ ،‬به‬ ‫حضور بیش از ‪ 3000‬نفر‪ ،‬در کرمان اشاره کرد‪.‬‬ ‫محمد نصیری گفت‪« :‬درتالشـیم مسـابقاتی‬ ‫ابرومند برگزار کنیم و از شهرداری درخواست‬ ‫همیـاری و کمـک داریـم»‪.‬‬ ‫مدیرکل غله مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۳۲‬هزارتن گندم در استان خریداری شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران‬ ‫بابیان اینکـه خریـد تضمینـی گنـدم از هفتم‬ ‫خرداد مـاه اغـاز شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫فصـل خرید تضمینی محصوالت کشـاورزی‬ ‫تا کنـون ‪ ۳۲‬هزارتـن گنـدم خریـداری شـد»‪.‬‬ ‫ینـژاد افـزود‪« :‬تا کنـون‬ ‫عباسـعلی وفای ‬ ‫‪ ۳۲‬هزارتـن گنـدم بـه ارزش ‪ ۳۳۷‬میلیـارد‬ ‫و ‪ ۸۵۱‬میلیون تومـان گنـدم از کشـاورزان‬ ‫مازندرانـی خریـداری شـد کـه باتوج هبـه‬ ‫ثبـت اطالعـات محمول ههـای دریافتـی‬ ‫در سـامانه در صـف انتظـار پرداخـت قـرار‬ ‫گرفـت‪ ۲۹ .‬مرکـز شـامل مرا کـز خریـد ملکـی و‬ ‫کارخان ههـای اردسـازی و سـیلوهای بخـش‬ ‫خصوصـی و مرا کـز تعاونـی روسـتایی جهـت‬ ‫خریـد محصـول گنـدم در اسـتان مازنـدران‬ ‫ازلحـاظ سـخت افزاری و نرم افـزاری تجهیـز‬ ‫شـد و امـاده بـرای عملیـات خریـد تضمینـی‬ ‫گندم اسـت»‪ .‬وفایی نژاد گفت‪« :‬سال زراعی‬ ‫جاری ‪ ۵۴‬هزارهکتار از سـطح اراضی اسـتان‬ ‫زیرکشـت گنـدم قـرار گرفتـه کـه براسـاس‬ ‫امـار سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫یشـود؛ ‪ ۱۳۰‬هزارتـن گنـدم از‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫کشـاورزان ب هصـورت تضمینـی خریـداری‬ ‫شـود»‪ .‬مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫اسـتان مازنـدران بااعالم اینکـه قیمـت خرید‬ ‫تضمینـی گنـدم در سـال جـاری نسـبت بـه‬ ‫سـال زراعـی گذشـته افزایـش بسـیارخوبی‬ ‫داشـته گفـت‪« :‬گنـدم تولیـدی کشـاورزان‬ ‫مازندرانـی بـا چهاردرصـد افـت مفیـد و‬ ‫یک درصد غیرمفید هر کیلو گندم به قیمت‬ ‫‪10500‬تومان و مبلغ ‪ ۱۰۰۰‬تومان هم به عنوان‬ ‫تشـویقی بـه کشـاورزان بابـت تحویل هر کیلو‬ ‫ً‬ ‫گنـدم بـه دولـت یعنـی مجموعـا مبلـغ‬ ‫‪ 11500‬تومـان بـه کشـاورز پرداخـت خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وفایی نژاد درخصوص پرداخت وجه‬ ‫گنـدم به کشـاورزان افـزود‪« :‬بالفاصلـه پس از‬ ‫تحویـل گنـدم بـه مرا کـز خریـد و ثبت اسـناد‬ ‫مربوطـه فایـل پرداخـت وجـه بـه بانـک‬ ‫کشـاورزی ارسـال و در کمترین زمـان ممکـن‬ ‫به حسـاب کشـاورزان واریـز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کشـاورزان سـطح زیرکشـت گنـدم خـود را در‬ ‫سـامانه جامـع پهنه بنـدی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی ثبـت کننـد؛ زیـرا خریـد تضمینـی‬ ‫گنـدم از کشـاورزانی کـه در سـامانه مذکـور‬ ‫تنـام نکرده انـد انجـام نخواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ثب ‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران‬ ‫افزود‪« :‬کشاورزان در زمان تحویل محصول‬ ‫کپـی کارت ملـی و شماره حسـاب بانـک‬ ‫کشـاورزی خـود را به همـراه داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب وفاضالب خراسان رضوی‪:‬‬ ‫شبکه اب بجستان با اجرای ‪500‬میلیاردریال پروژه تقویت می شود‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب خراسـان رضـوی بااشـاره به‬ ‫بـروز سـه اتفـاق در روزهـای پایانـی خردادمـاه جـاری بـر روی‬ ‫خـط انتقـال اب شـهر بجسـتان گفـت‪« :‬عملیـات اجرایـی‬ ‫تقویت اب رسانی شهر بجستان درقالب چند پروژه به ارزش‬ ‫‪500‬میلیاردریال به زودی اغاز می شود‪ .‬شهر بجستان دارای‬ ‫یسـت کـه اب شـرب‬ ‫دو شـبکه مجـزای شـرب و بهداشت ‬ ‫شـهروندان ازطریـق ‪ 17‬جایـگاه برداشـت ب هصـورت مسـتمر‬ ‫دردسـترس قرار دارد و اب بهداشـتی از شـبکه شهری تامین‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬بـا بـروز اتفاقـات اخیـر بـر روی خـط انتقـال صرفـا‬ ‫م ‬ ‫خـط اب بهداشـتی به دلیـل فرسـودگی دچـار شکسـتگی‬ ‫شـد‪ .‬ایـن دو اتفـاق در روز س هشـنبه ‪ 24‬خردادمـاه بـا تلاش‬ ‫ا کیـپ اتفاقـات ترمیـم و خـط به تدریـج ابـدار شـد؛ ولـی در‬ ‫ً‬ ‫روز بعـد مجـددا دچـار شکسـتگی و قطعـی شـد»‪ .‬سـید‬ ‫ابراهیم علوی که به همراه معاون بهره برداری و کارشناسـان‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب خراسـان رضـوی به منظـور بررسـی و‬ ‫مدیریـت شـرایط بـه بجسـتان عزیمـت کـرده بـود‪ ،‬ضمـن‬ ‫پـوزش از شـهروندان ب هسـبب قطعـی اب چندروزگذشـته‪،‬‬ ‫علـت بـروز اتفاقـات را شکسـتگی خـط ‪ 33‬کیلومتـری‬ ‫انتقـال اب از دشـت منصـوری به دلیـل فرسـودگی و کمبـود‬ ‫نشـهر دانسـت کـه در زمـان عملیـات‬ ‫ظرفیـت مخـازن ای ‬ ‫پهـای رفـع اتفـاق خـط انتقـال‪ ،‬ذخیـره‬ ‫ترمیـم توسـط ا کی ‬ ‫مخـزن اب توسـط مشـترکان مصـرف و تخلیـه و شـهر بـرای‬ ‫چن دسـاعت بـا قطعـی اب مواجـه شـد ‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫نمـاه رئیس جمهـوری بـه اسـتان خراسـان‬ ‫در سـفر فروردی ‬ ‫رضـوی و وزیـر نیـرو بـه بجسـتان چن دپـروژه بـرای بخـش‬ ‫نشـهر تعریـف شـد ‪ ،‬این پروژ ههـا را شـامل احـداث‬ ‫اب ای ‬ ‫کبـاب مخـزن ذخیـره اب به ظرفیـت سـه هزار مترمکعب‬ ‫ی ‬ ‫بـرای افزایـش تـوان ذخیر هسـازی و تـاب اوری شـهر در برابـر‬ ‫کبـاب مخـزن ‪500‬مترمکعبـی و سـوله‬ ‫قطعـی اب ‪ ،‬سـاخت ی ‬ ‫بـرای اجـرای سـایت اب شـیرکن بـا ظرفیـت باالتـر نسـبت بـه‬ ‫سیستم فعلی و همچنین اجرای ایستگاه پمپاژ بین راهی با‬ ‫هدف افزایش مقاومت خط انتقال برشـمرد که عقد قرارداد‬ ‫کسـال اینده‬ ‫اجـرای پروژ ههـا انجـام شـده و حدا کثـر تـا ی ‬ ‫به بهر هبـرداری خواهنـد رسـید‪ .‬وی ضمـن قدردانـی از صبـر‬ ‫و همراهـی مـردم و مسـئولین شهرسـتان و درخواسـت از‬ ‫مشـترکین و شـهروندان بـرای مدیریـت مصـرف بهینـه اب‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد بـا همدلی و همراهی بیشـتر مسـئولین و‬ ‫فشـده مشـکالت موجـود مرتفـع و‬ ‫بـا اجـرای پروژ ههـای تعری ‬ ‫دیگـر شـاهد بـروز ایـن مشـکالت نباشـیم‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش وجوانان اردبیل خبر داد؛‬ ‫ثبت یک طالق به ازای چهار ازدواج در استان اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫اردبیـل مدیـرکل ورزش وجوانـان اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«بر اسـاس اخریـن امـار و اطالعـات بـه ازای چهارمـورد ثبـت‬ ‫کمـورد ثبـت طلاق در اسـتان اردبیـل انجـام شـده‬ ‫ازدواج ‪ ،‬ی ‬ ‫اسـت»‪ .‬سـجاد انوشـیروانی ‪ ۲۱‬خردا دمـاه در جلسـه سـتاد‬ ‫سـاماندهی امـور جوانـان با اشـاره به ضـرورت توجـه به مسـائل‬ ‫جوانـان و رفـع دغدغ ههـای خانواد ههـا در بحـث اشـتغال‪،‬‬ ‫ازدواج و پـر کـردن اوقـات فراغـت بـرای نوجوانـان و جوانـان‬ ‫گفت‪« :‬همه دستگاه ها باید در این حوزه احساس مسئولیت‬ ‫کـرده و بـه توسـعه و ترویـج ازدواج اسـان و ازدواج جوانـان‬ ‫جویای کار اسـتین باال بزنند‪ .‬به هیچ وجه امار پایین ازدواج و‬ ‫باال رفتـن امـار طلاق در جامعه خوشـایند و مطلوب هیچ کس‬ ‫نیسـت و بهتـر اسـت الگوهـای مناسـب در تسـهیل گری امـر‬ ‫ازدواج و کاهـش امـار طلاق در جامعـه را شـاهد باشـیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش وجوانـان اسـتان اردبیـل حضـور دسـتگاه های‬ ‫دخیـل در حـوزه سـاماندهی جوانـان را بسـیارضروری اعلام‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬دسـتگاه های اجرایـی بایـد از خـود کارکنـان و‬ ‫نسـازی ازدواج و تسـهیل گری‬ ‫نهـا امـر اسا ‬ ‫اعضـای خانـواده ا ‬ ‫در فراینـد زندگـی جوانـان را مورد توجـه قـرار دهـد تـا در ابعـاد‬ ‫مختلـف بتـوان بـه جوانان کمک کـرد»‪ .‬انوشـیروانی در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود اضافـه کـرد‪« :‬در کشـور بـه ازای هـر‬ ‫یک هزار نفـر ‪ ۲۵.۱‬دهـم ازدواج به ثبـت رسـیده و در حـوزه‬ ‫طلاق نیـز بـه ازای هـر یک هزار نفـر ‪ ۲.۵‬مـورد ثبـت طلاق را‬ ‫شـاهد هسـتیم»‪ .‬وی با بیان اینکـه درمقابـل چهـار ازدواج‬ ‫کمـورد طلاق در دفترخان ههـا به ثبـت می رسـد‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫ی ‬ ‫«اسـتان اردبیـل جـز اسـتان های بـا شـاخص ازدواج پاییـن و‬ ‫طالق باالسـت که شـرایط نامطلوبی را در این اسـتان در بحث‬ ‫افزایـش طلاق و کاهـش ازدواج شـاهد هسـتیم»‪ .‬انوشـیروانی‬ ‫بـا گرامیداشـت هفتـه ازدواج از ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۶‬تیرمـاه گفـت‪« :‬بیـش از‬ ‫‪ ۱۸‬برنامه در قالب ستاد ساماندهی امور جوانان در این هفته‬ ‫تدارک دید هشـده کـه برگـزاری نشسـت خبـری‪ ،‬نشسـت های‬ ‫هم اندیشـی‪ ،‬اعطای جهیزیه به زوجین و ترویج ازدواج اسـان‬ ‫ازجمله این برنامه هاست‪.‬وی در ادامه سخنان خود تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬رسـانه ها بایـد در ترویـج ازدواج اسـان و تقویـت بنیـان‬ ‫خانواده برنامه ها و نقدهای مناسبی را انجام دهند تا بخشی‬ ‫از دغدغ ههـا برطـرف شـده و ازطریـق ارائه مشـاوره های رایگان‬ ‫بتـوان بـه اسـتحکام بنیـان خانـواده کمـک کـرد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫شو جوانـان اسـتان اردبیـل راه انـدازی مرا کـز تخصصـی‬ ‫ورز ‬ ‫مشاوره قبل ازازدواج را یاداور شد و گفت‪« :‬انتظار می رود قبل‬ ‫از ثبـت ازدواج در دفترخان ههـا‪ ،‬زوجیـن بـه ایـن مرا کـز هدایـت‬ ‫شهـای تحکیـم بنیـان خانـواده و‬ ‫شـده تـا بـا جدیدتریـن رو ‬ ‫موضـوع زناشـویی اشـنایی پیـدا کننـد»‪.‬‬ ‫اغاز پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام»‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬پویـش صحـن‬ ‫حـرم‪ ،‬مدرسـه ام؛ هم زمـان بـا سراسـر کشـور‬ ‫دراین اسـتان اغـاز شـد»‪ .‬حسـین محمـدی‬ ‫افـزود‪« :‬این طـرح هم زمـان بـا دهـه کرامـت‬ ‫و ترویـج فرهنـگ متعالـی رضـوی و فاطمـی‪،‬‬ ‫جهـت اجـرای طـرح تحولـی مشـارکت های‬ ‫مردمـی اجربه اجـر و بـا هـدف جلـب مشـارکت های خـرد مردمـی در عرصـه‬ ‫مدرسه سـازی در اسـتان اغـاز شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬صحـن حـرم‪ ،‬مدرسـه ام؛‬ ‫پنجمیـن پویشی سـت کـه جهـت طـرح تحولـی اجربه اجـر طـی دوسـال اجـرا‬ ‫و منابـع مالـی جمع اوری شـده دراین طـرح‪ ،‬به نیـت امـام هشـتم ؟ع؟‪ ،‬صـرف‬ ‫سـاخت هشـت مدرسـه دانش اموزان استثنایی در استان های مختلف شده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬نیک اندیشـان و خیران می توانند بامراجعه به‬ ‫کانال مهر مدرسـه در شـبکه شـاد یا ازطریق سـایت ‪ ajorBajor.ir‬دراین پویش‬ ‫شـرکت کننـد»‪ .‬وی توضیـح داد کـه پویش هـای «مهـر را بـا محـرم اغـاز کنیـم»‪،‬‬ ‫«مـن مـادرم‪ ،‬بچه هـای ایـران فرزنـد مـن»‪« ،‬اجرهـای مهربانـی» و «به رنـگ‬ ‫مدرسـه» جهـت طـرح «اجربه اجـر» اجـرا شـده و بیـش از ‪ ۱٫۵‬میلیون نفـر در‬ ‫کشـور دراین پویش هـا شـرکت کردنـد‪ ۲۲۷ .‬هـزار دانش امـوز در ‪ ۲۲۶۹‬مرکـز‬ ‫اموزشـی در اسـتان مرکـزی بـه تحصیـل اشـتغال دارنـد‪ .‬گـروه نوسـازی مـدارس‬ ‫استان مرکزی در سال ‪ ۱۳۵۵‬شکل گرفته و در سال ‪ ۱۳۷۱‬از گروه به مدیریت و‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۷۷‬از مدیریـت بـه اداره کل تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫اثرگذاری مستقیم فرهنگ سازی ایمنی‬ ‫بر کاهش حوادث ناشی از گاز طبیعی‬ ‫محمدرضـا سـمیعی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬تبلیـغ‪ ،‬تشـویق‪ ،‬توجیـه‬ ‫و توصیه هـای ایمنـی در فرهنـگ عمومـی‬ ‫تاثیـر مسـتقیم دارد و هرچـه ایـن امـوزش و‬ ‫فرهنگ سـازی ایمنـی مشـترکین‪ ،‬کارکنـان‪،‬‬ ‫پیمانکاران اجرایی و تامین کنندگان گسترده تر‬ ‫و رسـاتر باشـد‪ ،‬رسـالت ان تاثیـر مسـتقیم بـر‬ ‫کاهـش حـوادث ناشـی از گاز طبیعـی داشـته و میـزان خسـارات مالـی و جانـی‬ ‫حـوادث ناشـی از گاز طبیعـی کمتـر خواهـد بـود»‪ .‬وی امـوزش ازطریـق دنیـای‬ ‫مجازی و رسانه های گروهی را در کاهش حوادث ناشی از گاز چشمگیر ارزیابی‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬دوره هـای امـوزش ایمنـی داربسـت بندی و باالبرها بـرای کارکنان‬ ‫انبـار کاال‪ ،‬واحـد اجـرای طر ح هـا‪ ،‬مخابـرات‪ ،‬فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‪،‬‬ ‫اجتماعـی رفاهـی‪ HSE ،‬و تعـدادی از مسـئولین تعمیـرات نواحـی و همچنیـن‬ ‫امـوزش کار در ارتفـاع جهـت کارکنـان پیمانکاران برگزار شـد تـا در مواقع لـزوم‪ ،‬از‬ ‫ا گاهی و عملکرد به موقع هنگام حوادث برخوردار شوند»‪ .‬وی افزود‪« :‬ضمن‬ ‫همکاری و هماهنگی های الزم جهت برگزاری جلسـات اموزشـی نیازسـنجی و‬ ‫شهـای‬ ‫کلیـه کارکنـان از اموزش هـای موردنیـاز بهره منـد شـده و دو دوره اموز ‬ ‫عمومی جهت کارکنان شـاغل انجام شـده اسـت‪ .‬همچنین اموزش بازاموزی‬ ‫حـوادث اتفاق افتـاده در سـطح شـرکت ملـی گاز نیـز جهـت روسـای واحدهـا و‬ ‫ناظریـن واحـد اجـرای طر ح هـا در سـال ‪ 1400‬برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫بازدید نماینده مردم شیراز در مجلس‬ ‫از تاسیسات و اقدامات ابفای شیراز‬ ‫روح ا‪ ...‬نجابـت؛ نماینده مردم شـیراز‬ ‫و زرقـان در مجلـس‪ ،‬طـی بازدیـدی‬ ‫کـه به همراهـی بهمـن بهـروزی؛‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫و مجتبـی فرهـادی؛ بـازرس ویـژه‬ ‫مدیرعامـل و مسـئول پیگیـری امـور‬ ‫مجلـس ابفـای شـیراز از تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شـماره ‪ ۲‬و مرکز کنترل هوشـمند تله متری شـرکت ابفا شـیراز داشـت‬ ‫از اقدامات و عملکرد شـرکت در حوزه های اب وفاضالب تقدیر کرد‪ .‬در بازدید‬ ‫از تصفیه خانه فاضالب شماره‪ ۲‬شیراز‪ ،‬توضیحاتی درمورد چگونگی ساخت و‬ ‫روند کار تصفیه خانه پیشرفته ارائه شد‪ .‬وی ضمن ابزار خرسندی از اینکه این‬ ‫تصفیه خانـه فاضلاب بـا تـوان متخصصیـن داخلـی احـداث و راه اندازی شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬بر اسـتفاده از پسـاب خروجی این تصفیه خانه در مصارف کشـاورزی و‬ ‫صنعتـی تا کیـد کـرد‪ .‬همچنیـن در بازدیـد از مرکز کنترل تله متـری؛ مدیرعامل‬ ‫ابفای شـیراز به ارائه گزارشـی از وضعیت اب رسـانی کالن شـهر شـیراز باتوجه به‬ ‫افزایـش میـزان مصـرف اب در فصـول گـرم پرداخـت و عملکـرد مرکـز کنتـرل‬ ‫هوشـمند تله متری و نیز سیسـتم شـبکه اب رسانی شیراز را تشـریح و این مرکز‬ ‫را از بهتریـن مرا کـز دراین حـوزه در سـطح کشـور معرفـی کـرد‪ .‬وی پـس از شـنود‬ ‫گزارش هـای ارائه شـده از عملکـرد ابفـای شـیراز در حوز ههـای اب وفاضلاب در‬ ‫ارائه خدمات به مردم ابراز رضایت کرد‪ .‬در حاشـیه بازدیدها‪ ،‬اخرین وضعیت‬ ‫اجـرای شـبکه اب رسـانی بـه روسـتاهای خاتونـک و سـلطان اباد نیـز بررسـی و‬ ‫پیگیری شـد‪.‬‬ ‫رئیسعلوم پزشکیشیراز‪:‬‬ ‫حادثه فیروزاباد «‪ ۱۳۳‬مصدوم» داشت‬ ‫رئیس علوم پزشـکی شـیراز بابیان اینکـه حادثه‬ ‫کارخانـه کربنـات سـدیم ‪ ۱۳۳‬مصـدوم داشـت؛‬ ‫از ترخیـص ‪ ۱۱۴‬نفـر خبـر داد‪ .‬سـید وحیـد‬ ‫حسـینی در بازدیـد از بیمارسـتان حضـرت‬ ‫قائـم ؟جع؟‪ ،‬ضمـن بررسـی رونـد ارائه خدمات‬ ‫درمانـی بـه مصدومـان حادثـه نشـتی مـواد‬ ‫شـیمیایی در کارخانه کربنات سدیم فیروزاباد‪،‬‬ ‫از مصدومـان ایـن حادثـه عیـادت کـرد‪ .‬وی بااعالم اینکه خوشـبختانه موردی‬ ‫از فوت ناشـی ازاین حادثه گزارش نشـده‪ ،‬افزود‪ ۱۳۳« :‬مصدوم به بیمارسـتان‬ ‫ً‬ ‫حضرت قائم ؟جع؟ منتقل و ازاین تعداد فعال ‪ ۱۱۴‬مصدوم ترخیص شـدند»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـه پـس از وقـوع حادثـه بالفاصلـه مرا کز درمانی و بیمارسـتان های‬ ‫شـیراز و شهرسـتان ها به حالـت اماده بـاش درامدنـد‪ ،‬از برگـزاری دو نشسـت‬ ‫سـتاد مدیریت بحران دانشـگاه و اعزام گروه پزشـکی متخصص‪ ،‬یک دسـتگاه‬ ‫بالگـرد‪ ۱۲ ،‬دسـتگاه امبوالنـس‪ ،‬یک دسـتگاه اتوبوس امبوالنـس بـه شهرسـتان‬ ‫فیروزاباد خبر داد‪ .‬او باتا کیدبراینکه سـرمایه اصلی دانشـگاه کارکنان جهادی‬ ‫و تالشـگری هسـتند کـه در بحران هـا باتمام تـوان بـرای نجـات جـان بیمـاران و‬ ‫مصدومـان تلاش می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پـس از هر بحرانـی‪ ،‬نگرانی هایـی به وجود‬ ‫می ایـد کـه اقدامـات سـریع گروه هـای درمانـی و مدیریـت صحیـح ایـن مرکـز‬ ‫درمانی دراین بحران‪ ،‬باعث رفع نگرانی ها بین خانواده های مصدومان شد»‪.‬‬ ‫مصوبات سفر ایت اهلل رئیسی به ‪ ۱۳۳‬پروژه رسید‬ ‫اسـتاندار فـارس گفـت‪« :‬از‬ ‫مجمـوع ‪ ۱۳۳‬پـروژه سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری بـه اسـتان‬ ‫در مهرمـاه پارسـال‪۱۱۰ ،‬‬ ‫پـروژه طبـق برنامـه و جـدول‬ ‫زمان بندی درحال اجراسـت»‪.‬‬ ‫محمدهـادی ایمانیـه در‬ ‫نشسـت خبـری تشـریح سـفر‬ ‫معـاون اجرایـی رئیس جمهـوری بـه فـارس افـزود‪« :‬مصوبـات سـفر ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی ابتـدا ‪ ۱۱۴‬مـورد بـود کـه بـا افزوده شـدن ‪ ۱۹‬متمـم بـه ان بـه ‪ ۱۳۳‬پـروژه‬ ‫رسـید»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬باوجوداینکـه حـدود هشـت ماه از سـفر می گـذرد‬ ‫امـا باالتریـن میـزان نقدینگـی کـه بـه بودج ههـای عمرانـی و تملـک سـرمایه ای‬ ‫اسـتان اختصـاص یافتـه مربـوط بـه همیـن هشـت ماه اسـت و تاکنـون‬ ‫‪1400‬میلیاردتومـان از محـل منابـع عمومی به اسـتان پرداخت شـد»‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«به جز ‪ ۱۱۰‬پروژه دردسـت اجرا‪ ۲۳ ،‬پروژه با مشـکالتی مواجه اسـت که در سـفر‬ ‫معاون عمرانی رئیس جمهوری به فارس این پروژه ها موردبررسـی قرار گرفت و‬ ‫برای ‪ ۲۰‬مورد ان راه حل پیدا شـد»‪ .‬اسـتاندار فارس بیان کرد‪« :‬طی ‪ ۴۵‬روز اتی‬ ‫گزارشـی از رونـد اجـرای ایـن ‪ ۲۰‬پـروژه کـه مشکالتشـان دراین سـفر حـل شـد بـه‬ ‫معاون رئیس جمهوری ارائه خواهیم کرد»‪ .‬وی درباره شرایط کارخانه ازمایش‬ ‫مرودشـت گفـت‪« :‬مالـک ان تعهـد داده تـا پایـان خردادمـاه جـاری لیسـت ‪۱۰۰‬‬ ‫بیمه شده تا پایان شهریور لیست ‪ ۲۵۰‬بیمه شده و تا پایان امسال نیز لیست‬ ‫‪ ۵۰۰‬بیم هشـده ارائـه دهـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دربـاره کارخانـه روغـن نرگـس شـیراز‬ ‫توافـق شـد کـه از ابتـدای مردادماه امسـال عملیـات اجرایی پروژه سـاخت این‬ ‫کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با حدود ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومان اورده این‬ ‫شـرکت اغـاز شـود و مـا نیـز بـه ان هـا بـا پرداخـت تسـهیالت بانکـی و همچنیـن‬ ‫تغییـر کاربـری زمین هـای فعلـی کارخانـه در شـیراز کمـک خواهیـم کـرد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 20 1401‬ذوالقعده ‪ 20 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2525‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫کسب رتبه برتر کار ویژه جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان قدس در بین شوراهای استان تهران‬ ‫برنامه ریزی اوقات فراغت در جلسه شورای‬ ‫فرهنگ عمومی شهرستان قدس‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫جلسه شورای فرهنگ عمومی با مدیریت امام جمعه شهرستان قدس و با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین دربانـی (مدیـر شـورای سیاسـت گذاری ائمـه جمعـه‬ ‫استان تهران)‪ ،‬اقای گلیکانی (فرماندار ) و اعضای محترم برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫ضمـن پیگیـری مصوبـات گذشـته‪ ،‬نسـبت بـه برنام ههـای اوقـات فراغـت کـودکان و‬ ‫یهـای الزم انجـام و مقـرر شـد افتتاحیـه اغاز برنام ههـا در مصلی‬ ‫نوجوانـان هماهنگ ‬ ‫شهرسـتان قدس برگزار شـود‪ .‬همچنین در این جلسـه‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫تهـا‪ ،‬اقدامـات و‬ ‫موحـد (مدیـر مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد) گزارشـی از ماموری ‬ ‫برنامه های این مرکز ارائه و مقرر شـد برنامه های اوقات فراغت مسـاجد شهرسـتان‬ ‫را ظـرف یـک هفتـه اینـده بـه اطلاع جامعـه هـدف برسـانند‪ .‬همچنیـن مدیـر اداره‬ ‫ورزش و جوانـان نیـز گزارشـی از جلسـات برنامه ریـزی اوقـات فراغـت ارائه و مقرر شـد‬ ‫ظـرف یـک هفتـه اینـده برنام ههـای اوقـات فراغـت همـه دسـتگاه ها را جمع بنـدی‬ ‫و اعلام کننـد‪ .‬در پایـان حجت االسالم والمسـلمین جـوکار (امام جمعـه شهرسـتان‬ ‫قـدس) بـا اعلام دریافت لـوح تقدیر ازسـوی حجت االسالم والمسـلمین ابوترابی فرد‬ ‫(رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تهـران) بـا عنـوان کسـب رتبـه برتـر کار ویـژه‬ ‫جلسـات شـورای فرهنـگ عمومـی در اسـتان تهـران‪ ،‬از هیئت رئیسـه و اعضـای‬ ‫شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان تقدیـر کـرد‪ .‬همچنیـن در ایـن جلسـه از کتـاب‬ ‫"اداب تلاوت قـران" اثـر اقـای واشـقانی رونمایـی شـد و منشـور حجاب و عفـاف ویژه‬ ‫کارکنـان دسـتگاه های اداری شهرسـتان مصـوب شـد تـا توسـط فرمانـدار محتـرم بـه‬ ‫ادارات شهرسـتان ابلاغ شـود‪.‬‬ ‫بازدید میدانی فرماندار مالرد‬ ‫از روستاهای بخش مرکزی مالرد‬ ‫در ادامه بازدیدهای میدانی فرماندار مالرد از روسـتاهای‬ ‫ایـن شهرسـتان‪ ،‬جابـر کریمـی به همـراه جمعی از روسـای‬ ‫ادارات‪ ،‬از پروژه ها و طر ح های در دست اقدام روستاهای‬ ‫قشلاق‪ ،‬ویالدشـت‪ ،‬مهرچیـن‪ ،‬مهراذیـن و صالح ابـاد‬ ‫بخـش مرکـزی ملارد ب هصـورت میدانـی بازدیـد کـرده و در‬ ‫جریـان مسـائل و مشـکالت پیـش روی ایـن روسـتاها قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ملارد همچنیـن بـا حضـور در‬ ‫روسـتای مهراذیـن‪ ،‬از سـالن ورزشـی ایـن روسـتا بازدیـد و‬ ‫یسـت در‬ ‫خواسـتار تجهیـز ایـن سـالن ورزشـی شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫پایـان ایـن بازدیدهـا‪ ،‬فرمانـدار ملارد بـه همـراه معاونیـن‬ ‫و جمعـی از روسـای ادارات در مسـجد جامـع روسـتای‬ ‫صالح ابـاد حضـور پیدا کـرده و بـرای حـل مسـائل و‬ ‫حشـده تصمیم گیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مشـکالت مطر ‬ ‫فرماندار مالرد‪:‬‬ ‫نیازمندترویجنگاهحاجقاسمسلیمانیدر جامعههستیم‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار ملارد) در نخسـتین جلسـه کارگـروه تخصصـی عفـاف و حجـاب‬ ‫ایـن شهرسـتان گفـت‪« :‬در حـوزه حجـاب و عفـاف‪ ،‬بایـد اقدامـات فرهنگـی اثرگـذار و‬ ‫بـه دوراز رفتارهـای قهریـه‪ ،‬انجـام گیـرد تـا اثربخشـی بیشـتری داشـته باشـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«تمامـی دسـتگاه ها بایـد متناسـب بـا وظایفـی کـه دارنـد‪ ،‬برنام ههـای خـود را ب هصـورت‬ ‫یشـده ارائـه دهنـد»‪ .‬ایـن مسـئول در ادامـه گفت‪« :‬تشـویق و ترغیب‪ ،‬بهترین‬ ‫زمان بند ‬ ‫راهـکار بـرای جهت گیـری فرهنـگ حجـاب اسـت‪ .‬از دوقطبـی کـردن جامعـه در موضـوع‬ ‫حجـاب و عفـاف بایـد ب هشـدت پرهیـز شـود»‪ .‬کریمی تا کیـد کـرد‪« :‬امروزه نیازمنـد ترویج‬ ‫نـگاه حـاج قاسـم سـلیمانی در جامعـه‪ ،‬به ویژه میـان مدیران فرهنگی هسـتیم؛ برخی با‬ ‫گفتـار نسـنجیده خـود بسـیاری از جوانـان را از جامعـه دور می کننـد»‪ .‬ایـن مقـام عالـی‬ ‫دولـت در شهرسـتان ملارد تصریـح کـرد‪« :‬سـردار سـلیمانی‪ ،‬مواضع متفاوتی در مسـائل‬ ‫فرهنگـی داشـت‪ .‬دیـدگاه تنگ نظرانـه و تقسـیم جامعـه بـه بی حجـاب و باحجـاب را‬ ‫نهـا خانـواده مـا هسـتند»‪.‬‬ ‫برنمی تافـت و می گفـت همـه ای ‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫بخشی از برنامههای دهه کرامت شهرستان قدس‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫چهارشنبههای امام رضایی (جشن ویژه والدت حضرت معصومه(س))‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان گلسـتان درنظردارد پروژه های ذیل را با روش‬ ‫مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه شـرکت های تشـخیص صالحیـت شـده و‬ ‫دارای مجـوز از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) وا گـذار کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫محدوده‬ ‫‪1‬‬ ‫وا گذاری خدمات‬ ‫پشتیبانی از بخش‬ ‫غیردولتی در مدیریت‬ ‫امور اراضی استان و‬ ‫اداراتشهرستان ها‬ ‫استان‬ ‫‪2‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫بانکی (ریال)‬ ‫‪10‬‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ‪ 1401/03/11‬ساعت‪10 :‬‬ ‫مکان‪ :‬حسینیه شهیدان گروسی‬ ‫تعداد مدعوین‪ 300 :‬نفر‬ ‫حداقل رتبه و رشته موردنظر‬ ‫شرکت ها و موسسات غیردولتی‬ ‫ذیصالح دارای مجوز از اداره‬ ‫‪872/000/000 17/422/363/000‬‬ ‫کار و امور اجتماعی با حدا کثر‬ ‫ظرفیت مجاز به کار‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی دارای‬ ‫حفر و لوله گذاری یک‬ ‫ظرفیت ازاد به مبلغ حداقل‬ ‫شهرستان‬ ‫حلقه چاه به روش‬ ‫‪ 14/029/459/808‬ریال در‬ ‫‪701/500/000 14/029/459/808‬‬ ‫روتاری در شهرک گیاهان گالیکش‬ ‫رشته معدن و کاوش های زمینی‬ ‫دارویی بش اویلی‬ ‫از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫‪ -1‬نـوع تضمیـن‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی بـه مـدت ‪ 3‬مـاه بـا قابلیـت تمدیـد مجـدد یـا واریـز نقـدی بـه شـماره‬ ‫حسـاب ‪ IR380100004078042007925531‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران به نام سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان گلسـتان (زمـان اسـترداد سـپرده نقـدی حـدود ‪ 60‬روز اسـت)‬ ‫‪ -2‬ادرس‪ ،‬تاریخ توزیع اسناد و تحویل پاکات‪ -1:‬استان گلستان‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬ساختمان شماره ‪ ،1‬اداره امور قراردادها و پیمان سازمان‪ -‬تلفن تماس‪017-32239074 :‬؛ ‪ -2‬از‬ ‫طریق سامانه طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -3‬زمـان دریافـت اسـناد‪ :‬از روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1401/03/30‬لغایـت سـاعت ‪ 19‬روز پنجشـنبه مـورخ‬ ‫‪1401/04/02‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تسلیم پا کات پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫‪ -5‬زمان بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫‪ -6‬شـرکت کنندگان می بایسـت ضمن بارگذاری تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار در سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت‪ ،‬اصـل ان را در پا کـت "الـف" همـراه بـا نامـه اداری پـس از ثبـت در دبیرخانـه سـازمان‪،‬‬ ‫به صورت حضوری تا سـاعت ‪ 13‬روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/04/13‬به مناقصه گزار به ادرس مذکور در بند‬ ‫‪ 2‬تحویـل و رسـید اخذ کنند‪.‬‬ ‫یـاداوری ‪ :1‬کلیـه فراینـد مناقصـه فقـط از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت انجـام می شـود و از‬ ‫ارسـال اسـناد بـه صـورت کاغـذی (بـه جـز ردیـف ‪ )6‬خـودداری شـود‪.‬‬ ‫یاداوری ‪ :2‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫م الف ‪۱۲۳۵۳‬‬ ‫دفتر فنی و امور قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان‬ ‫‪9‬‬ ‫افتتاحیه مراسم دهه کرامت‬ ‫‪17‬‬ ‫ایین استقبال از خدام الرضا(ع)‬ ‫زمان‪ :‬چهارشنبه ‪ 1401/03/11‬ساعت‪17 :‬‬ ‫مکان‪ :‬استادیوم ورزشی شهدا‬ ‫تعداد حاضرین‪ 3500 :‬نفر‬ ‫زمان‪ :‬سه شنبه ‪ 1401/03/17‬ساعت‪9:30 :‬‬ ‫مکان‪ :‬گلزار شهداء بهشت فاطمه‬ ‫تعداد مدعوین‪ 250 :‬نفر‬ ‫‪18‬‬ ‫‪40‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه سایه 2889

روزنامه سایه 2889

شماره : 2889
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!