روزنامه سایه شماره 2524 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2524

روزنامه سایه شماره 2524

روزنامه سایه شماره 2524

‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تسریع در تعیین شاخص های فرهنگی کشور‬ ‫اعالم استقالل کویت‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم تسـریع در تعیین شـاخص های‬ ‫فرهنگـی تا کیـد کـرده و تجمیـع داده هـا و گزارش هـای مربـوط‬ ‫بـه مسـائل فرهنگـی کشـور را گام موثـر و مطلـوب در شناسـایی‬ ‫تهـای فرهنگـی کشـور دانسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ یازدهمیـن‬ ‫اولوی ‬ ‫جلسـه سـتاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشـور به ریاست‬ ‫محمـد مخبـر برگـزار شـد‪ .‬وی اجـرای نقشـه مهندسـی فرهنگـی‬ ‫کشـور را از موضوعـات موردتا کیـد رهبـری برشـمرد و گفـت‪« :‬دولـت‬ ‫سـیزدهم عملیاتی سـازی و اجرای نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور‬ ‫را پیگیـری می کنـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬رویدادها‪ ،‬حـوادث و ضرورت های‬ ‫جامعـه می تواننـد اولویت هـای کشـور را در مقاطـع مختلـف تغییـر دهنـد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1961‬؛ کویـت اسـتقالل خـود را از بریتانیـا اعلام کـرد‪ .‬کویـت‬ ‫بـا کشـورهای عـراق و عربسـتان سـعودی دارای مرزهـای خا کـی؛ و بـا ایـران از راه‬ ‫خلیج فـارس دارای مرزهـای ابی سـت‪ .‬این کشـور با نام رسـمی «دولت کویـت» در ‪۱۴‬‬ ‫مـی ‪ ۱۹۶۲‬به عنـوان ص دو یازدهمیـن کشـور به عضویـت سـازمان ملـل درامـد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 19 1401‬ذوالقعده ‪ 19 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2524‬تومان‬ ‫رئیس جمهوریدر سالگردانتخاباتریاست جمهوری‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫تفاوت‬ ‫روزنامه نگاری گردشگری‬ ‫و سفرنامه نویسی‬ ‫به دولت امدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کیوسک‬ ‫و وعده محقق نشده‬ ‫‪ 30‬ساله شهرداری‬ ‫‪2‬‬ ‫�پرونده ای برای نمایش پنت هاوس‬ ‫دکتر یاسـر هشـترخانی؛ تهیه کننده و سـرمایه گذار نمایش «پنت هاوس» گفت؛ در حوزه‬ ‫تئاتـر دیـده شـده دوسـتان فعالیت هـای بسـیار انجام می دهنـد و ماه هـا تمرین می کنند‬ ‫تـا اثـری مانـدگار شـکل گرفته و یـک نمایش به روی صحنه بـرود؛ بااین وجـود‪ ،‬هنرمندان‬ ‫عرصه تئاتر نسبت به دوستان سیما و سینما کمتر دیده می شوند و به نظرم مردم باید‬ ‫با فرهنگ تئاتر اشـنایی بیشـتری پیدا کنند؛ همان طورکه اسـاتید و هنرمندان بسـیاری‬ ‫از صحنه تئاتر به سیما و سینما راه یافته اند‪ .‬به منظور گسترش فرهنگ تئاتر و حمایت‬ ‫از قشـر هنرمندان تئاتری‪ ،‬به این عرصه وارد شـدم تا ضمن این حمایت؛ در شـکوفایی‪،‬‬ ‫کشـف و معرفی چهره های برجسـته به اثار تلویزیونی و سـینمایی نقشـی داشـته و برای‬ ‫معرفی پدیده هایی نوظهـور ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اوالف شـولتس؛ صدراعظم المان مذاکره مسـتقیم با والدیمیر پوتین جهت‬ ‫ً‬ ‫پایـان دادن بـه جنـگ اوکرایـن را کاملا ضـروری دانسـت و گفـت؛ خـودش و‬ ‫رئیس جمهـوری فرانسـه بـه انجـام ایـن کار اقـدام خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫یونیسف در گزارش جدید خود در استانه روز جهانی اوارگان اعالم کرد؛‬ ‫جهانی با بیش از‬ ‫‪36‬میلیون کودک اواره‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد استان لرستان تاکید کرد؛‬ ‫توجه به حوزه مطبوعات؛‬ ‫از اولویت های اداره کل ارشاد لرستان‬ ‫‪6‬‬ ‫یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست؛‬ ‫گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار‬ ‫‪8‬‬ ‫حسینعالم بخش‪:‬‬ ‫در اموزش وپرورش‬ ‫بیشتر درگیر نمره گرفتنیم؛‬ ‫نه اموزش‬ ‫‪2‬‬ ‫مالک «هتل اسمان» شیراز‪:‬‬ ‫شهردار کرج تاکید کرد؛‬ ‫اماده مناظره با مسئوالن‬ ‫براساس مستندات هستم‬ ‫اجرایی شدن سریع احداث مجموعه فرهنگی‬ ‫و تفریحی در اراضی کارخانه «جهان چیت»‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش سه دستگاه اتوبوس‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫سـازمان پایان ههـای مسـافربری شـهرداری قزویـن درنظـردارد نسـبت بـه‬ ‫وا گـذاری حفـظ و نگهـداری ترمینـال غـرب واقع در خیابان اسـدابادی‪،‬‬ ‫دوراهـی همـدان‪ ،‬خیابـان صناعـت از طریـق مزایـده عمومـی یک نوبته‬ ‫ب هصـورت اجـاره یکسـاله اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫لـذا متقاضیـان می تواننـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬جهـت دریافـت اسـناد‬ ‫مزایـده ب هصـورت غیرحضـوری بـا بهره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اقـدام کـرده و جهـت ا گاهـی و دریافـت اسـناد مزایـده بـه ادرس اینترنتی فوق‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫ هزینه ا گهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است‪.‬‬‫ سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫نشانی سازمان‪ :‬بلوار خرمشهر‪ ،‬میدان تهران قدیم‪ ،‬پایانه ازادگان‬ ‫تلفن تماس‪33553261-33551225 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1337789 :‬‬ ‫روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قزوین‬ ‫‪3‬‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان درنظـر دارد بـه اسـتناد مـاده یـک الیحـه قانونـی نحـوه‬ ‫اسـتفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید و ایین نامه اجرایی ان‪ ،‬سـه دسـتگاه‬ ‫اتوبـوس مـازاد بـر نیـاز خـود بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بـه فروش برسـاند‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫پال کاتومبیل‬ ‫مدل‬ ‫نوع پال ک‬ ‫نوع کاربری‬ ‫شماره شاسی‬ ‫سیستم‬ ‫تیپ‬ ‫‪1‬‬ ‫ایران ‪ 483 -45‬الف ‪16‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫دولتی‬ ‫اتوبوس‬ ‫‪NARS5L628B4147843‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪B9R‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران ‪ 484 -45‬الف ‪16‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫دولتی‬ ‫اتوبوس‬ ‫‪NARS5L626B4147842‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪B9R‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایران ‪ 485 -45‬الف ‪16‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫دولتی‬ ‫اتوبوس‬ ‫‪NARS5L624B4147841‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪B9R‬‬ ‫جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات موردنیاز‪ ،‬به سامانه ستاد ایران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه شود‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1337915‬‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه‪ /‬کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪/76‬م ع‪1401/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز درنظردارد انجام عملیات تکمیلی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کرج را از محل اعتبارات طر ح های عمرانی به روش ‪ PC‬و از طریق مناقصه عمومی‬ ‫به پیمانکار واجد شـرایط و دارای رتبه حداقل ‪ 3‬در رشـته اب وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بـا شـماره فراخـوان ‪ 2001005186000076‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصـورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫بـراورد پـروژه‪ :‬بـراورد براسـاس فهـارس بهـای ابنیـه‪ ،‬تاسیسـات برقـی و مکانیکـی‪ ،‬راهـداری‪ ،‬ابیـاری و زهکشـی‪ ،‬توزیـع نیـروی بـرق‪ ،‬ابیـاری تحـت فشـار و تجهیـزات اب و فاضلاب سـال ‪ 1401‬بـه مبلـغ‬ ‫‪ 421.104.931.811‬ریـال اسـت‪.‬‬ ‫مدت اجرای کار‪( 15 :‬پانزده) ماه شمسی (شامل‪ 9 :‬ماه اجرا ‪ 3 +‬ماه دوره راه اندازی ‪ 3 +‬ماه بهره برداری ازمایشی)‬ ‫مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ 14.422.098.636 :‬ریـال به صـورت یکـی از تضامیـن ذکـر شـده در ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه شـماره ‪/123402‬ت ‪/50659‬هـ‍ مـورخ‬ ‫‪ .1394/09/22‬مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل ‪ PDF‬تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار و اسـناد ارزیابی کیفی و فنی‪ ،‬موظف به ارائه ان در پا کت ال ک و مهر شـده تا سـاعت ‪ 14:30‬روز شـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/05/01‬بـه دبیرخانـه شـرکت اب و فاضلاب اسـتان البـرز هسـتند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/05/02‬‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬داوطلبـان می تواننـد بـه منظـور دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ ‪ 1401/03/29‬لغایـت پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/04/06‬از طریق سـامانه سـتاد بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬اقـدام کننـد‪ .‬تلفـن تمـاس‪026-32117150 :‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪ ،‬به ادرس ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬‫شناسه ا گهی‪1336477 :‬‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان هرمـزگان درنظـردارد خریـد‬ ‫تجهیزات اداری (میز و صندلی و ‪ )...‬خود در سـال ‪ 1401‬را از طریق مناقصه‬ ‫عمومـی بـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت اخذ اوراق شـرکت در مناقصه‪ ،‬از تاریخ درج اولین ا گهی به مدت چهار روز‬ ‫به ادرس سـایت تدارکات الکترونیک دولت ‪ www.setadiran.ir‬و سـایت ایثار مراجعه و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا اصل ‪ 3‬برگ فرم شرایط شرکت در مناقصه و ضمانتنامه بانکی به صورت فیزیکی به دبیرخانه این‬ ‫اداره کل به ادرس‪ :‬بندرعباس‪ ،‬خیابان بنیاد شـهید و امور ایثارگران‪ ،‬کوچه گوهران ‪ ،31‬اداره کل بنیاد شـهید‬ ‫و امور ایثارگران اسـتان هرمزگان تحویل دهند‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1337666‬‬ ‫پشتیبانی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫تکمیل پازل دروغ امریکا‬ ‫دو سال بعد از ترور سردار سلیمانی‬ ‫نیکولتاسانتا گوستینو‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2524‬‬ ‫کیوسک و وعده محقق نشده‬ ‫‪ 30‬ساله شهرداری‬ ‫رئیس جمهوریدر سالگردانتخاباتریاست جمهوری‪:‬‬ ‫به تازگ ــی «مای ــک پمپئ ــو» وزی ــر خارج ــه س ــابق امری ــکا‬ ‫درمصاحب هب ــا ش ــبکه خب ــری العربی ــه ب ــه اظه ــارات‬ ‫ضدایران ــی پرداخ ــت‪ .‬پمپئ ــو در س ــخنانی مدع ــی ش ــد‬ ‫یس ــت‬ ‫ته ــای شیطان ‬ ‫«نظ ــام ای ــران متش ــکل از تئوکرا ‬ ‫ک ــه هدفی ج ــز ناب ــودی امری ــکا و اس ــرائیل ن ــدارد»‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه دول ــت ترامپ ضم ــن دروغ گو خوان ــدن ایرانی ها‪،‬‬ ‫مذا ک ــره با جمه ــوری اس ــامی را نادرس ــت و قطعنامه ای‬ ‫ً‬ ‫ک ــه اخی ــرا توس ــط اژان ــس بین المللی ان ــرژی اتم ــی علیه‬ ‫ایران منتشرش ــده را خ ــوب توصیف کرد‪ .‬ای ــن دیپلمات‬ ‫امریکایی در بخش دیگری از مصاحبه درباره ترور س ــردار‬ ‫س ــلیمانی و حمایتش از طرح ترور گفت‪« :‬خیلی ها به ما‬ ‫می گفتند که ا گ ــر از برنامه جامع اقدام مش ــترک (برجام)‬ ‫خارج ش ــوید‪ ،‬جن ــگ روی می دهد‪ ،‬هش ــدارهای زیادی‬ ‫هم وج ــود داش ــت که ا گ ــر امری ــکا س ــفارتش را از تل اویو‬ ‫ب ــه قدس منتق ــل کند‪ ،‬جن ــگ روی می دهد‪ .‬هش ــداری‬ ‫وج ــود داش ــت که ا گ ــر به ژن ــرال س ــلیمانی حمل ــه کنید‬ ‫جنگ ــی رخ خواهد داد‪ .‬م ــا از بین این ها یک ی ــا دو کار را‬ ‫انجام ندادیم‪ .‬ما هر س ــه کار را انجام دادیم و هیچ جنگی‬ ‫روی ن ــداد»‪ .‬س ــخنان اخیر مایک پمپئو بهانه ای ش ــد تا‬ ‫به ابعاد ترور س ــردار س ــلیمانی نگاهی بیندازیم‪ .‬پمپئو در‬ ‫مصاحبه اختصاصی با ش ــبکه العربیه درپاسخ ب هس ــوالی‬ ‫درب ــاره تهدی ــد ای ــران ب ــه انتقام گرفت ــن از عام ــان ت ــرور‬ ‫س ــردار س ــلیمانی مدعی شد برای نخس ــتین بار از توییتر‬ ‫متوجه تهدی ــد ایران برای ت ــرور خود ش ــده‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫پیش ــین امریکا ه ــدف از این تهدیدات را س ــیگنالی برای‬ ‫نه ــا خطاب‬ ‫س ــران بع ــدی امریکا دانس ــت و گف ــت‪« :‬ای ‬ ‫یس ــت؛ یعن ــی ان طورکه‬ ‫به من نیس ــت؛ ب ــه رهبران بعد ‬ ‫پمپئ ــو رفت ــار کرد ش ــما رفت ــار نکنی ــد‪ .‬مقامات ای ــران به‬ ‫دیگر کش ــورها پیام می فرس ــتند که حواس ــتان ب ــه نحوه‬ ‫رفتارت ــان ب ــا م ــا باش ــد»‪ .‬ای ــن اظه ــارات درحال ــی بی ــان‬ ‫می شود که شواهد منتشرش ــده در رسانه های امریکایی‬ ‫حا ک ــی از ترس لحظه ای پمپئو از ترور اس ــت؛ هراس ــی که‬ ‫بعد از ترور س ــردار س ــلیمانی او را رها نکرده اس ــت‪ .‬س ــال‬ ‫قبل و س ــاعاتی پس از برگزاری مراس ــم س ــالگرد ش ــهادت‬ ‫س ــردار س ــلیمانی‪ ،‬وزیر خارجه دولت ترام ــپ به صراحت‬ ‫خواس ــتار حفاظ ــت از ج ــان خ ــود و رئیس جمه ــوری‬ ‫پیش ــین امریکا ش ــد‪ .‬پمپئ ــو در مصاحبه ای که با ش ــبکه‬ ‫فا کس نی ــوز امریکا داش ــت گف ــت‪« :‬دی ــدم رئیس جمهور‬ ‫رئیس ــی درباره این ح ــرف زده که رئیس جمه ــور ترامپ و‬ ‫م ــن محا کمه ش ــویم و ا گر این کار عملی نش ــد‪ ،‬م ــا را ترور‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یس ــابقه اس ــت و مسئولیت‬ ‫کنند‪ .‬این امر واقعا و عمیقا ب ‬ ‫حفاظ ــت از ترامپ و من به عه ــده رئیس جمهوری فعلی‬ ‫امریکاس ــت»‪ .‬پمپئ ــو ب ــا تک ــرار اتهام ــات پیش ــین مدعی‬ ‫ش ــد ک ــه «س ــردار س ــلیمانی درحال طراحی کش ــتن ‪۵۰۰‬‬ ‫امریکای ــی دیگ ــر بوده» و واش ــنگتن با ت ــرور وی این طرح‬ ‫را خنث ــی ک ــرد‪ .‬وزی ــر خارج ــه س ــابق امری ــکا اضاف ــه کرد‪:‬‬ ‫«م ــا این فرص ــت را داش ــتیم ت ــا ی ــک حمل ــه قریب الوقوع‬ ‫ب ــه منابع‪ ،‬مناف ــع و نیروهای امریکای ــی را متوقف کنیم و‬ ‫رئیس جمه ــوری تصمی ــم گرفت ایـ ـن کار را انج ــام دهد»‪.‬‬ ‫این سخنان با وا کنش های بس ــیاری از مقامات سیاسی‬ ‫یک ــه کارشناس ــان‪ ،‬ای ــن اظه ــارات‬ ‫روب ــرو ش ــده به نحو ‬ ‫پمپئو را سرپوش ــی ب ــر اقدام غیرقانونی واش ــنگتن در ترور‬ ‫س ــردار س ــلیمانی قلمداد می کنند‪ .‬باربارا اسالوین‪ ،‬مدیر‬ ‫مطالع ــات اینده ایران در ش ــورای اتالنتیک پیش تر اعالم‬ ‫ک ــرده بود ه ــدف امریکا ب ــا ترور س ــلیمانی تامین نش ــد و‬ ‫ای ــن اتف ــاق تغیی ــری در سیاسـ ـت های منطقـ ـه ای ایران‬ ‫ایج ــاد نکرد‪ .‬چندماه پیش‪ ،‬اس ــاوین درب ــاره پیامدهای‬ ‫ت ــرور س ــردار س ــلیمانی در مصاحبـ ـه ای تلویزیون ــی گفته‬ ‫ب ــود‪« :‬با کش ــتن ژن ــرال س ــلیمانی مخالف بودم‪ .‬کش ــتن‬ ‫یک ــی از س ــران نظام ــی کش ــوری ک ــه ب ــا ایاالت متح ــده‬ ‫در جن ــگ نیس ــت به نظ ــرم کاری غیرقانون ــی ب ــود‪ .‬هیچ‬ ‫ش ــواهدی دال براینکه او حمل ــه جدی ــدی را علیه امریکا‬ ‫برنامه ری ــزی کرده باش ــد وجود نداش ــت تا بت ــوان چنان‬ ‫اقدام ــی را توجی ــه ک ــرد‪ .‬درنتیج ــه فک ــر می کن ــم ک ــه ان‬ ‫اقدام نش ــان داد که ایران هیچ کدام از سیاسـ ـت هایش را‬ ‫تغییر ن ــداده و همچن ــان در عراق‪ ،‬یمن‪ ،‬س ــوریه و لبنان‬ ‫فع ــال اس ــت و نه تنه ــا سیاسـ ـت های قبلـ ـی اش را دنبال‬ ‫می کن ــد بلکه در چندماه گذش ــته برنامه هس ــته ای اش را‬ ‫فعال تر ک ــرده اس ــت؛ بنابراین ا گر هدف امریکا از کش ــتن‬ ‫س ــلیمانی ترس ــاندن ای ــران ی ــا وادارک ــردن ان ب ــه تغیی ــر‬ ‫ً‬ ‫نه ــدف نا کام مان ــده‪ .‬کال فک ــر می کنم‬ ‫مس ــیر بوده در ای ‬ ‫کش ــتن س ــلیمانی تصمیم بدی ب ــود و پیامدهای خوبی‬ ‫نداش ــته اس ــت»‪ .‬عالو هب ــر اذع ــان خ ــود امریکای ــی ب ــه‬ ‫یب ــودن ترور س ــردار س ــلیمانی‪ ،‬سیاس ــتمداران‬ ‫غیرقانون ‬ ‫بس ــیار دیگری در سراس ــر جه ــان به این تصمی ــم دولت‬ ‫ترام ــپ وا کن ــش و این اق ــدام را موردانتق ــاد ق ــرار دادن ــد‪.‬‬ ‫«ماهاتیر محمد» نخسـ ـت وزیر اس ــبق مالزی ترور س ــردار‬ ‫س ــلیمانی را محکوم ک ــرد و ان را غیراخالق ــی و غیرقانونی‬ ‫خوان ــد‪« .‬ا گنس کاالم ــار» گزارش ــگر ویژه س ــازمان ملل با‬ ‫انتش ــار پیام های ــی در توئیت ــر نوش ــت‪« :‬ت ــرور هدفمن ــد‬ ‫قاسم س ــلیمانی و ابومهدی مهندس غیرقانونی و نقض‬ ‫قوانی ــن حق ــوق بین المل ــل اس ــت»‪ .‬همچنی ــن «یراوند‬ ‫خن ــگار ارمن ــی امریکایی درم ــورد اثرات‬ ‫ابراهامی ــان» تاری ‬ ‫ت ــرور س ــردار به دس ــت دول ــت امری ــکا گف ــت‪« :‬تا کن ــون‬ ‫دول ــت ایاالت متح ــده امری ــکا در ن ــزد ایرانی ــان به عنوان‬ ‫یش ــد‪ .‬پس ازای ــن واقع ــه‬ ‫دولت ــی توطئ هگ ــر ش ــناخته م ‬ ‫ایرانی ــان ای ــن دول ــت را به عن ــوان دولت ــی تروریس ــت در‬ ‫ی ــاد خواهند داش ــت ک ــه نه تنه ــا اف ــراد را می کش ــد بلکه‬ ‫در ف ــرودگاه بین الملل ــی و در ی ــک کش ــور خارج ــی ان ها‬ ‫یب ــرد‪ .‬ب ــا ه ــر تعریف ــی این عم ــل مص ــداق‬ ‫را از بی ــن م ‬ ‫تروریس ــم اس ــت»‪ .‬رئی ــس س ــابق وزارت دف ــاع امری ــکا‬ ‫«م ــارک اس ــپر»‪ ،‬ماه گذش ــته اع ــام کرد هیچ ش ــواهدی‬ ‫وج ــود ندارد نش ــان دهد س ــردار س ــلیمانی قصد حمله‬ ‫ب ــه چه ــار س ــفارت امریکای ــی را داش ــته‪ .‬اس ــپر در کتاب‬ ‫خاطرات ــی ک ــه به تازگی منتش ــر کرده نوش ــته ک ــه به دلیل‬ ‫حمایت نک ــردن از ادع ــای ترام ــپ مبنی بر نبود ش ــواهد‬ ‫محک ــم درخصوص قصد س ــردار س ــلیمانی ب ــرای حمله‬ ‫به چهار س ــفارت امریکا به بی وفایی متهم ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــپر در دوره ترام ــپ از س ــال ‪ ۲۰۱۷‬ت ــا ‪ ۲۰۱۹‬به عن ــوان‬ ‫وزی ــر ارت ــش و از س ــال ‪ ۲۰۱۹‬ت ــا پای ــان خدم ــت در م ــاه‬ ‫یک ــرد‪ .‬او‬ ‫نوامب ــر ‪ ۲۰۲۰‬به عن ــوان رئی ــس پنتا گ ــون کار م ‬ ‫رئیس جمه ــور س ــابق امری ــکا را مظه ــر دروغ و الگ ــوی‬ ‫دورویی عن ــوان کرده اس ــت‪.‬‬ ‫ساحل!‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫به دولت امدم تا با «ساختارهای فسادزا» مبارزه کنم‬ ‫رئیس جمهـوری بـا مـرور معانـی ضمنـی و‬ ‫تهـای انتخـاب مـردم در انتخابـات‬ ‫دالل ‬ ‫ریاسـت جمهوری پارسـال‪ ،‬ایـن انتخابـات را‬ ‫تا کیـد مجدد مردم به اجرای ارمان های اصیل‬ ‫انقلاب در حـوزه عدالت گسـتری و مبـارزه بـا‬ ‫فقـر‪ ،‬فسـاد و تبعیـض دانسـت‪ .‬ب هگـزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسـانی دولـت؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی پیـش از ظهـر دیـروز مصـادف بـا ‪۲۸‬‬ ‫خـرداد‪ ،‬سـالروز «انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬در حضـور جمعـی از مـردم شهرسـتان‬ ‫پیشـوا‪ ،‬قرچـک و ورامیـن کـه در ورزشـگاه‬ ‫جهان پهلـوان تختـی شهرسـتان گردهـم امـده‬ ‫بودنـد‪ ،‬گفـت؛ مـردم قرچـک‪ ،‬پیشـوا و ورامیـن‬ ‫نه تنهـا در اغـاز نهضـت اسلامی بلکـه در ادامـه‬ ‫جریـان مبـارزات منتهـی بـه انقلاب اسلامی در‬ ‫سـال ‪ ،۵۷‬در دوران دفـاع مقـدس و پـس ازان‬ ‫در فتنـه ‪ ۸۸‬بـا بصیـرت و هوشـیاری بـه میـدان‬ ‫ً‬ ‫شهـا‪،‬‬ ‫امـده و حقیقتـا همـواره در دفـاع از ارز ‬ ‫انقالب و نظام اسالمی خوش درخشیدند‪ .‬وی‬ ‫شـهدای پرشـمار این مناطـق را نشـانه صـدق و‬ ‫وفـای مـردم به انقالب و نظام اسلامی دانسـت‬ ‫و افـزود؛ حماسـه افرینی اهالـی قرچک‪ ،‬پیشـوا و‬ ‫ورامین در مسـیر دفاع از ارزش های اسلامی به‬ ‫سـال های ‪ ۴۲‬و ‪ ۵۷‬محدود نشـد و در سـال ‪۸۸‬‬ ‫هم این مردم به صحنه امدند و همراه با مردم‬ ‫دیگـر مناطـق‪ ،‬پـای انقلاب ایسـتادند و بسـاط‬ ‫فتنـه گـران را جمـع کردنـد‪ .‬دکتـر رئیسـی اظهـار‬ ‫کرد؛ ازهمین رو بنده تصمیم گرفتم که در اولین‬ ‫سـالروز انتخـاب دولـت مردمـی ب هجـای حضـور‬ ‫در جلسـات نمادیـن بـه میـان مـردم بیایـم و‬ ‫پیگیـر تکمیـل پروژ ههـای نیمه تمـام باشـم‪.‬‬ ‫بـرای بنـده به عنـوان نماینـده مـردم حضـور در‬ ‫میان این مردم و رسیدگی به انچه مایه نگرانی‬ ‫و دغدغـه انـان اسـت‪ ،‬دل نشـین تر از دیدارهـا‬ ‫و جلسـات نمادیـن اسـت‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫حهـای‬ ‫بااشـاره به بازدیـد خـود از تعـدادی از طر ‬ ‫شهـای مختلـف شهرسـتان‬ ‫نیمه تمـام در بخ ‬ ‫ورامیـن‪ ،‬تصریـح کـرد؛ به برکـت انقالب اسلامی‪،‬‬ ‫اقدامـات و کارهـای زیـادی بـرای این منطقـه‬ ‫انجـام شـده‪ ،‬امـا کارهـای انجام نشـده زیـادی‬ ‫نیـز باقـی مانـده‪ .‬از پروژه هایـی بازدیـد کردیـم‬ ‫‪۱۷‬سـال و برخی دیگـر حـدود‬ ‫نهـا ‬ ‫کـه بعضی ازا ‬ ‫‪۱۰‬سـال اسـت کـه اغـاز شـده امـا هنـوز به اتمـام‬ ‫ ‬ ‫نرسـیده اند‪ .‬ایت اهلل رئیسـی بابیان اینکه پس از‬ ‫بازدیـد از این پروژ ههـا بـرای عـرض ادب خدمت‬ ‫شـما مـردم رسـیده ایم و پس ازایـن دیـدار در‬ ‫جلسـه شـورای اداری شهرسـتان‪ ،‬تصمیمـات‬ ‫الزم بـرای تکمیـل این پروژ ههـا و رفـع مشـکالت‬ ‫شهرسـتان ورامیـن اتخـاذ خواهـد شـد‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد؛ درراسـتای ایجـاد تمرکـز بیشـتر بـرای‬ ‫مدیریـت بهتـر مسـائل شهرسـتان در جلسـه‬ ‫شـورای اداری شهرسـتان‪ ،‬فرمانـداری ورامیـن‬ ‫بـه فرمانـداری ویـژه ارتقاء پیـدا می کند تا بتواند‬ ‫بـا دسـت بازتـر پیگیـر حـل مشـکالت باشـد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری افـزود؛ بـه همکارانـم در دولـت‬ ‫و وزارت کشـور ماموریـت داده ام تـا راهکارهـا‬ ‫و شـرایط تاسـیس دو اسـتان در شـرق و غـرب‬ ‫اسـتان را موردبررسـی قـرار دهنـد‪ .‬دکتـر رئیسـی‬ ‫در ادامـه سـخنان خـود بااشـاره به حضـور مردم‬ ‫قهـای رای به رغـم شـرایط‬ ‫در پـای صندو ‬ ‫سـخت کرونایی در انتخابات ریاسـت جمهوری‬ ‫در خـرداد ‪ ،۱۴۰۰‬گفـت؛ کنـار شـرایط سـخت‬ ‫یکـرد مـردم را از‬ ‫کرونایـی دشـمن نیـز تلاش م ‬ ‫قهـای رای منصـرف‬ ‫حضـور در پـای صندو ‬ ‫کنـد‪ ،‬امـا بصیـرت و هوشـیاری مـردم دشـمن را‬ ‫نـا کام گذاشـت‪ .‬وی افـزود؛ امـروز به لطـف خـدا‬ ‫وضعیـت متفـاوت شـده و امـار تلفـات کرونـا از‬ ‫روزانـه حـدود ‪ ۷۰۰‬قربانـی‪ ،‬تک رقمـی شـده و‬ ‫یشـود کـه بـا لطـف خـدا‪،‬‬ ‫برخـی روزهـا صفـر م ‬ ‫مجاهـدت کادر بهداشـت ودرمان و همراهـی‬ ‫مـردم حاصـل شـده اسـت‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی بـه‬ ‫مشـکالت مالـی و بودجـه ای دولـت مردمـی‬ ‫در اغـاز بـکار خـود اشـاره کـرد و اظهـار کـرد؛‬ ‫یهـا بـه مـا می گفتنـد چگونـه می خواهیـد‬ ‫خیل ‬ ‫مشـکل کسـری بودجه ‪ ۴۸۰‬هزارمیلیاردتومانی‬ ‫را رفـع کنیـد‪ .‬این درحالی بودکـه دولـت در مـاه‬ ‫ابتدایـی فعالیـت خـود بـا مشـکل پرداخـت‬ ‫حقـوق کارکنـان مواجـه بـود‪ ،‬امـا به لطـف خـدا‬ ‫و ا گاهـی مـردم توانسـتیم بـدون اسـتقراض از‬ ‫بانـک مرکـزی یـا چـاپ پـول کـه می توانسـت‬ ‫باعـث ایجـاد مشـکالت جدیـد شـود‪ ،‬از‬ ‫این مرحله سـخت عبور کنیم‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫در ما ههـای اول اغاز بـه کار دولـت درمـورد‬ ‫تامیـن کاالهـای اساسـی نگرانی هایی داشـتیم‪،‬‬ ‫ادامـه داد؛ دولـت در وهلـه اول توانسـت بـا‬ ‫وا کسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه‬ ‫بازگشـایی کسـب وکارها و فعالیـت مرا کـز علمـی‬ ‫و اموزشـی را رفـع کنـد‪ .‬دکتـر رئیسـی در بخـش‬ ‫دیگـری از سـخنانش بااشـاره به اینکه رای مردم‬ ‫در ‪ ۲۸‬خـرداد ‪ ۱۴۰۰‬رای بـه اجـرای عدالـت بـود‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد؛ انچـه مردم از ما خواسـتند‪ ،‬مبارزه‬ ‫بـا فقـر‪ ،‬فسـاد و تبعیـض بود و بـه این عهد خود‬ ‫نشـاءاهلل با عمل به‬ ‫بـا مـردم وفـادار هسـتیم و ا ‬ ‫انچـه وعـده کرده ایـم در میـدان عمـل دولتـی‬ ‫صادق الوعـده خواهیـم بـود‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ سـاخت چهار میلیون واحـد‬ ‫مسـکونی درطـول چهار سـال وعـده دولـت‪،‬‬ ‫نیـاز کشـور و تصریـح قانـون اسـت و بایـد بـه‬ ‫ان عمـل کنیـم کـه ا گـر ایـن اتفـاق نیفتـد مثـل‬ ‫یهـا در حـوزه مسـکن بـر‬ ‫گذشـته عقب ماندگ ‬ ‫روی هم انباشـته خواهند شـد‪ .‬ایت اهلل رئیسـی‬ ‫یشـده از فعالیـت‬ ‫بابیان اینکـه در مـدت سپر ‬ ‫دولـت مردمـی گا مهـای خوبـی در عرص ههـای‬ ‫امـوزش‪ ،‬مسـکن و سلامت برداشـته شـده‪،‬‬ ‫نمـدت پنج میلیون خانـواده‬ ‫اعلام کـرد؛ درای ‬ ‫نیازمنـد بـدون پرداخـت هیچ وجهـی‬ ‫تحت پوشـش بیمـه سلامت قـرار گرفتنـد و‬ ‫این رونـد ادامـه خواهـد داشـت همچنیـن‬ ‫درزمینـه عدالـت اموزشـی‪ ،‬جـذب‪ ،‬ارتقـاء و‬ ‫اسـتفاده عادالنـه از نیـروی انسـانی قد مهـای‬ ‫خوبـی برداشـته شـده اسـت‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫یکـی از برنام ههـا و اهـداف اصلـی دولـت مردمی‬ ‫اصلاح سـاختارهای فسـادزا خوانـد و افـزود؛‬ ‫بنده در قوه قضائیه با مفاسـد برخورد می کردم‬ ‫و بـه اینجـا امـدم تـا بـا بسـترهای فسـادزا مبـارزه‬ ‫کنـم؛ وعـده داده ایـم سـاختارهای فسـادزا و‬ ‫یسـت را اصلاح کنیـم و‬ ‫انچـه مولـد نابرابر ‬ ‫ایـن کار را خواهیـم کـرد‪ .‬دکتـر رئیسـی در ادامـه‬ ‫سـخنانش بااشـاره به برخـی از اظهـارات دربـاره‬ ‫سـفرهای اسـتانی‪ ،‬تصریـح کـرد؛ کسـانی که بـه‬ ‫سـفرهای اسـتانی و حضور بنده در میان مردم‬ ‫خـرده می گیرنـد‪ ،‬تجربه حضور در میـان مردم و‬ ‫دیدار با ان ها را ندارند‪ .‬بنده به ان ها پیشـنهاد‬ ‫می کنـم کـه در اجتماعـات مردمـی حضـور‬ ‫یابنـد و لـذت بـودن در میـان مـردم را بچشـند‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری خاطرنشـان کـرد؛ ایـن تا کیـد‬ ‫بنـده اسـت کـه همـه مسـئوالن دولـت مردمـی‬ ‫بایـد بـا مـردم‪ ،‬از مـردم و میـان مـردم باشـند و‬ ‫بداننـد ایـن حضـور و همراهـی مـردم اسـت کـه‬ ‫مشـکالت عرص ههـای مختلـف را حـل خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی بابیان اینکـه مردمی بودن‬ ‫یسـت کـه امـام راحـل و مقـام معظـم‬ ‫درس ‬ ‫رهبـری در میـدان عمـل بـه مـا اموخته انـد‪،‬‬ ‫گفـت؛ همان گونـه کـه جبه ههـا را مـردم اداره‬ ‫کردنـد‪ ،‬مشـکالت اقتصـادی نیـز بـا حضـور‬ ‫موثـر مـردم رفـع خواهـد شـد‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنانش بابیان اینکـه‬ ‫انچـه در عرصـه اقتصـادی دنبـال می کنیـم‪،‬‬ ‫این اسـت که مـردم‪ ،‬بـازار و فعـاالن اقتصـادی‬ ‫شـاهد ارامـش و رشـد اقتصـادی باشـند‪ ،‬افـزود؛‬ ‫دولـت بـرای سـال ‪ ۱۴۰۱‬رشـد هشـت درصدی را‬ ‫هدف گـذاری کـرده اسـت‪ .‬درحالی کـه در اغـاز‬ ‫فعالیـت دولـت مردمـی نـرخ رشـد اقتصـادی‬ ‫یک چهـارم درصـد بـود‪ ،‬سـال ‪ ۱۴۰۰‬را بـا رشـد‬ ‫اقتصـادی نزدیـک بـه پنج درصـد به پایـان‬ ‫یکـه‬ ‫رسـاندیم‪ .‬دکتـر رئیسـی اظهـار کـرد؛ کار ‬ ‫قهـای رای‬ ‫مـردم سـال گذشـته پـای صندو ‬ ‫شـروع کردنـد در ‪ ۲۸‬خـرداد پایـان نیافـت‪ ،‬بلکه‬ ‫ایـن ‪ ۲۸‬خـرداد روز اغـاز کار مـردم در دولـت‬ ‫یسـت‪ .‬کار بـا حضـور مـردم شـروع شـده‬ ‫مردم ‬ ‫اسـت و رشـد اقتصـادی و پیشـرفت و اقتـدار‬ ‫بازدارنـده بـا مشـارکت و حضـور مـردم حاصـل‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬رئیس جمهـوری افـزود؛ کار بـرای‬ ‫رفـع همـه تهدیدهـا و کسـب قـوت و اقتـدار در‬ ‫دنیـا بـرای دفـاع مقتدرانـه از ازادی‪ ،‬اسـتقالل‬ ‫و جمهـوری اسلامی اغـاز شـده اسـت‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی بابیان اینکـه راهـی طوالنـی پیـش رو‬ ‫مهـا و‬ ‫داریـم‪ ،‬تا کیـد کـرد؛ به رغـم همـه تحری ‬ ‫تهدیدهـا اینـده را بسـیار روشـن می بینـم و‬ ‫یقیـن دارم کـه دشـمن همان گونـه کـه تا کنـون‬ ‫در برابـر جمهـوری اسلامی راه به جایـی نبـرده‪،‬‬ ‫پس ازایـن نیـز نمی توانـد مـا را متوقـف کـرده یـا‬ ‫بـه عقـب براند؛ فقط یک راه پیـش رو داریم و ان‬ ‫راه حرکـت ب هسـمت پیشـرفت و اجـرای عدالـت‬ ‫اسـت‪ .‬وی گفـت؛ دشـمنان و بدخواهـان‬ ‫جمهـوری اسلامی در ما ههـای قبـل کوشـیدند‬ ‫بـرای دولـت حاشی هسـازی کننـد‪ ،‬امـا بـه همـه‬ ‫دولتمـردان تا کیـد کـردم کـه ماننـد برخـی از‬ ‫دور ههـا کـه مسـئوالن گرفتـار حاشـیه شـدند‬ ‫و زیـان ان متوجـه مـردم و کشـور شـد‪ ،‬مراقـب‬ ‫باشـند گرفتـار حاشـیه نشـوند‪ .‬دکتـر رئیسـی‬ ‫از همـه صاحبـان قلـم و تریبـون و جایـگاه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و رسـانه ای خواسـت بـرای‬ ‫حـل مشـکالت‪ ،‬دست به دسـت هم دهنـد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری اظهـار کـرد؛ مـا مکتبـی را‬ ‫می پسـندیم که بـاور ما می توانیـم را به تبعیت از‬ ‫امـام راحـل و مقـام معظـم رهبـری بـه جامعـه‬ ‫القـاء کنـد‪ .‬پیـرو مقتـدای بصیرت افرینـی‬ ‫هسـتیم کـه تا کیـد کـرد بـا همراهـی مـردم هیـچ‬ ‫مشـکل حل ناشـدنی در کشور نداریم؛ به همه‬ ‫تا کیـد می کنـم دچـار حاشـیه نشـوند و بداننـد‬ ‫کـه موفقیـت در «خدمـت بـه مـردم‪ ،‬خدمـت‬ ‫بـه مـردم و خدمـت بـه مـردم برای خداسـت» و‬ ‫ایـن‪ ،‬تنهـا راه رفع مشـکالت کشـور خواهـد بود‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫راند اول مسابقات موتورکراس‬ ‫قهرمانی کشور صبح روز‬ ‫جمعه؛ ‪ 27‬خرداد ماه ‪1401‬‬ ‫با عنوان «جام ایران پر امید»‬ ‫در پیست موتور کراس‬ ‫ورزشگاه ازادی تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در تمــام کشــورها‪ ،‬بــرای عالقه منــدان بــه مطبوعــات‪ ،‬دکــه یــا کیوس ـک های‬ ‫روزنامه فروشــی دایــر بــوده و خواننــدگان به راحتــی و در اســر ع زمان نشــریات‬ ‫موردنظــر خــود را می تواننــد تهیــه و دریافــت کننــد‪ .‬در کشــور مــا نیــز کیوســک‬ ‫و دکه هــای روزنامــه‪ ،‬عمــری بیــش از یــک قــرن دارد؛ ایــن کیوسـک ها در اغــاز‬ ‫فقــط مطبوعــات را عرضــه می کردنــد تا اینکــه پس ازانقــاب‪ ،‬کم کــم کاالهــای‬ ‫دیگ ــری ه ــم دراین م ــکان عرض ــه ش ــد و بعده ــا اتحادی ــه کیوسـ ـک داران‪،‬‬ ‫تعاونــی مطبوعــات کشــور‪ ،‬اداره اما کــن و شــهرداری ارشــاد وا گــذاری و اداری‬ ‫و نظ ــارت کیوسـ ـک ها را عه ــده دار ش ــدند تااینک ــه از س ــال ‪ 1372‬وا گ ــذاری‬ ‫کیوس ــک فق ــط برعه ــده س ــازمان صنای ــع و مش ــاغل وابس ــته ب ــه ش ــهرداری‬ ‫ق ــرار گرف ــت و ای ــن اغ ــازی ب ــود ب ــر بی س ــرانجامی و س ــردرگمی متقاضی ــان‬ ‫کیوســک؛ تا جایی کــه در همــان ســال‪ ،‬شــرکت تعاونــی مطبوعــات کشــور کــه‬ ‫در حک ــم نظ ــارت ب ــر دکه ه ــا‪ ،‬ام ــور را عه ــده دار ب ــود‪ ،‬براس ــاس ی ــک ق ــرارداد‬ ‫بــا شــهرداری تهــران‪ ،‬درخواســت ‪ 400‬کیوســک از شــهرداری کــرد و به جهــت‬ ‫احت ــرام و قدرشناس ــی از جانب ــازان و خان ــواده معظ ــم ش ــهدا ک ــه در جن ــگ‬ ‫تحمیل ــی هشت س ــال ع ــراق ب ــر ای ــران‪ ،‬متحم ــل صدم ــات جان ــی و مال ــی‬ ‫شــده بودنــد‪ ،‬بــر طبــق ایــن قــرارداد‪ ،‬هرکــدام ‪ 110‬هزار تومــان از طریــق تعاونــی‬ ‫مطبوع ــات کش ــور ب ــه ش ــهرداری ته ــران بای ــد پرداخ ــت می کردن ــد ت ــا ای ــن‬ ‫طبق ــه س ــتم دیده‪ ،‬صاح ــب حرفـ ـه ای ش ــوند‪ .‬در هم ــان س ــال و ب هم ــرور‪،‬‬ ‫وا گذاری ه ــا ص ــورت گرف ــت‪ .‬به نا گه ــان ب ــا تصوی ــب ش ــورای اس ــامی ش ــهر‪،‬‬ ‫وا گــذاری کیوســک‪ ،‬به بهانــه جلوگیــری از توســعه شــهر‪ ،‬تهــران متوقــف شــد‬ ‫کــه بیــش از ‪ 80‬نفــر از ایــن جانبــازان‪ ،‬بــا وجــود پرداخــت ‪ 110‬هزار تومــان‪ ،‬هنــوز‬ ‫بالتکلیــف و ســردرگم هســتند‪ .‬شــهرداری در کمــال بی انصافــی‪ ،‬نــه پــول ایــن‬ ‫ع ــده را پ ــس می ده ــد و ن ــه کیوس ــک را وا گ ــذار می کن ــد‪ .‬ای ــن متقاضی ــان ک ــه‬ ‫در جن ــگ و ب ــرای دف ــاع از دی ــن و کش ــور‪ ،‬از نظ ــر جس ــمی و روح ــی اس ــیب‬ ‫بس ــیار دیده ان ــد‪ ،‬م ــورد بی لطف ــی ش ــهرداری ق ــرار گرفته ان ــد و ط ــی ‪ 30‬س ــال‬ ‫کـــه از پرداخـــت پـــول انـــان می گـــذرد‪ ،‬بـــه هـــر دری زده انـــد؛ امـــا کمتری ــن‬ ‫حاصل ــی نداش ــت ه و ش ــهردارانی ک ــه عه ــده دار اداره ش ــهر ش ــده اند‪ ،‬هی ــچ‬ ‫وقعــی بــه خواســته به حــق ایــن عــده نگذاشــته اند‪ .‬شــکایات و مراجعــه ایــن‬ ‫ع ــده ب ــه ش ــرکت تعاون ــی مطبوع ــات کش ــور و ش ــهرداری نی ــز هی ــچ حاصل ــی‬ ‫نداشــته اســت و متاســفانه مراجعــه حضــوری انــان بــه ســاماندهی مشــاغل‬ ‫ه ــم کمتری ــن اث ــری نداش ــته اس ــت‪ .‬تنه ــا پاس ــخی ک ــه ب ــه بنی ــاد جانب ــازان‪،‬‬ ‫بنی ــاد ش ــهید و ش ــرکت تعاون ــی مطبوع ــات کش ــور داده می ش ــود‪ ،‬مصوب ــه‬ ‫ش ــورای اس ــامی ش ــهر اس ــت‪ .‬عجب ــا ه ــرروز ک ــه می گ ــذرد‪ ،‬ده ه ــا کیوس ــک‬ ‫به ن ــام گل فروش ــی و س ــایر مش ــاغل ب ــه متقاضی ــان وا گ ــذار می ش ــود؛ ام ــا‬ ‫یش ــود‪ .‬ا گ ــر این اف ــراد در س ــال ‪72‬‬ ‫ح ــق ای ــن عزی ــزان جان برک ــف داده نم ‬ ‫بـــا مبلـــغ ‪ 110‬هزار تومـــان ســـرمایه گذاری می کردنـــد‪ ،‬هم ا کنـــون بیـــش از‬ ‫یک میلیارد توم ــان موج ــودی داش ــتند‪ .‬تع ــدادی از ای ــن متقاضی ــان ت ــا ح ــد‬ ‫‪ 50‬درص ــد معلولی ــت دارن ــد؛ ول ــی دستش ــان ب ــه هی ــچ جای ــی بن ــد نیس ــت‪.‬‬ ‫شــهردارانی امدنــد و رفتنــد و هیــچ اقدامــی بــرای وا گــذاری صــورت نگرفــت‪.‬‬ ‫این ــک تقاض ــای ای ــن عزی ــزان‪ ،‬گرفت ــن حقش ــان اس ــت‪ .‬ای ــن ع ــده از اق ــای‬ ‫زا کانــی؛ شــهردار تهــران کــه خــود از جنــس ایــن متقاضیــان اســت و بهنــگام‬ ‫جن ــگ‪ ،‬نق ــض عض ــو ه ــم پی ــدا کرده ان ــد‪ ،‬درخواس ــت رس ــیدگی دارن ــد؛ ام ــا‬ ‫م ــن نویس ــنده ک ــه از دســت بر قضا‪ ،‬مدیرعام ــل ش ــرکت تعاون ــی مطبوع ــات‬ ‫کش ــور ه ــم هس ــتم‪ ،‬امی ــدوارم وقت ــی ب ــه م ــن از س ــوی اق ــای زا کان ــی داده‬ ‫ً‬ ‫ش ــود ت ــا بتوان ــم حض ــورا مش ــکالت ای ــن خادم ــان عزی ــز و جانب ــازان کش ــور‬ ‫را ب ــه اط ــاع ایش ــان برس ــانم‪ .‬در پای ــان ب ــه فرم ــوده ام ــام راحـ ـل (ره) اش ــاره‬ ‫می کن ــم ک ــه فرمودن ــد‪« :‬م ــردم ولی نعمت ــان مس ــئولین هس ــتند»‪ .‬ح ــاال بای ــد‬ ‫گف ــت؛ عزیزان ــی ک ــه در جبهه ه ــای جن ــگ تحمیل ــی مص ــدوم ش ــده اند‪ ،‬از‬ ‫ولی نعمت ــان اصل ــی هس ــتند‪ ،‬ان ــان را دریابی ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫شو پرورش و سازمان تبلیغات‬ ‫همکاری اموز ‬ ‫در جهت تحقق اهداف سند تحول‬ ‫یس ــازی‬ ‫شو پـــرورش اعـــام کـــرد؛ ایـــن وزارتخانـــه جهـــت اجرای ‬ ‫وزیـــر اموز ‬ ‫س ــند تح ــول بنیادی ــن ب ــا س ــازمان تبلیغ ــات اس ــامی هم ــکاری می کن ــد‪.‬‬ ‫به گــزارش پانــا؛ یوســف نــوری گفــت؛ کار بدیعــی در ســازمان تبلیغــات انجــام‬ ‫شو پ ــرورش ج ــزو دستگاه هایی س ــت ک ــه ب ــرای رس ــیدن‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬اموز ‬ ‫بــه جایــی بایــد همــکاری همــه نهادهــا را داشــته باشــیم‪ .‬وی افــزود؛ مــدارس‬ ‫ص ــدرا در احی ــای رش ــته های مع ــارف اس ــامی گام ه ــای موث ــری در کش ــور‬ ‫برداشــته اســت‪ .‬وی افــزود؛ حضــور مــدارس صــدرا این رشــته ها را احیــا کــرد‬ ‫و م ــا در جه ــت اجرای ــی س ــازی س ــند تح ــول بنیادی ــن ام ــوزش ب ــا س ــازمان‬ ‫تبلیغـــات اســـامی همـــکاری می کنیـــم‪ .‬در حوزه هـــای تبلیـــغ اموز هه ــای‬ ‫دین ــی نی ــز از س ــازمان به ــره می بری ــم و اه ــداف تفاهم نام ــه همی ــن ب ــوده ک ــه‬ ‫از ام ــروز اجرای ــی می ش ــود‪.‬‬ ‫حرکت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫به سمت رفع مشکالت زیربنایی‬ ‫دبی ــر س ــتاد تس ــهیل و رف ــع موان ــع تولی ــد گف ــت؛ به طور متوس ــط‪ ،‬س ــاالنه‬ ‫ی و ‪ ۶۰‬ت ــا ‪ ۷۲‬درص ــد مصوب ــات‬ ‫بی ــش از ‪ ۳۰‬ه ــزار پرون ــده در این س ــتاد بررســ ‬ ‫مرتب ــط ب ــه ان ه ــا نی ــز اج ــرا ش ــده اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛ صدی ــف بی ـک زاده‬ ‫افــزود؛ ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــرای رفــع مشــکالت‪ ،‬کارگرو ههــای‬ ‫ویـــژه ای در قالـــب ‪ ۱۰‬کمیتـــه تخصصـــی تشـــکیل داده اســـت کـــه ای ــن‬ ‫کارگروه هـــا در اســـتان ها نیـــز در حال فعالیـــت هســـتند‪ .‬وی تصریـــح ک ــرد؛‬ ‫در چهار س ــال اخیر‪ ،‬کارگ ــروه تس ــهیل و رف ــع موان ــع تولی ــد اس ــتان ها ب ــه ‪۲۰‬‬ ‫ت ــا ‪ ۴۰‬ه ــزار پرون ــده واحده ــای تولی ــدی رس ــیدگی ک ــرده؛ ک ــه در این می ــان‪،‬‬ ‫‪ ۶۸‬درصـــد مصوبـــات در ســـتاد جنبـــه سیاســـت گذاری و مابقـــی جنب ــه‬ ‫تولی ــدی داش ــته ک ــه اقدام ــات انجام ش ــده بیانگ ــر این اسـ ـت که ب هس ــمت‬ ‫رف ــع مش ــکالت زیربنای ــی گام برداش ــته ایم‪.‬‬ ‫تولید خودروی مشترک ایران و روسیه‬ ‫در جریــان ســفر معــاون وزیــر صمــت بــه روســیه‪ ،‬دو طــرف مذا کراتــی را دربــاره‬ ‫به صفر رســـاندن تعرفـــه تجـــارت گنـــدم و تولیـــد یـــک خـــودروی مش ــترک‬ ‫نهایـــی کردنـــد‪ .‬به گـــزارش ایلنـــا؛ علیرضـــا پیمان پـــا ک بـــا فایزولیـــن؛ وزی ــر‬ ‫مســکن روســیه‪ ،‬اســلپنیوف؛ وزیــر تجــارت در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و‬ ‫لو نقــل روســیه‬ ‫ما کســیم ســوکولوف؛ مدیرعامــل اوتابــاس و وزیــر ســابق حم ‬ ‫دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬در این دیداره ــا در م ــورد موضوعات ــی نظی ـ ِـر اح ــداث‬ ‫ش ــهرک ها و مناط ــق صنعت ــی مش ــترک و اس ــتفاده از ظرفی ــت ش ــهرک های‬ ‫موج ــود ب ــرای تج ــارت ازاد و تولی ــدات مش ــترک بح ــث و تبادل نظ ــر کردن ــد‬ ‫و وزی ــر مس ــکن روس ــیه از اش ــتیاق و عالق ــه کش ــورش ب ــرای خری ــد مصال ــح‬ ‫س ــاختمانی و توربی ــن از ای ــران خب ــر داد‪ .‬در م ــورد مباح ــث پول ــی و تش ــکیل‬ ‫کارگـــروه تولیـــد مشـــترک‪ ،‬تامیـــن قطعـــات صنعتـــی کارخانه هـــای روس ــیه‬ ‫توس ــط کارخانه ه ــای ایران ــی‪ ،‬نی ــز ایج ــاد مناط ــق ازاد مش ــترک در ش ــمال‬ ‫و جن ــوب ای ــران تبادل نظ ــر ش ــد‪ .‬همچنی ــن پیمان پ ــا ک ب ــر نق ــش روس ــیه‬ ‫لو نق ــل ریل ــی ای ــران‪ ،‬نوس ــازی ن ــاوگان کش ــتیرانی‬ ‫در نوس ــازی ن ــاوگان حم ‬ ‫در دریـــای خـــزر و نوســـازی نـــاوگان جـــاده ای ایـــران تا کیـــد کـــرد‪ .‬مع ــاون‬ ‫نخســـت وزیر روســـیه نیـــز با بیان اینکـــه روس هـــا می داننـــد تحریم هـــا لغ ــو‬ ‫نخواه ــد ش ــد؛ از چش ــم طم ــع دش ــمنان ب ــه مناب ــع عظی ــم دو کش ــور گف ــت‬ ‫و ب ــر ل ــزوم طراح ــی ش ــیوه های جدی ــد تب ــادالت پول ــی و بانک ــی تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫رشد ‪ ۹۰‬درصدی وصول مطالبات حاصل از صادرات گاز‬ ‫جهانی با بیش از ‪36‬میلیون کودک اواره‬ ‫یونیسـف در گـزارش جدیـد خـود در اسـتانه روز جهانـی اوارگان‬ ‫(‪ 20‬ژوئـن)‪ ،‬از افزایـش شـمار کـودکان اواره در سـطح جهـان خبـر‬ ‫داد‪ .‬شـمار کـودکان اواره در جهـان تـا پایـان ‪ ۲۰۲۱‬بـه ‪ ۳۶‬میلیـون‬ ‫یسـابقه‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار نفـر رسـیده کـه از زمـان جنـگ جهانـی دوم ب ‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش مهـر؛ در این گـزارش امـده اسـت؛ افزایـش‬ ‫نهـای دیگـر در جهـان‬ ‫یهـا‪ ،‬خشـونت و بحرا ‬ ‫منازعـات‪ ،‬درگیر ‪‎‬‬ ‫موجـب شـده کـه تـا پایـان سـال ‪ ۲۰۲۱‬شـمار کـودکان اواره بـه‬ ‫‪ ۳۶.۵‬میلیون نفـر برسـد کـه از زمـان جنـگ جهانـی دوم در ‪۱۹۴۵‬‬ ‫یسـابقه اسـت‪ .‬از بیـن ایـن کـودکان ‪ ۱۳.۷‬میلیون نفـر پناهنـده‬ ‫ب ‬ ‫یهـای‬ ‫یـا پنا هجـو هسـتند و ‪ ۲۲.۸‬میلیون نفـر دیگـر در اثـر درگیر ‬ ‫داخلـی و خشـونت شـدید اواره شـده اند‪ .‬یونیسـف تا کیـد کـرده‬ ‫در این امـار‪ ،‬کـودکان بی خانمـان و اواره ناشـی از حـوادث طبیعـی‬ ‫یـا کودکانـی کـه در سـال ‪ ۲۰۲۲‬به ویـژه در پـی جنـگ اوکرایـن‬ ‫اواره شـده اند‪ ،‬گنجانـده نشـده اسـت‪ .‬طبـق اعلام ایـن نهـاد‬ ‫بین المللـی؛ شـمار کـودکان اواره تـا پایان سـال ‪ ۲۰۲۱‬در مقایسـه با‬ ‫سـال قبـل از ان به میـزان ‪ ۲.۲‬میلیون نفـر افزایـش پیـدا کـرده کـه‬ ‫بسـیار تامل برانگیـز اسـت‪.‬‬ ‫مرکل ؛ اماده میانجیگری در جنگ اوکراین‬ ‫صدر اعظـم سـابق المـان پیشـنهاد میانجیگـری بیـن روسـیه‬ ‫و اوکرایـن بـرای پایـان دادن بـه جنـگ چند ماهـه در اوکرایـن‬ ‫را داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ انـگال مـرکل در مصاحب هبـا پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی ‪ RND‬گفـت؛ در اینـده امـاده اسـت به عنـوان‬ ‫میانجـی بـرای حـل مناقشـه بیـن روسـیه و اوکرایـن عمـل‬ ‫کنـد‪ .‬وی گفـت کـه اندکـی قبـل از تـرک سیاسـت‪ ،‬تلاش کـرده‬ ‫راه حل هایـی بـرای بحـران اوکراین بیابد اما موفق نشـده اسـت‪.‬‬ ‫مـرکل همچنیـن ایـن ادعـا را کـه رهبـری روسـیه منتظـر خـروج‬ ‫وی از پسـت صدراعظمـی المـان بـرای اغـاز حملـه بـه اوکرایـن‬ ‫ً‬ ‫بـوده قویـا تکذیـب کـرد‪ .‬حملـه روسـیه بـه اوکرایـن از ‪ 24‬فوریـه‬ ‫فکـردن ان و‬ ‫شهـای غـرب بـرای متوق ‬ ‫اغـاز شـد کـه به رغـم تال ‬ ‫مهـای‬ ‫تحمیـل شکسـت بـر طـرف روسـی از طریـق اعمـال تحری ‬ ‫سـنگین و به ویـژه در زمینـه اقتصـادی همچنـان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫‪۱۶‬سـال تا دسـامبر پیش‬ ‫صدراعظم پیشـین المان که به مدت ‬ ‫در مسـند قـدرت بـود‪ ،‬گفـت؛ از بیـرون گـود توصیـه ای نـدارد اما‬ ‫ییـف بـرای پایـان دادن بـه ایـن جنـگ‬ ‫شهـای دولـت ک ‬ ‫از تال ‬ ‫وحشـیانه حمایـت می کنـد‪.‬‬ ‫برگزاری دور دوم انتخابات کلمبیا‬ ‫ِ‬ ‫دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا امروز با رقابت میان دو‬ ‫یشـود و باید دید‬ ‫نماینده چپ گرا و کاندیدای پوپولیسـت برگزار م ‬ ‫کـه ایا سرنوشـت چهار سـال اینده این کشـور بـرای حل معضل فقر‪،‬‬ ‫بیکاری‪ ،‬خشونت‪ ،‬از سرگیری روابط با ونزوئال و ‪ ...‬با شکسته شدن‬ ‫سنت حکمرانی تاریخی راست گرایان تعیین خواهد شد؟ به گزارش‬ ‫ایرنا؛ حدود‪ ۴۰‬میلیون شهروند کلمبیایی امروز پای صندوق های‬ ‫رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور حاضر خواهند‬ ‫شـد؛ انتخاباتـی کـه نه تنهـا سـودای ریاسـت جمهوری از طـرف دو‬ ‫یبـودن ایـن رقابـت را نویـد‬ ‫کاندیـدای سیاسـی غیر سـنتی‪ ،‬تاریخ ‬ ‫می دهد بلکه نتایج دور نخست انتخابات‪ ،‬از تمایل کلمبیایی ها‬ ‫بـرای ایجـاد تغییـر خبـر می دهـد‪ .‬انچـه واضـح اسـت اینکـه‬ ‫در شـرایطی که تنـش بـاالی سیاسـی در این کشـور حکفرماسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نتایـج دور دوم احتمـاال بسـیار نزدیک ب ههـم باشـد‪ .‬هر یـک از‬ ‫نامزدهـا از رقیـب به عنـوان خطری بـرای ملت یاد می کنـد‪ .‬دور اول‬ ‫‪ ۲۹‬مـی برگـزار شـد و «گوسـتاوو پتـرو» نماینـده «پیمـان تاریخـی» و‬ ‫«رودولفـو ارنانـدز» کاندیـدای «اتحادیـه رهبـران مبـارزه با فسـاد» با‬ ‫‪ ۴۰.۳۴‬درصـد و ‪ ۲۸.۱۷‬درصـد ارا بـه دور دوم رسـیدند‪.‬‬ ‫وزیـــر نفـــت گفـــت؛ در ســـه ماهه اخیر نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه پارس ــال‬ ‫ص ــادرات گاز ب ــه کش ــورهای همس ــایه ب ــا ‪ ۴۳‬درص ــد رش ــد حجم ــی روبـ ـه رو‬ ‫ً‬ ‫بـــوده اســـت‪ .‬ضمنـــا طـــی همیـــن دوره در وصـــول مطالبـــات حاص ــل از‬ ‫ای ــن ص ــادرات بی ــش از ‪ ۹۰‬درص ــد نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه پارس ــال رش ــد‬ ‫داشـــته ایم‪ .‬به گـــزارش شـــانا؛ جـــواد اوجـــی درادامـــه با بیان اینکـــه طل ــب‬ ‫‪ ۱.۶‬میلیــارد دالری گازی از عــراق مربــوط بــه ســال های گذشــته و دولــت قبــل‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد؛ ب ــا ش ــروع دول ــت س ــیزدهم از ابت ــدا پ ــول ص ــادرات‬ ‫گاز ب ــه ع ــراق به ص ــورت ماهان ــه و ج ــاری دریاف ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2524‬‬ ‫روزنامه نگاری گردشگری و سفرنامه نویسی؛‬ ‫تفاوت ها و اهمیت ان ها در عصر دیجیتال‬ ‫مدیر پردیس تئاتر تهران‪:‬‬ ‫پرونده ای برای نمایش «پنت هاوس»‬ ‫محمدبویری‬ ‫‪Mohammadboveiry2000@outlook.com‬‬ ‫«روزنامه نـگاری گردشـگری» مرجـع ضـروری از اطالعـات‬ ‫گهـای‬ ‫اسـت کـه بـه مخاطـب کمـک می کنـد از فرهن ‬ ‫جهانـی و اطالعـات مهـم گردشـگری درمـورد مقاصدی که‬ ‫قصد بازدید از ان ها را دارد‪ ،‬ا گاه شود‪ .‬این روزنامه نگاران‪،‬‬ ‫یهـا‬ ‫به طورمنظـم بـا مـردم مصاحبـه می کننـد و بـا محل ‬ ‫نهـا بایـد دربرخوردبـا افـراد‬ ‫تعامـل دارنـد؛ به این معنا کـه ا ‬ ‫دیگـر ا گاهـی داشـته باشـند‪ .‬برخـی از ایـن نویسـنده ها‬ ‫دربـاره موضوعـات بحث برانگیـز گفت وگـو کـرده و بایـد‬ ‫بتواننـد دیگـران را ارام و متمرکـز نگـه دارنـد‪ .‬روزنامه نـگاران‬ ‫گردشگری امروزی داستان می سازند و اطالعاتی را درمورد‬ ‫مقاصد محبوب و ناشناخته ارائه می دهند‪ .‬این اطالعات‬ ‫تهـای موجـود‬ ‫فراتـر از محـل اقامـت‪ ،‬جاذب ههـا یـا فعالی ‬ ‫اسـت‪ .‬بایـد به این نکتـه توجـه کـرد کـه «روزنام هنـگاری‬ ‫گردشـگری»‪ ،‬سفرنامه نویسـی و وبال گ نویسـی در سـفر‬ ‫یسـت و ا گرچـه‬ ‫نیسـت؛ بلکـه بـرای خـود فرمـی نوشتار ‬ ‫اغلـب به عنـوان نـوع کمتـری از روزنام هنـگاری شـناخته‬ ‫یسـت؛‬ ‫یشـود؛ امـا درواقـع‪ ،‬یـک رسـانه مهـم اطالعات ‬ ‫م ‬ ‫کتـر شـده‬ ‫یشـدن‪ ،‬کوچ ‬ ‫به ویژ هکـه جهـان مـا بـا جهان ‬ ‫نحـوزه تخصصـی‬ ‫اسـت‪ .‬تاثیـر رسـانه های دیجیتـال بـر ای ‬ ‫و نحـوه انطبـاق مـردم بـا مطبوعـات گردشـگری‪ ،‬امـروزه‬ ‫ب هطـور موثـر در روزنام هنـگاری گردشـگری نشـان داده‬ ‫یتـوان‬ ‫یشـود‪ .‬سـتون ها و مقـاالت گردشـگری را م ‬ ‫م ‬ ‫به راحتـی در روزنام ههـا و مجلات یافـت‪ .‬روزنام هنـگاری‬ ‫گردشـگری‪ ،‬نگاهـی عمیـق بـه فرهنـگ سـفر ارائـه می کند و‬ ‫درعین حـال‪ ،‬خواننـدگان را در جریـان رویدادهـای جـاری‬ ‫سـفر جهانـی قـرار می دهـد‪ .‬یکـی از دالیـل اهمیتـش‬ ‫این اسـت که بسـتر بازاریابـی را بـرای مـردم سـایر کشـورها‬ ‫فراهـم می کنـد تـا به عنـوان واسـطه عمـل کـرده و فرهنـگ‬ ‫خـود را در سـطح جهانـی معرفـی کننـد و گردشـگری‬ ‫نحـوزه‬ ‫را ترویـج دهنـد‪ .‬نوشـته های روزنام هنـگار ای ‬ ‫بایـد فراتـر از نقدهـای رایـج مربـوط بـه یـک جشـنواره‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مـوزه یـا هتـل باشـد؛ ایـن‪ ،‬همـان سفرنامه نویس ‬ ‫سفر نوشـتن می توانـد از خانـه شـروع شـود‪ .‬به هرحـال‪،‬‬ ‫درمـورد چـه مکانـی بیـش از مکانـی کـه در ان زندگـی‬ ‫می کنیـد‪ ،‬می توانیـد صحبـت کنیـد‪ .‬بـا نوشـتن درمـورد‬ ‫شـهر خـود‪ ،‬جاذب ههـای محلـی و اخبـار جالـب در منطقـه‬ ‫خـود شـروع کنیـد‪ .‬بـا نوشـتن درمـورد خانـه خـود ازمنظـر‬ ‫سفرنامه نویسـی‪ ،‬می توانیـد اولیـن داسـتانتان را بـدون‬ ‫لهـا و راهنمایـان‬ ‫صـرف هزینـه بـرای بلیـت هواپیمـا‪ ،‬هت ‬ ‫یکـه از یـک‬ ‫محلـی بنویسـید‪ .‬بـه ایـن فکـر کنیـد کـه افراد ‬ ‫منطقه دیگر بازدید می کنند‪ ،‬عالقه دارند در محل زندگی‬ ‫شما چه چیزی بیاموزند و درمورد ان موضوعات بنویسند‬ ‫و بـه شـما فرصتـی می دهـد تـا در زمین ههـای مختلـف‬ ‫ً‬ ‫سفرنامه نویسـی جسـت وجو کنیـد؛ مثلا هنـر و فرهنـگ‪،‬‬ ‫سهـای‬ ‫غـذا‪ ،‬سـبک زندگـی و ‪ ...‬شـما بایـد بتوانیـد عک ‬ ‫جالبی بگیرید تا زمینه بیشـتری را به داسـتان شـما اضافه‬ ‫کنـد‪ .‬بـرای عکاسـی از طیـف گسـترده ای از سـوژه ها ماننـد‬ ‫مناظـر‪ ،‬مناظر شـهری‪ ،‬پرتـره‪ ،‬ورزش‪ ،‬غذا‪ ،‬نمـای نزدیک و‬ ‫‪ ...‬بایـد دانـش اولیـه ای درمـورد نحـوه عکاسـی از همه چیـز‬ ‫داشـته باشـید و مجموعـه ای از تصاویـر را بگیریـد کـه یـک‬ ‫«مقصـد» را دربهترین حالـت به تصویـر بکشـید‪ .‬بسـیاری‬ ‫از سفرنامه نویسـان خلاق ا کنـون درحال ایجـاد محتـوا‬ ‫بهـای‬ ‫گهـا و کتا ‬ ‫بـرای رسـانه های اجتماعـی‪ ،‬وبال ‬ ‫الکترونیکـی هسـتند کـه ب هطـوری چشـمگیر چشـم انداز‬ ‫نحـال‪ ،‬حرفـه یـک‬ ‫سفرنامه نویسـی را تغییـر می دهـد‪ .‬باای ‬ ‫سـفرنامه نویس عـادی بـا ظهـور سـایت های بررسـی سـفر‬ ‫موثـر‪ ،‬نظـرات انالیـن و افزایـش دسترسـی بـه اینترنـت بـه‬ ‫اطالعـات سـفر به چالـش کشـیده شـده‪ .‬سفرنامه نویسـان‬ ‫خلاق می تواننـد بـه زوایـای منحصرب هفـردی فکـر کننـد تـا‬ ‫اثـار خـود را از مقـاالت نویسـندگان دیگـر در همین موضوع‬ ‫متمایـز کننـد‪.‬‬ ‫گالری‬ ‫پنجمین ساالنه نقاشی و مجسمه های‬ ‫کو نوجوان استان البرز‬ ‫کوچک کود ‬ ‫نمایشـگاه اثـار هنـری کودکان ونوجوانـان البـرزی‪ ،‬در‬ ‫قالـب پنجمیـن سـاالنه نقاشـی و مجسـمه های کوچـک‬ ‫کودک ونوجـوان اسـتان البـرز‪ ،‬بـه روی هنرمنـدان کوچک‪،‬‬ ‫خانواده هـا و بازدیدکننـدگان گشـوده شـد‪ .‬این رویـداد‪،‬‬ ‫توسـط انجمـن هنرهـای تجسـمی اسـتان البـرز و حمایت‬ ‫اداره کل فرهنگ وارشـاد اسـتان البـرز و شـرکت وسـتا؛‬ ‫بـا همـکاری گالـری «مـاه زاد» به تماشاسـت‪ 130 .‬اثـر‬ ‫کهـای مختلـف و ‪ 16‬اثـر مجسـمه بـا‬ ‫نقاشـی بـا تکنی ‬ ‫کهـای پاپیه ماشـه‪ ،‬خمیـر فـوری و سـبک‪ ،‬گل رس‬ ‫تکنی ‬ ‫و ‪ ...‬از ‪ 146‬هنرمنـد کودک ونوجـوان اسـتان های البـرز‪،‬‬ ‫تهـران‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬فـارس‪ ،‬دراین نمایشـگاه گـرد اوری شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در میـان شـرکت کنندگان‪ ،‬کودک ونوجوانـی کـه در‬ ‫جشـنواره های نقاشـی ایرانـی و بین المللی شـرکت کـرده و‬ ‫رتب ههـای برتـر نیـز کسـب کرده انـد‪ ،‬حضـور دارنـد‪ .‬به دلیل‬ ‫اسـتقبال گسـترده و تعـداد زیـاد اثـار پذیرفت هشـده‪،‬‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫نمایشـگاه در دونوبـت و دو گـروه سـنی برگـزار م ‬ ‫گـروه اول از ‪ ۲۶‬خـرداد تـا ‪ ۲‬تیرمـاه و گـروه دوم از ‪ ۹‬تـا‬ ‫‪ ۱۶‬تیرمـاه ‪ .۱۴۰۱‬نمایشـگاه جهـت بازدیـد هنردوسـتان‬ ‫ـانی‬ ‫همـه روزه (جـز جمع ههـا) بیـن سـاعات ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۰‬به نش ِ‬ ‫کرج‪ ،‬فلکه اول گوهردشـت‪ ،‬بلوار میرزایی پرور‪ ،‬پال ک ‪،۶۶‬‬ ‫سـاختمان بارمـان‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ ،۲‬گالـری «مـاه زاد»‬ ‫دایـر اسـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫دختران بابا انتون‬ ‫اخرین تماسیه که می گیری؛ با کی تماس‬ ‫می گیری ‪...‬؟! الناز زجاجی‪ ،‬علی شریفی‪،‬‬ ‫مریم صادقی‪ ،‬سپیده فضل یاب‪ ،‬راز قادری‬ ‫و درسا محسنی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی مریم صادقی هستند که برپایه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫متنی از سعید محسنی؛‬ ‫در «عمارت سیمر غ» ( سالن یک) به روی‬ ‫صحنه رفته و تا ‪ 7‬تیرماه ساعت ‪21‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫تهــاوس» به نویســندگی النــاز عطایــی‪ ،‬کارگردانـ ِـی افشــین غیاثــی و تهیه کنندگـ ِـی یاســر‬ ‫«پن ‬ ‫هشــترخانی در عمــارت نوفل لوشــاتو ب ـه روی صحنــه خواهــد رفــت‪ .‬دراین نمایــش‪ ،‬مســعود‬ ‫قشــناس‪ ،‬النــاز عطایــی‪ ،‬حســنا قبــادی‪ ،‬معیــن محمــودزاده‪،‬‬ ‫ترابــی‪ ،‬بابــک قــادری‪ ،‬علیرضــا ح ‬ ‫کیمیــا نصیــری‪ ،‬فاطمــه خــاوری‪ ،‬زینــب هــزاره‪ ،‬گلــی احمــدی‪ ،‬عاطفــه علیــزاده‪ ،‬محمدحســین‬ ‫کیــا‪ ،‬حامدمقــدم‪ ،‬متیــن کریمــی‪ ،‬عرفــان حســینی و مهــدی وز یــری مقــدم بــه ایفــای نقــش‬ ‫می پردازنــد‪ .‬ســایر عوامــل عبارت انــد از مجــری طــرح و جانشــین تهیــه‪ :‬ســارا احمــدی‪ /‬مشــاور‬ ‫کارگــردان‪ :‬مســعود ترابــی‪ /‬طــراح صحنــه‪ :‬شــهاب شــریفی‪ /‬طــراح لبــاس و گریــم‪ :‬فاطمــه امینــه‪/‬‬ ‫دســتیاران لبــاس‪ :‬ارن متولیــان و نابغــه بــراورده‪ /‬طــراح نــور‪ :‬مســعود ترابــی‪ /‬دســتیار یــک و‬ ‫برنامه ر یــز‪ :‬شــکوفه ســلیمانی‪ /‬دســتیار دوم‪ :‬محمــد صمــدی‪ /‬گــروه کارگردانــی‪ :‬علــی قائمــی‪،‬‬ ‫یفــرد‪ /‬مدیــر تولیــد‪ :‬پیمــان‬ ‫ثریــا رضایــی و کیمیــا فیــروزی‪ /‬منشــی صحنــه‪ :‬شــکیال محمد ‬ ‫یفــرد‪ /‬اهنگســاز‪ :‬علــی خاتمــی‪ /‬مشــاوره رســانه‪:‬‬ ‫چراغــی‪ /‬طــراح پوســتر و تیــزر‪ :‬واهــب مصلح ‬ ‫پیــام احمــدی کاشــانی‪ /‬عکاســان‪ :‬پیــام احمــدی کاشــانی‪ ،‬لیــا محر مپــور‪ ،‬فاطمــه علی بیگــی‬ ‫و لیلــی اشــتیاق‪ /‬بــا تشــکر از کوشــا حســین پور‪ ،‬زینــب علیــزاده‪ ،‬امیــد میرشــکاری و حامــد‬ ‫بیســادی‪.‬‬ ‫نقش افرینـی دراین نمایـش شـدند؛ و جمعـی‬ ‫از بازیگـران حرفـه ای تئاتـر و سـینما دراین تئاتـر‬ ‫ایفـای نقـش کرده انـد؛ مسـعود ترابـی‪ ،‬بابـک‬ ‫قشـناس ازان جمله انـد‪.‬‬ ‫قـادری و علـی ح ‬ ‫همچنیـن عوامـل کـه تمامـی از افـراد حرفـه ای‬ ‫تئاتـر هسـتند درایـن کار مـن را همراهـی می کنند‬ ‫و کنـار هنرجویانـم قـرار گرفته انـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫ی دارد و‬ ‫تهـاوس موضوعـی اجتماعـ ‬ ‫«پن ‬ ‫یپـردازد؛ داسـتان‬ ‫بـه اختلاف طبقاتـی م ‬ ‫یشـود و‬ ‫یسـت کـه عاشـق دختـری م ‬ ‫پسر ‬ ‫اتفاق هایـی کـه دراین میـان رخ می دهـد»‪.‬‬ ‫تهـاوس»‬ ‫مسـعود ترابـی؛ بازیگـر نمایـش «پن ‬ ‫تسـال اسـت از بازیگـری فاصلـه‬ ‫گفـت‪« :‬هف ‬ ‫گرفتـه و مشـغول کارگردانـی بـوده ام و امسـال‬ ‫تصمیـم گرفتـم کاری نسـازم‪ .‬به خاطـر سـنگینی‬ ‫نمایـش قبلـی باعنـوان مـا کـی هسـتیم؛ کـه‬ ‫در تـاالر حافـظ به اجـرا رفـت‪ ،‬تصمیـم گرفتـم‬ ‫کسـال بـه دوراز فضـای کارگردانـی باشـم‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫طرحـی در ذهنـم داشـتم کـه بـا افشـین غیاثـی‬ ‫در میـان گذاشـتم و موردقبـول واقـع و قـرار شـد‬ ‫ان را النـاز عطایـی بنویسـد و کار را شـروع کنیـم‪.‬‬ ‫هنگامی که این طرح نوشـته شـد و جلوتر رفتیم‬ ‫نشـد‪ ،‬خـودم نیـز بـه ایفـای نقـش‬ ‫تصمیم برا ‬ ‫بپـردازم؛ البتـه درابتـدا بیشـتر بحـث بـازی نبـود‬ ‫و بحـث مشـاوره بـود؛ امـا ازیکجابه بعـد تصمیـم‬ ‫گرفتـم بـازی کنـم و خیلـی از ایـن اتفـاق راضـی‬ ‫هسـتم؛ چـون ایـن نقش برایم بسـیار خوشـایند‬ ‫اسـت و کنـار افشـین غیاثـی (کارگـردان ایـن‬ ‫یبـرم‪ .‬تمـام تالشـمان را کردیـم‬ ‫نمایـش) لـذت م ‬ ‫تهـاوس نـگاه متفاوتـی به عشـق و ثـروت و‬ ‫تـا پن ‬ ‫فقـر داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫بابـک قـادری؛ بازیگـر ایـن نمایـش گفـت‪:‬‬ ‫تهـاوس‪ ،‬دارای تعـدد شـخصیت اسـت‬ ‫«پن ‬ ‫ً‬ ‫و مـن قبلا بـا کارگـردان کار در مقـام بازیگـر‬ ‫همکاری مشـترک داشـتم و همدیگر را به خوبی‬ ‫می شناسـیم‪ .‬وقتـی بـازی درایـن کار را بـه مـن‬ ‫پیشـنهاد داد‪ ،‬چـون ازقبـل از نـوع سـلیقه و نـوع‬ ‫ی سـناریو‬ ‫نگاهـش باخبـر بـودم‪ ،‬پذیرفتـم و وقتـ ‬ ‫را خوانـدم دیـدم خیلـی قابلیـت کار دارد و دارای‬ ‫فضایـی جـذاب اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬سـناریو حـرف‬ ‫نشـهر‬ ‫روز جامعـه اسـت و از منطقـه ای از پایی ‬ ‫ً‬ ‫می گویـد کـه فقر در ان حا کم اسـت که اصطالحا‬ ‫کمکمـان کـن؛ به کارگردانـی نـادر نادرپـور اشـنا‬ ‫شـدم و سال هاسـت کار سـینمایی انجـام‬ ‫می دهـم‪ .‬کارگـردان سـریال و سـینما هسـتم و در‬ ‫کارهایـی ماننـد شـاه گـوش‪ ،‬خـروج‪ ،‬نابـرده رنج و‬ ‫‪ ...‬بـوده ام‪ 40 .‬کار سـینمایی در کارنامـه هنری ام‬ ‫دارم و بعـد از نمایـش بودای بزرگ کمکمان کن؛‬ ‫بـا دوسـتان قرار گذاشـتیم اثار دیگـری را به اتفاق‬ ‫کار کنیـم‪ .‬این روزها کار سـینمایی بنـام داعش را‬ ‫شـروع کـرده ام و کنـارش دراین نمایـش خدمـت‬ ‫دوسـتان هسـتم»‪.‬‬ ‫تهـاوس»‬ ‫النـاز عطایـی؛ نویسـنده متـن «پن ‬ ‫گفـت‪« :‬افشـین غیاثـی (کارگـردان) ایـده ای در‬ ‫ذهـن داشـت کـه می خواسـت فضـای حلبی اباد‬ ‫و بچ ههـای کار را بررسـی کنـد‪ .‬دراین خصـوص با‬ ‫من صحبت کرد و قرار شـد بچه های کار‪ ،‬عشـق‬ ‫و محیط هایـی کـه فکـر نمی کنیـم عشـقی در ان‬ ‫وجـود داشـته باشـد را بررسـی کنیم‪ .‬ایده خـود را‬ ‫گفت و برحسـب ایده کارگردان جلسـاتی را با او و‬ ‫مسعود ترابی گذاشتیم و پس از چندین جلسه‬ ‫تمریـن متوجـه شـدیم داسـتان نمایـش بـه چـه‬ ‫صورتی پیش برود و داستان شکل گرفت؛ و من‬ ‫ان را نوشـتم»‪.‬‬ ‫فاطمـه خـاوری؛ بازیگـر افغانـی مقیـم ایـران‬ ‫کسـال در کانـون مام میهن هنرجوی‬ ‫گفـت‪« :‬ی ‬ ‫افشـین غیاثـی بـوده ام و در دور ههـای بازیگـری‬ ‫شـرکت کـردم‪ .‬بی تعارف بگویم‪ ،‬تئاتـر و هنر برای‬ ‫یسـخت‬ ‫یـک مهاجـر افغانسـتانی در ایـران خیل ‬ ‫اسـت و مـن و دوسـتانم کـه دراین زمینه فعالیت‬ ‫می کننـد‪ ،‬بـا مشـکالت زیـادی چـه ازلحـاظ‬ ‫اقتصـادی و چـه ازلحـاظ شـرایط اجتماعـی و‬ ‫خانوادگـی دسـت وپنجه نـرم می کنیـم و در کل‬ ‫ادامـه دادن ایـن راه بـرای یـک مهاجر تنها عشـق‬ ‫زیـادی را می طلبـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اولیـن کار‬ ‫تئاتـری ام را تجربـه می کنـم و برخـورد زیـادی بـا‬ ‫بقیـه جامعـه تئاتـر ایران نداشـتم؛ امـا از این تیم‬ ‫تنها حمایت و عشق دیده ام و این باعث حرکت‬ ‫تهـاوس بازیگـر‬ ‫و پیشـرفت مـن شـد‪ .‬در پن ‬ ‫نقـش سـحر هسـتم‪ .‬سـحر یـک دختـر ‪2 0‬سـاله‪،‬‬ ‫دوران ندیده و بلندپرواز است که با خانواده اش‬ ‫در حلبی ابـاد زندگـی می کننـد‪ .‬سـحر عاشـق‬ ‫یشـود و اینجاسـت کـه بایـد انتخـاب کنـد و‬ ‫م ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫داسـتان سـحر تـازه ازاینجـا شـروع م ‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫دکتر یاسر هشترخانی؛ تهیه کننده و سرمایه گذار‬ ‫تهـاوس» گفـت‪« :‬در حـوزه تئاتـر‬ ‫نمایـش «پن ‬ ‫تهـای بسـیار انجام‬ ‫دیـده شـده دوسـتان فعالی ‬ ‫می دهنـد و ما ههـا تمریـن می کننـد تـا اثـری‬ ‫ماندگار شکل گرفته و یک نمایش به روی صحنه‬ ‫برود؛ بااین وجود‪ ،‬هنرمندان عرصه تئاتر نسبت‬ ‫به دوستان سیما و سینما کمتر دیده می شوند‬ ‫و به نظـرم مـردم بایـد بـا فرهنـگ تئاتـر اشـنایی‬ ‫بیشـتری پیـدا کننـد؛ همان طورکـه اسـاتید و‬ ‫هنرمنـدان بسـیاری از صحنـه تئاتـر بـه سـیما و‬ ‫سـینما راه یافته انـد‪ .‬به منظور گسـترش فرهنگ‬ ‫تئاتـر و حمایـت از قشـر هنرمنـدان تئاتـری‪ ،‬بـه‬ ‫این عرصـه وارد شـدم تـا ضمـن ایـن حمایـت؛‬ ‫در شـکوفایی‪ ،‬کشـف و معرفـی چهر ههـای‬ ‫برجسـته بـه اثـار تلویزیونـی و سـینمایی نقشـی‬ ‫داشـته و بـرای معرفـی پدیده هایـی نوظهـور‬ ‫بـه مدیو مهـای پربازدی دتـر موثـر باشـم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬از خداونـد بـزرگ خواسـتارم هرچه زودتـر‬ ‫شـاهد شـکوفایی بیش ازپیش در فضـای واقعی‬ ‫هنـر باشـیم؛ زیـرا فرهنـگ یک جامعه وابسـتگی‬ ‫مسـتقیم بـه تلاش و کوشـش هنرمنـدان ان‬ ‫جامعـه دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬هنـر نمـاد فرهنـگ و‬ ‫هویتـی یـک کشـور اسـت‪ .‬هنـر بایـد تعریف شـود‬ ‫بـه رشـته های مختلـف؛ ازجملـه صنایع دسـتی‪،‬‬ ‫گردشـگری‪ ،‬تئاتـر‪ ،‬سـینما‪ .‬هنـر جلـوه متعالـی‬ ‫از فرهنـگ هـر جامعـه اسـت‪ .‬تاانج اکـه میسـر‬ ‫باشـد در عرصـه حمایـت از هنـر تئاتـر فعالیـت‬ ‫موثـر انجـام خواهـم داد تا شـاهد اشـتی عمومی‬ ‫بـا هنـر تئاتـر باشـیم»‪ .‬یاسـر هشـترخانی؛ دارای‬ ‫دکترای حقوق بین الملل‪ ،‬حقوقدان‪ ،‬کارشناس‬ ‫مسـائل سیاسـی ترکیه و خاورمیانـه‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و سـرمایه گذار تئاتـر و سینماسـت و در کارنامـه‬ ‫هنـری اش سـرمایه گذار فیل مهـا و تئاترهـای‬ ‫تهـاوس»‪« ،‬سـه قطـره‬ ‫متعـددی نظی ِـر «پن ‬ ‫خـون»‪« ،‬لختگـی»‪ 52« ،‬هرتـس» را دارد‪.‬‬ ‫تهـاوس» گفـت‪:‬‬ ‫افشـین غیاثـی؛ کارگـردان «پن ‬ ‫جمـاه اسـت تمریـن ایـن نمایـش را‬ ‫«حـدود پن ‬ ‫شـروع کرده ایم و قرار اسـت به زودی این نمایش‬ ‫در عمـارت نوفل لوشـاتو اجـرا بـرود‪ .‬جمعـی از‬ ‫هنرجویان افغانستانی من که بسیار باانگیزه اند‬ ‫سهـای مـن حاضـر و‬ ‫و از را ههـای دور سـر کال ‬ ‫پـس از طـی دور ههـای امـوزش مـداوم‪ ،‬امـاده‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫حلبی ابـاد یا حاشیه نشـین ها معرفی م ‬ ‫ایـن سـناریو زندگـی ایـن اد مهـا را بررسـی کـرده و‬ ‫به تصویـر می کشـد‪ .‬بعـد از مطالعـه متـن‪ ،‬بـا ان‬ ‫ارتباط خوبی برقرار کردم و اماده حضور شـدم»‪.‬‬ ‫وی دربـاره نقـش خـود گفـت‪« :‬دراین نمایـش‬ ‫نسـالی‬ ‫نقـش دایـی را بازی خواهم کرد؛ مرد میا ‬ ‫تهـاوس زندگـی می کنـد و‬ ‫کـه سـال ها در پن ‬ ‫بچ ههـای خیابانـی کـه یـا در حال تمیزکـردن‬ ‫شیشـه ها یـا فـروش زرشـک سـر چهاررا ههـا‬ ‫هسـتند را در مکانـی بـا چـادر مسـقف‪ ،‬بـرای‬ ‫نهـا‬ ‫زندگـی دورهـم جمـع کـرده و سرپرسـتی ا ‬ ‫را به عهـده گرفتـه اسـت‪ .‬دایـی فـرد ثروتمنـدی‬ ‫جهـای‬ ‫نبـوده؛ ولـی چـون بچـه کار بـوده و رن ‬ ‫زیـادی کشـیده‪ ،‬سـعی دارد به نوعـی ادای دیـن‬ ‫تسـیطره خـود قـرار دهـد‪.‬‬ ‫نهـا را تح ‬ ‫بکنـد و ا ‬ ‫تهـاوس ماجـرای یـک عشـق رقـم‬ ‫در این پن ‬ ‫نشـکل که تـازه واردی کـه امـده و‬ ‫یخـورد به ای ‬ ‫م ‬ ‫ی حاصـل‬ ‫انجـا سـکنی گزیـده‪ ،‬عالقه منـد دختـر ‬ ‫یـک ازدواج ناموفـق شـده و هـر دو عاشـق هـم‬ ‫یشـوند‪ .‬دایـی سـعی می کنـد ایـن عشـق را‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫نهـا را ب ههـم برسـاند و نهایتـا‬ ‫مدیریـت کـرده و ا ‬ ‫اتفاق هایـی دراین میـان رخ می دهـد»‪.‬‬ ‫تهـاوس» گفـت‪:‬‬ ‫قشـناس؛ بازیگـر «پن ‬ ‫علـی ح ‬ ‫«نقـش مـن سـتار اسـت؛ کـه در سـطح پایین‬ ‫جامعـه زندگـی می کنـد‪ .‬او کارمنـد شـرکت‬ ‫نفـت بـوده و به خاطـر یکسـری مشـکالت‬ ‫وقتـی فرزندانـش کوچـک بودنـد (پـس از مـرگ‬ ‫همسـرش)‪ ،‬زن دوم اختیـار می کنـد و ان زن‪،‬‬ ‫فرزنـدان سـتار را بـزرگ می کنـد‪ .‬ب همـرور زمـان و‬ ‫فشـدن‬ ‫جامعـه‪ ،‬سرنوشـت ایـن فـرد را بـه ضعی ‬ ‫سـوق می دهـد و رواوردن بـه حاشیه نشـینی و‬ ‫تهـاوس‬ ‫در کنـار بچ ههـای کار و دایـی و در پن ‬ ‫یکـردن‪ .‬فرزنـدان سـتار بـزرگ شـده اند و‬ ‫زندگ ‬ ‫سـتار امـروز بـا تحصیلات و تجربه اش متاسـفانه‬ ‫نهـای خـود را به درسـتی نمی توانـد درک‬ ‫جوا ‬ ‫یشـود مشـکالتی در ازدواج های‬ ‫کند که باعث م ‬ ‫نهـا رخ دهـد و به خاطـر همیـن فرزنـدان بـا‬ ‫ا ‬ ‫پدرومـادر خـود بـه مشـکل برمی خورنـد و همین‬ ‫یهـای سـتار باعـث ازهم پاشـیدن‬ ‫جو لجباز ‬ ‫ل ‬ ‫یشـود و کاری می کنـد کـه‬ ‫خانـواده وی م ‬ ‫غیرقابل جبـران اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا افشـین‬ ‫غیاثـی و بابـک قـادری در نمایـش بـودای بـزرگ‬ ‫در اموزش وپرورش و دانشگاه‬ ‫بیشتر درگیر نمره گرفتنیم؛ نه اموزش‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫حسین عالم بخش؛ مدیر پردیس تئاتر تهران‪ ،‬نویسنده و کارگردان تئاتر‪ ،‬در‬ ‫افتتاحیه خانه هنر «سـبا» که به نام و یاد زنده یاد «علی سـلیمانی»‪ ،‬توسـط‬ ‫سهیال جوادی؛ همسر و سبا سلیمانی؛ فرزند این بازیگر فقید تاسیس شده‬ ‫اسـت‪ ،‬باابرازخرسـندی ازاینکه خانـه ای بـا نـام‪ ،‬یـاد و خاطـره علی سـلیمانی‪،‬‬ ‫برادر و رفیق سالیان دور او در تهران تاسیس شده است‪ ،‬گفت‪« :‬خوشحالم‬ ‫همسـر و فرزند علی سـلیمانی‪ ،‬توانسـتند مجموعه ای را با هدف و برنامه ای‬ ‫کـه ایشـان در ذهـن داشـت‪ ،‬تاسـیس و راه انـدازی کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫وقتـی علـی سـلیمانی از بیـن مـا رفـت‪ ،‬تـازه بسـیاری ازافراد متوجـه شـدند او‬ ‫تا چه انـدازه در بیـن بچه هـای کار و کـودکان کم برخـوردار جنوب شـهر حضور‬ ‫داشـت و به ان ها خدمت کرد‪ ،‬افزود‪« :‬وی پیرامون انتقال مطالب اموزشـی‬ ‫نمایشـی برای بچه های پائین شـهر بسـیار زحمت کشید و نتیجه این کار نیز‬ ‫در زمـان حیاتـش دیـده شـد و خداونـد را سـپاس می گوییـم نتیجـه این امـر‬ ‫امـروز بـا افتتـاح چنیـن مرکـزی‪ ،‬مقابـل چشـم مخاطبـان به تصویـر کشـیده‬ ‫شـده»‪ .‬ایـن کارگـردان باسـابقه تئاتـر باتا کیدبراینکـه امـروز نیـاز اسـت مرا کـز‬ ‫مسـتقلی را تشـکیل بدهیـم تـا بـدون دغدغه هـای اداری کـه در بسـیاری از‬ ‫ً‬ ‫مرا کـز دولتـی درگیـر ان هسـتیم‪ ،‬بـا فـراغ بـال مسـتقیما بتـوان سـراغ کـودکان‬ ‫کم برخـوردار رفـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بسـیارمهم اسـت کـه اسـتعدادهایی هسـتند کـه‬ ‫به خاطر شرایط نامناسب و نامساعد زندگی‪ ،‬نادیده می مانند و موردغفلت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واقعـا می شـوند و در بسـیاری ازموارد اصلا دیـده نمی شـوند یـا اصلا به جایی‬ ‫نمی رسـد کـه صدایـی از ان هـا شـنیده شـود»‪ .‬عالم بخـش بابیان اینکـه‬ ‫عالوه بـر هنـر‪ ،‬اسـتعدادهای بسـیاری در علـوم دیگـر نیـز وجـود دارد کـه ا گـر‬ ‫در مسـیر درسـت تربیـت نشـوند‪ ،‬از دسـت می رونـد؛ پـس الزم اسـت که از‬ ‫چنین مرا کزی با موضوعات علوم دیگر جز هنر در کشـور فعال شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«نخبه هـای ریاضـی و ورزش نیـز در مـدارس مـا وجـود دارنـد کـه می بایسـت‬ ‫بـه ان هـا توجـه ویـژه ای شـود و همان طورکـه می دانیـم‪ ،‬در تیم هـای ورزشـی‬ ‫بسـیاربزرگ دنیـا‪ ،‬نخبه هایـی از ایـران وجـود دارنـد کـه کـودک کار بوده انـد‬ ‫و به خاطـر یـک شناسـایی درسـت‪ ،‬در مسـیر درسـت قـرار گرفتـه و پـرورش‬ ‫یافته انـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه ا گـر ایـن اتفـاق درزمینـه هنـر بیفتـد‪ ،‬موجـب‬ ‫ً‬ ‫می شـود کـه ایـن کـودک یـا نوجـوان‪ ،‬اوال وارد مسـیر شـکوفایی و خالقیـت‬ ‫شـود و چه بسـا یـک جمـع و یـک قـوم را از یـک داسـتان ویرانـی نجـات دهـد‬ ‫و موجـب شـود زندگـی و حیـات روزمـره ان هـا بهتـر شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬نکتـه مهـم‬ ‫دیگـری کـه بایـد بـه ان توجـه ویـژه داشـته باشـیم‪ ،‬این اسـت که کـودکان‬ ‫دیگـری نیـز بیاینـد و از ایـن مرا کـز اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی باابرازتاسـف ازاینکه‬ ‫امروز مغفولیت هایی داریم که موجب می شـود اسـتعدادهای دانش اموزان‬ ‫و کودکان در اموزش وپرورش‪ ،‬ان گونه که باید شناسـایی نشـود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«بایـد بگوییـم کـه اموزش وپـرورش مکلـف و موظـف بـه این موضـوع اسـت و‬ ‫در تمـام کشـورها‪ ،‬چـه بـرای کسـانی که نخبـه هسـتند و چـه بـرای کسـانی که‬ ‫نخبـه نیسـتند؛ در هـر بخـش و سـطحی بـوده یـا هـر اسـتعدادی کـه دارنـد‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬سبک زندگی تعریف می کند؛ اما ما بیشتر درگیر نمره گرفتن‬ ‫هسـتیم و در دانشـگاه نیـز این رونـد ادامـه پیـدا می کند و چه بسـا هنرمندان‬ ‫ً‬ ‫عرصـه تئاتـر‪ ،‬سـینما و تلویزیـون را می بینیـم کـه اصلا تحصیلات مرتبـط بـا‬ ‫رشـته فعالیـت خـود را ندارنـد»‪ .‬عالم بخـش دراین راسـتا بااذعان به اینکـه ا گر‬ ‫برخـی افرادی کـه در رشـته های هنـری فعالیـت می کننـد‪ ،‬تحصیلات مرتبـط‬ ‫ی در نیمـه راه‪ ،‬تحصیلات خـود را نیمـه کاره رهـا‬ ‫دراین زمینـه ندارنـد و برخـ ‬ ‫کرده انـد‪ ،‬به این خاطـر اسـت کـه ان گونـه کـه بایـد روی اسـتعدادهای موجود‬ ‫در افـراد در اموزش وپـرورش کار نکرده ایـم‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بیان این موضوعات‬ ‫بـرای مـا بسـیارتلخ اسـت؛ امـا نبایـد فرامـوش کنیـم میـان ایـن تلخی هـا‪ ،‬باید‬ ‫همه ان ها را بیان کنیم که شـاید از میان همین بازگو کردن ها‪ ،‬روز و روزگاری‬ ‫مشـکالت موجـود در حـوزه اموزش وپرورش حل شـود»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکه‬ ‫ا گـر اموزش وپـرورش ایـن ظرفیـت را نـدارد یـا ا گـر دغدغه هـای دیگـری دارد‬ ‫کـه این مجموعـه را از رسـیدن به این هـدف بازمـی دارد‪ ،‬بایـد مرا کـزی ماننـد‬ ‫«خانـه هنـر سـبا» وجـود داشـته باشـند کـه چنیـن اسـتعدادهایی را در کنـار‬ ‫اموزش وپـرورش شـکوفا کننـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬قـرار بـود کانـون پرورش فکـری‬ ‫ن بـار را در کشـور بـه دوش بکشـد؛ امـا می دانیـم کـه‬ ‫کودکان ونوجوانـان ایـ ‬ ‫ً‬ ‫ایـن ظرفیـت در ان نیسـت و اصلا چنیـن مرا کـزی نـدارد تـا دسـت بـه ایـن کار‬ ‫بزنـد؛ به همین خاطـر‪ ،‬تشـکیل چنیـن مرا کـزی بـا کمـک مسـتقیم دولـت‬ ‫و شـهرداری‪ ،‬موجـب می شـود اسـتعدادها زودتـر کشـف شـوند و زودتـر بـه‬ ‫خالقیـت برسـند و خرده تولیـدات مـا بـه جایـی برسـد کـه اتفاقـات بزرگـی‬ ‫را در کشـور رقـم بزنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در ورزشـی ماننـد فوتبـال ایـن‬ ‫سـخن بـوده کـه قهرمانـان بـزرگ تیـم ملـی‪ ،‬از زمین هـای کوچـک و خا کـی‬ ‫«گل کوچـک»‪ ،‬بیـرون امده انـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬ا گـر دنبال دسـت یابی به تیمی‬ ‫هسـتیم کـه دنیـا را متحـول کنـد و فرهنـگ ما را تحت تاثیر قـرار دهـد‪ ،‬باید در‬ ‫پلـه اول‪ ،‬گل کوچـک تئاتـر اصالح شـود و همین افرادی که امـروز دراین عرصه‬ ‫حضـور دارنـد و فعالیـت می کننـد‪ ،‬یعنـی همیـن کـودکان نوپـای امـروز‪ ،‬در‬ ‫‪ 15‬سـال اینده کاری را کـه بایـد بـرای رسـیدن ایـران اسلامی بـه افـق موفقیـت‬ ‫انجـام دهـد‪ ،‬به خودی خـود انجـام می دهنـد»‪ .‬وی با ابرازتاسـف از اینکه‬ ‫چنیـن توجهـی بـه اسـتعدادهای کودک ونوجـوان نمی شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫کسـی بپرسـد چـرا بـه افق هـای پیشـرفتی کـه بـرای خویـش تعریـف کرده ایـم‪،‬‬ ‫دسـت نمی یابیـم‪ ،‬بایـد از او بپرسـیم مگـر مـا ‪20‬سـال پیش بـرای رسـیدن بـه‬ ‫انچـه امـروز خواهـان انیـم‪ ،‬برنامه ریـزی کرده ایـم؟»‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫«شاهین» در راه جشنواره فیلم «زنگبار»‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫فیلـم «شـاهین» سـاخته سـاالر طهرانـی‪،‬‬ ‫به نویسـندگی مهـران رنجبـر و تهیه کنندگـی‬ ‫مشـترک ارش سجادی حسـینی و علـی‬ ‫گلبهـاران؛ در هفدهمیـن حضـور بین المللـی‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫بـرای شـرکت در ‪25‬امیـن دوره از جشـنواره فیلـم‬ ‫«زنگبـار»(‪ )ZIFF‬عـازم تانزانیـا شـد‪ .‬جشـنواره‬ ‫زنگبـار کـه از ان به عنـوان بزرگ تریـن جشـنواره‬ ‫فیلم در شرق قاره افریقا یاد می شود و همچنین‬ ‫به جشـنواره کشـورهای دهو معروف اسـت‪ ،‬طی‬ ‫نـه روز از ‪ ۱۸‬ژوئـن تـا ‪ ۲۶‬ژوئـن سـال ‪۲۸( ۲۰۲۲‬‬ ‫خردادمـاه تـا ‪ ۵‬تیرمـاه ‪ )۱۴۰۱‬و در ‪ 15‬بخـش برگزار‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬جـدا از بخـش اصلـی کـه رقابت ‬ ‫م ‬ ‫شهـای جنبـی این رویـداد‪ ،‬کالس و‬ ‫در بخ ‬ ‫نهـای‬ ‫کارگا ههـای اموزشـی سـینمایی و ا کرا ‬ ‫شـبانه فیلـم بـرای شـرکت کنندگان برگـزار‬ ‫شتـر به جشـنواره های‬ ‫یشـود‪« .‬شـاهین»‪ ،‬پی ‬ ‫م ‬ ‫بین المللـی متعـددی ازجملـه؛ ‪The I am film‬‬ ‫‪ festival London UK‬انگلسـتان‪ ،‬جشـنواره‬ ‫فیلم های اسـیایی لس انجلس هالیوود (‪AFF)،‬‬ ‫‪ Gbeck film festival‬کانـادا‪Ltue film festival ،‬‬ ‫(ایاالت متحـده) و ‪ ...‬دعـوت شـده بـود‪ .‬ایـن‬ ‫فیلـم محصـول سـازمان سـینمایی داریـوش؛‬ ‫در حضورهـای بین المللـی خـود صاحـب جوایـز‬ ‫متعـدد و ارزشـمندی در جشـنواره ‪Lifft India‬‬ ‫هندوسـتان و کسـب تندیـس بهترین فیلم نامه‬ ‫بلنـد سـینمایی‪ ،‬تندیـس بهتریـن فیلـم بلنـد‬ ‫از سـومین دوره جشـنواره جهانـی امرتـا ترکیـه‪،‬‬ ‫منتخـب بیسـت ویکمین جشـنواره جهانـی‬ ‫اپوریا ویلیـج کـره جنوبـی‪ ،‬برنـده بهتریـن فیلـم‬ ‫اجتماعـی از جشـنواره بهـارات هندوسـتان‬ ‫و برنـده جایـزه ویـژه پانزدهمیـن جشـنواره‬ ‫جهانـی سـینه ا کسـز بیرمنگهـام انگلسـتان‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در این فیلـم کـه در ژانـر ترسـنا ک‪،‬‬ ‫گونـه روان شناسـانه سـاخته شـده اسـت‪،‬‬ ‫علیرضـا کمالـی‪ ،‬گالره عباسـی‪ ،‬مهـران رنجبـر‪،‬‬ ‫بهـار نوحیـان‪ ،‬فرزیـن محـدث‪ ،‬ریحانـه رضـی‪،‬‬ ‫هـادی الیـاس و احسـان امانـی ایفـای نقـش‬ ‫کرده انـد‪ .‬سـاالر طهرانـی از حضـور دسـتیار تهیه‪:‬‬ ‫علیرضـا قدیانـی‪ /‬مدیر تولیـد‪ :‬پژمان داسـتان‪/‬‬ ‫دسـتیار کارگـردان و برنامه ریز‪ :‬عـارف ابراهیمی‪/‬‬ ‫مدیـر فیل مبـرداری‪ :‬سـهیل خویـش کار‪ /‬مدیـر‬ ‫صدابـرداری‪ :‬علیرضـا کریم نـژاد‪ /‬تدویـن‪:‬‬ ‫مهـدی رشـوند‪ /‬طراحـی و ترکیـب صـدا‪:‬‬ ‫عرفـان ابراهیمـی‪ /‬اهنگسـاز‪ :‬امیـد رئیس دانـا‪/‬‬ ‫طـراح صحنـه‪ :‬حجـت اشـتری‪ /‬طـراح لبـاس‪:‬‬ ‫سـحر شـهامت‪ /‬طـراح چهر هپـردازی‪ :‬حمیـد‬ ‫پور سـیفی‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬مهتـاب شـهرابی‪/‬‬ ‫عـکاس‪ :‬هلیـا رضایـی‪ /‬طـراح گرافیـک‪ :‬روژان‬ ‫ایرجـی‪ /‬مدیـر پخـش بین الملـل‪ :‬سـولماز‬ ‫اعتمـاد‪ /‬مدیـر امـور رسـانه و ارتباطـات‪ :‬امیـر‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫پارسـائیان مهر؛ دراین فیلـم بهـره م ‬ ‫بیسـت وپنجمین جشـنواره بین المللـی فیلـم‬ ‫زنگبـار (‪ )ZIFF‬از ‪ ۲۸‬خـرداد تـا ‪ ۵‬تیرمـاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بـا حضـور فیلم هایـی از کشـورهای افریقایـی‪،‬‬ ‫بشـرقی‪ ،‬کشـورهای خاورمیانـه‪،‬‬ ‫اسـیای جنو ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـبه قاره هنـد و اقیانـوس هنـد برگـزار م ‬ ‫دعوت‬ ‫توافقنامه‬ ‫نمایـش «توافقنامـه» نوشـته فیلیـپ کلـودول (نرجمـه شـهال حائـری)‪،‬‬ ‫کشـنبه‬ ‫به طراحـی‪ ،‬تهیه کنندگـی و کارگردانـی شـکیبا علیـزاده و از روز ی ‬ ‫‪ 29‬خرداد مـاه ‪ ۱۴۰۱‬بـه روی صحنـه رفتـه اسـت‪ .‬در این نمایـش‪ ،‬مجتبـی‬ ‫طباطبایـی‪ ،‬ایمـان ا کرمـی و سـارا دغاغلـه؛ و بازیگـران فـرم‪ :‬محمد حسـین‬ ‫نـوراهلل زاده ‪ ،‬عرفـان چنارانـی و حسـین حضـوری به ایفـای نقـش می پردازنـد‪.‬‬ ‫این اثر‪ 20 ،‬شـب در تماشـاخانه «اهورا» اجرا خواهد شـد‪ .‬این نمایش درباره‬ ‫توافق نامـه بیـن دو نفـر اسـت؛ بـرای یـک سـاختمان قدیمـی کـه خریـدار‬ ‫حیوان ازار است و ‪ ...‬دیگر عوامل ان عبارت اند از دستیار کارگردان‪ :‬حمیده‬ ‫محمـد رضاپـور‪ /‬طـراح فـرم‪ :‬سـیده فاطمـه رسـولی‪ ،‬مدیـر روابط عمومـی ‪:‬‬ ‫دکتـر پیـام احمـدی کاشـانی‪ /‬مشـاوران رسـانه ‪ :‬پیـام احمدی کاشـانی و لیال‬ ‫محرم پـور‪ /‬عکاسـان‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‪ ،‬لیال محرم پـور‪ ،‬فهمیمه بیگی‬ ‫و لیلی اشـتیاق‪ /‬گروه مسـتند‪ :‬نریشـن‪ :‬مونا محم د خدایی‪ /‬تدوین‪ :‬سجاد‬ ‫کاظمـی و فردیـن نسـتوه‪ /‬گـروه گریم‪ :‬مجری گریم‪ :‬شـکیبا علیزاده‪ /‬دسـتیار‬ ‫گریـم‪ :‬طنیـن چاال کـی‪ /‬طـراح پوسـتر‪ :‬غـزل سلامی زاده‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2524‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت سـریر ‪ CG125‬بـه رنـگ قرمـز البالویـی‬ ‫مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ‪ 771-95564‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 6904980‬و شـماره تنـه ‪ NBJ***125BA550514‬بـه مالکیـت‬ ‫حمیـد قهرمان خلیل ابـاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪622‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری لیفـان ‪ 620‬بـه‬ ‫رنگ البالویی مدل ‪ 1392‬با شـماره پال ک ایران ‪994 -62‬ب‪71‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ LFB4790‬و شـماره شاسـی ‪ 109858‬بـه‬ ‫مالکیـت محمدهـادی خلـردی فرزنـد عسـکر مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪790‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪638 -32‬ن‪ 47‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 5028300‬و شـماره شاسی ‪ NAS411100D3626462‬به‬ ‫مالکیـت اسـماعیل خا کشـور بـا کـد ملـی ‪ 0702603066‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪106‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ مشـکی متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪985 -32‬ل‪ 76‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12489065096‬و شماره شاسی ‪ NAAN21CA0AK781939‬به‬ ‫مالکیـت مرتضـی بهروزیان با کد ملی ‪ 0703664522‬مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪791‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید‬ ‫شـیری روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪391 -32‬ل‪44‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11486067972‬و شـماره شاسـی ‪31665449‬‬ ‫بـه مالکیـت بهـزاد صبـوری فرزنـد علـی بـا کـد ملـی ‪9513845155‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪793‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند تک برگـی موتورسـیکلت پیشـتاز بـه رنـگ قرمـز‬ ‫مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ‪ 778-16318‬بـه مالکیـت‬ ‫محمد اشرفی عبدل اباد مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪794‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت بـه رنـگ قرمـز مـدل‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره پلا ک ‪ 767-۸۶۷۶۲‬و شـماره موتور‬ ‫‪ ۱۱۱۹۶۹۵‬و شـماره شاسـی ‪ ۹۱۰۴۶۸۳‬مفقود شـده از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت نیسـان ‪ ۲۴۰۰‬بـه رنـگ ابـی روغنـی‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۷۹‬با شـماره پلا ک ایران ‪۸۴۱ -۴۲‬ب‪ ۶۱‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ ۰۰۱۴۱۶۲۰‬و شـماره شاسـی ‪ C40833‬بـه مالکیـت‬ ‫طاهـره قرایـی بـا کـد ملـی ‪ ۰۸۴۹۷۷۴۵۷۸‬مفقـود شـده از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ 1387‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪146 -42‬ص‪ 48‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 2295553‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287696965‬بـه‬ ‫مالکیـت مرادعلـی هنرخـواه مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک مـدل‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد ‪ 111‬ها ‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪341 -12‬د‪ 38‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 4010717‬و شـماره شاسـی ‪ S5430090050301‬بـه‬ ‫مالکیـت محمدرئـوف اسـتخراجی مفقـود شـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫اخطار ثبت طالق (نوبت اول)‬ ‫جنـاب اقـای حامـی خیری فردنـژاد فرزنـد احمـد؛ همسـر شـما‬ ‫یفـرزاد فرزنـد غلام بـا توجـه بـه دادنامـه‬ ‫لنـاز فرخ ‬ ‫سـرکار خانـم گ ‬ ‫شـماره ‪ 140101390000064098‬مـورخ ‪ 1401/01/16‬و رای قطعـی‬ ‫بـه شـماره ‪ 1401101990003729859‬مـورخ ‪ 1401/03/25‬صادره از‬ ‫شـعبه ‪ ۶‬دادگاه خانـواده شهرسـتان کـرج (‪ ۲۵‬خانـواده سـابق) بـه‬ ‫ایـن دفترخانـه جهـت ثبت طالق مراجعه کرده اسـت‪ .‬لذا به شـما‬ ‫اخطار می شود ظرف مهلت یک هفته پس از رویت‪ ،‬جهت امضا‬ ‫و ثبـت طلاق بـه ایـن دفترخانـه بـه نشـانی کـرج‪ ،‬میـدان ازادگان‪،‬‬ ‫ابتدای بلوار مطهری‪ ،‬سـاختمان کشـتی‪ ،‬واحد یک به کدپسـتی‬ ‫‪ 3149673336‬مراجعـه فرماییـد‪ .‬درصـورت عـدم مراجعه‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات قانونـی عمـل خواهـد شـد و هیچ گونـه اطالعاتـی از ناحیه‬ ‫شـما مسـموع نخواهـد بود‪.‬‬ ‫عبدالرحیـم نجفـی‪ ،‬سـردفتر ازدواج ‪۲۴‬‬ ‫م الـف ‪586‬‬ ‫طلاق و ‪ ۲8‬کـرج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7-CNG‬مـدل‬ ‫‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪161 -74‬س‪ 86‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K1243622‬و شماره شاسی ‪NAAN21VEXJH345669‬‬ ‫به مالکیت سعیده نیک خواه چمن اباد مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫یتـی ام پـژو ‪ 285‬مـدل ‪ 1391‬بـا‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ا ‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪794 -12‬ک‪ 13‬و شـماره موتور ‪LFW00919A‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ N3HKA1CE3TAM19131‬بـه مالکیـت کریـم‬ ‫نوری منقابـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان مرکـزی درنظـردارد مناقصـه عمومـی بـه شـماره های ‪،2001001072000026 ،2001001072000025‬‬ ‫‪ 2001001072000029 ،2001001072000028 ،2001001072000027‬و ‪ ،2001001072000030‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫نوع برگزاری‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫مدت‬ ‫(ماه)‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای نعیم دهقانی دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651223434‬به شـرح دادخواسـت به کالسـه ‪42/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان امیربخـش‬ ‫دهقانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5258724311‬در تاریـخ ‪ 4011/02/17‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬شـریفه دهقانـی فرزنـد‬ ‫نیکبخـت شـماره ملـی ‪ 7010325391‬همسـر متوفـی ‪ -2‬نعیـم دهقانـی فرزنـد امیربخـش شـماره ملـی‬ ‫‪ 3651223434‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬حسـینه دهقانـی فرزنـد امیربخـش شـماره ملـی ‪5258724344‬‬ ‫فرزند متوفی ‪ -4‬گل نسـاء دهقانی فرزند امیربخش شـماره ملی ‪ 5258724352‬فرزند متوفی ‪ -5‬زیبا‬ ‫دهقانی فرزند امیربخش شماره ملی ‪ 5258724336‬فرزند متوفی ‪ -6‬زبیده دهقانی فرزند امیربخش‬ ‫شـماره ملی ‪ 7010285713‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک‬ ‫نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از‬ ‫متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای ماجـد خا کـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651856410‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪41/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان سـاجد جرنگ‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3651229645‬در تاریـخ ‪ 1400/10/29‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬عماد جرنگ فرزند سـاجد شـماره ملی‬ ‫‪ 7010294331‬پسـر متوفی ‪ -2‬عمر جرنگ فرزند سـاجد شـماره ملی ‪ 7010294321‬فرزند متوفی‪ .‬اینک‬ ‫با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی‬ ‫می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه‬ ‫بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم صفیه اسـکانی دارای شماره شناسـنامه ‪ 6459918341‬به شـرح دادخواسـت به کالسـه ‪40/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حبیب الـه‬ ‫رحمت پور به شماره شناسـنامه ‪ 3650812053‬در تاریخ ‪ 1400/02/07‬در اخرین اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬صفیه اسکانی فرزند جما شماره‬ ‫ملـی ‪ 6459918341‬همسـر متوفـی ‪ -2‬نازخاتـون هـوت فرزنـد کمـال شـماره ملـی ‪ 3651160815‬مـادر‬ ‫متوفی ‪ -3‬محمدطاها رحمت پور فرزند حبیب اله شـماره ملی ‪ 7200387738‬پسـر متوفی ‪ -4‬یحیی‬ ‫رحمت پور فرزند حبیب اله شماره ملی ‪ 7200206644‬پسر متوفی ‪ -5‬زکریا رحمت پور فرزند حبیب اله‬ ‫شـماره ملـی ‪ 7010106819‬پسـر متوفـی ‪ -6‬مریـم رحمت پـور فرزنـد حبیب اله شـماره ملـی ‪7200091383‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -7‬قادربخـش رحمت پـور فرزنـد حبیب الـه شـماره ملـی ‪ 3642146694‬پسـر متوفـی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار‬ ‫ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت شناسـایی خـودرو سـواری ال ‪ 90‬لـوگان ‪ E2‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪176 -11‬ص‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ W062948‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAPLSRALD01108263‬بـه مالکیـت مـژگان گوهـری فرزنـد علـی بـا کـد ملـی ‪ 0046785663‬مفقـود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪516 -84‬د‪ 56‬و شماره موتور ‪ 12490226892‬و شماره شاسی ‪ F004291‬به مالکیت مریم‬ ‫اشـرف مالسـرائی فرزند محمدباقر با شـماره ملی ‪ 2594479470‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ یشـمی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪281 -14‬ج‪ 26‬و شـماره موتور ‪ 32908209827‬و شـماره شاسـی ‪ 82209459‬به مالکیت سـیف اله ا گاه‬ ‫فرزند عبدالرضا با شماره شناسـنامه ‪ 729‬صادره از بهبهان مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬تا کسـی به رنگ زرد خورشـیدی با نوار شـطرنجی مشکی مدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪927 -14‬ت‪ 32‬و شـماره موتـور ‪ 12490144407‬و شـماره شاسـی ‪555691‬‬ ‫بـه مالکیـت نـوروز مـکاری زاده فرزنـد حسـن با شـماره ملـی ‪ 1860974147‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری ‪ MVM-550‬به رنگ مشـکی مدل ‪ 1396‬با شـماره پال ک ایران ‪129 -34‬ن‪32‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ FH007544‬و شـماره شاسـی ‪ H1007829‬بـه مالکیـت زینـب نامدارنیـا فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شـماره ملی ‪ 1861539347‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/08-140160316002000710‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حجت الـه شـیخی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3330377070‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 129/31‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 2640‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬روبـروی مسـجد صاحـب زمان(عـج) خریـداری برابـر‬ ‫مبایعه نامـه عـادی از بهـزاد حسـینی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/67‬الف‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم نازخاتون هوت دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651160815‬به شـرح دادخواسـت به کالسـه ‪39/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان قادربخـش‬ ‫رحمت پـور بـه شماره شناسـنامه ‪ 3651144232‬در تاریـخ ‪ 1397/11/18‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬نازخاتـون هـوت فرزنـد‬ ‫کمـال شـماره ملـی ‪ 3651160815‬همسـر متوفـی ‪ -2‬عایشـه رحمت پـور فرزنـد قادربخـش شـماره‬ ‫ملـی ‪ 7010090051‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬عبدالـه رحمت پـور فرزنـد قادربخـش شـماره ملـی ‪7010015015‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -4‬حبیب الـه رحمت پـور فرزنـد قادربخـش شـماره ملـی ‪ 365081253‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -5‬عبدالوهـاب رحمت پـور فرزنـد قادربخـش شـماره ملـی ‪ 7010015023‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬امـان اهلل‬ ‫رحمت پـور فرزنـد قادربخـش شـماره ملـی ‪ 3640382536‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬محمدالیـاس رحمت پـور‬ ‫فرزنـد قادربخـش شـماره ملـی ‪ 7010015031‬فرزنـد متوفی ‪ -8‬سـمیه رحمت پور فرزند قادربخش شـماره‬ ‫ملـی ‪ 7010015007‬فرزنـد متوفـی ‪ -9‬عبیـداهلل رحمت پـور فرزنـد قادربخش شـماره ملـی ‪3640382544‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -10‬رقیـه رحمت پـور فرزند قادربخش شـماره ملـی ‪ 3640382552‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با‬ ‫انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی‬ ‫می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یک‬ ‫مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7‬مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪384 -14‬ط‪ 85‬و شـماره موتـور ‪ 147H0318415‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JEXHF227692‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی ثابت نـژاد مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک ایـران ‪829 -14‬ص‪ 12‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12488042017‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CC294195538‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪298 -29‬د‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 124K0591572‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21CA6FH380237‬به مالکیت جالل خدامرادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای مـزار وزیری مهـر بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/3/16-102/3015‬اعلام داشـته کـه سـند‬ ‫مالکیـت پلا ک ‪ 7‬فرعـی از ‪ 1186‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬سیسـتان ملکی نامبرده بر اثر جابجایی مفقود‬ ‫شـده؛ لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامه اصالحـی قانون ثبت املا ک مصـوب ‪1380/11/08‬‬ ‫مراتـب بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هر کـس مدعی انجـام معامله‬ ‫اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مدت ده روز بـه این اداره مراجعه و اعتراض خـود را ضمن ارائه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد‪ .‬چنانچـه ظرف مـدت مقـرر اعتراض‬ ‫نرسـید و یا درصورت اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد زابل‪ ،‬المثنی سـند مالکیت را‬ ‫طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/29 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪322‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/27-140160318011001533‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای قاسـم نژادی چکـووری فرزنـد محمدعلی بـه شماره شناسـنامه ‪807‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪1000‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 138‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 6‬و ‪ 7‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 8‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه چکـوور بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق محمدعلـی نژادچکـووری محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/352‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای منصـور ابیلی نـژاد با تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/3/17-102/3073‬اعالم داشـته که سـند‬ ‫مالکیـت پلا ک ‪ 1539‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 1‬سیسـتان ملکی نامبرده بر اثر جابجایی مفقود شـده؛ لذا‬ ‫بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت املا ک مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتب به‬ ‫اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت کند‪ .‬چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسـید‬ ‫و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد زابل‪ ،‬المثنی سـند مالکیت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/29 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪320‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم فاطمـه پیشـان بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/3/17-102/3050‬اعلام داشـته کـه سـند‬ ‫مالکیت پال ک ‪ 47/362‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬سیستان ملکی نامبرده بر اثر جابجایی مفقود شده؛‬ ‫لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬ماده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحی قانون ثبت املا ک مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتب‬ ‫بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعی انجـام معامله اسـت‪،‬‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت کند‪ .‬چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسـید‬ ‫و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد زابل‪ ،‬المثنی سـند مالکیت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/29 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪324‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملی هوشمند‪ ،‬گواهینامه پایه سوم و دو عدد کارت سوخت همگی به نام محمد ادینه پورسکه‬ ‫فرزنـد بهرام علـی بـه شـماره ملـی ‪ 0820454435‬متولـد ‪ 1379‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت ترا کتور کشاورزی فرگوسن به رنگ قرمز مدل ‪ 1387‬با شماره پال ک ایران ‪926 -19‬ک‪25‬‬ ‫و شماره موتور ‪ F14247‬و شماره شاسی ‪ YAW0460A‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318011001525‬و ‪ 1401/02/27-140160318011001523‬هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پیمـان رجبی چربـه فرزنـد خسـرو‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 2670046703‬صـادره از صومعه سـرا و صـادق پورجوادخـواه فرزنـد سـاالر بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 0011992255‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب‬ ‫ً‬ ‫خانه و محوطه به مساحت ‪ 230‬مترمربع (مشاعا بالسویه) پال ک ‪ 195‬فرعی از ‪ 40‬اصلی مفروز و مجزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 14‬فرعـی از ‪ 40‬اصلـی واقـع در قریـه کمـاء بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق هـادی‬ ‫خالق پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/354‬‬ ‫مفقودی‬ ‫‪ 8‬برگ سـند فروش کارخانه وانت نیسـان ‪ Z34LXB-2400CC‬دوگانه سـوز مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪842 -84‬ق‪ 81‬و شـماره موتـور ‪ 421850‬و شـماره شاسـی ‪ K132637‬بـه مالکیـت محمدعلـی‬ ‫غفـوری راد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫‪1‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک های‬ ‫صنعتی ساوه‪ ،‬نوبران‪ ،‬غرق اباد و زرندیه‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪47.140.181.242‬‬ ‫‪2.360.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی فرمهین‪ ،‬تفرش‪ ،‬اشتیان و گرکان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪41.307.796.574‬‬ ‫‪2.070.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایـران ‪382 -24‬س‪72‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12488054360‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CAX9R291531‬بـه مالکیـت مهـران‬ ‫دسـت یار فرزنـد قاسـم بـا کـد ملـی ‪ 1850080895‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری ‪ 131SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪191 -24‬و‪ 68‬و شـماره موتـور ‪ M13/5623700‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G1226655‬بـه‬ ‫مالکیت رحیم کثیر فرزند خلف با کد ملی ‪ 5269727013‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫‪3‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی خمین‪ ،‬شهید سعیدی و‬ ‫خرمدشت‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪38.214.462.396‬‬ ‫‪1.920.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استانه‪ ،‬شهید بابایی‪ ،‬خنداب‬ ‫و نهرمیان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪19.539.166.548‬‬ ‫‪980.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی کمیجان‪ ،‬خنجین‪ ،‬سمقاور و‬ ‫فروزان‬ ‫یک مرحله ای با‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪14.599.915.836‬‬ ‫‪730.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪11‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪495 -42‬ص‪ 21‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11491006285‬و شـماره شاسـی ‪NAAA46AA9CG341880‬‬ ‫شسـنگانی مفقـود شـده و از‬ ‫بـه مالکیـت غالمحیـدر پرده پو ‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز موتورسیکلت هیلتون‪ 125CC‬مدل‪ 1393‬با شماره‬ ‫پلا ک ‪ 772-58431‬و شـماره موتـور ‪0125N3S338079‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ N3S***125H9314693‬بـه مالکیـت‬ ‫تاج محمـد برزگرسـنگانی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫‪6‬‬ ‫خدمات و نگهداری نواحی صنعتی‬ ‫راونج و نراق‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪11.250.373.800‬‬ ‫‪570.000.000‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫از اداره کار‬ ‫‪10‬‬ ‫نوع تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشـارکت و یا واریز نقدی به حسـاب جاری منابع داخلی به شـماره حسـاب ‪4001103506375974‬‬ ‫نـزد بانک مرکزی‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/29‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/04‬‬ ‫ملهت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/15‬در محل ساختمان برج فناوری و کسب و کار واقع در ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک صنعتی شماره ‪1‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا کت هـای "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ ،‬بلـوار فاطمیه‪ ،‬جنب اسـتانداری مرکزی‬ ‫تلفـن تمـاس کارشـناس ذیربـط‪ 08633443316 :‬تلفن تماس امـور قراردادهـا‪08633443311 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 02141934 :‬دفتر ثبت نام‪ 02188969737 :‬و ‪02185193768‬‬ ‫م الف ‪1337233‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2524‬‬ ‫طرح ضربتی ساماندهی فروشندگان ضایعات غیرمجاز صباشهر‬ ‫مهندس ملکی؛ شهردار صباشهر‪:‬‬ ‫اسایش فکری و ارتقای امنیت‬ ‫حق شهروندان صباشهر است‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫به درخواسـت شهروندان و پیگیری های شهردار‬ ‫صباشـهر‪ ،‬حضـور و بازدیـد میدانـی فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان و فرمانـده انتظامـی شهرسـتان‬ ‫شـهریار و بـا همـکاری دادسـتان‪ ،‬طـرح ضربتـی‬ ‫سـامان دهی فروشـندگان غیرمجـاز ضایعـات‬ ‫بـا حضـور عوامـل انتظامـی‪ ،‬اتـاق اصنـاف و‬ ‫شـهرداری صباشـهر اجـرا و تعـدادی از واحدهـا‪،‬‬ ‫فشـده ضبـط شـد‪.‬‬ ‫پلمـپ و لـوازم سـرقتی کش ‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری صباشـهر؛ در حاشیه اجرای این طرح‬ ‫مهنـدس ملکـی شـهردار صباشـهر بیـان داشـت‪:‬‬ ‫تگـزار شـهروندان هسـتیم و‬ ‫«امـروز مـا خدم ‬ ‫بایـد موانعـی کـه باعـث نگرانـی و سـلب اسـایش‬ ‫یشـود را رفع کنیم‪ .‬درهمین راستا‪،‬‬ ‫شـهروندان م ‬ ‫یهـای به عمل امـده و همـکاری و‬ ‫بـا پیگیر ‬ ‫تعامـل شـورای اسلامی و مسـئولین شهرسـتان‪،‬‬ ‫اولیـن طـرح سـاماندهی‪ ،‬اجـرا و در اینـده نیـز‪،‬‬ ‫اجـرای این طـرح ادامـه خواهـد داشـت»‪ .‬ایشـان‬ ‫اسایش فکری و ارتقای امنیت را حق شهروندان‬ ‫محترم برشـمرد و اعالم داشـت‪« :‬از هیچ اقدامی‬ ‫دراین راسـتا دریـغ نخواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫شهردار صباشهر بیان کرد؛‬ ‫انضباط اداری‪ ،‬تکریم ارباب رجوع‬ ‫و احساس مسئولیت‪،‬از ارکانمجموعهمدیرانشهرداری‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای اداری شـهرداری صباشـهر‪ ،‬بـه ریاسـت شـهردار و بـا حضـور رئیـس و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی‪ ،‬معاونیـن و مسـئولین واحدهـا در سـالن جلسـات برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـورای اسلامی و شـهرداری صباشـهر؛ در ایـن جلسـه‪ ،‬مهنـدس‬ ‫علی ملکی (شهردار صباشهر) در سخنانی با تقدیر از زحمات و همکاری و تعامل شورای‬ ‫اسلامی و همـکاران مجموعـه شـهرداری؛ انضبـاط اداری‪ ،‬تکریـم ارباب رجـوع و احسـاس‬ ‫مسـئولیت مسـئولین را از ارکان مدیـران شـهرداری برشـمرد‪ .‬وی احیـای کمیتـه درامـدی‬ ‫و اجـرای طـرح جامـع و بازنگـری در پروند ههـای سـاختمانی‪ -‬عمرانـی را مـورد تا کیـد قـرار‬ ‫داد‪ .‬مهنـدس ملکـی موفقیـت تیـم فوتسـال‪ ،‬بـا حضـور سـه نفـر از اعضای شـورای اسلامی‬ ‫صباشـهر و کسـب مقام سـوم مسابقات فوتسال شوراهای شهرستان های اسـتان تهران را‬ ‫تبریـک عـرض گفـت‪ .‬در ادامـه مهنـدس جعفری (رئیس شـورای اسلامی) نیز در سـخنانی‬ ‫نشـاءاهلل بـا مدیریـت جنـاب اقـای ملکـی و همـکاری کلیـه همـکاران در‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬ا ‬ ‫مجموعـه شـهرداری و تعامـل بـا شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬اینـده ای بسـیار روشـن و شایسـته‬ ‫برای شـهر و شـهروندان رقم خواهد خورد»‪ .‬وی همچنین بیان داشـت‪« :‬شـهروندان باید‬ ‫حلاوت و بـازده کارهـای عمرانـی‪ ،‬خدماتـی و غیـره را ببیننـد»‪.‬‬ ‫خدمت رسانی جهادی به شهروندان ادامه دارد؛‬ ‫با تالش معاونت خدمات شهری شهرداری صورت گرفت؛‬ ‫اجرای یازدهمین مرحله از طرح محله محور جمعه های جهادی‬ ‫ارتقای سرانه بهداشت محیطی مالرد‬ ‫جمعـه ‪ 27‬خردادمـاه ‪ ،1401‬علمـداران خدمـت‬ ‫نطـرح را در خیابـان امـام خمینـی(ره)‬ ‫جهـادی‪ ،‬ای ‬ ‫بـه اجـرا دراوردنـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و‬ ‫امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ درراسـتای تحقـق‬ ‫یبـر‬ ‫دسـتورات محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) مبن ‬ ‫ضـرورت جلـب رضایتمنـدی حدا کثـری و تکریـم‬ ‫پهـای علمـداران خدمـت‬ ‫حقـوق شـهروندان؛ ا کی ‬ ‫داوطلبانه شـهرداری‪ ،‬با شـعار همیشـگی "پاسداشـت‬ ‫شـهر‪ ،‬رسـالتی بـر دوش خادمیـن مـردم در شـهرداری"‬ ‫از معاونـت خدمـات شـهری‪ ،‬معاونـت امـور زیربنایـی و‬ ‫ترافیک و سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهری؛‬ ‫یازدهمیـن مرحلـه از طـرح جهـادی و محله محـور‬ ‫جمع ههـای جهـادی در سـال ‪ ۱۴۰۱‬را عملیاتـی کردنـد‪.‬‬ ‫یسـت در ایـن مرحلـه از طـرح جهـادی‪ ،‬کـه روز‬ ‫گفتن ‬ ‫جمعه مورخ بیسـت و هفتـم خردادماه به اجـرا درامد‪،‬‬ ‫درراستای پا ک سازی‪ ،‬تنظیف و ارتقای بهداشت عمومی سطح شهر و باهدف خدمات رسانی‬ ‫بتـر و جلـب رضایتمنـدی شـهروندان‪ ،‬سـرانه بهداشـت محیطـی ملارد اتقـا یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫مطلو ‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد و به نقل از روابط عمومی معاونت‬ ‫نشـرح اسـت‪ :‬باتوج هبـه گرمای‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری؛ اهـم اقدامـات اخیـر ایـن حـوزه بدی ‬ ‫شـدید هـوا و متصاعـد شـدن بـوی نامطبـوع محیطـی‪ ،‬کار شستشـوی مخـازن زبالـه و همچنیـن‬ ‫انهـار خیابـان صدوقـی به وسـیله واترجـت و تانکـر اب خـام (‪)1401/03/26‬؛ شستشـوی شـبانه‬ ‫نهـای کاشـانی‪ ،‬مصیـب زاده و شـهرک طالقانـی (‪)1401/03/27‬؛‬ ‫یهـای خیابا ‬ ‫انهـار و جو ‬ ‫جمـع اوری چهـار خـاور‪ ،‬نخالـه و مصالـح سـاختمانی و لجـن و زبالـه ریختـه شـده در سـطح شـهر‬ ‫در شـیفت شـب خدمـات شـهری (‪)1401/03/27‬؛ شستشـوی انهـار ضلـع شـرقی بلـوار رسـول‬ ‫ا کرم(ص) و ضلع غربی از روبروی شـهرداری مالرد تا چهارراه مالرد توسـط شـیفت شـب خدمات‬ ‫شـهری ملارد (‪)1401/03/28‬؛ جمـع اوری و حمـل زبالـه غـرب سراسـیاب (‪)1401/03/28‬؛‬ ‫جمـع اوری و حمـل چهـار سـرویس وسـایل ریخت هشـده در معابـر و همچنیـن رفـع اب گرفتگـی و‬ ‫الیروبـی بلـوار راغـب‪ ،‬نبـش اطلـس شـرقی (‪.)1401/03/28‬‬ ‫رئیس اداره صمت شهریار خبر داد؛‬ ‫ایجاد انجمن صنف تولیدکنندگان لوله های ‪ PVC‬و اتصاالت در شهریار‬ ‫بهسازی ‪ ۹۰‬هزار مترمربع از اسفالت معابر شهرقدس‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس‪ ،‬در جهـت‬ ‫افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان؛ طـی یـک‬ ‫برنامه ریـزی مـدون و اقـدام جهـادی‪ ،‬بـا صـرف‬ ‫‪ ۱۴‬هـزار ُتـن اسـفالت‪ ،‬بهسـازی ‪ ۹۰‬هـزار مترمربـع‬ ‫از معابر این شهر را عملیاتی کرد‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری قـدس؛ سـاماندهی ‪ ۹۰٫۰۰۰‬مترمربـع‬ ‫از معابـر شـهر بـا صـرف ‪ُ ۱۴۰۰۰‬تـن اسـفالت‪ ،‬یکـی‬ ‫از اقدامـات اجرایـی مدیریـت شـهری قـدس‬ ‫اسـت‪ .‬شـهرداری قـدس همـواره در کنـار اجـرای‬ ‫پروژ ههـای مختلـف درراسـتای عمـران و ابادانـی‬ ‫رئیـس اداره صمـت شـهریار همـواره پـس از بازدیدهـای مکـرر از کارگاه هـای تولیـدی‪ ،‬در‬ ‫جلسـات سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید‪ ،‬راهکار برون رفت از معضالت را مطرح و پس‬ ‫موافقت ستاد فوق‪ ،‬ان را عملیاتی می کند‪ .‬به نقل از روابط عمومی اداره صمت شهریار؛‬ ‫مصلحـی (رئیـس اداره صمـت شهرسـتان) از واحدهـای تولیدی شهرسـتان بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد‪ ،‬مشـکالت دو واحـد تولیدی بررسـی و مطالبـی درخصوص کمک به حل‬ ‫مشـکالت واحدهـای مذکـور مطـرح شـد‪ .‬رئیـس اداره صمـت‪ ،‬باتوجه به نبود اسـتاندارد‬ ‫مناسـب درزمینـه لول ههـای ‪ PVC‬از تشـکیل انجمـن صنـف تولیدکننـدگان لول ههـای‬ ‫‪ PVC‬و اتصـاالت‪ ،‬در اینـده نزدیـک بـا کمـک اتحادیه تولیدکننـدگان مصنوعات پلیمری‬ ‫شهرسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫مهندس شهلی تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تسریع در احیا و ساماندهی فضای سبز و بوستان های سطح شهر‬ ‫مهنـدس سـعید شـهلی (شـهردار قـدس) در بیسـت و‬ ‫پنجمیـن جلسـه شـورای معاونیـن شـهرداری‪ ،‬بـر لـزوم‬ ‫تسـریع در احیا و سـاماندهی فضای سـبز و بوسـتان های‬ ‫سـطح شـهر تا کیـد کـرد و از اغـاز اجرای عملیات گسـترده‬ ‫لکه گیـری و روکـش اسـفالت معابـر شـهر در اینـده نزدیـک‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ بیسـت و پنجمیـن‬ ‫جلسه شورای معاونین شهرداری قدس از ساعات اولیه‪،‬‬ ‫بـه ریاسـت مهندس شـهلی و بـا حضور اعضای این شـورا‬ ‫در سـالن جلسـات شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬در ایـن جلسـه‪،‬‬ ‫ابتـدا مصوبـات جلسـات اخیـر موردبررسـی قـرار گرفـت‬ ‫و گزارش هـای امـور اجرایـی‪ ،‬توسـط معاونیـن‪ ،‬مدیـران‬ ‫مناطق و دیگر مسئولین حاضر در جلسه به سمع و نظر‬ ‫شـهردار و حاضریـن در جلسـه رسـید‪ .‬در ادامـه مهنـدس‬ ‫شهلی بر لزوم تسریع در احیا و ساماندهی فضای سبز و‬ ‫بوستان های سطح شهر تا کید کرد و گفت‪« :‬ساماندهی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫و تجهیز بوسـتان ها‪ ،‬اولویت امروز مدیریت شهر ‬ ‫چرا که با فرارسیدن فصل تابستان‪ ،‬شهروندان استقبال‬ ‫مضاعفـی از بوسـتان ها بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت‬ ‫خـود دارنـد و می بایسـت امکانـات رفاهـی الزم بـرای‬ ‫ان هـا فراهـم شـود»‪ .‬شـهردار قـدس در ادامـه بااشـاره به‬ ‫اهمیـت سـاماندهی معابـر و اصلاح شـبکه هدایـت‬ ‫بهـای سـطحی عنـوان کـرد‪« :‬رونـد اداری اجـرای‬ ‫ا ‬ ‫عملیـات لکه گیـری و روکـش اسـفالت‪ ،‬رو بـه اتمـام اسـت‬ ‫و در روزهـای اتـی شـاهد اجـرای ایـن عملیـات ب هصـورت‬ ‫گسـترده در سـطح شـهر‪ ،‬بـا در نظـر گرفتـن اولویـت اجـرا‪،‬‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬درهمین راسـتا شناسـایی نقـاط نیازمنـد‬ ‫سـاماندهی توسـط عوامـل فنـی و عمرانـی شـهرداری در‬ ‫مناطـق انجا مشـده و اصلاح وضعیـت ان ها در دسـتورکار‬ ‫قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬مهنـدس شـهلی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«یکـی از مـواردی کـه در جلسـه گذشـته شـورای معاونین‬ ‫مطـرح شـد‪ ،‬احـداث زمیـن ورزشـی در شـهرک فـرزان بـود‬ ‫کـه بـا بررسـی املا ک و مسـتغالت شـهرداری بـه زودی‬ ‫تعیین تکلیـف خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ایین رونمایی از تولیدات نواورانه مرکز اموزش علمی‪ -‬کاربردی‬ ‫خانه کارگر شهرقدس‬ ‫اییـن رونمایـی از تولیـدات نواورانه مرکز اموزش علمی‪ -‬کاربردی خانه کارگر شـهرقدس‪،‬‬ ‫همـراه بـا مراسـم تقدیـر از مدرسـان و دانشـجویان برتـر ایـن مرکـز‪ ،‬بـا حضـور حسـینعلی‬ ‫مقـدم (رئیـس شـورای اسلامی شـهر)‪ ،‬حسـین چناقچـی (رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شهرسـتان) و علی ابـادی (رئیـس مرکـز امـوزش علمـی‪ -‬کاربـردی شـهرقدس) برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ دکتـر‬ ‫ابراهیـم علی ابـادی در ایـن مراسـم گفـت‪« :‬مجموعـه نـواوری حاضـر یکـی از دسـتاوردها‬ ‫یسـت کـه ازسـوی دانشـجویان‬ ‫درزمینـه صنایـع درب و پنجر هسـازی یوپی وی س ‬ ‫یسـازی شـده اسـت»‪ .‬وی دررابط هبـا‬ ‫دانشـگاه جامـع علمـی‪ -‬کاربـردی سـاخته و بوم ‬ ‫شـروع بـه کار خالقـان مرکز نواوری شـهرقدس گفت؛‪« :‬مجموعـه ای از دانش اموختگان‪،‬‬ ‫یسـازی؛ شـروع بـه سـاخت و تجهیـز ماشـین االت کردند کـه دراین بین مرکز‬ ‫باهـدف بوم ‬ ‫شـهرقدس به عنـوان حامـی ‪ ،‬زمین ههـای مناسـب جهـت عملـی سـاختن ایده هایشـان‬ ‫را فراهـم کـرد»‪ .‬علی ابـادی در ادامـه گفـت‪« :‬مـا باهـدف اوردن صنعـت بـه دانشـگاه و‬ ‫ارائـه اموزش هـای کوتاه مـدت و بلندمـدت‪ ،‬درصـدد سـوق دادن دانشـجویان به سـمت‬ ‫کارافرینـی‪ ،‬نـواوری و بسترسـازی الزم بـرای اشـتغال هسـتیم»‪ .‬علی ابـادی درخصـوص‬ ‫اینده پژوهـی پیرامـون مهارت امـوزی دانشـجویان گفـت؛‪« :‬مسـئله اینده پژوهـی در‬ ‫یسـت کـه دراین بیـن‪ ،‬نیـاز بـه زمـان و برنامه ریـزی الزم‬ ‫کشـور مـا تـازه در حـال شکل گیر ‬ ‫دراین زمینـه اسـت؛ امـا مهم تریـن رسـالت در ایـن مقطـع این اسـت که بتوانیـم نگـرش‬ ‫نحـوزه به سـمت نـواوری و کارافرینـی سـوق دهیـم»‪.‬‬ ‫جوانـان را درای ‬ ‫مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیئت علمی‬ ‫برادر منطقه هفت دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫مسـابقات تنیـس روی میـز کارکنـان و اعضای هیئت علمی برادر منطقه هفت دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی بـه میزبانـی دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد قـم برگـزار شـد‪ .‬تیـم خـوب و الیـق‬ ‫واحـد شـهرقدس؛ بـه نمایندگـی اسـتان تهـران‪ ،‬بااقتـدار‪ ،‬قهرمـان مسـابقات شـد و تیـم‬ ‫اسـتان تهران به نمایندگی از منطقه هفت دانشـگاه ازاد اسلامی به مسـابقات کشـوری‬ ‫راه یافـت‪ .‬مقـام اول انفـرادی ایـن دوره از مسـابقات‪ ،‬اقـای پیمـان ابریفـام از واحـد‬ ‫شـهرقدس نماینـده اسـتان تهـران؛ مقـام دوم اقـای دکتـر سـید مظفـر موسـوی از واحـد‬ ‫سـمنان و مقـام سـوم مشـترک اقـای دکتـر شـهرام سـهیلی از واحـد شـهرقدس نماینـده‬ ‫اسـتان تهـران و اقـای شـهرام خانـزاده از واحـد اسالمشـهر نماینـده اسـتان تهـران بودند‪.‬‬ ‫خیابـان امـام خمینـی(ره) در حوزه هـای مختلـف‬ ‫شـهری خدمات رسانی شـد‪ .‬اهم اقدامات این مرحله‬ ‫از فعالیت پیشتازان خدمت شهرداری مالرد؛ به شرح‬ ‫زیر است‪ :‬نظافت و جاروکشی گروهی تمام معابر طرح‬ ‫جهادی؛ جمع اوری نخاله ها و زباله های ریخته شده؛‬ ‫ایجـاد عالئـم هشـداردهنده به منظـور افزایـش ایمنـی‬ ‫کارکنان طرح جهادی؛ سم پاشی و دفع افات درختان‬ ‫طـرح جهـادی؛ شستشـوی و ضدعفونـی با کس هـای‬ ‫زباله؛ شستشـوی ایسـتگاه تاکسـی های خیابـان امام؛‬ ‫یهـای منطقـه به وسـیله‬ ‫شستشـوی انهـار و جو ‬ ‫چهـار تانکـر اب؛ جمـع اوری بنرهـای نصب شـده بروی‬ ‫تیرهای برق؛ نصب عالئم راهنمایی و رانندگی جدید‪.‬‬ ‫نطـرح‪ ،‬به ترتیـب اولویـت‪،‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت اجـرای ای ‬ ‫در اقصـی نقـاط شـهر در هفت ههـای اتـی نیـز ادامـه‬ ‫خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫شـهر‪ ،‬طـرح جامـع سـاماندهی معابـر را ب هطـور‬ ‫مـداوم در دسـتورکار دارد کـه باهـدف ارتقـای‬ ‫سـطح کیفـی معابـر‪ ،‬بهبـود منظـر شـهری و‬ ‫اصلاح شـبکه هدایـت اب هـای سـطحی انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬به طوری کـه امـروز درصـد قابل توجهی‬ ‫از معابر سـطح شـهر‪ ،‬بـا اجـرای این طـرح‪ ،‬دارای‬ ‫سـطح کیفـی مطلوبی سـت‪ .‬درهمین راسـتا‪،‬‬ ‫کسـال نخسـت دوره‬ ‫شـهرداری قـدس در ی ‬ ‫ششم مدیریت شـهری‪ ۹۰٫۰۰۰ ،‬مترمربع از معابر‬ ‫سطح شهر را با صرف ‪ُ ۱۴۰۰۰‬تن اسفالت اجرایی‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری نشست مشترک مسئوالن مدیریت شهری‬ ‫و دانشگاه ازاد اسالمی شهرقدس‬ ‫نشسـت مشـترک مسئوالن مدیریت شهری و دانشـگاه ازاد اسالمی باهدف رفع مشکالت‬ ‫ترافیکـی در محـدوده ایـن دانشـگاه و همچنیـن افزایـش تعاملات فی مابیـن‪ ،‬در سـالن‬ ‫جلسـات شـهرداری قـدس برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫اسالمی و شهرداری قدس؛ در این جلسه که به میزبانی مهندس شهلی (شهردار قدس)‬ ‫و بـا حضـور حجت االسلام اشـرفی (عضـو شـورای اسلامی)‪ ،‬روسـای ادارات حراسـت و‬ ‫بازرسـی و معاونین شـهردار‪ ،‬دکتر قاسـمی (رئیس دانشـگاه ازاد) و هیئت همراه‪ ،‬در سـالن‬ ‫جلسـات شـهرداری برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن اشـاره بـه لـزوم همـکاری دو مجموعـه جهـت رفـع‬ ‫مشـکالت ترافیکی در محدوده دانشـگاه‪ ،‬برافزایش تعامالت شـهرداری و این دانشـگاه در‬ ‫مـوارد دیگـر تا کید شـد‪ .‬مهندس شـهلی در این جلسـه گفت‪« :‬شـهرداری امـاده همکاری‬ ‫الزم جهت رفع مشـکالت ترافیکی در محدوده دانشـگاه ازاد اسـت و تا به امروز با دراختیار‬ ‫گذاشتن زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع‪ ،‬به عنوان پارکینگ و همچنین ساماندهی‬ ‫یتـوان بـا‬ ‫ایسـتگاه های تاکسـی‪ ،‬سـعی در کاهـش حجـم بـار ترافیکـی داشـته اسـت کـه م ‬ ‫توافقـات فی مابیـن‪ ،‬اقـدام به سـاخت یک مجتمـع خدماتی‪ -‬تجـاری و پارکینگ طبقاتی‬ ‫کـرد»‪ .‬شـهردار قـدس همچنیـن عنـوان کـرد‪« :‬بهتریـن تجلیـل از نخبـگان‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫طر ح های انان در پروژه هاست؛ بر همین اساس‪ ،‬مجموعه مدیریت شهری با پشتیبانی‪،‬‬ ‫حهـای قابل اجرا در شـهر‪ ،‬همچنین اسـتفاده از مشـاوره های‬ ‫حمایـت و بهر هبـرداری از طر ‬ ‫ترافیکـی‪ ،‬شهرسـازی و ‪ ...‬می توانـد از نخبـگان دانشـگاهی حمایـت کند»‪ .‬رئیس دانشـگاه‬ ‫ازاد نیـز ضمـن تشـکر از همکاری هـای مجموعـه مدیریـت شـهری گفـت‪« :‬دانشـگاه ازاد‪،‬‬ ‫اماده همکاری با شـهرداری درزمینه های علوم ازمایشـگاهی‪ ،‬مشاوره طر ح های ترافیکی‪،‬‬ ‫فـن اوری انـواع مختلـف بتـن و ‪ ...‬اسـت»‪.‬‬ ‫نوسازی تجهیزات سازمان اتش نشانی شهرداری قدس‬ ‫مهنـدس شـهلی (شـهردار قـدس) باتا کیدبـر اهمیـت اسـتفاده از بروزتریـن ابـزاراالت و‬ ‫تجهیزات در سازمان اتش نشانی‪ ،‬برای ارتقا و بهبود عملکرد این مجموعه در حوادث‪،‬‬ ‫از خریـد و نوسـازی برخـی اقلام و تجهیـزات اتش نشـانی جهـت اسـتفاده اتش نشـانان‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری قدس؛‬ ‫مهنـدس سـعید شـهلی گفـت‪« :‬نـگاه مجموعـه مدیریـت شـهری‪ ،‬تقویـت زیرسـاخت ها‬ ‫در همـه واحدهـای زیرمجموعـه اسـت‪ ،‬چرا کـه ارائـه خدمات مطلوب درراسـتای بهبود‬ ‫زیسـت پذیری در یک شـهر‪ ،‬مسـتلزم وجود زیرسـاخت های مناسـب اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«از ابتـدای کار نیـز همیـن امـر سـرلوحه اقدامـات مدیریـت شـهری قرارگرفتـه و سـعی در‬ ‫رفع مشکالت شهری به صورت ریشه ای‪ ،‬با ساماندهی و ایجاد زیرساخت های مناسب‬ ‫داریـم»‪ .‬شـهردار قـدس عنـوان کرد‪« :‬یکی از مواردی که احسـاس امنیت و رضایتمندی‬ ‫را در شـهروندان ارتقـا می دهـد‪ ،‬وجـود پایگا ههـای سـازمان اتش نشـانی بـا کادر حرفه ای‬ ‫و تجهیزات لجسـتیکی روز دنیا‪ ،‬در نقاط مختلف شـهر اسـت که باوجود ایسـتگاه های‬ ‫فعـال و در دسـت اقـدام‪ ،‬شـهرقدس فراتـر از اسـتانداردهای جهانـی نیـز قـرار دارد»‪.‬‬ ‫مهنـدس شـهلی بابیان اینکـه نوسـازی و شـارژ لـوازم عملیاتـی در سـازمان اتش نشـانی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درهمین راسـتا برخـی تجهیـزات و امکانـات موردنیـاز‬ ‫بسـیارمهم و ضرور ‬ ‫امـداد و نجـات و اطفـای حریـق خریـداری و بـه سـازمان اتش نشـانی تحویـل شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬همچنیـن یـک دسـتگاه خـودروی نیسـان‪ ،‬بازسـازی شـد و بـا کاربـری عملیـات‬ ‫شـیمیایی و میکروبـی دراختیـار سـازمان اتش نشـانی قـرار گرفـت»‪ .‬شـهردار قـدس‬ ‫همچنین از برنامه ریزی برای اجرای برنامه های مختلف درارتباط با گرامیداشـت هفت‬ ‫یشـده جهـت‬ ‫یسـت‪ ،‬بخشـی از تجهیـزات خریدار ‬ ‫مهـر‪ ،‬روز اتش نشـان؛ خبـر داد‪ .‬گفتن ‬ ‫شـارژ بنیـه عملیاتـی سـازمان اتش نشـانی بـه شـرح ذیـل اسـت‪ :‬اره موتـوری المانی‪ ،‬پنج‬ ‫دستگاه؛ بتن بر المانی‪ ،‬پنج دستگاه؛ سرنازل عملیاتی ‪ 1/5‬اینچ ‪ ۱۰‬دستگاه؛ دستکش‬ ‫عملیاتـی ‪ ۱۰‬جفـت؛ شـیلنگ ‪ 1/5‬اینـچ ‪ ۱۵‬بنـد؛ شـیلنگ ‪ 2/5‬اینـچ ‪ ۱۰‬بنـد؛ چـراغ قـوه‬ ‫عملیاتـی ‪ ۱۰‬دسـتگاه؛ چکمـه عملیاتـی ‪ ۱۰‬جفـت؛ السـتیک خـودرو ‪ ۱۲‬جفـت‬ ‫اطفای حریق سوله محتوی پارچه و پالستیک‬ ‫توسط اتش نشانان شهرداری قدس‬ ‫محسـن همیانی (رئیس سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ایمنی شـهرداری قدس) از عملیات اطفای حریق سـوله‬ ‫محتـوی پارچـه و پالسـتیک خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش اداره‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫قدس؛ وی درخصوص این عملیات گفت‪« :‬با اعالم این‬ ‫یبـر حریـق یک سـوله‬ ‫حادثـه بـه مرکـز پیـام سـازمان‪ ،‬مبن ‬ ‫بزرگ محتوی پارچه و پالستیک و اقدام به موقع نیروها‪،‬‬ ‫از گسـترش حریـق و بـروز خسـارت بـه دسـتگاه های‬ ‫موجـود در ایـن سـوله‪ ،‬جلوگیـری به عمـل امـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری قـدس‬ ‫افـزود‪« :‬دو ایسـتگاه شـماره یـک و چهـار شـهرقدس بـه‬ ‫همراه چهار دسـتگاه خودرو حریق و دو خودرو سـنگین‬ ‫اب پشـتیبان در این عملیات حضور داشـتند»‪ .‬همیانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬سرعت عمل و انجام عملیات اطفاء از‬ ‫دو مسـیر‪ ،‬موجب شـد تا از توسـعه حریق و بروز خسارات‬ ‫بیشـتر جلوگیری شـود»‪.‬‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫اشتغال ‪ 16500‬نفر در بخش تعاون استان‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت‪« :‬تعداد ‪ 16500‬نفر در بخش‬ ‫تبـه‬ ‫تعـاون اسـتان مشـغول به کار هسـتند»‪ .‬بهـروز رحیـم زاده گفـت‪« :‬باعنای ‬ ‫انتخـاب شـعار سـال جدیـد ازسـوی رهبـری باعنـوان تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و‬ ‫اشـتغال زا‪ ،‬بـا تقویـت نظـام تعاونـی در اسـتان‪ ،‬اقتصـاد و تولیـد بیش ازگذشـته‬ ‫رونق خواهد گرفت»‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان شـرکت های‬ ‫تعاونی را ابزار مشارکت مردم در عرصه اقتصادی‪ ،‬تولیدی و کارافرینی توصیف‬ ‫یهـای گروهـی‪ ،‬دسـته جمعی و تلاش مبتنی بر‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬در قالـب همکار ‬ ‫همگرایـی سـعی بـر تامیـن نیازمنـدی گرو ههـای مختلـف جامعـه اسـت تـا‬ ‫حرکت ها به سمت تحولی واقعی انسجام بیشتری یابد»‪ .‬وی باعنوان افزایش‬ ‫دوبرابری تشکیل شرکت های تعاونی تصریح کرد‪« :‬با تالش های انجام شده و‬ ‫با تشـکیل تعداد ‪ 60‬شـرکت تعاونی در سـال قبل عملکرد این اداره کل نسـبت‬ ‫ب همـدت مشـابه در سـال ‪ 1399‬رشـد دوبرابـری داشـت»‪ .‬رحیـم زاده بااشـاره به‬ ‫ایجـاد ‪ 16500‬فرصـت شـغلی در بخـش تعاون اسـتان اردبیـل افـزود‪ 17« :‬درصد‬ ‫یسـت و‬ ‫اشـتغال ایجادشـده در اردبیـل مربـوط بـه فعالیـت شـرکت های تعاون ‬ ‫اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی کوشیده در تحقق اهداف و برنامه های این‬ ‫شـرکت ها کمـک کار و یاریگـر ان ها باشـد»‪ .‬مدیرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اسـتان تصریـح کـرد‪« :‬شـرکت های تعاونـی موفـق و تجربـه دار‪ ،‬بـا بهره منـدی از‬ ‫‪ ۲۵‬درصد معافیت مالیاتی می توانند فعالیتشان را انسجام بیشتری بدهند»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه کمیته نظارت بر طر ح های اشتغال روستایی‬ ‫اولین جلسـه کمیته نظارت بر طر ح های اشـتغال روسـتایی با حضور معاون‪،‬‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری‪ ،‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫کهـا برگـزار شـد‪ .‬یاسـر عبداللهـی‬ ‫و نماینـدگان دسـتگاه های بخشـی و بان ‬ ‫عابـد باعنوان اینکـه در پرداخـت هرگونـه تسـهیالت ارزان قیمـت بایـد اهلیـت‬ ‫سـرمایه گذار لحـاظ شـود گفـت‪« :‬حمایـت از سـرمایه گذاران بایـد رویکـرد اصلی‬ ‫کهـای عامـل باشـد»‪ .‬وی با تا کیدبـر‬ ‫تمامـی دسـتگاه های اجرایـی و بان ‬ ‫انجـام برنامه ریـزی جهـت کاهش فرایندهـای زائـد اداری در صـدور مجوزهای‬ ‫حهـای‬ ‫کسـب وکار افـزود‪« :‬دسـتگاه های اجرایـی بایـد بـا پایـش مسـتمر طر ‬ ‫اقتصـادی درحال اجـرا‪ ،‬اخریـن وضعیـت‪ ،‬سـرعت اجـرا و پیشـرفت و مشـکالت‬ ‫سـرمایه گذاران را پیگیـری کننـد»‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار‬ ‫حهـا و واحدهـای اقتصـادی کـه از‬ ‫اردبیـل خوانـد‪« :‬دراین جلسـه پرونـده طر ‬ ‫محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری تسهیالت بانکی دریافت کرده‬ ‫حهـا تصمیمات‬ ‫بودنـد مطـرح و دررابط هبـا عدم پیشـرفت مناسـب اجـرای طر ‬ ‫الزم اتخاذ شـد‪ .‬اعطای تسـهیالت باتوجه به رسـته فعالیت های بومی اسـتان‬ ‫و با ارزیابی اهلیت سرمایه گذاران و متقاضیان تسهیالت انجام شده و نظارت‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫سـه مرحله ای نیـز هم زمـان بـا عطـای تسـهیالت انجـام م ‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫نصب بیش از هزار کنتور هوشمند‬ ‫بر روی چاه های کشاورزی‬ ‫معـاون حفاظـت و بهر هبـرداری شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان از نصـب ‪1188‬‬ ‫کنتـور هوشـمند بـر روی چا ههـای کشـاورزی اسـتان خبـر داد‪ .‬جـواد تیمـوری‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای برنامـه سـازگاری بـا کـم ابـی در اسـتان کـه از سـال ‪ ۱۴۰۰‬اغـاز‬ ‫شـده تاکنون دوهزار و ‪ ۹۵‬حلقه چاه بدون پروانه تعیین تکلیف شـدند و هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۸‬پرونـده چا ههـای کشـاورزی اصلاح و تعدیـل شـده اسـت؛ همچنیـن‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۸۸‬کنتـور هوشـمند بـر روی چا ههـای‬ ‫از ابتـدای برنامـه تاکنـون ی ‬ ‫کشـاورزی نصـب و ‪ ۵۶۶‬حلقـه چـاه غیر مجـاز مسـدود شـده اسـت»‪ .‬تیمـوری‬ ‫گفت‪« :‬برنامه های سـازگاری با کم ابی اسـتان گلسـتان در جلسـه کارگروه ملی‬ ‫جسـال‪،‬‬ ‫سـازگاری با کم ابی ایران مصوب شـد‪ .‬طبق برنامه مقرر اسـت؛ طی پن ‬ ‫صرفه جویـی ‪ ۱۴۲‬میلیون مترمکعبـی از منابـع اب گلسـتان انجـام شـود کـه‬ ‫یسـت‪ .‬یکـی‬ ‫‪ ۱۲۳‬میلیـون ان از منابـع زیرزمینـی و ‪ ۱۹‬میلیـون از منابـع سطح ‬ ‫نشـده بـرای سـازگاری بـا کم ابـی‪ ،‬مدیریـت بهینـه مصـرف‬ ‫از راهکار هـای تبیی ‬ ‫نمـدت بیـش‬ ‫و صرفه جویـی منابـع اب اسـت کـه بـا اجـرای این برنامـه طـی ای ‬ ‫بهـای زیرزمینـی و سـطحی اسـتان‬ ‫از ‪ ۱۴۰‬میلیون مترمکعـب در مصـرف ا ‬ ‫صرفه جویـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛‬ ‫تحقق ‪ 20‬درصدی اجرای شبکه گاز درسال ‪1401‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان از‬ ‫تحقـق ‪ 20‬درصـدی اجـرای شـبکه گاز درسـال‬ ‫‪ 1401‬در سـطح اسـتان خبـر داد‪ .‬علـی طالبـی‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای سـال جـاری در مجمـوع حـدود‬ ‫‪ 250‬کیلومتـر اجرای خطوط تغذیـه و توزیع گاز‬ ‫فگـذاری شـده اسـت کـه‬ ‫در سـطح اسـتان هد ‬ ‫‪ 30‬کیلومتر ان برای بخش شهری‪ 154،‬کیلومتر‬ ‫برای بخش روستایی و ‪ 77‬کیلومتر نیز مربوط به بخش صنعتی ست»‪ .‬طالبی‬ ‫ت تا ابتـدای خرداد ماه سـال‬ ‫افـزود‪« :‬بـا همـت و تلاش مجموعـه کارکنان شـرک ‬ ‫فگـذاری شـده؛ یعنـی ‪ 51‬کیلومتـر انجـام‬ ‫‪ 1401‬حـدود ‪ 20‬درصـد از برنامـه هد ‬ ‫شـده اسـت و تلاش داریـم همچـون سـال گذشـته هـدف مورد نظـر امسـال نیز‬ ‫ب هطـور کامـل محقـق شـود‪ .‬درسـالی کـه گذشـت‪ ،‬هـدف ایـن شـرکت اجـرای‬ ‫شـبکه به میـزان ‪ 285‬کیلومتـر بـوده که درهمیـن رابطه عملکرد خوبی داشـته‬ ‫ایـم وتوانسـتیم دراین زمینـه بـا عملکـرد بهتـر و تحقـق ‪ 112‬درصـدی ‪ ،‬به میـزان‬ ‫‪ 320‬کیلومتـر خطـوط تغذیـه و توزیـع را در سـطح اسـتان اجـرا کند‪ .‬این شـرکت‬ ‫تاکنـون بال غبـر ‪ 10214‬کیلومتـر در سـطح اسـتان شـبکه گذاری کـرده اسـت کـه‬ ‫نبا‪ 1436‬کیلومتر‬ ‫از این مقدار شهرستان گنبدبا‪ 2180‬کیلومتر و شهرستان گرگا ‬ ‫بیشـترین حجـم اجـرای شـبکه گاز را در سـطح اسـتان داشـتند»‪.‬‬ ‫رسیدگی خار ج از نوبت به دادخواست کارگر علی ابادی‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬ا گـر کارگـر علـی ابـادی دادخواسـتی‬ ‫در خصـوص مشـکالت کار خـود داشـته‬ ‫باشـد خـارج از نوبـت بـه پرونـده ان رسـیدگی‬ ‫می کنیم»‪ .‬حسـینعلی خواجه مظفری افـزود‪:‬‬ ‫«دولـت توجـه ویـژه ای بـه احقـاق حقـوق‬ ‫کارگرانداردو پیگیریمطالباتجامعه کارگری‬ ‫در اولویـت برنام ههـای مـا قـرار دارد‪ .‬قـوه قضاییـه بـه اتفاقـی کـه در شهرسـتان‬ ‫بو شتم کارگر رخ داد ورود کرده است و مشغول‬ ‫علی اباد کتول در خصوص ضر ‬ ‫یکـه ایـن کارگـر علی ابـادی دادخواسـتی‬ ‫یسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬در صورت ‬ ‫بررس ‬ ‫در خصوص مسائل و مشکالت کار خود داشته باشد‪ ،‬خار ج از نوبت به پرونده‬ ‫ان رسـیدگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که حقی از کارگر ضایع شـود»‪.‬‬ ‫خواجـه مظفـری گفـت‪« :‬دولـت سـیزدهم توجـه ویـژه ای بـه ایـن بخـش دارد و‬ ‫امسـال با همه مشـکالتی کـه در خصوص افزایـش ‪ ۵۷‬درصدی حقـوق کارگران‬ ‫وجـود داشـت بـا همـکاری کارفرمایـان ایـن مسـئله محقـق شـد»‪.‬‬ ‫دامپزشکان به دامداران گنبدی تاکید کردند؛‬ ‫لزوم همکاری بیشتر‬ ‫برای تزریق وا کسن طاعون نشخوارکنندگان‬ ‫مدیر شبکه دامپزشکی گنبدکاووس از دامداران خواست‪« :‬برای تزریق رایگان‬ ‫وا کسـن طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک بیشـتر همـکاری کننـد»‪ .‬گوکالنـی‬ ‫گفت‪« :‬مشغله های فصل برداشت صاحبان دام عامل همکاری نکردن برای‬ ‫تزریـق وا کسـن اسـت‪ .‬ایـن وا کسـن فقـط بـه گوسـفند و بـز و ب هصـورت رایـگان‬ ‫یشـود‪ .‬بیماری طاعون نشـخوارکنندگان‬ ‫به دام روسـتاییان و عشـایر تزریق م ‬ ‫کوچک یا ‪ PPR‬یک بیماری ویروسـی بسـیار وا گیر گوسـفند و بز اسـت و باعث‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بروز تلفات و خسـارات اقتصادی فراوان در جمعیت دامی حسـاس م ‬ ‫این بیماری با عالئمی‪ ،‬چون ترشـحات چشـمی و بینی‪ ،‬زخم در دهان عالئم‬ ‫تنفسـی و اسـهال در بیـن دامـداران شـناخته شـده و از دام اهلـی بـه حیوانـات‬ ‫وحشـی نیـز سـرایت می کنـد‪ .‬در مکان هایـی کـه دا مهـای اهلـی در تمـاس بـا‬ ‫حیوانات وحشی هستند یا از ابشخور های مشترک استفاده می کنند سرایت‬ ‫این بیماری مشـاهده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫انهدام باند سارقان خودرو در گرگان‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از انهـدام بانـد سـارقان خـودرو در گـرگان خبـر داد‪.‬‬ ‫سـردار سـعید دادگـر گفـت‪« :‬به دنبـال وقـوع چند فقـره سـرقت پرایـد و وانـت‬ ‫در گـرگان‪ ،‬رسـیدگی بـه موضـوع در دسـتورکار مامـوران پلیـس ا گاهـی اسـتان‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬پـس از بررسـی مامـوران انتظامـی موفـق بـه شناسـایی‬ ‫سـه سـارق شـدند و بـا کسـب مجـوز قانونـی‪ ،‬طـی عملیاتـی متهمـان را در‬ ‫مخفیگاهشـان دسـتگیر کردند»‪ .‬فرمانده انتظامی گلسـتان گفت‪« :‬متهمان‬ ‫پس از مواجهه با مستندات پلیس به ‪ ۴۰‬فقره سرقت خودرو در گرگان اعتراف‬ ‫کردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به کشـف شش دسـتگاه خـودرو مسـروقه دراین عملیات‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬متهمـان پـس از تشـکیل پرونـده بـه مراجـع قضائـی معرفـی شـدند»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2524‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی و به همت شهرداری ساری برگزار شد؛‬ ‫ائین بازپیرایی میدان پلیس‬ ‫و رونمایی از نماد فرماندهی انتظامی کشور‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ائیـن رونمایـی از نمـاد نیـروی انتظامـی‬ ‫در میـدان پلیـس سـاری بـا حضـور سـردار‬ ‫مرتضـی میرزایـی (فرماندهـی انتظامـی‬ ‫مازنـدران)‪ ،‬جانشـین فرماندهـی انتظامـی‪،‬‬ ‫معاونـان فرماندهـی انتظامـی‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫عبـداهلل حسـن زاده (فرمانـده انتظامـی‬ ‫مرکـز اسـتان)‪ ،‬سـرهنگ نصـراهلل بیگلـری‬ ‫(فرماندهی پلیس راهور اسـتان) و سـرهنگ‬ ‫محمدرضـا امیـری (فرمانـده پلیـس راهـور‬ ‫شهرسـتان سـاری)‪ ،‬محمدعلـی نوبخـت‬ ‫(فرمانـدار مرکـز اسـتان)‪ ،‬سـرهنگ سـید‬ ‫ابراهیـم شـریفی (فرمانـده سـپاه شهرسـتان‬ ‫سـاری)‪ ،‬پرویـز شـعبانی (رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر سـاری)‪ ،‬شـهرام ایرجی‪ ،‬سـید‬ ‫افشـین راسـخ و علی عاشـقان دیگر اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر سـاری‪ ،‬جـواد طالبـی‬ ‫(شـهردار مرکـز اسـتان)‪ ،‬معاونان و مشـاوران‬ ‫شـهردار سـاری‪ ،‬شـهرداران مناطق‪ ،‬مدیران‬ ‫سـازمان های تابعـه شـهرداری و دیگـر‬ ‫مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫«به یاد شما هستیم»؛‬ ‫پیام شهردار ساری به خادمان ناجا‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی (فرمانـده انتظامـی‬ ‫مازنـدران) دراین مراسـم گفـت‪« :‬در ا کثـر‬ ‫شـهرهای بـزرگ و کوچـک مسـئوالن تلاش‬ ‫می کننـد مبلمـان شـهری ب هشـکلی مزیـن‬ ‫شـود کـه جاذبـه ای بـرای مـردم داشـته‬ ‫باشـد و ایـن نشـان دهنده تلاش مدیریـت‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه مدیریت‬ ‫شهر ‬ ‫شـهری سـاری تلاش کـرد تـا ویتریـن قـوای‬ ‫کشـور را در میـدان شـهر به نمایـش بگـذارد‬ ‫کـه ب هشـکلی زیبـا و مناسـب طراحـی شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای نصـب دوربین کنترل ترافیکی‬ ‫عدالت خواهـی و فسادسـازی در دسـتورکار‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬از مـردم‬ ‫فهیـم‪ ،‬پرتلاش‪ ،‬متدیـن و فرهیختـه سـاری‬ ‫تشـکر می کنـم کـه کـم کاری مسـئوالن را‬ ‫تحمـل کردنـد؛ امـا هـدف مـا در دولـت‬ ‫یسـت و بـا هـر‬ ‫سـیزدهم کار شبانه روز ‬ ‫مدیـری کـه نتوانـد بـا منویـات رهبـری و کار‬ ‫شـبانه روزی‪ ،‬رضایـت مـردم را فراهـم کنـد‪،‬‬ ‫تعـارف نداریـم»‪ .‬فرمانـدار مرکـز اسـتان‬ ‫بااشـاره به اینکه نهضـت نصـب بنـر و تقدیـر‬ ‫و تشـکر از مسـئوالن بایـد بـه محـاق بـرود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬گذشـت روزهایـی کـه بنرهای تقدیر‬ ‫و تشـکر از مسـئوالن بـرای اسـفالت یـک‬ ‫یشـدد درحالی که‬ ‫منطقه‪ ،‬در شـهر نصب م ‬ ‫ی عمـل می کردنـد»‪.‬‬ ‫بـه وظیفـه ذاتـ ‬ ‫منطقـه هـم بایـد اقدامـات موثـری انجـام‬ ‫دهیم»‪ .‬سـردار میرزایی بابیان اینکه نیروی‬ ‫انتظامـی خادمـان مـردم هسـتند‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬از جـواد طالبـی شـهردار سـاری تشـکر‬ ‫می کنیـم کـه باایـن کار بـه خادمـان ناجـا‬ ‫گفتنـد بـه یـاد شـما هسـتیم»‪.‬‬ ‫دوره نصب بنر برای تشکر از مسئوالن‬ ‫باید به محاق برود‬ ‫محمدعلـی نوبخـت (فرمانـدار سـاری)‬ ‫نهـا‬ ‫دراین مراسـم گفـت‪« :‬موضـوع الما ‬ ‫به عنـوان اتمسـفر هنـری یـک شـهر‪ ،‬بـه‬ ‫کالبـد شـهر روح می بخشـد و به عنـوان‬ ‫اثـر تاریخـی‪ ،‬تاثیـر مانـدگار در شـهر دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امـروز مدیریـت شـهری ب هپـاس‬ ‫خدمـات صادقانـه ناجـا کـه حامـی صلـح و‬ ‫حافـظ منافـع شـهروندان و حـوزه امنیـت‬ ‫اسـت ایـن المـان را طراحـی و جانمایـی‬ ‫کـرده کـه نشـانه وحـدت و همدلـی در ارکان‬ ‫نشـهر در گام دوم و دهـه پنجـم‬ ‫مختلـف ای ‬ ‫انقالب اسـت»‪ .‬این مسئول بااشاره به اینکه‬ ‫هـدف مـا در سـاری این اسـت که بـا زیسـت‬ ‫مسـالمت امیز بـا کار شـبانه روزی ب هسـمت‬ ‫و سـویی رویـم تـا کرامـت شـهر را بـه منصـه‬ ‫ظهـور برسـانیم‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز در سـاری‬ ‫تبعیـت بی چون وچـرا از والیت فقیـه‬ ‫داریـم و بـا فسادسـتیزی به دنبـال ایـن‬ ‫هسـتیم شـرایطی ایجـاد کنیـم کـه نشـاط‬ ‫اجتماعـی در شـهر شـکل گیـرد‪ .‬کشـور در‬ ‫جراحـی اقتصـادی قـرار گرفتـه و درحـال‬ ‫عبـور از مرحلـه ای هسـتیم کـه دشـمن ان را‬ ‫هـدف قـرار داده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫ساخت المان نیروی انتظامی‬ ‫برای مدیریت شهری‪ ،‬افتخار است‬ ‫پرویـز شـعبانی (رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر سـاری) دراین مراسـم گفـت‪« :‬امـروز‬ ‫افتخاری برای شـورای اسلامی شـهر سـاری‬ ‫یسـت کـه بـا دسـتور جـواد‬ ‫و مدیریـت شهر ‬ ‫طالبـی (شـهردار سـاری) در مـدت کمتـر از‬ ‫دومـاه‪ ،‬المـان نیـروی انتظامی سـاخته شـد‬ ‫تـا بخشـی از رشـادت های نیـروی انتظامـی‬ ‫را قدردانـی کنیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه نیـروی‬ ‫انتظامـی به عنـوان خدمتگـزار‪ ،‬حامـی‬ ‫امنیـت جانـی و روانـی جامعـه اسـت و‬ ‫شـهرداری هـم وظیفـه خدمت رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان را برعهـده دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫تمامـی همـکاران‪ ،‬طالبـی (شـهردار سـاری)‪،‬‬ ‫شـهرداران مناطـق کـه ایـن کار بـزرگ را‬ ‫امـروز ب هیـادگار گذاشـتند‪ ،‬تشـکر می کنـم و‬ ‫امیـدوارم ایـن المـان‪ ،‬الگویـی بـرای دیگـر‬ ‫شـهرها باشـد»‪.‬‬ ‫شهردار کرج تاکید کرد؛‬ ‫اجرایی شدن سریع احداث مجموعه فرهنگی و تفریحی‬ ‫در اراضی کارخانه «جهان چیت»‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫شـهردار کـرج در هفتمیـن سـفر نظارتـی‬ ‫نشـهر‪ ،‬در‬ ‫بـه مناطـق ‪ ۱۰‬گانـه ایـن کال ‬ ‫منطقـه ‪ ۹‬کـرج حضـور یافـت و از نزدیـک‬ ‫ـتور تسـریع‬ ‫در جریـان امـور قـرار گرفـت و دس ِ‬ ‫در پیگیـری اجـرای توافـق کارخانـه جهـان‬ ‫چیـت و اغـاز احـداث پـارک و مجموعـه‬ ‫فرهنگـی و تفریحـی در اراضـی ان را صـادر‬ ‫کـرد‪ .‬شـهردار کـرج و هیئت همـراه اعـم از‬ ‫معاونیـن و مشـاورین در شـهرداری منطقـه‬ ‫نشـهر حضـور یافتنـد و به بررسـی‬ ‫‪ ۹‬ایـن کال ‬ ‫عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه‪ ،‬پروژه های دردسـت اقدام‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫موانـع و مشـکالت کاری پرداختنـد و‬ ‫پـس از تبادل نظـر کارشناسـی‪ ،‬دسـتوراتی‬ ‫جهـت مانع زدایـی و بهبـود خدمت رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان صـادر شـد‪ .‬مصطفـی‬ ‫سـعیدی باتا کیدبـر تقویـت اطالع رسـانی به‬ ‫شـهروندان و سـا کنین شـهرهای اقمـاری و‬ ‫تهـای‬ ‫مجـوار از ظرفی ‬ ‫حتـی اسـتان های ه ‬ ‫گردشـگری کـرج گفـت‪« :‬اطالع رسـانی و‬ ‫تشـویق شـهروندان بـه بازدیـد ازاین فضاهـا‬ ‫می توانـد در بالندگـی و تقویـت نشـاط‬ ‫اجتماعـی شـهر اثرگـذار باشـد؛ وی وجـود‬ ‫پـارک حیات وحـش و پـارک دانایـی را از‬ ‫فضاهـای موجـود و بالقـوه کـرج جهـت‬ ‫گـذران اوقـات فراغت خواند که‬ ‫گردشـگری و‬ ‫ِ‬ ‫نهـا‬ ‫بـا اطالع رسـانی شـهروندان و تشـویق ا ‬ ‫بـه بازدیـد از ایـن اما کـن در کنـار اقدامـات‬ ‫یتـوان باعـث نشـاط اجتماعـی‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬م ‬ ‫شـد»‪ .‬وی درباره سـرانه فضای سـبز منطقه‬ ‫نشـهر نیـز گفت‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫‪ ۹‬این کال ‬ ‫این منطقـه ظرفیـت کافـی جهـت توسـعه‬ ‫فضـای سـبز نـدارد‪ ،‬تجهیـز و بهسـازی‬ ‫کهـای موجـود بایـد ب هصـورت‬ ‫امکانـات پار ‬ ‫جـدی پیگیـری شـود تـا شـهروندان بتواننـد‬ ‫اسـتفاده الزم را ببرنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‪،‬‬ ‫شـناخت و بررسـی و عملکـرد مناطـق و‬ ‫یسـت کـه‬ ‫سـازمان ها برمبنـای گزارش ‬ ‫یشـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ازطریق سـازمان فاوا ارسـال م ‬ ‫شهـا می توانـد مبنـای پیگیـری‬ ‫«ایـن گزار ‬ ‫مدیـران در اجـرای برنام ههـای پیـش رو‬ ‫باشـد‪ .‬طبـق گـزارش سـازمان فـاوای منطقه‬ ‫‪ ۹‬شـهرداری کـرج در حـوزه پرسـنلی رتبـه ‪،۹‬‬ ‫نظم و انضباط رتبه ‪ ،۴‬پاسـخ به درخواسـت‬ ‫شهروندان در سامانه ‪ ۱۳۷‬رتبه ‪ ۱‬و در حوزه‬ ‫اصناف و نوسـازی و درامد رتبه های ‪ ۶‬و ‪ ۸‬را‬ ‫در بیـن مناطـق ‪ ۱۰‬گانـه کسـب کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬جهـت ازادسـازی املا ک واقـع‬ ‫حهـای شـهری؛ پـروژه‬ ‫در مسـیر تملـک طر ‬ ‫جهـان چیـت یکـی از مهم تریـن و بزرگ ترین‬ ‫اقدامـات درحال انجـام اسـت و بـا دراختیـار‬ ‫قرارگرفتـن حـدود ‪ ۶۰۰۰۰‬مترمربـع ازاین فضـا‬ ‫به شهرداری و تبدیل ان به فضای فرهنگی‬ ‫و تفریحـی در اینـده نزدیک اتفاق می افتد»‪.‬‬ ‫شـهردار مرکـز اسـتان دربـاره درخواسـت‬ ‫شـهروندان محلـه دولت ابـاد دربـاره مسـائل‬ ‫ترافیکی گفت‪« :‬بی فوت وقت اقدامات الزم‬ ‫جهـت رفـاه حـال شـهروندان صورت گیـرد»‪.‬‬ ‫بهسـازی بوسـتان ها سـطح منطقـه‪ ،‬اجـرای‬ ‫پیـاده راه خیابـان امیـری‪ ،‬تجهیـز بهسـازی‬ ‫سـرویس های بهداشـتی و نمازخان ههـای‬ ‫تهـای‬ ‫سـطح شـهر و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫مسـاجد و هماهنگی های الزم درباره تجهیز‬ ‫و بهسـازی سرویس های بهداشتی مساجد‬ ‫بـرای اسـتفاده شـهروندان؛ نیـز تعییـن و‬ ‫تکلیـف و رفـع مشـکالت در بـاغ انگـوری و ‪...‬‬ ‫از موضوعاتی بودند که دراین جلسه مطرح‬ ‫شـدند‪ .‬شـهردار کرج و هیئت همراه پیش تر‬ ‫جلسات مشابهی را در مناطق ‪۸ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱‬‬ ‫ِ‬ ‫و ‪ ۱۰‬برگـزار کرده انـد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد استان لرستان تاکید کرد؛‬ ‫توجه به حوزه مطبوعات؛ از اولویت های اداره کل ارشاد لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارش ــاد اس ــتان لرس ــتان گف ــت‪« :‬اقتصاد‬ ‫خبرن ــگار بای ــد ب ــه انج ــا برس ــد ک ــه بی ــش از حمایت های‬ ‫ته ــای معن ــوی ازس ــوی دول ــت‬ ‫م ــادی‪ ،‬نیازمن ــد حمای ‬ ‫باش ــد»‪ .‬منص ــور احم ــدی در دی ــداری به درخواس ــت‬ ‫و دع ــوت بس ــیج رس ــانه‪ ،‬گف ــت‪« :‬ح ــوزه مطبوع ــات از‬ ‫ته ــای ماس ــت و ط ــی ‪ ۴۲‬روزگذش ــته‪،‬‬ ‫مهم تری ــن اولوی ‬ ‫نح ــوزه با خبرن ــگاران‪،‬‬ ‫پنج جلس ــه جه ــت س ــاماندهی ای ‬ ‫اعضای خان ــه مطبوعات و پیشکس ــوتان ان داش ــته ایم»‪.‬‬ ‫ته ــای حاض ــران‪ ۱۰ ،‬موض ــوع‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬از صحب ‬ ‫نش ــاء اهلل در جلس ــات‬ ‫و مطالب ــه ش ــما را احصاء ک ــردم و ا ‬ ‫یش ــود هفتگ ــی باش ــد‪ ،‬درب ــاره رف ــع‬ ‫ات ــی ک ــه پیش ــنهاد م ‬ ‫ان برنامه ری ــزی خواهی ــم ک ــرد»‪ .‬مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد‬ ‫لرس ــتان اف ــزود‪« :‬نق ــد اصح ــاب رس ــانه ا گ ــر پیـ ـش داوری‬ ‫نک ــرده و به قول مع ــروف یک طرف ــه به قاضی نرفته باش ــند‬ ‫ً‬ ‫قطعا کارگش ــا خواه ــد بود و مدیران نیز بای ــد از این موضوع‬ ‫اس ــتقبال کنن ــد»‪ .‬احم ــدی س ــپس باتا کیدبراینک ــه‬ ‫نح ــوزه بای ــد ب ــا همدل ــی و وح ــدت و در‬ ‫«مش ــکالت ای ‬ ‫درون خ ــود خان ــواده مطبوع ــات حل وفص ــل ش ــود»‬ ‫یش ــود انتق ــادات‬ ‫اف ــزود‪« :‬اس ــتقالل رس ــانه ای موج ــب م ‬ ‫خبرن ــگاران ب ــدون ح ــب و بغ ــض و از س ــر دغدغه من ــدی‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و تحقیقات شـرکت برق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان بااشـاره به پیش بینی‬ ‫مـوج جدیـد گرمـا گفـت‪« :‬مـردم در مصـرف‬ ‫بـرق به ویـژه بـار سرمایشـی اهتمـام جـدی‬ ‫داشـته باشـند و صنایـع از سـهمیه ابالغـی‬ ‫مصـرف‪ ،‬فراتـر نرونـد»‪ .‬کیومـرث زمانـی‬ ‫گفـت‪« :‬پیش بینـی شـده مـوج جدیـد گرمـا‬ ‫در خوزسـتان و وقـوع دماهـای ‪ 50‬درجـه‬ ‫و باالتـر بـه زودی خوزسـتان را فرامی گیـرد؛‬ ‫الزم اسـت بـرای حفـظ پایـداری شـبکه‬ ‫نشـرایط‪ ،‬مشـترکین مدیریـت‬ ‫بـرق درای ‬ ‫مصـرف بـرق را در سـرلوحه برنام ههـای‬ ‫خـود قـرار دهنـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬از‬ ‫یشـود در مدیریـت‬ ‫مـردم درخواسـت م ‬ ‫مصـرف بـرق به ویـژه مصـارف سرمایشـی‬ ‫اهتمـام جـدی کـرده و صنایـع اسـتان نیـز‬ ‫ب ــرای توس ــعه اس ــتان و تعال ــی نظ ــام جمه ــوری اس ــامی‬ ‫باش ــد و این اس ــتقالل درگروی تقویت اقتصاد رس ــانه است‬ ‫ک ــه می توان ــد نش ــریات محل ــی را ک ــه ب هش ــدت وابس ــته به‬ ‫که ــا و یاران هه ــای دولت ــی هس ــتند‪ ،‬ب هس ــمت تولی ــد‬ ‫کم ‬ ‫محت ــوای س ــازنده و نق ــد کارگش ــا رهنم ــون س ــازد»‪ .‬وی‬ ‫گف ــت‪« :‬از اس ــتقالل خان ــه مطبوع ــات و ناف ذب ــودن خان ــه‬ ‫مطبوع ــات اس ــتقبال می کنی ــم و تا کن ــون باره ــا از اعضای‬ ‫خان ــه و هیئت مدی ــره خواس ــته ایم ک ــه مشکالتش ــان را‬ ‫درون گروه ــی ح ــل کنن ــد»‪ .‬احم ــدی ب ــر رف ــع مش ــکالت‬ ‫معیش ــتی و تقوی ــت اقتص ــاد اصح ــاب رس ــانه نی ــز تا کی ــد‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪« :‬اج ــرای ط ــرح جام ــع س ــاماندهی اصحاب‬ ‫رســـانه‪ ،‬مطبوعات و خبرگزاری های اســـتان را به زودی اغاز‬ ‫می کنی ــم و دراین راس ــتا م ــا ک را نه دیدگاه های ش ــخصی‬ ‫نه ــای انقالب‪ ،‬ام ــام (ره)‪،‬‬ ‫سیاس ــی بلکه پایبن ــدی به ارما ‬ ‫ش ــهدای عزیز و منویات مق ــام معظم رهب ــری می دانیم»‪.‬‬ ‫در ابت ــدای جلس ــه‪ ،‬مس ــئول بس ــیج رس ــانه ای اس ــتان‬ ‫ضمن تش ــکر از مدیرکل فرهنگ وارش ــاد اس ــامی به جهت‬ ‫پذیرفت ــن دعوت اعضای و برگ ــزاری دیدار صمیمانه با وی‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬اصلی تری ــن ه ــدف م ــا از این دی ــدار‪ ،‬بی ــان برخی‬ ‫مش ــکالت ب هص ــورت بی واس ــطه ب ــه متولیان حوزه رس ــانه‬ ‫اس ــتان ب ــوده اس ــت»‪ .‬رض ــا مری ــدی اف ــزود‪« :‬اصلی تری ــن‬ ‫مطالبه اصحاب رس ــانه اس ــتان‪ ،‬ایجاد و راه اندازی مجتمع‬ ‫یس ــت ک ــه به پویای ــی مطبوعات‪ ،‬نش ــریات و تمام‬ ‫رسانه ا ‬ ‫ً‬ ‫رسانه های اس ــتان منجر می شود‪ .‬متاس ــفانه اخیرا شاهد‬ ‫بی اخالقی های ــی در فضای رس ــانه ای اس ــتان هس ــتیم که‬ ‫نیاز اس ــت قانونمند پیگیری شود»‪ .‬مس ــئول بسیج رسانه‬ ‫لرس ــتان اف ــزود‪« :‬بیش ــتر نش ــریات اس ــتان ب هج ــای تولید‬ ‫محت ــوا س ــمت پوش ــش عملک ــرد دس ــتگاه های اجرای ــی‬ ‫یس ــت ک ــه ی ــک ط ــرح ب ــرای‬ ‫پی ــش رفته ان ــد و ل ــذا ضرور ‬ ‫تقوی ــت تولی ــد محت ــوا تدوی ــن و اجرایی ش ــود»‪.‬‬ ‫گرمای بیش از ‪ 50‬درجه در راه خوزستان‬ ‫مطابـق سـهمیه های اعالمـی مصـرف کننـد‬ ‫چرا کـه هرگونـه عبـور از سـهمیه منجـر بـه‬ ‫وا کنـش فـوری دیسـپاچینگ خواهـد شـد‪.‬‬ ‫موسسـات‪ ،‬ادارات‪ ،‬دسـتگاه های دولتـی و‬ ‫نیمه دولتـی نیـز چنانچـه نسـبت بـه کاهش‬ ‫مصـرف بـه میـزان ‪ 30‬درصـد در سـاعات‬ ‫اداری و تعطیلـی اداره راس سـاعت اعالمـی‬ ‫نهـا قطـع و از‬ ‫‪ 13:30‬اقـدام نکننـد‪ ،‬بـرق ا ‬ ‫یشـود»‪ .‬زمانـی ادامه‬ ‫مـدار مصـرف خـارج م ‬ ‫داد‪« :‬باتوجه به اینکـه وقـوع دماهـای بـاالی‬ ‫‪ 40‬درجه سبب افزایش شدت مصرف انرژی‬ ‫در خوزسـتان شـده و در یکی‪،‬دوسـال اخیر‬ ‫نیز بروز خشک سالی و کاهش ذخایر مفید‬ ‫برق ابـی سـبب ایجـاد محدودیت هایـی در‬ ‫تولیـد بـرق شـده‪ ،‬بـا مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫یهـای انجا مشـده بـرای تمـام‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫مشـترکین در تعرفه های مختلف‪ ،‬درصورت‬ ‫رعایت مصرف بهینه‪ ،‬بدون خاموشی قابل‬ ‫گذر اسـت»‪ .‬معاون برنامه ریزی و تحقیقات‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان تا کید کرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکه امسـال حدود ‪ 40‬روز از بازه‬ ‫تسـر گذاشـته ایم و تنهـا ‪ 100‬روز‬ ‫مذکـور را پش ‬ ‫تا اتمام دوره پیک گرما و پیک مصرف باقی‬ ‫مانـده‪ ،‬الزم اسـت بـا همـکاری و مدیریـت‬ ‫مصـرف به ویـژه در روزهـای پیـش رو‪ ،‬جهـت‬ ‫عبـور موفـق همـه مشـترکین و صنعـت بـرق‬ ‫همـکاری تنگاتنگـی باهـم داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت شهرستان‬ ‫در حوزه توسعه مسکن شهری و روستایی‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت ری در‬ ‫حـوزه تخصصـی توسـعه مسـکن‬ ‫شـهری و روسـتایی بـا حضـور‬ ‫ا کبـر نیکـزاد؛ رئیـس بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی کشـور‪ ،‬حمیـد‬ ‫زمانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری‪ ،‬سید‬ ‫علـی یزدیخـواه؛ نماینـده مـردم تهران‪-‬ری‪-‬شمیرانات‪-‬اسالمشـهر و پردیـس‬ ‫در مجلس‪ ،‬صالحی؛ مدیرکل بنیاد مسـکن اسـتان تهران‪ ،‬معاونین فرماندار‪،‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شهرسـتان ری‪ ،‬بخشـداران و شـهرداران تابعـه و سـایر‬ ‫مسئولین در محل ساختمان فرمانداری ری برگزار شد‪ .‬معاون استاندار تهران‬ ‫و فرمانـدار شهرسـتان ری دراین جلسـه کـه بـا موضـوع تخصصـی رفـع موانـع‬ ‫موجـود در اجـرای بازنگـری طر ح هـای هادی روسـتایی و اجـرای طرح جهش‬ ‫تولید مسکن در شهرهای با جمعیت کمتر از ‪100‬هزارنفر در سطح شهرستان‬ ‫ری برگزار شد‪ ،‬ضمن تقدیر از حضور میدانی و دغدغه مندی مهندس نیکزاد‬ ‫پیرامـون مشـکالت شهرسـتان ری گفـت‪« :‬مجموعه بنیاد مسـکن انقلاب که‬ ‫به برکـت فرمـان مبـارک حضـرت امام (ره) سـال ‪ ۱۳۵۸‬با هدف سـاخت مسـکن‬ ‫برای اقشـار ضعیف جامعه و توسـعه مناطق روسـتایی تاسیس شد‪ ،‬خدمات‬ ‫ارزنـده و اثرگـذاری در جای جـای میهـن اسلامی داشـته که امـروز این اقدامات‬ ‫در ا کثـر نقـاط کشـور به خوبـی مشـهود اسـت»‪ .‬زمانـی بیـان کـرد‪« :‬برخـی از‬ ‫نقاط روسـتایی و شـهرهای تابعه شهرسـتان ری مانند روسـتاهای امین اباد و‬ ‫حاجی اباد‪ ،‬گلحصار و محلهنفراباددر شهرریدارایمشکالتیهمچونوجود‬ ‫بافت هـای فرسـوده و عدم امـکان توسـعه و نوسـازی به دلیـل ترا کم بیش ازحد‬ ‫ساخت وسـازها و معضلات مشـابه اسـت کـه ایـن مشـکالت سـال های سـال‬ ‫به صورت الینحل باقی مانده و سـبب ایجاد نارضایتی برای سـاکنین و اخالل‬ ‫در امر خدمات رسـانی دسـتگاه های مربوطه مانند شـهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫دراین مناطق شده که ان شاء اهلل حضور مهندس نیکزاد در سطح شهرستان‬ ‫منشا خیر بوده و بتوانیم با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و ارگان های‬ ‫مربوطه این معضالت چندین ساله را رفع و موجبات رضایت مردم شهرستان‬ ‫ری را جلـب کنیـم»‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرری؛ خواستار جدیت مسئوالن‬ ‫در نظارت بر بازار و تامین اقالم اساسی‬ ‫امام جمعـه شـهرری بااشـاره به افزایـش‬ ‫بی دلیـل قیمـت بسـیاری از کاالهـا گفـت‪:‬‬ ‫«مسـئوالن؛ به ویـژه در حـوزه شـهری بـر‬ ‫بـازار و قیمت هـا نظـارت داشـته باشـند تـا از‬ ‫چندنرخـی اقلام جلوگیـری و اقلام موردنیـاز‬ ‫به موقـع تامیـن شـود»‪ .‬حجت االسلام سـید‬ ‫علـی شـاهچراغی در خطبه هـای نمازجمعـه‬ ‫این هفتـه شـهرری افـزود‪« :‬مشـکالت کشـور‬ ‫بـا تمـام تلاش دولـت فـراوان اسـت و یکـی از ایـن مشـکالت‪ ،‬مسـائل اقتصادی‬ ‫و همیـن گرانی سـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نبایـد در انقالبـی و مردمی بـودن دولـت‬ ‫سـیزدهم تردیـد کـرد و همان گونـه کـه رهبـر انقلاب نیـز تا کیـد کرده انـد بایـد‬ ‫بهـا بـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫قـدردان خدمـات ان درمواجهه بـا برخـی تخری ‬ ‫اقتصـاد بیمـاری کـه امـروز بـا ان مواجـه هسـتیم نیـاز بـه یـک جراحـی داشـت‬ ‫و ایـت اهلل رئیسـی و دولـت سـیزدهم قصـد انجـام ایـن جراحـی را دارد امـا‬ ‫سـاماندهی بـه این حـوزه نبایـد به نوعـی باشـد کـه فشـار بـر مـردم هرروز بیشـتر‬ ‫از روز قبل شـود»‪ .‬امام جمعه شـهرری گفت‪« :‬گاهی این گرانی افسارگسـیخته‬ ‫و سرسام اور است و ازاین رو‪ ،‬هرچه بناست انجام و ارزاقی که باید تامین شود‪.‬‬ ‫بایـد در اجـرای ان سـرعت به خـرج داد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬دولـت دراین بخش‬ ‫یک مقـدار تالش بیشـتری داشـته باشـد تا مردم بتواننـد از امکاناتی کـه دولت‬ ‫به انان می دهد اسـتفاده کند»‪ .‬حجت االسلام شـاهچراغی گفت‪« :‬متاسفانه‬ ‫یکـی از مشـکالت عمـده نبـود نظـارت اسـت‪ .‬حداقل وظیفه مسـئوالن داخل‬ ‫شـهر اسـت کـه نسـبت بـه این ماجـرا اقـدام کننـد‪ .‬تفـاوت قیمـت بـرای کاالیـی‬ ‫مشـخص در سـطح شـهر پذیرفتنـی نیسـت»‪ .‬امام جمعـه شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫«مسـئوالن شـهر دراین بخـش مسـئولیت دارنـد و دولـت هـم نسـبت بـه گرانی‬ ‫اقـدام کنـد تـا نگرانـی از جامعـه برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫تخریب ‪ ۶۲‬فقره ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در زمین های کشاورزی شهرستان‬ ‫مدیـر جهـاد ری از تخریـب ‪ ۶۲‬فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز و ازادسـازی‬ ‫‪ ۷۹۵۰۰‬مترمربـع از زمین هـای مرغـوب کشـاورزی در بخـش کهریـزک‬ ‫این شهرسـتان خبـر داد‪ .‬جبرائیـل بـرادری گفـت‪« :‬جهـت اجـرای تبصـره‬ ‫‪ ۲‬مـاده ‪ ۱۰‬قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و با غهـا‪،‬‬ ‫‪ ۶۲‬فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز در روسـتای گلحصـار از توابـع بخـش کهریـزک‬ ‫شهرسـتان ری تخریـب شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه اداره جهـاد کشـاورزی نظـارت‬ ‫بر ساخت وسازهای غیرمجاز را امسال تشدید کرده‪ ،‬افزود‪« :‬عملیات تخریب‬ ‫تمـام ایـن ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـا دسـتور قضائـی اجـرا و براسـاس ان‬ ‫‪ ۷۹۵۰۰‬متـر از زمین هـای مرغـوب کشـاورزی ازادسـازی شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«قلع وقمـع ایـن ساخت وسـازها بـا حضـور عوامـل نیـروی انتظامـی‪ ،‬جهـاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬نمایندگان دادسـتانی‪ ،‬بخشـداری و شـهرداری باقرشـهر و کهریزک‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه جهـاد کشـاورزی خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫صراحـت و قاطعیـت دسـتگاه قضـا و عـزم راسـخ جهـاد کشـاورزی دربرخوردبـا‬ ‫نهـای‬ ‫اخاللگـران‪ ،‬پیشـگیری از ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـرای حفـظ زمی ‬ ‫ارزشـمند زراعـی و باغ هـا و جلوگیـری از سوءاسـتفاده دالالن باجدیـت در‬ ‫دستورکار قرار دارد»‪ .‬برادری از همه مالکان و کشاورزان خواست قبل از هرگونه‬ ‫اقدامـی درزمینـه ساخت وسـاز در زمین هـای کشـاورزی بـا مدیریـت جهـاد‬ ‫‪۶۳‬مـورد‪ ۱۰۷ ،‬هکتار‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان مکاتبه کنند‪ .‬پارسـال با قلع وقمـع ‪ ۴‬‬ ‫از زمین هـای مرغـوب کشـاورزی شهرسـتان ری ازادسـازی شـد‪.‬‬ ‫خبرنگاران؛ منشا امید‪ ،‬نشاط و بالندگی جامعه‬ ‫جلسـه هم اندیشـی اصحـاب رسـانه شهرسـتان ری بـا شـهردار کهریـزک برگـزار‬ ‫شد‪ .‬علی کلهر؛ شهردار کهریزک بااشاره به اهمیت نقش خبرنگاران در جامعه‬ ‫به میزان تاثیرگذاری این قشـر در افزایش سـطح ا گاهی و تقویت امید‪ ،‬نشـاط‬ ‫و بالندگـی در جامعـه تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬جهـان امـروز‪ ،‬عرصـه ارتباطـات و‬ ‫رسانه هاست‪ .‬در حوزه مدیریت شهری کهریزک ازاین ظرفیت نخبگان خبری‬ ‫غافـل نیسـتیم و در راه رفـع مشـکالت و به تصویرکشـیدن عملکـرد مدیریـت‬ ‫شـهری همـواره از ظرفیـت ان هـا بـرای ایجـاد ارتباط دوسـویه با اقشـار مختلف‬ ‫شـهر بهـره می بریـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬براین باوریـم؛ توسـعه همه جانبـه و عادالنـه‬ ‫یشـود؛‬ ‫در تمامـی نقـاط شـهر مهم تریـن اصـل مدیریـت شـهری محسـوب م ‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬عالوه بـر فعالیـت ویـژه در حـوزه عمـران کـه رسـالت ذاتـی شـهرداری‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬برنامه های مدون و فرا گیری در سایر حوزه های فرهنگی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ورزشـی‪ ،‬اجتماعـی و ‪ ...‬داریـم کـه خوشـبختانه مجمـوع این اقدامـات‪ ،‬نسـبتا‬ ‫رضایـت اهالـی را دربرداشـته اسـت»‪ .‬کلهـر درپاسـخ به سـواالت اصحـاب رسـانه‬ ‫درخصـوص برنامه هـای شـهرداری کهریـزک در برابـر مشـکالت تحمیلـی‬ ‫ارادکـوه و سـازمان بهشـت زهرا(س) گفـت‪« :‬هم جـواری شـهر کهریـزک بـا ایـن‬ ‫دو سـازمان در گذشـته ای دور اتفـاق افتـاده اسـت و انتقـال این مناطـق کـه‬ ‫ً‬ ‫کارکردی فرامنطقه ای و تقریبا ملی دارد‪ ،‬یک شـبه یا در بازه زمانی کوتاه میسـر‬ ‫نخواهد بود اما شهرداری کهریزک نیز در برابر این مشکالت دست روی دست‬ ‫نگذاشـته و عالوه بـر تلاش بـر جلوگیـری از توسـعه ایـن مرا کـز و پیگیری جهت‬ ‫به کاربسـتن تدابیـر الزم بـرای کاهـش اسـیب ها و مخاطـرات ناشـی از فعالیـت‬ ‫ان هـا‪ ،‬بـا دعـوت بـه همـکاری از مشـاوران زبـده به دنبـال تبدیـل معضلات بـه‬ ‫فرصت هـای طالیـی بـرای شـهر کهریـزک هسـتیم کـه نتایـج ان در ما ههـای‬ ‫اتـی بـه اطلاع عمـوم خواهـد رسـید»‪ .‬وی تکریـم ارباب رجـوع و ارتبـاط سـاده و‬ ‫صمیمی با شهروندان را نیز از برنامه های راهبردی شهرداری در مسیر ایجاد‬ ‫ارامـش و اعتمـاد بیـن نهـاد خدمات رسـان شـهرداری و شـهروندان خوانـد‪.‬‬ ‫شـهردار کهریـزک افتتـاح و بهره بـرداری خیابـان شـهید تهرانـی مقـدم را یکـی از‬ ‫اقدامـات اثرگـذار شـهرداری در حـوزه ترافیکـی و ارتقـای ضریب ایمنی رانندگان‬ ‫دانسـته و نقـش اصحـاب رسـانه را از بـدو شـروع پـروژه تـا افتتـاح طـرح را اثرگـذار‬ ‫خوانـد‪ .‬دراین جلسـه موضوعـات متعددی ازسـوی خبرنگاران مطرح شـد که‬ ‫شهردار کهریزک درباره هریک از موارد مطروحه‪ ،‬پاسخ جامع و مستندی را در‬ ‫قالـب اخبـار شـهر در روزهـای اینـده ارائـه خواهـد داد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2524‬‬ ‫تقدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه گیالن‬ ‫از مجاهدت های کادر سالمت در بحران کرونا‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬رئیـس مرکـز خدمـات حوز ههـای علمیـه اسـتان گیلان بـا‬ ‫شهـای شـبانه روزی و مجاهدانـه رئیـس دانشـگاه‬ ‫اهـدای لـوح تقدیـر از تال ‬ ‫علوم پزشـکی گیلان و کادر بهداشـت ودرمان اسـتان به ویـژه در بحـران‬ ‫کرونـا‪ ،‬قدردانـی کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین محمـد ال کانـی (مدیـرکل‬ ‫مرکـز خدمـات حوز ههـای علمیـه اسـتان گیلان) بـا حضـور در دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان بـا دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس دانشـگاه) دیـدار و‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان)‬ ‫شهـای همه جانبـه درراسـتای جهـش نظـام‬ ‫دراین نشسـت بااشـاره به تال ‬ ‫سلامت اسـتان‪ ،‬گفـت‪ ::‬بـدون شـک بخـش اعظمـی از دسـتاوردهای نظـام‬ ‫شهـا و روشـنگری های‬ ‫سلامت به ویـژه درطـول بحـران کرونـا مرهـون تال ‬ ‫طالب‪ ،‬روحانیون‪ ،‬ائمه جمعه و جماعات اسـت»‪ .‬وی به عمق ارتباط قشـر‬ ‫روحانیـت و طلاب بـا احـاد جامعـه اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬طلاب و روحانیـون‬ ‫نهـا‪ ،‬یکـی از بهتریـن اقشـار جهت‬ ‫به جهـت ارتبـاط دیرینـه بـا مـردم در بحرا ‬ ‫ارائـه خدمـات دسـتگاه های اجرایـی هسـتند و ایـن اصـل در بحـران کرونـا‬ ‫ً‬ ‫کاملا مشـهود و هویـدا بـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین محمـد ال کانـی‬ ‫(مدیـرکل مرکـز خدمـات حوز ههـای علمیـه اسـتان گیلان) نیـز دراین دیـدار‬ ‫شهـای خسـتگی ناپذیر و مجاهدانـه کادر بهداشـت ودرمان به ویـژه‬ ‫از تال ‬ ‫رئیـس دانشـگاه در مدیریـت بسـیارخوب در مهـار بیمـاری منحـوس‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬در گیلان‪ ،‬تقدیـر و تشـکر کـرد‪ .‬مدیـرکل مرکز خدمـات حوزه های‬ ‫علمیـه اسـتان گیلان گفـت‪« :‬دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان در جهـات‬ ‫مختلـف در کشـور‪ ،‬حائـز رتب ههـای بـاال شـده اسـت و ازاین حیـث نیـز نظـام‬ ‫سلامت اسـتان‪ ،‬شایسـته تحسـین اسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار قزوین‪:‬‬ ‫در حوزه عامالن توزیع و نمایندگان فروش‬ ‫بازارسیاه درست شده است‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬فرمانـدار قزویـن گفـت‪« :‬تعـدادی از ایـن عاملان توزیـع و‬ ‫نماینـدگان فـروش در اسـتان قزویـن بـا اسـتان های دیگـر کار می کننـد و در‬ ‫این حوزه به نوعی بازار سیاه درست شده است»‪ .‬عباس کاظمی در جلسه‬ ‫تجمیعی تنظیم بازار استان قزوین با اشاره به کمبود روغن موتور در استان‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق گزارشـات رسـیده پـی بردیـم کـه برخـی از عاملان توزیـع روغن‬ ‫موتـور‪ ،‬منابـع اسـتانی را بـه اسـتان های دیگـر منتقـل می کننـد‪ .‬تعـدادی از‬ ‫این عامالن توزیع و نمایندگان فروش در اسـتان قزوین با اسـتان های دیگر‬ ‫کار می کنند و در این حوزه به نوعی بازار سـیاه درسـت شـده اسـت»‪ .‬فرماندار‬ ‫قزویـن عنـوان کـرد‪« :‬در بحـث تخلفات نانوایان بر اسـاس دسـتور دادسـتان‬ ‫مقـرر شـده کـه سـهمیه نانـوای متخلـف بـه نانـوای دیگـر منتقـل شـود؛ امـا‬ ‫همیشـه ایـن امـکان وجـود نـدارد»‪ .‬این مسـئول ادامـه داد‪« :‬بـرای حل این‬ ‫مسئله نیاز به تجدیدنظر در پهنه بندی ها هستیم که این موضوع را برای‬ ‫بررسـی تخصصـی بـه کارگـروه وا گـذار کردیـم که بیشـتر بررسـی شـود و این کار‬ ‫در سـطح شـهر و شهرسـتان اغاز شده است‪ .‬همکاری الزم در تامین خودرو‬ ‫مهـای بازرسـی از سـوی برخـی دسـتگاه ها وجـود نـدارد کـه ا گـر همراهـی‬ ‫تی ‬ ‫الزم صـورت نگیـرد دچـار مشـکل خواهیـم شـد»‪ .‬کاظمـی یـاداور شـد‪« :‬مقرر‬ ‫شده بود؛ از ظرفیت گروه های جهادی برای بازرسی بازار استفاده کنیم که‬ ‫ً‬ ‫در عمـل فعلا بـه گزارشـات تلفنی و رصد فضای مجازی بسـنده شـده اسـت‬ ‫و برنامـه منسـجمی وجـود نـدارد‪ .‬فرماندار قزوین تا کید کـرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شـبکه اطالعـات مردمـی قـوی در داخـل شـهر و دورتریـن نقـاط برقـرار اسـت‬ ‫یهـا و سـایر اقلام را گـزارش می دهند»‪.‬‬ ‫کـه تخلفـات نانوای ‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح خط انتقال اب خام‬ ‫از میدان «ازادی» به میدان «شهدا»‬ ‫در جلسـه ای بـا حضـور شـهردار کرمـان و برخـی مدیـران شـهری‪ ،‬ابعـاد‬ ‫مختلـف انتقـال خـط لولـه اب خـام از میـدان «ازادی» بـه میـدان «شـهدا»‬ ‫(مشـتاق) بررسـی شـد‪ .‬سـعید شـعرباف (شـهردار ) حـذف ابیـاری تانکـری‬ ‫نطـرح دانسـت و افـزود‪« :‬ابیـاری تانکـری روش‬ ‫ کامـل را ازجملـه اهـداف ای ‬ ‫سـنتی ابیـاری فضـای سـبز اسـت کـه به دلیـل هزینه بربـودن الزم اسـت از‬ ‫سیسـتم حـذف شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه یکـی از معضلات شـهرداری ها‬ ‫این روزهـا‪ ،‬تامیـن اب موردنیـاز فضـای سـبز اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬متاسـفانه از‬ ‫چندسـال پیش تا کنـون‪ ،‬بـا بحـران تامیـن اب روبـه رو هسـتیم؛ ازایـن رو یکی‬ ‫از اقدامـات اجراشـده در فضاهـای سـبز‪ ،‬تغییـر الگـوی ابیـاری از غرق ابـی بـه‬ ‫قطـره ای و اجـرای شـبکه اب خـام و حـذف ابیـاری به وسـیله تانکـر اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان بـر لزوم انجام اقدامات جـاری در مناطق پنج گانه تا کید کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بـرای بعضـی از اقدامات الزم اسـت ردیف بودجه اختصاص یابد»‪.‬‬ ‫شـعرباف افـزود‪« :‬در شـهرداری های مناطـق پنج گانه‪ ،‬شـهردار ایـن اختیار را‬ ‫تهـا‪ ،‬پروژ ههـا را پیـش ببـرد؛ بنابرایـن‪ ،‬متناسـب باان‬ ‫دارد تـا بـا تعییـن اولوی ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مناطـق معطـل ردیـف‬ ‫نیـز بودجـه تخصیـص داده م ‬ ‫بودجـه نباشـند و کارهـای مدنظـر خود را انجام دهنـد»‪ .‬معاون حمل ونقل‬ ‫و امور زیربنایی شـهردار کرمان نیز باتا کیدبراینکه شـورای شـهر درخصوص‬ ‫اقدامـات فنـی و عمرانـی در شـهر‪ ،‬بـر مشـخص کردن متـراژ و محـل و نـوع‬ ‫پـروژه تا کیـد دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهرداران مناطـق بـرای اجـرای خـط لولـه انتقال‬ ‫یهـای الزم‬ ‫اب خـام‪ ،‬برنامـه زمان بنـدی ارائـه دهنـد تـا براسـاس ان هماهنگ ‬ ‫بـرای اجـرای طرح انجام شـود»‪ .‬مهدی نیکویی افـزود‪« :‬تجهیزات موردنیاز‬ ‫بـرای اجـرای ایـن خطـوط خریـداری شـده و بـه زودی مجوز بـرای اجرا گرفته‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫کلنگ زنی پروژه تامین اب شرب‬ ‫عشایر کولگ شهرستان مهران‬ ‫رئیـس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان ایلام گفـت‪« :‬ائیـن کلنگ زنـی پـروژه‬ ‫تامیـن اب شـرب عشـایر کولـگ شهرسـتان مهـران بـه مناسـبت هفتـه جهاد‬ ‫کشـاورزی برگـزار شـد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان ایلام افـزود‪:‬‬ ‫نپـروژه بااعتبـاری بال غبـر ‪ ۱۸۵‬میلیاردریـال‪ ۱۵۷ ،‬خانـوار بهره منـد بـا‬ ‫«ای ‬ ‫جمعیـت کل ‪ ۸۸۰‬نفـر و ‪ ۱۹۵۰۰‬راس دام بـا ‪ ۲۰‬کیلومتـر خـط انتقـال و به تعـداد‬ ‫چهـار ایسـتگاه پمپـاژ اب عملیـات اجرایـی ان اغـاز شـد»‪ .‬اذرنـوش عمـوزاده‬ ‫نپـروژه بخـش عظیمـی از مشـکالت‬ ‫افـزود‪« :‬امیدواریـم بـا بهر هبـرداری از ای ‬ ‫اب عشـایر منطقـه حـل شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬عشـایر قشـری تولیدکننـده و‬ ‫مولـد هسـتند کـه نقش مهمـی در تولید مـواد پروتئینـی دارنـد»‪ .‬دراین ایین‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در جهـاد کشـاورزی اسـتان ضمـن تشـکر از زحمـات و‬ ‫نپـروژه را از پروژ ههـای مهـم و‬ ‫شهـای مجموعـه اداره کل امـور عشـایر ای ‬ ‫تال ‬ ‫خدماتـی بـه عشـایر خوانـد‪.‬‬ ‫اجرای ویژه طرح ارزیابی وسع در استان های محروم‬ ‫نورالدیـن رحیمـی در اجلاس مدیـران منطقـه ‪ ۴‬سـازمان بیمـه سلامت کـه‬ ‫به میزبانی لرسـتان‪ ،‬برگزار شـد‪ ،‬گفت‪« :‬باتوجه به شـاخص های ارزیابی وسـع‬ ‫و محرومیـت و توسـعه نیافتگی ایلام‪ ،‬لرسـتان و خوزسـتان بایـد راهکارهایـی‬ ‫ویژه و به نفع مردم دراین اسـتان ها درنظر گرفته شـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت چنـد فعالیـت اعـم از گسـترش پوشـش خدمـات‪ ،‬مدیریـت‬ ‫منابع‪ ،‬افزایش تعهدات سازمانی‪ ،‬شفافیت مالی و بحث پوشش همگانی را‬ ‫در دسـتورکار دارد کـه در طـرح پوشـش همگانـی در ایلام افـراد زیـادی بدون‬ ‫پرداخـت حـق بیمـه تحت پوشـش قـرار گرفتنـد‪ .‬خوشـبختانه دراین راسـتا‬ ‫دولـت بـرای هـر بیم هشـده سلامت همگانـی ماهیانـه ‪ ۹۰‬هزارتومـان یارانـه‬ ‫نطـرح داشـته‬ ‫بیمـه پرداخـت می کنـد کـه می توانـد کمـک شـایانی درای ‬ ‫باشـد»‪ .‬مدیـرکل بیمـه سلامت ایلام بااشـاره به کمبـود بعضـی اقلام دارو‬ ‫دراین اسـتان افزود‪« :‬متاسـفانه درامد مردم محروم ایالم خیلی پایین اسـت‬ ‫و کمبـود بعضـی اقلام دارو مشـکالتی را بـرای مـردم ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫نکـه درحال گسـترش خدمـات هسـتیم کارشناسـان ناظـر‬ ‫افـزود‪« :‬مـا هم زما ‬ ‫شهـای‬ ‫بیمارسـتانی و حـوزه بیم هگـری و درامـد نیـز بایـد مشـکالت و چال ‬ ‫مـردم را منعکـس کننـد و ارائـه خدمـت ب هصـورت الکترونیکـی‪ ،‬پوشـش‬ ‫بیمه ای و حتی یکپارچگی این سیسـتم ها نباید باعث قطع ارتباط با مردم‬ ‫شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درشـرایطی که مـردم ازلحـاظ اقتصـادی با مشـکل روبه رو‬ ‫هسـتند‪ ،‬وظیفـه ماسـت کـه در ارائـه خدمـات دقـت الزم را داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫دکتر محمود حسابی‬ ‫مالک «هتل اسمان» شیراز‪:‬‬ ‫اماده مناظره با مسئوالن‬ ‫براساس مستندات هستم‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫هت ــل اس ــمان ش ــیراز دارای نقشـ ـه های‬ ‫معم ــاری و س ــاختار س ــاختمان و تایی ــد‬ ‫معاونــت فنــی شــهرداری؛ ناظــر ســاختمانی؛‬ ‫مهن ــدس س ــازه؛ س ــازمان اتش نش ــانی و‬ ‫تایی ــد دفترچ ــه محاس ــبات و نقشـ ـه های‬ ‫ســازه بــا تاییــد دفتــر فنــی اســتانداری فــارس‬ ‫اس ــت‪ .‬مدیرعام ــل مجموع ــه ش ــرکت هت ــل‬ ‫اس ــمان ش ــیراز گف ــت‪« :‬طب ــق اس ــناد هت ــل‬ ‫چک ــدام از حری ــم اث ــار تاریخ ــی‬ ‫اس ــمان در هی ‬ ‫ش ــیراز ق ــرار ن ــدارد»‪ .‬حمی ــد س ــجادیان در‬ ‫ی ــک نشس ــت خب ــری پیرام ــون حواش ــی‬ ‫ایجادش ــده درب ــاره هت ــل اس ــمان گف ــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«یک ــی از س ــواالتی ک ــه مرتب ــا از بن ــده‬ ‫پرس ــیده ش ــده این اسـ ـت که چ ــرا س ــکوت‬ ‫ک ــرده ام؟ پاس ــخ مش ــخص اس ــت؛ عل ــت‬ ‫س ــکوت ه ــم مظلو مب ــودن بن ــده اس ــت و‬ ‫ه ــم زور و غال ــب فری ــاد ع ــده ای در ش ــهر‪ .‬از‬ ‫رس ــانه ها توق ــع ب ــود ان گون ــه ک ــه شایس ــته‬ ‫نش ــهر ش ــیراز اس ــت‪ ،‬واقعی ــات را بی ــان‬ ‫کال ‬ ‫کنن ــد‪ .‬متاس ــفانه برخ ــی ب ــدون تخص ــص‪،‬‬ ‫س ــخن می گوین ــد»‪ .‬س ــجادیان همچنی ــن‬ ‫حش ــده پیرام ــون هت ــل‬ ‫ب ــه مباح ــث مطر ‬ ‫اس ــمان ط ــی س ــال های اخی ــر اش ــاره و‬ ‫گف ــت‪« :‬س ــاخت هت ــل اس ــمان در ش ــیراز‬ ‫از س ــال ‪ ۸۱‬اغ ــاز ش ــد و در س ــال ‪۸۴‬‬ ‫به پای ــان رس ــید و در چندمرحل ــه مجوزه ــا‬ ‫زیرنظ ــر ش ــهرداری‪ ،‬س ــازمان اتش نش ــانی‪،‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬اداره کل مس ــکن‬ ‫و شهرس ــازی اس ــتان ف ــارس و کمیس ــیون‬ ‫م ــاده ‪ ۵‬ص ــادر ش ــد»‪ .‬او گف ــت‪« :‬به دلی ــل‬ ‫صرفه جوی ــی در زم ــان‪ ،‬تنه ــا ‪ ۲۰‬درص ــد از‬ ‫مســتندات موجــود قابل ارائــه دراین جلســه‬ ‫ً‬ ‫اس ــت»‪ .‬س ــجادیان گف ــت‪« :‬اخی ــرا‬ ‫مباحث ــی ازس ــوی ش ــهردار اس ــبق ش ــیراز در‬ ‫رس ــانه ها منعک ــس ش ــده ک ــه خالف واق ــع و‬ ‫یســت و ا گــر ایشــان ســند و مدرکــی‬ ‫کلی گوی ‬ ‫دارن ــد ارائ ــه دهن ــد»‪ .‬مدیرعام ــل مجموع ــه‬ ‫ش ــرکت هت ــل اس ــمان از رس ــانه ها خواس ــت‬ ‫ب ــا دع ــوت مج ــدد از وی مس ــتندات ارائ ــه‬ ‫کن ــد و گف ــت‪« :‬تخری ــب س ــاختمان هت ــل‬ ‫اســمان خالف نظر کارشناســان دادگســتری‬ ‫و ب ــدون رعای ــت اص ــول فن ــی انج ــام ش ــد»‪.‬‬ ‫س ــجادیان گف ــت‪« :‬ه ــر زم ــان ش ــهرداری‬ ‫بخواه ــد س ــاختمانی را تخری ــب کن ــد بای ــد‬ ‫طب ــق قوانی ــن کمس ــیون م ــاده ‪ ۱۰۰‬عم ــل‬ ‫یک ــه تخری ــب هت ــل اس ــمان‬ ‫کن ــد درحال ‬ ‫طب ــق قوانی ــن ج ــاری ص ــورت نگرفت ــه‪.‬‬ ‫درحال ــی بخش ــی از هت ــل اس ــمان را تخری ــب‬ ‫کردنــد کــه غیرقانونــی بــود و طبــق مــدارک و‬ ‫مســتندات و نظــر کارشناســی از دادگســتری‬ ‫مش ــهود اس ــت س ــاختمان غیراصول ــی و‬ ‫قان ــون تخری ــب ش ــد»‪ .‬س ــجادیان ب ــا ارائ ــه‬ ‫نه ــا‬ ‫مس ــتندات‪ ،‬ش ــماره نام هه ــا و تاری ــخ ا ‬ ‫گفــت‪« :‬اولیــن مجــوز ســاخت ایــن هتــل در‬ ‫س ــوم اس ــفندماه ‪ ۸۱‬اخ ــذ ش ــده ک ــه ش ــامل‬ ‫سـ ـه طبقه زی ــر زمی ــن و هفت طبق ــه روی‬ ‫همک ــف ب ــود‪ .‬مج ــوز بع ــدی در ‪ ۱۲‬اس ــفند‬ ‫‪ ۸۳‬و ش ــامل یک طبق ــه اضاف ــه پارکینـــگ‬ ‫اس ــت و به این ترتی ــب مجوزه ــای بع ــدی‬ ‫در تیرم ــاه ‪ ۸۴‬و ‪ ۱۳‬م ــرداد ‪ ۸۴‬اخ ــذ ش ــد‬ ‫ً‬ ‫تخ ــوان رس ــتم ب ــا‬ ‫و نهایت ــا ب ــا عب ــور از هف ‬ ‫تایی ــد کمیس ــیون م ــاده ‪ ۵‬اداره کل مس ــکن‬ ‫و شهرس ــازی س ــاخت هت ــل ت ــداوم یاف ــت»‪.‬‬ ‫او گف ــت‪« :‬هم ــه نقشـ ـه های معم ــاری‬ ‫و س ــاختار س ــاختمان ممه ــور ب ــه مه ــر‬ ‫معاون ــت فن ــی ش ــهرداری ش ــیراز‪ ،‬ناظری ــن‬ ‫س ــاختمان‪ ،‬مهن ــدس محاس ــب س ــازه‪،‬‬ ‫س ــازمان اتش نش ــانی و تایی ــد دفترچ ــه‬ ‫محاس ــبات و نقشـ ـه های س ــازه موردتایی ــد‬ ‫دفت ــر فن ــی اس ــتانداری و امض ــای چهارنف ــر‬ ‫یس ــت و‬ ‫از کارشناس ــان میراث فرهنگ ‬ ‫ممه ــور ب ــه مه ــر س ــازمان میراث فرهنگ ــی»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی گف ــت‪« :‬نهایت ــا س ــاختمان ‪ ۱۸‬طبق ــه‬ ‫روی همک ــف و چهارطبق ــه زی ــر زمی ــن‬ ‫طراح ــی ش ــد»‪ .‬مدیرعام ــل مجموع ــه‬ ‫ش ــرکت هت ــل اس ــمان ش ــیراز گف ــت‪« :‬ا گ ــر‬ ‫تغیی ــری ایج ــاد ش ــده‪ ،‬متناس ــب ب ــا س ــطح‬ ‫اش ــغال و مت ــراژ عرص ــه ب ــوده اس ــت‪ .‬هم ــه‬ ‫نقشـ ـه های س ــاختمان ای ــن هت ــل طب ــق‬ ‫تائیدی ــه ح ــوزه معاون ــت فن ــی و شهرس ــازی‬ ‫مهــر و شــماره در ســال ‪ ۱۳۸۴‬شــده اســت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫س ــجادیان‪ ،‬مج ــددا صحب ــت ش ــهردار‬ ‫اس ــبق ش ــیراز را خالف واق ــع خوان ــد و گف ــت‪:‬‬ ‫«تم ــام نام هه ــای ضمیم هش ــده در س ــه‬ ‫بخ ــش قابل ارائ ــه اس ــت‪ .‬ابت ــدا در بخـــش‬ ‫لط ــرح‬ ‫میراث فرهنگ ــی و گردش ــگری قاب ‬ ‫اس ــت ک ــه ای ــن س ــاختمان در حری ــم ارگ‬ ‫می ــراث بص ــری ی ــک و دو ق ــرار ن ــدارد‪ .‬س ــال‬ ‫‪ ۹۲‬نامـ ـه ای مکت ــوب ازس ــوی معـــاون‬ ‫حقوق ــی پارلم ــان مجل ــس ارائ ــه و اع ــام‬ ‫کردن ــد هت ــل اس ــمان در حری ــم اث ــار تاریخ ــی‬ ‫نیس ــت و مس ــئله ای ایج ــاد نمی کنـــد و‬ ‫در ‪ ۱۱‬اب ــان س ــال ‪ ۹۳‬نی ــز مع ــاون حقوق ــی‬ ‫مجل ــس و اس ــتان ها ط ــی نامـ ـه ای اع ــام‬ ‫ک ــرد ک ــه موقعی ــت قرارگی ــری ای ــن هت ــل در‬ ‫حریــم درجــه یــک و دو ارگ و حریــم میراثــی‬ ‫قــرار نــدارد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬معتقــد بــه احتــرام‬ ‫ب ــه قوانین ــم و خ ــود را ی ــک ش ــهروند مطی ــع‬ ‫قان ــون می دان ــم‪ .‬ض ــرورت دارد مس ــئوالن‬ ‫هــم خــود را مطیــع قانــون بداننــد و برخــاف‬ ‫ان عم ــل نکنن ــد»‪ .‬او گف ــت‪« :‬ا گرچ ــه حک ــم‬ ‫دی ــوان عدال ــت اداری و ش ــورای عالی‬ ‫معم ــاری و شهرس ــازی دال ب ــر تخل ــف داده‬ ‫نشــد و مســتندات مــا قانونــی بــود امــا پــس‬ ‫از اع ــام حک ــم و برائ ــت بن ــده‪ ،‬در زم ــان‬ ‫کوتاه ــی نس ــبت ب ــه تخری ــب غیراصول ــی‬ ‫اق ــدام کردن ــد»‪ .‬مدیرعام ــل مجموع ــه‬ ‫ش ــرکت هت ــل اس ــمان ش ــیراز گف ــت‪« :‬روز‬ ‫قب ــل از تخری ــب‪ ،‬حک ــم را اع ــام و کمت ــر از‬ ‫‪۱۰‬س ــاعت نس ــبت ب ــه تخری ــب س ــاختمان‬ ‫ ‬ ‫اق ــدام کردن ــد بی اینک ــه مهل ــت قانون ــی‬ ‫داده ش ــود ت ــا از خ ــود دف ــاع کن ــم‪ .‬تخری ــب‬ ‫درحال ــی انج ــام ش ــد ک ــه پ ــروژه تم ــام‬ ‫مبان ــی قانون ــی را رعای ــت ک ــرده و تخلف ــی‬ ‫ص ــورت نگرفت ــه ب ــود»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬ا گرچ ــه‬ ‫قاض ــی کش ــیک ه ــم دس ــتور می ده ــد‬ ‫چش ــرایطی س ــاختمان را‬ ‫ک ــه تحت هی ‬ ‫تخری ــب نکنن ــد و ت ــا تکلی ــف پرون ــده ب ــاز‬ ‫ای ــن س ــاختمان مش ــخص ش ــود ام ــا تم ــام‬ ‫تمهیــدات تخریــب را ازقبـل ان در شــهرداری‬ ‫اندیشــیده بودنــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬حیــن اقــدام‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یک ــه‬ ‫یک طبق ــه کام ــا تخری ــب ش ــد درحال ‬ ‫هم ــان طبق ــه دارای مج ــوز رس ــمی و پ ــول‬ ‫پروان ــه س ــاختمانی ه ــم پرداخ ــت ش ــده‬ ‫بــود»‪ .‬مالــک هتــل اســمان شــیراز‪ ،‬خســارت‬ ‫واردش ــده ب ــا تخری ــب بخش ــی از ای ــن‬ ‫ســاختمان را بیــن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫ب ــه پ ــول ام ــروز اع ــام ک ــرد‪ .‬س ــجادیان‬ ‫ب ــا ی ــاداوری این موض ــوع ک ــه باره ــا ب ــه‬ ‫دادگســتری رفت ـه ام و طبــق ضوابــط قانونــی‬ ‫حک ــم قضائ ــی و برائ ــت دریاف ــت ک ــرده ام ام ــا‬ ‫هی ــچ تمکین ــی ازس ــوی ش ــهرداری انج ــام‬ ‫نش ــد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬هم ــه حک مه ــای‬ ‫قضائ ــی‪ ،‬دال براین اسـ ـت که هت ــل اس ــمان‬ ‫در هیچ ی ــک از حری ــم میراث ــی ازجمل ــه ارگ‬ ‫شس ــوزی در هت ــل‬ ‫ق ــرار ن ــدارد»‪ .‬او درب ــاره ات ‬ ‫شس ــوزی‬ ‫اس ــمان نی ــز گف ــت‪« :‬پ ــس از ات ‬ ‫کمیت ــه فن ــی حری ــق در اس ــتانداری ف ــارس‬ ‫ب ــا حض ــور بی ــش از ‪ ۱۰‬دس ــتگاه مربوط ــه‬ ‫تش ــکیل و اع ــام ش ــد باتوج هب ــه ن ــوع س ــازه‬ ‫و دفترچ ــه محاس ــباتی انجا مش ــده‪ ،‬س ــازه‬ ‫دارای اس ــتحکام پای ــدار اس ــت و تنه ــا ازنظ ــر‬ ‫مقاو مس ــازی بخش های ــی از س ــازه ک ــه‬ ‫م ــورد حری ــق ق ــرار گرفت ــه بای ــد ازس ــوی ی ــک‬ ‫شه ــای‬ ‫ش ــرکت مقاو مس ــاز بررس ــی و ازمای ‬ ‫الزم توس ــط ش ــرکت طازن ــد انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫البت ــه ش ــرکت هایی را معرف ــی کردی ــم ک ــه‬ ‫تایی ــد نش ــدند و خ ــود کمیت ــه فن ــی حری ــق‬ ‫تصمی ــم ب ــر ای ــن گرف ــت ک ــه نس ــبت ب ــه‬ ‫ق ــرارداد ب ــا ش ــرکت فوق الذک ــر اق ــدام ش ــود»‪.‬‬ ‫شس ــوزی ای ــن هت ــل تنه ــا‬ ‫او گف ــت‪« :‬در ات ‬ ‫به ــا م ــورد حری ــق‬ ‫بخش ــی از ف ــوم تختخوا ‬ ‫یک ــه اع ــام کردن ــد ‪۲۰۰۰‬‬ ‫ق ــرار گرف ــت درحال ‬ ‫تش ــک دپ ــو ش ــده ب ــود ام ــا این گون ــه نب ــود‬ ‫و فا کت ــور و تصاوی ــر ان موج ــود اس ــت»‪.‬‬ ‫س ــجادیان گف ــت‪« :‬متاس ــفانه در ش ــیراز‬ ‫هرکس ــی ب ــا ه ــر مدرک ــی و ب ــدون تخص ــص‬ ‫درم ــورد هم ــه م ــوارد صحب ــت می کن ــد و‬ ‫ای ــن خ ــاف ش ــرع و ع ــرف و قان ــون اس ــت‪.‬‬ ‫نس ــال ها موردهجم ــه‬ ‫هت ــل اس ــمان ای ‬ ‫کســانی قــرار گرفتــه کــه تخصصــی نداشــته و‬ ‫در پیشــگاه عــدل الهــی مســئول هســتند»‪.‬‬ ‫یک ــه در متروپ ــل اب ــادان‬ ‫او گف ــت‪« :‬اتفاق ‬ ‫رخ داد‪ ،‬هی ــچ ش ــباهتی ب ــا س ــازه هت ــل‬ ‫اس ــمان ن ــدارد‪ .‬ح ــدود ‪ ۸۵‬درص ــد از‬ ‫طراح ــی مقاو مس ــازی س ــاختمان توس ــط‬ ‫ش ــرکت مقاوم س ــاز انج ــام ش ــده و ‪ ۱۵‬درص ــد‬ ‫مقاو مس ــازی هت ــل اس ــمان باق ــی مان ــده‬ ‫شس ــوزی کل س ــازه‬ ‫و چ ــون براث ــر ات ‬ ‫موردبررس ــی و محاس ــبه ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مج ــددا س ــاختمان را از روی فونداس ــیون‬ ‫تقوی ــت کرده ای ــم»‪ .‬س ــجادیان گف ــت‪:‬‬ ‫«ســازه فعلــی از ایســتایی قابل قبــول اســت‪.‬‬ ‫ط ــی کارشناسـ ـی ها س ــازه ای ــن س ــاختمان‬ ‫به گونـ ـه ای طراح ــی و محاس ــبه ش ــده ک ــه‬ ‫عالو هب ــر ایین نام ــه ورژن جدی ــد ‪۲۸۰۰‬‬ ‫مقاو مس ــازی مقاب ــل انفج ــار نی ــز محاس ــبه‬ ‫و اج ــرا ش ــده اس ــت»‪ .‬وی معتق ــد اس ــت‬ ‫نپ ــروژه‬ ‫حش ــده علی ــه ای ‬ ‫هجم هه ــای مطر ‬ ‫توس ــط اف ــراد مغ ــرض و غیرکارش ــناس در‬ ‫ش ــبکه های مج ــازی ن ــه به نف ــع ش ــهر‬ ‫اس ــت و ن ــه کش ــور و اف ــزود‪« :‬بن ــده ف ــردی‬ ‫سیاس ــی نیس ــتم و در رش ــته گردش ــگری‬ ‫نش ــهر‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۶۰۰‬تخ ــت دراین کال ‬ ‫طراح ــی و اج ــرا ک ــرده ام‪ .‬ای ــن هیاهوه ــا‬ ‫درس ــت نیس ــت و از رس ــانه ها می خواه ــم از‬ ‫نزدیــک ســاختمان و نقشــه ســازه را توســط‬ ‫متخصصی ــن و متعهدی ــن بررس ــی کنن ــد»‪.‬‬ ‫س ــجادیان گف ــت‪« :‬س ــاختمان ای ــن هت ــل‬ ‫فه ــای‬ ‫دارای س ــازه ای مق ــاوم اس ــت‪ .‬حر ‬ ‫ً‬ ‫نگفتــه چندســاله دارم و اصــا فرصــت نشــد‬ ‫صحب ــت کن ــم و ا گ ــر رس ــانه ها واقعی ــات را‬ ‫ش ــفاف اع ــام کنن ــد‪ ،‬امادگ ــی مناظ ــره ب ــا‬ ‫مســئوالن براســاس مــدارک و مســتندات بــا‬ ‫حض ــور رس ــانه ها دارم»‪.‬‬ ‫به میزبانی شرکت گاز مازندران برگزار شد؛‬ ‫نخستین نشست تخصصی منابع انسانی‬ ‫شرکت های تابعه صنعت نفت مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نخس ــتین نشس ــت تخصص ــی مدی ــران و‬ ‫کارشناس ــان مناب ــع انس ــانی ش ــرکت های‬ ‫تابع ــه صنع ــت نف ــت مازن ــدران به میزبان ــی‬ ‫شرکت گاز استان برگزار شد‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫مس ــائل موج ــود در ح ــوزه منابع انس ــانی و‬ ‫چالش ــهای موجود از س ــوی مدیران منابع‬ ‫انس ــانی ش ــرکت های تابع ــه صنع ــت نف ــت‬ ‫مس ــتقر در مازندران به بحث گذاشته شد و‬ ‫حاضران راهکارهای خ ــود را برای حل ان ها‬ ‫ارائ ــه دادن ــد‪ .‬رحیم مس ــلمی (دبی ــر کارگروه‬ ‫هماهنگی سرمایه انس ــانی صنعت نفت در‬ ‫مازندران) با تا کید براینکه بهبود فرایندهای‬ ‫ح ــوزه مه ــم نی ــروی انس ــانی مدنظ ــر م ــا‬ ‫اس ــت‪ ،‬افزود‪« :‬در این نشسـ ـت ها مشکالت‬ ‫شه ــای ح ــوزه نی ــروی انس ــانی مورد‬ ‫و چال ‬ ‫بحث و بررس ــی ق ــرار می گیرد‪ .‬این نشس ــت‬ ‫به منظور بهب ــود عملکرد و یکپارچ هس ــازی‬ ‫اقدام ــات در ح ــوزه نیروی انس ــانی برگ ــزار و‬ ‫حش ــده از واحده ــای تخصصی‬ ‫م ــوارد مطر ‬ ‫یش ــود»‪ .‬مس ــلمی‬ ‫ذی رب ــط پیگی ــری م ‬ ‫دکت ــر محم ــود حس ــابی‪ ،‬دانش ــمند ب ــزرگ در س ــال ‪ 1281‬ه‪.‬ش در ته ــران‬ ‫به دنی ــا ام ــد‪ .‬خان ــواده وی اه ــل تف ــرش و س ــال هاپیش ب ــه ته ــران‬ ‫مهاج ــرت ک ــرده بودن ــد‪ .‬پدرب ــزرگ محم ــود س ــفیر ای ــران در ع ــراق ب ــود؛‬ ‫به همین دلی ــل او در چهارس ــالگی هم ــراه ب ــا خان ــواده خ ــود ب ــه بغ ــداد‬ ‫و ازانج ــا ب ــه بی ــروت رف ــت و در انج ــا تحصی ــات دبس ــتانی و دبیرس ــتانی‬ ‫خ ــود را به پای ــان رس ــاند‪ .‬تعلیم ــات او در زم ــان کودک ــی مح ــدود ب ــه‬ ‫تحصی ــل در مدرس ــه نش ــده و ن ــزد م ــادرش ادبی ــات فارس ــی و عل ــوم‬ ‫مذهب ــی را نی ــز فرامی گرف ــت و بس ــیاری از کت ــب مه ــم دین ــی و ادب ــی‬ ‫مانن ــد ق ــران و دی ــوان حاف ــظ را حف ــظ ک ــرده ب ــود و ب ــر روی کتب ــی مانن ــد‬ ‫مثن ــوی‪ ،‬گلس ــتان‪ ،‬بوس ــتان‪ ،‬ش ــاهنامه و … مس ــلط ب ــود‪ .‬دکت ــر حس ــابی‬ ‫نوزد هس ــاله ب ــود ک ــه ب ــا کم ــک و ف ــدا کاری م ــادرش وارد دانش ــگاه ش ــد و‬ ‫در رش ــته مهندس ــی راه و س ــاختمان فار غ التحصی ــل ش ــد‪ .‬او در بی ــروت‬ ‫تحصیالت ــش را در رش ــته زیست شناس ــی و ستاره شناس ــی ادام ــه داد‪،‬‬ ‫س ــپس از لبن ــان ب ــه فرانس ــه رف ــت ش ــرکت را هس ــازی فرانس ــوی ک ــه او در‬ ‫ان مش ــغول به کار ب ــود‪ ،‬ب هپ ــاس قدردان ــی از زحمات ــش‪ ،‬وی را ب ــرای ادام ــه‬ ‫تحصی ــل ب ــه فرانس ــه اع ــزام ک ــرد‪ .‬در س ــال ‪ ۱۹۲۴‬می ــادی ب ــه مدرس ــه‬ ‫عال ــی ب ــرق پاری ــس راه یاف ــت و در س ــال ‪ ۱۹۲۵‬می ــادی فار غ التحصی ــل‬ ‫ش ــد‪ .‬حس ــابی ب ــرای تحصی ــات بیش ــتر ب ــه پاری ــس س ــفر ک ــرد‪ ،‬وی در‬ ‫ً‬ ‫رش ــته مهندس ــی ب ــرق در و بع ــدا درج ــه دکت ــرا در س ــال ‪ 1927‬ب ــه وی‬ ‫اعطــا شــد و در فرانســه ابتــدا در رشــته مهندســی بــرق و ســپس در رشــته‬ ‫مهندســی معــدن بــه تحصیــل پرداخــت و ســرانجام دوره دکتــرای فیزیــک‬ ‫را در فرانس ــه به پای ــان رس ــاند‪ .‬تاان زم ــان در ای ــران رش ــته فیزی ــک در‬ ‫س ــطح دانش ــگاهی وج ــود نداش ــت‪ .‬دکت ــر حس ــابی ب ــرای نخس ــتین بار ب ــه‬ ‫تدری ــس ان پرداخ ــت و در س ــال ‪ 1312‬دکت ــر در تاس ــیس دانش ــگاه ته ــران‬ ‫ش ــرکت ک ــرد و ریاس ــت دانش ــکده فن ــی را برعه ــده گرف ــت‪ .‬دانش ــکده فن ــی‬ ‫ب ــرای تربی ــت مهندس ــان ایران ــی درنظرگرفت هش ــده ب ــود‪ .‬اس ــتاد همچنی ــن‬ ‫ً‬ ‫در دانشــگاه تهــران‪ ،‬دانشــکده علــوم را تاســیس کــرد و تقریبــا دوازده ســال‬ ‫رئی ــس ان دانش ــکده ب ــود‪ .‬وی همچنی ــن چندی ــن موسس ــه تحقیقات ــی‬ ‫یت ــوان از مرک ــز اتم ــی دانش ــگاه ته ــران‪،‬‬ ‫تاس ــیس ک ــرد ک ــه از می ــان انه ــا م ‬ ‫رصدخان ــه دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬موسس ــه ژئوفیزی ــک و ‪ ...‬ن ــام ب ــرد‪ .‬حس ــابی‬ ‫عالو هب ــر زب ــان فارس ــی‪ ،‬به زب ــان عرب ــی‪ ،‬فرانس ــوی‪ ،‬انگلیس ــی و المان ــی‬ ‫نه ــای سانس ــکریت‪،‬‬ ‫تس ــلط داش ــت‪ .‬در تحقیق ــات علم ــی خ ــود از زبا ‬ ‫التی ــن‪ ،‬یونان ــی‪ ،‬پهل ــوی‪ ،‬اوس ــتایی‪ ،‬ترک ــی‪ ،‬ایتالیای ــی و روس ــی نی ــز‬ ‫اس ــتفاده می نم ــود‪ .‬دکت ــر حس ــابی همچنی ــن ش ــا گرد الب ــرت اینش ــتین‪،‬‬ ‫دانش ــمند ب ــزرگ ب ــود‪ .‬او عالو هب ــر تس ــلط ب ــر چه ــار زب ــان زن ــده دنی ــا‪ ،‬در‬ ‫موس ــیقی و نواخت ــن ویول ــن و پیان ــو دس ــتی داش ــت و در چن ــد رش ــته‬ ‫ورزش ــی کس ــب موفقی ــت کردن ــد و در ش ــنا دارای دیپل ــم نجات غری ــق‬ ‫ش ــدند‪ .‬پرفس ــور حس ــابی در س ــال ‪ ۱۹۸۹‬می ــادی به عن ــوان «م ــرد س ــال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬و در س ــاعت‬ ‫ ‬ ‫جه ــان» برگزی ــده ش ــد‪ .‬س ــرانجام در تاری ــخ ‪ ۱۲‬ش ــهریور‬ ‫یکــه اســتاد دانشــگاه تهــران‬ ‫‪ 7:30‬دقیقــه صبــح‪ ،‬پروفســور حســابی درحال ‬ ‫بــود‪ ،‬در بیمارســتان دانشــگاه شــهر ژنــو به دلیــل بیمــاری دار فانــی را وداع‬ ‫گف ــت‪ .‬وی در ارام ــگاه خانوادگـ ـی اش واق ــع در ش ــهر تف ــرش ارام گرف ــت‪.‬‬ ‫حس ــابی در س ــال ‪ 1371‬چش ــم از جه ــان فروبس ــت‪ .‬پیک ــرش را بن ــا ب ــر‬ ‫وصی ــت خ ــود او در تف ــرش ب ــه خ ــا ک س ــپردند‪.‬‬ ‫محمدامین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید ایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫تاثیرات نماز اول وقت‬ ‫هــر کاری زمانــی ویــژه دارد‪ .‬بــرای مثــال؛ ورزش یــا خــوردن غــذا و مصــرف‬ ‫دارو هر کــدام زمــان خاصــی دارنــد‪ .‬نمــاز نیــز زمــان ویــژه ای دارد‪ .‬هر کــدام‬ ‫از نمازه ــای یومی ــه وق ــت مخص ــوص خ ــود را دارن ــد؛ وق ــت نم ــاز صب ــح از‬ ‫یک ــه س ــرخی خورش ــید‬ ‫طل ــوع فج ــر ص ــادق (اذان صب ــح) اس ــت ت ــا هنگام ‬ ‫ً‬ ‫یک ــه س ــتارگان در اس ــمان پیداس ــت و ه ــوا‬ ‫معل ــوم ش ــود (تقریب ــا ت ــا هنگام ‬ ‫هن ــوز روش ــن نش ــده اس ــت)‪ .‬وق ــت مخص ــوص نم ــاز ظه ــر از اول ظه ــر‬ ‫یک ــه از ظه ــر به ان ــدازه خوان ــدن نم ــاز ظه ــر بگ ــذرد و وق ــت‬ ‫اس ــت ت ــا وقت ‬ ‫مخص ــوص نم ــاز عص ــر موقعى س ــت ک ــه به ان ــدازه خوان ــدن نم ــاز عص ــر ب ــه‬ ‫مغــرب وقــت باقــى مانــده باشــد کــه ا گــر کســى تــا این زمــان نمــاز ظهــرش‬ ‫را نخوانــده باشــد‪ ،‬نمــاز ظهــر او قضــا شــده و بایــد اول نمــاز عصــر را بخوانــد‬ ‫و بع ــد نم ــاز ظه ــرش را قض ــا بخوان ــد‪ .‬هن ــگام نم ــاز مغ ــرب از وقتى س ــت‬ ‫ک ــه س ــرخى ط ــرف مش ــرق (بع ــد از غ ــروب افت ــاب پی ــدا مى‏ش ــود) از ب ــاالى‬ ‫س ــر انس ــان بگ ــذرد‪ .‬ه ــرگاه به ان ــدازه خوان ــدن س ــه رکع ــت نم ــاز ب هط ــور‬ ‫معمول ــى گذش ــت وق ــت مخص ــوص ب ــه نم ــاز مغ ــرب گذش ــته و وارد وق ــت‬ ‫مش ــترک بی ــن مغ ــرب و عش ــا مى‏ش ــود؛ بنابرای ــن نم ــاز اول وق ــت از جمل ــه‬ ‫یس ــت ُک ــه توصی ــه زی ـ َـادی ب ــه ان ش ــده اس ــت‪ ،‬رس ــول‬ ‫اعم ــال مستحب ‬ ‫َ ٌ َ‬ ‫خ ــدا (ص) فرموده ان ــد‪ْ :‬ال ُم ـ ُ‬ ‫ـور َم ْر ُهون ــه ِبا ْوقا ِت ـ َـه یعن ــی کاره ــا در گ ــرو زم ــان‬ ‫و فرص ــت خ ــاص خوی ــش هس ــتند‪ .‬اهمی ــت ای ــن مس ــئله زمان ــی ب ــه اوج‬ ‫خ ــود می رس ــد ک ــه از س ــوی ائم ــه؟ع؟ خوان ــدن نم ــاز ّاول وق ــت به عن ــوان‬ ‫بهــای زیــادی‬ ‫یشــود و اثــار و ثوا ‬ ‫یکــی از عالئــم شــیعه بــودن محســوب م ‬ ‫ب ــرای ان برش ــمرده ش ــده اس ــت‪ .‬مانن ــد دو برابر ش ــدن ث ــواب نم ــاز‪ ،‬م ــورد‬ ‫محب ــت اله ــی قرارگرفت ــن و ‪ ...‬حض ــرت موس ــى بن جعفر ؟ع؟ می فرماین ــد‪:‬‬ ‫«عط ــر نمازه ــاى واج ــب ک ــه در اول وق ــت و ب ــا اداب و ح ــدود مخص ــوص‬ ‫گه ــا و س ــاقه‏هاى نو رس ــیده و ش ــاداب‬ ‫ب ــه خ ــود خوان ــده مى‏ش ــوند‪ ،‬از بر ‬ ‫و بــا طــراوت یــاس خوشــبوتر اســت‪ .‬پــس بــر شــما اســت کــه نمــاز واجــب‬ ‫را در اول وق ــت ان بـ ـ ه ج ــاى اوری ــد»؛ بنابرای ــن نم ــاز ّاول وق ــت موج ــب‬ ‫ع ــادت دادن ش ــخص ب ــه نظ ــم و باع ــث نش ــاط و امادگ ــی و حض ــور‬ ‫قل ــب بیش ــتر در نم ــاز اس ــت و ع ــدم خوان ــدن نم ــاز در اول وق ــت دارای‬ ‫نم ــورد ب ــه حض ــرت علـ ـی ؟ع؟‬ ‫یس ــت ک ــه پیامب ــر ا ک ــرم (ص) درای ‬ ‫عواقب ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ َ َّ َ‬ ‫ُ‬ ‫ـوء َس ـ ِـاب ٍغ ِف ــی َم َو ِاق ِیت َه ــا َو ل‬ ‫می فرماین ــد‪« :‬ی ــا ع ْل ــی! و ت ِقی ــم‬ ‫الص ــا َ َّه ِب ُوض ـ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ّ َ َ َ َّ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫اهَّلل َع ّز َو َجــل‏؛ ی ــا عل ــی‪،‬‬ ‫یر َه ــا ِم ـ ‏‬ ‫ـن غ ْی ـ ِـر ِعل ـ ٍـه غض ـ َـب ِ‬ ‫تو ِخره ــا ف ـ ِـان ِف ــی تا ِخ ِ‬ ‫ب ــا وض ــوی کام ــل در اول وق ــت‪ ،‬نم ــاز اقام ــه ک ــن و نم ــاز را از اول وقت ــش‬ ‫ب ــه تاخی ــر نین ــداز‪ ،‬چ ــون تاخی ــر نم ــاز ب ــدون عل ــت و ع ــذر‪ ،‬خداون ــد را ب ــه‬ ‫خش ــم خواه ــد اورد»‪.‬‬ ‫امیرحسین وفابخش‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان‬ ‫مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫روش های تقویت حافظه‬ ‫همچنی ــن گف ــت‪« :‬مناب ــع انس ــانی یک ــی از‬ ‫تخصصی تری ــن و حس ــاس ترین واح ده ــا‬ ‫در ه ــر س ــازمان اس ــت؛ زی ــرا از اس ــتخدام تا‬ ‫بازنشس ــتگی ب هط ــور مس ــتقیم ب ــا تمام ــی‬ ‫کارکن ــان در ارتب ــاط مس ــتمر ب ــوده و ب ــا‬ ‫تکری ــم واقع ــی ارباب رج ــوع می توان ــد نقش‬ ‫ارزشمندی در ارتقای انگیزه شغلی کارکنان‬ ‫ایف ــا کن ــد»‪ .‬در این نشس ــت مدی ــران منابع‬ ‫انسانی‪ ،‬شرکت پخش فراورده نفتی منطقه‬ ‫س ــاری و چالوس‪ ،‬شرکت نفت خزر‪ ،‬منطقه‬ ‫‪ ۹‬عملی ــات انتق ــال گاز‪ ،‬بهداش ــت و درمان‬ ‫صنع ــت نف ــت ش ــمال‪ ،‬دانش ــکده عل ــوم‬ ‫دریایی صنعت نف ــت محموداباد‪ ،‬صندوق‬ ‫بازنش ــتگی صنع ــت نف ــت مازن ــدران حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫شهردار کهریزک‪:‬‬ ‫با کار جهادی می توان اعتماد مردم به شهرداری را برگرداند‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫علـی کلهـر یکـی از مدیـران بومی شهرسـتان‬ ‫ری و بخـش کهریـزک اسـت کـه بـا شـناخت‬ ‫کامل نسـبت به شـهر و روسـتاهای کهریزک‬ ‫حـدود شـش ماه پیش به عنـوان شـهردار‬ ‫نمـدت‬ ‫کهریـزک انتخـاب شـد و درای ‬ ‫‪ ۱۸۰‬روزه در کنـار اقدامـات جهـادی در کنـار‬ ‫مـردم حضـور داشـته اسـت و همیشـه گوش‬ ‫شـنوایی بـرای مشـکالت انـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار کهریزک در دیدار با اصحاب رسـانه‬ ‫گفـت‪« :‬خبرنـگاران و اصحـاب قلـم پـل‬ ‫ارتباطـی بیـن مـردم و مسـئولین بـوده و نقـد‬ ‫منصفانـه و دوراز غـرض ورزی کمک شـایانی‬ ‫در خدمات رسـانی دسـتگاه های حا کمیتی‬ ‫به مردم می کند»‪ .‬وی بااشـاره به فلسـفه کار‬ ‫خبرنـگاران گفـت‪« :‬همراهـی شـما با مـردم و‬ ‫مسـئولین و انعـکاس مشـکالت و رفـع انـان‬ ‫امیـد را در دل مـردم زنـده می کند و انعکاس‬ ‫اخبـار خوب و سـازنده موجب اعتماد مردم‬ ‫یشـود و ا گـر انتقـادات بجـا و‬ ‫بـه نظـام م ‬ ‫درسـت باشـد باجـان ودل قبـول می کنیـم و‬ ‫بـا همراهـی و معیـت شـما درجهـت حـل ان‬ ‫گام برمی داریـم»‪ .‬علـی کلهـر باتا کیدبراینکـه‬ ‫ارامـش مـردم بخـش کهریـزک نقط هقـوت‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫یسـت گفـت‪« :‬باتوجه به‬ ‫مجموعـه شهردار ‬ ‫شـناختی کـه نسـبت بـه شـهر و مـردم دارم‬ ‫خداراشـکر ارتبـاط خوبـی بـا قاطبـه مـردم‬ ‫دراین سـال ها داشـته ام و ان شاء اهلل باوجود‬ ‫شـما عزیـزان درطـول دوران مدیریتـی بـا‬ ‫کمـک همـکاران در شـهرداری کهریـزک‬ ‫بتوانـم کارنامـه خـوب و درخشـانی از خـود‬ ‫بجـا بگـذارم»‪ .‬شـهردار کهریـزک توسـعه و‬ ‫رشـد همه جانبـه در کلیـه زمین ههـا را از‬ ‫مهم تریـن اهـداف در بدنـه شـهرداری بیـان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬پرداختـن بـ ه تمـام جوانـب‬ ‫زندگـی شهرنشـینی اعـم از امـور اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬عمرانـی و حتـی‬ ‫سیاسـی موردتوجـه مدیـران قـرار گرفتـه و‬ ‫باوجوداینکه شـهرداری را در شـرایط سخت‬ ‫تحویـل گرفتیـم امـا بـه حـول قـوه الهـی همه‬ ‫همـکاران پـای کار امدنـد و با همه کمبودها‬ ‫تلاش کردنـد شـهر را ب هسـمت جلـو ببریـم‬ ‫و تمـام تـوان و تالشـمان حرکـت ب هسـمت‬ ‫ایدئال بودن اسـت و بایسـتی بـا کار جهادی‬ ‫و خستگی ناپذیر اعتماد مردم به شهرداری‬ ‫را برگردانـد»‪ .‬وی بـه بهره گیـری از نخبـگان و‬ ‫تهـای شـهری بـرای حـل مشـکالت‬ ‫ظرفی ‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬بـا شناسـایی افـراد و‬ ‫یتـوان‬ ‫اسـتفاده ازنظـرت و اید ههـای انـان م ‬ ‫درراسـتای حـل مشـکالت شـهر قـدم‬ ‫برداشت‪ .‬کلهر بااشـاره به اینکه هدف گذاری‬ ‫شـهرداری کهریـزک طبـق بهره منـدی‬ ‫و بهر هبـرداری حدا کثـری شـهروندان از‬ ‫امکانـات این منطقـه اسـت بیـان کـرد‪« :‬بـا‬ ‫بهـره وری درسـت از منابـع و امکانـات و ارائـه‬ ‫یتـوان هـم سـرعت و‬ ‫مطلـوب خدمـات م ‬ ‫هـم کیفیـت امـور را بـرای شـهروندان ارتقـاء‬ ‫داد کـه زمینـه تحقـق ایـن مطالبـه عمومـی‬ ‫نیـز در دسـتورکار همـکاران بنـده قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬کلهـر بـه مشـکالت موجـود در‬ ‫کهریـزک اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در کنـار همـه‬ ‫خدمـات کـه بـه مـردم داده شـده امـا دچـار‬ ‫مشـکالت و کاسـتی هایی هـم بوده ایـم‬ ‫کـه درتالشـیم ایـن مشـکالت را به حداقـل‬ ‫برسـانیم»‪ .‬شـهردار کهریـزک حـل مشـکالت‬ ‫زیسـت محیطی ارادکـوه و بـار ترافیکـی از‬ ‫سـمت بهشـت زهرا (س) را یکـی از مشـکالت‬ ‫دیریـن شـهر کهریـزک خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫«ارادکوه و بهشـت زهرا (س) همیشه در نوک‬ ‫پیـکان انتقـادات رسـانه ها بـوده و بایسـتی‬ ‫گفـت این مجموع ههـا پروژ ههـای ملـی و‬ ‫حا کمیتـی هسـتند و بـرای حـل معضـل ان‬ ‫نیازمند نگاه همه جانبه مدیران شهرستان‬ ‫و اسـتان هسـتیم»‪.‬‬ ‫حافظ ــه‪ ،‬قدرت ــی فوق الع ــاده اس ــت ک ــه در تم ــام جان ــداران وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ح ــدود ‪ 99‬درص ــد م ــردم از نی ــروی ش ــنوایی و بینای ــی و المس ــه و ش ــامه و‬ ‫چش ــایی دارن ــد و حافظ هه ــای متوس ــط ت ــا عال ــی دارن ــد؛ ّام ــا ش ــیوه های‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫بهره گی ــری و ان ــواع ان را نمی دانن ــد‪ .‬حافظ ــه مث ــل بایگان ‬ ‫نه ــا را بازیاب ــی‬ ‫یک ــه نیازش ــان داری ــد‪ ،‬ا ‬ ‫اطالع ــات را ذخی ــره می کن ــد و زمان ‬ ‫می کن ــد و در اختیارت ــان ق ــرار می ده ــد‪ .‬س ــه فراین ــد مه ــم رمزگ ــذاری‪،‬‬ ‫ذخیر هس ــازی و بازیاب ــی در حافظ ــه وج ــود دارد؛ بنابرای ــن‪ ،‬حافظ ــه هرگ ــز‬ ‫یش ــود‪ّ .‬‬ ‫یک ــه از کن ــدی حافظ ــه‬ ‫نس ــاالن و افراد ‬ ‫حت ــی که ‬ ‫ناب ــود نم ‬ ‫رن ــج می برن ــد‪ ،‬می توانن ــد ب ــا پش ــتکار و ش ــناخت ن ــوع حافظ ــه خ ــود‪،‬‬ ‫ان را بازیاب ــی کنن ــد‪ .‬عوام ــل متع ــددی مانن ــد اضط ــراب و اس ــترس‪،‬‬ ‫کم خواب ــی‪ ،‬مص ــرف برخ ــی از داروه ــا‪ ،‬مص ــرف دخانی ــات و م ــواد مخ ــدر‪،‬‬ ‫تش ــدن‬ ‫س ــوءتغذیه‪ ،‬کمب ــود ویتامی ــن ‪ ،b12‬تیروئی ــد‪ ،‬افس ــردگی‪ ،‬پر ‬ ‫حــواس‪ ،‬اســتفاده از گوش ـی های هوشــمند‪ ،‬مصــرف الــکل‪ ،‬ســکته مغــزی‬ ‫ی ــا واردش ــدن ضرب ــه ب ــه س ــر می توان ــد باع ــث ضع ــف حافظ ــه ش ــود‪ .‬تمرک ــز‬ ‫ی ــک مهم تری ــن عام ــل تقوی ــت حافظ ــه اس ــت‪ .‬ب ــرای انتق ــال اطالع ــات از‬ ‫حافظ ــه کوتا هم ــدت ب ــه حافظ ــه بلندم ــدت بای ــد به طورمس ــتمر و فع ــال‬ ‫ب ــه ی ــک مس ــئله توج ــه کنی ــم‪ .‬هم ــه م ــا از حافظ ــه مناس ــب برخ ــوردار‬ ‫هس ــتیم‪ .‬ام ــا مهم تری ــن مش ــکل‪ ،‬برنامه ری ــزی حافظ ــه‪ ،‬اعتم ــاد ب ــه‬ ‫ً‬ ‫حافظــه و تربیــت ان اســت‪ .‬قــدرت حافظــه دقیقــا شــبیه قــدرت ماهیچ ـه ‬ ‫یشــود‪ ،‬بــرای تقویــت‬ ‫یتــر م ‬ ‫اســت‪ .‬هرچه بیشــتر از ان اســتفاده کنیــد قو ‬ ‫یش ــنوید را بلن ــد تک ــرار کنی ــد‪ .‬س ــعی کنی ــد ان را در ی ــک‬ ‫حافظ ــه انچ ــه م ‬ ‫جمل ــه بـ ـه کار ببری ــد‪ .‬ان را بنویس ــید و از روی ــش بلن ــد بخوانی ــد؛ بنابرای ــن‬ ‫شه ــای تقوی ــت حافظ ــه در ک ــودکان «تقوی ــت‬ ‫یک ــی از موثرتری ــن رو ‬ ‫نه ــا اس ــت‪ .‬یکی دیگ ــر از را هه ــای تقوی ــت‬ ‫ته ــای تجس ــمی» در ا ‬ ‫مهار ‬ ‫حافظــه ایجــاد مســیرهای جدیــد مغــزی کــه توانایــی فــرد را در پــردازش و‬ ‫یــاداوری اطالعــات بهبــود می بخشــد‪ .‬بهتریــن راه بــرای ای ـن کار یادگیــری‬ ‫یک ــه‬ ‫چیزه ــای جدی ــد اس ــت‪ .‬بر اس ــاس تحقیق ــات انجا مش ــده افراد ‬ ‫مطال ــب و موضوع ــات جدی ــد را در روزه ــای مش ــخص و بافاصل ــه زمان ــی‬ ‫نه ــا را نس ــبت ب ــه دانش اموزان ــی ک ــه در ی ــک‬ ‫معی ــن ی ــاد می گیرن ــد ا ‬ ‫جلس ــه طوالن ــی می اموزن ــد بهت ــر ب هی ــاد می اورن ــد‪ .‬ایـ ـن کار ب ــرای تقوی ــت‬ ‫یســت‬ ‫حافظــه ریاضــی هــم کاربــرد دارد‪ .‬خــواب بــرای ســامت مغــز حیات ‬ ‫یس ــت‬ ‫و ب ــه تثبی ــت حافظ ــه کم ــک می کن ــد‪ .‬تثبی ــت حافظ ــه‪ ،‬فرایند ‬ ‫ک ــه ط ــی ان حافظ ــه کوتا هم ــدت تقوی ــت ش ــده و ب ــه حافظ ــه بلندم ــدت‬ ‫یش ــود؛ بنابرای ــن حافظ ــه مهم تری ــن عملک ــرد ی ــک انس ــان‬ ‫تبدی ــل م ‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد تقوی ــت ش ــود‪.‬‬ ‫درط ــول زندگ ‬ ‫بهنام فروزان‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 29‬خرداد ‪ 19 1401‬ذوالقعده ‪ 19 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2524‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫حفظ محیط زیست؛ مهم ترین معیار توسعه پایدار برای فوالد مبارکه‬ ‫یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست؛‬ ‫گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫حســین مدرس ـی فر (مدیــر بهداشــت حرف ـه ای‪ ،‬ایمنــی و محیــط زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه) اظهــار کــرد‪« :‬از‬ ‫یهــای ســازگار بــا محیــط‬ ‫ابتــدای راه انــدازی فــوالد مبارکــه تاکنــون‪ ،‬ســرمایه گذاری های زیــادی بــرای به کارگیــری فناور ‬ ‫ زیســت‪ ،‬نظیــر اســتفاده از روش احیــای مســتقیم بــرای تولیــد اهــن اســفنجی‪ ،‬در ایــن شــرکت در نظــر گرفت هشــده‬ ‫اســت‪ .‬اســتفاده از کور ههــای قــوس الکتریکــی بــرای تولیــد فــوالد‪ ،‬کمتریــن میــزان الودگــی بــرای محیــط زیســت را در‬ ‫سنجشانالینکیفیتهوایفوالدمبارکه‬ ‫توسطسازمانمحیط زیستکشور‬ ‫مدیر بهداشـت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬فـوالد مبارکـه‪ ،‬بافاصلـه‬ ‫‪ 75‬کیلومتـری از شـهر اصفهـان‪ ،‬کمتریـن الودگـی را‬ ‫نشـهر دارد‪ .‬نکتـه قابل توجـه این اسـت که‬ ‫بـرای ایـن کال ‬ ‫شهرسـتان مبارکـه درطول سـال‪ ،‬کمترین تعـداد روزهای‬ ‫الوده و نسـبت به دیگر شهرسـتان های اسـتان اصفهان‪،‬‬ ‫روزهـای پـا ک بیشـتری داشـته اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫یهـای فـوالد مبارکـه‪ ،‬بـا دسـتگاه های‬ ‫کلیـه خروج ‬ ‫سـنجش کیفیـت هـوا توسـط سـازمان محیـط زیسـت‬ ‫یشـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫کشـور ب هصـورت انالیـن رصـد م ‬ ‫روزی فـوالد مبارکـه خـارج از چارچـوب اسـتاندارد‪ ،‬دارای‬ ‫ً‬ ‫االیندگـی باشـد‪ ،‬قطعـا از ادامـه فعالیـت ان جلوگیـری‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫خنثی سازیالودگی ها‬ ‫ازطریقبه کارگیریفناوری هایجدید‬ ‫مدرسـی فر بابیان اینکـه حفاظـت از محیـط زیسـت‬ ‫اقدامـی پایان ناپذیـر اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬فـوالد مبارکـه‬ ‫یهـای جدیـد و‬ ‫ب هصـورت مـداوم در حـال رصـد فناور ‬ ‫موثـر بـرای کاهـش الودگـی اب‪ ،‬هـوا و خـا ک اسـت و از‬ ‫نهـا بهـره می گیـرد‪ .‬در همیـن زمینـه‪ ،‬بـرای بـه حداقـل‬ ‫ا ‬ ‫تهـای فوالدسـازی‪،‬‬ ‫رسـاندن گردوغبـار ناشـی از فعالی ‬ ‫طـرح جدیـدی را بـه کمـک مشـاوران خبـره و اسـتفاده از‬ ‫یهـای شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫تهـا و توانمند ‬ ‫ظرفی ‬ ‫داخلـی‪ ،‬بـرای به روزرسـانی وضعیت موجود‪ ،‬در دسـتورکار‬ ‫قـرار داده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬هـر انچـه منجـر بـه الودگـی‬ ‫شهـای مختلـف در‬ ‫محیـط زیسـت شـود‪ ،‬ازطریـق رو ‬ ‫یشـود و بـه مـوادی بی خطـر و‬ ‫فـوالد مبارکـه خنثـی م ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫قابـل رهاسـازی در محیـط زیسـت تبدیـل م ‬ ‫پــی دارد»‪ .‬وی بابیان اینکــه فــوالد مبارکــه درصــدد کاهــش تولیــد کربــن اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن شــرکت از هــر فنــاوری‬ ‫ً‬ ‫الزم‪ ،‬بــرای کاهــش مصــرف انــرژی اســتفاده می کنــد‪ .‬اخیــرا بــا همــکاری کنسرســیوم محیــط زیســت اســتان اصفهــان‪،‬‬ ‫درصــدد اندازه گیــری الودگــی محیــط زیســت منطقه مبارکه و اصفهان هســتیم تا نقــش صنایع‪ ،‬به ویژه فــوالد مبارکه‬ ‫در الودگــی منطقــه مشــخص شــود‪ .‬درهمین راســتا بــا اجــرای پروژ ههــای زیسـت محیطی همیــن میــزان االیندگــی نیــز‬ ‫حــذف خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫بااشـاره به اجرای پروژه های متعدد زیسـت محیطی فوالد‬ ‫مبارکـه بـرای کاهـش میـزان مصـرف اب در فراینـد تولیـد‬ ‫ً‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا اجـرای ایـن پروژ ههـا‪ ،‬قطعـا طـی سـال های‬ ‫اینده‪ ،‬میزان برداشت اب این شرکت از زاینده رود به صفر‬ ‫خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫استفاده از روش های هیبریدی‬ ‫برای جلوگیری از هدررفت اب‬ ‫مدیـر بهداشـت حرفـه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه تا کیـد کـرد‪« :‬میـزان برداشـت فـوالد مبارکـه از‬ ‫اب زاینـده رود‪ ،‬کمتـر از یـک درصـد (حـدود ‪ 0/7‬درصـد)‬ ‫میـزان اب کل ایـن رودخانـه اسـت؛ درحقیقـت فـوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬اب موردنیـاز خـود بـرای تولید را به وسـیله تصفیه‬ ‫پسـاب شـهرهای اطـراف خـود و بازچرخانـی ان تـا هشـت‬ ‫بـار تامیـن می کنـد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬این شـرکت قطـره ای اب‬ ‫هـدر نمی دهـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه عمـده مصـرف اب در‬ ‫فوالد مبارکه جهت خنک کاری در روند تولید فوالد است‪،‬‬ ‫اذعـان داشـت‪« :‬در فـوالد مبارکـه به هیچ عنـوان اجـازه‬ ‫نمی دهیـم حتـی بخـار اب در فرایندهـای خنـک کاری‬ ‫شهـای هیبریـدی‪،‬‬ ‫اتلاف شـود؛ بلکـه بـا اسـتفاده از رو ‬ ‫خنـک کاری در مـدار خشـک صـورت می گیـرد»‪.‬‬ ‫حفظمحیط زیست؛‬ ‫یکیاز مهم ترینمعیارهایتوسعهپایدار‬ ‫مدرسـی فر بااشـاره به اقـدام زیسـت محیطی فـوالد مبارکـه‬ ‫ببـر‬ ‫در ایجـاد فضـای سـبز ازطریـق کاشـت گون ههـای کم ا ‬ ‫در این شرکت بیان کرد‪« :‬وسعت این فضای سبز‪ ،‬بیشتر‬ ‫فشـده بین المللی اسـت‬ ‫از حداقل میزان اسـتاندارد تعری ‬ ‫و فـوالد مبارکـه بـرای ابیـاری ایـن فضـای سـبز‪ ،‬از پسـاب‬ ‫تصفی هشـده شـهرهای اطـراف خـود اسـتفاده می کنـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به حرکـت فـوالد مبارکـه ب هسـمت صنعت سـبز‬ ‫و هوشـمند عنوان داشـت‪« :‬فلسـفه وجودی این شرکت‪،‬‬ ‫"شـهروند‪ -‬شـرکتی مسـئولیت پذیر برای خلـق اینده بهتر‬ ‫است" که برای تحقق این امر‪ ،‬به توسعه پایدار نیاز است‬ ‫کاربردسرباره های فوالدمبارکه‬ ‫درراستای بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار‬ ‫مدیـر بهداشـت حرفـه ای‪ ،‬ایمنـی و محیـط زیسـت فـوالد‬ ‫مبارکه در ادامه بااشـاره به مدیریت سـرباره های حاصل از‬ ‫تولید فوالد اضافه کرد‪ 90« :‬درصد از پسـماند فوالدسـازان‬ ‫را سـرباره تشـکیل می دهـد کـه درحال حاضـر سـرباره ها در‬ ‫دنیـا یـک محصـول تجـاری به حسـاب می اینـد کـه فـوالد‬ ‫مبارکـه نیـز برنامه هایـی جهـت اسـتفاده از ایـن سـرباره ها‬ ‫بـرای جاد هسـازی‪ ،‬تولیـد سـیمان‪ ،‬بیابان زدایـی و کاهـش‬ ‫میـزان گردوغبـار بـا مجـوز سـازمان محیـط زیسـت در‬ ‫اینـده ای نزدیـک دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه براسـاس قوانین‬ ‫داخلـی فـوالد مبارکـه‪ ،‬هـر خودرویـی کـه در ایـن شـرکت‬ ‫تـردد می کنـد‪ ،‬باید دارای معاینه فنی معتبر باشـد‪ ،‬متذکر‬ ‫شـد‪« :‬فـوالد مبارکـه دراین راسـتا بـه کمـک شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان در تلاش اسـت تـا از انـرژی الکتریکـی در‬ ‫خودروهـا اسـتفاده کنـد»‪.‬‬ ‫اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫رعایت حریم خطوط لوله فشارقوی انتقال گاز‪ ،‬حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی (دو مرحله ای)‬ ‫تجدید مناقصه عمومی تامین پکیج مولد برق اضطراری مرکز بهره برداری کرمان‬ ‫شماره فراخوان ‪53119697‬‬ ‫منطقـه شـش عملیـات انتقـال گاز درنظـردارد مناقصـه تامیـن پکیـج مولـد برق اضطـراری مرکز بهره بـرداری کرمان را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) برگزار کند‪ .‬کلیـه مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫(دریافـت اسـتعالم ارزیابـی کیفـی ارائـه اسـناد ارزیابـی کیفـی‪ ،‬دریافـت مابقـی اسـناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشـنهاد قیمت‪ ،‬بازگشـایی پا کات هـا) به صورت الکترونیکـی و از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬منطقه شش عملیات انتقال گاز‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬روبروی پلیس راه میناب‪ -‬بندر‪ ،‬فرعی سمت راست‪ ،‬کیلومتر ‪2‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬مناقصه تامین پکیج مولد برق اضطراری مرکز بهره برداری کرمان‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهرستان کرمان‪ ،‬مرکز بهره برداری خطوط لوله کرمان‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/28‬تا ساعت ‪ 08:00‬روز پنجشنبه مورخ ‪ ،1401/04/09‬صرفا از طریق "سامانه ستاد" خواهد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬مهلـت زمانـی بارگـذاری کاربرگ هـای اسـتعالم ارزیابـی‪ :‬از سـاعت ‪10:00‬صبـح روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/09‬تـا سـاعت ‪ 14:00‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ ،1401/04/26‬صرفـا از طریـق "سـامانه سـتاد" توسـط‬ ‫مناقصه گـران بارگـذاری شـوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪2001093023000008 :‬‬ ‫‪ -7‬نحـوه دریافـت اسـناد کاربرگ هـای اسـتعالم ارزیابـی کیفـی‪ :‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ .www.setadiran.ir‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -8‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬مطابـق مصوبـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران و اصالحیه های بعدی ان خواهد بود‪ .‬توانایی تضمین شـرکت در فرایند‬ ‫ارجـاع کار پـس از ارزیابـی کیفـی بـه مبلـغ ‪ 1.200.000.000‬ریـال و متناسـب بـا انواع تضمین های اعالم شـده در ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪‍ 50569‬ه مـورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫‪ -9‬اطالعـات تمـاس مناقصه گـزار‪ :‬مناقصه گـران می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر یـا داشـتن هرگونـه ابهام درخصوص اسـناد مناقصـه بـا شـماره تلفـن ‪ 07632196327-6320‬یا از طریق نمابر شـماره‬ ‫‪(-07633671261‬پیگیـری) ‪ 07632196320‬مکاتبـه فرمایند‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬اسـناد ارزیابـی کیفـی‪ ،‬اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهاد قیمـت‪ ،‬در بسـتر سـامانه تـدارکات الکترونیکـی بارگذاری شـده کـه مناقصه گر مجاز بـه دریافت ان خواهند بود‪ .‬لذا مسـئولیت اطلاع از رونـد برگزاری‬ ‫مناقصـه و کنترل هـای الزم‪ ،‬بـر عهـده مناقصه گران اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬گشایش پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها در روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/04/29‬در منطقه ‪ 6‬عملیات انتقال گاز به نشانی قید شده در بند یک‪ ،‬گشایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫‪ -11‬سـایر شـرایط متقاضیـان شـرکت در مناقصـه‪ -1 :‬توانایـی ارائـه ضمانتنامـه انجـام تعهـدات بـه میـزان ‪ %10‬بـار مالـی قـرارداد درصـورت برنـده شـدن‪ ،‬متناسـب بـا انـواع تضمین هـای اعلام شـده در ایین نامـه‬ ‫تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪50569‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬؛ ‪ -2‬ارائه گواهی صالحیت معتبر رسته تاسیسات و تجهیزات رتبه ‪ 5‬از سازمان برنامه و بودجه یا هرگونه گواهی صالحیت مرتبط‬ ‫با موضوع مناقصه؛ ‪ -3‬ارائه کد اقتصادی‪ ،‬شناسـه ملی الزامی سـت‪ -4 .‬قیمت ها متناسـب با کاالی سـاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شـود؛ ‪ -5‬باتوجه به ابالغیه شـماره ‪ 1/140935‬مورخ ‪ 1399/05/11‬دبیر‬ ‫ً‬ ‫کارگـروه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‪ ،‬کلیـه مـدارک و مسـتندات ارزیابـی کیفـی‪ ،‬الزاما باید توسـط صاحبان امضـای مجاز به صورت الکترونیکی مهر و امضاء شـده (به صورت توامان) و یا اسـناد مهر و امضاء‬ ‫شـده مجاز شـرکت به همراه گواهی امضا در سـامانه بارگذاری شـود‪.‬‬ ‫‪ -12‬اطالعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان ‪ 53119697‬و سایت ‪ www.shana.ir‬موجود است‪.‬‬ ‫‪ -13‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1332963‬‬ ‫منطقه ‪ 6‬عملیات انتقال گاز ایران‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫دراین زمینه هزینه کرده است‪ .‬دریافت اولین گواهی نامه‬ ‫نظـام مدیریـت محیـط زیسـت در میـان واحدهـای‬ ‫صنعتـی کشـور‪ ،‬دریافـت گواهینامـه مشـارکت در برنامـه‬ ‫کاهـش گازهـای گلخانـه ای از طرف انجمن جهانی فوالد‪،‬‬ ‫اخـذ باالتریـن نشـان جامعـه مدیریـت سـبز اروپـا و بنیـاد‬ ‫جهانـی انـرژی‪ ،‬دریافـت باالتریـن نشـان کیفیـت و محیط‬ ‫ زیسـت (نشـان طالیـی) از بنیـاد بین المللـی ‪ EFQM‬و‬ ‫دریافت تندیس زرین کیفیت و محیط زیست از سازمان‬ ‫بهـره وری و تعالـی سـازمانی‪ ،‬گواهـی بـر ایـن ادعاسـت کـه‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه از ابتـدای کار‪ ،‬متعهـد بـه مسـائل‬ ‫محیـط زیسـتی بـوده و بـا به کارگیـری روش های مناسـب‪،‬‬ ‫بهبـود مسـتمر و مـداوم عملکردهـا‪ ،‬سـنجش‪ ،‬ارزیابـی و‬ ‫انطبـاق کلیـه فعالیت هـای توسـعه و بهره بـرداری مطابـق‬ ‫بـا مقـررات زیسـت محیطی و توجـه بـه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی درزمینـه محیـط زیسـت‪ ،‬تلاش مضاعفـی را‬ ‫دراین راسـتا مصروف داشـته اسـت‪ .‬عالوه بر این مسـائل‪،‬‬ ‫پایـش مسـتمر االیندگی هـا‪ ،‬استانداردسـازی و تدویـن‬ ‫دسـتورالعمل‪ ،‬کنتـرل عملیـات درراسـتای کاهش انتشـار‬ ‫االینده ها و پایش مسـتمر وضعیت االیندگی هوا‪ ،‬کاهش‬ ‫مصـرف اب‪ ،‬توسـعه شـبکه های اب وفاضلاب منطقـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫و تصفیـه و بازچرخانـی اب‪ ،‬از دیگـر اقدامات ‬ ‫ایـن واحـد صنعتـی را در توجـه بـه االیندگی هـای خـا ک‪،‬‬ ‫اب وهوا در تراز جهانی و سرامد کشور قرار داده و توانسته‬ ‫اسـت رکـورد کمتریـن حجـم اب مصرفـی بـه ازای هـر تـن‬ ‫تولیـد فـوالد را در مقایسـه بـا مصـرف شـرکت های بـزرگ‬ ‫فوالدسـاز جهـان بـه خـود اختصـاص دهـد‪ .‬اقدامـات‬ ‫یادشـده تنهـا بخشـی از افتخـارات و فعالیت هـای صورت‬ ‫گرفتـه در حـوزه محیـط زیسـت بـوده و در حـوزه امـوزش‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی و مسئولیت های اجتماعی این حوزه نیز‪،‬‬ ‫کارنامـه فـوالد مبارکـه روشـن و درخشـان اسـت‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫بـه اسـتناد نامـه شـماره ‪/4660‬ص‪ 1401/‬مـورخ ‪ 1401/02/10‬اداره کل امـور دریایـی سـازمان بنـادر‪ ،‬نـام‬ ‫شناور قائم مقام به شماره ثبت ‪ 1286‬بندر خرمشهر‪ ،‬از قائم مقام به دریا رخش ‪ 2‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫مراتب به موجب ماده ‪ 23‬قانون دریایی ایران ا گهی می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست؛‬ ‫گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار‬ ‫باتوج هبـه شـرایط نامناسـب محیـط زیسـتی در اقلیـم‬ ‫ایران‪ ،‬دور از انتظار نیسـت که زیسـت بوم کشـور به زودی‬ ‫دچار بحران شـود و این بحران روزبه روز زندگی و سلامت‬ ‫جسـمی و روانـی افـراد را بیشـتر دچـار مخاطـره کنـد‪.‬‬ ‫وضعیت اضطرار محیط زیست در شرایط کنونی‪ ،‬نیازمند‬ ‫برنامه ریـزی اصولـی‪ ،‬اتخـاذ تصمیم هـای جسـورانه‪،‬‬ ‫اختصـاص بودجه هـای الزم و عـزم و اراده حا کمیـت‪،‬‬ ‫دولـت و فـرد فـرد جامعـه اسـت تـا بتـوان ضمـن پرهیـز از‬ ‫تجـاوز بیشـتر به زیسـت بوم‪ ،‬از بـروز عـوارض جبران ناپذیر‬ ‫در زندگـی انسـان های امـروز و نسـل های اینـده جلوگیری‬ ‫کـرد‪ .‬وضعیـت اقتصـادی کشـور به گونه ای سـت کـه‬ ‫نهادهـای متولـی‪ ،‬امـکان سـرمایه گذاری در حـوزه‬ ‫محیـط زیسـت را ندارنـد و ایـن مسـئله‪ ،‬لـزوم توجـه‪،‬‬ ‫تمرکـز‪ ،‬اختصـاص بودجـه و سیاسـت گذاری شـرکت های‬ ‫بـزرگ صنعتـی و اقتصـادی را کـه در مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی فعالیـت دارنـد دوچنـدان می کنـد‪ .‬توسـعه و‬ ‫رشـد اقتصـادی‪ ،‬زمینـه تکامـل و پویایـی جامعـه اسـت‬ ‫یسـت توسـعه‪ ،‬بـدون توجـه بـه محیـط زیسـت‪،‬‬ ‫و طبیع ‬ ‫بی معناسـت‪ .‬مـا تنهـا یـک زمین داریـم و بایـد تلاش‬ ‫کنیـم کـه مقصـود هـر فعالیـت اقتصـادی‪ ،‬توسـعه پایـدار‬ ‫جامعـه باشـد‪ ،‬توسـعه ای کـه زندگـی انسـان های کنونـی‬ ‫را دچـار مخاطـره نکنـد و توانایـی نسـل های اینـده در‬ ‫تامیـن نیازهـای خـود را بـه خطـر نینـدازد‪ .‬شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه به عنـوان یـک شـرکت صنعتـی بـزرگ‪ ،‬درطول سـه‬ ‫دهـه فعالیـت خـود‪ ،‬در کنار توسـعه صنعتـی و اقتصادی‪،‬‬ ‫توجـه بـه محیـط زیسـت و حراسـت از اب‪ ،‬خـا ک و هـوا را‬ ‫در صـدر کلیـه اقدامات خود قـرار داده‪ ،‬گام های مهمی را‬ ‫در حفاظت از طبیعت برداشـته و بالغ بر یک میلیارد دالر‬ ‫شرکت های دانش بنیان برای اجرای فاز دوم‬ ‫سیستمپایشلحظه ایسنجشکیفیتهوا‬ ‫مدرسـی فر بااشـاره به اجـرای پـروژه احـداث نیـروگاه‬ ‫خورشـیدی بـا ظرفیـت ‪ 540‬مگاواتی توسـط فـوالد مبارکه‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬فـوالد مبارکـه درراسـتای حفـظ محیـط‬ ‫ زیسـت‪ ،‬احـداث نیـروگاه جدیدی با ظرفیت هـزار مگاوات‬ ‫یهـای جدیـد و بـدون نیـاز بـه‬ ‫ازطریـق به کارگیـری فناور ‬ ‫مصـرف اب‪ ،‬را در دسـتورکار خـود قـرار داده که فاز نخسـت‬ ‫ان در سـال اینـده وارد مـدار خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫یسـازی قطعـات و تجهیـزات درراسـتای اجـرای‬ ‫بوم ‬ ‫پروژه های زیسـت محیطی در فوالد مبارکه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«فـوالد مبارکـه در تلاش اسـت تـا بـا کمـک شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬فـاز دوم سیسـتم پایش لحظه ای سـنجش‬ ‫کیفیـت هـوا را برای حفظ محیط زیسـت راه انـدازی کند»‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫و یکـی از مهم تریـن معیارهـای توسـعه پایـدار نیـز حفـظ‬ ‫محیـط زیسـت بـه شـمار می اید»‪.‬‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دریافت اسناد‪ ،‬جهت شرکت‬ ‫در مناقصـه با مشـخصات ذیل دعوت به عمـل می اورد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه‪ :‬اجـرای محوطه سـازی بـه شـرح و متـراژ جـدول ذیـل در روسـتای قلعه قافـه پاییـن‬ ‫از توابـع شهرسـتان مینودشـت (بافـت بـاارزش) براسـاس فهرسـت بهـای ابنیـه‪ ،‬راه و باند‪ ،‬تاسیسـات برقی‬ ‫و مرمـت بناهـای تاریخـی سـال ‪ ،1401‬مطابـق مشـخصات فنـی‪ ،‬نقشـه ها و جزئیـات اجرایـی و توضیحات پیوسـت اسـناد مناقصه‬ ‫شرحعملیات‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫فهرستبها‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای چار غ پایه دار چوبی‬ ‫عدد‬ ‫‪41‬‬ ‫‪5.462.403.879‬‬ ‫راه و باند‪ ،‬تاسیسات برقی‬ ‫‪2‬‬ ‫چراغ پایه کوتاه روی دیوار‬ ‫عدد‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3.015.621.960‬‬ ‫تاسیساتبرقی‬ ‫‪3‬‬ ‫چراغ دیوارکوب‬ ‫عدد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪747.517.166‬‬ ‫راه و باند‪ ،‬تاسیسات برقی‬ ‫‪4‬‬ ‫دیوار ‪ 80‬سانتیمتری با نرده چوبی‬ ‫متر‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1.132.000.494‬‬ ‫راه و باند‬ ‫دیوار سنگی ‪ 80‬سانتیمتری‬ ‫متر‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3.198.963.996‬‬ ‫راه و باند‬ ‫دیوار حائل با ارتفاع ‪ 150‬سانتیمتر‬ ‫متر‬ ‫‪200‬‬ ‫‪4.025.978.224‬‬ ‫راه و باند‬ ‫‪7‬‬ ‫اجرای کاهگل‪ ،‬لب بام‪ ،‬نرده چوبی و‬ ‫رنگ‬ ‫مترمربع‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪8.448.988.028‬‬ ‫مرمت بناهای تاریخی‬ ‫‪8‬‬ ‫کفسازی‪ ،‬ازاره و دیوار‬ ‫مترمربع‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪28.526.459.340‬‬ ‫ابنیه‬ ‫‪9‬‬ ‫نیمکتچوبی‬ ‫متر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪313.936.653‬‬ ‫راه و باند‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روستا‬ ‫قلعه قافه‬ ‫پایین‬ ‫جمع کل‬ ‫‪54.871.869.740‬‬ ‫‪ -2‬بـراورد اولیـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 54.871.869.740‬ریـال (بـه حـروف‪ :‬پنجـاه و چهـار میلیـارد و هشـتصد و هفتـاد و یـک میلیـون و‬ ‫هشـتصد و شـصت و نـه هـزار و هفتصـد و چهـل ریـال)‬ ‫‪ -3‬مبلغ تضمین‪ :‬به مبلغ ‪ 2.750.000.000‬ریال (به حروف‪ :‬دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال)؛ مبلغ تضمین شده در‬ ‫مناقصه باید به یکی از صورت های مشـروحه زیر به دسـتگاه مناقصه گزار تسـلیم شـود‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکی؛ ب) وجه نقد به‬ ‫حساب شماره ‪ 4078036807925428‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (شماره شبا ‪IR460100004078036807925428‬‬ ‫به شناسه سی رقمی ‪ 924133778200000000000000000001‬به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‪.‬‬ ‫ مـدت اعتبـار تضمین هـای فـوق بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تاریـخ افتتـاح پیشـنهادها بـوده و بـرای سـه مـاه دیگـر نیـز قابـل‬‫تمدیـد باشـد و علاوه بـر ان‪ ،‬ضمانتنامه هـای بانکـی بایـد طبـق فـرم هـای مـورد قبـول‪ ،‬تنظیـم شـود‪.‬‬ ‫‪ -4‬صالحیت های موردنیاز‪ :‬گواهی صالحیت حداقل با پایه ‪ 5‬و با تاریخ معتبر در رشـته ابنیه یا اب یا راه از سـازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی؛ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/04/02‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬ساعت ‪11:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫‪ -8‬طریقه دریافت اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه‬ ‫ کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پا ک ‬‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در‬ ‫سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬یک ماه از اولین مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫‪ -10‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ ‫‪ -11‬نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان گلستان‪ ،‬گرگان‪ ،‬میدان بسیج‪ ،‬سایت اداری‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ -12‬تلفن تماس‪ 017-32435032 :‬داخلی ‪( 169‬واحد امور قراردادها و کنترل پروژه)‬ ‫م الف ‪12324‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه سایه 2889

روزنامه سایه 2889

شماره : 2889
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!