روزنامه سایه شماره 2521 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2521

روزنامه سایه شماره 2521

روزنامه سایه شماره 2521

‫تا کید رئیس جمهوری‬ ‫بر ضرورت پیشبرد سریع تر اهداف شبکه ملی اطالعات‬ ‫م موفق اولین عمل انتقال خون‬ ‫انجا ‬ ‫رئیس جمهـوری بـر ضـرورت پیشـبرد هر چه سـریع تر اهداف شـبکه‬ ‫ملـی اطالعـات تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬وزیـر ارتباطـات در هـر جلسـه‬ ‫گـزارش پیشـرفت کارهـای شـبکه ملـی اطالعـات را بـه شـورای عالی‬ ‫ارائـه کنـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ شـورای عالی فضـای مجـازی به ریاسـت‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی و بـا حضـور سـران قـوا و دیگـر اعضای‬ ‫حقیقی و حقوقی تشکیل جلسه داد‪ .‬در این جلسه وزیر ارتباطات‬ ‫و فنـاوری اطالعـات دربـاره وضعیـت زیرسـاخت های ارتباطـی و‬ ‫ترافیکی شـبکه ملی اطالعات گزارشـی ارائه کرد‪ .‬مقرر شـد به منظور‬ ‫بهبـود وضعیـت موجـود طرحـی بـه مرکـز ملـی فضـای مجـازی ارائـه‬ ‫شـود و از سـوی اعضـای حقیقـی موردبررسـی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪1667‬؛ اولین مورد انتقال خون به انسـان‪ ،‬توسـط پزشـکی‬ ‫فرانسـوی به نام «ژان باپتیسـت دنیس» انجام شـد‪ .‬او که پزشـک شـخصی پادشـاه‬ ‫گهـای‬ ‫«لویـی چهاردهـم» بـود؛ دراین اقـدام‪ ،‬حـدود ‪12‬اونـس خـون یـک بـره را بـه ر ‬ ‫بهـای غیرقابل کنتـرل رنـج می برد‪ ،‬تزریـق کرد‪.‬‬ ‫پسـری ‪ 15‬سـاله کـه د ومـاه بـود از ت ‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 15 1401‬ذوالقعده ‪ 15 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2521‬تومان‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دولت قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫چرا «توریسم» «توریسـم» ا گـر در گذشـته بـه مجموعـه مسـافرت هایی‬ ‫فعال نمی شود؟ گفته می شـد که جهـت گذران اوقات فراغـت افراد انجام‬ ‫می گرفـت و مـردم بـرای تمـدد اعصـاب و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ Al Joumhouria‬گزارش داد؛‬ ‫شانس میقاتی برای نخست وز�یری لبنان‬ ‫اولویـت اصلـی در رایزنی هـای جـاری میـان جریان هـای سیاسـی لبنـان‪ ،‬انتخـاب‬ ‫نخسـت وزیری مکلـف بـه تشـکیل دولـت جدیـد اسـت‪.‬جریان های سیاسـی لبنانـی‬ ‫تلاش می کننـد با در نظر گرفتـن مهلت های تعیین شـده در چهارچوب قانون اساسـی در‬ ‫روزهای اتی روند تشـکیل دولت جدید را جدی تر پی گیری کنند‪ .‬در همین راسـتا منابع‬ ‫ا گاه سیاسـی اعلام کردنـد؛ با وجود اینکـه نجیـب میقاتـی؛ نخسـت وزیر دولـت پیشـبرد‬ ‫امـور لبنـان در صـدر گزینه هـا برای انتخاب به عنوان نخسـت وزیر جدید لبنان اسـت اما‬ ‫لو فصـل نشـده اسـت‪...‬‬ ‫تا کنـون هیـچ تصمیمـی در این زمینـه ح ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون دالری‬ ‫بازار ‪۴۰‬‬ ‫گل وگیاه ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار گرگان ‪:‬‬ ‫بو فاضالب استان اعالم کرد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫بزرگ ترین چرخ فلک و سورتمه کشور‬ ‫در گرگان راه اندازی می شود‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی بارندگی‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫‪6‬‬ ‫برگزاری جشنواره بزرگ استعدادیابی‬ ‫فرهنگی و هنری در ‪ ۲۲‬شهر استان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محمـد اسلامی؛ رئیس سـازمان انـرژی اتمـی درباره اینکه ایا رافائل گروسـی؛‬ ‫مدیرکل اژانس انرژی اتمی برنامه ای برای سفر به ایران دارد یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫«برنامـه ای برای سـفر وی به ایـران نداریم»‪.‬‬ ‫بررسی مشکل برق کشاورزان و صنعتگران‬ ‫در پاتوق بسیج رسانه ای استان فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫مسعوددلخواه‪:‬‬ ‫جوانان نمایش امروز‬ ‫هنوز «محافظه کار»‬ ‫نشده اند‬ ‫‪3‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دوست ارجمند و گرانقدر؛‬ ‫جناب اقای عباس زار ع‬ ‫اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران‪ ،‬برای تکمیل نیروی انسانی (‪ 1‬نفر) در رشته شغلی کتابدار برای کتابخانه شهدای‬ ‫سقرچین روستای سقرچین شهرستان شهریار‪ ،‬از طریق گزینش و مصاحبه‪ ،‬از بین افراد واجد شرایط ذیل‪ ،‬در چارچوب قرارداد‬ ‫ساعتی (با شرایط ‪ 4‬روز در هفته‪ ،‬روزی ‪ 3‬ساعت) دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫الـف) شـرایط اختصاصـی‪ -1 :‬داشـتن مـدرک تحصیلـی کارشناسـی و باالتـر در رشـته های تحصیلـی متناسـب بـا رشـته های شـغلی‬ ‫موردنیاز‪ ،‬صادره از یکی از دانشگاه ها و موسسات مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ /‬بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و یا مرا کز مدیریت حوزه های علمیه؛ ‪ -2‬دارا بودن حدا کثر‬ ‫یسـت؛ ‪ -4‬کسـب موفقیت در مصاحبه تخصصی‬ ‫سـن ‪ 40‬سـال تمام تا مورخه ‪1401/03/23‬؛ ‪ -3‬سـکونت در شهرسـتان موردنظر برای داوطلبان الزام ‬ ‫ب) شرایط عمومی‪ -1 :‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور؛ ‪ -2‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ ‪ -3‬اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون‬ ‫اساسـی؛ ‪ -4‬دارا بـودن حسـن شـهرت اخالقـی و اجتماعـی؛ ‪ -5‬برخـورداری از سلامت جسـمی و روانـی متناسـب بـا شـغل؛ ‪ -6‬دارا بـودن کارت پایـان خدمت وظیفه عمومی یا معافیـت دائم از‬ ‫خدمت برای اقایان؛ ‪ -7‬نداشتن رابطه استخدامی با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمان موافقت با همکاری‬ ‫تبصره‪ :1‬کارت پایان خدمت باید حدا کثر تا تاریخ‪ 1401/03/23‬صادر شده باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪:2‬اولویتجذببامتاهلیناست‪.‬‬ ‫تبصره‪:3‬بکارگیریمتقاضیپساز طیهمهمراحلفوق‪،‬منوطبهتاییددر کمیتهنیرویانسانینهاداست‪.‬‬ ‫تبصره‪:4‬ایثارگراندر اجرایماده‪ 21‬قانونجامعخدمات رسانیبهایثارگران‪،‬مشمولقوانینخاصخود می باشند‪.‬‬ ‫ج) رشـته های شـغلی موردپذیـرش‪ :‬رشـته شـغلی کتابـدار‪ :‬دارا بـودن دانشـنامه کارشناسـی و یـا باالتـر در یکـی از رشـته های کتابـداری‪ ،‬علـوم کتابـداری و اطالع رسـانی و علـم اطالعـات و‬ ‫دانش شناسـی‬ ‫ فرد پذیرفته شده‪ ،‬پس از طی مراحل گزینش‪ ،‬به همکاری دعوت خواهد شد‪.‬‬‫تذکر‪:‬همکاریمتقاضیبهصورتموقتو تابرگزاری ازمونبکارگیرینیرویانسانی ستو درصورتعدمقبولیدر ازمون‪،‬هیچگونهحقیبرایمتقاضیایجادنمی شود‪.‬‬ ‫با کمـال مسـرت‪ ،‬انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه‬ ‫سـمت معـاون اخبـار و رسـانه‪ ،‬مشـاور وزیـر و رئیـس‬ ‫مرکـز روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی‪ ،‬کـه نشـانه از اعتمـاد و بـاور ان وزارت‪،‬‬ ‫بـه شایسـتگی و خدمـات ارزشـمندتان در جهـت‬ ‫توسـعه و شـکوفائی فرهنگ و هنر اسـتان مازندران در‬ ‫دوران خدمتتـان در ایـن خطـه اسـت را بـه حضورتـان‬ ‫تبریـک گفتـه و توفیـق روزافـزون در سـمت جدیـد‬ ‫برایتـان ارزو دارم‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی؛‬ ‫سرپرست روزنامه سراسری سایه در استان مازندران ‬ ‫اداره کل کتابخانه هایعمومیاستانتهران‪،‬شهرستانشهریار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی شماره ‪1401-34‬‬ ‫تاریخ‪1401/03/24 :‬‬ ‫این شرکت براساس مفاد قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬مصوب ‪ 1383/11/17‬درنظردارد مناقصه عمومی خرید لوله و مانشن جی ارپی را با مشخصات زیر برگزار کند‪ .‬تولیدکنندگان و تامین کنندگانی که مایلند در این مناقصه‬ ‫ً‬ ‫شـرکت کننـد‪ ،‬بـا عنایـت بـه توضیحـات و مشـخصات ذیـل می تواننـد از تاریـخ ‪ 1401/03/25‬لغایـت ‪ 1401/03/29‬جهت دریافت اوراق مناقصه به سـامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه کنند‪ .‬ضمنا جهت کسـب اطالعات‬ ‫بیشـتر می توانید به سـایت شـرکت اب و فاضالب اسـتان و یا پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات مراجعه و یا با شـماره تلفن های ‪ 05632213490-32024167-32430990‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫نام کاال‬ ‫لوله جی ارپی مانشن جدا‬ ‫‪ 250‬میلیمتر‬ ‫مانشن‪ 250‬میلیمتر‬ ‫‪1401-34‬‬ ‫مشخصاتفنی‬ ‫فشار ‪ 16‬بار‬ ‫سفتیحلقوی‬ ‫‪10000pa‬‬ ‫تعداد‪/‬‬ ‫مقدار‬ ‫‪15000‬‬ ‫لوله جی ارپی مانشن جدا‬ ‫‪ 300‬میلیمتر‬ ‫مانشن‪ 300‬میلیمتر‬ ‫‪380‬‬ ‫لوله جی ار پی مانشن جدا‬ ‫‪ 250‬میلیمتر‬ ‫مانشن‪ 250‬میلیمتر‬ ‫خط ابرسانی‬ ‫گزیک از دشت‬ ‫زیدان و خط‬ ‫انتقال مخزن ‪1000‬‬ ‫ماژان‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫فشار ‪ 10‬بار‬ ‫سفتیحلقوی‬ ‫‪ 10000pa‬به صورت‬ ‫مانشن جدا‬ ‫مدت‬ ‫تحویل‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫سطح‬ ‫بازرسی‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪135.343.700.000‬‬ ‫‪6.767.185.000‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫لوله جی ار پی مانشن جدا‬ ‫‪ 200‬میلیمتر‬ ‫مانشن‪ 200‬میلیمتر‬ ‫‪315‬‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫عمرانی‬ ‫شهرستان‬ ‫اسدیه‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫محل تحویل کاال‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز دو شنبه مورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫زمان و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/04/14‬ساعت ‪9‬صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ صرفا تضمین هایی که براساس بخشنامه شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬مورخ ‪ 1394/09/22‬تنظیم شده باشند‪ ،‬قابل قبول خواهد بود‪.‬‬‫ً‬ ‫ لطفا اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکرونیک دولت دریافت کنید‪.‬‬‫‪www.abfa-khj.ir‬‬ ‫‪http://setadiran.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1335569‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها شرکت اب و فاضالب خراسان جنوبی‬ ‫اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران‪ ،‬برای تکمیل نیروی انسانی (‪ 1‬نفر ) در رشته شغلی کتابدار برای کتابخانه خیام‬ ‫روسـتای حصارسـاتی شهرسـتان شـهریار‪ ،‬از طریـق گزینـش و مصاحبـه‪ ،‬از بیـن افـراد واجد شـرایط ذیـل‪ ،‬در چارچوب قـرارداد‬ ‫سـاعتی (با شـرایط ‪ 4‬روز در هفته‪ ،‬روزی ‪ 3‬سـاعت) دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫الف) شـرایط اختصاصی‪ -1 :‬داشـتن مدرک تحصیلی کارشناسـی و باالتر در رشـته های تحصیلی متناسـب با رشـته های شـغلی‬ ‫موردنیـاز‪ ،‬صـادره از یکـی از دانشـگاه ها و موسسـات مـورد تاییـد وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری‪ /‬بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی و یا مرا کز مدیریت حوزه های علمیـه؛ ‪ -2‬دارا بودن‬ ‫یسـت؛ ‪ -4‬کسـب موفقیت در مصاحبه تخصصی‬ ‫حدا کثر سـن ‪ 40‬سـال تمام تا مورخه ‪1401/03/23‬؛ ‪ -3‬سـکونت در شهرسـتان موردنظر برای داوطلبان الزام ‬ ‫ب) شرایط عمومی‪ -1 :‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور؛ ‪ -2‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛ ‪ -3‬اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی و‬ ‫قانون اساسی؛ ‪ -4‬دارا بودن حسن شهرت اخالقی و اجتماعی؛ ‪ -5‬برخورداری از سالمت جسمی و روانی متناسب با شغل؛ ‪ -6‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت‬ ‫دائم از خدمت برای اقایان؛ ‪ -7‬نداشتن رابطه استخدامی با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمان موافقت با همکاری‬ ‫تبصره ‪ :1‬کارت پایان خدمت باید حدا کثر تا تاریخ ‪ 1401/03/23‬صادر شده باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :2‬اولویت جذب با متاهلین است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :3‬بکارگیری متقاضی پس از طی همه مراحل فوق‪ ،‬منوط به تایید در کمیته نیروی انسانی نهاد است‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :4‬ایثارگران در اجرای ماده ‪ 21‬قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران‪ ،‬مشمول قوانین خاص خود می باشند‪.‬‬ ‫ج) رشـته های شـغلی موردپذیـرش‪ :‬رشـته شـغلی کتابـدار‪ :‬دارا بـودن دانشـنامه کارشناسـی و یـا باالتـر در یکـی از رشـته های کتابـداری‪ ،‬علـوم کتابداری و اطالع رسـانی و علـم اطالعات و‬ ‫دانش شناسی‬ ‫ فرد پذیرفته شده‪ ،‬پس از طی مراحل گزینش‪ ،‬به همکاری دعوت خواهد شد‪.‬‬‫تذکر‪ :‬همکاری متقاضی به صورت موقت و تا برگزاری ازمون بکارگیری نیروی انسانی ست و درصورت عدم قبولی در ازمون‪ ،‬هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫اداره کل کتابخانه هایعمومیاستانتهران‪،‬شهرستانشهریار‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫بازار ‪ ۴۰‬میلیون دالری گل وگیاه ایران‬ ‫محمدمهدی برومندی گفت؛ صادرات گل وگیاه به جهت‬ ‫سـرعت و ایمنـی این محصـوالت باید بـا حمل ونقل هوایی‬ ‫انجـام شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه قیمـت بنزیـن هواپیمـا‬ ‫بـرای صـادرات محصـوالت کشـاورزی کاهـش پیـدا کـرده‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد؛ این مسـئله مهـم هنـوز عملیاتـی نشـده و گل‬ ‫یجـات بایـد کنـار مـواد پتروشـیمی و سـنگ در‬ ‫و صیف ‬ ‫صـف انتظـار بـرای صـادرات باشـند‪ .‬معـاون امـور باغبانـی‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت؛ یک بشـکه نفـت معـادل‬ ‫یتـوان از ظرفیـت سـرمایه گذاری‬ ‫‪۱۲۰‬شـاخه گل اسـت و م ‬ ‫ ‬ ‫در حـوزه کشـاورزی به ویـژه تولیـد گل اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزارنفر در تولید گل وگیاه و گلخانه ایران اشتغال دارند‬ ‫و ‪ ۲۵‬هزارمیلیاردتومـان در ان سـرمایه گذاری شـده و ایـران‬ ‫در رتبـه ‪ ۱۷‬تولیـد گل و رتبـه ‪ ۱۱۵‬صـادرات گل قـرار دارد‪ .‬وی‬ ‫گفـت؛ برخلاف کیفیـت مطلـوب تولیـدات گل وگیاه کشـور؛‬ ‫امـا تولیدکننـدگان نمی تواننـد در بازارهـای جهانـی حضـور‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬معـاون امـور باغبانـی وزیـر جهاد کشـاورزی‬ ‫توضیـح داد؛ از ‪ ۷۷۰‬میلیون قطعـه بـذر موردنیـاز بـرای‬ ‫گلخانه ها‪ ،‬تنها ‪ ۳۰‬میلیون قطعه بذر در داخل کشور تولید‬ ‫تهـای تولیـد داخلـی در مرا کـز تحقیقاتی‬ ‫یشـود و ظرفی ‬ ‫م ‬ ‫وجـود دارد‪ .‬برومنـدی گفـت؛ مرا کـز تحقیقاتـی بایـد‬ ‫پاسخگوی مشکالت تولیدکنندگان باشند و نیاز سال های‬ ‫اتـی بازارهـای جهانی را شناسـایی کننـد و نتایج تحقیقات‬ ‫خـود را در قالـب برنام ههـای قـوی ترویجـی عملیاتـی کننـد‬ ‫تـا محصوالتـی رقابت پذیـر و صادراتـی بـرای خودکفایـی‬ ‫کشـور تولیـد شـود‪ .‬وی ادامـه داد؛ حـدود ‪ ۱۰۰‬میلیـون دالر‬ ‫یشـود و انجـام‬ ‫بـرای واردات چهـار گیـاه دارویـی هزینـه م ‬ ‫نحـوزه ضـروری اسـت‪ .‬وی‬ ‫حهـای تحقیقاتـی درای ‬ ‫طر ‬ ‫بااشـاره به اینکه در تولید بیشـتر میوه ها خودکفا هسـتیم و‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫عالو هبـر تامیـن نیـاز کشـور‪ ،‬این محصـوالت صادرات ‬ ‫افـزود؛ سـال گذشـته بخـش کشـاورزی شـش میلیارددالر‬ ‫ارزاوری بـرای کشـور داشـت کـه ازاین میزان ‪ ۳.۲‬میلیـارددالر‬ ‫ان مربـوط بـه باغبانـی بـود‪ .‬برومنـدی بیـان کـرد؛ صـادرات‬ ‫محصـول پسـته به تنهایـی معـادل ‪ ۲۰‬درصـد درامـد نفتـی‬ ‫بـرای کشـور ارزاوری داشـته اسـت‪ .‬درشـرایطی که به دلیـل‬ ‫شهـای مختلـف بـا‬ ‫تحری مهـا و مشـکالت اقتصـادی‪ ،‬بخ ‬ ‫رشـد منفـی مواجـه بوده انـد امـا کشـاورزی رشـد مثبـت‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه بخـش باغبانـی کشـور‬ ‫عالوه بر تامین نیاز داخلی در سـبد صادراتی کشـور نیز قرار‬ ‫دارد و ارزاور اسـت‪ ،‬گفـت؛ ایـن نشـان دهنده این اسـت که‬ ‫بخـش باغبانـی درزمینه امنیت غذایی نقش مهمـی دارد‪.‬‬ ‫معـاون امـور باغبانـی وزیـر جهـاد بابیان اینکه هنـوز از همه‬ ‫شهـای تخصصـی اسـتفاده‬ ‫تهـای علمـی در بخ ‬ ‫ظرفی ‬ ‫ نشـده‪ ،‬افـزود؛ اسـتادان دانشـگاهی و علمـی در حـوزه‬ ‫باغبانی داریم که هم تراز با دانشـمندان هسـته ای هستند‬ ‫و می تواننـد همچنـان نقش افرینـی کننـد‪ ،‬شـبانه روزی‬ ‫درتلاش هسـتند و زحمـات این مجموعـه باعـث شـده مـا‬ ‫امروز در تولید بسیاری از محصوالت با درنظرگرفتن توسعه‬ ‫پایـدار در کشـاورزی بـا دنیـا رقابـت کنیـم‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫تولیـد محصـوالت باغبانـی صادرات محـور اسـت‪ ،‬گفـت؛‬ ‫چهـار محصـول باغبانـی شـامل مـوز‪ ،‬انبـه‪ ،‬نارگیـل و‬ ‫انانـاس را وارد می کنیـم و این محصـوالت برخـی سـال ها تـا‬ ‫‪ ۱۵‬هزارمیلیاردتومان واردات دارد‪ .‬وی افزود؛ موز به تنهایی‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون‬ ‫باعـث خـروج ‪ ۴۰۰‬میلیـون دالر ارز از کشـور م ‬ ‫امور باغبانی وزیر جهاد کشـاورزی ادامه داد؛ سـال گذشته‬ ‫چهارمیلیـون و ‪ ۱۰۰‬هزارتـن سـیب در کشـور تولیـد شـده و‬ ‫‪ ۸۸۵‬هزارتـن ازاین میـزان صـادر شـده اسـت و تولیـد خرمـا‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر عالوه بر تامین نیاز داخلی‪ ،‬ارزاوری‬ ‫دارد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ایـران رتبـه چهـارم تولیـد کیـوی را‬ ‫در دنیا دارد‪ ،‬اضافه کرد؛ این محصول ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر برای‬ ‫کشور ارزاوری دارد و باتوجه به وضعیت ایتالیا می توانیم در‬ ‫جایـگاه سـوم دنیـا قـرار بگیریـم‪ .‬برومنـدی بااشـاره به اینکه‬ ‫یسـت‪ ،‬بیـان‬ ‫بیـش از ‪ ۵۲‬درصـد از حـوزه کشـاورزی باغبان ‬ ‫کـرد؛ ضریـب مکانیزاسـیون کشـور ‪ ۱.۸‬اسـب بخار در هکتـار‬ ‫اسـت و ضریـب مکانیزاسـیون بخـش باغبانـی ‪0.23‬درصـد‬ ‫اسـت و ازاین نظـر در بخـش باغبانـی ضعیـف هسـتیم‬ ‫و کمتـر بـه این بخـش توجـه شـده اسـت‪ .‬وی افـزود؛ از‬ ‫سـه میلیون هکتار بـاغ در کشـور‪ ،‬یک میلیون هکتـار بـاغ‬ ‫فرسـوده اسـت و اب وخـا ک بـدون هیـچ بـازده اقتصـادی‬ ‫یشـود‪ .‬برومنـدی گفـت؛ ازسـویی در تولیـد‬ ‫مصـرف م ‬ ‫نهـال کـه یـک نیـاز اساسـی در حـوزه باغبانـی مـدرن اسـت‬ ‫ضعیـف هسـتیم‪ ،‬درحالی که سـال قبـل از ‪ ۶۵‬میلیون اصله‬ ‫لشـدن‬ ‫نهـال‪2.5 ،‬میلیـون ان گواهـی شـده بـود‪ .‬وی فعا ‬ ‫تگـذاری محصـوالت اسـتراتژیک در مجلـس‬ ‫شـورای قیم ‬ ‫را از اقدامـات مثبـت مجلـس به ویـژه کمیسـیون کشـاورزی‬ ‫عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬‬ ‫چرا «توریسم» فعال نمی شود؟‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد؛‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫دولت قصدی برای افزایش قیمت بنزین‬ ‫نداردو نخواهد داشت‬ ‫«علـی بهـادری جهرمـی» بااشـاره به مصوبـات‬ ‫اخیـر هیئت وزیـران گفـت؛ هیئت دولـت جهت‬ ‫تحقق شعار سال ایین نامه حمایت از اشتغال‬ ‫دانش بنیـان بـرای توانمندسـازی شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان را به عنـوان دومیـن ایین نامـه‬ ‫مصـوب دراین حـوزه تصویـب کـرد‪ .‬وی دربـاره‬ ‫اسـتعفای وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫نیـز توضیـح داد؛ به تازگـی دکتـر عبدالملکـی‬ ‫نبـار متوالـی اسـتعفای خـود را‬ ‫بـرای دومی ‬ ‫تقدیـم رئیس جمهـوری کـرد کـه موردپذیـرش‬ ‫شهـای‬ ‫رئیس جمهـوری قـرار گرفـت و از تال ‬ ‫وی در دوران تصـدی وزارت کار تشـکر و‬ ‫تقدیـر می کنیـم؛ البتـه همـکاری وی بـا دولـت‬ ‫ادامـه دارد و به عنـوان مشـاور رئیس جمهـوری‬ ‫فعالیـت خواهـد کـرد‪ .‬سـخنگوی دولـت‬ ‫خاطرنشـان کـرد که دکتر محمدهـادی زاهدی‬ ‫وفـا به عنـوان سرپرسـت وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی مشـغول به کار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بهـادری جهرمـی پیرامـون اعتراضـات برخـی‬ ‫اصنـاف نسـبت بـه مقـررات جدیـد مالیاتـی‬ ‫نگـذار در قانـون بودجـه تکلیفـی‬ ‫گفـت؛ قانو ‬ ‫شهـای مربـوط‬ ‫بـه دولـت داشـته کـه از ترا کن ‬ ‫تخـوان مالیـات اخـذ شـود‬ ‫دسـتگاه های کار ‬ ‫شهـای دسـتگاه‬ ‫و دولـت مکلـف بـوده ترا کن ‬ ‫کارت خـوان را موردتوجـه قـرار دهـد‪ .‬وی بابیان‬ ‫نکـه مبنـای دولـت در بررسـی‪ ،‬همـکاری‬ ‫ای ‬ ‫و همیـاری بـا مجموعـه اصنـاف و بازاریـان‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود؛ تابه امـروز حـدود یک میلیون نفـر‬ ‫مشـمول مالیـات بوده اند که قریـب ‪ ۵۵۰‬هزارنفر‬ ‫نهـا مالیـات صفـر برایشـان لحـاظ شـده‬ ‫از ا ‬ ‫اسـت‪ .‬سـخنگوی دولـت ادامـه داد؛ از ایـن‬ ‫‪۱۰۰‬هـزار واحـد‬ ‫یک میلیون نفـر بیـش از ‬ ‫صنفـی مالیاتشـان زیـر پنج میلیـون و حـدود‬ ‫‪ ۳۰‬هزارواحـد نیـز بیـن ‪ ۵‬تـا ‪ ۱۰‬میلیون تومـان‬ ‫در سـال اسـت‪ .‬بهـادری جهرمـی عنـوان‬ ‫کـرد؛ رئیس جمهـوری بـه سـازمان مالیاتـی‬ ‫تا کیـد کردنـد کـه بنـای کار بایـد اعتمـاد بـه‬ ‫کسـبه عزیـز و اصنـاف باشـد و ملا ک و معیـار‬ ‫خوداظهـاری مودیـان اسـت؛ مگرانکـه دالیـل‬ ‫متقنـی بـرای رد ان وجـود داشـته باشـد‪ .‬وی‬ ‫دربـاره موضـوع گشـت ارشـاد مدیـران گفـت؛‬ ‫منظـور رئیس جمهـوری از راه انـدازی گشـت‬ ‫ارشـاد برخـورد بـا فسـاد و تخلفـات احتمالـی‬ ‫مدیـران در همـه سـطوح اسـت و بازرسـی های‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪182 -32‬ل‪ 93‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 22828210040‬و شـماره شاسـی ‪ 82809243‬بـه مالکیـت‬ ‫مهـدی یعقوبـی فرزنـد ا کبـر بـا کـد ملـی ‪ 0702933856‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪758‬‬ ‫مسـتمر از وزارتخان ههـا و دسـتگاه ها صـورت‬ ‫می گیـرد و هشـدارهایی درباره برخی انتصابات‬ ‫و عملکـرد برخـی مدیران نیز داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫جهرمـی تا کیـد کـرد؛ دولـت مردمـی هیچ گونـه‬ ‫مماشـاتی بـا تخلفـات نخواهـد داشـت‪ .‬وی‬ ‫دربـاره اعتراضـات برخـی بازنشسـتگان در‬ ‫روزهـای اخیـر گفـت؛ رویکـرد رئیس جمهـوری‬ ‫توجـه بـه سـخنان منطقـی و مطالبـات‬ ‫یسـت و حتـی جمعـی از‬ ‫قانونـی و رسم ‬ ‫بازنشسـتگان مکاتبـه ای بـا ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫برای بیان مشـکل خود داشـتند که معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری ماموریت رسـیدگی به موضوع‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بهـادری جهرمـی عنـوان افـزود؛‬ ‫جلسـه ای بـا حضـور نماینـدگان بازنشسـتگان‬ ‫و مسـئوالن اجرایـی در حضـور معـاون اول‬ ‫تشـکیل و راهکارهـای قانونـی بـرای رسـیدگی‬ ‫بـه مشـکالت بازنشسـتگان عزیـز بررسـی شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ افزایـش حقـوق کارکنـان قـراردادی‬ ‫و بازنشسـتگان بـرای حداقلی بگیـران میـزان‬ ‫‪ ۵۷‬درصـد و دریافتـی حقـوق بازنشسـتگان‬ ‫مسـتمری بگیر ‪ ۱۰‬درصـد اسـت‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دولـت پیرامـون سیاسـت فـروش نفـت ایـران‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ سیاسـت ایـران در حـوزه‬ ‫فـروش نفـت و میعانـات‪ ،‬بازاریابـی فعـال اسـت‬ ‫و امـروز بـه مقـدار قابل توجهـی نفـت فروختـه‬ ‫یشـود و ارز حاصـل ازان هـم بـه کشـور‬ ‫م ‬ ‫یگـردد؛ به این دلیـل اسـت کـه در «سـامانه‬ ‫بازم ‬ ‫نیمـا» می بینیـد کـه همیشـه عرضـه ارز بیشـتر‬ ‫از تقاضاسـت‪ .‬البتـه باتوجه به اینکـه در جنـگ‬ ‫تمام عیـار اقتصـادی هسـتیم و برخلاف قانـون‬ ‫مهـای غیرقانونـی و‬ ‫برخـی از کشـورها بـا تحری ‬ ‫یک جانبـه جنـگ تمام عیـاری را علیـه مـردم‬ ‫ً‬ ‫کشـور مـا اغـاز کرده انـد‪ ،‬طبیعتـا جمهـوری‬ ‫اسلامی از هـر ابـزاری بـرای موفقیـت و پیـروزی‬ ‫دراین جنـگ اقتصـادی اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫بهـادری جهرمـی ادامـه داد؛ دراین مسـیر‬ ‫موفقیت هایـی هـم وجـود داشـته و مسـیر را‬ ‫مثبـت و روبه جلـو می بینیـم و ایـن توافقـی‬ ‫کـه بـا ونزوئلا در حـوزه نفـت اتفـاق افتـاد‪،‬‬ ‫نشـیوه‬ ‫یـک نـواوری در فـروش نفـت به ای ‬ ‫جدیـد و توسـعه فراورد ههـا در خـارج بـود‪.‬‬ ‫یهـا در‬ ‫سـخنگوی دولـت دربـاره دهک بند ‬ ‫طـرح عادالنه سـازی یارانه هـا‪ ،‬گفـت؛ دربـاره‬ ‫یاران ههـا تنهـا یـک دهـک‪ ،‬یعنـی ‪ ۱۰‬درصـد مرفه‬ ‫جامعـه بایـد از دریافـت یارانـه حـذف شـوند و‬ ‫ً‬ ‫دهـک ابتدایـی حـذف شـده؛ طبیعتـا به دلیـل‬ ‫ضعـف در شـفافیت اطالعـات اقتصـادی‬ ‫ً‬ ‫یهـا به اشـتباه‬ ‫خانوارهـا بعضـا دهک بند ‬ ‫صـورت گرفتـه؛ ازایـن رو حـق اعتـراض درنظـر‬ ‫گرفتـه شـد‪ .‬بهـادری جهرمـی ادامـه داد؛ بیـش‬ ‫از ‪ ۴.۵‬میلیون نفـر ثبـت اعتـراض داشـته اند و‬ ‫تهـای‬ ‫درکنـاران بعضی افـراد بودنـد کـه در دول ‬ ‫نهـا فراهـم‬ ‫تنـام بـرای ا ‬ ‫گذشـته امـکان ثب ‬ ‫نشـده بـود کـه این کار نیـز صورت گرفـت و درگاه‬ ‫تنـام راه انـدازی شـد‪ .‬وی دربـاره پیگیـری و‬ ‫ثب ‬ ‫مجـازات مقصـران حادثـه ریـزش سـاختمان‬ ‫شهـای تکمیلـی‬ ‫متروپـل ابـادان گفـت؛ گزار ‬ ‫توسـط دسـتگاه ها تهیـه و بـه قـوه قضائیـه ارائه‬ ‫شـده کـه باید توسـط دسـتگاه قضائـی پیگیری‬ ‫و رسـیدگی شـود‪ .‬سخنگوی دولت درباره طرح‬ ‫نشـدن بنزیـن تا کیـد کـرد؛‬ ‫مجـدد شـایعه گرا ‬ ‫نبـار از ایـن تریبـون اعالم می کنم‬ ‫بـرای چندمی ‬ ‫کـه دولـت قصـدی بـرای افزایـش بنزیـن نـدارد و‬ ‫نخواهـد داشـت و ا گـر بخواهـد چنیـن اقدامـی‬ ‫ً‬ ‫انجـام دهـد قبل از انجام حتمـا به اطالع مردم‬ ‫خواهـد رسـاند‪ .‬جمـع اوری کارت سـوخت ها‬ ‫نیـز مـوردی و به علـت قاچـاق سـوخت بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬وی دربـاره احتمـال وقـوع خاموشـی ها‬ ‫در تابسـتان امسـال نیز عنوان کرد؛ تکالیفی در‬ ‫تهـا در حـوزه صنعـت‬ ‫ادوار قبـل متوجـه دول ‬ ‫بـرق بـوده کـه بـه ان عمـل نشـده؛ دولـت‬ ‫سـیزدهم پـس از اسـتقرار ب هسـرعت موضـوع‬ ‫صنعـت بـرق و افزایـش ظرفیـت نیروگاهـی را در‬ ‫دسـتورکار قـرار داده اسـت‪ .‬بهـادری جهرمـی‬ ‫ادامـه داد؛ در کنـار توسـعه تـوان تولیـدی بـرق‬ ‫و حمایـت از بخـش خصوصـی بـرای اسـتفاده‬ ‫نهـا‪ ،‬دولـت برنامـه ای را بـرای‬ ‫از ظرفیـت ا ‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق در دسـتورکار خـود قـرار‬ ‫داد کـه نتیجـه این اسـت که حتـی در زمـان‬ ‫رکـورد مصـرف هـم شـاهد خاموشـی نباشـیم‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت دربـاره خبـر منتشـره توسـط‬ ‫یبـر ارسـال نامه ای توسـط‬ ‫برخـی رسـانه ها مبن ‬ ‫جـو بایـدن رئیس جمهـوری امریـکا بـه ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی گفت؛ نامه ای ازسـوی رئیس جمهوری‬ ‫امریـکا دریافـت نشـده؛ البتـه پیام هایـی مرتـب‬ ‫یشـود و پاسـخ جمهـوری اسلامی‬ ‫دریافـت م ‬ ‫ایـران هـم برابـر ایـن پیا مهـا مشـخص اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬بهـادری‬ ‫انچـه مهـم اسـت‪ ،‬اقـدام عمل ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ‬ ‫نقـره ای ابـی متالیـک مـدل ‪ ۱۳۸۲‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۷۶۴ -۳۲‬ی‪ ۴۵‬و شـماره موتور ‪ 32908233981‬و شـماره‬ ‫شاسی ‪ 82233404‬به مالکیت حسین مهرابادی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ن‬ ‫«مدیریت مصرف برق یعنی بهینه‪ ،‬به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم»‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) شماره ‪1401/5‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تامین کابل های ‪ MV ،LV‬و سرکابل های موردنیاز برای توسعه پست ‪ 230‬کیلوولت شرق زاهدان (پرواز )‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 2/345/00/000 :‬ریال (ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست دارای ‪ 3‬ماه اعتبار از اخرین مهلت‬ ‫تحویل پا کات و همچنین قابلیت تمدید به مدت ‪ 3‬ماه دیگر باشد)‬ ‫تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 15‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/04/02‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 8‬روز شنبه مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫تاریـخ و محـل بازگشـایی پـاکات ارزیابـی کیفـی‪ :‬راس سـاعت ‪ 13:30‬روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/04/18‬در محـل امـور تـدارکات و قراردادهـای شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫یشـود‪ .‬زمان بازگشـایی پـا کات مناقصه در‬ ‫در جلسـه مذکـور‪ ،‬پـا کات ارزیابـی کیفـی گشـوده و جهـت بررسـی و امتیازدهـی‪ ،‬تحویـل کمیتـه فنـی بازرگانـی م ‬ ‫ً‬ ‫همیـن جلسـه تعییـن و کتبا بـه اطالع مناقص هگـران خواهد رسـید‪.‬‬ ‫نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬پا کات ارزیابی کیفی و مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود‪ ،‬می بایست به دو شکل تحویل شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬بارگذاری پاکات (ارزیابی کیفی‪ ،‬پا کت الف‪ ،‬پا کت ب و پا کت ج) به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمان بندی‬ ‫‪ -2‬تحویـل فیزیکـی فقـط پا کـت "الـف" مناقصـه‪ ،‬مطابـق بـا زمان بنـدی بـه ادرس‪ :‬زاهـدان‪ ،‬حدفاصـل دانشـگاه ‪ 37‬و ‪ ،39‬دبیرخانـه شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای سیسـتان و بلوچسـتان‪ ،‬تلفـن تمـاس‪05431137049 :‬‬ ‫تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست‪.‬‬ ‫مدت انجام کار‪( 1 :‬یک) ماه شمسی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫م الف ‪273‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1335604‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫جهرمـی دربـاره تاثیـر تصویب قطعنامه شـورای‬ ‫حـکام بـر مذا کـرات ویـن‪ ،‬گفـت؛ قطعنامه های‬ ‫سیاسـی شـورای حـکام اثـری روی موضوعـات‬ ‫مختلـف نـدارد‪ .‬انتظـار مـا از یـک نهـاد‬ ‫بین المللـی این اسـت که اسـتقالل خـود را‬ ‫حفـظ کنـد و بعـد از سـفر به رژیم صهیونیسـتی‬ ‫شـاهد چنیـن قطعنامه هایـی نباشـیم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه اعتقـاد مـا این اسـت که حرمـت‬ ‫امامـزاده را متولـی ان نگـه مـی دارد و انتظـار‬ ‫مـا این بودکـه حرمـت ایـن نهـاد حفـظ شـود‪،‬‬ ‫افـزود؛ ایـران یکـی از شـفاف ترین کشـورهای‬ ‫یکـرد‬ ‫یسـت و اقتضـا م ‬ ‫دارای امکانـات هسته ا ‬ ‫نهـا متفـاوت باشـد‪ .‬مذا کـرات‬ ‫نـوع مواجهـه ا ‬ ‫در رونـد خـود در جریـان اسـت و ارتباطـی بـه‬ ‫قطعنامـه اژانـس نـدارد و ایـران عزتمندانـه و‬ ‫طبـق حکمـت و مصلحـت مذا کـرات را ادامـه‬ ‫داده و انتظـار دارد سـخنان برحقـش شـنیده‬ ‫شـود‪ .‬بهـادری جهرمـی دربـاره ورود دولـت بـه‬ ‫کنتـرل بـازار مسـکن هم گفـت؛ رئیس جمهوری‬ ‫بـه وزرای راه وشهرسـازی و صمـت بـرای کنتـرل‬ ‫بـازار مسـکن دسـتور داده انـد کـه طبـق ان‬ ‫طرحـی جدیـد ارائـه شـده و در دسـتورکار قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ شـهردار تهـران‬ ‫نیـز همـکاری خـود را بـا وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫بـرای سـاماندهی بـازار مسـکن اغـاز کـرده‬ ‫تـا شـاهد فشـار کمتـر به ویـژه نسـبت بـه‬ ‫مسـتاجران باشـیم و اعتباراتـی بـرای حمایـت‬ ‫کهـا درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫از مسـتاجران در بان ‬ ‫اسـت‪ .‬وی درپاسخ ب هسـوال دیگـری پیرامـون‬ ‫الیحـه اسـتفاده از سلاح کـه در دولـت قبـل‬ ‫تحویـل مجلـس شـده بـود و طبـق اعلام برخی‬ ‫رسـانه ها دراین الیحه جدید اسـتفاده از سلاح‬ ‫بـرای همـه مامـوران مسـلح در مـوارد ضـروری‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت؛ انچـه رسـانه ها‬ ‫مجـاز شـمرده م ‬ ‫یکـه می دانـم‬ ‫دراین زمینـه اعلام کردنـد تاجای ‬ ‫در متـن الیحـه وجـود نداشـته و ایـن ‪ ،‬در‬ ‫صالحیـت نماینـدگان مجلـس اسـت و دولـت‬ ‫دربـاره ایـن الیحـه اظهارنظـری نـدارد‪ .‬وی‬ ‫دربـاره دریافت کننـدگان کاالبـرگ الکترونیکـی‪،‬‬ ‫گفـت؛ دربـاره کاالهایـی کـه ارز ترجیحـی‬ ‫دریافـت می کردند‪ ،‬زیرسـاخت ها بـرای کاالبرگ‬ ‫الکترونیکـی در دسـتورکار اسـت‪ .‬دهـک دهـم‬ ‫نیـز از یارانـه نـان و دارو اسـتفاده می کننـد و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا حـذف نم ‬ ‫یارانـه ا ‬ ‫یش ــد ک ــه‬ ‫«توریس ــم» ا گ ــر در گذش ــته ب ــه مجموع ــه مس ــافرت هایی گفت ــه م ‬ ‫جه ــت گ ــذران اوق ــات فراغ ــت اف ــراد انج ــام می گرف ــت و م ــردم ب ــرای تم ــدد‬ ‫اعص ــاب و تازه ک ــردن ه ــوای زندگ ــی درطول س ــال چن ــد نوب ــت از ان ل ــذت‬ ‫می بردن ــد و ان را حرکت ــی معم ــول و تکرار ش ــدنی می پنداش ــتند‪ ،‬این روزه ــا‬ ‫یــا بهتــر بگویــم از اواخــر قــرن بیســتم‪ ،‬بــه ان بــه چشــم یــک صنعــت درامــدزا‬ ‫نگریس ــته ش ــده و حت ــی در بودجه بن ــدی س ــالیانه‪ ،‬از ان به عن ــوان منبع ــی‬ ‫درامــدزا یــاد شــده اســت کــه در ردیــف بودجــه مصــوب دولت هــا قــرار گرفتــه‬ ‫و پیوس ــته مورد حمای ــت اس ــت؛ تا جایی ک ــه بس ــیاری از کش ــورها‪ ،‬ب ــه ای ــن‬ ‫صنع ــت و ب ــه درام ــد ان متک ــی ش ــده اند و ب ــرای اعت ــای بیش ــتر ان و کس ــب‬ ‫درامـــد افزون تـــر‪ ،‬بـــه ابتکاراتـــی دســـت می زننـــد تـــا جاذبه هـــای طبیع ــی‬ ‫و خ ــدادادی منطق ــه خ ــود را بــه کار گیرن ــد و درکن ــاران ب ــا ایج ــاد تاسیس ــات‬ ‫مفــرح و جــاذب‪ ،‬بتواننــد توریســت و گردشــگر بیشــتری را بــه بازدیــد از کشــور‬ ‫خـــود عالقه منـــد کننـــد‪ .‬ا گـــر توجـــه کنیـــم؛ کشـــورهای زیـــادی در جه ــان‬ ‫هســتند کــه نفــت و گاز و معــادن ندارنــد؛ امــا گردشــگران زیــاد و چند میلیونــی‬ ‫از اقصی نق ــاط دنی ــا را ب ــرای گردش ــگری و بازدی ــد به ط ــرف خ ــود می کش ــند و‬ ‫از ای ـن راه‪ ،‬ارز زی ــادی را به دس ــت می اورن ــد؛ درنتیج ــه این روزه ــا ب ــه توریس ــت‬ ‫و گردش ــگری ب ــه چش ــم ی ــک صنع ــت پرمنفع ــت ب ــرای اقتص ــاد کش ــور ن ــگاه‬ ‫می کننــد کــه اهمیــت فراوانــی دارد‪ .‬حتــی در کشــورهای اطــراف مــا‪ ،‬همچــون‬ ‫ترکی ــه و ام ــارات متح ــده عرب ــی‪ ،‬س ــالیانه میلیارده ـا دالر از راه ای ــن صنع ــت و‬ ‫ازطری ــق گردش ــگران خارج ــی نصی ــب ان ــان می ش ــود؛ تا جایی ک ــه ب ــا وج ــود‬ ‫کرونـــا و رعایـــت مســـائل بهداشـــتی و اجتماعـــی توســـط تمـــام کشـــورهای‬ ‫تو س ــاز و ترغی ــب و تش ــویق م ــردم دنی ــا‬ ‫جه ــان‪ ،‬باز ه ــم ترکی ــه از راه ساخ ‬ ‫به خصـــوص روســـیه و اقمـــار ان و کشـــورهای عربـــی و نفت خیـــز حاش ــیه‬ ‫خلیج ف ــارس و حت ــی کش ــورهای اروپای ــی‪ ،‬ح ــدود ‪ 20‬میلی ــون گردش ــگر در‬ ‫س ــال ‪ 1400‬داش ــته اس ــت ک ــه توانس ــته ای ــن کش ــور را ک ــه فاق ــد نف ــت و گاز و‬ ‫مع ــادن کان ــی مه ــم اس ــت‪ ،‬س ــرپا نگ ـه دارد و از نظ ــر اقتص ــادی‪ ،‬کش ــور ترکی ــه‬ ‫را ب ــه پیش ــرفت های زی ــادی نائ ــل کن ــد؛ ام ــا به راس ــتی کش ــور پهن ــاور م ــا‪،‬‬ ‫باان هم ــه جاذبه ه ــای توریس ــتی و دریاه ــا و مناط ــق جنگل ــی بس ــیار زیب ــا‪،‬‬ ‫چــرا در زمینــه صنعــت توریســم نه تنهــا موفــق نبــوده بلکــه شــاید ک ـم کار هــم‬ ‫بوده ای ــم و در ط ــی این س ــال ها‪ ،‬از این هم ــه نعم ــات خداون ــدی و طبیع ــت‬ ‫زیب ــا و دارا ب ــودن نقاط ــی ک ــه در زمس ــتان دارای ه ــوای گ ــرم و مطب ــوع اس ــت‬ ‫و در زمس ــتان ها ه ــوای معت ــدل به ــاری را ش ــاهد هس ــتیم؛ اس ــتفاده بهین ــه‬ ‫نکرده ایـــم؟ درحالی کـــه حتـــی در یـــک فصـــل می تـــوان در منطقـــه ای از‬ ‫کش ــور‪ ،‬گرم ــای زی ــاد داش ــته باش ــیم‪ ،‬ام ــا در نقطـ ـه ای دیگ ــر ه ــوای س ــرد‬ ‫ف درجـــه ح ــرارت‬ ‫و حتـــی یخبنـــدان را تجربـــه کنیـــم ؛ تا جایی کـــه اختـــا ‬ ‫بی ــش از ‪ 20‬درج ــه اس ــت‪ .‬درواق ــع ا گ ــر ب ــه ای ــن نعم ــات خ ــدادادی توج ــه‬ ‫بیشـــتری می شـــد و در ســـازمان ها یـــا وزارت میراث فرهنگـــی و گردش ــگری‬ ‫و صنایع دس ــتی‪ ،‬درخص ــوص این ام ــر به طورج ــدی اهتم ــام می ورزیدن ــد‪،‬‬ ‫می توانس ــتیم ب ــه س ــرمایه عظیم ــی دس ــت پی ــدا کنی ــم و حت ــی گردش ــگران‬ ‫اروپای ــی را ب ــه کش ــور پهن ــاور ای ــران فرامی خواندی ــم ت ــا در فص ــل زمس ــتان‬ ‫در س ــرما و ب ــرف و ب ــوران تبری ــز ب ــا ط ــی ی ــک پ ــرواز دو س ــاعته‪ ،‬گردش ــگران‬ ‫بتواننــد بــه بندرعبــاس و بوشــهر گســیل شــوند و از هــوای مطبــوع و گــرم ان‬ ‫ً‬ ‫منطق ــه به ــره جوین ــد‪ .‬یقین ــا در جه ــان کمت ــر کش ــوری را می ت ــوان دی ــد ک ــه‬ ‫ن خصیص ــه جال ــب برخ ــوردار باش ــند‪ .‬گردش ــگری در کش ــور م ــا‪ ،‬حت ــی‬ ‫از ای ـ ‬ ‫نتوانس ــته اس ــت گردش ــگران داخل ــی را ک ــه پاره ای از ان ــان درطول س ــال دو ی ــا‬ ‫چند بــار از ترکیــه بازدیــد می کننــد‪ ،‬تشــویق و ترغیــب کنــد کــه از گوشه گوشــه‬ ‫کشـــور زیبـــای خودمـــان‪ ،‬دیـــدن کننـــد‪ .‬درحالی کـــه باوجـــود برخـــورداری‬ ‫از اســـتان هایی همچـــون کهگیلویه وبویراحمـــد باان همـــه جاذب هه ــای‬ ‫بی نظیــر‪ ،‬گیــان و مازنــدران بــا جنگل هــای بدیــع و چش ـم نواز‪ ،‬یــا اصفهــان‬ ‫و ف ــارس و کرم ــان باان هم ــه س ــوابق تاریخ ــی‪ ،‬کافی س ــت کم ــی هم ــت کنی ــم‬ ‫ت ــا رون ــق گردش ــگری دراین مناط ــق و س ــایر نق ــاط ای ــران را ش ــاهد باش ــیم؛‬ ‫انــگاه حتــی می توانســتیم ان قــدر از خــارج و داخــل کشــور گردشــگر جــذب‬ ‫کنی ــم ک ــه پ ــاره ای از اس ــتان های کم برخ ــوردار فعل ــی‪ ،‬از جنب ــه اقتص ــادی‪،‬‬ ‫فعــال و کوشــا شــوند‪ .‬شــاید در ان صــورت این روزهــا بــه ایــن اســتان ها لقــب‬ ‫کم برخـــوردار نمی دادیـــم‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Al Joumhouria‬‬ ‫شانس میقاتی برای نخست وزیری لبنان‬ ‫اولویـت اصلـی در رایزنی هـای جـاری‬ ‫میـان جریان هـای سیاسـی لبنـان‪،‬‬ ‫انتخـاب نخسـت وزیری مکلـف بـه‬ ‫تشـکیل دولـت جدیـد اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫تسـنیم؛ جریان هـای سیاسـی لبنانـی‬ ‫تالش می کنند با در نظر گرفتن مهلت های تعیین شـده در چهارچوب قانون‬ ‫اساسـی در روزهـای اتـی رونـد تشـکیل دولـت جدیـد را جدی تـر پی گیـری‬ ‫کننـد‪ .‬در همین راسـتا منابـع ا گاه سیاسـی اعلام کردنـد؛ با وجود اینکـه‬ ‫نجیـب میقاتـی؛ نخسـت وزیر دولـت پیشـبرد امـور لبنـان در صـدر گزین ههـا‬ ‫بـرای انتخـاب به عنـوان نخسـت وزیر جدیـد لبنـان اسـت امـا تا کنـون هیـچ‬ ‫لو فصـل نشـده اسـت‪ .‬منابـع ا گاه سیاسـی‬ ‫تصمیمـی در این زمینـه ح ‬ ‫با اشـاره به موضـع اخیـر «جبـران باسـیل» (رهبـر جریـان ملـی ازاد لبنـان) کـه‬ ‫اعلام کـرده بـود بـا نخسـت وزیری میقاتـی موافـق نیسـت‪ ،‬گفتنـد؛ هـر حزبـی‬ ‫نظـر خـود را دارد و جبـران باسـیل به عنـوان رهبـر جریان ملـی ازاد لبنان حق‬ ‫داشـته کـه نظـر خـود را اعلام کنـد و این بدان معنا نیسـت که موضـع وی بـا‬ ‫موضـع سـایر نیروهـای سیاسـی یکسـان باشـد‪ .‬میقاتـی دربـاره اینکـه ایـا او‬ ‫ً‬ ‫مجـددا ریاسـت ایـن دولـت را برعهـده می گیـرد‪ ،‬گفـت؛ مـن به دنبـال ریاسـت‬ ‫دولـت جدیـد نیسـتم‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضالب اسـتان لرسـتان درنظردارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬لذا با‬ ‫توجـه بـه اینکـه کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه اعـم از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پـا کات‪ ،‬از طریق‬ ‫درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬صـورت خواهـد پذیرفـت‪ ،‬الزم اسـت کلیـه مناقص هگـران‬ ‫واجـد صالحیـت‪ ،‬درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت‬ ‫در مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه مورخ ‪ 1401/03/23‬اسـت‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫(ماه)‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪1‬‬ ‫بهره برداری و نگهداری از تاسیسات اب‬ ‫شرب روستاهای سطح شهرستان دورود‬ ‫‪23.630.370.287‬‬ ‫‪1.181.518.514‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001001340000042‬‬ ‫‪2‬‬ ‫احداث شبکه توزیع اب بخشی از‬ ‫روستاهای سطح شهرستان چگنی‬ ‫‪26.119.407.199‬‬ ‫‪1.305.970.360‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001001340000043‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعمیر‪ ،‬سرویس‪ ،‬تهیه‪ ،‬تامین و خرید‬ ‫قطعات جهت تابلوهای سافت استارت‬ ‫و سافت استپ و تابلوهای ‪( VSD‬کنترل‬ ‫دور ) منصوبه در انواع رنج های مختلف در‬ ‫روستاهای سطح استان لرستان‬ ‫‪9.497.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ردیف‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪474.850.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمرانی‬ ‫کد فراخوان در سامانه‬ ‫‪2001001340000044‬‬ ‫عملیات نگهداری‪ ،‬تعمیرات و رفع اتفاقات‬ ‫شبکه توزیع و انشعاب و خطوط انتقال‬ ‫و تاسیسات مرتبط با خطوط مذکور در‬ ‫تمام ساعات شبانه روز ناحیه ‪ 3‬خرم اباد و‬ ‫سپیدشت (به مدت یکسال شمسی)‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪16.262.137.280‬‬ ‫‪813.106.864‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جاری‬ ‫‪2001001340000045‬‬ ‫تامین ‪ 1500‬دریچه نانوکامپوزیت با الیاف‬ ‫فلزی ‪D400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.875.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001001340000046‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1401/04/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪1401/04/09‬‬ ‫زمان اعتبار پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪1401/07/08‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پـا کات "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬خرم ابـاد‪ ،‬میـدان ‪ 22‬بهمـن‬ ‫بلوار ولیعصر؟جع؟‪ ،‬خیابان شهید شفیع پور (‪60‬متری شمالی)‪ ،‬کدپستی‪ -6817855371 :‬تلفن تماس‪066-33222745 -33224492 -33225804-5 :‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-27313131 :‬دفتر ثبت نام‪021-85193768-88969737 :‬‬ ‫م الف ‪526‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان لرستان‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اتمام مراحل فیلم برداری فیلم کوتاه «دیگری»‬ ‫مسعود دلخواه؛ نویسنده و کارگردان نمایش «شام اخر»‪:‬‬ ‫جوانان نمایش امروز هنوز «محافظه کار» نشده اند‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫یســت کــه تــا عصــر معاصــر فاصلــه بســیار دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن شــاخصه های هنــر‪ ،‬پرداختــن بــه ادوار و ادبیــات نسل های ‬ ‫یســت کــه نویســنده‪ ،‬طــراح یــا کارگــردان یــک نمایــش‬ ‫گــرداوری کلمــات‪ ،‬واژگان‪ ،‬جمــات و اصطالحاتــی همــواره تــازه از لذت های ‬ ‫نهــا بــرود و دســت بــه تولیــد اثــری تــازه بزنــد کــه بــرای مخاطــب روز‪ ،‬جذابیــت داشــته باشــد‪ .‬نمایــش «شــام اخــر»‬ ‫می توانــد ســراغ ا ‬ ‫اخریــن و تازه تریــن اثــر «مســعود دلخــواه» در مقــام نویســنده و کارگــردان اســت کــه در ســالن اســتاد ناظــرزاده کرمانــی تماشــاخانه‬ ‫ایرانشــهر تهــران بـه روی صحنــه رفتــه اســت‪ .‬ایــن اثــر برپایــه بخش هایــی از رمــان «مرشــد و مارگاریتــا» نوشــته «میخاییــل بولگا کــف»‬ ‫کال کت‬ ‫مهیننوبخت‬ ‫فیلـم کوتـاه «دیگـری» با اتمام مراحل فیلم برداری‪ ،‬وارد مراحل فنی شـد‪ .‬در‬ ‫خالصه این فیلم امده اسـت‪ :‬توهم بوده ان معشـوقه یا در خواب می دیدم‬ ‫‪ ...‬پسـر بـا هویـت روانـی مجهـول؛ ناخودا گاهـش بـه واقعیـت رفتـار او نزدیک‬ ‫شـده و غـرق دراین زندگـی تجربـه ای را دومینـووار بـرای خـود تکـرار می کنـد؛‬ ‫امـا بـا رسـیدن بـه اخرین قطعه دومینـو‪ ،‬نظم ناخودا گاهش به هـم می ریزد‪.‬‬ ‫عوامـل ایـن اثـر عبارت اند از نویسـنده و کارگردان‪ :‬پوریا پروینی‪ /‬تهیه کننده‪ :‬‬ ‫مهـدی معمـارزاده زنجانـی‪ /‬مشـاور کارگـردان‪ :‬مصطفـی خمسـه‪ /‬بازیگـران‪:‬‬ ‫مهرزاد نیکنام‪ ،‬مرضیه رجبی و سینا پوررنجبر‪ /‬تصویربردار‪ :‬فرشید رضوی‪/‬‬ ‫صدابردار‪ :‬مصطفی گودرزی‪ /‬طراح و مجری گریم‪ :‬مهین نوبخت‪ /‬دسـتیار‬ ‫تصویر‪ :‬امیر میرزایی‪ /‬عکاس‪ :‬تارا هوشمند‪ /‬صدا گذار و اهنگ ساز‪ :‬اتابک‬ ‫بابادوسـت‪ /‬تدویـن و اصلاح و رنـگ و نـور‪ :‬پوریـا پروینـی‪ /‬مشـاور رسـانه‪:‬‬ ‫مهین نوبخت‬ ‫و چنــد منبــع دیگــر نوشــته شــده و دربــاره لحظــات اخــر زندگــی حضــرت مســیح ؟ع؟ به روایــت مریــم مقــدس ؟ع؟ و حواریــون او و نیــز‬ ‫یســت‪ .‬دراین نمایــش‪ ،‬بازیگــران باتجرب ـه ای نظیـ ِـر کاظــم بلوچــی‪ ،‬رحیــم‬ ‫محاکمــه ان حضــرت توســط «پیالطــوس» حا کــم یهود ‬ ‫نــوروزی و شــهین نجـف زاده؛ در کنــار بازیگــران‪ ،‬نوازنــدگان و خوانندگان جوان تری مانند رادنوش مقدم‪ ،‬محمدمهدی ســامی منش‪،‬‬ ‫امیرحســین رضوان صفــت‪ ،‬مهنــاز رودســاز‪ ،‬مریــم رزازی‪ ،‬میثــم نیکخــواه‪ ،‬میــاد قنبــری‪ ،‬امیرحســین قنبــری‪ ،‬وحید رضاخانلو‪ ،‬شــیما‬ ‫اســدی‪ ،‬فاطمه محمدیان‪ ،‬پیمان مقدم‪ ،‬مجید ســیفی‪ ،‬محســن ســتوده‪ ،‬میترا اکبری‪ ،‬حســام صالحی نژاد‪ ،‬ســعید فاضلی‪ ،‬فرهاد‬ ‫حاجیلــو‪ ،‬مجیــد قنبــری‪ ،‬مهــراد پارســا‪ ،‬دانیــال اســماعیلیان‪ ،‬مــژده عباســی‪ ،‬نگیــن گــودرزی‪ ،‬پردیــس پیراهــش‪ ،‬مجیــد جــور‪ ،‬مهــدی‬ ‫اذعانــی‪ ،‬شــایان حاجی اســماعیلی‪ ،‬پویــا رجبــی‪ ،‬عرفــان ارغوانــی و حســین مهــوری؛ بــه ایفــای نقــش و همــکاری می پردازنــد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫امیر پارسائیان مهر‬ ‫فعالیتی فرهنگی و فرهنگ ساز به نام نمایش‬ ‫مس ــعود دلخ ــواه؛ نویس ــنده و کارگ ــردان نمای ــش «ش ــام اخ ــر»‬ ‫نگ ــروه ب ــرای تولید این اث ــر‪ ،‬روی پ ــای خودش‬ ‫بابیان اینک ــه ای ‬ ‫ایس ــتاده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬دوس ــال به واس ــطه ش ــیوع کرون ــا‬ ‫نتوانس ــتیم فعالی ــت خ ــود را ب ــرای تولی ــد اث ــار نمایش ــی ادامه‬ ‫دهی ــم‪ .‬این درحالی بودک ــه من هرس ــال در یک ی ــا چند نمایش‬ ‫یک ــردم و جز ان؛ اثاری را ه ــم خودم روی صحنه‬ ‫ایف ــای نقش م ‬ ‫یب ــردم؛ ام ــا در دوس ــالی که ب ــا کرونا گذش ــت‪ ،‬من و بس ــیاری‬ ‫م ‬ ‫از کارگردان ــان حرفـ ـه ای نمای ــش دس ــت ب ــه تولید اثار نمایش ــی‬ ‫نزدی ــم»‪ .‬وی ضم ــن تحس ــین گرو هه ــای ج ــوان نمای ــش ک ــه‬ ‫ریس ــک کردن ــد و در ای ــام کرون ــا فع ــال بودن ــد؛ بااش ــاره به اینکه‬ ‫همی ــن گروه ها موجب ش ــدند چ ــراغ نمای ــش در ش ــرایط کرونا‬ ‫روش ــن بماند‪ ،‬افزود‪« :‬کرونا لطمات بس ــیاری به ما زد‪ .‬بس ــیاری‬ ‫گرو هه ــا از تولی ــد اث ــار نمایش ــی متض ــرر ش ــدند و بس ــیاری از‬ ‫کارگردان ــان نمایش که به هرحال حدودی از مس ــائل مالی ان ها‬ ‫روی نمای ــش می چرخید‪ ،‬بیکار ش ــدند و نیاز به حمایت جدی‬ ‫داش ــتند؛ ک ــه متاس ــفانه هنوز ک ــه هنوز اس ــت‪ ،‬نمایش م ــا‪ ،‬ان‬ ‫جایگاه ــی که باید داش ــته باش ــد‪ ،‬نه ازنظر مس ــئولین و نه ازنظر‬ ‫م ــردم پی ــدا نک ــرده اس ــت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه احی ــای دوباره‬ ‫نمای ــش پ ــس از کرون ــا‪ ،‬ب ــا حمایت م ــادی و معنوی مس ــئولین‬ ‫امکان پذی ــر اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬مس ــئولین ام ــروز‪ ،‬می بایس ــت‬ ‫نمایـــش را به درون دل مردم و میان مردم ببرند و ســـلیقه مردم‬ ‫را ب ــا نمایش هایی که رش ــد فرهنگ ــی ایجاد می کن ــد‪ ،‬هماهنگ‬ ‫کنن ــد؛ این بدان معناسـ ـت که ما بای ــد به این موض ــوع فکر کنیم‬ ‫گس ــاز‬ ‫ک ــه نمای ــش به اصطالح ی ــک فعالی ــت فرهنگ ــی و فرهن ‬ ‫اس ــت و ا گ ــر این موض ــوع را ب ــاور داش ــته باش ــیم‪ ،‬می توانی ــم‬ ‫ته ــای خویش را جدی تر از نمایش ش ــکل دهیم و ادامه‬ ‫حمای ‬ ‫یاب ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه دراین اث ــر از اس ــتعدادهایی ج ــوان‬ ‫اس ــتفاده کرده که ش ــاید برخی ازان ها برای نخس ــتین بار اس ــت‬ ‫بـ ـه روی صحنه می روند‪ ،‬اف ــزود‪« :‬می توانم ادع ــا کنم به کارگیری‬ ‫اس ــتعدادهای ج ــوان ب ــر روی صحن ــه نمای ــش را از اس ــتادم‬ ‫ُرکن الدین خس ــروی اموختم که همیش ــه ب ــا جوانان به فعالیت‬ ‫یسـ ـت که در اث ــار او‪ ،‬هم ــواره‬ ‫نمای ــش می پرداخ ــت و این درحال ‬ ‫کن ــار جوان ــان‪ ،‬چن ــد بازیگر حرفـ ـه ای نیز حضور داش ــتند»‪.‬‬ ‫نیاز نسل خالق و پرانرژی تئاتر امروز به فرصت‬ ‫وی توج ــه «رکن الدی ــن خس ــروی» ب ــه جوان ــان و دانش ــجویان‬ ‫یه ــای او در کار برش ــمرده و بابیان اینک ــه‬ ‫را از مهم تری ــن ویژگ ‬ ‫جس ــال مس ــتمر به عنوان عضوی ثابت در گروه نمایش ــی وی‬ ‫پن ‬ ‫فعالی ــت می کرده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬م ــن؛ چ ــه در خار ج ازای ــران و‬ ‫چ ــه در ایران‪ ،‬دس ــت ب ــه تولید اث ــاری زدم که گروهم‪ ،‬متش ــکل‬ ‫از چن ــد حرفـ ـه ای و بعد نس ــل جوان ب ــوده اس ــت‪ .‬معتقدم که‬ ‫نس ــل ج ــوان نمای ــش امروز ه ــم نیاز ب ــه فرص ــت دارن ــد‪ ،‬انرژی‬ ‫خوب ــی دارند‪ ،‬خالقیت دارند‪ ،‬هنوز محافظه کار نش ــده اند‪ ،‬اهل‬ ‫شاتر‬ ‫دختری در قطار‬ ‫این اثر نمایشی به نویسندگی رسول نقوی‪،‬‬ ‫به کارگردانی حمیده مقدسی و با بازی نگین‬ ‫ت و خردادماه ‪ 1401‬در‬ ‫مطفف؛ طی اردیبهش ‬ ‫«حوزه هنری» ( تماشاخانه ماه) به روی صحنه‬ ‫رفت‪ .‬در خالصه داستان ان امده‪ :‬دختری‬ ‫که قصد فرار از همه چیز و همه کس را دارد‪ ،‬از‬ ‫خانه بیرون می زند‪ .‬او بی انکه به فرجام کارش‬ ‫بیندیشد‪ ،‬خود را درون قطاری می اندازد و‬ ‫نا خواسته در طول راه درگیر ماجراهایی می شود‬ ‫که ‪...‬‬ ‫سحر رضایی پور‬ ‫ریس ــک هس ــتند و این‪ ،‬بس ــیار به ایفای نقش این عزیزان روی‬ ‫صحنه کمک می کند‪ .‬درعین حال‪ ،‬چند پیشکس ــوت حرفه ای‬ ‫را کنارش ــان قرار می دهیم ت ــا از ان ها و تجربه ای ک ــه این عزیزان‬ ‫حی ــن کار کس ــب کرده ان ــد‪ ،‬بیاموزن ــد»‪ .‬کارگ ــردان «ش ــام اخ ــر»‬ ‫بابیان اینک ــه دراین اث ــر‪ ،‬چه ــار ی ــا پنج نف ــر از بازیگ ــران حرفه ای‬ ‫ً‬ ‫و شناخت هش ــده حض ــور دارن ــد؛ اهنگس ــاز و طراح صحن ــه کامال‬ ‫حرفه ای هس ــتند؛ و مابق ــی عوام ــل و بازیگران‪ ،‬ج ــوان و تازه کار‬ ‫هس ــتند‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪« :‬بس ــیاری ازافراد حاض ــر دراین اث ــر؛ چه‬ ‫در جای ــگاه بازیگر و چ ــه در جایگاه دیگ ــر عوامل تولی ــد‪ ،‬تازه کار‬ ‫و برخی ازان ــان از هنرجوی ــان م ــن در حوز هه ــای مختل ــف هن ــر‬ ‫نمای ــش هس ــتند و م ــن‪ ،‬در کاره ــای قبل ــی م ــن ک ــه چارل ــی و‬ ‫مفیس ــتو ن ــام داش ــت‪ ،‬از ح ــدود ‪ 10‬نف ــر از بازیگ ــران حرفـ ـه ای و‬ ‫درحـــدود ‪ 80‬نف ــر از بازیگ ــران‪ ،‬خوانن ــدگان و نوازن ــدگان اماتور و‬ ‫حرفـ ـه ای را درکناره ــم جم ــع ک ــردم»‪ .‬دلخ ــواه باتا کیدبراینک ــه‬ ‫یس ــت ک ــه می بایس ــت وجود داش ــته باش ــد تا‬ ‫این رون ــد‪ ،‬روند ‬ ‫تم ــام جوان ــان فع ــال دراین عرص ــه‪ ،‬ح ــس کنن ــد می توانن ــد با‬ ‫ـروه حرفـ ـه ای در یک س ــالن حرفـ ـه ای کنار ی ــک کارگردان‬ ‫ی ‬ ‫کگ ـ ِ‬ ‫باتجرب ــه فعالی ــت کنن ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪« :‬این جریان؛ یعن ــی ورود‬ ‫جوان ــان ب ــه عرص ــه نمایش‪ ،‬بای ــد ب هص ــورت ج ــدی پیگیری و‬ ‫یش ــود پیش بینی کرد‬ ‫حمایت ش ــود و ا گر این اتف ــاق نیفتد‪ ،‬م ‬ ‫که ی ــک جوان تازه کار عرصه در نمایش‪ ،‬از ادامه فعالیت دس ــت‬ ‫بکشد»‪.‬‬ ‫عبوری ورای تاریخ با حواریون جین پوش‬ ‫ً‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه در طراح ــی لب ــاس و صحن ــه قطع ــا هدفی‬ ‫ً‬ ‫وجود داش ــته اس ــت؛ ام ــا نهایتا قض ــاوت پیرام ــون این موضوع‬ ‫را ب ــه تماش ــا گر وا گ ــذار ک ــرده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬تص ــور می کن ــم‬ ‫بس ــیاری ازافراد این موض ــوع را به خوب ــی فهمیده ان ــد ک ــه‬ ‫حواری ــون و مس ــیح ؟ع؟ ب ــا ش ــلوار جی ــن یعن ــی اینکه م ــا ورای‬ ‫ـنتی حا ک ــم‪ ،‬از تن او‬ ‫تاری ــخ عب ــور کرده ای ــم و زمان ‬ ‫یک ــه لباس س ـ ِ‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫یش ــرت دی ــده م ‬ ‫می افت ــد و روی صحن ــه ب ــا جی ــن و ت ‬ ‫نش ــان می دهد ک ــه او نی ــز دراین ماجرا به حواریون مس ــیح ؟ع؟‬ ‫پیوس ــته اس ــت»‪ .‬ای ــن کارگ ــردان باس ــابقه نمای ــش‪ ،‬این اث ــر را‪،‬‬ ‫دارای رگه های پست مدرنیس ــت دانس ــته و بااش ــاره به اینکه هم‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫شف ــوروارد» دراین اث ــر دیده م ‬ ‫شب ــک» و ه ــم «فل ‬ ‫«فل ‬ ‫گف ــت‪« :‬م ــا دراین نمای ــش در زمان خاصی نیس ــتیم و ب ــه زمان‬ ‫خاصی وفادار نمانده ایم؛ کمااینکه از شمش ــیر و نقاب استفاده‬ ‫یش ــود‪ .‬در‬ ‫نمی کنی ــم؛ گروه موس ــیقی م ــا روی صحن ــه دیده م ‬ ‫طراح ــی ای ــن اثر فاصل هگ ــذاری رعایت ش ــده اس ــت و در نتیجه‬ ‫این ام ــر‪ ،‬ب ــا کانس ــپت کل ــی کار که این اث ــر و داس ــتان متعلق به‬ ‫دوره زمان ــی خاصی نیس ــت‪ ،‬ارتباطی تنگاتنگ و ج ــدی دارد»‪.‬‬ ‫لزوم و اهمیت پژوهش و مطالعه پیرامون نقش ها‬ ‫وی درب ــاره معی ــارش ب ــرای انتخ ــاب بازیگ ــران دراین اث ــر؛‬ ‫بابیان اینکه ی ــک بازیگر‪ ،‬پیش ازهرچیز می بای ــد اهل کار جدی‬ ‫و پژوهش باش ــد‪ ،‬گفت‪« :‬تم ــام بازیگران حاض ــر در کار‪ ،‬پیش از‬ ‫ورود ب ــه این اث ــر‪ ،‬بیش از یک ی ــا دوماه پیرام ــون نقش خویش‬ ‫ً‬ ‫شه ــای مختلف؛ ازجمله‬ ‫پژوه ــش می کردند‪ .‬مث ــا بازیگران نق ‬ ‫یوحنا‪ ،‬پت ــرس یا یهودا‪ ،‬م ــدام درحال مطالعه بودن ــد؛ از انجیل‬ ‫گرفت ــه ت ــا مناب ــع تاریخ ــی و ایـ ـن ‪ ،‬برای ــم بس ــیار ارزش داش ــت»‪.‬‬ ‫دلخ ــواه بااش ــاره به اینکه دومی ــن ویژ گ ــی موج ــود در انتخ ــاب‬ ‫بازیگ ــر ب ــرای او «دراختیار گ ــروه و تولید اثر بودن» اس ــت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫شه ــا مواج ــه م ‬ ‫یک ــه بازیگ ــر ب ــا گ ــروه و نق ‬ ‫«یعن ــی زمان ‬ ‫نگوی ــد ک ــدام نق ــش را می خواهم و ک ــدام نق ــش را نمی خواهم‪.‬‬ ‫شه ــا و بازیگ ــران‬ ‫نه ــا‪ ،‬نق ‬ ‫همی ــن موج ــب ش ــد در رون ــد تمری ‬ ‫نه ــا تعیی ــن ش ــوند»‪ .‬کارگردان نمایش «ش ــام‬ ‫خ ــاص هریک ازا ‬ ‫اخ ــر» بااذعان به اینک ــه درعین اینک ــه فراخ ــوان عموم ــی ب ــرای‬ ‫انتخ ــاب بازیگ ــر این اثر منتش ــر نش ــده ب ــود؛ اما افراد بس ــیاری‬ ‫در تســـت بازیگری این نمایش ش ــرکت کرده بودن ــد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫«فراخ ــوان انتخ ــاب بازیگ ــر ای ــن اث ــر‪ ،‬مح ــدود و خصوص ــی در‬ ‫برخ ــی از اموزش ــگاه های بازیگری و دو دانش ــگاه منتش ــر ش ــد؛‬ ‫بااین وج ــود‪ ،‬بی ــش از ‪ 150‬نف ــر از بازیگ ــران ب ــرای تس ــت امدن ــد‬ ‫نه ــا را برای حض ــور بر روی‬ ‫ک ــه ازاین می ــان توانس ــتم ‪ 25‬نفر از ا ‬ ‫صحنه ش ــام اخ ــر انتخ ــاب کنم»‪.‬‬ ‫خطر حرکت به سمت نمایش های تجاری‬ ‫وی باابرازتاسـ ـف ازاینکه ام ــروزه و در چندس ــال اخیر‪ ،‬به دلی ــل‬ ‫توج ــه بیش ازح ــد ب ــه جنب هه ــای تج ــاری نمای ــش‪ ،‬در ح ــال‬ ‫دورش ــدن از نمای ــش فرهنگ ــی با کیفی ــت هنری ب ــاال و نمایش‬ ‫ب ــه مفه ــوم مطل ــق ان هس ــتیم‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪« :‬درحال حرکت‬ ‫لس ــاز ب ــا چهره های س ــینمایی هس ــتیم‬ ‫ب هس ــمت نمایش پو ‬ ‫و ایـ ـن ‪ ،‬بس ــیارخطرنا ک اس ــت»‪ .‬دلخ ــواه بااذعان به اینک ــه‬ ‫کن ــوع نمایش باش ــد؛ بلکه معتقد اس ــت‬ ‫تا کی ــد ن ــدارد تنها ی ‬ ‫همه نوع نمایش باید وجود داش ــته باش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬امروزه باید‬ ‫از چهره های س ــینمایی نیز در نمایش اس ــتفاده ک ــرد؛ اما نباید‬ ‫لس ــازی‬ ‫فرام ــوش ک ــرد که ا گ ــر یک چه ــره س ــینما به خاطر پو ‬ ‫وارد نمای ــش ش ــود؛ می خواه ــد اجرای ــی تک نف ــره باش ــد ی ــا‬ ‫اجرای ــی گروهی با حض ــور بازیگ ــران متع ــدد؛ و درنهایت هدف‬ ‫از به روی صحن هب ــردن ان اجرا‪ ،‬فروختن بلیت های گران باش ــد‬ ‫ک ــه ب ــا نر خ های ــی مانن ــد ‪ 250 ،150‬ی ــا ‪ 300‬هزارتوم ــان هس ــتند‬ ‫ً‬ ‫ک ــه تنها ب ــه ُبعد م ــادی اث ــر فکر کنن ــد و مث ــا پ ــول دربیاورند‪،‬‬ ‫اینجاس ــت ک ــه م ــا به عن ــوان تولیدکنن ــدگان اثار نمایش ــی باید‬ ‫احس ــاس خط ــر کنی ــم ک ــه نمای ــش از مس ــئولیت و رس ــالت‬ ‫اصلـ ـی اش که رس ــاندن پیام ــی خاص اس ــت دوره ش ــده و وارد‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫جنب ــه تج ــاری و مافیایی م ‬ ‫«شام اخر »؛ نمایشی با حضور‬ ‫بازیگرانی از نقاط مختلف ایران‬ ‫وی بااذعان به اینک ــه ش ــور‪ ،‬عش ــق و عالقـ ـه ای ک ــه ی ــک ف ــرد‬ ‫ب ــرای ایف ــای نق ــش در ی ــک اث ــر نمایش ــی باید داش ــته باش ــد‪،‬‬ ‫مهم تری ــن نکتـ ـه ای بوده ک ــه او در انتخ ــاب یک بازیگ ــر مدنظر‬ ‫داش ــته اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬این نکتـــه برای م ــن مهم و بای ــد بگویم‬ ‫ان ــرژی ای ک ــه هنرجوی ــان صرف ایـ ـن کار کردن ــد‪ ،‬بس ــیارباال بود‬ ‫و بای ــد به این نکت ــه نیز اش ــاره کـــرد که بس ــیاری از بازیگ ــران این‬ ‫اثر‪ ،‬از شهرس ــتان به تهران ام ــده بودند‪ .‬رادن ــوش مقدم (بازیگر‬ ‫نه ــا می امد و‬ ‫نق ــش مری ــم مق ــدس؟ع؟) از اصفه ــان ب ــه تمری ‬ ‫دوب ــاره ب ــه اصفه ــان بازمی گش ــت‪ .‬هفتـ ـه ای سـ ـه روز ب ــه تهران‬ ‫می ام ــد و بازمی گش ــت؛ ی ــا س ــپیده رزازی (بازیگ ــر نق ــش مری ــم‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫نه ــا حاض ــر م ‬ ‫الزاروس) از ش ــهر س ــاوه ه ــرروز س ــر تمری ‬ ‫دیگ ــر بازیگران ــی از ش ــمال‪ ،‬دماون ــد و دیگ ــر ش ــهرهای مختلف‬ ‫یش ــدند و‬ ‫ای ــران داش ــتیم ک ــه س ــر تمری ــن نمای ــش حاض ــر م ‬ ‫این موضوع برای من ارزش ــمند ب ــود»‪ .‬این مدرس دانش ــگاه در‬ ‫یه ــای موجود در‬ ‫حوزه هنره ــای نمایش ــی‪ ،‬بابیان اینک ــه ویژگ ‬ ‫بازیگ ــران ای ــن اثر‪ ،‬نش ــان می داده اس ــت ک ــه این اف ــراد‪ ،‬همواره‬ ‫ش ــیفته کارکردن در حوزه تولید یک اثر نمایشی هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خوش ــبختانه تابه ام ــروز‪ ،‬بازیگران ای ــن اثر از ان ــرژی و زمانی که‬ ‫ب ــرای به ثمررس ــیدن ای ــن اث ــر و بـ ـه روی صحنه رفتن ــش صرف‬ ‫کرده ان ــد‪ ،‬راض ــی بوده ان ــد و م ــن نی ــز به عن ــوان کارگردان اث ــر‪ ،‬از‬ ‫نگ ــروه راضی هس ــتم»‪.‬‬ ‫مجم ــوع اقدام ــات صورت گرفت ــه درای ‬ ‫پایین امدن سطح سلیقه مخاطبان تئاتر‬ ‫ای ــن کارگ ــردان باس ــابقه نمای ــش با ابرازتاسـ ـف از اینکه ام ــروز‬ ‫یش ــدن و‬ ‫نمای ــش ای ــران درحال حرک ــت ب هس ــمت تجار ‬ ‫یش ــدن اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ا گ ــر هنرمن ــدان نجنبن ــد و‬ ‫مافیای ‬ ‫مس ــئولین فرهنگی بیدار نشوند‪ ،‬س ــلیقه مخاطب بسیارپایین‬ ‫یش ــود و ان وقت‬ ‫خواه ــد ام ــد‪ ،‬نمایش ب ــه ابت ــذال کش ــیده م ‬ ‫اس ــت ک ــه دیگ ــر کارک ــردن ب ــرای ارتق ــای س ــطح فرهنگ ــی این‬ ‫جامع ــه‪ ،‬بی معن ــا خواه ــد ش ــد؛ زی ــرا دراین مس ــیر‪ ،‬س ــلیقه‬ ‫تماش ــا گر ب هس ــمت موضوعات سطحی منحرف ش ــده است»‪.‬‬ ‫وی درپای ــان باتا کیدبر اینک ــه هرگ ــز در ح ــوزه ن ــگاه به مس ــائل‬ ‫نمای ــش در ای ــران ناامی ــد و بدبی ــن نب ــوده و نیس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«ا گ ــر نس ــبت به مس ــائل و موضوع ــات نمای ــش ای ــران‪ ،‬ناامید‬ ‫یک ــه‬ ‫و بدبی ــن باش ــم‪ ،‬هرگ ــز کار نمی کن ــم و بای ــد بگوی ــم تازمان ‬ ‫درحال کارک ــردن هس ــتم ی ــا هنرمن ــدان مس ــتقلی ک ــه در خ ــط‬ ‫فک ــری من درحال کارک ــردن بوده و به دنب ــال جنبه های تجاری‬ ‫نمای ــش نمی رون ــد و تازمانی که این قش ــر از تولیدکنن ــدگان اثار‬ ‫نمایش ــی درحال تولید اث ــر بوده‪ ،‬اج ــازه کار دارن ــد و تاحدودی‬ ‫یش ــوند و به عن ــوان یک جری ــان فک ــری در نمایش‬ ‫حمای ــت م ‬ ‫ای ــران درحال فعالیت ان ــد‪ ،‬ب ــه این ــده نمای ــش ای ــران امی ــدوار‬ ‫یک ــه این جریان ضعیف ش ــود‪ ،‬ان وقت اس ــت‬ ‫هس ــتم؛ اما زمان ‬ ‫یت ــوان گفت دیگ ــر این ــده ای ب ــرای نمایش ای ــران وجود‬ ‫ک ــه م ‬ ‫نخواهد داشـــت»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مائده ا کبریان‬ ‫ُ‬ ‫کافهلقانطه‬ ‫ُ‬ ‫نمایـش «کافـه لقانطـه» نوشـته علـی اصغـری و بـا کارگردانـی مشـترک سـاقی‬ ‫عطایـی و علـی اصغـری؛ از تیرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬در تماشـاخانه سـالن شـماره ‪۲‬‬ ‫پردیـس تئاتـر شـهرزاد بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬دراین نمایـش کـه حمیدرضـا‬ ‫علی نـژاد (تهیه کننـده) و نورالدیـن حیـدری ماهر (مجری طرح) ان هسـتند؛‬ ‫بازیگرانـی (به ترتیـب ورود بـه صحنـه) امیر غفارمنش‪ ،‬مهدی یغمایـی‪ ،‬فرزاد‬ ‫حسـنی‪ ،‬حسـین پورکریمـی‪ ،‬فرنـوش نیک اندیـش و اذیـن رئوف بـازی دارند‪.‬‬ ‫«مهدی یغمایی» دراین نمایش در نقش خواننده ایفای نقش؛ و به صورت‬ ‫یسـت‬ ‫زنـده بـرای مخاطبـان اجـرا می کنـد‪ .‬اهنگسـاز اثـر‪ ،‬ارمیـن امین تراب ‬ ‫و گـروه نوازنـدگان ان‪ ،‬ارمیـن امین ترابـی (پیانـو)‪ ،‬مسـعود افجـه ای ( گیتـار )‪،‬‬ ‫هسـتی شـاپوری (ویولن سـل) و اریـا شـهنواز (کالرینـت) هسـتند‪ .‬داسـتان‬ ‫ایـن نمایـش‪ ،‬سرگذشـت شـش دوسـت صمیمـی را از سـال های ‪ ۱۳۵۰‬تـا‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬روایـت می کنـد کـه سرنوشـت ان هـا بـا سیاسـت و عشـق و سـینما گـره‬ ‫خـورده اسـت‪ .‬از عوامـل و گـروه کارگردانـی ایـن اثـر بایـد به مدیـر برنامه ریزی‪:‬‬ ‫عاطفـه غضنفـری‪ /‬دسـتیار کارگردانـان‪ :‬درینـا بـرق‪ /‬مدیـر اجرایـی‪ :‬مرجـان‬ ‫مومنـی‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬پریشـاد مسـتوفی فـرد‪ /‬دسـتیاران طـراح صحنـه‪:‬‬ ‫علی عرب زاده جمالی‪ ،‬پرنیان سی سـختی و سـیاوش خدایی‪ /‬طراح لباس‪:‬‬ ‫مقـدی شـامیریان‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬مونـا جعفـری‪ /‬طـراح پوسـتر و بروشـور‪:‬‬ ‫محمـد موحدنیـا‪ /‬موشـن گرافیک‪ :‬امیـن ملـک زاده‪ /‬سـاخت تیـزر‪ :‬مهدیـار‬ ‫عارف‪ /‬عکاس‪ :‬مریم سعیدپور‪ /‬تبلیغات مجازی‪ :‬امیر قالیچی‪ /‬مدیر امور‬ ‫رسانه‪ :‬امیر پارسائیان مهر اشاره کرد‪ .‬پیش فروش اینترنتی روزهای نخست‬ ‫ُ‬ ‫نمایـش «کافـه لقانطـه» بـه زودی در سـایت «تیـوال» اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫خودنویس‬ ‫«چنـار علـی احمـد»؛ شـاعر کـرد معاصر عراقی زاد ه ‪ ۱۹۷۶‬در شـهر سـلیمانیه‬ ‫اسـت‪ .‬وی از سـال ‪ ۲۰۰۰‬شـروع بـه سـرودن شـعر کـرد؛ امـا تـا سـال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫هیچ یـک از اشـعار و نوشـته هایش را منتشـر نکـرد؛ تا اینکـه در ان سـال‪ ،‬بـا‬ ‫حمایـت و تشـویق خانـواده اش بـرای نخسـتین بار اشـعارش را در مجلات و‬ ‫نشـریات محلـی منتشـر کـرد؛ رونـدی کـه تا کنـون ادامـه داشـته و دارد‪ .‬چنـد‬ ‫نمونـه از سـروده های او کـه به زبـان کـردی بـوده و توسـط «زانـا کوردسـتانی»‬ ‫به فارسـی برگـردان شـده را می خوانیـم‪.‬‬ ‫ای کاش‪ ،‬با امدن و نیامدنت‬ ‫خیاالت غبار گرفته ام را می ُ رفتی و‬ ‫ارزو و اشتیاق فراق و نبودن این چند وقته ات را‬ ‫از خاطرم می زدودی‪،‬‬ ‫شاید غنچه ی ناشکفته ی جانم‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫به گلمی نشست‪.‬‬ ‫ای کاش همه ی ان هایی که تو را می بینند‪،‬‬ ‫«من» بودم و‬ ‫همه ی ان هایی که دور و بر من هستند‪« ،‬تو»‪.‬‬ ‫نازنین غربت رفته ام‪ ،‬برگرد تا‬ ‫میان دو چشم نرگسینت‬ ‫نفسی به ارامی بکشم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ QUIK-MT‬هاچ بـک بـه‬ ‫رنـگ سـفید قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪762 -79‬ص‪ 54‬و شـماره موتـور ‪ M158881130‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS841100K1037616‬بـه مالکیـت منیـره سـلیمی‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت هونـدا ‪ 125‬بـه‬ ‫رنـگ قرمـز مدل ‪ 1389‬با شـماره پلا ک ‪ 764-24889‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 0156573‬و شـماره تنـه ‪ 8958183‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫یعقوبـی فرزنـد رمضـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪757‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪1401/ 02/ 18- 140160308003000006‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک زیرکـوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمدعلـی رضایـی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 2‬و کـد ملـی ‪0889620539‬‬ ‫صـادره از حـوزه قایـن ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪354‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 7‬زیرکـوه بـه مسـاحت ‪ 47879.67‬مترمربـع واقـع در مزرعـه مشـاع و‬ ‫چشمه سـار دره اهنگـران از محـل مالکیـت اقـای رضـا اژدری در مورخـه ‪1400/ 09/ 25‬‬ ‫از طریـق دفترخانـه شـماره ‪ 1‬قایـن ‪155‬سـهم از ‪1440‬سـهم بـه اقـای محمدعلـی رضایـی‬ ‫منتقـل کـرده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت در دو روزنامـه‪ ،‬بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات پس از تشـریفات‬ ‫ثبتـی‪ ،‬سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫علـی صفایی فـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1322599‬‬ ‫زیرکوه‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000731‬مـورخ ‪ 1401/02/26‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای علیرضـا پیـر فرزنـد مـوالی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬در ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل مسـکونی مخروبه به مسـاحت ‪ 165/96‬مترمربع پال ک ‪ 3264‬فرعی‬ ‫کهـای شـمال شـهر تحـت عنـوان ‪ 1554‬اصلـی‬ ‫از ‪ 1514‬اصلـی ( کـه بـا سـایر پال ‬ ‫تجمیـع شـده اند) واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد‬ ‫از محـل مالکیـت سـیدابوالفضل کوشـه ای محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1325086‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000903‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای رضـا اردسـتانی فرزنـد ذبیح اله به شناسنامه شـماره ‪ 933‬صـادره از ورامین‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪89/06‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 873‬فرعـی از ‪ 110‬اصلـی واقـع در بـاغ نصـرت بخـش‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن مالکیت مشـاعی متقاضـی اقـای رضا اردسـتانی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪121‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000889‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجتبـی‬ ‫محمدی افشـار فرزنـد محمـد بـه شناسنام هشـماره ‪ 1051‬صـادره از تهـران در‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی در ان به مسـاحت‬ ‫‪ 899‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 84‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در کهریـزک بخـش حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک ورامیـن سـند مشـاعی بـه مقـدار ‪ 250‬مترمربع به نام متقاضـی از مجتبی‬ ‫کربالئـی ( کـه بـه محمدی افشـار تغییـر یافتـه اسـت) و بـه میـزان ‪ 250‬مترمربـع بـه نـام‬ ‫متقاضـی محمـد مصفـا و مابقـی خریـداری از اصغـر قوطولیـدون محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪125‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000889‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمد مصفا‬ ‫فرزنـد عبـاس بـه شناسنام هشـماره ‪ 87‬صـادره از شـمیرانات در سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 899‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 84‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در کهریـزک بخش حوزه ثبـت ملک ورامین‬ ‫بـه میـزان ‪ 250‬مترمربـع مالکیـت مشـاعی متقاضـی و ‪ 250‬مترمربـع بـه نـام مجتبـی‬ ‫کربالئـی ( کـه بـه محمدی افشـار تغییـر یافتـه اسـت) و مابقـی خریـداری از اصغـر‬ ‫قوطولیـدون محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪126‬ث‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001001538‬مورخـه ‪ 1400/03/29‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقای‬ ‫نعمـت سـلیمی امیری فرزنـد سـلیمان نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشـتمل بر سـاختمان به مساحت ‪ 338/25‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪3386‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1399/505‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫مهـدی داودی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1328711‬‬ ‫املا ک شهرسـتان سـاری‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو وانت پیکان به رنگ سفید معمولی مدل ‪ 1376‬با شماره‬ ‫پال ک ایران ‪891 -32‬ص‪ 52‬و شـماره موتور ‪ 11517605373‬و شـماره شاسـی ‪76914947‬‬ ‫به مالکیت موسی معصومی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اقـای محمـود صفری مقـدم مالـک خـودرو سـواری ‪ 206‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪761 -26‬ص‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 163B0087480‬و شـماره شاسـی ‪NAAP13FE0EJ495004‬‬ ‫بعلـت فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫نخـودرو‬ ‫ا گهـی‪ ،‬بـا دردسـت داشـتن مـدارک‪ ،‬بـه واحد حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایرا ‬ ‫یسـت پـس از پایـان مهلـت‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫واقـع در پیکا ‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۴۵‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک فریمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـلمان عمرانـی فرزنـد عباس‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ ۷۰۰‬صـادره از فریمـان در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪۱۹۸/91‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ ۳۶۸۱‬فرعـی از ‪ ۲۷۶‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۳‬از محـل مالکیـت رسـمی‬ ‫متقاضی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫ا گهی م ‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫محمدرضارجایی مقدم‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کفریمان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160306012000199‬و ‪ 140160306012000200‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای منوچهر‬ ‫ا کبری مقدم فرزند نعمت به شماره شناسـنامه ‪ 3‬صادره از بردسـکن در سـه دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 92/36‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪1426‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک کاشمر به ادرس خیابان سلطانیه ‪ 7‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای حبیـب هادی رزق ابـادی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫یسـت‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪599‬‬ ‫محمود قاسمی‬ ‫ا گهیتحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 132/4/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای صالـح‬ ‫عبداله خسـرجی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 416‬صادره شـوش متولـد ‪ 1285‬که‬ ‫سـا کن شـوش‪ ،‬زیباشـهر‪ ،‬والفجـر ‪ ،6‬پلا ک ‪ 10‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و‬ ‫قـرار تحریـر ترکـه صادر شـده اسـت و بـرای تاریـخ ‪ 1401/05/22‬راس سـاعت ‪9‬صبح نوبت‬ ‫تحریـر ترکـه تعییـن شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه متوفـای یادشـده یـا نمایندگان‬ ‫قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه‬ ‫ترکه متوفی دارد در تاریخ و سـاعت یاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حل اختالف شهرسـتان‬ ‫شـوش (جهـاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهت شـرکت در عملیات تحریر‬ ‫ترکـه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهیتحدیدحدوداختصاصی‬ ‫چون نسـبت به ششـدانگ پال ک ‪ 73‬اصلی بخش حمیل بخش ‪ 6‬کرمانشـاه حوزه ثبت‬ ‫ً‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب قبلا در اجـرای مـاده ‪ 14‬قانـون ثبت تحدید حـدود به عمل نیامده؛‬ ‫لذا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان در پال ک ‪ 347‬فرعی از ‪ 73‬اصلی بخش شش‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 123/14‬مترمربـع کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 1361‬هیـات قانون سـاماندهی‬ ‫به نام کا کامراد محمدی نژاد فرزند پرویز دارای کد ملی ‪ 6419336260‬در روز پنجشنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/04/16‬راس سـاعت ‪ 10‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود‪ ،‬که در روز و سـاعت‬ ‫موجب این ا گهی به کلیه مالکین پال ک های مجاور اخطار م ‬ ‫مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه‬ ‫تقاضا کننـده در موقـع تحدیـد حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد‬ ‫تقاضا با حدود اظهارشـده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪20‬‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬اسناد مجاورینی که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل‬ ‫هسـتند‪ ،‬می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواسـت را دریافت و به‬ ‫اداره ثبـت محـل تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد‪ ،‬بـدون توجـه بـه اعتراض‬ ‫عملیـات ثبتـی را با رعایت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/25:‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/67‬الف‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (خودرو پیکان مدل‪)1382‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی فـوق‪ ،‬یک دسـتگاه پیکان به شـماره پلا ک ایـران ‪291 -29‬و‪19‬‬ ‫متعلق به اقای خلیل نادری منش که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ‪250/000/000‬‬ ‫ریال ارزیابی شـده‪ ،‬مزایده از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شـنبه مورخ ‪ 1401/04/11‬در اداره ثبت‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان ثلاث‪ ،‬واقـع در خیابـان امـام شـافعی‪ ،‬باالتـر از مسـجد جامـع‬ ‫قدیـم از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 250/000/000‬ریـال شـروع و بـه‬ ‫ً‬ ‫یشـود و کلیـه هزین ههـای قانونـی بـه عهده‬ ‫باالتریـن قیمـت پیشـنهادی‪ ،‬نقـدا فروختـه م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچـه روز‬ ‫مزایـده تعطیـل رسـمی اعلام شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و‬ ‫مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫اکبر نادری‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ثالث باباجانی‬ ‫ا گهی ماده ‪ ۱۰‬ایین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید‬ ‫و عرضه مسکن‬ ‫اقـای اسـکندر حقـی کالره فرزنـد على حسـن بـه شـماره ملـی ‪ ۳۳۷۹۶۲۸۵۹۱‬تقاضـای‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ یکباب سـاختمان واقع در بخش ‪ ۵‬کرمانشـاه حوزه ثبتی کرند‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۲۱۲/31‬مترمربـع تحـت پلا ک ‪ ۵۲۸‬فرعـی از یـک اصلـی برابـر نامـه ‪-33۶۹۹‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰/12/25‬بنیـاد علـوی عرصـه خریـداری شـده را در اجـرای الحـاق مـواد بـه قانـون‬ ‫سـاماندهی را کرده اسـت‪ .‬لذا چنانچه اشـخاصی که نسـبت به اصل ملک اعتراض دارند‪،‬‬ ‫از تاریـخ انتشـار ا گهـی ظـرف بیسـت (‪ )۲۰‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ب هصـورت مکتـوب بـه اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک داالهو تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصورت برابر مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/25:‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان داالهو‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪291 -29‬د‪ 68‬و شـماره موتـور ‪ 4302519‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S3412290981210‬بـه مالکیـت یونـس پاالنی جافـی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو وانـت مـزدا ‪ 1600‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1372‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪669 -29‬م‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 72602164‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 212673‬بـه مالکیـت امیدعلـی کاظمـی بـه وکالت مرتضی سـبزی مفقـود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل شناسـنامه سـبز‪ ،‬بـرگ کمپانـی و بـرگ خریـد خـودرو سـواری پرایـد‬ ‫جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪336 -56‬ق‪ 55‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 1991072‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286113579‬بـه مالکیـت سـامان شکیبائی مطلق پاسـکه‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫یکـی ای مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـهند پ ‬ ‫پلا ک ایـران ‪596 -72‬س‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ M131343758‬و شـماره شاسـی ‪ 058796‬بـه‬ ‫مالکیـت سـیدامین میرابوطالبـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1355‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SL‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪191 -42‬ص‪ 73‬و شـماره موتـور ‪ 4198629‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412290788591‬بـه مالکیـت امیرصـدرا محمودی سـنگانی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول کالسه‪ 140100149‬واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار‬ ‫بستانکار‪ :‬معصومه شریفی مقدم‪ .‬نام پدر‪ :‬فتح اله‪ .‬شماره ملی‪ 0792624459:‬سا کن سبزوار بدهکار‪ :‬علی اصغر کارگرثانی‪ .‬نام پدر‪ :‬حسینعلی‪ .‬شماره ملی‪ 0794542182:‬سا کن سبزوار‬ ‫اموالمنقولمواردمزایدهو محل ان‪-1:‬یکدستگاهاتومبیلتندر النودشرکتایران خودرو تیپلوگان‪ E1‬بهرنگسفیدمدل‪ ۱۳۹۰‬نوعسوختبنزینیبهشمارهموتور ‪ K4MA690W051547‬و شمارهشاسی‪NAPLSRALD91092565‬‬ ‫و به شماره پال ک انتظامی ایران ‪537 -32‬ج‪ 64‬متعلق به مدیون علی اصغر کارگرثانی فرزند حسینعلی با شماره ملی ‪ 0794542182‬متولد ‪ 1359/07/01‬سا کن سبزوار‪ ،‬طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با مشخصات فنی اتاق‪ ،‬موتور‪،‬‬ ‫شاسـی‪ ،‬دیفرانسـیل‪ ،‬گیربکس‪ ،‬شیشـه ها‪ ،‬سـپرها‪ ،‬تجهیزات و داشـبورد سـالم؛ اینه ها و چراغ ها سـالم؛ کیفیت السـتیک با مرغوبیت ‪ ۴۰‬درصد اسـت و تاریخ و وضعیت بیمه شـخص ثالث اخر خرداد ماه (‪ )1402/03/15‬اسـت‪ .‬که برابر نظریه‬ ‫کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ دو میلیارد ریال (‪ 2/000/000/000‬ریال) ارزیابی شـده اسـت‪ .‬لذا مزایده خودرو مذکور از سـاعت ‪۹‬صبح الی ‪۱۲‬ظهر روز سه شـنبه مورخه ‪ 1401/04/07‬در محل شـعبه اجرای ثبت اسـناد سـبزوار واقع در‬ ‫ً‬ ‫سبزوار‪ ،‬خیابان اسدابادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ دو میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪( .‬طبق ماده ‪ ۱۳۶‬ایین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی‪ ،‬شرکت در‬ ‫مزایده منوط به پرداخت ‪۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب تمرکز وجوه سـپرده سـازمان ثبت اسـناد و امال ک کشـور به شـماره ‪ IR650100004060013207655848‬با شناسـه واریز ‪ 935108500100000000320765584816‬و حضور‬ ‫خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند و درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مازاد فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود)‪ .‬کلیه هزینه قانونی سند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی خودرو مذکور به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬یـک دسـتگاه موتورسـیکلت تیـپ هنـدا بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ ۱۳۸۱‬نـوع سـوخت بنزینـی بـه شـماره موتـور ‪ MB58742‬و شـماره شاسـی ‪ TM81133269‬و بـه شـماره پلا ک انتظامـی ایـران ‪ 33363-769‬متعلـق بـه مدیـون علی اصغـر‬ ‫کارگرثانـی فرزنـد حسـینعلی بـا شـماره ملـی ‪ 0794542182‬متولـد ‪ 1359/07/01‬سـا کن سـبزوار طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـا مشـخصات فنـی موتـور‪ ،‬بدنـه و ارکان وسـیله همگـی سـالم‪ ،‬کیفیـت السـتیک بـا مرغوبیـت ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫اسـت و تاریـخ و وضعیـت بیمـه نـدارد‪ .‬کـه بـه مبلـغ پنجـاه و پنـج میلیـون ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪ .‬لذا مزایده موتورسـیکلت مذکور از سـاعت ‪۹‬صبـح الی ‪۱۲‬ظهر روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/04/07‬در محل شـعبه اجرای ثبت اسـناد سـبزوار‬ ‫ً‬ ‫واقـع در سـبزوار‪ ،‬خیابـان اسـدابادی از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ دو میلیـارد ریـال (معـادل ‪ ۲۰۰‬میلیـون تومـان) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود (طبـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ایین نامـه‬ ‫اصالحی اجرای مفاد اسـناد رسـمی‪ ،‬شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب تمرکز وجوه سـپرده سـازمان ثبت اسـناد و امال ک کشـور به شـماره ‪ IR650100004060013207655848‬با شناسـه واریز‬ ‫‪ 935108500100000000320765584816‬و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند و درصورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مازاد فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود)‪ .‬کلیه هزینه قانونی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سـند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی خودرو مذکور به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و‬ ‫مکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اموال موجود در مغازه شامل ‪ -1‬ترانس جوش ‪ ۲۰۰‬امپر تماس مس مستعمل و قابل استفاده همراه با کابل و متعلقات به ارزش ‪ 23.500.000‬ریال؛ ‪ -2‬دیگ کاربیت مستعمل به همراه متعلقات و شلنگ دوقلو و سرپیک و گاری حمل‬ ‫بـه ارزش ‪ 42.000.000‬ریـال؛ ‪ -3‬تعـداد ‪ 2‬کپسـول ا کسـیژن بـا ظرفیـت ‪ 40‬لیتـر بـه همـراه یـک عـدد مانومتر به مبلـغ ‪ 57.000.000‬ریال؛ ‪ -4‬گیوتین‪ ،‬برش قیچی دسـتی‪ ،‬برش ورق رومیزی مسـتعمل ‪ 11.000.000‬ریال؛ ‪ -5‬تعداد ‪ ۱۵‬قالب تنـه و ابزار‬ ‫ً‬ ‫صافکاری جمعا به مبلغ ‪ 37.500.000‬ریال؛ ‪-6‬اچار و پیچ گوشـتی و ابزار شـامل اچارهای درهم و پیچ گوشـتی‪ ،‬اچار فرانسـه و کالغی‪ ،‬انبردسـت ‪ 9.000.000‬ریال؛ ‪ -7‬اچار بکس ‪ ۳۶‬شـامل یک دسـت مسـتعمل داخل جعبه ‪ ۳۶‬پارچه (کامل‬ ‫نیست وکثری دارد) و یک دست ناقص سایز بزرگ در هم به همراه دسته بکس با ارزش ‪ 8.000.000‬ریال؛ ‪ -8‬مینی فرز دستی مستعمل فاقد پال ک و مشخصات با ارزش ‪ 7.500.000‬ریال؛ ‪ -8‬دریل دستی مستعمل و سالم فاقد مشخصات‬ ‫با ارزش ‪ 7.000.000‬ریال؛ ‪ -9‬فریم و ال شاسی کشـی شـامل دو عدد جک دسـتی پیچشـی با ارزش ‪ 40.000.000‬ریال؛ ‪ -10‬کپسـول پیک نیک شـامل سرشـعله و شـیلنگ با ارزش ‪ 3.200.000‬ریال؛ ‪-11‬جرثقیل سـقفی یک و نیم تنی مسـتعمل و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قالب استفاده با ارزش ‪ 14.000.000‬ریال؛ ‪ -12‬تعداد ‪ ۲‬عدد پتک و چکش جمعا به ارزش ‪ 6.000.000‬ریال با دسته فلزی دست ساز؛ ‪ -13‬تعداد ‪ ۴‬عدد باربند مستعمل شامل باربند سمند و پراید جمعا به ارزش ‪ 15.200.000‬ریال؛ ‪ -14‬کپسول‬ ‫اتش نشانی ‪ ۴‬کیلویی سالم و قابل استفاده به ارزش ‪ 1.500.000‬ریال؛ ‪ -15‬کاپوت ‪ ۴۰۵‬نیاز به بازسازی و صافکاری دارد به ارزش ‪ 7.500.000‬ریال؛ ‪ -16‬تعداد ‪ 4‬عدد گلگیر مستعمل و نیاز به صافکاری دارد به ارزش ‪ 16.000.000‬ریال؛ ‪ -17‬درب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خودرو شامل ‪ ۵‬عدد گلگیر نیاز به بازسازی و صافکاری جمعا به ارزش ‪ 27.500.000‬ریال؛ ‪ -19‬تعداد ‪ 9‬کالف و نیم کالف بدنه (کالف و نیم کالف) اتاق های مختلف جمعا به ارزش ‪ 61.500.000‬ریال ارزیابی شده است در پرونده اجرایی کالسه‬ ‫‪ 140100149‬واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار از ساعت ‪۹‬صبح الی ‪۱۲‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/04/07‬در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در سبزوار‪ ،‬خیابان اسدابادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد‪ .‬مزایده‬ ‫ً‬ ‫از مبلغ پایه هر وسیله شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪( .‬طبق ماده ‪ ۱۳۶‬ایین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی‪ ،‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب تمرکز وجوه‬ ‫سـپرده سـازمان ثبت اسـناد و امال ک کشـور به شـماره ‪ IR650100004060013207655848‬با شناسـه واریز ‪ 935108500100000000320765584816‬و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت‬ ‫مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند و درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مازاد فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز‬ ‫ً‬ ‫خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می شـود)‪ .‬کلیه هزینه قانونی سـند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی خودرو مذکور به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول خواهد‬ ‫ً‬ ‫شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اموال غیرمنقول مورد مزایده و محل ان‪ :‬ششدانگ عرصه و اعیان پال ک ثبتی ‪ 15165‬فرعی از یک اصلی بخش ‪ ۱۲‬سبزوار واقع در سبزوار‪ ،‬پایین تر از میدان امام حسین؟ع؟ که در صفحه ‪ ۲۸۴‬دفتر ‪ ۲۴۰‬مورد ثبت ‪ 42126‬به نام علی اصغر‬ ‫کارگرثانـی صـادر شـده اسـت کـه نامبـرده فـوت کـرده اسـت و ورثـه وی عبارتنـد از‪ -1 :‬معصومه شـریفی به شـماره ملـی ‪ 0792624459‬متولد ‪۱۳۶۳‬؛ ‪ -2‬حسـینعلی کارگرثانی به شـماره ملـی ‪ 0792875842‬متولـد ‪۱۳۲۳‬؛ ‪ -3‬معصومه ایرانخواه‬ ‫شماره ملی ‪ 0794541402‬متولد ‪۱۳۳۷‬؛ ‪ -4‬مهدی کارگرثانی به شماره ملی ‪ 0781373255‬متولد ‪ ۱۳۸۶‬با والیت حسینعلی کارگرثانی که طبقه همکف تا ارتفاع حدود ‪ 20/1‬متر بدنه ان سرامیک و بقیه بدنه گچ و سقف ان گچ و اجر است‬ ‫و کف موزاییک و دارای چاله سرویس و طبقه اول در حد سفت کاری است با پنجره فلزی و به وسیله نردبان از داخل مغازه دسترسی دارد‪ ،‬بدون نما و درب کرکره ای ست و مساحت عرصه ان طبق سند ‪ 85/28‬مترمربع که به صورت صد‬ ‫درصد سـاخته شـده اسـت که برابر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری ششـدانگ به مبلغ هفت میلیارد و دویسـت و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال معادل ‪ 721.250.000‬تومان ارزیابی قطعی شـده اسـت و به صورت یک مغازه تجاری‬ ‫با قدمت سـاخت حدود ‪ ۱۶‬سـال دارای امتیاز برق و گاز مسـتقل ولی بدون اب اسـت‪ .‬که در حال حاضر در تصرف کسـی نبوده و درب ان بسـته اسـت که در قبال طلب بسـتانکار در پرونده اجرایی ‪ 140100149‬از سـاعت ‪۹‬صبح الی ‪۱۲‬ظهر‬ ‫روز سه شـنبه مورخ ‪ 1401/04/07‬در محل شـعبه اجرای ثبت اسـناد سـبزوار از طریق مزایده حضوری به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ هفت میلیارد و دویسـت و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال شـروع و به باالترین رقمی که خریدار‬ ‫داشته باشد فروخته می شود‪( .‬طبق ماده ‪ ۱۳۶‬ایین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی‪ ،‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب تمرکز وجوه سپرده سازمان ثبت اسناد و امال ک کشور به شماره‬ ‫‪ IR650100004060013207655848‬با شناسـه واریز ‪ 935108500100000000320765584816‬و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ‬ ‫مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬مازاد فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فـروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود)‪ .‬هزینه های سند انتقال‪ ،‬اعم از عوارض شهرداری‪ ،‬مالیات‪ ،‬دارایی و دیگر ادارات ذیربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده است‪ .‬تنظیم سند انتقال منوط به ارائه مفاصاحساب است و اجرای‬ ‫ً‬ ‫ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا هزینه های اجرایی و قانونی مطابق مقررات وصول می شود و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی شود‪ ،‬جلسه مزایده روز بعد از ان در همان ساعت و مکان تشکیل می شود‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/25:‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪1401/372‬‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امال ک شهرسـتان رامهرمـز که تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز شـده اسـت‪ ،‬لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و‬ ‫امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم کنند و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه‬ ‫ً‬ ‫کنند‪ .‬برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪ .‬ضمنا مهلت اعتراض به ا گهی اصالحی از تاریخ انتشـار یک ماه اسـت‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬خانم ندی حسینی فرزند منگشتی دارای کد ملی ‪ 1900165880‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 15/24‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 754‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امیرکبیر خریداری شده از مالکیت رسمی محمدرضا و محمدعلی بهبهانی ورثه محمد بهبهانی‬ ‫‪ -2‬اقـای ا کبـر ابوالفتحـی فرزنـد محمـد دارای کـد ملـی ‪ 1757255788‬به شناسـنامه ‪ 1357‬صادره از اهواز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 182/724‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 1042‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‪ ،‬فرعی مقداد اعیان خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه سـیدجعفر سـعادتی‪ ،‬ورثه‬ ‫خانم صدیقه سـعادتی‪ ،‬عرصه ورثه ابراهیم امین‪ ،‬ورثه حسـن عسـکری‪ ،‬ورثه قباد حقیقی‪ ،‬ورثه ابوالقاسـم دهقان و تقی دهقان‬ ‫‪ -3‬اقـای یعقـوب سـعیدی فرزنـد فرامـرز دارای کـد ملـی ‪ 1911788930‬بـه شناسـنامه ‪ 6037‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪154/60‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1042‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‪ ،‬معلم ‪ 5‬خریداری شـده از مالکیت رسـمی محسـن و خانم فاطمه‬ ‫شـهرت همگی محمدنژاد‬ ‫‪ -4‬اقـای حسـین راشـدی فرزنـد سـلطان دارای کـد ملـی ‪ 1910753386‬بـه شناسـنامه ‪ 135‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانه به مسـاحت ‪152/42‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1056‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬کوچه شـهیدامید حسـینی خریداری شـده از مالکیت رسـمی سـعید روغنی‬ ‫‪ -5‬اقای مهدی عبادی فرزند منصور دارای کد ملی ‪ 1911740644‬به شناسـنامه ‪ 1210‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪102/87‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1058‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری شـده از مالکیت رسـمی عطااله منوچهری ورثه عبدالحسـین‬ ‫منوچهری‬ ‫‪ -6‬اقـای علـی ا کرمـی فرزنـد اقبـال دارای کـد ملـی ‪ 1911219111‬بـه شناسـنامه ‪ 977‬صـادره از از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 171/38‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1058‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬معلـم دو ‪ 16‬متـری خریـداری شـده از مالکیت رسـمی اقبال ا کرمی‬ ‫‪ -7‬اقای احمد مهمدموسی فرزند محمدحسین دارای کد ملی ‪ 4819451413‬به شناسنامه ‪ 1732‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 306/22‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1058‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم معلم ‪ 2‬خریداری شده از مالکیت رسمی عطااله منوچهری احدی از‬ ‫ورثهعبدالحسینمنوچهری‬ ‫‪ -8‬اقـای علـی راشـدی فرزنـد عبدالرحمـن دارای کـد ملـی ‪ 1900245620‬بـه شناسـنامه ‪ 1900245620‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 149/74‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1069‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‪ ،‬معلـم ‪ 3‬خریداری شـده از مالکیت رسـمی ابوالفضل باغبدرانی‬ ‫‪ -9‬خانـم سوسـن وطـن زان فرزنـد رمضـان دارای کـد ملـی ‪ 1818456605‬بـه شناسـنامه ‪ 156‬صـادره از ابـادان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 126/09‬مترمربع‬ ‫عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 1087‬اصلـی و اعیـان ‪ 3‬فرعـی از ‪ 1087‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـهید شـادمان اعیـان خریداری شـده از مالکیت‬ ‫رسـمی فـردوس دهقـان احـدی از ورثـه فاطمـه سـلطان صمیمـی و عرصـه از مالکیـت کلیـه مالکین عرصه بخش یـک رامهرمز (ورثـه ابراهیم امیـن و غیره)‬ ‫‪ -10‬خانم فاطمه قنادی فرزند طاهر دارای کد ملی ‪ 1911126768‬به شناسنامه ‪ 633‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 221/77‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 20‬فرعی از ‪ 1087‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم خریداری شده از مالکیت رسمی نصرت اله دهقان‬ ‫‪ -11‬اقای مهران جاللی فرزند احمد دارای کد ملی ‪ 1910840440‬به شناسنامه ‪ 1689‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 189/04‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 20‬فرعی از ‪ 1087‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬معلم ‪ 8‬خریداری شده از مالکیت رسمی نصرت اله دهقان‬ ‫‪ -12‬اقای هوشنگ ظفری فرزند جافر دارای کد ملی ‪ 4819755226‬به شناسنامه ‪ 2‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت ‪ 120/90‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1103‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان اسـدابادی خریداری شـده از مالکیت رسـمی کلیه مالکین عرصه بخش یـک (ورثه اراهیم‬ ‫امین و غیرو)‬ ‫‪ -13‬اقای ا کبر خجسته زاده فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 4810007227‬به شناسنامه ‪ 4810007227‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪404/07‬‬ ‫مترمربع عرصه قسـمتی از پال ک ‪ 1109‬اصلی و اعیان ‪ 3‬فرعی از از ‪ 1109‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم عرصه خریداری شـده از مالکیت رسـمی‬ ‫کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ورثه ابراهیم امین و غیرو و اعیان از مالکیت رسمی ورثه نصراله برکت‬ ‫‪ -14‬اقای عباس کمایی فرزند احمدرضا دارای کد ملی ‪ 1911113860‬به شناسـنامه ‪ 468‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی قسـمتی از یکباب سـاختمان تجاری‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 16/55‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 1126‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصر از مالکیت رسـمی و مشـاعی‬ ‫متقاضی‬ ‫‪ -15‬اقای عباس کمایی فرزند احمدرضا دارای کد ملی ‪ 1911113860‬به شناسـنامه ‪ 468‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی قسـمتی از یکباب سـاختمان تجاری‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 140/92‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1134‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصر از مالکیت رسـمی و مشـاعی‬ ‫متقاضی‬ ‫‪ -16‬اقای سعید بهمنی فرزند فرامرز دارای کد ملی ‪ 1900258821‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 318‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1138‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری شده از مالکیت رسمی بهرام بهبهانی ورثه محمد بهبهانی‬ ‫‪ -17‬خانـم فاطمـه رضائیان ورنوسـفادرانی فرزنـد محمـد دارای کـد ملـی ‪ 0058994335‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از تهـران نسـبت بـه ششـدانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 659/63‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1138‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جنب مسجد جامع خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش‬ ‫یـک رامهرمـز (ورثه ابراهیم امین و غیرو)‬ ‫‪ -18‬رعنا فرجی نژاد فرزند عبداهلل دارای کد ملی ‪ 1911085050‬به شناسنامه ‪ 6‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 201/04‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1168‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید فهمیده از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -19‬اقای سـهراب جالل فرزند طاهر دارای کد ملی ‪ 1910096644‬به شناسـنامه ‪ 9657‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪224/10‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1168‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان منتظری از مالکیت رسـمی مشـاعی و متقاضی‬ ‫‪ -20‬اقای عباسقلی بیننده فرزند عیدی دارای کد ملی ‪ 4819807080‬به شناسنامه ‪ 1‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪252/19‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1184‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جنب پارک شقایق از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -21‬خانم زینب عیوضی فرزند محمدتقی دارای کد ملی‪ 4819423533‬به شناسنامه‪ 1176‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت‪225/25‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1200‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی علی پوررضایی‬ ‫‪ -22‬اقای علیرضا احمدی فرزند نظرعلی دارای کد ملی ‪ 1911629719‬به شناسنامه ‪ 25‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪234/32‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1206‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز خریداری شده از مالکیت رسمی شهین و ابوالقاسم امین‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -23‬اقـای سـیدرحیم سـاداتی فر فرزنـد سـیدنوراله دارای کـد ملـی ‪ 1911865676‬بـه شناسـنامه ‪ 31‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 201/95‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جوی اسـیاب‪ ،‬خیابان شـهید ارزم خریداری شـده از مالکیت رسـمی خانم‬ ‫نسرین عبداله زاده‬ ‫‪ -24‬اقـای زاهـد بهونـدی فرزنـد احمـد دارای کـد ملـی ‪ 1830002759‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 150/20‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـاز ‪ 4‬فرهنگیـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حمدالـه رسـتمی اصل‬ ‫‪ -25‬اقـای سیدمحسـن موسـوی فرزنـد سیدقاسـم دارای کـد ملـی ‪ 1960146297‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪165/05‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان شهید رضازاده خریداری شده از مالکیت رسمی منوچهر غریب پور احدی از ورثه احمد‬ ‫غریب پور‬ ‫‪ -26‬اقای یداله درخشان فر فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 4819283782‬به شناسنامه ‪ 782‬نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 221/404‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ ،4‬نرگس ‪ 13‬خریداری شده از مالکیت رسمی ناصر نصیری‬ ‫‪ -27‬خانم حکیمه دسـت اویز فرزند محمدجعفر دارای کد ملی ‪ 4819474359‬به شناسـنامه ‪ 1532‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 116/83‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک خریداری شـده از مالکیت رسـمی رحیم کردزنگنه‬ ‫‪ -28‬اقـای مهـران حاجـی زاده فرزنـد زاهـد دارای کـد ملـی ‪ 1911773704‬به شناسـنامه ‪ 4515‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 201/30‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه سـیدکریم موسـوی‬ ‫یشـاه دارای کـد ملـی ‪ 4819958941‬بـه شناسـنامه ‪ 5461‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 200/70‬مترمربع‬ ‫‪ -29‬اقـای میـرزا براتـی فرزنـد عل ‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬طالقانـی یـک خریـداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه هوشـنگ صمیمی‬ ‫‪ -30‬اقـای مرتضـی ضیائـی فرزنـد عبدالـه دارای کـد ملـی ‪ 1900230887‬بـه شناسـنامه ‪ 1900230887‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪88/85‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان پاسـداران خریداری شـده از مالکیت رسـمی محمدرفیـع هرمزی نژاد‬ ‫‪ -31‬اقـای ارمـان زمانی مورکانـی فرزنـد رجبعلـی دارای کـد ملـی ‪ 1911761889‬بـه شناسـنامه ‪ 3332‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ‪1/5‬دانـگ اعیانـی یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 70/51‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام خمینی عرصه خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسـمی رجبعلـی زمانی مورکانـی احـدی از ورثـه منور زمانی مورکانی و اعیان از مالکیت رسـمی ابوالقاسـم توکل‬ ‫‪ -32‬خانم سیمین محمدی قلعه سفیدی فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 1080155058‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از نجف اباد نسبت به سه دانگ عرصه و ‪1/5‬دانگ اعیانی یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 70/51‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام خمینی عرصه خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسمی رجبعلی زمانی مورکانی احدی از ورثه منور زمانی مورکانی و اعیان از مالکیت رسمی ابوالقاسم توکل‬ ‫‪ -33‬اقـای افشـین حاجـی زاده فرزنـد صفـدر دارای کـد ملـی ‪ 1910140058‬بـه شناسـنامه ‪ 13991‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان تجاری مسـکونی به‬ ‫مساحت ‪ 108/96‬مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی و اعیان ‪ 23‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان پاسداران عرصه خریداری شده از‬ ‫مالکیت رسـمی مهدی فتاحی و اعیان از مالکیت سـعید دهکردی‬ ‫‪ -34‬اقـای سـهراب جهانـی فرزنـد سـردار دارای کـد ملـی ‪ 1910167169‬بـه شناسـنامه ‪ 16731‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ عرصـه و چهاردانگ اعیانی یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 170/16‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 25‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پاسـداران خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حسـین‬ ‫رحمانی‬ ‫‪ -35‬خانـم شـهین کالنترهرمـزی فرزنـد عبدالحسـین دارای کـد ملـی ‪ 1911026021‬بـه شناسـنامه ‪ 148‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 173/75‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 34‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام عرصه خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه صاحب جان‬ ‫بدخشـان و اعیـان از مالکیـت ورثه ابراهیم حسـن زاده‬ ‫‪ -36‬اقای عیسی موسوی فرزند سیف اله دارای کد ملی ‪ 1910847399‬به شناسنامه ‪ 2384‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 170/38‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 57‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلک ارشـاد اعیان خریداری شـده از مالکیت رسـمی عبدالحمید و منصور امیـن و عرصه از‬ ‫مالکیت رسمی عبدالحمید‪ ،‬منصور و علی امین ورثه ابراهیم امین‬ ‫‪ -37‬اقای ابراهیم پیرمرادی فرزند محمدرحیم دارای کد ملی ‪ 1840730439‬به شناسنامه ‪ 888‬صادره از ایذه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 286‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 334‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان ادهم خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالرحمان اصفی‬ ‫‪ -38‬اقـای محمدعلـی پاهنـگ فرزنـد الیـاس دارای کـد ملـی ‪ 1911751883‬بـه شناسـنامه ‪ 2334‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪153/56‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 785‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان صاحب الزمـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی اسـمعیل هرمزی نژاد‬ ‫ینـژاد‬ ‫احـدی از ورثـه حسـنعلی هرمز ‬ ‫‪ -39‬خانم قدم خیر رسائی فرزند علی داد دارای کد ملی ‪ 4819343750‬به شناسنامه ‪ 681‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 309/22‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 6136‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬انتهای خیابان امام خریداری شده از مالکیت رسمی محمد طهرانی پور‬ ‫‪ -40‬خانم تهمینه زار ع فرزند جعفر دارای کد ملی ‪ 1286935369‬به شناسنامه ‪ 447‬صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 215‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 7922‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلکه صاحب الزمان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -41‬خانم اناهیتا زار ع فرزند جعفر دارای کد ملی ‪ 1911741799‬به شناسنامه ‪ 1325‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 249/58‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 7922‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلکـه صاحب الزمـان از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی نسـبت بـه ‪ 216‬مترمربـع و مقـدار ‪34‬‬ ‫مترمربع از مالکیت رسمی جعفر زار ع‬ ‫‪ -42‬اقای جعفر زار ع فرزند غالمرضا دارای کد ملی ‪ 1910999199‬به شناسنامه ‪ 52‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 499/38‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 7922‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلکه صاحب الزمان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -43‬اقـای جعفـر زار ع فرزنـد غالمرضـا دارای کـد ملـی ‪ 1910999199‬بـه شناسـنامه ‪ 52‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 4227/77‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 9722‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلکـه صاحب الزمـان از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -44‬اقای محمود کوشی فرزند ظهراقا دارای کد ملی‪ 1911535821‬به شناسنامه‪ 3‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 288/75‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی میالد رخشانی نسب‬ ‫‪ -45‬اقـای کاظـم شـیخی اصل فرزنـد ابراهیـم دارای کـد ملـی ‪ 1840292288‬بـه شناسـنامه ‪ 719‬صـادره از ایـذه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 6865/26‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بنـه اخونـد مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی‬ ‫‪ -46‬اقای حجت اله کاله کج فرزند خانعلی دارای کد ملی ‪ 1911524712‬به شناسنامه ‪ 3‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 121/35‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوچه شهید رضایی خریداری شده از مالکیت رسمی قربان بایمانی‬ ‫‪ -47‬اقای عبدالحسین شریفی فرزند محمود دارای کد ملی ‪ 6619986201‬به شناسنامه ‪ 25‬صادره از هندیجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪189/39‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان پلیس‪ ،‬جنب‪ 45‬واحدی زبیدی خریداری شده از مالکیت رسمی فر ج اله عباسی هرمزی‬ ‫‪ -48‬اقای عبدالزهراء سالمی فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 1911278592‬به شناسنامه ‪ 129‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 235/02‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی حمداله عباسی هرمزی احدی از ورثه عبداله عباسی هرمزی‬ ‫‪ -49‬اقـای رحمت الـه کالنترهرمـزی فرزنـد درویـش دارای کـد ملـی ‪ 1911088033‬بـه شناسـنامه ‪ 218‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪27/05‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار بسـیج‪ ،‬خیابـان کانال خریداری شـده از مالکیت رسـمی اسـمعیل جاللی‬ ‫‪ -50‬اقای سـیف اله ریماز فرزند مراد دارای کد ملی ‪ 1900283050‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 136/98‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روبروی قلعه بهبهانی خریداری شـده از مالکیت رسـمی اله داد محمدی‬ ‫‪ -51‬اقـای احمـد نـوذری فرزنـد مرتضـی دارای کـد ملـی ‪ 1911683063‬به شناسـنامه ‪ 2‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 130/19‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 8‬و ‪ 7‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شـهید ترکی خریداری شـده از مالکیت رسـمی منیژه زار ع پور‬ ‫‪ -52‬اقای محمد زکی پرون فرزند محمدحسـین دارای کد ملی ‪ 5999957389‬به شناسـنامه ‪ 513‬صادره از بهمئی نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪203/62‬‬ ‫مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی و اعیان ‪ 1667‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شهید ترکی خریداری شده از مالکیت رسمی مهرداد‬ ‫و عبداله کالنترهرمزی ورثه محمدتقی کالنترهرمزی‬ ‫‪ -53‬اقای محمدمراد نوروزی فرزند عبدحسین دارای کد ملی ‪ 4819368291‬به شناسنامه ‪ 658‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪154/29‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 5‬فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی دهقان زاده‬ ‫‪ -54‬خانـم فریـده شا کری یوسـفی فرزنـد حیـدر دارای کـد ملـی ‪ 4819811304‬بـه شناسـنامه ‪ 13‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت ‪1803/46‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‪ ،‬انتهای اسدابادی خریداری شده از مالکیت رسمی خدر شا کری یوسفی احدی‬ ‫از ورثه عبدالسید شا کری یوسفی‬ ‫‪ -55‬اقای عبدالحسین شریفی فرزند محمود دارای کد ملی ‪ 6619986201‬به شناسنامه ‪ 20‬صادره از هندیجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪202/36‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار خلیج‪ ،‬پشت کارگاه جعفری خریداری شده از مالکیت رسمی حسنقلی مرداس‬ ‫‪ -56‬اقای محمدرضا عیدانی فرزند مالک دارای کد ملی‪ 1900104271‬به شناسنامه‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 165/70‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 11‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی اسدابادی خریداری شده از مالکیت رسمی منوچهر و مهرانگیز دهقان ورثه ابراهیم دهقان‬ ‫‪ -57‬خانم مهتاب ایزدپناه فرزند عبداله دارای کد ملی ‪ 4819302833‬به شناسنامه ‪ 105‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه و پنج دانگ اعیانی یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 180/90‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 14‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی جهانگیر‬ ‫کائدزاده احدی از ورثه غالمحسین کائدزاده و اعیان از مالکیت جهانگیر کائدزاده از ورثه تاجماه فرامرزی‬ ‫‪ -58‬اقای مصطفی مهدی نژاد فرزند موسی دارای کد ملی ‪ 1911887807‬به شناسنامه ‪ 222‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 202/07‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 42‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬روبـروی بیمارسـتان مـادر خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی سـیدروح اله و سـیدغالمرضا‬ ‫موسوی‬ ‫‪ -59‬اقای حسین دهدشت فرزند عین اهلل دارای کد ملی ‪ 6009971985‬به شناسنامه ‪ 167‬صادره از کهگیلویه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 199/06‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 48‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روبروی بیمارستان مادر خریداری شده از مالکیت رسمی جعفر راشدی‬ ‫‪ -60‬خانـم فرنگیـس خدولی الکوهـی فرزنـد اسـمعیل دارای کـد ملـی ‪ 1911064551‬بـه شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪225/65‬‬ ‫مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی و اعیان ‪ 64‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شهید رجائی خریداری شده از مالکیت رسمی جهانگیر‬ ‫کائدزاده احدی از ورثه غالمحسـین کائدزاده‬ ‫‪ -61‬اقای محمدرضا خواجه امیر فرزند گل محمد دارای کد ملی‪ 4818943738‬به شناسنامه‪ 12507‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪141/37‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک‪ 142‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان دهقان خریداری شده از مالکیت رسمی سبزعلی حسینی چرمهینی‬ ‫‪ -62‬اقای عیسـی بسـتام فرزند موسـی دارای کد ملی ‪ 4819898728‬به شناسـنامه ‪ 7493‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 149/3‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 142‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت خریداری شـده از مالکیت رسـمی سـبزعلی حسـینی چرمهینی‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -63‬اقای مویرد خالدی فرزند شری دارای کد ملی ‪ 6629645472‬به شناسنامه ‪ 874‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 239/20‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید مطهری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -64‬اقـای جـادر خالـدی فرزنـد صالـح دارای کـد ملـی ‪ 6629647998‬بـه شناسـنامه ‪ 1125‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 300/50‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید چراغزاد خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -65‬اقـای سـیدمهدی البوشـوکه اصـل فرزنـد سـیدصالح دارای کـد ملـی ‪ 1950116621‬صـادره از ماهشـهر نسـبت بـه سـه دانگ عرصه یکباب خانه و مغازه متصله به مسـاحت‬ ‫‪ 196/42‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شریعتی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی‬ ‫به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر‬ ‫‪ -66‬اقای فاخر شریفی فرزند کریم دارای کد ملی ‪ 6620027865‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 342/35‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬بلوار امام علی؟ع؟ خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و‬ ‫امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -67‬اقای مجید عموری فرزند عبدالخضر دارای کد ملی ‪ 1900141507‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 190/50‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان ‪12‬متری خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -68‬اقای محمود حمید فرزند یابر دارای کد ملی‪ 6629835573‬به شناسنامه‪ 195‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 211/80‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان حافظ خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -69‬اقـای ناصـر شـعبانی فرزنـد فاضـل دارای کـد ملـی ‪ 6629840569‬بـه شناسـنامه ‪ 340‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 198/90‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -70‬اقای سعد حمید فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 6620045758‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 205/80‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬بزرگراه بسـیج خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -71‬خانـم حمیـده البوشـوکه فرزنـد لطیـف دارای کـد ملـی ‪ 1950969452‬بـه شناسـنامه ‪ 555‬صـادره از ماهشـهر نسـبت به ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 165‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬پانصد دسـتگاه خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -72‬اقای ابراهیم هندیجانی فرزند ماشـاءاله دارای کد ملی ‪ 6629828844‬به شناسـنامه ‪ 7‬صادره از رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت ‪426/94‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید جمشدی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی‬ ‫به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر‬ ‫‪ -73‬اقای حسـن حمید فرزند محیل دارای کد ملی ‪ 6629559762‬به شناسـنامه ‪ 5987‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 112/55‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید چراغزاده خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -74‬خانم صغری شـریفی فرزند لفیطه دارای کد ملی ‪ 5279612431‬به شناسـنامه ‪ 353‬صادره از امیدیه نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 493/79‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬بزرگراه بسیج خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -75‬اقای احمد جلیزی فرزند یونس دارای کد ملی ‪ 1989623638‬به شناسـنامه ‪ 13‬صادره از دشـت ازادگان نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪214/25‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬کوی دادگستری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -76‬اقای سـیدعلی موسـوی پور فرزند صافی دارای کد ملی ‪ 6629545354‬به شناسـنامه ‪ 4546‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪175/29‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان بعثت خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -77‬خانم هدیه حمید فرزند ابراهیم دارای کد ملی ‪ 6629868951‬به شناسنامه ‪ 1‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 141/08‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬بلوار بسـیج خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫ا گهی های اصالحی برابر ارای اصالحی‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -78‬اقای ابوالفضل نصیری فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1882219120‬به شناسنامه ‪ 3008‬صادره از شوشتر نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪61/50‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2‬فرعی از ‪ 1201‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهید اوینی خریداری شـده از مالکیت رسـمی محمد نصیری "در رای‬ ‫صادره قبلی‪ ،‬ملک مورد تقاضا به صورت ششـدانگ عرصه و اعیان قید شـد‪ ،‬که اشـتباه اسـت"‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -79‬خانـم نجـات مطـوری فرزنـد ناجـی دارای کـد ملـی ‪ 1810260205‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از ابـادان نسـبت بـه ششـدانگ عرصه یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 107/54‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 14‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان اسدابادی خریداری شده از مالکیت رسمی محمدحسن محنت کش "در رای صادره‬ ‫قبلی‪ ،‬ملک مورد تقاضا به صورت ششـدانگ عرصه و اعیان قید شـد‪ ،‬که اشـتباه اسـت"‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -80‬مهـدی عـداد فرزنـد هرمـزی دارای کـد ملـی ‪ 6629877713‬بـه شناسـنامه ‪ 831‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 180/32‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫رامشـیر "در رای صادره قبلی‪ ،‬حدود و مسـاحت ملک مورد تقاضا اشـتباه قید شـد"‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫م الف ‪12/148‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬‬ ‫مدیرعامل گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫گازرسانی به «جواهرده» و «جنت رودبار» رامسر‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیرعامـل گاز مازنـدران گفـت‪« :‬گازرسـانی به جواهـرده‪،‬‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫جنـت رودبـار و اشـکور بـا اعتبـار ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومـان عملیاتـی م ‬ ‫قاسـم مایلـی رسـتمی در جلسـه ای بـا فرمانـدار و مسـئوالن شهرسـتان رامسـر‬ ‫بابیان اینکه گازرسـانی روسـتاهای اسـتان تا ‪ ۱۴۰۲‬به اتمام می رسـد گفت‪« :‬در‬ ‫مازنـدران ‪ ۱۵۵۰‬مشـترک سـرویس گاز ارائـه می شـود»‪ .‬وی افـزود‪ ۷۰« :‬کیلومتـر‬ ‫خـط تغذیـه تولیـد در اشـکور داریـم کـه ‪ ۱۳‬کیلومتـر خـط تغذیـه و توزیـع‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیاردتومان هزینه تقریبی گازرسـانی به جواهرده‪ ،‬جنت رودبار و اشـکور‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بودجه عمرانی امسـال ما ‪1000‬میلیاردتومان بـوده و‬ ‫هـدف مـا خدمـت بـه مـردم اسـت و سـال ‪ ۱۴۰۲‬پایـان گازرسـانی بـه روسـتاها را‬ ‫جشـن می گیریـم»‪.‬‬ ‫صادرات یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزارتنی ذوب اهن؛‬ ‫ُمهر تاییدی بر کیفیت جهانی محصوالت‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬هیئتـی از کشـور البانـی بـا هدف اشـنایی بـا ذوب اهن اصفهـان و‬ ‫تولیدات این مجتمع عظیم صنعتی‪ ،‬با مهرداد توالییان (معاون بهره برداری‬ ‫ذوب اهن اصفهان) و تنی چند از دیگر مسئولین این شرکت دیدار و گفت وگو‬ ‫کردنـد‪ .‬توالییـان دراین نشسـت گفـت‪« :‬ایـن کارخانـه اولین تولیدکننـده فوالد‬ ‫در ایـران بـوده و شـاخه اصلـی فعالیـت ان تولیـد مقاطـع طویـل فوالدی اسـت‬ ‫و کلیـه سـایزهای میلگـرد از ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۳۲‬میلی متـر و درصـورت داشـتن سـفارش تـا‬ ‫سـایز باالتـر را قابلیـت تولیـد دارد‪ .‬انـواع تیراهن از سـایز ‪ ۱۲‬تـا ‪ I( ۳۰‬و ‪ )H‬نیز جزو‬ ‫سـبد محصـوالت ذوب اهـن اصفهـان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـرکت بـا تبعیـت از‬ ‫تغییـر تقاضـای مشـتریان در داخـل و خار ج ازکشـور‪ ،‬سـبد تولیـد محصوالتـش‬ ‫فهـای صنعتـی‪،‬‬ ‫را تغییـر داد و عالو هبـر تولیـد محصـوالت سـاختمانی‪ ،‬کال ‬ ‫کهـای معدنـی و ‪ ...‬را نیـز تولیـد می کنـد»‪ .‬معـاون بهر هبـرداری‬ ‫انـواع ریـل‪ ،‬ار ‬ ‫ذوب اهـن اصفهان بااشـاره به اینکه تولیـد ‪ ۲۰‬درصد از محصـوالت این کارخانه‬ ‫از قالـب سـاختمانی بـه صنعتـی تبدیـل شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬در بحـث‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫نهـا‪ ،‬ذکـر ایـن جملـه کاف ‬ ‫کیفیـت محصـوالت و اسـتانداردهای ا ‬ ‫سـال گذشـته یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزارتن صادرات به بازارهای گونا گون داشـتیم‬ ‫و ایـن نشـان دهنده کیفیـت جهانـی محصـوالت ذوب اهـن اصفهـان اسـت»‪.‬‬ ‫هیئت البانی ابراز داشتند که عالقه مند بودیم قطب صنعت ایران (ذوب اهن‬ ‫اصفهان) را از نزدیک ببینیم و طی بازدیدی که از بخش های مختلف کارخانه‬ ‫داشـتیم‪ ،‬می توانیـم زمین ههـای همـکاری بسـیاری را تعریف کنیم‪.‬‬ ‫برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫در منطقه ازاد انزلی‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬پیـرو بازدیدهـای میدانـی و جلسـات کارشناسـی برگزارشـده‬ ‫ازسوی مدیرعامل سازمان‪ ،‬جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست‬ ‫مهندس ا کبری مقدم (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان) و با حضور‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره‪ ،‬معاونیـن و مدیـران سـازمان منطقـه ازاد انزلـی برگـزار‬ ‫شهـای سـازمان به منظـور‬ ‫شـد‪ .‬ا کبـری باتا کیدبـر اهمیـت فعالیـت تمـام بخ ‬ ‫تبـه تا کیـدات رهبـری و‬ ‫رفـع موانـع تولیـد در سـال جـاری بیـان کـرد‪« :‬باعنای ‬ ‫شهـای ایـن سـازمان و دسـتگاه های‬ ‫دسـتورات رئیس جمهـوری؛ همـه بخ ‬ ‫اجرایـی همسـو بایـد درراسـتای کاهـش دغدغ ههـای تولیدکننـدگان و افزایش‬ ‫تهـای تولیـدی و صادراتـی ازطریـق کاهـش بوروکراسـی اداری‪ ،‬گام‬ ‫ظرفی ‬ ‫بردارند؛ زیرا اولویت اول کشور رفع مسائل و تسهیل فضای کسب وکار است»‪.‬‬ ‫دراین جلسه بعد از ارائه گزارش توسط معاونین و مدیران مربوط‪ ،‬راهکارهای‬ ‫پیشنهادی درباره رفع مشکالت و برخی ناهماهنگی ها درارتباط با واحدهای‬ ‫تولیدی‪-‬صنعتی که ظرف هفته های اخیر موردبررسی میدان قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫مطـرح؛ و درزمینـه تعیین تکلیـف برخـی اراضـی صنعتـی وا گذار شـده و تسـریع‬ ‫در صـدور پروان ههـای سـاختمانی و پایـان کار بـه واحدهای صنعتی مصوباتی‬ ‫جهـت اعمـال اتخاذ شـد‪.‬‬ ‫گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫منطقه ‪ ۲‬کشور (حوزه زا گرس) در ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‪ /‬رضا احمدی گفت‪« :‬در گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری منطقـه ‪ ۲‬کشـور (حـوزه زا گـرس) کـه در ایلام برگـزار شـده اسـت‪،‬‬ ‫مدیـران کل منابع طبیعـی و ابخیزداری اسـتان های اذربایجان غربـی‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ایالم‪ ،‬چهارمحال وبختیاری‪ ،‬همدان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬کهگیلوی هو بویراحمد و فارس حضور دارند‪ .‬این گردهمایی با موضوع‬ ‫بررسـی چشـم انداز توسـعه زا گـرس بـا هـدف هم افزایـی دانـش سـازمانی و‬ ‫یسـت»‪ .‬در اولیـن روز ایـن گردهمایـی دکتر‬ ‫تبادل نظـر دراین بـاره درحال برگزار ‬ ‫میرعمـاد؛ مشـاور رئیـس سـازمان‪ ،‬دکتـر اسـدی؛ مشـاور رئیـس سـازمان‪ ،‬دکتـر‬ ‫هندابـادی؛ مشـاور رئیـس سـازمان‪ ،‬دکتر شـعبانیان؛ معـاون جنگل سـازمان‪،‬‬ ‫لهـای خـارج از شـمال‪ ،‬سـرهنگ ا کبـری؛‬ ‫دکتـر پورمقـدم؛ رئیـس مرکـز جنگ ‬ ‫فرمانـده یـگان سـازمان؛ و مدیـران کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری منطقـه‬ ‫یهـای‬ ‫‪ ۲‬کشـور از نهالسـتان مادرتخصصـی شهرسـتان ایـوان و جنگل کار ‬ ‫انجا مشـده دراین شهرسـتان بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان تور ماهیگیری‬ ‫توسط مرزبانان هنگ مرزی سرخس‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬فرمانـده هنـگ مـرزی سـرخس از دسـتگیری سـارقان تـور‬ ‫ماهیگیـری در سـد دوسـتی توسـط مرزبانـان ایـن هنـگ خبـر داد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫محمـد محمـودی گفـت‪« :‬در پـی وقـوع سـرقت تورهـای ماهیگیـری و صیـد‬ ‫غیرمجـاز در محـدوده سـد دوسـتی‪ ،‬موضـوع ب هصـورت ویـژه در دسـتورکار‬ ‫اطالعاتـی و عملیاتـی مرزبانـان هنـگ قرار گرفت‪ .‬مرزبانان پاسـگاه مرزی سـد و‬ ‫لسـازی شـبکه منابع و مخبرین و گشـت های‬ ‫پاسـگاه مرزی پل خاتون با فعا ‬ ‫لسـرقت تورهـای ماهیگیـری‬ ‫مکـرر شـبانه روزی دونفـر از سـارقان را درحا ‬ ‫دستگیر کرده و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی دادند»‪ .‬این‬ ‫مقـام مرزبانـی درپایـان افـزود‪« :‬مرزبانان سـرخس با چشـمانی تیزبیـن و اجرای‬ ‫گشت های شبانه روزی‪ ،‬برابر قانون شکنان و مخالن نظم و امنیت ایستاده اند‬ ‫َ‬ ‫تـا مرزنشـینان عزیزمـان از گزنـد کوچک تریـن اسـیبی در امـان باشـند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫شهردار گرگان ‪:‬‬ ‫بزرگ ترین چرخ فلک و سورتمه کشور‬ ‫در گرگان راه اندازی می شود‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬پـروژه شـهربازی مـدرن گـرگان ب هصـورت فازبنـدی‬ ‫درحال اجراست و ا کنون‪ ۴۶‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد»‪ .‬محمدرضا سبطی‬ ‫گفـت‪« :‬شـهربازی در بـدو طراحی در قالب سـه گزاره متفـاوت از مجموعه های‬ ‫شهربازی در یک مجموعه تفریحی خاص شامل شهربازی مسقف‪ ،‬شهربازی‬ ‫روباز و سورتمه ریلی برنامه ریزی شد»‪ .‬وی بااشاره به ویژگی های متمایز ان با‬ ‫سـایر نمونه های موجود در کشـور‪ ،‬گفت‪« :‬این شـهربازی به عنوان بزرگ ترین‬ ‫شهربازی شمال ایران‪ ،‬بزرگ ترین چرخ فلک کشور و بلندترین سورتمه کشور‬ ‫ازنظـر ارتفـاع پایه ها به طول حـدود یک کیلومتـر را دارد»‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵۰۰‬میلیاردتومان مطالبات گندم‬ ‫به کشاورزان گلستانی‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان گفـت‪« :‬تاکنـون‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیاردتومـان مطالبـات وجـه گنـدم بـه کشـاورزان اسـتان پرداخـت‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬محمدرضـا افشـار‪ ،‬بااشـاره به ادامـه رونـد خریـد گنـدم در‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬بیـش از ‪ 530‬هزارتـن گنـدم در قالـب خریـد تضمینـی براسـاس‬ ‫دستورالعمل های ابالغی از کشاورزان گلستانی تاکنون خریداری شده است‪.‬‬ ‫بـرای خریـد این میـزان گنـدم از کشـاورزان گلسـتانی ‪5428‬میلیاردتومـان بـه‬ ‫کشـاورزان پرداخـت خواهـد شـد‪ .‬میـزان ‪ 1500‬میلیاردتومـان بابـت وجـه گنـدم‬ ‫مطالبـات کشـاورزان پرداخـت و اسـناد خریـدی کـه تـا سـیزدهم خردادمـاه بـه‬ ‫بانـک عامـل ارسـال شـده تسـویه شـد؛ و پرداخـت بقیـه مطالبـات کشـاورزان‬ ‫یسـت»‪ .‬سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫درحال پیگیر ‬ ‫یشـود کشـاورزان گلسـتانی ‪ 700‬هزارتـن گنـدم‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬پیش بینـی م ‬ ‫مرغـوب تولیـدی خـود را بـه مرا کـز دولتی تحویل دهند‪ .‬بیـش از ‪ 90‬مرکز خرید‬ ‫بـا ظرفیـت یک میلیـون و ‪ 500‬هزارتـن در اسـتان فعـال اسـت و گنـدم کشـاورزان‬ ‫را به قیمـت هرکیلوگـرم ‪ ۱۱۵۰۰‬تومـان می خرنـد»‪ .‬گلسـتان بـا تولیـد ‪ 10‬درصـد‬ ‫گنـدم کشـور پـس از خوزسـتان و فـارس‪ ،‬رتبـه سـوم تولیـد و رتبـه اول کیفیـت‬ ‫این محصـول راهبـردی را در کشـور داراسـت‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس‪:‬‬ ‫بو فاضالب استان اعالم کرد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی بارندگی‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫زینب طاهر‬ ‫اب وفاضلاب‬ ‫شـرکت‬ ‫مدیرعامـل‬ ‫اذربایجـان شـرقی گفـت‪« :‬ازلحـاظ سـال‬ ‫ابـی ‪ 1400‬و ‪ 1401‬نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫برابـر و نسـبت بـه درازمـدت بـا کاهـش‬ ‫‪ 20‬درصـدی روبـه رو هسـتیم کـه نشـانگر‬ ‫کسـالی در اسـتان‬ ‫ادامـه وضعیـت خش ‬ ‫ُ‬ ‫کسـالی‬ ‫نسـال خش ‬ ‫اسـت‪ .‬ا کنـون ‪25‬امی ‬ ‫تسـر می گذاریـم»‪ .‬محمدخانـی‬ ‫را پش ‬ ‫در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران بـه‬ ‫اخریـن وضعیـت ابـی اسـتان پرداخـت و‬ ‫توضیـح داد‪« :‬نسـبت بـه درازمـدت ‪ 18‬تـا‬ ‫‪ 20‬درصـد کاهـش بارندگـی در اذربایجـان‬ ‫شـرقی داریـم»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه از نظـر‬ ‫فراوانـی بـارش در سـطح کشـور در رتبـه‬ ‫چهـارم قـرار داریـم‪ ،‬گفـت‪« :‬از لحـاظ سـال‬ ‫ابـی ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫برابـر و نسـبت بـه دراز مـدت بـا کاهـش‬ ‫روبـه رو هسـتیم‪ ،‬ایـن نشـانگر ادامـه‬ ‫یسـت‪ ،‬در حالـی‬ ‫وضعیـت خشک سال ‬ ‫کسـالی را‬ ‫تو پنجمین سـال خش ‬ ‫بیسـ ‬ ‫پشـت سـر می گذاریـم کـه فراز ونشـیب هایی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫هـم داشـته کـه در حال سپر ‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬طبـق اسـتانداردهای‬ ‫اعال مشـده متوسـط مصـرف بـه ازای هـر‬ ‫فـرد در یک شـبانه روز ‪ 150‬لیتر تعیین شـده‬ ‫اسـت کـه این مقـدار تمـام مصـارف روزانـه‬ ‫یشـود؛ متاسـفانه‬ ‫یـک فـرد را شـامل م ‬ ‫حجم مصرفی هر فرد در اسـتان ما با بیش‬ ‫از ‪ 75‬لیتـر بـه ‪ 225‬لیتـر رسـیده کـه نیازمنـد‬ ‫اصلاح و رعایـت مصـرف اسـت‪ .‬ازطرفـی‪،‬‬ ‫این نکتـه فرامـوش نشـود کـه سـال های‬ ‫قبـل از کرونـا نسـبت بـه ا کنـون ‪ 15‬درصـد‬ ‫افزایـش مصـرف به دلیـل حساسـیت های‬ ‫الزم بهداشـتی ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬خانـی‬ ‫حهـای اجرایـی فاضلاب ‬ ‫در رابط هبـا طر ‬ ‫در اسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬متوسـط‬ ‫پوشـش فاضلاب اسـتان ‪ ۶۰‬درصـد و‬ ‫تبریـز نیـز ‪ ۸۶‬درصـد اسـت و ا کنـون نیـز ‪۱۰‬‬ ‫تصفیه خانـه در حـال بهـره بـرداری و نـه‬ ‫لسـاخت اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫مـورد در حا ‬ ‫«تصفیه خانـه مـدول دوم تبریـز بزرگ تریـن‬ ‫تصفیه خانـه کشـور بـوده کـه بـرای‬ ‫یک میلیون نفـر جمعیـت بـوده و با ظرفیت‬ ‫‪ ۷۵‬میلیون مترمکعـب در سـال فعالیـت‬ ‫می کنـد‪ .‬ا کنـون بـاالی ‪ ۷۰‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی دارد و فـاز اول مـدول دوم ان‬ ‫بـا ‪ ۹۸‬درصـد پیشـرفت درحال ازمایـش‬ ‫اسـت»‪ .‬وی همچنیـن با اشـاره به سـوال‬ ‫خبرنـگاری در مـورد سـختی اب در سـطح‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬مسـئولین همـه روز بـا‬ ‫بهره گیری از ازمایشـگاه مدرن که در شـمال‬ ‫غـرب کشـور در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬اب‬ ‫منطقـه را مـورد نمون هبـرداری و تسـت های‬ ‫ً‬ ‫اولیـه قـرار می دهنـد و احیانـا ا گـر مـوردی‬ ‫باشـد‪ ،‬توسـط مهندسـین مربوطـه رفـع‬ ‫یشـود»‪ .‬وی همچنیـن بااشـاره به‬ ‫موانـع م ‬ ‫یبـودن اب‪،‬‬ ‫اهمیـت صرفه جویـی و حیات ‬ ‫افـزود‪« :‬دررابط هبـا مسـئله اب بایـد تمـام‬ ‫نهـا و نهادهـای ذی ربـط‬ ‫سـازمان ها‪ ،‬ارگا ‬ ‫همـکاری کننـد تـا اسـتفاده بهینـه ای از‬ ‫اب داشـته باشـیم»‪ .‬خانـی دررابط هبـا‬ ‫حهـای اجرایـی فاضلاب در اسـتان نیز‪،‬‬ ‫طر ‬ ‫گفـت‪« :‬متوسـط پوشـش فاضلاب اسـتان‬ ‫‪ ۶۰‬درصـد و تبریـز نیـز ‪ ۸۶‬درصـد اسـت کـه‬ ‫رتبـه دوم را در میـان شـهرهای کشـور‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬ا کنون نیز ‪10‬‬ ‫تصفیه خانـه درحال بهر هبـرداری و ن همـورد‬ ‫لسـاخت اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫درحا ‬ ‫فصـل تابسـتان و قطعـی بـرق و مشـکالت‬ ‫ناشـی ازان‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر در تابسـتان‬ ‫امسـال مـردم ‪ 10‬تـا پنج درصـد صرفه جویـی‬ ‫داشـته باشـند تابسـتان بـدون دغدغـه ای‬ ‫تسـر خواهیـم گذاشـت»‪ .‬خانـی‬ ‫را پش ‬ ‫باتا کیدبراینکـه در ‪ ۷۳۴‬روسـتا مشـکل‬ ‫ً‬ ‫اب هسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در تقریبـا ‪ ۲۷۰‬روسـتا‬ ‫پروژ ههـای اب رسـانی مـا درحال اجراسـت‬ ‫‪۳۸۰‬مـورد هـم نهایـی شـود‪ ،‬در‬ ‫و چنانچـه ‬ ‫دوسـال اینده بـاالی ‪ ۹۵‬درصـد روسـتاهای‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫اسـتان از شـبکه ابـی برخـوردار م ‬ ‫مشـکل اب ‪ ۱۲۱‬روسـتا در اسـتان توسـط‬ ‫عشـدن اسـت»‪.‬‬ ‫قـرارگاه سـازندگی درحال رف ‬ ‫وی دربـاره اعتبـار اختصاص یافتـه بـه‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان در سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه سـفر اخیـر رئیس جمهـوری‬ ‫بـه اسـتان مصوبـات خوبـی داشـت و‬ ‫اعتبـارات خوبـی هـم تخصیـص داده‬ ‫شـد؛ سـهم شـرکت اب وفاضلاب اسـتان‪،‬‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیاردتومان اسـت و احتمال افزایش‬ ‫هـم وجـود دارد»‪ .‬خانـی گفـت‪« :‬شـرکت‬ ‫ً‬ ‫کسـال اخیر از‬ ‫اب وفاضلاب تقریبـا در ی ‬ ‫تیر پارسـال تا تیر امسـال ان چنان درامدی‬ ‫نداشـته؛ امـا ازنظـر هزینـه سـه برابر شـده و‬ ‫هزینـه اقالم مصرفی تصاعدی شـده اسـت‪.‬‬ ‫درامدهـای مـا به انـدازه هزین ههـا بـاال نرفتـه‬ ‫یگـردد به‬ ‫یهـای ما برم ‬ ‫اسـت‪ .‬تمـام بدبخت ‬ ‫پیمانـکاران‪ .‬پیمانـکار بایـد توانایـی مالـی‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـد کـه حقـوق را پرداختـه و بعـدا‬ ‫از ابفـا بگیـرد؛ نه اینکـه مدیریـت پـروژه کرده‬ ‫و منتظـر بمانـد پـول را ابفا بپردازد و سـپس‬ ‫بـرای کارگـران واریـز کنـد‪ .‬پیمانـکار بایـد‬ ‫قـدرت مالـی داشـته باشـد و بتوانـد سـه ماه‬ ‫حقـوق را از جیـب خـود بپـردازد»‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬هزار هکتار کشت قراردادی برنج در استان انجام شد‬ ‫دانش بنیـان اسـت شـاهد افزایـش امنیـت‬ ‫غذایـی خواهیـم بـود‪ .‬در برخـی از نقـاط در‬ ‫تامین کاالی اساسی شاید مشکالتی باشد؛‬ ‫اما کسـری نخواهیم داشـت و در سیلوهای‬ ‫بنـدر امیرابـاد گنـدم زیـادی ذخیـره اسـت و‬ ‫تـوان تامیـن وجـود دارد»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران افـزود‪« :‬وقفه ای‬ ‫ً‬ ‫در رفـع مشـکالت کشـاورزی خصوصـا تولید‬ ‫برنج ایجاد نخواهد شـد و به دنبال پایداری‬ ‫موردنظـر جهـاد کشـاورزی هسـتیم»‪.‬‬ ‫عنایتـی با بیان اینکـه امـروز سـه پـروژه بـا‬ ‫اعتبـار ‪ ۲۰‬میلیارد تومـان در محمودابـاد‬ ‫به بهر هبـرداری می رسـد‪ ،‬گفـت‪1200« :‬‬ ‫کارخانه شالی کوبی و باالی ‪ ۱۸۰‬واحد سرت‬ ‫در اسـتان مازنـدران داریـم‪ .‬در برنامـه اتـی‬ ‫به دنبـال ساختارسـازی و امنیـت غذایـی‬ ‫هسـتیم تـا بـا قیمـت بـاال در داخـل و خـارج‬ ‫کشـور عرضـه شـود»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران گفـت‪ ۳۸« :‬هزار هکتـار‬ ‫در بخـش کشـاورزی بـرای سـازمان دهی‬ ‫برنـج بـا کشـاورزان قـرارداد منعقـد شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬عنایتـی افـزود‪« :‬وضعیـت برنـج‬ ‫شـاید امـروز به واسـطه حضـور دالالن بـه‬ ‫سـود کشـاورز و مصرف کننـده نباشـد؛ امـا‬ ‫تگـذاری مناسـب‬ ‫به دنبـال ایجـاد قیم ‬ ‫هسـتیم تـا در ما ههـای اتـی بـا عرضـه برنـج‬ ‫بـه بـازار مشـکلی پیـش نیایـد» ‬‪ .‬علیـزاده‬ ‫فرمانـدار محمودابـاد در مراسـم ائیـن‬ ‫افتتـاح هم زمـان ‪ ۳۸‬پروژه بخش کشـاورزی‬ ‫مازنـدران با بیان اینکـه این شهرسـتان‬ ‫در حـوزه گل وگیـاه‪ ،‬برنـج‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫ابزی پـروی در اسـتان جایـگاه خاصـی دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تسـهیل گری در حـوزه تولیـد داخلی‬ ‫و حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان از‬ ‫وظایـف مـا خواهد بود تا در بخش صادرات‬ ‫قتـر باشـیم‪ .‬ظرفیـت اشـتغال زایی‬ ‫موف ‬ ‫در محمودابـاد باال سـت و بـا کمـک جهـاد‬ ‫تهـای خوبی برای‬ ‫کشـاورزی می توان فرص ‬ ‫جوانـان ایجـاد کـرد»‪ .‬فرمانـدار محمودابـاد‬ ‫نکـردن کارخان ههـا از نیازهـای‬ ‫گفـت‪« :‬مدر ‬ ‫این شهرسـتان بـرای کاهـش هدررفـت‬ ‫تولیـدات خواهـد بـود کـه امـروز نمونـه ای‬ ‫از ان در این شهرسـتان به بهر هبـرداری‬ ‫می ر سـد»‪.‬‬ ‫بررسی مشکل برق کشاورزان و صنعتگران در پاتوق بسیج رسانه ای استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫طی نشستی در قالب پاتوق رسانه ای تبیین‬ ‫کـه به همـت سـازمان بسـیج رسـانه فـارس‬ ‫و بـا محوریـت سـازمان بسـیج مهندسـین‬ ‫صنعـت و معـدن راه انـدازی شـد‪ ،‬مشـکالت‬ ‫بـرق کشـاورزان و صنعتگـران در فصـل گرمـا‪،‬‬ ‫بـا حضـور نماینـدگان صنفـی و مدیـران‬ ‫مربوطـه به بحـث و بررسـی گذاشـته شـد‪.‬‬ ‫هادی رضایی؛ رئیس سـازمان بسـیج رسانه‬ ‫فارسـی دراین جلسـه گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫قرارگرفتـن دراسـتانه فصـل گـرم‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫بیشـتر از انـرژی و همچنیـن رونق بخـش‬ ‫کشـاورزی دراین فصـل‪ ،‬پاتـوق رسـانه ای‬ ‫تبیین (سـازمان رسـانه) به بررسی مشکالت‬ ‫بـرق کشـاورزان و صنعتگـران در فصـل گرمـا‬ ‫اختصاص داده شـد»‪ .‬او ضرورت همراهی و‬ ‫هم افزایـی بـرای گـذر از پیـک فعلـی را یـاداور‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬پاتـوق تبییـن بسـیج رسـانه‬ ‫بـه اقنا عسـازی مسـائل روز توسـط مدیـران‬ ‫ً‬ ‫اختصـاص دارد و نـه صرفـا سـخنرانی»‪.‬‬ ‫حسـین پناهـی؛ رئیـس بسـیج مهندسـین‬ ‫صنعـت و معـدن فـارس نیز ضـرورت برگزاری‬ ‫این جلسـه را اقنا عسـازی افـکار عمومـی‬ ‫بـرای عبـور از پیـک فصـل تابسـتان امسـال‬ ‫عنـوان کـرد و از مسـئوالن متولـی خواسـت‬ ‫تهـای مربوط‬ ‫تـا پیـش از هـر اقدامی‪ ،‬فعالی ‬ ‫بـه امـور بـرق ب هصـورت شـفاف بـرای مـردم‬ ‫و اصنـاف تبییـن شـود‪ .‬او گفـت‪« :‬ازانجا کـه‬ ‫اقنا عسـازی یکـی از رویکردهـای مهم رسـانه‬ ‫اسـت‪ ،‬ایـن سـازمان بااسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫و فضـای ایجادشـده توسـط بسـیج رسـانه‬ ‫فـارس‪ ،‬کشـاورزان و صنعتگـران را گردهـم‬ ‫شهـا‬ ‫اورده تـا از نزدیـک ضمـن اعلام چال ‬ ‫دراین زمینـه‪ ،‬بـه بیـان مطالبـات خـود از‬ ‫مسـئوالن مربوطـه بپردازنـد»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫سلاحی؛ مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫شـیراز نیـز بـه تشـریح برنام ههـای شـرکت‬ ‫متبوع برای عبور از پیک تابستان پرداخت‬ ‫و گفـت‪« :‬ناتـرازی مصـرف و تولیـد بـرق از‬ ‫سـال های قبـل به دلیـل حا کمیـت تحریـم‪،‬‬ ‫عد مسـرمایه گذاری و ‪ ...‬در کشـور وجـود‬ ‫داشـته و درواقـع متناسـب بـا رشـد مصـرف‪،‬‬ ‫تولید اضافه نشده است»‪ .‬او کنترل مصرف‬ ‫و افزایـش تولیـد را تنهـا راه رفـع ناتـرازی ذکـر‬ ‫نبـر و‬ ‫و تا کیـد کـرد‪« :‬افزایـش تولیـد زما ‬ ‫ً‬ ‫هزین هسـاز اسـت؛ مثلا دو نیـروگاه در فـارس‬ ‫داریـم کـه هریـک در بهتریـن شـرایط زمانـی‬ ‫در بـازه زمانـی س هسـاله بـا هزینـه ای بـاال‬ ‫یشـود و لـذا وزارت نیـرو راهـی جـز‬ ‫احـداث م ‬ ‫مدیریـت مصـرف نـدارد تـا بتوانـد شـرایط‬ ‫موجـود را کنتـرل کنـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬پارسـال‬ ‫تولیـد و مصـرف باهـم همخوانـی نداشـت‬ ‫و ازایـن رو خاموشـی ها در دسـتورکار قـرار‬ ‫ً‬ ‫گرفـت‪ .‬مثلا کشـاورز طـی یـک روز‪ ،‬دوبـار بـا‬ ‫یشـد؛ صنعتگـر نیـز‬ ‫خاموشـی مواجـه م ‬ ‫این گونـه بـود»‪ .‬به گفتـه وی؛ امسـال بـرای‬ ‫ایجـاد احسـاس رضایت اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫نهـا‪ ،‬اخـذ‬ ‫غیرقابل اسـتفاده و احصـای ا ‬ ‫مجـوز بـرای خریـد انـرژی از پتروشـیمی های‬ ‫جدید‪ ،‬پاالیشـگاه ها و مولدهای خودتامین‬ ‫در دسـتورکار قـرار دارنـد‪ .‬او توضیـح داد‪:‬‬ ‫«پروتکل هایـی بـا وزارت صمـت و جهـاد‬ ‫نبـاره مبادلـه شـده اسـت‪ .‬اسـتراتژی‬ ‫درای ‬ ‫فشـده بـرای وزارت صمـت این بودکـه‬ ‫تعری ‬ ‫صنعتگـر ا گـر بدانـد چه زمانـی بـا خاموشـی‬ ‫مواجـه شـود‪ ،‬راحت تر می توانـد برنامه ریزی‬ ‫کنـد و بنابرایـن برنامـه انتقـال تعطیلات‬ ‫جمعـه بـه یـک روز هفتـه برنامه ریـزی شـد‪.‬‬ ‫در وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز این مهـم‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق شـیراز بـا تصریح بـر اینکه‬ ‫وظیفـه ملـی و شـرعی مـا این اسـت که از‬ ‫نارضایتـی عمومـی جلوگیـری کنیـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«شـرکت های توزیع‪ ،‬سیاسـت گذار نیستند‪.‬‬ ‫یک سیاست کلی از جانب نظام ابالغ شده‬ ‫و مسـئوالن تما مقـد بـه میـدان امده انـد‬ ‫تـا امسـال خاموشـی گسـترده و خـارج از‬ ‫برنامه ریزی مانند پارسـال نداشته باشیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری جشنواره بزرگ استعدادیابی فرهنگی و هنری در ‪ ۲۲‬شهر استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسلامی مازنـدران‬ ‫از برگـزاری جشـنواره بـزرگ اسـتعدادیابی‬ ‫فرهنگـی و هنـری در همـه شـهرهای‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬حسـین جـوادی گفـت‪:‬‬ ‫«این رویـداد بـا هـدف اسـتعدادیابی‬ ‫یهـا در رشـته های گونا گـون‬ ‫مازندران ‬ ‫فرهنگـی و هنـری و معرفـی اسـتعدادها‬ ‫برگـزار خواهـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جشـنواره‬ ‫بـزرگ اسـتعدادیابی‪ ،‬ویـژه مازندرانی هـا‬ ‫بـوده و مسـابقات ان در ‪ ۲۲‬شهرسـتان‬ ‫مازنـدران برگـزار خواهـد شـد»‪ .‬جـوادی‬ ‫یهـای سراسـر کشـور‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬مازندران ‬ ‫ازطریـق سـامانه اینترنتـی کـه اعلام خواهـد‬ ‫قانـون جوانـی جمعیـت کـه سـال گذشـته‬ ‫به تصویـب رسـید‪ ،‬بـه همـه دسـتگاه های‬ ‫مربوطـه از جملـه دانشـگاه های سراسـری‪،‬‬ ‫وزارت بهداشـت ‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‬ ‫و دسـتگاه های تبلیغـی ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫به تازگـی ایـن سـازمان ها بـه مجلـس دعـوت‬ ‫شـدند تـا در خصـوص نحـوه اجـرای قانـون‬ ‫جوانـی جمعیـت و عملکـرد خـود گـزارش دهنـد‪ .‬یزدیخـواه گفـت‪« :‬در جهـان‬ ‫بـرای بحـث جوانـی جمعیـت و حفـظ کیـان خانـواده دولـت هزینه هایـی را‬ ‫صـرف می کنـد‪ ،‬در ایـران نیـز دولـت بـا وجود تمام مسـائل و مشـکالت‪ ،‬موظف‬ ‫بـه حمایـت از خانواده هـا بـرای فرزنداوری سـت‪ .‬دولـت بایـد بـا پیش بینـی و‬ ‫اختصـاص بودجه هـای مناسـب با هـدف کاهش بار مالی ناشـی از فرزنـداوری‬ ‫به کمـک خانواده هـا بیایـد‪ .‬در قانون حمایـت از خانواده و جوانی جمعیت نیز‬ ‫شـاخص های خوبـی از جملـه امتیازاتـی بـرای حفظ موقعیـت مادران شـاغل‪،‬‬ ‫مرخصی هـای زایمـان و اسـتعالجی‪ ،‬وام های کم بهـره و اعطای زمین در برخی‬ ‫ی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫از شـهرهای کم جمعیـت پیش بینـ ‬ ‫دیدار شهردار کهریزک‬ ‫با ورزشکاران ا کادمی بسکتبال شهر‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫گفـت‪ ۳۸« :‬هزار هکتـار کشـت قـراردادی‬ ‫برنـج در اسـتان بـا کشـاورزان منعقـد شـد‬ ‫نطـرح در دست اجر اسـت»‪ .‬حسـن‬ ‫و ای ‬ ‫عنایتـی در مراسـم افتتـاح با بیان اینکـه‬ ‫ظرفیـت محمودابـاد در بخـش کشـاورزی‬ ‫بسیار باال سـت‪ ،‬افزود‪« :‬خدمات خوبی بعد‬ ‫از پیـروزی انقلاب در بخـش کشـاورزی رقـم‬ ‫خـورد کـه شـامل ‪ ۸۰‬درصـد از تامیـن امنیت‬ ‫نتـن از محصـوالت‬ ‫یسـت‪ ۱۳۰ .‬میلیو ‬ ‫غذای ‬ ‫کشاورزی با کیفیت باال که در دنیا شناخته‬ ‫شـده بـوده درحال تولیـد اسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از افتخـارات نظـام اسلامی به فرمـان‬ ‫تاریخـی امـام‪ ،‬تاسـیس جهاد سـازندگی بود‬ ‫کـه بـرای ابادانـی و توسـعه و در تمـام نقـاط‬ ‫کشـور نقـش بـارز خـود را ایفـا کـرده اسـت‬ ‫و مدیریـت جهـادی اهمیـت و قداسـت را‬ ‫نشـان می دهـد»‪ .‬عنایتـی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در زمینـه امنیـت غذایـی اتفاقـات خوبـی‬ ‫رقـم خـورد کـه امسـال در سـالی که ب هنـام‬ ‫دستگاه های مسئول باید‬ ‫در اجرای قانون جوانی جمعیت پاسخگو باشند‬ ‫شـد‪ ،‬می تواننـد دراین جشـنواره شـرکت‬ ‫کننـد»‪ .‬وی دربـاره نحـوه برگـزاری جشـنواره‬ ‫گفـت‪« :‬پـس از بررسـی اولیـه اثـار رسـیده بـه‬ ‫دبیرخانـه شهرسـتان ها‪ ،‬در هـر شهرسـتان‬ ‫تعـداد ‪ ۱۰۰‬اثـر بـه مرحلـه حضـوری راه یافتـه‬ ‫و پـس از اجـرای صحنـه ای و داوری ‪ ۲۰‬اثـر‬ ‫بـه دبیرخانـه مرکـزی در سـاری راه می یابنـد‬ ‫و ازان میـان نیـز تعـداد ‪ ۱۰۰‬اثـر ب هصـورت‬ ‫حضـوری در مرکـز اسـتان اجـرا و بـا حضـور‬ ‫چهر ههـای برجسـته فرهنگـی و هنـری‬ ‫ً‬ ‫داوری خواهنـد شـد‪ .‬نهایتـا ‪ ۴۰‬اثـر برتـر بـه‬ ‫شـبکه های تلویزیونـی داخلـی‪ ،‬جـام جـم‬ ‫معرفـی خواهنـد شـد»‪ .‬جـوادی گفـت‪:‬‬ ‫«قصـد داریـم فراخـوان ایـن جشـنواره را در‬ ‫روز عیـد غدیـر منتشـر و بعـد از مـاه صفـر‪،‬‬ ‫مرحلـه اجرایـی ان را اغـاز کنیـم»‪.‬‬ ‫درراسـتای رونق سـرانه ورزشـی شـهر و حمایت از ورزشـکاران‪ ،‬شـهردار کهریزک‬ ‫سـرزده از ورزشـگاه شـهید قدیمی بازدید کرده و با بسکتبالیست های ا کادمی‬ ‫بسـکتبال شـهر کهریـزک دیـدار و گفت وگـو کرد‪ .‬علی کلهر (شـهردار کهریـزک) از‬ ‫نزدیـک بـه تماشـای تمرینـات اعضـای ا کادمـی بسـکتبال کهریـزک نشسـت و‬ ‫گفت‪« :‬امروزه توسـعه سـرانه فضاهای ورزشـی و ایجاد رونق و تنوع رشـته های‬ ‫ورزشـی یکی از مهم ترین اصول توسـعه و پیشـرفت اجتماعی شـهر محسـوب‬ ‫می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در شـهرداری کهریـزک حمایـت از ورزشـکاران و کشـف‬ ‫اسـتعدادهای ورزشـی را یکـی از اولویت هـای مدیریـت شـهری قـرار داده ایـم و‬ ‫این افق چشـم انداز در بهسـازی و توسـعه اماکن ورزشی و حمایت از تیم های‬ ‫ورزشـی به ویـژه ا کادمـی ورزش هـای تخصصـی محقـق می شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫کهریـزک تا کیـد کـرد‪« :‬کهریـزک یکـی از شـهرهای ورزشـکار پرور ری محسـوب‬ ‫می شـود و مدیریت شـهری به عنوان متولی شـهر از بسترسـازی برای فعالیت‬ ‫ورزشـکاران و حمایـت همه جانبـه از انـان از هیـچ تالشـی فروگـذار نیسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان ری تاکید کرد؛‬ ‫تسریع در ساخت و اجرای‬ ‫پروژه مجتمع جدید ایستگاهی راه اهن ری‬ ‫حمیـد زمانـی (معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه ری) بـا علـی‬ ‫کاظمی منـش (مدیـرکل راه اهـن‬ ‫تهـران) در محـل دفتـر مرکـزی ایـن‬ ‫سـازمان دیـدار کـرد‪ .‬فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرستان ری دراین دیدار باتا کیدبر‬ ‫این موضـوع کـه ایجـاد مجتمـع‬ ‫ایسـتگاهی ری درراسـتای اجرای سیاست های کالن توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫کشـور و اسـتان تهران اسـت‪ ،‬بر لزوم اجرای هرچه زود تر پروژه سـاخت مجتمع‬ ‫جدیـد ایسـتگاهی راه اهـن شـهرری تا کید کرد و گفـت‪« :‬یکی از موانـع اصلی در‬ ‫رونـد اجـرای پـروژه بحـث معارضیـن موجود اسـت که طبـق هماهنگی ها مقرر‬ ‫شـد نسـبت بـه رفـع ان هـا اقدامـات الزم صـورت گیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬بنیاد مستضعفان‪ ،‬برخی از دستگاه های اجرایی و حریم مستحدثات‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان ماننـد ادارات اب وبـرق از مهم تریـن معارضیـن‬ ‫یهـای‬ ‫اراضـی محـدوده اجـرای طـرح هسـتند کـه بـا برگـزاری جلسـات و رایزن ‬ ‫فشرده به دنبال حل مشکالت و ازادسازی فضای الزم جهت ساخت مجتمع‬ ‫ایسـتگاهی در کنـار ایسـتگاه متـرو جوانمـرد قصـاب اسـت»‪.‬‬ ‫اعتراض نماینده مردم شهر قیامدشت‬ ‫به دریافت شهریه ثبت نام از دانش اموزان‬ ‫حسـین سـبحانی؛ یکی از اعضای شـورای شـهر‬ ‫قیامدشـت نسـبت بـه دریافت شـهریه ثبت نام‬ ‫از والدیـن دانش امـوزان این شـهر اعتـراض کـرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬باتوجه بـه شـروع فصـل ثبت نـام‬ ‫مـدارس و حضـور اولیـاء عزیـز جهـت ثبت نـام‪،‬‬ ‫انـان بـا اعلام واریزی هـای مختلـف در مـدارس‬ ‫شـهر مواجـه می شـوند کـه از عـرف ملزوماتـی‬ ‫کـه بـه دانش امـوزان ارائـه خواهـد شـد خـارج اسـت»‪ .‬وی از رئیـس اداره‬ ‫ً‬ ‫اموزش وپرورش ناحیه ‪ 1‬شـهرری خواسـت شـخصا به موضوع رسیدگی کرده و‬ ‫پارلمان شهری قیامدشت را در جریان این درخواست های مدارس قرار دهد‪.‬‬ ‫سـبحانی تا کیـد کـرد‪« :‬شـهرداری و شـورای شـهر قیامدشـت بـا هـدف ارتقـای‬ ‫اموزشی دانش اموزان‪ ،‬رفع دغدغه های والدین‪ ،‬توزیع عادالنه سرانه اموزشی‬ ‫و تامین ملزومات و امکانات مدارس شـهر قیامدشـت از سـال ‪ ۱۳۹۶‬گام های‬ ‫مهمـی را برداشـته اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم فراخوان نخستین جشنواره فیلم کوتاه «صاحب»‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬فراخـوان نخسـتین دوره جشـنواره فیلـم کوتـاه «صاحـب» کـه‬ ‫به همـت شـهرداری و شـورای شـهر صاحـب و بـا همـکاری حـوزه هنری اسـتان‬ ‫کردسـتان بـا رویکـرد توجـه بـه سـینمای بومی اسـتان و حمایـت از فیل مسـازان‬ ‫فعـال در عرصـه فیلـم کوتاه اعالم شـد‪ .‬زانیار لطفی؛ دبیر اولین جشـنواره فیلم‬ ‫کوتـاه صاحـب در نشسـتی خبـری با اعلام این فراخـوان گفت‪« :‬این جشـنواره‬ ‫در اولیـن گام در دو بخـش رقابتـی و فیلم اولی هـا برگـزار می شـود»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«در بخـش رقابتـی و اصلـی‪ ،‬موضـوع فیلم هـا ازاد اسـت و هنرمنـدان فیل مسـاز‬ ‫می توانند اثار خود را در یکی از دسـته های داسـتانی‪ ،‬مسـتند یا پویانمایی به‬ ‫دبیرخانه جشنواره ارسال کنند»‪ .‬لطفی توجه به توسعه گردشگری را از اهداف‬ ‫اصلـی ایـن جشـنواره خوانـد و افـزود‪« :‬دراین راسـتا فیلم هایـی بـا محوریـت‬ ‫گردشـگری و زیسـت بوم کردسـتان موردتوجـه ویـژه دبیـر و شـورای برگـزاری‬ ‫جشـنواره هسـتند»‪ .‬دبیـر جشـنواره فیلـم کوتـاه «صاحـب» باتا کیدبـر رعایـت‬ ‫موازین و هنجارهای اجتماعی افزود‪« :‬فیلم هایی می توانند دراین دوره حضور‬ ‫یابنـد کـه در فاصلـه ‪ 1397‬به بعـد تولیـد شـده و حدا کثـر زمـان اثـار موردقبـول‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقـه اسـت»‪ .‬لطفـی افـزود‪« :‬عالقه منـدان و متقاضیـان بـرای ا گاهـی از‬ ‫مقـررات می تواننـد بـه سـایت ‪ www.sahebfilmfestival.ir‬مراجعـه کننـد»‪ .‬وی‬ ‫درباره برنامه های جنبی جشنواره گفت‪« :‬برگزاری کارگاه های اموزشی با حضور‬ ‫اسـاتید مطـرح کشـور و اسـتان و بازدیـد مهمانـان از جاذبه هـای گردشـگری‬ ‫منطقهدر کنار نشست هاینقدوبررسیبخشیاز برنامه هایپیش بینی شده‬ ‫جشنواره است»‪ .‬وی درباره گاه شمار جشنواره نیز گفت‪« :‬عالقه مندان پس از‬ ‫اعلام فراخـوان از ‪ 1‬تـا‪ 31‬تیرمـاه‪ 1401‬فرصـت ثبت نام و ارسـال اثار خـود را دارند‪.‬‬ ‫اثـار راه یافتـه در ‪ 10‬مردادمـاه اعلام و درنهایت جشـنواره از ‪ 24‬تـا‪ 31‬مردادماه در‬ ‫شهر صاحب شهرستان سقز برگزار و برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه‬ ‫‪ 31‬مـرداد ‪ 1401‬معرفـی می شـوند»‪.‬‬ ‫‪۴۵۶‬هزارهکتار از مساحت استان اردبیل؛‬ ‫تحت حفاظت محیط زیست‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫تشـده و‬ ‫«از مجمـوع مسـاحت اسـتان ‪ ۱۰‬درصـد ان جـزو مناطـق حفاظ ‬ ‫تحت مدیریـت ایـن اداره کل اسـت»‪ .‬حسـن قاسـم پور در حاشـیه بازدیـد‬ ‫خبرنـگاران از منطقـه شـکارممنوع دربنـد مشـکول شهرسـتان کوثـر‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«درمجموع ‪ ۴۵۶‬هزار هکتار از مساحت استان اردبیل تحت حفاظت محیط‬ ‫زیسـت اسـت کـه از این میـزان ‪ ۱۷۴‬هزار هکتـار از مسـاحت اسـتان جـزو مناطق‬ ‫حفاظت شـده و ‪ ۲۸۲‬هزار هکتـار معـادن ‪۱۵.۵‬هکتـار منطقـه شـکارممنوع‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان اردبیـل درخصـوص‬ ‫تفاوت هـای منطقـه حفاظت شـده و منطقـه شـکارممنوع گفـت‪« :‬در منطقه‬ ‫شـکارممنوع محیط بانـان فقـط از شـکار و صیـد جلوگیـری می کننـد امـا در‬ ‫مناطـق حفاظت شـده عالوه بـر جلوگیـری از صیـد و شـکار از تخریـب بوته کنی‬ ‫قطـع اشـجار تخریـب اتش سـوزی جلوگیـری می کننـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫پژوهش ‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2521‬‬ ‫زندگینامه«لوییبریل»‬ ‫«لوئـی بریـل» مخترع سیسـتم نوشـتن و خوانـدن ویژه نابینایان بـود؛ او در سـال ‪ ۱۸۰۹‬در‬ ‫پاریـس به دنیـا امـد‪ .‬پـدر بریـل چـرم دوز بـود‪ ،‬بریـل نیـز بسـیار عالقه منـد بـود کـه در کارگاه‬ ‫پدر خود مشـغول کار باشـد؛ اما متاسـفانه زمانی که س هسـاله بود‪ ،‬یک میله اهنی نوک تیز‬ ‫به نام «درفش» وارد چشم او شد و درنتیجه یکی از چشمانش اسیب جدی دید؛ طولی‬ ‫نکشـید کـه التهـاب و عفونـت به چشـم دیگـر نیـز سـرایت کـرد و قرنی ههـای هر دو چشـم از‬ ‫بیـن رفـت‪ .‬درنتیجـه بریـل‪ ،‬بینایـی خـود را به طورکامـل از دسـت داد‪ .‬بعـدازان پـدر و مـادر‬ ‫لویـی او را بـه مدرسـه فرسـتادند‪ ،‬اسـتعداد لویـی بریـل بـرای یادگیری‪ ،‬معلم های مدرسـه‬ ‫نهـا لویـی را بـه مرکـز یادگیـری نابینایـان‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار داده بـود؛ به همین خاطـر ا ‬ ‫فرسـتادند‪ .‬در مدرسـه خطـی توسـط والنتـن هائـوی بـرای نابینایـان ابـداع شـده بـود؛‬ ‫یشـد و یادگیـری اش اسـان نبود خوانـدن و‬ ‫خطـی سـخت کـه بـا حـروف چوبـی خوانـده م ‬ ‫نوشـتن بـا ایـن حـروف برجسـته بـرای نابینایـان بسـیار مشـکل و وقت گیـر بـود و از همـان‬ ‫یکـرد کـه سیسـتم خوانـدن و نوشـتنی درسـت‬ ‫ابتـدا لوئـی ب هصـورت شـبانه روزی تلاش م ‬ ‫‪۱۵‬سـالگی بـا الهام‬ ‫کنـد کـه قابل دسترسـی بـرای تمـام نابینایـان باشـد و سـرانجام در سـن ‬ ‫بسـازی خط ابداعی سـربازی فرانسـوی‬ ‫از تاسـی که یادگار پدرش بود و با اصالح و مناس ‬ ‫به نام کارلوس (باربیر) که در دوران جنگ بااسـتفاده از ‪ ۱۲‬حرف برجسـته‪ ،‬یک زبان رمزی‬ ‫بـرای سـربازها سـاخته بـود‪ ،‬توانسـت خـط جدیـدی را ابـداع کنـد‪ .‬تمـام ایـن مشـاهدات‬ ‫لویـی را مشـتاق بـه ابـداع ایـن خـط کـرد او المسـه را جایگزیـن بینایـی کـرد و الفبای شـش‬ ‫نقطـه ای خـود را اختـراع کـرد کـه موسـوم بـه خـط بریـل گشـت‪ .‬ایـن خـط هم ا کنـون پایـه ‬ ‫سـواد صدها هزار نابینا در سراسـر جهان اسـت‪ .‬ابداع لوئی نخسـت با مخالفت مسئولین‬ ‫مدرسـه نابینایـان پاریـس روبـرو شـد و به خاطـر سـخت گیری های مقامـات دولتـی اختراع‬ ‫بریل تایید نشد و بودجه ای به ان تعلق نگرفت‪ .‬بااین حال لوئی تسلیم نشد و به راه خود‬ ‫بـرای امـوزش خوانـدن و نوشـتن به نابینایان و همچنین تبدیـل کتاب ها به خط ابداعی‬ ‫خـودش ادامـه داد؛ امـا بعدهـا بـا یـاری معاون مدرسـه خط بریل به طور رسـمی به جهان‬ ‫تسـالگی به عنـوان معلـم در موسسـه نابینایـان پاریـس‬ ‫معرفـی شـد‪ .‬لوئـی در سـن بیس ‬ ‫شـروع به کار کـرد و شـا گردان موسسـه همگـی بـه فرا گیـری خوانـدن و نوشـتن بااسـتفاده از‬ ‫خـط ابداعـی لوئیـس بریـل پرداختنـد‪ .‬خطـی کـه امـروزه در سرتاسـر دنیـا به عنـوان خـط‬ ‫بریل شناخت هشـده اسـت‪ .‬لوئی بریل خط خودش را به نگارش نت موسـیقی و ریاضیات‬ ‫هم گسـترش داد و درکنار فعالیت هایش برای نابینایان‪ ،‬موسـیقی دان قابلی هم شـد که‬ ‫در کلیسـاهای پاریس در روزهای یکشـنبه ارگ می نواخت‪ .‬او در ضمن نوازنده ویولنسـل‬ ‫‪۴۳‬سـالگی و در سـال ‪ ۱۸۵۲‬به دلیـل بیمـاری سـل‪ ،‬جـان خـود را‬ ‫هـم بـود‪ .‬بریـل در سـن ‬ ‫از دسـت داد‪ .‬در مراسـم تشـییع جنازه بــریل‪ ،‬یک صف طوالنی از افرادی نابینا‪ ،‬به کمک‬ ‫عصاهـای سـفیدرنگ خود شـرکت کـرده بودنـد؛ این نابینایان به خوبـی ا گاه بودند تا چه‬ ‫انـدازه‪ ،‬به خاطـر خطـی کـه بریـل اختراع کرد ه بـود‪ ،‬مدیون زحمات او هسـتند‪ .‬خط بریل‬ ‫ی برجسته تشکیل می شود‪ ،‬امکان یادگیری دانـش های بشری مختلف را‬ ‫که از نقطه ها ‬ ‫بـرای نابینایـان فراهـم کـرد‪ .‬چندسـال پـس از مرگ لوئی بریـل‪ ،‬اختراع او در سراسـر جهان‬ ‫به رسـمیت شـناخته شد‪.‬‬ ‫محمدامیندروپور‪/‬پایهششم‪/‬دبستانشهیدایت اهللطالقانیشهرستانفریمان‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401‬‬ ‫فواید بازیافت کاغذ‬ ‫بازیافـت کاغـذ فرایندی سـت کـه طـی ان‪ ،‬از کاغذهـای مصرف شـده بـرای تولیـد‬ ‫کاغذهـای جدیـد اسـتفاده می شـود‪ .‬دـر ایـن فراینـد از مـواد شـیمیایی و تجهیزات‬ ‫صنعتـی خاصـی اسـتفاد ه شـده و دـر کشـورهای توسـعه یافته یـک صنعت پرسـود‬ ‫به حسـاب می ایـد‪ .‬همـه ما به خوبـی با فراینـد تولید کاغذ اشـنا هسـتیم و می دانیم‬ ‫کـه تولیـد کاغـذ بـا قطـع درختـان همـراه اسـت‪ ،‬کاغـذ پنجمیـن صنعـت بـزرگ‬ ‫مصرف کنندـه انـرژی دـر دنیاسـت‪ ،‬همچنیـن ایـن صنعت نسـبت به صنایـع دیگر‬ ‫بـه ازای تولیـد یک تـن محصـول‪ ،‬اب بیشـتری مصـرف می کنـد و سـطح باالیـی از‬ ‫الودگـی اب وهـوا را به وجـود مـی اورد‪ .‬اولیـن کارخانـه بازیافـت کاغـذ دـر ایـران در‬ ‫سـال ‪ 1333‬تاسـیس شـد؛ سه سـال بعـد دـر سـال ‪ 1336‬دـو کارخانه سـاخت مقوا‬ ‫هـم تاسـیس شـد و بـرای اولین بـار دـر ایـران‪ ،‬کاغـذ باطله هـا به جـای محل هـای‬ ‫دفـن زبالـه‪ ،‬به کارخانه هـای صنعتی برده شـدند‪ .‬کاغذهای مناسـب بازیافت شـامل‬ ‫روزنامـه‪ ،‬مجلـه‪ ،‬کاغذ تحریر سـفید‪ ،‬کاغذ باطلـه‪ ،‬کاغذ کپی‪ ،‬پاکت نامـه‪ ،‬کاغذ رایانه‪،‬‬ ‫بروشـورها و اگهی های تبلیغاتی کاغذی هسـتند و کاغذهای نامناسـب بـرای بازیافت‬ ‫عبارتندـاز کاغذ کاربن‪ ،‬کاغذ برچسـب دـار‪ ،‬کاغذ الومینیوم‪ ،‬کاغـذ روغنی‪ ،‬کاغذهای‬ ‫روکـش شـده بـراق‪ ،‬یونولیـت‪ ،‬کارتن هـا و جعبه هـای مقوایـی‪ ،‬مقـوای ورقـه ای‪ .‬مـا‬ ‫می توانیـم بـا بازیافـت تنهـا ‪ 25‬درصـد کاغـذ باطله هایمـان‪ ،‬جلوی قطـع یک میلیون‬ ‫و هفت صـد هـزار درخـت را بگیریـم و صد هزارتـن‪ ،‬کاغـذ بازیافتـی تهیـه کنیم‪ .‬یکی‬ ‫از علت هـای مهمـی کـه باعث شـده تا میـزان بازیافـت کاغذ در کشـور ما کم باشـد‪،‬‬ ‫نبـود فرهنـگ عمومـی جهـت بازیافت کاغذ اسـت بـا بازیافـت کردن کاغـذ از خیلی‬ ‫مشـکالت زیسـت محیطی و حتـی اجتماعـی جلوگیـری می شـود‪ .‬کاهـش میـزان‬ ‫زباله هـا و جلوگیـری از گرمایـش جهانـی از مزایـای تفکیـک کاغـذ باطلـه اسـت‪ .‬اگر‬ ‫کاغذهـا را بازیافـت کنید تعدـاد کارخانه هایی کـه می خواهند کاغـذ را تحویل بگیرند‬ ‫بیشـتر می شـود‪ ،‬درنتیجـه باعـث اشـتغال زایی می شـود‪ .‬برخی دیگـر از ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ عبارتندـاز‪ :‬ﻫﺪﺭ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻠﻮﻟﺰی ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ بی رویـه ﭼﻮﺏ‬ ‫ﻭ ﺍﺣﻴﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩـی ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از خـروج ارز ﺑﺮﺍی‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ‪.‬‬ ‫فرنوشخوش سیرت‪/‬پایهششم‪/‬دبستانموجسپیدشهرستانمه والت‪/‬سال‬ ‫تحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫عواقب دروغ گفتن‬ ‫مقایسه تاثیر نوشابه زرد و سیاه‬ ‫نوشـابه نوعی نوشـیدنی شـامل اب گازدار‪ ،‬مواد شـیرین کننده و اسـانس اسـت و مانند هر‬ ‫خوردنـی دیگـر ا گـر بیـش از انـدازه مصرف نشـود (مانند هر دو هفته یک بار) مضر نیسـت‪.‬‬ ‫هر کدام از مواد تشکیل دهنده نوشابه ها شامل؛ اب‪ ،‬شکر‪ ،‬طعم دهنده‪ ،‬اسید کربنیک‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬رنگ دهنـده و مـواد نگهدارنـده ( کـه بـرای جلوگیـری از کپـک‬ ‫اسـید فسـفریک‪ ،‬افزودن ‬ ‫زدن نوشابه به دلیل وجود شکر استفاده می شود) می توانند مضر باشند‪ .‬اسید فسفریک‬ ‫یشـدن خـون‪ ،‬ورود کلسـیم از‬ ‫درون ایـن نوشـابه ها باعـث اختلال در گـوارش غـذا‪ ،‬اسید ‬ ‫اسـتخوان ها بـه خـون‪ ،‬دفـع کلسـیم و در نهایـت پوکـی اسـتخوان‪ ،‬فشـار بـه کلی ههـا‪ ،‬ایجاد‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن نوشـابه های‬ ‫سـنگ کلیـه و بـه هـم خـوردن تعـادل فسـفر کلسـیم بـدن م ‬ ‫یشـود‪ .‬مصرف‬ ‫یهـای دیگر م ‬ ‫شـیرین مهم تریـن عامـل چاقـی اسـت و چاقی باعث بیمار ‬ ‫نوشابه یکی از عوامل موثر در سوء تغذیه است پس بهتر است به جای نوشابه اب‪ ،‬میوه‬ ‫و ابمیوه را جایگزین کرد‪ ،‬نوشابه های موجود در بازار رنگ های مختلفی از جمله سفید‪،‬‬ ‫سیاه‪ ،‬زرد و بدون رنگ دارند‪ .‬رنگ مشکی نوشابه های مشکی به علت حرارت زیاد قند و‬ ‫تبدیل ان به رنگ (کارامل) اسـت؛ اما رنگ زرد نوشـابه های زرد به علت رنگ دهنده های‬ ‫مصنوعی اضافه شده به نوشابه است که موجب ایجاد سرطان های مختلف می شود‪ .‬از‬ ‫ً‬ ‫نوشـابه های مشـکی به علت اسـیدیته باال برای پا ک کنندگی الودگی و کثیفی (مخصوصا‬ ‫تمیز نمودن چربی روغن ماشین در تعمیرگاه ها) استفاده می شود و وقتی این ماده وارد‬ ‫معـده می شـود معـده را در ترشـح اسـید خـود تنبـل می کنـد و ا گـر دیگر با غذا نوشـابه میل‬ ‫نشـود در سیسـتم گوارشـی اختلال ایجـاد می شـود‪ .‬ضـرر تمـام نوشـابه ها یکسـان اسـت و‬ ‫تفاوت رنگ ان ها سبب نمی شود که یکی از انها بهتر از دیگری باشد‪ .‬نوشابه های سفید‬ ‫(به دلیـل نداشـتن رنگدانه هـا) از همـه انـواع نوشـابه ضـرر کمتـری دارد‪ ،‬سـپس مشـکی (بـا‬ ‫ً‬ ‫داشـتن کارامـل تقریبـا بـی ضررتـر) و در نهایـت زرد (به دلیـل رنگ دهنده هـای مصنوعـی)‬ ‫دارای خطرات کمتری هسـتند‪ .‬برخی افراد به دلیل بدون کالری و قند بودن نوشـابه های‬ ‫رژیمـی از ایـن نـوع نوشـابه های اسـتفاده می کننـد؛ ولـی همیـن نـوع نوشـابه هـم حـاوی‬ ‫شـیرین کننده مصنوعی به نام اسـپارتام اسـت که مصرف طوالنی مدت ان سرطان ز اسـت؛‬ ‫با توجه بـه مطالبـی کـه گفتـه شـد‪ ،‬بایـد در مصـرف نوشـابه دقـت کـرد و از مصـرف زیـاد ان‬ ‫خـودداری کرد‪.‬‬ ‫امیرحسینوفابخش‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمه والت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫کوررنگی‬ ‫یسـت کـه در ان فـرد قـادر بـه تشـخیص یـک یـا برخی رنگ ها نیسـت‪.‬‬ ‫کوررنگـی یـک بیمار ‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن سـلول ها دارای رنگدانه هایـی‬ ‫شـبکی ه چشـم دارای سـلول های مخروط ‬ ‫گهـای اولیـه یعنـی قرمـز‪ ،‬سـبز و ابـی باعـث دیـدن‬ ‫هسـتند کـه بـا پـردازش صحیـح رن ‬ ‫نهـا عـدم‬ ‫یشـود‪ .‬کوررنگـی انـواع مختلفـی دارد کـه شـایع ترین ا ‬ ‫گهـا م ‬ ‫طیـف گسـترده رن ‬ ‫توانایـی در تشـخیص رنـگ سـبز و قرمـز از یکدیگـر اسـت‪ .‬داشـتن مشـکل در تشـخیص‬ ‫اینکـه جسـمی قرمـز اسـت یـا سـبز‪ ،‬یـا ابـی اسـت یـا زرد اصلی تریـن عالمـت کوررنگی اسـت‪.‬‬ ‫تشخیص کوررنگی اغلب با استفاده از چارت های رنگی به نام «صفحات ازمون ایشیهارا»‬ ‫یشـود‪ .‬کوری رنگ سـه نوع اصلی دارد‪ .‬در نوع اول‪ ،‬فرد در تشـخیص تفاوت بین‬ ‫انجام م ‬ ‫قرمز و سـبز مشـکل دارد‪ .‬در نوع دیگر‪ ،‬فرد در تشـخیص زرد و ابی مشـکل دارد‪ .‬نوع سـوم‬ ‫ا کروماتوپسی نام دارد‪ .‬فرد بیمار با این نوع از کوررنگی به هیچ وجه نمی تواند رنگی را درک‬ ‫کنـد همه چیـز خاکسـتری یا سـیاه و سـفید به نظـر می رسـد‪ .‬کور رنگی هیـچ درمانی نـدارد‪.‬‬ ‫تشخیص زودرس کوررنگی می تواند مانع بروز مشکالت اموزشی در کودکان شود‪ .‬بسیاری‬ ‫از کسـانی کـه دارای کـور رنگـی هسـتند‪ ،‬از مشـکل خود خبـر ندارند‪ .‬چون یـاد گرفته اند که‬ ‫ً‬ ‫رنگ هـا را از روی درخشـانی و روشـنی خـاص هر یـک نام گـذاری کنند‪ .‬مثال کسـی کـه دارای‬ ‫کـوری رنـگ قرمـز و سـبز اسـت‪ ،‬قرمـز برایـش شـبیه خا کسـتری سـیر اسـت‪ .‬پـس هر چیـز‬ ‫سـرخی را خا کسـتری تیره می بیند؛ ولی یاد گرفته اسـت ان را قرمز بگوید؛ همچنین کسـی‬ ‫کـه کـوری رنـگ سـبز دارد‪ ،‬پیراهـن قهـوه ای که دارای روشـنی معینی سـت را سـبز می گوید‪.‬‬ ‫افـراد کوررنـگ از نظـر قـدرت بینایـی هیـچ مشـکلی ندارنـد و فقـط ان هـا نمی توانند بعضی‬ ‫از رنگ هـای خـاص را تشـخیص دهنـد‪ .‬کوررنگـی هنگامـی رخ می دهـد کـه سـلول های‬ ‫حسـاس بـه نـور در شـبکیه چشـم قـادر به پاسـخگویی مناسـب با تغییـرات طول مـوج نور‬ ‫نیسـتند و افـراد نمی تواننـد رنگ هـا را به خوبـی تشـخیص دهنـد‪ .‬کور رنگـی علـل مختلفی‬ ‫دارد کـه مهم تریـن ان مشـکل ژنتیکی سـت؛ بنابرایـن موضـوع بسـیار مهـم این اسـت که‬ ‫کـودکان قبـل از شـروع مدرسـه مـورد ارزیابـی و ازمایـش قـرار گیرنـد؛ زیـرا بسـیاری از مطالـب‬ ‫اموزشـی موجـود در اوایـل کودکـی شـامل شناسـایی رنگ ها سـت‪.‬‬ ‫نیمامرادی‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمهوالت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫جلوگیری از افتاب سوختگی‬ ‫یم ّـدت در افتـاب یـا‬ ‫یسـت کـه در اثـر نزدیکـی طوالن ‬ ‫بسـوختگی نوعـی التهـاب پوست ‬ ‫افتا ‬ ‫بسـوختگی شـدید به انـدازه سـوختگی‬ ‫سـایر منابـع پرتـو فرابنفـش به وجـود می ایـد‪ .‬افتا ‬ ‫حرارتـی خطرنـا ک اسـت و ممکـن اسـت همان اثـرات عمومی ماننـد تـاول زدن‪ ،‬ورم و تب را‬ ‫بسـوختگی در سـاعات ظهر اسـت؛ زیرا خورشـید‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬بیشـترین خطر بروز افتا ‬ ‫بسـوختگی در افراد‬ ‫در هنـگام ظهـر ب هصـورت مسـتقیم روی پوسـت می تابد‪ .‬عالئـم افتا ‬ ‫بسـوختگی‬ ‫مختلـف متفـاوت اسـت‪ .‬ممکن اسـت پـس از قرار گرفتن طوالنـی در برابر افتا ‬ ‫ً‬ ‫‪۲۴‬سـاعت طـول خواهد کشـید‪.‬‬ ‫یـا قرمـزی را احسـاس کنیـد‪ .‬معمـوال قرمـزی پوسـت ‪ ۱۲‬تـا ‬ ‫ً‬ ‫بسـوختگی جزئـی‪ ،‬معمـوال شـامل قرمـزی و حساسـیت و خـارش سـطحی پوسـت‬ ‫افتا ‬ ‫بسـوختگی شـدید‬ ‫یشـود‪ .‬افتا ‬ ‫یتـر‪ ،‬روی پوسـت تـاول ایجـاد م ‬ ‫اسـت؛ امـا در مـوارد جد ‬ ‫می توانـد بسـیار دردنـاک باشـد و نیـاز بـه مراقبـت در بیمارسـتان داشـته باشـد‪ .‬در مـوارد‬ ‫بسـیار شـدیدتر‪ ،‬عالئـم شـامل تـب‪ ،‬لـرز‪ ،‬تهـوع و اسـتفراغ و ضعف شـدید بدن‪ ،‬فشـار خون‬ ‫شکـردن اسـت‪ .‬پـس از قرار گرفتـن در معـرض افتـاب‪ ،‬ممکـن اسـت پوسـت در‬ ‫پائیـن و غ ‬ ‫شسـاعت‬ ‫بسـوختگی شـود کـه کمتـر از چهار الی ش ‬ ‫عـرض ‪ ۳۰‬دقیقـه دچـار قرمـزی و افتا ‬ ‫ً‬ ‫دروغ‪ ،‬حرف نادرستی ست که عمدا به جای حقیقت گفته می شود‪ .‬ادم با ایمان هیچ وقت‬ ‫دروغ نمی گویـد‪ .‬ایـات زیـادی درمورد زشـتی دروغ وجـود دارد و ایات تکان دهنده ای حتی‬ ‫درو غگـو را در ردیـف کافـران و منکـران ایات الهی محسـوب می کند‪ .‬پیامبر ا کرم ؟ص؟ فرمود‪:‬‬ ‫«مومن هرگاه بدون هیچ دلیلی دروغی بگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت می کنند و بوی‬ ‫بـدی از قلبـش بیـرون می ایـد کـه تـا بـه عـرش خـدا می رسـد»‪ .‬همچنیـن در روایتـی دیگـر‬ ‫می فرماید‪« :‬از دروغ بپرهیز که روی دروغ گو را سـیاه می کند‪ ».‬در روایتی حضرت علی ؟ع؟‬ ‫فرمود‪« :‬بزرگ ترین گناهان نزد خدا‪ ،‬زبان دروغ گو است»‪ .‬همه ما می دانیم که نباید دروغ‬ ‫نحـال بعضی اوقـات چیزهایـی می گوییـم که مثل دروغ گفتن اسـت‪ .‬در سـن‬ ‫بگوییـم باای ‬ ‫سـه یـا چهارسـالگی همـه انسـان ها شـروع بـه دروغ گفتن می کننـد‪ .‬دروغ باعث بسـیاری از‬ ‫یشـود‪ ،‬انسـان های دروغ گو‪ ،‬خود را با دروغ بزرگ نشـان می دهند‪ ،‬به همه کس‬ ‫گناهان م ‬ ‫و همه چیز بدبین بوده و اعتماد ندارند و با سخنان دروغ خود چابلوسی می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫خداوند انسـان را افرید راسـت گویی و راسـتی و حقیقت را نیز افرید و از انسـان خواسـت که‬ ‫همیشـه راسـتی و حقیقـت را سـرلوحه کارهـای خـود قـرار دهد چـون دروغ باعث دشـمنی‬ ‫یشـود و انسـان ها را از هـم دور می کنـد‪ ،‬روشـن شـدن حقیقـت و‬ ‫و عواقـب منفـی زیـادی م ‬ ‫یسـت کـه بـه فـرد درو غگـو ضـرر می رسـاند‪ ،‬بی ابرویـی‪ ،‬از دیگـر‬ ‫دروغ و رسـوایی‪ ،‬اولیـن چیز ‬ ‫یکـه چنـد دروغ از فـرد ثابـت شـود‪ ،‬تنها چیزی که‬ ‫نهـای اجتماعـی دروغ اسـت‪ .‬هنگام ‬ ‫زیا ‬ ‫ششـدن سـخنان درو غگـو پیش‬ ‫یسـت‪ .‬بی اعتمـادی و بی ارز ‬ ‫یشـود بی ابروی ‬ ‫نصیـب او م ‬ ‫فهـای ادم درو غگـو اعتمـاد نمی کنـد‪ .‬همچنیـن فـرد‬ ‫مـردم طـوری کـه دیگرکسـی بـه حر ‬ ‫دروغ گو توسط افراد دیگر مسخره می شوند؛ چون همه افراد از شنیدن دروغ بیزارند و بعد‬ ‫یشـوند‪ .‬می‏دانیـم مهم ترین سـرمایه یـک جامعه اعتماد‬ ‫از پـی بـردن بـه ان خشـمگین م ‬ ‫همـه افـراد بـه یکدیگـر و اطمینـان بـه هـم اسـت و مهم تریـن چیزی که ایـن سـرمایه را نابود‬ ‫می کنـد‪ ،‬دروغ و خیانـت و تقلـب اسـت؛ بنابراین دروغ در خانـه‪ ،‬دروغ در مدرسـه‪ ،‬دروغ در‬ ‫بـازار و محلـه و اداره و ‪ ...‬نظـام خانـواده و مدرسـه و بـازار و اداره و‪ ...‬را نابـود می کنـد و بایـد‬ ‫بـرای جلوگیـری از دروغ‪ ،‬دروغ گویـی و تقلـب‪ ،‬صداقت و راسـتی را در جامعه جایگزین کرد‪.‬‬ ‫مرتضیعیلدادعبدل ابادی‪/‬پایهششم‪/‬دبستانتمدننوینشهرستانمه والت‪/‬‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫من سـمرا هسـتم‪ ،‬دختری که با یک تیم برای رسـیدن به یک هدف تالش کرد و در پایان‬ ‫همه موفقیم؛ چون چگونه تالش کردن برای رسیدن به یک هدف را اموختیم و موفقیت‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه‪140000705‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی شـماره ‪ 140000705‬خانـم مهسـا رحیمی حاجی ابادی به اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪10342‬‬ ‫تجـام اجرائیـه ای نسـبت به تعداد ‪ 150‬سـکه طالی تمام‬ ‫مـورخ ‪ 1391/01/29‬تنظیمـی دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 42‬ترب ‬ ‫بهـار ازادی کـه بـه مبلـغ هفـده میلیـارد و هشـتصد و نـود و پنج میلیون ریال مقوم شـده علیه اقای بیدالـه رحمتی صادر‬ ‫کـرد‪ .‬اجرائیـه صـادره در تاریـخ ‪ 1400/11/13‬بـه مدیـون ابلاغ شـد‪ .‬حسـب تقاضـای بسـتانکار خـودروی سـواری پرایـد بـه‬ ‫شـماره انتظامـی ایـران ‪229 -36‬ی‪ 16‬متعلـق بـه مدیـون توقیـف و بـه پارکینگ حمایت به نشـانی تربت جام‪ ،‬جـاده بزد‬ ‫منتقـل و طبـق صورتجلسـه ارزیابـی مـورخ ‪ 1401/01/16‬مامـور ابلاغ و اجـرای ثبت تربت جام نسـبت بـه ارزیابـی ان اقدام‬ ‫شد‪ .‬مشخصات خودروی مذکور طبق نظریه وارده مورخ ‪ 1401/01/16‬کارشناس منتخب دادگستری بدین شرح است‪:‬‬ ‫خودرو پراید به شماره انتظامی ایران ‪229 -36‬ی‪ 16‬مدل ‪ ،1395‬شماره شاسی ‪ NAS411100C1280820‬و شماره موتور‬ ‫‪ ،M135737083‬شیشـه جلو شکسـتگی دارد‪ ،‬اینه بغل سـمت راسـت نیاز به تعویض دارد‪ ،‬گلگیر سـمت راسـت نیاز به‬ ‫صافکاری دارد‪ ،‬گلگیر جلو چپ تعویض و رنگ شدگی دارد‪ ،‬سرشاسی جلو سمت چپ خوردگی دارد‪ ،‬موتور و گیربکس‬ ‫سـالم هسـتند‪ ،‬چراغ های جلو و خطرها سـالم‪ ،‬شیشـه ها و داخلی سـالم‪ ،‬داشـبورد و پلوس ها سـالم‪ ،‬ضبط و باند دارد‪،‬‬ ‫بیمـه شـش مـاه‪ ،‬السـتیک های جلـو و عقـب ‪60‬درصـد‪ ،‬کـه بـه مبلـغ یـک میلیارد و سـی میلیـون ریـال ارزیابـی و قطعیت‬ ‫یافته اسـت‪ .‬لذا خودرو مذکور از طریق مزایده در روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1401/04/08‬از سـاعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر در‬ ‫تجـام واحـد اجـرای اسـناد رسـمی بـه باالتریـن قیمت که خریدار داشـته باشـد‬ ‫تجـام اداره ثبـت اسـناد و املا ک ترب ‬ ‫ترب ‬ ‫ً‬ ‫به فروش خواهد رسـید‪ .‬مزایده از مبلغ یک میلیارد و سـی میلیون ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق مـاده ‪ 136‬ائین نامـه اجـرای مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا‪ ،‬شـرکت در مزایده منـوط به پرداخت‬ ‫فروختـه م ‬ ‫‪10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است‪ .‬برنده‬ ‫مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع‬ ‫کنـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده‬ ‫نصـورت عملیـات فـروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده درصـورت تقاضای‬ ‫و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬درای ‬ ‫بستانکار تجدید می شود‪ .‬مطابق فراز ‪ 6‬بند الف ماده ‪ 121‬ائین نامه اجرا‪ ،‬پرداخت بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده‪،‬‬ ‫اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده مزایده اسـت و کلیه هزینه های قانونی از جمله‬ ‫ً‬ ‫طلب شرکت لیزینگ‪ ،‬نیم عشر‪ ،‬حق مزایده و غیره‪ ،‬طبق مقررات وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل‬ ‫رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/25:‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060000098‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طاهـره‬ ‫یزدانـی فرزنـد حسـین بـه شناسنامه شـماره ‪ 4‬صـادره از ورامیـن در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن با بنای احداثـی در ان به مسـاحت ‪ 126/47‬مترمربع از پال ک‬ ‫شماره ‪ 5735‬فرعی از ‪ 111‬اصلی واقع در ورامین بخش حوزه ثبت ملک ورامین‬ ‫خریـداری از غالمرضـا علیخانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/09 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪146‬ث‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000192‬مورخـه ‪ 1401/03/05‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحد ثبتی منطقه یک سـاری تصرفات مالکانه اقای محمدتقی وریجی‬ ‫فرزنـد مهـدی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 176/02‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3442‬اصلی واقع در قریه مشـهدی کال‬ ‫بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫ک‪.‬پ ‪1400/434‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫سیدکاظم موسوی بشلی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1334712‬‬ ‫اسـناد و امال ک منطقه یک ساری‬ ‫ً‬ ‫از بیـن مـی رود‪ .‬ایـن حساسـیت معمـوال تـا ‪ ۴۸‬سـاعت ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬افتاب هـا را‬ ‫می تـوان بـه دو دسـته فیزیکـی و شـیمیایی تقسـیم کـرد‪ .‬ضد افتاب هـای فیزیکـی حـاوی‬ ‫ترکیبات غیر الی هسـتند که اشـعه ماورا بنفش را منعکس و پرا کنده می کنند؛ در حالی که‬ ‫ضد افتاب هـای شـیمیایی حـاوی ترکیبـات الـی هسـتند کـه اشـعه را جـذب می کننـد و از‬ ‫اسیب رساندن به پوست جلوگیری می کنند‪ .‬درمان به موقع افتاب سوختگی بسیار مهم‬ ‫اسـت؛ زیرا می تواند منجر به اسـیب دائمی پوسـت شـود و خطر سرطان پوسـت را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬به خاطر داشـته باشـید که بهترین راه برای تسـکین درد‪ ،‬در مرحله اول جلوگیری از‬ ‫افتاب سوختگی سـت؛ به طور کلی‪ ،‬بهترین راه برای جلوگیری از بروز افتاب سـوختگی‪ ،‬قرار‬ ‫نگرفتن در معرض مسـتقیم افتاب اسـت؛ همچنین‪ ،‬اسـتفاده از کرم ضد افتاب مناسـب‬ ‫با پوشـش محافظتی مناسـب در برابر افتاب بسـیار موثر اسـت‪ .‬نور افتاب در اواسـط روز‪،‬‬ ‫دارای شـدیدترین میـزان اشـعه مـاورا بنفش اسـت‪.‬‬ ‫بهنامفروزان‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمهوالت‪/‬سالتحصیلی‪:‬‬ ‫‪1400-1401‬‬ ‫تالش برای موفقیت‬ ‫از ان تالشگران است‪ .‬ایرانمان را زیباتر می سازیم‪.‬‬ ‫سمرانصرترباط‪/‬مدرسهنیلوفران‪/‬شهرستانتربت جام‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000205‬مورخـه ‪ 1401/03/07‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه خانـم مریـم‬ ‫محمودی لموکـی فرزنـد مختـار نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشـتمل بـر انبـاری (فاقـد سـقف و درب) بـه مسـاحت ‪ 655/10‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 3427‬اصلـی واقـع در قریـه بینجلـو بخش یک ثبت سـاری خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی پس از کسـر سـهم وقف محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1400/453‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫سیدکاظم موسوی بشلی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1334785‬‬ ‫اسناد و امال ک منطقه یک ساری‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 25‬خرداد ‪ 15 1401‬ذوالقعده ‪ 15 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2521‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫انجام کارهای خیر و خدمات عام المنفعه‪ ،‬توسط حاج شاکر معرفی و خانواده ایشان به تاسی از پدر بزرگوارش؛‬ ‫مرحوم حبیب معرفی و مادر گرامی اش مرحومه حاجیه خانم فاطمه عبداهلل معرفی قابل تجلیل است‬ ‫افتتاح بیمارستان قلب بهبهان در اینده نزدیک؛ به همت و تالش این خانواده ّ‬ ‫خیر و نیکوکار‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫حاج عبدالحسینبیانی‬ ‫از تالش ها و پیگیری های‬ ‫اقایان دکتر احدی‪ ،‬مهندس‬ ‫خوبانی‪ ،‬مظلومی‪ ،‬حیدری‬ ‫و مجمع خیرین سالمت‬ ‫شهرستان بهبهان‬ ‫اقای حاج شاکر معرفی‬ ‫محمدحسن بهبهانی‬ ‫ک ــرده و در هندیج ــان‪ ،‬یاس ــوج‪ ،‬ع ــاوه ب ــر بهبه ــان و در خ ــارج‬ ‫ســـاختمان نیمه تمـــام پنـــج طبقـــه‪ ،‬در جـــوار بیمارســـتان از ای ــران نی ــز در ع ــراق‪ ،‬کرب ــا‪ ،‬نج ــف‪ ،‬ح ــوزه افریق ــا و افغانس ــتان‬ ‫دکت ــر ش ــهیدزاده‪ ،‬از ط ــرف بان ــی ّ‬ ‫خی ــر و ب ــا مش ــارکت دانش ــکده خدمــات و کارهــای نیکــی انجــام داده اســت‪ ،‬و هم ا کنــون عــزم‬ ‫راس ــخ دارن ــد ک ــه بیمارس ــتان قل ــب بهبه ــان را هرچه س ــریع تر‬ ‫راه ان ــدازی کن ــد»‪ .‬وی بی ــان داش ــت‪« :‬ای ــن س ــاختمان دارای‬ ‫‪ 500‬مترمرب ــع زیربن ــا و دارای پن ــج بخ ــش اورژان ــس‪ ،‬ای ســی یو‪،‬‬ ‫سی ســـی یو‪ ،‬اتـــاق عمـــل بـــاز و انژیـــو بـــوده و بهبهـــان بعـــد از‬ ‫اهـــواز‪ ،‬دومیـــن شهرســـتان در اســـتان خوزســـتان اســـت کـــه‬ ‫صاح ــب بیمارس ــتان قل ــب می ش ــود»‪ .‬حی ــدری اف ــزود‪« :‬ح ــاج‬ ‫عبدالحس ــین بیان ــی‪ ،‬لحظه ش ــماری می کن ــد ک ــه ه ــر چ ــه زودت ــر‬ ‫کار عملیـــات ســـاختمانی ایـــن بیمارســـتان بـــه اتمـــام برســـد‪.‬‬ ‫زی ــرا ا کن ــون روزان ــه بی ــش از ‪ 20‬بیم ــار قلب ــی از بهبه ــان راه ــی‬ ‫اه ــواز می ش ــوند‪ .‬البت ــه ای ــن ام ــار غی ــر از بیمارانی س ــت ک ــه ب ــه‬ ‫ش ــیراز‪ ،‬اصفه ــان و ی ــا ته ــران می رون ــد»‪ .‬حی ــدری بابیان اینک ــه‬ ‫بــا افتتــاح بیمارســتان قلــب بهبهــان‪ ،‬ایــن شهرســتان بــه قطــب‬ ‫درمانــی تبدیــل خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــه نوبــه خــود و از طــرف‬ ‫مجمــع خیریــن ســامت شهرســتان بهبهــان‪ ،‬حاضــرم دســت و‬ ‫پــای بانــی ّ‬ ‫خیــر و نماینــده ایشــان کــه اقــدام شایســته ای در ایــن‬ ‫رابطــه کــرده را ببوســم و تقدیــر و تشــکر ویــژه ای از ایــن خانــواده‬ ‫ّ‬ ‫خی ــر نیک ــوکار داش ــته باش ــم»‪ .‬ل ــذا الزم ب ــه یاداوری س ــت ای ــن‬ ‫خان ــواده ع ــاوه ب ــر کم ــک در ام ــر درم ــان شهرس ــتان‪ ،‬اطع ــام و‬ ‫کم ــک ب ــه خانواده ه ــای مس ــتمند و توزی ــع غ ــذای گ ــرم بی ــن‬ ‫اقای حیدری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫م ــردم نیازمن ــد را نی ــز در برنام ــه خ ــود دارد‪ .‬حی ــدری ب ــار دیگ ــر‬ ‫مجمع خیرین سالمت شهرستان بهبهان‬ ‫از تـــاش و زحمـــات حـــاج عبدالحســـین بیانـــی تشـــکر کـــرد و‬ ‫گف ــت‪« :‬م ــن و اق ــای بیان ــی‪ ،‬مث ــل پ ــدر و فرزن ــدی هس ــتیم ک ــه‬ ‫علوم پزشـــکی شهرســـتان بهبهـــان در ســـال ‪ 1398‬بنـــا بـــه ش ــبانه روز در کن ــار س ــاختمان بیمارس ــتان قل ــب‪ ،‬در ح ــال کار‬ ‫دســـت اندرکاران‬ ‫پیشـــنهاد‬ ‫هس ــتیم و حت ــی اق ــای دکت ــر اح ــدی‬ ‫دانشـــکده علوم پزشـــکی بـــه‬ ‫(رئیـــس دانشـــکده علوم پزشـــکی‬ ‫منظـــور و تکمیـــل هـــر چـــه ســـریعتر‬ ‫بهبه ــان) ه ــم ارتب ــاط تنگاتنگ ــی ب ــا‬ ‫حاجعبدالحسینبیانی؛‬ ‫ان‪ ،‬بـــه نماینـــده بانـــی خیـــری کـــه‬ ‫اق ــای بیان ــی دارد‪ .‬همگ ــی ب ــا عزم ــی‬ ‫نماینده بانی ّ‬ ‫خیر ‪:‬‬ ‫در شهرســـتان بهبهـــان در امـــور‬ ‫راســـخ مصمـــم هســـتیم‪ ،‬هـــر چـــه‬ ‫درمانـــی عملکـــرد خوبـــی داشـــته و‬ ‫زودت ــر بیمارس ــتان قل ــب راه ان ــدازی‬ ‫مردم بهبهان به جای حمایت‬ ‫در دیگـــر شهرســـتان های کشـــور‬ ‫شـــود»‪ .‬حیـــدری خاطرنشـــان‬ ‫خیر و نماینده بانی ّ‬ ‫از ّ‬ ‫خیر‪،‬‬ ‫عزیـــز اســـامی و در خـــارج از کشـــور‬ ‫کـــرد‪ « :‬جـــای ســـپاس اســـت اقـــای‬ ‫ه ــم خدمات ــش ب ــر س ــر زبان هاس ــت‪،‬‬ ‫مهن ــدس خوبان ــی (معاون ــت توس ــعه‬ ‫زحم زباننزنند‬ ‫پیش ــنهاد کم ــک و مس ــاعدت ش ــد‪.‬‬ ‫و منابـــع دانشـــکده علوم پزشـــکی‬ ‫اقـــای حـــاج عبدالحســـین بیانـــی؛‬ ‫بهبه ــان) ب ــه ط ــور مرت ــب ب ــا سرکش ــی‬ ‫نماینـــده بانـــی ّ‬ ‫خیـــر (حـــاج شـــا کر‬ ‫از ســـاختمان فـــوق‪ ،‬مـــا را یـــاری‬ ‫معرفـــی)‪ ،‬بـــا مشـــاهده ســـاختمان فـــوق از خانـــواده محتـــرم می ده ــد‪ .‬همچنی ــن الزم اس ــت ی ــاداوری کنی ــم اق ــای مظلوم ــی‬ ‫معرفــی‪ ،‬جهــت مشــاهده ســاختمان مربوطــه‪ ،‬دعــوت بــه عمــل (نماینـــده مـــردم بهبهـــان و اغاجـــاری در مجلـــس شـــورای‬ ‫اس ــامی) ب ــرای راه ان ــدازی ه ــر چ ــه س ــریع تر بیمارس ــتان قل ــب و‬ ‫تامیــن تجهیــزات موردنیــاز‪ ،‬پیگیری هــای خوبــی داشــته اســت‬ ‫ک ــه ج ــای تش ــکر و قدردانی س ــت»‪ .‬مدیرعام ــل مجم ــع خیری ــن‬ ‫ســامت بهبهــان در پایــان اظهــار داشــت‪« :‬ایــکاش شهرســتان‬ ‫بهبهـــان ‪ 10‬نفـــر مثـــل بیانی هـــا و معرفی هـــا داشـــت تـــا ایـــن‬ ‫شهرســتان قدیمــی و تاریخــی‪ ،‬بــه جایــگاه اصلــی خــود برســد»‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن از خیریـــن دیگـــر جامعـــه ســـامت‪ ،‬همچـــون‬ ‫اقایـــان دکتـــر اصفـــی‪ ،‬پیامـــی‪ ،‬متانـــت و هندیجانـــی تقدیـــر و‬ ‫تشــکر کــرد و از متمکنیــن و ثروتمنــدان شهرســتان خواســت بــه‬ ‫مجمــع خیریــن ســامت بپیوندنــد و حتــی ا گــر یــک اجــر باشــد‬ ‫ب ــه ای ــن مجم ــع کم ــک ک ــرده و توشـ ـه ای ب ــرای اخ ــرت خ ــود‬ ‫ذخی ــره کنن ــد‪.‬‬ ‫مهندس خوبانی؛ معاون توسعه و منابع‬ ‫دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫اقای دکتر احدی‪ ،‬رئیس دانشکده‬ ‫علوم پزشکیشهرستانبهبهان‬ ‫اورد ک ــه بالفاصل ــه دع ــوت اجاب ــت ش ــد و مق ــرر ش ــد ک ــه ای ــن‬ ‫مــکان بــه بیمارســتان قلــب بهبهــان تبدیــل شــود؛ لــذا عملیــات‬ ‫س ــاختمانی ش ــروع ش ــد‪ .‬اق ــای حی ــدری (مدیرعام ــل مجم ــع‬ ‫خیری ــن س ــامت شهرس ــتان بهبه ــان) دراین ب ــاره ب ــه خبرن ــگار‬ ‫ً‬ ‫م ــا گف ــت‪« :‬انصاف ــا ح ــاج ش ــا کر معرف ــی‪ ،‬هیچگون ــه تفاوت ــی ب ــا‬ ‫ّ‬ ‫خانــواده اقــای بهبهانــی‪ ،‬خیــر و نیکــوکاری کــه نــام و خدماتــش‬ ‫در هم ــه ج ــای کش ــور ب ــر س ــر زبان هاس ــت‪ ،‬ن ــدارد‪ .‬ح ــاج ش ــا کر‬ ‫معرف ــی درمان ــگاه ش ــهید تاب ــان در بهبه ــان‪ ،‬بیمارس ــتان‪ ،‬پ ــل‪،‬‬ ‫مســـجد و درمانـــگاه در شـــهرهای مختلـــف کشـــور را احـــداث‬ ‫هزین ــه می کن ــد»‪ .‬مهن ــدس خوبان ــی اف ــزود‪« :‬س ــاختمان مرک ــز‬ ‫قل ــب بهبه ــان‪ ،‬ی ــک برن ــد ب ــرای ای ــن شهرس ــتان اس ــت‪ .‬بی ــش از‬ ‫‪ 25‬میلیاردتوم ــان تجهی ــزات موردنی ــاز بیمارس ــتان خری ــداری؛‬ ‫و بیـــش از ‪ 20‬میلیاردتومـــان ص ــرف بیم ــه و حمل ونق ــل ای ــن‬ ‫تجهیـــزات شـــده اســـت‪ .‬دانش ــکده علوم پزش ــکی بهبه ــان در‬ ‫ح ــوزه عمران ــی‪ ،‬در ح ــد صف ــر ب ــود‪ ،‬ول ــی االن ب ــه هم ــت مجم ــع‬ ‫خیریــن ســامت‪ ،‬رتبــه یــک تــا پنــج را داراســت»‪ .‬خوبانــی افــزود‪:‬‬ ‫«در بحــث حــوزه ســامت‪ ،‬حاضــرم دســت اقــای بیانــی و دســت‬ ‫اق ــای معرف ــی را ببوس ــم‪ .‬خداون ــد خیرش ــان بده ــد‪ .‬خدم ــت‬ ‫بزرگــی در حــوزه درمــان شهرســتان انجــام داده انــد‪ .‬قبــول کنیــد‬ ‫یه ــا حاضرن ــد‬ ‫بس ــیار س ــخت اس ــت ام ــروز از م ــال بگذری ــم‪ ،‬خیل ‬ ‫جانش ــان را بگیرن ــد ول ــی مالش ــان را نگیرن ــد‪ .‬ام ــا اق ــای بیان ــی و‬ ‫خان ــواده محت ــرم اق ــای معرف ــی‪ ،‬اینگون ــه از م ــال خ ــود ب ــرای‬ ‫پیش ــرفت ام ــور درمان ــی شهرس ــتان بهبه ــان هزین ــه می کنن ــد»‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪« :‬اق ــای بیان ــی مث ــل ی ــک کارگ ــر‪ ،‬در س ــاختمان‬ ‫مرحوم اقای حبیب معرفی‬ ‫حســین فــرج هــم در انجــام کارهــای خیــر و عام المنفعــه‪ ،‬دریــغ‬ ‫نداشــته و ندارنــد‪ .‬در خریــد تجهیــزات پزشــکی بیمارســتان دکتــر‬ ‫ش ــهیدزاده نی ــز ای ــن خان ــواده نیک ــوکار و خیراندی ــش‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫فعال ــی داش ــته اس ــت‪ .‬ایش ــان در ح ــال حاض ــر در ح ــوزه درم ــان‬ ‫مصم ــم اس ــت اقدام ــات ارزن ــده ای انج ــام ده ــد»‪ .‬بیان ــی ی ــاداور‬ ‫ش ــد‪« :‬مرح ــوم ح ــاج حبی ــب معرف ــی‪ ،‬پ ــدر بزرگ ــوار اق ــای ش ــا کر‬ ‫معرف ــی و م ــادر ایش ــان‪ ،‬حاجی ــه خان ــم فاطم ــه عب ــداهلل معرف ــی‬ ‫ه ــم هم ــواره در انج ــام کاره ــای خی ــر و کم ــک ب ــه نیازمن ــدان و‬ ‫رف ــع مش ــکالت و گرفتاری ه ــای م ــردم نیازمن ــد‪ ،‬دری ــغ نداش ــت‪.‬‬ ‫خــدا رحمــت کنــد انهــا را؛ بنابرایــن‪ ،‬حــاج شــا کر معرفــی هــم بــه‬ ‫بی تف ــاوت از اینگون ــه خدم ــات عب ــور می کنن ــد»‪ .‬ایش ــان بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬م ــن دوس ــت دارم م ــردم بهبه ــان م ــا را همراه ــی کنن ــد و‬ ‫نظ ــر دهن ــد‪ ،‬راه ــکار ب ــه م ــا بدهن ــد‪ ،‬چ ــه برنامـ ـه ای در جه ــت‬ ‫توس ــعه و پیش ــرفت ام ــور درم ــان شهرســـتان تدویـــن کـــرده و‬ ‫ی ــا در ح ــال تدوی ــن ک ــردن ان هســـتند»‪ .‬حـــاج عبدالحســـین‬ ‫بیانــی ادامــه داد‪« :‬از اقــای دکتــر احــدی‪ ،‬کــه دلســوزانه کارهــای‬ ‫س ــاختمان ای ــن بیمارس ــتان را رص ــد می کن ــد؛ از اق ــای مظلوم ــی‬ ‫ً‬ ‫ک ــه انصاف ــا زحم ــت می کش ــند و در ت ــاش ب ــرای رف ــع مش ــکالت‬ ‫بیمارس ــتان قل ــب ب ــوده و پیگیـــر تهیـــه تجهیـــزات موردنیـــاز‬ ‫بیمارس ــتان ف ــوق هس ــتند؛ از مهنـــدس خوبانـــی کـــه وقـــت و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بی وق ــت کن ــار م ــا هس ــتند؛ از اق ــای حی ــدری ک ــه حق ــا و انصاف ــا‬ ‫مث ــل ی ــک ب ــرادر در کن ــار م ــن اس ــت و خالصان ــه و ب ــدون من ــت و‬ ‫چشمداشــت و هیاهــو‪ ،‬خدمــت می کنــد؛ تقدیــر و تشــکر ویــژه ای‬ ‫ً‬ ‫یهــای اقایــان نبــود‪ ،‬در امــر پــروژه‬ ‫دارم‪ .‬جــدا ا گــر محبــت و خوب ‬ ‫بیمارســتان قلــب‪ ،‬ایــن همــه پیشــرفت کار حاصــل نمی شــد‪ .‬ان‬ ‫هــم پــروژه ای کــه در مــدت ســه ســال و در پنــج طبقــه‪ ،‬بــا تمــام‬ ‫امکان ــات س ــاخته ش ــده و در ح ــال اتم ــام اس ــت»‪.‬‬ ‫اقای مهندس خوبانی‪ ،‬معاونت توسعه و‬ ‫منابعدانشکدهعلوم پزشکیبهبهان‬ ‫دارد کار می کنـــد و تـــا پاس ــی از ش ــب و روزه ــای تعطی ــل‪ ،‬در‬ ‫کن ــار م ــا پ ــای کار اس ــت»‪ .‬خوبان ــی اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ظ ــرف‬ ‫ســه مــاه اینــده‪ ،‬ایــن بیمارســتان افتتــاح شــود و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«خ ــدا خی ــر دنی ــا و اخ ــرت نصی ــب اق ــای ح ــاج ش ــا کر معرف ــی و‬ ‫خانــواده محترمشــان و نماینــده ایشــان (اقــای بیانــی) کنــد کــه‬ ‫اینچنی ــن پ ــروژه مه ــم و ب ــزرگ بیمارس ــتان قل ــب را در دس ــت‬ ‫اح ــداث دارد»‪ .‬خوبان ــی اف ــزود‪« :‬اق ــای دکت ــر اح ــدی تم ــام ه ــم‬ ‫و غ ــم خ ــود را گذاش ــته‪ ،‬ت ــا ای ــن بیمارس ــتان ه ــر چ ــه زودت ــر ب ــه‬ ‫اتم ــام و بهره ب ــرداری برس ــد»‪ .‬خوبان ــی ادام ــه داد‪« :‬مجموع ــه‬ ‫مـــا میدانـــی هســـتند‪ ،‬ا کن ــون بیش ــترین وق ــت م ــا ص ــرف‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــه صراح ــت می توان ــم بگوی ــم در‬ ‫پروژه ه ــای عمران ــی م ‬ ‫هی ــچ ج ــای شهرس ــتان بهبه ــان‪ ،‬ب ــه ان ــدازه ح ــوزه بهداش ــت و‬ ‫درم ــان‪ ،‬کار نش ــده اس ــت‪ .‬خیری ــن کویت ــی یک ــی دو ت ــا نیس ــتند‪.‬‬ ‫اقـــای حـــاج شـــا کر معرفـــی‪ ،‬ح ــاج حس ــین ف ــرج و خان ــواده‬ ‫محت ــرم ایش ــان‪ ،‬ب ــدون ادع ــا و من ــت‪ ،‬دارن ــد کم ــک می کنن ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬ام ــا‬ ‫و م ــا را ی ــاری می دهن ــد ک ــه ج ــای تش ــکر و قدردان ‬ ‫انتظــار دارم مــردم واقعیت هــا را ببیننــد‪ ،‬هــم در حــوزه عمرانــی‬ ‫و هـــم کارهایـــی کـــه در ح ــوزه علوم پزش ــکی ص ــورت گرفت ــه‬ ‫را ببینـــد و از نزدیـــک شـــاهد ای ــن حرک ــت جه ــادی باش ــند»‪.‬‬ ‫معاون ــت توس ــعه و مناب ــع دانش ــکده علوم پزش ــکی شهرس ــتان‬ ‫بهبهــان در پایــان افــزود‪« :‬اقــای مظلومــی پــای کار اســت‪ .‬تنهــا‬ ‫در رابط ــه ب ــا س ــاخت مرک ــز قل ــب بهبه ــان و تامی ــن تجهی ــزات‬ ‫یه ــای بس ــیار بزرگ ــی داش ــته‬ ‫و مجـــوز رشـــته پزشـــکی‪ ،‬پیگیر ‬ ‫اس ــت‪ .‬انتظ ــار دارم بزرگواران ــی ک ــه ت ــوان مال ــی دارن ــد‪ ،‬در ح ــوزه‬ ‫ســامت بــه مــا کمــک کننــد‪ .‬کار خیــر انجــام دهنــد و توش ـه ای‬ ‫ب ــرای اخ ــرت خ ــود بردارن ــد»‪.‬‬ ‫حاج عبدالحسین بیانی؛ نماینده بانی ّ‬ ‫خیر‬ ‫و عضو مجمع خیرین سالمت بهبهان‪:‬‬ ‫خدمات و کمک های خانواده محترم‬ ‫معرفی در همه زمینه ها قابل تجلیل است‬ ‫مع ــاون توس ــعه و مناب ــع دانش ــکده علوم پزش ــکی بهبه ــان بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬ا گ ــر ا کن ــون تالش ــی در بخ ــش س ــامت ص ــورت می گی ــرد‪ ،‬اقـــای حـــاج عبدالحســـین بیان ــی ک ــه ش ــبانه روز در کن ــار‬ ‫ب ــه هم ــت ّ‬ ‫خی ــری مث ــل اق ــای بیانی س ــت ک ــه ب ــه عین ــه دی ــده س ــاختمان بیمارس ــتان قل ــب بهبه ــان در ح ــال فعالی ــت اس ــت‪،‬‬ ‫در گفتگ ــو ب ــا خبرن ــگار م ــا اظه ــار‬ ‫می ش ــود چگون ــه در ت ــاش اس ــت ت ــا‬ ‫داش ــت‪« :‬خان ــواده محت ــرم معرف ــی‪،‬‬ ‫ه ــر چ ــه زودت ــر پروژه ه ــای عمران ــی‬ ‫‪ 30‬س ــال اس ــت ک ــه کار خی ــر انج ــام‬ ‫دانشـــکده علوم پزشـــکی بـــه اتمـــام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تقدیر و تشکر از خانواده‬ ‫می دهن ــد‪ .‬انه ــا تمام ــا اه ــل کار خی ــر‬ ‫برســـد‪ .‬ایشـــان انصافـــا شـــبانه روز‬ ‫محترم ّ‬ ‫که ــای معیش ــتی‬ ‫هس ــتند‪ .‬کم ‬ ‫پـــای کار اســـت‪ .‬بعضی هـــا انتقـــاد‬ ‫خیر نیکوکار؛ حاج شاکر‬ ‫بســیار زیــادی در برنامــه زندگــی خــود‬ ‫می کننـــد‪ ،‬حرف هایـــی می زننـــد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫معرفی و نماینده بانی خیر؛‬ ‫دارن ــد‪ ،‬از تهی ــه و توزی ــع م ــواد غذای ــی‬ ‫امـــا پـــای کار نیســـتند کـــه ببینـــد‬ ‫حاجعبدالحسینبیانی‬ ‫گرفت ــه ت ــا خری ــد جهیزی ــه ع ــروس و‬ ‫اق ــای بیان ــی بیش ــترین وق ــت خ ــود را‬ ‫داماده ــای مس ــتمند و نی ــز اطع ــام‪،‬‬ ‫صــرف مرکــز قلــب در دســت احــداث‬ ‫بــه خصــوص در مــاه مبــارک رمضــان‪،‬‬ ‫بهبه ــان می کن ــد‪ .‬ب ــه واهلل بیان ــی ب ــا‬ ‫مح ــرم و صف ــر و کم ــک ب ــه بیم ــاران‬ ‫هزینـــه شـــخصی خـــود و بـــا فـــروش‬ ‫وســایل خانوادگـی اش‪ ،‬در ســاخت ســاختمان بیمارســتان قلــب مشـــکل دار و ‪ .»...‬ایشـــان اف ــزود‪« :‬خان ــواده محت ــرم ح ــاج‬ ‫اقای حاج عبدالحسین بیانی‬ ‫نماینده بانی خیر‬ ‫تاســی از پــدر بزرگــوار و مــادر گرام ـی اش‪ ،‬دنبــال کار نیــک اســت‪.‬‬ ‫درمان ــگاه ش ــهید تاب ــان در مرک ــز شهرس ــتان بهبه ــان‪ ،‬یک ــی‬ ‫از کاره ــای نیک ــی ب ــود ک ــه توس ــط ح ــاج ش ــا کر معرف ــی تامی ــن‬ ‫نش ــاءاهلل ب ــه‬ ‫هزین ــه ش ــد و م ــورد اس ــتفاده م ــردم ق ــرار دارد‪ .‬ا ‬ ‫ح ــول و ق ــوه اله ــی‪ ،‬درص ــورت حمای ــت م ــردم و دس ــتگاه های‬ ‫یه ــای نماین ــده‬ ‫اجرای ــی شهرس ــتان و ادام ــه ت ــاش و پیگیر ‬ ‫محت ــرم م ــردم بهبه ــان‪ ،‬از ی ــک س ــو و ادام ــه ت ــاش و زحم ــات‬ ‫دکت ــر اح ــدی و مهن ــدس خوبان ــی نی ــز پروژه ه ــای بزرگ ــی را در‬ ‫شهرســتان بهبهــان اغــاز خواهیــم کــرد»‪ .‬بیانــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــن دوســت دارم مــردم عزیــز شهرســتان بهبهــان‪ ،‬در تشــویق و‬ ‫حمای ــت از خیری ــن‪ ،‬دری ــغ نداش ــته باش ــند‪ ،‬بی تف ــاوت نباش ــند‪،‬‬ ‫خیری ــن را زخم زب ــان نزنن ــد؛ ت ــا روز ب ــه روز ب ــر تع ــداد خیری ــن‬ ‫شهرس ــتان اف ــزوده ش ــود‪ ،‬ن ــه اینک ــه ه ــر روز ش ــاهد دلس ــردی‬ ‫خیریــن و نماینــدگان خیریــن و فــرار انهــا از انجــام کارهــای خیــر‬ ‫و نی ــک باش ــیم‪ .‬ب ــرای نمون ــه م ــن س ــه س ــال اس ــت در س ــاخت‬ ‫بیمارس ــتان قل ــب حض ــور دارم؛ متاس ــفانه ی ــک نف ــر در م ــدت‬ ‫ایــن ســه ســال‪ ،‬نیامــده اســت بگویــد راســتی چــه کار می کنیــد؟‬ ‫اقای محمدطال مظلومی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫بهبهان و اغاجاری در مجلس شورای اسالمی‬ ‫حاج شاکر معرفی فرزند‬ ‫بزرگ مرحوم حاج حبیب‬ ‫معرفی؛ به تاسی از پدر و مادر‬ ‫گرامی اش‪ ،‬خدمات و کارهای‬ ‫عام المنفعه زیادی در داخل و‬ ‫خارج کشور انجام داده است‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!