روزنامه سایه شماره 2520 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2520

روزنامه سایه شماره 2520

روزنامه سایه شماره 2520

‫وزیر را هو شهرسازی خبر داد؛‬ ‫تحویل ‪۱۰۰‬هزار واحد مسکونی تا پایان شهریورماه‬ ‫گذر سیارک ‪ 2002MN‬از کنار زمین‬ ‫ً‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2002‬؛ سـیارکی بـا نـام موقتـی ‪ 2002MN‬بـا فاصلـه ای تقریبا‬ ‫‪121‬هزارکیلومتری از کنار زمین گذشت؛ که درواقع‪ ،‬یک سوم فاصله بین ماه و زمین‬ ‫گذر این جرم بی خطر بود؛ اما احتمال انکه‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬دانشـمندان می گویند باانکه ِ‬ ‫سـیارکی پس از سـال ‪ 2070‬به زمین برخورد کند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیـر را هو شهرسـازی با اشـاره به تخصیـص ‪40000‬میلیارد تومـان‬ ‫منابـع بـرای اعطـای تسـهیالت اجاره بهـای مسـکن بـه دهک هـای‬ ‫پاییـن‪ ،‬از تحویـل ‪۱۰۰‬هـزار واحـد مسـکونی تـا پایـان شـهریورماه خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ رسـتم قاسـمی در حاشـیه نشسـت کمیسـیون‬ ‫اصـل نـودم قانـون اساسـی در مجلـس شـورای اسلامی؛ با اشـاره به‬ ‫مشـکل بـزرگ افزایـش اجاره بهای مسـکن بـرای مسـتاجران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه مجلـس یـک طـرح دو فوریتـی را در این زمینـه در‬ ‫دسـتور کار قرار داده که ا گر در صحن تصویب شـود‪ ،‬مجوزهای الزم‬ ‫در اختیـار وزارتخانـه قـرار می گیـرد تـا بتوانـد با اسـتفاده از ایـن ابزارهـا‬ ‫لهـای الزم را انجـام دهـد»‪.‬‬ ‫کنتر ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 14 1401‬ذوالقعده ‪ 14 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2520‬تومان‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کارت ملی به یقیـــن یکـــی از اقدامـــات اساســـی و راهگشـــای جمهوری‬ ‫چه شد؟ اســـامی در عرصه داخلی‪ ،‬تهیه یک کارت شناســـایی معتبر‬ ‫بـــود که به عنـــوان مهم ترین ســـند برای احـــراز ‪...‬‬ ‫پاسخ ایران به قطعنامه قاطع و متناسب بود‬ ‫‪2‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران توصیه کرد؛‬ ‫رعایت الزامات �بهداشتی؛‬ ‫راه پیشگ�یری از ابتال به تب شال�یزار‬ ‫‪2‬‬ ‫ارتقـای سلامت در خانـواده و افزایـش امیـد بـه زندگـی ازطریـق پیشـگیری‪ ،‬ا گاه سـازی‪،‬‬ ‫حسـاس سـازی و ارائـه خدمـات ازجملـه محورهـای برنامـه ارتقـای سلامت در سـطح‬ ‫اسـتان مازندران اسـت‪ .‬درهمین راسـتا روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫اقـدام بـه تهیـه گزارشـی اموزشـی کـرده اسـت و از زوایـای مختلـف به این موضـوع مهـم‬ ‫پرداختـه اسـت تـا بـرای سـا کنان مازنـدران درارتباط بـا سالمتشـان روشـنگری کنـد‪.‬‬ ‫پرداختـن بـه سلامت در حوزه هـای مختلـف زندگـی فـردی و‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 10‬کشور با‬ ‫بیشترین تعداد‬ ‫کاربران ‪NFT‬‬ ‫امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری فرانسـه با اشـاره به شـرایط و تبعـات جنـگ‬ ‫اخیـر در اوکرایـن‪ ،‬خواهـان ارزیابـی مجـدد قانـون برنامه ریـزی نظامـی‬ ‫این کشـور شـد‪.‬‬ ‫افتتاح خط تولید «وانت اریسان ‪»۲‬‬ ‫در ایران خودرو خراسان‬ ‫مقارن با میالد امام رضا ؟ع؟‬ ‫‪6‬‬ ‫پارساپیروزفر؛‬ ‫سیمای ارام‬ ‫بازیگر بی حاشیه‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت‪:‬‬ ‫صادرات صنایع نساجی و پوشا ک‬ ‫رشد هشت درصدی داشته است‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫ا گر رسانه ها درست عمل کنند‬ ‫ابزاری برای حل مسائل خواهند بود‬ ‫‪6‬‬ ‫دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫با مدیرعامل مسکن و عمران اجتماعی بسیج کشور‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫شـهردار و اعضای شـورای اسلامی شـهر ساری با مجتبی‬ ‫حبیـب زاده (مدیرعامـل مسـکن و عمـران اجتماعـی‬ ‫بسیج کشور ) دیدار و گفت وگو کردند‪ .‬به گزارش مدیریت‬ ‫ارتباطـات شـهرداری سـاری؛ جـواد طالبـی شـهردار‬ ‫سـاری بـا مجتبـی حبیـب زاده (مدیرعامـل مسـکن و‬ ‫عمـران اجتماعـی بسـیج کشـور ) دیـدار و گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫در این دیـدار کـه شـهرام ایرجـی و سـید افشـین راسـخ‬ ‫(اعضـای شـورای اسلامی شـهر سـاری) و سـید حمـزه‬ ‫حسینی (معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری)‬ ‫نیـز جـواد طالبـی را همراهـی می کردنـد‪ ،‬پیگیـری رونـد‬ ‫اجـرای پـروژه نارنجسـتان بـا رویکـرد بازافرینـی شـهری در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیط زیستمازندران‪:‬‬ ‫هنوز نظر شورای عالی محیط زیست‬ ‫برای پترومیانکاله ابالغ نشده است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫شـهرداری سـرایان درنظـردارد بـه اسـتناد مصوبـه شـورای اسلامی شـهر بـه شـماره ‪ 69‬مورخـه ‪1401/02/18‬‬ ‫نسبت به فروش یک دستگاه کامیون فوتون مدل ‪ 1395‬از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـدام کنـد‪ .‬لـذا متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه مذکـور تـا‬ ‫مورخـه ‪ 1401/04/04‬جهـت دریافـت اسـناد و تـا مـورخ ‪ 1401/04/16‬جهـت شـرکت در مزایـده اقـدام کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا مزایده به صورت حضوری مورخ ‪ 1401/04/18‬ساعت ‪10‬صبح به ادرس سرایان‪ ،‬میدان قدس‪ ،‬شهرداری‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/24 :‬‬ ‫م الف ‪54‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری سرایان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫معاون برنامه ریزی و هماهنگی مناطق شهرداری ساری‪:‬‬ ‫نظارت‪ ،‬پیگیری و اقدام در شهرداری ساری‬ ‫‪24‬ساعته صورت می گیرد‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫مقابل زیادهخواهی غرب‪ ،‬از اقتدار کشور استفاده کردیم‬ ‫برگزاریاولینمسابقهاتومبیلرانی‬ ‫ِ‬ ‫وزیـر امـور خارجـه گفـت‪« :‬هـرگاه طـرف مقابـل ایـران در مذا کـرات‬ ‫هسـتهای زیادهخواهـی کـرده‪ ،‬از ابزارهـا و اقتـدار کشـور اسـتفاده‬ ‫کردیـم تـا بدانـد منافـع و اسـایش و رفـاه ملـت ایـران بـرای مـا مهـم‬ ‫اسـت و در اینزمینـه بـه تمـام تـالش خـود ادامـه میدهیـم»‪.‬‬ ‫بهگـزارش ایرنـا؛ حسـین امیرعبداللهیـان کـه بـرای بررسـی مسـائل‬ ‫مربـوط بـه مذا کـرات در کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی‬ ‫مجلـس شـورای اسـالمی حضـور یافتـه بـود؛ در جمـع خبرنـگاران‬ ‫گفـت‪« :‬در اینجلسـه سـواالت اعضـای کمیسـیون امنیـت ملـی و‬ ‫سیاسـت خارجـی مجلـس راجـع به صـدور قطعنامه شـورای حکام‬ ‫اژانـس موردبررسـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1895‬؛ «امیـل لواسـور» اولیـن مسـابقه اتومبیلرانـی واقعی‬ ‫برگزارشـده در جهـان را ُبـرد‪ .‬وی کـه درواقـع‪ ،‬مهندسـی فرانسـوی بـود؛ مسـافت‬ ‫‪732‬مایلـی پاریـس بـه بـوردو و برگشـت همیـن مسـیر را‪ ،‬در کمتـر از ‪49‬سـاعت‪ ،‬بـا‬ ‫سـرعت چشـمگیر روزگاران؛ حـدود ‪15‬مایـل در سـاعت طـی کـرد و بهپایـان رسـاند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 13 1401‬ذوالقعده ‪ 13 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2519‬تومان‬ ‫انقضای سیاست چماق و هویج!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫زخم کاری به مذاکرات وین از کدام سو بود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایعپتروشیمی؛ اینروزه ــا نمیدانی ــم از ایج ــاد تاسیس ــات‬ ‫قاتالن بدون سالح صنعت ــی در کش ــور بهخ ــود ببالی ــم ی ــا اینک ــه‬ ‫بنالی ــم‪ .‬ای ــا تع ــدد صنای ــع‪ ،‬افتخ ــار اس ــت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش ‪ The Washington Post‬از نقض حریم خصوصی کودکان در اپاستورها‬ ‫«گوگل» و «ا�پل»‬ ‫چگونه از فرزندان ما جاسوسی میکنند؟‬ ‫«واشنگتنپسـت» در گزارشـی کـه بـه تحقیـق یـک شـرکت نرمافـزاری اسـتناد میکنـد‪،‬‬ ‫اعالم کرده که اپاسـتورهای متعلق به شـرکتهای اپل و گوگل دارای اپلیکیشـنهایی‬ ‫هستند که اطالعات و دادههای مربوط به کودکان را جمعاوری میکنند‪ .‬ا گر غریبهای‬ ‫در جلـوی پنجـره اتاقخـواب کـودک شـما بایسـتد و بـه داخـل نـگاه کنـد‪ ،‬اولیـن کاریکـه‬ ‫میکنید ایناسـتکه با پلیس تماس میگیرید اما اتفاقی مشـابه هرروز بهصورت انالین‬ ‫ازسـوی شـرکتهای بزرگ فناوری رخ میدهد و البته ما حتی از ان مطلع نمیشـویم ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انـگازی اوکونجـو ایـوال؛ مدیـرکل سـازمان تجـارت جهانـی بـا محافظـهکاری‬ ‫نسـبت بـه امـکان دسـتیابی بـه چند توافق در نشسـت مهـم این نهـاد در ژنو‪،‬‬ ‫ابـراز خوشبینـی کـرد‪.‬‬ ‫روستاهای مازندران؛‬ ‫محروم از توسعه صنعت گردشگری‬ ‫در گفتوگو با معصومه ابتکار مطرح شد؛‬ ‫‪8‬‬ ‫نگذاریم تئاتر کشوراسیب ببیند‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫سارا مداح‪:‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫تولیدات کشاورزی کشور‬ ‫به ‪13۰‬میلیونتن رسید‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم خبر داد؛‬ ‫اختصاص بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی‬ ‫استان قدس برای تقویت دانشبنیانها‬ ‫‪8‬‬ ‫کم بودن اساتید کارکشته‬ ‫از معضالت‬ ‫حوزهموسیقیست‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش ظرفیت ‪۲۰۰۰‬مگاواتی برق؛‬ ‫با کاهش ساعت کاری ادارات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫نوبت‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحلهای‬ ‫ا گهی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ‬ ‫و گاریهای واقع در سطح بازار و اطراف ان‬ ‫دوم‬ ‫سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس‬ ‫فرماندهـی انتظامـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد درنظـردارد بهمنظـور تکمیـل پـروژه سـتاد فرماندهـی انتظامـی اسـتان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬براسـاس نقشـههای اجرایی مصوب و مشـخصات فنی و اجرایی ارائهشـده در اسـناد مناقصه و شـرایط ذیل‪ ،‬نسـبت به‬ ‫برگـزاری تشـریفات قانونـی مناقصه عمومی اقـدام کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشخصات فنی پروژه‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪3‬‬ ‫تکمیلستاد‬ ‫فرماندهی‬ ‫انتظامیاستان‬ ‫کهگیلویهو‬ ‫بویراحمد‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫له ــا‪،‬‬ ‫ت وس ــاز انبو هس ــازان‪ ،‬شست وش ــوی کانا ‬ ‫ساخ ‬ ‫روش ــنایی معاب ــر‪ ،‬ایمن ــی بهداش ــت کارگ ــران نظ ــارت ب ــر‬ ‫یس ــت‬ ‫تو روب و رف ــع نواقص ‬ ‫جمـ ـع اوری زبال هه ــا‪ ،‬روفـ ـ ‬ ‫ک ــه از روز ب ــه ش ــب ی ــا برعک ــس منتق ــل خواهن ــد ش ــد؛‬ ‫ضمن اینکــه شــهرداران شــب بازدیــد میدانــی از مناطــق‬ ‫مختل ــف را خواهن ــد داش ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ه ــر ش ــب‬ ‫یک ــی از مس ــئوالن تحت عن ــوان ش ــهردار ش ــب بازدی ــد‪،‬‬ ‫ته ــای ش ــبانه‬ ‫نظ ــارت و مدیری ــت میدان ــی هم ــه فعالی ‬ ‫شــهرداری را از نزدیــک رصــد می کنــد تــا خدمات رســانی‬ ‫بیش ــتر و ب ــا کیفی ــت بهت ــر انج ــام ش ــود»‪ .‬مع ــاون‬ ‫برنامه ری ــزی و هماهنگ ــی مناط ــق ش ــهرداری س ــاری‬ ‫تســاعته شــهردار شــب بایــد پــس‬ ‫گفــت‪« :‬فعالیــت هش ‬ ‫از پای ــان کار به طور کام ــل تش ــریح و در اختی ــار مدیری ــت‬ ‫ش ــهری ق ــرار گی ــرد»‪ .‬کالنت ــری گف ــت‪« :‬البت ــه هماهنگ ــی‬ ‫بی ــن ش ــهرداری و دیگ ــر دس ــتگاه ها از جمل ــه نی ــروی‬ ‫انتظامــی شهرســتان‪ ،‬دادســتانی‪ ،‬فرماندار و دادگســتری‬ ‫ب ــرای فعالی ــت ش ــبانه و نظ ــارت موثر ت ــر وج ــود دارد و‬ ‫بن ــا داری ــم ب ــا ت ــداوم ای ـن کار ش ــرایط را بهین هت ــر کنی ــم»‪.‬‬ ‫مع ــاون برنامه ری ــزی و هماهنگ ــی مناط ــق ش ــهرداری‬ ‫س ــاری عن ــوان ک ــرد‪« :‬بازدی ــد مش ــترک ش ــهردار ش ــهر‬ ‫که ــای س ــطح ش ــهر از‬ ‫و نی ــروی انتظام ــی از پار ‬ ‫برنام هه ــای مه ــم ش ــهردار ش ــب عن ــوان ک ــرد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬اولویــت اصلــی اجــرای این برنامــه هماهنگــی بــا‬ ‫ســایر ادارات خدمات رســان ماننــد اب ‪ ،‬بــرق و گاز اســت‬ ‫ک ــه در زم ــان وق ــوع ح ــوادث احتمال ــی‪ ،‬ش ــهرداران ش ــب‬ ‫یه ــای الزم را در رف ــع مش ــکالت ب ــا ادارات و‬ ‫هماهنگ ‬ ‫نهاده ــای مربوط ــه خواهن ــد داش ــت»‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اجری با کالف‬ ‫بتنی‬ ‫تهویهمطبوع‬ ‫از نوع چیلر هوا‬ ‫خنک‬ ‫مقدار‬ ‫واحد‬ ‫‪4340‬‬ ‫مترمربع‬ ‫بتنی‬ ‫احداث ساختمان دژبانی‬ ‫‪30‬‬ ‫مترمربع‬ ‫بتنی‬ ‫احداث دیوار حائل بتنی محوطه‬ ‫‪75‬‬ ‫مترطول‬ ‫بتنی‬ ‫احداث دیوارکشی محوطه به‬ ‫همراه پیادهرو پیرامون‬ ‫‪75‬‬ ‫مترطول‬ ‫تکمیل دیوارکشی محوطه به همراه‬ ‫پیادهرو پیرامون‬ ‫‪1365‬‬ ‫مترطول‬ ‫اجری با کالف‬ ‫بتنی‬ ‫احداث دو عدد سپتیک‬ ‫‪80‬‬ ‫مترمربع‬ ‫بتنی‬ ‫تکمیلساختماناصلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زیر پروژه‬ ‫نوع سازه‬ ‫سیستم سرمایش و‬ ‫گرمایش‬ ‫شهرداری بندرعباس (سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری) درنظردارد فراخوان عمومی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاریهای واقع در سطح‬ ‫بـازار و اطـراف ان بـه شـماره ‪ 5001096210000001‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تا‬ ‫بازگشـایی پا کتهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان‪ ،‬درصـورت عـدم‬ ‫عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثبتنـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (بهصـورت برخـط) برای کلیه صاحبـان امضای مجاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/03/29‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪1401/04/13‬‬ ‫زمان اعالم برنده‪ :‬ساعت ‪ 8:00‬مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫ً‬ ‫این ا گهی برابر ائیننامه معامالت جدید شهرداری تهران‪ ،‬تسری به مراکز استانها‪ ،‬صرفا یک نوبت منتشر میشود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬شهرداری بندرعباس به ادرس بلوار امام خمینی(ره)‪ -‬تلفن تماس‪07633753418 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1332962‬‬ ‫روابطعمومی و امور بینالملل شهرداری بندرعباس‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬بـراورد اولیـه و محـل تامیـن اعتبـار‪ :‬مبلـغ بـراورد اولیـه حـدودا ‪ 375.846.709.896‬ریـال از محـل تامیـن اعتبـار طرحهـای عمرانـی‬ ‫ناجا (نقد و اسـناد خزانه اسـالمی با سررسـید ‪ )1403/08/21‬اسـت‪ .‬باتوجهبه دسـتورالعمل اسـناد مذکور‪ ،‬امکان وا گذاری پیشپرداخت‬ ‫در بخـش اسـناد خزانه وجود نـدارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 13.216.934.198‬ریال (فقط ضمانتنامه معتبر بانکی)‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ 3 :‬ماه‬ ‫‪ -5‬پیمان بهصورت اجرای کارهای سـاختمانی بهصورت سـرجمع (بخشـنامه ‪ 96/1299188‬مورخه ‪ )1396/05/04‬و براسـاس فهرسـت‬ ‫بهای پایه ابنیه‪ ،‬مکانیکی و برقی سـال ‪ 1401‬و احتسـاب کلیه ضرایب متعلقه به فهرسـت بهاء اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬کسـورات مطابـق بـا ضوابـط و ابالغیههـای مـورد عمـل در طرحهـای عمرانـی و در قالـب اسـناد یـاد شـده پرداخـت خواهـد شـود و ارائه‬ ‫مفاصاحسـاب‪ ،‬تابـع ضوابـط مراجع مربوط خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/03/22‬لغایت پایان وقت اداری مورخه ‪1401/03/31‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل پا کات پیشنهاد قیمت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/01‬لغایت پایان وقت اداری مورخه ‪1401/04/11‬‬ ‫‪ -9‬تاریخ بازگشایی پا کات پیشنهاد قیمت‪ :‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫‪ -10‬کارفرمـا در رد یـا قبـول پیشـنهادات متقاضیـان مختـار اسـت‪ .‬اخـذ گواهینامـه سـمتا بـرای برنـده مناقصـه‪ ،‬قبـل از عقـد قـرارداد‬ ‫الزامیسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬لـذا از کلیـه پیمانـکاران واجـد صالحیـت پیمانـکاری سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور کـه رتبـه انهـا در سـامانه سـاجات‬ ‫‪ www.SAJAT.ir‬و سـاجار ‪ www.SAJAR.ir‬قابـل رویـت بـوده و دارای پایـه حداقـل ‪ 4‬در رشـته ابنیـه و تاسیسـات میباشـند دعـوت‬ ‫بندی ش‬ ‫اصل رتبه‬ ‫سالبرابر با‬ ‫‪/2022‬فتوکپی‬ ‫همراه داشـتن‬ ‫گهی نوبت‬ ‫تاریخ انتشـار ا‬ ‫مدت ‪ 10‬روز از‬ ‫‪16‬ظرف‬ ‫دوشنبهکثر‬ ‫میشـود حدا‬ ‫(تائیدیهتومان‬ ‫ـرکت‪1500‬‬ ‫‪/ 401‬‬ ‫شماره‬ ‫دهم‪/‬‬ ‫اول‪6،‬با بهژوئن‬ ‫‪/1443‬‬ ‫ذوالقعده‬ ‫‪6/1401‬‬ ‫خرداد‬ ‫صالحیت پیمانکاری سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور )‪ ،‬گواهینامه ارزش افزوده معتبر‪ ،‬صورتهای مالی حسابرسـی شـده سـنوات‬ ‫گذشـته مناقصهگـر (بـرای پروژههـای بـا بـراورد بیـش از ‪ 10‬درصـد سـقف معامـالت عمـده دولتـی)‪ ،‬یـک جلـد رزومـه کاری کامـل پنـج سـال‬ ‫اخیـر شـرکت و پرینـت حسـاب سـه سـاله اخیـر شـرکت‪ ،‬جهـت اعـالم امادگـی و دریافـت اسـناد مناقصـه از جملـه فرمهـای ارزیابـی تـوان‬ ‫اجرایـی کار و ‪ ....‬توسـط دسـتگاه مناقصهگـزار‪ ،‬بـه ادرس‪ :‬اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد‪ -‬یاسـوج‪ ،‬خیابـان گلسـتان ‪ ،11‬سـاختمان کانـون‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬طبقه پایین‪ ،‬معاونت مهندسی‪ ،‬اداره نوسازی و نظارت فنی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬مراجعه؛‬ ‫و درصـورت ابهـام بـا شـماره تلفـن‪ 074-21825714 :‬تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -12‬هزینه درج هر دو نوبت ا گهی و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫م الف ‪682‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبهها‬ ‫مع ــاون برنامه ری ــزی و هماهنگ ــی مناط ــق ش ــهرداری‬ ‫در گفت وگوی ــی از فعالی ــت «ش ــهردار ش ــب» در ش ــهر‬ ‫یش ــود‬ ‫س ــاری خب ــر داد و گف ــت‪« :‬این اق ــدام موج ــب م ‬ ‫تهــا در ســاعت های غیــر اداری هــم بــا نظــارت‬ ‫تــا فعالی ‬ ‫بهت ــری انج ــام ش ــود»‪ .‬حس ــن کالنت ــری با اش ــاره به اینکه‬ ‫راه ان ــدازی نظ ــارت «ش ــهردار ش ــب» از نیم ــه دوم ‪1400‬‬ ‫ب ــا حض ــور بی ــش از ‪ 40‬نف ــر در ش ــهرداری س ــاری اتف ــاق‬ ‫نپ ــس ب ــرای‬ ‫افت ــاد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬تصمی ــم گرفت ــه ش ــد؛ از ای ‬ ‫کنت ــرل‪ ،‬نظ ــارت و رس ــیدگی ب ــه ح ــوادث و اتفاق ــات‬ ‫احتمالــی کــه طــی شــب رخ می دهــد‪ ،‬نظارتــی بــا عنــوان‬ ‫ش ــهردار ش ــب داش ــته باش ــیم»‪ .‬مع ــاون برنامه ری ــزی و‬ ‫نطــرح‬ ‫هماهنگــی مناطــق شــهرداری ســاری گفــت‪« :‬ای ‬ ‫در قال ــب ش ــهرداران ش ــب مناط ــق و نواح ــی دی ــده‬ ‫ش ــده‪ ،‬متش ــکل از روس ــا و معاون ــان س ــازمان ها‪،‬‬ ‫معاون ــان مناط ــق و روس ــای ادارات اس ــت ک ــه در ش ــب‬ ‫فعالی ــت خواهن ــد ک ــرد و اولوی ــت ه ــم پیش ــبرد س ــریع تر‬ ‫و سرعت بخش ــی ب ــه ح ــل مش ــکالت و رف ــع موان ــع در‬ ‫یس ــت»‪ .‬کالنت ــری توضی ــح داد‪:‬‬ ‫ح ــوزه مدیری ــت شهر ‬ ‫«وظیفــه شــهردار شــب‪ ،‬کنتــرل و بررســی وقایــع رخ داده‬ ‫در س ــطح ش ــهر از جمل ــه نظ ــارت ب ــر عملی ــات عمران ــی‪،‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشهها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 6/1401‬ذوالقعده ‪ 6 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 401‬تومان‬ ‫نگار جواهریان؛‬ ‫گذر از دودهه‬ ‫حضور درخشان‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪www. mag l an d . i r‬‬ ‫‪www. sarafrazan n ews. i r‬‬ ‫‪sarafrazan 94@ g mai l . co m‬‬ ‫نگار جواهریان؛‬ ‫گذر از دودهه‬ ‫حضور درخشان‬ ‫‪w w w.ma g la n d .ir‬‬ ‫‪w w w. s a ra f ra z a n n e w s .ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫تصویب قانون رمز ارزها؛‬ ‫سرگردان در نهادهای متولی‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2520‬‬ ‫کارت ملی چه شد؟‬ ‫سخنگوی وزارت امورخارجه‪:‬‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫نگ ــذاری در ب ــازار رمزارزه ــا» موضوع ‬ ‫«قانو ‬ ‫رئی ــس مجل ــس‪ ،‬اردیبهش ــت پارس ــال در نامـ ـه ای ب ــه‬ ‫بان ــک مرک ــزی و وزارت اقتص ــاد ای ــن دو نه ــاد را مل ــزم‬ ‫نگ ــذاری ک ــرده ب ــود‪ .‬رئیـ ـس کل بان ــک مرک ــزی‬ ‫ب ــه قانو ‬ ‫ه ــم در اب ــان ‪ ۱۴۰۰‬گفت ــه ب ــود؛ موض ــوع رمزارزه ــا بای ــد در‬ ‫کش ــور ب ــه جمع بن ــدی برس ــد؛ ازایــن رو‪ ،‬بان ــک مرک ــزی ب ــا‬ ‫هماهنگــی بــا مجلــس و اســتفاده از خبــرگان دراین حــوزه‪،‬‬ ‫موضوع ــات خ ــود را جمع بن ــدی می کن ــد‪ ۱۷ .‬فروردی ــن‬ ‫ب ــود ک ــه طب ــق اع ــام رئی ــس کارگ ــروه اقتص ــاد دیجیت ــال‪،‬‬ ‫نگ ــذاری ح ــوزه‬ ‫ق ــرار ب ــود ت ــا کارگروه ــی دررابط هب ــا قانو ‬ ‫رم ــزارز تش ــکیل ش ــود‪ ۲۵ .‬فروردی ــن رض ــا صدراب ــادی‪،‬‬ ‫دبی ــر کارگ ــروه رم ــزارز گفت ــه ب ــود؛ این کارگ ــروه به دلی ــل‬ ‫م ــوازی کاری ب ــا س ــتاد هماهنگ ــی اقتص ــاد دیجیت ــال‬ ‫یش ــود؛ ام ــا طب ــق اع ــام اعض ــای کارگ ــروه‬ ‫تش ــکیل نم ‬ ‫اقتص ــاد دیجیت ــال‪ ،‬این کارگ ــروه پش ــت دره ــای بس ــته‬ ‫یه ــای ف ــراوان از بان ــک‬ ‫تش ــکیل ش ــده‪ .‬پ ــس از پیگیر ‬ ‫نگ ــذاری ب ــازار رم ــزارز‪ ،‬مصطف ــی‬ ‫مرک ــزی دررابط هب ــا قانو ‬ ‫قمری وفــا مدیــر روابط عمومــی بانــک مرکــزی تا کیــد کــرد؛‬ ‫ثه ــای کارشناس ــی در بان ــک مرک ــزی انج ــام‬ ‫تم ــام بح ‬ ‫و ب ــرای بررس ــی و تصمیم گی ــری در س ــتاد هماهنگ ــی‬ ‫اقتص ــاد دیجیت ــال ارس ــال ش ــده اس ــت‪ .‬میرتاج الدین ــی‬ ‫نایب رئی ــس کمیس ــیون برنامه وبودج ــه مجل ــس‬ ‫نگ ــذاری در‬ ‫می گوی ــد؛ در س ــال های قب ــل ط ــرح قانو ‬ ‫بــازار رمــزارز ازســوی نماینــدگان مجلــس یازدهــم ارائــه شــد‬ ‫ام ــا ب ــه نتیجــه ای نرس ــید‪ .‬در جلس ــاتی ک ــه دراین زمین ــه‬ ‫تش ــکیل ش ــد نی ــز مجل ــس ب ــه تعیین تکلی ــف ب ــازار رم ــزارز‬ ‫ازنظ ــر قانون ــی باره ــا تا کی ــد داش ــته‪ .‬به گفت ــه او؛ متول ــی‬ ‫اصل ــی ای ــن قانون گ ــذاری بان ــک مرکزی س ــت و پـ ـس ازان‬ ‫وزارت نی ــرو ب ــا هم ــکاری وزارت صم ــت وظیف ــه دارد ک ــه‬ ‫ب ــرق موردنی ــاز ای ــن صنای ــع را ب ــا ایج ــاد نی ــروگاه تامی ــن‬ ‫ک ــرده و دس ــتورالعمل های ان را ب ــه مجل ــس ارائ ــه ده ــد؛‬ ‫ام ــا هن ــوز طرح ــی از س ــمت دول ــت و بان ــک مرک ــزی ب ــه‬ ‫مجل ــس ارس ــال نش ــده و بان ــک مرک ــزی به عن ــوان یک ــی‬ ‫نگ ــذاری در ب ــازار رمزارزه ــا را در‬ ‫از متولی ــان اصل ــی‪ ،‬قانو ‬ ‫دس ــتورکار خ ــود ن ــدارد‪ .‬س ــراغ دس ــتگاه ها و انجمن ه ــای‬ ‫متولــی می رویــم‪ .‬مدیرعامــل انجمــن بال کچیــن می گویــد؛‬ ‫پیش نوی ــس مرب ــوط ب ــه قانون گ ــذاری ب ــازار رم ــزارز تدوی ــن‬ ‫شــده‪ ،‬امــا هنــوز بــه مجلــس راه نیافتــه اســت‪ .‬دراین بیــن‬ ‫مصباحی مق ــدم رئی ــس ش ــورای فقه ــی س ــازمان ب ــورس‬ ‫گفت ــه؛ درص ــورت بررس ــی جوان ــب مثب ــت و منف ــی ب ــازار‬ ‫رم ــزارز ازس ــوی ش ــورای پ ــول و اعتب ــار و مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی و پ ــس از تایی ــد ش ــورای نگهب ــان‪ ،‬معام ــات در‬ ‫بــازار رمــزارز منعــی نــدارد‪ ،‬امــا ایــن اتفــاق تــا االن نیفتــاده‪.‬‬ ‫امی ــد عل ــوی رئی ــس هیئت مدی ــره انجم ــن بال کچی ــن‬ ‫نگ ــذاری ب ــازار رم ــزارز‬ ‫له ــا در قانو ‬ ‫بااش ــاره به ای ــن تعل ‬ ‫یش ــود‬ ‫گف ــت؛ بی قانون ــی در ب ــازار رم ــزارز موج ــب م ‬ ‫ت ــا س ــودجویان در خار ج ازکش ــور ب ــا ایج ــاد تارنماه ــای‬ ‫قالب ــی س ــرمایه ها را ارزی و ریال ــی از کش ــور خ ــارج کنن ــد‪.‬‬ ‫تصویب نش ــدن قان ــون در ب ــازار رمزارزه ــا بع ــد از پنج س ــال‬ ‫نب ــازار ب ــه‬ ‫موج ــب ش ــده س ــرمایه گذاران بی اط ــاع ازای ‬ ‫مالباخت ــگان ان تبدی ــل ش ــوند‪ ،‬ای ـن را س ــرهنگ پاش ــایی‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی و اجتماع ــی پلی ــس فت ــا می گوی ــد‪.‬‬ ‫یه ــا‬ ‫به گفت ــه او؛ ح ــدود ‪ ۱۲‬ت ــا ‪ ۱۵‬میلیون نف ــر از ایران ‬ ‫نب ــازار فعالی ــت دارن ــد‪ .‬روزان ــه پروند هه ــای زی ــادی‬ ‫درای ‬ ‫دررابطه ب ــا کاله ب ــرداری در ب ــازار رم ــزارز تش ــکیل می ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن تعل ــل در قانون گ ــذاری ب ــازار رم ــزارز درحالی سـ ـت که‬ ‫صالح اب ــادی؛ رئیـ ـس کل بان ــک مرک ــزی از راه ان ــدازی‬ ‫رمزری ــال از ش ــهریور امس ــال خب ــر داده اس ــت‪.‬‬ ‫سارا فضلی‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫امار‬ ‫‪98‬درصد‬ ‫مصطفـی رجبـی مشـهدی بااشـاره به پایـداری شـبکه‬ ‫بـرق کشـور گفـت؛ پارسـال حـدود ‪ 15‬هزارمـگاوات ناتـرازی‬ ‫بـرق داشـتیم کـه بخشـی ازان مربـوط بـه عدم تناسـب‬ ‫سـرمایه گذاری در صنعـت بـا افزایـش تقاضـای انـرژی در‬ ‫کشـور بـوده اسـت‪ .‬سـخنگوی صنعـت بـرق ادامـه داد؛‬ ‫باتوجه به رشـد مصرف برق‪ ،‬میزان ناترازی در امسـال باید‬ ‫یشـد و بـه ‪ 19‬هزارمـگاوات می رسـید‬ ‫بیشـتر از پارسـال م ‬ ‫امـا تلاش شـبانه روزی سـبب شـد تـا شـش هزارمگاوات‬ ‫نیـروگاه در کشـور بـه مـدار تولیـد بـرق بیایـد و از حجـم‬ ‫ناتـرازی بکاهـد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ وی بابیان اینکـه حـدود‬ ‫نشـده بـه شـبکه بـرق‬ ‫چهارهزارمـگاوات از برنامـه تعیی ‬ ‫کمـک می کنـد و طـی تابسـتان باقـی نیروگا ههـا بـه مـدار‬ ‫تولیـد بـرق می اینـد‪ .‬رجبـی مشـهدی بیـان کـرد؛ مدیریـت‬ ‫یسـت و مـا در‬ ‫مصـرف بـرق خانگـی بـرای مـا اولویـت مهم ‬ ‫قالـب برنام ههـای تشـویقی حرکـت ب هسـوی صرفه جویـی‬ ‫نحـوزه را هـدف گرفتیـم‪ .‬ایـن مقـام مسـئول در بیـان‬ ‫درای ‬ ‫برنامـه تشـویقی وزارت نیـرو گفـت؛ در شـرایط کـه یـک‬ ‫مشترک نسبت به کاهش مصرف متناسب با دوره مشابه‬ ‫پارسـال اقـدام کنـد و مصـرف خـود را بـه زیـر الگـو برسـاند‪،‬‬ ‫تسـاعت بـرق پنج برابـر متوسـط رقـم‬ ‫بـه ازای هـر کیلووا ‬ ‫پرداختـی معـادل ‪ 500‬تومـان پـاداش دریافـت می کنـد‪.‬‬ ‫وی ایـن پـاداش را بـرای مشـترکان خانگـی جـذاب خوانـد‬ ‫و گفـت؛ ازسـوی دیگر نصـب کنتـور هوشـمند بـرای اقلیـت‬ ‫مشـترکان پرمصـرف در دسـتورکار قـرار گرفتـه و چنانچـه‬ ‫تعرفه های برق برای ان ها کارسـاز نباشـد‪ ،‬این مجوز برای‬ ‫قطـع بـرق خانگـی ازطریـق کنتـور هوشـمند دردسـترس‬ ‫اسـت‪ .‬وی در بیـان برنام ههـای بخـش کشـاورزی گفـت؛‬ ‫مطابـق جزئیـات اطالع رسـانی شـده‪ ،‬ا گـر کشـاورزی اقـدام‬ ‫جسـاعت در‬ ‫به امضـای تفاهم نامـه بـا صنعـت بـرق کنـد‪ ،‬پن ‬ ‫روز بـا محدودیـت بـرق مواجـه شـده و در ‪1 9‬سـاعت دیگر از‬ ‫یشـوند که خوشـبختانه اسـتقبال‬ ‫بـرق رایـگان بهره منـد م ‬ ‫خوبـی شـده اسـت‪ .‬وی گفـت؛ بـا صنعـت تفاهـم کردیـم‬ ‫تـا بـازه تعمیـرات خـود را بـه دوره مدیریـت مصـرف انتقـال‬ ‫دهنـد تـا در کل مشـکلی در تولیـد این بخـش به وجـود‬ ‫نیایـد‪ .‬رجبـی مشـهدی گفـت؛ ‪5 00‬هـزار مشـترک صنعتـی‬ ‫داریـم کـه بـرای ‪ 490‬هـزار ازاین تعـداد معـادل ‪ 98‬درصـد‬ ‫مشـمول طر ح های مدیریت مصرف نیسـتند و تنها ‪ 10‬هزار‬ ‫حهـا حاضرنـد که ازاین تعداد ‪ 440‬مشـترک‬ ‫مشـترک در طر ‬ ‫عمـده داریـم‪.‬‬ ‫ریحانه کریمیان‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫برق و ارز دیجیتال! تلنگر‬ ‫پاسخ ایران به قطعنامه «قاطع و متناسب» بود‬ ‫سـعید خطیـب زاده سـخنگوی وزارت‬ ‫امـور خارجـه در نشسـت خبـری هفتگـی‬ ‫بـا خبرنـگاران درپاسخ ب هسـوال خبرنـگاری‬ ‫درمورداینکـه تصویـب قطعنامـه اژانـس چـه‬ ‫تاثیـری در رونـد گفت وگوهـای ویـن دارد؟‬ ‫گفـت؛ مـا بـا یـک رژیـم یاغـی دراین منطقـه‬ ‫روبه روییم که بیشـترین رفتارهای یاغی گرایانه‪،‬‬ ‫تروریسـتی‪ ،‬مداخله جویانـه‪ ،‬جنگ طلبانـه‬ ‫و قانون گریـزی را در نظـام بین الملـل بـه‬ ‫منصـه از ظهـور گذاشـته‪ .‬رژیـم جعلـی‬ ‫صهیونیسـتی از هیـچ تالشـی فروگـذار نکـرده‬ ‫کـه سـاختارهای حقـوق بین الملـل را ب هسـخره‬ ‫بگیـرد و سـازمان های بین المللـی را ابـزار کنـد‬ ‫تهـا و چـک سـفید‬ ‫همـه این کارهـا بـا حمای ‬ ‫امضـای برخـی کشـورها انجـام شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫درپاسخ ب هسـوال دیگـری درمـورد سـفر گروسـی‬ ‫بـه سـرزمین های اشـغالی اظهـار داشـت؛ جـای‬ ‫تاسـف اسـت مدیـرکل اژانـس بین المللـی‬ ‫انـرژی اتمـی به عنـوان کارگـزار سـازمان انـرژی‬ ‫اتمـی ایـن سـاختار را دراختیـار چنیـن رژیـم‬ ‫قانون گریزی قرار داده و توسـط کارگزارانش این‬ ‫سـاختار را ب هسـخره گرفتـه و به چالـش کشـیده‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ خطیـب زاده ادامـه داد؛‬ ‫این اقدامـات دسـتاوردهای سـازمان های‬ ‫بین المللـی را بی اعتبـار کـرده اسـت‪ ،‬پیـام‬ ‫ایـن سـفر مثـل هـر اقـدام دیپلماتیـک دیگـری‬ ‫روشـن اسـت و مدیـرکل اژانـس موظـف اسـت‬ ‫در پـی اسـتقالل ایـن سـازمان و بی طرفـی ان‬ ‫باشـد‪ ،‬طبـق اساسـنامه سـازمان بین المللـی‬ ‫انـرژی هسـته ای‪ ،‬مدیـرکل وظیفـه قطعـی‬ ‫دراین خصوص داشته است و در زمان غلط در‬ ‫جـای غلـط حضـور یافته و افراد غلـط را مالقات‬ ‫کـرده اسـت و بـه اعتبـار اژانـس ضربـه بـدی وارد‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬رژیـم صهیونیسـتی هیـچ معاهـده‬ ‫منع اشـاعه ای را نپذیرفته است‪ .‬وی قطعنامه‬ ‫ً‬ ‫اژانـس را کاملا سیاسـی و طراحـی شـده خوانـد‬ ‫و گفـت؛ ایـن قطعنامـه در مسـیری بیـن ایـران‬ ‫و اژانـس ایجـاد شـده بـود و توافـق شـده بـود‪،‬‬ ‫خلـل ایجـاد کـرده اسـت‪ ،‬اقـدام بـه تغییـر لحن‪،‬‬ ‫تغییـر گفت وگـو‪ ،‬تغییـر واژ ههـا کـه بـه نـا گاه در‬ ‫بیـان مدیـرکل بـه پارلمـان اروپـا رخ داد‪ ،‬نشـان‬ ‫می دهـد کـه دسـتور پذیـری از یـک مرکـز انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‬ ‫تصریـح کـرد؛ نمی توانسـتیم اقـدام سیاسـی‬ ‫و غیرفنـی اژانـس را بـدون پاسـخ بگذاریـم لـذا‬ ‫اقدامـات خـود را انجـام دادیم و اقدامات قاطع‬ ‫نهـا بگوینـد کـه‬ ‫و متناسـب بـود هرچقـدر ا ‬ ‫قطعنامه شـکلی و توصیه ای بوده اسـت اما ا گر‬ ‫ضرورتـی بـر ارائـه قطعنامـه نبـود‪ .‬خطیـب زاده‬ ‫نهـای پادمانـی سـر‬ ‫تا کیـد کـرد؛ تمـام دوربی ‬ ‫جایـش اسـت‪ .‬اقدامـات ایـران هیـچ نگرانـی‬ ‫اشـاعه ای نـدارد و ایـران جـزو پادمـان اسـت‪.‬‬ ‫وی دربـاره اظهـارات یکـی از مقامـات ترکیـه‬ ‫پیرامـون منشـا ریزگردهـا و عدم حضور ایـران در‬ ‫کنوانسـیونی دربـاره ریزگردهـا در سـاحل عاج‪،‬‬ ‫گفـت؛ ایـران از بنیان گـذاران کارگـروه مبـارزه بـا‬ ‫پدیـده ریزگردهاسـت‪ .‬چـه در جلسـاتی کـه طی‬ ‫سـال های گذشـته برگـزار و چـه در جلسـاتی‬ ‫کـه در فائـو در کمیتـه مرتبـط برگـزار شـده ایـران‬ ‫حاضـر بـوده‪ .‬جمهـوری اسلامی ایـران تلاش‬ ‫کـرده بـا رویکـرد منطقـه ای این موضـوع را حـل‬ ‫کنـد‪ .‬وی افـزود؛ پیوسـتگی محیط زیسـت در‬ ‫کل منطقـه وجـود دارد‪ .‬مدیریـت اشـتباه اب ها‬ ‫و سدسـازی ها در رودهـای باالدسـتی وجـود‬ ‫ً‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬قطعـا جـواب مشـترک الزم دارد‬ ‫و بایـد در فضـای غیرسیاسـی ان را دنبـال کـرد‪.‬‬ ‫خطیـب زاده درمـورد کاهـش تعهـدات برجامـی‬ ‫ایران گفت؛ انچه جمهوری اسلامی در کاهش‬ ‫تعهـدات برجامـی خـود انجـام داده اسـت‪،‬‬ ‫درپاسـخ به اقدامـات طـرف مقابـل اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫فـردا در ویـن توافق انجام شـود‪ ،‬تمـام اقدامات‬ ‫ایـران برگشـت پذیر اسـت؛ امـا فشـارهایی کـه‬ ‫بـر مـردم ایـران تحمیـل کردنـد‪ ،‬برگشـت ناپذیر‬ ‫اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ بهتـر اسـت غـرب تمرکز‬ ‫خـود را بـر به نتیجه رسـیدن توافـق بگـذارد‪.‬‬ ‫توافق دردسترس است چنانچه امریکا از توهم‬ ‫اهر مسـازی عبـور کنـد‪ .‬وی درمـورد اظهـارات‬ ‫صفـری؛ معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت‬ ‫امور خارجه درمورد پیشـنهاد پول جدید برای‬ ‫جایگزینـی دالر گفـت؛ اینکه مبـادالت خودمان‬ ‫را به غیـراز دالر انجـام دهیـم همـواره در‬ ‫دسـتورکار ایـران بـوده و تلاش می کنیـم از دالر‬ ‫فاصلـه بگیریـم و تنهـا پیشـنهاد ایـران نیسـت‬ ‫بلکـه پیشـنهاد چیـن و روسـیه هـم بـوده اسـت‬ ‫ولـی اصـل ایـده در دسـتورکار مـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫خطیـب زاده درمـورد سـفرهای دیپلماتیـک بـه‬ ‫تهـران گفـت؛ وزیـر خارجـه پا کسـتان بـه تهـران‬ ‫می ایـد‪ .‬رئیس جمهـوری ترکمنسـتان بـه ایـران‬ ‫می ایـد‪ .‬رئیـس مجلـس ارمنسـتان دراین هفتـه‬ ‫عـازم ایـران اسـت‪ .‬وی درمـورد تعییـن سـفرای‬ ‫ایـران در فرانسـه‪ ،‬انگلیـس و سـازمان ملـل و‬ ‫شـایعه مخالفـت با گزین ههـای وزارت خارجه در‬ ‫ریاسـت جمهـوری گفـت؛ فرایندهـای معمـول‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬حتمـا فراینـد‬ ‫ب هصـورت عـادی انجـام م ‬ ‫انتخـاب و اعـزام سـفرا بـا حساسـیت و دقت نظر‬ ‫باالیـی انجـام شـود و شـاید باعـث شـده ایـن‬ ‫برداشـت پیش بیاید‪ .‬برخی کشـورهایی که نام‬ ‫بردید در مرحله گرفتن ا گرمان از دولت میزبان‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫نشـاءاهلل سـفرا اعـزام م ‬ ‫اسـت کـه ا ‬ ‫سـخنگوی وزیـر امـور خارجـه بابیان اینکـه‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫امیرعبداللهیـان بـه زودی عـازم افریقا م ‬ ‫گفـت؛ ب هطـور ویـژه بخـش افریقـای وزارت امـور‬ ‫خارجـه مامـور شـده اسـت کـه ایـن اتفاقـات را‬ ‫پیگیـری کنـد‪ .‬سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‬ ‫درمـورد اقدامات رژیم صهیونیسـتی در منطقه‬ ‫تهـای دیگـر منطقـه‬ ‫گفـت؛ ملـت سـوریه و مل ‬ ‫می دانند که جواب متجاوز سیلی ست‪ .‬سوریه‬ ‫نمی توانـد حیاط خلوتـی بـرای تجاوزهـای رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی باشـد‪ ،‬مقاومـت پاسـخ درسـت‬ ‫یسـت‪ .‬خطیـب زاده‬ ‫بـه رژیـم صهیونیست ‬ ‫دروا کنـش بـه جایـزه ‪ ۱۵‬میلیـون دالری امریـکا‬ ‫بـه ازای دریافـت اطالعـات دربـاره سـپاه گفـت؛‬ ‫اینکه سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی‪ ،‬کابوس‬ ‫یاغیـان‪ ،‬متجـاوزان بـه کشـورهای منطقـه‬ ‫یسـت و‬ ‫باشـد‪ ،‬باعـث افتخـار جمهـوری اسالم ‬ ‫ً‬ ‫قطعـا سـپاه پاسـداران به دلیـل برقـراری امنیـت‬ ‫در منطقـه‪ ،‬مـورد خشـم و نفـرت یاغیـان قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬خطیـب زاده درپاسخ ب هسـوالی‬ ‫درمـورد احتمـال دیـدار وزرای خارجـی ایـران‬ ‫و عربسـتان افـزود؛ تمرکـز جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران بـر حـج اسـت تـا حـج خوبـی برگـزار شـود‬ ‫و همان طورکـه مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد‬ ‫حـج ارامـی را داشـته باشـیم‪ .‬سـخنگوی وزارت‬ ‫خارجـه دربـاره حملـه پهپـادی اخیـر در اربیـل‬ ‫و اخبـار دربـاره کشت هشـدن دونفـر از اعضـای‬ ‫نبـاره پاسـخی نـدارم‪.‬‬ ‫«موسـاد» گفـت؛ درای ‬ ‫پاسـخ اسـرائیل را در جـای خـودش می دهیـم‬ ‫و در کشـورهای ثالـث نمی دهیـم‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد؛ عملیـات اخیـر در اربیـل عـراق علیـه‬ ‫عناصـر یـک رژیـم یاغـی‪ ،‬جراحـی کوچکـی‬ ‫بـود کـه ب هطـور دقیـق بـه هـدف اصابـت کـرد‪.‬‬ ‫خطیـب زاده درمـورد سـفر وزیـر خارجـه روسـیه‬ ‫گفـت؛ زمـان سـفر الوروف به ایران اطالع رسـانی‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وی درپاسخ ب هسـوالی درمـورد‬ ‫سـفر کمیسـیونر عالـی حقوق بشـر چیـن گفت؛‬ ‫از سـفر کمیسـر عالـی حقـوق بشـر بـه چیـن هم‬ ‫فهـا موضـوع‬ ‫اسـتقبال می کنیـم‪ .‬برخـی طر ‬ ‫حقـوق بشـر را بـه یـک ابـزار سیاسـی تبدیـل‬ ‫کرده انـد‪ .‬سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‬ ‫درمـورد اخریـن وضعیـت اقـای اسـدی گفـت؛‬ ‫دسـتگیری اقـای اسـدی دیپلمـات ایـران در‬ ‫بلژیـک نقـض فاحـش قـرارداد ویـن در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬اسـت‪ .‬با دسـتور رئیس جمهوری شکایت‬ ‫حقوقـی بـرای ازادی اقـای اسـدی در مجامـع‬ ‫بین المللـی انجـام شـد‪ .‬دولـت بلژیـک نقـض‬ ‫عهـد و بدعـت خطرنا کـی را انجـام دادنـد و‬ ‫بـدون قیـد و شـرط بایـد اقـای اسـدی ازاد کنـد‬ ‫و درخصـوص دسـتگیری وی اعـاده حیثیـت‬ ‫سهـای منتشـره از‬ ‫شـود‪ .‬وی درمـورد عک ‬ ‫سـفارت روسـیه گفـت؛ نـگاه دقیـق نیـاز اسـت؛‬ ‫سهـای سـفارت ایـران در روسـیه‬ ‫ا گـر بـه عک ‬ ‫نـگاه کنیـد‪ ،‬می بینیـد کـه مقامـات نظامـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و وزرای روسـیه در صـف می ایسـتند تـا‬ ‫بـه سـفیر ایـران دسـت بدهنـد و بعـد از جلسـه‬ ‫بنـده عکس هایـی دراین زمینـه بـه شـما نشـان‬ ‫خواهـم داد‪ ،‬کار دیپلمـات همیـن اسـت نبایـد‬ ‫دچار خود تحقیری شویم‪ .‬وی ادامه داد؛ شما‬ ‫منتقـد هـر سیاسـتی کـه هسـتید‪ ،‬باشـید هـر‬ ‫نگاهـی کـه بـه سیاسـت خارجـی داریـد‪ ،‬داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـید‪ ،‬اساسـا جمهوری اسلامی و ملـت ایران‬ ‫زیبایی هایشـان در تفـاوت سلیقه هاسـت‪ .‬مـا‬ ‫در منطقـه جـز کشـورهایی هسـتیم کـه هرنـوع‬ ‫گفتمـان را می توانیـم داشـته باشـیم و بشـنویم‬ ‫درمـورد ایاالت متحـده‪ ،‬روسـیه‪ ،‬چیـن‪ ،‬ترکیـه و‬ ‫پا کستان‪ .‬وی گفت؛ سیاست ان چیزی ست که‬ ‫از ایـن تریبـون‪ ،‬تلفـن رئیس جمهـوری و وزیـر‬ ‫یشـود انچـه مـردم و‬ ‫امـور خارجـه اعلام م ‬ ‫رسـانه ها و نخبـگان می گوینـد مورداحتـرام‬ ‫اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه نبایـد دچـار‬ ‫خودتحقیری نشوید‪ ،‬گفت؛ گفتمان جمهوری‬ ‫اسلامی «نـه شـرقی نـه غربـی» «اسـتقالل‬ ‫ازادی جمهـوری اسلامی» و توانمندسـازی‬ ‫ملـت ایـران و غـرور ایـران اسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫فرامـوش نکنیـد وزیـر امـور خارجـه در مسـکو‬ ‫یشـویم و نـه‬ ‫گفـت «مـا نـه اقمـار کسـی م ‬ ‫بـرای خودمـان قمـری می خواهیـم»؛ برخـی‬ ‫یسـت‪ .‬سـخنگوی وزارت‬ ‫اظهـارات شبهه افکن ‬ ‫امـور خارجـه درپایـان گفـت؛ هیـچ هواپیمایـی‬ ‫از جمهـوری اسلامی ایـران کـه متعلـق بـه‬ ‫شـرکت های ایرانـی باشـد توقیـف نشـده اسـت‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫یک شنبه ‪ 22‬خرداد ماه ‪1401‬‬ ‫ویژه برنامه «روز جهانی‬ ‫مقابله با کار کودک» به همت‬ ‫شهرداری منطقه ‪ 19‬و با حضور‬ ‫مهدی هدایت؛ شهردار منطقه‬ ‫و جمعی از کودکان کار در‬ ‫«بوستان والیت» برگزار شد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به یقین یکی از اقدامات اساســـی و راهگشـــای جمهوری اســـامی در عرصه‬ ‫داخلـــی‪ ،‬تهیـــه یـــک کارت شناســـایی معتبـــر بـــود کـــه به عنـــوان مهم ترین‬ ‫ســـند بـــرای احراز هویت مـــردم در مبـــادالت و شناســـایی فـــردی‪ ،‬می تواند‬ ‫از دوباره کاری هـــا و ســـردرگمی ها به نحو بـــارزی بکاهـــد؛ در حالی کـــه تـــا قبل‬ ‫از تهیـــه کارت ملـــی‪ ،‬از شناســـنامه‪ ،‬گواهینامه‪ ،‬صدور گواهی فردی توس ــط‬ ‫ادارات و ســـازمان ها و حتی پاســـپورت‪ ،‬به عنوان ســـند تشـــخیص استفاده‬ ‫می شـــد؛ درنتیجـــه باید تهیـــه کارت ملـــی را اقدامی پســـندیده و قابل تقدیر‬ ‫دانســـت کـــه پس از پیـــروزی انقالب‪ ،‬بـــه مردم داده شـــده اســـت؛ بنابراین‪،‬‬ ‫این ســـند احراز هویـــت‪ ،‬نه حجم زیادی را اشـــغال می کند و نه جای ش ــک‬ ‫و شـــبهه ای باقـــی می گـــذارد‪ .‬از ســـوی دیگر؛ نوع کاغـــذ و مقوایی کـــه در ان‬ ‫بـــه کار رفتـــه اســـت‪ ،‬به هیچ وجه امـــکان جعل و تهیـــه ان را فراهـــم نمی کند‪.‬‬ ‫در کارتـــی کـــه در اغـــاز بـــه تمـــام مـــردم داده شـــد‪ ،‬به علت اینکـــه افـــراد در‬ ‫جمیـــع جهات نمی توانســـتند با ان احراز هویت کنند‪ ،‬مســـئوالن کش ــور به‬ ‫فکـــر تهیه کارتی همه شـــمول افتادند کـــه بتواند همه اطالعات شـــخصی و‬ ‫حتـــی خریدوفروش و امور بانکی افراد را نیز پوشـــش دهـــد؛ و کارت هایی که‬ ‫بتوانـــد همه امور شـــخصی صاحـــب کارت را کنتـــرل کند؛ امـــا به دلیل اینکه‬ ‫امـــکان تهیـــه چنیـــن کارت هایـــی در کشـــور وجـــود نـــدارد‪ ،‬قرار بر این ش ــد‬ ‫کـــه کارت هـــا را از خـــارج وارد کـــرده و به مـــرور‪ ،‬جایگزیـــن کارت هـــای قبل ــی‬ ‫کننـــد؛ اما متاســـفانه هنوز بســـیاری از مردم کـــه برای تعویـــض کارت قبلی و‬ ‫دریافت کارت ویژه جدید اقدام و در شـــعبات مختلف پیشـــخوان‪ ،‬ثبت نام‬ ‫کرده انـــد‪ ،‬هنـــوز موفق به دریافت کارت خود نشـــده اند‪ .‬از یک ســـو قرار بوده‬ ‫ً‬ ‫اســـت کارت های قبلـــی اعتبار خود را از دســـت بدهد و از ســـوی دیگر ظاهرا‬ ‫درخصـــوص کارت هـــای جدیـــد به علت نـــوع و جنـــس ان‪ ،‬امکان س ــاخت‬ ‫و تهیـــه ان در کشـــور وجـــود نـــدارد؛ درنتیجـــه براســـاس امارهـــای منتش ــره‬ ‫از ســـوی پاره ای از ســـازمان های ذی ربط‪ ،‬بیـــش از ‪ 10‬میلیون نفر هنوز موفق‬ ‫بـــه دریافـــت کارت جدیـــد نشـــده اند‪ .‬ای کاش مســـئولین مربوطـــه‪ ،‬ص ــدور‬ ‫کارت هـــای جدیـــد را در اولویـــت قـــرار می دادنـــد تـــا ایـــن ‪ 10‬میلیون نف ــر نیز‬ ‫صاحـــب کارت شناســـایی می شـــدند‪ .‬ا گرچـــه در ظاهر ممکن اســـت تصور‬ ‫ســـازمان های مربوطه‪ ،‬نســـبت به حتمـــی و ضروری بـــودن کارت های ملی‪،‬‬ ‫ضعیـــف باشـــد؛ اما نباید درمـــورد نبود ان بی تفـــاوت بود؛ چرا که بســـیاری از‬ ‫دانشـــجویان و ایرانیـــان خار ج از کشـــور‪ ،‬به هنـــگام ورود و خروج از کش ــور‪ ،‬با‬ ‫مشـــکالتی در این مـــورد دســـت به گریبان می شـــوند و برای مبـــادالت بانکی‬ ‫ت بســـیاری پیش پـــای فردی که هنـــوز موفق بـــه دریافت کارت‬ ‫نیز مشـــکال ‬ ‫ملـــی نشـــده اســـت‪ ،‬قـــرار دارد و کـــه در نهایـــت ســـردرگمی ایجـــاد می کن ــد‪.‬‬ ‫این روزهـــا کارت هـــای ملی دسترســـی به همه اطالعـــات فـــردی را در زمانی‬ ‫اندک میســـر کرده اســـت؛ برهمین اســـاس در مراجعه افراد فاقـــد این کارت‬ ‫بـــه ادارات نیـــز برای تشـــخیص‪ ،‬مســـئولین ادارات دچار مشـــکل شـــده اند؛‬ ‫امـــا چـــرا و به چه علت تهیـــه کارت هـــای ملی به تعویـــق افتاده اســـت؟ برای‬ ‫کشـــور ســـرافراز مـــا کـــه در صحنـــه جهانـــی‪ ،‬خـــود را ســـکان دار بســـیاری از‬ ‫جهانیـــان می دانیـــم و در زمینه های مختلـــف‪ ،‬به پیشـــرفت های مهمی در‬ ‫عرصـــه بین المللی نائل شـــده ایم‪ ،‬نیکو نیســـت کـــه نتوانیم بـــرای تهیه این‬ ‫کارت هـــا به تنهایـــی اقدام کنیم و عـــده ای از مردم بـــرای دریافت کارت خود‬ ‫زمانی حدود ‪ 10‬ســـال را در حالت نوبت و انتظار ســـپری کنند‪ .‬ا گرچه ش ــاید‬ ‫تحریم هـــای ظالمانـــه زورمـــداران بین المللـــی در این زمینـــه هم مـــا را دچار‬ ‫مشـــکل کرده اســـت‪ ،‬باز هم نمی توانیم ایـــن قصور و کوتاهـــی را درخصوص‬ ‫صـــدور کارت ملی بـــرای مردم عادی بدانیـــم‪ .‬برفرض نمی توانیـــم ازادانه به‬ ‫ایـــن نوع کارت دسترســـی داشـــته باشـــیم؛ اما مـــردم معتقدند کـــه وقتی ما‬ ‫به راحتی تحریم هـــا را دور می زنیم و در زیر همه فشـــارهای ابرقدرتان‪ ،‬حتی‬ ‫پاره ای از اوقـــات درحـــدود دو میلیون بشـــکه نفت صادر می کنیـــم‪ ،‬در زمینه‬ ‫تهیـــه ایـــن کارت های ملی‪ ،‬نیـــز فقط اندکـــی اراده الزم داریـــم و بس‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ضرورت اجرای سند تحول بنیادین‬ ‫رئیس فرا کسیون گام دوم انقالب اسالمی در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت؛‬ ‫بایـد جایـگاه ویـژه ای بـرای مهارت امـوزی دانش امـوزان در مـدارس درنظـر‬ ‫گرفـت‪ .‬به گـزارش پانـا؛ محسـن زنگنـه دربـاره ضـرورت افزایـش مهارت افرینـی‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬اظهـار کـرد؛ مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم انقلاب‬ ‫اسلامی به صراحت فرمودند ما در یکسـری از حوزه ها دارای نقاط قوت و در‬ ‫برخـی از حوزه هـا دارای نقـاط ضعـف هسـتیم‪ .‬وی بیـان کـرد؛ بایـد بـرای رفع‬ ‫نقـاط ضعـف کشـور‪ ،‬کارهای اساسـی انجـام دهیم‪ .‬باید تالش کنیم سـاختار‬ ‫نظـام اموزشـی قابل قبـول باشـد و اجرایی شـدن سـند تحـول بنیادیـن نیـز‬ ‫موردتوجـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫تنظیم راهبردهای اینده شرکت ملی نفت‬ ‫با نگاه به برنامه کالن توسعه‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا قدردانـی از تالش های اعضای سـابق‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت گفـت؛ هیئت مدیره به عنوان اتـاق فکر نقش مهمی در‬ ‫سیاسـت گذاری و هدایت گـری در شـرکت به عهـده دارد و تنظیـم راهبردهای‬ ‫اینـده شـرکت ملـی نفـت بـا نـگاه بـه برنامـه کالن توسـعه در کشـور ازجملـه‬ ‫برنامـه هفتـم توسـعه کـه درحال تدویـن اسـت از مسـیر بررسـی و همفکـری‬ ‫هیئت مدیـره بایـد عبـور کنـد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ محسـن خجسـته مهر در‬ ‫نشسـت تکریـم و معارفـه اعضـای پیشـین و جدیـد هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫بااشـاره به اهمیـت جایـگاه اعضـای هیئت مدیـره در رونـد سیاسـت گذاری و‬ ‫تصمیم گیـری در شـرکت گفـت؛ هیئت مدیـره بخـش مهمـی از وظایـف را در‬ ‫شـرکت و وزارت نفـت به عهـده دارد و ایـن به دلیـل نظـر خبرگـی و کارشناسـی‬ ‫اعضـای ان اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ اعضای هیئت مدیره دائم به فکر رشـد و‬ ‫توسـعه شـرکت هسـتند و بـرای پیشـرفت و پیشـبرد اهـداف تلاش می کننـد؛‬ ‫الزم اسـت از فعالیت هـای اعضـای قبلـی هیئت مدیـره قدردانـی کنـم‪.‬‬ ‫رشد هشت درصدی صادرات صنایع نساجی و پوشا ک‬ ‫سرپرسـت دفتـر صنایـع منسـوجات و پوشـا ک وزارت صمـت بااشـاره به‬ ‫فعال سـازی ‪ ۲۰۰‬واحـد را کـد نسـاجی و پوشـا ک درطـول سه سال گذشـته‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫گفـت؛ ا کنـون ‪ 405‬واحـد را کـد دراین صنعـت وجـود دارد کـه تعدادی ازا ‬ ‫امسـال راه انـدازی خواهـد شـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ افسـانه محرابـی درمـورد‬ ‫صنعـت نسـاجی بیـان کـرد؛ سـال گذشـته به علـت مشـکالت مربوط بـه کرونا‬ ‫و تحریـم در برخـی از رشـته کاالهـای بخـش پوشـا ک بـا کاهـش انـدک تولیـد‬ ‫روبـه رو بودیـم‪ ،‬امـا خوشـبختانه سـایر رشـته ها رشـد داشـتند‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫امسـال شـرایط موجـود ماننـد باالرفتـن هزینـه دسـتمزد و حقـوق کارگـری‪،‬‬ ‫نـرخ سـامانه معاملات الکترونیکـی (‪ )ETS‬و قیمت مواد اولیه جهانی سـبب‬ ‫باالرفتـن هزینـه تمام شـده تولیدکننـدگان شـده؛ بنابرایـن بـرای کاسـتن‬ ‫از فشـار موجـود بـر تولیدکننـدگان‪ ،‬کاهـش نـرخ تعرفه هـا و تامیـن منابـع‬ ‫مالـی ازطریـق سـرمایه درگردش را در دسـتورکار قراردادیـم‪ .‬سرپرسـت دفتـر‬ ‫صنایـع منسـوجات و پوشـا ک وزارت صمـت عنـوان کـرد؛ پارسـال صـادرات‬ ‫صنعـت نسـاجی و پوشـا ک بـا ازنظـر وزنـی هشـت درصد رشـد و ازنظـر ارزشـی‬ ‫شـش درصد رشـد داشـت و رشـد تولیـد در بخش هـای مختلـف متفـاوت‬ ‫بـوده؛ به طوری کـه در برخـی حوزه هـا تـا حـدود ‪ ۱۲‬درصـد رشـد داشـتیم‪.‬‬ ‫کاهش یک سومی مصرف زعفران در کشور‬ ‫افزایش احتمال استفاده از تسلیحات اتمی‬ ‫موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم از احتمال افزایش‬ ‫نبـار از زمان جنگ‬ ‫ذخایـر تسـلیحات هسـته ای جهـان بـرای اولی ‬ ‫سـرد خبـر داد و هم زمـان مدیـر ایـن موسسـه نیـز نسـبت بـه‬ ‫افزایش خطر استفاده از تسلیحات هسته ای هشدار داده است‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهر؛ این موسسـه همچنیـن اعالم کرد کـه درگیری ها در‬ ‫اوکراین و حمایت غربی ها از دولت کی یف تنش ها را بین نه کشور‬ ‫کهـای هسـته ای بـاال بـرده اسـت‪ .‬موسسـه مذکـور‬ ‫صاحـب کاله ‬ ‫یکـه شـمار تسـلیحات هسـته ای‬ ‫در گـزارش خـود افـزود کـه در حال ‬ ‫تا حدودی بین ژانویه ‪ ۲۰۲۱‬تا مدت مشـابه در سـال ‪ ۲۰۲۲‬کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬چنانچه قدرت های هسته ای اقدامی فوری انجام ندهند‪،‬‬ ‫نبـار‬ ‫کهـای هسـته ای شـاید بـرای اولی ‬ ‫ذخایـر جهانـی کاله ‬ ‫طـی دهـه اخیـر افزایـش یابـد‪« .‬ویلفـرد وان» (مدیـر بخـش برنامـه‬ ‫تسـلیحات کشـتار جمعی این موسسـه) گفت‪« :‬همه قدرت های‬ ‫هسـته ای در حال افزایش یا به روز رسـانی زرادخانه های هسـته ای‬ ‫یهـای‬ ‫نهـا در حال اسـتفاده از لفاظ ‬ ‫خـود هسـتند و ا کثـر ا ‬ ‫یهـای نظامـی خود‬ ‫هسـته ای و نقـش ایـن تسـلیحات در راهبرد ‬ ‫بـوده و این مسـئله رونـدی بسـیار نگران کننـده اسـت»‪.‬‬ ‫امادگی ارتش سوریه برای رویارویی با ترکیه‬ ‫یبـر عملیـات نظامـی احتمالـی ترکیـه‬ ‫یهـا مبن ‬ ‫به دنبـال گمانه زن ‬ ‫در مناطـق شـمالی سـوریه‪ ،‬منابـع مطلـع از افزایـش امادگـی‬ ‫ارتـش سـوریه در مواضـع خـود در شـمال این کشـور خبـر دادنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ به دنبـال انتشـار اخبـاری مبنی بر اینکـه ترکیـه‬ ‫درحال اماد هشـدن بـرای انجـام عملیـات نظامـی جدیـد در‬ ‫لشـرقی حلـب‬ ‫مناطـق تـل رفعـت‪ ،‬منبـج و حومـه شـمال و شما ‬ ‫اسـت‪ ،‬منابـع مطلـع اعلام کردنـد کـه ارتـش سـوریه نیـز بـرای‬ ‫یشـود و در حال تجهیـز‬ ‫رویارویـی احتمالـی بـا ترکیـه امـاده م ‬ ‫مواضـع خـود در شـمال سـوریه اسـت‪ .‬یـک منیـع مطلـع در‬ ‫نبـاره گفـت؛ کاروان هایـی‬ ‫شـبه نظامیان وابسـته بـه ترکیـه در ای ‬ ‫از نیروهـای ارتـش سـوریه طـی چند روز گذشـته در حومـه شـمالی‬ ‫نهـای رزمـی‬ ‫حلـب مسـتقر شـده اند‪ .‬وی گـزارش داد؛ یگا ‬ ‫نیروهـای نظـام از لشـکر سـوم زرهی‪ ،‬لشـکر ‪ ،۱۱‬لشـکر چهـار و پنج‬ ‫و تیـپ ‪ ۱۶‬به اضافـه گروه هایـی از سـپاه پنجـم وابسـته بـه روس ها‬ ‫شهـا؛‬ ‫نحـال‪ ،‬طبـق گزار ‬ ‫در منطقـه مسـتقر شـده اند‪ .‬در همی ‬ ‫کردهای سـوریه پس از برگزاری نشسـت سـه جانبه خواستار ورود‬ ‫دولـت مرکـزی سـوریه بـه موضـوع تهدیدات مـداوم ترکیه شـدند‪.‬‬ ‫وزیر کشور فرانسه و تقلب در انتخابات‬ ‫اتح ــاد اح ــزاب مخال ــف رئیس جمه ــوری فرانس ــه موس ــوم ب ــه‬ ‫«نوپ ــس» وزیر کش ــور را به تقلب و «دسـ ـت کاری» ارق ــام مربوط‬ ‫ب ــه تعداد ارای احزاب در دور نخس ــت انتخابات پارلمانی متهم‬ ‫ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ اولی ــن نارضایتی ح ــزب رقی ــب طرفداران‬ ‫رئیس جمه ــوری در انتخاب ــات پارلمان ــی ک ــه اتحادی ــه جدی ــد‬ ‫یش ــود در نخس ــتین‬ ‫مردم ــی ا کولوژیکی و اجتماعی ش ــاخته م ‬ ‫وا کن ــش به اع ــام نتایج قطعی انتخابات توس ــط وزارت کش ــور‬ ‫از ب ــروز «تقلب» س ــخن گفت‪ .‬دور نخس ــت انتخاب ــات پارلمانی‬ ‫فرانس ــه ‪ ۲۲‬خ ــرداد برگ ــزار ش ــد و طب ــق گ ــزارش وزارت کش ــور‬ ‫نه ــا را مقاب ــل‬ ‫فرانس ــه؛ احزاب ــی ک ــه «ژان ل ــوک مالنش ــون» ا ‬ ‫مک ــرون متح ــد ک ــرد تنها چن ــد دهم درص ــد از احزاب موس ــوم‬ ‫به «مکرون ــی» فاصله دارند‪« .‬مانوئل بونپ ــار» یکی از نامزدهای‬ ‫ح ــزب نوپ ــس زن ــگ هش ــدار را ب هص ــدا دراورد و «ژرال دارمنن»‬ ‫وزی ــر کش ــور را ب ــه دسـ ـت کاری ارق ــام مته ــم ک ــرد و گف ــت؛ ارای‬ ‫‪۱۰۱‬ه ــزار و ‪ ۹۶۸‬رای براب ــر ‪ ۲۶.۸‬درص ــد‬ ‫نوپ ــس شـ ـش میلیون و ‬ ‫اراست؛ اما وزارت کش ــور ان را پنج میلیون و ‪ ۸۳۶‬هزار و ‪ ۲۰۲‬رای‬ ‫(‪ ۲۵.۷‬درص ــد) اع ــام می کند‪.‬‬ ‫نایب رئیـس شـورای ملـی زعفـران گفـت؛ میـزان مصـرف زعفـران در بـازار‬ ‫داخلـی یک سـوم کاهـش یافتـه زیـرا این محصـول بـه یـک کاالی لوکـس‬ ‫تبدیـل شـده اسـت ازایـن رو بسـیاری از خانوارهـا زعفـران را از سـبد غذایـی‬ ‫خـود حـذف کردنـد‪ .‬به گزارش ایلنـا؛ غالمرضا میری درپاسخ به این پرسـش که‬ ‫ایـا خشک سـالی ها تاثیـری در میـزان تولیـد زعفـران در سـال زراعـی جدیـد‬ ‫می گذارد؟ گفت؛ برداشـت زعفران از ابان سـال جاری اغاز می شـود اما تردید‬ ‫نداریـم کـه میـزان برداشـت این محصـول امسـال نیـز ماننـد سـال گذشـته‬ ‫کاهشـی خواهد شـد‪ .‬وی بابیان اینکه امار دقیقی از کاهش تولید زعفران در‬ ‫سـال زراعـی گذشـته ارائـه نشـده اسـت‪ ،‬افـزود؛ وزارت جهاد کشـاورزی متولی‬ ‫ارائه امار تولید زعفران در کشـور اسـت اما تابه امروز امار دقیقی دراین زمینه‬ ‫ارائـه نـداده اسـت‪ ،‬گاهـی کاهـش تولیـد را ‪ 30‬درصـد و گاهـی ‪ 60‬درصـد اعلام‬ ‫می کنـد‪ .‬وی بیـان کـرد؛ زعفـران کیلویـی ‪ 24‬تـا ‪ 38‬میلیون تومـان در بـازار‬ ‫داخلـی موجـود اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫در دشت گسترده ی الله ها‬ ‫با پروانه ها پرواز می کنم‬ ‫من‪ ،‬در تو غرق شده ام‬ ‫صدای دلنوازت را می شنوم ‪...‬‬ ‫صدایم که می کنی‬ ‫مست تر می شوم‬ ‫می پرم‬ ‫پرواز می کنم‬ ‫می دوم‬ ‫به سویت روان می شوم‬ ‫دیدنت‪ ،‬هیجانم را بیشتر می کند‬ ‫احاطه شده ام در انبوه تو‬ ‫باید تو را نفس بکشم‬ ‫بی تو سیاه می شوم‬ ‫قطره قطره چکیده ای بر جام قلبم‬ ‫حال‪ ،‬تمام وجودم پر شده است؛‬ ‫از تو‬ ‫برایم باش‬ ‫بیا و بمان‬ ‫به خاطر دلم‬ ‫برای قلب خسته ام‬ ‫ل تنگم‬ ‫د ِ ‬ ‫دلگیرم از دوریت‬ ‫بیا که من عاشق تو‬ ‫مست و گمشده ی تو ام‬ ‫با زمین و زمانم‬ ‫هستی ام را در اغوش کشیدی‬ ‫من‬ ‫در تالطم تو غرق شده ام‬ ‫پارسا پیروزفر؛ سیمای ارام بازیگر بی حاشیه‬ ‫ملکهزمانپور‬ ‫اتاقی تاریک ُو‬ ‫حجمی از تنهایی‬ ‫با خود درگیرم‬ ‫از سقف‬ ‫جز یاد تو‬ ‫چه چیز می تواند پایین بیاید؟!‬ ‫مرد نبود‬ ‫اما کارهای مردانه می کرد‬ ‫کودکی که‪،‬‬ ‫موریانه های کار‬ ‫ساقه ی لبخندش را‬ ‫جویده بود!‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2520‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫لیال طیبی‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ا گ ــر ه ــر بازیگ ــری را ب ــا ی ــک ویژ گ ــی خ ــاص بشناس ــیم‪« ،‬پارس ــا پیروزف ــر» به عن ــوان‬ ‫نح ــال‪ ،‬ای ــن‬ ‫چه ــره محبوب ــی ک ــه ت ــن ب ــه مصاحب ــه نمی ده ــد‪ ،‬مع ــروف اس ــت‪ .‬با ای ‬ ‫ش ــهره بودن ب ــه رس ــانه گریزی‪ ،‬از او چه ــره غیرمعم ــول ی ــا نامطلوب ــی ن ــزد مخاطب ــان‪،‬‬ ‫اهال ــی رس ــانه و متصدی ــان حرفـ ـه ای س ــینما‪ ،‬تئات ــر و تلویز ی ــون نس ــاخته اس ــت؛‬ ‫برعک ــس‪ ،‬او بس ــیار محبوب اس ــت و بی حاش ــیه در مس ــیر موفقی ــت گام برمـ ـی دارد‬ ‫ً‬ ‫یگ ــذرد‪ ،‬بیش ــتر در دل عالقه مندان ــش ج ــا ب ــاز می کن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫و اتفاق ــا هرچ ــه زم ــان م ‬ ‫زانا کوردستانی‬ ‫دعوت‬ ‫ستار ه دنباله دار‬ ‫افتتاحیـه نمایشـگاه «سـتاره دنبالـه دار»‪ 20 ،‬خرداد مـاه در‬ ‫گالـری «برمـخ» بـا حضـور جمعـی از هنرمنـدان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اثـاری از حانیه السـادات اثـاری یـزدی‪ ،‬فریبا الطافی‪ ،‬ملیکا‬ ‫جزایـری‪ ،‬سـمیه جعفـری خدابنـده‪ ،‬محبوبـه خواجـه داد‪،‬‬ ‫مائـده درویشـی‪ ،‬سـمانه سـتاری‪ ،‬الهـه سـعیدی نیکو‪ ،‬بهار‬ ‫صحرایـی‪ ،‬هسـتی طاهـری‪ ،‬معصومـه طلوعـی‪ ،‬پرسـتو‬ ‫طهماسـبی‪ ،‬اتنـا غفورنیـا‪ ،‬سـحر فیروزکوهـی‪ ،‬زهـرا گلیـج‪،‬‬ ‫سارا گلیج‪ ،‬یاسمن گلیج‪ ،‬محدثه محمدی‪ ،‬سارا مطیعی‪،‬‬ ‫دیانـا منطقی‪ ،‬فاطم هسـادات میرهاشـمی و الهـام یزدانی؛‬ ‫کهـای رنگ روغـن‪ ،‬سـیاه قلم‪ ،‬ابرنـگ‪،‬‬ ‫بااسـتفاده از تکنی ‬ ‫پاسـتل و دیجیتـال ارت؛ و در سـبک های متنـوع رئـال‪،‬‬ ‫سـورئال‪ ،‬دیجیتـال و ‪ ...‬دراین نمایشـگاه به تماشاسـت و‬ ‫عالقه منـدان تـا ‪ 25‬خرداد مـاه جـاری فارصـت دارنـد بـرای‬ ‫تماشـای اثـار بـه محـل گالـری واقـع در تهـران‪ ،‬میردامـاد‪،‬‬ ‫میـدان محسـنی‪ ،‬خیابـان شـاه نظری‪ ،‬پلا ک‪ 11‬بیـن‬ ‫سـاعات ‪ 10‬تـا ‪ 17‬مراجعـه کننـد‪ .‬طـی برگـزاری نمایشـگاه‪ ،‬تا‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تاریـخ یادشـده ورکشـاپ های مختلفـی نیز برگزار م ‬ ‫تلگرافی‬ ‫برگزاری ایین‬ ‫رونمایی از کتاب شعر «همطاف»‬ ‫اییـن رونمایـی از «همطـاف» کتـاب شـعر «محمدرضـا‬ ‫لپـور»؛ شـاعر و تران هسـرا‪ ۲۱ ،‬خردادمـاه ‪ ۱۴۰۱‬در خانـه‬ ‫کما ‬ ‫نمایـش «دا» برگـزار شـد‪ .‬وحیـد ایمانـی؛ مجـری تلویزیـون‬ ‫اجـرای ایـن برنامـه را برعهـده داشـت؛ و پویـا بیاتـی‪،‬‬ ‫محمـد شـهنواز و هرمـان؛ سـه خواننـده پـاپ کشـورمان‬ ‫در این مراسـم ترانه هایـی از سـروده های وی را اجـرا کردنـد‪.‬‬ ‫عبـاس کریم عباسـی‪ ،‬سـید رحیـم هاشـمی جویبـاری‬ ‫و رضـوان ابوترابـی نیـز سـخنانی دربـاره ایـن کتـاب شـعر‬ ‫بیـان کردنـد‪ .‬سـمانه روسـتا؛ طراحـی جلـد و علـی مزرعـی؛‬ ‫ویراسـتاری «همطـاف» را انجـام داده انـد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬اوینا فیلم‬ ‫پیروزف ــر وقت ــی هن ــوز ب ــه مدرس ــه می رف ــت‪،‬‬ ‫ب ــرای دل خ ــودش کمیک اس ــتریپ می کش ــید‬ ‫و عش ــق ب ــه نقاش ــی هن ــوز ب ــا اوس ــت‪ .‬او‬ ‫حت ــی از دبیرس ــتان در رش ــته ریاضی فیزی ــک‬ ‫فار غ التحصیــل شــد؛ امــا در دانشــگاه بــه ادامــه‬ ‫تحصیــل در رشــته نقاشــی پرداخــت‪ .‬هم زمــان‪،‬‬ ‫ب ــازی در نمای ــش را اغ ــاز ک ــرد و در چن ــد کار‬ ‫دانش ــجویی روی صحن ــه رف ــت‪ .‬خ ــودش در‬ ‫س ــایت رس ــمی اش نوش ــته ک ــه بی ــن س ــال های‬ ‫‪ 1993‬تــا ‪( 1997‬میــادی) کار دوبلــه نیــز انجــام‬ ‫داد ک ــه ش ــاید بس ــیاری از عالقه مندان ــش ه ــم‬ ‫این موض ــوع را نمی دانس ــته اند‪ .‬اولی ــن اتف ــاق‬ ‫ج ــدی بازیگ ــری ب ــرای او در فیل ــم «پ ــری»‬ ‫(‪ )1372‬داری ــوش مهرجوی ــی افت ــاد؛ هرچن ــد‬ ‫کس ــال پیـ ـش از ان‪ ،‬در نق ــش کوتاه ــی در‬ ‫ی ‬ ‫قال ــب ی ــک دانش ــجو ب ــرای ابراهی ــم وحی ــدزاده‬ ‫در فیلــم ســینمایی «مجســمه» جلــوی دوربین‬ ‫رفت ــه ب ــود‪ .‬حض ــورش در «پ ــری» باع ــث ش ــد‬ ‫ایــرج قــادری از او بــرای «طوطیــا» دعــوت کنــد؛‬ ‫ام ــا نپذیرف ــت و ترجی ــح داد ب ــرای هم ــکاری ب ــا‬ ‫تتــر بــه مقولــه‬ ‫کارگردان هایــی بــا نگاهــی متفاو ‬ ‫فیلم وس ــینما‪ ،‬صب ــر کن ــد‪ .‬ا گرچ ــه ای ــن ن ــگاه در‬ ‫کارنام ــه حرفـ ـه ای پیروزف ــر در ظاه ــر به چش ــم‬ ‫یخــورد؛ امــا او جاهایــی هــم قانــون نانوشــته‬ ‫م ‬ ‫خــودش را زیــر پــا گذاشــته و بــا افــرادی کار کــرده‬ ‫ً‬ ‫یه ــای او اضاف ــه‬ ‫ک ــه واقع ــا چی ــزی ب ــه توانای ‬ ‫نه ــای صاح ــب س ــبک و‬ ‫نکردن ــد ی ــا کارگردا ‬ ‫بنام ــی نبودن ــد‪ .‬بع ــد از ب ــازی در «پ ــری»‪ ،‬دوره‬ ‫بازیگ ــری کوتاه مدت ــی را ن ــزد مهی ــن اس ــکویی‬ ‫گذران ــد ت ــا ب ــا ِمت ــد استانیسالوس ــکی اش ــنا‬ ‫شــود‪ .‬عطــش و نیــاز بــه اموختــن باعــث شــد تــا‬ ‫سه ــای بازیگ ــری حمی ــد‬ ‫دوره ای را ه ــم در کال ‬ ‫س ــمندریان از س ــر بگذران ــد‪ .‬ا گرچ ــه ش ــروع کار‬ ‫حرفـ ـه ای پیروزف ــر ب ــا س ــینما ب ــود؛ ام ــا انچ ــه‬ ‫بش ــدنش‬ ‫ب ــه شناخت هش ــدن و البت ــه محبو ‬ ‫کم ــک بس ــیاری ک ــرد‪ ،‬ب ــازی در مجموع ــه «در‬ ‫پن ــاه ت ــو» س ــاخته حمی ــد لبخن ــده ب ــود ک ــه‬ ‫بی ــن ‪ 1373‬ت ــا ‪ 1374‬پخ ــش ش ــد و مخاطب ــان‬ ‫یک ــه ایـ ـن کار بی اغ ــراق‬ ‫بس ــیاری یاف ــت؛ تا جای ‬ ‫در همــان دوره از او یــک ســتاره مطــرح ســاخت‪.‬‬ ‫ای ــن اتف ــاق خوش یم ــن بار دیگ ــر در س ــاخته‬ ‫مج ــددی از لبخن ــده ب هن ــام «در قل ــب م ــن»‬ ‫تک ــرار ش ــد و این رون ــد مثب ــت را تش ــدید ک ــرد؛‬ ‫این در حالی بودک ــه او هن ــوز دانش ــجو ب ــود‪.‬‬ ‫مس ــازان‬ ‫می ــزان ش ــهرتی ک ــه یاف ــت‪ ،‬توج ــه فیل ‬ ‫مختل ــف را ب ــه پتانس ــیل وی ــژه اش در ج ــذب‬ ‫مخاط ــب‪ ،‬معط ــوف ک ــرد و این گون ــه ب ــود‬ ‫ک ــه ب ــرای مس ــعود کیمیای ــی ط ــی فاصلـ ـه ای‬ ‫مه ــای «ضیاف ــت» و «مرس ــدس»‬ ‫دوس ــاله فیل ‬ ‫را ب ــازی ک ــرد ک ــه ب ــا ت ــم جوان گرایان ــه و‬ ‫ی مورد توج ــه بس ــیاری واق ــع‬ ‫رفاقت مح ــور ‬ ‫ش ــدند‪ .‬او به ترتی ــب در ان کاره ــا نق ــش «عب ــد»‬ ‫و «یحی ــی» را داش ــت ک ــه ا گرچ ــه ب ــا وا کن ــش‬ ‫مثب ــت عم ــوم مخاطب ــان مواج ــه ش ــد؛ ام ــا ب ــا‬ ‫دی ــدی واقع گرایان ــه هن ــوز ی ــک بازیگ ــر خ ــوب‬ ‫نب ــود و انچ ــه در این رون ــد روبه رش ـ ِـد محبوبی ــت‬ ‫یه ــای ان زم ــان پخ ــش‬ ‫یک ــرد‪ ،‬ویژگ ‬ ‫ی ــاری اش م ‬ ‫مجموع هه ــای تلویزیون ــی و البت ــه زیبای ــی‬ ‫ته ــا‬ ‫چه ــره اش ب ــود‪ .‬در واق ــع‪ ،‬پیروزف ــر مد ‬ ‫مس ــازها ب ــود و او‬ ‫عنص ــر تزئین ــی مطل ــوب فیل ‬ ‫به خوب ــی و ب ــا هوش ــیاری از کن ــار ای ــن خط ــر‬ ‫یک ــه ح ــاال وقت ــی ب ــه پرون ــده‬ ‫گذش ــت؛ تا جای ‬ ‫کاری اش ن ــگاه می کنی ــد‪ ،‬نش ــان زی ــادی از‬ ‫اینک ــه در ادام ــه مس ــیر م ــورد سوءاس ــتفاده‬ ‫به عن ــوان بازیگ ــری اب ــزاری ق ــرار گرفت ــه باش ــد‪،‬‬ ‫ی از دانش ــگاه‬ ‫نمی بینی ــد‪ .‬او س ــرانجام در حالـ ـ ‬ ‫فار غ التحصی ــل ش ــد ک ــه س ــابقه ب ــازی در چه ــار‬ ‫فیل ــم س ــینمایی‪ ،‬دو س ــریال و تئات ــر ب ــزرگ‬ ‫بپ ــور‬ ‫«بینوای ــان» ب ــه کارگردان ــی به ــروز غری ‬ ‫را در پرون ــده داش ــت‪ .‬ش ــاید ع ــده ای گم ــان‬ ‫کنن ــد او ب ــا نمای ــش موف ــق «ماتریوش ــکا» در‬ ‫گ ــذر از مرحل ــه ش ــهرت‪ ،‬ب هس ــمت کارگردان ــی‬ ‫ام ــد؛ ام ــا بای ــد گف ــت ت ــب کارگردان ــی بس ــیار‬ ‫نه ــا او را دچ ــار ک ــرده ب ــود‪ .‬پیروزف ــر‬ ‫پیش از ای ‬ ‫در اولی ــن گام کارگردان ــی تئات ــر س ــراغ متن ــی از‬ ‫یاس ــمینا رض ــا ب هن ــام «هن ــر» رف ــت ک ــه س ــال‬ ‫‪ 1380‬اج ــرا ش ــد و بعـ ـد از ان نی ــز کارگردان ــی‬ ‫تئات ــر را هرازگاه ــی دنب ــال ک ــرد و به عبارت ــی‬ ‫«ماتریوش ــکا» پنجمی ــن تجرب ــه کارگردان ــی او‬ ‫نگ ــری‬ ‫در عرص ــه نمای ــش بع ــد از «هن ــر»‪« ،‬گل ‬ ‫گلــن راس»‪« ،‬س ــنگ ها در جیب های ــش» و «ب ــر‬ ‫پهن ــه دری ــا» ب ــود‪ .‬حت ــی تجرب ــه ب ــازی در چن ــد‬ ‫نق ــش در ی ــک اث ــر نمایش ــی نی ــز چی ــزی نب ــود‬ ‫ک ــه در «ماتریوش ــکا» رخ داده باش ــد؛ پیروزف ــر‬ ‫شت ــر در «س ــنگ ها در جیب های ــش»‬ ‫پی ‬ ‫نوشــته مــری جونــز‪ 10 ،‬نقــش را بــازی کــرده بــود!‬ ‫یت ــوان گف ــت اولی ــن جای ــی ک ــه ب ــازی پیروزف ــر‬ ‫م ‬ ‫فرات ــر از چه ــره اش به چش ــم ام ــد‪« ،‬ش ــیدا»‬ ‫س ــاخته کم ــال تبری ــزی ب ــود ک ــه س ــال ‪1377‬‬ ‫س ــاخته ش ــد‪ .‬او در ان فیل ــم‪ ،‬نق ــش «فره ــاد» را‬ ‫داش ــت؛ جوان ــی ک ــه در جن ــگ مج ــروح ش ــده‬ ‫ً‬ ‫و موقت ــا بینایـ ـی اش را از دس ــت داده‪ .‬وقت ــی‬ ‫«فره ــاد» را ب ــه بیمارس ــتانی صحرای ــی منتق ــل‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬ب ــا پرس ــتاری ب هن ــام «ش ــیدا» اش ــنا‬ ‫یش ــود‪« .‬ش ــیدا» از مش ــاهده مقاوم ــت‬ ‫م ‬ ‫یش ــود‬ ‫«فره ــاد» در تحم ــل درد ش ــگفت زده م ‬ ‫و به تدری ــج می فهم ــد می توان ــد ب ــا ت ــاوت‬ ‫ته ــای‬ ‫ق ــران‪ ،‬التیام بخ ــش او باش ــد‪ .‬مراقب ‬ ‫شاتر‬ ‫اه�نگ مرگ‬ ‫این نمایش به نویسندگی الرش نورن (ترجمه محمد حامد)‪،‬‬ ‫با تهیه کنندگی و کارگردانی فاطیما جودکی از ‪ 8‬خرداد ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در «خانه هنر ابان» به روی صحنه رفته است‪ .‬این اثر از‬ ‫نمایشنامه نویس سوئدی که برای اولین بار در ایران به صحنه‬ ‫می رود؛ با درون مایه ای ابزورد به مسئله بی هویتی و تنهایی انسان‬ ‫معاصر و چالش های پیرامون ان می پردازد‪ .‬کامبیز نیک امیز‪ ،‬میالد‬ ‫ساسانی‪ ،‬سمن شعرباف ‪ ،‬مهشید گودرزی و محمدعلی وزیری‬ ‫بازیگران اصلی ان؛ و بازیگران فرم به ترتیب سارا عسگری‪ ،‬مریم‬ ‫مردان تبار‪ ،‬روژان کیانی‪ ،‬کیمیا پژمان و ثمین طاهر هستند‪.‬‬ ‫سحر رضائی پور‬ ‫ادع ــا را موفقی ــت نمای ــش «ماتریوش ــکا» را تضمی ــن ک ــرد؛ نمایش ــی ک ــه او به خاط ــرش‬ ‫حت ــی برگزی ــده سـ ـی وپنجمین جش ــنواره بین الملل ــی م ــرد به عن ــوان بهتر ی ــن بازیگ ــر‬ ‫ش ــد‪ .‬او به نوع ــی یک تن ــه ای ــن اث ــر را ک ــه بی ــش از ‪ ۳۰‬نق ــش دارد‪ ،‬ارائ ــه داد و به تنهای ــی‬ ‫نپ ــروژه بلندپروازان ــه ب ــود و چیزهای ــی‬ ‫ایفا گ ــر نق ــش تم ــام ش ــخصیت ها ط ــی اج ــرای ای ‬ ‫بیش ــتر از توانایی های ــش را ب ــه رخ کش ــید و البت ــه موف ــق ه ــم ش ــد‪ .‬او درحال ــی ای ــن‬ ‫نمایــش را ب ـه روی صحنــه بــرد کــه نــه ان قدرهــا در ســینما پــرکار بــود و نــه در تلویز یــون‪.‬‬ ‫ـص ش ــبکه نمای ــش‬ ‫این روزه ــا ب ــا پخ ــش «یاغ ــی» ک ــه اولی ــن حض ــورش در س ــریالی مخت ـ ِ‬ ‫یس ــت‪ ،‬ب ــاز ب ــه ی ــک چه ــره خبرس ــاز تبدی ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫خانگ ‬ ‫«ش ــیدا» ب هم ــرور پیون ــدی عاطف ــی بی ــن‬ ‫صش ــدن‬ ‫نه ــا ایج ــاد می کن ــد ک ــه ب ــا مرخ ‬ ‫ا ‬ ‫نا گهان ــی فره ــاد از بیمارس ــتان منج ــر ب ــه‬ ‫یش ــود‪« .‬فره ــاد» در حال ــی ب ــه‬ ‫یش ــان م ‬ ‫جدای ‬ ‫یگ ــردد‬ ‫جسـ ـت وجوی «ش ــیدا» ب ــه جبه ــه برم ‬ ‫ک ــه تنه ــا نش ــانش‪ ،‬زن ــگ ص ــدای اوس ــت ک ــه در‬ ‫یش ــود‬ ‫گوش ــش مان ــده؛ ول ــی جن ــگ تم ــام م ‬ ‫و جسـ ـت وجو را دش ــوار می کن ــد‪« .‬فره ــاد»‬ ‫به اص ــرار والدین ــش ب ــا دخت ــری پول ــدار عق ــد‬ ‫می کن ــد ک ــه فک ــر مهاج ــرت از ای ــران را در‬ ‫یش ــود ترکش ــی ک ــه‬ ‫س ــر دارد‪ .‬وقت ــی معل ــوم م ‬ ‫زمان ــی از س ــینه «فره ــاد» بی ــرون ام ــده‪ ،‬ب ــرای‬ ‫س ــامتی اش ع ــوارض وخی ــم دارد‪ ،‬نام ــزدش او‬ ‫را ت ــرک می کن ــد و ب ــه خ ــارج مــی رود‪« .‬فره ــاد»‬ ‫در بیمارس ــتانی ک ــه «ش ــیدا» در انج ــا پرس ــتار‬ ‫یش ــود؛ ول ــی «ش ــیدا» خ ــود‬ ‫اس ــت‪ ،‬بس ــتری م ‬ ‫را از چش ــم او پنه ــان می کن ــد‪ .‬به اص ــرار م ــادر‬ ‫کب ــار دیگ ــر «ش ــیدا» ب ــا خوان ــدن‬ ‫«فره ــاد»‪ ،‬ی ‬ ‫ق ــران و ب هم ــدد نی ــروی عش ــق‪ ،‬زندگ ــی را ب ــه‬ ‫«فره ــاد» بازمی گردان ــد‪ .‬پیروزف ــر ب ــرای ب ــازی‬ ‫در این نق ــش‪ ،‬برن ــده تندی ــس زری ــن بهتری ــن‬ ‫بازیگ ــر م ــرد از جش ــن خان ــه س ــینما در س ــال‬ ‫‪ 1379‬ش ــد‪ .‬س ــپس ب ــه تی ــم بازیگ ــران نمای ــش‬ ‫«بان ــو ائوی ــی» می پیون ــدد و کن ــار مهش ــاد‬ ‫مخب ــری و م ــژده شمس ــایی‪ ،‬نق ــش هی ــکارو را‬ ‫نش ــده یوکی ــو میش ــیما‬ ‫در این نوش ــته تحسی ‬ ‫ب ــرای به ــرام بیضای ــی ب ــازی می کن ــد‪ .‬در‬ ‫بان ــک اطالعات ــی ‪ Backstage‬درب ــاره معرف ــی‬ ‫ای ــن بازیگ ــر ‪170‬س ــانتی متری نوش ــته اند ک ــه‬ ‫توانای ــی صحب ــت ب ــه لهج هه ــای ایتالیای ــی‬ ‫و فرانس ــوی را نی ــز دارد و دور هه ــای ح ــرکات‬ ‫م ــوزون‪ ،‬خوانندگ ــی‪ ،‬ش ــنا‪ ،‬دوچرخ هس ــواری‪،‬‬ ‫پینگ پن ــگ و س ــوارکاری را از س ــر گذران ــده و‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬البت ــه‬ ‫گاه ــی ب ــه مجسم هس ــازی م ‬ ‫یه ــای حرفـ ـه ای‬ ‫تجربه گرای ــی ب ــه یک ــی از ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫پیروزف ــر تبدی ــل ش ــده؛ مث ــا او حت ــی در‬ ‫س ــال ‪ 2004‬ب ــرای اصغ ــر نعیم ــی فیل ــم کوت ــاه‬ ‫«دیروق ــت» را ب ــازی ک ــرد؛ ی ــا طب ــق اعت ــراف‬ ‫خ ــودش؛ در س ــال های ‪ 2004‬و ‪ 2005‬در‬ ‫موسســه کارنامــه و دانشــگاه عالمــه طباطبائــی‬ ‫ب ــه تدری ــس بازیگ ــری پرداخ ــت؛ ام ــری ک ــه‬ ‫بعده ــا و در س ــال های ‪ 2010 ،2007‬و ‪2011‬‬ ‫نی ــز در موسس ــه ازاد س ــینمایی هی ــاج تک ــرار‬ ‫ش ــد‪ .‬فیلم های ــی نظی ـ ِـر «دخت ــران انتظ ــار»‬ ‫به ــای‬ ‫و «دخت ــری ب هن ــام تن ــدر»‪ ،‬از انتخا ‬ ‫نادرس ــت در مس ــیر حرفـ ـه ای ای ــن بازیگ ــر‬ ‫نح ــال‪ ،‬هم ــکاری دوم او ب ــا کاظ ــم‬ ‫اس ــت‪ .‬با ای ‬ ‫شق ــدم»‬ ‫راسـ ـت گفتار بع ــد از «ع ــروس خو ‬ ‫نه ــم کاری س ــطحی ب ــود‪ ،‬در «نق ــاب»‬ ‫ک ــه ا ‬ ‫قابل تحس ــین ب ــود‪ .‬فیل ــم به رغ ــم حواش ــی‬ ‫بس ــیارش؛ از جمل ــه توقی ــف‪ ،‬سانس ــور و پخ ــش‬ ‫نس ــخه قاچ ــاق قب ــل از ا ک ــران‪ ،‬اث ــری موف ــق‬ ‫ب ــود ک ــه بس ــیار مورد اس ــتقبال ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫بش ــکنی او در ارائ ــه نقش ــی چندالی ــه ک ــه‬ ‫قال ‬ ‫دیگ ــر ان معصومی ــت مع ــروف در کاره ــای‬ ‫پیش ــین را نداش ــت‪ ،‬ب هش ــدت ج ــذاب از اب‬ ‫درام ــد‪ .‬ای ــن فیل ــم در حال ــی ا ک ــران ش ــد ک ــه‬ ‫تجرب ــه نق ــش متف ــاوت ب ــرای او ب هش ــکلی دیگ ــر‬ ‫در «مهم ــان مام ــان» رق ــم خ ــورده ب ــود؛ ام ــا‬ ‫نب ــار ی ــک ش ــوک اساس ــی ب ــه مخاط ــب وارد‬ ‫ای ‬ ‫یش ــد؛ پیروزف ــر ب ــرای ب ــازی در‬ ‫یک ــرد‪ .‬گفت ــه م ‬ ‫م ‬ ‫نق ــش معت ــاد در ان فیل ـ ِـم داری ــوش مهرجوی ــی‬ ‫ک ــه کاندیدات ــوری س ــیمر غ بلوری ــن بهتری ــن‬ ‫ُ‬ ‫بازیگ ــر نق ــش مکم ــل م ــرد از ‪22‬امیـ ـن دوره‬ ‫ـردن تندی ــس زری ــن‬ ‫جش ــنواره فیل ــم فج ــر و ب ـ ِ‬ ‫بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد از هشــتمین‬ ‫جش ــن خان ــه س ــینما را برای ــش به ارمغ ــان اورد‪،‬‬ ‫بــا لبــاس مبــدل در میــدان تجریــش‪ ،‬فــال گــردو‬ ‫می فروخ ــت ت ــا ح ــس بهت ــری از باورپذی ــری‬ ‫ش ــخصیت را در مخاط ــب ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫ش ــاید یک ــی از فیلم های ــی ک ــه می توانس ــت‬ ‫یه ــای بارزت ــری را در اوای ــل ده ــه ‪ 80‬از‬ ‫ویژگ ‬ ‫توانمن ــدی بازیگ ــری او به نمای ــش بگ ــذارد‪،‬‬ ‫«وق ــت چی ــدن گردوه ــا» باش ــد ک ــه ‪16‬س ــال‬ ‫بع ــد از س ــاخت‪ ،‬ا ک ــران ش ــد‪ .‬فیل ــم‪ ،‬داس ــتان‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــرای تصفی ــه نف ــس‬ ‫روحان ــی جوان ‬ ‫و دور هک ــردن درس های ــش در ج ــوار مرق ــد‬ ‫ی ــک ع ــارف س ــکنی می گزین ــد‪ .‬انج ــا متوج ــه‬ ‫یش ــود و‬ ‫بعض ــی اعم ــال خ ــاف متول ــی مرق ــد م ‬ ‫در می یاب ــد ک ــه او ای ــن منص ــب را غص ــب ک ــرده‬ ‫و از ای ـن رو درگیــری ایــن روحانــی بــا متولــی اغــاز‬ ‫یش ــود ک ــه مش ــکالتی را برای ــش در پ ــی دارد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫ای ــن نق ــش نامتع ــارف در س ــاخته س ــال ‪1383‬‬ ‫ای ــرج امام ــی ک ــه دومی ــن و اخری ــن فیل ــم ای ــن‬ ‫کارگ ــردان تا به ام ــروز ب ــوده می توانس ــت ب ــرگ‬ ‫برن ــده دیگ ــری در کارنام ــه پیروزف ــر ش ــود ک ــه‬ ‫بخ ــت‪ ،‬ی ــارش نب ــود‪ .‬نقطه عط ــف تلویزیون ــی‬ ‫دوب ــاره ب ــرای ای ــن هنرپیش ــه ب ــه پخ ــش‬ ‫یگــردد‬ ‫مجموعــه پرهزینــه «در چشــم بــاد» برم ‬ ‫جس ــال از وق ــت او را گرف ــت‪.‬‬ ‫ک ــه ح ــدود پن ‬ ‫نس ــاخته‬ ‫ش ــخصیت «بی ــژن ایران ــی» در ای ‬ ‫مس ــعود جعف ــری جوزان ــی‪ ،‬نق ــش اول کار‬ ‫تس ــر‬ ‫ب ــود ک ــه رون ــدی پرفرازونش ــیب را پش ‬ ‫می گذاش ــت و مخاط ــب را ب ــا خ ــود در دل‬ ‫برش های ــی از تاری ــخ معاص ــر ای ــران‪ ،‬هم ــراه‬ ‫یک ــرد‪ .‬او در اخری ــن حض ــور س ــینمای اش‬ ‫م ‬ ‫یتــی» ســاخته ایــدا پناهنــده بــازی‬ ‫در فیلــم «ت ‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫‪ 10‬کشور با بیشترین تعداد کاربران ‪NFT‬‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫گـــزارش منتشـــره در ‪ 11‬مـــی ســـال جـــاری میـــادی در بخـــش‬ ‫اقتصـــاد ســـایت ‪ Yahoo‬اورده اســـت کـــه انتظـــار مـــی رود انـــدازه‬ ‫بـــازار جهانـــی «توکـــن غیرقابل تعویـــض» از ســـال ‪ 2021‬تـــا ‪ 2026‬ب ــا‬ ‫نـــرخ رشـــد مرکـــب ســـاالنه ‪ 35.27‬به میـــزان ‪147.24‬میلیـــارددالر‬ ‫افزایـــش یابـــد کـــه البتـــه ‪43‬درصـــد از رشـــد یادشـــده تاان تار ی ــخ‬ ‫متعلـــق بـــه محـــدوده جغرافیایـــی اسیااقیانوســـیه خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫«س ــنگاپور»‪« ،‬چی ــن» و «فیلیپی ــن» را بازاره ــای کلی ــدی در ح ــوزه‬ ‫‪ NFT‬می نامنـــد؛ بااین حـــال‪ ،‬طبـــق گـــزارش ‪ 8‬ژوئـــن ‪ 2022‬نش ــریه‬ ‫‪Forbes‬؛ «تایلنـــد» بیشـــترین تعـــداد کاربـــران ‪ NFT‬را دارد و بعـــد‪،‬‬ ‫«برزیـــل» و «ایاالت متحـــده» قـــرار می گیرنـــد‪ .‬ا گـــر برایتـــان ســـوال‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه «توک ــن غیرقابل تعوی ــض» (‪ )NFT‬اص ــا چیس ــت؟ بای ــد‬ ‫بگوییـــم طبـــق تعریـــف نه چنـــدان ســـاده اولیـــه؛ «رمـــز غیرمثلـــی»‪،‬‬ ‫«رمـــز غیرقابل معاوضـــه» یـــا «رمزکلیـــد یکتـــا» نـــوع خاصـــی از رم ــز‬ ‫رمزنگارانـــه و نمـــاد چیـــزی منحصر به فـــرد اســـت؛ بنابرایـــن‪ ،‬ای ــن‬ ‫رمزه ــا را نمی ت ــوان ب ــا یکدیگ ــر معاوض ــه ک ــرد؛ ک ــه ای ــن در تضا دب ــا‬ ‫ارزهـــای رمزپایـــه ماننـــد بیت کویـــن و بســـیاری از رمزهـــای شـــبکه‬ ‫یـــا کاربردی ســـت کـــه ماهیـــت قابل معاوضـــه دارنـــد! ا گـــر از ای ــن‬ ‫تعریـــف چیـــزی متوجـــه نشـــدید؛ بهتـــر اســـت ادامـــه مطلـــب را‬ ‫بخوانیـــد کـــه محمـــد اذرنیـــوار در ســـایت «ارزدیجیتـــال» بـــرای‬ ‫ســـاده کردن فهـــم عمومـــی از ‪ NFT‬نوشـــته اســـت‪ :‬قبل از اینک ــه‬ ‫کق ــدم‬ ‫توضی ــح بدهی ــم توک ــن غیرمثل ــی چیس ــت‪ ،‬الزم اس ــت ک ــه ی ‬ ‫عقب تـــر برویـــم و تفـــاوت مثلی بـــودن یـــا تعویض پذیـــری ب ــا‬ ‫ی یـــا غیرقابل تعویض بـــودن را بدانیـــم‪ .‬در اقتصـــاد‪ ،‬یـــک‬ ‫غیرمثلـــ ‬ ‫کاال (ی ــا پ ــول) در صورت ــی مثل ــی ی ــا تعویض پذی ــر (‪ )Fungible‬تلق ــی‬ ‫می شـــود کـــه واحدهـــای ان بـــا یکدیگـــر قابل تعویـــض باشـــند و‬ ‫نتـــوان هیچ یک از ان هـــا را کم ارزش تـــر یـــا بـــا ارزش تـــر از دیگ ــری‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دانس ــت؛ مث ــا دالر‪ ،‬ری ــال‪ ،‬بیت کوی ــن و کال اس ــکناس ها در دس ــته‬ ‫دارایی هـــای مثلـــی قـــرار دارنـــد‪ .‬یـــک اســـکناس ‪10‬هزار تومان ــی‬ ‫نســـبت بـــه یـــک اســـکناس ‪10‬هزارتومانـــی دیگـــر‪ ،‬از نظـــر ارزش‬ ‫ً‬ ‫کام ــا براب ــر اس ــت و هـ ـر دو می توانن ــد ب ــا یکدیگ ــر تعوی ــض ش ــوند و‬ ‫مق ــدار کاالی ــی یکس ــان را خری ــداری کنن ــد‪ .‬وقت ــی ی ــک اس ــکناس‬ ‫‪10‬هزارتومان ــی را ب ــه دوس ــت خ ــود ق ــرض می دهی ــد‪ ،‬انتظ ــار نداری ــد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کـــه بعـــدا دقیقـــا همـــان اســـکناس را پـــس بگیریـــد‪ .‬در مقاب ـ ِـل‬ ‫ی ‪ ،‬چیزهـــای غیرمثلـــی (‪ )Non-fungible‬ق ــرار‬ ‫دارایی هـــای مثلـــ ‬ ‫ً‬ ‫یت ــوان گف ــت هر انچ ــه‬ ‫دارن ــد ک ــه دورت ــادور م ــا را ف ــرا گرفته ان ــد‪ .‬کال م ‬ ‫ً‬ ‫ابـــزار مبادلـــه نباشـــد‪ ،‬غیرمثلی ســـت؛ مثـــا لپ تـــاپ‪ ،‬تلفن هم ــراه‬ ‫و خـــودروی شـــما اقـــام غیرمثلی انـــد‪ .‬ا گـــر خـــودروی خـــود را ب ــه‬ ‫ً‬ ‫دوســتتان قــرض بدهیــد تــا بــه مســافرت بــرود‪ ،‬انتظــار داریــد دقیقــا‬ ‫هم ــان خ ــودرو را پ ــس بگیری ــد؛ ن ــه ی ــک خ ــودروی دیگ ــر‪ .‬ب ــرای درک‬ ‫بهتــر‪ ،‬بلیــت بــازی پرســپولیس و اســتقالل نیــز غیرمثلی ســت‪ .‬البتــه‬ ‫مثلی ب ــودن ی ــا نب ــودن ی ــک چی ــز وابس ــته ب ــه تفک ــر ش ــخصی نی ــز‬ ‫هســت‪ .‬گفتیــم یــک اســکناس ‪10‬هزارتومانــی مثلی ســت؛ امــا ممکــن‬ ‫اس ــت «ی ــک اس ــکناس به خص ــوص» ک ــه ب ــرای بقی ــه مع ــادل هم ــان‬ ‫‪10‬هزارتوم ــان ارزش دارد‪ ،‬ب ــرای ش ــما «ی ــادگاری ف ــردی عزی ــز» باش ــد‬ ‫و حاضـــر نباشـــید ان را بـــا یک میلیون تومـــان هـــم معاوضـــه کنی ــد‪.‬‬ ‫خـــب بااین توضیـــح می تـــوان گفـــت کـــه یـــک توکـــن غیرمثلـــی ی ــا‬ ‫‪ ،NFT‬یـــک دارایـــی دیجیتـــال (مشـــابه ارز دیجیتـــال) اســـت ک ــه‬ ‫کمی ــاب و منحصربه ف ــرد ب ــوده و روی بال کچی ــن ذخی ــره و جاب هج ــا‬ ‫می ش ــود‪ .‬ایتم ه ــای بازی ه ــای کامپیوت ــری‪ ،‬اق ــام کلکس ــیونی‪ ،‬اث ــار‬ ‫هن ــری دیجیت ــال‪ ،‬بلی ــت رویداده ــای مختل ــف‪ ،‬ن ــا م دامنه ه ــا‪ ،‬ی ــک‬ ‫خان ــه ک ــه ب هص ــورت توک ــن درام ــده اس ــت و ‪ ...‬در دس ــته توکن ه ــای‬ ‫غیرمثلـــی جـــا می گیرنـــد‪ .‬توکن هـــای غیرمثلـــی‪ ،‬ماننـــد ارزهـــای‬ ‫دیجیت ــال معمول ــی (بیت کوی ــن‪ ،‬اتر ی ــوم و ‪ )...‬روی کی ــف پول ه ــای‬ ‫دیجیتـــال ذخیـــره و منتقـــل می شـــوند و مالکیـــت یـــک ‪ NFT‬ب ــه‬ ‫ف ــرد دارن ــده کی ــف پ ــول (کلی ــد خصوص ــی) تعل ــق دارد‪ .‬با این ح ــال‪،‬‬ ‫نه ــا س ــه ویژ گ ــی دارن ــد ک ــه ان ه ــا را از ارزه ــای دیجیت ــال‬ ‫ای ــن توک ‬ ‫دیگـــر متمایـــز می کنـــد‪ :‬کمیـــاب ‪ ،‬تقسیم نشـــدنی و منحصرب هف ــرد‬ ‫هس ــتند»‪ .‬ب ــد نیس ــت ح ــاال بدانی ــم ک ــه ک ــدام کش ــورها بیش ــترین‬ ‫کاربـــران ‪ NFT‬را دارد‪ .‬در اینفوگرافیـــک امـــروز‪ ،‬این موضـــوع مـــرور‬ ‫شـــده اســـت‪« .‬تایلنـــد» به عنـــوان کشـــوری بـــا بیشـــترین تعـــداد‬ ‫کارب ــران ‪ NFT‬در جه ــان در س ــال ‪ ،2021‬ب ــا مجم ــوع ‪ 5.65‬میلی ــون‬ ‫کاربــر‪ ،‬پیشــتاز ســال اســت‪ .‬حتــی با در نظر گرفتــن جمعیــت جوامــع‪،‬‬ ‫«تایلنــد» همچنــان بیــن ‪ 10‬کشــور برتــر فهرســت‪ ،‬اول اســت؛ چرا کــه‬ ‫ درصـــد مـــردم ان از نظـــر ایـــن دارایـــی دیجیتـــال جلوتـــر ق ــرار‬ ‫‪8.08‬‬ ‫ِ‬ ‫می گی ــرد‪ .‬گفتنی س ــت؛ اع ــداد مقاب ــل ن ــام ه ــر کش ــور در نمای ــه ز ی ــر‪،‬‬ ‫به میلیون نفـــر اســـت‪.‬‬ ‫‪5.56‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫تایلند‬ ‫‪3.81‬‬ ‫برزیل‬ ‫امریکا‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪2.19‬‬ ‫چین‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫ویتنام‬ ‫هند‬ ‫کانادا‬ ‫اندونزی‬ ‫المان‬ ‫افریقایجنوبی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2520‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت پـرواز بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪1394‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ‪ 774-22645‬و شـماره موتـور ‪ 388755‬بـه‬ ‫مالکیـت حسـین مرادی سـرکاریزی فرزنـد محمدجـان بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 0703538438‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪755‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـه بـرگ سـند کمپانـی موتورسـیکلت تـوس نـو ‪ 125‬بـه رنگ‬ ‫مشـکی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ‪ 779-79187‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 005990‬و شـماره تنـه ‪ 9236258‬بـه مالکیـت حمیـد‬ ‫پرمـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫خانـم همـا حاجی محمدمهدی وکیـل اقای جهانگیر عقدائی طبق وکالتنامه شـماره ‪ 12735‬دفترخانه‬ ‫‪ 665‬تهـران بـا تسـلیم یـک بـرگ استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 1401/02/26-9916‬دفتـر ‪ 58‬شـهرری بـه‬ ‫شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4006070‬مـورخ ‪ 1401/02/28‬اعلام کـرده سـند مالکیـت مقـدار دودانـگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ بانضمام ‪5‬سـهم مشـاع از ‪7‬سـهم چهاردانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین به پال ک‬ ‫ثبتـی ‪ 30‬فرعـی از ‪ 37‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪01‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 114/50‬مترمربـع ذیل ثبـت ‪ 302123‬صفحـه ‪237‬‬ ‫دفتر ‪ 1269‬به چاپی ‪ 120406‬به نام معصومه حاجی محمدمهدی ثبت و سـند صادر شـد و سـپس برابر‬ ‫سـند صلـح عمـری بـا حق فسـخ ‪ 164939‬مـورخ ‪ 1381/03/20‬دفترخانه ‪ 6‬شـهرری تمامـی مورد ثبت به‬ ‫جهانگیر عقدائی انتقال داده شده است و در رهن نیز نمی باشد‪ ،‬که به علت نقل و انتقال مفقود شده‬ ‫و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت کـرده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبت مراتـب در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معاملـه ای کـرده یا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬باید تا ده روز پس از انتشـار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن‬ ‫ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا درصورت‬ ‫اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات‬ ‫صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهرری‪ ،‬از طرف سـهراب‬ ‫م الف ‪173‬‬ ‫عزیزنژاد‬ ‫ا گهیموضوعماده‪ ۳‬قانونو ماده‪ ۱۳‬ائین نامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی‬ ‫اراضیوساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۲۶‬مورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک سـرخس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فریبرز بیگـی فرزند‬ ‫عـوض بـه شماره شناسـنامه‪ ۲۶۸‬صـادره از مشـهد در یـک قطعـه بـاغ معـروف بـه مسـاحت‬ ‫‪ ۳۵۹۰۴/۵۵‬مترمربع پال ک‪ ۹۰۰‬فرعی از ‪ ۴۱‬اصلی واقع در روستای بزنگان خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقای عوض بیگی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۳/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۰۹ :‬‬ ‫حجتبصیرت زاده‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کسرخس‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات اینجانـب زینـب پارسـانژاد‬ ‫فرزنـد غلام بـه شـماره ملـی ‪ ۳۶۷۰۸۷۵۱۰۷‬صـادره از زابـل متولـد‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬در مقطـع کارشناسـی پیوسـته رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی‬ ‫گرایـش (محـض) صـادره از دانشـگاه پیـام نـور مرکـز خـاش بـه شـماره‬ ‫‪/۱۸/0۳۰/۵۲۸‬گ بـه تاریـخ ‪ ۱۳۹۳/04/12‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‪.‬ش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری هیونـدای توسـان بـه رنـگ قرمـز روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 2014‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪122 -85‬ب‪ 53‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 6157312‬و شـماره شاسـی ‪ 81796858‬بـه مالکیـت رضـا‬ ‫یزدان پنـاه فرزنـد اسـداله بـا کـد ملـی ‪ 3621646841‬مفقـود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪756‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مجتبـی ثابتی بایگـی برابـر وکالتنامـه شـماره سـند ‪ 219033‬و رمز‬ ‫تصدیـق ‪ 467922‬مـورخ ‪ 1401/03/17‬دفتـر ‪ 70‬مشـهد بـه وکالـت از طـرف اقـای‬ ‫سیدعلی پورموسوی به استناد دو برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت‬ ‫یسـت‬ ‫دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدع ‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یکبـاب خانـه بـه شـماره پلا ک ‪ 4309‬فرعـی از ‪235‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود‬ ‫شـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور‬ ‫تحـت شـماره دفتـر الکترونیـک ‪ 140020306266007284‬بـه نـام اقـای سـیدعلی‬ ‫پورموسـوی ثبـت و سـند کاداسـتری بـه شـماره چاپـی ‪ 612889‬سـری هـ‍ ‪ 99‬بـه نـام‬ ‫نامبـرده صـادر شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد‬ ‫یشـود هـر کس‬ ‫مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت‬ ‫نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی به ایـن اداره تسـلیم‬ ‫کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪531‬‬ ‫مشـهد ناحیـه سـه‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی متقاضیـان‬ ‫پروند ههـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و به اسـتناد مـدارک موجـود در پرونده به‬ ‫شـرح ذیـل تاییـد کرده انـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140160330002000207‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002360‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای مهـدی الف خانـی فرزنـد‬ ‫قیه حسـن در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنا شـده به‬ ‫مسـاحت ‪ 60/40‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1877/476‬اصلـی واقع در قم‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سـند قطعی صفحه‬ ‫‪ 364‬دفتـر ‪( 320‬م الـف ‪)13574‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140160330002000484‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001490‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ایوب عبدی فرزند عباسـعلی‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 110‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2302‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعی صفحـه ‪ 477‬دفتـر ‪337‬‬ ‫(م الـف ‪)13577‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330002019203‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002001168‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای علـی کاشـی فرزنـد عنایت اله‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 95/90‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 1934/75‬اصلی واقع در قم بخش حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره ‪-100705‬‬ ‫‪ 1398/02/25‬دفترخانـه ‪ 41‬قـم (م الـف ‪)13645‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140060330002019399‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002779‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای عبـاس عبدالـه زاده فرزنـد‬ ‫احمـد در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 53/90‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 1876‬اصلی واقع در قم بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از کاظم‬ ‫شـاطر کاظمـی (م الـف ‪)13677‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330002017050‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002793‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای مهـدی عینـی فرزنـد رضـا‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 238/40‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2593‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر الکترونیکی‬ ‫‪(1399-6142‬م الـف ‪)13678‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140160330002002303‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002002068‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای سـعید چپش لـو فرزند محرم‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 135/47‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2172‬اصلـی واقع در قم بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامه عادی از محرم چپش لو صفحـه ‪ 264‬و ‪297‬‬ ‫دفتـر ‪ 531‬و ‪( 555‬م الـف ‪)13747‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140160330002001590‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002000071‬مربوط به تقاضای اقای علی علی عسگری فرزند عباس‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 157‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2593‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از حسـین کریمی‬ ‫صفحـه ‪ 47‬دفتـر ‪( 382‬م الـف ‪)13748‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140160330002001870‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001991‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای سـیدمجتبی رضوی مقـدم‬ ‫فرزند سیداسماعیل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شـده بـه مسـاحت ‪ 1008/94‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2276‬اصلـی واقـع‬ ‫در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از سیداسـماعیل‬ ‫رضوی مقـدم صفحـه ‪ 290‬دفتـر ‪( 381‬م الـف ‪)13749‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140160330002002231‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002002047‬مربوط به تقاضای اقای سیدمهدی فاطمی پناه فرزند‬ ‫سیدمرتضی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به‬ ‫مسـاحت ‪ 52‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 101‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در قم بخش‬ ‫‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫فاطمـه الیاسـی صفحـه ‪ 293‬دفتـر ‪( 88‬م الـف ‪)13750‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140160330002002260‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002000647‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای داود یـاری فرزنـد ولی الـه در‬ ‫قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪76‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2302/6/668‬اصلی واقـع در قم بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از غالمرضـا‬ ‫خرقانـی صفحـه ‪ 387‬دفتـر ‪( 478‬م الـف ‪)13751‬‬ ‫‪-11‬رای شـماره ‪ 140160330002001844‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001177‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم ا کرم نامی االنق فرزند محمد‬ ‫در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا‬ ‫شـده بـه مسـاحت ‪ 70‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1952‬اصلـی واقـع در قـم‬ ‫بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه‬ ‫از کریـم و رحیـم و حسـن و فاطمـه شـهرت همگـی داودی و ماه سـلطان قاجـار‬ ‫(رحیم و حسـن و کریم هر کدام ‪2‬سـهم و فاطمه و ماه سـلطان هر کدام ‪ 1‬سـهم)‬ ‫(م الـف ‪)13752‬‬ ‫‪ -12‬رای شـماره ‪ 140160330002001843‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001176‬مربوط به تقاضای اقای فیروز رسـتمیان پوراالنق فرزند‬ ‫ا کبر در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنا شـده به مسـاحت ‪ 70‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 1952‬اصلی واقع در قم‬ ‫بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه‬ ‫از کریـم و رحیـم و حسـن و فاطمـه شـهرت همگـی داودی و ماه سـلطان قاجـار‬ ‫(رحیم و حسـن و کریم هر کدام ‪2‬سـهم و فاطمه و ماه سـلطان هر کدام ‪ 1‬سـهم)‬ ‫(م الـف ‪)13753‬‬ ‫از انجایی کـه مقـرر شـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـای موعـد مقـرر‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیت رسمی صادر شود باتوجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‪ ،‬تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته‬ ‫باشـند ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم و رسـید ان را اخذ و ظرف یک ماه پس از‬ ‫تسـلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬به دادگاه مراجعه و دادخواسـت خود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل دهنـد‪ .‬الزم بـه توضیـح اسـت‬ ‫که صدور سند براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫عباسپورحسنی حجت ابادی‪،‬رئیسثبتاسنادمنطقهدوقم‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/07-140160322002001769‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقای حسـن بزی به شناسـنامه شـماره ‪ 175‬کـد ملـی ‪ 3674407981‬صـادره از زابل فرزند‬ ‫محمدحسن به صورت ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت‪ 296/59‬مترمربع پال ک شماره‪ 726‬فرعی‬ ‫از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬پاسداران ‪14‬‬ ‫وا گـذاری طبـق سـند عـادی از دربی بـی شـندکی صفحه ‪ 127‬دفتر ‪ 108‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪331‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫ً‬ ‫نظر به اینکه اقای محمدحسـین داوودی والیتا از طرف خانم سـارا داوودی به اسـتناد یک برگ استشـهادیه‬ ‫گواهی شده و تقاضای کتبی شماره‪ 10/1401/1272‬مورخه‪ 1401/03/09‬جهت دریافت اسناد مالکیت المثنی‬ ‫یسـت سـند مالکیت ششـدانگ یک قطعه زمیـن پلا ک ‪ 1356‬فرعی از‬ ‫نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدع ‬ ‫‪ 159‬اصلـی بخـش ‪ 2‬کاشـمر در دفتر الکترونیکـی ‪ 139520306012002504‬و شـماره چاپـی ‪785905‬د‪ 91‬به نام‬ ‫سـارا داوودی صادر و تسـلیم شـده به ادرس‪ :‬کاشـمر‪ ،‬انتهای بلوار شـفا به علت سـهل انگاری گم شـده اسـت‬ ‫و برابـر اسـناد ‪ 147422-52320-148730-56665-11491-108261-55129-50978-147423‬در رهـن‬ ‫بانک مسـکن اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد قسـمت پنج تبصره یک اصالحی‬ ‫یگـردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر م ‬ ‫داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی‬ ‫تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/24:‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪620‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره‪ 1401/02/25-140160322002001279‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم رویا نجفی بزی به شناسنامه شماره ‪ 3660306762‬کد ملی ‪ 3660306762‬صادره‬ ‫از زابـل فرزنـد امیـر به صـورت ششـدانگ چندیـن بـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 3999/83‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 808‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬خیابان حافظ ‪47‬‬ ‫وا گذاری طبق سـند عادی از غالمحسـین کهخا جوان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪330‬‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای احسـان نجدی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0732353386‬به شـرح دادخواسـت به کالسـه‬ ‫‪ 2/0100288‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نجدی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬در تاریـخ ‪ 1400/06/11‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفوت‬ ‫ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬طاهـره پیش بین محمودابـادی فرزنـد نـوروز شـماره ملـی ‪0731358724‬‬ ‫تجـام همسـر متوفـی ‪ -2‬احسـان نجـدی فرزنـد علـی شـماره ملـی‬ ‫متولـد ‪ 1343/03/03‬صـادره از ترب ‬ ‫‪ 0732353386‬متولد ‪ 1365/09/23‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -3‬رحمان نجدی فرزند علی شماره‬ ‫تجـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬رضا نجدی فرزند علی شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0731793080‬متولـد ‪ 1363/06/24‬صـادره از ترب ‬ ‫ملی ‪ 0731749480‬متولد ‪ 1360/01/01‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -5‬محمد نجدی فرزند علی شـماره‬ ‫ملی ‪ 0720418674‬متولد ‪ 1374/01/20‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -6‬حسن نجدی فرزند علی شماره‬ ‫ملی ‪ 0720214920‬متولد ‪ 1370/11/25‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -7‬محسن نجدی فرزند علی شماره‬ ‫تجـام فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی‬ ‫ملـی ‪ 0720035831‬متولـد ‪ 1368/07/01‬صـادره از ترب ‬ ‫درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در یک نوبت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد‬ ‫و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهی دعوت به متراژ و مساحت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدعلـی ا کبرنژاد خلیل ابـاد و زهـرا ا کبرنژادخلیل ابـاد از وراث مرحـوم فاطمـه‬ ‫خوری خلیل ابـاد مالـک سـهم االرث مشـاع از یکدانـگ مشـاع از دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب منزل به‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 691‬فرعـی واقـع در خلیل ابـاد پلا ک ‪ 23‬اصلی بخش دو خلیل اباد اسـت و به موجب نامـه وارده‬ ‫به شـماره ‪ 33/1400/2681‬مورخه ‪ 1400/10/27‬درخواسـت متراژ و مسـاحت را نموده و اعالم داشـته که از نام‬ ‫و ادرس مجاورین اطالعی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد کد ‪ 914‬م‪.‬ب‪.‬ث حسـب تقاضای نامبرده از طریق درج ا گهی‬ ‫در روزنامـه بـه کلیـه مجاوریـن پلا ک فوق الذکـر ابلاغ می شـود کـه بـه منظـور متـراژ و مسـاحت پلا ک موصوف‪،‬‬ ‫نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/13‬سـاعت ‪9‬صبـح بـه محـل وقـوع ملک به‬ ‫ادرس خلیل اباد‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،11‬کوچه شهید هجری عزیمت خواهند کرد‪ .‬مالکین مجاور می توانند‬ ‫ً‬ ‫در وقـت مقـرر‪ ،‬در محـل حاضـر و از حقـوق متصـوره خـود دفـاع کنند‪ .‬ضمنا عدم حضـور انان مانع از عملیات‬ ‫متراژ و مسـاحت نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/24:‬‬ ‫علیخدادادی‪،‬رئیسثبت اسنادو امال کخلیل اباد‬ ‫ا گهیحصر وراثت‬ ‫اقـای فـرزاد شا کری یوسـفی فرزنـد علی اصغـر بـه شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از رامهرمز درخواسـتی به خواسـته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحـوم علی اصغـر شا کری یوسـفی بـه شناسـنامه ‪ 19‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 1911018310‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1401/03/11‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمیش فـوت و ورثه اش عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرزاد شا کریوسفی فرزند علی اصغر ش ش‪ 3‬کد ملی‪ 1911104561‬متولد‪ 1354‬صادره از رامهرمز پسر متوفی‬ ‫‪ -2‬بهـزاد شا کری یوسـفی فرزنـد علی اصغـر ش ش ‪ 11197‬کـد ملـی ‪ 1910112070‬متولـد ‪ 1356‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫پسر متوفی ‪ -3‬فرهاد شا کری یوسفی فرزند علی اصغر ش ش ‪ 72‬کد ملی ‪ 1911148338‬متولد ‪ 1360‬صادره از‬ ‫رامهرمز پسر متوفی ‪ -4‬بابک شا کری یوسفی فرزند علی اصغر ش ش ‪ 902‬کد ملی ‪ 1911737562‬متولد ‪1364‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -5‬ا کبر شا کری یوسـفی فرزند علی اصغـر ش ش و کد ملـی ‪ 1900237660‬متولد‬ ‫‪ 1372‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -6‬عـزت پلیمـی فرزنـد قاسـم ش ش ‪ 897‬کـد ملـی ‪ 1910229377‬متولـد‬ ‫‪ 1335‬صـادره از رامهرمـز همسـر دائمـی متوفـی والغیـر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونـی مراتب مزبـور را در یک‬ ‫نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی که بعـد از این تاریـخ ابراز‬ ‫شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/147‬‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫اقـای فریـد بخشـی پور دارای شماره شناسـنامه ‪ 7010039372‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 33/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان اله بخش بخشـی پور به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3651440893‬در تاریخ ‪ 1400/10/23‬در اخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬جمیله رومانش فرزند دوشـنبه شـماره ملی ‪3651229955‬‬ ‫همسـر متوفـی ‪ -2‬زهـرا بخشـی پور فرزنـد اله بخـش شـماره ملـی ‪ 3640551095‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬سـمیرا‬ ‫بخشی پور فرزند اله بخش شماره ملی ‪ 3640799021‬فرزند متوفی ‪ -4‬فرید بخشی پور فرزند اله بخش شماره‬ ‫ملی ‪ 7010039372‬فرزند متوفی ‪ -5‬فاروق بخشی پور فرزند اله بخش شماره ملی ‪ 7010101310‬فرزند متوفی ‪-6‬‬ ‫نعمان بخشـی پور فرزند اله بخش شـماره ملی ‪ 7010101302‬فرزند متوفی ‪ -7‬پریسـا بخشـی پور فرزند اله بخش‬ ‫شـماره ملی ‪ 7010167621‬فرزند متوفی ‪ -8‬خلیل بخشـی پور فرزند اله بخش شـماره ملی ‪ 3640810996‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -9‬اسـیه بخشـی پور فرزند اله بخش شـماره ملی ‪ 3640452232‬فرزند متوفی ‪ -10‬سـائمه بخشـی پور‬ ‫فرزنـد اله بخـش شـماره ملـی ‪ 3640452224‬فرزند متوفی ‪ -11‬بلقیس بخشـی پور فرزند اله بخش شـماره ملی‬ ‫‪ 3640445821‬فرزنـد متوفـی ‪ -12‬حـوا بخشـی پور فرزنـد اله بخـش شـماره ملـی ‪ 3640445805‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -13‬فاطمـه بخشـی پور فرزنـد اله بخـش شـماره ملـی ‪ 3640445813‬فرزنـد متوفـی ‪ -13‬نگار بخشـی پور فرزند‬ ‫اله بخـش شـماره ملـی ‪ 3640454741‬فرزنـد متوفـی ‪ -14‬عظیمـه بخشـی پور فرزنـد اله بخـش شـماره ملـی‬ ‫‪ 3640493753‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را در یک نوبـت در یکی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫اقـای یوسـف بادپـران دارای شماره شناسـنامه ‪ 3650265540‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪34/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان عـادل بادپـران بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 7010055211‬در تاریـخ ‪ 1401/02/13‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و‬ ‫ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬یوسف بادپران فرزند شیرمحمد شماره ملی ‪3650265540‬‬ ‫پـدر متوفـی ‪ -2‬گل خاتـون بادپـران فرزنـد حسـین شـماره ملـی ‪ 3650265631‬مـادر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر‬ ‫کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم‬ ‫کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدرضـا صاحب الزمانـی فرزنـد محمدحسـن متولـد ‪ 1310/10/02‬بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0900957662‬بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه گواهی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/1401/1489‬مورخه‬ ‫‪ 1401/03/22‬جهت دریافت اسناد مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی ست سند مالکیت‬ ‫تمامی ‪5‬سهم مشاع از ‪7‬سهم ششدانگ پال ک ‪ 15‬فرعی از ‪ 2592‬اصلی بخش یک کاشمر به ادرس‪ :‬کاشمر‪،‬‬ ‫خیابان بهبودی‪ ،‬بهبود ‪ 8/1‬به علت سـهل انگاری گم شـده و اسـت و برابر دفتر امال ک کاشـمر سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق در صفحـه ‪ 127‬دفتـر ‪ 39‬بـه نـام اقـای محمدرضـا صاحب الزمانـی بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 232928‬صـادر و تسـلیم شـده‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنج تبصره‬ ‫یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد باید ظرف مـدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی تسـلیم‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عدم ارسـال اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت المثنی طبق مقـررات‬ ‫صـادر و بـه متقاضـی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/24:‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪120‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید صدفـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪425 -36‬ی‪ 35‬و شـماره موتـور ‪ 00533992‬و شـماره شاسـی ‪ S1412282989298‬بـه مالکیـت میلاد‬ ‫عبدالصمـدزاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای مدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایـران ‪548 -12‬ط‪ 44‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12488110844‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA79R295987‬بـه مالکیـت سـرور امـام دادی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو‪ ،‬سند و بیمه نامه خودرو سواری سمند ‪ LX‬به رنگ سفید مدل ‪ 1395‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪597 -24‬س‪ 65‬و شـماره موتـور ‪ 124K0860603‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CE6JF093360‬بـه‬ ‫مالکیت مختار محمودزاده مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهیحصر وراثت‬ ‫خانـم تـوران فتاحـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 3329317582‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 0100124‬از ایـن‬ ‫دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا عبدلی به شناسنامه‬ ‫‪ 3329144955‬در تاریخ ‪ 1401/03/04‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر است به‪ -1 :‬یاسر عبدلی به ش ش ‪ 3329893397‬صادره از گیالنغرب پسر متوفی ‪ -2‬ناصر عبدلی‬ ‫بـه ش ش ‪ 3320149946‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -3‬بهاره عبدلـی بـه ش ش ‪ 332002451501‬صادره‬ ‫از گیالنغرب دختر متوفی ‪ -4‬الهه عبدلی به ش ش ‪ 3329236094‬صادره از گیالنغرب دختر متوفی ‪ -5‬زهرا‬ ‫عبدلی به ش ش ‪ 3320082175‬صادره از گیالنغرب دختر متوفی ‪ -6‬توران فتاحی به ش ش ‪3329317582‬‬ ‫صادره از گیالنغرب همسـر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت ا گهی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه‪ ،‬به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت الهتیموری‪،‬رئیسشعبهدومشورایحلاختالفمرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت خـودرو سـواری ماکسـیما نیسـان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪378 -11‬ب‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ VQC30587880B‬و شـماره شاسـی ‪ 307730‬بـه مالکیـت علی اصغـر طلوعـی‬ ‫مفقود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪667-29‬ب‪ 72‬و شماره موتور ‪ 12486100072‬و شماره شاسی‪ 40384440‬مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور ام اف بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪716 -14‬ک‪ 12‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ LFW09063W‬و شـماره شاسـی ‪ J08133‬بـه مالکیـت محمـود سـرخه بـا کـد ملـی ‪ 5268764195‬و‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1091‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160316002000572‬و ‪ 140160316002000570‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقایـان کیـوان و پیمـان انصـاری فرزنـدان ولـی بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 10600‬صادره از اسالم ابادغرب هر کدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مسـاحت ‪ 78/97‬مترمربع پال ک ‪ 2652‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پشـت شـهرداری‪ ،‬نسـیم ‪7‬‬ ‫خریداری برابر مبایعه نامه عادی خریداری از وراث ولی انصاری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/08 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/37‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/01-140160318011000652‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومـه راه نوردبی ازاراباتـری فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪2670216307‬‬ ‫صادره از صومع هسـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اعیان احداثی (تلمبار) به مسـاحت‬ ‫‪ 612‬مترمربـع پلا ک ‪ 45‬فرعـی از ‪ 69‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 69‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫نسـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق محمـد سـاعد جلیل محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫پوستی ‬ ‫عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض و پـس از‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/203‬‬ ‫ا گهیتحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 136/4/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای غریـب بختیـاری فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 537‬صادره شـوش متولد ‪ 1337/04/04‬که سـاکن شوش‪ ،‬خیابان قدوسـی‪ ،‬پال ک ‪ 8‬بوده‬ ‫توسط درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر شده است و برای تاریخ ‪ 1401/05/19‬راس ساعت‬ ‫‪9‬صبح نوبت تحریر ترکه تعیین شده‪ .‬لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یادشده یا نمایندگان قانونی انها‪،‬‬ ‫بسـتانکاران‪ ،‬از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به طریق‪ ،‬حقی به ترکه متوفی دارد در تاریخ و سـاعت‬ ‫یاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش (جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره))‬ ‫جهت شـرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫قاضیشورایحلاختالفشهرستانشوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX-TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪554 -24‬و‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ 181B0016244‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE0HK071225‬بـه مالکیـت‬ ‫عماد سـواری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم همـا حاجی محمدمهـدی طبـق وکالتنامـه شـماره ‪ 12735‬مـورخ ‪ 1391/09/29‬بـه وکالـت از‬ ‫جهانگیـر عقدائـی بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان حـرم‪ ،‬کوچـه اعتمـادی‪ ،‬کوچـه ‪ ،3‬پال ک ‪ 1‬با تسـلیم‬ ‫دو برگ استشهاد مصدق به شماره ‪ 222156‬مورخ ‪ 1401/02/26‬دفترخانه ‪ 58‬ری به شرح وارده‬ ‫‪ 4006067‬مورخ ‪ 1401/02/28‬اعالم کرده که مقدار دودانگ مشـاع از ششـدانگ بانضمام ‪5‬سـهم‬ ‫مشـاع از ‪7‬سـهم چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 225‬مترمربـع‬ ‫تحـت پلا ک ‪ 35‬فرعـی از ‪ 37‬اصلـی ذیـل ثبـت ‪ 1743‬صفحه ‪ 130‬دفتر ‪ 19‬به چاپـی ‪ 120077‬به نام‬ ‫معصومـه حاجی محمدمهـدی ثبـت و سـند صـادر شـده و سـپس برابـر سـند صلـح عمـری بـا حـق‬ ‫فسـخ ‪ 165016‬مـورخ ‪ 1381/03/29‬دفترخانـه ‪ 6‬ری بـه نـام جهانگیـر عقدائـی انتقـال داده شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه علـت جابجایـی منـزل مفقود شـده و تقاضـای صدور المثنی سـند مالکیت کرده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود تـا هـر کـس نسـبت‬ ‫لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یا مدعی وجود سـند مالکیـت نزد خود اسـت‪ ،‬باید تـا ده روز‬ ‫پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معامله تسـلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به‬ ‫متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪172‬‬ ‫محمـد جعفرعلی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۱۴‬الـی ‪ ۲۲‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـرخس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫اسـحاق سـاالرنژاد فرزند عباس به شماره شناسـنامه ‪ ۲۴۰۹‬صادره از سـرخس در ‪ ۷‬قطعه‬ ‫کهـای فرعـی ‪ ۵۸۰‬الـی ‪ ۵۸۶‬فرعـی از ‪ ۱۲‬اصلـی واقـع در روسـتای‬ ‫زمیـن مزروعـی بـا پال ‬ ‫شـیرتپه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی اصغـر دوسـتکام محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی م ‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۳/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۰۹ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۲۵‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰‬هیـات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک سـرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسـین بیگی‬ ‫فرزنـد عـوض بـه شماره شناسـنامه ‪ ۴۳۳‬صـادره از مشـهد در یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت‬ ‫‪ ۳۵۹۰۴/۵۵‬مترمربـع پلا ک ‪ ۹۰۰‬فرعـی از ‪ ۴۱‬اصلـی واقـع در روسـتای بزنـگان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای عـوض بیگـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۳/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۰۹ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زبرخـان تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ‪ -1‬حمیدرضـا قدمگاهـی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪15077‬‬ ‫صـادره از مشـهد در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 205/72‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪582‬‬ ‫فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در قدمگاه از محل مالکیت ثبتی زهرا زمانی سـعیدی قدمگاهی؛ ‪ -2‬مریم‬ ‫محمدزاده عبداله ابـاد فرزنـد غالمحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 14‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 151/9‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 416‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫قدمـگاه بخـش ‪ 3‬زبرخـان از محـل مالکیـت صغـری قدمگاهـی فرزنـد حسـن محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫سیدحسنپورموسوی‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کزبرخان‬ صفحه 4 ‫پژوهش ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2520‬‬ ‫سرعت عطسه و سرفه در انسان‬ ‫یسـت کـه یـا بـرای‬ ‫عطسـه نوعـی وا کنـش دفاعـی بـدن (رفلکـس) بـه مـواد محـرک تنفس ‬ ‫جلوگیریاز التهابمجاریتنفسییابرایدفعترشحاتدر هنگامبیماری ست‪.‬در هنگام‬ ‫عطسه‪ ،‬خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضالت تنفسی اتفاق می افتد‪ .‬عطسه‬ ‫بسـیار شـبیه سـرفه است؛ به استثنای اینکه سرفه به جای مجاری تنفسی تحتانی مربوط‬ ‫یسـت‪ .‬عطسـه کردن از‬ ‫یسـت‪ .‬محـرک ایجادکننـده عطسـه در مجـاری بین ‬ ‫بـه مجـاری بین ‬ ‫بدن محافظت می کند‪ .‬دکتر کائو می گوید؛ عطسه کردن بخش مهمی از فرایند ایمنی بدن‬ ‫اسـت که کمک می کند سـالم بمانید‪ .‬عطسـه به پا ک کردن بینی از باکتری ها و ویروس ها‬ ‫از بـدن محافظـت می کنـد‪ .‬بعضـی از علت های سـرفه شـامل عفونـت‪ ،‬ریفال کس معـده ای‬ ‫یسـت؛ بنابرایـن‬ ‫مـروی‪ ،‬الودگـی هـوا‪ ،‬سـینوزیت‪ ،‬حساسـیت‪ ،‬جسـم خارجـی‪ ،‬علـل روان ‬ ‫یسـت‪ .‬بهتـر اسـت خلـط بـا سـرفه بیـرون‬ ‫سـرفه بخشـی از سیسـتم دفاعـی و ایمنـی طبیع ‬ ‫ریختـه شـود وگرنـه ممکن اسـت به قسـمت های پایین تر ریـه برود و منجـر به عفونت های‬ ‫جـدی از جملـه ذات الریـه شـود‪ .‬سـرفه و عطسـه با سـرعت زیـادی اتفـاق می افتـد‪ .‬در زمان‬ ‫عطسه حدا کثر ‪ 40‬هزار قطره از گلو خارج می شود و با سرعت ‪ 320‬برساعت در هوا حرکت‬ ‫بهترین روش های گرمایش از نظر انرژی‬ ‫می کنند‪ .‬بیشتر این قطره ها ابعادی کمتر از ‪ 100‬میکرون (کمتر از قطر یک تار موی انسان)‬ ‫دارنـد؛ بنابرایـن عطسـه سـریع اتفـاق می افتـد‪ .‬عطسـه ها با سـرعت‪ 161‬کیلومتر در سـاعت‬ ‫حرکـت می کننـد‪ .‬یـک عطسـه می توانـد‪ 100،000‬میکـروب را وارد هـوا کنـد‪ .‬زمانـی که عطسـه‬ ‫یـا سـرفه می کنیـم‪ ،‬ذرات مختلفـی با سـرعت بسـیار بـاال از دهـان و بینی خـارج و در محیط‬ ‫یشـود‪ .‬هنگامـی کـه انسـان ها عطسـه می کننـد‪ ،‬حجـم زیـادی از ذرات‬ ‫اطـراف پخـش م ‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق بررسـی متخصصـان سـرعت خار ج شـدن‬ ‫موجـود در بـدن از دهـان خـارج م ‬ ‫ذرات از دهان هنگام عطسه بیش از ‪ ۱۶۵‬کیلومتر بر ساعت است به همین خاطر‪ ،‬پزشکان‬ ‫به همه مردم توصیه می کنند در زمان عطسه کردن جلو بینی و دهان را با دستمال گرفته‬ ‫ششـدن ذرات داخل بدن در محیط اطراف جلوگیری کنند‪ .‬امروزه به دلیل‬ ‫شـده و از پخ ‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا ایـن رفتـار اهمیـت زیـادی دارد؛ زیـرا ا گـر ویـروس از بـدن فـردی مبتلا‬ ‫هنـگام عطسـه کردن خـارج شـود‪ ،‬می توانـد موجب الود هشـدن افـراد زیادی شـود‪.‬‬ ‫امیرحسینوفابخش‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمه والت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫طول رگ های بدن انسان‬ ‫گهـای خونـی لوله هایـی باریـک در بـدن انسـان و بخشـی از دسـتگاه گـردش خـون‬ ‫ر ‬ ‫هسـتند که خون را در سرتاسـر بدن حمل می کنند‪ .‬طول مجموع رگ های بدن انسـان‬ ‫یشـود کـه دو و نیـم برابـر دور زمیـن اسـت‪ .‬سـه‬ ‫برابـر بـا ‪ ۱۰۰٬۰۰۰‬کیلومتـر ‏(‪ ۶۰٬۰۰۰‬مایـل) م ‬ ‫نـوع رگ خونـی وجـود دارد؛ سـرخرگ‪ ،‬سـیاهرگ‪ ،‬مویـرگ‪ .‬هرکـدام از این ها نقش خاصی‬ ‫یشـود‪ ،‬مایـع خـون بـه‬ ‫یکـه قلـب منقبـض م ‬ ‫را در فراینـد خون رسـانی ایفـا می کننـد‪ .‬زمان ‬ ‫تهـا ارسـال‬ ‫درون شـریان ها پمپـاژ شـده تـا خـون غنـی از ا کسـیژن و مـواد مغـذی‪ ،‬بـه باف ‬ ‫شـود‪ .‬شـریان ها در نهایـت بـه شـاخه های بسـیار ریزتـری تحت عنـوان مویـرگ منتهـی‬ ‫یشـوند‪ .‬بنابرایـن سـرخرگ خـون حـاوی ا کسـیژن را از قلب حمل می کنند‪ .‬از قسـمت‬ ‫م ‬ ‫یشـود خـون‬ ‫یشـان نـرم اسـت کـه باعـث م ‬ ‫بیرونـی حالـت سـفتی دارنـد؛ امـا الیـه داخل ‬ ‫به راحتـی جریـان پیـدا کنـد‪ .‬سـرخرگ ها همچنیـن الیـه میانـی ماهیچـه ای و قـوی دارند‬ ‫گهـا عامـل اتصـال سـرخرگ ها بـه‬ ‫کـه بـه پمپـاژ خـون در کل بـدن کمـک می کننـد‪ .‬مویر ‬ ‫ً‬ ‫سیاهرگ ها هستند‪ .‬سرخرگ ها خون حاوی ا کسیژن را به سیاهرگ می رسانند و دقیقا‬ ‫گهـا خون‬ ‫نجـا تبـادل ا کسـیژن و کربن دی ا کسـید اتفـاق می افتـد؛ سـپس مویر ‬ ‫در همی ‬ ‫باقیمانـده را‪ ،‬بـرای برگردانـدن بـه ریـه و قلـب بـه سـیاهرگ می رسـاند‪ .‬سـیاهرگ ها خـون‬ ‫نهـا قـوی و‬ ‫نهـا شـبیه بـه سـرخرگ ها هسـتند؛ امـا به انـدازه ا ‬ ‫را بـه قلـب برمی گرداننـد‪ .‬ا ‬ ‫ضخیم نیستند‪ .‬سیاهرگ ها برعکس سرخرگ ها دریچه هایی دارند که تضمین می کند‬ ‫جریـان خـون فقـط در یک جهـت باشـد‪( .‬سـرخرگ ها بـه دریچـه نیـاز ندارنـد؛ زیـرا فشـار‬ ‫یسـت و خـون فقـط قـادر اسـت در یک جهـت جریـان داشـته باشـد‪).‬‬ ‫از قلـب بسیار قو ‬ ‫دریچ ههـا همچنیـن برخلاف جاذبـه زمیـن بـه برگشـت خـون بـه قلـب کمـک می کننـد‪.‬‬ ‫گهـای انسـان قسـمت های زیـادی از بدن را پوشـش می دهنـد‪ .‬کوچک ترین رگ های‬ ‫ر ‬ ‫خونی فقط پنج میکرومتر هسـتند‪ .‬طول رگ های بدن انسـان نزدیک به ‪ 100000‬مایل یا‬ ‫‪ 160934‬کیلومتر است‪ .‬سیستم عظیم رگ های خونی‪-‬عروق‪ ،‬رگ ها و مویرگ ها‪ ،‬بیش‬ ‫یسـت که شـامل دو‬ ‫نقـدر طوالن ‬ ‫گهـای بـدن انسـان ا ‬ ‫از ‪ 60000‬مایـل طـول دارد؛ یعنـی ر ‬ ‫دور دنیـا می شـود؛ بنابرایـن کار رگ هـا بـرای بـدن ادمی ضروری سـت؛ چرا که خـون‪ ،‬مواد‬ ‫مغـذی بـا ارزش و مهمـی را منتقـل می کنـد و همچنیـن مواد زائد را از سـلول های انسـان‬ ‫دفـع می کند‪.‬‬ ‫نیمامرادی‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمه والت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫اثرات گلخانه ای کره زمین‬ ‫اثـر گلخانـه ای از تاثیـرات مسـتقیم گازهـای گلخانـه ای بـر روی تابـش خورشـید در جـو و‬ ‫باالبـردن دمـای سـطح زمیـن به وجـود می ایـد کـه گرمـای سـطح زمیـن بـه دمایـی باالتـر از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دمـای طبیعـی جـو می رسـد و ایـن موجـب تغییـرات اب وهـوا بـر روی کـره زمیـن م ‬ ‫میـان افزایـش میـزان گازهـای گلخانـه ای موجـود در جـو بـا گر مشـدن ک ٔ‬ ‫ـره زمیـن ارتبـاط‬ ‫مسـتقیمی وجـود دارد‪ .‬گازهـای گلخانـه ای گازهایـی هسـتند کـه باعـث اثر گلخانـه ای در‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن گازهـا می تواننـد تـا مـدت زیـادی حـرارت را در خـود نگه دارنـد‪ .‬امـروزه‬ ‫جـو م ‬ ‫اضاف هشـدن بیش ازحـد گازهـای گلخانـه ای بـه جـو زمیـن‪ ،‬باعـث افزایـش دمـای زمیـن‬ ‫یتـوان از بخـاراب و دی ا کسـیدکربن نـام بـرد‪ .‬از‬ ‫شـده اسـت‪ .‬از مهم تریـن ایـن گازهـا م ‬ ‫یتـوان متـان را نام برد کـه در اثر خوردن چوب توسـط موریانه‬ ‫دیگـر گازهـای گلخانـه ای م ‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن یکـی از عوامـل مهـم گر مشـدن کـره زمیـن اثـر گلخانـه ای اسـت‪.‬‬ ‫تولیـد م ‬ ‫فعالیت های انسـان موجب تغییر در اثر گلخانه ای شـده اسـت‪ .‬سـوزاندن سـوخت های‬ ‫لسـنگ‪ ،‬موجـب افزایـش مقـدار کربـن دی ا کسـید ازاد شـده‬ ‫فسـیلی ماننـد نفـت و زغا ‬ ‫یشـود‪ .‬هرچـه مقـدار ایـن گازهـا بیشـتر شـود‪ ،‬میـزان گرمایـش زمیـن نیـز‬ ‫در جـو زمیـن م ‬ ‫شهـای متفاوتـی وجـود دارد‪ ،‬مانند‬ ‫باالتـر خواهـد رفـت‪ .‬جهـت کاهـش اثـر گلخانـه ای رو ‬ ‫گلخان ههـای شیشـه ای‪ ،‬گلخانـه زمیـن نیـز مملـو از درختـان و گیاهـان مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫گیاهان و فضای سبز‪ ،‬نقش مهمی در برقراری مجدد توازن در اثر گلخانه ای زمین دارند‪.‬‬ ‫تمـام گیاهـان‪ ،‬کربـن دی ا کسـید موجـود در هـوا را می گیرنـد و ا کسـیژن پـس می دهنـد‪.‬‬ ‫سهـا نیـز بخـش قابل توجهـی از کربـن دی ا کسـید موجـود در هـوا را‬ ‫ازطرف دیگـر؛ اقیانو ‬ ‫سهـا‪،‬‬ ‫جـذب می کننـد؛ البتـه درمقابـل‪ ،‬باالرفتـن جـذب کربـن دی ا کسـید توسـط اقیانو ‬ ‫نهـا‪ ،‬گرم تر شـدن اب و اثـرات منفـی روی جانـداران زیـر اب هـم‬ ‫موجـب اسـیدی شـدن ا ‬ ‫یشـود‪ .‬ا گر درمقابل اثر گلخانه ای اقدامی انجام نشـود‪ ،‬تغییرات اب و هوایی‪ ،‬افزایش‬ ‫م ‬ ‫سهـا اتفـاق می افتـد؛ بنابرایـن مهـم اسـت‬ ‫یشـدن اقیانو ‬ ‫بهـای ازاد‪ ،‬اسید ‬ ‫سـطح ا ‬ ‫کـه بـا کاهـش مصـرف سـوخت و کمـک بـه افزایـش تشـکیل ا کسـیژن در سـطح زمیـن از‬ ‫بیشترشـدن اثـرات گلخانـه ای جلوگیـری کنیم‪.‬‬ ‫جوادمحمدنژادیونسی‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمه والت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫علت ترک پا و درمان ان‬ ‫یشـوند کـه پوسـت خیلـی خشـک شـود و سـلول های مـرده‬ ‫تـرک کـف پـا زمانـی ایجـاد م ‬ ‫پوست روی پاشنه ها جمع شوند‪ .‬پوست بسیار خشک‪ ،‬سخت و پوسته پوسته می شود‬ ‫یشـود‪ .‬بعضـی از ایـن شـکاف ها ممکن اسـت حتی به‬ ‫کـه سـر انجام باعـث ایجـاد شـکاف م ‬ ‫خونریزی دردناک منجر شود‪ .‬فشار ناشی از فعالیت های روزمره باعث ترک خوردن پوست‬ ‫یشـود‪ .‬به طور کلی پوسـت بسـیار خشـک‪ ،‬ترک پا را به وجود می اورد‪ .‬این مشـکل شـایع‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬عالوه بر ایـن‪ ،‬عواملـی مثل کمبود مـواد مغذی‪،‬‬ ‫در روزهـای سـرد زمسـتان بیشـتر م ‬ ‫شهـای پاشـنه بلند یـا نوک تیـز کـه برای‬ ‫تهـای طوالنـی و پوشـیدن کف ‬ ‫ایسـتادن بـرای مد ‬ ‫پـا مناسـب نیسـتند‪ ،‬منجـر بـه تـرک پـا خواهنـد شـد‪ .‬کمبـود ویتامیـن ‪ ،C‬ویتامیـن ‪ 3-B‬و‬ ‫ویتامیـن‪ E‬ممکـن اسـت بـه ایجـاد خشـکی و ترک خوردگـی پاشـنه پا منجر شـوند‪ .‬شسـتن‬ ‫بیش از حد پا ها نیز یکی از دالیل خشکی پا محسوب می شود و در صورتی که پوست بسیار‬ ‫کهـای موجـود در پاشـنه پـا ممکن‬ ‫یشـود‪ .‬تر ‬ ‫خشـک باشـد‪ ،‬سـبب بـروز تـرک پـا در افـراد م ‬ ‫یهـای دیگـری هـم بشـوند‪ .‬از مهم تریـن مضـرات تـرک پا‬ ‫اسـت باعـث به وجود امـدن بیمار ‬ ‫می توان به نشت عفونت های قارچی و باکتریایی در عمق ترک ها‪ ،‬درد شدید‪ ،‬خونریزی و‬ ‫به وجودامدن مشکالت جدی برای بیماران دیابتی اشاره کرد‪ .‬برای جلوگیری از تعریق زیاد‬ ‫پـا‪ ،‬بایـد از پوشـیدن کفش هایـی که کف پالسـتیکی دارند خـودداری شـود؛ چون که مانـع از‬ ‫تبخیر عرق کف پا شده و محلی مناسب برای رشد انواع باکتری و میکروب و قارچ به وجود‬ ‫مـی اورد‪ .‬اسـتفاده از روغن زیتـون‪ ،‬نارگیـل و بـادام بهتریـن روش بـرای نرم کـردن کـف پاسـت‪.‬‬ ‫یسـت شـب قبـل از خـواب پـای خود را بشـویید و سـپس به روغن اغشـته‬ ‫بـرای ایـن کار کاف ‬ ‫کنیـد و جـوراب بپوشـید و بخوابیـد‪ .‬سـاده ترین راه بـرای پیشـگیری از تـرک خوردن کـف پا و‬ ‫بین انگشتان پا‪ ،‬چرب کردن دائمی ان با وازلین و است و ا گر این کار به صورت روزانه انجام‬ ‫شهـای دارای‬ ‫یشـود و همچنیـن افـراد نبایـد از کف ‬ ‫شـود‪ ،‬از بـروز ایـن مشـکل جلوگیـری م ‬ ‫پاشـنه بلند یا کفش های تنگ که امکان تنفس را برای پا مشـکل می کند‪ ،‬اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫بهنامفروزان‪/‬پایهششم‪/‬دبستانقرانیمیثاقشهرستانمه والت‪/‬سالتحصیلی‪:‬‬ ‫‪1400-1401‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب رسـول مقـدم مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-TU5‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪746 -26‬ج‪ 18‬و شـماره موتـور ‪ 163B0030796‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAP13FE5EJ474651‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (کارت خـودرو و کارت سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایی در‬ ‫یسـت پـس از‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫نخـودرو واقـع در پیکا ‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایرا ‬ ‫انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401/2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری رامهرمـز درنظـردارد بـه اسـتناد ائین نامـه مالـی شـهرداری ها مصـوب ‪ 1346/04/12‬بـا‬ ‫اصالحی ههـای بعـدی و مصوبـه شـورای شـهر رامهرمـز بـه شـماره ‪ 35‬مـورخ ‪ 1401/02/20‬به شـرح‬ ‫ذیل‪ ،‬نسـبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شـرایط اقدام کند‪ .‬لذا از شـرکت هایی‬ ‫یشـود جهـت دریافـت اوراق و اسـناد مناقصـه ذیـل بـه‬ ‫کـه دارای صالحیـت هسـتند دعـوت م ‬ ‫سـامانه سـتادایران مراجعـه فرمایند‪.‬‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری رامهرمز‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مدت‬ ‫انجام‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫وا گذاری امورات خدمات شهری از جمله‬ ‫جمع اوری و حمل و دفن زباله و تنظیف‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪551/322/807/488‬‬ ‫و رفت و روب معابر (پیاده رو و سواره رو)‬ ‫شمسی‬ ‫الیروبی جداول و کانال های واقع در‬ ‫محدوده شهری (به صورت حجمی)‬ ‫‪27/566/141/000‬‬ ‫رتبه‬ ‫گواهی صالحیت‬ ‫خدماتی اداره کل‬ ‫یا خدماتی‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی معتبـر‪ -‬وجـه نقـد واریـزی بـه حسـاب سـپرده بـه شـماره‬ ‫‪ IR370170000003100001722007‬نـزد بانـک شـعبه رامهرمـز‬ ‫‪ -2‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/24‬لغایت ‪ 1401/04/05‬در سامانه ستادایران‬ ‫‪ -3‬محل و مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬بارگذاری در سامانه ستادایران و به صورت کاغذی به ادرس‪ :‬خوزستان‪ ،‬رامهرمز‪،‬‬ ‫خیابان شـهید چراغزاده‪ ،‬شـهرداری رامهرمز‪ ،‬امور اداری‪ -‬تا اخر وقت اداری مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫‪ -4‬محل و تاریخ گشایش پا کت های مناقصه‪ :‬به ادرس‪ :‬خوزستان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید چراغزاده ‪ ،‬شهرداری رامهرمز‬ ‫*زمان تشکیل جلسه اول کمیسیون مناقصه (دو مرحله ای)‪ :‬مورخه ‪ 1401/04/18‬ساعت ‪13‬‬ ‫*زمان تشکیل جلسه دوم کمیسیون مناقصه (دو مرحله ای)‪ :‬مورخه ‪ 1401/04/22‬ساعت ‪13‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ خرید اسـناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 700.000‬ریال واریز به حسـاب سـیبا به شـماره ‪ 3100001725001‬نزد بانک ملی شـعبه‬ ‫مرکزی رامهرمز‬ ‫‪ -6‬بـه پیشـنهادهای مشـروط‪ ،‬فاقـد امضـاء‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و فاقـد گواهـی تعییـن صالحیـت معتبـر و‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر واصـل شـود‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مناقصه گرانی که اسـناد مناقصه را دریافت می کنند‪ ،‬حدا کثر ظرف مدت ‪ 72‬سـاعت بایسـتی عدم شـرکت خود را با ذکر‬ ‫ً‬ ‫دالیـل بـه شـهرداری رامهرمز (واحد امـور قراردادها) کتبا اعالم کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪12/152‬‬ ‫شماره ا گهی ‪4124‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫بـه رونـد باالبـردن دمـا در سـاختمان کـه توسـط وسـایل مختلفـی انجـام م ‬ ‫سیسـتم گرمایشـی می گوینـد‪ .‬ممکـن اسـت یـک سیسـتم گرمایشـی در ابتـدا در مصـرف‬ ‫ً‬ ‫انـرژی‪ ،‬بهینـه عمـل کنـد؛ امـا در سـال های بعـد هزینـه تعمیـر و نگهـداری نسـبتا باالیـی‬ ‫دارد؛ بنابرایـن‪ ،‬الزم اسـت بـرای جلوگیـری از انـواع و اقسـام مشـکالت گرمایشـی منـزل و‬ ‫ی خود را صحیح و هوشـمندانه انتخاب کنید‪ .‬بخاری‬ ‫محل کار خود‪ ،‬سیسـتم گرمایشـ ‬ ‫یهـای امـروزی از‬ ‫شهـای گرمایشـی اسـت‪ .‬بخار ‬ ‫یکـی از سـاده ترین و قدیمی تریـن رو ‬ ‫سـوخت های مختلفـی ماننـد بـرق‪ ،‬گاز و نفـت اسـتفاده می کننـد‪ ،‬امـا رایج تریـن انهـا‬ ‫یهـای گازی اسـت کـه ب هسـبب هزین ههـای کمتـر و دردسـترس بودن گاز در ا کثـر‬ ‫بخار ‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫تهـای بخـاری م ‬ ‫مناطـق شـهری و روسـتایی اسـتفاده فراوانـی دارد‪ .‬از مزی ‬ ‫دردسـترس بودن اسـان ان در همـه نقـاط کشـور و همین¬طـور کم هزینـه بـودن نصـب‬ ‫و تعمیـر ان اشـاره کـرد‪ .‬جدیدتریـن سیسـتم گرمایشـی سـاختمان‪ ،‬سیسـتم گرمـا از کـف‬ ‫است‪ .‬دراین سیستم اب گرم شده توسط موتورخانه یا پکیچ‪ ،‬به لوله های ساخته شده‬ ‫یشـود و گرمـای موجـود در لول ههـا باعـث افزایـش دمـای‬ ‫در کـف سـاختمان هدایـت م ‬ ‫یشـود‪ .‬از مزایـای گرمـا از‬ ‫یشـود‪ .‬دراین سیسـتم از رادیاتـور و شـوفاژ اسـتفاده نم ‬ ‫خانـه م ‬ ‫کـف‪ ،‬تمیز بـودن و الـوده نکـردن دیـوار و وسـایل سـاختمان اسـت‪ .‬ایمنـی بـاال و گرمـای‬ ‫یکنواخـت در تمـام محیـط سـاختمان از مزیت هـای دیگـر ایـن سیسـتم اسـت‪ .‬از‬ ‫مشـکالتی کـه ایـن روش گرمایشـی دارد هنـگام نشـتی دادن لوله هـای ان اسـت‪ .‬زیـرا‬ ‫ا گـر هرکـدام از لوله‪‎‬هـای کـف دچـار نشـتی شـود‪ ،‬بایـد تمـام کـف سـاختمان به طورکامـل‬ ‫برداشـته شـود‪ .‬گرایش مرکزی نیز یک وسـیله گرمایشـی مناسـب اسـت‪ ،‬گرمایش مرکزی‬ ‫به نوعـی از سیسـتم های گرمایشـی گفتـه می شـود کـه عملکـردی شـبیه بـه گرمایـش از‬ ‫کـف دارد و این¬گونـه عمـل می کنـد کـه اب گـرم شـده توسـط پکیـج یـا موتورخانـه درون‬ ‫رادیاتـور و شـوفاژ ها بـه گـردش درمی ایـد و باعـث گرم شـدن محیـط می شـود‪ .‬رادیاتورهـا‬ ‫و شـوفاژ های متفاوتـی وجـود دارد کـه شـما می توانیـد مطابـق سـلیقه و مقـدار هزینـه‬ ‫خـود ان هـا را انتخـاب کنیـد‪ .‬از مزایـای گرمایش مرکزی باید به بـدون خطر بودن‪ ،‬جا گیر‬ ‫نبودن‪ ،‬گرمایش مناسـب و … اشـاره کرد که باعث شـده به عنوان بهترین سیسـتم های‬ ‫گرمایشـی منـزل در فصـل زمسـتان انتخـاب شـود‪.‬‬ ‫فرنوشخوش سیرت‪/‬پایهششم‪/‬دبستانموجسپیدشهرستانمه والت‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫زندگیاسکیموها‬ ‫ح ــدود ‪4 000‬س ــال پی ــش‪ ،‬گروه ــی از اهال ــی اس ــیا ب هس ــوی س ــرزمین‏های س ــرد ش ــمالی‬ ‫رفتنــد و در انجــا ســا کن شــدند‪ .‬بــه ایــن ســا کنان جدیــد «اســکیمو» گفتنــد‪ .‬اســکیموها‬ ‫ب ــا ش ــکار نهن ــگ‪ ،‬ماه ــی و گ ــوزن ش ــمالی زندگ ــی را می‏گذرانن ــد‪ .‬اس ــکیمو ها در گرینلن ــد‪،‬‬ ‫شــمال کانــادا‪ ،‬االســکا و ســیبری شــوروی زندگــی می‏کننــد‪ .‬ایــن مردمــان کوچ نشــین اند‪.‬‬ ‫نهــا در اقامتگا ههــای کوچــک زندگــی و در دســته های کوچــک حرکــت می کننــد‪ .‬یــک‬ ‫ا ‬ ‫ً‬ ‫گــروه شــکارچی بــا زنــان و کودکانشــان معمــوال زمســتان را در مکانــی ســپری می کننــد کــه‬ ‫م ــا ان را دهک ــده زمس ــتانی می نامی ــم‪ .‬اس ــکیموها ب ــه ش ــکل های مختل ــف خان هس ــازی‬ ‫می کنن ــد‪ .‬بعض ــی از خان هه ــای ان ــان ب هص ــورت چادره ــای گ ــرد ی ــا مخروط ــی ب ــا روکش ــی‬ ‫یســت؛ البتــه ایــن نــوع چادرهــا مخصــوص فصــل‬ ‫از پوســت گــوزن شــمالی یــا ســیل دریای ‬ ‫تابســتان و تابــش افتــاب اســت و در فصــول ســردتر خان ههــای خــود را از تک ههــای چــوب‬ ‫یس ــازند و ب ــرای مقاو مک ــردن در‬ ‫به ــا جم ــع ک ــرده ام ــد و س ــنگ و کل ــوخ م ‬ ‫ک ــه از روی ا ‬ ‫براب ــر ب ــاد و طوف ــان در زمی ــن گودال ــی حف ــر می کنن ــد و پای هگ ــذاری می کنن ــد‪ .‬بس ــیاری از‬ ‫قبیل هه ــا از قطع هه ــای یخ ــی ب ــرای س ــاخت خان ــه خ ــود اس ــتفاده می کنن ــد ک ــه ب ــه ان‬ ‫ایگلــو یعنــی خانــه می گوینــد‪ .‬ایــن نــوع خان ههــا ب هشــکل نی مکــره و گــرد اســت‪ .‬در ورودی‬ ‫خان ــه ب هش ــکل تون ــل اس ــت‪ .‬خان هه ــای یخ ــی و برف ــی بس ــیار محک ــم اس ــت و در براب ــر‬ ‫ســرما و طوفــان شــدید قطــب مقــاوم اســت و افــراد ســا کن در ان را از ســرما حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫اس ــکیموها از اب ــزار و وس ــایل جدی ــد مانن ــد س ــاح های ش ــکاری اس ــتفاده می کنن ــد‪.‬‬ ‫ابــزار زندگــی اســکیموها از جنــس اهــن و مــس نیســت‪ .‬بیشــتر از جنــس چــوب‪ ،‬پوســت‬ ‫و اس ــتخوان و دن ــدان حیوان ــات اس ــت؛ زی ــرا اه ــن در س ــرمای زی ــاد ب ــه پوس ــت دس ــت‬ ‫یش ــود و نی ــز س ــرمای باالی ــی دارد‪ .‬لب ــاس اس ــکیموها از جن ــس‬ ‫می چس ــبد و ج ــدا نم ‬ ‫سه ــای‬ ‫پوس ــت حیوان ــات ش ــکار ش ــده به وی ــژه گ ــوزن ش ــمالی و س ــمور دری ــای و خر ‬ ‫یس ــت‪ .‬ان ــان ب ــرای خ ــود دس ــتکش‪ ،‬کاله‪ ،‬ش ــلوار‪ ،‬پالت ــو‪ ،‬چکم ــه و حت ــی عین ــک‬ ‫قطب ‬ ‫یس ــت؛ زی ــرا ن ــور ب ــرف ب ــه چش ــم‬ ‫درس ــت می کنن ــد‪ .‬عین ــک ی ــک وس ــیله بس ــیار ضرور ‬ ‫که ــای‬ ‫صدم ــه می زن ــد و حت ــی باع ــث ک ــوری می ش ــود؛ البت ــه در عص ــر حاض ــر از عین ‬ ‫جدی ــد وی ــژه ب ــرف اس ــتفاده می کنن ــد؛ ام ــا در گذش ــته ب ــا اب ــزار اولی ــه ب ــرای خ ــود عین ــک‬ ‫ً‬ ‫می ســاختند‪ .‬اســکیموها بــه پوســت ســمور ابی اعتقــاد زیــادی دارند‪ .‬حتما' در لباسشــان‬ ‫تکـه ای از پوســت ســمور ابــی بـه کار می برنــد‪ .‬ان هــا معتقدنــد ایــن پوســت انــان را از بالیــا و‬ ‫بیماری هــا حفــظ می کنــد‪ .‬اســکیموها بــه زنبــور و کنــدوی عســل نیــز احتــرام می گذارنــد و‬ ‫معتقدنــد کــه زنبورعســل نیــروی جادویــی دارد و عســل را نیــروی شــفا دهنده می داننــد‪.‬‬ ‫ن ــوع تهی ــه غ ــذا و خ ــورا ک اس ــکیموها در ه ــر قبیل ــه متف ــاوت اس ــت‪ .‬ام ــا به طورکل ــی‬ ‫اســکیموها از گوشــت و چربــی حیوانــات شــکار شــده اســتفاده می کننــد‪ .‬انــان در دوره ای‬ ‫یش ــود‬ ‫کوت ــاه از س ــال می توانن ــد س ــبزی ها داش ــته باش ــند‪ .‬هنگامی ک ــه ه ــوا گرم ت ــر م ‬ ‫قس ــمت هایی از ب ــرف س ــطح زمی ــن اب می ش ــود‪ ،‬گیاه ــان ش ــروع ب ــه روی ــش می کنن ــد‪،‬‬ ‫اســـکیموها نیـــز از موقعیـــت اســـتفاده کـــرده و ســـبزی ها را جمـــع اوری می کنن ــد و در‬ ‫غذاهایشــان بـه کار می برنــد‪ .‬ماهــی مــاده اصلــی و باارزشــی بــرای اسکیموه اســت‪ .‬انــان از‬ ‫کســود‬ ‫ذره ذره اجــزای ماهــی اســتفاده می کننــد‪ .‬اســکیموها مــواد غذایــی گوشــتی را نم ‬ ‫ک ــرده و ی ــا درون برف ه ــا ب ــرای دوران س ــرمای بیش از ح ــد ک ــه خ ــروج از خان ــه امکان پذی ــر‬ ‫نیس ــت و حیوان ــی ب ــرای ش ــکار یاف ــت نمی ش ــود نگه ــداری می کنن ــد‪ .‬اس ــکیموها ب ــرای‬ ‫لو نق ــل از س ــورتمه اس ــتفاده می کن ــد‪ .‬ان ه ــا سورتمه هایش ــان را ب ــه ســگ ها وص ــل‬ ‫حم ‬ ‫ک ــرده و س ـگ ها ان ه ــا را می کش ــند‪ .‬اس ــکیموها موه ــای بلن ــد و ص ــاف و مش ــکی و ب ــراق‪،‬‬ ‫چشـم های تیره رنــگ و ریــز شــبیه مغول هــا‪ ،‬بینــی اســتخوانی و پهــن‪ ،‬پوســتی تیره رنــگ‬ ‫و گونـه ای برجســته‪ ،‬شــبیه مغول هــا دارنــد؛ زیــرا اجــداد اســکیموها و سرخپوســتان همــان‬ ‫مغول هــای مهاجــر اســت‪ .‬هم چنیــن اســکیموها ماننــد سرخپوســتان مردمانــی متحــد و‬ ‫مهرب ــان‪ ،‬خونگ ــرم و خانواده دوس ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫محمد امیندروپور‪/‬پایهششم‪/‬دبستانشهیدایت اهللطالقانی‬ ‫شهرستانفریمان‪/‬سالتحصیل‪1400-1401‬‬ ‫فواید نوشیدن اب در فصل های مختلف سال‬ ‫اب‪ ،‬یکـی از نوشـیدنی های مفیـد اسـت کـه مصـرف روزانـ ه ان‪ ،‬بـرای ادامـه حیـات و‬ ‫سلامتی اهمیت زیادی دارد‪ 60 ،‬درصد از بدن انسـان از اب تشـکیل شـده اسـت‪ .‬بدن‬ ‫قکـردن‪ ،‬اب از دسـت می دهد‪.‬‬ ‫طهـای گـرم و به دلیـل فعالیـت بدنـی از طریق عر ‬ ‫در محی ‬ ‫ا گر اب از دست رفته جایگزین نشود‪ ،‬دمای بدن باال می رود‪ .‬در فصل تابستان به دلیل‬ ‫قکـردن‪ ،‬نیـاز بـدن بـه نوشـیدن اب افزایـش می یابد‪ .‬در فصل زمسـتان‬ ‫افزایـش دمـا و عر ‬ ‫نیز بدن ما با تنفس معمولی هم اب از دست می دهد؛ زیرا بدن مجبور است در فصل‬ ‫سـرما سـخت کار کند تا هوای تنفسـی اش را گرم و مرطوب کند‪ .‬در فصل زمسـتان‪ ،‬افراد‬ ‫محیـط منـزل یـا محـل کارشـان را گـرم می کننـد و بیشـتر در فضـای بسـته حضـور دارنـد‪،‬‬ ‫به دلیـل گرمـای بیش از حـد نیـز احتمـال کـم اب شـدن بـدن‪ ،‬افزایـش پیـدا می کنـد؛‬ ‫یسـت؛‬ ‫لهـا بـه اب نیـاز دارد‪ ،‬اب دارای فوایـد زیاد ‬ ‫بنابرایـن بـدن انسـان در همـه فص ‬ ‫یشـود حـاوی‬ ‫از جملـه غضـروف کـه در مفاصـل و دیسـک های سـتون فقـرات یافـت م ‬ ‫یمـدت می توانـد توانایـی انعطـاف مفاصـل را‬ ‫هشـتاد درصـد اب اسـت‪ ،‬کم ابـی طوالن ‬ ‫کاهـش دهـد و منجـر بـه درد مفاصـل شـود‪ ،‬بیـش از نـود درصـد خـون مـا از اب تشـکیل‬ ‫شـده اسـت و وظیفـه مهـم ا کسیژن رسـانی بـه نقـاط مختلـف بـدن به کمـک خـون و‬ ‫یشـود‪ .‬مصـرف کـم اب بـر روحیـه افـراد تاثیـر بسـیار زیـادی‬ ‫اب محلـول در ان انجـام م ‬ ‫یگـذارد‪ .‬کم ابـی می توانـد باعـث‪ ،‬خسـتگی‪ ،‬گیجی و هم چنین اضطراب شـود‪ .‬مصرف‬ ‫م ‬ ‫اب مفاصـل‪ ،‬نخـاع و بافت هـای بـدن را نـرم و روان می کنـد‪ .‬این موضـوع از بیماری هایی‬ ‫مثـل ارتـروز جلوگیـری می کنـد‪ .‬اب حـاوی مـواد معدنـی مفید و ا کسـیژن اسـت‪ .‬رسـیدن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اب کافی به بدن‪ ،‬باعث بهبود گردش خون و درنتیجه ا کسیژن رسـانی بیشـتر م ‬ ‫یهـا‬ ‫نوشـیدن اب کافـی می توانـد از بـروز بعضـی از بیماری هـا کمـک می کنـد‪ .‬ایـن بیمار ‬ ‫شـامل؛ یبوسـت‪ ،‬سـنگ کلیـه‪ ،‬اسـم ناشـی از ورزش کـردن‪ ،‬عفونـت مجـاری ادراری و‬ ‫فشـارخون اسـت‪ .‬یکی دیگـر از تاثیـرات اب در بـدن‪ ،‬کمک به بهبودی کمـردرد و کاهش‬ ‫کمـردرد اسـت‪ .‬علـت اصلـی به وجودامـدن درد در کمـر‪ ،‬کمبـود اب در سـتون مهر ههـای‬ ‫یشـود‪ .‬ابـی کـه در‬ ‫کمـر و دیسک ها سـت کـه بـا جـذب مرتـب اب‪ ،‬ایـن مشـکل برطـرف م ‪‎‬‬ ‫الیه هـای میانـی پوسـت وارد و ذخیـره می شـود‪ ،‬بـه تنظیـم و مالیم کـردن حـرارت بـدن‬ ‫کمـک می کنـد؛ به طوری کـه هنـگام گرم شـدن بـدن به صـورت عـرق بـه سـطح پوسـت‬ ‫می ایـد و در حیـن تبخیر شـدن بـدن را خنـک می کنـد‪ .‬از ان جایی که ‪ 70‬درصد مغـز را اب‬ ‫تشـکیل می دهـد‪ ،‬نوشـیدن اب‪ ،‬تاثیـر زیـادی بـر قـدرت مغـز دارد و کمبـود اب ب هشـدت‬ ‫بـه عملکـرد مغـز اسـیب می زنـد؛ بنابرایـن اب‪ ،‬مهم تریـن نوشـیدنی بـرای حفظ سلامت‬ ‫انسـان است‪.‬‬ ‫یلداعسکری‪/‬پایهششم‪/‬دبستانزینبقهرمانیشهرستانمه والت‪/‬سال‬ ‫تحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫ اهمیت بازی برای کودکان سرطانی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫یک ــردن‪ ،‬فعالیت ــی برای تفریح و س ــرگرمی ک ــودکان از جمله کودکان سرطان ‬ ‫باز ‬ ‫س ــلول های ب ــدن م ــا به طور منظم و بر اس ــاس قاع ــده خاصی در حال رش ــد هس ــتند‪.‬‬ ‫یش ــوند و به طور‬ ‫گاهی اوق ــات برخی از س ــلول ها از مس ــیر رش ــد طبیعی خ ــود خارج م ‬ ‫مخ ــوردن نظم‬ ‫غیرمنظ ــم و س ــریع تر از حال ــت طبیع ــی رش ــد می کنند که باع ــث به ه ‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــه ای ــن به هم ریختگی س ــرطان می گوین ــد‪ .‬بازی برای رش ــد‬ ‫طبیع ــی ب ــدن م ‬ ‫یس ــت‪ .‬بچه ها موقع بازی چیزهایی‬ ‫یک بدن س ــالم و قوی در کودک س ــرطانی ضرور ‬ ‫ته ــای حفظ تعادل‬ ‫زیادی مث ــل مهارت های حرکتی درش ــت‪ ،‬انعطاف پذیری و مهار ‬ ‫ک ــه ط ــی زندگ ــی ب ــه ان نی ــاز دارن ــد را ی ــاد می گیرن ــد‪ .‬ب ــازی در فض ــای ب ــاز‪ ،‬قرار گرفتن‬ ‫در معرض نور خورش ــید‪ ،‬در محیط های طبیعی و هوای تازه‪ ،‬باعث س ــامت جس ــمی‬ ‫نه ــا تاثیر زیادی‬ ‫یش ــود‪ ،‬که در تش ــکیل اس ــتخوان و سیس ــتم ایمنی قوی ا ‬ ‫کودکان م ‬ ‫یش ــود‪ .‬ک ــودک ت ــا قب ــل از‬ ‫دارد؛ بنابرای ــن ب ــازی باع ــث س ــامت ک ــودکان س ــرطانی م ‬ ‫دوس ــالگی به تنهای ــی ب ــازی می کند‪ .‬س ــاعت های زی ــادی با یک ــی با یک اس ــباب بازی‬ ‫یش ــود‪ ،‬کودک بعد از س هس ــالگی با همس ــاالن خ ــود بازی می کن ــد‪ .‬هنگام‬ ‫مش ــغول م ‬ ‫ب ــازی دائم ب ــا ان ها ارتباط برقرار می کند و تنها در این س ــن ک ــودک می تواند بازی های‬ ‫مش ــارکتی و دس ــته جمعی انج ــام ده ــد و هن ــگام بازی ب ــا رعای ــت نوب ــت و بردوباخت‬ ‫اشـــنا شـــود‪ .‬کودکان ســـرطانی به دلیل بیمـــاری خـــود نمی توانند در جمع باش ــند و با‬ ‫نو ســـال های خـــود بازی کند ولی هـــر کودکی نیاز بـــه بازی دســـته جمعی دارد‪،‬‬ ‫هـــم س ‬ ‫بنابرایـــن باید با روش هایی کودک ســـرطانی را ســـرگرم کـــرد تا بتوانند با دیگـــران ارتباط‬ ‫برقـــرار کند و با بیمـــاری اش مبارزه کنـــد‪ .‬ازاین طریق کـــودک جرئت ورود بـــه اجتماع را‬ ‫پیـــدا می کنـــد و این باعث شـــکوفایی اســـتعدادهای نهفتـــه و بروز خالقیـــت در کودک‬ ‫می شـــود‪ .‬کـــودک قدرت ابراز وجـــود پیدا می کند و تـــرس‪ ،‬کم رویـــی و خجالتش از بین‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫مـــی رود؛ همچنیـــن بـــازی باعث رشـــد هماهنگ دســـتگاه ها و اعضای بدن م ‬ ‫بـــازی باعـــث می شـــود کودک دنیـــای خود را بشناســـد‪ ،‬جـــای خـــود را در ان پیدا کند‪.‬‬ ‫همچنیـــن در محیطـــی امـــن‪ ،‬موفقیـــت در درمـــان بیمـــاری را تجربه کنـــد‪ ،‬نقش های‬ ‫مختلـــف را بـــازی کنـــد و بـــا دیگـــران ارتبـــاط برقـــرار کند‪ .‬ا گـــر کـــودک زمانی بـــرای بازی‬ ‫نداشـــته باشـــد‪ ،‬اضطـــراب و احســـاس ناراحتی دائمـــی خواهد کـــرد و ایـــن باعث بدتر‬ ‫شـــدن بیمـــاری اش می شـــود؛ بنابراین ا گر به درســـتی با کودکان ســـرطانی بازی ش ــود‪،‬‬ ‫می توانـــد باعث نشـــاط‪ ،‬فعالیت‪ ،‬انگیـــزش‪ ،‬ابتـــکار و خالقیت در کودکان شـــود‪.‬‬ ‫مرتضیعیلدادعبدل ابادی‪/‬پایهششم‪/‬دبستانتمدننوینشهرستانمه والت‪/‬‬ ‫سالتحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫ا گهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امال ک منطقه یک قم تصرفـات مالکانه مفروزی متقاضیان‬ ‫پرونـده تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه‬ ‫شـرح ذیـل تاییـد کرده اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140160330001000370‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001430‬مربوط به تقاضای اقای نورعلی نورائی فرزند غالمعلی در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 134‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 7‬فرعـی از‬ ‫‪ 10936‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه‬ ‫عـادی مع الواسـطه از نعمت الـه صالـح سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر‬ ‫‪ 270‬صفحـه ‪ 321‬و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 12169‬مـورخ ‪1356/09/07‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 11‬قـم (م الـف ‪)13573‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140060330001012836‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001002232‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمدهاشـم اقائـی فرزنـد‬ ‫ابوالقاسـم در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 485/57‬مترمربـع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 11291‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی مع الواسـطه از حاجـی حسـن مالاقاجانـی خریـداری به موحب‬ ‫سـند رسـمی شـماره ‪ 60690‬مورخ ‪ 1367/12/28‬دفترخانه ‪ 6‬قم (م الف ‪)13575‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330001009793‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000424‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محسـن قربانیـان فرزند حسـین‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 60‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪11042‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از وراث محمدتقـی زاهـدی بـه موجـب سـند ‪ 20216‬مـورخ ‪47/1/15‬‬ ‫دفتـر ‪ 2‬قـم (م الـف ‪)13576‬‬ ‫‪-4‬رای شـماره ‪ 140160330001000456‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001497‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای امیـر وفائـی فرزنـد علـی در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 72‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪11568‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از محمـد فرهـادی احـدی از ورثـه حسـین فرهـادی (م الـف ‪)13578‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140160330001000077‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000837‬مربـوط بـه تقاضـای اقای مهدی رمضانی فرزند عبداله در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 111/45‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪11238‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسطه از غالمعلی ولی خریداری به موجب سند رسمی شماره ‪ 12307‬مورخ‬ ‫‪ 1324/07/12‬دفترخانـه ‪ 8‬قـم (م الـف ‪)13644‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140160330001000431‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001821‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای یاسـر بخشـی نیا فرزنـد رضـا در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 179/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪9462‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره های ‪ 68340‬و ‪ 68341‬مـورخ ‪ 1400/04/23‬دفترخانـه ‪ 23‬قـم (م الـف‬ ‫‪)13646‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140160330001000978‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001670‬مربـوط بـه تقاضای اقای محمد سـلطانی فرید فرزند شـا کر‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 198/82‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 9455‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 35021‬مـورخ ‪ 1400/10/21‬دفترخانـه ‪ 40‬قـم (م الـف ‪)13674‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140060330001010002‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001934‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ناصـر ریاحـی زاده فرزند ابراهیم‬ ‫در ششـدانگ یکباب مغازه به مسـاحت ‪ 18/36‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 299‬فرعی‬ ‫از ‪ 11578‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملـک اداره یک قم مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسـطه از محمدحسـن ادیبی گرکانی احدی از ورثه مرحوم محمدتقی‬ ‫ادیبی گرکانـی بـه موجـب سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 188‬صفحـه ‪203‬‬ ‫(م الـف ‪)13675‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140060330001010934‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001936‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ناصـر ریاحـی زاده فرزند ابراهیم‬ ‫در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت ‪ 69/30‬مترمربع شـماره ‪ 299‬فرعی از‬ ‫‪ 11578‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه‬ ‫عادی مع الواسـطه از محمدحسـن ادیبی گرکانی احدی از ورثه مرحوم محمدتقی‬ ‫ادیبی گرکانـی بـه موجـب سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 188‬صفحـه ‪203‬‬ ‫(م الـف ‪)13676‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140160330001000999‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001499‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمدعلـی مالاحمـدی نظـری‬ ‫فرزنـد اسـماعیل در ششـدانگ کـوره اجرپـزی بـه مسـاحت ‪ 3200‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 10494‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 135350‬مـورخ ‪ 1380/05/24‬دفترخانـه ‪ 20‬قـم (م الـف ‪)13679‬‬ ‫از انجایی کـه مقـرر شـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـای موعـد مقـرر‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیت رسـمی صادر شـود‪ ،‬باتوجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‪ ،‬تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت اسـناد منطقـه یـک قـم تسـلیم و رسـید ان را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس‬ ‫از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬به دادگاه مراجعه و دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل دهنـد‪ .‬الزم بـه توضیح اسـت که‬ ‫صدور سند‪ ،‬براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهدی زار ع شحنه‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک قم‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2520‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫حمل چندوجهی ‪ ۶۰۰۰‬تن محموله روغن خام خورا کی‬ ‫از بندر امیراباد‬ ‫معـاون امـور بنـدری و اقتصـادی‬ ‫اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫بابیان اینکـه بنـدر امیرابـاد بـا‬ ‫الزم شـقوق‬ ‫دارابـودن بسـترهای ِ‬ ‫مختلـف حمل ونقـل کاال‪ ،‬مبـدا‬ ‫اصلـی تامیـن کاالهـای اساسـی در‬ ‫منطقـه ب هشـمار مـی رود اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬یـک محمولـه ‪ ۶۰۰۰‬تنـی روغـن خورا کـی از بنـدر امیرابـاد ازطریـق‬ ‫حمـل ریلـی و جـاده ای بـه کارخان ههـای تولیـدی واقـع در تهـران ارسـال شـد»‪.‬‬ ‫محمدعلـی موسـی پور گفـت‪« :‬درراسـتای سیاسـت دولـت مردمـی در واردات‬ ‫بـدون وقفـه کاالهـای اساسـی و تسـریع در خـروج ان از بندرهـا‪ ،‬یـک محمولـه‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬تنـی روغـن خـام خورا کـی وارداتـی از مخـازن نگهـداری روغـن خورا کـی‬ ‫ب هصـورت حمـل چندوجهـی از بنـدر امیرابـاد جهـت عرضـه در بـازار هـدف‬ ‫‪۳۰۰۰‬تـن از ایـن محمولـه توسـط ‪ 54‬دسـتگاه وا گن‬ ‫بارگیـری شـد»‪ .‬وی گفـت‪ « :‬‬ ‫ازطریق حمل ریلی و مابقی ان نیز توسط‪ 120‬دستگاه کامیون به کارخانه های‬ ‫تولیـدی واقـع در تهـران ارسـال شـده اسـت»‪ .‬موسـی پور وجـود مخـازن روغـن‪،‬‬ ‫تهـای مختلـف لجسـتیکی و تجهیـزات پیشـرفته بنـدری‬ ‫بهره گیـری از ظرفی ‬ ‫را از عوامـل مهـم در افزایـش میـزان تخلیـه و بارگیـری کاال به ویـژه تخلیـه روغـن‬ ‫خورا کـی در سـال جـاری برشـمرد‪.‬‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیط زیستمازندران‪:‬‬ ‫هنوز نظر شورای عالی محیط زیست‬ ‫برای پترومیانکاله ابالغ نشده است‬ ‫عطـاءاهلل کاویـان؛ مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت مازنـدران دربـاره نظـر‬ ‫شـورای عالی محیط زیسـت به ریاسـت‬ ‫رئیس جمهـوری بـا احـداث پتروشـیمی در‬ ‫میانکالـه افـزود‪« :‬هنـوز نامـه یـا ابلاغ شـفاهی‬ ‫یبـر مخالفـت و یـا موافقـت شـورای عالی‬ ‫مبن ‬ ‫محیط زیسـت بـا سـاخت پتروشـیمی در‬ ‫نحـال تا کیـد کـرد‪« :‬ا کنـون‬ ‫میانکالـه بـه ادار ه اعلام نشـده اسـت»‪ .‬وی درعی ‬ ‫اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله درپی دستور رئیس جمهوری متوقف است‬ ‫و به تازگـی هیئتـی از بسـیج اسـاتید اسـتان از ان بازدیـد کردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫حریـق اخیـر ‪ ۱۰‬هکتـار از پناهـگاه حیات وحـش میانکاله افـزود‪« :‬بـرای اولین بار‬ ‫ش فراوان در اسـتان مسـتقر‬ ‫عملیـات اطفـای حریـق توسـط بالگـردی که با تال ‬ ‫شـد‪ ،‬انجام شـده اسـت»‪ .‬کاویان باتا کیدبر لزوم و تجهیز پایگاه اطفای حریق‬ ‫‪۱۸‬بـار ابگیـری موفـق بـه عملیات‬ ‫در میانکالـه گفـت‪« :‬ایـن بالگـرد پـس از ‪ ۱۶‬تـا ‬ ‫مهار اتش سوزی شد؛ وگرنه عملیات اطفا با توان محدود امکانات و تجهیزات‬ ‫یشـد»‪.‬‬ ‫طـول می کشـید و سـطح خسـارت بیشـتر م ‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیر توزیع نیروی برق غرب گرگان‪:‬‬ ‫قطع برق در غرب گرگان‬ ‫به علت حوادث و نواقص است‬ ‫مدیـر توزیـع نیـروی بـرق غـرب گـرگان گفـت‪« :‬به هیچ عنـوان در سـطح شـهر‬ ‫یهـا تنهـا دراثـر نواقـص و‬ ‫گـرگان قطعـی بـرق خودخواسـته نداشـته و قطع ‬ ‫حوادث موجود رخ خواهد داد»‪ .‬یوسف شاطری گفت‪« :‬جابجایی تیرهای‬ ‫چراغ برق سطح شهر گرگان که موجب ایجاد معضالتی در سطح شهر شده‬ ‫نشـهری هماننـد شـهرداری‬ ‫نیازمنـد همـکاری و مشـارکت دسـتگاه های بی ‬ ‫و شـورای شـهر گـرگان بـا شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گـرگان اسـت‪ .‬اولویـت‬ ‫دراین ایـام برق رسـانی بـه بیمارسـتان ها و دسـتگاه های خدمات رسـان بوده‬ ‫و کمبـود ایـن انـرژی تنهـا ازطریـق صنایـع جبـران خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫انجام مانور واقعی تعمیر و اصالح‬ ‫شبکه اسیب دیده گاز «کوی طبیعت» گرگان‬ ‫عملیات تعمیر شبکه اسیب دیده‬ ‫کـوی طبیعـت گـرگان و اصلاح‬ ‫شـبکه مذکـور در قالـب مانـور‬ ‫برخـورد بیـل مکانیکـی بـا شـبکه‬ ‫گاز توسـط اداره گاز منطقـه‪۱‬‬ ‫مرکـز اسـتان گلسـتان انجـام شـد‪.‬‬ ‫دراثـر برخـورد بیـل مکانیکـی شـهرداری گـرگان بـا انتهـای خط لولـه گاز واقـع در‬ ‫کـوی طبیعـت‪ ،‬پـس از ارزیابـی شـرایط و حجـم اسـیب وارده‪ ،‬پیشـنهاد شـد تـا‬ ‫عملیـات تعمیـر و اصلاح شـبکه مذکـور و نصـب ولـو روی همیـن خـط توسـط‬ ‫تعمیـرات اداره گاز منطقـه ‪ ۱‬اجـرا شـود‪ .‬دراین راسـتا جهـت وصـل سـریع تر‬ ‫جریـان گاز حـدود ‪ ۴۰۰۰‬مشـترک مقرر شـد عملیـات فوق باعنوان مانـور واقعی‬ ‫انجـام پذیـرد کـه به دلیـل حجـم تردد وسـایل نقلیه و صدور مجوز ترافیکـی ان‬ ‫به علت هم زمانی با حفاری شرکت منابع اب در مسیر گلشهر و حفاری‪ 10‬اینچ‬ ‫گاز مسـیر ناهارخـوران (مسـیرهای متوالـی) خوشـبختانه طی هماهنگی های‬ ‫به عمل امـده بـا رعایـت مسـائل ایمنـی و هم زمانـی انجـام دو کارگـرم روی یـک‬ ‫ً‬ ‫خـط گاز‪ ،‬عملیـات مربوطـه انجـام پذیرفته که نهایتـا با حضور نیروهـای امداد‬ ‫ادارات مناطق ‪ ۱‬و ‪ ۲‬گاز گرگان و همچنین شهرهای جلین و سرخنکالته‪ ،‬قبل‬ ‫یشـده برنامـه قطـع و وصـل گاز صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫از موعـد زمان بند ‬ ‫تخصیص اعتبار برای توسعه دهکده گیاهان دارویی‬ ‫جهاد دانشگاهی در گالیکش‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار گلسـتان از تخصیـص اعتبـار ویـژه‬ ‫بـرای توسـعه دهکـده گیاهـان دارویـی جهـاد دانشـگاهی در گالیکـش از محـل‬ ‫اعتبـارات سـفر رئیس جمهـوری بـه اسـتان خبـر داد‪ .‬وی در بازدیـد از دهکـده‬ ‫گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در بشویلی گالیکش گفت‪« :‬توسعه گیاهان‬ ‫دارویـی می توانـد بـه یکـی از محورهـای توسـعه اسـتان تبدیـل شـود»‪ .‬سـید‬ ‫محمد دهنوی افزود‪« :‬گیاهان دارویی باتوجه به قابلیت کشت در زمین های‬ ‫شیب دار می تواند ارزش افزوده ایجاد و درامد کشاورزان را بیشتر کند»‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«رونـد راه انـدازی و بهره بـرداری از مراحـل مختلـف دهکـده گیاهـان دارویـی در‬ ‫ما ههـای اخیـر شـتاب بیشـتری گرفتـه و انتظـار اسـت زودتـر زنجیـره گیاهـان‬ ‫دارویی تکمیل شود»‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد؛ مردادماه با افتتاح بخش فراوری‬ ‫در دهکـده گیاهـان دارویـی بـه مرحلـه تولیـد محصول دانش بنیان برسـیم‪.‬‬ ‫لزوم ثبت درخواست مددجویان بهزیستی‬ ‫برای دریافت تعرفه رایگان انشعابات‬ ‫رئیـس اداره فنـاوری اطالعـات بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬توان خواهـان‬ ‫تحت پوشـش بـرای بهره منـدی از تعرف ههـای رایـگان انشـعابات منـازل‬ ‫خـود اقـدام کننـد»‪ .‬محمدرضـا عرب عامـری گفـت‪« :‬تعرف ههـای انشـعابات‬ ‫اب‪ ،‬بـرق و گاز خانوارهـای تحت پوشـش بهزیسـتی و کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینـی (ره) کـه در الگوی مشـترکین کم مصرف هسـتند رایگان محاسـبه‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مددجویـان می تواننـد بـا مراجعـه پیشـخوان مجـازی‬ ‫م ‬ ‫‪ https://sam.behzisti.net‬نسـبت بـه ثبـت درخواسـت خـود اقـدام کننـد و از‬ ‫این خدمت بهره مند شوند‪ .‬همچنین توان خواهانی که درباره ثبت‪ ،‬مشکل‬ ‫یا سوالی دارند می توانند به مرا کز مثبت زندگی یا ادارات بهزیستی شهرستان‬ ‫محـل سـکونت خـود مراجعـه کننـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬هرکـدام از افـراد تحت تکفـل‬ ‫مددجویـان بهزیسـتی کـه در لیسـت خانـوار ان ثبـت شـده اسـت امـکان ثبـت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫درخواسـت دارنـد و تنهـا الـزام ان داشـتن سـیم کارت ب هنـام فرد متقاض ‬ ‫مهلـت ثبـت درخواسـت‪ ۳۱ ،‬خـرداد به پایـان می رسـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تخلف ‪ ۱۶‬درصد نانوایی های استان قزوین‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬سرپرسـت اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان قزویـن گفت‪:‬‬ ‫یهـا دچـار‬ ‫«از ‪ ۱۶۲۷‬واحـد نانوایـی در اسـتان‪ ،‬حـدود ‪ ۱۶‬درصـد نانوای ‬ ‫تخلفـات گونا گـون شـده اند کـه ایـن امـار نگران کننـده اسـت و الزم اسـت‬ ‫تذکـرات الزم بـه متخلفـان داده شـود؛ همچنیـن اقـدام به تعطیلـی ‪ ۱۳‬واحد‬ ‫نانوایـی و نصـب پلا کارد در پنـج واحـد متخلف کرده ایم»‪ .‬علیرضا حسـن پور‬ ‫در جلسـه تجمیعـی تنظیـم بـازار اسـتان قزویـن افـزود‪« :‬در حـوزه بازرسـی‪،‬‬ ‫بیشـترین واحدهـای صنفـی کـه مـورد بازرسـی قـرار گرفته انـد‪ ،‬واحدهـای‬ ‫صنفـی ارد‪ ،‬برنـج و روغـن خورا کـی بوده انـد‪ .‬فراوانـی تخلفـات نیـز ‪ ۳۵‬درصـد‬ ‫مربـوط بـه عـدم درج قیمـت‪ ۱۷ ،‬درصـد مربـوط بـه گران فروشـی و ‪ ۱۳‬درصـد‬ ‫مربـوط بـه کم فروشـی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫انتصاب سرپرست هیئت ژیمناستیک شهرستان ری‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫ا گر رسانه ها درست عمل کنند‬ ‫ابزاری برای حل مسائل خواهند بود‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان گفت‪« :‬رسـانه ها ا گر درسـت‬ ‫عمـل کننـد‪ ،‬ابـزاری بـرای حـل مسـائل‬ ‫بـوده و در تسـریع حـل مشـکالت کمـک‬ ‫می کننـد»‪ .‬سـعید شـعرباف‪ ،‬در نشسـتی بـا‬ ‫حضـور شـورای اندیشـه ورزی بسـیج رسـانه‬ ‫اسـتان‪ ،‬بابیان اینکـه کرمـان درمقایسـه با‬ ‫شـهرهای مشـابه ازنظـر جمعیـت و‬ ‫مسـاحت‪ ،‬عقب ماندگی هـای فـراوان دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد دلیـل ایجـاد ایـن شـکاف را‬ ‫بررسـی و از گسـترش ان جلوگیـری کنیـم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬رسـانه ها ا گـر درسـت عمـل‬ ‫کننـد‪ ،‬ابـزاری بـرای حـل مسـائل هسـتند و‬ ‫در سرعت بخشـی بـه حـل مسـائل کمـک‬ ‫می کننـد امـا شـرایط موجـود نشـان می دهد‬ ‫تا کنـون‪ ،‬درسـت بـه وظیفـه خـود عمـل‬ ‫نکرده انـد»‪.‬‬ ‫حل بسیاری از موضوعات موجود‬ ‫در چهارچوب رسانه‬ ‫شـهردار کرمـان تا کیـد کـرد‪« :‬بسـیاری‬ ‫از موضوعـات را جـز در چارچـوب‬ ‫یتـوان حـل کـرد»‪ .‬شـعرباف‬ ‫رسـانه نم ‬ ‫بااشـاره به اینکه همـه کسـانی که در حاشـیه‬ ‫نخـوار نبـوده و‬ ‫شـهر سـا کن اند‪ ،‬زمی ‬ ‫عده ای ازان هـا زمیـن را از سـودجویان‬ ‫خریده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد مسـیری بـرای‬ ‫نهـا فراهـم کنیـم؛ وگرنـه‬ ‫تملـک قانونـی ا ‬ ‫حاشیه نشـینی گسـترش پیدا می کند»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬درمـورد مسـائل و معضلات‬ ‫نقـدر محتـوا‬ ‫حاشـیه شـهر‪ ،‬رسـانه ها بایـد ا ‬ ‫تولیـد کننـد تـا بـه دغدغـه اصلـی مسـئوالن‬ ‫تبدیـل شـود»‪ .‬شـهردار کرمـان افـزود‪:‬‬ ‫«کرمان در مظلومیت رسـانه ای بسر می برد‬ ‫یکـه جامعـه رسـانه ای نامتـوازن‬ ‫و تازمان ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫عمـل کنـد‪ ،‬مسـائل شـهر حـل نم ‬ ‫شـعرباف تا کیـد کـرد‪« :‬وظیفه بسـیج رسـانه‬ ‫درزمینـه تـراز موضوعـات و مشـکالت شـهر‬ ‫نهـا‪ ،‬مهـم اسـت»‪.‬‬ ‫کرمـان‪ ،‬طبـق اهمیـت ا ‬ ‫وی باتا کیدبـر لـزوم تـداوم این جلسـات و‬ ‫نهـا‪ ،‬افزود‪« :‬رسـانه ها‬ ‫موضوع محور بـودن ا ‬ ‫بایـد بـرای معضلات شـهر‪ ،‬تولیـد محتـوا‬ ‫و ان هـا را پیگیـری کننـد»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫پـروژه اقـدام ملـی مسـکن نیـز بابیان اینکـه‬ ‫نپـروژه ملـی در کرمـان پیشـرفت پایینـی‬ ‫ای ‬ ‫داشـته‪ ،‬تا کید کـرد‪« :‬شـهرداری در تعهدات‬ ‫خـود هیـچ تاخیـری نداشـته اسـت؛ بایـد‬ ‫نپـروژه بررسـی‬ ‫دلیـل به تعویق افتـادن ای ‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی سرپرسـت هیئـت‬ ‫ژیمناسـتیک اسـتان تهـران‪ ،‬محمـد‬ ‫قنبریـان به عنـوان سرپرسـت ایـن هیئـت‬ ‫در ری منصـوب شـد‪ .‬ایـن حکـم انتصـاب بـا‬ ‫پیشـنهاد حسـین یوسـف زاده؛ رئیـس اداره‬ ‫ورزش وجوانـان شهرسـتان ری جـاری شـد‪.‬‬ ‫طبق حکمی که ازسوی سید علی حسینی؛‬ ‫سرپرست هیئت ژیمناستیک استان تهران صادر شده‪ ،‬محمد قنبریان؛ یکی‬ ‫از مربیان و ژیمناستیک کاران بنام ری به عنوان سرپرست هیئت ژیمناستیک‬ ‫این شهرسـتان منصوب؛ و از زحمات محمدحسـین قلی خانی (رئیس اسـبق‬ ‫هیئـت ژیمناسـتیک شهرسـتان ری) طـی ائینـی تقدیـر و تشـکر شـد‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته اولین امنیت سایبری شهرداری کهریزک‬ ‫کلید زدن ‪ ۴۰‬پروژه زیرساختی‬ ‫برای شهر کرمان‬ ‫ش ــعرباف ی ــاداور ش ــد‪« :‬تا کن ــون‪ ۴۰ ،‬پروژه‬ ‫زیرس ــاختی را ب ــرای ش ــهر کرم ــان کلی ــد‬ ‫زده ای ــم ام ــا تا ب ــه مرحل ــه اجرایی نرس ــند‪،‬‬ ‫اطالع رس ــانی نمی کنی ــم»‪ .‬رئی ــس بســـیج‬ ‫رس ــانه اس ــتان نی ــز دراین نشس ــت گف ــت‪:‬‬ ‫«بس ــیج رسانه‪ ،‬نهاد مردمی ست و گفتمان‬ ‫ان طبق ارمان های انقالب بوده و وابس ــته‬ ‫به هی ــچ جری ــان سیاس ــی نیس ــت»‪ .‬امین‬ ‫رجای ــی باانتق ــاداز تاخی ــر در اج ــرای پروژه‬ ‫اقدام ملی مس ــکن‪ ،‬درباره حاشیه نش ــینی‬ ‫نی ــز گف ــت‪« :‬مس ــئوالن بای ــد پاس ــخ دهند‬ ‫چ ــرا اراضی دولتی بین روس ــتای شیشـــه گر‬ ‫و مح ــدوده چه ــارده معص ــوم‪ ،‬مدیری ــت‬ ‫یش ــود و باوجوداینک ــه ج ــزو مح ــدوده‬ ‫نم ‬ ‫ش ــهری نیس ــت‪ ،‬ساخت وس ــاز غیرقانون ــی‬ ‫دراین مح ــدوده همچن ــان ادام ــه دارد»‪.‬‬ ‫عضویت ‪ ۱۲۰۰‬نفر از بیش از ‪ ۳۰۰‬رسانه‬ ‫در بسیج رسانه استان‬ ‫وی بابیان اینک ــه ا کن ــون‪ ۱۲۰۰ ،‬نف ــر از بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬رس ــانه در اس ــتان عضو بسیج رسانه‬ ‫هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪« :‬بس ــیج رس ــانه‪ ،‬همی ــار‬ ‫دیگ ــر دستگاه هاس ــت؛ به ویژه ش ــهرداری‬ ‫ک ــه از م ــردم و ب ــرای م ــردم اس ــت»‪ .‬رجایی‬ ‫بابیان اینک ــه وضعی ــت فعل ــی کرم ــان ب ــا‬ ‫ته ــای کالن‪ ،‬درخ ــور‬ ‫وج ــود مع ــادن و ثرو ‬ ‫نش ــهر نیس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫ش ــان م ــردم ای ‬ ‫«انتظ ــار می رود ش ــهر کرمان درخور ش ــان‬ ‫س ــردار ش ــهید ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی و‬ ‫زائ ــران م ــزار ایش ــان باش ــد»‪ .‬محمدصادق‬ ‫طاه ــری؛ مدیرمس ــئول روزنام ــه «واقعه» و‬ ‫عضو ش ــورای اندیشـ ـه ورزی بس ــیج رس ــانه‬ ‫نی ــز بابیان اینک ــه موفقیت ش ــهرهای بزرگ‬ ‫و پیش ــرفته در جه ــان‪ ،‬به خاط ــر رویک ــرد‬ ‫انتق ــادی و اسیب شناس ــانه در مدی ــران‬ ‫ان هاس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬نق ــد و چال ــش از‬ ‫بهترین راه های رس ــیدن به ش ــهر مطلوب‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی تا کید ک ــرد‪« :‬رس ــانه ای که به‬ ‫جای ــگاه خ ــود واق ــف باش ــد‪ ،‬می توان ــد در‬ ‫ایج ــاد رویکرد انتق ــادی و اسیب شناس ــانه‬ ‫موث ــر باش ــد و نهادهای ــی موفق ان ــد ک ــه‬ ‫حش ــده در رس ــانه ها‬ ‫ب ــه مش ــکالت مطر ‬ ‫یس ــعدی؛‬ ‫توج ــه کن ــد»‪ .‬حم ــد حسن ‬ ‫مدیرمس ــئول هفته نام ــه «هفت ــواد» و‬ ‫عضو ش ــورای اندیشـ ـه ورزی بس ــیج رس ــانه‬ ‫فک ــردن گس ــترش‬ ‫باتا کیدب ــر ل ــزوم متوق ‬ ‫حاشیه نش ــینی در ش ــهر افزود‪« :‬گس ــترش‬ ‫حاشیه نش ــینی ب هض ــرر کرم ــان اس ــت و‬ ‫یت ــوان‬ ‫ب ــرای جلوگی ــری از این معض ــل‪ ،‬م ‬ ‫از الگ ــوی ته ــران‪ ،‬مش ــهد و اصفه ــان در‬ ‫ایجاد ش ــهرک های اقماری اس ــتفاده کرد»‪.‬‬ ‫س ــلمان مختاری مق ــدم؛ مدیرمس ــئول‬ ‫روزنام ــه «س ــفیر کرم ــان» نی ــز بااش ــاره به‬ ‫ض ــرورت چاره اندیش ــی ب ــرای ترافی ــک‬ ‫خیاب ــان ش ــریعتی‪ ،‬بر ل ــزوم افزایش کیفیت‬ ‫پروژ هه ــای اجرای ــی در ش ــهر تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور ش ــد‪« :‬خطوط کمربندی ش ــهر‬ ‫به خصوص کمربند ش ــمالی ک ــه محل گذر‬ ‫نه ــای راهی ــان نور و س ــایر مس ــافران‬ ‫کاروا ‬ ‫اس ــت‪ ،‬نیاز به زیباسازی و بهس ــازی دارد»‪.‬‬ ‫«کرمان‪،‬جهان شهر مقاومتو هنر ایرانی»؛‬ ‫شعاریهویت بخش‬ ‫محمدحسین ملکی؛ پیشکسوت رسانه ای‬ ‫و عضـو شـورای اندیشـه ورزی بسـیج رسـانه‬ ‫اسـتان کرمان نیز شـعار «کرمان‪ ،‬جهان شهر‬ ‫مقاومـت و هنـر ایرانـی» را هویت بخـش‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬ایـن شـعار می توانـد بـرای‬ ‫تهـای‬ ‫کرمـان‪ ،‬محـور بسـیاری از فعالی ‬ ‫شـهری و فضاسـازی ها در سـطح شـهر قـرار‬ ‫گیـرد و بـا ایجـاد یـک هویـت جمعـی‪ ،‬جهـت‬ ‫پیشـبرد اهـداف انقلاب باشـد»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬اینکـه مـردم احسـاس تعلـق و هویـت‬ ‫مشـترک بـه مـکان یـا نمـاد خاصـی داشـته‬ ‫یشـود در‬ ‫باشـند‪ ،‬خـوب اسـت و موجـب م ‬ ‫بره ههـای مختلـف باهـم همـراه شـوند»‪.‬‬ ‫عضـو شـورای اندیشـه ورزی بسـیج رسـانه‬ ‫اسـتان بیـان کـرد‪« :‬طـرح اداره محله محـور‬ ‫شـهر بسـیارخوب اسـت و امیدواریـم طـرح‬ ‫مرکـز راهبـری همیـاری محلـه ای مرهـم‬ ‫پیگیـری شـود»‪ .‬قاعـدی؛ خبرنـگار روزنامـه‬ ‫«واقعـه» نیـز گفـت‪« :‬ایجـاد نشـاط و شـادی‬ ‫یسـت؛ خالقیـت‬ ‫در شـهر بسـیار ضرور ‬ ‫در پـی شـادی می ایـد و شـهرداری بایـد‬ ‫دراین زمینـه نقـش ویـژ ه داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه مدت هاسـت وسـایل‬ ‫بازی گروهی و مشـارکتی از پارک های سـطح‬ ‫شـهر برداشـته شـده و وسـایل بـازی موجود‬ ‫ً‬ ‫ا کثـرا انفرادی انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬وسـایل بـازی‬ ‫باید هدفمند سـاخته شـوند و فعالیت های‬ ‫یتـوان در‬ ‫یسـت کـه م ‬ ‫گروهـی‪ ،‬از مفاهیم ‬ ‫قالـب بـازی بـه کـودکان امـوزش داد»‪.‬‬ ‫جهـت ارتقـای امنیـت سـایبری‬ ‫شـبکه های مدیریـت شـهری‪،‬‬ ‫کمیتـه امنیـت سـایبری‬ ‫شـهرداری کهریـزک تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫علـی کلهـر (شـهردار کهریـزک)‬ ‫گفـت‪« :‬به منظـور پیشـگیری و‬ ‫کنتـرل تهدیـدات و حـوادث در‬ ‫حـوزه سـایبری‪ ،‬جلسـه ای بـا حضـور معـاون و مسـئولین ذی ربـط در محـل‬ ‫شـهرداری کهریـزک برگـزار و کمیتـه امنیـت سـایبری تشـکیل شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«هـدف تشـکیل ایـن کمیتـه افزایـش توانمنـدی و سـطح امنیتـی خدمـات‬ ‫ِ‬ ‫شهـای‬ ‫الکترونیکی سـت»‪ .‬شـهردار کهریـزک تا کیـد کـرد‪« :‬دراین جلسـه‪ ،‬چال ‬ ‫پیرامـون ایمن سـازی فضـای سـایبری موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت و مقـرر‬ ‫شـد تمام اقدامات الزم برای ارتقای حوزه سـایبری مدیریت شـهری و کاهش‬ ‫مخاطـرات سـایبری در دسـتورکار اعضـای کمیته مذکـور قرار بگیـرد»‪ .‬در پایان‬ ‫جلسـه مصوب شـد ایین نامه و شـرح وظایف اعضای کمیته امنیت سـایبری‬ ‫به طـور مکتـوب بـه افـراد اعلام شـود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه مستمر معاونین شهرداری کهریزک‬ ‫جلسـه هم اندیشـی معاونیـن شـهردار کهریـزک بـا هـدف هم افزایـی در‬ ‫حوزه های مختلف مدیریت شـهری برگزار شـد‪ .‬علی کلهر (شـهردار کهریزک)‬ ‫گفـت‪« :‬جلسـه معاونیـن‪ ،‬یکـی از جلسـات مسـتمر و موثـر در بهبـود حـوزه‬ ‫مدیریت شهرداری محسوب می شود که در ان ها تمام مشکالت‪ ،‬انتقادات‬ ‫و پیشـنهاد های سـازنده ازسـوی معاونیـن مربوطـه مطـرح می شـود و رفـع‬ ‫معضالت در دسـتورکار قرار می گیرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬برگزاری این جلسـات یکی‬ ‫از فرصت های مغتنم برای کاهش مشکالت و ارتقای ظرفیت های مدیریت‬ ‫شـهری به شـمار مـی رود کـه بررسـی مصوبـات جلسـات قبـل و پیگیـری‬ ‫موضوعـات پیـش رو دراین جلسـه مـورد هم اندیشـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار رشت خبر داد؛‬ ‫افتتاح فاز دوم پارک ساالر مشکات تا دوماه اینده‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬سـید امیرحسـین‬ ‫علـوی از افتتـاح فـاز دوم پـارک‬ ‫سـاالر مشـکات تـا دوماه اینـده‬ ‫خبـر داد‪ .‬شـهردار رشـت به همراه‬ ‫هـادی رمضانـی‪ ،‬سـید حسـین‬ ‫رضویان و نادر حسینی از اعضای‬ ‫شـورای شهر رشت از روند تسریع‬ ‫مراحـل پایانـی فـاز دوم پـارک سـاالر مشـکات دیـدن کـرد و از افتتـاح فـاز دوم‬ ‫ایـن پـارک تـا دوماه اینـده خبـر داد‪ .‬پـروژه فـاز دوم پـارک سـاالر مشـکات‬ ‫‪ ۹۵‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته و ازلحـاظ متریـال‪ ،‬اجـرای روشـنایی‪،‬‬ ‫کیفیـت و کمیـت نسـبت بـه فـاز یـک متفاوت تـر و خاص تـر بـوده و در مراحل‬ ‫پایانـی محوطه سـازی‪ ،‬روشـنایی و نصـب المـان ورودی ایـن پـارک هسـتند‪.‬‬ ‫با حضور معاون پژوهش‪ ،‬برنامه ریزی و توسعه منابع اموزش وپرورش مازندران برگزار شد؛‬ ‫نخستین جلسه ستاد اسکان تابستان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بـا حضـور معـاون پژوهـش‪ ،‬برنامه ریـزی و‬ ‫توسـعه منابـع اموزش وپـرورش مازنـدران و‬ ‫دیگر اعضای این سـتاد اولین جلسـه ستاد‬ ‫اسـکان تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬در دفتـر معاونـت‬ ‫پژوهـش‪ ،‬برنامه ریـزی و توسـعه منابـع‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬حسـین کمالـی در این جلسـه‬ ‫کـه بـا حضـور دیگـر اعضـای سـتاد در دفتـر‬ ‫معاونـت پژوهـش‪ ،‬برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫منابـع اداره کل اموزش وپـرورش اسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای تابسـتان پیـش رو‬ ‫درصددیـم بـا مشـارکت عوامـل اجرایـی‬ ‫سـتاد اسـکان‪ ،‬طـرح اسـکان فرهنگیـان را‬ ‫بـا شـعار کیفیـت مطلـوب‪ ،‬امنیـت پایـدار و‬ ‫مسـافرت ارزان به منظـور تسـهیل و تسـریع‬ ‫ارائـه خدمـات جهـت رضایـت و طیـب‬ ‫خاطـر فرهنگیـان اجـرا کنیـم»‪ .‬معـاون‬ ‫پژوهـش‪ ،‬برنامه ریـزی و توسـعه منابـع‬ ‫بااشـاره به اینکه اموزش وپـرورش رکـن مهـم‬ ‫گسـازی در جامعـه اسـت و جلـب‬ ‫فرهن ‬ ‫رضایـت مسـافران فرهنگـی مهم تریـن‬ ‫هـدف عوامـل اجرایـی سـتاد اسـکان در‬ ‫سـطح شهرسـتان ها و مناطق اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ازایـن رو‪ ،‬اموزش وپرورش مازندران از تمام‬ ‫تهـا بـرای ارائـه خدمـات بهتـر نظیـر‬ ‫ظرفی ‬ ‫ارتقـای مسـائل بهداشـتی و نظافتـی در‬ ‫اسـکان ها جهـت تکریـم منزلـت اجتماعـی‬ ‫فرهنگیـان اسـتفاده می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫یکـه‬ ‫«نصـب بنـر و پوسـتر در مکان های ‬ ‫درمعرض دیـد مسـافران اسـت و ارائـه‬ ‫پکیج هایـی شـامل نقشـه راه مرا کـز و‬ ‫اما کـن تفریحـی و گردشـگری‪ ،‬از جملـه‬ ‫یسـت کـه بایـد به منظـور کمـک‬ ‫اقدامات ‬ ‫بـه مسـافران انجـام دهیـم»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول بابیان اینکـه ‪ ۱۷۵‬مدرسـه‪۱۲۶۸ ،‬‬ ‫کالس بـرای ارائـه خدمـات اماد هسـازی‬ ‫شـده اند تصریـح کـرد‪« :‬شایسـته اسـت‬ ‫مدیـران ادارات نسـبت اجـرای طـرح‬ ‫اسـکان تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬پیگیر باشند و توجه‬ ‫کننـد مدارسـی را کـه امـکان ارائـه خدمـات‬ ‫مهـا را‬ ‫ب هصـورت مجـزا بـه اقایـان و خان ‬ ‫ندارنـد به عنـوان سـتاد اسـکان درنظـر‬ ‫سهـای‬ ‫نگیرنـد»‪ .‬کمالـی تا کیـد کـرد‪« :‬کال ‬ ‫طـرح ج حـذف و جهت تقویت کالس طرح‬ ‫الف و ب مورداستفاده قرار گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫دریافـت هرگونـه وجـه نقـد ممنـوع بـوده‬ ‫و دریافـت پـول تنهـا توسـط دسـتگاه پـوز‬ ‫متصـل بـه حسـاب دولتـی صـورت پذیـرد»‪.‬‬ ‫یسـت؛ در این جلسـه هریـک از اعضـا‬ ‫گفتن ‬ ‫بـه ارائـه نقطه نظـرات خـود درخصـوص‬ ‫مـوارد مطروحـه نیـز پرداختنـد‪.‬‬ ‫افتتاح خط تولید «وانت اریسان ‪ »۲‬در ایران خودرو خراسان‬ ‫مقارن با میالد امام رضا ؟ع؟‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫در مراس ــمی ب ــا حض ــور جمع ــی از مدیران‬ ‫نخ ــودرو‪ ،‬نماینده‬ ‫ارش ــد گروه صنعت ــی ایرا ‬ ‫مجلس‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو خراس ــان‪،‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صم ــت خراس ــان رض ــوی‬ ‫و جمع ــی از مس ــئوالن لش ــگری و کش ــوری‬ ‫نخ ــودرو خراس ــان؛ خ ــط‬ ‫در ش ــرکت ایرا ‬ ‫تولید وانت اریس ــان ‪ ۲‬افتتاح ش ــد‪ .‬احسان‬ ‫قاضی زاده هاش ــمی نماینده مردم فریمان‪،‬‬ ‫س ــرخس و بخش های احمداب ــاد و رضویه‬ ‫در مجل ــس دراین مراس ــم ب ــا تش ــکر از‬ ‫تالش های مدیری ــت و کارکنان ایران خودرو‬ ‫خراس ــان درجهت حف ــظ اش ــتغال و تداوم‬ ‫تولی ــد گفت‪« :‬اس ــتان خراس ــان رض ــوی‪ ،‬با‬ ‫ن ــرخ بی ــکاری ‪6/7‬درصد جزو س ــه اس ــتان‬ ‫برتر کش ــور اس ــت که کمترین نرخ بیکاری را‬ ‫دارد»‪ .‬وی بااشـــاره به قانون واردات خودرو‪،‬‬ ‫ه ــدف ای ــن قان ــون را ایج ــاد رقابت پذیری‬ ‫در صنع ــت خ ــودرو کش ــور عن ــوان ک ــرد و‬ ‫نط ــرح‬ ‫اف ــزود‪« :‬امیدواری ــم ب ــا اج ــرای ای ‬ ‫ش ــاهد ارتقای ش ــاخص های کیف ــی و کمی‬ ‫قطع هس ــازان داخل ــی باش ــیم»‪ .‬قائم مق ــام‬ ‫توس ــعه و تولید گروه صنعتی نیز بااش ــاره به‬ ‫دس ــتورات هشـ ـت گانه رئیس جمه ــوری‬ ‫خاطرنش ــان کرد‪« :‬با دس ــتور دکتر خطیبی‬ ‫نخ ــودرو‬ ‫مدیرعام ــل گ ــروه صنعت ــی ایرا ‬ ‫از ابت ــدای خردادم ــاه س ــال ج ــاری‪ ،‬تولی ــد‬ ‫خودروه ــای ناق ــص در گ ــروه صنعت ــی‬ ‫نخ ــودرو متوق ــف ش ــده ک ــه این مه ــم‬ ‫ایرا ‬ ‫عالو هب ــر کاه ــش تع ــداد خودروه ــای‬ ‫ناق ــص‪ ،‬باع ــث ارتق ــای ‪ ۲۵‬درص ــدی‬ ‫کیفی ــت محص ــوالت نی ــز ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫کیان ــوش پورمجی ــب افزود‪ « :‬گ ــروه صنعتی‬ ‫نخ ــودرو در س ــال ج ــاری‪ ،‬عالو هب ــر‬ ‫ایرا ‬ ‫افتتاح خط تولید اریس ــان ‪ ،۲‬از محصوالت‬ ‫جدی ــد دیگ ــری نی ــز رونمای ــی می کنـــد»‪.‬‬ ‫امیرهوش ــنگ روشـ ـن ازاده مدی ــر ح ــوزه‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت‪:‬‬ ‫«هم زمان ــی می ــاد امام رضـ ـا ؟ع؟ و افتت ــاح‬ ‫خ ــط تولی ــد اریس ــان ‪ ۲‬اتفاق بابرکتی ســـت‬ ‫و خرس ــندیم که درراس ــتای تحقق منویات‬ ‫طب ــا شـــعار‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری درارتبا ‬ ‫س ــال و اش ــتغال افرینی‪ ،‬فرصت ــی ایج ــاد‬ ‫نپ ــروژه بتوانی ــم ب ــرای‬ ‫ش ــد ب ــا افتت ــاح ای ‬ ‫‪ ۴۰۰‬نف ــر از جوان ــان منطق ــه اش ــتغال ایجاد‬ ‫کنی ــم»‪ .‬امیررض ــا رجب ــی رئی ــس س ــازمان‬ ‫صم ــت اس ــتان خراس ــان رضوی توس ــعه و‬ ‫نخ ــودرو‬ ‫تولی ــد محص ــوالت جدی ــد در ایرا ‬ ‫خراس ــان را مح ــرک صنع ــت قطع هس ــازی‬ ‫اس ــتان دانس ــت و گف ــت‪« :‬امیدواری ــم ب ــا‬ ‫نخ ــودرو‬ ‫ته ــای گ ــروه صنعت ــی ایرا ‬ ‫حمای ‬ ‫نخ ــودرو خراس ــان‬ ‫این رون ــد در ایرا ‬ ‫ادام ــه یاب ــد و ش ــاهد اس ــتفاده بیش ــتر از‬ ‫ظرفیت های قطعه سازی اس ــتان باشیم»‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ایران خودرو خراس ــان‬ ‫دراین مراس ــم گف ــت‪« :‬تولی ــد این محصول‬ ‫یش ــود و‬ ‫با تع ــداد روزانه ‪ ۲۰‬دس ــتگاه اغاز م ‬ ‫امیدواری ــم به مرور با افزای ــش تولید و ایجاد‬ ‫‪ ۴۰۰‬فرصت ش ــغلی جدی ــد‪ ،‬در پایان س ــال‬ ‫تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اش ــتغال افرین بتوانیم‬ ‫به هدف ‪ ۴۰۰۰۰‬دس ــتگاه در س ــال برسیم»‪.‬‬ ‫یف ــرد اف ــزود‪« :‬در اس ــتراتژی‬ ‫بی ــژن زاهد ‬ ‫نخ ــودرو خراس ــان هرس ــال‬ ‫ش ــرکت ایرا ‬ ‫معرف ــی و تولی ــد ی ــک محص ــول جدی ــد در‬ ‫دس ــتورکار ب ــوده ک ــه وان ــت اریس ــان ‪ ۲‬ب ــه‬ ‫س ــبد محصوالت اضاف ه ش ــده و با همراهی‬ ‫مدیریت ارش ــد گروه صنعت ــی ایران خودرو‪،‬‬ ‫امیدواری ــم امس ــال دو محص ــول جدی ــد‬ ‫دیگ ــر را ب ــه س ــبد محص ــوالت ایران خودرو‬ ‫اضاف ــه کنیم»‪ .‬غالمحس ــین اخالق ــی مدیر‬ ‫پ ــروژه تولی ــد خ ــودرو اریس ــان ‪ ۲‬در گ ــروه‬ ‫نخ ــودرو دراین مراس ــم ضمن‬ ‫صنعتی ایرا ‬ ‫ارائ ــه گزارش ــی از رون ــد اج ــرای پ ــروژه گفت‪:‬‬ ‫«تغیی ــرات محص ــول جدی ــد بااس ــتفاده از‬ ‫ته ــای ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫ظرفی ‬ ‫داخل ــی انجام ش ــده اس ــت ک ــه ازان جمله‬ ‫یت ــوان ب ــه طراح ــی و س ــاخت شاس ــی‬ ‫م ‬ ‫نب ــار در‬ ‫یکپارچ ــه ای ــن خ ــودرو ب ــرای اولی ‬ ‫ایران بااس ــتفاده از دانش بومی اشاره کرد»‪.‬‬ ‫نه ــای تص ــادف‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬تمام ــی ازمو ‬ ‫خ ــودرو در خار ج ازکش ــور انج ــام ش ــده و‬ ‫اس ــتانداردهای ‪ ۸۵‬گان ــه مل ــی را اخ ــذ کرده‬ ‫اس ــت‪ .‬تنوع رنگی محصول‪ ،‬افزایش قدرت‬ ‫موت ــور‪ ،‬افزای ــش حج ــم منب ــع گاز ‪ CNG‬و‬ ‫افزای ــش امکانات رفاهی سرنش ــین و راننده‬ ‫از س ــایر تغیی ــرات اریس ــان ‪ ۲‬اس ــت»‪.‬‬ ‫یاسـر‬ ‫معافیت ایثارگران خراسان رضوی «برای یک بار»‬ ‫از پرداخت هزینه انشعاب گاز‬ ‫نپـور‬ ‫وط ‬ ‫ازغنـدی‪/‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز خراسان‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬باتوجه بـه‬ ‫قوانیـن ابالغـی بخشـی از‬ ‫جانبـازان‪ ،‬رزمنـدگان و ازادگان‬ ‫بـرای یک بـار از پرداخـت هزینه‬ ‫انشـعاب گاز معـاف هسـتند»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز خراسـان رضـوی؛ حسـن افتخـاری گفـت‪:‬‬ ‫«مطابق جزء (‪ )۵‬بند (ث) ماده ‪ ۸۸‬قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور‬ ‫و بنـد (ن) تبصـره ‪ 1‬قانـون بودجـه سـال ‪ 1401‬کل کشـور جانبـازان بـا هـر درصـد‬ ‫جانبـازی‪ ،‬رزمنـدگان هشت سـال دفـاع مقـدس بـا حداقـل شـش ماه حضـور‬ ‫در جبهـه و ازادگان سـرافراز می تواننـد بـرای یک بـار از معافیـت پرداخت هزینه‬ ‫انشعاب گاز در سقف معین استفاده کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬مشموالن می توانند‬ ‫هنـگام ثبت نـام در دفاتر پیشـخوان دولـت و ارائه مـدارک الزم از خدمات طرح‬ ‫معافیت پرداخت هزینه انشـعاب گاز بهره مند شـوند»‪ .‬افتخاری با بیان اینکه‬ ‫ً‬ ‫شـرکت ملـی گاز قبلا نیـز بـا هدف حمایـت و پشـتیبانی از بخش های مختلف‬ ‫طر ح هـای دیگـری هماننـد معافیـت پرداخـت هزینـه انشـعاب گاز طبیعـی‬ ‫خانـواده معـزز شـهدا‪ ،‬مددجویـان تحت پوشـش بهزیسـتی و کمیتـه امـداد‪،‬‬ ‫معافیـت گازبهـای مـدارس دولتـی تـا سـقف الگـوی مصـرف و معافیـت اما کـن‬ ‫مذهبـی از پرداخـت هزینـه گازبهـا را اجـرا کرده‪ ،‬گفـت‪« :‬متقاضیان بهره مندی‬ ‫از این طر ح هـا می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـمار ه ‪ 1594‬مرکـز‬ ‫خدمـات الکترونیـک و ارتباطـات مردمـی شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی‬ ‫تماس بگیرند‪ .‬تا کنون بیش از ‪ ۳۱۰۰۰‬مشترک گاز طبیعی در خراسان رضوی از‬ ‫طـرح معافیـت پرداخـت هزینـه انشـعاب گاز بهره منـد شـده اند»‪.‬‬ ‫تعویض ترانس دوم پست برق هفت تپه خوزستان‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‪ /‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از تعویض‬ ‫ترانـس دوم پسـت بـرق انتقـال و فـوق توزیع هفت تپه به ظرفیـت ‪ 160‬مگاولت‬ ‫امپـر خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛‬ ‫محمـود دشـت بزرگ گفـت‪« :‬عملیـات تعویـض ترانـس دوم پسـت ‪ 230‬بـه‬ ‫‪ 132‬کیلوولـت هفت تپـه اصلـی بـه ظرفیـت ‪ 160‬مگاولـت امپـر بـه پایـان رسـید و‬ ‫بـرق دار شـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه ارزش سـرمایه گذاری ایـن پـروژه ‪ 350‬میلیـارد‬ ‫ریـال اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا بهره بـرداری از این ترانس برق مشـترکین جدید منطقه‬ ‫از جملـه شـرکت های پا ک چـوب و اران رخ تامیـن خواهـد شـد و باعـث افزایش‬ ‫ضریب اطمینان‪ ،‬بهبود و پایداری شبکه برق در منطق ه می شود»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان اضافه کرد‪« :‬در فروردین ماه سـال جاری نیز‬ ‫ترانس اول این پست با ظرفیت ‪ 160‬مگاولت امپر و همین ارزش سرمایه گذاری‬ ‫تعویض شده بود»‪ .‬دشت بزرگ بیان کرد‪« :‬با تعویض دو ترانس پست ‪ 230‬به‬ ‫‪ 132‬کیلوولت هفت تپه و ‪ 40‬مگاولت ظرفیت موبیل نصب شده در این پست‪،‬‬ ‫ظرفیـت پسـت هفت تپـه بـه ‪ 360‬مگاولت امپـر رسـیده اسـت‪ .‬از مهرمـاه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تاکنـون بـا احتسـاب ظرفیـت فـوق ‪ 815‬مگاولت امپـر در بخـش انتقـال و‬ ‫فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در دو استان خوزستان‬ ‫و کهگیلوی هو بویراحمد اضافه شده است»‪ .‬گفتنی ست؛ شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان وظیفه تامین و پایداری برق در شبکه انتقال و فوق توزیع دو استان‬ ‫خوزسـتان و کهگیلوی هو بویراحمد را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ 42‬خانوار روستایی بردسکن‬ ‫از نعمت اب شرب‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬روسـتای چـاه سـلطان شهرسـتان بردسـکن در خراسـان‬ ‫رضوی با اجرای یک پروژه خیر سـاز ‪ ،‬از نعمت اب شـرب بهره مند و از فهرسـت‬ ‫روسـتاهای تانکری خارج شـد‪ .‬مراسـم افتتاح پروژه اب رسـانی به این روستا با‬ ‫‪ 42‬خانـوار بـا حضـور نماینـده مردم و فرماندار شهرسـتان بردسـکن و نماینده‬ ‫بو فاضالب شهرستان‬ ‫بنیاد خیریه حاج ا کبر ابراهیمی برگزار شد‪ .‬مدیر امور ا ‬ ‫بردسکن در این مراسم ‪ ،‬پروژه تامین اب روستای چاه سلطان را شامل سه هزا‬ ‫رو ‪700‬متر لوله گذاری خط انتقال ساخت هفت حوضچه کنترل اعالم کرد که‬ ‫بـا شـش میلیارد ریال مشـارکت بنیـاد خیریـه حاج ا کبـر ابراهیمـی ‪ ،‬اجـرای امـور‬ ‫بردسـکن و مشـارکت اهالـی روسـتا در مـدت دو مـاه به سـرانجام رسـید‪ .‬به گفته‬ ‫حسـین مهـدوی اولیایـی اب شـرب مورد نیـاز ایـن روسـتا بـا حـدود ‪ 170‬نفـر‬ ‫جمعیـت ازیـک مجتمـع منطقـه تامیـن شـده اسـت‪ .‬وی با بیان اینکـه از ‪120‬‬ ‫روسـتا در شهرسـتان ‪ 34 ،‬روسـتا هنـوز بـا تانکـر تامیـن اب می شـوند ‪ ،‬خواسـتار‬ ‫کمـک خیریـن اب رسـان بـرای رفـع مشـکل اب شـرب ایـن روسـتاها شـد‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت ‪« :‬اجرای پروژه های مشـارکتی ‪ ،‬بسـیار سـریع تر از سایر پروژه ها‬ ‫به ثمـر می رسـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان ‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2520‬‬ ‫نشست مشورتی جوانان با امام جمعه‬ ‫شهرستان قدس با موضوع جهاد تبیین‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر قدس بیان کرد؛‬ ‫تسریع روند برگزاری مناقصات و شروع‬ ‫پروژه های عمرانی سال ‪ 1401‬توسط شهرداری‬ ‫روح انگی ــز یوس ــفی (عض ــو ش ــورای اس ــامی‬ ‫شــهرقدس) درخصــوص رونــد اجــرای پروژ ههــای‬ ‫عمران ــی ش ــهرداری ق ــدس بی ــان ک ــرد‪« :‬بودج ــه‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۱‬ش ــهرداری ق ــدس‪ ،‬ب ــا ن ــگاه توزی ــع‬ ‫عادالن ــه مناب ــع مال ــی و ب ــا اولوی ــت تکمی ــل‬ ‫پروژ هه ــای عمران ــی نیمـ ـه کاره‪ ،‬ب ــه تصوی ــب‬ ‫ش ــورای اس ــامی رس ــید و س ــهم پروژ هه ــای‬ ‫عمران ــی ‪ ۴۸۵‬میلیاردتوم ــان اس ــت»‪ .‬وی اظه ــار‬ ‫داش ــت‪« :‬به منظ ــور تس ــهیل و تس ــریع در اج ــرای‬ ‫یش ــده در بودج ــه‪،‬‬ ‫پروژ هه ــای عمران ــی پیش بین ‬ ‫مج ــوز انج ــام معام ــات و برگ ــزاری مناقص ــات ب ــا‬ ‫رعای ــت ایین نام ــه مال ــی ش ــهرداری‪ ،‬ب هص ــورت‬ ‫کل ــی ص ــادر و ب ــه ش ــهرداری ابال غش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه در بس ــیاری از ش ــهرها‪،‬‬ ‫ای ــن در حال ‬ ‫تصوی ــب معام ــات و ص ــدور مج ــوز اج ــرای‬ ‫نشسـت مشـورتی جوانـان بـا امام جمعـه شهرسـتان‬ ‫قـدس بـا موضـوع جهـاد تبییـن صبـح دیـروز برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین جوکار (امام جمعه شهرستان قدس)‬ ‫در این جلسـه‪ ،‬بااشـاره به کتاب جهاد تبیین که گرداوری بیانات‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫و سـخنرانی های حضـرت امـام خامنـه ای مدظله العال ‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬ایـن کتـاب دارای جامعیـت درخصوص مفاهیم‬ ‫شهـا‪ ،‬متولیـان و مخاطبـان اسـت‬ ‫جهـاد تبییـن و عرص ههـا‪ ،‬رو ‬ ‫کـه بـرای همـگان تکلیـف را مشـخص کـرده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫درخصـوص مفهـوم جهـاد تبییـن افـزود‪« :‬جهـاد یعنـی تلاش‬ ‫و کوشـش هدفمنـد درراه خـدا‪ ،‬بـرای مقابلـه بـا دشـمن و تبییـن‬ ‫تسـنجی و تشـریح‬ ‫یعنـی روشـنگری و تفحـص درراسـتای صح ‬ ‫وضعیـت»‪ .‬امام جمعـه شهرسـتان قـدس بیـان کـرد‪« :‬امـروز‬ ‫جوانـان و قشـر کثیـری از مـردم در فضاهای مجازی‪ ،‬از یک بسـتر‬ ‫حتـی کوچـک برخوردارنـد کـه بایـد نهایـت اسـتفاده را درراسـتای‬ ‫یسـازی‬ ‫جهـاد تبییـن از ایـن فضـا ببرند و ضمن افشـا گری و خنث ‬ ‫نقشـه های دشـمن‪ ،‬موجـب دلگرمـی و امیدافرینـی سـایرین‬ ‫در ایـن میـدان شـوند»‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪« :‬بی ثمـر دانسـتن‬ ‫فعالیـت برخـی مسـئوالن یـا نادیـده گرفتـن دسـتاوردهای ان‬ ‫یسـت و‬ ‫به وسـیله تبلیغـات در فضـای مجـازی‪ ،‬نمونـه بی انصاف ‬ ‫مردم را نسبت به اینده ای که به تعبیر رهبری روشن و مشعشع‬ ‫اسـت‪ ،‬ناامیـد می کنـد»‪.‬‬ ‫پروژ هه ــای عمران ــی‪ ،‬ب هص ــورت مـــوردی و‬ ‫تش ــخیص اولوی ــت ازس ــوی ش ــورای ش ــهر انج ــام‬ ‫یش ــود ک ــه ضمـــن‬ ‫و ب ــه ش ــهرداری اب ــاغ م ‬ ‫ایج ــاد ش ــرایط نظ ــارت بیش ــتر‪ ،‬باع ــث تاخی ــر در‬ ‫یش ــود»‪ .‬ای ــن مس ــئول ادام ــه داد‪:‬‬ ‫اج ــرای کار م ‬ ‫«باتوج هب ــه ص ــدور مج ــوز ب ــرای اج ــرای تمـــام‬ ‫ســرفصل های بودجــه‪ ،‬هیچ گونــه توجیهــی بــرای‬ ‫تاخی ــر در ش ــروع پروژ هه ــای عمران ــی و خدمات ــی‬ ‫س ــال ج ــاری موردپذی ــرش این جان ــب نخواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬البت ــه باتوج هب ــه بررسـ ـی های انجام شـــده‬ ‫براورده ــا‪ ،‬اقدام ــات پیش نی ــاز و مقدمـــات‬ ‫برگ ــزاری‪ ،‬تع ــداد زی ــادی از مناقص ــات توســـط‬ ‫ش ــهرداری انجا مش ــده و پیش بین ــی می کنـــم از‬ ‫اواس ــط تیرم ــاه رون ــد اج ــرای پروژ هه ــای عمران ــی‬ ‫ش ــهر‪ ،‬س ــرعت قاب ــل قبول ــی بگی ــرد»‪.‬‬ ‫تقدیر از برگزیدگان مسابقه‬ ‫داستان نویسیماه مبارکرمضان‬ ‫در شهرستان شهریار‬ ‫در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار شد؛‬ ‫نشست ادبی انجمن بامداد با محوریت خرمشهر‬ ‫نشسـت شـعری انجمـن بامـداد بـا محوریـت خرمشـهر در‬ ‫کخـواه‬ ‫فرهنگسـرای اسـتاد شـهریار‪ ،‬بـا حضـور نـادر نی ‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان شـهریار؛ در سـالن اسـتاد نخجوانـی‬ ‫فرهنگسـرای شـهریار‪ ،‬انجمـن ادبـی بامـداد‪ ،‬بـا همـکاری‬ ‫کخـواه (رئیـس‬ ‫ایـن اداره نشسـتی ادبـی را بـا حضـور نی ‬ ‫اداره)‪ ،‬شـاعران و دوسـتداران شـعر و ادب برگـزار کـرد‪ .‬بنـا‬ ‫بـر همیـن گـزارش؛ ایـن مراسـم بـا تفالی بـه دیـوان خواجه‬ ‫شـیراز توسـط مسـئول انجمـن صـدف درخشـان‪ ،‬اغـاز و‬ ‫سـپس تفسـیر غزلـی از دیـوان خواجـه شـیراز قرائـت شـد‪.‬‬ ‫نپـور‪ ،‬کـه زادگاه وی شـهر‬ ‫در ادامـه برنامـه‪ ،‬دکتـر معماریا ‬ ‫خرمشـهر و از پزشـکان حـاذق شـهریار بـوده و در حـوزه‬ ‫عکاسـی هـم فعالیـت چشـمگیری دارنـد‪ ،‬عکسـی از پـل‬ ‫قدیمـی خرمشـهر را در معـرض دیـد حاضریـن قـرار داد و‬ ‫به مرور خاطرات خود در زمان اشغال خرمشهر پرداخت‪.‬‬ ‫نیک خواه که زاده خرمشهر است نیز به بیان خاطراتی از‬ ‫زمان اشغال خرمشهر توسط حزب بعث عراق اشاره کرد‪.‬‬ ‫علی رهگذر (از فعاالن رسـانه شـهریار و فضای اجتماعی)‬ ‫مطالبی را عنوان و در ادامه هنرمندان‪ ،‬علی باقری و علی‬ ‫مالکـی بـه اجـرای برنامـه موسـیقی سـنتی پرداختند‪.‬‬ ‫شهردار مالرد اظهار داشت؛‬ ‫نقش سازنده حوزه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری در تعامل شهروندان‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) بااشـاره به اقدامـات‬ ‫اخیـر مدیریـت اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬ایـن قبیـل برنام ههـا و خدمـات فرهنگـی‪،‬‬ ‫در ارتباط گیـری مـردم بـا شـهرداری و ارتقـای فرهنـگ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬تاثیـر بسـزایی داشـته اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛‬ ‫تهـای فرهنگـی و‬ ‫محمـد بهمنـی بابیان اینکـه فعالی ‬ ‫اجتماعـی در عرصـه ارتقای فرهنگ شـهروندی‪ ،‬زیربنای‬ ‫اصلی توسعه شهری است اظهار داشت‪« :‬رسالت اصلی‬ ‫حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ملارد‪،‬‬ ‫ارتقـای فرهنـگ شـهروندی‪ ،‬توجه ب هسلامت اجتماعی‪،‬‬ ‫ایجـاد نشـاط و سـرزندگی و امیـد بـه زندگـی بـرای‬ ‫شـهروندان فهیـم ملاردی اسـت»‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪:‬‬ ‫«بررسـی ها و نیازسـنجی هایی کـه ازسـوی کارشناسـان‬ ‫حـوزه فرهنگـی و اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ملارد در‬ ‫تمـام روزهـای سـال صورت می گیـرد‪ ،‬بسـیاری از نیازهای‬ ‫فرهنگـی ملارد را احصـا کـرده و این حوزه تلاش دارد تا در‬ ‫مسـازی بسـترهای‬ ‫برنام ههـا و اقدامـات خـود ضمن فراه ‬ ‫مناسـب بـرای ترویـج و ارتقـای فرهنـگ در ایـن شـهر‪،‬‬ ‫گا مهـای فرهنگـی و اجتماعـی مطلـوب و سـازنده ای را‬ ‫بـردارد»‪ .‬ایـن مسـئول دراین راسـتا بـه پـاره ای از اقدامـات‬ ‫اخیـر ایـن حـوزه بـه شـرح زیـر اشـاره کـرد‪ -1 :‬برگـزاری‬ ‫سلسـله جشـن های شـاد و متنـوع بـه مناسـب دهـه‬ ‫کرامـت و والدت امـام رضـا؟ع؟ در روزهـای‪ :‬پنجشـنبه‬ ‫‪ ۱۹‬خـرداد سـاعت ‪18‬در ملارد‪ ،‬بلـوار شـهیدان شـوریابی‪،‬‬ ‫بوسـتان بسـیج؛ جمعه ‪ ۲۰‬خرداد سـاعت ‪ 18‬در مارلیک‪،‬‬ ‫میدان بسـیج‪ ،‬پارک ورزشـی؛ شـنبه ‪ ۲۱‬خرداد سـاعت ‪18‬‬ ‫در سراسـیاب‪ ،‬خیابـان حافـظ‪ ،‬پـارک حافـظ؛ یکشـنبه‬ ‫‪ ۲۲‬خـرداد سـاعت ‪ 18‬در سراسـیاب‪ ،‬خیابـان کاشـانی‪،‬‬ ‫پـارک پوریـای ولـی؛ ‪ -2‬افتتاحیه نمایشـگاه خوشنویسـی‬ ‫هنرمندان شـهر مالرد و اندیشـه در خانه فرهنگ شـهید‬ ‫صدوقی بانام "اتش دل" روز شـنبه ‪ ۲۱‬خردادماه سـاعت‬ ‫‪۱۶‬؛ ‪ -3‬برگـزاری محافـل انـس بـا قـران بـرای کارکنـان اداره‬ ‫هم زمــان بــا دهــه کرامــت‪ ،‬از برگزیــدگان مســابقه داستان نویســی مــاه میهمانــی خــدا‬ ‫تجلی ــل ش ــد‪ .‬به گ ــزارش روابط عموم ــی اداره فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی شهرس ــتان‬ ‫شـــهریار؛ هم زمـــان بـــا فرارســـیدن میـــاد مبـــارک امـــام رئوفـــان؛ حضـــرت علـــی ب ــن‬ ‫موس ـی الرضا؟ع؟‪ ،‬انجم ــن ادبی ــات داس ــتانی ب ــا هم ــکاری ای ــن اداره‪ ،‬در فرهنگس ــرای‬ ‫اســتاد شــهریار اقــدام بــه معرفــی برگزیــدگان مســابقه دل نوشــته‪ ،‬داســتانک و خاطــره‬ ‫مـــاه مبـــارک رمضـــان در رده ســـنی کـــودک و نوجـــوان بـــه نام هـــای ‪:‬رهـــا اس ــائی از‬ ‫رامهرم ــز‪ ،‬مائ ــده اس ــوده از خوزس ــتان‪ ،‬الن ــا مف ــرد‪ ،‬ای ــدا بهمن ــی از خوزس ــتان" و در‬ ‫رده س ــنی ج ــوان و بزرگس ــال "س ــونیا موالی ــی‪ ،‬فائ ــزه عزیزی ــان‪ ،‬بهن ــام نذی ــری‪ ،‬نس ــترن‬ ‫اعلم ــی و مبین ــا یگان ــه" ک ــرد‪ .‬گفتنی س ــت در پای ــان مراس ــم‪ ،‬از برگزی ــدگان‪ ،‬ب ــا اه ــدای‬ ‫ل ــوح س ــپاس و هدی ــه نق ــدی تجلی ــل به عم ــل ام ــد‪.‬‬ ‫حضور امام جمعه شهریار در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫کخـواه دیـدار و درخصوص‬ ‫حجت االسلام حسـینی نوری بـا نادر نی ‬ ‫مباحـث فرهنگـی بـه گفتگـو نشسـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان شـهریار؛ حسـینی نوری‬ ‫(رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی و امام جمعـه شـهریار ) ضمـن‬ ‫کخـواه‪ ،‬از قسـمت های مختلـف اداره دیـدن کـرد‪ .‬بنـا‬ ‫گفتگـو بـا نی ‬ ‫بـر همیـن گـزارش؛ دراین نشسـت رئیـس اداره‪ ،‬ضمـن خیرمقـدم‪ ،‬به‬ ‫تهـای انجا مشـده در حـوزه فرهنـگ و هنـر و‬ ‫ارائـه گزارشـی از فعالی ‬ ‫نهـای ادبـی و هنـری در پیشـبرد اهـداف وظایـف ذاتـی‬ ‫نقـش انجم ‬ ‫ایـن اداره مطالبـی را بیـان داشـت‪ .‬حجت االسلام حسـینی نوری‬ ‫دراین نشسـت‪ ،‬بـه اهمیـت جایـگاه شـورای فرهنـگ عمومـی اشـاره‬ ‫و کارگرو ههـای شـورا را دررسـیدن بـه اهـداف فرهنگـی بسـیار موثـر و‬ ‫حائزاهمیـت توصیـف کـرد‪.‬‬ ‫تکریم و معارفه؛ تغییر و تحول در مجموعه شهرداری مالرد‬ ‫اموزش وپـرورش بـا حضـور قـاری برجسـته بین المللـی‬ ‫اسـتاد قدبیگـی؛ ‪ -4‬برپایـی ایسـتگاه فرهنگـی در نمـاز‬ ‫جمعـه عبـادی سیاسـی مـورخ بیسـتم خردادمـاه‬ ‫به مناسـبت میلاد امـام رضـا؟ع؟ و ارائـه انـواع خدمـات‬ ‫فرهنگی به شهروندان فهیم مالردی؛ ‪ -5‬برگزاری جشن‬ ‫دهـه کرامـت‪ ،‬بـا حضـور دختـران دهـه نـودی و هم اوایـی‬ ‫سـرود سلام فرمانـده در محـل پـارک بانـوان اللـه ملارد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت مدیریـت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری ملارد بـا سـه خانـه فرهنـگ در خیابـان شـهید‬ ‫صدوقـی‪ ،‬خیابـان اطلـس غربـی و سـعدی در تمـام ایـام‬ ‫شهـای مختلـف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫سـال در بخ ‬ ‫ورزشـی هنرجـو می پذیـرد‪.‬‬ ‫جابجایی ‪ ۲۰‬هزار مسافر به صورت روزانه؛‬ ‫توسط ناوگان اتوبوسرانی و تا کسیرانی شهرداری مالرد‬ ‫روزانـه نزدیـک بـه ‪ ۲۰‬هـزار نفـر از شـهروندان شـهر ملارد‪ ،‬جهـت رفت وامدشـان بـه‬ ‫پایتخـت‪ ،‬از نـاوگان اتوبوسـرانی و تا کسـیرانی شـهرداری ملارد بهر هبـرداری می کننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ مهنـدس محمـد‬ ‫بهمنـی (شـهردار ملارد) در تشـریح خبر فـوق اعالم داشـت درراسـتای ارائه خدمات‪،‬‬ ‫جهـت جابجایـی شـهروندان و همشـهریان عزیـز بـه شـهر تهـران‪ ،‬ب هصـورت روزانـه و‬ ‫مسـتمر‪ ،‬هم زمان از ناوگان اتوبوسـرانی و تا کسـیرانی به شرح ذیل استفاده می شود‪:‬‬ ‫الـف) نـاوگان اتوبوسـرانی بـا اختصـاص ‪ ۷۰‬دسـتگاه اتوبـوس از سـاعت ‪ ۴‬صبـح لغایت‬ ‫‪ ۲۲‬شب شامل ‪ -۱‬خط سراسیاب به پایانه ازادی‪ ،‬با تخصیص ‪ ۳۸‬دستگاه اتوبوس‬ ‫و بـا ایسـتگاه ثابـت واقـع در بانـد جنـوب به شـمال بلوار رسـول ا کـرم؟ص؟‪ ،‬جنـب اداره‬ ‫برق شهرستان؛ ‪ -۲‬خط مارلیک به پایانه ازادی با تخصیص ‪ ۳۲‬دستگاه اتوبوس به‬ ‫شـرح ذیـل‪ :‬مسـیر رفـت‪ :‬بـا مبدا ایسـتگاه میـدان ارتش و عبـور از بلوار شـهید جمور؛‬ ‫سـپس خیابـان ارغـوان غربـی و خیابـان گل مریـم و در ادامـه خیابـان شـیوا‪ ،‬خیابـان‬ ‫دکتـر حسـابی؛ میـدان گلهـا‪ ،‬سـپس خیابـان کسـری (‪ ۲۰‬متـری مارلیـک)‪ ،‬سـه راه‬ ‫مارلیـک‪ ،‬بلـوار والیـت‪ ،‬جـاده اندیشـه‪ ،‬جـاده مخصـوص و درنهایـت ایسـتگاه پایانـی‬ ‫میـدان ازادی (پارک سـوار ازادی)‪ .‬مسـیر برگشـت‪ :‬میـدان ازادی (پارک سـوار ازادی)‪،‬‬ ‫جـاده مخصـوص‪ ،‬جـاده اندیشـه‪ ،‬سـه راهی مارلیـک‪ ،‬دوربرگـردان زیـر پـل ارتـش‪،‬‬ ‫سـپس خیابان کسـری‪ ،‬خیابان پرنیان‪ ،‬بلوار ارغوان‪ ،‬خیابان دکتر حسـابی‪ ،‬خیابان‬ ‫شـیوا‪ ،‬خیابـان چنـاران و درنهایت ایسـتگاه پایانـی میدان‪ .‬نکته شـایان ذکر این که در‬ ‫کمتر شـهری خط و مسـیر اتوبوسـرانی طی عبور از خیابان های داخل شـهر‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه جمـع اوری و انتقـال شـهروندان بـه شـکل فـوق عمـل می کنـد و ایـن نیسـت مگـر‬ ‫بتـر بـه شـهروندان‪.‬‬ ‫اراده خدمات رسـانی مطلو ‬ ‫ب) ناوگان تا کسـیرانی با اختصاص ‪ ۱۵۵‬دسـتگاه تا کسـی شـامل ‪ -۱‬خط تا کسـیرانی‬ ‫سـه راهی مارلیـک بـه پایانـه ازادی بـا اختصـاص ‪ ۱۰۰‬دسـتگاه تا کسـی؛ ‪ -۲‬خـط‬ ‫تا کسـیرانی سـه راهی مارلیک به اذری (میدان شمشـیری) با اختصاص ‪ ۵۵‬دسـتگاه‬ ‫تا کسـی‪.‬‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور بهمنـی (شـهردار ملارد)‪ ،‬معاونیـن و‬ ‫مدیـران مناطـق یـک و دو‪ ،‬طـی احکامـی جدا گانـه اقـای عبادی‬ ‫به عنـوان مشـاور عالـی شـهردار ملارد‪ ،‬اقـای اسـماعیل ابـراری‬ ‫به سـمت مدیـر منطقـه یـک شـهرداری ملارد‪ ،‬خانـم نـادی‬ ‫به عنـوان مدیـر واحـد درامدهـای عمومـی و نوسـازی شـهرداری‬ ‫مرکـز‪ ،‬خانـم حمیـدی به عنـوان مدیـر شهرسـازی و معمـاری‬ ‫شـهرداری مرکـز منصـوب شـدند‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ بهمنـی در ادامـه از تلاش و‬ ‫زحمات اقایان برزگر (مدیر اسـبق منطقه یک شـهرداری)‪ ،‬عقیل‬ ‫نـادری (مدیـر اسـبق شهرسـازی و معمـاری شـهرداری) و عبـادی‬ ‫(مدیـر اسـبق واحـد درامـد) بـا اهـدای لـوح تقدیـر تشـکر به عمـل‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫به اهتزاز درامدن پرچم بزرگ متبرک به نام علی بن موسی الرضا؟ع؟ در مالرد‬ ‫بـا حضـور خادمیـن اسـتان قـدس رضـوی؛ پرچـم بـزرگ متبـرک بـه نـام علـی بـن‬ ‫موسـی الرضا؟ع؟ در ملارد بـه اهتـزاز درامـد‪ .‬دراسـتانه فـرا رسـیدن میلاد پـر خیروبرکـت‬ ‫یهـا‪ ،‬ضامـن اهـو‪ ،‬طـی مراسـمی‪ ،‬پرچـم سـبز متبـرک بـه نـام علـی بـن‬ ‫امـام مهربان ‬ ‫موسـی الرضا؟ع؟ در شـهر ملارد بـه اهتـزاز درامـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری ملارد؛ در مراسـمی معنـوی کـه دراسـتانه فرارسـیدن میلاد‬ ‫خجسـته و مبارک هشـتمین امام شـیعه اثناعشـری‪ ،‬اختر تابنا ک امامت و والیت‪ ،‬فخر‬ ‫ایران زمیـن‪ ،‬امـام رضـا؟ع؟ با حضور مدیران و کارکنان شـهرداری و جمعـی از مردم والئی‬ ‫و متدیـن شـهر ملارد‪ ،‬در محـل ابتـدای بلـوار الغدیـر‪ ،‬روبروی شـهرداری مرکز برگزار شـد‪،‬‬ ‫ضمـن مولودی خوانـی خادمیـن اسـتان قدس رضـوی و قرائت زیارت نامه امـام رضا؟ع؟‬ ‫از دور‪ ،‬پرچـم متبـرک بـه حـرم رضـوی‪ ،‬ازسـوی شـیفتگان و ارادتمنـدان ان امـام همـام‬ ‫زیـارت شـد و پرچـم سـبز بـزرگ "السلام علیـک یـا علـی بـن موسـی الرضا؟ع؟" بـه نشـانه‬ ‫احتـرام و ارادت وافـر بـر فـراز شـهر ملارد افراشـته شـد‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان پرونده ثبتی‬ ‫اقای پاشا صفاریان برابر شماره های ‪ 140062650897000224‬و ‪ 1400626508970002254‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/12/15‬درخواست تعویض اسناد مالکیت خود را از اداره ثبت اسناد و امال ک گیالنغرب نموده که بدینوسیله اعالم‬ ‫می دارد پرونده ثبتی یکباب خانه مسکونی به مساحت دویست و چهل و پنج متر و یک سانتیمترمربع پال ک ‪ ۱۹۴‬اصلی ناحیه ‪ ۱۴‬گیالنغرب ذیل ثبت ‪ ۱۳۶۹‬صفحه ‪ ۵۸۳‬دفتر امال ک جلد ‪ ۶‬در راستای قانون مناطق‬ ‫جنگی برابر رای شماره ‪ ۱۶۹۰۸‬مورخ ‪ 13۷۳/12/08‬هیات حل اختالف مناطق جنگی در تاریخ نهم مردادماه سال ‪ ۱۳۷۸‬به شماره سریال ‪ ۵۰۵۹۸۲‬به نام پاشا صفاریان فرزند قاسم به شماره شناسنامه ‪ ۸۴۲۹‬صادره‬ ‫از گیالنغرب صادر و تسلیم مالک شده و ملک مذکور برابر صورتمجلس تفکیکی قطعاتی ‪ ۵۷۳‬مورخ ‪ 13۸۵/03/22‬به دو پال ک با مشخصات ذیل تفکیک شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬باقیمانـده ‪ ۱۹۴‬اصلـی ناحیـه ‪ ۱۴‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ ۱۹۷/48‬مترمربـع بـا حـدودات شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ ۸/48‬متـر دیـوار بـه دیوار پلا ک ‪ ۱۹۶‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬به طـول ‪ ۲۵/52‬متـر دیوار به‬ ‫ً‬ ‫دیـوار پلا ک ‪ ۱۹۵‬اصلـی؛ جنوبـا اول بـه طـول ‪ ۲/60‬متـر درب و دیواریسـت بـه خیابـان‪ ،‬دوم کـه غربی سـت بـه طـول ‪ ۶/۳۵‬متر به دیوار پال ک ‪ ۱۷‬فرعی (اسـتاندارد شـده به ‪ ۲‬فرعی)‪ ،‬سـوم به طول ‪ 6/92‬متـر به دیوار پال ک‬ ‫ً‬ ‫مرقوم؛ غربا‪ :‬به طول های ‪ ۱۹/78‬متر و ‪ ۹۱‬سـانتیمتر دیوار به دیوار پال ک ‪ ۱۹۳‬اصلی ذیل ثبت ‪ ۱۳۶۹‬صفحه ‪ ۵۸۳‬دفتر امال ک جلد ‪ ۶‬به شـماره سـریال ‪ 1۱۴۲۲۳‬سـری ب به مالکیت اقای پاشـا صفاریان فرزند قاسـم به‬ ‫ً‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۸۴۲۹‬ثبت و صادر شـده و فاقد سـابقه رهن و بازداشـت اسـت‪( .‬ضمنا پال ک مذکور در اجرای بخشـنامه استانداردسـازی به پال ک یک فرعی از ‪ ۱۹۴‬اصلی اسـتاندارد شـده اسـت)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -۲‬پال ک ‪ ۱۷‬فرعی از ‪ ۱۹۴‬اصلی ناحیه ‪ ۱۴‬ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی تجاری به مسـاحت ‪ ۴۷/53‬مترمربع با حدودات شـماال‪ :‬به طول ‪ ۶/93‬متر دیوار به پال ک باقیمانده ‪ ۱۹۴‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬به طول ‪۶/35‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متر دیوار به پال ک باقیمانده؛ جنوبا‪ :‬به طول ‪ ۶/93‬متر درب و دیواریسـت به خیابان؛ غربا‪ :‬به طول ‪ ۷/56‬متر دیوار به دیوار پال ک ‪ ۱۹۳‬اصلی ذیل ثبت ‪ ۵۲۰۵‬صفحه ‪ ۱۰۶‬دفتر ‪ ۲۷‬به شـماره سـریال ‪ 1۱۴۲۲۲‬سـری ب‬ ‫به نام اقای پاشا صفاریان فرزند قاسم به شماره شناسنامه ‪ ۸۴۲۹‬ثبت و صادر و برابر سند رهنی ‪ 9۱۱۵۱‬مورخ ‪ 1387/02/16‬در رهن بانک صادرات و به موجب دستور ‪ ۱۳۹۸۰۵۰۰۰۱۱۳۸۱۴۳‬مورخ ‪ 13۹۸/12/19‬شعبه‬ ‫ً‬ ‫اول دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقالب گیالنغرب در قبال مبلغ ‪ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰‬ریال بازداشت است‪( .‬ضمنا پال ک مذکور در اجرای بخشنامه استانداردسازی به پال ک ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۱۹۴‬اصلی استاندارد شده است)‪.‬‬ ‫پرونده پال ک های فوق الذکر در سنوات گذشته به علت استیجاری بودن و جابجایی مکرر مکان اداره‪ ،‬مفقود شده‪ .‬لذا مراتب اعالم تا پس از طی مراحل قانونی نسبت به تشکیل پرونده المثنی اقدام شود‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گیالنغرب‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬خرداد ‪ 14 1401‬ذوالقعده ‪ 14 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2520‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران درارتباط با فصل زراعت و شالی کاری راهکارهای مهمی ارائه داد؛‬ ‫رعایت الزامات بهداشتی؛ راه پیشگیری از ابتال به تب شالیزار‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫ارتقــای ســامت در خانــواده و افزایــش امیــد بــه زندگــی ازطریــق پیشــگیری‪ ،‬ا گاه ســازی‪ ،‬حســاس ســازی و ارائــه خدمــات‬ ‫ازجملــه محورهــای برنامــه ارتقــا ســامت در ســطح اســتان مازنــدران اســت‪ .‬درهمین راســتا روابط عمومــی دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازنــدران اقــدام بــه تهیــه گزارشــی اموزشــی کــرده اســت و از زوایــای مختلــف به این موضــوع مهــم پرداختــه‬ ‫طبــا سالمتشــان روشــنگری کنــد‪ .‬پرداختــن بــه ســامت در حوزه هــای مختلــف‬ ‫اســت تــا بــرای ســا کنان مازنــدران درارتبا ‬ ‫زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان ها ضروری ســت‪ .‬تــب شــالیزار بــا نــام علمــی (لپتوســپیروزیس) یکــی از بیماری هــای‬ ‫مشــترک بین انســان و دام اســت که در مناطق گرمســیری‪ ،‬مناطق با بارندگی زیاد و مناطقی که ســطح اب های زیرزمینی‬ ‫عالئم تب شالیزار‬ ‫لپتوسـپیروز یـا تـب شـالیزار بیشـتر در مناطـق معتـدل اب و‬ ‫هوایـی ماننـد نواحـی شـمالی ایـران شـایع می شـود‪ .‬راه انتقـال‬ ‫بیمـاری بـه انسـان ازطریـق تمـاس با اب یـا خا ک الـوده‪ ،‬خوردن‬ ‫غـذا یـا اب الـوده‪ ،‬تماس پوسـتی مخاطی خراش های پوسـتی و‬ ‫تنفـس ائووسل ها سـت‪ .‬بیمـاری تـب شـالیزار فقـط کشـاورزان و‬ ‫شـالی کاران را درگیـر نمی کنـد؛ بلکـه برخـی صیـادان‪ ،‬معدنچیان‬ ‫و کارگـران کشـتارگاه ها و صیـادان را کـه بـدون رعایـت مسـائل‬ ‫بهداشـتی بـا حیوانـات در تمـاس هسـتند‪ ،‬نیـز درمعرض خطـر‬ ‫ایـن بیمـاری قـرار دارنـد‪ .‬تـب شـالیزار به طورکلـی ازطریـق‬ ‫تمـاس بـا اب‪ ،‬غـذا و خا کـی کـه بـا ادرار حیوانـات وحشـی و‬ ‫اهلـی الوده شـده باشـد‪ ،‬بـه افرادی کـه بـا ایـن عناصـر در تمـاس‬ ‫هسـتند‪ ،‬منتقـل می شـود و در حالـت عـادی و درصـورت‬ ‫محافظـت و مراقبـت ایـن بیمـاری منتقـل نمی شـود؛ امـا ا گـر‬ ‫پوسـت زخمـی و جراحت دیـده یـا اعضـای مخاطـی بـدن ماننـد‬ ‫چشـم‪ ،‬بینـی و دهـان درمعـرض و تمـاس بـا عناصـر الـوده قـرار‬ ‫گیـرد‪ ،‬بیمـاری بـه فـرد منتقـل می شـود‪ .‬ایـن بیمـاری طیـف‬ ‫وسـیعی از عالئم را بروز می دهد‪ .‬عالئم اولیه ان مشـابه انفلوانزا‬ ‫و یـا کرونـا اسـت و به همین دلیـل هـم تشـخیص اولیـه ان حتـی‬ ‫توسـط پزشک درصورت انجام نشـدن ازمایش های الزم مشکل‬ ‫اسـت؛ درحالی کـه در بسـیاری ازموارد‪ ،‬تشـخیص ندادن درسـت‬ ‫و به موقـع سـبب پیشـرفت بیمـاری و دشوار شـدن درمـان ان‬ ‫می شـود‪ .‬عالئـم ایـن بیمـاری گاهـی بـا «مننژیـت» هـم اشـتباه‬ ‫گرفتـه می شـود؛ به خاطراینکـه بـا تب‪ ،‬لرز و سـردرد شـدید همراه‬ ‫می شـود‪ .‬سـرفه خشـک‪ ،‬تـب‪ ،‬سـردرد‪ ،‬درد عضالنـی‪ ،‬تهـوع و‬ ‫اسـتفراغ و لـرز‪ ،‬درد شـکم‪ ،‬درگیـری ریـه‪ ،‬درد اسـتخوان‪ ،‬احتقـان‬ ‫ملتحمـه (التهـاب و قرمـزی چشـم)‪ ،‬بزرگ شـدن غـدد لنفـاوی‪،‬‬ ‫بزرگ شـدن طحـال و کبـد‪ ،‬سـفتی ماهیچه هـا و بثـورات جلـدی‬ ‫ازجمله عالئمی اسـت که ا گر در این فصل سـال به سـراغ فردی‬ ‫امـد فـوری بایـد به پزشـک مراجعه کند و تحت درمـان قرار گیرد‪.‬‬ ‫این نشانه را دارید‪ ،‬به پزشک مراجعه کنید‬ ‫مهم تریـن عالمـت ایـن بیمـاری شـروع حـاد و نا گهانـی‪ ،‬تـب‪،‬‬ ‫دردهـای عضالنـی به ویـژه درد کمـر‪ ،‬سـردرد‪ ،‬سـاق پـا و پشـت‬ ‫چشـم اسـت؛ البته در ‪ ۹۰‬درصد موارد فرد بیمار بدون هیچ گونه‬ ‫عارضـه ای بهبـود پیـدا می کنـد؛ ولـی ‪ ۱۰‬درصـد از بیمـاران بـه نوع‬ ‫شـدید تـب شـالیزار مبتلا می شـوند کـه دراین وضعیـت عـوارض‬ ‫بعـدی ماننـد گرفتگـی کبـدی‪ ،‬زردی چشـم‪ ،‬تنبلـی و نارسـایی‬ ‫کلیـه‪ ،‬دفـع نامناسـب‪ ،‬باالرفتـن سـموم بـدن‪ ،‬کاهـش پال کـت‬ ‫خـون‪ ،‬درگیـری ریـوی و خونریـزی مغـزی به سـراغ بیمـار می اید‪.‬‬ ‫سابقه تب شالیزار در ایران‬ ‫ایـن بیمـاری از سـال ‪ 1376‬ابتـدا در اسـتان گیلان و سـپس در‬ ‫استان های مازندران و گلستان و مواردی نیز به صورت انفرادی‬ ‫در اسـتان های فـارس‪ ،‬تهـران و سـایر نقـاط کشـور شناسـایی‬ ‫و گـزارش شـده اسـت و از ان سـال بـه بعـد هـم اطالع رسـانی‬ ‫به صـورت گسـترده ازطریـق شـبکه بهداشـت ودرمان و مرا کـز‬ ‫بهداشـت روسـتایی و رسـانه ها در دسـتورکار قـرار گرفـت تـا‬ ‫یکـه درمعـرض ابتلا قـرار دارنـد‪ ،‬در دوره‬ ‫کشـاورزان و سـایر افراد ‬ ‫زمانی نگران کننده بیشـتر مراقبت کنند‪ .‬تشـخیص بیماری تب‬ ‫شـالیزار درصـورت مراجعـه بـه پزشـک و اظهـار درسـت و به موقع‬ ‫باال ســت‪ ،‬بومی ســت‪ .‬ایــن با کتــری را ههــای متعــددی بــرای ورود بــه بــدن داشــته و طیــف وســیعی از عالئــم را بــروز می دهد‪.‬‬ ‫عالئــم اولیــه ایــن بیمــاری مشــابه انفوالنز اســت؛ به همین دلیــل تشــخیص اولیــه ان مشــکل بــوده و در بســیاری ازموارد‬ ‫یکــه بــا تشــخیص‬ ‫یشــود؛ درحال ‬ ‫عدم تشــخیص درســت و به موقــع ســبب پیشــرفت بیمــاری و دشوار شــدن درمــان ان م ‬ ‫به هنــگام می تــوان عــوارض ناشــی از بیمــاری را کاهــش داد‪ .‬به نظرمی رســد ا گاهی دهــی در بــاره ایــن بیمــاری به ویــژه‬ ‫ازلحــاظ نحــوه بیماری زایــی و را ههــای تشــخیص ان‪ ،‬می توانــد نقــش موثــری در ایجــاد شــناخت بهتــر ایــن بیمــاری داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬درهمین راســتا روابط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران بــا تهیــه گزارشــی تــاش کــرده اســت تــا در اتخــاذ‬ ‫راهکارهــای پیشــگیری و ســا کنان اســتان به خصــوص شــالی کاران زحمتکــش مازنــدران را راهنمایــی و کمــک کنــد‪.‬‬ ‫سـطحی در شـالیزار را اصلی تریـن عامـل ایجـاد بیمـاری تـب‬ ‫شـالیزار دانسـت و تصریـح کـرد‪« :‬کشـت برنـج ب هصـورت طبیعـی‬ ‫نیـاز بـه اب دارد؛ بنابرایـن شـرایط الزم بـرای رشـد با کتـری‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون بهداشـتی‬ ‫«لپتوسـپیرا» در شـالیزار فراهـم م ‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران اضافـه کـرد‪« :‬شـیوع ایـن‬ ‫بیمـاری در حیوانـات بـا عالئـم خفیـف همـراه اسـت و حیـوان‬ ‫الـوده ازطریـق ادرار کـردن در اب با کتـری لپتوسـپیرا را دفـع و‬ ‫بـه انسـان منتقـل می کنـد؛ البتـه انتقـال مسـتقیم بیمـاری از‬ ‫حیـوان بـه انسـان امکان پذیـر نیسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه تـب‬ ‫شـالیزار در هـوای خنـک و سـرد شـایع نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تمـاس‬ ‫یشـود و‬ ‫بهـای سـطحی موجـب فرا گیـری ایـن بیمـاری م ‬ ‫بـا ا ‬ ‫تنها کشـاورزان درمعرض خطر نیسـتند و ماهی گیران و در برخی‬ ‫موارد شـنا گرانی که در ابندان و اسـتخرهای مصنوعی و طبیعی‬ ‫پـا بـه اب می زننـد هـم نیـز باید مراقب باشـند»‪ .‬علیپـور به برخی‬ ‫شـباهت های تـب شـالیزار بـا انفلوانـزا و کرونـا اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن بیمـاری دارای سـه مرحلـه اسـت و ابتـدا فـرد دچـار تـب و‬ ‫یشـود و سـپس بـدن درد می گیـرد؛ امـا قرمز شـدن‬ ‫سـردرد م ‬ ‫یسـت و در برخـی‬ ‫تهـای بیمار ‬ ‫چشـم ها از مهم تریـن عالم ‬ ‫از مواقـع درد شـکمی و تهـوع و اسـتفراغ نیـز وجـود دارد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه تـب و بـدن درد جـزو عالئـم مشـترک بـا کرون اسـت‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬با کتـری عامـل بیمـاری تـب شـالیزار در اب زندگـی‬ ‫می کنـد و اب را کـد و مـزار ع بهتریـن فضـا بـرای رشـد ان اسـت لذا‬ ‫کشـاورزان هنـگام کار در شـالیزار بـا پای برهنـه و پوسـت دسـت‬ ‫زخمـی نباشـند‪ ،‬زیـرا با کتری بـه بدن انان انتقـال پیدا می کند»‪.‬‬ ‫اطالعـات نیازمنـد ازمایـش خـون و ازمایـش اختصاصـی از فـرد‬ ‫بیمـار اسـت‪ .‬یکـی از شـیوه های بسیارمناسـب بـرای تشـخیص‬ ‫ایـن بیمـاری ازمایـش «‪ »MAT‬اسـت و درصـورت مسجل شـدن‬ ‫ابتلای فـرد بـه تـب شـالیزار توسـط پزشـک‪ ،‬بـا تجویـز دارو و‬ ‫رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی‪ ،‬بیماری با عالئم خفیف تا‬ ‫پنـج روز بـا درمـان بهبـود می یابـد‪ .‬در مـوارد شـدید ممکن اسـت‬ ‫نیـاز بـه درمـان ‪ 10‬تـا ‪ 14‬روز باشـد‪.‬‬ ‫رعایت الزامات بهداشتی راه پیشگیری از ابتال‬ ‫بـرای بیمـاری تـب شـالیزار وا کسـنی وجـود نـدارد و بهتریـن‬ ‫راه پیشـگیری‪ ،‬رعایـت مـوارد بهداشـتی توسـط کشـاورزان و‬ ‫افـرادی داسـت کـه درمعـرض ایـن بیمـاری قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫دانسـتن اطالعـات دربـاره عالئـم بیمـاری کمـک بزرگـی بـه افـراد‬ ‫درمعرض خطـر اسـت تـا به موقـع بـه پزشـک مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫در پنجـم اردیبهشـت ماه امسـال بـود کـه دکتـر علیپـور معـاون‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران هم زمـان بـا اغـاز‬ ‫زمان نشـاء در شـالیزارهای اسـتان‪ ،‬ضمن هشـدار به کشـاورزان‬ ‫از انـان خواسـت در فعالیت هـای خـود بـرای درامان مانـدن از‬ ‫ایـن بیمـاری نـکات بهداشـتی را رعایـت کننـد‪ .‬بنـا بـه اظهـارات‬ ‫دکتـر علیپـور‪ ،‬تـب شـالیزار بـا اصطلاح علمـی «لپتوسـپیروز» کـه‬ ‫به عنـوان یـک بیمـاری مسـری‪ ،‬بومـی و فصلـی در مازنـدران‬ ‫یشـود هرسـاله از‬ ‫و دیگـر اسـتان های شـمالی شـناخته م ‬ ‫اردیبهشـت ماه و هم زمـان بـا گر مشـدن تدریجی هـوا و اوج گیری‬ ‫یشـود و تـا شـهریورماه و پایـان زمـان‬ ‫کشـت برنـج‪ ،‬شـایع م ‬ ‫یهـا در افزایش ابتال بـه این بیماری در‬ ‫برداشـت محصـول‪ ،‬نگران ‬ ‫اسـتان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫تب شالیزار را جدی بگیرید‬ ‫به گفتـه معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران؛‬ ‫علـت اینکـه از دوره زمانـی اردیبهشـت تـا شـهریور ماه به عنـوان‬ ‫یشـود‪ ،‬ان اسـت که‬ ‫اغـاز و پایـان نگرانـی شـیوع تـب شـالیزار یاد م ‬ ‫مشـابهت بیمـاری تب شـالیزار بـا انفلوانـزا‪ ،‬سـرماخوردگی و کرونا‬ ‫باعـث شـده تـا ایـن بیمـاری توسـط بیمـاران و خانواده هایشـان‬ ‫جـدی گرفتـه نشـود‪.‬‬ ‫تب شالیزار ؛ مهمان ناخوانده مازندرانی ها‬ ‫معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران از تب شالیزار‬ ‫به عنـوان شـایع ترین بیمـاری اسـتان در فصـل بهـار و تابسـتان‬ ‫یسـت‪ .‬شـالی کاران بـرای‬ ‫گفـت‪« :‬تـب شـالیزار بیمـاری بوم ‬ ‫درامان مانـدن از تـب شـالیزار بایـد نـکات بهداشـتی را باجدیـت‬ ‫رعایـت کننـد و در زمـان ورود بـه اراضـی کشـاورزی چکمـه و‬ ‫بهـای را کـد‬ ‫دسـتکش اسـتفاده کننـد»‪ .‬دکتـر عبـاس علیپـور ا ‬ ‫مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی ممنوع‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران یکـی از‬ ‫طبـا ایـن‬ ‫یهـای مرا کـز بهداشـتی و درمانـی اسـتان درارتبا ‬ ‫نگران ‬ ‫بیمـاری را مراجعـه دیرهنـگام به مرا کز درمانی برشـمرد و توصیه‬ ‫کـرد‪« :‬افـراد درصـورت داشـتن یکـی از عالئـم ایـن بیمـاری کـه‬ ‫یسـت به پزشـک‬ ‫شـامل تب‪ ،‬لرز‪ ،‬سـردرد‪ ،‬اسـتفراغ و درد عضالن ‬ ‫معالج خودشـان مراجعه کنند»‪ .‬علیپـور بابیان اینکه هم ا کنون‬ ‫تعـدادی از افـراد مبتال به این بیماری در بیمارسـتان ها بسـتری‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفت‪« :‬خوشـبختانه تمامی مبتالیان به این بیماری‪،‬‬ ‫حـال عمومـی مسـاعدی دارنـد و جان باختـه ای به دلیـل ابتلا‬ ‫ایـن بیمـاری در سـال جـاری در اسـتان گـزارش نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده از دستکش و چکمه‬ ‫درهمین راسـتا؛ دکتـر فرهنـگ بابـا محمـودی شـایع ترین‬ ‫راه ابتلای بـه بیمـاری تـب شـالیزار در کشـاورزان را انتقـال‬ ‫غیرمسـتقیم ایـن بیمـاری ازطریـق خـراش پوسـتی در حیـن‬ ‫انجـام کار عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬بـا ایجـاد خـراش در پوسـت ایـن‬ ‫یشـود و بـه‬ ‫بیمـاری ازطریـق سیسـتم گـردش خـون وارد بـدن م ‬ ‫یهـای‬ ‫تمـام اعضـای بـدن سـرایت می کنـد»‪ .‬مدیـر گـروه بیمار ‬ ‫عفونـی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران از کشـاورزان خواسـت‬ ‫تـا بـا رعایـت نـکات بهداشـتی و اسـتفاده از دسـتکش بـرای‬ ‫پیشـگیری و جلوگیـری از ابتلا بـه این بیمـاری خطرنا ک و گاهی‬ ‫مهلـک همـکاری بکننـد‪ .‬بیمـاری تـب شـالیزار کـه بـه تـب برنـج‪،‬‬ ‫تـب شـالی کاران و بـا نـام علمـی لیتـو سـیپروز معـروف اسـت بـا‬ ‫یشـود و در مراحـل شـدیدتر عالئـم‬ ‫تـب و لـرز و سـردرد شـروع م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دیگـری مثـل یرقـان و نارسـایی کلیـه بـه ان افـزوده م ‬ ‫با کتـری عامـل ایـن بیمـاری ازطریـق ادرار حیوانـات الـوده‬ ‫مثـل گاو و گوسـفند و بعضـی جونـدگان مثـل مـوش وارد اب هـا‬ ‫و محیـط اطـراف قابل انتقـال اسـت‪ .‬بیمـاری لیتوسـیپروز در‬ ‫اسـتان های شـمالی کشـور گیلان‪ ،‬مازنـدران و گلسـتان بیـش از‬ ‫بقیـه اسـتان ها شـیوع پیـدا کرده اسـت‪ .‬این بیمـاری مخصوص‬ ‫جوامعـی اسـت کـه غالـب افـراد ان بـه کشـاورزی و ماهیگیـری‬ ‫اشـتغال دارنـد و اراضـی شـالیزاری و اب هـای سـطحی مهم ترین‬ ‫عامـل انتقال این بیماری محسـوب می شـوند کـه وجود خراش‬ ‫در بـدن و ارتبـاط بـا خا ک الـوده مهم تریـن عامـل در انتقـال ایـن‬ ‫بیمـاری بـه انسـان ها باشـد‪ .‬ا گـر فـردی بـا پای برهنـه‪ ،‬به ویـژه‬ ‫زخمـی وارد ایـن اب هـا شـود یـا دسـت خـود را در اب هـای الـوده‬ ‫بشـوید و یـا در ان شـنا کنـد عامـل بیمـاری وارد بـدن وی شـده و‬ ‫پـس از حـدود یک هفتـه عالئـم بیمـاری ظاهـر می شـود‪ .‬دسـت‬ ‫زدن به طناب الوده حیوان و یا فضوالت ان و هم چنین تماس‬ ‫فهـای الـوده می تواند موجـب انتقال این بیماری شـود»‪.‬‬ ‫بـا عل ‬ ‫بازه تب شالیزار‬ ‫معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران دربـاره‬ ‫شـیوع بیمـاری تـب شـالیزار دراین اسـتان هشـدار داد و گفـت‪:‬‬ ‫«با کتـری عامـل ایـن بیمـاری می توانـد ازطریـق چشـم‪ ،‬مخـاط‬ ‫دهان‪ ،‬خراش پوسـت یا منافذ دیگر یا حتی مجاورت با محیط‬ ‫الـوده وارد بـدن انسـان شـود»‪ .‬وی نخسـتین عالمـت ابتلا بـه‬ ‫تـب شـالیزار را تـب بـاال عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬احسـاس ضعـف و‬ ‫خسـتگی‪ ،‬درد عضالنـی و زردی و قرمـزی چشـم ها‪ ،‬درگیر شـدن‬ ‫ریـه‪ ،‬قلـب و کبـد و در مـوارد حـاد فـوت بیمـار را در پـی دارد کـه‬ ‫البتـه در سـال های اخیـر به دلیل انکـه کشـاورزان به موقـع بـرای‬ ‫درمـان بـه پزشـک مراجعه می کنند فوتی نداشـتیم»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی گفت‪« :‬شباهت های‬ ‫میـان عالئـم کرونـا و تب شـالیزار وجـود دارد و ممکن اسـت افراد‬ ‫ایـن دو بیمـاری را بـا یکدیگـر اشـتباه بگیرنـد؛ امـا بایـد توضیـح‬ ‫داد کـه طـول دوره کمـون تـب شـالیزار کوتـاه اسـت و بیـن ‪ ۳‬تـا‬ ‫‪ ۷‬روز عالئـم خـود را نشـان می دهـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬تـب‬ ‫شـالیزار در شـمال شـایع تر بـوده و افـراد درصـورت بـروز عالئـم‬ ‫ً‬ ‫بایـد بـه مرا کـز درمانـی مراجعـه کننـد‪ .‬تـب شـالیزار معمـوال از‬ ‫اواخـر اردیبهشـت ماه و در فصـل نشـاء افزایـش پیـدا می کنـد‬ ‫و در دوره برداشـت برنـج نیـز به دلیـل شسـتن دسـت بـا اب‬ ‫حاشـیه شـالیزار ممکـن اسـت موجـب ابتلای کشـاورزان بـه این‬ ‫بیمـاری شـود این موضـوع هشـداردهنده اسـت و می طلبـد‬ ‫شـالی کاران بـا رعایـت دقیـق مـوارد بهداشـتی از مبتلا شـدن بـه‬ ‫تـب شـالیزار جلوگیـری کننـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬شـالی کاران تاجایی کـه‬ ‫ممکـن اسـت از تجمـع و کنـار هـم قرارگرفتـن خـودداری و فاصله‬ ‫‪ ۱.۵‬متـری را رعایـت کننـد»‪ .‬وی اسـتفاده از ماسـک و کارگرهـای‬ ‫محلـی را نیـز بـه شـالی کاران توصیـه کـرد و افـزود‪« :‬کارگـران و‬ ‫شـالی کاران در موقـع صرف غـذا‪ ،‬به صورت جدا گانه غذا بخورند‬ ‫و درکناریکدیگر قرار نگیرند»‪ .‬وی بااشاره به اینکه در هنگام نشا‬ ‫برنـج بیمـاری تـب شـالیزار نیـز به سـراغ کشـاورزان می ایـد از انـان‬ ‫ً‬ ‫خواسـت در موقـع کار‪ ،‬حتمـا از دسـتکش و چکمـه اسـتفاده‬ ‫یبـودن دسـت یـا پـا می توانـد زمینـه ابتلا بـه‬ ‫کننـد‪ ،‬چـون زخم ‬ ‫تـب شـالیزار شـود‪ .‬کشـاورزان از اب چـاه یـا اب زمیـن شـالیزاری‬ ‫به هیچ عنـوان بـرای شـرب‪ ،‬شسـتن دسـت و پـا یـا وضوگرفتـن‬ ‫ً‬ ‫اسـتفاده نکننـد و حتمـا از اب تصفیه شـده اسـتفاده شـود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه سایه 2889

روزنامه سایه 2889

شماره : 2889
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!