روزنامه سایه شماره 2519 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2519

روزنامه سایه شماره 2519

روزنامه سایه شماره 2519

‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫مقابل زیاده خواهی غرب‪ ،‬از اقتدار کشور استفاده کردیم‬ ‫برگزاریاولینمسابقهاتومبیل رانی‬ ‫ِ‬ ‫وزیـر امـور خارجـه گفـت‪« :‬هـرگاه طـرف مقابـل ایـران در مذا کـرات‬ ‫هسـته ای زیاده خواهـی کـرده‪ ،‬از ابزارهـا و اقتـدار کشـور اسـتفاده‬ ‫کردیـم تـا بدانـد منافـع و اسـایش و رفـاه ملـت ایـران بـرای مـا مهـم‬ ‫اسـت و در این زمینـه بـه تمـام تلاش خـود ادامـه می دهیـم»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ حسـین امیرعبداللهیـان کـه بـرای بررسـی مسـائل‬ ‫مربـوط بـه مذا کـرات در کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی حضـور یافتـه بـود؛ در جمـع خبرنـگاران‬ ‫گفـت‪« :‬در این جلسـه سـواالت اعضـای کمیسـیون امنیـت ملـی و‬ ‫سیاسـت خارجـی مجلـس راجـع به صـدور قطعنامه شـورای حکام‬ ‫اژانـس مورد بررسـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1895‬؛ «امیـل لواسـور» اولیـن مسـابقه اتومبیل رانـی واقعی‬ ‫برگزارشـده در جهـان را ُبـرد‪ .‬وی کـه درواقـع‪ ،‬مهندسـی فرانسـوی بـود؛ مسـافت‬ ‫‪ 732‬مایلـی پاریـس بـه بـوردو و برگشـت همیـن مسـیر را‪ ،‬در کمتـر از ‪4 9‬سـاعت‪ ،‬بـا‬ ‫سـرعت چشـمگیر روزگاران؛ حـدود ‪ 15‬مایـل در سـاعت طـی کـرد و به پایـان رسـاند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 13 1401‬ذوالقعده ‪ 13 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2519‬تومان‬ ‫انقضای سیاست چماق و هویج!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫زخم کاری به مذاکرات وین از کدام سو بود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایعپتروشیمی؛ این روزهـــا نمی دانیـــم از ایجـــاد تاسیس ــات‬ ‫قاتالن بدون سالح صنعتـــی در کشـــور به خـــود ببالیـــم یـــا اینک ــه‬ ‫بنالیـــم‪ .‬ایـــا تعـــدد صنایـــع‪ ،‬افتخـــار اس ــت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش ‪ The Washington Post‬از نقض حریم خصوصی کودکان در اپ استورها‬ ‫«گوگل» و «ا�پل»‬ ‫چگونه از فرزندان ما جاسوسی می کنند؟‬ ‫«واشنگتن پسـت» در گزارشـی کـه بـه تحقیـق یـک شـرکت نرم افـزاری اسـتناد می کنـد‪،‬‬ ‫اعالم کرده که اپ اسـتورهای متعلق به شـرکت های اپل و گوگل دارای اپلیکیشـن هایی‬ ‫هستند که اطالعات و داده های مربوط به کودکان را جمع اوری می کنند‪ .‬ا گر غریبه ای‬ ‫یکـه‬ ‫در جلـوی پنجـره اتاق خـواب کـودک شـما بایسـتد و بـه داخـل نـگاه کنـد‪ ،‬اولیـن کار ‬ ‫می کنید این اسـت که با پلیس تماس می گیرید اما اتفاقی مشـابه هرروز به صورت انالین‬ ‫یشـویم ‪...‬‬ ‫ازسـوی شـرکت های بزرگ فناوری رخ می دهد و البته ما حتی از ان مطلع نم ‬ ‫‪3‬‬ ‫انـگازی اوکونجـو ایـوال؛ مدیـرکل سـازمان تجـارت جهانـی بـا محافظـه کاری‬ ‫نسـبت بـه امـکان دسـتیابی بـه چند توافق در نشسـت مهـم این نهـاد در ژنو‪،‬‬ ‫ابـراز خوش بینـی کـرد‪.‬‬ ‫روستاهای مازندران؛‬ ‫محروم از توسعه صنعت گردشگری‬ ‫در گفت وگو با معصومه ابتکار مطرح شد؛‬ ‫‪8‬‬ ‫نگذاریم تئاتر کشوراسیب ببیند‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫سارا مداح‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫تولیدات کشاورزی کشور‬ ‫به ‪ 130‬میلیون تن رسید‬ ‫اختصاص بخشی از سود فعالیت های اقتصادی‬ ‫استان قدس برای تقویت دانش بنیان ها‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم خبر داد؛‬ ‫افزایش ظرفیت ‪ ۲۰۰۰‬مگاواتی برق؛‬ ‫با کاهش ساعت کاری ادارات‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری بندرعباس‬ ‫فرماندهـی انتظامـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد درنظـردارد به منظـور تکمیـل پـروژه سـتاد فرماندهـی انتظامـی اسـتان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬براسـاس نقشـه های اجرایی مصوب و مشـخصات فنی و اجرایی ارائ هشـده در اسـناد مناقصه و شـرایط ذیل‪ ،‬نسـبت به‬ ‫برگـزاری تشـریفات قانونـی مناقصه عمومی اقـدام کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مشخصات فنی پروژه‪:‬‬ ‫زیر پروژه‬ ‫مقدار‬ ‫واحد‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیلساختماناصلی‬ ‫‪4340‬‬ ‫مترمربع‬ ‫بتنی‬ ‫‪2‬‬ ‫احداث ساختمان دژبانی‬ ‫‪30‬‬ ‫مترمربع‬ ‫بتنی‬ ‫احداث دیوار حائل بتنی محوطه‬ ‫‪75‬‬ ‫مترطول‬ ‫بتنی‬ ‫احداث دیوارکشی محوطه به‬ ‫همراه پیاده رو پیرامون‬ ‫‪75‬‬ ‫مترطول‬ ‫اجری با کالف‬ ‫بتنی‬ ‫تکمیل دیوارکشی محوطه به همراه‬ ‫پیاده رو پیرامون‬ ‫‪1365‬‬ ‫مترطول‬ ‫اجری با کالف‬ ‫بتنی‬ ‫احداث دو عدد سپتیک‬ ‫‪80‬‬ ‫مترمربع‬ ‫بتنی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫تکمیلستاد‬ ‫فرماندهی‬ ‫انتظامیاستان‬ ‫کهگیلویهو‬ ‫بویراحمد‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ‬ ‫و گاری های واقع در سطح بازار و اطراف ان‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫نوع سازه‬ ‫کم بودن اساتید کارکشته‬ ‫از معضالت‬ ‫حوزهموسیقی ست‬ ‫سیستم سرمایش و‬ ‫گرمایش‬ ‫شهرداری بندرعباس (سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری) درنظردارد فراخوان عمومی مزایده ساماندهی دستفروشان خیابان حافظ و گاری های واقع در سطح‬ ‫بـازار و اطـراف ان بـه شـماره ‪ 5001096210000001‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تا‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان‪ ،‬درصـورت عـدم‬ ‫بازگشـایی پا ک ‬ ‫تنـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (ب هصـورت برخـط) برای کلیه صاحبـان امضای مجاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل اورند‪.‬‬ ‫عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثب ‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/03/29‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪ 1401/03/23‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 12:00‬مورخه ‪1401/04/13‬‬ ‫زمان اعالم برنده‪ :‬ساعت ‪ 8:00‬مورخه ‪1401/04/14‬‬ ‫ً‬ ‫این ا گهی برابر ائین نامه معامالت جدید شهرداری تهران‪ ،‬تسری به مراکز استان ها‪ ،‬صرفا یک نوبت منتشر می شود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬شهرداری بندرعباس به ادرس بلوار امام خمینی(ره)‪ -‬تلفن تماس‪07633753418 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1332962‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس‬ ‫تهویهمطبوع‬ ‫از نوع چیلر هوا‬ ‫خنک‬ ‫فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ً‬ ‫حهـای عمرانـی‬ ‫‪ -2‬بـراورد اولیـه و محـل تامیـن اعتبـار‪ :‬مبلـغ بـراورد اولیـه حـدودا ‪ 375.846.709.896‬ریـال از محـل تامیـن اعتبـار طر ‬ ‫ناجا (نقد و اسـناد خزانه اسلامی با سررسـید ‪ )1403/08/21‬اسـت‪ .‬باتوجه به دسـتورالعمل اسـناد مذکور‪ ،‬امکان وا گذاری پیش پرداخت‬ ‫در بخـش اسـناد خزانه وجود نـدارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 13.216.934.198‬ریال (فقط ضمانتنامه معتبر بانکی)‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ 3 :‬ماه‬ ‫‪ -5‬پیمان به صورت اجرای کارهای سـاختمانی به صورت سـرجمع (بخشـنامه ‪ 96/1299188‬مورخه ‪ )1396/05/04‬و براسـاس فهرسـت‬ ‫بهای پایه ابنیه‪ ،‬مکانیکی و برقی سـال ‪ 1401‬و احتسـاب کلیه ضرایب متعلقه به فهرسـت بهاء اسـت‪.‬‬ ‫حهـای عمرانـی و در قالـب اسـناد یـاد شـده پرداخـت خواهـد شـود و ارائه‬ ‫‪ -6‬کسـورات مطابـق بـا ضوابـط و ابالغی ههـای مـورد عمـل در طر ‬ ‫مفاصاحسـاب‪ ،‬تابـع ضوابـط مراجع مربوط خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/03/22‬لغایت پایان وقت اداری مورخه ‪1401/03/31‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل پا کات پیشنهاد قیمت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/01‬لغایت پایان وقت اداری مورخه ‪1401/04/11‬‬ ‫‪ -9‬تاریخ بازگشایی پا کات پیشنهاد قیمت‪ :‬مورخه ‪1401/04/12‬‬ ‫‪ -10‬کارفرمـا در رد یـا قبـول پیشـنهادات متقاضیـان مختـار اسـت‪ .‬اخـذ گواهینامـه سـمتا بـرای برنـده مناقصـه‪ ،‬قبـل از عقـد قـرارداد‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫الزام ‬ ‫‪ -11‬لـذا از کلیـه پیمانـکاران واجـد صالحیـت پیمانـکاری سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور کـه رتبـه انهـا در سـامانه سـاجات‬ ‫‪ www.SAJAT.ir‬و سـاجار ‪ www.SAJAR.ir‬قابـل رویـت بـوده و دارای پایـه حداقـل ‪ 4‬در رشـته ابنیـه و تاسیسـات می باشـند دعـوت‬ ‫یشـود حدا کثر ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی نوبت اول‪ ،‬با به همراه داشـتن فتوکپی برابر با اصل رتبه بندی شـرکت (تائیدیه‬ ‫م ‬ ‫صالحیت پیمانکاری سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور )‪ ،‬گواهینامه ارزش افزوده معتبر‪ ،‬صورت های مالی حسابرسـی شـده سـنوات‬ ‫گذشـته مناقص هگـر (بـرای پروژ ههـای بـا بـراورد بیـش از ‪ 10‬درصـد سـقف معاملات عمـده دولتـی)‪ ،‬یـک جلـد رزومـه کاری کامـل پنـج سـال‬ ‫اخیـر شـرکت و پرینـت حسـاب سـه سـاله اخیـر شـرکت‪ ،‬جهـت اعلام امادگـی و دریافـت اسـناد مناقصـه از جملـه فر مهـای ارزیابـی تـوان‬ ‫اجرایـی کار و ‪ ....‬توسـط دسـتگاه مناقص هگـزار‪ ،‬بـه ادرس‪ :‬اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد‪ -‬یاسـوج‪ ،‬خیابـان گلسـتان ‪ ،11‬سـاختمان کانـون‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬طبقه پایین‪ ،‬معاونت مهندسی‪ ،‬اداره نوسازی و نظارت فنی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬مراجعه؛‬ ‫و درصـورت ابهـام بـا شـماره تلفـن‪ 074-21825714 :‬تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -12‬هزینه درج هر دو نوبت ا گهی و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫م الف ‪682‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 6/1401‬ذوالقعده ‪ 6 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 401‬تومان‬ ‫نگار جواهریان؛‬ ‫گذر از دودهه‬ ‫حضور درخشان‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪www.m a gla n d.ir‬‬ ‫‪w w w.sarafraz a n ne ws .ir‬‬ ‫‪s a r a fr az an 94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫نقش «پارک های جیبی»‬ ‫در کاهش اثرات جزایر گرمایی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2519‬‬ ‫صنایع پتروشیمی؛ قاتالن بدون سالح‬ ‫«زخم کاری» به مذاکرات وین از کدام سو بود؟‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬امـواج گرمایـی در کانـادا به طـوری‬ ‫باورنکردنـی زندگـی و حتـی حیـات سـا کنان را تحت تاثیـر‬ ‫قـرار داد و در مناطقـی ماننـد لیتـن در ‪ 29‬ژوئـن بـه‬ ‫شسـوزی‬ ‫‪ ۴۹.۶‬درج هسـانتی گراد رسـید‪ .‬روز بعـد یـک ات ‬ ‫بـزرگ‪ ،‬حـدود ‪ ۹۰‬درصـد از سراسـر شـهر را دربرگرفـت و بـه‬ ‫مـرگ دو شـهروند و بی خانمانـی بیـش از ‪ ۱۲۰۰‬نفـر منجـر‬ ‫شـد‪ .‬امروزه اثرات جزایر گرمایی‪ ،‬مشـکالت سالمت زیادی‬ ‫نظیر بیماری های قلبی‪-‬عروقی و تنفسی را برای سا کنان‬ ‫کـره خا کـی در پـی داشـته اسـت؛ ضمن اینکـه فشـارهای‬ ‫روانـی و رفتارهـای خشـن را در میـان انـان افزایـش داده‬ ‫اسـت‪ .‬دراین میـان‪ ،‬مناطـق شـهری به مراتـب بیشـتر از‬ ‫روسـتاها تحت تاثیـر امـواج گرمایـی قـرار گرفتـه اسـت کـه‬ ‫محققـان علـت اصلـی ان را کاهـش روزافـزون فضاهـای‬ ‫سـبز به منظـور توسـعه شـهری بـرای سـازگاری بـا افزایـش‬ ‫جمعیـت تلقـی کرده انـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬توسـعه شـهری‪ ،‬افزایش‬ ‫سـطوح اسـفالتی و بتنـی را در پـی دارد کـه ایـن مـواد گرمـا‬ ‫را به خـود جـذب کـرده و افزایـش دمـا را بـرای محیـط‬ ‫اطـراف به ارمغـان مـی اورد کـه این رویـداد بـه اثـرات جزایـر‬ ‫یسـت که‬ ‫گرمایـی معـروف اسـت‪ .‬نتیجـه تحقیقـات حا ک ‬ ‫لهـای شـهر می توانـد اثـرات جزایـر گرمایـی را کاهش‬ ‫جنگ ‬ ‫گهـای ناشـی از تغییـرات اقلیمـی در‬ ‫دهـد و مانـع از مر ‬ ‫میـان مـردم شـود‪ .‬دراین رابطـه‪ ،‬چنانچـه امـکان گسـترش‬ ‫فضاهـای سـبز شـهری براثـر توسـعه و ساخت وسـاز وجـود‬ ‫کهـای جیبـی می توانـد‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬گسـترش پار ‬ ‫نشـکل ممکـن مشـکل را حـل کنـد و بـه کاهـش‬ ‫به بهتری ‬ ‫دمـای مناطـق شـهری منجـر شـود‪ .‬ب هگـزارش ایمنـا؛‬ ‫جمعیـت شـهرهای سراسـر جهـان ب هطـوری قابل توجـه‬ ‫درحال افزایـش اسـت کـه همین امـر‪ ،‬مدیـران را بـه کاهـش‬ ‫هرچه بیشـتر فضاهـای سـبز بـزرگ بـرای توسـعه بیشـتر‬ ‫سـاختمان های مسـکونی جهـت سـازگاری بـا جمعیـت‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬بهره منـدی از‬ ‫سـوق داده اسـت‪ .‬درچنی ‬ ‫کهـای جیبـی می توانـد مهم تریـن نقـش را در کاهـش‬ ‫پار ‬ ‫دمـای مناطـق شـهری ایفـا کنـد کـه دراین رابطـه‪ ،‬توسـعه‬ ‫کهـای کوچک‬ ‫پوشـش های گیاهـی می تواند ب هشـکل پار ‬ ‫نهـای سـبز‬ ‫یـا حتـی بام با غهـا‪ ،‬دیوارهـای عمـودی و بالک ‬ ‫در شـهرها پیـاده شـود‪ .‬محققـان اهـل ادالیـد اسـترالیا بـه‬ ‫انجـام مطالعـات مختلف درمورد اثربخشـی فضاهای سـبز‬ ‫کوچـک بـر کاهـش دمـای شـهر پرداختنـد و به این نتیجـه‬ ‫رسـیدند کـه وجـود پوشـش های سـبز کوچـک متعـدد‬ ‫منجـر بـه کاهـش شش درج هسـانتی گرادی دمـا در‬ ‫یشـود و با غهـای خانگـی نیـز کاهش‬ ‫روزهـای تابسـتانی م ‬ ‫پنج درج هسـانتی گرادی را بـرای محیـط اطـراف به ارمغـان‬ ‫مـی اورد‪ .‬نتیجـه تحقیقـات این افـراد همچنیـن نشـان‬ ‫داد وجـود فضاهـای سـبز کوچـک بـا حـدود ‪ ۱۰‬مترمربـع‬ ‫مسـاحت و پوشـیده از درختـان نیـز نسـبت بـه سـایر‬ ‫فضاهـای سـبز‪ ،‬کاهـش دوبرابـری دمای هـوا را در پـی دارد‬ ‫یسـت که گیاهـان کوچـک ماننـد چمـن از‬ ‫و ایـن درحال ‬ ‫رشـد سـریع تری برخوردار اسـت‪ .‬درهمین راسـتا‪ ،‬محققان‬ ‫ادالیـد اسـتدالل کردنـد کـه اتخـاذ هم زمـان رویکردهـای‬ ‫درازمـدت و کوتا همـدت دررابط هبـا گسـترش فضاهای سـبز‬ ‫یسـت کـه بـرای این کار‪،‬‬ ‫بـرای کاهـش دمـای شـهرها ضرور ‬ ‫مدیـران بایـد ب هطـور هم زمـان بـرای کاشـت درختـان‬ ‫(به عنوان یک استراتژی درازمدت) و افزایش پوشش های‬ ‫گیاهـی کوچـک ماننـد چمـن بکوشـند‪ .‬مدیـران شـهری‬ ‫هنـگام گسـترش فضاهـای سـبز جیبـی و کاشـت درختـان‬ ‫نهـا بایـد گونه هایـی را انتخـاب کننـد کـه بیشـترین‬ ‫در ا ‬ ‫اثربخشـی را در کاهـش دمـا در پـی دارد‪ .‬نتیجـه مطالعـات‬ ‫یسـت که اسـتفاده از گون ههـای مختلـف درختـان در‬ ‫حا ک ‬ ‫یـک محیـط می توانـد بیشـترین اثربخشـی را در کاهـش‬ ‫دمـای ان در پـی داشـته باشـد امـا در مناطقـی بـا تنهـا یک‬ ‫یـا چندگونـه درخـت‪ ،‬کاهـش دمـای محیـط قابل توجـه‬ ‫گهـای بزرگ‪،‬‬ ‫نیسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬کاشـت درختانـی با بر ‬ ‫نسـبت بـه سـایر انـواع درختـان می توانـد به کاهش بیشـتر‬ ‫دمـای محیـط کمـک کنـد‪ .‬طراحـی فضاهای سـبز شـهری‬ ‫نهـا نقـش مهمـی در‬ ‫و انتخـاب نـوع پوشـش گیاهـی در ا ‬ ‫کاهش دمای شـهرها ایفا می کند به همین دلیل‪ ،‬طراحان‬ ‫بایـد بـه هنـگام توسـعه پوشـش های سـبز این نکتـه را‬ ‫بادقـت موردتوجـه قـرار دهنـد‪ .‬همان طورکـه پیش ازایـن‬ ‫نیز اشـاره شـد‪ ،‬گسترش پارک های جیبی می تواند کاهش‬ ‫چشـمگیر دمـا را بـرای شـهرها در پـی داشـته باشـد کـه‬ ‫کهـا‬ ‫البتـه بـرای تحقـق ایـن هـدف نیـز‪ ،‬چیدمـان ایـن پار ‬ ‫از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬چنانچـه‬ ‫کهـای جیبـی ب هطـور نامنظـم و دور از یکدیگر طراحی‬ ‫پار ‬ ‫شـود‪ ،‬انـگاه کمتریـن اثربخشـی را در کاهـش دمـا در پـی‬ ‫نکـه طراحـان شـهری می تواننـد‬ ‫خواهـد داشـت؛ حـال ا ‬ ‫بـا ایجـاد فضاهـای سـبز هرچنـد کوچـک‪ ،‬امـا نزدیـک بـه‬ ‫یکدیگـر بـه کاهـش هرچه بیشـتر دمـای محیـط کمـک‬ ‫کننـد‪ .‬ازسـویی‪ ،‬کاشـت هم زمـان درختـان‪ ،‬بوت ههـا و سـایر‬ ‫گیاهان می تواند اثربخشـی کاهش دمای محیط را تقویت‬ ‫کنـد و اثـرات جزایـر گرمایـی در شـهرها و تبعـات منفـی‬ ‫ناشـی ازان ها را به حداقـل برسـاند‪.‬‬ ‫امار‬ ‫انقضای سیاست چماق و هویج!‬ ‫پاسـخ قاطـع تهـران بـه قطعنامـه زیاد هخـواه‬ ‫شـورای حـکام اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی‬ ‫درحالـی ازسـوی دبیـرکل ایـن نهـاد ضربه مهلک‬ ‫توصیـف شـده کـه ایـن ضربـه را نـه ایـران؛ بلکـه‬ ‫امریـکا بـا عـدم تصمیم گیری سیاسـی و تـن دادن‬ ‫اژانس به ماجراجویی های رژیم صهیونیستی در‬ ‫دوران جـو بایـدن انجـام داده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ قطعنامه شـورای حـکام اژانس بین المللی‬ ‫یکـه تهران‬ ‫نهـم درحال ‬ ‫انـرژی اتمـی علیه ایـران ا ‬ ‫نزدیـک بـه دودهـه بیشـترین و گسـترده ترین‬ ‫یهـای ممکـن را بـا ایـن نهـاد بین المللـی‬ ‫همکار ‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬نشـان از ان دارد کـه نهادهـای‬ ‫جهانـی بیـش و پیش ازانکـه حامـی منافـع همـه‬ ‫تهـای جهـان باشـند‪ ،‬ابـزار منفعت طلبـی‬ ‫مل ‬ ‫برخی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی شده‬ ‫اسـت‪ .‬دولت هایـی کـه سال هاسـت علیـه ایـران‬ ‫سیاسـتی کهنـه و نا کارامـد را اجـرا می کننـد کـه‬ ‫گرچـه عامل فشـارهای اقتصـادی به مـردم ایران‬ ‫نهـا را از ایـن کارزار‬ ‫بـوده امـا نتوانسـته اهـداف ا ‬ ‫تحریـم حدا کثـری بـه نتیجـه برسـاند‪ .‬شـامگاه‬ ‫چهارشـنبه ‪ ۱۸‬خـرداد (به وقـت ویـن)‪ ،‬شـورای‬ ‫حـکام اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی‪ ،‬دومیـن‬ ‫تهـای‬ ‫قطعنامـه دوسـال اخیر علیـه فعالی ‬ ‫هسـته ای ایـران را صـادر کـرد و مدعـی شـد؛‬ ‫جمهوری اسالمی همکاری الزم را با اژانس انجام‬ ‫ً‬ ‫تهـای‬ ‫نداشـته و ایـن نهـاد عمیقـا نگـران فعالی ‬ ‫هسـته ای ایـران اسـت‪ .‬پیش نویـس قطعنامـه‬ ‫انگلیـس‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬المـان و امریـکا علیـه ایـران که‬ ‫روز س هشـنبه بـه نشسـت شـورای حـکام اژانـس‬ ‫بین المللـی انـرژی اتمـی ارائـه شـده بود‪ ،‬شـامگاه‬ ‫چهارشنبه با ‪ ۳۰‬رای مثبت‪ ،‬دو رای منفی چین‬ ‫و روسـیه و ارای ممتنـع هنـد‪ ،‬پا کسـتان و لیبـی‬ ‫به تصویب رسید‪ .‬پیش از تصویب این قطعنامه‬ ‫«رافائـل گروسـی»‪ ،‬مدیـرکل اژانـس بین المللـی‬ ‫انـرژی اتمـی در گـزارش خـود (‪ ۹‬خـرداد‪ ۳۰-‬مـاه‬ ‫مه) مدعی افزایش ‪ ۱۸‬برابری غنی سازی اورانیوم‬ ‫نهـای پنهـان‬ ‫در ایـران و نیـز وجـود مکا ‬ ‫یسـازی شـده بـود‪ .‬محمـد اسلامی رئیـس‬ ‫غن ‬ ‫شبـه ایـن گـزارش‬ ‫سـازمان انـرژی اتمـی دروا کن ‬ ‫دبیـرکل اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی روز‬ ‫چهارشـنبه و پیـش از تصویـب قطعنامـه گفـت؛‬ ‫جمهوری اسالمی هیچ فعالیت هسته ای پنهان‬ ‫و نانوشـته نـدارد و هیـچ سـایت و فعالیـت‬ ‫معرفی نشـده ای نیـز وجـود نـدارد؛ ایـن اسـناد‬ ‫کذایـی‪ ،‬حرکتـی سیاسـی بـرای تـداوم فشـار‬ ‫یسـت‪ .‬بهـروز کمالونـدی سـخنگوی‬ ‫حدا کثر ‬ ‫سـازمان انـرژی اتمـی نیـز دربـاره گـزارش اژانـس‬ ‫گفـت؛ اژانـس نبایـد بـه اطالعـات به دسـت امده‬ ‫تهـای جاسوسـی یـا ادعایـی کـه‬ ‫ازطریـق فعالی ‬ ‫ازطریـق منابـع غیرموثـق به دسـت مـی اورد‪،‬‬ ‫نهـا اعتباربخشـی کنـد‪ .‬بـا‬ ‫اسـتناد کـرده و بـه ا ‬ ‫وجـود ایـن توضیحـات امـا صـدور قطعنامـه در‬ ‫شـورای حـکام اژانـس‪ ،‬جمهـوری اسلامی را بـه‬ ‫این اطمینان رساند که اقدامات اژانس‪ ،‬نسبتی‬ ‫بـا واقعیـات موجـود و حسـن نیت تهـران نـدارد و‬ ‫ایـن سـازمان در پـی اجـرای سیاسـت های‬ ‫یسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬ایران درپاسـخ به‬ ‫کشـورهای غرب ‬ ‫قطعنامـه سیاسـی اژانـس‪ ،‬بـا صـدور بیانیـه ای از‬ ‫نهـای فراپادمانـی دسـتگاه‬ ‫قطـع فعالیـت دوربی ‬ ‫اندازه گیـری بـر خـط سـطح غنـای ‪ OLEM‬و‬ ‫فلومتـر اژانـس در ایـران خبـر داد امـا تصریح کرد؛‬ ‫نهـای موجـود اژانس‬ ‫بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد از دوربی ‬ ‫دوربین های پادمانی هسـتند که کمافی السابق‬ ‫نهـا ادامـه خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫فعالیـت ایـن دوربی ‬ ‫یهـای‬ ‫کمالونـدی هـم از توقـف برخـی از همکار ‬ ‫فراپادمانـی ایـران کـه جـزو تعهـدات نبـود و تنهـا‬ ‫طبق حسن نیت انجام می شد؛ خبر داد‪ .‬سعید‬ ‫خطیـب زاده سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‪،‬‬ ‫بانیان قطعنامه ضدایرانی شـورای حکام اژانس‬ ‫بین المللـی انـرژی اتمی را مسـئول تبعات بعدی‬ ‫این اقـدام دانسـت و تا کیـد کـرد؛ پاسـخ ایـران‬ ‫قاطع و متناسب است‪ .‬وزارت امور خارجه درپی‬ ‫تصویـب قطعنامـه ضدایرانـی در شـورای حـکام‬ ‫اژانـس اعلام کرد؛ این قطعنامه براسـاس گزارش‬ ‫شـتاب زده و نامتـوازن مدیـرکل اژانس و مبتنی بر‬ ‫اطالعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی‬ ‫صـورت گرفتـه و نتیجـه ای جـز تضعیـف رونـد‬ ‫همـکاری و تعاملات جمهـوری اسلامی ایـران بـا‬ ‫اژانس در بر نخواهد داشت‪ .‬محمد اسالمی هم‬ ‫‪ ۱۹‬خرداد بر توقف دوربین های اژانس اشاره کرد‬ ‫نهـای‬ ‫و گفـت؛ بـه فعالیـت تعـدادی از دوربی ‬ ‫ً‬ ‫فراپادمانـی اژانـس خاتمـه دادیـم کـه کال تعـداد‬ ‫نهـا ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۱۸‬تاسـت‪ .‬ماشـین های سـانتریفیوژ‬ ‫ا ‬ ‫جدید را نصب کرده و گازدهی را شروع کردیم که‬ ‫از گازدهی ماشین های پیشرفته بازرسان اژانس‬ ‫بازدیـد کردنـد‪ .‬رئیـس اژانـس بین المللـی انـرژی‬ ‫اتمـی روز جمعـه ‪ ۲۰‬خـرداد‪ ،‬اعلام کـر کـه ‪۲۷‬‬ ‫یسـازی ایـران‬ ‫بشـده در مرا کـز غن ‬ ‫دوربیـن نص ‬ ‫یشـود و ‪ ۴۰‬دوربیـن باقـی می مانـد‪.‬‬ ‫قطـع م ‬ ‫خبرگزاریرویترز هماز اغاز نصبسانتریفیوژهای‬ ‫‪ IR-6‬در ابشـار واحد خبر داد که به تایید اژانس‬ ‫نیـز رسـید‪ .‬میخائیـل اولیانـوف سـفیر و نماینـده‬ ‫روسـیه نـزد سـازمان های بین المللـی مسـتقر در‬ ‫وین نسبت به عواقب قطعنامه پیشنهادی سه‬ ‫کشـور اروپایـی عضو برجـام و ایاالت متحده علیه‬ ‫ایـران هشـدار داد و تصریـح کـرد؛ این اقـدام منجر‬ ‫یشـود‪ .‬ایت اهلل سـید‬ ‫به تشـدید تنش با تهران م ‬ ‫شبـه‬ ‫ابراهیـم رئیسـی رئیس جمهـوری دروا کن ‬ ‫تهـای‬ ‫قطعنامـه شـورای حـکام علیـه فعالی ‬ ‫هسـته ای ایران گفت؛ چندبار می خواهید ملت‬ ‫ایـران را بیازماییـد و سـخنان مسـئوالن کشـور را‬ ‫نشـنیده بگیریـد؟ گمـان می کنیـد بـا صـدور‬ ‫قطعنام ههـا مـا عقب نشـینی می کنیـم؟ ب هنـام‬ ‫خدا و به نام ملت‪ ،‬ایران یک قدم از مواضع خود‬ ‫عقب نمی نشیند‪ .‬ادعای غرب در شورای حکام‬ ‫اژانـس انـرژی اتمـی درحالـی علیـه ایـران بـه‬ ‫یشـود کـه به اذعـان‬ ‫قطعنامـه تبدیـل م ‬ ‫شهـای متعـدد اژانـس‪ ،‬ایـران گسـترده ترین‬ ‫گزار ‬ ‫همکاری را در ‪ ۱۸‬سال گذشته با این نهاد داشته‬ ‫و به گفته محمدرضا غائبی سرپرست نمایندگی‬ ‫دائـم ایـران نزد سـازمان های بین الملـل در وین‪،‬‬ ‫یسـابقه شـفافیت را در برنامـه و‬ ‫ایـران سـطح ب ‬ ‫تهـای هسـته ای خـود درپیـش گرفتـه‬ ‫فعالی ‬ ‫است‪ .‬به اذعان همین گزارش ها ایران نخستین‬ ‫کشـوری بـوده کـه درجریـان اجـرای تعهـدات‬ ‫برجامـی خـود‪ ،‬سـامانه «پایـش انالیـن درجـه‬ ‫ُ‬ ‫یسـازی» (ا ِلـم) و دوربین هـای فراپادمانـی در‬ ‫غن ‬ ‫تاسیسـات هسـته ای نصـب کـرده و بیشـترین‬ ‫همـکاری را در بازرسـی ها داشـته اسـت‪ .‬پایـگاه‬ ‫خبـری بلومبـرگ ‪ ۲۴‬اردیبهشـت سـال جـاری در‬ ‫گزارشـی اذعـان کـرد کـه شـمار بازرسـی ها از‬ ‫تاسیسـات هسـته ای ایـران در سـال گذشـته‬ ‫میلادی‪ ،‬بـه باالتریـن میـزان خـود رسـید و رکـورد‬ ‫زده است‪ .‬به دلیل همین سابقه ایران قطعنامه‬ ‫اژانـس بین المللـی انـرژی هسـته ای را سیاسـی‬ ‫می دانـد و معتقـد اسـت بـا وجـود چنیـن‬ ‫پیش زمینه ای‪ ،‬پیشنهادکنندگان این قطعنامه‬ ‫به خوبـی ا گاه هسـتند کـه جمهـوری اسلامی‬ ‫ایران‪ ،‬هرگز در پی ساخت سالح هسته ای نبوده‬ ‫و همـواره از طـرق ممکـن درصـدد زدودن ایـن‬ ‫یسـت‪ .‬به این دلیـل حسـین‬ ‫اتهـام جعل ‬ ‫امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه تصریـح‬ ‫یهـا می داننـد در اعتقـاد‬ ‫می کنـد؛ امریـکا و غرب ‬ ‫اسلامی ایـران بمـب اتـم جایـی نـدارد و ایـران‬ ‫دنبـال بمـب هسـته ای نیسـت و بـا چنیـن‬ ‫یهـای بی جایـی به دنبـال شناسـایی‬ ‫بهانه جوی ‬ ‫رژیم صهیونیسـتی ازسـوی ایران بودند تا به زعم‬ ‫خود به اهدافشان برسند‪ .‬اثبات صلح امیزبودن‬ ‫تهـای هسـته ای ایـران‪ ،‬همان گونـه کـه‬ ‫فعالی ‬ ‫‪۲۰‬سـاله اسـت کـه در تمـام‬ ‫اشـاره شـد؛ فراینـدی ‬ ‫مقاطـع ایـن دودهـه‪ ،‬ایـران کوشـیده اسـت‬ ‫اتهامـات واردشـده ازسـوی غـرب و رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی را برطـرف کنـد‪ ،‬اتهاماتـی که گرچه‬ ‫هیـچ مبنایـی جـز ادعاهـای تل اویـو نداشـته امـا‬ ‫ایران برای نشان دادن حسن نیت خود درصدد‬ ‫رفـع ان برامـده‪ .‬ا کنـون امـا گویـا ایـن حسـن نیت‬ ‫ازسـوی سـازمان های جهانـی بـه وظیفـه ای‬ ‫جدیـد بـرای جمهـوری اسلامی تعریـف شـده و‬ ‫زمانی که تهران درراستای حراست از منافع خود‬ ‫درصـدد کاهـش داخـل پادمانی تعهدات اسـت؛‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن اتهامـات‬ ‫بـه نقـض ان متهـم م ‬ ‫یشـود کـه ایـران دسـتکم‬ ‫درحالـی مطـرح م ‬ ‫دو سال پیش از اجرای برجام و چهارسال پس از‬ ‫خـروج یک جانبـه امریکا از توافق هسـته ای برای‬ ‫رفـع ان هـا مذا کـره کـرده اسـت‪ .‬ازسـویی ایـران‬ ‫درحالـی متهـم به نقض تعهدات شـده اسـت که‬ ‫نخسـتین و بزرگ تریـن ناقـض توافـق هسـته ای؛‬ ‫دولـت ترامـپ در سـال ‪ ۲۰۱۸‬بـود و تـداوم ان‬ ‫ازسـوی بایدن‪ ،‬شـرایط را برای این توافق نیم بند‬ ‫سـخت تر کـرد‪ .‬این روزهـا امـا در اتهام زنـی علیـه‬ ‫جمهـوری اسلامی‪ ،‬ردپـای رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫اشـکارتر از همیشه دیده می شود‪ :‬گفت وگوهای‬ ‫متعـدد نفتالـی بنـت (نخسـت وزیر ایـن رژیـم) بـا‬ ‫رسـانه های گونا گـون امریـکا و تاییـد قطعنامـه‬ ‫صادره علیه ایران‪ ،‬نشـانه اشـکار ان بوده اسـت و‬ ‫اسـرائیل ماننـد همیشـه درپـی ایران هراسـی و‬ ‫شـکار شـاه ماهی ایجاد اجماع علیه ایران اسـت‪.‬‬ ‫درهمین رابطـه محمدفرهـاد کلینـی؛ کارشـناس‬ ‫ارشـد مسـائل اسـتراتژیک بابیان اینکـه به نظـر‬ ‫می رسـد کـه مقامـات رسـمی جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران پاسـخ های الزم‪ ،‬حقوقـی و دقیـق را ارائـه‬ ‫کردند‪ ،‬گفت؛ اینکه برخی به دنبال ایجاد بهانه و‬ ‫دخالت در روند مذا کرات وین هستند‪ ،‬موضوع‬ ‫جدیدی نیسـت و هربار تالش می کنند رویه ها و‬ ‫کهـای خـود را تغییـر دهنـد و با الپوشـانی‬ ‫تا کتی ‬ ‫مواضع‪ ،‬بحران افرینی کنند‪ .‬دراین باره باید سـفر‬ ‫اخیر گروسـی به سـرزمین های اشـغالی را مدنظر‬ ‫داشـت‪ .‬محمدرضا غائبی؛ سرپرسـت نمایندگی‬ ‫دائـم ایـران نزد سـازمان های بین المللـی در وین‬ ‫تصریـح دارد؛ ایـن مضحـک اسـت کـه رژیـم‬ ‫چیـک از معاهـدات‬ ‫صهیونیسـتی کـه طـرف هی ‬ ‫خلع سلاح و کنتـرل تسـلیحات نیسـت و حاضـر‬ ‫نیست همه تاسیسات و فعالیت های هسته ای‬ ‫خـود را تحـت پادمـان اژانـس قـرار دهـد‪ ،‬ان قـدر‬ ‫گسـتاخ شـده که واقعیت ها را دسـت کاری کرده و‬ ‫سـایر اعضـای ‪ NPT‬را موعظـه می کنـد‪ .‬امیرعلـی‬ ‫ابوالفتح؛ کارشـناس مسائل امریکا به نقش رژیم‬ ‫صهیونیسـتی در تصویـب قطعنامـه علیـه ایـران‬ ‫اشـاره کرده و می گوید؛ سـفر دبیرکل اژانس انرژی‬ ‫اتمـی بـه سـرزمین های اشـغالی و تحـرکات اخیـر‬ ‫این رژیم جعلی علیه ایران‪ ،‬نشانگر مانع تراشی و‬ ‫تهـای اژانـس‬ ‫تهـای ان در فعالی ‬ ‫دخال ‬ ‫یسـت و به نظـر می رسـد‬ ‫بین المللـی انـرژی اتم ‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی و امریـکا اتـش بـه یـار معرکـه‬ ‫هسـتند‪ .‬پـس از صـدور قطعنامـه علیـه فعالیـت‬ ‫هسـته ای ایـران‪ ،‬برخی تحلیلگـران صـدور ان را از‬ ‫موضـع سـخت گیرانه ندانسـتند و حتـی شـماری‬ ‫وا کنـش ایـران بـه ان را تاحـدودی تنـد ارزیابـی‬ ‫کردنـد‪ .‬پس ازایـن قطعنامه گرچه گروهی معتقد‬ ‫بـه پایـان برجـام هسـتند امـا گروسـی در‬ ‫گفت وگویی باتا کیدبراینکه همواره امکان تفاهم‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬ازسـرگیری مذا کـرات بـرای احیـای‬ ‫توافـق هسـته ای ایـران را معقول تریـن گزینـه‬ ‫دانسته است‪ .‬رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در‬ ‫امور ایران نیز پنج شنبه در رشته توئیتی تصریح‬ ‫کـرده کـه «مـا امـاده بازگشـت فـوری و متقابـل بـه‬ ‫پایبندی کامل هستیم»‪ .‬بااین همه نکته اشکار‬ ‫تمام رویدادهای روزهای قبل‪ ،‬شفاف شدن این‬ ‫اصـل اسـت کـه مذا کـرات‪ ،‬برجـام یـا هـر تفاهـم‬ ‫دیگـری میـان ایـران و اژانـس نیازمنـد همراهـی‬ ‫دوطرفه است و سیاست یک با مو دوهوای غرب‬ ‫در برابـر ایـران دیگـر نتیجه بخـش نیسـت‪ .‬اینکـه‬ ‫کسـو خود را مشـتاق مذا کره با‬ ‫دولـت بایـدن ازی ‬ ‫تهـای‬ ‫ایـران نشـان می دهـد‪ ،‬ازسـوی دیگر دول ‬ ‫همـراه خـود را بـه توقیـف منابـع ایـران ترغیـب‬ ‫می کند‪ ،‬اینکه پیش نویس قطعنامه علیـه ایران‬ ‫تصویـب کـرده و ازسـوی دیگر وادار بـه ازادسـازی‬ ‫یشـود‪ ،‬تداوم سیاسـت‬ ‫همیـن منابع توقیفـی م ‬ ‫شکسـت خورده «چمـاق و هویـج» در‬ ‫چهاردهه گذشـته اسـت و واقعیـت ان اسـت که‬ ‫ضربـه مهلـک بـه برجـام نـه بـا دفـاع جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران از حقوق خود بلکه با تـن دادن به‬ ‫یهـای رژیـم صهیونیسـتی ازسـوی‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫غـرب زده می شـود‪ .‬مـادام کـه امریـکا خـود را از‬ ‫سـیطره «ایپـک» (‪ )AIPAC‬رهـا نکـرده و‬ ‫«تروئیـکای اروپـا» هـم خـود را از سـلطه امریـکا‪،‬‬ ‫حسـن نیت صـرف ایـران‪ ،‬نمی توانـد توافقـات‬ ‫کنونی و اتی را نجات دهد‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫ن پرورش دهنـدگان مـر غ گوشـتی گفـت؛‬ ‫رئیـس انجمـ ‬ ‫با توج هبـه شـرایط مسـاعد جوجه ریـزی‪ ،‬ماهانـه حداقـل‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تـن مـر غ در کشـور تولیـد م ‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ محمـد یوسـفی ادامـه داد؛‬ ‫با توج هبـه فراوانـی عرضـه و کاهـش تقاضـا‪ ،‬خریـد حمایتـی‬ ‫و ذخیر هسـازی مـر غ از سـوی پشـتیبانی امـور دام هـم‬ ‫ نتوانسـته بـازار مـر غ را بـه تعـادل برسـاند زیـرا کمـا کان مـر غ‬ ‫یشـود‪ .‬به گفتـه او؛ ماهانـه‬ ‫کمتـر از نـرخ مصـوب عرضـه م ‬ ‫یشـود کـه پشـتیبانی‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تـن مـر غ در کشـور تولیـد م ‬ ‫امـور دام بایـد امـار دقیـق خریـد حمایتـی و ذخیر هسـازی‬ ‫را اعلام کنـد‪ .‬وی می گویـد؛ نـرخ کنونـی هر کیلـو مـر غ در‬ ‫میـدان بهمـن ‪ ۳۵‬تـا ‪ ۴۰‬هزار تومـان و در خرده فروشـی‬ ‫‪ ۴۵‬هزار تومـان اسـت و کمـا کان حـدود ‪ ۱۵‬هزار تومـان بـا‬ ‫نـرخ مصـوب فاصلـه دارد‪ .‬وی از توزیـع روزانـه حداقـل‬ ‫‪ 5500‬تـا ‪6000‬تـن مـر غ در سـطح کشـور خبـر داد‪ .‬بـا اصلاح‬ ‫نظـام یارانـه قیمـت مصوب هر کیلو مـر غ گـرم ‪59800‬تومان‬ ‫اعلام شـد‪ .‬مسـئوالن اتحادیـه و تشـکل های تولیـدی‬ ‫ممـر غ و جوجه یک روزه‬ ‫می گوینـد وضعیت تولید مر غ‪ ،‬تخ ‬ ‫بحرانی سـت‪.‬‬ ‫نانی لوکاس‬ ‫طعمکاپیتالیسم! تلنگر‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫این روزهــا نمی دانیــم از ایجــاد تاسیســات صنعتــی در کشــور به خــود ببالیــم‬ ‫یــا اینکــه بنالیــم‪ .‬ایــا تعــدد صنایــع‪ ،‬افتخــار اســت یــا انتحــار؟ و ده هــا و صدهــا‬ ‫قو کرن ــا می دمن ــد‬ ‫س ــوال از این دس ــت‪ .‬ب ــا کبکب ــه و دبدب ــه و در ه ــزاران بو ‬ ‫یش ــود‬ ‫ک ــه ایهاالن ــاس ب ـه زودی مجتم ــع عظی ــم صنعت ــی «ال ــف» افتت ــاح م ‬ ‫ک ــه کل منطق ــه از ان به ــره می برن ــد‪ .‬اش ــتغال ایج ــاد می کن ــد‪ .‬باع ــث رون ــق‬ ‫می شـــود و نه تنهـــا شـــکوفایی اقتصـــادی شـــهر و اســـتان را در پـــی دارد؛‬ ‫بلکــه موجــب رونــق اقتصــادی کشــور هــم می شــود کــه صد البتــه از ســاعت‬ ‫اع ــام اینک ــه ب ـه زودی مجتم ــع «ال ــف» اغاز ب ـه کار می کن ــد‪ ،‬از هم ــان س ــاعت‬ ‫ه ــم ن ــدای مخالف ــت ب ــا ان در ابت ــدا از س ــوی حافظ ــان و عالقه من ــدان ب ــه‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬بــا غوغــای بســیار اغــاز می شــود‪ .‬نخســت در ســطح شــهر و‬ ‫ســپس در مرکــز اســتان و در نهایــت در ســاحت مقــدس خانــه ملــت؛ مجلــس‬ ‫یکــه‬ ‫شــورای اســامی؛ امــا نکتــه جالب توجــه اینجاســت کــه این بــار درصورت ‬ ‫راه ان ــدازی مجتم ــع ب ــا هم ــت و کوش ــش نماین ــده ش ــهر و اس ــتان ص ــورت‬ ‫گرفت ــه باش ــد‪ ،‬ا گ ــر هم ــه اهال ــی ه ــم بن ــای مخالف ــت بکنن ــد‪ ،‬باز ه ــم در براب ــر‬ ‫بر ش ــمردن خ ــواص مجتم ــع در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬مخالفی ــن راه ب ــه‬ ‫جای ــی نمی برن ــد؛ از جمل ــه داس ــتان س ــاخت مجتم ــع پتروش ــیمی کال ــه ک ــه‬ ‫سال هاســت‪ ،‬علی رغــم تــاش جمعــی از نماینــدگان مجلــس ارام ارام‪ ،‬شــروع‬ ‫ب وه ــوا‬ ‫ب ــه س ــاخت ک ــرده و ب ـه زودی این منطق ــه زیب ــای جنگل ــی و خ ــوش ا ‬ ‫ک ــه خلی ــج و ت ــاالب ان ه ــم دارای اب اس ــت‪ ،‬در اث ــر ایج ــاد ای ــن مجتم ــع‪ ،‬رو‬ ‫بو ه ــوای خ ــوش و مناظ ــر زیب ــای ان‪،‬‬ ‫ب ــه خاموش ــی می نه ــد و به ج ــای ا ‬ ‫بایــد شــاهد زبانه کشــیدن دودهــای ناشــی از ب ـه کار افتــادن چر خ هــای ایــن‬ ‫مجتم ــع عظی ــم باش ــیم ک ــه در نهای ــت‪ ،‬ایج ــاد ش ــغل ب ــرای یکی‪،‬دو هزار نف ــر‬ ‫و در کل هشـ ـت هزار نفر در قال ــب خان ــواده و خان ــوار را باع ــث ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ح ــال ا گ ــر منطق ــه ال ــوده می ش ــود‪ ،‬به ق ــول جوان ــان؛ بی خی ــال؛ م ــا را خیال ــی‬ ‫نیس ــت! و ا گ ــر منطق ــه را ال ــوده می کنی ــم‪ ،‬باز ه ــم خیال ــی نیس ــت‪ .‬ت ــاالب و‬ ‫خلیـــج میان کالـــه نابـــود می شـــود؛ باز هـــم خیالـــی نیســـت‪ .‬اشـــتغال زایی‬ ‫را عش ــق اس ــت‪ .‬ح ــاال ا گ ــر پزش ــکان از عواق ــب مش ــکالت گازه ــای س ــمی‬ ‫متصاعد شـــده از ان هشـــدار دهنـــد هـــم کمتریـــن اثـــری نمی بخش ــد؛‬ ‫حت ــی ا گ ــر در این خص ــوص طرف ــداران ه ــوای پ ــا ک و محی ــط زیس ــت ام ــن‪،‬‬ ‫اظهارنظره ــای کارشناس ــانه ارائ ــه دهن ــد و ارزوی ابط ــال این پ ــروژه عظی ــم را‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬هــم هیــچ نقشــی در توقــف بــرای اراده ســاخت ایــن مجتمــع‬ ‫ن ــدارد؛ ام ــا بای ــد ای ــن س ــوال را پرس ــید ک ــه به راس ــتی س ــاخت ای ــن مجتم ــع‬ ‫در اســتان های زیبــا و سرســبز و حاصلخیــز منطقــه شــمال کشــور‪ ،‬ضــرورت‬ ‫داشـــت؟ ایـــا نمی شـــد ایـــن مجتمـــع صنعتـــی را در اســـتان های صنعت ــی‬ ‫کشــور و نقــاط ک ـم اب یــا در نقــاط محــروم کشــور بنــا کــرد کــه میــزان اشــتغال‬ ‫و ام ــکان اش ــتغال زایی در ان مناط ــق حداق ــل ممک ــن اس ــت و س ــاخت ان‬ ‫اس ــیبی بس ــیارکمتر از مح ــل فعل ــی ب ــه محی ــط زیس ــت مــی زد‪ ،‬ای ــا س ــاخت‬ ‫چنی ــن مجتمع های ــی در مناطق ــی از این دس ــت توجی ــه بیش ــتری نداش ــت؟‬ ‫م ــراد و نی ــت از س ــاخت مجتم ــع پتروش ــیمی چیس ــت ک ــه در کش ــورهای‬ ‫نفت ــی و اروپ ــا‪ ،‬ان را در بی ــرون از ش ــهرها ایج ــاد می کنن ــد و حاض ــر نیس ــتند‬ ‫بــرای ایجــاد کار و اشــتغال‪ ،‬محیــط را الــوده کننــد و مــردم را درمعــرض انــواع‬ ‫بیماری هــای قلبــی و تنفســی و به خصــوص مشــکالت پوســتی قــرار دهنــد؟‬ ‫ای ــا ان ه ــا دلش ــان ب ــرای م ــردم‪ ،‬بیش ــتر از مس ــئولین م ــا می س ــوزد؟ به یقی ــن‬ ‫پاس ــخ منفی س ــت‪ .‬ش ــاید در هی ــچ نقطـ ـه ای از ای ــن ک ــره خا ک ــی عواط ــف‬ ‫و احساســـات و همنوع دوســـتی به انـــدازه مـــردم عزیـــز کشـــور مـــا نباش ــد؛‬ ‫بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد بپذیری ــم ک ــه س ــاخت صنای ــع الوده کنن ــده محی ــط زیس ــت‬ ‫چــه عواقبــی به همــراه دارد و شــاید خســاراتی را کــه پتروشــیمی بــه مــردم وارد‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ب ــا هی ــچ صنع ــت دیگ ــری قابل مقایس ــه نیس ــت و در صنای ــع دیگ ــر‬ ‫تابدین حـــد نمی تـــوان زیان دهـــی بـــه طبیعـــت و مـــردم را مشـــاهده ک ــرد؛‬ ‫درنتیج ــه بای ــد گف ــت ک ــه صنای ــع پتروش ــیمی را بای ــد قات ــان ب ــدون س ــاح‬ ‫دانس ــت‪ .‬م ــن نی ــز گفت ــم و نوش ــتم‪ .‬امی ــدوارم ازاین پ ــس س ــاخت صنای ــع را‬ ‫ب ــه نق ــاط کم برخ ــوردار اختص ــاص دهی ــم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اختصاص‪7500‬میلیاردتومان‬ ‫برای توسعه زیرساخت های اموزشی‬ ‫ســـخنگوی اموزش وپـــرورش گفـــت؛ از محـــل ســـفرهای رئیس جمه ــوری‬ ‫طـــی یک ســـال اخیر ‪7500‬میلیاردتومـــان بـــرای عدالـــت تربیتـــی و توس ــعه‬ ‫زیرســـاخت های اموزشـــی و ورزشـــی ابـــاغ شـــد‪ .‬به گـــزارش پانـــا؛ ص ــادق‬ ‫ســـتاری فرد توئیتـــر کـــرد؛ از محـــل ســـفرهای رئیس جمهـــوری ط ــی‬ ‫یک ســـال اخیر ‪7500‬میلیاردتومـــان بـــرای عدالـــت تربیتـــی و توس ــعه‬ ‫زیرس ــاخت های اموزش ــی پرورش ــی و ورزش ــی دانش ام ــوزان تصوی ــب و اب ــاغ‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۲۰۰۰‬واحد را کد صنعتی در کشور‬ ‫مع ــاون وزی ــر صم ــت در حاش ــیه پیگی ــری مطالب ــات مردم ــی در پ ــی س ــفر‬ ‫هیئت دولـــت بـــه چهارمحال وبختیـــاری بابیان اینکـــه برنامـــه امس ــال‬ ‫احی ــای ‪ ۲۰۰۰‬واح ــد را ک ــد دیگ ــر در دس ــتورکار ق ــرار دارد‪ ،‬گف ــت؛ ‪ ۱۲۰۰۰‬واح ــد‬ ‫را ک ــد در ای ــران هس ــت و تمرک ــز م ــا ب ــر اعتب ــار و تس ــهیالت نیس ــت بلک ــه ب ــر‬ ‫اس ــتفاده بیش ــتر از بخ ــش خصوصی س ــت‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛ عل ــی رس ــولیان‬ ‫نهــا در‬ ‫بااشــاره به اینکه سیاســت مــا در حــوزه واحدهــای را کــد شناســایی ا ‬ ‫ســطح ملی ســت‪ ،‬بیــان کــرد؛ ســال گذشــته ‪ 2000‬واحــد را کــد در کشــور احیــا‬ ‫شــد و امســال تــاش شــده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در ســطح اســتان ها‬ ‫اس ــتفاده ش ــود ک ــه امی ــد اس ــت ب ــا کم ــک اس ــتانداران‪ ،‬س ــتادهای تس ــهیل‬ ‫و رف ــع موان ــع تولی ــد و تامی ــن مناب ــع مال ــی توس ــط بانک ه ــا در قال ــب تبص ــره‬ ‫‪ ۱۸‬و س ــایر تبصره ه ــای بودج ــه‪ ،‬تامی ــن مناب ــع مال ــی ان ه ــا انج ــام ش ــود و‬ ‫واحدهــای را کــد دوبــاره بــه چرخــه تولیــد برگردنــد‪ .‬وی تصریــح کــرد؛ ســوابق‬ ‫نش ــان می ده ــد واحدهای ــی ک ــه ب ــه چرخ ــه تولی ــد بازگش ــته و موف ــق عم ــل‬ ‫کــرده‪ ،‬واحدهایــی هســتند کــه توســط فعــاالن اقتصــادی توانمنــد بــه چرخــه‬ ‫تولیــد برگشــته اســت‪.‬‬ ‫تقویتصنعتنمایشگاهی‬ ‫درراستای توسعه بازار و تجارت‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای؛ رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی در دیدار نیکالس مادورو؛‬ ‫رئیس جمهوری ونزوئال و هیئت همراه‪،‬‬ ‫با اشاره به ایستادگی ایران و ونزوئال مقابل‬ ‫فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی امریکا‪،‬‬ ‫تا کید کردند‪« :‬تجربه موفقیت امیز دو کشور‬ ‫نشان داده است که تنها راه مقابله با این‬ ‫فشارها‪ ،‬مقاومت و ایستادگی ست»‪.‬‬ ‫رئیـــس کل ســـازمان توســـعه تجـــارت ایـــران در اییـــن «روز جهان ــی‬ ‫نمایشـــگاه ها» بااشـــاره به ایجـــاد نقشـــه راه و برنامـــه کمـــی و قابل ارزیاب ــی‬ ‫درراس ــتای توس ــعه تج ــارت و ص ــادرات در دول ــت س ــیزدهم‪ ،‬ب ــر اهمی ــت‬ ‫صنعـــت نمایشـــگاهی به عنـــوان یکـــی از ابزارهـــا و الزامـــات توســـعه ب ــازار‬ ‫تا کیـــد کـــرد‪ .‬به گـــزارش ایلنـــا؛ علیرضـــا پیمان پـــا ک بابیان اینکـــه از اغ ــاز‬ ‫فعالی ــت دول ــت س ــیزدهم به دنب ــال مانع زدای ــی در مس ــیر تج ــارت بودی ــم‪،‬‬ ‫گف ــت؛ سیاس ــت جدی ــد دول ــت‪ ،‬توس ــعه ب ــازار اس ــت و نق ــش نمایش ــگاه ها‬ ‫دراین زمینــه مهــم اســت و بایــد پیگیــری شــود‪ .‬وی بابیان اینکــه فعالیــت در‬ ‫دولــت ســیزدهم ازطریــق تعییــن نقشــه راه و برنامــه درســت کمــی اغــاز شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد؛ برنامــه داشــتن بــا عددگــذاری بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫دقیق تـــر اســـت و به راحتـــی درمعـــرض نقـــد گذاشـــته می شـــود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت نهضت ملی مسکن‬ ‫به دلیل رشد قیمت مصالح‬ ‫سقوط یک بالگرد در ایتالیا‬ ‫سـقوط یـک بالگـرد در ایتالیـا دسـت کم پنـج قربانـی گرفـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ یوجنیـو جیانـی (فرمانـدار منطقـه توسـکانی)‬ ‫سبـوک خـود نوشـت کـه یـک بالگـرد در‬ ‫در حسـاب کاربـری فی ‬ ‫منطقـه کوهسـتانی در مـرز توسـکانی و منطقـه امیلیـا رومانیـا‬ ‫سـقوط کـرده اسـت‪ .‬طبـق اعلام فرمانـدار توسـکانی؛ اجسـاد‬ ‫پنج نفـر از سرنشـینان ایـن بالگـرد روز شـنبه در این منطقـه پیـدا‬ ‫نحـال‪ ،‬بـا گذشـت چنـدروز از ناپدی دشـدن ایـن بالگـرد‬ ‫شـد‪ .‬با ای ‬ ‫از صفحـه رادار و سـقوط ان‪ ،‬اجسـاد دو نفـر از سرنشـینان ان‬ ‫همچنـان مفقـود اسـت‪ .‬بالگـرد مذکـور روز پنجشـنبه از منطقـه‬ ‫توسـکانی راهـی شـهر شـمالی ترویـزو بـود کـه به دلیـل شـرایط بـد‬ ‫جـوی در بـاالی یـک منطقـه جنگلـی از صفحـه رادار ناپدید شـد‪.‬‬ ‫ایـن بالگـرد در هنـگام سـقوط هفـت سرنشـین داشـته کـه چهـار‬ ‫تاجـر تـرک یکـی از شـرکت های صنعتـی بـزرگ ترکیـه نیـز در میـان‬ ‫نهـا بودنـد‪ .‬جزئیـات بیشـتر از علـت این حادثه منتشـر نشـده‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫حوادث هوایی خارج از موارد نظامی‪ ،‬ساالنه باعث کشته شدن‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫و مفقـودی عـده قابل توجهـی از مـردم جهـان م ‬ ‫دختری دونالد و ایوانکا‬ ‫اختالف پدر و‬ ‫ِ‬ ‫تیـاب ششـم ژانویـه‬ ‫پس از انکـه ایوانـکا ترامـپ در کمیتـه حقیق ‬ ‫شـهادت داد کـه در مـورد نظـر پـدرش مبنی بر تقلـب در انتخابات‬ ‫ریاسـت جمهوری ‪ ۲۰۲۰‬امریـکا بـا وی هم نظـر نیسـت‪ ،‬دونالـد‬ ‫ترامـپ اعتبـار دختـر خـود را به عنـوان یـک شـاهد زیر سـوال بـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ رئیس جمهـوری سـابق امریـکا در پیا مهـای‬ ‫متوالـی در شـبکه اجتماعـی خـود ب هنـام «حقیقـت»‪ ،‬موافقتـش‬ ‫بـا درخواسـت شورشـی ها بـرای اعـدام معـاون سـابق خـود؛ مایک‬ ‫پنس را تکذیب؛ و بار دیگر ادعای بی اساس تقلب انتخاباتی خود‬ ‫را تکـرار کـرد‪ .‬ایوانـکا ترامـپ؛ دختـر دونالـد ترامـپ در کنگـره امریکا‬ ‫شـهادت داد کـه پس از انکـه ویلیـام بار (دادسـتان سـابق امریکا در‬ ‫دولـت ترامـپ) بـه او گفتـه اسـت کـه در انتخابـات تقلبـی صـورت‬ ‫نگرفتـه‪ ،‬ایوانـکا هـم نظـرش را عـوض کـرده اسـت‪ .‬او گفـت؛ مـن به‬ ‫یکـه گفـت‬ ‫یگـذارم؛ پـس چیز ‬ ‫دادسـتان کل ویلیـام بـار احتـرام م ‬ ‫را پذیرفتـم‪ .‬به نظـر می رسـد کـه ایـن اظهـارات ب همـزاج پـدر ایوانکا‬ ‫خوش نیامده؛ زیرا در شبکه اجتماعی خود به دنبال کنندگانش‬ ‫فهـای دختـرش اهمیتـی ندهنـد‪.‬‬ ‫گفتـه اسـت کـه بـه حر ‬ ‫تقویت حضور نظامی در اسیا و اقیانوسیه‬ ‫سباسـتین لکورنـو؛ وزیـر نیروهـای مسـلح فرانسـه از تصمیـم ایـن‬ ‫کشور برای تقویت نیروهای نظامی خود که در اسیا و اقیانوسیه‬ ‫مسـتقر شـده اند‪ ،‬خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ وی طـی نشسـت‬ ‫دفـاع و امنیـت در اسـیا و اقیانوسـیه کـه در سـنگاپور برگـزار شـد‪،‬‬ ‫یهـا در اوکرایـن‪ ،‬بـه‬ ‫نسـبت بـه تحقـق این امـر بـا وجـود درگیر ‬ ‫شـرکای فرانسـه در منطقـه اطمینـان داد و گفـت؛ نگرانی هایـی‬ ‫یبـر عقب نشـینی جمهـوری فرانسـه از تعهداتـش‬ ‫شـرکای مـا مبن ‬ ‫سهـای هنـد و ارام در صـورت انحـراف بحـران اوکرایـن‬ ‫در اقیانو ‬ ‫بـه دیگـر نقاط بی اسـاس اسـت‪ .‬لکرونو در تشـریح ماموریت های‬ ‫نظارتـی و حا کمیتـی فرانسـه در این منطقـه‪ ،‬افـزود؛ از سـال اینده‬ ‫تـا سـال ‪ ،۲۰۲۵‬فرانسـه بـا اسـتقرار دائمـی شـش قایـق گشـتی‬ ‫اقیانوسی جدید؛ از جمله امسال با استقرار دو قایق در اقیانوس‬ ‫ینـزی‪ ،‬بـه تقویـت و نوسـازی‬ ‫ارام؛ در کالدونیـای جدیـد و پل ‬ ‫نحـوزه ادامـه می دهـد‪ .‬از انج اکـه چهار قایق‬ ‫توانایی هایـش در ای ‬ ‫یشـوند‪ ،‬فرانسه تا‬ ‫گشـتی موجود با مدل های جدید جایگزین م ‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬دو قایـق گشـتی دیگـر در منطقـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫وزیــر راه وشهرســازی گفــت؛ باتوجه بــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی‪،‬‬ ‫قیمـــت نهضـــت ملـــی مســـکن نیـــز افزایـــش خواهـــد یافـــت‪ .‬به گـــزارش‬ ‫ف ــارس؛ رس ــتم قاس ــمی در حاش ــیه برنام ــه اغ ــاز عملی ــات اجرای ــی س ــاخت‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬واحـــد مســـکونی درتشـــریح اینکه قیمـــت تمام شـــده نهضـــت مل ــی‬ ‫مســـکن قابل پیش بینـــی نیســـت‪ ،‬گفـــت؛ باتوجه بـــه افزایـــش قیم ــت‬ ‫مصال ــح س ــاختمانی‪ ،‬قیم ــت نهض ــت مل ــی مس ــکن افزای ــش خواه ــد یاف ــت‪.‬‬ ‫وی درب ــاره گالی ــه م ــردم از اورده اولی ــه ب ــاالی نهض ــت مل ــی مس ــکن گف ــت؛‬ ‫م ــردم ح ــق دارن ــد و در این ــده نزدی ــک ش ــرایط مناس ــبی دراین ح ــوزه ایج ــاد‬ ‫می ش ــود‪ .‬وی درب ــاره ب ــه تف ــاوت س ــهم مس ــکن از کل تس ــهیالت مس ــکن‬ ‫نســبت بــه خواســته قانــون جهــش تولیــد مســکن‪ ،‬گفــت؛ در ابتــدای کاریــم‬ ‫که ــا‬ ‫و این مســـئله قابل توجیـــه اســـت‪ ،‬همچنیـــن در کل از عملکـــرد بان ‬ ‫رضای ــت داری ــم‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2519‬‬ ‫همکاری موسسه «نغمه پردازان بهنام» با‬ ‫گروه پرفورمنس در نمایش «ساحل پوالد»‬ ‫گزارش ‪ The Washington Post‬از نقض حریم خصوصی کودکان در اپ استورها‬ ‫«گوگل» و «اپل»‬ ‫چگونه از فرزندان ما جاسوسی می کنند؟‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫س ــارا م ــداح؛ مدیرمس ــئول موسس ــه «نغم هپ ــردازان‬ ‫نگــروه فعالیــت خــود‬ ‫بهنــام» دربــاره گــروه خــود گفــت‪« :‬ای ‬ ‫را از ســال ‪ 1392‬بــا تاســیس موسســه نغم هپــردازان بهنــام‬ ‫اغــاز کــرده و متشــکل از نوازنــدگان ارکســتر ملــی و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫نس ــال ها‬ ‫پروژ هه ــای متع ــدد اجرای ــی و ضبط ــی را در ای ‬ ‫یب ــا گ ــروه پرفورمن ــس در نمای ــش‬ ‫داش ــته ایم و درهمکار ‬ ‫س ــاحل پ ــوالد به نویس ــندگی‪ ،‬طراح ــی و کارگردان ــی ازاده‬ ‫ش ــمس‪ ،‬ظاه ــر شـ ـد یم‪ .‬ب ــا ارکس ــترهای نغم هب ــاران‪،‬‬ ‫نغم هپ ــردازان‪ ،‬بادب ــادک‪ ،‬عش ــاق‪ ،‬چیس ــتا‪ ،‬دوس ــتان؛ و‬ ‫نس ــل هم ــکاری‬ ‫رامش ــه به عن ــوان نوازن ــده ویل ــن و ویل ‬ ‫داش ــته و ب ــا تاس ــیس موسس ــه فرهنگی‪،‬هن ــری ب ــه‬ ‫فعالی ــت در ح ــوزه ام ــوزش‪ ،‬تولی ــد اث ــار صوت ــی و تصوی ــری‬ ‫موس ــیقیایی مش ــغولم»‪ .‬وی درب ــاره مش ــکالت موس ــیقی‬ ‫ایــران گفــت‪« :‬بحــث دراین حیطــه نیــاز بــه شــناخت تمــام‬ ‫ابعــاد و بســتر کامــل ان اســت؛ امــا انچــه بــا ان روبه روییــم‪،‬‬ ‫معدو دب ــودن اس ــاتید بن ــام و کارکش ــته؛ و محدودی ــت‬ ‫ب ــرای حض ــور ن ــزد ان ــان اس ــت‪ .‬عدم ام ــکان حض ــور در‬ ‫مس ــتر کالس های غیرایران ــی‪ ،‬ش ــرایط س ــخت گیرانه ب ــرای‬ ‫اج ــرا و تولی ــد اث ــر؛ و کم ب ــودن درام ــد‪ ،‬از دیگ ــر چالش ه ــا‬ ‫ب ــرای فع ــاالن این عرص ــه اس ــت»‪ .‬وی درب ــاره برنامه ه ــای‬ ‫اتــی خــود گفــت‪« :‬ادامـه دادن پروســه یادگیــری در حضــور‬ ‫اس ــاتید مذک ــور‪ ،‬ام ــوزش موس ــیقی‪ ،‬هم ــکاری ب ــا ارکس ــتر‬ ‫نغم هپ ــردازان ب ــرای تولی ــد اث ــار صوت ــی و اج ــرای زن ــده‬ ‫تلفی ــق موس ــیقی و تئات ــر»‪ .‬س ــارا م ــداح؛ متول ــد مردادم ــاه‬ ‫ســال ‪ 1360‬و فار غ التحصیــل مهندســی برق‪-‬الکترونیــک‪،‬‬ ‫کارشناس ــی موس ــیقی و کارشناس ــی ارش ــد پژوه ــش هن ــر‬ ‫اس ــت‪ .‬از کودک ــی ب ــا اموخت ــن نوازندگ ـ ِـی پیان ــو و بع ــدازان‬ ‫ویلــن‪ ،‬بــا موســیقی اشــنا شــد و فعالیــت و یادگیــری جــدی‬ ‫خ ــود را از س ــال ‪ 1383‬و در محض ــر اس ــتاد بهن ــام نظ ــری‬ ‫ادام ــه داد و در محض ــر اس ــاتیدی نظی ــر ابراهی ــم لطف ــی‪،‬‬ ‫ین ــژاد و مرس ــده غالم ــی‬ ‫رض ــا طاه ــری‪ ،‬مس ــعود فیروز ‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ب ــوده و ا کن ــون نی ــز درحال یادگیر ‬ ‫اس ــتاد بهن ــام نظ ــری؛ موس ــیقی دان نی ــز درب ــاره وضعی ــت‬ ‫موس ــیقی در ای ــران‪ ،‬گف ــت‪« :‬کمب ــود بس ــتر اموزش ــی‬ ‫یه ــای س ــخت گیرانه‪ ،‬کمب ــود مناب ــع‬ ‫مناس ــب‪ ،‬ممیز ‬ ‫ته ــای اجرای ــی‬ ‫مال ــی ب ــرای بس ــط و گس ــترش دادن فعالی ‬ ‫شه ــای این عرص ــه اس ــت؛ ام ــا‬ ‫و اموزش ــی و ‪ ...‬از چال ‬ ‫ته ــای هنردوس ــتان‪ ،‬حامی ــان و مس ــئوالن‬ ‫حمای ‬ ‫ذی ربــط همیشــه یاری دهنــده فعــاالن این عرصــه بــوده و‬ ‫م ــا امی ــدوار ب ــه ی ــاری و مس ــاعدت های بیش ــتر هس ــتیم»‪.‬‬ ‫بهن ــام نظ ــری متول ــد س ــال ‪ ۱۳۵۶‬و فار غ التحصی ــل رش ــته‬ ‫مهندس ــی عم ــران اس ــت‪ .‬او از س ــال ‪ 1373‬وارد عرص ــه‬ ‫موس ــیقی ش ــد و از محض ــر اس ــاتیدی همچ ــون اس ــداهلل‬ ‫مل ــک‪ ،‬همای ــون خ ــرم‪ ،‬ش ــاملو کاربن ــد‪ ،‬رض ــا ضیای ــی‪،‬‬ ‫ســیاوش ظهیرالدینــی و ابراهیــم لطفــی در نوازندگــی ویلــن‬ ‫به ــره ب ــرده؛ و کم ــا کان در محض ــر اس ــتاد ابراهی ــم لطف ــی‬ ‫بــه یادگیــری مشــغول اســت‪ .‬نظــری درزمینــه اهنگســازی‪،‬‬ ‫هارمون ــی و ارکستراس ــیون اس ــاتیدی نظی ـ ِـر فره ــاد‬ ‫فخرالدینــی‪ ،‬شــهرام توکلــی‪ ،‬علی ا کبــر قربانــی و محمدرضــا‬ ‫تفضلــی داشــته؛ و دوره هایــی را بــرای رهبــری بــا اســاتیدی‬ ‫همچــون کریســتین شــولتز و مارتــون اســرائیلیان گذرانــده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی در کارنام ــه هن ــری خ ــود هم ــکاری ب ــا ارکس ــتر‬ ‫ملــی و ســمفونیک‪ ،‬همــکاری بــا انجمــن شــعر و ادب ایــران‬ ‫تس ــال‪ ،‬هم ــکاری ب ــا گرو هه ــای همای ــون‪،‬‬ ‫ب هم ــدت هف ‬ ‫نغمه پ ــردازان‪ ،‬بادب ــادک و عش ــاق؛ و در نمای ــش «س ــاحل‬ ‫پ ــوالد» وظیف ــه رهب ــری ارکس ــتر را برعه ــده داش ــت‪ .‬وی‬ ‫درب ــاره برنام هه ــای ات ــی خ ــود گف ــت‪« :‬فعالی ــت در حیط ــه‬ ‫ام ــوزش موس ــیقی و تولی ــد الب ــوم موس ــیقی ارکس ــترال را‬ ‫همچ ــون قب ــل ادام ــه خواه ــم داد»‪.‬‬ ‫هنرمن ــدان حاض ــر دراین نمای ــش عبارت ان ــد از رهب ــر‬ ‫ارکس ــتر‪ :‬بهن ــام نظ ــری‪ /‬ویل ــن ی ــک‪ :‬علیرض ــا خل ــج‬ ‫اس ــمعیلی‪ ،‬مه ــدی کاسـ ـی پور‪ ،‬مجی ــد خر دج ــو‪ ،‬ثمی ــن‬ ‫باق ــری‪ ،‬محمدرض ــا جلیل ــی‪ ،‬ان ــا فیض ــی و س ــحر خوان ــی‪/‬‬ ‫ویل ــن دو‪ :‬مه ــدی قزاق ــی‪ ،‬ابوالفض ــل دلش ــاد‪ ،‬محمدرض ــا‬ ‫یئ ــی‪/‬‬ ‫رجب ــی‪ ،‬مری ــم مش ــیری‪ ،‬مری ــم اش ــتیانی و هانی ــه نق ‬ ‫ی ف ــرد‪،‬‬ ‫الت ــو‪ :‬فرن ــاز ب ــاج ور‪ ،‬رض ــا مجی ــدی‪ ،‬مه ــدی طاه ــر ‬ ‫نس ــل‪ :‬مس ــعود‬ ‫س ــارا حدی ــدی و مری ــم نعیم ــی‪ /‬ویل ‬ ‫فی ــروزی‪ ،‬س ــارا م ــداح‪ ،‬امی ــن چراغی ــان و ارزو ش ــرقی‪/‬‬ ‫کنترب ــاس‪ :‬اناهیت ــا احم ــدی الریجان ــی و علیرض ــا نقیب ــی‪/‬‬ ‫تکخ ــوان‪ :‬رض ــا فانی ــد‪ /‬گ ــروه ک ــر‪ :‬عل ــی ش ــکرچی‪ ،‬دالرام‬ ‫شــعبانی‪ ،‬الهــه بانــی‪ ،‬هلــن خانــه عنقــا‪ ،‬خشــایار شــهیدی‪،‬‬ ‫روی ــا رفعت ــی‪ ،‬پریس ــا رفعت ــی‪ ،‬رز عابدین ــی‪ ،‬مری ــم ا گاه و‬ ‫ایلیــا لطفــی‪ /‬عــود‪ :‬عبــاس وحیــدی فــرد‪ /‬پیانــو‪ :‬مهــدی‬ ‫عزی ــزی و رض ــا فانی ــد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫«واشنگتن پسـت» در گزارشـی کـه بـه تحقیـق‬ ‫یـک شـرکت نرم افـزاری اسـتناد می کنـد‪ ،‬اعلام‬ ‫کـرده کـه اپ اسـتورهای متعلـق بـه شـرکت های‬ ‫اپـل و گـوگل دارای اپلیکیشـن هایی هسـتند‬ ‫کـه اطالعـات و داد ههـای مربـوط بـه کـودکان‬ ‫را جمـع اوری می کننـد‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان؛ ا گـر غریبـه ای در جلـوی‬ ‫قخـواب کـودک شـما بایسـتد و بـه‬ ‫پنجـره اتا ‬ ‫یکـه می کنیـد‬ ‫داخـل نـگاه کنـد‪ ،‬اولیـن کار ‬ ‫این اسـت که بـا پلیـس تمـاس می گیریـد امـا‬ ‫اتفاقـی مشـابه هـرروز ب هصـورت انالیـن ازسـوی‬ ‫شـرکت های بـزرگ فنـاوری رخ می دهـد‬ ‫یشـویم‪.‬‬ ‫و البتـه مـا حتـی از ان مطلـع نم ‬ ‫یسـت کـه برنام ههـا‬ ‫«واشنگتن پسـت» مدع ‬ ‫در مقیاسـی از کـودکان جاسوسـی می کننـد کـه‬ ‫ممکـن اسـت بـرای ما شـوکه کننده باشـد‪ .‬طبق‬ ‫یک مطالعه جدید که توسـط شرکت نرم افزاری‬ ‫‪ Pixalate‬به اشـترا ک گذاشـته شده است‪ ،‬بیش‬ ‫از دوسـوم از ‪ 1000‬اپلیکیشـن محبـوب ایفـون‬ ‫ً‬ ‫کـه احتمـاال توسـط کـودکان هـم مورداسـتفاده‬ ‫قـرار می گیرنـد اطالعـات شـخصی کـودکان را‬ ‫جمـع اوری و بـه شـرکت های تبلیغاتـی ارسـال‬ ‫می کننـد‪ .‬در بیـن اپلیکیشـن های اندرویـدی‬ ‫هم وضعیت مشـابهی وجود دارد و ‪ ۷۹‬درصد از‬ ‫برنامه های محبوب کودکان اطالعات شخصی‬ ‫را جمـع اوری و بـرای اهـداف تبلیغاتـی اسـتفاده‬ ‫پهـای اموزشـی‬ ‫یهـا و حتـی ا ‬ ‫می کننـد‪ .‬باز ‬ ‫مخصـوص کـودکان کـه ظاهـر و محتوایـی‬ ‫کودکانـه دارنـد‪ ،‬موقعیـت مکانـی و سـایر‬ ‫اطالعات هویتی کودکان را جمع اوری و ان ها را‬ ‫برای شـرکت هایی ارسال می کنند که می توانند‬ ‫نهـا را ردیابـی و پیش بینـی کننـد کـه‬ ‫عالیـق ا ‬ ‫نهـا تمایـل بـه خریـد چه چیزهایـی دارنـد؛‬ ‫ا ‬ ‫حتـی در مـوارد دیگـر ممکـن اسـت اطالعـات‬ ‫نهـا را بـه دیگـران بفروشـند‪ .‬اپـل و گـوگل‬ ‫ا ‬ ‫مدیریت اپ استورها را برعهده دارند اما درواقع‬ ‫ب هجـای کنتـرل این فضـا‪ ،‬به نقـض قانون حفظ‬ ‫اطالعـات کاربـران دامـن می زننـد‪ .‬شـرکت های‬ ‫فنـاوری نبایـد از این مسـئله کـه کـودکان از‬ ‫نهـا اسـتفاده می کننـد‬ ‫ـدی ا ‬ ‫محصـوالت تولی ِ‬ ‫نصـورت نیـاز بـه‬ ‫چشم پوشـی کننـد؛ در غیر ای ‬ ‫یسـت کـه مسـئولیتی را بـر شـرکت های‬ ‫قوانین ‬ ‫فنـاوری تحمیل کنـد‪ .‬حریم خصوصـی کودکان‬ ‫نیازمند توجهی ویژه اسـت زیـرا از داده های‬ ‫یتـوان درزمینه هایـی که بسـیار‬ ‫کـودکان م ‬ ‫اسـیب زا خواهند بود‪ ،‬سوءاستفاده کرد‪.‬‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهـد کـه تعـداد‬ ‫زیـادی از کـودکان توانایـی تشـخیص‬ ‫تبلیغـات از محتـوای اصلـی را ندارنـد‬ ‫و فنـاوری ردیابـی بـه شـرکت های‬ ‫تبلیغاتـی اجـازه می دهـد ذهـن‬ ‫ایـن قشـر را موردهـدف قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫به همین دلیـل اسـت کـه کـودکان در‬ ‫یکـی از معـدود قوانیـن امریـکا درزمینه‬ ‫حریـم خصوصـی در کانـون توجـه قـرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬این قانون‪ ،‬حفاظت از حریم‬ ‫خصوصـی انالیـن کـودکان یـا به اختصـار‬ ‫‪ COPPA‬نـام دارد کـه در سـال ‪۱۹۹۸‬‬ ‫تصویـب شـد‪ .‬طبـق ایـن قانـون؛ هیـچ‬ ‫شـرکت تجـاری یـا تبلیغاتـی حـق نـدارد‬ ‫‪۱۳‬سـال» را‬ ‫اطالعـات « کـودکان زیر ‬ ‫نهـا جمـع اوری‬ ‫بـدون اجـازه والدیـن ا ‬ ‫کنـد‪ .‬بااین وجـود «اد مارکـی»؛‬ ‫سـناتور و یکـی از‬ ‫نویسـندگان قانـون‬ ‫کوپـا‪ ،‬می پنـدارد ایـن‬ ‫قانـون نیـاز بـه تکامـل دارد‪.‬‬ ‫یکـه یـک کـودک بـه‬ ‫تازمان ‬ ‫‪ ۱۳‬سـالگی می رسد شرکت های‬ ‫تبلیغاتی انالین‪ ،‬به طورمتوسط‬ ‫‪ ۷۲‬میلیـون نقطـه داده را درمـورد‬ ‫یسـت‬ ‫نهـا نگـه داری می کننـد‪ .‬ایـن امار ‬ ‫ا ‬ ‫کـه ازسـوی شـرکت ‪ SuperAwesome‬کـه بـه‬ ‫توسـعه دهندگان اپلیکیشـن ها درزمینـه‬ ‫قوانیـن حریـم خصوصـی کمک می کند‪ ،‬منتشـر‬ ‫شـده‪« .‬استیسـی فوئـر»؛ معـاون ارشـد انجمـن‬ ‫رتبه بنـدی نرم افزارهـای سـرگرمی (‪)ESRB‬‬ ‫می گویـد‪« :‬قانـون کوپـا در زمـان و دنیایـی‬ ‫تصویـب شـد کـه والدیـن در اتاقی که کودکشـان‬ ‫یکـرد حضـور داشـتند‬ ‫از یـک رایانـه اسـتفاده م ‬ ‫امـا تلفن همـراه و هـر فنـاوری کـه تـا سـال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫شهـای جدیدی‬ ‫دردسـترس مـا قـرار گرفته چال ‬ ‫را به همـراه اورده اسـت»‪ .‬نهـاد غیرانتفاعـی‬ ‫«ای اس اربـی» کـه رده بنـدی سـنی و محتـوای‬ ‫ی انجـام می دهـد‪ ،‬در امریـکا‪،‬‬ ‫یهـای ویدئویـ ‬ ‫باز ‬ ‫کانـادا و مکزیـک فعالیـت می کنـد‪ .‬پژوهشـگران‬ ‫‪ Pixalate‬می گوینـد کـه از نرم افـزار و نیروهـای‬ ‫انسـانی؛ ازجملـه معلمـان‪ ،‬در انجـام کاری‬ ‫اسـتفاده کردنـد کـه اپـل و گـوگل در ان موفـق‬ ‫نشـده اند‪ .‬این اقـدام درواقـع دسـته بندی‬ ‫اپلیکیشـن هایی بـود کـه ممکـن اسـت بـرای‬ ‫کـودکان جـذاب به نظـر برسـند‪ .‬ایـن شـرکت‬ ‫بیـش از ‪ ۳۹۱‬هزار اپلیکیشـن مخصوص کودکان‬ ‫را در هـر دو فروشـگاه (اپ اسـتور و گوگل پلـی)‬ ‫شناسـایی و پـس از شناسـایی برنام ههـای‬ ‫کودک محـور‪ ،‬نحوه مدیریت اطالعات شـخصی‬ ‫نهـا را مطالعـه کـرده؛ به ویژه اینکـه‬ ‫هریک ازا ‬ ‫نهـا چـه داده هایـی را به منظـور‬ ‫هریک ازا ‬ ‫اسـتفاده در تبلیغـات ارسـال می کننـد‪ .‬از تمـام‬ ‫یشـده‪ ،‬هفت درصـد‬ ‫برنام ههـای شناسای ‬ ‫اطالعـات مکانـی یـا ادرس اینترنتـی کاربـران‬ ‫کـودک را ارسـال کردنـد؛ امـا برنامه هـای‬ ‫بتـر بیشـتر درزمینـه ردیابـی متمرکـز‬ ‫محبو ‬ ‫هسـتند زیـرا بـرای کسـب درامد از تبلیغـات‬ ‫هدفمنـد انگیـزه دارنـد‪ .‬گـوگل و اپـل اعلام‬ ‫نهـا‬ ‫کردنـد کـه فروشـگاه های اپلیکیشـن ا ‬ ‫محافـظ حریـم خصوصـی کـودکان اسـت‪.‬‬ ‫شبـه این موضـوع می گویـد؛‬ ‫اپـل دروا کن ‬ ‫بـا فرضیـه ایـن تحقیقـات مخالـف‬ ‫اسـت و معتقـد اسـت شـرکت ‪Pixalate‬‬ ‫تضـاد منافـع دارد زیـرا خدماتـی را بـه‬ ‫تبلیغ کننـدگان می فروشـد‪ .‬گـوگل هـم‬ ‫روشـی را کـه شـرکت مذکـور بـرای تعییـن‬ ‫اینکـه ایـا یـک برنامـه بـرای کـودکان‬ ‫طراحـی شـده‪ ،‬بیش ازحـد گسـترده‬ ‫تهـای‬ ‫می دانـد‪ .‬یکـی از محدودی ‬ ‫بـزرگ در انجـام تحقیقـات ‪Pixalate‬‬ ‫این اسـت که بررسـی نمی کنـد کـدام‬ ‫برنام ههـا (همان طورکـه قانـون کوپـا ان ها‬ ‫را ملـزم می کنـد) مجـوز والدیـن را بـرای‬ ‫جمـع اوری اطالعـات دریافـت می کننـد‬ ‫امـا بررسـی های نقطـه ای نشـان داد‬ ‫کـه بسـیاری ازان ها ایـن کار را انجـام‬ ‫نمی دهنـد‪ .‬البتـه ایـن تمـام ماجـرا‬ ‫نیسـت؛ مطالعـه اخیـری کـه روی‬ ‫بسـایت‬ ‫‪ ۱۶۴‬اپلیکیشـن اموزشـی و و ‬ ‫انجـام شـده نشـان می دهـد‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۹۰‬درصـد‬ ‫نهـا اطالعاتـی را بـه‬ ‫از ا ‬ ‫شـرکت های تبلیغاتـی‬ ‫ارسـال می کنند‪ .‬مطالعه ای‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۰‬نشـان داد کـه‬ ‫دوسـوم برنامه هایـی کـه ‪ ۱۲۴‬کـودک‬ ‫پیش دبسـتانی بـازی می کردنـد‪ ،‬اطالعـات‬ ‫نهـا را جمـع اوری کـرده و به اشـترا ک‬ ‫هویتـی ا ‬ ‫می گذاشـتند‪ .‬مطالعـه دیگـری در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫روی حـدود ‪ 6000‬برنامـه رایـگان و محبـوب‬ ‫کـودکان نشـان داد کـه ا کثریـت ان ها قانـون کوپا‬ ‫را نقض می کنند‪« .‬اد مارکی»؛ سـناتور امریکایی‬ ‫بـه «واشنگتن پسـت» می گویـد‪« :‬اپلیکیشـن ها‬ ‫و شـرکت ها سـود خـود در تاثیرگـذاری بـر‬ ‫سلامت روان کـودکان یافته انـد زیـرا ایـن‬ ‫یسـت کـه امـروزه دراختیـار ان هاسـت»‪.‬‬ ‫قدرت ‬ ‫به نظـر می رسـد شـرکت های فنـاوری بـزرگ و‬ ‫سـازندگان اپلیکیشـن یـک خلا بـزرگ در قانـون‬ ‫نهـا ادعـا می کننـد اطالعـات‬ ‫کوپـا یافته انـد‪ .‬ا ‬ ‫واقعـی درمورداینکـه اطالعـات از کـودکان‬ ‫یشـود را ندارنـد! برنامه هایـی در‬ ‫جمـع اوری م ‬ ‫فروشـگاه های اپلیکیشن هست که محدودیت‬ ‫سـنی مربـوط بـه کـودکان دارد و در تصاویـر‬ ‫طبـه ان‪ ،‬محتوایـی کودکانـه مربـوط بـه‬ ‫مرتب ‬ ‫یشـود؛ امـا‬ ‫رنگ امیـزی یـا امـوزش دیـده م ‬ ‫به گفتـه ‪ Pixalate‬وقتـی کـودکان این برنامـه‬ ‫رنگ امیـزی را بـاز می کنـد‪ ،‬موقعیـت مکانـی‪،‬‬ ‫ادرس اینترنتـی و اطالعـات دیگـر را بـه صنعـت‬ ‫تبلیغـات می فرسـتد تـا موبایـل او را شناسـایی‬ ‫کنـد‪ .‬بسـیاری از سـازندگان برنامـه می گوینـد‬ ‫کـه تنهـا درصورتـی بایـد جمـع اوری داد ههـا را‬ ‫متوقـف کننـد یا رضایت والدیـن را دریافت کنند‬ ‫کـه «به طورقطـع» بداننـد کاربرانشـان کـودکان‬ ‫‪۱۳‬سـال هسـتند‪ .‬باتوج هبـه این مسـئله‪،‬‬ ‫زیر ‬ ‫سـازندگان می تواننـد ادعـا کننـد محصـول ان ها‬ ‫ً‬ ‫یسـت و نـه منحصـرا برای‬ ‫بـرای مخاطـب عموم ‬ ‫کـودکان‪ .‬شـرکت پیکسـالیت در تحقیـق خـود‬ ‫مدعـی شـده کـه اپـل و گـوگل برای اینکـه بـه‬ ‫تخطـی از ایـن قانـون و نقـض حریـم خصوصـی‬ ‫ً‬ ‫پهـا که عمدتا فرم‬ ‫کـودکان متهم نشـوند‪ ،‬این ا ‬ ‫پهـای‬ ‫و محتـوای کودک پسـند دارنـد‪( ،‬مثـل ا ‬ ‫نقاشـی) را با عنـوان «اپلیکیشـن های مختـص‬ ‫کـودکان» برچسـب گذاری نکـرده و سـن کاربـران‬ ‫نهـا درخواسـت‬ ‫را نیـز پیـش از اسـتفاده از ا ‬ ‫نمی کننـد‪ .‬کالیفرنیـا بـرای پرکـردن ایـن خلا‬ ‫قانونـی درحال بررسـی ایجاد نسـخه ای از قانون‬ ‫انگلیـس اسـت کـه ب هنـام « کـد طراحـی مناسـب‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن قانـون شـرکت ها‬ ‫سـن» شـناخته م ‬ ‫را ملـزم می کنـد سـن مصرف کننـدگان را تعییـن‬ ‫شفـرض باالتریـن سـطح حریـم‬ ‫و ب هطـور پی ‬ ‫خصوصـی ممکـن را بـرای کـودکان حفـظ کننـد‪.‬‬ ‫معصومهابتکار‪:‬‬ ‫نگذاریم تئاتر «اسیب» ببیند‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫معصومـه ابتـکار؛ معـاون امـور زنـان و خانـواده‬ ‫دولت تدبیر و امید و از اعضای هیئت موسـس‪،‬‬ ‫پـس از دیـدن «شـهادت پیوتـر اوهـه»‪ ،‬ایـن‬ ‫نمایـش را اثـری معنـادار دانسـته و بابیان اینکـه‬ ‫ن صورت گرفته‬ ‫اجرا و کارگردانی بسیار دقیقی در ا ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬از تمام کسانی که این اندازه خوب‬ ‫در عرصـه هنـر و تئاتـر اهتمـام دارنـد‪ ،‬متشـکرم»‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از تمـام کسـانی که در حـوزه تئاتـر‬ ‫سـرمایه و وقـت خویـش را صرف می کننـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«به نظـرم تئاتـر چنـد بعـد متفـاوت دارد و ایـن‬ ‫نمایـش‪ ،‬ازاین میـان بـه ابعـاد فلسـفی‪ ،‬مفهومـی‬ ‫و هنـری اشـاره کـرده اسـت‪ .‬از دیگـر موضوعـات‬ ‫یتـوان بـه محیط زیسـت‬ ‫ح دراین اثـر‪ ،‬م ‬ ‫مطـر ‬ ‫و بازیچ هشـدن ان در برخـی از مسـائل اشـاره‬ ‫یشـدن انسـان‬ ‫کرد»‪ .‬ابتکار باتا کیدبر اینکه قربان ‬ ‫توسـط ابزارهایـی کـه دراین عصـر وجـود دارد‪،‬‬ ‫یسـت کـه در این نمایـش‬ ‫از موضوعـات مهم ‬ ‫موردتا کیـد قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬این بـازی‪،‬‬ ‫همـه انسـان ها را دچـار توهـم می کنـد»‪ .‬معـاون‬ ‫شاتر‬ ‫�بی چرا زندگان‬ ‫من فقط یه روزنامه نگارم که یه ستون داره با هزار‬ ‫کلمه! یلدا عباسی‪ ،‬ساناز نجفی‪ ،‬حدیث میرامینی‪،‬‬ ‫توماج دانش بهزادی‪ ،‬ایه کیان پور‪ ،‬حمید رضا محمدی‬ ‫ کارگردانی الهام‬ ‫ِ ‬ ‫و سمیه برجی؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫شعبانی هستند که برپایه متنی از لیلی عاج به روی‬ ‫صحنه رفته و تا ‪ 7‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت‬ ‫‪ 20‬در «تئاترشهر» ( سالن قشقایی)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫امـور زنـان و خانـواده دولـت تدبیـر و امید‪ ،‬ضمن‬ ‫اظهـار امیـدواری دراین زمینـه کـه تئاتـر در کشـور‬ ‫موردتوجه قرار بگیرد و شاهد رشد تئاتر در ایران‬ ‫باشـیم‪ ،‬گفـت‪« :‬تئاتـر یکـی از هنرهـای اصیـل و‬ ‫یسـت کـه جوامـع فرهیختـه از ان حمایـت‬ ‫مهم ‬ ‫می کننـد‪ .‬مـا نیـز بایـد در کشـور خـود به گونـه ای‬ ‫رفتـار کنیـم کـه اجـازه ندهیـم تئاتـر اسـیب‬ ‫یکـه تئاتـر را از‬ ‫ببینـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه افراد ‬ ‫دسـت می دهنـد‪ ،‬یکـی از مهم تریـن و بزرگ ترین‬ ‫تهـای موجـود را از دسـت می دهنـد‪،‬‬ ‫لذ ‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬توصیـه می کنـم بـا رعایـت همـه‬ ‫لهـای بهداشـتی کـه تابه امـروز رعایـت‬ ‫پروتک ‬ ‫کرده ایـم‪ ،‬بـه تماشـای اثـار نمایشـی برویـم‪.‬‬ ‫همچنیـن امیـد ان داریـم کـه سـینما نیـز بتوانـد‬ ‫به روزهـای اوج خویش بازگـردد»‪ .‬ابتکار درپایان‪،‬‬ ‫هنـر را یکـی از مهم تریـن ارکان ارامـش در جامعـه‬ ‫برشـمرد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬هنـر می توانـد بـه‬ ‫روحیـه و امیدبخشـی در جامعـه کمـک کنـد؛‬ ‫ضمن انکـه نبایـد فرامـوش کـرد نفـس و ذات هنر‬ ‫نیـز موضوعـی مهـم در جامعـه اسـت کـه نبایـد از‬ ‫ان غافـل شـد»‪.‬‬ ‫علیرضارحمانی‬ ‫فیلم سینمایی «رها و انگشتر جادو»‬ ‫اماده نمایش می شود‬ ‫فیل ــم س ــینمایی «ره ــا و انگش ــتر ج ــادو» به تهیه کنندگ ــی و کارگردان ــی امی ــر‬ ‫مومنــی اصــل؛ و بــا حضــور متفــاوت و درخشــان نیمــا فــاح‪ ،‬ســحر ولدبیگــی‬ ‫و ره ــا بالل ــی ک ــه هر س ــه بازیگ ــران اصل ــی فیل ــم را تش ــکیل می دهن ــد‪ ،‬ب ــرای‬ ‫عمــوم مخاطبیــن کودک ونوجــوان و بزرگ ســال تهیــه و تولیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫«رهــا و انگشــتر جــادو» ضمــن برخــورداری از اموزه هــای علــم روان شناســی و‬ ‫توجــه بــه مفاهیــم رشــد و تربیــت و امــوزش‪ ،‬توانســته اســت از بیــن ‪ 137‬فیلــم‬ ‫ُ‬ ‫ســینمایی از کشــور ایــران و ‪ 105‬کشــور جهــان‪ ،‬در جمــع نــه فیلــم ســینمایی‬ ‫برتــر راه یافتــه بــه پنجاه ویکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم «رشــد» حضــور‬ ‫داشــته باشــد و در دل کودکان ونوجوانــان راه پیــدا کنــد‪ .‬در خالصه داســتان‬ ‫ان ام ــده‪« :‬بابا محس ــن» باستان ش ــناس اس ــت و هم ــراه ب ــا دخت ــرش «ره ــا»‬ ‫ب ــرای کش ــف ی ــک غ ــار مخ ــوف‪ ،‬ب ــه ش ــمال ای ــران س ــفر می کنن ــد؛ وقت ــی ب ــه‬ ‫نه ــا‬ ‫غ ــار می رس ــند‪ ،‬نا گه ــان زمین ل ــرزه اتف ــاق می افت ــد و باع ــث وحش ــت ا ‬ ‫می ش ــود‪ .‬ب ــا پایان یافت ــن زلزل ــه‪« ،‬اتوس ــا» بع ــد از ‪6000‬س ــال اس ــتراحت‪ ،‬از‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫درون تابوت ــی قدیم ــی بی ــدار؛ و وارد زندگ ــی انس ــان های ام ــروزی م ‬ ‫بـــا ورود او‪ ،‬زندگـــی «بابا محســـن» و «رهـــا» دچـــار اتفاقـــات پرهیج ــان و‬ ‫چالش برانگی ــزی می ش ــود؛ تااینک ــه ‪ ...‬ن ــگارش فیلم نام ــه «ره ــا و انگش ــتر‬ ‫جـــادو» را دکتـــر منصـــور باللـــی باتوجه بـــه علـــم روان شناســـی برعه ــده‬ ‫داش ــته و کیان ــوش اس ــامی ب ــا همراه ــی پروی ــز قدس ــی به عن ــوان مش ــاوران‬ ‫فیلم نام ــه ب ــا نویس ــنده هم ــکاری داش ــته اند‪ .‬تولی ــد ای ــن فیل ــم س ــینمایی‪،‬‬ ‫در لوکیشـن های متنــوع و زیبایــی ازجملــه مــوزه بــرج ازادی تهــران‪ ،‬ســواحل‬ ‫دری ــای خ ــزر‪ ،‬جن ــگل عباس اب ــاد بهش ــهر‪ ،‬غ ــار هوت ــو و مناطق ــی از لواس ــان‬ ‫نپ ــارس و غ ــرب ته ــران انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬رونمای ــی‬ ‫ب ــزرگ‪ ،‬جاج ــرود‪ ،‬تهرا ‬ ‫و ا کـــران خصوصـــی فیلـــم ســـینمایی «رهـــا و انگشـــتر جـــادو» بـــا حض ــور‬ ‫هنرمنــدان برجســته‪ ،‬بازیگــران ســینما و تلویزیون‪ ،‬خواننــدگان و ورزشــکاران‬ ‫محب ــوب در س ــینما «س ــپیده» (ته ــران) برگ ــزار ش ــد و موردتوج ــه بس ــیاری از‬ ‫هنرمن ــدان‪ ،‬هنر دوس ــتان و عالقه من ــدان ق ــرار گرف ــت‪ .‬تدابی ــر خاص ــی ب ــرای‬ ‫یش ــود‬ ‫نمای ــش «ره ــا و انگش ــتر ج ــادو» درنظ ــر گرفت ــه ش ــده و پیش بین ــی م ‬ ‫بســیاری از کودکان ونوجوانــان و بزرگ ســاالن از تماشــای ایــن فیلــم زیبــا کــه‬ ‫ً‬ ‫مســتقال تهیــه و تولیــد شــده‪ ،‬لــذت ببرنــد و لحظــات شــیرینی را بــا تماشــای‬ ‫ان تجربــه کننــد‪ .‬تیتــراژ پایانــی «رهــا و انگشــتر جــادو» بــا صــدای دل نشــین‬ ‫به ــروز محم ــدی س ــاخته و ارائ ــه ش ــده‪ .‬اهنگس ــاز و تران هس ــرایی تیت ــراژ را‬ ‫محم ــد محتش ــمی ب ــا تنظی ــم امی ــر پناه ــی و رض ــا پناه ــی انج ــام داده ان ــد‪.‬‬ ‫پیـــام نیکومنـــش مدیـــر فیلم بـــرداری ان اســـت؛ و صـــدای گـــرم اس ــتاد‬ ‫منوچهــر وال ـی زاده به عنــوان گوینــده رادیــو در بخش هایــی از فیلــم شــنیده‬ ‫می شــود‪ .‬از دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم ســینمایی می تــوان بــه عارفــه نظامــی‪،‬‬ ‫النـــا منیعـــی‪ ،‬میثـــم حســـینی‪ ،‬محمدرضـــا نجفـــی‪ ،‬هـــادی عبدالمالک ــی‪،‬‬ ‫مه ــدی بیگدلی ــا‪ ،‬ازاده قدیم ــی‪ ،‬کیان ــا صف ــر زاده و س ــودابه توفیق ــی اش ــاره‬ ‫کــرد‪ .‬ســایر بازیگــران «رهــا و انگشــتر جــادو» را ســیما رحمتــی‪ ،‬پرنیــا مــرادی‪،‬‬ ‫مرتض ــی خن ــدان‪ ،‬حج ــت بابای ــی‪ ،‬رض ــا منیع ــی‪ ،‬ح ــورا موســی خانی‪ ،‬نی ــکا‬ ‫صف ــوی‪ ،‬یس ــنا اوخ‪ ،‬الن ــا عب ــدی زاده و کیان ــا اس ــامی تش ــکیل می دهن ــد‪.‬‬ ‫از عوام ــل س ــاخت ان بای ــد ب ــه برنامه ری ــز و دس ــتیار اول کارگ ــردان‪ :‬س ــید‬ ‫میث ــم حس ــینی‪ /‬دس ــتیار دوم کارگ ــردان‪ :‬قاس ــم اصغ ــری‪ /‬منش ــی صحن ــه‪:‬‬ ‫مب ــردار‪:‬‬ ‫افس ــانه مومن ــی اص ــل‪ /‬ع ــکاس‪ :‬ارزو مومن ــی اص ــل‪ /‬دس ــتیاران فیل ‬ ‫رض ــا مومن ــی اص ــل‪ ،‬س ــاالر م ــوال وردی و س ــروش نجف ــی‪ /‬دس ــتیار نورپ ــرداز‪:‬‬ ‫پیمـــان منتظـــر مشـــمول‪ /‬فیلم بـــرداران هوایـــی‪ :‬صابـــر اهـــری و رامی ــن‬ ‫بابایـــی‪ /‬مدیـــر صدابـــرداری‪ :‬علیرضـــا عباســـقلی‪ /‬دســـتیار صداب ــردار‪:‬‬ ‫موس ــی همت ــی‪ /‬صدا گ ــذار‪ :‬امی ــر مومن ــی اص ــل‪ /‬گوین ــدگان زن ــدان‪ :‬س ــید‬ ‫عل ــی بهب ــودی و بهم ــن داداش ــی‪ /‬ضب ــط ص ــدا‪ :‬عل ــی چاوش ــی‪ /‬اس ــتودیو‬ ‫ضب ــط ص ــدا‪ :‬اس ــتودیو ب ــل‪ /‬تدوی ــن و اص ــاح رن ــگ‪ :‬امی ــر مومن ــی اص ــل‪/‬‬ ‫ط ــراح جلوه ه ــای وی ــژه بص ــری‪ :‬عب ــاس حضرت ــی‪ /‬ط ــراح گرافی ــک‪ :‬عل ــی‬ ‫یزدانــی‪ /‬پخــش و مشــاور رســانه و روابط عمومــی‪ :‬بهمــی دات کام‪ /‬مترجــم‬ ‫شــنیداری‪ :‬حســن کاظمــی‪ /‬تنظیــم موســیقی‪ :‬رضــا کامیــار‪ /‬ناظــر ضبــط‪:‬‬ ‫دیب ــا دانش ــور‪ /‬میک ــس‪ :‬امی ــر پناه ــی و ارش ازاد‪ /‬گیت ــار‪ :‬ف ــراز فراهان ــی‪/‬‬ ‫س ــاز‪ :‬افش ــین کامی ــار‪ /‬اس ــتودیو ضب ــط موس ــیقی‪ :‬اس ــتودیو ا کا ش ــیک‪/‬‬ ‫اوازهـــا‪ :‬حامـــد قدمـــی‪ ،‬رســـول رضایـــی و علـــی تیر مایـــه‪ /‬ترانه ســـرایان‪:‬‬ ‫ب ــاران بهرام ــی و یوس ــف زمان ــی‪ /‬مج ــری پ ــروژه‪ :‬گ ــروه فیلم س ــازی نقط ــه‬ ‫دی ــد‪ /‬مج ــری ط ــرح‪ :‬موسس ــه تبس ــم مه ــر نی ــکان‪ /‬جانش ــین و دس ــتیار‬ ‫تهیه کننــده‪ :‬منصــور باللــی‪ /‬مدیــر تولیــد‪ :‬محســن مومنــی اصــل‪ /‬جانشــین‬ ‫مدیــر تولیــد‪ :‬بهــزاد مــرادی‪ /‬دفتــر پیش تولیــد‪ :‬موسســه هلیــا فیلــم‪ /‬مدیــر‬ ‫تـــدارکات‪ :‬نیمتـــاج پور صفـــر‪ /‬دســـتیاران تـــدارکات‪ :‬ابوالفضـــل موالی ــی‪،‬‬ ‫علیرضـــا علیـــزاده و صـــادق محمـــدی‪ /‬امـــور بیمـــه‪ :‬محمـــد شـــفیعی‪/‬‬ ‫ترابـــری‪ :‬ابوالفضـــل مشهدی حســـن و جـــواد مشـــهدی رمضانـــی‪ /‬ط ــراح‬ ‫چهره پـــردازی و جانشـــین تهیه کننـــده‪ :‬حجـــت بابایـــی‪ /‬مجـــری بان ــوان‪:‬‬ ‫فریب ــا مجی ــدی‪ /‬مج ــری اقای ــان‪ :‬محم ــد س ــفری‪ /‬ط ــراح دک ــور و صحن ــه و‬ ‫لب ــاس‪ :‬مری ــم ی ــادگاری‪ /‬دس ــتیار دک ــور و لب ــاس‪ :‬ازاده عب ــاس زاده‪ /‬دس ــتیار‬ ‫صحن ــه‪ :‬بنیامی ــن محم ــدی‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2519‬‬ ‫افزایش ‪ ۶۰۴‬درصدی سود انباشته بانک تجارت‬ ‫بانـک تجـارت در شـرایطی سـال ‪ ۱۴۰۰‬را به پایـان رسـاند‬ ‫کـه بررسـی ها حکایـت از رونـد روبه پیشـرفت ایـن بانـک‬ ‫در شـاخص های مالـی تعیین کننـده دارد‪ .‬ایـن گـزارش‬ ‫یسـت‪ ،‬افزایـش سـطح تسـهیالت‪ ،‬درامـد تسـهیالتی‬ ‫حا ک ‬ ‫یسـت کـه در جدیدتریـن‬ ‫و سـود انباشـته از موارد ‬ ‫تهـای مالـی بانـک تجـارت جهـش قابل توجـه‬ ‫صور ‬ ‫داشـتند‪ .‬سـال ‪ ۹۹‬هم زمـان بـا شـکل گیری مـوج تغییـرات‬ ‫در بانـک تجـارت شـاهد اتفاقاتـی بودیـم کـه به لحـاظ‬ ‫بنیادیـن عالو هبـر تقویـت بانـک موجـب شـد تـا بزرگ تریـن‬ ‫بانـک بورسـی کشـور از زیـان رهـا شـده و در مسـیر خلـق‬ ‫سـود قـرار گیـرد‪ .‬سـال ‪ ۱۴۰۰‬و پـس از تحوالتـی کـه در حـوزه‬ ‫مدیریتـی به وجـود امـد ایـن ضرب اهنـگ ادامـه داشـت‬ ‫و نتایـج ان در پایـان سـال مالـی ‪ ۱۴۰۰‬به خوبـی خـود را‬ ‫نشـان داد‪ .‬بانـک تجـارت در پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬موفـق شـد‬ ‫تـا میـزان پرداخـت تسـهیالت خـود را بـه بخـش خصوصـی‬ ‫‪۸۲۹‬هـزار و‬ ‫‪ ۸۶‬درصـد افزایـش داده و بـه دومیلیـون و ‬ ‫‪ ۶۶۵‬میلیارد ریـال برسـاند‪ .‬درامد تسـهیالتی اعطایی بانک‬ ‫نیـز به این واسـطه افزایـش ‪ ۵۰‬درصـد افزایـش پیـدا کـرد و بـه‬ ‫‪۴۳۱‬هـزار و ‪ ۵۸۳‬میلیارد ریـال رسـید؛ امـا مهم تریـن تحـول‬ ‫ ‬ ‫بنیادیـن بانـک تجـارت در پایـان سـال قبـل را بایـد در سـود‬ ‫انباشـته ان جسـتجو کـرد‪ .‬ایـن بانـک که سـال ‪ ۹۹‬را با سـود‬ ‫جهـزار و ‪ ۴۷۵‬میلیارد ریالـی به پایـان رسـاند در‬ ‫انباشـته پن ‬ ‫‪۳۸‬هـزار و‬ ‫سـال قبـل این مقـدار بـا ‪ ۶۰۴‬درصـد افزایـش بـه ‬ ‫نبـر این موفق‬ ‫یهـا افزو ‬ ‫‪ ۵۶۲‬میلیارد ریـال ارتقـاء داد‪ .‬تجارت ‬ ‫شـدند بـا جلـب اعتمـاد مـردم سـپرده های خـود را بـا بیـش‬ ‫از ‪ ۶۷۶‬هـزار و ‪ ۷۵۸‬میلیارد ریـال افزایـش دهنـد‪ .‬به نظـر‬ ‫می رسـد مسـیر فعلـی بانـک تجـارت می توانـد در اینـده ای‬ ‫نهـا را بـه ثابـت مالـی قابل توجهـی برسـاند‪.‬‬ ‫نه چنـدان دور ا ‬ ‫شـرکت بیمـه دی از محصـول جدیـد خـود بـا عنـوان‬ ‫«بیمـه عمـر بهـادار» رونمایـی کـرد‪ .‬محمدرضا کشـاورز‬ ‫مدیر عامـل بیمـه دی ضمـن ابـراز خرسـندی از تولیـد‬ ‫این محصـول‪ ،‬ارائـه محصـوالت جدیـد با توج هبـه‬ ‫نیـاز جامعـه و همچنیـن درنظرگرفتـن بازارهـای نویـن‬ ‫بو کار را یکـی از مسـیرهای موفقیـت شـرکت‬ ‫کسـ ‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬بیمه نامـه عمر بهـادار باتوجه به نیاز‬ ‫مشـتریان طراحـی و ارائـه شـده اسـت و با وجود اینکـه‬ ‫می توانـد مزیـت رقابتـی بـرای شـرکت بیمـه دی‬ ‫نتـر‪،‬‬ ‫در صنعـت بیمـه ایجـاد کنـد؛ امـا در نـگاه کال ‬ ‫رشد ‪ ۴۱‬درصدی تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات‬ ‫معـاون اعتبـارات بانک توسـعه صادرات ایـران گفت‪:‬‬ ‫«سال گذشته بالغ بر ‪ ۱۸۵‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫ریالـی و ارزی بـه مشـتریان ایـن بانـک اعطـا شـده کـه‬ ‫از رشـد ‪ ۴۱‬درصـدی نسـبت بـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬برخـوردار‬ ‫اسـت»‪ .‬رضـا سـاعدی فر با اشـاره به قراردادهـای‬ ‫سـپرده گذاری فعـال سـال گذشـته ایـن بانـک بـا‬ ‫صنـدوق توسـعه ملـی‪ ،‬گفـت‪« :‬صنـدوق توسـعه ملی‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬و در قالـب قراردادهـای سـپرده گذاری‬ ‫ریالـی‪ ،‬بال غبـر ‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریـال بـا هـدف کمـک‬ ‫بـه توسـعه صـادرات غیرنفتـی کشـور دراختیـار بانـک‬ ‫توسـعه صـادرات ایـران قـرار داده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«منابـع دراختیـار بانـک توسـعه صـادرات ایـران بـه‬ ‫شهـای مختلـف اقتصـادی اعـم از کشـاورزی‪،‬‬ ‫بخ ‬ ‫صنایـع تبدیلی و تکمیلی‪ ،‬معـدن‪ ،‬صنعت‪ ،‬خدمات‬ ‫فنـی و مهندسـی (تامیـن بـرق‪ ،‬اب و گاز‪ ،‬سـاختمان‪،‬‬ ‫لو نقل‪ ،‬انبارداری و ارتباطات) و بازرگانی داخلی‬ ‫حم ‬ ‫و خدمـات تخصیص یافتـه اسـت‪ .‬سـاعدی فر تامیـن‬ ‫مالـی کوتا همـدت‪ ،‬بلن دمـدت و گشـایش اعتبـارات‬ ‫اسـنادی داخلـی ریالـی را از اولویت هـای اعتبـاری‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات ایـران خوانـد و افـزود‪« :‬بـرای‬ ‫این منظـور از منابـع داخلـی بانـک‪ ،‬صنـدوق توسـعه‬ ‫ملی‪ ،‬بازار سـرمایه و منابع خارجی دردسـترس بانک‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون اعتبـارات بانـک توسـعه‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫صـادرات ایـران گفـت‪« :‬ایـن بانـک بـا هـدف اجـرای‬ ‫طر ح هـای دارای توجیـه صادراتـی و درامـد ارزی‬ ‫حهـای نیمه تمـام و دردسـت اجرای‬ ‫بـا اولویـت طر ‬ ‫بانـک‪ ،‬اعطـای تسـهیالت ارزی از محـل منابـع بانـک‬ ‫را در دسـتور کار دارد‪ .‬بانـک توسـعه صـادرات ایـران بـا‬ ‫هـدف حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬ارتقـای‬ ‫سیسـتم اعتبار سـنجی این دسـته از مشـتریان را‬ ‫تهـا و شـاخص های اعتبـاری دنبـال‬ ‫بر اسـاس ظرفی ‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫امکان مدیریت چک از طریق درگاه های خودپرداز بانک مسکن فراهم شد‬ ‫بانک مسکن در ادامه اجرای دستورالعمل بانک مرکزی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در خصـوص قانـون «اصلاح‬ ‫قانـون صـدور چک» با اعمال تغییـرات الزم در درگاه های‬ ‫خودپرداز خود‪ ،‬امکان ارائه خدمات مدیریت چک های‬ ‫صیـادی را ازطریـق این دسـتگاه ها بـه تمامـی مشـتریان‬ ‫فراهـم کـرد‪ .‬بر این اسـاس امـکان درخواسـت ثبـت چـک‬ ‫در سـامانه صیـاد توسـط صادرکننـده‪ ،‬تاییـد یـا رد چـک‬ ‫در سـامانه صیـاد توسـط گیرنـده چـک‪ ،‬انتقـال چـک در‬ ‫سـامانه صیاد توسـط دارنده چک‪ ،‬اسـتعالم مشـخصات‬ ‫تشـده در سـامانه صیـاد توسـط صادرکننـده‬ ‫چـک ثب ‬ ‫چـک و اسـتعالم مشـخصات چـک در سـامانه صیـاد‬ ‫توسـط گیرنـده چـک‪ ،‬ازطریـق درگا ههـای خودپردازهـای‬ ‫بانـک مسـکن میسـر شـد‪ .‬مطابـق دسـتورالعمل بانـک‬ ‫مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران‪ ،‬تمامـی خدمات مرتبط‬ ‫ً‬ ‫بـا چـک بـر روی خودپردازهـای بانـک مسـکن صرفـا بـه‬ ‫یشـود‪ .‬بـا ایـن توضیح که‬ ‫دارنـدگان کارت مسـکن ارائـه م ‬ ‫ً‬ ‫ثبت چک صرفا برای چک های بانک مسکن و خدمات‬ ‫کهـای‬ ‫اسـتعالم‪ ،‬تاییـد و انتقـال چـک بـرای تمامـی چ ‬ ‫مسـکنی و شـتابی امکان پذیـر اسـت‪ .‬شایان ذکراسـت؛‬ ‫قانـون صـدور چـک بـا هـدف اعتباربخشـی بـه چـک و‬ ‫به حداقل رسـاندن صـدور چـک بالمحـل در سـال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫توسـط مجلـس شـورای اسلامی به تصویـب رسـید و از‬ ‫ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۰‬اجرایـی شـده اسـت‪ .‬در این قانـون‬ ‫نحـوه صـدور‪ ،‬دریافـت و انتقـال چـک تغییراتـی داشـته‬ ‫یکـه مبـادالت خـود را بـا چـک‬ ‫و تکالیفـی بر عهـده افراد ‬ ‫انجـام می دهنـد‪ ،‬گذاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫از دومیلیـون و ‪ ۳۴۹‬هزار فقـره بـه دومیلیـون و ‪ ۵۹۲‬هزار فقـره‬ ‫یهـای بانـک نیـز رشـدی‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬جمـع کل دارای ‬ ‫‪۸۱‬هـزار‬ ‫‪ ۶۹‬درصـدی داشـته و از ‪ ۴۸‬هزار میلیارد تومـان بـه ‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومـان بالـغ شـده اسـت‪ .‬مهم تریـن نکتـه‬ ‫تهـای مالـی هـر شـرکت‪ ،‬سـود ان اسـت‪ .‬سـود‬ ‫در صور ‬ ‫انباشـته بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران‪ ،‬به عنـوان یکـی‬ ‫کهـای کشـور‪ ۷۴ ،‬درصـد رشـد یافتـه‬ ‫از سـودده ترین بان ‬ ‫و از ‪ ۹۳۶‬میلیارد تومـان بـه ‪ ۱۶۲۵‬میلیارد تومـان بالـغ شـده‬ ‫تهـای مالـی بانـک‬ ‫اسـت‪ .‬موضـوع دیگـری کـه در صور ‬ ‫قرض الحسـنه مهر ایران خودنمایی می کند‪ ،‬نسـبت بسـیار‬ ‫پاییـن مطالبـات بـه مصـارف اسـت‪ .‬بانـک موفـق شـده در‬ ‫پایـان سـال ‪ ۱۴۰۰‬نیـز کمتریـن نسـبت مطالبـات بـه مصارف‬ ‫کهـای کشـور به ثبـت برسـاند‪ .‬ایـن چندمیـن‬ ‫را در بیـن بان ‬ ‫سـال پیاپـی اسـت کـه نسـبت مطالبـات بـه مصـارف بانـک‬ ‫قرض الحسـنه مهـر ایـران کمتـر از یک درصـد اسـت‪.‬‬ ‫تنـام و معرفـی حسـاب بانـک‬ ‫مشـتریان بانـک پارسـیان کـه سـهامدار شـرکت های بورسـی هسـتند‪ ،‬بایـد نسـبت بـه ثب ‬ ‫نهـا از طریـق سـامانه مذکـور‬ ‫پارسـیان خـود در سـامانه سـجام اقـدام کننـد تـا امـکان پرداخـت سـود سـهام سـنواتی ا ‬ ‫فراهم شود‪ .‬در همین راستا امکان احراز هویت الکترونیکی سجام از طریق وب سایت بانک پارسیان‪ ،‬به نشانی ‪ttps://‬‬ ‫‪ parsian-bank.ir/general_content/130926/130926.htm‬بـرای سـهامداران فراهـم اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫پروانـه اشـتغال بـه کار سـازمان نظـام مهندسـی خراسـان رضـوی بـه شـماره ‪ 19/3/4158‬مـورخ‬ ‫‪ 1379/05/31‬متعلق به مجید کریمی فرزند ابراهیم متولد ‪ 1350‬با شماره ملی ‪ 0793428823‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو پارس ‪ XU7‬به رنگ سـفید مدل ‪ 1400‬با شـماره پال ک ایران ‪123 -34‬ن‪81‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1581315‬و شـماره شاسـی ‪ H613575‬بـه مالکیـت سـاره اژدری فرزنـد نصرالـه بـا‬ ‫شـماره ملی ‪ 1850369941‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی خودرو سواری پژو ‪ 405-GLXi‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1386‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪298 -83‬ب‪ 69‬و شماره موتور ‪ 12486121982‬و شماره شاسی ‪ 40435857‬به مالکیت علی دهقانی‬ ‫فرزند جان محمد به شماره ملی ‪ 2380099871‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫پرداخت ‪۱۳۵‬هزارمیلیاردریال وام ازدواج توسط بانک صادرات‬ ‫پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه این بانک‬ ‫بـا هـدف کمـک بـه تشـکیل خانـواده و تسـهیل ازدواج طـی‬ ‫سـالیان متمـادی باجدیـت ادامـه داشـته و ایـن حمایـت‬ ‫از ابتـدای سـال ‪ ١٤٠٠‬بـه اغـاز زندگـی مشـترک ‪ ١٤٧‬هـزار و‬ ‫‪ ٢٦٥‬عـروس و دامـاد در کشـور بـا پرداخـت ‪ ١٣٤‬هـزار و‬ ‫‪ ٩٦٣‬میلیارد ریـال وام قرض الحسـنه ازدواج و تهیـه جهیزیـه‬ ‫کمـک کـرده اسـت‪ .‬ایـن بانـک از ابتـدای سـال ‪ ١٤٠١‬تـا نیمـه‬ ‫خـرداد ‪١ ٧‬هـزار و ‪ ٩٣٣‬فقـره وام مذکـور بـه ارزش ‪ ٢٢‬هـزار و‬ ‫‪ ٩٨٦‬میلیارد ریالبهمتقاضیانپرداخت کردهو رونداعطای‬ ‫این تسهیالت در سال جاری همچنان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬بانک صادرات ایران در سال ‪ ٩٥‬تعداد‬ ‫‪١٣٠‬هزارفقـره بـه ارزش ‪ ١٢‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬در سـال ‪ ٩٦‬بیش‬ ‫از ‪١٥٣‬هزارفقـره بـه ارزش ‪ ١٦‬هزار میلیارد ریـال‪ ،‬در سـال ‪٩٧‬‬ ‫بالغ بر ‪ ١١٦‬هزار فقره به ارزش ‪ ١٨‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬در سال ‪٩٨‬‬ ‫به میزان ‪ ١١٣‬هزار فقره به ارزش ‪ ٣٥‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬سال ‪٩٩‬‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ١٢٥‬هزار فقـره بـه ارزش ‪ ٦٥‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬سـال‬ ‫‪ ١٤٠٠‬نزدیک به ‪١٣٠‬هزارفقره وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه‬ ‫جهیزیـه بـه ارزش ‪١١٢‬هزار میلیارد ریـال و از ابتـدای سـال تـا‬ ‫نیمـه خردادمـاه سـال جـاری ‪ ١٨‬هزار فقـره بـه ارزش نزدیـک‬ ‫به ‪ ٢٣‬هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده که طی‬ ‫این سـال ها درمجمـوع بالغ بـر ‪ ٧٨٥‬هزار نفـر از جوانان کشـور‬ ‫بـا بیـش از ‪ ٢٨١‬هزار میلیارد ریـال وام قرض الحسـنه ازدواج‬ ‫و تهیـه جهیزیـه بانـک صـادرات ایـران راهـی خانـه بخـت‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران به میزبانی بیمه سرمد‬ ‫عضـو هیئت مدیـره و قائم مقـام مدیرعامـل بیمـه سـرمد‬ ‫گفـت‪« :‬اسـتفاده از فضاهـای دیجیتـال می توانـد بـه‬ ‫افزایـش گسـتره مخاطبـان و باالرفتـن اثرگـذاری تبلیغات‬ ‫کمـک کنـد»‪ .‬جلسـه کارگـروه روابط عمومـی سـندیکای‬ ‫بیم هگـران ایـران بـا حضـور مدیـر روابط عمومـی سـندیکا‬ ‫و مدیـران روابط عمومـی شـرکت های بیمـه به میزبانـی‬ ‫بیمـه سـرمد برگـزار شـد‪ .‬مهـدی مهـدوی در این جلسـه‬ ‫ضمـن خیرمقـدم بـه مدیـران روابط عمومـی‬ ‫شـرکت های بیمـه‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز حـوزه ارتباطـات و‬ ‫روابط عمومـی‪ ،‬جایـگاه ویـژه ای در سـازمان ها پیـدا‬ ‫کـرده کـه نشـان دهنده اهمیـت این بخـش اسـت»‪.‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره و قائم مقـام مدیرعامـل بیمـه سـرمد‬ ‫افـزود‪« :‬تحـوالت دنیـای دیجیتـال‪ ،‬ایجـاب می کنـد کـه‬ ‫در حـوزه روابط عمومـی و تبلیغـات تغییراتـی ایجـاد‬ ‫یهـا بیش ازپیـش از ظرفیـت فضـای‬ ‫شـود و روابط عموم ‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬بـرای پیشـبرد اهـداف سـازمان خـود بهـره‬ ‫ببرنـد‪ .‬اسـتفاده از این فضـا می توانـد بـه افزایـش گسـتره‬ ‫مخاطبـان و باال رفتـن اثرگـذاری تبلیغـات کمـک کنـد»‪.‬‬ ‫روان بودن تسهیالت دهی؛ یکی ازمواردماندگاریمشتریان‬ ‫الزام تمامی سهامداران بانک پارسیان‬ ‫به ثبت نام در سامانه «سجام»‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ 125‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪ 767-71914‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ NEG1120654‬و شـماره تنـه ‪ NEG125A9104045‬بـه مالکیـت حمیـد پورصمـدی‬ ‫مفقویـد شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫معتقدیـم طراحـی محصـوالت جدیـد عالوه بـر ارتقـای‬ ‫کلـی صنعت‪ ،‬سـهم بسـزایی درراسـتای فرهنگ سـازی‬ ‫یگـذاری محصـوالت بیمـه ای در اولویـت‬ ‫بیمـه و جا ‬ ‫نیازهای خانوار داشـته باشـد»‪ .‬گفتنی سـت؛ محصول‬ ‫«بیمـه عمـر بهـادار» دارای ویژگی هایـی چـون؛‬ ‫قهـای متنـوع سـرمایه گذاری‬ ‫سـرمایه گذاری در صندو ‬ ‫در بـازار سـرمایه و اعمـال ‪( NAV‬ارزش خالـص دارایـی)‬ ‫قهـا بـر روی اندوختـه بیمه نامـه و سـود‬ ‫روزانـه صندو ‬ ‫بـا تضمیـن اسـت کـه وجـه تمایـزی نسـبت بـه سـایر‬ ‫محصـوالت بیمـه ای ب هشـمار می ایـد‪.‬‬ ‫سرپرست بانک توسعه تعاون بیان کرد؛‬ ‫سود انباشته بانک قرض الحسنه مهر ایران از مرز ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد تومان عبور کرد‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫با حضور نماینده همه سهامداران برگزار شد و صورت های‬ ‫مالـی سـال ‪ ۱۴۰۰‬به تصویـب مجمـع رسـید‪ .‬بر اسـاس‬ ‫تهـای مالـی ایـن بانک کـه به تصویب مجمع عمومی‬ ‫صور ‬ ‫رسـید‪ ،‬منابـع بانـک از ‪ ۴۹‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومـان در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بـه حـدود ‪ ۸۶‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومـان در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬همچنیـن تعـداد مشـتریان از ‪ ۱۰‬میلیون نفـر‬ ‫ن و ‪ ۹۰۰‬هزار نفـر رسـیده و تعـداد سـپرده ها از‬ ‫بـه ‪ ۱۱‬میلیـو ‬ ‫‪۱۰۰‬هـزار بـه ‪ ۱۶‬میلیـون و ‪ ۴۶۰‬هزار فقـره افزایـش‬ ‫‪ ۱۳‬میلیـون و ‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬متناسـب بـا افزایـش منابـع بانـک‪ ،‬وا مهـای‬ ‫پرداختـی ازسـوی ان نیـز رشـد یافتـه اسـت‪ .‬مبلـغ وا مهـای‬ ‫پرداختـی بـا رشـدی ‪ ۶۳‬درصـدی از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد تومـان‬ ‫‪۵۸‬هـزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومـان در‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـه بیـش از ‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬رسـیده اسـت‪ .‬ازنظـر تعـدادی نیـز ایـن شـاخص‬ ‫بـا رشـد ‪ ۱۰‬درصـدی همـراه بـوده و تعـداد وا مهـای پرداختـی‬ ‫افزودن «بیمه عمر بهادار» به سبد نواوری‬ ‫محصوالت «بیمه دی»‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-140160318019000435‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اقبال مرادی فرزند عین اله به شماره شناسنامه ‪ 1470‬صادره از تالش‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه و دوباب انباری و محوطه به مساحت ‪ 967/78‬مترمربع پال ک فرعی ‪322‬‬ ‫از ‪ 78‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 107‬واقـع در قریـه دیگه سـرا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای کـرم مرادی دیگه سـرا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/23 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/191‬‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 127/3/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای حـاج ظاهـر رشـیدصحرائی‬ ‫فرزنـد محمدباقـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 2000168841‬صـادره دزفـول متولـد ‪ 1303‬کـه سـا کن شـوش‪،‬‬ ‫مـدرس غربـی بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صـادر شـده اسـت و بـرای‬ ‫تاریخ ‪ 1401/04/29‬راس ساعت ‪10‬صبح نوبت تحریر ترکه تعیین شده‪ .‬لذا بدینوسیله به تمامی ورثه‬ ‫متوفـای یادشـده یـا نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کس که به‬ ‫طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف‬ ‫شهرستان شوش (جهاد سازندگی سابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه‬ ‫حاضر شـوند‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت (نوبت اول)‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند مالکیـت‪ ،‬اشـخاصی کـه‬ ‫درخواسـت سـند مالکیـت مفـروزی املا ک مـورد تقاضـای خـود را نموده انـد و تقاضـای انهـا منتهـی بـه‬ ‫صدور رای در هیئت حل اختالف شـده‪ ،‬اسـامی و مشـخصات انان به شـرح زیر در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در دو روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه در مـدت دو‬ ‫ماه از تاریخ انتشار اولین ا گهی‪ ،‬اعتراض واصل شود‪ ،‬صدور سند مالکیت موکول به ارائه حکم دادگاه‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬درغیراینصـورت چنانچـه اعتراضـی بـه ایـن اداره واصل نشـود و یا معتـرض در مهلت مقرر‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اسـناد مالکیـت املا ک مـورد ا گهـی‪،‬‬ ‫برابـر مقـررات بـه نـام متقاضیـان صـادر خواهـد شـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نخواهـد شـد‪ .‬ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه بـاغ پلا ک ‪ 877‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی بخـش ‪8‬‬ ‫قریـه شـاهینی بـه نـام اقایـان رحیـم و کریـم قبادی هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ به‬ ‫مسـاحت ‪ 35784/5‬مترمربـع مـورد خریـداری از محـل نسـق سـلیم قبـادی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/23 :‬‬ ‫علی محمد براتی‪ ،‬رئیس ثبت کامیاران‬ ‫م الف ‪22‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانـب علـی عبدالهـی فرزنـد عبـاس بـه شـماره ملـی ‪ 0480780811‬مالـک‬ ‫خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬پانورامـا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪726 -40‬ن‪ 53‬و شـماره موتـور ‪ 0081630‬و شـماره شاسـی ‪ 263611‬بـه علـت فقـدان‬ ‫اسـناد فـروش (بـرگ سـبز) تقاضـای صـدور المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫نخـودرو واقـع در پیکا ‬ ‫فـروش شـرکت ایرا ‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مزبـور‪ ،‬طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫بدیه ‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت سازان اسـیا زیگمـا ‪ 125CC‬بـه رنـگ‬ ‫ابـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 772-73218‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0125NID302924‬و شـماره تنه ‪ NID***125A9303019‬به‬ ‫مالکیـت مرتضـی دلـدار مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪618‬‬ ‫سرپرست بانک توسعه تعاون روان بودن تسهیالت دهی به‬ ‫مشتریان را یکی ازموارد ماندگاری مشتریان دانست‪ .‬محمد‬ ‫شـیخ حسـینی با اشـاره به چالـش کمبـود نیـروی انسـانی در‬ ‫بخـش اعتبـاری گفـت‪« :‬با توجه به اینکـه افزایـش سـرمایه‬ ‫شهـای بانـک مطـرح شـده؛ امـا ا گـر‬ ‫به عنـوان یکـی از چال ‬ ‫مشکل سرمایه انسانی را حل کنیم‪ ،‬بقیه مشکالت سازمان‬ ‫رفع می شود‪ .‬ا گر بتوانیم سطح سرمایه انسانی را ارتقا دهیم‬ ‫و انگیـزش ایجـاد کنیـم خیلـی از مشـکالت حـل می شـود»‪.‬‬ ‫شـیخ حسـینی با بیان اینکه بخش مهمی از عملیات اصلی‬ ‫بانـک در بخش اعتبارات انجام می شـود‪ ،‬بیـان کرد‪« :‬حجم‬ ‫کار و تکالیـف درحال افزایـش اسـت و بااسـتفاده از فنـاوری‬ ‫می تـوان بخشـی از فشـار کار را کاهـش داد»‪ .‬وی باردیگـر بـر‬ ‫چالش کمبود نیروی انسانی در بخش اعتبارات اشاره کرد و‬ ‫گفت‪« :‬به دنبال ان هسـتیم تا یک سـال اینده ابزار‪ ،‬امکانات‬ ‫و فرایندهایـی را تعریـف کنیـم تـا از سـنگینی کار همـکاران‬ ‫دراین بخـش کاسـته شـود»‪ .‬سرپرسـت بانک توسـعه تعاون‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬یکپارچه سـازی می توانـد بخـش عمـده ای از‬ ‫مشـکالت را حـل و بخش نگری هـا را رفـع کنـد‪ .‬به عنوان یکی‬ ‫از راهبردها به دنبال اجرای یکپارچه سازی در بانک در تمام‬ ‫فرایندهـا و بخش ها هسـتیم»‪.‬‬ ‫محصول جدید بیمه تجارت نو در راه است‬ ‫تنـو بـرای مشـتریانی کـه خودروهـای کـم‬ ‫شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫تـردد دارنـد‪ ،‬طرحـی را در دسـت اجرا دارد کـه ان افراد می توانند‬ ‫نطـرح بـرای کاهـش هزینـه و بهر هبـردن از پوشـش های‬ ‫از ای ‬ ‫بیم ههـای بدنه اسـتفاده کنند‪ .‬سرپرسـت بیم ههـای اتومبیل‬ ‫شرکت بیمه تجارت نو بابیان مطلب فوق در خصوص عملکرد‬ ‫تنـو در دومـاه‬ ‫شـرکت در سـال ‪ 1401‬گفـت‪« :‬شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫اول سـال ‪ 1401‬حـدود ‪ 8۰۰‬میلیارد ریـال در حـوزه خودرویـی‬ ‫اعـم از بیمـه بدنـه‪ ،‬شـخص ثالث و حوادث سرنشـین محصول‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه الحاقیه بیمه نامه ها‬ ‫فروخته اسـت»‪ .‬وحید دانش کیا‬ ‫گفـت‪« :‬هر سـال‪ ،‬در نیمـه دوم اسـفند‪ ،‬قـوه قضاییـه دیـه سـال‬ ‫جدید را مشـخص می کند که براسـاس ان حق بیم ه بیمه های‬ ‫شـخص ثالـث تغییـر می کنـد‪ .‬سـال گذشـته ایـن اتفـاق رخ‬ ‫نـداد و دیـه نهـم فروردیـن ‪ ۱۴۰۱‬اعلام شـد؛ درنتیجـه از نظـر‬ ‫قانونـی بیمه نامه هایـی کـه از اول سـال ‪ 1400‬تـا ‪ 29‬اسـفند‬ ‫‪ 1400‬شـروع شـده اند نیـاز بـه الحاقیـه ندارند؛ ولـی بیمه گذارانی‬ ‫نهـا از اول فرودیـن تـا ‪ 8‬فروردیـن ‪1401‬‬ ‫کـه بیمه نام ههـای ا ‬ ‫یشـود بایـد بـه شـرکت های بیمـه مراجعـه کـرده و‬ ‫شـروع م ‬ ‫الحاقیـه افزایـش تعهـدات خریـداری کننـد‪ .‬در چندیـن نوبـت‬ ‫بـه کسـانی که در ایـن تاریـخ اقـدام بـه خرید بیمه نامه از شـرکت‬ ‫تنـو کردنـد اطالع رسانی شـده تـا بـه شـرکت مراجعه‬ ‫بیمـه تجار ‬ ‫کـرده و الحاقیـه دریافـت کننـد‪ ،‬بـرای این منظـور تمـام شـعب‬ ‫ایـن شـرکت بـه صـدور الحاقیـه دسترسـی دارنـد و هر فردی کـه‬ ‫تنـو را در اختیـار دارد با مراجعه بـه هریـک از‬ ‫بیمه نامـه تجار ‬ ‫شـعب می توانـد الحاقیـه را دریافـت کنـد»‪.‬‬ ‫با طرح بیمه عمر «یونیت لینک»‬ ‫بیمه سامان اشنا شوید‬ ‫شـرکت بیمـه سـامان‪ ،‬به عنـوان اولیـن شـرکت بیمـه ای در‬ ‫کشـور ‪ ،‬طرح بیمه عمر متصل به واحد یا یونیت لینک رو‬ ‫برای کاهش دغدغه افراد نسـبت به حفظ ارزش پولشـان‬ ‫ارائـه کـرده تـا عالو هبـر پوشـش های مختلـف و کامـل بیمـه‬ ‫عمـر مثـل پوشـش امـراض خـاص‪ ،‬درامـد ازکارافتادگـی و‬ ‫سـرمایه فـوت ‪ ،‬امـکان سـرمایه گذاری اندوختـه بیمه نامـه‬ ‫را به صورت مسـتقیم در صندوق هـای بورسـی برایشـان‬ ‫فراهـم کند‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/27-1401-707‬هیـات بـه کالسـه پرونـده شـماره ‪ 1400-455‬موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک منطقه دو بجنـورد تصرفات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای هادی هاتفی طراقی فرزند قاسمعلی به شماره شناسنامه ‪ 45‬صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب منزل مسکونی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 86‬مترمربـع از پلا ک ‪ 196‬فرعـی از ‪ 125‬اصلـی واقـع در اراضـی قریـه عزیـز خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی ا کبـر‬ ‫فتحی حمزانلوئـی فرزنـد حسـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/08 :‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بجنورد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323918‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000786‬مـورخ ‪ 1401/02/29‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفـات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی خانـم زهـرا عجمـی فرزنـد محمدولـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 13537‬در‬ ‫ششـدانگ یکباب محوطه مشـتمل بر اتاق به مسـاحت ‪ 208/14‬مترمربع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 231‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد‬ ‫از محـل مالکیـت سـیدمحمدتقی شـهیدی و اسـداله سادسـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/07 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1324584‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005002126‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقای عقیل برزنونی فرزند رجبعلی به شماره شناسـنامه ‪ 1050371380‬صادره از‬ ‫نیشـابور در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 140/68‬مترمربع پال ک ‪ 42‬فرعی از‬ ‫‪ 13‬اصلی واقع در اراضی گذر شوری بخش ‪ 12‬نیشابور خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای غالمرضا رستگار محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1178‬‬ ‫املا ک نیشـابور‪ ،‬از طـرف غالمرضـا حسـنی عارفی‬ صفحه 4 ‫پژوهش ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2519‬‬ ‫ورزش هایتفریحی کوهستانی‬ ‫شهـای کوهسـتانی بـه ورزش هایـی می گوینـد کـه در کوهسـتان انجـام می گیرنـد‪.‬‬ ‫ورز ‬ ‫نهـا ریسـک کرد‪.‬‬ ‫شهـا نیـاز بـه تجهیـزات خاصـی دارنـد و بایـد در انجـام ا ‬ ‫همـه ایـن ورز ‬ ‫ورزش های کوهسـتانی عبارتنداز؛ کوهنوردی‪ ،‬سـنگ نوردی‪ ،‬اهن کوب نوردی‪ ،‬اسـکی‬ ‫در کـوه‪ ،‬اسـکی ازاد‪ ،‬بـرف نـوردی‪ ،‬پیاد هگـردی‪ ،‬تپـه نـوردی‪ ،‬دوچرخ هسـواری در کـوه‪،‬‬ ‫یشـوند؛ بلکـه‬ ‫شهـا نه تنهـا باعـث احسـاس خـوب م ‬ ‫را هنـوردی‪ ،‬در هنـوردی‪ .‬ایـن ورز ‬ ‫بـه تقویـت قـدرت ذهنـی و صبـر ورزشـکاران نیـز کمـک می کنـد‪ .‬کشـور ایـران بـا داشـتن‬ ‫کو ههـای سر به فلک کشـیده از اسـتعدادهای خـدادادی بـرای ورزش کوهنـوردی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬امـروزه ورزش کوهنـوردی به عنـوان یـک ورزش رسـمی موردتوجـه‬ ‫جوانـان اسـت‪ .‬قلـه توچـال بخشـی از رشـته کوه های البـرز اسـت کـه در شـمال تهـران‬ ‫بهـای دوسـتداران ورزش‬ ‫و منطقـه شـمیرانات قـرار دارد‪ .‬ایـن قلـه از اولیـن انتخا ‬ ‫یشـود؛ به همین دلیـل مسـیر کوهنـوردی و پیـاده روی ایـن‬ ‫کوهنـوردی محسـوب م ‬ ‫قلـه دارای جان پنا ههـا و اسـتراحتگاه های زیـادی اسـت‪ .‬همچنیـن بـرای حفـظ امنیت‬ ‫و سلامت کوهنـوردان دو ایسـتگاه امدادونجـات هالل احمـر نیـز در مسـیرها دایـر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬یکـی از جاذب ههـای توچـال تلـه کابیـن ان اسـت که یکـی از طوالنی تریـن‬ ‫یشـود و دارای سـه خـط اصلـی اسـت‪ .‬تلـه کابیـن‬ ‫نهـای جهـان محسـوب م ‬ ‫تلـه کابی ‬ ‫در خیابـان ولنجـک قـرار داشـته و بـه بـام تهـران معـروف اسـت‪ .‬اسـکی بـرف و چمـن نیز‬ ‫شهـای موردتوجـه بازدیدکننـدگان توچال اسـت‪ .‬کوهنـوردی فواید زیادی‬ ‫ازجملـه ورز ‬ ‫گهـای بـدن در شـرایط عـادی و در موقـع اسـتراحت به مقـدار‬ ‫دارد ازجمله اینکـه مویر ‬ ‫گهـا‬ ‫‪15‬درصـد ظرفیـت خودشـان بـاز و فعـال هسـتند ولـی در حیـن کو هنـوردی مویر ‬ ‫گهـا‬ ‫یشـوند‪ ،‬چـون ا کسـیژن و غـذای موردنیـاز بـدن ازطریـق مویر ‬ ‫‪95‬درصـد فعـال م ‬ ‫گهـا‪ ،‬مـواد غذایـی و‬ ‫بـه نقـاط مختلـف بـدن می رسـد بـا باز شـدن و فعال ترشـدن مویر ‬ ‫ا کسـیژن باسـرعت بیشـتر و کیفیت سـودمندتر به مغز و عضالت و اعضای داخلی بدن‬ ‫می رسـد‪ .‬در موقـع کو هنـوردی‪ ،‬متابولیسـم (سوخت وسـاز ) مـواد شـناور در خـون مانند‬ ‫نهـا و اسـید اوریـک به بهتریـن وجه صورت می گیـرد و درنتیجه‬ ‫قنـد‪ ،‬کلسـترول‪ ،‬پروتئی ‬ ‫سوخت وسـاز کامـل خـون از ابتلا بـه بیمـاری قنـد نیـز جلوگیـری می کنـد‪ .‬در موقـع‬ ‫فعالیـت ورزشـی و بخصـوص در کو هنـوردی‪ ،‬کالـری موردنیـاز بـدن بـه سـه برابر افزایـش‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬بـدن بـرای تامیـن کالـری موردنیاز خـود به اجبـار چربی های ذخیر هشـده‬ ‫یسـوزاند و به مصرف می رسـاند؛ همچنین موقع فعالیت ورزشـی‪ ،‬انسـان به شـدت‬ ‫را م ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫یهـای زیرپوسـت در اثـر تعریق شسـته و دفع م ‬ ‫عـرق می کنـد و مقـداری از چرب ‬ ‫در موقـع کو هنـوردی مقـدار خـون موجـود در عضلات بدن ‪ 20‬برابـر افزایش پیدا می کند‬ ‫یشـود که غذای بیشـتری به عضالت برسـد و عضالت‬ ‫و پرخون شـدن عضالت باعث م ‬ ‫یتـر شـوند‪.‬‬ ‫قو ‬ ‫فرنوش خوش سیرت‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان موج سپید شهرستان مه والت‪ /‬سال‬ ‫تحصیلی‪1400-1401:‬‬ ‫رشد کپک ها در نان های مختلف‬ ‫کپ ــک نوعی قارچ اس ــت ک ــه در محیط اط ــراف م ــا وج ــود دارد‪ .‬روی میو هه ــا‪ ،‬در بین‬ ‫ســـفره غذا‪ ،‬در هوای ازاد و ‪ ...‬کپک با نشســـتن روی نان از مواد غذایی نان (نشاســـته‪-‬‬ ‫قن ــد‪ -‬ام ــاح) مصرف کرده و ش ــروع به رش ــد و تکثیر می کن ــد‪ .‬کپک ها ان ــواع مختلفی‬ ‫گه ــای مختلف س ــبز‪ ،‬خا کس ــتری و‪ ..‬روی‬ ‫دارن ــد و وقت ــی ش ــروع به رش ــد می کنند رن ‬ ‫ن ــان تولی ــد می کنن ــد‪ 120000 .‬هزار نوع کپ ــک داریم ک ــه ‪ 40‬مورد ان بیماری زا هس ــتند و‬ ‫می توانند در بدن مواد س ــمی تولید کنند و س ــرطان زا باش ــند‪ .‬عده ای از کپک ها مفید‬ ‫هس ــتند و در صنایع لبنی (س ــاخت ماس ــت و پنی ــر و ‪ )...‬کاربرد دارن ــد‪ .‬کپک های نان‬ ‫ریشـ ـه دار هس ــتند و در مغز نان ش ــروع به رش ــد می کنند و بس ــیار خطرنا ک هس ــتند‪،‬‬ ‫بنابرای ــن نان ها روی هم گذاش ــته ش ــده باش ــند و یک ــی از نان ها کپک بزن ــد باید تمام‬ ‫نه ــا دور ریخت ــه ش ــوند‪ .‬چرا ک ــه الودگی ب ــه تمام قس ــمت های دیگر هم نف ــوذ کرده‬ ‫نا ‬ ‫نه ــا برای دام نیز اش ــتباه اس ــت‪ .‬م ــواد بجا مان ــده از نان‬ ‫اس ــت‪ .‬حتی مص ــرف این نا ‬ ‫کپک زده در بدن دام‪ ،‬س ــموم خطرنا کی را تولید می کنند که ش ــیر گاو را الوده می سازد‪.‬‬ ‫مهم تری ــن راه جلوگیری از کپک زدگ ــی نان عبارتنداز‪ -1 :‬خشـ ـک کردن نان‪ -2 ،‬انجماد‬ ‫نان در یخچال فریزر‪ -3 ،‬اس ــتفاده از افزودنی¬ها‪ .‬منظور از خشـ ـک کردن این نیس ــت‬ ‫ک ــه م ــا ن ــان را در افت ــاب بگذاریم تا خش ــک ش ــود‪ .‬منظور این اسـ ـت که درج ــه حرارت‬ ‫ً‬ ‫نق ــدر کم کنیم که همه رطوبت نان گرفته ش ــود‪ .‬مثال ا گ ــر نانی به طورمعمول‬ ‫تن ــور را ا ‬ ‫یش ــود بایس ــتی این زم ــان ب ــه ‪ 5‬ت ــا ‪ 10‬دقیقه برس ــد نان‬ ‫ظ ــرف ‪ 1‬ی ــا ‪ 2‬دقیق ــه پخت ــه م ‬ ‫ً‬ ‫کش ــده و بتوان ب ــرای چندماه ان را نگه ــداری کنیم‪ .‬هم ــه نان هایی که ما‬ ‫کام ــا خش ‬ ‫ً‬ ‫می خوری ــم افزودنی دارند‪ .‬مثال نمک‪ -‬کنجد‪ -‬ش ــنبلیله ‪-‬گلوت ــن و مخمر هرکدام یک‬ ‫ن ــوع افزودن ــی به نان اس ــت‪ ،‬که ب ــرای بهتر ش ــدن طعم نان و مقوی ش ــدن اس ــتفاده‬ ‫یش ــوند تا‬ ‫یش ــوند‪ .‬ولی ی ــک س ــری افزودنی به صورت م ــواد نگهدارنده اس ــتفاده م ‬ ‫م ‬ ‫مان ــدگاری ن ــان را افزایش می دهند‪ .‬مثل اس ــید س ــیتریک‪ ،‬اس ــید پروپیونیک‪ .‬تمامی‬ ‫نه ــای صنعت ــی م ــواد نگهدارن ــده دارند‪ .‬که ب ــرای س ــامتی مضرند‪ .‬ول ــی هیچ نان‬ ‫نا ‬ ‫س ــنتی م ــواد نگهدارن ــده ن ــدارد‪ .‬بنابراین مهم اس ــت ک ــه در هنگم خرید ن ــان بعضی‬ ‫ً‬ ‫ن ــکات را رعای ــت کنی ــم‪ ،‬از دس ــته کردن ن ــان داغ جدا پرهی ــز کنیم‪ ،‬قبل از سردشـــدن‬ ‫به هیچ وج ــه ن ــان را دس ــته نکنی ــم‪ .‬نان س ــرد ش ــده را درون س ــفره ی ــا پالس ــتیک قرار‬ ‫دهی ــم‪ .‬یخچ ــال و فری ــزر کثی ــف یک ــی از دالیل فس ــاد مواد غذای ــی هس ــتند‪ .‬بنابراین‬ ‫کب ــار درون ان ها را بش ــوییم‪.‬‬ ‫هفته ای ی ‬ ‫جواد محمدنژاد یونسی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‪/‬‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫شگفتی هایحلزون‬ ‫َ‬ ‫َحلزون نوعی نرم تن و جزو شکم پایان است‪ .‬علت اینکه حلزون را در رده شکم پایان قرار‬ ‫داده اند؛ این است که درحقیقت تمام قسمت زیرین بدنش‪ ،‬پای ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫یسـت‪ ،‬یـک‬ ‫بـدن شـامل قسـمت های زیـر اسـت‪ :‬سـر کـه دارای یـک جفـت بـازوی حس ‬ ‫پـای شـکمی و پهـن عضالنـی که نوعی عمل خزیدن را انجام می دهد بنابراین‪ ،‬حلـزون را‬ ‫نرمتنـی شـکمپا اسـت چـون کـه درحقیقت تمام قسـمت زیرین بدنـش‪ ،‬پای ان ب هشـمار‬ ‫می رود‪ .‬پس حلزون پایی دارد بسـیار پهن و صاف و به کمک عضالت ان خود را بر روی‬ ‫نهـا هیـچ حـس شـنوایی ندارنـد‬ ‫زمیـن می لغزانـد و بـه این گونـه روی زمیـن راه مـی رود‪ .‬ا ‬ ‫نهـا گیا هخـوار هسـتند و از قسـمت های‬ ‫یشـود‪ .‬حلزو ‬ ‫و نمـک برایشـان سـم محسـوب م ‬ ‫گتـر حلزون ها نوع شـکارچی‬ ‫سـاقه‪ ،‬بـرگ و گل گیاهـان تغذیـه می کننـد‪ .‬در گون ههـای بزر ‬ ‫نهـا بـه سـه گونـه اصلـی‬ ‫نیـز وجـود دارنـد کـه همه چیزخـوار یـا گوشـت خوار اسـت‪ .‬حلزو ‬ ‫نهـای اب شـیرین‪.‬‬ ‫نهـای دریایـی حلزو ‬ ‫نهـای خشـکی حلزو ‬ ‫یشـود حلزو ‬ ‫تقسـیم م ‬ ‫ً‬ ‫نهـا نمی تواننـد بشـنوند و تقریبـا نابینـا هـم هسـتند؛ امـا حـس چشـایی و بویایـی‬ ‫حلزو ‬ ‫طهـای مرطـوب و تاریـک را ترجیـح می دهنـد‪.‬‬ ‫فوق العـاده ای دارنـد و زندگـی در محی ‬ ‫نهـا در چرخـه زنجیـره غذایی‪ ،‬غذای سوسـک ها‪ ،‬مارها‪ ،‬قورباغه ها‪ ،‬ال ک پشـت ها‪،‬‬ ‫حلزو ‬ ‫نهـای دریایی هـم در اب منبع تغدیه‬ ‫یشـوند‪ .‬حلزو ‬ ‫پرندگانـی چـون اردک‪ ،‬مـرغ و غـاز م ‬ ‫ماهی ها می شوند‪ .‬یکی از جالب ترین جنبه های زندگی ان ها نحوه خوابیدنشان است‪،‬‬ ‫نهـای خا کـی می تواننـد تـا س هسـال در‬ ‫نکـه تـا چـه مـدت می تواننـد بخوابنـد‪ .‬حلزو ‬ ‫ای ‬ ‫نهـا بـرای زنـده ماندن بـه رطوبت نیـاز دارند‬ ‫خـواب زمسـتانی یـا تابسـتانی بماننـد‪ .‬حلزو ‬ ‫نهـا می تواننـد تـا س هسـال بخوابنـد‪.‬‬ ‫یکـه هـوا فاقـد رطوبـت باشـد ا ‬ ‫بنابرایـن ا گـر درصورت ‬ ‫نهـا می تواننـد از خـواب زمسـتانی بـه خـواب تابسـتانی برونـد و از اب وهـوای گـرم‬ ‫حلزو ‬ ‫نهـا بـرای محافظـت از خـود در برابـر هـوای گـرم مخاطـی‬ ‫نمـدت حلزو ‬ ‫فـرار کننـد‪ .‬درای ‬ ‫نهـای حوضچـه ای از چیزهایـی ماننـد سـنگ‬ ‫روی بدنشـان ترشـح می کننـد‪ .‬حلزو ‬ ‫یـا کنـاره ا کواریـوم خـود به عنـوان بسـتر خـود اسـتفاده می کننـد و هنـگام خـواب خـود‬ ‫نهـا از قوانیـن شـب و روز پیـروی نمی کننـد‪.‬‬ ‫را می چسـبانند‪ .‬برخلاف انسـان ها‪ ،‬حلزو ‬ ‫یشـوند‬ ‫نهـا در باز ههـای زمانـی ‪1 5-13‬سـاعت می خوابند و بعد بیدار م ‬ ‫به طورکلـی حلزو ‬ ‫و سپس تا ‪ 30‬ساعت بیدار می مانند‪ .‬حلزون ها درطول روز در مکان های مرطوب پنهان‬ ‫نهـا همچنیـن زیـر‬ ‫یشـوند‪ .‬زیـر کند ههـا و سـنگ ها یـا زیرپوشـش زمیـن می ماننـد‪ .‬ا ‬ ‫م ‬ ‫گلدان ها و عرشه های کم ارتفاع پنهان می شوند‪ .‬شب برای خوردن غذا بیرون می ایند‪.‬‬ ‫نیما مرادی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫روش هایی برای کم کردن مصرف پالستیک‬ ‫پالسـتیک بـه مجموعـه ای از مـواد مصنوعـی یـا نیمه مصنوعـی می گوینـد کـه از طریـق‬ ‫یشـوند‪ .‬الود هشـدن کـره زمیـن بـا پالسـتیک ها یکـی از‬ ‫فراینـد بسـپارش سـاخته م ‬ ‫بزرگ تریـن مشـکالت محیطـی امـروز اسـت‪ ،‬کیسـه های پالسـتیکی اشـتباهی توسـط‬ ‫یشـود؛ همچنیـن‬ ‫نهـا و مرگشـان م ‬ ‫حیوانـات بلعید هشـده و باعـث انسـداد معـده ا ‬ ‫ن زا‬ ‫در اثـر تابـش نـور خورشـید مـواد موجـود در پالسـتیک کـه بـرای بـدن انسـان سـرطا ‬ ‫یشـوند‪ .‬از سـال ‪ ۵۰‬میلادی کـه اولیـن‬ ‫هسـتند تجزیـه شـده و وارد چرخـه غذایـی مـا م ‬ ‫پالسـتیک ها وارد بـازار شـدند تا کنـون ‪ ۸.۳‬میلیار دتـن پالسـتیک تولیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫تولیـد سـاالنه پالسـتیک به انـدازه کل وزن انسـان ها اسـت‪ 91 .‬درصـد پالسـتیکی کـه دور‬ ‫یشـود قابل بازیافت نیسـت‪ ،‬چون با کتری های خا ک نمی توانند پالسـتیک‬ ‫انداخته م ‬ ‫را تجزیـه و بـه کـود تبدیـل کننـد‪ ،‬زبال ههـای پالسـتیکی صدهـا و حتـی هـزاران سـال در‬ ‫طبیعت باقی می مانند‪ .‬مصرف جهانی کیسـ ه پالسـتیکی ‪ ۵۰۰‬میلیار کیسـه است‪ .‬طبق‬ ‫تحقیقـات انجـام شـده هـر کیسـه ی پالسـتیکی فقـط ‪ ۲۵‬دقیقـه بعـد از خریـد اسـتفاده‬ ‫یشـود‪ .‬ممکـن اسـت بـا دور انداختـن کیسـه‪ ،‬بـه ان‬ ‫یشـود و سـپس دور انداختـه م ‬ ‫م ‬ ‫یشـوند و خطرات بسـیاری‬ ‫فکـر نکنیـم ولـی باید بدانیم ا گر فراموششـان کنیم بی اثر نم ‬ ‫بـرای محیـط زیسـت دارنـد‪ .‬بنابرایـن بایـد از مـواد جایگزیـن پالسـتیک کـه در طبیعـت‬ ‫یشـوند و اسـیبی بـه ان نمی زننـد‪ ،‬اسـتفاده کنیـم‪ ،‬کیسـه های تـوری بهتریـن‬ ‫تجزیـه م ‬ ‫ً‬ ‫جایگزین برای کیسـه های پالسـتیکی هسـتند‪ .‬تهی ه این کیسـه ها اصال سـخت نیسـت‬ ‫شهـای کاهـش مصـرف‬ ‫نهـا را به راحتـی در خانـه تهیـه کنیـم‪ .‬از دیگـر رو ‬ ‫و می توانیـد ا ‬ ‫کبـار مصـرف کمتـر اسـتفاده کنیـم‪ ،‬مواد‬ ‫پالسـتیک این اسـت که از وسـایل پالسـتیکی ی ‬ ‫غذایی را داخل شیشه نگهداری کنیم و از کیسه های پالستیکی دارای قابلیت چند بار‬ ‫مصرف استفاده کنیم‪ .‬بازیافت پالستیک نیز یکی از راه های مفید برای کاهش مصرف‬ ‫و الودگـی پالستیک ه اسـت؛ بنابراین موقـع جـدا کـردن اشـغال ها‪ ،‬پالسـتیک ها را در‬ ‫ظرف جدا گانه ای بریزیم‪ .‬زباله ها به دلیل سـرعت تجزیه پایین‪ ،‬فضای زیادی را اشـغال‬ ‫می کننـد و میـزان زبال ههـای جامـد را افزایش می دهد‪ .‬با بازیافت پالسـتیک‪ ،‬حجم ان ها‬ ‫کاهش پیدا می کند و سالمتی افراد به خطر نمی افتد؛ همچنین پالستیک از نفت خام‬ ‫یشـود و حدود ‪ ۶‬الی ‪۱۰‬درصد از مجموع نفت خام اسـتخراج‬ ‫و یا گاز طبیعی سـاخته م ‬ ‫کتـن ضایعـات‬ ‫یشـود؛ بـا بازیافـت ی ‬ ‫شـده بـرای تولیـد مـواد پالسـتیکی اسـتفاده م ‬ ‫یتـوان تـا ‪ ۱۶.۳‬بشـکه نفـت خـام را ذخیـره کـرد‪.‬‬ ‫پالسـتیک و تولیـد گرانـول پالسـتیک م ‬ ‫یلدا عسکری‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان زینب قهرمانی شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫کودکان از چه سنی باید مسوا ک بزنند؟‬ ‫یتـوان‬ ‫سلامت دهـان بخـش مهمـی از سلامتی بـدن اسـت‪ .‬بـا مسـوا ک زدن منظـم م ‬ ‫یهـاى لثـه و‬ ‫بـه بهبـود سلامت دهـان و دنـدان کمـک کـرد‪ ،‬منشـاء هشـتاد درصد بیمار ‬ ‫دنـدان‪ ،‬مسـوا ک نزدن و شست وشـو ندادن دنـدان اسـت‪ .‬هـر انسـان بایـد روزانـه سـه بار‬ ‫مسـوا ک بزنـد‪ .‬یعنـی بعـد از هـر وعـده غذایـی باید مسـوا ک زده شـود‪ .‬عالوه بر مسـوا ک‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬وقتـی غـذا می خوریـم‪ ،‬مـواد غذایـی‬ ‫از نـخ دنـدان و دهانشـویه نیـز اسـتفاده م ‬ ‫نهـا باقـی می مانـد‪ ،‬باقی مانـده غـذا فقـط بـا مسـوا ک زدن و نـخ دنـدان‬ ‫در میـان دندا ‬ ‫نهـا باقـی‬ ‫نصـورت در میـان دندا ‬ ‫یشـوند‪ .‬در غیر ای ‬ ‫نهـا پـا ک م ‬ ‫کشـیدن از بیـن دندا ‬ ‫یهـای تولیـد شـده توسـط ایـن مـواد غذایـی کـم کـم در میـان همـه‬ ‫می ماننـد‪ .‬با کتر ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫یهـای جمـع شـده‪ ،‬تبدیـل به پلا ک دندانی م ‬ ‫نهـا نفـوذ می کننـد‪ .‬با کتر ‬ ‫دندا ‬ ‫نهـا‪ ،‬عفونـت لثـه‪ ،‬افتـادن دنـدان‬ ‫کهـای دندانـی اصلی تریـن علـت پوسـیدگی دندا ‬ ‫پال ‬ ‫و دیگـر مشـکالت دنـدان هسـتند‪ .‬مسـوا ک زدن از کودکـی به خاطـر رعایـت بهداشـت‬ ‫دهـان و دنـدان ضروری سـت‪ ،‬اولیـن دندان هـای کـودکان در حـدود شـش ماهگی رشـد‬ ‫می کننـد؛ حتـی قبـل از اینکـه دنـدان اول نـوزاد ظاهـر شـود مراقبـت از لثه ها مهم اسـت‪.‬‬ ‫نهـای کـودک بایـد مسـوا ک زدن را اغـاز کـرد‪ .‬زمـان مناسـب‬ ‫بالفاصلـه بعـد از رشـد دندا ‬ ‫بـرای مسـوا ک زدن در ایـن دوره سـنی‪ ،‬دو بـار در روز و بعـد از اولیـن و اخریـن وعـده‬ ‫یسـت‪ .‬بهتریـن وسـیله بـرای رعایـت بهداشـت دهـان و دنـدان در زمـان رویـش‬ ‫غذای ‬ ‫یتـوان‬ ‫کسـالگی‪ ،‬م ‬ ‫یسـت‪ .‬در ی ‬ ‫دنـدان تـا سـن س هسـالگی اسـتفاده از مسـوا ک انگشت ‬ ‫دندان هـای نـوزاد را بـا اسـتفاده از خمیـر دنـدان مسـوا ک زد‪ .‬فقـط بـه انـدازه یـک نخـود‬ ‫یتـوان‬ ‫نهـا شسـته شـود‪ .‬در سـن دوسـالگی م ‬ ‫خمیـر دنـدان برداشـته و بـه ارامـی دندا ‬ ‫از خمیـر دنـدان فلورایـد اسـتفاده کـرد‪ .‬ا گـر کـودک زیر سـه سـال سـن داشـته باشـد‪ ،‬باید‬ ‫نتـر شسـت‪ .‬کـه مقـدار‬ ‫نهـای او را بـا اسـتفاده از خمیـر دنـدان حـاوی فلورایـد پائی ‬ ‫دندا ‬ ‫ً‬ ‫ان حـدودا ‪ 1000ppm‬فلورایـد اسـت‪ .‬سـن دقیـق مسـوا ک زدن بـا خمیـر دنـدان بـا فلوراید‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫یسـت؛ ولـی در کنـار تکـرار مسـوا ک زدن‪ ،‬روش مسـوا ک زدن دندا ‬ ‫بـاال‪ ،‬سه سالگ ‬ ‫نـوع مسـوا ک مـورد اسـتفاده و سـایر عوامـل نیـز مهـم اسـت؛ بنابرایـن بایـد از کودکـی‬ ‫شهـای مخصـوص رعایـت‬ ‫بایـد بهداشـت دهـان و دنـدان را از طریـق مسـوا ک و رو ‬ ‫یسـت که پیامبـر ا کـرم ؟ص؟ مسـوا ک زدن را یکـی از‬ ‫کـرد‪ .‬اهمیـت مسـوا ک زدن تا اندازه ا ‬ ‫سـنت های پیامبـران معرفـی کـرده و می فرمایند‪« :‬مسـوا ک کنیـد که مسـوا ک زدن لثه را‬ ‫یبـرد و معـده را اصلاح می کنـد»‪.‬‬ ‫محکـم می کنـد‪ ،‬بـوی دهـان را م ‬ ‫مرتضی عیلداد عبدل ابادی‪ /‬پایه ششم‬ ‫دبستان تمدن نوین شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫زندگیپرستوها‬ ‫پرسـتو پرنـده ای حشـره خوار اسـت کـه نـام دیگـر ان چلچلـه اسـت‪ .‬در دنیا حـدود ‪ ۸۰‬نوع‬ ‫ً‬ ‫پرستو شناسایی شده این پرندگان تقریبا در همه جای زمین یافت می شوند‪ ،‬قد پرستو‬ ‫‪ ۲۰‬سانتی متر است و بدن کشیده و بال های سیاه و منقار کوتاهی دارند پرستوها پرندگان‬ ‫ً‬ ‫یسـازند و‬ ‫تقریبـا کوچکـی هسـتند‪ .‬پرسـتوها النـه خـود را از گل و سـاقه های خشـک و پر م ‬ ‫نهـا ب همـدت ‪ ۱۵‬روز روی تخ مهـا می خوابنـد و بعـد از ایـن‬ ‫هر بـار پنجـم تخـم می گذارنـد‪ ،‬ا ‬ ‫مـدت تـا ‪ ۲۵‬روز از جوج ههـا مراقبـت می کننـد‪ .‬بعـد از ‪ 25‬روز جوج ههـا امـاده تـرک النـه‬ ‫نهـا در همـان اطـراف در کنـار پـدر و مـادر زندگـی می کننـد و در تخم گذاری های‬ ‫هسـتند‪ ،‬ا ‬ ‫بعدی پدر و مادر به ان ها کمک می کنند و به همراه پدر و مادر مراقب جوجه ها هستند‪.‬‬ ‫ایـن پرنـدگان گاهـی اوقـات تـا سـه بار در سـال تخ مگـذاری می کننـد‪ .‬پرسـتوها پرنـدگان‬ ‫مهاجـری هسـتند و سـاالنه راه طوالنـی را می پیماینـد گاهی اوقـات از شـمال بـه جنـوب و‬ ‫گاهـی هـم از جنـوب بـه شـمال مهاجرت می کنند و عواملی مثل دمـا اب و هوا سـرما و گرما‬ ‫در این هجرت سالیانه نقش مهمی دارند‪ ،‬ان ها از روی حرکت خورشید جهت یابی بسیار‬ ‫دقیقـی می کننـد و مسـیر مهاجـرت ایشـان را مشـخص می کنـد‪ ،‬در ایـران نیـز پرسـتوها در‬ ‫یشـوند‪ ،‬به خصوص مناطق خزری و تاالب ها محل تخم گذاری‬ ‫مناطق مختلف دیده م ‬ ‫و النه سـازی انـان اسـت‪ .‬پرسـتوی (چلچلـه) معمولـی یکـی از گونه هـای مهاجـر بـه ایـران و‬ ‫اسـتان گیالن اسـت که هر سـاله از قاره افریقا وارد کشـورمان شـده و در فرهنگ بومی کشور‬ ‫به دلیل همزمانی مهاجرت این گونه با فرا رسیدن فصل بهار‪ ،‬پرستوها را پیام اور شادمانی‬ ‫و شـکفتن و در یـک جملـه پیـام اور فرا رسـیدن فصـل بهـار می داننـد ‪ .‬مهاجـرت پرسـتوها‬ ‫س وحـال‬ ‫بـه ایـران کـه در اواخـر اسـفند ماه بـه وقـوع می پیونـدد‪ .‬ان هـا بـا مهاجرتشـان ح ‬ ‫وصف ناپذیـری را در فضـای شـهرهای ایـران می پرا کنـد‪.‬‬ ‫محمد امین دروپور‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهیدایت اهلل طالقانی‬ ‫شهرستان فریمان‪ /‬سال تحصیل ‪1400-1401‬‬ ‫جزایر اتش فشانی و علت تشکیل ان ها‬ ‫اتش فش ــان یک ــی از پدید هه ــای طبیع ــی مه ــم زمی ــن اس ــت ک ــه ش ــکافی در س ــطح‬ ‫زمی ــن ایج ــاد می کن ــد ک ــه در زم ــان فعالی ــت‪ ،‬س ــنگ های گداخت ــه را ب ــه بی ــرون پرت‬ ‫می کن ــد‪ ،‬بس ــیار داغ اس ــت‪ ،‬بوی ب ــدی دارد و خا کس ــتر و گازه ــای درون زمی ــن‪ ،‬از ان‬ ‫یش ــود ک ــه دارای‬ ‫به بی ــرون ف ــوران می کنند‪ .‬جزیره اتش فش ــانی ب ــه جزیره ای گفته م ‬ ‫یس ــت و با جزایر پس ــت که دارای منش ــا رس ــوب گذاری ی ــا باالامدگی‬ ‫منش ــا اتش فشان ‬ ‫نس ــاختی اب س ــنگ های مرجان ــی هس ــتند‪ ،‬متف ــاوت اس ــت‪ .‬اتش فش ــان ها در‬ ‫زمی ‬ ‫حالت کلی در مناطقی از زمین که پوس ــته س ــخت ان حالت فرورفته یا برامده داش ــته‬ ‫باش ــند رخ می ده ــد و کو هه ــای اتش فش ــانی نی ــز به همین ترتی ــب درطول زم ــان ب ــا‬ ‫انباش ــت مواد مذاب س ــرد ش ــده به وجود امده اند‪ .‬هر اتش فش ــان س ــه قسمت اصلی‬ ‫دارد‪ :‬دهان ــه‪ :‬قله اتش فش ــان اس ــت‪ .‬اتاقک مواد م ــذاب و داغ اتش فش ــان‪ :‬محلی که‬ ‫یش ــود‪ .‬مج ــرای مرکزی‪ :‬محل اتص ــال اتاقک‬ ‫م ــواد م ــذاب قبل از ف ــوران انجا جمع م ‬ ‫نه ــای اتش فش ــانی در اث ــر تجمع اهس ــته گ ــدازه‬ ‫ب ــه ده ــان اتش فش ــان اس ــت‪ ،‬زمی ‬ ‫فوران ش ــده س ــاخته ش ــده اس ــت‪ .‬بزرگ ترین اتش فش ــان کره زمین‪ ،‬ماونا لوا است‪ ،‬که‬ ‫بخش ــی از جزای ــر هاوایی را تش ــکیل می دهد‪ .‬محی ــط قاعده مخروط این اتش فش ــان‬ ‫‪ ۶۰۰‬کیلومتر و قله ان نســـبت به کف اقیانوس ارام که ان را احاطه کرده اســـت ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫ارتفـــاع دارد‪ .‬زنجیـــره کوچـــک از جزیره های اتش فشـــانی بیـــن قاره افریقا و شـــبه جزیره‬ ‫عربســـتان واقع شـــده اســـت و درحال حاضر به یمن تعلق دارد‪ .‬دریای ســـرخ نیز بستر‬ ‫زمین لرزه ها و فعالیت های اتش فشـــانی اســـت که توســـط یک شکاف عظیم در پوسته‬ ‫زمین ایجاد شـــده اســـت و در ان دو صفحه تکتونیکی هرســـال حدود ‪ ۲٫۵‬ســـانتی متر‬ ‫از هـــم فاصله می گیرند‪ .‬بنابراین تعداد زیادی جزیره اتش فشـــانی وجـــود دارد که فقط‬ ‫کمـــی باالتر از ســـطح اب هـــای ازاد بوده و اغلـــب به عنوان جزیره خرد یـــا صخره دریایی‬ ‫ً‬ ‫طبقه بنـــدی می شـــوند‪ ،‬معمـــوال جزیره های اتش فشـــانی دارای باالامدگی هس ــتند‪ .‬از‬ ‫مهم تریـــن اثـــار فـــوران اتش فشـــان ها می توان به تشـــکیل چشـــمه های ابگرم اس ــت‪.‬‬ ‫اب های ســـطحی و زیرزمینی پس از برخورد با ســـنگ های داغ‪ ،‬گرم شـــده و وارد چرخه‬ ‫اب می شـــوند و در اطـــراف کوه های اتش فشـــانی چشـــمه های ابگرم را ایجـــاد می کند؛‬ ‫همچنیـــن اتش فشـــان ها دلیـــل حاصلخیزی زمین ها می شـــوند‪.‬‬ ‫هستی صفار زاده‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫پروتئین های موجود در سم مار‬ ‫نهـا می ترسـند؛ اما ایـن جانوران‬ ‫بیشـتر مـردم مارهـا را جانـوران خطرنا کـی دانسـته و از ا ‬ ‫برای انسان فایده هایی هم دارند‪ ،‬زهر یا سم مار ترشحات مایعی است که توسط غدد‬ ‫یشـود‪ .‬مارهـا از ایـن زهـر بـرای ناتـوان سـاختن طعمـه و‬ ‫بزاقـی خـاص مارسـمی تولیـد م ‬ ‫کمـک به انجـام فراینـد هضـم غـذا اسـتفاده می کننـد‪ .‬زهرمارهـا یکـی از عجیب¬تریـن‬ ‫اتفاقـات در طبیعـت اسـت‪ .‬زهـر ا کثـر مارها منبع غنـی از پروتئین¬هـا و پپتیدهای موثر‬ ‫بر سیسـتم هموسـتاتیک هسـتند‪ ،‬ترکیب اصلی زهرمار از پروتئین تشـکیل شـده است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ترکیبات زهرمار‪ ،‬زهر پلیپپتید اسـت‪ .‬پلی پپتیدها رشـته هایی از اسـیدهای‬ ‫امینه هسـتند که از ‪ ۵۰‬یا تعداد کمتری اسـیدهای امینه تشـکیل شده اند‪ .‬پلی پپتیدها‬ ‫یشـوند‪ .‬ترکیبـات موجود‬ ‫باعـث اختلال در کارکرد سـلول ها شـده و باعث مرگ سـلول م ‬ ‫ً‬ ‫در زهرمـار نقـاط مختلفی از سیسـتم های حیاتی طعمه را هـدف قرار می دهند و عمدتا‬ ‫سیسـتم عصبـی و گـردش خـون دو مـکان اصلی فیزیولوژی هسـتند که توسـط بسـیاری‬ ‫از زهرها اسـیب می بیند‪ .‬بیشـترین تاثیر زهرمار بر دسـتگاه گردش خون اسـت و موجب‬ ‫یشـود‪ .‬تـورم و درد در محـل‬ ‫گهـا و خونریـزی داخلـی و حتـی خونریـزی مغـزی م ‬ ‫پارگـی ر ‬ ‫یشـود‪ .‬ادرار خون الـود‪ ،‬خون دماغ و تشـنج از عوارض‬ ‫گـزش بعـد از چنـد دقیقـه ظاهـر م ‬ ‫مارگزیدگـی اسـت‪ .‬سـم مـار عالوه بـر خاصیـت کشـندگی دارای خاصیت هایـی در درمـان‬ ‫انسـان نیـز اسـت؛ بنابرایـن عالوه بـر اسـتفاده از زهرمـار بـرای به دسـت اوردن پادزهـر‪،‬‬ ‫مطالعه سم مار ها و عملکرد های بیولوژیکی ان ها راه های جدید مبارزه با بیماری های‬ ‫انسـان ازجملـه سـکته مغـزی‪ ،‬بیمـاری الزایمـر‪ ،‬سـرطان و اختلاالت قلبـی و ‪ ...‬را فراهـم‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ازانجایی کـه سـم مار به طورخاص سـلول ها را هدف قـرار می دهند محققان‬ ‫درحال انجـام تحقیقـات زیـادی درمـورد روش هایـی هسـتند کـه ایـن سـموم بـرای تولید‬ ‫دارو هایـی بـرای سـلول های خـاص هسـتند‪ ،‬تجزیه وتحلیـل اجـزای زهرمـار باعـث تولیـد‬ ‫ی و همچنیـن رقیق کننده هـای خـون می شـود‪ .‬سـم مـار تایپـان حاوى‬ ‫مسـکن های قـو ‬ ‫پروتئیـن قـوی اسـت کـه بالفاصلـه خـون را منعقـد می کنـد‪ .‬از ایـن پروتئیـن کـه فا کتـور‬ ‫رایکـس نـام دارد را می تـوان بـراى توقـف خون ریـزی بـه هنـگام جراحـى قلـب و عمـل‬ ‫ً‬ ‫جراحى روى کسـانی که در حوادث مجروح شـده اند اسـتفاده کرد‪ ،‬این پروتئین احتماال‬ ‫قوی تریـن عامـل انعقـاد خـون اسـت که تا کنون کشـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫امیرحسین وفابخش‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫علت بوی بد دهان‬ ‫بوی بد دهان برای هر شـخصی اتفاق می افتد و افراد زیادی را ازار می دهد‪ .‬عالوه بر بوی‬ ‫بـد دهـان‪ ،‬افـراد ممکـن اسـت متوجـه طعـم بد دهان نیز شـوند‪ .‬ا گر احسـاس طمـع‪ ،‬مزه‬ ‫و بدبویی دهان ناشـی از یک بیماری اساسـی باشـد؛ حتی ا گر شـخص مسـوا ک بزند این‬ ‫بـو از بیـن نمـی رود‪ .‬مصـرف برخـی غذاهـا می توانـد باعث بد بو شـدن دهان انسـان شـود‪.‬‬ ‫یهـا کـه می تواننـد بـوی بـدی در دهـان و نفـس‬ ‫سـیر‪ ،‬پیـاز و یـا قهـوه‪ ،‬برخـی از ایـن خورا ک ‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬برای مثال ا گر سیر یا پیاز بخوریم‪ ،‬معده هنگام هضم این غذاها روغن های‬ ‫نهـا وارد‬ ‫نهـا را جـذب می کنـد و وارد جریـان خـون می کنـد‪ .‬این روغ ‬ ‫موجـود در سـاختار ا ‬ ‫جریـان خـون شـده و بـه ری ههـای می رونـد‪ .‬درنهایـت ایـن مـواد باعـث ازاد شـدن بوهـای‬ ‫نامطبوعی از نفس خواهند شد که می¬تواند از ‪ 24‬ساعت تا ‪ 72‬ساعت در نفس وجود‬ ‫داشته باشند؛ و باعث بوی بددهان شود همچنین خشکی دهان باعث ایجاد بوی بد‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود‪ ،‬بـزاق دهـان ب هطـور طبیعـی دهـان را تمیـز نگـه مـی دارد‪ .‬درصورت ‬ ‫در دهـان م ‬ ‫دهـان ب هصـورت طبیعـی (بـرای مثـال در هنگام بیدار شـدن از خواب شـبانه) یا درنتیجه‬ ‫ابتلا بـه بیماری های خاص (مثل زروسـتومیا) خشـک شـود‪ ،‬احتمال دارد بـوی بددهان‬ ‫ایجـاد شـود‪ .‬بـوی بددهـان می توانـد اعتمادبه نفـس افـراد را کاهـش داده و در روابـط‬ ‫اجتماعـی او و تصـور دیگـران از او نیـز تاثیـر بگـذارد‪ .‬به همین دلیـل رفـع بـوی بددهـان‬ ‫اهمیـت بسـیاری دارد‪ .‬خشک شـدن دهـان‪ ،‬اسـترس‪ ،‬اضطـراب و افسـردگی‪ ،‬روزه داری‪،‬‬ ‫مصـرف الـکل‪ ،‬سـیگار کشـیدن و حتـی برخـی از داروهـا نیـز می تواننـد سـبب ایجـاد بـوی‬ ‫بـد دهـان شـوند‪ .‬در برخی ازافـراد بـوی بـد دهـان ناشـی از معـده اسـت و بـه همیـن دلیـل‬ ‫بایـد ابتـدا مشـکل اصلـی و علـت بـوی بـد دهـان مشـخص شـده و سـپس بـرای رفـع بـوی‬ ‫بـد دهـان اقـدام شـود‪ .‬مسـوا ک زدن و کشـیدن نخ دنـدان به طـور مرتـب‪ ،‬غـذای البلای‬ ‫دندان هـا را قبـل از فعالیـت با کتری هـا و پوسـیدگی دنـدان از بیـن می بـرد همچنیـن برای‬ ‫از بیـن بـردن با کتری هـا بـه صـورت روزانه از دهانشـویه های ضد میکروبی اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫علاوه بـر دندان هـا شـما بایـد زبـان خـود را نیـز مسـوا ک بزنیـد زیرا زبان شـما حـاوی تعداد‬ ‫زیادی با کتری اسـت که می توانند باعث بد و شـدن دهان شـما شـوند‪ .‬برخی از افراد نیز‬ ‫ممکـن اسـت دچـار عفونت هایـی در ناحیـه بینـی‪ ،‬گلـو‪ ،‬حلـق و حتی سـینوس ها باشـند‬ ‫کـه بـا درمـان ان هـا می تواننـد بـوی بـد دهـان ناشـی از حلـق و گلـوی خـود را از بین ببرند‪.‬‬ ‫بهنام فروزان‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫داستانی براساس واقعیت؛ پسر مو قشنگ‬ ‫شـب بـود بـا مـادرم بـه پمـپ بنزیـن رفتـم‪ .‬کودکـی را دیدم‪ .‬ویفر به دسـت کنـار ما ایسـتاد‪ .‬از‬ ‫کتـر بـود‪ .‬به مـادرم نـگاه کردوگفت‪« :‬خالـه‪ ،‬خاله ویفر نمی خری؟» اسـمش‬ ‫مـن هـم کوچ ‬ ‫یکـرد‪ .‬موهایـش خرمایـی و روشـن‬ ‫را نمی دانـم؛ ولـی مـادرم پسـر مـو قشـنگ صدایـش م ‬ ‫بـود‪ .‬از او پرسـیدم‪« :‬مدرسـه مـی روی؟» گفت‪ «:‬بلـه»‪ .‬گفتـم‪« :‬پس اینجا چیکار می کنی؟»‬ ‫حهـا مدرسـه مـی روم‪ ،‬بعد از ظهرها تا شـب ویفر می فروشـم»‪ .‬گفتـم‪« :‬چرا ویفر‬ ‫گفـت‪« :‬صب ‬ ‫یشـود‪ .‬چیـز دیگـری بفـروش‪ .‬مثـل دسـتمال یا‬ ‫می فروشـی؟ ا گـر نتوانـی بفروشـی خـراب م ‬ ‫یشـود‪ .‬هـرروز یـک کارتون می اورم و می فروشـم‪ .‬کسـی‬ ‫شـامپو‪ .‬جـواب داد‪« :‬نـه! خـراب نم ‬ ‫یخـرد‪ .‬شـامپو هـم سـنگین اسـت»‪ .‬مـادرم چنـد ویفـر از او خریـد‪ .‬پرسـید‪:‬‬ ‫دسـتمال نم ‬ ‫«خالـه کتـاب داری؟ اینجـا ایسـتاده ام‪ ،‬بخوانـم»‪ .‬مادرم گفت‪« :‬کتاب های درسـیت را بیاور‬ ‫وبخوان»‪ .‬جواب داد‪« :‬من این طرف و ان طرف می روم‪ ،‬ا گر کتابم را فراموش کنم‪ ،‬خیلی‬ ‫مشـکل می شـود»‪ .‬پیشـنهاد دادم بـه کانـون پـرورش کـودکان بـرود‪ .‬از پمـپ بنزیـن بیـرون‬ ‫امدیـم‪ .‬یـک ویفـر برداشـتم بـازش کـردم‪ .‬اما از گلویم پایین نمی رفت‪ .‬با خودم گفتـم‪« :‬چرا‬ ‫ً‬ ‫او باید هر روز کار کند؟ حتما دوست دارد بعد از ظهرها کمی بازی کند یا نقاشی بکشد‪ .‬او‬ ‫حتی از من هم سه سال کوچکتر بود‪ ،‬اما مجبور بود هر روز از بعد از ظهر تا شب کار کند»‪.‬‬ ‫ماهور خسروی‪ /‬کالس ششم‪ /‬دبستان نیلوفران شهرستان تربت جام‬ ‫به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫افزودن ‪ 40‬دستگاه اتوبوس‬ ‫لو نقل شهری گرگان‬ ‫به ناوگان حم ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2519‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تله گذاری برای پشه ا ِئ ِدس در فرودگاه امام (ره)‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫مدیـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری گـرگان از افزوده شـدن ‪ 40‬دسـتگاه‬ ‫لو نقل درون شـهری‬ ‫اتوبـوس بـه نـاوگان حم ‬ ‫گـرگان در اینـده ای نزدیـک خبـر داد‪ .‬ارش‬ ‫فوالدیان در خصوص پیام یکی از شـهروندان‬ ‫گرگانـی گفـت‪« :‬باتوج هبـه نـوع اسـتقبال‬ ‫شـهروندان گرامـی‪ ،‬اتوبوسـرانی شـهرداری‬ ‫گـرگان در روزهـای تعطیـل تنهـا در محـور گردشـگری ناهارخـوران از میـدان‬ ‫تو برگشـت سـرویس دهی انجـام می دهـد؛‬ ‫ولیعصـر ؟جع؟ ب هصـورت رف ‬ ‫همچنیـن در محـور مسـکن مهـر شـهرک زیتـون همـه روزه در فواصـل زمانـی‬ ‫مسـاعته‪ ،‬سـرویس دهی خدمـات اتوبوسـرانی بـه شـهروندان ایـن منطقـه‬ ‫نی ‬ ‫ارائـه می شـود»‪ .‬فوالدیـان در ادامـه بـا نویـد مسـرت بخش نوسـازی و توسـعه‬ ‫لو نقـل عمومـی شـهرداری گـرگان در اینـده نزدیـک گفـت‪« :‬بـا‬ ‫نـاوگان حم ‬ ‫پیگیـری مهنـدس محمدرضـا سـبطی شـهردار گـرگان و همراهـی اعضـای‬ ‫شـورای شـهر طـی حدا کثـر دومـاه اینـده ‪ ۴۰‬دسـتگاه اتوبـوس بـه نـاوگان‬ ‫یشـود کـه در نـوع خـود‬ ‫لو نقـل عمومـی درون شـهری گـرگان اضافـه م ‬ ‫حم ‬ ‫یسـابقه اسـت»‪ .‬مدیـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـهرداری گـرگان‬ ‫ب ‬ ‫یهـای بی وقفـه مهنـدس‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه تدابیـر و پیگیر ‬ ‫سـبطی‪ ،‬حـدود ‪ ۸۰‬درصـد از مبلـغ کل ‪ ۴۰‬دسـتگاه اتوبـوس (‪ 240‬میلیـارد‬ ‫تومان) از طریق اعتبارات دولتی و تسـهیالت و مابقی ان از سـوی شـهرداری‬ ‫گـرگان پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اختصاص بخشی از سود فعالیت های اقتصادی‬ ‫استان قدس برای تقویت دانش بنیان ها‬ ‫برگزاری دوره ‪ HSE‬عمومی‬ ‫در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫باتوجه بـه احتمـال انتقـال پشـه ائـدس (ناقـل بیماری هـای خطرنـا ک و‬ ‫کشـنده)‪ ،‬تله گـذاری بـرای ایـن حشـره به منظـور مراقبـت انسـانی و چـک‬ ‫حشره شناسـی در نقـاط احتمالـی تکثیـر پشـه در فـرودگاه بین المللـی‬ ‫یهـای‬ ‫امام خمینـی (ره) اجـرا شـد‪ .‬پشـه ائـدس ‪ Aedes‬کـه ناقـل بیمار ‬ ‫خطرنـا ک و کشـنده ای ازجملـه تـب دنگـی‪ ،‬زیـکا و چیکونگونیاسـت در‬ ‫مناطـق اسـتوایی جهـان به ویـژه اسـیای جنوب شـرقی بـوده و به تازگـی‬ ‫شـیوع بـاالی ان در برخـی کشـورها ازطریـق جابجایـی کاال در سـفرها گـزارش‬ ‫می شـود‪ .‬تـب‪ ،‬اسـتخوان درد شـدید‪ ،‬سـردرد‪ ،‬حساسـیت های پوسـتی و‬ ‫ً‬ ‫درد در ماهیچـه و مفاصـل و نهایتـا خونریـزی چشـم و ناخن هـای دسـت ها‬ ‫از نشـانه های بیمـاری پشـه ائـدس اسـت کـه به علـت درد شـدید به عنـوان‬ ‫تـب استخوان شـکن نیـز شـناخته می شـود‪ .‬به گفتـه کارشناسـان؛ ایـن‬ ‫پشـه های ناقـل‪ ،‬مانداب هـای کوچـک همچـون اب جمع شـده زیـر گلـدان‬ ‫ً‬ ‫یـا السـتیک های رهاشـده در محیـط و کال ظـروف کوچک انسان سـاز (مانند‬ ‫ظـروف جمـع اوری اب کولرهـای گازی) را به عنـوان زیسـتگاه های ترجیحـی‬ ‫خـود بـرای تخم گـذاری انتخـاب می کننـد و چنانچـه پشـه والـد الـوده بـه‬ ‫ویـروس باشـد تخم هـا نیـز الـوده خواهنـد بـود‪ .‬نیـش زدن پشـه ائـدس منجر‬ ‫بـه «تـب دنگـی» یـا تـب استخوان شـکن می شـود و فـرد درصـورت گزیدگـی‪،‬‬ ‫پـس از چنـدروز از عالئـم سـطحی‪ ،‬احسـاس بهبـود موقـت کـرده و سـپس‬ ‫ً‬ ‫کاملا نا گهانـی دچـار کمـا و بعد مرگ خواهد شـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬به منظور مراقبت‬ ‫انسـانی و چـک حشره شناسـی و باتوجه بـه اهمیـت برنامـه نظـام مراقبـت‬ ‫منتقل شـونده از پشـه ائـدس و قرارگیـری ایـران بـر روی کمربند‬ ‫بیماری هـای‬ ‫ِ‬ ‫ائـدس و امـکان اپیدمـی درصـورت کنترل نکـردن و عدم مراقبـت مطلـوب‬ ‫در کانون هـای موردنظـر‪ ،‬بـا حضـور کارشناسـان حشره شناسـی شـبکه‬ ‫بهداشـت ودرمان ری‪ ،‬مسـتقر در مرکـز خدمـات جامع سلامت شـبانه روزی‬ ‫حسـن اباد‪ ،‬تله گـذاری و مراقبـت حشره شناسـی ایـن پشـه در فـرودگاه‬ ‫امام خمینـی (ره) انجـام شـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۰‬تن اهن االت سرقتی در شهرری‬ ‫بـا هـدف افزایـش سـطح ا گاهـی و امادگـی کارکنـان عملیاتـی و سـتادی‪ ،‬دوره‬ ‫اموزشـی ‪ HSE‬عمومـی در شـرکت ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقـه‬ ‫گلسـتان برگـزار شـد‪ .‬درایـن دوره اموزشـی شـرکت کنندگان بـا مفاهیـم عوامـل‬ ‫ناایمـن و عوامـل بالقـوه اسیب رسـان خطـر‪ ،‬ریسـک‪ ،‬شـبه حادثه‪ ،‬رویـداد‬ ‫و حادثـه‪ ،‬مخاطـرات ویـژه تاسیسـات‪ ،‬عالئـم ایمنـی و هشـداردهنده‪،‬‬ ‫انـواع اتـش و عوامـل به وجود اورنـده‪ ،‬طبقه بنـدی حریـق‪ ،‬عناصـر و مـواد‬ ‫اطفاء کننـده حریـق‪ ،‬مفاهیـم و کلیـات محیط زیسـت و اهمیـت حفاظـت از‬ ‫محیط زیسـت اشـنا شـدند‪ .‬درایـن دوره‪ ،‬نحـوه اطفـای حریـق و روش کار بـا‬ ‫انـواع خاموش کنند ههـای دسـتی بـرای حاضریـن تشـریح شـد و ب هصـورت‬ ‫عملی نیز به ان ها اموزش داده شد‪ .‬دراین دوره اموزشی یک روزه که توسط‬ ‫واحدهـای ایمنـی و اتش نشـانی و امـوزش منطقـه برگـزار شـد؛ معاونیـن‪،‬‬ ‫روسـای نواحی‪ ،‬روسـای واحدها و جمعی از کارشناسـان شـرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههـای نفتـی منطقـه گلسـتان حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫با فرماندار علی اباد کتول‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان گلسـتان و مدیر‬ ‫منطقـه ‪ ۳‬شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان بـا فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان علی ابـاد کتـول‬ ‫دیـدار کردنـد‪ .‬مدیرعامـل ایـن‬ ‫شـرکت گفت‪« :‬باعنایت به شـعار سـال مقام معظم رهبری و درجهت تحقق‬ ‫ملـه‪ ،‬شـرکت شـهرک های صنعتـی دربـاره اسـتقرار واحدهـای‬ ‫شـعار معظ ‬ ‫دانش بنیـان دراین شهرسـتان امادگـی هرگونـه همـکاری الزم را دارد»‪ .‬رضـا‬ ‫شـهمرادی گفـت‪« :‬از دیگـر برنام ههـای ایـن شـرکت تکمیـل زیرسـاخت‬ ‫طـرح توسـعه شـهرک صنعتـی علی ابـاد کتـول و ناحیـه صنعتـی فاضل ابـاد‬ ‫اسـت»‪ .‬وی دربـاره فعال کـردن واحدهـای تعطیـل و را کـد گفـت‪« :‬یکـی‬ ‫از رسـالت های شـرکت شـهرک های صنعتـی و سـازمان صنایـع کوچـک و‬ ‫لسـازی واحدهـای تعطیـل اسـت»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫شـهرک های صنعتـی‪ ،‬بازفعا ‬ ‫علی ابـاد کتول دراین دیدار گفت‪« :‬دشـمنان قسـم خورده نظـام تالش دارند‬ ‫مهـای ناجوانمردانـه‪ ،‬موجبـات‬ ‫کـه بـا فشـارهای اقتصـادی و اعمـال تحری ‬ ‫تعطیلـی دومینـووار واحدهـای صنعتـی و بیـکاری هـزاران کارگـر را فراهـم‬ ‫کننـد ولـی صنعتگـران بـا تلاش و همـت اجـازه ندادنـد که ایـن توطئه محقق‬ ‫شـود‪ .‬یکـی از مهم تریـن سیاسـت های شـرکت شـهرک های صنعتـی‪ ،‬بایـد‬ ‫حفـظ وضعیـت اشـتغال موجـود و بهبود ان در جامعه باشـد کـه با همکاری‬ ‫صاحبـان صنایـع‪ ،‬این مهـم امکان پذیـر اسـت»‪ .‬فرمانـدار تا کیـد کـرد‪« :‬امروز‬ ‫لکـردن واحدهـای تولیـدی کـه به هردلیـل تعطیـل و را کـد شـده اند و‬ ‫بـا فعا ‬ ‫تهـای شـغلی‬ ‫ایجـاد و راه انـدازی واحدهـای جدیـد‪ ،‬به دنبـال ایجـاد فرص ‬ ‫بیشـتر باشـیم»‪.‬‬ ‫ازسوی معاونت میراث فرهنگی ابالغ شد؛‬ ‫طرح حفاظت و ساماندهی شهر تاریخی استراباد‬ ‫قائم مقـام وزیـر و معـاون میراث فرهنگـی طـی نامـه ای به اسـتاندار گلسـتان‪،‬‬ ‫طـرح حفاظـت و سـاماندهی شـهر تاریخـی اسـتراباد ( گـرگان) و ضوابـط‬ ‫اختصاصـی ان را ابلاغ کـرد‪ .‬ضوابـط و مقـررات اختصاصی حفاظـت و احیای‬ ‫بافـت تاریخـی اسـتراباد ( گـرگان) باتوج هبـه ضـرورت و اهمیـت حفاظـت‪،‬‬ ‫سـاماندهی و احیـای بافـت شـهر تاریخـی اسـتراباد ( گـرگان) و نظـر بـه مفـاد‬ ‫وظایـف وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی و اسـتناد بـه‬ ‫بندهـای ‪ ۱۱ ،۱۰ ،۶‬و ‪ ۱۲‬از مـاده ‪ ۳‬قانـون اساسـنامه سـازمان میراث فرهنگـی‬ ‫کشـور مصـوب اول اردیبهشـت ‪ ۶۷‬و نیـز بنـد ج مـاده ‪ ۱‬قانـون حمایـت از‬ ‫مرمـت و احیـای بافـت تاریخی‪-‬فرهنگـی مصـوب تیـر ‪ ۹۸‬ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫در نامـه علـی دارابـی (قائم مقـام وزیـر و معـاون میراث فرهنگـی کشـور ) بـه‬ ‫علی محمد زنگانه (اسـتاندار گلسـتان) امده اسـت‪ :‬ضوابط و مقررات ابالغی‬ ‫شـامل پنج جلد گزارش از مطالعات پایه و شـناخت‪ ،‬برنامه حفاظت‪ ،‬مرمت‬ ‫و احیـا‪ ،‬ضوابـط کنتـرل‪ ،‬نظـام هدایـت طراحـی معمـاری و مرمـت شـهری‬ ‫‪۱۵‬بـرگ نقشـه مهـر و‬ ‫و راهبـری توسـعه به همـراه یک جلـد البـوم نقشـه ها ( ‬ ‫حهـا اعـم از‬ ‫امض اشـده و لـوح فشـرده گـزارش و نقشه ها)سـت کـه در تمـام طر ‬ ‫حهـای ویـژه حفاظـت و احیـا (مـاده ‪ )۳‬قانـون حمایت از مرمـت و احیای‬ ‫طر ‬ ‫حهـای موضعـی و موضوعـی‪ ،‬کمیت ههـای تخصصـی‬ ‫تهـای تاریخـی‪ ،‬طر ‬ ‫باف ‬ ‫یسـت؛ وفـق بنـد ‪ ۱۱‬از مـاده ‪ ۳‬قانـون‬ ‫مربوطـه و ‪ ...‬الزم االجراسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫حهـای توسـعه و عمران‬ ‫صدراالشـاره‪ ،‬اظهارنظـر و موافقـت نهایـی دربـاره طر ‬ ‫(جامـع‪ ،‬تفضیلـی‪ ،‬تفضیلـی ویـژه و ‪ ...‬در کمیت ههـا و شـوراهای تخصصـی و‬ ‫فنـی مرتبـط بـا کمیسـیون مـاده ‪ 5‬قانـون تاسـیس شـورای عالی معمـاری و‬ ‫شهرسـازی ایـران و ‪ )...‬منـوط بـه رعایـت و لحـاظ ضوابـط و مقـررات قانونـی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫حفاظـت‪ ،‬مرمـت و احیـا ابالغ ‬ ‫خبر‬ ‫مدیر حج و زیارت استان خبر داد؛‬ ‫اغاز اعزام زائران حج تمتع از اذربایجان شرقی‬ ‫مدیـر حـج و زیـارت‬ ‫اذربایجـان شـرقی از‬ ‫اغـاز اعـزام زائـران حـج‬ ‫تمتـع از اسـتان در‬ ‫قالـب دو کاروان خبـر‬ ‫داد‪ .‬امیـر روحـی ملکـی‬ ‫گفـت‪« :‬امسـال ‪۱۵۱۵‬‬ ‫زائـر زن و مـرد از اسـتان‬ ‫عـازم سـرزمین وحـی‬ ‫می شوند»‪ .‬وی افزود‪« :‬پروازهای حجاج استان از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬خرداد ماه انجام‬ ‫تنـام کننـدگان‬ ‫شـده و روزانـه دو پـرواز خواهیـم داشـت‪ .‬این افـراد شـامل ثب ‬ ‫در کاروان هـای حـج در سـال ‪ ۹۹‬اسـت کـه به علـت شـیوع کرونـا ایـن برنامـه‬ ‫لغـو شـد و نخسـتین اعـزام در سـال ‪ ۱۴۰۱‬انجـام می گیـرد‪ .‬این تعـداد به همـراه‬ ‫‪ ۵۵‬نفـر عوامـل در قالـب ‪ ۱۱‬کاروان در حـج تمتـع حضـور خواهنـد داشـت کـه‬ ‫‪۶۵‬سـال به پائین اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه محدودیـت سـنی‬ ‫شـامل زوار ‬ ‫‪ ۶۵‬سـال به پائین تنها امسـال اعمال می شود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬از سال بعد‬ ‫تهـا امـکان اعـزام حجـاج بـاالی ‪ ۶۵‬سـال به باال هـم فراهـم‬ ‫و بـا لغـو محدودی ‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه مـدت زمـان سـفر حـج ‪ ۳۳‬تـا ‪ ۳۵‬روز خواهـد‬ ‫بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬میانگیـن سـنی زوار حـج تمتـع امسـال ‪ ۵۵‬اسـت‪ .‬کوچک تریـن‬ ‫‪۳‬سـن دارد و حدا کثـر سـن حجـاج هـم ‪ ۶۵‬سـال اسـت»‪.‬‬ ‫زائـر نیـز ‪ .۵‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی باتا کیدبـر‬ ‫اهمیـت حمایـت از جوانـان نخبـه و‬ ‫لکـرده‪ ،‬از اختصـاص بخشـی از‬ ‫تحصی ‬ ‫سـود شـرکت های اقتصـادی اسـتان قـدس‬ ‫جهـت تقویـت شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫خبـر داد‪ .‬وی در گردهمایـی و نمایشـگاه‬ ‫دسـتاوردهای شـرکت های دانش بنیـان کـه‬ ‫به میزبانـی شـرکت صنایـع پیشـرفته رضـوی‬ ‫در مشـهد برگـزار شـد‪ ،‬بـه اهمیـت تولیـد‬ ‫دانش بنیـان در رشـد اقتصـادی و تعالـی‬ ‫کشـور اشـاره و ابـراز کـرد‪« :‬اینکـه نخبـگان و‬ ‫اسـتعدادهای درخشـان در شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان بـرای تولیـد فناورانـه تلاش‬ ‫کرده و در برابر سـختی ها و موانع فراوانی که‬ ‫پیش روی ان هاسـت‪ ،‬ایسـتادگی و به کشـور‬ ‫و ملـت خـود خدمـت می کننـد‪ ،‬موجـب‬ ‫مسـرت اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫احمد مروی رشـد‪ ،‬تعالی و اسـتقالل جامعه‬ ‫را تنها در سایه کار و کوشش معرفی و عنوان‬ ‫کرد‪« :‬فعاالن عرصه تولید‪ ،‬اشتغال و اقتصاد‬ ‫دانش بنیان به هرمیزان که درجهت کاهش‬ ‫وابسـتگی بـه خـارج و اسـتقالل اقتصـادی‬ ‫کشـور تلاش کننـد‪ ،‬به همان میـزان نـزد‬ ‫پـروردگار متعـال اجـر و پـاداش الهـی کسـب‬ ‫خواهنـد کـرد»‪ .‬تولیـت اسـتان قدس افـزود‪:‬‬ ‫«ایسـتادگی در برابر دشـمنان تنها در مرزها‬ ‫و میـدان نبـرد نیسـت؛ فعـاالن عرصـه تولیـد‬ ‫و اشـتغال‪ ،‬رزمنـدگان عرصـه دفـاع از کشـور‬ ‫در برابـر وابسـتگی اقتصـادی هسـتند»‪.‬‬ ‫وی تصریـح‪« :‬اسـتان قـدس بـرای تقویـت‬ ‫و بسـط اقتصـاد دانش بنیـان و توسـعه‬ ‫شـرکت های علمـی جهـت کمـک بـه تحقـق‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی هرانچـه در تـوان داشـته‬ ‫باشـد انجـام خواهـد داد و حمایـت از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان را وظیفـه می داند‬ ‫و بـه دوراز نـگاه سـودجویانه و کاسـب کارانه‬ ‫نهـا کمـک خواهـد کـرد؛ زیـرا حمایـت‬ ‫بـه ا ‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان خدمـت بـه‬ ‫اسـتقالل‪ ،‬عـزت و نسـل های اینـده کشـور‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫افـزود‪« :‬اسـتان قـدس درصـدی از سـودی‬ ‫شـرکت های اقتصـادی خـود را بـه تقویـت‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان اختصـاص‬ ‫می د هـد»‪.‬‬ ‫«جدایی دین و دانش»‬ ‫توطئه استعمار است‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی در بخـش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بـه تلاش دشـمن‬ ‫بـرای القـای تفکـر «جدایـی دیـن و دانـش»‬ ‫اشـاره و عنوان کرد‪« :‬همواره اسـتعمارگران و‬ ‫دشـمنان درصـدد بوده انـد تا سـاحت دین‪،‬‬ ‫عبـادت و معنویـت را از سـاحت اقتصـاد‪،‬‬ ‫دانش و فناوری جدا کنند؛ دشـمن سـال ها‬ ‫تلاش و مبـارزه فکـری کـرده تـا مـردم دیـن‬ ‫را از علـم جـدا بداننـد و درنتیجـه راه بـرای‬ ‫حضـور اسـتعمارگران همـوار شـود»‪ .‬وی‬ ‫یهـای‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بسـیاری از عقب افتادگ ‬ ‫علمی مسـلمانان نتیجه القای همین تفکر‬ ‫جدایـی دیـن و دانـش اسـت؛ حال اینکـه در‬ ‫گذشـته جوامع اسلامی کانون علم و دانش‬ ‫بوده انـد»‪.‬‬ ‫تالش برای حفظ استقالل اقتصادی‬ ‫عبادت است‬ ‫مـروی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫بابیان اینکـه خدمـت بـه خلـق عبـادت‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه ارزش و قداسـت کار و تلاش در‬ ‫فرهنـگ اسلامی اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬تمام‬ ‫حضرات معصومین ؟ع؟ در کنار مسـئولیت‬ ‫سـنگین هدایـت بشـر‪ ،‬بـه امـر کار و تلاش‬ ‫بـرای ابادانـی دنیـا و نشـان دادن الگویـی‬ ‫بـرای پویایـی و کمـال جامعـه اهتمـام‬ ‫داشـتند»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫بابیان اینکـه عبـادت شـئون مختلفـی‬ ‫دارد کـه کار و تلاش بـرای حفـظ اسـتقالل‬ ‫اقتصـادی کشـور یکی ازان هاسـت‪ ،‬بـر لـزوم‬ ‫حمایـت از تولیـد داخلـی تا کیـد و تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬حمایـت و خریـد کاالی داخلـی‬ ‫بسـیارمهم اسـت و بـرکات قابل توجهـی‬ ‫دارد امـا ا گر تولیدکننـده ای کاالی نامرغوب‬ ‫تولیـد کنـد‪ ،‬درواقـع‪ ،‬بـه دشـمن بـرای‬ ‫تشـویق مـردم بـه خریـد کاالهـای خارجـی‬ ‫کمـک کـرده اسـت»‪ .‬وی ضمـن ار ج نهـادن‬ ‫بـه تلاش واردکنندگانـی کـه مـواد و کاالهـای‬ ‫ضـروری و موردنیـاز را بـه کشـور وارد‬ ‫می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه برخـی واردات‬ ‫نامناسب مانع از شکل گرفتن تولید داخلی‬ ‫و سـبب افزایـش ریسـک سـرمایه گذاری‬ ‫و فـرار سـرمایه گذاران و تولیدکننـدگان از‬ ‫برخـی بازارهـا شـده اسـت»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫حادثـه تلـخ قطـار مسـافربری مشـهد بـه‬ ‫یـزد را تسـلیت گفـت و اظهـار کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫جان باختـگان ایـن حادثـه غمبـار رحمـت‪،‬‬ ‫مغفـرت و شـفاعت حضـرت رضـا ؟ع؟؛ و‬ ‫بـرای مجروحـان سلامتی‪ ،‬عافیت و صحت‬ ‫عاجـل؛ و بـرای بازمانـدگان و خانواد ههـای‬ ‫داغـدار جان باختـگان پـاداش الهـی و صبـر‬ ‫مسـئلت دارم»‪.‬‬ ‫تشریح اقدامات شرکت گاز خراسان جنوبی در سال ‪1400‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان جنوبـی‬ ‫گفـت‪« :‬سـال قبـل موفـق شـدیم در تحقـق‬ ‫یهـا‬ ‫شـعار تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫و بـا همـت و کار جهـادی همـکاران و یـاری‬ ‫ص در‬ ‫پـروردگار بـه فراتـر از اهـداف مشـخ ‬ ‫شـاخص های شـبکه گذاری‪ ،‬گازرسـانی بـه‬ ‫روسـتاها‪ ،‬گازرسـانی بـه واحدهـای صنعتـی‬ ‫و تولیـدی و سـایر تعهـدات دسـت یابیـم»‪.‬‬ ‫سـید محمـود هاشـمی بااشـاره به اینکه‬ ‫شـرکت گاز خراسـان جنوبـی بـا اجـرای‬ ‫‪ ۱۶۳۹‬کیلومتـر شـبکه تغذیـه و توزیـع طـی‬ ‫سـال قبـل موفـق شـد بیشـترین متـراژ‬ ‫شـبکه گذاری را در سـطح شـرکت های گاز‬ ‫اسـتانی کسـب کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬عالوه برایـن‪،‬‬ ‫خوشـبختانه بـا یـاری پـروردگار و تلاش‬ ‫بی وقفـه کارکنـان طـی سـال گذشـته‪ ،‬ایـن‬ ‫شـرکت بـا گازرسـانی به تعـداد ‪ 232‬روسـتا‬ ‫نشـاخص‬ ‫در اسـتان خراسـان جنوبی درای ‬ ‫نیـز حائـز رتبـه نخسـت بیـن شـرکت های‬ ‫گاز اسـتانی شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫درحال حاضـر ‪ 1633‬روسـتای اسـتان‬ ‫تحت پوشـش گاز طبیعـی قـرار دارنـد گفت‪:‬‬ ‫«تـا هفتـه دولـت امسـال تمـام روسـتاهای‬ ‫دارای قابلیت گازرسانی در استان به شبکه‬ ‫یشـوند؛ و به عبارتـی‪،‬‬ ‫گاز طبیعـی متصـل م ‬ ‫‪ 100‬درصـد جمعیـت خراسـان جنوبـی از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به گازرسـانی بـه ‪ 111‬روسـتای‬ ‫مـرزی در اسـتان خراسـان جنوبـی طـی‬ ‫سـال گذشـته گفـت‪« :‬درحال حاضـر ‪699‬‬ ‫روسـتای مـرزی در خراسـان جنوبـی کـه بـه‬ ‫لقـول از اهالـی هرگز تصوری از گازرسـانی‬ ‫نق ‬ ‫نداشـته اند بـا بهره منـدی ‪ ۳۵۶۷۲‬خانـوار‬ ‫تحت پوشـش گاز طبیعـی قـرار دارنـد»‪.‬‬ ‫هاشـمی یـاداور شـد‪« :‬رئیس جمهـوری‬ ‫نیـز در دهـه فجـر پارسـال ضمـن تجلیـل‬ ‫از اقدامـات انجا مشـده توسـط شـرکت گاز‬ ‫خراسـان جنوبی و سـرعت باالی گازرسـانی‬ ‫دراین اسـتان کـه منجـر بـه بهره منـدی‬ ‫‪ 169‬روسـتا در کمتـر از شـش ماه شـد‪،‬‬ ‫این اقـدام جهـادی را نشـان بـارزی از عمـل‬ ‫صادقانـه دولـت بـه وعد ههـا دانسـتند»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬بـا گازرسـانی بـه ‪ 253‬واحـد‬ ‫صنعتـی و تولیـدی در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫درحال حاضـر ‪ 1903‬واحـد صنعتـی و‬ ‫تولیـدی در خراسـان جنوبی تحت پوشـش‬ ‫یشـود‬ ‫گاز طبیعی قرار دارند و پیش بینی م ‬ ‫تـا شـش ماه اینده‪ ،‬کلیـه واحدهای صنعتی‬ ‫موجـود در اسـتان نیـز هماننـد روسـتاها‬ ‫ً‬ ‫کاملا از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد‬ ‫شـوند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫خراسـان جنوبـی افـزود‪« :‬ایـن شـرکت‬ ‫جهـت ایفـای مسـئولیت های اجتماعـی و‬ ‫بـا هـدف حمایـت از اقشـار اسـیب پذیر‪ ،‬در‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۳۹۱۶‬اشـترا ک رایـگان گاز‬ ‫بـه خانواد ههـای تحت پوشـش نهادهـای‬ ‫حمایتـی در اسـتان وا گـذار کـرد»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬طـی سـال گذشـته و بـا هـدف‬ ‫کاهـش هدررفـت گاز و افزایـش ضریـب‬ ‫ایمنـی بال غبـر ‪ ۱۰۸۰۰‬کیلومتـر شـبکه تغذیـه‬ ‫و توزیـع گاز در خراسـان جنوبی نشـت یابی‬ ‫شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان‬ ‫جنوبـی از صـدور ‪ ۶۱۷۵‬مجـوز ایمنـی‪،‬‬ ‫برگـزاری ‪ ۱۷۰۰۰‬نفرسـاعت دوره اموزشـی‪،‬‬ ‫ثبـت ‪ ۶۰۶۳۰‬تمـاس مشـترک گاز طبیعـی با‬ ‫سـامانه امـداد گاز ‪ 194‬به عنـوان بخشـی از‬ ‫عملکـرد کارکنـان شـرکت طی سـال گذشـته‬ ‫در اسـتان خبـر داد‪ .‬هاشـمی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«باعـث افتخـار اسـت کـه باالتریـن میـزان‬ ‫گازرسـانی بـه روسـتاها و باالتریـن میـزان‬ ‫نسـال متوالـی‬ ‫اجـرای شـبکه بـرای دومی ‬ ‫ب هنـام شـرکت گاز خراسـان جنوبـی ثبـت‬ ‫یشـک ایـن موفقیـت‪،‬‬ ‫شـده اسـت و ب ‬ ‫شهـا‬ ‫مرهـون همـکاری مجدانـه تمـام بخ ‬ ‫در حوز ههـای مختلـف عملیاتـی و سـتادی‬ ‫در شـرکت گاز خراسـان جنوبـی و حمایـت‬ ‫مدیران ارشـد شرکت ملی گاز ایران است»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ری از دسـتگیری راننـده‬ ‫کامیونـی کـه ‪ ۱۰‬تـن اهـن االت‬ ‫سـرقت کـرده بـود‪ ،‬خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬متهـم هنـگام انتقـال‬ ‫امـوال مسـروقه شناسـایی و‬ ‫بازداشـت شـد»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫دوسـتعلی جلیلیـان اظهـار داشـت‪« :‬هفتـه گذشـته مامـوران کالنتـری‬ ‫قلعه نـو در گشـت زنی های انتظامـی‪ ،‬یک دسـتگاه خـودرو کامیـون را بـا بـار‬ ‫اهـن االت در محـور تهران‪-‬ورامیـن مشـاهده کردنـد و بـه تـردد ایـن خـودرو‬ ‫مشـکوک شـدند‪ .‬گـروه عملیـات ایـن کالنتـری بـرای بررسـی موضـوع دسـتور‬ ‫توقـف کامیـون را اعلام می کننـد و بـا توقـف خـودرو‪ ،‬راننـده هیچ گونـه مدارک‬ ‫و بارنامـه ای به همـراه نداشـت و باتوجه بـه ضدونقیض بـودن اظهاراتـش‬ ‫بـه کالنتـری انتقـال یافـت»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری افـزود‪« :‬در‬ ‫تحقیقـات انجام شـده متهـم بـه سـرقت اهـن االت در خالزیـر از چهـار مغـازه‬ ‫ضایعات فروشـی اعتـراف کـرد و گفـت قصـد داشـت امـوال مسـروقه را در‬ ‫محدوده ورامین بفروشم»‪ .‬وی بابیان اینکه کارشناسان وزن اموال مسروقه‬ ‫را ‪ ۱۰‬تـن اعلام کردنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬هـر چهـار مالباختـه شناسـایی؛ و متهـم پس از‬ ‫تشـکیل و تکمیـل پرونـده تحویـل مراجـع قضائـی شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت ‪ ۲۳‬ا کیپ امانی و پیمانی در محور راه کربال‬ ‫سرپرسـت معاونـت راهـداری اسـتان‬ ‫همـدان از فعالیـت ‪ ۲۳‬ا کیـپ امانـی و‬ ‫پیمانی در محور راه کربال (کریدور سـاوه‪-‬‬ ‫همـدان‪ -‬کرمانشـاه) خبـر داد‪ .‬جـواد‬ ‫نگاهـداری گفـت‪« :‬بخشـی از ترافیـک‬ ‫عبـوری راه کربلا در اسـتان همـدان قـرار‬ ‫گرفتـه؛ دراین راسـتا راهـداری اسـتان‬ ‫به منظـور ارتقـای ایمنـی محـور مذکـور‬ ‫عملیـات اجرایـی روکـش و لکه گیـری‬ ‫اسـفالت‪ ،‬خط کشـی‪ ،‬شانه سازی و تعدیل شیب شـیروانی‪ ،‬ازادسازی حریم‪،‬‬ ‫پا ک سازی پارکینگ‪ ،‬نصب تابلو و عالئم‪ ،‬نصب نیوجرسی‪ ،‬سرویس سیستم‬ ‫روشنایی و ‪ ...‬توسط ‪ ۲۳‬ا کیپ امانی و پیمانی را اغاز کرده است»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫« ا کنون عملیات تعریض و بهسـازی گردنه اسـداباد توسـط ا کیپ های امانی‬ ‫و پیمانی درحال انجام اسـت و عملیات جداسـازی الین های رفت وبرگشـت‬ ‫و اجـرای سیسـتم روشـنایی میانـی به طـول نه کیلومتـر انجـام شـده اسـت‪ .‬از‬ ‫ابتـدای سـال تا کنـون ‪ ۵۰‬کیلومتـر روکـش اسـفالت‪ ۵۲۴ ،‬کیلومتـر خط کشـی‪،‬‬ ‫هشت کیلومتر نصب نیوجرسی‪ ،‬چهارکیلومتر نصب سیستم روشنایی و ‪...‬‬ ‫در محورهـای مواصالتـی همـدان انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬عملیـات‬ ‫تکمیـل تقاطـع غیرهم سـطح شـهید زارعـی کـه در مسـیر کریـدور مرکـز بـه‬ ‫غـرب قـرار دارد و جـزو پرترددتریـن محورهـای اسـتان محسـوب می شـود‪ ،‬بـا‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۹۰‬درصـدی درحال انجـام مراحـل پایانی سـت و امیدواریم‬ ‫تـا قبـل از ایـام اربعیـن حسـینی به پایـان برسـد»‪.‬‬ ‫معرفی رئیس حوزه قضائی بخش الموت غربی‬ ‫علی بهبهانی‪ /‬علیرضا تیموری به عنوان رئیس حوزه قضایی بخش الموت‬ ‫غربـی معرفـی شـد‪ .‬در مراسـمی از زحمـات محمـد سـلمانی تقدیـر و علیرضـا‬ ‫تیمـوری به سـمت رئیـس حـوزه قضایـی بخـش المـوت غربـی معرفـی شـد‪.‬‬ ‫علـی شـعبانی (رئیـس کل دادگسـتری اسـتان) در این مراسـم گفـت‪« :‬هرچـه‬ ‫مسـئوالن بیشـتر خدمتگزار مردم باشـند‪ ،‬مردم به نظام دلگرم تر و پایه های‬ ‫انقلاب مسـتحکم تر خواهـد شـد؛ درنتیجـه در مسـیر خدمتگـزاری نبایـد از‬ ‫هیچ کوشش دریغ کرد؛ بلکه باید به صورت مستمر تالش شود تا گره گشای‬ ‫مشـکالت مـردم و جامعـه باشـیم‪ .‬بحمداهلل همکاری و هماهنگـی خوبی در‬ ‫بین دستگاه ها و نهاد های بخش الموت غربی برقرار است و امیدواریم این‬ ‫همدلی ها و همراهی ها موجب پیشـرفت و توسـعه زیرسـاخت های بخش و‬ ‫گره گشـایی از مسـائل و مشـکالت شـهری و مردم شـود»‪ .‬شـعبانی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«فساد سـتیزی و مبـارزه بـا فسـاد از اهـداف دسـتگاه قضایـی در دوره تحـول‬ ‫ً‬ ‫اسـت و قطعا در این مسـیر با هیچ شـخص و گروهی تعارف نخواهیم داشـت‬ ‫و شناسـایی گلوگاه های فسـاد در دسـتور کار دسـتگاه قضایی قرار دارد و باید‬ ‫تالش شـود ریشـه های فسـاد در تمامی حوزه ها خشـکانده شود»‪ .‬رئیس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان گفت‪« :‬وظایف قوه قضائیه در قانونی اساسـی به وضوح‬ ‫بیان شـده اسـت؛ اما کار در دسـتگاه قضایی به دلیل گسـتردگی خدماتی که‬ ‫بـه مـردم و دسـتگاه ها ارائـه می دهـد‪ ،‬بسـیار دشـوار اسـت و به همین خاطـر‬ ‫همه مسـئوالن‪ ،‬دسـتگاه ها و نهاد ها باید در راستای تحقق عدالت کمک کار‬ ‫دسـتگاه قضایی باشند»‪.‬‬ ‫توقیف ‪ ۲۰‬تن تخمه افتابگردان در کرج‬ ‫بـا تلاش مامـوران اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس امنیـت اقتصـادی‬ ‫البـرز‪ ،‬یـک انبـار دارای بیـش از ‪ ۲۰‬تـن تخمـه افتابگردان قاچاق در شـهر کرج‬ ‫پلمـب شـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ سـردار عباسـعلی محمدیـان فرمانـده انتظامی‬ ‫اسـتان البـرز گفـت‪« :‬مامـوران پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان بـا انجـام‬ ‫اقدامـات اطالعاتـی از نگهـداری مقـدار قابل توجهـی تخمـه افتابگـردان در‬ ‫یـک واحـد تجـاری در شـهر کـرج مطلـع و بررسـی موضـوع را در دسـتور کار‬ ‫قـرار دادنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ادامـه مامـوران بـا هماهنگـی قضائـی و همراهی‬ ‫عوامل اداره صمت به انبار مورد نظر در شـهر کرج اعزام و در بازرسـی از انجا‬ ‫‪ ۲۰‬هـزارو ‪ ۲۴۰‬کیلو گـرم تخمه افتابگردان خارجی و فاقد اسـناد مدارک گمرکی‬ ‫را کشـف کردنـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی اسـتان البـرز با بیان اینکـه کارشناسـان‬ ‫ارزش اقلام مکشـوفه راه حـدود ‪ ۱۰‬میلیارد ریـال بـراورد کرده انـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«یک نفـر در این زمینـه دسـتگیر و بـرای انجـام مراحـل قانونـی بـه مراجـع‬ ‫قضائـی معرفـی شـد»‪ .‬سـردار محمدیـان در پایـان از شـهروندان درخواسـت‬ ‫کـرد‪« :‬چنانچـه از نگهـداری اقلام قاچـاق اطالعـی دارنـد موضـوع را بـرای‬ ‫بررسـی بـه پلیـس ‪ ۱۱۰‬اعلام کننـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2519‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫معاوناستاندار‪:‬‬ ‫به دنبال حذف افراد از گردشگری سالمت نیستیم‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و گردشـگری‬ ‫اسـتانداری فـارس گفـت‪« :‬به دنبـال حـذف‬ ‫هیـچ یـک از تسـهیل گران حرفـه ای و‬ ‫خدمتگـزار در حـوزه گردشـگری سلامت‬ ‫نیسـتیم»‪ .‬محمـد فـر خ زاده در جمـع‬ ‫خبرنـگاران‪ ،‬گردشـگری سلامت را یکـی از‬ ‫حوز ههـای مهـم و ارز اور خوانـد و بـر حمایـت‬ ‫همه جانبه این معاونت از فعالین دارای مجوز در حوزه گردشگری سالمت‬ ‫مهـا‪ ،‬لیدرهـا و راهنمایـان گردشـگری تا کیـد کـرد‪ .‬او با تا کی دبـر‬ ‫اعـم از مترج ‬ ‫چیـک از‬ ‫سـاماندهی گردشـگری سلامت‪ ،‬افـزود‪« :‬به دنبـال حـذف هی ‬ ‫تسـهیل گران حرفـه ای و خدمتگـزار در حـوزه گردشـگری سلامت نیسـتیم»‪.‬‬ ‫معـاون اسـتانداری فـارس خاطرنشـان کـرد‪« :‬خوشـبختانه بـا هماهنگـی‬ ‫بین بخشـی انجا مشـده بیـن سـازمان های متولـی این امـر‪ ،‬اعـم از اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری‪ ،‬دانشـگاه علوم پزشـکی‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامـی و پلیـس مسـتقر در فـرودگاه‪ ،‬اتـاق بازرگانـی‪ ،‬اداره کل فـرودگاه و‬ ‫ً‬ ‫یهـا از بین رفتـه و در اینـده نزدیـک‬ ‫‪ ...‬قطعـا بخـش عظیمـی از ناهماهنگ ‬ ‫وضعیت از شـرایط فعلی نیز بهتر خواهد شـد»‪ .‬فر خ زاده با اشـاره به گشـودن‬ ‫ً‬ ‫گر ههـای توریسـم سلامت بـا انجـام اصالحـات زیربنایـی‪ ،‬مجـددا تا کیـد کـرد‬ ‫ً‬ ‫که تصمیمی بر کنار گذاشـتن تسـهیل گران سلامت نبوده و نیسـت و صرفا با‬ ‫توافـق انجا مشـده سـاماندهی و اسـتفاده از ظرفیـت و تجربـه ارزشـمند ان ها‬ ‫در چهارچـوب ضوابـط‪ ،‬مد نظـر بـوده و هسـت»‪.‬‬ ‫تعلق تسهیالت با کارمزد ‪ 5.9‬درصد به متقاضیان‬ ‫نوسازی و بهسازی محالت هدف بازافرینی‬ ‫مدیـر کل را هو شهرسـازی اسـتان فـارس اعلام‬ ‫کرد‪« :‬به منظور نوسازی و بهسازی بافت های‬ ‫فرسـوده شـهری‪ ،‬تسـهیالتی بـا شـرایط ویـژه و‬ ‫کارمـزد ‪5.9‬درصـد بـه متقاضیـان نوسـازی و‬ ‫بهسـازی مسـکن در محالت هـدف بازافرینی‬ ‫شـهری تعلـق می گیـرد»‪ .‬محمود رضـا طالبان‬ ‫(مدیـر کل را هو شهرسـازی اسـتان فـارس)‬ ‫گفت‪« :‬بر اساس ابالغ شرکت باز افرینی شهری ایران و پیگیری ها‪ ،‬مکاتبات‬ ‫و رایزنی های انجا مشـده سـهمیه اسـتان فارس در کمیته اسـتانی اعتبارات‬ ‫بنـد الـف تبصـره ‪ 18‬قانـون بودجـه تعـداد ‪ 1951‬فقره تسـهیالت تائیـد و پس از‬ ‫تصویـب بـه شـرکت باز افرینـی ایـران اعلام شـد‪ .‬در همین راسـتا مکاتباتـی بـا‬ ‫شـهرداری شـیراز ‪ ،‬انجمن انبو هسـازان مسـکن و سـاختمان اسـتان ‪ ،‬سـازمان‬ ‫نظام مهندسی‪ ،‬سازمان کاردانی ساختمان و همچنین انجمن پیمانکاران‬ ‫سـاختمان اسـتان فارس در خصوص معرفی واجدین شرایط جهت دریافت‬ ‫تسـهیالت نوسـازی و بهسـازی بافت فرسـوده صورت گرفته است»‪ .‬مدیر کل‬ ‫را هو شهرسـازی اسـتان فـارس متذکـر شـد‪« :‬میـزان تسـهیالت پرداختـی بـه‬ ‫متقاضیـان در شـهر شـیراز ‪ 400‬میلیون تومـان بـه ازای سـاخت هـر واحـد‬ ‫مسـکونی و در سـایر شهرسـتان ها ‪ 350‬میلیون تومان اسـت‪ .‬جهت تسـهیل‬ ‫تهـای فرسـوده و نا کارامـد‪ ،‬ایـن تسـهیالت بـا سـود‬ ‫در شـرایط نوسـازی باف ‬ ‫‪ 5.9‬درصـد بـا شـرایط بـاز پرداخت حدا کثـر ‪ 24‬مـاه دوران مشـارکت و ‪ 120‬ماه‬ ‫یشـود»‪ .‬طالبان خاطر نشـان کرد‪« :‬به جهت کاهش‬ ‫فروش اقسـاطی ارائه م ‬ ‫مراجعـات مردمـی و در راسـتای تحقـق اهـداف دولـت الکترونیـک‪ ،‬جهـت‬ ‫دریافت تسـهیالت کافی متقاضیان (سـا کنین و مالکین بافت های فرسـوده‬ ‫تنـام‬ ‫مصـوب سـطح شـهر) با مراجع هبـه سـایت ‪ FACILITY.UDRC.IR‬ثب ‬ ‫خـود را انجـام داده و سـایر مراحـل را بر اسـاس راهنمایـی سـایت ادامـه‬ ‫دهنـد»‪ .‬دبیـر شـورای مسـکن اسـتان فـارس ‪ ،‬همچنیـن افـزود‪« :‬بر اسـاس‬ ‫نمـاه ‪ )1400‬تا کنـون متقاضیـان جهـت‬ ‫خروجـی سـامانه ( از ابتـدای بهم ‬ ‫دریافـت ‪ 1100‬فقـره تسـهیالت بـه بانـک مسـکن معرفی کـه ‪ 250‬فقـره ان منجر‬ ‫بـه قـرارداد مشـارکت مدنـی و پرداخـت تسـهیالت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خروج استان اردبیل از بن بست‬ ‫با احداث بارانداز ریلی‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬احـداث بارانداز ریلی به عنوان درخواسـت و مطالبه تجـار و بازرگانان‪،‬‬ ‫استان را از بن بست خارج می کند»‪ .‬حسین پیرموذن در جلسه گفت وگوی‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی کـه بـا حضـور سـید احسـان خانـدوزی (وزیـر امـور‬ ‫اقتصـادی و دارایـی) برگـزار شـد‪ ،‬باتا کیدبـر نقـش توسـعه خطـوط ریلـی در‬ ‫افزایـش صـادرات و رشـد اقتصـادی منطقـه اظهـار کـرد‪« :‬در پـروژه اتصـال‬ ‫ریلـی اردبیـل بـه جمهـوری اذربایجـان کـه از چندسال گذشـته مطـرح شـده‪،‬‬ ‫فقـط موافقـت طـرف ایرانـی نیـاز بـود کـه موردتائیـد قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«مسـئوالن اسـتانی بایـد اجـرای پـروژه اتصـال اردبیل به خـط ریلی جمهوری‬ ‫اذربایجـان را پیگیـری کـرده و موجبـات توسـعه اسـتان را بیش ازپیـش فراهـم‬ ‫کننـد»‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشـاورزی اردبیـل اضافه کرد‪:‬‬ ‫«ارزش افـزوده‪ ،‬سـرمایه گذاری‪ ،‬صـادرات و بخـش اشـتغال چهـار شـاخصه‬ ‫مهمـی هسـتند کـه بایـد بـرای تحقـق ان در ابتـدای کار هدف گذاری اساسـی‬ ‫شوند»‪ .‬وی بابیان اینکه احداث پروژه اتصال استان به خط ریلی جمهوری‬ ‫اذربایجان موجبات توسـعه اقتصادی اسـتان را بیش ازپیش فراهم می کند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از را ههـای توسـعه صـادرات و رشـد اقتصادی اسـتان توجه ویژه‬ ‫بـه تولیـدات صادرات محـور بـوده و بایـد بـا ایجـاد صنایـع تبدیلـی مجهـز بـه‬ ‫فناوری های نوین اقدامات اساسـی دراین حوزه صورت بگیرد تا توان رقابت‬ ‫در بازار جهانی ارتقاء یابد»‪ .‬پیرموذن بااشـاره به خرید دسـتگاه ایکس ری در‬ ‫گمـرک بیل هسـوار مغـان گفـت‪« :‬چن دسـال اسـت خریـد این دسـتگاه پیگیری‬ ‫یسـت بـرای خریـد دسـتگاه‬ ‫شـده ولـی نتیجـه ای حاصـل نشـده و ضرور ‬ ‫ایکـس ری اعتبـار الزم تخصیص یابـد»‪ .‬وی بابیان اینکه درحال حاضر بخش‬ ‫خصوصـی بـا کمبـود نقدینگـی مواجـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬پرداخـت تسـهیالت‬ ‫در اسـتان های محـروم طبـق منابـع و درامـد بـوده کـه نوعـی تبعیـض در‬ ‫استان هاسـت»‪ .‬پیرموذن رتبه اسـتان اردبیل در وصول پرداخت تسـهیالت‬ ‫کهـای اسـتان اردبیـل در وصول پرداخت‬ ‫را رتبـه ‪ ۲۸‬اعلام کـرد و گفـت‪« :‬بان ‬ ‫تسـهیالت رتبـه ‪ ۲۸‬کشـور و وصـول مطالبـات تسـهیالت رتبـه اول را دارنـد»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 60‬درصدی مصرف برق ادارات کرمانشاه‬ ‫کوشـیار محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه‬ ‫ابراز امیدواری کرد که با تغییر سـاعت کاری ادارات اسـتان‪ ،‬در سـاعت اداری‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد و در سـاعت غیـراداری کاهـش ‪ ۶۰‬درصـدی مصـرف بـرق ادارات را‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد باشیم‪ .‬محمد مرادی ‪ ،‬با اشاره به‬ ‫یبـر کاهـش مصـرف بـرق ادارات در سـاعت اداری‬ ‫مصوبـه هیئت وزیـران مبن ‬ ‫به میـزان ‪ ۳۰‬درصـد و در سـاعات غیـراداری به میـزان ‪ ۶۰‬درصـد نسـبت بـه‬ ‫دوره مشـابه سـال گذشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬در همین راسـتا و با توج هبـه هماهنگـی‬ ‫انجام شـده با مدیریت ارشـد اسـتان‪ ،‬شاهد تغییر سـاعات کار ادارات استان‬ ‫بـه جهـت مدیریـت مصـرف بودیـم»‪ .‬وی ابـراز امیـدواری کـرد؛ با توج هبـه‬ ‫اقدامـات صورت گرفتـه در اسـتان‪ ،‬شـاهد تحقـق ایـن مصوبـه در کرمانشـاه‬ ‫یشـده کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫باشـیم و مصـرف بـرق دسـتگاه ها به میـزان پیش بین ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به تشـدید‬ ‫نظـارت برنحـوه مصرف بـرق در ادارات‪ ،‬عنوان کـرد‪« :‬درصورت عدم مدیریت‬ ‫مصرف برق توسـط ادارات‪ ،‬به ناچار نسـبت به قطع برق ان ها اقدام خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای سـایر مشـترکین از جملـه در بخـش کشـاورزی و‬ ‫صنعـت نیـز بر اسـاس مصوبـات هیئـت وزیـران‪ ،‬برنامه هایـی بـرای مدیریـت‬ ‫بـار وجـود دارد»‪ .‬مـرادی با بیان اینکـه از طریـق وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر‬ ‫و به منظـور عبـور موفـق از پیـک بـار تابسـتان امسـال مشـوق های خوبـی‬ ‫بـرای مشـترکین از جملـه مشـترکین کشـاورزی و صنعتـی درنظر گرفت هشـده‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مشـترکین بخـش کشـاورزی در صـورت عدم مصـرف بـرق‬ ‫در پنـج سـاعت پیـک (سـاعت ‪ ۱۳‬تـا‪ ،)۱۷‬در ‪ ۱۹‬سـاعت دیگـر شـبانه روز از‬ ‫پرداخـت هزینـه مصرفـی معـاف می شـوند»‪ .‬مـرادی ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬بـا‬ ‫برنامه هایـی کـه بـرای مدیریـت پیـک بـار در نظر گرفت هشـده از جملـه تغییـر‬ ‫ساعت کاری ادارات و ‪ ،...‬خاموشی با برنامه برای مشترکین خانگی نداشته‬ ‫باشـیم؛ البتـه ایـن امـر نیازمنـد همـکاری همـه مشـترکین و مدیریـت مصرف‬ ‫شهـای خانگـی‪ ،‬تجـاری و ‪ ...‬و جابه جایـی برخـی مصـارف‬ ‫در همـه بخ ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫غیرضـروری از سـاعت اوج بـار بـه سـاعات کم بار ‬ ‫نصب سیستم انالین پایش پارامترهای‬ ‫محیط زیستی در پاالیشگاه نفت تهران‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫پاالیشـگاه تهـران نصـب و مسـتقر شـد‪.‬‬ ‫بـا حضـور حمیـد زمانـی؛ فرمانـدار ری و‬ ‫مسئوالن محلی و استانی نه دستگاه پایش‬ ‫انالیـن حرارتـی در کنـار کور ههـای پاالیشـگاه‬ ‫نفت نصب شد که بناست به صورت انالین‬ ‫میـزان تولیـد گرما و االیند ههـا را رصد و اعالم‬ ‫کنـد‪ .‬مدیرعامـل پاالیشـگاه نفـت تهـران‬ ‫دراین مراسـم اعلام کـرد‪« :‬ایـن پاالیشـگاه‬ ‫به تنهایـی ‪ ۱۵‬درصـد از سـهم انـرژی سـوخت‬ ‫نفـر‬ ‫کشـور را تامیـن می کنـد»‪ .‬حامـد ارما ‬ ‫افـزود‪ ۵۰« :‬درصـد از تولیـد سـهم سـوخت‬ ‫هوایـی کشـوری نیـز برعهـده ایـن پاالیشـگاه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی توجـه بـه شـاخص های‬ ‫تهـای کار‬ ‫محیط زیسـت را یکـی از اولوی ‬ ‫پاالیشـگاه اعالم کرد و گفت‪« :‬این پاالیشگاه‬ ‫در ‪ ۴۰۰‬هکتـار فضـا تشـکیل شـده کـه‬ ‫‪ ۲۵۰‬هکتـار معـادل ‪ ۷۰‬درصـد مسـاحت ان را‬ ‫فضـای سـبز تشـکیل می دهـد و این میـزان‬ ‫فضـای سـبز درنو عخـود یـک رکـورد در‬ ‫جهـان ب هشـمار می ایـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫پاالیشـگاه نفت تهران گفت‪« :‬باید به تدریج‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر و‬ ‫سـمت تولیـد انرژ ‬ ‫فاصله گرفتـن از سـوخت های فسـیلی و‬ ‫توانگـری پاالیشـگاه رفـت‪ .‬درتالشـیم تـا‬ ‫نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی خورشـیدی را راه اندازی‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی درباره راه اندازی ایسـتگاه پایش‬ ‫هـوا در باقرشـهر گفت‪« :‬بـرای راه اندازی این‬ ‫ایسـتگاه پایـش نیـاز بـه ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار داریـم»‪.‬‬ ‫تالش پاالیشگاه نفت تهران درراستای‬ ‫کاهشاالینده هایمحیط زیستی‬ ‫مدیـر هماهنگـی و نظـارت شـرکت پاالیـش‬ ‫و پخـش فراورد ههـای نفتـی کشـور نیـز‬ ‫گفـت‪« :‬پاالیشـگاه نفـت تهـران به رغـم‬ ‫گذشـت بیـش از ‪ ۵۰‬سـال از اغـاز فعالیـت ان‬ ‫سال ب هسـال جهـت بهبـود عملکـرد خـود و‬ ‫کاهـش االیند ههـای محیط زیسـتی تلاش‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬نـداف مـروج افـزود‪ ۵۰« :‬تـا‬ ‫‪ ۵۵‬درصـد تولیـد سـوخت کشـور در مناطـق‬ ‫یسـت کـه بخشـی از‬ ‫و پاالیشـگاه های ساحل ‬ ‫تولیـدات ان سـاده و بخـش دیگـر در سـطح‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مناطـق مرکـزی کشـور توزیـع م ‬ ‫وی افـزود‪« :‬بسـیاری از پاالیشـگاه های مـا‬ ‫تکـوره نیازمنـد اصلاح‬ ‫درزمینـه تولیـد نف ‬ ‫رونـد تولیـد هسـتند کـه ایـن اصلاح و بهبود‬ ‫شـرایط نیـاز بـه ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۳‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار دارد»‪ .‬مدیـر هماهنگـی و نظـارت‬ ‫شـرکت پاالیـش و پخـش فراورد ههـای نفتـی‬ ‫کشـور ادامـه داد‪« :‬امـروز درزمینـه سـوخت‬ ‫مشـکل الودگـی نداریـم بلکه مسـئله مربوط‬ ‫بـه زیرسـاخت ها و اسـفالت کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫ناکارامدیسیاست های‬ ‫ِ‬ ‫مصرف سوخت کشور‬ ‫مدیـرکل هـوا و تغییـر اقلیـم سـازمان‬ ‫محیط زیسـت کشـور نیـز گفـت‪« :‬بایـد‬ ‫بپذیریـم کـه سیاسـت های مصرف سـوخت‬ ‫کشـور به میزان کافـی کارامـد نبـوده و امـروز‬ ‫بایـد در ادامـه اسـتفاده و بهره گیـری از‬ ‫ایـن سیاسـت ها بازنگـری داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫داریـوش گل علیـزاده افـزود‪« :‬سیاسـت های‬ ‫کنونـی مصـرف سـوخت عالوه برانکـه منجـر‬ ‫بـه افزایـش مصـرف سـوخت در کشـور شـده‬ ‫نشـهرها را نیـز‬ ‫الودگـی هـوا به ویـژه در کال ‬ ‫به دنبـال داشـته اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«بایـد فرایندهـای کنونـی اصلاح شـود و‬ ‫ب هسـمت کاهـش مصـرف در منابـع متحـرک‬ ‫برویـم»‪ .‬مدیـرکل هـوا و تغییر اقلیم سـازمان‬ ‫محیط زیسـت کشـور گفت‪« :‬بنا بود از سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اسـتفاده از سـوخت یـورو ‪ ۶‬در مـدار‬ ‫بهر هبـرداری قـرار گیـرد کـه متاسـفانه وزارت‬ ‫نفـت اعلام کـرد چهارسـال بـرای رسـیدن‬ ‫به این نقطـه زمان نیاز دارد؛ ازایـن رو‪ ،‬اجرای‬ ‫این برنامه لغو شد»‪ .‬وی افزود‪« :‬وزارت نفت‬ ‫ان گونـه کـه بایـد بـه تعهـدات خـود درزمینـه‬ ‫اصلاح و بهبـود تولیـد سـوخت عمل نکـرد و‬ ‫مطابـق برنام ههـای سـازمان محیط زیسـت‬ ‫پیـش نرفـت»‪ .‬گل علیـزاده تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«در پاالیشـگاه انتظـار داریـم محصـوالت‬ ‫تولیدی کمترین اسـیب را به محیط زیسـت‬ ‫برسـاند ا گرچه برنامه هایـی درزمینه کاهش‬ ‫نکـه بایدوشـاید‬ ‫االیند ههـا دارنـد امـا ان چنا ‬ ‫کافـی نیسـت»‪ .‬مدیـرکل هـوا و تغییـر اقلیـم‬ ‫سـازمان محیط زیسـت بابیان اینکـه اغلـب‬ ‫پاالیشـگاه ها توسـط مرا کـز انسـانی محـاط‬ ‫شـده اند گفـت‪« :‬در رونـد توسـعه شـهرها‬ ‫یهـای اینـده نگرانـی نداریـم؛‬ ‫و پیش بین ‬ ‫ازاین رو‪ ،‬اغلب منافع کوتاه مدت را بر منافع‬ ‫ننـوع‬ ‫بلندمـدت ترجیـح می دهیـم؛ ای ‬ ‫مهـا گاه خسـارات جبران ناپذیـر‬ ‫تصمی ‬ ‫به دنبـال دارد»‪ .‬وی بااشـاره به ظرفیـت‬ ‫بـاالی ایـران درزمینـه تولیـد سـوخت های‬ ‫یتـوان از تـوان‬ ‫تجدیدپذیـر افـزود‪« :‬م ‬ ‫نیروگا ههـای خورشـیدی و بـادی بـرای‬ ‫تولیـد بـرق بهـره گرفـت و میـزان اسـتفاده از‬ ‫سـوخت های فسـیلی و منابع تجدیدناپذیر‬ ‫را به حداقـل رسـاند»‪ .‬گل علیـزاده دربـاره‬ ‫اخریـن توافقـات انجا مشـده دربـاره لغـو‬ ‫قانـون ممنوعیـت اسـتقرار صنایع در شـعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتـری پایتخـت نیـز گفت‪« :‬سـازمان‬ ‫محیط زیسـت بـا لغـو ایـن قانـون و راه اندازی‬ ‫واحدهای تولیدی جدید موافق نیست اما‬ ‫با توسـعه واحدهای تولیدی موجود موافق‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم خبر داد؛‬ ‫افزایش ظرفیت ‪ ۲۰۰۰‬مگاواتی برق؛ با کاهش ساعت کاری ادارات‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق ایلام‬ ‫در نشسـت مدیریـت مصـرف انـرژی اسـتان‬ ‫بـا حضـور اسـتاندار گفت‪« :‬پارسـال تا اواسـط‬ ‫ً‬ ‫کمـاه اعمـال خاموشـی‬ ‫خردادمـاه‪ ،‬تقریبـا ی ‬ ‫جهت پایداری شـبکه داشـتیم اما امسـال با‬ ‫یهـای توانیـر‬ ‫حمایـت اسـتاندار از برنامه ریز ‬ ‫ایـن مشـکل رفـع شـد کـه این نمـاد همکاری‬ ‫دولت است‪ .‬خوشبختانه تا کنون مجبور به‬ ‫مدیریت اضطراری بار در اسـتان نشده ایم»‪.‬‬ ‫هادی شـیرخانی باتا کیدبراینکه بـرق امکان‬ ‫ذخیره سازی ندارد‪ ،‬افزود‪« :‬سال قبل امکان‬ ‫سرویس و بهره برداری از نیروگاه های برق ابی‬ ‫نبود؛ ازاین رو‪ ،‬با وقوع خشک سالی‪ ،‬کشور با‬ ‫مشکل ناترازی در تولید و مصرف برق روبه رو‬ ‫شـد امـا امسـال بـا بهره گیـری از نیروگا ههـای‬ ‫حرارتـی مشـکل پارسـال پیـش نمی ایـد و‬ ‫‪۶۰۰۰‬مـگاوات بـرق به ظرفیت تولید‬ ‫این گونـه ‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع‬ ‫اضافـه م ‬ ‫نیـروی بـرق ایلام بااشـاره به اینکه کاهـش‬ ‫سـاعت کاری ادارات موجـب پایین امـدن‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫میـزان خاموشـی ها م ‬ ‫«تغییـر سـاعات کاری ب هشـکلی که ازطـرف‬ ‫هیئت وزیـران مصـوب شـده و تکالیفـی را‬ ‫بـرای تمـام دسـتگاه ها در نـه بنـد ابلاغ کـرده‬ ‫‪۲۰۰۰‬مـگاوات‬ ‫اسـت موجـب صرفه جویـی ‬ ‫انرژی روزانه در کشـور می شـود»‪ .‬وی مصرف‬ ‫‪۴۷۵‬مـگاوات پیش بینـی‬ ‫ ‬ ‫بـرق در ایلام را‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬سـهمیه ابال غشـده بـه اسـتان‬ ‫‪۳۴۰‬مـگاوات اسـت کـه در شـرایط کنونـی و‬ ‫ ‬ ‫بـا اعمـال و اجـرای برنام ههـای پیشـگیرانه و‬ ‫مدیریـت مصـرف بـا خاموشـی های دوبـار در‬ ‫روز روبـه رو خواهیـم شـد»‪ .‬وی یـاداوری کـرد‪:‬‬ ‫«الـزام بـه کاهـش ‪ ۳۰‬درصـدی مصـرف ادارات‬ ‫نسـبت بـه پارسـال‪ ،‬تعدیـل بـار روشـنایی‬ ‫معابـر در سـطح شـهرها و معابـر اصلـی‪،‬‬ ‫شناسـایی انشـعابات غیرمجـاز‪ ،‬راه انـدازی و‬ ‫به کارگیـری مولدهـای اضطـراری؛ و معرفـی و‬ ‫شناسـایی رمزارزهـا تـا حـد قابل توجـه از بـروز‬ ‫خاموشـی ها جلوگیـری خواهـد کـرد»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬کنتورهـای هوشـمند با هـدف پایش‬ ‫مصرف در بین مشترکین صنعتی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و تاحـدودی ادارات نصـب شـده اسـت تـا‬ ‫درصورت مصرف بیش از ‪ ۳۰۰‬مگاوات با قطع‬ ‫بـرق مواجهـه شـوند‪ .‬در یک سال گذشـته‬ ‫‪ ۲۰۸۷‬انشـعاب غیرمجـاز به علاوه ‪ ۱۷‬مرکـز و‬ ‫‪ ۱۵۹‬دسـتگاه ماینـر شناسـایی و ضبـط شـده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه نبایـد انشـعاب غیرمجـاز در‬ ‫مناطـق حاشـیه ای ایلام را نادیـده گرفـت؛‬ ‫نهـا بزرگ تریـن ضربـه را وارد می کننـد چـون‬ ‫ا ‬ ‫کطـرف به دلیـل نداشـتن کنتـور اقـدام‬ ‫ازی ‬ ‫بـه مصـرف بی رویـه کـرده و ازسـویی‪ ،‬سـایر‬ ‫شـهروندان را بـه مصـرف غیرمجـاز ترغیـب‬ ‫یشـود‬ ‫می کننـد‪ .‬دراین راسـتا پیشـنهاد م ‬ ‫علی رغـم ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـه‬ ‫ایـن خانوارهـا کـه نزدیـک بـه ‪ ۱۰۰۰‬مشـترک‬ ‫هسـتند‪ ،‬کنتـور داده شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان ادامـه‬ ‫داد‪« :‬همـه دسـتگاه ها موظـف بـه کاهـش‬ ‫‪ ۳۰‬درصـدی مصـرف بـرق نسـبت بـه‬ ‫دوره مشـابه پارسـال در سـاعات اداری و‬ ‫‪ ۶۰‬درصـد در سـاعات غیـراداری بـا اولویـت‬ ‫شکـردن روشـنایی های غیرضـروری و‬ ‫خامو ‬ ‫سـامانه های سرمایشـی اند‪ .‬دسـتگاه ها در‬ ‫ت اوج مصـرف؛ مولدهـای اضطـراری‬ ‫سـاعا ‬ ‫را بـه مـدار بیاورنـد‪ .‬بایـد شـهرداری ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫روشـنایی های معابـر را کاهـش دهنـد‪.‬‬ ‫صنوفـی کـه خدماتـی حیاتـی دارنـد بایـد‬ ‫مجهـز بـه مولـد اضطـراری شـوند‪ .‬همچنیـن‬ ‫از جهاد کشاورزی تقاضا می شود بسته های‬ ‫پاداشـی توانیـر را بـه کشـاورزان اطالع رسـانی‬ ‫کننـد تـا بـا مدیریـت مصـرف در زمـان پیـک‪،‬‬ ‫از بـرق رایـگان در سـایر سـاعات بهره منـد‬ ‫شـوند»‪ .‬وی بـه اپلیکیشـن «بـرق من» اشـاره‬ ‫تهـای ایـن نرم افـزار‬ ‫کـرد و اینکـه از مزی ‬ ‫اطالع رسـانی خاموشـی ها بـر روی گوشـی‬ ‫همراه است‪ ،‬گفت‪« :‬یکی از دالیل نارضایتی‬ ‫شـهروندان در سـال قبل‪ ،‬بی اطالعی از زمان‬ ‫خاموشـی ها بـود کـه بـا نصـب ایـن نرم افـزار‬ ‫می تواننـد از هشـدارهای بـرق مطلـع شـوند‬ ‫و عالوه برایـن از صداوسـیمای مرکـز ایلام‬ ‫تهـای متعدد‪ ،‬زمـان را‬ ‫تقاضـا داریـم در فرص ‬ ‫دراختیار کارشناسان ما قرار دهند تا با مردم‬ ‫صحبـت کننـد یااینکـه محتویاتـی کـه تولیـد‬ ‫نهـای مناسـب پخـش‬ ‫شـده اسـت را در زما ‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان‪ ،‬اماده خدمت رسانی به زائران اربعین‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫در جلسه هماهنگی طرح جابجایی زائرین‬ ‫اربعیـن حسـینی ؟ع؟ در ‪ ۱۴۰۱‬بـر اسـتفاده از‬ ‫تهـای حمل ونقـل جـاده ای در‬ ‫تمـام ظرفی ‬ ‫نطـرح تا کیـد شـد‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫کـه بـا حضـور معـاون حمل ونقـل‪ ،‬رئیـس‬ ‫و کارشناسـان سـتادی اداره حمل ونقـل‬ ‫مسـافر‪ ،‬ایمنـی و ترافیـک‪ ،‬حراسـت و‬ ‫شهرسـتان ها برگزار شد‪ ،‬رضا عبدی؛ معاون‬ ‫حمل ونقل این اداره کل باتا کیدبر اسـتفاده‬ ‫تهـای حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫از تمـام ظرفی ‬ ‫اسـتان در خدمت رسـانی بـه زائـران اربعیـن‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه پیش بینـی افزایـش‬ ‫تعـداد زائـران عتبـات عالیـات درطـول طـرح‬ ‫اربعیـن امسـال‪ ،‬اقدامـات و تمهیـدات الزم‬ ‫به منظـور ارتقـای سـطح خدمت رسـانی بـه‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫زائـران انجـام م ‬ ‫ادارات شهرسـتان بایـد در زمـان معیـن‬ ‫نسـبت به بررسـی و ارسـال ظرفیت و لیسـت‬ ‫ناوگان تحت پوشـش شـرکت ها و موسسـات‬ ‫سهـای‬ ‫اتوبوس رانـی به تفکیـک اتوبو ‬ ‫عادی و ‪ VIP‬اقدام نمایند‪ ،‬افزود‪« :‬تشـکیل‬ ‫منظـم جلسـات کمیتـه حمل ونقـل‬ ‫اربعیـن حسـینی ؟ع؟ در شهرسـتان ها بـا‬ ‫دستگاه های ذی ربط‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬موسسات‬ ‫و صنـوف حمل ونقـل مسـافر‪ ،‬نظـارت بـر‬ ‫ضوابـط و مقـررات حمل ونقـل ازلحـاظ‬ ‫رعایـت نـرخ جابجایـی‪ ،‬دسـتورالعمل های‬ ‫مربـوط بـه توشـه همـراه و غیرهمـراه مسـافر‪،‬‬ ‫نظافـت دفاتـر شـرکت ها و داخـل نـاوگان‬ ‫و کنتـرل تجهیـزات فنـی و مـوارد مرتبـط بـا‬ ‫ایمنی ناوگان توسـط مدیران فنی شـرکت ها‬ ‫لهـای بهداشـتی‬ ‫و تا کیـد بـر رعایـت پروتک ‬ ‫یسـت کـه بایـد در دسـتورکار روسـای‬ ‫از نکات ‬ ‫ادارات راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫شهرسـتان ها قـرار گیرد»‪ .‬عبـدی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه هم هسـاله شـیوه نامه و‬ ‫دسـتورالعمل های جدیـد جابجایـی زائـران‬ ‫یشـود؛ از حـاال امادگـی‬ ‫اربعیـن اعلام م ‬ ‫کامـل ازهرلحـاظ انجـام و اقدامـات موردنیـاز‬ ‫در حوز ههـای مختلـف نظیـر بهسـازی‬ ‫محورهای مواصالتی‪ ،‬تجهیـز راهدارخانه ها‬ ‫و مجتم عهـای خدماتـی رفاهـی بین راهـی‬ ‫پیگیـری و ضمـن احصـای نواقـص اقدامات‬ ‫الزم بـا هماهنگـی شـورای معاونیـن و‬ ‫روسـای شهرسـتان ها انجـام خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬دراین جلسـه مقـرر شـد؛ باتوج هبـه‬ ‫قرارگرفتـن اسـتان در مسـیر تـردد نـاوگان‬ ‫و خیـل عظیـم زائریـن نسـبت بـه برپایـی‬ ‫بهـا و نصـب بنرهـای اطالع رسـانی‬ ‫موک ‬ ‫تهـا ازطریـق‬ ‫اقـدام شـود؛ تشـدید نظار ‬ ‫افزایـش گشـت های مشـترک بـا پلیـس راه و‬ ‫اسـتقرار گرو ههـای امـدادی و راهـداری در‬ ‫شهـای الزم بـه‬ ‫نقـاط پرتصـادف‪ ،‬ارائـه اموز ‬ ‫ادارات شهرسـتانی و مدیـران شـرکت های‬ ‫حمل ونقـل مسـافر دربـاره پایـش و کنتـرل‬ ‫عملکـرد نـاوگان ازطریـق سـامانه سـپهتن‬ ‫و پایـش نـاوگان اعزامـی شـرکت ها بـه پایانـه‬ ‫مـرزی شـهید سـلیمانی مهـران نیـز از دیگـر‬ ‫مصوبات جلسـه بود‪ .‬تشـکیل قرارگاه و گروه‬ ‫پشـتیبانی در اداره کل و رصـد روزانه عملکرد‬ ‫شهرسـتان ها طـی اجـرای طـرح؛ و پیگیـری‬ ‫مطالبـات ذینفعـان حمل ونقـل ازنظـر‬ ‫بررسـی مشـکالت سـوخت‪ ،‬تجهیـز خوابـگاه‬ ‫راننـدگان‪ ،‬میـزان اخـذ کسـورات قانونـی‬ ‫از صورت وضعیـت مسـافربری؛ و ارتقـای‬ ‫سـطح خدمـات شـرکت های حمل ونقل نیز‬ ‫موردتا کیـد قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از البوم موسیقی «مستوره» در سنندج‬ ‫ارش مـــرادی‪ /‬البـــوم موســـیقی‬ ‫س ــنتی «مس ــتوره» اث ــر مش ــترک‬ ‫حـــوزه هنـــری کردســـتان و‬ ‫دانشـــگاه کردســـتان یکشـــنبه‬ ‫‪ 22‬خرداد مـــاه ‪ 1401‬در ســـالن‬ ‫شـــماره ‪ 2‬پردیـــس ســـینمایی‬ ‫بهم ــن س ــنندج رونمای ــی ش ــد‪.‬‬ ‫البـــوم موســـیقی «مســـتوره»‬ ‫اثـــر مشـــترک حـــوزه هنـــری و‬ ‫دانشـــگاه کردســـتان حاصـــل‬ ‫همـــکاری تعـــدادی از اســـاتید‬ ‫و دانش ــجویان رش ــته موس ــیقی‬ ‫دانشـــکده هنـــر و معمـــاری‬ ‫دانش ــگاه کردس ــتان به سرپرس ــتی محم ــد میرزایی س ــت ک ــه ب ــا ش ــعر اواز از‬ ‫«مســتوره کردســتانی»‪ ،‬شــعر تصنیــف لیــم یاخــی از «مــه ال عــه بدولــا بوکانی»‬ ‫و ش ــعر تصنی ــف فولکل ــور ک ــه وی ــار اس ــت و ب ــا ش ــماره ثب ــت ‪/428‬م‪1400-‬‬ ‫در مرک ــز موس ــیقی ح ــوزه هن ــری منتش ــر و از یکش ــنبه ‪ 22‬خ ــرداد ‪ 1401‬پ ــس‬ ‫از مراس ــم رونمای ــی در اختی ــار عالقه من ــدان قرارمی‪‎‬گی ــرد‪« .‬اوی ــن یزدان ــی»‬ ‫نوازنــده تــار‪« ،‬حامــد پیــرا» نوازنــده دهــل و ســرنا‪« ،‬روژیــن مجیــدی» نوازنــده‬ ‫تمبـــک‪« ،‬ســـروش ترکمـــان» نوازنـــده تـــار‪« ،‬ســـهیل اهلل دادیـــان» نوازن ــده‬ ‫تمبـــک‪« ،‬علی اصغـــر براتـــی» نوازنـــده نـــی‪« ،‬علیرضـــا ســـعیدی» نوازن ــده‬ ‫ســنتور‪« ،‬مشــکات نصیــری» نوازنــده کمانچــه و «موســی زارعــی» نوازنــده بــم‬ ‫تــار‪« ،‬نغمــه نبــوی» نوازنــده سـه تار‪« ،‬حمیــد حاصلــی» (عضــو هیئــت علمــی‬ ‫گ ــروه موس ــیقی دانش ــگاه کردس ــتان) نوازن ــده ع ــود‪ « ،‬ک ــژوان ضیاءالدین ــی»‬ ‫(عض ــو هیئ ــت علم ــی گ ــروه موس ــیقی دانش ــگاه کردس ــتان و مس ــئول واح ــد‬ ‫موســیقی حــوزه هنــری کردســتان) نوازنــده ســنتور‪« ،‬محمــد میرزایــی» (عضــو‬ ‫هیئــت علمــی گــروه موســیقی دانشــگاه کردســتان) نوازنــده نــی‪« ،‬مصطفــی‬ ‫محمــود جانلــو» (عضــو هیئــت علمــی گــروه موســیقی دانشــگاه کردســتان)‬ ‫نوازنــده تــار و س ـه تار‪« ،‬مهــدی ســالک اردســتانی» ضبــط‪ ،‬میکــس و مســتر‪،‬‬ ‫طــرح مجســمه روی جلــد اثــر اســتاد هــادی ضیاء الدینــی و کاوه خدا کرمــی‬ ‫ط ــراح گرافی ــک ای ــن الب ــوم هس ــتند‪ .‬مراس ــم رونمای ــی از ای ــن الب ــوم س ــاعت‬ ‫‪ 17‬روز یکش ــنبه ‪ 22‬خرداد م ــاه ب ــا س ــخنرانی صاحب نظ ــران و اج ــرای زن ــده‬ ‫قطعاتــی از ایــن البــوم در محــل ســالن شــماره ‪ 2‬پردیــس ســینمایی بهمــن‬ ‫س ــنندج برگ ــزار می ش ــود‪ .‬اواز در ای ــن اث ــر ب ــا موض ــوع قابلی ــت ش ــعر مس ــتوره‬ ‫اردالن جهـــت همنشـــینی بـــا موســـیقی دســـتگاهی در دســـتگاه ماه ــور‬ ‫طراحـــی شـــده اســـت‪« .‬مقدمـــه»‪« ،‬درامـــد ماهور ‪ -‬گـــروه»‪« ،‬درامد ‪-‬ت ــار»‪،‬‬ ‫«اواز درامــد»‪« ،‬سازواوازگشــایش»‪« ،‬چهارمضــراب داد(برگرفتــه از ردیــف دوره‬ ‫عال ــی ا کب ــر ش ــهبازی) و س ــاز و اوازداد»‪«،‬س ــازواوازفرود»‪« ،‬شکس ــته‪-‬نی»‪،‬‬ ‫«شکســـته‪-‬گروه»‪« ،‬سازواوازشکســـته»‪« ،‬تصنیـــف لیـــم یاخـــی (براس ــاس‬ ‫اج ــرای عل ــی م ــردان)»‪« ،‬عراق‪ -‬گ ــروه»‪« ،‬س ــاز واوازع ــراق و ف ــرود»‪« ،‬تصنی ــف‬ ‫کـــه ویـــار (براســـاس اجـــرای حســـن زیـــرک)»‪« ،‬رنـــگ حربـــی و یکچوب ــه از‬ ‫ردیــف میــرزا عبــداهلل (تنظیــم بــرای گــروه ســازهای ایرانــی و دهل‪،‬ســرنا» نــام‬ ‫قطعاتـــی هســـتند کـــه در این البـــوم گنجانـــده شـــده اند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تکمیل تقاطع ماربره تا سه راهی صالح اباد‬ ‫به صورت بزرگراه‬ ‫عب ــداهلل به ــادری در بازدی ــد از مح ــور ایالم‪ -‬مه ــران از تکمی ــل چن ــد پ ــروژه‬ ‫ای ــن مح ــور و س ــاماندهی س ــایر پروژه ه ــا ب ــرای عب ــور اضط ــراری ت ــا اربعی ــن‬ ‫خب ــر داد و اظه ــار داش ــت‪« :‬از ای ــام به س ــمت مه ــران تون ــل کیلومت ــر پن ــج‬ ‫به ط ــول ‪ ۸۴۰‬مت ــر دردسـ ـت احداث اس ــت ک ــه حف ــاری و ک ــف ب ــرداری ان‬ ‫به پایـــان رســـیده و هم ا کنـــون پیمانـــکار مشـــغول ترانشـــه برداری مس ــیر‬ ‫رفت وبرگشـــت ایـــن تونـــل بـــرای عبـــور اضطـــراری در اربعیـــن اســـت»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬مس ــیر بع ــد از تون ــل کیلومت ــر پن ــج ت ــا تون ــل دوم راه کرب ــا ب هع ــاوه‬ ‫پ ــل ب ــزرگ این مس ــیر ت ــا اربعی ــن به ص ــورت چهارخط ــه ام ــاده خواه ــد ش ــد‬ ‫و پیمان ــکار در تون ــل دوم راه کرب ــا نی ــز مش ــغول عملی ــات الینین ــگ اس ــت و‬ ‫ً‬ ‫قطعــا ایــن تونــل و مســیر ورودی و خروجــی ان بــرای عبــور اضطــراری اربعیــن‬ ‫امــاده می شــود»‪ .‬مدیــرکل راه وشهرســازی ایــام بــه پــروژه راه ســازی منطقــه‬ ‫ماربــره اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬دراین قســمت از مســیر بــا شــرایط متفاوتــی ازنظــر‬ ‫زمین شناس ــی مواج ــه هس ــتیم‪ ،‬ب ــرای مه ــار ران ــش زمی ــن دراین منطق ــه و‬ ‫ً‬ ‫اح ــداث ج ــاده ک ــه ط ــول ان دوکیلومت ــر اس ــت اخی ــرا ق ــرارداد منعق ــد ش ــده‬ ‫و پیمان ــکار مش ــغول عملی ــات راه س ــازی ش ــده و این قطع ــه ب ــا وج ــود ط ــول‬ ‫ک ــم پ ــروژه پرهزین ــه و زمان ب ــر خواه ــد ب ــود ام ــا ب ــرای اربعی ــن امس ــال ت ــاش‬ ‫می ش ــود اح ــداث این قطع ــه مانع ــی ب ــرای ترافی ــک اربعی ــن ایج ــاد نکن ــد»‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪« :‬شـــش کیلومتر باقیمانـــده از تقاطـــع ماربـــره تـــا ســـه راهی‬ ‫صالح ابـــاد نیـــز تـــا اربعیـــن به صـــورت بزرگـــراه تکمیـــل می شـــود و زی ــر ب ــار‬ ‫مســطح صالح ابــاد اشــاره‬ ‫ترافیــک خواهــد رفــت»‪ .‬بهــادری بــه تقاطــع غیره ‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬ایــن تقاطــع درحال تکمیــل اســت‪ .‬موانعــی ازقبیــل جابجایــی‬ ‫مســیر انتقــال بــرق و معارضیــن محلــی داشــت کــه درحال رفــع اســت‪ .‬مســیر‬ ‫ً‬ ‫زیرگ ــذر ان قطع ــا ت ــا اربعی ــن ام ــاده خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی درب ــاره ادام ــه مس ــیر‬ ‫گف ــت‪ ۲۰« :‬کیلومت ــر از مح ــور ایالم‪ -‬مه ــران هم ا کن ــون دردســت اجرای الی ــه‬ ‫چه ــای‬ ‫دوم اس ــفالت اس ــت و ت ــا اربعی ــن س ــال ج ــاری نق ــاط پرحادث ــه و پی ‬ ‫خطرن ــا ک منطق ــه کنجانچ ــم نی ــز ب ــا بهره ب ــرداری از پ ــل ب ــزرگ کیلومت ــر ‪۵۶‬‬ ‫ح ــذف خواه ــد ش ــد و پنج کیلومت ــر از بزرگ ــراه مه ــران ت ــا پایان ــه م ــرزی نی ــز ت ــا‬ ‫اربعیـــن شـــش خطه می شـــود»‪ .‬وی مســـیر برگشـــت بزرگـــراه ایالم‪ -‬مه ــران‬ ‫در منطقــه کنجانچــم را اخریــن قطعــه ایــن بزرگــراه خوانــد و افــزود‪« :‬عمــده‬ ‫عملی ــات خا ک ــی و اح ــداث پل ه ــای ب ــزرگ این مس ــیر به پای ــان رس ــیده و‬ ‫ً‬ ‫اخی ــرا ق ــرارداد جدی ــد ب ــا پیمان ــکار دیگ ــر عالوه ب ــر پیمان ــکار قبل ــی جه ــت‬ ‫تکمی ــل ان منعق ــد ش ــده اس ــت‪ .‬تکمی ــل قطع ــه هفت کیلومت ــری برگش ــت‬ ‫له ــای‬ ‫بزرگـــراه ایالم‪ -‬مهـــران در منطقـــه کنجانچـــم باتوجه بـــه احـــداث پ ‬ ‫زی ــاد و ادام ــه عملی ــات ترانش ـه برداری ت ــا س ــال این ــده ادام ــه دارد؛ ام ــا مس ــیر‬ ‫رف ــت دراین منطق ــه اص ــاح و بهس ــازی ش ــده و ب ــرای ای ــام اربعی ــن مش ــکل‬ ‫خاص ــی به جه ــت ترافی ــک نخواه ــد داش ــت»‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪ ۴۰‬درصد شبکه های توزیع اب استان‬ ‫ِ‬ ‫پرویـــز ناصـــری در جلســـه مدیریـــت مصـــرف انـــرژی اســـتان در تابس ــتان‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ک ــه ب ــا حض ــور اس ــتاندار ای ــام برگ ــزار ش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬باتوجه ب ــه رس ــالت‬ ‫و اه ــداف ش ــرکت س ــعی ش ــده ت ــا درجه ــت افزای ــش رضای ــت هم اس ــتانی ها‬ ‫و به دنب ــال ان ارتق ــای به ــره وری و افزای ــش کم ــی و کیف ــی عملک ــرد خ ــود گام‬ ‫بــردارد»‪ .‬وی دربــاره مشــکالت حــوزه اب رســانی شــهری و روســتایی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«فرس ــودگی بی ــش از ‪ ۴۰‬درص ــد ش ــبکه های توزی ــع اب اس ــتان و ‪ ۲۴‬درص ــد‬ ‫خطـــوط موجـــود‪ ،‬فرســـودگی خـــط انتقـــال گل گل به طـــول ‪ ۲۳‬کیلومت ــر‬ ‫باتوجه بـــه قدمـــت عمـــر بـــاالی ان و افزایـــش حـــوادث و اتفاقـــات مس ــیر‬ ‫خ ــط انتق ــال‪ ،‬وج ــود ســه کیلومتر از خ ــط انتق ــال س ــد ای ــام در زی ــر من ــازل‬ ‫مســـکونی منطقـــه بانبـــرز و ‪ ...‬از مهم تریـــن مشـــکالت حـــوزه اب رس ــانی‬ ‫شـــهری و روســـتایی اســـتان اســـت»‪ .‬مدیرعامـــل ابفـــای ایـــام درب ــاره‬ ‫برنامه هـــای شـــرکت ابفـــای اســـتان جهـــت عبـــور از تنـــش ابـــی تابس ــتان‬ ‫امس ــال‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪« :‬برنامه ه ــای کوتاه مدت ــی جه ــت عب ــور از تن ــش‬ ‫ابــی تابســتان امســال بــا اســتراتژیک مدیریــت تولیــد و مصــرف تدویــن شــده‬ ‫گس ــازی‬ ‫ک ــه درحال اجراس ــت»‪ .‬وی درپای ــان س ــخنانش باتا کیدب ــر فرهن ‬ ‫مدیریــت مصــرف اب گفــت‪« :‬همراهــی همــه اقشــار جامعــه و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی الزمــه عبــور از تنــش ابــی در فصــل تابســتان اســت»‪ .‬اســتاندار ایــام‬ ‫نیــز دراین جلســه بــر لــزوم اصــاح شــبکه توزیــع اب در اســتان تا کیــد کــرد و‬ ‫گف ــت‪« :‬ام ــروز مص ــرف اب ب ــا هدررف ــت باالی ــی روبه روس ــت و دراین زمین ــه‬ ‫اص ــاح ش ــبکه توزی ــع اب در ش ــهرها بای ــد در دس ــتورکار ق ــرار گی ــرد»‪ .‬به ــرام‬ ‫نی ــا درپای ــان از م ــردم و ادارات‪ ،‬اصن ــاف و ‪ ...‬خواس ــت مص ــرف ب ــرق و اب را‬ ‫مدیری ــت کنن ــد ت ــا ش ــاهد قطع ــی ب ــرق نباش ــیم‪.‬‬ ‫شناسایی یک مورد مبتال به تب کریمه کنگو‬ ‫معــاون دانشــگاه علوم پزشــکی ایــام از شناســایی یــک مــورد مبتــا بــه تــب‬ ‫کریم ــه کنگ ــو در ای ــام خب ــر داد‪ .‬به گ ــزارش مه ــر؛ عل ــی نیکونه ــاد با اش ــاره به‬ ‫مشــاهده یــک مــورد مبتــا بــه تــب کریمــه کنگــو در اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬فــرد‬ ‫مورد نظ ــر م ــردی میانس ــال و دام ــدار ب ــوده ک ــه بع ــد از تش ــخیص قطع ــی‪،‬‬ ‫ایزول ــه ش ــده و در یک ــی از بیمارس ــتان های ش ــهر ای ــام بستری س ــت»‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪« :‬در چند روز گذشـــته چنـــد مـــورد مشـــکوک بـــه تـــب کریمـــه کنگ ــو‬ ‫مش ــاهده ش ــد ک ــه البت ــه تس ــت ازمایش ــگاهی ان ه ــا منف ــی اع ــام ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬مع ــاون دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ای ــام تصری ــح ک ــرد‪« :‬بیم ــاری ت ــب‬ ‫کریم ــه کنگ ــو در نیم ــه اول س ــال ش ــایع می ش ــود و ابت ــا ب ــه ای ــن وی ــروس در‬ ‫دام داری عالئ ــم خاص ــی نیس ــت؛ ام ــا در انس ــان گاه ــی به ص ــورت خفی ــف‬ ‫دچ ــار اس ــهال‪ ،‬ته ــوع‪ ،‬ت ــب‪ ،‬کوفتگ ــی ب ــدن‪ ،‬ضع ــف‪ ،‬ت ــرس از ن ــور و دل درد‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬ای ــن بیم ــاری در بی ــن مردم ــان مناط ــق‬ ‫مش ــاهده م ‬ ‫دارای دام پ ــروری ش ــیوع بیش ــتری دارد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 23‬خرداد ‪ 13 1401‬ذوالقعده ‪ 13 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2519‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران‪:‬‬ ‫با تحقق امنیت غذایی‪ ،‬به قدرت غذایی می رسیم تولیدات کشاورزی کشور به ‪ 130‬میلیون تن رسید‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در مازنـدران گفـت‪« :‬بایـد کشـور از‬ ‫وابسـتگی خـارج و متکـی بـه داخـل شـود و ا گـر امنیـت‬ ‫غذایـی و خودکفایـی رخ دهـد‪ ،‬بـه قـدرت غذایـی دسـت‬ ‫خواهیـم یافـت»‪ .‬ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی‬ ‫به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه جهـاد کشـاورزی در دیدار‬ ‫بـا مسـئوالن جهـاد کشـاورزی مازنـدران بابیان اینکـه از‬ ‫خدمات و زحمات جهاد کشاورزی تشکر و قدردانی دارم‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬جهاد کشـاورزی وظایف و اهداف عملیاتی نشـده‬ ‫و مقاصـدی کـه بـه ان نرسـیده زیـاد دارد و علی رغـم اینکـه‬ ‫خدمـات و زحمـات انـان قابل تقدیر اسـت اما با انچه باید‬ ‫باشـیم فاصله داریـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه انتظـار بـر ایـن‬ ‫است همه دستگاه ها و ارگان ها درراستای عملیاتی کردن‬ ‫شـعار سـال کـه دانش بنیـان شـدن اسـت گام بردارنـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بایـد بـه دانش بنیـان کـردن کشـاورزی در‬ ‫مازنـدران بپردازیم»‪ .‬نماینده ولی فقیه در مازنـدران افزود‪:‬‬ ‫«چشـم اندازی بایـد در بخـش کشـاورزی وجـود داشـته‬ ‫باشد و درراستای دانش بنیان کردن کشاورزی پیش رویم‬ ‫تـا درپایـان سـال بدانیـم در دانش بنیـان کـردن این بخش‬ ‫چـه قدم هایـی برداشـته شـد»‪ .‬ایـت اهلل محمـدی الئینـی‬ ‫بـر لـزوم خودکفایی درزمینه مـواد غذایی‪ ،‬نهاده هـای دام‬ ‫و طیـور تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬بایـد کشـور از وابسـتگی بـه‬ ‫این بخـش خـارج و متکـی بـه داخـل شـود و ا گـر امنیـت‬ ‫غذایـی و خودکفایـی رخ دهـد‪ ،‬بـه قـدرت غذایـی دسـت‬ ‫خواهیم یافت»‪ .‬وی بااشاره به اینکه محصوالت کشاورزی‬ ‫تهـای پائیـن بـه‬ ‫روی دسـت کشـاورزان می مانـد و باقیم ‬ ‫دالالن فروخته می شود‪ ،‬گفت‪« :‬گاهی برداشت محصول‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد و رها می شود و این مسائل نیازمند‬ ‫ساماندهی ست»‪ .‬نماینده ولی فقیه در مازندران توجه به‬ ‫ذبـح شـرعی را در کشـتارگاه ها را مسـئله اساسـی ذکـر کـرد و‬ ‫خواسـتار توجـه بـه ان شـد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی مازن ــدران اف ــزود‪:‬‬ ‫نت ــن تولی ــد محص ــوالت‬ ‫«ابت ــدای انق ــاب ‪ 26‬میلیو ‬ ‫کش ــاورزی در کش ــور داش ــتیم که ا کنون توفیقات خوبی‬ ‫نت ــن افزایش پیدا‬ ‫داری ــم که این تولی ــدات به ‪ 130‬میلیو ‬ ‫کرد»‪ .‬حس ــن عنایتی کلیجی به مناس ــبت گرامیداش ــت‬ ‫هفت ــه جه ــاد کش ــاورزی در دیدار ب ــا نماین ــده ولی فقیه‬ ‫در مازن ــدران گف ــت‪« :‬جه ــاد کش ــاورزی در تالش اس ــت‬ ‫ب ــرای رس ــیدن ب ــه امنی ــت غذای ــی و پای ــداری تولی ــد‬ ‫اق ــدام جهادی کن ــد»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬در دوران جهاد‬ ‫شه ــای ارزن ــده ای در روس ــتاها انج ــام‬ ‫س ــازندگی تال ‬ ‫شه ــای‬ ‫ش ــد و ب ــرای بهب ــود معیش ــت روس ــتاییان تال ‬ ‫واف ــری انج ــام ش ــد ک ــه اث ــرات ان ا کن ــون در تم ــام‬ ‫روس ــتاهای مازن ــدران نمای ــان اس ــت»‪ .‬رئیس س ــازمان‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی مازن ــدران اف ــزود‪« :‬ابت ــدای انق ــاب‬ ‫نت ــن تولی ــد محص ــوالت کش ــاورزی در کش ــور‬ ‫‪ 26‬میلیو ‬ ‫داش ــتیم ک ــه ا کن ــون توفیق ــات خوب ــی داری ــم ک ــه ای ــن‬ ‫تولی ــدات ب ــه ‪ 130‬میلیون تن افزایش پیدا ک ــرد»‪ .‬عنایتی‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬ب ــا کمک توس ــعه تکنولوژی و ارتق ــاء تولید‪،‬‬ ‫محصوالت کش ــاورزی مازندران ازلحاظ کمیت و کیفیت‬ ‫فرماندار مرکز استان مازندران‪:‬‬ ‫زیربنای توسعه شهرستان ساری‪ ،‬حوزه کشاورزی ست‬ ‫سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫مازندران در صف اول نبرد امنیت غذایی قرار دارد‬ ‫سرپرسـت حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران گفـت‪« :‬باتوج هبـه نقـش چندوجهـی‬ ‫رسـانه و کشـاورزی‪ ،‬نیـاز اسـت همـه بـا هـم بـرای امنیـت‬ ‫غذایـی تلاش کنیـم؛ چرا کـه مازنـدران در صـف اول نبـرد‬ ‫امنیـت غذایـی قـرار دارد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫رضاپور (سرپرستحوزهنمایندگیولی فقیهسازمانجهاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران) در دیـدار بـا مدیـرکل صداوسـیمای‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬باتوج هبـه نقـش چندوجهـی رسـانه و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬نیاز است همه باهم برای امنیت غذایی تالش‬ ‫کنیـم؛ چرا کـه مازنـدران در صـف اول نبـرد امنیـت غذایـی‬ ‫قابل رقاب ــت ب ــا جه ــان اس ــت»‪ .‬ایـــن مســـئول افـــزود‪:‬‬ ‫«ب ــا تهدی ــدات فراوان ــی در ح ــوزه خشک شـــدن و تغییر‬ ‫کاربری اراضی کش ــاورزی مواجه هســـیتم کـــه در اینده با‬ ‫مش ــکالتی در حوزه تولید مواجه خواهیم شد»‪ .‬عنایتی‬ ‫اضافـــه کـــرد‪« :‬در حـــوزه منابـــع اب بایـــد فکـــر اساس ــی‬ ‫در مازنـــدران شـــود؛ چرا کـــه ضرایـــب ابـــی در مازن ــدران‬ ‫‪ 34‬درصد اســـت و مهـــار اب کمتـــر از ‪ 10‬درصد اس ــت که‬ ‫بایـــد برنامه ریـــزی جـــدی دراین زمینـــه شـــود»‪.‬‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جهاد کشـاورزی و صداوسـیما باید‬ ‫درکنارهـم بـرای مـردم مازنـدران تالش کننـد و از منافع این‬ ‫یهـای مشـترک‪ ،‬بهر هبـرداران بخـش کشـاورزی‬ ‫همکار ‬ ‫نفـع ببرند‪ .‬جهـاد کشـاورزی مازندران امنیت ملی کشـور را‬ ‫تامیـن کـرد و در تامیـن مایحتاج مردم و کنترل بازار سـنگ‬ ‫تمـام گذاشـت و بـازار تهـران را امـن کـرد»‪ .‬سرپرسـت حـوزه‬ ‫نمایندگـی ولی فقیـه سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‬ ‫یسـازی و توزیـع عادالنـه‬ ‫ادامـه داد‪« :‬پـس از طـرح مردم ‬ ‫یاران ههـا‪ ،‬جهـاد کشـاورزی مازنـدران تعطیـل نبـود و بـرای‬ ‫امنیـت و کنتـرل بـازار اقـدام جهـادی کـرد»‪.‬‬ ‫با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی و استاندار مازندران صورت گرفت؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه چهار خطه و بهسازی محور مرزن اباد ‪-‬کالردشت‬ ‫عملیـات اجرایـی قطعـه اول پـروژه چهارخطـه و بهسـازی محـور مرزن اباد‪-‬کالردشـت بـا‬ ‫حضـور دکتـر خادمـی‪( ،‬معـاون وزیـر راه وشهرسـازی) و سـایر مسـئولین کشـوری و اسـتانی‬ ‫بـا اعتبـاری معـادل ‪ 13500‬میلیاردریـال اغـاز شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران؛ مهنـدس سـید محمـد نظـری بااشـاره به یـاداور‬ ‫کشـدن بـه فصـل تابسـتان و شـروع سـفرهای تابسـتانی و وجـود‬ ‫شـد‪« :‬باتوج هبـه نزدی ‬ ‫ترافیک فراوان در این محور‪ ،‬عملیات اجرایی پروژه چهارخطه و بهسازی محور مرزن اباد ‪-‬‬ ‫کالردشـت (قطعـه اول) بـا اعتبـاری معـادل ‪ 13500‬میلیاردریـال اغـاز شـد»‪ .‬مهنـدس نظری‬ ‫ضمـن اشـاره بـه اینکـه ارتقـاء و تعریـض در محورهـای مازنـدران نـگاه ملـی را می طلبـد از‬ ‫اقدامات وزارت راه وشهرسـازی برای توسـعه‪ ،‬بهسـازی و ایمنی محورهای اسـتان قدردانی‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬یکی دیگـر از محسـنات توسـعه جاد ههـا‪ ،‬رونق بخشـی صنعـت و بهره گیـری‬ ‫مناسـب کارخان ههـای از نهایـت ظرفیـت تولیـد خـود اسـت»‪ .‬وی درخصوص مشـخصات‬ ‫فنی این پروژه یاداور شـد‪« :‬پروژه چهارخطه و بهسـازی محور مرزن اباد‪-‬کالردشـت در سـه‬ ‫قطعـه به طول ‪ 5/16‬کیلومتر اسـت که قطعـه اول ان با اعتباری معـادل ‪ 13500‬میلیاردریال‬ ‫عملیـات اجـرای ان بـا حضـور مسـئولین اغـاز و امیدواریـم بـا تامیـن و تخصیـص اعتبـارات‬ ‫نشـده بهر هبـرداری و زیـر بـار ترافیـک قـرار گیـرد‪ .‬توسـعه‬ ‫مناسـب در مدت زمـان تعیی ‬ ‫زیرسـاخت های این اسـتان به ویـژه جاد ههـا‪ ،‬در دسـتورکار دولـت قـرار دارد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫راه وشهرسازی استان مازندران خاطرنشان کرد‪« :‬بدون شک توجه به بهسازی و بازسازی‬ ‫را ههـای غـرب اسـتان کـه در زیـر بخش های متعدد صنعت حمل ونقل جـاده ای تاثیرگذار‬ ‫اسـت‪ ،‬نتایجـی همچـون توسـعه گردشـگری و اقتصـاد محلـی و افزایـش نشـاط اجتماعـی‬ ‫خواهـد داشـت»‪ .‬مهنـدس نظـری ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬در پـی رویکـرد اخیـر دانش بنیـان‬ ‫و برنامه محـور در وزارت راه وشهرسـازی شـاهد توجـه بیشـتر بـه توسـعه و تعریـض و بهبـود‬ ‫سـرویس دهی را ههـای غـرب اسـتان باشـیم»‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان ساری بااشاره به اینکه غذا یک عنصر‬ ‫قـدرت و کشـاورز یـک عنصـر تولیدکننده قدرتمند اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬حساسیت ها و انتظارات مردم از جهاد کشاورزی‬ ‫به دلیـل مدیریـت غـذا از مزرعـه تـا بـه سـفره انـان افزایـش‬ ‫پیـدا کـرده اسـت کـه این مهـم نیازمنـد تجهیـز بـه علـم‬ ‫روز و برنامه محـور شـدن تمـام امـور اسـت»‪‎.‬هم زمـان بـا‬ ‫اغـاز هفتـه جهـاد کشـاورزی محمدعلی نوبخـت فرماندار‬ ‫مرکـز اسـتان مازنـدران بـا حضـور در اداره جهاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان ضمـن دیـدار بـا کارکنـان ایـن اداره‪ ،‬در جلسـه‬ ‫ت غذایـی شهرسـتان بابیان اینکه کشـاورزی‬ ‫قـرارگاه امنیـ ‬ ‫شهـای زراعـت‪ ،‬دام پـروری و شـیالت‬ ‫بـا داشـتن زیـر بخ ‬ ‫مهم تریـن بخـش اقتصـادی مرکز اسـتان مازندران اسـت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬زیربنای توسعه شهرستان ساری حوزه کشاورزی‬ ‫اسـت لـذا ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای کشـاورزی‪ ،‬نـه‬ ‫به معنـای تا کیـد بیش ازحـد بـر این بخـش اسـت و نـه بـه‬ ‫معنـی تخصیـص منابـع محـدود به امـور نامحـدود‪ ،‬بلکه‬ ‫به معنی ایجاد تعاملی پویا و توسعه ای میان بخش های‬ ‫مولـد اقتصـادی بـرای تضمیـن تـداوم رشـد و توسـعه‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫اقتصـاد شهرسـتان سار ‬ ‫غـذا یـک عنصـر قـدرت و کشـاورز یـک عنصـر تولیدکننـده‬ ‫قدرتمنـد اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪« :‬حساسـیت ها و انتظـارات‬ ‫مـردم از جهـاد کشـاورزی به دلیـل مدیریـت غـذا از مزرعـه‬ ‫تـا بـه سـفره انـان افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه این مهـم‬ ‫نیازمند تجهیز به علم روز و برنامه محور شدن تمام امور‬ ‫اسـت»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان سـاری موضـوع ارد و نـان را‬ ‫یکـی از دغدغه هـای جـدی شـهروندان خوانـد و افـزود‪:‬‬ ‫«بـرای سـالم نگه داشـتن چرخـه توزیـع و تولیـد ارد و نـان‬ ‫بایـد به صـورت مسـتمر نظـارت کمـی و کیفـی داشـت تـا‬ ‫هرگونه تخلفات احتمالی شناسـایی و با ابزارهای قانونی‬ ‫درجهـت رفـع ان برخـورد شـود»‪.‬‬ ‫با وجود هزاران جاذبه بی بدیل طبیعی و تاریخی در دل روستاها؛‬ ‫روستاهای مازندران؛ محروم از توسعه صنعت گردشگری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مازنــدران در بســیاری از زمین ههــا ازجملــه در ابعــاد کشــاورزی و گردشــگری‪ ،‬ســرویس دهی ملــی دارد؛ امــا‬ ‫یبــرد‪.‬‬ ‫تهــا و ظرفیت هایــش‪ ،‬از اعتبــارات ملــی بهــره نم ‬ ‫به نظرمی رســد بــه نســبت ایــن ســرویس دهی و قابلی ‬ ‫کسـو مصـادف بـا تعطیلـی‬ ‫هم هسـاله در فصـل تابسـتان کـه ازی ‬ ‫مـدارس بـوده و ازسـوی دیگر ا کثـر خانواد ههـای ایرانـی اعـم‬ ‫از کارمنـد‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬کارگـر‪ ،‬بـازرگان و پیشـه ور فرصـت را مغتنـم‬ ‫یشـمارند تـا براسـاس یـک برنامه ریـزی متناسـب بـا شـرایط کاری‬ ‫م ‬ ‫و اقتصـادی خـود چنـد صباحـی اوقـات فراغـت خویـش را در نقـاط‬ ‫خـوش اب وهـوا و پرجاذبـه سـپری کننـد تـا بدین وسـیله خسـتگی‬ ‫کسـال کار و تلاش روزمـره را از جسـم و روح خـود بزداینـد‪ ،‬اسـتان‬ ‫ی ‬ ‫مازندران کانون توجه و میزبان خیلی عظیم هم وطنان شهرستانی‬ ‫اسـت‪ .‬دراین راسـتا در کنار نعمت های فراوانی که خداوند در قالب‬ ‫طبیعـت زیبـا و جاذب ههـای بی بدیـل طبیعـی ازقبیـل دریـا‪ ،‬جنگل‪،‬‬ ‫رودهـا و چشم هسـارها‪ ،‬ابشـارها و کو ههـا و مراتـع و نیـز اثـار و بناهای‬ ‫تاریخـی ملـی و مذهبـی به این اسـتان ارزانی داشـته و این سـرزمین‬ ‫ننـواز‬ ‫را بـه بهشـت روی زمیـن مبـدل سـاخته اسـت‪ .‬مـردم میهما ‬ ‫ایـن خطـه نیـز خـود را مهیـای پذیرایـی از میهمانـان شهرسـتانی‬ ‫یسـت کـه در نقطـه ای از کشـور و در‬ ‫خـود می کننـد‪ .‬ایـن لطـف اله ‬ ‫زیـر خروارهـا خـا ک منابـع و ذخایـر نفـت و گاز و ‪ ...‬ارزانـی مـی دارد‬ ‫و در نقطـه ای دیگـر طبیعتـی خلـق می کنـد کـه هـر صاحـب ذوق و‬ ‫قریحـه ای را بـه تماشـایش راغـب می نمایـد؛ و بدین جهـت اسـت‬ ‫کـه بخـش عمـده اقتصـاد درامـد شـهروندان مازندرانـی از ِقبـل‬ ‫یشـود‪ .‬صرف نظـر از سـرمایه گذاری ها‪،‬‬ ‫صنعـت گردشـگری تامیـن م ‬ ‫حهـا و پروژه هایـی کـه ازطـرف‬ ‫یهـا و اجـرای طر ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫دسـتگاه های دولتـی و بخـش خصوصـی متولـی ایـن صنعـت بـرای‬ ‫ایجاد امکانات تفریحی و رفاهی گردشـگران و مسـافران شهرسـتانی‬ ‫انجـا م گرفتـه‪ ،‬باید اذعان داشـت که به دالیـل متعدد هنوز این گونه‬ ‫امور در حد انتظار و مطلوب ب هسـامان نرسـیده و موانع‪ ،‬کمبودها‪،‬‬ ‫فهـا و نارسـایی های فراوانـی فـرا راه رسـیدن بـه‬ ‫کاسـتی ها‪ ،‬ضع ‬ ‫شـکوفایی صنعـت گردشـگری و رونـق اقتصـادی این بخـش قـرار‬ ‫دارد کـه بایـد بـا عزمـی راسـخ‪ ،‬اراده ای قـوی و برنامه ریـزی منسـجم‬ ‫و اساسـی دراین مسـیر گا مهـای اسـتوار و بنیـادی برداشـت؛ امـا‬ ‫دراین راسـتا امـر مهمـی کـه مغفـول مانـده و علی رغـم اشـارات و‬ ‫تذکـرات مکـرر مطبوعـات و برخـی از صاحب نظـران دلسـوز هنـوز‬ ‫توجـه عملـی بـدان نشـده اسـت‪ ،‬جاذب ههـای بدیـع‪ ،‬چشـم نواز و‬ ‫ارزشـمند گردشـگری اعـم از مناظـر زیبـا‪ ،‬ابشـارهای حیرت انگیـز‪،‬‬ ‫بهـای گـرم معدنـی‪ ،‬رودهـا و چشم هسـارها و بناهـا و قلع ههـای‬ ‫ا ‬ ‫یسـت کـه در دل روسـتاهای این اسـتان و‬ ‫تاریخـی ملـی و مذهب ‬ ‫در دامنـه کـوه و جنـگل به وفـور وجـود دارد کـه معرفـی انـان و ایجـاد‬ ‫امکانـات و تاسیسـات اقامتـی و رفاهـی در جـوار ایـن جاذب ههـا و از‬ ‫کسـو‬ ‫نهـا می توانـد ازی ‬ ‫متـر احـداث راه دسترسـی بـه ا ‬ ‫همـه مه ‬ ‫تحولـی عظیـم در اقتصـاد روسـتایی کـه مردمانـش غریبانـه در‬ ‫رنـج و فقـر و محرومیـت بـه سـر می برنـد ایجـاد کنـد و ازسـوی دیگر‬ ‫اقتصـاد صنعـت گردشـگری منطقـه و بلکـه کشـور را به خوبـی‬ ‫شـکوفا سـازد؛ امـا غافـل مانـدن از این همـه پتانسـیل ها‪ ،‬جاذبه هـا‬ ‫و اثـار و بناهـای ارزشـمند موجـب شـده کـه در اذهـان بسـیاری از‬ ‫هم وطنـان کـه به قصد گـذران تعطیالت به مازندران سـفر می کنند‪،‬‬ ‫مازنـدران را تنهـا بـه دریـا و جنـگل می شناسـند و بـه دریـا و سـواحل‬ ‫یکـه معرفـی اثـار و‬ ‫ان چشـم دوختـه و اقبـال نشـان دهنـد‪ .‬درحال ‬ ‫یجـای مازنـدران می توانـد توجـه‬ ‫جاذب ههـای ناشـناخته در جا ‬ ‫گردشـگران مشـتاق طبیعت گـردی را بـه ایـن مواهـب جلـب کنـد و‬ ‫ایـن حکایتی سـت کـه سال ها سـت مـا می گوییـم امـا گـوش شـنوایی‬ ‫بـرای پذیـرش ان نمی یابیـم! بسـیار بجاسـت ا کنون کـه توجـه ویـژه‬ ‫مدیریت ارشـد اسـتان به توسـعه صنعت گردشگری معطوف گشته‬ ‫بـرای زدودن غبـار محرومیـت از سـیمای روسـتاها و روستانشـینان‬ ‫بـه این مهـم توجـه عملـی داشـته و بـرای سـرمایه گذاری و تخصیص‬ ‫اعتبـار در توسـعه صنعـت گردشـگری‪ ،‬حـق و سـهم روسـتاهای‬ ‫اسـتان را اعطـا کننـد تـا باشـد کـه انشـاءاهلل شـاهد تحـرک‪ ،‬تحـول و‬ ‫رونـق اقتصـادی این مناطـق باشـیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2896

روزنامه سایه 2896

شماره : 2896
تاریخ : 1402/07/12
روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!