روزنامه سایه شماره 2515 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2515

روزنامه سایه شماره 2515

روزنامه سایه شماره 2515

‫ماموریت رئیس جمهوری به دو وزیر‬ ‫برای رفع موانع تامین و ذخیره کاالهای اساسی‬ ‫انتصاب اولین وزیر زن در بریتانیا‬ ‫رئیس جمهــوری در راســتای تســریع در تامیــن و ذخیــره احتیاطــی‬ ‫کااله ــای اساســـی؛ وزرای صمـــت و جهـــاد کشـــاورزی را مکلـــف‬ ‫ک ــرد موان ــع پیـــش روی این برنامـــه را شناســـایی و بـــا هماهنگـــی‬ ‫مع ــاون اول نســـبت بـــه رفـــع ان اقـــدام کننـــد‪ .‬به گـــزارش ایرنـــا؛‬ ‫ایـ ـت اهلل س ــید ابراهیـــم رئیســـی در جلســـه بررســـی به کارگیـــری‬ ‫ته ــای جدیـــد بـــرای تامیـــن و ذخیـــره کاالهـــای اساســـی‬ ‫ظرفی ‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬نبای ــد مناب ــع کش ــور در س ــایر کش ــورها را ک ــد بمان ــد و‬ ‫ً‬ ‫بای ــد باس ــرعت و مس ــتمرا نس ــبت ب ــه ورود مناب ــع ب ــه داخ ــل کش ــور‬ ‫در قال ــب کاال یـــا امکانـــات مورد نیـــاز اقـــدام شـــود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1929‬؛ «مارگارت باندفیلد» به عنوان وزیر کار منصوب شد‪.‬‬ ‫او اولین زنی سـت که وارد کابینه بریتانیا شـد‪ .‬او سـال ‪ ۱۹۰۴‬در پایه گذاری بنیاد ملی‬ ‫ً‬ ‫زنـان کارگـر شـرکت کـرده بـود و از حامیان حق رای زنان بود که نهایتا سـال ‪ ۱۹۱۸‬این‬ ‫حق برای زنان شـناخته شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 8 1401‬ذوالقعده ‪ 8 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2515‬تومان‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫بر سر اهدافانقالباسالمیمعاملهنمی کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫جای خالی‬ ‫«سکوت»‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تابستان دانش اموزان را‬ ‫پربار کنید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫درکی نو�ین از هویت در هزاره سوم‬ ‫انسـان می توانـد در زندگـی جلوه هـای گونا گونـی بیابـد‪ .‬وقتـی خـود را در اینـه می بینیـم‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت بـا بخش هایـی از وجـود خودمـان ارتبـاط برقـرار کنیـم کـه بـرای دیگـران‬ ‫چنـدان مشـخص و اشـکار نیسـت؛ امـا وقتـی در جامعـه در میـان افـراد دیگـر زندگـی‬ ‫می کنیـم هریک ازان هـا ممکـن اسـت برداشـت و تفسـیری از مـا داشـته باشـند؛ بنابرایـن‬ ‫انسـان موجودی سـت کـه هویتـش توسـط خـود و دیگـران به مـرور شـکل می گیـرد‪.‬‬ ‫هرچندکـه وقتـی به دنیـا می اییـم بـا هویـت انتسـابی و تعیـن و جبرهـای اجتماعـی‬ ‫ً‬ ‫شناخته می شویم‪ .‬مثال هیچ یک از ما پدرومادر یا محل تولد خود را انتخاب نمی کنیم‬ ‫و باالجبـار در فضـای جغرافیایـی یـا حـوزه خانوادگـی کـه به نوعـی جبری سـت‪ ،‬به دنیـا‬ ‫می اییـم؛ امـا بعدازمدتـی ایـن انسـان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انالنا بائربوک؛ وزیر امور خارجه المان در پیامی خطاب به جامعه بین المللی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬جهـان بایـد ایـن پیـام را بـه حکومـت طالبان افغانسـتان منتقل‬ ‫کند که این گروه در مسـیری اشـتباه گام نهاده اسـت»‪.‬‬ ‫یونانی جهان موسیقی‬ ‫ونگلیس؛ حماسه سرای‬ ‫ِ‬ ‫مشاوره پیش از ازدواج؛‬ ‫ضمانت پایداری و دوام زندگی مشترک‬ ‫معاون وزیر صمت اعالم کرد؛‬ ‫عملیاتی شدن شعار سال‬ ‫در ‪ 20‬حوزه‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛‬ ‫اغاز برنامه های اجرایی قرارگاه‬ ‫گذر از اوج بار ‪ 1401‬در شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت زنده نگه داشتن یاد امام‬ ‫در پیشبرد اهداف انقالب‪ ،‬توسط رهبری‬ ‫ (ره)‬ ‫‪7‬‬ ‫رنه گیل هوست؛‬ ‫برنده جایزه معماری لندن‬ ‫‪3‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفته‬ ‫دوشنب هها‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 28/1401‬شوال ‪ 30 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 400‬تومان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پارساپیروزفر؛‬ ‫رسانهگریز دوستداشتنی‬ ‫رایگان‬ ‫‪w w w. m agl and. i r‬‬ ‫‪w w w. saraf razannew s. i r‬‬ ‫‪saraf razan 94@ gm ai l . com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫کاالبرگ یا یارانه نقدی؛‬ ‫سود و ضررهای یک طرح حمایتی‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2515‬‬ ‫تابستان دانش اموزان را پربار کنید‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫این روزهــا زمزمــه اجــرای طــرح کاالبرگ الکترونیکی بر ســر‬ ‫نهــا افتــاده و دولــت قصــد دارد یارانــه چهــار کاالی‬ ‫زبا ‬ ‫اساســی‪ :‬مــرغ و تخ ممــرغ و شــیر و روغــن را ب هصــورت‬ ‫کاالبــرگ الکترونیکــی به دســت مــردم برســاند؛ یعنــی‬ ‫مابه التفاوتــی را کــه قیمــت قبــل ایــن کاالهــا پــس از حذف‬ ‫نهــا پیــدا می کننــد‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانــی بــا قیمــت جدیــد ا ‬ ‫ب هصــورت یارانــه و در قالــب طــرح «کاالبــرگ الکترونیــک»‬ ‫نطــرح‬ ‫بــه مصرف کننــده نهایــی پرداخــت کنــد‪ .‬اجــرای ای ‬ ‫یســت؛ امــا در اجــرا بــا‬ ‫جایگزیــن بــرای یارانــه نقد ‬ ‫شهــای جــدی روبه روســت‪ .‬ب هگــزارش تســنیم؛‬ ‫چال ‬ ‫نطــرح در مقابــل‬ ‫نگــزارش بــه نقــاط قــوت و ضعــف ای ‬ ‫درای ‬ ‫پرداخــت یارانــه نقــدی می پردازیــم‪.‬‬ ‫یتـوان از‬ ‫‪ .۱‬اولیـن مطلبـی کـه بایـد بـه ان اشـاره کـرد و م ‬ ‫مزایـای طـرح کاالبرگ الکترونیکی برشـمرد‪ ،‬تامین حداقل‬ ‫کالـری اسـتاندارد خانـوار اسـت کـه بـا اجرای طـرح می توان‬ ‫از وصـول ان اطمینـان حاصـل کـرد چرا کـه خانـوار مـا طـی‬ ‫کمـاه مـواد غذایـی موردنیـاز خـود را به قیمـت مصـوب‬ ‫ی ‬ ‫می توانـد تهیـه و اسـتفاده کنـد‪ .‬البتـه یارانـه نقـدی برتـری‬ ‫نسـبی کـه دراینجـا نسـبت بـه کاالبـرگ الکترونیکـی دارد‬ ‫این اسـت که اختیـار را بـه خانـوار می دهـد تـا چگونـه یارانـه‬ ‫دریافتـی را هزینـه کنـد زیـرا ممکـن اسـت بـرای خانـوار‬ ‫یتـری وجـود داشـته باشـد و طبـق‬ ‫جهـای ضرور ‬ ‫خر ‬ ‫ً‬ ‫صالحدیـد این مبلـغ صرف هزینه های دیگر شـود که عمال‬ ‫این اختیار در طرح کاالبرگ الکترونیک از خانوار ما سـلب‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ .2‬دومیـن نکتـه ای کـه قابل بحـث اسـت اینکـه دولـت بـا‬ ‫کاالبـرگ الکترونیکـی یارانـه کمتـری به لحـاظ ارزش ریالـی‬ ‫دراختیـار مـردم قـرار می دهـد‪ .‬ا گـر مصـرف یـک خانـواده‬ ‫چهارنفره طی یک ماه را متوسـط‪ ،‬ماهانه هشـت لیتر شـیر‬ ‫ممـر غ‪ ،‬هشـت عدد مـر غ‬ ‫کشـانه تخ ‬ ‫(هفتـه ای دولیتـر)‪ ،‬ی ‬ ‫دوکیلوگرمـی (هفتـه ای دوعـدد) و پنج لیتـر روغـن درنظـر‬ ‫بگیریـم‪ :‬مابه التفـاوت مبلـغ پرداختـی دولـت کـه توسـط‬ ‫کاالبرگ الکترونیکی طی یک ماه قرار اسـت پرداخت شـود‪،‬‬ ‫عبارت اسـت از‪480 :‬هزارتومـان بابـت مـر غ با فـرض مصرف‬ ‫کشـانه تخم مر غ‪،‬‬ ‫‪ 16‬کیلوگـرم در ماه‪ 50 ،‬هزارتومان بابت ی ‬ ‫‪ 300‬هزارتومـان بابـت پنج لیتر روغن و حـدود ‪ 100‬هزارتومان‬ ‫ً‬ ‫بابـت هشـت لیتر شـیر؛ مجموعـا حـدود ‪ 950‬هزارتومـان‬ ‫میـزان یارانـه پرداختـی دولـت توسـط کاالبـرگ الکترونیکـی‬ ‫یشـود؛ درحالی کـه یارانه نقدی که‬ ‫کمـاه به مردم م ‬ ‫طـی ی ‬ ‫طبـق ‪ 300‬هزارتومـان بـه یـک خانـواده چهارنفـره پرداخـت‬ ‫یشـود‪ ،‬یک میلیـون و ‪200‬هزارتومـان اسـت؛ حـدود‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۵۰۰۰۰‬تومـان بـه ازای هـر خانـواده چهارنفـره در جیـب‬ ‫دولـت توسـط کاالبـرگ الکترونیکـی می مانـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬نکتـه منفـی دیگـر کـه پرداخـت یارانـه نقـدی به مـردم را‬ ‫همیشـه موردانتقاد کارشناسـان قرار داده‪ ،‬رشـد نقدینگی‬ ‫در جامعـه و تشـدید کسـری بودجـه اسـت کـه از ایـن زاویـه‬ ‫کاالبـرگ الکترونیکـی نسـبت بـه یارانـه نقـدی برتری نسـبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ .4‬اما جدی ترین اشکالی که به طرح کاالبرگ الکترونیکی‬ ‫وارد اسـت و این طـرح را بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده‬ ‫نطـرح اسـت چرا کـه طبـق‬ ‫هزینـه راه انـدازی و اجـرای ای ‬ ‫گفتـه مدیـر طـرح هوشمندسـازی‪ ،‬بـرای پیشـبرد اجـرای‬ ‫نطـرح ‪ 900‬میلیاردتومـان به منظـور خریـد تجهیـزات‬ ‫ای ‬ ‫یسـت که پرداخـت یارانـه نقـدی‬ ‫هزینـه شـده؛ این درحال ‬ ‫هیچ هزینه اولیه ای برای تامین زیرسـاخت های پرداخت‬ ‫بـرای دولـت نـدارد و از این منظـر یارانـه نقـدی به منظـور‬ ‫مبـودن زیرسـاخت ها‪ ،‬طرحـی به صرف هتـر بـرای دولت‬ ‫فراه ‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪ .5‬اخریـن مطلـب کـه بایـد بـه ان اشـاره کـرد‪ ،‬نبـود الـزام‬ ‫قانونـی بـرای پرداخـت یارانـه نقـدی در مقابـل کاالبـرگ‬ ‫یسـت چرا کـه کاالبـرگ الکترونیکـی الـزام قانونـی‬ ‫الکترونیک ‬ ‫بـرای اجـرا دارد‪.‬‬ ‫یشـود که‬ ‫از مجموع نکاتی که در باال ذکر شـد‪ ،‬برداشـت م ‬ ‫عالوه براینکه استقبال عمومی برای پرداخت یارانه نقدی‬ ‫میـان عمـوم جامعـه بیشـتر اسـت؛ شـواهد و قرائـن نشـان‬ ‫می دهـد کـه کاالبـرگ الکترونیـک طـرح پرچالشـی بـرای‬ ‫دولـت اسـت و فراهم کـردن زیرسـاخت های ان دولـت را بـا‬ ‫یتـوان‬ ‫هزینه هایـی قابل توجـه روبـه رو می کنـد؛ بنابرایـن م ‬ ‫نشـرایط حسـاس شـاید بهتـر باشـد رویکـرد‬ ‫گفـت درای ‬ ‫دولـت همـان پرداخـت یارانـه نقـدی باشـد و اجـرای طـرح‬ ‫کاالبـرگ الکترونیکـی بـه اینـده منتقـل شـود‪.‬‬ ‫بر سر اهداف انقالب اسالمی معامله نمی کنیم‬ ‫رئی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی بابیان اینکه‬ ‫امری ــکا هیچ گاه با م ــا کنار نمی این ــد تا کید کرد؛‬ ‫هیچ گاه بر س ــر اهداف انقالب اس ــامی با کسی‬ ‫معامل ــه نمی کنیم‪ .‬به گزارش ایرن ــا؛ «محمدباقر‬ ‫قالیب ــاف» در س ــومین اج ــاس بین الملل ــی‬ ‫شه ــای‬ ‫فع ــاالن مه ــدوی ک ــه در س ــالن همای ‬ ‫ش ــهید مطهری دانش ــگاه ازاد تهران برگزار شد‪،‬‬ ‫ب ــا گرامیداش ــت ی ــاد و خاطره ش ــهدای انقالب‬ ‫و ی ــاد ش ــهدای ‪ ۱۷‬خ ــرداد حمل ــه داع ــش ب ــه‬ ‫مجل ــس گف ــت؛ ام ــام راح ــل ج ــز ب ــرای خ ــدا‬ ‫کالم ــی نگفت و ج ــز برای خدا گامی برنداش ــت‬ ‫و همی ــن س ــیر الـ ـی اهلل باع ــث ش ــده اس ــت که‬ ‫به گفت ــه رهب ــر معظ ــم انق ــاب‪ ،‬امام خمین ــی‬ ‫روح و ج ــان این انقالب باش ــد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس ــامی بیان داش ــت؛ انقالب اسالمی‬ ‫باعث حیات مجدد اس ــام و عزت مس ــلمانان‬ ‫دراین عص ــر ش ــد در دوره ای ک ــه اوج حا کمیت‬ ‫و مکتب فرهنگ لیبرالیس ــتی و اومانیس ــتی در‬ ‫جهان ب ــود‪ .‬قالیباف ب ــا قدردان ــی از متصدیان‬ ‫س ــومین اجالس بین المللی فع ــاالن مهدویت‬ ‫اظه ــار داش ــت؛ وقت ــی ح ــرف از مهدوی ــت‬ ‫یش ــود‪ ،‬صبح ــت از هم ــه خوبی ها و ترس ــیم‬ ‫م ‬ ‫یک اینده روش ــن ب ــرای بش ــریت و تحقق همه‬ ‫یس ــت‪ .‬بح ــث‬ ‫خواس ــته های اله ــی و انسان ‬ ‫مهدوی ــت‪ ،‬درواق ــع بح ــث حا کمی ــت حج ــت‬ ‫خداون ــد بر این عالم اس ــت و این یک حقیقت‬ ‫انکارناپذی ــر اس ــت‪ .‬رئی ــس مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی اف ــزود؛ در مس ــئله مهدویت‪ ،‬صحبت‬ ‫از انس ــان کامل اس ــت که واس ــطه فی ــض الهی‬ ‫در زمی ــن اس ــت و ه ــر حرکت ــی دراین مس ــیر‪،‬‬ ‫ی ــک توفی ــق اله ــی ب ــرای ماس ــت‪ .‬رئی ــس قوه‬ ‫مقنن ــه بابیان اینک ــه رهب ــر انق ــاب در بیانی ــه‬ ‫گام دوم انق ــاب‪ ،‬ای ــن انق ــاب را اغازگ ــر یک راه‬ ‫جدی ــد در عال ــم دانس ــته اند‪ ،‬گف ــت؛ انق ــاب‬ ‫در عص ــری ظه ــور کرد ک ــه همه ش ــئون زندگی‬ ‫انس ــان ها در قبضه دو مکتب انس ــان س ــاخته‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬محمدباق ــر قالیباف در س ــومین‬ ‫اج ــاس بین الملل ــی فع ــاالن مه ــدوی‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداش ــت ای ــام کرام ــت و می ــاد باس ــعادت‬ ‫امام رضـ ـا ؟ع؟‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ در ای ــام نیم ــه‬ ‫خ ــرداد ق ــرار داریم‪ ،‬ج ــا دارد به همه ش ــهدای‬ ‫انق ــاب اس ــامی به وی ــژه ش ــهدای ‪ ۱۵‬خ ــرداد‬ ‫و ام ــام ش ــهدا درود بفرس ــتیم‪ .‬وی اف ــزود؛ این‬ ‫انق ــاب بی نام «خمینی» در هی ــچ کجای دنیا‬ ‫شناخت هش ــده نیست‪ .‬انقالب اس ــامی بود که‬ ‫ام ــروز باع ــث حیاط مج ــدد اس ــام دراین عصر‬ ‫ش ــد‪ .‬همچنین باعث عزت و افتخار مسلمین‬ ‫نه ــم در‬ ‫دراین مقط ــع زمان ــی ش ــده اس ــت ا ‬ ‫اوج فرهنگ نئولیبرالیس ــتی ک ــه در دنیا حا کم‬ ‫اس ــت‪ .‬رئی ــس ق ــوه مقنن ــه گفت؛ وقت ــی حرف‬ ‫از مهدوی ــت اس ــت‪ ،‬درحقیق ــت صحب ــت از‬ ‫عدالت‪ ،‬اخالق و همه خوبی هاس ــت‪ .‬صحبت‬ ‫از ترس ــیم یک اینده روش ــن برای بش ــر اس ــت‪.‬‬ ‫یس ــت که امیدافرین و نشان افرین‬ ‫این فرهنگ ‬ ‫ب ــرای هم ــه انسان هاس ــت و در فط ــرت هم ــه‬ ‫انس ــان ها ای ــن هس ــت‪ .‬مهدوی ــت به معن ــای‬ ‫خالف ــت اله ــی روی زمی ــن اس ــت‪ .‬وی گف ــت؛‬ ‫فلسفه انقالب اس ــامی برخاسته از دو فرهنگ‬ ‫بود یکی فرهنگ عاش ــورای حس ــینی و دیگری‬ ‫فرهن ــگ ف ــرج مه ــدوی؛ عاش ــورای حس ــینی‬ ‫برای این اسـ ـت که مقاومت و ایستادگی کنیم و‬ ‫فرهنگ مهدویت برای امید ب ــه اینده و الگوی‬ ‫ایند هس ــاز و امیدافرین برای جامع ــه انقالبی و‬ ‫یش ــک درس ــت اس ــت که‬ ‫ملت عزیزمان بود‪ .‬ب ‬ ‫بعثت و غدیر و عاش ــورا و مهدوی ــت از قله های‬ ‫افتخار ما و قله های فرهنگ اس ــامی و فرهنگ‬ ‫ش ــیعی ماس ــت اما مهدویت مقص ــد و مقصود‬ ‫نهایی ماس ــت‪ .‬قالیباف اضافه ک ــرد؛ بیانیه گام‬ ‫ً‬ ‫دوم انقالب انصافا منش ــوری خالصه و فش ــرده‬ ‫و البت ــه حکیمان ــه از سرگذش ــت ت ــا سرنوش ــت‬ ‫ماس ــت و دراین مس ــیر حرک ــت در گام دوم‬ ‫یش ــود که باید دراین مسیر‬ ‫انقالب مشخص م ‬ ‫حرکت و تا ظه ــور به ان توجه ش ــود‪ .‬وی ادامه‬ ‫یس ــت‬ ‫داد؛ بحث از یک تحول معرفتی و معنو ‬ ‫ک ــه ای ــن دو باع ــث پی ــروزی انق ــاب اس ــامی‬ ‫ش ــد؛ بای ــد درحال حاض ــر ب هس ــمت جامعه ای‬ ‫اس ــامی و تم ــدن نوین اس ــامی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫دشمنان با جمهوری اس ــامی که روحش روح‬ ‫انقالب اس ــامی نباشد و ریشه در فرهنگ قران‬ ‫و عترت دارد‪ ،‬مش ــکل دارند‪ .‬کشورهای دیگری‬ ‫یس ــت‬ ‫نی ــز داریم که نامش ــان جمهوری اسالم ‬ ‫و ح ــرف از اس ــام می زنن ــد اما با ان ها مش ــکلی‬ ‫ندارند و با ان ها پیمان بس ــتند و در یک مس ــیر‬ ‫بـــا ان ها حرک ــت می کنند‪ .‬رئی ــس مجلس بیان‬ ‫کرد؛ در دهه گذشـــته ا گر مـــا هزینه های زیادی‬ ‫دادی ــم و فرزندان زیادی ب هش ــهادت رس ــیدند‬ ‫و مل ــت ما رن ــج و زحم ــت تحمل کردن ــد‪ ،‬برای‬ ‫اس ــتقالل و ازادی و مبارزه با س ــلطه گری هزینه‬ ‫دادند و ایس ــتادند؛ ب ــرای مبارزه با س ــلطه گری‬ ‫و زی ــر به س ــلطه نرفتن بوده اس ــت‪ .‬دش ــمنان‬ ‫انق ــاب‪ ،‬ق ــدرت ای ــن انق ــاب را بیش ــتر درک‬ ‫کردند‪ ،‬ام ــا برخی بیان می کردن ــد تاریخ مصرف‬ ‫انقالب گذش ــته و انقالب یک بارمصرف اس ــت‪.‬‬ ‫وقت ــی ب ــه گذش ــته ن ــگاه می کنی ــم و تحلی ــل‬ ‫می کنی ــم‪ ،‬عظم ــت و ق ــدرت انق ــاب و مل ــت‬ ‫را بیش ــتر درک می کنی ــم‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛‬ ‫بخش ــی از نارس ــایی های م ــا در داخل به خاطر‬ ‫فش ــارهای دش ــمن نیس ــت بلک ــه به دلی ــل‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــاور انق ــاب را از‬ ‫باوره ــای کسان ‬ ‫دســـت داده اند و در حوزه اداره و تصمیم گیری‬ ‫ب ــه باورهای ــی که اس ــاس پیروزی انق ــاب بوده‬ ‫توج ــه نکردن ــد‪ .‬برخی زحم ــات که می کش ــیم‬ ‫به خاطراین اسـ ـت که از باوره ــای انق ــاب‬ ‫فاصل ــه گرفته ای ــم‪ .‬وی گف ــت؛ در دوران دف ــاع‬ ‫مقدس امید رژیم صهیونیس ــتی ب ــه این بودکه‬ ‫در کن ــار مرزه ــای ما با م ــا مقابله کند ام ــا امروز‬ ‫می بینیم امت اس ــامی در بلندی های جوالن‬ ‫نه ــا مبارزه می کند‪ .‬ای ــن فرهنگ مهدویت‬ ‫با ا ‬ ‫است که توانس ــته در برابر هژمونی امریکا که در‬ ‫خاورمیان ــه هزاران میلیارد هزینه ک ــرده‪ ،‬مقابله‬ ‫کن ــد و هژمون ــی امری ــکا را به چال ــش بکش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن جزو ب ــرکات فرهن ــگ مهدوی ــت در جبهه‬ ‫یس ــت‪ .‬رئی ــس مجل ــس‬ ‫مقاوم ــت و ایستادگ ‬ ‫ش ــورای اس ــامی گفت؛ فاصله گرفت ــن از بینش‬ ‫و روش انق ــاب‪ ،‬دامن گی ــر م ــا ش ــده اس ــت و‬ ‫ته ــای ج ــدی ما این اسـ ـت که‬ ‫یک ــی از ماموری ‬ ‫بتوانی ــم دراین بخ ــش دی ــن را کارام ــد کنی ــم‪.‬‬ ‫کارام ــدی دی ــن درادام ــه جامع ــه مهم تری ــن‬ ‫وظیفه ماس ــت‪ .‬ما هس ــتیم که باید با عملمان‬ ‫نش ــان دهیم ی ــک منتظر واقعی هس ــتیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد؛ س ــه ویژگی را باید در کشور محقق‬ ‫کنیم؛ برای س ــاختن دولت اسالمی باید عرصه‬ ‫خدم ــات عموم ــی مش ــترک که موردنی ــاز همه‬ ‫جوامع اس ــت را به درس ــتی توس ــط خ ــود مردم‬ ‫یک ــه ب ــا س ــایر‬ ‫در کش ــور تولی ــد کنی ــم به گونه ا ‬ ‫ته ــا قابل رقاب ــت باش ــیم‪ .‬ام ــروز مطالب ــه‬ ‫دول ‬ ‫عموم ــی جامع ــه این اس ــت خدم ــات عمومی‬ ‫موردرضای ــت م ــردم‪ ،‬ارائه دهیم‪ .‬ا گ ــر انقالبی و‬ ‫مهدوی؛ و یک منتظر واقعی هس ــتیم‪ ،‬وظیفه‬ ‫م ــا ای ــن اس ــت‪ .‬رئی ــس مجل ــس بابیان اینک ــه‬ ‫امری ــکا هیچ گاه با م ــا کنار نمی این ــد تا کید کرد؛‬ ‫هیـ ـچ گاه ب ــر س ــر اه ــداف انق ــاب اس ــامی ب ــا‬ ‫کس ــی معامله نمی کنیم‪ .‬وی ادام ــه داد؛ دولت‬ ‫اس ــامی ی ــک نقط ــه تمای ــز ب ــا س ــایر دولت ها‬ ‫دارد و وظیفـــه دارد به دلیل این تمایز با قدرت‬ ‫ن ــرم و گفت وگو یا با قدرت س ــخت و بازدارندگی‬ ‫به رغ ــم تمام ــی فش ــارها ب ــرای حف ــظ هویت و‬ ‫اس ــتقالل خ ــود‪ ،‬مقاوم ــت و ایس ــتادگی کن ــد‪،‬‬ ‫س ــلطه پذیر نبوده و بر س ــر س ــیرت انق ــاب در‬ ‫هیچ زمان ــی با هیچ کس ــی معامله نکن ــد‪ .‬رئیس‬ ‫ق ــوه مقنن ــه افزود؛ دولت اس ــامی بای ــد دولتی‬ ‫باش ــد که الگوی کشورهای مس ــلمان قرار گیرد‬ ‫و همه ازادگان جهان احس ــاس کنند که تامین‬ ‫نه ــا در گ ــروی‬ ‫س ــعادت دنی ــوی و اخ ــروی ا ‬ ‫پی ــروی از الگ ــوی نظام مقدس اس ــت‪ .‬جوانان‬ ‫نی ــز بای ــد باتکی هب ــر عل ــم و دانش دراین مس ــیر‬ ‫حرکت کننـــد‪ .‬وی درپایان خاطرنشـــان کرد؛ ما‬ ‫منتظر نشس ــته نداری ــم؛ منتظر همیش ــه باید‬ ‫بایستد و درحال پیش ــرفت باشد‪ .‬برنامه هفتم‬ ‫ما نی ــز باید دراین راس ــتا باش ــد‪ .‬ب ــر تحقق این‬ ‫س ــه گام م ــا نیازمن ــد حکمرانی نو هس ــتیم‪ .‬در‬ ‫گام دوم انقـــاب باید یک بازنگری در حکمرانی‬ ‫انجام دهیم یعن ــی نیازمند یک اندیشـ ـه ورزی‬ ‫ب ــرای تولی ــد فک ــر در هم ــه ابع ــاد هس ــتیم‪.‬‬ ‫همچنین نیازمند ع ــزم و اراده عمومی و حرکت‬ ‫هس ــتیم پس نیازمند جهاد تصمیم هس ــتیم‪.‬‬ ‫یش ــود در تصمیم‪ ،‬تردی ــد پیدا کنیم‪.‬‬ ‫امروز نم ‬ ‫حفظ ن ــگاه امیدواران ــه به این ــده را باید مدنظر‬ ‫داشته باش ــیم چون ناامیدی در فرهنگ قران‬ ‫و عت ــرت و فرهنگ مه ــدوی وجود ن ــدارد‪.‬‬ ‫قاب امروز‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫لو نیم ک ــه حض ــور کرون ــا باع ــث ش ــد دانش ام ــوزان ب هط ــور‬ ‫پ ــس از دو س ــا ‬ ‫مجـــازی و انالیـــن امـــوزش ببیننـــد و بعـــد از یـــک دوره ســـه ماهه ام ــوزش‬ ‫حضــوری‪ ،‬در میــان بیــم و امیــد و تــرس از ابتــای بــه کرونــا‪ ،‬ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 1400-1401‬در اس ــتانه پای ــان اس ــت و بی ــش از ‪ 11‬میلی ــون دانش ام ــوز کش ــور‪،‬‬ ‫ف ــار غ از درس ومش ــق‪ ،‬ی ـک دوره س ـه ماهه تعطی ــات تابس ــتانی را بای ــد اغ ــاز‬ ‫شو پــرورش و دانشــگاه های کشــور فــرض اســت کــه‬ ‫کننــد‪ .‬بــر مســئولین اموز ‬ ‫بــرای ایــن مــدت فراغــت‪ ،‬برنامه هــای متنوعــی را پیش بینــی و عملــی کننــد‬ ‫ت ــا پ ــس از ح ــدود سه س ــال‪ ،‬جمعی ــت عظی ــم دانش ام ــوزی و دانش ــگاهی‬ ‫م ــا بتوانن ــد ب ــا حض ــور و ش ــرکت در فعالیت ه ــای ورزش ــی‪ ،‬پرورش ــی و هن ــری‪،‬‬ ‫تابس ــتانی پوی ــا و مفی ــد را بگذرانن ــد‪ .‬ای ــن تعطی ــات طوالنی م ــدت‪ ،‬بهتری ــن‬ ‫اوقـــات فراغتی ســـت کـــه می توانـــد جســـم و روح ایـــن دانش امـــوزان را‬ ‫ً‬ ‫مج ــددا فع ــال ک ــرده و از رخ ــوت سه س ــاله برهان ــد؛ بنابرای ــن‪ ،‬دس ــتگاه های‬ ‫شو پـــرورش‪ ،‬وزارت‬ ‫مختلـــف کشـــوری و در راس ان ســـه وزارتخانـــه اموز ‬ ‫شو جوان ــان‪ ،‬می توانن ــد ب ــا برنامه ری ــزی دقی ــق و منس ــجم‬ ‫عل ــوم و وزارت ورز ‬ ‫و ب ــا برخ ــورداری از تاسیس ــات ورزش ــی موج ــود در کش ــور‪ ،‬تابس ــتانی را رق ــم‬ ‫بزنن ــد ک ــه میلیون ه ــا دانش ام ــوز و دانش ــجو و اولی ــای ان ــان‪ ،‬ق ــدردان ای ــن‬ ‫مس ــئولین ش ــوند‪ .‬ا گ ــر از پر ک ــردن اوق ــات فراغ ــت س ــخن می گوی ــم‪ ،‬ب ــه ی ــاد‬ ‫دوران تحصیــل خــودم هســتم کــه اســتخر‪ ،‬ورزشــگاه ها‪ ،‬کالس هــای هنــری‪،‬‬ ‫پرورش ــی‪ ،‬انج ــام مس ــابقات اموزش ــگاهی در س ــطح ش ــهر و اس ــتان و س ــپس‬ ‫حضــور در مســابقات اموزشــگاه های کشــور‪ ،‬یکــی از ثمــرات ان بــود و نقطــه‬ ‫اغ ــازی ب ــر شناس ــایی چهره ه ــای نخب ــه ورزش ــی‪ ،‬هن ــری ب ــود ک ــه توس ــط‬ ‫س ــازمان های هن ــری و ورزش ــی‪ ،‬ص ــورت می گرف ــت و ب ــرای رش ــد و پیش ــرفت‬ ‫ان ــان ت ــا ح ــد قهرمان ــی و جایگاه ه ــای رفی ــع‪ ،‬برنامه ری ــزی می ش ــد؛ بنابرای ــن‪،‬‬ ‫ش ــرط ص ــواب اس ــت ک ــه هم ــه م ــردم‪ ،‬دس ــت ب ــه دس ــت ه ــم بدهن ــد و ب ــا‬ ‫کمـــک مســـئولین‪ ،‬ســـه ماهه تابســـتان را مفیـــد بـــه فایـــده کـــرده‪ ،‬روحی ــه‬ ‫دانش ام ــوزان ک ــه اینده س ــازان کش ــور هس ــتند را ت ــا ح ــد ممک ــن ب ــاال ببرن ــد‪.‬‬ ‫بدیهی ســـت؛ پتانســـیل موجـــود ورزشـــی در کشـــور بـــه حدی ســـت ک ــه‬ ‫می توان ــد تم ــام دانش ام ــوزان و دانش ــجویان را پوش ــش ده ــد؛ ام ــا ش ــرط‬ ‫انجـــام این مهـــم‪ ،‬همـــکاری مســـتقیم دو وزارتخانـــه صاحـــب تاسیس ــات‬ ‫ورزشی ســـت کـــه بـــرای تابســـتان امســـال‪ ،‬همچـــون ســـال های گذش ــته‪،‬‬ ‫بــرای دریافــت حــق عضویــت و تعلیــم رشــته های ورزشــی از محصــان کشــور‬ ‫هزین ـه ای دریافــت نکنــد‪ .‬چــون امســال بــا همــه ســال های گذشــته تفــاوت‬ ‫فــراوان دارد؛ چرا کــه هزینــه زندگــی‪ ،‬معیشــت‪ ،‬گرانــی و تــورم‪ ،‬نــای خانواده هــا‬ ‫را گرفت ــه و بی ــش از ‪ 60‬درص ــد م ــردم کش ــور‪ ،‬ب ــا این هم ــه گران ــی بس ــیاری از‬ ‫اقـــام غذایـــی را ناخواســـته از ســـفره خانـــوار حـــذف کرده انـــد و درنتیج ــه‬ ‫شو پ ــرورش محس ــوب‬ ‫ب ــرای رفت ــن ب ــه اس ــتخرهایی ک ــه ج ــزء ام ــا ک اموز ‬ ‫می شـــود‪ ،‬نمی تواننـــد درازای یـــک جلســـه شـــنا‪ 50 ،‬تـــا ‪100‬هزار توم ــان‬ ‫ورودی پرداخـــت کننـــد‪ .‬یـــا بـــرای حضـــور در ســـالن های ورزشـــی و ب ــرای‬ ‫تمری ــن و فرا گی ــری ی ــک ورزش‪ ،‬ق ــدرت پرداخ ــت ی ــک ت ــا س ـه میلیون تومان‬ ‫را ک ــه در س ــال های گذش ــته پرداخ ــت می کردن ــد‪ ،‬ندارن ــد‪ .‬به وی ــژه درم ــورد‬ ‫رشـــته ورزشـــی فوتبـــال کـــه امـــال ا کثـــر دانش امـــوزان‪ ،‬حضـــور و تمری ــن و‬ ‫موفقیــت و درنهایــت عضویــت در تیــم باشــگاهی و ملــی کشــور اســت‪ .‬شــاید‬ ‫خانواده هـــا در گذشـــته تـــا ده ها میلیون تومـــان بـــرای به اصطـــاح کالس‬ ‫فوتب ــال پرداخ ــت می کردن ــد؛ ام ــا این روزه ــا به هیچ وج ــه خانواده ه ــا ق ــدرت‬ ‫پرداخــت مبالغــی این چنینــی را نداشــته و ندارنــد‪ .‬همچنیــن امیدواریــم کــه‬ ‫مس ــئولین ورزش اموزش ــگاه های کش ــور‪ ،‬از اج ــاره دادن س ــالن های ورزش ــی‬ ‫ً‬ ‫در تابس ــتان ب ــه بخ ــش خصوص ــی به جه ــت درامدزای ــی ج ــدا خ ــودداری‬ ‫کنن ــد ت ــا بدین وس ــیله دی ــن خ ــود را ب ــه فرزن ــدان کش ــور‪ ،‬ادا ک ــرده‪ ،‬رضای ــت‬ ‫خانــواده و در کل رضــای حضــرت حــق را بــه جــا اورنــد‪ .‬در پایــان امیدواریــم؛‬ ‫دانش ام ــوزان عزی ــز م ــا نی ــز ق ــدر ای ــن اوق ــات فراغ ــت سـ ـه ماهه را دانس ــته‬ ‫و بتوانن ــد از ان حدا کث ــر اس ــتفاده را از جه ــت پ ــرورش جس ــم و روح ب ــرده و‬ ‫میادیـــن ورزشـــی را بـــر خیابان گـــردی‪ ،‬قهوه خانه هـــای قلیان کشـــی و ‪...‬‬ ‫ترجی ــح دهن ــد ت ــا ب ــا روحیــه ای ق ــوی ان ش ــاءاهلل در مهرم ــاه ‪ 1401‬و ب ــا اغ ــاز‬ ‫س ــال تحصیل ــی جدی ــد‪ ،‬فص ــل مفی ــدی از زندگ ــی خ ــود را اغ ــاز کنن ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور‬ ‫در سازمان نوسازی مدارس کشور‬ ‫وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری بـا راه انـدازی مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور‬ ‫در سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس موافقـت کـرد‪ .‬به گـزارش پانـا؛‬ ‫باتوجه بـه نام گـذاری سـال ‪ 1401‬به نام «تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشـتغال افرین»‬ ‫توسـط مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬توجـه بـه اقدامـات نواورانـه و اسـتفاده از‬ ‫فناوری هـای نویـن در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬به همین منظـور‪ ،‬سـازمان‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور بـرای بهبـود روش هـا و شـیوه های‬ ‫نویـن در اجـرای برنامه هـا درجهـت سـاخت فضاهـای اموزشـی به دنبـال‬ ‫برنامـه مـدون بااسـتفاده از ایـن الگوهـای جدیـد اسـت‪ .‬درهمین راسـتا‪ ،‬بـا‬ ‫مکاتبـات و تعامالتـی کـه بـا دفتـر سیاسـت گذاری‪ ،‬برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫فنـاوری و نـواوری وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری به انجـام رسـید‪ ،‬بـا‬ ‫راه انـدازی مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور در سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز‬ ‫مـدارس کشـور موافقـت شـد‪.‬‬ ‫عملیاتی شدن شعار سال در ‪ 20‬حوزه‬ ‫معـاون هماهنگـی و محیـط کسـب وکار وزیـر صمـت در نشسـت خبـری‬ ‫دربـاره تولیـد دانش بنیـان در وزارت صمـت گفـت؛ پس ازاینکـه امسـال‬ ‫ازسـوی رهبـری به نـام تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرین نام گـذاری شـد‪،‬‬ ‫برنامـه کاری گسـترده و فشـرده ای در وزارتخانـه بـرای تحقـق ایـن شـعار‬ ‫تعریـف و انجـام شـد و درپـی ان ایـن شـعار در ‪ ۲۰‬حـوزه عملیاتـی خواهـد‬ ‫شـد؛ تفاهم نامـه ای بـا معاونـت علمـی فنـاوری نیـز امضـا شـد تـا بتوانیـم از‬ ‫ظرفیت هـا بـرای این موضـوع اسـتفاده کنیـم‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید مهـدی‬ ‫نیـازی ادامـه داد؛ مالحظـات و ابزارهایـی بـرای این موضـوع نیـاز اسـت بـا‬ ‫ابلاغ قانـون جهـش تولیـد بنیـان برخی ازان هـا شـکل قانونـی به خـود گرفـت‬ ‫امـا برخـی ابزارهـا نیاز بـه مصوبه هیئت وزیران دارد کـه در قالب پیش نویس‬ ‫بـا معاونـت علمـی فنـاوری در حال جمع بندی سـت و در خردادمـاه در‬ ‫دولـت مصـوب خواهـد شـد؛ البتـه برخی ازان هـا نیـز نیـاز بـه تفاهـم و تعامـل‬ ‫دوجانبـه وزارت صنعـت بـا معاونـت علمـی‪ ،‬وزارت علـوم و اموزش وپـرورش‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرایـن در هفته هـای اتـی تفاهم نامـه ای به امضـای دو وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش و وزیـر صمـت خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫دیدار وزرای کشور ایران و عراق‬ ‫ُ‬ ‫نه میلیون تن‬ ‫امار‬ ‫انجمـن جهانـی فـوالد در جدیدتریـن گـزارش خـود اعلام‬ ‫کـرد؛ تولیـد فـوالد ایـران در مـاه اوریـل ‪( ۲۰۲۲‬فروردیـن‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ‪ ۲۰۲۱‬بـا کاهـش‬ ‫نتـن رسـیده اسـت‪ .‬تولیـد‬ ‫‪ ۲۰.۷‬درصـدی بـه ‪ ۲.۲‬میلیو ‬ ‫فـوالد ایـران در چهارماه نخسـت ‪ ۲۰۲۲‬نیـز کاهـش‬ ‫نتـن رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۸.۹‬درصـدی داشـته و بـه ‪ ۹.۱‬میلیو ‬ ‫کاهـش تولیـد فـوالد ایـران در مـاه اوریـل و همچنیـن در‬ ‫چهارماه نخسـت ‪ ۲۰۲۲‬درحالـی رخ داده کـه همه ‪ ۱۰‬کشـور‬ ‫نخسـت تولیدکننـده فـوالد جهـان؛ ب هجـز هنـد‪ ،‬روسـیه و‬ ‫ً‬ ‫ترکیـه و همچنیـن کال تولیـد فـوالد جهـان در مـدت کاهش‬ ‫تولیـد داشـته اند‪ .‬به گـزارش فـارس؛ ایـران در فوریـه ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(بهمـن ‪ ،)۱۳۹۹‬در میـان بزرگ تریـن تولیدکننـدگان فـوالد‬ ‫جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که از ان ماه تا کنون این‬ ‫جایـگاه را حفـظ کـرده اسـت‪ .‬ایـران در سـال قبـل میلادی‬ ‫همچنـان جایـگاه دهـم خـود را حفـظ کـرده اسـت‪ .‬چیـن‬ ‫نتـن و‬ ‫نتـن‪ ،‬هنـد بـا تولیـد ‪ ۱۰.۱‬میلیو ‬ ‫بـا تولیـد ‪ ۹۲.۸‬میلیو ‬ ‫نتـن‪ ،‬سـه کشـور اول تولیـد فـوالد‬ ‫ژاپـن بـا تولیـد ‪ ۷.۵‬میلیو ‬ ‫در جهـان هسـتند‪.‬‬ ‫موردیلو‬ ‫رویا تلنگر‬ ‫عثمان الغانمی؛ وزیر کشور عراق صبح‬ ‫دیروز؛ سه شنبه (‪ 17‬خرداد ماه ‪ )1401‬طی‬ ‫نشستی با احمد وحیدی؛ وزیر کشورمان‬ ‫دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬دراین نشست‪،‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری های دوجانبه وزرای‬ ‫کشور ایران و عراق امضاء شد‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫این دو تفاهم نامه‪ ،‬با موضوعات امنیتی و‬ ‫در موضوع زوار و اربعین‪ ،‬به امضای وزرای‬ ‫کشور ایران و عراق رسید‪.‬‬ ‫کرملین؛ کاخ سفید و مذا کرات هسته ای‬ ‫کرملیــن ضمــن ابــراز تمایــل نســبت بــه مذا کــره بــا امریــکا در مــورد‬ ‫س ــاح هس ــته ای‪ ،‬اع ــام ک ــرد؛ بعی ــد اس ــت ای ــن مذا ک ــرات‬ ‫در حال حاض ــر انج ــام ش ــود‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛ دمیت ــری پس ــکوف‬ ‫س ــخنگوی کرملی ــن گف ــت؛ م ــا با توج هب ــه تغییرات ــی ک ــه ش ــاهد‬ ‫انی ــم‪ ،‬ب ــه مباح ــث و مذا ک ــرات مس ــتمر در م ــورد این موض ــوع‬ ‫عالقه من ــد هس ــتیم و ب ــه ان اعتق ــاد داری ــم‪ .‬در واق ــع کل جه ــان‬ ‫بــه این نــوع از مذا کــرات نیــاز دارد‪ .‬جــان ســالیوان؛ ســفیر امریــکا‬ ‫در مســکو نیــز گفــت کــه روســیه نبایــد ســفارت امریــکا را بــا وجــود‬ ‫بح ــران ناش ــی از جن ــگ اوکرای ــن تعطی ــل کن ــد؛ زی ــرا ای ــن دو‬ ‫ق ــدرت ب ــزرگ هس ــته ای بای ــد ب ــه مذا ک ــرات ادام ــه دهن ــد‪ .‬وی‬ ‫با اش ــاره به اینکه ممک ــن اس ــت س ــفارتخانه های دو کش ــور بس ــته‬ ‫ش ــود‪ ،‬این اق ــدام را اش ــتباه بزرگ ــی خوان ــد و اف ــزود؛ می توان ــم‬ ‫ب ــه ش ــما اطمین ــان ده ــم ک ــه قط ــع رواب ــط دیپلماتی ــک ه ــدف‬ ‫ج ــو بای ــدن (رئیس جمه ــوری امری ــکا) ی ــا دول ــت وی نیس ــت‪.‬‬ ‫از زم ــان اغ ــاز جن ــگ اوکرای ــن تنش ه ــا می ــان روس ــیه و جوام ــع‬ ‫غرب ــی به ش ــدت افزای ــش یافت ــه و دراین می ــان رواب ــط مس ــکو و‬ ‫واش ــنگتن نی ــز ب هش ــدت تیر ه وت ــار ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫حذف نشدن کارت سوخت جایگاه داران‬ ‫برگزاری نشست محرمانه ترین گروه جهان‬ ‫ِ‬ ‫تو هشتمین نشست محرمانه موسوم به بیلدربرگ در حالی‬ ‫شص ‬ ‫بـا شـرکت ترکیبـی از مقامـات نظامی‪-‬امنیتـی و چهر ههـای دیگـر‬ ‫عرصـه سیاسـت و عرص ههـای دیگـر در واشـنگتن پایـان یافـت‬ ‫نحـال گمانه زنی هایـی‬ ‫کـه اوکرایـن از محورهـای ان بـود و در عی ‬ ‫به موجـب نشسـت مطـرح شـد مبنی بر اینکـه غـرب احتمـاال‬ ‫یهـای بیشـتر در ما ههـای‬ ‫در حال برنامه ریـزی بـرای جنگ افروز ‬ ‫اتی ست‪ .‬به گزارش ایسنا؛ اجالس بیلدربرگ بعد از شکافی دو ساله‬ ‫از بابت وقوع همه گیری کووید‪ ۱۹-‬در هتلی در واشنگتن به صورت‬ ‫حضـوری و بـا شـرکت مقامـات نظامـی امنیتـی کشـورهای غربـی و‬ ‫چن دتـن از نخبـگان و چهر ههـای تاثیر گـذار حوز ههـای مختلـف‬ ‫تحـت تدابیـر شـدید امنیتـی در بـازه ‪ ۵-۲‬ژوئـن برگزار شـد‪ .‬اجالس‬ ‫مذکور با حضور ‪ ۱۲۰‬چهره برجسـته از ‪ ۲۱‬کشـور شـامل سـران ناتو‪،‬‬ ‫سـازمان سـیا‪ ،‬سـازمان اطالعـات انگلیـس‪ ،‬شـورای امنیـت ملـی‬ ‫امریکا‪ ،‬دو نخست وزیر اروپایی‪ ،‬هنری کیسینجر و چند میلیاردر و‬ ‫سرمایه گذار حوزه فن اوری برگزار شده است‪ .‬بیلدربرگ تا حدودی‬ ‫به دلیل ارتباطش با جامعه اطالعاتی فرااتالنتیک‪ ،‬پوشش خبری‬ ‫ً‬ ‫کمـی پیـدا می کنـد و اتفاقـا ازایـن رو خبرسـاز اسـت‪.‬‬ ‫اصالح قانون اساسی کشور قزاقستان‬ ‫کمیسـیون مرکـزی انتخابـات قزاقسـتان اعلام کـرد؛ طبـق‬ ‫نتایـج اولیـه‪ ،‬مـردم بـه همه پرسـی قانـون اساسـی کـه به تازگـی‬ ‫در این کشـور برگـزار شـد‪ ،‬رای «اری» داده انـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛‬ ‫‪۷‬هـزار و‬ ‫حـدود هشـت میلیون (‪ ۶۸‬درصـد) از ‪ ۱۱‬میلیـون و ‪ ۳۴‬‬ ‫قهـای رای رفتـه‬ ‫‪ ۶۴۲‬رای دهنـده ثبت نا مشـده بـه پـای صندو ‬ ‫و ‪ ۷۷.۱۸‬درصـد از انـان رای مثبـت بـه ان داده انـد‪ .‬بدین ترتیـب‬ ‫نبـار در تاریـخ ایـن کشـور‬ ‫قزاقسـتان پـس از ‪۲ ۷‬سـال بـرای دومی ‬ ‫همه پرسـی قانـون اساسـی را برگـزار کـرد تـا دور جدیـد موسـوم بـه‬ ‫«قزاقسـتان نویـن» را اغـاز کنـد‪ .‬در صـورت تائید نتایج فعلـی‪۳۳ ،‬‬ ‫نبـار در سـال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫اصـل اساسـی قانـون اساسـی فعلـی کـه اخری ‬ ‫کشـنبه‬ ‫به تصویـب رسـید‪ ،‬تغییـر خواهـد یافـت‪ .‬همه پرسـی ی ‬ ‫به ابتـکار قاسـم ژامـرت توکایـف‪ ،‬رئیس جمهـوری قزاقسـتان برگزار‬ ‫شـد‪ .‬در طـرح اصلاح قانـون اساسـی قزاقسـتان‪ ،‬لقـب «رهبـر‬ ‫ً‬ ‫‪۸‬سـاله سـلب شـده و تقریبـا‬ ‫ملـت» از نورسـلطان نظربایـف ‪ ۱‬‬ ‫کسـوم مواد قانون اساسـی قزاقستان نیز تغییر کرد‪ .‬قزاقستان‬ ‫ی ‬ ‫یسـابقه ای از اعتراضـات عمومـی‬ ‫ابتـدای سـال جـاری بـا مـوج ب ‬ ‫روبـرو بـود کـه بیـش از ‪ ۲۳۰‬کشـته بر جـای گذاشـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی گفـت؛ برنامـه ای بـرای‬ ‫حـذف کارت سـوخت جایـگاه داران در دسـتورکار نیسـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛‬ ‫علی ا کبـر نژادعلـی بابیان اینکـه هیچ ابالغیـه ای درباره حذف کارت سـوخت‬ ‫جایـگاه داران از چرخـه عرضـه بنزیـن نداشـته ایم‪ ،‬اظهـار کـرد؛ شـایعاتی کـه‬ ‫در فضـای مجـازی منتشـر شـده صحـت نـدارد و روال ماننـد گذشـته بـوده و‬ ‫هیچ تغییری در شرایط ایجاد نشده است؛ ضمن انکه قرار نیست از تیرماه‪،‬‬ ‫کارت سـوخت جایـگاه داران بـرای سـوخت گیری بـا نـرخ ازاد حـذف شـود‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه هیـچ تصمیمـی درخصـوص نـرخ بنزیـن گرفتـه نشـده و‬ ‫اخبـار منتشـره در فضـای مجـازی و رسـانه ای کشـور دراین خصوص تکذیب‬ ‫می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد؛ تغییـری در نحـوه توزیع بنزیـن در جایگاه های عرضه‬ ‫سـوخت ایجـاد نمی شـود و قیمـت بنزیـن یارانـه ای ‪ ۱۵۰۰‬تومـان و بنزیـن ازاد‬ ‫نیز همچنان ‪ ۳۰۰۰‬تومان خواهد بود‪ .‬وی بابیان اینکه هیچ یک از جایگاه ها‬ ‫اجـازه تغییـر قیمـت بنزیـن را ندارنـد‪ ،‬گفـت؛ ا گر جایگاهی چنیـن کاری انجام‬ ‫دهـد بـا جدیـت برخـورد خواهیـم کـرد‪ ،‬بنابرایـن مـردم نگـران تغییـر قیمـت‬ ‫بنزین نباشـند‪.‬‬ ‫رشد هشت درصدی ازدواج‬ ‫حسـن بابایی؛ رئیس سـازمان ثبت اسـناد و امال ک در نشسـت شـورای عالی‬ ‫قضائـی از ثبـت ‪ ۴۵۶۴۸‬ازدواج در اردیبهشـت سـال جـاری خبـر داد و‬ ‫گفـت کـه ایـن امـار نسـبت به اردیبهشـت پارسـال هشـت درصد رشـد داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬وی افزود؛ تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شـده در اردیبهشـت امسـال‬ ‫‪ ۹۰۲۱۷۸۹‬فقره بوده که نسـبت به اردیبهشـت پارسـال ‪ ۴۴‬درصد رشـد نشان‬ ‫می دهـد و خدمـات ثبتـی الکترونیکی شـده نیـز ‪ ۴۳‬درصـد افزایـش داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش انـا؛ وی بااشـاره به افزایـش نه درصـدی توسـعه صدور اسـناد‬ ‫در اردیبهشـت امسـال نسـبت بـه اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۰‬گفـت؛ رشـد ‪ ۳۰‬درصـدی‬ ‫در صـدور اسـناد مالکیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‪ ،‬افزایـش‬ ‫‪ ۴۳‬درصـدی در صـدور اسـناد مالکیـت مربـوط بـه قانـون سـاماندهی و‬ ‫حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن‪ ،‬رشـد ‪ ۷۲‬درصـدی در صـدور اسـناد حـوزه‬ ‫اراضی کشـاورزی و همچنین افزایش ‪ ۲۳۱‬درصدی صدور اسـناد مالکیت در‬ ‫حـوزه اراضـی مـوات‪ ،‬از مصادیـق افزایش نه درصدی توسـعه صدور اسـناد در‬ ‫اردیبهشـت امسـال نسـبت به اردیبهشـت پارسـال هسـتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2515‬‬ ‫جای خالی «سکوت»‬ ‫درکی نوین از «هویت» در هزاره سوم‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ک ــره زمی ــن همچن ــان می چرخ ــد؛ و ای ــن تحمی ــل‬ ‫بش ــده یک ــی از مهم تری ــن دالی ــل فراهم ام ــدن‬ ‫حسا ‬ ‫نح ــال انس ــان‬ ‫ام ــکان زندگ ــی بش ــر ب ــر زمی ــن اس ــت‪ .‬درعی ‬ ‫عاص ــی و پریش ــان ام ــروز ک ــه ع ــادت ک ــرده بـ ـ ه هم هج ــا‬ ‫س ــرک بکش ــد و در س ــاختار تم ــام پدید هه ــا دس ــت‬ ‫بب ــرد‪ ،‬گم ــان می کن ــد ک ــه از اص ــل چرخ ــش نی ــز نبای ــد‬ ‫دور بمان ــد و بر همین اس ــاس سال هاس ــت ک ــه س ــماع‬ ‫یه ــا را اغ ــاز ک ــرده؛ و ب ــه‬ ‫ب ــر صحنـ ـه ی ش ــلوغ روزمره گ ‬ ‫ض ــرب و زور اواه ــای خ ــار ج از ریت ــم ذهن ــش‪ ،‬موزون تری ــن‬ ‫یه ــای طبیع ــت را موج ــب ش ــده اس ــت؛‬ ‫بهم ریختگ ‬ ‫یت ــوان بش ــر را نامحبوب تری ــن موج ــود زن ــده‬ ‫یک ــه م ‬ ‫تا جای ‬ ‫جه ــان ام ــروز دانس ــت‪ .‬جال ــب این جاس ــت ک ــه مجموع ــه‬ ‫شه ــای بی دلی ــل ب ــر صحن هه ــای سیاس ــت‪،‬‬ ‫چرخ ‬ ‫اقتص ــاد‪ ،‬هن ــر‪ ،‬ورزش و ‪ ...‬س ــرگیجه هایی اجب ــاری را‬ ‫چن ــان ب ــه او تحمی ــل ک ــرده ک ــه ارام ارام تم ــام س ــلول های‬ ‫س ــردرگمش‪ ،‬ارام ــش و خوش ــبختی را به عن ــوان عامل ــی‬ ‫مهاج ــم پ ــس می زنن ــد و ب ــا ان ــواع و اقس ــام مس ــکن های‬ ‫خودس ــاخته اش نی ــز ام ــکان خالص ــی از ای ــن بیم ــاری‬ ‫«غم ایمن ــی» را ن ــدارد؛ ام ــا بااین وج ــود بازه ــم تس ــلیم‬ ‫یش ــود و کم ــا کان می چرخ ــد و می چرخ ــد! به نظ ــر‬ ‫نم ‬ ‫یس ــت و هم ــه‬ ‫می رس ــد ای ــن ماج ــرا اندک ــی نی ــز مسر ‬ ‫مو بی ــش ب ــه س ــطحی از ان گرفت ــار ش ــده ایم‪ .‬دردی‬ ‫م ــا ک ‬ ‫شه ــای مختل ــف بودنم ــان‬ ‫گزن ــده و نامرئ ــی ک ــه در بخ ‬ ‫خودنمای ــی می کن ــد؛ اینک ــه فک ــر می کنی ــم بای ــد نس ــبت‬ ‫ب ــه همه چی ــز و هم هک ــس وا کن ــش نش ــان داد و در‬ ‫پوش ــش مصل ــح اجتماع ــی‪ ،‬در تم ــام اجتماع ــات‪ ،‬س ــاح‬ ‫مرگب ــاری به ن ــام قض ــاوت را به دس ــت گرف ــت؛ اینک ــه ب ــاور‬ ‫کرده ای ــم «می دانی ــم» و دانس ــته هایمان بای ــد در ه ــر‬ ‫جمل ــه از مکالمه ه ــای روزمره م ــان اع ــام حض ــور کنن ــد‪،‬‬ ‫تش ــدن ص ــدای دیگ ــری‬ ‫حت ــی ا گ ــر ب ــه قیم ــت نیس ‬ ‫باش ــد‪ .‬اینک ــه معتقدی ــم در ه ــر خ ــط از نوش ــته هایمان‬ ‫به ــای کارشناس ــانه‬ ‫ا گ ــر مخاط ــب غایب ــی را م ــورد خطا ‬ ‫ق ــرار ندهی ــم‪ ،‬از رس ــالت کس ــالت بار «بگ ــو و نش ــنو»‬ ‫دور مانده ای ــم‪ .‬اینک ــه صبح به صب ــح خورش ــید را الی‬ ‫دود و غب ــار ش ــهرهایی ک ــه نفسش ــان را گرفته ای ــم‪ ،‬گ ــم‬ ‫می کنی ــم ام ــا تم ــام روز در حس ــرت مهت ــاب نیمک ــره ی‬ ‫دیگ ــر تنهای ــی ب ــه تم ــام س ــایه های کوت ــاه و بلن ــد‬ ‫بدو بی ــراه می گویی ــم‪ .‬اینک ــه م ــدام بی اج ــازه از دی ــوار‬ ‫تنهای ــی دیگ ــران ب ــاال می روی ــم و پریشانی هایش ــان را دی ــد‬ ‫یش ــان‬ ‫ت خستگ ‬ ‫نک ــردن رخـ ـ ‬ ‫می زنی ــم و از تماش ــای په ‬ ‫ه ــم نمی گذری ــم‪ .‬اینک ــه ادع ــای عاش ــقی می کنی ــم ام ــا‬ ‫روش ــنفکرانه ترین ش ــعرهایمان را در وص ــف خ ــون و‬ ‫یس ــراییم‪ .‬اینک ــه ب ــار س ــنگین اثب ــات‬ ‫نف ــرت و وحش ــت م ‬ ‫حقیق ــت را ب ــر دوش اس ــتخوانی مفروضاتم ــان تلنب ــار‬ ‫یم ــان‪،‬‬ ‫می کنی ــم؛ ام ــا منتخ ــب تم ــام جش ــنواره های هنر ‬ ‫یش ــوند ک ــه پرچم ــداران دروغ ب ــر‬ ‫دروغ پردازی های ــی م ‬ ‫گه ــا و صداهایش ــان نظری هس ــازی می کنن ــد‪ .‬ادع ــا‬ ‫رن ‬ ‫می کنی ــم ک ــه «انس ــان‪ ،‬درک مش ــترک اس ــت» ام ــا یادم ــان‬ ‫م ـی رود ک ــه ب ــرای تقلی ــل درده ــا دقایق ــی نی ــز انس ــان گونه‬ ‫عمــل کنیــم‪ .‬انــگار هیــچ تفاوتــی نمی کنــد کــه ســوژه مــورد‬ ‫مباحث هم ــان یوزپلن ــگ ایران ــی باش ــد‪ ،‬قه ــوه افریقای ــی ی ــا‬ ‫سیاس ــتمدار امریکای ــی؛ تنه ــا می چرخی ــم و می چرخی ــم‬ ‫و س ــرگیجه می گیری ــم و فک ــر می کنی ــم ای ــن دنیاس ــت‬ ‫یک ــه سال هاس ــت‬ ‫ک ــه ب ــر م ــدار م ــا می چرخ ــد؛ درحال ‬ ‫از زند هب ــودن انص ــراف داده ای ــم و مس ــئولیت این هم ــه‬ ‫م ــردن ب ــر قفس ــه س ــینه هایمان س ــنگین اس ــت؛ بی انک ــه‬ ‫نک ــس ک ــه پیش ــاپیش مان‬ ‫بخواهی ــم ب ــاور کنی ــم ا ‬ ‫دیوان ـه وار م ـی دود‪ ،‬می گری ــد‪ ،‬می خن ــدد و اخ ــر ش ــب ت ـ ِـن‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫یب ــرد‪ ،‬عروسک ‬ ‫تنهای ــش را ب ــه رختخ ــواب م ‬ ‫نخ های ــش را به دن ــدان می کش ــیم‪ .‬جه ــان بیش از همیش ــه‬ ‫در محاصــره ی صداهاســت و مــا در محاصــره ی فکرهایــی‬ ‫ک ــه نمی کنی ــم ت ــا بهان ـه ی کمرنگ بودنم ــان نش ــود؛ کس ــی‬ ‫یش ــود‪ ،‬کس ــی می نویس ــد‪،‬‬ ‫می جنگ ــد‪ ،‬کس ــی کش ــته م ‬ ‫کس ــی می خوان ــد و هم ــه ص ــدا ش ــده ایم؛ ام ــا به نظ ــر‬ ‫می رس ــد پیمان ــه هیاه ــو ب هس ــرعت در ح ــال پرش ــدن‬ ‫نه ــا کم ــی‬ ‫اس ــت؛ ش ــاید زم ــان ان رس ــیده ک ــه ب ــرای نگفت ‬ ‫شه ــای‬ ‫وق ــت گذاش ــت و در س ــالن های نمای ــش‪ ،‬همای ‬ ‫اجتماع ــی و اجالس ه ــای سیاس ــی ب ــرای «س ــکوت» ه ــم‬ ‫در ردی ــف اول صندل ــی رزرو ک ــرد؛ ش ــاید ش ــنیده ش ــود‬ ‫انع ــکاس انس ــان و عش ــق‪.‬‬ ‫تقدیرنامه‬ ‫رنه گیل هوست؛‬ ‫برنده جایزه معماری لندن شد‬ ‫«رنـه گیل هوسـت» به عنـوان چهارمیـن برنـده جایـزه‬ ‫«معمـاری ا کادمـی سـلطنتی» انتخـاب شـد‪ .‬ایـن معمـار‬ ‫فرانسـوی پیشـگام در سـاخت مسـکن اجتماعـی بـرای‬ ‫بازسـازی و معمـاری پروژ ههـای مجتمـع اپارتمانی ‪ ۱۰‬طبقه‬ ‫‪ Le Liégat‬در شـهر ایوری‪-‬سور‪-‬سـن و مجتمع مسکونی‬ ‫اوبرویلیه در کشور فرانسه معروف‬ ‫‪ La Maladrerie‬در شهر ِ‬ ‫اسـت‪ .‬به گزارش هنرانالین؛ فرشـید موسوی (معمار ایرانی‬ ‫و رئیـس هیئـت داوران) گفـت‪« :‬دسـتاوردهای وی فراتـر‬ ‫یسـت که امـروزه به عنـوان مسـکن اجتماعـی یـا‬ ‫از ان چیز ‬ ‫یشـود‪ .‬اثـارش نشـان دهنده‬ ‫مقرون به صرفـه سـاخته م ‬ ‫تعهـد اجتماعـی مسـتحکم اوسـت کـه سـخاوت‪ ،‬زیبایـی‪،‬‬ ‫ا کولـوژی و فرا گیر بـودن را درکنارهـم قرار می دهـد»‪ .‬در کنار‬ ‫موسـوی؛ فـرخ درخشـانی (مدیر جایزه معمـاری اقاخان)‪،‬‬ ‫کورنلیـا پارکـر (هنرمنـد)‪ ،‬زوئـی رایـان (کیوریتـور و نویسـنده‬ ‫بریتانیایی)‪ ،‬پیت سـنت جان (معمار بریتانیایی) و هشـام‬ ‫ماتر (نویسنده و برنده جایزه پولیتزر ) نیز در هیئت داوران‬ ‫نهـا از رنـه گیل هوسـت به دلیـل‬ ‫حضـور داشـتند‪ .‬ا ‬ ‫توانایی اش در تقویت ارتباطات اجتماعی در محیط های‬ ‫شهری و تعهد مادام العمرش به توسعه مسکن اجتماعی‬ ‫در حومـه پاریـس قدردانـی کردند‪ .‬در بیانیه هیئـت داوران‬ ‫جایزه امده‪« :‬مجموعه اثار گیلهوست‪ ،‬نشانگر عالقه او به‬ ‫تحقق بخشـی بـه معماری به عنوان یـک عمل اجتماعی و‬ ‫یسـت‪ .‬سـازه هایش نشانگر اعتقادش به ارتباطات‬ ‫فرهنگ ‬ ‫طهـای‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬طراحـی منسـجم سـازه ها و محی ‬ ‫شـهری؛ امـا متنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫انسـان می توانـد در زندگـی جلو ههـای گونا گونی‬ ‫بیابـد‪ .‬وقتـی خـود را در اینـه می بینیـم‪ ،‬ممکـن‬ ‫اسـت بـا بخش هایـی از وجـود خودمـان ارتبـاط‬ ‫برقـرار کنیـم کـه بـرای دیگـران چنـدان مشـخص‬ ‫و اشـکار نیسـت؛ امـا وقتـی در جامعـه در میـان‬ ‫افـراد دیگر زندگی می کنیـم هریک ازان ها ممکن‬ ‫اسـت برداشـت و تفسـیری از مـا داشـته باشـند؛‬ ‫یسـت کـه هویتـش‬ ‫بنابرایـن انسـان موجود ‬ ‫توسـط خـود و دیگـران ب همـرور شـکل می گیـرد‪.‬‬ ‫هرچندکـه وقتـی به دنیـا می اییـم بـا هویـت‬ ‫انتسـابی و تعین و جبرهای اجتماعی شـناخته‬ ‫ً‬ ‫چیـک از مـا پدرومـادر یـا‬ ‫یشـویم‪ .‬مثلا هی ‬ ‫م ‬ ‫محـل تولـد خـود را انتخاب نمی کنیـم و باالجبار‬ ‫در فضـای جغرافیایـی یـا حـوزه خانوادگـی کـه‬ ‫یسـت‪ ،‬به دنیـا می اییـم؛ امـا‬ ‫به نوعـی جبر ‬ ‫بعدازمدتی این انسـان ‪ ،‬کنشـگر خالق می تواند‬ ‫بهـای خـود هویـت ا کتسـابی خـود را‬ ‫بـا انتخا ‬ ‫شـکل دهـد‪ .‬درواقـع انسـان ب همـرور یـاد می گیرد‬ ‫چگونـه زندگـی و به چ هصـورت بـا دیگـران‬ ‫ارتبـاط برقـرار کنـد؛ امـا نکتـه مهمـی کـه وجـود‬ ‫دارد این اسـت که ایـا بـرای انسـان ها تقدیـر و‬ ‫نشـده وجـود دارد؟ ‬ ‫سرنوشـت ازپیش تعیی ‬ ‫به نظـر می رسـد عوامـل متعـددی به لحـاظ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی ‪ ،‬فرهنگـی ‪ ،‬اقتصـادی‬ ‫می توانـد بـر شـکل دهی زندگـی یـک انسـان‬ ‫ً‬ ‫یکـه در روسـتا به دنیـا‬ ‫موثـر باشـد‪ .‬مثلا فرد ‬ ‫می ایـد ایـن امـکان برایـش وجـود دارد کـه بـا‬ ‫نهـا و جبرهـای زندگـی روسـتایی مجبـور‬ ‫تعی ‬ ‫بـه انتخـاب شـغل کشـاورزی شـود مگرانکـه‬ ‫تصمیـم بگیرد از روسـتای خـود مهاجرت نماید‬ ‫و بـه شـهرهای بـزرگ رفتـه و در انجـا ایـن امـکان‬ ‫را بیابـد کـه بتوانـد ان رونـدی را که در سرنوشـت‬ ‫ب هقـول عامـه و هم والیتی هایـش‪ ،‬برایـش تعریف‬ ‫شـده را‪ ،‬تغییـر دهـد؛ امـا در شـهرهای بـزرگ و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نشـهرها نـوع زندگـی بـه گونـه دیگر ‬ ‫کال ‬ ‫هریـک از افـراد می تواننـد به گونه ای دیگـر زندگـی‬ ‫خـود را رقـم بزنند هرچندکه جبرهای اقتصادی‬ ‫ً‬ ‫بعضـا ایـن امـکان را بـرای مـا فراهـم نمی کنـد کـه‬ ‫هرانچـه را بخواهیـم پدیـد بیاوریـم؛ امـا ممکـن‬ ‫اسـت شـما ایـن سـوال را بپرسـید کـه مـا چگونـه‬ ‫می توانیـم یکدیگـر را بشناسـیم و بـا چـه عناصـر‬ ‫و ویژگی هایـی بـا یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم؟ ‬ ‫بایـد درنظـر داشـت طبق نظریه «جـورج هربرت‬ ‫میـد» هـر انسـانی دارای دو مـن متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫درواقـع مـن اندامـی (‪ )I‬و مـن اجتماعـی (‪)ME‬‬ ‫در برابـر قـرار می گیرنـد و در یک روند دیالکتیکی‬ ‫نهـا ممکـن اسـت در برهه هایـی از‬ ‫هریک ازا ‬ ‫ً‬ ‫زمانـی و مکانـی خـود را بـروز دهنـد‪ .‬مثلا وقتـی‬ ‫مـا طبـق نظـام اجتماعـی رفتـار می کنیـم یـا در‬ ‫رانندگـی قانـون را رعایـت می کنیـم یـا در روزی‬ ‫بارانـی چتـر در دسـت می گیریـم و از خانـه خارج‬ ‫یشـویم همه وهمـه بیانگـر این اسـت که مـا‬ ‫م ‬ ‫طبـق ‪ ME‬یـا مـن اجتماعـی رفتـار می کنیـم؛ امـا‬ ‫ا گـر قـرار باشـد مثل نیوتن روزی معجـزه برایمان‬ ‫اتفـاق بیفتـد کـه بـا دیـدن افتـادن یک سـیب به‬ ‫پدیـده جاذبـه زمیـن پـی ببریـم‪ ،‬یک اتفـاق ناب‬ ‫و نـادر اسـت کـه ممکـن اسـت بـرای هـر انسـانی‬ ‫کبـار به وقـوع بپیونـدد‪.‬‬ ‫طـی صدهاسـال ی ‬ ‫یهـای‬ ‫دراینجـا بـرای فهـم بهتـر سـطح پیچیدگ ‬ ‫هویتـی شـاید الزم اسـت بـه چنـد ویژ گـی در‬ ‫شاتر‬ ‫موزه تنوع زیستی‬ ‫�پردیسان‬ ‫ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ پردیسان‬ ‫تهران در فضایی با مساحت‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬متر مربع در شمال غربی‬ ‫تهران‪ ،‬داخل پارک پردیسان‬ ‫واقع شده است‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫به صورت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ‪،‬‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻧﻮری و‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ و ﮐﺎﻧﯽ و ﻓﺴﯿﻞ‬ ‫است‪.‬‬ ‫معصومه مرادی‬ ‫انسـان ها توجـه کنیـم‪:‬‬ ‫یهـای عمومـی‪ :‬ویژگی هایـی شـامل‬ ‫ویژگ ‬ ‫مشـاهدات بیرونـی در انسـان ها کـه اشـکارا‬ ‫یشـود و مـا درمـورد دیگـران طبـق ان‬ ‫دیـده م ‬ ‫می توانیـم اسـتنباط یـا دیدگا ههـای خـود را‬ ‫مطـرح کنیـم‪.‬‬ ‫نهـا نیـاز بـه‬ ‫یهـای روانـی ‪ :‬بـرای فهـم ا ‬ ‫ویژگ ‬ ‫عمیق ترشـدن و گفتگـو بـا افـراد اسـت‪ .‬درواقـع‬ ‫مـا بایـد درمـورد انسـان های دیگـر سـوال کنیـم‪،‬‬ ‫بـه حرف هایشـان گـوش بدهیـم و به نوعـی‬ ‫در تعامـل و ارتبـاط‪ ،‬عالیـق‪ ،‬باورهـا و نیازهـا و‬ ‫نهـا را بشناسـیم‪.‬‬ ‫خواسـته های ا ‬ ‫یهـای شـخصیتی نیـز‬ ‫عالوه برایـن‪ ،‬سـوم ویژگ ‬ ‫در شـکل دهی هویـت موثـر اسـت‪ .‬ویژگی هایـی‬ ‫کـه ممکـن اسـت در بعضـی از مواقـع بتوانیـم‬ ‫ً‬ ‫ان را احسـاس کنیـم‪ .‬مثلا اینکـه یـک فـرد‬ ‫تاچ هحـد بـا احساسـات صادقانـه بـا دیگـران‬ ‫یشـود؟ ایـا فـردی درون گراسـت یـا‬ ‫مواجـه م ‬ ‫نگـرا جلـوه می کنـد ؟ یـا درمجمـوع‬ ‫بیشـتر برو ‬ ‫نظـرات و دیدگا ههـای او تحت تاثیـر چـه عواملی‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارد؟ و کال ازلحـاظ شـخصیتی دارای‬ ‫یسـت؟ البتـه بیـن ایـن سـه وجـه‬ ‫چـه کارا کتر ‬ ‫وجـودی انسـان ارتبـاط عمیقـی وجـود دارد و‬ ‫نهـا چنـدان سـاده نباشـد؛‬ ‫شـاید جداسـازی ا ‬ ‫یسـت کـه بـرای‬ ‫امـا درهرحـال هویـت مقوله ا ‬ ‫شناسـایی ان بایـد به ابعاد متعـددی رجوع کرد‬ ‫و شـاید بـرای شـناخت یـک انسـان الزم اسـت که‬ ‫سـاعت ها و ما ههـا بـا او صحبـت کنیـم تا بتوانیم‬ ‫اندیشـه و گفتـار او را بهتـر درک کنیـم‪ .‬ازطرفـی‬ ‫گفتـه شـده در هـر فرهنگـی یـک هویـت ملـی و‬ ‫فرهنگـی وجـود دارد کـه به نوعـی در شـناخت‬ ‫ً‬ ‫انسـان ها موثـر اسـت‪ .‬مثلا درمـورد ایرانیـان‬ ‫یشـود کـه ملتـی پیچیـده‪ ،‬الیه الیـه و‬ ‫گفتـه م ‬ ‫شهـای خـاص‬ ‫دارای فرهنـگ عمیـق و ارز ‬ ‫ً‬ ‫یکـه عمومـا در‬ ‫خـود هسـتند‪ .‬یکـی از چیزهای ‬ ‫یشـود نـوع مواجهـه در‬ ‫گهـا دیـده م ‬ ‫فرهن ‬ ‫ً ً‬ ‫یسـت‪ .‬بعضـا مثلا گفتـه‬ ‫تهـای اجتماع ‬ ‫موقعی ‬ ‫یشـود انسـان ها ممکـن اسـت خودهـای‬ ‫م ‬ ‫مختلفـی از خـود را در جامعـه بـروز بدهنـد‪ .‬در‬ ‫یشـود سـه نـوع خود‬ ‫یـک تقسـیم بندی گفته م ‬ ‫وجـود دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬خود واقعی‬ ‫‪ .2‬خود وانمودی‬ ‫‪ .3‬خود ارمانی‬ ‫خـود واقعـی ان بخش هایـی از انسـان اسـت کـه‬ ‫یسـت و شـاید بعضی اوقـات خـود فـرد از‬ ‫واقع ‬ ‫ان چنـدان ا گاه نباشـد و زیـر فشـار جامعه کمتر‬ ‫یسـت‬ ‫دیـده شـود‪ .‬خـود وانمـودی بخش های ‬ ‫کـه مـا در جامعـه ب هصـورت نمایشـی ظاهـر‬ ‫یشـویم‪ .‬درواقـع ماسـک زدن هایی کـه به مرور‬ ‫م ‬ ‫یـاد می گیریـم و اینکـه چگونـه کنشـی را انجـام‬ ‫دهیم تا کمترین اسیب و بیشتری سود برایمان‬ ‫به دسـت اید؛ و خود ارمانی بخش هایی از خود‬ ‫اسـت کـه انسـان بـرای تحقـق ان تلاش می کند‪.‬‬ ‫همـواره مـا بیـن ایـن سـه خـود درحرکتیـم و‬ ‫نهـا می تواننـد بخش هایـی از هویـت‬ ‫هریک ازای ‬ ‫انسـانی را شـکل دهـد‪.‬‬ ‫«برتولـت برشـت» در اپـرای سـه پولی بـه‬ ‫نکتـه بسـیارجالبی اشـاره می کنـد‪ .‬او می گویـد‬ ‫یکـه انسـان همنـوع خـود را در گوشـه‬ ‫هنگام ‬ ‫خیابـان می بینـد کـه ب هجـای بـازو تنها زائـده ای‬ ‫از کتـف او اویـزان اسـت‪ ،‬نخسـتین بار تـکان‬ ‫یخـورد و شـش پنـس بـه او می دهـد‪ .‬بـار دوم‬ ‫م ‬ ‫تنهـا سـه ِپنـس بـه او می دهـد و بار سـوم بـا ا کراه‬ ‫او را تحویـل پلیـس می دهـد‪ .‬ا گرچـه بیـان او‬ ‫نوعـی طنـز را در خـود دارد امـا شـاید به گونـه ای‬ ‫نشـان می دهد که انسـان تاچه حد درمواجهه با‬ ‫محیـط خـود می توانـد متفـاوت رفتـار کنـد‪.‬‬ ‫«هربـرت بلومـر» براین باوراسـت که انسـان در‬ ‫تهـای مختلـف می توانـد بنـا بـه شـرایط‬ ‫موقعی ‬ ‫و قـدرت تفسـیری کـه از موقعیـت دارد‪ ،‬متفاوت‬ ‫یشـود‬ ‫رفتـار کنـد و همین مسـئله باعـث م ‬ ‫شـناختن و تعامـل بـا انسـان کاری بسـیار بسـیار‬ ‫دشوار باشد‪ .‬ایا باتوجه به مفهومی که از هویت‬ ‫یشـود ما می توانیم به راحتی انسان ها را‬ ‫گفته م ‬ ‫ببینیم‪ ،‬با ان ها ارتباط برقرار کنیم و دوستشان‬ ‫داشـته باشـیم؟ پاسـخ بـه ایـن سـوال سـاده‬ ‫نیسـت‪« .‬داستایفسـکی» در کتـاب «بـرادران‬ ‫کارامـازوف» می گویـد‪« :‬انسـانیت را دوسـت دارم‬ ‫امـا از خـود در شـگفتم؛ هرچه بیشـتر انسـانیت‬ ‫نقـدر‬ ‫را در مفهـوم عـام دوسـت مـی دارم‪ ،‬هما ‬ ‫کمتـر انسـان را در مفهـوم خـاص خـود یعنـی‬ ‫ب هصـورت فـرد دوسـت مـی دارم»‪ .‬ایـن نشـان‬ ‫می دهـد به نوعـی «داستایفسـکی» می خواهـد‬ ‫تتـر از‬ ‫بگویـد کـه دوست داشـتن انسـانیت‪ ،‬راح ‬ ‫کتـک انسان هاسـت؛ امـا ا گـر‬ ‫دوست داشـتن ت ‬ ‫بپذیریم که همه ما برابر هم مسـئول هسـتیم و‬ ‫یسـت کـه «داستایفسـکی» به نوعی‬ ‫ایـن نکته ا ‬ ‫بهـای خـود بـه ان اشـاره می کنـد شـاید‬ ‫در کتا ‬ ‫نـوع نگـرش و برداشـت مـا از انسـان ها خـارج از‬ ‫ضررهـا یـا فوایـدی کـه بـرای مـا دارنـد‪ ،‬متفـاوت‬ ‫خواهـد بـود؛ سـوال ایـن اسـت‪ :‬ایا تصمیم هایی‬ ‫کـه در زندگـی می گیریـم‪ ،‬دوست داشـتن ها و‬ ‫یکـه انتخـاب می کنیـم و‬ ‫تهـا طبـق ان چیز ‬ ‫نفر ‬ ‫براثـر حضور در جامعه اتفـاق می افتد‪ .‬یونگ در‬ ‫کتاب «خاطرات» براین موضوع صحه می گذارد‬ ‫و می گویـد‪« :‬درایـن دوران مـا انسـان ها بیـش از‬ ‫هر دوره دیگری شـاهد این واقعیت هسـتیم که‬ ‫تمامـی بالیـا و مخاطـرات نـه از طبیعـت‪ ،‬از خـود‬ ‫ما ناشی می شود‪ ،‬از روح و روان فردی و جمعی‬ ‫خودمـان‪ .‬البتـه اینکـه روح فـردی و جمعـی را‬ ‫یونـگ هم زمـان و هـر دو را در کنـار خـود قـرار‬ ‫می دهـد‪ ،‬نشـان می دهـد هـم فرهنـگ و تاریـخ‬ ‫بهـای مـا موثـر هسـتند‬ ‫و هـم فردیـت در انتخا ‬ ‫یتـوان ان را نادیـده‬ ‫یسـت کـه نم ‬ ‫و ایـن نکته ا ‬ ‫گرفت»‪ .‬باتوجه به انچه گفته شـد شـاید بتوانیم‬ ‫شهـای انسـانی‪ ،‬انسـان ها را‬ ‫طبـق هویـت یـا ارز ‬ ‫در چنـد دسـته تقسـیم بندی کنیـم‪ .‬در دنیـای‬ ‫یشـویم‪:‬‬ ‫امـروزی مـا بـا چهار گروه انسـان روبرو م ‬ ‫دسـته اول کسـانی هسـتند که شـما را زیرسـوال‬ ‫می برنـد و همـواره همـه تفکـر و اندیشـه شـما را‬ ‫یشـان‬ ‫نگـروه با القائات منف ‬ ‫تحقیـر می کننـد‪ .‬ای ‬ ‫شـما را مسـموم می کننـد‪.‬‬ ‫یکـه هرچنـد بـه شـما‬ ‫دسـته دوم‪ ،‬ادم های ‬ ‫یشـان کمـک‬ ‫مهربانـی می کننـد؛ امـا هـدف اصل ‬ ‫نهـا افـراد خودبینـی‬ ‫بـه خودشـان اسـت‪ .‬ای ‬ ‫هسـتند کـه نفـع خـود را بـر نفـع دیگـران ترجیـح‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ ‫دسـته سـوم افـرادی هسـتند کـه بـه شـما خوبی‬ ‫می کننـد و در نقطـه مقابـل‪ ،‬از شـما خوبـی‬ ‫نگـروه بـه شـما نفـع می رسـانند‬ ‫می خواهنـد‪ .‬ای ‬ ‫اما انتظار دارند شـما هم به ان ها نفع برسـانید‪.‬‬ ‫یکـه دنبال گسـترش عشـق‬ ‫دسـته چهـارم افراد ‬ ‫یشـدن‬ ‫نهـا از غن ‬ ‫در زندگـی سـایرین هسـتند‪ .‬ا ‬ ‫یشـوند‪ .‬انسـان های عاشـق‬ ‫یتـر م ‬ ‫دیگـران‪ ،‬غن ‬ ‫خلاق دراین دسـته جا می گیرنـد‪ .‬افرادی که هنر‬ ‫عشـق ورزی را در زندگـی بـه مـا می اموزنـد‪.‬‬ ‫شـاید امـروز بیشـتر از هـر زمـان دیگـر بـه‬ ‫تسـازی انسـان ها در دسـته چهـارم نیـاز‬ ‫هوی ‬ ‫داریـم؛ امـا اینکـه هویـت را ایـا می توان سـاخت یا‬ ‫برسازنده جامعه است‪ ،‬سوال بسیارمهمی ست؛‬ ‫البتـه ازطرفـی می توان گفت نظام های اموزشـی‬ ‫و خانـواده و رسـانه می تواننـد در شـکل دهی‬ ‫هویـت انسـانی نقـش بـازی کننـد‪ .‬ایـن بسـتگی‬ ‫بـه ایـن دارد کـه تاچ هحـد در نظـام اموزشـی و‬ ‫تسـازی و شـکل دهی‬ ‫خانـواده بـه مقولـه هوی ‬ ‫انسـان در دسـته چهارم توجه نشان می دهیم‪.‬‬ ‫ا گـر بـر دسـته چهـارم صحـه نگذاریـم شـاید بـا‬ ‫انسـان های فریبـکار‪ ،‬حیل هگـر و سـودجو بیشـتر‬ ‫نصـورت باید‬ ‫از هـر زمـان دیگـر روبـرو شـویم‪ .‬درا ‬ ‫بپذیریم که نوع زندگی و مواجهه ما با یکدیگر با‬ ‫دشـواری های زیادی روبرو خواهد شـد‪ .‬وقتی از‬ ‫حاشیه نشـینان هنـدی می پرسـید کـه زندگـی را‬ ‫چطـور می بینیـد؟ برخی ازان ها می گویند زندگی‬ ‫سـخت اما بی نظیر اسـت‪ .‬این موضوع ریشـه در‬ ‫نهـا دارد‪ .‬ا گـر عاشـق نباشـید‬ ‫نگـرش معنـوی ا ‬ ‫نهـا را دروغـی بـزرگ بپنداریـد امـا‬ ‫شـاید گفتـه ا ‬ ‫انسـان عاشـق می دانـد درهرشـرایطی امـکان‬ ‫ایجـاد شـرایط لذت بخـش و شـیرین وجـود‬ ‫دارد پـس بـا عشـق و نگـرش عاشـقانه خلاق‬ ‫یشـود زندگـی را از زاویـه دیگـری تجربـه کـرد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫براین اسـاس شـاید بهتـر باشـد بـه هویـت‬ ‫عاشـقانه انسـان ها توجه کنیم‪ .‬هویت عاشقانه‬ ‫می توانـد نگرشـی نویـن در زندگـی انسـان فراهم‬ ‫کنـد و او را از بسـیاری چیزهـا کـه ممکن اسـت در‬ ‫دایـره نفرت‪ ،‬خشـونت‪ ،‬کینـه و خصومت تربیت‬ ‫نمایـد‪ ،‬دور سـازد‪ .‬ب هیـاد داشـته باشـید برخالف‬ ‫قطره ابـی کـه بـا پیوسـتن بـه اقیانـوس هویـت‬ ‫خـود را از دسـت می دهـد‪ ،‬انسـان در جامعـه ای‬ ‫کـه در ان زندگـی می کنـد وجـود خـود را از دسـت‬ ‫نمی دهـد‪ .‬زندگـی انسـان مسـتقل اسـت‪ .‬او‬ ‫نه تنهـا بـرای پیشـرفت جامعـه بلکـه بـرای رشـد‬ ‫خـود به دنیـا امـده اسـت؛ امـا مهم اسـت که این‬ ‫رهیافـت را در خـود تقویـت کنـد و بـر وجـود خود‬ ‫صحـه بگـذارد‪« .‬جـرج ار‪.‬ار‪ .‬مارتیـن» می گویـد‪:‬‬ ‫«هرگـز انچـه را کـه هسـتید را فرامـوش نکنیـد‬ ‫و بـه نقـاط قـوت خـود تبدیـل کنیـد»‪ .‬پـس‬ ‫یتـوان نقطه ضعـف تـو‬ ‫یکـه هسـت را نم ‬ ‫ان چیز ‬ ‫یکـه وجـود‬ ‫دانسـت؛ بنابرایـن همـه ان چیزهای ‬ ‫دارد‪ ،‬بـرای اسیب رسـاندن بـه شـما اسـتفاده‬ ‫یشـود‪ .‬بایـد به این نکتـه توجـه کنیـم کـه مـا‬ ‫نم ‬ ‫به دالیـل زیـادی همانـی هسـتیم کـه هسـتیم‬ ‫نهـا را نشناسـیم؛ حتـی‬ ‫و شـاید مـا هرگـز ا کثـر ا ‬ ‫ا گـر ایـن قـدرت را نداشـته باشـیم کـه بدانیـم از‬ ‫بهـای‬ ‫کجـا امده ایـم بازهـم می توانیـم انتخا ‬ ‫مناسب بکنیم و می توانیم فرصت هایی را برای‬ ‫تهـا سـاخته‬ ‫خـود ایجـاد کنیـم‪ .‬انسـان بـا فرص ‬ ‫یشـود و می توانـد بخشـی از ارزوهـای خـود را‬ ‫م ‬ ‫تحقـق بخشـد‪« .‬ویرجینیـا ولـف» براین موضـوع‬ ‫یگـذارد کـه هیـچ دروازه ای‪ ،‬هیچ قفلی‪،‬‬ ‫تا کیـد م ‬ ‫هیـچ پیچـی و مهـره ای وجـود نـدارد کـه بتوانیـد‬ ‫بـر ازادی ذهـن مـن قـرار دهیـد‪ .‬ذهـن مـن ازاد‬ ‫اسـت ‪ ،‬اراده اش در دسـت خویـش اسـت و‬ ‫می توانـد عشـق محور ‪ ،‬خردورزانـه بـا نـگاه بـه‬ ‫خـود و دیگـران جهـان نـو را بـرای خـود بسـازد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫تریبون‬ ‫یونانی جهان موسیقی‬ ‫ونگلیس؛ حماسه سرای‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«ونگلیـــس» یـــا ان طورکـــه در ایـــران رایـــج بـــوده؛ «ونجلیـــس» ن ــام‬ ‫شناخته شـــده موســـیقی الکترونیـــک درگذشـــت‪ .‬عمـــده عالقه من ــدان‬ ‫بـــه موســـیقی بـــی کالم‪ ،‬او را بـــا ســـاندترا ک فیلـــم «فتـــح بهش ــت»‬ ‫حماســـی وی همیشـــه جـــزو شـــنیدنی ترین‬ ‫می شناســـند‪ .‬کارهـــای‬ ‫ِ‬ ‫کارهــای پیشــرو یــا به عبارتــی پروگرســیو بــوده‪ .‬او بــا نــام اصلــی «اوانگلــوس‬ ‫اودیس ـه ئاس پاپاتاناس ــیو» در ‪ 29‬م ــارس ‪ 1943‬ب ــود؛ یک ــی از معروف تری ــن‬ ‫موزیســـین های یونانـــی ســـبک الکترونیـــک‪ ،‬امبینـــت و نیو ایـــج ک ــه‬ ‫ـازبندی ارکس ــترال تعل ــق داش ــت و ب ــا‬ ‫به نوع ــی ب ــه جری ــان پ ــاپ را ک ب ــا س ـ‬ ‫ِ‬ ‫س ــاخت موس ــیقی فیل ــم «ارابه ه ــای ات ــش» (س ــاخته ‪ 1981‬هی ــو هادس ــن)‬ ‫اس ــکار گرف ــت و ش ــناخته ش ــد‪ .‬او س ــپس ب ــرای فیلم ه ــای مط ــرح دیگ ــری‬ ‫نظیـــر «جنوبـــگان» «بلیـــد رانـــر»‪« ،‬فتـــح بهشـــت» و «اســـکندر» اث ــاری‬ ‫ِ‬ ‫قابل توجـــه را ســـاخت‪ .‬ونگلیـــس در دهـــه ‪ 60‬بـــا گروه هایـــی ماننـــد ‪The‬‬ ‫‪ Forminx‬و ‪ Aphrodite's Child‬نیـــز بـــه همـــکاری پرداخـــت و بعض ــی‬ ‫کارهای ــش دران مقط ــع به عن ــوان کالس ــیک های روان ش ــناختی ش ــناخته‬ ‫شـــد‪ .‬در اوایـــل ‪ 1980‬به همـــراه «جـــان اندرســـن» همـــکاری مشـــترکی را‬ ‫ش ــکل داد ک ــه منج ــر ب ــه انتش ــار چن ــد الب ــوم با عن ــوان «ج ــان و ونگلی ــس»‬ ‫شــد‪ .‬ونگلیــس در بیــش از ‪ 50‬ســال فعالیــت موســیقایی‪ ،‬بیــش از ‪ 50‬البــوم‬ ‫ارائ ــه ک ــرد‪ .‬بعض ــی از کارشناس ــان موس ــیقی‪ ،‬او را به خاط ــر ش ــیوه اس ــتفاده‬ ‫ کالســـیک یک نف ــره»‬ ‫از سینتی ســـایزر و شـــیوه اجراهایـــش «ارکســـتر شبه‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫لق ــب داده بودن ــد‪ .‬بعض ــا نی ــز او را به هم ــراه «ژان‪-‬میش ــل ژار» و «مای ــک‬ ‫اولدفیلـــد» در دهـــه ‪ 1970‬پیشـــگامان ترویـــج ســـبک «اینســـترومنتال»‬ ‫(‪Instrumental‬؛ قطعـــه ای کـــه صـــدای انســـانی یـــا اواز در ان نیســـت؛ و‬ ‫یش ــود)‬ ‫فق ــط از اص ــوات طبیع ــی ی ــا س ــازهای مختل ــف در ان اس ــتفاده م ‬ ‫و نی ــز تاثیرگ ــذاران ب ــر خل ــق ژان ــر موزی ــک «عص ــر ن ــو» (‪)New-age music‬؛‬ ‫از س ــبک هایی ک ــه هدفش ــان الهام بخش ــی هن ــری‪ ،‬ایج ــاد ارام ــش روح ــی‬ ‫‪۷‬س ــالگی‬ ‫و مثبت اندیشی س ــت) می دانن ــد‪ .‬او در ‪ ۱۷‬م ــی ‪ ۲۰۲۲‬در س ــن ‪ ۹‬‬ ‫در بیمارســـتانی در پاریـــس بر اثـــر نارســـایی قلبـــی درگذشـــت‪ .‬دراینج ــا‪،‬‬ ‫نگاهـــی کوتـــاه بـــه ســـه موســـیقی مانـــدگار خلق شـــده توســـط او ب ــرای‬ ‫فیلم هـــای معـــروف ســـینمایی می اندازیـــم‪.‬‬ ‫‪Blade Runner‬‬ ‫ملــودی ســیاه امیختــه بــا ســبک اهنگســازی کالســیک در ایــن ســاندترک‬ ‫به خوبـــی فـــرم اینده نگرانـــه فیلـــم را منتقـــل می کنـــد تـــا متناســـب ب ــا‬ ‫فضـــای نـــوار مـــدرن ریدلـــی اســـکات (کارگـــردان فیلـــم) باشـــد‪ .‬ش ــکل‬ ‫س ــرحال موس ــیقی او در «ارابه ه ــای ات ــش» دراین اث ــر ب ــا رویک ــرد متفاوت ــی‬ ‫ـیقی زنگ ــی به هم ــراه‬ ‫از سینتی س ــایزر ب ــه اوج می رس ــد‪ .‬اس ــتفاده از موس ـ ِ‬ ‫وکال ه ــای «دمی ــس روس ــس» (خوانن ــده و نوازن ــده یونان ــی) بس ــیارموفق‬ ‫عم ــل کرده ان ــد‪ .‬س ــولوی سا کس ــیفون تن ــور نی ــز ک ــه «دی ــک میروس ـ ِـی»‬ ‫یش ــان‬ ‫بریتانیای ــی نواخت ــه‪ ،‬ب ــه کامل ش ــدن قطع ــات و درنتیج ــه‪ ،‬ماندگار ‬ ‫در ذه ــن ش ــنونده‪ ،‬کم ــک ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫‪Conquest of paradise 1942‬‬ ‫در بیــن کارهــای ونگلیــس‪ ،‬ایــن موســیقی بیش از همــه شــنیده و تحســین‬ ‫شـــده‪ .‬ماجـــرای فیلـــم‪ ،‬بـــه ســـفر «کریســـتف کلمـــب» و کشـــف امری ــکا‬ ‫می پ ــردازد و ش ــکل حماس ــی موس ــیقی‪ ،‬بس ــیار ب ــه درک بهت ــر مفاهی ــم اث ــر‬ ‫کمــک کــرده اســت‪ .‬بازهــم «ریدلــی اســکات» کارگردانــی کار را برعهــده دارد؛‬ ‫ام ــا نتیج ــه‪ ،‬متف ــاوت و بکرت ــر از «بلی ــد ران ــر» ش ــد‪ .‬الب ــوم ای ــن س ــاند ترک‬ ‫توانســـت رکوردهـــای بســـیاری را در جهـــان موســـیقی جابه جـــا کن ــد‪.‬‬ ‫ونگلیــس اینجــا از دو گیتاریســت فالمنکــو‪ ،‬وکال هــای مختلــف ماندولیــن‬ ‫و گ ــروه ک ــر «انگلی ــش چمب ــر» اس ــتفاده ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫‪Alexander‬‬ ‫ای ــن اث ــر س ــاخته «اولی ــور اس ــتون» موس ــیقی حماس ــی بس ــیار ش ــنیدنی و‬ ‫متناس ــبی ب ــا محت ــوای خ ــود دارد‪ .‬ش ــاید این مس ــئله ک ــه داس ــتان درب ــاره‬ ‫فتـــوح اســـکندر در فرهنـــگ یونـــان باســـتان بـــود‪ ،‬بـــرای ایـــن هنرمن ـ ِـد‬ ‫یونان ــی ان ق ــدر خوش ــایند ب ــود ک ــه اث ــری مان ــدگار و ب ــا روحی ـه ای حماس ــی‬ ‫خلــق کــرد‪ .‬خــودش دربــاره ســاخت ایــن اثــر گفتــه بــود؛ ان قــدر بــه ســبک‬ ‫زندگـــی‪ ،‬جنـــگ و گوشـــه های ان دوران بـــرای خلـــق موســـیقی اش فک ــر‬ ‫ک ــرده ب ــود ک ــه خس ــته می ش ــدم‪ .‬او دراین فیل ــم‪ ،‬هم ــگام ب ــا س ــاخت ه ــر‬ ‫ســـکانس‪ ،‬موســـیقی را می ســـاخت و اجـــرا می کـــرد‪.‬‬ ‫کال کت‬ ‫اغاز پیش تولید فیلم کوتاه «اخرای اولین ماه پاییز»‬ ‫پیش تولیــد فیلــم کوتــاه «اخــرای اولیــن مــاه پاییــز» به نویســندگی مشــترک‬ ‫حس ــام ش ــیردل و حج ــت مرت ــاض هج ــری؛ ب ــا تهیه کنندگ ــی و کارگردان ــی‬ ‫حســـام شـــیردل در تهـــران اغـــاز شـــد‪ .‬ایـــن‪ ،‬ششـــمین تجربـــه شـــیردل‬ ‫به عنـــوان کارگـــردان اســـت‪ .‬فیلم هـــای کوتـــاه «قبولـــه»‪« ،‬پنت هـــاوس»‪،‬‬ ‫«س ــکوت» و «م ــا هم ــه پش ــت همی ــم» از دیگ ــر فیلم ه ــای وی هس ــتند‪.‬‬ ‫طب ــق پیش بینی ه ــا؛ ای ــن اث ــر بــه زودی در ته ــران جل ــوی دوربی ــن خواه ــد‬ ‫ً‬ ‫رف ــت‪ .‬اطالع ــات تکمیل ــی ای ــن اث ــر متعاقب ــا اع ــام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2515‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪273 -84‬س‪ 81‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12490290105‬و شـماره شاسـی ‪ 480817‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدرضـا امیدی قلعه محمـدی فرزنـد ولی خان مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪767‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل‬ ‫‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪981 -64‬ق‪ 44‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 00233659‬و شـماره شاسـی ‪ S1412280711519‬بـه‬ ‫مالکیت ساناز صالح نیا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪742 -12‬ی‪ 73‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12489078472‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CA8E269365‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫ساقط است‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬برگ سـبز‪ ،‬کارت خودرو و کارت طالیی خودرو سـواری‬ ‫پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪226 -53‬هــ‪ 97‬و شـماره موتـور ‪167B0103516‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ MK116888‬بـه مالکیـت حمیدرضـا‬ ‫جاللی مشـکانی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـایپا هاچ بـک مـدل‬ ‫‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪321 -56‬ق‪ 88‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/9234131‬و شـماره شاسـی ‪NAS821100M1324290‬‬ ‫بـه مالکیـت مهتـاب باهوش امندانـی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬مـدل ‪1385‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪192 -56‬ق‪ 87‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12169484‬و شـماره شاسـی ‪ 11285007140‬بـه مالکیـت‬ ‫رسول صالحی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضیـان ‪ -1‬اقـای سـیدعلی اصغر سـجادی مقدم فرزنـد سیدموسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از‬ ‫قدمـگاه در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 194/37‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 73‬فرعـی از ‪ 138‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 3‬واقـع در اراضـی کاریزنـو شـهیر بـه ابوالعباسـی خریـداری از محـل مالکیـت فاطمـه پوست فروشـان‬ ‫فرزنـد اسـحق؛ ‪ -2‬اقـای سـیدعلی سـجادی مقدم فرزنـد سیدموسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 639‬صـادره از‬ ‫قدمـگاه در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 241/5‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 75‬فرعـی از ‪ 138‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 3‬واقـع در اراضـی کاریزنـو شـهیر بـه ابوالعباسـی خریـداری از محـل مالکیـت سـیدرضا پوست فروشـان‬ ‫فرزند سیدمحمد ‪ -3‬خانم سیده زهرا حسینی فرزند سیدقاسم به شماره شناسنامه ‪ 218‬صادره از قدمگاه‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 297/95‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫واقـع در اراضـی تلخ زنـج از محـل مالکیـت فاطمـه قدمگاهی فرزند مصطفی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی دعوت از مالکین مشاعی پال ک یک اصلی موسوم به سالمی و‬ ‫پال ک ‪ 486‬اصلی موسوم به حسینی و سبلقو شهرستان خواف بخش‬ ‫ششتربت حیدریه‬ ‫باتوجه به اینکـه اقـای حسـن کاللی گشـنی احـدی از مالکیـن مشـاعی پلا ک‬ ‫دو اصلـی موسـوم بـه سـراب شهرسـتان خـواف بخـش شـش تربت حیدریـه‬ ‫تقاضـای تعییـن طـول و متـراژ از پلا ک فـوق را نمـوده و باتوجه به اینکـه در‬ ‫حـدود ملـک موردنظـر بـه اراضـی پال ک هـای فـوق محـدود می شـود و نیـز‬ ‫اظهار کرده که ادرسـی از مالکین ملک موردنظر ندارد؛ لذا باتوجه به انجام‬ ‫نقشـه برداری در سـاعت ‪8‬صبـح مورخـه ‪ 1401/03/22‬جهـت جلوگیـری از‬ ‫هرگونـه تضییـع حقـی‪ ،‬به عنوان مالکین مشـاعی ملـک‪ ،‬در محل حضور به‬ ‫هـم رسـانید‪ .‬عـدم حضـور مانـع از انجـام عملیات نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/18 :‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حمیدرضـا جاللی مشـکانی مالـک خـودرو‬ ‫سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪226 -53‬هــ‪ 97‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 167B0103516‬و شـماره شاسـی ‪MK116888‬‬ ‫بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند‬ ‫نخـودرو واقـع در پیکا ‬ ‫ایرا ‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلـت‬ ‫مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ط‬ ‫محکومیت به استناد چک و سفته‬ ‫شماره پرونده‪197/952/96 :‬‬ ‫تاریخ‪1396/12/20 :‬‬ ‫خوانده‪ :‬احمد حاج محمدی‬ ‫خواهان‪ :‬سیدحسین سیادت‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه طلب‬ ‫در تاریـخ قاضـی شـورا پـس از مالحظـه و بررسـی محتویـات پرونـده‪ ،‬ضمـن اعلام ختـم‬ ‫رسـیدگی‪ ،‬بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای می کنـد‪.‬‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصـوص دعـوی اقـای احمد حاج محمدی به طرفیت اقای سیدحسـین سـیادت به‬ ‫خواسـته مطالبـه طلـب بـه مبلـغ ‪ 50/000/000‬ریـال بابـت وجـه یـک فقره چک‪ /‬سـفته به‬ ‫شـماره ‪ 576698‬مورخ ‪ 1395/10/25‬بانک تجارت و مطالبه خسـارت تاخیر تادیه‪ ،‬نظر‬ ‫بـه اینکـه خوانـده علیرغـم ابلاغ و نشـر ا گهی‪ ،‬در جلسـه شـورا حاضر نشـده‪ ،‬الیحـه ای نیز‬ ‫ارسـال نداشـته به طـوری کـه خواسـته خواهـان مصـون از هرگونه ایـراد و اعتراضـی مانده؛‬ ‫ً‬ ‫بنابراین‪ ،‬اشـتغال ذمه وی محرز و شـورا دعوی خواهان را وارد تشـخیص و مسـتندا ماده‬ ‫‪ 9‬شـورا بـه مـواد ‪ 303 ،198‬و ‪ 522‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی و مـواد ‪ 307‬و ‪ 309‬و ‪ 310‬و‬ ‫‪ 313‬قانـون تجـارت‪ ،‬خوانـده را بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 50/000/000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته‬ ‫و مبلـغ ‪ 1/490/000‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی وکیـل و خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ‬ ‫سررسـید چـک‪ /‬سـفته لغایـت اجـرای حکم‪ ،‬طبق شـاخص قیمت های اعالمی از سـوی‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در اجرای احکام محاسـبه خواهد شـد‪ ،‬در حق‬ ‫خواهـان‪ ،‬محکـوم می کنـد‪ .‬رای صـادره غیابی محسـوب و ظرف ‪ 20‬روز پـس از ابالغ‪ ،‬قابل‬ ‫واخواهـی در ایـن شـورا و پـس از ان ظـرف ‪ 20‬روز قابـل تجدیدنظـر در دادگاه های عمومی‬ ‫دادگسـتری شـهرری می باشد‪.‬‬ ‫حوزه ‪ 952‬شورای حل اختالف شهرستان ری‬ ‫م الف ‪856‬‬ ‫دادنامه‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ 140048920001405592‬شـعبه ‪ 3‬دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان سـنندج‪ ،‬تصمیـم‬ ‫نهایـی شـماره ‪140048390004391769‬‬ ‫خواهان‪ :‬خانم سیده ایمان ابراهیمی فرزند سیدمحمدحسین با وکالت خانم زمانه محبتی فرزند رشید‬ ‫به نشانی استان کردستان‪ ،‬سنندج‪ ،‬خیابان پاسداران‪ ،‬روبروی پاساژ صدف‪ ،‬جنب بانک مسکن‪ ،‬پاساژ‬ ‫خوانـده‪ :‬اقـای سـیدخالد ابراهیمـی فرزنـد سـیدمحمدعلی بـه نشـانی اسـتان‬ ‫سـرای وکیلـی‬ ‫کردسـتان‪ ،‬سـنندج‪ ،‬جـاده همـدان‪ ،‬ابتـدای جاده نایسـر‪ ،‬دوراهـی ایران خودرو‪ ،‬گاراژ سـید‪،‬‬ ‫خواسته‪ :‬طالق به درخواست زوجه‬ ‫بـه تاریـخ فـوق در وقـت فوق العـاده جلسـه شـعبه سـوم دادگاه عمومـی حقوقـی سـنندج بـه تصـدی‬ ‫امضا کننده ذیل تشـکیل اسـت‪ ،‬پرونده تحت نظر قرار دارد‪ .‬دادگاه با مالحظه جمیع اوراق و محتویات‬ ‫پرونـده ختـم رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای می کنـد‪.‬‬ ‫رای دادگاه‬ ‫گردشـکار‪ :‬خانـم سـیده ایمان ابراهیمـی بـا وکالـت خانـم زمانـه محبتـی دادخواسـتی را بـه طرفیـت اقـای‬ ‫سـیدخالد ابراهیمی به خواسـته طالق به درخواسـت زوجه با این توضیح که خواهان در شـرح خواسـته‬ ‫خود اظهار کرده "به موجب سـند ازدواج پیوسـت در تاریخ ‪ 1380/08/19‬با خوانده ازدواج نموده ولی به‬ ‫دلیل اختالفات شـدید‪ ،‬از خوانده جدا زندگی می کنند و هم ا کنون نیز خارج از کشـور هسـتند" در تاریخ‬ ‫‪ 1400/08/06‬تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است‪ .‬شعبه دستور تعیین جلسه دادرسی صادر کرده‬ ‫است و جلسه دادرسی در تاریخ مقرر تشکیل شده است و خوانده علیرغم ابالغ‪ ،‬در جلسه حضور ندارد‪.‬‬ ‫اسباب موجهه‪ :‬دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده‪ ،‬اظهارات طرفین‪ ،‬اظهارنظر داور خواهان و‬ ‫بـا عنایـت بـه نظـر مشـاوره و عـدم توافق زوجین و اصـرار زوجه و بذل کلیه حقوقات مالی و مهریه از سـوی‬ ‫زوجه و با عنایت به اسـتفتاء از مرکز افتاء اسـتان کردسـتان و با احراز وقوع زوجه در عسـر و حرج غیرقابل‬ ‫تحمـل و مسـتندا بـه بنـد یـک مـاده ‪ 1130‬قانـون مدنـی و ‪ 29‬و ‪ 33‬و ‪ 27‬قانـون حمایـت خانـواده حکـم بـه‬ ‫محکومیـت خوانـده بـه مطلقـه نمـودن خواهـان در قبـال بـذل ‪ 50‬عـدد از ‪ 300‬عـدد سـکه مهریـه و مابقی‬ ‫حقوقـات شـرعی و قانونـی اش صـادر و اعلام می کنـد‪ .‬نـوع طلاق بـا توجـه به بـذل حقوقات مالی از سـوی‬ ‫زوجه‪ ،‬خلعی و بائن بوده و زوجه سـه طهر عده دارد‪ .‬رعایت شـرایط صحت اجرای صیغه طالق حسـب‬ ‫مـورد از جملـه رعایـت مفـاد مـواد ‪ 1141 ،1135 ،1140 ،1134‬قانـون مدنـی مقـررات مسـلم مذهـب بـه عهـده‬ ‫مجـری صیغـه طلاق اسـت‪ .‬درخصـوص حقوقـات مالی نیز دادگاه به شـرح زیر اتخاذ تصمیم می کنـد‪-1 .‬‬ ‫زوجـه مهریـه و تمـام حقوقـات شـرعی و قانونـی را در قبـال طلاق بـذل کـرد؛ ‪ -2‬زوجیـن دارای یک پسـر ‪18‬‬ ‫سـاله هسـتند که خارج از سـن حضانت بوده و درخصوص مالقات و نفقه ادعایی از سـوی زوجه مطرح‬ ‫نشـده و دادگاه مواجـه بـا تکلیفـی نیسـت؛ ‪ -3‬درخصـوص جهیزیـه و کم و کیـف ان‪ ،‬زوجـه ادعایی مطرح‬ ‫نکـرده اسـت لـذا دادگاه مواجـه بـا تکلیف نیسـت‪ .‬بدیهی سـت درصورت قطعیـت حکم و ممانعـت زوج از‬ ‫اجـرای صیغـه طلاق‪ ،‬سـردفتر رسـمی طلاق کـه ایـن رای بـه او ارائـه می شـود‪ ،‬در راسـتای اجـرای تبصـره‬ ‫مـاده ‪ 33‬قانـون حمایـت خانـواده بـه نیابـت از ایـن شـعبه نسـبت بـه اجـرای صیغـه طلاق اقـدام خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬زوجـه مطابـق گواهـی پزشـکی مضبوط در پرونده حامله نیسـت‪ .‬درضمن مدت اعتبـار حکم طالق‬ ‫‪ 6‬مـاه از تاریـخ ابلاغ رای فرجامـی و یـا انقضـای مهلـت فرجام خواهـی خواهـد بـود‪ .‬درضمـن ارائـه گواهـی‬ ‫پزشک ذیصالح در مورد وجود جنین یا عدم ان برای ثبت طالق الزامی ست‪ ،‬مگر انکه زوجین بر وجود‬ ‫جنیـن اتفاق نظـر داشـته باشـند‪ .‬رای صـادره حضـوری و ظـرف ‪ 20‬روز پـس از ان قابـل تجدیدنظرخواهـی‬ ‫در محا کم محترم تجدیدنظر اسـتان کردسـتان و ‪ 20‬روز پس از ان قابل فرجام خواهی در دیوان محترم‬ ‫عالی کشـور است‪.‬‬ ‫دالور علیزاده‪ ،‬رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شـده‪،‬‬ ‫اسـامی افـرادی کـه اسـناد عـادی یـا رسـمی انـان در هیـات مسـتقر در‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد رسـیدگی و تائیـد قـرار گرفتـه‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در دو نشـریه‬ ‫ا گهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) به شرح ذیل ا گهی می شود‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان از پال ک ‪ 138‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به‬ ‫مساحت ‪ 82/05‬مترمربع ابتیاعی خانم زینب براتی از محل مالکیت‬ ‫رسـمی یوسـف علی کدیـور برابـر رای شـماره ‪ 1401 -0539‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/02/27‬کالسـه ‪1400-0066‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه فروشـندگان و مالکیـن مشـاعی و اشـخاص ذینفـع‬ ‫یشـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از‬ ‫در ارای اعلام شـده ابلاغ م ‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ‬ ‫کنند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل کننـد و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل دهنـد‪ .‬درصورتی که اعتراض‬ ‫نشـود یا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫در مهلت قانونی واصل ‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫ً‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫علیخان نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1321706‬‬ ‫و امال ک منطقه یک بجنورد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری رانـا ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪425 -24‬ل‪ 86‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 163B0321433‬و شـماره شاسـی ‪ NAAU01FE0KT236619‬بـه مالکیـت فیـروز بردبـار‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای قدرت الـه کمائـی فرزنـد طاهـر بـه شناسـنامه ‪ 215‬و کـد ملـی ‪ 1910877484‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی به خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم طاهـر‬ ‫کمائـی بـه شناسـنامه ‪ 213‬و کـد ملـی ‪ 1910890091‬صـادره از رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1401/01/13‬در اقامتـگاه‬ ‫اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬قدرت الـه کمائـی‬ ‫فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 215‬کـد ملـی ‪ 1910877484‬متولـد ‪ 1346/06/06‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی‬ ‫‪ -2‬علـی کمائـی فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 16‬کـد ملـی ‪ 1911641255‬متولـد ‪ 1349/10/10‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫پسـر متوفـی ‪ -3‬نعمت الـه کمائـی فرزند طاهر ش ش ‪ 586‬کد ملـی ‪ 1910893889‬متولـد ‪1353/06/10‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -4‬عبدالرضـا کمائی فرزند طاهـر ش ش ‪ 2‬کد ملـی ‪ 1911666878‬متولد‬ ‫‪ 1355/01/10‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -5‬محمدرحیـم کمائـی فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 121‬کـد ملـی‬ ‫‪ 1911679198‬متولـد ‪ 1359/07/01‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -6‬مهنـاز کمائـی فرزنـد طاهـر ش ش‬ ‫‪ 213‬کد ملی ‪ 1910877468‬متولد ‪ 1342/01/02‬صادره از رامهرمز دختر متوفی ‪ -7‬گل ناز کمائی فرزند‬ ‫طاهر ش ش ‪ 214‬کد ملی ‪ 1910877476‬متولد ‪ 1344/07/05‬صادره از رامهرمز دختر متوفی ‪ -8‬ا کرم‬ ‫کمائی فرزند طاهر ش ش ‪ 19‬کد ملی ‪ 1911913026‬متولد ‪ 1364/06/30‬صادره از رامهرمز دختر متوفی‬ ‫‪ -9‬اعظـم کمائـی فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 68‬کـد ملـی ‪ 1911913514‬متولـد ‪ 1367/04/01‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫دختر متوفی ‪ -10‬ماه بس کمائی فرزند اسفندیار ش ش ‪ 46‬کد ملی ‪ 1911580841‬متولد ‪1323/03/10‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یک نوبت‬ ‫ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ‬ ‫ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/118‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/25-140160322002001291‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای جهند غالمزائی به شناسـنامه شـماره ‪ 4413‬کد ملی‬ ‫‪ 3671607424‬صادره از زابل فرزند غالم به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 252‬مترمربع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 214‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫محلـه سـرگزیها‪ ،‬انتهـای خیابـان والیـت مالکیـت مشـاعی متقاضـی صفحـه ‪ 311‬دفتـر ‪ 202‬محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪319‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کارخانـه و بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز بـا شـماره پلا ک ‪ ۷۷۹-۲۲۹۲۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ NEG1123990‬و شماره تنه ‪ NEG***125A9102349‬به مالکیت محمد زار ع مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنگ سـفید مدل ‪ 1390‬با شـماره پلا ک ایـران ‪983 -24‬س‪74‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 12490127333‬و شـماره شاسـی ‪ F876319‬به مالکیت هادی روزبان فرزند خدامراد به‬ ‫شـماره ملی ‪ 5999869242‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 206‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪514 -14‬ب‪12‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 15190000293‬و شـماره شاسـی ‪ J336732‬بـه مالکیـت احمـد نوروزیـان بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1861098693‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160316002000553‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای خسـرو شـریفی فرزنـد علی بابـا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 767‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 72/12‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 2661‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان راه کربال‪ ،‬کوچه هشـت متری سـوم‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ 12‬خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای کیومـرث شـریفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160316002000551‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم شـهین کریمـی زاده فرزنـد احمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 728‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 184/32‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬جنـب فروشـگاه امیرالمومنیـن‬ ‫خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از کرم رضـا کریمـی زاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪،‬‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/43‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603170070003091‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا میرزائی فرزند قلندر به شناسـنامه ‪ 1514‬و کد ملی ‪1861642202‬‬ ‫صادره از بهبهان نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 263/13‬مترمربع در قسمتی از‬ ‫پال ک ‪ 5651‬اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال از مالک رسـمی اقابابا قلیانی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/02 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/46‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/19-140160318011001205‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم اقدامی کالشـمی فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 154‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (خانـه) و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 158/24‬مترمربـع پلا ک ‪ 10684‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 406‬فرعـی از ‪42‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق غالمحسـن تجربه کارسـنگجویی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/197‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/19-140160318011001167‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـعود رحمانـی فرزنـد هـادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 587‬صـادره از‬ ‫رشـت در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اتاقک مسـکونی به مساحت ‪ 122/3‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ 8175‬فرعی از ‪ 32‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 91‬فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه زیده سرا‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت بانـو حاجیـه مـار یزدان پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/198‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/01-14016031801100654‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پیمـان سلطان خمسـی فرزنـد محمدهـادی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 040993‬صـادره از تهـران و مریـم گل زاده فرزنـد سـخاوت بـه شماره شناسـنامه ‪ 2739881932‬صـادره‬ ‫از اسـتانه اشـرفیه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪ 500‬مترمربع‬ ‫ً‬ ‫(مشـاعا بالسـویه) پلا ک ‪ 538‬فرعـی از ‪ 56‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 95‬فرعـی از ‪ 56‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه چمثقـال بخـش ‪ 22‬گیلان خریداری از نسـق حسـین ایران خواه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/199‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/07-140160318011000878‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالرضـا نصرت طلـب فرزند نقـی به شماره شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اتاقک مسـکونی به مسـاحت ‪604/63‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1432‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 56‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق غالمحسـین نصرت طلب گوراب زرمیـخ‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/200‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160318011000875‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـد غالمی مرجقـل فرزنـد اسـماعیل بـه شماره شناسـنامه ‪614‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر یکباب اتاقک مسـکونی به مسـاحت‬ ‫‪ 365/85‬مترمربـع پلا ک ‪ 1321‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه مرجقـل بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از محمـد غالمی مرجقـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/201‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت و کارت کمباین کشاورزی جاندیر به رنگ سبز سیر معمولی مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪853 -19‬ک‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ HC507068E‬و شـماره شاسـی ‪ IPRC1055L11013017‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو کامیـون بنـز بـاری چوبـی بـه رنـگ سـبز روغنـی مـدل ‪ 1970‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪475 -15‬ع‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 10002546‬و شـماره شاسـی ‪ 10671049‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی استخدام‬ ‫شـرکت فراورده هـای لبنـی کیمیـا بهبهـان‪ ،‬مسـئول فنـی در رشـته های علـوم و صنایـع غذایـی‪ ،‬علـوم‬ ‫تغذیـه‪ ،‬میکروبیولـوژی‪ ،‬شـیمی گرایـش صنایـع غذایـی اسـتخدام می کنـد‪.‬‬ ‫جهت اطالعات بیشتر با شماره های ‪ 061-52731547-9‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فارسان‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری (سری ‪)108‬‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد یـک و سـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫فوق الذکر‪ ،‬امال کی که در هیات مندرج در قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک فارسـان مورد رسـیدگی و رای ان صادر شـده‪،‬‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫امال ک واقع در قریه فارسان به شماره پال ک ثبتی ‪ 417‬اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ‪10‬‬ ‫‪ 2787‬فرعـی‪ -‬اقـای علـی دادور ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع خریـداری شـده‬ ‫مع الواسـطه از اقـای نجـف خسـروی فارسـانی‬ ‫‪ 2816‬فرعـی‪ -‬اقـای علیرضـا مرتضوی پـور ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع‬ ‫خریـداری شـده مع الواسـطه از ورثـه شـاه مراد اقدس وطن خـواه‬ ‫‪ 3419‬فرعی‪ -‬اقای عزیزاهلل ریاحی فارسانی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 150.19‬مترمربع‬ ‫خریداری شـده مع الواسـطه از اقای نورعلی معین فارسانی‬ ‫‪ 3611‬فرعـی‪ -‬اقـای حمیـد عزیـزی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع خریـداری شـده‬ ‫مع الواسـطه از اقـای نورعلـی معین فارسـانی‬ ‫امال ک واقع در مزرعه نصرت فارسان به شماره پال ک ثبتی ‪ 420‬اصلی چهارمحال و بختیاری‬ ‫بخش ‪10‬‬ ‫‪ 2356‬فرعـی‪ -‬اقـای امیرقلـی جمالی گلـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 211.63‬مترمربـع‬ ‫خریـداری شـده مع الواسـطه از اقـای نـادر بهرامی فارسـانی‬ ‫‪ 4306‬فرعی‪ -‬اقای حسـین نجفی حاجیور به نسـبت سـه دانگ مشـاع از ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مسـاحت ‪ 180‬مترمربع خریداری شـده مع الواسـطه از اقای حسن فاضلی فارسانی‬ ‫‪ 4306‬فرعی‪ -‬خانم زینب نجفی بابادی به نسـبت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 180‬مترمربع خریداری شده مع الواسطه از اقای حسن فاضلی فارسانی‬ ‫امال ک واقع در گوجان به شماره پال ک ثبتی ‪ 441‬اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ‪10‬‬ ‫‪ 1954‬فرعی‪ -‬اقای امین حیدری ششـدانگ یکباب سـاختمان دامداری به مسـاحت ‪ 3740‬مترمربع‬ ‫خریداری شـده مع الواسـطه از اقای حیدرعلی حیدری‬ ‫امال ک واقع در قریه جونقان به شماره پال ک ثبتی ‪ 463‬اصلی چهارمحال و بختیاری بخش ‪10‬‬ ‫‪ 3098‬فرعی‪ -‬اقای ایرج صالح جونقانی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 385.30‬مترمربع‬ ‫خریداری شـده مع الواسـطه از نـادر امانی جونقانی‬ ‫‪ 5318‬فرعـی‪ -‬اقـای محمـد مختاری جونقانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 159.90‬مترمربـع‬ ‫خریـداری شـده مع الواسـطه از اقـای علی عسـگر فرووزنده جونقانـی‬ ‫توجـه‪ :‬شـهروندان محتـرم حـوزه ثبتـی فارسـان‪ ،‬ایـن اداره امادگـی تعویـض اسـناد مالکیـت دفترچه ای‬ ‫با اسـناد مالکیت کاداسـتری را به منظور تثبیت موقعیت امال ک شـما در سیسـتم کاداسـتری و بانک‬ ‫جامـع املا ک بـه منظـور جلوگیـری از طـرح دعـاوی احتمالی بـر علیه شـما را در مدت زمـان محدودی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1331231‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫ا کبر یزدانی سودجانی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فارسان‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2515‬‬ ‫چرا شیر «ترش» می شود؟‬ ‫ا گـر مدتـی شـیر بیـرون بمانـد مـزه ترشـی به خـودش می گیـرد‪ .‬این به خاطـر پدیده تخمیر‬ ‫اتفـاق می افتنـد‪ .‬وجـود مـزه تـرش در شـیر نشـان دهنده فاسدشـدن و گذشـتن تاریـخ‬ ‫انقضـاء مصـرف شـیر اسـت کـه حتـی می توانـد باعـث بیمـاری نیـز شـود‪ ،‬هیـچ راهـکاری‬ ‫یتـوان‬ ‫یکـه بـا شـیر تـرش م ‬ ‫جهـت سـالم کـردن شـیر خـراب وجـود نـدارد‪ ،‬نخسـتین چیز ‬ ‫درسـت کـرد پنیـر اسـت‪ .‬مـاده اصلـی موجـود در پنیـر‪ ،‬شـیری اسـت کـه دیگـر قابل مصرف‬ ‫نیسـت‪ .‬ا گر شـیر بریده شـده اسـت؛ اما فاسـد نیسـت و رنگ وبوی ان تفاوت نکرده است‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬در اثـر فعالیـت نوعـی‬ ‫یکـه شـیر خـراب م ‬ ‫یتـوان بـا ان پنیـر درسـت کـرد‪ .‬اززمان ‬ ‫م ‬ ‫یشـود ایـن اسـید‪ ،‬ال کتیک اسـید اسـت‬ ‫با کتـری قنـد موجـود در شـیر بـه اسـید تبدیـل م ‬ ‫کـه از ایـن اسـید بـرای درسـت کـردن پنیـر و ماسـت اسـتفاده می کننـد؛ بنابرایـن ا گر اسـید‬ ‫ال کتیک نباشـد نمی توان با ان پنیر و ماسـت درسـت کرد‪ .‬پس این اسـید پرفایده اسـت‪.‬‬ ‫کسـازی صـورت اسـت‪،‬‬ ‫دیگـر مـوارد اسـتفاده از شـیر تـرش شـامل اسـتفاده از ان بـرای پا ‬ ‫یشـود‪ ،‬رنـگ پوسـت را بهبـود می بخشـد و‬ ‫شـیر تـرش‪ ،‬موجـب لطافـت و نرمـی پوسـت م ‬ ‫بسـوختگی و‬ ‫پوسـت را سـفیدتر و درخشـان تر می کنـد‪ .‬ماسـک شـیر‪ ،‬جهـت بهبـود افتا ‬ ‫چروک پوسـت‪ ،‬مفید اسـت و می توان از ان به عنوان یک ماسـک مفید و مرطوب کننده‬ ‫خـوب‪ ،‬جهـت پوسـت صـورت یـا دیگر قسـمت های بدن خـود‪ ،‬اسـتفاده کرد‪ .‬شـیر بدون‬ ‫استفاده را می توان در اطراف گل و گیاهان ریخت تا حشرات را از ان‪ ،‬دور و به رشد بیشتر‬ ‫نهـا کمـک کـرد‪ .‬ابیـاری گیاهـان با شـیر‪ ،‬مواد مغذی مانند کلسـیم را به گیاه می رسـاند‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫به خصوص برای گیاه گوجه فرنگی‪ ،‬بسیار مفید است؛ بنابراین شیر‪ ،‬بسیارحساس است‬ ‫و به مواد دیگر‪ ،‬وا کنش نشـان می دهد‪ .‬ا گر شـیر تازه و سـالم‪ ،‬هنگام جوشـاندن‪ ،‬می برد‪،‬‬ ‫ممکن است دلیل ان تمیز نبودن ظرفی باشد که شیر را داخل ان جوشاند ه شده است؛‬ ‫بنابرایـن الزم اسـت قبـل از ریختـن شـیر در ظـرف‪ ،‬ان را ابکشـی کـرده و بعـد‪ ،‬شـیر را جهـت‬ ‫نگهداری و جوشـاندن‪ ،‬داخل ان ریخت‪ .‬همچنین برای جلوگیری از فسـاد‪ ،‬شـیر را باید‬ ‫در دمای ‪ 1‬تا ‪ 4‬درج هسـانتی گراد در یخچال نگهداری نمود برای جلوگیری از فسـاد شـیر‬ ‫یمـدت ان را ههـای زیـادی وجـود دارد یکـی ازایـن راه هـا این اسـت که‬ ‫و نگهـداری طوالن ‬ ‫شـیر را با دمای بسـیار باال حرارت دهند‪ .‬این شـیر را می توان تا چندماه خارج از یخچال‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یکـه در پا کت شـیر باز نشـود‪ ،‬فاسـد نم ‬ ‫نگهـداری نمـود‪ ،‬البتـه تازمان ‬ ‫فرنوش خوش سیرت‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان موج سپید شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫انواع مختلف قارچ‬ ‫چهـا مصـرف غذایـی و همچنیـن دارویـی دارنـد‪ ،‬بیـش از ‪۱۲۰‬‬ ‫در همـه جـای دنیـا‪ ،‬قار ‬ ‫نهـا سـمی اند و قـارچ زهـر تولیـد می کننـد‪.‬‬ ‫هـزار نـوع قـارچ وجـود دارد کـه بعضـی از ا ‬ ‫چهـا می توانـد گونا گونـی زیـادی‬ ‫برخی دیگـر خوردنـی هسـتند‪ ،‬رنـگ‪ ،‬شـکل و انـدازه قار ‬ ‫چهـای حقیقـی تقسـیم بندی‬ ‫چهـای کاذب و قار ‬ ‫چهـا بـه دودسـته قار ‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬قار ‬ ‫چهـای حقیقـی شـامل‪ :‬ماسـتیگومایکوتا‪ ،‬زیگومایکوتـا‪ ،‬اسـکومایکوتا‪،‬‬ ‫یشـوند‪ .‬قار ‬ ‫م ‬ ‫چهـای چتـری»‪،‬‬ ‫چهـا شـامل «قار ‬ ‫بازیدیومایکوتـا و دئوترومایسـت اسـت و خانـواده قار ‬ ‫چهـا‬ ‫کهـا»‪« ،‬سـفیدک ها» و سـایر خانواد ههـای قارچـی هسـتند‪ .‬قار ‬ ‫«مخمرهـا» «کپ ‬ ‫اولین تجزیه کنندگان بخش های مرده گیاهی و اجساد جانوران مرده هستند‪ ،‬همچنین‬ ‫چهـا عامـل اصلـی فسـاد مـواد غذایـی و به خصـوص میو ههـا و محصـوالت کشـاورزی‬ ‫قار ‬ ‫یشـود؛‬ ‫هسـتند گروهی از قار چ ها بیماری زا هسـتند و مبارزه با ان ها به دشـواری انجام م ‬ ‫چهـا در تولیـد مـواد غذایی (شـیمیایی) داروها و حتی طعم مـواد غذایی‬ ‫امـا بعضـی از قار ‬ ‫ً‬ ‫واقـع افـات گیاهـی نقـش دارنـد‪ .‬مثلا بـرای تهیـه نـان از گـرد مخمـر در نانوایـی اسـتفاده‬ ‫کسـلولی اسـت و یا برای تهیه ماسـت یا پنیر از انواع قار چ های‬ ‫یشـود که نوعی قارچ ت ‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬از قار چ ها در سـاختن انتی بیوتیک ها اسـتفاده م ‬ ‫کسـلولی اسـتفاده م ‬ ‫ت ‬ ‫یشـوند‪ .‬کشـاورزان‬ ‫چهـا سـاخته م ‬ ‫کهـای از قار ‬ ‫یسـیلین و کریزوفولویـن از انتی بیوتی ‬ ‫پن ‬ ‫قارچ از روش ها مختلفی برای تولید مداوم قارچ استفاده می کنند‪ .‬قار چ های کشت شده‬ ‫شـامل قـارچ دکمـه ای‪ ،‬پورتوبلـو‪ ،‬کرمـی‪ ،‬قـارچ صـدف‪ ،‬انوکـی اسـت‪ .‬بیشـتر افـراد قـارچ‬ ‫دکمـه ای را می شناسـند‪ ،‬امـا قـارچ خورا کـی دارای انـواع بسـیار متنوعـی اسـت و فقـط بـه‬ ‫قارچ دکمه ای محدود نمی شود‪ .‬انواع قارچ خورا کی سرشار از فیبر و ویتامین ها و بدون‬ ‫چهـا خواص‬ ‫چربـی و کلسـترول هسـتند و ازنظـر غذایی بسـیارمهم هسـتند‪ .‬بعضـی از قار ‬ ‫دارویی دارند و برای تقویت سیستم ایمنی‪ ،‬کاهش فشارخون و کاهش کلسترول و حتی‬ ‫برای درمان سرطان و بیماری های وخیم استفاده می شوند‪ .‬یکی از پرمصرف ترین انواع‬ ‫قارچ خورا کی‪ ،‬قارچ دکمه ای اسـت‪ .‬این نوع قارچ‪ ،‬متداول ترین و مالیم ترین طعم قارچ‬ ‫در دنیـا اسـت‪ ۹۰ .‬درصـد قار چ هایـی کـه می خوریـم‪ ،‬از ایـن نـوع اسـت‪ .‬قـارچ کرمینـو یـک‬ ‫قارچ پورتوبلو جوان است‪ .‬کرمینو تیره تر (به رنگ قهوه ای)‪ ،‬سفت تر و طعم دارتر از قارچ‬ ‫دکمـه ای سـفید اسـت؛ بنابرایـن می توانـد جایگزیـن ایـن قارچ شـود‪.‬‬ ‫هستی صفار زاده‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان غیردولتی موج سپی‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫خشک سالی منظم چیست؟‬ ‫کسـالی را بـارش کمتـر از حـد معمـول کـه منجـر بـه تغییـر الگـوی اب و‬ ‫هواشناسـان خش ‬ ‫کسـالی ازنظـر هواشناسـی بـه حالتـی از‬ ‫یگـردد‪ ،‬تعریـف می کننـد؛ بنابرایـن خش ‬ ‫هوایـی م ‬ ‫خشکی ناشی از کمبود بارندگی گفته می شود‪ .‬تعریف خشک سالی از دیدگاه هواشناسی‬ ‫نهـای مختلـف متفـاوت اسـت‪ .‬از دیدگاه اقلیم شناسـان‬ ‫در کشـورهای مختلـف و در زما ‬ ‫یسـت کـه در اثـر تغییـرات الگوهـای اب و هوایـی ناشـی‬ ‫کسـالی یـک پدیـده طبیع ‬ ‫خش ‬ ‫از کاهـش بـارش بـاران کمتـر از حـد معمـول خودب هخـود به وجـود می ایـد و ادامـه ان‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود‪ ،‬از دیـدگاه کشـاورزی زمان ‬ ‫موجـب عدم تعـادل ا کولوژیکـی و هیدرولوژیکـی م ‬ ‫رطوبـت خـاک از نیـاز واقعـی محصـول کمتـر باشـد و منجـر بـه خسـارت در محصـول شـود‬ ‫کسـالی‬ ‫کسـالی اتفـاق افتـاده اسـت‪ ،‬به طورکلی تشـخیص زمـان اغاز و خاتمه خش ‬ ‫خش ‬ ‫ً‬ ‫کسـالی عمدتـا» بـه تعریـف مورداسـتفاده‬ ‫مسـئله بسـیار مشـکلی اسـت‪ .‬زمـان اغـاز خش ‬ ‫یشـود‪ ،‬بلکه ممکن اسـت‬ ‫وابسـته اسـت‪ ،‬این زمـان بـا توقـف اخریـن بـارش مفیـد اغـاز نم ‬ ‫شهـای هرچنـد‬ ‫تـا زمـان اتمـام ذخیـره رطوبـت خـاک طـول بکشـد‪ .‬در ایـن حالـت نیـز بار ‬ ‫کسـالی‪ ،‬پیچیدگـی خاصـی پیـدا می کنـد‪ ،‬بنابرایـن در حالـت‬ ‫انـدک در زمـان اغـاز خش ‬ ‫کسـالی‪ ،‬زمانـی اسـت کـه ذخیـره رطوبتـی چـه در‬ ‫یتـوان گفـت زمـان اغـاز خش ‬ ‫کلـی م ‬ ‫محیط خاک (خشک سـالی کشـاورزی) و چه در مخازن ابی (خشک سـالی هیدرولوژیک)‬ ‫تمام شـده باشـد‪ .‬پایـان خشک سـالی نسـبت بـه زمـان اغـاز محسـوس تر اسـت‪ .‬در‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬پایـان خشک سـالی‪ ،‬زمانـی اسـت کـه بـارش بـاران‪ ،‬رطوبـت موردنیـاز خـاک را‬ ‫ً‬ ‫تامین نماید‪ .‬در هیدرولوژی‪ ،‬زمانی که جریان رودخانه مجددا؛ به جریان افتاده و مخازن‬ ‫زیرزمینی تغذیه مجدد شـوند زمان پایان خشک سـالی درنظر گرفته می شـود‪ .‬زمان اغاز‬ ‫یشـود یکی‬ ‫تـا پایـان خشک سـالی کـه به عنـوان دوره تـداوم خشک سـالی درنظـر گرفتـه م ‬ ‫از ویژگی هـای اساسـی خشک سـالی محسـوب می شـود‪ .‬از دیگـر عوامـل موثـر در افزایـش‬ ‫بهـای‬ ‫خشک سـالی بهره بـرداری بی رویـه از اب هـای زیرزمینـی اسـت‪ .‬اسـتفاده زیـاد از ا ‬ ‫زیرزمینی برای باالبردن سطح زیرکشت فشار زیادی را بر منابع اب زیرزمینی وارد ساخته‬ ‫و ایـن افزایـش فشـار باعـث افـت بسـیارزیاد سـفره های اب زیرزمینـی می¬گـردد؛ بنابرایـن‬ ‫باالبـردن ا گاهی هـای عمومـی درمـورد دسترسـی مناسـب و بهینـه بـه منابـع اب شـرب از‬ ‫برنامه هایـی اسـت کـه می توانـد در مقابلـه و کاهـش اثـرات خشک سـالی موثـر باشـد‪.‬‬ ‫محمدمتین علی ا کبری‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫تغذیهخزندگان‬ ‫خزنـدگان اولیـن جاندارانـی هسـتند کـه توانسـته اند به طورکامـل در خشـکی زندگـی‬ ‫کننـد‪ ،‬سـطح بدنشـان از پوسـت خشـک و شـاخی پوشـیده شـده اسـت‪ .‬بـدن پوشـیده‬ ‫از پولـک‪ ،‬اسـکیوت یـا قطعـات و صفحـات اسـتخوانی متنـوع اسـت‪ .‬اسـکلت خزنـدگان‬ ‫ً‬ ‫یسـت و قلبشـان چهـار حفـره ای اسـت‪ .‬همـه خزنـدگان روی کـره زمیـن‬ ‫کاملا استخوان ‬ ‫نهـا بـه شـیوه های‬ ‫برای اینکـه زنـده بماننـد‪ ،‬بـه غذاهـا بـرای تغذیـه کـردن نیـاز دارنـد‪ .‬ا ‬ ‫گونا گـون غذاهـای خـود را تامیـن می کننـد و رژیـم غذایـی خـاص خـود را دارنـد‪ ،‬تخمیـن‬ ‫یشـود کـه حـدود ‪ 9500‬گونـه مختلـف خزنـده در سـطح کـره زمیـن وجـود دارد‪ .‬از‬ ‫زده م ‬ ‫نهـا کاهـو اسـت‪ ،‬اولین‬ ‫کروکودیـل گوشـت خوار گرفتـه تـا ال کپشـت هـا کـه غـذای اصلـی ا ‬ ‫نسـال قبل روی‬ ‫خزنـدگان روی زمیـن دایناسـورها بودنـد؛ کـه درحـدود ‪ ۲۲۵‬تا ‪ ۶۵‬میلیو ‬ ‫کره خا کی زندگی می کردند‪ .‬دایناسـور به معنی (سوسـمار وحشـتنا ک) اسـت‪ ،‬خزندگان‬ ‫مهـای خـود نمی خوابند‪،‬‬ ‫بـرای تولیدمثـل تخـم می گذارنـد‪ ،‬امـا ماننـد پرنـدگان روی تخ ‬ ‫مهـای خـود را درجاهایـی دور از دیـد سـایر جانـوران می گذارنـد و در زیرخـا ک‬ ‫بلکـه تخ ‬ ‫مهـا پس ازمدتـی در دمـای محیـط بـه نـوزاد تبدیـل‬ ‫پنهـان می کننـد و می رونـد‪ .‬تخ ‬ ‫جشـدن از تخـم‪ ،‬به تنهایـی بـه زندگـی خـود ادامـه‬ ‫یشـوند‪ .‬نـوزاد خزنـدگان پـس از خار ‬ ‫م ‬ ‫می دهنـد؛ ماننـد مـار‪ ،‬ال ک پشـت‪ ،‬البتـه نوعـی مـار اسـت کـه تخم هایـش را در درون‬ ‫خـود نگـه مـی دارد و تـا موقـع درامـدن از تخـم از ان نگـه داری می کنـد‪ .‬بعـد از مدتی بچه‬ ‫مار هـا از دهـان مـادر بیـرون می اینـد‪ .‬بـه این نـوع مـار «زنـده زا» می گوینـد‪ .‬بیشـتر مارهـا‬ ‫گوشـت خوار یا حشـره خوار هسـتند‪ .‬ان ها باید گوشـت بخورند و اغلب نیازی به مصرف‬ ‫میـوه و سـبزیجات ندارنـد‪ .‬مارمولک ها انواع متفاوتـی دارند‪ ،‬ا کثر مارمولک های کوچک‬ ‫حشـره خوار هسـتند؛ ولـی برخـی انـواع مارمولـک می تواننـد گیاه خـوار (سـبزیجات) یـا‬ ‫همه چیزخـوار ( گوشـت و سـبزیجات) باشـند‪ .‬برخـی از مارمولک هـای بـزرگ شـکارچی‬ ‫هسـتند و به راحتـی پسـتاندارن بـزرگ را می خورنـد‪ ،‬امـا نگهـداری از ان هـا به عنـوان‬ ‫حیـوان خانگـی درسـت نیسـت‪ .‬رژیـم غذایـی دقیـق مارمولک هـا بسـته بـه نوعشـان‬ ‫ً‬ ‫متفـاوت اسـت‪ .‬ال ک پشـت های خانگـی ارام تریـن خزنـدگان هسـتند‪ ،‬معمـوال گوشـت یـا‬ ‫حشـره نمی خورنـد‪ ،‬از غذاهـای بسـیار موردعالقه گروهـی از خزندگان حشـرات گونا گون‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬مثال‪ ،‬سوسـمارها ازجمله خزندگانی هستند که به حشـرات فراوانی که اطرافشان‬ ‫هسـتند‪ ،‬عالقه فراوانی دارند‪ .‬ان ها همیشـه عالقه دارند که هر حشـره ای که اطرافشـان‬ ‫اسـت را شـکار کننـد و درواقـع غـذای اصلـی سوسـمارها حشـرات می باشـند‪.‬‬ ‫جواد محمد نژاد یونسی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫الرژی یا حساسیت‪ ،‬عالئم و درمان ان‬ ‫رایگان‬ ‫یشـود که سیسـتم ایمنی‪،‬‬ ‫الـرژی وا کنـش سیسـتم ایمنـی بـدن اسـت و هنگامـی ایجاد م ‬ ‫ً‬ ‫ماده ای را که معموال برای بدن بی ضرر اسـت‪ ،‬به صورت اشـتباه به عنوان ماده ای زیان اور‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬بـدن انسـان معمـوال درمقابـل عوامـل‬ ‫شناسـایی می کنـد و علیـه ان وارد عمـل م ‬ ‫یهـا از خـود دفـاع می کنـد؛ امـا گاهی اوقـات ایـن دفـاع‬ ‫سهـا و با کتر ‬ ‫مضـری ماننـد ویرو ‬ ‫درمقابل مواد بی ضرری مانند گردوغبار‪ ،‬کپک ها یا گرده گیاهان صورت می گیرد‪ .‬سیستم‬ ‫یسـازد‪.‬‬ ‫ن داده و مقـدار زیـادی پادتـن م ‬ ‫ایمنـی بـدن درمقابـل ایـن مـواد وا کنـش نشـا ‬ ‫موادی که باعث تحریک سیستم ایمنی بدن می شوند و وا کنش الرژیک ایجاد می کنند‬ ‫ً‬ ‫الرژن نام دارند‪ .‬این مواد معموال بی ضرر هستند و سیستم ایمنی بدن اقدامی علیه انها‬ ‫انجام نمی دهد‪ ،‬اما ا گر سیسـتم ایمنی به اشـتباه بیفتد و پادتن تولید کند‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫یشـود‪ .‬بعضی افراد با تغییر فصل یا قرارگرفتن درمعرض مواد خاص دچار‬ ‫الرژی در فرد م ‬ ‫ابریزش بینی‪ ،‬عطسه یا سرفه می شوند و چشمانشان اشک الود به نظرمی رسد این افراد‬ ‫دچار حساسیت شده¬اند‪ ،‬نشانه های حساسیت شامل موارد زیر است‪ :‬گرفتگی بینی‪،‬‬ ‫عطسـه‪ ،‬خـارش بینـی‪ ،‬ترشـح از بینـی‪ ،‬خـارش گوش ها یا سـقف دهان‪ ،‬التهاب چشـم که‬ ‫بهـای‬ ‫چشـم ها قرمـز و مرطـوب به نظـر می رسـند و گاهـی ترشـح و خارش دارنـد‪ ،‬التها ‬ ‫پوستی که نواحی از پوست خشک‪ ،‬قرمز و خارش دار می شود‪ ،‬کهیر‪ ،‬ضایعات خارش دار‬ ‫پوست‪ ،‬التهاب های تماسی پوست‪ ،‬در اثر تماس با ماده به خصوصی‪ ،‬تحریک و خارش‬ ‫سخـس‬ ‫رخ می دهـد‪ ،‬اسـم‪ ،‬مشـکل در تنفـس به صـورت کوتاه شـدن نفـس‪ ،‬سـرفه و خ ‬ ‫سـینه اتفـاق می افتـد‪ .‬ابتلا بـه یکی از انـواع الرژی خطر ابتال به سـایر انواع الـرژی را افزایش‬ ‫می دهـد‪ .‬افرادی کـه بـه یکـی از انـواع الـرژی یـا حساسـیت مبتلا می شـوند‪ ،‬احتمـال دارد‬ ‫بـه سـایر الرژی هـا هـم مبتلا شـوند‪ .‬ازطرفـی خطـر ابتلا بـه اسـم‪ ،‬سـینوزیت و عفونـت ریـه‬ ‫ً‬ ‫در این افـراد بیشـتر اسـت‪ .‬معمـوال بیشـتر الرژی هـا درمـان قطعی ندارنـد‪ ،‬امـا راهکار هایی‬ ‫وجـود دارنـد کـه شـدت این بیمـاری را کاهـش می دهند‪.‬‬ ‫امیرحسین وفابخش‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫ا گهی مرحله چهارم سال ‪( 1401‬منطقه یک کرمان)‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای مواد مذکور‪ ،‬بدینوسیله امال کی که برابر اراء هیات های حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک کرمان تقاضای ثبت ان ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی ان ها مطابق‬ ‫قانون مذکور تجویز شده است‪ ،‬به ترتیب شماره پال ک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع ملک و مشخصات مالک یا مالکین (متقاضیان ثبت) واقع در بخش های ‪ 8 - 4 - 1‬ثبتی شهرستان کرمان به شرح ذیل ا گهی می شود تا در صورتی که شخص یا اشخاصی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫امال ک تقاضای ثبت شده واقع در بخش‪ 1‬کرمان‬ ‫‪ 17‬فرعی از ‪ 4093‬اصلی‪ -‬اقای حمید شفیعی شیب ده فرزند علی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 5‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪106/ 38‬‬ ‫مترمربعبهادرس کرمان‪،‬خیابانسجادیه‪ ،‬کوچه‪،8‬فرعی‪،6‬سمتراست‪،‬درب‬ ‫سوم‪ ،‬سمت چپ خریداری از محل مالکیت نصرت کرامت‪ -‬ردیف‪1151‬‬ ‫‪ 18294‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 24‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای‬ ‫محمدرضــا غنی پورگورکــی فرزند محمود به شناســنامه شــماره ‪2980538221‬‬ ‫صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت ‪ 190/55‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪ ،‬بزرگراه ایت اله خامنه ای‪ ،‬بلوار فرزانگان‪ ،‬کوچه‪ 8‬خریداری از محل‬ ‫مالکیتشاپور کیانیان‪-‬ردیف‪0359‬‬ ‫‪ 18295‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــود ساالری ســعیدی فرزنــد علی به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 6‬صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت‬ ‫‪ 796/ 70‬مترمربــع به ادرس کرمان‪ ،‬ســیدی‪ ،‬خیابان شــهید ســاالری‪ ،‬کوچه ‪2‬‬ ‫خریداریاز محلمالکیتجلیلرشیدفرخی‪-‬ردیف‪0940‬‬ ‫‪ 18296‬فرعی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬خانم فاطمه ابراهیمی دارســینوئی فرزند رضا به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 2980559733‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 127/ 68‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬خیابان فیروزاباد‪ ،‬کوچه ‪ ،25‬غربی‬ ‫‪ ،4‬سمتچپ‪،‬منزلپنجم خریداری از محلمالکیتشاهرخ و رستم کیانیان‪-‬‬ ‫ردیف‪0336‬‬ ‫‪ 18298‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای علیرضــا سعیدشــبانی فرزنــد عبــاس به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 4522‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 240/ 9‬مترمربع کهموازی‪ 7/ 53‬مترمربعاز ششدانگعرصهموردتقاضامتعلق‬ ‫بهوقفو در اجارهنامبردهقرار داردبه ادرس کرمان‪،‬سیدی‪،‬خیابانثاراله‪ ،‬کوچه‬ ‫‪ 13‬خریداریاز محلمالکیتسیدمحمدعمرانیفرزندسیدجالل‪-‬ردیف‪1253‬‬ ‫‪ 18299‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجزی شــده از ‪ 139‬فرعی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬خانم‬ ‫فرحنــاز علیرضائی ماهانــی فرزند نصــراهلل به شناســنامه شــماره ‪2980292915‬‬ ‫صــادره از کرمان در ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت ‪ 125/95‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪،‬بزرگراهایت الهخامنه ای‪،‬بلوار فرزانگان‪ ،‬کوچه‪،2‬بعداز چهار کوچه‬ ‫دوم‪ ،‬درب دوم‪ ،‬ســمت راســت خریداری از محل مالکیت ســیدنصراله عمرانی‬ ‫فرزندسیدعباس‪-‬ردیف‪1512‬‬ ‫‪ 18300‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای علیرضا احمدی هینمانی فرزند حســن به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2311‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 200‬مترمربع که موازی‪ 6/ 25‬مترمربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به‬ ‫وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬سیدی‪ ،‬بلوار شهدای غدیر‪،‬‬ ‫بیست متری ولیعصر‪ ،‬قطعه‪ ،9‬سمت راست‪ ،‬پال ک شهری‪ 14‬خریداری از محل‬ ‫مالکیتمختار خدایی‪-‬ردیف‪0204‬‬ ‫‪ 18301‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجزی شــده از ‪ 128‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای‬ ‫حمید ابروش فرزند ا کبر به شناســنامه شــماره ‪ 20‬صادره از زرند در ششــدانگ‬ ‫یکبابخانهمشتملبر طبقهفوقانیبهمساحت‪ 236‬مترمربعبهادرس کرمان‪،‬‬ ‫بزرگراهایت الهخامنه ای‪ ،‬کوچه‪،37‬بیستمتریامامسجاد‪ ،‬کوچه‪ 29‬خریداری‬ ‫از محلمالکیتسیدسلیمانعمرانی‪-‬ردیف‪1345‬‬ ‫‪ 18445‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی مجزی شــده از ‪ 206‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای‬ ‫مجتبــی قربی درختنجانــی فرزند مهــدی به شناســنامه شــماره ‪2980215341‬‬ ‫صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ‪ 150‬مترمربع به ادرس‬ ‫کرمــان‪ ،‬بلــوار بلداالمین‪ ،‬روبروی دانشــگاه‪ ،‬کوچه ‪ 9‬خریــداری از محل مالکیت‬ ‫همایونسهراب کیانیان‪-‬ردیف‪0871‬‬ ‫‪ 4584‬فرعــی از ‪ 4809‬اصلــی‪ -‬اقــای رســول شــفیعی پور فرزنــد عنایت الــه بــه‬ ‫شناسنامه شماره‪ 2781‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 175/ 90‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 109/ 94‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا‬ ‫متعلقبهوقفو در اجارهنامبردهقرار داردبه ادرس کرمان‪،‬بلوار شهیدعباسپور‪،‬‬ ‫کوچه‪،21‬نبشچهار کوچهسمتراستمع الواسطهوا گذاریشهرداری‪-‬ردیف‬ ‫‪0806‬‬ ‫‪ 2‬فرعیاز ‪ 5142‬اصلی‪-‬اقایفتح اهللابراهیم پوربلبلوئیفرزند کریمبهشناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 6‬صادره از ماهان در ششــدانگ یکباب ســاختمان (اتاق) به مساحت‬ ‫‪ 25/ 30‬مترمربــع جهت الحاق به پال ک ‪ 1‬فرعــی از ‪ 5142‬اصلی به ادرس کرمان‪،‬‬ ‫خیابان ابوحامد‪ ،‬روبروی شیرینی سرای شیرینمنش خریداری از محل مالکیت‬ ‫احمدشفیعی‪-‬ردیف‪1502‬‬ ‫‪ 3117‬فرعــی از ‪ 5209‬اصلــی‪ -‬اقــای عبدالرضــا کدخدائی ده خانــی فرزنــد احمد‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 559‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل‬ ‫بــر طبقــه فوقانــی به مســاحت ‪ 209/ 10‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 36/ 59‬مترمربع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضا متعلق به وقــف و در اجــاره نامبرده قــرار دارد به‬ ‫ادرس کرمــان‪ ،‬خیابــان حکیــم‪ ،‬کوچــه ‪ 14‬خریــداری از محل مالکیــت عزت اله‬ ‫ساالرکالنتری‪-‬ردیف‪1391‬‬ ‫‪ 3119‬فرعــی از ‪ 5209‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی عرب نژادخانوکــی فرزنــد محمــد به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 79‬صــادره از زرند در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت‬ ‫‪ 275/ 05‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 48/ 13‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا‬ ‫متعلــق بــه وقف و در اجــاره نامبرده قــرار دارد به ادرس کرمــان‪ ،‬خیابان حکیم‪،‬‬ ‫نبش کوچه‪ 12‬خریداری از محل مالکیت میرزا محمدعلی جوادی‪ -‬ردیف‪1139‬‬ ‫امال ک تقاضای ثبت شده واقع در بخش‪ 4‬کرمان‬ ‫‪ 433‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‪ -‬خانم طاهره حســنی راوری فرزند محمد به شناســنامه‬ ‫شماره‪ 209‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی‬ ‫به مســاحت ‪ 202‬مترمربع که موازی ‪ 87/ 74‬مترمربع از ششدانگ عرصه مورد‬ ‫تقاضــا متعلق بــه وقف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬شــرف اباد‪،‬‬ ‫خیابان حجت‪ ،‬خیابان پروین اعتصامی‪ ،‬کوچه‪ ،2‬پال ک شهری‪ 97‬خریداری از‬ ‫محلمالکیتماشاالهایرانمنشو علیو مهدینصیری پور‪-‬ردیف‪0787‬‬ ‫‪ 7668‬فرعی از ‪ 4‬اصلی‪ -‬اقای ســجاد شیخ شــعاعی فرزند قدیر به شناســنامه‬ ‫شــماره ‪ 2980487023‬صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 348/ 09‬مترمربــع که مــوازی ‪ 58/ 69‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا‬ ‫متعلقبهوقفو در اجارهنامبردهقرار داردبه ادرس کرمان‪،‬بلوار امامحسن؟ع؟‪،‬‬ ‫نبش کوچه‪ 12‬خریداری از محل مالکیت عباس مهرابیان‪ -‬ردیف‪1068‬‬ ‫‪ 5849‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‪ -‬اقای داود موســی ا کبری فرزند شــیرعلی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 524‬صــادره از بافت و اقای نصرت اله حاجی زاده جــواران فرزند ایرج به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 1021‬صادره از رابر بالمناصفه در ششــدانگ یکباب خانه به‬ ‫مســاحت ‪ 373/ 4‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار جمهوری‪ ،‬انتهای کوچه ‪،14‬‬ ‫شــمالی ‪ ،7‬کوچه شــهید شــیرودی‪ ،‬بن بســت چهارم‪ ،‬اخر کوچه سمت راست‬ ‫خریداریاز محلمالکیتمحمدحسیننظریان‪-‬ردیف های‪ 0592‬و‪0594‬‬ ‫‪ 5874‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬اقــای حمیــد همدم نژادکرمانــی فرزنــد حســین بــه‬ ‫شناسنامهشماره‪ 10‬صادرهاز کرماندر ششدانگیکبابساختمانبهمساحت‬ ‫‪ 22/ 2‬مترمربعبهادرس کرمان‪،‬بلوار جمهوری‪،‬بلوار امیرکبیر‪،‬حدفاصل کوچه‪5‬‬ ‫و‪ 7‬خریداریاز محل مالکیتمحمدحسین نظریان‪ -‬ردیف‪1352‬‬ ‫‪ 6383‬فرعی از ‪ 10‬اصلی‪ -‬اقای رضا مالیی سغین فرزند قدرت اله به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 634‬صادره از رابر در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪50/ 56‬‬ ‫مترمربــع که مــوازی ‪ 8/ 73‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا متعلق به‬ ‫وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار جمهوری‪ ،‬خیابان کمیل‪،‬‬ ‫خیابان پونه‪ ،‬بین کوچه‪ 4‬و‪ 6‬خریداری از محل مالکیت رستم زعیم فرزند برزو‪-‬‬ ‫ردیف‪1135‬‬ ‫‪ 11943‬فرعی از ‪ 11‬اصلی‪ -‬خانم مهری نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه‬ ‫شماره‪ 5161‬صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪51/ 30‬‬ ‫مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار شهید صدوقی‪ ،‬نبش بلوار امام رضا؟ع؟‪ ،‬جنب‬ ‫گاراژ نعمت زادهخریداریاز محلمالکیتمحمدثریا‪ -‬ردیف‪1124‬‬ ‫‪ 404‬فرعی از ‪ 22‬اصلی‪ -‬خانم مهدیه شمسی نیا فرزند علی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1021‬صادره از کرمان نســبت به ‪ 13/ 72‬ســهم مشــاع و اقای مهدی شمسی نیا‬ ‫فرزند علی به شناسنامه شماره ‪ 4674‬صادره از کرمان نسبت به ‪ 27/ 42‬سهم‬ ‫مشاع و اقای مصطفی شمسی نیا فرزند علی به شناسنامه شماره‪ 1566‬صادره‬ ‫از کرمان نسبت به‪ 27/ 42‬سهم مشاع و خانم محدثه شمسی نیا فرزند علی به‬ ‫شناسنامهشماره‪ 2980398667‬صادرهاز کرماننسبتبه‪ 13/ 72‬سهممشاع‬ ‫وخانممرضیهشمسی نیافرزندعلیبهشناسنامهشماره‪ 4777‬صادرهاز کرمان‬ ‫نســبت به ‪ 13/ 72‬ســهم مشــاع از نود و شش ســهم از ششدانگ یکباب زمین‬ ‫کشاورزی و باغ به مساحت‪ 104427/ 35‬مترمربع که موازی‪ 8702/ 25‬مترمربع‬ ‫از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بــه وقف و در اجاره نامبردگان قــرار دارد‬ ‫به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار امام حســن؟ع؟‪ ،‬کوچه ‪ ،26‬تیربرق چهارم‪ ،‬کوچه ســوم‪،‬‬ ‫ســمت راســت خریداری از محل مالکیت علی ا کبر نیک اندیش فرزند ابوتراب و‬ ‫محمدعلینیک اندیشو حسنذهاب ناظوریو احداز ورثهماشاالهایرانمنش‬ ‫ً‬ ‫(ضمنا حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور ممر اب از چاه تلمبه شماره‪2959‬‬ ‫است) ‪ -‬به ترتیب ردیف های‪ 0975‬الی‪0979‬‬ ‫‪ 427‬فرعی از ‪ 36‬اصلی‪ -‬اقای محمد ســهرابی فرزند ا کبر به شناســنامه شماره‬ ‫‪ 793‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 650/ 30‬مترمربع‬ ‫کــه موازی ‪ 135/ 48‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا متعلق به وقف و‬ ‫در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬شاهر خ اباد‪ ،‬کوچه ولیعصر ‪ ،4‬سمت‬ ‫راست‪ ،‬درب‪ 5‬خریداری از محل مالکیت علی ایرانمنش‪ -‬ردیف‪0959‬‬ ‫امال ک تقاضای ثبت شده واقع در بخش‪ 8‬کرمان‬ ‫‪ 1499‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 1155‬فرعــی از ‪ 1‬اصلی‪ -‬اقای محمدرضا‬ ‫وزیری نسب فرزند مهدی به شناسنامه شــماره ‪ 2980104876‬صادره از کرمان‬ ‫در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 382/ 09‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪ ،‬چترود‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬کوچه شهید فدایی‪ 10‬خریداری از محل‬ ‫مالکیتنیره بیگمدریایی‪-‬ردیف‪0555‬‬ ‫‪ 259‬فرعــی از ‪ 24‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 1‬فرعــی از ‪ 24‬اصلــی‪ -‬خانــم منــوره‬ ‫محســنی زاده هروزی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 9‬صــادره از کرمــان در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت‪ 388/ 02‬مترمربع به ادرس کرمان‪،‬‬ ‫چترود‪ ،‬کهنوج‪ ،‬معزاباد‪ ،‬روبروی مدرسه پسرانه خریداری از محل مالکیت اصغر‬ ‫رنجبر‪ -‬ردیف‪1011‬‬ ‫‪ 33‬فرعی از ‪ 114‬اصلی‪ -‬خانم معصومه نجیب زاده وامق ابادی فرزند محمود به‬ ‫شناسنامهشماره‪ 7‬صادرهاز کرماندر ششدانگیکبابساختمانبهمساحت‬ ‫‪ 242/ 62‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬عبدل اباد ســیمک‪ ،‬کوچه شهید‬ ‫غالمرضا زحمتکش شرقی‪ ،3‬انتهای کوچه خریداری از محل مالکیت علی ا کبر‬ ‫صادقی عبدل ابادی‪-‬ردیف‪0587‬‬ ‫‪ 79‬فرعی از ‪ 161‬اصلی‪ -‬اقای رضا یوسف زاده کوهبنانی فرزند علی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 1‬صــادره از کوهبنــان در ششــدانگ یکباب خانه و باغچه به مســاحت‬ ‫‪ 398/ 15‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬ده لولو‪ ،‬بلوار شــهید باهنر‪ ،‬پشــت‬ ‫رســتوران نادر‪ ،‬کوچه احســان خریــداری از محل مالکیت محمدعلــی روحی‪-‬‬ ‫ردیف‪0851‬‬ ‫‪ 80‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 16‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی‪ -‬خانــم فاطمــه‬ ‫میهن خواه فرزند حســینعلی به شناسنامه شــماره ‪ 153‬صادره از رفسنجان در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت‪ 451/ 61‬مترمربع به ادرس کرمان‪،‬‬ ‫کوهپایه‪ ،‬ده لولو‪ ،‬کوچه پایین پاســگاه‪ ،‬اخرین منزل ســمت راست مع الواسطه‬ ‫وا گذاری شورای اسالمی روستای ده لولو‪ -‬ردیف‪1795‬‬ ‫‪ 59‬فرعی از ‪ 175‬اصلی مجزی شده از ‪ 50‬فرعی از ‪ 175‬اصلی‪ -‬اقای محمدعلی‬ ‫رشیدی فرزند حسین به شناسنامه شماره ‪ 605‬صادره از کرمان در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه و باغچه به مساحت‪ 343/ 52‬مترمربع که موازی‪ 28/ 62‬مترمربع‬ ‫از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلــق به وقف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به‬ ‫ادرس کرمــان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روســتای دوغنان پایین‪ ،‬ســمت راســت‪ ،‬منزل چهارم‬ ‫ً‬ ‫خریداریاز محلمالکیتسکینهشاه حسینی(ضمناحقارتفاقیبدیننحو که‬ ‫میــزان ‪ 15‬مترمربــع از اراضی مذکور در حریم کمی رودخانه واقع شــده که صدور‬ ‫ســند این قسمت از اراضی مشــروط به رعایت حقوق ارتفاقی وزارت نیرو جهت‬ ‫کمال انتفاع و حفاظت از منبع ابی و عدم ایجاد هرگونه اعیانی و غرس اشــجار‬ ‫است)‪ -‬ردیف‪0522‬‬ ‫‪ 88‬فرعــی از ‪ 205‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 49‬فرعــی از ‪ 205‬اصلــی‪ -‬اقــای عباس‬ ‫خواجه فرزند غالمرضا به شناســنامه شــماره ‪ 9‬صادره از بردســیر در ششدانگ‬ ‫یکبــاب خانه و باغ مشــتمل بــر طبقه فوقانی بــه مســاحت ‪ 397/86‬مترمربع‬ ‫به ادرس کرمان‪ ،‬ده باال‪ ،‬حســین اباد اخوند‪ ،‬شــهید ســلیمانی ‪ ،1‬انتهای کوچه‬ ‫خریداریاز محلمالکیتعلیحسینی محمودابادی‪-‬ردیف‪1158‬‬ ‫‪ 89‬فرعــی از ‪ 205‬اصلــی مجزی شــده از ‪ 47‬فرعــی از ‪ 205‬اصلی‪ -‬خانم عصمت‬ ‫قربانی ده باالئیفرزنداصغر بهشناسنامهشماره‪24‬صادرهاز کرماندر ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت‪ 175/ 56‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬ده باال‪ ،‬حسین اباد‬ ‫اخوند خریداری از محل مالکیت ســیدمحمد حســینی محمودابادی‪ -‬ردیف‬ ‫‪0240‬‬ ‫‪ 613‬فرعــی از ‪ 398‬اصلــی‪ -‬خانــم شــهربانو صادقی تیجنــگ فرزنــد محمــد بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 1‬صــادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت‬ ‫‪ 101/ 30‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روستای دران‪ ،‬خیابان ابراهیم ادهم‬ ‫خریداری از محل مالکیت علی ادهمی‪ -‬ردیف‪0811‬‬ ‫‪614‬فرعیاز ‪398‬اصلی‪-‬اقایحمیدصادقی تیجنگفرزندمحمدبهشناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 15‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت ‪206/ 27‬‬ ‫مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روستای دران‪ ،‬خیابان ابراهیم ادهم‪ ،‬سمت‬ ‫راست‪ ،‬درب سوم خریداری از محل مالکیت علی ادهمی‪ -‬ردیف‪0812‬‬ ‫‪ 615‬فرعی از ‪ 398‬اصلی‪ -‬اقای مجید صادقی فرزند محمد به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 8‬صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ‪ 203/ 14‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روستای دران‪ ،‬خیابان ابراهیم ادهم خریداری از محل‬ ‫مالکیتعلیادهمی‪-‬ردیف‪0813‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/ 03/ 04:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 03/ 18:‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323947‬‬ ‫اصغر نارویی‪،‬سرپرستثبتاسنادو امال کمنطقه‪ 1‬کرمان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2515‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫خرید تضمینی ‪ ۳۳۰‬هزارتن گندم از کشاورزان‬ ‫در گفت وگو با «سارا خلوتیان» روان شناس بالینی مطرح شد؛‬ ‫مشاوره پیش ازازدواج؛‬ ‫ضمانت پایداری و دوام زندگی مشترک‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫خردادمـاه جـاری تا کنـون ‪ ۳۳۰‬هزارتـن گنـدم این اسـتان برداشـت و بـه‬ ‫مرا کـز خریـد تضمینـی تحویـل داده شـده اسـت»‪ .‬محمدرضـا افشـار اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬اوج برداشـت گنـدم از کشـتزارهای اسـتان به ویـژه اراضـی دشـت از‬ ‫یک هفتـه قبـل اغـاز شـد و تا پایـان خـرداد ادامـه دارد و مرا کز خرید تضمینی‬ ‫یشـده در اسـتان افزایـش می یابـد‪ .‬امسـال ‪ ۹۰‬مرکـز خرید تضمینی‬ ‫پیش بین ‬ ‫در اسـتان تدارک دیده شـد که تا چندروزقبل بیش از ‪ ۶۰‬مرکز ان دایر شـده‬ ‫و گنـدم تولیـدی کشـاورزان اسـتان را ب هنـرخ خریـد تضمینـی سـال زراعـی‬ ‫جـاری دریافـت می کننـد»‪ .‬وی دربـاره پرداخـت بهـای گنـدم بـه کشـاورزان‬ ‫اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬پرداخـت بهـای گنـدم توسـط سـازمان مرکـزی انجـام و امـار‬ ‫واریـز بهـای این محصـول به حسـاب بانکـی کشـاورزان اسـتان هـم پایـان‬ ‫ً‬ ‫این هفتـه رسـما اعلام خواهـد شـد‪ .‬امسـال برداشـت گنـدم در گلسـتان از‬ ‫ابتدای خرداد در اراضی دشـت منطقه اغاز شـد و این روند تا اواسـط تیرماه‬ ‫ادامه دارد»‪ .‬سرپرسـت اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلسـتان تا کید کرد‪:‬‬ ‫«کشاورزان هنگام تحویل محموله های گندم به مرا کز خرید تضمینی باید‬ ‫ضمـن همراه داشـتن مـدارک هویتـی‪ ،‬ثبت اطالعـات در سـامانه پهنه جهاد‬ ‫کشـاورزی و به روزرسـانی حسـاب بانکـی نـزد بانک کشـاورزی به عنـوان عامل‬ ‫پرداخـت بهـای محصول‪ ،‬اقدام کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬ان دسـته گندم کاران که‬ ‫کشـت قـراردادی منعقـد کردنـد درصـورت تحویـل محصـول بـه مرا کـز خریـد‬ ‫تضمینـی دولتـی‪ ،‬بـه ازای هرکیلوگـرم ‪ ۴۰۰‬ریـال کرایـه حمـل دریافـت خواهنـد‬ ‫کـرد»‪ .‬به گفتـه وی بـراورد می شـود در سـال زراعـی جـاری حـدود ‪ ۶۵۰‬هزارتـن‬ ‫گندم ازسـوی کشـاورزان اسـتان به مرا کز خرید تضمینی تحویل داده شـود‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد؛‬ ‫اختصاص‪ ۱۲۵‬میلیاردریال‬ ‫از مصوبات سفر دولت به میراث فرهنگی‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫گلسـتان گفـت‪ ۱۲۵« :‬میلیاردریـال‬ ‫از منابـع مصوبـات سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری بـرای توسـعه‬ ‫میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫زیرسـاخت‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی استان‬ ‫تخصیـص یافـت»‪ .‬رحمـان فرمانی‬ ‫گفت‪« :‬در سفر اسفندماه رئیس جمهوری به گلستان ‪1100‬میلیاردریال برای‬ ‫حهـای میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت طر ‬ ‫اسـتان درنظـر گرفتـه شـد کـه تا کنـون ‪ ۲۰۰‬میلیاردریـال ان تصویـب شـد و‬ ‫مبلـغ ‪ ۱۲۵‬میلیاردریـال ان تخصیـص یافـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬کل اعتبـار مصوب‬ ‫در سـفر رئیس جمهـوری در س هسـال بـرای بهبود شـاخص های گردشـگری‪،‬‬ ‫میراث فرهنگـی و صنایع دسـتی گلسـتان اختصـاص می یابـد و عالو هبـران‬ ‫حهـای مربـوط بـه ایـن سـه‬ ‫از محـل اعتبـارات اسـتانی هـم بـرای اجـرای طر ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اعتبـار اولیـه تخصیصـی از محـل سـفر‬ ‫بخـش هزینـه م ‬ ‫دولـت بـرای راه انـدازی بازارچـه صنایع دسـتی در مراوه تپـه و اق قلا و ایجـاد‬ ‫و توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری شـامل راه دسترسـی‪ ،‬روشـنایی و‬ ‫سـرویس های بهداشـتی در فضاهـای گردشـگری سـطح اسـتان و رونـق‬ ‫تهـای صنایع دسـتی و مرمـت اثـار باسـتانی شـاخص ازجملـه بـرج‬ ‫فعالی ‬ ‫یشـود»‪ .‬فرمانی‬ ‫قابـوس‪ ،‬دیـوار بـزرگ گـرگان و شـهر تاریخی جرجان هزینه م ‬ ‫گفـت‪« :‬نقطه به نقطـه گلسـتان ازنظـر مـردم و مسـافران جاذبـه گردشـگری‬ ‫محسوب می شود از سواحل بندر ترکمن و جزیره اشوراده گرفته تا جنگل ها‬ ‫و ابشـارهای شـرق گلسـتان امـا طبـق اخریـن بررسـی ها ‪ ۱۴۸‬جاذبه شـاخص‬ ‫گردشـگری بـرای این اسـتان تعریـف شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬نمی توان تنها‬ ‫و فقـط از محـل اعتبـارات محـدود وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬زیرسـاخت های‬ ‫الزم مانند االچیق‪ ،‬اسـتراحتگاه‪ ،‬محل های عرضه صنایع دسـتی و غذاهای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫محلی را توسـعه داد و نیاز به همراهی سـرمایه گذاران بخش خصوص ‬ ‫فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصـی می تواننـد بـا ورود بـه عرصـه گردشـگری‬ ‫و ایجـاد مجتم عهـای اقامتـی و تفریحـی‪ ،‬اقامتگا ههـای بو مگـردی و سـاخت‬ ‫یشـده توسـط میـراث‪،‬‬ ‫فضاهـای پذیرایـی در جاذب ههـای تفریحـی معرف ‬ ‫عالو هبـر درامدزایـی بـرای خـود زمینـه توسـعه زیرسـاخت های این بخـش را‬ ‫فراهـم کننـد»‪.‬‬ ‫افزایش احتمال حریق در منابع طبیعی‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری گلسـتان از افزایـش‬ ‫شسـوزی در گلسـتان‬ ‫احتمال ات ‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬نیروهـای‬ ‫داوطلـب مردمـی را بـرای‬ ‫حفاظـت از منابع طبیعـی و مهـار‬ ‫شهـای تابسـتانی امـوزش‬ ‫ات ‬ ‫دادیـم»‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی اظهـار کـرد‪« :‬بـرای حفاظـت از منابع طبیعـی‬ ‫شسـوزی ها در مراتـع‪ ،‬نیروهـای داوطلـب‬ ‫گلسـتان در فصـل گرمـا و مهـار ات ‬ ‫مردمـی بـرای همـکاری بـا کارکنـان منابع طبیعـی گلسـتان تحـت امـوزش‬ ‫نهـا بـا‬ ‫قـرار گرفتنـد‪ .‬ایـن نیروهـا بـه ‪ ۱۰۰‬گـروه ‪ ۱۱‬نفـره تقسـیم و تعدادی ازا ‬ ‫امکانـات اولیـه اطفـای حریـق تجهیـز شـده اند»‪ .‬وی بابیان اینکه بیـن ‪ ۱.۵‬تا‬ ‫چهارمیلیاردتومـان بـرای تجهیـز و تهیـه امکانـات اطفـای حریـق بودجه نیاز‬ ‫شسـوزی های‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بخـش عمـد ه امکانـات و تجهیـزات مـا در ات ‬ ‫پارسـال از بیـن رفـت و ا کنـون درحال بازسـازی و تامیـن مجدد این تجهیزات‬ ‫هسـتیم»‪ .‬لطفی افزایش دما و کاهش رطوبت را در سـال ‪ ۱۴۰۱‬علت افزایش‬ ‫شهـای اوایـل‬ ‫شسـوزی مراتـع اسـتان عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه بار ‬ ‫ات ‬ ‫یشـود امسـال‬ ‫فصـل بهـار در گلسـتان و پوشـش علفـی زیـاد پیش بینـی م ‬ ‫شسـوزی ها به نسـبت پارسـال باشـیم»‪ .‬وی از ضـرورت‬ ‫شـاهد افزایـش ات ‬ ‫همکاری جهاد کشـاورزی برای جلوگیری از اتش زدن اراضی کشـاورزی گفت‬ ‫شسـوزی ها در مراتـع طبیعـی گلسـتان‬ ‫و افـزود‪« :‬علـت درصـد باالیـی از ات ‬ ‫عوامـل انسـانی بـوده و اتـش زدن اراضـی کشـاورزی و محصـوالت باقیمانـده‬ ‫شسـوزی ها در‬ ‫پـس از برداشـت محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬عمده تریـن دلیـل ات ‬ ‫ً‬ ‫تابستان است»‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی گلستان تصریح کرد‪« :‬معموال اوایل‬ ‫تابسـتان در شـرق اسـتان و در اواخر این فصل در ارتفاعات گلسـتان شـاهد‬ ‫یشـود مـردم نسـبت بـه ایجـاد اتـش در‬ ‫شسـوزی ها هسـتیم کـه توصیـه م ‬ ‫ات ‬ ‫جنگل ها و منابع طبیعی محتاط تر عمل کنند»‪ .‬لطفی یاداور شد‪« :‬شماره‬ ‫‪ ۱۵۰۴‬شـبانه روزی امـاده دریافـت گزارش هـای مردمـی دربـاره اتش سـوزی‬ ‫مراتـع بـوده و افـراد می تواننـد بـا شـماره ‪ ۱۳۹‬در سـازمان منابع طبیعـی و ‪۱۲۵‬‬ ‫اتش نشـانی‪ ،‬دربـاره اعلام گـزارش اتش سـوزی ارتبـاط برقـرار کننـد»‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق استان خبر داد؛‬ ‫افزایش چهاربرابری مصرف برق در فصل های گرم‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬بـا ورود بـه‬ ‫لهـای گرم سـال مصرف برق‬ ‫فص ‬ ‫در گلسـتان بـه سـه تـا چهاربرابـر‬ ‫می رسـد»‪ .‬سـید احمـد موسـوی‬ ‫افـزود‪ ۶۰« :‬درصـد مشـترکین‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق گلسـتان را‬ ‫مصـارف خانگـی تشـکیل می دهنـد؛ به همین دلیـل در فصـل گـرم سـال‪،‬‬ ‫شـاهد افزایش سـه تا چهاربرابری مصرف برق هسـتیم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫در روزهای عادی سـال مصرف برق ‪ ۳۵۰‬مگاوات اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬در تابسـتان‬ ‫روزانـه مصـرف بـرق بـه بیـش از ‪۱ ۵۴۰‬مـگاوات می رسـد»‪ .‬موسـوی این حجـم‬ ‫از افزایـش مصـرف را ناشـی از اسـتفاده وسـایل سرمایشـی دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«از همـه مشـترکین خانگـی می خواهیـم کـه ماننـد سـنوات قبـل در فصـل‬ ‫گرمـا بـرای مدیریـت مصـرف بـرق همـکاری الزم را داشـته باشـند تـا بـا مشـکل‬ ‫مواجـه نشـویم»‪ .‬سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬برای اینکـه‬ ‫ً‬ ‫تسـر بگذاریم حتما سیستم های گرمایشی در دمای‬ ‫تابسـتان خوبی را پش ‬ ‫‪ ۲۴‬و ‪ ۲۶‬درجـه تنظیـم شـود‪ .‬این امـر سـبب خواهـد شـد کـه ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف انـرژی داشـته باشـیم‪ .‬همچنیـن در سـاعت اوج‬ ‫مصرف از سـاعت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۷‬از وسـایل برقی پرمصرف هم زمان اسـتفاده نشـود‬ ‫نسـاعات بـا مشـکل مواجـه نشـویم»‪.‬‬ ‫تـا در ای ‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مشــاوره پی ـش ازازدواج بــه زوجیــن کمــک‬ ‫می کنــد بتواننــد بــا شــناختی بیشــتر و بهتــر‬ ‫از یکدیگــر‪ ،‬وارد زندگــی مشــترک شــوند‬ ‫و زوایــای مختلــف شــخصیت یکدیگــر را‬ ‫بشناســند و با تفاهم بیشــتری زندگی خود‬ ‫نســاده‪،‬‬ ‫را اغــاز کننــد؛ به طورکلــی و به زبا ‬ ‫انتخابــی عاقالنــه و زندگــی عاشــقانه ای را‬ ‫پیــش بگیرنــد‪ .‬بســیاری ازافراد از ضــرورت‬ ‫این امــر ا گاه نیســتند و بــرای این مقولــه‬ ‫ارزش و زمــان کافــی قائــل نمی شــوند‪ .‬گاه‬ ‫افــرادی این امــر را اتالف وقــت یــا دورریختن‬ ‫هزینــه می داننــد و بــه ان ارزش کافــی را‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬دراین راســتا مصاحب ـه ای‬ ‫بــا «ســارا خلوتیــان»؛ روانشــناس بالینــی‬ ‫انجــام داده ایــم کــه حــاوی نــکات‬ ‫فنی ســت‪.‬‬ ‫ضرورت مشـاوره پیـش ازازدواج را چگونه‬ ‫ارزیابـی می کنید؟‬ ‫هـدف اصلـی مشـاوره پیـش ازازدواج‪ ،‬کمک‬ ‫بـه افـراد بـرای انتخـاب زوج مناسـب اسـت؛‬ ‫ایـن ‪ ،‬مهم تریـن مرحلـه ازدواج اسـت؛ زیـرا‬ ‫جنبـه پیشـگیری دارد و درصـورت هدایـت‬ ‫صحیـح و انتخـاب روانشـناس مناسـب و‬ ‫ا گاه‪ ،‬موجـب تامیـن بهداشـت روانـی فـرد‬ ‫و خانـواده و به تبـع ان اجتمـاع (جامعـه)‬ ‫یکـه پیشـگیری بهتـر‬ ‫یشـود‪ .‬ازانجای ‬ ‫م ‬ ‫از درمـان و امـوزش و مشـاوره درسـت‬ ‫و به موقـع‪ ،‬بهتـر از پیشـگیری و درمـان‬ ‫اسـت‪ ،‬ضـرورت مشـاوره پیـش ازازدواج‬ ‫یسـت‪ .‬یکـی از علـل اختلاف و‬ ‫امـری بدیه ‬ ‫طلاق میـان خانواد ههـا کـه در دادگا ههـای‬ ‫یشـود این اسـت که‬ ‫خانـواده مشـاهده م ‬ ‫زوجیـن بـدون شـناخت قبلـی از یکدیگـر‬ ‫و مشـاوره پیـش ازازدواج‪ ،‬بی مقدمـه و‬ ‫از سـر احسـاس‪ ،‬وارد زندگـی مشـترک‬ ‫ً‬ ‫یشـوند؛ این امـر کاملا اشـتباه بـوده و‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ازطرفـی‪،‬‬ ‫نهایتـا بـه جدایـی ختـم م ‬ ‫«هم کفو »بـودن؛ یعنـی برابـری نسـبی‪ ،‬از‬ ‫یسـت؛‬ ‫توصی ههـای اسلام بـرای همسرگزین ‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬یکـی از را ههـا بـرای ضمانـت‬ ‫پایـداری و دوام زندگـی مشـترک‪ ،‬حضـور در‬ ‫چنـد جلسـه مشـاوره اصولـی زیرنظـر یـک‬ ‫متخصص (روانشـناس) و انجام ازمون های‬ ‫نشـناختی و شـخصیت اسـت‪ .‬مشـاوره‬ ‫روا ‬ ‫پیـش ازازدواج و تطبیـق تناسـب های الزم‬ ‫بیـن دو فـرد بـرای تشـکیل زندگـی مشـترک‪،‬‬ ‫همان طورکـه از نامـش پیداسـت؛ بایـد‬ ‫ً‬ ‫حتمـا قبـل از ازدواج (قبـل از عقـد) انجـام‬ ‫قهـای‬ ‫شـود‪ .‬متاسـفانه امـروزه شـاهد طال ‬ ‫بسـیاری هسـتیم که به دلیل عد مشـناخت‬ ‫یـا عدم تفاهـم زوجیـن شـکل می گیـرد‪.‬‬ ‫دلیـل عمـده ازدواج هایـی کـه بـه طلاق‬ ‫یشـوند این اسـت که افـراد بـا شـور‬ ‫منتهـی م ‬ ‫و هیجـان‪ ،‬کشـش و عشـقی کـه بـه یکدیگـر‬ ‫یشـوند؛‬ ‫دارنـد‪ ،‬وارد زندگـی مشـترک م ‬ ‫همیـن را شـرط کافـی می داننـد و مابقـی‬ ‫مـوارد را نادیـده می گیرنـد‪ .‬عشـق‪ ،‬الزمـه‬ ‫زندگـی مشـترک اسـت؛ امـا شـرط کافـی‬ ‫نیسـت‪ .‬زن و مرد در مشاوره پیش ازازدواج‪،‬‬ ‫در مرحلـه اول‪ ،‬به لحـاظ شـناختی‪ ،‬رفتاری‪،‬‬ ‫خانوادگـی‪ ،‬سـبک زندگـی‪ ،‬تحصیلات و‬ ‫تمامـی ابعـاد شـخصیتی موردبررسـی کامـل‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ .‬ا گـر این مرحلـه مثبـت بـود‪،‬‬ ‫در مراحـل دیگـر بایـد به لحـاظ ذهنـی و‬ ‫تفکراتشـان‪ ،‬بررسـی شـوند تا نکات مشترک‬ ‫یشـان مشـخص شـود‪.‬‬ ‫و غیرمشـترک ذهن ‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬سـبک زندگی‪ ،‬نوع نـگاه به زندگی‪،‬‬ ‫سـرگرمی و تفریحاتی که می خواهند داشـته‬ ‫باشـند و میـزان نیازشـان بـه تفریـح‪ ،‬ازادی‪،‬‬ ‫قـدرت‪ ،‬اسـتقالل و ‪ ...‬موردارزیابـی قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬مشـاوره پیـش ازازدواج بـه افـراد‬ ‫کمک خواهد کرد عالوه بر عشـق و اشـتیاقی‬ ‫کـه بـرای تشـکیل رابطـه دارنـد؛ از منطـق و‬ ‫شـناخت صحیـح اسـتفاده کننـد تـا مبـادا‬ ‫زندگی مشترکشان سمت نابودی و جدایی‬ ‫کشـیده شـود‪ .‬وقتـی می گوییـم در بحـث‬ ‫نشـناختی‬ ‫یهـای روا ‬ ‫ازدواج توجـه بـه ویژگ ‬ ‫و شـخصیتی مهـم اسـت‪ ،‬ازاین منظـر‬ ‫اسـت کـه بایـد تمامـی ابعـاد شـخصیت‬ ‫ً‬ ‫طرفیـن بررسـی شـود؛ مثلا شـخصی بـا تیپ‬ ‫شـخصیتی درون گرا و کم حرف قصد ازدواج‬ ‫نگـرا و‬ ‫بـا شـخصی بـا تیـپ شـخصیتی برو ‬ ‫خواهـان تشـکیل روابـط اجتماعـی را دارد‪.‬‬ ‫اینجاسـت کـه روانشـناس یـا مشـاور کمـک‬ ‫یهـای‬ ‫می کنـد کـه چگونـه بـا ایـن ویژگ ‬ ‫شـخصیتی یکدیگـر کنـار امـده‪ ،‬بـه پذیـرش‬ ‫برسند و در اجتماع درکنارهم حضور یابند‪.‬‬ ‫روانشـناس ارزیابـی می کنـد ایـا این افـراد‬ ‫امـکان زندگـی درکناریکدیگـر را دارنـد و ایـا‬ ‫می تواننـد مکمـل یکدیگـر باشـند یـا خیـر‪،‬‬ ‫نقطـه مقابـل یکدیگرنـد! و امـا توصیـه بـه‬ ‫مشـاوره قبـل از ازدواج ازانجـا جـدی شـده‬ ‫که رسـانه ها طی سـال های گذشـته (اخیر)‪،‬‬ ‫امار نگران کننـده ای را درباره طالق زوجین؛‬ ‫به ویـژه در سـال های اولیـه زندگـی مشـترک‬ ‫منتشـر کرده انـد؛ و مشـاوره پیـش ازازدواج‪،‬‬ ‫یـک فراینـد تخصصـی و مهـم بـرای انتخـاب‬ ‫همسـر شایسـته و مناسـب اسـت کـه افـراد‬ ‫را بـرای یـک زندگـی بـادوام و پایـدار امـاده‬ ‫می سـازد‪.‬‬ ‫ایـا در مشـاوره پیـش ازازدواج‪ ،‬بررسـی‬ ‫تهـای طرفیـن مهـم اسـت؟‬ ‫تمامـی خصل ‬ ‫از دیـدگاه بنـده‪ ،‬هر چـه ایتم ها ( گزینه های)‬ ‫بیشـتری ارزیابـی شـوند‪ ،‬امـکان شـناخت‬ ‫یشـود‬ ‫روحیـه طرفیـن بیشـتر میسـر واقع م ‬ ‫و جـواب بنـده بـه ایـن سـوال «بلـه» اسـت‪.‬‬ ‫روانشـناس و مشـاور بـا ارائـه پرسشـنامه‬ ‫مشاوره قبل از ازدواج و ازمون های مناسب‬ ‫نهـا‪ ،‬شـناخت بهتـری‬ ‫و تحلیـل دقیـق ا ‬ ‫از زوجیـن به دسـت مـی اورد و می توانـد‬ ‫تشـخیص بهتـری دراین زمینـه دهـد کـه ایـا‬ ‫دو نفـر تفاهـم الزم را دارنـد یـا خیـر‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫هدف از پرسشـنامه مشـاوره پیش ازازدواج‪،‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫یهـای شخصیت ‬ ‫یافتـن ویژگ ‬ ‫فـرد چـه خـودا گاه و چـه ناخـودا گاه‪،‬‬ ‫قصـد پنهان کردنشـان را دارد کـه مشـاور بـا‬ ‫نهـا‬ ‫بررسـی ایـن پرسشـنامه ها و تحلیـل ا ‬ ‫یهـای‬ ‫و مصاحبـه بالینـی دقیـق‪ ،‬از ویژگ ‬ ‫شـخصیتی افـراد مطلـع شـده و طرفیـن‬ ‫را نسـبت بـه خودشـان و طـرف مقابـل‬ ‫یسـازد‪ .‬عـده ای فکـر می کننـد کـه‬ ‫ا گاه م ‬ ‫پرسشـنامه مشـاوره پیـش ازازدواج اهمیـت‬ ‫چندانـی نـدارد و حتـی سـواالت موجـود در‬ ‫ان را نخوانـده عالمـت زده و از ان می گذرنـد‬ ‫کـه ایـن‪ ،‬اشـتباه اسـت و ا گـر قصـد داریـد بـا‬ ‫انجـام چنیـن کاری مشـاوره پیـش ازازدواج‬ ‫ً‬ ‫را بگذرانیـد‪ ،‬پیشـنهاد می کنیـم اصلا‬ ‫وارد اتـاق مشـاوره نشـوید‪ .‬ا گـر درپاسـخ به‬ ‫پرسشـنام ه صادق نباشید‪ ،‬تحلیلی اشتباه‬ ‫از شخصیت شما ارائه می شود و با انتخاب‬ ‫اشـتباه‪ ،‬عواقـب ان‪ ،‬سـال هابعد گریبان گیـر‬ ‫خودتـان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫نقـش تحصیلات را در موفقیـت‬ ‫جهـای اخیـر چگونه ارزیابی و تحلیل‬ ‫ازدوا ‬ ‫می کنیـد ؟‬ ‫زن و مرد در مشاوره قبل از ازدواج در مرحله‬ ‫نشـناختی‪ ،‬رفتـاری‪،‬‬ ‫اول به لحـاظ روا ‬ ‫خانوادگـی‪ ،‬سـبک زندگـی و تحصیلات بایـد‬ ‫موردبررسـی کامـل قرار می گیرنـد و تمام این‬ ‫مهـا (فا کتورهـا) مهـم اسـت‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬در‬ ‫ایت ‬ ‫بحـث تحصیلات‪ ،‬بایـد بـه خیلـی معیارهـا‬ ‫توجـه شـود کـه خـودش یـک موضـوع جـدا‬ ‫یسـت‪ .‬امـروزه تعـداد بیشـتری‬ ‫و تخصص ‬ ‫از افـراد در دانشـگاه ها و مرا کـز امـوزش‬ ‫عالـی مشـغول ادامـه تحصیـل و گرفتـن‬ ‫مـدرک تخصصـی خـود هسـتند؛ ازطرفـی‪،‬‬ ‫ظرفیـت دانشـگاه ها بیش ازگذشـته بـوده و‬ ‫رشـته های بـدون کنکور‪ ،‬امکانات بیشـتری‬ ‫را مهیـا کـرده تـا افـراد بتوانند بـه عالیق خود‬ ‫ً‬ ‫بهـا داده و بـه ان بپردازنـد‪ .‬اخیـرا تحقیقـی‬ ‫ارزشـمند طبـق تاثیـر میـزان تحصیلات بـر‬ ‫ازدواج و طلاق انجـام شـده اسـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫علی ا کبـر محـزون؛ مدیرکل دفتـر اطالعات‪،‬‬ ‫امـار و جمعیت سـازمان ثبت احوال‪ ،‬هر چه‬ ‫سـطح تحصیلات باالتـر مـی رود‪ ،‬نسـبت‬ ‫طلاق بـه ازدواج‪ ،‬در زنـان و هـم در مـردان‬ ‫کاهش یافته اسـت؛ پس هر چه تحصیالت‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫دانـش و ا گاهـی افـراد باالتـر باشـد‪ ،‬ا ‬ ‫بهتـر می تواننـد در تشـخیص افـراد مطابـق‬ ‫بـا معیارهـا و مال ک هایشـان موفـق باشـند‪.‬‬ ‫ازطرفـی سـواد‪ ،‬فقـط سـواد ا کادمیـک یـا‬ ‫دانشـگاهی نیسـت‪ .‬شـاید برایتـان جالـب‬ ‫باشـد کـه بدانیـد مفهـوم سـواد در قـرن‬ ‫گذشـته‪ ،‬تغییـرات بسـیار کـرده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫طبـق تعریـف یونسـکو؛ باسـواد کس ‬ ‫کـه بتوانـد از خواند ههـا و دانسـته های‬ ‫خـود اسـتفاده و تغییـری در زندگـی خـود‬ ‫ایجـاد کنـد‪ .‬باسـوادی‪ ،‬توانایـی «تغییـر»‬ ‫یسـت کـه بتوانـد‬ ‫اسـت؛ و «باسـواد»‪ ،‬کس ‬ ‫بـا اموخته هایـش‪ ،‬تغییـری در زندگـی خـود‬ ‫ایجـاد کنـد‪ .‬سـازمان ملـل در دهـه دوم قرن‬ ‫‪ ،۲۱‬بازهـم در مفهـوم سـواد تغییـر ایجـاد‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬در تعریـف سـوم‪ ،‬کال ماهیـت سـواد‬ ‫تغییـر یافـت‪ .‬مهارت هایـی اعلام شـد کـه‬ ‫داشتنشـان‪ ،‬مصداق باسـوادی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بدین ترتیـب‪ ،‬شـخصی کـه در یـک رشـته‬ ‫دانشـگاهی موفـق بـه دریافـت مـدرک دکتـرا‬ ‫یشـود‪ ،‬حـدود پنج درصـد باسـواد اسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫تهـا عبارت انـد از‪:‬‬ ‫ایـن مهار ‬ ‫• سـواد عاطفـی‪ :‬توانایـی برقـراری روابـط‬ ‫عاطفـی بـا خانـواده و دوسـتان‬ ‫• سـواد ارتباطـی‪ :‬توانایـی برقـراری ارتبـاط‬ ‫مناسـب بـا دیگـران و دانسـتن اداب‬ ‫اجتماعـی و اداب معاشـرت‬ ‫• سـواد مالـی‪ :‬توانایـی مدیریـت مالـی‬ ‫شهـای پس انـداز و‬ ‫خانـواده‪ ،‬دانسـتن رو ‬ ‫تـوازن دخل وخـرج‬ ‫• سـواد رسـانه ای‪ :‬اینکـه فـرد بدانـد کـدام‬ ‫رسـانه معتبـر اسـت و کـدام نامعتبـر‬ ‫• سـواد تربیتـی‪ :‬توانایـی تربیـت فرزنـدان‬ ‫به نحـوی شایسـته (فرزندپـروری)‬ ‫تهـای‬ ‫• سـواد رایانـه ای‪ :‬دانسـتن مهار ‬ ‫راهبـری رایانـه (کامپیوتـر)‬ ‫• سـواد سلامت‪ :‬دانسـتن اطالعـات مهـم‬ ‫یهـا و‬ ‫دربـاره تغذیـه سـالم و کنتـرل بیمار ‬ ‫یهـا‬ ‫پیشـگیری از بیمار ‬ ‫• سـواد نـژادی و قومـی‪ :‬شـناخت نژادهـا و‬ ‫تهـا طبـق احتـرام و بـدون تبعیـض‬ ‫قومی ‬ ‫• سـواد بو مشـناختی‪ :‬دانسـتن را ههـای‬ ‫حفاظـت از محیط زیسـت‬ ‫• سـواد تحلیلـی‪ :‬توانایـی شـناخت‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و تحلیـل نظری ههـای مختلـف و ایجـاد‬ ‫اسـتدال ل های منطقـی بـدون تعصـب و‬ ‫پیش فـر ض‬ ‫• سـواد انـرژی‪ :‬توانایـی مدیریـت مصـرف‬ ‫انـرژی‬ ‫• سـواد علمـی‪ :‬عالو هبـر سـواد دانشـگاهی؛‬ ‫توانایـی بحـث یـا حل مسـئله بـا راهکارهای‬ ‫علمـی و عقالنـی مناسـب‬ ‫سـن‪ ،‬جایـگاه اجتماعـی و تمکـن مالـی‬ ‫ً‬ ‫طرفیـن تاچه میـزان بایـد برابر باشـد؟ مثال‬ ‫ً‬ ‫ایـا یـک فـرد دارای لیسـانس حتمـا بایـد بـا‬ ‫یـک لیسانسـه ازدواج کنـد؟ فقیـر و غنـی‬ ‫نبایـد باهـم ازدواج کننـد؟‬ ‫در بحـث برابـری نسـبی و کفویـت‪ ،‬تمامـی‬ ‫موارد مذکور باید لحاظ شـود و موردبررسـی‬ ‫قـرار بگیـرد‪ .‬هر چـه فاصلـه اجتماعـی‪،‬‬ ‫طبقاتـی‪ ،‬تحصیلـی‪ ،‬مالـی و ‪ ...‬کمتـر باشـد‪،‬‬ ‫احتمـال موفقیـت ان رابطـه بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دررابط هبـا مثال مورد تحصیالت دانشـگاهی‬ ‫کـه گفتیـد‪ ،‬جـواب خیـر اسـت؛ چنیـن‬ ‫قطعیتـی در پاسـخگویی وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫همان طورکـه در سـوال قبـل بـه ان در بحث‬ ‫تحصیلات به صورت دقیق اشـاره شـد؛ ولی‬ ‫هر چـه فاصلـه تحصیلـی‪ ،‬اجتماعی و مـوارد‬ ‫دیگـر‪ ،‬کمتـر و شـباهت ها بیشـتر باشـد‪،‬‬ ‫یتـوان به جرئـت ابـراز داشـت‪ ،‬موفقیـت‬ ‫م ‬ ‫در ان رابطـه بیشـتر خواهـد بـود‪ .‬فاصلـه‬ ‫طبقات ِـی (مالـی) زیـاد بیـن افـراد (زوجیـن)‬ ‫لسـاز اسـت‪ .‬گاهـی خانـم بـا‬ ‫نیـز مشک ‬ ‫سـطح درامـدی باال و دارایی بسـیار‪ ،‬عاشـق‬ ‫فتـر جامعـه شـده‬ ‫پسـری بـا سـطح ضعی ‬ ‫و ایـن اختلاف طبقاتـی و سـطح درامـد و‬ ‫دارایـی‪ ،‬در ابتـدا جلو هگـر نبـوده و بـرای‬ ‫اقاپسـر جذابیـت داشـته؛ یـا برعکـس اقـا‬ ‫غنـی و خانـم از سـطح کم برخـوردار جامعـه‬ ‫اسـت ( کـه مـوارد و طیـف بیشـتری را‬ ‫دربرمی گیرد)‪ ،‬بعدها این فاصله چشـمگیر‪،‬‬ ‫باعـث ایجـاد احسـاس حقـارت و احسـاس‬ ‫بی ارزشـی در فـرد مقابـل شـده و نتوانسـته‬ ‫ان رابطـه را ادامـه دهـد‪ .‬در بحـث سـن نیـز‬ ‫فاصلـه سـنی زیـاد به هیچ عنـوان توصیـه‬ ‫یشـود‪ .‬این امـر در سـنین پاییـن‪ ،‬بیشـتر‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫بایـد مدنظـر قـرار گیـرد؛ مثلا ازدواج یـک‬ ‫دختـر ‪2 0‬سـاله بـا اقـای ‪ 40-45‬سـاله بیشـتر‬ ‫دردسرسـاز خواهـد بـود تـا ازدواج یک خانم‬ ‫‪65‬سـاله‪ .‬اختالف‬ ‫‪ 50‬سـاله بـا یـک اقای ‪ -70‬‬ ‫سـنی در ازدواج بـا میـزان رضایـت زناشـویی‬ ‫زوجیـن ارتبـاط دارد‪ .‬طبـق مطالعـات؛‬ ‫رضایـت زناشـویی در زوج هایـی کـه فاصلـه‬ ‫سـنی زیادی باهم دارند‪ ،‬نسـبت به ان ها که‬ ‫یشـان کمتـر اسـت‪ ،‬به میـزان‬ ‫تفـاوت سن ‬ ‫قابل توجهـی کاهـش می یابـد‪ .‬تجربـه ثابـت‬ ‫کـرده اسـت زن و شـوهرهایی کـه اختلاف‬ ‫سـنی ‪ ۰‬تـا س هسـال دارنـد‪ ،‬رضایـت بیشـتری‬ ‫درمقایسـه با زوج هایی با فاصله سـنی چهار‬ ‫شسـال‪ ،‬داشـته اند‪ .‬به همین ترتیـب‪،‬‬ ‫تـا ش ‬ ‫شسـال‬ ‫زوجین با اختالف سـنی چهار تا ش ‬ ‫تسـال‬ ‫به نسـبت ان ه اکـه تفـاوت سـنی هف ‬ ‫یتـر‬ ‫بـه بـاال دارنـد‪ ،‬از ازدواجشـان راض ‬ ‫هسـتند‪ .‬به طورکلـی رضایـت زناشـویی بـا‬ ‫افزایـش اختلاف سـنی در ازدواج کاهـش‬ ‫می یا بـد‪.‬‬ ‫پایان سخن‬ ‫ذکـر این نکتـه بسـیارمهم اسـت کـه گاهـی‬ ‫یکـه بـه اتـاق مشـاوره مراجعـه‬ ‫افراد ‬ ‫می کنند‪ ،‬حتی خودشـان را نمی شناسـند و‬ ‫نمی تواننـد خود را به درسـتی تعریف کنند و‬ ‫گاه درپاسخ به سواالت مربوط به شخصیت‬ ‫نشـناختی خـود‪ ،‬پاسـخ‬ ‫یهـای روا ‬ ‫و ویژگ ‬ ‫«نمی دانـم» می دهنـد یـا «سـکوت»‬ ‫می کننـد؛ پـس چطور انتظار مـی رود با چند‬ ‫جلسـه دیـدار و گفت وگـو بـا جنـس مخالـف‬ ‫خـود‪ ،‬بـه شـناخت ازطرف مقابل برسـند که‬ ‫ممکـن اسـت فـرد‪ ،‬خـود را انچـه هسـت بروز‬ ‫نـداده و خـود را بهتـر از انچـه هسـت‪ ،‬نشـان‬ ‫دهد‪ .‬شـناخت ذهن و شـخصیت انسان ها‬ ‫نبـر اسـت‪ .‬ا گـر زندگـی‬ ‫بسـیارپیچیده و زما ‬ ‫پیـش رو و موفقیـت در رابطـه برایتـان مهـم‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ ،‬لطفـا مشـاوره پیـش ازازدواج را امـری‬ ‫سـاده و بی اهمیـت جلـوه ندهیـد و ان را‬ ‫جـدی بگیریـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛‬ ‫اغاز برنامه های اجرایی قرارگاه گذر از اوج بار ‪1401‬‬ ‫در شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران از‬ ‫کبـار ‪1401‬‬ ‫اغـاز برنام ههـای مدیریـت پی ‬ ‫از امـروز خبـر داد‪ .‬مهنـدس سـید کاظـم‬ ‫حسـینی کارنامـی گفـت‪« :‬درراسـتای‬ ‫مدیریت پیک بار تابسـتان ‪ ،1401‬درراسـتای‬ ‫مصوبـات هیئـت محتـرم وزیـران و‬ ‫سیاسـت های ابالغـی وزارت نیـرو و شـرکت‬ ‫توانیـر در حـوزه مدیریـت مصـرف بـرق‪،‬‬ ‫برنام ههـای ایـن شـرکت در ‪ 33‬سـرفصل‬ ‫تدویـن و ابلاغ شـده اسـت»‪ .‬وی پیگیـری‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق در ادارات‪ ،‬بانک هـا‪،‬‬ ‫صنایـع‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬خانگـی‪ ،‬مرغـداری‪،‬‬ ‫مجتم عهـای تجـاری‪ ،‬پالژهـای سـاحلی‪،‬‬ ‫تابلوهـای تبلیغاتـی‪ ،‬رمزارزهـا‪ ،‬تغییـر‬ ‫سـاعات کاری ادارات‪ ،‬پیاده سـازی بسـتر‬ ‫‪ ،IOT‬اسـتفاده از ظرفیـت نیروگا ههـای‬ ‫گسـازی‬ ‫تولیـد پرا کنـده‪ ،‬اقدامـات فرهن ‬ ‫اطالع رسـانی و ا گا هسـازی عمومـی مـردم‪،‬‬ ‫پیگیـری و هماهنگـی بـا صداوسـیما جهـت‬ ‫پخش برنامه های مدیریت مصرف از شبکه‬ ‫اسـتانی ‪ ،‬انعقـاد تفاهم نامـه بـا نیروهـای‬ ‫مسـلح ‪ ،‬شناسـایی و پیگیـری مشـترکان‬ ‫پرمصـرف ‪ ،‬جلـب مشـارکت مشـترکین‬ ‫صنعتـی بـا دیمانـد باالتـر از ‪ 500‬کیلـووات‬ ‫خـارج از شـهرک های صنعتـی‪ ،‬به کارگیـری‬ ‫مولدهـای دیزلـی خـود تامیـن ‪ ،‬پیگیـری‬ ‫انشـعابات مربـوط بـه چا ههـای کشـاورزی‪،‬‬ ‫پیگیـری اسـتفاده از پتانسـیل جایگا ههـای‬ ‫‪ CNG‬و‪ ...‬را از جملـه برنام ههـای شـرکت‬ ‫در گـذر از پیـک تابسـتان ‪ 1401‬برشـمرد ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران‬ ‫افـزود ‪« :‬شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران حـدود‬ ‫یک میلیـون و ‪ 500‬هـزار دارد کـه ازاین تعـداد‬ ‫‪ 75‬درصـد ان خانگـی ‪ ،‬شـش درصد‬ ‫کشـاورزی و کمتـر از یک درصـد را مشـترکین‬ ‫صنعتـی تشـکیل می دهنـد»‪ .‬حسـینی بـه‬ ‫برنامه ریـزی شـرکت درخصـوص مدیریـت‬ ‫مصـرف در بخـش صنعتـی اشـاره کـرد و‬ ‫ادامـه داد ‪« :‬تعـداد مشـترکین شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان ‪ 1592‬مشـترک بـا ‪133‬‬ ‫مگاوات مصرف ‪ ،‬مشـترکین خارج از شـهرک‬ ‫صنعتـی بـا قـدرت باالتـر از ‪ 500‬کیلـووات ‪110‬‬ ‫مشـترک بـا ‪ 53‬مـگاوات مصـرف ‪ ،‬مشـترکین‬ ‫صنعتـی خـارج از شـهرک ‪ 2165‬مشـترک‬ ‫بـا ‪2 2‬مـگاوات مصـرف اسـت کـه طبـق‬ ‫یهـای صورت گرفتـه مقـرر شـد؛‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫بـرای هـر روز مشـترکین صنعتـی مدیریـت‬ ‫مصـرف بـرق را براسـاس تفاهم نام ههـای‬ ‫منعقـده داشـته باشـند» ‪ .‬وی گفـت‪« :‬طبق‬ ‫تفاهم نامـه ای کـه با شـرکت ابفـای مازندران‬ ‫بسـته شـد مقـرر شـد؛ ‪ 150‬دیـزل ژنراتـور در‬ ‫سـاعات پیـک وارد مـدار شـود»‪ .‬مدیر عامل‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران در خصـوص‬ ‫بخش کشـاورزی نیز یاداور شـد ‪« :‬با توجه به‬ ‫فشـده و برنام ههـای‬ ‫مشـوق های تعری ‬ ‫تدوین شده ‪ ،‬مشـترکان می توانند در صورت‬ ‫عدم اسـتفاده از برق چا ههـای کشـاورزی‬ ‫جسـاعت در بـازه زمانـی ‪ 11‬تـا ‪18‬‬ ‫ب همـدت پن ‬ ‫یشـود )‬ ‫( کـه در تفاهم نامـه همـکاری درج م ‬ ‫و انتقـال زمـان ابیـاری بـه سـاعات دیگـر ‪،‬‬ ‫از بـرق رایـگان در ‪ 19‬سـاعت باقیمانـده‬ ‫شـبانه روز اسـتفاده کننـد»‪ .‬حسـینی‬ ‫تصریـح کـرد ‪« :‬تمـام تلاش همـکاران مـا در‬ ‫شهـای مختلـف بر این اسـت که هیـچ‬ ‫بخ ‬ ‫خاموشـی بـه بخـش خانگـی و تجـاری‬ ‫اعمال نشـود و این امر مسـتلزم این اسـت که‬ ‫مشـترکین محترم مدیریت مصرف برق را در‬ ‫ایـام گـرم سـال به خصـوص در سـاعات ‪ 12‬تـا‬ ‫‪ 17‬و ‪ 20‬تـا ‪ 23‬رعایـت کننـد»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۴۰‬تن برنج و شکر احتکاری‬ ‫توسط بازرسان اتاق اصناف‬ ‫رئیـــس اتـــاق اصنـــاف شهرســـتان ری اعـــام کـــرد‪« :‬بازرســـان ایـــن اتـــاق در‬ ‫سرکشـــی از انبارها موفق شـــدند حـــدود ‪ ۴۰‬تن برنج و شـــکر تنظیـــم بازاری‬ ‫احتکارشـــده را از انباری متروکه در باقرشـــهر این شهرســـتان کشـــف کنند»‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایرنا؛ لطف اهلل ســـتاره بـــه خبرنگاران گفت‪« :‬این کاالها به دس ــتور‬ ‫معـــاون تعزیـــرات حکومتی شهرســـتان های اســـتان تهـــران توقیـــف و انبار‬ ‫به دســـتور معاون دادستان شهرســـتان ری پلمب و پرونده جهت پیگیری‬ ‫به مراجع مربوطه ارجاع شـــد»‪ .‬وی اظهار داشـــت‪« :‬نماینده واحد بازرسی‬ ‫فرمانـــداری ویژه شهرســـتان ری‪ ،‬نماینـــده اداره اما کن و نماینـــده تعزیرات‬ ‫حکومتـــی نیز جهت بررســـی در محـــل انبار حضـــور یافتند»‪ .‬این مس ــئول‬ ‫اضافـــه کـــرد‪« :‬بازرســـان اتـــاق اصنـــاف شهرســـتان ری به همـــراه نماین ــده‬ ‫اداره بازرســـی فرمانداری موفق شـــدند کارگاه بســـته بندی برنـــج تقلبی را با‬ ‫هوشـــمندی پلیـــس امنیت و عمومی ری شناســـایی کنند»‪ .‬ســـتاره اضافه‬ ‫کـــرد‪« :‬ســـودجویان درایـــن کارگاه با تغییر بســـته بندی برنج تایلنـــدی اقدام‬ ‫بـــه عرضـــه ان محصـــول به عنـــوان برنـــج ایرانـــی بـــا برنـــد شناخته شـــده در‬ ‫فروشـــگاه های زنجیره ای می کردند»‪ .‬وی افزود‪« :‬دراین بازرســـی به دس ــتور‬ ‫مقـــام قضائـــی دونفر بازداشـــت‪ ،‬کارگاه پلمـــب و پرونده ایـــن واحد متخلف‬ ‫جهت رســـیدگی به مراجـــع مربوطه ارجاع شـــد»‪.‬‬ ‫ارائه خدمات غربالگری نوزاد‬ ‫در ‪ ۲۰‬مرکز خدمات جامع سالمت‬ ‫باتوجه بـــه اهمیـــت غربالگـــری‬ ‫نـــوزادان‪ ،‬در ‪ ۲۰‬مرکـــز خدمـــات‬ ‫جامـــع ســـامت شـــبکه‬ ‫بهداشـــت ودرمان ری‪ ،‬همـــه روزه‬ ‫ جـــز ایـــام تعطیـــل‪ ،‬غربالگـــری‬ ‫نـــوزادان بـــرای تمامـــی جمعیـــت‬ ‫تحت پوشـــش ایرانـــی و غیرایرانی‬ ‫انجـــام می شـــود‪ .‬به گـــزارش‬ ‫ایرنـــا؛ بـــا غربالگری نوزادان ســـه تا پنـــج روزه‪ ،‬بیماری هایـــی ازقبیل کم کاری‬ ‫مادرزادی تیروئید‪ ،‬فاویســـم و طیف گســـترده ای از بیماری های متابولیک‬ ‫ارثـــی ماند فنیـــل کتونـــوری‪ ،‬گاال کتوزمی در نـــوزادان شناســـایی و با درمان‬ ‫بهنـــگام ان از بـــروز اختـــال و بیمـــاری پیشـــگیری می شـــود‪ .‬غربالگ ــری‬ ‫نـــوزادان‪ ،‬بهتریـــن هدیه والدین بـــه فرزندانشـــان اســـت‪ .‬ازمایش هایی که‬ ‫در طر ح هـــای غربالگری مورداســـتفاده قرار می گیرنـــد باید پیش از ترخیص‬ ‫نـــوزاد از بیمارســـتان و طی پنج روزاول پـــس از تولد انجام شـــوند‪ .‬غربالگری‬ ‫نـــوزادان بـــرای تشـــخیص زودهنـــگام بیماری هـــای مـــادرزادی خطرن ــا ک‬ ‫اســـت کـــه ا گـــر به موقـــع تشـــخیص داده نشـــوند ممکن اســـت باعـــث بروز‬ ‫عقب ماندگـــی ذهنـــی‪ ،‬کنـــدی رشـــد جســـمی و حتی مـــرگ شـــوند‪ .‬مراقب‬ ‫ســـامت مرکز خدمات جامع ســـامت شهرســـتان ری گفت‪« :‬والدین بهتر‬ ‫اســـت ابتدا به همـــراه فرزنـــد خود بـــرای انجـــام مراقبت های اولیـــه نوزادی‬ ‫بـــه نزدیک تریـــن مرکـــز خدمـــات جامـــع ســـامت‪ ،‬پایـــگاه بهداشـــت و در‬ ‫روســـتاها به خانه بهداشـــت مراجعه کنند تا ضمن معاینـــات اولیه‪ ،‬پرونده‬ ‫الکترونیک ســـامت در ســـامانه ســـیب تشـــکیل شـــده و ســـپس بـــا ارجاع‬ ‫بـــرای نمونه گیـــری بـــه مرکز خدمـــات جامع ســـامت مراجعه کننـــد»‪ .‬ا کرم‬ ‫یوســـفیان گفت‪« :‬توصیه می شـــود قبل از نمونه گیری شیردهی کامل نوزاد‬ ‫انجـــام‪ ،‬کارت وا کســـن‪ ،‬کد ملی والدین و کد شناســـایی نوزاد ثبت شـــده در‬ ‫ســـامانه سیب (درصورت ثبت در ســـامانه) را همراه داشته باشند»‪ .‬به گفته‬ ‫وی؛ ازمایـــش غربالگری نـــوزادان در زمانی بســـیارکوتاه و با چند قطره خون‬ ‫از کـــف پـــای نوزاد تهیه شـــده و نیاز بـــه مراقبت خاصی پـــس از نمونه گیری‬ ‫نیســـت‪ .‬مســـئول واحـــد بیماری هـــای غیروا گیر شـــبکه بهداشـــت ودرمان‬ ‫شهرســـتان درباره غربالگری بدو تولـــد نوزادان گفـــت‪« :‬در ‪ ۲۰‬مرکز خدمات‬ ‫جامع ســـامت شبکه بهداشـــت ودرمان شهرســـتان ری‪ ،‬همه روزه جز ایام‬ ‫تعطیـــل‪ ،‬غربالگری نوزادان توســـط مراقبین ســـامت بـــرای تمام جمعیت‬ ‫تحت پوشـــش ایرانـــی و غیرایرانی انجام می شـــود»‪ .‬معصومـــه جنتی افزود‪:‬‬ ‫گـــذر ‪ ۷۲‬ســـاعت از زمان تولـــد قابل انجـــام بوده و‬ ‫«نمونه گیـــری از نـــوزاد بـــا ِ‬ ‫بهتـــر اســـت والدین تـــا پنج روزگی فرزندشـــان بـــرای این کار مراجعـــه کنند و‬ ‫درصـــورت مشـــکوک بودن ازمایش غربالگـــری نتیجه اولیـــه در اولین فرصت‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫به صـــورت تلفنی طی دو تا ســـه روز بـــه والدین نوزاد اطالع داده م ‬ ‫وی گفـــت‪« :‬طبـــق نـــوع بیمـــاری بـــرای انجـــام ازمایـــش تائید تشـــخیص و‬ ‫یش ــوند‬ ‫ارجـــاع بـــه متخصـــص به مرکـــز خدمـــات جامع ســـامت دعوت م ‬ ‫در ســـایر موارد پاســـخ ازمایش های اولیه حـــدود هفت تـــا ‪ ۱۰‬روز کاری زمان‬ ‫می بـــرد»‪ .‬جنتـــی گفـــت‪« :‬در برخی نـــوزادان مانند نـــوزادان نارس‪ ،‬س ــابقه‬ ‫بســـتری در بیمارســـتان‪ ،‬نمونه مشـــکوک در ازمایش اولیه‪ ،‬مراقب سالمت‬ ‫هنـــگام پرسشـــگری از والدین نوزاد‪ ،‬به اطالع ان ها می رســـاند نیـــاز به تکرار‬ ‫ازمایش اســـت که والدین باید این را درنظر داشـــته باشـــند»‪ .‬مسئول واحد‬ ‫بیماری هـــای غیروا گیـــر یاداور شـــد‪« :‬تشـــخیص زودهنـــگام بیماری هایی‬ ‫ازقبیـــل کـــم کاری مـــادرزادی تیروئیـــد‪ ،‬فاویســـم و طیـــف گســـترده ای از‬ ‫بیماری هـــای متابولیک ارثـــی ماند فنیل کتونوری‪ ،‬گاال کتوزمـــی در نوزادان‬ ‫از بـــروز اختالل در رشـــد‪ ،‬تکامل و عقب ماندگی هـــای ذهنی جلوگیری کرده‬ ‫و درمان های ســـاده‪ ،‬اســـان و ارزان و موثری در نوزادی را دراختیار خانواده‬ ‫قـــرار می دهـــد»‪ .‬غربالگـــری‪ ،‬روشی ســـت کـــه بـــا ان می تـــوان افـــراد به ظاهر‬ ‫ســـالم را کـــه ازنظر ابتال به بیماری خاص درمعرض خطر بیشـــتری هس ــتند‬ ‫از افـــراد ســـالم شناســـایی کـــرد‪ .‬امـــروزه در بســـیاری از کشـــورها برنامه های‬ ‫غربالگری نوزادان به صورت گســـترده دردســـت انجام اســـت که بااستفاده از‬ ‫چنـــد ازمایش ســـاده بـــر روی خـــون نـــوزاد صـــورت می گیرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات منظم و مستمر‬ ‫سه شنبه های پاسخگوی شهرداری کهریزک‬ ‫جلســـه مالقـــات مردمـــی‬ ‫شـــهردار کهریـــزک بـــا‬ ‫شـــهروندان شـــهر برگـــزار‬ ‫شـــد‪ .‬علی کلهر؛ شـــهردار‬ ‫کهریزک برگزاری جلســـات‬ ‫مســـتمر و منظم مالقات‬ ‫مردمی مدیریت شـــهری‬ ‫شـــهرداری کهریـــزک را‬ ‫فرصـــت مغتنمـــی بـــرای‬ ‫گشـــایش گره های شـــهر و رسیدگی به مطالبات شـــهروندان عنوان کرد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬دیدار با مردم و رســـیدگی به مشـــکالت اهالـــی فقط به‬ ‫جلســـات مالقات مردمی سه شـــنبه های پاســـخگو خالصه نمی شـــود و در‬ ‫تمـــام ایام هفتـــه در اتاق مدیران شـــهرداری به روی مراجعیـــن باز؛ و جهت‬ ‫ته ــای‬ ‫تکریـــم ارباب رجـــوع رســـیدگی بـــه مشـــکالت اهالـــی‪ ،‬یکـــی از اولوی ‬ ‫مدیریـــت شـــهری کهریـــزک اســـت»‪ .‬طبـــق گزارش هـــا؛ در پایـــان جلس ــات‬ ‫مالقـــات مردمـــی‪ ،‬بیشـــترین موضوعات مطر ح شـــده در ایـــن مالقات ها به‬ ‫حوزه شهرســـازی و تقاضای شـــهروندان در حوزه اشـــتغال اختصاص دارد‪.‬‬ ‫زورگیران قداره کش با تیر پلیس ری زمین گیر شدند‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان ری از دســـتگیری زورگیـــران ســـابقه دار‬ ‫محـــدوده شـــهرری طـــی تعقیـــب و گریـــز و تیرانـــدازی خبـــر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـــا؛ ســـرهنگ دوســـتعلی جلیلیـــان گفـــت‪« :‬واحد گشـــت کالنتـــری ‪۱۳۱‬‬ ‫شـــهرری درحـــال گشـــت زنی در ســـه راه ورامیـــن دو نفـــر از ســـارقان زورگی ــر‬ ‫ســـابقه دار محـــدوده شـــهرری را ســـوار بـــر یک دســـتگاه موتور ســـیکلت‬ ‫به همـــراه یک قبضه قمه مشـــاهده کـــه متهمان به محض رویـــت ماموران‬ ‫ً‬ ‫ســـریعا اقـــدام بـــه فـــرار کردنـــد»‪ .‬وی با بیان اینکه طـــی یک تعقیـــب و گریز‬ ‫ضربتـــی موتورســـیکلت در میـــدان معلـــم شـــهرری متوقـــف شـــد‪ ،‬عن ــوان‬ ‫کـــرد‪« :‬هم زمـــان بـــا توقـــف موتورســـیکلت را کب به صـــورت پیـــاده متواری‬ ‫و ترک نشـــین بـــا قمـــه به مامـــوران حمله ور شـــده کـــه در اجـــرای عملیات‬ ‫مقتدرانـــه و قانـــون به کار گیری ســـاح پـــس از صـــدور اخطار و شـــلیک تیر‬ ‫هوایـــی متهـــم بـــا بی توجهـــی بـــه حملـــه بـــه پلیـــس ادامـــه داد تااینکه با‬ ‫شـــلیک پلیس از ناحیه پا مصدوم‪ ،‬خلع ســـاح و دستگیر شد»‪ .‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان با اشـــاره به اینکه با اعتراف فرد دستگیرشـــده متهـــم متواری پس‬ ‫از هماهنگی های قضائی در مخفیگاهش دســـتگیر شـــد‪ ،‬افزود‪« :‬متهمان‬ ‫ســـابقه دار دستگیر شـــده پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل‬ ‫مراجـــع قضائی شـــدند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2515‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫رهبری‪ ،‬زنده نگه داشتن یاد امام (ره)‬ ‫را در پیشبرد اهداف انقالب ضروری می دانند‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی گفـت‪« :‬مقـام‬ ‫معظـم رهبری زنده نگه داشـتن یـاد امـام (ره) را‬ ‫در پیشبرد اهداف انقالب ضروری می دانند»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در‬ ‫پایـان جلسـه درس فقـه کـه در حـرم مطهـر‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ برگـزار شـد‪ ،‬بااشـاره به سـخنرانی‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب در مراسـم سی وسـومین‬ ‫سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در مرقد مطهر رهبر کبیر انقالب‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬بیانـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامی دراین مراسـم دارای نـکات مهـم و‬ ‫مسائل حائزاهمیت فراوانی ناظر بر نیازهای امروز و فردای کشور به ویژه برای‬ ‫مصونیت بخشـی به ارزش ها مقابل تحریف ها و توطئه های دشـمنان بود که‬ ‫شهـای مختلـف ان موردبررسـی دقیـق قـرار گیـرد»‪ .‬وی از نـکات‬ ‫جـا دارد بخ ‬ ‫قابل توجـه ایـن سـخنرانی را خضـوع‪ ،‬فروتنـی و تواضـع رهبـری معظم دانسـت‬ ‫و اظهـار کـرد‪« :‬مقـام معظـم رهبـری ایـن خلـف صالـح امـام (ره) بعـد از رحلـت‬ ‫‪33‬سـال کشـور را در دریایـی متالطـم به بهترین نحـو در مسـیر‬ ‫امـام بزرگـوار‪ ،‬‬ ‫عزتمندی‪ ،‬پیشرفت و تعالی با جدیت و شجاعت هدایت کرده اند»‪ .‬وی با ذکر‬ ‫نمونه هایـی از تا کیـدات رهبر معظم انقالب بر جایـگاه واالی امام خمینی (ره)‬ ‫یکـه خـود شـخصیتی‬ ‫در جلسـات خصوصـی و عمومـی‪ ،‬افـزود‪« :‬چنیـن فرد ‬ ‫بسیاربرجسـته دارد و بـه اذن الهـی کشـور را از تالط مهـای مختلـف به سلامت‬ ‫نحـال خـودش را در مقـام مقایسـه بـا امـام راحـل (ره)‬ ‫عبـور داده اسـت؛ باای ‬ ‫نمی بینـد و فاصلـه خـود و امـام (ره) را نجومـی ذکـر می کنـد کـه نشـان از رشـد و‬ ‫کمـال معنـوی‪ ،‬ادب و تواضـع ایـن شـخصیت ممتـاز دارد و ایـن فروتنـی‪ ،‬یـک‬ ‫درس و الگوست»‪ .‬تولیت استان قدس رضوی به تذکرات رهبر معظم انقالب‬ ‫گکـردن یـاد و تحریـف‬ ‫نسـبت بـه جلوگیـری از هویت زدایـی از انقلاب و کم رن ‬ ‫امـام (ره) اشـاره و عنـوان کـرد‪« :‬رهبـری معظـم انقلاب در فـرازی از بیانـات خود‬ ‫بـا تعبیـر نگذاریـد یـاد امـام در جامعـه کم رنـگ شـود؛ اهمیت زنده نگه داشـتن‬ ‫یـاد رهبـر کبیـر انقلاب را موردتا کیـد قـرار دادنـد؛ متاسـفانه گاهـی احسـاس‬ ‫یشـود نسـبت به امام (ره) بی توجهی هایی صورت می گیرد؛ حتی نسبت به‬ ‫م ‬ ‫عکـس امام خمینـی (ره) نیـز باید حساسـیت داشـت زیـرا امـام(ره) نمـاد‪ ،‬روح و‬ ‫یسـت»‪ .‬وی اضافه کـرد‪« :‬انقالب و نظام‬ ‫نگـذار ایـن انقلاب و نظام اسالم ‬ ‫بنیا ‬ ‫نگـذار‬ ‫مقـدس اسلامی بـا نـام‪ ،‬اندیشـه و مکتـب امـام راحـل (ره) به عنـوان بنیا ‬ ‫ان پیوندی نا گسستنی دارد و ا گر دلسوز مقام معظم رهبری و کشور هستیم‬ ‫باید یاد‪ ،‬مبانی و اهداف امام (ره) را زنده نگهداریم و برای دیگران بیان کنیم»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی بااشـاره به تا کیـدات رهبـری معظـم دربـاره‬ ‫اموختـن وجـوه مختلـف شـخصیت و مبانـی امام خمینـی (ره)‪ ،‬گفـت‪« :‬التـزام‬ ‫بـه اندیشـه های بلنـد رهبـری معظـم انقلاب اقتضـا می کند تـا ابتدا به درسـتی‬ ‫ابعاد مختلف شـخصیت متعالـی امام خمینـی (ره) و اهداف انقالب اسلامی را‬ ‫بدانیم و سـپس برای نسـل جوان که دوران ست مشـاهی و انقالب را ندیده اند‬ ‫نسـال ها ابعـاد‬ ‫بیـان و تبییـن کنیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه بهتریـن کسـی که درای ‬ ‫‪33‬سـال‬ ‫مختلـف امـام (ره) را تبییـن کـرده‪ ،‬رهبـر معظم انقلاب بوده اسـت؛ به ‬ ‫سـخنرانی های رهبر انقالب در مرقد امام (ره) اشـاره و عنوان کرد‪« :‬مطالبی که‬ ‫رهبر معظم انقالب در مراسـم سـالگرد ارتحال امام خمینی (ره) طی سـال های‬ ‫متمـادی درمـورد شـخصیت و مکتـب امـام (ره) بیـان کردنـد‪ ،‬جامع تریـن و‬ ‫کامل تریـن مجموعـه بـرای شـناخت امـام راحـل اسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان قدس‬ ‫بااشـاره به اهمیـت جهاد تبیین برای معرفی شـخصیت امام خمینـی (ره)‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪« :‬نباید اجازه دهیم نام و یاد امام (ره) در غبار دشمنی ها و عنادها فراموش‬ ‫شـود و امـروز جهـاد تبییـن برای معرفـی امام خمینی (ره) یـک ضرورت اسـت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بابیان اینکـه مقـام معظـم رهبری حقیقتا امام خمینـی (ره) را مـراد خویش‬ ‫می داننـد و ارادتـی خالصانـه و باطنـی بـه ان بزرگـوار دارنـد؛ ابـراز کـرد‪« :‬ارادت‬ ‫رهبری معظم به امام راحل (ره) مبنای عقالنی‪ ،‬منطقی و تحلیل تاریخی دارد‬ ‫گشـدن‬ ‫و ا گر معظم له در سـخنرانی سـالگرد ارتحال امام (ره) نسـبت به کم رن ‬ ‫یاد امام (ره) در جامعه هشدار می دهند به ان معناست که زنده نگه داشتن یاد‬ ‫ایشـان را در پیشـبرد اهداف انقالب ضروری می دانند»‪ .‬وی مکتب امام (ره) را‬ ‫یک فهم صحیح و کامل از اسالم ناب محمدی دانست و ابراز کرد‪« :‬متاسفانه‬ ‫گاه مشاهده می شود که حتی در برخی برنامه ها‪ ،‬سرودها و تصاویر تلویزیونی‬ ‫یشـود کـه به هیچ عنوان‬ ‫از یـاد‪ ،‬نـام و تصویـر نورانـی امام خمینـی (ره) غفلـت م ‬ ‫قابل قبول نیسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نمایشگاه «بنفش» هنرمندان گیالن‬ ‫در نگارخانه «اویسنیت» یزد‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬نمایشـگاه مجـازی گروهـی‬ ‫ذهـن خلاق «بنفـش»؛ تـا ‪ 13‬شـهریور‬ ‫بسـایت و صفحـه‬ ‫‪ ،1401‬هم زمـان در و ‬ ‫اینسـتا گرام گروه هنری رسـم و اینستا گرام‬ ‫نگارخانـه اویسـنیت یـزد برپاسـت‪ .‬خالـق‬ ‫اثـار‪ 10 ،‬هنرمنـد معاصـر گیلان بـوده و‬ ‫کیوریتـور نمایشـگاه جـواد حکمت نیـا‬ ‫از گـروه هنـری بنفـش‪ ،‬بـا همـکاری‬ ‫گـروه هنـری رسـم‪ ،‬هسـتند‪ .‬هنرمنـدان‬ ‫شـرکت کننده در این نمایشـگاه یاسـمن‬ ‫طاهـری‪ ،‬ایـدا منصـف مجـرد‪ ،‬مهشـید‬ ‫خسـروی‪ ،‬مبینـا جاللـی‪ ،‬زینب ذوالفقـاری‪ ،‬ماهک حسـن زاده مقدم‪ ،‬حنانه‬ ‫محمدپـور فـرد‪ ،‬ریحانـه محمدپـور فـرد‪ ،‬انیتـا رسـتم پور و جـواد حکمت نیـا‬ ‫سهـا از انچـه در تابلـو می بینیـد بـه شـما‬ ‫هسـتند‪ .‬برگزارکننـده می گویـد؛ تر ‬ ‫یشـوند‪ ،‬صبحانـه می خورند‪،‬‬ ‫نزدیک ترنـد! سـیاهچاله هایی کـه با ما بیدار م ‬ ‫کار می کنند و به خانه برمی گردند‪ .‬گاهی ان قدر عمیق اند که ریشه هایشـان‬ ‫یخـورد و گاه چاه هایی انـد کـه خودشـان را تـا بطـن‬ ‫در هزارسـال قبل اب م ‬ ‫مـادران گـود کرده انـد‪ .‬ناشـناخته هایی کـه بـه شناخته نشـدن زنده انـد‬ ‫و درواقـع چیزهایـی هسـتند کـه «نیسـت اند»‪ .‬بایـد مسـتقیم در تاریکـی‬ ‫چشم هایشـان چشـم بـدوزی‪ ،‬در را بازکنـی و دسـت بکشـی روی پوسـت‬ ‫تشـدن همـان!‬ ‫نشـدن همـان و نیس ‬ ‫تاریـک ایـن اشـیای خالـی! روش ‬ ‫یسـت کـه در نمایشـگاه بنفـش می افتـد؛ نمایشـگاهی بـا‬ ‫ایـن همـان اتفاق ‬ ‫یهـای مفهومـی و تـاالر تـرس‪.‬‬ ‫یهـای تاریـک‪ ،‬فانتز ‬ ‫اثـار کالیگرافـی‪ ،‬فانتز ‬ ‫عالقه منـدان بـرای بازدیـد می تواننـد تـا ‪ 13‬شـهریور ‪ 1401‬بـه نمایشـگاه‬ ‫بسـایت گـروه هنـری رسـم‬ ‫مجـازی بنفـش‪ ،‬هم زمـان در چهـار پلتفـرم و ‬ ‫بـه ادرس ‪ www.rasmgroup.com‬و صفحـه اینسـتا گرام ‪ @rasmgroup‬و‬ ‫صفحه اینسـتا گرام نگارخانه اویسـنیت یزد ‪ @avicennite_gallery‬و صفحه‬ ‫اینسـتا گرام گـروه هنـری بنفـش ‪ @violet_art_workshop‬مراجعـه و از اثـار‬ ‫ارائ هشـده دیـدن کننـد‪ .‬هنردوسـتان می تواننـد جهـت خریـد اثـار بـا تلفـن‬ ‫‪ 09365101026‬تمـاس بگیرنـد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛‬ ‫رهایی پنج «محکوم به قصاص»‬ ‫هم زمان با سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ ؟ع؟‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬هم زمـان بـا دهـه کرامـت و‬ ‫روز بزرگداشـت حضرت احمد بن موسـی ؟ع؟‬ ‫در حاشـیه تشـرف اعضـای شـورای قضائـی‬ ‫استان فارس به حرم حضرت شاهچراغ ؟ع؟‪،‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری اسـتان فـارس از رهایی‬ ‫پنـج محکـوم بـه قصـاص از چوبـه دار خبـر‬ ‫داد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین سـید‬ ‫کاظـم موسـوی بابیان اینکـه تلاش مشـترک شـورای حـل اختلاف اسـتان و‬ ‫هیئـت ویـژه صلـح و سـازش دادسـرای عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان جهـت‬ ‫پویـش «بـه حرمـت علـی ؟ع؟ می بخشـم» هم زمـان بـا دهـه کرامـت منتـج به‬ ‫اعلام رضایـت پنج نفـر از خانواد ههـای اولیـاء دم شـد؛ گفـت‪« :‬محبوسـان‬ ‫پروند ههـا در حوز ههـای قضائـی شـیراز‪ ،‬کازرون‪ ،‬کوه چنـار و سـپیدان پـس‬ ‫از چندین سـال از زنـدان ازاد شـدند»‪ .‬وی همچنیـن از ازادی ‪ 50‬نفـر زندانـی‬ ‫جرائـم مالـی غیرعمـد بااسـتفاده از تسـهیالت قضائـی هم زمـان بـا ایـن ایـام‬ ‫مبـارک خبـر داد و افـزود‪« :‬امـروز همچنیـن بـا تقاضـای اشـتغال ‪ 100‬نفـر از‬ ‫نهـای فـارس نیـز موافقـت و ‪ 100‬زندانـی مشـمول دیگـر نیـز‬ ‫مددجویـان زندا ‬ ‫بـا اعطـای مرخصـی از زنـدان ازاد شـدند»‪ .‬نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در‬ ‫نهـا و ازادی زندانیـان‬ ‫اسـتان فـارس باتا کیدبراینکـه رونـد سرکشـی بـه زندا ‬ ‫واجدشـرایط به صـورت ویـژه در دهـه کرامت ادامه خواهد داشـت به تشـریح‬ ‫شـخصیت واالی امیـن والیـت حضـرت احمـد بـن موسـی شـاهچراغ ؟ع؟‬ ‫پرداخـت و افـزود‪« :‬در روایـت و سـیره ایشـان بـه برخوردهـای کریمانـه و‬ ‫ازادسـازی ‪ ۱۰۰۰‬بنـده اشـاره شـده اسـت و امـروز الزم اسـت مـا نیـز بـا پیـروی و‬ ‫سـرلوحه قراردادن سـیره ان شـخصیت واالمقـام ضمـن تقویـت مـردم مداری‬ ‫و تکریـم مراجعیـن زمینـه رهایـی بخشـی افـراد مسـتحق دربنـد‪ ،‬به خصـوص‬ ‫محکومـان جرائـم مالـی غیرعمـد را فراهـم کنیـم»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان صمت مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری پنجاه وپنجمین جلسه شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫پنجاه وپنجمیـن جلسـه شـورای گفت وگـوی‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی فـارس بـا دسـتور‬ ‫جلسـه های بررسـی تاثیر عبور از ارز ترجیحی‬ ‫بـه ارز نیمایـی در تامیـن نهاد ههـای دامـی‪،‬‬ ‫احیـای بنـد (غ) مـاده ‪ 119‬قانـون امـور‬ ‫گمرکـی دربـاره معافیـت واردات ماشـین االت‬ ‫و تجهیـزات تولیدی‪-‬صنعتی‪-‬معدنـی‬ ‫و کشـاورزی از حقـوق ورودی در سـال‬ ‫‪ ،1401‬پیشـنهاد اصلاح قانـون مـاده ‪13‬‬ ‫ایین نامـه اجرایـی قانـون مـوارد خورا کـی و‬ ‫اشامیدنی‪-‬بهداشـتی و ارایشـی‪ ،‬پیشـنهاد‬ ‫اصلاح بخشـنامه به کارگیـری مسـئول فنـی‬ ‫جهـت عقـد قـرارداد شـرکت سـفارش گیرنده‬ ‫دربـاره دسـتورالعمل اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫خالـی و جهـت صـادرات‪ ،‬پیشـنهاد اصلاح‬ ‫مصوبـه هیئت وزیـران دربـاره تبصـره ‪ 2‬بنـد‬ ‫‪ 8‬قانـون مـواد خورا کـی و اشـامیدنی‪-‬‬ ‫ بهداشـتی و ارایشـی بـا حضـور اسـتاندار‪،‬‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس‪ ،‬مدیـران اسـتان‬ ‫و فعـاالن بخـش خصوصـی اسـتان در‬ ‫محـل اسـتانداری فـارس برگـزار شـد‪ .‬انتقـاد‬ ‫کهـا در نسـبت مصـارف بـه‬ ‫از عملکـرد بان ‬ ‫حشـده در‬ ‫منابـع از مهم تریـن مباحـث مطر ‬ ‫شـورای گفت وگـو دولـت و بخـش خصوصـی‬ ‫در اسـتان فـارس بـود کـه تصمیماتـی بـرای‬ ‫بهبـود این امـر مطـرح شـد‪ .‬جمـال رازقـی در‬ ‫پنجاه وپنجمیـن شـورای گفت وگـوی دولـت‬ ‫و بخـش خصوصـی در اسـتان فـارس بیـان‬ ‫کهـا در‬ ‫کـرد‪« :‬تنهـا ‪ ۰٫۳‬درصـد تسـهیالت بان ‬ ‫سـرمایه گذاری پرداخـت شـده کـه این رقـم‬ ‫نزدیک به صفر است و باید فشار به بانک ها‬ ‫اورده شـود تـا این رقـم بهبـود یابـد»‪ .‬وی‬ ‫کهـا و سـرمایه گذاری‬ ‫افـزود‪« :‬در حـوزه بان ‬ ‫کهـا‬ ‫امادگـی داریـم اطالعاتـی از عملکـرد بان ‬ ‫و پیشـنهادهایی ارائـه دهیـم در سـایر مـوارد‬ ‫نیـز جلسـات اختصاصـی و کارشناسـی برگـزار‬ ‫نحـوزه برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫شـود تـا مشـکالت ای ‬ ‫رازقـی بااشـاره به پایـش کسـب وکار اسـتان و‬ ‫تغییـر جایگاه فارس از رتبـه ‪ ۱۳‬در پاییز ‪ ۹۹‬به‬ ‫رتبه ‪ ۳‬در زمسـتان پارسـال گفت‪« :‬امیدواریم‬ ‫کـه ایـن پایـش ب هسـمت بهترشـدن وضعیـت‬ ‫اسـتان پیش برود»‪ .‬وی بااشـاره به مهم ترین‬ ‫موانـع کسـب وکار در اسـتان اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«بی ثباتی سیاسـت ها‪ ،‬دشـواری تامین مالی‬ ‫کهـا‪ ،‬اخـذ مجوزهـا و موانـع اداری و‬ ‫از بان ‬ ‫غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه از‬ ‫مهم ترین موانع کسـب وکار در فارس اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی فـارس بااشـاره به اینکه‬ ‫دربـاره دسـتورکار مرتبـط بـا ارز ترجیحـی و‬ ‫نحـوزه ادامـه داد‪« :‬حـذف ارز‬ ‫شهـای ای ‬ ‫چال ‬ ‫ترجیحـی کار فوق العاده ای بـوده اما طراحان‬ ‫ان انتهای مسیر را ندیدند و در شرایط کنونی‬ ‫ً‬ ‫صـادرات اصلا توجیـه نـدارد و بایـد در اینـده‬ ‫منتظـر قاچـاق کاال از خـارج باشـیم»‪ .‬رازقـی‬ ‫حشـده در جلسـه‬ ‫بااشـاره به مباحـث مطر ‬ ‫عنـوان داشـت‪« :‬برای اینکـه این مسـئله ارز‬ ‫طبـاان به ویـژه‬ ‫شهـای مرتب ‬ ‫ترجیحـی و چال ‬ ‫در حیطـه کاری دامـداران حـل شـود و تـا‬ ‫بـه کالف سـردرگم تبدیـل نشـده کمیتـه ای‬ ‫در دفتـر معاونـت امـور اقتصـادی تشـکیل‬ ‫شـود و مصوبـه ان نیـز به عنـوان مصوبـه‬ ‫شـورای گفت وگـو قـرار گیـرد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫دسـتور دیگـر جلسـه دربـاره احیـای قانـون‬ ‫گمرکـی بـرای معافیـت واردات ماشـین االت‬ ‫و تجهیـزات تولیـدی تصریـح کـرد‪« :‬از زمـان‬ ‫انقلاب ورود ماشـین االت تولیـدی معافیـت‬ ‫سـود و عـوارض گمرکـی داشـت امـا مجلـس‬ ‫نشـرایطی لغـو‬ ‫امسـال ایـن قانـون را درچنی ‬ ‫یشـود نامه ای برای‬ ‫کرده اسـت و پیشـنهاد م ‬ ‫انعـکاس بـه وزیـر اقتصـاد‪ ،‬صمـت و معـاون‬ ‫اقتصادی رئیس جمهوری نوشته شود چون‬ ‫این مسـئله بـه تولیـد کشـور ضربـه می زنـد»‪.‬‬ ‫رازقـی افـزود‪« :‬همـه جوانـب موضـوع در لغـو‬ ‫ایـن قانـون دیـده نشـده چـون ا کنـون میـزان‬ ‫اسـتهال ک بـر میـزان سـرمایه گذاری پیشـی‬ ‫گرفته اسـت»‪ .‬دراین جلسه یلدا راهدار؛ عضو‬ ‫هیئت رئیسـه اتاق بازرگانی اسـتان نیز با ارائه‬ ‫گزارشـی از پایـش امنیـت سـرمایه گذاری در‬ ‫کشـور و فـارس گفـت‪« :‬باتوج هبـه محدودیت‬ ‫منابعسرمایهتا کیدبر سرمایه گذاریاهمیت‬ ‫دارد امـا امنیـت سـرمایه گذاری باتوج هبـه‬ ‫متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم نیز‬ ‫مهم است»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬شاخص امنیت‬ ‫سـرمایه گذاری در تابسـتان گذشـته ‪ ۶.۲۱‬از‬ ‫‪ ۱۰‬بـوده کـه هر چـه ب هسـمت عـدد ‪ ۱۰‬باشـد‬ ‫امنیـت بدتـر اسـت‪ .‬البتـه درمقایسـه با فصـل‬ ‫قبـل ازان امنیـت بهتـر شـده و نشـان دهنده‬ ‫عملکـرد بهتـر دولـت در تامیـن امنیـت‬ ‫سـرمایه گذاری بـوده اسـت»‪ .‬راهـدار اضافـه‬ ‫داشت‪« :‬امتیاز استان فارس نیز دراین زمینه‬ ‫‪ ۶.۳۶‬از ‪ 10‬بـوده کـه نسـبت به بهـار ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫بهتر شده است»‪ .‬مصوبات پنجاه وپنجمین‬ ‫جلسـه شـورای گفت وگـوی دولـت و بخـش‬ ‫نشـرح اسـت‪ :‬دربـاره‬ ‫خصوصـی فـارس به ای ‬ ‫گـزارش پایـش امنیت سـرمایه گذاری و فضای‬ ‫کسـب وکار اسـتان‪ ،‬تجزیه وتحلیـل بـر روی‬ ‫امارهـا و تمـام مولف ههـای پایش صـورت گیرد‬ ‫و ضمن عارضه یابی پیشنهاد ها و راهکارهای‬ ‫عملیاتـی در حیطـه وظایـف هـر دسـتگاه و‬ ‫یهـای اسـتان تهیـه و‬ ‫متناسـب بـا توانمند ‬ ‫گـزارش تحلیلـی ان بـه اسـتانداری ارائه شـود‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد بانک های اسـتان و وضعیت‬ ‫نهـا تهیـه و بـه اسـتانداری ارسـال شـود تـا‬ ‫ا ‬ ‫جهت تسهیل شرایط اعطای اعتبارات برای‬ ‫شهـای اقتصـادی تدابیری‬ ‫تامیـن مالـی بخ ‬ ‫اتخـاذ شـود‪ .‬جلسـه ای بـا حضـور اداره کل‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات‪ ،‬مخابـرات‪،‬‬ ‫شـرکت شـهرک ها و اتـاق بازرگانـی برگـزار و ‪50‬‬ ‫نقطـه مهـم ازنظـر سـرمایه گذاری شناسـایی‬ ‫و تـا پایـان شـهریور ‪ 1401‬زیرسـاخت های‬ ‫فنـی ایـن نقـاط جهت جـذب سـرمایه گذاری‬ ‫تقویـت شـوند‪ .‬کمیتـه ای بـا حضـور معاونـت‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری‪ ،‬سـازمان دامپزشـکی‪،‬‬ ‫کهـا و دسـتگاه های مرتبـط تشـکیل‬ ‫بان ‬ ‫و براسـاس کاالهـای اساسـی سـبد خانـوار‪،‬‬ ‫راهکارهـای عبـور از بحـران فعلـی مشـخص‬ ‫شـود‪ .‬چگونگـی اعطـای تسـهیالت بـه‬ ‫شهـای اقتصـادی دراین کمیتـه تعییـن‬ ‫بخ ‬ ‫شـود‪ .‬اسـتانداری طـی مکاتبـه ای بـا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرکات کل کشور‬ ‫موضـوع احیـای بنـد (غ) ماده ‪ 119‬قانـون امور‬ ‫گمرکـی دربـاره معافیـت واردات ماشـین االت‬ ‫و تجهیـزات تولیـدی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬معدنـی و‬ ‫کشـاورزی از حقـوق ورودی در سـال ‪،1401‬‬ ‫به عنـوان اصالحیـه قانـون بودجـه سـال ‪1401‬‬ ‫یـا اصلاح ان در قانـون بودجـه سـال ‪1402‬‬ ‫مطـرح کنـد‪ .‬تمامـی مصادیق اجرایـی قانون‬ ‫اصالح ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی قانون مواد‬ ‫خورا کـی و اشـامیدنی جهـت بررسـی بـه دفتر‬ ‫معاونت امور اقتصادی ارسـال شـود‪ .‬مصوب‬ ‫شـد مشـکالت فعاالن صنعت غذا با سازمان‬ ‫غـذا و دارو طـی جلسـه ای با ریاسـت سـازمان‬ ‫غـذا و دارو در جلسـه اتـی شـورای گفت وگـوی‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی مطـرح شـود‪.‬‬ ‫مهم ترین اولویت طر ح های دریا‪ ،‬صیانت از جان مردم است‬ ‫غریـق از سـال گذشـته از معـاون وزیـر کشـور‬ ‫حهـای‬ ‫خواسـت تـا اعتبـار ویـژه ای بـرای طر ‬ ‫دریـا در سـال جـاری درنظـر گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫وی از مـردم مازنـدران به عنـوان میزبـان‬ ‫گردشـگران خواسـت تـا به عنـوان یـک ناجـی‬ ‫عمـل کـرده و بـه مسـافران اطالع رسـانی‬ ‫الزم بـرای اسـتفاده از سـواحل امـن را انجـام‬ ‫دهنـد‪ .‬نماینـده عالی دولـت در مازنـدران به‬ ‫گسـازی‬ ‫نقـش رسـانه ها در امـوزش و فرهن ‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬امسـال باتوج هبـه‬ ‫حجـم بـاالی حضـور گردشـگر در اسـتان و‬ ‫ازسـوی دیگر ازادسـازی سـواحل بـه کمـک‬ ‫حهـای دریـا امـده‬ ‫دسـتگاه ها در اجـرای طر ‬ ‫تـا شـاهد کاهـش غریـق در اسـتان باشـیم»‪.‬‬ ‫وی بااظهاراینکـه قرارگاهـی در اسـتان بـا‬ ‫هـدف ارائـه خدمـات بـه مـردم و مسـافران‬ ‫حهـای دریـای مازندران شـکل گرفته‪،‬‬ ‫در طر ‬ ‫حهـای دریـای مازنـدران‬ ‫افـزود‪« :‬در طر ‬ ‫نهـای نظامـی و ارتـش‬ ‫هالل احمـر و ارگا ‬ ‫نیـز به نوعـی بـرای ارائـه خدمـات بـه مـردم و‬ ‫مسـافران در سـواحل اضافـه شـده اند»‪ .‬وی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫بااظهاراینکـه ارائـه خدمـات دو وجه ‬ ‫گفـت‪« :‬بخـش زیرسـاختی و عمرانـی بـا‬ ‫تولیـت سـازمان همیـاری شـهرداری ها‬ ‫حهـای فرهنگـی و‬ ‫و بخـش دیگـر ان طر ‬ ‫اجتماعـی بـا مسـئولیت معاونـت سیاسـی‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران‬ ‫اسـت»‪ .‬طـرح سـاماندهی دریـا بـا هـدف‬ ‫قشـدن هنـگام‬ ‫کاهـش تلفـات ناشـی از غر ‬ ‫شـنا و ارائـه خدمـات تجمیعـی گردشـگری و‬ ‫تهـای اجتماعی در ‪ ۶۰‬نقطه سـواحل‬ ‫نظار ‬ ‫مازندرانی دریای خزر به اجرا درامد و امسـال‬ ‫از ‪ 3‬خـرداد اغازبه کار کرد‪ .‬مازنـدران دارای ‪۱۵‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شهرسـتان ساحل ‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه در کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه‪:‬‬ ‫ورود به عرصه های نواورانه و فناورانه شرایط رقابت پذیری را فراهم می سازد‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فوالدمبارکـه‪ ،‬در کارگاه‬ ‫طراحـی مـدل کسـب وکار شـرکت های گـروه‬ ‫فوالدمبارکه گفت‪« :‬شرکت های زیرمجموعه‬ ‫گـروه فوالدمبارکـه بایـد بیشـترین بهـره را‬ ‫تهـای موجـود ببرنـد تـا شـاهد‬ ‫از ظرفی ‬ ‫شـکوفایی اقتصـاد باشـیم»‪ .‬محمـد یاسـر‬ ‫طیب نیـا افـزود‪« :‬جهـت بهبـود جایـگاه‬ ‫ویـژه گـروه فوالدمبارکـه در اقتصـاد کشـور‪،‬‬ ‫رویکردهایـی تعریـف شـده کـه امیدواریـم‬ ‫نهـا‬ ‫بـا برنامه ریـزی دراین زمینـه و تحقـق ا ‬ ‫نتـراز برسـیم و اقتصـاد‬ ‫بـه جایـگاه جها ‬ ‫بـدون نفـت را در کشـور محقـق کنیـم‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫اسـتفاده حدا کثـری از ظرفی ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫موجـود از مهم تریـن راهبردهای ‬ ‫نهـدف بایـد اتخـاذ‬ ‫بـرای رسـیدن به ای ‬ ‫شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه شـرکت های‬ ‫زیرمجموعـه فوالدمبارکـه بایـد بیشـترین‬ ‫تهـای موجـود ببرنـد تـا‬ ‫بهـره را از ظرفی ‬ ‫شـاهد شـکوفایی اقتصـاد کشـور باشـیم‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬امـروز راهبردهـای مهـم دیگـری‬ ‫درراسـتای توسـعه سـرمایه انسـانی‪ ،‬توسـعه‬ ‫کمـی‪ ،‬کیفـی و متوازن و اسـتفاده از نـواوری و‬ ‫فناوری های جدید و رویکرد صنعت سبز در‬ ‫دسـتورکار فوالدمبارکـه قـرار گرفتـه تـا بتوانیم‬ ‫بیشترازگذشـته در پیشـرفت اقتصـادی‬ ‫کشـور نقش افرینی کنیم و در تحقق اقتصاد‬ ‫غیرنفتـی ماننـد سـایر عرص ههـا‪ ،‬پیشـگام‬ ‫باشـیم»‪.‬مدیرعامل فوالدمبارکه خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬ورود بـه عرص ههـای نواورانـه و فناورانـه‬ ‫بایـد در گـروه فوالدمبارکـه تحقـق یابـد چرا کـه‬ ‫شرایط رقابت پذیری را برای ما فراهم می اورد‪.‬‬ ‫بـرای انجـام ایـن کار‪ ،‬نیـاز بـه مجموعـه ای‬ ‫یهـا احسـاس‬ ‫یهـا و برنامه ریز ‬ ‫از توانای ‬ ‫یشـود‪ .‬درکناره مبـودن شـرکت های‬ ‫م ‬ ‫توانمند زیرمجموعه گـروه فوالدمبارکه مزیت‬ ‫رقابتی محسوب می شود و باید از این مزیت‬ ‫نشـکل ممکـن اسـتفاده کنیـم»‪.‬‬ ‫به بهتری ‬ ‫وی بااشـاره به اهمیـت کسـب وکارهای نویـن‬ ‫به ویـژه فنـاوری اطالعـات در ده ههـای اخیر‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬برخـی شـرکت های زیرمجموعـه گروه‬ ‫فوالدمبارکـه از پیشـتازان حـوزه کسـب وکار‬ ‫در کشـور هسـتند و بایـد بکوشـند جایـگاه‬ ‫اصلـی خـود را بیش ازپیـش تقویـت کننـد تـا‬ ‫در عرصه رقابت نیز پیشـتاز باشـند‪ .‬شرایطی‬ ‫مناسـب بـرای فعالیـت در عرصـه اقتصـادی‬ ‫کشـور بـرای شـرکت های زیرمجموعـه گـروه‬ ‫فوالدمبارکـه فراهـم اسـت و ایـن شـرکت ها بـا‬ ‫نـواوری و تلاش بیشـتر می تواننـد بـه اهـداف‬ ‫برسـند»‪.‬طیب نیا‬ ‫نشـده‬ ‫ازپیش تعیی ‬ ‫باتا کیدبر ضرورت ارائه پیشنهاد جهت ایجاد‬ ‫کسـب وکارهای جدیـد در گـروه فوالدمبارکـه‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬باید منابع دانشـی و تخصصی‬ ‫در شـرکت های زیرمجموعـه فوالدمبارکـه‬ ‫ایجـاد شـود و بااسـتفاده از سـرمایه های‬ ‫انسـانی موجـود‪ ،‬ارتبـاط با صاحبان فـن اوری‬ ‫بیش ازگذشـته محقـق شـود»‪ .‬وی درپایـان‬ ‫عنـوان داشـت‪« :‬مباحـث بازرگانـی و تمرکـز‬ ‫تهـای بازرگانـی در شـرکت ها و‬ ‫بـر فعالی ‬ ‫اقتصادهـای برتـر دنیـا بسـیار موردتوجـه‬ ‫قـرار گرفتـه و ب هسـرعت درحال رشـد اسـت‪.‬‬ ‫همین موضـوع نشـان می دهـد باتوج هبـه‬ ‫تهـای پیـش رو‪ ،‬فوالدمبارکـه می توانـد‬ ‫فعالی ‬ ‫دراین زمینـه تمرکـز بیشـتری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫برای رسیدن به اهداف متعالی باید با اعمال‬ ‫تغییـرات در سـاختار برخـی از شـرکت ها‪،‬‬ ‫نهـا را متفـاوت بـا قبـل تعریـف‬ ‫نقش افرینـی ا ‬ ‫کنیـم تـا تاثیرگذارتـر و سـریع تر از گذشـته در‬ ‫مسـیر سـوداوری حرکـت کننـد»‪.‬‬ ‫محمـد ناظمـی هرنـدی؛ معـاون فـن اوری‬ ‫فوالدمبارکـه نیـز در کارگاه طراحـی مـدل‬ ‫کسـب وکار شـرکت های گـروه فوالدمبارکـه‬ ‫گفـت‪« :‬فوالدمبارکـه صنعـت مهمـی‬ ‫یبـه گذشـته‬ ‫در کشـور اسـت‪ .‬بانگاه ‬ ‫یشـویم ایـن شـرکت‬ ‫فوالدمبارکـه متوجـه م ‬ ‫تهـای زیـادی در زمـان جنـگ‬ ‫بـا حمای ‬ ‫و پـس ازان سـاخته شـد تـا عالو هبـر تولیـد‬ ‫قهـای فـوالدی و ایجـاد ارزش افـزوده‬ ‫ور ‬ ‫ازاین طریـق‪ ،‬بـه ماموریتـی مه متـر یعنـی‬ ‫توسـعه کشـور بپـردازد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬روزی‬ ‫نتـن فـوالد‬ ‫فوالدمبارکـه قـرار بـود دومیلیو ‬ ‫نتـن از‬ ‫تولیـد کنـد؛ امـروز حـدود ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫محصـوالت مختلـف را تولیـد می کنـد و بـه‬ ‫گروهـی تبدیـل شـده کـه مجموعـه ای از‬ ‫شـرکت های متنـوع را در زیرمجموعـه خـود‬ ‫دارد و به همین دلیـل باتوج هبـه شـرایط‬ ‫امروز جهان‪ ،‬اداره ان نیز با گذشـته متفاوت‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت تسریع در احداث ‪ ۱۵۶۵‬مگاوات نیروگاه حرارتی‬ ‫مصوب استان های مازندران و گلستان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان‬ ‫خواسـتار تسـریع در احـداث ‪۱ ۵۶۵‬مـگاوات نیـروگاه حرارتـی‬ ‫مصوب اسـتان های مازندران و گلسـتان شـد‪ .‬دکتر موسـوی‬ ‫تا کامـی‪ ،‬با اشـاره به اهمیـت حفـظ پایـداری شـبکه بـرق‬ ‫استان های مازندران و گلستان و حذف ناترازی ‪ ۱۷۰۰‬مگاواتی‬ ‫بیـن تولیـد و مصـرف و همچنیـن در دسـت اجرا بودن برخـی‬ ‫پروژه های مصوب این شـرکت‪ ،‬بر ضرورت تسـریع در احداث‬ ‫‪۱ ۵۶۵‬مـگاوات نیـروگاه حرارتـی مصوب اسـتان های مازندران‬ ‫و گلسـتان تا کیـد کـرد‪ .‬وی نیـروگاه حرارتـی ‪ ۴۵۱‬مگاواتـی‬ ‫سـر خ رود محمود ابـاد‪ ،‬بلـوک دوم نیـروگاه ‪ ۴۸۴‬مگاواتـی‬ ‫سـیکل ترکیبـی نکا‪ ،‬بخش بخار نیـروگاه ‪ ۴۸۰‬مگاواتی سـیکل‬ ‫ترکیبی علی اباد استان گلستان و نیروگاه حرارتی ‪ ۱۵۰‬مگاواتی‬ ‫زیم اور سـاری ازجمله پروژه های دردسـت اجرای این شـرکت‬ ‫نپـروژه‬ ‫اعلام کـرد و افـزود‪« :‬بایـد بـا تسـریع در رونـد اجـرا‪ ،‬ای ‬ ‫در اسـر ع وقت وارد فـاز عملیاتـی شـوند تـا امـکان بهر هبـرداری‬ ‫نهـا طـی فازهـای مختلـف از پیـک بـرق سـال اینـده‬ ‫از ا ‬ ‫میسـر شـود»‪ .‬مدیر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران‬ ‫و گلسـتان همچنیـن بـر ضـرورت مکان یابـی‪ ،‬تامیـن منابـع‬ ‫مالـی و برگـزاری مناقصـه پروژ ههـای نیروگاهـی به ظرفیـت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مـگاوات جدیـد جهـت اجـرا تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۵‬بـرای‬ ‫حفـظ تـراز تولیـد و مصـرف تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫عباس ــعلی کوش ــکی‪ /‬رئیـــس‬ ‫ســـازمان صمـــت مازنـــدران گفت‪:‬‬ ‫«طـــی روزهـــای گذشـــته ‪۲۳۱۱‬‬ ‫واحـــد متخلف صنفی در اســـتان‬ ‫شناســـایی و بـــرای ان هـــا پرونده‬ ‫تشـــکیل شـــده اســـت»‪ .‬مجیـــد‬ ‫فانـــی گفـــت‪« :‬طـــی روزهـــای‬ ‫گذشـــته بازرســـان ایـــن ســـازمان‬ ‫از ‪ ۲۹۸۹۴‬موردبازرســـی از مرا کـــز‬ ‫صنفـــی‪ ،‬خدماتـــی و توزیعـــی در‬ ‫سراســـر اســـتان صورت گرفـــت و درپـــی ان‪ ۲۳۱۱ ،‬واحد متخلف شناس ــایی‬ ‫شـــدند»‪ .‬وی بابیان اینکـــه بـــرای تمامـــی ایـــن واحدهای متخلـــف پرونده‬ ‫تخلـــف تشـــکیل شـــده اســـت‪ ،‬ارزش ریالـــی پرونده هـــای تشکیل شـــده را‬ ‫بیـــش از ‪ ۵۷۱‬میلیاردریـــال ذکر کرد و از ارســـال پرونده ها به شـــعب تعزیرات‬ ‫حکومتـــی جهـــت صـــدور رای خبـــر داد‪ .‬وی گفـــت‪« :‬شـــهروندان عزی ــز‬ ‫مازندرانـــی درصـــورت مشـــاهده هرگونـــه گران فروشـــی‪ ،‬عـــدم درج قیم ــت‪،‬‬ ‫عدم صـــدور فا کتـــور‪ ،‬احتکار و ‪ ...‬مراتـــب را به ســـامانه ‪ WWW.124.IR‬یا به‬ ‫تلفـــن ‪ ۱۲۴‬اعـــام کننـــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫وا گذاری زمین صنعتی به سرمایه گذاران‬ ‫با بهای بسیارکمتر از قیمت تمام شده‬ ‫پروی ــن حس ــینی‪ /‬مدیرعامـــل شـــرکت‬ ‫شـــهرک های صنعتـــی اســـتان اردبیـــل گفت‪:‬‬ ‫«قیمـــت تمام شـــده ایجـــاد زیرســـاخت ها‬ ‫در شـــهرک های صنعتـــی بســـیارباالتر از‬ ‫بهـــای اخذشـــده از ســـرمایه گذاران اســـت که‬ ‫به منظـــور حمایـــت از تولیـــد و واحدهـــای‬ ‫صنعتـــی انجـــام می شـــود»‪ .‬به گـــزارش‬ ‫روابط عمومـــی شـــرکت شـــهرک های صنعتی اســـتان اردبیـــل؛ محمد اهلی‬ ‫گفـــت‪« :‬در شـــهرک های صنعتـــی بهـــای زمیـــن رایـــگان محاســـبه ش ــده و‬ ‫ان چـــه از ســـرمایه گذاران دریافـــت می شـــود مربـــوط بـــه دریافت بخش ــی از‬ ‫هزینه هـــای زیرســـاخت های ایجادشـــده در ان اســـت؛ که ایـــن دریافتی ها‬ ‫حتـــی به نصف هزینه های انجام شـــده هم نمی رســـد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬ا گر بنا‬ ‫بـــود قیمت تمام شـــده ایجـــاد زیرســـاخت ها را به همراه قیمـــت منطقه ای‬ ‫زمیـــن محاســـبه کنیـــم‪ ،‬بهـــای حـــق بهره بـــرداری زمیـــن در شـــهرک های‬ ‫ً‬ ‫صنعتـــی چندبرابـــر قیمـــت کنونـــی ان بود؛ کـــه طبعـــا مانعی بـــرای حضور‬ ‫ســـرمایه گذاران در اســـتان می شـــد»‪ .‬اهلـــی گفـــت‪« :‬ایـــن شـــرکت نه تنه ــا‬ ‫از بابـــت وا گذاری هـــا ســـودی کســـب نمی کنـــد بلکـــه بااســـتفاده از تمام ــی‬ ‫ظرفیت های موجود و اعتبارات ملی‪ ،‬اســـتانی و داخلی نســـبت به تامین و‬ ‫تکمیل زیرســـاخت ها در شـــهرک های صنعتی اقدام می کنـــد»‪ .‬وی اجرای‬ ‫این امر را جهت حمایت از ســـرمایه گذاران و افزایش تولید و اشـــتغال خواند‬ ‫و افـــزود‪« :‬بـــرای حمایت از فعاالن اقتصادی‪ ،‬تمهیداتـــی همچون وا گذاری‬ ‫زمین به صورت نقد و اقســـاط و ســـایر برنامه های حمایتی در شـــهرک های‬ ‫صنعتی انجام می شـــود تا میزان ســـرمایه گذاری و به دنبـــال ان میزان تولید‬ ‫و اشـــتغال در اســـتان افزایـــش یابد»‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران مهم تریـن اولویـت‬ ‫حهـای دریـا را صیانـت از جـان مـردم‬ ‫طر ‬ ‫خوانـد و گفـت‪« :‬امسـال کاهـش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫حهـای دریـا در اسـتان‬ ‫غریـق‪ ،‬اولویـت طر ‬ ‫اسـت و بایـد بـا بسـیج تمامـی امکانـات بـا‬ ‫جدیـت پیگیـری شـود»‪ .‬سـید محمـود‬ ‫حهـای دریـای‬ ‫حسـینی پور در افتتاحیـه طر ‬ ‫مازنـدران در چالـوس افـزود‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫شـرایط سـواحل ازادشـده‪ ،‬اجرای طر ح های‬ ‫دریـا بسـیج تمـام دسـتگاه ها‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫و نظارتـی ویـژه را می طلبـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اضاف هشـدن سـواحل در سـال جـاری‪،‬‬ ‫حهـای‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد کارهـای زیـادی در طر ‬ ‫یشـد کـه مسـتلزم اعتبـار الزم‬ ‫دریـا اجـرا م ‬ ‫یسـت و تمامـی برنام ههـا نیـز نیازمنـد‬ ‫مل ‬ ‫تامین اعتبار و امکانات الزم است»‪ .‬استاندار‬ ‫مازنـدران بااشـاره به مطالبـات ناجیـان‬ ‫شناسایی ‪ ۲۳۰۰‬واحد متخلف صنفی در مازندران‬ ‫برگزاری اولین نشست شناسایی ساختمان های ناایمن‬ ‫بازرســی کل اســتان قزویــن در راســتای رســالت های قانونــی و سیاسـت های‬ ‫نظارتــی کشــوری‪ ،‬ضمــن دعــوت از دســتگاه های اجرایــی متولــی اســتانی‪،‬‬ ‫اولیــن نشســت شناســایی ســاختمان های ناایمــن اســتان را برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن نشســت شناســایی ســاختمان های ناایمــن اســتان قزویــن‪،‬‬ ‫به ریاســت محســن جانجــان (معــاون نظــارت و بازرســی ایــن نهــاد نظارتــی)‬ ‫و دبیــری (ســربازرس گــروه شــهرداری ها و شــوراهای بازرســی کل) و بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان تام االختیــار دســتگاه های متولــی اســتانی اعــم از اداره کل‬ ‫را هو شهرســازی‪ ،‬ســازمان اتش نشــانی‪ ،‬ســازمان نظام مهندســی و شــهرداری‬ ‫در محــل ســالن جلســات بازرســی کل اســتان قزویــن تشــکیل شــد‪ .‬محســن‬ ‫جانجــان در این کمیتــه با تا کید بــر نقــش مهــم و موثــر نهادهــای متولــی‬ ‫نظــارت بــر ساختمان ســازی و امــور شــهری شهرســازی در پیشــگیری از‬ ‫ً‬ ‫اتفاقاتــی نظیــر حادثــه ابــادان گفــت‪« :‬قانونــا در قبــال وظایفــی کــه به عهــده‬ ‫مــا به عنــوان کارگــزار نظــام ســپرده می شــود مســئول هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«هــدف از تشــکیل ایــن کمیتــه‪ ،‬شناســایی ســاختمان های پرخطــری‬ ‫هســتند کــه اصــول و ضوابــط فنــی مربوطــه را رعایــت نکرده انــد و بیــان‬ ‫مســائل‪ ،‬چاره اندیشــی و پیشــگیری از وقــوع حــوادث تلــخ اســت؛ درنتیجــه‬ ‫در این راســتا پیگیری هــای قضایــی و اداری نیــز در دســتور کار قــرار دارد»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت ضمــن تبادل نظــر بیــن اعضــای حاضــر در این کمیتــه‪ ،‬بــر‬ ‫شناســایی و دســته بندی ســاختمان های در معرض خطــر کــه دارای نواقــص‬ ‫فنــی و فاقــد پایــان کار و تاییدیه هــای قانونــی هســتند‪ ،‬تا کیــد و مقــرر شــد؛‬ ‫کمیتــه مذکــور به صــورت هفتگــی تا حصول نتیجه و پیگیــری تکالیف قانونی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی مســئول نظــارت بــر اصــول فنــی ساختمان ســازی و‬ ‫امــور شــهری ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫«نبود سند و اوقافی بودن اراضی»؛‬ ‫از موانع جذب سرمایه گذاری در محمود اباد نمونه‬ ‫شــهردار محمودابــاد نمونــه گفــت‪:‬‬ ‫«عــدم اختصــاص ســند بــرای زمین هــا‬ ‫و امــا ک محمودابــاد نمونــه یکــی از‬ ‫مشــکالتی اســت کــه ســا کنان ایــن‬ ‫شــهر بــا ان روب ـه رو هســتند و از دالیــل‬ ‫اصلــی پائین بــودن قیمــت زمیــن در‬ ‫محمودابــاد نمونــه نیــز ایــن موضــوع‬ ‫اســت»‪ .‬مهــدی بهشــتی افــزود‪:‬‬ ‫«موقعیــت مکانــی محمــود ابــاد نمونــه‬ ‫و نزدیکــی ان بــه قزویــن موجــب شــده شــرایط خوبــی بــرای ایــن شــهر فراهــم‬ ‫شــود و حتــی می توانیــم ســرریز جمعیــت قزویــن را بگیریــم‪ .‬دولــت تصمیــم‬ ‫گرفته که در قالب مســکن ملی واحدهای جدیدی را احداث کند و با توجه‬ ‫بــه نزدیکــی محمودابــاد نمونــه بــه شــهر قزویــن و پائیــن بــودن قیمــت زمیــن‬ ‫در این شــهر می تــوان از ایــن ظرفیــت بــرای احــداث مســکن و کمــک بــه طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن اســتفاده کــرد»‪ .‬شــهردار محمودابــاد نمونــه اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«محمودابــاد نمونــه یــک شــهر کامــل اســت کــه تمــام زیرســاخت های الزم را‬ ‫بــرای احــداث مســکن ملــی دارد و مــا نیــز بــرای اجــرای چنین طرحــی امادگی‬ ‫الزم را داریــم؛ بنابرایــن از این طریــق می تــوان از صــرف بســیاری از هزین ههــا‬ ‫نهــا و‬ ‫جلوگیــری کــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬عــدم اختصــاص ســند بــرای زمی ‬ ‫امــا ک محمودابــاد نمونــه یکــی از مشکالتی ســت کــه ســا کنان ایــن شــهر بــا‬ ‫ان روبـه رو هســتند و یکــی از دالیــل پائین بــودن قیمــت زمیــن در محمود اباد‬ ‫نمونــه ایــن موضــوع اســت»‪ .‬شــهردار محمودابــاد نمونــه با تا کید بر اینکــه‬ ‫مشــکل سند دار شــدن زمین هــا و امــا ک ایــن شــهر بایــد مرتفع شــود‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪« :‬در حال حاضــر امــا ک و اراضــی ‪ ۲۱‬شــهر از ‪ ۲۸‬شــهر اســتان قزوین فاقد‬ ‫ســند اســت کــه ایــن یکــی از معضــات بــزرگ شــهری به شــمار م ـی رود؛ زیــرا‬ ‫بزرگ تریــن چالــش مدیریــت شــهری فقــدان ســند اســت»‪ .‬بهشــتی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬حــدود ‪ ۱۵‬هکتــار زمیــن داخــل بافــت شــهری داریــم؛ ولــی نمی توانیــم‬ ‫در ان پــروژه ای اجــرا کنیــم و در حــال تبدیل شــدن بــه حلبی ابــاد اســت؛ زیــرا‬ ‫ســند نــدارد و نسـق دارها بــه مــرور زمــان نســبت بــه فــروش قطعــات مختلــف‬ ‫ایــن زمین هــا اقــدام می کننــد؛ در حالی کــه از نظــر قانــون ایــن افــراد مالــک‬ ‫ایــن اراضــی نیســتند‪ .‬ایــن وضعیــت در شرایطی ســت کــه زمین هــای مذکــور‬ ‫می توانــد بــه یــک بافــت منســجم شــهری تبدیــل شــود»‪ .‬بهشــتی گفــت‪:‬‬ ‫«راهکارهــای الزم بــرای رفــع ایــن معضــل را بــه مســوالن مربوطه ارائــه کرده ایم‬ ‫تو ســازهای غیرمجــاز کــه در حال حاضــر‬ ‫تــا بــا گره گشــایی از ان‪ ،‬از ساخ ‬ ‫در این زمین هــا در حــال انجــام اســت‪ ،‬جلوگیــری شــود»‪ .‬شــهردار محموداباد‬ ‫نمونــه با بیان اینکــه وقــف خــاص بــودن اراضــی محمود ابــاد نمونــه مانــع‬ ‫ســند دار شــدن ان شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬با توجه به اینکــه اوقافــی بــودن‬ ‫تشــدن‬ ‫محمودابــاد نمونــه وقــف خــاص اســت کــه قابلیــت تبدیل به احسن ‬ ‫را نــدارد و بایــد رضایــت متولــی را جلــب کــرد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 18‬خرداد ‪ 8 1401‬ذوالقعده ‪ 8 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2515‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫بازدید میدانی شهردار شهریار از روند‬ ‫اجرایی و پیشرفت پروژه های عمرانی‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫این بازدید که با همراهی معاون فنی و عمرانی و مشـاورین مربوطه انجام شـد‪ ،‬شـهردار‬ ‫شـهریار ضمن بازدید از پروژه های عمرانی در دسـت اقدام شـهرداری شـهریار‪ ،‬به بررسـی‬ ‫مشـکالت و رفـع موانـع پیـش روی پروژ ههـا پرداخت‪ .‬ب هگـزارش مدیریت ارتباطـات و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ وی در ابتـدای بازدیـد خـود بـه خیابـان معلـم و محـل‬ ‫ساخت استخرهای دوقلو شهرداری رفت و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی‬ ‫و ابنیـه در حـال احـداث ایـن پـروژه قـرار گرفـت‪ .‬کولی ونـد در ادامـه بازدیـد خـود‪ ،‬سـری‬ ‫هم به پروژه اسـتخر چندمنظوره اندیشـه زد و ضمن بررسـی میزان پیشـرفت فیزیکی‪ ،‬از‬ ‫رونـد کمـی و کیفـی پـروژه‪ ،‬ا گاه؛ و دسـتورات الزم درخصـوص تسـریع دررونـد اجـرای ان را‬ ‫صادر کرد‪ .‬شـهردار شـهریار بخش دیگری از بازدید خود را به گلزار شـهدا و سـالن ورزشـی‬ ‫کهنـز‪ ،‬کالنتـری محمدابـاد و شـهرک جعفریـه اختصـاص داد‪ .‬کولی ونـد خواسـتار تسـریع‬ ‫و تلاش مضاعـف مدیـران مربوطـه در اجـرای پروژ ههـای عمرانـی‪ ،‬جهـت بهبـود کیفیـت‬ ‫زندگی شـهروندان شـد‪.‬‬ ‫ادامه روند اسفالت ریزی و لکه گیری در سطح نواحی جعفریه‬ ‫شـهردار ناحیـه جعفریـه‪ ،‬از عملیـات اسـفالت ریزی و لکه گیـری در سـطح نواحـی جعفریـه‪،‬‬ ‫باتوجه به نیازسنجی شهروندان‪ ،‬طبق اولویت بندی و تسهیل در عبور و مرور عنوان کرد‪.‬‬ ‫جعفـر میرفتح الهـی (مدیـر ناحیـه شـش (جعفریـه)) ضمـن اعلام خبـر افـزود‪« :‬از ما ههـای‬ ‫گذشـته‪ ،‬عملیـات اسـفالت ریزی و لکه گیـری کـه وضعیـت نامناسـبی داشـته بـا همـکاری‬ ‫معاونت فنی و عمرانی طی روزهای اخیر شروع شد»‪ .‬میرفتح الهی افزود‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫یشـود؛ تالش‬ ‫روند اجرای فعالیت های عمرانی‪ ،‬براسـاس رویکرد مدیریت شـهری انجام م ‬ ‫خواهیم کرد تا سطح رضایتمندی مردم از نحوه خدمات رسانی ارتقا یابد»‪ .‬وی همچنین‬ ‫ادامه داد‪« :‬خدمات رسانی بهینه‪ ،‬سرلوحه مدیران اجرایی شهر بوده و از تمام شهروندان‬ ‫خواسـتاریم تـا مجموعـه مدیریـت شـهری را در جهـت اداره امـور شـهر‪ ،‬یـاری رسـانده و‬ ‫مشـارکت همه جانبه در جهت حفظ و صیانت امکانات شـهری داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫ارائه خدمات رایگان گروه جهادی پزشکی بیمارستان بقیه اهلل در شهر باغستان‬ ‫جلسـه هماهنگـی اسـتقرار گـروه جهـادی پزشـکی‬ ‫بیمارسـتان بقیـه اهلل االعظـم بـا حضـور نماینـدگان گـروه‬ ‫جهـادی‪ ،‬نماینـده شـهرداری باغسـتان و نماینـدگان‬ ‫مجموع ههـای فرهنگـی شـهر باغسـتان برگـزار شـد‪ .‬در‬ ‫ایـن جلسـه‪ ،‬مقـرر شـد بـا همـکاری شـهرداری باغسـتان‪،‬‬ ‫اموزش وپـرورش و مجموع ههـای فرهنگـی سـطح شـهر‪،‬‬ ‫تیـم متخصـص پزشـکی‪ ،‬بـا امکانـات کامـل بـا حضـور در‬ ‫یشـده نسـبت بـه ارائـه خدمات پزشـکی‬ ‫مـکان پیش بین ‬ ‫عمومـی و تخصصـی رایـگان اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫مـکان‪ :‬باغسـتان‪ ،‬بلـوار ولیعصر(عـج)‪ ،‬خیابـان پنجـم‬ ‫اصلـی‪ ،‬مدرسـه نیمـه شـعبان‬ ‫زمان‪ :‬روز جمعه ‪ ۲۰‬خرداد ماه‪ ،‬از ساعت ‪ ۸‬الی ‪۱۳‬‬ ‫برپایی ایستگاه باغستان در استان مقدس حرم حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن سـی و سـومین سـالگرد ارتحـال‬ ‫نگـذار کبیـر انقلاب اسلامی؛ حضـرت امـام‬ ‫ملکوتـی بنیا ‬ ‫خمینـی (ره)‪ ،‬ایسـتگاه صلواتـی شـهرداری باغسـتان در‬ ‫اسـتان مقـدس حـرم امـام راحـل مستقرشـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫ایسـتگاه کـه بـه همـت اداره فرهنگـی اجتماعـی‪ ،‬واحـد‬ ‫بسـیج و امـور ایثارگـران و اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان دایـر شـد‪ ،‬از صبـح‬ ‫روز چهاردهم خردادماه به زائران و شرکت کنندگان مراسم‬ ‫ارتحـال حضـرت امـام خمینـی (ره) خدمت رسـانی کردنـد‪.‬‬ ‫دیدار مسئوالن شهر فردوسیه‬ ‫با خانواده شهید افشار‬ ‫بـا حضـور حسـنجانی (معـاون تعـاون اداره کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران شهرسـتان های غرب‬ ‫اسـتان تهـران)‪ ،‬کـردی (رئیـس بنیـاد شـهید شهرسـتان شـهریار )‪ ،‬مهنـدس شـکوری (سرپرسـت‬ ‫شـهرداری)‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬جانشـین کالنتری ‪ ۲۰‬فردوسـیه‪ ،‬نماینده حوزه شش‬ ‫حـر بـن ریاحـی و مدیـران شـهرداری‪ ،‬دیـدار بـا خانـواده معظـم شـهید افشـار (اولیـن شـهید شـهر‬ ‫فردوسـیه) انجام شـد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه تودیع و معارفه مسئول بازرسی شهرداری فردوسیه‬ ‫ب ــا حض ــور معاون ــت محت ــرم دفت ــر مدیری ــت عملک ــرد‪،‬‬ ‫بازرس ــی و ام ــور حقوق ــی اس ــتانداری ته ــران و هیئ ــت‬ ‫همراه‪ ،‬سرپرس ــت ش ــهرداری و اعضای ش ــورای اسالمی‬ ‫ش ــهر و مدی ــران ش ــهرداری‪ ،‬جلس ــه تودی ــع عب ــدی‬ ‫(مس ــئول اسبق بازرس ــی) و معارفه دکتر نقدی (مسئول‬ ‫بازرس ــی جدی ــد مجموع ــه ش ــهرداری) در مح ــل دفت ــر‬ ‫ش ــهردار فردوس ــیه برگ ــزار ش ــد‪ .‬در ای ــن جلس ــه‪ ،‬ط ــی‬ ‫حکم ــی ازس ــوی مدی ــرکل عملک ــرد‪ ،‬بازرس ــی و ام ــور‬ ‫استمرار عملیات لکه گیری و اسفالت معابر وائین‬ ‫شهردار وائین از ترمیم و لکه گیری عملیات اسفالت در معابر اصلی و فرعی ناحیه وائین‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری شـهریار؛ محمد بیات‬ ‫نبـاره گفـت‪« :‬عملیـات لکه گیـری و اسـفالت معابـر‬ ‫(شـهردار ناحیـه پنـج (وائیـن)) درای ‬ ‫نهـای ال لـه شـرقی و غربـی‪ ،‬چمـران‪ ،‬فرهنگیـان‪ ،‬ورودی کوچـه‬ ‫در شـهرک شـاهد‪ ،‬خیابا ‬ ‫ُ‬ ‫فرهنـگ دو‪ ،‬خیابـان دکتر حسـابی‪ ،‬شـهرک وائیـن خیابان بعثت نه‪ ،‬نرگـس‪ ،‬کوچه های‬ ‫جیـران‪ ،‬سـپیدار سـه و پنـج و همچنیـن سـایر سـطح نواحـی بـا همـکاری معاونـت فنی و‬ ‫عمرانـی به ترتیـب اولویت بنـدی درحال انجـام اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبـر تاثیرگـذاری رعایت‬ ‫اسـتانداردها و کیفیـت اسـفالت سـطح معابـر در ایجـاد شـهر ایـده ال‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫نهـا‪ ،‬اجـرای عملیـات‬ ‫«باتوج هبـه وضعیـت نامناسـب قسـمت هایی از اسـفالت خیابا ‬ ‫لکه گیـری و اسـفالت سـطح نواحـی بـا جدیـت و فوریـت ادامـه دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جهـت‬ ‫رضایتمندی شهروندان‪ ،‬این عملیات به صورت مستمر باتوجه به نیازسنجی و اولویت‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫سـطح نواحـی در دسـتورکار شهردار ‬ ‫اصالح هندسی تقاطع های غیراصولی و الیروبی جوی ها‬ ‫یهـا‪ ،‬در جهـت‬ ‫محمـد بیـات از اصلاح هندسـی تقاط عهـای غیراصولـی و الیروبـی جو ‬ ‫زیباسـازی سـیمای شـهری خبـر داد و گفـت‪« :‬افزایش بهداشـت عمومـی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مطلـوب و ایجـاد نمـای بصـری مناسـب‪ ،‬در اولویـت مدیریـت شـهری نواحـی مختلـف‬ ‫شـهریار اسـت»‪ .‬مدیـر ناحیـه پنـج (وائیـن) بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬عملیـات اصلاح‬ ‫یهـای سـطح نواحـی‪ ،‬بـا تلاش و همـت‬ ‫هندسـی تقاط عهـای غیراصولـی و الیروبـی جو ‬ ‫نیروهـای زحمتکـش خدمـات شـهری درحال انجـام اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن عملیـات‬ ‫باهـدف ایجـاد نمـای بصـری مناسـب در سـطح نواحـی و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه‬ ‫بازدید میدانی مسئوالن شورای‬ ‫اموزش وپرورششهرستانشهریار‬ ‫از پروژه های اموزشی شهر باغستان‬ ‫مسـئوالن شـورای اموزش وپـرورش شهرسـتان پـس از برگـزاری جلسـه این شـورا به میزبانی‬ ‫شـهرداری باغسـتان‪ ،‬ب هصـورت میدانـی از پروژ ههـای اموزشـی در حـال احـداث شـهر‬ ‫باغسـتان بازدیـد کردنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری باغسـتان؛ در این بازدید که با حضور مهندس شـفیع زاده (فرماندار شهرسـتان‬ ‫شـهریار)‪ ،‬شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری باغسـتان)‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر باغسـتان‪ ،‬سرپرسـت اداره اموزش وپـرورش شهرسـتان و سـایر مدیـران برگـزار شـد‪ ،‬از‬ ‫پروژ ههـای اموزشـی مدرسـه محلـه نصیرابـاد‪ ،‬مدرسـه حافـظ سـعیداباد و مـدارس شـهرک‬ ‫مهسـتان بازدیـد شـد‪ .‬در ایـن بازدیدهـا‪ ،‬ضمـن بررسـی میـزان پیشـرفت فیزیکـی پروژ ههـا‬ ‫و سـرعت اجـرای کار‪ ،‬از نزدیـک مسـائل و مشـکالت موجـود بررسـی شـد و دسـتورات الزم‬ ‫جهت رفع و تسریع در اجرای کار صادر شد‪ .‬مهندس شفیع زاده در حاشیه این بازدیدها‪،‬‬ ‫بااشاره به نیاز روزافزون شهر باغستان به اجرای پروژه های اموزشی‪ ،‬بر لزوم تسریع در اجرا‬ ‫پروژ ههـا به منظـور بهره منـدی دانش امـوزان در سـال تحصیلـی اینـده تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫بررسی طرح جامع شهر فردوسیه؛ با حضور مشاور راه و شهرسازی استان تهران‬ ‫جلسه بررسی طرح جامع شهر فردوسیه با حضور مهندس بیگی (مشاور راه و شهرسازی‬ ‫اسـتان تهـران)‪ ،‬مهنـدس رضـا شـکوری (سرپرسـت شـهرداری) و اعضـای شـورای شـهر در‬ ‫محل دفتر شـهردار فردوسـیه برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـورای شهر و شهرداری‬ ‫فردوسـیه؛ ایـن جلسـه درراسـتای بازنگـری طـرح جامـع شـهر فردوسـیه صـورت پذیرفـت‬ ‫و مـوارد پیشـنهادی موردبحـث و تبادل نظـر قـرار گرفـت‪ .‬مهنـدس شـکوری سرپرسـت‬ ‫شـهرداری فردوسـیه در ایـن جلسـه ضمـن ابـراز رضایتمنـدی از تشـکیل جلسـه گفـت‪:‬‬ ‫حهـای تفصیلـی و جامـع شـهری‪ ،‬در یـک بـازه زمانـی مشـخص مـورد‬ ‫«باتوجه به اینکـه طر ‬ ‫بازبینـی مجـدد قـرار می گیـرد‪ ،‬لـذا ضـرورت داشـت تـا مـوارد پیشـنهادی طـرح جامـع شـهر‬ ‫فردوسیه در جلسه تخصصی به بحث و تبادل نظر گذاشته شود‪ .‬ازاین رو جلسه با حضور‬ ‫مهندس بیگی برگزار و نتایج خوبی حاصل شـد»‪ .‬سرپرسـت شـهرداری فردوسیه تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬ضـرورت دارد تـا پـس از بازنگـری طـرح جامـع شـهری‪ ،‬طـرح تفصیلـی را هـم پیگیـر‬ ‫باشـیم‪ ،‬کـه اجرایـی شـدن طـرح مذکـور درگـرو اماد هسـازی ملزومـات شهرسـازی و تلاش‬ ‫برای نزدیک شدن به استانداردهای الزم شهری ست»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬تشکیل و تداوم‬ ‫جلسـاتی ازاین دسـت‪ ،‬می تواند ضمن بررسـی و رفع مشـکالت احتمالی‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫الزم بـا مشـاور طـرح درخصـوص تامیـن سـرانه های مبلمـان شـهری به ویـژه در حـوزه‬ ‫فضـای سـبز‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬درمانی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬مسـکونی‪ ،‬تجـاری و دیگر سـرانه های‬ ‫موردنیـاز شـهری صـورت گیـرد تـا بتوانیم شـهر را به اسـتانداردها نزدیک کنیـم»‪ .‬مهندس‬ ‫شـکوری همچنین اشـاره ای هم به جمعیت روزافزون شـهرهای حاشـیه پایتخت داشت‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه گرانـی مقولـه مسـکن در شـهر تهـران‪ ،‬به ویـژه در سـال های‬ ‫اخیر‪ ،‬شاهد سرریز جمعیت کثیری از پایتخت به سوی شهرستان های هم جوار هستیم‬ ‫که شهر فردوسیه نیز از این مقوله مستثنا نیست‪ .‬لذا ضرورت دارد مباحث زیرساختی و‬ ‫بلندمـدت مربـوط به تامین سـرانه های شـهری در حوزه ترافیکی و نواحی منفصـل‪ ،‬مورد‬ ‫حقوق ــی اس ــتانداری ته ــران‪ ،‬دکت ــر نق ــدی به عن ــوان‬ ‫مس ــئول بازرس ــی ش ــهرداری فردوس ــیه معرفی و با اهدا‬ ‫ل ــوح از زحم ــات اقای اس ــحاق عبدی؛ مس ــئول اس ــبق‬ ‫بازرس ــی ش ــهرداری تقدی ــر به عم ــل ام ــد‪.‬‬ ‫ط ــی مراس ــمی‪ ،‬ب ــا حض ــور حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫بابائی ــان (امام جمع ــه)‪ ،‬به ــروز کاویان ــی (ش ــهردار )‪،‬‬ ‫اعض ــای ش ــورای اس ــامی ش ــهر و م ــردم ش ــهیدپرور و‬ ‫والیت م ــدار ش ــهر اندیش ــه‪ ،‬مراس ــم ع ــزاداری بنیان گ ــذار‬ ‫بررسـی و کارشناسـی قرار گیرد تا افقی روشـن در انتظار شـهر فردوسـیه باشـد»‪.‬‬ ‫به اهتزاز درامدن پرچم سبز‬ ‫امام رضا؟ع؟‪ ،‬در ورودی شهر اندیشه‬ ‫برگزاری مراسم عزاداری سالروز رحلت بنیان گذار انقالب اسالمی در شهر اندیشه‬ ‫انقــاب اســامی؛ حضــرت امــام خمینــی(ره) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬دســته عــزاداران‪ ،‬از مــزار مطهــر شــهدای‬ ‫گمن ــام ش ــهر اندیش ــه‪ ،‬ب هس ــمت مص ــای نم ــاز جمع ــه‬ ‫حرک ــت ک ــرده و ب ــه ع ــزاداری به مناس ــبت س ــالروز رحل ــت‬ ‫شـهروندان و افزایـش بهداشـت عمومـی‪ ،‬به صـورت دوره ای و مسـتمر و طبـق اولویـت‬ ‫و برنامـه زمان بندی شـده در دسـتورکار قرارگرفتـه اسـت»‪ .‬بیـات در ادامـه از شـهروندان‬ ‫خواسـت تـا به منظـور یاری رسـاندن بـه عوامـل خدمات شـهری‪ ،‬از ریختن پسـماندهای‬ ‫شـهری و نخاله هـای سـاختمانی در حاشـیه معابـر و خیابان هـا و جوی هـای روبـاز‬ ‫خـودداری کننـد‪ .‬شـهردار ناحیـه وائیـن‪ ،‬در پایـان اشـاره کـرد رهـا کـردن پسـماندهای‬ ‫شـهری و نخاله هـای سـاختمانی در جوی هـا‪ ،‬باعـث اختلال و اب گرفتگی معابر هدایت‬ ‫اب هـای سـطحی می شـود و چهـره نازیبایـی بـه شـهرمان می بخشـد‪.‬‬ ‫در پـی هتـک حرمـت بـه امـام هشـتم شـیعیان و مظهـر ایـران؛ امـام رضـا؟ع؟ توسـط‬ ‫ً‬ ‫سـازندگان فیلمـی کاملا شیعه سـتیز و منحـوس‪ ،‬طی مراسـمی با حضور مهنـدس بهزاد‬ ‫کاویانـی (عضـو شـورای اسلامی شـهر اندیشـه) و خادمین حرم رضـوی و خانواده شـهدا‪،‬‬ ‫پرچـم سـبز امـام رضـا؟ع؟ در ورودی شـهر اندیشـه بـه اهتـزاز درامـد‪ .‬در ایـن مراسـم‪،‬‬ ‫مسـئولین و خانـواده شـهدا‪ ،‬ضمـن محکـوم کـردن ایـن اقـدام وقیحانـه کـه توهیـن بـه‬ ‫اعتقادات شـیعیان جهان بود‪ ،‬با برافراشـتن پرچم امام رضا؟ع؟‪ ،‬بار دیگر بیعت خود را‬ ‫بـا راه اهل بیـت؟ع؟ به ویـژه امـام رضـا؟ع؟ تجدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫یس ــت‬ ‫نگ ــداز ام ــام خمین ــی(ره) پرداختن ــد‪ .‬گفتن ‬ ‫جا ‬ ‫پس ازای ــن مراس ــم‪ ،‬دس ــته ع ــزاداری‪ ،‬نم ــاز سیاس ــی‬ ‫عبــادی جمعــه را بــه امامــت حجت االسالم والمســلمین‬ ‫بابائی ــان اقام ــه کردن ــد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه حوزه بسیج ادارات شهرستان شهریار؛ با محوریت ازادسازی خرمشهر‬ ‫برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شاهدشهر‬ ‫جلسـه شـورای هماهنگی مدیریت بحران شاهدشـهر در سـال جاری برگزار شـد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری شاهدشـهر؛ جلسـه شـورای هماهنگـی مدیریت بحـران‪ ،‬با‬ ‫موضوع ترسـیم سـناریو برگزاری مانور زلزله‪ ،‬به ریاسـت معاونت خدمات شـهری شهرداری‬ ‫شاهدشـهر و بـا حضـور مسـئول مدیریـت بحـران شـهرداری‪ ،‬روسـای ادارات ابفـا‪ ،‬بـرق و گاز‬ ‫شاهدشـهر‪ ،‬جانشـین کالنتری و حوزه مقاومت بسـیج شاهدشـهر‪ ،‬نماینده هالل احمر و‬ ‫سـایر مسـئولین شـهرداری مرتبط با مدیریت بحران (اتش نشـانی‪ ،‬امور شـهری‪ ،‬خدمات‬ ‫شـهر‪ ،‬موتـوری) در سـالن جلسـات حـوزه معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫گفتنی ست‪ ،‬در این جلسه مقرر شد این مانور با حضور کلیه دستگاه های خدمات رسان‬ ‫شاهدشـهر و برابر سـناریوی ترسـیمی در دبیرسـتان ایت اهلل طالقانی اغاز شـود‪.‬‬ ‫دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر شاهدشهر با خانواده شهدا‬ ‫افتتاح خط تا کسی شاهدشهر به ایستگاه مترو ازادگان‬ ‫ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی ش ــهرداری شاهدش ــهر؛‬ ‫به مناس ــبت س ــالروز ازادس ــازی خرمش ــهر‪ ،‬هم زم ــان‬ ‫خ ــط تا کس ــی از مب ــدا شاهدش ــهر‪ ،‬می ــدان ام ــام‬ ‫خمینــی(ره)‪ ،‬پایانــه تا کســیرانی بــه مقصــد تهــران‪ ،‬بزرگــراه‬ ‫ای ـت اهلل ســعیدی‪ ،‬ضلــع جنوبــی ایســتگاه قطــار شــهری‬ ‫(متــرو) ازادگان کــه بــه همــت مجموعــه مدیریــت شــهری‬ ‫هم زمـان بـا سـوم خـرداد؛ سـالروز ازادسـازی خرمشـهر قهرمـان‪ ،‬جلسـه ای با محوریـت این‬ ‫روز در شهرسـتان شـهریار برگزار شـد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی شـهرداری شاهدشـهر؛‬ ‫در ایـن جلسـه مهنـدس خانـی (شـهردار)‪ ،‬فرهـادی (رئیس شـورای اسلامی شـهر) و اجرلو‬ ‫(فرمانده پایگاه مقاومت بسـیج امام علی؟ع؟ شـهرداری شاهدشـهر) نیز حضور داشـتند‬ ‫و یاد و خاطره این روز عزیز و حماسـه رزمندگان اسلام و شـهدای عملیات بیت المقدس‬ ‫گرامـی داشـته شـد‪ .‬شـایان ذکر اسـت عملیـات بیت المقـدس یا الـی بیت المقدس‪ ،‬یکـی از‬ ‫تهـای نیروهـای مسـلح ایـران در دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬در‬ ‫مهم تریـن و بزرگ تریـن عملیا ‬ ‫سـاعت ‪۳۰‬دقیقـه بامـداد ‪ ۱۰‬اردیبهشـت ‪ ۱۳۶۱‬بـا رمـز "یـا علی ابـن ابی طالـب؟ع؟" در محور‬ ‫اهواز‪ -‬خرمشـهر‪ -‬دشـت ازادگان‪ ،‬به فرماندهی مشترک سـپاه و ارتش و باهدف ازادسازی‬ ‫خرمشهر اغاز و به مدت سه هفته ادامه داشت و سرانجام در سوم خرداد ‪ ،۱۳۶۱‬نیروهای‬ ‫ایرانی‪ ،‬خرمشهر را که در روزهای ابتدای جنگ تحمیلی به اشغال ارتش عراق درامده بود‬ ‫ازاد کردند‪ .‬در این عملیات بیش از ‪۱۹‬هزار سرباز عراقی به اسارت نیروهای ایرانی درامدند‬ ‫و مقادیـر قابل توجهـی مهمـات و ادوات رزمی به غنیمت گرفته شـد‪.‬‬ ‫یش ــود و ب ــرای جابجای ــی‬ ‫شاهدش ــهر راه ان ــدازی م ‬ ‫ش ــهروندان و اهال ــی شاهدش ــهر و ش ــهرک ال ل ــه افتت ــاح‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫دیـدار بـا خانـواده شـهدا پشـتوانه حفـظ و تـداوم روحیه ایثار و شـهادت اسـت‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری شاهدشـهر؛ هم زمـان بـا هفتـه ایثـار‪ ،‬مقاومت و پایـداری؛‬ ‫شـهردار‪ ،‬بـه همـراه رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬روحانیـت معـزز‪ ،‬معاونـت‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی شـهرداری‪ ،‬رئیـس کالنتـری‪ ،‬فرماندهـان حوزه هـای مقاومـت بسـیج‬ ‫شاهدشـهر و شـهرک اللـه و جمعـی از بسـیجیان فعـال‪ ،‬بـا خانـواده معظـم شـهیدان‬ ‫حمیـد دنیامالـی و علیرضـا جعفـری‪ ،‬از شـهدای سـا کن شـهرک اللـه دیـدار کردنـد‪.‬‬ ‫دراین بـاره می تـوان بـه سـخنان رهبـر معظـم انقلاب درخصـوص حفـظ راه شـهیدان‬ ‫اشـاره کـرد «تـداوم راه و هـدف شـهیدان‪ ،‬بـر همـه واجب و ضروری سـت و نبایـد فراموش‬ ‫کنیـم کـه بـرای حفـظ دین اسلام و خـا ک ایران‪ ،‬خون پـا ک جوانانمان را اهـدا کرده ایم و‬ ‫مسـئولیت خطیـری بـر دوش همـه ماسـت»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!