روزنامه سایه شماره 2513 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2513

روزنامه سایه شماره 2513

روزنامه سایه شماره 2513

‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫ی(ره) دیدی روشن در ارتباط با فعالیت بانوان داشتند‬ ‫امام خمین ‬ ‫راه اندازی «سایوز ‪»۱۱‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1971‬؛ «سـایوز ‪ »۱۱‬راه انـدازی شـد؛ اولیـن و تنهـا ماموریـت‬ ‫ مقصد ایسـتگاه فضایی «سـالیوت ‪ »۱‬انجام شـد و به واسـطه ان‪ ،‬افراد‬ ‫انسـانی که به‬ ‫ِ‬ ‫وارد ایسـتگاه فضایی شـدند‪« .‬سـایوز ‪ »۱۱‬در ‪ ۷‬ژوئن ‪ ۱۹۷۱‬به ایسـتگاه فضایی رسید‬ ‫و در تاریـخ ‪ ۳۰‬ژوئـن انجـا را تـرک کـرد‪.‬‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری گفـت‪« :‬امـام (ره)‬ ‫دیدی روشـن و وسـیع در ارتباط با فعالیت بانوان در همه عرصه ها‬ ‫داشـتند و هیـچ محدودیتـی نسـبت بـه این مسـئله؛ جـز رعایـت‬ ‫موازیـن شـرعی قائل نبودند»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ انسـیه خزعلـی افزود‪:‬‬ ‫«در اغـاز پیـروزی انقلاب‪ ،‬ایشـان تا کیـد داشـتند زنـان بایـد در‬ ‫عرص ههـای مختلـف انقلاب حاضـر شـوند و حتـی وقتـی فـردی از‬ ‫ایشان خواسته بود که زنان را از ادارات به خانه برگردانند‪ ،‬امام(ره)‬ ‫فرمودنـد ا کنـون زمانی سـت کـه زنـان بایـد حضور اجتماعی داشـته‬ ‫باشـند؛ زیـرا بـا حکومـت اسلامی‪ ،‬سلامت بـه محیـط کاری زنـان‬ ‫باز می گـردد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 6 1401‬ذوالقعده ‪ 6 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2513‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫توسعه فرهنگ ا گاهی بخشی؛‬ ‫رسالت اصلی مطبوعات‬ ‫و روابط عمومی ها‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫باز هم شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شهادت پ�یوتر اوهه‬ ‫به روایت غالمرضا عر�بی‬ ‫غالمرضـا عربـی؛ کارگـردان نمایـش «شـهادت پیوتـر اوهـه» گفـت‪« :‬اوهـه‪ ،‬زندگـی ارامـی را‬ ‫در خانـه کوچـک و جمع وجـور خـود دارد کـه نامـه اخطـاری ازطـرف یکـی از کارمنـدان‬ ‫دولـت دریافـت می کنـد مبنی براینکـه ببـری در لولـه حمـام منزلـش دارد زندگـی می کنـد‪.‬‬ ‫این قضیـه بـرای اوهـه مضحـک به نظـر می رسـد و نمی پذیـرد؛ امـا بعدازاینکـه برگـه‬ ‫اخطارهـا را می بینـد‪ ،‬مقـداری قضیـه جدی تـر می شـود‪ .‬بعـدازان‪ ،‬مامـور مالیـات می ایـد‬ ‫مالیـات ببـر را بگیـرد‪ .‬مدیـر سـیرک می اید از ببر برای سـیرکش اسـتفاده کنـد و از طرف‬ ‫تـا‬ ‫ِ‬ ‫وزارت علـوم نیـز دانشـمندی بـرای تحقیق درباره زندگی ببرهـا در اپارتمان به خانه اوهه‬ ‫می ایـد‪ .‬شـکارچی بـرای شـکار ببـر می ایـد و سـرانجام‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم سی وسومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)‪:‬‬ ‫گرایش امروز مردم به انقالب و دین‬ ‫ً‬ ‫از روز اول انقالب یقینا بیشتر است‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫ً‬ ‫کشورمان جبرا باید‬ ‫در مسیر دانش بنیان قرار بگیرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان خبر داد؛‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس خبر داد؛‬ ‫تحویل ‪137‬هکتار اراضی ملی‬ ‫برای اجرای نهضت ملی به بنیاد مسکن‬ ‫تفهیم اتهام به متهمین قتل دو محیط بان‬ ‫با حضور مقام قضائی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رایگان‬ ‫حجـت اهلل عبدالملکـی؛ وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعـی‪ ،‬از افزایش حقوق‬ ‫بازنشسـتگان از خردادمـاه خبـر داد و گفـت‪« :‬حقوق هـای معـوق فروردیـن و‬ ‫اردیبهشـت ماه همـراه بـا حقـوق تیـر و مرداد مـاه پرداخـت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫رکوردشکنی هایدنباله دار‬ ‫در فوالدمبارکه‬ ‫‪7‬‬ ‫فاطمهحسینی؛‬ ‫دختر طالیی ایران‬ ‫در رقابت های جهانی‬ ‫موی تای‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫ً‬ ‫کشورمان جبرا باید‬ ‫در مسیر دانش بنیان قرار بگیرد‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫رکورد ‪ ۷۳.۵‬درصدی تورم در ترکیه‬ ‫ش ــاخص ت ــورم ترکیه در م ــاه می‬ ‫(اردیبهش ــت) گذش ــته بازه ــم‬ ‫رون ــد روبه رش ــد ب هخ ــود گرف ــت‬ ‫و ب ــا ‪ ۲.۹۸‬درص ــد افزای ــش ب ــه‬ ‫‪ ۷۳.۵‬درص ــد ب هص ــورت س ــاالنه‬ ‫رس ــید ک ــه باالتری ــن س ــطح در‬ ‫بی ــش از دودهه اخی ــر اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ ش ــاخص‬ ‫قیم ــت مصرف کنن ــده ‪ ۳۹.۳۳‬درص ــد و ش ــاخص قیمت‬ ‫تولیدکنن ــده ‪ ۸۰.۳۸‬درصد نس ــبت به نرخ ‪ ۱۲‬ماه گذش ــته‬ ‫افزای ــش یافته اس ــت‪ .‬ن ــرخ تورم ترکی ــه در اوریل گذش ــته‬ ‫(فروردیـــن ‪ )۱۴۰۱‬ب ــه ‪ ۷۰‬درص ــد رس ــید که باالترین س ــطح‬ ‫در ‪ ۲۰‬سال گذش ــته ب ــود‪ .‬اداره ام ــار ترکی ــه در میان هه ــای‬ ‫اردیبهش ــت گذش ــته گ ــزارش داد ن ــرخ ت ــورم س ــاالنه این‬ ‫کش ــور در اوری ــل ب ــه ‪ ۶۹.۹۷‬درص ــد افزای ــش یاف ــت ک ــه‬ ‫باالترین س ــطح تورم در دودهه اخیر محس ــوب می شود‪.‬‬ ‫تورم ‪70‬درصدی ترکیه ناشـــی از درگیری روســـیه و اوکراین‬ ‫و افزای ــش قیمت کاالها پس از س ــقوط لیر در اواخر س ــال‬ ‫گذش ــته (‪ )۲۰۲۱‬ب ــود‪ .‬اداره ام ــار ترکی ــه اع ــام ک ــرد قیمت‬ ‫مصرف کنن ــده درمقایسـ ـه با پیش بینی ها در نظرس ــنجی‬ ‫رویتـــرز برای افزایش حـــدود شـــش درصدی‪ ۷.۲۵ ،‬درصد‬ ‫ب هص ــورت ماهان ــه افزای ــش یافته اس ــت‪ .‬انتظ ــار می رفت‬ ‫ت ــورم قیم ــت مصرف کننده س ــاالنه ب ــه ‪ ۶۸‬درصد برس ــد‪.‬‬ ‫ش ــاخص بهای تولیدکنن ــده داخلی در فروردین پارس ــال‬ ‫‪ ۷.۶۷‬درص ــد ب هص ــورت ماهان ــه افزایش یاف ــت و افزایش‬ ‫س ــاالنه ‪ ۱۲۱.۸۲‬درص ــدی به ثبت رس ــید‪ .‬در پای ــان اوریل‬ ‫گذش ــته‪ ،‬بان ــک مرک ــزی ترکیه پیش بین ــی تورم خ ــود را تا‬ ‫پایان امس ــال ب ــه ‪ ۴۲.۸‬درصـــد افزایـــش داد درحالی که در‬ ‫ژانوی ــه گذش ــته ت ــورم ‪ ۲۳.۲‬درص ــدی را پیش بین ــی کرده‬ ‫ب ــود‪ .‬کارشناس ــان اقتص ــادی و تحلیلگ ــران مال ــی ت ــورم‬ ‫مس ــابقه ترکیه را به سیاسـ ـت های اقتص ــادی نامتعارف‬ ‫ک ‬ ‫اردوغ ــان رئیس جمهوری نس ــبت می دهند‪ .‬رجب طیب‬ ‫اردوغ ــان اص ــرار دارد کاهش ش ــدید نر خ های به ــره برای‬ ‫ته ــای مصرف کننده‬ ‫پاییـ ـن اوردن افزای ــش ش ــدید قیم ‬ ‫تنه ــا راه حل بح ــران اقتصادی کنونی این کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫تحلیلگ ــران می گوین ــد ک ــه ن ــرخ ت ــورم س ــاالنه ترکی ــه ک ــه‬ ‫باالتری ــن ن ــرخ ت ــورم از زم ــان به قدرت رس ــیدن ح ــزب‬ ‫عدال ــت و توس ــعه اردوغ ــان در ‪ ۲۰۰۲‬اس ــت‪ ،‬تاحدزی ــادی‬ ‫ب ــا تفک ــر اقتص ــادی نامتع ــارف اردوغان پیوند مس ــتقیم‬ ‫دارد‪ .‬وی ب ــر بانک مرکزی اس ــمی مس ــتقل فش ــار اورده تا‬ ‫کاهش ن ــرخ بهره را اغ ــاز کند‪ .‬وزی ــر خزانـ ـه داری و دارایی‬ ‫شت ــر گفت ــه ب ــود ک ــه رون ــد ت ــورم فعل ــی زودگذر‬ ‫ترکی ــه پی ‬ ‫اس ــت و در بلندم ــدت برط ــرف خواه ــد ش ــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫م ــا رف ــاه و ق ــدرت خری ــد ش ــهروندان خ ــود را نس ــبت ب ــه‬ ‫س ــطح گذش ــته افزایش خواهیم داد‪ .‬ترکیه مالیات برخی‬ ‫کااله ــا را کاه ــش داده و ب ــرای برخ ــی از قبوض ب ــرق برای‬ ‫خانوارهای اس ــیب پذیر یاران ــه ارائه کرده اس ــت ولی هنوز‬ ‫این اقدامات نیز نتوانس ــته ت ــورم را مهار کن ــد‪ .‬واحد پول‬ ‫ترکیه در س ــال قبل ‪ ۴۴‬درص ــد و از ابت ــدای ژانویه بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬درصـــد ارزش خود را در برابر دالر از دســـت داده اســـت‪.‬‬ ‫استفانپرووین‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2513‬‬ ‫باز هم شورای همکاری خلیج فارس‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم سی وسومین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)‪:‬‬ ‫رئیس س ــازمان ان ــرژی اتم ــی در افتتاحی ــه مجموعه لیزر‬ ‫پورت گف ــت؛ بااین همه اس ــتعدادی که در کش ــور داریم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کش ــورمان جب ــرا بای ــد در مس ــیر دانش بنی ــان ق ــرار گی ــرد‬ ‫ت ــا بتوانی ــم محص ــوالت پیش ــرفته را س ــریع تر ب ــه تولی ــد‬ ‫و بهر هب ــرداری برس ــانیم‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬مجموع ــه‬ ‫پیش ــرفته ش ــتاب دهنده تخصصی لی ــزر و فوتونیک (لیزر‬ ‫پورت) با حضور محمد اس ــامی‪ ،‬س ــورنا س ــتاری (معاون‬ ‫علم ــی و فناوری رئیس جمه ــوری) و جمع ــی از مدیران و‬ ‫متخصصی ــن این حوزه افتتاح ش ــد‪ .‬اس ــامی در مراس ــم‬ ‫افتتاح مجموعه لیزر پورت در س ــخنانی کوتاه‪ ،‬بااش ــاره به‬ ‫مش ــکالت موج ــود در ح ــوزه فن ــاوری‪ ،‬س ــازوکار ص ــدور‬ ‫مجوزه ــا را در کش ــورمان ی ــک س ــازوکار س ــنتی‪ ،‬تدارکاتی‬ ‫و واردات مح ــور خوان ــد و اظهار داش ــت؛ ای ــن اهتمام در‬ ‫سیس ــتم های مدیریتی کش ــور وج ــود دارد که ب هس ــمت‬ ‫تولید‪ ،‬عرضـــه و صادرات بخصوص در حوزه ســـامت گام‬ ‫برمی دارن ــد‪ .‬بااین هم ــه اس ــتعدادی که در کش ــور داریم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کش ــورمان جب ــرا بای ــد در مس ــیر دانش بنیان ق ــرار گیرد تا‬ ‫بتوانی ــم محص ــوالت پیش ــرفته روز را س ــریع تر ب ــه تولید و‬ ‫بهر هب ــرداری برس ــانیم و با برندس ــازی به قط ــب منطقه و‬ ‫دنیا تبدیل ش ــویم‪ .‬این امر حائزاهمیت است که بتوانیم‬ ‫ســـرریز دانش و پژوهشی که وجود دارد و استعداد فراوانی‬ ‫تش ــده ای‬ ‫ک ــه جوانان ما دارن ــد را به مرحله پایدار و تثبی ‬ ‫ً‬ ‫برس ــانیم و انش ــاء اهلل نهایتا ب ــه تولید انبوه برس ــد‪ .‬رئیس‬ ‫س ــازمان ان ــرژی اتم ــی بابیان اینک ــه دراین مرک ــز ن ــواوری‬ ‫فرص ــت اس ــتفاده از ازمایش ــگاه و ارائه مش ــاوره و حمایت‬ ‫فن ــی از ش ــرکت های دانش بنی ــان و اس ــتارت اپ ها‪ ،‬کار‬ ‫ض ــروری مقدماتی ب ــوده که ص ــورت گرفته اس ــت‪ ،‬افزود؛‬ ‫یس ــت ک ــه ازس ــوی‬ ‫نح ــوزه از حوزه های ‬ ‫متاس ــفانه ای ‬ ‫ته ــای ب ــزرگ و کش ــورهای پیش ــرفته به نوع ــی‬ ‫قدر ‬ ‫انحص ــاری ش ــده اس ــت‪ .‬به عبارت دیگ ــر از هس ــته ای‪،‬‬ ‫لی ــزر و فوتونی ــک تصویری امنیتی س ــاخته اند ت ــا بتوانند‬ ‫نه ــا را منطقه ممنوعه نش ــان بدهن ــد‪ .‬چنانچه این ها‬ ‫ا ‬ ‫حوز هه ــای پیش ــرفت هس ــتند‪ .‬پیش ــرفت های بس ــیار‬ ‫فوق الع ــاده ای ک ــه می توانن ــد خیل ــی از مس ــائل را ب ــا‬ ‫حداق ــل هزین ــه و حدا کث ــر بهره ده ــی حل کنن ــد‪ .‬این ها‬ ‫بای ــد دراختی ــار مردم ق ــرار گیرند و م ــردم تاثی ــرات ان ها را‬ ‫در زندگی خودش ــان مش ــاهده کنن ــد که امروز مش ــاهده‬ ‫شه ــای گونا گون‬ ‫کردن ــد ای ــن ظرفی ــت پیش ــرفت در بخ ‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬صنع ــت و س ــامت وج ــود دارد‪.‬‬ ‫یه ــا و حمایت های دکتر‬ ‫اس ــامی ضمن تقدیر از همکار ‬ ‫س ــتاری‪ ،‬اب ــراز امیدواری کرد در س ــال وی ــژه دانش بنیانی‬ ‫نح ــوزه اتفاق بیفتد‪ .‬ش ــایان ذکر‬ ‫تحولی قابل توج ــه درای ‬ ‫ته ــای‬ ‫شه ــا و فعالی ‬ ‫اس ــت‪ ،‬دراین روی ــداد از رون ــد تال ‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان و اس ــتارت اپ های حاض ــر در‬ ‫مجموع ــه بازدی ــد به عم ــل ام ــد و درخص ــوص مس ــائل‬ ‫شه ــای ای ــن فع ــاالن دان ــش و فن ــاوری گفتگ ــو‬ ‫و چال ‬ ‫ش ــد و درادام ــه رهنمودهای ــی ازس ــوی مع ــاون علم ــی و‬ ‫فن ــاوری ریاسـ ـت جمهوری ارائ ــه ش ــد‪ .‬اینک ‪ 12‬ش ــرکت و‬ ‫اس ــتارت اپ دراین مجموعه ب ــه فعالی ــت روی پروژه های‬ ‫علم ــی و فناوران ــه در حوز هه ــای مختل ــف بااس ــتفاده از‬ ‫فناوری پیش ــرفته لیزر می پردازند‪ .‬س ــاخت سامانه نورده‬ ‫مصنوع ــی محص ــوالت زراع ــی‪ ،‬س ــاخت دس ــتگاه تعیین‬ ‫مم ــر غ‪ ،‬س ــاخت دس ــتگاه انژیوگرافی حین‬ ‫جنس ــیت تخ ‬ ‫عمل ک ــه با موفقیت روی حیوانات ازمایش ش ــده‪ ،‬برخی‬ ‫پروژ هه ــای این مجموعه ان ــد‪.‬‬ ‫پنهان کاری!‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫گرایش امروز مردم به انقالب و دین‬ ‫ً‬ ‫از روز اول انقالب یقینا بیشتر است‬ ‫حض ــرت ایت اهلل خامنـ ـه ای در اجتماع پرش ــور‬ ‫م ــردم در مرق ــد مطه ــر رهب ــر کبی ــر انق ــاب‬ ‫ُ‬ ‫به مناس ــبت ‪33‬امی ــن س ــالگرد ع ــروج ان عزیز‬ ‫س ــفرکرده‪ ،‬امام خمین ــی را روح جمه ــوری‬ ‫ً‬ ‫اس ــامی‪ ،‬شخصیتی حقیقتا اس ــتثنایی و امام‬ ‫«دیروز و ام ــروز و فردای ملت ایران» خواندند و‬ ‫تا کی ــد کردند؛ نس ــل جوان و هوش ــمند کنونی‬ ‫ب ــرای اداره این ــده کش ــور و رس ــاندن مل ــت ب ــه‬ ‫قل هه ــای پرش ــکوه ب ــه نرم اف ــزاری مطمئ ــن‪،‬‬ ‫جام ــع‪ ،‬ش ــتاب دهنده و تحول افری ــن یعن ــی‬ ‫درس ها و گفتار و رفتار امام نیاز دارد‪ .‬ایش ــان با‬ ‫بی ــان توصیه های ــی مه ــم‪ ،‬م ــردم و فع ــاالن‬ ‫انقالب ــی‪ ،‬فرهنگ ــی‪ ،‬سیاس ــی و اقتص ــادی را به‬ ‫جلوگی ــری از هویت زدای ــی از انق ــاب و تحریف‬ ‫ام ــام‪ ،‬افش ــای دروغ و جن ــگ روان ــی دش ــمن‪،‬‬ ‫جلوگی ــری از نف ــوذ رگ هه ــای ارتج ــاع و س ــبک‬ ‫زندگی غربی و قدرشناس ــی از مسئوالن انقالبی‬ ‫س ــفارش کردند‪ .‬رهبر انقالب دراین مراس ــم که‬ ‫بعد از دوس ــال ب هص ــورت حضوری برگزار ش ــد‪،‬‬ ‫بااش ــاره به ابعاد همچنان ناشناخته شخصیت‬ ‫فه ــا و‬ ‫امام خمین ــی گفتن ــد؛ ب ــا وج ــود حر ‬ ‫نوش ــته های فراوان درب ــاره ان حکیم هدایتگر‪،‬‬ ‫نا گفت هه ــا درباره عظمت و قدرت ش ــخصیتی و‬ ‫رهبری او بس ــیار است و نس ــل جوان که امام را‬ ‫به درستی نمی شناس ــد‪ ،‬برای ایفای مسئولیت‬ ‫مل ــی و انقالب ــی و برداش ــتن گام دوم انق ــاب و‬ ‫اداره بهین ــه کش ــور‪ ،‬بای ــد دروس پیش برن ــده و‬ ‫تعیین کنن ــده مکت ــب ام ــام را بیام ــوزد ت ــا‬ ‫با اطمینان ب هس ــوی اینده درخشان کشور گام‬ ‫ب ــردارد‪ .‬ایش ــان‪ ،‬انق ــاب اس ــامی را بزرگ ترین‬ ‫انقالب تاری ــخ انقالب ها خواندند و با مقایس ــه‬ ‫ِ‬ ‫رون ــد دو انقالب مش ــهور معاصر یعن ــی انقالب‬ ‫کبی ــر فرانس ــه و انق ــاب ش ــوروی ب ــا انق ــاب‬ ‫به ــا معنوی ــت‬ ‫اس ــامی گفتن ــد؛ در این انقال ‬ ‫مغفول ب ــود و هـ ـر دو انقالب بعدازمدت ــی کوتاه‬ ‫منح ــرف ش ــدند و م ــردم را ک ــه باعث پی ــروزی‬ ‫ً‬ ‫نه ــا بودن ــد به کن ــار زدن ــد و عم ــا ب ــه دوران‬ ‫ا ‬ ‫گذش ــته برگش ــتند ام ــا انقالب اس ــامی بع ــد از‬ ‫پی ــروزی ه ــم ب ــا انتخاب ــات پی درپ ــی‪ ،‬تکی ــه‬ ‫مس ــتمر ب ــر م ــردم و توج ــه هم زم ــان ب ــه‬ ‫جنب هه ــای م ــادی و معنوی انس ــان جلو رفته‬ ‫ک ــه ای ــن واقعی ــات از جمل ــه دالی ــل برجس ــته‬ ‫برت ــری انق ــاب اس ــامی ب ــر هم ــه انقالب های‬ ‫تاری ــخ و نش ــان دهنده عظم ــت رهب ــری ام ــام‬ ‫اس ــت‪ .‬ایش ــان حض ــور مل ــت را عام ــل قطع ــی‬ ‫پی ــروزی انق ــاب برش ــمردند ام ــا گفتن ــد؛ ان‬ ‫دس ــت قدرتمن ــد‪ ،‬ش ــخصیت فوالدی ــن‪ ،‬دل‬ ‫مطمئ ــن و زب ــان ذوالفقارگون ــه ک ــه توانس ــت‬ ‫اقیانوس عظیم ملت را به میدان بکش ــاند و به‬ ‫تالط ــم بی ــاورد و ب ــدون ی ــاس و ناامی ــدی در‬ ‫می ــدان نگ ــه دارد و جه ــت حرک ــت را ب ــه ان ها‬ ‫تعلی ــم دهد‪ ،‬امام بزرگ ــوار و خمینی عظیم بود‪.‬‬ ‫ایش ــان درتش ــریح جلوه هایی از رهبری پرمغز و‬ ‫پرمعن ــای امام خمینی و قدرت نافذ ایش ــان در‬ ‫تعیی ــن و تعلی ــم می ــدان مب ــارزه‪ ،‬ب ــه ح ــوادث‬ ‫خطیر دوران نهضت و جمهوری اسالمی اشاره‬ ‫کردن ــد و افزودند؛ امام در بیانیه های س ــال اخر‬ ‫حیاتش ــان و وصیت نامه خود‪ ،‬میدان مبارزه را‬ ‫حت ــی ب ــرای دوران بع ــد از خ ــود نی ــز تعیی ــن و‬ ‫مش ــخص کرده‪ .‬رهب ــر انق ــاب باتا کیدبراینکه‬ ‫امام (ره) ازنظر خصوصیات ش ــخصی به معنای‬ ‫واقع ــی کلم ــه ممت ــاز ب ــود‪ ،‬ب ــه بی ــان برخ ــی از‬ ‫ویژگی های ایش ــان پرداخته و گفتن ــد؛ «پا کی و‬ ‫پرهی ــزگاری»‪« ،‬معنوی ــت و ح ــاالت عرفان ــی»‪،‬‬ ‫«ش ــجاعت»‪« ،‬حکم ــت و عقالنی ــت»‪،‬‬ ‫«محاس ــبه گری»‪« ،‬امید به اینده»‪« ،‬صداقت»‪،‬‬ ‫«وقت شناس ــی و نظم»‪« ،‬ت ــوکل و اطمینان به‬ ‫وع ــده اله ــی» و «اهل مب ــارزه ب ــودن» از جمله‬ ‫خصوصی ــات ب ــارز ام ــام راح ــل ب ــود‪ .‬حض ــرت‬ ‫ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای بع ــد از بی ــان برخ ــی‬ ‫یه ــای ممت ــاز ام ــام‪ ،‬ب ــه تبیی ــن مبانی و‬ ‫ویژگ ‬ ‫اص ــول مکت ــب ام ــام پرداختن ــد و افزودن ــد؛‬ ‫زیربنای مکتب امام چ ــه در دوران مبارزه و چه‬ ‫در دوران انق ــاب «قی ــام هلل» ب ــود و ای ــن زیربنا‬ ‫مبنای قرانی داش ــت‪ .‬ایش ــان هدف قیام برای‬ ‫خ ــدا در هم ــه مراح ــل را «اقامه ح ــق»‪« ،‬اقامه‬ ‫عدل و قسط» و «ترویج معنویت» برشمردند و‬ ‫خاطرنش ــان کردند؛ امام یک مبارز واقعی بود و‬ ‫در می ــدان قی ــام هلل حض ــور دائم ــی داش ــت‪.‬‬ ‫حرک ــت ام ــام در دوران مب ــارزه چن ــد نقط ــه‬ ‫برجس ــته داش ــت ک ــه عبارت اند از نترس ــیدن‪،‬‬ ‫صراحت ب ــا م ــردم‪ ،‬اعتماد ب ــه مردم‪ ،‬ق ــدردان‬ ‫مجاه ــدت م ــردم ب ــودن و دمی ــدن امی ــد ب ــه‬ ‫له ــا‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای ب ــه بیان‬ ‫د ‬ ‫ن ــکات برجس ــته حرک ــت ام ــام در دوران ایجاد‬ ‫جمه ــوری اس ــامی پرداختن ــد و خاطرنش ــان‬ ‫کردن ــد؛ مهم تری ــن دغدغ ــه و نقش ــه راه ام ــام‬ ‫درایـ ـن دوران‪ ،‬فاصل هگ ــذاری می ــان ط ــرح‬ ‫«جمه ــوری اس ــامی» ب ــا «فرهن ــگ و قاموس‬ ‫غرب ــی» ب ــود‪ .‬براین مبن ــا ام ــام اص ــرار داش ــت‬ ‫جمه ــوری اس ــامی وام گرفته از «جمه ــوری» و‬ ‫«مرد مس ــاالری» غربی نیس ــت بلک ــه برگرفته از‬ ‫اص ــل اس ــام اس ــت‪ .‬رهب ــر انق ــاب یک ــی از‬ ‫یه ــای ب ــارز الگ ــوی جدی ــد ام ــام را‪،‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫گس ــازی دوگان هه ــای به ظاه ــر‬ ‫هماهن ‬ ‫متناق ــض دانس ــتند و گفتن ــد؛ در الگ ــو و نظام‬ ‫سیاس ــی جدی ــدی ک ــه ام ــام ارائ ــه ک ــرد‪« ،‬هم‬ ‫معنویت اس ــت ه ــم رای م ــردم»‪« ،‬ه ــم اجرای‬ ‫یس ــت ه ــم رعای ــت اقتضائ ــات و‬ ‫اح ــکام اله ‬ ‫مصلحت های عمومی»‪« ،‬ه ــم اصرار بر عدالت‬ ‫اقتص ــادی و رعایت حال ضعفاس ــت ه ــم اصرار‬ ‫ب ــر تولید ثروت»‪« ،‬هم نفی ظلم اس ــت هم نفی‬ ‫ظلم پذی ــری»‪« ،‬ه ــم تقوی ــت عل ــم و اقتص ــاد‬ ‫اس ــت هم تقوی ــت بنی ــه دفاعی کش ــور»‪« ،‬هم‬ ‫انس ــجام و وحدت ملی ست هم پذیرفتن تنوع‬ ‫شه ــای مختل ــف سیاس ــی»‪« ،‬ه ــم‬ ‫ارا و گرای ‬ ‫تا کی ــد ب ــر تق ــوا و طهارت مس ــئوالن اس ــت هم‬ ‫تا کی ــد ب ــر کارشناس ــی و کاربلدی مس ــئوالن»‪.‬‬ ‫حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای س ــپس س ــوال‬ ‫مهم ــی را مط ــرح کردند و گفتن ــد؛ این مکتب و‬ ‫الگوی ــی که ام ــام طراح ــی و پای هگ ــذاری کردند‬ ‫تاچه میزان در زمان امام و بعد از ایش ــان تحقق‬ ‫یافت ــه اس ــت؟ ایش ــان افزودن ــد؛ پاس ــخ م ــن با‬ ‫ً‬ ‫طبیعتا ظالمان و مستکبران و عامالن به منکر‬ ‫و مخالف ــان معنویت ب ــا ان دش ــمنی می کنند‪.‬‬ ‫ایش ــان یکی دیگ ــر از عوام ــل دش ــمنی ب ــا‬ ‫جمهوری اس ــامی را فاصل هگ ــذاری جدی امام‬ ‫یه ــا دانس ــتند و گفتن ــد؛ حمای ــت از‬ ‫ب ــا غرب ‬ ‫فلس ــطین و دادن سفارت رژیم غاصب به ملت‬ ‫یه ــا و جنای ــات‬ ‫فلس ــطین‪ ،‬انتق ــاد از ریا کار ‬ ‫کش ــورهای اروپایی و امری ــکا نمونه های مهمی‬ ‫از فاصل هگ ــذاری ام ــام می ــان تم ــدن و تفک ــر و‬ ‫نظام اس ــامی با تمدن و تفکر غربی ست‪ .‬رهبر‬ ‫انق ــاب امتیاز ب ــزرگ امام را اش ــنا کردن مردم با‬ ‫مفه ــوم مقاوم ــت و تزری ــق روح ایس ــتادگی در‬ ‫مل ــت خواندن ــد و گفتن ــد؛ به برک ــت ام ــام امروز‬ ‫ً‬ ‫مل ــت ای ــران ملت ــی کام ــا مق ــاوم و مس ــتحکم‬ ‫اس ــت و مقاومت ب ــه یکی از واژه های برجس ــته‬ ‫در ادبی ــات سیاس ــی دنیا تبدیل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای از دو توطئ ــه و‬ ‫خواب اش ــفته دش ــمنان برای ملت ایران پرده‬ ‫برداش ــتند و گفتن ــد؛ ج ــزء اول ای ــن نقش ــه‪،‬‬ ‫امیدبس ــتن دش ــمنان ب ــه اعتراض ــات مردمی‬ ‫برای ضربه زدن به کش ــور اس ــت ک ــه ازطریق کار‬ ‫روان ــی و فعالی ــت در فض ــای مجازی و ب ــا پول‪،‬‬ ‫مزدورپروری و ان ــواع حیله ها به دنبال قراردادن‬ ‫مردم در مقابل نظام اس ــامی اند‪ .‬ایش ــان جزء‬ ‫دوم از ای ــن توطئ ــه را الق ــای محاس ــبات غلط‬ ‫درب ــاره روب هس ــقوط بودن جمه ــوری اس ــامی‬ ‫دانس ــتند و افزودن ــد؛ بدخواه ــان‪ ،‬ابت ــدای‬ ‫انق ــاب می گفتن ــد ک ــه شـ ـش ماه دیگر انقالب‬ ‫س ــقوط می کن ــد و بعد که محاس ــبه ان ها غلط‬ ‫از اب درمی ام ــد وع ــده شـ ـش ماه دیگر را‬ ‫یک ــه ام ــروز بی ــش از ‪80‬‬ ‫می دادن ــد درحال ‬ ‫شـ ـش ماه از انقالب گذش ــته و ان نه ــال باریک‬ ‫ب ــه درخت ــی تن ــاور و مقت ــدر تبدی ــل ش ــده و‬ ‫نه ــا نیز همچون گذش ــته‬ ‫محاس ــبات ام ــروز ا ‬ ‫ً‬ ‫کام ــا غل ــط اس ــت‪ .‬رهب ــر انق ــاب افزودن ــد؛ در‬ ‫جمه ــوری اس ــامی‪ ،‬عام ـ ِـل م ــردم عام ــل‬ ‫بسیارمهمی ست و دشمنان نخواهند توانست‬ ‫اطالع از حقایق کش ــور این اسـ ـت که جمهوری‬ ‫اس ــامی در هم ــه س ــرفصل ها همچ ــون‬ ‫مرد مس ــاالری‪ ،‬پیش ــرفت های علم ــی‪ ،‬ام ــور‬ ‫دیپلماس ــی‪ ،‬اقتص ــادی و خدم ــات عموم ــی‬ ‫ته ــای بزرگ ــی به دس ــت اورده ک ــه انکار‬ ‫موفقی ‬ ‫یه ــا نیز کم‬ ‫یس ــت البته نا کام ‬ ‫نه ــا بی انصاف ‬ ‫ا ‬ ‫نب ــوده؛ یعن ــی ه ــم پیش ــرفت داش ــتیم و ه ــم‬ ‫ضع ــف و نا کامی‪ .‬رهبر انقالب اس ــامی در بیان‬ ‫یه ــا افزودن ــد؛ ب ــرای‬ ‫فه ــا و نا کام ‬ ‫عل ــت ضع ‬ ‫یافت ــن عل ــت‪ ،‬ام ــام م ــا را راهنمای ــی ک ــرده و‬ ‫می گوین ــد «کارنام ــه ش ــما درگ ــروی ت ــاش و‬ ‫مجاه ــدت اس ــت»‪ ،‬یعن ــی هرج ــا مل ــت و‬ ‫مس ــئولین با اراده قوی وارد میدان شوند‪ ،‬انجا‬ ‫عرص ــه پیشرفت هاس ــت و هرج ــا سس ــتی در‬ ‫اراد هه ــا به وج ــود ای ــد‪ ،‬موج ــب عقب ماندگ ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای تا کید‬ ‫م ‬ ‫کردند؛ البته نقش جبهه گس ــترده دش ــمنان از‬ ‫ابت ــدای پی ــروزی انق ــاب تابه ام ــروز را نیز نباید‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬ایش ــان افزودند؛ این دش ــمنی را‬ ‫جمهوری اس ــامی به وجود نی ــاورد بلکه چون‬ ‫ذات جمه ــوری اس ــامی‪ ،‬مخال ــف ظل ــم و‬ ‫اس ــتکبار و منک ــرات و مواف ــق معنویت اس ــت‪،‬‬ ‫مل ــت را در مقاب ــل نظ ــام اس ــامی ق ــرار دهند‪.‬‬ ‫ایش ــان در تحلیل عل ــت محاس ــبات پی درپی‬ ‫غل ــط دش ــمنان ای ــران‪ ،‬ب ــه نق ــش تع ــدادی از‬ ‫مش ــاوران ایران ـ ِـی خائن در ش ــکل دادن به این‬ ‫محاسبات اش ــاره کردند و گفتند؛ این مشاوران‬ ‫خیانت کار نه تنها به کش ــور خ ــود بلکه حتی به‬ ‫یه ــا ه ــم خیان ــت می کنن ــد چرا ک ــه با‬ ‫امریکای ‬ ‫ای ــن مش ــورت های غل ــط موج ــب‬ ‫یش ــوند‪« .‬روی گردانی‬ ‫شکست خوردن ان ها م ‬ ‫مردم ایران از دین و روحانیت و نظام اسالمی»‬ ‫نمونه ای از مش ــورت ها و محاسبات غلطی بود‬ ‫که حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای به ان اش ــاره و‬ ‫خاطرنش ــان کردند؛ عالوه بر بی ــان این حرف ها‬ ‫یه ــا که تحت تاثیر مش ــاوران‬ ‫از جان ــب امریکای ‬ ‫ن ــاا گاه و خائن اس ــت‪ ،‬مع ــدود افراد س ــاده لوح‬ ‫نی ــز در داخ ــل کش ــور این س ــخنان غل ــط را در‬ ‫رسانه ها بیان می کنند‪ .‬ایش ــان باتا کیدبراینکه‬ ‫ً‬ ‫ام ــروز گرای ــش م ــردم ب ــه دی ــن و انق ــاب یقینا‬ ‫بی ــش از ابتدای انقالب اس ــت‪ ،‬ب ــه نمونه هایی‬ ‫برجسته از حضور ش ــکوهمند مردم در تجلیل‬ ‫از مقاوم ــت و روحانیت اش ــاره کردن ــد و گفتند؛‬ ‫ـدن قطعه قطع ــه ش ــهید‬ ‫تش ــییع میلیون ـ ِـی ب ـ ِ‬ ‫س ــلیمانی و بزرگداش ــت ان مرد انقالبی‪ ،‬مبارز و‬ ‫مجاهد و تش ــییع جنازه و ابراز احساسات مردم‬ ‫به درگذش ــت مراجع و فقهای عالی قدری نظیر‬ ‫ایـ ـت اهلل صافی گلپایگان ــی و ایـ ـت اهلل بهج ــت با‬ ‫گرامیداش ــت هیچ شخصیت سیاس ــی و هنری‬ ‫دیگر در کش ــور قابل مقایس ــه نیس ــت و نشانگر‬ ‫اعتق ــاد م ــردم ب ــه روحانی ــت‪ ،‬دی ــن‪ ،‬جه ــاد و‬ ‫مقاومت اس ــت‪ .‬رهب ــر انقالب اس ــامی‪ ،‬حضور‬ ‫مش ــتاقانه جوان ــان در مرا ک ــز اعت ــکاف و‬ ‫اجتماع ــات عظی ــم معن ــوی و همچنی ــن‬ ‫راهپیمایی های باش ــکوه ‪ ۲۲‬بهمن و روز قدس‬ ‫را نش ــانه های دیگ ــری از وف ــاداری مل ــت به راه‬ ‫ام ــام بزرگ ــوار دانس ــتند و افزودن ــد؛ نمونه دیگر‬ ‫ارادت دین ــی م ــردم‪ ،‬اظهار ش ــوق و ارادت احاد‬ ‫م ــردم از پی ــر و ج ــوان و کودک در کل کش ــور به‬ ‫س ــاحت حض ــرت ولی عصر (ع ــج) در قال ــب‬ ‫یس ــت ک ــه این روزه ــا پخ ــش ش ــده‪.‬‬ ‫سرود ‬ ‫حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای در بخ ــش پایانی‬ ‫سخنانش ــان هف ــت توصی ــه مه ــم خط ــاب به‬ ‫فعاالن عرصه های انقالبی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و اقتص ــادی بیان کردند‪ .‬ایش ــان در توصیه اول‬ ‫ب ــه جوان ــان هوش ــمند و فرزان ــه تا کی ــد کردند؛‬ ‫نگذاری ــد دش ــمن و ضدانقالب از انقالب ش ــما‬ ‫هویت زدایی و حقیق ــت ان را وارونه نمایی کند‪.‬‬ ‫ایش ــان با توصیه به اینکه «نگذارید یاد امام که‬ ‫روح انق ــاب اس ــت در جامع ــه کمرنگ ش ــود و‬ ‫ام ــام را تحریف کنند»‪ ،‬توصیه س ــوم خ ــود را به‬ ‫«جلوگیری از نفوذ ارتج ــاع» اختصاص دادند و‬ ‫گفتند؛ ارتجاع به معنای بازگش ــت به سیاست و‬ ‫یس ــت و نبای ــد گذاش ــت با‬ ‫س ــبک زندگ ــی غرب ‬ ‫نف ــوذ س ــبک زندگی غربی ک ــه در دوران فاس ــد‬ ‫پهل ــوی موجود ب ــود‪ ،‬کش ــور ب هس ــمت ارتجاع‬ ‫ب ــرود‪ .‬ایش ــان در توصی ــه چه ــارم ب ــر «افش ــای‬ ‫دروغ و فری ــب و جنگ روانی دش ــمن» تا کید و‬ ‫بااش ــاره به نمون ــه ت ــازه از ای ــن جن ــگ روان ــی‬ ‫خاطرنش ــان کردند؛ چندی قب ــل دولت یونان‬ ‫با دس ــتور امریکایی ها نفت کش ــورمان را دزدید‬ ‫دالوران ازجان گذش ــته جمه ــوری‬ ‫ام ــا وقت ــی‬ ‫ِ‬ ‫اس ــامی‪ ،‬کشتی نفتی دش ــمن را ضبط کردند‪،‬‬ ‫در تبلیغات فرا گیرش ــان ایران را به دزدی متهم‬ ‫نه ــا بودند که نف ــت ما را‬ ‫یک ــه ا ‬ ‫کردن ــد‪ ،‬درحال ‬ ‫دزدیدن ــد و پس گرفت ــن م ــال دزدی‪ ،‬دزدی‬ ‫نیس ــت‪ .‬حضرت ایـ ـت اهلل خامنه ای ب ــا توصیه‬ ‫به «اس ــتفاده از سرمایه ایمان مردم برای تولید‬ ‫عمل صالح»‪ ،‬توصیه شش ــم را ب ــه «جلوگیری از‬ ‫الق ــای بن بس ــت در کش ــور» اختص ــاص داده و‬ ‫گفتن ــد؛ در فض ــای مج ــازی ع ــده ای ی ــا از روی‬ ‫غفل ــت ی ــا به خاط ــر پ ــول‪ ،‬کارش ــان الق ــای‬ ‫به بن بست رس ــیدن کشور اس ــت البته در زمان‬ ‫ام ــام هم عده ای در روزنامه ها نوش ــتند کش ــور‬ ‫به بن بس ــت رس ــیده که امام فرمودند این شما‬ ‫هس ــتید ک ــه ب ــه بن بس ــت رس ــیده اید ن ــه‬ ‫جمه ــوری اس ــامی‪ .‬ایش ــان در توصی ــه اخ ــر‪،‬‬ ‫«وظیف ــه قدرشناس ــی از مس ــئوالن انقالبی» را‬ ‫یاداور ش ــدند و خاطرنش ــان کردند؛ امام بزرگوار‬ ‫نک ــه ب ــه مجری ــان نهی ــب می زدن ــد در‬ ‫همچنا ‬ ‫ً‬ ‫مواردی نیز صریح ــا از ان ها قدردانی می کردند‪،‬‬ ‫بنابرای ــن ام ــروز ک ــه دش ــمن درص ــدد تخری ــب‬ ‫یس ــت‪ ،‬وظیف ــه س ــنگین‬ ‫مس ــئوالن انقالب ‬ ‫قدرشناس ــی بای ــد ادا ش ــود‪ .‬رهب ــر انق ــاب‬ ‫بااش ــاره به جلوه هایی از فعالیت های ارزشمند‬ ‫مس ــئوالن در روزه ــای اخی ــر‪ ،‬گفتن ــد؛ چن ــد‬ ‫ش ــبانه روز حضور مستقیم یک وزیر در ابادان و‬ ‫مالق ــات رئیس جمه ــوری و مع ــاون او ب ــا‬ ‫اس ــیب دیدگان حادثه و ارامـ ـش دادن به ان ها‪،‬‬ ‫یس ــت؛‬ ‫نمونه هایی باارزش و درخور قدرشناس ‬ ‫البته باید عامالن خرابکاری ها در قضیه ابادان‬ ‫و در قضایای دیگر نیز مجازات ش ــوند‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای بااش ــاره به برخی حواش ــی در‬ ‫زمان س ــخنرانی حجت االس ــام س ــید حس ــن‬ ‫خمین ــی تا کی ــد کردن ــد؛ ش ــنیدم در زم ــان‬ ‫س ــخنرانی جن ــاب اق ــای ح ــاج س ــید حس ــن‬ ‫خمینی‪ ،‬کسانی س ــروصدا کردند‪ .‬همه بدانند‬ ‫ک ــه م ــن بااین کاره ــا و س ــروصداها مخال ــف‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫شـورای همـکاری خلیج فـارس کـه در سـال ‪ 1981‬میلادی و بـا هـدف‬ ‫یکپارچگـی اقتصـادی و نظامی تشـکیل شـده بـود و به تقلید از اتحادیـه اروپا‬ ‫در فکـر ایجـاد پـول واحـد بیـن خود بودنـد‪ ،‬رفته رفته از اهداف اولیه تشـکیل‬ ‫خود‪ ،‬جدا شـد و جنبه سیاسـی ان بر مسـائل اقتصادی و نظامی ان چربش‬ ‫یسـت و‬ ‫پیـدا کـرد‪ .‬هم اینـک دفتـر مرکـزی ان در ریـاض عربسـتان سعود ‬ ‫بنیان گـذاران ان‪ ،‬امـارات متحـده عربـی‪ ،‬عربسـتان سـعودی‪ ،‬قطـر‪ ،‬کویـت‪،‬‬ ‫بحریـن و عمـان هسـتند کـه درمجمـوع به نام شـورای همـکاری خلیج فارس‬ ‫نامیـده می شـوند‪ .‬در ظاهـر قـرار بـوده اسـت کـه ایـن شـش کشـور‪ ،‬سیاسـت‬ ‫واحـدی را اتخـاذ کننـد و در برابـر مشـکالت و حتـی جنـگ‪ ،‬دارای موضعـی‬ ‫ثابـت و واحـد باشـند؛ امـا روش و خـط حرکتی این شـورا به نحوی بوده اسـت‬ ‫که کشورهای این اتحادیه با کوچک ترین مسئله ای‪ ،‬با یکدیگر مشکل پیدا‬ ‫ً‬ ‫می کننـد؛ امـا ایـن تشـکل‪ ،‬ظاهـرا در موضع گیـری علیـه جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران‪ ،‬به عنـوان قدرتمندتریـن کشـور حـوزه خلیج فـارس‪ ،‬سـخنی واحـد‬ ‫دارنـد و هر از چند گاهـی‪ ،‬در جلساتشـان و بـا صـدور قطعنامه هـای ابکـی‪ ،‬از‬ ‫خلیج فـارس‪ ،‬خواهـان حضـور در تمـام مذا کـرات جهانـی مرتبـط بـا پرونـده‬ ‫هسـته ای ایـران شـده اند کـه به یقیـن از بی تدبیـری و بی خـردی ایـن شـورا‬ ‫حکایـت دارد و بایـد گفـت کـه مـوش به تنهایـی نمی توانسـت وارد سـوراخ‬ ‫شـود‪ ،‬جـارو هـم بـه دم بسـت! یکـی نیسـت از ایـن اقایـان سـوال کند که شـما‬ ‫کشـورهای وابسـته صد درصـدی بـه امریـکا و انگلیـس‪ ،‬در چـه جایگاهـی‬ ‫هسـتید کـه چنیـن درخواسـتی کرده ایـد؟ وقتـی بـزرگ شـما ایاالت متحـده‬ ‫امریـکا‪ ،‬حضـور مسـتقیم در ایـن مذا کـرات نـدارد و گفت وگوهای ‪ 5+1‬بـه ‪4+1‬‬ ‫ً‬ ‫تبدیل شده است و حتی در وین ‪ 4+1‬تماما در یک هتل و هیئت امریکایی‬ ‫در هتل دیگری اقامت دارند‪ ،‬شـما که نه سـر پیازید و نه ته پیاز‪ ،‬این ادعای‬ ‫مسـخره امیزتان بـرای چیسـت؟ خوشـبختانه سـخنگوی وزارت امـور خارجه‬ ‫کشورمان‪ ،‬پاسخی محکم و درخور انان دادند تا چون همیشه سر جایشان‬ ‫بنشـینند‪ .‬بدبختانـه در این کنفرانـس‪ ،‬وزیـر امـور خارجـه روسـیه نیـز حضـور‬ ‫ً‬ ‫داشـته اسـت کـه حضـور ایـن شـخص‪ ،‬در یـک نشسـت کاملا عربـی‪ ،‬چگونـه‬ ‫توجیـه می شـود؟ امـا همیـن حضـور‪ ،‬مویـد نگرانـی عظیـم ایـن شـورا از قدرت‬ ‫روزافـزون جمهـوری اسلامی ایـران اسـت کـه انـان را دسـتپاچه کـرده و بـرای‬ ‫اینـده خـود‪ ،‬امریـکا‪ ،‬چیـن‪ ،‬روسـیه و انگلیـس را بـه کمـک خواسـته اند و ایـن‬ ‫نوع برداشت و انجام کار‪ ،‬نشئت گرفته از قدرت کشور ماست که این کشورها‬ ‫را از اینده خود نگران کرده است‪ .‬ا گر اینان تنها به یک جمله از پاسخ وزارت‬ ‫ً‬ ‫امـور خارجـه کشـورمان توجـه کنند که صراحتا اعالم داشـته اسـت‪« ،‬شـما در‬ ‫جایگاهـی نیسـتید کـه درمـورد برنامه موشـکی مـا اظهارنظر کنیـد»‪ ،‬باید این‬ ‫جماعـت گمـراه را بـه راه راسـت هدایـت کـرده باشـد؛ ولـی افسـوس کـه باز هـم‬ ‫جلسـه می گذارنـد‪ ،‬حـرف می زننـد و از اسـامی جعلـی اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫به هـرروی اقـای خطیـب زاده (سـخنگوی وزارت امـور خارجـه)‪ ،‬بـا رد اتهامات‬ ‫بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست ‪ 152‬وزرای خارجه شورای همکاری‬ ‫خلیج فـارس‪ ،‬صـدور چنیـن بیانیه هـای تکـراری و مخـرب را نشـان از رویکـرد‬ ‫سراسر اشتباه و سردرگمی راهبردی برخی کشورهای عضو این شورا در قبال‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران خوانـد‪ .‬بدیهی سـت کـه سال هاسـت ایـن شـورا بـه‬ ‫ اتهام پرا کنی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنبش انصاراهلل یمن مشـغول‬ ‫بـوده و بـا اتخـاذ چنیـن مواضعـی مغایرت خود را با حسـن هم جواری‪ ،‬نشـان‬ ‫داده و به دستور امریکا و اسرائیل‪ ،‬کار ویژه ای به جز بحران افرینی منطقه ای‬ ‫نداشـته و ندارنـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اختصاص‪1.5‬میلیون یورو اعتبار‬ ‫برای اموزش صلح امیز هسته ای به دانش اموزان‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش از اختصـاص ‪ ۱.۵‬میلیون یـورو اعتبـار توسـط سـازمان‬ ‫انـرژی اتمـی بـرای انجـام فعالیـت درسـی و اموزشـی صلح امیـز هسـته ای در‬ ‫مـدارس خبـر داد و گفـت؛ بااسـتفاده از برتریـن دانشـمندان جهـان در علـوم‬ ‫هسته ای برای معلمان زیست دوره های اموزشی برگزار و گواهی بین المللی‬ ‫صـادر می شـود‪ .‬به گـزارش پانـا؛ یوسـف نـوری در نشسـت بررسـی مسـائل و‬ ‫مشـکالت اموزش وپـرورش شهرسـتان مالیـر‪ ،‬اظهـار داشـت؛ ‪ ۱۵۰۰۰‬نیـروی‬ ‫اموزشـی در حـوزه امـوزش ابتدایـی جـذب شـده و باتوجه به اینکـه برخـی از‬ ‫این افـراد در سـال چهـارم دانشـگاه فرهنگیـان هسـتند‪ ،‬بـرای ان هـا کارورزی‬ ‫گذاشـتیم تـا در سـال تحصیلـی جدیـد در کالس هـای درس حاضـر شـوند‪.‬‬ ‫‪15‬درصدی تعداد واحدهای تولیدی را کد‬ ‫ِ ‬ ‫کاهش‬ ‫معـاون وزیـر صمـت دربـاره رونـد احیـای واحدهـای تولیـدی را کـد گفـت؛‬ ‫پارسـال ‪ ۲۰۶۷‬واحـد احیـا شـد و تعـداد واحدهـای تولیـدی را کـد در داخـل‬ ‫شـهرک ها و نواحی صنعتی کشـور ‪ ۱۵‬درصد کاهش پیدا کرد‪ .‬به گزارش شـاتا؛‬ ‫علـی رسـولیان افـزود؛ پیـرو تا کیـدات رهبـر معظـم انقلاب مبنی بـر اسـتفاده‬ ‫از ظرفیت هـای تولیـدی کشـور‪ ،‬پارسـال رئیس جمهـوری دسـتوری را بـرای‬ ‫شناسـایی و احیـای واحدهـای تولیـدی را کـد ابالغ کـرد به گونه ای که نهضت‬ ‫احیـای واحدهـای را کـد کلیـد خـورد و پیـرو دسـتور وزیـر صمـت‪ ،‬شناسـایی‬ ‫ً‬ ‫واحدهـای تولیـدی را کـد در سـطح کشـور اغـاز شـد‪ .‬مجموعـا ‪ ۴۹۲۰۰‬واحـد‬ ‫تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و حدود ‪ ۷۳‬هزار واحد صنعتی‬ ‫درمجمـوع شـهرک ها و خـارج از ان وجـود دارد‪.‬‬ ‫ایران؛ اماده تامین بخشی از نیازهای انرژی جهان‬ ‫وزیـر نفـت در مجمـع انـرژی با کـو گفـت؛ تحریم کننـدگان تصـور می کننـد‬ ‫بـا ابـزار تروریسـتی تحریـم می تواننـد مانـع توسـعه و پیشـرفت ایـران شـوند‬ ‫امـا ایـن تحریم هـا شمشـیری دولبـه اسـت کـه گریبان گیـر خودشـان شـده‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ جـواد اوجـی در همایـش بین المللـی انـرژی جمهوری‬ ‫اذربایجـان در سـخنرانی خـود در جمـع وزرا و نماینـدگان حـدود ‪ ۳۰‬کشـور‬ ‫جهـان بااشـاره به موفقیت هـای ایـران در بحـث تولیـد نفـت و گاز اظهـار کرد؛‬ ‫بـا وجـود تحریم هـای چندسـاله و ظالمانـه علیـه مـردم ایـران‪ ،‬توسـعه نفت و‬ ‫گاز ایـران متوقـف نشـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به لـزوم بهره منـدی مـردم جهـان‬ ‫از نعمـت انـرژی گفـت؛ ایـران می خواهـد همـه مـردم جهـان از ایـن نعمـت‬ ‫خداونـدی بهره منـد شـوند و بـا زیرسـاخت های خـوب و قوی‪ ،‬امادگی کشـور‬ ‫را بـرای همـکاری در همـه بخش هـای توسـعه‪ ،‬تجارت و انتقال نفـت و گاز به‬ ‫جوامـع جهـان و منطقـه اعلام می کنیـم‪.‬‬ ‫تغییر ساعت ادارات از اول تیرماه‬ ‫وزیـر نیـرو از تغییـر سـاعت ادارات در ماه هـای تیـر و مـرداد خبـر داد و گفـت؛‬ ‫اغلـب می پرسـند ایـا تابسـتان امسـال خاموشـی داریـم؟ پاسـخ ایـن اسـت‬ ‫ا گـر مـردم همـکاری کننـد‪ ،‬مشـکل تامیـن بـرق در حداقـل خواهـد بـود‪.‬‬ ‫به گـزارش وزارت نیـرو؛ علی ا کبـر محرابیـان اظهـار داشـت؛ طبـق برنامه ریـزی‬ ‫کـه در دولـت انجـام شـد قـرار بـود ‪ 6000‬مـگاوات بـه ظرفیـت نیروگاهـی کشـور‬ ‫افـزوده شـود کـه تا کنون بخشـی ازاین میـزان وارد مدار شـده اسـت‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫دراین راسـتا به برنامه تغییر سـاعات کاری ادارات اشـاره کرد و افزود؛ سـاعت‬ ‫ً‬ ‫کاری ادارات در تیـر و مـرداد تغییـر می کنـد و احتمـاال سـاعات شـروع کار بـه‬ ‫صبـح زود منتقـل شـود‪ ،‬ازطرفـی ادارات زودتـر تعطیـل شـده و فرصت خوبی‬ ‫دراختیـار خانواده هـا قـرار می گیـرد کـه از وقتشـان اسـتفاده کننـد‪ .‬وی یـاداور‬ ‫شـد؛ دراین فراینـد مصـارف بخـش اداری و سـاعات اوج بـار مصرف ب هشـدت‬ ‫کاهـش می یابـد و مـا می توانیـم بـرق صرفه جویی شـده را برای سـایر مصارف‬ ‫ازجملـه بخـش خانگـی تخصیـص دهیم‪.‬‬ ‫تعیین قیمت بلیت رفت وبرگشت حج‬ ‫سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی کشـوری گفـت؛ قیمـت بلیـت رفت وبرگشـت‬ ‫حـج تمتـع امسـال تعییـن شـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ میر ا کبـر رضـوی اعلام کـرد؛‬ ‫قیمـت بلیـت رفت وبرگشـت حـج تمتـع‪ ،‬پنج میلیـون و ‪ 900‬هزارتومـان تعیین‬ ‫ً‬ ‫شـده‪ .‬ضمنـا عملیـات حـج امسـال به طورکامـل بـا نـاوگان داخلـی صـورت‬ ‫می گیـرد‪ .‬وی بابیان اینکـه نخسـتین پروازهـا ‪ ۲۲‬خـرداد از فـرودگاه شـهید‬ ‫باهنـر کرمـان و امام خمینـی (ره) تهـران اغـاز می شـود‪ ،‬گفـت؛ ‪ ۱۷‬فـرودگاه‬ ‫امادگـی کامـل بـرای اعـزام حجـاج دارنـد و ‪ ۱۵۸‬پـرواز رفـت بـه فرودگا ههـای‬ ‫جده و مدینه صورت می گیرد‪ .‬امسال ‪ ۳۹۶۲۰‬زائر در قالب ‪ ۲۸۰‬کاروان عازم‬ ‫سـرزمین وحـی می شـوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2513‬‬ ‫ب ــا خی ــال ت ــو از کوچ ــه همیش ــگی رد میش ــم ‪ ...‬نه اینک ــه‬ ‫بخ ــوام ب ــه نبودن ــت دهن کج ــی کنم ــا؛ ن ــه! فق ــط‬ ‫به خاط ــر اینک ــه ب ــه خ ــودم ثاب ــت کن ــم ت ــورو ی ــادم‬ ‫نرفت ــه ‪ ...‬چ ــون م ــن ادم هم ــون روزام‪ .‬م ــن هن ــوزم ب ــرا‬ ‫پی ــاده روی ت ــوو پیاده روه ــای خی ــس از ب ــارون ام ــاده ام؛‬ ‫حت ــی ا گ ــه چت ــرو ج ــوری بگی ــری ک ــه دس ــت و ش ــونه‬ ‫س ــمت راس ــتم خی ــس بش ــه ‪ ...‬اخ ــه خ ــودت می گفت ــی‬ ‫همیش ــه موق ــع راه رفت ــن س ــمت راس ــتت واس ــتم‪.‬‬ ‫هن ــوزم حاض ــرم وانم ــود کن ــم مناس ــبتا رو ی ــادم رفت ــه‬ ‫و وقتـــی کلـــی کفرتـــو دراوردم‪ ،‬ادای خارجیـــا رو درارم‬ ‫و داد بزن ــم‪« :‬س ــوورررپرایز!!» و بع ــد کادوم ــو جل ــوی‬ ‫چش ــای متعجب ــت رو کن ــم ‪ ...‬هن ــوزم می تون ــم موق ــع‬ ‫حســاب کردن تــوی رســتوران جــوری بــا تــرس ســاختگی‬ ‫بگ ــم «کیفم ــو ج ــا گذاش ــتم» ک ــه ب ــاور کن ــی و ب ــا غص ــه و‬ ‫اضط ــراب از صندوق ــدار بپرس ــی‪« :‬ظرف ــای کثیفت ــون‬ ‫کجاس ــت اق ــا؟!» حت ــی بل ــدم ی ــه چیزای ــی بگ ــم ک ــه کل‬ ‫غمات ــو فرام ــوش کن ــی و وس ــط ماج ــرای گریــه داری ک ــه‬ ‫ب ــرام تعری ــف می کن ــی خن ــده ت بگی ــره! م ــن هم ــون‬ ‫ادم ــم! به ق ــول خ ــودت «م ــردی ب ــرای تم ــام فص ــول!»‬ ‫یادتــه دم بســاط کبــاب کثیــف کــه بــوی عطــر فرانســویم‬ ‫ب ــا دود کب ــاب قاط ــی ش ــد‪ ،‬ای ــن لق ــب رو به ــم دادی!‬ ‫اره ‪ ...‬م ــن همون ــم! م ــن ت ــورو خ ــوب بل ــدم؛ ام ــا ت ــو این ــو‬ ‫ی ــادت رفت ــه ‪ ...‬م ــن ب ــه ای ــن کوچ ــه برگش ــتم ت ــا هم ــه‬ ‫چــی رو مــرور کنــم؛ امــا تــو نخواســتی کــه باشــی ‪ ...‬حــاال‬ ‫فقــط خیــال توئــه کــه بدجــور بهــم گیــر داده و هم هجــا‬ ‫همراهی ــم می کن ــه؛ حت ــی االن هم ــون روس ــری گل و‬ ‫پروانـه ای رو ســر کــرده و از تــه کوچــه بهــم دســت تکــون‬ ‫می ــده ‪ ...‬بی اختی ــار می خن ــدم و دس ــتمو ب ــه ش ــکل‬ ‫قلــب بــه خیالــت نشــون میــدم ‪ ...‬چنــد لحظــه بعــد در‬ ‫کت ــر می ــاد ‪ ...‬ن ــه!‬ ‫براب ــر ن ــگاه متحی ــر م ــن‪ ،‬خیال ــت نزدی ‬ ‫ب ــاورم نمیش ــه؛ خیال ــت نیس ــت ‪ ...‬خودت ــی!‬ ‫شایستهدانش‬ ‫انتخاب «دکتر مهرداد ناظری» به عنوان‬ ‫مدیر گروه جامعه شناسی ادبیات‬ ‫انتخابات مدیر و دبیر گروه علمی جامعه شناسی ادبیات‬ ‫در تاریـخ ‪ 10‬خرداد مـاه ‪ 1401‬بیـن سـاعت ‪ 17‬تـا ‪ 18‬در‬ ‫سـالن کنفرانـس انجمـن واقـع در بزرگـراه جلال ال احمـد‪،‬‬ ‫زیرپـل گیشـا‪ ،‬دانشـکده علـوم اجتماعـی دانشـگاه تهـران‪،‬‬ ‫نیم طبقـه اول برگـزار شـد‪ .‬جلسـه یادشـده بـا مدیریـت‬ ‫دکتـر «علـی نـوری» (دبیـر کمیتـه گرو ههـای علمـی ‪-‬‬ ‫ تخصصی انجمن جامعه شناسی) و نظارت دکتر «حسین‬ ‫سـراج زاده» (رئیس انجمن جامعه شناسـی ایران) و حضور‬ ‫اعضـای گـروه اغـاز شـد و بعـد از صحبـت برخـی اعضـاء و‬ ‫داوطلبـان‪ ،‬بـا رای قاطـع همگانی‪ ،‬دکتر «مهـرداد ناظری»‬ ‫به عنـوان مدیـر؛ و «پوریـا گل محمـدی» به عنـوان دبیـر‬ ‫انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫ُ‬ ‫نمایش «نازگل» با دو اجرای ویژه‬ ‫میزبان هنرمندان و اصحاب رسانه شد‬ ‫نمای ــش «ن ــازگل» به کارگردان ــی میث ــم یوس ــفی؛ اج ــرای‬ ‫نه ــم خردادم ــاه‪ ،‬خ ــود را به میزبان ــی از هنرمن ــدان ح ــوزه‬ ‫تئات ــر و به وی ــژه پیشکس ــوتان نمای ــش ایران ــی اختص ــاص‬ ‫داد ت ــا در ش ـ ِـب زادروز اس ــتاد «داوود فتحعلی بیگ ــی»‪،‬‬ ‫ای ــن مناس ــبت را جش ــن بگیرن ــد‪ .‬این مراس ــم س ــاعت‬ ‫مس ــاعت زودت ــر از اغ ــاز نمای ــش برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫‪۱۹‬؛ و نی ‬ ‫ای ــن نمای ــش‪ ،‬روز ‪ ۱۰‬خردادم ــاه (هم زم ــان ب ــا زادروز‬ ‫اس ــتاد فتحعلی بیگ ــی) نی ــز وی ــژه اصح ــاب رس ــانه‪،‬‬ ‫منتق ــدان و عکاس ــان تئات ــر اج ــرا داش ــت‪ .‬اس ــتاد «داوود‬ ‫فتحعلی بیگ ــی» متول ــد ‪ ۱۰‬خردادمـــاه ‪ ۱۳۲۹‬در زنج ــان؛‬ ‫بازیگ ــر و کارگ ــردان پیشکس ــوت تئات ــر و س ــینمای ای ــران‬ ‫اس ــت ک ــه از او باعن ــوان «اق ــای نمای ــش ایران ــی» ی ــاد‬ ‫یش ــود‪ .‬نویس ــندگی نمای ــش «ن ــازگل» را س ــید عل ــی‬ ‫م ‬ ‫موس ــویان؛ و طراح ــی و کارگردان ــی ان را میث ــم یوس ــفی‬ ‫برعه ــده دارد‪ .‬امیرحس ــین ش ــفیعی‪ ،‬تهیه کنن ــده ای ــن‬ ‫یس ــت‪ .‬فری ــده دریام ــج‪ ،‬مه ــدی‬ ‫نمای ــش س ــنتی و ایران ‬ ‫وثوق ـی راد‪ ،‬اتیــه جاویــد‪ ،‬علــی رجایــی‪ ،‬ناصــر اویــژه‪ ،‬میثــم‬ ‫یوس ــفی‪ ،‬مجی ــد قربان ــی‪ ،‬ب ــاران س ــتوده‪ ،‬س ــاناز روش ــنی‪،‬‬ ‫زیبــا کاظمــی‪ ،‬راهلــه تاجیــک‪ ،‬منیــره شــریعت زاده‪ ،‬ســایان‬ ‫کارگ ــردی‪ ،‬امیرحس ــین جعفرپ ــور‪ ،‬ما هپ ــری قوی قل ــب‬ ‫و ارام مصطف ــوی‪ ،‬گ ــروه بازیگ ــران «ن ــازگل» را تش ــکیل‬ ‫می دهن ــد‪ .‬دیگ ــر عوام ــل ان عبارت ان ــد از اناهیت ــا کاش ــف‬ ‫(ط ــراح لب ــاس)‪ ،‬حس ــین رودب ــاری (ط ــراح ن ــور )‪ ،‬کامبی ــز‬ ‫مومن خانــی (طــراح گریــم)‪ ،‬رســول نجفــی (ســاخت دکــور )‪،‬‬ ‫زه ــره عش ــقی و عل ــی جب ــاری (موس ــیقی)‪ ،‬عل ــی جب ــاری‬ ‫(نوازن ــده کمانچ ــه)‪ ،‬نیوش ــا سردش ــتی (نوازن ــده تنب ــک)‪،‬‬ ‫مرتضــی برزگــرزادگان (دســتیار کارگــردان و برنامه ریــز)‪ ،‬زیبــا‬ ‫کاظمــی و الهــام پریشــانی ( گــروه کارگردانــی)‪ ،‬ارش نــوری و‬ ‫امیرحس ــین جعفرپ ــور (مدی ــران صحن ــه)‪ ،‬مه ــدی دوای ــی‬ ‫(طــراح پوســتر و بروشــور )‪ ،‬محمــد لهــا ک (روابط عمومــی)‪،‬‬ ‫اخت ــر تاجی ــک (ع ــکاس)‪ .‬ای ــن نمای ــش ت ــا ‪19‬خردادم ــاه‬ ‫ج ــاری س ــاعت ‪ 19:30‬در تماش ــاخانه س ــنگلج بـ ـه روی‬ ‫صحن ــه مـ ـی رود‪.‬‬ ‫«شهادت پیوتر اوهه» به روایت غالمرضا عربی‬ ‫نقدی کوتاه درباره بازشدن پای سیگار به سینما‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫ شدن هنر هفتم!‬ ‫دودی ِ‬ ‫مونتز»؛ بازیگر و مدل ایرلندی‪ ،‬در اســتودیویی در بوســتون وارد و با‬ ‫در ســال ‪« ۱۸۵۲‬لوال ِ‬ ‫ُ‬ ‫«ســیگاری در دســت» در یــک عکــس ظاهــر شــد‪« .‬مونتــز» دراین عکــس‪ ،‬کتــی تیره رنــگ‬ ‫و شــال گردن و دامنــی روشــن پوشــیده‪ ،‬بــا ژســتی موقرانــه دس ـت هایش را ضربــدری‬ ‫گذاشــته روی میــزی کــه بــا یــک رومیــزی چهارخانــه تیره رنگــی پوشــانده شــده‪ ،‬دســتکش‬ ‫چرمــی در دســت دارد و یــک «ســیگار» بیــن انگشــت اشــاره و وســطش خودنمایــی‬ ‫شهــای روشــن‬ ‫می کنــد ‪ ...‬عکســی پرکنتراســت کــه در ان‪ ،‬دامــن و شــال گردن تنهــا بخ ‬ ‫تلگرافی‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫مق ــرن پ ــس از ای ــن عک ــس نی ــز تص ــور‬ ‫ت ــا نی ‬ ‫یک ــه ازنظ ــر‬ ‫عموم ــی براین بودک ــه فق ــط زنان ‬ ‫اخالق ــی مقی ــد نیس ــتند‪ ،‬س ــیگار می کش ــند‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی اول‪« ،‬فالپرهــا» ( گروهــی‬ ‫از زن ــان ک ــه به دنب ــال براب ــری جنس ــیتی‬ ‫یه ــای اجتماع ــی‪ ،‬اقتص ــادی و ‪...‬‬ ‫و ازاد ‬ ‫بودن ــد)‪ ،‬سیگارکش ــیدن را کنش ــی هم راس ــتا ب ــا‬ ‫نه ــا برخ ــاف‬ ‫سیاسـ ـت های خ ــود یافتن ــد‪ .‬ا ‬ ‫ع ــرف زمان ــه لب ــاس می پوش ــیدند‪ ،‬موهایش ــان‬ ‫را کوت ــاه می کردن ــد‪ ،‬ج ــز گ ــوش می دادن ــد‪،‬‬ ‫رانندگ ــی می کردن ــد‪ ،‬ب ــا م ــردان س ــیگاری‬ ‫بی ــرون می رفتن ــد و س ــیگار می کش ــیدند! بای ــد‬ ‫نه ــا ام ــاده ش ــود و‬ ‫زم ــان می گذش ــت ت ــا ذه ‬ ‫سیگارکش ــیدن زن ــان‪ ،‬ام ــری طبیع ــی ش ــمرده‬ ‫شــود‪ .‬البتــه شــرکت های دخانیــات نیــز نقشــی‬ ‫نهــا داشــتند؛ چرا کــه‬ ‫فعــال در اماد هکــردن ذه ‬ ‫تاب ــوی سیگارکش ــیدن زن ــان‪ ،‬مانع ــی ب ــرای‬ ‫نب ــازار‬ ‫لش ــدن نیم ــه بالق ــوه تقاض ــا در ای ‬ ‫بالفع ‬ ‫ب ــود‪ .‬در س ــال ‪ ۱۹۲۸‬ش ــرکت دخانی ــات امری ــکا‬ ‫«ادوارد بر ِنی ــز»؛ پ ــدر روابط عموم ــی م ــدرن‬ ‫را اس ــتخدام ک ــرد ت ــا کمپین ــی ب ــرای تش ــویق‬ ‫زن ــان ب ــه سیگارکش ــیدن راه بین ــدازد! «برنی ــز»‬ ‫به درس ــتی تش ــخیص داد زن ــان هن ــوز از‬ ‫ـاب زن ــان‬ ‫ـش‬ ‫ازادی ح ـ ِـق رای و انتخ ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫جنب ـ ِ‬ ‫خش ــنودند و احس ــاس موفقی ــت می کنن ــد؛‬ ‫پ ــس ‪ 10‬زن متش ــخص؛ ازجمل ــه منش ــی‬ ‫خ ــودش را متقاع ــد ک ــرد در راه پیمای ـ ِـی عی ــد‬ ‫پ ــا ک س ــال ‪ ۱۹۲۹‬و در حرکت ــی نمادی ــن‪ ،‬ب ــرای‬ ‫به رسمیت شناخت هش ــدن ازادی هایش ــان‪،‬‬ ‫ســیگار بگیراننــد و در خیابــان پنجــم نیویــورک‬ ‫پی ــاده روی کنن ــد‪ .‬روزنام هه ــا نی ــز ب هش ــکلی‬ ‫گس ــترده ای ــن حرک ــت را بازت ــاب دادن ــد و از ان‬ ‫س ــیگارهای روش ــن باعن ــوان «ش ــعله های‬ ‫کس ــال بعد‪ ،‬دیگ ــر‬ ‫ازادی» ی ــاد کردن ــد! ی ‬ ‫سیگارکش ــیدن زن ــان در فضاه ــای عمومـ ـی ‬ ‫ام ــری ع ــادی ب ــود‪ .‬کمی بع ــد‪ ،‬ش ــرکت های‬ ‫دخانی ــات ب ــا طراح ــی ش ــعارهایی ج ــذاب‬ ‫در تبلیغاتش ــان‪ ،‬زن ــان را جامع ــه ه ــدف ق ــرار‬ ‫دادن ــد‪« :‬سیگارکش ــیدن ش ــما را الغ ــر نگ ــه‬ ‫ـش ســیگار در‬ ‫مـی دارد!» امــا کــدام شــعار از نمایـ ِ‬ ‫یت ــر اس ــت؟‬ ‫دس ــت سوپراس ــتارهای س ــینما قو ‬ ‫صنع ــت دخانی ــات امری ــکا تاریخ ــی طوالن ــی و‬ ‫مس ــتند از هم ــکاری ب ــا هالی ــوود ب ــرای تروی ــج‬ ‫و تبلی ــغ سیگارکش ــیدن و برنده ــای س ــیگار‬ ‫مه ــای ناط ــق در ده ــه ‪20‬‬ ‫دارد‪ .‬از ظه ــور فیل ‬ ‫ت ــا پای ــان عم ــر سیس ــتم اس ــتودیویی هالی ــوود‬ ‫در ده ــه ‪ 50‬ش ــرکت های دخانی ــات تبلیغ ــات‬ ‫مه ــای‬ ‫وس ــیعی در روزنام هه ــا‪ ،‬مج ــات‪ ،‬فیل ‬ ‫هالی ــوودی و رادی ــو داش ــتند‪ .‬مدارک ــی وج ــود‬ ‫نه ــا حت ــی ب ــا بیش ــتر س ــتاره های‬ ‫دارد ک ــه ا ‬ ‫س ــینما ق ــرارداد تبلیغات ــی داش ــتند‪ .‬از ده ــه ‪50‬‬ ‫تــا ‪ 70‬کــه پیشــرفت تلویزیــون صنعــت ســینما را‬ ‫تحت الش ــعاع ق ــرار داد‪ ،‬ش ــرکت های دخانی ــات‬ ‫برنام هه ــای زی ــادی ب ــرای تروی ــج س ــیگار‬ ‫تولی ــد؛ و از بس ــیاری برنام هه ــا نی ــز حمای ــت‬ ‫مال ــی کردن ــد‪ .‬در اواخ ــر ده ــه ‪ ۵۰‬و اوای ــل ده ــه‬ ‫‪ ،۶۰‬علی رغ ــم ت ــاش صنای ــع دخانی ــات ب ــرای‬ ‫نک ــردن حقای ــق‪ ،‬م ــردم از خط ــرات س ــیگار‬ ‫پنها ‬ ‫ب ــرای س ــامتی ا گاه ش ــدند‪ .‬س ــیگار تاح ــدی‬ ‫جذابیت ــش را از دس ــت داد؛ ام ــا س ــیطره رس ــانه‬ ‫فه ــا ب ــود‪ .‬س ــال ‪۱۹۷۱‬‬ ‫یت ــر ازاین حر ‬ ‫قو ‬ ‫تبلیغــات دخانیــات در تلویزیــون ممنــوع اعــام‬ ‫ش ــد‪ .‬سیگارکش ــیدن در اث ــار تلویزیون ــی چی ــزی‬ ‫ح ــدود ‪70‬درص ــد کاه ــش یاف ــت‪ .‬صنای ــع‬ ‫ً‬ ‫دخانی ــات مج ــددا دسـ ـت به دامن هالی ــوود‬ ‫ش ــدند‪ ،‬س ــیگار را به دس ــت سوپراس ــتارهای‬ ‫س ــینما بازگرداندن ــد و در صده ــا فیل ــم از‬ ‫س ــینمای بدن ــه ب ــه تروی ــج س ــیگار پرداختن ــد‪.‬‬ ‫در س ــال ‪ ۱۹۹۸‬توافق ــی می ــان دادس ــتان های‬ ‫ایاالت متح ــده امری ــکا و ش ــرکت های‬ ‫دخانی ــات امریکای ــی منعق ــد ش ــد ک ــه ط ــی ان‪،‬‬ ‫سیگارکش ــیدن در ان دس ــته تولی ــدات س ــرگرمی‬ ‫ک ــه در دس ــترس ک ــودکان ق ــرار می گی ــرد‪،‬‬ ‫ممن ــوع ش ــد‪ .‬با اینک ــه ای ــن تواف ــق ال ــزام اور‬ ‫ب ــود‪ ،‬نمای ــش س ــیگار ب ــر پ ــرده ت ــا س ــال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫رونــدی افزایشــی داشــت‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۰۷‬انجمــن‬ ‫س ــینمایی امری ــکا (‪ )MPAA‬ک ــه مس ــئولیت‬ ‫مه ــا در‬ ‫کنت ــرل محت ــوا و درجه بن ــدی فیل ‬ ‫سراس ــر ایاالت متح ــده را برعه ــده دارد‪،‬‬ ‫تعاریف ــی از مص ــرف دخانی ــات (ش ــامل س ــیگار‬ ‫و ماری جوان ــا) ارائ ــه داد ک ــه درجه بن ــدی‬ ‫ً‬ ‫مه ــا را تغیی ــر می ده ــد؛ مث ــا در س ــال‬ ‫فیل ‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬انیمیش ــن «اق ــای فا ک ــس ش ــگفت انگیز»‬ ‫درج ــه ‪ PG‬گرف ــت؛ یعن ــی چیزهای ــی هس ــت ک ــه‬ ‫ممکــن اســت والدیــن دوســت نداشــته باشــند‬ ‫نه ــا را ببینن ــد؛ فقط وفق ــط‬ ‫کودکانش ــان ا ‬ ‫برای اینک ــه اق ــای فا ک ــس در بعض ــی صحن هه ــا‬ ‫س ــیگار می کش ــد‪« .‬پیت ــر برادش ــا»؛ نویس ــنده‬ ‫و منتق ــد س ــینما‪ ،‬یادداش ــتی دارد باعن ــوان‬ ‫نق ــدر س ــیگار می کش ــند؟»‬ ‫مه ــا ای ‬ ‫«چ ــرا در فیل ‬ ‫ـفید در دســت کــه به خاطــر‬ ‫تصویرنــد کــه تناظــری ظریــف برقــرار می کننــد بــا سـ‬ ‫ـیگار سـ ِ‬ ‫ًِ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ـزی تیره رنــگ و دســتکش های ســیاه درزمینــه کامــا تیــره به وضــوح دیــده م ‬ ‫رومیـ ِ‬ ‫ـرح دامــن گل دار‪ ،‬تصویــری از زنانگـ ِـی «لــوال» و الگــوی چهارخانــه رومیــزی‪ ،‬طرحــی از‬ ‫طـ ِ‬ ‫ظرافــت در ذهــن نقــش می زنــد و بــا کــت تیره رنگــش کــه ســنگینی و وقــاری مردانــه بــه‬ ‫ـس‬ ‫چهــره پرصالبـ ِ‬ ‫ـت او بخشــیده؛ در کنتراســتی اشــکار قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن‪« ،‬اولیــن عکـ ِ‬ ‫یــک زن بــا ســیگار در تار یــخ عکاسی »ســت‪.‬‬ ‫ا گرچ ــه «برادش ــا» در ان یادداش ــت کوت ــاه‬ ‫ک ــه در «گاردی ــن» منتش ــر ش ــده‪ ،‬توضی ــح‬ ‫ً‬ ‫به دردبخ ــوری ن ــداده درب ــاره اینک ــه واقع ــا‬ ‫مه ــا این هم ــه س ــیگار می کش ــند؛‬ ‫چ ــرا در فیل ‬ ‫ام ــا ان یادداش ــت ب ــا پرسـ ـش هایی جال ــب‬ ‫یش ــود‪« :‬ای ــا می توانی ــد تص ــور کنی ــد‬ ‫ش ــروع م ‬ ‫هامف ــری ب ــوگارت در ملک ــه افریقای ــی ب هج ــای‬ ‫سیگارکش ــیدن‪ ،‬ادام ــس بج ــود؟ ی ــا می توانی ــد‬ ‫تص ــور کنی ــد کلین ــت ایس ــتوود پانچوی ــش را ب ــاال‬ ‫بزن ــد ت ــا برچس ــب نیکوتی ــن بزن ــد؟ ی ــا چط ــور‬ ‫اس ــت ا گ ــر گندال ــف در ارب ــاب حلق هه ــا پیپ ــش‬ ‫را کن ــار بگ ــذارد و س ــودوکو دس ــت بگی ــرد؟»‬ ‫پرسـ ـش هایی س ــاده و پاسـ ـخ هایی س ــاده تر‬ ‫ـادگی تکان دهن ــده‪ :‬س ــیگار ب ــا‬ ‫‪ ...‬ام ــا ی ــک س ـ ِ‬ ‫بس ــیاری از ش ــخصیت های تاری ــخ س ــینما‬ ‫عجی ــن اس ــت‪ .‬هالی ــوود نقش ــی انکارناپذی ــر‬ ‫در جاانداخت ــن سیگارکش ــیدن در مق ــام‬ ‫کنش ــی ج ــذاب داش ــته‪ .‬س ــتاره های س ــینمای‬ ‫هالی ــوود ان چن ــان در لحظ ــات سیگارکش ــیدن‬ ‫درخش ــیده اند ک ــه گوی ــی س ــیگار‪ ،‬راز ای ــن‬ ‫درخش ــیدن اس ــت‪ .‬سیگارکش ــیدن‪ ،‬جزئ ــی از‬ ‫ـخصیتی» بس ــیاری از مهم تری ــن‬ ‫«وج ــوه ش ـ‬ ‫ِ‬ ‫کارا کترهــای تاریــخ سینماســت‪ .‬سیگارکشــیدن‬ ‫همان قدرک ــه کنش ــی مردان ــه و مخص ــوص‬ ‫م ــردان خش ــن اس ــت‪ ،‬کنش ــی زنان ــه و‬ ‫مخص ــوص زن ــان اغوا گ ــر اس ــت‪« .‬هامف ــری‬ ‫ب ــوگارت» ب ــا س ــیگار به غای ــت م ــرد اس ــت و‬ ‫«مریلی ــن مون ــرو» ب ــا س ــیگار به غای ــت زن‪.‬‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬سیگارکشــیدن کنــش مشــترک مــردان‬ ‫یس ــت و در ط ــرف مقاب ــل ب ــرای زن ــان‪،‬‬ ‫شورش ‬ ‫ً‬ ‫کنش ــی کام ــا فمینیس ــتی‪ .‬ریت ــا ِهی ــوورث در‬ ‫«گیل ــدا» (‪ ،)۱۹۴۶‬مارل ــون بران ــدو در «اتوبوس ــی‬ ‫ب هن ــام ه ــوس» (‪ ،)۱۹۵۱‬جیم ــز دی ــن در‬ ‫«ش ــورش بی دلی ــل» (‪ ،)۱۹۵۵‬ژان پ ــل بلمون ــدو‬ ‫در «ازنفس افت ــاده» (‪ ،)۱۹۶۰‬ادری هپب ــورن‬ ‫در «صبحان ــه در تیفان ــی» (‪ ،)۱۹۶۱‬کلین ــت‬ ‫ایس ــتوود در «خ ــوب‪ ،‬ب ــد‪ ،‬زش ــت» (‪،)۱۹۶۶‬‬ ‫ری لیوت ــا در «رفق ــای خ ــوب» (‪ ،)۱۹۹۰‬راب ــرت‬ ‫دنی ــرو در «کازین ــو» (‪ ،)۱۹۹۵‬ج ــک نیکلس ــون‬ ‫یه ــا» (‪ )۱۹۷۴‬و ب ــرد پی ــت در‬ ‫در «محل ــه چین ‬ ‫«باش ــگاه مشــت زنی» (‪ )۱۹۹۹‬ب ــه کارا کترهای ــی‬ ‫ً‬ ‫ج ــان بخش ــیده اند ک ــه ب ــدون س ــیگار قطع ــا‬ ‫نه ــا تنه ــا تع ــداد‬ ‫چی ــزی ک ــم داش ــتند‪ .‬ای ‬ ‫تش ــماری از مهم تری ــن ش ــخصیت های‬ ‫انگش ‬ ‫ـیگاری تاری ــخ س ــینما هس ــتند ک ــه هر ی ــک‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫به تنهای ــی پتانس ــیل س ــیگاری کردن هزاران نف ــر‬ ‫را دارن ــد؛ بگذری ــم از اینک ــه هر ی ــک به تنهای ــی‬ ‫ً‬ ‫احتم ــاال هزاران نف ــر را به خاط ــر م ــرگ براث ــر‬ ‫س ــرطان‪ ،‬ب ــه س ــینه قبرس ــتان س ــپرده اند!‬ ‫کط ــرف‪« ،‬هامف ــری ب ــوگارت»‬ ‫نه ــا ی ‬ ‫هم ــه ای ‬ ‫کط ــرف؛ او از مهم تری ــن نماده ــای هالی ــوود‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫ش ــمایل یک هم ــرد خش ــن امریکای ــی‪ ،‬در تم ــام‬ ‫ط ــول عم ــر بازیگ ــری اش س ــیگار کش ــید‪،‬‬ ‫جنگی ــد و دخت ــر قص ــه را مس ــحور ش ــخصیت‬ ‫یتــوان او را در نقــش «ســام‬ ‫خــود کــرد‪ .‬هرگــز نم ‬ ‫اس ــپید» (ش ــاهین مال ــت‪ /‬ج ــان هیوس ــتون)‪،‬‬ ‫«ری ــک بلی ــن» (کازابالن ــکا‪ /‬مای ــکل کورتی ــز)‪،‬‬ ‫«فیلیــپ مارلــو» (خــواب بــزرگ‪ /‬هــوارد ها کــس)‬ ‫و انبوه ــی از ش ــخصیت ها ب ــدون س ــیگار تص ــور‬ ‫ک ــرد؛ ش ــخصیت هایی ک ــه اتش به ات ــش س ــیگار‬ ‫چک ــدام س ــرطان نگرفتن ــد؛‬ ‫روش ــن کردن ــد و هی ‬ ‫ـرطان ِم ــری گرف ــت و در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـود بوگ ــی ک ــه‬ ‫ج ــز خ ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـرد خش ـ ِـن‬ ‫‪57‬س ــالگی پیش از انک ــه ب ــه د هه ــا م ـ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ـش دیگ ــر ج ــان ببخش ــد‪،‬‬ ‫ پوش دخترک ـ ِ‬ ‫ش ــیک ِ‬ ‫ُم ــرد؛ ام ــا هی ــکل نحی ــف ‪36،37‬کیلوی ــی او‬ ‫پیش ازم ــرگ هیچ وق ــت در ق ــاب عکس ــی‬ ‫ج ــا نگرف ــت؛ ک ــه ا گ ــر می گرف ــت نی ــز نتیج ــه‬ ‫چی ــک به ان ــدازه ان عکس های ــش ک ــه‬ ‫هی ‬ ‫س ــیگار را بی ــن دو لب ــش ی ــا می ــان انگش ــتانش‬ ‫نش ــان می ده ــد‪ ،‬ن ــه ج ــذاب ب ــود‪ ،‬ن ــه دی ــده‬ ‫ً‬ ‫یش ــد‪ .‬احتم ــاال نص ــف س ــیگاری های‬ ‫م ‬ ‫جه ــان را تصاوی ــر سیگارکش ــیدن «ب ــوگارت»‬ ‫س ــیگاری ک ــرده اس ــت‪ .‬ح ــاال دیگ ــر ن ــه س ــیگار‬ ‫در س ــینما ان فریبندگ ـ ِـی س ــال های قب ــل را‬ ‫«ان»‬ ‫دارد و نــه ســتاره های ســینما ان شــکوه و ِ‬ ‫نس ــال ها را؛ ام ــا صنع ــت س ــینما‬ ‫س ــتاره های ا ‬ ‫همچن ــان اس ــتعداد فوق الع ــاده ای دارد ب ــرای‬ ‫جــذب نیــروی تازه نفــس بــرای بــازار دخانیــات‪.‬‬ ‫تــا وقتــی کســانی هســتند کــه برونــد ســینما؛ تــا‬ ‫وقت ــی س ــینما جای ــی ب ــرای به تصویرکش ــیدن‬ ‫درد و رن ــج و عش ــق و ش ــادی و ش ــکوه و ش ــهر‬ ‫و ش ــب اس ــت؛ ت ــا وقت ــی انس ــان س ــوژه تصاوی ــر‬ ‫متح ــرک ب ــر پ ــرده سینماس ــت؛ و ت ــا وقت ــی‬ ‫ـک‬ ‫فرو فرس ــتادن دود ب ــه کیسـ ـه های کوچ ـ ِ‬ ‫تنفسـ ِـی ریــه و جــذب نیکوتیــن در خــون باعــث‬ ‫یش ــود و ل ــذت‬ ‫ترش ــح دوپامی ــن در مغ ــز م ‬ ‫و ارام ــش می بخش ــد‪« ،‬س ــیگار» نی ــز جزئ ــی‬ ‫انکارناپذی ــر و الینف ــک از س ــینما و درنتیج ــه‪ ،‬از‬ ‫زندگ ــی خواه ــد مان ــد‪.‬‬ ‫مصطفیانصافی‪/‬الف یا‬ ‫فاطمه حسینی؛ دختر طالیی ایران در رقابت های جهانی موی تای‬ ‫یت ــای‬ ‫در اخری ــن روز پیکاره ــای جهان ــی مو ‬ ‫ته ــای پایان ــی اوزان مختل ــف‬ ‫ابوظب ــی‪ ،‬رقاب ‬ ‫گس ــاالن برگ ــزار ش ــد ک ــه ابت ــدا‬ ‫رده س ــنی بزر ‬ ‫در فینـــال وزن ‪ -63.5‬کیلوگ ــرم‪ ،‬مس ــعود‬ ‫عبدالمالکــی برابــر ســوراویت ســوک ســانگوان از‬ ‫تایلن ــد‪ ،‬پ ــس از س ــه ران ــد س ــنگین و نفس گی ــر‪،‬‬ ‫ب ــا نتیج ــه ‪ 28‬ب ــر ‪ 29‬صاح ــب برت ــری ش ــد ت ــا‬ ‫با شایس ــتگی‪ ،‬م ــدال ط ــای ای ــن وزن را به خ ــود‬ ‫شاتر‬ ‫اختصــاص دهــد‪ .‬وی بــرای رســیدن بــه فینــال‪،‬‬ ‫حریفان ــی از ترکمنس ــتان‪ ،‬اس ــترالیا‪ ،‬امری ــکا و‬ ‫س ــوئد را پش ــت س ــر گذاش ــته ب ــود‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ف ــارس؛ در رده بن ــدی نهای ــی ای ــن مس ــابقات و‬ ‫درمجم ــوع دو بخ ــش م ــردان و زن ــان‪ ،‬تایلن ــد ب ــا‬ ‫هشــت طــا‪ ،‬پنــج نقــره و دو برنــز‪ ،‬قهرمــان شــد‪.‬‬ ‫میزبــان یعنــی امــارات بــا پنــج طــا‪ ،‬چهــار نقــره و‬ ‫س ــه برن ــز ب ــه نایب قهرمان ــی رس ــید و مرا ک ــش ب ــا‬ ‫شام اخر‬ ‫این نمایش به کارگردانی مسعود دلخواه؛ تا پایان‬ ‫خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬در «تماشاخانه ایرانشهر» میزبان‬ ‫عالقه مندان است‪ .‬متن ان بر پایه بخش هایی از رمان‬ ‫«مرشد و مارگاریتا» اثر میخاییل بولگا کف و چند منبع‬ ‫دیگر نوشته شده‪ .‬دلخواه در این نمایش‪ ،‬در کنار گروه‬ ‫بزرگی از بازیگران و خوانندگان نسل جوان‪ ،‬از حضور‬ ‫نظیر کاظم بلوچی‪ ،‬رحیم‬ ‫چند بازیگر مطرح و باتجربه ِ‬ ‫نوروزی و شهین نجف زاده نیز بهره می برد‪.‬‬ ‫ساسان مقدم‬ ‫پنــج طــا‪ ،‬دو نقــره و شــش برنــز در جایــگاه ســوم‬ ‫مه ــای ترکی ــه‪ ،‬س ــوئد‪ ،‬کرواس ــی و‬ ‫ق ــرار گرف ــت‪ .‬تی ‬ ‫مال ــزی به ترتی ــب در جای ــگاه چه ــارم ت ــا هفت ــم‬ ‫یتــای کشــورمان‬ ‫مســابقات ایســتادند‪ .‬تیــم مو ‬ ‫نی ــز ب ــا کس ــب دو ط ــا‪ ،‬چه ــار نق ــره و ‪ 12‬برن ــز‬ ‫مه ــای فرانس ــه‪ ،‬مص ــر و امری ــکا‪ ،‬در‬ ‫باالت ــر از تی ‬ ‫جایــگاه دهــم جــدول رده بنــدی ایســتاد‪ .‬بــرای‬ ‫ای ــران در این مس ــابقات‪ ،‬مس ــعود عبدالمالک ــی‬ ‫تریبون‬ ‫و فاطمــه حســینی دو مــدال طــا؛ یاســر پرمهــر‪،‬‬ ‫مه ــرداد خ ــان زاده‪ ،‬صب ــا چن ــاری و س ــمیرا‬ ‫فتح ــی چه ــار م ــدال نق ــره؛ بهن ــام صف ــری‪،‬‬ ‫صابــر ســعیدی‪ ،‬حمیدرضــا کردابــادی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫زینعلــی‪ ،‬پروانــه محمــودی‪ ،‬فائــزه افضلــی‪ ،‬ترنــم‬ ‫احم ــدی‪ ،‬مبین ــا میرزاپ ــور‪ ،‬ن ــدا کوث ــری‪ ،‬س ــیما‬ ‫نیکنــام‪ ،‬ارمیتــا ســلیمانی و ریحانــه ســعیدی ‪12‬‬ ‫م ــدال برن ــز کس ــب کردن ــد‪.‬‬ ‫غالمرضـا عربـی؛ کارگـردان‬ ‫نمایـش «شـهادت پیوتـر‬ ‫اوهـه» گفـت‪« :‬اوهـه‪ ،‬زندگی‬ ‫ارامـی را در خانـه کوچـک و‬ ‫جمع وجـور خـود دارد کـه‬ ‫نامـه اخطـاری ازطـرف یکـی‬ ‫از کارمنـدان دولـت دریافـت‬ ‫می کنـد مبنی براینکـه ببـری‬ ‫در لولـه حمـام منزلـش دارد‬ ‫زندگـی می کنـد‪ .‬این قضیـه‬ ‫بـرای اوهـه مضحـک به نظـر‬ ‫می رسـد و نمی پذیـرد؛ امـا بعدازاینکـه برگـه اخطارهـا را می بینـد‪ ،‬مقـداری‬ ‫مالیـات ببـر‬ ‫قضیـه جدی تـر می شـود‪ .‬بعـدازان‪ ،‬مامـور مالیـات می ایـد تـا‬ ‫ِ‬ ‫را بگیـرد‪ .‬مدیـر سـیرک می ایـد از ببـر بـرای سـیرکش اسـتفاده کنـد و از طـرف‬ ‫وزارت علـوم نیـز دانشـمندی بـرای تحقیـق دربـاره زندگـی ببرهـا در اپارتمـان‬ ‫بـه خانـه اوهـه می ایـد‪ .‬شـکارچی بـرای شـکار ببـر می ایـد و سـرانجام منشـی‬ ‫وزارت امـور خارجـه می ایـد تـا از وجـود ببـر بـرای اسـتحکام روابط بین المللی‬ ‫دو کشـور هندوسـتان و کشـور مبـدا اسـتفاده کنـد و ‪ ...‬اتفاقـات پیچیـده ای‬ ‫دراین میـان رخ می دهـد کـه زندگـی ارام اوهـه را بـا چالش های ناخواسـته ای‬ ‫روبـرو می کنـد‪ .‬ایـن نمایشـنامه‪ ،‬بسـیار جانـدار و گردن کلفـت بـود و پـر از‬ ‫مسـئله و چالش هـای عمیـق‪ .‬خیلـی دوسـتش می داشـتم‪ .‬سـال ها بـود‬ ‫کـه دنبـال اجـرای ان بـودم و خوشـحالم بـا گروهـی ان را اجـرا می کنـم کـه‬ ‫سال هاسـت باهـم همـکاری کـرده و ارتباطـات حسـی خـوب و نزدیکـی‬ ‫داریـم‪ .‬بـا یکدیگـر حـرف می زنیـم و اتفاقـات صحنـه ای را مـرور می کنیـم‪،‬‬ ‫فـوق هدف هـا را به چالـش می کشـیم و ایـن اتفـاق‪ ،‬برایـم ارزنـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درادامـه گفـت‪« :‬سـال ‪ 1380‬ایـن نمایشـنامه را در خانـه هنرمنـدان (سـالن‬ ‫انتظامـی) به کارگردانـی دکتـر خا کـی؛ نمایشـنامه خوانی کردیـم‪ .‬ان موقـع‬ ‫هنرجـوی وی بـودم‪ .‬بازیگرهـای خیلی خوبـی در ان گـروه حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫دکتـر خا کـی می خواسـت ایـن نمایشـنامه را روی صحنـه ببـرد کـه نشـد؛ امـا‬ ‫َ‬ ‫همیشـه در ذهنـم بـود کـه از متـن ق َـدر اسلاومیر مـروژک می تـوان اتفـاق‬ ‫ ای خوبـی خلـق کـرد و چقـدر سـوال های بشـری عمیقـی در خـود‬ ‫صحنـه ِ‬ ‫دارد کـه بشـر امـروز بـا ان هـا دسـت به گریبان اسـت؛ بشـری کـه در جامعـه ای‬ ‫پـر از قوانیـن دسـت وپا گیر زندگـی می کنـد‪ .‬ایـن متن در ذهنم مانـد تا حدود‬ ‫هفت سـال پیش کـه ان را ارائـه دادم بـه تماشـاخانه ایرانشـهر؛ امـا بعدهـا‬ ‫تصمیـم گرفتـم در تـاالر حافـظ ان را اجـرا کنـم‪ .‬سـالن اینجـا را مناسـب تر از‬ ‫ً‬ ‫انجـا دیـدم‪ .‬شـرایطی کـه مـا می خواسـتیم دقیقـا در این تـاالر مهیـا بـود و‬ ‫می توانسـت اتفـاق بهتری از تماشـاخانه ایرانشـهر بـرای ما رقم بخـورد»‪ .‬وی‬ ‫یسـت‬ ‫دربـاره ویژگی هـای ایـن متـن افزود‪« :‬به نظرم بشـر امروزه درگیر قوانین ‬ ‫کـه زندگـی سـاده را از ادم هـا می گیرد و ان هـا را وادار به انجام کارهایی می کند‬ ‫کـه دوسـتش ندارنـد؛ امـا چـون در قالـب یـک اجتمـاع زندگـی می کننـد‪،‬‬ ‫پذیرفته انـد کـه حق وحقـوق خـود را بدهنـد و چیـزی را دریافـت کننـد کـه‬ ‫دراصـل ان هـا را درا کثرمواقـع متضـرر می کنـد یـا حتـی تـا مـرز نابـودی پیـش‬ ‫می بـرد‪ .‬بشـر امـروز از حقـوق شـخصی خـود گـذر می کنـد ؛ زیـرا تـوان مقابله با‬ ‫ایـن فشـار عظیـم را نـدارد‪ .‬فکـر می کنـم مـروژک دسـت بـه کاری عظیـم زده و‬ ‫مسـئله بغرنجـی را دراین نمایشـنامه به چالـش می کشـد‪ .‬هم ا کنـون کـه دارم‬ ‫ایـن مصاحبـه را بـا شـما انجـام می دهـم‪ ،‬ایـن نمایشـنامه در کشـور امریـکا‬ ‫به روی صحنه اسـت‪ .‬تصور کنید ‪50‬سـال قبل مروژک تبعید می شـود و تصور‬ ‫ان جامعـه بر ان اسـت که وی را در نطفـه خفـه کـرده؛ امـا پـس از ‪50‬سـال مـا‬ ‫ان متـن را ایـن ور دنیـا روی صحنـه می بریـم یـا در امریکا نمایشـنامه اش اجرا‬ ‫می شـود‪ .‬معنـای ان این اسـت که حقیقـت هیـچ گاه بـرای همیشـه‪ ،‬پنهـان‬ ‫نمی مانـد و روزی اشـکار خواهـد شـد‪ .‬وقتـی زمـان گـذر می کنـد‪ ،‬اینـدگان‬ ‫متوجـه می شـوند کـه چه چیـزی واقعـی بـوده و چه چیـزی نـه‪ .‬به نظـرم‬ ‫دراین نمایـش می تـوان این موضـوع را لمـس کـرد»‪ .‬وی دربـاره مشـکالت کـه‬ ‫در اجـرای ایـن نمایـش داشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬مشـکالتی کـه مـا داریـم‪ ،‬مشـکالت‬ ‫اساسی سـت کـه همـه تئاتـر دارد؛ فقـط مربـوط بـه مـا نمی شـود‪ .‬درسـت از‬ ‫وقتـی متـن را انتخـاب و می خواهید شـروع کنید‪ ،‬بازیگرهـا را دعوت و فضای‬ ‫تمریـن را پیـدا کنیـد‪ ،‬دکـور نیـاز داریـد و می خواهیـد لبـاس تهیـه کنید‪ ،‬همه‬ ‫این هـا‪ ،‬نیازمنـد حمایـت مالـی دولتی سـت‪ .‬در تمـام جوامـع پیشـرفته دنیـا‬ ‫تئاتـر مسـئله و مقولـه مهمی سـت به عنـوان هنـری پویـا کـه زنده تریـن هنـر‬ ‫دنیاسـت‪ .‬وقتـی تئاتـر درحال اجراسـت‪ ،‬لحظـه خلـق اتفـاق می افتـد و وقتی‬ ‫تمـام می شـود‪ ،‬یعنـی خاتمـه هنـر تئاتـر‪ .‬وقتـی نقاشـی می کشـید تـا سـال ها‬ ‫می توانید ان را نگاه کنید‪ ،‬موسـیقی را ضبط می کنید و تا سـال ها ان را گوش‬ ‫می دهیـد؛ امـا ا گـر تئاتـر را ضبـط کنیـد‪ ،‬دیگـر ان حـس را بـه شـما نمی دهـد‪.‬‬ ‫تئاتـر‪ ،‬هنـر لحظـه اسـت؛ فقـط زمانی کـه دارد خلق می شـود‪ ،‬وجـود و ظهور و‬ ‫بروز دارد‪ .‬هنری که درلحظه خلق می شـود‪ ،‬نیازمندی های خاصی دارد که‬ ‫برای تولید باید با دقت و وسـواس بیشـتری به ان اندیشـید و این مشـکالتی‬ ‫کـه گفتـه شـد‪ ،‬بـرای تمـام گروه هاسـت‪ .‬در تمـام کشـورها؛ حتـی تئاترهـای‬ ‫خصوصـی بـرای تولیـد تحت حمایـت دولت انـد‪ .‬جالـب اینجاسـت کـه مـا‪ ،‬در‬ ‫تئاترهای دولتی نیز از حمایت دولت محروم هستیم؛ و این سوالی ست که‬ ‫سال هاسـت می پرسـیم امـا جوابـی دریافـت نمی کنیـم‪ .‬این شـیوه مدیریـت‬ ‫تئاتـر‪ ،‬ارام ارام منجـر بـه مـرگ هنـری می شـود کـه می توانـد در پویاترشـدن‬ ‫جامعه نقش بسـزا داشته باشـد‪ .‬سرمایه گذاری دراین بخش می تواند باعث‬ ‫ن گونـه از هنـر؛‬ ‫شـادابی جامعـه شـود و ارتبـاط نفس به نفـس مخاطـب بـا ایـ ‬ ‫یعنـی تئاتـر باعـث می شـود تماشـا گر چیزهایـی را از سـالن بـا خـود بـردارد‬ ‫و ببـرد کـه شـاید در گالـری نقاشـی یـا سـالن سـینما نتوانـد ان هـا را بـردارد؛‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫انچـه در مخاطـب تئاتـر باقـی می مانـد‪ ،‬در وجـودش نهادینـه م ‬ ‫یشـود؛‬ ‫بـرای مخاطـب تئاتـر لمـس می شـود‪ ،‬شـنیده می شـود و دیـده م ‬ ‫دراصـل زندگـی می شـود‪ .‬مخاطـب مقابـل شـما نشسـته و شـما را می بینـد‪.‬‬ ‫به نوعـی بـا شـما همزادپنـداری می کنـد و ایـن همزادپنـداری منجـر بـه یـک‬ ‫پاالیـش روانـی می شـود‪ .‬اسـتاد عبـاس جوانمرد بـزرگ (نور به قبرشـان ببارد)‬ ‫همیشـه می گفـت؛ در جهـان هسـتی جـز خداونـد کـه وجـود مطلـق اسـت‪،‬‬ ‫همه چیز نسبی ست و هرانچه در طبیعت مطلق شود‪ ،‬محکوم به فناست‪.‬‬ ‫وقتـی ادمـی تلاش بـرای پیدا کـردن مسـیر چرایی هـای زندگـی نمی کنـد و‬ ‫به بهانـه ارامـش در زندگـی‪ ،‬کوششـی بـرای رفـع موانـع سـر راه خـود نمی کنـد‪،‬‬ ‫محکـوم اسـت کـه قربانـی بشـود ‪ ...‬شـاید اوهـه دراین نمایـش‪ ،‬قربانـی چنان‬ ‫اتفاقی سـت»‪ .‬عربـی گفـت‪« :‬هنگامی کـه دارم بازیگرهـا را روی صحنـه‬ ‫خویش بازیگر می بینم و‬ ‫می بینـم‪ ،‬دیگـر غالمرضا عربی نیسـتم؛ خـودم را در‬ ‫ِ‬ ‫ان حس وحـال را دارم‪ .‬هنگامی کـه نمایـش شـروع می شـود‪ ،‬غـرق در نمایش‬ ‫می شوم؛ چرا که نظم صحنه ای برایم بسیارمهم است و معتقدم جهانی که‬ ‫در ان زندگی می کنیم‪ ،‬با کمبود نظم طبیعی مواجه اسـت‪ .‬معتقدم هنر در‬ ‫تمـام سـطوح و انـواع خـودش بایـد کمـک کنـد کـه دسـت ادم های جامعـه را‬ ‫بگیرد و به قول ابوسـعید ابوالخیر؛ ازانجایی که هسـتند یک قدم ببرد جلوتر‪.‬‬ ‫ا گـر هنـری‪ ،‬توانایی این را نداشـته باشـد که با مخاطبـان خود چنین رفتاری‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬پـس اساسـا هنـر نیسـت‪ .‬ذات هنـر نمی پذیـرد چنیـن اتفاقـی‬ ‫را‪ .‬ا گـر مـا می خواهیـم دسـت بـه خلـق یک اثر هنری بزنیـم‪ ،‬بایـد در ان روزنه‬ ‫امیـدی باشـد کـه دل مخاطـب را بـه ان روشـن کند‪ .‬هنـر در معنا باخته ترین‬ ‫ً‬ ‫شـرایط جامعـه نبایـد تهـی از امیـد بـه زندگـی باشـد‪ .‬به نظـرم جهان مـا نهایتا‬ ‫باید تبدیل شـود به همان گل سـرخ پایان نمایش ایسـتادن به وقت رفتن؛‬ ‫وگرنـه بشـر می میـرد‪ ،‬پیش ازانکـه بمیـرد»‪ .‬وی درانتهـا از همـه دعـوت کرد به‬ ‫سالن حافظ بیایند و کار گروه تئاتر باران را ببینند و افزود‪« :‬گروه تئاتر باران‪،‬‬ ‫از ‪ 1380‬و از کالس های فرهنگسـرای بهمن شـکل گرفته و در این سـال ها کار‬ ‫کـرده و نمایش هـای متعـددی را بـه مرحلـه اجـرا رسـانده اسـت»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2513‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 0‬فرعی از ‪ 2126‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 2125‬اصلـی و ‪ 2127‬اصلـی و ‪ 2198‬اصلـی و ‪ 2197‬اصلـی بخـش شـهر‬ ‫کاشـمر ابلاغ می شـود بـا توجـه بـه اینکـه وقـت تعیین متراژ و مسـاحت پلا ک ‪ 0‬فرعـی از ‪ 2126‬اصلی شـهر‬ ‫کاشـمر مورد تقاضای اقای فریدون نسـاجیان که در مجاورت ملک شـما اسـت‪ ،‬در روز دوشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/23‬سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و‬ ‫حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور حقـی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبـور دارید‪ ،‬می توانید‬ ‫در روز و سـاعت مقرر در محل وقوع ملک واقع در کاشـمر‪ ،‬خیابان روبروی شـهرداری حاضر شـده و برابر‬ ‫کد ‪ 914‬مجموعه بخشـنامه های ثبتی‪ ،‬مطالب خود را اظهار دارید‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم حضور‪،‬‬ ‫عملیـات ثبتـی برابـر مقـررات ادامـه می یابـد‪ -1 .‬حـد شـمال پلا ک ‪ 2125‬اصلـی علی ا کبـر خشـنودی؛ ‪-2‬‬ ‫حـد جنـوب پلا ک ‪ 2127‬اصلـی منـور اغاشـریف نبوی و ‪ 2197‬اصلـی معصومـه سـلطانپور و غیـره؛ ‪ -3‬حد‬ ‫جنـوب پلا ک ‪ 2198‬اصلی اشـرف دربانیـان و غیره‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪606‬‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم نسـرین ضیائـی فرزنـد بمونـی بـه شناسـنامه و کـد ملـی ‪ 1850229171‬صـادره‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 180/45‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 5640‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقال ملک از مالک رسـمی حسـن تقی نژاد (به اسـتناد سـند‬ ‫قطعـی شـماره ‪ 1387/07/20-82932‬دفتـر ‪ 14‬بهبهـان) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/59‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 122‬فرعی از ‪ 58‬اصلی بخش سه کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 123‬فرعـی و ‪ 124‬فرعـی و ‪ 125‬و ‪ 121‬فرعـی از ‪ 58‬اصلـی بخـش سـه‬ ‫کاشمر ابالغ می شود با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مساحت پال ک ‪ 122‬فرعی از ‪ 58‬اصلی بخش‬ ‫سه کاشمر مورد تقاضای اقای حسین عبداله زاده در مجاورت ملک شما است‪ ،‬در روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/22‬سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و‬ ‫حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور حقـی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبـور دارید‪ ،‬می توانید‬ ‫در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬روسـتای فروتقـه حاضـر شـده و برابـر کـد‬ ‫‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم حضـور‪،‬‬ ‫عملیـات ثبتـی برابـر مقـررات ادامـه می یابـد‪ -1 .‬حـد شـمال بـه پلا ک ‪ 123‬فرعی زهـرا رمضانی و غیـره؛ ‪-2‬‬ ‫حـد شـرق پلا ک ‪ 124‬فرعـی علی ا کبـر حسـین پور و غیـره و پلا ک ‪ 125‬فرعـی غالمعلی طلوعی و غیـره؛ ‪-3‬‬ ‫حـد جنـوب پلا ک ‪ 121‬فرعی وجیهـه فرهمندفروتقه‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪605‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000377‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم مـارال لرکیان فرزند ابراهیم به شناسـنامه و کد ملـی ‪ 1754439829‬صـادره از‬ ‫اهـواز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 21/57‬مترمربع در قسـمتی از پلا ک ‪5645‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالـک رسـمی محمدرضا متولـی احدی از ورثه شـیخ‬ ‫حسـین محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/63‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪858 -36‬ق‪ 56‬و شـماره موتـور ‪ 335410‬و شـماره شاسـی ‪ S1412281801743‬بـه مالکیـت‬ ‫محمـد اب فریـن مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪607‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪711 -36‬ی‪ 18‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 8085519‬و شـماره شاسـی ‪ NAS811100D5742654‬بـه مالکیـت عرشـیا غفـاری مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مدل ‪ 1387‬با شـماره پلا ک ایران ‪375 -38‬ط‪ 69‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 11487022363‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA08G020074‬به مالکیت مسـلم وظیفه دوسـت‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۴۱۵ -۲۶‬ص‪ ۸۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ MVMD4G20ANL003653‬و شـماره شاسـی ‪ NATGBAyP1M1003836‬بـه مالکیـت صمـد زار ع‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامـه رانندگـی پایـه سـوم اینجانـب میلاد اذری فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی ‪ 0820383600‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000469‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـره محمدیان مغانـی فرزنـد علی اصغـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 6470‬صـادره‬ ‫از کاشـمر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 71/40‬مترمربـع از پلا ک ‪ 2633‬فرعـی از ‪3027‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس بلـوار ازادگان‪ ،‬کنـار پـارک خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫خانم منصوره رضائی مقدم و مهدی عابدی زادگان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪570‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306012000455‬و ‪ 140160306012000456‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک کاشـمر بـه ترتیـب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین اشـرفی فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و مهـری‬ ‫اشرفی عشـرت ابادی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 1377‬صـادره از علی ابـاد در سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 229‬مترمربع از پال ک ‪ 468‬فرعی از ‪ 159‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یـک دو کاشـمر بـه ادرس کاشـمر‪ ،‬اراضـی بحرابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـین اشـرفی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪573‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000400‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/31-1401-795‬هیـات بـه کالسـه‬ ‫پرونده شـماره ‪ 1400-358‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک منطقه دو بجنـورد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ایـرج کاظمیـان فرزنـد حـاج علی ا کبـر‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 439‬صـادره از بجنـورد در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 6227/72‬مترمربـع از پلا ک‬ ‫‪ 251‬فرعـی از ‪ 125‬اصلـی علی ا کبـر کاظمیـان فرزنـد کاظـم محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1327398‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪432 -24‬س‪ 98‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAS411100K3489509‬بـه مالکیـت پریـوش شـجاعی فرزنـد یدالـه بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1860460542‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامه رانندگی خودرو و موتورسیکلت به شماره ‪ 9282078011‬به نام محمد بشیری به شماره ملی‬ ‫‪ 1861445075‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنگ خا کسـتری متالیک مدل ‪ 1393‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪423 -24‬ل‪ 66‬و شماره موتور ‪ 139B0076186‬و شماره شاسی ‪ NAAN11FE5EK692869‬به مالکیت‬ ‫محمد کردونی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری بـی ام و ‪ 520i‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 2005‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪561 -30‬ل‪ 97‬و شـماره موتـور ‪ 32525716‬و شـماره شاسـی ‪ WBANA31095CR93052‬بـه‬ ‫مالکیـت سـاالر مظلومـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانـت دوکابیـن مـزدا ‪ 1600‬بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1374‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪649 -32‬ط‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 220834‬و شـماره شاسـی ‪ 7416D01089‬بـه مالکیـت علـی‬ ‫ابراهیمی موخـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو کامیـون بـاری فلـزی فتـون ‪ BJ1049V9JE6-A‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1387‬بـا شـماره موتـور ‪ HC559634PA15‬و شـماره شاسـی ‪ NADV9JE658E072263‬بـه مالکیـت‬ ‫ابراهیـم بارانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو امیکـو گازوئیلـی بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪893 -22‬ن‪ 65‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 01294D41‬و شـماره شاسـی ‪ NA2A2JSD47A001873‬بـا ظرفیـت ‪ 4500‬کیلوگـرم مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان هـادی هاشـم پور بـه وکالـت فـواد شـهابی طرفی دادخواسـتی بـه طرفیـت علـی سـلیمانی بـه‬ ‫خواسـته مطالبـه وجـه تقدیـم کـه بـه دفتـر قاضـی شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه‬ ‫کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/01‬سـاعت ‪9:30‬صبـح تعیین وقت شـده و چون‬ ‫ً‬ ‫علی سـلیمانی مجهول المکان اعالم شـده‪ ،‬لذا برحسـب تقاضای خواهان و دسـتور دادگاه و مسـتندا به‬ ‫مـاده ‪ 73‬از قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقالب در امور مدنی مصـوب ‪ 1379‬مراتب فوق‬ ‫یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف مـدت یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم‬ ‫ادرس محل اقامت خود را اعالم‪ ،‬درغیراینصورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده‬ ‫تلقـی و دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد کرد‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 3‬شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری ‪ 131-SE‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪121 -24‬و‪68‬‬ ‫و شماره موتور ‪ M13/5556711‬و شماره شاسی ‪ NAS411100G3467742‬به مالکیت علی سرخه فرزند‬ ‫عبدالحسـین با کد ملی ‪ 1990203841‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع عموم می رسـاند به موجب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪139904020029000760‬‬ ‫لـه خانـم شـهین رضائـی علیـه اقای سـیاوش رحیم زاده قشـقائیان (پلا ک ‪ 207‬فرعـی از ‪ 35‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش یـک رامهرمـز (پلا ک دویسـت و هفـت فرعـی از سـی و پنـج اصلـی بخـش یـک‬ ‫رامهرمـز) اشـعار مـی دارد مـوازی بیسـت و هفـت سـهم مشـاع از هفتـاد و دو سـهم عرصـه و اعیانی‬ ‫سـه دانگ مشـاع به نام اقای سـیاوش رحیم زاده قشـقائیان ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم‬ ‫شـد) کـه بـه صـورت یکبـاب مغـازه ثبـت شـده اسـت‪ .‬ملـک فوق الذکـر بـه نشـانی رامهرمـز‪ ،‬میـدان‬ ‫بسـیج‪ ،‬جنـب پمـپ بنزیـن عطـاف‪ ،‬فروشـگاه لـوازم خانگـی بـا مسـاحت ‪ 384/45‬مترمربـع‪،‬‬ ‫سـاختمانی بـا اسـکلت بتونـی کـه سـتون های طبقـه اول اجـرا شـده و طبقـه همکـف ان یکبـاب‬ ‫مغـازه بـه مسـاحت حـدود ‪ 384/45‬مترمربـع بـا بـر ‪ 10/13‬متـر طبـق رونوشـت سـند مالکیـت‪ ،‬بـا‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کـف سـرامیک‪ ،‬دیوارهـای ‪ ،PVC‬سـقف کاذب و درب کنترلـی کرکـره ای و انشـعابات شهر ‬ ‫ً‬ ‫بـا حـدود اربعـه شـماال‪ :‬درب و دیـوار بـه طـول (‪ )10/13‬ده متر و سـیزده سـانتیمتر به بلوار بسـیج؛‬ ‫ً‬ ‫شـرقا‪ :‬دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )40/15‬چهل متر و پانزده سـانتیمتر به شـماره یکصد و نـود و دو‬ ‫ً‬ ‫فرعـی از سـی و پنـج اصلـی‪ .‬جنوبـا‪ :‬دیـوار بـه دیـوار به طـول (‪ )9/16‬نه متر و شـانزده سـانتیمتر به‬ ‫ً‬ ‫شـماره یکصـد و چهـار فرعـی از سـی و پنـج اصلـی‪ .‬غربـا‪ :‬دیوار به دیـوار به طول (‪ )39/20‬سـی و نه‬ ‫متـر و بیسـت سـانتیمتر بـه شـماره یـک فرعـی از سـی و پنـج اصلـی‪ ،‬ملـک مذکـور حقـوق ارتفاقـی‬ ‫نـدارد‪ .‬طبـق نظـر کارشـناس رسـمی ملـک فوق الذکـر بـه مبلـغ ‪ 27/000/000/000‬ریـال (بیسـت و‬ ‫هفـت میلیـارد ریـال) ارزیابـی شـده و در قبال مبلـغ ‪ 3/037/174/796‬ریال به نفع خانم شـهین‬ ‫رضائی بازداشـت شـده اسـت‪ .‬پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز س هشـنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫در شـعبه اجـرای اداره ثبـت اسـناد رامهرمـز واقـع در رامهرمـز‪ ،‬خیابـان طالقانـی غربـی‪ ،‬از طریـق‬ ‫مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ پایـه ‪ 27/000/000/000‬ریـال (بیسـت و هفـت میلیـارد‬ ‫یشـود‪ .‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه‬ ‫ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی فروختـه م ‬ ‫پرداخت ‪ 10‬درصد مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او‬ ‫در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬درصورت برنده شـدن در مزایده‪ ،‬می بایسـت مابه التفاوت مبلغ را ظرف‬ ‫یسـت درصورت عدم واریز‬ ‫مدت ‪ 5‬روز از روز مزایده‪ ،‬به حسـاب صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬بدیه ‬ ‫ماند هفـروش ظـرف مـدت مذکـور‪ ،‬مبلـغ ‪10‬درصـد پرداختـی قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب‬ ‫یشـود‪ .‬الزم‬ ‫خزانـه واریـز خواهـد شـد و عملیـات فـروش از درجـه اعتبار سـاقط و مزایـده تجدید م ‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و‬ ‫مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری‬ ‫و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده‬ ‫مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزین ههـای فـوق از محـل مـازاد‬ ‫بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده طبق مقـررات وصول خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده اولین روز اداری بعد از تعطیلی در همان‬ ‫سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/117‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای پیمان احمدی نیا دارای شماره شناسـنامه ‪ 3329915730‬بشـرح دادخواست به کالسـه ‪ 0100100‬از‬ ‫این دادگاه درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان شـهباز احمدی نیا‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 3379628141‬در تاریـخ ‪ 1400/12/13‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه‬ ‫حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬ارسلان احمدی نیـا بـه ش ش ‪ 3329349573‬صـادره‬ ‫از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬اردالن احمدی نیـا بـه ش ش ‪ 3329349883‬صـادره از گیالنغـرب پسـر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬اشـکان احمدی نیـا بـه ش ش ‪ 3329813156‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬پیمـان‬ ‫احمدی نیـا بـه ش ش ‪ 3329915730‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -5‬کیـوان احمدی نیـا بـه ش ش‬ ‫‪ 3329916664‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -6‬امنـه احمدی نیا بـه ش ش ‪ 3329350891‬صادره از‬ ‫گیالنغـرب دختـر متوفـی ‪ -7‬خـاور پرویـن بـه ش ش ‪ 3329348615‬صـادره از گیالنغـرب همسـر متوفـی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظرف مـدت یک ماه‪ ،‬بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 2‬قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 838‬مورخـه ‪ 1401/02/29‬هیـات موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون‬ ‫ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان ثالث باباجانی تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای کریم بـراری فرزند مراد صادره از ثالث به شـماره ملـی ‪5959872900‬‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـا کاربری مسـکونی به مسـاحت ‪ 135/89‬مترمربع پال ک ‪ 382‬فرعـی از پال ک‬ ‫‪ 117‬اصلی قلقله واقع در شهرسـتان ثالث باباجانی‪ ،‬شـهرک ابراهیم اباد خریداری مع الواسـطه از ابراهیم‬ ‫صالحـی احـدی از ورثـه مرحـوم مجیـد صالحـی زار ع صاحب نسـق پال ک مذکور محرز شـد‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم بـه اسـتناد مـاده ‪ 10‬ائین نامـه قانـون مذکـور‪ ،‬مراتب در یـک نوبت ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت بیسـت روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـد رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای داریـوش همتـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 3369828626‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪0100107‬‬ ‫از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین توضیح داده که شـادروان نیمتاج اسـدی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 3329536111‬در تاریـخ ‪ 1399/01/20‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه‬ ‫حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬داریوش همتی به ش ش ‪ 3369828626‬صادره از سـرپل‬ ‫ذهـاب پسـر متوفـی ‪ -2‬عزت الـه همتـی بـه ش ش ‪ 3329527706‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪-3‬‬ ‫روح الـه همتـی بـه ش ش ‪ 3329846291‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬ناهیـد همتـی بـه ش ش‬ ‫‪ 3329948922‬صـادره از گیالنغـرب دختر متوفی ‪ -5‬مهرانگیز همتی بـه ش ش ‪ 3320030604‬صادره از‬ ‫گیالنغـرب دختـر متوفـی ‪ -6‬فتح الـه همتی بـه ش ش ‪ 3329495960‬صادره از گیالنغرب همسـر متوفی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظرف مـدت یک ماه‪ ،‬بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 2‬قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 837‬مورخـه ‪ 1401/02/29‬هیـات موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون‬ ‫سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان ثلاث باباجانـی‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حاتـم بهرامـی فرزنـد عبـاس صـادره از ثالث به شـماره ملی‬ ‫‪ 3220027210‬از ششـدانگ یـک دسـتگاه سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200/36‬مترمربـع پلا ک ‪ 901‬فرعـی از‬ ‫پلا ک ‪ 201‬اصلـی قجـر واقـع در شهرسـتان ثلاث باباجانـی‪ ،‬خیابـان فـاروق اعظـم خریـداری مع الواسـطه‬ ‫از وراث مرحـوم علـی هاشـمی محـرز شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم به اسـتناد مـاده ‪ 10‬ائین نامه قانون‬ ‫مذکـور‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار ا گهی به مدت بیسـت روز‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخد رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای داریـوش همتـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 3369828626‬بشـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪0100106‬‬ ‫از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان فتح الـه همتی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 3329495960‬در تاریـخ ‪ 1400/10/03‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه‬ ‫حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬داریوش همتی به ش ش ‪ 3369828626‬صادره از سـرپل‬ ‫ذهـاب پسـر متوفـی ‪ -2‬عزت الـه همتـی بـه ش ش ‪ 3329527706‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪-3‬‬ ‫روح الـه همتـی بـه ش ش ‪ 3329846291‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -4‬ناهیـد همتـی بـه ش ش‬ ‫‪ 3329948922‬صـادره از گیالنغـرب دختـر متوفـی ‪ -5‬مهرانگیـز همتـی بـه ش ش ‪ 3320030604‬صـادره‬ ‫از گیالنغـرب دختـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهی‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مرضیـه صفـازاده مالـک خـودرو سـواری تـارا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪429 -29‬هــ‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ 187B0004825‬و شـماره شاسـی ‪ NAAY114E5MD914313‬بـه‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای‬ ‫مهلـت مذبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب عشـرت اسـماعیلی مالـک خـودرو سـواری پـژو بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪633 -29‬ب‪ 97‬و شـماره موتـور ‪ 12485047519‬و شـماره شاسـی ‪ 24208684‬بـه‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای‬ ‫مهلـت مذبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۶۰۱۱۰۰۰۱۲۸‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیاوش محمدی علی ابـادی فرزنـد شـیخعلی بـه شماره شناسـنامه ‪۴۹۹‬‬ ‫صـادره از کرندغـرب در یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ ۸۵/۲۹۵‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 1589‬فرعی از یک‬ ‫اصلـی واقـع در کرمانشـاه بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبـت ملـک کرند خریـداری از مالک رسـمی اقای رسـتم صالحی‬ ‫و خانـم پریدخـت نظـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمومـی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کرند‬ ‫م الف ‪17‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪211 -29‬ج‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 4236137‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290968212‬بـه مالکیـت فرنگیـس‬ ‫محمـدی بـا شـماره ملـی ‪ 3329591781‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا (جی‪.‬تی‪.‬ایکس) به رنگ سـفید شـیری مـدل ‪ 1382‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪256 -33‬م‪ 88‬و شماره موتور ‪ 00574862‬و شماره شاسی ‪ S1412282129014‬به مالکیت سعید‬ ‫حدادی مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو جی ال ایکـس ای ‪ 1/8‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪418 -19‬و‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 12485137733‬و شـماره شاسـی ‪ 24236176‬بـه مالکیـت‬ ‫ً‬ ‫میثم بهمنی مفقود شده و اعتبار ندارد‪ .‬ضمنا طبق وکالتنامه اقای علی حاصلی جهت هرگونه اقدام‪،‬‬ ‫اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـارس ‪ LX‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪274 -29‬ب‪24‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12690002960‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN41DC9BE000455‬بـه مالکیـت سـهراب‬ ‫صحرائی لعل ابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/26-1401114418019001218‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای محمد شمامی دیگه سـرا فرزند حافظ به شماره شناسـنامه ‪ 14‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه و انبـاری بـه مسـاحت ‪ 541‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 408‬از‬ ‫‪ 89‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 34‬واقـع در قریـه گیالنـده بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای حاجـت حاجی زاده گیالندهـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/179‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/02/29-140160316002000566‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا بسـامی فرزند فتاح به شماره شناسـنامه ‪ 409‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 182/16‬مترمربـع پلا ک ‪ 2640‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقع‬ ‫در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬شـهدای ‪ 10‬تیـر برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای خلیـل رحمتی زعفـران‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمومـی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪999 -56‬ق‪ 83‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12484046312‬و شـماره شاسـی ‪ 19308929‬بـه مالکیـت بهـاره زیبـادل مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000732‬و ‪140160308001000733‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/02/26‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضیـان ‪ -1‬خانـم سـمیه دادی فرزنـد محمدرضـا‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1674‬نسـبت بـه سـه دانگ ‪ -2‬اقـای ایمـان‬ ‫میکانیکـی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 2325‬نسـبت بـه‬ ‫سـه دانگ از ششـدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪149/97‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 76‬فرعی از ‪ 1427‬اصلی واقع در خراسـان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت‬ ‫عبدالحسـین چهاردهـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1327687‬‬ ‫و امال ک بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/29-1401-784‬هیـات بـه کالسـه‬ ‫پرونـده شـماره ‪ 1400-232‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک منطقـه دو بجنـورد تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن محـزون فرزنـد غالمحسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2552‬صـادره از راز و جـرکالن در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب محوطـه محصـور دارای اعیـان بـه مسـاحت ‪117/73‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 678‬فرعـی از ‪ 155‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند‬ ‫بخـش دو خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی اقـای حسـن‬ ‫محـزون محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1326753‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد‬ ‫رایگان‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 2‬قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 839‬مورخـه ‪ 1401/02/29‬هیـات موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون‬ ‫سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان ثلاث باباجانـی‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی بـراری فرزنـد کریـم صـادره از جوانـرود بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 4950087551‬از ششـدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری تجاری‪ -‬خدماتی به مسـاحت ‪135/21‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 464‬فرعی از پال ک ‪ 211‬اصلی واقع در شهرستان ثالث باباجانی‪ ،‬جنب شهرک بسیجیان‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از خانـم رعنـا عبـدی محـرز شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم بـه اسـتناد مـاده ‪10‬‬ ‫ائین نامـه قانـون مذکـور‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار ا گهی بـه مدت بیسـت روز‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـد رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫متقاضـی علی ا کبـر تاری ویردئـی بـه عنـوان مالـک بـه ادرس‪ :‬جـاده سـاوه‪ ،‬دولتخواه‪ ،‬خیابـان پاییزان‪ ،‬پاییـزان ‪ ،2‬قطعـه ‪ 21‬با‬ ‫تسـلیم دو بـرگ استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 462240‬مـورخ ‪ 1401/02/20‬دفترخانـه ‪ 28‬ری بـه شـرح وارده ‪ 4004891‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/20‬اعالم کرده چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه واحد تجاری به پال ک ثبتی ‪ 7714‬فرعی از ‪ 4‬اصلی‪ ،‬مفروز‬ ‫و مجزا شده از ‪ 4236‬فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه ‪ 1‬در طبقه ‪ 0‬و واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شهرری استان‬ ‫تهران به مساحت ‪ 29/28‬مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه اول به مساحت ‪ 10/56‬مترمربع به نام علی ا کبر تاری ویردئی‬ ‫فرزنـد نظرعلـی شماره شناسـنامه ‪ 929‬متولـد ‪ 1345/12/29‬صـادره از ضیاابـاد دارای شـماره ملی ‪ 5599154319‬با جز سـهم‬ ‫‪ 4‬از کل سـهم ‪ 6‬بـه عنـوان مالـک چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان مـورد معاملـه در بیـع شـرط نمی باشـد‪ ،‬بـا‬ ‫شماره مستند مالکیت ‪ 79388‬مورخ ‪ 1399/10/14‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 18‬شهرری استان تهران‪ ،‬موضوع سند‬ ‫مالکیت تعویضی به شماره چاپی ‪ 203533‬سری ب سال ‪ 99‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139920301024034940‬ثبت شده‬ ‫است که به علت جابجایی منزل مفقود شده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله تسلیم کند و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫م الف ‪148‬‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2513‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید‬ ‫به شماره ‪140115‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم درنظردارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری‬ ‫کنـد‪ .‬لـذا از تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد و‬ ‫شـرکت در مناقصه و ارائه پیشـنهاد قیمت‪ ،‬به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬مراجعـه کننـد‪ .‬جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ‪ 08432230120-7‬داخلـی ‪ 222‬امـور بازرگانـی تمـاس حاصل‬ ‫فرماییـد‪ .‬در ضمـن مبالـغ تضمیـن‪ ،‬براسـاس ائین نامه تضمین معامالت دولتی می باشـد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه ا گهی های مناقصه به عهده برنده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫شهرستان‬ ‫عنوانمناقصه‬ ‫تجدید خرید و حمل لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت‬ ‫به اقطار ‪ 250‬و ‪315‬‬ ‫‪140115‬‬ ‫شماره مناقصه‪ 140115 :‬مناقصه بار اول‬ ‫مهران‬ ‫مدت پیمان‬ ‫‪3‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1.172.000.000‬‬ ‫تذکر‪ :‬کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا پیشـنهاد قیمت و بازگشـایی پا کات از طریق سـامانه سـتاد انجام می گیرد و فقط‬ ‫ارائـه اصـل ضمانتنامـه (پا کـت الـف) علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه سـتاد‪ ،‬ب هصـورت فیزیکـی بـه دبیرخانـه حراسـت واقـع در میـدان دفـاع‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مقـدس‪ ،‬شـرکت اب و فاضلاب اسـتان ایلام‪ ،‬دفتر حراسـت الزام ‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/16‬لغایت ساعت ‪14‬بعدازظهر مورخه ‪1401/03/19‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪14‬بعدازظهر مورخه ‪1401/03/30‬‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/04/01‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫م الف ‪401/10‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000789‬مـورخ ‪ 1401/02/31‬هیـات اول‪/‬‬ ‫دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد قیاسـی بورنگ فرزنـد غالمرضـا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 811‬صـادره از بیرجنـد در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 183/72‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 231‬اصلـی واقـع در خراسـان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت سـیدمحمدتقی‬ ‫شهیدی و اسداله سادسی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1326864‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/08-140160306023000023‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای حسـنعلی روغنـی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 160‬صـادره از بنـدر دیلم‬ ‫در یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر سـاختمان (طـرح پسـته پا ک کنی) بـه مسـاحت‬ ‫‪ 18199/27‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 13‬فرعی واقع در اراضی نصروئی پال ک‬ ‫‪ 40‬اصلـی بخـش ‪ 2‬شهرسـتان مـه والت از محـل مالکیـت مشـاعی خـود متقاضـی‬ ‫(حسـنعلی روغنی) محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/31 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪7/401/34‬‬ ‫مه والت‪ ،‬از طرف علی احمدی‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000734‬مـورخ ‪ 1401/02/26‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مهدی شـریفی فرزند مختـار به شماره شناسـنامه ‪53‬‬ ‫صـادره از بیرجنـد در ششـدانگ یـک قطعـه زمین محصور مشـتمل بـر اتاقک به‬ ‫مسـاحت ‪ 107‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 231‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی‬ ‫بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1325720‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی صدور سند المثنی‬ ‫یکبـاب عمـارت بـه مسـاحت ‪ 574/91‬مترمربـع بـه پلا ک ثبتـی شـماره ‪ 101‬فرعـی‬ ‫از ‪ 91‬اصلـی بخـش ‪ 4‬زنجـان واقـع در کهلا در صفحـه ‪ 270‬دفتـر جلـد ‪ 18‬ذیـل‬ ‫شـماره ‪ 1859‬بـه نـام قربانعلـی یعقوبـی ثبـت و در مـورخ ‪ 1382/11/23‬سـند‬ ‫مالکیـت دفترچـه ای ان بـه شـماره چاپـی ‪ 230093‬سـری الـف‪ 81‬صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـپس ششـدانگ پلا ک فـوق برابـر سـند قطعـی شـماره ‪-67087‬‬ ‫‪ 1400/01/28‬دفتـر ‪ 14‬خدابنـده بـه نـام اقـای سـیداقاجان موسـوی فرزنـد قاسـم‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 3992225984‬متولـد ‪ 1339‬انتقـال یافتـه اسـت و سـند مالکیت‬ ‫تک برگی ان به شماره چاپی ‪ 665120‬سری ب‪ 99‬تحت دفتر الکترونیکی شماره‬ ‫‪ 140020327003000197‬در مورخ ‪ 1400/02/05‬صادر و تسلیم شده است‪ .‬سپس‬ ‫نامبـرده بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلی برابـر درخواسـت وارده شـماره ‪-1198‬‬ ‫‪ 1400/02/26‬مدعـی فقـدان سـند مذکـور بـه علت سـهل انگاری شـده و متقاضی‬ ‫سـند المثنـی می باشـد‪ .‬لـذا به موجب تبصره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫یشـود تـا ا گـر شـخصی اعتـراض داشـته و مدعـی وجـود‬ ‫اسـناد و املا ک ا گهـی م ‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت یـا معامالتی به نفـع او انجام شـده‪ ،‬ظرف مـدت ده‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا خالصـه معامله بـه اداره‬ ‫ثبت اسـناد‪ ،‬رسـید دریافت کنند درغیراینصورت برابر مقررات سـند المثنی صادر‬ ‫و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی کالسه ‪140000250‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000250‬ششـدانگ اعیـان یکباب منزل مسـکونی با عرصه وقف به شـماره پال ک‬ ‫ثبتی پانصد و سـیزده فرعی از چهار اصلی بخش سـیزده مشـهد به مسـاحت دویسـت مترمربع به نشـانی‪ :‬تربت جام‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خیابان مفتح‪ ،‬مفتح پنج ممیز هشـت‪ ،‬پال ک دوازده با حدود اربعه به شـرح شـماال‪ :‬بطول بیسـت متر دیوار به دیوار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫پلا ک پانصـد و چهـارده فرعـی از چهـار اصلـی؛ شـرقا‪ :‬بطـول ده متـر بـه دیـوار پلا ک پانصـد فرعی؛ جنوبا‪ :‬بطول بیسـت‬ ‫ً‬ ‫متـر دیـوار بـه دیـوار پلا ک پانصـد و دوازده فرعـی؛ غربـا‪ :‬بطـول ده متـر درب و دیواریسـت بـه خیابـان‪ .‬کـه سـند ان بـا‬ ‫شـماره چاپـی صفـر چهارصـد و سـی هـزار و نهصـد و نـود و پنـج سـری ب سـال هشـتاد و پنـج ذیل ثبت شـصت و شـش‬ ‫هزار و شـصت و هجده صفحه سـیصد و بیسـت و سـه دفتر امال ک جلد سـیصد و شـصت و نه به نام مرحوم علی اصغر‬ ‫حمیدی نیا ثبت و صادر شده است‪ .‬به استناد سند ازدواج شماره چهارده هزار و پانصد و شصت و هشت مورخ دوم‬ ‫دی ماه سـال یکهزار و سـیصد و هشـتاد تنظیمی دفترخانه ازدواج هجده تربت جام در قبال تعداد سـیصد و چهارده‬ ‫تمام بهار ازادی که به مبلغ سـی و نه میلیارد و هشـتصد و هفتاد و هشـت میلیون ریال مقوم شـده بابت مهریه خانم‬ ‫سـیده فاطمه حسـینی و مبلغ یک میلیارد و نهصد و نود و سـه میلیون و نهصد هزار ریال نیم عشـر دولتی به انضمام‬ ‫دو عشـر اضافـه توقیـف شـده کـه طبـق نظریـه وارده مـورخ پانزدهـم اذرمـاه سـال یکهـزار و چهارصـد کارشـناس رسـمی‬ ‫دادگسـتری ششـدانگ اعیـان پلا ک پانصـد و سـیزده فرعـی از چهـار اصلـی بخـش سـیزده مشـهد بـه مبلغ بیسـت و دو‬ ‫میلیـارد ریـال ارزیابـی و قطعـی شـده اسـت‪ .‬ششـدانگ اعیـان پلا ک فـوق با عرصه وقف به مسـاحت دویسـت مترمربع‬ ‫کـه دارای اعیـان مسـکونی بـه مسـاحت کل حـدود دویسـت و شـصت مترمربـع شـامل یک واحد سـاختمان مسـکونی‬ ‫به مسـاحت حدود نود مترمربع و پیلوت به مسـاحت حدود چهل مترمربع در طبقه همکف و یک واحد سـاختمان‬ ‫مسکونی به مساحت حدود یکصد و سی مترمربع در طبقه اول (روی همکف) با اشپزخانه اپن و کابینت ام‪.‬دی‪.‬اف‬ ‫و تزئینات داخلی‪ ،‬سـازه سـاختمان نیم اسـکلت با سـقف طاق ضربی و قدمت حدود بیسـت سـال و نمای ان سـنگ‬ ‫یسـت‪ .‬ملـک مذکـور دارای امکانـات و امتیـازات اب و‬ ‫و کفپـوش واحدهـا موکـت و سـرامیک و دارای درب و پنجـره فلز ‬ ‫یسـت‪ .‬که برابر گزارش کارشـناس رسـمی دادگسـتری و مامور اجرا‬ ‫برق و گاز و سـرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گاز ‬ ‫بنـا بـر اظهـارات سـا کنین و وکیـل بسـتانکار‪ ،‬ملـک در تصـرف مسـتاجرین اقـای زنگنـه بـه مبلغ یکصد و پنجـاه میلیون‬ ‫ریـال رهـن و اجـاره ماهیانـه مبلـغ سـیزده میلیـون ریـال تـا تاریـخ یکـم ابـان مـاه سـال یکهـزار و چهارصد و یـک در طبقه‬ ‫همکـف و اقـای عبـدی بـه مبلـغ دویسـت و پنجـاه میلیـون ریال رهن و اجـاره ماهیانه پانزده میلیون ریـال تا تاریخ یکم‬ ‫ً‬ ‫شـهریورماه سـال یکهـزار و چهارصـد و یـک در طبقـه اول اسـت‪ .‬ضمنـا تعـدادی از ورثـه نسـبت بـه توقیـف ملـک مذکور‬ ‫اعتـراض نمودنـد کـه پـس از طـی مراحـل قانونـی منجـر بـه صـدور رای شـماره ‪ 140018706094001068‬مـورخ هجدهـم‬ ‫دی ماه سـال یکهزار و چهارصد هیات محترم نظارت اسـتان در رد اعتراض ورثه شـد‪ .‬ششـدانگ اعیان پال ک فوق از‬ ‫ساعت نه الی دوازده روز یکشنبه مورخ بیست و نهم خرداد ماه سال یکهزار و چهارصد و یک در واحد اجرای‬ ‫تجـام‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی‪ ،‬روبـروی اداره گاز از طریـق مزایـده بـه‬ ‫اسـناد رسـمی اداره ثبـت اسـناد و املا ک واقـع در ترب ‬ ‫فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده ششـدانگ اعیـان پلا ک فـوق از مبلـغ بیسـت و دو میلیـارد ریـال شـروع و بـه باالترین قیمت‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق مـاده صـد و سـی و شـش ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‬ ‫پیشـنهادی نقـدا فروختـه م ‬ ‫شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا‬ ‫نماینده قانونی در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از‬ ‫تاریخ مزایده‪ ،‬به حساب صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬دراینصـورت عملیـات فـروش از‬ ‫یشـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده درصـورت درخواسـت بسـتانکار تجدیـد م ‬ ‫مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی که مـورد مزایده دارای انها باشـد و‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده‬ ‫نیـز بده ‬ ‫باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابت هزینه های فـوق از محـل مازاد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل‬ ‫بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصول م ‬ ‫رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1400/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013025239‬مـورخ ‪ 1400/12/26‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی ا کبرپـور فرزنـد قربـان نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 201/5‬مترمربع‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 512‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در قریـه اهودشـت بخـش ‪11‬‬ ‫خریـداری شـده از اقـای حبیب الـه خواجه پـور مالـک رسـمی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه‪ ،‬این ا گهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی‪/‬سراسـری در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکند‪،‬‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشا رنوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1319052‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫رایگان‬ ‫مزایده عمومی اجاره امالک تحت تصدی اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان گیالن غرب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره امـوزش پـرورش شهرسـتان گیالنغـرب درنظـردارد مزایـده عمومـی اجـاره دو واحـد تجـاری واقـع در خیابـان‬ ‫شـهید بهشـتی را بـه شـماره فراخوان هـای ‪ 5000004259000001‬و ‪ 5000004259000002‬را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬لیسـت مشـخصات فنـی مزایـده در سـامانه سـتاد بارگـذاری شـده اسـت‪ .‬کلیـه مراحـل‬ ‫برگزاری مزایده‪ ،‬از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد مزایده گران و بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس‬ ‫الکترونیکی ‪ www.setad.iran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬و الزم اسـت مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مزایده محقق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مزایده‬ ‫عنوان‬ ‫ادرس‬ ‫مبلغ ودیعه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000004259000001‬‬ ‫اجاره واحد تجاری مکان فعلی نانوایی‬ ‫خیابانشهیدبهشتی‬ ‫(ضلع شرقی)‬ ‫‪42/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5000004259000002‬‬ ‫اجاره واحد تجاری مکان فعلی فروشگاه‬ ‫فرهنگیان‬ ‫خیابانشهیدبهشتی‬ ‫(ضلع شرقی)‬ ‫‪54/0000/00‬‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬تا کید می شـود شـرایط کامل موضوع مزایده‪ ،‬در سـامانه سـتاد بارگذاری شـده اسـت و مزایده گران می بایسـت دقیقا منطبق با ان مشـخصات‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت‪ :‬از ساعت ‪8‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/03/12‬لغایت ‪14‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/17‬‬ ‫اخریـن مهلـت بارگـذاری مـدارک و تحویـل فیزیکـی پا کـت "الـف" (ضمانتنامـه) بـه دبیرخانـه امـوزش و پـرورش گیالنغـرب‪ :‬تـا پایـان وقـت اداری روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪1401/03/29‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪9:30‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬در اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/16 :‬‬ ‫م الف ‪401/35‬‬ ‫اداره اموزش پرورش شهرستان گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنگ سـبز یشـمی سـیر‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪935 -22‬ق‪38‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 10FSE33787062‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 81603863‬بـه مالکیـت هاشـم کیومـرث مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪604‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره موتـور ‪ 124K1077930‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAN01CE2HH828365‬بـه مالکیـت علی ا کبـر‬ ‫شـیبانی ده نوی بـا کـد ملـی ‪ 6509824078‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪975‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی فرگوسـن ‪ 285‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪183 -12‬ک‪ 43‬و شـماره موتـور ‪ 44963‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 1867-505M4‬بـه مالکیـت عبدالرسـول‬ ‫رسولی موشـکی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪ /.‬ک‬ ‫م الف ‪603‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید شـیری روغنـی بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪268 -32‬م‪ 56‬و شـماره موتـور ‪ 11489060370‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAA46AA5BG150519‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫نـوری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪593‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ SAINA‬مـدل‬ ‫‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪152 -64‬ق‪ 54‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M15/8791852‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS831100K5834828‬بـه مالکیـت ا کرم یعقوبی نیا‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪189 -32‬ل‪ 14‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 00953623‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283340974‬بـه مالکیـت‬ ‫مسعود یوسفی کاریزگی فرزند علی اصغر با کد ملی ‪0937685313‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪974‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خودرو کامیونـت ون زامیاد ‪ Z24NIB‬مـدل ‪1398‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪337 -42‬ص‪ 82‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ Z24814543Z‬و شماره شاسی ‪NAZPL140BL0551881‬‬ ‫بـه مالکیـت الهـام احمدی سـلمانی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ‬ ‫مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪344 -69‬م‪ 21‬و شماره موتور ‪ 32908208667‬و شماره‬ ‫شاسـی ‪ 82208913‬بـه مالکیـت علـی شـب بو مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسـه ‪ ۸۳۰۰۰۰۱‬له بانک صادرات اسـتان کرمانشـاه علیه شـرکت صنایع شـیمیایی ارا غرب و اقایان جهانگیر جمشـیدی (مدیرعامل) و ایرج فتحی مهر (رئیس هیئت مدیره) به اسـتناد سـند رهنی و شـرطی شـماره‬ ‫‪( ۱۳۷۸۱۶‬یکصـد و سـی و هفـت هـزار و هشـتصد و شـانزده) مـورخ ‪ ۱۳۸۰/06/18‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۲۳‬کرمانشـاه مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه نمـوده و پـس از تشـکیل پرونـده در اداره ثبـت اسـناد و املا ک کرمانشـاه و نیابـت بـه واحـد‬ ‫اجرای اسـناد رسـمی داالهو جهت پیگیری عملیات اجرایی وفق مقررات جاری اوراق اجرایی در مورخه ‪ 1384/03/05‬به مدیونین ابالغ شـد و مورد وثیقه به پال ک تبتی ‪( ۱۴۶۴‬هزار و چهارصد و شـصت و چهار ) فرعی از یک اصلی بخش‬ ‫پنج کرمانشـاه واقع در محور اسلام ابادغرب‪ -‬کرند‪ ،‬پنج کیلومتر مانده به کرند‪ ،‬روبروی دوربرگردان گاوسـور به شـماره ثبت ‪ ۲۵۰۲‬صفحه ‪ ۴۶۵‬دفتر امال ک ‪ ۱۸/۵‬که به تاریخ ‪ 1372/02/08‬به نام شـرکت تولیدی تجاری گردباف سـنگور به‬ ‫ثبـت رسـیده اسـت مطابـق اخریـن تغییـرات ‪ ۲۱۴۳‬مـورخ ‪ 1377/02/29‬و بنابـر ا گهـی تغییـرات ‪ ۶۶۲۵‬نـام شـرکت از گردبـاف سـنگور به شـیمی اراء غرب تغییر یافته اسـت‪ ،‬عرصه مورد ثبت مقدار ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع مشـاع اسـت کـه در رهن بانک‬ ‫صادرات کرمانشـاه قرار گرفته اسـت‪ .‬مطابق سـند مالکیت پال ک ‪ ۱۴۶۴‬فرعی از یک اصلی به شـماره ثبت ‪ ۳۰ ۹۳‬صفحه ‪ ۶۴‬دفتر امال ک ‪ ۵/۲۲‬به تاریخ ‪ ۱۳۷۴/11/11‬به نام شـرکت صنایع شـیمی اراء غرب به ثبت رسـیده اسـت‪ .‬عرصه مورد‬ ‫ثبت مقدار ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع مشـاع اسـت که تحت نام شـرکت شـیمی اراء غرب در رهن بانک صنعت و معدن تهران قرار گرفته اسـت‪ .‬النهایه ملک مذکور به کارشـناس ارجاع و طبق نظر کارشناسـان رسـمی به مشـخصات زیر اسـت‪ :‬ارزش کل‬ ‫ششـدانگ ملک و تاسیسـات با توجه به موقعیت ملک و مسـاحت و نوع اعیان و مصالح مصرفی و قدمت سـاخت و وضعیت کنونی بازار ملک و مسـکن و در نظر گرفتن جمیع جوانب موثر به شـرح ذیل تعیین و براورد شـد‪ :‬عرصه ملک‬ ‫به مساحت ‪ ۴۰۰۰‬مترمربع (قسمتی بتنی و قسمتی شنی و اسفالت)‪ ،‬اعیان سوله با درب ورودی ریلی به عرض ‪ ۵‬متری و دیوار بلوکی سیمانی با پوشش پالستر سیمانی و کف بتنی‪ ،‬اعیان ساختمان اداری دو طبقه و زیرزمین و نگهبانی‬ ‫یسـازی سـنگی در سـمت شـمال تاسیسـات برق شـامل خرید انشـعابات‬ ‫با سـازه بنایی اجری و کف اتاق موزاییک‪ ،‬اعیان دوباب انباری و یکباب اتاق‪ ،‬تابلو برق و دیوار پیرامونی بلوکی سـیمانی در دو طرف شـرق و غرب و دیوار اجری با پ ‬ ‫بـرق بـه قـدرت ‪ ۱۵۰‬کیلـووات بـه همـراه ترانـس و تابلوهـای اصلـی و فرعـی و توزیـع داخـل کارخانـه و سیسـتم روشـنایی و ‪ ،...‬چهـار عـدد را کتـور مـواد شـیمیایی که یکـی از انها فاقد موتور بوده دسـتگاه دوار مواد شـیمیایی‪ ،‬مخـزن فلزی ذخیره‬ ‫اب‪ ،‬دستگاه میکسر به همراه گیربکس و متعلقات‪ ،‬میکسر بدون موتور گیربکس‪ ،‬یک دستگاه شرینگ بک به سریال ‪ ۱۰۰۸۰۲۸۸‬به همراه مانیتور‪ ،‬نوار نقاله و موتور و گیربکس و همچنین یک دستگاه پرکن‪ ،‬یک منبع استیل استوانه ای‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـا پایـه اهنـی‪ ،‬تانکـر مخـزن اب بـه همـراه دینـام و همچنیـن وسـایل اداری همچـون صندلـی چرمـی‪ ،‬میز‪ ،‬کمد‪ ،‬اون برقی‪ ،‬سـردکن ابگرمکن دیواری که غالبا فرسـوده می باشـند‪ .‬ضمنا در زمـان بازدید کارگاه فعال نبوده و امکان تسـت صحت‬ ‫عملکرد دسـتگاه وجود نداشـت باتوجه به اینکه عرصه هر دو ملک تجمیع شـده اسـت و بصورت مشـاع در ان اعیان احداث شـده اسـت لذا ارزش کل ششـدانگ عرصه و اعیان ملک و تاسیسـات محاسـبه شـده اسـت که براسـاس سـهم‬ ‫بانک صادرات کرمانشاه از عرصه تجمیعی مقدار ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع از ‪ ۴۰۰۰‬است و به نسبت سهم ‪ ۶۲/۵‬درصد است‪ .‬لذا ارزش کل ششدانگ ملک شامل عرصه و اعیان و تااسیسات مطابق موارد مذکور فوق الذکر به مبلغ ‪33/405/000/000‬‬ ‫ریال (سـی و سـه میلیارد و چهار صد و پنج میلیون) ریال و ارزش موضوع سـند رهنی بانک صادرات به نسـبت ‪ 62/5‬درصد به مبلغ کل ‪ 20/878/125/000‬ریال (بیسـت میلیارد و هشـتصد و هفتاد و هشـت میلیون و یکصد و بیسـت و پنج‬ ‫هـزار ریـال) بـراورد شـد‪ .‬کـه بنـا بـه اعلام پسـتانکار پرونـده ملـک مـورد مزایـده فاقـد بیمـه اسـت‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ ۹‬الـی ‪ ۱۲‬روز شـنبه مـورخ ‪( 1401/03/29‬بیسـت و نه خرداد ماه سـال یک هـزار و چهارصد یـک) در محل اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املا ک داالهـو واقـع در کرندغـرب‪ ،‬شـهرک سـیصد دسـتگاه از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 20/878/125/000‬ریـال (بیسـت میلیـارد و هشـتصد و هفتـاد و هشـت میلیون و یکصد و بیسـت و پنج هـزار ریال) شـروع و به‬ ‫ً‬ ‫باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ ،‬و بـه موجـب بنـد ‪ ۱۹‬اصالحـی ائین نامـه اجـرا و مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه اجـرا شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریـدار یا‬ ‫نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع کند و درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده‬ ‫یشـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از‬ ‫ثبـت واریـز نکنـد‪ .‬مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد دراینصـورت‪ ،‬عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیات و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده مزایده اسـت و‬ ‫نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزین ههـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و به موجب ماده ‪ ۱۲۶‬ائین نامه مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا درصورتـی که مال مورد مزایده در جلسـه مزایده خریدار پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از ان شـروع می شـود به بسـتانکار وا گذار می شـود و نیم عشـر به مبلغ ‪( ۲۵۹/۶۶۴/۶۵۷‬دویسـت و پنجاه و نه میلیون و ششـصد شـصت و چهار هزار و ششـصد و پنجاه و هفت)‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ریال و حق مزایده به مبلغ ‪( ۸۳۵/125/000‬هشـتصد و سـی و پنج میلیون و صدو بیسـت و پنج هزار ) ریال جمعا به ‪( 1/094/789/657‬یک میلیارد و نود و چهار میلیون و هفتصد و هشـتاد و نه هزار و ششـصد و پنجاه و هفت) ریال نقدا‬ ‫ً‬ ‫وصول می شـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/03/16 :‬‬ ‫ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪18‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان واقع در بخش ‪ 11‬قاینات به شـرح ذیل محرز شـده اسـت‪:‬‬ ‫بخش ‪ 11‬قاینات‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه جعفراباد پال ک ‪ 1268‬اصلی‬ ‫‪ -1‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/02/01-140160308002000061‬بـه نفـع اقـای سـیدوحید‬ ‫حسـینی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2‬بـه کـد ملـی ‪ 0889426511‬صـادره از قایـن فرزنـد‬ ‫سیدهاشـم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 153/11‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 105‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رمضـان رمضانی مقـدم‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه شهابی پال ک ‪ 1585‬اصلی‬ ‫‪ -2‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/02/01-140160308002000060‬بـه نفـع خانـم فریبـا‬ ‫بپـور بـه کـد ملـی ‪ 0880027827‬صـادره از قایـن فرزنـد محمدحسـین در‬ ‫یعقو ‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت ‪ 701/54‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫بنـژاد‬ ‫‪ 209‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رجـب یعقو ‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه قدی پال ک ‪ 1587‬اصلی‬ ‫‪ -3‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000046‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬به کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قاین‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت ‪ 1327/06‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیت رسـمی اقای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫‪ -4‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000049‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬به کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قاین‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت ‪ 1600/43‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫‪ -5‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000050‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬به کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قاین‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1307/9‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫‪ -6‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000051‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬به کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قاین‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت ‪ 1339/40‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک موردتقاضا به شـرح فوق‪ ،‬به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محل تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات اسـناد مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫غالمرضـا صادقیـان‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1317814‬‬ ‫املا ک قایـن‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫تحویل ‪137‬هکتار اراضی ملی‬ ‫برای اجرای نهضت ملی به بنیاد مسکن‬ ‫مدی ــرکل بنی ــاد مس ــکن گلس ــتان‬ ‫گفت‪« :‬تا کن ــون ‪ ۱۳۷‬هکت ــار از اراضی‬ ‫مل ــی در ح ــوزه روس ــتایی ب ــرای‬ ‫اج ــرای ط ــرح نهض ــت ملی مس ــکن‬ ‫ب ــه اداره کل بنی ــاد مس ــکن تحوی ــل‬ ‫ش ــده و به همین می ــزان نی ــز در حال‬ ‫تعیین تکلیف و تحویل اس ــت»‪ .‬سید‬ ‫محم ــد حس ــینی در جم ــع مدی ــران‬ ‫اس ــتان گف ــت‪« :‬ب ــرای اج ــرای طرح‬ ‫نهضت ملی مس ــکن طی چهارس ــال در گلس ــتان به ‪ ۷۰۰‬هکت ــار زمین برای‬ ‫س ــاخت نیاز اس ــت‪ .‬تا کنون ‪ ۱۳۷‬هکت ــار از اراض ــی ملی در حوزه روس ــتایی‬ ‫شناس ــایی و تحویل اداره کل بنیاد مس ــکن ش ــده و به همین می ــزان اراضی‬ ‫نیز درحال شناس ــایی‪ ،‬تعیین تکلیف و تحویل به اداره کل اس ــت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیاد مس ــکن انقالب اس ــامی گلس ــتان افزود‪« :‬در برنامه چهارس ــاله طرح‬ ‫نهضت ملی مس ــکن قرار اس ــت ‪ ۲۸۰۰۰‬واحد مسکونی و س ــاالنه ‪ ۷۰۰۰‬واحد‬ ‫مس ــکونی احداث و تحویل افراد فاقد مس ــکن شود»‪ .‬حس ــینی ادامه داد‪:‬‬ ‫«همچنین حدود ‪ ۲۰۰۰‬هکتار اراضی در محدوده روس ــتاها شناسایی شده‬ ‫یش ــود ‪ ۱۰۰۰‬هکت ــار ان متصرف س ــنوات قبل ساخت وس ــاز‬ ‫و پیش بین ــی م ‬ ‫ب ــوده و ‪ ۱۰۰۰‬و تحویل اداره کل برای اجرای طرح نهضت ملی مس ــکن ش ــود‬ ‫ک ــه درص ــورت تحویل نقشـ ـه برداری‪ ،‬تفکی ــک‪ ،‬تعیین معاب ــر و خیابان ها و‬ ‫دیگر اقدامـــات الزم انجام می شـــود»‪ .‬وی افزود‪« :‬ازطریـــق اموزش وپرورش‬ ‫گلس ــتان نی ــز ح ــدود هشـ ـت هکتار اراض ــی شناس ــایی ش ــده و ای ــن اتفاق‬ ‫نح ــوزه اس ــت‪ .‬ح ــدود ‪ ۱۰۰‬هکت ــار از اراض ــی گلس ــتان مرب ــوط‬ ‫خوب ــی درای ‬ ‫به س ــایر دس ــتگاه ها نیز شناس ــایی ش ــده اما هنوز تملک نش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مس ــکن گلس ــتان بیان کرد‪« :‬انچه دغدغه رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫اس ــتاندار و اداره کل بنیاد مسکن گلس ــتان در حوزه طرح نهضت ملی ست‬ ‫شناس ــایی اراض ــی و تملک ان ها و اغ ــاز احداث واحدهای مس ــکونی بوده‬ ‫و پیش بین ــی می کنی ــم تا ش ــهریورماه تمام اراضی س ــاخت ای ــن واحدهای‬ ‫مس ــکونی در س ــطح اس ــتان شناس ــایی و تعیین تکلیف شود»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی مصرف انرژی‬ ‫با سرویس وسایل سرمایشی‬ ‫مدی ــر دفت ــر مدیریت مص ــرف ش ــرکت توزی ــع نیروی ب ــرق گلس ــتان گفت‪:‬‬ ‫«س ــرویس منظ ــم و اصولی وس ــایل سرمایش ــی ت ــا ‪ ۲۰‬درصد مص ــرف انرژی‬ ‫را کاه ــش می ده ــد»‪ .‬س ــارا مقصودلو از ش ــهروندان خواس ــت ت ــا باتوجه به‬ ‫اغ ــاز فص ــل گرم ــا‪ ،‬در مص ــرف برق مدیری ــت کنند ت ــا دچار قطعی نش ــویم‪.‬‬ ‫حمیدرض ــا زاهدپ ــور؛ رئیس اتحادیه تعمی ــرکاران لوازم خانگی گلس ــتان نیز‬ ‫اعالم کرد‪« :‬در اســـتان بیش از ‪ 1000‬سرویس کار دارای مجوز فعال هستند»‪.‬‬ ‫تکریم جامعه ایثارگری؛‬ ‫تجدید میثاق با ارزش های دفاع مقدس‬ ‫مدیرکل بنیاد گلستان گفت‪« :‬تکریم‬ ‫خان ــواده معظ ــم ش ــهدا و ایثارگ ــران‬ ‫موجب کسب فیض و تجدید میثاق‬ ‫با ارمان های ش ــهدا و دف ــاع مقدس‬ ‫اس ــت»‪ .‬اس ــرافیل وزیری در حاشیه‬ ‫مالق ــات عموم ــی ب ــا جامع ــه ه ــدف‬ ‫بنی ــاد‪ ،‬با اش ــاره به ض ــرورت تروی ــج‬ ‫فرهنگ ایثار و ش ــهادت در جامعه گفت‪« :‬اخالص ش ــهدا الگویی مناسبی‬ ‫ب ــرای همگان بوده و پیش ــرفت های حاصل ــه در جامعه مره ــون اخالص و‬ ‫ایثار شـــهدای واالمقام است»‪ .‬وی افزود‪« :‬دیدار و دلجویی از خانواده های‬ ‫معظ ــم ش ــاهد و ایثارگ ــر گام کوچک ــی در براب ــر ازخودگذش ــتگی های ان ــان‬ ‫یش ــود و حفظ ش ــان و منزلت این عزیزان بای ــد به عنوان یکی‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫ته ــای مس ــئوالن و برنامه ریزان باش ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫از مهم تری ــن اولوی ‬ ‫اهمی ــت توس ــعه و تروی ــج فرهن ــگ ایث ــار و ش ــهادت و الزم ــه ان در جامعه‬ ‫برای اش ــنایی هرچه بیش ــتر نس ــل ج ــوان اف ــزود‪« :‬وظیفه تروی ــج فرهنگ‬ ‫ایثار و ش ــهادت به عهده همه اس ــت و هم ــه باید به فرهنگ ایث ــار‪ ،‬جهاد و‬ ‫مقاوم ــت توجه ویژه داش ــته باش ــند»‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه اشتغال گلستان خبر داد؛‬ ‫پرداخت ‪ 387‬میلیاردریال اعتبار مشاغل خانگی‬ ‫حس ــینعلی خواجه مظف ــری‬ ‫گف ــت‪ 387« :‬میلیاردری ــال از‬ ‫اعتب ــارات مش ــاغل خانگ ــی ب ــه‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۶۰۰‬طرح در گلس ــتان‬ ‫پرداخت شـــد»‪ .‬مدیرکل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماعی گلس ــتان در‬ ‫کارگ ــروه اش ــتغال اس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫«در ح ــوزه مش ــاغل خانگ ــی از اعتب ــارات ‪ 1400‬تع ــداد ‪ 2500‬ط ــرح به مبلغ‬ ‫‪ 601‬میلیاردری ــال ب ــه بانک های عامل رف ــاه کارگران و توس ــعه تعاون معرفی‬ ‫ش ــده اند که تا کنون تعداد ‪ 1643‬طرح به مبل ــغ ‪ 387‬میلیاردریال پرداخت‬ ‫ش ــده و بقیه نیز در مراح ــل تکمیل پرونده در بانک های عامل هس ــتند»‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه اش ــتغال گلس ــتان باتا کیدب ــر تالش برای تحقق تعهد اش ــغال‬ ‫اس ــتان‪ ،‬گفت‪« :‬تعهد اش ــتغال اس ــتان‪ ۳۱۳۱۰ ،‬ش ــغل اس ــت ک ــه در دوماه‬ ‫ابتدای ــی امس ــال ‪ ۱۳۳۰‬فرص ــت ش ــغلی جدی ــد در س ــامانه رص ــد اش ــتغال‬ ‫به ثبت رس ــیده اس ــت»‪ .‬وی بیان داش ــت‪« :‬ابع ــاد مختلف ایجاد اش ــتغال‬ ‫بای ــد تقوی ــت ش ــود ا گ ــر تولی ــد و ابع ــاد تامی ــن مال ــی‪ ،‬حقوق ــی‪ ،‬فن ــاوری و‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫زیرس ــاخت ها در اس ــتان تقوی ــت ش ــود‪ ،‬اش ــتغال پای ــدار ایجاد م ‬ ‫خواجه مظف ــری گفت‪« :‬کن ــار ایجاد اش ــتغال‪ ،‬صیانت از نی ــروی کار یکی از‬ ‫یس ــت که سعی‬ ‫اولویت ها و سیاسـ ـت های وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع ‬ ‫ب ــر ان داری ــم تا بااس ــتفاده از ظرفی ــت کارگروه تس ــهیل و رفع موان ــع تولید و‬ ‫نیز کارگروه اش ــتغال‪ ،‬مش ــکالت کارفرمای ــان و تولیدکنن ــدگان را رفع کنیم»‪.‬‬ ‫درادام ــه‪ ،‬غف ــاری؛ رئی ــس پ ــارک عل ــم و فناوری گلس ــتان بااش ــاره به ش ــعار‬ ‫س ــال جاری‪ ،‬گفت‪« :‬ب ــرای تحقق منویات مقام معظ ــم رهبری درخصوص‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬می باید چالش ها و مش ــکالت شناس ــایی ش ــود»‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک ــرد‪« :‬ظرفیت اصلی در ح ــوزه کارافرین ــی‪ ،‬دانش ــجویان و فار غ التحصیالن‬ ‫دانش ــگاه ها هس ــتند که بای ــد با اندیش ــیدن و اتخاذ تصمیمات مناس ــب و‬ ‫نه ــا در تیم های کم ــک نواور (اس ــتارت اپ)‬ ‫س ــریع‪ ،‬بس ــتر را برای حضور ا ‬ ‫ب ــرای رفع نیازه ــا فراهم ک ــرد»‪ .‬دراین جلس ــه‪ ،‬دهنوی؛ مع ــاون هماهنگی‬ ‫ام ــور اقتصادی اس ــتانداری گلس ــتان گفت‪« :‬تی ــم اقتصادی اس ــتان اماده‬ ‫هم ــکاری در تم ــام ابع ــاد مختل ــف ایج ــاد اش ــتغال اس ــت»‪ .‬وی باتا کیدبر‬ ‫ته ــا و‬ ‫ایج ــاد اش ــتغال و صیان ــت از نی ــروی کار‪ ،‬گف ــت‪« :‬از تمام ــی ظرفی ‬ ‫ته ــا ب ــرای س ــرمایه گذاری در اس ــتان به ــره می گیریم»‪.‬‬ ‫قابلی ‬ ‫حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫در جلسه شورای اموزش وپرورش‬ ‫عابدی؛ رئیس س ــازمان مدیریت و برنامه ریزی گلس ــتان‪ ،‬در جلسه شورای‬ ‫اموزش وپ ــرورش اس ــتان ک ــه با حض ــور دکت ــر زنگانه؛ اس ــتاندار گلس ــتان و‬ ‫دکتر یوس ــف ن ــوری؛ وزی ــر اموزش وپ ــرورش و مجم ــع نمایندگان اس ــتان و‬ ‫اعض ــای ش ــورای اموزش وپ ــرورش اس ــتان برگ ــزار ش ــد‪ ،‬حضور یاف ــت‪ .‬دکتر‬ ‫زنگان ــه گف ــت‪« :‬گلس ــتان امادگ ــی دارد پایل ــوت جامع اس ــتانی ط ــرح نماد‬ ‫(نظ ــام مراقب ــت اجتماع ــی دانش ام ــوزان) در تم ــام مدارس اس ــتان انجام‬ ‫ش ــود»‪ .‬اس ــتاندار گلس ــتان افزود‪« :‬خوش ــبختانه تولیت یکپارچه و متمرکز‬ ‫تس ــال دراختیار اموزش وپرورش قرار گرفته و این مس ــئله‬ ‫س ــنین دو تا هف ‬ ‫به رش ــد ک ــودکان کمک می کن ــد»‪ .‬دکتر زنگانه اف ــزود‪« :‬متاس ــفانه به جای‬ ‫س ــرمایه گذاری در س ــنین پایی ــن‪ ،‬ب ــرای ش ــهروندان در س ــنین ب ــاال هزینه‬ ‫می کنی ــم»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬متاس ــفانه س ــرانه هزینه ب ــرای یک زندان ــی ‪ ۲۰‬برابر‬ ‫هزین ــه ی ــک دانش اموز اس ــت ک ــه باید ای ــن س ــاختار را تغییر دهی ــم»‪ .‬وی‬ ‫گفت‪« :‬گلســـتان امادگی اجرای طرح رشـــد و تکامل اوان کودکی را به صورت‬ ‫یب ــر برنامه ریزی را با‬ ‫کس ــال نظامی مبتن ‬ ‫پایل ــوت دارد و می توانیم ظرف ی ‬ ‫همکاری س ــازمان تربی ــت کودک اجرای ــی کنیم»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کرمان‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2513‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی‪:‬‬ ‫باید نیروگاه های تولید برق‬ ‫در خوزستان را ارتقاء دهیم‬ ‫ارزیابی داخلی؛‬ ‫گامی بزرگ درجهت بهبود بهره وری و توسعه پایدار‬ ‫جلسـه افتتاحیـه اولیـن ارزیابـی داخلـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال‬ ‫اسـتان کرمـان ارزیابـی داخلـی گامی بزرگ درجهت بهبود بهره وری و توسـعه‬ ‫پایـدار شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف سیسـتم‪ ،‬تبـادل ایده هـا و تجربیـات و‬ ‫تعامـل دوسـویه بیـن سـتاد و صـف اولیـن ارزیابـی عملکـرد داخلـی شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق شـمال اسـتان کرمـان توسـط گروه هـای ارزیابـی شـرکت در کلیـه‬ ‫امورهـا برگـزار شـد‪ .‬در جلسـه افتتاحیـه اولیـن ارزیابـی داخلـی شـرکت کـه بـا‬ ‫حضور مدیرعامل‪ ،‬معاونین مدیران و کارشناسـان در محل سـالن جلسـات‬ ‫سـتاد شـرکت برگـزار شـد برنامـه تدوین شـده شـامل روش اجـرای ارزیابـی و‬ ‫چک لیسـت های ارزیابـی بـرای همکاران ارائه شـد‪ .‬مدیرعامل شـرکت توزیع‬ ‫بـرق شـمال اسـتان دراین جلسـه افتتاحیـه بـا تقدیـر از دفتر توسـعه و تحول‬ ‫اداری و تیم هـای ارزیابـی و تا کیـد بـر ارزیابـی مقولـه ایمنـی‪ ،‬برگـزاری طـرح‬ ‫ارزیابـی عملکـرد را گامـی بـزرگ درجهـت بهبـود بهـره وری و توسـعه پایـدار در‬ ‫شـرکت عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫ مندی ‪ ۶۰۰‬خانوار از نعمت اب شرب پایدار‬ ‫بهره‬ ‫ِ‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد در بخـش تولیـد انـرژی در‬ ‫خوزسـتان ب هسـمتی حرکتـی کنیـم کـه‬ ‫وابسـتگی بـه نیروگا ههـای برق ابـی کمتـر‬ ‫شـود»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان (همایـون حائـری) در‬ ‫نشسـت توسـعه زیرسـاخت های صنعـت‬ ‫بـرق شـمال خوزسـتان کـه در سـد کرخـه بـا‬ ‫حضور فریدون حسـنوند (رئیس کمیسیون‬ ‫انـرژی مجلـس)‪ ،‬عبدالرسـول پیش اهنـگ‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت تولیـد بـرق حرارتـی)‪،‬‬ ‫بکـش (معـاون برنامه ریـزی و‬ ‫مهـران گال ‬ ‫امـور اقتصـادی شـرکت توانیـر و مدیـران‬ ‫صنعـت بـرق خوزسـتان) برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نیروگا ههـای برق ابـی پتانسـیل باالیـی در‬ ‫تامیـن ذخیـره ابـی بـرای مصـارف ضـروری و‬ ‫تامیـن بـرق کشـور دارنـد امـا نبایـد این گونـه‬ ‫یشـود‬ ‫باشـد که وقتی نزوالت اسـمانی کم م ‬ ‫در تامیـن بـرق کشـور به ویـژه جنـوب دچـار‬ ‫مشـکل شـویم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برنامـه داریـم‬ ‫نیروگاه های خوزستان که ا کثر سدهای ابی‬ ‫دراین منطقه اسـت را ارتقاء دهیم و منطقه‬ ‫شمال خوزستان که سدهای تولید برق ابی‬ ‫لهـای کم بارشـی دچـار‬ ‫وجـود دارد و در فص ‬ ‫یشـوند دراین برنامـه ارتقـای‬ ‫مشـکل م ‬ ‫جایـگاه ویـژه ای خواهنـد داشـت»‪ .‬معـاون‬ ‫وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«بایـد تلاش کنیـم نیـروگاه سـیکل ترکیبـی‬ ‫دوکوهـه کـه دراین منطقـه بـا تکنولـوژی و‬ ‫راندمـان بـاال درحال احـداث و بـه زودی وارد‬ ‫یشـود را توسـعه دهیـم»‪ .‬حائـری‬ ‫مـدار م ‬ ‫اضافه کرد‪« :‬دراین نشسـت مسـائل صنعت‬ ‫بـرق در شـمال خوزسـتان در بخـش تولیـد‪،‬‬ ‫انتقـال و توزیـع موردبررسـی قـرار خواهـد‬ ‫گرفـت تـا بتوانیم با یـک برنامـه و زمان بندی‬ ‫دقیـق این مسـائل را برطـرف کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬یکـی از وظایـف اصلـی مـا‬ ‫تامیـن بـرق صنایـع اسـت تـا چـرخ تولیـد‬ ‫از حرکـت نمانـد و درایـن راه تمـام تلاش‬ ‫حهـای‬ ‫خـود را خواهیـم کـرد»‪ .‬مجـری طر ‬ ‫نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی‬ ‫نیـز دراین نشسـت بیـان کـرد‪« :‬نیـروگاه‬ ‫سـیکل ترکیبـی کالس ‪ F‬دوکوهـه یکـی از‬ ‫پیشـرفته ترین نیروگا ههـای سـیکل ترکیبـی‬ ‫در سـطح دنیـا بـا راندمـان ‪ ۵۸‬درصـد در‬ ‫سـیکل کامـل و ‪ ۴۲‬درصـد در بخـش نیـروگاه‬ ‫یسـت کـه تابسـتان امسـال وارد مـدار‬ ‫گاز ‬ ‫یشـود»‪ .‬علیرضـا نصرالهی افزود‪« :‬کسـری‬ ‫م ‬ ‫تجهیـزات در بخـش نیروگاهـی وجـود نـدارد‬ ‫امـا در بحـث پسـت بـرق ایـن نیروگاه کسـری‬ ‫تجهیـزات وجـود دارد کـه سـریع برطـرف‬ ‫می شـود»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬درصد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی ایـن نیـروگاه در بخش نیـروگاه گازی‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد و در بخـش فیلتـر شـده مسـیر‬ ‫مـگاوات کـه بایـد بـه تولیـد بـرق برسـد‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصـد اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫خوزسـتان بابیان اینکـه ‪ ۱۱۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫پـروژه انتقـال و فوق توزیـع در اندیمشـک‬ ‫درحال احـداث اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬پسـت بـرق‬ ‫‪ ۲۳۰‬بـه ‪ ۱۳۲‬و ‪ ۳۳‬کیلوولـت سـبزاب بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ ۱۷۵‬مگاولت امپـر دردسـت احداث‬ ‫اسـت و تـا پایان سـال به بهر هبـرداری خواهد‬ ‫رسـید و تعداد پسـت های انتقال شهرستان‬ ‫اندیمشـک بـه دو پسـت افزایـش پیـدا‬ ‫می کنـد»‪ .‬محمود دشـت بزرگ گفـت‪« :‬برای‬ ‫انتقـال بـرق نیـروگاه دوکوهـه اندیمشـک بـه‬ ‫شـبکه برق‪ ،‬دو خط ‪ ۲۳۰‬کیلومتر دومداره با‬ ‫مجمـوع ‪ ۶۶‬کیلومتـر مـدار درحال اجراسـت‬ ‫و خـط اول کـه نیـروگاه را بـه شـبکه متصـل‬ ‫می کنـد تـا پایـان خردادمـاه به بهر هبـرداری‬ ‫خواهـد رسـید و قابلیـت انتقـال تمـام‬ ‫ظرفیـت نیـروگاه را دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫خـط دوم در تیرماه به بهره برداری می رسـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای افزایـش قابلیـت اطمینـان‬ ‫ایـن نیـروگاه را در دو حـوزه بـه پسـت های‬ ‫سـبزاب و اندیمشـک متصـل خواهیـم کـرد‬ ‫کـه باعـث ارتقـای کیفیـت ولتـاژ و برق رسـانی‬ ‫بـه اندیمشـک خواهـد شـد»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن شـرکت‪ ،‬بـرق چهـار مشـترک‬ ‫بـزرگ صنعتـی منطقـه را تامیـن می کنـد و بـا‬ ‫احـداث پسـت ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت فـوالد زا گـرس‪،‬‬ ‫اندیمشـک پسـت بـرق انتقـال ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت‬ ‫نیـز خواهـد داشـت»‪ .‬دشـت بزرگ دربـاره‬ ‫تنوع بخشـی بـه نیروگا ههـای تولیـد بـرق‬ ‫در خوزسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫حـدود یـک مـگاوات نیـروگاه خورشـیدی‬ ‫منصوبـه درحال بهر هبـرداری داریـم کـه بـا‬ ‫یهـای انجا مشـده ‪ ۲۴‬خاسـتگاه‬ ‫پیگیر ‬ ‫جدید تولید نیروگاه خورشـیدی به ظرفیت‬ ‫به سـاتبا (سـازمان انرژی های تجدیدپذیر و‬ ‫بهـره وری انـرژی بـرق) پیشـنهاد داده ایـم که‬ ‫موردپذیـرش قـرار گرفـت و تـا س هسـال اینده‬ ‫نحـوزه‬ ‫ظرفیـت تولیـد بـرق خوزسـتان درای ‬ ‫چندین برابـر خواهـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ازاین ظرفیـت ‪۱ ۲۵‬مـگاوات نیـروگاه در‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫اندیمشـک احـداث م ‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«اولیـن نیـروگاه ‪ DG‬تاریـخ خوزسـتان را در‬ ‫اندیمشـک احـداث کرده ایـم و دو نیـروگاه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬مگاواتـی نیـز درحال بهره بردار ‬ ‫فریـدون حسـنوند؛ رئیـس کمیسـیون‬ ‫انـرژی مجلـس نیـز نکاتـی را دربـاره تعامـل‬ ‫و برنام ههـای مجلـس و دولـت در حـوزه‬ ‫تامیـن انـرژی و مسـائل و مشـکالت صنعـت‬ ‫بـرق در شـمال خوزسـتان مطـرح کـرد‪.‬‬ ‫بازدیـد از نیـروگاه دوکوهه اندیمشـک و خط‬ ‫دومـداره اتصـال ایـن نیـروگاه بـه پسـت بـرق‬ ‫سـبزاب از دیگـر برنام ههـای سـفر معـاون‬ ‫وزیـر نیـرو و هیئت همـراه بـه خوزسـتان‬ ‫بکـش؛ معـاون‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬مهـران گال ‬ ‫نسـفر معاون‬ ‫برنامه ریـزی توانیر نیز که درای ‬ ‫یکـرد‪ ،‬از پسـت بـرق‬ ‫وزیـر نیـرو را همراهـی م ‬ ‫درحال احـداث سـبزاب اندیمشـک و پسـت‬ ‫نشـهر اهـواز کـه به تازگـی وارد مـدار‬ ‫‪ Gis‬کال ‬ ‫شـده بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـا حضـور حجت االسلام بامـری امام جمعـه عنبراباد؛ دکتـر اعظمی نماینده‬ ‫مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس؛ ایزدی سرپرسـت فرمانداری؛ سـرهنگ‬ ‫سـنجری فرمانده سـپاه؛ رئیس اب وفاضالب و جمعی از مسـئولین عملیات‬ ‫لوله گـذاری بـه روسـتاهای حسـین اباد؛ دهنـو اهلل وردی؛ مهتابـی؛ شـهرک‬ ‫دودمانی؛ فر خ اباد و چهلمنی درراستای تامین اب شرب بهداشتی و پایدار‬ ‫کلنگ زنـی شـد‪ .‬امام جمعـه عنبرابـاد در اییـن کلنگ زنـی گفـت‪« :‬اقدامـات‬ ‫بسـیارخوبی درجهـت تامیـن اب شـرب پایـدار روسـتاها توسـط سـپاه و اداره‬ ‫اب درحال انجـام اسـت»‪ .‬سـرهنگ سـنجری فرمانـده سـپاه عنبرابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«پـس از شـروع پـروژه اب رسـانی بـه ‪ ۱۲‬روسـتای بخـش جبالبـارز جنوبـی‪،‬‬ ‫عملیـات اب رسـانی بـه شـش روسـتای دیگـر در بخـش مرکـزی اغـاز شـد‪.‬‬ ‫عملیـات لوله گـذاری اب رسـانی بـه شـش روسـتای دیگـر توسـط قـرارگاه‬ ‫پیشـرفت و ابادانی سـپاه با همکاری خیرین و قرارگاه نهضت اب رسـانی مرد‬ ‫میدان نیز کلنگ زنی شـد»‪ .‬سـنجری گفت‪« :‬برای تامین اب شـرب سـالم و‬ ‫پایـدار روسـتاهای حسـین اباد؛ دهنـو اهلل وردی؛ مهتابـی؛ شـهرک دودمانـی؛‬ ‫فر خ ابـاد و چهلمنـی بیـش از هفت کیلومتـر لوله گـذاری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ 5‬شهر کرمان خبر داد؛‬ ‫اغاز اجرای فاز دوم پیاده راه سازی‬ ‫خیابان «شهید تجلی»‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ 5‬کرمـان‪ ،‬از اغـاز اجـرای فـاز دوم پیاده راه سـازی خیابـان‬ ‫ی رحیمـی راد‪ ،‬بابیان اینکـه فـاز دوم پـروژه از‬ ‫«شـهید تجلـی» خبـر داد‪ .‬علـ ‬ ‫‪ 9‬خردادمـاه اغـاز شـده و متـراژ کل پـروژه را ‪ 6380‬مترمربـع دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«دراین پروژه‪ ،‬مسیر دوچرخه سواری و مسیر مخصوص عبورومرور نابینایان‬ ‫اجـرا می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در فـاز دوم خیابـان شـهید تجلـی ‪ 445‬متـر‬ ‫مسـیر دوچرخه سـواری و ‪ 423‬متـر مسـیر نابینایـان اجـرا می شـود»‪ .‬شـهردار‬ ‫منطقه ‪ 5‬شـهر کرمان همچنین میزان کف سـازی فاز دوم را ‪ 3493‬مترمربع‬ ‫اعلام کـرد و گفـت‪« :‬اقدامـات الزم و زیربنایـی بـرای اجـرای فضـای سـبز نیـز‬ ‫در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای کاشـت گل و درخـت در متـراژی‬ ‫حـدود ‪ 1000‬مترمربـع‪ ،‬گودال باغچـه اجـرا می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬المـان‬ ‫مـرد مسـگر اندکـی جابه جـا می شـود و در مسـیر طـرح پـروژه قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ 4‬کرمان خبر داد؛‬ ‫کاشت بیش از ‪ 30‬هزار نهال فصلی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی(ره) مطرح کرد؛‬ ‫نقش راهبردی امام خمینی (ره) در دوران تثبیت انقالب و دفاع مقدس‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان در‬ ‫مراسـم سـالروز ارتحـال امام خمینـی (ره)‬ ‫و قیـام خونیـن ‪ 15‬خـرداد بااشـاره به‬ ‫مسـئولیت سـنگین امـام راحـل در سـه‬ ‫برهـه مهـم تاریخـی‪ ،‬گفـت‪« :‬حضـرت‬ ‫امام خمینـی(ره) در دوران نهضـت‬ ‫اسلامی‪ ،‬تثبیـت انقلاب و دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫نقـش راهبـردی در انقلاب اسلامی داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری؛ رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان در مراسـم‬ ‫سـالروز ارتحـال امام خمینـی (ره) و قیـام‬ ‫خونیـن ‪ 15‬خـرداد در سـالن اجتماعـات‬ ‫مرکـز اموزشـی‪،‬درمانی الزهـرا (س) بااشـاره به‬ ‫مسـئولیت سـنگین امـام در سـه برهـه مهـم‬ ‫تاریخـی‪ ،‬افـزود‪« :‬امام خمینـی در دوران‬ ‫نهضـت اسلامی‪ ،‬تثبیـت انقلاب و دفـاع‬ ‫مقـدس نقـش راهبـردی در انقالب اسلامی‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به نقـش رهبـر‬ ‫کبیـر انقلاب در دوران دفاع مقـدس‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ملـت ایـران بـا راهبـری امـام و تکی هبـر حـق‬ ‫و بـا وحـدت و اتحـاد وجب به وجـب خـا ک‬ ‫ایـن سـرزمین را از دسـت متجاوزیـن پـس‬ ‫گرفـت»‪ .‬وی بـه نقـش رهبـری در اسـتمرار‬ ‫حرکـت شـجاعانه و داهیانـه حضـرت‬ ‫امـام اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بعـد از رحلـت‬ ‫امـام (ره) پرچـم هدایـت کشـور دراختیـار‬ ‫مقـام معظـم رهبـری قـرار گرفـت و ایشـان‬ ‫همـان راه و مسـیر امـام را ادامـه داد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬مقـام معظـم رهبـری کسـی بـود‬ ‫کـه توانسـت انقلاب را در برابـر توطئ ههـا‬ ‫حفـظ کنـد و مـردم را در مسـیر ایسـتادگی‬ ‫و مقاومـت قـرار دهـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫بیانیـه گام دوم انقلاب و نقـش انقالبیـون‬ ‫در اسـتمرار ان‪ ،‬افـزود‪« :‬ثبـات و امنیـت و‬ ‫حفظ تمامیـت ارضی ایران‪ ،‬سرعت بخشـی‬ ‫بـه موتـور محرکـه کشـور در عرصـه علـم و‬ ‫فنـاوری و ایجـاد زیرسـاخت های حیاتـی و‬ ‫اقتصادی و عمرانی‪ ،‬به اوج رسـانی مشـارکت‬ ‫مردمـی و رقابـت در خدمت رسـانی‪ ،‬ارتقـای‬ ‫شـگفت اور بینـش سیاسـی احـاد مـردم‬ ‫و سـنگین کردن کفـه عدالـت در تقسـیم‬ ‫امکانـات عمومـی کشـور و بسـیاری ازان ها‬ ‫در چلـه نخسـت انقلاب رقـم خـورده و بایـد‬ ‫نهـا در گام دوم انقلاب سـریع تر‬ ‫شـتاب ا ‬ ‫و باثبـات بیشـتری پیـش بـرود»‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان بـه تحـوالت‬ ‫ایران و خاورمیانه اشـاره کرد و گفت‪« :‬ایران‬ ‫اسلامی به رهبـری پیامبرگونـه امـام (ره) و‬ ‫در ادامـه ان مقـام معظـم رهبـری به عنـوان‬ ‫پایـگاه ثبـات در منطقه حسـاس خاورمیانه‬ ‫اسـت»‪ .‬دکتـر سـاالری بابیان اینکـه امـروزه‬ ‫کشـورهایی کـه داعیـه تمـدن در جهان انـد‪،‬‬ ‫حامـی تروریسـت در جنـگ علیـه سـوریه‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬افغانسـتان و دیگر کشـورها بوده اند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬جمهـوری اسلامی ایـران در منطقه‬ ‫و در سراسر جهان با تروریسم‪ ،‬هم با زبان و‬ ‫هـم در مقـام عمـل مبـارزه می کنـد»‪.‬‬ ‫وظیفه دانشگاه‪ ،‬انسان سازی‬ ‫قطع وابستگی و حفظ انقالب اسالمی‬ ‫وی بـه اهمیـت و جایـگاه واالی دانشـگاه‬ ‫ازمنظـر امـام (ره) اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬در‬ ‫دانشـگاه بایـد سرنوشـت یـک ملـت تعییـن‬ ‫نسـازی‪ ،‬قطـع وابسـتگی و‬ ‫شـود‪ .‬انسا ‬ ‫اسـتقالل کشـور و حفـظ و تـداوم انقلاب؛‬ ‫ازجملـه وظایـف دانشـگاه ها در منظـر امـام‬ ‫راحـل اسـت»‪ .‬دکتـر سـاالری بابیان اینکـه‬ ‫شـعار امسـال درواقـع کلیـد رمـز قطـع‬ ‫وابسـتگی از بیگانـه و اسـتقالل کشـور اسـت‬ ‫کـه از مهم تریـن وظایـف دانشـگاه از دیـدگاه‬ ‫امـام (ره) ب هشـمار می ایـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«جهـت حرکـت کشـور در مسـیر پیشـرفت‬ ‫و ثبـات‪ ،‬شـرط اول اتحـاد‪ ،‬وحـدت و‬ ‫همبسـتگی حـول محـور اسلام‪ ،‬قانـون و‬ ‫رهبـری و شـرط دوم ان برگزیـدن راه جهـاد‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫بهره گرفتن از همه توان ها‬ ‫مفهوم مدیریت جهادی ست‬ ‫وی بابیان اینکـه جهـاد تنهـا مقاومـت‬ ‫در میـدان جنـگ نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬جهـاد‬ ‫به معنـای تلاش پیگیـر و مسـتمر اسـت‬ ‫و مدیریـت جهـادی یعنـی مدیریتـی کـه‬ ‫تهـا بهـره‬ ‫بتـوان از همـه تـوان و ابـزار و فرص ‬ ‫گرفـت»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان بابیان اینکـه «جهـاد تبییـن» کار‬ ‫جهـادی بـا یـک روش روشـن اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان هم راسـتا‬ ‫یبـر‬ ‫بـا فرمایـش مقـام معظـم رهبـری مبن ‬ ‫ضـرورت جهـاد تبییـن بـه بیـان روشـن و‬ ‫واضـح از دسـتاوردهای خـود در حـوزه‬ ‫بهداشـت ودرمان پرداختـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااذعان به اینکـه سـاماندهی حـوزه سلامت‬ ‫فکـردن مشـکالت موجـود‪ ،‬عزمـی‬ ‫و برطر ‬ ‫جهـادی می خواهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬عملکـرد‬ ‫چندسـال اخیر دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان‪ ،‬جهـت بهبـود زیرسـاخت ها و انجـام‬ ‫کارهـای زیـر بنایـی در حـوزه سلامت بـوده و‬ ‫دراین مسـیر از ظرفیـت همـه نهادهـا؛ اعـم‬ ‫از سـتاد فرمـان اجرایـی امـام‪ ،‬وزارت دفـاع‪،‬‬ ‫سـپاه‪ ،‬بسـیج‪ ،‬ارتـش بهـره گرفتـه و گا مهـای‬ ‫موثـر جهـت ارتقای سلامت جامعـه و ایجاد‬ ‫عدالـت در نظـام سلامت برداشـته ایم»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 90‬پروژه بهداشتی درمانی‬ ‫در گیالن طی سه سال اخیر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به بیان‬ ‫لگـرا و رضایت بخش‬ ‫بخشـی از عملکـرد تحو ‬ ‫درجهـت حفـظ‪ ،‬پایـداری و ارتقـای سلامت‬ ‫اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بیـش از ‪90‬‬ ‫پـروژه عمرانـی حـوزه سلامت اسـتان در‬ ‫س هسـال اخیر‪ ،‬احـداث و به بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده و بیـش از ‪ 50‬پـروژه قابل افتتـاح بـا‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ‪ 80‬درصـد در اینـده‬ ‫نزدیـک دراین دانشـگاه جهـت بهره منـدی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مـردم اسـتان‪ ،‬افتتـاح م ‬ ‫اختصاص‪ 230‬میلیارد تومان توماناعتبار برایمسئولیت هایاجتماعی‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیر عامل س ــازمان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ان ــرژی پ ــارس در ح ــوزه مس ــئولیت های‬ ‫اجتماع ــی گف ــت‪« :‬ب ــا پیگی ــری نماین ــده‬ ‫جن ــوب اس ــتان بوش ــهر در مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی و موافق ــت وزی ــر نف ــت‪،‬‬ ‫‪ 230‬میلیارد توم ــان اعتب ــار ب ــرای توس ــعه‬ ‫منطق ــه اختص ــاص داده ش ــده ک ــه در‬ ‫شه ــای مختل ــف اموزش ــی‪ ،‬درمان ــی‪،‬‬ ‫بخ ‬ ‫یش ــود»‪ .‬مهن ــدس‬ ‫زیربنای ــی و ‪ ...‬اج ــرا م ‬ ‫اس ــدی افزود‪« :‬عالوه بر ان س ــازمان منطقه‬ ‫ویژه پ ــارس کمک های ــی را به بیمارس ــتان‪،‬‬ ‫مرا ک ــز بهداش ــتی و درمان ــی‪ ،‬ورزش و‬ ‫جوان ــان‪ ،‬تی ــم فوتب ــال پارس جنوب ــی جم‪،‬‬ ‫تیم فوتبال س ــاحلی‪ ،‬تیم ووش ــو ک ــه دارای‬ ‫عناوی ــن قهرمانی نیز ش ــده و موجب ایجاد‬ ‫نش ــاط در میان م ــردم منطقه و ه ــواداران‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬توزی ــع نه ــال ب ــرای توس ــعه‬ ‫فضای س ــبز‪ ،‬تامین اب ش ــرب س ــالم برای‬ ‫م ــردم منطق ــه‪ ،‬عملی ــات ام ــداد و نج ــات‬ ‫در ح ــوادث‪ ،‬کم ــک ب ــه کمیته ام ــداد امام‬ ‫خمین ــی‪ ،‬توس ــعه مرا ک ــز دینی و ‪ ...‬داش ــته‬ ‫که ــا ب ــا مصوب ــه هیئت مدیره‬ ‫ک ــه این کم ‬ ‫س ــازمان منطق ــه وی ــژه و هیئت مدی ــره‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫ش ــرکت ملی نف ــت ای ــران انجام م ‬ ‫به گفت ــه مهن ــدس اس ــدی؛ ع ــاوه ب ــر رق ــم‬ ‫اعالم شده‪ ،‬ش ــورای راهبردی پتروشیمی ها‬ ‫نیز در سال گذش ــته ‪ 100‬میلیارد تومان برای‬ ‫توس ــعه منطق ــه اختص ــاص داده ان ــد که با‬ ‫پیگی ــری نماینده م ــردم جنوب اس ــتان در‬ ‫مجلس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬مقام ــات محلی‬ ‫و اس ــتانی در پای ــان س ــال گذش ــته‪ ،‬با عقد‬ ‫تفاهم نامه با فرمان ــداران ‪ 220‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار مربوط به س ــال ‪ 1400‬اختصاص داده‬ ‫ش ــده که مقرر ش ــد؛ در س ــال جاری این امر‬ ‫اجرایی ش ــود‪ .‬مدیرعامل س ــازمان منطقه‬ ‫وی ــژه پ ــارس در ح ــوزه مس ــئولیت های‬ ‫اجتماع ــی با تا کید بر اینک ــه می ــزان ای ــن‬ ‫اعتبارات در ســـال ‪ 1401‬افزایش چشمگیری‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬یاداور ش ــد‪« :‬تا کید اس ــتاندار‬ ‫و نماینده عالی دولت در اس ــتان بوش ــهر بر‬ ‫این اسـ ـت که منابع دریافتی از ش ــرکت های‬ ‫منطق ــه ب ــرای مس ــئولیت های اجتماع ــی‬ ‫در چهار شهرس ــتان جنوبی اس ــتان هزینه‬ ‫ش ــود»‪ .‬وی در پای ــان گف ــت‪« :‬انس ــجام و‬ ‫یکپارچگی فعالیت ها به منظ ــور هم افزایی‪،‬‬ ‫کاه ــش هزین هه ــا و پرهی ــز از م ــوازی کاری و‬ ‫افزایش اثر بخش ــی در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماع ــی در دس ــتور کار قرار گرفته اس ــت و‬ ‫بدیهی ست؛ افزایش کمی و کیفی اعتبارات‬ ‫ته ــای‬ ‫نح ــوزه و نظ ــارت ب ــر فعالی ‬ ‫در ای ‬ ‫انجا مش ــده در س ــال جاری انج ــام خواهد‬ ‫پذیرفت؛ ضم ــن انکه اش ــکاالت موجود در‬ ‫نظام نام ــه‪ ،‬نح ــوه ایف ــای مس ــئولیت های‬ ‫اجتماعی احصا و بازنگری ان را درخواســـت‬ ‫خواهیـــم داد»‪.‬‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ 4‬کرمـان‪ ،‬از ‪ 1092‬متـر جدول گـذاری و کاشـت بیـش از‬ ‫‪ 30‬هـزار نهـال فصلـی در اردیبهشـت امسـال در محـدوده منطقـه چهـار ‪4‬‬ ‫کرمـان خبـر داد‪ .‬محمدعلـی بهرامـی‪ ،‬درخصـوص اقدامـات انجام شـده در‬ ‫حـوزه معاونـت حمل ونقـل و امـور زیربنایـی منطقـه ‪ 4‬در اردیبهشـت ماه‬ ‫گفـت‪ 1092« :‬متـر طـول جدول گـذاری در ابتـدای بلـوار هفت بـاغ‪ ،‬بزرگـراه‬ ‫امام خمینـی (ره) روبـه روی سـه راهی شـهید دسـتغیب‪ ،‬بلـوار سـاوه و کوچـه‬ ‫‪ 10‬خیابـان شـهید همـت انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی از اجـرای ‪ 205‬مترمربـع‬ ‫موزاییـک در بلـوار «سـاوه» و بزرگـراه «امام خمینـی (ره)» روبـه روی سـه راه‬ ‫«شـهید دسـتغیب» خبـر داد و افـزود‪« :‬لکه گیـری اسـفالت محلـه شـهید‬ ‫دستغیب و اجرای دو سرعتکاه واقع در دوربرگردان سه راه شهید دستغیب‬ ‫در بزرگـراه امام خمینـی (ره) بـا ‪236‬تـن اسـفالت اجـرا شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره اقدامـات انجام شـده توسـط معاونـت خدمات شـهری منطقـه ‪ 4‬در‬ ‫اردیبهشـت ماه تا کید کرد‪« :‬کاشـت بیش از ‪ 30‬هزار نهال فصلی و چمن زنی‬ ‫فضاهـای سـبز شـهری به میـزان بیـش از ‪ 50‬هزارمترمربـع دراین مـدت انجـام‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به رفع تصـرف اراضـی دولتـی به میـزان نیم هکتـار‬ ‫در اردیبهشـت ماه توسـط واحـد اجرائیـات منطقـه ‪ ،4‬ادامـه داد‪« :‬اقدامـات‬ ‫دیگـر؛ ازجملـه رنگ امیـزی ‪ 5000‬مترمربـع از جـداول سـطح منطقـه و نصـب‬ ‫سـطل زباله در خیابان شـهید مغفوری نیز در ماه اخیر انجام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫صعود مشترک کارکنان شرکت توزیع برق جنوب استان‬ ‫و باشگاه کوهنوردی افق بم به قله شیر دهبکری‬ ‫محمـد مجـدزاده؛ دبیـر کمیتـه‬ ‫ورزش شـرکت گفـت‪« :‬جمعـی از‬ ‫کارکنـان توزیع برق جنوب اسـتان‬ ‫کرمـان بـه قلـه شـیر دهبکـری‬ ‫واقـع در شهرسـتان بـم صعـود‬ ‫کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این برنامـه‬ ‫با مسـئولیت مطهره افشـاری پور؛‬ ‫مدیـر باشـگاه کوهنـوردی افـق بـم و سرپرسـتی ناصـر اذرپنـدار و جمعـی از‬ ‫اعضـای باشـگاه مذکـور صـورت پذیرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن صعـود بـا حضـور‬ ‫‪ ۱۳‬نفـر از کارکنـان شـرکت توزیـع بـرق جنـوب کرمـان از حـوزه سـتادی شـرکت‬ ‫و امورهـای بـرق بـم‪ ،‬نرماشـیر و فهـرج بـا طـی مسـیر ‪ ۵۶۱۰‬متـر بـا شـیب زیـاد‬ ‫مـدت شش سـاعت انجـام گرفـت‪ .‬بتـول شـیخ شـعاعی‪ ،‬ا کرم عسـکری ثمانه‬ ‫قنبـری و احمـد کریمـی افشـار‪ ،‬رضـا سـاالری خو‪ ،‬سـید عمیـد افشـاری پور‪،‬‬ ‫مجیـد محبـی راد و نیمـا اسـتانی از حـوزه سـتادی؛ محسـن حافظی نسـب و‬ ‫علـی پورحسـن از امـور بـرق بـم؛ کیومـرث گرگنـی از امـور بـرق فهـرج و معظمه‬ ‫همت ابـادی و سـمانه جزینـی زاده از امـور بـرق نرماشـیر دراین برنامـه حضـور‬ ‫داشـتند»‪ .‬قلـه شـیر دهبکـری جـزو رشـته کوه های جبـال بـارز اسـت و ارتفـاع‬ ‫ان ‪ ۳۱۰۰‬متـر اسـت‪.‬‬ ‫پایان کار نهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیار‬ ‫نهمیـن سـوگواره ملـی تعزیـه‬ ‫ده زیـار بعـد از ‪ 12‬شـب اجـرای‬ ‫گروه هـای تعزیـه از سراسـر کشـور‬ ‫بـه کار خـود پایـان داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ اخریـن شـب از نهمیـن‬ ‫سـوگواره ملـی تعزیـه ده زیـار بـا‬ ‫حضـور حمیـد شـمس الدینی‬ ‫(مدیـرکل امنیتـی اسـتانداری‬ ‫کرمان) و جمع کثیری از عاشقان و ارادتمندان به استان حضرت اباعبداهلل‬ ‫الحسـین(ع) و ذا کران تعزیه خوان از سراسـر کشـور برگزار شـد‪ .‬ثاراهلل انکوتی‬ ‫(دبیـر اجرایـی نهمیـن سـوگواره ملـی تعزیـه ده زیـار ) در شـب پایانـی ایـن‬ ‫سـوگواره بـا تجلیـل از تمـام دسـت اندرکاران و عوامـل برگـزاری سـوگواره در‬ ‫دوره نهـم گفـت‪« :‬به صـورت ویـژه از برادرانـم در هیئت تعزیـه خوانی حضرت‬ ‫ابوالفضـل(ع) و مـردم روسـتای ده زیـار تشـکر می کنـم کـه حـدود دو مـاه‬ ‫اسـت بـرای زیباسـازی و فضاسـازی روسـتا بـرای میزبانـی شایسـته از مـردم از‬ ‫اقصـی نقـاط کشـور تلاش کـرده و زحمـات زیـادی را متحمـل شـدند»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه در نهمیـن سـوگواره ملـی تعزیـه ده زیـار بیـش از ‪ 100‬ذا کـر تعزیـه‬ ‫خـوان از اسـتان های کرمـان‪ ،‬تهـران‪ ،‬قـم‪ ،‬قزویـن‪ ،‬اصفهـان و سـمنان حضـور‬ ‫داشـتند‪ ،‬افزود‪« :‬در این مدت مجالس تعزیه شـهادت حضرت علی ا کبر(ع)‪،‬‬ ‫عباس(ع)‪ ،‬طفالن مسلم(ع)‪ ،‬بازار شام و شهادت حضرت رقیه(س)‪ ،‬مسلم‬ ‫بن عقیل(ع)‪ ،‬حربن یزید ریاحی نسب و مجلس تعزیه عاشورا شبیه خوانی‬ ‫شـد»‪ .‬انکوتـی با اشـاره به اینکه ذا کـران تعزیـه خوانـی کـه از اسـتان های دیگـر‬ ‫مهمـان ایـن سـوگواره بودنـد‪ ،‬بـه زیـارت مرقـد مطهـر سیدالشـهدای جبهـه‬ ‫مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی نیز رفته و در انجا هم عرض ارادتی‬ ‫به اسـتان اهل بیت(ع) و شـهدای مدفون در گلزار شـهدای کرمان داشـتند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در ایـن دوره درخواسـت های زیـادی از گروه هـای تعزیه سراسـر کشـور‬ ‫وجـود داشـت تـا به بهانـه حضـور در سـوگواره ملـی تعزیـه ده زیـار بـه زیـارت‬ ‫حـاج قاسـم نیـز برونـد؛ امـا به دلیـل کمبـود امکانـات و زیرسـاخت ها امـکان‬ ‫حضـور همـه ایـن گروه هـا نبـود و از همیـن فرصـت از همـه ان هـا عذرخواهـی‬ ‫می کنـم»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امیدواریـم مسـئوالن اسـتان کمـک کننـد‬ ‫تـا ایـن مراسـم ائینـی در سـال های اینـده بهتـر برگـزار شـود و بتوانیـم میزبانی‬ ‫بهتـری از مردمـی داشـته باشـیم کـه از اقصی نقـاط کشـور بـه اسـتان کرمان و‬ ‫روسـتای ده زیـار می اینـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2513‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫تفهیم اتهام به متهمین قتل دو محیط بان‬ ‫با حضور مقام قضائی‬ ‫گذر از رکورد تولید نیم میلیون تن اهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم شماره ‪ 1‬ناحیه اهن سازی؛‬ ‫پـس از اعتـراف مظنونین به قتل محیط بانان‬ ‫در شهرسـتان بوانـات‪ ،‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫فـارس از تفهیـم اتهـام مشـارکت در قتـل‬ ‫طبـان حیـن انجام وظیفـه‬ ‫عمـدی دو محی ‬ ‫سـازمانی به متهمین دستگیر شـده خبر داد‪.‬‬ ‫وی ضمـن تسـلیت وقـوع ایـن حادثـه تلـخ و‬ ‫طبـان و همیـار محیط زیسـت‬ ‫شـهادت محی ‬ ‫گفـت‪« :‬بـا حضـور مقـام قضائـی‪ ،‬متهمیـن بـه ارتـکاب قتـل اعتـراف کردنـد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی گفت‪« :‬پرونده به صورت ویژه‬ ‫رسـیدگی شـد و پـس از صـدور کیفرخواسـت در دادگاه کیفـری ‪ 1‬اسـتان فـارس‬ ‫خار ج از نوبت موردرسیدگی قرار خواهد گرفت»‪ .‬این مقام قضائی بابیان اینکه‬ ‫طبـان مجـروح حادثـه اخـذ و اتهـام جـرح عمـدی توسـط سلاح‬ ‫شـکایت محی ‬ ‫گـرم نیـز بـه متهمیـن تفهیـم شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬پرونـده در دبیرخانـه پروند ههـای‬ ‫مهـم ثبـت و بـا نظـارت ویـژه مدیریـت ارشـد قضائـی اسـتان دراسـر ع وقت‬ ‫رسیدگی خواهد شد»‪ 6 .‬خردادماه طی درگیری ایجاد شده در منطقه دره باغ‬ ‫طبـان و یـک همیـار محیط زیسـت در درگیری با‬ ‫شهرسـتان بوانـات‪ ،‬یـک محی ‬ ‫طبـان نیـز زخمـی شـد‪.‬‬ ‫شـکارچیان ب هشـهادت رسـیده و یـک محی ‬ ‫تکرار رکوردشکنی های دنباله دار در فوالدمبارکه‬ ‫استقبال گرم از قهرمان مدال اور ابفای شیراز‬ ‫در مسابقات جهانی پارابدمینتون‬ ‫فاطمـه بلورکـش؛ بانـوی ورزشـکار شـرکت اب وفاضلاب شـیراز و عضـو تیـم‬ ‫پارابدمینتـون بعـد از کسـب مـدال برنـز بـرای کشـور عزیزمـان در مسـابقات‬ ‫جهانی پارابدمینتون در میان اسـتقبال گرم مدیرعامل‪ ،‬معاونین و همکاران‬ ‫ورزش دوسـت شـرکت اب وفاضلاب شـیراز و نیـز جمعـی از مسـئوالن ورزشـی‬ ‫اسـتان فارس وارد شـیراز شـد‪ .‬تیم پارابدمینتون بانوان ایران با حضور فاطمه‬ ‫بلورکـش؛ بانـوی شایسـته ابفـای شـیراز در مسـابقات جهانـی در دبی با حضور‬ ‫‪ ۱۸۹‬ورزشکار از ‪ ۳۰‬کشور؛ مقام سوم دوبل جهانی پارابدمینتون را کسب کرد‪.‬‬ ‫تی مهـای الـف و ب کـره جنوبـی قهرمـان و نایب قهرمـان شـدند و تیـم دونفـره‬ ‫ایـران سـکوی سـوم را ب هخـود اختصـاص داد و تیـم سـوئیس چهـارم شـد‪.‬‬ ‫افتتاح شعبه بانک ملی در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز از افتتـاح شـعبه بانـک ملـی در‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصادی شـیراز خبـر داد‪ .‬نادر طیبی در دیدار بـا ریگی زادگان؛‬ ‫رئیس اداره امور شعب بانک ملی فارس که با هدف بررسی و ارزیابی افتتاح‬ ‫شـعبه بانـک ملـی دراین منطقـه برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬حضـور حـدود ‪ 100‬واحد‬ ‫لسـاخت در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫تولیدی فعال و بیش از ‪ 130‬واحد درحا ‬ ‫شـیراز بیانگـر نقـش مهـم این منطقـه در توسـعه اقتصـاد اسـتان اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬راه انـدازی و فعالیـت شـعبه بانـک ملـی دراین منطقه باعث تسـهیل‬ ‫یسـت که ایجاد‬ ‫در امور صنعتگران و سـرمایه گذاران خواهد شـد و این درحال ‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫این مهـم سـبب تسـریع در امـور و رفت وامـد صنعتگـران م ‬ ‫اداره امـور شـعب بانـک ملـی اسـتان فـارس نیـز دراین دیـدار گفـت‪« :‬ارائـه‬ ‫خدمـات بانکـداری شـرکتی بـه واحدهـای تولیـدی مسـتقر در منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی شـیراز وارد مرحلـه عملیاتـی شـد»‪ .‬کریـم ریگی زادگان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬رویکـرد بانـک ملـی ایـران خدمـات موثـر بانکـی تحت عنوان بانکـداری‬ ‫حهـای اشـتغال زا در تمـام نقـاط‬ ‫شـرکتی جهـت کمـک بـه رونـق تولیـد و طر ‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬دبیر شـورای هماهنگی بانک های اسـتان اولویت واحدهای‬ ‫تولیدی در حوزه بانکداری را خدماتی ازقبیل صدور اعتبار اسنادی داخلی‬ ‫و خارجـی‪ ،‬صـدور انـواع ضمانت نام ههـای بانکـی‪ ،‬دریافـت خدمـات ارزی و‬ ‫به ویـژه افتتـاح حسـاب های ارزی جهـت تسـهیل امـور صادراتـی و دریافـت‬ ‫خدمـات بانکـداری بـر بسـتر ابزارهـای الکترونیکـی دانسـت و افـزود‪« :‬امـروز‬ ‫شـاهد شـکوفایی بانـک ملـی در ارائـه خدمـات ارزنـده بانکـداری دیجیتـال‬ ‫و سـامانه های الکترونیکـی مطابـق اسـتانداردهای علـوم بانکـی جهـت‬ ‫شـرکت ها و کارخان ههـای تولیـدی هسـتیم کـه در قالـب بسـته بانکـداری‬ ‫جامـع طراحـی و بازتعریـف شـده اسـت»‪ .‬رئیـس اداره امـور شـعب بانـک ملی‬ ‫اسـتان فارس تسـریع در دریافت خدمات بانکی را یکی از دغدغه های مهم‬ ‫واحدهـای تولیـدی عنـوان کـرده و گفـت‪« :‬تمـام تلاش مدیـران عالـی بانـک‬ ‫ملـی ایـران جلـب رضایـت فعـاالن اقتصـادی بـرای فعالیت بـدون دغدغـه در‬ ‫توسـعه فراینـد تولیـد در کشـور اسـت»‪ .‬در حاشـیه ایـن دیـدار‪ ،‬ریگـی زادگان‬ ‫و هیئت همـراه از محـل پیشـنهادی اسـتقرار شـعبه بانـک ملـی دران منطقه‬ ‫اقتصـادی بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخاب نخستین سفیر قرض الحسنه کشور‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیرعامـل‬ ‫بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران‬ ‫بـا حضـور در خبرگزاری جمهوری‬ ‫اسلامی لـوح نخسـتین «سـفیر‬ ‫قرض الحسـنه» کشـور را بـه‬ ‫علـی نـادری (مدیرعامـل ایرنـا)‬ ‫اهـدا کـرد‪ .‬دکتـر سـید سـعید‬ ‫شمسـی نژاد بـا حضـور در خبرگـزاری جمهـوری اسلامی‪ ،‬بـا مدیـران ایـن‬ ‫خبرگـزاری دیـدار و ضمـن بازدیـد از تحریریـه خبر ایرنا به سـواالت خبرنگاران‬ ‫ایـن رسـانه پاسـخ داد‪ .‬دراین دیـدار و در اقدامـی خیرخواهانـه‪ ،‬لـوح افتخـار‬ ‫اولین «سـفیر قرض الحسـنه» در نظام بانکی کشـور به مدیرعامل خبرگزاری‬ ‫ایرنا اعطا شـد‪ .‬بانک قرض الحسـنه مهر ایران در لوح اهدایی به مدیرعامل‬ ‫ایرنـا تا کیـد کـرده اسـت؛ انتخـاب وی به عنـوان سـفیر قرض الحسـنه‬ ‫تهـای ارزنـده اجتماعـی و فرهنگـی خبرگـزاری جمهـوری‬ ‫تبـه فعالی ‬ ‫باعنای ‬ ‫اسلامی و پیشـگامی در امـور خیـر و انسان دوسـتانه صـورت گرفتـه و ابـراز‬ ‫امیـدواری شـده سـفیران قرض الحسـنه بـا نیک اندیشـی و خیرخواهـی در‬ ‫راه خدمـت بـه خلـق خـدا و دسـتیابی مـردم بـه زندگـی شـرافتمندانه گام‬ ‫نلـوح بـر لـزوم ترویـج فرهنـگ غنـی قرض الحسـنه در کشـور‬ ‫بردارنـد‪ .‬درای ‬ ‫تهـا و انگیز ههـای‬ ‫تا کیـد و تصریـح شـده کـه ایـن کار موجـب برانگیختـن نی ‬ ‫انسـان های بزرگمهـر و خیراندیـش شـده و توسـعه رفـاه اجتماعـی را در پرتـو‬ ‫فرهنـگ قرض الحسـنه و همیـاری را شـتاب می بخشـد‪ .‬بانک قرض الحسـنه‬ ‫مهـر ایـران از نیمـه دوم ‪ ۱۳۸۶‬بـا هـدف گسـترش معـارف؛ مبانی شـر ع مبین‬ ‫اسلام و فرهنـگ قرض الحسـنه و احیـای مطلـوب مبانـی اقتصادی اسلامی‬ ‫در نظـام بانکـی کشـور تاسـیس شـد‪.‬‬ ‫پیام وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی‬ ‫به یازدهمین جشنواره ملی عکس رضوی‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬وزیـر فرهنگ وارشـاد بـه‬ ‫یازدهمیـن جشـنواره ملـی عکـس رضـوی‬ ‫به میزبانـی خراسـان شـمالی پیامـی صـادر‬ ‫کـرد‪ .‬در متـن پیـام محمدمهـدی اسـماعیلی‬ ‫نهـای‬ ‫امـده اسـت‪« :‬هنـر‪ ،‬فضیلـت ذه ‬ ‫یسـت‬ ‫ژرف اندیـش و قریح ههـای بی االیش ‬ ‫کـه پـا بـر صحیفـه گیتـی می َ نهند تـا ب ِـار امانت‬ ‫را بـه درک و فهـم بـر دوش کشـند و شایسـته فتب َ‬ ‫ـارک ُ‬ ‫اهَّلل احس ُـن الخالقیـن‬ ‫باقـی بماننـد‪ .‬دراین میـان‪ ،‬تصویـر و هنـر نـاب و پرجاذبـه عکاسـی‪ ،‬جایـگاه‬ ‫ویـژه ای در تعمیـق اندیشـه و تفکـر رهایی بخش انسـان دارد؛ چرا که حاصل‬ ‫بهـای مانـدگار و دل نشـین ترین‬ ‫دریافـت هنرمنـدان را در زیباتریـن قا ‬ ‫پیا مهـا قـرار می دهـد‪ .‬برگـزاری یازدهمیـن جشـنواره ملـی عکـس رضـوی‬ ‫اقلیم طوس‪ ،‬حضرت‬ ‫به میزبانی خراسـان شـمالی و تحت لوای سـبز خسـرو‬ ‫ِ‬ ‫شمس الشـموس علـی ابـن موسـی الرضا (ع) کـه اموز ههـا و سـیره فرهنگـی‬ ‫و عملـی ان حضـرت‪ ،‬ارزشـمندترین سـرمایه معنـوی و روشـنی بخش‬ ‫نسـاز‬ ‫قلب های مومنان اسـت‪ ،‬درراسـتای گرامیداشـت فرهنگ ناب و انسا ‬ ‫ـری ملهـم از خط مشـی اخالقـی و روحانـی حضـرت‬ ‫رضـوی و تولیـد اثـار تصوی ِ‬ ‫امام رضـا (ع) گام برمـی دارد‪ .‬ایـن جشـنواره‪ ،‬جلـوه ای از توانمنـدی عکاسـان‬ ‫در تبلـور فرهنـگ منـور رضـوی و اشـاعه ان از دریچـه دوربیـن اسـت و نقش و‬ ‫سـهمی بسـزا در اشـنایی عموم با سـیره‪ ،‬شـخصیت‪ ،‬سـلوک‪ ،‬زندگی‪ ،‬والدت‬ ‫امـام همـام داراسـت؛ زیـرا بران اسـت که عشـق بـه امـام رئـوف را‬ ‫و شـهادت ان ِ‬ ‫در پرتو ارمان شـهر رضوی به فرهنگی جهانی بدل سـازد‪ .‬این رویداد هنری‪،‬‬ ‫یسـت کـه جغرافیایـی به وسـعت‬ ‫حرکتـی سـترگ در مسـیر توان افزایـی مردم ‬ ‫ایران اسلامی را دربردارد؛ تالشـی مقدس که سرتاسـر ایران را به زیب و زینت‬ ‫نـام زیبـای حضرتـش اراسـته و همتـش‪ ،‬تحقق هنر دینی و معرفـت رضوی را‬ ‫از قـاب دوربیـن به تصویـر کشـیده؛ ازایـن رو شایسـته اسـت بیش ازگذشـته به‬ ‫ان توجـه شـود‪ .‬بـا قدردانی از تالش متصدیان این جشـنواره؛ به ویـژه داوران‬ ‫و مجریان ان در باب الرضای خراسـان شـمالی‪ ،‬توفیق روزافزون همه عزیزان‬ ‫ُ‬ ‫االف ّ‬ ‫الت ِح ّی ِـه‬ ‫را در سـایه الطـاف و توجهـات حضـرت ثامن الحجـج (علیـه‬ ‫ّ‬ ‫نـاء) از درگاه خداونـد متعـال خواهانـم»‪.‬‬ ‫َوالث ِ‬ ‫قزوین‬ ‫اغاز فرایندهای مزایده واحدهای معدنی را کد‬ ‫رئیـــس ســـازمان نظام مهندســـی معـــدن اســـتان قزویـــن گفـــت‪« :‬در‬ ‫نه ماهه اخیـــر ســـامانه حدنـــگار (کاداســـتر) معـــدن بـــرای به روزرســـانی و‬ ‫تعویض سرور بســـته بوده که این وقفه باعث شد فعالیت ا کتشافی معادن‬ ‫بـــا کنـــدی و اختالل مواجه شـــود»‪ .‬تقی نبئی گفـــت‪« :‬در چندروزاینده این‬ ‫ســـامانه باز و برای اســـتان امکان ثبت درخواســـت پروانه ا کتشـــاف معدن‬ ‫فعـــال می شـــود»‪ .‬رئیـــس ســـازمان نظام مهندســـی معـــدن اســـتان قزوین‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬در اســـتان قزویـــن پهنه هـــای بـــزرگ معدنـــی الموت و‬ ‫الونیـــت در طـــارم طـــی ســـال ها بلوکه و مســـدود بودنـــد و پروانه ا کتش ــاف‬ ‫در ان هـــا غیرفعـــال بـــود کـــه بـــا رفـــع مشـــکالت موجـــود از ‪ ۲۲‬خردادم ــاه‬ ‫امکان ثبت درخواســـت ا کتشـــاف در ان ها ازطریق ســـامانه کاداســـتر فعال‬ ‫لش ــدن‬ ‫می شـــود»‪ .‬رئیـــس نظام مهندســـی معـــدن قزویـــن گفـــت‪« :‬با فعا ‬ ‫ایـــن ســـامانه و امـــکان ثبـــت درخواســـت در محدوده هـــای جدیـــد‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه هـــای ا کتشـــاف معدن در اســـتان رونـــق می گیرد که نقـــش مهمی در‬ ‫چرخه اقتصادی کشـــور ایفـــا می کند»‪ .‬وی اضافه کـــرد‪« :‬فرایندهای مزایده‬ ‫یش ــود‬ ‫واحدهـــای معدنـــی را کـــد در اســـتان های مختلف بـــه زودی اغاز م ‬ ‫و ایـــن واحدهـــا بـــه افـــراد واجدشـــرایط دیگـــر وا گـــذار خواهند شـــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـــاره به دو پهنه معدنی بـــزرگ الموت و الونیت در منطقه طارم ســـفلی‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬صدور پروانه ا کتشـــاف‪ ،‬شـــروع فعالیت حرفـــه ای در بخش معدن‬ ‫اســـت و ا گر ا کتشـــاف رونق داشـــته باشـــد‪ ،‬ذخایر بهتری کشـــف می شود و‬ ‫قابلیت اســـتخراج افزایـــش می یابد که بـــه افزایش تولید و رونـــق اقتصادی‬ ‫منجر می شـــود»‪ .‬حـــدود ‪ ۱۰۰‬معـــدن در اســـتان قزوین فعالیـــت دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین اعالم کرد؛‬ ‫چندبرابری قزوین به کشور‬ ‫خدمات‬ ‫ِ‬ ‫جمعیتی خود‬ ‫نسبت به ضریب‬ ‫ِ‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫تالشـــگران ناحیه اهن ســـازی فوالدمبارکه‬ ‫موفق شـــدند با ثبت رکـــورد تولید ماهیانه‬ ‫اردیبهشـــت ماه در واحد احیای مستقیم‬ ‫شـــماره ‪ ۱‬به میـــزان ‪ ۵۰۱۳۹۰‬تـــن ( گـــذر‬ ‫از نیم میلیون تـــن) و در واحـــد احیـــای‬ ‫مســـتقیم شـــماره ‪ ۲‬به میزان ‪ ۲۸۱۸۹۰‬تن‪،‬‬ ‫درمجمـــوع بـــا تولیـــد ‪ ۷۸۳۲۸۰‬تـــن اهـــن‬ ‫اســـفنجی‪ ،‬رکـــورد جدیـــدی را در تولیـــد‬ ‫ماهیانـــه ناحیـــه اهن ســـازی ایـــن شـــرکت‬ ‫رقم بزنند‪ .‬داریوش رشـــیدی؛ مدیر ناحیه‬ ‫اهن ســـازی شـــرکت فوالدمبارکه گفت‪« :‬در‬ ‫دومین مـــاه ســـال ‪ ،1401‬واحدهای احیای‬ ‫مســـتقیم ‪ 1‬و احیـــای مســـتقیم شـــهید‬ ‫خرازی ناحیه اهن ســـازی موفق به کســـب‬ ‫رکـــورد جدیـــدی در تولیـــد اهن اســـفنجی‬ ‫شـــدند و بیشـــترین رکـــورد تولیـــد از زمـــان‬ ‫راه اندازی شـــرکت را رقم زدنـــد‪ .‬رکورد قبلی‬ ‫واحد احیای مســـتقیم شـــماره ‪ ۱‬به میزان‬ ‫‪ ۴۸۳۹۳۰‬تـــن‪ ،‬واحـــد احیـــای مســـتقیم‬ ‫ً‬ ‫شـــماره ‪ ۲‬به میزان ‪ ۲۶۸۴۲۰‬تن و مجموعا‬ ‫‪ ۷۵۲۳۵۰‬تـــن در فروردین مـــاه ‪ ۱۴۰۱‬بـــود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه موفقیت به دســـت امده‬ ‫باتکیه بـــر دانش و مهـــارت کلیـــه کارکنان‪،‬‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی صحیح و اســـتفاده‬ ‫حدا کثـــری از ظرفیت موجود بوده اســـت‪،‬‬ ‫افـــزود‪« :‬بـــا همت و تالش جمعـــی کارکنان‬ ‫در واحدهـــای مختلف ناحیه اهن ســـازی‬ ‫و دیگـــر واحدهای پشـــتیبانی‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫تعمیراتـــی و حمایت هـــای مدیریـــت عالی‬ ‫شـــرکت‪ ،‬ایـــن رکـــورد ارزشـــمند حاصـــل‬ ‫شـــد کـــه امیـــد اســـت با تـــاش و کوشـــش‬ ‫بیشـــتر شـــاهد موفقیت هـــای بیشـــتری‬ ‫در اینده باشیم»‪.‬‬ ‫استفاده از فرصت های طالیی تولید‬ ‫محمدرض ــا فتح ــی؛ مدی ــر واح ــد احیـــای‬ ‫مســتقیم شــماره ‪ 1‬فوالدمبارکــه تا کیــد کــرد‪:‬‬ ‫«رف ــع موان ــع و اس ــتفاده از فرصت هـــای‬ ‫طالی ــی تولی ــد موج ــب گ ــذر از رک ــورد‬ ‫نت ــن تولی ــد اه ــن اس ــفنجی در‬ ‫نیم میلیو ‬ ‫واح ــد احی ــای مس ــتقیم ش ــماره ‪ 1‬ش ــده و‬ ‫کس ــب ای ــن رکورده ــا در ما هه ــای فروردی ــن‬ ‫و اردیبهش ــت در س ــال مزی ــن ب هن ــام تولی ــد؛‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین‪ ،‬نشــان از عــزم‪،‬‬ ‫اراده و همدل ــی هم ــکاران جه ــت تحق ــق‬ ‫اهــداف ســازمان و توجــه ویــژه به شــعار ســال‬ ‫دارد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬کســب رکوردهــای متعدد‬ ‫روزان ــه تولی ــد در اردیبهشـ ـت ماه و عب ــور‬ ‫نت ــن تولی ــد اه ــن اس ــفنجی‬ ‫از نیم میلیو ‬ ‫دراین واح ــد‪ ،‬حاص ــل ت ــاش هم ــکاران در‬ ‫ته ــای تولی ــد‪،‬‬ ‫شناس ــایی و رف ــع محدودی ‬ ‫له ــا‪ ،‬برنامه ری ــزی دقی ــق و‬ ‫ارائ ــه راه ح ‬ ‫کس ــال پیش‬ ‫انج ــام فعالیت های ــی ک ــه از ی ‬ ‫ً‬ ‫اغ ــاز و کام ــا درجه ــت بهین هس ــازی و رف ــع‬ ‫نهــای توقــف خطــوط و‬ ‫موانــع تولیــد در زما ‬ ‫تهــا صــورت گرفــت»‪ .‬مدیــر واحــد‬ ‫محدودی ‬ ‫احی ــای مس ــتقیم ش ــماره ‪ 1‬فوالدمبارک ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫اذع ــان داش ــت‪« :‬اس ــتفاده از فرص ‬ ‫طالیــی تولیــد (وقتــی محدودیتــی نباشــد)‪،‬‬ ‫درک این موض ــوع ازط ــرف هم ــکاران‪،‬‬ ‫ش ــناخت کام ــل از اس ــتراتژی ها و اه ــداف‬ ‫از دیگ ــر عوام ــل مه ــم در کس ــب رکورده ــای‬ ‫پیاپــی روزانــه و ماهیانــه بــود کــه ب هســرانجام‬ ‫رس ــید»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬ب ــا ی ــاری خداون ــد‬ ‫متعــال‪ ،‬تــاش و همدلــی همــکاران و تــداوم‬ ‫ته ــای بهب ــود ب هص ــورت‬ ‫در انج ــام فعالی ‬ ‫مســتمر‪ ،‬شــاهد کســب رکوردهــای بهتــری در‬ ‫این ــده خواهی ــم ب ــود؛ کس ــب ای ــن موفقی ــت‬ ‫ب ــزرگ را ب ــه کلی ــه هم ــکاران ش ــاغل در‬ ‫نس ــازی‪ ،‬واحده ــای احی ــاء و‬ ‫ناحی ــه اه ‬ ‫خان ــواده ب ــزرگ فوالدمبارک ــه تبری ــک گفت ــه‬ ‫و از هم ــه هم ــکاران در فوالدمبارک ــه و‬ ‫ش ــرکت های پیمان ــکار ک ــه در کس ــب ای ــن‬ ‫موفقیــت بــزرگ‪ ،‬مــا را یــاری کردنــد‪ ،‬قدردانــی‬ ‫می کن ــم»‪ .‬یوس ــف مهاج ــری؛ مدی ــر‬ ‫واح ــد احی ــای مس ــتقیم ش ــهید خ ــرازی‬ ‫فوالدمبارک ــه نی ــز دراین خص ــوص گف ــت‪:‬‬ ‫«به کارگی ــری دان ــش و خالقی ــت از جمل ــه‬ ‫عوام ــل اصل ــی دسـ ـت یابی ب ــه رکورده ــای‬ ‫پیاپ ــی تولی ــد واح ــد ش ــهید خ ــرازی ش ــرکت‬ ‫فوالدمبارک ــه اس ــت؛ به لط ــف پ ــروردگار و‬ ‫درراس ــتای تحق ــق اه ــداف ش ــرکت و ناحی ــه‬ ‫یب ــر تولی ــد به موق ــع و‬ ‫نس ــازی‪ ،‬مبن ‬ ‫اه ‬ ‫با کیفی ــت اه ــن اس ــفنجی جه ــت تامی ــن‬ ‫بخش ــی از نی ــاز واح ــد فوالدس ــازی‪ ،‬کارکن ــان‬ ‫پرت ــاش و متعه ــد واح ــد ش ــهید خ ــرازی‬ ‫نم ــاه پیاپ ــی‬ ‫نب ــار و در دومی ‬ ‫ب ــرای دومی ‬ ‫در ‪ 1401‬توانس ــتند ب ــه رک ــورد غرورافری ــن‬ ‫تولی ــد اه ــن اس ــفنجی دس ــت یابن ــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه دسـ ـت یابی ب ــه ای ــن رکورده ــا‬ ‫ته ــای بی دری ــغ مدیری ــت‬ ‫ب ــدون حمای ‬ ‫ته ــا و مدی ــران‬ ‫عال ــی ش ــرکت و کلی ــه معاون ‬ ‫دلس ــوز میس ــر نب ــود‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪« :‬ارائ ــه‬ ‫خدم ــات فن ــی و پش ــتیبانی‪ ،‬اماد هبـ ـه کاری‬ ‫خط ــوط تولی ــد‪ ،‬تامی ــن به موق ــع م ــواد‬ ‫اولی ــه با کیفی ــت‪ ،‬قطع ــات یدک ــی و مصرف ــی‪،‬‬ ‫اب و ان ــرژی‪ ،‬از دیگ ــر عوام ــل تاثیرگ ــذار‬ ‫در این رکوردشــکنی بــوده کــه الزم می دانــم از‬ ‫نب ــاره‬ ‫کلی ــه متصدی ــان و نقش افرین ــان درای ‬ ‫صمیمان ــه تش ــکر کن ــم»‪.‬‬ ‫بهبودکیفیتگندله؛‬ ‫از عوامل دست یابی به رکوردهای تولید‬ ‫ج ــواد عس ــکری؛ سرپرس ــت تولی ــد واح ــد‬ ‫احی ــای مس ــتقیم ش ــهید خ ــرازی ش ــرکت‬ ‫فوالدمبارک ــه گف ــت‪« :‬یک ــی از گلوگا هه ــای‬ ‫تولی ــد در واح ــد احی ــای مس ــتقیم‪،‬‬ ‫عدم ام ــکان افزای ــش فل ــوی گاز فراین ــدی‬ ‫در زم ــان افزای ــش فش ــار گاز ورودی ب ــه ک ــوره‬ ‫ب ــود ک ــه ب ــا طراح ــی انجا مش ــده و اج ــرای‬ ‫ان در واحده ــای احی ــای مس ــتقیم ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫ً‬ ‫و مجتم ــع ف ــوالد س ــبا‪ ،‬ای ــن مش ــکل کام ــا‬ ‫رف ــع ش ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬از دیگ ــر عوام ــل‬ ‫یت ــوان‬ ‫دسـ ـت یابی ب ــه رکورده ــای تولی ــد م ‬ ‫بــه بهبــود کیفیــت گندلــه ورودی بــه خــرازی‪،‬‬ ‫قت ــر پارامتره ــای فراین ــدی‪،‬‬ ‫کنت ــرل دقی ‬ ‫به ــای س ــولفورزدا و‬ ‫تغیی ــر در ن ــوع جاذ ‬ ‫همدل ــی بس ــیارزیاد می ــان کارکن ــان بخ ــش‬ ‫تولیــد و بخــش تعمیــرات دراین واحــد اشــاره‬ ‫تق ــدم؛‬ ‫ک ــرد»‪ .‬س ــید محمدمه ــدی ثاب ‬ ‫سرپرســت تعمیــرات واحــد احیای مســتقیم‬ ‫ش ــهید خ ــرازی دراین رابط ــه گف ــت‪:‬‬ ‫حه ــای‬ ‫تق ــراردادن اج ــرای طر ‬ ‫«اولوی ‬ ‫بهین هس ــازی و نواوران ــه دراین واح ــد‪ ،‬کن ــار‬ ‫تغییــر نگــرش کارکنــان بــه حفــظ و نگهــداری‬ ‫تجهی ــزات‪ ،‬حرک ــت جه ــت اس ــتفاده از‬ ‫یش ــده با کیفی ــت و‬ ‫قطع ــات بومی ساز ‬ ‫تعام ــل و ارتب ــاط بس ــیارمطلوب و دلس ــوزانه‬ ‫کارکن ــان تولی ــد و تعمی ــرات از مهم تری ــن‬ ‫یه ــای‬ ‫عوام ــل دسـ ـت یابی ب ــه رکوردزن ‬ ‫تولی ــد در واح ــد احی ــای مس ــتقیم اس ــت»‪.‬‬ ‫در سالن کنفرانس شورای اسالمی شهر اوشان‪ ،‬فشم‪ ،‬میگون مطرح شد؛‬ ‫بررسی و موضوعیت حقوق حقه مردم‬ ‫پیرامون حرایم؛ به ویژه حریم ‪۱۵۰‬متری رودخانه ها‬ ‫در دومین جلسـه مشـترک شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اوشـان‪ ،‬فشـم‪ ،‬میگـون‪ ،‬شمشـک و‬ ‫دربنـد سـر و لواسـان و شـهرداران و شـورای‬ ‫شهـای رودبـار‬ ‫اسلامی شهرسـتان و بخ ‬ ‫قصـران و لواسـان اصلاح حرایـم ‪ ۱۵۰‬متـری‬ ‫در ههـا و رودخانـه دوبخـش جهـت اقـدام‬ ‫الزم بررسـی شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر اوشـان‪،‬‬ ‫فشـم‪ ،‬میگـون؛ صفت الـه عباسـی (دبیـر‬ ‫کارگـروه و رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اوشـان‪ ،‬فشـم‪ ،‬میگـون) گفـت‪« :‬در بخـش‬ ‫رودبـار قصـران و لواسـان با توج هبـه اقلیـم‬ ‫خـاص و شـرایط حا کـم ایـن مصوبـه‬ ‫قابل اجـرا نیسـت و کارشناسـی نشـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬پس از برگزاری جلسـات‬ ‫بـا مسـئوالن اسـتان بـه این نتیجـه رسـیدیم‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫کـه این مهـم نیازمنـد اقـدام قضای ‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر اوشـان‪ ،‬فشـم‪،‬‬ ‫میگـون همچنیـن از همـکاری اداره ثبـت‬ ‫اسـناد رسـمی بخـش درجهـت عـدم صـدور‬ ‫سـند معارض تشـکر کرد‪ .‬وی گفت‪« :‬ابطال‬ ‫ایـن مصوبـه بـا درایـت دیـوان عدالـت اداری‬ ‫مثمرثمـر خواهـد بـود از شـرایطی کـه در‬ ‫یتـوان بـه این نکتـه‬ ‫مصوبـه ذکرشـده م ‬ ‫اشـاره کـرد کـه ا گـر در محلـی سـپتیک و ا گـو‬ ‫گـذاری اجـرا شـود خـود بـه خـود ان محـل از‬ ‫مصوبـه ‪ ۱۵۰‬متـری حرایـم رودخانـه خـارج‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬در بخـش رودبـار قصـران بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصـد سـپتیک و ا گـو اجرایـی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رضا ریاحی (شـهردار اوشـان‪ ،‬فشـم‪،‬‬ ‫میگـون) نیـز در سـخنانی قـول مسـاعد‬ ‫پیگیـری و حـل مشـکل حریـم رودخان ههـا را‬ ‫داد و گفـت بـا مشـارکت شـوراهای اسلامی‬ ‫یتـوان ان را تغییـر داد‪.‬‬ ‫شـهر و شـهرداران م ‬ ‫وی افـزود‪« :‬همچنیـن می تـوان در شـورای‬ ‫امنیـت ملـی بـا اضاف هکـردن یـک تبصـره‬ ‫مبنی بر اینکه ا گر مشکل فاضالب حل شود‬ ‫خـود بـه خـود شـهرهای مذکـور از مصوبـه‬ ‫حریم خارج شوند»‪ .‬سیفان (معتمد محلی‬ ‫و رئیـس سـتاد نمازجمعـه رودبـار قصـران)‬ ‫گفت‪« :‬در یک دهه گذشته اقدامات فراوانی‬ ‫صـورت گرفـت و مسـتندات موجـود اسـت و‬ ‫درنهایـت مصوباتـی نیـز با همـت نمایندگان‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی حاصـل شـد لیکن‬ ‫اجرایـی نگردیـد و مسـئوالن وقـت اهتمـام‬ ‫الزم را نورزیدنـد»‪ .‬خنـدان (عضـو شـورای‬ ‫اسلامی لواسـان) نیـز گفـت ‪« :‬هویـت مـردم‬ ‫مـورد هجمـه قرار گرفته اسـت بـا این مصوبه‬ ‫حتـی امـکان در جاسـازی بـرای مـردم هـم‬ ‫امکان پذیـر نیسـت»‪ .‬سـردار میراسـماعیلی‬ ‫(معتمـد محلـی شهرسـتان شـمیرانات)‬ ‫گفـت ‪« :‬در همیـن منطقـه مسـئوالن رده‬ ‫باالیی حضور دارند که با برگزاری جلسـات از‬ ‫همـت و کمـک انان نیز باید بهره مند شـد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬ایـن مصوبـه فشـار زیـادی بـه‬ ‫مـردم بومـی وارد کـرده کـه حتـی نمی تواننـد‬ ‫یـک سـرپناه در املا ک اجـدادی خـود بـرای‬ ‫فرزندانشـان بسـازند»‪ .‬سـردار گفـت‪« :‬مـا‬ ‫در تمامیـت عرضـی و حفـظ نظـام و اعتقـاد‬ ‫بـه اصـل والیـت و خـون شـهدا‪ ،‬سـعی در‬ ‫احقـاق حقـوق مـردم از مراجـع ذیصلاح‬ ‫قانونـی خواهیـم داشـت»‪ .‬رودکـی (رئیـس‬ ‫شـورای بخـش رودبـار قصـران) ضمـن تشـکر‬ ‫فـراوان از تشـکیل کارگـروه و انتخـاب ب هحـق‬ ‫صفت الـ ه عباسـی به عنـوان دبیـر کارگـروه‬ ‫و حقوقـدان ابـراز خرسـندی کـرد و قـول‬ ‫مسـاعد در تـداوم پیگیـری داد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بسـیاری از روسـتاهای بخـش نیـز امـروزه‬ ‫درحـال پیاد هسـازی طـرح ا گـو و سـپتیک‬ ‫هسـتند یـا از ان بهره منـد هسـتند امیـدوارم‬ ‫باتوج هبـه روحیـه جهـادی و انقالبـی دبیـر‬ ‫و اعضـای کارگـروه شـاهد تغییـر ایـن مصوبـه‬ ‫باشـیم»‪ .‬صالحی (نماینده شـورای اسلامی‬ ‫شـهر شمشـک و دربندسـر) نیز در سخنانی‬ ‫مصوبـه را در تعـارض بـا حقـوق مکتسـبه‬ ‫مـردم دانسـت و گفـت‪« :‬در اجـرای حقـوق‬ ‫حقـه مـردم نبایـد کوتاهـی کـرد حقـوق‬ ‫شـهروندان و مـردم شـهیدپرور و بـا اصالـت‬ ‫بخش نباید نادیده گرفته شود»‪ .‬نظراهاری‬ ‫(عضـو شـورای اسلامی شهرسـتان) نیـز در‬ ‫سـخنانی گفـت‪« :‬امـروزه ا کثـر کشـورهای‬ ‫دنیـا بـا بهره گیـری از تکنولـوژی و رعایـت‬ ‫موازیـن زیسـت محیطی در سـواحل و کنـار‬ ‫ت وسـاز می کنند‬ ‫رودخان ههـا به راحتی ساخ ‬ ‫تهـا سـعی در تسـهیل امـور مـردم‬ ‫و دول ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫دارنـد؛ و ایـن موضوعـی بدیه ‬ ‫خلج طهرانی اعالم کرد؛‬ ‫امادگی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس برای جذب سرمایه گذار‬ ‫ِ‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫یهـ ا درزمینه زیرسـاخت ها؛‬ ‫طبـق برنامه ریز ‬ ‫جفـارس بـرای‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی خلی ‬ ‫جـذب سـرمایه گذاران صنعتـی و معدنـی‬ ‫در فـاز توسـعه ‪ ۲۵۰۰‬هکتـاری امـاده شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی منطقـه ویـژه‬ ‫جفـارس؛ حضـور واحدهـای‬ ‫اقتصـادی خلی ‬ ‫صنعتـی‪ ،‬معدنـی و پتروشـیمی در منطقـه‬ ‫بهـای ازاد و راه اهـن‬ ‫ویـژه‪ ،‬دسترسـی بـه ا ‬ ‫سراسـری و نیـز ه مجـواری بـا بنـدر شـهید‬ ‫رجایـی ایـن امـکان را بـه سـرمایه گذاران‬ ‫می دهـد کـه از بیشـترین امکانـات و مزایـا‬ ‫بهره منـد شـوند‪ .‬در منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫جفـارس تابه امـروز بیـش از ‪ ۱۹‬شـرکت‬ ‫خلی ‬ ‫فعـال ازجملـه الومینیـوم المهـدی‪ ،‬هرمـزال‪،‬‬ ‫فـوالد هرمـزگان و فـوالد کاوه جنـوب فعـال‬ ‫نهـا بیـش از ظرفیـت‬ ‫هسـتند کـه عمـوم ا ‬ ‫اسـمی درحال فعالیت انـد‪ .‬منطقـه ویـژه‬ ‫ ا کنـون قـرارداد ‪ ۴۴‬طـرح جدیـد بـه ارزش‬ ‫شـش میلیارددالر را منعقـد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ،۹۹‬نـه طـرح بـه ارزش ‪۳/۲‬‬ ‫میلیـارددالر و در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نیـز ‪ ۲۴‬طـرح‬ ‫بـه ارزش سـه میلیارددالر منعقـد کـرده و‬ ‫یسـت‪ .‬قـرارداد طـرح‬ ‫درحال سرمایه گذار ‬ ‫نتـن بـا کنسرسـیوم بـزرگ‬ ‫فـوالد ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫شـرکت های فـوالدی را سـال ‪ ۹۹‬منعقـد کرده ‬ ‫نطـرح فوالدمبارکـه‪ ،‬معدنـی‬ ‫اسـت‪ .‬درای ‬ ‫و صنعتـی گل گهـر و شـرکت های کوچـک‬ ‫یگـری ایمیـدرو اقـدام بـه تاسـیس‬ ‫بـا متول ‬ ‫شـرکت ستار هسـیمین کرده انـد تا طـرح فوق‬ ‫در موعـد مقـرر به نتیجه برسـد‪ .‬منطقـه ویژه‬ ‫جفـارس‪ ،‬یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫اقتصـادی خلی ‬ ‫اسـکله های تخلیـه و بارگیـری مـواد فلـه‬ ‫معدنی (تا سقف ‪ ۱۲۰‬هزارتن) را دراختیار دارد‬ ‫که به شرکت های مختلف درزمینه صادرات‬ ‫و واردات‪ ،‬خدمـات ارائـه می دهـد‪ .‬احـداث‬ ‫پـل ارتباطـی فـاز اول و دوم منطقـه ویـژه‪،‬‬ ‫بهـای سـطحی منطقـه‪،‬‬ ‫پـروژه جمـع اوری ا ‬ ‫نهـا‬ ‫یسـازی در اسـکله ها و وا گن برگردا ‬ ‫بوم ‬ ‫و نیـز بهره گیـری از نیروهـای جـوان و بومـی از‬ ‫دیگـر دسـتاوردهای منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫جفـارس اسـت‪ .‬در سـال ‪ ،۱۴۰۱‬بال غبـر‬ ‫خلی ‬ ‫‪3500‬میلیاردتومـان مصوبـه تامین اعتبـار از‬ ‫ایمیـدرو بـرای احداث زیرسـاخت ها دریافت‬ ‫شـده کـه طـی ان پروژ ههـای زیرسـاختی‬ ‫به ترتیـب بـه مرحلـه اجـرا درخواهنـد امـد‪.‬‬ ‫سـایت ‪ ۲۵۰۰‬هکتـاری منطقـه امـاده پذیرش‬ ‫سرمایه گذاران بوده و‪ ۳۰‬درصد سایت توسعه‬ ‫توسـط سـرمایه گذاران فعـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫یهـای نویـن و‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۱‬موضـوع فناور ‬ ‫فگـذاری شـده‬ ‫تولیـد دانش بنیـان نیـز هد ‬ ‫یهـای‬ ‫کـه طـی ان مقـرر شـد یـک مرکـز فناور ‬ ‫نویـن دانش بنیـان بـا مشـارکت صنایـع و‬ ‫دانشـگاه هرمـزگان ایجـاد شـود‪ .‬راه انـدازی‬ ‫جسـتاره در منطقـه ویـژه جهـت رفاه‬ ‫هتـل پن ‬ ‫سـرمایه گذاران و بحـث سـاماندهی پسـاب‬ ‫شـهر بندرعبـاس جهـت مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی نیـز از دیگـر برنامه هاسـت‪.‬‬ ‫نطـرح‪ ،‬پسـاب بندرعبـاس بـا همـکاری‬ ‫درای ‬ ‫شـرکت های بـزرگ صنعتـی و معدنـی بـه اب‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق پیش بینـی‬ ‫صنعتـی تبدیـل م ‬ ‫اولیـه روزانـه ‪ ۶۵۰۰۰‬مترمکعـب پسـاب بـه اب‬ ‫صنعتـی تبدیـل می شـود کـه قابل توسـعه تـا‬ ‫‪ ۸۰۰۰۰‬مترمکعـب اسـت‪.‬‬ ‫نماینـــده مـــردم قزوین‪ ،‬ابیـــک و البـــرز در مجلس گفـــت‪« :‬وضعیت بودجه‬ ‫اســـتان در دوسال گذشـــته‪ ،‬افزایش مناســـبی داشـــته که نتیجه پیگیری ها‬ ‫و تالش هـــای صورت گرفتـــه دراین حـــوزه اســـت»‪ .‬فاطمـــه محمدبیگ ــی‬ ‫در ســـومین جلســـه شـــورای اداری شهرســـتان قزویـــن بااشـــاره به بودج ــه‬ ‫‪1500‬میلیاردتومانـــی اســـتان‪ ،‬گفـــت‪« :‬خوشـــبختانه بـــا افزایـــش بودجه در‬ ‫دوسال گذشـــته همـــراه اعتبـــارات ســـفر ریاســـت جمهوری بر میـــزان ارزش‬ ‫اعتبـــارات اســـتانی افـــزوده شـــده و ازایـــن رو بایـــد ضمـــن تـــاش در تحقق‬ ‫تخصیـــص کامل این اعتبـــارات‪ ،‬اینـــده خوبی را برای اســـتان رقـــم بزنیم»‪.‬‬ ‫محمدبیگـــی بابیان اینکه اســـتان قزوین‪ ،‬ســـه تـــا ‪ ۱۰‬برابـــر ضریب جمعیتی‬ ‫خـــود بـــه کشـــور در حوزه هـــای فرهنگـــی‪ ،‬تربیتـــی‪ ،‬اقتصـــادی‪ ،‬صنعت ــی و‬ ‫ً‬ ‫کشـــاورزی خدمات رســـانی می کنـــد‪ ،‬یـــاداور شـــد‪« :‬مثـــا ســـه برابر می ــزان‬ ‫یکـــه مدیریت بـــرق قزوین مربوط‬ ‫مصرف خـــود‪ ،‬برق تولیـــد می کند؛ درحال ‬ ‫به اســـتان دیگر اســـت و از وزارت نیرو درخواست داریم مدیریت برق استان‬ ‫منفـــک شـــود»‪ .‬به گفتـــه وی؛ تولیـــد بـــرق در قزوین بـــا مشـــکالتی ازجمله‬ ‫افزایـــش میـــزان االیندگی هـــا‪ ،‬فرســـودگی تجهیـــزات‪ ،‬ازدســـت رفتن نی ــروی‬ ‫ً‬ ‫انســـانی و نهایتا الودگـــی منابع طبیعی روبه روســـت اما میزان خاموشـ ـی ها‬ ‫و مدیریـــت ان در جـــای دیگـــر صـــورت می گیـــرد‪ .‬محمدبیگـــی بااش ــاره به‬ ‫موضوع پیگیری مصوبات ســـفر ریاســـت جمهوری‪ ،‬تا کید کـــرد‪« :‬مصوبات‬ ‫ایـــن ســـفر در حوزه زیرســـازی‪ ،‬ابخیـــزداری‪ ،‬تامین اب شـــرب و کشـــاورزی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دانش بنیـــان‪ ،‬راه هـــای روســـتایی و نهایتا اب رســـانی به روســـتاها باید جدا‬ ‫پیگیری شـــود تا در اینده با مشـــکالت متعددی مواجه نشویم»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«در حـــوزه ســـامت الکترونیک‪ ،‬پارســـال موفق شـــدیم با برگزاری جلس ــات‬ ‫مختلـــف‪ ،‬بودجـــه این حـــوزه را ‪ ۳۰۰‬برابر کرده و بـــه عـــدد ‪ ۷۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫در ســـطح کشـــور برســـانیم که در زندگی احاد افراد جامعه تاثیرگذار است»‪.‬‬ ‫محمدبیگـــی بابیان اینکه دولت با اجازه مجلس شـــورای اســـامی در حوزه‬ ‫ســـاماندهی ارد و نـــان بســـیارخوب عمل کـــرد‪ ،‬گفـــت‪« :‬هرچنـــد این روزها‬ ‫ســـبد غذایـــی مـــردم بـــا اســـیب هایی روبه رو شـــده امـــا بایـــد به دولـــت در‬ ‫اجـــرای جراحی اقتصـــادی کمک کنیم تا تـــورم موجـــود در جامعه کنترل و‬ ‫مهـــار شـــود»‪ .‬وی گفت‪« :‬همچنین اطالعـــات مربوط به دهک هـــا نیز باید‬ ‫به روزرســـانی شـــود تـــا مشـــکالت موجـــود دراین حوزه رفع شـــود»‪.‬‬ ‫عو قمع تعدادی از درختان باغستان سنتی قزوین‬ ‫قل ‬ ‫تعـــدادی از درختـــان باغســـتان ســـنتی‪ ،‬شـــبانه به منظور تســـطیح اراضی‬ ‫بـــرای اجـــرای طـــرح عمرانـــی‪ ،‬قلـــع و قمـــع شـــد‪ .‬محمدمهـــدی اعالی ــی؛‬ ‫اســـتاندار قزویـــن بـــه محـــض اطـــاع از موضـــوع‪ ،‬شـــبانه در محـــل حضور‬ ‫یافـــت و دســـتورات الزم رو صـــادر کـــرد‪ .‬باغســـتان های ســـنتی قزویـــن در‬ ‫مســـاحت تقریبی ‪ 2600‬هکتار شرق‪ ،‬غرب و جنوب شـــهر قزوین را فرا گرفته‬ ‫اســـت‪ .‬ایـــن باغســـتان در فهرســـتان اثـــار ملـــی ثبت شـــده و زمانـــی حدود‬ ‫چهار هزار هکتـــار بوده اســـت‪ .‬عمر این باغســـتان بیش از هزار ســـال اس ــت‬ ‫و هم ا کنون درختان ‪ 300‬تا ‪ 400‬ســـاله پســـته بـــه تعداد زیـــادی در ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬باغ هـــای اطـــراف قزویـــن دارای درختان مثمـــر از انواع و ارقام پس ــته‪،‬‬ ‫بـــادام‪ ،‬زرد الـــو‪ ،‬انگـــور‪ ،‬گـــردو و درختـــان و بوته های غیر مثمر کـــه مقاوم به‬ ‫خشـــکی و شـــرایط نامناســـب محیطی هســـتند و با یـــک نوبت ابیـــاری در‬ ‫زمســـتان و بهـــار میوه های شـــیرین و خوشـــمزه تولیـــد می کنند‪.‬‬ ‫ایجاد سامانه جامع تصادفات در قزوین‬ ‫معـــاون هماهنگـــی امـــور عمرانی اســـتاندار قزویـــن از ایجاد ســـامانه جامع‬ ‫تصادفـــات در اســـتان خبر داد و گفت‪« :‬این ســـامانه به منظـــور جمع اوری‬ ‫امار و اطالعـــات و پاالیش و کاهش تصادفات در نقاط دارای تصادف ایجاد‬ ‫لو نقل‬ ‫می شـــود»‪ .‬مهـــدی رجحانـــی در نشســـت کمیســـیون ایمنـــی حم ‬ ‫اســـتان قزوین گفـــت‪« :‬بـــرای ایجاد این ســـامانه بایـــد تفاهم نامـــه ای بین‬ ‫لو نقـــل جـــاده ای‪ ،‬پلیـــس و شـــهرداری‪ ،‬بـــا مدیریـــت دفتر‬ ‫راهـــداری و حم ‬ ‫فنی اســـتانداری و با مشـــارکت دستگاه هایی چون پزشـــکی قانونی تنظیم‬ ‫شـــده و پیاده ســـازی اطالعات در بخش برون شـــهری بر عهـــده راهداری و‬ ‫لو نقل جاده ای و در بخش درون شـــهری بر عهده شـــهرداری باش ــد»‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫لو نقـــل جـــاده ای‬ ‫بنا بـــر اعـــام روابـــط عمومـــی اداره کل راهـــداری و حم ‬ ‫اســـتان قزویـــن‪ ،‬وی اضافـــه کـــرد‪« :‬ایجاد ســـامانه جامـــع تصادفـــات اقدام‬ ‫ارزشمندی ســـت کـــه می توانـــد مبنـــای تصمیم گیـــری و اقدامـــات مه ــم‬ ‫و موثـــری در این زمینـــه شـــود‪ .‬ایـــن ســـامانه به منظـــور جمـــع اوری ام ــار و‬ ‫اطالعـــات و پاالیـــش و کاهـــش تصادفـــات در نقـــاط دارای تصـــادف ایج ــاد‬ ‫می شـــود»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫چرا کشتی ها غرق نمی شوند؟‬ ‫فرو رفتـن یـک جسـم در اب درسـت مثـل پاییـن رفتـن یـک کفـه تـرازو و بـاال‬ ‫امـدن کفـه دیگـر اسـت‪ ،‬وقتـی جسـمی در اب فرو مـی رود به انـدازه حجمش‬ ‫اب را بـاال مـی اورد؛ بنابرایـن شـناور ماندن اجسـام روی اب بـه چگالـی ان‬ ‫جسـم‪‎‬ها بسـتگی دارد‪ .‬چگالـی یعنـی نسـبت جـرم جسـم به حجـم ان (جرم‬ ‫را بـر حجـم تقسـیم کنیـم چگالـی به دسـت می‪‎‬ایـد)‪ .‬ا گـر چگالـی جسـم کمتر‬ ‫از چگالـی اب باشـد ان شـیء فقـط تـا نقطـه‪‎‬ای در اب فـرو مـی‪‎‬رود کـه اب‬ ‫ً‬ ‫جابه‪‎‬جـا شـده‪ ،‬هـم وزن شـیء مدنظـر باشـد؛ مثلا ا گـر یک بطـری یک لیتری‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫را در اب فروببریـم یـک لیتـر اب بـاال می ایـد و در سـطح اب پخـش م ‬ ‫طبـق قانـون ارشـمیدس وزن هر جسـم بـا فرورفتـن در اب‪ ،‬به انـدازه وزن اب‬ ‫هم حجـم ان کاهـش می یابـد‪ .‬یـک قطعـه اهنـی در اب فرو مـی رود؛ زیـرا وزن‬ ‫ان بیشـتر از وزن اب هم حجمـش اسـت‪ .‬کشـتی ها هرچقـدر هـم سـنگین‬ ‫باشـند‪ ،‬وقتـی در اب قـرار می گیرنـد‪ ،‬حجـم بسـیار زیادی دارنـد همـان حجم‬ ‫اب بایـد به جای ان هـا بـاال بیایـد‪ .‬علـت این موضـوع هم شـکل لگـن ماننـد‬ ‫کشتی ها سـت‪ .‬کشـتی های اهنی به دلیل شـکل و سـاختار خاصی که دارند‪،‬‬ ‫در اب فـرو نمی رونـد‪ .‬بدنـه ایـن کشـتی ها را طـوری می سـازند کـه هنـگام‬ ‫قرارگرفتـن در اب جـای مقـدار زیـادی اب را بگیرنـد‪ ،‬به همین جهـت نیـروی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫رانشـی کـه به سـوی بـاال بـر ان هـا وارد می شـود‪ ،‬بیـش از وزن کشت ‬ ‫نصـورت کـه وقتـی کشـتی در اب شـناور می شـود‪ ،‬وزن ان بـا وزن ابی که‬ ‫بدی ‬ ‫جایگزیـن ان شـده اسـت‪ ،‬برابـر اسـت‪ .‬به عبارت دیگـر وقتـی کشـتی وارد اب‬ ‫می شـود‪ ،‬حجـم ابـی کـه کشـتی جـای ان را می گیـرد‪ ،‬بیشـتر از حجـم اهـن‬ ‫فرورفتـه در اب اسـت و ازانجا کـه کشـتی یـک جسـم جامـد اسـت‪ ،‬نمی توانـد‬ ‫بیـش از وزن خـودش جـای یـک مایـع را بگیـرد؛ به همین جهـت بخشـی‬ ‫از کشـتی خـارج از اب قـرار می گیـرد‪ .‬کشـتی فقـط زمانـی غـرق می شـود کـه‬ ‫وزن ابـی کـه جایـش را گرفتـه اسـت‪ ،‬معـادل بـا وزن کشـتی باشـد‪ .‬نیرویـی کـه‬ ‫به خاطـر وزن بـه کشـتی وارد می شـود‪ ،‬تنهـا معـادل وزن دیواره هـای فلـزی‬ ‫کشـتی اسـت‪ ،‬امـا نیرویـی کـه کشـتی بـه اب وارد می کنـد‪ ،‬به انـدازه حجمـی‬ ‫از اب اسـت کـه به خاطـر فرورفتـن کشـتی به سـمت باالامـده و چـون بیشـتر‬ ‫حجـم کشـتی کـه در اب فرورفتـه خالی سـت (درواقـع هواسـت)‪ .‬درنهایـت‬ ‫برای ان‪‎‬که بدانیم چه اجسـامی در اب فرو می‪‎‬روند‪ ،‬فقط کافی سـت چگالی‬ ‫ان‪‎‬هـا را بدانیـم‪ .‬برای همیـن در سـاخت کشـتی ها و قایق هـا جـرم و حجـم‬ ‫اهمیـت زیـادی دارد‪.‬‬ ‫فرنوش خوش سیرت‪ /‬پایه ششم‬ ‫دبستان موج سپید شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 6 1401‬ذوالقعده ‪ 6 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2513‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫اغاز عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای محور دواب به ورسک‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫کلنـگ اغـاز عملیـات اجرایـی پـروژه فاز نخسـت گازرسـانی‬ ‫بـه ‪ ۴۹‬روسـتای منطقـه دواب بـه ورسـک در منطقـه‬ ‫راسـتوپی شهرسـتان سـوادکوه با حضور سرپرست شرکت‬ ‫گاز مازنـدران‪ ،‬نماینـدگان مـردم قائم شـهر‪ ،‬سـوادکوه‪،‬‬ ‫جویبـار‪ ،‬سـوادکوه شـمالی و سـیمر غ در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬فرمانـدار سـوادکوه و جمعـی از مسـئولین‬ ‫شهرسـتانی بـه زمیـن زده شـد‪ .‬قاسـم مایلـی رسـتمی‬ ‫(سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران) بااشـاره به اهمیـت‬ ‫نپـروژه و باتوجه به اینکـه اجـرای کامـل ان‬ ‫بـاالی ای ‬ ‫مـدت دوسـال ب هطـول خواهـد انجامیـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ازلحـاظ‬ ‫نپـروژه اهمیـت بسـیارباالیی دارد‬ ‫اعتبـاری و اجرایـی ای ‬ ‫و به دلیـل صعب العبـور و سردسـیر بـودن منطقـه از‬ ‫یشـود و‬ ‫حهـای مهـم شـرکت گاز اسـتان تلقـی م ‬ ‫طر ‬ ‫کارکنـان شـرکت گاز تلاش خواهنـد کرد تا امر گازرسـانی به‬ ‫این منطقه کوهستانی در کوتاه ترین زمان اجرایی شود»‪.‬‬ ‫مایلی رسـتمی بااشـاره به اینکه اجـرای دو فاز گازرسـانی به‬ ‫کهـزار و ‪ ۳۳۲‬خانـوار‬ ‫ایـن محـور‪ ،‬منجـر بـه برخـورداری ی ‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬هزینـه تما مشـده‬ ‫از نعمـت گاز طبیعـی م ‬ ‫اجـرا و بهره بـرداری از این پـروژه بیـش از ‪ ۱۲۰‬میلیاردتومـان‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬وی بااشـاره به ارزش افـزوده اسـتفاده از‬ ‫انـرژی پـا ک گاز ب هجـای سـایر سـوخت های فسـیلی‬ ‫خطـاب بـه اهالـی حاضـر در مراسـم گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫برنامه ریـزی انجا مشـده توسـط شـرکت گاز جهـت ایجـاد‬ ‫زیرسـاخت انـرژی دراین منطقـه‪ ،‬شایسـته اسـت مـردم‬ ‫و مسـئوالن شهرسـتان از هم ا کنـون بسـتر بهر هبـرداری‬ ‫مناسب از این فرصت ارزشمند را به منظور توسعه و رونق‬ ‫ً‬ ‫اقتصـادی خصوصـا در بخشـه ای دا مپـروری‪ ،‬مرغـداری و‬ ‫کشت گیاهان گلخانه ای فراهم اورند؛ زیرا که این موضوع‬ ‫نقـش اساسـی در جلوگیـری از مهاجـرت و نیـز اشـتغال‬ ‫پایـدار در منطقـه خواهـد داشـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫مازنـدران درپایـان‪ ،‬همـکاری و تعامـل کلیـه دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط را در اجـرای مناسـب پـروژه ضـروری دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬یکـی از عواملـی کـه در کاهـش هزینـه اجـرای‬ ‫نپـروژه نقـش بسـیار تعیین کننـده و موثـری خواهـد‬ ‫ای ‬ ‫داشـت همـکاری اداره کل راهـداری اسـتان خواهـد بـود‬ ‫کـه در شـروع پـروژه یاریگـر مـا بودنـد و امیدواریـم تمامـی‬ ‫دسـتگاه های ذی ربـط تـا پایـان پـروژه در کنـار ما باشـند تا‬ ‫به فضل الهی با همکاری مسـئوالن و در شـرایط مناسـب‬ ‫فشـده‪ ،‬در‬ ‫بـا اجـرای پـروژه طبـق برنامـه زمان بنـدی تعری ‬ ‫کوتاه ترین زمـان ممکـن شـاهد برخـورداری از گاز طبیعـی‬ ‫این منطقـه باشـیم»‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران‪:‬‬ ‫مشعل گاز‬ ‫در نه روستای سوادکوه روشن شد‬ ‫سرپرس ــت ش ــرکت گاز مازن ــدران گف ــت‪« :‬ط ــی ائین ــی‬ ‫پ ــروژه گازرس ــانی بـــه ن ــه روس ــتای منطق ــه ولوپ ــی‬ ‫شهرس ــتان س ــوادکوه موردبهر هب ــرداری ق ــرار گرف ــت»‪.‬‬ ‫قاس ــم مایلی رس ــتمی بااش ــاره به س ــختی گازرس ــانی‬ ‫ب ــه ای ــن روس ــتاها به دلی ــل ش ــرایط جغرافیای ــی‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫نپ ــروژه ‪ ۱۵ ،‬میلیاردتوم ــان‬ ‫یش ــدن ای ‬ ‫«ب ــرای عملیات ‬ ‫اعتب ــار هزین ــه ش ــده اس ــت»‪ .‬سرپرس ــت ش ــرکت گاز‬ ‫مازن ــدران اف ــزود‪« :‬ب ــا گازدار ش ــدن ای ــن روس ــتاها‬ ‫رئیس اداره نظارت بر پروژه های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد؛‬ ‫تا کید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫رئیـس اداره نظـارت بـر پروژ ههـای عمرانـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در سـفر بـه‬ ‫اسـتان مازنـدران بـر تا کیـد وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی بر تکمیـل پروژه های نیمه تمام‬ ‫فرهنگی دراین استان خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مازندران؛ محمدرضا برکت در سفر دوروزه به استان مازندران‪ ،‬با همراهی حسین جوادی‬ ‫(مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی)‪ ،‬ضمن بازدید از پروژه های فرهنگی شهرسـتان های‬ ‫کالردشـت‪ ،‬رامسـر و چالـوس‪ ،‬با تشـکیل جلسـات فنی بـا حضور فرمانـداران‪ ،‬شـهرداران و‬ ‫اعضای شوراهای اسالمی شهرستان های مذکور نسبت به تصمیم گیری و پیگیری برای‬ ‫رفع موانع فنی و اجرایی مجتمع های فرهنگی و هنری این شهرسـتان ها اقدام کرد‪ .‬وی‬ ‫یهـای ویژه سـفر ریاسـت جمهوری‬ ‫سـپس بـا همراهـی حسـین شـاه پری مسـئول پیگیر ‬ ‫به اسـتان‪ ،‬با بازدید از پروژه کتابخانه مرکزی سـاری که یکی از بزرگ ترین و پیشـرفته ترین‬ ‫یسـت‪ ،‬در نشسـتی بـا‬ ‫کتابخان ههـای درحال احـداث وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالم ‬ ‫نپـروژه تصمیمـات مقتضـی‬ ‫پیمانـکاران و مشـاوران مربوطـه بـرای تسـریع در تکمیـل ای ‬ ‫نپـروژه دارای دو سـاختمان مجـزا‪ ،‬شـامل مخـزن کتـاب و‬ ‫یسـت؛ ای ‬ ‫را اتخـاذ کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫سـالن های گونا گـون مطالعـه و سـالن همایـش بـا ظرفیـت ‪ 200‬نفـر در متـراژ ‪ 7000‬مترمربـع‬ ‫اسـت‪ .‬رئیس اداره نظارت بر پروژه های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی در پایان‪،‬‬ ‫از پـروژه تـاالر مرکـزی سـاری بازدیـد کـرد و در نشسـتی بـا پیمانـکاران و مشـاوران مربوطـه‬ ‫برای تسـریع در تکمیل این پروژه نیز تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫تـاالر مرکـزی سـاری بـا بنـای حـدودا ‪ 13000‬مترمربـع‪ ،‬شـامل؛ سـالن تخصصی تئاتر‪ ،‬سـالن‬ ‫تخصصی موسیقی‪ ،‬سالن سینما درمجموع با ظرفیت بیش از ‪ 1000‬صندلی‪ ،‬همچنین؛‬ ‫سهـای اموزشـی اسـت کـه تا کنـون‬ ‫سـالن تخصصـی تمریـن تئاتـر (پالتـو)‪ ،‬گالـری و کال ‬ ‫‪ 93‬درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه شرکت ابفای مازندران اعالم کرد؛‬ ‫نه هزارمیلیاردریال؛ مجموع اعتبارات مصوب سال ‪ ۱۴۰۰‬ابفای مازندران‬ ‫حهـا و مدیریـت پـروژه شـرکت ابفـای مازنـدران‪ ،‬مجمـوع اعتبارات‬ ‫مدیـر دفتـر کنتـرل طر ‬ ‫شهـای ملـی‪ ،‬متمرکـز کشـوری و اسـتانی را ‪ ۹۰۳۶‬میلیاردریـال‬ ‫مصـوب سـال ‪ ۱۴۰۰‬در بخ ‬ ‫حهـای ملی را‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬مهنـدس احمـد رنجبـر مجمـوع اعتبارات شـرکت در بخش طر ‬ ‫‪ ۵۸۲۰‬میلیاردریال بیان کرد و گفت‪« :‬این اعتبارات نسبت به سال ‪ ۹۹‬بیش از ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫حهـای متمرکـز کشـوری شـامل کاهـش اب‬ ‫رشـد داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بخـش طر ‬ ‫به حسـاب نیامده‪ ،‬مدیریت مصرف اب شـهری‪ ،‬اب رسـانی به شهرهای دارای تنش ابی‬ ‫و اب رسـانی مسـکن مهـر اسـت کـه باتوج هبـه ‪ ۷۳۱‬میلیاردریـال اعتبـار مصوب نسـبت به‬ ‫سـال مالـی گذشـته ‪ ۶۷۰‬درصـد افزایـش یافت»‪ .‬مهنـدس رنجبر‪ ،‬اعتبار بخش اسـتانی را‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫با ‪ ۴۹۰‬پروژه‪ ۲۴۸۵ ،‬میلیاردریال اعالم کرد که این مقدار بیانگر رشـد ‪ ۱۵۸‬درصد ‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬سال گذشـته ‪ ۶۲۵۶‬میلیاردریال اعتبار تخصیص یافت که سـهم بخش‬ ‫ملـی ‪ ۴۳۷۲‬میلیاردریـال بـوده اسـت و این رقـم درمقایسـه با سـال ماقبـل ان ‪ ۱۹۵‬درصـد‬ ‫حهـا و مدیریت پروژه شـرکت مجموع‬ ‫افزایـش را نشـان می دهـد»‪ .‬مدیـر دفتـر کنتـرل طر ‬ ‫اعتبـار تخصیـص در بخـش متمرکـز کشـوری را ‪ ۵۰۲‬میلیاردریـال اعلام کرد و گفـت‪۳۳۱« :‬‬ ‫یسـت کـه ‪ ۴۲۸‬درصـد نسـبت بـه سـال ‪۹۹‬‬ ‫میلیاردریـال از ایـن اعتبـارات سـهم تنـش اب ‬ ‫افزایـش داشـته اسـت‪ .‬در بخـش اسـتانی تا کنـون ‪ ۱۳۸۱‬میلیاردریـال اعتبـار بـه شـرکت‬ ‫تخصیـص یافـت که از رشـد ‪ ۱۲۸‬درصدی نسـبت به سال گذشـته برخـوردار بوده اسـت»‪.‬‬ ‫مهنـدس رنجبـر بابیان اینکـه به منظـور هماهنگـی بیشـتر بـرای حضـور مدیـران امـور و‬ ‫همکاران در جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها‪ ،‬پیش جلساتی در ستاد باحضور‬ ‫همـکاران معاونـت بهر هبـرداری و توسـعه اب‪ ،‬برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مدیـران امـور و روسـای بهره بـرداری مناطـق در سـتاد درحال برگزاری سـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«دراین جلسـات نسـبت بـه بررسـی پروژ ههـا و احجـام موافقت نامـه ای و اولویت بنـدی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫عملیـات پیشـنهادی در سـال مالـی ‪ ۱۴۰۱‬تصمیم گیـری م ‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫درمجمــوع ‪ ۹۰۰‬خانــوار از نعمــت گاز برخــوردار شــدند»‪.‬‬ ‫دکت ــر مایل ــی رس ــتمی تصری ــح ک ــرد‪« :‬م ــردم روس ــتاها و‬ ‫مناط ــق دورافت ــاده اس ــتان ح ــق دارن ــد از نعم ــت گاز‬ ‫بهره من ــد ش ــوند و ق ــدردان خدم ــات نظ ــام اس ــامی‬ ‫باش ــند»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬گازرس ــانی ب ــه این مناط ــق‬ ‫عالو هب ــر ایج ــاد رف ــاه و اس ــایش بیش ــتر س ــا کنان‪ ،‬در‬ ‫حف ــظ و نگه ــداری از منابع طبیع ــی نی ــز تاثی ــر بس ــزایی‬ ‫خواه ــد داش ــت»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه فرهنگ ا گاهی بخشی؛‬ ‫رسالت اصلی مطبوعات و روابط عمومی ها‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مطبوعـات به عنـوان رسـانه ای اثرگـذار‪ ،‬چشـم و‬ ‫زبـان جامعـه به شـمار می رونـد و بهتـر از هرکسـی و‬ ‫هـر وسـیله ای می تواننـد دردهـا‪ ،‬مشـکالت‪ ،‬نیازهـا و‬ ‫مسائل جامعه را احصار کرده و منعکس کنند؛ چرا که‬ ‫خبرنـگاران و نویسـندگان به عنـوان رکـن مهـم رسـانه‬ ‫همواره در متن حوادث و رویدادها قرار دارند و با نگاه‬ ‫ً‬ ‫جستجوگر‪ ،‬پیگیر و پرسشگر خود‪ ،‬بسیاری از مسائلی که اصوال از نگاه عموم پنهان‬ ‫می مانـد را دیـده و بازگـو می کننـد؛ امـا تحقق این مهم مسـتلزم ایجاد تعامـل و ارتباط‬ ‫مستمر بین روابط عمومی ها و مطبوعات است؛ چرا که بنا به تعریفی که بنیان گذاران‬ ‫روابط عمومـی از زمـان تاسـیس ایـن نهـاد ارائـه داده انـد‪ ،‬مهم تریـن اهـداف تاسـیس‬ ‫روابط عمومی را پاسخگویی به نمایندگان افکار عمومی در رسانه ها‪ ،‬علی الخصوص‬ ‫رسـانه های مکتـوب عنـوان کرده انـد‪ .‬ازطرفـی روابط عمومی هـا نیـز وظیفه دارنـد نظر‬ ‫و همـکاری افـراد‪ ،‬گروه هـا و سـازمان هایی را کـه بـرای سـازمان متبـوع ان هـا اهمیـت‬ ‫دارد‪ ،‬جلـب کننـد و بهتریـن و سـهل الوصول ترین راه بـرای پی بـردن بـه خواسـته ها و‬ ‫نظـرات جامعـه‪ ،‬توجـه عملـی و دقیـق بـه مطالـب مطبوعـات اسـت‪ .‬دراین خصوص‬ ‫برخی از روابط عمومی ها به طرزی معقول و منطقی از این پتانسیل مطبوعات بهره‬ ‫می گیرند و همه روزه نقدها و مطالب انتقادی جراید را بریده و ان را برای پاسخگویی‬ ‫بـه مسـئول یـا دسـتگاه ذی ربـط ارسـال می دارنـد و ازاین طریـق ضمـن فراه مکـردن‬ ‫زمینه حل مشـکالت و رفع نارسـایی ها‪ ،‬ارتباط تنگاتنگی را نیز بین روابط عمومی ها‬ ‫و مطبوعـات برقـرار کرده انـد و مسـئولیت خـود را به نحـوی مطلوب انجـام می دهند؛‬ ‫امـا گروهـی از روابط عمومی هـا بهنـگام دریافـت جرایـد‪ ،‬صفحـات را ورق می زننـد و‬ ‫مطالـب و اخبـاری را کـه حـاوی انعکاس عملکرد دسـتگاه یا تعریف و تمجیـد از مدیر‬ ‫سـازمان بوده‪ ،‬بریده و ضمن ارسـال برای مدیریت سـازمان‪ ،‬ان را در تابلو مخصوص‬ ‫بریـده جرایـد نصـب می کننـد؛ ولـی همین که چشمشـان بـه مطلبی انتقـادی بیفتد‪،‬‬ ‫سـعی بـر ان دارنـد تـا روزنامـه یـا نشـریه را از دیـد مدیـر دور نگـه داشـته و خـود نیـز‬ ‫درصـدد حـذف نـام خبرنـگار مطبوعـه مذکـور از لیسـت خبرنگارانـی برمی اینـد کـه در‬ ‫نشسـت های خبـری یـا دیگـر مراسـم دعـوت می کننـد و به اصطلاح او را در لیسـت‬ ‫سـیاه خـود قـرار می دهنـد و روزنامـه یـا نشـریه مربوطـه اش را نیـز از هرگونـه حمایـت‬ ‫قانونـی محـروم می سـازند! این درحالی سـت که یـک مدیـر روابط عمومـی چنانچـه با‬ ‫علـم و دانـش و تخصـص ایـن حرفـه کـه در تعریـف ان امـده اسـت‪« :‬روابط عمومـی؛‬ ‫هـم علـم اسـت و هـم هنـر» اشـنا باشـد‪ ،‬می دانـد کـه رسـالت اصلـی او برقـراری ارتباط‬ ‫بـا جامعـه بـرای شـنیدن صداها و ا گاهـی از خواسـته ها و داوری های انان از سـازمان‬ ‫متبوعه اش است تا بدین وسیله با شناخت گسست ها و نابسامانی های ان سازمان‬ ‫درصـدد رفـع مشـکالت و درنهایـت افزایش میـزان رضایت مندی جامع ه هـدف براید‬ ‫و این مهـم ازطریـق ایجـاد ارتبـاط و تعامـل منطقـی و تنگاتنـگ با مطبوعـات ازطریق‬ ‫اهمیت بخشـیدن بـه نقدهـا و خواسـته های مـردم کـه ازطریـق مطبوعـات انعـکاس‬ ‫ً‬ ‫می یابـد‪ ،‬میسـر خواهـد گشـت‪ .‬ایـن ضرورت هـا‪ ،‬طبیعتـا ارتقـای سـطح دانـش‬ ‫حرفـه ای در هـر گـروه یعنـی هـم مطبوعـات و هـم روابط عمومی هـا را طلـب می کنـد‪.‬‬ ‫همان طورکـه جامعـه انتظـار دارد‪ ،‬عوامـل انسـانی در مطبوعـات بایـد از دانـش و‬ ‫تخصـص کافـی درخصـوص ایـن حرفـ ه حسـاس و مهـم برخـوردار باشـند‪ .‬مـا هـم از‬ ‫مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای عمومـی انتظـار داریـم کـه افـرادی را بـرای‬ ‫اداره امـور روابط عمومـی سـازمان منصـوب کننـد کـه ا گـر هـم تحصیلات دانشـگاهی‬ ‫مرتبـط دراین زمینـه ندارنـد‪ ،‬الاقـل بـه الزامات و مقتضیات حرف ه روابط عمومی اشـنا‬ ‫بـوده و تاحـدودی از دانـش و هنـر روابط عمومـی ا گاهـی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫جلسه شورای مهارت در بابل برگزار شد‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای مهـارت در شهرسـتان بابـل بـا‬ ‫حضـور عزیـززاده گرجـی (فرمانـدار ) و سـید حسـین‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران)‬ ‫درویشـی (مدیـرکل امـوزش فن ‬ ‫و سـایر اعضـا ایـن شـورا در فرمانـداری بابـل برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل‬ ‫یو حرفه ای مازندران؛ سـید حسـین درویشـی‬ ‫اموزش فن ‬ ‫دراین جلسـه گفـت‪« :‬از فرمانـدار بابـل بـرای برگـزاری‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای مهـارت در شـهرهای اسـتان‬ ‫مازنـدران در سـال جدیـد صمیمانـه سپاسـگزارم»‪.‬‬ ‫یو حرفـه ای افـزود‪:‬‬ ‫شهـای فن ‬ ‫او درخصـوص اموز ‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای بـر کسـی‬ ‫«امـروزه ضـرورت اموز ‬ ‫پوشـیده نیسـت و در توانمندسـازی نیروهـا اصـل اول‬ ‫ایجـاد و افزایـش مهـارت بـوده کـه ایـن وظیفـه امـوزش‬ ‫یسـت»‪ .‬درویشـی بابیان اینکـه‪ ،‬دو دغدغـه‬ ‫یو حرفه ا ‬ ‫فن ‬ ‫مهـم در جامعـه اینـده مشـاغل فعلـی و مشـاغل اینـده‬ ‫بـوده‪ ،‬گفـت‪« :‬الزم اسـت که شـورای مهـارت شهرسـتان‬ ‫نحـوزه بپـردازد و از‬ ‫بـه شناسـایی نیازهـای مهارتـی ای ‬ ‫پتانسـیل تمامی دسـتگاه ها برای رفع نیازهای صاحبان‬ ‫صنایـع و صنـوف اسـتفاده شـود»‪ .‬مدیـرکل امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران در ادامـه بااعالم اینکـه در حـوزه‬ ‫فن ‬ ‫کار و مهارت در جامعه فقر مشهودی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«حلقـه مفقـوده بیـن دانـش و صنعـت‪ ،‬مهـارت اسـت و‬ ‫دقیقـه مشـکل اصلـی جامعـه امـروز مـا هـم ایـن اسـت؛‬ ‫فار غ التحصیلان بیـکار فاقـد مهـارت و واحدهای صنفی‬ ‫فاقد نیروی کار ماهر‪ .‬درنتیجه مهم است برای مبارزه با‬ ‫ایـن فقـر نهضـت مهارت امـوزی در جامعـه فرا گیر شـود تا‬ ‫جوانان فاقد مهارت جویای کار با کسب مهارت بتوانند‬ ‫بـه پویایـی اقتصاد جامعه کمک کنند»‪ .‬عزیـززاده گرجی‬ ‫(فرمانـدار بابـل و رئیـس شـورای مهـارت شهرسـتان) در‬ ‫ادامـه این جلسـه گفـت‪« :‬باتوج هبـه نیـاز شهرسـتان در‬ ‫تامیـن نیـروی کار الزم اسـت رویکـرد مهـارت و کارافرینـی‬ ‫در جامعـه شـکل بگیـرد»‪ .‬رئیـس شـورای مهـارت بابـل‬ ‫درخصـوص بررسـی وضعیـت مشـاغل در شهرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد بـرای وضـع موجـود یـک نیازسـنجی انجـام‬ ‫پذیـرد تـا براسـاس این برنامـه بـه تحلیل مشـاغل موجود‬ ‫درقالـب چالـش نیـروی کار ماهـر پرداخـت و ازطریـق‬ ‫یهـای دسـتگاه های عضـو شـورای مهـارت بـه‬ ‫توانمند ‬ ‫تامیـن نیـروی کار بـرای موسسـات صنفـی و صنعتـی‬ ‫بپردازیـم»‪ .‬فرمانـدار بابـل درخاتمـه بابیان اینکـه‪ ،‬در‬ ‫شهرسـتان باتوج هبـه حضـور دانشـگاه ها و موسسـات‬ ‫علمـی ممتـاز‪ ،‬از پتانسـیل خوبـی برخورداریـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫گسـازی مهارتـی‬ ‫«ضـرورت دارد در دانشـگاه ها فرهن ‬ ‫شـود و دانشـجویان کـه قشـر بزرگـی از جامعـه جـوان را‬ ‫تشـکیل می دهند‪ ،‬در کنار تحصیل یک مهارت را کسـب‬ ‫کننـد تـا پـس از فار غ التحصیلـی و عـدم کسـب اشـتغال‬ ‫درراسـتای تحصیالت خود‪ ،‬به واسـطه مهارت اخذشـده‬ ‫بتواننـد اشـتغال و منبـع درامدی ایجـاد کننـد»‪ .‬درادامه‬ ‫این جلسـه هریـک از اعضـا بـه بیـان نکاتـی درخصـوص‬ ‫برنامه هـای خـود در حـوزه مهارت امـوزی پرداختنـد و‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای مهـارت بابـل در سـال ‪ 1401‬بـا پنـج‬ ‫مصوبـه بـه کار خـود پایـان داد‪.‬‬ ‫در ایین پایانی یازدهمین جشنواره ملی عکس رضوی اهدا شد؛‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫تندیس جشنواره در دستان ‪ 11‬عکاس برگزیده‬ ‫نهـای یازدهمیـن «جشـنواره ملـی عکـس رضـوی» تندیـس ایـن دوره‪ ،‬در‬ ‫بـا معرفـی برتری ‬ ‫دسـتان ‪ 11‬عـکاس برگزیـده قـرار گرفـت‪ .‬پـس از داوری ‪ 34‬اثـر راه یافتـه بـه مرحلـه نهایـی از‬ ‫میان ‪ ۱۱۱۱‬اثر رسیده به دبیرخانه ازسوی هیئت داوران متشکل از «جالل شمس اذران»‪،‬‬ ‫«صادق سـوری» و «منصوره معتمدی»‪ 11 ،‬اثر از بخش های حرفه ای‪ ،‬یادگاری‪ ،‬دل تنگی‬ ‫و مجموعه در فهرست اثار برگزیده قرار گرفت‪« .‬امیر عنایتی» از خراسان رضوی در بخش‬ ‫نخـود کـرد و «احمد تاجی» از چهارمحال وبختیـاری و «علی ابک»‬ ‫حرفـه ای رتبـه اول را ازا ‬ ‫از سمنان نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم بخش حرفه ای را به دست اوردند‪ .‬در بخش‬ ‫یادگاری خانوادگی در حرم امام رضا (ع) «علی خوانین» از فارس‪« ،‬جواد رضایی ساالنقوچ»‬ ‫از خراسـان رضـوی و «مهـدی ایمانـی» از اذربایجـان شـرقی موفـق شـدند در فهرسـت‬ ‫برگزیـدگان این بخـش قـرار بگیرنـد‪« .‬محمدحسـن صلواتـی» و «مهـدی وقـاری شـورچه»‬ ‫هـر دو از خراسـان رضـوی و «طاهـره ر خ بخـش زمیـن»‪ ،‬از فـارس نیـز از نـگاه هیئـت داوران‬ ‫به عنوان برگزیدگان بخش دل تنگی جشـنواره انتخاب شـدند‪ .‬در بخش مجموعه «فائزه‬ ‫کابلـی کفشـگیری» از گلسـتان‪ ،‬برگزیـده این بخـش انتخـاب شـد و «حمیـد سـبحانی» از‬ ‫خراسان رضوی در بخش حرفه ای و در قالب «مولتی مدیا» به عنوان برگزیده معرفی شد‪.‬‬ ‫در بخش جنبی جشـنواره که در بخش های طعم اب و مزه زندگی‪ ،‬روسـتایی و معماری‪،‬‬ ‫خراسـان شـمالی و گنجینه فرهنگ ها و اسـب اصیل‪ ،‬اردوهای در جشـنواره برگزار شـد؛ که‬ ‫پـس از داوری؛ در بخـش طعـم اب و مـزه زندگـی «وحیـد خادمی» و «قدیـر وقاری» برگزیده‬ ‫شـدند‪ .‬در بخـش روسـتایی و معمـاری «مهـدی وقـاری» برگزیـده این بخـش معرفی شـد و‬ ‫«عبـاس رسـتگار» و «ناصـر محمـدی» نیـز در بخـش تاسیسـات اب در زمره برگزیـدگان قرار‬ ‫گرفتند‪« .‬مهدی علیزاده»‪« ،‬سپیده رحمتی»‪« ،‬جواد حسن پور»‪« ،‬جابر غالمی» و «احمد‬ ‫تاجیک» نیز موفق شدند در لیست برگزیدگان بخش خراسان شمالی‪ ،‬گنجینه فرهنگ ها‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬در بخش اسـب‪ ،‬جایزه ویژه اسـب اصیل ترکمن به «مریم دوسـت محمدی»‬ ‫رسـید و «امیـر عنایتـی» جایـزه ویـژه التیـن گل را ازان خـود کـرد‪ .‬مدیـرکل فرهنگ وارشـاد‬ ‫خراسـان شـمالی و دبیر جشـنواره در بخش حرفه ای از «مریم داورنیا» تقدیر ویژه به عمل‬ ‫یسـت که در بخش‬ ‫اورد‪« .‬محمد حسـن خانی» نیز در زمره دانش اموزان شـرکت کننده ا ‬ ‫اسب در فهرست برگزیدگان قرار گرفت‪ .‬یازدهمین جشنواره ملی عکس رضوی‪ ،‬از هشتم‬ ‫مـاه جـاری بـا همـکاری و مشـارکت بنیـاد بین المللـی امام رضـا (ع) و معاونـت هنـری وزارت‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی و به میزبانی خراسـان شـمالی برگزار شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه سایه 2889

روزنامه سایه 2889

شماره : 2889
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!