روزنامه سایه شماره 2511 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2511

روزنامه سایه شماره 2511

روزنامه سایه شماره 2511

‫معاون اجرایی رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫برخورد «بدون اغماض» با متخلفین حادثه متروپل‬ ‫معـاون اجرایـی رئیس جمهـوری بـا اعلام خبـر ابلاغ «طـرح توسـعه‬ ‫شهرسـتان های خرمشـهر و ابـادان» طـی دو هفته اینـده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دولـت تمام قـد در خدمـت مـردم ابـادان بـوده و شـریک غـم‬ ‫ان هاسـت و نـگاه دولـت این اسـت که بـا متخلفیـن حادثـه متروپل؛‬ ‫به ویـژه اسـتاندار‪ ،‬شـهردار و مسـئوالن شـورای شـهر وقـت‪ ،‬بـدون‬ ‫اغماض برخورد شود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ سید صولت مرتضوی درباره‬ ‫برنام ههـای دولـت بـرای حمایـت و مسـاعدت بـه خانواده هـای‬ ‫اسـیب دیده از حادثه ریزش سـاختمان متروپل گفت‪« :‬این دولت‬ ‫با تما مقـوا بـرای حل مشـکالت کشـور و به خصوص مشـکالت مردم‬ ‫عزیـز و نجیـب خوزسـتان ایسـتاده اسـت»‪.‬‬ ‫راه اندازی شبکه «سی ان ان»‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1980‬؛ نخسـتین شـبکه خبـری ‪۲ ۴‬سـاعته ایـاالت متحـده‬ ‫یسـت‪ ،‬اغازبـه کار کـرد‪.‬‬ ‫امریـکا ب هنـام ‪ CNN‬کـه متعلـق بـه وارنـر بـرادرز دیسکاور ‬ ‫«سـی ان ان» در سـال ‪ ۱۹۸۵‬تبدیـل بـه اولیـن شـبکه پخـش ‪۲ ۴‬سـاعته برنام ههـای‬ ‫خبری در اروپا شـد‪ .‬اولین مجریان ان نیز زن وشـوهری بودند به اسـم «دیوید وا کر»‬ ‫و «لوئیـز هـارت»‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬اول ذوالقعده ‪ 1443‬اول ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2511‬تومان‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کنش ایران در مذاکرات وین روشن است‬ ‫کشـور عزیـز مـا بیشـتر از تمـام کشـورها‪ ،‬انجمـن‪،‬‬ ‫عالج واقعه‬ ‫یهـا‬ ‫قبل از وقوع باید کرد گـروه‪ ،‬دسـته و تشـکل دارد و به گفتـه قدیم ‬ ‫افتابـه و لگـن هفـت دسـت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت پیگ�یری مجدانه‬ ‫وضعیت ساختمان های ناایمن شهر‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیـس شـورای شـهر کرمـان گفت‪« :‬بایـد با وضع قوانین و مقـررات الزم و تا کید بـر اجرای‬ ‫قوانیـن‪ ،‬از وقـوع حـوادث نا گـواری ماننـد متروپـل جلوگیـری شـود»‪ .‬علیرضـا نـادری در‬ ‫نشسـت عمومی این هفته شـورای شـهر کرمان که با حضور همه اعضای شـورا و معاون‬ ‫معماری و شهرسـازی شـهردار برگزار شـد‪ ،‬با تسـلیت حادثه سـاختمان «متروپل» شـهر‬ ‫«ابـادان» بـه تمام مردم کشـور به خصوص مـردم ابادان افزود‪« :‬این حادثه ناشـی از یک‬ ‫اهمال کاری در سیستم های اداری بود»‪ .‬وی افزود‪« :‬دراین نوع مسائل و اتفاقات نباید‬ ‫تنها به یک عرض تسلیت اتکا کرد؛ بلکه باید برای همه عبرتی باشد تا سهل انگاری رخ‬ ‫ندهد»‪ .‬رئیس شـورای اسلامی شـهر کرمان‪...‬‬ ‫شبکه ‪ RT Arabic‬اعالم کرد؛‬ ‫توافق اتحادیه اروپا‬ ‫برای تحریم واردات نفت‬ ‫از روسیه‬ ‫‪7‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین غالمحسـین محسـنی اژه ای؛ رئیـس عدلیـه‬ ‫گفت‪« :‬اصالح قانون مطبوعات در زمان حاضر مبتنی بر شرایط و مقتضیات‬ ‫زمـان‪ ،‬ضروری سـت»‪.‬‬ ‫رهبـران اتحادیـه اروپـا در نشسـت خـود دربـاره بسـته جدیـد تحری مهـا علیـه مسـکو به خاطـر جنـگ اوکرایـن‪ ،‬بـر سـر‬ ‫ممنوعیـت فـوری بیـش از دوسـوم واردات نفتـی از روسـیه توافـق کردنـد‪« .‬شـارل میشـل»؛ رئیـس شـورای اروپـا اعلام‬ ‫کـرد؛ رهبـران کشـورهای اروپایـی در اولیـن جلسـه اجلاس بروکسـل به توافقی دسـت یافتند کـه براسـاس ان؛ واردات‬ ‫یشـود‪ .‬وی در توئیتر نوشـت‪« :‬توافق برای ممنوعیت واردات نفت روسـیه به اتحادیه‬ ‫نفت از روسـیه تحریم نسـبی م ‬ ‫اروپا حاصل شـد و این تصمیم بالفاصله بر دوسـوم واردات نفت از روسـیه تاثیر می گذارد»‪ .‬وی افزود؛ بسـته ششـم‬ ‫تحری مهـا شـامل اقدامـات دیگـری ازجملـه جداسـازی «اسـبربانک» روسـیه از «سـوئیفت»‪ ،‬ممنوعیـت پخـش سـه‬ ‫شـبکه روسـی در کشـورهای اتحادیـه اروپـا و اعمـال تحریم علیه روس هاسـت‪.‬‬ ‫گفت وگو با هنرمندان شرکت کننده‬ ‫در نمایشگاه گروهی نقاشی «سپیده دبیری ‪»2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرستبهزیستیمازندران‪:‬‬ ‫معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور اعالم کرد؛‬ ‫شناسایی‬ ‫ِ‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تبعه غیرقانونی‬ ‫مدیرکل تعاون فارس خبر داد؛‬ ‫‪ ۴۵۶‬خانوار دارای چندقلو‬ ‫تحت حمایت بهزیستی مازندران هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز ثبت نام هفدهمین جشنواره‬ ‫تعاونی های برتر در فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪1400/27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد درنظردارد مناقصه پروژه های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مدت پیمان‬ ‫(ماه)‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل ورودی روستاهای فهرج‪ -‬خویدک‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13.191.839.082‬‬ ‫‪660.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت محور حاجی اباد‪-‬‬ ‫بیاضیه‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48.204.865.021‬‬ ‫‪2.420.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت محور حاجی اباد‪ -‬زرین‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48.003.116.011‬‬ ‫‪2.410.000.000‬‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫ندارد‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت محور چاهک‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهریاری‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫ً‬ ‫نحوه دریافت اسناد‪ :‬صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ 1401/03/10‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫گواهی صالحیت موردنیاز جهت شـرکت در مناقصه‪ :‬برای کلیه موارد‪ ،‬ارائه گواهی صالحیت در رشـته راه و باند فرودگاه از سـازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و گواهی ‪( HSE‬سیسـتم مدیریت بهداشـت‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت) از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی سـت‪.‬‬ ‫نوع ضمانتنامه‪ :‬ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار مطابق با ائین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ ،1401/03/22‬سالن جلسات اداره کل‬ ‫ حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه کتبی از طرف شرکت‪ ،‬در جلسه افتتاح پیشنهادها ازاد است‪.‬‬‫ ا گهی در دو نوبت‪ ،‬به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1327791 :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23.089.080.462‬‬ ‫‪1.160.000.000‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد‬ ‫جناب اقای محمدرضا محمدیوسفی‬ ‫انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرکل‬ ‫رسـانه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام کـه بیانگـر‬ ‫تعهـد‪ ،‬کارامـدی‪ ،‬لیاقت و شایسـتگی های برجسـته ان‬ ‫بـرادر گرامـی به عنـوان نیـروی انقالبـی در صحنه هـای‬ ‫خدمـت صادقانـه بـه نظـام و وطـن اسالمی سـت‪،‬‬ ‫تبریـک عـرض کـرده؛ موفقیـت و سـربلندی شـما را از‬ ‫درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫کامرانقاسمپور؛‬ ‫برترین ازادکار جهان‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد؛‬ ‫تسویه ‪ ۲۹۰‬میلیارد تومان از مطالبات‬ ‫موسسات درمانی مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران از پرداخـت ‪ ۲۹۰‬میلیاردتومـان بابـت مطالبـات سـال‬ ‫نمـاه امسـال مرا کـز درمانـی و موسسـات طـرف قـرارداد و پزشـکان خبـر‬ ‫قبـل و فروردی ‬ ‫داد‪ .‬محمدرضـا میرزایـی در نشسـت بـا خبرنـگاران بابیان اینکه مسـئول تامین سلامت‬ ‫مردم هستیم و باید پاسخگوی خدمات بیمه شدگان باشیم‪ ،‬افزود‪« :‬در شرایط کنونی‬ ‫بیم ههـا بایـد همراهـی با مردم داشـته باشـند تا مـردم در تامین دارو‪ ،‬خدمات بسـتری و‬ ‫جراحـی دچـار چالـش نشـوند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه هفـت اولویـت اساسـی سـال جـاری‬ ‫تهـا‬ ‫در اسـتان داریـم‪ ،‬مشـارکت فعـال در خدمـات سلامت الکترونیـک را ازجملـه اولوی ‬ ‫برشـمرد و افـزود‪« :‬اجـرای پرونـده سلامت الکترونیـک شـامل نسـخه و نسـخه پیچی‬ ‫الکترونیک را باید کامل کنیم»‪ .‬وی ارجاع الکترونیک و بسته پزشک خانواده را از دیگر‬ ‫اولویـت برشـمرد و افـزود‪« :‬بسـته پزشـک خانـواده بایـد در اسـتان کامـل شـود؛ زیـرا هنـوز‬ ‫بـه بلـوغ کامـل نرسـید»‪ .‬میرزایـی مدیریـت هزین ههـای سلامت را امـری مهـم دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬پرداخـت بهنـگام هزین ههـای سلامت بـه موسسـات ازجملـه اهداف اسـت تـا در‬ ‫ارائه خدمت به بیمه شدگان کوتاهی نشود»‪ .‬مدیرکل بیمه سالمت مازندران اموزش و‬ ‫اطالع رسـانی برای بیم هشـدگان و همکاران و موسسـات از دیگر اولویت هایی دانسـت و‬ ‫گفت‪« :‬پژوهش های کاربردی و نظارت بر موسسـات از دیگر راهبردها و اولویت ه اسـت‪.‬‬ ‫طـی دوماه گذشـته از ‪ ۷۰‬داروخانـه بازدیـد شـد و مدیریـت منابـع و مصـارف از دیگـر‬ ‫تهـای بیمـه‬ ‫اقدامـات اسـت»‪ .‬مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران بابیان اینکـه پرداخ ‬ ‫سلامت به روز شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬تمام مطالبات سـال قبل موسسـات و مرا کز درمانی‬ ‫طرف قرارداد در بخش سـرپایی و بسـتری تسـویه شـده اسـت‪ .‬طی دوماه گذشـته حدود‬ ‫‪ ۲۹۰‬میلیاردتومـان بابـت مطالبـات درمانـی سـال قبل و ‪ ۴۰‬میلیاردتومـان بابت مطالبات‬ ‫امسـال مرا کـز درمانـی پرداخـت و تسـویه شـده اسـت و حقـوق اردیبهشـت پزشـکان‬ ‫خانواده نیز پرداخت شـده اسـت»‪ .‬وی شـمار بیمه شـدگان تحت پوشش را یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزارنفـر اعلام کـرد و گفـت‪« :‬بیـش از نیمـی از جمعیـت اسـتان تحت پوشـش بیمـه‬ ‫سلامت هسـتند و مابقـی تحت پوشـش دیگـر بیمه هـا قـرار دارنـد»‪ .‬وی باعنوان اینکـه‬ ‫بیمه ‪ ۱۵۵‬هزارنفر از افراد تحت پوشش نامعتبر است‪ ،‬از این افراد خواست تا بامراجعه به‬ ‫دفاتـر پیشـخوان‪ ،‬نسـبت بـه تمدیـد بیمه اقـدام کنند‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان عمومی‬ ‫شناسایی متقاضیان استفاده از غرف تجاری و محل های خدماتی مستقر در ترمینال خروجی‬ ‫پروازهای خارجی (شماره ‪ )2‬و ترمینال ورودی پروازهای خارجی (شماره ‪)3‬‬ ‫فرودگاه بین المللی مشهد مقدس‬ ‫اداره کل فرودگاه هـای اسـتان خراسـان رضـوی درنظـردارد در راسـتای ارتقـای سـطح تامیـن خدمـات موردنیـاز مسـافرین و مشـایعین فرودگاهـی‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫وا گـذاری غـرف تجـاری و محل هـای خدماتـی مسـتقر در ترمینـال خروجـی پروازهـای خارجـی (شـماره ‪ )2‬و ترمینـال ورودی پروازهـای خارجـی (شـماره‬ ‫‪ )3‬فـرودگاه بین المللـی مشـهد مقـدس بـه مـدت حدا کثـر ‪3‬سـال‪ ،‬در قالـب انعقاد قـرارداد وا گذاری محل بـا رعایت الیحه قانونی وا گـذاری و تخلیه اما کن و‬ ‫محل هـا در فرودگاه هـای کشـور مصـوب ‪ 1358‬و ائین نامـه اجرایـی ان‪ ،‬از طریـق فراخـوان عمومـی اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واحد شرایط که دارای توان مالی‪ ،‬اجرایی و مدیریتی الزم هستند دعوت به عمل می اید حدا کثر تا پایان وقت اداری‬ ‫روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/22‬ضمـن واریـز مبلـغ ‪ 4.000.000‬ریـال بـه حسـاب شـبا شـماره ‪ IR180100004001068404006338‬بـه نـام خزانـه‪ ،‬نـزد بانـک‬ ‫مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران به نام شـرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایـران با شناسـه پرداخـت ‪ 318068482280520000000000619202‬با مراجعه به اداره‬ ‫بازرگانـی فـرودگاه‪ ،‬بـه ادرس‪ :‬فـرودگاه مشـهد‪ ،‬مقابـل ترمینـال پروازهـای خارجـی شـماره ‪ ،2‬پلا ک ‪ ،101‬سـاختمان معاونـت اقتصادی و بازرگانی‪ ،‬نسـبت بـه ارائه‬ ‫فیـش واریـزی و معرفی نامـه معتبر‪ ،‬نسـبت به دریافت اسـناد فراخـوان اقدام کنند‪.‬‬ ‫ضمانتنامه شرکت در فراخوان‪ :‬معادل ‪ 4.686.000.000‬ریال؛ در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر)‬ ‫یا سپرده نقدی ‬ ‫مهلـت تکمیـل و تسـلیم اسـناد‪ :‬حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری (سـاعت ‪ )15:30‬روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/06‬بـه دبیرخانـه فـرودگاه بین المللـی مشـهد بـه‬ ‫ادرس‪ :‬فـرودگاه مشـهد‪ ،‬مقابـل ترمینـال شـماره ‪ ،2‬سـاختمان شـماره ‪103‬‬ ‫ کلیه پا کات فراخوان (شامل پا کت ضمانتنامه‪ ،‬پا کت رزومه و پا کت درصد حق استفاده پیشنهادی) می بایست به طور جدا گانه مهروموم و در یک پا کت‬‫اصلی دیگر مهروموم شـده به فرودگاه ارائه شـود‪.‬‬ ‫ الزم بـه ذکـر اسـت ارزیابـی و شناسـایی متقاضـی واجـد شـرایط‪ ،‬بـا توجـه بـه معیارهـای منـدرج در اسـناد فراخـوان انجـام خواهـد شـد و شـرکت در فراخـوان‬‫هیچگونـه حـق و حقوقـی بـرای متقاضـی ایجـاد نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫ مشخصات محل های قابل وا گذاری‪ ،‬از طریق فرودگاه و سایت مربوطه‪ ،‬به ادرس ذیل قابل دسترسی خواهد بود‪:‬‬‫سایت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ‪www.airport.ir‬‬ ‫م الف ‪2352‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1329072‬‬ ‫اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫توافق اتحادیه اروپا‬ ‫برای تحریم واردات نفت از روسیه‬ ‫رهبـران اتحادیـه اروپـا در نشسـت‬ ‫دوشـنبه خـود درباره بسـته جدید‬ ‫تحری مهـا علیـه مسـکو به خاطـر‬ ‫جنـگ اوکرایـن‪ ،‬بـر سـر ممنوعیـت‬ ‫فـوری بیـش از دوسـوم واردات‬ ‫نفتـی از روسـیه توافـق کردنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ شـارل میشـل رئیـس شـورای اروپـا اعلام‬ ‫کـرد کـه رهبـران کشـورهای اروپایـی در اولین جلسـه اجالس‬ ‫بروکسـل بـه توافقـی دسـت یافتنـد کـه براسـاس ان واردات‬ ‫نفت از روسیه تحریم نسبی می شود‪ .‬وی در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫«توافق برای ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا‬ ‫حاصل شد و این تصمیم بالفاصله بر دوسوم واردات نفت‬ ‫از روسیه تاثیر می گذارد»‪ .‬میشل تا کید کرد که بسته ششم‬ ‫تحری مهـا شـامل اقدامـات دیگـری نیـز ازجملـه جداسـازی‬ ‫«اسـبربانک» روسـیه از سـامانه «سـوئیفت»‪ ،‬ممنوعیـت‬ ‫پخش‪ ۳‬شبکه تلویزیونی روسی در کشورهای اتحادیه اروپا‬ ‫یشـود‪ .‬اورزوال فون در الین‪،‬‬ ‫و اعمال تحریم علیه روس ها م ‬ ‫رئیـس کمیسـیون اروپـا هـم گفـت‪« :‬تـا پایـان سـال‪ ،‬اتحادیـه‬ ‫اروپـا واردات نفـت روسـیه را ‪ ۹۰‬درصـد کاهـش خواهـد داد»‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬ا کنون شورای اتحادیه اروپا می تواند ممنوعیت‬ ‫حـدود ‪ ۹۰‬درصـد کل واردات نفـت از روسـیه تـا پایـان سـال‬ ‫جـاری را نهایـی کنـد»‪ .‬وی این اقـدام را گامـی مهـم خوانـد و‬ ‫افـزود‪« :‬دربـاره ‪ ۱۰‬درصـد باقی مانـده واردات نفـت از روسـیه‬ ‫نیـز بـه زودی بـه موضـوع بازمی گردیـم»‪ .‬طبـق براوردهـای‬ ‫اندیشـکده اقتصـادی «بـروگل» کشـورهای اتحادیـه اروپـا‬ ‫پیش ازاین روزانه حدود ‪ ۴۵۰‬میلیون یورو برای نفت روسیه‬ ‫می پرداختنـد‪ .‬طـی دوماه گذشـته اتحادیـه اروپـا پنـج بسـته‬ ‫تحریمی علیه روسیه تصویب کرده اما اعضای این اتحادیه‬ ‫ً‬ ‫به ویـژه مجارسـتان‪ ،‬اخیـرا بـر سـر ممنوعیـت واردات نفـت از‬ ‫روسـیه دچـار چالـش شـده بودنـد امـا ایـن توافـق به معنـای‬ ‫پایان بن بست ایجادشده دراین اتحادیه بر سر سخت ترین‬ ‫تحری مهـا علیـه مسـکو از اغـاز عملیـات نظامـی ایـن کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬ولودیمیر زلنسـکی رئیس جمهوری اوکرایـن‪ ،‬پیش از‬ ‫نشست رهبران اتحادیه اروپا از «بی تصمیمی» این اتحادیه‬ ‫انتقاد کرده بود‪ .‬وی در یک نطق ویدئویی رهبران اتحادیه‬ ‫اروپـا را متهـم بـه «نرمـش بیش ازحـد در برابـر مسـکو» کـرده‬ ‫شهـا‪ ،‬مجارسـتان کـه ب هشـدت بـه‬ ‫بـود‪ .‬ازسـویی طبـق گزار ‬ ‫نفت خام روسـیه وابسـته اسـت از این تصمیم معاف شده‪.‬‬ ‫ویکتـور اوربـان نخسـت وزیر مجارسـتان گفـت کشـورش بـه‬ ‫تحریـم جزئـی اتحادیـه اروپا بـر واردات نفت از روسـیه پایبند‬ ‫نیسـت‪ .‬اوربـان به نقـل از خبرگـزاری روسـی «تـاس» گفـت‪:‬‬ ‫«توافـق حاصـل شـده امـا مجارسـتان از ان معـاف شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬الکسـاندر دی کـرو نخسـت وزیر بلژیـک نیـز گفـت؛‬ ‫مجارسـتان و چـک معافیـت موقتـی بـرای خریـد نفـت و‬ ‫سوخت دیزل روسیه در چارچوب بسته ششم تحریم های‬ ‫اتحادیه اروپا دریافت خواهند کرد‪ .‬دی کرو در یک کنفرانس‬ ‫مطبوعاتـی پـس از اولیـن روز نشسـت ویـژه شـورای اروپـا‬ ‫گفـت‪« :‬اسـتثناهای ویـژه بـرای مجارسـتان و چـک اعمـال‬ ‫یشـود»‪ .‬ایـن مقـام گفـت؛ مقـررات ویژه ای برای پیوسـتن‬ ‫م ‬ ‫کشورهای اتحادیه اروپا به ممنوعیت مشترک برخالف میل‬ ‫نهـا بـرای خریـد نفـت روسـیه کـه به غیـراز خـط لولـه عرضه‬ ‫ا ‬ ‫یشـود‪ ،‬درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬او اضافـه کـرد کـه چـک‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫می توانـد موقتـا به خرید سـوخت دیزل روسـیه ادامـه دهد‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫نسـازی ظرفی ‬ ‫یکـه مجارسـتان بـرای مدر ‬ ‫درحال ‬ ‫پاالیـش نفـت خـود تاخیـر خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫ گرفتن طرح «تپامت»‬ ‫او ج ِ‬ ‫در منطقه ‪ 22‬تهران‬ ‫نبـار‬ ‫گامـی دیگـر از گـروه فرهنگی‪،‬هنـری «تجربـه نـو» ای ‬ ‫تحت عنـوان طـرح «تپامـت» (تپ هنـوردی و سلامت) در‬ ‫منطقه‪ ۲۲‬با حضور پرشور عالقه مندان تپه نوردی در مسیر‬ ‫تپه شـهدای گمنام شـهرک شهید باقری تا چشمه و ابشار؛‬ ‫در دو گروه کلید خورد‪ .‬طرح تپه نوردی و سالمت «تپامت»‬ ‫نشـهر بـا حمایـت‬ ‫از مجموعـه برنام ههـای دبیرخانـه ریحا ‬ ‫معاونـت امـور اجتماعـی و فرهنگـی اداره کل امـور بانـوان‬ ‫شـهرداری تهـران طر ح ریـزی شـده اسـت‪ .‬مریـم سـلیمی؛‬ ‫نطـرح را باعث‬ ‫مدیـر اجرایـی طـرح‪ ،‬اسـتقبال گسـترده از ای ‬ ‫یسـت کـه منجـر‬ ‫دلگرمـی خوانـد و گفـت‪« :‬ورزش‪ ،‬از عوامل ‬ ‫بـه رشـد اجتماعـی و تقویـت روابـط اجتماعـی خانواد ههـا‬ ‫یشـود و بی تردیـد‪ ،‬پی ریـزی یـک جامعه سـالم و بانشـاط‬ ‫م ‬ ‫درگروی سلامت روحی و جسـمی اعضای ان جامعه است‪.‬‬ ‫سلامت زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه‪ ،‬جهت ایفای‬ ‫شهـای مـادری و تربیـت نسـل و انجـام وظایـف متعـدد‬ ‫نق ‬ ‫تهـای‬ ‫یسـت؛ زیـرا فعالی ‬ ‫دیگـر‪ ،‬یـک نیـاز اصلـی و اساس ‬ ‫نشـناختی نظی ِـر تغییـر‬ ‫بدنـی و ورزشـی به جهـت نتایـج روا ‬ ‫نگرش ها‪ ،‬دیدگاه ها‪ ،‬روابط انسانی و کارایی های اجتماعی‪،‬‬ ‫بهبـود ادرا ک و پاسـخ های حسـی‪ ،‬توسـعه سلامت روحـی‬ ‫و جسـمی‪ ،‬احسـاس اسـودگی و ارامـش بیشـتر‪ ،‬تسـکین‬ ‫تهـای‬ ‫لهـای روانـی و کسـب مهار ‬ ‫نارسـایی ها و اختال ‬ ‫حرکتـی؛ هم چنیـن ا کتسـاب تجـارب اخلاق و تقویـت‬ ‫خودبـاوری حائزاهمیت اسـت»‪ .‬مدیر گروه فرهنگی‪،‬هنری‬ ‫«تجربـه نـو» بـا تشـکر از پشـتیبانی همه جانبـه اداره کل امـور‬ ‫نشـهر افـزود‪:‬‬ ‫بانـوان شـهرداری تهـران و دبیرخانـه ریحا ‬ ‫نطـرح بـا هدف باالبردن عزت نفس و ایجاد انگیزه برای‬ ‫«ای ‬ ‫یهـای خـود و‬ ‫خانواد ههـا درراسـتای شـناخت فـرد از توانای ‬ ‫گام برداشـتن ب هسـوی کیفیـت بهتـر زندگـی پایه ریزی شـده؛‬ ‫شهـای‬ ‫زیـرا ورزش مهم تریـن عامـل رهایـی از فشـارها و تن ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫نهـای اسـیب زای زندگ ‬ ‫روحـی و مقابلـه بـا بحرا ‬ ‫این اقدام فرهنگی‪،‬ورزشـی پرشـور با پشـتیبانی اداره کل امور‬ ‫نشـهر توسط گروه‬ ‫بانوان شـهرداری تهران و دبیرخانه ریحا ‬ ‫«تجربـه نـو» و بـا حضـور شـهردار ناحیـه ‪ ۵‬منطقـه ‪ ،۲۲‬مدیـر‬ ‫اداره بانـوان معاونـت اجتماعی و فرهنگی منطقه ‪ ،۲۲‬مدیر‬ ‫اداره اجتماعـی و فرهنگـی ناحیـه ‪ ۵‬و مدیـر سـرای محلـه‬ ‫شـهرک شـهید باقـری فعالیـت خـود را اغـاز کـرد‪.‬‬ ‫کریس مدن‬ ‫ریشه کن کردنحیات! تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2511‬‬ ‫عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫کنش ایران در مذا کرات وین «روشن» است‬ ‫س ــعید خطیـ ـب زاده؛ س ــخنگوی وزارت‬ ‫ام ــور خارج ــه در نشس ــت خب ــری هفتگ ــی ب ــا‬ ‫خبرن ــگاران ضم ــن تس ــلیت حادث ــه متروپ ــل‬ ‫لخ ــراش اب ــادان را‬ ‫اب ــادان گف ــت؛ حادث ــه د ‬ ‫ب ــه هم ــه م ــردم ش ــریف ای ــران و م ــردم اب ــادان‬ ‫تس ــلیت می گوی ــم و م ــا داغ ــدار ای ــن حادث ــه‬ ‫در تم ــام ای ــران هس ــتیم‪ .‬س ــالگرد رحل ــت‬ ‫امام خمینـ ـی (ره) را نی ــز تس ــلیت می گویی ــم؛‬ ‫زی ــرا ب ــدون ن ــام ایش ــان انق ــاب اس ــامی و‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران در جه ــان ش ــناخته‬ ‫یش ــود‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ وی درم ــورد‬ ‫نم ‬ ‫پی ــام تح ــرکات دیپلماس ــی را چط ــور ارزیاب ــی‬ ‫می کنی ــد‪ ،‬گف ــت؛ سیاس ــت خارج ــی دول ــت‬ ‫در ح ــوزه همس ــایگی ب ــا تمرک ــز خاص ــی در‬ ‫چندماه گذش ــته پیگی ــری ش ــده و ثم ــرات ای ــن‬ ‫تح ــرکات در س ــطوح مختل ــف در س ــفر س ــران‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫و روس ــای کش ــورها دی ــده و چی ــده م ‬ ‫در س ــفر مه ــم رئیس جمه ــوری کش ــورمان ب ــه‬ ‫یه ــا ورق خ ــورد‬ ‫عم ــان ح ــوزه ای از همکار ‬ ‫ک ــه س ــال ها معط ــل مان ــده ب ــود‪ 13 .‬س ــند‬ ‫در س ــفر امض ــا ش ــد‪ .‬در ح ــوزه حمل ونق ــل و‬ ‫ترانزی ــت‪ ،‬ان ــرژی و م ــراودات تج ــاری و مس ــائل‬ ‫س ــرمایه گذاری توافق ــات بس ــیارخوبی ش ــد‪ .‬در‬ ‫حــوزه مــراودات اقتصــادی بســیاری از پروژ ههــا‬ ‫و ابت ــکارات ب ــه اس ــناد الزم االج ــرا تبدی ــل‬ ‫ش ــد و امیدواری ــم ب ــا اج ــرای ان ورق خ ــوردن‬ ‫روابطم ــان ب هس ــمت ارتق ــاء و گس ــترش رواب ــط‬ ‫ب ــا عم ــان را ش ــاهد باش ــیم‪ .‬س ــلطان عم ــان‬ ‫میزبانــی شایســته ای از رئیس جمهــوری ایــران‬ ‫ی فشــرده‬ ‫داشــت‪ .‬وی افــزود؛ در پــی برنامه ریــز ‬ ‫ســفر رئیس جمهــوری تاجیکســتان را داشــتیم‬ ‫ته ــای عال ــی ب ــود و ‪ ۱۷‬س ــند‬ ‫و س ــفر و مالقا ‬ ‫در حوز هه ــای مختل ــف بی ــن دو کش ــور امض ــا‬ ‫شــد‪ ،‬لــذا کانــون توجهــی کــه سیاســت خارجــی‬ ‫نس ــفرها ب ــه‬ ‫دول ــت ب ــر منطق ــه ق ــرار داده درای ‬ ‫منص ــه ظه ــور رس ــیده و اراده ای ــران ب ــر ادام ــه‬ ‫ایـ ـن راه اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ امیرعبداللهی ــان‬ ‫ط ــی روزه ــای ات ــی چن ــددور س ــفر خواه ــد‬ ‫داش ــت ک ــه زمین ــه را ب ــرای س ــفرهای دیگ ــر‬ ‫س ــران ام ــاده خواه ــد ک ــرد‪ .‬س ــخنگوی وزارت‬ ‫خارج ــه درپاسخ ب هس ــوالی مبنی براینک ــه ای ــا‬ ‫مذا ک ــرات وی ــن ب ــا بن بس ــت روب ــرو ش ــده‪،‬‬ ‫گفــت؛ اظهاراتــی کــه برخــی مقامــات امریکایــی‬ ‫یه ــای داخل ــی‬ ‫ب ــا طراح ــی ی ــا پاس ــخ ب ــه پویای ‬ ‫خ ــود ط ــرح می کنن ــد‪ ،‬م ــا ک م ــا ب ــرای‬ ‫ً‬ ‫اظهارنظ ــر نیس ــت‪ .‬اص ــوال در ح ــوزه مذا ک ــرات‬ ‫ً‬ ‫وی ــن کن ــش م ــا کام ــا روش ــن اس ــت و وا کنش ــی‬ ‫ب ــه اظهارات ــی ک ــه ب ــا مص ــارف داخل ــی بی ــان‬ ‫یش ــود نداری ــم‪ .‬انچ ــه ب ــرای م ــا مه ــم اس ــت‬ ‫م ‬ ‫یس ــت ک ــه از مج ــاری مرس ــوم بی ــن‬ ‫پیام های ‬ ‫م ــا و امری ــکا در حال رفت وبرگش ــت اس ــت و‬ ‫ای ــران در ان مس ــیر ابت ــکارات خ ــود را ارائ ــه‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬وی گف ــت؛ رفت وبرگشـ ـت هایی‬ ‫ب ــوده البت ــه متاس ــفانه ایاالت متح ــده تا کن ــون‬ ‫پاسـ ـخ های موردانتظ ــار را ن ــداده اس ــت‪ .‬ا گ ــر‬ ‫امری ــکا از تذب ــذب در رفت ــار فاصل ــه بگی ــرد‬ ‫و تصمی ــم سیاس ــی را بگی ــرد و اع ــام کن ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا بن بس ــتی نه تنه ــا وج ــود ن ــدارد‪ ،‬بلک ــه‬ ‫یت ــوان گف ــت درص ــد باقیمان ــده از تواف ــق‬ ‫م ‬ ‫را نهای ــی ک ــرد‪ .‬االن مک ــث در گفت وگوه ــا‬ ‫یس ــت‬ ‫به دلی ــل بی پاسخ گذاش ــتن ابتکارات ‬ ‫ک ــه ای ــران و اروپ ــا دادن ــد و بای ــد ببینی ــم‬ ‫چه زمان ــی امری ــکا می خواه ــد تصمی ــم خ ــود‬ ‫را اع ــام کن ــد‪ .‬وی درم ــورد گ ــزارش مدی ــرکل‬ ‫اژان ــس بین الملل ــی ان ــرژی اتم ــی اظه ــار ک ــرد؛‬ ‫متاســفانه ایــن گــزارش بازتاب دهنــده واقعیــت‬ ‫گفت وگوه ــای ای ــران و اژان ــس نیس ــت‪ .‬بع ــد از‬ ‫توافقــی کــه بیــن ایــران و اژانــس در تهــران انجام‬ ‫ش ــد ب هص ــورت مکت ــوب ای ــران پاسـ ـخ هایی را‬ ‫بــه اژانــس داشــت و چنــددور مفصــل نشســت‬ ‫حض ــوری برگ ــزار ش ــد ک ــه پاسـ ـخ های فن ــی و‬ ‫ارائــه مســتندات ازســوی ایــران صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫نگــزارش‬ ‫وی تا کیــد کــرد؛ متاســفانه انچــه درای ‬ ‫یش ــود چی ــز جدی ــدی نیس ــت و‬ ‫دی ــده م ‬ ‫یس ــت ک ــه گروس ــی در پارلم ــان اروپ ــا‬ ‫همان ‬ ‫پی ــش از دور س ــوم گفت وگوه ــای ای ــران و‬ ‫اژان ــس ب هص ــورت ش ــتاب زده اع ــام ک ــرد‪ .‬ای ــن‬ ‫گــزارش از همان موقــع و حتــی قبــل از نشســت‬ ‫س ــوم ای ــران و اژان ــس جمع بن ــدی ش ــده ب ــود و‬ ‫گوی ــا ش ــتاب زدگی در این جمع بن ــدی وج ــود‬ ‫دارد‪ .‬گــزارش منصفانــه و متــوازن نیســت و بیــم‬ ‫ای ــن مـ ـی رود فش ــار صهیونیسـ ـت ها و برخ ــی‬ ‫کنش ــگرها باع ــث ش ــده راه گ ــزارش معم ــول‬ ‫اژان ــس از فض ــای فن ــی ب ــه سیاس ــی منتق ــل‬ ‫ش ــود‪ .‬انتظ ــار م ــا این اسـ ـت که این مس ــیر‬ ‫اصــاح شــود‪ .‬ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی‬ ‫درم ــورد اخری ــن تح ــوالت اخی ــر می ــان ای ــران‬ ‫و عربس ــتان گف ــت؛ دور شش ــم گفت وگوه ــا‬ ‫زمان ــش معل ــوم نش ــده؛ بای ــد ببینی ــم توافق ــات‬ ‫صورت گرفت ــه در چ ــه س ــمت و س ــویی حرک ــت‬ ‫می کن ــد‪ .‬در ح ــوزه ح ــج توافق ــات عمل ــی‬ ‫ش ــده و امیدواری ــم ح ــج ارام ــی را حج ــاج م ــا‬ ‫داش ــته باش ــند و وزارت خارج ــه به هم ــراه‬ ‫شه ــای خ ــود‬ ‫نهاده ــای ذی رب ــط تم ــام تال ‬ ‫را به رغ ــم ضی ــق وق ــت ک ــرده ک ــه ب ــا هم ــکاری‬ ‫شه ــای مختل ــف عربس ــتان بتوانی ــم‬ ‫از بخ ‬ ‫ح ــج ارام و مطبوع ــی را ب ــرای حج ــاج خ ــود‬ ‫فراه ــم بیاوری ــم‪ .‬بای ــد ببینی ــم در حوز هه ــای‬ ‫دیگ ــر تواف ــق چگون ــه پی ــش می روی ــم و بع ــد‬ ‫درب ــاره ان صحب ــت می کنی ــم‪ .‬خطیـ ـب زاده‬ ‫درم ــورد مذا ک ــرات وی ــن اظه ــار داش ــت؛ انچ ــه‬ ‫در رس ــانه های امریکای ــی و غرب ــی ب ــا طراح ــی‬ ‫که ــای قدیم ــی ب ــوده‬ ‫یش ــود از تا کتی ‬ ‫گفت ــه م ‬ ‫و جدی ــد نیس ــت‪ .‬موضوعات ــی ک ــه بی ــن ای ــران و‬ ‫امریــکا درحال مذا کــره اســت‪ ،‬مرتبــط بــا چرخــه‬ ‫انتفــاع اقتصــادی ایــران و بازکــردن همــه اجــزای‬ ‫فشــار حدا کثــری امریکاســت‪ .‬در موضــوع ‪FTO‬‬ ‫برجست هس ــازی ازس ــوی رژی ــم صهیونیس ــتی و‬ ‫برخ ــی رس ــانه های امریکای ــی ص ــورت گرفت ــه و‬ ‫پاســخ مــا روشــن بــوده کــه فروکاســتن مذا کــرات‬ ‫ویــن بــه موضــوع ســپاه‪ ،‬موضــع ایــران نیســت‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد؛ انچ ــه درنهای ــت تواف ــق بای ــد‬ ‫بــرای مــا به دســت بیــاورد‪ ،‬انتفــاع قطعــی ملــت‬ ‫ایــران اســت‪ .‬ا گــر در انتفــاع قطعــی مــردم ایــران‬ ‫برخ ــی موضوع ــات گنجان ــده ش ــود‪ ،‬فق ــط در‬ ‫می ــز مذا ک ــرات و تصوی ــر نهای ــی ک ــه از تواف ــق‬ ‫در ذه ــن خ ــود داری ــم‪ .‬موضوعات ــی ک ــه بی ــن‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫م ــا و امری ــکا مان ــده اس ــت درب ــاره تضمی ‬ ‫اف ــراد و چرخ ــه انتف ــاع اقتص ــادی ای ــران‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه بای ــد کام ــا اج ــرا ش ــود‪ .‬س ــخنگوی‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه درم ــورد توقی ــف کش ــتی‬ ‫یک ــه‬ ‫به ــای یون ــان گف ــت؛ زمان ‬ ‫ای ــران در ا ‬ ‫کش ــتی م ــا ب هص ــورت غیرقانون ــی ضب ــط ش ــد‪،‬‬ ‫ت ــاش کردی ــم تمام ــی مج ــرای دیپلماتی ــک را‬ ‫ب هص ــورت فش ــرده فع ــال کنی ــم و وزی ــر خارج ــه‬ ‫کش ــورمان ب ــا همت ــای یونان ــی تلفن ــی صحب ــت‬ ‫کــرد امــا دولــت یونــان نشــان داد دســتور طــرف‬ ‫مت ــر ب ــود‪ .‬بای ــد توج ــه کنن ــد‬ ‫ثال ــث ب ــرای ان مه ‬ ‫امری ــکا و هی ــچ ط ــرف ثالث ــی خیرخ ــواه رواب ــط‬ ‫ای ــران و یون ــان نیس ــت‪ .‬رواب ــط م ــا محترمان ــه‬ ‫ب ــوده و بای ــد در همی ــن بس ــتر ادام ــه یاب ــد‪ .‬وی‬ ‫شه ــای یونان ــی در‬ ‫درم ــورد توقی ــف نفت ک ‬ ‫جف ــارس نی ــز ادام ــه داد؛ چ ــرا عاق ــل کن ــد‬ ‫خلی ‬ ‫کاری ک ــه ب ــاز ارد پش ــیمانی‪ .‬این موض ــوع ک ــه‬ ‫بهــای ســرزمینی ایــران‪ ،‬تخلفاتــی صــورت‬ ‫در ا ‬ ‫بگیــرد و برخــی کشــتی ها بــه بندرهــای میزبــان‬ ‫هدای ــت ش ــوند ام ــر جدی ــدی نیس ــت‪ .‬ب ــه‬ ‫دول ــت یون ــان توصی ــه می کن ــم ب هج ــای هیاه ــو‬ ‫از مس ــیر قانون ــی اق ــدام کن ــد‪ ،‬وکی ــل بگی ــرد و‬ ‫م ــا به عن ــوان وزارت ام ــور خارج ــه نی ــز کم ــک‬ ‫می کنی ــم‪ .‬خدم ــه کش ــتی در وضعی ــت خوب ــی‬ ‫نهــا و ارتبــاط خــود را بــا خانــواده‬ ‫هســتند و تلف ‬ ‫نه ــا وج ــود‬ ‫دارن ــد و هی ــچ نگران ــی درب ــاره ا ‬ ‫نــدارد‪ .‬ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی دربــاره‬ ‫ســفر امامعلــی رحمــان بــه تهــران گفــت؛ اینــده‬ ‫افغانس ــتان بای ــد به دس ــت م ــردم افغانس ــتان‬ ‫رق ــم بخ ــورد و بای ــد دول ــت فرا گی ــر دراین کش ــور‬ ‫تش ــکیل ش ــود‪ .‬افغانس ــتان و جغرافی ــای ای ــن‬ ‫کش ــور نمی توان ــد تهدی ــدی ب ــرای افغانس ــتان‬ ‫باش ــد‪ .‬خطیـ ـب زاده درم ــورد تواف ــق می ــان‬ ‫اوکرای ــن و روس ــیه اف ــزود؛ ای ــران چن ــددور ب ــا‬ ‫وزرای خارج ــه روس ــیه و اوکرای ــن صحب ــت‬ ‫ً‬ ‫کـــرده و قب ــا در س ــفر دکت ــر امیرعبداللهی ــان‬ ‫بــه مســکو پیــام وزیــر خارجــه اوکرایــن تحویــل‬ ‫الوروف ش ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ م ــا امادگ ــی خ ــود‬ ‫را ب ــرای تس ــهیل گفت وگوه ــا اع ــام کردی ــم‬ ‫و مس ــکو نظرات ــی دارد ک ــه کی ــف امادگ ــی‬ ‫مذا ک ــرات را ن ــدارد و اوکرای ــن ه ــم نظرات ــی‬ ‫دارد ک ــه روس ــیه مذا ک ــرات را درراس ــتای پای ــان‬ ‫جن ــگ ادام ــه نمی ده ــد‪ .‬کوش ــیدیم ب ــدون‬ ‫داوری باتوج هبــه روابــط خوبمــان تســهیلگری‬ ‫کنی ــم و ه ــر زم ــان دو ط ــرف امادگ ــی داش ــتند‬ ‫از اتهام زن ــی دس ــت بردارن ــد در ته ــران میزب ــان‬ ‫شب ــس در‬ ‫گفت وگ ــو باش ــیم‪ .‬وی درب ــاره ات ‬ ‫یم ــن‪ ،‬گف ــت؛ ای ــران ب هص ــورت وی ــژه ت ــاش‬ ‫شب ــس در یم ــن‬ ‫می کن ــد ک ــه ش ــاهد ادام ــه ات ‬ ‫و رفــع محاصــره باشــیم‪ .‬دکتــر امیرعبداللهیــان‬ ‫و نماین ــده وی ــژه وزی ــر ام ــور خارج ــه در ام ــور‬ ‫یم ــن ب ــا مقام ــات مختل ــف مرتب ــط صحب ــت‬ ‫کردن ــد و گفت وگ ــوی وزی ــر ام ــور خارج ــه ب ــا‬ ‫گوت ــرش و ب ــورل بخ ــش عم ــده اش معط ــوف‬ ‫ب ــه یم ــن ب ــود‪ .‬کش ــورهای ائت ــاف بیش ازای ــن‬ ‫نمی توانن ــد این مس ــیر را تحمی ــل کنن ــد‪،‬‬ ‫وضعی ــت م ــردم یم ــن ب ــه ت ــراژدی تل ــخ تبدی ــل‬ ‫شب ــس‪،‬‬ ‫ش ــده و امیدواری ــم ش ــاهد ادام ــه ات ‬ ‫رف ــع محاص ــره و گفت وگوه ــای یمنی‪-‬یمن ــی‬ ‫و دول ــت فرا گی ــر در یم ــن باش ــیم‪ .‬س ــخنگوی‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه درم ــورد اق ــدام فدراس ــیون‬ ‫فوتب ــال کان ــادا و لغ ــو ب ــازی ای ــران و کان ــادا‬ ‫گف ــت؛ کان ــادا نش ــان داد نه تنه ــا ب ــرای ای ــن‬ ‫ب ــازی بلک ــه ب ــرای هی ــچ ب ــازی دیگ ــری میزب ــان‬ ‫خوبــی نیســت‪ .‬وی درمــورد تــرور شــهید صیــاد‬ ‫خدای ــی ه ــم گف ــت؛ م ــا می دانی ــم چه کس ــی‬ ‫ت ــرور ش ــهید صی ــاد خدای ــی را ص ــورت داده‬ ‫یس ــت و از‬ ‫نک ــه چ ــه ط ــرف ثالث ‬ ‫اس ــت و ای ‬ ‫مس ــیرهایی ک ــه بای ــد پیام های ــش را گرفت ــه‬ ‫ً‬ ‫و حتم ــا پاس ــخ خ ــود را ص ــورت دردن ــا ک‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬وی درم ــورد بی اطالع ــی برخ ــی‬ ‫خانواد هه ــای ک ــرد از سرنوش ــت فرزندانش ــان‬ ‫ک ــه دراختی ــار گرو هه ــای ش ــبه نظامی در‬ ‫اقلی ــم کردس ــتان هس ــتند‪ ،‬گف ــت ؛ متاس ــفانه‬ ‫ب ــرای پیگی ــری این موض ــوع هم ــکاری درس ــتی‬ ‫ازس ــوی ع ــراق انج ــام نش ــده اس ــت‪ .‬دول ــت‬ ‫ع ــراق مس ــئولیت دارد و ای ــران از تم ــام ت ــوان‬ ‫خ ــود ب ــرای تعیی ــن سرنوش ــت این اف ــراد‬ ‫اس ــتفاده می کن ــد‪ .‬وی درم ــورد ریزگرده ــا‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫گف ــت ؛ ای ــن ی ــک تح ــول اقلیم ‬ ‫منطقــه رخ داده و بایــد توجــه کنیــم کشــورهای‬ ‫منطق ــه کم وزی ــاد در ان دخی ــل هس ــتند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه سدس ــازی ها نی ــز دراین زمین ــه‬ ‫ً‬ ‫موث ــر ب ــوده‪ ،‬گف ــت؛ ح ــوزه ریزگرده ــا بعض ــا‬ ‫ت ــا عربس ــتان و حت ــی س ــوریه منش ــا دارد ی ــا‬ ‫یه ــا و‬ ‫س ــایر کش ــورهای دیگ ــر‪ .‬نامه نگار ‬ ‫سه ــای وزی ــر خارج ــه ب ــا همتایانش ــان در‬ ‫تما ‬ ‫دیگــر کشــورها درهمین راســتا بــوده تــا مقامــات‬ ‫محیط زیس ــت کش ــورهای منطق ــه در ای ــران‬ ‫ی ــا کش ــور ثال ــث دیگ ــری ب ــا ه ــم دی ــدار کنن ــد و‬ ‫دراین ارتب ــاط رایزن ــی و صحب ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫کشـــور عزیز ما بیشـــتر از تمام کشورها‪ ،‬انجمن‪ ،‬گروه‪ ،‬دســـته و تشکل دارد و‬ ‫به گفتـــه قدیمی ها «افتابه و لگن هفت دســـت؛ ولی شـــام و ناهـــار هیچی»‪.‬‬ ‫ایـــن ضرب المثـــل بـــرای چندین قرن پیـــش و حتـــی در پاره ای از شـــهرها‪ ،‬با‬ ‫بافت ســـنتی‪ ،‬قابل درک و احســـاس اســـت کـــه در مهمانـــی و ضیافت ها که‬ ‫مـــردم در روی زمیـــن یـــا همان فرش می نشســـتند‪ ،‬بـــه هنگام نهار و ش ــام‪،‬‬ ‫افتابه هـــای مســـین بـــا لگن هایـــی از همان دســـت را پـــر از اب می کردن ــد‬ ‫تـــا مهمانـــان دســـت های خـــود را بشـــویند‪ .‬در ان جوامـــع‪ ،‬غـــذا بـــا دس ــت‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫صـــرف شـــده؛ درنتیجـــه ضرورت شســـتن دســـت واجب شـــمرده م ‬ ‫در این راســـتا‪ ،‬همان طوری کـــه در ابتـــدای یادداشـــت متذکر شـــدم‪ ،‬ان قدر‬ ‫گروه و ‪ ...‬وجود دارد که قابل شـــمارش نیست‪ .‬یکی از این گروه ها‪« ،‬مدیریت‬ ‫بحران» اســـت که در تمام شـــهرهای ایران و حتی بخش ها و روســـتاها‪ ،‬این‬ ‫مدیریت تشـــکیل شـــده بـــا این تعریف کـــه با بحـــران مقابله کنـــد؛ اما حتی‬ ‫ً‬ ‫یک بار هم دیده نشـــده قبل از وقوع‪ ،‬پیش بینی ان را کرده باشـــند و معموال‬ ‫هیچ وقـــت قبل از زمســـتان به فکر جاری شـــدن ســـیالب نیســـتند که چون‬ ‫تفکـــر بر این پایه اســـت‪ ،‬مدیریت هـــای بحران صبر می کنند تا ســـیل جاری‬ ‫شـــود‪ ،‬انگاه جلسه برای مقابله با سیل تشکیل می شـــود‪ .‬از جمله فروریزی‬ ‫بر ج هـــا‪ ،‬ســـاختمان ها‪ ،‬پاســـاژها و ســـاختمان های غیراســـتانداردی ک ــه در‬ ‫کشـــور وجـــود دارد که مجـــوز ســـاخت ان اصولی نبـــوده‪ ،‬مصالـــح به کار رفته‬ ‫اصولـــی نبـــوده‪ ،‬متاســـفانه بـــر روی گســـل ها بنـــا نهـــاده شـــده‪ ،‬ســـازه های‬ ‫ان از نـــوع ضعیـــف و غیرمقـــاوم بـــوده اســـت و در یـــک جمله بایـــد گفت که‬ ‫ســـاختمان های بساز و بفروشـــی هســـتند‪ .‬در این گونـــه بناها ســـازندگان ان‬ ‫در هنگام ســـاخت‪ ،‬رعایت اســـتانداردها را نکرده اند و مراد از ســـاخت‪ ،‬فقط‬ ‫ســـودجویی بیشـــتر بوده اســـت و بس‪ .‬به هرروی هرازچندگاهی ناظریم که‬ ‫یش ــوند و‬ ‫ســـاختمان یـــا برجی فـــرو می ریـــزد؛ عـــده ای کشـــته و مصدوم م ‬ ‫تـــا چند روز تیتـــر اول خبرها؛ و ســـپس فراموشـــی از راه می رســـد و بازهم روز‬ ‫از نـــو و روزی از نـــو‪ .‬از عجایـــب روزگار اســـت کـــه وقتـــی اتفاقـــی از این دس ــت‬ ‫ً‬ ‫می افتـــد‪ ،‬ده ها مســـئول اظهارنظر کـــرده‪ ،‬اعالم خطر می کننـــد؛ ولی معموال‬ ‫اب از اب تـــکان نمی خـــورد‪ .‬ســـاختمان عظیـــم پالســـکو وقتی فـــرو ریخت‪،‬‬ ‫تـــازه فهمیدیـــم که ده ها بـــار خطر ریزش ان توســـط بعضی از مســـئولین امر‬ ‫گوشـــزد شـــده بود‪ .‬تا اینک که برج متروپـــل که در اغاز‪ ،‬جواز ســـاخت چهار‬ ‫یا شـــش طبقه را داشـــته‪ ،‬بـــه نـــه و ‪ 10‬طبقه افزایش یافته اســـت کـــه این بار‬ ‫تعداد کشـــته ها نیز چند ده نفر شـــده اســـت؛ اما بشـــنوید پاره ای از سخنان‬ ‫حکیمانـــه و به اصطالح هشـــدارگونه پاره ای از مســـئولین قدیـــم و جدید را؛‬ ‫رئیس ســـابق نظام مهندســـی ســـاختمان ایران می گوید که شهرداری مجوز‬ ‫ســـاخت ‪ 127‬برج را بر روی گســـل ها صادر کرده اســـت؛ یا معاون پیشگیری‬ ‫ســـازمان اتش نشـــانی تهـــران معتقد اســـت کـــه ‪ 33221‬ســـاختمان ناامین‬ ‫در تهـــران موجـــود اســـت کـــه هـــر ان امـــکان ریـــزش ان وجـــود دارد؛ اماری‬ ‫تکان دهنـــده که می توانـــد حتی ‪100‬هزار نفر را بکشـــد؛ البتـــه به احتمال زیاد‬ ‫و باز هـــم به زودی این امار وحشـــتنا ک هـــم از حافظه ها پا ک خواهد ش ــد؛‬ ‫همچنین عضو شـــورای اســـامی شـــهر تهران می گویـــد که ‪ 130‬ســـاختمان‬ ‫در تهـــران وجـــود دارد کـــه درمورد ان ها بایـــد گفت؛ ‪ 130‬متروپـــل دیگر درراه‬ ‫اســـت! و در تازه تریـــن اظهارنظـــر‪ ،‬مســـئولی می گوید که در تهـــران ‪ 947‬برج‬ ‫ناایمـــن داریـــم کـــه هرلحظـــه امـــکان فروریـــزی ان هـــا وجـــود دارد‪ .‬باالخ ــره‬ ‫چـــه باید کـــرد؟ هر کـــس به زعم خـــودش امـــار ارائـــه می دهد؛ امـــا همچنان‬ ‫شـــاهد هســـتیم کـــه اجـــازه ســـاخت روی گســـل داده می شـــود و همچنان‬ ‫مهندســـین ناظـــر ســـاختمان شـــهرداری ها‪ ،‬بی تفـــاوت از کنـــار تخلف ــات‬ ‫تو ســـازها عبور می کنند و همچنان ســـاختمان فرو می ریـــزد‪ .‬عده ای‬ ‫ساخ ‬ ‫کشته می شـــوند و خانواده های بســـیاری در غم خویشـــان و فرزندان خود‪،‬‬ ‫به ماتم می نشـــینند‪ .‬پـــس چه باید کـــرد؟ باز هم باید گفت؛ خدایا مپس ــند‬ ‫بنـــدگان بی پناهـــت‪ ،‬بـــا ایـــن بساز و بفروشـــی ها‪ ،‬جـــان شـــیرین خـــود را فدا‬ ‫کننـــد؛ و باالخـــره باید گفت که دوســـتان! عـــاج واقعه را قبـــل از وقوع کنید‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی سامانه‬ ‫نظارت بر کیفیت خدمات پس ازفروش لوازم خانگی‬ ‫معـــاون صنایـــع عمومـــی وزارت صمـــت اعـــام کـــرد؛ ســـامانه نظـــارت ب ــر‬ ‫کیفیــت خدمــات پس ازفــروش را راه انــدازی کردیــم تــا تضمینــی بــر ضمانــت‬ ‫تولیدکنن ــدگان باش ــد‪ .‬محمدمه ــدی ب ــرادران درب ــاره نگرانی ه ــای م ــردم‬ ‫درب ــاره س ــطح کیفی ــت لوازم خانگ ــی کش ــور گف ــت؛ نگران ــی م ــردم تاح ــدودی‬ ‫می توانـــد به جـــا باشـــد زیـــرا ســـابقه ای در خیلـــی از صنایـــع بـــوده ک ــه‬ ‫ممکـــن اســـت صنعـــت مدنظـــر به ان ســـطح رضایـــت مشـــتری نرس ــیده‬ ‫باشـــد‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ وی افـــزود؛ ازایـــن رو در رویکـــردی کـــه در ح ــوزه‬ ‫سیاس ـت گذاری‪ ،‬تعام ــل و هدایت گ ــری ب ــا صنای ــع به وی ــژه در ح ــوزه صنای ــع‬ ‫لوازم خانگ ــی دنب ــال می کنی ــم ق ــرار ب ــر حمای ــت از تولیدکنن ــده ای ش ــد ک ــه‬ ‫تولی ــدات ان رقابت ــی و دارای کیفی ــت و موردرضای ــت م ــردم؛ یعن ــی حمای ــت‬ ‫از تولیــد نبایــد منتــج بــه تولیــد بی کیفیــت‪ ،‬غیررقابتــی و گــران شــود‪ .‬معــاون‬ ‫صنایـــع عمومـــی وزارت صمـــت افـــزود؛ این موضـــوع را مجموعـــه صنای ــع‬ ‫ک ــه ب ــدون قطعه س ــازان لوازم خانگ ــی حداق ــل ‪ ۱۲۰‬واح ــد فع ــال هس ــتند‪،‬‬ ‫پذیرفتن ــد و وجه تمای ــز م ــا دراین صنع ــت ک ــه فع ــاالن لوازم خانگ ــی را ب ــا م ــا‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫هم ــراه ک ــرده این اســت که ای ــن ب ــازار برخ ــاف بازاره ــای دیگ ــر رقابت ‬ ‫اتصال خودپردازهای بانک های پرمشتری‬ ‫به سامانه «صیاد»‬ ‫ســخنگوی اجــرای قانــون چــک در بانــک مرکــزی اعــام کــرد؛ خودپردازهــای‬ ‫تم ــام بانک ه ــای پرمش ــتری ب ــه صی ــاد متص ــل ش ــدند به گونه ای ک ــه ا کن ــون‬ ‫بالغ ب ــر ‪ ۴۱۰۰۰‬خودپ ــرداز و کیوس ــک بانک ــی در سراس ــر کش ــور ب ــه خدم ــات‬ ‫ســامانه صیــاد مجهــز شــده اند‪ .‬به گــزارش بانــک مرکــزی؛ امنــه نادعل ـی زاده‬ ‫بابیان اینکــه بانک هایــی کــه ایــن خدمــات را در درگا ههــای خودپردازهــای‬ ‫خ ــود تجهی ــز کرده ان ــد بانک ه ــای ب ــزرگ و رتبه اول ــی در ص ــدور دس ــته چک‬ ‫هســتند افــزود؛ ایــن بانک هــا تعــداد خودپردازهایــی قابل توجــه و پرا کندگــی‬ ‫گســترده و وضعیــت قابل قبولــی در ســطح کشــور دارنــد‪ .‬وی بابیان اینکــه از‬ ‫اواخ ــر اذرم ــاه پارس ــال بانک ه ــا به تدری ــج خودپردازه ــای خ ــود را مجه ــز ب ــه‬ ‫ثب ــت‪ ،‬تایی ــد‪ ،‬انتق ــال و اس ــتعالم چ ــک ک ــرده و تا کن ــون بانک ه ــای ب ــزرگ و‬ ‫پرمشــتری این امــکان را در خودپردازهــا و کیوسـک های بانکــی خــود فراهــم‬ ‫کرده انــد گفــت؛ بانــک مرکــزی جهــت تعمیــق نفــوذ خدمــات ســامانه صیــاد‬ ‫در کش ــور و تس ــهیل دسترس ــی عم ــوم ب ــه ای ــن س ــامانه عالوه ب ــر درگا هه ــای‬ ‫بانکـــی و برنامک هـــای موبایلـــی؛ ازطریـــق بســـتر پیامکـــی ‪ 4040701701‬و‬ ‫تجهیـــز درگاه هـــای خودپـــرداز و کیوســـک های بانکـــی خدمـــات س ــامانه‬ ‫صیــاد دراختیــار مشــتریان شــبکه بانکــی قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫شناسایی یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تبعه غیرقانونی‬ ‫ِ‬ ‫‪۱۰۰‬ه ــزار‬ ‫مع ــاون امنیت ــی انتظام ــی وزارت کش ــور از شناس ــایی یک میلی ــون و ‬ ‫تبع ــه غیرقانون ــی در کش ــور خب ــر داد‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛ مجی ــد میراحم ــدی‬ ‫درب ــاره س ــازمان مل ــی مهاج ــرت گف ــت؛ بخش ــی از وظای ــف ای ــن س ــازمان‬ ‫را درحال حاضـــر اداره کل اتبـــاع انجـــام می دهـــد‪ .‬از جملـــه ایـــن وظای ــف‬ ‫پیگی ــر ش ــدن تصوی ــب ط ــرح س ــازمان مل ــی مهاج ــرت در مجل ــس اس ــت‪.‬‬ ‫البتـــه این طـــرح درحال حاضـــر در مجلـــس درحال رسیدگی ســـت و‬ ‫مـــا این موضـــوع را پیگیـــری می کنیـــم‪ .‬وی خاطرنشـــان کـــرد؛ مس ــئله‬ ‫دیگـــر موضـــوع سرشـــماری اتبـــاع اســـت و بـــرای اولین بـــار امـــار تع ــداد‬ ‫افغانس ــتانی هایی ک ــه به ص ــورت غیرقانون ــی و قانون ــی در کش ــور هس ــتند را‬ ‫احص ــا می کنی ــم‪ .‬وی اف ــزود؛ اف ــراد شناسایی ش ــده خ ــود را معرف ــی کرده ان ــد‬ ‫و درحال تحوی ــل م ــدارک هس ــتند و معتق ــدم ی ــک اق ــدام بی نظی ــر اس ــت و‬ ‫م ــا ب ــرای اولین ب ــار ام ــار اتب ــاع غیرقانون ــی را احص ــا می کنی ــم‪.‬‬ ‫اختصاص‪1500‬میلیاردتومان‬ ‫برای جبران عقب ماندگی تحصیلی‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش گفــت؛ ‪1500‬میلیاردتومــان بــرای جبــران عقب ماندگــی‬ ‫تحصیلـــی دانش امـــوزان در دوران کرونـــا بـــه اموزش وپـــرورش اختص ــاص‬ ‫یافت ــه اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ان ــا؛ یوس ــف ن ــوری بابیان اینک ــه ‪ ۲۰‬درص ــد فعالی ــت‬ ‫اموزش ــی دانش ام ــوزان بای ــد خ ــارج از مدرس ــه باش ــد‪ ،‬گف ــت؛ این ام ــر ب ــه‬ ‫خالقیــت محصــان کمــک می کنــد‪ .‬وی افــزود؛ بــا تصمیمــی کــه درخصــوص‬ ‫تعطیل ــی م ــدارس هن ــگام کرون ــا اعم ــال ش ــد دانش ام ــوزان اف ــت تحصیل ــی‬ ‫یک ــه‬ ‫بس ــیاری را متحم ــل ش ــدند ک ــه ای ــن تصمی ــم اش ــتباهی ب ــود‪ .‬درصورت ‬ ‫ســـازمان بهداشـــت جهانـــی اعـــام کـــرده بـــود‪ ،‬اخریـــن مکانـــی کـــه بای ــد‬ ‫تعطی ــل ش ــود و اولی ــن مکان ــی ک ــه بای ــد بازگش ــایی ش ــود مدرس ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه ارتب ــاط حا کمی ــت ب ــا م ــردم ازطری ــق خدمات ــی ک ــه ب ــه‬ ‫م ــردم ارائ ــه می ش ــود اس ــت گف ــت؛ ط ــی ‪ ۱۰‬سال گذش ــته میانگی ــن س ــهم‬ ‫اموزش وپـــرورش از بودجـــه عمومـــی نه درصـــد بـــود امـــا امســـال افزای ــش‬ ‫یافت ــه اس ــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به نمایش «دختری در قطار»‬ ‫محسنسلیمانیفارسانی‬ ‫هن ــر نمای ــش و زند هب ــودن ان‪ ،‬ه ــم دل می خواه ــد و هم‬ ‫فهم و س ــواد‪ .‬بی انکه دل نباشد‪ ،‬چراغش در دل تماشا گر‬ ‫ک مف ــروغ اس ــت و بی جهت نیس ــت که می گوین ــد هر چه از‬ ‫دل برای ــد الج ــرم بر دل ش ــنید‪ .‬دل باش ــد و فهم حرفه ای‬ ‫ه ــم که باش ــد‪ ،‬درامی ش ــکل می گیرد ب ــا مضمونی عمیق‬ ‫یس ــت‬ ‫و با س ــاختاری ش ــکیل‪ .‬رس ــول نق ــوی نویسنده ا ‬ ‫شه ــای مختل ــف‬ ‫ک ــه س ــال ها در عرص ــه تئات ــر در گرای ‬ ‫توانمن ــدی خ ــود را ب ــه رخ کش ــیده اس ــت‪ .‬در خل ــق اث ــار‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬دین ــی‪ ،‬مفهوم ــی ه ــم در مضم ــون و ه ــم‬ ‫س ــاختار در قال ــب هنر نمای ــش حرف برای گفتن داش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬حرف ــی مان ــدگار و اثری درخ ــور تحس ــین؛ اما یکی‬ ‫از دغدغ ــه دل ــی و همیش ــگی او در فض ــای اندیشـ ـه ورزی‬ ‫تئات ــر پرداخ ــت به مقول ــه باوره ــای دینی بوده و هس ــت‬ ‫یک ــه خیل ــی از اهالی قلم و هن ــر رغبت پرداخت‬ ‫در روزهای ‬ ‫ب ــه این مه ــم در دل مبارکش ــان کم رن ــگ ش ــده اس ــت که‬ ‫البت ــه ا گ ــر بخواهی ــم منصفان ــه جس ــتجو کنی ــم بای ــد در‬ ‫وا کاوی چرای ــی ان پ ــای حرف این اهالی محترم نشس ــت‬ ‫له ــا را در کفه داوری و قضاوت بررس ــی‬ ‫ته ــا و معلو ‬ ‫تا عل ‬ ‫کنی ــم‪ .‬اما نقوی س ــوای این بوده ــا و نبودها در پی نهیب‬ ‫دلش برای زنده نگه داش ــتن ان باورها پایین نکش ــیده و با‬ ‫خلق نمایش ــنامه ای تحت عن ــوان «دخت ــری در قطار»‪ ،‬با‬ ‫ورود ب ــه معض ــات اجتماع ــی و انتقادی‪ ،‬دخت ــری جوان‬ ‫را دس ــتمایه ورود به یک ارزش نهفته در باورهای ش ــیعی‬ ‫می کند و ب ــا پرداخت به الیه های روان شناس ــانه در قالب‬ ‫روان ــکاوی و روان درمانی این دختر ف ــراری و نزدیک کردن‬ ‫یس ــت‬ ‫ان ب ــه معج ــزه بش ــریت ک ــه همان عش ــق و عاشق ‬ ‫نه ــم در اجتماعی که او را س ــنگ زده اند‪ ،‬پرت کرده اند و‬ ‫ا ‬ ‫اجب ــار کرده اند‪ .‬درامی دینی خلق می کند‪.‬این اثر ش ــریف‬ ‫و قابل تحس ــین را دراختی ــار حمی ــده مقدس ــی به عنوان‬ ‫کارگ ــردان ق ــرار می ده ــد تا او هم براس ــاس س ــال ها تجربه‬ ‫و مه ــارت در حوزه هنرهای نمایش ــی‪ ،‬س ــاختار و ش ــکلی‬ ‫لب ــاور و مخاطب پس ــند ب ــرای این مت ــن طراحی کند‪.‬‬ ‫قاب ‬ ‫یه ــای تک بازیگر از جمل ــه خالقیت های‬ ‫مونول ــوگ و باز ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت خصوص ــا انکه متن‬ ‫س ــخت و ریسـ ـک پذیر بازیگر ‬ ‫ه ــم فضایی متن ــوع و قالب ــی با ی ــک زندگی فشرد هش ــده‬ ‫کس ــاعت باید س ــیر و‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬بازیگ ــر در کمتر از ی ‬ ‫س ــلوک نقش خود را بی نقص در باور تماش ــا گر به درستی‬ ‫هرچه تما مت ــر خل ــق کن ــد و احس ــاس رضای ــت را در ن ــگاه‬ ‫مخاطبی ــن ببیند؛ ک ــه در قضاوت فن ــی و منصفانه خانم‬ ‫نگی ــن مطف ــف از پ ــس این مس ــیر س ــخت و دل نش ــین‬ ‫به خوب ــی برام ــده اس ــت‪ .‬همه چی ــز دست دردسـ ـت هم‬ ‫داده اس ــت مت ــن و نمایش ــنامه تحس ــین برانگیز رس ــول‬ ‫نق ــوی و کارگردان ــی حمی ــده مقدس ــی و بازیگ ــری نگی ــن‬ ‫مطف ــف و اعتم ــاد مدی ــران دلس ــوز و اهـ ـل دل هنره ــای‬ ‫نمایش ــی ح ــوزه هن ــری‪ ،‬باردیگ ــر درراس ــتای پاسداش ــت‬ ‫ش ــعایر دینی تا در س ــالنی جمع وجور ام ــا صمیمی به نام‬ ‫تماش ــاخانه ماه در حوزه هنری اتفاقی زیب ــا و ماندگار را در‬ ‫ذه ــن مخاطب متب ــادر س ــازد‪ .‬خالقیت در تصویرس ــازی‬ ‫صحی ــح و فضاس ــازی مناس ــب و باورپذیر‪ ،‬تماش ــا گر را به‬ ‫هزارت ــوی مصائب یک دختر بریده از همه چیز و همه کس‬ ‫یب ــرد‪ .‬قطاری ک ــه دو انس ــان را از‬ ‫در حرک ــت ی ــک قط ــار م ‬ ‫له ــای ناامی ــدی و س ــیاهی ب هس ــوی ن ــور و امی ــدی‬ ‫تون ‬ ‫ماندگار س ــوق می دهد‪ .‬دختری که ناخواس ــته وارد زندگی‬ ‫یش ــود و به تظاه ــر امید را‬ ‫مرد ج ــوان مبتالب هس ــرطان م ‬ ‫ب ــرای پدرومادر پی ــرش به ارمغان مـ ـی اورد و این ب ــازی در‬ ‫یه ــا ان قدر ادامه می یابد تا دختر رهاش ــده از ادمیان‬ ‫باز ‬ ‫نااه ــل‪ ،‬خ ــود را مقاب ــل ب ــارگاه یک ــی از بهتری ــن ش ــفاعت‬ ‫کنن ــدگان بی من ــت بیاب ــد‪ .‬ح ــاال ح ــرم نورانی ضام ــن اهو‬ ‫و دخت ــر ک ــه بغض ــش می ترک ــد و پناه ــگاه امن خ ــود را با‬ ‫اعم ــاق روح و ج ــان خ ــود درک می کن ــد‪ .‬جوان ــی که پس‬ ‫از باره ــا سوارش ــدن ب ــر ری ــل ارزوه ــا و ازمون وخطا‪ ،‬س ــفر‬ ‫اخ ــر خ ــود را در فض ــای عطرا گین ح ــرم عاش ــقی به پایان‬ ‫می رس ــاند‪ .‬درپای ــان یک باردیگ ــر به احت ــرام انان که گاهی‬ ‫هن ــر خ ــود را ادای دین به س ــاخت قدس ــی امامان همام‬ ‫می کنن ــد و در بیان کرامات اهل س ــما و ب ــا همه کمبودها‬ ‫و بی مهری ها حال خوش ــی به مش ــتاقان تماش ــا گر هدیه‬ ‫می کنند س ــر تعظی ــم ف ــرود اوردیم‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫شناسایی ‪ ۲۲‬چالش اموزش عالی‬ ‫وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری گفـت؛ ایـن وزارتخانـه ‪۲۲‬‬ ‫چالـش امـوزش عالـی را شناسـایی و موسسـه پژوهـش و‬ ‫شهـا‬ ‫برنامه ریـزی امـوزش عالـی را مامـور حـل ایـن چال ‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمد علـی زلفـی گل در اییـن‬ ‫تکریـم و معارفـه رئیـس دانشـگاه تبریـز اظهـار داشـت؛‬ ‫شهـا تعریـف و اسـتادان‬ ‫طـرح تحقیقاتـی بـرای ایـن چال ‬ ‫خـوب بـرای حـل این مسـائل مشـخص شـده اند‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد؛ به عنـوان جامعـه فرهیخته در دانشـگاه ها باید‬ ‫شـیوه عملکـرد متفاوتـی داشـته باشـیم‪ .‬علـم بـه مـا یـاد‬ ‫داده اسـت بـا پشـتوانه بـه کارهـای علمی قبلـی‪ ،‬کار جدید‬ ‫اغـاز کنیـم و تجربیـات گذشـتگان را از دسـت ندهیـم‪ .‬وی‬ ‫تهـا نـوع نـگاه مـا‬ ‫ادامـه داد؛ در دانشـگاه بـا تغییـر مدیری ‬ ‫بـا مدیـران قبلـی متفـاوت خواهـد بـود‪ .‬کاسـتی ها را نبایـد‬ ‫بـر گـردن مدیـران گذشـته انداخـت و در مقابـل بایـد هنـر‬ ‫بیان کردن نکات مثبتی را داشـته باشـیم که از گذشـتگان‬ ‫بـه ارث رسـیده اسـت‪ .‬ایـن اثـار را حفـظ و بـه نسـل های‬ ‫بعـد منتقـل کنیـم‪ .‬وزیـر علـوم با بیان اینکـه جا بجایـی‬ ‫مدیرهـا دمیـدن روح و انـرژی جدیـد اسـت‪ ،‬گفـت؛ شـیوه‬ ‫نگاهمـان را بـه امـوزش عالـی بایـد تغییـر دهیـم؛ در دنیـا‬ ‫هـم اسـتفاده از دانـش تغییـر کـرده‪ .‬دانشـگاه بایـد خالـق‬ ‫ارزش از دانـش و وزارت علـوم بایـد پرچـم دار حکمرانـی‬ ‫علـم و حکمرانـی علمـی باشـد‪ .‬توسـعه حکمرانـی علمـی‬ ‫وظیفـه ای فراتـر از وزارت علـوم اسـت؛ چر اکـه تالش می کند‬ ‫دانش اموختـگان در سـازمان های نهـاد دولتـی قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی درباره کاهش اسـتقبال از رشـته های علوم پایه‪ ،‬تا کید‬ ‫کـرد؛ تعـداد داوطلبـان ریاضـی و علـوم پایـه افـت یافتـه و‬ ‫در انتخـاب رشـته ها ب هجـای هدایـت تحصیلـی‪ ،‬هدایـت‬ ‫تحمیلـی داریـم‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه توسـعه بـا توصیـه‬ ‫یشـود‪ ،‬تا کیـد کـرد؛ توسـعه با قانـون امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫هر جـا مشـکلی هسـت‪ ،‬حتمـا قوانیـن مناسـب نیسـت یـا‬ ‫یشـود‪ .‬به گفتـه زلفـی گل؛ وزارت علـوم‬ ‫به درسـتی اجـرا نم ‬ ‫تغییراتـی را در قوانیـن و ایین نامه هایـی را کـه در اختیـار‬ ‫دارد‪ ،‬کلیـد می زنـد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2511‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت وگو با هنرمندان شرکت کننده‬ ‫در نمایشگاه گروهی نقاشی «سپیده دبیری ‪»2‬‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫نمایشــگاه «ســپیده دبیــری ‪ »2‬بــا ارائــه‬ ‫اثــاری از «ســپیده دبیــری‪ ،‬علیرضــا فرهــی‪،‬‬ ‫نســادات مجیــدی‪ ،‬الهــه پارســایی‪،‬‬ ‫نستر ‬ ‫فریمــاه خســروی‪ ،‬مهســا طریقــت‪ ،‬هدیــه‬ ‫دلنــواز‪ ،‬زهــرا علیــزاده‪ ،‬زهــرا بشــکار‪ ،‬زهــرا‬ ‫حاجیــان‪ ،‬نســرین لبافــی‪ ،‬مهنــاز مختــاری‪،‬‬ ‫یپــور‪ ،‬ســمیه‬ ‫بهــاره جعفردوالبــی‪ ،‬عاطفــه ول ‬ ‫دادجــو‪ ،‬فاطم هســادات رضــوی قمصــری‪،‬‬ ‫رضــوان جامعــی‪ ،‬ســمیرا حس ـن زاده‪ ،‬ایــار‬ ‫مــرادی‪ ،‬فرزانــه عســگری‪ ،‬شــهرزاد ضرغامــی‪،‬‬ ‫فاطمــه طهماســبی‪ ،‬مهســا باقــری‪ ،‬ســارا‬ ‫یــاری زاده و راضیــه باجلنــد»؛ کــه در گالــری‬ ‫«انتظامــی» به تماشــا بــوده؛ بــه روز پایانـ ِـی خود‬ ‫رســید و عالقه منــدان امــروز را فرصــت دارنــد‬ ‫بیــن ســاعات ‪ 15‬تــا ‪ 18‬بــرای بازدیــد‪ ،‬بــه محــل‬ ‫ـانی خیابان شــریعتی‪ ،‬باالتر از‬ ‫ِ‬ ‫برگزاری ان به نشـ ِ‬ ‫مطهــری‪ ،‬روبـه روی فروشــگاه اتــکا‪ ،‬پــا ک‪،608‬‬ ‫واحــد ‪ 5‬مراجعــه کننــد‪ .‬گپ وگفتــی مختصــر بــا‬ ‫تعــدادی از شــرکت کنندگان دراین نمایشــگاه از‬ ‫یگــذرد‪.‬‬ ‫نظرتــان م ‬ ‫نمایش اثار ارائه شده در نمایشگاه ها‬ ‫باتوجه بهظرفیت هایموجود‬ ‫«مهسـا باقری» بااشاره به اینکه دراین نمایشگاه‬ ‫اثـری را بـا تکنیـک ا کریلیـک رنگـی به نمایـش‬ ‫گذاشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اثـر‪ ،‬چهـره یـک دختـر‬ ‫اسـت کـه تعـداد بسـیاری رنـگ در ان بـه کار‬ ‫گهـای موجـود‬ ‫یتـوان گفـت تمـام رن ‬ ‫رفتـه و م ‬ ‫در این تابلـو وجـود داشـته؛ و ‪ 10‬تـا ‪ 12‬درجـه‬ ‫رنـگ ابـی و ‪ 6‬تـا ‪ 8‬درجـه رنـگ سـبز دراین اثـر‬ ‫بـه کار رفتـه اسـت»‪ .‬وی کـه تحصیلات خـود‬ ‫را در رشـته عکاسـی تجسـمی در دانشـگاه‬ ‫فرهنگ وهنـر واحـد ‪ 12‬تهـران به پایـان رسـانده‬ ‫اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه در هـرکاری‪ ،‬بـا شـهرت‬ ‫یتـوان ارتقـاء یافـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گـر شـغلی وجـود‬ ‫م ‬ ‫داشـته باشـد کـه شـهرت همـراه ان باشـد‪،‬‬ ‫نحـوزه‪ ،‬ایـن شـغل‬ ‫فـرد بـرای فعالیـت درای ‬ ‫را بـه دیگـر شـغل هایی کـه از عنصـر شـهرت‬ ‫برخـوردار نیسـتند‪ ،‬ترجیـح می دهـد و ازایـن رو‪،‬‬ ‫یتـوان گفـت شـرکت در نمایشـگاه های‬ ‫م ‬ ‫گروهـی ازاین دسـت در ارتقـای شـغلی هنرمنـد‬ ‫کسـال اسـت‬ ‫تاثیـری بسـزا دارد»‪ .‬وی کـه ی ‬ ‫در گالـری «سـپید» مشـغول به فعالیت اسـت‪،‬‬ ‫باتا کیدبراینکـه هیـچ رخـدادی بـرای یـک‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬مفیدتـر از شـرکت در یـک نمایشـگاه‬ ‫بـزرگ نیسـت؛ تـا صاحبان اثـار بتواننـد در ان اثار‬ ‫بیشـتری از خـود را به نمایـش بگذارنـد‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬هنرمند‪ ،‬تنها با شـرکت در نمایشـگاه های‬ ‫یسـت کـه می توانـد تمـام‬ ‫فرهنگی وهنر ‬ ‫اسـتعدادها‪ ،‬توانایی ها و زحماتی را که در مسـیر‬ ‫هنـر کشـیده اسـت‪ ،‬بـرای مخاطـب به نمایـش‬ ‫بگـذارد»‪ .‬ایـن هنرمنـد کـه هشـت ماه بـا تکنیک‬ ‫«سـیاه قلم» بـه فعالیـت پرداختـه اسـت‪،‬‬ ‫باتا کیدبراینکـه ایجـاد تعـادل در ارائـه اثـار در‬ ‫نمایشـگاه های نقاشـی‪ ،‬امری بسـیارمهم است‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بسـیارمهم اسـت کـه برگزارکننـدگان‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬اثـار ارائ هشـده در یـک نمایشـگاه را‬ ‫طبـق ظرفیت موجود به کار گیرنـد و این امر باید‬ ‫به گونـه ای مدیریـت شـود کـه تمـام کسـانی که‬ ‫نحـوزه فعالیـت کرده انـد‪ ،‬حاصـل زحمـات‬ ‫درای ‬ ‫خویـش را ببینـد»‪.‬‬ ‫کاهش ترس مردم‬ ‫از شیوع و ابتال به بیماری کرونا‬ ‫«الهـه پارسـایی» بابیان اینکـه حضـور‬ ‫دراین نمایشـگاه‪ ،‬فرصـت خوبـی را بـرای ارائـه‬ ‫اثـارش فراهـم اورده اسـت باابرازتاسـف ازاینکه‬ ‫امـروز‪ ،‬عرصـه هنـر در کشـور مـا کمتـر از دیگـر‬ ‫عرص ههـای فعـال دیـده و بـه ان پرداختـه‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬از وضعیـت اقتصـادی و‬ ‫م ‬ ‫عدم دسترسـی بـه زیرسـاخت های فرهنگـی؛‬ ‫یتـوان به عنـوان دو عامـل مهـم بی توجهـی‬ ‫م ‬ ‫بـه هنـر در شـرایط کنونـی جامعه یـاد کـرد و این‪،‬‬ ‫یشـود هنرمنـد انـرژی بیشـتری را‬ ‫موجـب م ‬ ‫صـرف فعالیـت کنـد تـا بیشـتر دیـده شـود»‪ .‬وی‬ ‫که ‪ 20‬سال است در عرصه رنگ روغن و ا کریلیک‬ ‫یپـردازد‪ ،‬صـرف انـرژی‬ ‫بـه فعالیـت هنـری م ‬ ‫بیش از حـد توسـط هنرمنـد را یکـی از مهم تریـن‬ ‫عوامـل ناامیـدی فـرد و دست کشـیدن از‬ ‫این عرصـه خواند و باتا کیدبراینکه امروز‪ ،‬این امر‬ ‫موجـب شـده بسـیاری از هنرمنـدان توانـای‬ ‫کشور نتوانند به فعالیتشان ادامه دهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«در جایگاه برگزارکننده نمایشـگاه های فرهنگی‬ ‫و هنـری‪ ،‬همـواره شناسـاندن اسـتعدادهای‬ ‫هنـری جامعـه را بـه عمـوم مخاطبـان‪ ،‬به عنـوان‬ ‫یکـی از مهم تریـن اهـداف خویـش برگزیـدم و‬ ‫ـدان فعـال‬ ‫ازاین مسـیر‪ ،‬می کوشـیدم بـه هنرمن ِ‬ ‫انگیـزه بدهـم؛ امـا متاسـفانه خریـد اثـار هنـری‬ ‫قشـده توسـط هنرمنـدان‪ ،‬کمتر از انچـه‬ ‫خل ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫بایـد‪ ،‬دیـده م ‬ ‫عدم اسـتقبال مخاطـب از اثـر ارائ هشـده توسـط‬ ‫یـک هنرمنـد‪ ،‬می توانـد او را مایـوس کنـد و از‬ ‫ادامـه فعالیـت بـاز دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گـر بخواهیـم‬ ‫وضعیـت فعلـی هنـر و هنرمنـد را در کشـور‪،‬‬ ‫موردبررسـی و ارزیابـی قـرار دهیـم‪ ،‬بایـد بگوییـم‬ ‫نسـبت به بسـیاری از کشـورهای جهان‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه هنـر و هنرمنـد در جامعـه امـروز کم لطفـی‬ ‫و بی مهـری می کنیـم»‪ .‬ایـن هنرمنـد باسـابقه‬ ‫باتا کیدبراینکـه امـروز‪ ،‬نسـبت به قبل تـرس از‬ ‫کرونا و درگیری با این بیماری کمتر شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬ریختـن تـرس مـردم از بیمـاری کرونـا‪،‬‬ ‫موجـب شـده تـا صمیمیـت بیشـتری نسـبت‬ ‫بـه گذشـته بیـن مـردم ایجـاد شـود کـه می توانـد‬ ‫ زمینه ای را ایجاد کند تا بازدید از نمایشگاه های‬ ‫فرهنگـی و هنـری نسـبت به قبل بیشـتر شـود»‪.‬‬ ‫کاری نادرست‬ ‫ عنوان قیمت گذاری مادی اثار هنری‬ ‫تحت‬ ‫ِ‬ ‫«مهسـا طریقـت» با اشـاره به اینکه ‪17‬مـاه‬ ‫اسـت کـه در مسـیر امـوزش هنـر نقاشـی در‬ ‫حوز ههـای سـیاه قلم‪ ،‬ا کریلیـک و ورق طلا گام‬ ‫برمـی دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‪ ،‬دومیـن نمایشـگاه‬ ‫یسـت کـه کنـار خانـم دبیـری بـه ارائـه اثـر‬ ‫گروه ‬ ‫یپـردازم و دراین نمایشـگاه‪ ،‬توانسـتم یـک‬ ‫م ‬ ‫اثـر بـا تکنیـک سـیاه قلم‪ ،‬بـا طـرح خیـس و در‬ ‫‪ 7‬سـانتی متر ارائـه کنـم»‪ .‬وی‬ ‫ابعـاد ‪ 100‬در ‪ 0‬‬ ‫بااشـاره به اینکه حضور در بسـتر نمایشـگاه های‬ ‫هنـری به جهـت ارائـه اثـر در نمایشـگاه هایی‬ ‫ازاین دسـت‪ ،‬می توانـد بـه هنرمنـد درجهـت‬ ‫معرفـی اثـارش کمـک شـایان توجهی داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬تعـداد هنرمنـدان شـرکت کننده‬ ‫در یـک نمایشـگاه هنـری‪ ،‬ارتبـاط مسـتقیم بـا‬ ‫سـطح پیشـرفت یـک هنرمنـد در رشـته فعالیت‬ ‫خـود دارد و هرانـداز ه اثـار بیشـتری دراین دسـت‬ ‫رویدادهـا به نمایـش گذاشـته شـود‪ ،‬هنرمنـدان‬ ‫می تواننـد بـا حمایـت و معرفـی اثـار خویـش‪،‬‬ ‫موجبـات رشـد دیگـر دوستانشـان را فراهـم‬ ‫کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه امـروز کرونـا در کشـور‪،‬‬ ‫لطم ههـای جـدی بـه سـطح بازدیدکننـدگان‬ ‫از اثـار هنـری زده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمندانـی‬ ‫کـه دسـت بـه خلـق اثـر زده و در مسـیر ارائـه ان‬ ‫در قالـب نمایشـگاه گام برمی دارنـد‪ ،‬سـطح‬ ‫باالتـری از انتظـار را نسـبت بـه بازدیـد از اثـار‬ ‫خویـش در نمایشـگاه ها دارنـد و ایـن رخـداد‬ ‫به واسـطه شـیوع کرونـا‪ ،‬محـدود شـده و تعـداد‬ ‫بازدیدکننـدگان کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باابرازتاسـف ازاینکه امـروز مـردم ایـران‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه دیگـر کشـورها بـا درصـد کمتـری از مخاطبان‬ ‫از نمایشـگاه های فرهنگـی و هنـری بازدیـد و‬ ‫اسـتقبال می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬هنرهایـی ماننـد‬ ‫نقاشـی های هایپررئـال‪ ،‬تابلوهـای دکوراتیـو و‬ ‫‪ ...‬از جملـه اثـار ارزشـمندی هسـتند کـه تصـور‬ ‫می کنم قیمت گذاری روی ان ها درست نیست؛‬ ‫زیـرا زحمـت و زمان بسـیار و حتـی می توان گفت‬ ‫بی نهایتـی بـرای خلـق یـک اثـر هنـری توسـط‬ ‫هنرمنـد صـرف شـده تـا به منصـه ظهور برسـد»‪.‬‬ ‫نقش متفاوت هنر‬ ‫در زندگی انسان های مختلف‬ ‫«فریمـاه خسـروی» باابرازخرسـندی ازاینکه‬ ‫در یـک نمایشـگاه گروهـی شـرکت دارد؛‬ ‫بااشـاره به اینکه نبایـد از برگـزاری نمایشـگاه های‬ ‫هنـری انفـرادی‪ ،‬ظرفیـت ارائـه تمـام اثـار هنـری‬ ‫هنرمند را داشت‪ ،‬گفت‪« :‬همین که یک هنرمند‬ ‫سـهم کوچکـی در برگـزاری یـک رویـداد فرهنگـی‬ ‫بزرگ داشته باشد‪ ،‬کاری بزرگ و شگرف است»‪.‬‬ ‫کسـال اسـت ب هصـورت جدی نقاشـی‬ ‫وی کـه ی ‬ ‫را در سـبک هایپر رئـال‪ ،‬سـیاه قلم و رنگ روغـن‪،‬‬ ‫زیر نظـر سـپیده دبیـری امـوزی می بینـد‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه باتوج هبـه شـیوع کرونـا‪ ،‬انتظـار‬ ‫می رفـت بازدیدکننـدگان زیـادی از نمایشـگاه‬ ‫اسـتقبال نکننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬خـدا را شـا کریم کـه‬ ‫نشـرایط نیـز هنرمنـدان و هنردوسـتان‬ ‫درای ‬ ‫زیـادی کنـار مـا بودند کـه موجبات دلگرمـی ما را‬ ‫نیز فراهم کردند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه هنرجوی‬ ‫کوچکـی در عالـم وسـیع هنـر اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«احسـاس می کنـم امـروز نسـبت بـه گذشـته‪،‬‬ ‫یشـود و امروز‪،‬‬ ‫اهمیـت بیشـتری بـه هنـر داده م ‬ ‫استقبال مردم از سبک های مدرن بسیاربیشتر‬ ‫یکـه یـک اثـر هنـری را‬ ‫شـده‪ .‬البتـه هسـتند افراد ‬ ‫می بیننـد؛ امـا نسـبت بـه هنرمنـد کم لطف انـد؛‬ ‫بااین وجـود‪ ،‬این نکتـه را نبایـد فرامـوش کـرد کـه‬ ‫عالقـه مـردم در سـبک های هایپررئـال روزبـه روز‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه ا گـر ارزو و‬ ‫بیشـتر م ‬ ‫رویـای بزرگـی را در ذهـن داشـته باشـی؛ چـه‬ ‫ً‬ ‫کـودک باشـی یـا یک انسـان بالـغ‪ ،‬حتما بـا تالش‬ ‫بـه رویـای خویـش دسـت خواهـی یافـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«به نظـرم هنـر می توانـد به عنـوان شـروعی‬ ‫دوبـاره و یـک زندگـی دوبـاره به حسـاب بیایـد‬ ‫و تفاوتـی نـدارد شـما در کـدام حـوزه هنـر وارد‬ ‫یشـوید‪ .‬به نظـرم عالقـه در هـرکاری موجـب‬ ‫م ‬ ‫یشـود شما هیچ دغدغه ای نداشته باشید»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه هنرمنـد یـک اثـر را خلـق‬ ‫ُ‬ ‫می کنـد؛ نـه «کپی»‪ ،‬گفت‪« :‬نقش هنر در زندگی‬ ‫انسـان های مختلـف متفـاوت اسـت و هسـتند‬ ‫کسـانی که بـرای گـذران اوقـات فراغـت خویـش‬ ‫سـراغ هنـر می رونـد»‪.‬‬ ‫خلق زیبایی توسط هنرمند‬ ‫باتکیه بر توانایی و پشتکار‬ ‫«سـارا یـاری زاده» کـه دومـاه اسـت فعالیـت‬ ‫در حـوزه نقاشـی را نـزد خانـم دبیـری اغـاز‬ ‫کـرده‪ ،‬بابیان اینکـه حضـور در نمایشـگاه های‬ ‫یشـود هنرمنـد بتوانـد بـرای‬ ‫گروهـی موجـب م ‬ ‫تهـای خویـش بیشـتر‬ ‫دید هشـدن در فعالی ‬ ‫بکوشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬حضـور در رویدادهـای گروهـی‬ ‫زمینـه تبادل نظـر میـان هنرمنـدان را فراهـم‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی کـه اثـری را در قالـب دختـری‬ ‫سیاه پوسـت به نمایـش گذاشـته اسـت‪،‬‬ ‫باابرازخرسـندی ازاینکه در شـرایط کنونـی‪،‬‬ ‫توجـه بسـیاری ازافراد بیش ازپیـش بـه هنرهـای‬ ‫تجسـمی؛ به ویـژه نقاشـی کـودکان جلـب شـده‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر در هنـری عشـق باشـد‪ ،‬هنرمنـد‬ ‫نمی توانـد زمانی طوالنـی را در هنرش صرف کند‬ ‫و عالو هبـر عشـق؛ انگیـزه‪ ،‬خالقیـت و پشـتکار‪ ،‬از‬ ‫مهم تریـن عناصـری هسـتند کـه مسـیر هنرمنـد‬ ‫را همـوار می کننـد»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکـه هنـر‪،‬‬ ‫نوعی توانایی و مهارت افریدن زیبایی در وجود‬ ‫یک شخص هنرمند است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬هنرمند‬ ‫باتکی هبـر توانایـی و پشـتکار خویـش‪ ،‬دسـت بـه‬ ‫خلـق زیبایـی می زنـد»‪ .‬وی به کارگیـری عشـق‬ ‫موجـود در قلـب هنرمنـد در مسـیر خلـق و ارائـه‬ ‫یـک اثـر هنـری را مهم تریـن عامـل مانـدگاری‬ ‫بهـای مخاطبـان‬ ‫نهـا و قل ‬ ‫اثـرش در ذه ‬ ‫دانسـته و گفـت‪« :‬زمانـی یک اثر هنـری می تواند‬ ‫مانـدگار شـود که مـا؛ چه در جایگاه یک هنرمند‬ ‫و چـه در جایـگاه یـک مخاطـب بـه هنـر ارزش‬ ‫بدهیـم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه شـناخت جایـگاه‬ ‫هنر در جامعه می تواند ان را به سـرمایه ای برای‬ ‫نسـل ها مبدل کند‪ ،‬افزود‪« :‬سـرمایه های هنری‬ ‫هـر کشـوری‪ ،‬بـا بهـادادن و صـرف زمـان منطقـی‬ ‫درجهـت رشـد‪ ،‬می تواننـد بـه میراثـی مانـدگار‬ ‫بـرای تمـام نسـل ها مبـدل شـوند»‪.‬‬ ‫عشق هنرمند‪ ،‬به اثر روح و جال می بخشد‬ ‫«بهـاره جعفردوالبـی» بااشـاره به اینکه در‬ ‫ نمایشـگاه بـا اثـری بـا نـام «چهـره پیـر» حضـور‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن کار‪ ،‬اثـری پـر از بافـت و‬ ‫جزئیـات بـود کـه بحمـداهلل بـا تلاش بسـیارزیاد‬ ‫یهـای اسـتاد عزیـزم توانسـتیم ان را‬ ‫و راهنمای ‬ ‫ب هسـرانجام برسـانیم و مقابـل دیـدگان عمـوم‬ ‫مخاطبـان به نمایـش بگذاریـم»‪ .‬وی کـه‬ ‫فعالیـت در عرصـه سـیاه قلم را از دوسـال پیش‬ ‫تحت نظـر سـپیده دبیـری اغـاز کـرده اسـت‪،‬‬ ‫بااذعان به اینکـه حضـور دراین رویـداد‪ ،‬بـرگ‬ ‫دیگـری از دفتـر فعالیـت هنـری او را رقـم زده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬برگـزاری نمایشـگاه های گروهـی‬ ‫یشـود‬ ‫موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان نوپا م ‬ ‫و حـس بیشتردید هشـدن اثـار هنـری ایـن‬ ‫هنرمنـدان‪ ،‬می توانـد انـان را در تولید اثار بیشـتر‬ ‫نبـار‬ ‫و بهتـر یـاری کنـد»‪ .‬وی کـه بـرای دومی ‬ ‫اسـت در نمایشـگاه های گروهـی حضـوری‬ ‫یافتـه باابرازتاسـف ازاینکه امـروز هنـر و هنرمنـد‬ ‫یکـه تلاش می کننـد تـا اثـر خویـش‬ ‫به نحو ‬ ‫نشـکل ممکـن ارائـه کننـد‪ ،‬دیـده‬ ‫را به بهتری ‬ ‫یشـوند و گویـی بهایـی بابـت ارائـه اثـر هنـری‬ ‫نم ‬ ‫خویـش دریافـت نمی کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمنـد‬ ‫می کوشـد تـا اثـر خویـش را در بهتریـن شـکل و‬ ‫عالی تریـن شـکل ممکـن بـه مخاطـب خویـش‬ ‫یشـود بـا بسـیاری‬ ‫عرضـه کنـد و ایـن موجـب م ‬ ‫از خسـتگی ها و دردهـای جسـمی و روحـی‬ ‫دسـت وپنجه نـرم کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫عشـق در هنـر می توانـد سرمنشـا خلـق بهتریـن‬ ‫اثـار باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنـر‪ ،‬از جذاب تریـن و‬ ‫زیباتریـن پدید ههـای پیرامونـی ماسـت‪ .‬وقتـی‬ ‫هنرمند با عشق و عالقه اثر خویش را به نمایش‬ ‫بگـذارد‪ ،‬روح دیگـری را در کار خویـش تزریـق‬ ‫کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫هنر هنرمند را از انزوا دور می کند‬ ‫یپـور» بااشـاره به اینکه شـرکت‬ ‫«عاطفـه ول ‬ ‫دراین نمایشـگاه موجـب شـده تـا انگیـزه او‬ ‫بـرای ادامـه مسـیر هنـر بیشـتر شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«هنرمندانـی کـه تـازه فعالیت هنـری خـود را اغاز‬ ‫کرده انـد‪ ،‬بـا حضـور در نمایشـگاه های گروهـی‬ ‫می تواننـد بهتـر و بیشترازگذشـته دیـده شـوند‬ ‫کـه می توانـد موجـب پیشـرفت و انگیـزه بـرای‬ ‫جسـال اسـت بـه‬ ‫هنرمنـد باشـد»‪ .‬وی کـه پن ‬ ‫نقاشـی سـیاه قلم می پردازد‪ ،‬باابرازتاسف ازاینکه‬ ‫امـروز هنـر نقاشـی در کشـور دسـت کم گرفتـه‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫یشـود و توجهـی بـه هنـر نقاشـی نم ‬ ‫م ‬ ‫افـزود‪« :‬وقتـی هنرمنـد‪ ،‬تشـویق و فـروش اثـار‬ ‫یشـود‬ ‫خویـش را نمی بینـد‪ ،‬مایـوس و ناامیـد م ‬ ‫یکـه بـرای‬ ‫و بـه ایـن فکـر فرومـی رود کـه زمان ‬ ‫خلـق یـک اثـر هنـری صـرف کـرده اسـت‪ ،‬زمانـی‬ ‫بیهـوده بـوده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه هنـر‪،‬‬ ‫درعین اینکـه بـاارزش اسـت و گاه از کاالهـای‬ ‫شتـر باشـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫لوکـس نیـز می توانـد باارز ‬ ‫یهـا‪ ،‬هنـر‬ ‫«در عیـن داشـتن همـه ایـن ویژگ ‬ ‫مقولـه ای دسـت نیافتنی نیسـت و هرکسـی بـا‬ ‫تلاش‪ ،‬عشـق‪ ،‬عالقـه و پشـتکار فـراوان می توانـد‬ ‫دسـت بـه خلـق اثـری زیبـا بزنـد و ان را در‬ ‫زندگـی خویـش بـرای مخاطبانـش به نمایـش‬ ‫بگـذارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه هنـر در زندگـی‬ ‫هنرمنـد‪ ،‬بسـیارجذاب و بـاارزش اسـت‪ ،‬از هنـر‬ ‫به عنـوان ارامـش و جالدهنـده روح هنرمنـد در‬ ‫زندگـی یـاد کـرد و گفـت‪« :‬هنـر‪ ،‬چشـم انسـان را‬ ‫بـه روی حقایـق زندگـی بـاز می کنـد و معتقـدم‬ ‫کـه هنرمنـد‪ ،‬عالو هبـر زندگـی خویـش؛ می توانـد‬ ‫در زندگـی دیگـران نیـز ارامـش ایجـاد کنـد و‬ ‫بـر زندگـی انـان نیـز تاثیـر مثبـت بگـذارد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه نقـش هنـر در زندگـی انسـان در‬ ‫حـوزه کاسـتن از فشـارهای روانـی انکارناپذیـر‬ ‫اسـت و می توانـد باعـث ازبین رفتـن نفـرت و غـم‬ ‫در زندگـی هنرمنـد شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬هنـر موجـب‬ ‫یشـود و درنهایـت‪،‬‬ ‫کشـدن روح هنرمنـد م ‬ ‫سب ‬ ‫سـعی هنـر براین اسـت که هنرمنـد را از انـزوا دور‬ ‫کنـد»‪.‬‬ ‫نگریستن رویدادهای جهان با نگاهی دیگر‬ ‫«زهـرا حاجیـان» گفـت‪« :‬حضـور در‬ ‫نمایشـگاه های گروهـی‪ ،‬می توانـد بـه هنرمنـد‬ ‫احسـاس عزت نفـس بدهـد و حضـور‬ ‫دراین نمایشـگاه‪ ،‬ایـن حـس را در مـن ایجـاد‬ ‫کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه شـرایط فیزیکـی‪،‬‬ ‫تعـداد اثـار حاضـر و چیدمـان اثـار در یـک‬ ‫نمایشـگاه هنـری را از مهم ترین مقوله های موثر‬ ‫بـر ذهنیـت مخاطـب دانسـته و بابیان اینکـه‬ ‫ارایـش دراین نمایشـگاه بی نظیـر بـوده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬هنرمنـد باتکی هبـر تمـام احساسـات‬ ‫تهـای درونـی و‬ ‫درونـی خویـش‪ ،‬از تمـام ظرفی ‬ ‫اسـتعدادش بهـره می گیرد تـا اثری هنری را خلق‬ ‫کنـد و مخاطبـان نیز با حسـی که نسـبت به یک‬ ‫اثـر هنـری دارنـد‪ ،‬اعتبـار و ارزش بـه اثـر می دهند‬ ‫و از اثـر حـس می گیرنـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫هنـر را کاالیـی لوکـس و دسـت نیافتنی می دانـد‬ ‫کـه هنرمنـد درراسـتای خلـق ان زحمـت بسـیار‬ ‫کشـیده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬هنرمنـد کاالیـی‬ ‫لوکـس‪ ،‬قابل تقدیـر و تشـویق ارائـه می کنـد‬ ‫چکـس‬ ‫یسـت و هی ‬ ‫کـه بسـیار دست نیافتن ‬ ‫نمی توانـد ماننـد او دسـت بـه خلـق چنیـن‬ ‫نسـاز‬ ‫اثـری بزنـد»‪ .‬وی هنـر و هنرمنـد را جریا ‬ ‫ارامـش‪ ،‬حـس خوب بـودن و شـادبودن دانسـته‬ ‫و باتا کیدبراینکـه هنرمندبودن حـس و نگاه فرد‬ ‫را بـه زندگـی تغییـر می دهـد و او را وادار می کنـد‬ ‫بـا چشـم دیگـری بـه پدید ههـای هسـتی نـگاه‬ ‫حتـر‪،‬‬ ‫کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمنـد همه چیـز را واض ‬ ‫بهتـر و زیباتـر می بینـد و می توانـد پدید ههـای‬ ‫موجـود در طبیعـت را بسـیاربهتر درک کنـد و‬ ‫از درک و فهـم باالتـری برخـوردار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه هنـر‪ ،‬می تواند تعادلـی در زندگی‬ ‫چجـای دیگـری‬ ‫انسـان ایجـاد کنـد کـه از هی ‬ ‫قابل دسترسـی نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬زمانی که انسـان‬ ‫یسـت یا هر اختالل دیگری‬ ‫مشـکلی دارد‪ ،‬عصب ‬ ‫دارد‪ ،‬می توانـد بـا دسـت زدن بـه هنـری ماننـد‬ ‫نقاشی‪ ،‬فکر خویش را ازاد کند؛ و هنر را می توان‬ ‫به تعادل رسـیدن ارامش در روح و جسـم تعریف‬ ‫کـرد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا فرهی‬ ‫دعوت‬ ‫اجرای ویژه «گره گاه»‬ ‫برای کمک به اسیب دیدگان متروپل‬ ‫نگار امیری‬ ‫نمایـش «گـره گاه» به نویسـندگی مسـعود ترابـی و کارگردانـی پیمـان چراغـی؛‬ ‫چهارشـنبه و پنج شـنبه ‪ 10‬و ‪ 11‬خردادمـاه بـا هـدف کمـک بـه اسـیب دیدگان‬ ‫متروپـل اجـرا خواهـد شـد‪ .‬گروه نمایشـی «گـره گاه» کـه از ‪ ۸‬خردادمـاه اجرای‬ ‫خـود را در تماشـاخانه اهـورا اغـاز کـرده اسـت‪ ،‬قصـد دارد هزینـه دوشـب‬ ‫بلیت فروشـی این اثر را برای حمایت از اسـیب دیدگان حادثه متروپل صرف‬ ‫کند‪« .‬گره گاه» روایت اتفاقاتی ست در سال های ‪ ۱۳۷۴ ،۱۳۵۴ ،۱۳۳۴‬و ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بـرای نسـل های مختلـف خانـواده ای کـه در یـک سـینما زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫شـیرین منجمـی‪ ،‬سـحر قلباربنـد‪ ،‬کیمیـا نصیـری‪ ،‬مهیـار ذوالنـوری‪ ،‬عیسـی‬ ‫محمـدی‪ ،‬بـاران یاسـی‪ ،‬سـید محمدامیـن مدنـی‪ ،‬بهـی جدیـدی‪ ،‬علیرضـا‬ ‫محمـدی‪ ،‬محمدمهـدی غـروی‪ ،‬محمدرضـا حسـنی‪ ،‬مرضیـه ابراهیمـی‪،‬‬ ‫فریماه قاسـمی‪ ،‬امیرعباس بابایی‪ ،‬پریسـا روسـتایی‪ ،‬مهتاب امیرکافی‪ ،‬پوریا‬ ‫خـرم؛ به ترتیـب ورود بـه صحنـه در این نمایـش بـازی دارنـد‪ .‬دیگـر عوامـل‬ ‫اثـر عبارت انـد از مدیـر تولیـد‪ :‬مهـدی رشـیدی‪ /‬دسـتیار اول کارگـردان و‬ ‫برنامه ریز‪ :‬شـکوفه سـلیمانی‪ /‬دسـتیار دوم کارگردان‪ :‬علیرضا نوری‪ /‬منشی‬ ‫صحنـه‪ :‬زهـرا یوسـفی‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬شـهاب شـریفی‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬زهـرا‬ ‫گلـزاری‪ /‬مجـری لبـاس‪ :‬مرضیـه ابراهیمـی‪ /‬طراح نور‪ :‬مسـعود ترابـی‪ /‬طراح‬ ‫گریـم‪ :‬فاطمـه قورچـی بیگـی‪ /‬مجـری گریـم‪ :‬عارفـه دهقـان‪ /‬طـراح پوسـتر‪:‬‬ ‫سـاناز افشـاری‪ /‬مشـاور رسـانه‪ :‬نـگار امیـری‪ .‬عالقه منـدان می تواننـد بلیـت‬ ‫نمایـش «گـره گاه» را از سـایت تیـوال تهیـه کننـد ‪.‬‬ ‫فستیوال‬ ‫«یک لغزش کوچولو» در راه جشنواره سیالن‬ ‫فیلـم کوتـاه «یـک لغـزش کوچولـو» به نویسـندگی‪ ،‬کارگردانـی و تهیـه کنندگـی‬ ‫کیانـوش احمـدی؛ در سـومین حضـور بین المللـی خـود بعـد از راه یابـی بـه‬ ‫جشـنواره اپن ویژن روسـیه و هفتمین دوره جشـنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫بوگوتـا (کلمبیـا)‪ ،‬راهـی ‪ Ceylon International Film Festival‬شـد‪ .‬جشـنواره‬ ‫ً‬ ‫بین المللـی فیلـم سـیالن کـه اصالتـا جشـنواره ای از سریالنکاسـت بـرای‬ ‫اولین بـار در سـانتاباربارای امریـکا برگـزار خواهـد شـد‪ .‬جشـنواره فیلـم سـیالن‬ ‫تعهـد دارد فیلم هـای بین المللـی فیلم سـازان تـازه کار را بـه سینما دوسـتان‬ ‫معرفـی کنـد و تالشـش را بـر روی فیلـم هـا و فیلم سـازان مسـتقل متمرکـز‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬جشـنواره بین المللـی فیلـم سـیالن در تاریـخ ‪ 10‬تـا ‪ 12‬ژوئـن برابـر‬ ‫بـا ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۲۲‬خردادمـاه امسـال برگـزار می شـود‪ .‬در خالصـ ه داسـتان ان اسـت‪:‬‬ ‫«به قـول دکارت؛ می اندیشـم پـس هسـتم‪ ،‬پـس لحظـه ای بیاندیشـیم!»‬ ‫مهـدی زمین پـرداز‪ ،‬کاظـم کامور بخشـایش‪ ،‬مرجـان اقانوری‪ ،‬اصغر شـیرزاد‪،‬‬ ‫فـرزاد ابوعلـی‪ ،‬صـادق لرکی در این اثر ایفای نقـش دارند‪ .‬از دیگر عوامل «یک‬ ‫لغـزش کوچولـو» عبارت انـد از فیلم بـردار‪ :‬بهـرام لطفی‪ /‬دسـتیار تصویر‪ :‬علی‬ ‫روحـی‪ /‬صدابـردار‪ :‬داوود کاظمـی‪ /‬تدوین‪ :‬مسـعود تجویـدی‪ /‬صدا گذاری‬ ‫یفـر‪/‬‬ ‫و موسـیقی‪ :‬خشـایار خاتمـی‪ /‬اصلاح رنـگ و نـور‪ :‬امیرحسـین رضای ‬ ‫ویـژوال‪ :‬نویـد کشـوری‪ /‬مترجمیـن‪ :‬محدثه صادقی و امید مرادی‪ /‬دسـتیار‬ ‫کارگـردان و برنامه ریـز‪ :‬اصغـر شـیرزاد‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬محمـد تجویـدی‪/‬‬ ‫گریـم‪ :‬مانـا غریـب‪ /‬مدیـران تولیـد‪ :‬صـادق لرکـی و فـرزاد ابوعلـی‪ /‬عکاسـان‪:‬‬ ‫محمـد تجویـدی و یاسـین احمـدی‪ /‬طـراح پوسـتر‪ :‬جـواد نقـدی اجقـان‪/‬‬ ‫تایپوگرافـی‪ :‬ایمـان سـلیح‪ /‬تیتـراژ و زیرنویـس‪ :‬امیـد مـرادی‪ /‬سـاخت تیـزر‪:‬‬ ‫خشـایار خاتمـی‪ /‬روابط عمومـی و امـور رسـانه‪ :‬نـگار امیـری‪ /‬طـراح پوسـتر‪،‬‬ ‫صحنـه و نـور‪ :‬جـواد نقـدی اجقـان‪ /‬طراحـان لبـاس‪ :‬محبوبـه اسـدی و‬ ‫کیانـوش احمـدی‪ /‬سـرمایه گذاران‪ :‬کیانـوش و کامیـاب احمـدی؛ با حمایت‬ ‫انجمـن سـینمای جـوان اسـتان تهـران و دفتـر فیلم سـازی رهـاورد فیلـم‪،‬‬ ‫پخـش بین الملـل کمپانـی ‪.RAW‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سرو خرامان‬ ‫البوم «سـرو خرامان»؛ اثری از علی اصغر اسـماعیلی و حمیدرضا اسـماعیلی؛‬ ‫و با اهنگسـازی حمیدرضا عرب اسـت‪ .‬این البوم در سـبک کالسـیک ایرانی‬ ‫و شـامل نـه قطعـه موسیقی سـت کـه ترانه هـای ان توسـط موالنـا‪ ،‬عالمـه‬ ‫مال محسـن فیـض کاشـانی‪ ،‬حزیـن الهیجـی‪ ،‬حافـظ شـیرازی و علی اصغـر‬ ‫اسـماعیلی سـروده شـده اسـت‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫کامران قاسمپور؛ برترین ازادکار جهان‬ ‫طبـق تازه تریـن رتبه بنـدی اتحادیـه جهانـی کشـتی؛ ازادکار عنـوان دار وزن‬ ‫‪ ۹۲‬کیلوگـرم کشـورمان در صـدر قـرار گرفـت؛ و حسـن یزدانـی در جایـگاه دوم‬ ‫وزن ‪ ۸۶‬کیلوگـرم ایسـتاد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ اتحادیـه جهانـی کشـتی تازه تریـن‬ ‫رتبه بندی برترین ازادکاران جهان را منتشـر کرد که طی ان کامران قاسـمپور‬ ‫در صـدر ایسـتاد و حسـن یزدانـی نیـز پایین تر از دیوید تیلـور امریکایی جای‬ ‫گرفـت‪ .‬همچنیـن محمـد نخـودی در ‪ ۷۹‬کیلوگـرم در رده دوم قـرار گرفـت‬ ‫و امیرحسـین زار ع در ‪ ۱۲۵‬کیلوگـرم و علیرضـا سـرلک در وزن ‪ ۵۷‬کیلوگـرم‬ ‫به ترتیـب در رده هـای سـوم و چهـارم اوزان خـود جـای گرفته انـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 2‬و ‪ 3‬فرعی از ‪ 1239‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 1‬فرعـی و ‪ 3‬فرعـی از ‪ 1239‬اصلـی و ‪ 558‬اصلـی و ‪ 1238‬و ‪ 1239‬اصلی‬ ‫بخش شـهر کاشـمر ابالغ می شـود با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مسـاحت پال ک ‪ 2‬فرعی از ‪1239‬‬ ‫اصلی ‪ 3‬فرعی از ‪ 1239‬اصلی بخش شـهر کاشـمر مورد تقاضای اقای علی ا کبر سـعیدی که در مجاورت‬ ‫ملک شـما اسـت‪ ،‬در روز پنجشـنبه مورخ ‪ 1401/03/19‬سـاعت ‪10‬صبح تعیین شـده و در محل انجام‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور حقـی بـرای خـود قائـل هسـتید و یا‬ ‫اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪،‬‬ ‫نبـش چهـارراه ‪ 17‬شـهریور حاضـر شـده و برابـر کـد ‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را‬ ‫اظهـار داریـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم حضـور‪ ،‬عملیـات ثبتـی برابر مقـررات ادامـه می یابـد‪ -1 .‬پال ک‬ ‫‪ 558‬اصلـی اقـای طوسـی؛ ‪ -2‬پلا ک ‪ 1239‬اصلـی محمدحسـن و ربابه جالینـوس زاده؛ ‪ -3‬پال ک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از ‪ 1239‬اصلـی علی ا کبـر بابایـی؛ ‪ -4‬پلا ک ‪ 1238‬اصلـی عبدالوهـاب جالینـوس و غیره‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪601‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 204‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 203‬و ‪ 242‬و ‪ 205‬اصلـی بخـش شـهر کاشـمر ابلاغ می شـود بـا توجـه‬ ‫بـه اینکـه وقـت تعییـن متراژ و مسـاحت پال ک ‪ 204‬اصلی بخش شـهر کاشـمر مورد تقاضـای اقای ولی اله‬ ‫محمدنـژاد کـه در مجـاورت ملـک شـما اسـت‪ ،‬در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/18‬سـاعت ‪10‬صبـح‬ ‫تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حدود و حقـوق ارتفاقی ملک مزبور حقی‬ ‫بـرای خـود قائـل هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل‬ ‫وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬خیابـان مـدرس‪ ،‬مـدرس ‪ ،4‬میلان شـهید سـاعدی‪ ،‬پلا ک ‪ 6‬حاضـر شـده‬ ‫و برابـر کـد ‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالب خـود را اظهار دارید‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم‬ ‫حضـور‪ ،‬عملیـات ثبتـی برابـر مقـررات ادامـه می یابـد‪ -1 .‬حـد شـمال ‪ 203‬اصلـی کربالیـی محمدحسـین؛‬ ‫‪ -2‬حـد جنـوب ‪ 205‬اصلـی عفـت تقـی زاده؛ ‪ -3‬حـد غـرب ‪ 242‬اصلـی عبدالحسـین نوریان‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪600‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ خاکسـتری متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪267 -36‬ی‪ 29‬و شـماره موتـور ‪ 124K1249826‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11VEXJK038228‬بهمالکیتاحمدقلندریمفقودشدهو از درجهاعتبار ساقطاست‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای احمـد رمضانی فـر فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی ‪ 0749365994‬صـادره از تایبـاد‬ ‫بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت ششـدانگ پال ک ثبتـی ‪2833‬‬ ‫فرعـی از ‪ 251‬اصلـی بخـش ‪ 14‬مشـهد واقـع در تایبـاد کـه متعلـق به وی اسـت به علت جابجایی وسـایل‬ ‫منـزل مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی سـوابق ثبتـی موجـود‪ ،‬معلـوم شـد سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک‬ ‫ثبتـی فوق الذکـر ذیـل شـماره ثبـت ‪ 74810‬دفتـر ‪ 216‬صفحـه ‪ 321‬بـه نـام متقاضـی ثبـت و سـند مالکیت‬ ‫دفترچـه ای بـه شـماره سـریال ‪0436922‬ب‪ 85‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬کـه سـوابق بیـش از ایـن‬ ‫حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت‬ ‫ا گهی و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به‬ ‫پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم‬ ‫وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای بهمـن روشـنی خادمی طـی درخواسـت وارده ‪ 1401/02/05-1184‬اعلام کـرده کـه‬ ‫سـند مالکیت به شـماره چاپی ‪597854‬ج‪ 96‬مربوط به ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی تحت پال ک‬ ‫‪ 4/8855‬واقـع در بخـش دو رامهرمـز کـه بـه نـام متقاضـی ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫کـه در اثـر جابجایـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬می توانـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی اعتراض خود را بـه این اداره‬ ‫تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت المثنی‬ ‫بنـام مالـک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/113‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم نهضـت حیدری دوسـت طـی درخواسـت وارده ‪ 1401/02/10-1441‬اعلام کـرده کـه‬ ‫سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪983537‬الـف‪ 95‬مربـوط بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه مسـکونی تحـت‬ ‫پال ک ‪ 4/6658‬واقع در بخش دو رامهرمز که به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده‬ ‫و برابـر سـند ‪ 1393/05/19-7139‬دفترخانـه ‪ 245‬رامهرمـز در رهـن بانـک مسـکن شـعبه رامهرمز اسـت‪،‬‬ ‫کـه در اثـر جابجایـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬می توانـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی اعتراض خود را بـه این اداره‬ ‫تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت المثنی‬ ‫بنـام مالک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/114‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی پلا ک ‪ 713‬فرعـی از ‪ 2744‬اصلی بخش ‪ 3‬سـنندج‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 2615/83‬مترمربـع در قریـه بـرازان کـه در تصـرف اقـای عبدالـه عبـدی و بـه قـرار دارد را‬ ‫مسـتند بـه مـواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت در مورخـه ‪ 1401/04/02‬راس سـاعت ‪10‬صبـح بـه عمـل خواهـد‬ ‫امد‪ .‬لذا بدینوسـیله از مجاورین و صاحبان حقوقی دعوت می شـود که در سـاعت تعیین شـده فوق در‬ ‫محـل حاضـر شـده و درصورتـی کـه اعتـراض بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی داشـته باشـند‪ ،‬از تاریخ تنظیم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صورت مجلـس تحدیـدی لغایـت سـی روز‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا و مسـتقیما بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا متذکـر می شـود کـه برابـر ماده ‪ 86‬ائین نامه اصالحـی قانون ثبت‪ ،‬معترض ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض بـه ایـن اداره‪ ،‬بایـد بـا مراجعـه بـه دادگاه نسـبت بـه تقدیـم دادخواسـت اقـدام و گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪ .‬درغیراینصـورت بـا رعایـت مقـررات عملیـات ثبتـی ادامـه‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-1401114418019006724‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم منصوری جوکندان فرزند شیرین علی به شماره شناسنامه ‪16‬‬ ‫صـادره از تالـش در پنج دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 249‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 502‬از ‪ 6‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 13‬واقـع در قریـه تره طـول بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بلقیـس فتاحی جوکنـدان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2511‬‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/130‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006000531‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫ایدا علی پور فرزند محمدرضا با والیت محمدرضا علی پوراسفیوخی به شماره شناسنامه ‪0691704406‬‬ ‫صادره از تربت حیدریه نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 1736/84‬مترمربع‬ ‫(یکهـزار و هفتصـد و سـی و شـش و هشـتاد و چهارصـدم مترمربـع) کـه مسـاحت ‪ 670/96‬مترمربـع ان از‬ ‫حـد غـرب در حریـم کال قـرار دارد و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006000532‬هیـات اول موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضی مذکور نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 2300/56‬مترمربع (دوهزار‬ ‫و سـیصد و پنجاه و شـش صدم مترمربع) که مسـاحت ‪ 1333/66‬مترمربع ان از حد غرب در حریم کال‬ ‫قرار دارد در قسـمتی از اراضی روح اباد پال ک ‪ 202‬اصلی دهسـتان اربعه واقع بخش یک تربت حیدریه از‬ ‫مالکیـت رسـمی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعییـن تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای نورمحمد مقصودپور برابر وکالتنامه شماره ‪ 1400/10/01-60028‬دفترخانه ‪ 810‬تهران‬ ‫از ورثـه سـپیده بختیـاری و پدیـده بختیـاری طبـق گواهی حصـر وراثـت شـماره ‪140091390006252338‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/05/24‬مجتمـع قضائـی شـماره ‪ 1‬شـورای حـل اختلاف تهـران از مالـک عبـاس بختیـاری‬ ‫فرزنـد محمـد و گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪ 140091390007708379‬مـورخ ‪ 1400/06/27‬حـوزه قضائـی‬ ‫شـماره ‪ 8‬شـورای حـل اختلاف تهـران از مالـک منصـوره بختیـاری بـه شناسـنامه ‪ 9172‬بـه موجـب دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 422‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک کشـوری مقـدار دودانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ ذیـل شـماره ثبـت ‪ 2479‬صفحـه ‪ 14‬دفتـر ‪ 43‬بنـام عبـاس بختیـاری ثبـت و سـند‬ ‫صـادر شـده اسـت و مقـدار یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ ذیـل شـماره ثبـت ‪ 2479‬دفتر ‪ 55‬صفحـه ‪405‬‬ ‫بـه نـام منصـوره بختیـاری ثبـت و سـند صـادر شـده اسـت و مقـدار ‪0/75‬دانگ مشـاع از ششـدانگ ذیل‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 2479‬دفتـر ‪ 55‬صفحـه ‪ 408‬بـه نـام عبـاس بختیـاری ثبـت و سـند شـماره ‪ 580147‬صـادر‬ ‫شـده و مقـدار یک ربـع و نیم ربع دانـگ مشـاع از ششـدانگ ذیـل شـماره ‪ 2479‬دفتـر ‪ 55‬صفحـه ‪408‬‬ ‫بـه نـام منصـوره بختیـاری ثبـت و سـند المثنـی نوبت اول به شـماره ‪ 031259‬به نامش صادر شـده اسـت‬ ‫و مقـدار ‪9/5‬سـهم مشـاع از ‪96‬سـهم ششـدانگ ذیـل شـماره ثبـت ‪ 30633‬صفحـه ‪ 74‬دفتـر ‪ 18‬بـه نـام‬ ‫منصوره بختیاری ثبت و سند شماره ‪ 346744‬به نامش صادر شده و مقدار ‪19‬سهم مشاع از ‪96‬سهم‬ ‫ششـدانگ ذیـل شـماره ثبـت ‪ 30634‬دفتـر ‪ 181‬صفحـه ‪ 77‬بـه نـام عباس بختیاری ثبت و سـند شـماره‬ ‫‪ 346745‬بـه نامـش صـادر شـده و مقـدار ‪9/5‬سـهم مشـاع از ‪96‬سـهم ششـدانگ ذیـل شـماره ثبـت‬ ‫‪ 2479‬دفتـر ‪ 44‬صفحـه ‪ 58‬بـه نـام صیدقاسـم بهشـتی ثبـت و سـند شـماره ‪ 346743‬بـه نامـش صـادر‬ ‫شـده سـپس برابر خالصه معامله شـماره ‪ 1375/07/29-1762‬دفتر ‪ 10‬تربت جام به منصوره بختیاری‬ ‫انتقال قطعی شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره‬ ‫یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی‬ ‫به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪382 -42‬ج‪ 96‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12489244734‬و شماره شاسی ‪ NAAN01CA7BK482634‬به مالکیت مهدی صنعی مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی‪.‬تی‪.‬ایکـس‪.‬ای مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪755 -32‬ج‪ 99‬و شـماره موتـور ‪ 3430063‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289169513‬بـه مالکیـت صدیقـه‬ ‫سیف سـبزواری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شماره پال ک ایران ‪632 -34‬ن‪19‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12489332629‬و شـماره شاسـی ‪ 449428‬بـه مالکیـت اسـماعیل حجت نیا محمـد بـه‬ ‫شـماره ملی ‪ 1850368732‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪341 -24‬س‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 12485174196‬و شـماره شاسـی ‪ 14564511‬بـه مالکیـت شـکراله‬ ‫محقـی بـا کـد ملـی ‪ 1861020236‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت شناسـایی خـودرو سـواری پـژو پـارس دوگانه سـوز بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪438 -63‬و‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 12490063777‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21CAVBK456948‬بـه مالکیـت مریـم حیدری نقدعلـی بـا کـد ملـی ‪ 2421300401‬مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو اردی ای ‪ ۱۶۰۰‬به رنگ یشمی‬ ‫مدل ‪ ۱۳۸۴‬با شماره پال ک ایران ‪۳۲۳ -۳۶‬ی‪ ۲۷‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ ۱۱۷۸۴۰۴۴۶۹۳‬و شـماره شاسـی ‪ ۱۳۴۴۶۸۸۶‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی سـپهرنیا بـا کـد ملـی ‪ ۰۴۵۰۲۲۹۰۱۷‬مفقـود‬ ‫شـده از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز موتورسـیکلت تیزتـک ‪ CDI125‬بـه‬ ‫رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪637-13574‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ NCR12581110814‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NCR***125T8935306‬بـه مالکیـت هـادی انصـاری‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا براسـاس محتویـات پرونـده محکوم علیـه‬ ‫اقـای علیرضا اسـراری محکوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ ‪ 84.672.879‬تومان بابت اصل‬ ‫خواسـته در حـق محکوم لـه شـهرداری کهریـزک و پرداخـت مبلـغ ‪ 4.233.643‬تومـان‬ ‫بابـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی مـال از سـوی‬ ‫محکوم لـه (یـک خـط تلفـن همـراه کارکـرده بـه شـماره های ‪ )09120171012‬کـه براسـاس‬ ‫نظریه کارشناسی رسمی دادگستری خط مذکور به مبلغ ‪ 6.000.000‬تومان براورد قیمت‬ ‫می شـود که قیمت پایه برای مزایده اسـت‪ .‬تقاضای محکوم له برای مزایده اموال معرفی‬ ‫شـده مقـرر شـد در روز ‪ 1401/03/29‬از سـاعت ‪ 10:00‬الـی ‪ 11:00‬از طریـق مزایـده در دفتـر‬ ‫شـعبه اجـرای احـکام شـورای حـل اختلاف بخـش کهریزک واقع در بلوار شـهید بهشـتی‪،‬‬ ‫جنـب شـهرداری بـه فـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابی شـده شـروع و بـه کسـانی‬ ‫کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد کننـد فروختـه خواهـد شـد‪10 .‬درصـد مبلـغ پیشـنهادی‬ ‫فی المجلـس از برنـده مزایـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه‬ ‫پرداخـت الباقـی ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت ‪10‬درصـد اولیـه بـا هزینه هـای‬ ‫اجرایـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد می شـود‪.‬‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک‬ ‫م الف ‪145‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫ً‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدحسـین مددپـور اصالتـا و برابـر وکالتنام ههـای شـماره ‪ 14910‬مـورخ‬ ‫‪ 1389/01/11‬دفترخانـه شـماره ‪ 1‬حسـن اباد فشـافویه طبـق درخواسـت وارده شـماره ‪-11692‬‬ ‫‪ 1401/02/25‬از اقـای یوسـف مددپـور بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ‪140102154665000125‬‬ ‫دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 12‬کرج مبنی بر اینکه سـند مالکیت ششـدانگ عرصه و اعیان‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی طلق به مساحت ‪ 244‬مترمربع به شماره ‪ 50‬فرعی از ‪ 14‬اصلی مفروز‬ ‫و مجـزی شـده از اصلـی واقـع در حسـن اباد بخـش ‪ 12‬تهـران حـوزه ثبـت ملـک فشـافویه اسـتان‬ ‫تهـران ذیـل ثبـت ‪ 92663‬دفتـر املا ک ‪ 45‬صفحـه ‪ 552‬مالـک فـوق ثبـت و سـند بـه چاپـی‬ ‫‪ 124886‬به نام یوسـف مددپور صادر و تسـلیم شـده اسـت که طی درخواست فوق الذکر وکیل‬ ‫متقاضـی ضمـن اعالم مفقودی سـند مالکیت فوق الذکر به علت اسباب کشـی‪ ،‬تقاضـای صدور‬ ‫المثنی سند مالکیت مشاعی پال ک مذکور را نموده است‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت و تبصره هـای ذیـل در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک مرقوم یا وجود سـند مالکیت نزد خود هسـتند‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به ایـن اداره‬ ‫بـه نشـانی حسـن اباد‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬خیابـان شـهید جـواد قمـی‪ ،‬اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫امال ک حسـن اباد فشـافویه تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬درغیراینصورت وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشـریفات صدور سـند المثنی و سـپری شـدن مهلت اعتراض‪ ،‬اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهروز حسین زاده‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫م الف ‪143‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫یسـرمزده بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مهـدی شکور ‬ ‫گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت اسـناد مالکیـت المثنـی نوبـت‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ‪32/564‬سـهم مشـاع‬ ‫اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدع ‬ ‫از ‪4012‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 4011/96‬مترمربـع بـه‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 862‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی بخـش ‪ 2‬خلیل ابـاد بـه ادرس خلیل ابـاد‪،‬‬ ‫خیابـان فرهنـگ‪ ،‬فرهنـگ ‪ 7‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت و برابـر‬ ‫سـند دفتـر املا ک تمامـت مورد ثبـت پال ک فـوق ذیل دفتر املا ک الکترونیکی‬ ‫یسـرمزده ثبـت و سـند‬ ‫‪ 139720306351000178‬بـه نـام اقـای مهـدی شکور ‬ ‫مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪623187‬ب‪ 97‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک‪ ،‬متذکر می شود هر کس نسبت‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجود سـند مالکیـت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه‬ ‫و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خلیل اباد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001001538‬مورخـه ‪ 1400/03/29‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه اقای‬ ‫نعمت سـلیمی امیری فرزند سـلیمان نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 338/25‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 3386‬اصلـی واقـع در بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1399/505‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫مهـدی داودی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1328711‬‬ ‫امال ک شهرسـتان سـاری‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بافندگی‬ ‫بهار خراسان (با مسئولیت محدود)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 3179‬و شناسه ملی ‪1038019079‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیه شـرکای شـرکت دعوت می شود تا در جلسه‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده شـرکت بافندگـی بهـار خراسـان‬ ‫(بـا مسـئولیت محـدود) بـه شـماره ثبـت ‪ 3179‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10380190795‬کـه در راس سـاعت ‪9‬صبـح روز دوشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/03/23‬به نشـانی مشـهد‪ ،‬خیابان اقبـال الهوری‪،‬‬ ‫بیـن الهـوری ‪ 10‬و ‪ ،12‬بـازار مسـکن مشـهد‪ ،‬پال ک ‪ ،44‬کدپسـتی‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور بهـم رسـانید‪.‬‬ ‫‪ 9179636534‬برگـزار م ‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫شرکت بافندگی بهار خراسان (با مسئولیت محدود)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 3179‬و شناسه ملی ‪1038019079‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیه شـرکای شـرکت دعوت می شود تا در جلسه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی ب هطـور فوق العـاده شـرکت بافندگـی‬ ‫بهـار خراسـان (بـا مسـئولیت محـدود) بـه شـماره ثبـت ‪ 3179‬و‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10380190795‬کـه در راس سـاعت ‪11‬صبـح روز‬ ‫دوشـنبه مورخ ‪ 1401/03/23‬به نشـانی مشـهد‪ ،‬خیابان اقبال‬ ‫الهـوری‪ ،‬بیـن الهـوری ‪ 10‬و ‪ ،12‬بـازار مسـکن مشـهد‪ ،‬پلا ک ‪،44‬‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور بهم رسـانید‪.‬‬ ‫کدپسـتی ‪ 9179636534‬برگـزار م ‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید‬‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ انتخاب مدیران‬‫تاریخ انتشار‪1401/03/11 :‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تربت جام‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک واحد ثبتی تربت جام متقاضیانی که در هیات‬ ‫تجـام مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صادر‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی ترب ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـده جهـت اطلاع عموم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/16-140160306007000018‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫اسـماعیل حکیمی فـر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 41.8‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 2‬فرعـی از ‪ 1172‬اصلـی نسـبت بـه ‪ 26.05‬مترمربـع و از محـل خیابـان متروکـه نسـبت بـه ‪15.75‬‬ ‫مترمربع واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام (خریداری سند مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضی از پال ک ‪ 2‬فرعی از ‪ 1172‬اصلی و خریداری از شـهرداری تربت جام) محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/18-140160306007000115‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫اسـماعیل ضربی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 150.1‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره‬ ‫‪ 2‬فرعـی از ‪ 991‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریـداری از‬ ‫غالمعلی احمدی احدی از ورثه یوسـفعلی غول احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/18-140160306007000117‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫محمد رحمت اللهی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 344.25‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 1156‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری کل‬ ‫مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000109‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی خانم‬ ‫محبوبـه مودودی یاقوتـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 138.70‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پال ک شـماره ‪ 3481‬فرعی از ‪ 166‬اصلی اراضی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام از محـل مالکیـن رسـمی ‪ -1‬مرضیـه عطاءزنـدی ‪ -2‬معصومـه عطاءزنـدی‬ ‫محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000107‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫احمـد نورائی سـربزی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 146.65‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 173‬و ‪ 174‬اصلـی واقـع اراضـی سـعداباد و غصن ابـاد در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای احمد احمدی بنکدار محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000105‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫ابوالقاسـم نوری در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 243.50‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪517‬‬ ‫فرعی و ‪ 7167‬فرعی از ‪ 166‬اصلی اراضی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت جام خریداری طبق سـند رسـمی مشـاعی به شـماره ‪ 1392/09/10-40120‬دفترخانه ‪ 10‬تربت جام‬ ‫کل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000103‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫محمـود کاوسـی تیموری در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 10000‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 379‬اصلـی واقـع اراضـی ربـاط در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملک‬ ‫تربت جـام خریـداری از مالکیـن رسـمی ‪ -1‬فتح الـه کاوسـی تیموری ‪ -2‬عصمت الـه کاوسـی تیموری محرز‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000099‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫غالم فاروق صالحی مقام در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 99.59‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 48‬فرعـی از ‪ 174‬اصلـی اراضـی سـعداباد و غصن ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریداری از مالک رسـمی اقای اشـکان جامی االحمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000101‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫مرتضـی سـاالری در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره‬ ‫‪ 7167‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت جـام کل از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000094‬تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبـاس حیدرپنـاه در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 146.85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 22‬فرعـی از ‪ 1131‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملک تربت جام خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای حسـین کلبعلی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000092‬تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫ابراهیـم بیرجنـدی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 155‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 7345‬فرعی از ‪ 166‬اصلی اراضی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـن گچ پـزان محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000090‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای نعمت اله عثمانی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 32.5‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 5‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای دین محمـد ایرانی علی خواجـه محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -13‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000088‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای خـداداد خدادادی حسـن ابادی در ششـدانگ یـک قطعـه باغ به مسـاحت ‪ 26368.75‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک شـماره یـک فرعـی از ‪ 165‬اصلـی اراضـی قادر ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪13‬‬ ‫مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -14‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/15-140160306007000086‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫خـداداد خدادادی حسـن ابادی در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت ‪ 28023‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک شـماره یـک فرعـی از ‪ 165‬اصلـی اراضـی قادر ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حوزه‬ ‫ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -15‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000084‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای جمشید ابدالی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 288.47‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪14‬فرعـی از ‪ 678‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری‬ ‫طبـق مبایعه نامـه و دادنامـه شـماره ‪ 1394/01/16‬صـادره توسـط قاضـی شـورای حـل اختلاف حـوزه ‪3‬‬ ‫تربت جـام مالـک رسـمی محمـد فریـور محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -16‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/15-140160306007000082‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫مینـا منصـوری در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 163‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪16‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1118‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبت ملـک تربت جام خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای غالم یحیی امیری صبوری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -17‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/15-140160306007000081‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت‬ ‫تعاونـی تولیـد روسـتایی جامـرود در ششـدانگ یـک قطعـه زمین با بنای احداثی پال ک شـماره قسـمتی‬ ‫از ‪ 162‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 13312.20‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره از ‪ 162‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫محمود اباد بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی علی حسـینی محرز‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/12-140160306007000079‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫حسـین فتوت جامـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 90‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪733‬‬ ‫اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهدحوزه ثبـت ملک تربت جـام خریداری از مالک رسـمی‬ ‫خانـم ماه بی بـی موسـی ابادی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -19‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160306007000077‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض و متقاضـی‬ ‫خانم مرضیه عبادتی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 176.80‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫باقیمانـده ‪ 880‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبت ملـک تربت جام خریـداری از مالکین‬ ‫رسـمی اقایـان و خانم هـا ‪ -1‬ایـرج ‪ -2‬حیـدر ‪ -3‬معیـن ‪ -4‬الهـه ‪ -5‬امیـن ‪ -6‬اسـماء ‪ -7‬انیـس شـهرت‬ ‫همگـی غنـی زاده و عصمـت غول ابراهیمـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -20‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/12-140160306007000075‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫احمد فیضی حسن ابادی در ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمن اعیان به مساحت ‪30‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 3632‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از محل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -21‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/12-140160306007000073‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫براتعلی حسـینی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 33.25‬مترمربع قسـمتی از باقیمانده‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 294‬و ‪ 293‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای غفور سـلطانی رباط محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -22‬برابـر رای شـماره ‪ 1398/09/18-139860306007000715‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای محمودرضا سلیمانی سـه دهی در ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به مساحت ‪ 110.60‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 914‬اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبتـی تربت جام‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای خواجه مختاراسـماعیل احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫پیـرو ا گهـی روزنامـه قدس به تاریخ هـای ‪ 1381/01/15‬و ‪ 1381/01/31‬تصرف مالکانه و بالمعارض اقلیما‬ ‫قانع احمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور دارای ساختمان واقع در خراسان رضوی‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه تربت جـام کـه در ا گهـی فـوق مسـاحت ‪ 4425‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪498‬‬ ‫فرعـی از ‪ 174‬اصلـی قیـد شـده کـه برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1400/12/21-5/1400/5191‬بـه موجـب‬ ‫هیات اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‪ ،‬مساحت‬ ‫از ‪ 4425‬مترمربـع بـه ‪ 4551.60‬مترمربـع افزایـش و اصالح شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون مذکـور‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه اراء‬ ‫اعلام شـده‪ ،‬اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق‬ ‫ا گهـی در محـل‪ ،‬ظـرف مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد و معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2511‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی به شماره مزایده ‪1001005971000001‬‬ ‫مزایده طرح استحصال چوب گونه کهور درختان سوخته‬ ‫جنگل خسرج‪ ،‬منطقه شنین حسین‪ ،‬شهرستان کرخه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرسـتان شـوش درنظردارد کاالهای خود به شـرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (‪ )www.setadiran.ir‬با شـماره مزایده ‪ 1001005971000001‬را به صورت الکترونیکی‪ ،‬به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخه ‪1401/03/04‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬الی ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/03/05‬لغایت مورخه ‪1401/03/08‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 09:30‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی ست‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارک الکترونیکـی دولـت (سـتاد) اسـت و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده‪ ،‬شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده (درصـورت وجـود هزینـه‬ ‫مربوطه)‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پا کات‪ ،‬اعالم به برنده‪ ،‬واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه و از این طریق‬ ‫امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد می شود باتوجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده‪ ،‬قبل از ارائه پیشنهاد‪ ،‬از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل اورید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫م الف ‪3/401-100‬‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان شوش‬ ‫ابالغ عدم افراز‬ ‫خواهان هـا‪ :‬خانـم روشـنک مظفرپورنـوری فرزنـد مظفـر به ادرس کرج‪ ،‬گوهردشـت‪ ،‬خیابان روزبهانی‪ ،‬نبش کوچه مهدی‪ ،‬پلا ک ‪۷۱‬؛ خانم ازیتا مظفرپورنوری‬ ‫فرزنـد مظفـر بـه ادرس کـرج‪ ،‬گوهردشـت‪ ،‬خیابـان روزبهانـی‪ ،‬نبـش کوچه مهدی‪ ،‬پال ک ‪۷۱‬؛ خانم اشـرف ا کبرزاده یـزدی فرزند علی به ادرس کرج‪ ،‬گوهردشـت‪،‬‬ ‫خیابـان روزبهانـی‪ ،‬نبش کوچه مهـدی‪ ،‬پال ک ‪۷۱‬‬ ‫خوانده‪ :‬اقای ارش مظفرپورنوری فرزند مظفر به ادرس کرج‪ ،‬شاهین ویال‪ ،‬خیابان ‪ ۱۱‬شرقی قلم‪ ،‬پال ک ‪۲۶‬‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه کرج‬ ‫تاریخ رسیدگی‪1400/12/28 :‬‬ ‫گزارش ماده ‪ ۲‬افراز‬ ‫ً‬ ‫احتراما در اجرای دستور مورخه ‪ 1400/06/24‬مبنی بر افراز پال ک ‪ ۱۳۰۸‬فرعی از ‪ ۱۴۶‬اصلی استحضار می رساند‪:‬‬ ‫مشـخصات ملک‪ :‬ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‪ ،‬نوع ملک طلق با کاربری به پال ک ثبتی ‪ ۱۳۰۸‬فرعی از ‪ ۱۴۶‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شـده اسـت‬ ‫از ‪ 637‬فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه ‪ ۱۶۶۹‬در طبقه و واقع در بخش ‪ 00‬ناحیه ‪ ۰۱‬حوزه ثبت ملک کرج‪ ،‬ناحیه سه استان البرز به مساحت ‪ ۵۴۰‬مترمربع واقع‬ ‫در ناحیه سـری دفاتر ‪ 1‬بخش حوزه ثبتی ناحیه سـه کرج اسـتان البرز به مسـاحت (‪ )۵۴۰‬پانصد و چهل مترمربع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫توضیحـات ملـک بـه حـدود‪ :‬شـماال پـی اسـت بـه طـول (‪ )12/00‬دوازده متـر بـه قطعـه یـک هـزار و چهارصـد و هشـتاد و نـه تفکیکـی؛ شـرقا پـی اسـت بـه طـول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫(‪ )45/00‬چهـل و پنـج متـر بـه قطعـه یـک هـزار و ششـصد و هفتـاد تفکیکی؛ جنوبا پی اسـت بـه طـول (‪ )12/00‬دوازده متر به خیابان ‪ ۱۲‬متری؛ غربا پی اسـت به‬ ‫طـول (‪ )45/00‬چهـل وپنـج متـر بـه قطعـه یک هزار و ششـصد و شـصت و هشـت تفکیکی‬ ‫مشخصات منضمات ملک‪ :‬مشخصات مالکیت‪ :‬مالکیت روشنک مظفرپورنوری فرزند مظفر شماره شناسنامه ‪ ۷۶۷‬متولد ‪ 1362/02/30‬صادره از کرج‬ ‫دارای شـماره ملی ‪ 0322347734‬با جز سـهم ‪ ۱.۲۵‬از کل سـهم ‪ 6‬به عنوان مالک یک ممیز بیسـت و پنج صدم دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان با‬ ‫شـماره مسـتند مالکیـت ‪ ۲۷۰‬مـورخ ‪ 1399/10/06‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۲۲۵‬شـهر کـرج اسـتان البـرز‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلی به شـماره چاپی‬ ‫‪ 954346‬سری الف سال ‪ ۹۹‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139920331011036613‬ثبت شده است‪ .‬مالکیت اشرف ا کبرزاده یزدی فرزند علی شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۲۲۹‬متولـد ‪ 1323/09/10‬صـادره از زاهـدان دارای شـماره ملـی ‪ 3620833737‬بـا جـز سـهم ‪ 1‬از کل سـهم ‪ ۶‬بـه عنـوان مالـک یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫عرصه و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت ‪ ۲۷۰‬مورخ ‪ 1399/10/06‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۲۲۵‬شـهر کرج اسـتان البرز‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به‬ ‫شـماره چاپـی ‪ 954967‬سـریال الـف سـال ‪ ۹۹‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 139920331011037426‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬مالکیـت ازیتا مظفرپورنـوری فرزند مظفر‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۵۰۹۸‬متولـد ‪ 1354/06/09‬صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ‪ 0062468251‬بـا جـز سـهم ‪ ۱.۲۵‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک یـک ممیـز‬ ‫بیسـت و پنج صدم دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان شـماره مسـتند مالکیت ‪ ۲۷۰‬مورخ ‪ 1399/10/06‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۲۲۵‬شـهر کرج‬ ‫اسـتان البرز‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 954501‬سـری الف سـال ‪ ۹۹‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 139920331011036614‬ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫مالکیـت ارش مظفرپورنـوری فرزنـد مظفـر شماره شناسـنامه ‪ ۳۱۷۷‬متولـد ‪ 1351/05/10‬صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ‪ 0054753201‬بـا جـزء سـهم ‪ 2.5‬از‬ ‫کل سـهم ‪ ۶‬بـه عنـوان مالـک دو ممیـز پنج دهم دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان با شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 122868‬مـورخ ‪ 1399/05/25‬دفترخانه‬ ‫اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۲۷‬شـهر کرج اسـتان البرز‪ ،‬ثبت شـده اسـت‪ .‬به حکایت پرونده ثبتی و سـوابق موجود سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی‪ .‬حالیـه بـا عنایـت بـه مراتـب فـوق خانم هـا روشـنک و ازیتا هر دو مظفرپورنوری از مالکین مشـاعی به اسـتناد قانـون افراز و فروش ملک مشـاع‬ ‫تقاضـای افـراز پلا ک فـوق نسـبت بـه قدرالسـهم خـود از ایـن اداره را نمـوده اسـت و حسـب سـوابق نسـبت بـه پلا ک فـوق سـند مالکیـت معـارض صـادر نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از این حکایتی ندارند‪ .‬و مطابق نامـه شـماره ‪ 140085631011029052‬مورخ ‪ 1400/12/25‬موضـوع افراز پال ک فوق به‬ ‫اطالع شـهرداری کرج رسـانده شـد و به موجب نامه شـماره ‪ 67/5/170909‬مورخ ‪ 1400/12/26‬شـهرداری کرج با افراز پال ک فوق مخالفت کرده و پال ک فوق‬ ‫را غیرقابل افـراز اعلام کرده اسـت‪.‬‬ ‫تصمیم مسئول واحد ثبتی‪:‬‬ ‫بـا مطالعـه پرونـده ثبتـی و گـزارش ماموریـن افـراز و بـا عنایـت بـه شـماره ‪ 67/5/170909‬مورخـه ‪ 1400/12/26‬شـهرداری کـرج ششـدانگ پلا ک فوق االشـاره‪،‬‬ ‫غیرقابل افراز تشـخیص می شـود‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۱۸‬قانون مفاد اسـناد رسـمی‪ ،‬جهت ابالغ به مخاطبین در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی تا‬ ‫درصـورت اعتـراض مطابـق مـاده دوم قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع از تاریـخ رویـت ظرف مـدت ‪ ۱۰‬روز به دادگاه صالح محل وقـوع ملک مراجعه و اعتراض‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه ‪ ۳‬کرج‬ ‫م الف ‪585‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫فراخوان وا گذاری امور پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری شبکه رایانه ای‬ ‫اداره کل بهزیستی استان گیالن‬ ‫اداره کل بهزیسـتی اسـتان گیالن درنظردارد فراخوان وا گذاری امور پشـتیبانی نرم افزاری و سـخت افزاری شـبکه رایانه خود را به شـماره‬ ‫‪ 2001003530000009‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان‪ ،‬از دریافت و تحویل اسـناد فراخوان تا بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫تنـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (ب هصـورت برخـط) بـرای کلیـه صاحبان امضای مجـاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم را به عمل‬ ‫ثب ‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬ساعت ‪8‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪1401/03/12‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/18‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز شنبه مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪10‬صبح روز شنبه مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن شـرکت در مناقصـه می بایسـت مبلـغ ‪ 481/000/000‬ریـال بـه حسـاب‬ ‫‪ 4052034507535605‬نـزد بانـک مرکـزی بـه نـام اداره کل بهزیسـتی گیلان واریـز و یـا معـادل ان ضمانتنامـه بانکـی معتبـر (بـدون قیـد و‬ ‫شـرط) دارای اعتبـار بـه مـدت حداقـل سـه مـاه ارائـه شـود‪( .‬ارائـه چـک شـخصی و یـا چـک تضمین شـده بانکـی مـورد قبـول نمی باشـد)‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس و ادرس دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬اسـتان گیلان‪ ،‬رشـت‪ ،‬خیابـان پرسـتار‪ ،‬اداره کل بهزیسـتی اسـتان گیلان‪ ،‬دفتـر امـور‬ ‫حقوقـی و قراردادهـا‪ -‬تلفـن تمـاس‪01333368616 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/11 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1329082 :‬‬ ‫اداره کل بهزیستی استان گیالن‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا براسـاس محتویـات پرونـده‬ ‫ایـن اجـرا حسـب محکوم علیـه اقـای داوود صابـری محکـوم اسـت بـه‬ ‫پرداخـت مبلـغ ‪ 63.500.000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ ‪10.000.000‬‬ ‫ریـال هزینـه کارشناسـی در حـق محکو ملـه شـهرداری کهریـزک و پرداخـت‬ ‫مبلـغ ‪ 3.170.000‬ریـال بابـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪.‬‬ ‫لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی مـال از سـوی محکو ملـه (یـک خـط تلفـن همـراه‬ ‫کارکـرده بـه شـماره های ‪ 09124281647‬و ‪ )09130598159‬کـه براسـاس‬ ‫ً‬ ‫طهـای مذکـور جمعـا بـه مبلـغ ‪96.000.000‬‬ ‫نظریـه کارشناسـی یـک فقـره خ ‬ ‫یشـود کـه قیمـت پایـه بـرای مزایـده اسـت‪ .‬تقاضـای‬ ‫ریـال بـراورد قیمـت م ‬ ‫محکو ملـه بـرای مزایـده امـوال معرفـی شـده مقـرر شـد در روز ‪1401/03/22‬‬ ‫از سـاعت ‪ 10:00‬الـی ‪ 11:00‬از طریـق مزایـده در دفتـر شـعبه اجـرای احـکام‬ ‫شـورای حـل اختلاف بخـش کهریـزک واقـع در بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جنـب‬ ‫یشـده شـروع و بـه‬ ‫شـهرداری بـه فـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیاب ‬ ‫کسـانی کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد کنند فروختـه خواهد شـد‪10 .‬درصد‬ ‫مبلـغ پیشـنهادی فی المجلـس از برنـده مزایـده دریافـت و نامبـرده مکلـف‬ ‫اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت الباقـی ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت ‪10‬درصـد اولیـه با هزین ههـای اجرایی به نفع صندوق دولت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ضبـط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫حمیـده نصیـری‪ ،‬مدیـر دفتـر واحـد اجـرای احـکام‬ ‫م الـف ‪144‬‬ ‫مدنـی شـعبه اجـرای احـکام شـورای حـل اختلاف کهریـزک‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی اموزشگاه های فنی و‬ ‫حرفه ای ازاد شهرستان درگز‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 131‬قانـون کار و ائین نامـه مصـوب ‪ 1389/08/03‬هیئـت‬ ‫وزیـران‪ ،‬انجمـن صنفـی بـا عنـوان فـوق‪ ،‬در شـرف تاسـیس اسـت‪ .‬کلیـه‬ ‫کارفرمایـان شـاغل در صنـف مزبـور درصـورت تمایـل بـه عضویـت‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن اطالعیـه ظـرف مـدت ‪ 10‬روز می تواننـد درخواسـت کتبـی‬ ‫خـود را بـه انضمـام پروانـه تاسـیس اموزشـگاه فنـی و حرفـه ای ازاد و مدارک‬ ‫کارفرمایـی (لیسـت بیمـه یـا قـرارداد کار ) بـه نشـانی درگـز‪ ،‬امام خمینـی ‪،23‬‬ ‫پلا ک ‪ ،10/1‬اموزشـگاه ارتبـاط ارسـال و رسـید دریافـت کننـد‪/.‬م‬ ‫هیئـت موسـس‪ -1 :‬ابراهیـم افشـین؛ ‪ -2‬غالمحسـین فاضل اخالقـی؛‬ ‫‪ -3‬فریبا عدالت منش‬ ‫نماینده هیئت موسس‪ :‬ابراهیم افشین تلفن تماس‪09155090971 :‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2511‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫بهینه سازی شبکه و نوسازی تجهیزات مخابراتی‬ ‫در شهرستان بندرگز‬ ‫نوسـازی تجهیـزات و بهین هسـازی شـبکه‬ ‫مخابـرات بندرگـز انجـام شـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫نصیـر خـاری ان را از اقدامـات مهـم در‬ ‫دوماهـه اول ‪ 1401‬در مخابـرات شهرسـتان‬ ‫بندرگـز دانسـت‪ .‬وی تقویـت زیرسـاخت های‬ ‫مخابراتـی را عاملـی بـرای ارائـه خدمـات‬ ‫مناسـب و با کیفیـت بـه مشـتریان دانسـت و‬ ‫افـزود‪« :‬دراین راسـتا اجـرای پـروژه تبدیـل ‪ ۹۶۰‬متـر کابـل ‪ ۱۰۰‬زوج هوایـی بـه‬ ‫زمینـی در روسـتای محمدابـاد‪ ،‬نصـب ‪ DSLAM 6000‬در مرا کـز سـرطاق و‬ ‫کارکنده‪ ،‬بهین هسـازی شـبکه و نوسـازی و بهسـازی ‪ ۱۹‬پسـت در شهرسـتان و‬ ‫نسـازی سـایت ‪ BTS‬وزوار به همـراه کافـوی نوری بندرگـز از اهم برنامه ها‬ ‫ایم ‬ ‫بـوده و منجربه ایـن خواهـد شـد تا پایداری ارتباطات را در سـطح شهرسـتان‬ ‫بندرگـز داشـته باشـیم»‪ .‬رئیـس اداره مخابـرات بندرگـز از دایـری تلفـن ثابـت‬ ‫به تعـداد ‪ ۸۰‬فقـره‪ ،‬فـروش مـودم و سـرویس طـرح فجـر به تعـداد ‪ ۴۴۸‬فقـره و‬ ‫وا گـذاری تعـداد ‪ ۳۱‬سـرویس ‪ VDSL‬و ‪ ۲۳۰‬سـرویس ‪ ADSL‬را از خدمـات‬ ‫ارائ هشـده بـه مـردم شهرسـتان در دومـاه اول ‪ ۱۴۰۱‬خبـر داد و افـزود‪« :‬تلاش‬ ‫بـرای افزایـش سـطح کیفـی خدمـات و سـرویس های ارائه شـده ادامـه دارد‬ ‫ً‬ ‫و مسـتمرا بـرای جلـب رضایـت حدا کثـری مشـتریان برنامه ریـزی و عملیـات‬ ‫اجرایـی صـورت خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ازسوی دبیر ستاد ‪33‬امین سالگرد ارتحال امام(ره) تشریح شد؛‬ ‫دبیر ستاد مناسبت های ویژه استان قدس رضوی تشریح کرد؛‬ ‫اجرای برنامه های دهه کرامت‬ ‫با تمرکز بر مسائل علمی و توجه به دانش بنیان ها‬ ‫خریداری بیش از ‪ ۲۲۰۰۰‬تن گندم در استان‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬بیـش از ‪۲ ۲۰۰۰‬تـن‬ ‫گنـدم در اسـتان تحویـل مرا کـز‬ ‫خریـد شـده اسـت»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫افشـار بااشـاره به اخریـن وضعیـت‬ ‫خریـد تضمینـی در اسـتان اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬بـا اغـاز فصـل برداشـت‬ ‫گنـدم مرا کـز خریـد گنـدم در اسـتان فعالیـت خـود را اغـاز کردنـد کـه امسـال‬ ‫ققلا‪،‬‬ ‫‪ 90‬مرکـز مهیـا شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪ 30« :‬مرکـز در شهرسـتان های ا ‬ ‫بنـدر ترکمـن‪ ،‬علی ابـاد کتـول و مراوه تپـه درحال حاضـر خرید تضمینی گندم‬ ‫را انجـام می دهنـد»‪ .‬افشـار افـزود‪« :‬تا کنـون ‪ ۲۲۵۰۰‬تـن گنـدم بـه مرا کـز خرید‬ ‫تضمینـی اسـتان تحویـل شـده کـه حـدود ‪ 260‬میلیاردتومـان وجـه ایـن‬ ‫گندم هاسـت»‪ .‬وی بااشـاره به راه انـدازی بیـش از ‪ 30‬مرکـز خریـد تضمینـی‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان گفـت‪« :‬درتالشـیم وجـه ایـن‬ ‫گند مهـا بـه زودی بـه همـه کشـاورزان اسـتان پرداخـت شـود»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال قیمـت خریـد تضمینـی گنـدم مبلـغ ‪ 115‬هزارریـال تعییـن شـده کـه‬ ‫این میـزان پارسـال ‪ 75‬ریـال بـه ازای هرکیلوگـرم بـود»‪.‬‬ ‫بیمه رایگان مادران باردار و زو ج های نابارور‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«مـادران بـاردار و زوج هـای نابارور اسـتان‬ ‫کـه بیمـه درمانـی ندارنـد‪ ،‬رایـگان بیمـه‬ ‫یشـوند»‪ .‬محمـد حسـینی افـزود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫«مـادران بـاردار از ابتدای بارداری تا پایان‬ ‫جسـالگی‬ ‫شـیردهی و کودکانشـان تـا پن ‬ ‫تحت پوشـش رایـگان بیمـه سلامت قـرار‬ ‫جهـای نابـارور نیز می توانند‬ ‫می گیرنـد‪ .‬زو ‬ ‫تـا سـه نوبت در سـال از خدمـات رایـگان بیمـه سلامت‪ ،‬بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫یهـای بیمـه سلامت یـا دفاتـر‬ ‫متقاضیـان واجدشـرایط بایـد بـه نمایندگ ‬ ‫پیشـخوان مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۴‬خانواده گلستانی؛ متقاضی فرزندخواندگی‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬درحال حاضـر ‪ ۱۰۴‬خانـواده گلسـتانی‬ ‫متقاضـی فرزندخواندگـی در اسـتان هسـتند»‪ .‬عـارف کیائـی گفـت‪:‬‬ ‫«‪۲۴۴‬کودک و نوزاد در مرا کز شـبه خانواده و شـیرخوارگاه بهزیسـتی گلسـتان‬ ‫ی‪ ۱۰‬سـال شـرایط وا گـذاری‬ ‫یشـوند‪ .‬ازاین تعـداد ‪ ۲۰‬کـودک باال ‬ ‫نگهـداری م ‬ ‫بـه متقاضیـان فرزندخواندگـی را دارنـد»‪ .‬کیائـی می گویـد‪ ۱۲« :‬کـودک معلـول‬ ‫نیز شـرایط وا گذاری به خانواده های متقاضی فرزندخواندگی را دارا هسـتند‬ ‫امـا متاسـفانه درخواسـتی بـرای سرپرسـتی ایـن کودکان داده نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬پارسـال ‪ ۴۲‬کـودک و امسـال هفـت کـودک بـه خانواد ههـای‬ ‫متقاضـی تحویـل داده شـده اند»‪ .‬کیائـی گفـت‪ ۱۰۴« :‬خانـواده گلسـتانی کـه‬ ‫متقاضی فرزندخواندگی هسـتند‪ ،‬در نوبت بررسـی پرونده هایشـان هستند‪.‬‬ ‫کمیت ههـای مربـوط بـه بررسـی پروند ههـای فرزندخواندگـی هفتگـی در‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفتـه‬ ‫اداره کل بهزیسـتی تشـکیل و پرونـده متقاضیـان بررسـی م ‬ ‫وی؛ متقاضیـان فرزندخواندگـی می تواننـد بـه سـایت سـازمان بهزیسـتی‬ ‫تنـام خـود را انجـام دهنـد‪ .‬درحال حاضـر ‪ ۱۷۰۰۰‬خانـواده‬ ‫مراجعـه کـرده و ثب ‬ ‫در کشـور متقاضـی فرزندخواندگـی هسـتند‪.‬‬ ‫رئیس اداره گاز منطقه ‪ ۲‬گرگان خبر داد؛‬ ‫برگزاری جلسه بررسی نتایج ازمون ‪ IOP‬در گاز استان‬ ‫ِ‬ ‫جلسـه تشـریح نتایج ازمون ‪IOP‬‬ ‫بـا حضـور مدیرعامـل و روسـای‬ ‫واحدهـای سـتادی شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گلسـتان و متولیـان‬ ‫حفاظـت کاتدیـک ادارات‬ ‫گازرسـانی در دونوبـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫قربانعلـی منوچهریـان؛ رئیـس‬ ‫اداره گاز منطقـه ‪ 2‬گـرگان دربـاره جلسـه تشـریح گزارش هـای ایـن ازمـون و‬ ‫بشـده ان گفـت‪« :‬در نشسـتی کـه به این خاطـر تشـکیل شـد‬ ‫نتایـج کس ‬ ‫گـزارش و نتایـج عملیـات ازمـون ‪ IOP‬و نظـارت دقیـق گـروه کاتدیـک مرکـز‬ ‫اسـتان در زمـان مناسـب پیمـان پـروژه توسـط مدیرعامـل شـرکت ایـکا پارس‬ ‫ب هصـورت مطلوبـی ارائـه و از هماهنگـی به انجام امـده بابـت اجـرای پـروژه‬ ‫به عنـوان پـروژه پایلـوت در سـطح اسـتان ازمـون ‪ IOP‬تقدیـر و تشـکر شـد»‪.‬‬ ‫همچنیـن مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان لـزوم رفـع ایـرادات شـبکه‬ ‫گـرگان و حـل مشـکالت مرتبـط را از اولویـت مهـم واحـد بهره برداری برشـمرد‪.‬‬ ‫‪3‬سـال از اجرای شبکه های‬ ‫علی طالبی بااشـاره به اینکه با گذشـت بیش از ‪ 5‬‬ ‫ً‬ ‫یشـدن شـبکه های گاز اسـتان اظهـار‬ ‫دفنـی گاز اسـتان و متعاقبـا قدیم ‬ ‫داشـت‪« :‬باتوجه بـه نتایـج ارزنـده ای کـه از ازمـون عملیات گرگان اخذ شـده‪،‬‬ ‫الزم اسـت اجرای پروژه های مشـابه در سـطح اسـتان نیز در اولویت کارهای‬ ‫بررسـی و اجـرای سـتاد اسـتان قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫برگزاری نشست کارگروه بررسی‬ ‫ِ‬ ‫مکان های ناایمن و پرخطر شهری در شهرداری گرگان‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان از برگـزاری اولیـن جلسـه کارگـروه‬ ‫نهـای ناایمـن‪ ،‬پرخطـر و فاقـد تجهیـزات ایمنـی سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـا‬ ‫بررسـی مکا ‬ ‫حضور مسئوالن مربوطه خبر داد‪ .‬احمد ساالری گفت‪« :‬باتوجه به اتفاقات‬ ‫نهـای ناایمـن و فرسـوده بودن برخـی از بناهـا‬ ‫تلـخ و نا گـواری کـه دربـاره مکا ‬ ‫کهـا شـامل (پاسـاژها‪ ،‬بیمارسـتان ها مسـاجد‪ ،‬بناهای قدیمـی‪ ،‬تکایا و‬ ‫و مل ‬ ‫بازارها) هرچندوقت یک بار در کشـور رخ می دهد‪ ،‬جلسـه کارگروه شناسـایی‬ ‫سـاختمان های ناایمـن در حـوزه معاونـت خدمـات شـهری تشـکیل شـد»‪.‬‬ ‫سـاالری افـزود‪« :‬این جلسـه بـا حضـور نماینـدگان دسـتگاه های مرتبط نظیر‬ ‫دادسـتانی‪ ،‬اسـتاندارد‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی‪ ،‬شـرکت برق‪ ،‬اداره کار‪ ،‬شـورای‬ ‫شـهر و ‪ ...‬در محـل سـالن جلسـات سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی‬ ‫شـهرداری برگـزار شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬از مهم ترین مصوبـات کارگروه‬ ‫نهـای پرخطـر و ناایمـن در سـطح شـهر‬ ‫شناسـایی و اولویت بنـدی مکا ‬ ‫ازقبیل پاسـاژها‪ ،‬ملک های قدیمی‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬تکایا‪ ،‬بیمارسـتان ها و هتل ها‬ ‫بـوده کـه در دسـتور کارگـروه قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری‬ ‫نهـای‬ ‫شـهرداری گـرگان بیـان کـرد‪« :‬اخطـار بـه مالکیـن و هیئت مدیـره مکا ‬ ‫ناایمـن جهـت رفـع نواقـص و درصورت عدم تمکین معرفی به مراجع قضائی‬ ‫یسـت کـه باجدیـت دراین کارگـروه‬ ‫جهـت برخـورد قانونـی از دیگـر اقدامات ‬ ‫پیگیـری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫دبی ــر س ــتاد مناس ــبت های وی ــژه اس ــتان‬ ‫قدس رض ــوی با تش ــریح برنام هه ــای دهه‬ ‫کرام ــت گفت‪« :‬بخش ــی از فعالیت های این‬ ‫س ــازمان در دهه کرامت متمرکز بر مس ــائل‬ ‫علم ــی و توجه به ش ــرکت های دانش بنیان‬ ‫نه ــا درراس ــتای تروی ــج‬ ‫اس ــت و هم ــه ای ‬ ‫س ــنت و س ــیره رض ــوی و ارتق ــای فرهن ــگ‬ ‫جه ــاد عالمان ــه و تحق ــق تم ــدن نوی ــن‬ ‫اس ــامی خواهد بود که خود موجب ایجاد‬ ‫نش ــاط و امیدافرین ــی در س ــطح جامع ــه‬ ‫اس ــت»‪ .‬عبدالحمی ــد طالب ــی در نشس ــت‬ ‫اعالم برنامه های ده ــه کرامت بابیان اینکه‬ ‫ده ــه کرام ــت امس ــال مص ــادف با س ــالگرد‬ ‫نگ ــذار‬ ‫قی ــام ‪ ۱۵‬خ ــرداد و رحل ــت بنیا ‬ ‫جمهوری به عن ــوان احیا گر دین ــی در عصر‬ ‫حاضر اس ــت گفت‪« :‬بخش ــی از برنامه های‬ ‫نب ــاره اختص ــاص یافته‬ ‫ده ــه کرام ــت درای ‬ ‫و با توج هب ــه تا کی ــد رهب ــری در بح ــث‬ ‫تمدن نوین اس ــامی و ش ــعار س ــال یکی از‬ ‫ته ــای دهه کرامت‬ ‫مس ــائل محوری فعالی ‬ ‫بحث تم ــدن نوین اس ــامی و دانش بنیان‬ ‫اس ــت»‪ .‬دبی ــر س ــتاد مناس ــبت های وی ــژه‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی بااش ــاره به انتخاب‬ ‫ش ــعار «خدمت کریمانه و جه ــاد عالمانه»‬ ‫درراس ــتای شعار س ــال‪ ،‬بیان کرد‪« :‬ازاین رو‬ ‫ته ــای ای ــن س ــازمان در‬ ‫بخش ــی از فعالی ‬ ‫ده ــه کرام ــت متمرک ــز ب ــر مس ــائل علمی و‬ ‫توجه ب ــه ش ــرکت های دانش بنی ــان همراه‬ ‫ب ــا بنی ــاد به ــره وری موقوفات اس ــت و همه‬ ‫نه ــا درراس ــتای تروی ــج س ــنت و س ــیره‬ ‫ای ‬ ‫رض ــوی و ارتق ــای فرهن ــگ جه ــاد عالمانه‬ ‫و تحق ــق تم ــدن نوی ــن اس ــامی خواه ــد‬ ‫ب ــود ک ــه خ ــود موج ــب ایج ــاد نش ــاط و‬ ‫امیدافرینی در س ــطح جامعه اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬ده ــه کرام ــت از والدت حض ــرت‬ ‫معصومـ ـه (س) ش ــروع ش ــده و پای ــان ان با‬ ‫والدت امام رضـ ـا (ع) ب ــوده و مابین این دهه‬ ‫مناس ــبت های مختلف ــی چ ــون واقع ــه ‪14‬‬ ‫خ ــرداد‪ ،‬رحل ــت ام ــام در ‪ 15‬خ ــرداد و روز‬ ‫بزرگداش ــت احمد بن موسـ ـی (ع) قرار دارد؛‬ ‫دراین راس ــتا برنامه های ــی درنظ ــر گرفت ــه‬ ‫شده اس ــت»‪ .‬وی بابیان اینکه این سازمان‬ ‫ته ــای مح ــوری و‬ ‫از ابت ــدای س ــال فعالی ‬ ‫محتوای ــی خود را درراس ــتای ش ــعار س ــال‬ ‫اغاز و بخش ــی از جلس ــات خود را به بررسی‬ ‫ای ــن س ــند محتوای ــی پرداخت ــه؛ تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪« :‬ای ــن س ــازمان عالو هب ــر فعالیت های‬ ‫ته ــای علمی‬ ‫فرهنگ ــی ب ــر دو نقطه فعالی ‬ ‫ته ــای بین الملل ــی‬ ‫و گس ــترش فعالی ‬ ‫متمرک ــز ش ــده اس ــت»‪ .‬وی بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫نهـــای‬ ‫«باتوجه به اینک ــه معرف ــی برتری ‬ ‫نه ــا ب ــا اس ــتان ق ــدس‬ ‫علم ــی و ارتب ــاط ا ‬ ‫رض ــوی موردتا کی ــد ب ــوده اس ــت ل ــذا برای‬ ‫نب ــار ای ــام ده ــه کرام ــت ه ــرروز را ب ــه‬ ‫اولی ‬ ‫صنف خاص ــی اختص ــاص دادی ــم‪ .‬روز اول‬ ‫نه ــا در‬ ‫در بزرگداش ــت دخت ــران و نق ــش ا ‬ ‫بس ــتر خان ــواده‪ ،‬روز دوم؛ م ــادران و پدران‪،‬‬ ‫روز س ــوم؛ ک ــودکان و دان ــش ام ــوزان‪ ،‬روز‬ ‫چه ــارم؛ جوانان و دانش ــجویان‪ ،‬روز پنجم؛‬ ‫زائ ــران‪ ،‬روز شش ــم؛ فرماندهان‪ ،‬س ــربازان و‬ ‫خان ــواده ایثارگ ــران‪ ،‬روز هفتم؛ کارگ ــران‪ ،‬روز‬ ‫هش ــتم؛ تولیدگ ــران دانش بنی ــان‪ ،‬رز نهم؛‬ ‫تش ــکل های مردم ــی و روز ده ــم اس ــاتید‪،‬‬ ‫معلم ــان و دانش ــمندان نا مگ ــذاری ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬دبی ــر س ــتاد مناس ــبت های وی ــژه‬ ‫اس ــتان ق ــدس بابیان اینک ــه ش ــروع ده ــه‬ ‫کرامت ب ــا س ــخنرانی تولیت اس ــتان قدس‬ ‫در ح ــرم حض ــرت معصومـ ـه (س) خواه ــد‬ ‫ب ــود اف ــزود‪« :‬از ‪ ۳۰‬اث ــر تازه منتشرش ــده‬ ‫شه ــای اس ــتان ق ــدس و‬ ‫در بنی ــاد پژوه ‬ ‫دانش ــگاه رض ــوی فروش ــگاهی در ش ــهر قم‬ ‫به مناس ــبت این ایام بازگش ــایی می شود»‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به امادگ ــی هم ــه دس ــتگاه ها‬ ‫در مش ــهد برای گرامیداش ــت ده ــه کرامت‬ ‫گفت‪« :‬جلس ــاتی با ش ــهرداری برگزار شـــده‬ ‫و در س ــطح ملی بنی ــاد بین المللی امام رضا‬ ‫و وزارت ارش ــاد عه ــده دار ای ــن مس ــئولیت‬ ‫ب ــوده و مانن ــد قب ــل اختتامی ــه جش ــنواره‬ ‫بین الملل ــی امام رضـ ـا (ع) در مش ــهد برگ ــزار‬ ‫یش ــود و امس ــال ای ــن جش ــنواره در تاالر‬ ‫م ‬ ‫قدس ح ــرم مطهر با حضور تولیت اس ــتان‬ ‫قدس و تم ــام تولیت های اعتاب مقدس ــه‬ ‫ب هص ــورت بین الملل ــی برگ ــزار خواه ــد‬ ‫ش ــد»‪ .‬طالب ــی بااش ــاره به برگ ــزاری اولی ــن‬ ‫پیش نشس ــت دومی ــن کنگ ــره بین المللی‬ ‫امام رضـ ـا (ع) و گفت وگوی ادیان در مش ــهد‬ ‫در ‪ ۱۹‬خرداد با س ــه پن ــل اختصاصی گفت‪:‬‬ ‫«دراین کنگ ــره ب ــه بح ــث معرفت افزای ــی‬ ‫نس ــازی مکت ــب‬ ‫و توج ــه ب ــه بع ــد تمد ‬ ‫اهل بیـ ـت (ع) به وی ــژه مکت ــب تمدن ــی‬ ‫امام رضـ ـا (ع)‪ ،‬تس ــهیل جریان زی ــارت‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمت کریمان ــه‪ ،‬دانش بنیانی و وحدت با‬ ‫حضور علمای اس ــامی به ویژه اهل س ــنت‬ ‫پرداخته می شـــود»‪ .‬وی بااشاره به طراحی‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬برنامه مح ــوری در دهه کرامت‬ ‫در مش ــهد و ش ــهرهای مختلف؛ بیان کرد‪:‬‬ ‫«برگ ــزاری روی ــداد جش ــنواره کت ــاب رضوی‬ ‫ک ــه تا االن ‪ ۴۰۰‬اثر به ابن جش ــنواره رس ــیده‬ ‫یه ــا انج ــام و ‪ 23‬خ ــرداد جش ــنواره‬ ‫و داور ‬ ‫یش ــود‪ .‬نشست های فرهنگ‬ ‫کتاب برگزار م ‬ ‫و مع ــارف رض ــوی‪ ،‬برنام هه ــای فرهنگ ــی و‬ ‫تبلیغی ش ــامل م ــن ق ــران را دوس ــت دارم‪،‬‬ ‫بروش ــور معرف ــی امام هش ــتم‪ ،‬جشـ ـن های‬ ‫ش ــهر کرام ــت‪ ،‬نقش ارادت‪ ،‬س ــرود عش ــق‪،‬‬ ‫اختتامیه جش ــنواره امام رضا (ع)‪ ،‬شب شعر‬ ‫رضوی‪ ،‬جشـــن های دهه کرامت در تهران‪،‬‬ ‫ارادت رض ــوی در چهار ش ــهر‪ ،‬جشـ ـن های‬ ‫زی ــر س ــایه خورش ــید‪ ،‬برگ ــزاری جش ــن در‬ ‫میقات الرض اه ــا‪ ،‬اه ــدای جهیزی ــه‪ ،‬پوی ــش‬ ‫ن ــذر امام رضـ ـا (ع) ب ــا ه ــدف کم ــک ب ــه‬ ‫مادران معصر‪ ،‬هفت هه ــای فرهنگ رضوی‪،‬‬ ‫دوره تربی ــت مرب ــی ق ــران کودک ونوج ــوان‬ ‫و ‪ ...‬از برنام هه ــای ده ــه کرام ــت اس ــت»‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد مناس ــبت های وی ــژه اس ــتان‬ ‫ق ــدس بابیان اینک ــه در بی ــش از ‪ ۱۰۰۰‬نقطه‬ ‫جغرافیای ــی ‪ ۱۱۰۰‬مراس ــم را بنی ــاد کرام ــت‬ ‫مدیری ــت می کن ــد اف ــزود‪« :‬اع ــزام هیئت ــی‬ ‫ب ــه م ــرو ب ــرای برپای ــی جش ــن در قدم ــگاه‬ ‫امام رضا (ع)‪ ،‬برپایی دور ه مجازی در س ــطح‬ ‫بین الملل درباره اش ــنایی با س ــبک و سیره‬ ‫رضوی‪ ،‬بررس ــی فرهن ــگ می ــراث رضوی با‬ ‫دو عال ــم از مص ــر در ق ــم و مش ــهد و برپایی‬ ‫نشس ــت علمی ب ــرای ارائه خدم ــت علمی‬ ‫از برنام هه ــای ده ــه کرام ــت در بخ ــش‬ ‫بین المل ــل اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به افتت ــاح‬ ‫بی ــش از ‪ 20‬پ ــروژه در ده ــه کرام ــت در‬ ‫ش ــهرهای مختلف گفت‪« :‬افتتاح فروشگاه‬ ‫ب ــزرگ کت ــاب در ق ــم‪ ،‬من ــازل رامی ــان‪ ،‬مرکز‬ ‫رفاهی بـــاغ خاتون‪ ،‬زمین ورزشـــی در توس‬ ‫‪ ۵۵‬و ‪ ...‬در دهه کرامت در مش ــهد و کش ــور‬ ‫ص ــورت خواه ــد گرفت»‪.‬‬ ‫گل باران حرم مطهر رضوی‬ ‫در روز والدت حضرت معصومه(س)‬ ‫مع ــاون تبلیغ ــات اس ــامی اس ــتان ق ــدس‬ ‫گف ــت‪« :‬ح ــرم امام رض ــا(ع) هم زم ــان ب ــا‬ ‫اغ ــاز ده ــه کرام ــت به مناس ــبت والدت‬ ‫حض ــرت فاطم ــه معصومـ ـه (س) ب ــا حضور‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫لب ــاران م ‬ ‫بان ــوان زائ ــر و مج ــاور گ ‬ ‫حجت االس ــام حس ــین ش ــریعتی نژاد‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬در ده ــه کرام ــت برنام هه ــای‬ ‫یت ــوان‬ ‫متنوع ــی اج ــرا خواه ــد ش ــد ک ــه م ‬ ‫ب ــه مراس ــم جشـ ـن های ش ــکوه رض ــوان‬ ‫در صح ــن پیامب ــر اعظ ــم از ش ــب می ــاد‬ ‫حضرت معصومـ ـه (س) از س ــاعت ‪ ۱۸‬تا ‪۲۲‬‬ ‫تا پایـــان دهه کرامت جز شـــب ارتحال امام‬ ‫اش ــاره ک ــرد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬مدیح هس ــرایی‪،‬‬ ‫همخوانی‪ ،‬س ــرود‪ ،‬ش ــعرخوانی بااستفاده از‬ ‫ش ــعرای بنام کش ــور‪ ،‬برگ ــزاری دو مس ــابقه‬ ‫سراس ــری‪ ،‬خوان ــش کت ــاب‪ ،‬حرم شناس ــی‬ ‫و دکلمه خوان ــی بی ــان روایت ــی از میهم ــان‬ ‫امام رضا دربـــاره امام رضا(ع) ازجمله ارمغان‬ ‫خدم ــت ی ــا حرم شناس ــی‪ ،‬معرفی مراس ــم‬ ‫نقاره نوازی‪ ،‬تعویض پرچ ــم گنبد و فعالیت‬ ‫اس ــتان در ح ــوزه س ــامت‪ ،‬از مهم تری ــن‬ ‫برنام ــه ش ــکوه رض ــوان خواه ــد ب ــود»‪ .‬وی‬ ‫گف ــت‪« :‬در ش ــب می ــاد امام رض ــا(ع) از‬ ‫س ــاعت ‪ 1۸‬ابت ــدا مراس ــم خوان ــش کتاب و‬ ‫بع ــد مدیح هس ــرایی میرداماد و س ــخنرانی‬ ‫حجت االس ــام رفیع ــی و تولی ــت اس ــتان‬ ‫ق ــدس رض ــوی ص ــورت خواهد گرف ــت و در‬ ‫روز میالد مراس ــم تعویض پوش ــش ضریح‪،‬‬ ‫نقار هن ــوازی صب ــح می ــاد ‪ ۶٫۵‬صب ــح در‬ ‫صحن پیامب ــر و برگزاری ویژه برنامه جش ــن‬ ‫از س ــاعت ‪ 9‬ت ــا ‪ 11‬در تاالر والی ــت و پخش از‬ ‫ش ــبکه سراس ــری و برگزاری صب ــح میالد در‬ ‫رواق امـــام از ســـاعت ‪ ۱۰٫۵‬ت ــا بع ــد از اذان‬ ‫ظه ــر‪ ،‬ویژه برنام ــه مراس ــم جش ــن در ای ــام‬ ‫لب ــاران‬ ‫می ــاد حض ــرت معصومـ ـه (س) گ ‬ ‫ح ــرم مطه ــر از برنام هه ــای ده ــه کرام ــت‬ ‫است»‪.‬‬ ‫سرپرستبهزیستیمازندران‪:‬‬ ‫‪ ۴۵۶‬خانوار دارای چندقلو تحت حمایت بهزیستی مازندران هستند‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۴۵۶‬خانواده دارای‬ ‫فرزنـد چندقلـو تحت پوشـش بهزیسـتی مازنـدران قـرار دارنـد‬ ‫کـه این تعـداد ‪ ۳۷۸‬خانـوار دارای فرزنـد دوقلـو‪ ۷۷ ،‬خانـوار‬ ‫دارای فرزنـد سـه قلـو و یـک خانـوار دارای فرزنـد چهارقلـو‬ ‫اسـت»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی مازندران افزود‪« :‬خانواده های‬ ‫دارای فرزنـد سـه قلـو‪ ،‬بالفاصلـه تحت پوشـش بهزیسـتی قرار‬ ‫می گیرنـد و از مسـتمری ماهانـه به مبلـغ یک میلیـون و ‪۳۰۰‬‬ ‫یشـوند و عالو هبـران از سـایر خدمات‬ ‫هزارتومـان برخـوردار م ‬ ‫کهـای بالعـوض‪ ،‬وا مهـای‬ ‫مسـتمر سـازمان شـامل کم ‬ ‫کم بهـره بـرای اشـتغال‪ ،‬تسـهیالت مسـکن و … نیـز می توانند‬ ‫بهره منـد شـوند»‪ .‬بریمانـی بابیان اینکـه خانوارهـای دارای‬ ‫فرزنـد دوقلـو در سـه دهـک پاییـن درامـدی تحت پوشـش‬ ‫سـازمان بهزیسـتی قـرار دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ماهانـه ‪ ۹۰۰‬هزارتومان‬ ‫بـه حسـاب ایـن خانوارهـا واریـز و از سـایر مزایـا و خدمـات‬ ‫یهـای به عمل امده‬ ‫یشـوند‪ .‬بـا رایزن ‬ ‫سـازمان نیـز بهره مند م ‬ ‫نپـس خانوارهـای‬ ‫در بهزیسـتی کشـور و تامین اعتبـار‪ ،‬ازای ‬ ‫کهـای درامـدی ‪ ۱‬تـا ‪ ۷‬نیـز‬ ‫دارای فرزنـد دوقلـوی ده ‬ ‫می تواننـد از خدمـات مسـتمر سـازمان بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی مازنـدران گفـت‪ ۴۵۶« :‬خانـواده‬ ‫دارای فرزنـد چندقلـو تحت پوشـش ایـن سـازمان هسـتند‬ ‫کـه ازاین تعـداد ‪ ۷۷‬خانـوار دارای فرزنـد سه قل وسـت»‪.‬‬ ‫فریبـا بریمانـی بـه فعالیـت دفتـر توانمندسـازی خانـواده‬ ‫و زنـان در حـوزه فرزنـد چندقلـو اشـاره کـرد و ادامـه داد‪:‬‬ ‫«سـازمان بهزیسـتی به عنـوان یکـی از دسـتگاه های اصلـی‬ ‫حمایت کننـده از خانواد ههـای دارای فرزنـد چند قلـو و‬ ‫باهـدف توسـعه عدالـت اجتماعـی و تامیـن رفـاه اجتماعـی‬ ‫ایـن خانواد ههـا و تسـهیل حمایـت و مسـاعدت چندالیـه به‬ ‫نهـا‪ ،‬برنامـه حمایـت از خانواد ههـای دارای فرزنـد چند قلو‬ ‫ا ‬ ‫را تدویـن کـرده اسـت کـه امیدواریـم این برنامـه بـا همـکاری‬ ‫سـایر دسـتگاه ها مسـیر خـود را طـی کنـد و بتوانیـم خدمات‬ ‫لتـری بـه ایـن خانواد ههـا ارائـه کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫پایدارتـر و کام ‬ ‫طـی حکمـی از سـوی فرماندهـی سـپاه ناحیـه‬ ‫حضـرت روح اهلل (ره) سـرهنگ پاسـدار حسـن‬ ‫حیـدری؛ جانشـین فرماندهـی به عنـوان دبیـر‬ ‫یو سـومین سـالگرد ارتحـال حضـرت‬ ‫سـتاد س ‬ ‫امام خمینـی(ره) سـپاه ناحیـه حضـرت‬ ‫روح اهلل(ره) منصـوب شـد‪ .‬سـرهنگ حسـن‬ ‫حیـدری گفـت‪« :‬شهرسـتان ری هر سـاله‬ ‫میزبـان پذیرایـی از مهمانـان و زائـران شـرکت کننده در مراسـم ارتحـال امـام‬ ‫راحـل بـوده و امسـال نیـز سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل (ره) از تاریـخ ‪۱۳‬‬ ‫خردادمـاه میزبـان زائـران اسـتان اصفهـان ماسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از اقدامـات‬ ‫ُ‬ ‫صورت گرفتـه در جهـت رفـاه حـال زائـران سـتاد گرامیداشـت ‪33‬امیـن سـالگرد‬ ‫ارتحـال حضـرت امام خمینـی(ره) کمیته بندی هـای مختلفـی از قبـل کمیتـه‬ ‫امنیتی‪،‬کمیته فرهنگی‪،‬کمیته اسکان زائران‪ ،‬کمیته اماد و پشتیبانی تشکیل‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بـه برگـزاری برنامه هـای فرهنگـی ایـن نهـاد در مراسـم اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬برگـزاری مسـابقه ای از وصیت نامـه حضـرت امام خمینـی (ره)‪،‬‬ ‫مراسـم خاطره گویـی و روایت گـری از انقلاب‪ ،‬بیانات رهبری‪ ،‬توزیع بسـته های‬ ‫فرهنگـی درراسـتای تبییـن اندیشـه های امـام راحل بـرای جوانـان و نوجوانان‬ ‫نهـا‬ ‫و بسـته های فرهنگـی در اتوبوس هـای زائـران از مبـدا تهیـه و در بیـن ا ‬ ‫توزیـع می شـود»‪ .‬حیـدری گفـت‪« :‬برنامه ریزی هایی نیز به منظور اعـزام زائران‬ ‫شـهرهای باقرشـهر‪ ،‬کهریزک‪ ،‬حسـن اباد و قلعه نو به در روز مراسـم انجام شده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی در ادامـه از اسـتقرار ایسـتگاه های صلواتـی و سلامت خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایسـتگاه های صلواتـی به منظـور پذیرایـی از زائـران و ایسـتگاه های‬ ‫سلامت درراسـتای تامیـن سلامت زائـران تـدارک دید هشـده کـه درصورت نیـاز‬ ‫زائران شرکت کننده در مراسم ارتحال امام از خدمات ان بهره مند می شوند»‪.‬‬ ‫انتخاب هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرری‬ ‫اولیـن جلسـه دوره ششـم شـورای هیئـات مذهبـی باحضـور اعضـای جدیـد‬ ‫در محـل اداره تبلیغـات اسلامی شـهرری برگـزار شـد‪ .‬حجت االسلام علـی‬ ‫کنگرلـو‪ ،‬رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شـهرری گفـت‪« :‬حضـور مسـئولین‬ ‫هیئات مذهبی در انتخابات دوره ششـم نسـبت به دوره گذشـته ‪50‬درصد‬ ‫افزایـش داشـته اسـت و امیـدوارم شـورای جدیـد بتوانـد درراسـتای وظایـف‬ ‫خـود بهتر از گذشـته فعالیـت کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به مناسـبت های پیـش رو‬ ‫به ویـژه دهـه والیـت و دهـه اول محـرم بـر برنامه ریـزی بیشـترجهت هرچـه‬ ‫بهتـر برگزارشـدن ایـن مراسـم تا کیـد کردند‪ .‬درپایـان بـا رای اعضا؛ محمدرضا‬ ‫ن (رئیـس)‪ ،‬محمدرضـارام ( نایب رئیـس) و غالمرضاشـکری به عنـوان‬ ‫حبیبیـا ‬ ‫دبیـر به مـدت یک سـال انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫ایجاد نخستین شعبه تخصصی حل اختالف‬ ‫در اتاق اصناف‬ ‫داریـوش قاسـمی زاده (رئیـس دادگسـتری)‪ ،‬غالمرضـا نوفرسـتی (دادسـتان‬ ‫شهرسـتان ری) و عیوض خانـی رئیـس مجتمـع شـورای حـل اختلاف شـهرری‬ ‫ (شـهید حججـی) به منظـور ایجـاد شـعبه ویـژه و اختصاصـی صنـوف در محـل‬ ‫اتاق اصناف حضور یافته و با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف دیدار و‬ ‫تو گو کردند»‪ .‬داریوش قاسمی زاده رئیس دادگستری شهرستان ری ضمن‬ ‫گف ‬ ‫تقدیـر از عملکـرد اتـاق اصنـاف در کنتـرل بـازار و کشـفیات قابل توجـه کاالهـای‬ ‫اساسی گفت‪« :‬ایجاد شعبه حل اختالف در محل اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫تهـای موجـود در راسـتای افزایـش صلـح و سـازش‬ ‫به منظـور اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫بسیار حایز اهمیت است»‪ .‬وی افزود‪« :‬در این شعبه به پرونده های اختالفات‬ ‫یشـود و در ایـن راه از افـراد معتمـد و مجموعـ ه اتـاق اصنـاف‬ ‫صنفـی پرداختـه م ‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس دادگسـتری شهرسـتان ری در ادامـه گفـت‪:‬‬ ‫کمـک گرفتـه م ‬ ‫«تالش می کنیم تا در روزهای اینده با هماهنگی رئیس شورای حل اختالف و‬ ‫سرپرسـت شـورای حـل اختلاف ری ایـن مهـم را اجرایـی کنیم»‪.‬‬ ‫امادگیباقرشهر‬ ‫برای میزبانی برگزاری مسابقات لیگ کشتی‬ ‫شـهردار باقرشـهر پس از دیدار با رئیس هیئت کشـتی اسـتان تهران از میزبانی‬ ‫مسـابقات لیـگ کشـتی مقاطـع سـنی کشـور اعلام امادگـی کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ دکتـر محسـن قضاتلـو شـهردار باقرشـهر در‬ ‫دیـدار بـا عبدالـه عزیـزی (رئیـس هیئـت کشـتی اسـتان تهـران) از درخواسـت‬ ‫برگـزاری مسـابقات کشـتی مقاطـع سـنی قهرمانـی کشـور در سـالن ورزشـی‬ ‫فـدک اسـتقبال کـرد‪ .‬قضاتلـو در این دیـدار بـه اسـتقبال نوجوانـان و جوانـان از‬ ‫کالس های اموزش کشتی در باقرشهر اشاره کرد و گفت‪« :‬قهرمانان ورزشکاری‬ ‫ماننـد پژمـان پشـتام و عرفـان ائینـی و ‪ ...‬در همیـن ورزشـگاه ها بـا کشـتی اشـنا‬ ‫شـدند و بـه سـکوهای جهانـی رسـیدند و شـهرداری باقرشـهر بـرای رشـد و‬ ‫گسـترش ورزش پهلوانـی و قهرمـان پـرور کشـتی در تعامـل سـازنده و خوبـی بـا‬ ‫فدراسـیون کشتی سـت»‪ .‬عبداله عزیزی (رئیس هیئت کشـتی اسـتان تهران)‬ ‫نیـز‪ ،‬ضمـن قدردانـی از خدمـات شـهرداری باقرشـهر در توسـعه ورزش کشـتی‪،‬‬ ‫درخواست هیئت کشتی استان تهران مبنی بر برگزاری مسابقات لیگ کشتی‬ ‫مقاطع سـنی قهرمانی کشـور در رده های سـنی نونهاالن‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬جوانان و‬ ‫امیدهای کشـور در سـالن مجموعه ورزشـی فدک را ارائه کرد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫ایـن مسـابقات از اول تیـر لغایـت ‪ ۱۰‬مرداد مـاه بـا حضـور تیم هـای مختلـف از‬ ‫اسـتان های کشـور برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان ری‬ ‫در روز رقابت های گرندپری جودوی نابینایان‬ ‫و کم بینایـان قزاقسـتان بـا کسـب مـدال طلا‬ ‫وحیـد نـوری و حـذف محمدرضـا خیـراهلل زاده‬ ‫پیگیـری شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری؛ وحیـد نـوری‬ ‫ورزشـکار ارزنـده ری نماینـده کشـورمان در‬ ‫وزن ‪ ۹۰‬کیلوگـرم؛ در فینـال موفـق شـد جودوکار‬ ‫عنـوان دار ترکیـه را بـا ضربـه فنـی مغلـوب کـرده‬ ‫و طالیـی شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون فارس خبر داد؛‬ ‫اغاز ثبت نام هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر در فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی فارس‬ ‫گفـت‪« :‬فراینـد نام نویسـی هفدهمیـن‬ ‫یهـای این اسـتان اغـاز‬ ‫جشـنواره تعاون ‬ ‫شـده و تـا ‪ ۲۰‬خردادمـاه ادامـه دارد»‪ .‬وحیـد‬ ‫خداپرسـت بابیان اینکـه این رویـداد بـا‬ ‫هـدف ترویـج فرهنـگ تعـاون و کار گروهـی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫به صورت اسـتانی و کشـوری برگزار م ‬ ‫افـزود‪« :‬تعاونگـران اسـتان می تواننـد‬ ‫تـا ‪ ۲۰‬خـرداد هم زمـان بـا سراسـر کشـور‬ ‫بامراجع هبـه سـامانه جامـع و هوشـمند‬ ‫بخـش تعـاون (‪)taavoni.mcls.gov.ir‬‬ ‫اطالعـات کامـل تعاونـی خـود شـامل‬ ‫شهـای رتبه بنـدی (شـاخص های‬ ‫بخ ‬ ‫کمـی) و بخـش جشـنواره شـامل فر مهـای‬ ‫شـاخص های کیفی را ثبت یا بهنگا مسـازی‬ ‫کننـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬جشـنواره فـوق بـا هـدف‬ ‫توسـعه و ترویـج فرهنـگ تعـاون و معرفـی‬ ‫یهـای بخـش تعـاون بـه جامعـه‬ ‫توانمند ‬ ‫و ار ج نهـادن بـه زحمـات تالشـگران‪ ،‬ایجـاد‬ ‫برنامه های ویژه ستاد ارتحال‬ ‫سپاه ناحیه حضرت رو ح اهلل(ره)‬ ‫انگیزه و رقابت سالم میان اعضای خانواده‬ ‫بـزرگ تعاونـی کشـور و تشـویق و ترغیـب‬ ‫تهـای تولیـدی و توزیعـی و خدماتـی‬ ‫فعالی ‬ ‫و معرفـی الگوهـای عملـی موفـق تعاونـی‬ ‫بـرای بهره گیـری از سـایر تعاونگـران در‬ ‫فضـای مناسـب در انتقـال دانـش رسـمی و‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫بومـی در سـطح کشـور برگـزار م ‬ ‫شهـای ایـن دوره از جشـنواره؛‬ ‫گفـت‪« :‬گرای ‬ ‫دا مپـروری‪ ،‬زراعـت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬صنایـع‬ ‫غذایـی‪ ،‬نسـاجی و پوشـا ک‪ ،‬صنعتـی‪،‬‬ ‫معدنـی‪ ،‬تامیـن نیـاز تولیدکننـدگان‪ ،‬فـرش‬ ‫دسـتباف‪ ،‬حمل ونقـل دریایـی‪ ،‬تامیـن‬ ‫نیـاز مصرف کننـدگان‪ ،‬مرزنشـینان‪ ،‬اعتبـار‪،‬‬ ‫مسـکن‪ ،‬عمرانـی‪ ،‬تامیـن نیـاز صنـوف‬ ‫توزیعـی‪ ،‬صنایع دسـتی‪ ،‬اتحادیـه توزیعـی‪،‬‬ ‫اتحادیـه خدماتـی‪ ،‬اتحادیـه تولیـدی‪،‬‬ ‫خدماتـی‪ ،‬زنـان‪ ،‬بهداشـتی و درمانـی و‬ ‫یسـت»‪ .‬خداپرسـت‬ ‫خدمـات اموزش ‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه نا مگـذاری امسـال‬ ‫ازسـوی رهبـر انقلاب باعنـوان تولیـد‪،‬‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین‪ ،‬در جشـنواره‬ ‫یهـای برتـر در حوز ههـای‬ ‫هفدهـم تعاون ‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال زایی و تولیـدی‪،‬‬ ‫تعاونی هایـی به عنـوان برتـر انتخـاب‬ ‫خواهنـد شـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬همچنیـن‬ ‫توجـه بـه رعایـت اصـل توجـه بـه جامعـه‬ ‫یهـا‬ ‫و مسـئولیت اجتماعـی توسـط تعاون ‬ ‫و رعایـت اصـل امـوزش و ارتقـای اعضـا و‬ ‫یهـا‪ ،‬توجـه بـه اصـل ارتبـاط و‬ ‫ارکان تعاون ‬ ‫یهـا‪ ،‬در بخـش انتخـاب‬ ‫تعـاون بیـن تعاون ‬ ‫یهـای برتـر مدنظـر قـرار خواهـد‬ ‫تعاون ‬ ‫گرفـت»‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی فـارس یـاداور شـد کـه مراسـم‬ ‫یهـای برتـر اسـتانی‬ ‫تجلیـل و تکریـم از تعاون ‬ ‫و ملـی در هفتـه تعـاون امسـال ‪ ۷‬تـا ‪۱۳‬‬ ‫شـهریور برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫غذاهای محلی تربت جام‬ ‫ً‬ ‫الـف) کشـک زرد‪ :‬ارد را به وسـیله ماسـتی کـه قبلا تـرش شـده بـا مقـداری سـیر‬ ‫و زردچوبـه خمیـر می کننـد‪ .‬خمیـر را چنـد روز در مـکان مناسـب بـا روپـوش‬ ‫می گذارنـد تـا خـوب تـرش شـود‪ .‬سـپس خمیر هـا را کم کـم روی پارچـه ای تمیـز‬ ‫می گذارند تا خشـک شـود و پس از نیم خشک شـدن‪ ،‬کف مال می کنند و بعد‬ ‫َ‬ ‫الـک می کننـد‪ .‬بـرای اماده کـردن ایـن غـذا یـک یـا چنـد قاشـق از ان را در روغـن‬ ‫و پیـاز و سـیر تفـت می دهنـد و اب را بـه ان می افزاینـد و هـم می زننـد تـا جـوش‬ ‫بیایـد و به مـدت چند دقیقـه می پزنـد تـا خـوب جا بیفتـد؛ انـگاه امـاده مصرف‬ ‫می شود‪ .‬در کشک زرد بنا به سلیقه و ذائقه‪ ،‬قلیه و سیب زمینی و ‪ ...‬نیز اضافه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫ب) بلغور شیر‪ :‬ابتدا بلغور شسته شده را با شیر مخلوط می کنیم‪ .‬به اندازه ای‬ ‫شـیر اضافـه می کنیـم کـه مخلـوط غلیـظ باشـد و شـیر اضافـی نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫سـپس زردچوبـه را اضافـه کـرده و روی حـرارت مالیـم قـرار می دهیـم تـا بلغـور‬ ‫ً‬ ‫بپـزد و شـیر کاملا جـذب ان شـود‪ .‬مـواد را تکه تکـه از هـم جـدا می کنیـم و در‬ ‫ً‬ ‫برابر افتاب یا روی بخاری می گذاریم تا کامال خشک شود؛ سپس با استفاده از‬ ‫ً‬ ‫خرد کن‪ ،‬ان ها را کامال خرد کرده و روی پارچه پهن می کنیم تا رطوبتش گرفته‬ ‫ً‬ ‫شـده و کامال خشـک شـوند و در صورت تمایل در این مرحله می توان مقداری‬ ‫کشـده ) را‬ ‫زیـره نکوبیـده بـه ان اضافـه کـرد‪ .‬ایـن نـوع ترخینـه ( بلغور شـیر خش ‬ ‫می تـوان تـا چند مـاه در یخچـال ( در ظـرف در بسـته ) نگهـداری کرد‪.‬‬ ‫هستی ندا‪ /‬پایه پنجم‪ /‬دبستان نیلوفران‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2511‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی اعالم کرد؛‬ ‫امکان پیگیری تلفنی مراحل نصب انشعاب‬ ‫و توسعه شبکه گاز ازطریق سامانه ‪1594‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در نشست شورا باتاکیدبر جلوگیری از حوادثی مانند متروپل تاکید شد؛‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬مدیـر بهر هبـرداری شـرکت گاز خراسـان رضـوی از امـکان‬ ‫پیگیری تلفنی مراحل نصب انشعاب و توسعه شبکه گاز در سامانه‪ 1594‬مرکز‬ ‫خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت خبر داد‪ .‬فرشید دشتی گفت‪:‬‬ ‫«با راه اندازی این سـامانه متقاضیان درخواسـت انشـعاب و توسـعه شـبکه گاز‬ ‫می تواننـد ازطریـق تلفـن ‪ 1594‬و فشـردن کلیـد ‪ 6‬و شـماره گیری کـد ره گیـری‬ ‫یـا شـماره درخواسـت پیامـک شـده بـه متقاضـی نسـبت بـه اطلاع از اخریـن‬ ‫وضعیت درخواسـت خود اقدام کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬این سـامانه برای اولین بار‬ ‫توسـط شـرکت گاز خراسـان رضوی بین همه شـرکت های گاز اسـتانی طراحی‬ ‫شـده و دراین مرحلـه قابلیـت ارائـه خدمات به یک میلیون و ‪ 400‬هزار مشـترک‬ ‫در شـهر مشـهد مقـدس را دارد»‪ .‬به گفتـه دشـتی؛ تسـریع در پاسـخگویی بـه‬ ‫متقاضیان‪ ،‬کاهش نوبت انتظار مکالمه با کارشناسان‪ ،‬پیگیری انالین مراحل‬ ‫نصب انشعاب و توسعه شبکه گاز‪ ،‬شفاف سازی در ارائه خدمات به مراجعین‪،‬‬ ‫توسـعه سلامت اداری و تکریـم ارباب رجـوع از دسـتاوردهای بی نظیـر اجـرای‬ ‫این طرح است‪ .‬وی بابیان اینکه سیاست شرکت گاز خراسان رضوی استفاده‬ ‫یهـای نـو بـرای تسـهیل در خدمت رسـانی بهتـر‬ ‫حهـا و فناور ‬ ‫حدا کثـری از طر ‬ ‫یسـت افـزود‪« :‬تلفـن گویـا یکـی از‬ ‫بـه مشـترکین و افزایـش رضایـت عموم ‬ ‫کاربردی ترین امکانات و قابلیت های سیستم تلفنی ست که مهم ترین ویژگی‬ ‫‪24‬سـاعته اسـت»‪.‬‬ ‫ان اپراتـوری خـودکار و اطالع رسـانی هوشـمند و ‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‪:‬‬ ‫ت‬ ‫پست برق بیدرویه اندیمشک در رینگ شبکه قرار گرف ‪‎‬‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‪ /‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بـا توسـعه و تکمیـل دو‬ ‫یخـط پسـت بیدرویـه‪ ،‬ایـن‬ ‫ب ‬ ‫پسـت از حالـت شـعاعی خـارج‬ ‫و در رینـگ شـبکه قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫محمـود دشـت بزرگ افـزود‪:‬‬ ‫یشـود کـه‬ ‫یخـط (بـی بـه تجهیزاتـی گفتـه م ‬ ‫«عملیـات توسـعه و تکمیـل دو ب ‬ ‫سـیم های هـادی بـرق را بـه پسـت وصـل می کنـد) پسـت ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت‬ ‫بیدرویـه در الـوار گرمسـیری اندیمشـک بـه پایـان رسـید و بـرق دار شـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری این پروژه ‪ 250‬میلیارد ریال بوده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«بـا ایـن عملیـات‪ ،‬توسـعه ورود و خـروج خطـوط‪ ،‬پسـت برق بیدرویـه از حالت‬ ‫شـعاعی خـارج و در رینـگ شـبکه قـرار گرفتـه کـه باعـث باال رفتـن قابلیـت مانور‬ ‫در این پسـت و کاهـش خاموشـی ها بـا تغذیـه پسـت از طریـق رینـگ و پایـداری‬ ‫ان در حـوادث شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫ادامه داد‪« :‬کاهش افت ولتاژ منطقه الوار گرمسـیری شهرسـتان اندیمشـک و‬ ‫افزایـش قابلیـت اطمینـان از دیگـر اهـداف بهر هبـرداری از پـروژه مذکور اسـت»‪.‬‬ ‫بر اسـاس این گزارش؛ از مهرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬تاکنـون‪۶۵۵ ،‬مگاولت امپـر در بخـش‬ ‫انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های‬ ‫یسـت؛ شـرکت بـرق‬ ‫خوزسـتان و کهگیلوی هو بویراحمـد اضافـه شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان مسـئولیت تامیـن و انتقال برق در شـبکه انتقـال و فوق‬ ‫توزیـع در دو اسـتان خوزسـتان و کهگیلوی هو بویراحمـد را بر عهـده دارد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های نگهداری‬ ‫و خاموشی های ناخواسته در کرمان‬ ‫عفت فالح‪ /‬پیمان ایزدی؛ مجری طر ح های شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫کرمـان در رابطـه بااسـتفاده از کابـل خودنگهـدار ب هجـای شـبکه مسـی گفـت‪:‬‬ ‫«در چندسـال اخیر اسـتفاده از کابـل خودنگهـدار به عنوان راهـکاری برای حل‬ ‫مشـکالت شـبکه ماننـد کاهـش تلفـات اعـم از فنـی و غیرفنـی‪ ،‬خاموشـی های‬ ‫ناخواسته‪ ،‬هزینه های نگهداری و بهبود وضعیت بهره برداری‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫پارامترهـای انـرژی و افزایـش میـزان رضایـت مشـترکین‪ ،‬افزایـش ایمنـی کارکنان‬ ‫و مصرف کننـدگان بـرق و جلوگیـری از تخریـب طبیعت‪ ،‬موردتوجه شـرکت های‬ ‫توزیـع قـرار گرفتـه اسـت و ازایـن رو‪ ،‬حـذف شـبکه های فرسـوده‪ ،‬افزایـش ایمنـی‬ ‫و استانداردسـازی شـبکه‪ ،‬پـروژه تبدیـل شـبکه های سـیم مسـی فرسـوده‬ ‫بـه کابـل خودنگهـدار درحال اجراسـت» وی افـزود‪« :‬در سـال ‪ ۱۴۰۰‬عملکـرد‬ ‫کابـل خودنگهـدار در سـطح شـرکت ‪ ۷۸۸‬کیلومتـر بـوده اسـت کـه بیـش از‬ ‫‪ ۴۹۹‬کیلومتر شـبکه مسـی فرسـوده با کابل خودنگهدار تعویض شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب کرمـان از سـال ‪ ۱۳۸۳‬در‬ ‫لهـای خودنگهـدار پیشـرو بـوده و احداث شـبکه های جدید با‬ ‫اسـتفاده از کاب ‬ ‫کابل خودنگهدار را در دستورکار خود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬شرکت بااین رویکرد توانسته‬ ‫تاکنـون ‪ ۴۵.۲‬درصـد از کل شـبکه فشـارضعیف را بـا کابـل خودنگهـدار تامیـن‬ ‫کنـد»‪ .‬مجـری طر ح های شـرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان افزود‪:‬‬ ‫«شـبکه کابـل خودنگهـدار در سـطح ایـن شـرکت‪ ،‬در مقاطـع ‪ ۵۰‬و ‪ ۷۰‬میلی متـر‬ ‫مربـع اسـت کـه ‪ ۳۸‬درصـد در مقطـع ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۲‬درصـد در مقطـع ‪ ۷۰‬اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬برنامه تعیین شده امسال تبدیل ‪ ۸۵۰‬کیلومتر شبکه فشارضعیف‬ ‫مسـی بـه کابـل خودنگهـدار اسـت کـه مقدمـات ان دردسـت اقدام اسـت»‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫حمایت کمیته امداد فارس از ‪ 580‬مددجوی نخبه‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر ‪ ۵۸۰‬نخبـ ه دانش امـوز‪،‬‬ ‫دانشـجو‪ ،‬طلبـه و دانش اموختـه مددجـوی‬ ‫این اسـتان در حوز ههـای مختلـف علمـی‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫تحصیلـی‪ ،‬ورزشـی و قرانـی از حمای ‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫ویـژه کمیتـه امـداد بهره منـد م ‬ ‫مرتضـی موصلـی با بیان اینکـه مددجویـان‬ ‫نخبه در زمینه های مختلف علمی‪-‬پژوهشی‪ ،‬علوم قرانی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬فرهنگی‪-‬‬ ‫هنـری و مخترعیـن موردحمایـت ویـژه قـرار می گیرنـد؛ گفـت‪« :‬در حال حاضـر‬ ‫‪ 580‬مددجـوی نخبـه در اسـتان شناسـایی شـدند کـه بر اسـاس رتبه بنـدی‬ ‫در سـه سـطح بین المللی‪ ،‬کشـوری و اسـتانی به ترتیب از ‪ 100‬درصد ‪ 75 ،‬درصد‬ ‫و ‪ 50‬درصـد بیشـتر از دیگـر مددجویـان از خدمـات کمک هزینـه تحصیلـی‬ ‫یشـوند»‪ .‬مدیـرکل امـداد فـارس بیـان کـرد‪« :‬عالو هبـر نیازسـنجی‬ ‫بهره منـد م ‬ ‫خانـواده‪ ،‬مسـائل و مشـکالت فـرد نخبـه نیـز احصـا شـده و جهـت بررسـی و‬ ‫یشـود‪ .‬از تعـداد ‪ 580‬نفـر نخبه‬ ‫رسـیدگی بـه حوز ههـای مختلـف ارجـاع داده م ‬ ‫یشـده در اسـتان‪ 320 ،‬نفـر دانش امـوز‪ 125 ،‬نفـر دانشـجو‪ 111 ،‬نفـر‬ ‫شناسای ‬ ‫غیر محصـل و ‪ 24‬نفـر طلبـه هسـتند»‪ .‬موصلـی خاطر نشـان کـرد‪« :‬در اسـتان‬ ‫فـارس ‪ 129‬نفـر نخبـه قرانـی‪ 235 ،‬نفـر نخبـه علمـی‪ ،‬تحصیلـی‪ 81 ،‬نفـر نخبـه‬ ‫فرهنگی‪-‬هنـری‪ ،‬یک نفـر مختـرع و ‪ 134‬نفـر نیـز در سـایر مـوارد جـزو نخبـگان‬ ‫هسـتند‪ 120 .‬نفـر از نخبـگان اسـتان در سـطح بین المللـی‪ 173 ،‬نفـر در سـطح‬ ‫کشـوری و ‪ 287‬نفـر در سـطح اسـتانی شناسـایی شـدند»‪.‬‬ ‫بازدید استاندار از نمایشگاه رویداد ملی «عصر امید»‬ ‫اسـتاندار فـارس در بازدیـد از نمایشـگاه رویـداد ملـی «عصـر امیـد» کـه در محـل‬ ‫مصلای امام خمینـی(ره) تهـران برگـزار شـد‪ ،‬در نشسـت صمیمانـه بـا دکتـر‬ ‫طهرانچی (رئیس دانشگاه ازاد اسالمی) بر استفاده از توانمندی های دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی در حل مسئله ها و چالش های اجتماعی شهرها و استان ها تا کید‬ ‫کـرد‪ .‬محمدهـادی ایمانیـه افـزود‪« :‬شـاخصه های دانش بنیـان و کارافرینـی در‬ ‫ً‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی مرتبا رو به پیشرفت است و مجموعه حاضر در نمایشگاه‬ ‫عصـر امیـد نشـان از توانمنـدی دانشـگاه ازاد اسلامی در پیشـبرد اهـداف‬ ‫پژوهشـی شـهرها و شهرسـتان ها دارد»‪ .‬اسـتاندار فـارس همچنیـن بـر تسـریع‬ ‫در اجـرای پـروژه مسـکن کارکنـان دانشـگاه ازاد اسلامی تا کیـد کـرد و از اعلام‬ ‫ت وسـاز‬ ‫نهـای اسـتانی بـرای ارائـه مجوز هـا و اجـرای فراینـد ساخ ‬ ‫امادگـی ارگا ‬ ‫این مجموعه خبر داد‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد؛ دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان‬ ‫فـارس بتوانـد به عنـوان اولیـن دانشـگاه در سـطح کشـور مجموعـه مسـکونی‬ ‫کارکنـان خویـش را افتتـاح کنـد‪ .‬دکتـر محمد مهدی طهرانچـی نیـز در این دیدار‬ ‫ضمن تقدیر از حضور اسـتاندار فارس در نمایشـگاه رویداد ملی «عصر امید»‪،‬‬ ‫تهـای دانش بنیـان دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫توجـه وی بـه امـور پژوهشـی و فعالی ‬ ‫حهـای پایش رشـته های مختلف‬ ‫را مورد تقدیـر قـرار داد و با تا کی دبـر اجـرای طر ‬ ‫در شهر های استان ها این طرح را به عنوان راه حلی موثر در جهت حل مشکل‬ ‫جـذب دانشـجویان دانشـگاه های اسـتان برشـمرد و ابـراز امیـدواری کـرد؛ در‬ ‫شهـای‬ ‫رویکـرد جدیـد دانشـگاه با تا کی دبـر پژوهش محور بـودن و افزایـش اموز ‬ ‫مهارتی و همراه با اشتغال دانشجویان‪ ،‬بتوانند در جذب حدا کثری دانشجو به‬ ‫ایـن دانشـگاه تاثیر گـذار باشـد‪ .‬در این بازدید محمدهادی ایمانیـه از غرفه های‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان فـارس حاضـر در رویـداد ملی «عصر امیـد» بازدید‬ ‫و اظهـار امیـدواری کـرد که در اینده نزدیک مجموع هشـرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫اسـتارتاپ ها و زیرسـاخت های پژوهشـی ازمایشـگاهی دانشـگاه های ازاد‬ ‫اسلامی اسـتان فـارس در نمایشـگاه مسـتقلی در اسـتان به نمایش در امـده و‬ ‫شهـای شـهر و‬ ‫یهـای دانشـگاه ازاد اسلامی در حـل مسـئله و چال ‬ ‫توانمند ‬ ‫اسـتان هرچه بیشـتر به نمایـش گـذارده و بـه کار بسـته شـود‪.‬‬ ‫ضرورت پیگیری مجدانه‬ ‫وضعیت ساختمان های ناایمن شهر‬ ‫عفت فالح‬ ‫رئیـس شـورای شـهر کرمـان گفـت‪« :‬بایـد بـا‬ ‫وضع قوانین و مقررات الزم و تا کید بر اجرای‬ ‫قوانیـن‪ ،‬از وقـوع حـوادث نا گـواری ماننـد‬ ‫متروپـل جلوگیـری شـود»‪ .‬علیرضـا نـادری‬ ‫در نشسـت عمومـی این هفتـه شـورای شـهر‬ ‫کرمـان کـه بـا حضـور همـه اعضـای شـورا و‬ ‫معـاون معمـاری و شهرسـازی شـهردار برگـزار‬ ‫شد‪ ،‬با تسلیت حادثه ساختمان «متروپل»‬ ‫شـهر «ابـادان» بـه تمـام مـردم کشـور‬ ‫به خصـوص مـردم ابـادان افـزود‪« :‬این حادثه‬ ‫ناشـی از یـک اهمـال کاری در سیسـتم های‬ ‫ننـوع مسـائل‬ ‫اداری بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درای ‬ ‫و اتفاقـات نبایـد تنهـا بـه یـک عـرض تسـلیت‬ ‫اتـکا کـرد؛ بلکـه بایـد بـرای همـه عبرتـی‬ ‫باشـد تـا سـهل انگاری رخ ندهـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمـان بابیان اینکـه‬ ‫این مسـائل ممکن اسـت در منطقه و ناحیه‬ ‫تحت مسـئولیت مـا نیـز رخ دهد‪ ،‬تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«بایـد درخصـوص سـاختمان های شـهرمان‬ ‫حداقـل ان ها کـه در حـوزه مسـئولیت مـا‬ ‫هستند‪ ،‬موضوعات فنی‪ ،‬استحکام و ایمنی‬ ‫را جـدی گرفـت و همـه مسـئوالن مربـوط در‬ ‫هـر سـازمانی هـم بررسـی کننـد ا گـر مشـکلی‬ ‫در جایـی وجـود دارد‪ ،‬برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون بودجـه‪ ،‬منابـع پایـدار و‬ ‫سـرمایه گذاری شـورا نیـز بااشـاره به بررسـی‬ ‫گـزارش تفریـغ بودجـه شـهرداری کرمـان در‬ ‫سـال ‪ ،1400‬گفـت‪« :‬دراین راسـتا تا کیـد شـد‬ ‫باتوج هبـه پرسـش ها و ابهامـات ایـن گـزارش‪،‬‬ ‫شـهرداری بـا رفـع اشـکاالت و تکمیـل گـزارش‬ ‫و ارائـه به موقـع بـه شـورای شـهر‪ ،‬باعـث شـود‬ ‫گـزارش تفریـغ بودجـه ‪ 1400‬را به موقـع انجـام‬ ‫داده و بـه اطلاع مـردم برسـانیم»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬شـهرداری از شـورای شـهر کرمـان‬ ‫خواسـته تا اماد هشـدن دفترچه ‪ 1401‬قیمت‬ ‫پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ضـرورت اسـتفاده در مـوارد مرتبـط‪ ،‬دفترچـه‬ ‫پایـه کارشناسـی سـال ‪ 1400‬را بـا افزایـش‬ ‫‪ 40‬درصد تا پایان تیرماه امسال مورداستفاده‬ ‫قـرار دهـد و در پایـان تیرمـاه‪ ،‬دفترچـه جدیـد‬ ‫قیمـت پایـه کارشناسـی املا ک بـا هماهنگی‬ ‫کارشناسـان رسـمی منتخـب‪ ،‬تهیـه و ارسـال‬ ‫شـود»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬این موضـوع بـرای‬ ‫معطل نمانـدن کار مـردم‪ ،‬بـا ا کثریـت ارا در‬ ‫کمیسـیون موافقت شـد و درصـورت تصویب‬ ‫در صحـن علنـی شـورا‪ ،‬اجـرا خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫درادامـه‪ ،‬ایـن پیشـنهاد شـهرداری بـا نظـر‬ ‫ا کثریـت اعضـای شـورای شـهر به تصویـب‬ ‫رسـید‪ .‬چناریـان بـه نامـه واحـد خدمـات و‬ ‫یبـر کسـب مجـوز‬ ‫تاسیسـات شـهرداری مبن ‬ ‫تامیـن روشـنایی مرکـز اموزشـی ‪ 05‬اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬دراین نامـه امـده باتوجه به اینکـه‬ ‫جهـت تامیـن روشـنایی محوطـه پـادگان‬ ‫‪3‬عـدد چـراغ‬ ‫‪ 05‬کرمـان‪ ،‬ایـن پـادگان بـه ‪ 0‬‬ ‫چمنـی یک متـری نیـاز دارد کـه توسـط واحد‬ ‫خدمـات و تاسیسـات شـهرداری سـاخته‬ ‫یشـود‪ ،‬درصـورت موافقـت‪ ،‬اقـدام شـو»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫این موضوع نیز با موافقت همه اعضای شورا‬ ‫به تصویـب رسـید‪ .‬رئیـس کمیسـیون عمـران‬ ‫و شهرسـازی شـورا نیـز بـا تسـلیت حادثـه‬ ‫متروپـل گفـت‪« :‬امیدواریم این نوع حـوادث‪،‬‬ ‫هیچ وقـت در کشـور تکـرار نشـود»‪ .‬منصـور‬ ‫ایرانمنـش بابیان اینکـه البتـه عـدم رخـداد‬ ‫چنیـن حوادثـی نیازمنـد دقـت‪ ،‬پیگیـری و‬ ‫بررسـی و نظـارت مسـئوالن ذی ربـط اسـت‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬در کرمـان هـم باتوج هبـه وجـود‬ ‫سـاختمان های ناایمن و غیرمستحکمی که‬ ‫اقـای شـهردار گـزارش ان هـا را ارائه کردند‪ ،‬نیاز‬ ‫اسـت پیگیـری و بررسـی مجدانـه ای داشـته‬ ‫باشیم تا از حوادث نا گوار احتمالی جلوگیری‬ ‫کنیـم»‪ .‬رئیـس کمیسـیون حقوقـی‪ ،‬نظـارت‬ ‫و ارزیابـی شـورا نیـز گفـت‪« :‬شـهرداری طـی‬ ‫یـک نامـه درخواسـت داشـته در مجموعـه‬ ‫بیت الزهـرا در موقوفـه سـردار سـلیمانی‪،‬‬ ‫در قالـب قـرارداد بنیـاد خیریـه بناهـای‬ ‫مانـدگار‪ ،‬مشـارکت داشـته باشـد»‪ .‬محمـد‬ ‫امینـی زاده بابیان اینکـه مبلـغ ایـن مشـارکت‬ ‫ً‬ ‫براسـاس قـراردادی کـه وجـود دارد‪ ،‬صرفـا‬ ‫در پرداخـت هزینـه صـدور پایـان کار ملـک‬ ‫وقفـی «بیت الزهرا »سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬همچنیـن‬ ‫یکـه اعیانی احداثی توسـط موقوفـه در‬ ‫تازمان ‬ ‫هدف نهایی تعیین شده یعنی ارائه خدمات‬ ‫فرهنگـی و مذهب ِـی مطابـق وقف نامـه‬ ‫باشـد‪ ،‬ایـن هزینـه ازسـوی شـهرداری‬ ‫یشـود»‪ .‬نایب رئیـس کمیسـیون‬ ‫پرداختـه م ‬ ‫تشـهری‪ ،‬بهداشـت و محیط زیسـت‬ ‫خدما ‬ ‫شـورا هـم بـه اصلاح قانـون حفـظ و گسـترش‬ ‫فضـای سـبز شـهرها مصـوب سـال ‪1388‬‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مصـوب‬ ‫‪ 15‬اردیبهشـت سـال ‪ 89‬شـورای عالی‬ ‫اسـتان ها اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬دومـورد‬ ‫سـهل انگاری در کرمـان یکـی در منطقـه ‪ ۴‬در‬ ‫منطقه سراسیاب و دیگری در منطقه ‪ ۱‬شهر‬ ‫دربـاره قطـع درختـان توسـط مالـکان اتفـاق‬ ‫افتـاده کـه نیـاز اسـت باتوج هبـه کویری بودن‬ ‫شـهر کرمـان و نقـش موثـر درختـان در‬ ‫جلوگیـری از ریزگردهـا‪ ،‬نظـارت و پیشـگیری‬ ‫بیشـتری صورت گیرد»‪ .‬محمدصادق تقوی‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد قاطعانـه‪ ،‬قبـل از اقدامـات‬ ‫قانونـی درخصـوص حفـظ درختـان و فضـای‬ ‫سـبز‪ ،‬اجـازه بـرای تفکیـک و پایـان کار داده‬ ‫نشـود»‪ .‬رئیـس کمیسـیون گردشـگری و‬ ‫میراث فرهنگـی شـورا نیـز گفـت‪« :‬بـا پیگیـری‬ ‫طـی یک ماه گذشـته و برگـزاری جلسـه بـا‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‪،‬‬ ‫حـدود ‪ 80‬درصـد املا ک پـروژه قلعه دختـر و‬ ‫قلعه اردشـیر تعیین تکلیـف شـد و مـردم ایـن‬ ‫محدوده‪ ،‬می توانند به دفتری که شـهرداری‬ ‫دراین منطقـه دارد‪ ،‬مراجعه و وضعیت ملک‬ ‫خـود را بررسـی کننـد»‪ .‬حمدرضـا کمسـاری‬ ‫افـزود‪ 80« :‬درصـد این املا ک‪ ،‬بادرنظرگرفتن‬ ‫ضوابـط دیگـر هیـچ مانعـی ازنظـر قانونـی و‬ ‫طـرح میـراث بـرای ساخت وسـاز ندارنـد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 160‬ملک باقی مانده هم در جلسـات‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫بعـدی پیگیـری و تعیین تکلیـف م ‬ ‫سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان دربـاره پـروژه‬ ‫«شـهید تجلـی» گفـت‪« :‬بـه شـهرداری اعلام‬ ‫شـد ظـرف ‪ 10‬روزاینـده جلسـه ای بـا حضـور‬ ‫نماینـده کسـبه محـدوده برگـزار کنـد تـا پـس‬ ‫از اجـرای طـرح پیـاده راه‪ ،‬کاربـری کـه درنظـر‬ ‫ـکال دیگـر مورداسـتفاده‬ ‫گرفتـه شـده‪ ،‬به اش ِ‬ ‫قـرار نگیـرد»‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر در ناحیه نورد گرم فوالدمبارکه؛‬ ‫عبور از مرز نیم میلیون تن تولید کالف گرم در دوماه پی درپی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیـر ناحیـه نـورد گـرم شـرکت فوالدمبارکـه از ثبـت رکـورد تـازه‬ ‫تولیـد کالف گـرم در اردیبهشـت ‪ 1401‬خبـر داد‪ .‬پوالدمـردان‬ ‫ناحیـه نـورد گرم فوالدمبارکه در دومین ماه سـال جدید موفق‬ ‫شـدند بـا تولیـد ‪۵ ۰۶۳۹۵‬تـن کالف گرم رکـورد تـازه ای را به ثبت‬ ‫برسـانند و رکـورد قبلـی تولیـد ماهیانـه کالف گـرم به میـزان‬ ‫‪۵ ۰۴۳۲۳‬تـن کـه در فروردیـن ‪ ۱۴۰۱‬رقـم خـورده بـود را ارتقـاء‬ ‫دهند‪ .‬علی حاجیان نژاد ضمن ابراز خرسـندی از تحقق این‬ ‫رکـورد ارزشـمند اظهـار کرد‪« :‬جهادگـران عرصه تولید در ناحیه‬ ‫نورد گرم شرکت فوالدمبارکه‪ ،‬درراستای اهداف کلیدی شرکت‬ ‫فوالدمبارکـه و کشـور و همـگام بـا سـایر نواحـی‪ ،‬پـس از توفیـق‬ ‫ثبت رکوردهای روزانه و ماهیانه در فروردین ماه امسال‪ ،‬موفق‬ ‫شدند با تولید ‪ ۵۰۶۳۹۵‬تن کالف گرم در اردیبهشت ماه ‪،1401‬‬ ‫نبـار پیاپـی در سـال جـاری‪ ،‬رکـورد تولیـد ماهیانـه‬ ‫بـرای دومی ‬ ‫جدیـدی به ثبـت رسـانده و بـرگ زریـن دیگـری بـه مجموعـه‬ ‫افتخـارات گـروه فوالدمبارکـه بیفزاینـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا شـروع‬ ‫سـال جدیـد روحیـه و انگیزه ای در مجموعه کارکنـان نورد گرم‬ ‫ایجـاد شـده کـه طـی یک کار گروهی بسـیارباارزش و ک مسـابقه‬ ‫نتـن تولیـد‬ ‫توانسـتند در دومـاه پی درپـی از مـرز نیم میلیو ‬ ‫کالف گـرم در مـاه عبـور کـرده و رکـوردی غرورافریـن از خـود‬ ‫ب هجـا بگذارنـد»‪ .‬مدیـر ناحیـه نـورد گـرم فوالدمبارکـه تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬واحـد نـورد گـرم فوالدمبارکه با دارابودن سـرمایه انسـانی‬ ‫متعهـد و باانگیـزه در سـال های قبـل همـواره پرچـم دار تولیـد‬ ‫بـوده و بـا تمـام ظرفیـت درراسـتای اهـداف کلیـدی فـوالد و‬ ‫کشـور گام های بلندی را در عرصه تولید برداشـته اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ناحیـه نـورد گـرم شـرکت فوالدمبارکـه طـی سـال های‬ ‫گذشـته به دنبـال اعمـال تحری مهـای ظالمانـه و تغییـر اوضـاع‬ ‫بازار ورق های فوالدی کشـور‪ ،‬با انعطاف پذیری خود توانسـت‬ ‫نیـاز بـازار داخـل را پاسـخگو باشـد و بـا تولیـد میکـس ابعـادی‬ ‫سـخت تر مطابـق نیـاز واحـد فـروش نه تنهـا تولیـد خـود را‬ ‫کاهـش نـداد بلکـه کیفیـت تولیـد را نیـز سـرلوحه کار خـود قـرار‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫داده و دراین زمینـه هـم پیشـرو م ‬ ‫بیـش از ‪ 70‬درصـد کالف گـرم موردنیـاز کشـور در خـط تولیـد‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریـح‬ ‫ناحیـه نـورد گـرم شـرکت فوالدمبارکـه‪ ،‬تولیـد م ‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن خـط بـا مدیریـت فرایندهـای تولیـد و تعمیـرات و‬ ‫اقدامـات کارشناسـی موثـر‪ ،‬چند سـال اسـت بـا حدا کثـر تـوان‬ ‫خـود درراسـتای اهـداف اسـتراتژیک کشـور تولیـد داشـته و‬ ‫تهـای تولیـد اسـمی خـود عبـور کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫از ظرفی ‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬خـط تولیـد نـورد گـرم به دلیـل دارابـودن ویژ گـی‬ ‫تنـوع بـاالی تولیـد ابعـادی (ضخامـت و عـرض) و امـکان تولید‬ ‫گریدهای مختلف‪ ،‬از خطوط منحصربه فرد نورد گرم در کشور‬ ‫و منطقـه اسـت؛ مهم تریـن مصـارف محصـوالت نـورد گـرم در‬ ‫سـاخت لول ههـای انتقال سـیاالت (اب‪ ،‬نفـت و گاز)‪ ،‬پروفیل و‬ ‫لول ههـای سـاختمانی و صنایـع اسـت»‪ .‬مدیر ناحیه نـورد گرم‬ ‫فوالدمبارکـه عنـوان کـرد‪« :‬کاربـرد ورق گـرم در خودروسـازی‪،‬‬ ‫تولیـد لوازم خانگـی و صنعتـی‪ ،‬تولیـد مخـازن تحت فشـار‪،‬‬ ‫یسـازی و سـازه های‬ ‫تولید اسـکلت فلزی و سول هسـازی‪ ،‬کشت ‬ ‫دریایـی‪ ،‬صنایـع فلـزی سـبک و سـنگین‪ ،‬تولیدکننـدگان‬ ‫ورق های گالوانیزه و رنگی ست»‪ .‬وی گفت‪« :‬میزان تولید این‬ ‫ً‬ ‫خـط نـورد گـرم مشـابه سـایر خطـوط‪ ،‬کاملا به ترکیـب ابعادی‬ ‫و گریـدی برنامه ریـزی تولید وابسـته بـوده و در سـال های اخیر‬ ‫به دلیل گرایش سـفارش های ورق های گرم فوالدی ب هسـمت‬ ‫ضهـای‬ ‫تهـا و عر ‬ ‫تولیـد ابعـاد و گریدهـای بحرانـی (ضخام ‬ ‫تهـای بـاال با کیفیت سـخت) دسـت یابی به‬ ‫پاییـن یـا ضخام ‬ ‫رکوردهـای تولیـد در خـط نورد گرم فوالدمبارکه‪ ،‬دشـوار و حتی‬ ‫ننـژاد یـاداور شـد‪« :‬دراین رابطـه‬ ‫ناممکـن شـده بـود»‪ .‬حاجیا ‬ ‫مشـکالتی نظیـر تعویـق اجـرای پروژ ههـای بهین هسـازی‬ ‫خـط نـورد گـرم به دلیـل اعمـال تحری مهـای ظالمانـه‪،‬‬ ‫تهـای انـرژی و بیمـاری همه گیـر کرونـا مزیـد علـت‬ ‫محدودی ‬ ‫شـده بـود»‪ .‬وی بااشـاره به مهم تریـن عواملـی کـه در کسـب‬ ‫تهـا موثـر بـوده اسـت‪ ،‬تا کید کـرد‪« :‬انگیـزه نیروی‬ ‫ایـن موفقی ‬ ‫انسـانی در درجـه اول‪ ،‬برنامه ریـزی مناسـب و دقیـق تولیـد‪،‬‬ ‫انجـام عملیات تعمیراتی بـا دقت حدا کثـری در حداقل زمان‬ ‫ممکن‪ ،‬افزایش اماده به کاری تجهیزات‪ ،‬پشتیبانی حدا کثری‬ ‫واحدهای پشـتیبانی تولید‪ ،‬برنامه ریزی و اماد هسـازی بهینه‬ ‫فهـای هفتگـی از عوامـل دسـت یابی به این‬ ‫تعمیـرات در توق ‬ ‫رکورد ارزشمند بوده است»‪ .‬مدیر ناحیه نورد گرم فوالدمبارکه‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن موفقیـت غرورافریـن کـه نتیجـه همدلـی و تلاش‬ ‫جمعـی همـکاران در ناحیـه نـورد گـرم اعـم از امانـی و پیمانـکار‬ ‫اسـت‪ ،‬درحالـی محقـق شـد کـه شـاخص های مهـم دیگـر‬ ‫ازجملـه ایمنـی و کیفیـت محصـوالت ناحیـه نـورد گـرم نیـز در‬ ‫بهتریـن وضعیـت خـود قـرار دارنـد؛ کسـب مقـام اول عملکـرد‬ ‫ایمنـی ناحیـه نـورد گـرم در فوالدمبارکـه در سـال ‪ 1400‬و‬ ‫اهتمـام ناحیه در تولید کالف های کیفی موردنیـاز واحدهای‬ ‫اسـتراتژیک کشـور‪ ،‬مصداق هایـی از این امـر هسـتند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارائه برق رایگان به کشاورزان مازندرانی‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬رئیـس هیئت مدیـره و‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫بااشـاره به برنامه هـای مدیریـت مصـرف از‬ ‫رایگان بـودن بهـای بـرق مصرفـی صاحبـان‬ ‫چاه هـای اب کشـاورزی درصـورت همـکاری‬ ‫بـا ایـن شـرکت خبـر داد‪ .‬مهنـدس حسـینی‬ ‫کارنامـی بااعالم اینکـه بهـای بـرق مصرفـی‬ ‫صاحبـان چاه هـای اب کشـاورزی این اسـتان کـه بـا این شـرکت تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری منعقـد کرده انـد در ‪ ۱۹‬سـاعت از شـبانه روز رایـگان می شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«دارنـدگان چاه هـای کشـاورزی ا گـر در پنـج سـاعت اوج مصـرف (‪)۱۲ -۱۷‬‬ ‫از زمـان انعقـاد تفاهم نامـه ترانس هـای بـرق خـود را از مـدار خـارج کننـد در‬ ‫مابقی سـاعات از برق رایگان بهره مند خواهند شـد‪ .‬باهدف مدیریت پیک‬ ‫مصرف برق و همچنین مدیریت اضطراری بار‪ ،‬کشاورزانی که از زمان انعقاد‬ ‫تفاهم نامـه ا سـاعات ‪ ۱۲‬الـی ‪ ۱۷‬بعدازظهر نسـبت به خاموش کـردن چاه اب‬ ‫کشـاورزی خـود اقـدام نماینـد‪ ،‬در مابقـی سـاعات شـبانه روز از بـرق رایـگان‬ ‫بهره منـد خواهنـد شـد»‪ .‬رئیـس هیئت مدیـره شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬کشـاورزان بـا خاموش کـردن چاه ها در سـاعات اوج مصرف‬ ‫کبـار‬ ‫می تواننـد کمـک بهتـر و موثرتـری بـه پایـداری شـبکه بـرق در زمـان پی ‬ ‫کننـد»‪ .‬حسـینی کارنامـی افـزود‪« :‬مشـترکین مرغداری هـا‪ ،‬شـالی کوبی ها‪،‬‬ ‫دامداری هـا در زمـان پیک بـار تفاهم نامـه انعقـاد نمودن نسـبت به مدیریت‬ ‫مصـرف اقـدام کننـد از تخفیفـات ایـن بخـش بهره منـد می شـوند»‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر صمت‬ ‫از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬طـی مراسـمی ازسـوی معـاون وزیـر صمـت‪ ،‬از مدیرعامـل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اردبیل تقدیر و قدردانی شـد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ طـی مراسـمی‬ ‫کـه بـا حضـور علـی رسـولیان معـاون وزیـر صمت‪ ،‬شـهاب جنابـی مشـاور وزیر‬ ‫و مدیـرکل حـوزه وزارتـی وزارت صمـت و مدیـران عامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی کل کشـور در اسـتان گیلان برگـزار شـد‪ ،‬از مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل به عنـوان «شـرکت برتـر کشـوری در‬ ‫میـان ‪ 31‬اسـتان در حـوزه تامیـن اعتبـارات عمرانـی»‪ ،‬تقدیر و قدردانی شـد‪.‬‬ ‫محمـد اهلـی مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل درباره‬ ‫یهـا‬ ‫کسـب ایـن دسـتاورد مهـم بـرای اسـتان گفـت‪« :‬خوشـبختانه بـا پیگیر ‬ ‫انجام شـده‪ ،‬شـاهد رشـد فزاینـده اعتبـارات ملـی و داخلـی در شـهرک های‬ ‫صنعتی بودیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬پارسال شاهد رشد چهاربرابری در تخصیص و‬ ‫ً‬ ‫جذب اعتبارات ملی برای شـهرک های صنعتی اسـتان بودیم که حتما این‬ ‫دسـتاورد مهـم بـا تلاش و همـت مسـئوالن اسـتانی و کارکنـان این مجموعـه‬ ‫تهـای‬ ‫محقـق شـده اسـت»‪ .‬اهلـی تا کیـد کـرد‪« :‬ایـن شـرکت از تمـام ظرفی ‬ ‫ممکـن بـرای تامیـن زیرسـاخت ها در شـهرک های صنعتـی اسـتفاده خواهـد‬ ‫کـرد تـا شـاهد حضـور بیش ازپیـش سـرمایه گذاران در اسـتان باشـیم»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اجرای طرح وا کنش سریع‬ ‫در سطح محورهای مواصالتی ایالم‬ ‫نـوراهلل دلخـواه گفـت‪« :‬هم زمان با میالد باسـعادت حضرت معصومـه (س) و‬ ‫اغـاز دهـه کرامـت طـرح وا کنـش سـریع در سـطح محورهـای مواصالتـی ایالم‬ ‫جهـت ارتقـای کیفیـت و افزایـش سـرعت ارائـه خدمـات راهـداری بـا هـدف‬ ‫افزایـش رضایتمنـدی کاربـران جـاده ای اجرایـی می شـود»‪ .‬وی از ایجـاد‬ ‫شـبکه همیـاران مردمـی دولـت در اجـرای طـرح وا کنش سـریع (طوس) خبر‬ ‫داد و افـزود‪« :‬از تمامـی هم اسـتانی های عزیـز و کاربـران جـاده ای به ویـژه‬ ‫راننـدگان حرفـه ای کـه در سـطح را ههـای اسـتان تـردد دارنـد‪ ،‬درخواسـت‬ ‫می شـود مشـکالت مرتبـط بـا ایمنـی راه هـا کـه نیازمنـد اقـدام سـریع بـرای‬ ‫رفع کـردن دارد را ازطریـق سـامانه و تلفـن گویـای ‪ ۱۴۱‬جهـت رسـیدگی سـریع‬ ‫بـه اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام گـزارش دهنـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام تصریح کـرد‪« :‬موضوعـات قابل گزارش‬ ‫در فـاز اول اجـرای طـرح وا کنـش سـریع راهـداری طـوس شـامل لکه گیـری و‬ ‫اصلاح چاله هـای مخاطره امیـز در جاده هـا‪ ،‬پا ک سـازی و شست وشـوی‬ ‫عالئـم و تابلوهـای ایمنـی موجـود‪ ،‬پا ک سـازی اجسـام زائـد از سـطح و شـانه‬ ‫جاده هـا‪ ،‬رفـع نقـص و عیـب از تابلوهـا‪ ،‬عالئـم و تجهیـزات ایمنـی موجـود‪،‬‬ ‫ظهـای‬ ‫تکمیـل عالئـم در پیچ هـای تنـد فاقـد عالئـم کافـی‪ ،‬رفـع نقـص حفا ‬ ‫ایمنـی اسـیب دیده و مخاطره امیـز‪ ،‬اشکارسـازی موقعیت هـای غیرمنتظـره‬ ‫و مخاطره امیـز و ایمن سـازی مخاطـرات بالقـوه منجـر بـه حادثـه یـا انسـداد‬ ‫نطـرح را ارتقـای کیفیـت و سـرعت‬ ‫جاده هاسـت»‪ .‬وی هـدف از اجـرای ای ‬ ‫ارائـه خدمـات راهـداری‪ ،‬اولویت دهـی بـه نیازهـای ضـروری تامیـن ایمنـی‬ ‫راه هـا‪ ،‬افزایـش رضایتمنـدی کاربـران جـاده ای و نظـارت مردمـی در پیشـبرد‬ ‫اهـداف دولـت عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫لغو ‪ 18‬پرواز فرودگاه ایالم به دلیل ورود ریزگردها‬ ‫مدیـر فـرودگاه شـهدای ایلام گفـت‪« :‬طـی یک مـاه (اردیبهشـت ماه) ‪ ۱۸‬پرواز‬ ‫فـرودگاه ایلام به دلیـل ورود ریزگردهـا به اسـتان لغو و جابجایی ‪ ۱۹۴۴‬مسـافر‬ ‫کنسـل شـد»‪ .‬محمدجـواد یگانـه گفـت‪« :‬این تعـداد پروازهـا مربوط به مسـیر‬ ‫ایالم‪-‬مشـهد و ایالم‪-‬تهـران اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬از ابتـدای فروردیـن‬ ‫ً‬ ‫تـا پایـان اردیبهشـت مجموعـا ‪ ۳۰۶‬پـرواز نشست وبرخاسـت توسـط چهـار‬ ‫شـرکت هواپیمایـی اسـمان‪ ،‬ایران ایـر‪ ،‬زا گـرس و ماهـان انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر فـرودگاه شـهدای ایلام اضافه کـرد‪« :‬دراین مدت ‪ ۲۵۶۲۹‬مسـافر اعزام‬ ‫و پذیرش و ‪ ۲۲۹۲۴۸‬کیلوگرم ارسـال و پذیرش بار و پسـت ثبت شـده است»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬پروازهای اردیبهشت ماه نسبت به فرودین امسال هفت درصد‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬به گفتـه یگانـه؛ هفتگـی حـدود ‪ ۳۰۰۰‬مسـافر ازطریـق‬ ‫فـرودگاه شـهدای ایلام جابجا می شـوند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫شرکت اب منطقه ای ایالم با بنیاد مسکن استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای ایلام از امضـای تفاهم نامـه همـکاری ایـن‬ ‫شـرکت بـا بنیـاد مسـکن اسـتان دربـاره جابجایـی روسـتایی از دره شـهر خبـر‬ ‫داد‪ .‬علـی پوراحمـد گفـت‪« :‬جهـت اجـرای تفاهم نامـه همـکاری و اقدامـات‬ ‫مشـترک وزارت نیـرو و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی تفاهم نامـه همـکاری‬ ‫فی مابیـن شـرکت و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان امضـا شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن تفاهم نامـه دربـاره جابجایـی روسـتای فرهادابـاد شهرسـتان‬ ‫دره شـهر واقـع در مخـزن سـد مخزنی سـیکان به امضـا رسـید»‪ .‬وی گفت‪« :‬با‬ ‫اجـرای دقیـق تفاهم نامـه و با تالش دوجانبـه و هم افزایی همکاری دو طرف‬ ‫مشـکالت روسـتای مذکـور دراین حـوزه رفـع خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫توسعه همکاری شرکت گاز استان با پست ایالم‬ ‫محمـود کشـاورز بااشـاره به اینکه از سـال های گذشـته ‪ ۱۸‬خدمـت ایـن‬ ‫شـرکت ازطریـق پسـت درحال انجـام اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن خدمـات شـامل‬ ‫اشـترا ک پذیری مشـترکین جـزء‪ ،‬ارائـه قبـض المثنـی‪ ،‬ارائـه اسـتعالم بدهـی‪،‬‬ ‫تغییر نام و اصالح ادرس مشـترکین‪ ،‬ثبت رقم کنتور و اصالح قبض مشـترک‬ ‫جـزء‪ ،‬تغییـر ظرفیـت‪ ،‬تغییـر نـوع مصـرف مشـترکین‪ ،‬رفع اشـکال قبـض جزء‪،‬‬ ‫ثبت رقم کنتور جزء و ‪ ...‬ازطریق پسـت انجام شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫شـرکت گاز اسـتان به منظـور رفـاه حـال مشـترکین و جلوگیـری از ترددهـا‪،‬‬ ‫کم شـدن هزینه ها و ‪ ...‬بخشـی از خدمات خود را به ذینفعان ازطریق پسـت‬ ‫انجـام می دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـرکت پسـت اسـتان خدمـات دیگـری همچـون‬ ‫تائید کد پستی و ادرس‪ ،‬ثبت تلفن همراه و ‪ ...‬به متقاضیان گاز ارائه می کند‬ ‫ِ‬ ‫و این موضـوع باعـث کاهـش ترددهـا در مناطـق مختلـف اسـتان و تجمیـع‬ ‫ارائـه خدمـات می شـود و شـرکت گاز ازطریـق همیـن مولفه هـا خدمـات خود‬ ‫را بـه مشـترکین در کمترین زمـان ممکـن ارائه می کند»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫اسـتان به سـابقه همکاری هر دو شـرکت اشـاره و تصریح کرد‪« :‬هدف نهایی‬ ‫یشـود‬ ‫ایـن همکاری هـا رضایتمنـدی احـاد مختلـف مـردم اسـت و تلاش م ‬ ‫از راه هـای مختلـف‪ ،‬ارتبـاط مسـئوالن شـرکت بـا مشـترکین و ارباب رجـوع‬ ‫نزدیک تـر شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تمدیـد قراردادهـای همـکاری مابیـن‬ ‫دفاتر پست و پیشخوان دولت دردست اقدام است و انتظار می رود کارکنان‬ ‫ان مجموعـه جهـت رضایـت احاد مختلف مردم‪ ،‬خدمـات را کامل و به موقع‬ ‫به مراجعین ارائه کنند‪ ،‬افزود‪« :‬وا گذاری بخشـی از امور به بخش خصوصی‬ ‫به همین منظـور اسـت و جلـب رضایـت مـردم در اولویـت اول قـرار دارد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬خرداد ‪ 1401‬اول ذوالقعده ‪ 1443‬اول ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2511‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫دیدار شهردار شهریار با خانواده شهدا و جانبازان برگزاریاولینجلسهشورایراهبردیشهرداریشهریار‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫دیـدار کولی وند (شـهردار شـهریار )‪ ،‬حسـینی نوری (امام جمعه شـهریار )‪ ،‬فرمانـده نیروی‬ ‫انتظامـی شـهریار‪ ،‬اشـجعی (بخشـدار مرکـزی شـهریار ) و کـردی (رئیـس بنیـاد شـهید‬ ‫شـهریار ) بـا خانـواده شـهید واالمقـام عبـاس قره گوزلـو و ازاده سـرفراز؛ اصغـر داسـدار‬ ‫به مناسـبت سـالروز ازادسـازی خرمشـهر انجـام شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق کولی ونـد بااشـاره به اینکه فرهنـگ دیـدار‬ ‫بـا خانـواده شـهدا‪ ،‬ایثارگـران و جانبـازان بایـد در جامعـه نهادینـه شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬احتـرام‬ ‫جامعه نسـبت به خانواده های معزز شـهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و ایثارگران نشـان دهنده‬ ‫یسـت»‪ .‬شـهردار شـهریار ضمـن تجلیـل از تربیـت‬ ‫شهـای ملـی و مذهب ‬ ‫پایبنـدی بـه ارز ‬ ‫مذهبـی و مکتبـی خانواد ههـای مذکـور‪ ،‬ایـن ارزشـمندی کـه بـه انقلاب تقدیـم کرده انـد‬ ‫را درس بزرگـی بـرای جامعـه و به ویـژه خدمت گـزاران و مسـئولین نظـام دانسـت‪ .‬وی در‬ ‫ادامـه افـزود‪« :‬تکریـم خانواد ههـای معظم شـهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت‪ ،‬توجه‬ ‫بـه معنویـات‪ ،‬ارزش هـا و باورهـای دینـی را از اهـداف ایـن دیدارهاسـت»‪ .‬کولی ونـد در‬ ‫پایان گفت‪« :‬پیشـرفت و سـربلندی ایران اسلامی در عرصه های مختلف مدیون خون‬ ‫یهـای رزمنـدگان‬ ‫شهداسـت و گرامیداشـت یـاد و خاطـره ازجان گذشـتگی ها و ایثارگر ‬ ‫اولین جلسه شورای راهبری شهرداری‪ ،‬به ریاست شهردار شهریار و با حضور معاونین‪،‬‬ ‫مدیـران مناطـق‪ ،‬نواحـی و سـازمان ها تشـکیل شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق کولی ونـد (شـهردار شـهریار ) درخصـوص‬ ‫برگزاری این جلسـه گفت‪« :‬خط مشـی پیاد هسـازی چارت سـازمانی مصوب در مناطق‪،‬‬ ‫نواحـی و سـازمان ها دراین نشسـت موردبررسـی قـرار گرفـت تـا بتوان بـا اسـتفاده از توزیع‬ ‫هدفمنـد نیـروی انسـانی در پسـت های مصـوب چـارت‪ ،‬نسـبت بـه بـاال بـردن سـطح‬ ‫کیفیـت خدمـات تلاش کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت یکپارچگـی موضـوع مدیریـت در‬ ‫اداره شـهرداری افـزود‪« :‬امـروزه منابـع انسـانی هـر سـازمان‪ ،‬سـرمایه اصلـی ان محسـوب‬ ‫یشـود کـه بـرای ایجـاد‪ ،‬بهره وری باال و رسـیدن به اهداف مدیریت شـهری‪ ،‬باید منابع‬ ‫م ‬ ‫انسانی تقویت و نسبت به ارتقای هر جایگاه‪ ،‬تالش کرد و این امر محقق نمی شود مگر‬ ‫با تبیین و اجرایی شدن چارت سازمانی»‪ .‬این مسئول اظهار داشت‪« :‬مشکالت اصلی‬ ‫در پسـت های چـارت سـازمانی مناطـق‪ ،‬نواحـی و سـازمان ها‪ ،‬از دیگر مـوارد موردبحث و‬ ‫بررسی توسط حاضرین در این جلسه بود»‪ .‬گفتنی ست شهریار دارای جمعیتی حدود‬ ‫محمد بیات خبر داد؛‬ ‫اسلام و پاسداشـت اهداف انان وظیفه و تکلیف احاد مردم و به ویژه مسـئوالن اسـت»‪.‬‬ ‫لکه گیری و اسفالت در معابر ناحیه وائین‬ ‫بازدید از اردوی تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی؛ در خانه کشتی شهرک امیریه‬ ‫شـهردار شـهریار به اتفـاق اعضـای شـورای اسلامی شـهر و مدیـرکل ورزش و جوانـان‬ ‫اسـتان تهـران و سـایر مسـئولین شهرسـتان‪ ،‬از اردوی اماد هسـازی تیـم ملـی نوجوانـان‬ ‫کشـتی فرنگـی‪ ،‬کـه در محل خانه کشـتی شـهرک امیریـه برگزار شـد؛ بازدید کـرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ در ایـن بازدیـد‪ ،‬محمدصـادق‬ ‫کولی ونـد (شـهردار شـهریار ) بااشـاره به ظرفیـت بـاالی شـهر در ورزش گفـت‪« :‬شـهرداری‬ ‫شـهریار باهـدف حمایـت از ورزش کشـتی‪ ،‬سـهم کوچکـی در برپایـی ایـن اردو داشـته‬ ‫اسـت و تلاش می کنـد بـا حمایت هایـی ازاین دسـت‪ ،‬در کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫موثر واقع شـود»‪ .‬کولی وند در پایان ضمن ارزوی سلامتی و موفقیت برای کشـتی گیران‬ ‫نوجـوان در مسـابقات پیـش رو گفـت‪« :‬باتوج هبـه روحیـه و انگیـزه بـاالی ملی پوشـان و‬ ‫نشـاط حا کـم بـر اردو‪ ،‬امیـدوارم بـا دسـت پر از مسـابقات بـه کشـور بازگردنـد و موجبـات‬ ‫سـرافرازی کشـور و شـادی مـردم را فراهـم سـازند»‪ .‬شـایان ذکر اسـت سـومین مرحلـه از‬ ‫اردوی تیـم کشـتی فرنگـی نوجوانـان روزهـای ‪ ۲۴‬اردیبهشـت لغایـت دوم خردادمـاه‪ ،‬بـه‬ ‫میزبانی شهرستان شهریار با مربیگری حسین شیخی‪ ،‬امین عسگرپور‪ ،‬علیرضا غریبی‪،‬‬ ‫پویـا بویـری و سـرمربیگری محسـن سـوریان و انالیـزور طیـب حیـدری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فرماندار قدس بیان کرد؛‬ ‫حمل ونقل است که روزانه غریب به ‪ ۶۰‬هزار نفر از شهرستان قدس به تهران‪ ،‬به جهت‬ ‫خوابگاهـی بـودن ان‪ ،‬تـردد می کننـد و همچنیـن در محـور چیتگـر‪ ،‬که شـلوغ ترین محور‬ ‫نشـهری کشـور اسـت‪ ،‬روزانـه بیـن ‪ ۱۴۷‬یـا ‪ ۱۵۰‬هـزار تـردد صـورت می گیرد»‪.‬‬ ‫مواصالتـی بی ‬ ‫فرماندار شهرسـتان قدس افزود‪« :‬حضور ریاسـت جمهور در منطقه محروم شهرستان‪،‬‬ ‫بـه جهـت بررسـی در حریـم و بسـتر رودخانـه بـود کـه منجـر بـه مصوبـه سـفر درخصـوص‬ ‫بررسـی کارشناسـی درراسـتای بازنگری حل مشکل حریم بستر رودخانه شد‪ .‬همچنین‬ ‫به منظـور حـل مشـکالت شهرسـتان به خصـوص اسـتقرار ادارات‪ ،‬نیازمنـد پشـتیبانی‬ ‫دولـت در عرصـه تامیـن مـکان هسـتیم»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول بیـان کـرد‪« :‬در شهرسـتان‬ ‫قدس ظرفیت های متعددی وجود دارد‪ ،‬ازجمله معادن‪ ،‬که بیشتر ان در معادن شن‬ ‫و ماسه متمرکز است و در سطح کشور به ارائه خدمات می پردازند؛ به طوری که مصالح‬ ‫جاده اتوبان تهران‪ -‬شـمال از این معادن تامین می شـود‪ .‬اما متاسـفانه دراین حوزه نیز‬ ‫با مشـکالتی همچون تامین سـوخت مواجه هسـتیم»‪ .‬مقام عالی دولت در شهرسـتان‬ ‫قـدس ادامـه داد‪« :‬در گذشـته‪ ،‬درامدهـای عـوارض معـادن‪ ،‬شـامل حـال شـهروندان‬ ‫یشـد؛ هرچندکـه در بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬موضـوع االیندگـی مطـرح بـود‬ ‫شهرسـتان قـدس نم ‬ ‫و در مسـیر تولیـد و اسـتحصال مـواد معدنـی‪ ،‬فیلتراسـیونی کـه اختصـاص داده بودنـد‪،‬‬ ‫ازلحـاظ محیـط زیسـتی جـزو االیند ههـا نبـوده و از عـوارض یـک درصـد معـادن بی بهـره‬ ‫بوده ایـم‪ .‬ولـی انتظـار مـی رود باتوج هبـه برداشـتن کلمـه االیندگـی در بودجـه ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫عـوارض معـادن درراسـتای توسـعه شهرسـتان شـامل حـال ایـن شـهر شـود»‪ .‬وحیـد‬ ‫گلی کانـی عنـوان کـرد‪« :‬مسـاحت شـهرقدس ‪ ۱۱۴‬کیلومترمربـع اسـت کـه ‪ ۷۰‬درصـد ان‬ ‫یسـت‪ .‬سـیر جمعیـت ایـن شـهر‬ ‫نهـا و کارخان ههـای تولید ‬ ‫معـادن شـن و ماسـه‪ ،‬پادگا ‬ ‫در سـال ‪ 13۹۵‬بـه میـزان ‪ ۳۱۷‬هـزار نفـر بـراورد شـده‪ ،‬امـا درحال حاضـر بیـش از ‪ ۴۰۰‬هـزار‬ ‫تهـای مختلـف از اقصـی نقـاط کشـور در ایـن مـکان‬ ‫نفـر اسـت و شـاهد حضـور قومی ‬ ‫هسـتیم‪ ،‬به نوعـی کـه شـهرقدس‪ ،‬کشـور کوچـک ایـران اسـت و نیازمنـد توجـه در حـوزه‬ ‫ارتقا زیرساخت هاست»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬شهرقدس دارای دو شهرک صنعتی بیش از‬ ‫یسـت‪ ،‬اما در موضوع شـعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتر‬ ‫دو هزار کارخانه اسـت که پیوسـت بافت شهر ‬ ‫بـرای حوز ههـای صنعتـی بـا مشـکل مواجـه هسـتیم‪ .‬همچنیـن ایـن شـهر دارای ‪۳۰‬‬ ‫شـرکت دانش بنیـان و دانشـگاه ازاد اسلامی بـا ‪ ۲۲‬هـزار دانشـجو در رشـته های مختلـف‬ ‫اسـت کـه مرکـز دانش بنیـان ایـن دانشـگاه‪ ،‬قطـب بزرگـی در حـوزه تبدیـل ایده بـه طرح و‬ ‫یسـت»‪ .‬این مقام مسـئول گفـت‪« :‬ظرفیت های متعددی‬ ‫تبدیـل طـرح بـه تجاری ساز ‬ ‫در حـوزه کسـب وکار در شهرسـتان قـدس وجـود دارد‪ ،‬به نوعـی کـه در حـوزه صـادرات و‬ ‫ارزاوری نظـام‪ ،‬فعالیـت می کننـد‪ .‬امـا بـه جهـت داشـتن پروانـه صنفـی و مشـکل تبدیـل‬ ‫ان بـه صنعتـی‪ ،‬کـه در امتـداد ایـن موضـوع بـا مشـکالتی ماننـد انعقـاد مبـادالت نامه ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫معافیت هایـی برخـوردار اسـت کـه بـا رفـع ان قطعـا در حـوزه تولیـد و صـادرات اتفاقـات‬ ‫خوبی رخ می دهد»‪ .‬فرماندار شهرسـتان قدس در پایان اظهار داشـت‪« :‬مقوله تبدیل‬ ‫نهـای موقوفـی‪ ،‬کـه بنـا بـر دسـتور مقـام معظـم رهبری بایـد انجام شـود‪،‬‬ ‫بـه احسـن زمی ‬ ‫اما این طرح مورد اسـتقبال شـهروندان شهرسـتان قدس صورت نگرفت‪ ،‬به دلیل وجود‬ ‫هزین ههـای متعـدد در اخـذ مالیـات‪ ،‬عـوارض ثبتـی و دیگـر مـوارد در ایـن مسـیر اسـت و‬ ‫امیـد اسـت درراسـتای حـل ایـن موضـوع بـا معافیت هایـی مواجـه شـویم»‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫شماره فراخوان‪۲۰۰۰۰۰۴۵۷۳۰۰۱۰۰۲ :‬‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمـد بیـات (مدیـر شـهرداری ناحیـه‬ ‫پنـج (وائیـن)) گفـت‪« :‬رونـد اجـرای فعالیت های عمرانـی ناحیه‪ ،‬با رویکرد تحقـق اهداف‬ ‫مدیریـت شـهری و اجـرای تعهـدات‪ ،‬با عنوان خدمات محله ای درراسـتای تامیـن رفاه و‬ ‫اسایش و جلب رضایت مندی شهروندان صورت گرفت»‪ .‬وی افزود‪« :‬عملیات لکه گیری‬ ‫و مرمت اسفالت به ترتیب اولویت بندی در معابر‪ ،‬کوچه ها و خیابان های سطح نواحی‪،‬‬ ‫ازجملـه خیابـان بعثـت شـش‪ ،‬کوچه هـای رحمانـی‪ ،‬رشـد‪ ،‬رجـا‪ ،‬بـاران‪ ،‬بابونـه در بلـوار‬ ‫جویبـار انجام گرفتـه و در سـایر خیابان هـا و معابـر نیـز ادامه خواهد داشـت»‪.‬‬ ‫باهدف تامین رفاه و اسـایش و جلب رضایت شـهروندان و جلوگیری از تخریب اسـفالت‪،‬‬ ‫عملیـات لکه گیـری و مرمـت اسـفالت در سـطح منطقـه انجـام گرفـت‪ .‬ب هگـزارش مدیریت‬ ‫تداوم اجرای عملیات ترمیم‪ ،‬لکه گیری و اسفالت معابر وائین‬ ‫شـهردار ناحیـه پنـج (وائیـن) از ادامـه عملیـات لکه گیـری و اسـفالت معابـر وائیـن بـا‬ ‫همکاری معاونت فنی و عمرانی خبر داد‪ .‬بیات دراین خصوص گفت‪« :‬عملیات ترمیم‪،‬‬ ‫لکه گیـری و اسـفالت معابـر سـطح نواحـی بـا همـکاری معاونـت فنـی و عمرانـی در حـال‬ ‫اجراست»‪ .‬وی به اهتمام مجموعه شهرداری وائین در جهت پاسخگویی به مطالبات‬ ‫به حـق شـهروندان دراین زمینـه افـزود‪« :‬بنـا بـه دسـتور شـهردار محتـرم‪ ،‬در ادامـه بهبـود‬ ‫و بهسـازی کیفیـت معابـر شـهری و درراسـتای سـهولت تـردد خودروهـا و تسـهیل در‬ ‫رفت وامـد‪ ،‬عملیـات لکه گیـری و اسـفالت معابـر سـطح نواحـی درحال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫ایرج طلوع خبر داد؛‬ ‫تصویب سه مصوبه زیرساختی‬ ‫درراستای سفر ریاست جمهور به شهرستان قدس‬ ‫نشسـت شـورای اداری شهرسـتان قـدس‪ ،‬بـا حضور وزیر امـور اقتصـادی و دارایی و دیگر‬ ‫مسـئولین در سـالن همایـش امفی تئاتـر بـاغ ملـی برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان قـدس؛ وحیـد گلی کانـی در نشسـت شـورای اداری شهرسـتان‪،‬‬ ‫کـه بـا حضـور احسـان خانـدوزی (وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی) برگـزار شـد‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫وضعیت تولید و اشتغال در این شهرستان بیان کرد‪« :‬شهرستان قدس‪ ،‬ازلحاظ قطب‬ ‫صنعـت‪ ،‬تولیـد و اشـتغال در غـرب اسـتان تهـران بـا در نظـر گرفتـن وسـعت جغرافیایـی‪،‬‬ ‫رتبـه یـک را داراسـت‪ ،‬همچنیـن قریـب بـه دو هـزار مرکـز تولیـدی‪ ،‬صنفـی و صنعتـی در‬ ‫ایـن شهرسـتان فعالیـت می کننـد»‪ .‬وی درخصـوص درامـد مالیاتـی شهرسـتان قـدس‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در حـوزه مالیاتـی‪ ،‬بـدون در نظـر گرفتـن مودیان بزرگ و شـرکت های متعدد‬ ‫مسـتقر‪ ،‬درامـد مالیاتـی ایـن شهرسـتان در سـال ‪ 13۹۹‬بـه میـزان ‪ ۴۷۰‬میلیاردتومـان و‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬مبلـغ ‪ ۶۹۰‬میلیاردتومـان بـوده اسـت کـه ایـن نشـان دهنده ازدیـاد حـوزه‬ ‫اقتصاد در این شهرسـتان اسـت»‪ .‬فرماندار شهرسـتان قدس افزود‪« :‬شهرسـتان قدس‬ ‫ازلحـاظ تقسـیمات سیاسـی‪ ،‬یـک جـدول بـا پایتخـت ایـران‪ ،‬شـهر تهـران فاصلـه دارد و‬ ‫قریـب بـه ‪ ۱۲‬سـال اسـت کـه عنـوان شهرسـتان بـه ان اختصـاص داده شـده؛ امـا ازلحـاظ‬ ‫یسـت کـه نیازمنـد توجـه دولت اسـت»‪ .‬مقام عالـی دولت‬ ‫زیرسـاختی‪ ،‬شـاهد نقص های ‬ ‫در شهرسـتان قـدس گفـت‪« :‬باتوج هبـه وسـعت و پهنـه جغرافیایـی ایـن شهرسـتان‬ ‫و نزدیکـی ان به پایتخـت‪ ،‬نیازمنـد تقویـت حـوزه امنیتـی هسـتیم‪ .‬بعـد از ‪ ۱۲‬سـال از‬ ‫ارتقـای بخـش بـه تقسـیمات سیاسـی شهرسـتان‪ ،‬سـتاد فرماندهـی نیـروی انتظامـی و‬ ‫برخـی از مرا کـز کالنتـری در اما کـن اسـتیجاری مسـتقر اسـت‪ ،‬همچنیـن باید زیرسـاخت‬ ‫پایگا ههـای نیـروی بسـیج را نیـز تقویـت کنیـم»‪ .‬گلی کانـی عنـوان کـرد‪« :‬بیـش از ‪ ۱۲‬اداره‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬در اما کن اسـتیجاری مسـتقر هسـتند و حدود ‪ ۱۳‬یا ‪ ۱۴‬اداره در شهرسـتان‪،‬‬ ‫هنـوز شـکل نگرفتـه اسـت کـه از زمـان اسـتقرار دولـت سـیزدهم پنـج اداره در ایـن شـهر‬ ‫مـورد بهر هبـرداری قرارگرفتـه شـده؛ امـا ایـن پنـج اداره نیـز در اما کـن اسـتیجاری مسـتقر‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در سـفر ریاسـت محتـرم جمهـور بـه شهرسـتان در اردیبهشـت‬ ‫مـاه کـه بـدون هیـچ هزینـه انجـام شـد‪ ،‬سـه مصوبـه زیرسـاختی تصویب شـد کـه موضوع‬ ‫تهـای حوزه‬ ‫اول متـرو غـرب تهـران‪ ،‬مشـترک بین شهرسـتان های غرب اسـتان‪ ،‬از ضرور ‬ ‫‪ ۳۹۰‬هزارنفـر اسـت کـه بـا چهـار منطقـه و سـه ناحیه شـهرداری اداره می شـود‪.‬‬ ‫پا ک سازی و جمع اوری نخاله های‬ ‫دپوشده در حاشیه رودخانه شادچای‬ ‫کسـازی نخال ههـای انباشـته شـده در حاشـیه‬ ‫شـهردار ناحیـه رزکان‪ ،‬از جمـع اوری و پا ‬ ‫رودخانـه شـادچای محـدوده پـل‪ ،‬میـدان نمـاز تـا رزکان خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ ایـرج طلـوع بااشـاره به برنام ههـای جامـع‬ ‫مدیریت شهری در حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار الودگی های زیست محیطی‬ ‫گفـت‪« :‬بـه همـت همـکاران محتـرم در شـهرداری ناحیـه چهـار (رزکان) فراینـد جمـع اوری‬ ‫زبال ههـا و پسـماندهای ایـن مسـیر انجـام شـد»‪ .‬شـهردار ناحیـه رزکان بااشـاره به اینکه‬ ‫شـهرداری در عمـل بـه وظایـف خـود طبـق برنام ههـای اعالمـی‪ ،‬اقـدام می کنـد گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتمرار این امر نیاز به مشـارکت شـهروندان در حفظ هر چه بهتر محیط زیسـت دارد»‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت یوم اهلل سوم خردادماه در مصالی شهر اندیشه‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور حجت االسالم والمسـلمین بابائیـان (امام جمعـه شـهر اندیشـه)‪،‬‬ ‫فرمانـدار و معـاون سیاسـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫فرماندهـی سـپاه اندیشـه‪ ،‬مسـئولین شـهری‪ ،‬خانـواده معظـم شـهدا‪ ،‬مـردم فهیـم و‬ ‫شـهیدپرور شـهر اندیشـه و کارکنان شـهرداری اندیشـه‪ ،‬مراسـم گرامیداشـت یوم اهلل سـوم‬ ‫خردادماه در مصالی نماز جمعه و مسـجد امام علی(ع) شـهر اندیشـه برگزار شـد‪ .‬در این‬ ‫مراسـم‪ ،‬سـردار اهوازیـان (کارشـناس محـور مقاومـت و سـخنران ائیـن گرامیداشـت سـوم‬ ‫یهـای مـردم و رزمنـدگان اسلام‬ ‫خـرداد) در اندیشـه بااشـاره به ازخودگذشـتگی ها و ایثارگر ‬ ‫در ازادسـازی خرمشـهر بیاناتـی را ایـراد کـرد و گفـت‪« :‬عملیـات بیت المقـدس از مهم تریـن‬ ‫یسـت که باعث شکسـت ناباورانه نیروهای بعثی شـد و برگ‬ ‫نبردهای بزرگ انقالب اسالم ‬ ‫یهـای مـردم خرمشـهر و رزمندگان اسلام بود‪ ،‬که درراسـتای زنده‬ ‫رزینـی دیگـر از دالورمرد ‬ ‫یسـت از‬ ‫نگه داشـتن این عملیات غرورافرین همواره باید نسـل جوان را ا گاه کنیم»‪ .‬گفتن ‬ ‫دیگـر برنام ههـای ایـن مراسـم نوح هسـرایی و اجـرای سـرودهای انقالبـی بـود‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت امام صادق(ع) در شهر اندیشه‬ ‫هم زمـان بـا سراسـر کشـور و به مناسـبت فرارسـیدن بیسـت و پنجـم ذی القعـده سـالروز‬ ‫شـهادت رئیـس مکتـب جعفـری؛ حضـرت امـام صـادق(ع)‪ ،‬مـردم اهل بیت دوسـت‬ ‫و والیتمـدار شـهر اندیشـه بـه عـزاداری پرداختنـد‪ .‬در ایـن مراسـم‪ ،‬عـزاداران پـس‬ ‫از ادای احتـرام بـه مقـام واال و شـامخ شـهیدان‪ ،‬به صـورت دسـته عـزاداری بـا ذکـر‬ ‫مرثیـه و سـینه زنی‪ ،‬به سـمت مصلای امـام علـی علیه السلام‪ ،‬حرکـت؛ و سـپس بـه‬ ‫امامـت حجت االسالم والمسـلمین بابائیـان (امام جمعـه شـهر اندیشـه) بـه اقامـه‬ ‫نمـاز دشمن شـکن جمعـه پرداختنـد‪ .‬گفتنی سـت از دیگـر برنامه هـای ایـن مراسـم‪،‬‬ ‫مدیحه سـرایی در سـوگ سـالروز شهادت امام صادق(ع) و حضرت اباعبداهلل الحسین و‬ ‫پذیرایـی عـزاداران در سـفره ا کـرام اهل بیـت علیهم السلام بـود‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫موضـوع خدمـات مشـاوره‪ :‬انجـام خدمـات نظارت کارگاهی و عالیه بر راهبـری‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‬ ‫تاسیسـات و ابنیه اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫رشـته یـا زمینـه تخصصـی مشـاور‪ :‬متقاضیـان بایسـتی دارای پایـه ‪ 3‬و باالتـر تخصـص "سـاختمان های‬ ‫مسـکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اداری‪ ،‬صنعتی و نظامی" در گروه معماری و شهرسـازی یا پایه ‪ 3‬و باالتر "بندرسـازی"‬ ‫از سـازمان برنامه و بودجه کشـور با ظرفیت ازاد کاری باشـند‪.‬‬ ‫محـل‪ ،‬مهلـت و نحـوه دریافـت اسـناد‪ :‬از تاریـخ درج ا گهـی تـا پایـان وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/03/19‬بـا‬ ‫مراجعـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫محل و مهلت تسلیم پا کت اسناد‪ :‬مشاوران باید پیشنهادها را تا ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪ 1401/03/26‬در‬ ‫سامانه ستاد بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬هرمزگان‪ ،‬بندر لنگه‪ ،‬اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‪ -‬کدپستی ‪7971945699‬‬ ‫تلفن تماس‪07644242844 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/11 :‬‬ ‫اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان (سهامی خاص) درنظردارد فعالیت های مربوط به احداث‪ ،‬توسعه و بهینه سازی شبکه برق روستایی حوزه عملیاتی خود را از محل موافقتنامه‬ ‫شـرح عملیـات تملـک دارایی هـای سـرمایه ای طـرح شـماره ‪101‬ر‪ 1301015‬در سـال ‪ 1400‬و به صـورت کلیـد در دسـت و از طریـق مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای با ارزیابی کیفی و از طریق سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به شـرح زیر به پیمانکاران واجد صالحیت وا گذار کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫منطقهعملیاتی‬ ‫مبلغ ضمانتنامه شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401-39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401-40‬‬ ‫احداث‪ ،‬توسعه و‬ ‫بهینه سازیبرق‬ ‫روستایی‬ ‫جنوب غرب کرمان‬ ‫‪424.296.000‬‬ ‫‪2001005630000033‬‬ ‫راور‬ ‫‪198.092.000‬‬ ‫‪2001005630000034‬‬ ‫بازگشاییپا کات‬ ‫مناقصه‬ ‫روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪1401/03/30‬‬ ‫‪ -1‬ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‪ /‬سازمان برنامه و بودجه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬شـرکت کنندگان در مناقصـه‪ ،‬الزامـا بایسـتی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬ثبت نـام و نسـبت بـه تهیه‪ ،‬تکمیل و ارسـال اسـناد از طریق سـامانه مذکور‬ ‫اقـدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد‪ :‬از ساعت ‪08:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 17‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/03/19‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت بارگذاری اسـناد و پیشـنهاد قیمت در سـامانه سـتاد و ارائه اصل ضمانتنامه شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬حدا کثر تا سـاعت ‪09:00‬صبح روز بازگشـایی پا کات مناقصه طبق‬ ‫جـدول باال‬ ‫‪ -7‬زمان و محل بازگشایی پا کات مناقصه از طریق سامانه ستاد‪ :‬از ساعت ‪ 11:00‬طبق جدول باال و در محل سالن کنفرانس شرکت‬ ‫‪ -8‬شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬حضور پیشنهاددهندگان در جلسه‪ ،‬با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی بالمانع است‪.‬‬ ‫‪ -10‬مناقصات به صورت یک مرحله ای بوده و سایر جزئیات‪ ،‬شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص مناقصات‪ :‬ادرس‪ :‬کرمان‪ ،‬خیابان خواجوی کرمانی‪ ،‬خیابان توانیر‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان‪،‬‬ ‫ساختمان شماره ‪ ،3‬اداره تدارکات و قرادادها‪ -‬تلفن تماس‪03432520003 :‬‬ ‫‪ -12‬کلیه مراحل برگزاری مناقصات شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه‬ ‫مذکور بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل‪ /‬تامین کننده‪ /‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ ضمنـا ایـن ا گهـی عینـا در سـایت های اینترنتـی بـه شـرح زیـر در دسـترس اسـت‪ :‬سـایت اینترنتـی ایـن شـرکت بـه ادرس‪ www.nked.co.ir :‬شـبکه اطالع رسـانی معاملات توانیـر بـه نشـانی‬‫‪ www.tavanir.org.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪http://iets.MPORG.ir‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/11 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان‬ ‫م الف ‪126/25‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!