روزنامه سایه شماره 2510 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2510

روزنامه سایه شماره 2510

روزنامه سایه شماره 2510

‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫گزارش اسیب شناسی حادثه ابادان با همکاری قوا تهیه شود‬ ‫رکوردشکنییوسینبولت‬ ‫ِ‬ ‫دوی سـرعت‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2008‬؛ ِ‬ ‫«یوسـین بولـت»؛ دونـده جامائیکایی ِ‬ ‫دوی ‪ ۱۰۰‬متـر را در مسـابقات جایزه‬ ‫کـه لقـب سـریع ترین انسـان جهـان را دارد‪ ،‬رکـورد ِ‬ ‫بـزرگ «ریبـا ک» در نیویـورک بـه ‪9.72‬ثانیـه کاهـش داد کـه دو صدم ثانیـه بهتـر از‬ ‫ُ‬ ‫رکـورد هم وطنـش؛ «اسـافا پـاول» بـود‪ .‬ایـن ورزشـکار‪ ،‬نه مـدال طالی المپیـک دارد‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه با اشـاره به حادثـه غمبـار فروریختن سـاختمان‬ ‫در ابـادان‪ ،‬گفـت‪« :‬هیئت هـای اعزامـی قـوا و برخـی نهادهـای‬ ‫مردمـی بایـد ضمن تشریک مسـاعی و تبادل اطالعـات‪ ،‬این حادثه‬ ‫را هر چ هسـریع تر همه جانبـه‪ ،‬جامـع‪ ،‬هماهنـگ و اسیب شناسـانه‬ ‫بررسـی کننـد تـا گـزارش کامـل و جامع ارائه شـود»‪ .‬به گـزارش میزان؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین غالمحسـین محسـنی اژه ای در جلسـه‬ ‫شـورای عالی قـوه قضائیـه‪ ،‬جان باختـن تعـدادی از هم وطنـان‬ ‫در این حادثـه را بـه مـردم خوزسـتان و به ویـژه مـردم صبـور ابـادان و‬ ‫خانواده های معزا تسـلیت گفت و افزود‪« :‬همه مردم ایران از وقوع‬ ‫ایـن حادثـه غمنـا ک هسـتند»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 29 1401‬شوال ‪ 31 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2510‬تومان‬ ‫در پی سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران انجام شد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫انعقاد‪ ۱۷‬سند همکاری بین ایران و تاجیکستان‬ ‫‪2‬‬ ‫تـا اواخـر قـرن ‪ ،19‬رهبـران کشـورها بـرای خـود‬ ‫«بایدن»‬ ‫و افول اقبال عمومی حریمـی مشـخص نمی شـناختند و براسـاس‬ ‫باورهـای بی پای هو اسـاس‪ ،‬پـس از خـدا‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اپلیکیشن ها�یی‬ ‫با بیشتر�ین دفعات دانلود‬ ‫برنامه هـای موبایلـی؛ چـه در حال ارائـه خدماتـی ماننـد درخواسـت خـودرو و خدمـات‬ ‫ً‬ ‫باشـند یـا صرفـا به عنـوان یـک منبـع سـرگرمی عمـل کننـد‪ ،‬بـه بخشـی جدایی ناپذیـر از‬ ‫زندگـی روزمـره بسـیاری از مـردم جهـان تبدیـل شـده اند؛ امـا کـدام اپلیکیشـن ها بیشـتر‬ ‫در بیـن کاربـران محبـوب هسـتند؟ ایـن داده نمـا با اسـتفاده از گـزارش اخیـر ‪Sensor‬‬ ‫‪( Tower‬سـایت انالیـز امـار موبایـل‪ ،‬تجهیـزات دیجیتـال‪ ،‬اپلیکیشـن ها و وابسـته های‬ ‫برمبنـای دفعـات دانلـود‬ ‫ایـن بـازار ) ‪ 10‬برنامـه برتـر دنیـا را در سـه ماهه اول سـال ‪ 2022‬را‬ ‫ِ‬ ‫اصلـی «اپ اسـتور» و «گوگل پلـی» معرفـی می کنـد‪ .‬طبـق ایـن گـزارش؛ طـی‬ ‫از دو منبـع‬ ‫ِ‬ ‫سـه ماه ابتدایی سـال جـاری میلادی‪ ،‬میـزان دانلـود‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا اعلام کـرد کـه ایـن کشـور سیسـتم های‬ ‫راکتـی را کـه قـادر بـه رسـیدن بـه خـاک روسـیه اسـت‪ ،‬در اختیـار اوکرایـن قـرار‬ ‫نخواهـد داد‪.‬‬ ‫ایمن سازی ‪ 35‬درصد بازار اصفهان‬ ‫به لحاظ تجهیزات برق‬ ‫چرا کشورها دنبال ایجاد رمزارز ملی هستند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد؛‬ ‫اصالح ساختار بودجه ریزی؛‬ ‫از ضروری ترین نیازهای کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون راه روستایی اداره کل راهداری لرستان خبر داد؛‬ ‫عقد ‪ ۷۲‬فقره قرارداد‬ ‫ساخت راه روستایی ردر لرستان‬ ‫‪6‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تشریح کرد؛‬ ‫اموزش در سال تحصیلی اینده‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رایگان رایگان‬ ‫جواد رضویان‪:‬‬ ‫گاهی فکر می کنم‬ ‫شاید تاریخ مصرفم تمام شده!‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2510‬‬ ‫رئیس کل دیوان محاسبات تاکید کرد؛‬ ‫اصالح ساختار بودجه ریزی؛‬ ‫از ضروری ترین نیازهای کشور‬ ‫رئیس کلدیوانمحاسباتلزوماصالحساختار بودجه ریزی‬ ‫را یکـی از ضروری تریـن نیازهـای کشـور دانسـت و گفـت؛ یکی‬ ‫از مهم تریـن انتظـارات رهبـر فرزانـه انقلاب‪ ،‬اصلاح اساسـی‬ ‫ساختار بودجه است که یکی از اصلی ترین محورهای اصالح‬ ‫بودجه‪ ،‬بودجه ریزی عملیاتی ست‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫دیـوان محاسـبات کشـور؛ اولیـن مجمـع معاونیـن مالـی و‬ ‫اداری وزارتخانه ها و دسـتگاه های اجرایی به ریاسـت مهرداد‬ ‫بذرپاش برگزار شد‪ .‬دراین نشست (با حضور بیش از ‪ ۶۰‬نفر از‬ ‫معاونین مالی و اداری وزارتخانه ها و دسـتگاه های اجرایی)‪،‬‬ ‫رئیس کل دیوان محاسبات با تسلیت ازدست دادن جمعی‬ ‫از هم وطنـان در حادثـه سـاختمان متروپـل گفـت؛ ُحسـن‬ ‫برپایی چنین مجامع مشـورتی ان اسـت که افزون بر اشـنایی‬ ‫و تعامـل بیش ازپیـش دسـتگاه های اجرایـی بـا وظایـف‬ ‫ذاتـی نهادهـای نظارتـی همچون دیوان محاسـبات‪ ،‬شـاهد‬ ‫تحقق سیاست پیشگیری از بروز تخلفات نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫بذرپاش‪ ،‬دیوان محاسبات را یاریگر و کمک حال دستگاه ها‬ ‫در صحنه اجرایی دانست و خاطرنشان کرد؛ معاونین مالی‬ ‫و اداری را می توان اصلی ترین بخش ستادی در هر دستگاه‬ ‫دولتـی قلمـداد کـرد و مسـلم اسـت که ا گر «سـتاد» هـر ارگان‪،‬‬ ‫نتواند وظایف خود را به درسـتی انجام دهد‪ ،‬بخش «صف»‬ ‫نیـز به طریق اولـی از عملکـرد قابـل قبولـی برخـوردار نخواهـد‬ ‫بـود؛ لـذا عملکـرد کـم خطـا و بـدون انحـراف از قوانیـن در‬ ‫دسـتگاه های متبـوع‪ ،‬نسـبت مسـتقیمی بـا وظایـف شـما‬ ‫معاونان دارد‪ .‬وی افزود؛ متاسفانه بسیاری از احکام بودجه‬ ‫در دسـتگاه ها بـا فقـدان عملکـرد مواجـه اسـت و ایـن نشـان‬ ‫از عدم پایبنـدی بـه اجـرای قانـون دارد‪ .‬البتـه باتوج هبـه عزم‬ ‫جـدی رئیـس دولـت محتـرم‪ ،‬امیـد ان مـی رود کـه بـه زودی‬ ‫شـاهد پیاد هسـازی هرچـه کم خطاتـر بودجـه سـنواتی‬ ‫باشـیم‪ .‬وی افزود؛ فاصله گرفتن از روش های سـنتی نظارت‬ ‫و برخـط نمـودن سـازوکارها‪ ،‬یکـی از مهم تریـن کارویژ ههـای‬ ‫دیـوان محاسـبات اسـت کـه تحقـق این امـر‪ ،‬نه تنهـا سـرعت‬ ‫رسیدگی ها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد بلکه‬ ‫تعارضات احتمالی میان دسـتگاه های نظارتی با ارگان های‬ ‫دولتی را به حداقلی ترین حالت ممکن می رساند‪ .‬رئیس کل‬ ‫دیـوان محاسـبات لـزوم اصلاح سـاختار بودجه ریـزی را یکی‬ ‫از ضروری ترین نیازهای کشـور دانسـت و تصریح نمود؛ یکی‬ ‫از مهم تریـن انتظـارات رهبـر فرزانـه انقلاب‪ ،‬اصلاح اساسـی‬ ‫سـاختار بودجـه اسـت کـه یکـی از اصلی تریـن محورهـای‬ ‫اصالح بودجه‪ ،‬بودجه ریزی عملیاتی ست و متاسفانه بیش‬ ‫از دودهـه مغفـول مانـده اسـت‪ .‬مهـرداد بذرپـاش باانتقـاداز‬ ‫کسـازی دولت‪ ،‬گفـت؛ بخش اعظمی‬ ‫کندشـدن رونـد کوچ ‬ ‫ً‬ ‫از بودجـه دسـتگاه ها صرفـا خـرج حقوق و دسـتمزد کارکنان‬ ‫یشـود کـه ایـن خـود نشـان از فرب هشـدن بیش ازپیـش‬ ‫م ‬ ‫دولت ها دارد و منابع کشور‪ ،‬توانایی تداوم حرکت دراین دور‬ ‫تسلسـل را نخواهـد داشـت‪ .‬رئیـس کل دیـوان محاسـبات‬ ‫کشـور درانتهـا اظهـار داشـت؛ ا گرچه هیچ فرد منصفی‪ُ ،‬منکر‬ ‫محدودیت های منابع در کشور نیست اما نا گفته پیداست‬ ‫یتـوان بـا برنامه ریـزی قوی تر و تمهیدات بهتر‪ ،‬کشـور را‬ ‫کـه م ‬ ‫نتـر از وضـع کنونـی اداره کـرد‪.‬‬ ‫بسـیار ارزا ‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫بازارهای جهانی نفت؛‬ ‫تحت تاثیر جنگ اوکراین‬ ‫حملـه روسـیه بـه اوکرایـن بـازار‬ ‫جهانـی نفـت را تغییـر داده اسـت؛‬ ‫عرضه کننـدگان‬ ‫یکـه‬ ‫به نحو ‬ ‫افریقایـی نیـز بـرای پاسـخ بـه‬ ‫تقاضـای اروپـا وارد عمـل شـده و‬ ‫مسـکو تحت تحریـم غـرب‪ ،‬به طور‬ ‫فزاینـده ای از روش انتقـال مخاطره امیـز کشـتی بـه کشـتی‬ ‫بـرای رسـاندن نفـت خـام خـود بـه اسـیا اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن بزرگ تریـن تغییـر مسـیر عرضه نفـت در‬ ‫بازارهای تجارت جهانی از زمان انقالب شیل در امریکاست‬ ‫کـه حـدود یک دهه پیـش شـکل بازارها را تغییر داد و نشـان‬ ‫می دهد ب هشـرط اینکه اسـیا و چین همچنان نفت روسـیه‬ ‫را بخرنـد‪ ،‬روسـیه می توانـد از عهـده تحریـم نفتـی اتحادیـه‬ ‫اروپا براید‪ .‬براساس داده های صنعتی و معامله گران نفتی‬ ‫یهـا در اوکرایـن در‬ ‫تحری مهـای روسـیه بعـد از اغـاز درگیر ‬ ‫مـاه فوریـه و ازجملـه ممنوعیـت واردات نفـت این کشـور در‬ ‫یکـه از خریـد نفـت‬ ‫امریـکا‪ ،‬مسـکو را وادار کـرد تـا از اروپـا جای ‬ ‫این کشور خودداری می شود به مشتریانی در هند و چین‬ ‫کـه محمول ههـا را بـا تخفیـف بیشـتری تحویـل می گیرنـد‪،‬‬ ‫تغییـر جهـت دهـد‪ .‬طبـق داد ههـای اژانـس بین المللـی‬ ‫انـرژی مسـتقر در پاریـس‪ ،‬صـادرات نفـت روسـیه در مـاه‬ ‫اوریل به سـطح قبل از حمله این کشـور بازگشـت و قیمت‬ ‫جهانی نفت بعد از رسیدن به ‪ ۱۳۹‬دالر در هر بشکه در ماه‬ ‫مـارس که باالترین سـطح در ‪ ۱۴‬سال گذشـته بـود‪ ،‬روی رقم‬ ‫حـدود ‪ ۱۱۰‬دالر در هـر بشـکه تثبیـت شـده اسـت‪ .‬حتـی ا گـر‬ ‫اتحادیه اروپا با دور بعدی تحریم نفتی روسیه نیز موافقت‬ ‫کنـد‪ ،‬به گفته تحلیلگران‪ ،‬این تاثیـر می تواند با وجود تقاضا‬ ‫در اسـیا کاهـش یابـد‪ .‬نوربـرت روکـر از شـرکت خصوصـی‬ ‫یکـه غـرب‬ ‫بانکـداری «جولیـوس بائـر» تا کیـد کـرد؛ مادام ‬ ‫فشـار دیپلماتیـک بـر خریـداران اسـیایی وارد نکند‪ ،‬شـاهد‬ ‫افزایش شکاف عرضه و افزایش قیمت نفت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫مجموعـه پیچیـده ای از تحریم های امریکا‪ ،‬اتحادیـه اروپا و‬ ‫انگلیس‪ ،‬کشتی های متعلق به روسیه یا با پرچم روسیه را‬ ‫از توقف در بندرها منع کرده و این یعنی بخشـی از تجارت‬ ‫نفتی افزایش یافته به اسیا ازطریق انتقال کشتی به کشتی‬ ‫در دریـا تسـهیل شـده اسـت؛ فراینـدی پرهزینـه کـه خطـر‬ ‫نشت نفت در ان بیشتر است‪ .‬طبق داده های شرکت پترو‬ ‫شهـا را ردیابـی می کنـد و‬ ‫لجسـتیک کـه مسـیر عبـور نفت ک ‬ ‫ً‬ ‫سـایر داد ههـا‪ ،‬مجموعـا‪ ،‬جریـان نفـت روسـیه ازطریـق دریـا‬ ‫بـه اسـیا از ابتـدای سـال تا کنـون حداقـل ‪ ۵۰‬درصـد افزایش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬نقل وانتقـاالت بیـن کشـتی ها کـه بخـش‬ ‫کوچکـی از تجـارت دریایـی را تشـکیل می دهند‪ ،‬از سـواحل‬ ‫دانمـارک بـه دریای مدیترانه منتقل شـده اند تا از تحریم ها‬ ‫و اعتراضـات جلوگیـری کننـد‪ .‬مارک گربر رئیس شـرکت پترو‬ ‫لجسـتیک گفت؛ حجم نفت خام و محصوالت روسـیه که‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫شهـا در دریـای مدیترانـه جاب هجـا م ‬ ‫بیـن نفت ک ‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزاربشـکه در روز اسـت کـه ا کثریـت ان بـه اسـیا مـی رود‬ ‫و بـه ‪ ۲.۳‬میلیون بشـکه در روز کـه مسـتقیم بـه ایـن قـاره‬ ‫یشـود‪ .‬تـا قبـل از حملـه روسـیه‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬اضافـه م ‬ ‫ارسـال م ‬ ‫ً‬ ‫در ژانویـه‪ ،‬حـدود ‪ ۱.۵‬میلیون بشـکه در روز مسـتقیما بـه‬ ‫یشـد‪ .‬پاالیشـگاه های اروپایـی بـرای جبـران‬ ‫اسـیا ارسـال م ‬ ‫ازدسـت دادن نفـت روسـیه‪ ،‬بـه واردات نفـت خـام غـرب‬ ‫افریقا روی اورده اند که طبق گزارش پترو لجستیک‪ ،‬در ماه‬ ‫اوریـل نسـبت بـه میانگیـن سـال های ‪ ۲۰۲۱-۲۰۱۸‬افزایـش‬ ‫‪ ۱۷‬درصـدی داشـته‪ .‬داد ههـای شـرکت «ایکـون» نیز نشـان‬ ‫ً‬ ‫می دهـد ‪ ۶۶۰‬هزاربشـکه نفـت در روز عمدتـا از نیجریـه‪،‬‬ ‫انگـوال و کامـرون در مـاه مـی بـه شـمال غرب اروپا وارد شـده‪،‬‬ ‫همچنیـن سـه محمولـه از نیجریـه وارد این منطقـه شـده‬ ‫درحالـی در فوریـه فقـط یـک محمولـه از نیجریـه وارد غـرب‬ ‫اروپا شـده بود‪ .‬طبق گزارش شـرکت پترو لجسـتیک‪ ،‬عرضه‬ ‫نفـت از شـمال افریقـا به اروپا از ماه مـارس ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬ازاین میـان‪ ،‬داد ههـای شـرکت ایکـون نشـان‬ ‫می دهـد کـه ورود بـه شـمال غرب اروپـا از بنـدر «سـیدی‬ ‫ً‬ ‫کریـر» مصـر کـه به گفتـه تحلیلگـران احتمـاال نفـت خـام‬ ‫ً‬ ‫عربسـتان اسـت‪ ،‬درمقایسـه با مـارس تقریبا دوبرابـر خواهد‬ ‫شـد و در مـاه مـی بـه بیـش از ‪ ۴۰۰‬هزاربشـکه در روز خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬امریـکا همچنیـن عرضـه این محصـول بـه اروپـا را‬ ‫افزایـش داده‪.‬‬ ‫چرا کشورها دنبال ایجاد «رمزارز ملی» هستند؟‬ ‫پاندمــی کرونا روند خروج ارزهای‬ ‫دیجیتــال از وضعیــت حاشــیه ای را تســریع کــرد‬ ‫ً‬ ‫و قویــا افــراد بیشــتری نســبت به قبل از کارکردهــای‬ ‫ایــن بــازار‪ ،‬ا گاهــی یافته انــد؛ امــا امــروزه اقتصــاد جهانــی بــه‬ ‫یــک ابــزار پرداختــی نیــاز دارد کــه عالوه براینکــه بتــوان ب هســرعت‪،‬‬ ‫ارزان و بــدون واســطه های غیرضــروری ماننــد ویــزا یــا مســترکارت ها‪،‬‬ ‫شهــا را انجــام داد‪ ،‬از ایمنــی‪ ،‬ثبــات و پایــداری باالیــی برخــوردار‬ ‫ترا کن ‬ ‫ی ضــرورت خلــق و انتشــار رمزارزهــای ملــی‬ ‫باشــد‪ .‬در چنیــن بســتر ‬ ‫یشــود‪ .‬در بخــش دوم این مجموعــه مقــاالت‪ ،‬مزایــای ارزهــای‬ ‫نمایــان م ‬ ‫یشــود و درادامــه درمورداینکــه چــرا‬ ‫دیجیتــال بانــک مرکــزی بیــان م ‬ ‫شهــای رمزارزهــای ملــی کم هزین هتــر اســت؟ بحــث می کنیــم‪.‬‬ ‫ترا کن ‬ ‫ســپس درمــورد نحــوه مدیریــت و کنتــرل بــر ارزهــای دیجیتــال بانــک‬ ‫شهــای رمــزارز‬ ‫مرکــزی‪ ،‬صیانــت از حر یــم خصوصــی در ترا کن ‬ ‫تهــا‬ ‫ملــی و تضــاد منافــع بخــش خصوصــی و حا کمی ‬ ‫در انتشــار ارزهــای دیجیتــال ملــی‪ ،‬مطالــب‬ ‫مفیــدی را ارائــه می دهیــم‪.‬‬ ‫مزایای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی‬ ‫ا گرچـه هـر کشـوری ارزهـای دیجیتـال ملـی خـود را بـا فنـاوری و‬ ‫سـازوکار منحصرب هفـرد پیاد هسـازی می کنـد امـا گویـا چنـد ویژگی‬ ‫خـوب و مزیـت قابل بیـان بیـن همـه رمزارزهـای ملـی مشـترک‬ ‫یتـوان گفـت مزایایـی کـه به واسـطه خلـق و انتشـار‬ ‫اسـت لـذا م ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫رمزارزهـای ملـی در نظـام پولی‪-‬مالـی کشـورها ایجـاد م ‬ ‫عبارت اسـت از‪:‬‬ ‫ بهبود و سهولت در ترا کنش ها و پرداخت های فرامرزی‬‫بـا ظهـور رسـمی رمزارزهـای ملـی‪ ،‬نقل وانتقـاالت داخلـی یـا‬ ‫ً‬ ‫بین المللـی می توانـد تقریبا بالفاصله انجام شـود و با کارمزدهای‬ ‫کمتری نسبت به نظام های سنتی روبرو شویم‪ .‬کاهش کارمزدها‬ ‫خهـای انتقـال سـریع تر‪ ،‬رشـد اقتصـادی را ارتقـا می دهـد و‬ ‫بـا نر ‬ ‫ازطریق هزینه های پرداخت پایین و دسترسـی بیشـتر به وجوه‪،‬‬ ‫انتفاع بیشتری برای طبقات پایین تر فراهم می شود‪ .‬همچنین‬ ‫باتوجه به اینکـه ارزهـای دیجیتـال بانـک مرکـزی‪ ،‬ارزهـای واقعـی‬ ‫ب هشـکل دیجیتال انـد‪ ،‬ب هشـدت کارکـرد تاییـد وجـوه یـا نظـارت بر‬ ‫ریسـک در هـر پلتفـرم بانکـی را به حداقـل می رسـانند‪.‬‬ ‫ شـمول اجتماعـی‪ ،‬گسـتردگی و سـهولت دسترسـی ها بـرای‬‫عمـوم شـهروندان‬ ‫کهـای مرکـزی صـادر‬ ‫یکـه رمزارزهـای ملـی ازطریـق بان ‬ ‫ازانجای ‬ ‫لهـای دیجیتـال‬ ‫یشـوند و بـرای اسـتفاده ازطریـق کیـف پو ‬ ‫م ‬ ‫دردسـترس قـرار می گیرنـد‪ ،‬افـراد حقیقـی می تواننـد بـدون نیـاز‬ ‫بـه حسـاب های بانکـی‪ ،‬بـه وجـوه خـود دسترسـی پیـدا کـرده‬ ‫شهـا را بـا سـهولت انجـام دهنـد‪ .‬همچنیـن به دلیـل‬ ‫و ترا کن ‬ ‫بهـای سـاده تر و‬ ‫دسترسـی بهتـر بـه خدمـات مالـی بـا چارچو ‬ ‫سـریع تر‪ ،‬امـکان به کارگیـری ایـن رمزارزهـا بـرای افرادی بـا توانایی‬ ‫ً‬ ‫عملکـردی بانکـی ضعیـف‪ ،‬فراهـم خواهـد شـد ؛ مثلا بسـتر‬ ‫دیجیتـال ‪ M-Pesa‬یـک پلتفـرم پرداخت ‪ P2P‬اسـت که در کشـور‬ ‫کنیـا ب هصـورت ازمایشـی فعالیـت می کنـد‪ .‬بسـتر ‪ M-Pesa‬کـه در‬ ‫شهـای اسـان‪،‬‬ ‫تهـا و ترا کن ‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬انتشـار یافـت‪ ،‬موجـب پرداخ ‬ ‫بی نیـاز بـه حسـاب های بانکـی شـد‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬دسترسـی مـردم‬ ‫کنیـا بـه فرایندهـای مالـی رسـمی از ‪ ۱۴‬درصـد در سـال ‪ ۲۰۰۶‬بـه‬ ‫‪ ۸۳‬درصـد در ‪ ۲۰۱۹‬افزایـش یافـت‪.‬‬ ‫ مبارزه با فعالیت های غیرقانونی‬‫تهـای‬ ‫ارز دیجیتـال بانـک مرکـزی‪ ،‬مانـع مهمـی بـرای فعالی ‬ ‫غیرقانونـی ایجـاد می کنـد؛ زیرا پول نقد فیزیکـی را حذف می کند‪.‬‬ ‫پـول فیزیکـی بـه افراد و سـازمان ها این امـکان را می دهد تا وجوه‬ ‫را بـه خـارج از نظا مهـای مالـی تحت نظـارت منتقـل کننـد کـه بـا‬ ‫حذف ان و افزایش پذیرش رمزارزهای ملی‪ ،‬شناسـایی و ردیابی‬ ‫تهـا و نقل وانتقـاالت اسـان تر خواهـد‬ ‫شهـا‪ ،‬پرداخ ‬ ‫فرا گیـر ترا کن ‬ ‫لشـویی‪ ،‬ب هشـدت کاهـش‬ ‫شـد و خطـرات ناشـی از تقلـب و پو ‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫ ایجاد بستری عاری از ریسک های اعتباری و نقدینگی‬‫ کاهـش هزین ههـای بـاالی مبـادالت فرامـرزی توسـط بهبـود‬‫یهـای قضائـی بیـن‬ ‫نظا مهـای پیچیـده توزیـع و افزایـش همکار ‬ ‫دولت هـا‬ ‫ حمایت از نقش بین المللی ارزهای کاغذی‬‫ حذف خطر شخص ثالث مانند ورشکستگی های بانکی‬‫ تغییر سازمان دهی نظام های مالی کشورها‬‫ ایجاد ثبات در نظام های مالی کشورها‬‫شهـای مالـی و ارتقـای بسـتر‬ ‫ افزایـش امنیـت سـایبری ترا کن ‬‫حریـم خصوصـی‬ ‫‪ -‬برقـراری ارتبـاط مسـتقیم بیـن متقاضیـان حقیقـی و حقوقـی‬ ‫کهـای مرکـزی و ازبین رفتـن نیـاز ایجـاد زیرسـاخت های‬ ‫و بان ‬ ‫هزین هبـر در سـاختار مالـی کشـورها‬ ‫چرا تراکنش های رمزارزهای ملی کم هزینه تر است؟‬ ‫برخلاف سـایر ابزارهـای پرداخـت‪ ،‬ارزهـای دیجیتـال ملـی‬ ‫زیرساخت جدیدی مبتنی بر حذف واسطه گری مالی‪ ،‬شفافیت‪،‬‬ ‫یکـه مـا‬ ‫ثبـات و ایمنـی بـاال به وجـود می اوردنـد‪ .‬امـروزه‪ ،‬هنگام ‬ ‫بـرای خریـد هـر محصـول یـا خدمـت‪ ،‬پرداخـت انجـام می دهیـم‪،‬‬ ‫به طورمتوسط یک تا پنج درصد وجه پرداختی‪ ،‬به عنوان کارمزد‬ ‫و حـق واسـطه گری‪ ،‬به حسـاب نظا مهـای واسـطه پرداخـت واریز‬ ‫یشـده‬ ‫یشـود؛ امـا رمزارزهـای ملـی که به نوعـی ارزهای رمزنگار ‬ ‫م ‬ ‫تهـای‬ ‫هسـتند‪ ،‬بـه خریـدار ایـن امـکان را می دهنـد تـا پرداخ ‬ ‫ً‬ ‫خـود را مسـتقیما بـه فروشـنده انجـام دهنـد که به معنـای حذف‬ ‫یسـت و این امـر‪ ،‬موجـب ارزان ترشـدن کاالهـا و‬ ‫واسـطه های مال ‬ ‫یشـود‪ .‬البتـه پرداخت بااسـتفاده از ارز دیجیتال ملی‬ ‫خدمـات م ‬ ‫رایـگان نخواهـد بـود‪ ،‬امـا حـق واسـطه گری به میـزان قابل توجهی‬ ‫کاهـش می یابـد؛ زیـرا انتشـار رمـزارز ملـی توسـط نهـاد حا کمیت و‬ ‫درجریـان یـک فراینـد ملـی و درجهت بهبود شـرایط مالی جامعه‬ ‫صـورت می پذیـرد و نـه توسـط بخـش خصوصـی کـه به دنبـال بـه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫حدا کثرسـازی سـود خـود بـه هـر قیمت ‬ ‫نحوه مدیریت و کنترل بر ارزهای دیجیتال بانک مرکزی‬ ‫یهـای خلـق و انتشـار ارز دیجیتـال بانـک مرکـزی‪ ،‬بـه نظام‬ ‫فناور ‬ ‫مالـی یـک کشـور ایـن امـکان را می دهـد کـه نه تنهـا فرایندهـای‬ ‫مالی شهروندان‪ ،‬بلکه دولت حا کمه را نیز کنترل کند و شرایطی‬ ‫را فراهـم می کنـد کـه طـی ان ردیابـی کنیـد کـه هـردالر‪ ،‬یـورو‪ ،‬لیـر‪،‬‬ ‫روبـل یـا یـوان بودجـه کشـور شـما در کجـا خـرج شـده اسـت؛ ‬ ‫ً‬ ‫مثلا دولـت چیـن ب هسـهولت می توانـد ردیابـی کنـد ایـا تمـام‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارددالر اختصاص یافته به بحران کرونا‪ ،‬واقعا صرف مبارزه‬ ‫با این ویروس در چین شـده اسـت یا بخشـی ازان به بیراهه رفته‬ ‫لشـویانه قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫و در فرایندهـای سـودجویانه و پو ‬ ‫بااستفاده از ارز دیجیتال ملی‪ ،‬کمک های اجتماعی عام المنفعه‬ ‫ً‬ ‫کهـای تجـاری و نظا مهـای‬ ‫نیـز واقعـا هدفمنـد شـده و بان ‬ ‫پرداخـت نمی تواننـد درصـد خـود را از چنیـن پرداخت هایـی‬ ‫دریافـت کننـد‪ .‬ا گـر ارزهـای دیجیتـال ملـی‪ ،‬امـکان قابلیـت‬ ‫تهـای‬ ‫تبدیـل ازادانـه در بسـتر جهانـی را داشـته باشـند‪ ،‬فرص ‬ ‫یشـود؛‬ ‫بیشـتری بـرای حضـور بین المللـی ایـن رمزارزهـا فراهـم م ‬ ‫نهـا بـرای تسویه حسـاب های‬ ‫یتـوان از ا ‬ ‫تکـه م ‬ ‫بدین صور ‬ ‫جهانـی اسـتفاده کـرد و درواقـع وابسـتگی اقتصادهـای ملـی بـه‬ ‫یسـت که بسـیاری‬ ‫یشـود کـه گویـا همان چیز ‬ ‫دالر امریـکا کمتـر م ‬ ‫از کشـورهای جهـان در اینـده به انتظـار نشسـته اند‪.‬‬ ‫صیانت از حریم خصوصی در تراکنش های رمزارز ملی‬ ‫صیانـت از حریـم خصوصـی‪ ،‬یکی از مهم ترین پاشـنه اشـیل های‬ ‫یشـود‪ .‬همان طورکـه‬ ‫بـازار ارزهـای دیجیتـال محسـوب م ‬ ‫نبـار شـاهد بوده ایـم‪ ،‬بـازار کریپتـو هـدف هکرهـا و‬ ‫چندی ‬ ‫سـارقان حرفـه ای حـوزه وب قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬یـک ارز دیجیتـال‬ ‫ً‬ ‫منتشرشـده توسـط بانـک مرکـزی احتمـاال به همان میـزان بـازار‬ ‫کریپتـو‪ ،‬جذابیـت بـرای هکرهـا و سـارقان مجـازی ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫لـذا تلاش بـرای جلوگیـری از نفـوذ سـامانمند و سـرقت دارای ‬ ‫تهـا در‬ ‫و اطالعـات‪ ،‬از مهم تریـن مولف ههـای مدنظـر حا کمی ‬ ‫یسـت‪ .‬رمزارزهـای ملـی به میزان کافـی‪،‬‬ ‫خلـق و انتشـار رمـزارز مل ‬ ‫موجبات صیانت و نظارت همه جانبه بر بازارهای جدید توسط‬ ‫سـاختارهای امنیـت مالـی حا کمیتـی را فراهـم کـرده و توسـعه‬ ‫لشـویی‬ ‫شهـا بـرای مبـارزه بـا پو ‬ ‫ایـن ارزهـای دیجیتـال ملـی‪ ،‬تال ‬ ‫یتـوان گفت‪،‬‬ ‫و تامیـن مالـی تروریسـم را بهبـود می بخشـند؛ لـذا م ‬ ‫ً‬ ‫گـذار بـه نظـام مالی کاملا بدون وجوه نقـد و درعین حال متمرکز‪،‬‬ ‫کهـای‬ ‫بـا مزایـای متعـددی همـراه خواهـد بـود‪ .‬ازانج اکـه بان ‬ ‫مرکـزی قـادر بـه نظـارت بـر هـر ترا کنـش انجا مشـده ازطریـق‬ ‫«رمزارزهـای ملـی» هسـتند‪ ،‬ایـن بسـتر پایـدار‪ ،‬باثبـات و ایمـن‬ ‫به نظـر می رسـد‪ .‬در بابـت اهتمـام به صیانـت از حریم خصوصی‪،‬‬ ‫رمزارزهـای ملـی به بانک های مرکـزی اجازه می دهند تا امتیازات‬ ‫یهـا و درامدهـا‪ ،‬بلکه‬ ‫اعتبـاری کاربـران را نه تنهـا فقـط طبـق بده ‬ ‫جکـردن پـول خـود‪،‬‬ ‫بهـای شـهروندان بـرای خر ‬ ‫براسـاس انتخا ‬ ‫رصـد و ثبـت کننـد‪ .‬چنیـن فراینـدی می توانـد اطالعـات دقیقـی‬ ‫از سـازوکارهای مالـی شـهروندان فراهـم اورد و مشـخص کنـد کـه‬ ‫چه کسـی به چه ابزارها و مزایای مالی فراقانونی دسترسـی دارد و‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬منجر به موانع بیشـتر در عملکـرد ناهنجار بانک های‬ ‫یهـای سـودجویانه شـود؛‬ ‫خصوصـی و جلوگیـری از ثروت اندوز ‬ ‫بهـای ارزهـای دیجیتـال ملـی‪ ،‬هـر‬ ‫لـذا به دلیـل ماهیـت چارچو ‬ ‫یهـای مربـوط بـه صیانـت از حریـم‬ ‫دولـت ب هشـیوه خـود بـه نگران ‬ ‫یپـردازد‪ .‬صرف نظرازاینکـه هـر کشـوری‬ ‫خصوصـی کاربـران م ‬ ‫چگونـه بـا این موضـوع برخـورد می کنـد‪ ،‬بـا وجـود رمزارزهـای‬ ‫ملـی‪ ،‬فرصـت جامـع بـرای نظـارت بـر فرایندهـای مالـی همیشـه‬ ‫دردسـترس خواهـد بـود‪.‬‬ ‫تضاد منافع بخش خصوصی و حاکمیت ها‬ ‫در انتشار ارزهای دیجیتال ملی‬ ‫همـواره تضـاد منافـع بخـش خصوصـی درمقابـل منافـع بخـش‬ ‫عمومـی‪ ،‬از حساسـیت باالیـی در سـاختار حا کمیتـی جوامـع‬ ‫برخـوردار بـوده کـه در مسـئله خلـق و انتشـار ارزهـای دیجیتـال‬ ‫ملـی نیـز اهمیـت بیشـتری می یابـد‪ .‬فـرض کنیـد انتشـار رمـزارز‬ ‫ملـی‪ ،‬بـه بخـش خصوصـی وا گـذار شـود؛ چـه اتفاقـی می افتـد؟‬ ‫ً‬ ‫قطعـا نهـاد خصوصـی‪ ،‬منافـع تجـاری خـود را دنبال خواهـد کرد؛‬ ‫لـذا ایـن خطـر وجـود دارد کـه کارگـزاران نهـاد مذکـور‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫تهـای شـهروندان شـوند‬ ‫شهـا و پرداخ ‬ ‫نشـت اطالعـات ترا کن ‬ ‫و چه کسـی می دانـد درصورت وقـوع این امـر‪ ،‬چـه فاجعـه ای‬ ‫نحـوزه‪ ،‬رسـوایی نهـاد‬ ‫رخ خواهـد داد؟ نمونـه قابل تامـل درای ‬ ‫تهـا به عنـوان یکـی از رهبران‬ ‫خصوصـی ‪ Crypto AG‬بـود کـه مد ‬ ‫یشـد‪ .‬بعدهـا در اسـناد امنیتـی‬ ‫بازارهـای مالـی شـناخته م ‬ ‫مشـخص گردیـد در اواسـط قـرن بیسـتم‪ ،‬ایـن نهـاد توسـط‬ ‫سـرویس های اطالعاتـی امریـکا و المـان خریـداری شـده بـود کـه‬ ‫نهـا اجـازه مـی داد بـرای چندین دهـه نسـبت بـه مکاتبـات‬ ‫بـه ا ‬ ‫تهـا و سـازمان های اطالعاتـی کشـورهای‬ ‫محرمانـه بیـن دول ‬ ‫دیگر‪ ،‬ا گاهی و اشـراف کامل پیدا کنند‪ .‬چنین رخدادی درمورد‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بـازار ارزهـای دیجیتـال ملـی‪ ،‬ماننـد یـک انفجـار هسته ا ‬ ‫یتـوان اجـازه ورود شـرکت های خصوصـی بـه فراینـد‬ ‫ازایـن رو نم ‬ ‫تهـا بتواننـد‬ ‫خلـق و نشـر رمزارزهـای ملـی را داد‪ .‬برای اینکـه دول ‬ ‫کهـای مرکـزی‬ ‫ارز دیجیتـال خـود را راه انـدازی کننـد‪ ،‬بان ‬ ‫می بایسـت بـه شـرکت های فنـاوری تبدیـل شـوند‪ .‬این امـر‪ ،‬یـک‬ ‫یشـود‪ .‬به همین دلیـل اسـت کـه‬ ‫چالـش جـدی محسـوب م ‬ ‫تهـا تـا قبـل از کسـب اطمینـان کامـل نسـبت بـه‬ ‫امـروزه حکوم ‬ ‫یهـای پیشـرفته حرفه ای کـه بتوانند زیرسـاخت های امن‬ ‫فناور ‬ ‫و قابل اعتمـادی را فراهـم اورنـد‪ ،‬عجلـه ای بـرای انتشـار رسـمی‬ ‫ارزهـای دیجیتـال ملـی ندارنـد‪.‬‬ ‫ایبنا‬ ‫سید مهدی میرحسینی‪ِ /‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش تشریح کرد؛‬ ‫اموزش در سال تحصیلی اینده چگونه خواهد بود؟‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش گفـت طبـق جدول بندی‬ ‫یهـای انجا مشـده تصمیـم گرفتـه‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫شهـا‬ ‫شـد تـا سـال بعـد باتوجه به اینکـه اموز ‬ ‫ترکیبـی (حضـوری و مجازی )سـت‪ ،‬قسـمتی از‬ ‫مطالـب درسـی تاجای ممکـن اسـت و طبـق‬ ‫انچـه در الگـوی برنامه ریـزی درسـی وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬در کتـب درسـی وارد شـود‪ .‬یوسـف نـوری‬ ‫بـا موضـوع «ضـرورت تحـول در اموزش وپـرورش‬ ‫از اصالح سـرفصل های درسـی و حذف مطالب‬ ‫غیرکاربـردی تـا عدالت اموزشـی و تقویت هویت‬ ‫ملـی و خودبـاوری در مـدارس» دربـاره رسـالت‬ ‫اموزش وپـرورش اظهـار کـرد؛ بـا وجـود تصویـب‬ ‫سـند تحـول بنیادیـن در سـال ‪ ،1390‬شـاهد‬ ‫اجرایی شـدن ایـن سـند در اموزش وپـرورش‬ ‫نبودیـم و تنهـا در برخـی از مـدارس کشـور‪،‬‬ ‫همـکاران مـا ب هصـورت خودجـوش ایـن سـند را‬ ‫اجـرا کردنـد کـه از جملـه ایـن همـکاران می توان‬ ‫بـه شـهیدانی همچـون شـهید سـعید اشـتیانی‬ ‫یـا شـهید حسـن تهرانـی مقـدم اشـاره کرد کـه در‬ ‫حوزه سلول های بنیادین و موشکی در مدارس‬ ‫حـوزه کار خـود به پژوهش پرداختنـد و مدارس‬ ‫را طبـق سـند تحـول بنیادیـن از امـوزش محـور‬ ‫بـه پژوهش محـور تبدیـل کردنـد‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫باوجودانکـه بارهـا در جلسـات شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی به صراحـت مطـرح کردیـم‬ ‫کـه وظیفـه اموزش وپـرورش تربیـت و پـرورش‬ ‫دانش امـوزان در سـاحت های شـش گانه و‬ ‫رسیدن به تربیت نوین اسالمی ست و به دنبال‬ ‫اماد هکـردن دانش امـوزان بـرای کنکور نیسـتیم‪،‬‬ ‫امـا برخـی از مـدارس هنـوز اموزش محـور‬ ‫هسـتند‪ .‬به گـزارش پانـا؛ نـوری ادامـه داد؛ بـرای‬ ‫اماده کـردن بسـتری کـه بتوانـد دانش امـوزان را‬ ‫به تربیت نوین اسلامی برسـاند‪ ،‬داشـتن برنامه‬ ‫یسـت‪ .‬به این معنا کـه‬ ‫درسـی داشـته ضرور ‬ ‫یهـای دقیـق و هدفمنـد‪،‬‬ ‫طبـق برنامه ریز ‬ ‫محتـوا و هـدف مناسـب را در کتاب های درسـی‬ ‫ً‬ ‫وارد کنیـم و نهایتـا طبـق این برنامـه درسـی‪،‬‬ ‫ارزشـیابی انجـام شـود و نتایـج بررسـی شـود‪.‬‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش دربـاره نحـوه امـوزش‬ ‫مـدارس دولتـی و اسـتقبال خانواد ههـا از ایـن‬ ‫مـدارس بیـان کـرد؛ مـدارس خـاص دولتـی‬ ‫ماننـد؛ مـدارس اسـتعدادهای درخشـان یـا‬ ‫مدارس نمونه‪ ،‬بسیار مورداستقبال خانواده ها‬ ‫نمـدارس شـاهد پذیـرش ا کثـر‬ ‫هسـتند‪ .‬درای ‬ ‫دانش امـوزان در دانشـگاه های خـوب کشـور‬ ‫هسـتیم‪ ،‬امـا سـوی دیگـر مـدارس دولتـی هـم‬ ‫وجود دارد که به علت نبود نیروی انسانی کافی‬ ‫و مناسـب‪ ،‬متاسـفانه ورود بـه دانشـگاه خوبـی‬ ‫نداریـم‪ ،‬لـذا ‪ 80‬درصـد رتبه ها در تمـام گروه های‬ ‫اموزشـی بـه مـدارس خـاص دولتـی اختصـاص‬ ‫دارد‪ .‬نـوری بابیان اینکـه رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫بـه اختصـاص سـاعات خاصـی در مـدارس برای‬ ‫دروس مهارت محـور تا کیـد داشـته اند‪ ،‬گفـت؛‬ ‫در سند تحول بنیادین بر اموزش مهارت محور‬ ‫دانش امـوزان بسـیار تا کیـد شـده‪ .‬ازایـن رو‬ ‫ضـرورت تحـول در اموزش وپـرورش‪ ،‬هدایـت‬ ‫تهـای زندگـی‬ ‫دانش امـوزان ب هسـمت مهار ‬ ‫یسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه متاسـفانه‬ ‫و شغل ‬ ‫امـروز رویـای بسـیاری خانواد ههـا پذیـرش‬ ‫یسـت و‬ ‫فرزندانشـان در رشـته های پزشک ‬ ‫برهمین اسـاس دانش اموزان را ب هسـمت رشـته‬ ‫تجربـی هدایـت می کننـد‪ ،‬گفـت؛ میـزان قبولـی‬ ‫در رشـته های پزشـکی به نسـبت دانش امـوزان‬ ‫رشـته تجربـی برابـر ‪ 1‬بـه ‪ 100‬اسـت یعنـی از هـر‬ ‫‪ 100‬نفر دانش اموز فار غ التحصیل رشته تجربی‪،‬‬ ‫تنهـا یک نفـر در رشـته های پزشـکی پذیرفتـه‬ ‫یشـوند و باقـی دراین مسـابقه ناعادالنـه‬ ‫م ‬ ‫شهـا نشـان‬ ‫و نابرابـر بازنـده هسـتند‪ .‬پژوه ‬ ‫داده اسـت تاثیـر روحـی و روانـی عدم پذیـرش‬ ‫دانش اموزانـی کـه سـال ها پشـت سـد کنکـور‬ ‫یسـت و خانواد ههـای‬ ‫مانده انـد‪ ،‬بسیارجد ‬ ‫ایـن دانش امـوزان و جامعـه بایـد بـه سلامت‬ ‫روانـی ایـن دانش امـوزان ب هصـورت جـدی‬ ‫فکـر کنـد‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش تصریـح کـرد؛‬ ‫بهـای درسـی کاربـردی‬ ‫برخـی از مطالـب کتا ‬ ‫نیسـتند و نیـاز بـه اصلاح و یـا حـذف دارنـد‪.‬‬ ‫بهـای درسـی بایـد به گونـه ای‬ ‫مطالـب کتا ‬ ‫باشـد که برای دانش اموزان سـواد چندجانبه را‬ ‫نهـا را بـه مسـئولیت‬ ‫به همـراه داشـته باشـد تـا ا ‬ ‫اجتماعـی برسـاند‪ ،‬لـذا بایـد بـا بررسـی دقیـق‬ ‫ً‬ ‫صاحب نظـران و متخصصـان‪ ،‬مطالـب صرفـا‬ ‫بهـای درسـی کـه‬ ‫حفظـی و غیرکاربـردی کتا ‬ ‫در زندگـی اینـده دانش امـوزان هیـچ تاثیـری‬ ‫بهـای درسـی حـذف کنیـم‪ .‬وی‬ ‫نـدارد‪ ،‬از کتا ‬ ‫نسـوال که جـدول زمان بنـدی‬ ‫درپاسخ به ای ‬ ‫حذفیـات مطالـب درسـی غیرمفیـد در کتـب‬ ‫درسـی چیسـت؟ گفـت؛ طبـق جدول بنـدی و‬ ‫یهـای انجا مشـده تصمیـم داریـم در‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫سـال اینده باتوجه به اینکـه اموزش ها به صورت‬ ‫ترکیبـی (حضـوری و مجازی )سـت‪ ،‬قسـمتی از‬ ‫مطالب درسـی را تاجایی که امکان پذیر اسـت و‬ ‫طبـق انچـه در الگوی برنامه ریزی درسـی وجود‬ ‫نپـس هرسـال‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬در کتـب وارد کنیـم و ازای ‬ ‫شهـای سـازمان‬ ‫شهـای الزم را طبـق پژوه ‬ ‫بخ ‬ ‫پژوهـش و برنامه ریـزی اموزشـی و تصویـب‬ ‫شـورای عالی انقلاب فرهنگـی تغییـر دهیـم تـا‬ ‫بـه نتیجـه مطلـوب برسـیم‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫مطالـب موردنیـاز و کاربـردی دانش امـوزان در‬ ‫مناطـق مختلـف‪ ،‬بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت؛ در برخـی از مناطـق کشـور توانسـتیم از‬ ‫صاحبـان صنایـع و کارخانـه داران تقاضـا کنیـم‬ ‫شهـای بومـی و تخصصـی موردنیـاز‬ ‫کـه اموز ‬ ‫ان مناطـق را بـه دانش امـوزان ارائـه دهنـد تـا‬ ‫تهـای‬ ‫این گونـه بتوانیـم دانش اموزانـی بـا مهار ‬ ‫موردنیـاز مناطـق مختلـف در کشـور تربیـت‬ ‫تهـای بومـی‬ ‫و ضمـن تربیـت و ارتقـای مهار ‬ ‫در دانش امـوزان تاحـدی کمبـود نیـروی‬ ‫متخصـص را در اسـتان ها برطـرف کنیـم‪.‬‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش درخصـوص تعـداد‬ ‫دانش امـوزان در کالس درس مـدارس دولتـی‬ ‫گفت؛ در دولت جدید ازسـوی دولت و خیرین‪،‬‬ ‫نـگاه ویـژه ای بـه دسـتگاه تعلیم وتربیـت شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا در برخـی مناطـق ماننـد حاشـیه‬ ‫شـهرها و یـا اسـتان هایی ماننـد البـرز و برخـی‬ ‫اسـتان های مـرزی‪ ،‬به دلیـل مهاجـرت‪ ،‬تعـداد‬ ‫دانش امـوزان در کالس بیشـتر از اسـتاندارد‬ ‫اسـت‪ ،‬لـذا بـا تلاش خیریـن‪ ،‬بـا شناسـایی‬ ‫این مناطـق و سـاخت مـدارس‪ ،‬ایـن مشـکل را‬ ‫رفـع می کنیـم‪.‬‬ ‫«بایدن» و افول اقبال عمومی‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫تا اواخر قرن ‪ ،19‬رهبران کشـورها برای خود حریمی مشـخص نمی شـناختند و‬ ‫براسـاس باورهـای بی پای هو اسـاس‪ ،‬پـس از خـدا‪ ،‬خـود را مالک و صاحب اختیار‬ ‫کشـور و مـردم می دانسـتند و بـ ه تعبیـر انـان‪ ،‬تمـام مـردم در قبـال دانـش ان ها‪،‬‬ ‫بی سواد و جاهل بودند و این باوری بسیار ستمگرانه بود که درنتیجه ان یک‬ ‫فرد در لباس رئیس کشـور‪ ،‬به هیچ کس پاسـخگو نباشـد‪ .‬خوشبختانه از اوایل‬ ‫قرن بیستم که انقالب صنعتی در دنیا رخ داد و مدیریت ها علمی شد‪ ،‬کم کم‬ ‫مدیریت های کیلویی به مدیریت های دانشی و علمی تبدیل شد و بسیاری‬ ‫از کشـورها و نظام هـا بـه دموکراسـی رو اوردنـد‪ .‬رهبـران کشـورها‪ ،‬گزینشـی و بـا‬ ‫رای مـردم برگزیـده شـدند؛ درنتیجـه خودکامگـی روسـای کشـورها‪ ،‬جـای خـود‬ ‫را بـه مدیریـت پاسـخگو داد؛ تا جایی کـه ا گـر رهبـری موردتائیـد جامعـه نبـود‪ ،‬با‬ ‫چالش هـای جـدی روبـه رو می شـد و تـا مدتـی کودتـا پشـت کودتـا و انقلاب در‬ ‫پـی انقلاب‪ ،‬نخسـت در کشـورهای پیشـرفته و سـپس جهـان را شـامل شـد‪.‬‬ ‫حکومت های پادشاهی و امپراتوری به مرور به جمهوری های انتخابی تبدیل‬ ‫شد؛ تا جایی که رفته رفته پاسخگو هم شدند و دیکتاتوری کم کم از رمق افتاد‪.‬‬ ‫ا گـر امـروز محـور اصلـی مقالـه مـن به بایـدن اختصاص پیـدا کـرده‪ ،‬نه به جهت‬ ‫اهمیـت شـخص بایـدن‪ ،‬بلکـه به عنـوان رهبـر بزرگ تریـن کشـور سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و نظامـی جهـان اسـت؛ به عنـوان کشـوری کـه رهبـر‪ ،‬مـردم‪ ،‬کنگـره و‬ ‫مجلس ان همگی از دموکراسی دم می زنند و با این چماق به جنگ کشورهای‬ ‫در حال توسعه می روند تا به نوعی انان را وابسته به خود کنند و در امریکا که دو‬ ‫حـزب عمـده و اصلـی ان یعنـی دموکرات هـا و جمهوری خواهان‪ ،‬عنان و افسـار‬ ‫کشـور را بامراجعه به ارای مردم در اختیار می گیرند‪ ،‬ده ها سـازمان و انجمن در‬ ‫ان تاسـیس شـده کـه کار اصلـی انـان‪ ،‬نظرسـنجی از افـکار مـردم در هـر زمـان و‬ ‫دوره ای سـت و بر این مبنا براسـاس اخرین نظرسـنجی‪ ،‬محبوبیت جو بایدن؛‬ ‫رئیس جمهوری دموکرات امریکا‪ ،‬به پائین ترین حد خود که کمتر از ‪36‬درصد‬ ‫اسـت نـزول کـرده کـه در تمـام تاریـخ تاسـیس امریـکا تا کنـون‪ ،‬سـابقه نداشـته‬ ‫ً‬ ‫اسـت میـزان محبوبیـت رئیس جمهـوری در امریـکا‪ ،‬تقریبـا به یک سـوم تقلیل‬ ‫پیـدا کنـد‪ .‬ا گـر به دنبال نتیجه گیری باشـم‪ ،‬شـاید مشـکالت روزمـره در امریکا و‬ ‫شکسـت های اقتصادی این کشـور که در حال حاضر با تورمی هفت درصدی‪،‬‬ ‫جامعـه امریـکا را عصبـی کـرده اسـت‪ ،‬موجـب شـده کـه در نظرسـنجی ها مـردم‬ ‫نه تنهـا از بایـدن جانـب داری نکنند‪ ،‬بلکـه عدم رضایت خـود را هم اعالم کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ترامپ؛ رقیب شکست خورده او موقعیت متزلزل بایدن را مغتنم‬ ‫شمرده‪ ،‬شروع به فعالیت برای انتخابات ایالتی ها و فرمانداران و وزرای ایالت ها‬ ‫کـرده تـا شـانس خـود را بـرای انتخابـات بعـدی ازمایـش کنـد؛ چرا کـه در حـزب‬ ‫ً‬ ‫جمهوری خواهـان‪ ،‬فعلا او یکه تـازی می کنـد‪ .‬دومیـن عاملـی کـه محبوبیـت‬ ‫جـو بایـدن را کاهـش داده‪ ،‬مربـوط بـه سیاسـت های خارجـی اوسـت کـه در‬ ‫افغانستان با ان فضاحت ناچار شد این کشور را به دست طالبان سپرده و فرار‬ ‫را برقرار ترجیح دهد؛ تا سیاست ‪ 20‬ساله حضور امریکا در افغانستان یک شبه‬ ‫بر باد برود‪ .‬همچنین یکی از شعارهای انتخاباتی جو بایدن‪ ،‬فعال کردن برجام‬ ‫و توافـق بـا جمهـوری اسلامی ایـران بـود که در این مـورد هم نه موفق بـوده و نه‬ ‫مـردم امریـکا از او دراین مـورد رضایـت دارنـد و نـه مـردم عزیـز کشـور مـا کـه عـدم‬ ‫تصمیم گیـری او را در صحنـه داخلـی و خارجـی بـه جهانیـان نشـان داده اند که‬ ‫او یـک رهبـر موفـق نبـوده و بـرای تصمیم گیری هـا‪ ،‬همیشـه جانـب احتیـاط‬ ‫حتـی تا حد تشـویش را درنظـر می گیـرد‪ .‬با این حسـاب‪ ،‬ازنظـر جامعـه امریـکا‪ ،‬او‬ ‫در سیاسـت خارجی‪ ،‬رئیس جمهوری شکسـت خورده و بی اختیار به حسـاب‬ ‫می اید؛ بنابراین ممکن اسـت در انتخابات پیش رو‪ ،‬حزب دموکرات شکسـت‬ ‫سنگینی را تجربه کند و درسی که از دوران او گرفته می شود‪ ،‬این است که باید‬ ‫روسـای جمهوری کشـورها‪ ،‬تمـام و کمـال تمام وجـود خود را مصـروف خدمت‬ ‫بـه مـردم کننـد تا کشورشـان ترقی کند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تا کیدمعاونوزیر نفت‬ ‫بر تسریع گازرسانیبهصنایع کشور‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز گفـت؛ عملیـات گازرسـانی بـه صنایـع بـا هـدف‬ ‫رونق تولید و اشتغال زایی به جد در دستورکار قرار دارد‪ .‬به گزارش شانا؛ مجید‬ ‫چگنی در نشسـت کمیسـیون انرژی مجلس که به میزبانی شـرکت گاز اسـتان‬ ‫فـارس برگـزار شـد‪ ،‬بر اهتمـام ویژه بـرای اجرایی سـازی فرمان های رهبر معظم‬ ‫انقلاب در تبییـن شـعار سـال تا کیـد کـرد‪ .‬وی بـه نـگاه ویـژه دولـت بـه مناطـق‬ ‫محروم اشـاره کرد و افزود؛ با حمایت های ریاسـت جمهوری و دسـتور مسـاعد‬ ‫وزیـر نفـت‪ ،‬برخـی محدودیت هـا کـه پیرامـون سـرانه خانـوار وجـود داشـت‬ ‫برداشـته شـده که زمینه سـاز گشـایش های خوبی در عرصه تسـریع گازرسـانی‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیرعامل شـرکت ملی گاز ایران بهره مندی ‪ ۹۹‬درصدی شـهرها‬ ‫و ‪ ۹۲‬درصـدی روسـتاهای اسـتان فـارس از گاز طبیعـی را گامـی بلنـد بـرای‬ ‫محرومیت زدایـی‪ ،‬گسـترش عدالت محـور زیرسـاخت ها و خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم دانسـت و تصریـح کـرد؛ وضـع گازرسـانی در فـارس بـا تالش هایـی کـه‬ ‫دراین زمینـه انجـام شـده نسـبت بـه بسـیاری از اسـتان ها مطلوب تـر اسـت‪.‬‬ ‫تغییر در محصوالت و طراحی خودروهای جدید؛‬ ‫قدم بعدی طرح تحول صنعت خودرو‬ ‫وزیـر صمـت در سـومین بازدیـد خـود از دو شـرکت ایران خـودرو و سـایپا بـرای‬ ‫پیگیـری تحقـق اهـداف فرمـان هشـت ماده ای رئیس جمهـوری در اصلاح‬ ‫عملکـرد خودروسـازان گفـت؛ خوشـبختانه نقشـه راه طراحی شـده دربـاره‬ ‫صنعـت خـودرو کشـور در بـازه زمانـی دوسـاله‪ ،‬تا کنـون پیشـرفت خـوب و‬ ‫فراوانـی داشـته و اهـداف امـار تولیـد دراین برنامـه به طورکامـل محقـق شـده‬ ‫اسـت و ازاین پـس به دنبـال ایجـاد تغییـر در محصـوالت و طراحـی خودروهای‬ ‫جدید هسـتیم‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سـید رضا فاطمی امین افزود؛ صنعت خودرو‬ ‫به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور با مسائل خاصی روبه روست و براین مبنا؛‬ ‫برنامـه دوسـاله ای بـا مشـارکت خودروسـازان و قطع هسـازان در وزارت صمـت‬ ‫طراحی شـده تـا مـوارد و موضوعـات ایـن صنعـت یک به یـک حـل شـود‪.‬‬ ‫خریدتوافقی؛جایگزینخریدتضمینی‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه مرکـزی تعاونی هـای روسـتایی ایـران گفـت؛ اتحادیـه در‬ ‫وهله اول از حقوق تولیدکننده دفاع می کند ازاین رو ‪ 100‬هزارتن سـیب درختی‬ ‫اذربایجـان شـرقی و غربـی و همـدان را جمـع اوری و صـادر کردیـم‪ .‬همچنیـن‬ ‫‪ 450‬هزارتـن کیـوی مازنـدران خریـداری و صـادر شـد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ صـدرا‬ ‫علی ا کبر خانـی در نشسـت خبـری بابیان اینکـه اتحادیـه مرکـزی تعاونـی‬ ‫ً‬ ‫روسـتایی ‪ 32‬عضـو اسـتانی دارد‪ ،‬گفـت؛ مجموعـا ایـن اتحادیـه چهارمیلیـون‬ ‫عضو دارد که این شبکه بزرگ در اشتغال پایدار نقش مهمی ایفا می کند‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به تحـول وزارت کشـاورزی در توزیـع هوشـمند و کم کـردن فاصل ههـای‬ ‫غیرضـروری‪ ،‬گفـت؛ درتالشـیم خریدهـای توافقـی ازطریـق شـبکه تعاونـی‬ ‫روستایی را جایگزین خریدهای تضمینی کنیم البته این مهم درزمینه گندم‬ ‫ن غذایـی کـه جهـان را تهدیـد می کنـد‬ ‫در دو یـا سـه ماه اینده باتوجه بـه بحـرا ‬ ‫میسـر نخواهد بود اما تالش داریم این برنامه را در سـایر محصوالت کشـاورزی‬ ‫دنبـال کنیم‪.‬‬ ‫انعقاد‪ ۱۷‬سندهمکاریبینایرانو تاجیکستان‬ ‫مقامـات ارشـد ایـران و تاجیکسـتان در حضـور حجت االسلام سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی و امامعلـی رحمـان ‪ ۱۷‬سـند همـکاری را در حوز ههـای‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬حمل ونقـل‪ ،‬سـرمایه گذاری‪ ،‬فناوری هـای نـو‪،‬‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬انـرژی‪ ،‬قضایـی‪ ،‬اموزشـی و تحقیقاتـی و گردشـگری‬ ‫به امضـا رسـاندند‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ ایـن اسـناد توسـط‬ ‫وزرای امـور خارجـه‪ ،‬صمـت‪ ،‬نفـت‪ ،‬راه وشهرسـازی‪ ،‬نیـرو‪ ،‬امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬دادگستری‪ ،‬ورزش وجوانان‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی و صنایع‬ ‫و معـادن و کشـاورزی ایـران و همتایـان تاجیـک ان هـا به امضـا رسـید‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫تبعیتکورکورانه!‬ ‫ماتین‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2510‬‬ ‫جواد رضویان‪:‬‬ ‫هربار‬ ‫رها می شدی‬ ‫در برگ برگ‬ ‫کاغذهای پابرهنه ام ‪...‬‬ ‫مثل رهایی موج ها‬ ‫شعرها برای تو به دنیا‬ ‫امدند‬ ‫برای اولین دیدار‬ ‫اپلیکیشن هایی با بیشترین دفعات دانلود‬ ‫شیماادیبی‬ ‫صدای تو را‬ ‫فراموشنمی کنم‬ ‫اغشته به کلمات عاشقانه ای‬ ‫که می توانست ادامه پیدا کند‬ ‫از خیابان ها بگذرد‬ ‫تا همین امروز‬ ‫همراهمباشد‬ ‫شگفتا!‬ ‫چگونه صداها و کلمات‬ ‫از واقعیت پیشی گرفتند‬ ‫ان قدر کهپنداشتم‬ ‫دوستم داری‬ ‫و تا ابد‬ ‫دوستم خواهی داشت‬ ‫من یک سربازم‬ ‫از دیار زا گرس ماوا گرفته ام‬ ‫و مهراب کوه را سپر ساخته ام‬ ‫برای خطه ی دلم‬ ‫تا دندانه های تیزش تکه تکه کند‬ ‫مهرهای دروغین را‪،‬‬ ‫من یک سربازم‬ ‫بعد از دراوردن تیرهای بوسه‬ ‫ساختن مرهم را می دانم‪،‬‬ ‫اندازه ی کالیبر تپانچه ام را‬ ‫میزانزخم هایم‬ ‫و اندازه ی باروت را‬ ‫عمق دردهایم می زاید‪،‬‬ ‫من یک سربازم‬ ‫اشغال وطنم‬ ‫مضحک ترین رویای تاریخ است‬ ‫وقتی بند پوتینم را‬ ‫از ضخیم ترین نخ ها ساخته ام‪.‬‬ ‫طراوت گل‬ ‫مرا ببر به جهانی پر از‬ ‫ِ‬ ‫صداقت گل‬ ‫به باغ ادمیانی پر از‬ ‫ِ‬ ‫محبت دل‬ ‫مرا ببر به بهشتی پر از‬ ‫ِ‬ ‫لطافت گل‬ ‫ببر مرا به زمینی پر از‬ ‫ِ‬ ‫شنیده ام ز قناری به کوی و دامانش‬ ‫نجابت گل‬ ‫که عالمی به تماشای این‬ ‫ِ‬ ‫ز اشک و اه دمادم‪ ،‬ز غصه های فزون‬ ‫کرامت گل‬ ‫تو عاشقانه نظر کن بر این‬ ‫ِ‬ ‫مدح خدا‬ ‫وقت‬ ‫به وقت بانگ موذن‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫عبادت گل‬ ‫کنون تو مژده به پا کن بر این‬ ‫ِ‬ ‫سالم ای شهر خوبان‪ ،‬ای ابادان‬ ‫شریکم در عزایت ای ابادان‬ ‫منم ان شهر خرم و خون‬ ‫که قبلش خرم و اباد بودم‬ ‫ولی گشتم ز خون الله هایم‬ ‫چو دانه سرخ ان رمان هایم‬ ‫چه داغی بود امد بر سر ما‬ ‫چه مظلومانه رفتند ّ‬ ‫شبان هایم‬ ‫دلم‪ ،‬شهرم‪ ،‬عزیزم‪ ،‬ای ابادان‬ ‫تو بودی چون عروس این استان‬ ‫بمیرد ان دل شوم و بداندیش‬ ‫که با حرص و طمع زد تیشه بر ریش‬ ‫خدایا بشکن این دست عدو را‬ ‫که با از و طمع زد تیشه برما‬ ‫چه گویم دیگر از این شهر اباد‬ ‫نمی بینم در این شهر‪ ،‬دلی شاد‬ ‫خدایا از تو می خواهم نگاهی‬ ‫بیندازی به این شهر غم اباد‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫ـار ش ــرکت خوشـ ـه ای امریکای ـ ِـی ‬ ‫«مس ــنجر» دراختی ـ ِ‬ ‫کتـــا ک» و « کـ ـپ کات» از‬ ‫«مت ــا»؛ و دو اپ «تی ‬ ‫توس ــعه دهند ه چی ــن «بایت دن ــس» هس ــتند‪ .‬البت ــه‬ ‫وقت ــی از ‪ 10‬عن ــوان اول فهرس ــت گ ــذر کنی ــم‪Zoom ،‬‬ ‫و ‪ WhatsApp Business‬را می بینی ــم ک ــه ای ــن‬ ‫دوم ــی بازه ــم متعل ــق ب ــه «متا»س ــت‪«.‬تیک تا ک»‬ ‫در یک چه ــارم اول س ــال ‪ ،2021‬م ــرز ‪3.5‬میلی ــارد‬ ‫تس ــر گذاش ــت و ب ــه پنجمی ــن اپ‬ ‫دانل ــود را پش ‬ ‫جه ــان ب ــا بیش ــترین میزان دانل ــود تبدی ــل ش ــد؛‬ ‫و البت ــه اولی ــن اپلیکیش ــنی بااین می ــزان دانل ــود‬ ‫ک ــه زیرمجموع ــه «مت ــا» نب ــود‪ .‬ایـ ـن را ه ــم بای ــد‬ ‫درنظ ــر گرف ــت ک ــه در ژوئ ــن ‪ 2020‬اس ــتفاده از ای ــن‬ ‫اپلیکیش ــن در «هن ــد» ممن ــوع ش ــده ب ــود؛ ب ــازار‬ ‫هدف ــی ک ــه ت ــا پی ــش از ای ــن ممنوعی ــت‪30 ،‬درص ــد‬ ‫دانلوده ــای مر ب ــوط ب ــه این برنام ــه متعل ــق ب ــه انج ــا‬ ‫بــود‪ .‬البتــه «هنــد» تنهــا کشــوری نبــود کــه اســتفاده‬ ‫از این برنام ــه را قدغ ــن ک ــرد؛ دول ــت «پا کس ــتان»‬ ‫کت ــا ک» را‬ ‫نب ــار اس ــتفاده از «تی ‬ ‫نی ــز چندی ‬ ‫به خاط ــر انتش ــار محتواه ــای «نامناس ــب» ممن ــوع‬ ‫ـور‬ ‫اع ــام ک ــرده؛ هرچن ــد ای ــن ممنوعی ــت در این کش ـ ِ‬ ‫یم ــدت نب ــوده و درحال حاض ــر‪،‬‬ ‫اس ــیایی طوالن ‬ ‫پا کس ــتانی ها اج ــازه دسترس ــی ب ــه این برنام ــه را‬ ‫کت ــا ک» نه تنه ــا برنام ـه ای ب ــا بیش ــترین‬ ‫دارن ــد‪« .‬تی ‬ ‫پهــای‬ ‫تعــداد دانلــود در جهــان بــوده؛ بلکــه بیــن ا ‬ ‫«غیرب ــازی» در سـ ـه ماه اول ‪ 2022‬بیش ــترین درام ــد‬ ‫ِ‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ارزو نوری‬ ‫برنام هه ــای موبایل ــی؛ چ ــه در حال ارائ ــه خدمات ــی‬ ‫مانن ــد درخواس ــت خ ــودرو و خدم ــات باش ــند ی ــا‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا به عن ــوان ی ــک منب ــع س ــرگرمی عم ــل کنن ــد‪،‬‬ ‫ب ــه بخش ــی جدایی ناپذی ــر از زندگ ــی روزم ــره‬ ‫بس ــیاری از م ــردم جه ــان تبدی ــل ش ــده اند؛ ام ــا‬ ‫ک ــدام اپلیکیشـ ـن ها بیش ــتر در بی ــن کار ب ــران‬ ‫محب ــوب هس ــتند؟ ای ــن داده نم ــا با اس ــتفاده از‬ ‫گ ــزارش اخی ــر ‪( Sensor Tower‬س ــایت انالی ــز‬ ‫ام ــار موبای ــل‪ ،‬تجهی ــزات دیجیت ــال‪ ،‬اپلیکیشـ ـن ها‬ ‫و وابس ــته های ای ــن ب ــازار ) ‪ 10‬برنام ــه برت ــر دنی ــا‬ ‫ـای‬ ‫را در سـ ـه ماهه اول س ــال ‪ 2022‬را برمبن ـ ِ‬ ‫دفع ــات دانل ــود از دو منب ــع اصل ـ ِـی «اپ اس ــتور» و‬ ‫«گوگل پل ــی» معرف ــی می کن ــد‪ .‬طب ــق ای ــن گ ــزارش؛‬ ‫ط ــی سـ ـه ماه ابتدایی س ــال ج ــاری می ــادی‪،‬‬ ‫په ــای موبایل ــی در ای ــن دو ب ــازار‬ ‫می ــزان دانل ــود ا ‬ ‫پرمخاط ــب‪ ،‬ب ــه ‪36.9‬میلیار دب ــار رس ــید ک ــه نس ــبت‬ ‫ب ــه ب ــازه زمان ــی مش ــابه در س ــال ‪ 2021‬افزایش ــی‬ ‫حک ــه‬ ‫‪14‬درص ــدی را نش ــان می ده ــد؛ بااین توضی ‬ ‫ً‬ ‫از ‪ 10‬اپلیکیشــن بــا بیشــترین تعــداد دانلــود‪ ،‬عمدتــا‬ ‫پلتفر مه ــای ش ــبکه های اجتماع ــی ب ــوده ک ــه‬ ‫شـ ـش مورد از ای ــن ‪10‬م ــورد نی ــز ب ــه دو برن ــد ‪Meta‬‬ ‫بک ــه‬ ‫و ‪ ByteDance‬تعل ــق دارن ــد؛ به این ترتی ‬ ‫سب ــوک»‪« ،‬واتـ ـس اپ» و‬ ‫«اینس ــتا گرام»‪« ،‬فی ‬ ‫را نی ــز در «اپ اس ــتور» و «گوگل پل ــی» کس ــب ک ــرده‬ ‫اس ــت‪821 :‬میلی ــون دالر؛ یعن ــی پردرامدتر ی ــن‬ ‫در «اپ اس ــتور» و دومی ــن برنام ــه پردرام ــد در‬ ‫«گوگل پل ــی» (اولی ــن برنام ــه ‪ Google One‬اس ــت)‪.‬‬ ‫چی ــک از برنام هه ــای متعل ــق‬ ‫یک ــه هی ‬ ‫درحال ‬ ‫ب ــه «مت ــا» ازنظ ــر درام ــد ناخال ــص در فهرس ــت ‪10‬‬ ‫برنام ــه اول س ــال ق ــرار ندارن ــد؛ ام ــا پ ــول هنگفت ــی‬ ‫ً‬ ‫را روان ــه جی ــب صاحبانش ــان کرده ان ــد ک ــه لزوم ــا‬ ‫ازطر ی ــق دو فروش ــگاه انالی ــن یادش ــده حاص ــل‬ ‫یش ــود‪« .‬مت ــا» در پای ــان س ــال ‪ 2021‬بی ــش از‬ ‫نم ‬ ‫‪117.9‬میلیــارددالر عایــدی داشــت کــه ‪97‬درصــدش‬ ‫را مدی ــون تبلیغ ــات در برنامه های ــش ب ــود‪ .‬یک ــی‬ ‫از اثرگذارتر ی ــن عوام ــل ب ــر رش ـ ِـد مال ــی برنام هه ــای‬ ‫یک ــه ای ــن‬ ‫موبایل ــی‪ ،‬همه گی ــری کرون ــا ب ــوده؛ به طور ‬ ‫که ــا ب ــا ایج ــاد گزین ــه «دسترس ــی ممت ــاز» ک ــه‬ ‫ابزار ‬ ‫یش ــود؛ تن ــوع‬ ‫ب ــا پرداخ ــت درون برنامــه ای فع ــال م ‬ ‫و امکان ــات بیش ــتری را دراختی ــار کاربرانش ــان ق ــرار‬ ‫ـدی‬ ‫داده و به این ترتی ــب‪ ،‬ش ــاهد رش ــد ‪30‬درص ـ ِ‬ ‫یک ــه ب ــه درام ــد‬ ‫ـترکان خ ــود بودن ــد؛ اتفاق ‬ ‫مش ـ ِ‬ ‫‪111‬میلی ــارددالری در س ــال ‪ 2020‬منج ــر ش ــد‪ .‬ا گرچ ــه‬ ‫به نظ ــر می رس ــد ب ــا فروک ــش ت ــب کرون ــا در ما هه ــای‬ ‫اخی ــر‪ ،‬درام ــد ای ــن اپلیکیش ـن ها از گزین هه ــای ارائ ــه‬ ‫خدم ــات وی ــژه ش ــرایط کرونای ــی کاه ــش یاب ــد؛ ام ــا‬ ‫نه ــا ت ــا س ــال‬ ‫یش ــود س ــطح درام ــد ا ‬ ‫تخمی ــن زده م ‬ ‫‪ 2025‬ب ــه بی ــش از ‪270‬میلی ــارددالر برس ــد‪.‬‬ ‫‪ 10‬برنامه برتر دنیا‬ ‫در سه ماهه اول سال ‪2022‬‬ ‫برمبنای دفعات دانلود از‬ ‫ِ‬ ‫«اپ استور» و «گوگل پلی»‬ ‫صبامحمودوند‬ ‫‪3‬‬ ‫کیانابهادری‬ ‫ا گرچه «متا» (فیس بوک سابق) در‬ ‫ماه های اخیر با حواشی مختلف همراه‬ ‫بوده و هجمه های متعددی علیه ان‬ ‫شکل گرفته؛ اما همچنان با چهار اپ‬ ‫پرطرفدار‪ ،‬دراین فهرست وجود دارد‪.‬‬ ‫امیره ثابت زاده‬ ‫سالم بر تو ای ابادان‬ ‫لهـای‬ ‫گهـای جوشـان غیرتـت ‪ ...‬سلام بـر نخ ‬ ‫سلام بـر ر ‬ ‫سـوخته قامتت ‪ ...‬سلام بـر کوچ ههـای نجیـب و عطـر‬ ‫شقایق های دامنت ‪ ...‬اه بر پروانه های لطیف و قلب های‬ ‫یهـا‬ ‫سهـای عفیفـت کـه زیـر اوار بی بن دو بار ‬ ‫شـریف و نف ‬ ‫مانـد ‪ ...‬اه بـر اشـک مادران جگر سـوخته ات انگاه که تمام‬ ‫تار و پودشـان در میـان دسـتان شـبیخون زده غمبـار در‬ ‫یشـود ‪ ...‬ابـادان مـن‪،‬‬ ‫یهـا ب هخـا ک سـپرده م ‬ ‫دامنـه الالی ‬ ‫تـو را به بزرگ ِـی نامـت می شناسـم ‪ ...‬نامـت جـاودان بـاد‪.‬‬ ‫سوسن فخر موسوی‬ ‫پردانلودهای‬ ‫گوگل پلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فیس بوک‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تیک تاک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تلگرام‬ ‫شاپی‬ ‫واتس اپ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پردانلودهای‬ ‫اپ استور‬ ‫کپ کات‬ ‫«کپ کات» یک برنامه‬ ‫جامع ویرایش ویدئو و جزو‬ ‫دارایی های«بایت دنس»؛‬ ‫صاحب «تیک تا ک» است‪.‬‬ ‫مسنجر‬ ‫«تیک تا ک» در سال ‪2021‬‬ ‫عنوان برنامه ای با بیشترین‬ ‫دفعات دانلود را داشت و‬ ‫در سال ‪ 2022‬نیز تا کنون‬ ‫برنامه اول فهرست است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«اسنپ چت» که عمدتا از بازار‬ ‫رقابت با اپ های دارای درامد‬ ‫داشتن‬ ‫جا می ماند؛ این بار با‬ ‫ِ‬ ‫‪300‬میلیون کاربر فعال روزانه‪،‬‬ ‫در فهرست ‪ 10‬عنوان اول‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫اسنپ چت‬ ‫‪10‬‬ ‫�پردرامدتر�ین اپ ها‬ ‫تیک تاک‬ ‫یوتیوب‬ ‫دیزنی پالس‬ ‫اسپاتیفای‬ ‫شاتر‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫نمایشگاه‬ ‫«سپیده دب�یری ‪»2‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی «سپیده دبیری ‪ »2‬در گالری «انتظامی»‬ ‫با ارائه اثاری از سپیده دبیری‪ ،‬علیرضا فرهی‪ ،‬نسترن سادات‬ ‫مجیدی‪ ،‬الهه پارسایی‪ ،‬فریماه خسروی‪ ،‬مهسا طریقت‪،‬‬ ‫هدیه دلنواز‪ ،‬زهرا علیزاده‪ ،‬زهرا بشکار‪ ،‬زهرا حاجیان‪ ،‬نسرین‬ ‫لبافی‪ ،‬مهناز مختاری‪ ،‬بهاره جعفردوالبی‪ ،‬عاطفه ولی پور‪،‬‬ ‫سمیه دادجو‪ ،‬فاطمه سادات رضوی قمصری‪ ،‬رضوان‬ ‫جامعی‪ ،‬سمیرا حسن زاده‪ ،‬ایالر مرادی‪ ،‬فرزانه عسگری‪،‬‬ ‫شهرزاد ضرغامی‪ ،‬فاطمه طهماسبی‪ ،‬مهسا باقری‪ ،‬سارا‬ ‫یاری زاده و راضیه باجلند؛ تا ‪ 11‬خردادماه بین ساعات ‪15‬‬ ‫ نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬باالتر از مطهری‪ ،‬روبه روی‬ ‫تا ‪ 18‬به‬ ‫ِ‬ ‫فروشگاه اتکا‪ ،‬پال ک ‪ ،608‬واحد ‪ 5‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علیرضافرهی‬ ‫گاهی فکر می کنم شاید تاریخ مصرفم تمام شده!‬ ‫جـواد رضویـان کـه در سـریال «جادوگـر» بـا احمـد مهرانفـر همبـازی شـده‪،‬‬ ‫دربـاره ایـن همـکاری و زوج جدیـدی کـه بـا او سـاخته‪ ،‬گفـت؛ مـن االن‬ ‫نمی توانـم ایـن را تاییـد کنـم زیـرا نیـاز داریـم که مخاطب مـا را تایید کنـد‪ .‬وی‬ ‫ادامه می دهد؛ زوج سـازی چه در سـینما و چه در سـریال‪ ،‬کار دشواری ست‪.‬‬ ‫امیـدوارم بازهـم بتوانـم بـا احمـد کار کنـم و از صبـوری و تکنیـک و اخلاق‬ ‫خوبـش یـاد بگیـرم‪ .‬برایـم بسـیار لذت بخـش اسـت کـه در اینـده هـم بـا او‬ ‫کار کنـم و امیـدوارم بـرای مخاطـب هـم جـذاب باشـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫سـید جـواد رضویـان دربـاره نقشـش در سـریال نمایـش خانگـی «جادوگـر»‬ ‫گفـت؛ دراین سـریال نقـش یـک کاله بـردار را بـازی می کنـم‪ .‬در کارهایـی مثـل‬ ‫«جادوگر» ما خودمان بانی خلق خنده نیسـتیم و موقعیت ها به ما کمدی‬ ‫می دهنـد‪ .‬فضـا جدی تـر اسـت و مـا بیشـتر درگیـر موقعیت کمدی هسـتیم؛‬ ‫به این صورت کـه پرسـوناژ‪ ،‬خلـق کمـدی نمی کنـد و بیشـتر‪ ،‬موقعیت هاسـت‬ ‫ً‬ ‫که بار کمدی را به دوش می کشد‪ .‬کار ما کامال در بستر درام جلو می رود و در‬ ‫موقعیت های مختلف‪ ،‬کمدی خلق می شـود‪ .‬او درباره همکاری با مسـعود‬ ‫ً‬ ‫اطیابـی؛ کارگـردان «جادوگـر» گفـت؛ قبلا هـم در فیلـم سـینمایی «اخالقتـو‬ ‫خـوب کـن» افتخـار همـکاری بـا مسـعود اطیابـی را داشـته ام و بـا وی رفاقـت‬ ‫بـاالی ‪ ۱۰‬سـال دارم‪ .‬مثـل بـرادر بزرگ تـرم هسـتند و بسـیار دوستشـان دارم‬ ‫و سـعادتی بـود کـه در خدمتشـان باشـم‪ .‬رضویـان درپاسخ به این سـوال که‬ ‫ً‬ ‫باتوجه بـه تجربـه فضای کارگردانی‪ ،‬ایا در سـریال «جادوگـر» کامال در خدمت‬ ‫کارگـردان بـوده یـا نظـر و پیشـنهاد هـم داده اسـت؟ گفـت؛ در هـر برداشـت‪،‬‬ ‫حکـم نهایـی را کارگـردان می دهـد‪ .‬لحظاتـی کـه احسـاس کنیـم نظراتمـان‬ ‫می توانـد کمک کننـده باشـد پیشـنهاد می دهیـم ا گر اسـتفاده شـد کـه بهتر؛‬ ‫ا گـر اسـتفاده نشـد چنانچـه در صحنه های دیگـر نکته ای به ذهنمان برسـد‬ ‫همچنـان باانگیـزه پیشـنهاد می دهیـم‪ .‬شـاید از ‪ ۱۰‬پیشـنهادی کـه مطـرح‬ ‫ً‬ ‫می کنیـم نه تـای ان هـا رد بشـود ولـی کال مـا ا گـر احسـاس کنیـم می توانیـم‬ ‫ً‬ ‫درراسـتای متـن بـه بهترشـدن سـکانس کمـک کنیـم حتمـا نظرمـان را بیـان‬ ‫می کنیـم‪ .‬وی دربـاره تفـاوت محدودیت هـای تلویزیـون و نمایـش خانگـی‬ ‫گفـت؛ محدودیـت همه جـا هسـت‪ .‬گاهـی بعضـی چیزهـای دچـار اشـکال‬ ‫پخـش می شـود کـه باعث تعجب اسـت؛ اما از اینکه حـس یک با مو دوهوایی‬ ‫بـه مـا دسـت می دهد متاسـف می شـویم؛ طوری کـه انگار ایـن محدودیت ها‬ ‫بـرای بعضی هـا اعمـال می شـود و بـرای برخـی نیسـت‪ .‬او بااشـاره به دشـواری‬ ‫خندانـدن مـردم در شـرایط فعلـی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد؛ موانعـی کـه االن جلوی‬ ‫راه ماسـت‪ ،‬کـم نیسـت‪ .‬هـم محدودیـت سـاخت محتـوا داریـم و هـم مـردم‬ ‫سـخت تر می خندنـد و متاسـفانه نمی خواهیـم بـاور کنیـم کـه مـردم مـا‬ ‫ان قـدر باهـوش هسـتند و از رسـانه های مختلـف‪ ،‬فیلم هـای مختلفـی‬ ‫می بیننـد کـه دلیلـی نـدارد کـه بخواهنـد کار ضعیـف یـا متوسـط مـا را تماشـا‬ ‫کننـد و تحمـل کننـد‪ .‬کار مـا امـروز سـخت تر از گذشـته اسـت‪ .‬ب هشـخصه‬ ‫دچـار نگرانـی شـده ام‪ .‬مـن بغـض دارم وقتـی می خواهـم بـروم سـر صحنـه و‬ ‫کمدی کار کنم‪ .‬گاهی فکر می کنم شاید تاریخ مصرف من تمام شده و دیگر‬ ‫نمی توانـم مـردم را بخندانـم‪ .‬بازیگـر سـریال های طنـز تلویزیون دربـاره اینکه‬ ‫چـرا دیگـر تلویزیـون سـریال های طنـز پرمخاطـب تولیـد نمی کنـد؟ توضیـح‬ ‫تکـن‬ ‫داد؛ ایـا هم وغـم مدیـران فعلـی مـا این اسـت که سـریال خیابان خلو ‬ ‫بسـازند؟ ایـن محدودیت هایـی کـه وجـود دارد مـا را لـه اسـت‪ .‬مـن احسـاس‬ ‫می کنـم شـاید نمی خواهنـد ایـن اتفاق بیفتد‪ .‬شـاید ا گر هر شـب سـریال تلخ‬ ‫و غمگیـن پخـش کنیم بیشـتر به مـذاق مدیـران خوش بیاید تااینکه سـریال‬ ‫طنـز بسـازیم و مـردم را بخندانیـم‪ .‬رضویـان افـزود؛ مـا جماعتـی بودیـم کـه‬ ‫نزدیـک بـه سـه دهه فعالیـت و همیشـه سـعی کرده ایم که بهترین حالمـان را‬ ‫بـا مـردم به اشـترا ک بگذاریـم و بـا حـال خـوب برایشـان کار کنیم‪ .‬من شـرایط‬ ‫نیمـه دوم دهـه ‪ ۹۰‬به بعـد را درک نمی کنـم‪ .‬تیم هـا و افـراد دغدغه منـد و پای‬ ‫کار کـه همچنـان هسـتند و مـا هـم که تمام تالشـمان این اسـت که لحظاتی را‬ ‫خلـق کنیـم کـه مردم لـذت ببرند اما این سیاسـت ها را نمی فهمم‪ .‬نمی دانم‬ ‫ایـن چـه روندی سـت کـه در کار دچـارش شـده ایم‪ .‬ا گـر کار بـد اسـت بگوییـد‬ ‫ً‬ ‫بـد اسـت‪ ،‬ا گـر نیـاز بـه اصلاح دارد بگوییـد کار دیگـر بسـازید یـا اصلا بگوییـد‬ ‫نپسـندیدیم امـا مـا را از بالتکلیفـی دربیاوریـد‪ .‬جـواد رضویـان درپایـان گفـت؛‬ ‫شتـر از‬ ‫ترجیـح می دهـم خیلـی مسـائل را بـاز نکنـم چـون مـردم بسـیار باهو ‬ ‫این هسـتندکه مـن بخواهـم برایشـان از دلیـل نبـود سـریال های خـوب در‬ ‫تلویزیـون بگویـم‪ .‬امیـدوارم حـال فـردا از امروزمـان بهتـر باشـد و نرسـیم بـه‬ ‫جایی کـه بگوییـم سال به سـال دریـغ از پارسـال‪.‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫«اتاق» و «پوست»‬ ‫«گـروه اتـاق» در زمینـه سـاخت و اجرای موسـیقی و پرفورمنس به سرپرسـتی‬ ‫بامـداد افشـار از سـال ‪ ۲۰۱۵‬اغاز بـه کار کـرد‪ .‬نتیجـه فعالیـت گـروه تا ب هحـال‬ ‫انتشـار چهـار البـوم موسـیقی به نام هـای «شـهر‪-‬بازی» و «باالنـس»‪« ،‬بـه‬ ‫دشت نفتون» و «تفریق» (در دو جلد) بوده است‪ .‬البومی که به تازگی با نام‬ ‫«اتاق» منتشر شده‪ ،‬مجموع اثار دو البوم اول گروه است که با مستر جدید‬ ‫به صـورت یکجـا ارائـه شـده اسـت‪ .‬البـوم موسـیقی متـن فیلـم «پوسـت» نیـز‬ ‫از سـاخته های بامداد افشـار اسـت‪ .‬این مجموعه شـامل نه قطعه موسیقی‬ ‫یو هشـتمین‬ ‫متنی سـت کـه سـیمر غ بلوریـن بهتریـن موسـیقی متـن از س ‬ ‫جشـنوار ه بین المللـی فیلـم فجـر و همچنیـن جایـزه بهتریـن موسـیقی متـن‬ ‫فیلـم از جشـنواره حافـظ سـال ‪ 1400‬را دریافـت کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن نامـزد‬ ‫چهاردهمیـن دوره جشـن بـزرگ منتقـدان و نویسـندگان سـینمایی ایـران‬ ‫در ‪ 1401‬شـده اسـت‪ .‬موسـیقی فیلـم «پوسـت» تجربه ای سـت حاصـل از‬ ‫تلفیق افسـانه های ایرانی با موسـیقی شـمنی و موسـیقی ترکمن و سـاز و اواز‬ ‫عاشـیق ولـی عبـدی‪ .‬بامـداد افشـار به گفتـ ه خـودش؛ در تولیـد این اثـر هم از‬ ‫نقاشـی های محمـد سـیاه قلم الهـام گرفتـه و هم مشـاوره بهمـن و بهـرام ارک‬ ‫برایش راهگشا بوده‪ .‬هنرمندان این البوم شامل موزیسین ها‪ :‬بامداد افشار‬ ‫(اهنگسـازی‪ ،‬تنظیـم)‪ ،‬عاشـیق ولی عبـدی (قوپـوز‪ ،‬اواز )‪ ،‬حسـین بخشـی‬ ‫(باالبـان)‪ ،‬مصطفـی محترمـی (دایـره)‪ ،‬نیوشـا قربانـی (ویولن سـل)‪ ،‬روزبـه‬ ‫شـاه گلدی (کمانچه)‪ ،‬ارش والی نژاد (سـازهای کوبه ای)‪ ،‬عرفان عاصمی نژاد‬ ‫(اواز شـمنی)‪ ،‬بهمـن ارک (زنبـورک) ضبـط‪ ،‬میکـس و مسـتر‪ :‬بامـداد افشـار‬ ‫(اسـتودیو اتاق) هسـتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2510‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی به شماره مزایده ‪1001005971000001‬‬ ‫مزایده طرح استحصال چوب گونه کهور درختان سوخته‬ ‫جنگل خسرج‪ ،‬منطقه شنین حسین‪ ،‬شهرستان کرخه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرسـتان شـوش درنظردارد کاالهای خود به شـرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده را با بهره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (‪ )www.setadiran.ir‬با شـماره مزایده ‪ 1001005971000001‬را به صورت الکترونیکی‪ ،‬به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخه ‪1401/03/04‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬الی ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/03/05‬لغایت مورخه ‪1401/03/08‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 09:30‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی ست‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارک الکترونیکـی دولـت (سـتاد) اسـت و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده‪ ،‬شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده (درصـورت وجـود هزینـه‬ ‫مربوطه)‪ ،‬پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پا کات‪ ،‬اعالم به برنده‪ ،‬واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه و از این طریق‬ ‫امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد می شود باتوجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده‪ ،‬قبل از ارائه پیشنهاد‪ ،‬از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل اورید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫م الف ‪3/401-100‬‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000903‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای رضـا اردسـتانی فرزنـد ذبیح اله به شناسنامه شـماره ‪ 933‬صـادره از ورامین‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪89/06‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 873‬فرعـی از ‪ 110‬اصلـی واقـع در بـاغ نصـرت بخـش‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن مالکیت مشـاعی متقاضـی اقـای رضا اردسـتانی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪121‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000889‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجتبـی‬ ‫محمدی افشـار فرزنـد محمـد بـه شناسنام هشـماره ‪ 1051‬صـادره از تهـران در‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی در ان به مسـاحت‬ ‫‪ 899‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 84‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در کهریـزک بخـش حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک ورامیـن سـند مشـاعی بـه مقـدار ‪ 250‬مترمربع به نام متقاضـی از مجتبی‬ ‫کربالئـی ( کـه بـه محمدی افشـار تغییـر یافتـه اسـت) و بـه میـزان ‪ 250‬مترمربـع بـه نـام‬ ‫متقاضـی محمـد مصفـا و مابقـی خریـداری از اصغـر قوطولیـدون محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪125‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060000889‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد‬ ‫مصفـا فرزنـد عبـاس به شناسنامه شـماره ‪ 87‬صادره از شـمیرانات در سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪899‬‬ ‫مترمربع از پال ک شماره ‪ 84‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در کهریزک بخش حوزه ثبت‬ ‫ملـک ورامیـن بـه میزان ‪ 250‬مترمربع مالکیت مشـاعی متقاضـی و ‪ 250‬مترمربع‬ ‫بـه نـام مجتبـی کربالئـی (کـه بـه محمدی افشـار تغییـر یافتـه اسـت) و مابقـی‬ ‫خریـداری از اصغـر قوطولیـدون محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪126‬ث‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقای احسـان حامدلبافیان به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیت المثنـی نوبـت اول‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت تمامت ششـدانگ اعیان‬ ‫یکبـاب اپارتمـان بـه شـماره پلا ک ثبتـی باقیمانـده ‪ 11372‬فرعـی از ‪ 233‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده‬ ‫اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور برابـر‬ ‫سـند قطعـی ‪ 142919‬مـورخ ‪ 1383/08/06‬دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 36‬مشـهد ذیـل‬ ‫صفحـه ‪ 260‬دفتـر ‪ 1076‬بـه نـام احسـان حامدلبافیـان ثبـت و سـند مالکیـت بـه‬ ‫شـماره ‪ 630380‬صـادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و‬ ‫متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در‬ ‫مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪،‬‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪530‬‬ ‫مشـهد ناحیه سه‬ ‫ابالغ اجراییه کالسه ‪140100006‬‬ ‫بدینوسـیله بـه تعـدادی از ورثـه مرحـوم مهـدی احمدابـادی فرزنـد نصـرت‬ ‫بـه نام هـای ‪ -۱‬اقـای محمدصابـر احمدابـادی فرزنـد مهـدی بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 0981746535‬بـا والیـت نصـرت اهلل احمدابـادی؛ ‪ -۲‬زهـرا احمدابـادی فرزنـد‬ ‫مهـدی بـا شـماره ملـی ‪ 0970514301‬بـا والیـت نصـرت اهلل احمدابـادی؛ ‪ -۳‬یلـدا‬ ‫احمدابـادی فرزنـد مهـدی بـا شـماره ملـی ‪ 5730206232‬بـا والیـت نصـرت اهلل‬ ‫احمدابـادی بـا شـماره ملـی ‪ 0793211247‬ابلاغ می شـود خانـم سـعیده‬ ‫احمدابـادی فرزنـد غالمعلـی بـا شـماره ملـی ‪ 5739919479‬بـه اسـتناد سـند‬ ‫ازدواج شـماره ‪ 1387/10/0۹-1175‬دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ ۳۰‬شـهر نقـاب‬ ‫اسـتان خراسـان رضوی جهـت وصـول مهریـه خـود بـه تعـداد ‪ ۲۵۰‬سـکه تمـام‬ ‫بهـار ازادی بـه اسـتثنای سـهم االرث خـود‪ ،‬تقاضـای صـدور اجراییـه کـرده اسـت‬ ‫کـه براسـاس ارائـه گواهـی انحصـار وراثـت از سـوی بسـتانکار‪ ،‬می بایسـت توسـط‬ ‫ورثه (به نسبت سهم االرث از ماترک مدیون) پرداخت شود و چون برابر گزارش‬ ‫مامور اجرای ثبت جوین‪ ،‬امکان ابالغ واقعی میسـر نشـده اسـت؛ لذا به اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ ۱۸‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا بـه شـما ابلاغ می شـود‬ ‫که اجرایی از تاریخ انتشـار این ا گاهی ابالغ شـده محسـوب و به مسـتفاد از ماده‬ ‫مذکـور عملیـات اجرایـی ‪ ۱۰‬روز پس از انتشـار ا گاهـی‪ ،‬جریان یافته و به جز ا گهی‬ ‫مزایـده ا گهـی دیگـری منتشـر نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر اجرایی واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت اپاچـی ‪ RTR180‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید مـدل ‪ 13۹۰‬بـا شـماره پلا ک ‪637-85157‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0E6CB2090422‬و شـماره تنـه ‪180B‬‬ ‫بـه مالکیـت علـی جعفـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫ساقط است‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫رایگان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید مـدل ‪ ۱۴۰۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪759 -74‬ی‪۶۴‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1601248‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CE2MK074123‬بـه مالکیـت معصومه عباسـی با‬ ‫کـد ملـی ‪ ۰۸۴۹۴۹۵۵۹۸‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم گران بی بـی شـهنوازی بـه موجب وکالتنامـه شـماره ‪ 1401/02/24-18649‬دفترخانـه ‪ 72‬خاش و‬ ‫بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیت المثنـی حدنگاری که بـه امضای شـهود و به گواهی‬ ‫دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 72‬خـاش رسـیده مدعی سـت کـه سـند مالکیـت دفترچـه ای بـه شـماره‬ ‫چاپـی ‪ 100213‬مربـوط بـه ششـدانگ پلا ک ‪ 1583‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک از بخـش چهـار‬ ‫بلوچستان شهر خاش‪ ،‬کوچه ‪8‬متری منشعبه از خیابان سرباز مورد ثبت ‪ 9183‬صفحه ‪ 274‬دفتر ‪50‬‬ ‫املا ک بـه نـام خانـم فریـده هاشـمزهی ثبت شـده‪ ،‬به علـت جابجایی مفقود شـده و درخواسـت صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتب به اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ائین نامه ثبـت‪ ،‬در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک‬ ‫مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یا‬ ‫سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضای‬ ‫مدت مذکور و نرسـیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/10 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای ایوب یاری یکه پسـته دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0730488071‬به شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 2/0100211‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان ُدرمحمـد یـاری بـه شماره شناسـنامه ‪ 164‬در تاریـخ ‪ 1401/01/05‬در اقامتـگاه دائمـی خـود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬ایـوب یاری یکه پسـته فرزنـد‬ ‫درمحمـد شـماره ملـی ‪ 0730488071‬متولـد ‪ 1335/06/08‬صـادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -2‬ظریفه‬ ‫یاری یکه پسـته فرزنـد درمحمـد شـماره ملـی ‪ 0730488942‬متولـد ‪ 1346/05/07‬صـادره از تربت جـام‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -3‬گلزاده یاری یکه پسـته فرزند درمحمد شـماره ملـی ‪ 0730490610‬متولـد ‪1354/06/01‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬پروین یاری یکه پسـته فرزند درمحمد شـماره ملـی ‪0730490629‬‬ ‫متولـد ‪ 1358/05/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬احمـد یاری یکه پسـته فرزنـد درمحمـد‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0730819981‬متولـد ‪ 1334/06/08‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -6‬محمدقیـوم‬ ‫یاری یکه پسـته فرزنـد درمحمـد شـماره ملـی ‪ 093241211‬متولـد ‪ 1352/01/01‬صـادره از مشـهد فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -7‬سـتار یاری یکه پسـته فرزنـد درمحمـد شـماره ملـی ‪ 0731872371‬متولـد ‪1348/02/08‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -8‬مریم یاری یکه پسـته فرزند درمحمد شـماره ملـی ‪0732473136‬‬ ‫متولـد ‪ 1365/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رضـا مریدقـادری فرزنـد عبدالرحیـم بـه شـماره ملـی ‪ 0748409149‬صـادره از تایبـاد‬ ‫بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت ششـدانگ پال ک ثبتی ‪2438‬‬ ‫فرعی از ‪ 250‬اصلی بخش ‪ 14‬مشـهد واقع در تایباد که متعلق به وی اسـت به علت جابجایی وسـایل‬ ‫منـزل مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی سـوابق ثبتـی موجـود‪ ،‬معلـوم شـد سـند مالکیت ششـدانگ پال ک‬ ‫ثبتی فوق الذکر ذیل شـماره ثبت ‪ 86814‬دفتر ‪ 293‬صفحه ‪ 148‬به نام متقاضی ثبت و سـند مالکیت‬ ‫کاداسـتری به شـماره سـریال ‪098595‬د‪ 91‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬که سـوابق بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتراض کتبی خـود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/10 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000259‬لـه خانـم سـمیه زارعی سـنگانی فرزنـد غالمرسـول؛ علیـه‬ ‫احمـد جمیلی سـنگانی فرزنـد علیرضـا‪ ،‬دودانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک نهصـد و چهـل و هشـت از‬ ‫یکصد و هفتاد و هشت اصلی سنگان شهرستان خواف بخش شش تربت حیدریه به مساحت یکصد‬ ‫و پنجاه و دو مترمربع به مالکیت مدیون مذکور به انضمام مشـاعات مربوطه‪ ،‬برابر گزارش کارشناسـی‬ ‫وارده بـه شـماره ‪ 1400/500/134‬مورخـه ‪ 1400/02/02‬بـه مبلـغ سـیزده میلیـارد و چهارصـد و هشـت‬ ‫میلیـون ریـال (‪ 13/408/000/000‬ریـال) ارزیابـی شـده کـه مطابق گزارش کارشـناس در دودانگ متعلق‬ ‫به مدیون‪ ،‬منزلی در دو طبقه به زیربنای دویسـت و چهل مترمربع (‪ 240‬مترمربع) (هر واحد یکصد و‬ ‫بیسـت مترمربع) بنا شـده که تمام اسـکلت و با قدمت دو سـال سـاخت و دارای امتیازات اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫اسـت‪ .‬لذا با توجه به قطعیت ارزیابی‪ ،‬ملک فوق که عرصه و اعیان دودانگ از ششـدانگ پال ک مذکور‬ ‫اسـت از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/25‬در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫خـواف واقـع در شـهر خـواف‪ ،‬بلـوار فرهنـگ از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ارزیابی‬ ‫ً‬ ‫شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های‬ ‫مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتـی کـه مـورد مزایـده‬ ‫دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه‬ ‫رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایـده نیـز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نقدا از برنده مزایده وصول می شـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری‬ ‫بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬حـدود و مشـخصات ششـدانگ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫پلا ک‪ :‬شـماال بطـول ‪ 21/30‬متـر بـه کوچـه خاتم االنبیـاء ‪4‬؛ شـرقا بطـول ‪ 14/80‬متـر بـه خیابـان اصلـی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خاتم االنبیـا؛ جنوبـا بطـول ‪ 29/90‬متـر بـه منـزل مجـاور؛ غربـا بطـول ‪ 15/10‬متـر به کوچه فرعـی ‪4‬متری‪.‬‬ ‫ادرس ملـک‪ :‬شهرسـتان خـواف‪ ،‬شـهر سـنگان‪ ،‬خیابـان خاتم االنبیاء‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/10 :‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رحمت الـه شـاقوزائی فرزنـد دادمحمـد تقاضـای کتبـی خـود را جهـت دریافت سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده در دفترخانه دو خـواف به این‬ ‫اداره تحویـل نمـوده و مدعی سـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکباب منـزل پال ک ثبتـی ‪ 456‬فرعی از‬ ‫‪ 156‬اصلـی واقـع در بخـش شـش تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی اسـت بـه علـت سـهل انگاری مفقـود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لذا با بررسـی دفتر الکترونیکی امال ک مشـخص شـد که به حکایت دفتر امال ک ‪ 65‬صفحه‬ ‫‪ 422‬ذیـل ثبـت ‪ 48538‬سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه شـماره سـریال ‪889472‬ب‪ 94‬بـه‬ ‫نـام رحمت الـه شـاقوزائی فرزنـد دادمحمـد صـادر و تسـلیم شـده و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ایـن ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبـی خود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/10 :‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری تویوتـا کمـری ‪ GLX‬مـدل ‪ 2007‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪751 -74‬ل‪ 36‬و شماره موتور ‪ 2AZA351446‬و شماره شاسی ‪ 6T1BE42K07X377624‬به مالکیت‬ ‫رضا برغمدی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX-TU5‬مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪455 -42‬ن‪ 31‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 139B0212422‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE5MK652715‬به مالکیت اراد شایان کیا‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160306012000199‬و ‪ 140160306012000200‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای منوچهر ا کبری مقـدم فرزند نعمت به شماره شناسـنامه ‪3‬‬ ‫صادره از بردسـکن در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 92/36‬مترمربع‬ ‫از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1426‬اصلـی واقـع در بخـش یـک کاشـمر بـه ادرس خیابـان سـلطانیه ‪ 7‬خریـداری از‬ ‫مالک رسـمی اقای حبیب هادی رزق ابادی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪599‬‬ ‫قاسـمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1396/09/22-139660322002007463‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی بزی براتـی بـه شناسـنامه شـماره ‪1326‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 3671989211‬صـادره از زابـل فرزنـد رضـا متولـد ‪ 1359‬به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 312‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 898‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬بلـوار ارتـش‪ ،‬ارتش ‪ 26‬انتقالی از احمدعلی سـرحدی ذیل ثبـت ‪ 4337‬صفحه‬ ‫‪ 401‬دفتـر ‪ 28‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪194‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب لیـدا محمـدی مالـک خودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکس بـه رنگ نوک مدادی مـدل ‪1384‬‬ ‫با شماره پال ک ایران ‪439 -19‬م‪ 33‬و شماره موتور ‪ 12484053842‬و شماره شاسی ‪ 17201000‬به علت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز و کارت خودرو) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور‬ ‫را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایی در مورد خـودرو مذکور دارد ظـرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان‬ ‫ًً‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقرر اقدام خواهد شـد‪ .‬ضمنا طبق وکالتنامه اقای سـپهر‬ ‫دارابـی جهـت هرگونه اقدام‪ ،‬اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب پرسـتو بسـاطی مالک خودرو وانت اریسـان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1397‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪148 -29‬هــ‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 118J5011132‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB66PE2JC470809‬بـه‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم فرشته امیری دارای شماره شناسنامه ‪ 3329489812‬به شرح دادخواست به کالسه ‪ 0100089‬از‬ ‫این دادگاه درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان فتح اله اسـفنجی‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 329488786‬در تاریـخ ‪ 1401/02/18‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفته ورثه‬ ‫حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬مسـعود اسـفنجی بـه ش ش ‪ 3329921692‬صـادره از‬ ‫گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬میلاد اسـفنجی بـه ش ش ‪ 3320095056‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی‬ ‫‪ -3‬افسـانه اسـفنجی به ش ش ‪ 3329922060‬صادره از گیالنغرب دختر متوفی ‪ -4‬مسـتانه اسـفنجی‬ ‫به ش ش ‪ 3320034677‬صادره از گیالنغرب دختر متوفی ‪ -5‬فرشته امیری به ش ش ‪3329489812‬‬ ‫صادره از گیالنغرب همسر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‪ ،‬درخواست مزبور را در یک نوبت‬ ‫ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر نخسـتین‬ ‫ا گهـی ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬دوگانه سـوز بـه رنـگ سـفید شـیری‬ ‫مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪487 -19‬و‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ 11491006601‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA46AA 9CG342124‬مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/01-140160318011000652‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومـه راه نوردبی ازاراباتـری فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2670216307‬صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اعیان احداثی‬ ‫(تلمبـار ) بـه مسـاحت ‪ 612‬مترمربـع پلا ک ‪ 45‬فرعـی از ‪ 69‬اصلی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 13‬فرعی‬ ‫از ‪ 69‬اصلـی واقـع در قریـه پوستین سـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق محمـد سـاعد جلیـل محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/203‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز طبیعت شرق‬ ‫در تاریـخ ‪ 1399/05/21‬بـه شـماره ثبـت ‪ 73263‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14009355241‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬کلیـه امـور پیمانـکاری مربـوط بـه سـاخت سـاختمان ها و ابنیـه عمومـی اعـم از چوبـی‪ ،‬اجـری‪،‬‬ ‫سـنگی‪ ،‬بتنـی و فلـزی‪ ،‬سـازه های سـاختمانی‪ ،‬محوطه هـای کوچـک‪ ،‬دیوارکشـی‪ ،‬اجـرای پیاده روهـا‪ ،‬ایجـاد فضـای سـبز و نگهـداری ان درصـورت لـزوم‬ ‫پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان خراسـان رضوی‪ ،‬شهرسـتان مشـهد‪،‬‬ ‫بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر مشـهد‪ ،‬محلـه خرمشـهر‪ ،‬خیابـان دهالویـه‪ ،‬خیابـان دهالویـه ‪[ 8‬حمیدیـه ‪ ،]7‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪9173875448‬‬ ‫سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ ‪ 1.000.000‬ریال نقدی منقسـم به ‪ 100‬سـهم ‪ 10000‬ریالی تعداد ‪ 100‬سـهم ان با نام عادی مبلغ ‪1000000‬‬ ‫ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره ‪ 5152372‬مورخ ‪ 1399/05/14‬نزد بانک توسـعه تعاون شـعبه امام خمینی(ره) با کد ‪ 1901‬پرداخت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اعضـا هیئت مدیـره‪ :‬اقـای مهـدی تقوائی نـژاد بـه شـماره ملـی ‪ 0859582035‬و بـه سـمت عضو هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سـال و به سـمت‬ ‫مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سـال؛ خانم زهرا قندی به شـماره ملی ‪ 0920525164‬و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سـال؛ اقای محمدجواد‬ ‫قلـی زاده بـه شـماره ملـی ‪ 0922426465‬و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارنـدگان حـق امضا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهداور‬ ‫شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا عقـود اسلامی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری بـا امضـای مشـترک مدیرعامـل و رئیـس‬ ‫هیئت مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬خانم نازنین غالمرضائی گل خطمی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0923353607‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـه مـدت یـک سـال مالـی؛ خانـم میتـرا دلفانـی بـه شـماره ملـی ‪ 3920371860‬بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه‬ ‫مدت یک سـال مالی‪ .‬روزنامه کثیراالنتشـار سـایه جهت درج ا گهی های شـرکت تعیین شـد‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه‬ ‫فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1327853‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی کالسه ‪140000453‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 140000453‬ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مغازه به شماره پال ک ثبتی چهار هزار و ششصد و سی و سه فرعی مجزا شده از هشتصد و پنجاه و نه فرعی از پانصد و هفده فرعی‬ ‫از یکصد و شـصت و شـش اصلی بخش سـیزده مشـهد به مسـاحت چهل متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع به نشـانی‪ :‬تربت جام‪ ،‬بلوار شـهید سـلیمانی‪ ،‬نبش شـهید سـلیمانی پنج‪ ،‬سـمت راسـت با حدود اربعه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه شـرح شـماال‪ :‬بطـول ده متـر و پنـج سـانتیمتر دیـوار مشـترک بـه دکان چهـار هـزار و ششـصد و سـی و چهـار فرعـی از هشـتصد و پنجـاه و نـه فرعـی از یکصـد و شـصت و شـش اصلی؛ شـرقا‪ :‬بطول چهار متر و شـش‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر درب و دهنه دکان به خیابان؛ جنوبا‪ :‬بطول ده متر و پنج سـانتیمتر دیواریسـت به خیابان دوم خیراباد؛ غربا‪ :‬بطول چهار متر و پنج سـانتیمتر دیواریسـت به پال ک چهار هزار و ششـصد و سـی و پنج‬ ‫فرعـی از هشـتصد و پنجـاه و نـه فرعـی از یکصـد و شـصت و شـش اصلـی کـه سـند ان بـا شـماره چاپـی هفتصـد و هفتـاد و هشـت هـزار و هشـتصد و نـود و پنـج ذیل ثبت شـماره سـی و پنج هـزار و چهارصد و شـانزده‪،‬‬ ‫صفحه پنج‪ ،‬دفتر دویسـت و سـی به نام اقای محمد رسـتمی ثبت و صادر شـده اسـت به اسـتناد سـند ازدواج شـماره ده هزار و چهارصد و هشـت مورخ ششـم اذرماه سـال یکهزار و سـیصد و هفتاد و سه تنظیمی‬ ‫دفترخانـه ازدواج چهـل و دو تربت جـام در قبـال مبلـغ سـی میلیـون ریـال کـه طبـق نـرخ شـاخص تـورم بـه مبلـغ پنـج میلیـارد و سـیصد و سـی و هشـت میلیـون و دویسـت و پنجـاه و سـه هـزار و دویسـت و پنجـاه و‬ ‫هفت ریال محاسـبه شـده بابت مهریه خانم فریبا خدادادپور و نیم عشـر دولتی به انضمام دو عشـر اضافه توقیف شـده که طبق نظریه مورخ بیسـتم اذرماه سـال یکهزار و چهارصد و اصالحیه وارده مورخ هفتم‬ ‫اردیبهشـت ماه سـال یکهزار و چهارصد و یک کارشـناس رسـمی دادگسـتری ششـدانگ پال ک چهار هزار و ششـصد و سـی و سـه فرعی مجزا شـده از هشـتصد و پنجاه و نه فرعی از پانصد و هفده فرعی از یکصد و‬ ‫شـصت و شـش اصلـی بخـش سـیزده مشـهد بـه مبلـغ هشـت میلیـارد و نهصـد و شـصت میلیـون ریـال ارزیابی و قطعی شـده اسـت‪ .‬ششـدانگ پلا ک فوق به صورت یکبـاب مغازه بـا عرصه به مسـاحت چهل متر و‬ ‫هفتاد و پنج دسـیمترمربع با سـازه دیوار باربر و سـقف طاق ضربی به ارتفاع حدود چهار متر‪ ،‬بدنه کاشـی‪ ،‬کف سـنگ‪ ،‬درب شیشـه سـکوریت و حفاظ کرکره ای فلزی‪ ،‬قدمت حدود بیسـت سـال و دارای امتیازات‬ ‫اب و بـرق و گاز اسـت و در حـال حاضـر بـه عنـوان لـوازم یدکـی خـودرو مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا‪ ،‬ملـک در حال حاضـر به مبلغ یکصد میلیون ریال رهـن و ماهیانه مبلغ هفده میلیون‬ ‫ریـال اجـاره از تاریـخ یکـم فروردیـن مـاه سـال یکهـزار و چهارصـد و یـک لغایـت یکـم فروردیـن مـاه سـال یکهـزار و چهارصـد و دو از طرف خانم سـتاره رسـتمی در اجاره مسـتاجر‪ ،‬اقای مجتبی غفاری (طبـق اظهارات‬ ‫نامبـرده) قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬چهاردانـگ و نیـم مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق از سـاعت نـه الـی دوازده روز چهارشـنبه مـورخ بیسـت و پنجـم خـرداد ماه سـال یکهـزار و چهارصد و یـک در واحد اجرای اسـناد‬ ‫رسـمی اداره ثبـت اسـناد و املا ک واقـع در تربت جـام‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی‪ ،‬روبـروی اداره گاز از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده چهاردانـگ و نیـم مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق از مبلـغ شـش میلیـارد و‬ ‫ً‬ ‫هفتصد و بیسـت میلیون ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬طبق ماده صد و سـی و شـش ائین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا‪ ،‬شـرکت در مزایده منوط به پرداخت‬ ‫ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده‬ ‫بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر؛ مانده فروش را به حسـاب سـپرده واریز نکند؛ مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات‬ ‫فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده درصورت درخواسـت بسـتانکار‪ ،‬تجدید می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصرف درصورتی که‬ ‫مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می شـود‪ .‬ضمنا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از‬ ‫تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/10 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2510‬‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد؛‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛‬ ‫سقف تسهیالت ساخت‪ ۶۰۰ ،‬میلیون تومان شد بانک سپه؛ پیشرو در اجرای مصوبات دولت‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن از افزایش سـقف تسـهیالت‬ ‫مسـکن بـرای سـازندگان حرفـه ای در تهـران و سـایر‬ ‫نشـهرها بـه ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان خبـر داد‪ .‬محمـود‬ ‫کال ‬ ‫شـایان از افزایـش سـقف تسـهیالت سـاخت بـرای‬ ‫سـازندگان رعایت کننـده فناوری های نویـن در تهران‪،‬‬ ‫نشـهرها‪ ،‬مرا کـز اسـتان ها و سـایر شـهرها خبـر‬ ‫کال ‬ ‫داد و گفـت‪« :‬بانـک مسـکن بـه سـازگان حرفـه ای کـه‬ ‫یهـای نویـن‬ ‫واحدهـا را بااسـتفاده از مصادیـق فناور ‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی باتا کیدبراینکـه بانـک سـپه‬ ‫پیشـرو در اجـرای مصوبـات دولـت اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫سیسـتم یکپارچـه بانکـداری و سـند برنامه تحـول راهبردی‬ ‫بانـک سـپه در افـق ‪ 1404‬بایـد بـه افق هـای اینـده بانـک‬ ‫نگریسـت و از دسـتاوردهای ان سـخن گفـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫احسـان خانـدوزی وزیـر در مراسـم رونمایـی از سیسـتم‬ ‫یکپارچـه بانکـداری و سـند برنامـه تحـول راهبـردی بانـک‬ ‫سـپه در افـق ‪ ۱۴۰۴‬کـه هم زمـان بـا گرامیداشـت سـالروز‬ ‫ازادسـازی خرمشـهر در سـالن همایش هـای بانـک سـپه‬ ‫و بـا رعایـت کاهـش مصـرف انـرژی بسـازند در تهـران‪،‬‬ ‫اصفهـان‪ ،‬شـیراز‪ ،‬مشـهد‪ ،‬تبریـز‪ ،‬قـم‪ ،‬کـرج‪ ،‬اهـواز‪،‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬قم‪ ،‬سـاری‪ ،‬رشـت‪ ،‬کیش و قشـم‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان تسـهیالت پرداخـت می کنـد»‪.‬‬ ‫شـایان افـزود‪« :‬رقـم تسـهیالت بـرای این دسـته از‬ ‫سـازندگان در مرا کـز اسـتان ها و شـهرهای بـاالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارنفـر جمعیـت‪ ۵۰۰ ،‬میلیون تومـان بـه ازای هـر‬ ‫واحـد و سـایر شـهرها ‪ ۴۵۰‬میلیون تومـان اسـت»‪.‬‬ ‫با وام مسکن ‪ ۷۰۰‬میلیونی موافقت نشد‬ ‫مدیرعام ــل بان ــک مس ــکن گف ــت‪« :‬ش ــورای پ ــول و‬ ‫اعتب ــار ب ــا افزای ــش س ــقف تس ــهیالت خری ــد مس ــکن‬ ‫ب ــرای زوجی ــن تهران ــی ب ــه ‪ ۷۰۰‬میلیون توم ــان موافق ــت‬ ‫نک ــرد و در حال حاض ــر ای ــن تس ــهیالت ب ــا هم ــان‬ ‫یش ــود»‪ .‬رس ــتم قاس ــمی‬ ‫س ــقف های قبل ــی اعط ــا م ‬ ‫شت ــر از ارائ ــه پیش ــنهاد‬ ‫(وزی ــر راه وشهرس ــازی) پی ‬ ‫افزای ــش س ــقف تس ــهیالت خری ــد مس ــکن زوجی ــن‬ ‫تهران ــی ب ــه ‪ ۷۰۰‬میلیون توم ــان ب ــه ش ــورای پ ــول و اعتب ــار‬ ‫خب ــر داده ب ــود‪ .‬وی در هم ــان نشس ــت همچنی ــن ب ــر‬ ‫حش ــدن پیش ــنهاد افزای ــش س ــقف وام ودیع ــه‬ ‫مطر ‬ ‫مســکن بــه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومــان بــرای مســتاجران تهرانــی‬ ‫در ش ــورای پ ــول و اعتب ــار نی ــز تا کی ــد ک ــرده ب ــود‪ .‬وزی ــر‬ ‫را هو شهرســازی ‪ ۳‬خردادمــاه در حاشــیه مراســم افتتــاح‬ ‫لو نق ــل ریل ــی اع ــام ک ــرد؛ پیش ــنهاد‬ ‫نمایش ــگاه حم ‬ ‫افزای ــش وام ودیع ــه مس ــکن ب ــه ‪ ۱۰۰‬میلیون توم ــان در‬ ‫یش ــود ک ــه‬ ‫جلس ــه ش ــورای پ ــول و اعتب ــار بررس ــی م ‬ ‫ً‬ ‫نهایت ــا مصطف ــی قمری وف ــا (مدی ــرکل روابط عموم ــی‬ ‫بان ــک مرک ــزی) هم ــان ش ــب از تصوی ــب ای ــن پیش ــنهاد‬ ‫خب ــر داد؛ ام ــا خب ــری از بررس ــی پیش ــنهاد افزای ــش‬ ‫س ــقف وام خری ــد مس ــکن ب ــه ‪ ۷۰۰‬میلیون توم ــان‬ ‫نش ــد‪ .‬در همین ارتب ــاط؛ محم ــود ش ــایان (مدیرعام ــل‬ ‫بان ــک مس ــکن) از ع ــدم موافق ــت ش ــورای پ ــول و‬ ‫اعتب ــار ب ــا افزای ــش س ــقف تس ــهیالت خری ــد مس ــکن ب ــه‬ ‫‪۷۰۰‬میلیون توم ــان خب ــر داد‪.‬‬ ‫سامانه پل (پرداخت لحظه ای) در بانک پارسیان‪ ،‬عملیاتی شد‬ ‫سـامانه پرداخـت لحظـه ای «پـل» در بانـک پارسـیان‬ ‫راه انـدازی و امـکان انتقـال وجـه بین بانکـی بـا سـهولت‪،‬‬ ‫سـرعت و امنیـت بیشـتر و ب هصـورت لحظـه ای فراهـم‬ ‫شـد‪ .‬مشـتریان بانـک پارسـیان بااسـتفاده از ایـن سـامانه‬ ‫می تواننـد بـا امنیـت بیشـتر و کارمـزد کمتـر نسـبت‬ ‫بـه سـامانه های سـاتنا و پایـا‪ ،‬بـرای انتقـال انـی مبالـغ‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون ریـال یـا کمتـر بااسـتفاده از اینترنـت بانـک و‬ ‫همراه بانـک پارسـیان‪ ،‬ب هصـورت انـی بـه انتقـال وجـه بـه ‬ ‫حسـاب افراد در سـایر بانک هایی که دارای این سـامانه‬ ‫هسـتند‪ ،‬اقـدام کننـد‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد؛ پرداخـت‬ ‫لحظـه ای ازطریـق سـامانه پـل‪ ،‬ازنظـر کارکـردی شـبیه بـه‬ ‫تبـه کارت اسـت؛ با این تفاوت که‬ ‫انتقـال وجـه ازطریق کار ‬ ‫نسـامانه‪ ،‬به جای شـماره‬ ‫شهـا درای ‬ ‫مبـدا و مقصـد ترا کن ‬ ‫کارت‪ ،‬شـماره شـبای حسـاب افـراد اسـت‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران حقیقی بانک ملت ازطریق سامانه سجام‬ ‫یبـر‬ ‫بـا تصویـب هیئت مدیـره بانـک ملـت مبن ‬ ‫پرداخـت سـود سـهام سـنواتی سـهامداران ایـن‬ ‫بانـک ازطریـق سـامانه سـجام‪ ،‬سـود سـهام‬ ‫سـهامداران حقیقـی کـه تا کنـون بـه هـر دلیلـی‬ ‫موفـق بـه دریافـت سـود سـهام خـود نشـده اند‪ ،‬در‬ ‫هفته جاری به حسـاب سـجامی انان واریز خواهد‬ ‫شـد‪ .‬پیرو نامه مدیریت نظارت بر ناشـران سـازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سـود سـهام‬ ‫سـنواتی سـهامداران بانـک ملـت ازطریـق سـامانه‬ ‫سـجام و درراسـتای ایجاد رضایتمندی حدا کثری‬ ‫در سـهامداران‪ ،‬موضـوع یادشـده بـا نظـر موافـق‬ ‫به تصویب هیئت مدیره این بانک رسـید‪ .‬براساس‬ ‫یهـای الزم بـا‬ ‫ایـن گـزارش؛ پـس از انجـام هماهنگ ‬ ‫شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه‬ ‫وجـوه‪ ،‬مقـرر شـد؛ سـود سـهامداران حقیقـی کـه‬ ‫تا کنـون به هر دلیلـی موفـق به دریافت سـود سـهام‬ ‫خـود نشـده اند‪ ،‬از روز ‪ 10‬خردادمـاه سـال جـاری بـه‬ ‫حسـاب سـجامی انـان واریـز شـود‪.‬‬ ‫ثبت تراز مثبت ‪ ۶۸‬درصدی بیمه پارسیان‬ ‫شـرکت بیمـه پارسـیان در اخریـن گـزارش فعالیـت ماهانـه‬ ‫نمـاه سـال ‪ ۱۴۰۱‬اسـت‪ ،‬میـزان‬ ‫خـود کـه منتهـی بـه فروردی ‬ ‫درامـدی کـه از فـروش حـق بیمـه به دسـت اورد‪ ،‬مبلغـی‬ ‫برابـر بـا ‪ ۱۱۶ ،۳‬میلیاردریـال بـود و همچنیـن الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫فروردین ماه شـروع سـال مالی این شرکت بیمه ای ست‪ .‬میزان‬ ‫سـرمایه به ثبت رسـیده ایـن شـرکت بیمـه ای در سـامانه کـدال‬ ‫یسـت؛ بیمـه پارسـیان در‬ ‫پنج هزارمیلیاردریـال اسـت و گفتن ‬ ‫نمـاه موفـق به ثبـت تـراز مثبـت ‪ ۶۸‬درصـدی را از خـود‬ ‫فروردی ‬ ‫بر جـای گذاشـته اسـت‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬همان طورکـه‬ ‫گفتـه شـد شـرکت بیمـه پارسـیان میـزان درامـدی کـه در اولیـن‬ ‫یشـده از سـال مالـی خـود ارائـه کـرد برابـر بـا مبلـغ‬ ‫مـاه سپر ‬ ‫اجــاس ملــی معمــاری و صنعــت ســاختمان در شــمال کشــور بــا‬ ‫تن ــو درح ــال برگ ــزاری اس ــت‪ .‬دراین اج ــاس‬ ‫مش ــارکت بیم ــه تجار ‬ ‫ک ــه در هت ــل میزب ــان بابلس ــر ب ــا حض ــور ش ــرکت های مهندس ــی‪،‬‬ ‫گه ــای اقتص ــادی‪ ،‬ش ــهرداری های ش ــمال کشـــور و‬ ‫هلدین ‬ ‫انبو هســازان درحــال برگــزاری اســت‪ ،‬بیمــه تجــارت نــو تنهــا شــرکت‬ ‫بیمــه ای اس ــت ک ــه دراین نمایش ــگاه حض ــور دارد‪ .‬بیم ــه تج ــارت‬ ‫ن ــو در رویک ــرد جدی ــد خ ــود می کوش ــد ب ــا ارائ ــه محص ــوالت نوی ــن‬ ‫و نف ــوذ ب ــه ب ــازار بیم ــه کش ــور‪ ،‬عالوه ب ــر پاس ــخگویی ب ــه نیاز ه ــای‬ ‫مشــتریان خــود‪ ،‬نســبت بــه افزایــش ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــور‬ ‫اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫عبور مانده تسهیالت اعطایی بانک دی از مرز ‪ 235‬هزارمیلیاردریال‬ ‫تسـهیالت از بانـک دی بـوده اسـت و پـس ازان بخـش‬ ‫«بازرگانـی» بـا حـدود ‪ 22‬هزارمیلیاردریـال و «صنعـت و‬ ‫معـدن» بـا بیـش از ‪ 21‬هزارمیلیاردریـال قرارگرفته انـد‪.‬‬ ‫مانده تسهیالت پرداختی بانک دی به بخش «مسکن‬ ‫و سـاختمان» حـدود ‪ 16‬هزارمیلیاردریـال و در بخـش‬ ‫«کشـاورزی» بیـش از سـه هزارمیلیاردریال بـوده اسـت‪.‬‬ ‫توسط بانک مرکزی فراهم شد؛‬ ‫لغو تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت های بانکی‬ ‫امکان استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت چک برگشتی‬ ‫نپـس می تواننـد با مراجعه بـه‬ ‫صاحبـان چـک از ای ‬ ‫بسـایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شـده حسـاب ها‬ ‫و ‬ ‫بابـت چـک برگشـتی مطلـع شـوند‪ .‬از روز شـنبه مـورخ ‪۷‬‬ ‫خردادمـاه سـال جـاری‪ ،‬طرح قانونی مسـدود کردن وجوه‬ ‫صادرکننـده‪‎‬چـک برگشـتی به انـدازه کسـری مبلـغ چـک‬ ‫در حسـاب های بانکـی اغـاز شـده اسـت‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫بانـک مرکـزی به منظـور ا گاهـی مشـتریان از مبالـغ‬ ‫مسدو دشـده حسـاب ها بابت چک برگشـتی‪ ،‬تمهیدی را‬ ‫بر روی وب سایت خود فراهم کرده است‪ .‬صاحبان چک‬ ‫می تواننـد با مراجع هبـه سـایت بانـک مرکـزی به نشـانی‬ ‫‪ ،www.cbi.ir‬در قسـمت فوتـر (پانوشـت) وب سـایت‪،‬‬ ‫از بخـش «اسـتعالم مبالـغ مسدود شـده حسـاب ها‬ ‫بابـت چـک برگشـتی» از مبالـغ ان ا گاه شـوند‪ .‬همچنیـن‬ ‫باتوج هبـه اتمـام شـیوع ویـروس کرونـا از تیرمـاه سـال‬ ‫جـاری خبـر داد‪ .‬طبـق بخشـنامه ابالغـی بانک ها به‬ ‫تهـای‬ ‫شـعب‪ ،‬تمدیـد خـودکار تاریـخ انقضـای کار ‬ ‫یشـود و مشـتریان بایـد‬ ‫بانکـی از تیرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬لغـو م ‬ ‫برای تمدید انقضای کارت خود‪ ،‬به صورت حضوری‬ ‫بـه شـعبه مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه ملی بین بانک توسعه تعاون و صندوق ملی محیط زیست‬ ‫‪ 7500‬میلیاردریال تسـهیالت اعتباری از محل تفاهم نامه‬ ‫ملـی کمک به اقتصاد سـبز بـا رویکرد ایجادی‪ ،‬توسـعه ای‬ ‫تهـای موجود بین بانک‬ ‫و تکمیلـی بـا بهره گیری از ظرفی ‬ ‫توسـعه تعـاون و صنـدوق ملـی محیـط زیسـت امضـا شـد‪.‬‬ ‫محمـد شـیخ حسـینی (سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون)‬ ‫در جلسـه انعقـاد ایـن تفاهم نامـه گفـت‪« :‬هـر پـروژه‬ ‫تولیـدی و عمرانـی در کشـور بـا پیوسـت محیـط زیسـتی‬ ‫تهـای موجـود‬ ‫زمین هسـاز بهر هبـرداری صحیـح از قابلی ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بانـک توسـعه تعـاون به عنـوان بانـک‬ ‫‪ ۱۱۶ ،۳‬میلیاردریـال بـود و این مبلـغ نسـبت بـه دوره مشـابه‬ ‫سال گذشـته رشـد ‪ ۵۶‬درصـدی را توانسـته به ثبـت برسـاند‪.‬‬ ‫بیشـترین درامـد حاصل شـده از فـروش حـق بیمـه مربـوط بـه‬ ‫رشـته بیمـه «ثالث‪-‬اجبـاری» بـا ‪ ۲۱۵ ،۱‬میلیاردریـال بـود کـه‬ ‫دربرگیرنـده ی ‪ ۳۹‬درصـد از مجمـوع درامـد ماهانـه ایـن شـرکت‬ ‫بـود و نسـبت بـه سال گذشـته این رشـته بیمـه بـا افزایـش‬ ‫درامـد هشـت درصدی روبـه رو بـوده اسـت‪ .‬میـزان خسـارتی‬ ‫کـه بیمـه پارسـیان بـه بیمه شـدگان تحت نظـارت خـود طـی‬ ‫ایـن دوره ماهانـه پرداخـت کرد بالغ بـر ‪ ۸۶۰ ،۱‬میلیاردریـال بود و‬ ‫بیشـترین میزان پرداختی این شـرکت بیمه ای مربوط به رشته‬ ‫بیمـه «ثالث‪-‬جبـاری» و «درمـان» بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مشارکت فعاالنه بیمه تجارت نو در اجالس ملی معماری و صنعت ساختمان‬ ‫مانـده تسـهیالت اعطایـی بانـک دی تـا پایـان‬ ‫نمـاه سـال جـاری از ‪ 235‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫فروردی ‬ ‫عبـور کـرد‪ .‬ایـن تسـهیالت در سـرفصل های بازرگانـی‪،‬‬ ‫خدمـات‪ ،‬صنعـت و معـدن‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬مسـکن و‬ ‫تشـده اسـت‪ .‬بخـش «خدمـات» بـا‬ ‫سـاختمان پرداخ ‬ ‫بیـش از ‪ 173‬هزارمیلیاردریـال‪ ،‬بیشـترین دریافت کننـده‬ ‫مدیریت امور فناوری اطالعات بانک توسعه صادرات خبر داد؛‬ ‫کهـا بـرای تمدیـد‬ ‫مراجعـه حضـوری مشـتریان بان ‬ ‫تاریـخ انقضـای کارت بانکـی خـود از تیرمـاه سـال‬ ‫جـاری الزامـی شـد‪ .‬مدیریـت امـور فنـاوری اطالعـات‬ ‫و امنیـت فضـای مجـازی بانـک توسـعه صـادرات از‬ ‫تهـای‬ ‫لغـو تمدیـد اتوماتیـک تاریـخ انقضـای کار ‬ ‫بانکی ازسـوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بـا تقدیـر از زحمات انجام شـده در طراحـی‪ ،‬اجرا‬ ‫و مدیریـت ایـن سیسـتم‪ ،‬ان را نمـاد موفقیـت بانک سـپه در‬ ‫انجـام ماموریت هـای محولـه ازسـوی دولـت و سـاماندهی‬ ‫بانک هـا دانسـت‪ .‬وی بـا تقدیـر از تالش هـای صورت گرفتـه‬ ‫در مدت زمـان اجـرا و نهایی شـدن ابرپـروژه ادغـام‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بانـک سـپه در ایفـای مسـئولیت خطیـر ادغـام‪ ،‬سـربلند و‬ ‫موفـق بـوده و توانسـته بااتکابـه تجربیـات حاصـل در زمـان‬ ‫ادغـام‪ ،‬ان را در قالـب سیسـتم یکپارچه بانکـداری‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫اجـرا و عملیاتـی کنـد»‪.‬‬ ‫بنگا ههـای کوچـک‪ ،‬متوسـط و زودبـازده در حوز ههـای‬ ‫تولیـد و اشـتغال مطرح اسـت و ازجملـه کارکردهای اصلی‬ ‫بانـک‪ ،‬هدایـت نقدینگـی ب هسـمت و سـوی بخـش واقعی‬ ‫اقتصـاد درقالـب مولـد اسـت»‪ .‬سرپرسـت بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون بااشـاره به اهمیـت پروژ ههـای محیـط زیسـت در‬ ‫برنام ههـای ایـن بانـک گفـت‪« :‬حمایـت از این پروژ ههـا‬ ‫و تخصیـص منابـع ب هسـمت فعالیت هایـی بـا رویکـرد‬ ‫زیسـت محیطی می تواند در زمره راهبردهای اصلی بانک‬ ‫تلقـی شـود»‪.‬‬ ‫مشـتریان می تواننـد بامراجعه بـه صفحـه بانـک مرکـزی‬ ‫و بـا واردکـردن اطالعاتـی شـامل کـد ملـی یـا شـماره تلفن‬ ‫همـراه صاحـب حسـاب‪/‬امضا کننده‪/‬ذینفع‪ ،‬از دو‬ ‫شـیوه «اطالعـات چـک» و «کـد رهگیـری چـک برگشـتی»‬ ‫نسـبت بـه اسـتعالم مبالـغ مسدود شـده حسـاب ها بابـت‬ ‫چک برگشـتی اقدام کنند‪ .‬فرایند مسدودسـازی حسـاب‬ ‫صادرکننـدگان چـک برگشـتی به صـورت تدریجـی و‬ ‫براسـاس توالی چک هایی سـت که به بانک مرکزی ارسال‬ ‫می شـود و ایـن فراینـد در روزهـای نخسـت اغـاز طـرح‬ ‫براسـاس تعداد پیش بینی شـده انجام خواهد شـد و پس‬ ‫از جمـع اوری بازخوردهـای طـرح از بانک هـا‪ ،‬ایـن فراینـد‬ ‫کهـای‬ ‫حدا کثـر طـی حـدود یک هفتـه بـرای تمـام چ ‬ ‫برگشـتی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫همراه بانک ملل به روزرسانی شد‬ ‫درراسـتای توسـعه خدمـات بانکـداری الکترونیـک و‬ ‫امـکان دسترسـی اسـان بـه خدمـات بانکـی نسـخه همراه‬ ‫بانـک ملـل ویـژه گوشـی های ‪ Ios‬به روزرسـانی شـد‪ .‬ایـن‬ ‫موسسـه به منظـور دسترسـی دارنـدگان گوشـی های ‪Ios‬‬ ‫نسـبت‪ ،‬به روزرسـانی همـراه بانک ملـل اقدام کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش می افزایـد‪« :‬دارنـدگان گوشـی های ‪ Ios‬بـرای‬ ‫دریافـت نسـخه به روزشـده همراه بانـک ملـل می تواننـد‬ ‫ازطریـق فروشـگاه های داخلـی اعـم از سـیب اپ‪ ،‬سـیب‬ ‫ایرانـی‪ ،‬اپـل ایـس‪ ،‬اناردونـی و سـیب بانـک اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫یسـت؛ لینـک همـراه بانـک ملـل در هریـک از ایـن‬ ‫گفتن ‬ ‫بسـایت موسسـه اعتبـاری ملـل‬ ‫فروشـگاه ها بـر روی و ‬ ‫به نشـانی ‪ melalbank.ir‬قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 2‬خرداد ‪ 21/1401‬شوال ‪ 23 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 399‬تومان‬ ‫طناز طباطبایی؛‬ ‫‪38‬سالگی‬ ‫سالگی‬ ‫و شکار سیمرغ در ‪38‬‬ ‫‪w w w.m a gla nd. ir‬‬ ‫‪w w w.s a r a f r a z a nne w s .ir‬‬ ‫‪sarafr azan 94@ gmail.com‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2510‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫کشف هزار و ‪ ۴۷۰‬کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق‬ ‫مدی ــرکل منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری گلس ــتان گف ــت‪« :‬ق ــارچ تراف ــل‬ ‫به عن ــوان نوع ــی ق ــارچ خورا ک ــی گران قیم ــت و کمی ــاب ک ــه در زب ــان محل ــی‬ ‫ب هن ــام دنب ــان مش ــهور اس ــت به طورمعم ــول در فص ــول به ــار و تابس ــتان‬ ‫در مناط ــق جنگل ــی دارای پوش ــش گیاه ــی انجیل ــی‪ ،‬بل ــوط و ولی ــک رش ــد‬ ‫می کن ــد»‪ .‬عبدالرحی ــم لطف ــی رویش ــگاه اصل ــی ای ــن ق ــارچ خورا ک ــی را‬ ‫له ــای ش ــمال از گی ــان ت ــا گلس ــتان اع ــام و بی ــان ک ــرد‪« :‬برداش ــت‬ ‫جنگ ‬ ‫یش ــود و ت ــا ش ــهریور ادام ــه می یاب ــد و‬ ‫ای ــن ق ــارچ از اس ــفندماه اغ ــاز م ‬ ‫م ــردم محل ــی باتوج هب ــه قیم ــت ب ــاالی تراف ــل‪ ،‬ب ــرای کسـ ـب درامد ب ــا‬ ‫تخریــب ریشــه درختــان اقــدام بــه برداشــت غیرقانونــی ایــن مــاده خورا کــی‬ ‫می کنن ــد‪ .‬براس ــاس اع ــام س ــازمان منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری کش ــور‬ ‫له ــا ممن ــوع اس ــت و ب ــا پیگی ــری اداره‬ ‫برداش ــت ق ــارچ تراف ــل از جنگ ‬ ‫حقوق ــی ای ــن س ــازمان و ق ــوه قضایی ــه راهکاره ــای قانون ــی ب ــه دادگس ــتری‬ ‫اس ــتان ها اب ــاغ ش ــد ک ــه طب ــق ان ب ــرای جمع اوری کنن ــدگان ای ــن ق ــارچ‬ ‫یش ــود»‪ .‬مدی ــرکل منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری‬ ‫ق ــرار مجرمی ــت اعم ــال م ‬ ‫گلس ــتان گف ــت‪« :‬براین اس ــاس نیروه ــای منابع طبیع ــی ب ــا گشـ ـت زنی در‬ ‫له ــای هیرکان ــی درص ــورت مش ــاهده ی ــا دریاف ــت گ ــزارش جم ـع اوری‬ ‫جنگ ‬ ‫ق ــارچ تراف ــل‪ ،‬حم ــل‪ ،‬خریدوف ــروش ان اق ــدام ب ــه شناس ــایی و دس ــتگیری‬ ‫متخلف ــان و معرف ــی ان ــان ب ــه دس ــتگاه قضای ــی می کنن ــد‪ .‬در دوم ــاه‬ ‫نخســت امســال مامــوران یــگان حفاظــت منابع طبیعــی اســتان توانســتند‬ ‫‪ 1470‬کیلوگ ــرم ق ــارچ تراف ــل قاچ ــاق را در شهرس ــتان های ازادش ــهر‪،‬‬ ‫گالیک ــش‪ ،‬مینودش ــت‪ ،‬کالل ــه‪ ،‬مراوه تپ ــه و بندرگ ــز کش ــف کنن ــد و متهم ــان‬ ‫نه ــای زیرپوش ــش‬ ‫دس ــتگیر و ب ــه مراج ــع قانون ــی معرف ــی ش ــدند»‪ .‬زمی ‬ ‫نب ــر یک میلی ــون و‬ ‫اداره کل منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری گلس ــتان افزو ‬ ‫‪۴۵۲‬ه ــزار و ‪ ۱۸۵‬هکت ــار ان جن ــگل‪،‬‬ ‫‪۳۹۷‬ه ــزار و ‪ ۲۴۴‬هکت ــار اس ــت ک ــه ‬ ‫ ‬ ‫‪۸۶۲‬ه ــزار و ‪ ۸۲۵‬هکت ــار مرت ــع‪ ،‬ح ــدود ‪ ۲۰‬هزارهکت ــار س ــاحل و ‪ ۶۲‬ه ــزار و‬ ‫ ‬ ‫نه ــای مس ــتحدث و م ــوات اس ــت‪.‬‬ ‫‪ ۴۲۰‬هکت ــار زمی ‬ ‫فرمانده انتظامی استان‪:‬‬ ‫خط فکری معاندین‪ ،‬اختالف افکنی ست‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی گلس ــتان گف ــت‪« :‬ام ــروز ب ــا هجم هه ــای گونا گون ــی‬ ‫از س ــوی معاندی ــن و دش ــمنان ای ــن اب و خ ــا ک مواج ــه هس ــتیم و خ ــط‬ ‫یس ــت»‪ .‬س ــردار محم ــد س ــعید فاض ــل دادگ ــر‬ ‫نه ــا اختالف افکن ‬ ‫فک ــری ا ‬ ‫در نشس ــت هم اندیش ــی ب ــا اس ــاتید م ــدارس عل ــوم دین ــی اه ــل س ــنت‬ ‫و تجلی ــل از مدرس ــین برت ــر اس ــتان گلس ــتان اف ــزود‪« :‬علم ــا و روحانی ــون‬ ‫ترکمن صح ــرا نق ــش ب ــارزی در مباح ــث اجتماع ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و امنیت ــی‬ ‫دارن ــد‪ .‬م ــردم و علم ــای فرهیخت ــه ترکمن صح ــرا مردم ــان خوب ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫ا کن ــون بع ــد از دو س ــال خدم ــت دراین اس ــتان مش ــاهده می کن ــم ک ــه‬ ‫تا کن ــون ج ــز عقالنی ــت‪ ،‬ج ــز بزرگ ــی‪ ،‬خدامح ــوری‪ ،‬وح ــدت و خوب ــی‬ ‫در بی ــن م ــردم ترکمن صح ــرا چی ــزی ندی ــدم»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬ام ــروز‬ ‫چه ــا و گذرگا هه ــای مهم ــی روبـ ـه رو هس ــتیم‪ .‬در جری ــان‬ ‫ب هش ــدت ب ــا پی ‬ ‫تف ــرد افراط ــی‪ ،‬اف ــکار و اداب و پنداش ــته ها تحت تاثی ــر فض ــای مج ــازی و‬ ‫ماهوار هه ــا در ح ــال تغیی ــر و تح ــول اس ــت‪ .‬دش ــمن ت ــوان و چش ــم دی ــدن‬ ‫وحــدت و بزرگــی ملــت ایــران را نــدارد‪ .‬امــروز جنــس فضــای بشــری عــوض‬ ‫ش ــده و م ــورد هجم هه ــای گونا گون ــی از س ــوی معاندی ــن و دش ــمنان‬ ‫ای ــن اب وخ ــا ک مواج ــه هس ــتیم»‪ .‬س ــردار دادگ ــر اف ــزود‪« :‬معاندی ــن در‬ ‫جری ــان حادث ــه مش ــهد و هم زمان ــی ان ب ــا حادث ــه گنب ــد هجم ــه فراوان ــی‬ ‫نه ــا را ب هه ــم رب ــط بدهن ــد‪ .‬ش ــب و روز ت ــاش کردن ــد‪.‬‬ ‫وارد کردن ــد ک ــه ا ‬ ‫خ ــط فک ــری معاندی ــن اختالف افکن ــی ب ــود و هس ــت؛ ام ــا علم ــا و م ــردم‬ ‫منطق ــه ب ــا بصی ــرت و هوش ــمندی و دقت نظ ــر خ ــود ام ــور را به دس ــت‬ ‫ً‬ ‫قان ــون و عدال ــت س ــپردند»‪ .‬وی همراه ــی علم ــا در منطق ــه و خصوص ــا در‬ ‫مناطــق روســتایی را خواســتار شــد و گفــت‪« :‬صبــر‪ ،‬عقالنیــت و بردبــاری از‬ ‫خصوصیــات مردمــان ترکمن صحراســت‪ .‬مردمانــی خــوب کــه در کهکشــان‬ ‫ب ــزرگ ای ــن مل ــت جای ــگاه وس ــیعی دارن ــد»‪.‬‬ ‫نقش افرینی روابط عمومی ها‬ ‫در طرح مردمی سازی یارانه ها‬ ‫مدیــر روابط عمومــی اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫یه ــای وزارت م ــردم جهادگ ــران امیدافری ــن و س ــربازان خ ــط‬ ‫«روابط عموم ‬ ‫مق ــدم نب ــرد اقتص ــادی هس ــتند ک ــه می توانن ــد ب ــا کار جه ــادی و انقالب ــی‪،‬‬ ‫شهــای دشــمن بــرای ضربـه زدن بــه امیــد مــردم از راه اقتصــاد را خنثــی‬ ‫تال ‬ ‫کننــد»‪ .‬مهــدی خالقــی در جمــع مدیــران ســتادی و روســای ســازمان ها و‬ ‫ش ــرکت های تابع ــه وزارت م ــردم و مدی ــران روابط عموم ــی سراس ــر کش ــور‬ ‫ک ــه ب ــا حض ــور وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«ام ــروزه اهمی ــت جای ــگاه روابط عموم ــی در عص ــر ارتباط ــات و دوران ــی ک ــه‬ ‫اطالع رس ــانی در هم ــه عرص هه ــا پیش ــتاز اس ــت‪ ،‬دوچن ــدان ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫با توج هب ــه گس ــتردگی وظای ــف تعری ــف ش ــده وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫ً‬ ‫ته ــای‬ ‫اجتماع ــی تقریب ــا هم ــه اقش ــار جمعیت ــی کش ــور مخاط ــب فعالی ‬ ‫یه ــای ای ــن خان ــواده‬ ‫یش ــوند ک ــه روابط عموم ‬ ‫وزارتخان ــه محس ــوب م ‬ ‫ب ــزرگ می توان ــد به عن ــوان ب ــازوی توانمن ــد فع ــال‪ ،‬در ح ــوزه ا گاهی بخش ــی‬ ‫و اطالع رس ــانی کیفی ــت عملک ــرد‪ ،‬اه ــداف و سیاسـ ـت های کالن ای ــن‬ ‫وزارتخان ــه و نهاده ــای زیر مجموع ــه گام بردارن ــد»‪ .‬مدی ــر روابط عموم ــی‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گلس ــتان تا کی ــد ک ــرد‪« :‬ب ــرای رس ــیدن‬ ‫ب ــه اه ــداف عدالت مح ــور دول ــت مردم ــی و تا کی ــدات و منوی ــات مق ــام‬ ‫معظــم رهبــری (مدظله العالــی) در مــورد جهــاد تبییــن‪ ،‬وزارت مــردم یکــی‬ ‫از بزرگ تری ــن ارکان دول ــت جمه ــوری اس ــامی ای ــران اس ــت ک ــه جای ــگاه‬ ‫یه ــای این دس ــتگاه را‬ ‫وی ــژه ای دارد و همی ــن مه ــم‪ ،‬نق ــش روابط عموم ‬ ‫چندین براب ــر ک ــرد ه اس ــت»‪ .‬خالق ــی با بیان اینک ــه تح ــول‪ ،‬کار فرهنگ ــی و‬ ‫نس ــازی‪ ،‬نق ــد منصفان ــه و مطالب هگ ــری از جمل ــه مفاهیم ــی هس ــتند‬ ‫گفتما ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫ک ــه از مولف هه ــای اصل ــی جه ــاد تبیی ــن محس ــوب م ‬ ‫«مقدم ــه اص ــاح‪ ،‬تح ــول و توج ــه ب ــه خواس ــته های ب هح ــق مل ــت‪ ،‬جه ــاد‬ ‫تبیی ــن در وزارت م ــردم اس ــت‪ .‬در برهـ ـه ای ک ــه ش ــک و تردی ــد و ابه ــام‬ ‫در برخ ــی اذه ــان حا ک ــم ش ــود و دش ــمنان ه ــم فتنه انگی ــزی و تحری ــف‬ ‫می کننــد‪ ،‬ا گــر کســی بخواهــد حقیقتــی را تبییــن کنــد هزین ههــای معنــوی‬ ‫یش ــود و ای ــن ش ــجاعت و صداق ــت ب ــرای‬ ‫و حیثیت ــی زی ــادی را متحم ــل م ‬ ‫یه ــای وزارت‬ ‫او هزین هب ــر اس ــت‪ ،‬اینج ــا جه ــاد الزم اس ــت ک ــه روابط عموم ‬ ‫م ــردم به عن ــوان یک ــی از وس ــیع ترین مجموع هه ــای اطالع رس ــانی در‬ ‫بدن ــه دول ــت‪ ،‬جهادگ ــران امیدافری ــن و س ــربازان خ ــط مق ــدم ای ــن نب ــرد‬ ‫شه ــای دش ــمن‬ ‫هس ــتند ک ــه می توانن ــد ب ــا کار جه ــادی و انقالبـ ـی ‪ ،‬تال ‬ ‫ب ــرای ضربــه زدن ب ــه امی ــد م ــردم از راه اقتص ــاد را خنث ــی کنن ــد»‪.‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫دو انتصاب تازه‬ ‫در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هرمزگان‬ ‫ مرتض ــی عابدین ــی‪ ،‬به عن ــوان سرپرس ــت‬‫ش ــرکت مل ــی پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی‬ ‫هرمــزگان انتخــاب شــد‪ .‬طــی حکمــی ا زســوی‬ ‫عباس ــی (مدی ــر عملی ــات ش ــرکت مل ــی‬ ‫پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی ای ــران)‪ ،‬مرتض ــی‬ ‫عابدین ــی عه ــده دار مس ــئولیت ش ــرکت مل ــی‬ ‫پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی هرم ــزگان ش ــد‪.‬‬ ‫ فضـ ـل اهلل ا کب ــری ب هس ــمت مع ــاون‬‫مدیر عام ــل ش ــرکت مل ــی پخ ــش‬ ‫فراورد هه ــای نفت ــی ای ــران منص ــوب ش ــد‪.‬‬ ‫براین اس ــاس‪ ،‬ط ــی حکم ــی از س ــوی‬ ‫نژاد عل ــی (مدیر عام ــل)‪ ،‬مدی ــر ش ــرکت‬ ‫مل ــی پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی هرم ــزگان‬ ‫ته ــا و تجربی ــات ارزش ــمند‬ ‫به دلی ــل قابلی ‬ ‫ارتق ــاء یافت ــه و ب هس ــمت مع ــاون مدیر عام ــل ش ــرکت مل ــی پخ ــش‬ ‫فراورد هه ــای نفت ــی ای ــران منص ــوب ش ــد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تعریف کد پروژه برای احیای اثار تاریخی در منطقه ‪20‬‬ ‫معاون راه روستایی اداره کل راهداری لرستان خبر داد؛‬ ‫عقد‪ ۷۲‬فقره قرارداد ساخت راه روستایی در لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معـاون راه روسـتایی اداره کل راهـداری‬ ‫لرسـتان گفـت‪« :‬باتوج هبـه مبادلـه‬ ‫موافقت نامـه پروژ ههـای راه روسـتایی و‬ ‫عقـد ‪ ۷۲‬فقـره قـرارداد دراین حـوزه‪ ،‬امسـال‬ ‫جهش ساخت راه روستایی در استان اتفاق‬ ‫خواهـد افتـاد»‪ .‬مصطفـی ملکـی صادقـی‬ ‫کـه همـراه بـا ابراهیمـی (نماینـده سلسـله‬ ‫و دلفـان در مجلـس شـورای اسلامی) از‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫محورهـای روسـتایی دلفـان بازدیـد م ‬ ‫در جمـع مـردم روسـتای عزیزکشـته گفـت‪:‬‬ ‫«در سراسـر اسـتان از محـل اعتبـارات سـال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬موافقت نام ههـای پروژ ههـای راه‬ ‫روسـتایی به مبلـغ اعتبـار ‪ ۳۰۸‬میلیاردتومـان‬ ‫بـا سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫مبادلـه شـده کـه درنهایـت بـه عقـد ‪ ۷۲‬فقـره‬ ‫قـرارداد جهـت بهسـازی‪ ،‬سـاخت ابنیـه فنـی‬ ‫و روکـش اسـفالت در ‪ ۱۰۲‬محـور به مبلـغ‬ ‫‪۴۴۰‬میلیاردتومـان شـده اسـت و این پروژه ها‬ ‫درحال حاضـر از پیشـرفت قابل مالحظـه ای‬ ‫برخـوردار هسـتند کـه امیـد مـی رود امسـال‬ ‫شـاهد جهـش قابل مالحظـه ی بهسـازی‪،‬‬ ‫سـاخت و روکـش اسـفالت راه روسـتایی‬ ‫در اسـتان باشـیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه همـه‬ ‫پروژه هـای راه روسـتایی اسـتان فعـال اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـا تفویـض سـاخت و توسـعه راه های‬ ‫روسـتایی بـه اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫یهـای انجا مشـده و‬ ‫جـاده ای و پیگیر ‬ ‫همراهی مدیریت ارشـد اسـتان و نمایندگان‬ ‫مـردم در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬پروژ ههـا‬ ‫فعـال و از پیشـرفت مناسـبی برخـوردار شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون فنـی و راه روسـتایی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای لرسـتان‬ ‫بااشـاره به پروژ ههـای شهرسـتان دلفـان‬ ‫گفـت‪« :‬درمجمـوع قـرارداد سـاخت و توسـعه‬ ‫‪ ۱۰۱‬کیلومتـر راه روسـتایی بااعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلیاردتومـان در شهرسـتان دلفـان‬ ‫در دسـتورکار قـرار دارد کـه درتلاش هسـتیم‬ ‫امسال‪ ۶۱‬میلیاردتوماناز ایناعتبار رانهایی‬ ‫کنیـم»‪ .‬وی درخصـوص محـور عزیزکشـته‬ ‫گفـت‪« :‬بهسـازی و اسـفالت هشـت محـور‬ ‫ً‬ ‫روسـتایی جمعا بااعتبـار ‪ ۱۲.۷‬میلیاردتومان‬ ‫اجرایـی شـده کـه محـور عزیز کشـته نیـز در‬ ‫ایـن قالـب قـرارداد عملیاتـی گردیـده اسـت‬ ‫محـور عزیزکشـته راه دسترسـی تعـداد زیادی‬ ‫روسـتا بـا جمعیـت قابل توجهـی اسـت کـه‬ ‫در ادامـه بـا مبادلـه موافقت نام ههـای ‪۱۴۰۱‬‬ ‫و در زمـان مناسـب تـا پایـان فصـل کاری‪،‬‬ ‫ادامـه مسـیر تـا امامـزاده نیـز نهایـی خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬براسـاس اعتبـارات سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تـا پایـان شـهریورماه امسـال ‪ ۲۰‬کیلومتـر‬ ‫راه روسـتایی دارای اولویـت در بروجـرد‬ ‫به بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬سرپرسـت اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای لرسـتان‪،‬‬ ‫از اختصـاص سـه میلیاردتومان اعتبـار بـه‬ ‫بهسـازی و روکش اسـفالت محور گردشـگری‬ ‫ونایـی خبـر داد و گفـت‪« :‬این میـزان اعتبـار‬ ‫از محـل اعتبـارات حـوادث و بـا تلاش فـراوان‬ ‫اختصاص یافته است‪ .‬اعتبارات خوبی برای‬ ‫خریـد ماشـین االت بـه اسـتان اختصـاص‬ ‫یافته است و تجمیع ماشین االت و امکانات‬ ‫شهرسـتان ها بـرای اجـرای پروژ ههـای‬ ‫اولویـت دار در برنامـه قـرار دارد»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫لرستان‪ ،‬سـاماندهی ورودی استان در محور‬ ‫تهـا عنـوان کـرد و‬ ‫بروجـرد_ارا ک را از اولوی ‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن نویـد را بـه مـردم می دهیـم در‬ ‫سـال اینـده هیـچ روسـتای بـاالی ‪۲۰‬خانـوار‬ ‫فاقد راه اسفالته در بروجرد نداشته باشیم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اهمیـت توسـعه حمل ونقـل‬ ‫و نقـش ان در درامدزایـی گفـت‪« :‬در حـوزه‬ ‫حمل ونقـل از اسـتان های موفـق کشـور‬ ‫هستیم ناوگان اتوبوس استان از جوان ترین‬ ‫یشـود؛ امـا در بخـش‬ ‫نـاوگان محسـوب م ‬ ‫یبـوس به علـت‬ ‫سـواری های کرایـه ای و مین ‬ ‫فرسـودگی وسـایل نقلیه بـا مشـکالتی مواجه‬ ‫هستیم که امیدواریم با تخصیص تسهیالت‬ ‫نوسـازی و جایگزینـی نـاوگان جدیـد شـاهد‬ ‫رونـق این بخـش باشـیم براسـاس اعتبـارات‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬تـا پایـان شـهریورماه امسـال‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتـر راه روسـتایی دارای اولویـت در‬ ‫بروجـرد به بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫لرسـتان‪ ،‬از اختصـاص سـه میلیاردتومان‬ ‫اعتبـار بـه بهسـازی و روکـش اسـفالت‬ ‫محـور گردشـگری ونایـی خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«این میزان اعتبار از محل اعتبـارات حوادث‬ ‫و بـا تلاش فـراوان اختصـاص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫اعتبـارات خوبـی بـرای خریـد ماشـین االت‬ ‫بـه اسـتان اختصـاص یافتـه اسـت و تجمیـع‬ ‫ماشـین االت و امکانـات شهرسـتان ها بـرای‬ ‫اجـرای پروژ ههـای اولویـت دار در برنامـه‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬سرپرسـت اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای لرسـتان‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫ورودی اسـتان در محـور بروجـرد_ارا ک را از‬ ‫تهـا عنـوان کرد و گفـت‪« :‬این نوید را به‬ ‫اولوی ‬ ‫مردم می دهیم در سال اینده هیچ روستای‬ ‫بـاالی ‪۲۰‬خانـوار فاقـد راه اسـفالته در بروجـرد‬ ‫نداشـته باشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت‬ ‫توسـعه حمل ونقل و نقش ان در درامدزایی‬ ‫گفـت‪« :‬در حـوزه حمل ونقـل از اسـتان های‬ ‫موفق کشـور هسـتیم ناوگان اتوبوس اسـتان‬ ‫یشـود؛ امـا‬ ‫از جوان تریـن نـاوگان محسـوب م ‬ ‫در بخش سـواری های کرایه ای و مینی بوس‬ ‫به علت فرسـودگی وسـایل نقلیه با مشکالتی‬ ‫مواجـه هسـتیم کـه امیدواریـم بـا تخصیـص‬ ‫تسهیالت نوسازی و جایگزینی ناوگان جدید‬ ‫شـاهد رونـق این بخـش باشـیم»‪.‬‬ ‫جلسـه هم اندیشـی اثـار میراثـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری ری بـا حضـور‬ ‫نماینـده مجلـس شـورای اسلامی ‪ ،‬مدیـر کل اداره کل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان تهـران‪ ،‬شـهردار منطقـه‪ ،‬رئیـس‬ ‫میراث فرهنگـی ری و نماینـده شـورای اسلامی شهرسـتان ری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری منطقـه ‪20‬؛ یزدیخـواه (نماینـده مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی) در این جلسـه با اشـاره به اقـدام خـوب شـهرداری منطقـه‬ ‫تبـه‬ ‫‪ 20‬در تعریـف کـد پـروژه بـرای احیـای اثـار تاریخـی‪ ،‬گفـت‪« :‬ا کنـون با عنای ‬ ‫توجـه ویـژه اعضـای شـورای شـهر‪ ،‬مدیریـت شـهری تهـران و شـهردار منطقـه‬ ‫بـه میراث فرهنگـی‪ ،‬فرصتـی بی بدیل در ری خلق شـده اسـت؛ اما متاسـفانه‬ ‫بودجـه تخصیـص داده شـده بـه اثـار تاریخـی بسـیار محدود اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به ضرورت دعوت از وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫بـرای بازدیـد و بررسـی وضعیـت اثـار تاریخـی ری‪ ،‬افـزود‪« :‬به منظور دسـتیابی‬ ‫بـه نتایـج خـوب در احیـای اثار تاریخی و توسـعه صنایع دسـتی‪ ،‬بایـد اهداف‬ ‫ایـن بازدیـد ازجملـه سـاختار و وضعیت نگهـداری اثار تاریخـی‪ ،‬فعاالن عرصه‬ ‫گردشگری و تفاهم نامه بین سازمان های ذی ربط بررسی و مشخص شود»‪.‬‬ ‫مدیر عاملسازمانبهشت زهرا ؟س؟‪:‬‬ ‫ً‬ ‫سارقان سنگ‪ ،‬معموال تیم هستند‬ ‫مدیر عامل سـازمان بهشـت زهرا ؟س؟ از سـرقت‬ ‫سـنگ قبـر از بهشـت زهرا؟س؟ خبـر داد‪.‬‬ ‫سـعید غضنفـری مدیرعامـل بهشـت سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا؟س؟ گفـت‪« :‬عالوه بـر افزایـش‬ ‫نظـارت شـبانه روزی نیروهـای دژبـان و انضباط‬ ‫شهری و افزایش تعداد دوربین های مداربسته‬ ‫در بهشـت حضـرت زهرا ؟س؟‪ ،‬شـهردار شـب نیز‬ ‫دایـر شـده اسـت تـا جلـوی وقـوع ایـن دسـت اقدامـات گرفتـه شـود»‪ .‬رضایـی‬ ‫یکـی از سـنگ فروشـان کـه کنـار بهشـت زهرا؟س؟ مغـازه دارد‪ ،‬می گویـد کـه‬ ‫ً‬ ‫سارقان سنگ معموال تیم هستند‪ ،‬تراشکار سنگ هم خودشان دارند و سراغ‬ ‫مغـازه داران نمی اینـد‪ .‬وی افزود‪« :‬با توجه به افزایش زیاد قیمت‪ ،‬سـنگ برخی‬ ‫خانواده های عزادار به دنبال تهیه سنگ دست دوم هستند که همین باعث‬ ‫گ قبـر برونـد»‪.‬‬ ‫می شـود عـده ای خدانشـناس سـراغ سـرقت سـن ‬ ‫انتخاب فرمانده حوزه مقاومت‬ ‫بسیج دانش اموزی ‪ ۵۰۴‬شهدای شلمچه شهر فشافویه‬ ‫از اغاز سال جاری تا کنون محقق شد؛‬ ‫ورود ‪ 69‬فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر امیراباد‬ ‫قزاقسـتان و روسـیه بـه پرترددتریـن بنـدر‬ ‫حاشـیه دریـای خـزر وارد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنـدر امیرابـاد همچنیـن از رشـد‬ ‫‪ 38‬درصـدی کاالهـای اساسـی نسـبت بـه‬ ‫مـدت مشـابه سـال قبـل در ایـن بنـدر خبـر‬ ‫داد کـه بـا دارابـودن مجموعـه کاملـی از‬ ‫امکانـات در پذیـرش انـواع کاالهـا همچـون‬ ‫تعـدد انبارها ‪ ،‬سـیلوهای نگهـداری کاالهای‬ ‫اساسـی و بهره گیـری از شـقوق مختلـف‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنـدر امیرابـاد با بیان اینکـه ‪ ،‬بنـدر‬ ‫امیرابـاد از ابتـدای سـال تا کنـون پذیـرای‬ ‫‪ 69‬فرونـد کشـتی تجـاری و تخلیـه و بارگیری‬ ‫بیـش از ‪ 350‬هزار تـن انـواع کاال بـوده گفـت‪:‬‬ ‫«از این میـزان بیـش از ‪ 259‬هزار تـن انـواع‬ ‫کاالی اساسـی در ایـن بنـدر تخلیـه شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیراباد؛ محمدعلی اصل‬ ‫سـعیدی پور با بیان اینکـه از ابتـدای سـال‬ ‫جاری این میزان عملیات رشـد ‪ 25‬درصدی‬ ‫لو نقل ترکیبی ‪ ،‬تامین و تکمیل زنجیره‬ ‫حم ‬ ‫کاالهـای اساسـی کشـور را تسـریع خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬سـعیدی پور در پایـان باتا کید بر اینکـه‬ ‫توقـف کاال بیـش از زمـان مجـاز و بـازه زمانـی‬ ‫یهـای‬ ‫متعـارف ‪ ،‬سـبب تحلیـل توانمند ‬ ‫نهـا‬ ‫بنـادر و کاهـش قـدرت رقابت پذیـری ا ‬ ‫یشـود ‪ ،‬از امادگـی کامـل بنـدر امیرابـاد‬ ‫م ‬ ‫جهـت تامیـن و تخلیـه بخـش عمـده ای از‬ ‫کاالهـای اساسـی در کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫پژمانپشتام‪:‬‬ ‫را در ایـن بنـدر به ثبـت رسـانده اسـت ‪ ،‬بـه‬ ‫تهـای منحصرب هفـرد لجسـتیکی در‬ ‫ظرفی ‬ ‫لو نقـل بنـدر امیرابـاد‬ ‫شـقوق مختلـف حم ‬ ‫به خصـوص در بخـش ریلـی اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت ‪« :‬از این میـزان حـدود ‪ 90‬هزار تـن‬ ‫کسـره‬ ‫کاالی اساسـی ب هصـورت حمـل ی ‬ ‫جهـت مصـارف ضـروری به مقاصـد ذی ربط‬ ‫ارسـال شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این میـزان کاالی‬ ‫تخلیـه و بارگیـری شـده کـه شـامل جـو ‪،‬‬ ‫ذرت ‪ ،‬گنـدم ‪ ،‬روغـن و انـواع کاالهـای دیگـر‬ ‫بوده ‪ ،‬توسـط ‪ 69‬فروند کشـتی از کشـورهای‬ ‫به خاطر رنکینگ‪ ،‬امیدوارم از قزاقستان دست پر برگردم‬ ‫برگزاری همایش ملی «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫محمـد علی ا کبـری در همایـش ملـی ترویـج‬ ‫فرهنـگ ایثـار و شـهادت در شـیراز افـزود‪« :‬ما‬ ‫بـه ایـن نیـاز داریـم کـه در ترویج فرهنـگ ایثار‬ ‫و شـهادت مبانـی نظـری داشـته باشـیم و‬ ‫ایـن مبانـی نظـری ترویج را اسـتخراج کنیم»‪.‬‬ ‫شهـا را‬ ‫او گفـت‪« :‬بایـد بتوانیـم رفتارهـا و ارز ‬ ‫در مبانـی نظـری خـود پیـدا و تقویـت کنیـم و‬ ‫یکـه بایـد در جامعـه مـا بیافتـد‬ ‫نهایـت اتفاق ‬ ‫اینکـه یـک جامعـه والیـی داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫مشـاور رئیـس دانشـگاه ازاد کشـور گفـت‪:‬‬ ‫«اولین کاری که باید در ترویج فرهنگ ایثار و‬ ‫شـهادت انجام دهیم این اسـت که ب هسـمت‬ ‫اسـتخراج مبانـی نظـری و فرهنگـی برویـم‪،‬‬ ‫نهـا را ب هشـکل یـک چارچـوب دراوریـم و‬ ‫ا ‬ ‫در کشـور تبلیـغ کنیـم»‪ .‬علی ا کبـری افـزود‪:‬‬ ‫یسـت کـه رهبـر انقلاب‬ ‫نهـا ارزش های ‬ ‫«ای ‬ ‫نیـز بارهـا تا کید کرده اند که باید سـاختارمند‬ ‫و حمایـت شـوند و ایـن سـاختارمندی بـه‬ ‫مـا کمـک می کنـد بتوانیـم بـه نسـل جـوان‬ ‫ً‬ ‫امـوزش دهیـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬قبلا وجـه‬ ‫اسلامی دانشـگاه ازاد ان گون هکـه بایـد پررنگ‬ ‫نبـود امـا امـروز به دنبـال اسلامی کردن‬ ‫دانشـگاه هسـتیم و سند اسالمی دانشـگاه را‬ ‫دردست اجرا داریم و امیدواریم وجه اسالمی‬ ‫دانشـگاه بیش ازپیـش پررنـگ شـود»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬می توانیـم شـاخص هایی کـه مهـم‬ ‫هسـتند را اسـتخراج کنیم و برنامه ای علمی‬ ‫در دانشـگاه ازاد باعنـوان ترویـج فرهنـگ‬ ‫ایثـار و شـهادت تعریـف و مـوازی این برنامـه‬ ‫یعنـی گفتمـان مقاومـت و مهدویـت را در‬ ‫دانشـگاه دنبـال کنیـم»‪ .‬مدیـرکل حفـظ اثـار‬ ‫شهـای دفـاع مقـدس فـارس نیـز‬ ‫و نشـر ارز ‬ ‫بااشـاره به حرکـت شـتابان جامعـه از جامعـه‬ ‫ً‬ ‫ابزارمنـد قبلا بـه جامعـه دیجیتـال در مقطع‬ ‫فعلـی و جامعه فرادیجیتـال در اینده نزدیک‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه این رویدادهـا بایـد برنامـه‬ ‫مـا طـوری باشـد کـه اجـازه ندهیـم شـکاف‬ ‫فرهنگی بین نسلی رخ دهد»‪ .‬سردار سرتیپ‬ ‫دوم سـعید کوشـکی افـزود‪« :‬طـی برگـزاری‬ ‫همایـش ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت‬ ‫یتـوان برمبنـای تولیـد‬ ‫کوشـیدیم هرانچـه م ‬ ‫علمـی داشـت به عنـوان محورهـای همایش‬ ‫عنـوان شـود»‪ .‬کوشـکی گفـت‪« :‬جایـگاه‬ ‫مکتـب شـهید سـلیمانی در ترویـج فرهنـگ‬ ‫ایثـار و شـهادت‪ ،‬نقـش خانـواده شـهدا و‬ ‫ایثارگـران در ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت‪،‬‬ ‫نقـش نهادهـای اموزشـی‪ ،‬تربیتـی و فرهنگی‬ ‫در ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت‪ ،‬کارکـرد‬ ‫مولفه های اساسی فرهنگ ایثار و شهادت و‬ ‫ترویج ان‪ ،‬جهانی شدن و ترویج فرهنگ ایثار‬ ‫و شـهادت‪ ،‬جایگاه نهضت عاشـورا در ترویج‬ ‫فرهنـگ ایثـار و شـهادت‪ ،‬جایـگاه هنرهـای‬ ‫نه گانـه در ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت و‬ ‫جایگاه شهدای مدافع حرم و خانواده ان ها‬ ‫در ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت از دیگـر‬ ‫محورهـای این همایـش ملـی بـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه ازاد فـارس هـم گفـت‪« :‬امادگـی‬ ‫داریـم تـا از پایان نام ههـای دانشـجویان‬ ‫مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـرا بـا موضـوع‬ ‫ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت حمایـت‬ ‫کنیـم»‪ .‬محمدرضـا قائـدی افـزود‪« :‬یکـی از‬ ‫مباحثـی کـه در برنام ههـای علمـی جـای‬ ‫یشـود ترویـج فرهنـگ‬ ‫خالـی ان احسـاس م ‬ ‫ایثار و شـهادت اسـت که ا گر یکی از برنامه ها‬ ‫بـه این موضـوع اختصـاص یابد دانشـجویان‬ ‫مـا می تواننـد پایان نام ههـای خـود را از‬ ‫این موضـوع انتخـاب کننـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«دانشـگاه ازاد فـارس ‪ ۱۷۰۰‬هیئت علمـی و‬ ‫‪ ۶۵۰۰۰‬دانشـجو دارد و تمـام تـوان خـود را در‬ ‫خدمـت مجموعـه اسـتان و مجموع ههـای‬ ‫فرهنگـی قـرار می دهـد»‪ .‬او اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«مسـئولیت اجتماعـی دانشـگاه ازاد نیـز این‬ ‫اسـت و افتخـار می کنیـم در خدمـت ‪۴۵۰۰‬‬ ‫دانشـجوی شـاهد و ایثارگـر و ‪ ۱۹‬دانشـجوی‬ ‫شـهید دفـاع مقـدس و شـهدای مدافع حرم‬ ‫و شـهدای تـرور بوده ایـم»‪ .‬رئیـس دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی فـارس گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫برنام ههـای علمـی در دانشـگاه ازاد شـکل‬ ‫گرفتـه‪ ،‬پایان نام ههـا و رسـاله های دکتـرا‬ ‫شهـا و نیازهـای کشـور سـوق‬ ‫ب هسـمت چال ‬ ‫پیـدا خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫اضافه شدن ‪ ۲۴۲‬کالس درس به فضای اموزشی استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدی ــرکل نوس ــازی‪ ،‬توس ــعه و تجهی ــز‬ ‫م ــدارس اس ــتان مرک ــزی گفت‪« :‬براس ــاس‬ ‫فگ ــذاری ص ــورت گرفت ــه امس ــال‬ ‫هد ‬ ‫‪ ۲۴۲‬کالس درس در قالـــب ‪ ۴۱‬پ ــروژه ب ــه‬ ‫فض ــای اموزش ــی اس ــتان مرک ــزی اضاف ــه‬ ‫خواهد ش ــد»‪ .‬حس ــین محم ــدی در ائین‬ ‫افتت ــاح مدرس ــه نی ــکان کاوه ک ــه ب ــا حضور‬ ‫جمع ــی از مس ــئوالن برگ ــزار ش ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«شهرس ــتان س ــاوه ب ــا دار اب ــودن ظرفی ــت‬ ‫صنعتی‪ ،‬در زمین ــه خیرین صنعتگر جایگاه‬ ‫وی ــژه ای دارد ک ــه در ام ــر مدرس هس ــازی‬ ‫مش ــارکت دارن ــد؛ در حال حاض ــر ‪ ۱۵‬پ ــروژه‬ ‫مدرس هس ــازی در دسـ ـت اجرا ب ــوده ک ــه ‪۱۲‬‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫م ــورد خیرس ــاز و س ــه م ــورد دولت ‬ ‫وی با اش ــاره به اینکه امس ــال هف ــت پ ــروژه‬ ‫به بهر هب ــرداری خواه ــد رس ــید‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«شهرس ــتان های س ــاوه‪ ،‬ارا ک و دلیجـــان‬ ‫به دلی ــل مهاجرت پذیری هم ــواره در زمینه‬ ‫فضای اموزش ــی دچار کمبود است که باید‬ ‫برنامه ری ــزی الزم در این خص ــوص ص ــورت‬ ‫گی ــرد‪ .‬امس ــال ‪ ۴۱‬پ ــروژه ب ــا ‪ ۲۴۲‬کالس‬ ‫بـرادر بسـیجی؛ محمد رضـا جرات فرمانـده حـوزه مقاومت بسـیج دانش اموزی‬ ‫‪ ۵۰۴‬شـهدای شـلمچه شـهر فشـافویه شـد‪ .‬طـی حکمـی از سـوی سـرهنگ‬ ‫محمـود بداغـی (فرماندهـی ناحیـه حضـرت روح اهلل(ره) باقرشـهر)‪ ،‬بـرادر‬ ‫بسـیجی؛ محمدرضا جرات‪ ،‬ب هسـمت فرماندهی جدید حوزه مقاومت بسـیج‬ ‫دانش امـوزی ‪ 504‬شـهدای شـلمچه و فرهنگیـان شـهر حسـن اباد فشـافویه‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬این مراسـم بـا حضـور سـرهنگ حسـن حیـدری (جانشـین‬ ‫فرماندهیسپاهناحیهحضرتروح اهلل(ره)باقرشهر)‪،‬سیدمیثمموسی کاظمی‬ ‫شو پرورش منطقه فشافویه)‪ ،‬خواهر پاسدار اق ساقلو (فرماندهی‬ ‫(ریاست اموز ‬ ‫حـوزه مقاومـت بسـیج ‪ 460‬مرصـاد)‪ ،‬حـاج غالمرضا مهتابی (فرماندهی گـردان‬ ‫امام علی؟ع؟ بخش فشـافویه)‪ ،‬محمدی فیروزجایی (معاونت فرهنگی حوزه‬ ‫مقاومت بسیج‪ 459‬شیخ کلینی(ره)) و جمعی از بسیجیان سلحشور‪ ،‬در دفتر‬ ‫ش وپـرورش منطقـه فشـافویه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ریاسـت اموز ‬ ‫درس و زیربنای ــی بی ــش از ‪ ۳۰‬هزار مترمرب ــع‬ ‫ی ش ــده که نس ــبت به امار سال‬ ‫هدف گذار ‬ ‫گذش ــته رش ــد دوبراب ــری داش ــته اس ــت»‪.‬‬ ‫مدیرکل نوس ــازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫اس ــتان مرک ــزی بی ــان ک ــرد‪« :‬میانگی ــن‬ ‫فضای اموزش ــی بـ ـه ازای ه ــر دانش اموز در‬ ‫شهرس ــتان س ــاوه ‪ ۴.۵‬مترمرب ــع اس ــت ک ــه‬ ‫نس ــبت ب ــه متوس ــط اس ــتان مرک ــزی ام ــار‬ ‫پائین تری دارد‪ .‬س ــال گذش ــته از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از اعتب ــارات محرومیت زدای ــی اس ــتان‬ ‫مرکزی به شهرس ــتان ساوه تخصیص یافت‬ ‫ک ــه برخی از پروژ هه ــای نیمه تمام تکمیل و‬ ‫به بهر هب ــرداری رس ــید»‪ .‬مدیرکل نوس ــازی‪،‬‬ ‫توس ــعه و تجهی ــز م ــدارس اس ــتان مرک ــزی‬ ‫گف ــت‪« :‬در حال حاضر ‪ ۳۸‬فضای اموزش ــی‬ ‫یس ــت‬ ‫در س ــاوه نیازمن ــد استانداردساز ‬ ‫ک ــه ت ــا پای ــان امس ــال اجرای ــی خواه ــد‬ ‫ش ــد ک ــه گام ــی موث ــر در راس ــتای تامی ــن‬ ‫رف ــاه دانش ام ــوزان در فض ــای اموزش ــی‬ ‫یش ــود»‪ .‬در شهرس ــتان ساوه‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫‪۵۳‬ه ــزار دانش ام ــوز در مقاط ــع مختل ــف‬ ‫ ‬ ‫مش ــغول به تحصیل هس ــتند‪.‬‬ ‫دارنـده مـدال برنـز کشـتی فرنگـی جهـان‬ ‫تا کیـد کـرد؛ امیـد زیـادی بـه تورنمنـت‬ ‫قزاقسـتان دارد و امیدوار اسـت که با دست‬ ‫پـر از ایـن مسـابقات برگـردد تـا رنکینـگ‬ ‫بهتـری در وزن ‪ ۸۲‬کیلوگـرم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫پژمـان پشـتام؛ یکـی از برتریـن فرنگـی کاران‬ ‫ایـران در سـال های اخیـر اسـت کـه چندان‬ ‫بـه حـق خـود نرسـیده اسـت‪ .‬پشـتام در‬ ‫مسـابقات جهانی نروژ مدال برنز گرفت تا اولین مدال جهانی اش را در کارنامه‬ ‫خـود ثبـت کنـد‪ .‬پژمـان پشـتام درمـورد اینکه قرار اسـت در تورنمنت قزاقسـتان‬ ‫کشـتی بگیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬در وزن خـودم‪ ،‬در ‪ ۸۲‬کیلـو کشـتی می گیـرم‪ .‬مسـابقه‬ ‫رنکینـگ دار اسـت و امیـدوار هسـتم کـه دسـت پـر از ایـن تورنمنـت برگـردم و‬ ‫ً‬ ‫این مسـئله روی رنکم در مسـابقات جهانی کمکم کند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬فعال‬ ‫رنک چهار وزن‪ ۸۲‬کیلو هستم و ا گر در قزاقستان مدال بگیرم‪ ،‬این روی قرعه ام‬ ‫تهـا‬ ‫در جهانـی کمکـم می کنـد»‪ .‬پشـتام وضعیتـش را بـرای حضـور در این رقاب ‬ ‫مناسب دانست و گفت‪« :‬اماده ام‪ .‬خدا را شکر شرایطم خوب است و امیدوارم‬ ‫با دسـت پر از قزاقسـتان برگردم‪ .‬این اولین مسـابقه ام بعد از جهانی اسلو ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعتـا ا گـر دراین فاصلـه در یـک تورنمنـت کشـتی می گرفتـم بهتـر بـود؛ امـا از‬ ‫بچه هایی که در نروژ کشتی گرفتند فقط میثم دلخانی به مسابقات نیکوالی‬ ‫پتروف رفت و باقی جایی محک نخوردند و کار ا کثر بچه ها از همین تورنمنت‬ ‫یشـود»‪ .‬پشـتام در مورد وضعیت پدرش که بیمار است نیز‬ ‫قزاقسـتان شـروع م ‬ ‫گفـت‪« :‬احتمـال دارد بعدازاینکه از تورنمنت قزاقسـتان برگـردم‪ ،‬یک جراحی در‬ ‫نطـور گفـت و شـاید باتوجه به اینکـه‬ ‫پیـش داشـته باشـد‪ .‬پزشـک معالجـش ای ‬ ‫غـده ای کـه دارد نخاعـش را درگیـر کـرده‪ ،‬الزم باشـد جراحـی کنـد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫چرا سیارات‬ ‫به شکلی بیضوی به دور خورشید می چرخند؟‬ ‫هنگام تشـکیل منظومه ی شمسـی‪ ،‬در حدود پنج میلیارد سـال قبل‪ ،‬غبار ابر‬ ‫مانند عظیمی تشکیل شد و به چرخش درامد‪ ،‬غبار موردنظر سپس پهن شد‬ ‫و ب هصـورت یـک بشـقاب یـا صفحه ی عظیـم درامد و نقطـ ه داغ مرکـزی ان هم‬ ‫به خورشید تبدیل شد؛ بنابراین علت اینکه سیارات با چنان سرعتی حرکت‬ ‫می کنند که ان ها را قادر می سازد تا به دور خورشید گردش کنند‪ ،‬این است که‬ ‫منظومه شمسی یک ابر مارپیچی از گاز و غبار است‪ .‬هر چیزی که به اهستگی‬ ‫یشـود و از بیـن‬ ‫حرکـت کنـد در اثـر نیـروی گرانـش درون خورشـید کشـیده م ‬ ‫می رود و هر چیزی که باسـرعت خیلی زیادی درحال چرخش باشـد در فضای‬ ‫خارجـی زنـده می مانـد؛ هر چیز دیگـری کـه در اطـراف خورشـید باقـی می ماند‪،‬‬ ‫به تدریـج درون سـیارات ادغا مشـده‪ ،‬سـرعت چرخـش و درنتیجـه مـدارش را‬ ‫حفظ می کند‪ .‬بنا بر قانون حرکت نیوتن‪ ،‬هر جسم متحرکی به حرکت خود در‬ ‫خـط مسـتقیم ادامـه خواهـد داد؛ مگـر اینکه نیرویی خارجی مانـع از حرکتش‬ ‫شـود‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬یـک سـیار ه متحـرک به گریختـن از مـدار خورشـید در یک‬ ‫خط مستقیم کشیده می شود‪ .‬ان نیروی خارجی که جلوی گریختن سیاره را‬ ‫می گیرد و ان را در مدار خود نگه می دارد‪« ،‬جاذبه ی خورشید» است؛ بنابراین‬ ‫سـیاره ها ب هصـورت بیضـوی بـه دور خورشـید می چرخنـد‪ ،‬مدارهـای بیضـوی‬ ‫همـان چیـزی اسـت کـه همـه سـیارات در چرخه گـردش بـه دور خورشـید‪ ،‬دور‬ ‫ان می چرخنـد و بسیاربیشـتر از مـدار دایـره ای کامـل اسـت‪ .‬بیضـی یـک دایـره‬ ‫له شده با دونقطه کانونی یا کانونی ست که سیارات در یک مسیر بیضی شکل‬ ‫بـه دور ان می چرخنـد‪ .‬وقتـی یـک جسـم بسـیار کوچک اسـت یـا سـرعت کمی‬ ‫بـرای فـرار از گرانـش خورشـید دارد‪ ،‬در یـک الگـوی مـدار بیضـوی تناوبـی دور‬ ‫یشـود کـه ب هطـور عمـده وابسـته بـه انـرژی اولیـه و مسـیری‬ ‫خورشـید گرفتـار م ‬ ‫اسـت کـه در ابتـدا وارد سیسـتم شـده اسـت‪ .‬مـدار یـک سـیاره می توانـد براثـر‬ ‫لهـای گرانشـی دیگـر اجرام و سـیارات‪ ،‬تغییر کنـد و مدار ناقص یـا دارای‬ ‫اختال ‬ ‫یشـود و حرکت در‬ ‫خـروج از مرکـز زیـاد شـود؛ امـا وقتـی سـیاره از خورشـید دور م ‬ ‫انتهای یک مسیر سهمی شکل اغاز می شود‪ ،‬این مسیر سهمی شکل‪ ،‬وقتی‬ ‫کامـل شـود یـک مـدار بیضـوی را تشـکیل می دهـد؛ بنابرایـن همـه سـیارات در‬ ‫یشـکل حرکـت می کننـد و خورشـید در یـک کانـون قـرار دارد‪.‬‬ ‫مدارهـای بیض ‬ ‫این یکـی از قوانیـن کپلـر اسـت و شـکل بیضـوی مـدار حاصـل نیـروی مجـذور‬ ‫معکوس گرانش اسـت‪.‬‬ ‫نازنین زهرا رضایی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان غیردولتی یکتا‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2510‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اعالم کرد؛‬ ‫مدیر عامل ابفای مازندران تاکید کرد؛‬ ‫ شدن‪ 51‬مورد پرونده حقوقی در مراجع قضائی‬ ‫مختومه ِ‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کردسـتان در جلسـه ای کـه بـرای‬ ‫بررسـی عملکـرد واحـد حقوقـی برگـزار شـد گفـت‪« :‬سـال ‪ 1400‬تعـداد ‪5 1‬مـورد‬ ‫پرونده حقوقی در مراجع قضائی موردبررسی و مختومه شد»‪ .‬احمد فعله گری‬ ‫ضمـن تشـکر و قدردانـی از زحمـات رئیـس و کارشناسـان واحد حقوقـی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬بیشـتر پروند ههـای مطروحـه توسـط شـرکت گاز اسـتان در مراجـع‬ ‫قضائـی بابـت شـکایت اسـتفاده غیرمجـاز از گاز طبیعـی و انشـعاب غیرمجـاز‬ ‫بوده و بیشترین دعاوی علیه این شرکت نیز مطالبه خسارت ناشی از اجرای‬ ‫یسـت»‪ .‬فعل هگـری بابیان اینکـه در سـال ‪ 1400‬نماینـدگان‬ ‫حهـای گازرسان ‬ ‫طر ‬ ‫حقوقـی ایـن شـرکت در ‪ 68‬جلسـه دادرسـی در مراجـع قضائـی شـرکت کردنـد‬ ‫ادامـه داد‪« :‬تعـداد جلسـات رسـیدگی بـه شـکایات کیفـری ‪2 64‬مـورد بـوده که‬ ‫کارشناسان این شرکت به دفاع از حقوق شرکت پرداخته که نتایج قابل قبول‬ ‫در حـوزه حقوقـی حاصـل شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز کردسـتان بـه‬ ‫خریـد و تحصیـل اراضـی مختلـف ازسـوی واحـد حقوقـی طـی سـال قبـل نیـز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬در سال ‪ 1400‬یکی از فعالیت های مهم و حساس در حوزه‬ ‫حقوقـی تحصیـل اراضـی موردنیـاز بـرای اجـرای پروژ ههـای گازرسـانی بـوده کـه‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا بـه ‪ 821‬نفـر از مالکیـن اراضـی مسـیر اجـرای پروژ ههـای گازرسـانی در‬ ‫سـطح اسـتان ‪ 52‬میلیاردریـال خسـارت پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی درمـورد‬ ‫ل قبـل‬ ‫طـرح دعـوای حقوقـی صاحبـان اراضـی در مراجـع قضائـی گفـت‪« :‬سـا ‬ ‫ضبـه مبالـغ محاسب هشـده تحصیـل اراضـی‬ ‫فقـط ‪ 20‬نفـر در دادگاه دراعترا ‬ ‫در دادگاه علیـه شـرکت گاز اسـتان طـرح دعـاوی کرده انـد کـه نشـانگر رضایـت‬ ‫یسـت»‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫ذینفعـان از اقدامـات صورت گرفتـه در حـوزه حقوق ‬ ‫محمد گرشاسبی سرپرست واحد حقوقی شرکت گاز استان کردستان گزارش‬ ‫مبسـوطی از عملکرد پارسـال و اهداف و برنامه های سـال ‪ 1401‬به حاضرین در‬ ‫جلسـه ارائـه داد‪.‬‬ ‫فعالیت های خواهران مکتب قران و اهل بیت خرمشهر‬ ‫در پی حادثه «متروپل»‬ ‫در پـی وقـوع حادثـه‬ ‫فروریختـن سـاختمان‬ ‫ابـادان‪،‬‬ ‫«متروپـل»‬ ‫خواهـران مکتـب قـران و‬ ‫اهل بیـت خرمشـهر نیـز‬ ‫همـراه و همـگام بـا مـردم‬ ‫داغ دیده ابادان‪ ،‬حضوری‬ ‫پررنـگ درهمراهی با مردم‬ ‫و خانواد ههـای داغـدار‬ ‫داشـتند کـه بخشـی‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫ از فعالی ‬ ‫مکتـب عبارتنـداز؛ تهیـه‬ ‫بهـای که درحـال توزیع غذا‪،‬‬ ‫یهـای اب معدنـی‪ ،‬مسـاعد ت مالی به موک ‬ ‫بطر ‬ ‫برگـزاری مراسـم و همـدردی بـا خانـواده عزادار حادثه مترو پـل در مکتب قران‪،‬‬ ‫شـرکت در مراسـم تشـیع پیکـر تعـدادی از جان باختـگان و همچنیـن رفتـن‬ ‫بـه منـزل تعـدادی از جـان بختـگان و خوانـدن ختـم قـران و زیـارت عاشـورا و‬ ‫دلجویی و تسلای خاطر باز ماندگان حادثه متروپل‪ ،‬شـعرها و دل نوشـته ها و‬ ‫همچنیـن مداحـی توسـط بعضـی از خواهـران مکتـب قـران‬ ‫مدیرعامل ابفا اعالم کرد؛‬ ‫مواجهه ‪ ۶ ۰‬روستای استان کرمانشاه با تنش ابی‬ ‫سـهراب مـرادی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫کرمانشـاه‬ ‫اسـتان‬ ‫اب وفاضلاب‬ ‫بااشـاره به اینکه ‪ ۶۰‬روسـتای اسـتان در‬ ‫تابسـتان پیـش رو بـا تنـش ابـی مواجـه‬ ‫یشـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬اب بسـیاری از چا ههـا و‬ ‫م ‬ ‫چشـمه ها خشـک شـده و برای اب رسـانی‬ ‫به موقـع بـه روسـتاها بـه ‪ ۲۰‬دسـتگاه تانکـر‬ ‫نیازمندیـم»‪ .‬علیرضـا کاکاونـد در دومیـن‬ ‫جلسهقرارگاه اب رسانیروستایی کهدر سرسرایشهیدسلیمانیاستانداریو‬ ‫با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬افزود‪« :‬ا گر برخی ادارات مانند راهداری‬ ‫و منابع طبیعـی نسـبت بـه رفـع معارضـات اقـدام کننـد عملیـات اب رسـانی به‬ ‫نبـار اعتبـارات‬ ‫این روسـتاها سـرعت می گیـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـرای اولی ‬ ‫محرومیت زدایی برای رفع مشکالت روستاییان در مجلس به تصویب رسید‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بسـیاری از ایـن مصوبـات بـرای رفـع مشـکل اب روسـتاها درنظر گرفته‬ ‫شـده و پارسـال ‪ ۲۸۴‬میلیاردتومـان سـهم اسـتان کرمانشـاه بـود کـه ب هصـورت‬ ‫نقـدی و تخصیـص ‪ ۱۰۰‬درصـدی دراختیار اسـتان قـرار گرفته اسـت»‪ .‬این مقام‬ ‫مسـئول از انعقـاد قـرارداد س هسـاله با قرارگاه امام حسـن مجتبی ؟ع؟ بـرای رفع‬ ‫مشـکل اب رسـانی ‪ ۳۴۹‬روسـتا بـا اعتبـار ‪ ۳۱۴‬میلیاردتومـان خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫«کرمانشاه از معدود استان های دو معینه است و اب رسانی هشت شهرستان‬ ‫بـا قـرارگاه نجـف اشـرف و شـش شهرسـتان مـا هـم برعهـده سـپاه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫اولویـت را انجـام پروژ ههـای نیمه تمـام و ناقـص خوانـد و گفـت‪« :‬بسـیاری از‬ ‫پروژ ههـا از سـال ‪ ۹۲‬شـروع شـده امـا تکمیـل نشـده و به عنـوان نمونه ا گر پـروژه‬ ‫یسـت که تلاش‬ ‫تکمیـل شـود مـردم پـاوه نجـات پیـدا می کننـد و این درحال ‬ ‫می کنیـم اعتبـارات این بخش را امسـال بـه ‪1000‬میلیاردتومـان افزایش دهیم»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫برگزاری مسابقات تیراندازی صنعت اب وبرق وزارت نیرو‬ ‫ِ‬ ‫محم ــود احم ــدی اع ــام ک ــرد‪« :‬مس ــابقات تیران ــدازی سراس ــری صنع ــت‬ ‫اب وب ــرق وزارت نی ــرو ب ــا هم ــکاری اداره ورزش وجوان ــان شهرس ــتان ای ــام‬ ‫و هیئ ــت ورزش ــی تیران ــدازی ب ــا حض ــور ‪ ۶۵‬نف ــر از کارکن ــان ش ــرکت توزی ــع‬ ‫نی ــروی ب ــرق ای ــام و ب ــا داوری اق ــای رضایی ــان و خان ــم اندیش ــه برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن مس ــابقات در س ــالروز گرامیداش ــت ازادس ــازی خرمش ــهر ب ــا ه ــدف‬ ‫اســتعدادیابی بــرای مســابقات تیرانــدازی سراســری صنعــت اب وبــرق وزارت‬ ‫نیــرو برگــزار شــد»‪ .‬مســئول ورزش شــرکت توزیــع نیــروی بــرق ایــام ادامــه داد‪:‬‬ ‫«اقای ــان کریمی خ ــواه‪ ،‬محم ــد احم ــدی به ترتی ــب حائ ــز رتب ــه اول و دوم و‬ ‫ک نظر نیــا و امیرعبــاس خانیــان رتبــه ســوم مشــترک را به دســت‬ ‫اقایــان مال ـ ‬ ‫اوردن ــد»‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت سرویس های مخابراتی‬ ‫در دستورکار مخابرات منطقه‬ ‫حش ــمت اس ــدی در جلس ــه کنت ــرل پ ــروژه مخاب ــرات منطق ــه ای ــام ک ــه‬ ‫ب هصــورت ویدئوکنفرانــس بــا حضــور معــاون و روســای ادارات مخابــرات کلیــه‬ ‫شهرس ــتان های ای ــام برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪« :‬بادرنظرگرفت ــن تمام ــی‬ ‫یتــوان عملکــرد مطلوبــی را جهــت رضایــت مشــتریان به دســت‬ ‫شــاخص ها م ‬ ‫اورد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬این مهــم بــا همــت و احســاس مســئولیت بیشــتر همــکاران‬ ‫در مجموعــه مخابــرات منطقــه امکان پذیــر اســت»‪ .‬اخریــن وضعیــت عملکرد‬ ‫شهرس ــتان های اس ــتان پیرام ــون می ــزان دای ــری تلف ــن ثاب ــت دراین جلس ــه‬ ‫بررس ــی ش ــد‪.‬‬ ‫ شدن هزینه های بستری‬ ‫رایگان ِ‬ ‫بیماران مددجوی کمیته امداد‬ ‫رض ــا طاه ــری گف ــت‪« :‬طب ــق ایین نام ــه جدی ــد ح ــوزه س ــامت‪ ،‬مددجوی ــان‬ ‫بیم ــار ک ــه در چارچ ــوب سیس ــتم ارج ــاع در مرا ک ــز درمان ــی بس ــتری ش ــوند‬ ‫هزینه ه ــای ان ه ــا رای ــگان خواه ــد ب ــود»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬براین مبن ــا؛ فرانش ــیز‬ ‫بیمــاران خــاص و صعب العــاج بــرای خدمــات درمانــی ســرپایی نیــز رایــگان‬ ‫بــوده و خدمــات درمانــی ســرپایی نیــز بــا پرداخــت ‪ ۱۵‬درصــد توســط بیمــاران‬ ‫ص ــورت می گی ــرد»‪ .‬مدی ــرکل کمیت ــه ام ــداد ای ــام باعنوان اینک ــه کمیت ــه‬ ‫ام ــداد عالوه ب ــر خدم ــات ف ــوق خدم ــات گونا گ ــون دیگ ــری ب ــه مددجوی ــان‬ ‫بیم ــار ارائ ــه می ده ــد گف ــت‪« :‬خری ــد و تامی ــن تجهی ــزات پزش ــکی موردنی ــاز‬ ‫بیم ــاران صعب الع ــاج‪ ،‬پرداخ ــت هزین ــه نگه ــداری بیم ــاران بس ــتری در‬ ‫منــزل‪ ،‬پرداخــت حــق بیم ههــای اجتماعــی مددجویــان‪ ،‬پرداخــت فرانشــیز‬ ‫بیم ــاران بس ــتری در بیمارس ــتان ها‪ ،‬ارتق ــای ش ــاخص های بهداش ــتی‬ ‫جس ــال و م ــادران‬ ‫نیازمن ــدان‪ ،‬تامی ــن س ــبد غذای ــی ب ــرای ک ــودکان زیرپن ‬ ‫بــاردار و شــیرده مبتــا بــه ســوءتغذیه؛ از دیگــر خدمــات کمیتــه امــداد ایــام‬ ‫در ح ــوزه بهداش ــت و س ــامت نیازمن ــدان اس ــت»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر امور برق منطقه ‪ ۱‬شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد؛‬ ‫ایمن سازی ‪ 35‬درصد بازار اصفهان‬ ‫به لحاظ تجهیزات برق‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫از پارسـال‪ ،‬اصلاح شـبکه های بـرق در‬ ‫سـرای ملک التجـار‪ ،‬بـازار قیصریـه و‪ ...‬بـا‬ ‫کمـک بازاریـان در بـازار اصفهـان انجـام‬ ‫شـده و ‪ 35‬درصـد کل بـازار اصفهـان‬ ‫نسـازی شـده‬ ‫به لحـاظ تجهیـزات بـرق ایم ‬ ‫و امـروز ‪ 15‬میلیارد تومـان دیگـر نیـاز اسـت‬ ‫نسـازی شـود کـه البتـه مـا‬ ‫تـا کل بـازار ایم ‬ ‫از این نظـر مشـکلی نداشـته ولـی خواسـتار‬ ‫همـکاری همـه کسـبه و بازاریـان هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیـر امـور بـرق منطقـه ‪ ۱‬شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اصفهـان مهم تریـن اقدامـات انجا مشـده‬ ‫نشـرکت را سـاماندهی محـور بـازار بزرگ‬ ‫درای ‬ ‫اصفهـان عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬در محـدوده‬ ‫ایـن شـرکت ‪ 28‬بیمارسـتان مسـتقر اسـت‬ ‫کـه هریـک از ایـن نقـاط نیـاز بـه شـبکه های‬ ‫بـرق جدیـد دارنـد‪ .‬یکـی از ایـن نقـاط در‬ ‫بیمارسـتان امیرالمومنیـن ؟ع؟ بـود‪ .‬در‬ ‫جلسـاتی کـه بـا رئیـس بیمارسـتان داشـتیم‬ ‫موافقـت شـد جهـت تقویـت بـرق و شـبکه‬ ‫برق رسانی بیمارستان دو فیدره شود»‪ .‬سید‬ ‫نطـرح کابـل‬ ‫علیرضـا عریضـی افـزود‪« :‬درای ‬ ‫فشارمتوسط زمینی روغنی فرسوده به طول‬ ‫‪ 500‬متر بین پسـت شـماره ‪ 356‬کوچه لت تا‬ ‫پست ‪ 357‬بیمارستان امیرالمومنین ؟ع؟ و‬ ‫پسـت ‪ 355‬ازمایشـگاه مهدیه تعویض شـد‪.‬‬ ‫همچنین کوبیکل های کمپکت پست ‪357‬‬ ‫و اتوماسـیون پسـت ‪ 356‬جهـت افزایـش‬ ‫قـدرت مانـور و کاهـش انـرژی توزیع نشـده‬ ‫لهـای اتوماسیسـون‬ ‫مجهـز بـه کوبیک ‬ ‫نطـرح‬ ‫شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬هزینـه ای ‬ ‫بال غبـر چهارمیلیـارد و ‪ 230‬میلیون تومـان‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی از تجهیـز پسـت زمینـی‬ ‫خطیـب در خیابـان اذر خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫نطـرح بـرای افزایـش ظرفیـت شـبکه‬ ‫«درای ‬ ‫جهـت نیرورسـانی و رفـع افـت و ولتـاژ بـرق‬ ‫مشـترکین بـرای تامیـن بـرق پایـدار‪ ،‬طـرح‬ ‫تجهیـز پسـت زمینـی بـا انجـام فیدر گیـری‬ ‫مناسـب از ‪ 560‬متر کابل کشـی فشارمتوسط‬ ‫و ‪ 160‬متـر کابل کشـی فشـارضعیف زمینـی در‬ ‫کوچ ههـای نیلفـروش زاده و تـاج اصفهانـی‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬هزینـه‬ ‫نطـرح بال غبـر ‪ 1.5‬میلیاردتومـان بـوده‬ ‫ای ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به برنام ههـای ایـن امـور‬ ‫بـرای اجـرای اصلاح شـبکه فشـارضعیف در‬ ‫بـازار اصفهـان گفـت‪« :‬از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫انجا مشـده در بـازار اصفهـان تجهیـز پسـت‬ ‫نطـرح‬ ‫سـرای ملک التجـار بـود کـه درای ‬ ‫اصلاح سـاختار شـبکه بااسـتفاده از تبدیـل‬ ‫شـبکه سـیمی بـه کابـل خودنگهـدار‬ ‫انجـام شـد‪ .‬نیـز اصلاح و تعویـض کابـل‬ ‫سـرویس انشـعاب مشـترکین‪ ،‬اصالح شـبکه‬ ‫داخـل بـازار ب هطـول ‪ 700‬متـر و کابل کشـی‬ ‫فشارمتوسـط و فشـارضعیف بـازار قیصریـه‬ ‫و سـرای ملک التجـار از دیگـر برنام ههـای‬ ‫انجا مشـده در بـازار بزرگ اصفهان بـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬اقدامـات انجا مشـده بـرای تجهیـز‬ ‫پسـت سـرای ملک التجـار در چهـار مرحلـه‬ ‫اجـرا شـد؛ شـامل نصـب ترانـس‪ ،‬کابل کشـی‬ ‫فشارمتوسـط و فشـارضعیف‪ ،‬بهین هسـازی‬ ‫شـبکه فشـارضعیف هوایـی داخـل سـرای‬ ‫ملک التجـار و برکنـاری شـبکه فرسـوده و‬ ‫ـدف اجـرای تجهیـز پسـت‬ ‫ناایمـن»‪ .‬وی ه ِ‬ ‫سـرای ملک التجـار را اجـرای طـرح جامـع‬ ‫بازار تاریخی اصفهان و ایجاد ظرفیت شبکه‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬بـا تجهیـز پسـت سـرای‬ ‫ملک التجار و کابل کشی فشارضعیف جهت‬ ‫تعدیـل بـار فیدرهـای پسـت های ه مجـوار‬ ‫و تابلوهـای بـازار قیصریـه انجـام شـد و بـا‬ ‫نسـازی و رفع خطر شـبکه فشـارضعیف‬ ‫ایم ‬ ‫شهـا‬ ‫سـیمی کـه از پشـت بام بـازار کفا ‬ ‫ب هصـورت خطرنـا ک عبـور و شـبکه داخلـی‬ ‫یکـرد حذف و‬ ‫سـرای ملک التجـار را تغذیـه م ‬ ‫اصلاح شـبکه بـا کابـل خودنگهـدار به همراه‬ ‫تعویـض پای ههـای فرسـوده و نصـب چـراغ ‪W‬‬ ‫‪ LED 20‬انجام شد»‪ .‬مدیر امور برق منطقه‬ ‫‪ ۱‬شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان محـدوده‬ ‫این منطقـه را شـامل ‪ 20‬کیلومترمربـع عنـوان‬ ‫کـرد که از شـمال به خیابـان فروغی تا میدان‬ ‫باهنـر‪ ،‬از میـدان باهنـر تـا میـدان قـدس و‬ ‫خیابان سروش تا میدان احمداباد‪ ،‬از شرق‬ ‫بـه خیابان بزرگمهر تا پل بزرگمهـر‪ ،‬از جنوب‬ ‫بـه رودخانـه زاینـده رود از پـل بزرگمهـر تـا پـل‬ ‫نهـای‬ ‫مارنـان و از غـرب منتهـی بـه خیابا ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خـرم و خیـام تـا میـدان جمهـوری م ‬ ‫وی با اشـاره به اینکه امـور مرکـز دارای ‪ 150‬هزار‬ ‫و ‪ 893‬مشـترک اسـت افـزود‪« :‬مهم تریـن‬ ‫تهـای اجرایـی اصلاح شـبکه در بـازار‬ ‫فعالی ‬ ‫اصفهـان شـامل تعویـض ‪ 50‬دسـتگاه کنتـور‪،‬‬ ‫اصالح ‪ 380‬دسـتگاه جعبه انشـعاب‪ ،‬اصالح‬ ‫‪ 55‬دسـتگاه تابلـوی توزیـع پیاده رویـی‪،‬‬ ‫اخطـار بـه بیـش از ‪ 2000‬مشـترک در بـازار و‬ ‫توزیـع ‪ ۱۰۰۰‬بروشـور اموزشـی در بـازار اسـت»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬از پارسـال تا کنـون حجـم‬ ‫حهـای انجا مشـده در بـازار اصفهـان‬ ‫طر ‬ ‫بـا اعتبـاری بال غبـر ‪ 15‬میلیاردتومـان انجـام‬ ‫شـده کـه بـا اقدامـات انجا مشـده ‪ 35‬درصـد‬ ‫از بـازار اصفهـان به لحـاظ تجهیـزات بـرق‬ ‫نسـازی شـده اند و حـدود ‪ 70‬درص ِـد بازار‬ ‫ایم ‬ ‫نسـازی دارد کـه نیـاز‬ ‫اصفهـان نیـاز بـه ایم ‬ ‫اسـت دراین زمینـه بازاریـان بـا شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق همـکاری الزم را داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫اغاز مرحله بعدی شفاف سازی شهرداری با انتشار داده های یک پرونده خبرساز‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان بااشـاره به اغـاز مرحلـه‬ ‫فسـازی شـهرداری به وسـیله‬ ‫بعـدی شفا ‬ ‫انتشـار داد ههـای پرونـده ای خبرسـاز گفت‪:‬‬ ‫«پرونـده بتـن علی بابـا در سـایت شـفافیت‬ ‫شـهرداری کرمـان منتشـر شـد»‪ .‬سـعید‬ ‫َشـعرباف بااشـاره به انتشـار داد ههـای یـک‬ ‫پرونـده خبرسـاز بـر روی سـایت شـفافیت‬ ‫ً‬ ‫شـهرداری کرمـان کـه اخیـرا بـرای ان حکـم‬ ‫قضائـی صـادر شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬یکـی‬ ‫از تعهداتـی کـه به همـراه اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمـان در ابتـدای ورود بـه‬ ‫مردم داده بودیم‪ ،‬درباره شـفافیت در حوزه‬ ‫مهـا‪ ،‬هزینه کردهـا و موضوعـات مهـم‬ ‫تصمی ‬ ‫شـهری بـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬دراین راسـتا‬ ‫تلاش کردیـم تاحدامـکان ایـن تعهـد را‬ ‫محقـق و بـه ان عمـل کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بسـیاری از مدیـران اسـتانی تا کیـد کردنـد‬ ‫ً‬ ‫حتمـا در حـوزه قراردادهـا و موضوعـات‬ ‫مهـم حقوقـی‪ ،‬فراینـد شـفافیت را پیگیـری‬ ‫نهـا را دراختیـار مـردم‬ ‫کنیـم و اطالعـات ا ‬ ‫قـرار دهیـم؛ زیـرا بسـیاری از مفاسـد و مبالـغ‬ ‫کالنـی کـه متعلـق بـه بیت المـال بـوده و بـه‬ ‫یخـورد‪ ،‬ازایـن راه اسـت؛ پـس‬ ‫نهـا ضربـه م ‬ ‫ا ‬ ‫تمـام قراردادهـا‪ ،‬مناقص ههـا و مزاید ههـا‬ ‫فسـازی و منتشـر می کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫را شفا ‬ ‫باتا کیدبراینکـه این اقـدام را بـا پروژ ههـای‬ ‫کلیـدی‪ ،‬مهـم و اولویـت دار کـه بـرای مـردم‬ ‫اهمیـت دارنـد‪ ،‬شـروع کرده ایـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫« ا کنـون‪ ،‬یکـی از اولیـن پروند ههـای کلیـدی‬ ‫شـهرداری کـه باید در انظار مـردم قرار بگیرد‬ ‫و مـردم نسـبت بـه ان قضـاوت کننـد‪ ،‬در‬ ‫سـامانه شـفافیت قـرار داده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬پرونـده مشـهور بـه پـروژه اقـای‬ ‫صمدانـی و پرونـده بتـن علی بابـا کـه از‬ ‫پروند ههـای قدیمـی شـهرداری کرمـان بـا‬ ‫‪3‬سـاله اسـت‪ ،‬در سـایت شـفافیت‬ ‫قدمـت ‪ 0‬‬ ‫قـرار داده شـد»‪ .‬شـهردار کرمـان ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ایـن پرونـده را بـا جزئیـات و بـا نامـه ای کـه‬ ‫جمع بنـدی نظـر کارشناسـی شـهرداری‬ ‫کرمان با مشـورت بدنه حقوقی و متخصص‬ ‫یسـت‪ ،‬دراختیـار عمـوم قـرار داده‬ ‫کرمان ‬ ‫و منتشـر کردیـم»‪ .‬شـعرباف تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«متاسـفانه دراین پرونـده برمبنـای انچـه‬ ‫کارشـناس رسـمی بـه مـا گوشـزد می کنـد و‬ ‫برابـر فراینـد عالمانـه ای کـه جلو رفته‪ ،‬بسـیار‬ ‫بیش ازانچه حق طلبکار از شهرداری کرمان‬ ‫بـوده‪ ،‬به حسـاب وی واریـز شـده و امـروز‬ ‫بـا قطعیـت می توانیـم اعلام کنیـم میـزان‬ ‫ـکار شـهرداری‬ ‫واریـزی به حسـاب ایـن طلب ِ‬ ‫یسـت که تا کنـون‬ ‫کرمـان‪ ،‬بیش ازان چیز ‬ ‫یشـده اسـت»‪ .‬شـهردار کرمـان‬ ‫بایـد واریـز م ‬ ‫افـزود‪« :‬در پرونـده بتـن علی بابـا طبـق‬ ‫قانـون و برمبنـای اظهـارات قاضـی سـال‬ ‫‪ ،92‬ا گـر هـم بنـا بـر واریـز نقـدی بـوده‪ ،‬بایـد‬ ‫یشـد‬ ‫مبلـغ به حسـاب دادگسـتری واریـز م ‬ ‫و بعدازانکـه فراینـد انتقـال اسـناد صـورت‬ ‫می گرفـت‪ ،‬این مبلـغ به حسـاب شـخص‬ ‫نمـدت هیـچ گاه‬ ‫یشـده امـا درای ‬ ‫واریـز م ‬ ‫ایـن اتفـاق نیفتـاده و درتما ممـوارد‪ ،‬مبلـغ‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما به حسـاب وی واریز شده است»‪.‬‬ ‫َشـعرباف بابیان اینکـه محاسـبات مـا نشـان‬ ‫می دهـد زمینـی را کـه شـهرداری بـه طلبـکار‬ ‫وا گـذار کـرده‪ ،‬بایـد درابتـدا و در سـال ‪78‬‬ ‫بـه ایشـان مـی داد‪ ،‬افـزود‪« :‬در سـال ‪78‬‬ ‫قـرار بـوده بیـش از ‪ 3000‬مترمربـع زمیـن در‬ ‫منطقـه ای کـه بـه ایـن شـخص وعـده داده‬ ‫شـده‪ ،‬وا گـذار شـود کـه شـهرداری زمیـن‬ ‫موردنیـاز دران منطقـه را دراختیـار نداشـته‬ ‫اسـت؛ بنابراین‪ ،‬بخشـی از بدهی شـهرداری‬ ‫به این شـخص‪ ،‬به سـال ‪ 85‬منتقل شـد که‬ ‫در محاسـبات‪ ،‬لحـاظ نشـده و باعـث شـده‬ ‫شـهرداری در پرونـده ای کـه خوش بینانـه‬ ‫شـاید بیشـتر از ‪ 40‬میلیاردتومـان بـه قیمـت‬ ‫روز‪ ،‬بـه ایـن شـخص بدهـی نداشـته‪،‬‬ ‫تا کنـون ‪ 60‬میلیاردتومـان از حسـاب های‬ ‫ً‬ ‫شـهرداری برداشـت شـده و اخیـرا نیـز‬ ‫دسـتور برداشـت ‪ 12‬میلیاردتومـان دیگـر‬ ‫نیـز از حسـاب شـهرداری صـادر شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مجموعـا تا کنـون‪،‬‬ ‫مبلـغ ‪ 72‬میلیاردتومـان واریـزی بـه طلبـکار‬ ‫داشـته ایم»‪ .‬شـهردار کرمـان بابیان اینکـه‬ ‫به نظـر می رسـد بـا انتشـار جزئیـات ایـن‬ ‫پرونـده و دراختیـار عمـوم قـراردادن ان‪،‬‬ ‫ـش دوم فراینـد شـفافیت در شـهرداری‬ ‫بخ ِ‬ ‫کرمـان کـه مربـوط بـه پروژ ههـای کلیـدی و‬ ‫یسـت‪ ،‬اغـاز شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬امیـدوارم‬ ‫اصل ‬ ‫شـروع فـاز دوم کـه از ایـن پرونـده اغـاز‬ ‫یشـود‪ ،‬بتوانـد کمـک کنـد نخبـگان‬ ‫م ‬ ‫مسـازی شـوند و دیگـر‬ ‫وارد فراینـد تصمی ‬ ‫شـاهد نباشـیم کـه امـوال عمومـی به راحتـی‬ ‫دراختیـار برخی ازافـراد قـرار گیـرد و درواقـع‬ ‫به این دلیـل‪ ،‬برخـی از خدماتـی کـه‬ ‫می توانیـم بـه شـهروندان ارائـه دهیـم‪ ،‬دچار‬ ‫مشـکل شـود»‪ .‬شـعرباف افـزود‪« :‬امیـدوارم‬ ‫ایـن فراینـد فقـط دراین مرحلـه باقـی نمانـد‬ ‫ً‬ ‫و بتوانیـم بـا مـردم صراحتـا درمـورد بقیـه‬ ‫پروند ههـا هـم صحبـت کنیـم و الگویـی‬ ‫متفاوتی از شفافیت را دراختیار عموم مردم‬ ‫قـرار دهیـم»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫یو حرفه ای‬ ‫بهره مندی مشترکین خانه های شهروندی از اموزش های تخصصی فن ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نشسـت نیازسـنجی و برنامه ریـزی‬ ‫یو حرفـه ای بـا‬ ‫تهـای فن ‬ ‫اموزشـی مهار ‬ ‫یفـر (رئیـس سـازمان‬ ‫حضـور احسـان مراد ‬ ‫فرهنگـی شـهرداری سـاری) و رضـا خسـروی‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫(رئیـس مرکـز امـوزش فن ‬ ‫یفـر با بیان اینکـه‬ ‫سـاری) برگـزار شـد‪ .‬مراد ‬ ‫اهتمـام بـه مهارت امـوزی و توسـعه امـوزش‬ ‫یو حرفه ای یکی از مناسب ترین راهکارها‬ ‫فن ‬ ‫بـرای توسـعه شـهر اسـت کـه می توانـد نقش‬ ‫بسـزایی در کمـک بـه حوز ههـای مختلـف‬ ‫ازجملـه اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬از ایـن رو‪ ،‬سـازمان‬ ‫فرهنگـی شـهرداری سـاری در نظـر دارد‬ ‫کالس هایـی کـه تا کنـون نیـز در خان ههـای‬ ‫یشـد را بـا همـکاری و‬ ‫شـهروندی برگـزار م ‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫تعامـل فی مابیـن بـا سـازمان فن ‬ ‫ب هصـورت تخصصـی و بـا رویکـرد امـوزش‬ ‫تهـای‬ ‫حرفـه ای و تربیـت مربـی بـرای مهار ‬ ‫گونا گـون برگـزار کنـد»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫فرهنگـی شـهرداری سـاری با بیان اینکـه‬ ‫مشـترکین فعال و تالشـگر برای اموزش های‬ ‫تهـا‪ ،‬حمایـت‬ ‫تخصصـی و مربیگـری مهار ‬ ‫شهـای مهارتـی‬ ‫یشـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬اموز ‬ ‫م ‬ ‫و تخصصـی با اسـتفاده از مربیـان مجـرب‬ ‫یشـود‪ .‬برای‬ ‫یو حرفه ای برگزار م ‬ ‫سـازمان فن ‬ ‫یکـه بـا ازمـون مجـازی و‬ ‫ان دسـته از افراد ‬ ‫ب هصـورت انالیـن اشـنایی ندارنـد‪ ،‬برگـزاری‬ ‫ازمـون جامـع مکتـوب بـرای این دسـته‬ ‫از مشـترکین‪ ،‬نگرانـی را برطـرف می کنـد»‪.‬‬ ‫یفـر با بیان اینکه برگـزاری این کالس ها‬ ‫مراد ‬ ‫فرصـت خوبـی بـرای مهارت امـوزی و ایجـاد‬ ‫اشـتغال اسـت کـه بایـد به نحـو شایسـته‬ ‫از ان بهـره بـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن مرا کـز نقـش‬ ‫موثـری در ارتقـای سـطح دانـش و فرهنـگ‬ ‫خانواده هایـی کـه به دلیـل نداشـتن سـواد‬ ‫تهـای اساسـی در زندگـی دچـار‬ ‫و مهار ‬ ‫مشـکالت و کاسـتی هایی شـده اند‪ ،‬دارد»‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی استان یزد؛‬ ‫اسیب های اجتماعی رو به تزاید است‬ ‫اسـیب های اجتماعـی رو به تزایـد اسـت؛‬ ‫یکـه سـال گذشـته شـش هزار تمـاس‬ ‫به نحو ‬ ‫بـا خـط ‪ 123‬صورت گرفتـه و بال غبـر دوهـزار‬ ‫و ‪ 680‬مـورد پرونـده در مرا کـز مداخلـه در‬ ‫بحـران تشـکیل شـده اسـت‪ .‬سرپرسـت‬ ‫بهزیستی استان یزد با بیان اینکه در نشست‬ ‫شهـای بهزیسـتی بـا حضـور‬ ‫بررسـی چال ‬ ‫مدیـرکل امـور حقوقـی بهزیسـتی کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬دوهـزار و ‪ 500‬زن سرپرسـت خانـوار‪،‬‬ ‫‪2 9‬هـزار و ‪ 995‬فـرد دارای معلولیـت‪157 ،‬‬ ‫کـودک بی سرپرسـت و بدسرپرسـت و ‪276‬‬ ‫کـودک امدادبگیـر تحت پوشـش بهزیسـتی‬ ‫اسـتان یـزد هسـتند»‪ .‬رضـا ابهـت با اشـاره به‬ ‫مهاجرپذیر بودن اسـتان یزد گفت‪« :‬شـدت‬ ‫بسیارزیاد مهاجرت به استان یزد از خراسان‬ ‫نو بلوچسـتان‬ ‫جنوبـی‪ ،‬کرمـان و سیستا ‬ ‫منجـر بـه افزایـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به سـختی کار در‬ ‫لهـای مـادی »‬ ‫«ق َب ‬ ‫بهزیسـتی و ک مبـودن ِ‬ ‫ایـن سـازمان گفـت‪« :‬این امـر باعـث شـده‬ ‫درخواسـت انتقـال بـه دسـتگاه های دیگـر‪،‬‬ ‫زیـاد شـود و مجموعـه بهزیسـتی کشـور‬ ‫بایـد نسـبت بـه حـل این موضـوع راهـکاری‬ ‫بیندیشـد»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی اسـتان یزد‬ ‫در خصـوص اجـرای طـرح تعـارض منافـع‬ ‫ً‬ ‫نطـرح عملا باعـث‬ ‫در بهزیسـتی گفـت‪« :‬ای ‬ ‫شـده کارکنـان بـا تحصیلات عالیـه و توانمند‬ ‫نتواننـد مسـئولیت کارها را برعهـده بگیرند»‪.‬‬ ‫وی بـه مجوزهـای سـازمان های همسـو بـه‬ ‫موسسـات و مرا کـز غیردولتـی اشـاره کـرد و‬ ‫گفت‪« :‬بسـیاری از این مجوزها شـرح فعالیت‬ ‫یسـت و نظارتـی بـر فعالیـت‬ ‫نهـا بهزیست ‬ ‫ا ‬ ‫نهـا در اینـده‪ ،‬بهزیسـتی را‬ ‫نهـا نیسـت و ای ‬ ‫ا ‬ ‫بـا چالـش بزرگـی مواجـه می کنـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫امور حقوقی بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه‬ ‫تهـای صـف و سـتاد فاصله‬ ‫کرونـا بیـن فعالی ‬ ‫انداخـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سیسـتمی کـه بخواهـد‬ ‫پویـا‪ ،‬هدفمنـد و پیشـرو باشـد بایـد ارتبـاط‬ ‫مـداوم و مسـتمر بـا زیرمجموع ههـای خـود‬ ‫ینـژاد‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬صالح الدیـن فاطم ‬ ‫شهـای بهزیسـتی در اسـتان ها‬ ‫بررسـی چال ‬ ‫را در راسـتای حـل مسـائل و مشـکالت‬ ‫پیـش روی بهزیسـتی در سـطح کشـور‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬هم فکـری بـرای حـل ایـن‬ ‫شهـا بـا حضـور مدیـران و کارشناسـان‬ ‫چال ‬ ‫اسـتان ها و بازدیـد میدانـی از اهـداف‬ ‫یسـت؛‬ ‫برگـزاری ایـن نشست هاسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫در این نشسـت معاونیـن و دفاتـر تخصصـی‬ ‫شهـای‬ ‫بهزیسـتی اسـتان یـزد بـه طـرح چال ‬ ‫بهزیسـتی در حـوزه جامعـه هـدف‪ ،‬مرا کـز‬ ‫و موسسـات تحت نظـارت‪ ،‬منابـع مالـی و‬ ‫پشـتیبانی پرداختنـد‪.‬‬ ‫ضرورت بهره برداری از اب های سطحی‬ ‫برای مقابله با کمبود اب‬ ‫بو فاضالب مازندران در جلس ــه‬ ‫عباس ــعلی کوش ــکی‪ /‬مدیر عامل شـــرکت ا ‬ ‫شـــورای اداری شهرســـتان گلـــوگاه که با حضور اســـتاندار و معاونینـــش برگزار‬ ‫شـــد‪ ،‬بر ضرورت اســـتفاده از اب های ســـطحی بـــرای مقابله بـــا چالش های‬ ‫کمبـــود اب تا کیـــد کـــرد‪ .‬در این نشســـت مهنـــدس بهزاد بـــرارزاده با اش ــاره به‬ ‫فقـــر منابـــع ابی در شـــرق اســـتان گفـــت‪« :‬بـــاور اســـتفاده از اب شـــیرین کن‬ ‫در شهرســـتان گلـــوگاه بســـیار مشـــکل اســـت؛ اما متاســـفانه فقـــر منابع ابی‬ ‫در این مناطـــق فراتـــر از تصـــور ماســـت؛ درنتیجه باید به ســـمت اســـتفاده از‬ ‫اب های سطحی پیش برویم ‪ ،‬در همین راستا خط انتقالی توسط شرکت اب‬ ‫منطقه ای اجرا شـــده و ما باید اب اشـــامیدنی مردم شـــرق اســـتان را از طریق‬ ‫ســـد گلورد تامین کنیم»‪ .‬وی با اشـــاره به مشـــکالت کمبود اب در روستاهای‬ ‫منطقـــه کلباد گفـــت‪« :‬ده روســـتای این بخش تحت پوشـــش ما نیســـتند و‬ ‫برای حل مشـــکالت این روســـتاها نیاز بـــه اعتباری بالغ بـــر ‪ ۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫اســـت کـــه البتـــه مـــا فعالیت هـــای خـــود را به صـــورت جزیـــره ای بـــرای حل‬ ‫بو فاضالب مازنـــدران ادامه‬ ‫مشـــکالت شـــروع کردیم»‪ .‬مدیر عامل شـــرکت ا ‬ ‫داد‪« :‬برای شهرســـتان گلوگاه ســـال گذشـــته فقط ‪ ۱۲۰‬میلیون تومـــان اعتبار‬ ‫درنظرگرفته شـــده؛ ولـــی این اعتبـــارات با توجه بـــه ‪ ۸۸‬کیلومتر شـــبکه توزیع‬ ‫ً‬ ‫در این شهرســـتان که ‪ ۱۸‬کیلومتر ان فرســـوده اســـت‪ ،‬یقینا جوابگو نیس ــت»‪.‬‬ ‫مهنـــدس بـــرارزاده پیش از نشســـت شـــورای اداری به همـــراه دکتر علیخانی‬ ‫(معاون اســـتاندار مازنـــدران) ضمن بازدید از پروژه ها و طر ح های اب رس ــانی‬ ‫در شهرســـتان گلوگاه ‪ ،‬طی دیدار مردمی از نزدیک به بررســـی مشکالت حوزه‬ ‫اب مـــردم این شهرســـتان پرداخت‪.‬‬ ‫تحقق کامل بودجه سال گذشته شهرداری کالچای‬ ‫منـا محمدی‪/‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر کالچای در پنجمین جلسـه این‬ ‫نشـهر‬ ‫شـورا در سـال جـاری از تحقـق کامـل بودجـه سـال ‪ 1400‬شـهرداری ای ‬ ‫خبـر داد و ان را نتیجـه شفاف سـازی اقدامـات شـهرداری و شـورا و حضـور‬ ‫مـردم دانسـت‪ .‬کامـران علیپـور کالیـه افـزود‪« :‬بر اسـاس گزارش هایـی کـه بـه‬ ‫شـورا ابلاغ شـده صد در صـد بودجـه سـال گذشـته شـهرداری محقـق شـده‬ ‫و ایـن نشـان می دهـد کـه اعتمـاد مـردم بـه تصمیمـات مدیریـت شـهری و‬ ‫شـورا به نحو شایسـته ای افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی در ادامـه سـخنان خـود‬ ‫از ایجـاد و تاسـیس باشـگاه کشـتی در شـهرداری کالچـای خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«این مهم در دستور کار شهرداری و شورا قرار گرفته و معتقدیم شهر کالچای‬ ‫قابلیت هـا و ظرفیت هـای فوق العـاده ای در رشـته کشـتی ازاد برخـوردار‬ ‫اسـت کـه می تـوان ان را از بالقـوه بـه فعلیـت در اورد»‪ .‬سرپرسـت شـهرداری‬ ‫کالچـای هـم دراین جلسـه بودجـه سـال گذشـته شـهرداری را ‪23‬میلیـارد و‬ ‫‪911‬میلیون تومـان اعلام و گفـت‪« :‬بـا تالش هـای همکارانم موفق شـدیم این‬ ‫بودجـه را به طور کامـل محقق کنیم»‪ .‬حسـین خجسـته گزافـرودی در بخش‬ ‫دیگری با استقبال از راه اندازی باشگاه کشتی تصریح کرد‪« :‬این امر می تواند‬ ‫انگیـزه مضاعفـی در ورزشـکاران رشـته کشـتی بـرای کسـب مقـام قهرمانـی و‬ ‫مـدال اور ایجـاد کنـد‪ .‬به گفتـه وی؛ وظیفـه شـهرداری تیـم داری حرفـه ای‬ ‫نیسـت؛ امـا حمایـت از اسـتعدادهای ورزشـی را جـزو وظایـف خـود می دانـد‪.‬‬ ‫بر پایـه ایـن گـزارش پنجمیـن نشسـت اعضای شـورای اسلامی شـهر کالچای‬ ‫در سـال جـاری در سـالن شـهید محمـد حسـینی ایـن شـورا برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫الزام ادارات به کاهش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی مصرف برق‬ ‫حامـد نـوروزی‪ /‬سرپرسـت شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪« :‬ادارات این اسـتان در فصـل‬ ‫تابسـتان ملـزم بـه کاهـش ‪ ۳۰‬تـا ‪۶۰‬‬ ‫درصـدی مصـرف بـرق هسـتند»‪.‬‬ ‫محمـود محمـودی افـزود‪« :‬بر اسـاس‬ ‫مصوبـه هیئت وزیـران‪ ،‬تمـام‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬بانک هـا‪،‬‬ ‫نیروهـای مسـلح و نهادهـای عمومـی‬ ‫غیردولتـی موظف انـد کـه نسـبت بـه کاهـش مصـرف بـرق در سـاعات اداری‬ ‫به میـزان حداقـل ‪ ۳۰‬درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته هسـتند‪.‬‬ ‫در سـاعات غیـراداری نیـز ادارات بایـد به میـزان ‪ ۶۰‬درصـد مصـرف جـاری بـا‬ ‫اولویت خاموش نمودن روشـنایی و سـامانه های سرمایشـی غیرضرور اقدام‬ ‫کنند»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬شـرکت های توزیع برق موظف شـده اند که بر اجرای‬ ‫دقیـق ایـن مصوبـه نظـارت کننـد تـا شـاهد صرفه جویـی ادارات در مصـرف‬ ‫بـرق باشـیم‪ .‬خاموش کـردن وسـایل برقـی اداری و المپ هـا پـس از اتمـام‬ ‫کار‪ ،‬اسـتفاده از سنسـورهای روشـنایی هوشـمند‪ ،‬اسـتفاده از نـور طبیعـی‬ ‫در طـول روز‪ ،‬بسـتن درب و پنجره هـا هنـگام اسـتفاده از وسـایل سرمایشـی‪،‬‬ ‫رنگ امیـزی فضـا بـا رنگ هـای روشـن‪ ،‬اسـتفاده از المپ هـای ‪ led‬و ‪smd‬‬ ‫از جملـه راهکارهـای کاهـش مصـرف برق در ادارات اسـت کـه باید مورد توجه‬ ‫‪۷۷۷‬هـزار‬ ‫جـدی قـرار گیـرد»‪ .‬اسـتان مرکـزی بـا ‪ ۱۲‬شهرسـتان دارای بیـش از ‬ ‫مشـترک بـرق اسـت‪.‬‬ ‫تدوین بسته تشویقی کارفرمایان‪ ،‬در مراحل پایانی‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬معـاون توسـعه کارافرینـی و‬ ‫اشـتغال وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫گفـت‪« :‬بسـته تشـویقی جدیـد کارفرمایـان‬ ‫بـرای جـذب نیروهـای جدیـد در مراحـل‬ ‫پایانـی تصویـب در دولـت اسـت و جزئیاتـش‬ ‫پـس از تصویـب نهایـی اعلام می شـود»‪.‬‬ ‫محمـود کریمـی بیرانوند طی نشسـت اعضای‬ ‫کمیسـیون اجتماعـی مجلـس بـا اعضـای اتـاق بازرگانـی اردبیـل بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر اظهـار کـرد‪« :‬بـرای اولین بـار این نـرخ تعییـن شـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«پـس از جمع بنـدی نهایـی در شـورای عالی کار‪ ،‬بالفاصلـه بسـته تشـویقی‬ ‫در سـال جدیـد طراحـی شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اثـر افزایـش دسـتمزدها بـر حـوزه‬ ‫تـورم برخلاف انچـه گفتـه می شـود‪ ،‬به لحـاظ علمـی در کشـور ایـران اثبـات‬ ‫نشـده و گزارش سـازمان جهانی کار ‪ ILO‬براین نکته تا کید دارد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ازسـویی طبـق انچـه در فضـای اقتصـاد دیـده می شـود‪ ،‬افزایـش دسـتمزد‬ ‫به لحـاظ علمـی تقاضـای موثـر را بـاال می بـرد و درنهایـت می توانـد فـروش‬ ‫محصـوالت را هـم افزایـش دهـد»‪.‬‬ ‫پایش «صنایع مشکل دار» در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫علی بهبهانی‪ /‬مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی قزوین از شناسـایی‬ ‫و پایـش صنایـع مشـکل دار در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان ب هصـورت‬ ‫مستمر خبر داد‪ .‬رضا صفاری در نشست بررسی مسائل و مشکالت شهرک‬ ‫صنعتـی کاسـپین ‪ ۲‬ابیـک گفـت‪« :‬صنایـع مشـکل دار در شـهرک ها و نواحـی‬ ‫صنعتی اسـتان شناسـایی و مسـتمر پایش می شـوند تا در کم ترین زمان به‬ ‫مشـکل ان هـا رسـیدگی شـود»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬پـس از این اقـدام‪ ،‬نشسـتی‬ ‫بـا حضـور دسـتگاه های مختلـف اعـم از شـرکت های خدمات رسـان (اب‪،‬‬ ‫بـرق و گاز )‪ ،‬امـور مالیاتـی‪ ،‬تامیـن اجتماعـی و بانک هـا و سـایر دسـتگاه های‬ ‫ذی ربط برای بررسـی و حل مشـکالت برگزار می شـود‪ .‬از ظرفیت کارگروه های‬ ‫تعریف شـده ذیـل قانـون ماننـد سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد بـرای‬ ‫حـل مشـکالت صنایـع مسـتقر در شـهرک های صنعتـی اسـتان اسـتفاده‬ ‫می کنیم»‪ .‬مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی قزوین تصریح کرد‪« :‬کنار‬ ‫رسـیدگی بـه مسـائل و مشـکالت واحدهـای تولیـدی بهره بـردار برای تسـریع‬ ‫در تکمیـل و بهره بـرداری طر ح هـای دردسـت اجرا نیـز کارگروهـی تشـکیل‬ ‫شـده کـه این موضـوع را بـرای رفـع موانـع پیشـبرد اجـرای طر ح هـای تولیدی‬ ‫پایـش و رسـیدگی می کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبـر تالش همه دسـتگاه های اجرایی‬ ‫برای کمک به تحقق شـعار سـال و پشـتیبانی از تولید‪ ،‬گفت‪« :‬امروز اولویت‬ ‫اساسـی کشـور تولیـد اسـت و این مسـئله را مقـام معظـم رهبـری بارهـا تا کیـد‬ ‫و تکـرار کرده انـد؛ پـس نبایـد اجـازه دهیـم مشـکالت پیـش روی صنایـع مانـع‬ ‫تولیـد شـود»‪ .‬صفـاری بااشـاره به وجـود حـدود ‪ ۲۰۰‬واحـد تولیـدی را کـد در‬ ‫شـهرک های صنعتی قزوین‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی مناسـب‬ ‫و همـکاری دسـتگاه های اجرایـی و بانک هـا بخـش زیـادی از ایـن واحدهـا را‬ ‫ظـرف دوسـال بـه چرخـه تولیـد بازگرداند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪instagram.me/sayehnews www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬خرداد ‪ 29 1401‬شوال ‪ 31 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2510‬‬ ‫«مدیریت مصرف برق یعنی بهینه‪ ،‬به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم»‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه شماره ‪1401/11‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کردسـتان درنظـردارد مناقصـه عمومـی پـروژه زیـر را از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‪:‬پروژهتکمیل اسفالتوجدول گذاریمنفصلشهریننلهسنندج‬ ‫مبلـغ بـراورد‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 45.325.342.022‬ریـال بـا فهرسـت بهـا تجمیع شـده راه بانـد فـرودگاه و‬ ‫زیرسـازی راه اهـن سـال ‪1401‬‬ ‫ کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی‬‫پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬کردستان‪ ،‬سنندج‪ ،‬بلوار ازادگان‪ ،‬اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان‬ ‫هزینهچاپ کلیه ا گهی هابه عهدهبرندهمناقصهاست‪.‬‬‫شناسه ا گهی‪1326798:‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید روغن جهت مولدین مرلیس دیزلی (‪ 1/5-3-5‬مگاواتی)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 1/846/250/000 :‬ریال (ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست دارای ‪ 3‬ماه اعتبار از اخرین مهلت تحویل پا کات و همچنین قابلیت تمدید‬ ‫به مدت ‪ 3‬ماه دیگر باشـد)‬ ‫تاریخ دریافت مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 13‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/08‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/17‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ تحویل پا کات مناقصه‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 13‬روز شنبه مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫تاریخ و محل بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬راس ساعت ‪9:00‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/29‬در محل امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫نحوه تحویل پا کات مناقصه‪ :‬پا کات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه می شود‪ ،‬می بایست به دو شکل تحویل شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬بارگذاری پا کات (پا کت الف‪ ،‬پا کت ب و پا کت ج) به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمان بندی‬ ‫‪ -2‬تحویل فیزیکی فقط پا کت "الف" مناقصه‪ ،‬مطابق با زمان بندی به ادرس‪ :‬زاهدان‪ ،‬حدفاصل دانشگاه ‪ 37‬و ‪ ،39‬دبیرخانه شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫تلفن تماس‪05431137057 :‬‬ ‫تحویل پا کات به هر دو روش الزامیست‪.‬‬ ‫مدت انجام کار‪( 10 :‬ده) روز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫م الف ‪222‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1327533‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫مدیریـت منابـع فیزیکـی و امـور عمرانـی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی اسـتان لرسـتان به اسـتناد مجـوز شـماره ‪ 111/1401/3174‬درنظـردارد اجـرای پروژه های عمرانی ب هشـرح جدول ذیـل را به مناقصه گران صالحیت دار سـاجاری و‬ ‫رتبه بندی شـده از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه مناقصه گـران واجـد شـرایط دعـوت به عمـل می ایـد در مناقصـه پروژه های ذکر شـده مشـارکت فرماینـد‪( .‬مبالغ به میلیون ریال اسـت)‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫شهرستان‬ ‫براورد اولیه (میلیون ریال)‬ ‫زیر بنا ساختمان‬ ‫(مترمربع)‬ ‫متراژ حصار (متر طول)‬ ‫متراژ محوطه (مترمربع)‬ ‫نحوه اجرایی و نوع‬ ‫قرارداد‬ ‫تضمین بانکی ارجاع کار‬ ‫(میلیونریال)‬ ‫مرتبه و پایه‬ ‫موردنیاز‬ ‫نوع پرداختی‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫مدت اجرا‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل پایگاه سالمت شماره ‪3‬‬ ‫پلدختر‬ ‫‪13248‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫فهرستبهایی‬ ‫‪663‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه به‬ ‫باال‬ ‫وجه نقد و اوراق‬ ‫اسناد خزانه‬ ‫عمرانی(محرومیت زدایی‬ ‫و استانی)‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪/401/2‬د‬ ‫‪2‬‬ ‫تکمیل ‪ LDR‬بیمارستان امام(ره)‬ ‫پلدختر‬ ‫‪22761‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فهرستبهایی‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه به‬ ‫باال‬ ‫وجه نقد‬ ‫غیرعمرانی(درامدهای‬ ‫اختصاصی)‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪/401/3‬د‬ ‫‪3‬‬ ‫تکمیل ‪ LDR‬بیمارستان امام(ره)‬ ‫کوهدشت‬ ‫‪30659‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فهرستبهایی‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه به‬ ‫باال‬ ‫وجه نقد‬ ‫غیرعمرانی(درامدهای‬ ‫اختصاصی)‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪/401/4‬د‬ ‫محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬مراجعه به سامانه ستاد دولت به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد‪ :‬از روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/03/10‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/18‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل ضمانتنامه ارجاع کار به دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬روز شنبه مورخ ‪1401/03/28‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/29‬ساعت ‪9:00‬صبح در سالن کنفرانس معاونت توسعه دانشگاه‬ ‫نوع تضمین بانکی ارجاع کار‪ -1 :‬ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه؛ ‪ -2‬واریز وجه نقد به حساب ‪ IR760170000000110901516007‬به نام‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد درنظردارد مناقصه پروژه های ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مدت پیمان‬ ‫(ماه)‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل ورودی روستاهای فهرج‪ -‬خویدک‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13.191.839.082‬‬ ‫‪660.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت محور حاجی اباد‪-‬‬ ‫بیاضیه‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48.204.865.021‬‬ ‫‪2.420.000.000‬‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت محور حاجی اباد‪ -‬زرین‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48.003.116.011‬‬ ‫‪2.410.000.000‬‬ ‫عملیات طرح تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع اوری پسماند خشک‬ ‫شـهرداری ملارد درنظـردارد بـه اسـتناد مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها و مجـوز شـماره ‪/1755‬ص ش‪ 1400/‬مـورخ ‪1400/12/26‬‬ ‫موضـوع بنـد ‪ 10‬مصوبـه جلسـه شـماره ‪ 53‬مـورخ ‪ 1400/12/22‬شـورای اسلامی شـهر ملارد‪ ،‬تجدیـد مزایـده عمومـی بـا موضوع عملیات‬ ‫طـرح تفکیـک اولیـه زبالـه در مبـدا و جمـع اوری پسـماند خشـک ملارد قدیـم‪ ،‬شـهرک جعفریـه‪ ،‬ملارد ویلای شـمالی و جنوبـی‪،‬‬ ‫روسـتاهای حریم بخش مرکزی (به غیراز محدوده قانونی روسـتا) و سراسـیاب شـرقی را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگـزار کند‪.‬‬ ‫ کلیـه مراحـل برگـزاری مزایـده از دریافـت و تحویـل اسـناد مزایـده تا بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬‫انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ متقاضیان شرکت در مزایده درصورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز‬‫و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬عملیات طرح تفکیک اولیه زباله در مبدا و جمع اوری پسماند خشک‬ ‫مجموع قیمت پایه کارشناسی ساالنه‪ :‬مبلغ ‪ 37/735/800/000‬ریال‬ ‫مهلـت خریـد و دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬از مورخـه ‪ 1401/03/03‬لغایـت سـاعت ‪ 14:30‬مورخـه ‪ 1401/03/10‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلـت قبـول و بارگـذاری پیشـنهادات‪ :‬از مورخـه ‪ 1401/03/10‬لغایـت سـاعت ‪ 14:30‬مورخـه ‪ 1401/03/24‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫سـپرده شـرکت در مزایـده‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/887/000/000‬ریـال اسـت‪ ،‬کـه می بایسـت ب هصـورت یکـی از روش هـای مشـروحه ذیل در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری و اصل رسـید بانکی واریز وجه یا ضمانتنامه بانکی‪ ،‬تا سـاعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/03/24‬در پا کت ال ک ومهرشـده به دبیرخانه شـهرداری‬ ‫واقع در بلوار رسـول ا کرم؟ص؟‪ ،‬سـاختمان مرکزی شـهرداری مالرد تسـلیم شـود‪ .‬الف) رسـید بانکی واریز وجه مذکور به حسـاب شـماره ‪ 0105500896004‬سـپرده شـهرداری نزد‬ ‫بانـک ملـی شـعبه ملارد کـد ‪2616‬؛ ب) ضمانتنامـه بانکـی بـه نفع شـهرداری مالرد به حسـاب بـه شـماره ‪ 0105500896004‬نزد بانک ملی ایران شـعبه مالرد کـد ‪2616‬‬ ‫ الزم به ذکر است نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی به عهده برنده مزایده است‪.‬‬‫زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬در ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/03/25‬در سالن جلسات ساختمان مرکزی شهرداری مالرد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪1401/3‬‬ ‫محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫بهسازی و روکش اسفالت محور چاهک‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شهریاری‬ ‫(تجدیدمناقصه)‬ ‫ً‬ ‫نحوه دریافت اسناد‪ :‬صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ 1401/03/10‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫گواهی صالحیت موردنیاز جهت شـرکت در مناقصه‪ :‬برای کلیه موارد‪ ،‬ارائه گواهی صالحیت در رشـته راه و باند فرودگاه از سـازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی و گواهی ‪( HSE‬سیسـتم مدیریت بهداشـت‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت) از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی سـت‪.‬‬ ‫نوع ضمانتنامه‪ :‬ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار مطابق با ائین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ ،1401/03/22‬سالن جلسات اداره کل‬ ‫ حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه کتبی از طرف شرکت‪ ،‬در جلسه افتتاح پیشنهادها ازاد است‪.‬‬‫ ا گهی در دو نوبت‪ ،‬به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/10 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1327791 :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫ندارد‬ ‫‪23.089.080.462‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهر اندیشه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫مدیریت منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/5/68‬د مـورخ ‪ 1401/02/15‬موضـوع ابلاغ بنـد ‪ 8‬صورتجلسـه شـماره ‪ 46‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/01/30‬شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬اجـرای عملیـات ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکاران فعـال واجـد شـرایط (حداقـل‬ ‫دارای رتبـه ‪ 5‬ابنیـه) وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای پروژه پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده شهر با اعتبار ‪ 20‬میلیارد ریال با احتساب ‪ %9‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 1‬میلیارد ریال است‪ .‬به همین منظور ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره ‪0113994456001‬‬ ‫نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار ازادی اندیشه کد ‪( 2417‬شماره حساب شبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد‬ ‫قیمت ارائه شود‪ .‬الزم به ذکر است نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/11‬و محـل دریافـت ان صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا کت هـای پیشـنهاد قیمـت خـود را کـه برابـر شـرایط منـدرج در کاربـرگ مناقصه تنظیم شـده اسـت را حدا کثر تـا پایان‬ ‫سـاعت اداری روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/25‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬صرفا اسناد پا کت های پیشنهاد "ب" و "ج" دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پا کت های "ب" و "ج"‪ ،‬اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد‬ ‫فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫م الف ‪1401-10‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪1400/27‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی لرستان‪ -‬شناسه ملی ‪14000282251‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬لرستان‪ ،‬خرم اباد‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬میدان شهید انوشیروان رضایی‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی لرستان‬ ‫کدپستی‪6813833946:‬‬ ‫ هزینه چاپ ا گهی در روزنامه به عهده برندگان مناقصه است‪.‬‬‫م الف ‪401/3-1‬‬ ‫‪1.160.000.000‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق هرمـزگان به عنـوان دسـتگاه مناقصه گـزار؛ در نظـر دارد مناقصـه مشـروحه ذیـل را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار کند‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و‬ ‫الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬پیشنهاددهندگان‬ ‫موظفند اسـناد مناقصه را از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و با توجه به مندرجات اسـناد مناقصه‪ ،‬مدارک الزم شـامل پا کات "الف"‪" ،‬ب" و "ج" را تهیه و به صورت فایل های‬ ‫‪ pdf‬در سـامانه فوق درج کنند‪ .‬سـایر جزئیات و شـرایط در اسـناد مناقصه درج شـده است‪.‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت انجام کار‬ ‫‪401/04‬‬ ‫ساخت و نصب ‪ ۵‬دستگاه برج روشنایی‬ ‫‪ ۲۵‬متری در نیروگاه بندرعباس‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫‪2001007021000005‬‬ ‫‪ 45‬روز‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ -1 :‬واریز وجه به شماره حساب جاری ‪ 0113411350004‬نزد بانک ملی ایران شعبه شرکت نفت بندرعباس به نام شرکت مدیریت تولید‬ ‫برق هرمزگان؛ ‪ -2‬ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادرشـده از سـوی موسسـات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هسـتند؛‬ ‫‪ -3‬ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران؛ ‪ -4‬ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت‬ ‫دولتی که به موجب قانون‪ ،‬تاسـیس شـده یا می شـوند و طبق اساسـنامه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/09‬تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/03/19‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬در ساعت ‪9‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬به ادرس‪ :‬بندرعباس‪ ،‬جاده اسکله شهید رجایی‪ ،‬نیروگاه بندرعباس‬ ‫تذکر ‪ :1‬سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر ‪ :2‬به پیشنهادهایی که فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‪ ،‬واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تذکـر ‪ :3‬پیشـنهاددهنده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده‪ ،‬تضمین هـای معتبـر تسـلیم یـا مبلغ مذکور را به حسـاب بانکی شـرکت واریز و حسـب مورد ضمانتنامه یا رسـید واریـز وجه را‬ ‫ضمیمه پیشـنهاد به شـرکت تسـلیم کند‪ .‬به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخدوش‪ ،‬سـپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :4‬ارائه کد اقتصادی الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـــا بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر می توانیـــد بـــه ادرس ‪ www.tender.tpph.ir‬و یـــا ســـایت مل ــی اطالع رس ــانی مناقص ــات ب ــه ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجع ــه ک ــرده و یـــا‬ ‫با شماره تلفن‪ 076-33591700 :‬داخلی ‪ 622‬و ‪ 576‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫م الف ‪401/5‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!