روزنامه سایه شماره 2509 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2509

روزنامه سایه شماره 2509

روزنامه سایه شماره 2509

‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫اهمیت تامین مالی در رشد اقتصاد کشور‬ ‫تاسیس اژانس فضایی اروپا‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1975‬؛ «اژانـس فضایـی اروپـا» (‪ )ESA‬ایجـاد شـد‪ .‬ایـن‬ ‫سـازمان دولتی بین المللی که به ا کتشـاف فضا و فضانوردی اختصاص داده شـده؛‬ ‫دارای ‪ ۲۲‬کشـور عضـو از قـاره سـبز اسـت‪ .‬مرکـز اژانـس فضایـی اروپـا در شـهر پاریـس‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫(فرانسـه) قـرار دارد و دارای بیـش از ‪2000‬نفـر نیـروی انسان ‬ ‫در جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی به ریاسـت ایـت اهلل سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی؛ وضعیـت بانک هـا بر مبنـای میـزان مشـارکت در‬ ‫تحقـق رشـد اقتصـادی مدنظـر دولـت بررسـی شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به اهمیـت تامیـن مالـی در مسـیر توسـعه‬ ‫و رشـد اقتصـاد کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬برنامه هـا و اقدامـات ناظـر بـر رفـع‬ ‫ناتـرازی بانک هـا؛ از جملـه بازپرداخـت بدهی هـای دولـت بـه نظـام‬ ‫بانکـی تدویـن و مصوبـات الزم نیـز از مراجع ذی ربط اخـذ و اجرایی‬ ‫شـود»‪ .‬در این جلسـه موضـوع اعمـال سیاسـت های مناسـب‬ ‫بـرای کنتـرل نـرخ ارز از طریـق بانـک مرکـزی مطـرح و مقـرر شـد ایـن‬ ‫سیاسـت ها با توجه بـه رونـد رو به رشـد و افزایـش درامـد ارزی کشـور اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 28 1401‬شوال ‪ 30 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2509‬تومان‬ ‫تحلیلگرانمنطقهبررسیکردند؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫اینده روابط دو کشور ایران و عربستان سعودی‬ ‫‪2‬‬ ‫«ابلهمیمونی» هـر دم از ایـن بـاغ بـری می رسـد! بعـد از بیـش از‬ ‫یگـذرد و‬ ‫در جنگ با انسان دو سـال کـه از عمـر منحـوس کرونـا م ‬ ‫رفته رفتـه به نظـر می رسـید کـه بایـد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرگ ساالنه ‪ ۶۰۰۰۰‬ا�یرانی‬ ‫بر اثر مصرف دخانیات!‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت بابیان اینکه ساالنه ‪ ۶۰‬هزارنفر ایرانی به دلیل مصرف‬ ‫دخانیـات در کشـور جـان خـود را از دسـت می دهنـد‪ ،‬گفـت؛ یک وعـده قلیـان به انـدازه‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬نخ سـیگار ضرر دارد‪ .‬کمال حیدری در نشسـت خبری که به مناسـبت «هفته‬ ‫ملـی بـدون دخانیـات» برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد؛ وقتـی صحبـت از دخانیـات می شـود‪،‬‬ ‫بیشـتر غمگیـن می شـویم زیرا احسـاس می کنیم کـه همدلی الزم بـرای اقدام بـرای این‬ ‫کاالی اسیب رسانی که هم محیط زیست و هم سالمت انسان را تهدید می کند‪ ،‬انجام‬ ‫نمی شـود‪ .‬این درحالی سـت که ازنظـر قانونـی به اندازه کافـی قانـون داریـم‪ .‬هرچنـد در‬ ‫بحـث مالیات بـر دخانیـات‪ ،‬بیش ازاین‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫وضعیت صنعت خودروی کشور‬ ‫هنوز قابل دفاع نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران مطرح کرد؛‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد؛‬ ‫تابستانمتفاوت‬ ‫با رویکرد گردشگری در مازندران‬ ‫فوالدمبارکه؛‬ ‫الگوی موفق خصوصی سازی در کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق هرمـزگان به عنـوان دسـتگاه مناقصه گـزار؛ در نظـر دارد مناقصـه مشـروحه ذیـل را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار کند‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و‬ ‫الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬پیشنهاددهندگان‬ ‫موظفند اسـناد مناقصه را از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و با توجه به مندرجات اسـناد مناقصه‪ ،‬مدارک الزم شـامل پا کات "الف"‪" ،‬ب" و "ج" را تهیه و به صورت فایل های‬ ‫‪ pdf‬در سـامانه فوق درج کنند‪ .‬سـایر جزئیات و شـرایط در اسـناد مناقصه درج شـده است‪.‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت انجام کار‬ ‫‪401/04‬‬ ‫ساخت و نصب ‪ ۵‬دستگاه برج روشنایی‬ ‫‪ ۲۵‬متری در نیروگاه بندرعباس‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫‪2001007021000005‬‬ ‫‪ 45‬روز‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ -1 :‬واریز وجه به شماره حساب جاری ‪ 0113411350004‬نزد بانک ملی ایران شعبه شرکت نفت بندرعباس به نام شرکت مدیریت تولید‬ ‫برق هرمزگان؛ ‪ -2‬ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادرشـده از سـوی موسسـات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هسـتند؛‬ ‫‪ -3‬ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران؛ ‪ -4‬ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت‬ ‫دولتی که به موجب قانون‪ ،‬تاسـیس شـده یا می شـوند و طبق اساسـنامه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/09‬تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/03/19‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬در ساعت ‪9‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬به ادرس‪ :‬بندرعباس‪ ،‬جاده اسکله شهید رجایی‪ ،‬نیروگاه بندرعباس‬ ‫تذکر ‪ :1‬سایر اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر ‪ :2‬به پیشنهادهایی که فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان‪ ،‬واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تذکـر ‪ :3‬پیشـنهاددهنده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده‪ ،‬تضمین هـای معتبـر تسـلیم یـا مبلغ مذکور را به حسـاب بانکی شـرکت واریز و حسـب مورد ضمانتنامه یا رسـید واریـز وجه را‬ ‫ضمیمه پیشـنهاد به شـرکت تسـلیم کند‪ .‬به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخدوش‪ ،‬سـپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :4‬ارائه کد اقتصادی الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـــا بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر می توانیـــد بـــه ادرس ‪ www.tender.tpph.ir‬و یـــا ســـایت ملـــی اطالع رســـانی مناقصـــات بـــه ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعـــه کـــرده و یـــا‬ ‫با شماره تلفن‪ 076-33591700 :‬داخلی ‪ 622‬و ‪ 576‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫م الف ‪401/5‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫در گفت وگو با رئیس هیئت اتومبیل رانی شهرستان علی اباد کتول مطرح شد؛‬ ‫عکس‪ :‬علیرضا نیا کان‬ ‫نقش‬ ‫رابطه سالم‬ ‫در زندگی مشترک‬ ‫محمدباقـر قالیبـاف؛ رئیـس مجلـس‪ ،‬مراکـز و شـرکت های دانش بنیـان را‬ ‫عاملـی بـرای رفـع نیازهـای کشـور دانسـت و گفـت‪« :‬دانش بنیان هـا سـبب‬ ‫شـدند قدمـی بـزرگ بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی کشـور برداریـم»‪.‬‬ ‫منافات ورزش اتومبیل رانی‬ ‫با حرکات نمایشی در کوچه وخیابان!‬ ‫‪6‬‬ ‫ُ‬ ‫روبناستلوند؛‬ ‫برنده نخل طالی ‪2022‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫وضعیت صنعت خودروی کشور‬ ‫هنوز قابل دفاع نیست‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت؛ وضعیـت صنعـت‬ ‫خـودروی کشـور هنـوز قابل دفـاع نیسـت امـا نسـبت بـه‬ ‫حـدود شـش ماه قبل رشـد قابل توجـه داشـته و مشـکالت‬ ‫ان یک ب هیـک درحال رفـع اسـت‪ .‬سـید رضـا فاطمـی امیـن‬ ‫در خاتمه بازدید از گروه خودروسـازی سـایپا اظهار داشت؛‬ ‫صنعـت خـودروی ایـران ازنظـر ظرفیـت نیـروی انسـانی و‬ ‫بشـده‪ ،‬مناسـب اسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫زیرسـاخت های نص ‬ ‫شهـای زیـادی دارد‬ ‫ایـن صنعـت هرچنـد مسـائل و چال ‬ ‫و ازاین بابـت بایـد بـه مـردم و مشـتریان حـق داد‪ ،‬امـا قابـل‬ ‫احیـا و اصلاح اسـت‪ .‬وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت افـزود؛‬ ‫در ما ههـای گذشـته تمرکـز اولیـه مـا روی موضـوع تولیـد و‬ ‫افزایش تولید بود‪ .‬وقتی تولید افزایش می یابد گردش مالی‬ ‫شـرکت ها اتفـاق افتـاده‪ ،‬قیمـت تما مشـده کاهـش یافتـه‪،‬‬ ‫شـرکت های قطع هسـاز به حرکت می افتنـد و بهبود کیفیت‬ ‫یتـوان انتظـار داشـت‪ .‬ب هگـزارش شـاتا؛ فاطمـی امیـن‬ ‫را م ‬ ‫افـزود؛ نکتـه دوم‪ ،‬حرکـت ب هسـمت تغییـر محصـول اسـت‪،‬‬ ‫زیـرا بخـش عمـده ای از بی کیفیتـی کـه مـردم درخصـوص‬ ‫خودروهـا اشـاره دارنـد‪ ،‬ناشـی از پلتفرم هـای قدیمـی در‬ ‫خودروهایـی همچـون تیبـا‪ ،‬سـمند و پـژو ‪ ۴۰۵‬اسـت کـه‬ ‫نخـودرو‬ ‫خیلـی قابـل اصلاح نیسـتند‪ .‬وی یـاداور شـد؛ ایرا ‬ ‫در سـال جـاری ‪۸۰۰۰۰‬دسـتگاه خـودروی تـارا و سـایپا‬ ‫‪۸۰۰۰۰‬دسـتگاه خـودروی شـاهین را جایگزیـن محصـوالت‬ ‫نهـا تغییـر ریـل و حرکـت‬ ‫قدیمـی خواهنـد کـرد کـه ای ‬ ‫ب هسـمت خودروهـای جدیـد اسـت‪ .‬وزیـر صنعـت معـدن‬ ‫و تجـارت گفـت؛ در شـرایط فعلـی تصمیمـی بـرای افزایـش‬ ‫نهـا نداریـم‪ .‬فاطمـی امین‬ ‫نشـدن ا ‬ ‫قیمـت خودروهـا و گرا ‬ ‫فشـده برای صنعت خودرو‪،‬‬ ‫بااشـاره به برنامه دوسـاله تعری ‬ ‫یسـت‬ ‫خاطرنشـان کرد؛ خودروسـازی صنعتی بزرگ و مهم ‬ ‫کـه بـا مشـکالت و چالش هایـی نیـز همـراه اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫این مسائل قابل حل است‪ .‬وی گفت؛ امروز تاحدودزیادی‬ ‫مشـکل تولیـد خـودرو حـل شـده اسـت‪ .‬پارسـال ‪۷۰۰۰۰‬‬ ‫خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسـازان وجود داشـت‬ ‫و متوسط عبور مستقیم خودرو در شرکتی نظیر سایپا تنها‬ ‫یکـرد‪ .‬وزیـر‬ ‫‪۱۸‬درصـد بـود کـه مشـکالت زیـادی را ایجـاد م ‬ ‫صمت اضافه کرد؛ امروز عبور مستقیم خودرو از خط تولید‬ ‫به بازار در ایران خودرو به ‪۱۰۰‬درصد و در سایپا به ‪۹۷‬درصد‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬فاطمی امین گفت؛ اجرای اقدامات دیگری‬ ‫نیـز در نقشـه راه صنعـت خـودرو اغـاز شـده کـه ازان جملـه‬ ‫مبـارزه بـا کاالهـای یدکـی قاچـاق قابل اشـاره اسـت کـه‬ ‫‪۳۰‬درصـد بـازار لوازم یدکـی خـودرو را تشـکیل مـی داد‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ در سـایر موضوعـات ازجملـه تنـوع محصـول‪،‬‬ ‫بهبـود کیفیـت‪ ،‬اصلاح سـاختار مالکیـت خودروسـازان و‬ ‫غیـره به طورکلـی در نـه محـور‪ ،‬برنامه هایـی تهیـه شـده و از‬ ‫خودروسـازان نیـز خواسـته ایم کـه درهمین راسـتا حرکـت‬ ‫کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین بیان داشت؛‬ ‫نپـس بایـد بیشـتر روی محصـوالت جدیـد متمرکـز‬ ‫ازای ‬ ‫باشیم‪ ،‬خودروهایی مانند تارا و شاهین از کیفیت مناسب‬ ‫تهـای باالیـی دارنـد کـه بـرای احـاد‬ ‫برخوردارنـد امـا قیم ‬ ‫جامعـه قابل دسترسـی نیسـتند‪ .‬درتالشـیم خودروهایی با‬ ‫قیمت های پایین تر در کشـور تولید کنیم‪ .‬وی درخصوص‬ ‫قانـون جوانـی جمعیت خاطرنشـان کـرد؛ این طرح ازسـوی‬ ‫مجلس شورای اسالمی مصوب شده و دو خودروساز بزرگ‬ ‫کشور را درقبال ان متعهد کرده است که باید مطابق قانون‬ ‫اجـرا شـده و کارهـای ان به پیـش برونـد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫افزایش فشارها برای استعفای جانسون‬ ‫مـوج جدیـدی از فشـارها در‬ ‫عرصـه سیاسـت انگلیـس علیـه‬ ‫بوریـس جانسـون از بابـت برگزاری‬ ‫یهـای غیرقانونـی در‬ ‫مهمان ‬ ‫محـل دفتـر نخسـت وزیری در‬ ‫حهـای قرنطینـه‬ ‫زمـان اجـرای طر ‬ ‫اجبـاری مربـوط بـه مقابلـه بـا همه گیری کرونـا بـه راه افتاده‬ ‫نگـذار‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ درهمین راسـتا یـک قانو ‬ ‫محافظـه کار انگلیسـی اقـدام بـه ثبـت نامـه درخواسـت‬ ‫رای عدم اعتمـاد علیـه بوریـس جانسـون کـرده و یـک‬ ‫سیاستمدار دیگر این کشور نیز درراستای هموار ساختن‬ ‫مسـیر برای برکنار کردن جانسـون از سـمت دستیاری وزیر‬ ‫کشور انگلیس استعفا داد‪ .‬باب نیل‪ ،‬رئیس کمیته قضایی‬ ‫پارلمـان انگلیـس گفـت کـه یـک گـزارش رسـمی دربـاره ایـن‬ ‫یهـای جنجالـی برگزارشـده ازسـوی جانسـون کـه‬ ‫مهمان ‬ ‫روز چهارشـنبه منتشـر شـد‪ ،‬نشـان دهنده وجـود الگویـی‬ ‫نمـاه درطـول بحـران‬ ‫از «رفتـار غیرقابل قبـول» طـی چندی ‬ ‫کروناویـروس در انگلیـس بـوده و گفـت کـه توضیحـات‬ ‫نمـورد را معتبـر نمی داند‪ .‬نیل در بیانیه ای‬ ‫جانسـون درای ‬ ‫گفـت؛ اعتمـاد مهم تریـن متـاع در سیاسـت اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫این رویدادها نه تنها اعتماد به دفتر نخسـت وزیر‪ ،‬بلکه به‬ ‫خود فرایند سیاسـی را تضعیف کرده اسـت‪ .‬برای بازسـازی‬ ‫ایـن اعتمـاد و حرکـت بـه جلـو‪ ،‬تغییـر در رهبری الزم اسـت‪.‬‬ ‫جانسـون پـس از انتشـار ایـن گـزارش گفـت کـه مسـئولیت‬ ‫این رویدادهـا را برعهـده گرفتـه امـا اسـتعفا نمی کنـد‪ .‬پـل‬ ‫نگـذاران محافظـه کار انگلیـس‬ ‫هولمـز‪ ،‬یکی دیگـر از قانو ‬ ‫نیـز اوایـل روز جمعـه گفـت کـه از سـمتش در دولـت‬ ‫به عنوان دستیار خصوصی پارلمانی وزارت کشور انگلیس‬ ‫اسـتعفا می دهـد تـا تمرکـزش را بـر نمایندگـی کردن ازسـوی‬ ‫رای دهنـدگان حـوزه انتخابیـه خود متمرکز کنـد‪ .‬هولمز در‬ ‫بیانیـه ای گفـت؛ بـرای مـن واضـح اسـت کـه بی اعتمـادی‬ ‫عمیقـی هـم بـه دولـت و هـم بـه حـزب محافظـه کار دراثـر‬ ‫این رویدادهـا ایجـاد شـده اسـت‪ .‬بـرای مـن ناراحت کننـده‬ ‫اسـت کـه از سـمت شـما و ب هسـبب فرهنگـی سـمی کـه‬ ‫ً‬ ‫ظاهـرا بـه داخـل دفتـر نخسـت وزیری نفـوذ کـرده‪ ،‬کار مـا‬ ‫نگـذاران محافظـه کار‬ ‫خدشـه دار شـده اسـت‪ .‬دیگـر قانو ‬ ‫انگلیسـی هـم در روزهـای اخیـر گفته اند که نامه هایـی را با‬ ‫هـدف طـرح درخواسـت برگـزاری رای اعتمـاد بـه جانسـون‬ ‫بـه رئیـس کمیتـه ‪ ۱۹۲۲‬حـزب متبوعشـان ارسـال کرده اند؛‬ ‫ننـوع مطـرح شـود‪ ،‬ایـن‬ ‫چنانچـه حدنصـاب ‪ ۵۴‬نامـه از ای ‬ ‫فرایند رای اعتماد مربوط به جانسـون کلید زده می شـود‪.‬‬ ‫نام ههـا محرمانـه هسـتند‪ ،‬بنابرایـن فقـط رئیـس کمیتـه‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۹۲۲‬می دانـد کـه واقعـا چنـد نامـه ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫نحـال‪ ،‬هولمـز بـه رویتـرز تاییـد کـرد کـه نامـه ای بـا‬ ‫باای ‬ ‫هـدف طـرح اسـتعفای جانسـون ننوشـته اسـت‪ .‬بوریـس‬ ‫جانسـون‪ ،‬نخسـت وزیر انگلیـس روز پنجشـنبه به دنبـال‬ ‫انتشـار گزارشـی درباره رسـوایی گردهمایی های برگزارشـده‬ ‫در دفتـرش طـی دوران شـیوع ویـروس کرونـا از محافظـان‬ ‫و نظافتچی های ساختمان شماره ‪ ۱۰‬دفتر نخست وزیری‬ ‫عذرخواهـی کـرد‪ .‬درنتیجـه تحقیـق اداری دربـاره «پارتـی‬ ‫یهـای برگزارشـده در دفتـر‬ ‫گیـت» امـده کـه در گردهمای ‬ ‫نخسـت وزیر انگلیـس بـه کارکنـان ایـن نهـاد بی احترامـی‬ ‫شـده‪ .‬سـو گـری‪ ،‬مقـام عالی رتبـه دولتـی کـه مامـور بررسـی‬ ‫این گردهمایی ها شـده در گزارش خود نوشـته که در یکی‬ ‫از ایـن مجالـس نظافتچی ها مجبور به تمیزکردن اسـتفراغ‬ ‫دسـتکم یکـی از مهمانـان شـدند‪ .‬در بخـش دیگـری از‬ ‫یهـا‬ ‫گـزارش سـو گـری امـده اسـت کـه در یکـی از گردهمای ‬ ‫کـه بـا مصـرف بی رویـه مشـروب الکلـی همـراه بـود بیـن‬ ‫دونفـر از مهمانـان مشـاجره رخ داد‪ .‬دراین گـزارش از مـوارد‬ ‫یهـای دفتـر‬ ‫متعـدد بی احترامـی بـه محافظـان و نظافتچ ‬ ‫یهـای دوران شـیوع کرونـا‬ ‫نخسـت وزیری طـی گردهمای ‬ ‫انتقاد شـده‪ .‬نخسـت وزیر بریتانیا که طی ماه های گذشته‬ ‫یهـای دفتـرش تحت فشـار‬ ‫به دلیـل رسـوایی گردهمای ‬ ‫زیـادی بـرای کناره گیـری از مقامـش بـود تا کیـد کـرده اسـت‬ ‫کـه قصـد اسـتعفا نـدارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2509‬‬ ‫اینده روابط ایران و عربستان‬ ‫ روایت تحلیلگران منطقه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫تارنم ــای خب ــری «عرب ــی ‪ »۲۱‬ضم ــن بررس ــی‬ ‫چشـ ـم انداز مذا ک ــرات ای ــران و عربس ــتان‬ ‫از دی ــدگاه چن ــد تحلیلگ ــر مس ــائل سیاس ــی‬ ‫منطقــه نوشــت؛ اظهــارات وزیــران امــور خارجــه‬ ‫ای ــران و عربس ــتان و تب ــادل پیا مه ــای مثب ــت‬ ‫دو کش ــور در پ ــی چن ــددور مذا ک ــره در ع ــراق‬ ‫و عم ــان‪ ،‬پرسـ ـش هایی را درزمین ــه پیش ــرفت‬ ‫ای ــن مذا ک ــرات مط ــرح ک ــرده اس ــت‪ .‬مب ــارک‬ ‫العاتــی نویســنده و تحلیلگــر سیاســی ســعودی‪،‬‬ ‫نب ــاره می گوی ــد؛ عربس ــتان و ای ــران بی ــش‬ ‫درای ‬ ‫کســال را صــرف پنــج دور رایزنــی در ســطح‬ ‫از ی ‬ ‫امنیتــی در بغــداد بــا میانجیگــری عــراق کردنــد‬ ‫ً‬ ‫ک ــه ای ــن نش ــان می ده ــد دو کش ــور واقع ــا‬ ‫در مس ــیری روبه جل ــو حرک ــت می کنن ــد ام ــا‬ ‫به دلی ــل بی اعتم ــادی دوجانب ــه‪ ،‬این رون ــد‬ ‫بس ــیارکند اس ــت‪ .‬العات ــی درگفت وگوب ــا‬ ‫تارنم ــای عرب ــی ‪ ۲۱‬اف ــزود؛ ام ــا دس ــتاوردهای‬ ‫یه ــا ک ــه در قال ــب ی ــک‬ ‫دور پنج ــم ای ــن رایزن ‬ ‫س ــند ‪ ۱۰‬م ــاده ای ب ــروز یاف ــت‪ ،‬چش ـم انداز ی ــک‬ ‫پیش ــرفت واقع ــی ب ــود و دی ــدار قریب الوق ــوع‬ ‫وزرای خارج ــه دو کش ــور در بغ ــداد ی ــا مس ــقط‬ ‫را نوی ــد مـ ـی داد ک ــه ای ــن دی ــدار می توان ــد ب ــه‬ ‫فصــل جدیــدی از روابــط دوجانبــه کــه از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬قط ــع ش ــده ب ــود‪ ،‬منج ــر ش ــود‪ .‬به گفت ــه‬ ‫وی اظهارنظ ــرات دو ط ــرف نش ــان از رضای ــت‬ ‫نس ــبی متقاب ــل در دو ط ــرف ای ــن مذا ک ــرات‬ ‫دارد و امی ــدواری نس ــبت ب ــه برگ ــزاری دور بع ــد‬ ‫نب ــار‬ ‫یک ــه ای ‬ ‫گفت وگوه ــا را به وج ــود اورد‪ ،‬طور ‬ ‫یه ــای دیپلماتی ــک نویدبخ ــش نشس ــتی‬ ‫رایزن ‬ ‫در س ــطح وزرای خارج ــه دو کش ــور اس ــت‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد؛ اظهــارات وزرای خارجــه دو کشــور‬ ‫یه ــا‬ ‫نش ــان از وج ــود ع ــزم ب ــر ادام ــه ای ــن رایزن ‬ ‫دارد‪ ،‬ام ــا فض ــای بی اعتم ــادی دوجانب ــه‬ ‫یش ــدن نتای ــج حاص ــل از‬ ‫نس ــبت ب ــه اجرای ‬ ‫گفت وگوه ــا مان ــع بزرگ ــی دراین راس ــتا ب هش ــمار‬ ‫می ای ــد‪ .‬ای ــن تحلیلگ ــر گف ــت؛ ری ــاض و ته ــران‬ ‫یت ــر و‬ ‫یه ــای جد ‬ ‫ب ــه زم ــان بیش ــتر و رایزن ‬ ‫نی ــز ی ــک میانج ــی بین الملل ــی نی ــاز دارن ــد‬ ‫یش ــدن نتای ــج را به نوع ــی‬ ‫ک ــه بتوان ــد اجرای ‬ ‫تضمیــن کنــد‪ .‬وی درپایــان گفــت؛ نشــانه های‬ ‫یب ــر دی ــدار قریب الوق ــوع‬ ‫روزافزون ــی مبن ‬ ‫وزرای ام ــور خارج ــه دو کش ــور و ازس ــرگیری‬ ‫رواب ــط دیپلماتی ــک وج ــود دارد‪ ،‬به ویژه انک ــه‬ ‫دراســتانه موســم حــج قــرار داریــم کــه می توانــد‬ ‫زمین ــه رس ــیدن ب ــه تواف ــق را افزای ــش ده ــد‪.‬‬ ‫عم ــاد الجب ــوری دیگ ــر نویس ــنده و تحلیلگ ــر‬ ‫نبــاره مدعــی شــده موضــع ایــران‬ ‫سیاســی درای ‬ ‫ی ــک مان ــع واقع ــی در پیش ــرفت مذا ک ــرات ب ــا‬ ‫یس ــت‪ .‬وی ادع ــا دارد‪ ،‬ای ــران ب ــا‬ ‫ط ــرف سعود ‬ ‫چشم پوش ــی اس ــرائیل‪ ،‬ب ــا امری ــکا در چارچ ــوب‬ ‫سیاس ــت خارج ــی منطقـ ـه ای به تواف ــق‬ ‫رس ــیده اس ــت‪ ،‬حال انک ــه ط ــرف عربس ــتانی‬ ‫و کش ــورهای عرب ــی منطق ــه در پ ــی تحق ــق‬ ‫ثب ــات موردنظ ــر خ ــود در منطق ــه ازجمل ــه در‬ ‫حوز هه ــای اقتص ــادی و تج ــاری هس ــتند‪.‬‬ ‫به گفت ــه وی‪ ،‬پ ــس از چن ــددوره مذا ک ــرات بی ــن‬ ‫دو ط ــرف ا کن ــون معض ــل اصل ــی این اسـ ـت که‬ ‫عربس ــتانی ها نمی خواهن ــد ای ــن مذا ک ــرات و‬ ‫ً‬ ‫نتایــج ان تنهــا دوجانبــه (صرفــا تهران‪-‬ریــاض)‬ ‫نهــا می خواهنــد مشــکالت بیــن‬ ‫باشــد‪ .‬بلکــه ا ‬ ‫ته ــران و هم ــه کش ــورهای منطق ــه در قال ــب‬ ‫ی ــک بس ــته کام ــل ح ــل ش ــود‪ .‬وی ادام ــه داد؛‬ ‫ازس ــوی دیگر‪ ،‬ای ــران نمی خواه ــد این مس ــائل‬ ‫فرع ــی را در ی ــک نشس ــت ح ــل کن ــد بلک ــه‬ ‫می خواه ــد ه ــر پرون ــده را جدا گان ــه پی ــش‬ ‫بب ــرد و ای ــن نش ــان می ده ــد دی ــدار ات ــی وزرای‬ ‫ً‬ ‫دو کش ــور تنه ــا در ح ــد ی ــک دی ــدار و صرف ــا‬ ‫بش ــدن ی ــخ رواب ــط دیپلماتی ــک‬ ‫ب ــرای ذو ‬ ‫بی ــن دو کش ــور اس ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ ه ــر‬ ‫کارش ــناس ی ــا تحلیلگ ــر ناظ ــر ب ــر رواب ــط ای ــران‬ ‫و کش ــورهای عرب ــی ک ــه موض ــوع عرب ــی‪-‬‬ ‫ایران ــی را دنب ــال کن ــد‪ ،‬می دان ــد ک ــه ته ــران از‬ ‫سیاس ــت منطقـ ـه ای و دس ــتاوردهایش در‬ ‫چه ــار کش ــور عرب ــی عقب نش ــینی نمی کن ــد‪،‬‬ ‫نه ــا فق ــط می خواهن ــد مدت ــی زم ــان بخرن ــد‬ ‫ا ‬ ‫ول ــی تصمیم ــی ب ــرای تغیی ــر کل سیاس ــت‬ ‫منطقـ ـه ای خ ــود ندارن ــد‪ .‬ط ــال عتریس ــی‬ ‫ی ــک تحلیلگ ــر سیاس ــی دیگ ــر ول ــی معتق ــد‬ ‫اس ــت رواب ــط تهران‪-‬ری ــاض ب هس ــمت بهب ــود‬ ‫پی ــش مـ ـی رود‪ ،‬هرچن ــد رون ــد مذا ک ــرات کن ــد‬ ‫و نشسـ ـت ها ب ــا فاصل ــه هس ــتند ک ــه البت ــه‬ ‫شه ــای س ــال های‬ ‫این ام ــر باتوج هب ــه تن ‬ ‫اخی ــر و بی اعتم ــادی و اختالف ــات دوجانب ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬وی گف ــت؛ منطق ــه صحن ــه‬ ‫طبیع ‬ ‫یس ــت ک ــه ل ــزوم تغیی ــر در‬ ‫مع ــادالت جدید ‬ ‫دی ــدگاه را ب ــه طرفی ــن تحمی ــل می کن ــد و ای ــن‬ ‫به معنــای پیشــرفت مذا کــرات اســت‪ .‬عتریســی‬ ‫ادام ــه داد؛ ای ــران دائ ــم از امادگ ــی خ ــود ب ــرای‬ ‫برق ــراری رواب ــط خ ــوب و س ــازنده ب ــا کش ــورهای‬ ‫همســایه ســخن می گویــد زیــرا همــه مســئوالن‬ ‫ایران ــی در س ــطح ریاس ــت جمه ــوری و وزرای‬ ‫خارج ــه ب ــر اولوی ــت بهب ــود رواب ــط منطق ـه ای و‬ ‫جف ــارس ب ــدون حض ــور بیگان ــگان‬ ‫امنی ــت خلی ‬ ‫تا کی ــد کرده ان ــد‪ .‬به گفت ــه وی‪ ،‬ازس ــوی دیگر‬ ‫عربس ــتان ام ــروز ناظ ــر اتفاق ــات جه ــان اس ــت و‬ ‫به نظ ــر می رس ــد اعتم ــادش ب ــه ایاالت متح ــده‬ ‫امری ــکا ک ــه در س ــال های گذش ــته ای ــن کش ــور‬ ‫یس ــازی رواب ــط ب ــا ته ــران‬ ‫را ب ــرای ع ــدم عاد ‬ ‫تحت فشــار قــرار م ـی داد‪ ،‬دچــار گسســت شــده‬ ‫اس ــت‪ .‬عربس ــتانی ها همچنی ــن دریافته ان ــد‬ ‫نمی توانن ــد روی اق ــدام امری ــکا ب ــرای ایج ــاد‬ ‫تغیی ــر وضعی ــت ای ــران در منطق ــه‪ ،‬محاص ــره‬ ‫ک ــردن ان ی ــا ان ــزوای ته ــران حس ــاب ب ــاز کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد؛ مقام ــات عربس ــتانی از تجرب ــه‬ ‫افغانســتان دریافته انــد کــه واشــنگتن تعهــدی‬ ‫ب ــر حمای ــت از دوس ــتان و متح ــدان خ ــود‬ ‫نهــا را بــه ایــن‬ ‫نــدارد درنتیجــه ای ــن متغیرهــا ا ‬ ‫فک ــر انداخت ــه ک ــه به وی ــژه باتوج هب ــه تح ــوالت‬ ‫ج ــاری در جه ــان و نامش ــخص بودن تح ــوالت‬ ‫ات ــی بین الملل ــی‪ ،‬رواب ــط مثب ــت ب ــا ای ــران در‬ ‫منطق ــه بی ــش از پشـ ـت گرمی ب ــه حمای ــت‬ ‫امری ــکا می توان ــد امنی ــت و ثب ــات را در منطق ــه‬ ‫تامی ــن کن ــد‪ .‬وی درنهای ــت بااش ــاره به دالیل‬ ‫پیش گفت ــه اظه ــار داش ــت؛ ولیعه ــد محم ــد‬ ‫ب ــن س ــلمان گفت ــه ای ــران همس ــایه ماس ــت‬ ‫و بای ــد ب ــا ان هم ــکاری و همزیس ــتی داش ــته‬ ‫باش ــیم و وزی ــر ام ــور خارج ــه‪ ،‬ب ــن فرح ــان ه ــم‬ ‫اظه ــار داش ــته رون ــد ام ــور مثب ــت اس ــت و م ــا‬ ‫در پ ــی بهب ــود و توس ــعه رواب ــط هس ــتیم‪ ،‬پ ــس‬ ‫یت ــوان نتیج ــه گرف ــت ک ــه در رواب ــط ته ــران‪-‬‬ ‫م ‬ ‫ریــاض اوضــاع در مســیر مثبــت پیــش م ـی رود‪.‬‬ ‫وی درگفت وگوب ــا ای ــن تارنم ــای عرب ــی ادام ــه‬ ‫جف ــارس‬ ‫داد؛ طب ــق معم ــول در منطق ــه خلی ‬ ‫تنش های ــی ب ــا درج ــات مختل ــف وج ــود دارد‪،‬‬ ‫ام ــا بس ــته به نتیج ــه رون ــد مذا ک ــرات احی ــای‬ ‫برجــام‪ ،‬ممکــن اســت بازیگــران منطقــه رویکــرد‬ ‫ارا مکــردن اوضــاع بــرای همــکاری بالقــوه بیشــتر‬ ‫شه ــای بیش ــتر را‬ ‫ی ــا برعک ــس تش ــدید تن ‬ ‫درپی ــش بگیرن ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ واض ــح اس ــت ک ــه‬ ‫کشــورهای منطقــه در پــی ایجــاد و حفــظ روابــط‬ ‫خــوب هســتند‪ ،‬این رویکــرد نه تنهــا بــرای حــل‬ ‫ً‬ ‫مش ــکالت اقتص ــادی‪ -‬مث ــا در ای ــران‪ -‬بلک ــه‬ ‫شب ــس ج ــاری در‬ ‫همچنی ــن ب ــرای ادام ــه ات ‬ ‫یم ــن (ب ــرای عربس ــتان) و ممانع ــت از حم ــات‬ ‫موش ــکی و پهپ ــادی انص ــاراهلل الزم اس ــت‪ .‬وی‬ ‫حت ــر مش ــکالت وج ــود‬ ‫اف ــزود؛ به بی ــان واض ‬ ‫خواهن ــد داش ــت‪ ،‬ام ــا درحال حاض ــر هم ــه در‬ ‫ســایه تحــوالت بین المللــی خطرنــا ک و در راس‬ ‫هم ــه‪ ،‬کمب ــود م ــواد غذای ــی‪ ،‬ترجی ــح داده ان ــد‬ ‫رون ــد مثبت ــی را درپی ــش بگیرن ــد‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت تجزیه وتحلی ــل وضعی ــت کش ــورهای‬ ‫جف ــارس در واش ــنگتن‪ ،‬جورجی ــو کافای ــرو‪،‬‬ ‫خلی ‬ ‫نی ــز گفت ــه ک ــه ب ــا کاه ــش اعتم ــاد س ــعودی ها‬ ‫ب ــه تعه ــد امری ــکا ب ــه ثب ــات و امنی ــت در‬ ‫جف ــارس و فق ــدان ی ــک بازیگ ــر بین الملل ــی‬ ‫خلی ‬ ‫قدرتمن ــد ب ــرای پرک ــردن خ ــا حض ــور‬ ‫ایاالت متح ــده دراین نق ــش به نظ ــر می رس ــد‪،‬‬ ‫ری ــاض به این نتیج ــه رس ــیده ک ــه تعام ــل‬ ‫دیپلماتی ــک بیش ــتر ب ــا ای ــران مناف ــع ری ــاض‬ ‫را بیش ــتر تامی ــن خواه ــد ک ــرد‪ .‬کافای ــرو اف ــزود؛‬ ‫وضعی ــت ج ــاری در یم ــن ب ــرای این ــده رواب ــط‬ ‫نس ــاز خواه ــد ب ــود‬ ‫س ــعودی و ای ــران بحرا ‬ ‫شب ــس ش ــکننده در یم ــن‪ ،‬نوی ــد‬ ‫ام ــا ادام ــه ات ‬ ‫مثبت ــی ب ــرای بهب ــود دیپلماس ــی بی ــن ری ــاض و‬ ‫تهــران اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد؛ ازســرگیری‬ ‫یه ــا‬ ‫حم ــات موش ــکی و پهپ ــادی حوث ‬ ‫علی ــه عربس ــتان برنام ــه اف ــق چشـ ـم انداز‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬را ک ــه ب ــرای محم ــد ب ــن س ــلمان و‬ ‫م ــردم عربس ــتان بس ــیارمهم اس ــت‪ ،‬تضعی ــف‬ ‫می کنــد‪ .‬وی درادامــه ادعــا کــرده کــه درصــورت‬ ‫شکس ــت مذا ک ــرات هس ــته ای در وی ــن ای ــران‬ ‫می توان ــد از یم ــن به عن ــوان عرصـ ـه ای ب ــرای‬ ‫مش ــکل افرینی بیش ــتر ب ــرای دش ــمنان خ ــود‬ ‫اس ــتفاده کن ــد و عربس ــتان نمی خواه ــد ته ــران‬ ‫ای ــن حرب ــه تهدی ــد علی ــه امنی ــت عربس ــتان‬ ‫را همچن ــان در دس ــت داش ــته باش ــد‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫نح ــال‪ ،‬دول ــت فعل ــی ای ــران واقع ــا‬ ‫اف ــزود؛ درعی ‬ ‫می خواه ــد صرف نظ ــر از سرنوش ــت نامعل ــوم‬ ‫مذا ک ــرات هس ــته ای ب ــا غ ــرب‪ ،‬رواب ــط خ ــود‬ ‫را ب ــا همس ــایگان خ ــود ازجمل ــه عربس ــتان‬ ‫س ــعودی بهب ــود بخش ــد‪ .‬او تا کی ــد ک ــرد؛ ا گ ــر‬ ‫یه ــا ب ــرای‬ ‫ای ــران بتوان ــد از نف ــوذ خ ــود ب ــر حوث ‬ ‫تحت فشارگذاش ــتن گرو هه ــای شورش ــی‬ ‫شب ــس و توق ــف‬ ‫در یم ــن جه ــت تمدی ــد ات ‬ ‫حم ــات ب ــه تاسیس ــات عربس ــتان اس ــتفاده‬ ‫کن ــد‪ ،‬ری ــاض را متقاع ــد خواه ــد ک ــرد ک ــه در‬ ‫قبــال ایــران رویکــرد دیپلماتیــک نتیجــه مثبــت‬ ‫نح ــال‪،‬‬ ‫و موثرت ــری می ده ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ باای ‬ ‫نه ــا‬ ‫یه ــا نماین ــدگان ای ــران نیس ــتند‪ ،‬ا ‬ ‫حوث ‬ ‫ً‬ ‫تشــکیالت خــاص خــود را دارنــد‪ ،‬بنابرایــن واقعــا‬ ‫مش ــخص نیس ــت ک ــه ای ــا ته ــران در جایگاه ــی‬ ‫هســت کــه بتوانــد امنیــت تاسیســات عربســتان‬ ‫را تضمی ــن کن ــد ی ــا خی ــر‪ .‬هفت ــه گذش ــته رویت ــرز‬ ‫بااش ــاره به حض ــور ش ــاهزاده عبدالعزی ــز ب ــن‬ ‫احم ــد در هیئت هم ــراه محم ــد ب ــن س ــلمان‪،‬‬ ‫ولیعهــد عربســتان کــه بــرای تســلیت بــه امــارات‬ ‫ســفر کــرده بــود‪ ،‬به نقـل از یــک منبــع ســعودی‪،‬‬ ‫انتق ــال ق ــدرت در عربس ــتان را قریب الوق ــوع‬ ‫دانس ــت‪ .‬این مس ــئله پرسـ ـش هایی درم ــورد‬ ‫تاثی ــر انتق ــال ق ــدرت ب ــه ولیعه ــد عربس ــتان ب ــر‬ ‫پیش ــرفت مذا ک ــرات ته ــران و ری ــاض مط ــرح‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ای ــا ش ــاهزاده ج ــوان به دنب ــال ح ــل‬ ‫همــه مشــکالت ریــاض بــا کشــورهای همســایه‬ ‫و منطق ــه پی ــش از تص ــدی ق ــدرت اس ــت؟‬ ‫عم ــاد الجب ــوری‪ ،‬تحلیلگ ــر سیاس ــی می گوی ــد؛‬ ‫نه ــای‬ ‫همان طورک ــه رون ــد مرس ــوم خاندا ‬ ‫جف ــارس اس ــت و باتوج هب ــه‬ ‫س ــلطنتی در خلی ‬ ‫رفت ــار و ام ــور داخل ــی ای ــن خان ــدان‪ ،‬هی ــچ‬ ‫مش ــکلی ب ــرای انتق ــال ق ــدرت در عربس ــتان‬ ‫یش ــک ش ــاه ج ــوان در پ ــی‬ ‫وج ــود ن ــدارد و ب ‬ ‫پای ــان دادن ب ــه هرگون ــه مش ــکل ب ــا کش ــورهای‬ ‫ً‬ ‫همس ــایه به وی ــژه ای ــران اس ــت‪ ،‬دقیق ــا‬ ‫نص ــورت ک ــه ب ــه مش ــکالت ب ــا ترکی ــه‬ ‫به هما ‬ ‫پای ــان داد‪.‬‬ ‫تامین امنیت غذایی با ساماندهی ارز ترجیحی‬ ‫در چنددهه اخیـر‪ ،‬پرداخـت یارانـه در قالـب‬ ‫پرداخـت مسـتقیم بـه بخشـی از بهـای کاالهـا و‬ ‫خدمـات اساسـی و حامل های انـرژی به منظور‬ ‫حمایـت از اقشـار اسـیب پذیر و کم درامـد‪،‬‬ ‫تهـا و‬ ‫توزیـع عادالنـه درامـد‪ ،‬تثبیـت قیم ‬ ‫یشـد؛ امـا رشـد‬ ‫حمایـت از تولیـد اعمـال م ‬ ‫جمعیـت‪ ،‬گسـترش کاالهـا و خدمـات مــشمول‬ ‫نهـا به دلیل‬ ‫یارانـه‪ ،‬افــزایش مصـرف و قاچـاق ا ‬ ‫باالبـودن فاصلـه قیمـت داخلـی بـا قیمـت‬ ‫خارجـی کاالهـا موجـب شـد تــا حجــم پرداخت‬ ‫یاران ههـا در کشـور ب هشـدت افزایـش یابـد‪ .‬در‬ ‫اخرین مرحلـه از پرداخـت یارانـه بـه کاالهـا‬ ‫یتـوان بـه تخصیـص ارز ترجیحـی بـه ‪25‬‬ ‫م ‬ ‫کاالی اساسی در سال ‪ 97‬اشاره کرد‪ .‬این شیوه‬ ‫تخصیـص ارز بـه کاالهـا به نظـر بسـیاری از‬ ‫کارشناسان باعث خروج ارز از کشور و وابستگی‬ ‫بـه واردات کاالهـای اساسـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫با گذشـت زمان و بـا مشـکل ارزی دولـت‪ ،‬تعـداد‬ ‫کاالهایـی کـه ارز ترجیحـی دریافـت می کرده اند‪،‬‬ ‫بـه هفـت کاال کاهـش یافـت؛ امـا همیـن تعـداد‬ ‫کاال نیـز در سـال ‪ 1400‬بیـش از ‪ 25‬میلیـارددالر‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانـی دریافـت کرده انـد‪ .‬از همـان روز‬ ‫کارشناسـان زیـادی دربـاره هزین ههـا و معایـب‬ ‫نشـیوه تخصیـص ارز هشـدار دادنـد‪ ،‬ولـی‬ ‫ای ‬ ‫صدایشـان شـنیده نشـد‪ .‬پـس از گذشـت‬ ‫چهارسـال و اتلاف میلیاردهـادالر از ثـروت ملـی‬ ‫حاال معلوم شده ارز ترجیحی نه تنها از افزایش‬ ‫قیمـت مـواد غذایـی جلوگیـری نکـرده بلکـه بـه‬ ‫فسـاد چشـمگیری نیـز دامـن زده اسـت‪ .‬به نظر‬ ‫نشـیوه تخصیـص ارز و پرداخـت‬ ‫می رسـد ای ‬ ‫یارانـه بـه کاالهـا بـه اهـداف خـود نرسـیده و‬ ‫بخـش عمـد ه ایـن دالرهـای تخصیص یافتـه به‬ ‫جیـب واردکننـدگان و افرادی کـه دارای رانـت‬ ‫بوده انـد‪ ،‬رسـیده اسـت امـا یکـی از نـکات اصلی‬ ‫کـه درزمینـه تخصیـص ارز ترجیحی وجـود دارد‬ ‫بـه مسـئله امنیـت غذایـی و وابسـتگی کشـور‬ ‫بـه واردات کاالهـای اساسـی همچـون گنـدم‬ ‫یگـردد‪ .‬کارشناسـان‬ ‫و دان ههـای روغنـی بازم ‬ ‫اقتصـاد ایـران معتقدنـد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی‬ ‫طبـا کاالهـای اساسـی وابسـته‬ ‫کشـور را درارتبا ‬ ‫بـه کشـورهای خارجـی کـرده و امنیـت غذایـی‬ ‫کشـور به خطـر افتـاده اسـت‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛‬ ‫کامـران رحیمـی (کارشـناس مسـائل اقتصـاد‬ ‫ایـران) دربـاره وابسـتگی بـه واردات درزمینـه‬ ‫محصـوالت اسـتراتژیک و کشـاورزی گفـت؛‬ ‫تگـذاری کاالهـا ب هصـورت‬ ‫یکـه قیم ‬ ‫هنگام ‬ ‫یشـود‪ ،‬یعنـی روی کاالهـای‬ ‫مصنوعـی انجـام م ‬ ‫اساسـی یارانـه پرداخـت می شـود‪ ،‬درواقـع‬ ‫امنیـت غذایـی کشـور به خطـر می افتـد‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد؛ بـرای مثـال وقتـی بـا ارز ترجیحـی‬ ‫یشـود‪ ،‬دیگـری تمایلـی‬ ‫گنـدم وارد کشـور م ‬ ‫بـرای خریـد گنـدم از کشـاورزان وجـود نـدارد‬ ‫و ایـن باعـث کاهـش تولیـدات داخلـی و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫به خطرافتـادن امنیـت غذایـی م ‬ ‫ایـن اتفـاق بـه اقتصـاد کشـور ایـن عالمـت‬ ‫را می دهـد کـه دنبـال تولیـد کاالی اساسـی‬ ‫نرویـد و دنبـال ایجـاد امنیـت غذایـی در کشـور‬ ‫نباشـید‪ .‬به خطرافتـادن امنیـت به دلیـل ارزان‬ ‫تما مشـدن واردات کاالهای اساسـی نسـبت به‬ ‫تولید داخلی همان محصوالت رخ داده است‪.‬‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫زمانی که کاالیی با ارز ارزان وارد کشـور م ‬ ‫تولیـد این محصـول گران تر تمام شـده و تمایل‬ ‫بـه واردات ان محصـول رشـد قابل توجهـی‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬همین مسـئله موجـب شـده‪،‬‬ ‫الگـوی کشـت محصـوالت کشـاورزی نیـز در‬ ‫ً‬ ‫کشـور تغییـرات گسـترده ای پیـدا کنـد‪ .‬مثلا‬ ‫نشـرایط کشـاورز ب هجـای تولیـد گنـدم و‬ ‫درای ‬ ‫دان ههـای روغنـی کـه به دلیـل واردات قیمـت‬ ‫ان دیگـر صرفـه اقتصـادی نـدارد‪ ،‬به دنبـال‬ ‫تولیـد سـایر محصـوالت مـی رود‪ .‬مشـکل‬ ‫یشـود کـه کشـاورزان تولیـد‬ ‫جایـی بیشـتر م ‬ ‫محصـوالت اب َ بـر را شـروع کننـد‪ .‬این مسـئله‬ ‫کسـالی های چندسـال اخیر‬ ‫باتوج هبـه خش ‬ ‫کشـور را بـا چالـش جدیـدی مواجـه می کنـد‪.‬‬ ‫درواقـع اعمـال سیاسـت ارز ترجیحـی کـه بـا‬ ‫اهدافـی ماننـد جلوگیـری از افزایـش هزینـه‬ ‫خانوارهـا و نیـز بهبـود اوضـاع تولیدکننـدگان‬ ‫بخـش کشـاورزی و تقویـت تولیـد داخلـی‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬درواقـع در بخـش کشـاورزی‬ ‫ماننـد دو تیغـه قیچـی و تهدیدکننـده بخـش‬ ‫کشـاورزی عمـل کـرد و ماننـد پتـک سـنگینی‬ ‫بـود کـه بـر سـر بخـش کشـاورزی کوبیـده شـد و‬ ‫ان را بـه اغمـا بـرد‪ .‬ایـن سیاسـت غلط‪ ،‬شـاخص‬ ‫بهـای تولیدکننـده بخـش کشـاورزی (معیـاری‬ ‫از هزینـه تولیـد و شـاخص پیـش نگـر کـه بـا‬ ‫یـک وقفـه بـه سـطح مصرف کننـده انتقـال پیدا‬ ‫می کنـد) و قیمـت بـازاری کاالهـای کشـاورزی را‬ ‫افزایـش داد و مـردم از منافـع ارز ‪ 4200‬تومانـی‬ ‫بهـره ای نبردنـد‪ .‬ازطرف دیگـر به دلیـل کاهـش‬ ‫منابـع مالـی بـرای سـرمایه گذاری های مولـد و‬ ‫درواقـع هدایـت منابـع یارانـه ای سـمت واردات‬ ‫نهاد ههـا و کاالهـای اساسـی‪ ،‬سـرمایه گذاری‬ ‫در بخـش کشـاورزی کنـد شـد‪ .‬این امـر سـبب‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬تولیـد بخـش کشـاورزی در کشـور‬ ‫بـا افـت مواجـه شـده و وابسـتگی بـه واردات نیـز‬ ‫بیشـتر شـود؛ امـا حـاال بـا حـذف ارز ترجیحـی و‬ ‫تهـا و رشـد قیمـت تضمینـی‬ ‫یشـدن قیم ‬ ‫واقع ‬ ‫یتـوان امیـدوار بـه‬ ‫خریـد گنـدم از کشـاورزان م ‬ ‫رشـد تولیـد محصـوالت کشـاورزی و اسـتراتژیک‬ ‫در کشـور بـود‪.‬‬ ‫«ابله میمونی» در جنگ با انسان‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هـر دم از ایـن بـاغ بـری می رسـد! بعـد از بیـش از دو سـال کـه از عمـر منحـوس‬ ‫کرونـا می گـذرد و رفته رفتـه به نظـر می رسـید کـه بایـد ناظـر کم شـدن شـر ایـن‬ ‫ویروس باشیم و کلیه شهرهای ایران در وضعیت عادی به سر می برند‪ ،‬یک‬ ‫سـوغات جدیـد جهانـی‪ ،‬بـا نام «ابله میمونی»‪ ،‬جانشـین کرونا شـده و کم کم‬ ‫بـه همـه کشـورها سـرایت می کنـد‪ .‬از جملـه در همسـایه جنوبـی مـا‪ ،‬امـارات‬ ‫متحده عربی نیز مواردی از این ویروس دیده شـده اسـت که چون همه روزه‬ ‫پـرواز امـارات بـه ایـران و بالعکـس در حال انجام اسـت‪ ،‬هر ایینه ممکن اسـت‬ ‫که وارد کشـور عزیز ما هم بشـود که ارزو می کنیم مسـئوالن بهداشـتی کشـور‪،‬‬ ‫بـا حضـور مـداوم و ‪24‬سـاعته در مبـادی هوایـی و حتـی دریایـی‪ ،‬بـا معاینـه‬ ‫دقیق‪ ،‬هر تازه واردی را که از امارات به ایران سـفر می کند‪ ،‬معاینه و قرنطینه‬ ‫کننـد تـا چـون ویـروس کرونـا کـه پـس از دو مـاه حضـور در کشـور‪ ،‬مسـئولین‬ ‫بهداشتی پی به حضور ویروس ان بردند و درنتیجه تلفات بسیاری متوجه‬ ‫مـردم و دولـت شـد‪ ،‬غافلگیـر نشـویم؛ هر چند کـه در اواخـر دولـت روحانـی و‬ ‫در عمـر کوتـاه دولـت رئیسـی‪ ،‬بـا اقداماتـی درخـور تقدیـر و بـا واردات وا کسـن‬ ‫و به تولید رسـاندن وا کسـن داخلی‪ ،‬مبارزه موفقی را با این ویروس داشـتیم و‬ ‫خوشـبختانه تعداد تلفات بسـیار محدود و در حد یک تا دونفر در روز شـده‬ ‫است که جای شکر و سپاس دارد؛ البته باید درنظر داشت که ابله میمونی‪،‬‬ ‫در اوج قـدرت و اپیدمی شـدن نمی توانـد همچـون کرونـا تلفات انسـانی پیدا‬ ‫کنـد؛ امـا به هـرروی ویروسی سـت کـه پاره ای از اوقـات تـا ‪ 20‬روز در بـدن مانـده‬ ‫و انسـان را ازار می دهد‪ .‬از سـوی دیگر چون دانشـگاه ها‪ ،‬مدارس و بسـیاری از‬ ‫فعالیت های اموزشـی و ورزشـی در اسـتانه اغاز تعطیالت تابسـتانی هسـتند‪،‬‬ ‫از این حیث هم جای ابراز خرسـندی دارد که این ویروس‪ ،‬گسـترش و اشـاعه‬ ‫ً‬ ‫نداشـته باشـد‪ .‬به ویـژ ه کـه از راه تنفسـی قابل انتقـال نیسـت و صرفـا از راه‬ ‫تمـاس‪ ،‬منتقـل می شـود‪ .‬بـا تمـام ایـن احـوال‪ ،‬براسـاس گفته های مسـئوالن‬ ‫ً‬ ‫جهانـی بهداشـت‪ ،‬نیـاز بـه وا کسـن نـدارد‪ ،‬به خصوص اینکه تقریبا در سراسـر‬ ‫جهـان‪ ،‬ابله کوبـی در دوران کودکـی انجـام شـده کـه خـود یـک وا کسـینه در‬ ‫تو درمان و‬ ‫برابـر ایـن ویـروس اسـت؛ امـا بایـد توجـه کنیـم کـه وزارت بهداشـ ‬ ‫امـوزش پزشـکی و حتـی مدیـران شـهری بحـران در تمـام کشـور‪ ،‬بایـد در کنـار‬ ‫هـم قـرار گیرنـد و تدابیـر مهـم و منطقـی بـرای مبـارزه بـا ویـروس ابلـه میمونی‬ ‫بـه کار ببندنـد‪ .‬متاسـفانه نگهـداری حیوانـات در منـازل‪ ،‬کم کـم در سراسـر‬ ‫جهـان بـه یـک پدیـده ناپسـند همگانـی تبدیـل شـده کـه نگهـداری میمـون‬ ‫هـم مدت هاسـت بـه نگهـداری سـگ و گربـه و پرنـدگان اضافـه شـده اسـت؛‬ ‫درنتیجـه ا گـر بپذیریـم کـه بسـیاری از میکروب هـا و ویروس هـا‪ ،‬از طریـق‬ ‫حیوانات به انسـان ها سـرایت می کنند‪ ،‬باید برای مبارزه با این پدیده زشـت‬ ‫اشـاعه یافته جهانـی‪ ،‬از طریـق اموزش هـای همگانـی سراسـری بـه سـا کنین‬ ‫ایـن کـره خا کـی‪ ،‬موجبـات تنویـر افکار مـردم را فراهم کننـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫در رسـانه های ملـی تصویـری‪ ،‬گفتـاری‪ ،‬نوشـتاری کشـورمان‪ ،‬هم هجـور‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مطالـب یافـت می شـود؛ امـا بـه امـر امـوزش‪ ،‬بهـای الزم داده نم ‬ ‫به خصـوص صد او سـیمای جمهـوری اسلامی ایـران کـه از طریـق چنـد ده‬ ‫شـبکه حتـی جهانـی‪ ،‬در تمـام شـبانه روز مشـغول به کار هسـتند و بیـش از‬ ‫‪80‬درصـد مـردم مخاطـب جـدی و همیشـگی ان هسـتند هـم بسـیارکم و در‬ ‫حـدی غیرقابل اعتنـا بـه مسـئله امـوزش به خصـوص از نظـر پزشـکی‪ ،‬توجـه‬ ‫داشـته و اهمیت می دهد؛ در حالی که ده ها برنامه‪ ،‬فیلم و سـرگرمی و ورزشـی‬ ‫را در خـود دارد‪ ،‬از نظـر جنبه هـای ایمنـی‪ ،‬کمتـر بـه ان بهـا داده شـده و ا گـر‬ ‫در این مورد در برنامه های ان فقط ‪ 10‬درصد به این قبیل مسـائل توجه شـود‬ ‫و بـا تکـرار اموزش هـای ایمنـی و رعایـت مسـائل بهداشـتی‪ ،‬امـوزش الزم داده‬ ‫شـود‪ ،‬مـردم به نوعـی بـه خودایمنـی مجهـز می شـوند کـه در نهایـت جامعـه‬ ‫ایـران عزیـز‪ ،‬در مواجهه بـا بلیاتـی از این دسـت‪ ،‬مصـون خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تدوین ایین نامه رتبه بندی معلمان در خردادماه‬ ‫معـــاون وزیـــر و رئیـــس ســـازمان اموزش وپـــرورش اســـتثنایی در دی ــدار‬ ‫صمیمانـــه بـــا مدیـــران مـــدارس اســـتثنایی خراســـان رضـــوی گف ــت؛‬ ‫ایین نامـــه رتبه بنـــدی معلمـــان در خردادمـــاه تدویـــن خواهـــد ش ــد و‬ ‫بح ــث بیم ــه تکمیل ــی فرهنگی ــان ک ــه س ــال ها درگی ــر مس ــائل و مش ــکالتی‬ ‫ب ــود‪ ،‬خوش ــبختانه درحال پیگیری س ــت ت ــا بس ــیارمتفاوت تر و جام عت ــر از‬ ‫چیزی ک ــه هم ا کن ــون برق ــرار اس ــت ب ــرای هم ــکاران فرهنگ ــی اتف ــاق بیافت ــد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش پان ــا؛ حمی ــد طریف ــی حس ــینی دراین نشس ــت بابیان اینک ــه اولی ــن‬ ‫محـــور تحولـــی در برنامه هـــای اموزش وپـــرورش اســـتثنایی اصـــاح نظ ــام‬ ‫حکمرانـــی و اداره امـــور اموزش وپـــرورش استثنایی ســـت‪ ،‬تصریـــح ک ــرد؛‬ ‫راهب ــرد کالن و اصل ــی در برنامه ه ــای اموزش وپ ــرورش اس ــتثنایی ارتب ــاط و‬ ‫تعامــل درون بخشــی‪ ،‬بین بخشــی و فرابخشی ســت کــه الزم اســت از ســطح‬ ‫س ــتاد اغ ــاز ش ــود و ت ــا س ــطح مدرس ــه ادام ــه داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫تبدیل بندر پارس به بندر صادراتی‬ ‫محصوالت کانتینری در خلیج فارس‬ ‫مدی ــر بن ــادر و پایانه ه ــای دریای ــی س ــازمان منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی ان ــرژی‬ ‫پ ــارس گف ــت؛ امس ــال تبدی ــل بن ــدر پ ــارس ب ــه بن ــدر صادرات ــی محص ــوالت‬ ‫کانتینـــری در خلیج فـــارس در دســـتورکار اســـت‪ .‬به گـــزارش شـــانا؛ عل ــی‬ ‫معصومـــی بابیان اینکـــه تبدیـــل بنـــدر پـــارس بـــه یـــک بنـــدر صادرات ــی‬ ‫محص ــوالت کانتین ــری در خلیج ف ــارس در دس ــتورکار اس ــت‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ ب ــا‬ ‫ایج ــاد خط ــوط کش ــتیرانی کانتین ــری ثاب ــت ب ــرای این ام ــر و راه ان ــدازی بن ــدر‬ ‫یج ــی‪ ،‬نی ــز گوگ ــرد از منطق ــه پ ــارس‬ ‫س ــیراف پ ــارس به منظ ــور ص ــادرات ال پ ‬ ‫‪ ،۲‬این اق ــدام اجرای ــی می ش ــود‪ .‬وی اف ــزود؛ باتوجه به اینک ــه بن ــدر س ــیراف‬ ‫پ ــارس ب ــرای راه ان ــدازی ب ــه ای ــن مدیری ــت (مدیری ــت بن ــدر خدمات ــی پ ــارس)‬ ‫وا گ ــذار ش ــده و ص ــادرات گاز مای ــع و ص ــادرات گوگ ــرد تولی ــدی ان منطق ــه در‬ ‫دس ــتورکار اصل ــی ای ــن مدیری ــت اس ــت‪ ،‬امیدواری ــم ب ــا پش ــتوانه و هم ــکاری‪،‬‬ ‫افزون بـــر ایجـــاد بســـتری مناســـب بـــرای صـــادرات کشـــور‪ ،‬منبـــع درام ــد‬ ‫قابل توجه ــی ه ــم ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ کشور‬ ‫امـــار منابـــع ابـــی نشـــان می دهـــد تـــا ‪ 7‬خـــرداد میـــزان کل حجـــم اب در‬ ‫مخ ــازن س ــدها ب ــه ح ــدود ‪ ۲۷‬میلی ــارد و ‪ ۶۰‬میلیون مترمکع ــب رس ــید ک ــه‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال ابــی قبــل بیانگــر شـش درصد کاهــش اســت‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ایلن ــا؛ فی ــروز قاس ـم زاده مدی ــرکل دفت ــر اطالع ــات و داده ه ــای اب‬ ‫کش ــور دراین زمین ــه گف ــت؛ بررس ــی وضعی ــت ورودی س ــدهای کش ــور نش ــان‬ ‫می دهـــد کـــه ورودی بـــه مخـــازن در ســـال ابـــی جـــاری (ابتـــدای مهرم ــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تـــا هفتـــم خردادمـــاه ‪ )۱۴۰۱‬بـــه ‪ ۲۵‬میلیـــارد و ‪ ۷۴۰‬میلیون مترمکع ــب‬ ‫رس ــیده اس ــت ک ــه نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال اب ــی گذش ــته دودرص ــد‬ ‫افزای ــش نش ــان می ده ــد‪ .‬وی ادام ــه داد؛ می ــزان ُپرش ــدگی س ــد زاین ــده رود‬ ‫در اس ــتان اصفه ــان‪ ،‬س ــدهای اس ــتان ته ــران‪ ،‬س ــدهای اس ــتان خوزس ــتان‬ ‫و ســـدهای حوضـــه ابریـــز دریاچـــه ارومیـــه در شـــرایط کنونـــی به ترتی ــب‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــد‪ ۳۳ ،‬درص ــد‪ ۵۷.۳ ،‬درص ــد و ‪ ۷۴‬درص ــد اس ــت‪ .‬به گفت ــه مدی ــرکل‬ ‫دفت ــر اطالع ــات و داده ه ــای اب‪ ،‬باتوجه ب ــه برنامه ری ــزی انجام ش ــده ب ــرای‬ ‫عب ــور ب ــدون تن ــش از فص ــل گرم ــا‪ ،‬رعای ــت الگ ــوی بهین ــه مص ــرف ازس ــوی‬ ‫م ــردم بس ــیار کمک کنن ــده خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ارزان برای حمایت از تولید‬ ‫ِ‬ ‫وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی از تصویـــب ‪ 20‬هزار میلیـــارد تومـــان تســـهیالت‬ ‫ارزان قیمـــت بـــرای حمایـــت از تولیـــد خبـــر داد کـــه بـــه تولید کننـــدگان‬ ‫پرداخـــت می شـــود‪ .‬به گـــزارش فـــارس؛ ســـید جـــواد ســـاداتی نژاد گف ــت؛‬ ‫مـــا بـــرای حمایـــت از تولیـــد و عادالنه ســـازی یارانه هـــا ســـه طـــرح تامی ــن‬ ‫ســرمایه در گردش و تســهیالت‪ ،‬خریــد قــراردادی و حــذف تعرفــه صادراتــی را‬ ‫در دســـتور کار وزارت جهـــاد کشـــاورزی قـــرار داده ایـــم‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫عادی انگاری!‬ ‫المر‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫بی نوا شد نوای ابادان‬ ‫دل گرفته برای ابادان‬ ‫باز پیچیده در تمام وطن‬ ‫اه از جای جای ابادان‬ ‫شد عزادار باز هم ایران‬ ‫در غم ماجرای ابادان‬ ‫روز خرمشهر ‪ ،‬خرمشهر‬ ‫شد غمین از عزای ابادان‬ ‫رفته از سینه ها امید و قرار‬ ‫غم گرفته فضای ابادان‬ ‫نوشدارو مگر که دیر رسید‬ ‫وای بر ما و وای ابادان‬ ‫بشنو این ناله های اشک الود‬ ‫ای خدا ای خدای ابادان‬ ‫ای خدا جز تو مرهمی ننهد‬ ‫کس بر این زخم های ابادان‬ ‫ای خدایی که یار مظلومی‬ ‫خود تو بشنو صدای ابادان‬ ‫هر کس ایرانی است می ماند‬ ‫هر زمان پا به پای ابادان‬ ‫تا دوباره به شهر برگردد‬ ‫شور و عشق و صفای ابادان‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2509‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫رابطه سالم در زندگی مشترک‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هشدار داد؛‬ ‫مراقب «غیر روانشناسان فاقد مجوز» باشید!‬ ‫سید حبیب حبیب پور‬ ‫شعر درد است صدایش نکنید‬ ‫زیر اوار دلم ماند جدایش نکنید‬ ‫قصه رفتن یاران به خدا پیرم کرد‬ ‫شهر پژمرد از این داغ رهایش نکنید‬ ‫سهیال حسین نصاری‬ ‫ننشسـته بـود؛ کـه فرو ریختـه بـود‪ .‬کنـار کرکـره سـفید و‬ ‫فتـر‬ ‫فتـر از اوار‪ .‬کمـی ان طر ‬ ‫بسـته مغـازه ای‪ .‬کمـی ان طر ‬ ‫یکـه صـدای نالـه ای میـان میلگردهـا و سـقف های‬ ‫از جای ‬ ‫بتن ِـی ت اشـده تـا اعمـاق جگـرش را سـوزانده بـود‪ .‬گاه بـا‬ ‫دسـت هایش چنـگ مـی زد بـر صورتـش و گاه بـا مشـت بـر‬ ‫سـینه طبـل می کویبـد و گاه فرومی ریخـت در خـودش‪.‬‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫تصـور بر باد رفتـن ارزوهـای جوانـش‪ ،‬حیرانـش م ‬ ‫ـان سـرتا پا خا ک گرفتـه؛ پـر بـود‬ ‫همـدرد کـم نداشـت‪ .‬خیاب ِ‬ ‫یکـه صـدای جگرگوشه هایشـان را شـنیده بودنـد‬ ‫از مادران ‬ ‫یشـان رمـق از مردهـا می گرفـت ‪.‬‬ ‫و حـاال بـوی جگرسوختگ ‬ ‫نهـا ضجـه می زدنـد؛‬ ‫خیابـان پـر بـود از پدرانـی کـه شـبیه ز ‬ ‫مویـه سـر می دادنـد و سـنگ از اوار بر می داشـتند؛ بلکـه از‬ ‫سـنگینی راه نفـس عزیز شـان بکاهنـد‪ .‬خیابـان پـر بـود‪ .‬پـر‬ ‫از جمعیتـی کـه غـم بی رحمانـه بـر شانه هایشـان چمبـره‬ ‫زده بـود‪ .‬پـر از جمعیتـی کـه خـودش را تنهـا می دیـد‪ .‬پـر از‬ ‫جمعیتـی کـه سـنچ و دمـام برداشـته بودنـد بـرای نا کامـی‬ ‫جوانانـی کـه زمیـن بلعیـده بـود‪ .‬زمیـن ‪ ...‬کـر ه پررنجـی کـه‬ ‫هـر ان دلـی را بـه درد مـی اورد‪ ،‬بـاز چرخیـده بـود سـمت‬ ‫تسـال‬ ‫ابـادان‪ .‬سـمت مردمـی کـه هنـوز طعـم هش ‬ ‫اوارگـی زیـر زبانشـان اسـت و نقـش گلول ههـا بـر در و دیـوار‬ ‫یسـر دارد‪.‬‬ ‫لهـای ب ‬ ‫رنگ خورد هشـان‪ .‬هنـوز ایـن شـهر نخ ‬ ‫زمیـن چرخیـده بـود و بلعیـده بـود و داغ بـر دل ها گذاشـته‬ ‫لهـای داغ دیـده ولـی یکـی شـدند‪ .‬نـه اربعین بـود و‬ ‫بـود‪ .‬د ‬ ‫بهـا ولـی پـا گرفـت‪ .‬مسـیر کربلا نبـود؛‬ ‫نـه مسـیر کربلا‪ .‬موک ‬ ‫اما مسـیر حسـین ؟ع؟ که بود‪ .‬لباس مشـکی و سـینه زنی و‬ ‫حسـین وای حسـین ‪ ...‬و هر کس به هر شـکلی که دسـتش‬ ‫یکـرد تـا زودتـر جوانـی را از‬ ‫می رسـید بـه امدادگرهـا کمـک م ‬ ‫دهـان زمیـن بیـرون بکشـند‪ .‬هر کس به هر شـکلی دسـتش‬ ‫می رسـید‪ ،‬می خواسـت تسـلی دل داغ دید ههـا باشـد‪.‬‬ ‫تسـلی دل فروریخته هایـی کـه بـا فروریختـن سـاختمان‪،‬‬ ‫فروریختـه بودنـد؛ خودشـان‪ ،‬ارزوهایشـان‪ ،‬ارزوهـای‬ ‫جوانشـان همـه فروریختنـد در ابـادان‪.‬‬ ‫شیماحمیداوی‬ ‫بنر‬ ‫تماشاخانه«ملک»؛‬ ‫میزباننمایشنامه خوانی«کله پوک ها»‬ ‫کهـا» اثـر نیـل سـایمون؛‬ ‫نمایشـنامه خوانی «کله پو ‬ ‫(ترجمـه شـهرام زرگـر) به کارگردانـی حمیدرضـا فراهانـی و‬ ‫به تهیه کنندگ ِـی ایمـان گلسـرخی؛ ‪ 7‬و ‪ 8‬خردادمـاه جـاری‬ ‫در تماشـاخانه «ملـک» بـه روی صحنـه رفـت‪ .‬حانیـه‬ ‫اشـتری‪ ،‬رایـان حبیبیـان‪ ،‬امیرحسـین درویـش‪ ،‬فاطمـه‬ ‫زینلـی‪ ،‬مهـرا صحرانـورد‪ ،‬ایمـان گلسـرخی‪ ،‬سـلین گـودرزی‪،‬‬ ‫ارام محمدخانـی‪ ،‬شـهرزاد ناطقیـان‪ ،‬ملـکا نـوروزی‪ ،‬زینـب‬ ‫نـوری و سـامان شـکیبا دراین نمایشـنامه خوانی حضـور‬ ‫داشـتند‪ .‬در خالصه داستان ان امده است‪« :‬کولینچیکف‪،‬‬ ‫ـش نفریـن یـا جهـل؟!» دیگر عوامل نمایشـنامه خوانی‬ ‫در ات ِ‬ ‫کهـا» عبارت انـد از دسـتیار کارگـردان‪ :‬بیتا بخشـی‪/‬‬ ‫«کله پو ‬ ‫موسـیقی‪ :‬روژمـان رسـتم پور و محمـد رحمانـی‪ /‬عـکاس‪:‬‬ ‫فهیمـه علی بیگـی‪ /‬مشـاور رسـانه‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫کش ــور‪ ،‬بااش ــاره به لیس ــت اس ــامی «غی ــر‬ ‫روانشناس ــان فاق ــد مج ــوز» ک ــه توس ــط ای ــن‬ ‫س ــازمان منتش ــر ش ــد گف ــت؛ اف ــرادی به عن ــوان‬ ‫حام ــی این اف ــراد‪ ،‬تهدیدهای ــی را علی ــه‬ ‫نح ــوزه (انتش ــار اس ــامی غی ــر‬ ‫کس ــانی که درای ‬ ‫روانشناس ــان) فعالی ــت می کنن ــد‪ ،‬انج ــام‬ ‫یک ــه ای ــن‪ ،‬مطالبـ ـه ای‬ ‫داده ان ــد درحال ‬ ‫یس ــت و م ــردم می گوین ــد چ ــرا‬ ‫مردم ‬ ‫نه ــا ای ــن لیس ــت را منتش ــر نکردی ــد؟‬ ‫زودترازای ‬ ‫ب ــه این اف ــراد اع ــام می کنی ــم ش ــما ه ــم مناف ــع‬ ‫خ ــود را کن ــار گذاش ــته و از این جری ــان فرا گی ــر‬ ‫(انتش ــار اس ــامی) حمای ــت کنی ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایس ــنا؛ محم ــد حاتم ــی بااش ــاره به لیس ــت‬ ‫منتش ــره از اس ــامی «غی ــر روانشناس ــان فاق ــد‬ ‫مج ــوز»‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ پ ــس از انتش ــار ای ــن‬ ‫لیس ــت برخ ــی اق ــرار کردن ــد و گفتن ــد‬ ‫نمی دانس ــتند‪ .‬ا کن ــون صفح ــات خ ــود را‬ ‫اص ــاح کرده ان ــد‪ ،‬ا گ ــر ایــن کار اصالح ــی انج ــام‬ ‫یت ــوان اس ــامی‬ ‫ش ــود به نظ ــر می رس ــد م ‬ ‫این اف ــراد را از س ــایت س ــازمان ح ــذف ک ــرد‬ ‫یس ــت و‬ ‫چرا ک ــه ن ــگاه م ــا ب ــه این ام ــر اصالح ‬ ‫هدفم ــان اطالع رس ــانی ب ــه م ــردم اس ــت‪ .‬وی‬ ‫یه ــا صفح ــات خ ــود را تغیی ــر‬ ‫اف ــزود؛ خیل ‬ ‫داده ان ــد ک ــه خ ــوب اس ــت و ا گ ــر دیگ ــر‬ ‫نح ــوزه فعالی ــت نکنن ــد ب ــرای م ــا‬ ‫درای ‬ ‫ارزش ــمند‪ .‬وی بابیان اینک ــه به نظ ــر می رس ــد‬ ‫بای ــد ش ــورای هماهنگ ــی مل ــی ب ــرای نظ ــارت ب ــر‬ ‫غی ــر روانشناس ــان فاق ــد مج ــوز ایج ــاد ش ــود‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد؛ درحال حاض ــر ب ــا بررسـ ـی های‬ ‫انجا مش ــده متوج ــه ش ــدیم ‪ ۱۰۰‬نف ــر از ای ــن‬ ‫ً‬ ‫جه ــای منتشرش ــده مجموع ــا‬ ‫اس ــامی پی ‬ ‫نه ــای دیگ ــر‬ ‫‪ ۳۵‬میلی ــون فالوئ ــر دارن ــد‪ .‬ارگا ‬ ‫بای ــد ب ــه نظ ــارت تخصص ــی س ــازمان نظ ــام‬ ‫روانشناس ــی و مش ــاوره کش ــور را ب ــر روی ای ــن‬ ‫پی ــج ه ــا توج ــه کن ــد‪ .‬حاتم ــی بااش ــاره به‬ ‫فعالی ــت روانش ــناس نماها در حیط ــه کنک ــور‪،‬‬ ‫یه ــا‬ ‫ته ــای کنکور ‬ ‫ادام ــه داد؛ ران ‬ ‫بس ــیارقوی تر اس ــت ام ــا ب ــرای این موض ــوع ه ــم‬ ‫برنام ــه داری ــم‪ .‬وی بابیان اینک ــه بزرگ تری ــن‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه‬ ‫گالی ــه م ــا از نهاده ــای دولت ‬ ‫یک ــه صالحی ــت ندارن ــد مج ــوز فعالی ــت‬ ‫افراد ‬ ‫نه ــا تخصص ــی ب ــه‬ ‫می ده ــد‪ ،‬گف ــت؛ ارگا ‬ ‫موض ــوع روانشناس ــی ن ــگاه نمی کنن ــد بلک ــه‬ ‫نــگاه تکلیفــی دارنــد و مجــوز راه انــدازی مرکــز بــه‬ ‫این اف ــراد می دهن ــد و این اف ــراد ب ــا ای ــن‬ ‫مجوزه ــا ب ــه م ــردم اس ــیب می زنن ــد‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به انتشــار اســامی افــراد غیــر روانشــناس‬ ‫گف ــت؛ م ــا قص ــد توهی ــن ب ــه اف ــراد را نداش ــتیم و‬ ‫تنه ــا اطالع رس ــانی کردی ــم‪ .‬ای ــن اس ــامی‬ ‫چیــک مــدرک در حــوزه روانشناســی ندارنــد‪.‬‬ ‫هی ‬ ‫وی درب ــاره فعالی ــت دکت ــر «ف‪ .‬ه» اظه ــار ک ــرد؛‬ ‫ً‬ ‫بعضــا یــک فرهنــگ غیرایرانــی توســط این افــراد‬ ‫خار ج نش ــین در صحبت هایش ــان بی ــان‬ ‫یش ــود ک ــه جف ــا ب ــر م ــردم اس ــت و هرکس ـی که‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫روانش ــناس نباش ــد و مطال ــب ایش ــان بعض ــا‬ ‫یس ــت و این ام ــر جف ــا‬ ‫غیرعلم ــی و غی ــر فرهنگ ‬ ‫یت ــوان گف ــت چ ــون‬ ‫ب ــر م ــردم اس ــت‪ .‬نم ‬ ‫خار ج ازکش ــور س ــخنرانی دارن ــد و تحصی ــل‬ ‫نه ــا منتش ــر ش ــود‪.‬‬ ‫کرده ان ــد نبای ــد اس ــامی ا ‬ ‫یس ــت و م ــرز‬ ‫دنی ــای فعل ــی دهک ــده جهان ‬ ‫فیزیک ــی نداری ــم و دای ــره فعالی ــت ای ــن ف ــرد نی ــز‬ ‫به دلی ــل نف ــوذ حرف هایش ــان‪ ،‬در ای ــران اس ــت‬ ‫و ن ــوع بی ــان ایش ــان تاثیرگ ــذار اس ــت و م ــا ب ــه‬ ‫ایش ــان توهین ــی نکردی ــم و برایم ــان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ُ‬ ‫کلیـس اولـه روبـن اسـتلوند؛ متولـد ‪ 13‬اوریـل‬ ‫یسـت کـه بـا فیل مهـای‬ ‫‪1974‬؛ فیل مسـاز سوئد ‬ ‫«فـورس مـاژور» (‪« ،)2014‬مربـع» (‪ )2017‬و‬ ‫«مثلـث غـم» (‪ )2022‬تحسـین تماشـا گران و‬ ‫منتقـدان را برانگیخـت و جوایـزی؛ ازجملـه‬ ‫نخـود‬ ‫«نخـل طلا» را بـرای دو فیلـم اخـرش ازا ‬ ‫کـرد‪ .‬او در «استیشـا» بخـش یوتبـری در غـرب‬ ‫سـوئد به دنیـا امـد‪ .‬پـس از پایـان دبیرسـتان‪،‬‬ ‫در تعطیلات زمسـتانی‪ ،‬بـه کار در پیسـت های‬ ‫اسـکی در کو ههـای الـپ مشـغول شـد و‬ ‫شـروع بـه فیل مبـرداری از شـیرین کاری های‬ ‫ً‬ ‫نقـدر‬ ‫دوسـتانش در اسـکی بازی کـرد و نهایتـا ا ‬ ‫در تصویربـرداری‪ ،‬توانمنـد شـد کـه یـک شـرکت‬ ‫تولیـد فیلـم او را به خدمـت گرفـت‪ .‬این ماجـرا‬ ‫باعث شـد برای ادامه تحصیل‪ ،‬به مدرسـه فیلم‬ ‫گوتنبرگ برود و سـال ‪ 2001‬از انجا فار غ التحصیل‬ ‫شـد‪ .‬بعدازمدتـی‪ ،‬همـراه بـا تهیه کننـده ای‬ ‫ب هنـام «اریـک همنـدورف» شـرکت تولیـد فیلـم‬ ‫نگـذاری کـرد‪.‬‬ ‫‪ Plattform Produktion‬را بنیا ‬ ‫«گیتـار مغولـی» (‪« ،)2004‬غیرعمـدی» (‪،)2008‬‬ ‫«بـازی» (‪ )2011‬و «فـورس مـاژور» (‪ )2014‬عناویـن‬ ‫قابل احترام ان ــد‪ .‬رئی ــس س ــازمان نظ ــام‬ ‫روانشناســی و مشــاوره کشــور بااشــاره به تفاهــم‬ ‫ایــن ســازمان بــا ســازمان بهزیســتی درخصــوص‬ ‫دادن مج ــوز مرک ــز مش ــاوره‪ ،‬تصری ــح ک ــرد؛‬ ‫یک ــه قب ــل از تاری ــخ اول اذر ‪ ۱۳۹۹‬پروان ــه‬ ‫افراد ‬ ‫مرک ــز روانشناس ــی و مش ــاوره از بهزیس ــتی‬ ‫نهــا محفــوظ اســت و فقــط‬ ‫داشــته اند‪ ،‬پروانــه ا ‬ ‫بای ــد ب ــه س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫مراجعــه کــرده و پرونــده ای بــرای پروانــه فــردی‬ ‫تش ــکیل دهن ــد ام ــا ا گ ــر بعدازاین تاری ــخ از‬ ‫بهزیس ــتی‪ ،‬مج ــوز دریاف ــت کرده ان ــد‬ ‫به این معناسـ ـت که بهزیس ــتی خط ــا ک ــرده‬ ‫ً‬ ‫یکــه‬ ‫نبــاره کــه بعضــا افراد ‬ ‫اســت‪ .‬حاتمــی درای ‬ ‫نه ــا در لیس ــت منتش ــر ش ــد‬ ‫اس ــامی ا ‬ ‫مدعی ان ــد ک ــه کار درمان ــی به معن ــای حض ــور‬ ‫مراج ــع در ات ــاق درم ــان انج ــام نمی دهن ــد و‬ ‫تنه ــا مطال ــب مفی ــدی را در صفح ــات خ ــود‬ ‫به اش ــترا ک می گذارن ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد؛ ص ــرف‬ ‫به اشترا ک گذاش ــتن مطال ــب خ ــوب و علم ــی و‬ ‫مفی ــد ای ــرادی ن ــدارد ام ــا اینک ــه ابت ــدا مطال ــب‬ ‫مفی ــد منتش ــر و بع ــد کالس اموزش ــی برگ ــزار‪،‬‬ ‫خدم ــات مش ــاوره ارائ ــه و کار ب ــه ات ــاق درم ــان‬ ‫یک ــه‬ ‫کش ــیده ش ــود‪ ،‬اش ــکال دارد و این افراد ‬ ‫نه ــا منتش ــر ش ــد تحصی ــات‬ ‫اس ــامی ا ‬ ‫روانشناس ــی ندارن ــد‪ .‬وی همچنی ــن‬ ‫درپاس ـخ به اینکه «ع‪ .‬ش» ب ــا انتش ــار بیانی ـه ای‬ ‫از «انجم ــن توس ــعه ف ــردی و س ــازمانی کش ــور»‬ ‫مدع ــی ش ــده اس ــت ک ــه فعالی ــت اف ــراد ای ــن‬ ‫انجم ــن ب ــا مج ــوز وزارت کار اس ــت و س ــازمان‬ ‫نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره کش ــور در‬ ‫صالحیت ــی نیس ــت ک ــه فعالی ــت این اف ــراد را‬ ‫غیرقانون ــی بدان ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد؛ بس ــیاری از‬ ‫نه ــا اق ــدام ب ــه دادن مج ــوز می کنن ــد‪.‬‬ ‫ارگا ‬ ‫مج ــوز دادن به معنای اینک ــه ف ــرد می توان ــد‬ ‫فعالی ــت روان ــی انج ــام ده ــد نیس ــت چرا ک ــه‬ ‫اف ــراد ب ــرای فعالی ــت در ح ــوزه روانشناس ــی و‬ ‫مش ــاوره بای ــد از س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و‬ ‫مش ــاوره کش ــور پروان ــه ف ــردی بگیرن ــد و ب ــدون‬ ‫نه ــا‪ ،‬م ــا ب ــه ن ــوع‬ ‫درنظرگرفت ــن مج ــوز انجم ‬ ‫فعالیــت افــراد توجــه داریــم؛ ا گــر فعالیتشــان در‬ ‫روانشناس ــی و مش ــاوره اس ــت بای ــد از س ــازمان‬ ‫نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره کش ــور پروان ــه‬ ‫فعالی ــت ف ــردی داش ــته باش ــند‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫یک ــه مدرک ــی در‬ ‫درپاسـ ـخ به اینکه بعض ــا افراد ‬ ‫حــوزه روانشناســی دارنــد‪ ،‬مطــرح کردنــد بررســی‬ ‫نهــا در کمیســیون های تخصصــی‬ ‫صالحیــت ا ‬ ‫ای ــن س ــازمان ب ــرای گرفت ــن پروان ــه فعالی ــت‬ ‫یش ــود و گرچ ــه این اف ــراد‬ ‫س ــلیقه ای اعم ــال م ‬ ‫متخصص ان ــد ام ــا ازنظ ــر س ــازمان صالحی ــت‬ ‫ً‬ ‫ندارن ــد‪ ،‬توضی ــح داد؛ قطع ــا اس ــاتید دانش ــگاه‬ ‫حاض ــر در کمیس ــیون های تخصص ــی س ــازمان‬ ‫نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره کش ــور صاح ــب‬ ‫صالحی ــت هس ــتند‪ .‬این اف ــراد اس ــتاد دانش ــگاه‬ ‫ً‬ ‫هس ــتند‪ .‬بعض ــا پی ــش می ای ــد وقت ــی اف ــراد‬ ‫نمی توانن ــد از مرحلـ ـه ای عب ــور و پروان ــه‬ ‫صالحیــت دریافــت کننــد چنیــن حرف هایــی را‬ ‫علی ــه کمیس ــیون ها عن ــوان می کنن ــد‪ .‬هرچن ــد‬ ‫بن ــده نمی خواه ــم نس ــبت ب ــه این موض ــوع‬ ‫دف ــاع کن ــم زی ــرا ام ــکان دارد در کمیس ــیون ها‬ ‫ً‬ ‫بعض ــا س ــلیقه ای برخ ــورد ش ــود و س ــواالتی‬ ‫غیراس ــتاندارد از مراجعی ــن پرس ــید ش ــود ام ــا‬ ‫یت ــوان به طورکل ــی اس ــاتید کمیس ــیون ها را‬ ‫نم ‬ ‫صاح ــب صالحی ــت ندانس ــت‪ .‬حاتم ــی درب ــاره‬ ‫فعالی ــت یک ــی از روانش ــناس نماها نی ــز تصری ــح‬ ‫کــرد؛ دکتــر «م‪.‬الــف» پیــش از انتشــار لیســت در‬ ‫س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره کش ــور‬ ‫ً‬ ‫پرون ــده داش ــتند و قب ــا تعه ــد داده بودن ــد ک ــه‬ ‫در ح ــوزه روانشناس ــی فعالی ــت نکنن ــد ام ــا‬ ‫تا کن ــون درعین حال ــی ک ــه هی ــچ مدرک ــی در‬ ‫نح ــوزه‬ ‫ح ــوزه روانشناس ــی ندارن ــد‪ ،‬درای ‬ ‫فعالی ــت کرده ان ــد‪ .‬حاتم ــی درادام ــه از انتش ــار‬ ‫نش ــناس نماها ب ــا ‪۶۱‬‬ ‫لیس ــت دوم روا ‬ ‫نش ــناس نما و ‪ ۳۲‬صفح ــه ک ــه غیرقانون ــی‬ ‫روا ‬ ‫در حیط ــه روان شناس ــی درحال فعالی ــت‬ ‫هس ــتند‪ ،‬خب ــر داد‪ .‬رئی ــس س ــازمان نظ ــام‬ ‫ً‬ ‫روانشناس ــی و مش ــاوره بااش ــاره به اینکه بعض ــا‬ ‫«غی ــر روانشناس ــان فاق ــد مج ــوز» ک ــه برایش ــان‬ ‫در س ــازمان پرون ــده تش ــکیل ش ــده و ب ــه دادگاه‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫معرفــی شــده اند‪ ،‬از دادگا ههــا تبرئــه م ‬ ‫تصری ــح ک ــرد؛ ب ــرای مث ــال از اق ــای «ش‪.‬ال ــف»‬ ‫ش ــکایت کردی ــم چرا ک ــه وی فق ــط فوق دیپل ــم‬ ‫مکانی ــک داش ــت و فعالی ــت مش ــاوره و‬ ‫روانشناس ــی انج ــام مـ ـی داد ام ــا به دلی ــل‬ ‫یه ــا از دادگاه تبرئ ــه گرف ــت‪.‬‬ ‫البی گر ‬ ‫ازس ــوی دیگر برخ ــی اف ــراد ازطری ــق کانال ه ــا و‬ ‫ارتباط های ــی ک ــه صداوس ــیما درجری ــان ان‬ ‫نب ــوده ب ــه صداوس ــیما ورود ک ــرده و برنام ــه‬ ‫داش ــته اند‪«َ .‬ب َلبش ــو» وج ــود داش ــت و ب ــا‬ ‫پاندم ــی کووی ــد‪ ۱۹-‬این مس ــئله تش ــدید ش ــد‪.‬‬ ‫ایــن غیــر روانشناســان فاقــد مجــوز مثــل قــارچ‬ ‫در فض ــای مج ــازی فعالی ــت ک ــرده و مش ــاوره‬ ‫می دادن ــد و اس ــیب های اجتماع ــی و روان ــی‬ ‫اف ــراد افزای ــش یاف ــت‪ .‬حاتم ــی بابیان اینک ــه‬ ‫دراین راس ــتا نامه ه ــای زی ــادی ب ــه ارگان ه ــای‬ ‫مختل ــف زدی ــم و مکاتب ــات مختلف ــی انج ــام‬ ‫دادی ــم و چ ــون نتیجـ ـه ای نگرفتی ــم درنهای ــت‬ ‫کار را ب ــه م ــردم وا گ ــذار و لیس ــت اس ــامی «غی ــر‬ ‫روانشناس ــان فاق ــد مج ــوز» را منتش ــر ک ــرده و‬ ‫مســائل را بــا مــردم در میــان گذاشــتیم‪ ،‬توضیــح‬ ‫جم ــاه‬ ‫داد؛ هدفم ــان اطالع رس ــانی ب ــود‪ .‬پن ‬ ‫ً‬ ‫پی ــش از انتش ــار اس ــامی دائم ــا در مصاحب هه ــا‬ ‫اع ــام کردی ــم ک ــه درص ــدد انتش ــار ای ــن لیس ــت‬ ‫هس ــتیم ت ــا ب ــرای اف ــراد «غی ــر روانش ــناس فاق ــد‬ ‫مجــوز» زمین هســازی شــود و ا گــر مایــل هســتند‬ ‫قب ــل از انتش ــار اس ــامی مس ــائل را ح ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫نط ــور نب ــود ک ــه لیس ــتی تهی ــه کنی ــم ت ــا‬ ‫ای ‬ ‫این اف ــراد را به اصط ــاح بزنی ــم‪ .‬سه س ــال ش ــب‬ ‫و روز زحم ــت کش ــیدیم ب ــرای احص ــای ای ــن‬ ‫اس ــامی و ب ــه این اف ــراد زن ــگ زدی ــم ت ــا ب ــه ان ه ــا‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫نه ــا غیرقانون ‬ ‫اط ــاع دهی ــم فعالی ــت ا ‬ ‫برخــی جــواب نــداده و بــه ســازمان نمی امدنــد‪.‬‬ ‫مــا اصــل را بــر پیشــگیری و تعامــل گذاشــتیم تــا‬ ‫مس ــئله ح ــل ش ــود ام ــا ب ــا پیچید هش ــدن‬ ‫مس ــئله کار را ب ــه م ــردم وا گ ــذار کردی ــم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه جای ــگاه س ــازمان نظ ــام‬ ‫روانشناس ــی و مش ــاوره کش ــور رس ــمی و‬ ‫یس ــت و در تم ــام کش ــورها‬ ‫قانون ‬ ‫این گونه اسـ ـت که ب ــرای ح ــوزه س ــامت روان‬ ‫تش ــکیالتی وج ــود دارد‪ ،‬ادام ــه داد؛ هرک ــس در‬ ‫ح ــوزه س ــامت روان فعالی ــت می کن ــد بای ــد‬ ‫ضواب ــط قانون ــی ان را رعای ــت کن ــد‪ .‬برخ ــی‬ ‫کش ــورها مث ــل الم ــان قوانی ــن س ــخت گیرانه ای‬ ‫دراین حیط ــه دارن ــد و اف ــراد بای ــد از فیلتره ــای‬ ‫تخصص ــی عب ــور کنن ــد ت ــا بتوان ــد فعالی ــت‬ ‫روانشناس ــی انج ــام دهن ــد‪ .‬مطاب ــق ب ــا قان ــون‬ ‫تش ــکیل س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫کــه توســط مجلــس تصویــب شــده‪ ،‬روانشــناس‬ ‫یس ــت ک ــه حداق ــل فوق لیس ــانس‬ ‫کس ‬ ‫روانشناس ــی و مش ــاوره را در یک ــی از گرایش ه ــا‬ ‫داشــته و مــدرک تحصیلــی داخلــی یــا خارجــی او‬ ‫چهـار اثـر بلنـد اول او هسـتند کـه بـا «گیتـار‬ ‫مغولـی» برنـده جایـزه «فیپرشـی» (سـازمان ‬ ‫ملـی منتقـدان فیلـم کـه توسـط افـراد حرفـه ای و‬ ‫روزنام هنـگاران فیلـم از کل جهـان بـرای ارتقـاء و‬ ‫توسعه فرهنگ فیلم می کوشد‪ .‬این فدراسیون‪،‬‬ ‫در ژوئـن ‪ ۱۹۳۰‬در بروکسـل تاسـیس شـد و‬ ‫اعضایی در بیش از ‪ ۵۰‬کشـور دارد‪ .‬یکی از جوایز‬ ‫ـتر جشـنواره های معتبر فیلم جهان‬ ‫ان‪ ،‬در بیش ِ‬ ‫یشـود) در‬ ‫بـا داوری اثـار همـان جشـنواره اهـدا م ‬ ‫ُ‬ ‫‪27‬امین جشـنواره بین المللی فیلم مسـکو شد‪.‬‬ ‫او فیلمـی کوتـاه با عنـوان ‪ Incident by a Bank‬نیـز‬ ‫دارد کـه برنـده «خـرس طالیـی» بهتریـن فیلـم‬ ‫ُ‬ ‫کوتاه از ‪60‬امین جشنواره بین المللی فیلم برلین‬ ‫و جایـزه بـزرگ جشـنواره فیلـم تامپـره در سـال‬ ‫ـاژور » او برای رقابت در‬ ‫‪ 2011‬شـد‪ .‬فیلـم «فورس م ِ‬ ‫بخش «نوعی نگاه» جشنواره کن ‪ 2014‬انتخاب؛‬ ‫و برنـده جایـزه هیئـت داوران شـد‪ .‬دولت سـوئد‪،‬‬ ‫این فیلم را برای رقابت در جایزه اسـکار بهترین‬ ‫فیلم خارجی ارائه داد و ا گرچه در فهرست نهایی‬ ‫ُ‬ ‫ا کادمـی قـرار گرفـت؛ امـا نامـزد نشـد‪ .‬اسـتلوند در‬ ‫سـال ‪ ،2016‬یکـی از اعضـای هیئـت داوران بخش‬ ‫«نوعـی نـگاه» کـن نیـز بـود‪ .‬در سـال ‪ ،2017‬بـا‬ ‫ی در سـاخت مسـتندی‬ ‫الهـام از تجربـه شـخص ‬ ‫ـری «چیدمـان» (‪Installation‬‬ ‫از یـک رویـداد هن ِ‬ ‫‪ )Art‬بـا تهیه کنندگ ِـی «کال بومـن» (او نیـز یکـی از‬ ‫یسـت) فیلمـی‬ ‫فیل مسـازان و هنرمنـدان سوئد ‬ ‫ب هنـام «مربـع» را سـاخت کـه در جشـنواره فیلـم‬ ‫ً‬ ‫کـن رقابـت کـرد و نهایتـا برنـده «نخـل طلا» شـد‪.‬‬ ‫یشـود کـه مدیـر‬ ‫داسـتان فیلـم از انجـا اغـاز م ‬ ‫هنـری یـک موزه‪-‬گالـری معتبـر در اسـتکهلم‪،‬‬ ‫بـرای برگـزاری یـک نمایشـگاه جنجال برانگیـز‬ ‫ب هنـام «مربـع»‪ ،‬در زندگـی حرفـه ای و شـخصی‬ ‫یشـود‪ .‬او این مسـیر‬ ‫خـود‪ ،‬دچـار بحـران م ‬ ‫موفـق را بـا کارگردان ِـی «مثلـث غـم» دنبـال کـرد؛‬ ‫ُ‬ ‫روبن استلوند؛ برنده نخل طالی ‪2022‬‬ ‫کلینیک‬ ‫توســط وزارت علــوم و یــا بهداشــت تائیــد شــده‬ ‫نح ــال تا کی ــد ک ــرد ک ــه لف ــظ‬ ‫باش ــد‪ .‬وی درعی ‬ ‫یک ــه‬ ‫«روانش ــناس» و «مش ــاور» ب ــرای افراد ‬ ‫فار غ التحصی ــل این رش ــته هس ــتند جای ــز‬ ‫نیس ــت اف ــزود؛ اینک ــه ف ــردی پ ــس از گرفت ــن‬ ‫م ــدرک ب ــرای خ ــودش از لف ــظ «روانش ــناس»‬ ‫اســتفاده کنــد جایــز نیســت‪ .‬افــراد بایــد پــس از‬ ‫فار غ التحصیل ــی کارورزی رفت ــه و پ ــس از‬ ‫گذرانـــدن دوره کارورزی صالحیـــت ان هـــا در‬ ‫کمیس ــیون های تخصص ــی س ــازمان بررس ــی‬ ‫شــود تــا درصــورت داشــتن صالحیــت بــه ان هــا‬ ‫پروانــه داده شــود‪ .‬به گفتــه وی؛ قانــون تشــکیل‬ ‫س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره ب ــه ای ــن‬ ‫ســازمان اجــازه داده اســت اســتانداردهای الزم‬ ‫ب ــرای فعالی ــت در حرف ــه روانشناس ــی را‬ ‫مش ــخص ک ــرده و طب ــق اس ــتانداردها ب ــه اف ــراد‬ ‫ب ــرای فعالی ــت حرفـ ـه ای مج ــوز ده ــد‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینک ــه نظ ــارت ب ــر فعالی ــت در حیط ــه‬ ‫روانشناس ــی برعه ــده س ــازمان نظ ــام‬ ‫روانشناســی و مشــاوره کشــور اســت‪ ،‬ای ـن را هــم‬ ‫گفــت کــه ایــن نظــارت محــدود بــه دادن پروانــه‬ ‫یشــود و ایــن ســازمان می توانــد در مســائلی‬ ‫نم ‬ ‫نظیــر انتشــار یــک فیلــم یــا صــوت کــه ســامت‬ ‫روان م ــردم را به مخاط ــره می ان ــدازد ورود کن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی و مش ــاوره‬ ‫کش ــور ب ــا عذرخواه ــی از م ــردم به دلی ــل تاخی ــر‬ ‫در انتش ــار اس ــامی «غی ــر روانشناس ــان فاق ــد‬ ‫مجــوز»‪ ،‬افــزود؛ ایــن لیســت بایــد زودتــر منتشــر‬ ‫یش ــد‪ .‬م ــردم قص ــور م ــا را بپذیرن ــد‪ .‬ت ــاش‬ ‫م ‬ ‫کردیــم این مســئله را توســط نهادهــای مســئول‬ ‫ح ــل کنی ــم ام ــا ب ــه بن بس ــت رس ــیدیم و تم ــام‬ ‫راه هــا را رفتیــم امــا برخــی نهادهــای دولتــی کــه‬ ‫بای ــد کن ــار و هم ــراه م ــا باش ــند ب ــه ای ــن غی ــر‬ ‫روانشناس ــان مج ــوز فعالی ــت دادن ــد‪ .‬حاتم ــی‬ ‫درادام ــه تا کی ــد ک ــرد؛ غی ــر روانشناس ــان فاق ــد‬ ‫مج ــوز ب ــا کلم ــات فریبن ــده و زیب ــا و براس ــاس‬ ‫نیازه ــای م ــردم مطالب ــی را بی ــان می کنن ــد ک ــه‬ ‫پروس ــه درم ــان را به تاخی ــر می اندازن ــد چرا ک ــه‬ ‫لح ــل‬ ‫ب ــرای مث ــال ا گ ــر کس ــی افس ــردگی قاب ‬ ‫داش ــته باش ــد‪ ،‬بامراجع هب ــه ای ــن غی ــر‬ ‫روانشناســان و بــا شــنیدن کلمــات زیبــا ســرگرم‬ ‫ً‬ ‫ش ــده و نهایت ــا اخت ــال مزم ــن می گی ــرد چرا ک ــه‬ ‫از پروس ــه درم ــان عق ــب می افت ــاد‪ .‬این اف ــراد‬ ‫اس ــیب های روان ــی را ب ــا بی تخصص ــی خ ــود‬ ‫افزای ــش می دهن ــد‪ .‬وی بااش ــاره به فعالی ــت‬ ‫افــراد غیــر روانشــناس فاقــد مجــوز تحت عنــوان‬ ‫نه ــای نوظه ــور»‪،‬‬ ‫«انرژی درمان ــی»‪« ،‬عرفا ‬ ‫«کوچین ــگ» تصری ــح ک ــرد؛ در قال ــب ای ــن‬ ‫حه ــا‪ ،‬مطال ــب روانشناس ــی را عن ــوان‬ ‫اصطال ‬ ‫نه ــا غی ــر‬ ‫یت ــوان گف ــت فعالی ــت ا ‬ ‫می کنن ــد و نم ‬ ‫ً‬ ‫روانشناسی ســت‪ .‬بعضــا در مــواردی افرادی کــه‬ ‫تحت درم ــان روانش ــناس متخص ــص ق ــرار‬ ‫گرفته ان ــد و مطلب ــی ی ــاد گرفت ــه ی ــا کتاب ــی‬ ‫خوانده ان ــد در فض ــای مج ــازی ب ــه م ــردم‬ ‫خدم ــات روانشناس ــی ارائ ــه می کنن ــد‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد؛ کس ـی که مهنــدس یــا پزشــک اســت‬ ‫و روانشــناس نیســت و بــر روی باورهــا‪ ،‬اندیشــه‬ ‫و فک ــر م ــردم کار و ب ــرای تغیی ــر ای ــن باوره ــا از‬ ‫نش ــناختی مث ــل اعتمادبه نف ــس‬ ‫پروس ــه روا ‬ ‫اس ــتفاده می کن ــد‪ ،‬ای ــا دخال ــت در کار‬ ‫روانشناس ــان و مش ــاوران نک ــرده اس ــت؟ ای ــا‬ ‫این اق ــدام بی اعتبارک ــردن کار م ــا نیس ــت؟‬ ‫این اقدام ــات فریبن ــده اس ــت و سوءاس ــتفاده از‬ ‫نیازهــای مــردم اســت و مــا در قبــال این مســئله‬ ‫مسئولیت داریم‪.‬‬ ‫یـک فیلـم کمـدی تاریـک دربـاره زوجـی مشـهور‬ ‫در دنیـای ُمـد کـه بـه یـک سـفر دریایـی مجلـل‬ ‫بـرای ثروتمنـدان بـزرگ دعـوت شـده اند‪ .‬او بـا‬ ‫همیـن اثـر‪ ،‬برنـده نخـل طلای ‪2022‬؛ و تبدیـل‬ ‫ُ‬ ‫بـه یکـی از نـه کارگـردان تاریـخ جشـنواره کـن شـد‬ ‫کـه دوبـار برنـده ایـن جایـزه معتبـر شـده اند‪:‬‬ ‫«الـف شـوبرگ» کارگـردان سـوئدی بـرای‬ ‫«عـذاب» (‪ )۱۹۴۶‬و «دوشـیزه جولـی» (‪)۱۹۵۱‬؛‬ ‫«فرانسـیس فـورد کاپـوال» کارگـردان امریکایـی‬ ‫بـرای «مکالمـه» (‪ )۱۹۷۴‬و «اینـک اخرالزمـان»‬ ‫(‪)۱۹۷۹‬؛ «بیـل ا گسـت» کارگـردان دانمارکـی برای‬ ‫«پلـه فاتـح» (‪ )۱۹۸۸‬و «بهتریـن نیـات» (‪)۱۹۹۲‬؛‬ ‫«امیـر کوستوریتسـا» کارگـردان صربسـتانی بـرای‬ ‫بو کار رفتـه بـود» (‪ )۱۹۸۵‬و‬ ‫«وقتـی پـدر برای کسـ ‬ ‫«زیرزمیـن» (‪)۱۹۹۵‬؛ «شـوهی ایمامـورا» کارگردان‬ ‫ژاپنـی بـرای «ترانـه ی غم انگیـزی از نارایامـا»‬ ‫(‪ )۱۹۸۳‬و «مارماهـی» (‪)۱۹۹۵‬؛ بـرادران «داردن»‬ ‫کارگردانـان بلژیکـی بـرای «روزتـا» (‪ )۱۹۹۹‬و «بچه»‬ ‫(‪)۲۰۰۵‬؛ «میشائل هانکه» کارگردان اتریشی برای‬ ‫«روبان سـفید» (‪ )۲۰۰۹‬و «عشـق» (‪)۲۰۱۲‬؛ و «کن‬ ‫لـوچ» کارگـردان انگلیسـی بـرای «بـادی کـه در‬ ‫علفـزار می پیچیـد» (‪ )۲۰۰۶‬و «من‪ ،‬دنیل بلیک»‬ ‫(‪.)۲۰۱۶‬‬ ‫مهناز مرادی*‬ ‫یکـی از مسـائل مهـم در روابـط بین فـردی خانـواده‪ ،‬شـکل گیری صمیمیـت‬ ‫اسـت؛ اینکـه باهـم وقـت بگذراننـد و ا گـر مشـکلی پیش امـده باهـم صحبت‪،‬‬ ‫همدلـی و همـدردی کننـد‪ .‬ا گـر مـوردی بـه حـل مسـئله نیازمنـد اسـت‬ ‫همفکـری و مشـکالت پیش امـده را باهـم حـل کننـد‪« .‬فـدا کاری‪ ،‬حمایـت‬ ‫و بخشـش»‪ ،‬از وجـوه مختلـف یـک رابطـه سـالم در ابعـاد مختلـف زندگـی‬ ‫مشـترک اسـت‪ .‬افـراد مختلـف در نـوع ابـراز عشـق متفـاوت هسـتند؛ بعضـی‬ ‫ابـراز احساسـات را کالمـی می خواهنـد و بعضـی عملـی‪ .‬درواقع‪ ،‬هـر دوی این‬ ‫یسـت‬ ‫مدل هـای ابـرازی‪ ،‬در زندگـی الزم اسـت و اینکـه هر یـک در بخشـی قو ‬ ‫یـا بیشـتر بـه ان می پـردازد‪ ،‬به معنـای بی اهمیتـی روش دیگـر نیسـت‪ .‬انچـه‬ ‫مهـم اسـت اینکـه هنـگام ازدواج بایـد زوج نسـبت به خود و طـرف مقابـل‬ ‫(شـیوه های رفتاری‪ ،‬بیان افکار و احساسـات و ‪ )...‬شـناخت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ایـن شـناخت مهـم اسـت؛ امـا متاسـفانه در بسـیاری مـوارد‪ ،‬ازدواج؛ حـال‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫چـه به شـکل سـنتی باشـد و چـه مـدرن کـه از دوسـتی ها شـروع م ‬ ‫ایـن شـناخت اتفـاق نمی افتـد‪ .‬فـرد می گویـد؛ «مـن همیـن هسـتم و طـرف‬ ‫مقابـل بایـد خـودش را بـا مـن وفـق بدهـد» و به همین راحتـی مسـئولیت ها‬ ‫را از دوش خـود برمی دارنـد‪ .‬ایـن رفتـار درادامـه به جایـی می رسـد کـه تفکـر‬ ‫«مـن درک نمی شـوم» در ذهـن زن یـا شـوهر نقـش می بنـدد‪ .‬احسـاس خلا‬ ‫ناشـی از درک نشـدن‪ ،‬احسـاس نارضایتـی را در روابـط زوجیـن ایجـاد می کند‬ ‫کـه بسـته بـه میـزان توانایـی به دنبـال راه حلـی بـرای ان می گردنـد؛ از صحبت‬ ‫باهم‪ ،‬کمک گرفتن از مشاور‪ ،‬قهر‪ ،‬پرخاش و لجبازی با یکدیگر‪ ،‬بی اعتنایی‬ ‫تـا خیانـت‪ .‬فـرد گمـان می کنـد حـاال کـه بـا همسـرم مشـکل دارم می توانـم‬ ‫و مانعـی نـدارد کـه بـا شـخص دیگـری ارتبـاط برقـرار کنـم و ان را رفتـاری‬ ‫بـرای رفـع خالهـای خـود می شناسـد؛ امـا درواقـع‪ ،‬مفهـوم چنیـن رفتـاری‬ ‫«خیانـت» اسـت‪ .‬افرادی کـه ایـن کار را می کننـد‪ ،‬شـناخت و مهـارت کافـی‬ ‫در روابـط بین فـردی ندارنـد؛ حتـی پذیـرش درسـتی نسـبت بـه خودشـان‬ ‫نهـا‬ ‫ندارنـد و ایـن دیگـران هسـتند کـه بایـد احسـاس دوست داشـتن را بـه ا ‬ ‫بدهنـد تـا احسـاس ارزشـمندبودن کننـد‪ .‬ایـن مقدمـه را گفتیـم تـا بـه ایـن‬ ‫برسـیم کـه چـه افـرادی ممکـن اسـت بـا دیـدن بعضـی سـریال ها ماننـد انچـه‬ ‫در شـبکه های ماهـواره ای پخـش می شـوند‪ ،‬به دنبـال بخـش و ماجـرای‬ ‫خیانت مطرح در داسـتان بروند‪ .‬در سـریال ها مسـائل مختلفی موردبررسی‬ ‫قـرار می گیـرد؛ گاه دو نفـر بـه یکدیگـر عالقـه دارنـد ولـی خانواده هـا در تفکـری‬ ‫سـنتی بـرای ان هـا تصمیـم گرفتـه و مانـع می شـوند ؛ گاهـی خـارج از رابطـه‬ ‫یـک زن و شـوهر یک نفـر سـومی هـم هسـت کـه یکی ازان هـا را دوسـت دارنـد‬ ‫و هـزاران نقشـه می ریـزد تـا بـا فریـب‪ ،‬ان شـخص را به دسـت بیـاورد و شـاید‬ ‫دراین مسـیر دسـت بـه جنایـت هـم بزنـد؛ گاه دختـر و پسـر جـوان ا گرچـه‬ ‫به هـم عشـق دارنـد امـا توانایـی ابـراز و اعلام کردنـش را ندارنـد و به راحتـی‬ ‫تسـلیم خواسـته های دیگـران می شـوند و ‪ ...‬همیـن روابـط را در داسـتان‬ ‫نطـور‬ ‫ایـن سـریال ها هـم می بینیـم‪ .‬باتوجه بـه دو مقدمـه فـوق‪ ،‬می تـوان ای ‬ ‫نتیج ه گرفت که یکی از نیازهای اساسـی انسـان ها دریافت توجه اسـت‪ .‬این‬ ‫نیـاز اسـت کـه ازنظـر عاطفـی او را به سـمت جنـس مخالـف هدایـت می کنـد‬ ‫و خواهـان تشـکیل خانـواده می شـود‪ .‬دیگراینکـه یکـی از مراحـل پرورشـی‬ ‫کـه هـر فـردی در دوران کودکـی الزم اسـت طـی کنـد‪ ،‬کسـب وابسـتگی ایمـن‬ ‫اسـت کـه منجـر بـه بـاور خـود‪ ،‬دوست داشـتن و احترام گذاشـتن بـه خـود و‬ ‫تنظیـم حـدود روابط براسـاس احترام متقابل می شـود؛ خوددوسـت داری و‬ ‫دگر دوسـت داری‪ .‬درنتیجـه‪ ،‬ا گـر ایـن وابسـتگی ایمـن در افـراد شـکل بگیـرد‪،‬‬ ‫بخـش مهـم زندگـی مشـترک کـه ایجـاد صمیمیـت‪ ،‬مهر ورزیـدن بـه یکدیگـر‪،‬‬ ‫مراقبـت و احتـرام‪ ،‬همدلـی و همفکری سـت رخ می دهـد و زوج بـا بـودن بـا‬ ‫یکدیگـر احسـاس نشـاط و لـذت می کننـد؛ و ازهمه مهم تـر می تواننـد بـه هـم‬ ‫ابـراز محبتـی واقعـی در دو ِبعـد کالمـی و رفتـاری داشـته باشـند؛ و وقتـی ایـن‬ ‫رشـد یافتگی وجـود نداشـته باشـد‪ ،‬هـم خودارزشـمندی این افـراد پاییـن‬ ‫اسـت‪ ،‬هـم قـادر بـه درک دیگـری و دیـدن نقطه نظـرات فـرد مقابـل خـود‬ ‫نیسـتند؛ انـگار می گوینـد کـه «مـن همینـم کـه هسـتم‪ .‬وقتـی ازدواج می کنـم‬ ‫همسـرم وظیفه دارد مرا خوشـبخت کند»؛ ضمن اینکه توانایی مقابله برای‬ ‫حـل مشـکالت را ندارنـد و درنتیجـه‪ ،‬بـه اولیـن راه حـل ممکن‪ ،‬بـدون نگاه به‬ ‫نتایـج و پیامدهـای ان می پردازنـد؛ درسـت مثـل فـرد گرسـنه ای کـه خـود را‬ ‫درحال مـرگ می بینـد و بـدون نـگاه بـه اینکـه انچـه می خـورد سـمی مهلـک‬ ‫مهـا‬ ‫اسـت‪ ،‬فقـط می خواهـد نیـاز کنونـی اش را برطـرف کنـد‪ .‬درمـورد ایـن فیل ‬ ‫بایـد گفـت محتـوای ان هـا به صراحـت نمی گویـد خیانت کنید و حتی نشـان‬ ‫می دهنـد ایـن اتفاق هـا چقـدر اذیت کننـده هسـتند و شـاید حتـی به نوعـی‬ ‫ً‬ ‫مفهـوم عشـق را عمیـق نشـان دهنـد؛ مثلا خیلی اوقـات یکـی از کارا کترهـا‬ ‫کـه عاشـق اسـت بـه هیچ کسـی محـل نمی گـذارد و وفـاداری نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫انچـه تاثیـر منفـی بـر مخاطـب می گـذارد‪ ،‬شـکل نشـان دادن مفاهیـم اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اساسـا افرادی با شـخصیت های منفعل که قدرت تشخیصشـان کم اسـت‪،‬‬ ‫ممکن اسـت به سـمت این برداشـت از برنامه ها و سـریال بروند و بعدازمدتی‬ ‫ی کـه دارنـد‪ ،‬متاسـفانه بـه ایـن تفکـر می رسـند کـه‬ ‫تحت تاثیـر عطـش عاطفـ ‬ ‫«داشـتن یک رابطه عاشـقانه بیرونی‪ ،‬مشـکلی نیسـت»؛ و مشـکل درسـت از‬ ‫همین جـا اغـاز می شـود‪.‬‬ ‫*مشاور خانواده‬ ‫دعوت‬ ‫سرخوش و سرمست‬ ‫نمایشـگاه «سـرخوش و سرمسـت» در گالـری «برمـخ» به تماشاسـت؛ کـه در‬ ‫ان‪ ،‬اثـار تعـدادی از هنرمنـدان ایرانـی بـا شکل وشـمایلی زیبـا درمعرض دیـد‬ ‫عمـوم قـرار دارد‪ .‬هنرمنـدان ایـن نمایشـگاه عبارت انـد از زهـره باالرسـتاقی‪،‬‬ ‫مسـادات‬ ‫عامـر توکلـی‪ ،‬فاطمه سـادات َج ّـدا‪ ،‬الهـه جدید‪ ،‬زهرا جنسـی‪ ،‬تسنی ‬ ‫حبیب نژاد‪ ،‬ندا خانی‪ ،‬دکتر فاطمه سـلیمی ایرنجی‪ ،‬نیکسـا سـلیمی‪ ،‬زینب‬ ‫شـادنوش‪ ،‬محدثـه شـیورانی‪ ،‬منیـره شـیورانی‪ ،‬مهراسـا ضیایـی‪ ،‬فرخنـده‬ ‫عبداللهی نیـا‪ ،‬سـحر فهامـی‪ ،‬شـیرین گنجعلی‪ ،‬مهسـا منصـوری‪ ،‬زهـرا نظری‬ ‫و الهـام یزدانـی؛ کـه بـا تکنیک های مختلـف از رنگ روغن‪ ،‬سـیاه قلم‪ ،‬ابرنگ‪،‬‬ ‫پاسـتل و دیجیتـال ارت در سـبک های متنـوع رئـال‪ ،‬سـورئال‪ ،‬دیجیتـال و ‪...‬‬ ‫اثـار خـود را به نمایـش گذاشـته اند‪ .‬طـی برگـزاری نمایشـگاه کـه تا چهارشـنبه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫‪ 11‬خرداد مـاه جـاری ادامـه داد؛ ورکشـاپ های مختلـف نیـز برگـزار م ‬ ‫عالقه منـدان جهـت بازدیـد ازاین رویـداد‪ ،‬تـا تاریـخ یادشـده بیـن سـاعات ‪16‬‬ ‫تـا ‪ 18‬بـه تهـران‪ ،‬میردامـاد‪ ،‬میـدان محسـنی‪ ،‬خیابـان شـاه نظری‪ ،‬پلا ک ‪11‬‬ ‫مراجعـه کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2509‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۱۴‬الـی ‪ ۲۲‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـرخس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫اسـحاق سـاالرنژاد فرزند عباس به شماره شناسـنامه ‪ ۲۴۰۹‬صادره از سـرخس در ‪ ۷‬قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـا پال ک هـای فرعـی ‪ ۵۸۰‬الـی ‪ ۵۸۶‬فرعـی از ‪ ۱۲‬اصلـی واقـع در روسـتای‬ ‫شـیرتپه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی اصغـر دوسـتکام محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۳/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۰۹ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۲۶‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـرخس تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی اقـای فریبرز بیگی‬ ‫فرزنـد عـوض بـه شماره شناسـنامه ‪ ۲۶۸‬صـادره از مشـهد در یـک قطعـه بـاغ معـروف بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۳۵۹۰۴/۵۵‬مترمربـع پلا ک ‪ ۹۰۰‬فرعـی از ‪ ۴۱‬اصلـی واقـع در روسـتای بزنـگان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عـوض بیگـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۳/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۰۹ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۲۵‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰‬هیـات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحدثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک سـرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسـین بیگی‬ ‫فرزنـد عـوض بـه شماره شناسـنامه ‪ ۴۳۳‬صـادره از مشـهد در یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت‬ ‫‪ ۳۵۹۰۴/۵۵‬مترمربـع پلا ک ‪ ۹۰۰‬فرعـی از ‪ ۴۱‬اصلـی واقـع در روسـتای بزنـگان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای عـوض بیگـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۳/۲۴ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۳/۰۹ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زبرخـان تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ‪ -1‬حمیدرضـا قدمگاهـی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪15077‬‬ ‫صـادره از مشـهد در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 205/72‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪582‬‬ ‫یسـعیدی قدمگاهی؛ ‪ -2‬مریم‬ ‫فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در قدمگاه از محل مالکیت ثبتی زهرا زمان ‬ ‫محمدزاده عبداله ابـاد فرزنـد غالمحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 14‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 151/9‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 416‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫قدمـگاه بخـش ‪ 3‬زبرخـان از محـل مالکیـت صغـری قدمگاهـی فرزنـد حسـن محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫سیدحسنپورموسوی‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کزبرخان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306009000036‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض باربـری سـپیدبار به شـماره شناسـه ‪10860443152‬‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 5706.59‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 178‬فرعـی از ‪ 235‬اصلـی واقـع در اراضـی جمعـاب خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت رضـا غفوریـان و غالمرضـا فالح یونسـی ابکوه محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060306009001254‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمداسـماعیل پاسـبان مقدم‬ ‫فرزنـد براتعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 134‬صـادره از چنـاران در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 22300‬مترمربـع پلا ک ‪ 184‬اصلـی واقـع در اراضـی هلال بخـش ‪ 7‬خراسـان‬ ‫رضوی حوزه ثبت ملک چناران از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز شده است‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب سیدمحمود حسینی‬ ‫فرزنـد میرصمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۸۵۳‬صـادره از‬ ‫قزویـن در مقطـع کارشناسـی رشـته مدیریـت بازرگانـی‬ ‫صـادره از واحـد دانشـگاهی شـهرقدس بـه شـماره‬ ‫‪ ۲۶۶۴۳۴۴‬مفقـود شـده اسـت و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از‬ ‫یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحد شهرقدس به نشانی شهرقدس‪ ،‬میدان‬ ‫قدس‪ ،‬انتهای بلوار شـهید کلهر‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحـد شـهرقدس ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/03/09 :‬‬ ‫کرج‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000731‬مـورخ ‪ 1401/02/26‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا پیر فرزند موالی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 5‬در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی مخروبـه بـه مسـاحت ‪ 165/96‬مترمربـع پلا ک ‪ 3264‬فرعـی از‬ ‫کهـای شـمال شـهر تحـت عنـوان ‪ 1554‬اصلـی تجمیـع شـده اند) واقـع در‬ ‫‪ 1514‬اصلـی ( کـه بـا سـایر پال ‬ ‫خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت سـیدابوالفضل کوشـه ای محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بیرجند‬ ‫شناسه ا گهی ‪1325086‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه اقای سـیدابوالفضل حسینی شـاد فرزند سـیداحمد به اسـتناد دو برگ استشهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه‬ ‫ُ‬ ‫کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت نه سـهم مشـاع از بیسـت و چهـار سـهم عرصـه و اعیـان پلا ک ‪5471‬‬ ‫فرعـی جـدا شـده از ‪ 478‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه وی می باشـد‪،‬‬ ‫به علت نقل مکان مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم شـد مالکیت فوق الذکر ذیل دفتر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 140005306011000658‬بـه شـماره چاپـی ‪ 563963‬سـری الـف سـال ‪ 1399‬بـه نـام نامبـرده‬ ‫ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد‪ .‬لـذا به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول‬ ‫اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/09 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/363‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪274 -36‬ی‪ 53‬و شـماره موتـور ‪ 124K1532490‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CEXLH341116‬بـه‬ ‫مالکیـت داود هنرمنـد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب ا کـرم قنبری جامـی بـه شـماره ملـی ‪ 0732526108‬در مقطـع‬ ‫کارشناسـی پیوسـته رشـته روانشناسـی بالینی به شـماره مدرک ‪ 2445294‬صادره از واحد دانشـگاهی‬ ‫ازاد تربت جام مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬از یابنده تقاضا می شود ان را به دانشگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد تربت جـام تحویل دهـد‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت مهـران به رنگ سـفید با شـماره پلا ک ‪ 774-35343‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 0125N2D946382‬و شـماره تنه ‪ N2D125M9520417‬به مالکیت امیرحسـین شـیبانی‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 5560679003‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان سـیاوش زمان پـور دادخواسـتی بـه طرفیـت شـرکت توسـن نصب بـه خواسـته مطالبـه وجـه‬ ‫تقدیـم کـه بـه شـعبه ‪ 3‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و‬ ‫بـرای روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/04/18‬سـاعت ‪9‬صبـح تعییـن وقـت شـده و چـون شـرکت توسـن نصب‬ ‫ً‬ ‫مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقالب در امور مدنی مصـوب ‪ 1379‬مراتب فوق یک نوبت‬ ‫در یکی از جراید کثیراالنتشـار درج و از نامبرده فوق الذکر دعوت می شـود که از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫مـدت یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محل‬ ‫اقامـت خـود را اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و‬ ‫دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت اراد انفال سنگان‬ ‫شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 394‬و شناسه ملی ‪10862096607‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪1398/09/03‬‬ ‫لسـنگانی بـه‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬خانـم دالرام جمی ‬ ‫سـمت رئیـس هیئت مدیـره؛ اقـای رحمت الـه یزدانی به سـمت‬ ‫یسـنگانی بـه‬ ‫نایب رئیـس هیئت مدیـره و اقـای انـور محمود ‬ ‫سـمت مدیرعامـل بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه‬ ‫اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت اعـم از چـک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـروات و قراردادهـا و عقـود اسلامی بـا امضـای ثابـت اقـای انـور‬ ‫لسـنگانی‬ ‫یسـنگانی (مدیرعامل) و خانم دالرام جمی ‬ ‫محمود ‬ ‫(رئیـس هیئت مدیـره) بـا مهـر شـرکت معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)1326467‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت مشـخصات خـودرو‪ ،‬بیمه نامـه و قولنامـه بنگاهی خـودرو سـواری پراید‬ ‫جی تی ایکـس ای بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪431 -11‬ن‪ 24‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 1467191‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285803885‬بـه مالکیـت مهـدی خوش نـواز با کد ملی‬ ‫‪ 1755180081‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬همچنین کارت ملی و شناسـنامه متعلق به‬ ‫حمیـده قاطـع بـا کـد ملـی ‪ 2003413340‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری پرایـد ‪ 141i‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪767 -53‬ل‪ 24‬و شماره موتور ‪ 3228024‬و شماره شاسی ‪ S1482288309898‬مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫دادنامه‬ ‫خوانـده‪ :‬اقـای مظفـر شـفیعی فرزنـد نبـی‬ ‫خواهـان‪ :‬اقـای عبدالرضـا سـواری فرزنـد شـاطر‬ ‫خواسـته‪ :‬الزام به تنظیم سـند خودرو (تقاضای الزام خوانده به تنظیم سـند خودرو پژو پارس به رنگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪298 -71‬ب‪ )65‬مقـوم بـه ‪ 3/100/000‬ریـال بـه انضمام‬ ‫مطالبـه خسـارت دادرسـی‬ ‫گردشـکار‪ :‬بـه تاریـخ ‪ 1401/02/31‬در وقـت فوق العـاده شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان شـوش بـه تصـدی اینجانـب قاضـی شـورای حـل اختلاف پرونـده کالسـه ‪866/3/1400‬‬ ‫تحت نظـر اسـت‪ .‬مالحظـه می شـود باتوجه بـه بررسـی اوراق و محتویـات پرونده‪ ،‬ختم رسـیدگی اعالم و‬ ‫بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای می شـود‪.‬‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت خواهـان اقـای عبدالرضـا سـواری فرزند شـاطر بـه طرفیت خوانـده اقای مظفر‬ ‫شـفیعی فرزنـد نبـی بـه خواسـته تقاضـای الـزام خوانده به تنظیم سـند خـودرو پژو پارس به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪298 -71‬ب‪ )65‬مقـوم بـه ‪ 3/100/000‬ریال به انضمام مطالبه‬ ‫خسارت دادرسی‪ ،‬بدین شرح که خواهان بیان داشته خودرو فوق الذکر را از خوانده دعوا ابتیاع کرده‬ ‫و ثمن معامله را نیز پرداخت کرده و مالک رسـمی ان خوانده اسـت‪ ،‬که خوانده از انتقال سـند رسـمی‬ ‫خودرو استنکاف ورزیده است‪ .‬خوانده علیرغم ابالغ‪ ،‬حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نکرده است‪.‬‬ ‫بـا عنایـت بـه رونوشـت مصـدق قـرارداد اسـتنادی خواهان‪ ،‬کـه حا کی از انتقـال خودرو موضـوع دعوا به‬ ‫موجب عقد بیع به خواهان است و اینکه خوانده مذکور علیرغم ابالغ‪ ،‬در جلسه تشکیل شده حضور‬ ‫نیافته و سند مدرکیه خواهان‪ ،‬مصون از اعتراض و ایراد مانده است و پاسخ استعالم ماخوذه از پلیس‬ ‫راهور شهرسـتان شـوش‪ ،‬حا کی از مالکیت رسـمی خوانده اسـت و اینکه انتقال سـند از اثار بیع اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لذا این مرجع دعوای خواهان را وارد تشـخیص و مسـتندا به مواد ‪ 10‬و ‪ 220‬و ‪ 362‬قانون مدنی‪ ،‬حکم‬ ‫بـر الـزام خوانـده بـه حضـور در یکـی از دفاتـر اسـناد رسـمی و انتقال سـند رسـمی خـودرو موضـوع دعوا با‬ ‫خواهان و پرداخت هزینه دادرسـی طبق تعرفه پرداختی در حق خواهان صادر و اعالم می کند‪ .‬حکم‬ ‫صـادره غیابـی بـوده و ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابلاغ‪ ،‬قابـل واخواهـی در ایـن مرجـع و بـا انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور‪ ،‬ظـرف مـدت بیسـت روز قابـل تجدیدنظرخواهـی در دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان‬ ‫شـوش است‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪1401/ 02/ 18- 140160308003000006‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملـک زیرکـوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدعلی‬ ‫رضایـی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 2‬و کـد ملـی ‪ 0889620539‬صـادره از حـوزه‬ ‫قاین ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی از پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 354‬اصلی بخش ‪ 7‬زیرکوه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 47879.67‬مترمربـع واقـع در مزرعـه مشـاع و چشم هسـار دره اهنگـران از‬ ‫محـل مالکیـت اقـای رضـا اژدری در مورخـه ‪ 1400/ 09/ 25‬از طریـق دفترخانـه شـماره‬ ‫‪ 1‬قایـن ‪155‬سـهم از ‪1440‬سـهم بـه اقـای محمدعلـی رضایـی منتقـل کـرده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت در دو روزنامه‪ ،‬به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات پس از تشـریفات ثبتی‪ ،‬سـند مالکیت صـادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫علـی صفایی فـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1322599‬‬ ‫زیرکوه‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امال ک منطقه یک قم تصرفـات مالکانه مفروزی متقاضیان‬ ‫پرونـده تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه‬ ‫شـرح ذیـل تاییـد کرده اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140160330001000370‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001430‬مربوط به تقاضای اقای نورعلی نورائی فرزند غالمعلی در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 134‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 7‬فرعـی از‬ ‫‪ 10936‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه‬ ‫عـادی مع الواسـطه از نعمت الـه صالـح سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر‬ ‫‪ 270‬صفحـه ‪ 321‬و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 12169‬مـورخ ‪1356/09/07‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 11‬قـم (م الـف ‪)13573‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140060330001012836‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001002232‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمدهاشـم اقائـی فرزنـد‬ ‫ابوالقاسـم در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 485/57‬مترمربـع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 11291‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی مع الواسـطه از حاجـی حسـن مالاقاجانـی خریـداری به موحب‬ ‫سـند رسـمی شـماره ‪ 60690‬مورخ ‪ 1367/12/28‬دفترخانه ‪ 6‬قم (م الف ‪)13575‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330001009793‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000424‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محسـن قربانیـان فرزند حسـین‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 60‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪11042‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از وراث محمدتقـی زاهـدی بـه موجـب سـند ‪ 20216‬مـورخ ‪47/1/15‬‬ ‫دفتـر ‪ 2‬قـم (م الـف ‪)13576‬‬ ‫‪-4‬رای شـماره ‪ 140160330001000456‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001497‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای امیـر وفائـی فرزنـد علـی در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 72‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪11568‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از محمـد فرهـادی احـدی از ورثـه حسـین فرهـادی (م الـف ‪)13578‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140160330001000077‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000837‬مربـوط بـه تقاضـای اقای مهدی رمضانی فرزند عبداله در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 111/45‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪11238‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسطه از غالمعلی ولی خریداری به موجب سند رسمی شماره ‪ 12307‬مورخ‬ ‫‪ 1324/07/12‬دفترخانـه ‪ 8‬قـم (م الـف ‪)13644‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140160330001000431‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001821‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای یاسـر بخشـی نیا فرزنـد رضـا در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 179/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪9462‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره های ‪ 68340‬و ‪ 68341‬مـورخ ‪ 1400/04/23‬دفترخانـه ‪ 23‬قـم (م الـف‬ ‫‪)13646‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140160330001000978‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001670‬مربـوط بـه تقاضای اقای محمد سـلطانی فرید فرزند شـا کر‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 198/82‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 9455‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 35021‬مـورخ ‪ 1400/10/21‬دفترخانـه ‪ 40‬قـم (م الـف ‪)13674‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140060330001010002‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001934‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ناصـر ریاحـی زاده فرزند ابراهیم‬ ‫در ششـدانگ یکباب مغازه به مسـاحت ‪ 18/36‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 299‬فرعی‬ ‫از ‪ 11578‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملـک اداره یک قم مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسـطه از محمدحسـن ادیبی گرکانی احدی از ورثه مرحوم محمدتقی‬ ‫ادیبی گرکانـی بـه موجـب سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 188‬صفحـه ‪203‬‬ ‫(م الـف ‪)13675‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140060330001010934‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001936‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ناصـر ریاحـی زاده فرزند ابراهیم‬ ‫در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت ‪ 69/30‬مترمربع شـماره ‪ 299‬فرعی از‬ ‫‪ 11578‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه‬ ‫عادی مع الواسـطه از محمدحسـن ادیبی گرکانی احدی از ورثه مرحوم محمدتقی‬ ‫ادیبی گرکانـی بـه موجـب سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 188‬صفحـه ‪203‬‬ ‫(م الـف ‪)13676‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140160330001000999‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001499‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمدعلـی مالاحمـدی نظـری‬ ‫فرزنـد اسـماعیل در ششـدانگ کـوره اجرپـزی بـه مسـاحت ‪ 3200‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 10494‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 135350‬مـورخ ‪ 1380/05/24‬دفترخانـه ‪ 20‬قـم (م الـف ‪)13679‬‬ ‫یکـه مقـرر شـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـای موعـد مقـرر‪ ،‬سـند‬ ‫از انجای ‬ ‫مالکیت رسـمی صادر شـود‪ ،‬باتوجه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‪ ،‬تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت اسـناد منطقـه یـک قـم تسـلیم و رسـید ان را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس‬ ‫از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬به دادگاه مراجعه و دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل دهنـد‪ .‬الزم بـه توضیح اسـت که‬ ‫صدور سند‪ ،‬براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهدی زار ع شحنه‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک قم‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی متقاضیـان‬ ‫پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و به اسـتناد مـدارک موجـود در پرونده به‬ ‫شـرح ذیـل تاییـد کرده انـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140160330002000207‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002360‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای مهـدی الف خانـی فرزنـد‬ ‫قیه حسـن در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنا شـده به‬ ‫مسـاحت ‪ 60/40‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1877/476‬اصلـی واقع در قم‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سـند قطعی صفحه‬ ‫‪ 364‬دفتـر ‪( 320‬م الـف ‪)13574‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140160330002000484‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001490‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ایوب عبدی فرزند عباسـعلی‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 110‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2302‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعی صفحـه ‪ 477‬دفتـر ‪337‬‬ ‫(م الـف ‪)13577‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330002019203‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002001168‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای علـی کاشـی فرزنـد عنایت اله‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 95/90‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 1934/75‬اصلی واقع در قم بخش حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره ‪-100705‬‬ ‫‪ 1398/02/25‬دفترخانـه ‪ 41‬قـم (م الـف ‪)13645‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140060330002019399‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002779‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای عبـاس عبدالـه زاده فرزنـد‬ ‫احمـد در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 53/90‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 1876‬اصلی واقع در قم بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از کاظم‬ ‫شـاطر کاظمـی (م الـف ‪)13677‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330002017050‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002793‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای مهـدی عینـی فرزنـد رضـا‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 238/40‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2593‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفتر الکترونیکی‬ ‫‪(1399-6142‬م الـف ‪)13678‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140160330002002303‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002002068‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای سـعید چپش لـو فرزند محرم‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 135/47‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2172‬اصلـی واقع در قم بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامه عادی از محرم چپش لو صفحـه ‪ 264‬و ‪297‬‬ ‫دفتـر ‪ 531‬و ‪( 555‬م الـف ‪)13747‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140160330002001590‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002000071‬مربوط به تقاضای اقای علی علی عسگری فرزند عباس‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 157‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2593‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از حسـین کریمی‬ ‫صفحـه ‪ 47‬دفتـر ‪( 382‬م الـف ‪)13748‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140160330002001870‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001991‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای سـیدمجتبی رضوی مقـدم‬ ‫فرزند سیداسماعیل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا‬ ‫شـده بـه مسـاحت ‪ 1008/94‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2276‬اصلـی واقـع‬ ‫در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قم مبایعه نامه عادی از سیداسـماعیل‬ ‫رضوی مقـدم صفحـه ‪ 290‬دفتـر ‪( 381‬م الـف ‪)13749‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140160330002002231‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002002047‬مربوط به تقاضای اقای سیدمهدی فاطمی پناه فرزند‬ ‫سیدمرتضی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به‬ ‫مسـاحت ‪ 52‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 101‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در قم بخش‬ ‫‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫فاطمـه الیاسـی صفحـه ‪ 293‬دفتـر ‪( 88‬م الـف ‪)13750‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140160330002002260‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002000647‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای داود یـاری فرزنـد ولی الـه در‬ ‫قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪76‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2302/6/668‬اصلی واقـع در قم بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از غالمرضـا‬ ‫خرقانـی صفحـه ‪ 387‬دفتـر ‪( 478‬م الـف ‪)13751‬‬ ‫‪-11‬رای شـماره ‪ 140160330002001844‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001177‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم ا کرم نامی االنق فرزند محمد‬ ‫در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا‬ ‫شـده بـه مسـاحت ‪ 70‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1952‬اصلـی واقـع در قـم‬ ‫بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه‬ ‫از کریـم و رحیـم و حسـن و فاطمـه شـهرت همگـی داودی و ماه سـلطان قاجـار‬ ‫(رحیم و حسـن و کریم هر کدام ‪2‬سـهم و فاطمه و ماه سـلطان هر کدام ‪ 1‬سـهم)‬ ‫(م الـف ‪)13752‬‬ ‫‪ -12‬رای شـماره ‪ 140160330002001843‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001176‬مربوط به تقاضای اقای فیروز رسـتمیان پوراالنق فرزند‬ ‫ا کبر در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث‬ ‫بنا شـده به مسـاحت ‪ 70‬مترمربع پال ک شـماره فرعی از ‪ 1952‬اصلی واقع در قم‬ ‫بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه‬ ‫از کریـم و رحیـم و حسـن و فاطمـه شـهرت همگـی داودی و ماه سـلطان قاجـار‬ ‫(رحیم و حسـن و کریم هر کدام ‪2‬سـهم و فاطمه و ماه سـلطان هر کدام ‪ 1‬سـهم)‬ ‫(م الـف ‪)13753‬‬ ‫یکـه مقـرر شـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـای موعـد مقـرر‪ ،‬سـند‬ ‫از انجای ‬ ‫مالکیت رسمی صادر شود باتوجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‪ ،‬تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته‬ ‫باشـند ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم و رسـید ان را اخذ و ظرف یک ماه پس از‬ ‫تسـلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬به دادگاه مراجعه و دادخواسـت خود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل دهنـد‪ .‬الزم بـه توضیـح اسـت‬ ‫که صدور سند براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫عباسپورحسنی حجت ابادی‪،‬رئیسثبتاسنادمنطقهدوقم‬ صفحه 4 ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪ 2509‬دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2509‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫‪ ۱۰‬سال فاصله تا نرخ استاندارد نیروی پرستاری‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫مرگ ساالنه ‪ ۶۰۰۰۰‬ایرانی‬ ‫بر اثر مصرف دخانیات!‬ ‫مع ــاون بهداش ــت وزارت بهداش ــت بابیان اینکه س ــاالنه‬ ‫‪ ۶۰‬هزارنف ــر ایران ــی به دلی ــل مص ــرف دخانی ــات در کش ــور‬ ‫جان خ ــود را از دس ــت می دهند‪ ،‬گف ــت؛ یک وعده قلیان‬ ‫به ان ــدازه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬نخ س ــیگار ض ــرر دارد‪ .‬به گزارش تس ــنیم؛ ‬ ‫کمال حی ــدری در نشس ــت خبری که به مناس ــبت «هفته‬ ‫مل ــی ب ــدون دخانی ــات» برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ وقت ــی‬ ‫یش ــویم‬ ‫یش ــود‪ ،‬بیش ــتر غمگین م ‬ ‫صحبت از دخانیات م ‬ ‫زیرا احس ــاس می کنی ــم که همدل ــی الزم برای اق ــدام برای‬ ‫ای ــن کاالی اسیب رس ــانی ک ــه ه ــم محیط زیس ــت و ه ــم‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫س ــامت انس ــان را تهدی ــد می کن ــد‪ ،‬انج ــام نم ‬ ‫یسـ ـت که ازنظ ــر قانون ــی به اندازه کاف ــی قان ــون‬ ‫این درحال ‬ ‫داریم‪ .‬هرچن ــد در بحث مالیات بر دخانی ــات‪ ،‬بیش ازاین‬ ‫ب ــرای وض ــع مالی ــات انتظ ــار داش ــتیم؛ سیاس ــتی ک ــه ا کثر‬ ‫کش ــورهای دنی ــا ب ــرای کاه ــش تقاض ــای م ــواد دخان ــی‬ ‫درپی ــش گرفتن ــد ام ــا متاس ــفانه به راحت ــی از این موضوع‬ ‫یک ــه انتظ ــار می رف ــت ب ــا این سیاس ــت‬ ‫گذش ــتیم‪ .‬درحال ‬ ‫بتوانی ــم تقاض ــا را کاه ــش دهیم ک ــه به نتیجه نرس ــید‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود؛ براین مبن ــا بای ــد ب هس ــمت برنامه های ــی برویم که‬ ‫ظرفی ــت قانونی دارند‪ .‬دس ــتگاه ها‪ ،‬به ویژه دس ــتگاه های‬ ‫فرهنگی‪ ،‬دس ــتگاه هایی که در تولی ــد این محصوالت مضر‬ ‫نق ــش دارند و اصن ــاف و‪ ...‬بای ــد دراین زمین ــه کمک کنند‪.‬‬ ‫حی ــدری ادام ــه داد؛ م ــا در ح ــوزه مالیات بر م ــواد دخانی‬ ‫ً‬ ‫در بی ــن بس ــیاری کش ــورها تقریب ــا ج ــزو اخرین کش ــورها‬ ‫هس ــتیم‪ .‬ا گ ــر مالیات ب ــر م ــواد دخانی طبق پیش ــنهاد ما‬ ‫یش ــد‪ ،‬ح ــدود ‪ 30‬هزارمیلیاردتومان برای کش ــور‬ ‫اعمال م ‬ ‫یش ــد‪ .‬درحالی که ا کن ــون نظام س ــامت بیش‬ ‫حاص ــل م ‬ ‫نع ــدد را ب ــرای ع ــوارض دخانی ــات در کش ــور‬ ‫از ‪ 10‬براب ــر ای ‬ ‫هزین ــه می کن ــد‪ .‬متاس ــفانه ای ــن منب ــع ایج ــاد نش ــد‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود؛ چرا باید میانگین س ــنی مص ــرف دخانیات کاهش‬ ‫یابد و مصرف در خانم ها بیش ــتر ش ــود‪ .‬چرا دانش اموزان‬ ‫م ــا به راحت ــی باید به این مواد دسترس ــی داش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫چ ــرا همه اصن ــاف می توانند م ــواد دخان ــی را عرضه کنند؟‬ ‫چ ــرا بای ــد بح ــث معطر و معسـ ـل کردن م ــواد دخان ــی را در‬ ‫دس ــتورکار ق ــرار دهی ــم و ب ــه ای ــن اش ــتغال مج ــوز پش ــت‬ ‫مجوز داده ش ــود؟ حی ــدری گفت؛ وقت ــی در مجلس بحث‬ ‫افزای ــش مالی ــات بر این مواد ش ــد‪ ،‬اعالم ش ــد که منجر به‬ ‫نس ــال ها قاچاق تغییر‬ ‫یش ــود؛ ای ــا درای ‬ ‫افزای ــش قاچاق م ‬ ‫ک ــرده؟ درحال حاض ــر از وضعی ــت موج ــود راضی نیس ــتیم‬ ‫و م ــا به دنب ــال س ــامت م ــردم و توس ــعه س ــامت جامعه‬ ‫هس ــتیم‪ .‬باید س ــوال کنیم چرا باید قوانین احصا نش ــود؟‬ ‫ام ــروز مص ــرف دخانی ــات در بی ــن بان ــوان افزای ــش پی ــدا‬ ‫ک ــرده و چ ــرا بای ــد ب ــرای ج ــذب جوان ــان موض ــوع معطر و‬ ‫معسـ ـل کردن ان ها در دس ــتورکار قرار گی ــرد؟ درحال حاضر‬ ‫نح ــوزه بیش ــترین نگران ــی را ب ــرای جامع ــه جوان ــان‬ ‫درای ‬ ‫دار ی ــم و ازطرف ــی میانگی ــن س ــنی مص ــرف دخانی ــات هم‬ ‫پایی ــن امده اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد؛ در دوران کرونا عرضه‬ ‫قلی ــان در مکان های ــی مانن ــد رس ــتوران ها ممن ــوع ش ــد‬ ‫نه ــم بای ــد س ــرو قلی ــان دراین مرا ک ــز غیرقانون ــی‬ ‫و بعدازا ‬ ‫نم ــوارد پیگی ــری ش ــود‪ .‬البت ــه در‬ ‫اع ــام ش ــود‪ .‬بای ــد ای ‬ ‫یش ــود‪ ،‬اما‬ ‫برخ ــی اس ــتان ها اج ــازه س ــرو قلی ــان داده نم ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ .‬حی ــدری‬ ‫در برخ ــی اس ــتان ها اص ــا مدیری ــت نم ‬ ‫افزود؛ وزارت بهداش ــت علیرغم بار سنگین سایر تکالیف‬ ‫یه ــا‪ ،‬همچنان پیگیر بحث کاه ــش مصرف مواد‬ ‫و بی میل ‬ ‫یس ــت‪ .‬وی درخص ــوص اس ــتفاده دان ــش ام ــوزان‬ ‫دخان ‬ ‫از م ــواد دخان ــی مانن ــد س ــیگار گف ــت؛ وزارت بهداش ــت‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫مدعی العموم س ــامت مردم اس ــت‪ .‬این درحال ‬ ‫هی ــچ مبلغ ــی از باب ــت مالی ــات دخانی ــات ک ــه بای ــد برای‬ ‫س ــامت مردم خرج ش ــود‪ ،‬عاید وزارت بهداش ــت نش ــد‬ ‫ت ــا بتوان ــد در ح ــوزه وظای ــف خ ــود اقداماتی انج ــام دهد‪.‬‬ ‫کش ــور م ــا کمترین مالی ــات را ب ــر دخانیات می گی ــرد‪ .‬همه‬ ‫مس ــتندات درباره اثر مالیات بر کاهش مصرف ارائ هش ــده‬ ‫نب ــاره پاس ــخگو باش ــد‪ .‬وی‬ ‫و ح ــال مجل ــس بای ــد درای ‬ ‫اع ــام کرد؛ س ــاالنه ‪ 60‬هزارنف ــر به دلیل مص ــرف دخانیات‬ ‫در کش ــور ج ــان خ ــود را از دس ــت می دهن ــد‪ .‬مع ــاون‬ ‫بهداش ــت وزارت بهداشت بیان داش ــت؛ باتوجه به اینکه‬ ‫در ح ــوزه بهداش ــت در هم ــه قس ــمت های س ــنی و‬ ‫جنس ــیتی برنامه های ــی ب ــرای مبارزه ب ــا دخانی ــات داریم‪،‬‬ ‫جلس ــاتی ب ــا اموزش وپ ــرورش‪ ،‬اصن ــاف و‪ ...‬گذاش ــتیم و‬ ‫بس ــیاری از اس ــتان ها ب ــه نتای ــج خوب ــی رس ــیدند‪ .‬یکی از‬ ‫گرو هه ــای اصلی و هدف م ــا جوانان و نوجوانان هس ــتند‬ ‫ً‬ ‫نح ــوزه برنامه های ــی دار ی ــم‪ .‬مث ــا برخ ــی تص ــور‬ ‫و درای ‬ ‫می کنن ــد چ ــون دود قلی ــان از اب می گذرد‪ ،‬مضر نیس ــت‪،‬‬ ‫یک ــه همین ام ــر باعث نفوذ س ــموم قلیان به بدن‬ ‫درصورت ‬ ‫یش ــود و دراین زمینه اطالع رس ــانی می کنی ــم‪ .‬یک وعده‬ ‫م ‬ ‫قلیان به ان ــدازه ‪ 60‬تا ‪ 70‬نخ س ــیگار ض ــرر دارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک ــرد؛ ع ــدم اط ــاع از قوانین در مدرس ــه و اصن ــاف و غیره‪،‬‬ ‫یک ــی از دالی ــل ش ــیوع مصرف م ــواد دخان ــی در اف ــراد زیر‬ ‫‪1 8‬س ــال اس ــت‪ .‬طب ــق بررس ــی ک ــه در س ــال ‪ 1395‬انج ــام‬ ‫ش ــد‪ 3.4 ،‬درصد نوجوانان مصرف کننده س ــیگار بودند که‬ ‫در دخت ــران ‪ 2.1‬درص ــد و پس ــران ‪ 4.8‬درصد بوده اس ــت‪.‬‬ ‫‪ 5.7‬درص ــد نوجوان ــان ه ــم مصرف کنن ــده قلی ــان بودن ــد‬ ‫ک ــه ‪ 7.3‬درص ــد در پس ــران و ‪4.3‬درصد در دخت ــران بوده‬ ‫اس ــت‪ .‬امار نش ــان می ده ــد دختره ــا به مص ــرف قلیان و‬ ‫س ــیگار روی می اورند‪ .‬معاون بهداش ــت وزارت بهداشت‬ ‫یس ــت وقت ــی س ــن دریاف ــت س ــموم‬ ‫عن ــوان ک ــرد؛ بدیه ‬ ‫م ــواد دخان ــی ک ــه ‪ 4000‬م ــاده س ــمی و ‪ 70‬ماده س ــرطان زا‬ ‫دارد‪ ،‬کاه ــش یاب ــد‪ ،‬می توان ــد در کاه ــش س ــن س ــرطان و‬ ‫مش ــکالت ر ی ــوی و ‪ ...‬س ــریع تر عم ــل کند‪.‬‬ ‫عبـاس عبـادی در هفتا دو نهمیـن اجلاس مدیـران پرسـتاری دانشـگاه ها و‬ ‫دانشـکده های علوم پزشکی کشـور‪ ،‬اظهار کرد؛ این اجالس که اولین جلسه‬ ‫حضـوری از زمـان شـیوع بحـران کرونـا تا کنـون بـوده بـا هـدف امادگـی کامـل‬ ‫پرسـتاران برای ایام پسـا کرونا و اعالم برنامه ها و راهبردهای وزارت بهداشـت‬ ‫اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ دراین نشسـت بـه موضوعاتـی همچـون نیـروی‬ ‫انسانی‪ ،‬توسعه خدمات کمی و کیفی بالین‪ ،‬تاسیس کلینیک های اموزش‬ ‫به بیمار‪ ،‬طرح پرستار پیگیر‪ ،‬توسعه خدمات پرستاری خارج از بیمارستان‬ ‫(مراقبت در منزل)‪ ،‬پیگیری و اجرای دستورالعمل بازتوزیع و امادگی تمامی‬ ‫کارکنـان بـرای عملیاتی شـدن تعرفـه خدمـات پرسـتاری پـس از تصویـب‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی پرداختـه می شـود‪ .‬معـاون پرسـتاری وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬بابیان اینکه برنامه ویژه ای در سـه حوزه تقویت اموزش‪ ،‬درمان و‬ ‫نیـروی انسـانی داریـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد؛ در حوزه اموزش‪ ،‬رشـد قابل توجهی‬ ‫در یک دهه گذشـته در تمـام دانشـکده های پرسـتاری کشـور داشـته ایم و‬ ‫خوشـبختانه دغدغـه ای دراین خصـوص نداریـم‪ ،‬امـا درزمینه جـذب نیروی‬ ‫انسـانی جدید درنظر داریم با مسـاعدت و همکاری دسـتگاه های فرا وزارتی‬ ‫تـا پنج سـال اینده بـه شـاخص های اسـتاندارد پرسـتار و بیمـار نزدیک شـویم‬ ‫تـا باایـن کار سـطح کمـی و کیفـی خدمات بالینی پرسـتاری هم تقویت شـود‪.‬‬ ‫‪۹۵‬صـدم‬ ‫عبـادی اضافـه کـرد؛ درحال حاضـر شـاخص پرسـتار بـه جمعیـت ‬ ‫بـه ازای هـر تخـت بـوده‪ ،‬درحالی کـه اسـتاندارد مـا ‪ ۱.۸‬درصد اسـت‪ ،‬ما سـاالنه‬ ‫بالغ بـر ‪ ۸۵۰۰‬دانشـجوی پرسـتاری جـذب می کنیـم و ا گـر بخواهیـم کـه بـه‬ ‫سـطح اسـتاندارد برسـیم حداقـل یـک بـازه زمانـی ‪ ۱۰‬سـاله نیـاز اسـت‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد؛ ا کنـون نیازمـان ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر بـوده و امیدواریـم کـه بـا تخصیـص‬ ‫سهمیه های سازمان استخدامی کشور کمبودهای موجود در حوزه نیروی‬ ‫انسـانی پرسـتاری را جبـران کنیـم و بـه شـاخص اسـتاندارد بیمـار و پرسـتار‬ ‫برسـیم‪ .‬معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت‪ ،‬بـا ذکـر اینکه تعامل بسـیارخوبی‬ ‫میان این معاونت و سـازمان نظام پرسـتاری کشـور برقرار اسـت‪ ،‬تا کید کرد؛‬ ‫خوشـبختانه بـا مدلـی کـه در دوره اخیـر پیگیـری و اجـرا شـده شـاهد احیـا و‬ ‫اخـذ بودجـه قانـون ‪ ۱۴‬سـال برزمین مانـده تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری‬ ‫هسـتیم و مرحمتی که رهبری در دوسـال پیاپی به پرسـتاران داشـتند بنای‬ ‫ایـن حرکـت بـزرگ شـد و امیدواریـم شـاهد رسـیدن منافع این گونـه حرکت ها‬ ‫بـه مـردم باشـیم‪ .‬بهـرام عین اللهـی نیـز در پیـام خـود بـه هفتا دو نهمیـن‬ ‫اجالس مدیران پرسـتاری سراسـر کشـور‪ ،‬ضمن تا کید بر ایجاد سـازوکارهای‬ ‫الزم به منظـور اجـرای قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری‪ ،‬عنـوان کـرد؛‬ ‫جـای بسـی خرسندی سـت که درراسـتای عمـل به فرمان هـای مقام معظم‬ ‫رهبـری در تکریـم جامعـه پرسـتاری و هویت بخشـی بـه خدمـات پرسـتاری‪،‬‬ ‫قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری در اولین سـال اسـتقرار دولـت‬ ‫سـیزدهم اجرایـی و بـا هماهنگـی دولـت و مجلـس اعتبـار الزم بـرای اجـرای‬ ‫ایـن قانـون فراهـم شـده اسـت‪ .‬در متـن پیـام وزیـر بهداشـت امـده اسـت؛‬ ‫خدمات پرستاری بخش مهم و پایه ای در نظام سالمت همه کشورهاست‪.‬‬ ‫نظـام سلامت در جمهـوری اسلامی ایـران درطـول سـال های پس ازانقلاب‪،‬‬ ‫همواره از تالش صادقانه و عالمانه پرسـتاران برخوردار بوده اسـت‪ .‬اوج این‬ ‫مجاهدت هـا در هشت سـال دفـاع مقـدس و بـا حضـور پرسـتاران در میـدان‬ ‫سهـا و‬ ‫جنـگ و همراهـی بـا رزمنـدگان در نقـش امدادگـر و پرسـتار در اورژان ‬ ‫بیمارستان های صحرایی‪ ،‬بیمارستان های مناطق جنگی تا خدمت رسانی‬ ‫بـه مجروحـان و جانبـازان در همـه بیمارسـتان های کشـور همـراه بـا تقدیـم‬ ‫شـهدا و جانبـازان گران قـدر و خلـق صحن ههـای ایثـار و شـهامت همـراه بـود‪.‬‬ ‫مراقبـت از جانبـازان عزیـز و جان فشـانی به همـراه مدافعـان حـرم‪ ،‬همچنـان‬ ‫ادامـه دارد و پرسـتاران صبورانـه و فدا کارانـه بـه تلاش خـود ادامـه می دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫خسارت ‪ ۱۱‬میلیاردریالی طوفان به شبکه های برق‬ ‫سرپرست ش ــرکت توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫گف ــت‪« :‬براورد اولیه خس ــارت طوفان ش ــدید‬ ‫چندروزاخیر به ش ــبکه توزیع برق این استان‬ ‫بی ــش از ‪11‬میلیاردری ــال بوده اس ــت»‪ .‬س ــید‬ ‫احم ــد موس ــوی گف ــت‪« :‬ش ــبکه های ب ــرق‬ ‫تمام شهرستان های اس ــتان در طوفان اخیر‬ ‫تحت تاثی ــر ق ــرار گرفت»‪ .‬سرپرس ــت ش ــرکت‬ ‫توزی ــع نیروی برق اس ــتان بیان ک ــرد‪« :‬باتوجه به اعالم اماد هب ــاش و امادگی‬ ‫کام ــل ا کیپ های عملیاتی تعمی ــرات و اتفاقات ش ــبکه و گروه های خط گرم‬ ‫داخلی ش ــرکت و پیمانکاران در س ــطح اس ــتان‪ ،‬بالفاصله نقاط اسیب دیده ‬ ‫ترمی ــم و ش ــبکه ب ــرق اس ــتان پای ــدار و ب ــرق دار ش ــد»‪ .‬کلیه خاموشـ ـی های‬ ‫فیدرهای فشارمتوس ــط برطرف ش ــده و خاموشـ ـی های با برنامه اضطراری‬ ‫ناش ــی از طوفان نیز برطرف ش ــد‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل‬ ‫از اداره کل دامپزشکی استان‬ ‫محمدی‪ ،‬با حضور در اداره کل دامپزش ــکی اس ــتان در جلسه کمیته پدافند‬ ‫غیرعامل این اداره کل شـــرکت کرد‪ .‬محمدی عنوان کرد‪« :‬خطرهای ناش ــی‬ ‫یه ــای دامی و طی ــور و بیماری های‬ ‫از احتم ــال ورود‪ ،‬ب ــروز و ش ــیوع بیمار ‬ ‫قابل انتقال بین انس ــان و دام (بومی‪ ،‬غیربوم ــی‪ ،‬بازپدید و نوپدید) به داخل‬ ‫کش ــور نی ــاز ب ــه اهمی ــت برنامه ریزی وا کن ــش س ــریع مقابله ب ــا تهدیدهای‬ ‫زیس ــتی (غیرعمدی و عمدی) و اس ــتفاده از راه کارها‪ ،‬اصول و مالحظه های‬ ‫پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت دام و دامپزشکی را دارد»‪ .‬دکتر محرابی؛‬ ‫رئی ــس پدافند غیرعامل زیس ــتی دامپزش ــکی اس ــتان ضمن ارائه گزارش ــی از‬ ‫وضعی ــت این اداره در بعد ش ــرح وظایف‪ ،‬می ــزان اقدام ــات‪ ،‬توانمندی ها و‬ ‫یه ــا‪ ،‬اقدام ــات انجام گرفته در ح ــوزه پدافند غیرعام ــل و رویکردهای‬ ‫نواور ‬ ‫پیش ــنهادی پرداخت و دامپزش ــکی را یکی از حوزه های محوری درمقابله با‬ ‫تهدیدات زیس ــتی دانس ــت و بااش ــاره به جایگاه اس ــتان در بح ــث تولیدات‬ ‫دام ــی مختلف و تامین داخلی‪ ،‬نیز وضعیت اس ــتان در حفظ و ارتقای توان‬ ‫ته ــای پدافندی اس ــتان اعالم کرد‬ ‫علم ــی‪ ،‬تجهیزات و تخص ــص را از اولوی ‬ ‫نح ــوزه مهم خب ــر داد‪ .‬در پایان جلس ــه نیز‬ ‫و از برخ ــی تمهی ــدات جهت ای ‬ ‫بازدیدی از قس ــمت های مختلف ای ــن اداره کل در بحث پدافند غیرعامل و‬ ‫اقدامات صورت گرفته ش ــامل اتاق سرور‪ ،‬سردخانه دارو و وا کسن و سیستم‬ ‫ژنرات ــور به عمل امد‪.‬‬ ‫توزیع‪ 50‬بسته کمک های مومنانه‬ ‫به نیابت از شهدای شهرستان بندر ترکمن‬ ‫رئیس بنیاد ش ــهید و امور ایثارگران ترکمن تعداد ‪ 50‬بس ــته مومنانه به نیابت‬ ‫از ش ــهدا تهیه و بین اقش ــار اس ــیب پذیر شهرس ــتان توزیع کرد‪ .‬سید کامبیز‬ ‫عقیل ــی گف ــت‪« :‬باتوج هب ــه نیازمن ــدی اقش ــار نیازمن ــد ایثارگر ب ــا همکاری‬ ‫مجدانه س ــپاه‪ 50 ،‬بس ــته مواد غذایی ش ــامل (مرغ گرم‪ ،‬برن ــج و روغن) بین‬ ‫ته ــای جهادی‬ ‫ای ــن عزیزان تقس ــیم ش ــده اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬این حرک ‬ ‫پیوند میان مردم را مس ــتحکم تر کرده و نقشه های ش ــوم دشمنان اسالم و‬ ‫یس ــت؛ شهرستان بندر ترکمن‬ ‫انقالب اس ــامی را نقش براب می کند»‪ .‬گفتن ‬ ‫از توابع اس ــتان گلستان است و پرونده ‪ 171‬شهید‪ 499 ،‬جانباز و ‪ 94‬ازاده در‬ ‫بنیاد ش ــهید و امور ایثارگران این شهرس ــتان‪ ،‬س ــند افتخار غیورمردانی ست‬ ‫ک ــه برای س ــربلندی نظ ــام مقدس جمه ــوری اس ــامی ایران جان فش ــانی‪،‬‬ ‫ف ــدا کاری و مقاومت کردند و به انقالب اس ــامی عزت بخش ــیدند‪.‬‬ ‫مدیریت اضطراری بار‬ ‫با نصب کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور‬ ‫سرپرس ــت ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق گلس ــتان گف ــت‪« :‬باتوج هب ــه تا کید‬ ‫ش ــرکت توانیر جهت کنترل پذیری فیدرهای فش ــار متوس ــط ش ــرکت توزیع‬ ‫نی ــروی برق اس ــتان گلس ــتان به منظ ــور مدیریت اضط ــراری بار در ش ــرایط‬ ‫پیک تابستان‪ ،‬کلید های هوش ــمند کنترل پذیر از راه دور درشهرستان های‬ ‫قق ــا‪ ،‬بندر گز‪ ،‬کردک ــوی‪ ،‬رامیان‪ ،‬گنبد و کالله نص ــب و بهره برداری‬ ‫گ ــرگان‪ ،‬ا ‬ ‫ش ــد»‪ .‬س ــید احمد موس ــوی افزود‪« :‬با همت و تالش همکاران بهره برداری‬ ‫ش ــرکت توزی ــع ب ــرق اس ــتان و با اس ــتفاده از خ ــط گ ــرم داخل ــی و ظرفی ــت‬ ‫پیمان ــکاران خ ــط گ ــرم‪ ،‬تع ــداد ‪ ۱۵‬دس ــتگاه کلی ــد هوش ــمند کنترل پذیر از‬ ‫راه دور ب ــا برگزاری مانور سراس ــری اس ــتانی نص ــب و بهره برداری ش ــد‪ .‬پیک‬ ‫که ــزار و ‪۵۴۶‬م ــگا وات بوده‬ ‫مص ــرف برق در گلس ــتان در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬برابر ی ‬ ‫که امس ــال م ــردم با همراه ــی ک ــردن و مدیریت ک ــردن مصرفش ــان بتوانیم‬ ‫انرژی مورد انتظار ان ها را فراهم کنیم»‪ .‬اس ــتان گلس ــتان بی ــش از ‪ ۷۹۲‬هزار‬ ‫مش ــترک دارد که بیش از ‪ ۸۲‬درصد ان را مشترکین خانگی تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫پرداختپنج هزار فقرهتسهیالتقرض الحسنه‬ ‫به مددجویان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد اس ــتان‬ ‫گلس ــتان گف ــت‪« :‬چهاره ــزار‬ ‫و ‪ ۹۱۱‬فق ــره تس ــهیالت‬ ‫ب ــا اعتب ــار ‪ ۴۲‬میلی ــارد و‬ ‫‪ ۵۷‬میلیون توم ــان پارس ــال‬ ‫ب ــه مددجوی ــان گلس ــتان‬ ‫پرداخ ــت ش ــد‪ .‬وا مه ــای‬ ‫ض ــروری برای حل مش ــکالت‬ ‫و گره گش ــایی از زندگ ــی‬ ‫یش ــده اس ــت و در همین راس ــتا پارس ــال‬ ‫مددجوی ــان و نیازمندان پیش بین ‬ ‫دوه ــزار و ‪ ۶۵۶‬فق ــره وام کارگش ــایی از صن ــدوق ام ــداد والی ــت به مبل ــغ‬ ‫‪ ۱۷‬میلیار دو چهل میلیون توم ــان و ‪ ۱۳۰۱‬فق ــره وام کارگش ــایی از طری ــق‬ ‫که ــای مه ــر ای ــران و رس ــالت به مبل ــغ ‪ ۱۰‬میلی ــارد و ‪ ۹۴۹‬میلیون تومان‬ ‫بان ‬ ‫ب ــه مددجوی ــان تحت حمای ــت ای ــن اس ــتان پرداخ ــت ش ــده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬به منظ ــور کمک ب ــه تامین مس ــکن و ودیعه مس ــکن خانواده های‬ ‫تحت حمای ــت ‪ ۲۰۶‬فق ــره از محل صندوق امداد والیت به مبلغ سـ ـه میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون توم ــان‪ ۵۹ ،‬فق ــره از مح ــل بان ــک قرض الحس ــنه مه ــر ای ــران‬ ‫به مبل ــغ یک میلی ــارد و ‪ ۵۳‬میلیون توم ــان‪ ۱۴۳ ،‬فقره از محل بانک مس ــکن‬ ‫به مبلغ سـ ـه میلیارد و ‪ ۸۹۲‬میلیون توم ــان و پنج فقره نیز از طریق بانک ملی‬ ‫به مبل ــغ ‪ ۷۵‬میلیون توم ــان ب ــه مددجویان پرداخت ش ــده اس ــت»‪ .‬بابایی‬ ‫گف ــت‪ ۳۴۸« :‬فق ــره وام درمان ــی به مبل ــغ دومیلی ــارد و ‪ ۷۸۰‬میلیون تومان از‬ ‫صن ــدوق امداد والی ــت‪ ۱۶۳ ،‬فقره به مبل ــغ دومیلی ــارد و ‪ ۲۹۸‬میلیون تومان‬ ‫از بان ــک مس ــکن و ‪ ۳۰‬فق ــره وام ب ــه مبل ــغ ‪ ۵۷۰‬میلیون توم ــان از بانک ملی‬ ‫ب ــه مددجویان پرداخت ش ــده اس ــت‪ .‬در مجم ــوع وام های پرداخت ش ــده‬ ‫ض ــروری‪ ،‬درم ــان و ودیع ــه مس ــکن ط ــی ای ــن م ــدت چهاره ــزار و ‪ ۹۱۱‬فق ــره‬ ‫که ــای مه ــر ای ــران‪ ،‬رس ــالت‪ ،‬ملی و‬ ‫از س ــوی صن ــدوق ام ــداد والی ــت و بان ‬ ‫مس ــکن ب ــوده اس ــت»‪.‬‬ ‫پرداخت‪ 745‬میلیارد ریال‬ ‫از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫رئی ــس اداره ام ــور مال ــی اداره کل بیم ــه س ــامت گلس ــتان از پرداخت بیش‬ ‫از ‪۷۴۵‬میلیاردری ــال از مطالب ــات دانش ــگاه علوم پزش ــکی این اس ــتان‬ ‫خب ــر داد‪ .‬رض ــا ش ــفیعی گف ــت‪« :‬اداره کل بیم ــه س ــامت گلس ــتان بیش از‬ ‫‪ ۷۴۵‬میلیاردری ــال از مطالب ــات بهمن ماه‪ ،‬اس ــفندماه و معوقات س ــال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دانش ــگاه علوم پزشکی گلس ــتان را در اردیبهشت ماه س ــال جاری پرداخت‬ ‫ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی بر لزوم پرداخ ــت کامل مطالبات س ــال ‪ ۱۴۰۰‬مرا کز دولتی‬ ‫دانشگاهی گلس ــتان تا کید و تصریح کرد‪« :‬اداره کل بیمه سالمت گلستان با‬ ‫پرداخ ــت مبلغ فوق گام مهمی درجهت پرداخت کامل و تس ــویه مطالبات‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰‬مرا کز دولتی دانشگاهی اس ــتان برداشته است‪ .‬با پرداخت مبلغ‬ ‫ذکرش ــده ‪ ،‬بی ــش از ‪ ۹۵‬درصد از مطالبات س ــال ‪ ۱۴۰۰‬بیمارس ــتان ها و س ــایر‬ ‫مرا کز درمانی دانش ــگاهی در اس ــتان گلستان پرداخت ش ــده است»‪ .‬رئیس‬ ‫اداره ام ــور مال ــی اداره کل بیم ــه س ــامت گلس ــتان گفت‪« :‬مطالب ــات معوق‬ ‫یس ــابقه ای پرداخت‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی اس ــتان گلس ــتان باس ــرعت ب ‬ ‫یش ــود‪ .‬اداره کل بیم ــه س ــامت گلس ــتان درحال پیگیری ب ــرای پرداخت‬ ‫م ‬ ‫پنج درصد مطالبات باقیمانده مرا کز دانش ــگاهی اس ــت و با تخصیص های‬ ‫صورت گرفت ــه‪ ،‬مابق ــی مبال ــغ باقیمان ــده در نیمه اول خ ــرداد س ــال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫حس ــاب دانش ــگاه علوم پزش ــکی گلس ــتان واریز خواهد شد»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2509‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در گفت وگو با رئیس هیئت اتومبیل رانی شهرستان علی اباد کتول مطرح شد؛‬ ‫منافات ورزش اتومبیل رانی‬ ‫با حرکات نمایشی در کوچه وخیابان!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫این روزهـا جوانـان بسـیاری بـا سـن کـم و‬ ‫گاهی بدون گواهینامه در خیابان های شهر‬ ‫اقدام به الیی کشـی و انجام حرکات نمایشـی‬ ‫بـا موتـور و خـودرو می کننـد کـه عالو هبـر‬ ‫سـلب اسـایش‪ ،‬ارامـش و امنیـت جامعـه؛‬ ‫جـان خـود و دیگـران را به خطـر می اندازنـد‪.‬‬ ‫شهـای‬ ‫درواقـع عدم اشـنایی بـا فلسـفه ورز ‬ ‫موتـوری و خودرویـی باعـث شـده تـا برخـی‬ ‫کچـر خ زدن و الیی کشـیدن‬ ‫گمـان کننـد ت ‬ ‫یشـود و تخلیـه‬ ‫نیـز نوعـی ورزش حسـاب م ‬ ‫نسـبک را در معابر عمومی برای‬ ‫انـرژی به ای ‬ ‫خود مجاز می دانند‪ .‬دراین راسـتا با «سـعید‬ ‫سـتایش» (رئیـس هیئـت اتومبیل رانـی‬ ‫علی ابـاد کتـول) بـا سـال ها تجربـه ورزشـی‬ ‫شهـا‪ ،‬هـم کالم‬ ‫در اتومبیل رانـی و سـایر ورز ‬ ‫شـدیم‪ .‬وی کـه ‪ 15‬سـال سـابقه ورزشـی‬ ‫و قهرمانـی در رشـته های مختلـف دارد‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دانشـجوی دوره دکتـرای تربیت بدن ‬ ‫شسـال در موتورسواری و اتومبیل رانی‬ ‫او ش ‬ ‫مشـغول فعالیـت بـوده؛ و دوسـال در‬ ‫سـمت مسـئول امـوزش هیئـت‪ ،‬دوسـال‬ ‫مسـئول نایب رئیـس هیئـت و دوسـال نیـز‬ ‫رئیـس هیئـت موتورسـواری و اتومبیل رانـی‬ ‫شهرسـتان علی ابـاد کتـول بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ظرفیـت شهرسـتان علی ابـاد را دربـاره‬ ‫ورزش اتومبیل رانی و موتورسواری چگونه‬ ‫ارزیابـی می کنیـد؟‬ ‫یکـی از انگیز ههـای تشـکیل هیئـت‬ ‫موتورسـواری و اتومبیلرانـی علی ابـاد‪،‬‬ ‫پتانسیل باالی این شهرسـتان در این ورزش‬ ‫بـود‪ .‬حضـور جوانـان مسـتعد و عالقه منـد‬ ‫کـه به ناچـار بـرای فعالیـت بـه سـایر شـهرها‬ ‫مراجعـه می کردنـد باعـث ایجاد هیئت شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا وجـود مناطـق جنگلـی و کوهسـتانی‬ ‫مناسـب‪ ،‬انگیـزه ای بـرای فعالیـت جوانـان‬ ‫یسـت‪ .‬درواقـع مناطـق‬ ‫دراین رشـته ورزش ‬ ‫زیبـا و مسـتعد طبیعـی بـرای اجـرای‬ ‫تمرینـات و مسـابقات شهرسـتانی‪ ،‬اسـتانی‬ ‫تهـای‬ ‫و حتـی کشـوری از دیگـر ظرفی ‬ ‫این شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫هیئـت شهرسـتان دارای چنددسـتگاه‬ ‫یسـت؟‬ ‫وسـیله نقلیه موتور ‬ ‫هیئت موتورسواری شهرستان‪ ۳۵ ،‬دستگاه‬ ‫موتورسـیکلت زیرنظـر هیئـت و ‪ ۲۰‬دسـتگاه‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«از اول اردیبهشـت ماه امسـال تا کنـون‬ ‫‪ 1518‬موردبازرسـی از اصنـاف انجـام شـده‬ ‫و دراین راسـتا ‪ ۳۴۷‬واحـد صنفـی به دلیـل‬ ‫تخلفـات مختلـف‪ ،‬جریمـه شـدند»‪ .‬لطف الـه‬ ‫سـتاره بااشـاره به عملکـرد قابل قبـول صنـوف‬ ‫و بازاریـان در اجـرای طر ح هـای اقتصـادی‬ ‫دولـت‪ ،‬گفـت‪« :‬صنـوف و بازاریـان شهرسـتان ری در تمامـی دوره هـا و ا کنـون‬ ‫نیـز در شـرایط دشـوار تحریـم و فشـارهای ظالمانـه دشـمنان در کنـار ملـت‬ ‫بـزرگ‪ ،‬مومـن و انقالبـی توطئه هـای شـوم دشـمنان را خنثـی می کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به رونـد تشـدید بازرسـی ها بعـد از مردمی سـازی یارانه هـا توضیـح‬ ‫داد‪« :‬از ابتـدای اردیبهشـت ماه حـدود ‪ 1518‬بازرسـی از واحدهـای صنفـی‬ ‫شهرسـتان انجـام شـده اسـت و این رونـد همچنان با شـدت و جدیـت ادامه‬ ‫دارد و بازرسـان مـا درحـال شناسـایی متخلفان هسـتند»‪ .‬سـتاره ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اتـاق اصنـاف براسـاس چهارچـوب قانـون بـر واحدهـای صنفـی نظـارت‬ ‫و رسـیدگی می کنـد و دراین مـدت ‪ ۳۴۷‬واحـد صنفـی به دلیـل تخلفـات‬ ‫گران فروشـی‪ ،‬کم فروشـی‪ ،‬عـدم درج قیمـت‪ ،‬تقلـب و عرضـه خار ج ازشـبکه‬ ‫متخلـف شـدند و پرونده هـای تخلـف بـه ارزش تقریبـی بیـش از ‪ ۷۹۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۴‬میلیون ریـال تشـکیل شـد»‪ .‬رئیـس اتـاق اصنـاف ری خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در کنـار بازرسـی های مـوردی و مسـتمر از بـازار‪ ،‬شـهروندان نیـز می تواننـد‬ ‫تخلفـات اصنـاف را بـا برقـراری تمـاس تلفنـی بـا شـماره ‪ ۵۵۹۷۴۰۱۷‬بـه اتـاق‬ ‫اصنـاف شهرسـتان ری اعلام کننـد»‪.‬‬ ‫خـودرو اف رودی دو دیفرانسـیل دارد کـه‬ ‫امـاده همـکاری بـا نهادهـا و ادارات اسـت و‬ ‫در مواقـع مختلـف بـا نهادهـای امـدادی نیـز‬ ‫همـکاری الزم را دارنـد‪.‬‬ ‫و روسـتایی‪ ،‬همـکاری بـا هالل احمـر‬ ‫تهـای‬ ‫شهرسـتان و سـتاد بحـران از فعالی ‬ ‫هیـت موتورسـواری و اتومبیل رانـی در‬ ‫سـال های اخیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫چـه توصیـه ای بـه افـراد عالقه منـد بـه ایـن‬ ‫ورزش دار یـد؟‬ ‫چـه اقداماتـی بـرای توسـعه ایـن ورزش‬ ‫انجـام داده ایـد؟‬ ‫عالقه منـدان می تواننـد بامراجع هبـه هیئـت‬ ‫تنـام در پیسـت موتور سـواری‪ ،‬امـوزش‬ ‫و ثب ‬ ‫تهـای ایـن ورزش و‬ ‫دیـده و از ظرفی ‬ ‫موقعیـت کـوه و دشـت و جنـگل شهرسـتان‬ ‫بـرای هیجـان و نشـاط اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫برنامه ریـزی جهـت برگـزاری مسـابقات‬ ‫موتورسـواری کـراس و انـدرو در پیسـت‬ ‫به میزبانـی علی ابـاد کتول در سـطح اسـتانی‬ ‫و برون اسـتانی و برگـزاری تـور سـافاری‬ ‫خانوادگـی نیـز بـرای عمـوم دردسـت اقدام‬ ‫اسـت کـه بـه زودی انجـام خواهـد شـد‪ .‬البته‬ ‫پارسـال مسـابقه نقشـه خوانی جام شهدا‪ ،‬با‬ ‫همـکاری اداره بنیـاد شـهید و جانبـازان عزیز‬ ‫و هیئـت موتورسـواری و اتومبیل رانـی برگـزار‬ ‫شـد کـه امیدواریـم امسـال نیـز برگـزار شـود‪.‬‬ ‫چـه مسـابقاتی در علی ابـاد کتـول برگـزار‬ ‫می شـود؟‬ ‫یسـت این شهرسـتان میزبـان‬ ‫چندسال ‬ ‫مسـابقات رالـی‪ ،‬نقشـه خوانی و ‪ ...‬بـود کـه‬ ‫بعـد از کرونـا‪ ،‬برگـزاری این مسـابقات متوقف‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫چـه نـوع همـکاری بـا نهادهـای امـدادی و‬ ‫امنیتـی داشـته اید؟‬ ‫در زمـان سـیل‪ ،‬زلزلـه‪ ،‬مراسـم رژه نهادهـای‬ ‫نظامـی و انتظامـی‪ ،‬یافتـن افـراد گ مشـده در‬ ‫جنـگل و کـوه‪ ،‬امدادرسـانی بـه خودروهـای‬ ‫گرفتـار در بـرف در دهن ههـای برف گیـر‬ ‫زریـن گل و محمدابـاد‪ ،‬خدمت رسـانی و‬ ‫همـکاری بـا نیـروی انتظامـی و تعامـل بـا‬ ‫نیروهـای سـپاه پاسـداران‪ ،‬بسـیج شـهری‬ ‫درب ــاره ام ــوزش چ ــه اقدامات ــی انج ــام‬ ‫داد ه ا ی ــد؟‬ ‫یکـی از برنام ههـای دردسـت اقدام هیئـت‪،‬‬ ‫یسـت بـرای‬ ‫سهـای اموزش ‬ ‫برگـزاری کال ‬ ‫تهـای علمـی و عملـی‬ ‫ارتقـای مهار ‬ ‫متقاضیـان و عالقه منـدان بـه ایـن ورزش‬ ‫مهیـج؛ کـه امیدواریـم این دور ههـا باعـث‬ ‫باالرفتـن سـطح ایـن ورزش در شهرسـتان‬ ‫و اسـتان شـود‪ .‬پـس از ایـن دوره مبتـدی‪،‬‬ ‫شـرکت کنندگان طبق عالقه خـود می توانند‬ ‫در یـک رشـته ب هصـورت نیمه حرفـه ای‬ ‫امـوزش ببیننـد‪ .‬درپایـان‪ ،‬دوسـتان ا گـر‬ ‫متقاضـی ادامـه دوره بودنـد می تواننـد در‬ ‫دور ههـای حرفـه ای شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫و سخن پایانی؟‬ ‫همشـهریان؛ به ویـژه جوانـان بایـد بداننـد‬ ‫ورزش هایـی کـه بـا وسـایل نقلیه موتـوری‬ ‫یشـوند‪ ،‬عالو هبـر نیـاز بـه داشـتن‬ ‫انجـام م ‬ ‫نیازمند امـوزش و تمرین بوده؛ و‬ ‫گواهینامـه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫کچـر خ زدن‬ ‫ایـن ورزش‪ ،‬بـا الیی کشـیدن و ت ‬ ‫در کوچه وخیابـان منافـات دارد‪ .‬درواقـع‪،‬‬ ‫هدف از این ورزش‪ ،‬تخلیه انرژی جوانان در‬ ‫مسیر درست زیرنظر مربیان و در مکان های‬ ‫تعریف شده است؛ باالبردن فرهنگ ترافیک‬ ‫و اسـتفاده درسـت از وسـایل نقلیه اسـت؛‬ ‫احتـرام بـه قوانیـن و مقـررات راهنمایـی‬ ‫و رانندگی سـت؛ اسـتفاده درسـت از‬ ‫کمربنـد ایمنـی‪ ،‬کاله‪ ،‬دسـتکش و لبـاس‬ ‫یسـت؛ پاسـخ درسـت بـه عالیـق‬ ‫موتورسوار ‬ ‫و سلایق جوانـان اسـت؛ و شـیوه درسـت‬ ‫زندگی با کمک ورزش‪ .‬براین مبنا؛ از همت و‬ ‫تالش همه اعضای و مسـئولین کمیته ها‪ ،‬از‬ ‫راهنمایی کارشناسانه و مساعدت دلسوزانه‬ ‫فرمانـده محتـرم نیـروی انتظامـی و راهـور‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬از حمایـت خـوب رئیـس اداره‬ ‫ورزش وجوانـان و همچنیـن از تشـویق های‬ ‫شـهروندان فهیـم شهرسـتان علی ابـاد‬ ‫قهـای‬ ‫سپاسـگزاریم و امیدواریـم شـاهد اف ‬ ‫روشـنی در توسـعه ایـن ورزش باشـیم‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهیم ارگان های متولی‪ ،‬از مسئولیت شانه خالی کنند‬ ‫قانـون حکـم می کنـد بـا عواملـی که مسـتقیم‬ ‫یـا غیرمسـتقیم بـا این مسـئله مرتبـط بودنـد‬ ‫برخـورد می کند تا درس عبرتی برای سـایرین‬ ‫باشـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬اما کـن تاریخـی و به ویـژه‬ ‫مذهبـی دارای کاربـری خـاص هسـتند و باید‬ ‫در همیـن کاربـری مورداسـتفاده قـرار گیـرد؛‬ ‫یکـه‬ ‫اسـتفاده های تجـاری و خـارج از ان چیز ‬ ‫یشـک نـه ازنظـر قانون‬ ‫تعیین شـده باشـد‪ ،‬ب ‬ ‫و نـه ازنظـر افـکار عمومـی پذیرفتـه نیسـت»‪.‬‬ ‫یشـک‬ ‫ایـن مقـام قضائـی اسـتان گفـت‪« :‬ب ‬ ‫براسـاس قانـون بـا ان برخـورد خواهـد شـد و‬ ‫ایـن برخـورد بازدارنـده خواهـد بـود تـا دیگـر‬ ‫شاهداتفاقاتاین چنینینباشیم»‪.‬قاسمی‬ ‫گفـت‪« :‬اتفاقـات مشـابه این موضـوع در‬ ‫چندماه گذشـته در بناهـای تاریخـی اسـتان‬ ‫صـورت گرفتـه کـه بـرای ان تشـکیل پرونـده‬ ‫یشـدن‬ ‫شـده و سـیر قانونـی ان درحال ط ‬ ‫است»‪ .‬دادستان قزوین تا کید کرد‪« :‬هشدار‬ ‫جدی به دسـتگاه ها‪ ،‬سـازمان ها و نهادهای‬ ‫متولـی می دهیـم کـه خودشـان بایـد ایـن‬ ‫نسـازمانی انجـام‬ ‫نظـارت را دقیـق و درو ‬ ‫دهنـد کـه هـم متولیـان و هـم بهر هبـرداران‬ ‫اما کـن تاریخـی بران اسـاس عمـل کننـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬میراث فرهنگـی نمی تواند بگوید‬ ‫نمـکان را بـه بهر هبـردار یـا پیمانـکار وا گـذار‬ ‫ای ‬ ‫کـردم و دیگـر نقشـی در نظـارت بـر ان نـدارم؛‬ ‫نقـش نظارتـی حاکمیـت هیـچ گاه سـلب‬ ‫یشـود»‪ .‬دادسـتان مرکـزی اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫نم ‬ ‫«ا گـر متولی یا بهره بردار صالحیـت ندارد باید‬ ‫ازطریـق مجـاری قانونـی سـلب صالحیـت؛ و‬ ‫افـراد دارای صالحیـت بـرای اداره ایـن اما کـن‬ ‫یشـک ایـن‬ ‫گماشـته شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ب ‬ ‫پرونـده تـا حصـول نتیجـه نهایـی پیگیـری و‬ ‫نتیجـه بـه اطالع افکار عمومی خواهد رسـید‬ ‫و ا گر احراز شـود متولی کنونی شـرایط قانونی‬ ‫ً‬ ‫ندارد طبعا دادگاه ذی صالح دررابطه با ادامه‬ ‫کار ان تصمیم می گیرد»‪.‬وی دررابطه با اتفاق‬ ‫مشـابه در پـارک مالخلیلا گفـت‪« :‬تذکـرات‬ ‫الزم را بـه شـهرداری دادیـم؛ به هرحـال‬ ‫یسـت و مـردم بایـد بـه‬ ‫پـارک فضـای عموم ‬ ‫تهـای تفریحـی و سـرگرمی بپردازنـد»‪.‬‬ ‫فعالی ‬ ‫یشـک بـا مـوارد این چنینـی‬ ‫وی گفـت‪« :‬ب ‬ ‫یشـود و شـهرداری هـم یکـی از‬ ‫برخـورد م ‬ ‫یسـت کـه بایـد نظـارت جـدی‬ ‫دستگاه های ‬ ‫بـر مجموع ههـای خـود و پیمانـکاران داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬دادسـتان عمومـی و انقلاب قزویـن‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬طبـق اصـل ‪ 44‬قانـون اساسـی؛‬ ‫امـروز بسـیاری از کارهـای مجموع ههـای‬ ‫نسـپاری شـده امـا بـه ایـن معنـی‬ ‫دولتـی برو ‬ ‫نیسـت کـه ان سـازمان متولـی خـود را کنـار‬ ‫یشـک ا گـر سـازمان مربوطـه هـم‬ ‫بکشـد و ب ‬ ‫قصـور کـرده باشـد بایـد در مراجـع قضائـی‬ ‫پاسـخگو باشـد»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬در‬ ‫مقام مدعی العموم ماجرای پارک مالخلیال را‬ ‫بررسـی می کنیـم که ا گر تخلفـی اتفـاق افتاده‬ ‫باشـد بـا ان برخـورد قانونـی شـود»‪.‬‬ ‫افتتاح پورتال جامع صنعت ساختمان و امال ک کشور با نام «همراه امال ک»‬ ‫پروین حسینی‬ ‫پورتـال تخصصـی صنعـت سـاختمان و‬ ‫املا ک کشـور در اسـتان اردبیـل بـا حضـور‬ ‫جلال افاقـی‪ ،‬معاون اجتماعی و پیشـگیری‬ ‫از وقـوع جـرم دادگسـتری‪ ،‬رحیـم محمـدی‬ ‫(مدیرکل ثبت اسناد و امال ک)‪ ،‬هیئت مدیره‬ ‫و اعضـای اتحادیـه مشـاورین املا ک‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمـن انبو هسـازان و جمـع کثیـری از‬ ‫مسـئوالن و کارشناسـان حـوزه سـاختمان و‬ ‫فعالیـن صنعـت سـاختمان و امال ک اسـتان‬ ‫اردبیـل افتتـاح شـد‪ .‬عضـو هیئت مدیـره‬ ‫شـرکت همـراه املا ک دراین جلسـه‬ ‫گفـت‪« :‬کارگـروه همـراه املا ک بـا همـکاری‬ ‫متخصصیـن‪ ،‬مهندسـین‪ ،‬حقوقدانـان و‬ ‫کارشناسـان مرتبـط بـا صنعـت سـاختمان‬ ‫بـا ایجـاد بسـتری متفـاوت نسـبت بـه‬ ‫اسـتارتاپ های مشابه‪ ،‬با طراحی وب سایت‬ ‫و اپلیکیشـن اقـدام بـه ارائـه خدمـات متنـوع‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬جمالـی گفـت‪« :‬این سـامانه با‬ ‫ایجـاد الی ههـای گسـترده‪ ،‬خدمـات متنوعی‬ ‫را بـرای عمـوم مـردم فراهـم نمـوده و شـرایط‬ ‫تعامـل بیـن تولیدکننـدگان‪ ،‬فروشـندگان‪،‬‬ ‫مصرف کنندگان و همچنین هدفمند شدن‬ ‫قراردادهـای بخـش املا ک را ایجـاد کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬بـا راه انـدازی ایـن اپلیکیشـن بانـک‬ ‫اطالعاتـی متمرکـزی در اختیـار عمـوم مـردم‬ ‫قـرار می گیـرد کـه بـا یکپارچ هسـازی خدمـات‬ ‫مشـاورین املا ک و ایجـاد یـک شـبکه‬ ‫هوشـمند بـه ارائـه اطالعـات و خدمـات‬ ‫مختلـف در حـوزه صنعـت سـاختمان و‬ ‫یپـردازد»‪ .‬عضـو هیئت مدیـره‬ ‫املا ک م ‬ ‫شـرکت همراه امال ک بااشـاره به اینکه در این‬ ‫جریمه ‪ ۳۴۷‬واحد صنفی متخلف در شهرری‬ ‫افتتاح مدرسه خیر ساز در شهر قیامدشت‬ ‫تذکر جدی دادستان به شهرداری و میراث فرهنگی استان قزوین‪:‬‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫محمـد قاسـمی بااشـاره به هنجارشـکنی در‬ ‫یهـای قزویـن و انتشـار کلیپ‬ ‫حسـینیه امین ‬ ‫یکـه‬ ‫ان در فضـای مجـازی گفـت‪« :‬اتفاق ‬ ‫در چندروزگذشـته دررابط هبـا این موضـوع‬ ‫رسـانه ای شـد روح و افـکار عمومـی را‬ ‫یهـا بنایـی‬ ‫جریحـه دار کـرد؛ حسـینیه امین ‬ ‫یسـت کـه ب هنـام حضـرت سیدالشـهدا‬ ‫تاریخ ‬ ‫بنیان گذاری شده و انجا محل برگزاری روضه‬ ‫و هیئت بوده که همچنان هم باید این شیوه‬ ‫و سـبک در ان ادامـه پیـدا کنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«شـاید یکـی از نمادهـای مذهبـی اسـتان و‬ ‫شـهر قزویـن همیـن حسـینیه امینی هاسـت‬ ‫کـه در متـون و فیل مهـای تاریخـی بارهـا ان را‬ ‫مشـاهده می کنیـم»‪ .‬دادسـتان عمومـی و‬ ‫یهـا‬ ‫انقلاب قزویـن افـزود‪« :‬حسـینیه امین ‬ ‫چـون موقوفـه خـاص اسـت متولـی خـاص‬ ‫هـم دارد و اداره اوقـاف و میراث فرهنگـی‬ ‫نظـارت عالیـه بـر ان دارد»‪ .‬ایـن مقـام قضائـی‬ ‫استان گفت‪« :‬حسینیه امینی ها ازاین حیث‬ ‫کـه وقـف اسـت بـه اداره اوقـاف هـم مربـوط‬ ‫یسـت و‬ ‫یشـود و ازطرفـی یـک بنـای تاریخ ‬ ‫م ‬ ‫به میراث فرهنگی نیز مربوط می شود که این‬ ‫دو سـازمان به موقع ورود و علیه متولی اعالم‬ ‫یشـک‬ ‫شـکایت کردنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬ب ‬ ‫دستگاه قضائی با شدت و قدرت طبق انچه‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫اپلیکیشـن ب هصـورت انالیـن‪ ،‬فروشـگاه های‬ ‫حـوزه صنعـت سـاختمان نمایـش داده و‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬در این اپلیکیشـن‬ ‫معرفـی م ‬ ‫سـرعت و امنیت معامالت ملکـی و خدمات‬ ‫سـاختمانی بـا تبدیـل فعالیـت سـنتی بـه‬ ‫کسب وکار مبتنی بر دانش فناوری اطالعات‬ ‫افزایـش می یابـد»‪ .‬جمالـی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫یشـود کـه‬ ‫نسـایت بسـتری ایجـاد م ‬ ‫«درای ‬ ‫ب هصـورت انالین ارتباط بین تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫سـازندگان و کسـب وکارهای مرتبـط بـا‬ ‫یشـود و هزینـه‬ ‫حـوزه سـاختمان ایجـاد م ‬ ‫تولیـد مسـکن بـا حـذف حلق ههـای اضافـی‬ ‫بیـن تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان‬ ‫کاهـش می یابـد»‪ .‬معـاون اجتماعـی و‬ ‫پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل‬ ‫اسـتان اردبیـل نیـز دراین جلسـه گفـت‪:‬‬ ‫«‪۳۰‬درصـد پروند ههـای حقوقـی در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به خصـوص در مرکـز اسـتان در حـوزه‬ ‫املا ک بـود»‪ .‬جلال افاقـی‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن پروند ههـا نشـئت گرفته از عـدم‬ ‫تنظیـم صحیـح قراردادهـا و قولنام ههـا و‬ ‫نحـوزه اسـت‬ ‫نبـود مشـاوران حقوقـی درای ‬ ‫کـه باعـث متضـرر شـدن مـردم شـده اسـت‪.‬‬ ‫در حـوزه قضایـی اسـتان بـاالی ‪ ۱۱۳‬هزارفقره‬ ‫پرونـده در محا کـم قضایـی مطـرح بـود کـه‬ ‫این امـر باعـث شـد یکـی از ابرچالـش هـای‬ ‫قـوه قضاییـه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬کاهـش ورودی‬ ‫پروند ههـا باشـد»‪ .‬مدیـرکل ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک اسـتان اردبیـل نیـز گفـت‪« :‬اجـرای‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫طـرح کاداسـتر بسـیارمهم و ضرور ‬ ‫رحیـم محمـدی بیـان کـرد‪« :‬بـه زبـان سـاده‬ ‫کاداسـتر همان حدنگاری و یا نقشـه برداری‬ ‫ثبتی است‪ ،‬یعنی نقشه برداری ای که ارزش‬ ‫حقوقـی داشـته باشـد و بتـوان براسـاس‬ ‫مرزهـای ان‪ ،‬سـند مالکیـت صـادر کـرد‪.‬‬ ‫کاداسـتر‪ ،‬سیسـتم مدیریـت الکترونیکـی‬ ‫املا ک اسـت کـه بـا مکانیز هکـردن خدمـات‬ ‫ثبتـی‪ ،‬ثبـت سـنتی را ب هسـمت ثبـت نویـن‬ ‫هدایـت می کنـد و از مشـخصات ایـن سـند‬ ‫غیرقابـل جعـل بـودن ان به دلیـل درج‬ ‫برچسـب هولوگـرام و همچنیـن تعویـض‬ ‫نطـرح‬ ‫سـند پـس از هـر انتقـال اسـت‪ ،‬ای ‬ ‫در کشـور مـا نیـز درحال اجر اسـت‪ .‬بـا‬ ‫نطـرح بـا کاهـش‬ ‫اجـرای جـدی ای ‬ ‫نخـواری و جلوگیـری‬ ‫پروند ههـای زمی ‬ ‫از سوءاسـتفاده های احتمالـی‪ ،‬ارتقـای‬ ‫امنیـت و ارامـش روانـی در جامعـه‪ ،‬کاهـش‬ ‫اشـتباهات و حـذف نوشـتارهای دسـتی‪،‬‬ ‫عدم امـکان الحـاق هرگونـه عملیـات بـه‬ ‫متـن سـند‪ ،‬حـذف فرایندهـای زائـد اداری‪،‬‬ ‫صرفه جویـی و کاهـش اتالف وقت و راحتی و‬ ‫اسـایش مـردم روبـه رو خواهیـم شـد»‪.‬‬ ‫ائین افتتاح مدرسه خیرساز حضرت مریم ؟س؟ در قیامدشت به همت یکی‬ ‫از خیرین مدرسه سـاز و مشـارکت اداره کل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مدارس‬ ‫اسـتان تهران با حضور حمید زمانی (معاون اسـتاندار تهران و فرماندار ویژه‬ ‫شهرستان ری)‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین امیری (امام جمعه قیامدشت)‪،‬‬ ‫سـید علـی یزدیخـواه (نماینـده مجلـس شـورای اسلامی)‪ ،‬بهرامـی (مدیـرکل‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان های تهران)‪ ،‬معاونین فرمانـداری ری‪ ،‬مدیران و‬ ‫مسئولین اموزش وپرورش شهرستان ری و سایر مسئولین و باحضور دانش‬ ‫اموزان و اولیاء مدرسـه و خبرنگاران در شـهر قیامدشـت برگزار شـد‪.‬‬ ‫راه اندازی سیستم خزانه داری شهرداری باقرشهر‬ ‫شـهردار باقرشـهر از راه اندازی سیسـتم خزانه داری شـهرداری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«بـا انجـام این اقـدام بـرای نخسـتین بار حقـوق‪ ،‬دسـتمزد و فعالیت هـای مالی‬ ‫در شـهرداری تجمیـع می شـود»‪ .‬دکتـر محسـن قضاتلـو در جلسـه هماهنگـی‬ ‫راه اندازی سیستم خزانه داری پرداخت‪ ،‬گفت‪« :‬با راه اندازی اداره خزانه داری‪،‬‬ ‫فسـازی‬ ‫سیسـتم اداری و مالـی شـهرداری باقرشـهر به روزرسـانی و شفا ‬ ‫می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـس از ابلاغ مـاده ‪ ۴۱‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها بـه‬ ‫شـهرداری های کشـور‪ ،‬شـهرداری باقرشهر بااسـتفاده از تجربیات کارشناسان‪،‬‬ ‫ایـن دسـتورالعمل را درقالـب روش هـای تدویـن تعرفـه عـوارض محلـی‪،‬‬ ‫پیاده سـازی سـاختار‪ ،‬تدویـن بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬بـه روش خزانـه داری‪ ،‬امـاده اجـرا در‬ ‫سـال جـاری کـرد»‪ .‬قضاتلو تصریح کـرد‪« :‬این طرح دارای شـاخص ها و مزایایی‬ ‫بسـیاری ازجملـه تجمیـع کلیـه حسـاب ها و منابـع مالـی شـهرداری به منظـور‬ ‫تصمیم گیری متمرکز براسـاس بودجه مصوب هرسـال‪ ،‬تجمیع کلیه حقوق و‬ ‫مزایـای کارکنـان رسـمی‪ ،‬شـرکتی‪ ،‬خدماتـی و پرداخـت هم زمـان ان هـا‪ ،‬نظارت‬ ‫دقیق و شفاف بر عملکرد مالی و جلوگیری از هزینه های مازاد‪ ،‬نظارت و رصد‬ ‫میـزان درامدهـای پیش بینی شـده هـر واحـد اجرایـی‪ ،‬تخصیـص اعتبـار به هر‬ ‫حـوزه‪ ،‬متناسـب بـا میـزان تحقـق درامدهـا و برنامه ریـزی صحیـح درخصـوص‬ ‫یسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫اجـرای پروژه هـای عمرانـی و جلوگیـری از موازی کار ‬ ‫«وا گذاری اجرای پروژه های عمرانی به حوزه های مختلف براساس توانمندی‬ ‫و شـرح وظایف ان ها‪ ،‬شـفافیت و انضباط مالی در تمام حوزه ها‪ ،‬ایجاد رقابت‬ ‫مثبت‪ ،‬اثربخش و تحرک بخشیدن به واحدهای منفعل و ضعیف شهرداری‬ ‫از دیگر مزایای اجرای این طرح است»‪ .‬شهردار باقرشهر بابیان اینکه با اجرای‬ ‫این طـرح تجمیـع حقـوق و شناسـایی کامـل امـوال شـهرداری درقالـب تمرکـز‬ ‫امـوال‪ ،‬انبارگردانـی به صـورت متمرکـز و ثبـت دارایی هـای شـهرداری ب هصـورت‬ ‫تجمیـع و سـاختار نیـروی انسـانی در شـهرداری اصلاح می شـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫یهـای‬ ‫«بـا اجـرای این طـرح‪ ،‬عالوه براینکـه نظـارت دقیقـی بـر همـه دارای ‬ ‫شـهرداری انجـام می شـود‪ ،‬تجمیـع کلیـه منابـع و وجـوه شـهرداری و هزینه کرد‬ ‫انها نیز براساس بودجه تعیین شده در هر ردیف و سه فصل هزینه ای‪ ،‬انجام‬ ‫می شـود»‪ .‬سـهیل سـلطانی (مدیر امور مالی) در ادامه جلسـه با ارائه گزارشـی‬ ‫از اقدامات انجام شده‪ ،‬گفت‪« :‬باتوجه ب ه زمینه سازی و تعویض سیستم های‬ ‫حسابداری بودجه‪ ،‬اعتبارات و درامد و راه اندازی سیستم خزانه داری دریافت‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬و اسـتفاده و بهره بـرداری بهتـر و اسـان تر از سیسـتم خزانـه داری‬ ‫پرداخت‪ ،‬نسبت به استفاده از نرم افزار جامع مالی اعتباری و خزانه داری برای‬ ‫نیل به اهداف شهرداری و جلوگیری از هزینه های مازاد‪ ،‬نظارت و رصد میزان‬ ‫درامدهـای پیش بینی شـده هـر واحـد اجرایـی‪ ،‬تخصیص اعتبـار به هر حـوزه‪،‬‬ ‫متناسـب بـا میـزان تحقـق درامدهـا و برنامه ریـزی صحیـح درخصـوص اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی و جلوگیـری از مـوازی کاری اقـدام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عملکرد انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ری‬ ‫روز پنجـم خرداد مـاه هرسـال مصـادف بـا روز نسـیم مهـر (جهـت تکریـم‬ ‫خانـواده زندانیـان) نام گـذاری شـده اسـت‪ .‬درایـن روز‪ ،‬دریچه جدیـدی برای‬ ‫معرفی وسـعت مشـکالت و اسـیب های خانواده زندانیان و عدم توجه احاد‬ ‫جامعـه بـه وضعیـت ایـن قشـر اسـیب پذیر گشـوده می شـود کـه هـدف ان‬ ‫لـزوم حمایـت خیریـن و فعـاالن اقتصـادی و مسـئولین فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫از خانـواده زندانیـان اسـت‪ .‬به مناسـبت ایـن روز‪ ،‬گـزارش عملکـرد انجمـن‬ ‫حمایـت از زندانیـان شهرسـتان ری در سـال ‪ 1400‬جهـت انعـکاس رسـانه و‬ ‫اطالع مسـئولین و خیرین به شـر ح زیر ارائه شـد‪ .‬سال تاسیس در شهرستان‬ ‫ری‪ 1388 :‬؛ تعداد خانواده های تحت حمایت‪ 208 :‬خانوار؛ انجمن حمایت‬ ‫از خانواده زندانیان براسـاس سـه محور اساسـی کمک به خانواده زندانیان‪،‬‬ ‫کمـک بـه زندان هـا و زندانیـان و ازادی زندانیـان اقـدام می کند که به شـر ح زیر‬ ‫عملکرد انجمن تقدیم می شـود‪ .‬الزم به یاداوری سـت؛ درحال حاضر انجمن‬ ‫حمایـت تنهـا مرجـع رسـیدگی بـه خانـواده زندانیـان کـه بـا احـکام صـادره‬ ‫ازسـوی سـازمان زندان هـا در شهرسـتان ری اسـت و اعضـای هیئت مدیـره‬ ‫ان شـامل دادسـتان‪ ،‬فرماندار‪ ،‬رئیس ندامتگاه زنان اسـتان تهران‪ ،‬نماینده‬ ‫سـازمان زندان هـا و سـه نفر معتمدیـن شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫الـف‪ :‬کمـک بـه خانـواده زندانیـان‪ :‬بهداشـت ودرمان ‪ 486.456.000‬ریـال‪،‬‬ ‫کمـک بـه اجـاره و ودیعـه مسـکن ‪1.273.000.000‬ریـال‪ ،‬کمک هزینه فرهنگی‬ ‫و تحصیلـی ‪ 484.000.000‬ریـال‪ ،‬کمـک بـه اشـتغال پایـدار منهـای وا مهـای‬ ‫معرفـی و داده شـده (‪ 679.000.000‬ریـال)‪ ،‬کمـک در قالـب سـبد معیشـتی‪،‬‬ ‫کارت هدیـه ‪4.204.674.600‬ریـال‬ ‫ب‪ :‬کمـک بـه زندان هـا‪ :‬شـامل کمک هـای فرهنگـی‪ ،‬دارویـی‪ ،‬مـددکاری و‬ ‫لـوازم برقـی و وسـایل صوتـی و تصویـری (‪993.660.000‬ریـال)‬ ‫پ‪ :‬ازادی زندانیـان‪ :‬تعـداد ‪ 435‬زندانـی شـامل ‪ 148‬زندانـی زن و ‪287‬‬ ‫زندانـی مـرد بـا مبلـغ ‪120.999.487.000‬ریـال بـا میانگیـن پرداختـی‬ ‫‪ 278.000.000‬ریـال بـرای ازادی یـک زندانـی هزینـه شـده اسـت‪ .‬کلیـه مبالـغ‬ ‫ً‬ ‫فوق تماما با کمک خیرین‪ ،‬مرا کز نیکوکاری‪ ،‬گروه های جهادی‪ ،‬پایگاه های‬ ‫نیروهای مقاومت بسـیج‪ ،‬هیئت های مذهبی جلسـات خواهران به صورت‬ ‫خودجوش صورت گرفته و مددکاران سازمان زندان ها و مرکز امور اجتماعی‬ ‫و مراقبـت بعـد از خـروج زندانیـان‪ ،‬مـددکاران زندان هـای تهـران بـزرگ‪ ،‬زنـان‪،‬‬ ‫اویـن‪ ،‬خوریـن ورامیـن‪ ،‬قزل حصـار؛ کانـون اصالـح و تربیـت در شناسـایی و‬ ‫شـرایط ازادی بـا ایـن انجمـن همـکاری نزدیـک و شایسـته ای داشـته اند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری سـت؛ ادارات فرمانـداری‪ ،‬اجـرای احـکام دادسـراها و‬ ‫دادگسـتری و شـورای حل اختالف‪ ،‬اوقاف و امور خیریه‪ ،‬روسـای بانک های‬ ‫ملـی و قرض الحسـنه مهـر ایـران و کمیته هـای امـداد امام خمینـی‪ ،‬اتحادیـه‬ ‫صنـف انبـارداران و اهن فروشـان‪ ،‬اتحادیـه خواروبـار و لبنیـات‪ ،‬اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرسـتان ری و موقوفـه سـیف الدوله نیـز در ارائـه خدمـات فـوق همـکاری‬ ‫الزم و شایسـته ای بـا ایـن انجمـن داشـته اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫فعالیت های شبانه روزی طالب و مبلغین مدرسه‬ ‫علمیه فاطمه الزهرا ؟س؟ ابادان در حادثه متروپل‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2509‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح کرد؛‬ ‫فوالدمبارکه؛ الگوی موفق خصوصی سازی در کشور‬ ‫پـس از وقـوع حادثـه دلخـراش فروریختـن سـاختمان «متروپـل»‪ ،‬طلاب و‬ ‫مبلغیـن مدرسـه علمیـه فاطمه الزهـرا ؟س؟ ابـادان همـراه و همـگام بـا مـردم‬ ‫داغ دیـده ابـادان‪ ،‬از سـاعات اولیـه وقـوع حادثـه اقدامـات مختلفـی را صـورت‬ ‫دادنـد کـه بخشـی ازان ها ب هشـر ح زیر اسـت‪ :‬تهیـه و توزیـع دسـتکش های‬ ‫یک بار مصـرف‪ ،‬ماسـک (‪ ۶۰۰‬عـدد) و همچنیـن توزیـع بعضـی از ابـزار عملیاتـی‬ ‫مانند سـنگ جت (‪ ۲۰‬عدد)‪ ،‬کاله و دسـتکش ایمنی ( ‪ ۹‬بسـته)؛ تهیه و توزیع‬ ‫غـذای گـرم (روزانـه ‪ ۳۵۰‬ظـرف)‪ ،‬سـاندویچ های سـرد و گـرم (روزانـه ‪ ۷۰۰‬عـدد)‬ ‫و همچنیـن ‪ ۵۰‬ظـرف اش؛ تهیـه و توزیـع بسـته های اب (روزانـه ‪ ۱۰۰۰‬لیتـر)؛‬ ‫ابمیـوه (روزانـه ‪ ۹‬جعبـه ‪ ۵۰‬تایـی) ‪ ،‬چـای‪ ،‬قهـوه‪ ،‬بسـتنی‪ ،‬کیـک (روزانه ‪ ۹‬جعبه‬ ‫‪ ۵۰‬تایی)؛ خرما‪ ،‬موز و هندوانه (‪ ۱۰۰‬کیلو)؛ ‪ ۱۰۰۰‬بسـته شـیر‪ ،‬روزانه ‪ ۸۰‬کیلو شـکر‬ ‫برای شـربت و خاکشـیر (‪ ۴‬کیلوگرم)‪ .‬توزیع لوازم شـخصی و بهداشـتی از جمله‬ ‫مسـوا ک و خمیردنـدان‪ ،‬دسـتمال کاغذی‪ ،‬حولـه‪ ،‬صابـون مایـع (‪ ۶۰‬لیتـر)‪،‬‬ ‫شـامپو‪ ،‬لباس زیـر‪ ،‬جـوراب و ‪ ...‬؛ مسـاعدت های مالـی به مبلـغ یک میلیـون و‬ ‫‪ ۱۸۰‬تومـان جهـت مـوارد مختلـف ازجملـه؛ تغسـیل و تکفیـن امـوات متروپـل؛‬ ‫قرائـت همگانـی دعـای توسـل‪ ،‬حدیـث کسـاء و زیـارت عاشـورا و همچنیـن‬ ‫دلجویـی و تسلای خاطـر از بازمانـدگان حادثـه در محـل سـاختمان متروپـل؛‬ ‫روشـنگری حادثـه متروپـل و مباحـث حاشـیه ان در فضـای مجـازی بـا ‪۲۳۰۰‬‬ ‫مخاطـب؛ در اختیار گذاشـتن حسـینیه‪ ،‬جهـت اسـکان نیروهـای امـدادی‪.‬‬ ‫نام گذاری انبار نفت شهرکرد‬ ‫به نام سردار شهید قاسم سلیمانی‬ ‫حسـین عسـکر زاده‪ /‬ساسـان تیمـوری مدیـر‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫چهارمحال وبختیاری مقارن با ایام بزرگداشت‬ ‫ازادسـازی خرمشـهر‪ ،‬از نا مگـذاری انبـار نفـت‬ ‫شـهرکرد ب هنـام سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی‬ ‫خبـر داد‪ .‬مدیـر منطقـه گفـت‪« :‬سـردار معـزز‬ ‫شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی نمـاد باشـکوه‬ ‫مقاومـت هـزاران ایثارگـر‪ ،‬رزمنـده و شـهدای ایـران در طـی سـالیان انقلاب و‬ ‫دفـاع مقـدس اسـت‪ ،‬سـرداری شـجاع کـه به برکـت اخلاص و والیتمـداری‪،‬‬ ‫درطول تاریـخ کشـورمان نـام‪ ،‬یـاد و طریقـه اش زنـده و پویـا ادامـه دارد و ب هپـاس‬ ‫جان فشـانی های سـرداران و شـهدای معـزز انقلاب‪ ،‬انبـار نفـت شـهرکرد‬ ‫ب هنـام انبـار نفـت سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی نا مگـذاری شـد» ‪ .‬مهنـدس‬ ‫ساسـان تیمـوری افـزود‪« :‬ایـن انبـار طـی سـال های متمـادی از سـال ‪1364‬‬ ‫شهـای بی وقفـه مسـئوالن و کارکنـان از جایگاهـی مطلـوب در‬ ‫تاکنـون بـا تال ‬ ‫حـوزه سوخت رسـانی برخـوردار اسـت و ضمـن تامیـن سـوخت اسـتان جهـت‬ ‫سوخت رسـانی بـه مناطـق ه مجـوار و نیروگا ههـا همدلـی الزم را از خـود نشـان‬ ‫داده اسـت و در شـرایط سـخت‪ ،‬برگ های زرینی را در این حوزه به ثبت رسـانده‬ ‫اسـت ‪ .‬مدیر منطقه گفت‪« :‬بنابر ارزیابی های انجا مشـده توسـط شـرکت ارین‬ ‫تـوف پاسـارگاد ( نماینـده خاورمیانـه ای شـرکت ‪ inter cet TUV‬المـان ) ازلحـاظ‬ ‫نظـم کاری‪ ،‬مشـتری مداری‪ ،‬اراسـتگی و رعایـت اصـول زیسـت محیطی ‪ ،‬انبـار‬ ‫لو بختیـاری دارای‬ ‫نفـت سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی منطقـه چهارمحا ‬ ‫پنـج اسـتاندارد بین المللـی ‪ISO14001(2015) ، BS OHSAS 18001:2007‬‬ ‫‪ ،ISO 9001(2015)، ISO 10002(2018)، HSE-MS‬و ‪ 5S‬اسـت و دریافـت‬ ‫‪ ISo50001‬دردسـت اقدام ایـن شـرکت اسـت ‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت پست برق شعیبیه در خوزستان‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‪ /‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از افزایش‬ ‫ظرفیـت پسـت بـرق ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت شـعیبیه در شهرسـتان شوشـتر خبر‬ ‫داد‪ .‬محمود دشـت بزرگ گفت‪« :‬عملیات توسـعه و نصب ترانس سـوم پسـت‬ ‫بـرق شـعیبیه به ظرفیـت ‪ 50‬مگاولت امپـر و احـداث دو فیـدر ‪ 33‬کیلوولـت‬ ‫به پایـان رسـید و بـرق دار شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ارزش سـرمایه گذاری پـروژه‬ ‫‪ 250‬میلیاردریـال بـوده‪ ،‬افـزود‪« :‬تامین برق طـرح ‪ 500‬هزارهکتاری مقام معظم‬ ‫رهبـری در منطقـه شـعیبیه و برق رسـانی بـه این منطقـه و روسـتاهای ان ‪،‬‬ ‫کـه باتوج هبـه ترا کـم جمعیتـی ان هرسـاله رشـد بـار دارنـد‪ ،‬از اهـداف افزایـش‬ ‫ظرفیـت و توسـعه پسـت بـرق فوق توزیـع شـعیبیه اسـت»‪ .‬افزایـش بارگیـری‬ ‫از پسـت مذکـور‪ ،‬کاهـش بارگیـری از پسـت های ه مجـوار و باالبـردن قـدرت‬ ‫مانـور بهر هبـرداری در شـعیبیه و کاهـش افـت ولتـاژ جهـت کمـک بـه کاهـش‬ ‫نپـروژه برشـمرد‪.‬‬ ‫یسـت کـه وی بـرای بهر هبـرداری از ای ‬ ‫خاموشـی ها‪ ،‬از اهداف ‬ ‫از مهرمـاه ‪ 1400‬تاکنـون بـا احتسـاب ظرفیـت فوق ‪ 655‬مگاولت امپـر در بخش‬ ‫انتقـال و فوق توزیـع به ظرفیـت شـبکه تحت نظـارت این شـرکت در خوزسـتان‬ ‫یسـت؛ شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫و کهگیلویه وبویراحمـد اضافـه شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫خوزسـتان مسـئولیت تامین و انتقال برق در شـبکه انتقال و فوق توزیع در دو‬ ‫اسـتان خوزسـتان و کهگیلویه وبویراحمـد را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان‪:‬‬ ‫ریل ملی‪ ،‬نماد محصول با ارزش افزوده است‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار کرمـان در حاشـیه‬ ‫بازدید از غرفه ذوب اهن در نهمین نمایشـگاه معدن و صنایع معدنی کرمان‬ ‫گفـت‪« :‬شـرکت های بـزرگ پیشـتاز نـواوری بـوده و ذوب اهـن اصفهـان بـا تولیـد‬ ‫ریل ملی که نماد محصول با ارزش افزوده باالست‪ ،‬سرامد این شرکت هاست»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬اسـتفاده از حـوزه دانش بنیـان بـه شـرکت های معدنـی و صنایـع‬ ‫معدنـی کمـک می کنـد تـا ب هسـمت تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالتـر‬ ‫برونـد»‪ .‬محرابـی بابیان اینکـه کرمـان در حـوزه معـدن در ذخایـر‪ ،‬ا کتشـاف‪،‬‬ ‫اسـتخراج و فـراوری سـرامد اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد یـک هم افزایـی بیـن ذوب اهـن‬ ‫اصفهان و شرکت های معدنی کرمان به وجود اید»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان می تواند درتعامل با شرکت های معدنی کرمان در انتقال دانش فنی‬ ‫و سـرمایه گذاری جهـت ایجـاد اشـتغال و ارزش افـزوده دراین اسـتان و هـم برای‬ ‫تامیـن مـواد اولیـه موردنیـاز خـود منشـا اثـر باشـد و ایـن شـرکت ها می تواننـد‬ ‫تفاهم نامه های دوجانبه دراین باره امضا کنند»‪ .‬وی بابیان اینکه شرکت های‬ ‫تامین کننـده مـواد اولیـه‪ ،‬فراوری کننده ماننـد ذوب اهـن و دانش بنیان ها باید‬ ‫ارتبـاط دوسـویه برقـرار کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تعامـل ایـن شـرکت ها موجـب رشـد و‬ ‫شـکوفایی و سـودبری طرفیـن خواهد شـد»‪.‬‬ ‫دیدار نماینده مردم صومعه سرا‬ ‫با مدیرعامل گاز گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬سـید کاظـم دلخـوش؛ نماینـده مردم شهرسـتان صومع هسـرا‬ ‫در مجلـس‪ ،‬بـا حضـور در شـرکت گاز اسـتان گیالن با عیسـی جمال نیکویی؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬نیکویـی‪ ،‬بـا قدردانـی از‬ ‫تهـای صورت گرفتـه بـرای گازرسـانی بـه اقصی نقـاط اسـتان به ویـژه‬ ‫حمای ‬ ‫مناطق صعب العبور و کوهسـتانی‪ ،‬خواسـتار همراهی هرچه بیشـتر و رایزنی‬ ‫نماینـدگان محتـرم مجلـس در اسـتان گیلان بـرای افزایـش سـرانه گازرسـانی‬ ‫بـه روسـتاها شـد‪ .‬دلخـوش نیـز بـا قدردانـی خدمـات مناسـب شـرکت گاز‬ ‫در صومع هسـرا‪ ،‬خواهـان ارتقـای هرچه بیشـتر سـطح کیفـی خدمـات‬ ‫دراین شهرسـتان شـد‪ .‬الزم به توضیح است عملیات گازرسانی در شهرستان‬ ‫صومع هسـرا به پایـان رسـیده و هم ا کنـون همـه شـهرها و روسـتاهای‬ ‫‪62‬هـزار مشـترک) برخـوردار از گاز طبیعـی هسـتند‪.‬‬ ‫این شهرسـتان (بیـش از ‬ ‫فارس‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل فوالدمبارکـه در نخسـتین‬ ‫یسـازی در‬ ‫رویـداد بین المللـی خصوص ‬ ‫اقتصـاد ایـران‪ ،‬فوالدمبارکـه را الگـوی موفـق‬ ‫یسـازی در کشـور معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫خصوص ‬ ‫ب هگـزارش خبرنـگار فـوالد؛ نخسـتین رویـداد‬ ‫یسـازی در اقتصـاد‬ ‫بین المللـی خصوص ‬ ‫ایـران از ‪ ۳۱‬اردیبهشـت ماه تـا ‪ ۳‬خردادمـاه‬ ‫ب همـدت چهـارروز بـا حضـور سـران سـه قـوه‪،‬‬ ‫قهـا و وزرای مرتبـط‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫روسـای اتا ‬ ‫مجلـس و مهمانانـی از کشـورهای خارجـی‬ ‫برگـزار شـد و فوالدمبارکـه نیـز بـا حضـور در‬ ‫ان و برپایـی غرفـه ای در نمایشـگاه جانبـی‬ ‫یهـا و‬ ‫این رویـداد‪ ،‬بـه معرفـی توانمند ‬ ‫دسـتاوردهای اقتصـادی خـود پرداخـت‪.‬‬ ‫هـدف از برگـزاری این همایـش‪ ،‬شناسـایی‬ ‫یهـا بـرای تهیـه سـند‬ ‫شهـای وا گذار ‬ ‫چال ‬ ‫یسـت کـه می توانـد‬ ‫جامـع خصوصی ساز ‬ ‫یهـای تجـاری‬ ‫بـه بهبـود کیفیـت دارای ‬ ‫دولت منجر شـود‪ .‬عملکرد خصوصی سازی‬ ‫در ‪ ۲۰‬سال گذشـته بـا حضـور مجریـان و‬ ‫یسـازی در سـطح وزرای‬ ‫متصدیان خصوص ‬ ‫یهـا در حوز ههـای‬ ‫مربوطـه و مادرتخصص ‬ ‫مختلـف قوانیـن و روندهـای اثرگـذار بـر‬ ‫یهـای دولـت‪ ،‬دراین همایـش‬ ‫وا گذار ‬ ‫موردنقـد و بررسـی قـرار گرفـت‪ .‬در کنـاران‪۱۵ ،‬‬ ‫نشسـت تخصصی برگزار شـد که محمدیاسر‬ ‫طیب نیـا؛ مدیرعامـل شـرکت فوالدمبارکه در‬ ‫شهـای‬ ‫تهـا و چال ‬ ‫نشسـت علمـی «فرص ‬ ‫بنگا ههـای دولتـی» اظهـار کـرد‪« :‬امـروز بـا‬ ‫شـرکت هایی روبـه رو هسـتیم کـه تاحـدی‬ ‫خصوصی شـده اند و بهتر اسـت ویژگی های‬ ‫این شـرکت ها را بررسـی کنیم و توصیه هایی‬ ‫بـرای ایـن سـاختار داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫چالش هایپیش روی‬ ‫شرکت هایخصولتی ‬ ‫وی بابیان اینکـه شـرکت های خصولتـی‬ ‫شهـای زیـاد؛ ازجملـه اسـمی بودن‬ ‫بـا چال ‬ ‫مدیریـت غیردولتی و وجود مدیریت دولتی‬ ‫نشـرایط‬ ‫روبـه رو هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬درای ‬ ‫بـا نظـام نا کارامـد نظارتـی مواجهیـم‬ ‫یکـه برخـی سـاختارهای نظارتـی‬ ‫به گونه ا ‬ ‫ً‬ ‫دولتـی کـه قبلا وجـود داشـته دیگـر نیسـت‬ ‫اما سـاختارهای نظارتی جایگزیـن در برخی‬ ‫قسمت ها دیده می شود»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫سـازمان های نظارتـی در مـواردی بـه‬ ‫شـرکت های خصولتی ورود می کننـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«هنـوز مشـخص نیسـت کـه ایـن نهادهـا‬ ‫اجـازه ورود بـه ایـن شـرکت ها را دارنـد یـا‬ ‫نهـا اعتقـاد دارنـد چـون دولـت‬ ‫خیـر امـا ا ‬ ‫سـهم دارد‪ ،‬بایـد نهادهـای نظارتی نیـز ورود‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫مردمی سازیاقتصاد؛‬ ‫یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی‬ ‫وی گفـت‪« :‬در گذشـته زنجیـره ای در‬ ‫صنایعـی ماننـد فـوالد بوده که توسـط دولت‬ ‫یسـازی‬ ‫نظام مند شـده بوده اما در خصوص ‬ ‫ایـن زنجیـره پـاره شـده اسـت‪ .‬ازسـویی‪،‬‬ ‫فـوالد سـهام هایی در حـوزه سـهام عدالـت‬ ‫داشـته کـه درزمینـه توزیـع ایـن سـود‬ ‫نیـز بـا چالش هایـی روبـه رو هسـتیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فوالدمبارکه درخصوص ضرورت‬ ‫یسـازی‬ ‫یسـازی گفـت‪« :‬مردم ‬ ‫خصوص ‬ ‫نطـرح یکـی از‬ ‫اقتصـاد در اجـرای ای ‬ ‫اصلی تریـن اهـداف بـود کـه هنـوز محقـق‬ ‫نشـده و بایـد دراین زمینـه مالکیـت احـاد‬ ‫جامعـه را درنظـر بگیریـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫یسـازی در‬ ‫ضـرورت کنتـرل اهـداف خصوص ‬ ‫وا گذاری هـا گفـت‪« :‬دراین زمینـه مـواردی‬ ‫مانند ارتقای بهره وری و رشد سرمایه گذاری‬ ‫بایـد رعایـت شـود»‪ .‬مدیرعامـل فوالدمبارکه‬ ‫یهـا‬ ‫گفـت‪« :‬امـکان تجمیـع توانمند ‬ ‫یسـازی ها موردتوجـه‬ ‫بایـد در خصوص ‬ ‫باشـد‪ .‬دراین زمینـه سـاختارهایی داریـم‬ ‫کـه به رغـم وا گـذاری همچنـان به دسـت‬ ‫یشـوند و این امـر بایـد‬ ‫یهـا اداره م ‬ ‫دولت ‬ ‫نشـرایط‪ ،‬بنگا ههـای‬ ‫اصلاح شـود‪ .‬درای ‬ ‫اقتصـادی به دسـت افـراد غیرمتخصـص‬ ‫اداره می شـود‪ .‬این شـرایط باید اصالح شود؛‬ ‫برای این کار باید کنسرسیوم های تخصصی‬ ‫تشـکیل داد و مدیریـت ان را بـه متخصصان‬ ‫بسـپاریم»‪ .‬وی بابیان اینکـه خوشـبختانه‬ ‫در صنایـع فـوالدی مدیریـت همـواره‬ ‫به دسـت افراد متخصص بوده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«این مجموع ههـا توانسـتند خودشـان را‬ ‫حفـظ کننـد کـه منجـر بـه شـفافیت و ثبـات‬ ‫در فعالیـت بنگا ههـا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت ترویج‬ ‫فرهنگ خصوصی سازی در کشور‬ ‫یسـازی را در‬ ‫وی ترویـج فرهنـگ خصوص ‬ ‫کشـور ضـروری خوانـد و گفـت‪« :‬تـا وقتـی‬ ‫یسـازی را در کشـور ایجـاد‬ ‫فرهنـگ خصوص ‬ ‫نکنیـم موفـق نخواهیـم بـود؛ تـا وقتـی تولیـد‬ ‫ثـروت ارزش نباشـد و سـرمایه دار در منظـر‬ ‫عمـوم‪ ،‬پلیـد و منفـور اسـت و تـا وقتـی نـگاه‬ ‫مثبـت بـه شـرکت موفـق وجـود نـدارد‪ ،‬در‬ ‫یسـازی موفـق نخواهیـم شـد»‪.‬‬ ‫خصوص ‬ ‫وی بابیان اینکـه در ایـران یـک برنـد بـرای‬ ‫بزرگ شدن مدام درحال استفاده از عناوین‬ ‫مختلـف اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬به همین دلیـل‬ ‫مـا برنـد ویـژه در بازارهـای جهانـی نداریـم‪.‬‬ ‫یسـت که برندهـای موفـق در‬ ‫این درحال ‬ ‫جهـان درامـدی بیشـتر از درامـد کل کشـور‬ ‫مـا دارنـد»‪.‬‬ ‫فوالدمبارکه؛ الگوی موفق‬ ‫خصوصی سازی در کشور‬ ‫مدیرعامـل فوالدمبارکـه بابیان اینکـه‬ ‫بخـش خصوصـی بایـد متعهـد بـه‬ ‫توسـعه سـرمایه گذاری و حفـظ و توسـعه‬ ‫اشـتغال باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا ا گـر بخواهیـم‬ ‫موفـق باشـیم‪ ،‬بایـد الگوهـای موفـق‬ ‫یسـازی را ارزیابی و دالیل موفقیت‬ ‫خصوص ‬ ‫نهـا را احصـا کنیـم و مورداسـتفاده قـرار‬ ‫ا ‬ ‫دهیـم‪ .‬ازسـوی دیگر الگوهـای ناموفـق‬ ‫را ارزیابـی کنیـم تـا از تکـرار ان خـودداری‬ ‫یسـت که شـاهد تکـرار‬ ‫شـود‪ .‬این درحال ‬ ‫یسـازی در کشـور‬ ‫اشـتباهات خصوص ‬ ‫هسـتیم»‪ .‬طیب نیـا بابیان اینکـه الگوهـای‬ ‫یسـازی کشـور؛ ازجملـه‬ ‫موفـق در خصوص ‬ ‫گـروه مپنا و فوالدمبارکه هسـتند‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«یکـی از دالیـل موفقیـت ایـن دو صنعـت‬ ‫الگوبـرداری از الگوهـای موفـق جهانـی بـوده‬ ‫کـه یـا از ابتـدا یـا حیـن وا گـذاری موردتوجـه‬ ‫تهـا‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت؛ ضمن اینکـه ظرفی ‬ ‫تهـای بومـی را دراین برنامـه‬ ‫و محدودی ‬ ‫لحـاظ کرده انـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫یسـازی دارای‬ ‫شـرکت های موفـق خصوص ‬ ‫مهـای مدیریتـی قـوی و بـدون حاشـیه‬ ‫تی ‬ ‫تهـا بوده انـد‪،‬‬ ‫ازنظـر تغییـرات سیاسـی دول ‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد توجـه داشـت باوجوداینکـه‬ ‫مدیـران عامـل ایـن شـرکت ها تغییـر‬ ‫کرده انـد‪ ،‬بدنـه اجرایـی پایـدار بـوده اسـت‬ ‫و ایـن بیانگـر وجـود نظـام مدیریتـی پایـدار‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل فوالدمبارکـه تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬شـرکت های موفق در عرصـه وا گذاری‬ ‫همـواره یکپارچگـی را در ساختارهایشـان‬ ‫حتی در توسـعه نیز حفظ کرده اند و این امر‬ ‫منجـر بـه حفـظ بهـره وری و سـوداوری در‬ ‫شـرکت شـده اسـت کـه اقبـال خوبی نسـبت‬ ‫بـه سـهام ایـن شـرکت ها وجـود دارد»‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده از الگوهای بومی موفق‬ ‫برای ادامه خصوصی سازی‬ ‫وی گفـت‪« :‬نـگاه توسـعه ای در بنگا ههـای‬ ‫یسـازی‬ ‫اقتصـادی موفـق درزمینـه خصوص ‬ ‫همـواره وجـود داشـته‪ .‬ایـن نـگاه فراملـی‬ ‫مهـا‪ ،‬پروژه هایـی‬ ‫بـوده و حتـی در اوج تحری ‬ ‫فراتـر از مرزهـا داشـته اند کـه این امـر‬ ‫به واسـطه سـاختارهای مسـتحکم و‬ ‫نشـرکت ها‬ ‫مدیریـت دانـش موجـود درای ‬ ‫بوده اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬شـرکت های موفق‬ ‫یسـازی بیـش از‬ ‫یسـازی‪ ،‬بوم ‬ ‫در خصوص ‬ ‫مهـا داشـته اند و بایـد‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد را در تحری ‬ ‫از ایـن الگوهـای بومـی موفـق بـرای ادامـه‬ ‫یسـازی اسـتفاده شـود‪ .‬همچنیـن‬ ‫خصوص ‬ ‫کنسرسـیوم های تخصصـی بایـد بـرای‬ ‫یسـازی ایجـاد شـود و متخصصـان‬ ‫خصوص ‬ ‫این امـر را مدیریـت کننـد»‪.‬‬ ‫پرداخت اولین «دامدارکارت» در بانک کشاورزی استان‬ ‫یس ــازی و توزی ــع عادالن ــه یارانه ه ــا و ب ــرای حمای ــت‬ ‫در اج ــرای ط ــرح مردم ‬ ‫از تولیدکننـــدگان و رونـــق واحدهـــای تولیـــدی دام‪ ،‬اولیـــن دامـــدار کارت‪،‬‬ ‫‪5‬خردادمــاه بــا ســقف باالتــر و نــرخ ســود کمتــر در فــارس‪ ،‬بانــک کشــاورزی‬ ‫شــعبه ســعادت شــهر صــادر و تحویــل دامــدار متقاضــی شــد‪ .‬محمدحســن‬ ‫رزاق من ــش؛ مدی ــر ش ــعب بان ــک کش ــاورزی اس ــتان باتا کیدبراینک ــه اولوی ــت‬ ‫اول بانــک کشــاورزی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬حمایــت از تامیــن نهاده هــای کشــاورزی‬ ‫در قال ــب دام ــدارکارت و س ــامانه ب ــازارگاه اس ــت‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪« :‬افزای ــش‬ ‫س ــقف اعتب ــاری دام ــدار کارت از ‪ ۵۰‬میلیون توم ــان ب ــه ‪ ۲۰۰‬میلیون توم ــان‪،‬‬ ‫کاهـــش نـــرخ ســـود ایـــن تســـهیالت از ‪ ۱۱‬بـــه ‪ ۱۰‬درصـــد‪ ،‬تســـهیل ش ــرایط‬ ‫اعتبارس ــنجی و اخ ــذ تضمین ه ــا و بس ــیج تم ــام ش ــعب بان ــک کش ــاورزی‬ ‫مشـــمول این طـــرح در اســـتان بـــرای صـــدور دامـــدارکارت و پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت خری ــد نهاده ه ــای دام ــی؛ از اقداماتی س ــت ک ــه بان ــک کش ــاورزی‬ ‫هم س ــو ب ــا سیاس ـت های دول ــت ب ــا ه ــدف رون ــق واحده ــای تولی ــدی دام و‬ ‫طی ــور و تامی ــن امنی ــت غذای ــی کش ــور در دس ــتورکار ق ــرار داده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬درراس ــتای ط ــرح مردمی س ــازی و توزی ــع عادالن ــه یاران هه ــا و‬ ‫ب ــرای حمای ــت از تولیدکنن ــدگان و رون ــق واحده ــای تولی ــدی دام و طی ــور‪،‬‬ ‫دول ــت طرح ــی را ب ــا هماهنگ ــی بان ــک مرک ــزی به تصوی ــب رس ــاند ک ــه ط ــی‬ ‫ان بانــک کشــاورزی طبــق معرفــی وزارت جهــاد‪ ،‬تســهیالت یاران ـه دار خریــد‬ ‫نهاده ه ــای دام ــی را ب ــه واحده ــای کوچ ــک در قال ــب دام ــدار کارت ب ــا ن ــرخ‬ ‫ســود ‪ ۱۰‬درصــد و بــه واحدهــای متوســط و بزرگ تــر ازطریــق ســامانه بــازارگاه‬ ‫بـــا نـــرخ ســـود ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۵‬درصـــد پرداخـــت کنـــد»‪ .‬رزاق منـــش بابیان اینک ــه‬ ‫اعتبـــار درنظرگرفته شـــده ازســـوی بانـــک مرکـــزی دراین طـــرح‪ ،‬بال غب ــر‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزارمیلیاردریـــال اســـت‪ ،‬افـــزود‪« :‬شـــعب بانـــک کشـــاورزی اســـتان در‬ ‫اجــرای سیاســت تامیــن نقدینگــی واحدهــای پــرورش دام و طیــور‪ ،‬در قالــب‬ ‫دام ــدار کارت ت ــا ‪ ۳۱‬اردیبهشـ ـت ماه بالغ ب ــر ‪ 80‬میلیاردری ــال تس ــهیالت ب ــه‬ ‫‪ 308‬نف ــر از واج ــدان ش ــرایط پرداخ ــت ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬بی ــش از‬ ‫جش ــنبه‬ ‫‪ ۶۰‬ش ــعبه منتخ ــب بان ــک کش ــاورزی اس ــتان ف ــارس در روزه ــای پن ‬ ‫و جمعــه مــورخ ‪ ۵‬و ‪ ۶‬خردادمــاه مفتــوح بــوده و تســهیالت دامــدار کارت بــه‬ ‫متقاضی ــان پرداخ ــت کرده ان ــد»‪.‬‬ ‫دیدار استاندار‬ ‫با پیشکسوت حج و زیارت کشور در فیروزاباد‬ ‫در ســـفر یـــک روزه اســـتاندار فـــارس بـــه فیروزابـــاد و میمنـــد‪ ،‬دیـــداری ب ــا‬ ‫ح ــاج احم ــد رش ــیدی فیروزاب ــادی داش ــت‪ .‬دکت ــر ایمانی ــه ک ــه ب ــرای بازدی ــد‬ ‫از طر ح هـــای عمرانـــی شهرســـتان فیروزابـــاد عـــازم ایـــن ســـفر شـــده ب ــود؛‬ ‫به همــراه دکتــر فروردیــن (نماینــده)‪ ،‬دکتــر جمشــیدی (فرمانــدار ) و جمعــی‬ ‫از مســـئولین اســـتانی و شهرســـتانی‪ ،‬در منـــزل حـــاج احمـــد رشـــیدی‬ ‫فیروزاب ــادی (ح ــاج مصطف ــی)؛ پیشکس ــوت ح ــج کش ــور حض ــور یافت ــه و‬ ‫ضمــن دلجویــی از وی؛ در جریــان رونــد درمانــش قــرار گرفتــه و برایــش ارزوی‬ ‫س ــامتی ک ــرد‪ .‬ح ــاج احم ــد رش ــیدی نی ــز ضم ــن خوش ــامدگویی؛ ارزوی‬ ‫موفقی ــت ب ــرای اس ــتاندار ک ــرد‪ .‬ح ــاج احم ــد ب ــا بی ــش از ‪ 25‬س ــفر ح ــج و ‪50‬‬ ‫ســفر عمــره و ده هــا ســفر بــه عتبــات عالیــات (عــراق‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنــان‪ ،‬مصــر)‬ ‫رکــورددار و پیشکســوت حــج و زیــارت کشــور شــناخته می شــوند‪ .‬خاطــرات‬ ‫وی در کتاب ــی باعن ــوان «زائ ــر پی ــر» منتش ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫معرفی رئیس جدید انجمن سینمای جوان استان‬ ‫پیش بینی های بازشدن یا نشدن پای کاغذ به بورس‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی وزی ــر ارش ــاد در مراس ــم‬ ‫افتتاحی ــه نخس ــتین گردهمای ــی مش ــترک‬ ‫کارشناس ــان مس ــئولین چ ــاپ اداره کل‬ ‫فرهن ــگ ارش ــاد اس ــامی اس ــتان و روس ــای‬ ‫اتحادی ــه تخصص ــی صنع ــت چ ــاپ کش ــور‬ ‫ک ــه در هت ــل فرهنگ وهن ــر برگ ــزار ش ــد؛‬ ‫گفــت‪« :‬ورود کاغــذ بــه بــورس مسیری ســت‬ ‫یس ــت‬ ‫ک ــه بای ــد بروی ــم و ای ــن اتف ــاق جد ‬ ‫یه ــا بای ــد مدنظ ــر باش ــد ت ــا‬ ‫ام ــا پیش بین ‬ ‫ض ــرر نکنی ــم»‪ .‬یاس ــر احمدون ــد ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«تصمی ــم دول ــت ب ــرای ح ــل مش ــکالت‬ ‫یس ــت و در‬ ‫فع ــاالن صنع ــت چ ــاپ جد ‬ ‫جلس ــات دو هفتگ ــی رئیس جمه ــوری ب ــا‬ ‫اهال ــی فرهن ــگ مس ــائل پیگی ــری خواه ــد‬ ‫ش ــد»‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه ب ــرای رف ــع‬ ‫مش ــکالت صنع ــت چ ــاپ نیازمن ــد همدل ــی‬ ‫بخــش خصوصــی و دولتــی هســتیم‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«ازجمل ــه مس ــائل ای ــن صنع ــت مالی ــات‪،‬‬ ‫واردات و تس ــهیالت اس ــت ک ــه نیازمن ــد‬ ‫تدوی ــن ط ــرح و تهی ــه مصوب ــه قابل دف ــاع‬ ‫ً‬ ‫اســت و قطعــا دولــت نیــز بــا پیشــنهاد های‬ ‫موث ــر موافق ــت خواه ــد ک ــرد»‪ .‬مع ــاون وزی ــر‬ ‫ارش ــاد ب ــه وضعی ــت مش ــابه صنع ــت چ ــاپ‬ ‫در کش ــورهای منطق ــه مانن ــد عربس ــتان‬ ‫اش ــاره ک ــرد و ی ــاداور ش ــد‪« :‬ترکی ــه تنه ــا‬ ‫یس ــت ک ــه وضعی ــت مطل ــوب دارد‬ ‫کشور ‬ ‫و گ ــردش نقدینگ ــی چ ــاپ در انج ــا ‪ ۱۰‬براب ــر‬ ‫ماس ــت؛ م ــا نی ــز بای ــد ب ــا بررس ــی راهکاره ــا‬ ‫ب هس ــمت مطل ــوب بروی ــم»‪ .‬احمدون ــد‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد؛ بــرای ارائــه تســهیالت‬ ‫و نی ــز ح ــل مس ــائل مالیات ــی ب ــا فع ــاالن‬ ‫صنع ــت چ ــاپ کش ــور ب ــه ی ــک بس ــته‬ ‫جام ــع پیش ــنهادی برس ــیم‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫یم ــوارد ک ــه ب ــا ش ــرایط ح ــال کش ــور‬ ‫«برخ ‬ ‫همخوان ــی دارد را می توانی ــم س ــریع تر‬ ‫مطالب ــه کنی ــم»‪ .‬مع ــاون فرهنگ ــی وزی ــر‬ ‫ارش ــاد اف ــزود‪« :‬صنع ــت چ ــاپ نی ــاز ب ــه‬ ‫همراهــی و کمــک دارد و در دولــت هــم عــزم‬ ‫و اراده بــرای مشــکالت چــاپ وجــود دارد»‪.‬‬ ‫مدی ــرکل چ ــاپ و نش ــر کش ــور از عل ــت‬ ‫برگ ــزاری این برنام ــه جه ــت هماهنگ ــی‬ ‫و هم افزای ــی بیش ــتر در صنع ــت چ ــاپ‬ ‫سه ــای‬ ‫گف ــت و خواس ــتار برگ ــزاری کال ‬ ‫اموزش ــی ش ــد‪ .‬علی ا کب ــر ابراهیم ــی‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬از کلی ــه عزی ــزان درخواس ــت‬ ‫سه ــا را‬ ‫حض ــور به موق ــع در برگ ــزاری کال ‬ ‫دارم و اینک ــه کارشناس ــانتان در تدوی ــن‬ ‫مس ــائل و مش ــکالت اتحادی هه ــای ح ــوزه‬ ‫صنع ــت چ ــاپ مش ــارکت داش ــته باش ــند‬ ‫ت ــا مس ــائل حقوق ــی در این گفت وگوه ــا‬ ‫ح ــل ش ــود»‪ .‬مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد‬ ‫خراس ــان رض ــوی نی ــز گف ــت‪« :‬فعالی ــن‬ ‫در عص ــر صنع ــت چ ــاپ مکم ــل چرخ ــه‬ ‫فرهنگی ان ــد»‪ .‬محم ــد حس ــین زاده اف ــزود‪:‬‬ ‫«صنع ــت چ ــاپ کار بزرگ ــی در ح ــوزه تولی ــد‬ ‫و کارافرین ــی برعه ــده دارد؛ ای ــن صنع ــت در‬ ‫حــوزه فرهنگــی نیــز نقــش پررنــگ و مکمــل‬ ‫را برعه ــده دارد و به همین دلی ــل صنعت ــی‬ ‫نه ــا‬ ‫نس ــاز و ازاین نظ ــر تولی ــدات ا ‬ ‫جریا ‬ ‫متفــاوت اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬صنعــت‬ ‫چ ــاپ در خراس ــان رض ــوی دغدغه من ــد و‬ ‫توانمنــد اســت هــم نســبت بــه تولیــد و هــم‬ ‫نس ــبت ب ــه فرهن ــگ و تا کن ــون ب ــا همی ــاری‬ ‫در بس ــیاری حوز هه ــای فرهنگ ــی نی ــز‬ ‫نق ــش برعه ــده داش ــته اند ک ــه به عن ــوان‬ ‫نمون ــه در س ــالگرد ش ــهید س ــلیمانی‬ ‫اث ــار متن ــوع و بس ــیاری را دراختی ــار‬ ‫عالقه من ــدان ق ــرار دادن ــد»‪ .‬حس ــین زاده‬ ‫گف ــت‪« :‬ای ــن صنع ــت در معرف ــی فرهن ــگ‬ ‫مع ــارف خان ــدان اهل بیـ ـت ؟ع؟ نی ــز‬ ‫نق ــش بسیارمناس ــبی دارد؛ ازایـ ـن رو کار‬ ‫بزرگ ــی برعه ــده دارن ــد ت ــا س ــایر اف ــراد را ب ــا‬ ‫مع ــارف خان ــدان رس ــالت اش ــنا کنن ــد»‪.‬‬ ‫رئی ــس اتحادی ــه چاپخانـ ـه داران خراس ــان‬ ‫رضــوی بــا تقدیــر از کلیــه مســئولین حاضــر‬ ‫دراین همای ــش‪ ،‬خواس ــتار پیگی ــری بح ــث‬ ‫ش ــهرک چ ــاپ و نش ــر در بقی ــه اس ــتان ها‬ ‫ش ــد و اظه ــار داش ــت‪« :‬ش ــهرک چ ــاپ‬ ‫و نش ــر باع ــث توس ــعه صنع ــت چ ــاپ در‬ ‫یش ــود»‪ .‬عل ــی مغان ــی اع ــام‬ ‫کش ــور م ‬ ‫ک ــرد‪ ۶۰« :‬درص ــد از واحده ــای ش ــهرک‬ ‫چ ــاپ و نش ــر اس ــتان س ــاخته ش ــده اند‬ ‫و یکس ــری مش ــکالت درب ــاره جابه جای ــی‬ ‫ای ــن چاپخان هه ــا اع ــم از تجهی ــز صنای ــع‬ ‫وج ــود دارد ک ــه ای ــن‪ ،‬نیازمن ــد حمای ــت‬ ‫بیش ــتر اس ــت»‪ .‬رئی ــس چاپخانـ ـه داران‬ ‫اســتان همــدان مشــکالت و مســائل چــاپ‬ ‫را این گون ــه بی ــان ک ــرد‪« :‬صنع ــت چ ــاپ در‬ ‫توس ــعه کش ــور از جای ــگاه مهم ــی برخ ــوردار‬ ‫اســت کــه ایــن وابســتگی در حــوزه صنعــت‬ ‫و تولی ــد درزمین ــه بس ــته بندی چشـ ـم گیر‬ ‫اســت»‪ .‬خضــری وضعیــت چــاپ در منطقــه‬ ‫را نامناس ــب اع ــام ک ــرد و اف ــزود‪« :‬بااینک ــه‬ ‫صنع ــت چ ــاپ ی ــک صنع ــت پویاس ــت ام ــا‬ ‫کش ــور م ــا نس ــبت ب ــه جوام ــع همس ــایه‬ ‫در رتب ــه خوب ــی ق ــرار ن ــدارد»‪ .‬وی درب ــاره‬ ‫فعالی ــت در ح ــوزه چ ــاپ گف ــت‪« :‬صنع ــت‬ ‫چ ــاپ ش ــاخه های گس ــترده ای دارد و‬ ‫ام ــکان ایج ــاد اش ــتغال ف ــراوان در کش ــور‬ ‫فراه ــم می کن ــد»‪.‬‬ ‫راه های شهرستان خمین در مسیر توسعه؛‬ ‫شروع عملیات اجرای روکش اسفالت در محور «خمین‪-‬الیگودرز»‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی از‬ ‫اجرای روکش اسفالت در محور خمین‪-‬الیگودرز با اعتباری‬ ‫نبـر ‪ ۵۰‬میلیاردریـال خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫افزو ‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی؛‬ ‫مهـرداد جهانـی ‪ ۱۴۰۱‬را سـال شـکوفایی پروژه هـای راهـداری‬ ‫در اسـتان مرکـزی برشـمرد و افـزود‪« :‬درراسـتای تحقـق‬ ‫اهـداف اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی به منظـور تسـهیل در تـردد کاربـران جـاده ای‪،‬‬ ‫پـروژه ارتقـای روکـش اسـفالت محـور خمین‪-‬الیگـودرز بـا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیاردریـال عملیاتـی شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این پـروژه از‬ ‫محـدوده روسـتای دهنـو در محـور خمین‪-‬الیگـودرز شـروع‬ ‫شـده و تا محدوده روسـتای فر ج اباد ادامه خواهد داشـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‪،‬‬ ‫راه هـای شـریانی اسـتان را دارای اولویـت بـرای بهسـازی‬ ‫اسـفالت و افزایـش سـطح ایمنـی عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬تمـام‬ ‫تلاش راهـداران اسـتان‪ ،‬تامیـن ارامـش و برقـراری ایمنـی‬ ‫الزم بـرای کاربـران جاده ای سـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬پارسـال‬ ‫نیـز اقدامـات قابل توجهـی بـرای روکـش اسـفالت را ههـا در‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫شهرسـتان خمیـن به عمـل امـد کـه ازان جملـه م ‬ ‫اجـرای روکـش اسـفالت محـور خمین‪-‬گلپایـگان ب هطـول‬ ‫تقریبـی چهارکیلومتـر‪ ،‬روکـش اسـفالت مقطعـی از محـور‬ ‫خمیـن‪-‬ارا ک و روکـش اسـفالت محـور خمین‪-‬الیگـودرز‬ ‫(چهارکیلومتـر) اشـاره کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درراسـتای تحقـق‬ ‫کسـال اخیر‪ ،‬در اقدامـی‬ ‫اهـداف دولـت مردمـی‪ ،‬طـی ی ‬ ‫جهـادی بـرای ارتقـای ایمنـی در محـور گلدشت‪-‬اشـیانه‪،‬‬ ‫بـا به کارگیـری تمـام تـوان لجسـتیکی شـامل نقشـه برداری‪،‬‬ ‫تامیـن نیـروی انسـانی و ماشـین االت را هسـازی‪ ،‬هم افزایـی‬ ‫بـا بخـش خصوصـی‪ ،‬اجـرای طـرح مهندسـی‪ ،‬کنتـرل و‬ ‫نظـارت و تلاش بـرای افزایـش بهـره وری در کلیـه فرایندهـای‬ ‫اجرایـی‪ ،‬اقدامـات موثـری به عمـل امـده کـه درنو عخـود‬ ‫بسیارارزشـمند و حائزاهمیـت به منظـور کاهـش تصادفات و‬ ‫تلفـات ناشـی ازان در محـور مذکـور بـوده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«اجـرای واریانـت میـان رودان در محـور خمین‪-‬ربـاط مـراد‬ ‫حهـای نیمه کاره ای بود که با پیگیری های مسـتمر‬ ‫نیـز از طر ‬ ‫به عمـل امـده و جـذب اعتبـار به منظـور تکمیـل پـروژه‪،‬‬ ‫عملیـات اجرایـی ان توسـط پیمانـکار مربوطـه اغـاز شـده و‬ ‫امیدواریـم باجدیت تمـام‪ ،‬مراحـل اجرایـی و تکمیلـی طـرح‬ ‫طـی سـال جـاری صـورت پذیـرد تـا یکی دیگـر از مطالبـات‬ ‫مـردم شهرسـتان خمیـن در حـوزه راهـداری محقـق شـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬عالو هبـر پروژه های بزرگ راهداری و سـاخت‬ ‫راه های فرعی و روسـتایی‪ ،‬اقدامات بسـیاری برای نگهداری‬ ‫راه های شهرسـتان خمین به صورت جاری توسـط راهداران‬ ‫یتـوان بـه توسـعه‪،‬‬ ‫ان شهرسـتان انجـام شـده اسـت کـه م ‬ ‫مرمت و بازسـازی ابنیه فنی راه ها‪ ،‬تعمیر و نصب روشـنایی‪،‬‬ ‫تعمیـر و نصـب چرا غهـای چشـمک زن‪ ،‬خط کشـی را ههـا‪،‬‬ ‫تعمیر و نصب گاردریل و انواع تابلوهای ایمنی‪ ،‬شانه سازی‪،‬‬ ‫کسـازی صحنـه تصادفـات‪،‬‬ ‫تنظیـم شـیب شـیروانی‪ ،‬پا ‬ ‫لهـا‪ ،‬شستشـوی‬ ‫کسـازی دهانـه پ ‬ ‫لکه گیـری اسـفالت‪ ،‬پا ‬ ‫تابلوهـا و صیانـت از حریـم قانونـی را ههـا اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل و رئیـــس هیئت مدیـــره انجمـــن ســـینمای جوانـــان ای ــران‬ ‫بابیان اینکــه همــه دفاتــر ایــن انجمــن در کشــور ازنظــر تجهیــزات و وســایل‬ ‫مس ــازی مش ــکل ج ــدی دارن ــد‪ ،‬از ع ــزم انجم ــن ب ــرای تهی ــه‬ ‫موردنی ــاز فیل ‬ ‫تجهیـــزات خبـــر داد و گفـــت‪« :‬نوســـازی تجهیـــزات انجمـــن ‪ ۱۱‬ســـال پیش‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت»‪ .‬حمیدرض ــا قانع ــی؛ مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد ف ــارس‬ ‫دراین مراســـم کـــه در ســـالن اجتماعـــات اداره کل فرهنگ وارشـــاد اس ــتان‬ ‫برگـــزار شـــد؛ بـــا تقدیـــر از خدمـــات چندین ســـاله علیرضـــا تـــوکل (رئی ــس‬ ‫پیش ــین انجم ــن) اب ــراز امی ــدواری ک ــرد فص ــل جدی ــدی در فعالی ــت انجم ــن‬ ‫پ ــس از کرون ــا اغ ــاز ش ــود‪ .‬وی ابراهی ــم شیشـ ـه گر را رئی ــس جدی ــد انجم ــن‬ ‫معرف ــی ک ــرد ک ــه امی ــد اس ــت اتفاقات ــی ن ــو درایـ ـن وادی رق ــم بزن ــد‪ .‬ت ــوکل‬ ‫دراین مراس ــم ضم ــن خیرمق ــدم ب ــه مدیرعام ــل انجم ــن س ــینمای جوان ــان‬ ‫ای ــران‪ ،‬گف ــت‪« :‬س ــینمای ج ــوان را م ــن ش ــغل تعری ــف نک ــردم ک ــه بخواه ــم‬ ‫ام ــروز پای ــان ان ف ــرض کن ــم‪ .‬س ــینمای ج ــوان عش ــق ب ــود و عالق ــه؛ بی ــش‬ ‫از یک ربع ق ــرن زندگـ ـی ام را در س ــینمای ج ــوان گذران ــدم و انچ ــه ب هی ــادگار‬ ‫برایــم مانــد خوبی هاســت کــه انگیــزه و حرکــت تــازه در پــس خــود دارد»‪ .‬وی‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد کــه تجربــه ســینمای جــوان بــه کمکــش بیایــد و افــزود‪:‬‬ ‫«زی ــرا ق ــرار اس ــت راهم ــان را ادام ــه دهی ــم»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫چرا چراغ های روشن باعث جذب حشرات می شوند؟‬ ‫پاســـخ حرکتـــی یـــک موجـــود زنـــده بـــه نـــور‪ ،‬فوتوتا کســـی نـــام دارد‪.‬‬ ‫فوتوتا کســـی مثبـــت موجـــودات زنـــده مثـــل پروانه هـــا حرکـــت ب هس ــمت‬ ‫نـــور اســـت‪ .‬فوتوتا کســـی منفـــی موجـــودات زنـــده به معنـــی دور شـــدن از‬ ‫ن ــور اس ــت‪ .‬مث ــل سوســک ها ک ــه موق ــع روشن ش ــدن چ ــراغ ب ــه گوشــه ای‬ ‫تاری ــک ف ــرار می کنن ــد؛ بنابرای ــن حش ــرات ب ــا پ ــرواز ش ــبانه مث ــل پروان ــه‪،‬‬ ‫مگـــس‪ ،‬پشـــه و ‪ ...‬بـــرای حرکـــت در زیـــر نـــور مـــاه به وجـــود امده ان ــد‪.‬‬ ‫بـــا نگه داشـــتن نـــور منعکس شـــده مـــاه در یـــک زاویـــه ثابـــت‪ ،‬حش ــرات‬ ‫می تواننـــد در یـــک مســـیر ثابـــت پـــرواز کـــرده و یـــک مســـیر مســـتقیم را‬ ‫حف ــظ کنن ــد‪ .‬ای ــن عل ــت ج ــذب حش ــرات ب ــه ن ــور الم ــپ اس ــت‪ .‬چرا غه ــای‬ ‫مصنوع ــی ن ــور طبیع ــی م ــاه را پنه ــان می کنن ــد و حش ــرات را ب ــرای یافت ــن‬ ‫مس ــیر دش ــوار می کن ــد‪ .‬المپ ه ــا روشـ ـن تر به نظ ــر می رس ــند و ن ــور خ ــود‬ ‫را در چن ــد جه ــت تاب ــش می دهن ــد‪ .‬حش ــره به س ــادگی نمی توان ــد مانن ــد‬ ‫م ــاه منب ــع ن ــور را در زاوی ــه ثاب ــت نگ ــه دارد‪ .‬ای ــن ت ــاش ب ــرای حرک ــت در‬ ‫یــک مســیر مســتقیم اســت‪ ،‬امــا درنهایــت در یــک رقــص مارپیــچ بی پایــان‬ ‫دور الم ــپ گرفت ــار می ش ــود‪ .‬عل ــت ج ــذب حش ــرات ب ــه ن ــور الم ــپ و س ــایر‬ ‫روش ــنایی ها ای ــن چرخ ــه اس ــت‪ .‬دانش ــمندان نی ــز ب ــرای مش ــاهده ش ــیوه‬ ‫تغذیـــه و جفت گیـــری حشـــرات‪ ،‬المپ هـــای قرمـــز را اســـتفاده می کنن ــد‪،‬‬ ‫زی ــرا حش ــرات ق ــادر ب ــه دی ــدن ن ــور قرم ــز نیس ــتند‪ .‬ی ــک خ ــط گس ــترده از‬ ‫چراغ ه ــای مصنوع ــی‪ ،‬مانن ــد چراغ ه ــای خیاب ــان در امت ــداد ی ــک بزرگ ــراه‪،‬‬ ‫می توان ــد در برخ ــی ش ــرایط مانع ــی ب ــرای حرک ــت حش ــرات ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫دانش ــمندان این موض ــوع را به عن ــوان «اث ــر مان ــع تص ــادف» می شناس ــند؛‬ ‫زی ــرا بااس ــتفاده از چراغ های ــی ک ــه مان ــع پیمای ــش انه ــا می ش ــود‪ ،‬از حرک ــت‬ ‫حیوان ــات وحش ــی به ط ــور موث ــر در زمی ــن جلوگی ــری می ش ــود‪ .‬یکی دیگ ــر‬ ‫از تاثی ــرات منف ــی ن ــور مصنوع ــی ب ــر روی حش ــرات «اث ــر جاروبرق ــی» ن ــام‬ ‫دارد‪ ،‬جای ــی ک ــه حش ــرات ب ــا ترس ــیم ن ــور از محی ــط طبیع ــی خودفری ــب‬ ‫می خورن ــد؛ بنابرای ــن ه ــر چیزی ک ــه جفت گی ــری و تخم گ ــذاری را تخری ــب‬ ‫کن ــد‪ ،‬می توان ــد ب ــرای ی ــک جمعی ــت خ ــاص فاجعه ب ــار باش ــد‪ .‬متاس ــفانه‪،‬‬ ‫له ــا و‬ ‫ممک ــن اس ــت مگس ه ــا در اط ــراف چراغ ه ــای خیاب ــان در امت ــداد پ ‬ ‫ابراه ه ــا ازدح ــام پی ــدا ک ــرده و قب ــل از انب ــوه م ــردن‪ ،‬تخم ه ــای خ ــود را روی‬ ‫س ــطح جاده ه ــا بگذارن ــد‪ .‬مطالع ــات و تحقیق ــات زی ــادی درم ــورد حض ــور‬ ‫حشــرات و نــور المــپ انجــام شــده اســت و ایــن مطالعــات نشــان می دهــد‬ ‫ً‬ ‫لم ــوج‬ ‫ک ــه حش ــرات درک ــی از رنگ ه ــا دارن ــد و معم ــوال بهرنگ های ــی ب ــا طو ‬ ‫کوتاه تـــر‪ ،‬واضح تـــر و نـــور فرابنفـــش‪ ،‬بیشـــتر وا کنـــش نشـــان می دهن ــد‪.‬‬ ‫یش ــوند‪ .‬رنگ ه ــای ب ــا ای ــن ویژ گ ــی‬ ‫طول موج ه ــا ب ــه نانومت ــر اندازه گی ــری م ‬ ‫ش ــامل رنگ ه ــای س ــبز ی ــا ابی س ــت‪.‬‬ ‫زهرا رضایی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان غیردولتی یکتا‬ ‫سال تحصیلی‪1400-1401 :‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دو شنبه ‪ 9‬خرداد ‪ 28 1401‬شوال ‪ 30 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2509‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران تاکید کرد؛‬ ‫کاهش مدت زمان خاموشی های ناخواسته؛‬ ‫از مهم ترین شاخص های بهره برداری‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران در نشسـت هماهنگـی گـذر از پیـک بـا‬ ‫محوریـت بررسـی اقدامـات حـوزه بهر هبـرداری ایـن شـرکت‪ ،‬گفـت‪« :‬یکـی از اصلی تریـن‬ ‫دغدغه هـای شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران در حـوزه بهره بـرداری‪ ،‬کاهـش مدت زمـان‬ ‫خاموشـی بـرای مشـترکین اسـت»‪ .‬سـید کاظـم حسـینی کارنامـی افـزود‪« :‬توسـعه و‬ ‫ارتقای سـامانه اتوماسـیون شـبکه توزیع برق شـامل راه اندازی نرم افزار ‪ ، SCADA‬نصب‬ ‫کلیدهـای کنتـرل از راه دور به منظـور مانیتورینـگ و کنتـرل شـبکه‪ ،‬نصـب دسـتگاه های‬ ‫‪ CarPC‬مطابـق بـا طـرح هوشمندسـازی مرا کز اتفاقات شـبکه (هما)‪ ،‬توسـعه به کارگیری‬ ‫تلفن های تحت شبکه (‪« ،)IP Phone‬رویت پذیری» نیروگاه های تولید پرا کنده‪ ،‬پیگیری‬ ‫پروژ ههـای ایجـاد قـدرت مانـور و خروجـی فیـدر‪ ،‬پیگیری اجـرای پروژه های توسـعه فیدر‬ ‫از مهم تریـن اقدامـات شـرکت درجهـت کاهـش خاموشـی ها و افزایـش رضایتمنـدی‬ ‫مشـترکین اسـت»‪ .‬وی درادامه بااشـاره به راه اندازی و یکپارچه سـازی مرکز تماس جهت‬ ‫پاسـخگویی بهتـر بـه مشـترکین محتـرم اسـتان گفـت‪« :‬در مواقـع بحـران اعـم از شـرایط‬ ‫نامسـاعد جـوی‪ ،‬طوفـان و یـا خاموشـی های ایام پیک بار‪ ،‬تماس مشـترکین بـا مرا کز ‪۱۲۱‬‬ ‫به طور قابل توجهـی افزایش می یابـد که این موضوع باتوجه به محدودیت های موجود‪،‬‬ ‫سیسـتم های نرم افـزاری و سـخت افزاری به تنهایـی کافـی نبـوده و بـا عـدم پاسـخگویی‪،‬‬ ‫طوالنی شـدن مدت انتظار در صف باعث ایجاد نارضایتی مشـترکین شـد‪ .‬دراین راسـتا‬ ‫اسـتقرار مرکـز تمـاس تـذرو جهـت جلوگیـری از ترافیـک خطـوط در مرا کـز اتفاقات شـبکه‬ ‫(‪ )۱۲۱‬و افزایـش سـطح پاسـخگویی بـه مشـترکین بـوده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬یکـی‬ ‫از سیاسـت های کالن شـرکت توانیـر در سـال های اخیـر‪ ،‬هوشمن دسـازی مرا کـز اتفاقـات‬ ‫شـبکه در شـرکت های توزیع برق بوده اسـت که این موضوع در قالب طرح هما در سـال‬ ‫‪ ۹۹‬در ‪ ۲۴‬شـرکت توزیع برق ‪ ،‬ازجمله شـرکت توزیع برق مازندران اجرایی شـده اسـت که‬ ‫پهـای‬ ‫نطـرح‪ ،‬ارسـال سیسـتمی و خـودکار خاموشـی ها بـه ا کی ‬ ‫از مهم تریـن مزایـای ای ‬ ‫عملیاتـی ‪ ،‬مستندسـازی پایـدار تمامـی حـوادث و اتفاقـات شـبکه ‪ ،‬تکمیـل گـزارش رفـع‬ ‫خاموشـی های فشـار متوسـط‪ ،‬فشـارضعیف و روشـنایی معابـر در نرم افـزار توسـط‬ ‫ا کیپ های عملیاتی به صورت انالین ‪ ،‬کاهش تماس های بیسیم اپراتوری‪ ،‬مانیتورینگ‬ ‫لحظـه ای خودر وهـای اتفاقـات بـر روی نقشـه ‪ ،‬شناسـایی نزدیک تریـن خـودرو بـه محل‬ ‫حادثـه و مشـاهده خودر وهـا بـر روی نقشـه در تلفن همـراه توسـط مشـترکین اسـت»‪.‬‬ ‫مشعل گاز ‪ ۸۵۰‬خانوار کوهپایه نشین‬ ‫شهرستان «گلوگاه» روشن شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هم زم ــان ب ــا مراس ــم افتت ــاح ط ــرح گازرس ــانی ب ــه ‪ ۱۰‬روس ــتای کوهپایه نش ــین‬ ‫بخــش هزارجریــب شهرســتان گلــوگاه‪ ،‬مشــعل گاز طبیعــی ‪ ۸۵۰‬خانــوار این بخــش‬ ‫روش ــن ش ــد‪ .‬ط ــی مراس ــمی ب ــا حض ــور نماین ــده م ــردم بهش ــهر‪ ،‬گل ــوگاه و ن ــکا در‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬فرمان ــدار گل ــوگاه‪ ،‬سرپرس ــت ش ــرکت گاز اس ــتان و‬ ‫دیگــر مســئولین شهرســتان‪ ،‬جشــن گازرســانی بــه ‪ ۱۰‬روســتای بخــش هزارجریــب‬ ‫شهرس ــتان گل ــوگاه برگ ــزار ش ــد‪ .‬قاس ــم مایل ــی رس ــتمی (سرپرس ــت ش ــرکت گاز‬ ‫اس ــتان مازن ــدران) بابیان اینک ــه ط ــرح گازرس ــانی ب ــه ای ــن ‪ ۱۰‬روس ــتا ب ــا اعتب ــاری‬ ‫بال غب ــر ‪5.16‬میلیاردتوم ــان به بهر هب ــرداری رس ــید‪ ،‬گف ــت‪« :‬ب ــا گازدار ش ــدن ای ــن‬ ‫روس ــتاها و انج ــام فراین ــد اش ــترا ک پذیری‪ ۸۵۰ ،‬خان ــوار روس ــتایی و بی ــش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫مش ــترک از نعم ــت گاز طبیع ــی بهره من ــد ش ــدند»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ب ــرای گازرس ــانی‬ ‫بـــه ایـــن روســـتاها ‪ ۶۴‬کیلومتـــر شـــبک ه تغذیـــه و توزیـــع اجـــرا شـــده اســـت»‪.‬‬ ‫سرپرســـت شـــرکت گاز اســـتان مازنـــدران بااشـــاره به اینکه امـــروز ســـا کنان ه ــم‬ ‫چــان‪ ،‬ویــوا‪ ،‬وزوار‪ ،‬مصیــب محلــه‪ ،‬لــت کومــه‪ ،‬کلکــت‪ ،‬دهــی‪ ،‬چیــن پــارچ‪ ،‬بــارکال‪،‬‬ ‫اغ ــوزدره روس ــتاهای بخ ــش هزارجری ــب ب ــه ش ــبکه سراس ــری گاز پیوس ــته اند‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬درحال حاض ــر ‪ ۶۲۴‬هزارخان ــوار ش ــهری مازن ــدران براب ــر ب ــا ‪ ۹۹.۹‬درص ــد‬ ‫و ‪ ۴۳۶‬هزارخان ــوار روس ــتایی مع ــادل ‪ ۹۶‬درص ــد ب ــه ش ــبکه گاز سراس ــری وص ــل‬ ‫هس ــتند»‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران مطرح کرد؛‬ ‫تابستان متفاوت‪ ،‬با رویکرد گردشگری در مازندران‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی مازنـدران بابیان اینکـه تابسـتان متفـاوت بـا رویکـرد گردشـگری‬ ‫یخـورد‪ ،‬گفـت‪« :‬جشـنواره های تابسـتانی در اسـتان برنامه ریـزی‬ ‫در اسـتان رقـم م ‬ ‫یشـود»‪ .‬مهدی ایزدی بابیان اینکه جشـنواره های تابسـتانی و ایجاد شـرایط مناسـب‬ ‫م ‬ ‫یسـت کـه بـه همـکاری شـهرداری ها‬ ‫بـرای سـفر کیفـی و مسـئوالنه بـه مازنـدران رویکرد ‬ ‫و دسـتگاه های مرتبـط در تابسـتان برنامه ریـزی خواهیـم کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬به دلیـل شـرایط‬ ‫یهـای گسـتره ناشـی از گردوغبـار در تهـران و برخـی‬ ‫نامطلـوب اب و هوایـی و الودگ ‬ ‫از اسـتان های کشـور‪ ،‬شـاهد افزایـش سـفرهای تابسـتانی بـه مازنـدران خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫این مهـم نیازمنـد برنامه ریـزی و توزیـع سـفر در سـه ماهه تابسـتان اسـت تـا بـه بتـوان‬ ‫تهـای مازنـدران بهـره بـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬سـفرهای انبـوه موردتاییـد‬ ‫به درسـتی از ظرفی ‬ ‫مـا نیسـت و به دنبـال ان هسـتیم تـا در بـازه زمانـی تابسـتان‪ ،‬تمامـی شـهرهای اسـتان‬ ‫را بـا تعریـف برنامـه متنـوع و جـذاب کـه توسـط شـهرداری ها‪ ،‬دسـتگاه های مرتبـط و‬ ‫یشـود بـرای حضـور گردشـگران مهیـا و جـذاب جلـوه‬ ‫شهـای خصوصـی برگـزار م ‬ ‫بخ ‬ ‫دهیـم»‪ .‬مدیـرکل میراث فرهنگـی مازنـدران افـزود‪« :‬پیوسـت سـفر بـه مازنـدران بایـد‬ ‫مبتنی بر حفظ محیط زیست شکننده این استان باشد و برای فرهنگ سازی و اموزش‬ ‫شهـای اقامتـی‪ ،‬تفریحـی و گردشـگری اسـتان‬ ‫گردشـگران این مهـم را به تمامـی بخ ‬ ‫ابلاغ خواهیـم کـرد‪ .‬دریـا‪ ،‬مقصـد پرطرفـدار مازنـدران در تابسـتان اسـت کـه بـا پیگیری و‬ ‫حساسـیت اسـتاندار مازندران درحال ساماندهی سـت‪ .‬سـواحل مازندران نیازمند نگاه‬ ‫ملـی و سـرمایه گذاری های گسـترده و ایجـاد رفـاه بـرای عمـوم مـردم پـس از ازادسـازی‬ ‫انجا مشـده مـورد تا کیـد رئیس جمهـور اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬محصـوالت کشـاورزی دیگـر‬ ‫یشـود کـه می توانـد در گردشـگری موردتوجه‬ ‫فرصـت مازنـدران در تابسـتان محسـوب م ‬ ‫قرار گیرد‪ .‬رونق گردشگری مسئوالنه و مستمر درطول سال می تواند اقتصاد خانوارهای‬ ‫مازندرانـی را تقویـت و مانـع از فـروش زمین هـای کشـاورزی بـرای سـاخت ویلا شـود»‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۲‬نوعروس تحت حمایت کمیته امداد مازندران‪ ،‬روانه خانه بخت شدند‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت خانـواده کمیتـه امـداد مازنـدران گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال‬ ‫جـاری تا کنـون ‪ ۱۸۲‬نفـر از نوعروسـان تحت حمایـت بـا کمـک و مشـارکت خیـران و مرا کـز‬ ‫نیکـوکاری روانـه خانـه بخـت شـدند»‪ .‬سـید موسـی عمـادی ترکامـی گفـت‪« :‬جهیزیـه‬ ‫هریـک از نوعروسـان بـه ارزش ‪ ۳۸‬میلیون تومـان بـا کمـک خیـران و مرا کز نیکـوکاری تهیه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬اقالم جهیزیه شـامل یخچال‪ ،‬پنکه‪ ،‬لباس شـویی‪ ،‬جاروبرقی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تلویزیـون و اجـاق گاز مجموعـا بـه ارزش شـش میلیارد و ‪ ۹۱۶‬میلیون تومـان تهیـه و بـه‬ ‫نوعروسـان تحت حمایـت اهـدا شـد»‪ .‬عمـادی تصریـح کـرد‪« :‬کمیتـه امـداد به منظـور‬ ‫احیـای سـنت حسـنه ازدواج و ترویـج فرهنـگ انفـاق و تقویـت روحیـه مشـارکت های‬ ‫مردمـی در کمـک بـه ازدواج جوانـان تحت حمایت برای شـروع زندگی مشـترک‪ ،‬تسـهیل‬ ‫در امـر ازدواج جوانـان‪ ،‬برنامه ریـزی می کنـد»‪ .‬معـاون حمایت و سلامت خانواده کمیته‬ ‫امـداد مازنـدران بیـان داشـت‪ ۱۱۳« :‬نوعـروس تحت حمایـت نیـز در نوبـت دریافـت‬ ‫جهیزیـه قـرار دارنـد کـه بـا مشـارکت‪ ،‬همدلـی و کمـک خیـران این افـراد نیـز روانـه خانـه‬ ‫بخـت می شـوند»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در مازنـدران ‪ ۸۰۵۰۵‬خانـوار تحت حمایـت کمیتـه امـداد‬ ‫قـرار دارنـد و از خدمـات ایـن نهـاد بهره منـد هسـتند»‪.‬‬ ‫از سر گیری فرایند فراورش گاز در پاالیشگاه گاز سرخون پس از ‪10‬روز‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫سرپرسـت شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم گفـت‪ :‬پـس از ده روز فعالیـت کارکنـان‬ ‫شهـای مختلـف در ایـام ‪ Total Shut Down‬پاالیشـگاه گاز سـرخون‪ ،‬فراینـد فـراورش‬ ‫بخ ‬ ‫گاز طبیعی و سـایر محصوالت جانبی را با روشـن شـدن مشـعل پاالیشـگاه از سـر گرفت‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرنـگار روابط عمومـی شـرکت ملی گاز ایران؛ پارسـا پرویـن افزود‪« :‬درراسـتای‬ ‫افزایـش ضریـب اطمینـان تولیـد پایـدار در صنعـت گاز کشـور و باتوج هبـه زمـان انـدک‬ ‫‪ ، Total S/D‬کارکنـان و متخصصـان تالشـگر و خـدوم ایـن شـرکت توانسـتند مراحـل‬ ‫انجـام تعمیـرات اساسـی و همچنیـن اصالحـات واحدهـای مختلـف پاالیشـگاه گاز‬ ‫سـرخون را بـا همـکاری و همدلـی واحدهـای مختلـف در زمـان انـدک به اتمـام برسـانند‪.‬‬ ‫تهـای تعمیراتـی در ‪Total S/D‬‬ ‫بـا برنامه ریـزی صورت گرفتـه در زمـان انجـام فعالی ‬ ‫گازرسـانی بـه اسـتان هرمـزگان و همچنیـن صنایـع و نیروگا ههـا و ‪ ...‬قطع نگردیـده و کلیه‬ ‫تهـای تعمیراتـی در واحدهـای مختلـف پاالیشـگاه و پـروژه اصالحیـه میترینـگ‬ ‫فعالی ‬ ‫خـط ‪ 20‬اینـچ خروجـی پاالیشـگاه نیـز به صورت کامـل بـا موفقیـت به اتمـام رسـید»‪ .‬وی‬ ‫تهـای تعمیراتـی در زمـان ‪ Total S/D‬بـدون هیچ گونـه حادثـه و با‬ ‫بااشـاره به اینکه فعالی ‬ ‫رعایت کلیه اصول ایمنی و براسـاس اسـتانداردهای تدوین شـده انجام پذیرفته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«راه انـدازی و پایـش ‪ 240‬سـاعته پاالیشـگاه حا کـی از دسـت یابی بـه دانـش فنـی داخلـی‬ ‫دراین خصـوص ‪ ،‬اسـتفاده حدا کثـری از نیروهـای بومـی و متخصصـان منطقـه و حرکتـی‬ ‫یسـت»‪ .‬پرویـن بااشـاره به اینکه اورفیـس از مهم ترین‬ ‫پویـا و مسـتمر ب هسـمت خودکفای ‬ ‫اجـزای سیسـتم های اندازه گیـری کمـی و کیفـی مبـادی تولیـد و صـادرات بـوده‪ ،‬ازایـن رو‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در مدت زمان توتال شات دان با هماهنگی های‬ ‫به عمل امـده بـا مدیریـت هماهنگـی و نظـارت بـر تولیـد و دیسـپاچینگ شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایـران‪ ،‬تعویـض اورفیـس خـط خروجـی پاالیشـگاه گاز سـرخون بـوده اسـت‪ .‬پرویـن‬ ‫یشـائبه‬ ‫سرپرسـت شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم در پایـان از زحمـات و تلاش ب ‬ ‫کلیـه کارکنـان شـرکتی و پیمانـکاری به جهـت مشـارکت در تحقق این مهم تقدیر و تشـکر‬ ‫شهـای مختلـف شـاهد‬ ‫کـرده و ابـراز امیـدواری کـرد؛ بـا همـت و همـکاری کارکنـان در بخ ‬ ‫تهـای روزافـزون در عرصـه رشـد و تعالـی صنعـت گاز کشـور باشـیم‪.‬‬ ‫موفقی ‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫سرپرست کارگاه بیمارستان نیایش خرم اباد ‪:‬‬ ‫بیمارستان نیایش خرم اباد‪ ،‬مدرن ترین مرکز درمانی خواهد بود‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫پـروژه بیمارسـتان ‪ ۵۰۰‬تختخوابـی نیایـش خرم ابـاد‪ ،‬طـی‬ ‫تفاهم نامـه ای در سـال ‪ 13۹۵‬بیـن وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫قرارگاه خاتم و اسـتانداری لرسـتان منعقد شد‪ .‬پیشرفت‬ ‫فیزیکـی ایـن پـروژه بـزرگ درمانـی اسـتان‪ ،‬تـا سـال ‪13۹۷‬‬ ‫مطلـوب اسـت‪ ،‬امـا رفته رفتـه به علـت کمبـود منابـع‬ ‫نطـرح پـس از سـه سـال‬ ‫یشـود‪ .‬امـا ای ‬ ‫مالـی متوقـف م ‬ ‫تعطیلـی‪ ،‬رونـق رضایت بخشـی را در پیـش گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫سرپرست کارگاه بیمارستان نیایش خرم اباد در گفتگوی‬ ‫اختصاصی با روزنامه سـایه؛ بااشـاره به پیشرفت مناسب‬ ‫پـروژه گفـت‪« :‬احـداث ایـن بیمارسـتان‪ ،‬بـا ظرفیـت ‪۵۵۰‬‬ ‫تخـت در سـال ‪ ۱۳۹۵‬بـا فهرسـت بهای ‪ 13۹۵‬توسـط‬ ‫قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا اغـاز شـد»‪ .‬ذبیح الـه رفیعی‬ ‫گفـت‪« :‬پـروژه تـا بـه امـروز ‪ ۸۸‬میلیاردتومـان از دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی لرسـتان دریافت کرده‪ ،‬اما قرارگاه‪ ،‬تابه حال‬ ‫‪ ۱۲۷‬میلیاردتومـان در پـروژه اعتبـار هزینـه کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬پـروژه‪ ۴۰ ،‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫دارد و ‪ ۱۳۰‬تـا ‪ ۱۷۰‬نفـر پرسـنل در سـایت مشـغول کار‬ ‫هسـتند‪ .‬امـا درمجمـوع باتوج هبـه شـرایط تـورم جامعـه‬ ‫نطـرح زیـان ده اسـت»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫و تاخیـرات‪ ،‬پـروژه ای ‬ ‫کارگاه بیمارسـتان نیایـش خرم ابـاد بابیان اینکـه ایـن‬ ‫بیمارسـتان‪ ،‬بیمارسـتانی جنـرال و همـه اسـتاندارهای‬ ‫نطـرح پیشـرفته‬ ‫الزم را داراسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ای ‬ ‫درمانـی در هشـت طبقـه و در دو فـاز شـمالی و جنوبـی‬ ‫در حـال اجراسـت؛ کـه در فـاز شـمالی‪ ،‬تاسیسـات دارای‬ ‫‪ ۴۴‬درصد پیشـرفت‪ ،‬دیوار ها ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬شـیب بندی ‪۱۰۰‬‬ ‫فهـای داخلـی نیـز در حـال اجـرا هسـتند»‪.‬‬ ‫درصـد و کنا ‬ ‫رفیعـی وضعیـت فـاز جنوبـی پـروژه را این گونـه تشـریح‬ ‫کـرد‪« :‬در ایـن فـاز‪ ،‬در حـال احـداث سـازه هسـتیم و در‬ ‫کهـا‪ ۱۰۰ ،‬درصـد سـازه بـه اتمـام رسـیده و ایـن‬ ‫برخـی بلو ‬ ‫فـاز درمجمـوع ‪ ۴۵۰۰۰‬مترمربـع اسـت کـه رونـد مطلوبـی‬ ‫دارد»‪ .‬وی همچنیـن بااشـاره به اعتبـار دریافتـی افـزود‪:‬‬ ‫یهـای اسـتاندار لرسـتان در تقویـت مالـی پـروژه‪،‬‬ ‫«پیگیر ‬ ‫قابل تقدیـر اسـت و از اعتبـارات سـفر رئیس جمهـور‬ ‫مبلـغ ‪ ۲۰‬میلیاردتومـان بـه پـروژه تزریـق شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫پرداخـت ‪ ۲۷۲‬میلیاردتومـان تسـهیالت‪ ،‬از مصوبـات‬ ‫سـفر رئیس جمهـور جهـت ایـن پـروژه بـوده کـه در حـال‬ ‫یسـت و درصـورت پرداخـت ایـن مبلغ‪،‬‬ ‫طـی پروسـه ادار ‬ ‫بخـش زیـادی از مشـکالت حـل خواهد شـد»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫کارگاه بیمارسـتان نیایـش خرم ابـاد زمـان بهر هبـرداری‬ ‫بیمارسـتان را دوسـاله اعلام کـرد و در ایـن رابطـه گفـت‪:‬‬ ‫«ا گـر شـرایط مالـی پـروژه‪ ،‬شـرایط عـادی را طـی کنـد؛ در‬ ‫مدت زمـان دوسـال‪ ،‬تکمیـل و بـه بهره بـرداری خواهـد‬ ‫رسـید»‪ .‬ذبیح الـه رفیعـی همچنیـن تصریـح کـرد‪« :‬تـا‬ ‫تکمیـل نهایـی پـروژه‪ ،‬حـدود ‪ ۹۰۰‬میلیاردتومـان دیگـر‬ ‫اعتبـار نیـاز اسـت و مسـئوالن اسـتانی در تلاش هسـتند‬ ‫تـا خللـی در پرداخـت مطالبـات ایـن طـرح بـزرگ درمانـی‬ ‫ایجـاد نشـود‪ ،‬تـا در موعـد مقـرر‪ ،‬تکمیل و به بهر هبـرداری‬ ‫برسـد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه سایه 2889

روزنامه سایه 2889

شماره : 2889
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!