روزنامه سایه شماره 2508 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2508

روزنامه سایه شماره 2508

روزنامه سایه شماره 2508

‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫هیچ وقت تهدید را کوچک نمی گیریم‬ ‫ تاییدرسیدننظریهنسبیتعام‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1919‬؛ نظریـه «نسـبیت عـام» البـرت اینشـتین کـه توصیـف‬ ‫کنونـی گرانـش در فیزیـک نوین اسـت؛ توسـط «ارتور ادینگتـون» در مـورد انحراف نور‬ ‫ستاره ها طی خورشیدگرفتگی تایید؛ و بعدها با مطالعات بیشتر و توسعه این علم‪،‬‬ ‫بیـن ‪ ۱۹۶۰‬تـا ‪ ،۱۹۷۵‬وارد جریـان اصلـی فیزیـک نظری و اخترفیزیک شـد‪.‬‬ ‫ت پهپادهـا در‬ ‫رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح باتا کیدبـر اهمیـ ‬ ‫رز مهـای نویـن‪ ،‬گفـت‪« :‬ارتـش بـا درک دقیـق نیـاز نبردهـای اینـده‬ ‫با اسـتفاده از روش ها و تجهیزات جدید وارد صحنه و عرصه متحول‬ ‫امـروز و اینـده شـده اسـت و خوشـبختانه امـروز در عرصـه پهپـادی‬ ‫ایـن توانمنـدی را در ارتـش دیدیـم»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی ارتـش؛‬ ‫سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری پس از بازدید از پایگاه پهپادی‬ ‫راهبـردی ‪ ۳۱۳‬گفـت‪« :‬امـروز برایـم فوق العـاده استثنایی سـت کـه‬ ‫چنیـن قـدرت قابل توجهـی در حـوزه پهپـادی را در ارتـش ایـران‬ ‫مشـاهده کـردم‪ .‬مـا هیچ وقت تهدید را کوچک نمی گیریم‪ ،‬دشـمن را‬ ‫ً‬ ‫خـواب فـرض نمی کنیـم؛ چشـمانمان بـاز اسـت و دائمـا هوشـیار و مراقـب هسـتیم»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 27 1401‬شوال ‪ 29 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2508‬تومان‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کارکردها و الزامات مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫ایـا واقعـا اراده ای در میـان هسـت کـه بخواهد االم‬ ‫التیام االم ابادان‬ ‫با اعالم عزای عمومی و دردهای خوزسـتانی ها را التیام ببخشد؟ جنگ‬ ‫تحمیلی و خسـارات ناشـی از ان را هیچ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫«می زیاده»؛ از ن�بوغ تا جنون‬ ‫«م ــاری الی ــاس زی ــاده»؛ ش ــاعر‪ ،‬نویس ــنده و مترج ــم‪ ،‬کم ح ــرف‪ ،‬لجب ــاز‪ ،‬مغ ــرور‪ ،‬باه ــوش‬ ‫و زیب ــا‪ ،‬متول ــد ‪ 11‬فوری ــه س ــال ‪ ۱۸۸۶‬در ناص ــره و پ ــس از م ــرگ ب ــرادرش‪ ،‬تنه ــا فرزن ــد‬ ‫خانــواده‪ .‬پــدرش «الیــاس زاخــور» نویســنده بــود و ویراســتار؛ و در نشــریه «المحروســه»‬ ‫فعالی ــت می ک ــرد؛ نش ــریه ای ک ــه س ــال هابعد امتی ــازش را خری ــد‪ .‬م ــادرش «نزههمعم ــر»‬ ‫نویس ــنده ب ــود و مطالع ــات ادب ــی فراوان ــی داش ــت‪ .‬م ــی (مخف ــف ن ــام اصل ـی اش م ــاری)‬ ‫دوران تحصیل ــش را در ناص ــره‪ ،‬لبن ــان و بی ــروت گذران ــد‪ .‬تحصی ــل در صومع ــه راهب ــان‬ ‫فرانســـوی در لبنـــان باعـــث شـــد بـــه فلســـفه و تاریـــخ ادبیـــات عالقه منـــد و نی ــز ب ــا‬ ‫زبان هــای فرانســوی‪ ،‬المانــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬اســپانیایی و ایتالیایــی اشــنا شــود‪ .‬در همــان‬ ‫صومع ــه ب ــود ک ــه نواخت ــن پیان ــو را فرا گرف ــت‪ .‬پس ازانک ــه پ ــدرش ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طراحی توانمندی‬ ‫ِ‬ ‫در هزاره سوم‬ ‫سـید جـواد سـاداتی نژاد؛ وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬جهـت حمایـت از‬ ‫تولید‪ ،‬تسهیالت سرمایه در گردش به دامداران و مرغداران ارائه؛ و مرغ مازاد‬ ‫تولیدکننـدگان توسـط شـرکت پشـتیبانی امـور دام خریـداری می شـود»‪.‬‬ ‫امدادرسانی برق منطقه ای خوزستان‬ ‫ن‬ ‫به اواربرداری متروپل ابادا ‪‎‎‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫جنگ های اقتصادی و مالی‬ ‫اسیب بیشتری به سالمت می زنند‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبر داد؛‬ ‫‪35‬درصدی ‬ ‫کاهش‬ ‫ِ‬ ‫حوادث مرتبط با گاز‬ ‫‪6‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫شهادت‪ ،‬سابقه ای طوالنی‬ ‫در جامعه روحانیت دارد‬ ‫‪7‬‬ ‫رایگان رایگان‬ ‫گفت وگو با پریسا امامی‬ ‫خالقمجموعه شعر‬ ‫«پالتو»‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫مه ــای امری ــکا علی ــه‬ ‫وزی ــر بهداش ــت ب ــا اعت ــراض ب ــه تحری ‬ ‫مه ــای بانک ــی و مال ــی یک طرف ــه‬ ‫کش ــورها‪ ،‬گف ــت؛ تحری ‬ ‫امری ــکا تلف ــات بس ــیاری را در ح ــوزه س ــامت جهان ــی‬ ‫موج ــب ش ــده اس ــت‪ .‬به گ ــزارش وب ــدا؛ به ــرام عین الله ــی‬ ‫در هفتادوپنجمی ــن مجم ــع جهان ــی س ــامت اف ــزود؛ ب ــا‬ ‫دبی ــرکل س ــازمان جهان ــی بهداش ــت موافق ــم ک ــه صل ــح‬ ‫شش ــرط س ــامت اس ــت‪ .‬ه ــرگاه ک ــه جن ــگ اتف ــاق‬ ‫پی ‬ ‫می افت ــد‪ ،‬گرس ــنگی و بیم ــاری درپ ـی ان خواه ــد ام ــد‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت؛ امــا جنــگ فقــط بــا تفنــگ و گلولــه انجــام‬ ‫گه ــای اقتص ــادی و مال ــی ب ــه س ــامت‬ ‫یش ــود‪ ،‬جن ‬ ‫نم ‬ ‫اس ــیب های بیش ــتری می زنن ــد‪ .‬وزی ــر بهداش ــت اف ــزود؛‬ ‫پاندم ــی کووی ــد‪ ۱۹-‬نش ــان داد ک ــه چگون ــه سیس ــتم های‬ ‫ته ــای جهان ــی اس ــیب پذیرند‪ .‬م ــا در‬ ‫س ــامت در فوری ‬ ‫نس ــال حادتری ــن بح ــران س ــامت در یک قرن اخی ــر‬ ‫سومی ‬ ‫سه ــای مه ــم از ای ــن همه گی ــری‪،‬‬ ‫هس ــتیم و یک ــی از در ‬ ‫یب ــردن ب ــه اهمی ــت سیس ــتم های س ــامت ت ــاب اور‬ ‫پ ‬ ‫شه ــای متعاق ــب ان نه تنه ــا‬ ‫اس ــت‪ .‬همه گی ــری و چال ‬ ‫ی ــک تهدی ــد ب ــرای س ــامت‪ ،‬بلک ــه تهدی ــدی ب ــرای صل ــح‬ ‫یش ــود‪ .‬عین الله ــی تصری ــح ک ــرد؛‬ ‫و امنی ــت محس ــوب م ‬ ‫دراین راس ــتا‪ ،‬س ــازمان جهان ــی بهداش ــت ب ــر ان اسـ ـت که‬ ‫س ــامت هم ــه م ــردم‪ ،‬پای ــه و اس ــاس صل ــح و امنی ــت‬ ‫در جامع ــه اس ــت‪ .‬ب ــه رای ــن اس ــاس‪ ،‬قطعنام هه ــای‬ ‫مجم ــع عموم ــی س ــازمان جهان ــی بهداش ــت‪ ،‬ب ــه نق ــش‬ ‫س ــامت در ارتق ــای صل ــح به عن ــوان مهم تری ــن عام ــل‬ ‫ب ــرای دس ــتیابی ب ــه س ــامت ب ــرای هم ــه م ــردم اش ــاره‬ ‫دارد‪ .‬وی گف ــت؛ حا کمی ــت در ح ــوزه س ــامت جهان ــی‪،‬‬ ‫پیچیــده و غیرمتمرکــز بــوده و نتوانســته اســت دسترســی‬ ‫عادالنــه بــه وا کس ـن ها و نیازهــای پزشــکی دیگــر را تامیــن‬ ‫کن ــد‪ .‬دراین خص ــوص م ــا تا کی ــد داری ــم ک ــه نابراب ــری در‬ ‫دسترســی بــه وا کس ـن ها می توانــد ازطریــق تولیــد داخلــی‬ ‫وا کسـ ـن ها حل وفص ــل ش ــود‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ س ــازمان‬ ‫جهان ــی بهداش ــت بای ــد ب ــه ایف ــای نق ــش تس ــهیلگرانه‬ ‫خ ــود در دسترس ــی عادالن ــه ب ــه وا کس ــن‪ ،‬تولی ــد داخل ــی‬ ‫ان و خوداتکای ــی منطقـ ـه ای دراین خص ــوص ادام ــه‬ ‫دهــد‪ .‬مــا بــرای تقویــت تولیــد داخلــی وا کســن‪ ،‬دسترســی‬ ‫ب ــه ان و داروه ــای با کیفی ــت‪ ،‬ایم ــن و مقرون به صرف ــه و‬ ‫محص ــوالت دیگ ــر س ــامت ت ــاش خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫رشد چشمگیر اقتصادی ونزوئال‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۱‬درحال ــی اولی ــن‬ ‫س ــال رش ــد اقتص ــادی ونزوئ ــا از‬ ‫زم ــان اغ ــاز «جن ــگ اقتص ــادی‬ ‫امپریالیس ــم امری ــکای ش ــمالی»‬ ‫ب ــود ک ــه پ ــس از دوره بی ــش از‬ ‫جس ــاله از بح ــران اقتص ــادی و‬ ‫پن ‬ ‫تحریم ه ــای ش ــدید‪ ،‬برخ ــی براورده ــا از رش ــد اقتص ــادی‬ ‫بی ــن پن ــج ت ــا ‪ ۲۰‬درص ــد ای ــن کش ــور امری ــکای جنوب ــی‬ ‫در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬خب ــر می ده ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ اخب ــار‬ ‫مس ــرت بخش از احی ــای اقتص ــادی ونزوئ ــا درحال ــی‬ ‫ب هگ ــوش می رس ــد ک ــه رئیس جمه ــوری ونزوئ ــا ترجی ــح‬ ‫می ده ــد درقب ــال ان‪ ،‬میانه روت ــر ب ــوده و هش ــدار ده ــد‬ ‫هن ــوز راه زی ــادی درپی ــش اس ــت‪ .‬ای ــن کش ــور ح ــوزه‬ ‫لش ــده‬ ‫مه ــای اعما ‬ ‫کارائی ــب از س ــال ‪ ۲۰۱۷‬ب ــا تحری ‬ ‫توس ــط ایاالت متح ــده روب ــرو ب ــوده‪ .‬دول ــت ونزوئ ــا‬ ‫تا کن ــون ب ــا بی ــش از ‪ ۵۰۰‬اق ــدام قه ــری یک جانب ــه مواج ــه‬ ‫ب ــوده ک ــه م ــردم ای ــن کش ــور را از ‪ ۹۹‬درص ــد درام ــد خ ــود‬ ‫مح ــروم ک ــرده اس ــت‪ .‬به گفت ــه نی ــکالس م ــادورو‪۲۰۲۱ ،‬‬ ‫نخس ــتین س ــال رش ــد اقتص ــادی ونزوئ ــا از زم ــان اغ ــاز‬ ‫جن ــگ اقتص ــادی امپریالیس ــم امری ــکای ش ــمالی ب ــود‪.‬‬ ‫فه ــای طوالن ــی ش ــهروندان‬ ‫دراین کش ــور ا کن ــون ص ‬ ‫بی ــن س ــال های ‪ ۲۰۱۷‬ت ــا ‪ ۲۰۱۸‬ب ــرای خری ــد محص ــوالت‬ ‫س ــبد پای ــه خان ــوار ازبین رفت ــه و کمب ــود دارو و غ ــذا‬ ‫به فراموش ــی س ــپرده ش ــده اس ــت‪ .‬اع ــام دول ــت ج ــو‬ ‫یب ــر لغ ــو بخش ــی از‬ ‫بای ــدن رئیس جمه ــوری امری ــکا مبن ‬ ‫مه ــا و مج ــوز ش ــرکت های نفت ــی امری ــکا و اروپ ــا ب ــرای‬ ‫تحری ‬ ‫مذا ک ــره و ش ــروع مج ــدد عملی ــات در ونزوئ ــا‪ ،‬احس ــاس‬ ‫اطمین ــان بیش ــتری ب ــرای رون ــد رش ــد اقتص ــادی ونزوئ ــا‬ ‫به ارمغـــان اورد‪ .‬عالوه برایـــن‪ ،‬وزارت خزانـــه داری امریـــکا‬ ‫مج ــوز مح ــدودی ص ــادر ک ــرد ت ــا ش ــرکت نف ــت امریکای ــی‬ ‫ش ــورون درم ــورد فعالیت ه ــای احتمال ــی این ــده در ونزوئ ــا‬ ‫مذا ک ــره کن ــد‪ .‬خس ــوس فاری ــا مع ــاون و رئی ــس کمیس ــیون‬ ‫اقتصــاد و دارایــی مجلــس ملــی ونزوئــا معتقــد اســت لغــو‬ ‫مه ــا توس ــعه کش ــورش را افزای ــش می ده ــد‪.‬‬ ‫کام ــل تحری ‬ ‫مهــا انعطاف پذیرتــر شــده‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد؛ ا گــر تحری ‬ ‫یک ــه م ــا خواس ــتار ان هس ــتیم زی ــرا‬ ‫ی ــا لغ ــو ش ــوند‪ ،‬چیز ‬ ‫یس ــت و ب هط ــور غیرقانون ــی‬ ‫ای ــن ی ــک سیاس ــت نسل کش ‬ ‫یش ــود‪ ،‬ظرفی ــت رش ــد‬ ‫توس ــط دول ــت اس ــتکبار اعم ــال م ‬ ‫و گس ــترش دس ــتگاه تولی ــدی م ــا بس ــیار تقوی ــت خواه ــد‬ ‫مه ــای‬ ‫ش ــد‪ .‬بی ــش از یک هفت ــه از لغ ــو بخش ــی از تحری ‬ ‫امری ــکا ب ــر صنع ــت نف ــت ک ــه توس ــط دول ــت م ــادورو تایی ــد‬ ‫شــده‪ ،‬می گــذرد‪ ،‬امــا هیچ یــک از طرفیــن جزئیاتــی دربــاره‬ ‫ته ــا ارائ ــه نکرده ان ــد‪ .‬به نوش ــته‬ ‫زم ــان ازس ــرگیری فعالی ‬ ‫بلومب ــرگ‪ ،‬ب ــراورد س ــازمان های بین الملل ــی ازجمل ــه‬ ‫ســپال (کمیســیون اقتصــادی امریــکای التیــن و کارائیــب)‬ ‫و کردی ــت س ــوئیس از رش ــد اقتص ــادی ونزوئ ــا در س ــال‬ ‫جــاری بیــن پنــج تــا ‪۲۰‬درصــد خبــر می دهــد‪ .‬فاریــا گفــت؛‬ ‫ا گــر بــه مــا اجــازه دهنــد ازادانــه نفــت خــود را در بازارهــای‬ ‫بین الملل ــی عرض ــه کنی ــم و ازارواذی ــت ش ــرکت های‬ ‫کش ــتیرانی و جوامع ــی ک ــه عالقه من ــد ب ــه خری ــد نف ــت م ــا‬ ‫هس ــتند به حال ــت تعلی ــق درای ــد‪ ،‬رون ــد رش ــد‪ ،‬چش ــمگیر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬محمــد بارکینــدو دبیــرکل ســازمان کشــورهای‬ ‫ً‬ ‫صادرکنن ــده نف ــت (اوپ ــک) اخی ــرا و درجری ــان س ــفر ب ــه‬ ‫ونزوئــا تا کیــد کــرد صنعــت نفــت ونزوئــا در «زمــان رکــورد»‬ ‫دوس ــاله بهب ــود یافت ــه اس ــت‪ .‬طب ــق اع ــام بان ــک مرک ــزی‬ ‫ونزوئ ــا‪ ،‬ای ــن کش ــور در ‪ ۲۰۲۱‬توانس ــت پ ــس از چهارس ــال‬ ‫از ابرت ــورم خ ــارج ش ــود و ب هم ــدت ‪۱۲‬م ــاه ب ــه ت ــورم زی ــر‬ ‫‪۵۰‬درص ــد دس ــت یاب ــد‪ .‬طب ــق داده ه ــای بان ــک مرک ــزی‬ ‫ته ــا‬ ‫نم ــاه افزای ــش قیم ‬ ‫ونزوئ ــا‪ ،‬دس ــامبر ‪ ۲۰۲۰‬اخری ‬ ‫بی ــش از ‪۵۰‬درص ــد (‪۷۷.۵‬درص ــد) دراین کش ــور ب ــود‪.‬‬ ‫«رصدخان ــه مال ــی ونزوئ ــا» موسسـ ـه ای مرتب ــط زیرنظ ــر‬ ‫مخالفــان دولــت نیــز داد ههــای تغییــرات تورمــی مشــابه بــا‬ ‫انچ ــه بان ــک مرک ــزی ونزوئ ــا ارائ ــه ک ــرده را به ثب ــت رس ــاند‬ ‫و از رش ــد متوس ــط ‪۶.۸‬درص ــدی در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬خب ــر‬ ‫داد‪ .‬دول ــت ونزوئ ــا اع ــام ک ــرد اقتص ــاد ای ــن کش ــور در‬ ‫سه ماه هس ــوم ‪ ۲۰۲۱‬موف ــق ب ــه رش ــد ‪۷.۶‬درص ــدی ش ــد‪.‬‬ ‫ادام کنت‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2508‬‬ ‫التیام االم ابادان با اعالم عزای عمومی‬ ‫مرکزپژوهش هایمجلسمنتشر کرد؛‬ ‫جنگ های اقتصادی و مالی‬ ‫اسیب بیشتری به سالمت می زنند‬ ‫اخبار منفی!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫کارکردها و الزامات «مالیات بر عایدی سرمایه»‬ ‫شه ــای مجل ــس گزارش ــی باعن ــوان‬ ‫مرک ــز پژوه ‬ ‫کارکردهــا و الزامــات مالیــات بــر عایــدی ســرمایه‬ ‫نگ ــزارش درتوضی ــح مالی ــات‬ ‫منتش ــر ک ــرد‪ .‬درای ‬ ‫ب ــر عای ــدی س ــرمایه تصری ــح ش ــده؛ درام ــد‬ ‫حاص ــل از س ــرمایه ب ــه دو ن ــوع درام ــد تقس ــیم‬ ‫یش ــود؛ درام ــد ج ــاری (س ــود) س ــرمایه و‬ ‫م ‬ ‫عای ــدی س ــرمایه‪ .‬درام ــد ج ــاری س ــرمایه‪ ،‬س ــود‬ ‫ناش ــی از س ــرمایه اس ــت ک ــه ط ــی دوره تمل ــک‬ ‫دارای ــی ی ــا س ــرمایه گذاری متناس ــب ب ــا بازده ــی‬ ‫س ــرمایه ی ــا ب هص ــورت درص ــد ثاب ــت کس ــب‬ ‫می ش ــود؛ ام ــا عای ــدی س ــرمایه درامدی س ــت‬ ‫کــه از مابه التفــاوت قیمــت فــروش و خریــد یــک‬ ‫دارای ــی هن ــگام ف ــروش ان به دس ــت می ای ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مث ــا س ــود توزیع ــی س ــهام و درام ــد حاص ــل از‬ ‫اجــاره یــک واحــد اپارتمــان ازجملــه درامدهــای‬ ‫ج ــاری س ــرمایه اس ــت ک ــه از س ــرمایه گذاری‬ ‫در ب ــازار س ــرمایه و ام ــا ک ط ــی دوره تمل ــک‬ ‫براس ــاس می ــزان بازده ــی ی ــا ق ــرارداد اولی ــه‬ ‫یه ــا‬ ‫به دس ــت می ای ــد؛ ح ــال ا گ ــر ای ــن دارای ‬ ‫ب هف ــروش برس ــد‪ ،‬س ــود به دسـ ـت امده از‬ ‫ان ها ک ــه براب ــر تف ــاوت قیم ــت ف ــروش و خری ــد‬ ‫یس ــت‪ ،‬به عن ــوان عای ــدی ی ــا زی ــان‬ ‫دارای ‬ ‫یش ــود‪ .‬مالی ــات‬ ‫یه ــا تلق ــی م ‬ ‫س ــرمایه دارای ‬ ‫یس ــت‬ ‫ب ــر عای ــدی س ــرمایه (‪ ،)CGT‬مالیات ‬ ‫ک ــه ب ــر عای ــدی حاص ــل از نقل وانتق ــال‬ ‫یهــای ســرمایه ای شــامل‬ ‫(خریدوفــروش) دارای ‬ ‫ان ــواع دارای ــی منق ــول ی ــا غیرمنق ــول‪ ،‬مش ــهود‬ ‫ی ــا نامش ــهود وض ــع ش ــود‪ .‬در ادام ــه گ ــزارش‬ ‫شه ــای مجل ــس کارکرده ــای ای ــن‬ ‫مرک ــز پژوه ‬ ‫پای ــه مالیات ــی تش ــریح ش ــده و ام ــده؛ کنت ــرل‬ ‫س ــودا گری یک ــی از کارکردهاس ــت‪ .‬افزای ــش‬ ‫ته ــای غیرمول ــد همچ ــون‬ ‫هزین ــه فعالی ‬ ‫س ــفته بازی و س ــودا گری در ب ــازار ام ــا ک‪ ،‬ارز‪،‬‬ ‫یک ــه ب هط ــور موث ــر مزی ــت‬ ‫س ــکه و ‪ ...‬به نحو ‬ ‫خــود را از دســت بدهنــد‪ ،‬یکــی از اهــداف وضــع‬ ‫مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه اس ــت‪ .‬درواق ــع‬ ‫س ــودا گران در هن ــگام افزای ــش قیم ــت برخ ــی‬ ‫یه ــا و ب ــا پیش بین ــی اینک ــه در این ــده‬ ‫دارای ‬ ‫یه ــا بیش ــتر خواه ــد ش ــد‪،‬‬ ‫قیم ــت ان دارای ‬ ‫یه ــا می کنن ــد و‬ ‫ش ــروع ب ــه خری ــد ای ــن دارای ‬ ‫ً‬ ‫معمــوال پــس از ی ـک دوره کوتاه مــدت دارایی هــا‬ ‫را بــا قیمــت باالتــر ب هفــروش می رســانند؛ امــا بــا‬ ‫وض ــع ای ــن مالی ــات انگی ــزه س ــودا گران ب ــرای‬ ‫مب ــادرت ب ــه خریدوف ــروش دارایی ه ــا کاه ــش‬ ‫می یاب ــد و ای ــن بازاره ــا تبدی ــل ب ــه بس ــتری ارام‬ ‫ب ــرای تقاض ــای واقع ــی خانواره ــا خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تامی ــن درام ــد دول ــت از دیگ ــر کارکرده ــا عن ــوان‬ ‫ش ــده و ام ــده؛ یک ــی از مهم تری ــن اث ــار مالی ــات‬ ‫ب ــر عای ــدی س ــرمایه‪ ،‬کم ــک ب ــه تامی ــن مناب ــع‬ ‫یبــر تجــارب بســیاری‬ ‫بــرای دولــت اســت‪ .‬مبتن ‬ ‫از کش ــورها وض ــع مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه‬ ‫موجــب افزایــش درامدهــای مالیاتــی می شــود‪.‬‬ ‫س ــهم قابل توجه ــی از درامده ــای مالیات ــی در‬ ‫کش ــورهای مختل ــف متعل ــق ب ــه درامده ــای‬ ‫حاص ــل از مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه اس ــت‪.‬‬ ‫دراین گ ــزارش بابیان اینک ــه ارتق ــای عدال ــت در‬ ‫جامعــه از دیگــر پیامدهــای مالیــات بــر عیــدی‬ ‫س ــرمایه اس ــت‪ ،‬عن ــوان ش ــده؛ ازجمل ــه ن ــکات‬ ‫قابل توج ــه درب ــاره وض ــع مالی ــات ب ــر عای ــدی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫س ــرمایه بهب ــود عدال ــت افق ــی و عمود ‬ ‫درواق ــع وض ــع مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه ب ــه‬ ‫رعای ــت عدال ــت بی ــن کس ــانی که درام ــد حاص ــل‬ ‫از نی ــروی کار کس ــب می کنن ــد و کس ــانی که‬ ‫عای ــدی س ــرمایه دارن ــد کم ــک می کن ــد‪.‬‬ ‫نگ ــزارش ذک ــر ش ــده؛ ترغی ــب بنگا هه ــا ب ــه‬ ‫درای ‬ ‫تامی ــن مال ــی داخل ــی ه ــم در نتیج ــه مالی ــات‬ ‫ب ــر عای ــدی س ــرمایه ممک ــن اس ــت‪ .‬مالی ــات ب ــر‬ ‫عای ــدی س ــرمایه درخص ــوص دارای ــی س ــهام‪،‬‬ ‫می توان ــد تصمیم ــات بنگا هه ــای اقتص ــادی‬ ‫ً‬ ‫خصوص ــا درم ــورد توزی ــع س ــود و تامی ــن مال ــی‬ ‫را تحت تاثی ــر ق ــرار ده ــد‪ .‬ا گ ــر ن ــرخ مالی ــات‬ ‫ب ــر عای ــدی س ــرمایه نس ــبت ب هن ــرخ س ــود‬ ‫نت ــر باش ــد‪ ،‬ش ــرکت ها‬ ‫تقس ــیمی س ــهام پایی ‬ ‫انگی ــزه کمت ــری ب ــرای توزی ــع س ــود خواهن ــد‬ ‫داش ــت و به ج ــای ان اق ــدام ب ــه بازخری ــد س ــهام‬ ‫خ ــود از ب ــازار می کنن ــد‪ .‬مالی ــات ب ــر عای ــدی‬ ‫س ــرمایه ب ــا تغیی ــردادن هزین ــه نس ــبی مناب ــع‬ ‫مختل ــف تامی ــن مال ــی ش ــرکت ها (ازقبی ــل‬ ‫بده ــی ی ــا انتش ــار س ــهام جدی ــد) منج ــر ب ــه‬ ‫یک ــه‬ ‫یگ ــردد به نحو ‬ ‫تغیی ــر رفت ــار بنگا هه ــا م ‬ ‫بنگا هه ــا ب ــه تامی ــن مال ــی داخل ــی ترغی ــب‬ ‫یش ــوند‪ .‬در ادام ــه ای ــن گ ــزارش ارتق ــای‬ ‫م ‬ ‫لش ــدگی) در نتیج ــه‬ ‫کارای ــی (باتوج هب ــه اث ــر قف ‬ ‫مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه تش ــریح ش ــده و‬ ‫ام ــده؛ یک ــی از کارکرده ــای مالی ــات ب ــر عای ــدی‬ ‫س ــرمایه (‪ )CGT‬ارتق ــای کارای ــی در اقتص ــاد‬ ‫یش ــود س ــرمایه ها‬ ‫کش ــور اس ــت؛ زی ــرا موج ــب م ‬ ‫ب هس ــمت تولی ــد واقع ــی س ــوق پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫البتــه بایــد در طراحــی پایــه مالیاتــی توجــه کــرد‬ ‫لش ــدگی و انح ــراف کارای ــی اتف ــاق‬ ‫ک ــه اث ــر قف ‬ ‫لش ــدگی به این معناسـ ـت که‬ ‫نیفت ــد‪ .‬اث ــر قف ‬ ‫س ــرمایه گذاران‪ ،‬ب ــرای به تعویق انداخت ــن‪،‬‬ ‫کاه ــش ی ــا معافی ــت مالی ــات‪ ،‬دارایی هایش ــان‬ ‫را بیش ازح ــد بهین ــه ن ــزد خ ــود نگ ــه می دارن ــد‬ ‫و نمی فروش ــند و ای ــن فراین ــد تخصی ــص و‬ ‫توزی ــع کارا و بهین ــه را به خط ــر می ان ــدازد‪.‬‬ ‫نگ ــزارش طراح ــی پارامتره ــای مالی ــات ب ــر‬ ‫درای ‬ ‫عایــدی ســرمایه نیازمنــد توجــه بــه مالحظــات‬ ‫مختلف ــی دانس ــته ش ــده اس ــت ک ــه مهم تری ــن‬ ‫نه ــا تش ــریح ش ــده اس ــت‪ .‬درام ــد مش ــمول‬ ‫ا ‬ ‫نم ــوارد اس ــت ک ــه درتوضی ــح‬ ‫مالی ــات یکی ازای ‬ ‫ان‪ ،‬بی ــان ش ــده؛ به طورکل ــی عای ــدی س ــرمایه‬ ‫براب ــر اس ــت ب ــا تف ــاوت قیم ــت ف ــروش و قیم ــت‬ ‫خری ــد ک ــه ای ــن تف ــاوت می توان ــد مثب ــت ی ــا‬ ‫ً‬ ‫منف ــی باش ــد‪ .‬عموم ــا درام ــد مش ــمول مالی ــات‬ ‫هم ــان عای ــدی س ــرمایه اس ــت ک ــه جوام ــع‬ ‫مختل ــف س ــه ن ــوع رفت ــار نس ــبت به ان دارن ــد‪:‬‬ ‫ع ــدم ش ــمول‪ ،‬ش ــمول جزئ ــی و ش ــمول کام ــل‪.‬‬ ‫نگ ــزارش ب ــا توضی ــح م ــوارد مذک ــور‪ ،‬رفت ــار‬ ‫درای ‬ ‫مالیاتــی هــر کشــور نســبت بــه عایــدی ســرمایه‬ ‫یش ــود‪ .‬درم ــورد دوره نگه ــداری ام ــده؛‬ ‫بی ــان م ‬ ‫ا کث ــر کش ــورها معی ــاری را تحت عن ــوان م ــدت‬ ‫نگه ــداری درنظ ــر می گیرن ــد ک ــه درص ــورت‬ ‫نش ــده‪،‬‬ ‫نگه ــداری بی ــش از م ــدت تعیی ‬ ‫می ــزان مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه ازطری ــق‬ ‫ن ــرخ ی ــا می ــزان ش ــمولیت کاه ــش می یاب ــد‬ ‫ی ــا به طورکل ــی دارای ــی مش ــمول مالی ــات‬ ‫یش ــود‪ .‬به طورکل ــی دلی ــل به کارگی ــری‬ ‫نم ‬ ‫ای ــن سیاس ــت‪ ،‬حمای ــت از س ــرمایه گذاری‬ ‫ب هص ــورت بلندم ــدت اس ــت‪ .‬مولف ــه دیگ ــر در‬ ‫شه ــای مجل ــس تعدی ــل‬ ‫گ ــزارش مرک ــز پژوه ‬ ‫عای ــدی س ــرمایه نس ــبت ب ــه ت ــورم دانس ــته‬ ‫ش ــده و ام ــده؛ برخ ــی براین باورندک ــه عای ــدی‬ ‫حقیق ــی بای ــد مش ــمول مالی ــات ق ــرار گی ــرد‬ ‫و برخ ــی معتقدن ــد ک ــه بای ــد عای ــدی اس ــمی‬ ‫مش ــمول مالی ــات باش ــد‪ .‬به طورکل ــی دس ــته‬ ‫اول براین موض ــوع تا کی ــد دارن ــد ک ــه چ ــون‬ ‫ً‬ ‫صرفــا عایــدی اســمی دارایــی متناســب بــا تــورم‬ ‫افزای ــش یافت ــه و تغیی ــری در ق ــدرت خری ــد او‬ ‫ایج ــاد نش ــده اس ــت‪ ،‬نبای ــد عای ــدی اس ــمی‬ ‫مبن ــای اخ ــذ مالی ــات باش ــد‪ .‬ازطرف دیگ ــر‬ ‫دس ــته دوم تعدی ــل عای ــدی نس ــبت ب ــه ت ــورم را‬ ‫باع ــث خدش ــه در عدال ــت مالیات ــی می دانن ــد؛‬ ‫چرا ک ــه برخ ــاف طبق ــات پایی ــن درام ــدی ک ــه‬ ‫نه ــا حاص ــل از کار‬ ‫س ــهم عم ــده درامده ــای ا ‬ ‫اس ــت‪ ،‬بخ ــش بزرگ ــی از درامده ــای طبق ــات‬ ‫ب ــاالی درام ــدی را درام ــد س ــرمایه تش ــکیل‬ ‫می ده ــد؛ درنتیج ــه تعدی ــل عای ــدی نس ــبت‬ ‫ب ــه ت ــورم بیش ــتر طبق ــات ب ــاالی درام ــدی را‬ ‫یس ــازد و عدال ــت افق ــی و عم ــودی‬ ‫منتف ــع م ‬ ‫در نظ ــام مالیات ــی را خدشـ ـه دار می کن ــد‪ .‬ن ــرخ‬ ‫نگ ــزارش‬ ‫مالی ــات دیگ ــر مولف ــه مورداش ــاره درای ‬ ‫اس ــت ک ــه درتوضی ــح ان‪ ،‬بی ــان ش ــده؛ تعیی ــن‬ ‫نــرخ مالیــات بــر عایــدی ســرمایه‪ ،‬تحــت الگــوی‬ ‫مالی ــات ب ــر مجم ــوع درام ــد اش ــخاص حقیق ــی‬ ‫ی ــا مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه ب هص ــورت‬ ‫جدا گان ــه‪ ،‬می توان ــد تاثی ــر مهم ــی ب ــر برنام ــه و‬ ‫ً‬ ‫رفتاره ــای مالیات ــی اف ــراد داش ــته باش ــد‪ .‬مث ــا‬ ‫تنظی ــم ن ــرخ مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه باالت ــر‬ ‫یــا کمتــر از نــرخ مالیــات بــر بهــره بانکــی یــا ســود‬ ‫توزیع ــی س ــهام می توان ــد نق ــش موث ــری ب ــر‬ ‫تصمیمــات ســرمایه گذاری افــراد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن گــزارش ذکــر شــده؛ مســئله زیــان‬ ‫از مولف هه ــای دیگ ــر اس ــت‪ .‬یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫مســائل در طراحــی مالیــات بــر عایــدی ســرمایه‬ ‫توج ــه ب ــه مس ــئله زی ــان س ــرمایه اس ــت ک ــه‬ ‫کش ــورهای مختل ــف‪ ،‬رفت ــار مالیات ــی متفاوت ــی‬ ‫ً‬ ‫نس ــبت به ان اتخ ــاذ کرده ان ــد و معم ــوال ان را‬ ‫از عای ــدی س ــرمایه ی ــا س ــایر درامده ــا کس ــر‬ ‫می کنن ــد‪ .‬به تعویق انداخت ــن بده ــی مالیات ــی‬ ‫یس ــازی‬ ‫از مولف هه ــای الزم در عملیات ‬ ‫مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه عن ــوان ش ــده و‬ ‫ام ــده؛ یک ــی از موضوع ــات مه ــم در طراح ــی‬ ‫مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه‪ ،‬درنظرگرفت ــن‬ ‫قواع ــدی ب ــرای به تعویق انداخت ــن پرداخ ــت‬ ‫مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه در م ــوارد خ ــاص‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن قواع ــد جه ــت اه ــداف مختلف ــی‬ ‫یت ــوان‬ ‫نه ــا م ‬ ‫یش ــود ک ــه ازجمل ــه ا ‬ ‫ایج ــاد م ‬ ‫به کم ــک ب ــه مدیری ــت جری ــان نقدینگ ــی‬ ‫نب ــردن موان ــع ب ــرای رش ــد‬ ‫کسـ ـب وکارها‪ ،‬ازبی ‬ ‫مش ــاغل موف ــق و جلوگی ــری از تخلی ــه س ــرمایه‬ ‫تج ــاری (س ــرمایه درگردش) از اقتص ــاد اش ــاره‬ ‫ک ــرد ک ــه همگ ــی ای ــن اه ــداف موج ــب کارای ــی‬ ‫یش ــوند‪ .‬نح ــوه‬ ‫بیش ــتر در نظ ــام اقتص ــادی م ‬ ‫ش ــمول واحده ــای مس ــکونی ش ــخصی مولف ــه‬ ‫شه ــای‬ ‫یس ــت ک ــه در گ ــزارش مرک ــز پژوه ‬ ‫نهای ‬ ‫مجل ــس موردتوج ــه ق ــرار گرفت ــه اس ــت و بی ــان‬ ‫ش ــده؛ یکی دیگ ــر از مالحظ ــات مه ــم درم ــورد‬ ‫مالی ــات ب ــر عای ــدی س ــرمایه‪ ،‬رفت ــاری مالیات ــی‬ ‫بــا ســکونتگاه افــراد اســت‪ .‬تعــدادی از کشــورها‬ ‫به کل ــی واحده ــای مس ــکونی را ب هش ــرط انکه‬ ‫ان واحــد یــک دارایــی شــغلی نباشــد یــا مرتبــط‬ ‫ب ــا اه ــداف ش ــغلی مورداس ــتفاده ق ــرار نگی ــرد‪،‬‬ ‫مع ــاف از مالی ــات ق ــرار داده ان ــد‪.‬‬ ‫ن می رود؟‬ ‫سنت کهن مهاجرت ماهیان از بی ‬ ‫کوچ بی بازگشت مسافران دریا‬ ‫کارش ــناس ارش ــد بیوسیس ــتماتیک جانوری و‬ ‫محقق ماهیان غیربومی‪ ،‬ضمن روایت تاریخی‬ ‫ک ــوچ ماهیان در زیس ــتگاه ها می گوید؛ تغییرات‬ ‫اقلیمی و فعالیت های انس ــانی س ــبب شده اند‬ ‫ت ــا مهاج ــرت ماهی ــان بیش ازپی ــش به خط ــر‬ ‫بیفتد‪ .‬به گزارش ایس ــنا؛ میالد خس ــروی افزود؛‬ ‫ب ــرای تش ــریح موض ــوع مهاج ــرت ماهی ــان‬ ‫بای ــد نگاه ــی ب ــه بح ــث تکام ــل بیندازی ــم‪ .‬از‬ ‫س ــال هاپیش رقابت بین موجودات زنده برای‬ ‫کسب منابع و مواد غذایی وجود داشته است‪.‬‬ ‫زندگ ــی و حی ــات از دریاها ش ــروع ش ــده چرا که‬ ‫به ــا و دراث ــر فعالیت های‬ ‫خش ــکی ها پس از ا ‬ ‫اتش فش ــانی پدی ــده امده ان ــد‪ .‬وقت ــی محیطی‬ ‫باش ــد که ش ــرایط زندگ ــی در ان وجود داش ــته‬ ‫باش ــد محدودیت هایی نیز در ان وج ــود دارد‪.‬‬ ‫وقتی در یک محیط جمعیت بیش ــتر می شود‪،‬‬ ‫یش ــود یا اس ــتراتژی‬ ‫گون ــه ی ــا از محیط خارج م ‬ ‫خاص ــی ب ــرای ادام ــه زندگ ــی اتخ ــاذ می کن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود؛ اس ــاس تکام ــل موج ــودات رقابت‬ ‫اس ــت‪ .‬چرایی وج ــود مهاج ــرت در ماهی ــان را‬ ‫یت ــوان به ن ــزاع و تالش برای بقا نس ــبت داد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫ماهی ــان نی ــز باید ب ــرای کس ــب مناب ــع غذایی‬ ‫یش ــدند‬ ‫و جای ــگاه بیش ــتر از دری ــا خ ــارج م ‬ ‫و محی ــط جدی ــدی ک ــه بای ــد ب ــه ان وارد‬ ‫یش ــدند‪ ،‬اب های ش ــیرین ب ــود‪ .‬واردش ــدن‬ ‫م ‬ ‫به ای ــن محی ــط پیش نیازهایی داش ــت تا این‬ ‫موج ــودات بتوانن ــد ام ــاح و س ــطح یون ها در‬ ‫اب را تحم ــل کنن ــد ل ــذا در دس ــتگاه های دفع‬ ‫نه ــا تکامل ــی پدی ــد ام ــد تا‬ ‫ادرار و اندا مه ــای ا ‬ ‫بتوانند از منابع و غذاه ــا بهره ببرند‪ .‬این دلیل‬ ‫مهاج ــرت ماهی ــان اس ــت‪ .‬وی با دس ــته بندی‬ ‫ماهی ــان مهاج ــر گفت؛ ماهی ــان مهاج ــر انواع‬ ‫مختلف ــی دارند‪ .‬برخی برای تخ مگ ــذاری از دریا‬ ‫ً‬ ‫یش ــوند ک ــه اصطالحا‬ ‫وارد اب های ش ــیرین م ‬ ‫انادروم ــوس ن ــام دارن ــد‪ .‬ماهی ــان ازاد مانن ــد‬ ‫ق ــزل االی خ ــال قرم ــز نمونـ ـه ای از این دس ــته‬ ‫ماهیان هس ــتند‪ .‬همچنین ماهی ــان خاویاری‬ ‫نیز ک ــه برای افزایش ش ــانس بقا ج ــای دیگری‬ ‫تخ مگ ــذاری می کنن ــد دراین دس ــته ج ــای‬ ‫می گیرند‪ .‬خس ــروی ادام ــه داد؛ برخی ماهی ها‬ ‫یش ــوند و‬ ‫نی ــز از رودخان ــه ب ــه دری ــا جابج ــا م ‬ ‫کاتادرم ــوس ن ــام دارن ــد‪ .‬مارماه ــی اروپای ــی که‬ ‫از کان ــال ول ــگا ب ــه دریای خ ــزر ام ــده و گونه ای‬ ‫یس ــت دراین دس ــته ج ــای می گی ــرد‪.‬‬ ‫غیربوم ‬ ‫ب ــرای برخ ــی ماهی ــان نی ــز مح ــل تخ مگ ــذاری‬ ‫تفاوت ــی ن ــدارد‪ .‬به این دس ــته از ماهی ــان امفی‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن ماهی ــان بین‬ ‫دروم ــوس گفت ــه م ‬ ‫ای ــن دو محی ــط حرک ــت می کنند‪ .‬دس ــته های‬ ‫فرع ــی دیگری نی ــز وجود دارن ــد‪ .‬برخی فقط در‬ ‫بش ــور زندگی می کنن ــد که اوش ــینودروموس‬ ‫ا ‬ ‫و برخ ــی فق ــط در اب های ش ــیرین هس ــتند و‬ ‫یش ــوند‪ .‬پتامون در‬ ‫پتامودراموس ش ــناخته م ‬ ‫زب ــان یونانی به معنای اب ش ــیرین اس ــت‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدب ــر تاثی ــر انکارناپذی ــر تغیی ــرات اقلیمی‬ ‫روی مهاج ــرت ماهی ها گفت؛ تغییرات اقلیمی‬ ‫طه ــا الگوی‬ ‫یش ــود ت ــا در برخی محی ‬ ‫س ــبب م ‬ ‫بارش ــی تغیی ــر کن ــد و ب ــارش در جای ــی بیش ــتر‬ ‫و در جای ــی کمت ــر ش ــود‪ .‬تغیی ــرات اقلیم ــی‬ ‫یسـ ـت که م ــا در ای ــران ب ــا چش ــم خ ــود‬ ‫چیز ‬ ‫می بینی ــم و حس می کنی ــم‪ .‬وقتی ن ــرخ بارش‬ ‫کم باش ــد و س ــطح اب رودخان هه ــا پایین بیاید‬ ‫و س ــطح اب دریاه ــا باال ب ــرود‪ ،‬تاثی ــرات زیادی‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫روی مهاج ــرت ماهی ــان مش ــاهده م ‬ ‫مهاج ــران ب ــرای ش ــروع فراین ــد مهاج ــرت ب ــه‬ ‫نش ــانگرهای محیط ــی نی ــاز و با سیس ــتم های‬ ‫اب و هوایی س ــروکار دارند‪ .‬وقت ــی دما از حدی‬ ‫نت ــر ب ــرود‪ ،‬ای ــن موج ــودات ب ــه‬ ‫باالت ــر ی ــا پایی ‬ ‫مشکل می خورند‪ .‬درواقع س ــطح اب رودخانه‬ ‫به ان ــدازه ای پایین می اید که ام ــکان مهاجرت‬ ‫از بی ــن مـ ـی رود و جمعی ــت دچ ــار مرگ ومی ــر‬ ‫یش ــود‪ .‬خس ــروی ضمن اش ــاره ب ــه تغییرات‬ ‫م ‬ ‫اقلیم ــی در ای ــران گف ــت؛ ب ــا تغییر دم ــا و تغییر‬ ‫سیستم های بارش ــی موفقیت و عدم موفقیت‬ ‫مهاج ــرت ماهی ــان تحت تاثی ــر ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫این موض ــوع در ایران نیز بررس ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫طب ــق پیش بین ــی نرم افزارهای ــی ک ــه ب ــا هوش‬ ‫مصنوع ــی کار می کنن ــد‪ ،‬طبق اس ــتانداردهای‬ ‫زیست شناس ــی مهاج ــرت‪ ،‬ش ــانس بق ــا در‬ ‫س ــناریوهای اقلیم ــی این ــده کاه ــش یافت ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬طبق پیش بینی های ه ــوش مصنوعی‬ ‫زیس ــتگاه های ماهی ــان مهاج ــر به عل ــت‬ ‫قطعه قطع هش ــدن پایس ــتگی نخواهد داش ــت‬ ‫و کاه ــش جمعی ــت ای ــن گون هه ــا قابل انتظ ــار‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد؛ ب ــرای مث ــال فیل ماهی‬ ‫خاوی ــاری ک ــه نی مق ــرن پی ــش هفت یا هشـ ـت ‬ ‫یش ــد از وضعی ــت مطلوب‬ ‫ن ــوع از ان دی ــده م ‬ ‫فاصل ــه گرفت ــه و در دس ــته ‪ CR‬ی ــا بش ــدت‬ ‫درمعرض انق ــراض قرار گرفته اس ــت‪ .‬همچنین‬ ‫در مناط ــق جنوب ــی کش ــور نی ــز مش ــابه ای ــن‬ ‫اتف ــاق برای ماهی صبور در اس ــتان خوزس ــتان‬ ‫افتاده اس ــت‪ .‬این ماه ــی از ارزش تغذیه باالیی‬ ‫برای م ــردم محلی برخوردار اس ــت و س ــا کنین‬ ‫این مناط ــق ب ــه ای ــن ماه ــی عالقه دارن ــد‪ .‬طی‬ ‫‪ ۲۰‬سال گذش ــته ‪ ۷۰‬درص ــد ب ــارش کاهش یافته‬ ‫و روی این زیس ــتگاه تاثیر گذاش ــته اس ــت‪ .‬این‬ ‫کارش ــناس ابزیان اضافه کرد؛ ارون ــدرود ازلحاظ‬ ‫ش ــوری دچ ــار تغییراتی ش ــده ک ــه در مهاجرت‬ ‫اختالل ایجاد کرده اس ــت‪ .‬همچنین مهاجرت‬ ‫ماهی ــان خاوی ــاری نی ــز به دلی ــل پایی ــن امدن‬ ‫س ــطح رودخانه هایی ک ــه به خزر می رس ــند با‬ ‫چال ــش مواج ــه ش ــده اس ــت‪ .‬ط ــی پژوهش ما‬ ‫در ارس ــباران طب ــق اخری ــن اطالع ــات ماهیان‬ ‫خاویاری ثبت نش ــدند‪ .‬حتی در جنوب کش ــور‬ ‫یش ــد‪،‬‬ ‫و رود کارون ک ــه در ان کوس ــه دی ــده م ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫دیگ ــر کوسـ ـه ای مش ــاهده نم ‬ ‫ادام ــه داد؛ البت ــه عل ــت کاهش جمعی ــت این‬ ‫گونه ها فقط این نیس ــت و این مس ــئله از ابعاد‬ ‫یس ــت‪ .‬عالوه برای ــن بالی‬ ‫مختلف ــی قابل بررس ‬ ‫دیگ ــری به نام سدس ــازی غیراصولی که س ــبب‬ ‫یش ــود گریبان‬ ‫قطعه قطع هش ــدن زیس ــتگاه م ‬ ‫ماهی ــان مهاج ــر را گرفته اس ــت‪ .‬سدس ــازی در‬ ‫همه جای دنیا عام ــل ‪FRAGMENTATION‬‬ ‫ی ــا قطعه قطع هش ــدن زیس ــتگاه ب هش ــمار‬ ‫مـ ـی رود‪ .‬سدس ــازی س ــیکل زندگ ــی یک گون ــه‬ ‫را متاث ــر می کن ــد و بیش ــتر از هم ــه ماهی ــان‬ ‫مهاج ــر تحت تاثی ــر ان هس ــتند‪ .‬در س ــال های‬ ‫اخی ــر تدابیری اندیش ــیده ش ــده ت ــا کانال های‬ ‫عب ــوری ب ــرای ای ــن موج ــودان وج ــود داش ــته‬ ‫باش ــد اما این مورد نیز نمی تواند موفق باش ــد‪.‬‬ ‫دسـ ـت اندازی ب ــه زیس ــتگاه های اب ش ــیرین‬ ‫و برداش ــت بی روی ــه ماسـ ـه های ک ــف بس ــتر‬ ‫رودخان هه ــا ب هص ــورت غیراصول ــی نی ــز عام ــل‬ ‫دیگری ب ــرای تش ــدید این وضعیت نامناس ــب‬ ‫اس ــت‪ .‬در زیس ــتگاه های مناس ــب تخم ری ــزی‬ ‫ا گر ماسـ ـه ها وجود نداشته باش ــند‪ ،‬تخم ریزی‬ ‫ص ــورت نمی گی ــرد‪ .‬خس ــروی درپای ــان گف ــت؛‬ ‫همچنین ورود پس ــاب های خانگی کش ــاورزی‬ ‫ً‬ ‫و صنعتی نیز مزیدبرعلت ش ــده تا عمال محیط‬ ‫ب ــرای زندگ ــی این موجودات نامناس ــب ش ــود‪.‬‬ ‫این عوام ــل درکناره ــم دست به دسـ ـت هم‬ ‫داده ان ــد ت ــا حت ــی زیس ــت معمول ــی ای ــن‬ ‫موج ــودات نی ــز با مش ــکل مواجه ش ــود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ایــا واقعــا اراده ای در میــان هســت کــه بخواهــد االم و دردهــای خوزســتانی ها‬ ‫را التی ــام ببخش ــد؟ جن ــگ تحمیل ــی و خس ــارات ناشـ ـی از ان را هی ــچ ش ــهر‬ ‫و اســـتانی نمی توانـــد درک کنـــد‪ .‬مشـــکالت بی شـــمار اولیـــه ایـــن اس ــتان‬ ‫کـــه همیشـــه ســـپر بـــا بـــوده اســـت و مـــردم ان تا پای جـــان بـــرای حف ــظ‬ ‫ذره ذره خ ــا ک ان ایس ــتاده اند‪ ،‬در کل کش ــور مثال زدنی س ــت‪ .‬ای ــن را م ـ ِـن‬ ‫خوزســـتانی نمی گویـــم‪ .‬ایـــن را تاریـــخ و تجربـــه به اثبـــات رســـانده اس ــت؛‬ ‫شــهرهای خوزســتان به خصــوص ســه شــهر عمــده و بــزرگ ان یعنــی اهــواز‪،‬‬ ‫اب ــادان و خرمش ــهر ک ــه همیش ــه در مظ ــان خط ــر ریزگرده ــا‪ ،‬قطع ــی ب ــرق‪،‬‬ ‫کمب ــود اب و صده ــا درد و م ــرض واردات ــی از همس ــایه عراق ــی ق ــرار دارن ــد‪،‬‬ ‫نی ــازی مب ــرم ب ــه توجه ــی وی ــژه دارن ــد‪ .‬در تابس ــتان ها و در گرم ــای ‪ 50‬درج ــه‬ ‫و بیشــتر‪ ،‬بــرق قطــع می شــود و اهالــی ایــن اســتان تــا حــد گرمازدگــی‪ ،‬مــرگ‬ ‫ً‬ ‫را پی ــش چش ــم خ ــود می بینن ــد و تجرب ــه می کنن ــد‪ .‬ب ــا قط ــع ب ــرق‪ ،‬معم ــوال‬ ‫اب ه ــم ک ــم می ش ــود و ب ــا وج ــود ای ــن نواق ــص‪ ،‬همچن ــان خوزس ــتانی ها‪،‬‬ ‫صب ــر ک ــرده و طاق ــت می اورن ــد و از مس ــئولین حت ــی گل ــه ه ــم نمی کنن ــد‪.‬‬ ‫چهار دهـــه اســـت کـــه ریزگردهـــا و هـــوای الـــوده‪ ،‬بســـیاری از مـــردم ای ــن‬ ‫منطق ــه را ب ــه مش ــکالت قلب ــی و تنفس ــی گرفت ــار ک ــرده اس ــت؛ ام ــا باز ه ــم‬ ‫در وفـــاداری ایـــن مـــردم بـــه نظـــام‪ ،‬کشـــور و دیـــن‪ ،‬کوچک تریـــن خلل ــی‬ ‫وارد نمی کن ــد؛ ام ــا به راس ــتی وق ــت ان نرس ــیده اس ــت ک ــه ب ــرای ریزگرده ــا‪،‬‬ ‫اقدامـــی صـــورت پذیـــرد؟ خوزســـتانی ها معتقدنـــد؛ اینـــک کـــه ریزگرده ــا‬ ‫قس ــمت اعظ ــم کش ــور را دربرمی گی ــرد و حت ــی پایتخت نش ــینان ه ــم از ان‬ ‫ً‬ ‫مص ــون نمانده ان ــد‪ ،‬دولتم ــردان حتم ــا فک ــری ب ــرای ح ــل مش ــکل ریزگرده ــا‬ ‫خواهنـــد کـــرد‪ .‬در خوزســـتان و لرســـتان همـــه را اعتقـــاد بر این ســـت ک ــه‬ ‫منش ــاء ان ع ــراق و عربس ــتان سعودی س ــت و از دول ــت انتظ ــار دارن ــد ک ــه‬ ‫با عنایت بـــه کمک هـــای اقتصـــادی و سیاســـی کـــه جمهـــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران ب ــه ع ــراق می کن ــد‪ ،‬بای ــد و می توان ــد دول ــت ع ــراق را وادار ب ــه پذیرفت ــن‬ ‫مســئولیتش در جهــت جلوگیــری از بیابان زایــی بــا پاشــیدن حداقــل مالــچ‪،‬‬ ‫کن ــد ت ــا دو مل ــت ای ــران و ع ــراق را از ای ــن بدبخت ــی برهان ــد؛ ام ــا اینک ــه چ ــرا‬ ‫تا کنــون ایــن خواســت از قــوه بــه فعــل تبدیــل نشــده‪ ،‬بــر مــا پوشــیده اســت‪.‬‬ ‫حت ــی در ابع ــاد بزرگ ت ــر‪ ،‬ع ــراق بای ــد از عربس ــتان س ــعودی بخواه ــد و ب ــه او‬ ‫تو پاش ه ــا و کمک ه ــای ای ــن کش ــور ب ــه بس ــیاری از‬ ‫ی ریخ ‬ ‫بفهمان ــد؛ وقتـ ـ ‬ ‫کش ــورها‪ ،‬بی ح دو حس ــاب در جری ــان اس ــت‪ ،‬در قب ــال ریزرگرده ــای منطق ــه‬ ‫ه ــم مس ــئول اس ــت و بای ــد دی ــن خ ــود را در این م ــورد ادا کن ــد و در س ــطح‬ ‫باالت ــر‪ ،‬کش ــورهای س ــوریه‪ ،‬ع ــراق و جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪ ،‬از اردوغ ــان‬ ‫ً‬ ‫ج ــدا بخواهن ــد ک ــه دس ــت از اقدام ــات مختل ــف درراس ــتای سدس ــازی های‬ ‫بی مـــورد و بی رویـــه بـــر رودخانه هـــای دجلـــه‪ ،‬فـــرات و ارس بـــردارد ت ــا‬ ‫منطق ــه‪ ،‬ع ــاری از گر دو خا ک ه ــای همیش ــگی ش ــود و س ــا کنان ای ــن س ــه‬ ‫کش ــور ه ــم در مع ــرض بی اب ــی و کم اب ــی ق ــرار نگیرن ــد‪ .‬ای ــن ی ــک خواس ــت‬ ‫معق ــول منطقه ای س ــت ک ــه رج ــب طی ــب اردوغان؛ حا ک ــم ترکی ــه‪ ،‬بای ــد ب ــه‬ ‫تو س ــازهای‬ ‫ان عم ــل کن ــد؛ ام ــا اص ــل مطل ــب ام ــروز م ــا برمی گ ــردد ب ــه ساخ ‬ ‫بی منطــق و غیراســتاندارد در خوزســتان کــه ضایعــات انســانی بســیاری را بــه‬ ‫ای ــن م ــردم نجی ــب و وطن پرس ــت تحمی ــل ک ــرده اس ــت و در چنین مواقع ــی‬ ‫هر دولت ــی ب ــر س ــر کار ب ــوده اس ــت‪ ،‬کل ــی هم ــت ک ــرده و ب ــرای ای ــن م ــردم‬ ‫عـــزادار‪ ،‬دو روز اعـــام عـــزای عمومـــی کـــرده اســـت‪ .‬حال انکـــه بافـــت ای ــن‬ ‫اس ــتان طوری س ــت ک ــه احت ــرام وی ــژه و فراوان ــی ب ــرای درگذش ــتگان ازطری ــق‬ ‫حــوادث قائــل هســتند و حداقــل یک هفتــه بــه ســوگ عزیــزان می نشــینند‪.‬‬ ‫دولـــت بایـــد در کنـــار اعـــام یـــک وضعیـــت فوق العـــاده و تشـــکیل دادگاه‬ ‫فــوری‪ ،‬عاملیــن و مســببان ایــن فاجعــه دل خــراش را به دســت قانــون دهــد‬ ‫و حداقــل بــا بلوکــه و مســدود کردن حســاب های ســازنده مجتمــع متروپــل‪،‬‬ ‫در ی ــک کار کارشناس ــانه‪ ،‬ث ــروت بربادرفت ــه م ــادی س ــا کنین ای ــن مجتم ــع را‬ ‫از س ــرمایه های صاح ــب و س ــازنده ان بگی ــرد تا بدین نح ــو‪ ،‬بعده ــا باز ه ــم‬ ‫ناظـــر قدکشـــیدن ســـاختمان های بساز و بفروشـــی نباشـــیم‪ .‬امیدواری ــم‬ ‫به بهانــه ایــن مصیبــت عظیــم کــه بــر دو شــهر ابــادان و خرمشــهر وارد شــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬بازمان ــدگان ای ــن واقع ــه اس ــفنا ک‪ ،‬هر چه زودت ــر زی ـر پوش ــش دول ــت‬ ‫درامــده و در اســر ع وقت در ایــن هــوای گــرم و کشــنده‪ ،‬بــه انــان پنــاه دهنــد‪.‬‬ ‫ان ش ــاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افتتاح اولین مرکز تخصصی پیش دبستانی‬ ‫ویژه دانش اموزان با اسیب بینایی‬ ‫در مراس ــمی ب ــا حض ــور مع ــاون وزی ــر و رئی ــس س ــازمان اموزش وپ ــرورش‬ ‫اس ــتثنایی‪ ،‬مدی ــرکل اموزش وپ ــرورش خراس ــان رض ــوی و رئی ــس‬ ‫جامع ــه خیری ــن مدرس هس ــاز خراس ــان رض ــوی‪ ،‬اولی ــن مرک ــز تخصص ــی‬ ‫پیش دبس ــتانی وی ــژه دانش ام ــوزان ب ــا اس ــیب بینای ــی در مش ــهد افتت ــاح‬ ‫‪۳‬ه ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش پان ــا؛ حمی ــد طریف ــی حس ــینی گف ــت؛ بی ــش از ‪ ۶‬‬ ‫ش ــهید دانش ام ــوز و بی ــش از ‪ ۴۰۰۰‬ش ــهید معل ــم داری ــم ک ــه نش ــان از ایث ــار‬ ‫و ازخودگذش ــتگی ان ــان ب ــوده اس ــت و درحال حاض ــر عم ــل نی ــک خیری ــن‬ ‫مدرس هس ــاز در ادام ــه راه ای ــن شهداس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه م ــدارس‬ ‫خیرس ــاز ی ــک وجه ــه تربیت ــی ب ــرای دانش ام ــوزان دارن ــد‪ ،‬گف ــت؛ خیری ــن‬ ‫مدرس هس ــاز ی ــک نمون ــه و الگ ــوی کارام ــد از حض ــور م ــردم در عرص ــه‬ ‫اجتماع ــی و کم ــک ب ــه حا کمی ــت دول ــت هس ــتند و براین مبن ــا خیری ــن را‬ ‫ش ــریک خ ــود در فراین ــد تعلیم وتربی ــت می دانی ــم‪.‬‬ ‫تکمیل گازرسانی به ‪ ۷۰۰۰‬روستا تا دوسال اینده‬ ‫سرپرس ــت مدیری ــت هماهنگ ــی ام ــور گازرس ــانی ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران‬ ‫یس ــت و در‬ ‫گف ــت؛ ا کن ــون گازرس ــانی ب ــه مناط ــق ش ــهری در مرحل ــه پایان ‬ ‫مناط ــق روس ــتایی نی ــز ب ــا انج ــام گازرس ــانی ب ــه ‪ ۷۰۰۰‬روس ــتای باقیمان ــده‬ ‫یش ــود‪ .‬ب هگ ــزارش ش ــانا؛‬ ‫در دوس ــال اینده‪ ،‬گازرس ــانی در کش ــور تکمی ــل م ‬ ‫ســید جــال نورموســوی در اییــن تکریــم و معارفــه مدیــران عامــل جدیــد و‬ ‫پیش ــین ش ــرکت گاز اس ــتان ای ــام اف ــزود؛ ا گ ــر روس ــتاها بااس ــتفاده از قوانی ــن‬ ‫جدیــد دارای قابلیــت گازرســانی باشــند‪ ،‬به یقیــن این زمــان کوتا هتــر خواهــد‬ ‫ش ــد و باتوج هب ــه توس ــعه گازرس ــانی در س ــال های اخی ــر‪ ،‬در ح ــوزه ش ــهری‬ ‫در مراح ــل پایان ــی ق ــرار داری ــم و در مناط ــق روس ــتایی رون ــد روبه رش ــد و‬ ‫قابل قبول ــی در دس ــتورکار اس ــت‪.‬‬ ‫انجام محاسبات و برنامه ریزی های مناسب‬ ‫برای کاهش فشار تورمی‬ ‫ته ــای‬ ‫مع ــاون دفت ــر مق ــررات ص ــادرات و واردات وزارت صم ــت درب ــاره عل ‬ ‫تغیی ــر مبن ــای محاس ــبه حق ــوق گمرک ــی گف ــت؛ موض ــوع تغیی ــر ن ــرخ‬ ‫محاس ــبه حق ــوق ورودی براس ــاس قان ــون بودج ــه س ــال ‪ ۱۴۰۱‬اتف ــاق افت ــاده‬ ‫اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ش ــاتا؛ نرگ ــس باق ــری زم ــردی اف ــزود؛ ای ــن بن ــد در قان ــون‬ ‫بودج ــه ‪ ۱۴۰۰‬نی ــز ام ــده ب ــود ام ــا بن ــا به عل ــل و مقتضیات ــی مانن ــد مش ــکالت‬ ‫یک ــرد‪ ،‬دول ــت قب ــل و‬ ‫ناش ــی از افزای ــش قیم ــت کااله ــا و تورم ــی ک ــه ایج ــاد م ‬ ‫دول ــت فعل ــی‪ ،‬نتوانس ــتند ان را اج ــرا کنن ــد؛ بنابرای ــن ق ــرار ش ــد محاس ــبات و‬ ‫برنامه ریزی های ــی ب ــرای کاه ــش س ــود بازرگان ــی انج ــا م ش ــده و فش ــار تورم ــی‬ ‫تاحدممک ــن کاه ــش یاب ــد ک ــه این موض ــوع در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬اتف ــاق افت ــاده و‬ ‫یس ــت‪ .‬وی درب ــاره ل ــزوم انج ــام ای ــن تغیی ــر نی ــز توضی ــح داد؛‬ ‫ا کن ــون‪ ،‬اجرای ‬ ‫یک ــه س ــال ‪ ۱۳۹۷‬درخص ــوص ش ــرایط ارزی کش ــور پی ــش ام ــد‪ ،‬باع ــث‬ ‫اتفاق ‬ ‫ش ــد ک ــه ن ــرخ ثابت ــی اع ــام ش ــود ک ــه دران زم ــان ‪ ۴۲۰۰‬توم ــان تعیی ــن ش ــد و‬ ‫درهمان زم ــان نی ــز باالت ــر از قیم ــت ارز در ب ــازار ب ــود‪.‬‬ ‫رتبه ‪ ۴۳‬ایران در واردات غذا‬ ‫جدیدتری ــن ام ــار منتش ــره ازس ــوی س ــازمان جهان ــی خواروب ــار و کش ــاورزی‬ ‫مل ــل متح ــد (فائ ــو) نش ــان می ده ــد کش ــورهای صنعت ــی بزرگ تری ــن‬ ‫واردکننــدگان مــواد غذایــی در جهــان هســتند‪ .‬فائــو در رده بنــدی ‪ 195‬کشــور‬ ‫جه ــان ک ــه براس ــاس ام ــار س ــال ‪ 2020‬تهی ــه ش ــده اس ــت امری ــکا را به عن ــوان‬ ‫دومیــن واردکننــده بــزرگ محصــوالت کشــاورزی معرفــی کــرده اســت‪ .‬امریــکا‬ ‫نس ــال بی ــش از ‪ 146‬میلی ــارددالر محص ــول کش ــاورزی وارد ک ــرده اس ــت‬ ‫درای ‬ ‫ک ــه بی ــش از ه ــر کش ــور دیگ ــر ب هج ــز چی ــن اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ چی ــن‬ ‫ک ــه پرجمعیت تری ــن کش ــور جه ــان اس ــت ب ــا واردات ‪ 157‬میلی ــارددالری‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در صــدر این رده بنــدی قــرار دارد‪ .‬کشــورهای صنعتــی‬ ‫المــان‪ ،‬هلنــد‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬بلژیــک و کانــادا در رده بنــدی‬ ‫بزرگ تری ــن واردکنن ــدگان محص ــوالت کش ــاورزی رتب هه ــای ‪ 3‬ت ــا ‪ 10‬را ب هخ ــود‬ ‫اختص ــاص داده ان ــد‪ .‬واردات محص ــوالت کش ــاورزی الم ــان در ‪ 2020‬بال غب ــر‬ ‫‪ 95.7‬میلی ــارددالر‪ ،‬هلن ــد ‪ 69.9‬میلی ــارددالر‪ ،‬انگلی ــس ‪ 61.7‬میلی ــارددالر‪،‬‬ ‫ژاپ ــن ‪ 56.8‬میلی ــارددالر‪ ،‬فرانس ــه ‪ 56.2‬میلی ــارددالر‪ ،‬ایتالی ــا‬ ‫‪ 42.5‬میلی ــارددالر‪ ،‬بلژی ــک ‪ 38.4‬میلی ــارددالر و کان ــادا ‪ 35.8‬میلی ــارددالر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــران باوجوداینکــه هفدهمیــن کشــور پرجمعیــت جهان اســت‬ ‫ب ــا واردات ‪ 8.3‬میلی ــارددالری محص ــوالت کش ــاورزی در رتب ــه ‪ 43‬رده بن ــدی‬ ‫جهان ــی بزرگ تری ــن واردکنن ــدگان این محص ــوالت قرارگرفت ــه اس ــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2508‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خودنویس‬ ‫علیعلیپور‪:‬‬ ‫به دنبال رویا و اهداف خودم هستم‬ ‫«طراحی توانمندی» در هزاره سوم‬ ‫ِ‬ ‫بــا اعــام باشــگاه ژیــل ویســنته پرتغــال‪ ،‬علــی علیپــور بــا‬ ‫ً‬ ‫عقــد قــراردادی رســما بــه ایــن باشــگاه پیوســت‪ .‬علیپــور‬ ‫کــه بــا جدایــی از پرســپولیس راهــی پرتغــال شــده بــود‪،‬‬ ‫یکــرد‪ .‬ژیــل‬ ‫پیش ازایــن بــرای ماریتیمــوی پرتغــال بــازی م ‬ ‫ویســنته این فصــل پرتغــال را بــا ‪ ۵۱‬امتیــاز در رده پنجــم‬ ‫جــدول به پایــان بــرد و ازایـن رو‪ ،‬در پلـی اف لیگ کنفرانس‬ ‫اروپــا خواهــد بــود‪ .‬مهاجــم جدیــد تیــم ژیــل ویســنته‬ ‫دربــاره انتخــاب ایــن تیم توضیــح داد و هدف خــود را بازی‬ ‫در لیــگ قهرمانــان عنــوان کــرد‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ علــی‬ ‫علیپــور مهاجــم ایرانــی در پرتغــال راه مهــدی طارمــی را‬ ‫دنبــال می کنــد‪ .‬پــس از دوفصــل رشــد قابل مشــاهده در‬ ‫ماریتیمــو‪ ،‬ایــن مهاجــم تصمیــم گرفــت بــه ژیــل ویســنته‬ ‫بــرود‪ .‬او دنبــال بهبــود جایــگاه خــود در تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫ایــران بــرای حضــور در جام جهانــی قطــر اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بازیکــن بعــد از حضــور در تیــم جدیــد خــود صحبت هایی‬ ‫کــرده اســت کــه در زیــر می خوانیــم‪.‬‬ ‫اهمیـت انتقـال از ماریتیمـو بـه ژ یـل ویسـنته را چگونـه‬ ‫ارزیابـی می کنیـد و چـه انتظاراتـی در باشـگاه جدیـد از‬ ‫شـما مـی رود؟‬ ‫مـن بـه اهدافم در ماریتیمو رسـیده بودم و به همین خاطر‬ ‫یتـر شـوم‪ .‬در‬ ‫کقـدم بـه جلـو برمی داشـتم تـا قو ‬ ‫بایـد ی ‬ ‫این مسـیری کـه دارم به این نتیجـه رسـیدم کـه رفتـن بـه‬ ‫تیمـی بـا رتبـه بهتـر و بـازی در اروپـا مهـم اسـت‪ .‬می خواهم‬ ‫شـرایط و پتانسـیلم را ثابـت کنـم و بـه ژیـل ویسـنته کمـک‬ ‫لهـای‬ ‫کنـم تـا روزبـه روز بهتـر شـود‪ .‬مـن سـعی می کنـم گ ‬ ‫زیادی برای تیمم به ثمر برسـانم و به سـطوح باالتر برسـم‪.‬‬ ‫خیلـی بـازی در لیـگ قهرمانـان را دوسـت دارم و دوسـت‬ ‫نهـدف برسـم‪.‬‬ ‫دارم به ای ‬ ‫سطح فوتبال پرتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫فوتبـال پرتغـال سـطح بسـیارباالیی دارد و در جهان بسـیار‬ ‫شناخت هشـده اسـت‪ .‬اهـداف بسـیار مشـخصی دارم‪.‬‬ ‫راسـتش مـن هـم مثـل طارمـی زیاد بـه پول فکـر نمی کنم و‬ ‫به دنبال شناخت هشـدن و بازی در لیگ قهرمانان هسـتم‪.‬‬ ‫ایـن هدفی سـت کـه دارم و بـرای رسـیدن بـه ان تلاش‬ ‫می کنـم‪ .‬وقتـی بـه ماریتیمـو امـدم ازنظـر مالـی ضـرر کـردم‪،‬‬ ‫چـون پیشـنهادهای خوبـی از چیـن داشـتم؛ امـا بـازی در‬ ‫لیـگ پرتغـال خیلی بهتـر بـود و به همین خاطـر ماریتیمو را‬ ‫انتخـاب کـردم‪.‬‬ ‫ایـا نقـش ر یـکاردو سـوارس مر بـی تیـم را در جـذب خـود‬ ‫می دانیـد؟ ایـا تاب هحـال درمـورد انچـه از شـما انتظـار‬ ‫دارنـد‪ ،‬صحبـت کرده ایـد؟‬ ‫مـن بـرای همـه مربیـان احتـرام زیـادی قائلـم و پرتغـال‬ ‫یهـای جهـان را دارد‪ .‬همـه بازیکنـان خـوب‬ ‫بهتریـن مرب ‬ ‫به دنبـال مربیـان خـوب هسـتند تـا بتوانند مکمـل یکدیگر‬ ‫یهـای ژیـل ویسـنته را تماشـا کـردم و‬ ‫باشـند‪ .‬مـن باز ‬ ‫همان طورکـه گفتـم احسـاس کـردم مربـی چگونـه تیـم را‬ ‫ب هشـکل مثبتـی کنتـرل می کنـد و بـا بازیکنـان ارتبـاط برقرار‬ ‫یکـردم‪ ،‬تیمـی‬ ‫یهـا را تماشـا م ‬ ‫نکـه باز ‬ ‫می کنـد‪ .‬هرزما ‬ ‫سـرحال‪ ،‬پرانـرژی و بـا اسـتراتژی دیـدم‪ .‬ایـن به خاطـر‬ ‫یسـت امـا مـا مسـتقیم صحبـت نکردیـم‪ .‬مـن فقـط‬ ‫مرب ‬ ‫خوشـحالم کـه بخشـی از تیـم ژیـل ویسـنته هسـتم‪ .‬او یک‬ ‫مربـی بـزرگ اسـت‪.‬‬ ‫ایا ادامه فوتبال شما در پرتغال است یا جای دیگر ؟‬ ‫هـدف اصلـی بـازی و حضـور در لیـگ قهرمانـان اسـت‪.‬‬ ‫نمی دانـم چندسـال می توانـد طـول بکشـد‪ .‬ا گـر بتوانـم‬ ‫ایـن شـانس را داشـته باشـم‪ ،‬در پرتغـال می مانـم‪.‬‬ ‫نصـورت بـه تیمـی دیگـر مـی روم و به دنبـال رویـا و‬ ‫در غیر ای ‬ ‫هـدف خـود خواهـم بـود‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫نگار امیری‬ ‫گره گاه‬ ‫« گ ــره گاه» نوش ــته مس ــعود تراب ــی‪ ،‬به کارگردان ــی پیم ــان‬ ‫چراغــی و تهیه کنندگــی مشــترک فریمــاه قاســمی و پیمــان‬ ‫چراغ ــی؛ از امش ــب س ــاعت ‪ ۲۱‬در تماش ــاخانه «اه ــورا»‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن اث ــر‪ ،‬روای ــت اتفاقات ‬ ‫اج ــرا م ‬ ‫س ــال ه ــای ‪ ۱۳۷۴ ،۱۳۵۴ ،۱۳۳۴‬و ‪ ۱۴۰۱‬ب ــرای نســل های‬ ‫مختلــف خانــواده ای کــه در یــک ســینما زندگــی می کننــد‪،‬‬ ‫رخ می ده ــد‪ .‬ش ــیرین منجم ــی‪ ،‬س ــحر قلباربن ــد‪ ،‬کیمی ــا‬ ‫نصی ــری‪ ،‬مهی ــار ذوالن ــوری‪ ،‬عیس ــی محم ــدی‪ ،‬ب ــاران‬ ‫یاســی‪ ،‬ســید محمدامیــن مدنــی‪ ،‬بهــی جدیــدی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫محم ــدی‪ ،‬محمدمه ــدی غ ــروی‪ ،‬محمدرض ــا حس ــنی‪،‬‬ ‫مرضی ــه ابراهیم ــی‪ ،‬فریم ــاه قاس ــمی‪ ،‬امیرعب ــاس بابای ــی‪،‬‬ ‫پریســا روســتایی‪ ،‬مهتــاب امیرکافــی و پوریــا خــرم به ترتیــب‬ ‫ورود بــه صحنــه در این نمایــش بــازی دارنــد‪ .‬دیگــر عوامــل‬ ‫ان عبارت ان ــد از مدی ــر تولی ــد‪ :‬مه ــدی رش ــیدی‪ /‬دس ــتیار‬ ‫اول کارگ ــردان و برنامه ری ــز‪ :‬ش ــکوفه س ــلیمانی‪ /‬دس ــتیار‬ ‫دوم کارگ ــردان‪ :‬علیرض ــا ن ــوری‪ /‬منش ــی صحن ــه‪ :‬زه ــرا‬ ‫یوس ــفی‪ /‬ط ــراح صحن ــه‪ :‬ش ــهاب ش ــریفی‪ /‬ط ــراح لب ــاس‪:‬‬ ‫زه ــرا گل ــزاری‪ /‬مج ــری لب ــاس‪ :‬مرضی ــه ابراهیم ــی‪ /‬ط ــراح‬ ‫نــور‪ :‬مســعود ترابــی‪ /‬طــراح گریــم‪ :‬فاطمــه قورچــی بیگــی‪/‬‬ ‫مج ــری گری ــم‪ :‬عارف ــه دهق ــان‪ /‬ط ــراح پوس ــتر‪ :‬س ــاناز‬ ‫افش ــاری‪ /‬اهنگس ــاز‪ :‬مجی ــد ابراهی ـم زاده‪ /‬موزی ــک‪ :‬گ ــروه‬ ‫پال ک بن ــد (امیرحس ــین ش ــایانفر‪ ،‬هس ــتی صادق ــی‪ ،‬کی ــان‬ ‫مرعش ــی‪ ،‬ش ــکوفه سلحش ــور‪ ،‬زه ــرا ظل ــی‪ ،‬خات ــون ن ــوری‪،‬‬ ‫هانــا مصدقــی و مهــدی حاتمی کیــا)‪ /‬مشــاور رســانه‪ :‬نــگار‬ ‫امی ــری‪.‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکــی از ســواالتی کــه همــواره بــه ذهــن هــر فــرد در‬ ‫کش ــورهای جه ــان س ــوم می رس ــد‪ ،‬این اس ـت که‬ ‫م ــا چگون ــه می توانی ــم ب ــه توانمن ــدی دس ــت‬ ‫یابیــم؟ درواقــع وقتــی در جوامــع درحال توســعه‬ ‫ی ــا توس ــعه نیافته همه چی ــز ب ــه امکان ــات و‬ ‫ته ــای جامع ــه بس ــتگی دارد‪ .‬ی ــک ف ــرد‬ ‫ظرفی ‬ ‫ممک ــن اس ــت ب ــا ای ــن دغدغ ــه وارد زندگ ــی‬ ‫اجتماعــی شــود کــه امــکان پیــروزی یــا موفقیــت‬ ‫ً‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬برهمین اس ــاس بعض ــا دی ــده‬ ‫یش ــود ک ــه در بس ــیاری از ای ــن کش ــورها‬ ‫م ‬ ‫م ــردم اق ــدام ب ــه مهاج ــرت به س ــوی کش ــورهای‬ ‫پیش ــرفته تر را در دس ــتورکار ق ــرار می دهن ــد؛‬ ‫ام ــا واقعی ــت این اسـ ـت که ای ــا ب ــا مهاج ــرت‬ ‫یش ــود؟ ای ــا وقت ــی م ــن‬ ‫مش ــکالت اف ــراد ح ــل م ‬ ‫ازلح ــاظ درون ــی و ق ــدرت اعتمادبه نف ــس در‬ ‫یب ــرم‪ ،‬ای ــن ام ــکان‬ ‫وضعی ــت مناس ــبی بس ــر نم ‬ ‫هس ــت ک ــه در کش ــور مقص ــد ب ــا موفقی ــت روب ــرو‬ ‫ش ــوم؟ تجرب ــه نش ــان داده برخی ازاف ــراد در‬ ‫ورود ب ــه کش ــورهای جدی ــد‪ ،‬به دلی ــل اق ــدام و‬ ‫اراده معط ــوف ب ــه تغیی ــری ک ــه در خ ــود ایج ــاد‬ ‫کرده ان ــد‪ ،‬ب هس ــمت پی ــروزی و موفقی ــت حرک ــت‬ ‫می کنن ــد؛ ام ــا این موض ــوع درخص ــوص هم ــه‬ ‫مهاجری ــن امکان پذی ــر نیس ــت و چه بس ــا‬ ‫ع ــده زی ــادی از ان ها ک ــه در کش ــور مقص ــد نی ــز‬ ‫ً‬ ‫نمی توانن ــد تغیی ــری را ایج ــاد ک ــرده و بعض ــا‬ ‫یش ــوند؛ بنابرای ــن اینج ــا‬ ‫دچ ــار س ــرخوردگی م ‬ ‫ً‬ ‫بای ــد ب ــه این موض ــوع بپردازی ــم ک ــه اساس ــا‬ ‫انس ــان به وی ــژه وقت ــی در فضای ــی سرش ــار از‬ ‫ناامیــدی و عدم امــکان پیشــرفت قــرار می گیــرد‪،‬‬ ‫چگون ــه می توان ــد راه ــی ب هس ــوی پیش ــرفت‬ ‫و موفقی ــت پی ــدا کن ــد‪ .‬اری ــک ف ــروم در کت ــاب‬ ‫مع ــروف خ ــود ب هن ــام «داش ــتن ی ــا ب ــودن»‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬او‬ ‫به نوع ــی ب ــه ای ــن س ــوال مه ــم م ‬ ‫دراین کت ــاب این موض ــوع را مط ــرح می کن ــد‪:‬‬ ‫ای ــا م ــا بای ــد ب ــه مجموع ــه بودن هایم ــان ات ــکا‬ ‫کنی ــم یااینک ــه بای ــد بیش ــتر ب ــه داش ــته هایمان‬ ‫توج ــه کنی ــم؟ به نظ ــر می رس ــد در دنی ــای‬ ‫یه ــا‬ ‫م ــدرن ام ــروزی م ــردم بیش ــتر ب ــه دارای ‬ ‫و داشته هایش ــان توج ــه می کنن ــد‪ .‬درواق ــع‬ ‫عرص ــه و فض ــای ایج ــاد «پرس ــتیژ اجتماع ــی‬ ‫یب ــر دسترس ــی ب ــه مناب ــع اقتص ــادی»‬ ‫مبتن ‬ ‫مت ــر از ب ــودن‬ ‫یه ــا مه ‬ ‫باع ــث ش ــده ت ــا دارای ‬ ‫اف ــراد ش ــود و داوری ک ــه در جامع ــه ص ــورت‬ ‫می گی ــرد این اسـ ـت که هرچه بیش ــتر داش ــته‬ ‫باش ــیم ام ــکان موفقی ــت و دسترس ــی ب ــه‬ ‫مناص ــب اجتماع ــی س ــطح ب ــاال برایم ــان بیش ــتر‬ ‫یشــود؛ امــا اریــک فــروم در کتــاب‬ ‫امکان پذیــر م ‬ ‫تا کیــد می کنــد کــه انســان نمی توانــد بــا شــهرت‬ ‫و پ ــول ب ــه جای ــگاه باالی ــی دس ــت یاب ــد‪ .‬انچ ــه‬ ‫یس ــت و ان ب ــه‬ ‫م ــا نی ــاز داری ــم تح ــوالت درون ‬ ‫ن ــوع ب ــودن ه ــر ف ــرد در جامع ــه بس ــتگی دارد‪.‬‬ ‫یسـ ـت که ب هس ــادگی‬ ‫ب ــودن انس ــان ان چیز ‬ ‫یت ــوان از او س ــلب ک ــرد‪ .‬درواق ــع ا گ ــر ب ــه‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫ن ــوع ب ــودن اف ــراد توج ــه کنی ــم مث ــا ا گ ــر ف ــردی‬ ‫ق ــدرت تاثیرگ ــذاری ب ــر روی دیگ ــران را دارد ای ــن‬ ‫ام ــکان در او به ش ــکل درون ــی ایج ــاد ش ــده ی ــا‬ ‫شاتر‬ ‫وقت ــی ف ــردی ق ــدرت ایثارگ ــری و مه ــرورزی در او‬ ‫یت ــوان ای ــن توانای ــی‬ ‫وج ــود دارد به س ــادگی نم ‬ ‫را از او س ــلب ک ــرد‪ .‬براین مبن ــا به نظ ــر می رس ــد‬ ‫اولویت بخش ــی ب ــه ب ــودن نس ــبت ب ــه داش ــتن‬ ‫ی ــک مس ــئله بس ــیارمهم اس ــت؛ ام ــا موض ــوع‬ ‫اصلــی توجــه بــه قــدرت تاب اوری ســت‪ .‬درواقــع‬ ‫انچ ــه انس ــان م ــدرن ام ــروزی ب ــه ان نی ــاز دارد‪،‬‬ ‫این اســت که بتوان ــد درخص ــوص مس ــائل خ ــود‬ ‫در موقعیــت راهــی ایجــاد کنــد‪ .‬در وهلــه اول هــر‬ ‫فــرد بایــد قــدرت حــل مســئله را در خــود تقویــت‬ ‫کن ــد‪ .‬درواق ــع م ــا بای ــد در نظام ه ــای اموزش ــی‬ ‫و خان ــواده ب ــه ح ــل مس ــئله ب هش ــیوه های‬ ‫گونا گ ــون ب ــر روی کودکان ونوجوان ــان اهمی ــت‬ ‫بدهی ــم‪ .‬اینک ــه ه ــر ف ــرد چگون ــه می توان ــد‬ ‫ب ــا س ــواالت مختل ــف روب ــرو ش ــود و ب ــرای ه ــر‬ ‫مس ــئله ی ــک پاس ــخی بیاب ــد‪ .‬نکت ــه دوم اینک ــه‬ ‫نه ــا و مس ــائلی‬ ‫م ــا چگون ــه می توانی ــم بحرا ‬ ‫ک ــه برایم ــان پی ــش می ای ــد را ح ــل نمایی ــم‪.‬‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫درهرص ــورت زندگ ــی سرش ــار از بحرا ‬ ‫نابهنج ــاری و نابسامانی هاس ــت ک ــه ه ــر ف ــرد‬ ‫بای ــد بتوان ــد ب ــرای ان ه ــا راه ــی را اتخ ــاذ نمای ــد‪.‬‬ ‫ای ــن دو نکت ــه به نظ ــر می رس ــد اس ــلوب اصل ــی‬ ‫و مبان ــی کارا کت ــر ی ــک ف ــرد توانمن ــد را ش ــکل‬ ‫می ده ــد‪ .‬ی ــک تحقی ــق در موسس ــه جهان ــی‬ ‫مکین ــزی نش ــان می ده ــد ک ــه در بس ــیاری‬ ‫ته ــا و‬ ‫از کش ــورهای جه ــان توج ــه ب ــه مهار ‬ ‫نه ــا‪ ،‬نق ــش بس ــیار پررنگ ــی دارد‪.‬‬ ‫تقوی ــت ا ‬ ‫مطالع ــات دیگ ــری ک ــه روی ‪2000‬نف ــر در ‪106‬‬ ‫کش ــور انج ــام ش ــده نش ــان می ده ــد ک ــه دو‬ ‫مت ــر خواه ــد‬ ‫مهارت ــی ک ــه در این ــده ازهمه مه ‬ ‫یس ــت و‬ ‫ب ــود یک ــی تفک ــر تحلیل ــی و انتقاد ‬ ‫یس ــت؛ بنابرای ــن‬ ‫دوم توج ــه ب ــه مقول ــه رهبر ‬ ‫ا گ ــر ای ــن دو مقول ــه در س ــازمان ها ی ــا در نظ ــام‬ ‫اجتماع ــی ب ــه ان توج ــه ش ــود‪ ،‬ش ــاید بت ــوان‬ ‫ته ــای منحصرب هف ــرد‬ ‫امی ــدوار ب ــود ک ــه مهار ‬ ‫انس ــانی ق ــدرت ب ــروز و ظه ــور پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫ازطرف دیگ ــر ب هگ ــزارش مجم ــع جهان ــی اقتص ــاد‬ ‫در س ــال ‪ 2020‬نش ــان می ده ــد ک ــه ‪ 15‬مه ــارت‬ ‫نم ــوارد‬ ‫یت ــوان در ای ‬ ‫ب ــرای ت ــا س ــال ‪ 2025‬را م ‬ ‫خالص ــه ک ــرد‪ :‬تفک ــر تحلیل ــی و ن ــواوری‪،‬‬ ‫خالقی ــت‪ ،‬ابت ــکار و ن ــواوری‪ ،‬رهب ــری و نف ــوذ‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬انعطاف پذی ــری‪ ،‬تحم ــل اس ــترس‬ ‫و انعطاف پذی ــری‪ ،‬اس ــتدالل‪ ،‬ح ــل مس ــئله و‬ ‫ایده پــردازی و هــوش هیجانــی یــا عاطفــی‪ .‬ایــن‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫ته ــا به نوع ــی مهارت های ‬ ‫قابلی ‬ ‫نه ــا می توانن ــد‬ ‫ا گ ــر در انس ــان ها ایج ــاد ش ــود ا ‬ ‫منش ــا تح ــول ش ــوند‪ .‬ا گ ــر بخواهی ــم وارد ف ــاز‬ ‫اثربخش ــی ش ــویم بای ــد در نظا مه ــای اموزش ــی‬ ‫بــر روی ایــن مقول ههــا توجــه ویــژه ای نماییــم و‬ ‫ا گــر بتوانیــم ایــن تجــارت را در انســان ها درونــی‬ ‫کنی ــم دران ص ــورت می ت ــوان امی ــدوار ب ــود ک ــه‬ ‫قابلی ــت را درراس ــتای تح ــول و پویای ــی جوام ــع‬ ‫به پیــش خواهــد رفــت؛ امــا نکتــه مهــم دیگــری‬ ‫کــه دراینجــا بایــد بــه ان توجــه کــرد این اس ـت که‬ ‫ه ــر انس ــانی بای ــد ق ــدرت کنش ــگری فع ــال را در‬ ‫خ ــود تقوی ــت کن ــد‪ .‬درواق ــع انچ ــه م ــا بای ــد ب ــه‬ ‫دان ــش ام ــوزان ی ــاد دهی ــم کنش ــگری فع ــال‬ ‫اســت‪ .‬کنشــگری فعــال یعنــی اینکــه هــر انســانی‬ ‫اب و ائینه‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬رویا اذر‪ ،‬فرزاد رضایی‪ ،‬سینا‬ ‫ توکلی‪ ،‬پروانه توسلی‪ ،‬عرفان موسوی‪ ،‬حسین‬ ‫محمدی‪ ،‬ارش نایبی‪ ،‬عطیه صمدی‪ ،‬نیوشا‬ ‫ هاشم خانی‪ ،‬کوروش معظمی‪ ،‬زینب اجیلی‪،‬‬ ‫مهدیه افراز‪ ،‬حمیدرضا دانائی فرد‪ ،‬حسین‬ ‫شیخی نژاد‪ ،‬هستی صادقی و وحید فیروزی؛ ‬ ‫اجراخوانی‬ ‫بازیگران و نقش خوانان این‬ ‫ِ‬ ‫ کارگردانی حسن شفیعی بودند که برپایه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫متنی از پرویز نظیری در ‪ 7‬خردادماه ‪ 1401‬در‬ ‫تماشاخانه «اهورا» به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫بدان ــد ک ــه کن ــش او می توان ــد ب ــر محی ــط تاثی ــر‬ ‫بگ ــذارد‪ .‬درواق ــع ا گ ــر بپذیری ــم ک ــه در فراین ــد‬ ‫تحول ــی ق ــدرت تاثیرگ ــذاری بخ ــش ف ــردی و‬ ‫خــاق انســان بــر بخــش اجتماعــی امکان پذیــر‬ ‫یت ــوان امی ــدوار ب ــود ک ــه‬ ‫نص ــورت م ‬ ‫ش ــود‪ ،‬درا ‬ ‫در این ــده م ــا ب ــا تغیی ــرات و تح ــوالت اساس ــی‬ ‫یش ــویم‪ .‬وقت ــی ب ــه زندگ ــی ب ــرادران‬ ‫مواج ــه م ‬ ‫رای ــت ی ــا هن ــری ف ــورد‪ ،‬ادیس ــون‪ ،‬الب ــرت‬ ‫اینش ــتاین‪ ،‬کمال المل ــک‪ ،‬پرفس ــور حس ــابی و‬ ‫‪ ...‬ن ــگاه می کنی ــم به این نتیج ــه می رس ــیم ک ــه‬ ‫نه ــا به نوع ــی در تقوی ــت ق ــدرت‬ ‫هریک ازای ‬ ‫خالقی ــت درون خ ــود به نوع ــی حرک ــت ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬اینک ــه انس ــان ها بتوانن ــد ق ــدرت‬ ‫خالقی ــت را در خ ــود رش ــد دهن ــد‪ ،‬موض ــوع‬ ‫یس ــت‪ .‬درواق ــع ه ــر ف ــرد بای ــد بتوان ــد‬ ‫مهم ‬ ‫توانای ــی انعطاف پذی ــری‪ ،‬تن ــوع تفک ــر و ن ــواوری‬ ‫قه ــای جدی ــد را‬ ‫و حرک ــت ب هس ــوی مصدا ‬ ‫در خ ــود تقوی ــت کن ــد‪ .‬ا گ ــر انس ــان بتوان ــد‬ ‫ً‬ ‫دراین مس ــیر حرک ــت کن ــد طبیعت ــا تح ــوالت‬ ‫قه ــای بس ــیارمتفاوت ب ــرای ه ــر ف ــرد‬ ‫و اتفا ‬ ‫می افت ــد‪ .‬الب ــرت اینش ــتاین در کت ــاب «دنیای ــی‬ ‫ک ــه م ــن می بین ــم» براین موض ــوع تا کی ــد دارد‬ ‫کــه‪« :‬بگذاریــد هرکــس بــر وفــق رای و فکــر و ارزو‬ ‫و مطالعــات و معلومــات خــود قضــاوت کنــد نــه‬ ‫انک ــه طوط ـی وار بازگ ــوی گفت ــه دیگ ــران ش ــود»‪.‬‬ ‫درواق ــع دراینج ــا اصل براین اسـ ـت که انس ــان ها‬ ‫بتوانن ــد ق ــدرت فکرک ــردن و تاثیرگ ــذاری را در‬ ‫خ ــود تقوی ــت کنن ــد‪ .‬اینش ــتاین در بخ ــش‬ ‫دیگ ــری از ای ــن کت ــاب تا کی ــد می کن ــد ک ــه ارزش‬ ‫نقــدر اســت کــه عقیــده و‬ ‫یــک فــرد در اجتمــاع ا ‬ ‫اف ــکار و عمل ــش زندگ ــی اف ــراد دیگ ــر را ب هس ــوی‬ ‫تعال ــی و ترق ــی راهب ــری می نمای ــد‪ .‬درواق ــع ا گ ــر‬ ‫بتوانی ــم خ ــود را پ ــرورش دهی ــم می توانی ــم‬ ‫ب ــر روی زندگ ــی دیگ ــران نی ــز تاثی ــر بگذاری ــم‪.‬‬ ‫ف ــرد می توان ــد فک ــر کن ــد و وقت ــی فک ــر می کن ــد‬ ‫را هه ــای جدی ــدی دراختی ــار جامع ــه خواه ــد‬ ‫گذاش ــت‪ .‬درواق ــع ه ــر ف ــرد می توان ــد کنش ــگری‬ ‫باش ــد ک ــه جامع ــه خ ــود را راهب ــری کن ــد‪.‬‬ ‫پ ــس اینک ــه ا گ ــر انس ــان ها را بتوانی ــم ق ــدرت‬ ‫توانمندس ــازی درراس ــتای تح ــول جامع ــه را‬ ‫یت ــوان‬ ‫نص ــورت م ‬ ‫نه ــا تقوی ــت کنی ــم درا ‬ ‫در ا ‬ ‫انتظ ــار داش ــت ک ــه اتفاق ــات بس ــیارمتفاوتی‬ ‫پدی ــد خواه ــد ام ــد؛ بنابرای ــن بای ــد بپذیری ــم‬ ‫یه ــای زی ــادی دارن ــد ک ــه‬ ‫ک ــه انس ــان ها توانای ‬ ‫نه تنه ــا ب ــا تغیی ــر حرک ــت کنن ــد‪ ،‬بلک ــه تغیی ــری‬ ‫نه ــا‬ ‫ک ــه می خواهن ــد ایج ــاد کنن ــد‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫ته ــای‬ ‫توس ــعه و تقوی ــت پای هه ــا و مهار ‬ ‫نه ــا ت ــاش‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد ب ــرای ا ‬ ‫اساس ‬ ‫کنی ــم‪ .‬همان طورک ــه ناپلئ ــون هی ــل نویس ــنده‬ ‫امریکای ــی دراین خص ــوص می گوی ــد‪« :‬تنه ــا‬ ‫یس ــت‬ ‫ته ــای م ــا محدودیت های ‬ ‫محدودی ‬ ‫ک ــه در ذه ــن خ ــود ایج ــاد می کنی ــم؛ بنابرای ــن‬ ‫ته ــا وج ــود‬ ‫ا گ ــر در ی ــک جامع ــه محدودی ‬ ‫ته ــا ترس ــید‪ .‬مه ــم‬ ‫دارد نبای ــد از ان محدودی ‬ ‫تک ــردن و ب هس ــمت تح ــوالت‬ ‫نترس ــیدن‪ ،‬حرک ‬ ‫پیش رفت ــن اس ــت»‪ .‬دراینج ــا الزم اس ــت ب ــه‬ ‫چن ــد راهب ــرد در ایج ــاد قابلی ــت و توانای ــی‬ ‫انس ــانی توج ــه کنی ــم‪:‬‬ ‫نک ــه الزم اس ــت فراین ــد یادگی ــری م ــداوم و‬ ‫اول ا ‬ ‫مســتمر را نســبت بــه زندگــی خــود ایجــاد کنیــم؛‬ ‫یعن ــی ه ــر ف ــرد باتوج هب ــه ضرورت های ــی ک ــه در‬ ‫زندگ ــی خ ــود احس ــاس می کن ــد ب ــه یادگی ــری‬ ‫بپ ــردازد‪ .‬یادگی ــری در ش ــکل های گونا گ ــون‬ ‫یش ــود م ــا ذهن ــی پوی ــا و متح ــول‬ ‫باع ــث م ‬ ‫نســبت بــه تغییروتحــوالت پیــدا کنیــم؛ بنابرایــن‬ ‫یب ــر‬ ‫ه ــر انس ــانی بای ــد در مس ــیر زندگ ــی مبتن ‬ ‫کسـب وکار نــوع مواجهــه بــا مســائل و مشــکالت‪،‬‬ ‫مس ــائل خانوادگ ــی‪ ،‬ابرمهارت های ــی را در خ ــود‬ ‫تهــا را بــه‬ ‫تقویــت کنــد و براســاس ان ایــن قابلی ‬ ‫دیگ ــران نی ــز تس ــری بخش ــد‪.‬‬ ‫دومی ــن عم ــل این اسـ ـت که ف ــرد بای ــد بتوان ــد‬ ‫یه ــا نس ــبت ب ــه زندگ ــی‬ ‫ی ــک طراح ــی از یادگیر ‬ ‫خ ــود داش ــته باش ــد‪ .‬درواق ــع م ــا بای ــد ِپلتفرم ــی‬ ‫ب ــرای حرک ــت و تغیی ــر در زندگ ــی ایج ــاد کنی ــم‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫ای ــن ی ــک کار هوشمندانه ا ‬ ‫دنی ــای م ــدرن بس ــیار ب ــرای اف ــراد تا کی ــد‬ ‫یک ــه بتوانن ــد‬ ‫یش ــود افراد ‬ ‫یش ــود‪ .‬گفت ــه م ‬ ‫م ‬ ‫ِپلتف ــرم هوش ــمندی را طراح ــی کنن ــد بهت ــر‬ ‫می توانن ــد در زندگ ــی ب ــه موفقی ــت دس ــت‬ ‫یابن ــد‪.‬‬ ‫نکت ــه س ــوم اینکه بای ــد در گرو هه ــای اجتماع ــی‬ ‫مختل ــف مش ــارکت نمایی ــم‪ .‬درواق ــع ف ــرد بای ــد‬ ‫بتوانــد بــا گرو ههــا و برنام ههــای مختلفــی کــه در‬ ‫ش ــبکه های اجتماع ــی وج ــود دارد خ ــود را ب ــه‬ ‫ً‬ ‫جامع ــه پیون ــد بزن ــد‪ .‬ضمن اینک ــه او بای ــد مرتب ــا‬ ‫تفک ــر عمی ــق را تجرب ــه کن ــد مکانیسـ ـم های‬ ‫ارتب ــاط را در خ ــود تقوی ــت می کن ــد و می توان ــد‬ ‫ب ــه دان ــش ارتباط ــی عمیق ــی دس ــت یاب ــد‪.‬‬ ‫یش ــود او بتوان ــد در‬ ‫این مس ــائل باع ــث م ‬ ‫جامعــه خــود نقشــی پویــا و پررنگــی ایفــاء کنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نکت ــه چه ــارم اینک ــه بای ــد بتوان ــد مرتب ــا مس ــیر‬ ‫را حرک ــت را موردبررس ــی و نق ــادی ق ــرار ده ــد‬ ‫و هرچندس ــال یک بار مهارت های ــی را ک ــه‬ ‫نه ــا را هن ــوز کس ــب‬ ‫در خ ــود کس ــب ک ــرده ی ــا ا ‬ ‫نک ــرده ب ــر روی کاغ ــذ بی ــاورد و الگ ــوی مناس ــبی‬ ‫را ب ــرای ام ــروز و ف ــردای خ ــود پیش بین ــی کن ــد‪.‬‬ ‫این رون ــد پیش ــرفت را در خ ــود دی ــدن و ان را‬ ‫موردنقــد قــراردادن خــود موضوعــی بســیارمهم‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و در اخ ــر الزم اس ــت مرتب ــا روی خ ــود و ذه ــن‬ ‫ناخ ــودا گاه خ ــود متمرک ــز ش ــویم‪ .‬بس ــیاری از‬ ‫شه ــای زندگ ــی انس ــان در ناخ ــودا گاه‬ ‫بخ ‬ ‫انس ــان به وق ــوع می پیون ــدد‪ .‬درواق ــع به نظ ــر‬ ‫می رس ــد م ــا بس ــیاری از موضوعات ــی ک ــه‬ ‫یم ــان اتف ــاق می افت ــد را فرام ــوش‬ ‫در زندگ ‬ ‫می کنی ــم؛ ام ــا ای ــن فراموش ــی رخ نمی ده ــد و‬ ‫ً‬ ‫شهــای نا گفتــه یــا بحران هایــی یــا‬ ‫احتمــاال بخ ‬ ‫در بخــش ناخــودا گاه همچنــان بــر روی زندگــی‬ ‫مــا تاثیرگــذار باشــد‪ .‬براین مبنــا شــاید مشــاوره بــا‬ ‫روان پزش ــک‪ ،‬روان ــکاو و خوان ــدن کتاب های ــی‬ ‫ک ــه دراین زمین ــه وج ــود دارد م ــا را در مس ــیر‬ ‫موفقی ــت ق ــرار داد‪ .‬درهرص ــورت توانمن ــدی‪،‬‬ ‫طراح ــی وی ــژه ای را می طلب ــد‪ .‬طراح ــی ک ــه‬ ‫یتــوان هــر انســانی بــرای خــود انجــام دهــد تــا‬ ‫م ‬ ‫بتوان ــد دراین مس ــیر موف ــق ش ــود‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫بهار عبداله پور‬ ‫«می زیاده»؛ از نبوغ تا جنون‬ ‫‪baharabdullahpour@gmail.com‬‬ ‫«مـــاری الیـــاس زیـــاده»؛ شـــاعر‪ ،‬نویســـنده و مترجـــم‪ ،‬کم حـــرف‪ ،‬لجب ــاز‪،‬‬ ‫مغـــرور‪ ،‬باهـــوش و زیبـــا‪ ،‬متولـــد ‪ 11‬فوریـــه ســـال ‪ ۱۸۸۶‬در ناصـــره و پـــس از‬ ‫م ــرگ ب ــرادرش‪ ،‬تنه ــا فرزن ــد خان ــواده‪ .‬پ ــدرش «الی ــاس زاخ ــور» نویس ــنده‬ ‫بـــود و ویراســـتار؛ و در نشـــریه «المحروســـه» فعالیـــت می کـــرد؛ نشـــریه ای‬ ‫ک ــه س ــال هابعد امتی ــازش را خری ــد‪ .‬م ــادرش «نزههمعم ــر» نویس ــنده ب ــود و‬ ‫مطالعــات ادبــی فراوانــی داشــت‪ .‬مــی (مخفــف نــام اصلـی اش مــاری) دوران‬ ‫تحصیلــش را در ناصــره‪ ،‬لبنــان و بیــروت گذرانــد‪ .‬تحصیــل در صومعــه راهبان‬ ‫فرانســوی در لبنــان باعــث شــد بــه فلســفه و تاریــخ ادبیــات عالقه منــد و نیــز‬ ‫ب ــا زبان ه ــای فرانس ــوی‪ ،‬المان ــی‪ ،‬انگلیس ــی‪ ،‬اس ــپانیایی و ایتالیای ــی اش ــنا‬ ‫ش ــود‪ .‬در هم ــان صومع ــه ب ــود ک ــه نواخت ــن پیان ــو را فرا گرف ــت‪ .‬پس ازانک ــه‬ ‫پــدرش امتیــاز «المحروســه» را خریــد‪ ،‬مقــاالت دختــرش را در همــان روزنامــه‬ ‫در س ــتون «دفترچ ــه خاط ــرات ی ــک دخت ــر» ب ــه چ ــاپ می رس ــاند‪ .‬م ــی در‬ ‫نوش ــته هایش از تخلص ه ــای گونا گون ــی اس ــتفاده می ک ــرد؛ مث ــل «ایس ــیس‬ ‫کوبیـــا»‪« ،‬ایـــدا»‪« ،‬کنـــار»‪« ،‬شـــجایا» و «مادمـــازل صهبـــا»‪ .‬پس ازمدت ــی‬ ‫تصمیـــم گرفـــت در خانـــه پـــدرش محفـــل شـــعرخوانی بـــه راه بین ــدازد؛‬ ‫یشــدند‬ ‫طوری کــه هــر سه شــنبه شــعرای مشــهور در منــزل پــدرش جمــع م ‬ ‫و درم ــورد ادبی ــات و ش ــعر تبادل نظ ــر می کردن ــد و اش ــعار ت ــازه خ ــود را ب ــرای‬ ‫نقدوبررســـی دیگـــر شـــعرا می خواندنـــد‪ .‬ایـــن محفـــل ادبـــی «ســـمپوزیوم‬ ‫سه شــنبه» نــام گرفــت و مدیریــت ان بــا تنهــا خانـ ِـم حاضــر در جمــع؛ یعنــی‬ ‫«م ــی » ب ــود‪ .‬او‪ ،‬تنه ــا دخت ــر خان ــواده ای محت ــرم ب ــود‪ ،‬ش ــعر می گف ــت‪ ،‬ب ــه‬ ‫ً‬ ‫پن ــج زب ــان صحب ــت می ک ــرد‪ ،‬باه ــوش ب ــود و زیب ــا‪ .‬طبیعت ــا م ــردان و ش ــعرای‬ ‫مش ــهور زی ــادی بودن ــد ک ــه ارزوی ازدواج ب ــا او را در س ــر می پروراندن ــد؛ ول ــی‬ ‫م ــی ب ــه اظه ــار عالق ــه و خواس ــتگاری تم ــام ان ه ــا‪« ،‬ن ــه» گف ــت و ازدواج ب ــا‬ ‫هیچ کـــدام از عاشـــقان خـــود را نپذیرفـــت؛ تااینکـــه سرنوشـــت ثابـــت ک ــرد‬ ‫ب ــازی جدی ــدی در اس ــتین دارد‪« .‬جب ــران خلی ــل جب ــران»؛ نابغ ــه مش ــهور‬ ‫لبنانــی‪ ،‬موفق تریــن نویســنده و هنرمنــد معاصــر عــرب‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۱۲‬کتــاب‬ ‫ّ‬ ‫«االجنحهالمتکس ــره» (بال ه ــای شکس ــته) ک ــه داس ــتانی واقع ــی‪ ،‬از عش ــق‬ ‫عمی ــق و نافرجام ــش در نوجوان ــی‪ ،‬ب ــه دخت ــری به ن ــام «س ــلما» ب ــود را در‬ ‫نیوی ــورک منتش ــر ک ــرد‪ .‬م ــی زی ــاده ک ــه در قاه ــره س ــکونت داش ــت‪ ،‬نام ـه ای‬ ‫بـــه «خلیـــل جبـــران» نوشـــت و در ان نامـــه ضمـــن معرفـــی خـــودش؛ ب ــه‬ ‫نقدوبررســی ایــن اثــر پرداخــت؛ و ایــن‪ ،‬ســراغاز ‪20‬ســال نامه نــگاری و مکاتبــه‬ ‫بیــن ان هــا بــود‪ .‬طــی ایــن نامه نگاری هــا و تبادل افــکار‪ ،‬عشــق و الفتــی بیــن‬ ‫ان هــا شــکل گرفــت کــه تــا دوهفتـ ه قبــل از مــرگ «خلیــل جبــران» هــم ادامــه‬ ‫داش ــت‪ .‬ب ــا م ــرگ «خلی ــل جب ــران» در ‪ 48‬س ــالگی‪ ،‬در بیمارس ــتان س ــنت‬ ‫وینســـنت نیویـــورک براثـــر رنجـــوری مزمـــن‪ ،‬ناراحتـــی قلبـــی‪ ،‬می خـــواری‬ ‫مف ــرط ک ــه منج ــر ب ــه بیم ــاری کب ــد و ب ــا م ــرض س ــل نی ــز تش ــدید ش ــده ب ــود‪،‬‬ ‫ایـــن مکاتبـــات متوقـــف شـــد‪ .‬عجیب تریـــن مســـئله درمـــورد ایـــن رابط ــه‬ ‫عاطف ــی ش ــاید این بودک ــه ان ه ــا هرگ ــز یکدیگ ــر را مالق ــات نکردن ــد و درابت ــدا‬ ‫«مــی زیــاده» بــود کــه بــه «خلیــل جبــران» اظهــار عشــق کــرد‪ .‬مــی بــه خلیــل‬ ‫نوش ــت‪« :‬جب ــران‪ ،‬این هم ــه صفح ــه را نوش ــتم ت ــا کلم ــه عش ــق را بی ــان کن ــم‬ ‫‪ ...‬ایــن چیزی کــه می نویســم چــه معنایــی دارد؟ منظــورم را نمی دانــم! ولــی‬ ‫می دان ــم ت ــو معش ــوق م ــن هس ــتی؛ و م ــن از عش ــق می ترس ــم ‪ ...‬چط ــور از‬ ‫پســش بربیــام؟! نمی دانــم‪ .‬الحمــداهلل ان را روی کاغــذ می نویســم و به زبــان‬ ‫نم ـی اورم» و جب ــران پاس ــخ داد‪« :‬ب ــه م ــن می گوی ــی ک ــه از عش ــق می ترس ــی؛‬ ‫چ ــرا می ترس ــی عزیزک ــم؟ ای ــا از ن ــور خورش ــید می ترس ــی؟ ای ــا از ج ــزر و م ــد‬ ‫دریــا می ترســی؟ ایــا از امــدن بهــار می ترســی؟ چــرا از عشــق می ترســی؟ مــن‬ ‫می دان ــم کم ــی عش ــق ت ــو را راض ــی نمی کن ــد؛ همان طورک ــه می دان ــم کم ــی‬ ‫عاشــقی مــرا راضــی نمی کنــد‪ .‬مــن و تــو بــه انــدک راضــی نیســتیم و نخواهیــم‬ ‫ب ــود‪ .‬م ــا زی ــاد می خواهی ــم‪ ،‬همه چی ــز می خواهی ــم‪ ،‬کم ــال می خواهی ــم‪ .‬از‬ ‫عشــق نتــرس‪ ،‬از عشــق نتــرس عشــق مــن ‪ ...‬بایــد بــا وجــود درد و دل تنگــی‬ ‫و تنهای ــی و ب ــا وج ــود س ــردرگمی و سرگش ــتگی در ان‪ ،‬تس ــلیم ان باش ــیم»‪.‬‬ ‫روزه ــای رویای ــی و رمانتی ــک «م ــی زی ــاده»‪ ،‬ب ــا م ــرگ «خلی ــل جب ــران» پای ــان‬ ‫یاف ــت؛ و ای ــن‪ ،‬س ــراغاز تالطم ــی بس ــیار در روح و روان و زندگ ــی او ب ــود‪ .‬در‬ ‫س ــال ‪ ۱۹۲۹‬پ ــدرش را از دس ــت داد؛ ح ــدود دوس ــال بعد «خلی ــل جب ــران»‬ ‫را و یک ســـال بعـــد از مـــرگ او‪ ،‬مـــادرش را‪ .‬ازدســـت دادن تکیه گاه هایـــش و‬ ‫تس ــرهم‬ ‫تنه ــا افرادی ک ــه ب ــه ان ه ــا تعلق خاط ــر عمی ــق داش ــت؛ ان ه ــم پش ‬ ‫ً‬ ‫طبیعت ــا تاثی ــر بس ــیاربدی ب ــر روح و روان او گذاش ــت‪ .‬از م ــردم کن ــاره گرف ــت؛‬ ‫دیگ ــر در جم ــع حض ــور نمی یاف ــت‪ ،‬ش ــعر نمی گف ــت‪ ،‬کت ــاب نمی خوان ــد و‬ ‫در س ــکوت و تنهای ــی مطل ــق فرورفت ــه ب ــود‪ .‬پســرعمویش؛ دکتــر زیــاده بــه او‬ ‫توصی ــه ک ــرد ب ــرای تغیی ــر روحی ــه‪ ،‬یک هفت ــه ب ــه لبن ــان ب ــرود‪ .‬م ــی پذیرف ــت‬ ‫و بــه لبنــان رفــت و همیــن ســفر شــاید تلخ تریــن ســفر زندگ ـی اش شــد؛ زیــرا‬ ‫به جــای گشـت وگذار و تفــرج بــرای تغییــر روحیــه‪ ،‬ســر از تیمارســتان دراورد‪.‬‬ ‫پســرعموهای او؛ ازجملــه همــان پســرعمویی کــه پزشــک بــود‪ ،‬بــا همدســتی‬ ‫هــم دسیســه چیدنــد‪ ،‬او را دیوانــه خوانــده و راهــی تیمارســتانش کردنــد تــا‬ ‫ب ــا اثب ــات عدم س ــامت روان ــی او‪ ،‬اموال ــش را مص ــادره کنن ــد‪ .‬م ــی ب هم ــدت‬ ‫ده ما هو نیـــم در تیمارســـتان «العصفوریـــه» و ده ما هو نیـــم در تیمارس ــتان‬ ‫دیگـــری بســـتری بـــود؛ و دراین روزهـــای تلـــخ‪ ،‬دوســـتان و برخـــی رج ــال‬ ‫سیاس ــی و فرهنگ ــی‪ ،‬مث ــل پادش ــاه اردن و «امی ــن الریحان ــی» و دیگ ــران‪ ،‬ب ــه‬ ‫او کم ــک کردن ــد ت ــا ب ــا ارائ ــه مدارک ــی مبنی ب ــر س ــامت روان‪ ،‬از تیمارس ــتان‬ ‫خ ــارج ش ــود‪ .‬از او خواس ــته ش ــد ب ــرای ص ــدور مج ــوز س ــامت و خ ــروج از‬ ‫اسایشــگاه روانــی‪ ،‬در کمیســیون پزشــکی و بــا حضــور یــک قاضــی‪ ،‬ســخنرانی‬ ‫کن ــد؛ و «م ــی زی ــاده» ایــن کار را ک ــرد و س ــخنرانی اش ان ق ــدر خ ــوب ب ــود ک ــه‬ ‫بالفاصلــه نامــه ســامت کامــل روانــی و فکــری اش صــادر شــد‪ .‬قاضــی هنــگام‬ ‫خ ــروج از جلس ــه‪ ،‬جمل ــه مع ــروف خ ــود را ب ــا ناراحت ــی و کنای ــه گف ــت‪« :‬ای ــن‬ ‫دیوانـــه اســـت؟ او از مـــن باهوش تـــر اســـت»؛ و مـــی باالخـــره از اسایش ــگاه‬ ‫بیــرون امــد‪ .‬چندمــاه در منــزل «امیــن الریحانــی» مهمــان بــود و ســپس بــه‬ ‫مص ــر برگش ــت‪ .‬ش ــب قب ــل از مرگ ــش‪ ،‬از تپ ــش قل ــب و تنگ ــی نف ــس ش ــکایت‬ ‫داشــت و ســرانجام روز بعد؛ در ‪ ۱۷‬ا کتبر ‪ ۱۹۴۱‬در ‪55‬ســالگی چشــم از جهان‬ ‫ هـــای المســـاواه‪ ،‬باحثـــه البادیـــه‪ ،‬ســـوانح فتـــاه‪ ،‬کلم ــات‬ ‫فروبســـت‪ .‬کتاب ِ‬ ‫و اش ــارات‪ ،‬غای ــه الحی ــاه‪ ،‬رج ــوع الموج ــه‪ ،‬بی ــن الج ــزر والم ــد‪ ،‬الح ــب ف ــی‬ ‫العــذاب‪ ،‬ابتســامات ودمــوع‪ ،‬ظلمــات واشــعه‪ ،‬ورده الیازجــی‪ ،‬عائشــه تیمــور‬ ‫و نع ــم دی ــوان الح ــب‪ ،‬از اوس ــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور نیـو هلنـد ‪ TS125‬بـه رنـگ ابـی ِروغنـی‬ ‫مدل ‪ ۱۳۸۶‬با شماره پال ک ایران ‪۸۳۶ -۱۲‬ک‪ ۲۸‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ TK182945‬و شـماره شاسـی ‪ Z6CE18822‬بـه‬ ‫ششـنو بـا کـد ملـی ‪۰۸۴۸۵۱۰۴۸۸‬‬ ‫مالکیـت محمـود خو ‬ ‫مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور نیـو هلنـد ‪ TM155‬بـه رنگ ابـی روغنی مدل‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۸۱۶ -۱۲‬ک‪ ۱۸‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ HAO81938‬و شـماره شاسـی ‪ ACM211004‬بـه مالکیـت‬ ‫محمـود خوش شـنو بـا کـد ملـی ‪ ۰۸۴۸۵۱۰۴۸۸‬مفقـود شـده از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2508‬‬ ‫ا گهی مزایده کالسه ‪ 140000221‬واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار‬ ‫بستانکار‪ :‬نفیسه رفیعی نسب فرزند برات اله به شماره ملی ‪ 0451624981‬سا کن سبزوار‬ ‫بدهکار‪ :‬علی صالحی ازاد فرزند علی اصغر به شماره ملی ‪ 0793494907‬سا کن سبزوار‬ ‫مـورد مزایـده و محـل ان‪ :‬یـک دسـتگاه خـودرو وانـت مـزدا دوکابیـن بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬نـوع سـوخت بنزینـی بـه شـماره موتـور ‪ 468495‬و شـماره شاسـی ‪ 8300155NDPE‬و بـه شـماره‬ ‫پلا ک انتظامـی ایـران ‪158 -96‬ص‪ 16‬متعلـق بـه مدیـون و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـا‬ ‫مشـخصات فنی شیشـه ها سـالم و صندلی ها و داشـبورد سـالم کارکرده‪ ،‬گلگیر عقب سـمت راسـت رنگ‬ ‫دارد‪ ،‬میـزان اسـتهال ک چهـار حلقـه السـتیک ‪ ۳۰‬درصـد‪ ،‬وضعیـت و تاریـخ انقضـای بیمـه شـخص ثالث‬ ‫خـودرو تـا خـرداد ‪ ۱۴۰۱‬اسـت کـه بـه مبلـغ یـک میلیـارد و سـیصد میلیـون ریـال ارزیابـی شـده اسـت در‬ ‫پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000221‬از سـاعت ‪ ۹‬صبـح الـی ‪۱۲‬ظهـر روز یکشـنبه مورخـه ‪1401/03/22‬‬ ‫در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در سبزوار‪ ،‬خیابان اسدابادی از طریق مزایده حضوری‬ ‫بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ یـک میلیـارد و سـیصد میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪( .‬وفـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه اصالحـی اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪،‬‬ ‫شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایه کارشناسـی به حسـاب تمرکز وجوه سـپرده‬ ‫سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور بـه شـماره ‪ IR650100004060013207655848‬بـا شناسـه واریـز‬ ‫‪ 935108500100000000320765584816‬و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪.‬‬ ‫برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مدت پنـج روز از تاریخ مزایده‪ ،‬به حسـاب‬ ‫صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف مهلت مقرر مازاد فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز‬ ‫نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬دراین صـورت عملیات‬ ‫فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می شـود) و کلیه هزینه های قانونی سـند انتقال و بدهی‬ ‫ً‬ ‫احتمالـی و خالفـی خـودرو مذکـور بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در‬ ‫همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/07 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/361‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور ‪ ۳۹۹‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۴‬با شـماره پلا ک ایـران ‪۶۳۷ -۱۲‬ک‪ ۱۸‬و شـماره موتور ‪ YAW442S‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ D19274‬مالکیـت محمـود خوش شـنو بـا کـد ملـی ‪ ۰۸۴۸۵۱۰۴۸۸‬مفقود شـده از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005002126‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقای عقیل برزنونی فرزند رجبعلی به شماره شناسـنامه ‪ 1050371380‬صادره از‬ ‫نیشـابور در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 140/68‬مترمربع پال ک ‪ 42‬فرعی از‬ ‫‪ 13‬اصلی واقع در اراضی گذر شوری بخش ‪ 12‬نیشابور خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای غالمرضا رستگار محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1178‬‬ ‫املا ک نیشـابور‪ ،‬از طـرف غالمرضـا حسـنی عارفی‬ ‫مزایده اموال منقول‬ ‫مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا‪ ،‬براساس محتویات پرونده این اجرا‪ ،‬حسب محکوم علیه‬ ‫سلامت پرورپارسـیان محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 1.167.164.850‬ریـال بابت اصل خواسـته و مبلغ‬ ‫ً‬ ‫‪ 7.000.000‬ریال هزینه کارشناسی که جمعا به مبلغ ‪ 1.174.164.850‬ریال در حق محکوم له محمد‬ ‫نصرالـه زاده و پرداخـت مبلـغ ‪ 2.000.000‬ریـال بابـت نیم عشـر دولتـی در حق صندوق دولت شـده اند‪.‬‬ ‫لذا با عنایت به معرفی مال از سـوی محکوم له به نشـانی شـوراباد‪ ،‬خیابان عبدل اباد‪ ،‬انبار اعلم‪ ،‬که‬ ‫محل توقیف اموال بود‪ ،‬مراجعه و دسـتگاه ها به صورت دربسـته و ا کبند موجود اسـت و با توجه به‬ ‫منحصربه فرد بودن دسـتگاه ها و وسـایل‪ ،‬با مراجعه به افراد خبره و مقایسـه با دسـتگاه های مشـابه‬ ‫ایـران و سـایر کشـورهای تولیدکننـده وجـود دارد و ایـن دسـتگاه ها و وسـایل مربـوط بـه کشـور چیـن‬ ‫اسـت‪ -1 .‬یـک دسـتگاه ‪ G3022‬بـه مبلـغ ‪ 150.000.000‬ریـال معـادل پانـزده میلیـون تومـان؛ ‪ -2‬یـک‬ ‫دسـتگاه ‪ G3003‬به مبلغ ‪ 160.000.000‬ریال معادل شـانزده میلیون تومان؛ ‪ -3‬یک دسـتگاه ‪G3032‬‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 160.000.000‬ریـال معـادل شـانزده میلیـون تومـان؛ ‪ -4‬یـازده دسـتگاه ‪ PQ880‬دوچرخـه‬ ‫ً‬ ‫اسـپینگ بـه مبلـغ ‪ 770.000.000‬ریـال معـادل هفتـاد و هفـت میلیـون تومـان‪ .‬جمعا ‪14‬عدد دسـتگاه‬ ‫ورزشـی بـه قیمـت ‪ 1.240.000.000‬ریـال بـراورد می شـود‪ .‬ایـن دسـتگاه ها مربـوط بـه کشـور چیـن بوده‬ ‫و سـند ان در پرونده مضبوط اسـت که براسـاس نظریه کارشـناس که قیمت پایه برای مزایده اسـت‪،‬‬ ‫تقاضـای محکوم لـه بـرای مزایـده اموال معرفی شـده مقرر شـده در روز ‪ 1401/03/28‬از سـاعت ‪10:00‬‬ ‫الـی ‪ 11:00‬از طریـق مزایـده در دفتـر شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخـش کهریـزک واقـع‬ ‫در بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جنـب شـهرداری بـه فـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابی شـده شـروع‬ ‫و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد کننـد‪ ،‬فروختـه خواهـد شـد‪10 .‬درصـد مبلغ پیشـنهادی‬ ‫فی المجلـس از برنـده مزایـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت الباقـی‬ ‫ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت ‪10‬درصد اولیه بـا هزینه های اجرایی به نفع صنـدوق دولت‬ ‫ضبـط و مزایـده تجدیـد می شـود‪ .‬طالبیـن درصـورت تمایـل می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از موعـد مزایـده بـه‬ ‫ایـن شـعبه مراجعـه تـا ترتیـب بازدید انـان از دسـتگاه های مـورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫رضا حسینی‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪123‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/27-1401-707‬هیـات بـه کالسـه‬ ‫پرونده شـماره ‪ 1400-455‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک منطقه دو بجنـورد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای هـادی هاتفی طراقـی فرزنـد قاسـمعلی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 45‬صـادره از بجنـورد در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل مسکونی به مساحت ‪ 86‬مترمربع از پال ک ‪ 196‬فرعی از ‪125‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی قریـه عزیـز خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫علی ا کبر فتحی حمزانلوئی فرزند حسـن محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫م ‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1323918‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد‬ ‫ا گهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی (نوبت دوم)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫سـنندج‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تایید شـده‪ .‬لذا بدینوسـیله‬ ‫مشـخصات املا ک در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع عمـوم در روزنامـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫کثیراالنتشـار و محلی ا گهی م ‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی و‬ ‫در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم کننـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیم کرده و گواهی اخـذ و تحویل اداره ثبت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیت مانع مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام اقای اسـداله فقهـی فرزنـد میرزامحمد‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 272‬صـادره سـنندج کـد ملـی ‪ 3731221225‬تحـت پلا ک ‪103‬‬ ‫فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش ‪ 11‬کالتـرزان بـه مسـاحت ‪ 3889‬مترمربـع کـه از نسـق اقـای‬ ‫علی اشـرف وزیـری بـه ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای چرنـدو‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫‪ -1‬مقـدار ‪ 59/6306640722‬شـعیر مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‬ ‫دیمـی بـه نـام اقـای عبدالـه عبـدی فرزنـد محمدعلـی شماره شناسـنامه ‪ 161‬صـادره‬ ‫سـنندج کـد ملـی ‪ 3730849476‬تحـت پلا ک ‪ 713‬فرعـی از ‪ 2744‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫سـنندج بـه مسـاحت ‪ 2615/83‬مترمربـع کـه از نسـق اقـای محمدعلـی عبـدی بـه‬ ‫ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای بـرازان‬ ‫‪ -2‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه نـام اقـای پژمان حسـینی فرزند شـهاب صادره‬ ‫کامیـاران کـد ملـی ‪ 3830257635‬تحـت پلا ک ‪ 2091‬فرعـی از ‪ 2748‬اصلـی بخـش‬ ‫‪ 3‬سـنندج بـه مسـاحت ‪ 120/44‬مترمربـع از نسـق اقـای محمـد فتاحـی بـه ادرس‬ ‫سـنندج‪ ،‬نایسـر‪ ،‬خیابـان امـام شـافعی‪ ،‬خیابـان دکل‪ ،‬کوچـه زا گـرس ‪ 8‬نبـش‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1612‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت شناسـایی موتورسـیکلت ‪ 125‬هایلی گسـتر بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 563-66878‬و شـماره موتـور ‪ 0944210‬و شـماره تنـه ‪ 125B8970441‬بـه مالکیـت عبـاس بداسـیوس‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حامـد هاشـم زهی بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیـت المثنـی حدنـگاری کـه بـه‬ ‫امضای شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 72‬خاش رسـیده مدعی سـت که سـند مالکیت‬ ‫کاداسـتری ‪ 471146‬مربـوط بـه ششـدانگ پلا ک ‪ 85‬فرعـی از ‪ 702‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک از بخـش‬ ‫چهـار بلوچسـتان شـهر خـاش‪ ،‬جـاده کارخانه سـیمان مـورد ثبت ‪ 13058‬صفحـه ‪ 259‬دفتـر ‪ 79‬امال ک‬ ‫به نامش ثبت شـده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شـده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی نموده‬ ‫و مـورد ثبـت در رهـن و بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لـذا مراتب به اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ائین نامه ثبت‪،‬‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجود سـند مالکیـت نزد خـود‪ ،‬یا انجـام معامله‬ ‫نسـبت بـه ملـک مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کند تـا مورد رسـیدگی قرار گیـرد‪ .‬واال‬ ‫پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند ارائه نشود‪ ،‬نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/08 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-140160322002000562‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بشـیراهلل عیسـی زائی بـه شناسـنامه شـماره ‪3406‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 4869044080‬صـادره از کاللـه فرزنـد شـمس الدین به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 300/10‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 879‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش‬ ‫دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬بلوار امام رضا(ع)‪ ،‬خیابان کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ 7‬وا گذاری طبق سند عادی‬ ‫از عبدالحسـین و صغـرا و عـذرا شـهرت همگـی پودینه تمیـز وراث مرحـوم رحمن پودینه تمیز نسـبت به‬ ‫سـهم االرث هـر کـدام از انهـا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪168‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-140160322002000566‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مریم عیسـی زائی به شناسـنامه شـماره ‪ 303‬کد ملی‬ ‫‪ 3671128178‬صـادره از زابـل فرزنـد انـور به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪690/48‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 879‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار امـام رضـا(ع)‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ 7‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از‬ ‫عبدالحسـین و صغـرا و عـذرا شـهرت همگـی پودینه تمیـز وراث مرحـوم رحمـن پودینه تمیـز نسـبت بـه‬ ‫سـهم االرث هـر کـدام از انهـا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪170‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160316002000572‬و ‪ 140160316002000570‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملک اسلام ابادغرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقایان کیوان و پیمان انصاری فرزندان ولی‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 10600‬صادره از اسلام ابادغرب هر کدام نسـبت به سـه دانگ از ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 78/97‬مترمربـع پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پشـت‬ ‫شـهرداری‪ ،‬نسـیم ‪ 7‬خریداری برابر مبایعه نامه عادی خریداری از وراث ولی انصاری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/08 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/37‬الف‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه خانم زهرا رزمجو دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0731084683‬به شـرح دادخواسـت به کالسه‬ ‫‪ 4/0100189‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫غالمرضـا نیکبیـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬در تاریـخ ‪ 1400/10/09‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگی‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬روح الـه نیک بیـن شـماره ملـی ‪0720062705‬‬ ‫متولـد ‪ 1368/11/12‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -2‬محمـد نیکبیـن شـماره ملـی ‪0720276950‬‬ ‫متولـد ‪ 1371/12/18‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬هانیـه نیکبیـن شـماره ملـی ‪0720771080‬‬ ‫متولـد ‪ 1378/04/03‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬فاطمـه نیکبیـن شـماره ملـی ‪0730122190‬‬ ‫متولـد ‪ 1358/06/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬مهیـن نیکبیـن شـماره ملـی ‪0730162141‬‬ ‫متولـد ‪ 1351/04/02‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -6‬مجیـد نیکبیـن شـماره ملـی ‪0730162151‬‬ ‫متولـد ‪ 1355/03/03‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -7‬حمیـد نیکبین شـماره ملـی ‪0730162168‬‬ ‫متولـد ‪ 1356/06/20‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -8‬امامیه نیکبین شـماره ملـی ‪0730163539‬‬ ‫متولـد ‪ 1360/12/29‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -9‬علـی نیکبیـن شـماره ملـی ‪0731912926‬‬ ‫متولـد ‪ 1363/06/30‬صـادره از تربت جـام فرزند متوفی ‪ -10‬فهیمه نیکبین شـماره ملـی ‪0732411785‬‬ ‫متولـد ‪ 1365/04/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -11‬زهـرا رزمجـو شـماره ملـی ‪0731084683‬‬ ‫متولد ‪ 1332/01/04‬صادره از تربت جام همسـر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت مـزدا بـی ‪ 2000‬ای مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪677 -32‬ج‪ 95‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 515451‬و شـماره شاسـی ‪ NAG08NPES56064‬بـه مالکیـت مریـم یگانه نسـب مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـا شـماره پلا ک ایـران ‪719 -32‬ط‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 11282034510‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 0082925752‬به مالکیت برات تاجیانی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬‬ ‫ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت اریـا بـه رنـگ مشـکی بـا شـماره پلا ک ‪ 769-95235‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 526669‬و شـماره تنـه ‪ 8776740‬بـه مالکیـت امیـد بادفـر موسـی اباد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405-TU5‬به رنگ سـفید مدل ‪ 1398‬با شـماره پال ک ایران ‪182 -21‬ن‪97‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 164B0245463‬و شـماره شاسـی ‪ 235219‬به مالکیت علیمحمد امیدی فرزند حسـین‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪697 -24‬و‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 12486135402‬و شـماره شاسـی ‪ 73500861‬بـه مالکیـت علـی‬ ‫حسـینی راد بـا کـد ملـی ‪ 5269485494‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1394‬با شـماره موتور ‪ 5469886‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAS411100F1157517‬بـه مالکیت سـیداحمد نجـات زاده با کد ملـی ‪5269952203‬‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سند‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬کارت و کارت سوخت خودرو کامیونت نیسان ‪ 2400‬به رنگ ابی مدل ‪ 1387‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪117 -49‬ط‪ 22‬و شـماره موتـور ‪ 479735‬و شـماره شاسـی ‪ NASPL140TBL190897‬بـه‬ ‫مالکیـت زینـب ماریـن بـا کد ملی ‪ 4520466167‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪657 -34‬و‪ 69‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CE8LH340966‬بـه مالکیـت حبیـب سـجادی زاده بـا کد ملی ‪ 2002654875‬مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬به رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪135 -29‬د‪ 67‬و شـماره موتور ‪ 4465179‬و شـماره شاسـی ‪ S5420090083683‬به مالکیت‬ ‫هادی ویسـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی ابالغ صورتمجلس افراز‬ ‫ً‬ ‫احترامـا پیـرو ا گهـی دعـوت بـه افـراز شـماره ‪ 1399/08/18-109/2302‬منـدرج در روزنامه رسـالت به شـماره ‪ 9907‬مـورخ ‪ 1399/08/24‬چون پلا ک ‪ 19‬اصلی واقع در‬ ‫بخـش ‪ 5‬سیسـتان شهرسـتان زهـک بـه موجـب صورتمجلـس افـراز شـماره ‪ 109/725‬مـورخ ‪ 1401/02/31‬مـورد عمـل افـراز واقـع شـده‪ ،‬حـدود و مشـخصات قطعات‬ ‫یشـود‪ :‬قطعه اول افرازی‪ :‬ششـدانگ یک قطعه زمین محصور به مسـاحت کلی ‪ 180‬مترمربع پال ک ‪836‬‬ ‫افرازی متعلق به ابوالفضل نورزهی به شـرح ذیل اعالم م ‬ ‫ً‬ ‫فرعـی از ‪ 19‬اصلـی مجـزی شـده از اصلـی مذکـور‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 5‬سیسـتان‪ ،‬شـهر زهـک‪ ،‬کوچـه منشـعبه از جـاده کهـک اسـت‪ .‬بـا حـدود اربعـه‪ :‬شـماال‪ :‬ب هطـول ‪20‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متـر دیواربه دیـوار بـه باقیمانـده پلا ک ‪ 19‬اصلـی؛ شـرقا‪ :‬ب هطـول ‪ 9‬متـر دیواربه دیـوار باقیمانـده پال ک ‪ 19‬اصلـی؛ جنوبا‪ :‬ب هطـول ‪ 20‬متر دیواربه دیـوار باقیمانده پال ک‬ ‫ً‬ ‫‪ 19‬اصلـی؛ غربـا‪ :‬ب هطـول ‪9‬متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه‪ .‬حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬در سـهم و تصـرف ابوالفضـل نورزهـی قـرار دارد‪ .‬بهـا طبـق ارزیابـی ‪18‬میلیـون ریـال‬ ‫اسـت‪ .‬حدود و مشـخصات قسـمت باقیمانده پس از کسـر قطعات افرازی قبلی و فعلی به شـرح پرونده ثبتی و در سـهم سـایر مالکین مشـاعی قرار دارد‪ .‬لذا مراتب‬ ‫بـا اختیـارات حاصلـه طبـق مـاده ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامـه قانـون افـراز و فروش امال ک مشـاع مصوب ‪ 1357‬و ‪ 18‬ائین نامه اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانون ثبت‪ ،‬ا گهی می گردد‬ ‫و بـه اطلاع سـایر مالکیـن مشـاعی پلا ک مرقـوم و اشـخاص ذوی الحقـوق و صاحبـان و مالـکان و کسـانیکه حـق و حقوقی در این ملـک دارند می رسـانند‪ ،‬تا چنانچه‬ ‫طبـق مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع‪ ،‬اعتراضـی نسـبت بـه عملیـات افـرازی دارنـد‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ابلاغ افـراز‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتراض خود را کتبا به مراجع ذیصالح قضائی (محل وقوع ملک) تسـلیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه کنند واال حق او سـاقط خواهد شـد‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پـس از گذشـت مـدت قانونـی و ارائـه گواهـی الزم از مراجـع قضائـی توسـط متقاضـی مبنـی بـر نرسـیدن اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت افرازی با حـدود و مشـخصات فوق به‬ ‫نـام وی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/08 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪36‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫‪2508‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1401‬شماره‬ ‫‪1401‬‬ ‫خرداد‬ ‫ شنبه ‪8‬خرداد‬ ‫شنبه ‪7‬‬ ‫یک‬ ‫تجلیل از پیشکسوتان ورزشی‬ ‫و خانواده های معظم شهدا شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫به مناسـبت روز فرهنـگ پهلوانـی و ورزش زورخانـه ای‬ ‫و سـالروز ازادسـازی خرمشـهر‪ ،‬بـه همـت اداره ورزش و‬ ‫جوانـان شهرسـتان ری و بـا حضـور دکتـر ارشـدی (مشـاور‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان تهـران)‪ ،‬یوسـف زاده‬ ‫(رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان ری)‪ ،‬ابراهیـم‬ ‫شـیرکوند (مسـئول امـور ایثارگـران و معلولیـن اداره کل‬ ‫ورزش و جوانان استان تهران)‪ ،‬مهندس رنجبران (رئیس‬ ‫تربیت بدنـی شـهرداری منطقـه ‪ ،)۲0‬پهلـوان محمـد‬ ‫محمـودی‪ ،‬سـعید روشـنی (رئیـس هیئـت پهلوانـی و‬ ‫زورخانه ای شهرسـتان ری)‪ ،‬همچنین فعاالن رسانه ای و‬ ‫جمعی از مسئولین برگزار شد‪ .‬در این مراسم‪ ،‬از تعدادی‬ ‫از پیشکسـوتان ورزشـی‪ ،‬ملی پوشـان برخـی از رشـته های‬ ‫ورزشی‪ ،‬خانواده های معظم شهدا‪ ،‬جانبازان و قهرمانان‬ ‫تکـورت‬ ‫ورزشـی المپیـک در مجموعـه فو ‬ ‫ری لنـد تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬در این مراسـم‬ ‫باشـکوه‪ ،‬دکتـر ارشـدی‪ ،‬یوسـف زاده و‬ ‫تعدادی از پیشکسوتان ورزشی‪ ،‬ضمن ارائه‬ ‫گزارشـی از وضعیـت ورزش شهرسـتان ری‬ ‫بـه ایـراد سـخنرانی پرداختند‪ .‬پیشکسـوتان‬ ‫حاضـر در مراسـم حجت االسلام سـید‬ ‫محمـد مرتضـوی‪ ،‬پرویـز هدایـت‪ ،‬مهـدی‬ ‫صابرپور‪ ،‬محمد محمودی‪ ،‬سیف اله ترابی‪،‬‬ ‫سـعید زمانـی‪ ،‬ایـرج خورشـیدفر‪ ،‬حجـت‬ ‫یخـوش‪ ،‬غالمعبـاس بشـیری‪ ،‬مسـعود‬ ‫ب ‬ ‫امیری‪ ،‬سـرهنگ حسـن خانمحمدی‪ ،‬ا کبر‬ ‫سبزعلی‪ ،‬ناصر رمضان‪ ،‬احمد دامغانی نژاد‪،‬‬ ‫عبـاس رسـتمی‪ ،‬حبیـب بهرامـی‪ ،‬ناصـر‬ ‫نیـک روش‪ ،‬غالمرضـا اقا کثیـری‪ ،‬نـادر فلاح‪،‬‬ ‫مجتبـی میدانـی‪ ،‬رضـا دهقـان زاده‪ ،‬حامـد‬ ‫ملک محمدی‪ ،‬سـعید قمی‪ ،‬بهـرام رمضان‪،‬‬ ‫سـعید روشـنی‪ ،‬پرویـز صادقـی‪ ،‬اسـدالهی‪،‬‬ ‫غلام فاتحـی‪ ،‬فریـدون محسـنی‪ ،‬حسـین‬ ‫عربـی‪ ،‬حسـین عبـدی‪ ،‬ا کبـر کالتـه‪ ،‬مهـدی‬ ‫ابنیکـی‪ ،‬عبدالـه نبـی‪ ،‬محمـد عاشـری‪،‬‬ ‫شـهاب ایمانـی‪ ،‬مهـدی میرجعفـری‪،‬‬ ‫ماشـااله عـرب‪ ،‬محمـد صفـرزاده‪ ،‬ابوالفضـل‬ ‫فتحـی‪ ،‬ابراهیـم خیرالـه زاده‪ ،‬مهـدی میرزایـی‪ ،‬مجیـد‬ ‫یپـور‪ ،‬کاظـم عبـادی‪ ،‬سـید‬ ‫ذوالفقـاری‪ ،‬حسـن نحو ‬ ‫مهـدی پورحسـینی‪ ،‬علیرضـا دسـتوان‪ ،‬روح اله حسـینی‪،‬‬ ‫حسـن زالخـان‪ ،‬علیرضـا حسـنی‪ ،‬حسـین زنـدی‪ ،‬کاظـم‬ ‫عزیزی‪ ،‬علی خرمی‪ ،‬داود امانی‪ ،‬رسـول جوادی‪ ،‬حسـین‬ ‫قمـی‪ ،‬احمـد عباسـی‪ ،‬سـید محمـد سـتاوند‪ ،‬سـعید‬ ‫رسـولی‪ ،‬سـعید ولدخانـی‪ ،‬سـیف اله محمـدی‪ ،‬مهـدی‬ ‫کاوه کیـا‪ ،‬سـعید واشـانی‪ ،‬رضـا صمـدی‪ ،‬رضـا شـیرزادی‪،‬‬ ‫ابراهیـم عدل ال لـه‪ ،‬ناصـر اقـازاده‪ ،‬علـی ذوالفقـاری‪ ،‬عباس‬ ‫عبدالهـی‪ ،‬جـواد ترابـی‪ ،‬هاشـم احمـدی و شـعبانعلی‬ ‫شـمیاتی بودنـد‪ .‬همچنیـن اصحـاب رسـانه حاضـر در‬ ‫یتـوان محسـن شـیرازی نژاد‪ ،‬روئیـن احمدی‪،‬‬ ‫مراسـم را م ‬ ‫خوشـی‪ ،‬علی ا کبـر قنبـری نـام بـرد‪ .‬همچنیـن ورزشـکار‬ ‫جانبـاز‪ ،‬علـی یـزدی در ایـن مراسـم حضـور داشـت‪ .‬از‬ ‫قهرمانـان کشـتی شـهرری حاضـر در مراسـم هـم پژمـان‬ ‫پشـتام‪ ،‬مهـدی فلاح‪ ،‬میثـم دلخانـی حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫دیدار شهردار باقرشهر با خانواده معزز شهید امیر پوردارایی‬ ‫دکتـر محسـن قضاتلـو به منظـور تجلیـل از مقـام واال‬ ‫و شـامخ شـهدا و تکریـم خانواد ههـای معظـم و معـزز‬ ‫شـهدا‪ ،‬به همـراه دکتـر امیـن بابایـی (بخشـدار کهریـزک)‬ ‫و حـاج حسـین نصـراهلل (معـاون مدیـرکل و رئیـس بنیـاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان ری) با فرزندان شـهید‬ ‫واالمقـام امیـر پوردارایـی دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ شـهردار باقرشـهر‬ ‫در این دیـدار صمیمانـه کـه ماشـاهلل پوردارایـی و علـی‬ ‫اسـتوار (فرزنـد و دامـاد) و همچنیـن دختـر بزرگـوار شـهید‬ ‫حضـور داشـتند‪ ،‬ضمـن ار ج نهـادن بـه صبـر و فـدا کاری‬ ‫و روحیـه واالی خانـواده معظـم و معـزز ان شـهید‪ ،‬یـاد‬ ‫و خاطـره ان شـهید گرانقـدر را گرامـی داشـت‪ .‬فرزنـدان‬ ‫شـهید پوردارایـی ضمـن قدردانـی و حمایـت از اقدامـات‬ ‫شـهردار جـوان باقرشـهر و درخواسـت جدیـت در اجـرای‬ ‫برنام ههـا‪ ،‬بـر اجـرای قانـون بـه نفـع شـهروندان و تامیـن‬ ‫اسایش انان ت کید کردند‪ .‬وی در این دیدار صمیمانه و‬ ‫معنوی‪ ،‬ضمن بیان خاطراتی از دوران فعالیت شهید در‬ ‫نشست صمیمی رئیس اداره ورزش و جوانان‬ ‫و پیشکسوتان فوتبال شهرری با شهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران‬ ‫شهردار منطقه‪ ۲۰‬از تخصیص اعتبار سازمان ورزش استان تهران‬ ‫براینگهداریزمین هایچمنمجموعه هایورزشیخبر داد‬ ‫این نشسـت بـا حضـور سـید محمدناظم رضـوی (شـهردار‬ ‫منطقـه ‪ ،)۲۰‬یوسـف زاده (رئیـس اداره ورزش و جوانـان‬ ‫شهرسـتان ری)‪ ،‬رضـا شـیرزادی (رئیـس هیئـت فوتبـال)‪،‬‬ ‫نـادر فلاح (مسـئول پیشکسـوتان فوتبـال اسـتان تهـران)‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مرتضـوی و جمعـی از‬ ‫پیشکسـوتان فوتبـال در شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرنـگار ما؛ دراین نشسـت‪ ،‬نادر فالح با تشـکر از‬ ‫شـهردار منطقه برای تشـکیل این جلسـه‪ ،‬با ارائه گزارشـی‬ ‫از اقدامات و برنامه های هیات فوتبال شـهرری‪ ،‬از شـهردار‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬و رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان‬ ‫نهـای ورزشـی بـه‬ ‫ری خواسـت نسـبت بـه وا گـذاری زمی ‬ ‫هیئـت فوتبـال و همچنین رسـیدگی به مشـکالت ورزشـی‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬توجـه و اقـدام ویـژه ای داشـته باشـند‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشست‪ ،‬رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان‬ ‫ری نیز بااشاره به ظرفیت های باالی ورزش و وجود جوانان‬ ‫مستعد‪ ،‬که بسیاری از انان در میادین و مسابقات جهانی‬ ‫و المپیـک برای کشـورمان افتخار افریدنـد‪ ،‬تا کید کرد باید‬ ‫نگاه ویژه ای به ورزش این شهرسـتان داشـته باشـیم‪ .‬وی‬ ‫بـا اعلام امادگـی بـرای هرگونـه همـکاری بـا شـهرداری در‬ ‫جهـت پیشـرفت ورزش شهرسـتان ری‪ ،‬از شـهردار محتـرم‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬خواسـت همچـون سـنوات گذشـته‪ ،‬مجموعه‬ ‫ورزشـی شـهر سـالم و مـدرس دراختیـار هیئـت فوتبـال‬ ‫شـهرری قـرار گیـرد‪ .‬یوسـف زاده با ارائه گزارشـی از مجموعه‬ ‫ورزشـی طالقانـی گفـت‪« :‬زمیـن چمـن‪ ،‬سیسـتم های‬ ‫روشـنایی و زیرسـاخت های مجموعـه ورزشـی طالقانـی‬ ‫نیـاز بـه مرمـت دارد کـه اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬بـا هماهنگـی اداره ورزش شـهرداری منطقـه‪ ،‬امادگـی‬ ‫ارائـه خدمـات بیشـتر بـه ایـن مجموعـه را دارد»‪ .‬در ادامـه‬ ‫این نشسـت‪ ،‬هـر یـک از پیشکسـوتان حاضـر در جلسـه‪،‬‬ ‫ضمـن تشـکر از تلاش و توجـه شـهردار بـه ورزش شـهر‪،‬‬ ‫طـی بیاناتـی‪ ،‬رسـیدگی بیشـتر بـه مشـکالت ورزش شـهر را‬ ‫خواسـتار شـدند‪ .‬در ادامـه رئیـس هیئت فوتبال شـهرری‪،‬‬ ‫ضمـن ارائـه گـزارش مالـی و گزارشـی از فعالیت هـا و برگـزاری‬ ‫مسـابقات تیم های ورزشـی فوتبال در شـهرری‪ ،‬از شـهردار‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬و رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان ری‬ ‫بـرای اهمیـت و جـذب جوانـان بـه ورزش‪ ،‬همـکاری بـا‬ ‫هیئت فوتبال را خواسـتار شـد‪ .‬در ادامه این نشست سید‬ ‫محمدناظـم رضـوی از تخصیـص اعتبـار ازسـوی سـازمان‬ ‫ورزش اسـتان تهـران‪ ،‬به منظـور نگهـداری زمین هـای‬ ‫چمـن مجموعـه ورزشـی شـهرری‬ ‫خبـر داد‪ .‬وی بـه تشـریح برنامه هـای‬ ‫شـهرداری در حـوزه ورزش پرداخـت‬ ‫و گفـت‪ ۲۳« :‬مجموعـه ورزشـی در‬ ‫شـهرری قـرار دارد کـه از ایـن تعـداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬مجموعـه دراختیار سـازمان ورزش‬ ‫اسـتان تهران اسـت»‪ .‬شـهردار منطقه‬ ‫‪ ۲۰‬بابیان اینکـه جلسـات زیـادی بـا‬ ‫اقـای حسـین اجاقـی (رئیـس سـازمان‬ ‫ورزش اسـتان تهـران) داشـته اسـت‬ ‫گفـت‪« :‬اقـای اجاقـی دیـدگاه خوبـی‬ ‫بـه منطقـه دارد و درخصـوص ورزش‬ ‫شـهرری‪ ،‬سـه هـدف فرامنطقـه ای‪،‬‬ ‫منطقـه ای و محلـی ترسـیم کرده انـد‬ ‫و درصـورت تصویـب در شـورای شـهر‬ ‫تهران‪ ،‬مجموعه ورزشی شهر سالم در‬ ‫اولویـت قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬شـهردار‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬بابیان اینکـه قـرار اسـت در‬ ‫چنـد مـاه‪ ،‬اقدامـات ایـن کار انجـام‬ ‫شـود؛ از نادر فالح خواسـت نسـبت به‬ ‫درخواسـت هیئـت فوتبـال مکاتباتـی‬ ‫بـا اقـای حسـین اجاقـی انجـام دهـد‪ .‬رضـوی بااشـاره به‬ ‫نزدیک شـدن فصل تابسـتان و برگزاری مسابقات ورزشی‪،‬‬ ‫از مسـئوالن حوزه ورزش خواسـت از ظرفیت ها و امکانات‬ ‫ورزشـی کـه داریـم بـا برنامه هـای هدفمنـد بـرای جـذب‬ ‫جوانـان بـه ورزش‪ ،‬اقدامـات و برنامه ریـزی خوبـی انجـام‬ ‫پذیـرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت در پایـان جلسـه‪ ،‬ازسـوی رئیـس‬ ‫اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان ری‪ ،‬ه‍یئـت فوتبـال و‬ ‫پیشکسوتان فوتبال شهرری‪ ،‬از سید محمدناظم رضوی‬ ‫(شـهردار منطقـه ‪ )۲۰‬تقدیـر و قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫شو پرورش‪:‬‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫حفظ هویت و جنبه های تاریخی بنای مدرسه شهید مدرس الزم است‬ ‫ش وپـرورش در جریـان بازیـد از دبیرسـتان مانـدگار شـهید مـدرس در شـهر‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫ری با اشـاره به لـزوم حفـظ هویـت و جنب ههـای تاریخـی بنـای مدرسـه‪ ،‬بـر تسـریع در‬ ‫اجـرای عملیـات مقـاوم سـازی و تحویـل بـه موقـع پـروژه تا کیـد کـرد‪ .‬یوسـف نـوری (وزیـر‬ ‫ش وپـرورش) به همـراه مهرالـه رخشـانی مهر (معـاون خـود و رئیس سـازمان نوسـازی‬ ‫اموز ‬ ‫مـدارس کشـور ) از رونـد اجـرای پـروژه احیـا و مقاو مسـازی «دبیرسـتان مانـدگار شـهید‬ ‫مقـرن‬ ‫مـدرس» در شـهر ری بازدیـد کـرد‪ .‬دبیرسـتان مانـدگار شـهید مـدرس‪ ،‬بیـش از نی ‬ ‫قدمـت دارد و بسـیاری از بـزرگان و مفاخـر کشـور در ان تحصیـل کرده انـد کـه پـس از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مـدارس دارالفنـون و البـرز به عنـوان سـومین مدرسـه مانـدگار تهـران شـناخته م ‬ ‫مسجد‪ ،‬بسیج و جبهه ؛ بر اخالص شهید و تا کید ایشان‬ ‫در اجـرای کار بـرای رضـای خـدا تا کیـد کـرد‪ .‬در پایـان‬ ‫مراسـم‪ ،‬به رسـم ادب و یادبـود بـا اهـدای لـوح سـپاس‪،‬‬ ‫از خانـواده ایـن شـهید تجلیـل شـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛‬ ‫شـهید واالمقـام امیـر پوردارایـی در ‪ ۱۰/۰۲/۱۳۶۱‬در سـن‬ ‫‪۵ ۵‬سـالگی و عملیات بیت المقدس در منطقه خرمشـهر‬ ‫به درجه رفیع شهادت نائل شد و نامش در میان شهدا‬ ‫جاودانـه شـد‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13163‬مـورخ ‪ 1400/12/16‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای ذبیح الـه درویش نـژاد فرزنـد ا کبـر نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 40/16‬مترمربـع قسـمتی از باقیمانـده پلا ک ‪ 577‬فرعـی از ‪31‬‬ ‫اصلـی بـه شـماره کالسـه ‪ 99/158‬واقـع در اراضـی فراش محلـه بخـش ‪ 17‬ثبـت‬ ‫بهشـهر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1311537‬‬ ‫اسـناد و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000221‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای اصغـر زنـدی فرزنـد محمـد به شناسنامه شـماره ‪ 719‬در ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 166/66‬مترمربـع از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 268‬فرعـی از ‪ 103‬اصلـی واقـع در ده شـریفا بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ورامیـن خریـداری از محمدعلـی ارشادی اسـکوئی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/05 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪72‬ث‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12000158‬مـورخ ‪ 1401/01/25‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫فاطمه صغـری رسولی اسـتانی بـه شـماره ملـی ‪ 4999759209‬فرزنـد حسـن در‬ ‫ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مساحت ‪ 2385/10‬مترمربع پال ک ‪4‬‬ ‫اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 4‬ثبت نکا به کالسـه ‪ 332/1400‬خریداری شـده‬ ‫از اقـای غالمرضـا رسـولی محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود تا درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست اعتراض بر ثبت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫امیر خندان رباطی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1316016‬‬ ‫و امال ک شهرستان نکا‬ ‫برگزاری جلسه کمیته فرهنگی سالگرد ارتحال امام (ره) در شهرداری باقرشهر‬ ‫جلس ــه کمیت ــه فرهنگ ــی س ــالگرد ارتح ــال ام ــام (ره) در‬ ‫ی وس ــومین‬ ‫ش ــهرداری باقرش ــهر برگ ــزار ش ــد‪ .‬مراس ــم س ‬ ‫س ــالروز ارتح ــال بنیانگ ــذار جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪،‬‬ ‫حض ــرت امام خمینـ ـی (ره) در روز ‪ 14‬خ ــرداد ب ــا‬ ‫حض ــور و س ــخنرانی مق ــام معظ ــم رهب ــری و ی ــادگار‬ ‫ام ــام در ح ــرم مطه ــر برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫روابط عموم ــی ش ــهرداری باقرش ــهر؛ نشس ــت کمیت ــه‬ ‫ی وس ــومین س ــالگرد‬ ‫فرهنگ ــی س ــتاد بزرگداش ــت س ‬ ‫ارتح ــال امام راحـ ـل (ره) بخ ــش کهری ــزک ب ــا حض ــور‬ ‫اعضــای کمیتــه فرهنگــی ســتاد‪ ،‬به ریاســت امیــر محبــی‬ ‫(مع ــاون فرهنگی‪ ،‬اجتماع ــی ش ــهرداری باقرش ــهر)‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬در این نشس ــت در خص ــوص برنام هه ــای‬ ‫مختل ــف فرهنگ ــی و وظای ــف دس ــتگاه های اجرای ــی‬ ‫بخ ــش کهری ــزک بح ــث و تبادل نظ ــر ش ــد‪ .‬موضوعات ــی‬ ‫ک ــه در این نشس ــت بررس ــی ش ــد‪ ،‬ش ــامل تبلیغ ــات‬ ‫محیطــی و فضاســازی مناســب معابــر و میادیــن توســط‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و بســیج اصنــاف‪ ،‬برگــزاری مراســم‬ ‫متمرک ــز گرامیداش ــت س ــالگرد ارتح ــال ام ــام در س ــطح‬ ‫بخـــش‪ ،‬حضـــور شـــهروندان در روز ‪ ۱۴‬خردا دم ــاه در‬ ‫مرقـــد مطهـــر امـــام و پیشـــنهادات دیگـــر بـــود‪.‬‬ ‫کشف کارگاه بسته بندی برنج تقلبی توسط بازرسان اتاق اصناف‬ ‫بازرسـان اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری به همـراه نماینـده‬ ‫اداره بازرسـی فرمانـداری صبـح امروز موفق شـدند‪ ،‬کارگاه‬ ‫بسـته بندی برنـج تقلبـی را بـا هوشـمندی پلیـس امنیـت‬ ‫و عمومـی شهرسـتان ری شناسـایی کننـد‪ .‬سـودجویان‬ ‫در ایـن کارگاه بـا تغییـر بسـته بندی برنـج تایلنـدی اقـدام‬ ‫بـه عرضـه ان محصـول به عنـوان برنـج ایرانـی بـا برنـد‬ ‫شـناخته شـده در فروشـگاه های زنجیـره ای می کردنـد‪.‬‬ ‫در این بازرسـی بـه دسـتور مقام قضایـی دو نفر بازداشـت‪،‬‬ ‫کارگاه پلمب و پرونده این واحد متخلف جهت رسیدگی‬ ‫بـه مراجـع مربوطـه ارجـاع شـد‪.‬‬ ‫نتایج انتخابات شورای هیئات مذهبی شهرری‬ ‫حجت االسلام علـی کنگرلو (رئیـس اداره تبلیغات‬ ‫اسلامی شـهرری) بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫«انتخابات ششمین دوره شورای هیئات مذهبی‬ ‫شـهرری روز جمعه ششـم خرداد از ساعت هشت‬ ‫الـی هجـده در محـل اداره تبلیغـات اسلامی برگـزار‬ ‫شـد و از بیـن ‪ 16‬نامـزد‪ ،‬اقایـان غالمرضـا شـکری‪،‬‬ ‫محمدرضـا حبیبیـان‪ ،‬سـید محمـد مرتضـوی‪،‬‬ ‫محسـن سـبزعلی‪ ،‬محسـن نجاریـان‪ ،‬محمدرضـا‬ ‫رام به عنـوان اعضـای اصلـی و اقایـان حسـین‬ ‫قاسـمی‪ ،‬مجیـد یزدانی فر‪ ،‬سـید محمـد اطهری و‬ ‫مهـا فریـده مهربانـی و بتـول طاهـری به عنوان‬ ‫خان ‬ ‫اعضای علی البدل انتخاب شدند»‪ .‬کنگرلو افزود‪:‬‬ ‫«ایـن شـورا نقـش مهمـی در سـاماندهی و نظـارت‬ ‫بـر هیئـات دارد و می توانـد با تکی هبـر وظایف ذاتی‬ ‫خـود‪ ،‬بسـترهای الزم را بـرای گسـترش فرهنـگ و‬ ‫معـارف اهل بیـت عصمـت و طهـارت(ع) فراهـم‬ ‫کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬رسـاندن همـه هیئت هـا بـه‬ ‫هیئـت تـراز اول انقلاب و تحقـق فرمایشـات مقـام‬ ‫تهـا از عمـده‬ ‫معظـم رهبـری‪ ،‬درخصـوص هیئ ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫وظایـف شـورای هیئـات مذهب ‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تخریب اب بندان های غیرمجاز در استان‬ ‫تا مهر ماه امسال‬ ‫نهـای‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬اب بندا ‬ ‫یشـوند»‪ .‬سـیدالنگی افـزود‪:‬‬ ‫غیرمجـاز در اسـتان تـا مهـر امسـال تخریـب م ‬ ‫نهـای غیرمجـاز در گلسـتان مدت هاسـت موجـب گالیـه‬ ‫«موضـوع اب بندا ‬ ‫یشـان از نعمـت اب محـروم مانـده‬ ‫نهـای کشاورز ‬ ‫کشـاورزانی شـده کـه زمی ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬متاسـفانه در برخـی روسـتاهای اسـتان شـاهد احـداث‬ ‫نهـای غیرمجـاز در مسـیر رودخان ههـا بـرای کشـت شـالی هسـتیم‬ ‫اب بندا ‬ ‫و باایـن کار اب بـه سـایر کشـاورزان نمی رسـد»‪ .‬سـیدالنگی گفـت‪« :‬متولـی‬ ‫حفاظت از بسـتر‪ ،‬حریم و حواشـی رودخانه طبق قانون برعهده شـرکت اب‬ ‫نبـاره تشـکیل شـده بـه اب‬ ‫یسـت و در اخریـن جلسـه ای کـه درای ‬ ‫منطقه ا ‬ ‫نهـای غیرمجـاز تخریب‬ ‫منطقـه ای تکلیـف شـده تـا مهر‪ ،‬تمـام ایـن اب بندا ‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫تامین مصالح ساختمانی‬ ‫پروژه طرح نهضت ملی مسکن در گرگان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت‪« :‬سهمیه استان برای ساخت مسکن‬ ‫مددجویـان کمیتـه امـداد ‪ ۳۰۰‬واحـد بـود کـه بـا تلاش اداره کل بنیاد مسـکن‬ ‫و کمیتـه امـداد گلسـتان این تعـداد بـه ‪ ۶۰۰‬واحـد مسـکونی افزایـش پیـدا‬ ‫کـرد»‪ .‬سـید محمـد حسـینی در جمـع خبرنـگاران در گـرگان اظهـار کـرد‪« :‬بـا‬ ‫مشـارکت سـپاه پاسـداران و بنیـاد مسـکن کشـور قـرار اسـت تعـداد ‪۴ ۰‬هـزار‬ ‫واحـد مسـکونی در سـطح کشـور بـرای مددجویـان کمیتـه امـداد احـداث‬ ‫شـود»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬درحال پیگیری برای افزایش واحدهای مسـکونی‬ ‫بـه ‪ ۹۰۰‬واحـد هسـتیم»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫کهـای عامـل‬ ‫«تمامـی سـهمیه ‪ ۶۰۰‬واحـد مددجویـان کمیتـه امـداد بـه بان ‬ ‫معرفـی شـده کـه ازاین تعـداد ‪ ۴۲۰‬واحـد در مرحلـه اجـرای فونداسـیون و‬ ‫‪ ۱۳۲‬واحـد در مرحلـه اجـرای دیوارچینی سـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬عالوه بـر‬ ‫پرداخت تسـهیالت قرض الحسـنه برای سـاخت این واحدهای مسکونی به‬ ‫مددجویـان مبلـغ ‪ ۶۰‬میلیون تومـان کمک بالعـوض برای تسـریع در احداث‬ ‫یشـود»‪ .‬حسـینی از تسـریع در ساخت‬ ‫این واحدهای مسـکونی پرداخت م ‬ ‫پـروژه طـرح «نهضـت ملی مسـکن» در شـهر گرگان خبـر داد و گفـت‪« :‬ا کنون‬ ‫پـروژه طـرح نهضـت ملـی مسـکن در شـهر گـرگان در سـایت ‪ ۱۸۰‬واحـدی‬ ‫زیتـون و ‪ ۴۸۸‬واحـدی ارامـش درحال احـداث اسـت‪ .‬مصالـح موردنیـاز بـرای‬ ‫سـرعت گرفتن این پروژ ههـا خریـداری و تامیـن شـده و در روزهـای اینـده‬ ‫این پروژ ههـا بـا سـرعت بیشـتری پیـش مـی رود»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان خبر داد؛‬ ‫پوشش بیمه مادران باردار و زوجین نابارور فاقد بیمه‬ ‫مـادران بـاردار فاقـد بیمـه درمانـی‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫و زوجیـن نابـارور بیمـه م ‬ ‫مدیرکل بیمه سلامت گلستان با‬ ‫اعلام ایـن خبر گفت‪« :‬زنان بـاردار‬ ‫از زمـان شـروع بـارداری تـا پایـان‬ ‫دوران شـیردهی به مـدت دوسـال‬ ‫جسـالگی‬ ‫نهـا تـا پن ‬ ‫و فرزنـدان ا ‬ ‫رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند و می توانند از خدمات مرا کز‬ ‫دولتـی بـا تعرف ههـای بیمـه سلامت بهره منـد شـوند»‪ .‬سـید محمـد حسـینی‬ ‫جسـالگی کـودک‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای این افـراد بعـد از اتمـام دوران بـارداری مـادر و پن ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همـه زوجیـن نابـارور نیـز‬ ‫ازمـون ارزیابـی وسـع انجـام م ‬ ‫شهـا؛ ویزیـت‪،‬‬ ‫تـا پایـان ‪ ۴۹‬سـالگی از خدمـات درمـان نابـاروری در همـه بخ ‬ ‫شهـا‪ ،‬تصویربـرداری و خدمـات تخصصـی تـا سـه دوره‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیـزات‪ ،‬ازمای ‬ ‫بـا پوشـش ‪ ۹۰‬درصـدی سـازمان بیمـه سلامت ایـران برخـوردار خواهند شـد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬درجهـت سیاسـت های کلـی نظـام افزایـش جمعیـت و حمایـت‬ ‫از خانواده هایـی کـه مشـتاق فرزنداوری انـد‪ ،‬طبـق مصوبـات شـورای عالی‬ ‫بیمـه طـرح اغـاز شـده و بیم هشـدگان صندوق های روسـتایی و بیمه سلامت‬ ‫همگانـی کـه ب هصـورت رایـگان تحت پوشـش قـرار دارنـد‪ ،‬نیـازی بـه اسـتفاده از‬ ‫سیسـتم نظـام ارجـاع بـرای بهره منـدی از خدمـات نابـاروری ندارنـد‪ .‬بیشـتر‬ ‫جهـای نابـارور به دالیـل مختلـف‪ ،‬سـیر درمانـی خویـش را دنبـال نمی کننـد‪.‬‬ ‫زو ‬ ‫امـروزه علـم پزشـکی پیشـرفت کـرده و حتـی زوجینـی کـه در سـال های قبـل‬ ‫اقدام ب ه عمل (وازکتومی و توبکتومی) کرده اند با عمل جراحی تحت پوشـش‬ ‫بیمـه‪ ،‬امـکان بـاروری انان قابل برگشـت اسـت»‪ .‬گلسـتان افزون بر یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬هزارنفـر جمعیـت دارد کـه میانگیـن نـرخ بـاروری در ان ‪2.2‬درصـد اسـت‬ ‫ضمن اینکـه شهرسـتان اق قلا بـا میانگیـن ‪ ۲٫۷‬درصـد باالتریـن نـرخ بـاروری و‬ ‫بندرگـز بـا ‪ ۱٫۳۴‬درصـد پایین تریـن نـرخ بـاروری دراین اسـتان را دارنـد‪.‬‬ ‫برگزاری پانزدهمین یادواره شهدای مخابرات منطقه‬ ‫ب هپـاس گرامیداشـت مقـام شـامخ شـهدا ‪ ،‬پانزدهمیـن یـادواره شـهدای‬ ‫مخابرات منطقه گلسـتان برگزار شـد‪ .‬دکتر غالمعلی شـهمرادی در این مراسـم‬ ‫با تا کی دبـر ضـروت تاسـی بـه سـیره شـهدا در شـرایط کنونـی ‪ ،‬گفـت‪« :‬یـاداوری و‬ ‫گرامیداشت مقام شهدا یکی از کوچک ترین وظایفی ست که بر دوش ماست‬ ‫و مه متـر از ان پیـروی از راه ان بزرگـواران و حضـور در جبهـه مبـارزه بـا دشـمن در‬ ‫یسـت «‪ .‬وی الزمـه شـهادت را زندگـی شـهادت گونـه دانسـت و ابـراز‬ ‫هـر شرایط ‬ ‫امیـدواری کـرد بـا خدمت رسـانی و تلاش همه جانبـه در کسـب رضایـت مـردم‬ ‫بتوانیـم رضایـت خداونـد و شـهدا را داشـته باشـیم؛ همچنیـن دکتـر سـلیمان‬ ‫دوست از تحلیل گران سیاسی و مسائل روز با تا کید بر مقام واالی شهدا گفت‪:‬‬ ‫«شـهدا بـا خـدا معاملـه کردند و نزد خدا بـودن روزی ان ها بود‪ .‬شـهدا عالمی را‬ ‫دیدنـد کـه دیگـران ندیدنـد و خود ندیـدن و خدا دیـدن ‪ ،‬ایثارگـری و فـدا کاری از‬ ‫ویژگی بارز ان ها بود «‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ پانزدهمین یادواره شـهدای مخابرات‬ ‫منطقه گلستان در محل امامزاده عبدا‪ ...‬شهرستان گرگان و به جهت تجلیل‬ ‫از مقام شـامخ شـهیدان معزز صلبی ‪ ،‬عسـگری ‪ ،‬باقری ‪ ،‬خلیلی ‪ ،‬کبیر ‪ ،‬روشنی ‪،‬‬ ‫گرزیـن ‪ ،‬پاسـندی ‪ ،‬ترحمـی ‪ ،‬سـتوده ‪ ،‬فرضعلـی‪ ،‬غالمـی‪ ،‬عنایـت‪ ،‬اعمـاء بصیـر‪،‬‬ ‫سـوری‪ ،‬حسـینی نیا ‪ ،‬کـرد ‪ ،‬تقی نیا امیـری و صابـری برگزار شـد‪.‬‬ ‫شماره‪2507‬‬ ‫‪ 1401‬شماره‬ ‫خرداد‪1401‬‬ ‫ شنبه‪87‬خرداد‬ ‫شنبه‬ ‫‪2508‬‬ ‫یک‬ ‫یو حرفه ای مازندران صورت گرفت؛‬ ‫ازسوی اداره کل فن ‬ ‫بخش خانگی؛ مصرف کننده ‪ ۸۰‬درصد برق استان‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان بـر لـزوم صرفه جویـی و مصرف‬ ‫بهینـه بـرق تا کیـد کـرد و گفـت‪ ۸۰« :‬درصـد بـرق در اسـتان در بخـش خانگـی‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید احمـد موسـوی بـا گرامیداشـت روز بهـره وری و‬ ‫مصـرف م ‬ ‫بهین هسـازی مصرف گفت‪« :‬اسـتفاده مطلوب و موثر از مجموعه امکانات و‬ ‫تهـا به ویـژه انـرژی می توانـد تاثیـر فراوانـی بـر رشـد و تعالـی یک جامعه‬ ‫ظرفی ‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬کاهـش هزین ههـا و حفـظ محیط زیسـت‪ ،‬کمـک‬ ‫بـه سلامت جامعـه‪ ،‬حفـظ منابع فسـیلی و کمک به تامین مطمئـن و پایدار‬ ‫انرژی می تواند بخشـی از نتایج بهین هسـازی مصرف باشـد»‪ .‬وی تا کید کرد‪:‬‬ ‫یشـود‬ ‫«هرسـاله با شـروع فصل گرما سیسـتم هلگای سرمایشـی وارد مدار م ‬ ‫و به دنبـال ان مصـرف بـرق اسـتان گلسـتان چندبرابـر افزایـش می یابـد و‬ ‫این مهـم می توانـد صنعـت بـرق را به چالش بکشـاند»‪ .‬موسـوی بابیان اینکه‬ ‫ا گـر در فصـل گرمـا مصـرف بـرق مدیریـت نشـود بـا مشـکل مواجـه خواهیـم‬ ‫شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـا اغـاز فصـل گرما مصرف بـرق در تمام اسـتان ها افزایش‬ ‫می یابـد لـذا درطول سـال اقدامـات فراوانـی دربـاره فرهنگ سـازی و مدیریـت‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه در گلسـتان ‪ ۸۰‬درصـد از‬ ‫مصـرف بـرق انجـام م ‬ ‫بـرق در بخـش خانگـی به مصـرف می رسـد کـه ‪ ۶۰‬درصـد مصـرف بـرق اسـتان‬ ‫یشـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬ا گـر هـر خانـواده مدیریـت مصـرف را حتـی‬ ‫را شـامل م ‬ ‫شکـردن یـک المـپ شـروع کنـد کمـک شـایانی بـه صرفه جویـی‬ ‫بـا خامو ‬ ‫در مصـرف بـرق کـرده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان‬ ‫بابیان اینکه صنعت برق امسـال پای کار اسـت تا تابسـتان خوبی را پشت سر‬ ‫یتـوان مدیریت مصرف‬ ‫بگذاریـم‪ ،‬تصریـح کرد‪« :‬یکـی از بهترین مواردی که م ‬ ‫کـرد تنظیـم درجـه کولـر اسـت کـه بهتـر اسـت درجـه کولـر را روی رفـاه تنظیـم‬ ‫کننـد‪ .‬عدم اسـتفاده از لـوازم پرمصـرف در سـاعات اوج بـار‪ ،‬اسـتفاده از کاور‬ ‫در ورودی و خروجـی مغاز ههـا بـرای جلوگیـری از اتلاف انـرژی و اسـتفاده از‬ ‫یسـت کـه به مصرف بهینـه برق کمک‬ ‫پهـای کم مصـرف از دیگـر راه های ‬ ‫الم ‬ ‫می کنـد»‪ .‬موسـوی از انعقـاد تفاهم نامـه بـا مشـترکان بخـش کشـاورزی خبـر‬ ‫جسـاعت بـا مـا‬ ‫داد و افـزود‪« :‬ا گـر مشـترکان کشـاورزی روزانـه بیـن چهـار تـا پن ‬ ‫نهـا رایـگان خواهـد شـد‪ ،‬درواقـع بهـای بـرق‬ ‫همـکاری کننـد هزینـه بـرق ا ‬ ‫مصرفـی صاحبـان چا ههـای کشـاورزی کـه از سـاعت ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۶‬ظهـر‪ ،‬یعنـی‬ ‫سـاعات پیـک مصـرف‪ ،‬پمپـاژ و موتورهـای اب خـود را خامـوش کننـد رایگان‬ ‫یشـود‪ .‬همچنیـن براسـاس تفاهم نامـه منعقدشـده بـا صنایـع‬ ‫محاسـبه م ‬ ‫مقـرر شـد صنایـع تعطیلات خـود را به غیـراز روز جمعـه موکـول کننـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫با مرکز خدمات حوزه علمیه استان‬ ‫در پی فروریختن ساختمان «متروپل» ابادان صورت گرفت؛‬ ‫امدادرسانی برق منطقه ای خوزستان‬ ‫ن‬ ‫به اواربرداری ساختمان متروپل ابادا ‪‎‎‬‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬درراسـتای عمـل بـه منویـات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫(مدظله العالـی) مبنی بـر توجـه بـه اموزش هـای فنی وحرفـه ای و همچنیـن‬ ‫درراسـتای راهبردهـا و سیاسـت های سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور‬ ‫بـرای توانمنـدی سـازی افـراد جامعـه ازطریـق اموزش هـای مهارتـی و نیـز‬ ‫توسـعه مشـارکت بـا بخش هـای عمومـی و دولتـی به منظـور هم افزایـی در‬ ‫اسـتفاده از پتانسـیل ها و امکانـات‪ ،‬تفاهم نامـه همـکاری بیـن سـید حسـین‬ ‫یو حرفه ای مازنـدران) با جـواد فالح (مدیرکل‬ ‫درویشـی (مدیـرکل امـوزش فن ‬ ‫مرکز خدمات حوزه های علمیه مازندران) برای مدت یک سـال منعقد شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فنی وحرفـه ای‬ ‫مازنـدران؛ ایـن تفاهم نامـه در ‪ 10‬مـاده و ‪ 22‬بنـد اسـت کـه بـا توافـق طرفیـن‬ ‫نهـا‬ ‫به امضـاء رسـید‪ ،‬اهدافـی چـون توانمندسـازی طلاب و خانواده هـای ا ‬ ‫بـا اموزش هـای مهارتـی براسـاس اسـتانداردها و شایسـتگی های اموزشـی و‬ ‫شـغلی سـازمان‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیت هـای طرفیـن جهـت برگـزاری دور ههـای‬ ‫یو حرفـه ای‪ ،‬اسـتفاده از تـوان بالقـوه طلاب درزمینـه توسـعه و‬ ‫امـوزش فن ‬ ‫ترغیب فرهنگ مهارت اموزی با رویکرد به نظام ارزشی در شهرها و روستاها‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫پیگیـری و اجـرا می شـود‪ .‬ازجملـه تعهـدات اداره کل امـوزش فن ‬ ‫در این تفاهم نامـه طراحـی‪ ،‬برنامه ریـزی‪ ،‬اجـرا‪ ،‬نظـارت‪ ،‬مشـاوره‪ ،‬ارزشـیابی‬ ‫و صـدور گواهینامـه قبول شـدگان دوره هـا براسـاس مدل هـای نیازسـنجی‬ ‫اموزشـی جامـع و اشـتغال محور و اینده نگـر براسـاس نیـاز مرکـز خدمـات‬ ‫حوزه هـای علمیـه مازنـدران بـا اولویـت به کار گیـری الگوهـای اموزشـی نوین و‬ ‫مدل هـای منعطـف در ارائـه اموزش هـای مهارتی سـت‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ وارشاد خبر داد؛‬ ‫نوسازی و تجهیز اما کن فرهنگی بهارستان‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫سـاعت ‪ 12:30‬ظهـر دوم خردادمـاه‪،‬‬ ‫سـاختمان تجـاری ‪ ۱۰‬طبقـه متروپـل در‬ ‫شهرسـتان ابـادان منطقـه ته لنجـی امیـری‬ ‫جهـای دوقلـوی‬ ‫فروریخـت‪ .‬سـاختمان بر ‬ ‫متروپـل به عنـوان بزرگ تریـن و کامل تریـن‬ ‫مجموعـه پزشـکی‪ ،‬اداری‪ ،‬تفریحـی‪ ،‬تجـاری‬ ‫و پارکینـگ طبقاتـی در منطقـه جنـوب‬ ‫خوزسـتان در مراحـل پایانـی قـرار داشـت که‬ ‫تکمیـل ان بنابـه دالیـل فنـی‪ ،‬متوقف شـده‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫امار جان باختگان به ‪ 27‬نفر رسید‬ ‫در پـی ایـن حادثـه و پـس از گذشـت‬ ‫شـش روز از ان‪ ،‬معـاون اسـتاندار و فرمانـدار‬ ‫ویـژه ابـادان گفـت‪« :‬تا کنـون جسـد ‪۲۷‬‬ ‫جان باختـه از زیـر اور سـاختمان متروپـل‬ ‫بیـرون کشـیده شـده و عملیـات اوار بـرداری‬ ‫از متروپـل بـا ورود دسـتگاه های جدیـد‬ ‫شـتاب گرفتـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ادوات و‬ ‫تجهیـزات مورد نیـاز در محـل حادثـه وجـود‬ ‫دارد و اواربـرداری زیر نظـر کارشناسـان در‬ ‫چنـد جبهـه در حال انجام اسـت»‪ .‬عباسـپور‬ ‫ضمن تسـلیت دوباره جان باختـن تعدادی‬ ‫از شـهروندان در حادثه ریزش برج ‪ ۱۱‬طبقه‬ ‫متروپـل از مـردم خواسـت بـه محـل حادثـه‬ ‫مراجعـه نکننـد و اخبـار رسـمی را از منابـع‬ ‫معتبـر پیگیـری کننـد‪ .‬از زمـان ریـزش ایـن‬ ‫سـازه تا کنـون نیروهـای امـدادی بـا تمـام‬ ‫تو جو و‬ ‫تجهیـزات همچنـان درحـال جسـ ‬ ‫اواربـرداری هسـتند‪.‬‬ ‫حضور مسئوالن عالی رتبه دولت‬ ‫در حادثه متروپل ابادان‬ ‫از همـان لحظـات اولیـه ایـن حادثـه‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬معـاون اول وی و‬ ‫وزیـر کشـور بـا دسـتورات الزم خواسـتار‬ ‫امدادرسـانی سـریع بـه حادثه دیـدگان و‬ ‫بسـیج امکانـات شـده؛ به طوری که اسـتاندار‬ ‫خوزسـتان در کمترین زمـان ممکـن در‬ ‫محـل حادثـه حاضـر شـده و سـتاد بحـران‬ ‫را تشـکیل و دسـتورات الزم را صـادر کـرد‪.‬‬ ‫وزیـر کشـور سـاعت ‪ ۱۶‬همـان روز در فـرودگاه‬ ‫تهران حاضر شد تا به ابادان سفر کند؛ ولی‬ ‫پدیده گردوخا ک مانع از سفر هوایی وی در‬ ‫ان سـاعت شـد؛ اما با مساعد شـدن هوا وی‬ ‫به همـراه یـک تیـم کارشناسـی قـوی شـامل‬ ‫معـاون عمرانـی وزارت کشـور‪ ،‬رئیـس سـتاد‬ ‫مدیریـت بحـران کشـور و دیگـر مسـئوالن‬ ‫ایـن وزارتخانـه در ابـادان حاضـر شـد و‬ ‫بالفاصلـه بـه محـل حادثـه امـده و از نزدیک‬ ‫وضعیـت امداد رسـانی را بررسـی کـرد‪ .‬وزیـر‬ ‫کشـور کـه بـا خانواد ههـای افـراد گرفتار شـده‬ ‫در ایـن ریـزش سـاختمان حاضـر شـده بـود‬ ‫در همـان سـاعات اولیـه بامـداد سه شـنبه‬ ‫قـول داد تـا تمامـی تالششـان را بـرای نجـات‬ ‫جـان افـراد گرفتار شـده در ایـن حادثـه را‬ ‫بـه کار گیرنـد و در این راسـتا نیـز دسـتورات‬ ‫ا کیـدی بـه مسـئوالن مربوطـه داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ پیـر حسـین کولیونـد (رئیس جمعیت‬ ‫هالل احمـر) نیـز بامـداد س هشـنبه در محـل‬ ‫حادثـه حاضـر شـده و تا کنـون در کنـار وزیـر‬ ‫کشـور بـر رونـد کارهـای امداد رسـانی بـه‬ ‫افـراد گرفتار شـده در ریـزش متروپـل ابـادان‬ ‫نظـارت مسـتقیم داشـته اسـت‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«بعـد از ایـن حادثـه ابتـدا دسـتورات الزم بـه‬ ‫امدادگـران جمعیـت هالل احمـر خوزسـتان‬ ‫صـادر شـد و تمـام امکانـات در این زمینـه بـه‬ ‫محـل حادثـه گسـیل شـد کـه خوشـبختانه‬ ‫حاصـل ان نجـات جـان بسـیاری از‬ ‫شـهروندان گرفتار شـده در ریـزش اوار ایـن‬ ‫سـاختمان بـود؛ به دلیـل اهمیـت موضـوع‬ ‫در همـان روز اول بـه ابـادان سـفر کـردم و تـا‬ ‫نشـهر و محـل‬ ‫یکـه نیـاز باشـد در ای ‬ ‫هر زمان ‬ ‫حادثـه حاضـر خواهـم بـود تـا عملیـات‬ ‫امدا دو نجـات بـه پایـان برسـد؛ زیـرا جـان‬ ‫تمامـی شـهروندان عزیزمـان دراین حادثـه‬ ‫برایمـان مهـم اسـت»‪ .‬محمدحسـین نامـی‬ ‫(رئیـس سـتاد بحـران وزارت کشـور ) نیـز‬ ‫از جمله مسـئوالن عالی رتبه کشـور اسـت که‬ ‫در همـان روز اول در محـل حادثـه ابـادان‬ ‫حاضـر شـد تـا در کنـار سـایر مسـئوالن رونـد‬ ‫امداد رسـانی بـه حادثه دیـدگان متروپـل‬ ‫تشـدید یابـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬به دسـتور‬ ‫وزیـر کشـور‪ ،‬تمـام تجهیـزات مورد نیـاز‬ ‫بـرای امداد رسـانی در همـان سـاعات‬ ‫اولیـه تامیـن شـد و خوشـبختانه مشـکلی‬ ‫در این زمینـه وجـود نداشـت‪ .‬تنهـا موقعیت‬ ‫بـد جغرافیایـی سـاختمان کـه در هسـته‬ ‫اصلـی شـهر قـرار داشـته و دسترسـی بـه‬ ‫سـاختمان مورد نظـر را سـخت کـرده بـود‪،‬‬ ‫امدادگـران را بـا مشـکل مواجـه کـرده بـود‬ ‫کـه بـا تدابیـر الزم تا کنـون کارهـا بـا سـرعت‬ ‫و شـتاب بیشـتری انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه به دلیـل رعایت نکـردن مقـررات‬ ‫نظام مهندسـی سـاختمان‪ ،‬این اتفاق افتاد‬ ‫و سـه طبقه بیش ازحد نصاب سـاخته شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬محسـن رضایـی (معـاون اقتصـادی‬ ‫رئیس جمهـوری) هـم در روز نخسـت ایـن‬ ‫حادثـه در محـل ریـزش سـاختمان متروپـل‬ ‫حاضـر شـده و از نزدیـک رونـد امدادرسـانی‬ ‫را بررسـی و دسـتوراتی در این زمینـه صـادر‬ ‫کـرده و در ادامـه خواسـتار برخـورد جـدی بـا‬ ‫خاطیـان این امـر شـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬حادثـه‬ ‫تاسـف بار و غم انگیـز ریـزش سـاختمان‬ ‫متروپـل باعـث تاثـر و ناراحتـی همـه شـده‬ ‫یکـه در این حادثـه‬ ‫اسـت و تمـام افراد ‬ ‫دخالـت داشـتند و متخلفـان بایـد به نوعـی‬ ‫مجـازات شـوند کـه عبـرت سـایرین باشـد»‪.‬‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان یکی از مسـئوالنی بوده‬ ‫کـه در همـان لحظات اولیـه حادثه در محل‬ ‫حاضـر شـد و سـکان مدیریـت بحـران را در‬ ‫دسـت گرفتـه تـا رونـد امدادرسـانی در مسـیر‬ ‫درسـت قـرار گیـرد و حتی بـا افرادی که نگران‬ ‫اعضـای خانـواده خـود بودنـد به گفت وگـو‬ ‫نشسـت و قـول داد تمـام تالششـان را بـرای‬ ‫نجـات جـان انـان بـه کار گیرنـد‪ .‬صـادق‬ ‫خلیلیـان گفـت‪ « :‬به دلیـل تخلـف در‬ ‫اعطـای مجـوز بـرای سـاخت سـاختمان‬ ‫متروپـل و عدم رعایـت ضوابـط فنـی بـا‬ ‫همـکاری رئیـس دادگسـتری خوزسـتان و‬ ‫دادسـتان‪ ،‬سـه شـهردار ابـادان و شـهردار‬ ‫منطقـه یک‪ ،‬تعدادی از کارکنان شـهرداری‪،‬‬ ‫ناظـر و سـازنده پـروژه کـه در این تخلـف‬ ‫دسـت داشـتند‪ ،‬بازداشـت شـدند»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محمد نبـی‬ ‫موسـوی فرد (نماینـده ولی فقیـه در‬ ‫خوزسـتان و امام جمعـه اهـواز ) نیـز با حضور‬ ‫در محل حادثه ضمن نظارت بر روند کارها‬ ‫بـا برخـی خانواد ههـای قربانیـان ایـن حادثه‬ ‫دیـدار و ضمـن دلجویـی از انـان بـا ایـن‬ ‫خانواد ههـا ابـراز همـدردی کـرد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت‬ ‫ن حادثـه مصیبـت بزرگ ‬ ‫«قطعـا ایـ ‬ ‫و بـرای تسـکین دردهـای مـردم دسـتگاه‬ ‫قضایـی بایسـتی با خاطیـان برخـورد قانونی‬ ‫شـود به همین دلیـل هـم ‪ ۲‬روز را در ابـادان‬ ‫عـزای عمومـی اعلام می کنـم»‪.‬‬ ‫حضور گروه های عملیاتی‬ ‫شرکت توزیع برق ابادان‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت توزیـع‬ ‫نیروی برق خوزستان؛ در پی ریزش بخشی‬ ‫از بـرج دوقلـوی متروپـل ابـادان‪ ،‬گرو ههـای‬ ‫عملیاتـی ایـن شـرکت در توزیـع بـرق ابـادان‪،‬‬ ‫پـس از بـروز حادثـه و از همـان دقایـق اولیـه‬ ‫ظهـر دوشـنبه؛ دوم خردا دمـاه بـرای قطـع‬ ‫سـریع بـرق منطقـه ای حادثه دیـده جهـت‬ ‫پیشـگیری از گسـتردگی حادثه و پیشـگیری‬ ‫از بـروز حـوادث احتمالـی برق گرفتگـی و‬ ‫شسـوزی ناشـی از بـرق‪ ،‬بـه محـل اعـزام‬ ‫ات ‬ ‫شـدند و کار قطـع و جد اسـازی خطـوط را‬ ‫انجـام دادنـد؛ همچنین نیروهـای عملیاتی‬ ‫بـا ایجـاد شـبکه بـرق و روشـنایی ویـژه در‬ ‫محوطـه سـاختمان متروپـل جهـت انجـام‬ ‫عملیـات اواربـرداری‪ ،‬در کنـار دیگر نیروهای‬ ‫جهـادی درحال فعالیـت هسـتند تـا شـرایط‬ ‫به حالـت عـادی بازگـردد‪ .‬قابل ذکر اسـت؛‬ ‫دکتـر علی خدری (مدیرعامل شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق خوزسـتان) در محـل حادثـه‬ ‫حاضـر و از نزدیـک در جریـان جزئیـات‬ ‫وضعیـت شـبکه بـرق خیابـان امیری ابـادان‬ ‫و محـل حادثـه قـرار گرفـت تـا درصورت نیـاز‬ ‫بـه اقـدام عملیات ویژه‪ ،‬وضعیت را مدیریت‬ ‫کنـد‪ .‬شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا‬ ‫ارسـال ماشـین االت و تجهیـزات و نیـروی‬ ‫انسـانی به کمـک اواربـرداری از بـرج متروپـل‬ ‫ابـادان شـتافت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ از بـدو‬ ‫وقـوع حادثـه ریـزش سـاختمان ‪ ۱۰‬طبقـه‬ ‫متروپـل در ابـادان کـه منجـر بـه فـوت و‬ ‫مصدومیـت تعـدادی از هم وطنـان شـد‪،‬‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان با دسـتور‬ ‫مدیرعامـل ایـن شـرکت اقـدام بـه ارسـال‬ ‫ماشـین االت و تجهیـزات و نیـروی انسـانی‬ ‫برای کمک به اواربرداری کرد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫معاونـت مالـی و پشـتیبانی بـا ارسـال‬ ‫امکانـات لجسـتیک در همـان سـاعت های‬ ‫اولیـه حادثـه اقـدام بـه کمک رسـانی بـه‬ ‫اواربـرداری و امدادرسـانی بـه مصدومـان‬ ‫زیـر اوار مانـده کـرده اسـت‪ .‬سـه دسـتگاه‬ ‫برج نور‪ ،‬دو دسـتگاه جرثقیل و دو دسـتگاه‬ ‫باالبـر ‪ ۲۵‬و ‪ ۳۲‬شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان به همـراه نیـروی انسـانی ایـن‬ ‫شـرکت از سـاعت های اولیـه حادثـه در‬ ‫محـل حضـور داشـته و در حال حاضـر نیـز‬ ‫در حـال اواربـرداری و امدادرسـانی هسـتند‪.‬‬ ‫لو نقـل شـرکت‬ ‫عالو هبـر کارکنـان امـور حم ‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان‪ ،‬کارکنـان ناحیـه‬ ‫جنـوب‪ ،‬مدیریت بحـران و پدافند غیرعامل‬ ‫و بسـیجیان ایـن شـرکت نیـز در حادثـه‬ ‫حضـور فعالـی داشـته و بـا تمـام امکانـات‬ ‫و تـوان درحال خدمات رسـانی هسـتند‪.‬‬ ‫روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان نیـز بـا انتشـار فراخوانـی از‬ ‫کارکنـان ایـن شـرکت و مشـترکین خواسـت‬ ‫با مراجع هبـه پایگا ههـای انتقـال خـون‪،‬‬ ‫بـرای مصدومیـن ایـن حادثـه خـون اهـدا‬ ‫کننـد‪ .‬رسـالت اصلـی شـرکت بـرق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان تامیـن و انتقـال بـرق در شـبکه‬ ‫انتقال و فوق توزیع در دو اسـتان خوزسـتان‬ ‫و کهگیلوی هو بویراحمـد اسـت و ایـن اقـدام‬ ‫شـرکت در کمک رسـانی کـه در حـوادث‬ ‫مشابه گذشته نیز صورت گرفته‪ ،‬در راستای‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی ایـن شـرکت و‬ ‫اقدامـات انسان دوسـتانه رخ داده اسـت‬ ‫و شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان خـود‬ ‫را متعهـد بـه خدمت رسـانی بـه مـردم در‬ ‫عرص ههـای گونا گـون می دانـد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ارائه خدمات مراقبتی طوالنی مدت خطیب اعالم کرد؛‬ ‫ارائه شبانه روزی‬ ‫خدمات تسکینی‪ ،‬دارویی و درمانی بیماران سرطانی و صعب العالج‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫جـراح و متخصـص مغـز و اعصـاب و مدیر مرکـز ارائه خدمات‬ ‫یمـدت خطیـب گفـت‪« :‬جهـت تکریـم و‬ ‫مراقبتـی طوالن ‬ ‫شهـای انسـانی خدمـات تسـکینی‪ ،‬دارویـی و‬ ‫حفـظ ارز ‬ ‫درمانـی موردنیـاز بیمـاران سـرطانی و صعب العلاج مرکـز‬ ‫یمـدت خطیـب ب هصـورت‬ ‫ارائـه خدمـات مراقبتـی طوالن ‬ ‫یشـود»‪ .‬دکتـر سـید احمـد خطیـب در‬ ‫شـبانه روزی ارائـه م ‬ ‫نشسـت بـا خبرنـگاران‪ ،‬گفـت‪« :‬بنیـاد خیریـه خطیـب اولیـن‬ ‫یمـدت در ایـران بـوده‬ ‫مرکـز ارائـه خدمـات مراقبتـی طوالن ‬ ‫و دراین مجتمـع بخش هایـی همچـون درمانـگاه‪ ،‬هتـل‪،‬‬ ‫محـل نگهـداری بیمـاران و محـل اسـکان خانواد ههـای‬ ‫بیمـاران وجـود دارد و تمامـی درامـد حاصلـه ایـن مرکز صرف‬ ‫نگهـداری بیمـاران هاسـپیس کـه نیازمنـد دریافـت خدمـات‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫مراقبتـی طوالنی مدت انـد م ‬ ‫حـدود ‪ ۳۰۰۰‬نفـر تحت پوشـش مرکـز حمایـت از بیمـاران‬ ‫نیازمنـد دریافـت خدمـات مراقبتـی طوالنی مدت انـد بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬دراین مرکـز خدمـات درمانـی بیمـاران هاسـپیس‬ ‫یشـود و ا گـر کاری از دسـت پزشـکان مـا سـاخته‬ ‫انجـام م ‬ ‫نباشـد بیمـاران را بـه بیمارسـتان های طـرف قـرارداد معرفـی‬ ‫می کنیـم»‪ .‬جـراح و متخصـص مغـز و اعصـاب ادامـه داد‪« :‬از‬ ‫نسـال قبل کـه پیگیـر سـاختن هاسـپیس بودیـم و‬ ‫چندی ‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۰‬موافقـت اولیـه و اصولـی ان را گرفتیـم تـا اولیـن‬ ‫مرکـز ارائـه خدمات مراقبتـی طوالنی مدت ایران را در مشـهد‬ ‫تهـای دکتـر‬ ‫دایـر کنیـم و جـا دارد دراین خصـوص از حمای ‬ ‫کیانـی‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد تشـکر کنیـم»‪.‬‬ ‫دکتـر خطیـب بابیان اینکـه معتقدیـم کـه ایـن اقـدام اولیـن و‬ ‫بزرگ تریـن قـد م بـوده و پـس از پیگیـری و نام هنـگاری بسـیار‬ ‫دسـتور ساختن هاسـپیس به امضای وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و امـوزش پزشـکی ب هسـرانجام رسـید‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«مـا تنهـا موسسـه ای هسـتیم کـه یک ریـال کمـک بیرونـی‬ ‫نداریـم و صفـر تـا ‪ ۱۰۰‬هزین ههـا توسـط بنیـاد خیریـه خطیـب‬ ‫صـورت گرفتـه و بـرای حمایـت از بیمـاران فضایـی را در‬ ‫زمیـن ‪ ۴۰۰۰‬متـری بـا زیربنـای ‪ ۵۵۰۰‬مترمربـع فراهـم کردیـم»‪.‬‬ ‫یمـدت خطیـب‬ ‫مدیـر مرکـز ارائـه خدمـات مراقبتـی طوالن ‬ ‫باتا کیدبراینکـه بیمـاران مهاجـر ب هشـرط غیرقانونی نبـودن‬ ‫دراین مرکز پذیرفته می شوند‪ ،‬گفت‪« :‬ظرفیت پذیرش برای‬ ‫بسـتری تـا سـقف ‪ ۱۰‬نفـر را داریـم و ‪ ۹۰‬درصـد کار مـا در منـزل‬ ‫یشـود و کنـار درمانـگاه سـرپایی هـم بـرای عمـوم‬ ‫انجـام م ‬ ‫مـردم فعـال اسـت»‪.‬‬ ‫حمیـد سـلمانیان‪ /‬وزیـر فرهنگ وارشـاد از تجهیـز و نوسـازی اما کـن فرهنگـی‬ ‫بهارسـتان با اعتبار وزارتخانه خبر داد و گفت‪« :‬نبود امکانات فرهنگی‪،‬هنری‬ ‫دراین شهرسـتان قابل قبـول نیسـت»‪ .‬محمدمهـدی اسـماعیلی در نشسـت‬ ‫شـورای اداری بهارسـتان بااشـاره به اینکه بهارسـتان نیازمنـد امکانـات ویـژه‬ ‫یسـت‬ ‫متناسـب بـا جمعیـت در تمامـی حوزه ها و سرانه هاسـت گفت‪« :‬ضرور ‬ ‫از اعتبـارات وزارتخانـه بـرای نوسـازی و تجهیـز فضاهـای فرهنگـی هزینـه‬ ‫شـود‪ .‬فعالیـت فرهنگـی در بقعـه متبرکـه شهرسـتان بهارسـتان نیـاز به تقویت‬ ‫دارد چرا کـه مطالبـه رهبـر انقلاب اسـتفاده از اما کـن مذهبـی در مباحـث و‬ ‫موضوعـات فرهنگی سـت کـه بایـد بـه دغدغـه رهبـر عینیـت بخشـیده شـود»‪.‬‬ ‫وزیـر فرهنگ وارشـاد از تعیین تکلیـف سـاخت تصفیه خانـه و شـبکه فاضلاب‬ ‫شهرستان بهارستان توسط دولت خبر داد و افزود‪« :‬تکمیل زیرساخت های‬ ‫درمانـی‪ ،‬اب وفاضلاب و جـاده از مهم تریـن مواردی سـت که دراین شهرسـتان‬ ‫بایـد بـه ان توجـه جدی شـود»‪ .‬اسـماعیلی درخصـوص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گفت‪:‬‬ ‫«ایـن دولـت به جد معتقد اسـت کـه یارانه ها باید به خود مردم پرداخت شـود‬ ‫و نباید عده ای افراد خاص از ارز اسـتفاده و مردم بی بهره از ان باشـند و فسـاد‬ ‫به وجـود ایـد»‪ .‬وی درخصـوص سـیاه نمایی های رسـانه های بیگانـه گفـت‪:‬‬ ‫«جمهوری اسلامی دسـت برتر در تمامی بخش ها و حوزه ها را دارد و دشـمن‬ ‫نمی توانـد مقابـل جوانـان انقالبـی ایسـتادگی کنـد و ایـران اسلامی در جهـان‬ ‫می درخشـد و تمـدن نویـن اسلامی توسـط ایـران در دنیـا به وجـود خواهـد»‪.‬‬ ‫دوگانه سوز شدن ‪ 3700‬خودروی عمومی‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـر شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬از زمـان اغـاز اجـرای طـرح رایـگان‬ ‫دو گانه سـوز کردن خودروهـای عمومـی‬ ‫تا کنـون‪ ،‬نزدیـک بـه سـه هزار و ‪ 700‬خـودرو در‬ ‫سـطح منطقـه دو گانه سـوز شـد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی شـرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتـی منطقـه اردبیـل؛ سـید حجت مدنی افـزود‪« :‬تا کنـون چهار هـزار و ‪658‬‬ ‫دسـتگاه خـودرو در سـامانه ‪ GCR.niopdc.ir‬بـرای تبدیـل بـه دو گان هسـوز‬ ‫در سـطح منطقـه ثبت نـام کرده انـد کـه از این تعـداد سـه هزار و ‪ 693‬خـودرو‬ ‫دو گانه سوز شدند و ‪ 965‬دستگاه خودروی دیگر در صف تبدیل هستند»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اغـاز دو گانه سـوز کردن خودروهـای مسـافر بـر اینترنتـی افـزود‪:‬‬ ‫«طـرح تبدیـل خودروهـای مسـافر بـر شـخصی بـه دو گانه سـوز بـا اولویـت‬ ‫ماشـین های پر مصـرف و اعطـای یارانـه از ماه هـای قبـل شـروع شـده اسـت‬ ‫و بر اسـاس ان حـدود ‪ 75‬درصـد از هزینه هـا تبدیـل به صـورت یارانـه دولتـی‬ ‫پرداخـت می شـود»‪ .‬مدنـی ادامـه داد‪« :‬بـرای خودروهـای شـامل طـرح‪،‬‬ ‫پیامـک واجـد شـرایط بـودن اسـتفاده از ایـن طرح ارسـال می شـود و مالکان‬ ‫تنـام و‬ ‫خودروهـا می تواننـد با مراجعه بـه سـایت اشـاره شـده‪ ،‬نسـبت بـه ثب ‬ ‫نوبـت گیـری در کارگاه هـای مجـاز تبدیـل اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫‪35‬درصدی حوادث مرتبط با گاز‬ ‫ِ ‬ ‫کاهش‬ ‫بـا اطالع رسـانی گسـترده و فرهنگ سـازی‬ ‫مصـرف بهینـه و ایمـن گاز طبیعـی‪ ،‬حـوادث‬ ‫مرتبـط بـا گاز در گیلان در سـال گذشـته بـا‬ ‫‪ 35‬درصـد کاهـش بـه ‪ 48‬مـورد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫عیسـی جمـال نیکویـی؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گیلان بابیـان ایـن خبـر اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬این شـرکت هرسـاله طی همکاری با‬ ‫نهادهـای تبلیغـی تلاش می کند سـطح ایمنـی و سلامت را در جامعه بهبود‬ ‫بخشـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در سـال گذشـته کارشناسان این شرکت بیش‬ ‫از ‪ 20‬مرتبـه در تلویزیـون و رادیـو حضـور یافتـه و بـه بیـان توصیه هـای مصرف‬ ‫ایمـن و بهینـه گاز طبیعـی پرداختنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬امـوزش و فرهنگ سـازی برای‬ ‫به ثمرنشسـتن‪ ،‬مسـتلزم توجـه و اسـتمرار فـراوان اسـت و به همین علـت‬ ‫درتالشـیم این رونـد امسـال و سـال های اینـده نیـز ادامـه یابـد»‪ .‬وی نقـش‬ ‫صداوسیما را درزمینه نهادینه سازی فرهنگ مصرف گاز در جامعه بی بدیل‬ ‫عنـوان و اظهـار کـرد‪« :‬در سـال ‪ 1400‬طـی قـراردادی مابیـن شـرکت ملـی گاز‬ ‫و صداوسـیما‪ ،‬روزانـه ‪ 210‬ثانیـه در تلویزیـون و ‪ 90‬ثانیـه در رادیـو‪ ،‬پیا مهـای‬ ‫مصـرف بهینـه گاز بـرای مـردم و مصرف کننـدگان گاز طبیعـی پخـش شـد کـه‬ ‫بحمـداهلل نتایـج مثبتـی را به همـراه داشـته اسـت»‪ .‬مدیرعامـل گاز گیلان‬ ‫شهـای مصـرف بهینـه گاز بـه قشـر جـوان به ویـژه دانـش امـوزان را‬ ‫ارائـه اموز ‬ ‫درجهت کاهش خطرات و حوادث مرتبط با گاز بسیارمهم و اثرگذار دانست‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن شـرکت سـال قبـل بـا همـکاری اموزش وپـرورش‪ ،‬جشـنواره‬ ‫فرهنگی‪-‬اموزشـی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در سراسـر اسـتان برگزار‬ ‫کـرد کـه بـا اسـتقبال گسـترده دانـش امـوزان عزیـز همـراه شـد»‪ .‬وی درپایـان‬ ‫ارتقای سطح ایمنی استفاده از گاز طبیعی در استان را از اهداف بسیارمهم‬ ‫شـرکت عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬شـرکت گاز گیلان طـی همـکاری با صداوسـیما‪،‬‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬اموزش وپرورش‪ ،‬رسـانه های مکتوب و مجازی‪ ،‬سـپاه و بسیج و‬ ‫سـایر نهادهـای تبلیغـی بـرای نهادینه سـازی فرهنـگ مصـرف ایمـن و بهینه‬ ‫گاز طبیعـی در سـطح جامعـه بـرای تحقـق این مهـم تلاش می کنـد»‪.‬‬ ‫تداوم اسفالت معابر شهری کالچای‬ ‫از محل قیر یارانه ای‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کالچای از تداوم اسـفالت معابر خا کی شـهر از محل قیر‬ ‫رایگان یارانه ای دولتی خبر داد‪ .‬حسین خجسته گزافرودی به اجرای اسفالت‬ ‫کوچـه رسـالت پشـت وادی و کوچه هـای منشـعب بـه ان (رسـالت یـک و دو)‬ ‫اشاره و طول انجام این پروژه را حدود ‪ ۱۲۰۰‬مترمربع اعالم کرد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫اسـفالت معابـر همـواره از خواسـته ها و انتظـارات به حـق شـهروندان از حـوزه‬ ‫مدیریـت شهری سـت گفـت‪« :‬تلاش می کنیـم متناسـب بـا نیـاز و برابـر اولویـت‬ ‫اقدامـات الزم را انجـام دهیـم»‪ .‬به گفته وی؛ اجرای پروژه اسـفالت معابر خاکی‬ ‫شـهری از محـل قیـر رایـگان یارانـه ای توسـط دولـت انقالبـی و جهـادی‪ ،‬شـورا و‬ ‫شـهرداری درراسـتای جلـب رضایـت شـهروندان کـه از اهمیـت ویـژه ای بـرای‬ ‫مدیریـت شـهری برخـوردار اسـت اجـرا می شـود‪ .‬کامـران علیپـور کالیـه؛ رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کالچای اسـفالت مناسب خیابان ها و معابر شـهری را از‬ ‫خواسـته ها و مطالبات به حق شـهروندان از شـورا و شـهرداری عنوان و تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬کمتریـن حقـوق شـهروندی برخـورداری از خدمـات شـهری مناسـب‬ ‫ازقبیل خیابان های اسـتاندارد با ایمنی مناسـب است که شورا و شـهرداری در‬ ‫تحقـق این امـر به صـورت شـبانه روزی درحال تلاش هسـتند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2508‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫استفاده از اب شرب برای دام‬ ‫در نیمی از روستاهای خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫شهادت‪ ،‬سابقه ای طوالنی در جامعه روحانیت دارد‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس بابیان اینکـه شـهادت سـابقه ای طوالنـی در جامعـه‬ ‫روحانیـت دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬روحانیـت همـواره درطول تاریـخ اسلام از مکتـب‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ دفـاع کـرده و درایـن راه زندانـی‪ ،‬تبعیـد و شـهید شـده امـا‬ ‫هیچ گاه دست از دفاع‪ ،‬نشر و ترویج مکتب اهل بیت ؟ع؟ برنداشته است»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در یـادواره شـهدای روحانـی و‬ ‫طلبـه شهرسـتان طبـس کـه در حـرم مطهـر امامـزاده حسـین بـن موسـی‬ ‫الکاظـم ؟ع؟ برگـزار شـد؛ بزرگداشـت و گرامیداشـت شـهدا را امـری شایسـته و‬ ‫بایسته دانست و بابیان اینکه نکوداشت یاد شهدا از دو جهت حائزاهمیت‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ابتـدا از حیـث انسـانی و اخالقـی وظیفـه داریـم یـاد و نـام‬ ‫کسـانی که بزرگ تریـن سـرمایه زندگـی خـود کـه جانشـان باشـد را در راه خـدا‬ ‫نثـار کردنـد و ازادی‪ ،‬عـزت‪ ،‬اسـتقالل و اسلام را بـرای کشـورمان به ارمغـان‬ ‫اوردند را حفظ کنیم و دراین مسیر بزرگداشت شهدا و خانواده معظم ان ها‬ ‫حداقـل کاری بـوده کـه می تـوان انجـام داد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه بزرگداشـت‬ ‫شـهدا دارای اثار تربیتی سـت‪ ،‬افزود‪« :‬زنده نگه داشـتن راه شـهدا درحقیقت‬ ‫یاداوری خط اسالم اصیل و امامت و تبلیغ و ترویج روحیه ایثار برای دین و‬ ‫مکتـب اهل بیـت ؟ع؟ در جامعه اسـت»‪ .‬تولیت اسـتان قـدس رضوی گفت‪:‬‬ ‫«یـادواره شـهدا ایـن پیـام را همـراه خـود بـرای جامعـه دارد کـه ا گـر جامعه ای‬ ‫بخواهـد زنـده‪ ،‬مسـتقل و مومـن باشـد؛ بایـد گذشـت‪ ،‬ایثـار و فـدا کاری کنـد‪.‬‬ ‫ان جامعـه ای کـه در ان احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه دیگـران و دیـن خـدا‬ ‫وجـود نـدارد ان جامعـه درحقیقـت مـرده و کالبـدی بـدون روح و حیـات‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بـه اهمیـت انتقـال اهداف متعالی شـهدا به نسـل اینده اشـاره و‬ ‫ابراز کرد‪« :‬شـهادت در فرهنگ اسلامی عیار‪ ،‬سـنجه و نشـان و از عالی ترین‬ ‫یسـت کـه ایـات و روایـات متعـددی دربـاره‬ ‫مفاهیـم در حیطـه باورهـای دین ‬ ‫فضیلـت ان وجـود دارد؛ شـهادت در جامعـه روحانیـت اتفـاق جدیـد و‬ ‫نوظهـوری نیسـت بلکـه درطول تاریـخ علمـای بزرگـی و روحانیـت به افتخـار‬ ‫شـهادت نائـل شـده اند»‪.‬‬ ‫نقش افرینی روحانیت در عرصه های مختلف‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی بابیان اینکـه روحانیـت متعهـد و‬ ‫وظیف هشـناس درطول تاریـخ نقش افریـن بـوده‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬روحانیـت‬ ‫درطول تاریـخ در عرص ههـای مختلـف نظامـی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی و علمـی‬ ‫پیشـتاز بـوده و در وقایـع مختلـف تاریخـی هماننـد تهاجـم انگلیـس و‬ ‫وهابیـت بـه عـراق نقش افرینـی کـرده و بـا حضـور در میـدان از مـردم و حـرم‬ ‫مخـوردن انقلاب‬ ‫حضـرات معصومیـن ؟ع؟ دفـاع کـرده اسـت»‪ .‬وی بـه رق ‬ ‫اسلامی به دسـت حضـرت امام خمینـی (ره) به عنـوان یـک مرجـع تقلیـد‬ ‫و روحانـی عالی مقـام اشـاره و ابـراز کـرد‪« :‬وقـوع انقلاب در ایـران و گسـترش‬ ‫تهـا موجـب واهمـه اسـتکبار شـده اسـت‪.‬‬ ‫عمـق نفـوذ معنـوی ان میـان مل ‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران در برابـر اندیشـه ها و نظـرات لیبرالیسـم حا کـم در‬ ‫غـرب ایسـتاد و معـادالت را دگرگـون سـاخت»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫بابیان اینکه دامنه نفوذ فرهنگی انقالب اسلامی همچنان درحال گسـترش‬ ‫اسـت و اسـتکبار نتوانسـته جلـوی ان را بگیـرد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬قـدرت نفـوذ‬ ‫فرهنگـی انقلاب اسلامی تهدیـدی بـرای بقـای اسـتکبار اسـت؛ ازایـن رو بـا‬ ‫مهـا‪ ،‬مانع تراشـی و کارشـکنی های اقتصـادی علیـه ملـت ایران بـر مردم‬ ‫تحری ‬ ‫رنـج و زحمـت وارد می کننـد؛ امـا بازهـم نمی تواننـد جلـوی نفـوذ معنـوی‬ ‫انقلاب کـه فلسـفه غـرب را به چالش کشـیده اسـت‪ ،‬بگیرنـد‪ .‬ا گر موفق شـده‬ ‫بودنـد دسـت از دشـمنی ها و ایـن جفاهـا در حـق ایـن ملـت مقاومـت‪ ،‬ازاده‬ ‫و باغیـرت برمی داشـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬انقلاب اسلامی ایـران به عنـوان‬ ‫پدیـده ای شـگرف و بی نظیـر در عصـر حاضـر نقطـه کانونـی اسـتکبار که تفکر‬ ‫لیبـرال اسـت را هـدف قـرار داده و روزبـه روز هـم بـا عنایـت الهـی دامنـه اش‬ ‫نشـاءاهلل زمیـن شـاهد ظهـور ولـی و‬ ‫یکـه ا ‬ ‫یشـود تـا ان روز ‬ ‫گسـترده تر م ‬ ‫حجـت خـدا باشـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه روحانیـت در عرصـه جهـاد اجتماعـی‬ ‫نیـز پیشـتاز و حرکت افریـن بـوده اسـت‪ ،‬بـه حضـور رهبـر معظـم انقلاب در‬ ‫عرص ههـای مختلـف خدمت رسـانی بـه مـردم در پیش ازانقلاب اشـاره و‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬رهبـری معظم در خدمت رسـانی به مـردم در زلزله ‪ 57‬طبس و‬ ‫سـیل ایرانشـهر درشـرایطی که به عنوان یکـی روحانی تبعیـدی و مورد غضب‬ ‫حکومت دران منطقه حضور داشـتند‪ ،‬میدان دار و محور خدمت رسـانی به‬ ‫مـردم بودنـد»‪ .‬وی بـه حضـور فعـال روحانیـت در دوران کرونـا اشـاره و ابـراز‬ ‫کـرد‪« :‬طلاب و روحانیـون بـا روحیـه جهـادی و ایثارگـری درمبارز هبـا کرونـا بـه‬ ‫میدان امدند و در سـخت ترین شـرایط لباس غسـالی پوشـیدند و کار غسل‪،‬‬ ‫کفـن‪ ،‬دفـن و نمـاز میـت مومنـان را برعهـده گرفتنـد و اجـازه ندادنـد یـک امـر‬ ‫شـرعی بـر زمیـن بماند»‪ .‬تولیت اسـتان قدس رضـوی بابیان اینکه روحانیت‬ ‫مظلوم تریـن قشـر هسـتند‪ ،‬ابـراز کـرد‪« :‬عمـوم جامعـه تنهـا بـه روحانیونی که‬ ‫در نهادهـا اشـتغال دارنـد می نگرند اما ا کثریت طلاب و روحانیون با حداقل‬ ‫حقـوق زندگـی می کننـد»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪« :‬پـس از رحلـت پیامبـر گرامـی‬ ‫اسالم ؟ص؟ دست های ناپا کی وارد کار شدند تا اسالم و مکتب اهل بیت ؟ع؟‬ ‫یگـذرد امـا به رغـم دشـمنی ها‬ ‫را نابـود کننـد‪ 1400 .‬سـال از رحلـت پیامبـر م ‬ ‫روزبه روز اسلام بالنده تر‪ ،‬شـکوهمندتر‪ ،‬پررونق تر و درخشـنده تر شـده و این‬ ‫یسـت کـه درطول تاریـخ ب هپـای‬ ‫نهـای پـا ک شهدای ‬ ‫مانـدگاری به برکـت خو ‬ ‫درخـت اسلام‪ ،‬امامـت و والیـت ریختـه شـد و ایـن شـجره طیبـه را اب یـاری‪،‬‬ ‫حفـظ و رشـد و نمـو داده اسـت»‪.‬‬ ‫حفظ مکتب اهل بیت ؟ع؟ با مجاهدت روحانیت‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی گفـت‪« :‬روحانیـت همـواره درطول تاریـخ‬ ‫اسلام از مکتـب اهل بیـت ؟ع؟ دفـاع کرده و دراین راه زندانی‪ ،‬تبعید و شـهید‬ ‫شده اما هیچ گاه دست از دفاع‪ ،‬نشر و ترویج مکتب اهل بیت ؟ع؟ برنداشته‬ ‫اسـت؛ مـا مدیـون روحانیـت هسـتیم و ا گـر امـروز مکتـب اهل بیـت ؟ع؟‬ ‫بهـا و منابـع غنـی حضـرات معصومیـن ؟ع؟‬ ‫زنـده اسـت و ا گـر احادیـث‪ ،‬کتا ‬ ‫دراختیـار ماسـت؛ به برکـت مجاهـدت‪ ،‬فـدا کاری و ایثـار روحانیـت و علمـای‬ ‫دیـن اسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بااشـاره به نقـش مهـم و تاثیرگذار‬ ‫علمـا و روحانیـت در مقاطـع مختلـف‪ ،‬بـه کینـه و دشـمنی اسـتکبار علیـه‬ ‫روحانیت اشاره و ابراز کرد‪« :‬روحانیت اصیل شیعه با ایثار و ازخودگذشتگی‬ ‫همـواره پاسـدار ارزش هـای واالی الهـی و انسـانی بـوده اسـت‪ .‬دشـمنان‪،‬‬ ‫منافقیـن و اسلام التقاطـی از روحانیـت بسـیار ضربـه خـورده اسـت؛ ازایـن رو‬ ‫دسـت از هجمـه و حملـه بـه روحانیـت بـر نخواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید بسیجیان برق منطقه ای خوزستان‬ ‫از مناطق عملیاتی شلمچ ‪‎‎‬ه‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪ /‬فرمانـده پایـگاه بسـیج شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان گفـت‪« :‬بسـیجیان ایـن شـرکت بـه مناسـبت گرامیداشـت سـالروز‬ ‫ازاد سـازی خرمشـهر‪ ،‬از مناطـق عملیاتـی شـلمچه بازدیـد کردنـد»‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خورسـتان؛ یعقوب دانشـی گفـت‪« :‬به‬ ‫مناسبت سالروز ازاد سازی خرمشهر (روز مقاومت‪ ،‬ایثار و پیروزی) بسیجیان‬ ‫ناحیـه جنـوب ایـن شـرکت از مناطـق عملیاتـی شـلمچه بازدیـد و در دعـای‬ ‫پرفیـض زیـارت عاشـورا کـه در ایـن منطقـه برگـزار شـد‪ ،‬شـرکت کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬همچنین به مناسـبت این روز بزرگ با حضور مدیر امور بهره برداری‬ ‫ناحیـه جنـوب و مسـئول حراسـت ایـن ناحیـه‪ ،‬از ‪ ۴‬فرزنـد و یـک بـرادر شـهید‬ ‫که در ناحیه جنوب مشـغول بکار هسـتند از طرف بسـیج شـرکت‪ ،‬تجلیل به‬ ‫عمـل امـد»‪ .‬فرمانده پایگاه بسـیج شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان تصریح‬ ‫کرد‪« :‬هدف از اجرای این برنامه ها ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت و شـنیدن‬ ‫روایت هایی از رشـادت ها و ایثارگری رزمندگان اسلام اسـت»‪ .‬دانشـی اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬وقتـی در مناطـق جنگـی حضـور پیـدا می کنیـم بزرگـی کار رزمنـدگان‬ ‫اسالم بهتر درک می شود و تجلیل از خانواده شهدا کمترین اقدامی ست که‬ ‫بایـد بـرای تشـکر از پاسـداران ایـن مـرز و بـوم انجـام داد»‪.‬‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت فوالدمبارکه‪:‬‬ ‫مصرف انرژی در فوالدمبارکه‬ ‫مطابق با استانداردهای جهانی ست‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدی ــر ان ــرژی و س ــیاالت فوالدمبارک ــه گف ــت‪:‬‬ ‫کت ــن‬ ‫«مص ــرف ان ــرژی ب ــرای تولی ــد ی ‬ ‫نش ــرکت فاصل ــه چندان ــی ب ــا‬ ‫ف ــوالد درای ‬ ‫اس ــتانداردهای جهان ــی ان ــرژی ن ــدارد»‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش خبرن ــگار ف ــوالد؛ س ــید امی ــر‬ ‫طباطبائی ــان درخص ــوص اقدام ــات‬ ‫فوالدمبارک ــه درراس ــتای بهین هس ــازی‬ ‫مص ــرف ان ــرژی اظه ــار ک ــرد‪« :‬درراس ــتای‬ ‫تحق ــق سیاسـ ـت های کش ــور درزمین ــه‬ ‫کاه ــش مص ــرف ان ــرژی‪ ،‬کمیت ــه عال ــی‬ ‫ان ــرژی به ریاس ــت مع ــاون بهر هب ــرداری ای ــن‬ ‫ش ــرکت در س ــال ‪ 77‬و ابت ــدای راه ان ــدازی‬ ‫فوالدمبارک ــه راه ان ــدازی ش ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«دراین کمیت ــه چن ــد سیاس ــت کالن؛‬ ‫ازجمل ــه سیاسـ ـت گذاری ب ــرای تامی ــن‬ ‫مس ــتمر و پیوس ــته ان ــرژی درحال حاض ــر‬ ‫و این ــده ش ــرکت‪ ،‬بهین هس ــازی سیس ــتم ها‬ ‫و فراینده ــای تولی ــد جه ــت کاه ــش‬ ‫هزین هه ــای محص ــوالت و سیاسـ ـت گذاری‬ ‫در استانداردس ــازی مدیری ــت ان ــرژی در‬ ‫دس ــتورکار ق ــرار گرف ــت»‪.‬‬ ‫ترویجفرهنگ سازمانی‬ ‫برای کاهش مصرف انرژی‬ ‫مدی ــر ان ــرژی و س ــیاالت فوالدمبارک ــه گف ــت‪:‬‬ ‫«دراین زمین ــه بااس ــتفاده از توانمن ــدی‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان و ش ــرکت های‬ ‫مش ــاور ان ــرژی‪ ،‬فراینده ــا و م ــواردی را ک ــه‬ ‫قابلی ــت بهب ــود داش ــته اند شناس ــایی‬ ‫نه ــا‬ ‫و ب ــرای کاه ــش مص ــرف ان ــرژی ا ‬ ‫برنامه ری ــزی کرده ای ــم و به این نتیج ــه‬ ‫رس ــیده ایم ک ــه از توانمندس ــازی نی ــروی‬ ‫انس ــانی ب ــرای کاه ــش مص ــرف ان ــرژی‬ ‫اس ــتفاده کنی ــم»‪.‬‬ ‫گت ــر توس ــعه یاب ــد»‪.‬‬ ‫صنای ــع بزر ‬ ‫همکاری با شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای تامین مستمر انرژی‬ ‫انعق ــاد‬ ‫بااش ــاره به‬ ‫طباطبائی ــان‬ ‫تفاهم نامه های ــی ب ــرای تامی ــن مس ــتمر‬ ‫ان ــرژی ب ــا ش ــرکت های دانش بنی ــان اف ــزود‪:‬‬ ‫«فوالدمبارک ــه در فص ــل تابس ــتان بـــرای‬ ‫تامی ــن ب ــرق و در زمس ــتان ب ــرای تامی ــن‬ ‫گاز باتوج هب ــه افزای ــش مص ــرف در بخـــش‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫خانگ ــی دچ ــار محدودیت های ــی م ‬ ‫ً‬ ‫اخی ــرا فوالدمبارک ــه تفاهم نامـ ـه ای ب ــا‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران منعق ــد ک ــرده ک ــه‬ ‫ط ــی ان بااس ــتفاده از ظرفی ــت ش ــرکت های‬ ‫نج ــی تولی ــد و‬ ‫دانش بنی ــان‪ ،‬گاز ال ا ‬ ‫ذخیر هس ــازی ش ــود ت ــا ازاین ظرفی ــت‬ ‫ب ــرای جب ــران محدودی ــت گاز فوالدمبارک ــه‬ ‫در زمس ــتان بهره من ــد ش ــویم»‪ .‬مدی ــر‬ ‫ان ــرژی و س ــیاالت ش ــرکت فوالدمبارک ــه‬ ‫نس ــال اس ــت ک ــه در‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬چندی ‬ ‫دنی ــا ازایـ ـن روش ب ــرای فص ــول س ــرد س ــال‬ ‫یک ــه محدودی ــت‬ ‫اس ــتفاده ش ــده و زمان ‬ ‫مص ــرف ان ــرژی ب ــرای تولی ــد ف ــوالد‬ ‫یت ــوان ب ــا گر مک ــردن ان‪،‬‬ ‫وج ــود دارد‪ ،‬م ‬ ‫محدودیت ه ــای گاز اعمال ش ــده را جب ــران‬ ‫ک ــرد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ش ــرکت های‬ ‫یســازی ایــن تکنولــوژی‬ ‫دانش بنیــان بــا بوم ‬ ‫ب ــا فوالدمبارک ــه هم ــکاری خواهن ــد داش ــت‪،‬‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬درص ــورت تحق ــق این ام ــر‪،‬‬ ‫کم ــک قابل توجه ــی ب ــه صنع ــت نف ــت و گاز‬ ‫کش ــور و صنای ــع بزرگ ــی مانن ــد فوالدمبارک ــه‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬ق ــرار اس ــت انتق ــال تکنول ــوژی‬ ‫در ش ــرکت های دانش بنی ــان انج ــام ش ــود‬ ‫و در مراح ــل بع ــدی ای ــن تکنول ــوژی ب ــرای‬ ‫استانداردهای جهانی تولید فوالد‬ ‫طباطبائی ــان بابیان اینک ــه مدت زم ــان‬ ‫تفاهم نام ــه منعقدش ــده ب ــا ش ــرکت مل ــی‬ ‫گاز ای ــران دوس ــال اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ام ــکان‬ ‫تمدی ــد تفاهم نام ــه نی ــز وج ــود دارد»‪ .‬وی‬ ‫کت ــن ف ــوالد‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬ب ــرای تولی ــد ی ‬ ‫اس ــتانداردهای جهان ــی متف ــاوت ب ــوده و‬ ‫بیــن ‪ 25‬تــا ‪ 32‬گیــگاژول بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫درحال حاض ــر مص ــرف ان ــرژی ب ــرای تولی ــد‬ ‫کت ــن ف ــوالد در ش ــرکت فوالدمبارک ــه‬ ‫ی ‬ ‫فاصلــه چندانــی بــا اســتانداردهای جهانــی‬ ‫ان ــرژی ن ــدارد»‪ .‬وی بااش ــاره به تاثی ــر‬ ‫کاه ــش تخصی ــص ان ــرژی ب ــه فوالدمبارک ــه‬ ‫له ــای تابس ــتان و زمس ــتان بی ــان‬ ‫در فص ‬ ‫ته ــای ان ــرژی ب ــه‬ ‫ک ــرد‪« :‬اعم ــال محدودی ‬ ‫فوالدمبارکــه منجــر بــه ازدسـت رفتن بخــش‬ ‫نش ــرکت خواه ــد‬ ‫قابل توج ــه تولی ــد درای ‬ ‫شــد و بــا کاهــش تولیــد ایــن شــرکت‪ ،‬تولیــد‬ ‫صنای ــع پایین دس ــتی نی ــز کاه ــش می یاب ــد‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫و ب ــه ب ــازار نی ــز لطم ــه وارد م ‬ ‫اقدامزیست محیطی‬ ‫برای تبدیل بخار به برق‬ ‫وی بابیان اینک ــه فوالدمبارک ــه ب ــرای جب ــران‬ ‫ته ــای ان ــرژی‪ ،‬پروژ هه ــای‬ ‫محدودی ‬ ‫بهین هس ــازی را در دس ــتورکار خ ــود‬ ‫ق ــرار داده‪ ،‬اب ــراز داش ــت‪« :‬دراین زمین ــه‬ ‫اج ــرای پ ــروژه بازیاب ــی ح ــرارت از دود‬ ‫توربی ــن گاز ف ــوالد از س ــال ‪ 99‬اغ ــاز ش ــده‬ ‫و درحال حاض ــر در م ــدار تولی ــد اس ــت»‪.‬‬ ‫مدی ــر ان ــرژی و س ــیاالت فوالدمبارک ــه ادام ــه‬ ‫نپ ــروژه از دود‪ ،‬بخ ــار؛ و ب ــا‬ ‫داد‪« :‬درای ‬ ‫‪40‬م ــگاوات ب ــرق تولی ــد خواه ــد‬ ‫ای ــن بخ ــار ‬ ‫ش ــد‪ .‬ایـ ـن روش ازنظ ــر زیسـ ـت محیطی‬ ‫باتوج هب ــه جلوگی ــری از انتش ــار ‪ 160‬هزارت ــن‬ ‫گاز گلخانـ ـه ای در هرس ــال‪ ،‬مناس ــب اس ــت‬ ‫زی ــرا منج ــر ب ــه کاه ــش ‪ 20‬درص ــدی مص ــرف‬ ‫ان ــرژی در نی ــروگاه ش ــده و راندم ــان نی ــروگاه‬ ‫را شـ ـش درصد افزای ــش می ده ــد‪ .‬ب ــا‬ ‫بهین هس ــازی بیش ــتر در مص ــرف ان ــرژی‪،‬‬ ‫تولی ــد را افزای ــش و قیم ــت کااله ــا را کاه ــش‬ ‫خواهی ــم داد»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 10‬درصدی مصرف انرژی‬ ‫در پلنت جدید اکسیژن فوالدمبارکه‬ ‫طباطبائیــان بااشــاره به کاهــش ‪ 10‬درصــدی‬ ‫مص ــرف ان ــرژی در پلن ــت جدی ــد ا کس ــیژن‬ ‫ته ــای‬ ‫فوالدمبارک ــه نس ــبت ب ــه پلن ‬ ‫قدیم ــی ای ــن ش ــرکت گف ــت‪« :‬ا کن ــون‬ ‫عملی ــات کاه ــش فش ــار گاز در فوالدمبارک ــه‬ ‫ب هص ــورت س ــنتی و توس ــط رگالتوره ــای‬ ‫یش ــود ام ــا درنظ ــر‬ ‫مخص ــوص انج ــام م ‬ ‫نه ــای‬ ‫داری ــم ای ــن فراین ــد را توس ــط توربی ‬ ‫انبس ــاطی و بااس ــتفاده از تکنول ــوژی جدی ــد‬ ‫انج ــام دهی ــم‪ .‬دراین فراین ــد می توانی ــم‬ ‫‪ 15‬م ــگاوات ان ــرژی الکتریک ــی تولی ــد کنی ــم‬ ‫ک ــه ش ــرکت های دانش بنی ــان و پیمان ــکاری‬ ‫نپ ــروژه هس ــتند»‪ .‬وی‬ ‫درحال اج ــرای ای ‬ ‫اب ــراز داش ــت‪« :‬ق ــرار اس ــت صنای ــع ب ــزرگ‬ ‫کش ــور ب ــا س ــرمایه گذاری های کالن‪،‬‬ ‫به می ــزان ‪ 10‬هزارم ــگاوات ان ــرژی الکتریک ــی‬ ‫به ظرفی ــت کش ــور اضاف ــه کنن ــد ک ــه س ــهم‬ ‫‪1500‬م ــگاوات‬ ‫ ‬ ‫فوالدمبارک ــه دراین زمین ــه‬ ‫خواه ــد ب ــود‪ .‬ازاین می ــزان ‪۱ ۰۰۰‬م ــگاوات ان‬ ‫در نی ــروگاه حرارت ــی ب ــا راندم ــان ‪ 59‬درص ــد‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫تولی ــد م ‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه برای تشکیل تیم واکنش سریع نهادها‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫تفاهم نامه بین جمعیت هالل احمر استان‪،‬‬ ‫شـرکت گاز مازنـدران و بهداشـت و درمـان‬ ‫صنعـت نفـت شـمال کشـور در خصـوص‬ ‫تشـکیل تیـم توسـن (تیـم وا کنـش سـریع‬ ‫نهادها) منعقد شـد‪ .‬قاسـم مایلی رسـتمی با‬ ‫اشـاره بـه خبـر فـوق اظهـار داشـت‪ :‬اهمیـت‬ ‫مدیریـت بحـران و کاهـش اثـار پیامدهـای‬ ‫نا گـوار ناشـی از شـرایط (قبـل‪ ،‬حیـن و بعـد)‬ ‫حـوادث طبیعـی و غیر طبیعـی در جامعـه‬ ‫و تعامـل همه جانبـه دسـتگاه ها بـا تدویـن‬ ‫برنامـه امادگـی و مدیریـت منابع برای تمامی‬ ‫سـازمان های امـدادی و غیر امـدادی امـری‬ ‫مهـم و حیاتـی اسـت‪ .‬وی بـا بیـان اینکـه ایـن‬ ‫تفاهم نامه در خصوص تاسیس و راه اندازی‬ ‫تیـم هـای وا کنش سـریع نهادهـا (توسـن) در‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت شمال کشور‬ ‫با همکاری جمعیت هالل احمر و شرکت گاز‬ ‫مازنـدران بـه امضـاء رسـید در ادامـه تصریـح‬ ‫داشـت‪ :‬ایـن تفاهم نامه سـه جانبـه با هدف‬ ‫جذب و سـازماندهی داوطلبـان و امدادگران‬ ‫بـه منظـور فعالیـت هـای بشـر دوسـتانه و‬ ‫امداد و نجات منعقد شد‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫گاز مازنـدران ایـن تفاهـم نامه را نقطه عطفی‬ ‫در پاسـخگویی سـریع و منسـجم به حوادث‬ ‫و نجـات جـان افـراد در معرض خطر در کوتاه‬ ‫تریـن زمـان دانسـت و ادامـه داد‪ :‬بـا تشـکیل‬ ‫تیـم های توسـن‪ ،‬جـذب و سـازماندهی گروه‬ ‫هـای امـداد و نجـات تخصصـی در سـطح‬ ‫فهیمه صدقی‪ /‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب وفاضلاب خراسـان رضـوی‬ ‫«نیم ‪ 14‬میلیون راس اسـتان‬ ‫گفت‪ِ :‬‬ ‫در واحدهـای مسـکونی روسـتایی‬ ‫نگه داری می شود که باعث کمبود‬ ‫اب در بعضی مناطق شده است»‪.‬‬ ‫سـید ابراهیـم علـوی در نشسـت‬ ‫بـا فرمانـدار شهرسـتان رشـتخوار جمعیـت تحـت خدمـات ابفـای اسـتان را‬ ‫سـه میلیون و ‪ 300‬هزارنفر در ‪ 98‬شـهر و ‪ ۲۹۳۰‬روسـتا اعالم کرد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«ابفـا برابـر قانـون بایسـتی بـرای هـر فـرد ‪ 120‬لیتـر اب در شـبانه روز تامیـن کنـد‬ ‫ولـی این رقـم درحال حاضـر ‪ 172‬لیتـر اسـت»‪ .‬وی افزایش ‪ 2‬لیتر در شـبانه روز را‬ ‫ناشـی از مصـرف اب بـرای دام و ابیـاری باغـات زعفـران و درختـان در روسـتاها‬ ‫دانست و بااشاره به رسالت این شرکت در تامین اب شرب بهداشتی مشترکان‬ ‫گفـت‪« :‬ابفـا وظیفـه تامین اب اسـتخر‪ ،‬باغ ویالهـا‪ ،‬دام‪ ،‬باغـات و مـزار ع را ندارد‬ ‫و دسـتگاه های متولی باید جوابگوی نیازهای غیرشـرب روسـتائیان باشـند»‪.‬‬ ‫وی طـول خطـوط انتقـال و شـبکه توزیـع اب در اسـتان را ‪ 30‬هزارکیلومتر اعالم‬ ‫کرد که ‪ ۱۵۰۰۰‬کیلومتر ان فرسـوده اسـت و اصالح این متراژ ‪ 75‬هزارمیلیاردریال‬ ‫اعتبـار نیـاز دارد‪ .‬وی وضعیـت بارندگـی سـال ابـی جـاری در اسـتان را مناسـب‬ ‫ندانست و گفت‪« :‬درحالی که وضعیت بارش ها در رشتخوار از متوسط استان‬ ‫بهتـر بـوده ولی این شهرسـتان همچنان با کمبـود اب مواجه اسـت»‪ .‬فرماندار‬ ‫رشتخوار هم اظهار داشت‪« :‬اولویت اول شهرستان رشتخوار تامین اب شرب‬ ‫اسـت کـه باجدیـت پیگیـری می کنیـم تـا ایـن مشـکل قبـل از بـروز بحـران در‬ ‫تابسـتان رفع شـود»‪ .‬حسـین باهوش بر راه اندازی چاه شـمار ه ‪ 1‬روسـتای کتو‬ ‫بـرای تزریـق اب بـه شـبکه اب رسـانی روسـتاهای پایین دسـت بخـش جنـگل‬ ‫تا کید کرد و این منطقه را در حوزه اب رسانی مستحق توجه بیشتر خواند‪ .‬وی‬ ‫با ضروری خواندن اصالح شـبکه توزیع شهرسـتان برای جلوگیری از هدررفت‬ ‫اب‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬اسـتفاده بهینـه از اب و ترویـج مدیریـت مصـرف در‬ ‫جامعـه بـه کاهـش مشـکالت حـوزه شـرب در اسـتان کمـک خواهد کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی بیان کرد؛‬ ‫کاهش تلفات‪ ،‬با امادگی و مدیریت بحران‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬محمدرضـا سـمیعی؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان مرکـزی‬ ‫بااشـاره به اینکه امادگـی و مدیریـت بحـران بـه‬ ‫هنـگام اضطـرار کاهش تلفـات را به دنبـال دارد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬امادگی‪ ،‬پیش بینی‪ ،‬پیشگیری خطرات‬ ‫ناشـی از گاز و حفاظت و حراسـت از تاسیسـات‬ ‫گازی از مهم تریـن اهـداف شـرکت گاز اسـتان‬ ‫به شـمار مـی رود»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مرکـزی؛ رئیـس‬ ‫کمیتـه مدیریـت بحـران شـرکت عملکـرد واحـد ‪ HSE‬ایـن شـرکت را در سـال‬ ‫‪ 1400‬چنین برشـمرد‪« :‬مقاوم سـازی ایسـتگاه های تقلیل فشـار و رینگ کردن‬ ‫خطـوط تغذیـه به منظـور جلوگیـری از قطـع گاز جهـت ارائـه خدمـات مسـتمر‬ ‫و مـداوم بـه مشـترکین گاز طبیعـی‪ ،‬مقاو مسـازی سـاختمان های اداری برابـر‬ ‫زلزلـه به منظـور خدمت رسـانی‪ ،‬خریـد و تجهیـز یک دسـتگاه کامیـون ایسـوزو‬ ‫بـرای شـرایط اضطـراری در سـطح اسـتان و یاری رسـانی در شـرایط بحـران بـه‬ ‫اسـتان تهـران و اسـتان های هم جـواری کـه بـا اسـتان مرکـزی معیـن یکدیگـر‬ ‫هسـتند»‪ .‬مدیرعامـل ایـن شـرکت گفـت‪« :‬برگـزاری ‪ 15‬مـورد مانـور در سـطح‬ ‫اسـتان با هدف تمرین و اموزش جهت امادگی و مقابله در شـرایط اضطراری‪،‬‬ ‫خریـد پنج دسـتگاه تلفـن ماهـواره ای ثریا و تحویل به روسـای مرکـز زون جهت‬ ‫ارتبـاط‪ ،‬خریـد و راه انـدازی بی سـیم دیجیتالـی و برطرف کـردن نقـاط کـور‬ ‫ارتباطـی‪ ،‬خریـد و نصـب و راه انـدازی ژنراتـور به منظـور تامیـن بـرق اضطـراری‬ ‫سـتاد و ناحیـه ‪ 1‬ارا ک‪ ،‬نصـب و اجـرای سیسـتم های عامـل؛ نیـز نرم افزارهـای‬ ‫مربوطـه جهـت مقابلـه بـا حملات سـایبری‪ ،‬اجـرای سیسـتم اعلام و اطفـای‬ ‫حریـق بـرای کلیـه نواحـی و سـتاد‪ ،‬اجـرای اتـاق سـرور جهـت سـتاد و نواحـی‬ ‫باتوجه بـه اولویت بنـدی‪ ،‬نصـب دوربیـن مداربسـته جهـت سـتاد و انبـار کاال و‬ ‫نواحی و تاسیسات گاز طبق اولویت بندی‪ ،‬نصب سنسور اعالم سرقت جهت‬ ‫تاسیسات طبق اولویت بندی از جمله اقدامات این شرکت است»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«به حداقل رسـاندن تلفـات انسـانی و خسـارات مالـی از مهم ترین اهـداف این‬ ‫شـرکت بـوده و مجموعـه پدافنـدی و افنـدی در اندیشـه حدا کثـری رضایـت‬ ‫مشـتریان جهـت مصـرف گاز بهینـه و ایمـن بـوده و خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه قرارگاه پایش وضعیت اب در ابفای شیراز‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬به منظـور برنامه ریـزی و پیش بینـی احتمـاالت و اقدامـات‬ ‫ک بار تابستان‪ ،‬جلسه قرارگاه‬ ‫پیشگیرانه برای تامین اب اشامیدنی و گذر از پی ‬ ‫پایـش وضعیـت تامیـن و توزیـع اب بـا حضـور مدیرعامـل و جمعـی از معاونین‬ ‫و مدیـران در دفتـر رئیـس هیئت مدیـره و مدیریـت عامـل شـرکت ابفـای شـیراز‬ ‫برگزار شـد‪ .‬اتخاذ تدابیر الزم درباره گذر از بحران کم ابی تابسـتان ‪ ،۱۴۰۱‬بررسـی‬ ‫اقدامـات انجام شـده ازسـوی معاونت هـای مختلـف در حـوزه تامیـن اب‪،‬‬ ‫رفـع موانـع موجـود در اجـرای طر ح هـای اب رسـانی‪ ،‬بررسـی و پایـش وضعیـت‬ ‫تامین و توزیع اب روستاها و اطمینان از اماده بودن شرایط خدمت رسانی به‬ ‫مردم‪ ،‬میزان وضعیت تامین اب‪ ،‬اطمینان از کیفیت مطلوب و بهداشتی اب‬ ‫موردنیـاز مـردم‪ ،‬لـزوم ادامـه حفر و تجهیز چاه های موردنیاز و تکمیل خطوط‬ ‫انتقال به منظور اب رسانی سریع به مشترکین در تابستان پیش رو؛ از مواردی‬ ‫بود که در جلسـه قرارگاه پایش وضعیت تامین و توزیع اب موردبحث وبررسـی‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬دراین جلسـه بر لزوم اطالع رسـانی دقیق و ا گاهی بخشـی بـه مردم‬ ‫و مشـترکین از وضعیـت موجـود اب و مشـکالت و چالش هـای ایـن شـرکت‬ ‫باتوجه بـه کاهـش نـزوالت جـوی و کاهـش سـفره های اب زیرزمینـی تا کیـد و از‬ ‫واحـد روابط عمومـی و امـوزش همگانی خواسـته شـد مـردم را از بحـران کم ابی‬ ‫کنونـی ا گاه کننـد تـا بـرای گذر از این بحـران‪ ،‬نهایت همکاری و مسـاعدت را در‬ ‫بخش مدیریت مصرف بهینه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اسـتان بـا اسـتفاده از ظرفیـت بهداشـت‬ ‫و درمـان صنعـت نفـت شـمال بـا تشـریک‬ ‫مسـاعی جمعیـت هلال احمـر و شـرکت گاز‬ ‫اسـتان صـورت مـی گیـرد‪ .‬مایلـی رسـتمی‪،‬‬ ‫تحقـق فرامیـن مقـام معظـم رهبـری در‬ ‫خدمـت رسـانی بـه افـراد نیازمنـد و سلامت‬ ‫جامعـه را یکـی از اهـداف ایـن تفاهـم نامـه‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬مشـارکت کامل در اجرای‬ ‫امـوزش همگانی طرح خادم (خانـواده اماده‬ ‫در مخاطرات)‪ ،‬در اختیار قرار دادن امکانات‬ ‫لجسـتیکی‪ ،‬نیـروی انسـانی در هنـگام بـروز‬ ‫حوادث و سـوانح با درخواسـت و اعالم نیاز از‬ ‫سوی جمعیت‪ ،‬برگزاری اموزشهای مرتبط با‬ ‫گاز (مصـرف بهینـه و ایمنی) به نفرات معرفی‬ ‫شـده هلال احمـر بـا بهـره گیـری از تـوان‬ ‫تخصصـی و عمومـی جمعیـت‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫درمان صنعت نفت و شـرکت گاز در راسـتای‬ ‫توسـعه ظرفیـت هـا و تعاملات مشـترک از‬ ‫دیگـر اهـداف ایـن تفاهـم نامـه اسـت‪ .‬در‬ ‫ن (تیم‬ ‫خاتمه گفت‪ :‬طرح تشکیل گروه توس ‬ ‫وا کنـش سـریع نهادهـا) از اقدامـات شـرکت‬ ‫گاز مازنـدران در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن تفاهـم نامـه در ‪ ۷‬مـاده تنظیـم و‬ ‫بـه امضـای باالتریـن مقـام اجرایـی جمعیـت‬ ‫هلال احمراسـتان و بهداشـت و درمـان‬ ‫صنعـت نفـت شـمال و شـرکت گاز مازنـدران‬ ‫رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه فارس خبر داد؛‬ ‫ سازی ‪ ۲۰‬هزار مشترک باند پهن در استان طی سال جاری‬ ‫فعال ِ‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه فارس گفت‪« :‬امسـال مقرر شـده که‬ ‫‪۲ ۰‬هـزار مشـترک بانـد پهـن در اسـتان فعـال شـود»‪ .‬فرشـید‬ ‫ایـزدی گفـت‪« :‬هزینـه ایجـاد یـک خـط تلفـن ثابـت بیـش از‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیون تومان و تعرفه ان‪ ۲۰۰ ،‬هزارتومان است که هزینه‬ ‫تنهـا مربـوط به دایرکردن یک خط نیسـت؛ بلکـه‪ ،‬نگهداری‪،‬‬ ‫تعمیـرات و ارائـه خدمـات بـر بسـتر تلفـن ثابـت‪ ،‬هر یـک‬ ‫هزین ههـای مسـتمر دارد؛ ایـن هزینه ها با تعرفه ‪۱ ۳‬سـال قبل‬ ‫همخـوان نیسـت»‪ .‬ایـزدی بهبود وضعیت کیفی و گسـترش‬ ‫خدمـات و سـرعت گرفتن توسـعه خطـوط تلفـن ثابـت را‬ ‫منـوط بـه تغییـر وضعیت تعرفه ها دانسـت و گفت‪« :‬پارسـال‬ ‫علی رغـم همـه مشـکالت و ناهمخوانـی تعرفـه بـا هزین ههـا‪،‬‬ ‫‪ ۳۳۹۳۸‬شـماره تلفن ثابـت در اسـتان فـارس فعـال شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر مخابـرات فـارس ضمـن تاییـد این نکتـه کـه‬ ‫میـل اجتماعـی نسـبت بـه دایر شـدن اشـترا ک تلفـن ثابـت‬ ‫کـم شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬برای تامیـن اینترنت ثابـت‪ ،‬نیازمند‬ ‫ایجـاد‪ ،‬توسـعه و ارتقـای خطـوط تلفـن ثابـت هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬طـی سـال قبـل‪ ،‬بیـش از ‪ ۳۰۰‬کیلومتر فیبر نـوری اجرا‬ ‫و ‪۴ ۷‬هـزار مشـترک ‪ ،ADSL‬در فـارس فعـال شـده اسـت»‪.‬‬ ‫او بـه برنام ههـای توسـعه ای مخابـرات فـارس اشـاره کـرد و‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬وقتـی برنامـه ای کالن در کشـور مصـوب م ‬ ‫تعییـن سـهمیه طبـق ظرفیـت هـر اسـتان انجـام خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬مـا تلاش می کنیـم ‪۲ ۰‬هـزار مشـترک را دایـر و فعـال‬ ‫کنیـم»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه فـارس بااشـاره به ایجـاد ‪۹۲‬‬ ‫سـایت جدیـد همـراه اول در اسـتان‪ ،‬بیـان کـرد‪ ۳۵« :‬سـایت‬ ‫از مجمـوع کل سـایت های همـراه اول در شـیراز و مابقـی در‬ ‫شهرسـتان ها مسـتقر شـده اسـت»‪ .‬ایزدی بااشـاره به ارتقای‬ ‫کیفـی سـایت های دایـر‪ ،‬در کنـار ایجـاد سـایت های جدیـد‬ ‫در فـارس خاطرنشـان کـرد‪ ۳۱۱« :‬سـایت را در سـطح اسـتان‬ ‫ارتقـاء داده ایـم‪ .‬البتـه تـا پایـان امسـال طبـق برنامـه بایـد ‪۱۹۲‬‬ ‫سـایت جدیـد احـداث شـود کـه درصـورت تامیـن تجهیـزات‪،‬‬ ‫اجرایـی خواهـد شـد»‪ .‬او شـعار امسـال اتحادیـه جهانـی‬ ‫یهـای دیجیتـال در خدمـت سـالمندان‬ ‫مخابـرات را «فناور ‬ ‫و تندرسـتی در سـالمندی» اعلام و تا کیـد کـرد‪« :‬به فراخـور‬ ‫ایـن شـعار و میـزان توسـعه یافتگی جوامـع‪ ،‬برنامه هایـی‬ ‫یشـود»‪ .‬ایزدی همچنین‬ ‫بـرای توسـعه ارتباطـات اجرایی م ‬ ‫افزایـش تعـداد مشـترکین بانـد پهـن را یکـی از سیاسـت های‬ ‫امسـال مخابـرات ایـران ذکـر و اضافـه کـرد‪« :‬وقتـی در‬ ‫جامعـه ای مشـترکین بانـد پهـن در شـبکه مخابـرات افزایش‬ ‫ً‬ ‫یابـد‪ ،‬طبیعتـا دسترسـی بـه بانـد پهـن بـرای سـالمندان هـم‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بـه نبـود تلفـن ثابـت در برخـی نقـاط‬ ‫تسـهیل م ‬ ‫روسـتایی پیرامـون شهرسـتان شـیراز هـم اشـاره و بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬شـرکت مخابـرات ایـران پروانـه فعالیـت را از وزارتخانـه‬ ‫ارتباطـات می گیـرد و براسـاس ان‪ ،‬تلفـن ثابـت روسـتاها جـزو‬ ‫تعهـدات شـرکت مخابـرات نیسـت و جـزو تعهـدات وزاتخانـه‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـزدی اضافـه کـرد‪« :‬پوشـش های جـاده ای نیـز‬ ‫یشـود»‪ .‬او‬ ‫توسـط اپراتورهـا و زیرنظـر وزارتخانـه انجـام م ‬ ‫باتا کیدبراینکـه تجهیـزات ارتباطـی دارای اسـتانداردهای‬ ‫ی بـوده و سـازمان انـرژی اتمـی و سـازمان تنظیـم‬ ‫بین المللـ ‬ ‫مقـررات در شـهرها نسـبت بـه اندازه گیـری تشعشـعات اقدام‬ ‫می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬لـذا از هم اسـتانی ها می خواهیـم کـه در‬ ‫لهـای مخابراتـی بـا مـا همـکاری کننـد تـا پوشـش‬ ‫نصـب دک ‬ ‫ارتباطی کامل شود»‪ .‬مدیر مخابرات منطقه فارس از کسب‬ ‫رتبـه سـوم کشـوری ارزیابـی سـاالنه شـرکت مخابـرات ایـران‬ ‫توسـط مخابـرات اسـتان فـارس در سـال قبـل نیـز خبـر داد‬ ‫نبـار در تاریـخ مخابـرات فـارس‬ ‫و گفـت‪« :‬این مهـم بـرای اولی ‬ ‫رقـم خـورده و خوشـبختانه روابط عمومـی مخابـرات فـارس‬ ‫نیز رتبه برتر کشـور را کسـب کرده اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬سـاالنه‬ ‫شـرکت مخابـرات ایـران اسـتان های خـود را در بیـش از ‪۳۰‬‬ ‫شـاخص ارزیابـی می کنـد؛ در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا تلاش همـکاران‬ ‫موفق به کسـب سـوم کشوری شـدیم که جای افتخار دارد»‪.‬‬ ‫رفع مشکل اب ‪ ۳۵‬روستای استان‬ ‫پرویز ناصری در دیدار با نماینده ایالم در مجلس شورای اسالمی بااشاره به‬ ‫اقدامـات ابفـا جهـت تامیـن اب زوار اربعیـن حسـینی اظهـار داشـت‪« :‬بـا‬ ‫اقدامـات و انجـام پروژ ههـای اب رسـانی بـرای ‪ ۳۰۰‬هزارنفـر در روز تامیـن اب‬ ‫صـورت گرفتـه و دراین رابطـه مشـکلی نخواهیـم داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫اقدامـات انجام شـده طـی دوماه گذشـته مشـکل اب حـدود ‪ ۳۵‬روسـتای‬ ‫اسـتان رفع شـده اسـت و همچنین تااین لحظه مشـکل کمبود اب در شـهر‬ ‫ایلام وجـود نداشـته اسـت»‪ .‬وی خواسـتار حمایـت نماینـدگان اسـتان از‬ ‫پروژه هـای عمرانـی ایـن شـرکت در سـطح اسـتان شـدند‪.‬‬ ‫تصویب طرح تسهیالت مسکن روستایی‬ ‫با کارمزد پنج درصد و سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫حبیب اله محبی گفت‪« :‬طرح تسهیالت مسکن روستایی در روستاها افزایش‬ ‫یافته و متقاضیان در روستاها و شهرهای زیر ‪ ۲۵۰۰۰‬نفر جمعیت برای دریافت‬ ‫ایـن تسـهیالت اقـدام کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طـرح تسـهیالت مسـکن روسـتایی‬ ‫بـا سـود و کارمـزد پنج درصـد و سـقف ‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان به هرنفر بـرای احداث‬ ‫مسـکن روسـتایی در سـطح روسـتاهای اسـتان به تصویـب رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن ایالم گفت‪« :‬بازپرداخت این تسهیالت ‪ ۲۰‬ساله است و‬ ‫زوج های جدید‪ ،‬افراد فاقد مسکن و بازگشتی های از شهر به روستا در اولویت‬ ‫اول قرار داده شـده اسـت»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬افرادی که تا ‪ ۲۰‬دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬برای‬ ‫تسهیالت‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی معرفی شده اند‪ ،‬نیز در اولویت تکمیل این اعتبار‬ ‫قـرار گرفتنـد و مـازاد ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان نیـز بـه این افراد برای تکمیـل واحدهای‬ ‫مسـکونی ان ها نیز پرداخت خواهد شـد»‪.‬‬ ‫یک هکتار جنگل و ذخیره ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬مترمکعبی اب‬ ‫رضـا احمـدی در بازدیـد از پروژه هـای شهرسـتان دره شـهر گفـت‪:‬‬ ‫«فعالیت های منابع طبیعی شهرستان دره شهر در بخش های جنگل کاری‬ ‫ابخیـزداری ابخـوان داری عالـی و در سـطح اسـتان بی نظیـر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬دره شـهر به نسـبت سـایر شهرسـتان ها در بخـش جنـگل کاری‬ ‫اقداماتـی در مقیاس هـای بـزرگ انجـام داده کـه بی نظیـر اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری ایلام بااشـاره به اینکه جنـگل کاری‪ ،‬از بهتریـن‬ ‫اقدامـات چندسـال اخیر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هرهکتـار جنـگل‬ ‫و ارزشـمندترین‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫بیـن ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۲۰۰۰‬مترمکعـب اب ذخیـره می کنـد و قطعـا بـا ایجـاد جنـگل کاری‬ ‫سـد مخزنـی زیرزمینـی بـا هزینه های بسـیارکم در کشـور ایجاد خواهد شـد»‪.‬‬ ‫احمدی بابیان اینکه در دوسال گذشـته اقدامات خوبی در اجرای عملیات‬ ‫ابخیـزداری و ابخـوان داری شهرسـتان انجـام شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬پروژه هـای چاله ‬ ‫فلسـی و ابگیرهـای بـا پشـته سـنگ چین بـا روشـی علمـی و بسـیار فنـی بـرای‬ ‫یکـه در‬ ‫اولین بـار در کشـور در شهرسـتان دره شـهر اجـرا شـده اسـت به طور ‬ ‫هرهکتـار به طورمتوسـط قابلیـت ذخیـره ‪ ۳۰۰‬هزارلیتـر روانـاب را دارنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 8‬خرداد ‪ 27 1401‬شوال ‪ 29 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2508‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫گزارش‬ ‫ام�یر جدیدی‬ ‫ای‪ .‬ار رحمان‬ ‫نمایش«سی صد»‪،‬روایتیموسیقاییاز کتاب سوزیو نسل کشی‬ ‫لهـا در نیشـابور به کارگردانـی امیـر جدیـدی و اهنگسـازی‬ ‫مغو ‬ ‫تهمـورس پورناظـری در کاخ سـعداباد روی صحنـه خواهـد رفـت‪.‬‬ ‫یتـوان به نوعـی پاسـخی به فیلم ضدایرانی «سـیصد»‬ ‫ایـن اثـر را م ‬ ‫دانسـت‪ .‬در این اثر بازیگرانی همچون بهرام رادان‪ ،‬امیر جدیدی‪،‬‬ ‫مهران غفوریان‪ ،‬غزل شاکری و دل نیا ارام حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫تهیه کنندگی این اثر را محمدحسـین توتونچیان برعهـده دارد‪.‬‬ ‫مسـاز زن امـارات و ای‪ .‬ار رحمـان؛‬ ‫نایلـه الخاجـه؛ نخسـتین فیل ‬ ‫اهنگسـاز برنـده جایـزه اسـکار فیلـم «میلیونـر زاغه نشـین» در‬ ‫فیلمـی جدیـد ب هنـام «بـاب» همـکاری می کننـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫موسـیقی مـا؛ ایـن فیلـم‪ ،‬داسـتان شـخصیتی ب هنـام «وحیـده»‬ ‫را دنبـال می کنـد کـه نمی توانـد راز مـرگ مرمـوز خواهـرش را‬ ‫یشـنود‪.‬‬ ‫کشـف کنـد و مـدام ریتمی عجیب را در گوش هایش م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫فیلم بـرداری‪ ،‬از مـارس ‪ ۲۰۲۳‬در امـارات اغـاز م ‬ ‫جایـزه بوکـر بین المللـی کـه هر سـاله بـه بهتریـن اثـر داسـتانی‬ ‫یشـود‪ ،‬برنده سـال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫ترجم هشـده به زبان انگلیسـی اهدا م ‬ ‫خـود را شـناخت‪ .‬ب هگـزارش ایبنـا؛ ایـن جایـزه معتبر ادبـی برای‬ ‫رمـان «مقبـره شـنی» بـه گیتانجالـی شـری؛ نویسـنده هنـدی‬ ‫و دیـزی را کـول (مترجـم) اهـدا شـد‪ .‬ایـن‪ ،‬اولیـن رمـان به زبـان‬ ‫یشـود‪ .‬شـری سـه‬ ‫یسـت کـه برنـده بوکـر بین المللـی م ‬ ‫هند ‬ ‫رمـان و چنـد مجموعـه داسـتانی نوشـته اسـت‪.‬‬ ‫گیتانجالی شری‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫پریســا امامــی؛ متولــد ســال ‪ 1369‬در زنجــان بــوده و ‪1 2‬ســال‬ ‫اســت ب هصــورت حرف ـه ای در حــوزه شــعر ســپید بــه فعالیــت‬ ‫یپــردازد‪ .‬وی در تابســتان ‪ 1398‬اولیــن مجموع هشــعر ســپید‬ ‫م ‬ ‫خــود باعنــوان «پال تــو» را توســط انتشــارات «انیمــا» راهــی بــازار‬ ‫کــرد‪ .‬وی کــه اغــاز فعالیــت خــود در حوزه نویســندگی را بــه دوران‬ ‫دبیرســتان معطــوف می دانــد کــه ب هصــورت حرف ـه ای دســت‬ ‫بــه نــگارش داســتان‪ ،‬شــعر و متــن ادبــی م ـی زد‪ ،‬اعتقــاد دارد؛‬ ‫پیش ازایــن ‪12‬ســال‪ ،‬ب هصــورت حرف ـه ای فعالیتــی نداشــته و‬ ‫اغــاز فعالیــت حرفـه ای خــود در حــوزه شــعر ســپید را از این نقطه‬ ‫می دانــد و درحال حاضــر‪ ،‬مشــغول بــه جم ـع اوری دومیــن‬ ‫مجموع هشــعر ســپید خــود اســت‪.‬‬ ‫خدش ه بر پیکره شعر معاصر با محاوره نویسی‬ ‫امامـی باابرازتاسـف ازاینکه امـروز افـکار عمومی هر ساده نویسـی و‬ ‫هـر نوشـته ای را شـعر یـا کتاب خوب می دانـد و همین امر موجب‬ ‫یشـود مخاطـب کتـاب امـروز‪ ،‬بـه ذات محتـوا بی توجـه باشـد‪،‬‬ ‫م ‬ ‫بهـا و‬ ‫گفـت‪« :‬مـن در ایـن مجموع هشـعر بـ ه شـکل زبـان‪ ،‬ترکی ‬ ‫محتوا توجه زیادی کردم؛ درواقع‪ ،‬این خطر را پذیرفتم که کتابم‬ ‫سپهرگلمکانی‬ ‫انجمـن معمـاری لنـدن‪ ،‬اینگریـد شـرودر؛ معمـار بریتانیایـی‪-‬‬ ‫امریکایـی را از میـان فهرسـت پنج نفـری به عنـوان مدیـر جدیـد‬ ‫معرفـی کـرد‪ .‬ب هگـزارش هنرانالیـن؛ در تاریـخ انجمـن معمـاری‬ ‫یسـت کـه مسـئولیت مدیریـت را‬ ‫لنـدن‪ ،‬شـرودر‪ ،‬دومیـن زن ‬ ‫بر عهده می گیرد‪ .‬انتصاب او نتیجه رای دانشجویان‪ ،‬استادان‬ ‫و اعضـای شوراسـت کـه پـس از معرفـی نامزدهـا‪ ،‬در اوریـل برگزار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـد‪ .‬او از اوت امسـال جایگزیـن فرانـچ ای گیالبـرت م ‬ ‫ای�نگرید شرودر‬ ‫سبـودن شـکل کتـاب و ژسـت های روشـن فکری افـراد‬ ‫بـود‪ ،‬لوک ‬ ‫کتاب خوان نمـا در فضـای مجـازی بـود کـه باعـث شـد کـه کتـاب‪،‬‬ ‫از اینکـه یـک ضـرورت در زندگـی روزمره مردم باشـد‪ ،‬فاصله گرفته‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫کشش ذاتی نسبت به شعر‬ ‫پریسـا امامـی بابیان اینکـه از کودکـی عالقـه بـه نوشـتن داشـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در ابتـدای راه‪ ،‬در دوران تحصیـل نـگارش را بـا نوشـتن‬ ‫ن پرورش فکری‬ ‫داستان کوتاه اغاز کردم و در ان دوران‪ ،‬عضو کانو ‬ ‫بـودم و داسـتان های خـود را بـرای مربیـان کانـون می فرسـتادم‪.‬‬ ‫ضمن اینکـه در دوران تحصیـل انشـاهای خوبـی نیـز می نوشـتم‬ ‫یشـد توجـه معلمانـم بـه دست نوشـته هایم‬ ‫و همیـن موجـب م ‬ ‫معطـوف شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه از همیـن گـذرگاه بـوده کـه‬ ‫تصـور کـرده می توانـد بنویسـد و ازهمین طریـق وارد حـوزه شـعر‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬مـن شـعر را ازاین مسـیر شـروع کـردم و‬ ‫کنـوع کشـش ذاتـی در مـن نسـبت بـه نوشـتن‬ ‫نی ‬ ‫به نظـرم‪ ،‬ایـ ‬ ‫یکـردم‬ ‫شـعر بـود کـه یکسـری از مسـائل را می دیـدم‪ ،‬حـس م ‬ ‫یـا یکسـری دغدغه هایـی در مـن شـکل می گرفـت کـه حـس‬ ‫مکـم همین امـر‬ ‫نهـا بنویسـم و ک ‬ ‫یکـردم می بایسـت پیرامـون ا ‬ ‫م ‬ ‫موجـب شـد شـروع بـه نوشـتن کنـم و بـا مطالعـه‪ ،‬ممارسـت و‬ ‫تقویـت ذهـن و زبانـم‪ ،‬توانسـتم ب هشـکل ایدئالـی کـه در ذهـن‬ ‫بـرای نوشـتن داشـتم نزدیـک شـوم؛ تااینکـه در اواخـر دهـه ‪،90‬‬ ‫به این نتیجـه رسـیدم کـه حـاال‪ ،‬امـاده هسـتم اولین کتاب خـود را‬ ‫به بازار کتاب عرضه کنم»‪ .‬امامی بااشـاره به اینکه در ان بازه حس‬ ‫کـرد می توانـد اولیـن کتـاب شـعر سـپید خـود را بـا زبـان خـودش و‬ ‫فرمـی کـه دوسـت داشـته در نوشـتن داشـته باشـد‪ ،‬منتشـر کنـد‬ ‫و به این جایـگاه رسـیده اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬پـس از انتشـار ایـن‬ ‫کتـاب‪ ،‬یکسـری از دیگـر تغییرات در فرم نوشـتار مـن به وجود امد‬ ‫و بـه یکسـری کاسـتی و نکت ههـای خـاص در نوشـتارم پـی بـردم‬ ‫ً‬ ‫فکـردن انـان برامـدم کـه مسـلما در کتـاب دومـم‬ ‫و در پـی برطر ‬ ‫این مسـئله احسـاس خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫بزرگ پایین بودن سرانه مطالعه‬ ‫خطر ِ‬ ‫نبـودن سـرانه مطالعـه در‬ ‫امامـی باابرازتاسـف ازاینکه امـروز‪ ،‬پایی ‬ ‫کشـور مـا یـک خطـر بـزرگ به حسـاب می ایـد و بایـد این نکتـه را‬ ‫گتـر هـم شـده‪،‬‬ ‫نیـز درنظـر داشـت کـه بـا ورود دنیـای مجـازی بزر ‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬امـروزه دیگـر مـردم حوصلـه کتاب دسـت گرفتن‬ ‫یگـذرد‪ ،‬خطـر بی توجهـی‬ ‫و کتاب خوانـدن ندارنـد و هرروزکـه م ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫بـه این موضـوع بـرای جامعـه بیشـتر و بیشـتر م ‬ ‫بااشـاره به اینکه زمـان گـرداوری مجموع هشـعر خـود اسـتقبال‬ ‫شهـای اولیه نبـوده و اصل‬ ‫عمومـی از این مجموعـه برایـش از ارز ‬ ‫صداقـت را اولویـت کار خویـش قـرار داده‪ ،‬افـزود‪« :‬بـه ایـن فکـر‬ ‫کـردم کـه صـادق باشـم و چیـزی را در قالـب کلمـات انتقـال دهـم‬ ‫کـه احسـاس می کنـم بایـد انتقـال بدهـم؛ حـاال در هر حـوزه ای که‬ ‫هسـت»‪ .‬این شـاعر جوان بااذعان به اینکه در گرداوری مجموعه‬ ‫اشـعارش کوشـیده اسـت دغدغ ههـای ذهنـی خـود را به تصویـر‬ ‫بکشـد تـا بتوانـد گامـی به جلـو بـردارد و خالق اثـری منحصربه فرد‬ ‫و خـاص باشـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬هنـگام گـرداوری این مجموعـه‪ ،‬بـه‬ ‫یکـردم اشـعارم درطول زمـان از بیـن نـرود و‬ ‫این موضـوع فکـر م ‬ ‫نهـای گونا گـون‪ ،‬حرفـی بـرای گفتـن و نگاهـی عمقـی بـه‬ ‫در زما ‬ ‫مسـائل داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫اثری شبیه به ساخته های ویسکونتی و کاپوال‬ ‫گفت وگو با پریسا امامی؛‬ ‫خالق مجموعه شعر سپید «پالتو»‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫ شرط داشتن حرف تازه‬ ‫انتشار کتاب؛ به ِ‬ ‫ایـن شـاعر بااذعان به اینکـه خـود را عضـو کوچکـی از جامعـه‬ ‫ً‬ ‫بـزرگ ادبیـات ایـران می دانـد و صرفـا به این خاطـر دسـت بـه‬ ‫انتشـار کتـاب نـزده کـه تنهـا کتابـی چـاپ کـرده باشـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«زمانـی تصمیـم گرفتـم دسـت بـه انتشـار کتـاب بزنـم کـه حـس‬ ‫کـردم می توانـم حـرف جدیـدی بـرای گفتـن داشـته باشـم یـا ان‬ ‫دغدغـه ای کـه به عنـوان یـک دغدغـه اجتماعـی یـا دغدغ ههـای‬ ‫زنانه در ذهن دارم‪ ،‬حرفی برای گفتن دارند که مخاطبان من نیز‬ ‫می تواننـد ان را بشـنوند و ان را نیـز بـا مخاطبـان خـود به اشـترا ک‬ ‫بگـذارم»‪ .‬خالق مجموع هشـعر سـپید «پالتو» بابیان اینکـه پس از‬ ‫مطالعـات و تحقیقـات بسـیار در حـوزه شـعر و ادبیـات‪ ،‬دسـت بـه‬ ‫ویراسـت اشـعار قبلـی خود زده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬دراین زمان‪،‬‬ ‫به نظـر رسـید کـه توانسـته ام مجموعـه قابل قبولـی از شـعر سـپید‬ ‫را ب هنـام خـود به ثبـت برسـانم و پـس از ارسـال بـه انتشـارات و‬ ‫پشت سرگذاشـتن رونـد دریافـت مجـوز‪ ،‬ایـن اتفـاق افتـاد و اولیـن‬ ‫مجموع هشـعر مـن بـه بـازار کتـاب ایـران عرضـه شـد»‪.‬‬ ‫منتقدان درباره فیلم «برادران لیال» چه می گویند؟‬ ‫مطالعه کیفی؛ مهم تر از مطالعه کمی‬ ‫ایـن شـاعر بااشـاره به اینکه امـروز‪ ،‬کتـاب به عنـوان یـک کاالی‬ ‫لوکس به حسـاب می اید که خریدن‪ ،‬داشـتن و یا دردسـت گرفتن‬ ‫ان یـا داشـتن یـک کتابخانـه بـزرگ بـا کتـب حجیـم‪ ،‬بدون اینکـه‬ ‫نهـا را خوانـده باشـد‪ ،‬بـه یـک نشـانه روشـنفکر بودن و‬ ‫فـرد ا ‬ ‫باسـوادبودن مبـدل شـده‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬متاسـفانه در سـال های‬ ‫اخیـر‪ ،‬کتـاب و کتاب خوانـی بـه موضوعـی نمایشـی مبدل شـده و‬ ‫یکـه در سـال های اخیـر روی داد‪ ،‬به این نقطـه منجـر شـد‬ ‫اتفاقات ‬ ‫کـه مـا روزبـه روز از فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی فاصلـه بیشـتری‬ ‫بگیریـم و به نظـر مـن‪ ،‬دراین میـان مهـم نیسـت کـه یک فـرد چند‬ ‫بهـا را چگونـه‬ ‫کتـاب خوانـده باشـد؛ مهـم این اسـت که ان کتا ‬ ‫خوانـده باشـند و درنهایـت ایـن خوانـدن کتـاب‪ ،‬چـه تاثیـری بـر‬ ‫روی فکر و جهان بینی ان ها گذاشته است»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫کسـی که مـدام کتـاب در دسـت دارد؛ اما هیچ تغییـری در دیدگاه‪،‬‬ ‫یشـود و نمی کوشـد تا‬ ‫نـگاه و جهان بینـی او به مرورزمان حس نم ‬ ‫از ایـن گـذرگاه بـر شـعور اجتماعی و فردی خـود بیفزاید‪ ،‬هرگز این‬ ‫یگـذارد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا هرگـز نحـوه‬ ‫کتاب خوانـدن روی فـرد اثـری نم ‬ ‫ً‬ ‫درسـت کتاب خوانـدن را نیاموخته ایـم و قطعـا دراین مسـیر بـه‬ ‫بیراهـه رفته ایـم»‪.‬‬ ‫مورداسـتقبال عمـوم نباشـد؛ امـا بـه ذات شـعر فکـر کـردم و چـون‬ ‫این موضـوع از جریـان معمولـی فاصلـه داشـت‪ ،‬مورداسـتقبال‬ ‫مخاطبـان قـرار گرفـت»‪ .‬ایـن بانـوی شـاعر بابیان اینکـه بازشـدن‬ ‫یکـه‬ ‫زبـان محـاوره و جریـان ساده نویسـی به زبـان فارسـی تاجای ‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫بـه پیکـره زبـان فارسـی اسـیب وارد نکنـد‪ ،‬پذیرفتن ‬ ‫«اینکـه زبـان شـعر بایـد بـه زمانه خـود نزدیک باشـد‪ ،‬بسـیارخوب‬ ‫اسـت؛ امـا دراینجـا احسـاس می کنـم دچـار یک دور باطل شـدیم‬ ‫و ایـن دور باطـل پیکـره شـعر معاصـر را خدشـه دار کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه کـه دهـه ‪ ۷۰‬را دوره طالیـی شـعر معاصـر‬ ‫می دانـد و اعتقـاد دارد برخـی شـعرای معاصـر قـوی درایـن دوره‬ ‫متولـد شـده اند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در بخشـی از عصـری کـه در ان‬ ‫هسـتیم؛ یعنـی در دهـه ‪ ،70‬عمـق شـعر گوهـر اصلـی زیبایـی‬ ‫یشـده کـه شعر نوشـتن بسـیار‬ ‫شـعر بـوده و همین امـر موجـب م ‬ ‫بشـده و بافکـر جلـو بـرود؛ امـا بـا ورود زبـان محـاوره و‬ ‫حسا ‬ ‫کنـوع از سـاده لوحی‬ ‫ساده نویسـی در شـعر‪ ،‬شـعر روز دچـار ی ‬ ‫شـده‪ ،‬عمق خود را از دسـت داده و سـطحی شـد»‪ .‬وی با هشـدار‬ ‫یشـدن شـعر می توانـد بـر ادبیـات‬ ‫جـدی دراین زمینـه کـه سطح ‬ ‫شـاعرانه ضربات سـهمگینی وارد کند‪ ،‬عدم دست یابی به مفهوم‬ ‫واقعـی ساده نویسـی در دنیـای ادبیـات امـروز را از مهم تریـن‬ ‫افسـوس هایش برشـمرده و براین اسـاس‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬ا گـر‬ ‫بخواهیـم در حـوزه شـعر از ساده نویسـی اسـتفاده کنیـم؛ یعنـی‬ ‫می توانیم از کلماتی سـاده ای اسـتفاده کنیم که مفاهیم عمیقی‬ ‫را در دل خـود دارد»‪.‬‬ ‫ساده انگاری؛ نتیجه عدم درک صحیح از ساده نویسی‬ ‫ایـن شـاعر خـوش ذوق‪ ،‬دیـدن و انتقـال مفاهیمـی را کـه بـرای‬ ‫عمـوم قابل رویـت نیسـت‪ ،‬از وظایـف اصلـی شـاعر برشـمرد و‬ ‫بااذعان به اینکـه شـاعر‪ ،‬بـا ذوق و قلـم توانـا می توانـد چشـم و‬ ‫گوشـی تـازه بـرای مخاطبـش باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـاعر می توانـد بـا‬ ‫گردهمایی‬ ‫ پرداز‬ ‫‪ 6000‬ایده ِ‬ ‫دانشگاه ازادی ‬ ‫در رویداد «عصر امید»‬ ‫زبـان سـاده عقایـد‪ ،‬افـکار و دغدغ ههـای انسـانی را بـا مخاطـب‬ ‫به اشـترا ک بگـذارد؛ امـا متاسـفانه چـون موضوع ساده نویسـی در‬ ‫ایران‪ ،‬هنوز به درسـتی جا نیفتاده اسـت‪ ،‬گویی همه دچار نوعی‬ ‫سـاده لوحی و سـاده انگاری شـدند»‪ .‬وی باابرازتاسـف ازاینکه‬ ‫ننـوع شـعر‪،‬‬ ‫یسـت و ای ‬ ‫امـروز شـعر سـاده‪ ،‬خالـی از ترکیبـات زبان ‬ ‫زبـان فارسـی را الغـر کـرده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بایـد به این نکتـه‬ ‫تهـای موجـود در زبـان فارسـی‬ ‫توجـه داشـته باشـیم کـه ظرفی ‬ ‫مسـائلی نیسـتند کـه به راحتـی بتـوان از ان گذشـت و مـا بایـد‬ ‫بدانیـم واژه هایـی داریـم کـه در عیـن زیبابـودن و عمق داشـتن‪،‬‬ ‫نشـرایط زبـان فارسـی‬ ‫در دسـت فراموشـی قـرار گرفته انـد و درای ‬ ‫دچـار یکسـری تکـرار بیهـوده شـده و این موضـوع‪ ،‬علـت اصلـی‬ ‫شـبیه بودن اغلـب نوشـته ها بـه یکدیگـر اسـت کـه ضربـه‬ ‫بسـیاربدی بـه شـعر معاصـر فارسـی زد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫امـروز شـرایط نابسـامان اقتصـادی بـر قـدرت خریـد مـردم تاثیـر‬ ‫بسـیاری گذاشـته اسـت و مـردم به همین دلیـل کمتر سـراغ خرید‬ ‫کتـاب می رونـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز باید به این نکته توجه داشـته‬ ‫باشـیم کـه در شـرایط کنونـی‪ ،‬مطالعـه تنهـا ب هصـرف خریـد کتـاب‬ ‫و دردست داشـتن نسـخه کاغذی ان اتفاق نمی افتد‪ ،‬بسـترهای‬ ‫بسـیاری مانند کتابخانه ها‪ ،‬کتاب های صوتی و فایل های کتاب‬ ‫کـه ب هصـورت ‪ PDF‬دردسـترس عمـوم عالقه منـدان قـرار دارنـد‬ ‫یشـود‪ ،‬بایـد ریشـه‬ ‫و ا گـر امـروز بـه حـوزه مطالعـه کم توجهـی م ‬ ‫گسـازی درسـت جسـت وجو کـرد و این امـر را‬ ‫ان را در عدم فرهن ‬ ‫بـه کـم کاری کسـانی که کار فرهنگـی می کننـد‪ ،‬ماننـد نویسـندگان‬ ‫کتـاب نسـبت داد تـا مـردم»‪ .‬امامـی باابرازتاسـف ازاینکه کـم کاری‬ ‫نویسـندگان و شـاعران موجب شـده تا میل به مطالعه در عموم؛‬ ‫به ویـژه میـل بـه مطالعـه شـعر‪ ،‬روزبه روز کمتر و کمتر شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گسـازی‬ ‫«جـدای از تمـام این مسـائل‪ ،‬متاسـفانه تابه امـروز فرهن ‬ ‫درسـتی درزمینـه خوانـدن کتـاب نداشـته ایم و یکـی از دیگـر‬ ‫مسـائلی کـه به نظـر مـن بـرای فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی مضر‬ ‫دبی ــر روی ــداد عص ــر امی ــد اع ــام ک ــرد‪« :‬غرف هه ــا در فضای ــی بال ــغ ب ــر‬ ‫‪4000‬متر مر ب ــع از مصالی تهران س ــاخته و تعبیه ش ــده اند که قرار اس ــت‬ ‫میزب ــان ‪6000‬نف ــر از خان ــواده ب ــزرگ دانش ــگاه ازاد اســـامی متش ــکل از‬ ‫اعضای هیئت علمی‪ ،‬دانش ــجویان و اعضای ش ــرکت های دانش بنیان‬ ‫باش ــند»‪ .‬علمش ــاهی پیرامون اخرین وضعیت برگزاری نمایش ــگاه این‬ ‫نب ــار در تهران‬ ‫روی ــداد اظه ــار ک ــرد‪« :‬دانش ــگاه ازاد اس ــامی ب ــرای اولی ‬ ‫نمایش ــگاهی ب ــا این وس ــعت برگ ــزار می کند»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬انتخ ــاب ‪ ۸‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬خردا دم ــاه به عن ــوان ب ــازه برگ ــزاری رویداد عص ــر امی ــد‪ ،‬عالوه برانکه‬ ‫زم ــان مناس ــبی ب ــرای دانشجوهاس ــت ت ــا بتوانن ــد از فرص ــت فراغ ــت‬ ‫پی ــش از امتحان ــات پایان ترم برای بازدید از نمایش ــگاه اس ــتفاده کنند‪،‬‬ ‫کنارگذاشتن سود اقتصادی فروش کتاب‬ ‫ِ‬ ‫وی باابرازتاسـف ازاینکه امـروز‪ ،‬بـا وجـود تنگناهـای اقتصـادی‬ ‫کار بسـیارزیادی از دسـت هنرمنـد برنمی ایـد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمنـد‬ ‫سیاسـت مدار نیسـت و ازایـن رو‪ ،‬نمی توانـد مشـکلی را‬ ‫یکـه هنرمنـد بایـد‬ ‫دراین زمین ههـا حـل کنـد؛ امـا شـاید کار ‬ ‫دراین برهه انجام بدهد و ان هم بسیاردشـوار اسـت‪ ،‬این اسـت که‬ ‫سـعی کنـد بـا وجـود تمـام تنگناهـای اقتصـادی کـه وجـود دارد‪،‬‬ ‫نیازهـای خـود درزمین ههـای اقتصـادی را نادیـده بگیـرد»‪ .‬امامـی‬ ‫بابیان اینکه این نادیده گرفتن به این معناسـت که شـاید هنرمند‪،‬‬ ‫سـود اقتصـادی را کـه از فـروش کتـاب مدنظـر دارد‪ ،‬بایـد کنـار‬ ‫بگـذارد و انچـه را بنویسـد کـه درسـت اسـت و بایـد بنویسـد و‬ ‫نشـکل‪ ،‬همـدردی درسـتی بـا جامعـه داشـته باشـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫به ای ‬ ‫«هنرمنـد بایـد بکوشـد ترسـیم درسـتی از دردهـا و شـرایط زندگـی‬ ‫مـردم در وضعیـت کنونـی داشـته باشـد و بی درنظرگرفتـن هیـچ‬ ‫مالحظـه ای‪ ،‬ان چیـزی را کـه بایـد وجـود داشـته باشـد‪ ،‬بـه رشـته‬ ‫نشـکل‪ ،‬زبان مـردم خودش باشـد»‪.‬‬ ‫تحریـر دربیـاورد؛ شـاید به ای ‬ ‫وی سـخن گفتن از زبـان کسـانی را کـه نمی تواننـد حـرف بزننـد و‬ ‫لشـدن به زبـان مـردم عصـر خـود را از مهم ترین رسـالت های‬ ‫مبد ‬ ‫یـک شـاعر و یـا یک نویسـنده برشـمرده و باتا کیدبر اینکـه ا گر یک‬ ‫ً‬ ‫اثـر دراین مسـیر حرکـت کنـد‪ ،‬مانـدگار خواهد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬نهایتا‬ ‫ایـن اتفـاق می افتـد کـه جامعـه‪ ،‬با این حجـم از صداقـت‪ ،‬یکرنگی‬ ‫سکـردن تعهـد واقعـی ازسـوی ایـن شـاعر تسـلی خاطـر پیـدا‬ ‫وح ‬ ‫می کند؛ در غیر این صورت‪ ،‬شاعر و نویسنده تئوریسین سیاسی‬ ‫نیسـت و نمی توانـد بـاری را از روی دوش مـردم ب هشـکلی واقعـی‬ ‫کـه منجـر بـه شـرایط اسـان تری بشـود‪ ،‬بـردارد»‪.‬‬ ‫ل اشفتگی ‬ ‫ی از د ‬ ‫ امدن زیبای ‬ ‫هنر ؛ بیرون ِ‬ ‫وی هنـر را توانایـی و مهـارت خلـق زیبایـی خوانـد و بابیان اینکـه‬ ‫هنـر می توانـد معنـا و مفهومـی را بـه زیباتریـن شـکل ممکـن بـه‬ ‫مخاطـب خـود انتقـال دهـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬هنـر در زندگـی‬ ‫بسـیاربزرگ و ارزشـمند اسـت و همان گونـه کـه فردوسـی بـزرگ‬ ‫یکـه هنـر خـوار و خفیـف باشـد‪ ،‬جهـل و خرافـات‬ ‫نیـز گفتـه؛ جای ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی باتا کید بر اینکـه‬ ‫بسـیاربزرگ‪ ،‬عزیـز و ارجمنـد م ‬ ‫هنـر بایـد «ازاد» باشـد و در هنـر‪ ،‬هیـچ بایـدی وجـود نـدارد‪،‬‬ ‫احسـاس‪ ،‬اندیشـه و زیبایـی را اسـاس هنـر برشـمرده و گفـت‪:‬‬ ‫یتـر‬ ‫«ب هطـور تخصـص در حـوزه شـعر بایـد بگوییـم شـعری هنر ‬ ‫اسـت کـه از شـعار بـه دور باشـد و ایـن زبـان اسـت کـه در ان‪ ،‬هنـر‬ ‫یتـوان به عنـوان مهم تریـن‬ ‫یشـود و از زبـان‪ ،‬م ‬ ‫شـعر متجلـی م ‬ ‫عنصـر موجـود در شـعر یـاد کـرد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه امـروز در‬ ‫شـعر سـپید معاصـر‪ ،‬شـاعران به دنبـال این هسـتندکه شـعر را از‬ ‫زبـان نیـز ازاد کننـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬درواقع اینجاسـت که هنر اتفاق‬ ‫می افتـد و این بدین معناسـت که از دل تمـام ایـن اشـفتگی ها‬ ‫کنـوع زیبایـی بیـرون می ایـد و به نظـر مـن‪ ،‬همین امـر کار بـزرگ‬ ‫ی ‬ ‫یـک هنرمنـد اسـت»‪ .‬وی مانـدن در اشـفتگی را بسـیار سـاده تر‬ ‫از رسـیدن بـه یـک زیبایـی دانسـته و بااذعان به اینکـه هنرمنـد‬ ‫وظیفـه دارد رسـیدن به زیبایـی را در مخاطـب برانگیـزد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«مخاطـب نهایتـا بـا ارائـه اثـری هنـری خـود‪ ،‬می کوشـد مخاطـب‬ ‫را بـه تلاش ذهنـی‪ ،‬تفکـر و به نوعـی ازادشـدن از بندهـای درونـی‬ ‫دعـوت می کنـد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫می توانی ــم بالفاصل ــه پ ــس از برگ ــزاری نمایش ــگاه بین المللی کت ــاب‪ ،‬از‬ ‫امکانات اماده و موجود در مجموعه مصالی تهران ش ــامل س ــازه های‬ ‫لش ــده ب ــه جه ــت کاه ــش هزین هه ــا و‬ ‫مختل ــف و غرف هه ــای تکمی ‬ ‫صرفه جوی ــی در ان‪ ،‬اس ــتفاده بهینه ای داش ــته باش ــیم»‪ .‬دبی ــر رویداد‬ ‫عصر امی ــد تا کید ک ــرد‪« :‬ا کثر غرف هه ــای مورد اس ــتفاده در رویداد عصر‬ ‫امید همان غرفه هایی هس ــتند ک ــه از قبل برای نمایش ــگاه کتاب تعبیه‬ ‫ش ــده بودن ــد و م ــا توانس ــتیم تنه ــا ب ــا پرداخ ــت مق ــدار کمی اج ــاره به‬ ‫صاحب ــان ان و ایج ــاد تغییرات ــی در چین ــش‪ ،‬مولفه مه ــم رعایت صرفه‬ ‫اقتص ــادی را در برگ ــزاری ای ــن نمایش ــگاه ب هش ــکلی ک ــه ب ــه وضعی ــت‬ ‫دانش ــگاه و کش ــور کم ــک کند‪ ،‬لح ــاظ کنیم»‪ .‬علمش ــاهی عن ــوان کرد‪:‬‬ ‫‪sepehrgolmakani@gmail.com‬‬ ‫در نهمیـن روز از هفتادوپنجمیـن دوره جشـنواره کـن‪« ،‬برادران لیال»؛ سـاخته‬ ‫سـینمایی سـعید روسـتایی‪ ،‬در سـالن گرنـد لومیـر کاخ جشـنواره به نمایـش‬ ‫درامـد‪ .‬ایـن‪ ،‬سـومین فیلـم بلنـد روسـتایی پـس از اثـار موفـق «متـری‬ ‫شو نیم» و «ابـد و یـک روز» به شـمار می ایـد کـه در بخـش اصلی مسـابقه‪،‬‬ ‫شـی ‬ ‫به رقابت بـا سـایر اثـار سـینمای جهـان می پـردازد‪ .‬اسـتقبال قابل توجـه اثـر‬ ‫شو نیم» (در فرانسـه بـا نـام پلیـس تهران شـناخته‬ ‫هیجان انگیـز «متـری شـی ‬ ‫می شود) در سینمای اروپا‪ ،‬منجر شد که نام روستایی در بین اهالی رسانه و‬ ‫مطبوعات هنر و سینمای اروپا و جهان شنیده شود‪ .‬داستان فیلم «برادران‬ ‫لیلا» دربـاره زنی سـت به نـام لیلا (بـا بـازی ترانه علیدوسـتی) که در ‪40‬سـالگی‪،‬‬ ‫تمـام زندگـی اش را صـرف مراقبـت از والدیـن و چهـار بـرادرش کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خانـواده ای کـه در شـرایط تحریـم ایـران دائمـا درحال بحـث‪ ،‬جدل و زیر فشـار‬ ‫قرض هـای متعـدد اسـت‪ .‬درحالی کـه برادرهـا به سـختی تالش می کننـد خرج‬ ‫زندگـی خـود را دربیاورند‪ ،‬لیال تصمیم می گیرد نقشـه ای بچینـد‪ .‬عالوه بر ترانه‬ ‫علیدوسـتی؛ سـعید پورصمیمـی‪ ،‬نویـد محمـدزاده‪ ،‬پیمـان معـادی‪ ،‬فرهـاد‬ ‫اصالنـی‪ ،‬نیـره فراهانـی و محمدعلـی محمـدی دراین اثر ‪ ۱۶۵‬دقیقـه ای ایفای‬ ‫نقـش می کننـد‪ .‬پـس از پایـان نمایـش «بـرادران لیلا»‪ ،‬عوامـل فیلـم؛ ازجملـه‬ ‫بازیگران و سـعید روسـتایی‪ ،‬توسـط تماشـا گران حاضر در سـالن موردتمجید‬ ‫قرار می گیرند؛ به طوری که اعالم می شـود حاضران در سـالن نمایش به مدت‬ ‫بیـش از پنج دقیقـه‪« ،‬بـرادران لیال» را ایسـتاده تشـویق کرده اند‪ .‬تعداد کثیری‬ ‫از مطبوعات مطرح سینما؛ ازجمله «گاردین»‪« ،‬ورایتی» و «هالیوود ریپورتر»‬ ‫از سـاخته روسـتایی تعریـف و فیلـم را اثـری به مثابـه «پدرخوانـده» کاپـوال‬ ‫قلمـداد کردنـد‪ .‬باتوجه بـه مدت زمـان طوالنـی فیلـم‪ ،‬چنیـن منتقدانـی‪ ،‬ایـن‬ ‫اثر را به رمان های پرحجم رئالیسم چارلز دیکنز و امیلیا زوال تشبیه می کنند‪.‬‬ ‫وبال گ سینمایی سن هاسر المانی در کنار تمجید از «برادران لیال» را با فیلم‬ ‫«عنکبـوت مقـدس» (علی عباسـی) مقایسـه می کند و توضیـح می دهد فیلم‬ ‫عباسـی‪ ،‬دیـدگاه زن محوری تری نسـبت بـه اثر روسـتایی دارد‪ .‬فیلم «بـرادران‬ ‫لیلا» ازسـوی مجمع منتقدان مجله «اسـکرین دیلی»‪ ،‬امتیـاز ‪ ۲٫۳‬را دریافت‬ ‫کـرد‪ .‬درادامـه‪ ،‬نگاهـی مختصـر بـه یادداشـت های مثبـت و منفـی منتقـدان‬ ‫پیرامـون فیلـم می اندازیم‪:‬‬ ‫«هالیـوود ریپورتـر» (واکنـش مثبـت)‪ :‬فیلـم «بـرادران لیلا» دارای لحظـات‬ ‫خاصی سـت کـه درام قصـه را بـه یـک ملـودرام تمام عیـار تبدیـل می کنـد؛‬ ‫لحظاتـی کـه نماهـا از سـمت بـاال گرفتـه می شـود و ازنظـر فنـی کمـی شـلخته‬ ‫اسـت؛ انـگار دوربیـن نمی توانـد همه چیـز را به درسـتی ثبت کنـد‪ .‬ازاین منظر‪،‬‬ ‫«بـرادران لیلا» یـک اثـر کامـل و بی نقـص نیسـت؛ امـا از ُبعـد محتـوا و تلاش‬ ‫جهـت نمایـش داسـتانی از دشـواری های بی شـمار یـک خانـواده ایرانـی‪،‬‬ ‫فیلـم مذکـور بی نظیـر عمـل می کنـد‪ .‬سـعید روسـتایی به عنـوان فیل مسـاز‪ ،‬بـا‬ ‫بلندپروازی و جاه طلبی پا به سـینمایی گذاشـته که حتی با وجود مشـکالتی‬ ‫کوچـک در اثـرش‪ ،‬می توانـد صـدای مهیـج خـود را در سـینما پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫«ورایتی» (واکنش مثبت)‪ :‬روستایی‪ ،‬صحنه ها را باانرژی و مانند یک مستند‬ ‫پرجنب وجـوش می سـازد و بـا تلاش و وسـواس زیاد‪ ،‬می کوشـد از تمثیل های‬ ‫ملـودرام اجتنـاب کنـد؛ حتـی درزمانی کـه شـخصیت ها ممکن اسـت روایـت را‬ ‫جذاب تر کنند تا ضربه ای به میزان کیفیت اثر و درک ساده مخاطب از قصه‬ ‫فیلم وارد نشود‪.‬‬ ‫«گاردیـن» (واکنـش مثبـت)‪ :‬فیلم سـاز ایرانـی‪ ،‬یـک اثـر درام خانوادگـی‬ ‫بـزرگ‪ ،‬جـذاب و شـخصیت محور را به سـبک اثـار ایتالیایـی و امریکایـی بـا‬ ‫نقش افرینی هـای قـوی سـاخته اسـت‪ .‬سـکانس باشـکوه عروسـی در فیلـم‬ ‫«بـرادران لیلا»‪ ،‬شـباهتی بـه اثـار «روکـو و برادرانـش» لوکینـو ویسـکونتی و‬ ‫«پدرخوانـده» فرانسـیس فـورد کاپـوال دارد؛ هرچنـد می تـوان مضامینـی؛‬ ‫متن‬ ‫ازجملـه خشـم‪ ،‬درد و تهمـت از جنـس نوشـته های ارتـور میلـر را البه الی ِ‬ ‫اثـر مذکـور پیـدا کـرد‪.‬‬ ‫«لیتـل وایزالیـت» (وا کنـش مثبـت)‪« :‬بـرادران لیلا» نمونـه ای از تضعیف نظام‬ ‫پدرسـاالری و سـنتی تثبیت شـده اسـت کـه درعین حـال‪ ،‬شـخصیت ها‬ ‫سـخت های بسـیار می کشـند تـا توضیـح دهنـد چـرا مـردم کورکورانـه بـه‬ ‫ان هـا به عنـوان نوعـی مرهـم وجـودی وفـادار می ماننـد‪ .‬تغییـر نسـل‪،‬‬ ‫بی درنظرگرفتن شـبح مرگ که روی شـخصیت ها سـایه انداخته اسـت‪ ،‬تنها‬ ‫بـه موقعیـت دراماتیـک اثـر می افزایـد و ایـن داسـتان به طورخـاص مـدون‬ ‫شـده تا مشـکالت پیوسـته یک خانواده را به عنوان یک شـاهکار دیوارنگاره‬ ‫جهـان خـرد نشـان دهـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«اوپـن تیبـس» (واکنـش منفـی)‪ :‬کاملا واضـح اسـت کـه فیلم سـاز دارد تلاش‬ ‫می کنـد تـا داسـتانی معمولـی و پیش پاافتـاده را بـا دیدگاهـی متفـاوت از زن‪،‬‬ ‫درزمینـه مـردان دمدمی مـزاج و نابالـغ (چهـار بـرادر و والدینـش) شـرح دهـد‪.‬‬ ‫خیلی بـد اسـت کـه روسـتایی هـرازگاه ایـن شـخصیت ها را فرامـوش می کنـد‪.‬‬ ‫روسـتایی به طـور واضـح‪ ،‬بحـران اقتصـادی حا کـم بـر ایـران را بـر قهرمانـان‬ ‫نگون بخـت فیلـم تحمیـل می کنـد؛ شـخصیت هایی کـه به محـض سـقوط‬ ‫یهـای مـادی و معنـوی‬ ‫درامدشـان‪ ،‬امـاده نبـرد جهـت برهـم زدن دارای ‬ ‫می شـوند‪ .‬ان هـا دسـت بـه اقدام هایـی می زننـد کـه انگیـزه کارافرینـی و تلاش‬ ‫جمعـی خانـواده بـرای نجـات از این وضعیـت را نابـود می کنـد‪ .‬تمـام اتفاقـات‬ ‫اثـر؛ به ویـژه همسـانی بیـن سـرخوردگی شـخصی‪ ،‬رابطـه ای و مـادی‪ ،‬بسـیار‬ ‫کلیشه ای و قابل پیش بینی درامده است‪ .‬هر چرخش موجود در قصه بدون‬ ‫شـگفتی قابل توجهی شـکل می گیرد‪ .‬رویدادها به قدری خسـته کننده اند که‬ ‫بیننـده را از دنبال کـردن ادامـه فیلـم منـع می کنـد‪.‬‬ ‫فیلـم «بـرادران لیلا» به تهیه کنندگـی جـواد نوروز بیگـی سـاخته شـده؛ و‬ ‫شـرکت «وایلـد بانـچ»‪ ،‬وظیفـه پخـش خارجـی فیلـم را برعهـده دارد‪ .‬ایـن‬ ‫شو نیم) را هـم‬ ‫شـرکت‪ ،‬پخش کننـده خارجـی اثـر قبلـی روسـتایی (متـری شـی ‬ ‫برعهدهداشت‪.‬‬ ‫«مجموعـــه هتل فرهیختـــگان دانشـــگاه ازاد را برای اســـکان میهمانان‬ ‫و یـــک اردوگاه دانش اموزی را برای اســـکان دانشـــجویانی که از سراســـر‬ ‫کشـــور بـــه تهـــران می اینـــد‪ ،‬امـــاده کنیم تـــا عالوه بـــر ایجاد یـــک فضای‬ ‫مناســـب برای شـــکل گیری گفت وگوهای علمی‪ ،‬زمینه نشـــاط مهمانان‬ ‫نیـــز فراهم شـــود»‪ .‬دبیـــر رویداد عصر امیـــد در انتهای ســـخنانش تا کید‬ ‫کـــرد‪« :‬نمایشـــگاه رویـــداد عصـــر امید‪ ،‬بـــا ایجاد بســـتر مناســـب جهت‬ ‫حضـــور صاحبـــان ســـرمایه کنـــار ایده هـــا و شـــرکت های دانش بنیـــان‬ ‫می توانـــد بیشـــترین اورده اقتصـــادی را در عیـــن کمتریـــن هزینه ممکن‪،‬‬ ‫بـــرای دانشـــگاه ازاد و کشـــور به ارمغـــان اورد»‪.‬‬ ‫حسن دانش‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3086

روزنامه سایه 3086

شماره : 3086
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه سایه 3085

روزنامه سایه 3085

شماره : 3085
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه سایه 3084

روزنامه سایه 3084

شماره : 3084
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه سایه 3083

روزنامه سایه 3083

شماره : 3083
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه سایه 3081

روزنامه سایه 3081

شماره : 3081
تاریخ : 1403/03/01
روزنامه سایه 3080

روزنامه سایه 3080

شماره : 3080
تاریخ : 1403/02/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!