روزنامه سایه شماره 2506 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2506

روزنامه سایه شماره 2506

روزنامه سایه شماره 2506

‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫پنجره ملی خدمات دولت هوشمند؛ باالترین ابزار مقابله با فساد‬ ‫جمهوری فرمز‬ ‫اعالم موجودیت‬ ‫ِ‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬پنجـره ملـی خدمـات دولـت‬ ‫هوشـمند‪ ،‬باالتریـن ابـزار مقابلـه بـا فسـاد و بهتریـن امـکان ایجـاد‬ ‫رضایت میان مردم اسـت»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ محمد مخبر در جلسـه‬ ‫شـورای اجرایـی فنـاوری اطالعـات‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـا راه انـدازی‬ ‫پنجـره ملـی خدمـات هوشـمند‪ ،‬مـردم به راحتـی و بـدون حضـور‬ ‫در دسـتگاه های دولتـی و اجرایـی‪ ،‬از خدمـات دولـت بهره منـد‬ ‫یشـوند کـه ایـن می توانـد بـه کاهـش هزینـه‪ ،‬زمـان و انـرژی مـردم‬ ‫م ‬ ‫منجـر شـود و در عین حـال‪ ،‬بـا یکپارچه سـازی خدمـات دولتـی در‬ ‫سـامانه هوشـمند‪ ،‬همـه خدمـات دولتـی بـرای مـردم به راحتـی‬ ‫قابل مشـاهده و دسترسی سـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1895‬؛ «فرمـز» یـا «جمهـوری تایـوان» بـا اعلام ژنرالی به نام‬ ‫‪ Tang Jingsong‬به عنـوان رئیس جمهـوری‪ ،‬شـکل گرفت؛ این جمهوری کوتاه مدت‬ ‫کـه درحدفاصـل وا گـذاری تایـوان از دودمان «چینگ» به امپراتـوری ژاپن؛ و تهاجم‬ ‫ً‬ ‫نسـال رسـما‬ ‫و تصـرف ایـن جزیـره به دسـت ان کشـور وجـود داشـت ‪ ۲۱ ،‬ا کتبـر ا ‬ ‫منقرض شـد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 23 1401‬شوال ‪ 25 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2506‬تومان‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫خودکفایی؛مهم ترینماموریتوزارتجهاد کشاورزی‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫این روزهـــا‪ ،‬فوتبـــال را نمی تـــوان صرفـــا ورزش ــی‬ ‫نقدی بر‬ ‫ت فراغ ــت دانس ــت‪ .‬فوتب ــال‬ ‫فوتبال اشفته کشور ب ــرای پر ک ــردن اوق ــا ‬ ‫به عنـــوان یـــک پدیـــده مردم پســـند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا ابله میمون‬ ‫جایگز�ین «کرونا» می شود؟‬ ‫موضـوع شـیوع ویـروس «ابلـه میمـون» در برخـی از جوامـع اروپایـی و امریکایـی‪ ،‬بـا موجـی‬ ‫یکـه «تـدروس ادهانوم» دبیرکل سـازمان جهانی بهداشـت‬ ‫از نگرانـی همـراه شـده؛ به طور ‬ ‫گفتـه اسـت؛ جهـان بـا چالش هـای هولنـا ک ازجملـه کرونـا و ابلـه میمونـی مواجـه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ همه گیـری کوویـد‪ 19-‬تنهـا بحـران در جهـان مـا نیسـت‪ .‬درحالی کـه مـا اینجـا‬ ‫درحال بحثیـم‪ ،‬همـکاران مـا در سراسـر جهان در حال وا کنش به شـیوع ابـوال در جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو‪ ،‬ابله میمون و هپاتیت حاد با منشا ناشناخته هستند‪ .‬این اظهارات وی‬ ‫درحالی مطرح می شود که نگرانی ها از ابله میمون روبه افزایش است‪ .‬همان طورکه موارد‬ ‫ابتلا بـه ایـن ویـروس و نیز کشـورهایی کـه درگیر مـواردی از ابتلا ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬ریحانه جعفری‬ ‫دست فروشی؛ کسب وکاری سیال در دل شهر‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد؛‬ ‫پیاده کردن ترتیبات منطقه ای‬ ‫برای مقابله با گردوغبار‬ ‫‪2‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪8‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری قم درنظردارد پروژه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط وا گذار کند‪.‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبنای براورد فهرست‬ ‫بهاء‬ ‫حداقل رتبه‬ ‫مناقصه گر‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫مبلغضمانتنامه‬ ‫(ریال)‬ ‫هزینهخرید‬ ‫اسناد (ریال)‬ ‫روسازی ادامه مسیر‬ ‫‪ BRT‬بلوار ایت اله‬ ‫بروجردی‬ ‫‪93.884.400.983‬‬ ‫راه‪ ،‬راه اهن و باند‬ ‫فرودگاه سال ‪1401‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و‬ ‫ترابری‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪4.695.000.000‬‬ ‫‪9.400.00‬‬ ‫ مبلغ هزینه خرید اسناد مناقصه می بایست به شماره حساب ‪ 100600460058‬بانک شهر به نام درامدهای عمومی شهرداری قم واریز شود (هزینه خرید اسناد مناقصه غیرقابل استرداد است)‪.‬‬‫ نـوع ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه پروژه هـای فـوق یـک یـا ترکیبـی از ضمانتنامه هـای ذیـل قابـل ارائـه اسـت‪ -1 :‬ضمانتنامه بانکی در وجـه کارفرما (با حداقل سـه ماه اعتبـار )؛ ‪ -2‬ارائه اصل فیـش واریز وجه‬‫نقد به شماره حساب ‪ 100300430054‬بانک شهر به نام شهرداری قم؛ ‪ -3‬ضمانتنامه های مذکور در بندهای "الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح" ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍‬ ‫مورخ ‪1394/09/22‬؛ ‪ -4‬مطالبات بلوکه شـده پیمانکار از شـهرداری قم‬ ‫ ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور‬‫ ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری‪ ،‬از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی ست‪.‬‬‫ برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است‪.‬‬‫ حدا کثر مهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پا کات پیشنهاد قیمت تا ‪ 15‬روز پس از انتشار ا گهی نوبت دوم است‪.‬‬‫ مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص‪ ،‬معین و بدون ابهام بوده و در پا کت ال ک و مهر شده تسلیم شود‪.‬‬‫ مناقصه گران باید یک نسـخه از اسـناد مناقصه را خریداری کرده و با قید قبولی و بدون قید و شـرط‪ ،‬مهر و امضا کرده و به پیشـنهاد خود ضمیمه کنند‪ .‬عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران‪،‬‬‫باعث حذف انان از فرایند مناقصه می شـود‪.‬‬ ‫ طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد‪ ،‬این پروژه فاقد پیش پرداخت است‪.‬‬‫ طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد‪ ،‬این پروژه دارای تعدیل است‪.‬‬‫ هزینه درج ا گهی ها بر عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫محـل توزیـع اسـناد‪ -1 :‬حضـوری‪ :‬قـم‪ ،‬بلـوار امـام موسـی صـدر‪ ،‬سـاختمان شـهرداری مرکـز‪ ،‬بلـوک ‪ ،B‬طبقـه دوم‪ ،‬معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری قـم‪ ،‬اداره برنامه ریـزی و هماهنگـی اعتبارات عمرانی‪ ،‬شـماره‬ ‫تمـاس‪025-36104585 :‬؛ ‪ -2‬غیرحضـوری‪ :‬مراجعـه بـه سـامانه مناقصه گـران شـهرداری قـم بـه نشـانی ‪ Peyman.Qom.ir‬و خریـد اسـناد به صـورت الکترونیکـی‬ ‫توجه‪ :‬مناقصه گران محترم درصورت خرید اسـناد مناقصه به صورت الکترونیکی از سـامانه‪ ،‬باید یک نسـخه از ان را چاپ کرده و با قید قبولی شـرایط کارفرما‪ ،‬تمامی صفحات ان را مهر و امضا کرده و در داخل‬ ‫پـا کات مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫محل تحویل پا کات‪ :‬قم‪ ،‬بلوار امام موسی صدر‪ ،‬ساختمان شهرداری مرکز‪ ،‬بلوک ‪ ،A‬طبقه ششم‪ ،‬اداره حراست و امور محرمانه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323563‬‬ ‫اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی شماره ‪1401/1-2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دانشگاهفرهنگیان‬ ‫زیربنای رشد و توسعه کشور است‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫به شماره ثبت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ‪2001001224000005‬‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران درنظـردارد عملیـات تعمیـر و نگهـداری پایانه هـا و پروتـکل کانورترهـای دیسـپاچینگ منطقـه ای شـمال برابـر شـرایط‬ ‫ذیـل و بـه شـرح مشـخصات و اطالعـات منـدرج در اسـناد مناقصـه بـه مناقصه گـر واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه فرایندهـای برگـزاری‬ ‫مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد و همچنیـن گشـایش پـا کات‪ ،‬مطابـق فراینـد تعربـف شـده در بسـتر سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزامات موردنیاز‪ -1 :‬ارائه حداقل گواهینامه رتبه ‪ 5‬نیرو از سازمان برنامه و بودجه؛ ‪ -2‬دارا بودن پروانه افتا از مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری‬ ‫مبلغ ضمانتنامه (شرکت در فرایند ارجاع کار )‪ :‬به مبلغ ‪ 987.732.460‬ریال معادل نهصد و هشتاد و هفت میلیون و هفتصد و سی و دو هزار و چهارصد‬ ‫و شصت ریال‬ ‫نوع ضمانتنامه (شـرکت در فرایند ارجاع کار )‪ :‬تضمین های معتبر (شـامل فیش واریزی‪ ،‬ضمانتنامه بانکی‪ ).... ،‬مطابق ائین نامه تضامین دولتی مصوبه‬ ‫هیـات وزیـران بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحیه های بعدی ان (مندرج در اسـناد مناقصه)‬ ‫محل دریافت و ارسال اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 07:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/07‬الی ساعت ‪ 15:35‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/10‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 15:35‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫زمان گشایش پا کات‪ :‬ساعت ‪08:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/24‬‬ ‫قیمت پایه مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 19.754.649.191‬ریال معادل نوزده میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و صد و نود و یک‬ ‫ریال‪ -‬مطابق فهرست بهاء نیرو سال ‪1401‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان که مغایر با ائین نامه مذکور باشد‪ ،‬ترتیب‬‫اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از موعـد مقـرر در اسـناد واصـل شـوند مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد‪ .‬سـایر‬‫اطالعـات و جزئیـات مربوطـه در اسـناد مناقصـه منـدرج اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ مراتب در سایت معامالت توانیر به ادرس ‪ www.Tavanir.org.ir‬صرفا جهت اطالع رسانی درج شده است‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1321439‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫در همایشتدوینمدلکسب وکار شرکت هایسرمایه گذاری«توکافوالد»مطرحشد؛‬ ‫لزوم اجرای معماری سازمانی‬ ‫برای هم افزایی بیشتر در فوالدمبارکه‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫مجلس در حوزه قانون گذاری‬ ‫یاریگر صنعت فوالد است‬ ‫فیصل بن فرحان ال سعود؛ وزیر امور خارجه عربستان‪ ،‬در نشست مجمع‬ ‫جهانـی اقتصـاد اعلام کـرد کـه پیشـرفت هایی در مذاکـرات بـا ایـران حاصـل‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫پر ی ناز ایزدیار‪:‬‬ ‫شهرت را دوست دارم؛‬ ‫اما برایم اصل نیست‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2506‬‬ ‫‪Associated Press‬‬ ‫گوایکو‬ ‫تغذیهمجازی!‬ ‫تلنگر‬ ‫نقدی بر فوتبال اشفته کشور‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد؛‬ ‫ شدن جنگ ا کراین‬ ‫‪90‬روزه ِ‬ ‫حملـه روسـیه بـه اوکرایـن کـه‬ ‫مسـکو از ان به عنـوان «عملیـات‬ ‫ویـژه نظامـی» یـاد می کنـد‪ ،‬دیـروز؛‬ ‫‪ ۲۴‬مـی‪90 ،‬روزه شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ به نظـر می رسـد جنـگ‬ ‫اوکراین با سرازیرشـدن تسـلیحات‬ ‫غربـی بـه اوکرایـن بـرای تقویـت ارتـش ایـن کشـور‪ ،‬تبدیـل‬ ‫کهـای لهسـتان‬ ‫بـه باتلاق شـده؛ هویتزرهـا و پهپادهـا‪ ،‬تان ‬ ‫و سـایر تجهیـزات سـنگین کـه بالفاصلـه بـه نبـرد فرسـتاده‬ ‫یشـوند‪ .‬یـک کارشـناس می گویـد؛ طـرح اوکرایـن سـاده و‬ ‫م ‬ ‫واضح اسـت‪ :‬برای دریافت تسـلیحات غربی و اموزش نحوه‬ ‫نهـا زمـان به دسـت اوریـد؛ بعـد یـک حملـه‬ ‫اسـتفاده از ا ‬ ‫بشـرقی انجـام دهیـد‪ .‬اوکرایـن امیـدوار‬ ‫متقابـل در جنو ‬ ‫یتـری ماننـد پرتاب کنند ههـای‬ ‫اسـت سلاح های غربـی قو ‬ ‫متعـدد ‪ ،HIMARS‬موشـک های ضدکشـتی و سلاح های‬ ‫نحـال‪ ،‬روسـیه‬ ‫یتـر دریافـت کنـد‪ .‬درهمی ‬ ‫دفـاع هوایـی قو ‬ ‫ً‬ ‫ظاهرا قصد دارد با ضربه زدن روشـمند به ذخایر سـوخت و‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬درحالی که دستاوردهای نظامی چشمگیری‬ ‫در شـرق به دسـت مـی اورد‪ ،‬اوکرایـن را به زانـو دراورد‪ .‬کرملیـن‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال امیـدوار بـوده منافع غرب دراین مناقشـه سـرانجام‬ ‫شهـای اقتصـادی و سـایر مشـکالت محـو شـود‪.‬‬ ‫میـان چال ‬ ‫نیروهای روسی محموله های تسلیحات‪ ،‬انبارهای مهمات‬ ‫و سـوخت و زیرسـاخت های حیاتی غربی را با موشـک های‬ ‫کـروز و حملات هوایـی هـدف قـرار می دهنـد گویـا کرملیـن‬ ‫همچنـان هـدف بلندپروازان هتـری بـرای قط عکـردن اوکرایـن‬ ‫از سـواحل دریـای سـیاه تـا مـرز رومانـی دارد‪ ،‬اقدامـی کـه‬ ‫بـه مسـکو اجـازه می دهـد تـا یـک کریـدور زمینـی بـه منطقـه‬ ‫جدایی طلـب ترانـس نیسـتریا مولـداوی بسـازد‪ ،‬امـا به نظـر‬ ‫می رسـد مسـکو می دانـد کـه ایـن هـدف درحال حاضـر بـا‬ ‫نیروهای محدودی که دارد قابل دسـتیابی نیسـت‪ .‬روسیه‬ ‫ایـن جنگ را کمپینـی بـرای «هویت زدایـی» اوکراین نامیده‬ ‫اسـت؛ کشـوری بـا رئیس جمهوری یهـودی‪ ،‬خواهـان روابط‬ ‫بـا غـرب اسـت‪ .‬بسـیاری در غـرب انتظـار داشـتند پوتیـن‬ ‫بسیج گسترده ای را برای پرکردن صفوف روسیه اعالم کند؛‬ ‫ً‬ ‫امـا یـک بسـیج گسـترده احتمـاال نارضایتـی گسـترده ای را در‬ ‫روسـیه دامن می زند‪ ،‬احساسـات ضدجنگ را دامن می زند‬ ‫و خطـرات سیاسـی گسـترده ای را به همـراه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫روسـیه توانسـته راه اوکرایـن را کامـل از دریـای ازوف قطـع‬ ‫کنـد و درنهایـت کنتـرل کامـل بنـدر کلیـدی ماریوپـل را پـس‬ ‫ً‬ ‫از محاصـره ای نسـبتا طوالنـی به دسـت اورد‪ .‬جنگ درحالی‬ ‫یشـود کـه حملات شـدیدی‬ ‫وارد چهارمیـن مـاه خـود م ‬ ‫اخرین نقطه مقاومت در منطقه لوهانسک را هدف گرفته‬ ‫اسـت؛ هم زمـان روسـیه درتلاش اسـت تـا کنترلـش را بـر‬ ‫لشـرق اوکراین)‪ ،‬خرسـون‬ ‫مناطق اشـغالی در خارکف (شما ‬ ‫(جنوب)‪ ،‬زاپوریژیا (جنوب شرق) و دونباس (شرق) از دست‬ ‫ندهـد‪ .‬طبـق اعلام وزارت دفـاع اوکرایـن‪ ،‬ارتـش روسـیه بـا‬ ‫حمالت سنگین به منطقه لوهانسک سعی دارد شهرهای‬ ‫سورودونتسک و لیسیچانسک را به تصرف دراورد‪ .‬هم زمان‬ ‫درگیری سنگینی در پپاسنا و باخموت در استان دونتسک‬ ‫درجریـان اسـت و روسـیه قصـد دارد اسـتراتژی محاصـره‬ ‫را دراین منطقـه پیـاده کنـد‪ .‬درصـورت سـقوط باخمـوت‪،‬‬ ‫سهـا می تواننـد بـر یـک منطقـه مهـم کنتـرل یابنـد کـه‬ ‫رو ‬ ‫ا کنون مرکز فرماندهی اوکراینی ها در شـرق کشـور محسـوب‬ ‫یشـود‪ .‬در اخریـن اظهارنظرهـا درباره انچـه دراین مناطق‬ ‫م ‬ ‫یگـذرد‪ ،‬ولودیمیـر زلنسـکی رئیس جمهـوری اوکرایـن‬ ‫م ‬ ‫وضعیـت دونبـاس را «بسیارسـخت» توصیـف کـرد و افـزود‬ ‫سهـا به دنبـال «ازبین بردن هرچیز زنده ای هسـتند»‬ ‫کـه رو ‬ ‫کـه در انجـا وجـود دارد‪ .‬وی همچنیـن طـی سـخنرانی در‬ ‫نشسـت داووس‪ ،‬از جامعـه جهانـی خواسـت تـا تحریم های‬ ‫اقتصادی علیه روسیه را تشدید کنند و تسلیحات بیشتری‬ ‫ییـف بگذارنـد‪.‬‬ ‫نیـز دراختیـار ک ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پیاده کردن ترتیبات منطقه ای‬ ‫برای مقابله با گردوغبار‬ ‫س ــعید خطیـ ـب زاده ب ــا بزرگداش ــت س ــالروز‬ ‫حماس ــه ازادس ــازی خرمش ــهر و تبری ــک و‬ ‫تس ــلیت ش ــهادت پاس ــدار س ــرافراز ش ــهید‬ ‫صی ــاد خدای ــی ب ــه هم رزم ــان ش ــهید‪ ،‬س ــپاه‬ ‫نس ــتیز‬ ‫پاس ــداران و اح ــاد م ــردم دشم ‬ ‫ای ــران و تا کی ــد ب ــر پیگی ــری مج ــازات ام ــران‬ ‫و عام ــان ای ــن جنای ــت تروریس ــتی‪ ،‬ب ــه‬ ‫حش ــده ازس ــوی‬ ‫تع ــدادی از پرســش های مطر ‬ ‫رس ــانه ها درخص ــوص موضوع ــات سیاس ــت‬ ‫خارج ــی پاس ــخ داد‪ .‬س ــخنگوی وزارت ام ــور‬ ‫خارج ــه درب ــاره اقدام ــات وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫یب ــر‬ ‫درخص ــوص دس ــتور رئیس جمه ــوری مبن ‬ ‫ح ــل بح ــران ریزگرده ــا ازطری ــق دیپلماس ــی‬ ‫و مجام ــع بین الملل ــی و نی ــز تعام ــل ب ــا‬ ‫کش ــورهای همس ــایه‪ ،‬اظه ــار داش ــت؛ در کمت ــر‬ ‫از دوماه گذش ــته ب ــا وق ــوع و تش ــدید بح ــران‬ ‫ریزگرده ــا در کش ــور‪ ،‬وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫هم ــکاری ب ــا کش ــورهای همس ــایه را به منظ ــور‬ ‫ً‬ ‫بســط مشــارکت منطقـه ای و نهایتــا پیاده کردن‬ ‫ترتیب ــات منطق ـه ای ب ــرای مقابل ــه ب ــا گردوغب ــار‬ ‫در دســتورکار خــود قــرار داده اســت‪ .‬وی افــزود؛‬ ‫م ــا این مس ــیر را ب ــا ع ــراق ش ــروع کرده ای ــم و‬ ‫ً‬ ‫درنظ ــر داری ــم در گام بع ــد س ــوریه و تدریج ــا‬ ‫ســایر کشــورهای منطقــه را بــه تشریک مســاعی‬ ‫در ای ــن ترتیب ــات منطقـ ـه ای ترغی ــب کنی ــم‪.‬‬ ‫در این چهارچ ــوب ب ــه ط ــرف عراق ــی پیش ــنهاد‬ ‫یه ــای دوجانب ــه ب ــرای‬ ‫ش ــده در قال ــب همکار ‬ ‫نه ــای غبارخی ــز‪ ،‬میزب ــان هیئ ــت‬ ‫کنت ــرل کانو ‬ ‫ای ــران باش ــد ی ــا اع ــزام هیئ ــت عراق ــی ب ــه ای ــران‬ ‫یه ــای‬ ‫را داش ــته باش ــیم ت ــا نقش ــه راه همکار ‬ ‫دو کشــور درزمینــه موضوعــات زیسـت محیطی‬ ‫ازجمل ــه مقابل ــه ب ــا گردوغب ــار موردبح ــث دو‬ ‫کش ــور ق ــرار گی ــرد‪ .‬خطیـ ـب زاده تصری ــح ک ــرد؛‬ ‫در صحن ــه بین الملل ــی‪ ،‬وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫از س ــال های گذش ــته‪ ،‬در مجم ــع عموم ــی‬ ‫س ــازمان مل ــل‪ ،‬برنام ــه محی ــط زیس ــت مل ــل‬ ‫یهــای اســامی و ســایر‬ ‫متحــد ســازمان همکار ‬ ‫نهادهــای بین المللــی اقــدام بــه طــرح‪ ،‬تدویــن‬ ‫ً‬ ‫و تصوی ــب قطعنامه های ــی ک ــرده ک ــه مش ــخصا‬ ‫یهــای‬ ‫بــر مقابلــه بــا ریزگردهــا و ضــرورت همکار ‬ ‫منطقـ ـه ای به منظ ــور مقابل ــه ب ــا معض ــات‬ ‫زیسـ ـت محیطی‪ ،‬ازجمل ــه گردوغب ــار‪ ،‬متمرک ــز‬ ‫هس ــتند‪ .‬ل ــذا ادبی ــات بین الملل ــی این موض ــوع‬ ‫نس ــاله وزارت ام ــور خارج ــه در‬ ‫ب ــا ت ــاش چندی ‬ ‫س ــازمان های جهان ــی ب ــا اجم ــاع ش ــکل گرفت ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ ب ــا ایج ــاد همگرای ــی در‬ ‫بیــن کشــورهای منطقــه‪ ،‬ایــن امیــدواری وجــود‬ ‫نم ــدت بت ــوان ب ــه یکس ــری از‬ ‫دارد ک ــه در میا ‬ ‫ترتیبــات منطق ـه ای دســت یافــت تــا مقابلــه بــا‬ ‫معضــات گردوغبــار در چهارچــوب همــکاری و‬ ‫مشــارکت کشــورهای منطقــه پیــش بــرده شــود‪.‬‬ ‫خطیـ ـب زاده خاطرنش ــان ک ــرد؛ در صحن ــه‬ ‫داخل ــی نی ــز وزارت ام ــور خارج ــه در جلس ــات‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا گردوغبــار (به ریاســت ســازمان‬ ‫حفاظ ــت محی ــط زیس ــت) و س ــایر نهادهای ــی‬ ‫طب ــا موض ــوع گردوغب ــار هس ــتند‪،‬‬ ‫ک ــه درارتبا ‬ ‫ب هصــورت فعــال مشــارکت می کنــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دس ــتگاه دیپلماس ــی درب ــاره پیرام ــون حمل ــه‬ ‫هوای ــی اخی ــر رژی ــم صهیونیس ــتی ب ــه مواضع ــی‬ ‫در ســوریه گفــت؛ متاســفانه بی تفاوتــی جامعــه‬ ‫جهانــی در قبــال تجــاوزات مکــرر رژیــم اشــغالگر‬ ‫ق ــدس ب ــه جمه ــوری عرب ــی س ــوریه و نق ــض‬ ‫اش ــکار تم ــام قوانی ــن و مق ــررات بین المل ــل‬ ‫باع ــث جری ترش ــدن و افسارگس ــیختگی‬ ‫س ــران ای ــن رژی ــم ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــکی نیس ــت‬ ‫ته ــای اش ــکار و پنهان ــی رژی ــم حا ک ــم‬ ‫حمای ‬ ‫ب ــر ایاالت متح ــده‪ ،‬نق ــش مهم ــی در افزای ــش‬ ‫ته ــای ای ــن رژی ــم اش ــغالگر‬ ‫جس ــارت و وقاح ‬ ‫ایا «ابله میمون» جایگزین «کرونا» می شود؟‬ ‫موضـوع شـیوع ویـروس «ابلـه میمـون» در برخـی از جوامـع اروپایـی و امریکایی‪ ،‬با‬ ‫یکـه «تـدروس ادهانـوم» دبیـرکل سـازمان‬ ‫موجـی از نگرانـی همـراه شـده؛ به طور ‬ ‫جهانـی بهداشـت گفته اسـت؛ جهـان با چالش های هولنـاک ازجمله کرونـا و ابله‬ ‫میمونـی مواجـه اسـت‪ .‬وی افـزود؛ همه گیـری کوویـد‪ 19-‬تنهـا بحـران در جهـان‬ ‫یکـه مـا اینجـا درحال بحثیـم‪ ،‬همـکاران مـا در سراسـر جهـان‬ ‫مـا نیسـت‪ .‬درحال ‬ ‫در حال وا کنـش بـه شـیوع ابـوال در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو‪ ،‬ابلـه میمـون و‬ ‫هپاتیت حاد با منشا ناشناخته هستند‪ .‬به گزارش مهر؛ این اظهارات وی درحالی‬ ‫مطرح می شود که نگرانی ها از ابله میمون روبه افزایش است‪ .‬همان طورکه موارد‬ ‫ابتلا بـه ایـن ویـروس و نیـز کشـورهایی کـه درگیـر مـواردی از ابتلا بـه ایـن بیمـاری‬ ‫لشـدن‬ ‫شـده اند‪ ،‬روبه افزایـش اسـت‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬مهم تریـن نگرانـی بابـت تبدی ‬ ‫یسـت‪ .‬تجربه وحشـتناک و تلخ پاندمی کووید‪19-‬‬ ‫بیماری ابله میمون به پاندم ‬ ‫در دنیـا‪ ،‬باعـث شـده تـا برخـی نسـبت بـه بیمـاری ابلـه میمـون بدگمـان شـوند‪.‬‬ ‫درحالی که انچه دراین روزها از متخصصین علم پزشکی می شنویم و می خوانیم‪،‬‬ ‫این اسـت که ابلـه میمـون قدرت ویـروس کرونا را نخواهد داشـت‪ .‬مهرداد حقیقی؛‬ ‫متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬گفت؛ طبق اعالم ‪ CDC‬دوره کمون بیماری ابله‬ ‫میمون پنج تا ‪ ۱۳‬روز است و بعد با عالئم تب‪ ،‬بدن درد‪ ،‬ضعف و ضایعات پوستی‬ ‫طبـا را ههـای انتقال‬ ‫کـه صـورت و اندا مهـا را درگیـر می کنـد همـراه اسـت‪ .‬وی درارتبا ‬ ‫ویـروس ابلـه میمـون‪ ،‬گفـت؛ نحـوه انتقـال این بیمـاری ازطریق تماس با بعضـی از‬ ‫حیوانات و جوندگان بوده و ممکن اسـت ترشـحات الوده باعث انتقال انسـان به‬ ‫انسان شود و این موضوع باعث نگرانی در دنیا شده‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـهید بهشـتی بابیان اینکـه این بیمـاری درابتـدا بیمـاری اندمیک‬ ‫یکـه بـه ایـن بیماری مبتال‬ ‫مرکـز و غـرب افریقـا بـوده اسـت‪ ،‬گفـت؛ در گذشـته افراد ‬ ‫یشـدند سـابقه سـفر بـه این مناطـق را داشـتند‪ ،‬امـا درحال حاضـر بـدون سـفر‬ ‫م ‬ ‫بـه این مناطـق نیـز ابتلا رخ داده اسـت‪ .‬وی افـزود؛ نکتـه امیدوارکننـده دربـاره‬ ‫ایـن بیمـاری این اسـت که ا گـر وا کسـن ابلـه دردسـترس باشـد تـا حـدود ‪ ۸۵‬درصـد‬ ‫می توانـد از ابتلا بـه ابلـه میمـون نیـز جلوگیـری کنـد‪ .‬عضـو هیئت علمـی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـهید بهشـتی ادامـه داد؛ ایـن بیمـاری درمـان اختصاصـی نـدارد و‬ ‫یتـوان بـرای‬ ‫نهـای حمایتـی دارد؛ البتـه از داروهـای ضدویروسـی م ‬ ‫بیشـتر درما ‬ ‫درمان ان استفاده کرد‪ .‬وی باعنوان اینکه در برخی از کشورها وا کسیناسیون برای‬ ‫گرو ههـای حسـاس و درمعرض خطـر ماننـد کادر درمـان اغـاز شـده اسـت‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد؛ وا گیـر بیمـاری ابلـه میمـون ماننـد کوویـد‪ 19-‬نیسـت و مـا انتظـار نداریـم کـه‬ ‫یک پاندمی ایجاد شـود چون شـدت وا گیر ان نسـبت به بسـیاری از بیماری های‬ ‫تنفسی پایین تر است‪ .‬این متخصص بیماری های عفونی افزود؛ در این بیماری‬ ‫ترشحات الوده باعث انتقال می شود نه مانند کووید که احتمال انتقال به صورت‬ ‫هوابـرد نیـز وجـود داشـت‪ .‬حقیقی به موضوع انتقال ویروس ابله میمـون ازطریق‬ ‫رابطه جنسی اشاره کرد و گفت؛ چنین بحثی مطرح است اما هنوز قطعی نیست‪.‬‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۱۳۵۸‬در میمون هایی که‬ ‫یشـود‪ ،‬بیمـاری ابلـه میمـون اولی ‬ ‫گفتـه م ‬ ‫برای تحقیق نگهداری می شدند کشف شد و اولین مورد ابله میمون نیز در انسان‬ ‫گشـدن‬ ‫در ‪ ۱۹۷۰‬شناسـایی شـده‪ .‬این بیماری در انسـان باعث تب‪ ،‬بدن درد‪ ،‬بزر ‬ ‫غدد لنفاوی و درنهایت ابله یا تاول های دردناک پر از مایع روی صورت‪ ،‬دست ها‬ ‫و پاها می شود‪ .‬سید علیرضا ناجی؛ استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شـهید بهشـتی نیز اظهار داشـت؛ این نگرانی وجود دارد که ویروس ممکن اسـت‬ ‫ً‬ ‫ب هطـور وسـیع و خامـوش در جامعـه و احتمـاال ازطریـق یـک مسـیر جدیـد انتقـال‬ ‫منتشر شود‪ .‬وی باعنوان این مطلب که در سال ‪ ۱۹۷۰‬اولین مورد ابله میمون در‬ ‫یک بچه شناسایی شد و بیشتر در مناطق افریقای مرکزی و غربی مشاهده شده‬ ‫و افرادی هم بوده اند که سـابقه مسـافرت به ان مناطق را داشـته اند‪ ،‬افزود؛ شـیوع‬ ‫جدید این ویروس‪ ،‬یک مقدار متفاوت است و دلیل ان نیز این است که ا کثر افراد‬ ‫مبتال‪ ،‬سـابقه مسـافرت به کشـورهای افریقایی را نداشـته و به نظر می رسـد انتقال‬ ‫طبـا را ههـای انتقـال ایـن ویـروس‪،‬‬ ‫درون جامعـه ای اتفـاق می افتـد‪ .‬ناجـی درارتبا ‬ ‫گفـت؛ درمـورد انتقـال انسـان بـه انسـان‪ ،‬ب هشـکل تنفسـی ازطریـق قطـرات خیلـی‬ ‫یشـود‪ .‬وی بـه انتقال‬ ‫بـزرگ اتفـاق می افتـد کـه ب هصـورت چهره به چهـره منتقـل م ‬ ‫ً‬ ‫ویـروس ازطریـق ارتباط جنسـی اشـاره کرد و افـزود؛ احتماال ویروس یـک راه جدید‬ ‫به دسـت اورده و مطالعه ای در انگلسـتان و امریکا نشـان داد در بیشـتر افرادی که‬ ‫تمـاس جنسـی داشـته اند‪ ،‬ویـروس منتقـل شـده اسـت‪ .‬رئیـس مرکـز تحقیقـات‬ ‫ویروس شناسـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی‪ ،‬تا کیـد کـرد؛ ایـن ویروس‬ ‫دوسـویه مختلف دارد که سـویه افریقای مرکزی تا ‪ ۱۰‬درصد کشـندگی دارد و سـویه‬ ‫فتـر اسـت و تاکنون کشـته نداشـته؛ اما اینکه‬ ‫یسـت‪ ،‬ضعی ‬ ‫دیگـر کـه افریقـای غرب ‬ ‫بگوییم مرگ ومیر ندارد‪ ،‬درسـت نیسـت و ممکن اسـت کشـته نیز داشـته باشـد‪.‬‬ ‫گویا با توجه به نظریه های علمی و پزشکی که درارتباط با ابله میمون مطرح است‪،‬‬ ‫ایـن بیمـاری نمی توانـد به پاندمی کرونا تبدیل شـود‪ .‬بااین حال‪ ،‬نباید نسـبت به‬ ‫رعایت مراقبت های بهداشـتی بی اعتنا بود؛ زیرا تعداد کشـورهای درگیر ان‪ ،‬هرروز‬ ‫نحـال این احتمـال وجـود دارد کـه شـاهد تکـرار یـک‬ ‫درحال افزایـش اسـت‪ .‬درعی ‬ ‫ماجـرای ویروسـی دیگر در دنیا باشـیم‪.‬‬ ‫یک ــه نه تنه ــا ب ــه اش ــغال‬ ‫دارد به طور ‬ ‫یه ــای ج ــوالن س ــوریه ادام ــه داده‬ ‫بلند ‬ ‫بلک ــه مک ــرر زیرس ــاخت های دول ــت و مل ــت‬ ‫س ــوریه را موردحم ــات هوای ــی و موش ــکی‬ ‫خ ــود ق ــرار می ده ــد‪ .‬خطیـ ـب زاده ادام ــه داد؛‬ ‫طب ــق اخب ــار واصل ــه‪ ،‬در حمل ــه اخی ــر رژی ــم‬ ‫صهیونیســتی‪ ،‬پارکینــگ وســایل نقلیه عمومــی‬ ‫در ش ــهرک زینبی ــه و نزدیک ــی ح ــرم مطه ــر‬ ‫حض ــرت زینـ ـب ؟ع؟ ه ــدف حمل ــه موش ــکی‬ ‫ق ــرار گرف ــت ک ــه به موجـ ـب ان ب ــه ج ــان و م ــال‬ ‫مــردم خســاراتی وارد شــد‪ .‬نیــروی هوایــی رژیــم‬ ‫صهیونیس ــتی در س ــال های اخی ــر و درط ــول‬ ‫ً‬ ‫بح ــران س ــوریه‪ ،‬معم ــوال نق ــش نی ــروی هوای ــی‬ ‫گرو هه ــای تروریس ــتی در س ــوریه را ایف ــا ک ــرده‬ ‫یک ــه ارت ــش س ــوریه و نیروه ــای‬ ‫اس ــت و هرزمان ‬ ‫متحــد‪ ،‬شکســتی بــر این گرو ههــا وارد می کننــد‪،‬‬ ‫بالفاصل ــه هواپیماه ــای رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫وارد عم ــل ش ــده و حم ــات تجاوزکارانـ ـه ای‬ ‫را به عم ــل می اورن ــد‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ضمــن محکو مکــردن‬ ‫این اقدام ــات تجاوزکاران ــه رژی ــم صهیونیس ــتی‪،‬‬ ‫بـــر ل ــزوم پاس ــخ مناس ــب و قاط ــع ب ــه ای ــن‬ ‫تج ــاوزات‪ ،‬چ ــه در می ــدان و چ ــه در مجام ــع‬ ‫بین الملل ــی تا کی ــد دارد‪ .‬س ــخنگوی وزارت‬ ‫ام ــور خارج ــه ب ــه پرسش ــی پیرام ــون اظه ــارات‬ ‫سیاس ــی برخ ــی از دولتم ــردان کانادای ــی‬ ‫مه ــای مل ــی‬ ‫درخص ــوص دی ــدار تدارکات ــی تی ‬ ‫ای ــران و کان ــادا پاس ــخ داد و گف ــت؛ هماهنگ ــی‬ ‫ً‬ ‫ای ــن دی ــدار مس ــتقال ازس ــوی فدراس ــیون های‬ ‫فوتب ــال دو کش ــور‪ ،‬در چهارچ ــوب دیداره ــای‬ ‫معم ــول تدارکات ــی فوتب ــال ص ــورت گرفت ــه و‬ ‫فدراس ــیون فوتب ــال کان ــادا دراین خص ــوص‬ ‫اع ــام ک ــرده ک ــه مصم ــم اس ــت ب ــا جلوگی ــری‬ ‫از هرگون ــه سوءاس ــتفاده سیاس ــی گرو هه ــای‬ ‫شناخت هش ــده ض ــد ای ــران‪ ،‬این روی ــداد‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا ورزش ــی را میزبان ــی کن ــد‪ .‬خطیـ ـب زاده‬ ‫اف ــزود؛ متاس ــفانه به نظ ــر می رس ــد برخ ــاف‬ ‫ادعاه ــای نمایش ــی‪ ،‬ورزش ـی ترین ام ــور بازیچ ــه‬ ‫یه ــای‬ ‫یه ــای حزب ــی و جبهه بند ‬ ‫جهت گیر ‬ ‫سیاس ــی در داخ ــل کان ــادا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫یه ــا و اظهارنظره ــای منف ــی‬ ‫موضع گیر ‬ ‫نخسـ ـت وزیر کان ــادا و برخ ــی اف ــراد‪ ،‬حا ک ــی‬ ‫از تف ــوق ن ــگاه ص ــرف سیاس ــی و حزب ــی ب ــر‬ ‫هم ــه وج ــوه حکمران ــی در کان ــادا ب ــوده و‬ ‫به همین دلی ــل رفت ــار مقام ــات ای ــن کش ــور‬ ‫به راحت ــی بازیچ ــه گرو هه ــای مخال ــف و ای ــران‬ ‫یش ــود‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛ از دول ــت‬ ‫س ــتیز م ‬ ‫و فدراس ــیون کان ــادا انتظ ــار مـ ـی رود ف ــار غ از‬ ‫جوس ــازی ها‪ ،‬در اس ــاس منش ــور حرفـ ـه ای‬ ‫ورزش و اص ــول شناخت هش ــده فیف ــا‪ ،‬برگ ــزاری‬ ‫ای ــن دی ــدار تدارکات ــی و دوس ــتانه را دور از‬ ‫ش ــائبه ها و انگیز هه ــای سیاس ــی و نی ــز‬ ‫ش ــانتاژهای تبلیغات ــی مخالفی ــن تعام ــات‬ ‫غیرسیاس ــی می ــان م ــردم کش ــورها‪ ،‬تس ــهیل‬ ‫کن ــد‪ .‬فدراس ــیون فوتب ــال جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران ب ــه م ــا اطمین ــان داده اس ــت کلی ــه‬ ‫توافق ــات الزم را ب ــا فدراس ــیون فوتب ــال کان ــادا‬ ‫در این چهارچ ــوب انج ــام داده و درص ــورت‬ ‫نق ــض توافق ــات‪ ،‬مس ــئولیت تمام ــی عواق ــب‬ ‫ان ب ــر دوش ط ــرف کانادای ــی خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی درپای ــان‬ ‫درخص ــوص مف ــاد توافقنام ــه صل ــح می ــان‬ ‫جمه ــوری اذربایج ــان و جمه ــوری ارمنس ــتان‬ ‫پاس ــخ داد و گف ــت؛ ای ــران از حل وفص ــل ای ــن‬ ‫مناقش ــه طب ــق اص ــول شناخت هش ــده حق ــوق‬ ‫بین الملل ــی؛ ازجمل ــه احت ــرام ب ــه تمامی ــت‬ ‫ارض ــی‪ ،‬ح ــق حا کمی ــت و تامی ــن حق ــوق هم ــه‬ ‫س ــا کنان منطق ــه حمای ــت می کن ــد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ت فراغ ــت‬ ‫این روزه ــا‪ ،‬فوتب ــال را نمی ت ــوان صرف ــا ورزش ــی ب ــرای پر ک ــردن اوق ــا ‬ ‫دانســـت‪ .‬فوتبـــال به عنـــوان یـــک پدیـــده مردم پســـند درامـــده کـــه س ــن و‬ ‫جن ــس نمی شناس ــد و جزئ ــی از زندگ ــی م ــردم دنی ــا ش ــده و ب ــا ان زندگ ــی‬ ‫می کننـــد؛ درســـت همان طوری کـــه غـــذا می خورنـــد‪ .‬ایـــن پدیـــده فرا گی ــر‪،‬‬ ‫کشــور فقیــر و غنــی نمی شناســد‪ .‬شــهر و روســتا هــم نــدارد و در هم هجــا رواج‬ ‫دارد‪ ،‬به خص ــوص در امری ــکا و اروپ ــا‪ ،‬دوروز ش ــنبه و یکش ــنبه میلیاردها نف ــر‬ ‫ً‬ ‫حضـــورا در اســـتادیوم ها یـــا از طریـــق جعبـــه جادویـــی به نـــام تلویزی ــون‪،‬‬ ‫تعطیــات اخــر هفتــه خــود را بــا فوتبــال ســپری می کننــد‪ .‬تشــکیالتی عظیــم‪،‬‬ ‫به نـــام فدراســـیون جهانـــی‪ ،‬نظـــارت و برنامه ریـــزی‪ ،‬مســـابقات سراس ــر‬ ‫جهـــان را عهـــده دار اســـت؛ به طوری کـــه بـــر امـــور تشـــکیالتی فدراس ــیون‬ ‫فوتب ــال کش ــورها‪ ،‬نظ ــارت ک ــه ن ــه دخال ــت کام ــل می کن ــد و ا گ ــر کش ــوری از‬ ‫برنامـــه فدراســـیون جهانـــی پیـــروی نکنـــد‪ ،‬تنبیهـــات زیـــادی بـــرای ان ــان‬ ‫درنظ ــر می گی ــرد؛ ام ــا نماین ــده ای ــن فدراس ــیون جهان ــی در کش ــور م ــا؛ یعن ــی‬ ‫فدراس ــیون فوتب ــال ای ــران فوتب ــال‪ ،‬این روزه ــا به ص ــورت اش ش ــله قلمکاری‬ ‫درامـــده کـــه در هر گوشـــه ان ســـازی جـــدا نواختـــه می شـــود‪ .‬فدراس ــیون‬ ‫ن کــه بــا رای اعضــای مجمــع برگزیــده شــده‪ ،‬در یــک‬ ‫رئیــس نــدارد و رئیــس ا ‬ ‫یشــود‬ ‫کودتــای داخلــی توســط هفت نفــر از اعضــای هیئت رئیســه اخــراج م ‬ ‫و پس ازای ــن حادث ــه‪ ،‬تش ــتت ارا و اختالف ــات درون ــی‪ ،‬وضعی ــت بحران زای ــی‬ ‫را بـــه ایـــن فدراســـیون تحمیـــل کـــرده و مســـابقات فوتبـــال لیـــگ برت ــر و‬ ‫یکــه‬ ‫دســته های ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ ،3‬در وضعیــت اشــفته ای در جریــان اســت و در حال ‬ ‫یکی‪،‬دو هفت ــه ب ــه پای ــان مس ــابقات باقی س ــت‪ ،‬مس ــابقات ب ــا هیاه ــو و حت ــی‬ ‫جنــگ بدنــی و لفظــی بیــن تیم هــا و مربیــان در جریــان اســت؛ کما اینکــه در‬ ‫هفت ـه ای کــه گذشــت‪ ،‬روی زشــت فوتبــال به نمایــش درامــد و صحنه هایــی‬ ‫رق ــم خ ــورد ک ــه ج ــای افس ــوس دارد‪ .‬در اس ــتادیوم ازادی‪ ،‬مرب ــی ب ــه خ ــود‬ ‫اج ــازه می ده ــد ت ــا بازیک ــن تی ــم مقاب ــل را ب ــا ه ــول دادن خام ــوش کن ــد ی ــا در‬ ‫تبری ــز در زمی ــن فوتب ــال‪ ،‬پ ــاره ای از هوادارنماه ــا‪ ،‬ده ه ــا قلوه س ــنگ و حت ــی‬ ‫پاره اجــر را به قصــد اســیب زدن بــه بازیکــن حریــف‪ ،‬از روی ســکوها‪ ،‬بــه درون‬ ‫زمی ــن می فرس ــتند و ان ق ــدر این رون ــد ادام ــه می یاب ــد ک ــه داور مس ــابقه را‬ ‫تعطی ــل می کن ــد؛ ام ــا همی ــن فوتب ــال‪ ،‬چ ــه درس ه ــای خوب ــی ب ــه م ــا داده‬ ‫و می ده ــد‪« .‬ارت ــور س ــاغالم»؛ تنه ــا س ــرمربی خارج ــی تی ــم ترا کت ــور در ای ــران‬ ‫اس ــت ک ــه نش ــان داد‪ ،‬چ ــه انس ــان بزرگی س ــت و چق ــدر روحی ــه جوانمردان ــه‬ ‫دارد‪ .‬او هی ــچ وظیفـ ـه ای نداش ــت ک ــه در جری ــان ای ــن روی ــداد‪ ،‬از س ــرمربی‬ ‫تیــم پرســپولیس محافظــت کنــد؛ امــا هماننــد یــک بادیــگارد در کنــار یحیــی‬ ‫گل محمـــدی ایســـتاد تـــا بـــه همـــه درس انســـانیت و جوانمـــردی بده ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حرکــت ایــن ســرمربی خارجــی واقعــا زیبــا بــود‪ .‬به زعــم ســاغالم‪ ،‬یحیــی هیــچ‬ ‫گناه ــی نداش ــت و درنتیج ــه جانان ــه از او حفاظ ــت ک ــرد ت ــا ب ــه س ــامت ب ــه‬ ‫رختکــن بــرود‪ .‬حــال ســوال اینجاســت کــه ا گــر به جــای ســاغالم‪ ،‬یــک مربــی‬ ‫دیگــر بــود‪ ،‬او هــم چنیــن می کــرد؟ او در یکــی از تاریک تریــن روزهــای فوتبــال‬ ‫نط ــور‬ ‫ای ــران‪ ،‬کاری ک ــرد کارس ــتان ت ــا گل محم ــدی را ب ــه رختک ــن بب ــرد‪ .‬همی ‬ ‫مهــدی کیانــی‪ ،‬یکــی از افرادی ســت کــه میکروفــن به دســت گرفــت و یک تنــه‬ ‫از تماش ــاچیان خواه ــش ک ــرد‪ ،‬س ــنگ اندازی را قط ــع کنی ــد؛ او پیوس ــته ب ــه‬ ‫دور زمی ــن در حرک ــت ب ــود و تماش ــا گران را ب ــا خواه ــش و تمن ــا و حت ــی ب ــا‬ ‫دادن س ــوگند‪ ،‬دع ــوت ب ــه ارام ــش می ک ــرد؛ ام ــا هیچ ک ــس ص ــدای اعت ــراض‬ ‫و التم ــاس او را نش ــنید‪ .‬به یقی ــن رای کمیت ــه انضباط ــی ص ــادر خواه ــد ش ــد‬ ‫و مس ــببین ای ــن قضی ــه ب ــه م ــردم معرف ــی می ش ــوند‪ .‬همین ط ــور عالیش ــاه؛‬ ‫کاپیت ــان پرس ــپولیس ک ــه او ه ــم در ی ــک عم ــل ناپس ــند‪ ،‬س ــنگ اندازی ک ــرد‪،‬‬ ‫به یقی ــن مش ــمول مج ــازات ق ــرار خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ایجاد ‪ 483‬سالن درون مدرسه ای‬ ‫با اولویت مدارس دخترانه‬ ‫مع ــاون تربیت بدن ــی و س ــامت وزارت اموزش وپ ــرورش از کالس ه ــای درس‬ ‫تربیت بدن ــی ب ــا اولوی ــت م ــدارس دختران ــه خب ــر داد ک ــه بـ ـه زودی ایج ــاد‬ ‫می ش ــود‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛ ص ــادق س ــتاری فرد در این ب ــاره اظه ــار ک ــرد؛ ‪483‬‬ ‫کالس درس تربیت بدنـــی یـــا ســـالن درون مدرســـه ای بـــا اولویـــت مـــدارس‬ ‫دخترانـــه پیش بینـــی شـــده کـــه بـــه زودی بـــرای اســـتفاده دانش ام ــوزان‬ ‫ب ــرای س ــال تحصیل ــی این ــده ایج ــاد می ش ــوند‪ .‬وی اف ــزود؛ از م ــوارد مه ــم‬ ‫کاهـــش تحـــرک دانش امـــوزان دختـــر در مـــدارس‪ ،‬تـــرس از ایجـــاد اس ــیب‬ ‫یس ــت‬ ‫و نداش ــتن ی ــک فض ــای مناس ــب و ام ــن ب ــرای فعالیت ه ــای ورزش ‬ ‫ک ــه ای ــن دغدغ ــه و نگران ــی ی ــک مس ــئله مه ــم و جدی س ــت‪ .‬س ــتاری ف ــرد‬ ‫بی ــان ک ــرد؛ ایج ــاد این فض ــا ب ــرای اطمینان خاط ــر دانش ام ــوزان‪ ،‬معلم ــان و‬ ‫خانواده ه ــا یک ــی از اه ــداف ج ــدی م ــا خواه ــد ب ــود ک ــه ب ـه زودی این تع ــداد‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫س ــالن ورزش ــی درون مدرسـ ـه ای ایج ــاد و راه ان ــدازی م ‬ ‫نشست مشترک ایران و روسیه در بخش انرژی‬ ‫نشســت مشــترک ایــران و روســیه هم زمــان بــا ســفر هیئــت عالی رتبــه روســیه‬ ‫ته ــای‬ ‫ب ــه ته ــران برگ ــزار می ش ــود‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛ ای ــران و روس ــیه ظرفی ‬ ‫بســیارباالیی به لحــاظ ذخایــر نفــت و گاز و موقعیــت ژئوپلیتیکــی دارنــد و بــا‬ ‫همــکاری یکدیگــر می تواننــد معادالتــی تــازه را در حــوزه اقتصــاد بین الملــل‬ ‫و بخ ــش ان ــرژی رق ــم بزنن ــد‪ .‬الکس ــاندر ن ــوا ک (مع ــاون نخس ـت وزیر روس ــیه)‬ ‫امــروز بــه تهــران می ایــد تــا در نشســت مشــترک ایــران و روســیه حضــور یابــد؛‬ ‫ای ــران و روس ــیه ه ـر دو انرژی مح ــور هس ــتند و اقتصادش ــان برمبن ــای ص ــدور‬ ‫یمــاه‬ ‫ایــن کاال توســعه یافتــه اســت‪ .‬جــواد اوجــی (وزیــر نفــت) هــم کــه ‪ ۲۸‬د ‬ ‫پارس ــال ع ــازم مس ــکو ش ــده ب ــود‪ ،‬پ ــس از ای ــن س ــفر اع ــام ک ــرد؛ در بخ ــش‬ ‫باالدســت‪ ،‬توســعه میدان هــای نفــت و گاز و بخــش پایین دســت در توســعه‬ ‫پتروپاالیشــگاه ها و پتروشــیمی و انتقــال تجهیــزات و فنــاوری کــه در صنعــت‬ ‫نف ــت و گاز ای ــران راهبردی س ــت‪ ،‬تصمیم ه ــای خوب ــی گرفت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫خودکفایی؛ مهم ترین ماموریت وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫وزی ــر جه ــاد کش ــاورزی گف ــت ب ــا برنامه ریزی ه ــای انجام ش ــده‪ ،‬خودکفای ــی‬ ‫کام ــل در تولی ــد کااله ــای اساس ــی و کاه ــش واردات محق ــق خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ان ــا؛ س ــید ج ــواد س ــاداتی نژاد در جلس ــه ق ــرارگاه امنی ــت غذای ــی‪،‬‬ ‫خودکفایــی در محصــوالت اساســی کشــاورزی را مهم تریــن ماموریــت وزارت‬ ‫جهـــاد دانســـت و گفـــت؛ عالوه بـــر خودکفایـــی کامـــل در تولیـــد کااله ــای‬ ‫اساســـی به دنبـــال ان هســـتیم کـــه ایـــران تبدیـــل بـــه پایانـــه صـــادرات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی در منطقــه شــود‪ .‬وی ادامــه داد؛ تولیــد و توزیــع بــذور‬ ‫نه ــای‬ ‫با کیفی ــت بی ــن کش ــاورزان‪ ،‬ام ــوزش و تروی ــج کش ــاورزان‪ ،‬اع ــزام کاروا ‬ ‫بهـــره وری بـــه مـــزار ع کشـــاورزی‪ ،‬تخصیـــص یارانـــه کشـــت و کشـــاورزی‬ ‫قـــراردادی‪ ،‬از سیاســـت های حمایتـــی وزارت جهـــاد کشـــاورزی در ح ــوزه‬ ‫تولی ــد اس ــت‪ .‬وی باتا کید ب ــر اهمی ــت تامی ــن س ــرمایه درگردش واحده ــای‬ ‫تولیــدی مشــمول طــرح مردمی ســازی نظــام پرداخــت یاران ـه ای کشــاورزی‬ ‫گف ــت؛ معاون ــت برنامه ری ــزی اقتص ــادی‪ ،‬معاون ــت ام ــور تولی ــدات دام ــی و‬ ‫بانــک کشــاورزی نســبت بــه تســهیل فراینــد پرداخــت وام بــه تولیدکننــدگان‬ ‫(مرغ ــداران‪ ،‬دام ــداران و ‪ )...‬و ارائ ــه گ ــزارش هفتگ ــی ان اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه؛‬ ‫ بدون محدودیت نشان تجاری و مدل‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر مقـــررات صـــادرات و واردات ســـازمان توســـعه تج ــارت‬ ‫بااشـــاره به انتشـــار اخبـــاری بـــرای ممنوعیـــت واردات موبایـــل برخ ــی‬ ‫نشـــان های تجـــاری گفـــت؛ ثبت ســـفارش موبایـــل تمامـــی نشـــان های‬ ‫تج ــاری (برنده ــا) ازاد ب ــوده و هی ــچ محدودیت ــی وج ــود ن ــدارد ام ــا ب هس ــبب‬ ‫به روزرس ــانی برخ ــی گروه ه ــای کاالی ــی و اولویت بن ــدی جدی ــد ب ــرای تامی ــن‬ ‫کااله ــای اساس ــی‪ ،‬گاه ــی در ی ــک مقط ــع زمان ــی اولویت بندی ه ــای کاالی ــی‬ ‫تغیی ــر ک ــرده ی ــا برخ ــی اخت ــاالت پی ــش می ای ــد ک ــه طبیعی س ــت؛ بنابرای ــن‬ ‫ب ــا رف ــع ای ــن اخت ــاالت و تعیی ــن اولویت بندی ه ــای جدی ــد ثبت س ــفارش‬ ‫ایـــن کاال از ســـر گرفتـــه خواهـــد شـــد‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ ســـعید عباس ــپور‬ ‫افــزود؛ ســازمان توســعه تجــارت هیــچ ابالغیــه و مقرراتــی دال بــر ممنوعیــت‬ ‫ثبت ســفارش واردات موبایــل بــا برندهــای خــاص بــه بانــک مرکــزی و گمــرک‬ ‫اب ــاغ نک ــرده‪ .‬تنه ــا در دوم ــاه ابتدای ــی امس ــال بی ــش از شـ ـش میلیارددالر‬ ‫ثبت س ــفارش واردات گوش ــی هم ــراه ص ــورت گرفت ــه ک ــه ازنظ ــر ارزش دالری‪،‬‬ ‫ســـهم باالیـــی در ثبت ســـفارش های امســـال دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫چشم انداز‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2506‬‬ ‫دوراهی ماندن و رفتن؟!‬ ‫کرونا در‬ ‫ِ‬ ‫کرونـا اسـفندماه ‪ ۹۸‬به مثابـه میهمانـی ناخوانـده وارد شـد و‬ ‫رنـگ زندگـی خیلـی از مـردم جهان را تغییـر داد؛ امـد و مرگ ها‬ ‫و گرفتاری هایـی را رقـم زد و در زمـره پاندمی هـای بـزرگ تاریـخ‬ ‫بشـر قـرار گرفـت؛ هرگـز تصـور نمی کردیم ویروسـی که با چشـم‬ ‫یشـود‪ ،‬این گونـه دنیـا را تسـخیر کنـد‪ .‬تصـور همـه‬ ‫دیـده نم ‬ ‫یهـای‬ ‫این بودکـه کرونـا نیـز ماننـد انفلوانـزا یـا دیگـر بیمار ‬ ‫ویروسـی چندصباحـی میهمان خواهد بـود؛ اما ایـن ویروس‬ ‫ناخوانـده تاجـدار خلاف ان را ثابت کرد تا همه متحیر شـوند‪،‬‬ ‫جهان همچنان در ُبهت است؛ امد و هنوز انگار خیال رفتن‬ ‫نـدارد‪ .‬اولین روزهـای شـیوع ویـروس کرونـا یـادم می ایـد کـه‬ ‫حتـی پدرومـادر بـا فرزنـد خـود نمی توانسـتند دیـدار داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬ا گـر فرزنـدی دور از خانـواده بـود به دلیل اینکـه شـاید‬ ‫مبتلا باشـد بـه دیـدار پدرومـادرش نمی رفـت‪ ،‬تـرس بـر همـه‬ ‫غلبـه کـرده بـود و هیـچ گاه تصـور نمی کردیـم ایـن ویـروس دل‬ ‫از مـا نکنـد و بیـش از دوسـال بـا مـا بمانـد‪ .‬تاکنون کرونا شـش‬ ‫مـوج در ایـران داشـته اسـت کـه سـخت ترین مـوج ان بـا نـام‬ ‫دلتـا بـا مـرگ روزانـه بیـش از ‪ ۷۰۰‬نفـر به ثبـت رسـید‪ ،‬اینکـه ‪۷۰۰‬‬ ‫خانـواده در یـک روز بـه عـزای عزیـزان خـود در سـوگ و ماتـم‬ ‫باشند دشوار است؛ اما باید قبول کنیم کرونا روزهای سنگین‬ ‫و وحشـتناکی را بـرای مـردم رقـم زد‪ .‬روزهـای سـیاه کرونایـی با‬ ‫مرگ هایـی تلـخ هنوز به پایان نرسـیده امـا این روزها خبرهای‬ ‫یهـای ناشـی از کرونـا ب هگـوش‬ ‫خوشـی از کاهـش امـار فوت ‬ ‫می رسـد کـه شـاید بـرای همـه قابل تامـل باشـد و بـا گذشـت‬ ‫بیش از دوسال از شیوع این ویروس کشنده‪ ،‬ا کنون روزهای‬ ‫خوشـی بـرای پایان کرونـا درانتظار اسـت‪ .‬این روزها خبرهایی‬ ‫یهـای کرونا بـه عدد هفت‪،‬‬ ‫از تک رقمـی و رسـیدن تعـداد فوت ‬ ‫هشـت و روز ‪ 20‬اردیبهشـت ماه بـه مـرگ سـه نفر رسـید؛ ایـن‬ ‫یسـت هرچنـد مـرگ یک نفـر هـم زیـاد اسـت امـا‬ ‫خبـر خوش ‬ ‫اینکـه دیگـر روزهایـی بـا مـرگ‪ ۷۰۰‬نفـر را تجربه نمی کنیـم‪ ،‬این‬ ‫مهـم اسـت کـه حـال چـه بایـد کـرد کـه مـرگ کرونایـی بـه صفـر‬ ‫برسـد‪ .‬مجمـوع جان باختـگان ویـروس کرونـا در ایـران بـه‬ ‫یشـدن امـار مرگ ومیـر‬ ‫‪ ۱۴۱۱۹۲‬نفـر رسـید؛ امـا دلیـل تک رقم ‬ ‫بسـیارمهم اسـت تـا دیگـر شـاهد روزهـای سـیاه کرونایـی در‬ ‫کشور نباشیم‪ .‬چه باید کرد تا این ویروس از جان مردم خارج‬ ‫شـود و دیگـر کمتـر جـان بگیـرد؟ هرچنـد چـه جان هایـی کـه‬ ‫بـرای خانواد ههـای ایرانـی عزیـز بـود و ا کنـون زیر تلـی از خاک‬ ‫پنهـان اسـت و تنهـا غـم ایـن عزیـزان در دل خانواده هاسـت‪.‬‬ ‫لهـای بهداشـتی را رعایـت‬ ‫کرونـا مـی رود ا گـر همـه پروتک ‬ ‫کنیـم‪ ،‬کرونـا مـی رود ا گـر حـدود ‪ ۲۰‬میلیون نفـری کـه هنـوز دز‬ ‫سـوم وا کسـن خـود را نزده انـد‪ ،‬اقـدام کننـد‪ ،‬کرونـا مـی رود ا گـر‬ ‫یکـه هنـوز هیـچ اقدامـی بـرای وا کسین هشـدن خـود‬ ‫افراد ‬ ‫نکردنـد‪ ،‬ب هسـمت تزریـق وا کسـن برونـد‪ .‬کرونـا زمانـی پایـان‬ ‫می یابد که چرخه وا کسیناسیون کرونا در ایران تکمیل شود‬ ‫چـون بـا وا کسین هشـدن مـردم روزبـه روز از مـرگ کرونایـی دور‬ ‫یکـه جـان خـود را به خاطـر‬ ‫و دورتـر شـدیم و ا کنـون هـم افراد ‬ ‫کرونـا از دسـت می دهنـد ان هایی انـد کـه هنـوز بـرای تزریـق‬ ‫وا کسـن کرونا اقدام نکرده اند‪ .‬اینکه تاکنـون ‪ ۶۴۳۹۸۵۷۷‬نفر‬ ‫ُدز اول‪ ۵۷۶۴۸۳۸۰ ،‬نفـر ُدز دوم و ‪ ۲۷۲۱۶۳۱۸‬نفـر‪ُ ،‬دز سـوم‬ ‫وا کسـن کرونـا را تزریـق کرده انـد و مجمـوع وا کسـن های‬ ‫قشـده در کشـور بـه ‪ُ ۱۴۹۲۶۳۲۷۵‬دز رسـیده اسـت نیـز‬ ‫تزری ‬ ‫گهـای کرونایی‬ ‫یسـت کـه باعث شـده مر ‬ ‫از جملـه موضوعات ‬ ‫روند نزولی داشته باشد‪ .‬ا گرچه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون‬ ‫بیـش از ‪ ۷۲۲۶۰۰۰‬نفـر بـه ایـن ویـروس مبتلا شـده اند امـا‬ ‫خوشـبختانه در روز ‪ 20‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬ب هجـز تهـران بـا‬ ‫دو مـرگ و البـرز بـا یـک مـرگ‪ ،‬مـرگ در دیگـر اسـتان ها بـه صفـر‬ ‫رسـید‪ .‬خبـر کاهـش امار کرونـا به حدی مسـرت بخش بود که‬ ‫بسـیاری از مسـئوالن اجرایـی از این موضـوع ابـراز خوشـحالی‬ ‫کردنـد کـه شـاید پایانـی بـرای کرونـا باشـد و مـردم بتواننـد بـه‬ ‫زندگـی قبـل از ایـن ویـروس برگردنـد و زندگـی عـادی خـود را‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬علـی بهـادری جهرمـی (سـخنگوی دولـت)‬ ‫نبـاره گفـت‪« :‬پـس از هشـت ماه از شـروع به کار دولـت‬ ‫درای ‬ ‫یهـای کرونایی به سـه نفر رسـید‪ .‬خبر‬ ‫صادق الوعـده امـار فوت ‬ ‫بسیارخوبی که نویدبخش روزهای پایانی همه گیری کرونا در‬ ‫ایران است»‪ .‬به گفته بهرام عین اللهی (وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و امـوزش پزشـکی)؛ دولـت مردمـی مبـارزه بـا کرونـا را به عنـوان‬ ‫نخسـتین اقـدام در اولویـت قـرار داد‪ ،‬تهیـه وا کسـن شـتاب‬ ‫گرفـت و بـا حضور مردم در رده های مختلف انتظامی‪ ،‬بسـیج‬ ‫نیروهای جهادی و غیره مسـاجد‪ ،‬مرا کز‪ ،‬اسـتادیوم ها محل‬ ‫تزریـق وا کسـن شـد و در روز حـدود ‪ ۱۶۰۰۰۰۰‬تزریـق و در هفتـه‬ ‫حدود هشـت میلیون تزریق انجام شـد و رکورد جهانی داریم‬ ‫کـه نشـان دهنده قدرت اسـت‪ .‬وی افـزود‪« :‬دوسـال پرتالش و‬ ‫پرتالطـم را در دوره کرونـا سـپری کردیـم و از مـردم کـه حمایـت‬ ‫عالـی را در انجـام وا کسیناسـیون و کمـک بـه وا کسـن زدن‬ ‫یشـود و این امـر باعـث شـد کـه مـا رکـورد‬ ‫داشـتند تقدیـر م ‬ ‫وا کسیناسـیون را در جهـان داشـته باشـیم و کادر سلامت‬ ‫هـم حرکـت زیبـا و جالبـی را در تاریـخ کشـور ایجـاد کردند که با‬ ‫فدا کاری ان ها حتی ‪ ۳۰۰‬نفر شهید سالمت تقدیم شد»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬علـت موفقیـت ایـران بـرای مبـارزه بـا کرونـا چنـد‬ ‫نهـا حجـم بـاالی وا کسیناسـیون بـود‬ ‫عامـل بـود کـه یکی از ا ‬ ‫کـه بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد گـروه هـدف یـک ُ دز و حـدود ‪ ۸۵‬درصـد‬ ‫دو ُ دز ایـن وا کسـن را تزریـق کردنـد‪ .‬دومین عامـل مدت کوتاه‬ ‫وا کسیناسـیون بـود اینکـه حجـم زیـادی از وا کسـن در مـدت‬ ‫کوتاهـی تزریـق شـد‪ .‬سـومین موضـوع کـه دراین موفقیـت مـا‬ ‫را یـاری کـرد نـوع وا کسـن تزریقـی بـود؛ چـون حـال ثابـت شـده‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫وا کسـن هایی کـه از ویـروس کشت هشـده اسـتفاده م ‬ ‫اثـر بهتـری دارد و وا کسـن های کـه به عنـوان نوترکیـب و‬ ‫نهـای نوترکیـب مثـل فایـزر و مدرنا این قدر اثربخشـی‬ ‫پروتئی ‬ ‫نداشـتند»‪ .‬وی درباره اینکـه وضعیـت مطلـوب امـار کرونـا در‬ ‫ایران تاچه زمانی ادامه دارد؟ گفت‪« :‬به مردم توصیه می شود‬ ‫ً‬ ‫حتما وا کسیناسـیون خود را ادامه دهند و کسـانی که دز دوم‬ ‫ً‬ ‫یـا سـوم وا کسـن را تزریـق نکرده انـد حتمـا وا کسیناسـیون را‬ ‫تکمیـل کننـد‪ .‬ثابـت شـده وا کسیناسـیون اثربخشـی زیـادی‬ ‫در پیشـگیری از کرونـا داشـته و به همین دلیـل در سـتاد ملـی‬ ‫‪۷۰‬سـال‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا تصویـب شـده کـه همـه افـراد بـاالی ‬ ‫یـک ُ دز دیگـر را تزریـق کننـد و کسـانی که بیمـاری زمینـه ای و‬ ‫نقـص ایمنـی دارنـد این تزریق وا کسـن کرونـا را انجـام دهند»‪.‬‬ ‫کمـال حیـدری (معـاون بهداشـت وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫امـوزش پزشـکی) نیـز گفتـه اسـت‪« :‬پوشـش وا کسیناسـیون‬ ‫به طوریقین تاثیر بسـزایی در روند کنترل این ویروس داشـت‬ ‫همان گونـه کـه در دو مـوج شـدید (در مـوج پنجـم بـا دلتـا و‬ ‫مـوج ششـم بـا امیکـرون) ایـن تاثیـر جـدی را شـاهد بودیـم‪.‬‬ ‫بـا پوشـش وا کسیناسـیون شـرایط خوبـی را تجربـه کردیـم امـا‬ ‫لهـای‬ ‫توقـع داریـم مـردم تحمـل پیشـه؛ و همچنـان پروتک ‬ ‫بهداشـتی را رعایـت کننـد‪ .‬ا کنـون از مـردم درخواسـت داریـم‬ ‫برای پوشـش وا کسیناسـیون کسـانی که هنوز وا کسـن نزده یا‬ ‫نهـا انجـام نشـده‪ ،‬خود را وا کسـینه‬ ‫تکمیـل وا کسیناسـیون ا ‬ ‫کنند‪ .‬سـتاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشـت تالش دارد‬ ‫یو جاری باشـد و کسـانی که بیمـاری‬ ‫امـور جـاری زندگـی سـار ‬ ‫ً‬ ‫زمینه ای‪ ،‬نقص ایمنی دارند و سالمند هستند حتما رعایت‬ ‫ماسـک را داشـته باشـند‪ .‬کمیتـه علمـی مقابلـه بـا کرونـا بـه‬ ‫این موضـوع اذعـان دارد که یکی از موفقیت های مـا در دوران‬ ‫کرونا درزمینه استفاده از ماسک است و باید ان را ادامه دهیم‬ ‫تـا خبـر رهایـی از ایـن بیمـاری را داشـته و بـه شـرایط عـادی‬ ‫برگردیـم»‪ .‬وی دربـاره رونـد وا کسیناسـیون در کشـور گفـت‪:‬‬ ‫«پوشـش وا کسیناسـیون در کشـور مطلـوب اسـت و امارهـا‬ ‫نشـان می دهـد ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۸۵‬درصـد از ان ه اکـه مـرگ و بسـتری‬ ‫ناشی از ویروس کرونا داشتند‪ ،‬جزو افرادی بودند که وا کسن‬ ‫نزده بودند»‪ .‬وی بابیان اینکه وا کسن موردنیاز مردم تا پایان‬ ‫سال‪ ۱۴۰۱‬را تامین کرده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬پیش بینی سازمان‬ ‫ً‬ ‫جهانی بهداشـت این اسـت که احتمـاال جهان مـوج جدیدی‬ ‫از ویروس را در تابستان تجربه کند؛ امیدواریم مردم وا کسن را‬ ‫در برنامه خودشـان قرار دهند و کسـانی که نوبت اخر وا کسـن‬ ‫ً‬ ‫خود را نزده اند‪ ،‬حتما برای تزریق اقدام کنند»‪ .‬کرونا همچنان‬ ‫جـان می گیـرد؛ امـا امیدواریـم بـا رعایت بیشـتر مـردم‪ ،‬بتوانیم‬ ‫دوباره شاهد تثبیت شرایط در ایران باشیم و به زندگی عادی‬ ‫بازگردیم؛ گرچه تازمانی که شـرایط عادی نشـده‪ ،‬مردم باید به‬ ‫لهـا توجـه کننـد تـا درگیـر ایـن ویـروس نشـوند‪.‬‬ ‫پروتک ‬ ‫مهناز بیرانوند‪/‬ایرنا‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫دست فروشی؛ کسب وکاری سیال در دل شهر‬ ‫پر ی ناز ایزدیار‪:‬‬ ‫شهرت را دوست دارم؛ اما برایم اصل نیست‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«مثــل یــک کابــوس»‪« ،‬یــک مــرد‪ ،‬یــک شــهر»‪« ،‬مــاه در ســایه»‪« ،‬همــان روز»‪« ،‬گورب هگــور»‪« ،‬فــال‬ ‫قهــوه» و «در امتــداد شــهر» را ا گــر دوبــاره به تماشــا بنشــینیم‪ ،‬در میــان انبــوه بازیگرانشــان کــه‬ ‫ً‬ ‫بعضــا در زمــان پخــش ایــن اثــار اسم ورســمی هــم داشــته و دارنــد‪ ،‬بــه چهــره ای برمی خور یــم کــه‬ ‫ینــاز ایزدیــار»‬ ‫فتــر شــده اســت؛ «پر ‬ ‫بتــر و معرو ‬ ‫نهــا نیــز محبو ‬ ‫شــاید این روزهــا از یکســری از ا ‬ ‫یشــک اولیــن وا کنــش بــا دیــدن او دراین کارهــا‬ ‫ینــاز» نیــز نوشــته اند)‪ .‬ب ‬ ‫( کــه البتــه گاه «پر ‬ ‫ـاص شــهرت‬ ‫فشــدن‪ ،‬از ویژ گ ‬ ‫یکــرد؟» کش ‬ ‫این اس ـت که «مگــه اینجــا هــم بــازی م ‬ ‫یهــای خـ ِ‬ ‫یشــوند بــه چهر ههــای اشــنا؛‬ ‫فهــا بعدازانکــه شهرتشــان فرا گیــر شــد‪ ،‬تبدیــل م ‬ ‫اســت‪ .‬ادم معرو ‬ ‫یشــود رصــد کــرد و از ایــن‬ ‫نقــدر اشــنا کــه رد کوچک تریــن و کوتاه تریــن حضورشــان را نیــز م ‬ ‫ا ‬ ‫ینـاز‬ ‫ا گـر بخواهیـم نقطـه اغـازی بـر شـهرت پر ‬ ‫ایزدیـار بگذاریـم‪ ،‬می توانیـم سـال ‪ 90‬را‬ ‫انتخـاب کنیـم؛ سـاخت و پخـش سـریال های‬ ‫«پنج کیلومتـر تـا بهشـت» و «زمانـه» بانضمـام‬ ‫فیلـم سـینمایی «ورود اقایـان ممنـوع» کمـک‬ ‫مهـای‬ ‫یکـه در تله فیل ‬ ‫کـرد تـا او از قالـب دختر ‬ ‫متعـدد حضـور یافـت و به رغـم توانایی هایـش؛‬ ‫ان چنـان دیـده نشـد‪ ،‬فاصلـه گرفتـه و وارد‬ ‫یت ِـر سـینما‬ ‫جریانـی تـازه شـود‪ :‬تجربـه جد ‬ ‫بـرای اسـتعدادی کـه ب هسـمت شـکوفایی قـدم‬ ‫برمـی دارد‪ .‬خـودش می گویـد‪« :‬سـعی کـرده ام‬ ‫نسـال ها اهسته وپیوسـته جلـو بـروم‪.‬‬ ‫درای ‬ ‫ا گـر بعدازانکـه کارهایـی ماننـد پنج کیلومتـر تـا‬ ‫بهشـت یـا زمانـه بـا اسـتقبال روبـه رو شـدند؛ کـه‬ ‫نهـا پیشـنهادهای کاری ام افزایـش‬ ‫به دنبـال ا ‬ ‫یافتنـد‪ ،‬هـرکاری می خواسـتم‪ ،‬قبـول کنـم‪،‬‬ ‫سوءاسـتفاده از موقعیتـی بـود کـه برایـم ایجـاد‬ ‫ً‬ ‫شـده بـود؛ ضمن انکـه اصلا دلـم نمی خواسـت‬ ‫نسـال ها ب هسـختی‬ ‫بـه اعتبـارم کـه درای ‬ ‫به دسـت اورده ام‪ ،‬اسـیب بزنم‪ .‬به نظرم پرکاری‪،‬‬ ‫مزیـت نیسـت‪ .‬ترجیحـم ایـن اسـت کارهایـی را‬ ‫نهـا سـرم‬ ‫بـازی کنـم کـه دوسـت دارم و بـرای ا ‬ ‫مهـای «خـط‬ ‫را باافتخـار بـاال نگـه دارم»‪ .‬فیل ‬ ‫ویـژه» مصطفـی کیایـی‪« ،‬اسـتخر» اسـماعیل‬ ‫حپـور‪360« ،‬درجـه» سـام قریبیـان و «ایـن‬ ‫فال ‬ ‫سـیب هـم بـرای تـو» سـیروس الونـد گام هایـی‬ ‫بودنـد کـه او را هرچه بیشـتر بـرای رسـیدن بـه‬ ‫سـکوی پرتابـش امـاده کردنـد‪ .‬حسـن فتحـی‬ ‫کـه در سـریال تلویزیون ِـی «زمانـه» بـا او کاری‬ ‫نبـار در قالـب یـک پـروژه نمایـش‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬ای ‬ ‫خانگی به نام «شـهرزاد» او را به خدمت گرفت و‬ ‫نسـاالر» به یکـی از محبوب ترین‬ ‫«شـیرین دیوا ‬ ‫شـخصیت های این مجموعـه کـه دو فصـل‬ ‫دیگـر در سـال های ‪ 95‬و ‪ 96‬نیـز ادامـه یافـت‪،‬‬ ‫ـرور «بزرگ اقـا» (علـی‬ ‫تبدیـل شـد؛ دخت ِـر مغ ِ‬ ‫نصیریـان) کـه بـا پسـرعمویش «قبـاد» (شـهاب‬ ‫یکـه «قبـاد»‬ ‫حسـینی) ازدواج کـرده؛ درحال ‬ ‫یشـوند‬ ‫نهـا بچـه دار نم ‬ ‫میلـی بـه او نـدارد‪ .‬ا ‬ ‫و دائـم سـر اینکـه چه کسـی مشـکل دارد و‬ ‫یشـود‪ ،‬بـا هـم دعـوا می کننـد‪.‬‬ ‫بچـه دار نم ‬ ‫«بزرگ اقـا» کـه احتیـاج بـه وارث دارد‪ ،‬تصمیـم‬ ‫می گیـرد بـرای دامـادش «قبـاد»‪ ،‬زن بگیـرد تـا‬ ‫ببینـد مشـکل از کیسـت؛ و البتـه پس ازخـود‪،‬‬ ‫وارثـی داشـته باشـد ‪ ...‬نا گفتـه پیداسـت کـه‬ ‫ایـن قصـه چگونـه می توانـد دل مخاطـب‬ ‫نسـال سـعید روسـتایی‬ ‫ایرانـی را ببـرد‪ .‬هما ‬ ‫از او کنـار گـروه بازیگـران توانمنـدش پیمـان‬ ‫معادی‪ ،‬نوید محمدزاده‪ ،‬شبنم مقدمی و ریما‬ ‫نفـر؛ اسـتفاده کـرد تـا درام اجتماعـی اش؛‬ ‫رامی ‬ ‫«ابـد و یـک روز» سـاخته شـود‪ .‬خانـواده ای از‬ ‫نشـهر درگیـر اعتیـاد‪ ،‬فقـر‪ ،‬بیـکاری و روابط‬ ‫پایی ‬ ‫عاطفـی‪ ،‬درپ ِـی رهایی از این مشـکالت‪ ،‬مراسـم‬ ‫ازدواج دختـر خانـواده «سـمیه» (ایزدیـار ) را‬ ‫یشـود ایـن‬ ‫درپیـش دارنـد کـه مشـخص م ‬ ‫واقعـه تحمیلـی قـرار اسـت‪ ،‬ضامـن خوشـبختی‬ ‫هم هشـان شـود‪ .‬فیلـم‪ ،‬در زمـان نمایـش‬ ‫موردتوجـه عمـوم مـردم (فـروش ‪11‬میلیـاردی)‬ ‫ُ‬ ‫و منتقـدان قـرار گرفـت و توانسـت نـه سـیمر غ‬ ‫بلوریـن (هفـت سـیمر غ در بخـش اصلـی و دو‬ ‫سـیمر غ بهتریـن فیلـم و بهتریـن کارگردانـی در‬ ‫بخـش نـگاه نـو) را از سـی وچهارمین جشـنواره‬ ‫فیلم فجر به دست اورد ؛ ازجمله جایزه بهترین‬ ‫بازیگـر زن کـه نصیـب ایزدیـار شـد و ‪ ...‬جهـش‬ ‫اول او رقـم خـورد‪ .‬دومیـن حضـور قدرتمنـد او‬ ‫یهـا» رخ‬ ‫در سـینما بعـدازان‪ ،‬در فیلـم «ویالی ‬ ‫داد؛ قصـه خانواد ههـای فرماندهـان سـپاه و‬ ‫ارتـش در سـال ‪ ۱۳۶۵‬در یـک شـهرک نظامـی‪.‬‬ ‫ـینمایی منیـر قیـدی‪،‬‬ ‫ایـن اولیـن سـاخته س‬ ‫ِ‬ ‫دریافـت تندیـس «جشـن حافـظ» را بـرای‬ ‫ایزدیـار به همـراه داشـت‪ .‬سـال بعـد‪ ،‬او در‬ ‫«تابسـتان داغ» ابراهیم ایر ج زاد به ایفای نقش‬ ‫یکـه‬ ‫پرداخـت؛ کنـار علـی مصفـا و در نقـش زن ‬ ‫شسـاله اش‬ ‫هنـگام طلاق نمی توانـد دختـر ش ‬ ‫را از شـوهرش بگیـرد؛ پـس زندگـی اش را جمـع‬ ‫کشــف دوبــاره‪ ،‬لــذت بــرد‪ .‬عناوینــی کــه در ابتــدای متــن‪ ،‬نــام بردیــم‪ ،‬همگی اثاری هســتند که هم‬ ‫یفــر‪ ،‬علیرضــا‬ ‫افــراد نام اشــنا ســاخته اند‪ :‬شــهرام شاه حســینی‪ ،‬حســن هدایــت‪ ،‬ســعید ابراهیم ‬ ‫نهــا نقــش ایزدیــار‪،‬‬ ‫امینــی‪ ،‬بهرنــگ توفیقــی‪ ،‬فــرزاد موتمــن و علــی عطشــانی؛ و هــم در بعضی ازا ‬ ‫نحــال‪ ،‬چــون در زمانــی پخــش شــدند کــه «او» هنــوز مطــرح نبــود‪،‬‬ ‫پررنــگ و قابل اعتنــا بــود‪ .‬باای ‬ ‫ـینمایی پرفــروش و موفــق‬ ‫ـکاوی مخاطــب را نیــز برنمی انگیخــت؛ حتــی وقتــی در فیلــم سـ‬ ‫کنجـ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«ورود اقایــان ممنــوع» ســاخته رامبــد جــوان ظاهــر شــد نیــز کســی او را ان قدرهــا بجــا نیــاورد؛‬ ‫تااینکــه علیرضــا افخمــی بــا ســپردن نقــش یــک «روح» در «پنج کیلومتــر تا بهشــت» از راه رســید؛‬ ‫ســریالی مناســبتی کــه در مــاه رمضــان ســال ‪ ۱۳۹۰‬از شــبکه ســوم ســیما پخــش شــد و به عنــوان‬ ‫دومیــن کار افخمــی درزمینــه ماورائــی ماننــد «او یــک فرشــته بــود» بــه محبوبیتــی مثال زدنــی‬ ‫دســت یافــت ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫می کنـد و بی اطلاع شـوهر‪ ،‬بـه گوشـه ای از شـهر خـوب باشـد‪ ،‬حتمـا خواهـم پذیرفـت‪ .‬دوسـت‬ ‫بگـرد‬ ‫یکـه داشـتم‪ ،‬عق ‬ ‫یبـرد ‪ . ...‬اقبـال کارکـردن بـا کارگردانـان نـدارم از سـطح کارهای ‬ ‫پنـاه م ‬ ‫فیلم اولـی بـرای ایزدیـار همچنـان ادامـه داشـت کنـم»‪ .‬شـاید البتـه او بـا «شـهرزاد» کـه به نوعـی‬ ‫و او به واسـطه ایفـای نقـش دراین فیلـم باردیگـر مجموعـه ای بـرای پخـش از تلویزیـون درنظـر‬ ‫نامـزد دریافـت سـیمر غ بلوریـن جشـنواره فیلـم گرفتـه شـده بـود‪ ،‬بازگشـت بـه قـاب کوچـک‬ ‫مهـای‬ ‫فجر شد؛ اما این بار ماجرا تنها به نامزدی ختم را عملـی کـرد‪ .‬او در سـال ‪ 98‬در فیل ‬ ‫شـد و درعـوض‪ ،‬نخسـتین جایـزه بین المللـی او «مغـز اسـتخوان» حمیدرضـا قربانـی و «سـه‬ ‫در شـانزدهمین فستیوال بین المللی دا کا ثبت کام حبـس» سـامان سـالور بـازی کـرد و در یـک‬ ‫شـد‪ .‬ایزدیـار در سـال ‪ 97‬در دو فیلـم بـه ایفـای نظرسـنجی؛ به عنـوان «بهتریـن بازیگـر زن‬ ‫نقـش پرداخـت کـه هـردو بسـیار مورداقبـال قـرار سـینمای ایـران در سـال ‪ 1398‬معرفـی شـد»‪.‬‬ ‫گرفتنـد‪ .‬او باردیگـر بـا سـعید روسـتایی و نویـد او این روزهـا بـا سـریال «جیـران» بازهـم با فتحی‬ ‫محمـدزاده را در «متری شـیش ونیم» همکاری کار کـرده و بـاز در جلـب مخاطـب بسـیارموفق‬ ‫کرد؛ هرچندکه به اندازه «ابد و یک روز» نقشـش عمـل کرده انـد‪ .‬او می گویـد‪« :‬مـن هیـچ دوره‬ ‫اثرگـذار نبـود؛ امـا در ان دیـده شـد‪ .‬پـس ازان بـاز ا کادمیکـی در بازیگـری ندیـده ام و به تجربـه سـر‬ ‫نبـار در صحنـه کارهـا یـاد گرفتـه ام و به جرئـت می گویـم‬ ‫همـکاری بـا محمـدزاده را تکـرار کـرد؛ ای ‬ ‫«سر خ پوسـت» به کارگردانـی نیمـا جاویـدی کـه بزرگ تریـن اسـتادم تااین تاریـخ ایشـان بودنـد؛‬ ‫هـردو فیلـم در سـی وهفتمین دوره جشـنواره چـه سـر سـریال زمانـه کـه ‪۱۱‬مـاه طـول کشـید‬ ‫فیلـم فجـر درخشـیدند و بیشـترین جوایـز را و چـه در کار شـهرزاد کـه هشـت ماه مشـغول‬ ‫ـری اول) و مدتـی طوالنـی بـود‪،‬‬ ‫ازا ‬ ‫نخـود کردنـد و جـزو ‪ 10‬اثـر پرفـروش سـال کار بـودم (س ِ‬ ‫‪ 98‬شـناخته شـدند‪ .‬ایزدیـار سـال ‪ 97‬را بـا بـازی نکت ههـای بسـیاری از ایشـان یـاد گرفتـم‪ .‬وجـود‬ ‫یبـرد؛‬ ‫در فیلـم «لتیـان» به کارگردانـی علـی تیمـوری چنیـن شـخصی‪ ،‬وسـواس کاری را بـاال م ‬ ‫نسـال ها ب هجـز کار حتی بعد از مجموعه زمانه از من خواسـتند در‬ ‫به پایـان رسـاند‪ .‬او درای ‬ ‫در شـبکه نمایـش خانگـی‪ ،‬حضـور تلویزیون ِـی هرکاری بازی نکنم‪ .‬من‪ ،‬هم به ایشـان و هم به‬ ‫دیگـری نداشـت؛ در مصاحبـه ای درتوضیـح خـودم قـول دادم بـرای کارم ارزش قائـل شـوم و‬ ‫این اقـدام گفتـه بـود‪« :‬از تلویزیـون فاصلـه در کارهـای مطرحـی کـه اسـم دارنـد‪ ،‬کار کنـم‪.‬‬ ‫نهـای فیلم اولـی کار می کنیـد‬ ‫نگرفتـه ام‪ .‬کارهایـی در تلویزیـون داشـتم که اثار گاهـی بـا کارگردا ‬ ‫نهـا هـم چیزهـای بسـیاری می اموزیـد‪.‬‬ ‫موفـق و موجهـی بودنـد؛ به ویـژه بعـد از سـریال کـه از ا ‬ ‫زمانه و کار با اقای حسـن فتحی به نوعی سـطح بـرای خـود مـن‪ ،‬اول قصـه و نقـش اولویـت دارد‬ ‫توقـع خـودم هـم از کار بـاال رفـت؛ برای همیـن و بعد کارگردان»‪ .‬درباره بازیگرشـدنش می گوید‪:‬‬ ‫دلـم نمی خواهـد هـر سـریالی را بـازی کنـم‪« .‬از کودکی بازیگری را ب هشـدت دوسـت داشـتم‪.‬‬ ‫وقتـی می دیـدم ایشـان سـر کار بـا چـه دقـت درسـت اسـت کـه مثـل هرکـس دیگـری شـهرت‬ ‫و وسواسـی بـرای هـر پلان انـرژی می گذارنـد‪ ،‬را دوسـت داشـته و دارم؛ امـا برایـم اصـل نبـود؛‬ ‫ً‬ ‫کار برایشـان مهـم بـود و به اصطلاح بـه کار اب ضمنـا حـاال برایـم تاحدودی عادی شـده؛ یعنی‬ ‫نمی بسـتند‪ ،‬دلـم می خواسـت بـا کارگردانـی کار فکـر کنـم بـرای همـه ان ها کـه بـازی می کننـد‪،‬‬ ‫یشـود و چه بسـا بعضی ها‬ ‫یهـای را داشـته باشـد‪ .‬بعدازمدتـی عـادی م ‬ ‫کنـم کـه همیـن ویژگ ‬ ‫ا گـر پیشـنهادی باشـد کـه هـم کار مناسـبی بخواهند این مقوله کمتر شـود تا دوباره خلوت‬ ‫باشـد و هـم کارگردانـش سـطح درک کاری اش خودشـان را داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫ت ورزشکاران»‬ ‫وا کنش معاون زنان وزیر ورزش به «مهاجر ‬ ‫یپـور درخصـوص عملکـرد کاروان ایـران در المپیـک‬ ‫مریـم کاظم ‬ ‫ناشـنوایان گفـت؛ کاروان ایـران بـا حضـور ‪ ۱۶‬دختـر پرتـوان و‬ ‫افتخارافریـن در تکوانـدو و کاراتـه و تیرانـدازی توانسـتند بـا تعـداد‬ ‫لهـای کاروان ثابـت کننـد کـه هرجایـی بـه ورزش زنـان‬ ‫زیـادی مدا ‬ ‫اعتمـاد شـده بازخـورد و مزد زحمات را خـوب ادا کردند‪ .‬به جامعه‬ ‫ً‬ ‫ورزش زنان این موفقیت ها را تبریک می گویم‪ .‬در ‪ ۱۴۰۱‬مستمرا این‬ ‫تهـای پیش رو‬ ‫یشـود و امیدواریـم کـه در رقاب ‬ ‫تهـا تکـرار م ‬ ‫موفقی ‬ ‫در همه رشته ها نیز دختران ما بدرخشند و در عرصه بین المللی‬ ‫نماینـده تمام عیـار کمـی و کیفی در قواره زن ایرانی باشـند‪ .‬معاون‬ ‫امور زنان وزارت ورزش وجوانان درخصوص پناهندگی ورزشـکاران‬ ‫نهـا انجام شـده‪ ،‬گفت؛ متاسـفانه‬ ‫بـا وجـود هزین ههـای کـه بـرای ا ‬ ‫هجم ههـای دشـمنان و معانـدان مـا درخصـوص نوجوانـان و‬ ‫جوانانـی کـه مسـیر رشـد خـود را پیـدا کرده انـد و درحدتـوان بـرای‬ ‫نهـا برنامه ریـزی شـده را شـاهد هسـتیم‪ .‬قبـول داریـم خیلـی‬ ‫ا ‬ ‫مسـائل باید جدی تر دنبال شـود‪ .‬در باغ سـبزهایی که دشـمنان‬ ‫نهـا را به نوعـی بـا ابهاماتـی کـه ممکن‬ ‫نهـا نشـان می دهنـد‪ ،‬ا ‬ ‫بـه ا ‬ ‫شاتر‬ ‫است وجود داشته باشد درگیر می کند و درنتیجه ان ها را از کشور‬ ‫می برنـد و از صداقـت و سالمتشـان بـرای بهر هبـرداری خودشـان‬ ‫سـو اسـتفاده می کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وی تا کیـد کـرد؛ وزارت‬ ‫از ابتـدای شـروع کار درایـن دوره دنبـال ایـن اسـت بـا پیوسـت ها‬ ‫و برنام ههـای فرهنگـی این موضـوع را مهـار کنـد‪ .‬در شـورای‬ ‫برون مرزی در حد و اندازه اختیاراتی که داشـتیم حساسـیت های‬ ‫الزم درخصـوص تی مهـای ورزشـی بانـوان را یـاداوری کردیم و تالش‬ ‫نهـای کـه‬ ‫کردیـم امادگـی ذهنـی ورزشـکاران بـرای حضـور در میدا ‬ ‫ چنیـن تهدیدهایـی وجـود دارد را ب هحـدی برسـانیم کـه بـه بلـوغ‬ ‫یپـور گفـت؛ امیـدوارم بـا اقدامـات جـدی‬ ‫حرفـه ای برسـند‪ .‬کاظم ‬ ‫و هم افزایی هایـی کـه در بدنـه دولـت و مجلـس اتفـاق خواهـد‬ ‫افتـاد و تغییـرات را بـه زودی اعلام می کنیم‪ ،‬ب هسـمتی پیش برویم‬ ‫کـه انگیـزه ای بـرای این اقدامـات نباشـد‪ .‬وی درخصوص اینکـه‬ ‫وزن هبـرداری دراین زمـان دچـار نابسـامانی مدیریتـی بـود و‬ ‫ً‬ ‫کمبودهای زیادی در این رشـته بوده و شـما شـخصا از اردو بازدید‬ ‫داشـتید و صحبت ها را شـنیدید‪ .‬ایا شـرایط مدیریتی باعث نشـد‬ ‫شام اخر‬ ‫داستان زندگی حضرت عیسی ؟ع؟ به روایت مریم‬ ‫مقدس و حواریون او؛ و محا کمه وی توسط‬ ‫پیالطوس؛ حا کم یهودی؛ با شیوه اجرایی‬ ‫نیمه موزیکال توسط بیش از ‪ 30‬بازیگر و خواننده‬ ‫و نوازنده؛ ازجمله کاظم بلوچی‪ ،‬رحیم نوروزی‪،‬‬ ‫شهین نجف زاده‪ ،‬رادنوش مقدم و ‪ ...‬به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی مسعود دلخواه که تا ‪ 30‬خردادماه ساعت‬ ‫ِ‬ ‫‪ 19:30‬در «ایرانشهر» ( سالن استاد ناظرزاده کرمانی)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫گزارش‬ ‫نسـمت سـوق داده شـوند‪ ،‬گفـت؛ این مسـائل‬ ‫وزن هبـرداران به ای ‬ ‫در مراجـع خـودش در نهـاد کمیتـه ملـی المپیـک و در معاونـت‬ ‫ورزش قهرمانی درخصوص تمام فدراسـیون های ورزشـی و به ویژه‬ ‫وزن هبـرداری درحال بررسـی اسـت و بایـد دراین زمینـه توضیحاتی را‬ ‫از فدراسـیون بشـنویم‪ .‬اینکه ادامه روند مدیریت فدراسـیون های‬ ‫ورزشـی به نحـوی موردارزیابـی و نظـارت قـرار گیـرد که بتواند مسـیر‬ ‫ً‬ ‫ارتقـاء و رشـد و تعالـی دختـران و پسـرانی کـه واقعـا ایثارگرانـه در‬ ‫میدان های ورزشـی به عنوان یک سـرباز پرچم ایران را باال می برند‬ ‫را فراهـم کننـد‪ ،‬اهمیـت دارد‪ .‬معـاون وزیـر گفـت؛ امیدواریـم در‬ ‫یکـه سـاماندهی‬ ‫ما ههـای اینـده اتفاقـات خوبـی بیافتـد به طور ‬ ‫خوبـی در اوضـاع ورزش صـورت گیـرد‪ .‬اولیـن ان بحـث اقتصـادی‬ ‫و حمایت هایـی اسـت کـه بایـد در تمـام ارکان اتفـاق بیفتـد‬ ‫نشـرایط امید و انگیزه در‬ ‫به نحوی که مشـکالت مرتفع شـود‪ .‬درای ‬ ‫کنار امنیت شـغلی و اینده برای ورزشـکاران در داخل ایران بیشـتر‬ ‫یشـود‪ .‬اعتقـاد داریم بایـد این فضا در‬ ‫از هـر کشـور دیگـری حـس م ‬ ‫نهـا فراهـم شـود‪.‬‬ ‫ایـران بیشـتر بـرای ا ‬ ‫محمدرضاصمدی‬ ‫بیشتر دست فروش ها‪ ،‬از اقشار ضعیف جامعه هستند که به دلیل نداشتن‬ ‫سرمایه کافی برای تهیه مغازه ای کوچک در ناحیه سکونت خویش‪ ،‬مجبور‬ ‫بـه فـروش اجنـاس خـود در خیابان هـا می شـوند‪ .‬باانکه درصـد قابل توجهی‬ ‫از ایـن فروشـندگان‪ ،‬اجناسـی بـا کیفیـت پاییـن کـه درمقابـل‪ ،‬قـدرت خریـد‬ ‫بـرای مشـتریان را بیشـتر می کنـد؛ امـا تعـداد دیگـری از ان هـا کسـب وکاری‬ ‫مطمئن با خالقیتی چشـمگیر به وجود اورده اند که کیفیت محصوالتشـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بـا نمونه هـای مشـابه در بازارهـای سـطح شـهر‪ ،‬تفـاوت چندانـی نـدارد؛ مثلا‬ ‫ان دسـته فروشـندگانی کـه بـا تغییر کاربـری دادن خـودروی خـود بـه فـروش‬ ‫مـواد غذایـی‪ ،‬طبـخ غذای فوری یا نوشـیدنی های گرم و سـرد‪ ،‬فروش کتاب‪،‬‬ ‫اودکلـن‪ ،‬لبـاس و ‪ ...‬می پردازنـد‪ .‬تنهـا مشـکل دراین زمینـه البته این اسـت که‬ ‫تعـدادی از ایـن فروشـندگان‪ ،‬مـکان ثابتی برای فـروش اجناس و محصوالت‬ ‫خـود ندارنـد و به صـورت دوره گـرد‪ ،‬موقعیـت مکانـی خـود را بـرای یافتـن‬ ‫مشـتریان بیشـتر و همچنیـن به منظـور ارائـه اجنـاس خـود در دیگـر نقـاط‬ ‫شهر‪ ،‬تغییر می دهند‪ .‬البته ممکن است برخی از این فروشندگان‪ ،‬اجناسی‬ ‫را عرضـه کننـد کـه قاچـاق بـوده و مشـتریان به دلیـل مقرون به صرف هبـودن‬ ‫خریـد ان هـا نسـبت به نمونه هـای اورجینـال در فروشـگاه های معتبر‪ ،‬توجه‬ ‫چندانـی بـه این امـر نکنند‪ .‬یکی از افسـران نیروی انتظامی درپاسـخ به اینکه‬ ‫«چـرا گاهـی مامـوران شـهرداری و نیـروی انتظامـی‪ ،‬با دست فروشـان برخورد‬ ‫ً‬ ‫می کننـد کـه معمـوال نتیجـه ان بـه ضبـط امـوال یـا بازداشـت فروشـنده‬ ‫منجـر می شـود؟» گفـت‪« :‬دست فروشـی در جامعـه مـا به علت اینکـه؛ از‬ ‫پرداخـت اجـاره مغـازه و مالیـات تا پرداخت قبض های اب وبـرق و گاز و تلفن‬ ‫معـاف هسـتند‪ ،‬تبدیـل بـه یـک شـغل پایـدار شـده کـه برخی ازان هـا ماننـد‬ ‫فروشـندگان سـاندویچ و جگرکی ها‪ ،‬فضای زیادی از خیابان و پیاده رو را نیز‬ ‫بـه کسـب وکار خـود اختصـاص می دهنـد و عبـور عابـران را دشـوار می کننـد‪.‬‬ ‫همچنیـن ازسـوی ماموریـن مـا گاه گـزارش فـروش مـواد مخـدر و مشـروبات‬ ‫الکلی توسـط یکسـری از فروشـندگانی که دارای سـوابق کیفری بوده و با قید‬ ‫مستقرسـازی دسـت فروش ها‬ ‫وثیقـه ازاد هسـتند‪ ،‬می رسـد»‪ .‬وی درمـورد‬ ‫ِ‬ ‫در قالب هـای ماننـد بازارچـه یـا بازارهـای هفتگـی توضیـح داد‪« :‬به علـت‬ ‫متفاوت بـودن ارزش مناطـق شـهر تهـران و حتـی کـرج‪ ،‬نمی تـوان در تمـام‬ ‫نقـاط‪ ،‬محـدوده مشـخصی را به صـورت بازارچـه دراختیـار دست فروشـان‬ ‫قرار داد؛ چرا که صرفه اقتصادی برای مالکین مناطق موردنظر و شـهرداری‬ ‫ً‬ ‫وجـود نخواهـد داشـت»‪ .‬بااین وجـود‪ ،‬بعضـا در کشـورهای اروپایـی‪« ،‬بازدید‬ ‫ً‬ ‫از دست فروشـان» بـه یـک پدیـده گردشـگری تبدیـل شـده و مثلا شـهری‬ ‫ماننـد «لنـدن» هرسـاله فهرسـتی تحت عنـوان «‪ 50‬فروشـنده خیابانـی برتر»‬ ‫را دراختیـار سـازمان جهانگـردی قـرار می دهـد‪ .‬امید انکه ازسـوی مسـئولین‬ ‫ً‬ ‫تمهیداتـی صـورت گیـرد تـا فروشـندگانی کـه واقعـا از بضاعـت مالـی مناسـب‬ ‫برخـوردار نیسـتند‪ ،‬طعمـه سوءاسـتفاده چی ها کـه تنهـا به خاطـر منافـع‬ ‫خویش‪ ،‬به فروشندگی خیابانی پرداخته اند‪ ،‬قرار نگیرند و تازمانی که شرایط‬ ‫الزم فراهـم شـود‪ ،‬بتواننـد بـدون اضطـراب کسب وکارشـان را گسـترش دهند؛‬ ‫ً‬ ‫زیـرا تقریبـا ‪ 70‬درصـد دست فروشـان امیـد ان را دارنـد تـا در یـک مدت زمـان‬ ‫مشـخص‪ ،‬کسـب وکار خـود را در یـک فروشـگاه یـا مغـازه ادامـه دهنـد‪.‬‬ ‫فستیوال‬ ‫«میجر» در راه «سپتیمیوس» امستردام‬ ‫مراسـم جایـزه «سـپتیمیوس» جوایـز خـود را بـه بهترین هـای چهـار قـاره‬ ‫(امریـکا‪ ،‬اروپـا‪ ،‬افریقـا و اسـیا) اهـدا می کنـد کـه امسـال در بیـن نامزدهـای‬ ‫خنـژاد و‬ ‫بهتریـن بازیگـر مـرد اسـیایی و بهتریـن تهیه کننـده نـام حمیـد فر ‬ ‫نیـز احسـان عبدی پـور در بخـش بهتریـن فیلم نامـه بـا «میجـر» به چشـم‬ ‫می خـورد‪ .‬جایـزه «سـپتیمیوس» رویدادی سـت کـه سـالیانه در امسـتردام‬ ‫(هلنـد) برگـزار می شـود‪ .‬این رویـداد کـه پیش تـر بـا عنـوان «جشـنواره‬ ‫بین المللی فیلم افق های نو» شـناخته می شـد‪ ،‬با هدف کشـف و حمایت از‬ ‫هنرمندان و سینما گران مستقل سراسر دنیا راه اندازی شده و تالش دارد تا‬ ‫در زمینه های فیلم سینمایی‪ ،‬مستند‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬فیلم نامه و فیلم و سریال‬ ‫تلویزیونـی‪ ،‬اسـتعدادهای شـگفت انگیز را کشـف کـرده و بـا اهـدای جایـزه و‬ ‫سایر حمایت های مادی و معنوی‪ ،‬افق نوینی را در عرصه محتوای جهانی‬ ‫ً‬ ‫بگشـاید‪ .‬شـرکت کنندگان ایـن مراسـم معمـوال از بیـن برنـدگان جوایز اسـکار‪،‬‬ ‫گرمـی و تونـی هسـتند‪ .‬امسـال هـم کریسـتوفر همپتـون و کویـن ویلمـوت از‬ ‫فیلم نامه نویسـان مشـهور دنیـا در این رویـداد شـرکت خواهنـد کـرد‪« .‬میجر»‬ ‫از محصـوالت بنیـاد سـینمایی فارابـی به نویسـندگی و کارگردانـی احسـان‬ ‫عبدی پـور و به تهیه کنندگـی و نیـز بـا بـازی حمیـد فر خ نـژاد در سـال ‪1399‬‬ ‫سـاخته شـد‪ .‬داسـتان فیلـم دربـاره ورود یـک سـگ ردیـاب المانـی به اسـکله‬ ‫گمرک است که به هیچ وجه قابل مذا کره و معامله نیست و این مسئله نظم‬ ‫شـهر را بـر هـم می زنـد‪ .‬سـایر عوامـل فیلـم عبارت انـد از مدیـر فیلم بـرداری‪:‬‬ ‫محمـود کالری‪ /‬تدوین گـر ‪ :‬بهـرام دهقـان‪ /‬بازیگـران‪ :‬حمیـد فر خ نـژاد‪ ،‬فروغ‬ ‫قجابگلـی‪ ،‬ا کبـر اودود‪ ،‬ارش ملکـی‪ ،‬ایـرج صغیـری و حمیـد باغکـی‪ .‬رویـداد‬ ‫اهـدای ایـن جایـزه در ‪ 7-6‬ژوئن ‪ 2022‬مصادف بـا ‪ 17-16‬خردادماه ‪ 1401‬در‬ ‫شـهر امسـتردام برگـزار می شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪657 -36‬ی‪ 45‬و شماره موتور ‪ M135919695‬و شماره شاسی ‪ NAS411100H1028755‬به مالکیت‬ ‫میثـم اسـدیان مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسـیکلت هوندا دایچی به رنگ قرمز مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪ 772-29316‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 0125N2G326130‬و شـماره تنـه ‪ N2G125V9310318‬بـه مالکیـت علی احمـد احترامی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ یشـمی متالیـک بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪568 -32‬ص‪ 77‬و شـماره موتـور ‪ 22828101228‬و شـماره شاسـی ‪ 81801356‬بـه مالکیـت زیبـا‬ ‫مردانی درخت بیـد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 112‬فرعـی از ‪ 7‬اصلـی بخـش ‪ 2‬قوچـان واقـع در اراضـی اترابـاد درخصـوص وقـت‬ ‫معاینـه و تعییـن متـراژ یـک قطعـه باغ میمـی پال ک فوق‪ ،‬مـورد تقاضـای اقای محمد مقدسـی اتراباد به‬ ‫وکالت از اقای موسـی الرضا فوالدی اتراباد و خانم فاطمه مقدسـی اتراباد نسـبت به ششـدانگ پال ک به‬ ‫ادرس قوچان‪ ،‬روستای اتراباد که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز سه شنبه ‪1401/03/10‬‬ ‫سـاعت ‪11‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهد شـد‪ .‬چنانچه در مـورد حدود و حقـوق ارتفاقی‬ ‫ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و‬ ‫سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و‬ ‫نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضی سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اداره اوقـاف و امـور خیریه به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 344‬اصلـی واقـع در بخـش یـک حـوزه ثبتـی شهرسـتان سـبزوار‬ ‫ششـدانگ که متعلق به وی اسـت به علت جابجایی مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم‬ ‫شـد مالکیـت فوق الذکـر ذیـل دفتـر ‪ 41‬صفحـه ‪ 190‬بـه شـماره ثبـت ‪ 9105‬ششـدانگ بـه نـام وی ثبـت و‬ ‫سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از‬ ‫تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتراض در مهلت مقـرر و یا وصـول اعتراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان‬ ‫بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫ت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثب ‬ ‫م الف ‪401/356‬‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000860‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ 1390‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید کـه از جلـو تصادفـی و شاسـی ها ترمیـم و گلگیـر جلـو راسـت و چـپ رنـگ و کاپـوت اب و ابرنـگ‬ ‫متعلـق بـه اقـای احمـد رشـک که طبق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 500.000.000‬ریال ارزیابی شـده‪،‬‬ ‫از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬مـورخ ‪ 1401/03/22‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک زابـل واقـع در خیابـان فردوسـی‬ ‫از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 500.000.000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود و کلیـه هزینه هـای قانونی به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایـده روز‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی و معصومه میری‪ ،‬رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زابل‬ ‫م الف ‪205‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000302‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ملیحه عندلیب فرزنـد محمود بـه شماره شناسـنامه ‪ 16179‬صادره‬ ‫از کاشـمر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 175‬مترمربـع از پلا ک ‪ 21‬فرعـی از ‪ 1469‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش یـک شـهر کاشـمر خریـداری از مالـک رسـمی خانم هـا بتـول‪ ،‬مرضیـه‪ ،‬ملیحـه‪ ،‬سـیکنه‬ ‫و اقـای غالمعلـی شـهرت همگـی ناصـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪538‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140060306012004606‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم سـیده اعظم سـیادتی کرمان فرزند سـیدرضا به شماره شناسـنامه ‪ 47‬صادره‬ ‫از کاشـمر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 145/29‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪1339‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک شـهر کاشـمر بـه ادرس خیابـان ‪15‬خـرداد ‪ 5‬خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه‬ ‫سـیدعلی محمد حسـینی یزدی (احـدی از ورثـه سیدهاشـم حسـینی یزدی) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره های ‪ 140160306012000304‬و ‪ 140160306012000307‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک کاشـمر بـه ترتیب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی اقای محمود هادی فرزند محمدحسـن‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 35‬صادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان یکباب سـاختمان و‬ ‫خانم مریم عاملی ترشـیزی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 618‬صادره از کاشـمر در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ اعیـان یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 149/46‬مترمربـع از پلا ک ‪ 148‬فرعـی از ‪3026‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر خریـداری از مالـک رسـمی اداره اوقـاف محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪529‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/27-140060306339000280‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خوشـاب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدجعفر حسـینی فرزنـد محمـود بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1711‬صـادره از سـبزوار در یـک قطعـه بـاغ پسـته بـه مسـاحت ‪ 15626/88‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬و ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی باغدشـت و احمدابـاد بخـش ‪ 10‬خوشـاب خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای احمـد حیـدری فرزنـد حسـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/344‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسنامه خودرو کامیون کشنده بنز ‪ 32/2636‬به رنگ طوسی معمولی مدل ‪ 1975‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪917 -14‬ع‪ 48‬و شـماره موتـور ‪ 049275‬و شـماره شاسـی ‪ 166321‬بـه مالکیـت صدرالـه بغـدادی‬ ‫فرزنـد عبدالکریـم بـه شـماره ملـی ‪ 5999457687‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫به موجب پرونده اجرایی ‪ 140000026‬مقدار ‪32/70‬سهم (سی و دو سهم و هفتادصدم سهم) مشاع‬ ‫از یکصدسهم ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پال ک ثبتی ‪ ۳۶۳‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی اراضی در‬ ‫بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت خوشاب متعلق به اقای احمد عزتی فرزند حمزه به شماره ملی ‪0791437833‬‬ ‫(ضامن و مدیون پرونده اجرایی) در قبال طلب بانک کشاورزی (شعبه بیهق سبزوار ) از طریق مزایده‬ ‫حضوری به فروش می رسد‪ .‬نشان ملک در شهرستان خوشاب‪ ،‬شهرسلطان اباد‪ ،‬خیابان ‪ ۱۶‬متری‬ ‫بنیــاد‪ ،‬بنیــاد ‪ 1‬واقع اســت‪ ،‬مســاحت عرصه ملک مذکور به مقدار (دویســت و هشــت متر و شــانزده‬ ‫دســیمترمربع) ‪ 208/16‬مترمربــع و بــا زیربنــای ‪ ۱۲۰‬مترمربع ســاختمان یک طبقه با قدمت ‪ 10‬ســال‬ ‫ساخت طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری ششدانگ ملک مذکور در تاریخ ‪ 1400/10/25‬به مبلغ‬ ‫چهار میلیارد و ششــصد میلیون ریال (‪ 4/600/000/000‬ریال) ارزیابی و قطعی شــده اســت که مقدار‬ ‫‪32/70‬ســهم (ســی و دو سهم و هفتادصدم سهم) مشــاع از یکصد سهم ششدانگ پال ک مذکور به‬ ‫مبلغ ‪ 1/504/279/000‬ریال (یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار ریال)‬ ‫در قبال طلب بســتانکار با احتســاب ‪ 20‬درصد بابت هزینه های مزایده (و ســایر هزینه های اجرایی‬ ‫و حقــوق دولتی) از طریق مزایده به فروش می رســد‪ .‬مزایده روز یکشــنبه به تاریــخ ‪ 1401/03/22‬از‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬صبح الی ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره ثبت اســناد و امال ک شهرســتان خوشــاب واحد اجرای‬ ‫ً‬ ‫ثبت‪ ،‬برگزار و مورد مزایده از مبلغ ‪ 1/504/279/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شود و مطابق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه‪ ،‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪10‬درصد از مبلغ‬ ‫پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت است‪ .‬الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و‬ ‫نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شده یا نشده باشد‪ ،‬به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود‪ .‬ضمنا‬ ‫چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی شــود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان‬ ‫مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/357‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2506‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/27-140060306339000278‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خوشـاب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدجعفر حسـینی فرزنـد محمـود بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1711‬صـادره از سـبزوار در یـک قطعـه بـاغ پسـته بـه مسـاحت ‪ 15595/26‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬و ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی باغدشـت و احمدابـاد بخـش ‪ 10‬خوشـاب خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای احمـد حیـدری فرزنـد حسـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/345‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005000223‬مورخـه ‪ 1401/01/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای شـعبان بیگدلـی فرزنـد ابراهیـم دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 4819291769‬بـه شناسـنامه ‪ 580‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 167/50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪،‬‬ ‫کـوی طالقانـی یـک‪ ،‬خیابـان شـهید کعبـاوی خریـداری شـده از مالکیت رسـمی بهـزاد زنگنه تایید شـد‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم و گواهی مشـعر بر دعـوی را به ایـن اداره‬ ‫ارائـه کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعه متضـرر به‬ ‫مراجـع قضائـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/84‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬برگ سـبز و کارت سـوخت خودرو سـواری پراید ‪ 132‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪748 -49‬ط‪ 68‬و شماره موتور ‪ 3393621‬و شماره شاسی ‪ S1422289146411‬به مالکیت‬ ‫محمد صفاری زاده به شـماره ملی ‪ 5999653568‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/19-140160318011001205‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم اقدامی کالشـمی فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 154‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (خانـه) و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 158/24‬مترمربـع پلا ک ‪ 10684‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 406‬فرعـی از ‪42‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق غالمحسـن تجربه کارسـنگجویی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/197‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/19-140160318011001167‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـعود رحمانـی فرزنـد هـادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 587‬صـادره از‬ ‫رشـت در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اتاقک مسـکونی به مساحت ‪ 122/3‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ 8175‬فرعی از ‪ 32‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 91‬فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه زیده سرا‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت بانـو حاجیـه مـار یزدان پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/198‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/01-14016031801100654‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پیمـان سلطان خمسـی فرزنـد محمدهـادی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 040993‬صـادره از تهـران و مریـم گل زاده فرزنـد سـخاوت بـه شماره شناسـنامه ‪ 2739881932‬صـادره‬ ‫از اسـتانه اشـرفیه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪ 500‬مترمربع‬ ‫ً‬ ‫(مشـاعا بالسـویه) پلا ک ‪ 538‬فرعـی از ‪ 56‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 95‬فرعـی از ‪ 56‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه چمثقـال بخـش ‪ 22‬گیلان خریداری از نسـق حسـین ایران خواه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/199‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/07-140160318011000878‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالرضـا نصرت طلـب فرزند نقـی به شماره شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اتاقک مسـکونی به مسـاحت ‪604/63‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1432‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 56‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق غالمحسـین نصرت طلب گوراب زرمیـخ‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/200‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160318011000875‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید غالمی مرجقل فرزند اسـماعیل به شماره شناسـنامه ‪ 614‬صادره‬ ‫از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب اتاقک مسکونی به مساحت ‪365/85‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1321‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫مرجقـل بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از محمـد غالمی مرجقـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/201‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 140160306006000399‬هیــات اول موضــوع مــاده یک قانون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫عبــاس خواجه پورطزنجــی فرزند ابراهیم به شماره شناســنامه ‪ 3‬صادره از مهریز نســبت به ششــدانگ‬ ‫یکباب ســاختمان به مســاحت ‪ 105‬مترمربع (یکصد و پنج مترمربع) قسمتی از پال ک ‪ 293/744‬فرعی‬ ‫از اراضــی کوچــه قاضیــان پــا ک ‪ 237‬اصلی دهســتان اربعه واقع در خراســان رضوی بخــش یک حوزه‬ ‫ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواســطه از مالک رســمی مهدی مســافر محرز و برابر رای شماره‬ ‫‪ 140160306006000400‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسن ولی سر خ ابادی فرزند محمدناصر به‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1206‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪96‬‬ ‫مترمربع (نود و شــش مترمربع) قســمتی از پال ک ‪ 293/744‬فرعی از اراضی کوچه قاضیان پال ک ‪237‬‬ ‫اصلــی دهســتان اربعــه واقع در خراســان رضوی بخش یک حــوزه ثبت ملک تربت حیدریــه از مالکیت‬ ‫رســمی حســن ولی سر خ ابادی محرز شــده اســت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتی که اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت‬ ‫محــل تحویــل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و درصورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائــه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می کند و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ ســبز خودرو ســواری ســمند به رنگ خا کســتری متالیک‬ ‫مدل ‪ 1385‬با شــماره پال ک ایران ‪112 -32‬ل‪ 31‬و شــماره موتور‬ ‫‪ 12485146553‬و شــماره شاســی ‪ 14562044‬بــه مالکیــت‬ ‫محمد حائری مهنه فرزند رمضانعلی با کد ملی‪0933647778‬‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪655‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند ‪ LX‬به رنــگ ســفید روغنی‬ ‫مدل ‪ 1390‬با شــماره پال ک ایران ‪157 -32‬م‪ 27‬و شــماره موتور‬ ‫‪ 12489337147‬و شــماره شاســی ‪NAACA1CB5BF239795‬‬ ‫بــه مالکیــت اباذر اســمعیلی دهمیانی مفقــود شــده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪584‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای نوروز برجی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 23‬به استناد‬ ‫دو برگ استشــهادیه گواهی امضا شــده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت‬ ‫یســت ســند‬ ‫ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدع ‬ ‫مالکیت به شماره چاپی ‪ 347407‬مربوط به ششدانگ یک قطعه باغ میمی به‬ ‫مســاحت ‪ 2287‬مترمربع به شــماره پال ک ‪ 243‬فرعی واقع در اراضی برج پال ک‬ ‫‪ 36‬اصلــی بخــش ‪ 4‬زبرخــان به نام متقاضی اســت‪ ،‬به علت جابجایی وســایل‬ ‫منزل مفقود شده که با بررسی دفتر امال ک مشخص شد سند مالکیت نامبرده‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 22055‬دفتر ‪ 43‬صفحه ‪ 391‬به نام نوروز برجی فرزند حســین ثبت‬ ‫شده و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫یشــود هر کس نســبت به ملک‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود اســت‬ ‫بایســتی ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن ا گهی‪ ،‬اعتــراض خود را به پیوســت‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصــورت عــدم وصــول اعتراض در مهلت مقــرر و یا وصول اعتراض بــدون ارائه‬ ‫ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی‪ ،‬نســبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زبرخان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای نوروز برجی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 23‬به استناد‬ ‫دو برگ استشــهادیه گواهی امضا شــده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت‬ ‫ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ســت ســند‬ ‫مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 347406‬مربــوط بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫مزروعی به مســاحت ‪ 6079‬مترمربع به شــماره پال ک ‪ 242‬فرعی واقع در اراضی‬ ‫برج پال ک ‪ 36‬اصلی بخش ‪ 4‬زبرخان به نام متقاضی است‪ ،‬به علت جابجایی‬ ‫وسایل منزل مفقود شده که با بررسی دفتر امال ک مشخص شد سند مالکیت‬ ‫نامبــرده ذیــل ثبــت ‪ 22054‬دفتــر ‪ 43‬صفحــه ‪ 388‬بــه نــام نــوروز برجــی فرزند‬ ‫حسین ثبت شده و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت‪ ،‬مراتــب یک نوبت ا گهــی و متذکر می شــود هر کس‬ ‫نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود اســت بایســتی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬به این اداره تسلیم کند‪.‬‬ ‫یســت درصــورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقــرر و یا وصول اعتراض‬ ‫بدیه ‬ ‫بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/04 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زبرخان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکه اقــای فخرالدین رضائــی برابــر وکالتنامــه ‪ 64677‬مــورخ ‪1400/12/02‬‬ ‫ً‬ ‫دفترخانه‪ 115‬مشهد وکالتا از طرف سیدحسین عطارزاده حسینی و به استناد دو برگ‬ ‫استشهادیه گواهیشدهمنضمبهتقاضای کتبیجهتدریافتسندمالکیتالمثنی‬ ‫یســت ســند مالکیت تمامت ششــدانگ‬ ‫نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدع ‬ ‫اعیــان یــک واحد اپارتمان به شــماره پال ک ثبتــی ‪ 11321‬فرعی مجزی شــده از ‪7920‬‬ ‫فرعــی از ‪ 234‬اصلــی بخش ‪ 9‬مشــهد که متعلق به سیدحســین عطارزاده حســینی‬ ‫اســت‪ ،‬بــه علــت ســهل انگاری مفقــود شــده اســت و با بررســی دفتــر امــا ک معلوم‬ ‫شــد تمامت ششــدانگ اعیــان پال ک مذکور برابــر مــاده ‪ 106‬به شــماره ‪ 44510‬مورخ‬ ‫‪ 1394/04/10‬به نام سیدحسین عطارزاده حسینی ثبت و سند مالکیت کاداستری‬ ‫به شماره چاپی ‪786939‬د‪ 91‬صادر شده است‪ .‬سیستم جامع امال ک بیش از این‬ ‫حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی‬ ‫و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار ا گهی‪،‬‬ ‫اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی به این‬ ‫یســت درصــورت عــدم وصول اعتــراض در مهلت مقــرر و یا‬ ‫اداره تســلیم کنــد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد‬ ‫م الف ‪529‬‬ ‫ناحیه سه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای امین ترابی مقدم برابر وکالتنامه شماره ‪ 4180‬مورخ ‪1384/08/18‬‬ ‫سفارت استکهلم به وکالت از طرف ربابه جراح نژاد به استناد دو برگ فرم استشهادیه‬ ‫منضــم بــه فــرم تعهد جهت دریافت ســند مالکیــت المثنی نوبــت اول به ایــن اداره‬ ‫یســت ســند مالکیت ششــدانگ اعیان یک واحد اپارتمان به‬ ‫مراجعه کرده و مدع ‬ ‫شماره پال ک ‪ 9444‬فرعی از ‪ 6910‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشهد که متعلق به‬ ‫نامبرده است‪ ،‬به علت سهل انگاری مفقود شده است‪ .‬با بررسی دفتر امال ک‪ ،‬معلوم‬ ‫شــد مالکــت نامبــرده در ذیل شــماره ثبــت ‪ 169045‬دفتر ‪ 845‬صفحــه ‪ 464‬به نام‬ ‫خانم همای جراح نژاد ثبت و سند به شماره چاپی ‪ 2637‬صادره شده است‪ ،‬سپس‬ ‫برابر سند قطعی ‪ 134255‬مورخ ‪ 1377/11/20‬دفترخانه ‪ 3‬مشهد به نام خانم ربابه‬ ‫جراح نژاد منتقل شده است‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬این بخشنامه‬ ‫به استناد ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک صادر شد‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی‬ ‫و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نزد خود اســت‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریخ انتشــار‬ ‫ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی‬ ‫به این اداره تســلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر‬ ‫و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم نظــام زاده‪ ،‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫م الــف ‪528‬‬ ‫مشهد ناحیه ‪3‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رایشماره‪ 140160301060000780‬هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبداهلل اعالیی‬ ‫فرزند عباس به شناسنامه شماره ‪ 701‬صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین با بنای احداثی در ان به مســاحت ‪ 497‬مترمربع از پال ک شــماره ‪2709‬‬ ‫فرعــی از ‪ 8‬اصلــی واقــع در جعفرابــاد اخوان بخــش حوزه ثبت ملــک ورامین‬ ‫خریــداری از ناصــر خانلرخانی محرز شــده اســت‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شــود‪ .‬درصورتی که اشــخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خــود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ســت درصــورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪100‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140160301060000639‬هیــات اول موضــوع قانــون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک ورامین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫خانــم لیــا مشــکانی فرزنــد محمدحســین بــه شناسنامه شــماره ‪ 52‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 40‬مترمربع از پال ک شماره ‪ 72‬فرعی از‬ ‫‪ 12‬اصلی واقع در خیراباد بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری از ایوب‬ ‫خانی محرز شــده اســت‪ .‬لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شــود‪ .‬درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین‬ ‫ا گهــی بــه مــدت دو ماه‪ ،‬اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ســت درصورت انقضــای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪98‬ث‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بــه موجــب تقاضــای وارده ‪ 140121731009006635‬مــورخ ‪ 1401/02/24‬وکیــل‬ ‫متقاضــی و بــه موجــب رای شــماره ‪ 1400603319001680‬مــورخ ‪ 1400/09/18‬قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی اعیان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمین با بنــای احداثی بــه مســاحت ‪ 39/64‬مترمربع تحت‬ ‫پال ک ثبتی ‪ ۵۵5۵8‬فرعی مفروز از اعیان ‪ ۵۶۱‬فرعی از ‪ ۱۶۲‬اصلی واقع در کرج حوزه‬ ‫ثبتی شهرستان کرج به تملک اقای محمدحسین لک درامده است و چون تحدید‬ ‫حــدود اعیــان پــا ک ‪ 561‬فرعــی از ‪ 162‬اصلی به عمل نیامده اســت و برابــر ماده ‪۱۵‬‬ ‫قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود؛ لذا تحدید حدود ملک مزبور در روز چهارشنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1401/03/30‬ســاعت ‪۹‬صبح در محل وقوع ملک شــروع و به عمل خواهد‬ ‫امد‪ .‬بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین پال ک های فوق الذکر می رســاند‬ ‫در روز و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر شــوند‪ ،‬چنانچه نســبت به تحدید‬ ‫حــدود اعتراض داشــته طبــق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبــت از تاریخ تحدید حــدود به مدت‬ ‫‪ ۳۰‬روز اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امال ک ناحیه یک کرج تســلیم و رســید‬ ‫دریافت کنند و اعتراض کننده مکلف است در اجرای ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫ظرف مدت ‪ ۳۰‬روز (یک ماه) از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت‪ ،‬دادخواست‬ ‫تنظیمی خود را که به مراجع قضائی تقدیم کرده و گواهی و رسید دریافت کرده و به‬ ‫اداره ثبت تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درغیراینصورت حق واخواهی ساقط خواهد شد‪.‬‬ ‫مســلم مــرزارا‪ ،‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــا ک ناحیه‬ ‫م الــف ‪585‬‬ ‫یک کرج‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بــه موجــب تقاضــای وارده ‪ 140121731009006636‬مــورخ ‪ 1401/02/24‬وکیــل‬ ‫متقاضــی و بــه موجــب رای شــماره ‪ 1400603319001681‬مــورخ ‪ ۱۴۰۰/0۹/۱۸‬قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی اعیان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمین با بنــای احداثی بــه مســاحت ‪ 25/55‬مترمربع تحت‬ ‫پال ک ثبتی ‪ ۵۵5۵۹‬فرعی مفروز از اعیان ‪ ۵۶۱‬فرعی از ‪ ۱۶۲‬اصلی واقع در کرج حوزه‬ ‫ثبتی شهرستان کرج به تملک اقای محمدحسین لک درامده است و چون تحدید‬ ‫حــدود اعیــان پــا ک ‪ 561‬فرعــی از ‪ 162‬اصلی به عمل نیامده اســت و برابــر ماده ‪۱۵‬‬ ‫قانون ثبت نیز نمی توان عمل کرد؛ لذا تحدید حدود ملک مزبور در روز چهارشنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1401/03/21‬ســاعت ‪۹‬صبــح در محل وقوع ملک شــروع و به عمل خواهد‬ ‫امد‪ .‬بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین و مجاورین پال ک های فوق الذکر می رســاند‬ ‫در روز و ســاعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر شــوند‪ ،‬چنانچه نســبت به تحدید‬ ‫حــدود اعتراض داشــته طبــق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبــت از تاریخ تحدید حــدود به مدت‬ ‫‪ ۳۰‬روز اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امال ک ناحیه یک کرج تســلیم و رســید‬ ‫دریافت کنند و اعتراض کننده مکلف است در اجرای ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫ظرف مدت ‪ ۳۰‬روز (یک ماه) از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت‪ ،‬دادخواست‬ ‫تنظیمی خود را که به مراجع قضائی تقدیم کرده و گواهی و رسید دریافت کرده و به‬ ‫اداره ثبت تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درغیراینصورت حق واخواهی ساقط خواهد شد‪.‬‬ ‫مســلم مــرزارا‪ ،‬سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــا ک ناحیه‬ ‫م الــف ‪585‬‬ ‫یک کرج‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شــده‪ ،‬اســامی‬ ‫افرادی که اســناد عادی یا رســمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و‬ ‫امال ک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه ا گهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) به شرح‬ ‫ذیل ا گهی می شود‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه از پــا ک ‪ 160‬فرعــی از ‪ 169‬اصلــی فوق به مســاحت‬ ‫‪ 99/95‬مترمربعابتیاعی اقایهادیمحمدیاز محلمالکیترسمیسکینه‬ ‫حقانی برابر رای شماره ‪ 1401 -0349‬مورخه ‪ 1401/02/12‬کالسه ‪1400-0382‬‬ ‫لذا بدینوســیله به فروشــندگان و مالکین مشــاعی و اشــخاص ذینفع در ارای‬ ‫اعالم شــده ابالغ می شــود چنانچه اعتراضی دارند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار ا گهی‬ ‫و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محــل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ کننــد‪ .‬معترضین باید ظــرف یک ماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی‬ ‫محــل کننــد و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهند‪.‬‬ ‫درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل ن شود یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫ً‬ ‫سند خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫علیخان نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه یک بجنورد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقایان غالمرضا و قربانعلی و ابوالفضل و محمدعلی و خانم صبیه (عباسی) وراث مرحومان‬ ‫حسین عباسی و زبیده انصاری طبق گواهی حصر وراثت شماره ‪ 1373/01/25-179‬شعبه دوم دادگاه‬ ‫حقوقی ‪ 2‬شهرری و ‪ 1392/07/03-803/2/92‬حوزه دوم شورای حل اختالف باقرشهر با ارائه دو برگ‬ ‫استشهادیه محلی مصدق شده در دفترخانه ‪ 22‬شهرری مدعی هستند سند مالکیت ششدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی به مســاحت ‪ 13800‬مترمربع پال ک شــماره ‪ 41‬فرعی از ‪ 166‬اصلی مفــروز از پال ک‬ ‫‪ 4‬فرعــی از اصلــی مذکــور واقع در قریه قوچ حصار دهســتان غــار بخش ‪ 12‬تهران که ذیــل ثبت ‪14740‬‬ ‫صفحه ‪ 127‬دفتر جلد ‪ 81‬به شماره چاپی ‪ 305224‬به نام فاطمه شاهرخی صادر و تسلیم شده است‬ ‫ســپس در اجــرای قانــون فروش امــا ک مورد اجاره به زارعین صاحب نســق برابر ســند قطعی شــماره‬ ‫‪ 1351/11/30-12151‬دفترخانه ‪ 7‬شهرری به اقایان حسین و ابوالقاسم (عباسی) و محمد حسین وند‬ ‫هر یک نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ انتقال یافته است و نسبت به سهام ابوالقاسم عباسی‬ ‫و محمد حســین وند اســناد مالکیت جدا گانه صادر و تسلیم شده اســت اینک وراث نامبرده به شرح‬ ‫درخواســت وارده شماره ‪ 1401/02/21-140185601053000820‬ضمن اعالم مفقودی به علت نامعلوم‬ ‫سند مالکیت توصیفی با مشخصات فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پال ک مزبور را کرده‪ .‬لذا‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 120‬اصــاح موادی از ائین نامــه قانون ثبت مصــوب ‪1380/11/08‬مراتب در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شود تا درصورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به پال ک مزبور‪ ،‬به غیر از موارد مذکور در فوق‪،‬‬ ‫معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت پال ک مزبور نزد خود است ظرف مدت ‪ 10‬روز پس‬ ‫از انتشار ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت کهریزک مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معاملــه تســلیم کند‪ .‬بدیهی ســت درصورت عدم وصــول اعتراض و انقضای مهلت مقــرر و یا درصورت‬ ‫اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 106‬سیدمحســن سادات حســینی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کهریزک‪ ،‬از‬ ‫طرف عبدال لطیف اونق‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مــدرک موقــت فار غ التحصیلــی اینجانــب فاطمــه جمشــیدی فرزنــد رضــا به‬ ‫شماره شناســنامه ‪ ۵۵۹‬صــادره از ارا ک در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته‬ ‫روانشناسی در مورخه ‪ ۱۴۰۰/07/05‬مفقود شده و فاقد اعتبار است‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬واحد ارا ک به نشانی‬ ‫میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬شهرک دانشگاهی‪ ،‬دانشگاه ازاد‬ ‫اســامی ارا ک‪ -‬صنــدوق پســتی ‪ ۵۶۷/۳۸۱۳۵‬اداره فار غ التحصیالن ارســال‬ ‫فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫ارا ک‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2506‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قوچان‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان‬ ‫قوچان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شده‪ ،‬جهت اطالع عمومی به‬ ‫شرح ذیل ا گهی می شود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش یک قوچان‬ ‫‪ -1‬اراء شــماره های ‪ 466‬و ‪ 461‬و ‪ 464‬و ‪ 140160306010000458‬قســمتی از پــا ک ‪609‬‬ ‫اصلیزهراا کبری فرخانیوتوران بی بیتقدیسی نقابوعشرتتقدیسی نقابونعمت اله‬ ‫تقدیسی نقابنسبتبهششدانگیکبابمنزلبهمساحت‪ 226/39‬مترمربعاز محل‬ ‫مالکیت رســمی و مشــاعی متقاضیان (زهرا نسبت به سه دانگ و بقیه به طور مساوی‬ ‫نسبتبهسه دانگدیگر)‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ 140160306010000411‬قســمتی از پــا ک یک فرعــی از ‪ 2984‬اصلی اقای‬ ‫داود احدی حاجی تقی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت‪ 110/25‬مترمربع‬ ‫خریداریمع الواسطهاز اقایقربانقلیزارعیمالکرسمی‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪ 140160306010000423‬قســمتی از پال ک ‪ 4225‬اصلی اقای علی امامی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت‪ 105/14‬مترمربع خریداری مع الواسطه از‬ ‫اقایمحمدرضاامامیمالکرسمی‬ ‫‪ -4‬رای شــماره ‪ 140160306010000444‬قســمتی از پــا ک ‪ 4589‬اصلــی اقای ســیدا کبر‬ ‫محمودیان داغیــان نســبت به ششــدانگ یکباب منزل بــه مســاحت ‪ 104/4‬مترمربع‬ ‫خریداریمع الواسطهاز اقایمحمدحسنصالحیمالکرسمی‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -5‬اراضــی شــهر کهنــه پــا ک ‪ 3‬اصلــی بخــش ‪ 2‬قوچــان اراء شــماره های ‪ 499‬و‬ ‫‪ 140160306010000497‬تمامــت پــا ک ‪ 1409‬فرعــی اقایــان محمدعلــی و محمدرضــا‬ ‫بنائی قوچان عتیــق نســبت به ششــدانگ یک قطعــه باغ بــه مســاحت ‪ 1461‬مترمربع‬ ‫خریداری مع الواسطه از اقای محمد بنائی قوچان عتیق مالک رسمی (سهم محمدرضا‬ ‫سه پنجموسهممحمدعلیدو پنجم)‬ ‫‪ -6‬اراضــی اینچــه کیکانلــو پــا ک ‪ 52‬اصلــی بخــش ‪ 2‬قوچــان اراء شــماره های‬ ‫‪ 406‬و ‪ 140160306010000404‬قســمتی از پــا ک ‪ 74‬فرعــی ســعید برزگــر و مریــم‬ ‫برات زاده اینچه کیکانلونسبتبهششدانگیکبابمنزلبهمساحت‪ 946/47‬مترمربع‬ ‫خریداری مع الواسطه از اقای امان فرامرزی مالک رسمی (سهام به طور مساوی)‬ ‫‪ -7‬اراضــی پا کتــل پــا ک ‪ 61‬اصلی بخــش ‪ 2‬قوچــان رای شــماره ‪140160306010000518‬‬ ‫کهــای شــماره ‪ 41‬و ‪ 51‬فرعــی و تمامــت پــا ک ‪ 50‬فرعــی اقــای مجتبی‬ ‫قســمتی از پال ‬ ‫روش ـن عقل نســبت بــه ششــدانگ یک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 36722/7‬مترمربع‬ ‫خریــداری مع الواســطه از اقایــان غالمرضــا قهرمانــی (پــا ک ‪ 41‬فرعــی) وعلی حســین‬ ‫چشمه ساری (پال ک های‪ 50‬و‪ 51‬فرعی) مالکین رسمی‬ ‫‪ -8‬اراضــی نــاوخ پال ک ‪ 105‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچــان اراء شــماره های ‪ 494‬و ‪ 491‬و ‪ 487‬و‬ ‫‪ 140160306010000483‬اقایان ایوب امیدوار و جالل الدین دادرس و علی قدیمی ددانلو‬ ‫و قربــان افــراه نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــه مســاحت ‪ 50000/55‬مترمربع‬ ‫خریــداری بــدون واســطه از اقایــان قربــان افــراه و جالل الدیــن دادرس مالکین رســمی‬ ‫(سهم ایوب یک دانگ‪ ،‬سهم جالل الدین دودانگ‪ ،‬سهم علی ‪1/5‬دانگ و سهم قربان‬ ‫‪1/5‬دانگ)‬ ‫‪ -9‬اراضــی نــاوخ پــا ک ‪ 105‬اصلــی بخش ‪ 2‬قوچــان و اراضی ســوراخه پــا ک ‪ 108‬اصلی‬ ‫بخــش ‪ 2‬قوچــان رای شــماره ‪ 140160306010000501‬اقــای علی ا کبر حس ـن پور نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ یک قطعه زمیــن مزروعی به مســاحت ‪ 81842/57‬مترمربــع خریداری‬ ‫مع الواســطه از اقایان حســن اصالح علی ابادی (پال ک ‪ 105‬اصلی) و حبیب اله حسن پور‬ ‫(پال ک‪ 108‬اصلی) مالکین رسمی‬ ‫‪ -10‬اراضــی ابشــور پــا ک ‪ 109‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچــان رای شــماره ‪140060306010000503‬‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 444‬فرعی اقای قدرت خمسه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعــی به مســاحت ‪ 210149/5‬مترمربع خریداری مع الواســطه از اقای حســین جان‬ ‫عقب ماندهمالکرسمی‬ ‫‪-11‬اراضیفرخانعلیاپال ک‪ 166‬اصلیبخش‪ 2‬قوچانرایشماره‪140160306010000418‬‬ ‫اقایجوادپاتنسبتبهششدانگیکبابمنزلبهمساحت‪ 110/32‬مترمربعخریداری‬ ‫مع الواسطهاز اقایقنبرعلیصاحبکار مالکرسمی‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در کالته جانقلی پال ک‪ 168‬اصلی بخش‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 140160306010000453‬تمامت پال ک ‪ 303‬فرعی و قسمتی از پال ک ‪269‬‬ ‫فرعیخانم گرجیپورانناوخینسبتبهششدانگیکبابمنزلبهمساحت‪237/56‬‬ ‫مترمربع مالکیت رســمی متقاضی و خریداری بدون واســطه از شــرکت تعاونی مســکن‬ ‫شماره‪ 2‬فرهنگیانقوچانمالکرسمی‬ ‫‪ -13‬رای شــماره ‪ 140160306010000429‬اقای عبداله اســامی نیا نســبت به ششــدانگ‬ ‫یکبــاب منزل به مســاحت ‪ 169/9‬مترمربع خریــداری مع الواســطه از اقای محمدعلی‬ ‫ذوالفقاری فرخانیمالکرسمی‬ ‫‪ -14‬رای شــماره ‪ 140160306010000434‬اقای عبداله اســامی نیا نســبت به ششدانگ‬ ‫یکبــاب منزل به مســاحت ‪ 132/9‬مترمربع خریــداری مع الواســطه از اقای محمدعلی‬ ‫ذوالفقاری فرخانیمالکرسمی‬ ‫‪ -15‬رای شــماره ‪ 140160306010000451‬اقای عبداله اســامی نیا نســبت به ششــدانگ‬ ‫یکباب منزل به مســاحت ‪ 155/32‬مترمربع خریداری مع الواســطه از اقای محمدعلی‬ ‫ذوالفقاری فرخانیمالکرسمی‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در اراضی کالته مصطفی پال ک‪ 169‬اصلی بخش‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -16‬رای شــماره ‪ 140160306010000455‬تعاونی مســکن کارگران ســیمرغ واحد قوچان‬ ‫نسبتبهششدانگیکقطعهزمینبهمساحت‪ 10235‬مترمربعخریداریمع الواسطه‬ ‫از اقای فرامرز فرخی مالک رسمی‬ ‫‪ -17‬رای شــماره ‪ 140160306010000409‬اقــای ابوالفضــل جعفری خســرویه نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکباب منزل به مســاحت ‪ 431/80‬مترمربع خریداری مع الواســطه از اقای‬ ‫براتخوشخوی فرخانیمالکرسمی‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 140160306010000420‬اقای خلیل رضائی نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت ‪ 210‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقایان خلیل فوالدسر و موسی‬ ‫قوچانیانوسیدحسینبهره مندمالکینرسمی‬ ‫‪ -19‬اراضــی کالتــه غضنفــر پــا ک ‪ 268‬اصلــی بخــش ‪ 2‬قوچــان رای شــماره‬ ‫‪ 140160306010000442‬اقــای ابراهیــم مجنونی ورانلــو نســبت به ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مســاحت ‪ 964450/40‬مترمربع خریداری مع الواســطه از محمدتقی‬ ‫بهار و حسینو اسماعیلو عصمتابراهیمیمالکینرسمی‬ ‫‪ -20‬اراضی گبراباد پال ک ‪ 320‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان رای شماره ‪140160306010000437‬‬ ‫اقای اصغر ســاغری گبراباد نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 46667/70‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای حسن ساغری مالک رسمی‬ ‫‪ -21‬اراضــی گــرداب ینگه قلعــه پــا ک ‪ 327‬اصلــی بخــش ‪ 2‬قوچــان رای شــماره‬ ‫‪ 140160306010000449‬قســمتی از پــا ک ‪ 19‬فرعــی اقــای مصیــب ا کبــرزاده نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت ‪ 1064/5‬مترمربع خریداری مع الواسطه از اقای‬ ‫علی ا کبر بهشتیمالکرسمی‬ ‫بخش‪ 3‬قوچان‬ ‫‪ -22‬اراضی جرتوده پال ک‪ 222‬اصلی بخش‪ 3‬قوچان رای شماره‪140160306010000431‬‬ ‫خانم خیرالنســاء شارعی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 639‬مترمربع‬ ‫خریداریمع الواسطهاز اقایحیدرعلیسلیمی چیتگر مالکرسمی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشــار در شهرها منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا‬ ‫درصورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالی شــده اعتراض داشــته باشند‪ ،‬باید از تاریخ‬ ‫انتشــار اولیــن ا گهــی و در روســتاها از تاریخ الصــاق در محل تــا دو ماه‪ ،‬اعتــراض خود را‬ ‫به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل کند و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪،‬‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور‪ ،‬در مورد قسمتی از‬ ‫ً‬ ‫امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم‬ ‫اظهارنامهحاویتحدیدحدود‪،‬مراتبرادر اولین ا گهینوبتیو تحدیدحدودبه صورت‬ ‫همزمــان بــه اطالع عموم می رســاند و نســبت به امــا ک در جریان ثبت و فاقد ســابقه‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/04 :‬‬ ‫عباسبرق شمشیر‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کقوچان‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل درنظـردارد اجنـاس اسـقاط مازادبرنیـاز خـود از قبیـل سـیم مسـی‪ ،‬اهـن االت‪ ،‬میلگـرد و خامـوت‪ ،‬لـوازم‬ ‫کفـاز و سـه فاز و ‪ ...‬را طبـق جـدول زیـر‪ ،‬از طریـق مزایـده عمومـی بـه فـروش برسـاند‪ .‬لـذا متقاضیـان محتـرم می تواننـد‬ ‫الومینیومـی و انـواع کنتـور ت ‬ ‫نسـبت بـه خریـد اسـناد مزایـده از روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/03‬لغایـت روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/09‬بـه روش زیـر اقـدام فرماینـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام کاال‬ ‫مقدار‬ ‫واحد‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫سیم مسی اسقاط‬ ‫‪100.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪6.545.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اهن االت اسقاط‬ ‫‪21.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪210.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میلگرد و خاموت اسقاط‬ ‫‪40.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪420.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لوازم الومینیومی اسقاط‬ ‫‪3.077‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪130.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مینی بوساسقاط‬ ‫‪1‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ترانس جریان اسقاطی‬ ‫‪206‬‬ ‫عدد‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کنتور تک فاز دیجیتال اسقاطی‬ ‫‪10.512‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫کنتور سه فاز دیجیتالی اسقاط‬ ‫‪619‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫کنتور تک فاز اسقاطی‬ ‫‪9.083‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪10‬‬ ‫کنتور سه فاز اسقاطی‬ ‫‪446‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪11‬‬ ‫فیوز متفرقه اسقاطی‬ ‫‪2.917‬‬ ‫عدد‬ ‫‪15.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کابل اسقاط فشار ضعیف‬ ‫‪34.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪1.000.000.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سیم الومینیومی اسقاط (مغزدار )‬ ‫‪27.000‬‬ ‫کیلو‬ ‫‪420.000.000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫انواع مقره اسقاط‬ ‫‪45.000‬‬ ‫عدد‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انواع المپ اسقاطی‬ ‫‪92.516‬‬ ‫عدد‬ ‫‪33.000.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫باطری خشک اسقاط یوپی اس‬ ‫‪196‬‬ ‫عدد‬ ‫‪40.000.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خودروی سبک اسقاط‬ ‫‪5‬‬ ‫دستگاه‬ ‫هر دستگاه ‪120.000.000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الستیک رویی در سایزهای مختلف‬ ‫‪129‬‬ ‫حلقه‬ ‫‪3.000.000‬‬ ‫‪400.000.000‬‬ ‫ کلیه مراحل دریافت و بارگذاری پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد ایران است‪.‬‬‫بسـایت سـامانه سـتادایران‪ ،‬اسـناد مزایـده را مشـاهده و اخـذ کننـد‪ .‬الزم اسـت مزایده گـران درصورت عـدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫ جهـت خریـد اسـناد مزایـده‪ ،‬متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه و ‬‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مزایده محق سـازند‪.‬‬ ‫مراحـل ثب ‬ ‫ الزم به توضیح است وزن های اعالمی به صورت تقریب است‪.‬‬‫ً‬ ‫ توضیـح اینکـه فـروش سـیم مسـی اسـقاطی‪ ،‬کابـل فشـار ضعیـف اسـقاط و سـیم الومینیومـی اسـقاط‪ ،‬صرفـا بـه شـرکت های تولیـدی سـیم و کابـل و یـا ذوب فلـزات صـورت خواهـد گرفـت‪.‬‬‫یسـت‪.‬‬ ‫یکـه پیشـنهاددهنده شـخص حقیقـی باشـد‪ ،‬ارائـه نامـه نمایندگـی محضـری از سـوی شـرکت های تولیـدی سـیم و کابـل و یـا ذوب فلـزات الزام ‬ ‫درصورت ‬ ‫ً‬ ‫ برنده مزایده انواع کنتورهای اسقاط بایستی قبل از بارگیری در محوطه انبار مرکزی شرکت توزیع‪ ،‬نسبت به اوراق نمودن تمامی کنتورهای مربوطه اقدام کرده و بعدا با نظارت نمایندگان‬‫دفتر حراسـت نسبت به بارگیری اقدام کند‪.‬‬ ‫ حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده انها با معرفی نامه کتبی‪ ،‬در جلسه مزایده ازاد است‪.‬‬‫زمان و محل برگزاری جلسه مزایده‪ :‬ساعت ‪12‬ظهر روز شنبه مورخه ‪ 1401/03/21‬در اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت‬ ‫محـل تحویـل پا کـت "الـف" (ضمانتنامـه) به صـورت فیزیکـی‪ :‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪11‬صبـح روز شـنبه مورخـه ‪ 1401/03/21‬بـه دبیرخانـه شـرکت بـه ادرس‪ :‬اردبیـل‪ ،‬شـهرک اداری بعثـت‬ ‫(کارشناسـان)‪ ،‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل‪ -‬کدپسـتی ‪ 5613643355‬ارسـال شـود‪.‬‬ ‫ پا کت های "الف" که دیرتر از این مهلت‪ ،‬تسلیم شود دریافت نخواهند شد‪.‬‬‫ً‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬بدون ال ک ومهر و پا کت "الف" و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر بر فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬ضمانتنامه بانکی معتبر دریافت و یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد‪ ،‬ضمانتنامه یا رسید‬‫واریز وجه را تا یک سـاعت قبل از جلسـه مناقصه در پا کت در بسـته به صورت فیزیکی به دبیرخانه سـتاد شـرکت تحویل و رسـید دریافت دارند‪.‬‬ ‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ بهای پیشنهادی‪ ،‬باید به صورت مبلغ کل و مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) تعیین و در سامانه بارگذاری شود‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬‫ پرداخت هزینه چاپ ا گهی های مزایده در جراید‪ ،‬به عهده برندگان مزایده بوده و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ‪ %9‬از برندگان مزایده اخذ خواهد شد‪.‬‬‫زمـان بازدیـد از اجنـاس‪ :‬مزایده گـران می تواننـد اجنـاس را از روز س هشـنبه مورخـه ‪ 1401/03/10‬لغایـت روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/03/17‬در روزهـای غیرتعطیـل و اوقـات اداری (از سـاعت ‪9‬‬ ‫لغایـت ‪ )14‬در انبـار شـرکت واقـع در اردبیـل‪ ،‬اول جـاده نیـار‪ ،‬نیـروگاه بـرق اردبیـل‪ ،‬مجتمـع انبارهای مرکزی رویت کنند‪( .‬در هنگام بازدید‪ ،‬داشـتن فیش واریزی خرید اسـناد به صورت فیزیکی‪،‬‬ ‫یسـت)‪.‬‬ ‫جهـت ارائه بـه نگهبانان انبار الزام ‬ ‫ا گهی مزایده در سایت شرکت توانیر به ادرس ‪ www.tavanir.org.ir‬و سایت شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به ادرس ‪ www.aped.ir‬قابل مشاهده و دسترسی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪01-03/1401‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (رهنی)‬ ‫‪ -1‬ششــدانگ یکبــاب واحــد گاوداری مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان مســکونی و اراضــی مزروعــی بــه پــا ک ثبتی‬ ‫پانــزده فرعــی از صــد و ده اصلــی (‪ 15‬فرعــی از ‪ 110‬اصلــی)‬ ‫واقع در مزرعه اسماعیل اباد بخش ‪ 5‬نهبندان به مساحت ده هزار و صد‬ ‫و بیســت و ســه مترمربــع (‪ 10123‬مترمربع) کــه ذیل ثبــت ‪ 6681‬دفتر ‪42‬‬ ‫صفحه‪ 40‬به نام علیرضا دانش صادر و تسلیم شده است و حدود اربعه ان‬ ‫ً‬ ‫عبارتند از‪ :‬شماال‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬اول دیواری ست به طول (‪ )11/00‬یازده‬ ‫متر به اراضی موات‪ ،‬دوم دیواری ســت به طول (‪ )26/00‬بیســت و شــش‬ ‫متر به اراضی موات‪ ،‬ســوم درب و دیواری ســت به طول (‪ )52/00‬پنجاه و‬ ‫ً‬ ‫دو متر به راه؛ شرقا‪ :‬دیواری ست به طول (‪ )114/80‬یکصد و چهارده متر و‬ ‫ً‬ ‫هشتاد سانتیمتر به اراضی مرتعی؛ جنوبا‪ :‬درب و دیوار به طول (‪)83/40‬‬ ‫ً‬ ‫هشتاد و سه متر و چهل سانتیمتر به کانال و جاده اسماعیل اباد؛ غربا‪ :‬در‬ ‫شش قسمت که قسمت چهارم ان شمالی‪ ،‬قسمت دوم ان جنوبی ست‪،‬‬ ‫اول (محل درب و دیواری ست) به طول (‪ )94/50‬نود و چهار متر و پنجاه‬ ‫ســانتیمتر به راهرو‪ ،‬دوم (محل درب و دیواری ســت) به طول (‪ )1/50‬یک‬ ‫متر و پنجاه سانتیمتر به راهرو‪ ،‬سوم (محل درب و دیواری ست) به طول‬ ‫(‪ )2/00‬دو متر به راهرو‪ ،‬چهارم (محل درب و دیواری ست) به طول (‪)1/40‬‬ ‫یک متر و چهل سانتیمتر به راهرو؛ پنجم (محل درب و دیواری ست) به‬ ‫طول (‪ )14/50‬چهارده متر و پنجاه سانتیمتر به راهرو‪ ،‬ششم (محل درب و‬ ‫دیواری ست) به طول (‪ )9/00‬نه متر به راهرو‪ .‬فاقد حقوق ارتفاقی‪.‬‬ ‫‪ -2‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی بــه پال ک ثبتــی نــوزده فرعی از‬ ‫صــد و ده اصلــی (‪ 19‬فرعــی از ‪ 110‬اصلــی) واقــع در مزرعــه اســماعیل اباد‬ ‫بخــش ‪ 5‬نهبنــدان به مســاحت چهارصد و نود هزار و ششــصد و پنجاه و‬ ‫شــش (‪ )490656‬مترمربــع که ذیل ثبت ‪ 7155‬دفتــر ‪ 45‬صفحه ‪ 265‬به‬ ‫نام علیرضا دانش صادر و تســلیم شــده اســت و حدود اربعــه ان عبارتند‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫از‪ :‬شــماال‪ :‬بــه طول ‪ 130‬متر مرزی ســت به جــوی و راه عام؛ شــرقا‪ :‬به طور‬ ‫شکسته اول به طول ‪ 200‬متر مرزی ست به جوی عام‪ ،‬دوم به طول ‪377‬‬ ‫متر‪ ،‬سوم که شمالی ست به طول ‪ 520‬متر مرزی ست به اراضی ورثه ا کرم‬ ‫خان ساالری باقیمانده ‪ 110‬اصلی‪ ،‬چهارم به طول ‪ 160‬متر‪ ،‬پنجم و ششم‬ ‫که جنوبی ســت به طول هــای ‪ 100‬متر و ‪ 214‬متر‪ ،‬هفتم که غربی ســت به‬ ‫طــول ‪ 193‬متر‪ ،‬هشــتم که جنوبی ســت به طول ‪ 129‬متر‪ ،‬نهــم و دهم به‬ ‫طور شکســته به طول های ‪ 215/5‬متر و ‪ 80‬متر مرزی ست به زمین ورثه‬ ‫ً‬ ‫رنجبر باقیمانده‪ 110‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬اول به طول‪ 120‬متر‪ ،‬دوم که غربی ست‬ ‫بــه طول ‪ 110‬متر‪ ،‬ســوم بــه طول ‪ 490‬متر‪ ،‬چهارم به طور غیرمســتقیم به‬ ‫ً‬ ‫طول ‪ 70‬متر مرزی ست به اراضی نخعی باقیمانده ‪ 110‬اصلی؛ غربا‪ :‬به طور‬ ‫غیرمســتقیم اول به طول ‪ 360‬متر مرزی ســت به اراضی ملی پال ک ‪778‬‬ ‫اصلی و قســمتی از ‪ 528‬اصلی مرتع اســماعیل اباد‪ ،‬دوم به طول ‪ 630‬متر‬ ‫مرزی ست به حریم جاده قدیم زاهدان بیرجند‪ .‬فاقد حقوق ارتفاقی‪.‬‬ ‫‪ -3‬ششــدانگ یــک قطعــه زمین مزروعی بــه پال ک ثبتی هجــده فرعی از‬ ‫صد و ده اصلی (‪ 18‬فرعی از ‪ 110‬اصلی) واقع در مزرعه اسماعیل اباد بخش‬ ‫‪ 5‬نهبنــدان به مســاحت صــد و دو هزار و ســی و هفت مترمربــع (‪102037‬‬ ‫مترمربع) که ذیل ثبت ‪ 7154‬دفتر ‪ 45‬صفحه ‪ 262‬به نام علیرضا دانش‬ ‫ً‬ ‫صادر و تســلیم شــده اســت و حــدود اربعه ان عبارتنــد از‪ :‬شــماال‪ :‬به طور‬ ‫غیرمســتقیم و منکســر بــه طول هــای ‪ 64/5‬و ‪ 180‬و ‪ 240‬متر مرزی ســت‬ ‫به اراضی ملی شــده پال ک های ‪ 778‬اصلی و قســمتی از ‪ 528‬اصلی مرتع‬ ‫ً‬ ‫اســماعیل اباد؛ شــرقا‪ :‬به طول ‪ 250‬متر مرزی ست به حریم جاده زاهدان‬ ‫ً‬ ‫بیرجند؛ جنوبا‪ :‬به طور شکسته اول به طول‪ 231‬متر‪ ،‬دوم به طول‪ 21‬متر‬ ‫مرزی ستبهراهقدیممیغان‪،‬سوم کهشمالی ستبهطول‪ 81‬متر‪،‬چهارم‬ ‫که غربی ست به طول ‪ 114/80‬متر‪ ،‬پنجم و ششم و هفتم که جنوبی ست‬ ‫به طول های ‪ 52‬و ‪ 26‬و ‪ 11‬متر‪ ،‬هشتم و نهم که شرقی ست به طول های‬ ‫‪ 23/5‬و ‪ 64/5‬متر مرزی ست به باغ منزل علیرضا دانش پال ک‪ 15‬فرعی از‬ ‫‪ 110‬اصلی‪ ،‬دهم به طول ‪ 29‬متر‪ ،‬یازدهم به طول ‪ 16/5‬متر که شرقی ست‬ ‫بــه پــا ک مرقــوم‪ ،‬دوازدهــم بــه طــول ‪ 138‬متر مرزی ســت بــه خانه های‬ ‫ً‬ ‫ســازمانی باقیمانــده ‪ 110‬اصلــی؛ غربا‪ :‬به طور غیرمســتقیم و شکســته به‬ ‫طول های‪ 93/5‬متر و‪ 18‬متر و‪ 50‬متر مرزی ست به اراضی دوست محمد‬ ‫جان ساالری و متقاضی از پال ک مذکور‪ .‬فاقد حقوق ارتفاقی‪.‬‬ ‫‪ -4‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پال ک ثبتی بیست و سه فرعی از‬ ‫صد و ده اصلی (‪ 23‬فرعی از ‪ 110‬اصلی) واقع در مزرعه اسماعیل اباد بخش‬ ‫‪ 5‬نهبندان به مساحت سی و هشت هزار و هفتاد و سه مترمربع (‪38073‬‬ ‫مترمربع)ذیلثبت‪ 7149‬دفتر ‪ 45‬صفحه‪ 247‬بهنامعلیرضادانشصادر‬ ‫ً‬ ‫و تسلیم شده است و حدود اربعه ان عبارتند از‪ :‬شماال‪ :‬اول به طول ‪230‬‬ ‫متــر مرزی ســت به باقیمانــده ‪ 110‬اصلی زمین ورثه اســداله خــان‪ ،‬دوم به‬ ‫ً‬ ‫طول‪ 215‬متر مرزی ست به اراضی مرتعی باقیمانده‪ 778‬اصلی؛ شرقا‪ :‬به‬ ‫ً‬ ‫طــول ‪ 235‬متر مرزی ســت به اراضی مرتعی پــا ک ‪ 778‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬به‬ ‫ً‬ ‫طول‪ 270‬متر مرزی ست به باقیمانده‪ 110‬اصلی زمین علی رنجبر؛ غربا‪ :‬به‬ ‫طول ‪ 213‬متر مرزی ست به اراضی مرتعی پال ک ‪ 778‬اصلی‪ .‬فاقد حقوق‬ ‫ارتفاقی‪.‬‬ ‫‪ -5‬ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیســات گاوداری به پال ک‬ ‫ثبتــی بیســت و دو فرعــی از صــد و ده اصلــی (‪ 22‬فرعــی از ‪ 110‬اصلی) واقع‬ ‫در مزرعــه اســماعیل اباد بخش ‪ 5‬نهبندان به مســاحت هزار و هشــتصد‬ ‫و هفــت مترمربــع (‪ 1807‬مترمربــع) که ذیــل ثبــت ‪ 7148‬دفتر ‪ 45‬صفحه‬ ‫‪ 244‬به نام علیرضا دانش ســند صادر و تســلیم شده است و حدود اربعه‬ ‫ً‬ ‫ان عبارتنــد از‪ :‬شــماال‪ :‬به طول ‪ 19‬متر مرزی ســت به باقیمانده ‪ 110‬اصلی‬ ‫ً‬ ‫زمیــن حاجی ســاالری؛ شــرقا‪ :‬اول به طول ‪ 3‬متــر‪ ،‬دوم به طول ‪ 3‬متر که‬ ‫شمالی ست‪ ،‬سوم به طول ‪ 12‬متر‪ ،‬چهارم به طول ‪ 5‬متر که شمالی ست‪،‬‬ ‫ششم به طول‪9‬متر که شمالی ست‪ ،‬هفتم به طول‪ 6‬متر‪ ،‬هشتم به طول‬ ‫‪ 1‬متــر که جنوبی ســت‪ ،‬نهم به طــول ‪ 3/5‬متر‪ ،‬دهم به طــول ‪ 28/5‬متر‬ ‫ً‬ ‫مرزی ست به باقیمانده‪ 110‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬به طول‪ 31‬متر مرزی ست به راه‬ ‫ً‬ ‫اختصاصی؛ غربا‪ :‬به طول‪ 63‬متر مرزی ست به باقیمانده‪ 110‬اصلی‪ .‬فاقد‬ ‫حقوقارتفاقی‪.‬‬ ‫‪ -6‬ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ســاختمان قدیمی به پال ک‬ ‫ثبتــی بیســت و یک فرعــی از صد و ده اصلــی (‪ 21‬فرعــی از ‪ 110‬اصلی) واقع‬ ‫در مزرعه اســماعیل اباد بخش ‪ 5‬نهبندان به مســاحت دوازده هزار و صد‬ ‫و پانــزده مترمربــع (‪ 12115‬مترمربــع) کــه ذیل ثبــت ‪ 7150‬دفتر ‪ 45‬صفحه‬ ‫‪ 250‬به نام علیرضا دانش سند صادر و تسلیم شده است به حدود اربعه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شماال‪ :‬به طول‪ 90‬متر مرزی ست به جوی عام؛ شرقا‪ :‬به طور شکسته اول‬ ‫به طول ‪ 18‬متر‪ ،‬دوم به طول ‪ 63‬متر دیواری ست به باقیمانده پال ک ‪110‬‬ ‫اصلی‪ ،‬ســوم به طول ‪ 5‬متر دیواری ســت به راهرو اختصاصی‪ ،‬چهارم که‬ ‫جنوبی ست به طول‪ 3‬متر‪ ،‬هفتم به طول‪ 27‬متر‪ ،‬هشتم به طول‪25/5‬‬ ‫ً‬ ‫متر‪ ،‬نهم به طول ‪ 17‬متر دیواری ســت به باقیمانده ‪ 110‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬در‬ ‫سه قسمت اول به طول ‪ 71‬متر‪ ،‬دوم که شرقی ست به طول ‪ 5‬متر‪ ،‬سوم‬ ‫ً‬ ‫بــه طول ‪ 19‬متر دیواری ســت به باقیمانــده ‪ 110‬اصلی؛ غربا‪ :‬بــه طول ‪164‬‬ ‫متر مرزی ســت به زمین حســین رنجبر باقیمانده ‪ 110‬اصلی‪ .‬فاقد حقوق‬ ‫ارتفاقی‪.‬‬ ‫‪ -7‬ششدانگ یک قطعه زمین پال ک ثبتی یک فرعی از هفتصد و هفتاد و‬ ‫هشت اصلی (‪ 1‬فرعی از ‪ 778‬اصلی) واقع در مرتع اسماعیل اباد و قسمتی‬ ‫از پــا ک پانصــد و بیســت و هشــت اصلــی (‪ 528‬اصلی) واقــع در بخش ‪5‬‬ ‫نهبنــدان بــه مســاحت چهارده هــزار و پانصــد مترمربــع (‪ 14500‬مترمربع)‬ ‫انتقالی از سازمان جنگل ها و مراتع کشور به موجب سند قطعی‪-73690‬‬ ‫‪ 1385/05/30‬دفترخانــه ‪ 4‬بیرجنــد بــه نــام علیرضا دانش ســند صادر و‬ ‫ً‬ ‫تســلیم شــده اســت با حدود اربعه‪ :‬شــماال‪ :‬به طول ‪ 80‬متر مرزی ست به‬ ‫ً‬ ‫باقیمانــده پال ک ‪ 778‬اصلی؛ شــرقا‪ :‬در دو قســمت اول به طــول ‪ 80‬متر‪،‬‬ ‫دوم به طور مورب و مایل به طول ‪ 210‬متر مرزی ست به باقیمانده پال ک‬ ‫ً‬ ‫‪ 778‬اصلی فاقد ضلع جنوب؛ غربا‪ :‬در سه قسمت به طول های ‪ 110‬متر و‬ ‫‪ 55‬متر و ‪ 125‬متر مرزی ست به اراضی باقیمانده پال ک ‪ 778‬اصلی‪ .‬فاقد‬ ‫حقوقارتفاقی‪.‬‬ ‫نظریهکارشناسی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پــا ک ‪ 15‬فرعــی به مســاحت ‪ 10123‬مترمربع به صــورت باغ محصور با‬ ‫دیــوار خشــت و گل مشــتمل بــر یکباب گاوداری و ســاختمان مســکونی‬ ‫دارای حــدود ‪ 320‬اصلــه درختان پســته حدود ‪ 22‬اصلــه درختان کاج با‬ ‫سیســتم ابیاری زیرســطحی با ســاختمان کارگری‪ ،‬انبار و گاوداری (ارزش‬ ‫ابیاری زیرســطحی کل مزرعه در ردیف ‪ 3‬محاسبه شــده است) لذا ارزش‬ ‫اراضی و ســاختمان ‪ 3.000.000.000‬ریال (ســه میلیارد ریال) و ارزش اشجار‬ ‫ً‬ ‫‪ 800.000.000‬ریال (هشتصد میلیون ریال) جمعا به ارزش‪3.800.0000.000‬‬ ‫ریال (سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ارزیابی شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پال ک ‪ 19‬فرعی به مساحت ‪ 490656‬مترمربع اراضی بندسار با انتقال‬ ‫اب به طول تقریبی‪ 200‬متر و سیستم ابیاری زیرسطحی (ارزش انتقال اب‬ ‫و سیستم ابیاری در کل پال ک ها جدا گانه در بند ‪ 3‬محاسبه شده است)‬ ‫لذا ارزش زمین و بندسار این پال ک ‪ 2.000.000.000‬ریال (دو میلیارد ریال)‬ ‫براورد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پال ک‪ 18‬فرعی به مساحت‪ 102037‬مترمربع داخل پال ک چاه موتور با‬ ‫مدار ‪12‬شبانه روز‪،‬استخر ذخیرهاب‪،‬ایستگاهپمپاژ‪،‬فیلتراسیون‪،‬سیستم‬ ‫ابیاری زیرســطحی و درختان پســته در دو قطعه حدود ‪ 810‬و ‪ 2300‬اصله‬ ‫ً‬ ‫جمعا ‪ 3110‬اصله درخت پســته حدود ‪ 14‬ســاله لذا عالوه بر قیمت اراضی‬ ‫و اشجار پال ک چاه موتور و سیستم ابیاری و لوله گذاری اصلی و فرعی کل‬ ‫مزرعه در این پال ک به شرح ذیل ارزیابی شد‪:‬‬ ‫ارزیابیاشجار پسته‪7.775.000.000‬ریال(هفتمیلیاردوهفتصدوهفتاد‬ ‫و پنج میلیون ریال) و ارزش اراضی با توجه به مساحت ‪ 1.000.000.000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫(یکمیلیاردریال)جمعاارزشاشجار و اراضیپال ک‪ 8.775.000.000‬ریال‬ ‫(هشت میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫چــاه موتــور ســاعتی ‪ 200.000.000‬ریال (دویســت میلیون ریــال) مبلغ کل‬ ‫‪ 57.600.000.000‬ریــال (پنجــاه و هفت میلیارد و ششــصد میلیــون ریال)‬ ‫ارزیابیشد‪.‬‬ ‫سیســتم ابیاری زیرســطحی شــامل انتقــال اب لوله های اصلــی و فرعی‪،‬‬ ‫اتصاالت‪ ،‬اســتخر‪ ،‬ایســتگاه پمپاژ و متعلقات در کل مزرعه با اســتعالم از‬ ‫اداره اب و خا ک جهاد کشاورزی‪ 16.733.000.000‬ریال (شانزده میلیارد و‬ ‫هفتصد و سی و سه میلیون ریال) ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬پال ک ‪ 23‬فرعی به مساحت ‪ 38073‬مترمربع اراضی بندسار زراعی به‬ ‫ارزش‪ 760.000.000‬ریال (هفتصد و شصت میلیون ریال) ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬پال ک‪ 22‬فرعی به مساحت‪ 1807‬مترمربع طبق سند در بافت قدیمی‬ ‫خانه های روستا مشتمل بر سالن های مخروبه با مصالح خشت و گل به‬ ‫ارزش‪ 180.000.000‬ریال (صد و هشتاد میلیون ریال) براورد می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬پال ک‪ 21‬فرعی به مساحت‪ 12115‬مترمربع در بافت قدیمی خانه های‬ ‫روستامشتملبر ساختمانمخروبهمسکونی کارگریقدیمیبهمساحت‬ ‫تقریبــی ‪ 200‬مترمربــع با مصالح خشــت و گل بــه ارزش ‪ 260.000.000‬ریال‬ ‫(دویست و هشت میلیون ریال) ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬پــا ک ‪ 1‬فرعــی بــه مســاحت ‪ 14500‬مترمربــع اراضــی زراعــی بــه ارزش‬ ‫‪ 290.000.000‬ریال (دویست و نود میلیون ریال) براورد می شود‪.‬‬ ‫ارزیابی و قیمت گذاری‪ 7‬پال ک‪:‬‬ ‫بــا بررســی و مشــاوره بــا همــکاران و اســتعالم از اداره اب و خــا ک جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬بــا لحــاظ جمیــع جهــات و مدنظــر قــراردادن عوامل موثــر در‬ ‫کهــای‬ ‫قیمت گــذاری در شــرایط فعلــی‪ ،‬مجمــوع پال ‬ ‫فوق الذکر مورد اســتعالم با چاه موتور و سیستم ابیاری‬ ‫زیرســطحی در کل مزرعه مبلغ ‪ 90.398.000.000‬ریال‬ ‫(نود میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون ریال معادل نه میلیارد و سی و‬ ‫نه میلیون و هشتصد هزار تومان) ارزیابی و اعالم می شود‪.‬‬ ‫بــه موجــب ســند رهنــی و شــرطی شــماره ‪1394/10/12-33025‬‬ ‫تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 7‬بیرجنــد در قبــال مبلــغ‬ ‫‪ 17.947.289.529‬ریالبهانضمامخسارتتاخیر تازمانوصولدر رهن‬ ‫بانک سپه بیرجند قرار گرفته است‪ ،‬چون متعدین ظرف مدت مندرج در‬ ‫سند‪،‬بهتعهداتخویشعملنکرده‪،‬بانکسپهبیرجندبهعنوانمرتهن‬ ‫مســتند به ماده ‪ 34‬اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند‬ ‫راجــع به وصــول مبلــغ ‪ 15.758.412.964‬ریال طلب خویش به شــرح‪:‬‬ ‫مبلغ ‪ 13.515.453.154‬ریال اصل طلب و مبلغ ‪ 1.311.676.258‬ریال‬ ‫خسارتتاخیر تادیهتاروز درخواست‪ 1395/10/18‬بهانضمامروزانهمبلغ‬ ‫‪ 8.707.567‬ریــال خســارت تاخیر تــا روز وصول‪ ،‬تقاضای صدور اجرائیه‬ ‫بر علیه علیرضا دانش و معصومه گرایلی و شــهرک های صنعتی خراسان‬ ‫جنوبیو الههبیکیو شرکتنگینشهر کاجو احسانبیکیو مهساذا کری‬ ‫را نمــوده که پرونده ای تحت کالســه ‪ 9500464‬در این خصــوص نزد اداره‬ ‫اجرایاسنادرسمیبیرجندتشکیلشدهاست‪.‬پساز ابالغمفاداجرائیه‪،‬‬ ‫نظر بهاینکهمحلوقوعوثائقدر حوزهثبتیشهرستاننهبنداناست‪،‬به‬ ‫استناد مواد‪ 30‬و ‪ 31‬ائین نامه اجرا‪ ،‬پیگیری عملیات اجرایی و ‪ ...‬به واحد‬ ‫اجرا ثبت اسناد و امال ک نهبندان نیابت عطا شده است‪.‬‬ ‫ارزیابــی پال ک هــای فوق پس از رســیدگی بــه اعتراضــات واصله‪ ،‬قطعیت‬ ‫یافتــه اســت و مزایــده در روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1401/03/22‬از ســاعت‬ ‫‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر در محل اداره اجرای اســناد رســمی نهبندان واقع در‬ ‫تقاطــع بلــوار اســتقالل و معلم‪ ،‬از طریــق مزایده به فروش خواهد رســید‪.‬‬ ‫مزایــده حضــوری و نقــدی از مبلغ ارزیابی شــده فوق شــروع و به باالترین‬ ‫قیمت پیشــنهادی وا گذار می شــود‪ .‬اشــخاص با تودیــع ده درصد مبلغ‬ ‫پایــه بــه شــماره حســاب ‪ IR700100004080013207955749‬بــا شناســه‬ ‫‪ 949108500100000000003051400073‬حــق شــرکت در مزایــده را خواهنــد‬ ‫داشــت و خریــدار یا نماینــده قانونی وی مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ‬ ‫فــروش را ظــرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده اجرایی‬ ‫تودیع کند‪ .‬درغیراینصورت مبلغ ده درصد مذکور‪ ،‬قابل استرداد نبوده و‬ ‫بهحسابخزانهدولتمنظور خواهدشدو عملیاتفروشاز درجهاعتبار‬ ‫ساقط و مزایده تجدید می شود‪ .‬الزم به ذکر است که بستانکار اعالم کرده‬ ‫کــه امال ک مورد وثیقه‪ ،‬فاقد بیمه اســت‪ .‬پرداخــت بدهی های مربوط به‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای‬ ‫انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره‪ ،‬تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم‬ ‫از اینکه رقم قطعی ان معلوم شــده یا نشــده باشد‪ ،‬به عهده برنده مزایده‬ ‫اســت که درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق به‬ ‫خریدار مسترد خواهد شد‪ .‬حقوق دولتی به شرح ماده‪ 40‬ائین نامه اجرا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نقدا وصول و نســیه فقط راجع به طلب بســتانکار با موافقت بانک ســپه‬ ‫بیرجند و نسبت به مازاد با موافقت راهن جایز است‪ .‬هرگاه متعهدین تا‬ ‫قبلاز تنظیمصورتجلسهمزایده‪،‬اقدامبهپرداختیاتعیینتکلیفبدهی‬ ‫خویش کنند‪ ،‬یا نسبت به عملیات اجرائی اعتراضی واصل شود‪ ،‬از انجام‬ ‫ً‬ ‫مزایده خودداری می شود‪ .‬ضمنا این ا گهی پس از تایید نهایی در سایت‬ ‫ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫محلی ست‪.‬‬ ‫م الف ‪1111‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323196‬‬ ‫واحداجرایاسنادرسمیشهرستاننهبندان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2506‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اطالعیه شرکت مخابرات استان‬ ‫شـرکت مخابـرات گلسـتان در اطالعیـه ای خبـر از اختلال در برخـی از‬ ‫شـماره های مشـترکین تلفـن ثابـت شـهر گـرگان داد‪ .‬دراین اطالعیـه امـده‬ ‫اسـت؛ باتوج هبـه بـروز مشـکل سـخت افزاری در سـوییچ تلفـن ثابـت مرکـز‬ ‫تلفـن ولیعصـر ؟جع؟ در گـرگان‪ ،‬برخـی از شـماره های مشـترکین تلفـن ثابـت‬ ‫ششـماره‬ ‫ششـماره های ‪ ۳۲۵۲‬و ‪ ۳۲۵۳‬دراین مرکـز و همچنیـن پی ‬ ‫بـا پی ‬ ‫‪ ۳۲۲۶‬در مرکـز شـهید صلبـی و ‪ ۳۲۱۶۰‬و ‪ ۳۲۱۶۱‬در مرکـز امام رضـا؟ع؟ تـا‬ ‫اطلاع ثانـوی بـا اختلال مواجـه اسـت‪ .‬ارتبـاط ازطریـق تلفن ثابت با مشـکل‬ ‫همـراه اسـت و کارشناسـان مشـغول رفـع مشـکالت به وجود امـده هسـتند‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫برگزاری جلسه ستاد توانمندسازی محالت کم برخوردار‬ ‫دکتر قالیباف در غرفه ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫مجلس در حوزه قانون گذاری‬ ‫یاریگر صنعت فوالد است‬ ‫پرداخت ‪ ۵۰۰۰‬فقره تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به مددجویان‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان از پرداخـت ‪ ۴۹۱۱‬فقـره تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه ضـروری‪ ،‬درمانـی و ودیعـه مسـکن بـه مددجویـان در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد‪ .‬عیسـی بابایـی گفـت‪« :‬وا مهـای ضـروری بـرای حـل‬ ‫یشـده‬ ‫مشـکالت و گره گشـایی از زندگـی مددجویـان و نیازمنـدان پیش بین ‬ ‫اسـت و دراین راسـتا طـی سـال قبـل‪ ۲۶۵۶ ،‬فقـره وام کارگشـایی از صنـدوق‬ ‫امـداد والیـت به مبلـغ ‪ ۱۷‬میلیـارد و ‪40‬میلیون تومـان و ‪ ۱۳۰۱‬فقـره وام‬ ‫کهـای مهـر ایـران و رسـالت به مبلـغ ‪ ۱۰‬میلیـارد و‬ ‫کارگشـایی ازطریـق بان ‬ ‫‪ ۹۴۹‬میلیون تومـان بـه مددجویـان تحت حمایـت اسـتان پرداخـت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬به منظـور کمـک بـه تامیـن مسـکن و ودیعـه مسـکن خانواد ههـای‬ ‫تحت حمایـت ‪ ۲۰۶‬فقـره از محـل صنـدوق امـداد والیـت به مبلغ سـه میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومـان‪ ۵۹ ،‬فقـره از محـل بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران‬ ‫به مبلـغ یک میلیـارد و ‪ ۵۳‬میلیون تومـان‪ ۱۴۳ ،‬فقـره از محـل بانـک مسـکن‬ ‫به مبلـغ سـه میلیارد و ‪ ۸۹۲‬میلیون تومـان و پنج فقـره نیـز ازطریـق بانـک‬ ‫ملـی به مبلـغ ‪ ۷۵‬میلیون تومـان بـه مددجویـان پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬او‬ ‫گفـت‪ ۳۴۸« :‬فقـره وام درمانـی به مبلـغ دومیلیـارد و ‪ ۷۸۰‬میلیون تومـان از‬ ‫صنـدوق امـداد والیـت‪ ۱۶۳ ،‬فقـره به مبلـغ دومیلیـارد و ‪ ۲۹۸‬میلیون تومـان‬ ‫از بانـک مسـکن و ‪ ۳۰‬فقـره وام به مبلـغ ‪ ۵۷۰‬میلیون تومـان از بانـک ملـی‬ ‫ً‬ ‫بـه مددجویـان پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مجموعـا وا مهـای‬ ‫نمـدت ‪ ۴۹۱۱‬فقـره‬ ‫تشـده ضـروری‪ ،‬درمـان و ودیعـه مسـکن طـی ای ‬ ‫پرداخ ‬ ‫کهـای مهـر ایـران‪ ،‬رسـالت‪ ،‬ملـی و‬ ‫ازسـوی صنـدوق امـداد والیـت و بان ‬ ‫مسـکن بـا اعتبـار ‪ ۴۲‬میلیـارد و ‪ ۵۷‬میلیون تومـان بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز طرح ضربتی نظارت بر فعالیت نانوایی ها‬ ‫معاونهماهنگیامور اقتصادیاستاندار گلستان‬ ‫از اغـاز طـرح ضربتـی نظـارت بر فعالیـت نانوایی ها‬ ‫در گلسـتان خبر داد‪ .‬سـید محمد دهنوی گفت‪:‬‬ ‫«طبـق جلسـه ای کـه با اتحادیـه خبازان داشـتیم‪،‬‬ ‫واحدهای نانوایی مکلف شدند ساعت و روزهای‬ ‫فعالیت را در مقابل نانوایی و محل قابل مشاهده‬ ‫بـرای عمـوم نصـب کننـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬همچنیـن طبـق تصمیـم گرفت هشـده‪،‬‬ ‫یهـا ب هصـورت شـناور خواهـد بـود تا سـاعات بیشـتری پخت‬ ‫سـاعت کار نانوای ‬ ‫نـان در سـطح شـهرهای اسـتان انجـام شـود و مـردم بـا ارامش خاطر بیشـتری‬ ‫نان تهیه کنند»‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان می گوید‪:‬‬ ‫«تعـداد تی مهـای نظارتـی نیـز بیشـتر شـده و بـا دقـت بیشـتری بـر فعالیـت‬ ‫یهـا نظـارت خواهنـد کرد»‪ .‬دهنـوی گفت‪« :‬انتظار ما از مردم این اسـت‬ ‫نانوای ‬ ‫دراین فراینـد نظـارت بـه ما کمک کنند و درصورت مشـاهده تخلف بخصوص‬ ‫یهـای خودسـرانه‪ ،‬موضـوع را ازطریـق‬ ‫یهـا و تعطیل ‬ ‫در سـاعات فعالیـت نانوای ‬ ‫سـامانه تلفنـی ‪ ۱۲۴‬و ‪ ۱۳۵‬بـه مـا گزارش کنند»‪ .‬او گفت‪« :‬گشـت های مشـترک‬ ‫و مسـتقل دسـتگاه های نظارتی به صورت مسـتمر در شـهرهای اسـتان فعال‬ ‫هسـتند و رونـد نظارتـی را با قدرت بیشـتری پیگیـری می کنند»‪.‬‬ ‫افزایش دما؛ و هشدار حریق در جنگل ها و مراتع‬ ‫یبـر افزایـش دمـا‪ ،‬اداره کل منابع طبیعـی و‬ ‫طـی اعلام وضعیـت جـوی مبن ‬ ‫لهـا و مراتـع هشـدار داد‪.‬‬ ‫ابخیـزداری اسـتان گلسـتان نسـبت بـه حریـق جنگ ‬ ‫اداره کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان گلسـتان اعلام کـرد؛ طبـق اعلام‬ ‫هواشناسـی در روزهـای اینـده شـاهد افزایـش دمـا بـوده کـه هشـداری بـرای‬ ‫لهـا و مراتـع اسـت‪ .‬این وضعیـت تـا اخر هفتـه در اسـتان ادامه‬ ‫حریـق در جنگ ‬ ‫خواهد داشت‪ .‬طی بررسی های صورت گرفته از وضعیت جوی هوا از دوشنبه‬ ‫‪ ۲‬خردادماه تا پایان هفته‪ ،‬استان با افزایش نسبی دما‪ ،‬وزش باد گرم و کاهش‬ ‫لهـا و‬ ‫رطوبـت مواجـه خواهـد شـد کـه احتمـال وقـوع حریـق در سـطح جنگ ‬ ‫مراتع را باال خواهد برد‪ .‬عوامل حفاظتی و تجهیزات منابع طبیعی اماده باش‬ ‫شسـوزی در هراندازه ای‬ ‫هسـتند‪ .‬هم اسـتانی ها درصورت مشـاهده هرگونه ات ‬ ‫با شماره تماس های رایگان ‪ ۱۵۰۴‬و ‪ ۱۳۹‬تماس بگیرند تا دراسر ع وقت جلوی‬ ‫قهـای احتمالی گسـتره گرفته شـود‪.‬‬ ‫حری ‬ ‫دستگیری سارق کابل برق در علی اباد کتول‬ ‫فرمانـده انتظامـی علی ابـاد کتـول از دسـتگیری سـارق کابـل بـرق بـا پنج فقـره‬ ‫سرقت خبر داد‪ .‬سرهنگ الیاس تازیکه گفت‪« :‬در پی وقوع چندفقره سرقت‬ ‫سـیم و کابـل بـرق در شهرسـتان‪ ،‬رسـیدگی بـه موضـوع در دسـتورکار مامـوران‬ ‫پلیـس ا گاهـی قـرار گرفـت‪ .‬بـا اشـراف اطالعاتـی پلیس‪ ،‬متهم شناسـایی و پس‬ ‫از کسب مجوز قضائی طی عملیاتی دستگیر شد»‪ .‬این مقام انتظامی گفت‪:‬‬ ‫«متهم در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت کابل برق در شهرستان اعتراف‬ ‫کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا مجرمـان برابـر قانـون برخـورد خواهد شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت رکورد ماهیانه تولید و جذب چدن مذاب‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬تالشـگران بخش های کـوره بلند‬ ‫و فوالدسـازی ذوب اهن اصفهان موفق شدند‬ ‫در اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬رکـورد جدیـدی در‬ ‫تولید و جذب چدن مذاب به ثبت برساندند‪.‬‬ ‫مهـرداد توالییـان؛ معـاون بهر هبـرداری شـرکت‬ ‫بابیان اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی‪،‬‬ ‫زغـال و کک بـر قیمـت تما مشـده محصـوالت‬ ‫تاثیـر دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا افزایش قیمت مـواد اولیه و حامل های انـرژی‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهـان بـا برنامه ریزهـای علمـی‪ ،‬افزایـش بهـره وری و تولیـد به ویـژه افزایـش‬ ‫تولیـد چـدن را در دسـتورکار قـرار داد کـه خوشـبختانه بـا تلاش همـکاران در‬ ‫شهـا‪ ،‬موفـق شـدیم بـا تولیـد ‪ ۲۶۱‬هزارتـن چـدن‬ ‫بخـش کـوره بلنـد و سـایر بخ ‬ ‫مذاب در اردیبهشت ماه‪ ،‬سقف تولید ماهانه این محصول را افزایش دهیم»‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شـرکت بابیان اینکه بیشـترین مقدار تولید چدن در تاریخ‬ ‫ذوب اهن اصفهان در اردیبهشـت ماه امسـال رقم خورد افزود‪« :‬این موفقیت‬ ‫بـا مصـرف بهینـه کک در کـوره بلندهـا‪ ،‬حاصـل شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫در نیمه دوم ‪ ۱۴۰۰‬کنورتورهای فوالدسـازی تعمیرات و بازسـازی شـدند افزود‪:‬‬ ‫«بـا ایـن تعمیـرات ظرفیـت جـذب چـدن در بخـش فوالدسـازی افزایـش یافت‬ ‫و باعـث شـد در اردیبهشـت ماه امسـال‪ ،‬رکـورد جدیـدی بـا جـذب ‪ ۲۲۸‬هزارتن‬ ‫چـدن مـذاب دراین بخـش محقـق شـود کـه دودرصـد از برنام ههـای مصـوب‬ ‫تولیدی شرکت بیشتر است»‪ .‬وی از ارزش افزوده ‪ ۴۰۰۰‬تومانی فوالد نسبت به‬ ‫چدن خبر داد و تا کید کرد‪« :‬ذوب اهن اصفهان عالوه بر افزایش مقدار تولید‪،‬‬ ‫بر محصوالت با ارزش افزوده بیشتر تمرکز دارد و دراین راستا برنامه ریزی کردیم‬ ‫نبـار فـوالد ویـژه شـمش ‪ C60‬تولیـد کنیم تا بیش ازپیش‪ ،‬سـوددهی‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫محصـوالت شـرکت را افزایـش دهیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه ذوب اهـن اصفهـان بـا‬ ‫بیش از نیم قرن تجربه و با تحلیل های علمی و درک درست از عوامل تاثیرگذار‬ ‫داخلـی و جهانـی بـرای هـر شـرایطی برنامـه اقتضایـی و امادگـی الزم را دارد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬طبـق همین تحلیل ها برنامه ریزی شـده تا بـا تولید محصوالت‬ ‫بـا ارزش افـزوده بیشـتر ماننـد کالف‪ ،‬انـواع ‪ ،H‬ارک معدنـی‪ ،TH36، V21 ،‬ریـل‬ ‫معـدن و ‪ ...‬حدا کثـر سـوداوری و بهـره وری را برای شـرکت داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫شهـای تولیـدی کارخانـه بر محصـوالت بـا ارزش افـزوده خبر‬ ‫از تمرکـز تمـام بخ ‬ ‫داد و گفت‪« :‬از خردادماه سال جاری برای کاهش مصارف کک‪ ،‬برنامه تزریق‬ ‫پـودر زغـال بـه کـوره بلندهـا را در دسـتورکار قـرار دادیـم»‪ .‬رکـورد ماهیانـه ‪ ۳۱‬روزه‬ ‫پیشین تولید چدن کوره بلندهای ذوب اهن اصفهان مربوط به سال ‪ ۱۳۹۳‬و‬ ‫بال غبـر ‪ ۲۵۷‬هزارتـن بوده اسـت‪.‬‬ ‫اولین جلسه «ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محالت کم برخوردار‬ ‫شهرسـتان ری» به ریاسـت حمیـد زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری) بـا موضـوع بررسـی اخریـن وضعیـت محدود ههـا و‬ ‫پروژه هـا و محلات باز افرینـی شـهری‪ ،‬برنامه ریـزی و هماهنگـی در اجـرای‬ ‫توانمندسـازی و تحـول اجتماع محـور محلات کم برخـوردار شهرسـتان ری‪،‬‬ ‫اخریـن اقدامـات صورت گرفتـه درخصـوص عملیاتی کـردن طـرح جهش تولید‬ ‫مسـکن و تخصیص سـهم ‪ ۳۰‬درصد نهضت ملی مسـکن در مناطق روستایی‬ ‫و بـا حضـور زینت بخـش (معاون هماهنگـی امور عمرانـی فرمانـداری)‪ ،‬گوهری‬ ‫(دبیر قرارگاه توانمندسازی و تحول اجتماع محور محالت کم برخوردار کشور)‪،‬‬ ‫بخشـداران و شـهرداران تابعـه‪ ،‬روسـای ادارات و دسـتگاه های اجرایـی متولـی‬ ‫امـر و سـایر مسـئولین در محـل سـاختمان شـهرداری حسـن اباد در بخـش‬ ‫فشـافویه برگزار شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ این جلسـه درراسـتای انتخاب و معرفی‬ ‫شهرسـتان ری به عنـوان اولیـن الگـوی اجـرای طـرح قـرارگاه توانمندسـازی و‬ ‫تحـول اجتماع محـور محلات کم برخـوردار شـهری در مقیـاس شهرسـتانی در‬ ‫سطح ازسوی دبیرخانه ستاد کشوری به ریاست دکتر علی اقامحمدی (عضو‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مدیـر گـروه اقتصـادی دفتـر مقـام معظـم‬ ‫رهبـری) برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫شش مدال طال برای دختران رزمی کار قمصری‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫اولیـن و بزرگ تریـن رویـداد بین المللـی بـا‬ ‫یسـازی در اقتصـاد ایران»‬ ‫موضـوع «خصوص ‬ ‫بـا حضـور ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫(رئیس جمهـوری)‪ ،‬محمدباقـر قالیبـاف‬ ‫(رئیـس مجلـس)‪ ،‬سـید احسـان خانـدوزی‬ ‫(وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی)‪ ،‬حسـین‬ ‫قربان زاده (رئیس سازمان خصوصی سازی) و‬ ‫همچنین جمعی از مدیران ارشـد اقتصادی‬ ‫و صنعتـی کشـور در محـل سـالن اجلاس‬ ‫سـران برگـزار شـد‪ .‬ذوب اهـن اصفهـان نیـز‬ ‫به عنـوان یکـی از شـرکت های وا گذارشـده‬ ‫اصـل ‪ ۴۴‬ب هصـورت کارشناسـی دراین رویـداد‬ ‫و همچنیـن در پاویـون متمرکـز معـدن و‬ ‫صنایـع معدنی در حاشـیه این رویداد حضور‬ ‫داشـت‪ .‬در روز سـوم این رویـداد‪ ،‬محمدباقـر‬ ‫قالیبـاف ضمـن سـخنرانی دراین رویـداد از‬ ‫غرفـه ذوب اهـن اصفهـان در پاویـون معـدن‬ ‫و صنایـع معدنـی بازدیـد و از نزدیـک بـا‬ ‫مدیـران و کارشناسـان شـرکت گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫دراین بازدیـد کارشناسـان بـه مزی ‬ ‫صنعـت فـوالد ایـران در تولیـد ناخالـص ملـی‪،‬‬ ‫اشـتغال زایی و ارزاوری بـرای کشـور به ویـژه‬ ‫در تحری مهـای ظالمانـه اسـتکبار جهانـی‬ ‫اشاره کردند و مسائل و موانع پیش روی این‬ ‫صنعـت را یـاداور شـدند‪ .‬قالیباف پـس از ارائه‬ ‫توضیحات کارشناسـان شـرکت‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان کمتریـن بهره منـدی از‬ ‫یارانه انرژی و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق‬ ‫موردنیـاز را نیـز بااسـتفاده از گازهای فرایندی‬ ‫خـود تولیـد می کند‪ ،‬گفـت‪« :‬مجلس شـورای‬ ‫اسلامی درجهـت تسـهیل امـور پیـش روی‬ ‫صنعـت فـوالد‪ ،‬امادگـی همیـاری الزم را دارد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬صنعـت فـوالد بـرای رهایـی از‬ ‫مشـکالت تامیـن انـرژی موردنیـازش بایـد در‬ ‫تولید برق و گاز سـرمایه گذاری کند و مجلس‬ ‫نیز در حوزه قانون گذاری اماده هرگونه کمک‬ ‫اسـت»‪ .‬سـید شـمس الدین حسینی؛ رئیس‬ ‫کمیسـیون اصـل ‪ ۴۴‬مجلـس نیـز بـا حضـور‬ ‫در غرفـه ذوب اهـن اصفهـان و گفت وگـو بـا‬ ‫کارشناسـان شـرکت دربـاره وضعیـت داخلـی‬ ‫و بین المللـی صنعـت فـوالد‪ ،‬گفـت‪« :‬کشـور‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬میلیون تن مازاد تولید فوالد دارد و‬ ‫باید از ظرفیت صادرات ان علی الخصوص در‬ ‫دوران تنـش میان روسـیه و اوکراین اسـتفاده‬ ‫شودولیمتاسفانهبااعمالعوارضصادراتی‬ ‫نامتناسـب‪ ،‬مشـکالت پیـش روی صنعـت‬ ‫فوالد دوچندان شد»‪ .‬وی افزود‪« :‬مجلس با‬ ‫تصمیم هاودستورالعمل هایغیرکارشناسی‬ ‫دراین زمینه موافق نیست و می کوشد موانع‬ ‫پیـش روی تولیـد و چرخـه اقتصـادی کشـور‬ ‫را رفـع کنـد»‪ .‬از مهم تریـن اهـداف برگـزاری‬ ‫این رویـداد ارائـه گـزارش واقع بینانـه از نتایـج‬ ‫یهـای انجا مشـده باتوجه به عملکرد‬ ‫وا گذار ‬ ‫بنگا ههـا و شـرکت های موصـوف در دوره‬ ‫گسـازی و روشـنگری‬ ‫پـس از وا گـذاری‪ ،‬فرهن ‬ ‫اذهـان عمومـی‪ ،‬وظایـف و پیامدهـای‬ ‫یسـازی در عرصـه اقتصـاد ملـی‬ ‫خصوص ‬ ‫و ایجـاد همراهـی افـکار عمومـی بـا اجـرای‬ ‫سیاسـت های کلـی اصـل ‪ ،۴۴‬تلاش بـرای‬ ‫ایجاد اتفاق نظر میان دستگاه های مختلف‬ ‫اجرایـی‪ ،‬نظارتـی و مسـئوالن ارشـد نظـام‬ ‫یسـازی بـا رویکـرد رفـع موانـع و‬ ‫در خصوص ‬ ‫یهـای موفـق‪ ،‬بهـر ه از‬ ‫تسـهیل در امـر وا گذار ‬ ‫تجرب ههـای بین المللـی ازطریـق مـرور فراینـد‬ ‫خصوصی سازی در برخی کشورها‪ ،‬هم افزایی‬ ‫و تبادل نظـر کارشناسـی میان فعـاالن بخش‬ ‫خصوصـی‪ ،‬مدیـران بنگا ههـای وا گذارشـده‬ ‫و در لیسـت وا گـذاری بـا مسـئوالن دولتـی و‬ ‫کارشناسـان ذی ربـط و ترسـیم چشـم انداز‬ ‫یسـازی بـا رویکـرد جدید‬ ‫افـق اینـده خصوص ‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد؛‬ ‫پوشش رایگان بیمه سالمت برای مادران باردار فاقد بیمه درمانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران گفـت‪« :‬سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت ایـران کلیـه مـادران بـاردار فاقـد پوشـش بیمـه را تـا‬ ‫جسـالگی بـدون‬ ‫نهـا تـا پن ‬ ‫پایـان دوران شـیردهی و فرزنـدان ا ‬ ‫ازمـون وسـع تحت پوشـش بیمـه سلامت قـرار می دهـد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران افـزود‪« :‬سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت ایـران کلیـه مـادران بـاردار فاقـد پوشـش بیمـه را تـا‬ ‫جسـالگی بـدون‬ ‫نهـا تـا پن ‬ ‫پایـان دوران شـیردهی و فرزنـدان ا ‬ ‫ازمـون وسـع تحت پوشـش بیمـه سلامت قـرار می دهـد»‪.‬‬ ‫دکتـر محمدرضـا میرزایـی افـزود‪« :‬براسـاس تبصـره ‪17‬‬ ‫ماده واحـده قانـون بودجه سـال ‪ ،1400‬زوجین نابارور تا سـن‬ ‫‪ ۴۹‬سـال می تواننـد از خدمـات سـه دوره نابـاروری درطـول‬ ‫کسـال شـامل ‪ IVF، ICSI، IUI‬و ‪ FET‬بـا پوشـش بیمـه ای‬ ‫ی ‬ ‫‪90‬درصـد تعرفـه بخـش دولتـی در مرا کـز نابـاروری دولتـی و‬ ‫شهـای‬ ‫‪90‬درصـد تعرفـه بخـش عمومـی غیردولتـی در بخ ‬ ‫عمومـی غیردولتـی‪ ،‬خیریـه‪ ،‬موقوفـه و خصوصـی بهره منـد‬ ‫شـوند؛ همچنین افرادی که دچار سـقط مکرر شـده و دارای ‬ ‫فرزند نشـده نیز در شـمول اسـتفاده از این دسـتورالعمل قرار‬ ‫گرفته و می توانند از خدمات کمک باروری اسـتفاده کنند»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران بـا اعلام افزایـش سـن‬ ‫زوجـه نابـارور بـرای دریافـت خدمـت از ‪4 5‬سـال بـه ‪4 9‬سـال‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬جهـت رفـاه بیشـتر و دسترسـی اسـان تر و عدالـت در‬ ‫سلامت‪ ،‬بیم هشـدگان روسـتایی‪ ،‬نظـام ارجـاع ‪ 1‬و صنـدوق‬ ‫بیمـه همگانـی جهـت اخـذ خدمـات نابـاروری معـاف از‬ ‫یشـود؛ درراستای‬ ‫رعایت سیسـتم ارجاع هسـتند»‪ .‬یاداور م ‬ ‫بنـد ‪ 1‬سیاسـت های جمعیتـی ابالغـی ازسـوی مقـام معظـم‬ ‫نسـازی جمعیـت باهـدف‬ ‫رهبـری و ارتقـاء بالندگـی و جوا ‬ ‫افزایـش نـرخ بـاروری و بااسـتنادبه تبصـره ‪ 17‬ماده واحـده‬ ‫قانـون بودجـه سـال ‪ 1400‬و به دنبـال تصویـب هیئت وزیـران‪،‬‬ ‫خدمـات نابـاروری از تاریـخ اول اذر مـاه سـال ‪ 1400‬در تعهـد‬ ‫سـازمان های بیم هگـر قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور در دهمین کنفرانس ملی ریاضی در شیراز‪:‬‬ ‫بی رغبتی به «رشته های علوم پایه» نگران کننده است‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫دهمیـن کنفرانـس ملـی ریاضـی به میزبانـی‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور شـیراز ب هصـورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد‪ .‬در این کنفرانـس‬ ‫‪ 166‬مقاله دریافتی از محققان و پژوهشگران‬ ‫سراسـر کشـور مورد پذیـرش قـرار گرفـت کـه‬ ‫‪ 106‬مقالـه ب هصـورت شـفاهی و ‪ 32‬مقالـه‬ ‫نیـز ب هصـورت پوسـتر ارائـه شـد‪ .‬در اییـن‬ ‫افتتاحیـه ایـن کنفرانـس‪ ،‬دکتـر محمـد‬ ‫علـی ابراهیمـی‪ ،‬معـاون پژوهشـی و فنـاوری‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور کشـور با بیان اینکـه‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬اسـتان پیشـرو در برگـزاری‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬برگـزاری‬ ‫شهـای مل ‬ ‫همای ‬ ‫دهمیـن کنفرانـس ملـی ریاضـی‪ ،‬زمینـه‬ ‫مناسـبی بـرای ارائـه نقطـه نظـرات‪ ،‬بحـث‬ ‫و تبادل نظـر محققـان کشـور در زمینـه‬ ‫علـوم ریاضـی و انتقال دهنـده دیدگا ههـا و‬ ‫دسـتاوردهای جدیـد ایـن حـوزه اسـت»‪.‬‬ ‫وی توجـه بـه بحـث امـوزش ریاضـی و بررسـی‬ ‫موانـع توسـعه ریاضیـات را نیازمنـد توجـه‬ ‫ویـژه دانسـت و گفـت‪« :‬همان گونـه کـه مقـام‬ ‫معظـم رهبـری تا کیـد فرمودنـد؛ متاسـفانه‬ ‫شهـای‬ ‫درحـوزه علـوم پایـه و ریاضـی چال ‬ ‫لشـدن از ایـن رشـته ها‬ ‫جـدی داریـم کـه غاف ‬ ‫لطمـات بزرگـی را بـه کشـور وارد خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬حساسـیت ها و‬ ‫اسـیب هایی کـه کشـور از محـل عدم توجـه‬ ‫بـه علـوم پایـه و بی رغبتـی مخاطبـان بـه‬ ‫ایـن رشـته ها خواهـد دیـد ‪ ،‬جبران ناپذیـر‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون فنـاوری دانشـگاه پیا منـور‬ ‫با اشـاره به برخـی سـختی های امـوزش‬ ‫ریاضی به شـیوه مجازی گفت‪« :‬ارائه اموزش‬ ‫ریاضـی در سیسـتم های امـوزش از راه دور‪،‬‬ ‫یادگیـری ترکیبـی و امـوزش الکترونیکـی‪،‬‬ ‫نیازمنـد بازنگر سـت ‪ .‬بـرای ایف اکـردن نقـش‬ ‫یتـوان از محتواهای‬ ‫نحـوزه م ‬ ‫گتـر درای ‬ ‫پررن ‬ ‫تهـای مختلـف‬ ‫چندرسـانه ای‪ ،‬ظرفی ‬ ‫اموزشـی از جمله انیمیشن ها‪ ،‬سیستم های‬ ‫پیشـرفته اموزش از راه دور و ‪ ...‬استفاده کرد»‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه معتقـد اسـت؛ بـرای‬ ‫کمـک بـه اینـده کشـور‪ ،‬بایسـتی بـه توسـعه‬ ‫ریاضی درسنین پایین توجه کرد‪ .‬ابراهیمی‪،‬‬ ‫تصویـب قانـون جهـش دانش بنیـان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی را بسیار مهم ارزیابی‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬طبـق مـاده ‪ 14‬ایـن قانـون‪،‬‬ ‫دانشـگاه هـا مـی تواننـد بـه تاسـیس سـازمان‬ ‫توسـعه و سـرمایه گذاری بپردازنـد»‪ .‬وی ابـزار‬ ‫امیـدواری کـرد‪« :‬بـا راه انـدازی ایـن بخـش در‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور‪ ،‬عالو هبـر سـایر حوز ههـا‪،‬‬ ‫زمینـه امـوزش مفاهیـم ریاضـی بـرای سـنین‬ ‫پاییـن دراین مرکـز فراهـم شـود»‪ .‬معـاون‬ ‫پژوهشـی دانشـگاه پیـام نـور‪ ،‬تقویـت تعامـل‬ ‫یهـای‬ ‫بـا جامعـه جهانـی ریاضیـات و همکار ‬ ‫علمـی در سـطح بیـن المللـی را مهم ذکـر کرد‬ ‫و افـزود‪« :‬به دنبـال ایجـاد زیر سـاخت الزم‬ ‫بـرای همـکاری اسـاتید ایرانـی خـارج از کشـور‬ ‫و همچنیـن اسـاتید غیرایرانـی در هدایـت‬ ‫پایان نام ههـای دانشـجویان تحصیلات‬ ‫شهـای‬ ‫تکمیلـی هسـتیم‪ .‬الزم اسـت چال ‬ ‫پیـش روی دانـش اموختـگان ریاضی بررسـی‬ ‫شهـای‬ ‫و به دنبـال به کار گیـری انـان در بخ ‬ ‫بین رشـته ای باشـیم»‪ .‬ابراهیمـی از ایجـاد‬ ‫هسـته های پژوهشـی در دانشـگاه پیـام نـور‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬بـا ایجـاد ایـن هسـته ها‪،‬‬ ‫اعضـای هیئـت علمـی در گرو ههـای‬ ‫تهـای پژوهشـی‬ ‫‪ 3‬تـا ‪ 5‬نفـره بـه فعالی ‬ ‫مشـترک می پردازنـد»‪ .‬در بخـش دیگـری‬ ‫از این همایـش‪ ،‬دکترمحسـن جاجرمـی زاده‬ ‫(سرپرسـت دانشـگاه پیـام نور اسـتان فـارس)‬ ‫گفـت‪« :‬به دلیـل عدم تعریـف مناسـب رابطـه‬ ‫علوم پایه با کسـب وکار‪ ،‬برخی رشـته از جمله‬ ‫ریاضـی مظلـوم واقـع شـده و تقاضـا بـرای ان‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی بـه بحـث توسـعه‬ ‫دانش بنیان به عنوان یکی از ضروریات فعلی‬ ‫جامعه اشاره کرد و افزود‪« :‬دانش بنیان شدن‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬یکـی از مباحـث اساسـی همـه‬ ‫کشورهایی ست که به توسعه و پیشرفت فکر‬ ‫می کننـد»‪ .‬دبیـر شـورای راهبـردی دهمیـن‬ ‫کنفرانـس ملـی ریاضـی‪ ،‬بـه تبییـن جایـگاه‬ ‫مهم رشـته ریاضی در زندگی انسان پرداخت‬ ‫و افـزود‪« :‬بحـث کمیـت به عنـوان بحثـی‬ ‫بسیار اساسـی در رشـد و توسـعه جوامـع بعـد‬ ‫از رنسـانس رقم خورد؛ چرا که تمدن و سـبک‬ ‫زندگـی خاصـی کـه در همـه شـئون سـرعت‬ ‫و شـتاب پیشـرفت و توسـعه را رقـم می زنـد‪،‬‬ ‫مبتنی بر همین نگاهی ست که بشر به دنبال‬ ‫تبدیل مسائل کیفی به کمی ست‪ .‬ریاضیات‬ ‫درهمـه علـوم خـودش را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫بشـر بـا ارزیابـی و دقـت و تیزبینـی ابزارهایـی‬ ‫را بـه کار می گیـرد کـه خطـای محاسـباتی را در‬ ‫عمـل کاهـش دهـد و بـه اهـداف خود دسـت‬ ‫یسـت؛ دکتر حسـام الدین زعیم‬ ‫یابـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫(دبیـر علمی دهمین کنفرانس ملـی ریاضی)‬ ‫نیـز هـدف از برگزاری این همایـش را پویایی و‬ ‫تبـادل دانـش بین پژوهشـگران علـوم ریاضی‬ ‫ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح کرد؛‬ ‫تا کید بر تشکیل مجمع عالی جوانان در دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫نشسـت شـورای فرهنگـی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان بـا حضـور رئیـس‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬جمعـی از معاونیـن و مدیـران‬ ‫سـتادی و همچنین نمایندگان تشکل های‬ ‫دانشـجویی در سـالن اجلاس حـوزه ریاسـت‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان) بااشـاره به‬ ‫اجالس روسـای دانشـگاه های علوم پزشـکی‬ ‫سراسـر کشـور در سـاری و تا کیـد مقـام عالـی‬ ‫وزارت دربـاره اهتمـام بـه امـور دانشـجویی‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬به درخواسـت مقام عالـی وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬معاونیـن فرهنگـی دانشـجویی‬ ‫بایـد پیوسـته کنـار دانشـجویان باشـند‬ ‫و مشـکالت موجـود را حـل کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به نـگاه خالقانـه و بلند دانشـجویان‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد مجمـع عالـی جوانـان در‬ ‫دانشـگاه مختـص دانشـجویان بـا همـکاری‬ ‫معاونین و تشـکل های دانشـجویی تشکیل‬ ‫شـود»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‬ ‫بااشـاره به همـکاری خـوب دانشـجویان در‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬می توان از ظرفیت‬ ‫بی نظیر دانشـجویان در کمیته های نظارتی‬ ‫ازجملـه بهبـود کیفیـت تغذیـه دانشـگاه و‬ ‫نظیر ان بهره گرفت»‪ .‬دکتر سـاالری به خرید‬ ‫دو خوابـگاه دانشـجویی در اوج بحـران کرونـا‬ ‫بـرای دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬گیلان در خریـد‬ ‫خوابـگاه و افزایـش خوابـگاه و فضـای‬ ‫خوابگاهـی و رفاهـی در کشـور زبانـزد اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به کم رنگ شـدن دیدارهـای‬ ‫مسئوالن دانشگاه با قشر عظیم دانشجویی‬ ‫گفت‪« :‬کرونا فشار مضاعفی به حوزه سالمت‬ ‫اسـتان وارد کـرد و امیدواریـم بـا فروکش کـردن‬ ‫کرونا‪ ،‬فرصت قرارگرفتن در جمع دانشجویان‬ ‫بیش ازپیـش فراهـم شـود»‪ .‬رئیـس دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان نشـریات دانشـجویی را‬ ‫در پویایـی فضای دانشـجویی موثر دانسـت‬ ‫و گفت‪« :‬کاهش انتشار نشریات دانشجویی‬ ‫از ‪ 35‬بـه هشـت نشـریه فعـال‪ ،‬موردپذیـرش‬ ‫نحـوزه‬ ‫نیسـت و بایـد خسـران هایی کـه درای ‬ ‫در دوران کرونـا وارده‪ ،‬شـده جبـران شـود»‪.‬‬ ‫وی بااشاره به منابع پیش بینی شده ازسوی‬ ‫دولـت درحمایـت از جوانـی جمعیـت و‬ ‫خانـواده‪ ،‬گفـت‪« :‬دولـت بودج ههـای خوبـی‬ ‫در حـوزه جوانـی جمعیـت تخصیـص داده‬ ‫نظیر‬ ‫کـه بایـد تالش کـرد اعتبـارات این بخش ِ‬ ‫طرح تحول سلامت گیالن در گذشـته‪ ،‬هدر‬ ‫نـرود»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‬ ‫بابیان اینکـه امـروزه کارکـردن بـرای مـردم‬ ‫یسـت‬ ‫بهـای بوروکراس ‬ ‫فراتـر از چهارچو ‬ ‫شهـا عملیاتـی و مضاعـف شـود‪،‬‬ ‫و بایـد تال ‬ ‫افـزود‪« :‬در طـرح صیانـت و جوانی جمعیت‪،‬‬ ‫تشـکیل جلسـه‪ ،‬عکس گرفتـن و صـرف ارائـه‬ ‫گـزارش کار‪ ،‬قابل قبـول نیسـت؛ بلکـه بایـد‬ ‫نهـا را بـه‬ ‫بـرای دانشـجو‪ ،‬مسـکن تهیـه و ا ‬ ‫تشـکیل خانـواده و فرزنداوری تشـویق کرد»‪.‬‬ ‫دکتـر فردیـن مهرابیـان؛ معـاون فرهنگـی‬ ‫و دانشـجویی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان نیـز بااشـاره به ازسـرگیری برنام ههـای‬ ‫فرهنگـی و فوق برنامـه دانشـجویان ماننـد‬ ‫برگـزاری اردوهـای اموزشـی و تفریحـی و‬ ‫یشـدن‬ ‫مسـابقات ورزشـی گفـت‪« :‬بـا حضور ‬ ‫سهـای اموزشـی شورونشـاط بـه‬ ‫کال ‬ ‫فضـای اموزشـی و فرهنگـی بازگشـته و مـا‬ ‫وظیفـه داریـم بـا برنامه ریـزی مناسـب‬ ‫شـرایط حضـور هرچه بیشـتر دانشـجویان‬ ‫را در عرص ههـای علمـی و فرهنگـی امـاده‬ ‫سـازیم»‪ .‬وی بااشـاره به دستورجلسـه‬ ‫درزمینـه برگـزاری مراسـم سـتادی سـالروز‬ ‫ارتحال امام خمینـی (ره)‪ ،‬افزود‪« :‬این مراسـم‬ ‫س هشـنبه ‪ 10‬خردادمـاه سـاعت ‪ ۹‬صبـح در‬ ‫سالن مرکز اموزشی و درمانی الزهرا ؟س؟ برگزار‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت فعالیـت‬ ‫م ‬ ‫نشـریات دانشجویی درجهت پویایی بیشتر‬ ‫دانشـجویان از برگـزاری جشـنواره نشـریات‬ ‫دانشـجویی دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‬ ‫در اینـده نزدیـک خبـر داد و گفت‪« :‬نشـریات‬ ‫بی واسـطه‪ ،‬صـدای دانشـجویان را ب هگـوش‬ ‫مسـوولین می رسـانند»‪.‬‬ ‫تیــم بانــوان رزمــی کار روســتای قمصــر در مســابقات قهرمانی اســتان‬ ‫تهران در سبک رزمی (سوپرسابا کی) موفق به کسب شش مدال طال‬ ‫و در امتیازات تیمی عنوان نایب قهرمانــی را ازان خود کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی دهیاری و شــورای اســامی قمصر؛ این تیم با هدایت و‬ ‫مربیگری خانم موسوی دراین دوره از رقابت های استان تهران شرکت‬ ‫کردند کهباسربلندیوافتخار توانستندششمدالطالیاین رقابت ها‬ ‫و عنواننایب قهرمانیاستانتهرانرابه خوداختصاصدهند‪.‬‬ ‫برگزاری یادواره شهدای روحانی شهرستان‬ ‫برگـزاری «یـادواره شـهدای روحانـی شهرسـتان ری» باحضـور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین قاضـی عسـگر (تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیم الحسـنی ؟ع؟)‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین ذوالنـور (عضـو‬ ‫کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس)‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین شـاهچراغی‬ ‫(امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬جوهری معاون سیاسـی اجتماعی اسـتانداری تهـران‪،‬‬ ‫زمانـی معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬سـید علـی‬ ‫یزدیخواه (نماینده مجلس شـورای اسالمی)‪ ،‬سردار پاسـدار ذوالقدر (فرمانده‬ ‫سـپاه حضـرت سیدالشـهداء ؟ع؟ اسـتان تهـران)‪ ،‬سـرهنگ روح اهلل قنبـری‬ ‫(فرمانده سپاه ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟)‪ ،‬ائمه معظم‬ ‫جمعـه‪ ،‬ائمـه جماعـات‪ ،‬روحانیـون و طلاب‪ ،‬بخشـداران تابعـه‪ ،‬مسـئولین‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی‪ ،‬فرماندهان نظامی و انتظامی‪ ،‬خانواده معظم شـهداء‬ ‫و ایثارگران و با حضور مردم مومن و قدرشـناس شهرسـتان ری به همت سـپاه‬ ‫ناحیـه مقاومـت حضـرت عبدالعظیـم علیه السلام در محـل اسـتان مقـدس‬ ‫حضـرت شـیخ صـدوق (ره) برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اطالعیه اداره صمت شهرستان‬ ‫بـه اطلاع عمـوم مـردم و صنـوف شـریف شهرسـتان ری می رسـاند؛ پیـرو‬ ‫سیاسـت های مدیریـت جدیـد اداره صمـت شهرسـتان درخصـوص‬ ‫شفاف سـازی و انضبـاط مالـی در کلیـه رویه هـا و فرایندهـای مرتبـط بـه ایـن‬ ‫اداره و عطـف بـه مصوبـه کمیسـیون نظـارت مـورخ ‪ ۱۴۰۰ /۱ ۲ /۲ ۲‬درخصـوص‬ ‫اتاق اصناف شهرستان ری اهم اقدامات نظارتی و پیگیری های صورت گرفته‬ ‫از زمـان شـروع به کار (‪ ۲۰‬فروردین مـاه) بـه شـرح ذیـل اعلام می شـود‪-۱ :‬‬ ‫تبدیـل دو حسـاب اتـاق اصنـاف بـه یـک حسـاب اصلـی‪ -۲ .‬تصویـب قـرارداد‬ ‫پیش فروش ساختمان درحال ساخت اتاق اصناف به اتحادیه های متقاضی‬ ‫کـه بـا پیگیری هـای مجدانـه هیئت رئیسـه اتـاق اصنـاف به صـورت شـفاف‬ ‫(ارائـه پیش نویـس قـرارداد بـه کلیـه اتحادیه هـای تحت پوشـش ‪ -‬جمـع اوری‬ ‫پیشـنهاد ها و نظـرات و تصویـب نهایـی بـا حدا کثـر ارا در دومیـن اجلاس اتـاق‬ ‫یطـرف و‬ ‫اصنـاف شهرسـتان ری) صـورت پذیرفـت‪ -۳ .‬معرفـی حسـابرس ب ‬ ‫مستقل توسط اداره صمت به اتاق اصناف و کمیسیون بودجه و تشکیالت و‬ ‫تسریع در فرایند عقد قرارداد و رسیدگی اسناد در محل اداره جهت جلوگیری‬ ‫از هرگونه شـائبه‪ .‬گفتنی سـت؛ ریاسـت اتاق اصناف حدا کثر همکاری و تعامل‬ ‫سـازنده را تاکنـون بـا ایـن اداره داشـته اسـت‪ .‬در پایـان اعلام مـی دارد اخبـار‬ ‫در ج شـده دراین خصـوص در سـایت ها و کانال هـای خبـری و ‪ ...‬مورد تائیـد‬ ‫رسـمی ایـن اداره نبـوده و حـق پیگیـری قانونـی اخبـار غیر موثـق و خالف واقـع‬ ‫بـرای ایـن اداره محفـوظ اسـت‪.‬‬ ‫لو بختیاری‬ ‫چهارمحا ‬ ‫حسین عسکرزاده‬ ‫پوشش ‪ ۹۶.7‬درصدی شبکه گاز طبیعی در استان‬ ‫لو بختیـاری‬ ‫مدیر عامـل شـرکت گاز چهارمحا ‬ ‫با اشـاره به سـرمایه گذاری انجام شـده بـرای‬ ‫گازرسـانی بـه نقـاط مختلـف اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون ‪ ۹۶.7‬درصـد جمعیـت این اسـتان‬ ‫زیرپوشـش گاز طبیعـی قـرار دارد»‪ .‬جهانبخـش‬ ‫سـلیمیان تا کیـد کـرد‪ ۹۹.۵« :‬درصـد از جمعیـت‬ ‫سا کن در شهرها و ‪ ۹۱.5‬درصد از جمعیت ساکن‬ ‫لو بختیـاری بـه شـبکه سراسـری گاز طبیعـی متصـل‬ ‫در روسـتاهای چهارمحا ‬ ‫لو بختیاری به شبکه گاز متصل‬ ‫شده اند‪ .‬هم ا کنون تمام شهرهای چهارمحا ‬ ‫هسـتند و تنهـا نیم درصـد بـرای توسـعه گازرسـانی سـاالنه در نظـر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت و از مجموع ‪ ۹۴۶‬روسـتای اسـتان‪ ،‬گازرسـانی به ‪ 537‬روسـتا انجام شده‬ ‫اسـت کـه گازرسـانی بـه ‪ 15‬روسـتای ان مربـوط به سـال گذشـته بـود و عملیات‬ ‫اجرایـی گازرسـانی بـه ‪ 13‬روسـتای دیگـر در دسـت اقدام اسـت‪ .‬هم ا کنـون‬ ‫‪ 195‬هـزار و ‪ 725‬انشـعاب گاز در اسـتان وصـل شـده کـه از این تعـداد ‪1 16‬هـزار و‬ ‫‪ 546‬انشـعاب مختص شـهرها و ‪ 79‬هزار و ‪ 179‬انشـعاب مربوط به روسـتاهای‬ ‫اسـتان اسـت‪ .‬از این تعـداد ‪ 3946‬انشـعاب شـامل ‪ 1555‬انشـعاب شـهری و‬ ‫‪ 2395‬انشـعاب روسـتایی در سـال گذشـته وصـل شـده اسـت‪ .‬در اسـتان‪،‬‬ ‫‪ 348‬هزار و ‪ 949‬مشترک گاز شامل ‪ 242‬هزار و ‪ 863‬مشترک شهری و ‪ 106‬هزار‬ ‫و ‪ 86‬مشـترک روسـتایی وجـود دارد کـه از این تعـداد ‪ ۱۰‬هـزار و ‪ 509‬مشـترک‬ ‫شـامل شـش هزار و ‪ 62‬مشـترک شـهری و ‪ 4447‬مشـترک روسـتایی در سـال‬ ‫گذشـته زیرپوشـش گاز طبیعی قرار گرفته اند‪ .‬تا کنون ‪ 6119‬کیلومتر شـبکه گاز‬ ‫شامل‪ 2926‬کیلومتر شبکه شهری و ‪ 3193‬کیلومتر شبکه روستایی در استان‬ ‫اجرایـی شـده اسـت کـه از این میـزان ‪ 134‬کیلومتـر شـامل ‪ 80‬کیلومتـر شـبکه‬ ‫شـهری و ‪ 54‬کیلومتر شـبکه روسـتایی در سـال گذشته اجرا شـد»‪ .‬وی تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬هم ا کنـون دو هـزار و ‪ 267‬مصرف کننـده صنعتـی و کشـاورزی وجـود دارد‬ ‫کـه ‪ 191‬مـورد ان در سـال گذشـته بـه ایـن چرخـه افـزوده شـده اند‪ .‬حجـم گاز‬ ‫جایگزیـن صنایـع در سـال گذشـته ‪ 32640‬مترمکعب در سـاعت بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫تدوین اهداف شرکت گاز استان‬ ‫درراستای تحقق شعار سال‬ ‫لو بختیاری)‪،‬‬ ‫جهانبخش سـلیمیان (مدیرعامل شرکت گاز اسـتان چهارمحا ‬ ‫بـر راهکار هـای زیرسـاختی توسـعه همه جانبـه و عدالت محـور اسـتان‪،‬‬ ‫در راسـتای نام گـذاری و تحقق بخشـیدن بـه شـعار سـال ‪ ،1401‬ب هنـام‬ ‫سـال تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرین‪ ،‬تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های گازرسـانی‪ ،‬محـرک اصلـی توسـعه اقتصادی سـت و ظرفیـت‬ ‫لو بختیـاری زیرسـاخت مهمـی بـرای رونـق تولیـد و‬ ‫گازرسـانی چهارمحا ‬ ‫اشـتغال زایی ایجـاد می کنـد»‪ .‬سـلیمیان با اشـاره به سـرمایه گذاری انجا مشـده‬ ‫بـرای گازرسـانی بـه نقـاط مختلـف اسـتان گفـت‪« :‬هم ا کنـون ‪ ۹۶.7‬درصـد‬ ‫جمعیـت این اسـتان زیرپوشـش گاز طبیعـی قـرار دارد»‪ .‬وی در برنامـه سـال‬ ‫‪ 1401‬و با توجه بـه نام گـذاری سـال به نـام تولیـد ملـی‪ ،‬پشـتیبانی و مانع زدایـی‪،‬‬ ‫میـزان اعتبـار تخصیص یافتـه را بالغ بـر ‪ 4877000‬میلیون ریـال عنـوان کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬تعـداد ‪ 5000‬انشـعاب گاز در اسـتان اجـرا می شـود کـه از این تعـداد ‪2900‬‬ ‫انشـعابات مختـص بـه روستاهاسـت و این امـر ملـزم بـه اجـرای ‪ 68‬کیلومتـر‬ ‫شبکه توزیع در روستاهای استان خواهد بود»‪ .‬مدیر عامل شرکت گاز استان‬ ‫لو بختیـاری تصریـح کرد‪« :‬میـزان فروش گاز طبیعی در سـال جاری‬ ‫چهار محا ‬ ‫بالغ بـر ‪ 2100‬میلیون مترمکعـب پیش بینی شـده و حجـم گاز جایگزیـن صنایـع‬ ‫‪ 30000‬مترمکعب بر سـاعت خواهـد بـود؛ همچنیـن طبـق اهـداف سـال ‪1401‬‬ ‫تخصیـص ‪ 100‬انشـعاب بـه صنایـع در جهت جهش تولیـد صورت می پذیـرد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 1401‬شماره‪2506‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری «توکافوالد» مطرح شد؛‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۲۵۰۰‬واحد مسکونی در استان‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران از‬ ‫اجـرای بیـش از دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد در قالـب‬ ‫تسـهیالت خودمالـک و تائیـد نهایـی ‪ ۱۰‬هـزار‬ ‫متقاضـی در طـرح نهضـت ملـی مسـکن‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬دکتـر سـید محمـد نظـری از‬ ‫نام نویسی بیش از ‪ ۱۱۷‬هزارنفر در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن استان مازندران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«بال غبـر ‪ ۶۹‬هزارنفـر دارای شـرط اولیـه بودنـد و از تعـداد مذکور حـدود ‪ ۱۰‬هزارنفر‬ ‫نیـز نسـبت به تکمیـل و بارگذاری مـدارک اقدام کردنـد و موفق به اخذ تائیدیه‬ ‫نهایی شدند»‪ .‬دکتر نظری بیشترین متقاضی را مربوط به شهر بابل برشمرد‬ ‫و عنـوان کـرد‪« :‬بابـل بـا بیـش از ‪ ۱۷‬هزارنفر ثبت نام در سـامانه باالترین تعـداد را‬ ‫داشته است»‪ .‬مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران بااشاره به اینکه برنامه‬ ‫فشـده چهارساله اسـتان ‪ ۱۵۵‬هزارواحد بود ‪ ،‬گفت ‪« :‬این میزان باتوجه به‬ ‫تعری ‬ ‫متقاضـی محـور بـودن طـرح نهضـت ملـی مسـکن قابل اصلاح اسـت»‪ .‬نظری‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬متقاضـی واریـز وجـه مرحلـه اول را انجـام‬ ‫بابیان اینکـه حـدود ی ‬ ‫داده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به همین تعـداد در زمیـن دولتـی در مراحـل مختلـف‪ ،‬واحـد‬ ‫دردست اجر اسـت‪ .‬عالو هبـران بیـش از دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد در قالـب تسـهیالت‬ ‫خودمالـک و ‪ ۷۶۰‬واحـد تسـهیالت بازافرینـی شـهری اجرایـی شـده اسـت«‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران پاالیـش متقاضیـان را وابسـته بـه‬ ‫بارگـذاری و ارائـه مسـتندات توسـط متقاضیـان خوانـد و اعلام کـرد‪« :‬درجهـت‬ ‫رفـاه حـال افـراد‪ ،‬دفاتـر پیشـخوان دولت بـرای موضوع اموزش دیده و مشـغول‬ ‫ارائـه خدمـات بـه متقاضیان هسـتند»‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار مازندران‬ ‫از مدیر روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫هم زمـان بـا گرامیداشـت هفته ارتباطـات و روابط عمومـی‪ ،‬اسـتاندار مازندران‬ ‫تهـا و اقدامـات دولـت‪ ،‬از مدیـر روابط عمومـی‬ ‫درراسـتای انعـکاس فعالی ‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تقدیر کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی مازنـدران؛ در متـن تقدیـر سـید محمـود حسـینی پور از‬ ‫احسـان رجبـی امـده اسـت‪« :‬روابط عمومـی‪ ،‬رسـالتی هنرمندانـه و عاشـقانه‬ ‫اسـت کـه بـا مضامینـی مانند تلاش شـبانه روزی‪ ،‬متعهدانـه و خالصانه پیوند‬ ‫خـورده اسـت‪ .‬روابط عمومـی‪ ،‬اصلی تریـن حلقـه ارتبـاط بیـن یـک سـازمان و‬ ‫مخاطبان اسـت و مهم ترین و اساسـی ترین نقشـی که متخصصان در دنیای‬ ‫کنونـی بـرای این مجموعـه قائـل شـده اند‪ ،‬نقـش و کارکـرد مدیریـت ان اسـت؛‬ ‫لذا روابط عمومی می بایسـت در سـازمان حضوری قدرتمندانه و موثر داشـته‬ ‫یهـای کالن‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬اسـتراتژی ها و برنامه ریز ‬ ‫باشـد تـا بتوانـد در تصمیم گیر ‬ ‫مدیریـت را در قبـال محیـط و مخاطبـان یـاری رسـاند‪ .‬در این مجـال ضمـن‬ ‫تبریک ‪ 27‬اردیبهشت ماه؛ روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی‪ ،‬از تالش های‬ ‫ارزشمند جنابعالی درجهت اطالع رسانی از فعالیت ها و عملکرد نظام و دولت‬ ‫مردمـی در اسـتان قدردانـی کـرده‪ ،‬از خداونـد بـزرگ‪ ،‬عزت‪ ،‬سـربلندی و توفیق‬ ‫خدمـت بیش ازپیـش بـه ملـت شـریف ایـران اسلامی و مازنـدران والیتمـدار را‬ ‫برایتان خواسـتارم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وضعیت روبه کاهش کرونا در استان قزوین‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬مدیـر روابط عمومـی دانشـگاه علوم پزشـکی قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه رونـد کاهشـی کرونـا درصـورت تکمیـل وا کسیناسـیون امیدواریـم‬ ‫شـاهد باشـیم که امار مبتالبه کرونا در اسـتان به کمترین میزان ممکن برسـد‪.‬‬ ‫نشـرایط بـرای دریافـت وا کسـن می تواننـد در سـاعت اداری بـه همـه‬ ‫واجدی ‬ ‫مرا کـز خدمـات جامـع سلامت و سـالن مدیریـت بحـران مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫محمدحسـن ارداقیـان اظهـار کـرد‪« :‬درحال حاضـر وضعیـت کرونـا در اسـتان‬ ‫قزویـن روبه کاهـش اسـت و بیـش از ‪ ۲۰‬روز هیـچ فوتـی براثـر کرونـا نداشـتیم‪.‬‬ ‫همچنیـن امـار ابتلای قطعـی بـه کرونـا و میـزان بسـتری های ناشـی از کرونـا بـا‬ ‫کاهـش همـراه شـده اسـت»‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی قزویـن بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬درحال حاضـر وضعیـت شهرسـتان البـرز ابـی و بقیه شهرسـتان ها دارای‬ ‫وضعیت زرد هستند‪ .‬ا گرچه با کاهش کرونا روبه رو هستیم اما باتوجه به اینکه‬ ‫هنـوز شـاهد مراجعـه بیمـاران کرونایـی و بیمـاران بـا عالئـم حـاد تنفسـی در‬ ‫لهـای بهداشـتی همچنـان‬ ‫یشـود پروتک ‬ ‫بیمارسـتان ها هسـتیم توصیـه م ‬ ‫یشـود در مرا کـز تجمعی مانند مرا کز‬ ‫رعایـت شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬توصیـه م ‬ ‫خریـد همچنـان از ماسـک اسـتفاده شـود چرا کـه کرونـا به طورکامـل ریشـه کن‬ ‫نشـده اسـت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫لزوم اجرای معماری سازمانی‬ ‫برای هم افزایی بیشتر در فوالدمبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫در همایـش «تدویـن مـدل کسـب وکار‬ ‫شـرکت های گـروه سـرمایه گذاری توکافـوالد»‬ ‫بـر لـزوم اجـرای معمـاری سـازمانی بـرای‬ ‫هم افزایی بیشـتر در فوالدمبارکه تا کید شـد‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالدمبارکه دراین همایش‬ ‫گفـت‪« :‬فوالدمبارکـه همـواره در مسـیر رشـد‬ ‫بـوده و جـزو معـدود شـرکت هایی ب هشـمار‬ ‫ً‬ ‫مـی رود کـه تقریبـا هیـچ گاه رشـد ان متوقـف‬ ‫نشـده اسـت»‪ .‬محمـد ناظمـی هرنـدی‬ ‫نمـورد ناشـی از ارزش هایـی مثـل‬ ‫افـزود‪« :‬ای ‬ ‫منابـع انسـانی با کیفیـت یـا مشـارکت های‬ ‫یسـت کـه در فوالدمبارکـه و‬ ‫ارزشمند ‬ ‫نمـوارد‬ ‫پیرامـون ان شـکل گرفتـه اسـت‪ .‬ای ‬ ‫ـمند امـروز‬ ‫درنهایـت بـه کسـب جایـگاه ارزش ِ‬ ‫فوالدمبارکـه منتهـی شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬امـروز در جایگاهـی قـرار داریـم کـه‬ ‫ضمن اینکـه ارزشـمند اسـت‪ ،‬ب هشـدت‬ ‫یشـود‪ .‬ازانجا کـه پیش بینـی مـا‬ ‫تهدیـد م ‬ ‫بـرای اینـده نه چنـدان دور‪ ،‬سخت ترشـدن‬ ‫فضـای رقابـت اسـت‪ ،‬ضـرورت دارد تدابیـر‬ ‫جدیـد اتخـاذ کنیـم و در مسـیر حرکتمـان‬ ‫طـی س هسـال اینده‪ ،‬دسـت بـه تحـوالت‬ ‫اساسـی بزنیـم»‪ .‬وی با اشـاره به فراینـد رشـد‬ ‫و توسـعه سـازمان ها گفـت‪« :‬ادار هکـردن‬ ‫ً‬ ‫مجموع ههـا ا گـر صرفـا طبـق جمـع جبـری‬ ‫عملکردهاسـت‪ ،‬ارزش افـزوده خاصـی‬ ‫ایجـاد نمی کنـد‪ .‬ارزش کلیـدی انجاسـت کـه‬ ‫شـرکت ها‪ ،‬وقتـی کنارهـم هسـتند نسـبت بـه‬ ‫وقتـی ب هصـورت مسـتقل فعالیـت می کننـد‪،‬‬ ‫شهـای به مراتـب بزرگ تری ایجاد کنند»‪.‬‬ ‫ارز ‬ ‫وی بااشـاره به قدمت شرکت توکافوالد گفت‪:‬‬ ‫«سـازمان دهی شـرکت های زیرمجموعـه‬ ‫فوالدمبارکـه نیـاز بـه برنامـه ای منسـجم‬ ‫دارد‪ .‬در چندسال گذشـته‪ ،‬اقدامـات خوبـی‬ ‫بـرای ایجـاد یکپارچگـی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫در دوره مدیریـت دکتـر طیب نیـا‪ ،‬باتوج هبـه‬ ‫اهـداف موجود بایـد کارهای مهم تری انجام‬ ‫دهیـم‪ .‬دراین راسـتا طبـق نظـر کارشناسـی‬ ‫مشـاوران فوالدمبارکـه‪ ،‬الزم اسـت یـک طـرح‬ ‫معمـاری سـازمانی بـرای هم افزایـی بیشـتر‬ ‫اجـرا شـود»‪ .‬معـاون تکنولـوژی فوالدمبارکـه‬ ‫گفـت‪« :‬دراین حـوزه الزم اسـت پـس از‬ ‫صشـدن اسـتراتژی های رشـد‪ ،‬نحـوه‬ ‫مشخ ‬ ‫مدیریت سـبد سـرمایه گذاری‪ ،‬تامیـن مالی و‬ ‫مـواردی ازاین قبیـل‪ ،‬فرایندهـای متناسـب و‬ ‫بعـد‪ ،‬سـاختارهای الزم شـکل بگیـرد‪ .‬پـس از‬ ‫سـاختارها بایـد نظـام حکمرانـی گـروه بهبـود‬ ‫یابـد و متناسـب باان سیسـتم های چابـک‬ ‫طراحی شود‪ .‬مجموع این اقدامات درنهایت‬ ‫باعـث دسـت یابی بـه اهـداف سـازمانی‬ ‫یشـود»‪ .‬غالمرضـا طاهری نیز‬ ‫فوالدمبارکـه م ‬ ‫دراین همایـش اظهـار کـرد‪« :‬ارزش افرینـی و‬ ‫هم افزایـی بسـیار اهمیـت دارد امـا اینکـه چرا‬ ‫شـرکت ها بـه ایـن دو نیـاز دارنـد بـه رقابـت و‬ ‫یگـردد»‪ .‬معاون‬ ‫رقابت پذیری شـرکت ها بازم ‬ ‫سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالدمبارکه‬ ‫افـزود‪« :‬کسـب وکارهای مـا در حال تغییـرات‬ ‫ن نیـز ورود‬ ‫جـدی هسـتند‪ .‬علـت اصلـی ا ‬ ‫بازیگـران جدیـد بـه کسـب وکارهای مختلـف‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫اسـت‪ .‬نکتـه دیگـری کـه بایـد موردتوجـه قـرار‬ ‫گیـرد‪ ،‬تغییـر ذائقـه رفتـاری مصرف کننـدگان‬ ‫در حوز ههـای مختلـف اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫نهـای سـاختار‬ ‫«تغییراتـی کـه در الما ‬ ‫هزینـه ای درحال ایجـاد اسـت و براسـاس ان‬ ‫سـاختار هزینـه و درامـد تغییـر می کننـد‪،‬‬ ‫می توانـد باعـث رقابت پذیـری شـود»‪.‬‬ ‫طاهـری افـزود‪« :‬بـرای رقابت پذیر بـودن باید‬ ‫بـه توسـعه توجـه کـرد‪ .‬این مسـئله باعـث‬ ‫یشـود شـرکت ها کسب وکارشـان را بازبینی‬ ‫م ‬ ‫و حتی دربرخی موارد تغییرات بنیادی در ان‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬در بحـث توسـعه بایـد ویژگی ها‬ ‫و انـواع توسـعه مدنظـر قـرار گیـرد‪ .‬ب هعلاوه‬ ‫باید توجه داشـت توسـعه ها باید هوشـمند‪،‬‬ ‫بابرنامـ ه و هم راسـتا بـا سیاسـت های کالن و‬ ‫ً‬ ‫تهـای سـازمانی اجـرا شـود و نهایتـا‬ ‫ماموری ‬ ‫بـرای همـه ذی نفعـان تولیـد ارزش کنـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه توسـعه بایـد چابـک باشـد‬ ‫گفـت‪« :‬الزم اسـت توسـعه در زمـان مناسـب‬ ‫شهـای فراینـدی درزمینـه‬ ‫خـود و در بخ ‬ ‫کاال و خدمـات انجـام شـود‪ .‬نیـز الزم اسـت‬ ‫فرایندهـا نیـز متناسـب بـا تغییـرات ایجـاد‬ ‫شـود‪ .‬این مسـئله در کسـب وکارهای جدیـد‬ ‫نیـز وجـود دارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این مفاهیم در‬ ‫پنج بخـش شـامل زنجیـره ارزش‪ ،‬پشـتیبانی‬ ‫فنـاوری‪ ،‬پشـتیبانی تجهیزاتی‪ ،‬مدیریت بـازار‬ ‫و مسـئولیت اجتماعـی در فوالدمبارکـه نیـز‬ ‫تشـکیل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫در همایش «تولید دانش بنیان اشتغال افرین با موضوع تشویق صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه» مطرح شد؛‬ ‫حرکت صنایع بزرگ و انرژی بر به سمت احداث نیروگاه خود تامین برق‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫همایـش «تولیـد دانش بنیـان اشـتغال افرین‬ ‫با موضوع تشویق صنایع بزرگ برای احداث‬ ‫نیـروگاه» ب هصـورت ویدئوکنفرانس در شـرکت‬ ‫بـرق خوزسـتان برگـزار شـد‪ .‬کیومـرث زمانـی؛‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و تحقیقـات ایـن شـرکت‬ ‫دراین همایـش کـه بـا حضور مشـترکین بزرگ‬ ‫صنعتـی بـرق منطقـه ای و سـرمایه گذاران‬ ‫احـداث نیـروگاه برگـزار شـد‪ ،‬بـا تشـکر از‬ ‫همـکاری صنایـع در مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫در سـال های قبـل و درخواسـت بـرای تـداوم‬ ‫ایـن همـکاری بـرای گـذر موفـق از پیک سـال‬ ‫‪ ،1401‬تصریـح کـرد‪« :‬از سـال قبـل تعـداد‬ ‫زیـادی از مشـترکین بـزرگ صنعتـی مشـمول‬ ‫بنـد ز تبصـره ‪ 15‬قانـون بودجـه ‪ 1400‬شـدند‬ ‫کـه براسـاس ان قیمـت بـرق صنایـع فـوالدی‬ ‫و فلـزی‪ ،‬نفـت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی بـا افزایـش‬ ‫قیمـت در تعرف ههـا مواجه شـده و امسـال نیز‬ ‫این بند تحت عنوان بند ط در قانون بودجه‬ ‫‪ 1401‬تـداوم خواهـد داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫لهـای‬ ‫تهـای جدیـد دیگـر در مد ‬ ‫ایـن قیم ‬ ‫ً‬ ‫مالـی و اقتصـادی کامال توجیه پذیر اسـت که‬ ‫مشـترکین صنعتـی مشـمول بنـد ط تبصـره‬ ‫‪ 15‬بودجـه ‪ 1401‬نسـبت بـه سـرمایه گذاری‬ ‫در احـداث نیـروگاه خـود تامیـن یـا جـذب‬ ‫سـرمایه گذار برای احداث نیروگاه اقدام کنند‬ ‫و همیـن مبلغـی را که برای تعرفه مصرف برق‬ ‫پرداخـت می کننـد دراین مسـیر هزینـه کـرده‬ ‫جسـاله مالـک نیـروگاه‬ ‫و در دوره چهـار تـا پن ‬ ‫شـوند»‪ .‬معـاون برنامه ریـزی و تحقیقـات‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬ا گـر مشـترکین مـا نسـبت بـه احـداث‬ ‫نسـمت نرونـد‬ ‫نیـروگاه اقـدام نکننـد و به ای ‬ ‫باتوجه به اینکـه طبـق سیاسـت های کالن‬ ‫کشور‪ ،‬مردم در اولویت تامین برق قرار دارند‪،‬‬ ‫صنایـع بـا محدودیـت نسـبی مواجـه خواهد‬ ‫شـد‪ .‬هرچنـد امسـال برنامه ریـزی شـده تـا بـا‬ ‫توافـق وزارت صمـت و نیـرو‪ ،‬دوره تعمیـرات‬ ‫سـاالنه صنایـع بـا نظمی که بـا نظـر وزارتخانه‬ ‫مربوطـه برنامه ریـزی شـده بـه تابسـتان‬ ‫جابجـا شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بنابرایـن در‬ ‫درازمـدت احـداث نیروگا ههـای خـود تامیـن‪،‬‬ ‫یشـود برنامه ریزی تعمیرات صنایع‬ ‫سبب م ‬ ‫به طورکلی بدون محدودیت و با نظر صنعت‬ ‫صـورت پذیـرد و ازطرفـی به دلیـل ایجـاد دو‬ ‫منبـع مسـتقل جهـت بـرق کارخانـه (شـبکه‬ ‫فهـای ناشـی‬ ‫و نیـروگاه خود تامیـن)‪ ،‬توق ‬ ‫از قطعـی بـرق به طورکامـل بـه صفـر خواهـد‬ ‫رسـید»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن محدودیـت‬ ‫باعـث تحمیـل هزینه هایـی بـه بخـش تولیـد‬ ‫ً‬ ‫شـرکت ها و نهایتـا کشـور خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«احـداث نیـروگاه خود تامیـن مطمئن تریـن‬ ‫یسـت کـه تضمیـن می کنـد برق مشـترک‬ ‫راه ‬ ‫صنعتـی به هیچ وجـه در فصـول گـرم و پیـک‬ ‫مصـرف تابسـتان دچار قطعی یـا محدودیت‬ ‫نشـود و شـبکه سراسـری بـرق بیشـتر نقـش‬ ‫پشـتیبانی کننده را بـرای ان ایفـا خواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬دراین همایـش محسـن ارفـاق؛ مدیـر‬ ‫دفتـر مدیریـت انرژی شـرکت برق خوزسـتان‪،‬‬ ‫اطالعـات فنـی و اقتصـادی دالیـل توجیهـی‬ ‫سـاخت نیـروگاه خودتامیـن در صنایـع را‬ ‫لهـای‬ ‫ارائـه کـرد و چنـد سـرمایه گذار نیـز مد ‬ ‫سـرمایه گذاری احـداث نیـروگاه و نحـوه‬ ‫همـکاری بـا صنایـع را مطـرح کردند‪ .‬پرسـش‬ ‫و پاسـخ دربـاره مطالـب ارائ هشـده نیـز از دیگـر‬ ‫محورهـای این همایـش بـود‪.‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060308001006228‬مــورخ ‪1400/12/24‬‬ ‫هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حــوزه ثبــت ملک بیرجنــد تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی‬ ‫اقــای علی محمــودی فرزنــد احمد بــه شماره شناســنامه ‪ 207‬در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 206/47‬مترمربع قسمتی از‬ ‫باقیمانده پال ک ‪ 499‬فرعی از یک اصلی واقع در خراسان جنوبی‬ ‫بخــش دو حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد از محــل مالکیــت مشــاعی‬ ‫محرز شــده اســت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شــود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولین ا گهی به مــدت دو ماه‪ ،‬اعتــراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی ســت درصورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول‬ ‫اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1310171‬‬ ‫و امال ک بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140160306005000919‬هیــات اول موضوع قانون‬ ‫تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعــارض متقاضی اقای جالل انصــاری فرزند رمضانعلی‬ ‫به شماره شناســنامه ‪ 144‬صادره از نیشــابور در یکباب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 92/35‬مترمربع پــا ک ‪ 31‬فرعی از ‪ 15‬اصلــی واقع در‬ ‫اراضــی لنج ابــاد بخش ‪ 12‬نیشــابور خریداری از مالک رســمی اقای‬ ‫عیســی بزغانی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫ســیدابوالفضل حســینی‪ ،‬رئیس ثبت اســناد‬ ‫م الف ‪1100‬‬ ‫و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی مرحله چهارم سال ‪( 1401‬منطقه یک کرمان)‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای مواد مذکور‪ ،‬بدینوسیله امال کی که برابر اراء هیات های حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک کرمان تقاضای ثبت ان ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی ان ها مطابق‬ ‫قانون مذکور تجویز شده است‪ ،‬به ترتیب شماره پال ک فرعی از اصلی و بخش محل وقوع ملک و مشخصات مالک یا مالکین (متقاضیان ثبت) واقع در بخش های ‪ 8 - 4 - 1‬ثبتی شهرستان کرمان به شرح ذیل ا گهی می شود تا در صورتی که شخص یا اشخاصی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫امال ک تقاضای ثبت شده واقع در بخش‪ 1‬کرمان‬ ‫‪ 17‬فرعی از ‪ 4093‬اصلی‪ -‬اقای حمید شفیعی شیب ده فرزند علی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 5‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪106/ 38‬‬ ‫مترمربعبهادرس کرمان‪،‬خیابانسجادیه‪ ،‬کوچه‪،8‬فرعی‪،6‬سمتراست‪،‬درب‬ ‫سوم‪ ،‬سمت چپ خریداری از محل مالکیت نصرت کرامت‪ -‬ردیف‪1151‬‬ ‫‪ 18294‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 24‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای‬ ‫محمدرضــا غنی پورگورکــی فرزند محمود به شناســنامه شــماره ‪2980538221‬‬ ‫صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت ‪ 190/55‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪ ،‬بزرگراه ایت اله خامنه ای‪ ،‬بلوار فرزانگان‪ ،‬کوچه‪ 8‬خریداری از محل‬ ‫مالکیتشاپور کیانیان‪-‬ردیف‪0359‬‬ ‫‪ 18295‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــود ساالری ســعیدی فرزنــد علی به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 6‬صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت‬ ‫‪ 796/ 70‬مترمربــع به ادرس کرمان‪ ،‬ســیدی‪ ،‬خیابان شــهید ســاالری‪ ،‬کوچه ‪2‬‬ ‫خریداریاز محلمالکیتجلیلرشیدفرخی‪-‬ردیف‪0940‬‬ ‫‪ 18296‬فرعی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬خانم فاطمه ابراهیمی دارســینوئی فرزند رضا به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 2980559733‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 127/ 68‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬خیابان فیروزاباد‪ ،‬کوچه ‪ ،25‬غربی‬ ‫‪ ،4‬سمتچپ‪،‬منزلپنجم خریداری از محلمالکیتشاهرخ و رستم کیانیان‪-‬‬ ‫ردیف‪0336‬‬ ‫‪ 18298‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای علیرضــا سعیدشــبانی فرزنــد عبــاس به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 4522‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 240/ 9‬مترمربع کهموازی‪ 7/ 53‬مترمربعاز ششدانگعرصهموردتقاضامتعلق‬ ‫بهوقفو در اجارهنامبردهقرار داردبه ادرس کرمان‪،‬سیدی‪،‬خیابانثاراله‪ ،‬کوچه‬ ‫‪ 13‬خریداریاز محلمالکیتسیدمحمدعمرانیفرزندسیدجالل‪-‬ردیف‪1253‬‬ ‫‪ 18299‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجزی شــده از ‪ 139‬فرعی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬خانم‬ ‫فرحنــاز علیرضائی ماهانــی فرزند نصــراهلل به شناســنامه شــماره ‪2980292915‬‬ ‫صــادره از کرمان در ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت ‪ 125/95‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪،‬بزرگراهایت الهخامنه ای‪،‬بلوار فرزانگان‪ ،‬کوچه‪،2‬بعداز چهار کوچه‬ ‫دوم‪ ،‬درب دوم‪ ،‬ســمت راســت خریداری از محل مالکیت ســیدنصراله عمرانی‬ ‫فرزندسیدعباس‪-‬ردیف‪1512‬‬ ‫‪ 18300‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای علیرضا احمدی هینمانی فرزند حســن به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2311‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 200‬مترمربع که موازی‪ 6/ 25‬مترمربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به‬ ‫وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬سیدی‪ ،‬بلوار شهدای غدیر‪،‬‬ ‫بیست متری ولیعصر‪ ،‬قطعه‪ ،9‬سمت راست‪ ،‬پال ک شهری‪ 14‬خریداری از محل‬ ‫مالکیتمختار خدایی‪-‬ردیف‪0204‬‬ ‫‪ 18301‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجزی شــده از ‪ 128‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای‬ ‫حمید ابروش فرزند ا کبر به شناســنامه شــماره ‪ 20‬صادره از زرند در ششــدانگ‬ ‫یکبابخانهمشتملبر طبقهفوقانیبهمساحت‪ 236‬مترمربعبهادرس کرمان‪،‬‬ ‫بزرگراهایت الهخامنه ای‪ ،‬کوچه‪،37‬بیستمتریامامسجاد‪ ،‬کوچه‪ 29‬خریداری‬ ‫از محلمالکیتسیدسلیمانعمرانی‪-‬ردیف‪1345‬‬ ‫‪ 18445‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی مجزی شــده از ‪ 206‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلی‪ -‬اقای‬ ‫مجتبــی قربی درختنجانــی فرزند مهــدی به شناســنامه شــماره ‪2980215341‬‬ ‫صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ‪ 150‬مترمربع به ادرس‬ ‫کرمــان‪ ،‬بلــوار بلداالمین‪ ،‬روبروی دانشــگاه‪ ،‬کوچه ‪ 9‬خریــداری از محل مالکیت‬ ‫همایونسهراب کیانیان‪-‬ردیف‪0871‬‬ ‫‪ 4584‬فرعــی از ‪ 4809‬اصلــی‪ -‬اقــای رســول شــفیعی پور فرزنــد عنایت الــه بــه‬ ‫شناسنامه شماره‪ 2781‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 175/ 90‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 109/ 94‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا‬ ‫متعلقبهوقفو در اجارهنامبردهقرار داردبه ادرس کرمان‪،‬بلوار شهیدعباسپور‪،‬‬ ‫کوچه‪،21‬نبشچهار کوچهسمتراستمع الواسطهوا گذاریشهرداری‪-‬ردیف‬ ‫‪0806‬‬ ‫‪ 2‬فرعیاز ‪ 5142‬اصلی‪-‬اقایفتح اهللابراهیم پوربلبلوئیفرزند کریمبهشناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 6‬صادره از ماهان در ششــدانگ یکباب ســاختمان (اتاق) به مساحت‬ ‫‪ 25/ 30‬مترمربــع جهت الحاق به پال ک ‪ 1‬فرعــی از ‪ 5142‬اصلی به ادرس کرمان‪،‬‬ ‫خیابان ابوحامد‪ ،‬روبروی شیرینی سرای شیرینمنش خریداری از محل مالکیت‬ ‫احمدشفیعی‪-‬ردیف‪1502‬‬ ‫‪ 3117‬فرعــی از ‪ 5209‬اصلــی‪ -‬اقــای عبدالرضــا کدخدائی ده خانــی فرزنــد احمد‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 559‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل‬ ‫بــر طبقــه فوقانــی به مســاحت ‪ 209/ 10‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 36/ 59‬مترمربع از‬ ‫ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضا متعلق به وقــف و در اجــاره نامبرده قــرار دارد به‬ ‫ادرس کرمــان‪ ،‬خیابــان حکیــم‪ ،‬کوچــه ‪ 14‬خریــداری از محل مالکیــت عزت اله‬ ‫ساالرکالنتری‪-‬ردیف‪1391‬‬ ‫‪ 3119‬فرعــی از ‪ 5209‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی عرب نژادخانوکــی فرزنــد محمــد به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 79‬صــادره از زرند در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت‬ ‫‪ 275/ 05‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 48/ 13‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا‬ ‫متعلــق بــه وقف و در اجــاره نامبرده قــرار دارد به ادرس کرمــان‪ ،‬خیابان حکیم‪،‬‬ ‫نبش کوچه‪ 12‬خریداری از محل مالکیت میرزا محمدعلی جوادی‪ -‬ردیف‪1139‬‬ ‫امال ک تقاضای ثبت شده واقع در بخش‪ 4‬کرمان‬ ‫‪ 433‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‪ -‬خانم طاهره حســنی راوری فرزند محمد به شناســنامه‬ ‫شماره‪ 209‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی‬ ‫به مســاحت ‪ 202‬مترمربع که موازی ‪ 87/ 74‬مترمربع از ششدانگ عرصه مورد‬ ‫تقاضــا متعلق بــه وقف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬شــرف اباد‪،‬‬ ‫خیابان حجت‪ ،‬خیابان پروین اعتصامی‪ ،‬کوچه‪ ،2‬پال ک شهری‪ 97‬خریداری از‬ ‫محلمالکیتماشاالهایرانمنشو علیو مهدینصیری پور‪-‬ردیف‪0787‬‬ ‫‪ 7668‬فرعی از ‪ 4‬اصلی‪ -‬اقای ســجاد شیخ شــعاعی فرزند قدیر به شناســنامه‬ ‫شــماره ‪ 2980487023‬صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 348/ 09‬مترمربــع که مــوازی ‪ 58/ 69‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا‬ ‫متعلق به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار امام حسن(ع)‪،‬‬ ‫نبش کوچه‪ 12‬خریداری از محل مالکیت عباس مهرابیان‪ -‬ردیف‪1068‬‬ ‫‪ 5849‬فرعی از ‪ 5‬اصلی‪ -‬اقای داود موســی ا کبری فرزند شــیرعلی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 524‬صــادره از بافت و اقای نصرت اله حاجی زاده جــواران فرزند ایرج به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 1021‬صادره از رابر بالمناصفه در ششــدانگ یکباب خانه به‬ ‫مســاحت ‪ 373/ 4‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار جمهوری‪ ،‬انتهای کوچه ‪،14‬‬ ‫شــمالی ‪ ،7‬کوچه شــهید شــیرودی‪ ،‬بن بســت چهارم‪ ،‬اخر کوچه سمت راست‬ ‫خریداریاز محلمالکیتمحمدحسیننظریان‪-‬ردیف های‪ 0592‬و‪0594‬‬ ‫‪ 5874‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬اقــای حمیــد همدم نژادکرمانــی فرزنــد حســین بــه‬ ‫شناسنامهشماره‪ 10‬صادرهاز کرماندر ششدانگیکبابساختمانبهمساحت‬ ‫‪ 22/ 2‬مترمربعبهادرس کرمان‪،‬بلوار جمهوری‪،‬بلوار امیرکبیر‪،‬حدفاصل کوچه‪5‬‬ ‫و‪ 7‬خریداریاز محل مالکیتمحمدحسین نظریان‪ -‬ردیف‪1352‬‬ ‫‪ 6383‬فرعی از ‪ 10‬اصلی‪ -‬اقای رضا مالیی سغین فرزند قدرت اله به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 634‬صادره از رابر در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪50/ 56‬‬ ‫مترمربــع که مــوازی ‪ 8/ 73‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا متعلق به‬ ‫وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار جمهوری‪ ،‬خیابان کمیل‪،‬‬ ‫خیابان پونه‪ ،‬بین کوچه‪ 4‬و‪ 6‬خریداری از محل مالکیت رستم زعیم فرزند برزو‪-‬‬ ‫ردیف‪1135‬‬ ‫‪ 11943‬فرعی از ‪ 11‬اصلی‪ -‬خانم مهری نعمت زاده فرزند حبیب اله به شناسنامه‬ ‫شماره‪ 5161‬صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪51/ 30‬‬ ‫مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار شــهید صدوقی‪ ،‬نبش بلــوار امام رضا(ع)‪ ،‬جنب‬ ‫گاراژ نعمت زادهخریداریاز محلمالکیتمحمدثریا‪ -‬ردیف‪1124‬‬ ‫‪ 404‬فرعی از ‪ 22‬اصلی‪ -‬خانم مهدیه شمسی نیا فرزند علی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1021‬صادره از کرمان نســبت به ‪ 13/ 72‬ســهم مشــاع و اقای مهدی شمسی نیا‬ ‫فرزند علی به شناسنامه شماره ‪ 4674‬صادره از کرمان نسبت به ‪ 27/ 42‬سهم‬ ‫مشاع و اقای مصطفی شمسی نیا فرزند علی به شناسنامه شماره‪ 1566‬صادره‬ ‫از کرمان نســبت به ‪ 27/ 42‬ســهم مشاع و خانم محدثه شمسی نیا فرزند علی‬ ‫به شناســنامه شــماره ‪ 2980398667‬صادره از کرمان نســبت به ‪ 13/ 72‬سهم‬ ‫مشاع و خانم مرضیه شمسی نیا فرزند علی به شناسنامه شماره ‪ 4777‬صادره‬ ‫از کرمان نسبت به ‪ 13/ 72‬سهم مشاع از نود و شش سهم از ششدانگ یکباب‬ ‫زمین کشــاورزی و باغ به مســاحت ‪ 104427/ 35‬مترمربع که موازی ‪8702/ 25‬‬ ‫مترمربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف و در اجاره نامبردگان قرار‬ ‫دارد به ادرس کرمان‪ ،‬بلوار امام حسن(ع)‪ ،‬کوچه‪ ،26‬تیربرق چهارم‪ ،‬کوچه سوم‪،‬‬ ‫ســمت راســت خریداری از محل مالکیت علی ا کبر نیک اندیش فرزند ابوتراب و‬ ‫محمدعلینیک اندیشو حسنذهاب ناظوریو احداز ورثهماشاالهایرانمنش‬ ‫ً‬ ‫(ضمنا حق ارتفاقی بدین نحو که با حق عبور ممر اب از چاه تلمبه شماره‪2959‬‬ ‫است) ‪ -‬به ترتیب ردیف های‪ 0975‬الی‪0979‬‬ ‫‪ 427‬فرعی از ‪ 36‬اصلی‪ -‬اقای محمد ســهرابی فرزند ا کبر به شناســنامه شماره‬ ‫‪ 793‬صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 650/ 30‬مترمربع‬ ‫کــه موازی ‪ 135/ 48‬مترمربع از ششــدانگ عرصه مــورد تقاضا متعلق به وقف و‬ ‫در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس کرمان‪ ،‬شاهر خ اباد‪ ،‬کوچه ولیعصر ‪ ،4‬سمت‬ ‫راست‪ ،‬درب‪ 5‬خریداری از محل مالکیت علی ایرانمنش‪ -‬ردیف‪0959‬‬ ‫امال ک تقاضای ثبت شده واقع در بخش‪ 8‬کرمان‬ ‫‪ 1499‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 1155‬فرعــی از ‪ 1‬اصلی‪ -‬اقای محمدرضا‬ ‫وزیری نسب فرزند مهدی به شناسنامه شــماره ‪ 2980104876‬صادره از کرمان‬ ‫در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 382/ 09‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪ ،‬چترود‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬کوچه شهید فدایی‪ 10‬خریداری از محل‬ ‫مالکیتنیره بیگمدریایی‪-‬ردیف‪0555‬‬ ‫‪ 259‬فرعــی از ‪ 24‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 1‬فرعــی از ‪ 24‬اصلــی‪ -‬خانــم منــوره‬ ‫محســنی زاده هروزی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 9‬صــادره از کرمــان در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت‪ 388/ 02‬مترمربع به ادرس کرمان‪،‬‬ ‫چترود‪ ،‬کهنوج‪ ،‬معزاباد‪ ،‬روبروی مدرسه پسرانه خریداری از محل مالکیت اصغر‬ ‫رنجبر‪ -‬ردیف‪1011‬‬ ‫‪ 33‬فرعی از ‪ 114‬اصلی‪ -‬خانم معصومه نجیب زاده وامق ابادی فرزند محمود به‬ ‫شناسنامهشماره‪ 7‬صادرهاز کرماندر ششدانگیکبابساختمانبهمساحت‬ ‫‪ 242/ 62‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬عبدل اباد ســیمک‪ ،‬کوچه شهید‬ ‫غالمرضا زحمتکش شرقی‪ ،3‬انتهای کوچه خریداری از محل مالکیت علی ا کبر‬ ‫صادقی عبدل ابادی‪-‬ردیف‪0587‬‬ ‫‪ 79‬فرعی از ‪ 161‬اصلی‪ -‬اقای رضا یوسف زاده کوهبنانی فرزند علی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 1‬صــادره از کوهبنــان در ششــدانگ یکباب خانه و باغچه به مســاحت‬ ‫‪ 398/ 15‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬ده لولو‪ ،‬بلوار شــهید باهنر‪ ،‬پشــت‬ ‫رســتوران نادر‪ ،‬کوچه احســان خریــداری از محل مالکیت محمدعلــی روحی‪-‬‬ ‫ردیف‪0851‬‬ ‫‪ 80‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 16‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی‪ -‬خانــم فاطمــه‬ ‫میهن خواه فرزند حســینعلی به شناسنامه شــماره ‪ 153‬صادره از رفسنجان در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه و باغچه به مساحت‪ 451/ 61‬مترمربع به ادرس کرمان‪،‬‬ ‫کوهپایه‪ ،‬ده لولو‪ ،‬کوچه پایین پاســگاه‪ ،‬اخرین منزل ســمت راست مع الواسطه‬ ‫وا گذاری شورای اسالمی روستای ده لولو‪ -‬ردیف‪1795‬‬ ‫‪ 59‬فرعی از ‪ 175‬اصلی مجزی شده از ‪ 50‬فرعی از ‪ 175‬اصلی‪ -‬اقای محمدعلی‬ ‫رشیدی فرزند حسین به شناسنامه شماره ‪ 605‬صادره از کرمان در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه و باغچه به مساحت‪ 343/ 52‬مترمربع که موازی‪ 28/ 62‬مترمربع‬ ‫از ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلــق به وقف و در اجاره نامبرده قــرار دارد به‬ ‫ادرس کرمــان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روســتای دوغنان پایین‪ ،‬ســمت راســت‪ ،‬منزل چهارم‬ ‫ً‬ ‫خریداریاز محلمالکیتسکینهشاه حسینی(ضمناحقارتفاقیبدیننحو که‬ ‫میــزان ‪ 15‬مترمربــع از اراضی مذکور در حریم کمی رودخانه واقع شــده که صدور‬ ‫ســند این قسمت از اراضی مشــروط به رعایت حقوق ارتفاقی وزارت نیرو جهت‬ ‫کمال انتفاع و حفاظت از منبع ابی و عدم ایجاد هرگونه اعیانی و غرس اشــجار‬ ‫است)‪ -‬ردیف‪0522‬‬ ‫‪ 88‬فرعــی از ‪ 205‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 49‬فرعــی از ‪ 205‬اصلــی‪ -‬اقــای عباس‬ ‫خواجه فرزند غالمرضا به شناســنامه شــماره ‪ 9‬صادره از بردســیر در ششدانگ‬ ‫یکبــاب خانه و باغ مشــتمل بــر طبقه فوقانی بــه مســاحت ‪ 397/86‬مترمربع‬ ‫به ادرس کرمان‪ ،‬ده باال‪ ،‬حســین اباد اخوند‪ ،‬شــهید ســلیمانی ‪ ،1‬انتهای کوچه‬ ‫خریداریاز محلمالکیتعلیحسینی محمودابادی‪-‬ردیف‪1158‬‬ ‫‪ 89‬فرعــی از ‪ 205‬اصلــی مجزی شــده از ‪ 47‬فرعــی از ‪ 205‬اصلی‪ -‬خانم عصمت‬ ‫قربانی ده باالئیفرزنداصغر بهشناسنامهشماره‪24‬صادرهاز کرماندر ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت‪ 175/ 56‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬ده باال‪ ،‬حسین اباد‬ ‫اخوند خریداری از محل مالکیت ســیدمحمد حســینی محمودابادی‪ -‬ردیف‬ ‫‪0240‬‬ ‫‪ 613‬فرعــی از ‪ 398‬اصلــی‪ -‬خانــم شــهربانو صادقی تیجنــگ فرزنــد محمــد بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 1‬صــادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت‬ ‫‪ 101/ 30‬مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روستای دران‪ ،‬خیابان ابراهیم ادهم‬ ‫خریداری از محل مالکیت علی ادهمی‪ -‬ردیف‪0811‬‬ ‫‪614‬فرعیاز ‪398‬اصلی‪-‬اقایحمیدصادقی تیجنگفرزندمحمدبهشناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 15‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت ‪206/ 27‬‬ ‫مترمربع به ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روستای دران‪ ،‬خیابان ابراهیم ادهم‪ ،‬سمت‬ ‫راست‪ ،‬درب سوم خریداری از محل مالکیت علی ادهمی‪ -‬ردیف‪0812‬‬ ‫‪ 615‬فرعی از ‪ 398‬اصلی‪ -‬اقای مجید صادقی فرزند محمد به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 8‬صادره از کرمان در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ‪ 203/ 14‬مترمربع به‬ ‫ادرس کرمان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬روستای دران‪ ،‬خیابان ابراهیم ادهم خریداری از محل‬ ‫مالکیتعلیادهمی‪-‬ردیف‪0813‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/ 03/ 04:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 03/ 18:‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323947‬‬ ‫اصغر نارویی‪،‬سرپرستثبتاسنادو امال کمنطقه‪ 1‬کرمان‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 4‬خرداد ‪ 23 1401‬شوال ‪ 25 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2506‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سرپرست بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران در ائین تجلیل از اساتید دانشگاه فرهنگیان‪:‬‬ ‫غربالگری بینایی ‪ 88‬هزار کودک ‪۳‬تا ‪ ۶‬سال‬ ‫دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬زیربنای رشد و توسعه کشور است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی مازنـدران‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در سـال گذشـته ‪۸۸۶۶۴‬‬ ‫کـودک ‪ ۶-۳‬سـال تحت پوشـش‬ ‫غربالگـری بینایـی قـرار گرفتنـد کـه‬ ‫ازاین تعـداد حـدود ‪ ۷۰۰‬کـودک‬ ‫مبتلا بـه امبلیوپـی شناسـایی‬ ‫و تحت درمـان قـرار گرفتنـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران؛ دکتـر فریبـا‬ ‫بریمانـی بابیان اینکـه پیشـگیری از‬ ‫معلولیت ها یکی از مهم ترین خدمات در حوزه اختالالت‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـرح غربالگـری بینایـی و شـنوایی‬ ‫بینای ‬ ‫حهـای مهم در حوزه پیشـگیری از معلولیت ها‬ ‫یکـی از طر ‬ ‫نشـده‬ ‫اسـت بنابرایـن خانواد ههـا بامراجع هبـه مرا کز تعیی ‬ ‫ازسـوی بهزیسـتی می تواننـد اختلاالت را شناسـایی و‬ ‫گسـازی را یکـی‬ ‫اقدامـات الزم را انجـام دهنـد»‪ .‬وی فرهن ‬ ‫از مهم تریـن ابـزار پیشـگیری از وقـوع معلولیـت در جامعـه‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬خانواد ههـا بـا یـک مشـاوره ژنتیـک و‬ ‫طـرح غربالگـری شـنوایی و بینایـی می تواننـد از بسـیاری‬ ‫تهـا جلوگیـری کننـد و رسـانه ها در‬ ‫از اختلاالت و معلولی ‬ ‫نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه نقش بسزایی دارند‬ ‫کـه امیدواریـم اصحـاب رسـانه به عنـوان شـرکای اجتماعی‬ ‫بهزیسـتی همچـون گذشـته در‬ ‫گسـازی این مسـئله بـا‬ ‫فرهن ‬ ‫مـا همـکاری کننـد»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران بـه تنبلـی‬ ‫چشـم اشـاره کـرد و ادامـه داد‪:‬‬ ‫«تنبلی چشم با تشخیص به موقع‬ ‫قابل درمـان اسـت؛ بنابرایـن برنامه‬ ‫کشـوری پیشـگیری از امبلیوپـی‬ ‫(تنبلـی چشـم) بـا هـدف کاهـش‬ ‫شـیوع و بـروز امبلیوپـی و سـایر‬ ‫اختلاالت بینایـی بـرای غربالگـری‬ ‫بینایـی کـودکان ‪6 -3‬سـال ب هصـورت سـیاری در مناطـق‬ ‫روسـتایی‪ ،‬محـروم و صعب العبـور و در پایگا ههـای ثابـت‬ ‫یشـود»‪ .‬دکتر بریمانی‪،‬‬ ‫بـرای کـودکان گـروه هدف انجـام م ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مناسـب ترین سـن بـرای درمـان تنبلـی‬ ‫یسـنجی بـرای انـان‬ ‫جسـالگی اسـت و بینای ‬ ‫چشـم‪ ،‬زیـر پن ‬ ‫بایـد حداقـل سـه بار قبـل از دبسـتان و در سـنین ‪4-3‬‬ ‫سـالگی‪ 5-4 ،‬سـالگی و ‪ 6-5‬سـالگی انجـام شـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بیـش از هزارنفر از افـراد دارای اختالل بینایی‬ ‫تحت پوشـش بهزیسـتی مازنـدران قـرار دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۸۸۶۶۴‬کـودک ‪۶ -۳‬سـال تحت پوشـش‬ ‫غربالگـری بینایـی قـرار گرفتنـد کـه ازاین تعـداد حـدود ‪۷۰۰‬‬ ‫کـودک مبتالبـه امبلیوپـی و ‪ ۲۷۰۰‬کـودک مبتالبـه سـایر‬ ‫اختلاالت بینایـی شناسـایی و تحت درمان قـرار گرفتند»‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی مازندران به ارائه خدمات به نابینایان‬ ‫و کم بینایـان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬در سـال گذشـته ‪1270‬‬ ‫وسـیله کمـک توان بخشـی شـامل ‪ 13‬قلـم و بـه ارزش‬ ‫چهارمیلیاردریـال خریـداری و توزیـع شـد»‪ .‬دکتـر بریمانـی‬ ‫بابیان اینکـه بهتریـن شـیو ه تشـخیص اختالالت شـنوایی‬ ‫انجـام طـرح غربالگـری شـنوایی کـودکان اسـت‪ ،‬ادامـه‬ ‫نطـرح‪ ،‬نـوزادان متولدشـده در زایشـگاه ها و‬ ‫داد‪« :‬درای ‬ ‫در مرا کـز سـنجش شـنوایی همـکار سـازمان‪ ،‬بااسـتفاده از‬ ‫دسـتگاه های سـنجش شـنوایی مـورد غربالگری شـنوایی‬ ‫قـرار می گیرنـد و درصـورت مشـکوک بـودن وارد مراحـل‬ ‫تشـخیص و مداخله می شـود»‪ .‬وی به انجام غربالگری در‬ ‫سـال گذشـته اشـاره کرد و گفت‪« :‬در سـال گذشـته بیش از‬ ‫‪ ۲۶۲۱۳‬نوزاد تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند‬ ‫کـه ازاین تعـداد ‪ ۵۵‬کـودک اختالالت شـنوایی شناسـایی و‬ ‫تحت درمان قرار گرفتند»‪ .‬سرپرست بهزیستی مازندران به‬ ‫تهیه و توزیع وسایل کمک توان بخشی معلولین شنوایی‬ ‫در سـال گذشـته اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬در سـال گذشـته‬ ‫‪6 55‬عـدد سـمعک بـه ارزش بیـش از ‪ 11‬میلیاردریـال‪1600 ،‬‬ ‫باطـری سـمعک بـه ارزش ‪ 440‬میلیون ریـال و کمک هزینـه‬ ‫خریـد سـمعک و باطـری سـمعک به تعـداد ‪ 95‬نفـر از‬ ‫معلولیـن شـنوایی بـه ارزش بیـش از یک میلیاردریـال‬ ‫خریـداری و توزیـع شـد»‪.‬‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی درنظـردارد مناقصـه عمومـی اجـرای پـروژه احـداث شـبکه فشـار متوسـط هوایـی ناحیـه صنعتـی دولت ابـاد‬ ‫زاوه بـا مشـخصات زیـر را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت‬ ‫مناقص هگـران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫تنـام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1401/03/03‬است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/03/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 15‬مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫تهـای "الف"‪ :‬ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬بلوار خیام‪ ،‬بعـد از خیام‬ ‫اطالعـات تمـاس شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا ک ‬ ‫‪ -35‬تلفـن تماس‪ -37642005 :‬نمابـر‪37642003 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫مشخصات کار‪ :‬احداث شبکه فشار متوسط هوایی به طول ‪ 1/5‬کیلومتر با سیم روکش دار هاینا و تیر سیمانی پیش تنیده واچ‬ ‫مبلغ براورد‪ 7.637.903.066 :‬ریال براساس فهارس بهای سال ‪( 1400‬اعتبار طرح غیرعمرانی)‬ ‫مدت انجام کار‪ 4 :‬ماه‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬سـیصد و هشـتاد و یـک میلیـون و نهصـد هـزار ریـال بـه صـورت تضامیـن قابل قبـول مربـوط‪ ،‬منـدرج در ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه‬ ‫شماره‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬نیرو‪ -‬تمامی پایه ها‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪2007‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323565‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در ائیـن گرامی داشـت‬ ‫هفتـه سـرامدی امـوزش و تجلیـل و پاسداشـت از مقـام‬ ‫اسـاتید‪ ،‬برگزیـدگان و اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان مازنـدران کـه در سـالن اجتماعـات دانشـگاه‬ ‫فرهنگیان استان برگزار شد‪ ،‬دانشگاه فرهنگیان را زیربنای‬ ‫رشد و توسعه کشور دانست‪ .‬به گزارش اداره اطالع رسانی و‬ ‫روابط عمومی اموزش وپرورش مازندران؛ مصطفی عابدی‬ ‫دراین ائیـن کـه به مناسـبت گرامی داشـت هفتـه سـرامدی‬ ‫امـوزش و تجلیـل و پاسداشـت از مقـام اسـاتید‪ ،‬برگزیـدگان‬ ‫و اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه فرهنگیـان مازنـدران در‬ ‫سـالن اجتماعـات دانشـگاه فرهنگیـان اسـتان برگـزار شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دانشـگاه فرهنگیـان کـه وابسـته بـه نهـاد مهمـی‬ ‫همچـون اموزش وپـرورش اسـت‪ ،‬یکـی از نهادهـای مهـم‬ ‫ا گهی تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات قانونی‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان سیستان و بلوچستان در اجرای صدر ماده ‪ 2‬قانون حفظ و حمایت منابع‬ ‫طبیعی و ذخائر جنگلی کشور (‪ )1371/07/12‬و تبصره یک ماده ‪ 3‬ائین نامه اجرایی مصوب ‪ 1371/12/16‬هیئت وزیران‬ ‫و براســاس تفویــض اختیار شــماره ‪ 704/100/90‬مــورخ ‪ 1372/04/27‬ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور‪ ،‬محدوده رقبه‬ ‫استحفاظی خود را به شرح زیر اعالم می کند‪.‬‬ ‫مشخصات ثبتی پال ک‬ ‫ردیف‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫یسـت کـه در پیشـرفت‬ ‫و موثـر اجتماع ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسـی و فرهنگی‬ ‫جامعـه بیشـترین نقـش را ایفـا کـرده و‬ ‫درحقیقـت زیربنـای رشـد و توسـعه کشـور‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به نقش مهم اسـاتید‬ ‫و دانشـگاهیان در شـرایط حسـاس افزود‪:‬‬ ‫«مصـداق مهـم این امـر اقدامـات اسـاتید‬ ‫و دانشـمندان درجهـت مبـارزه با اپیدمی‬ ‫پیچیـده و سـخت کرونـا بـود کـه می دانیم‬ ‫چگونـه و بـا چـه برنامه هایـی دانشـمندان در مهـار و حـل‬ ‫معضلات ان در همـه شـئون توانسـتند نقـش بزرگـی را ایفا‬ ‫کنند؛ بنابراین کشور مدیون دانشگاه و دانشگاهیان است‬ ‫و دانشـگاه ها نیـز مدیـون اسـاتید و بـزرگان علـم و دانـش‬ ‫خواهنـد بـود»‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش‬ ‫مازنـدران سـعادت انسـان را درگـرو تربیـت‬ ‫شهـای‬ ‫صحیـح بـا رعایـت معیارهـا و ارز ‬ ‫اصیـل اسلامی به منظـور دسـتیابی بـه‬ ‫حیـات طیبـه دانسـت و گفـت‪« :‬تا کیـد‬ ‫حضـرت علـی ؟ع؟ در امـر تعلیم وتربیـت‬ ‫تهـا‬ ‫فرزنـدان‪ ،‬اشـنا کردن ان هـا بـا مهار ‬ ‫و سـبک صحیـح زندگی سـت»‪ .‬عابـدی‬ ‫امـوزش صحیـح و هوشـمندانه در مرا کـز‬ ‫دانشـگاهی را ضرورتـی اجتناب ناپذیـر به منظـور پیشـرفت‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی کشـور در شـاخص های اعال مشـده‬ ‫عنـوان و تا کیـد کـرد‪« :‬امـوزش درسـت‪ ،‬توسـط اسـاتید و‬ ‫یخـورد»‪.‬‬ ‫بـزرگان فعـال در دانشـگاه رقـم م ‬ ‫‪1‬‬ ‫نام رقبه‬ ‫پال ک‬ ‫اصلی‬ ‫پال ک‬ ‫فرعی‬ ‫‪ -1‬مزرعه و چشمه ریش پیش‬ ‫‪ -2‬مزرعه پرکن‬ ‫‪ -3‬مزرعه و چشمه شیرین زاد‬ ‫‪ -4‬مزرعه مک سوخته‬ ‫‪ -5‬مزرعه کشن‬ ‫‪ -6‬مزرعه لی خا کی‬ ‫‪ -7‬مزرعه کاسگی‬ ‫‪ 12‬و ‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫کلیه‬ ‫فروعات‬ ‫واقع در‬ ‫محدوده‬ ‫سنگ یا‬ ‫قطعه‬ ‫‪-‬‬ ‫حدود اربعه‬ ‫بخش‬ ‫‪11‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سراوان‬ ‫شمال‬ ‫جنوب‬ ‫اراضی‬ ‫موات‬ ‫کوهک و‬ ‫اسکان‬ ‫پال ک‬ ‫‪2431/541‬‬ ‫مرتع‬ ‫کشتگان‬ ‫پال ک‬ ‫‪39/256‬‬ ‫شرق‬ ‫مرز‬ ‫کشور‬ ‫پاکستان‬ ‫مساحت به هکتار‬ ‫غرب‬ ‫اراضی موات‬ ‫بم پشت‬ ‫پال ک‬ ‫‪1/136-142‬‬ ‫مساحت‬ ‫مستثنیات‬ ‫‪583/6168‬‬ ‫مساحتمنابع‬ ‫طبیعی‬ ‫‪22602/7362‬‬ ‫مساحت کل‬ ‫‪23186/3530‬‬ ‫به اســتثنای مســتثنیات قانون تبصره ‪( 3‬هر پال ک) موضوع ماده ‪ 2‬قانون ملی شــدن جنگل ها که به وسیله جنگل داران و کارشناسان ذیصالح این اداره کل‬ ‫بازدید و مشــخصات هر رقبه در متن این ا گهی قید و ســوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرســتان ذیربط و اداره کل موجود اســت‪ ،‬جزو منابع ملی شده‬ ‫موضــوع مــاده یــک قانون ملی شــدن جنگل ها‪ ،‬تشــخیص و مراتب به اطالع عموم رســانیده می شــود؛ تا چنانچه به تشــخیص منابع ملی هــر رقبه معترض‬ ‫ً‬ ‫می باشند‪ ،‬از تاریخ انتشار این ا گهی در روزنامه کثیراالنتشار حدا کثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک و مستندات قانونی‪ ،‬به دبیرخانه‬ ‫هیئت مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی مســتقر در اداره منابع طبیعی شهرســتان مربوطه‪ ،‬ارســال دارند تا مورد رســیدگی قرار گیرد‪ .‬بدیهی ســت‬ ‫درصورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده‪ ،‬حسب اعالم اداره کل منابع طبیعی‪ ،‬نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص‪،‬‬ ‫اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪199‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1323893‬‬ ‫عبدالباسط پا کزاد؛ مدیرکل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2740

روزنامه سایه 2740

شماره : 2740
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه سایه 2739

روزنامه سایه 2739

شماره : 2739
تاریخ : 1401/12/25
روزنامه سایه 2738

روزنامه سایه 2738

شماره : 2738
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه سایه 2737

روزنامه سایه 2737

شماره : 2737
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه سایه 2736

روزنامه سایه 2736

شماره : 2736
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه سایه 2735

روزنامه سایه 2735

شماره : 2735
تاریخ : 1401/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!