روزنامه سایه شماره 2503 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2503

روزنامه سایه شماره 2503

روزنامه سایه شماره 2503

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫«خصوصی سازی» رها سازی نیست‬ ‫افتتاح فواره تروی‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1762‬؛ «فـواره تـروی» تکمیـل و افتتـاح شـد‪ .‬ایـن سـازه‪،‬‬ ‫یسـت در منطقـه تـروی در رم ایتالیـا به ارتفـاع ایـن فـواره ‪ ۲۶‬متـر و عـرض‬ ‫اب نمای ‬ ‫ان ‪ ۲۰‬متـر‪ .‬تـروی‪ ،‬بزرگ تریـن فـواره دوران بـاروک در رم اسـت‪ .‬طبـق روایتـی؛ ا گـر‬ ‫بازدیدکننـده ای سـکه ای داخـل اب فـواره بینـدازد‪ ،‬روزی بـه رم بازمی گـردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به اثـار مخـرب وا گذاری هـای نامناسـب‪،‬‬ ‫غیرمنطقـی و خلاف قانـون در قبـل‪ ،‬گفـت‪« :‬خصوصی سـازی‬ ‫به معنای رهاسـازی نیسـت؛ بلکه سـر اغاز هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت‬ ‫بـر عملکردهاسـت و کمـک بـه توانمندسـازی بخـش خصوصـی باید‬ ‫به عنـوان محوری تریـن اقـدام موردتوجـه باشـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در «نخسـتین رویـداد بین المللـی‬ ‫خصوصی سازی در ایران» که با حضور صدها صاحب نظر‪ ،‬متصدی‬ ‫و متولـی برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬رسـیدن بـه درک مشـترک و اتفاق نظـر‬ ‫دربـاره خصوصی سـازی حقیقـی در اقتصـاد کشـور‪ ،‬بـا هـدف تحقـق‬ ‫اهـداف اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی و نیـز اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬از اولویت هـا و ضرورت هاسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 20 1401‬شوال ‪ 22 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2503‬تومان‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫تالشبرایخودکفاییدر حوزهاقتصاددیجیتال‬ ‫عکاسیمعماری‬ ‫قاچاق دومیلیارددالری‬ ‫قطعات خودرو‬ ‫کشف هوای الوده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬نویسنده لهستانی برجسته‬ ‫که باید بشناسید‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی هشدار داد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کشـور لهسـتان‪ ،‬تاریخچه جذابی دارد که شـامل تهاجم‪ ،‬تالش برای اسـتقالل‪ ،‬سـلطه‬ ‫دیکتاتوری و سانسور بسیاری از اثار ادبی ست‪ .‬درنتیجه‪ ،‬یک تاریخچه ادبی با عمقی‬ ‫قابل توجه به وجود امده که ارزش مطالعه را دارد‪ .‬اشـنایی با نام نویسـندگان برجسـته‬ ‫لهسـتانی و خوانـدن اثـار ان هـا بـه شـما کمـک می کنـد تـا بیشـتر بـا مردمـان اسلاو و‬ ‫تاریخچـه و فرهنگشـان اشـنا شـوید و قـدردان اثـاری باشـید کـه از ایـن فرهنـگ الهـام‬ ‫گرفتـه شـده اند‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا قانـون بسـته عظیـم ‪ ۴۰‬میلیـارد دالری به‬ ‫اوکرایـن کـه کنگـره روز پنج شـنبه ان را به تصویـب رسـانده بـود‪ ،‬امضـا کـرد‪.‬‬ ‫در هم اندیشی معاون وزارت امور خارجه با فعاالن بخش خصوصی‬ ‫و بازرگانان استان فارس مطرح شد؛‬ ‫نیاز اقتصاد کشور‬ ‫به جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫‪7‬‬ ‫کاترین کولونا؛‬ ‫سکاندار جدید‬ ‫دستگاهدیپلماسیفرانسه‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد؛‬ ‫‪ ۱۸۷‬شرکت و ‪ ۳۰۰‬دارایی‬ ‫در فهرست وا گذاری دولت‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران عنوان کرد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫لزومامیدافرینی‬ ‫در جامعه کار و تولید‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مرکزی خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از راه روستایی خرم اباد‬ ‫با اعتباری برابر با ‪ ۶۲‬میلیاردریال‬ ‫‪6‬‬ ‫درراستای اجرای شعار سال‪ ،‬ازسوی مقام معظم رهبری؛‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫با پیگیری معاون وزیر جهاد کشاورزی و نماینده مردم تهران در مجلس؛‬ ‫دانش بنیان ها دراستانه ورود به شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬نخبـگان و فعالیت های گروهی‬ ‫بـه دعـوت دکتـر سـید علـی یزدیخـواه‪ ،‬بازدیـدی بـا حضـور شـتاب دهنده (اسـتارتاپ ها) در محـدوده‬ ‫دکتـر اسـماعیل قادر ‬ ‫یفـر (معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی سرزمینی شهرستان ری‪ ،‬به بحث و گفت وگو‬ ‫و مدیرعامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی و نخبـگان پرداختند‪ .‬حمید زمانی (فرماندار شهرستان‬ ‫و دانشـگاهیان) و مسـئولین مربوطـه در محـل انبارهـای ری) دراین نشسـت باتا کیدبـر اهمیـت بسـیار‬ ‫چـای شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬ایـن جلسـه درراسـتای بـاالی فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان در‬ ‫درخواسـت دکتـر یزدیخـواه از وزیـر محتـرم جهـاد و دسـتور توسـعه و رشـد همه جانبـه کشـور‪ ،‬عنـوان‬ ‫وزیـر بـرای راه انـدازی باراندازهـای هوشـمند و حضـور کـرد‪« :‬مقـام معظـم رهبـری در ابتـدای سـال‬ ‫شـرکت های دانش بنیان و شـتاب دهنده ها تشـکیل شد‪ .‬عبـارت "تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین"‬ ‫همچنیـن بـا پیگیـری معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی‪ ،‬برای را نه به عنوان شـعار سـال‪ ،‬بلکه به عنوان یک‬ ‫راه انـدازی اولیـه مجموعـه مذکـور‪ ،‬اعتبـاری معـادل ‪ ۳۰‬فرمـان در سـال ‪ ۱۴۰۱‬صـادر فرمودنـد و تمامی‬ ‫میلیاردتومـان پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬در ادامـه بازدیـد‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬مدیـران‪ ،‬کارشناسـان و کارگـران‬ ‫نشسـت معـاون اسـتاندار‬ ‫کشـور‪ ،‬در تمامـی سـطوح‪،‬‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫موظـف بـه تلاش در جهـت‬ ‫شهرسـتان ری بـا معـاون‬ ‫اجـرای ایـن فرمان حکیمانه‬ ‫نشستفرماندار شهرستان‬ ‫وزیر و نماینـده مردم تهران‪،‬‬ ‫و مبتنـی بـر علـم روز از‬ ‫ری با مدیرعامل سازمان‬ ‫ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر‬ ‫جانب حضرت اقا هسـتند»‪.‬‬ ‫و پردیـس در مجلـس‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در‬ ‫تعاون روستایی کشور با‬ ‫شـورای اسلامی در محـل‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬در ادامـه‬ ‫موضوع حمایت از شرکت های‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان ری‬ ‫تهـای بی بدیـل‬ ‫بـه ظرفی ‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دراین نشسـت‪،‬‬ ‫شهرسـتان ری اشـاره کـرد و‬ ‫دانش بنیان در شهرستان ری‬ ‫طرفیـن پیرامـون موضـوع‬ ‫گفـت‪« :‬ری به عنـوان قبلـه‬ ‫حمایـت از شـرکت های‬ ‫تهـای‬ ‫تهـران‪ ،‬دارای ظرفی ‬ ‫یشـماری در تمامـی حوز ههـای گونا گـون همچـون‬ ‫ب ‬ ‫علمـی‪ ،‬پژوهشـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬تولیـدی‪ ،‬نیـروی انسـانی‪،‬‬ ‫منابـع طبیعـی و خـدادادی‪ ،‬موقعیـت جغرافیایـی و سـایر‬ ‫رشته هاست که سبب شده در تمامی دوران‪ ،‬مانند نگین‬ ‫انگشـتری تهـران‪ ،‬درخشـان و موردتوجـه باشـد‪ .‬به همین‬ ‫نهـا و سـازمان های مربوطـه‪،‬‬ ‫سـبب ضـرورت دارد کـه ارگا ‬ ‫ماننـد سـازمان تعـاون روسـتایی و در راس ان وزارت جهـاد‬ ‫کشاورزی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫نـگاه ویـژه ای بـه ایـن منطقـه داشـته و شـرایط فعالیـت‬ ‫نخبـگان‪ ،‬شـرکت های دانش بنیـان و گرو ههـای فعـال در‬ ‫حـوزه علـوم و صنایـع جدیـد را تسـهیل کننـد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـردارد اجـرای پروژ ههـای درج شـده در جـدول زیـر را‬ ‫از طریـق مناقصـه عمومـی و سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط وا گذار کنـد‪ .‬کلیه مراحل برگـزاری‪،‬‬ ‫از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـا‬ ‫انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند‪.‬‬ ‫لـذا از شـرکت های واجـد شـرایط زیـر دعـوت به عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد و شـرایط مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و پس از تکمیل اسناد‪ ،‬قیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کرده و عالوه بر ان‪ ،‬پا کت "الف" را به دبیرخانه اداره کل به ادرس‪:‬‬ ‫ارومیه‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬جنب موزه ارومیه تحویل دهند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬مورخه ‪ 1401/02/31‬است‪.‬‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/07‬‬ ‫مهلت زمان ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت‪ :‬راس ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بایسـتی بـه یکـی از روش زیـر ابتـدا در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت بارگذاری شـده و سـپس مناقصه گران تضمین شـرکت در‬ ‫مناقصه را در پا کت "الف" به صورت سربسـته و ال ک ومهر و امضا شـده‪ ،‬قرار داده و ضمن درج نام پروژه‪ ،‬نام شـرکت‪ ،‬شـماره تماس بر روی پا کت‪ ،‬ان را تا پایان مهلت‬ ‫ارائـه مـدارک به دبیرخانه اداره کل تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫الـف‪ -‬رسـید بانکـی واریـز وجـه مزبـور بـه حسـاب تمرکـز وجـوه سـپرده نـزد بانـک مرکـزی بـه شـماره شـبا ‪ -IR500100004055026207580169‬درج شـماره حسـاب‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫(ترجیحـا شـبا) ب هنـام شـرکت و شـماره تلفـن همـراه‪ ،‬ب هصـورت دقیـق و خوانـا در پشـت رسـید بانکـی‪ ،‬جهـت اسـترداد الزام ‬ ‫ب‪ -‬ضمانت نامـه بانکـی بـه نفـع اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان اذربایجـان غربـی‪ ،‬بـا کـد اقتصـادی ‪ 411374415119‬و شناسـه‬ ‫نهـا بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تاریـخ افتتـاح پیشـنهادها بـوده و بـرای سـه مـاه دیگـر نیـز قابـل تمدیـد باشـد و عالوه بـر ان‬ ‫ملـی ‪ ،14000189724‬مـدت اعتبـار تضمی ‬ ‫ضمانت نام ههـای بانکـی بایـد طبـق فر مهـای مـورد قبـول تنظیـم و بـه نـام شـرکت باشـد‪.‬‬ ‫حهـای عمرانـی اسـتانی) ب هصـورت اسـناد خزانه اسلامی اخـزا ‪ 007‬به سـر رسـید ‪ 1403/09/13‬از محل طرح ایجاد سـایت موزه‬ ‫تهـا (طر ‬ ‫ پرداخـت کلیـه صورت وضعی ‬‫جنـگ چالـدران بـا شـماره ‪ 1704008004‬حداقـل یـک مـاه پس از ارائه صورت وضعیت به ذیحسـابی پرداخت خواهد شـد‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫شهرستان‬ ‫رشتهفعالیت‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫احداث سایت موزه جنگ چالدران‬ ‫چالدران‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬رشته ابنیه‬ ‫‪14.993.375.414‬‬ ‫‪750.000.000‬‬ ‫زمـان بازگشـایی پیشـنهادها‪ :‬پیشـنهادات واصلـه راس سـاعت ‪11‬صبـح مـورخ ‪ 1401/03/21‬در محـل دفتـر مدیـرکل‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫مفتـوح خواهد شـد‪.‬‬ ‫نشانی محل تحویل اسناد‪ :‬ارومیه‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬جنب موزه ارومیه‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اذربایجان غربی‬ ‫تلفن تماس‪ 044 -33489851-3 :‬داخلی ‪240‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه‪021-41934 :‬‬ ‫متقاضیان می توانند اطالعات الزم درخصوص ثبت نام را از سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬هزینه انتشار ا گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1320866 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اذربایجان غربی‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 1401‬شماره‪2503‬‬ ‫دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد؛‬ ‫تالش برای خودکفایی‬ ‫در حوزه اقتصاد دیجیتال‬ ‫دبیر شـورای عالی فضـای مجازی‬ ‫کشـور گفـت؛ بایـد در حـوزه‬ ‫اقتصـاد دیجیتـال تلاش کنیـم‬ ‫تـا بـه خودکفایـی دسـت یافتـه‬ ‫و همـه خدمـات و کاالهایـی کـه‬ ‫امـکان عرضـه داخلـی در کشـور‬ ‫دارند‪ ،‬بخش قابل توجهی از نیازهای کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مرکـز ملـی فضـای مجـازی؛ «سـید ابوالحسـن‬ ‫فیروزابـادی» در کنفرانـس ظرفیـت شـبکه ملـی اطالعـات‬ ‫و توسـعه پایـدار زیرسـاخت ها کـه در پژوهشـگاه ارتباطات‬ ‫یشـود‪ ،‬بابیان این مطلـب‬ ‫و فـن اوری اطالعـات برگـزار م ‬ ‫افـزود؛ در عصـر جدیـد اتـکا بـه یـک بازیگـر تعیین کننـده‬ ‫ً‬ ‫تهـا و صرفـا قوانیـن و مقـررات بـرای اداره‬ ‫همچـون دول ‬ ‫یسـی تی به اتمـام رسـیده و اشـکال‬ ‫حوزه هایـی ماننـد ا ‬ ‫دیگـری همچـون توصی ههـا و تشـکیل کنسرسـیوم ها‬ ‫بـرای رفـع موانـع در بـازار و طراحـی روی ههـا در کشـورها‬ ‫ً‬ ‫موردتا کید اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه توصیه ها معموال از‬ ‫مراجـع مهمـی همچون دولتی‪ ،‬علمـی و بخش خصوصی‬ ‫یشـود‪ ،‬اظهـار داشـت؛ در کشـور نیـاز فـوری بـه‬ ‫منتشـر م ‬ ‫توصی ههـا در حوز ههـای شـبکه‪ ،‬خدمـات ابـری‪ ،‬پـردازش‬ ‫یشـود‪ .‬همچنیـن ائتالفـی‬ ‫و دیتاسـنترها احسـاس م ‬ ‫از شـرکت ها بـرای اسـتاندارد گـذاری و قاعد هگـذاری‬ ‫دراین حوز ههـا بایـد صـورت گیـرد‪ .‬فیروزابـادی درخصوص‬ ‫نقـش کنسرسـیوم ها در تعییـن مسـیر علـم و بـازار‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬تا کیـد کـرد؛ همگرایـی بـازار و علـم‪ ،‬بـازار و‬ ‫فـن اوری و صنعـت بـا شـکل گیری کنسرسـیوم ها اتفـاق‬ ‫می افتـد‪ ،‬البتـه دربرخی مواقـع ناهماهنگـی در علـم و‬ ‫صنعـت در تمامـی کشـورها در بیـان برخـی دسـتاوردها و‬ ‫تحقـق شـعارها صـورت می گیـرد کـه ایـن اتفـاق در جهـان‬ ‫فرا گیـر اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه مرکـز ملـی فضـای مجـازی‬ ‫در برخی از حوزه ها اطالعات مسـتندی از وضعیت کشـور‬ ‫بـرای سیاسـت گذاری دردسـترس نیسـت‪ ،‬تصریـح کـرد؛‬ ‫یسـت کـه تلاش کردیـم در اواخـر‬ ‫ایـن یـک مشـکل اساس ‬ ‫دولـت قبـل نسـبت بـه رفـع ان اقـدام کنیـم کـه امیدواریـم‬ ‫بـا ادامـه ان در دولـت فعلـی بتوانیـم بـه وضعیـت کشـور‬ ‫نحـوزه سـامان دهیـم‪ .‬دبیـر شـورای عالی فضـای‬ ‫درای ‬ ‫مجـازی درخصـوص وضعیـت خدمـات ابـری باتا کیدبـر‬ ‫مصوبـه سـال ‪ ۹۶‬شـورای عالی فضای مجـازی دراین حوزه‬ ‫به عنوان چهار خدمت اصلی و پایه شـبکه ملی اطالعات‬ ‫گفـت؛ در کشـور بسـیاری به دنبـال راه انـدازی دیتاسـنتر‬ ‫بـدون بررسـی اصـول اولیـه و امنیـت هسـتند کـه بایـد‬ ‫نحـوزه بـرای ایجـاد خدماتـی نظیـر خدمـات ابـری‬ ‫درای ‬ ‫نحـوزه اتفـاق بیفتـد‪.‬‬ ‫تلاش و همـکاری تمـام فعـاالن ای ‬ ‫وی بااشـاره به کنتـرل حـوزه اقتصـاد دیجیتـال و وضعیـت‬ ‫یبـر میکروالکترونیـک‬ ‫واردات سـخت افزارهای مبتن ‬ ‫افـزود؛ متاسـفانه ایـن صنعـت سـرمایه بر اسـت و انتظـار‬ ‫داریـم تـا بـرای حـل ایـن مشـکل نیـز بخـش خصوصـی‬ ‫و اصنـاف مرتبـط همـکاری کننـد‪ .‬شـورای عالی و مرکـز‬ ‫ملـی فضـای مجـازی نیـز بـا نـگاه مثبـت به دنبـال ایـن‬ ‫یبـر دیجیتـال و خدمـات‬ ‫اسـت تـا شـرکت های مبتن ‬ ‫بتواننـد وارد فرابـورس و بـازار سـرمایه شـوند تـا بتوانیـم بـا‬ ‫تلاش همه جانبـه و همگرایـی ملـی نسـبت بـه رفـع خلا‬ ‫نحـوزه اقـدام کنیـم و درجهـت اقتصـاد‬ ‫زنجیـره ای درای ‬ ‫ملـی گام برداریـم‪ .‬فیروزابـادی بابیان اینکـه اولویت بنـدی‬ ‫به دلیـل محدودیـت سـرمایه موردتا کیـد قـرار دارد گفـت؛‬ ‫نحـوزه در کشـور فعـال‬ ‫نیـروی انسـانی مناسـبی درای ‬ ‫بـوده و بایـد بتوانیـم تخصیـص سـرمایه را بـه نحو مناسـب‬ ‫برایشـان مدیریـت کنیـم تـا هـم در حوز ههـای نرم افـزار‬ ‫و هـم سـخت افزار اهـداف محقـق شـود‪ .‬وی اعلام کـرد؛‬ ‫ممنوعیـت خریـد برخـی از سـخت افزارهای خارجـی در‬ ‫شتـر ابالغ شـده که خوشـبختانه‬ ‫دسـتگاه های دولتـی پی ‬ ‫تهـا بـه خودکفایی‬ ‫توانسـتیم بـا وجـود بسـیاری از مخالف ‬ ‫قابل قبولـی در برخـی از زمین ههـای ان دسـت یابیـم و‬ ‫یسـت که بسـیاری از کشـورهای دیگـر نیـز‬ ‫این درحال ‬ ‫نحـوزه هسـتند‪.‬‬ ‫درحـال ورود بـه ای ‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Les Echos‬‬ ‫سکاندار جدید دستگاه دیپلماسی فرانسه‬ ‫نـام کاتریـن کولونـا به عنـوان وزیـر‬ ‫جدیـد امـور خارجـه فرانسـه اعالم‬ ‫شـد؛ چهـره ای کـه در فضـای‬ ‫دیپلماسـی فرانسـه کولـه بـاری از‬ ‫تجربیـات را دراختیـار دارد و حـاال‬ ‫پگـرا در ترکیـب‬ ‫بـا تمایلات چ ‬ ‫کابینـه دولت راسـت میانه مکـرون در دومین دوره ریاسـت‬ ‫جسـاله اش جـای گرفتـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫جمهـوری پن ‬ ‫‪۶۶‬سـاله کـه از سـپتامبر ‪ ۲۰۱۹‬تا کنـون‬ ‫ایرنـا؛ کاتریـن کولونـا ‬ ‫سـفیر فرانسـه در لندن بود سـابقه طوالنی در دیپلماسـی‬ ‫دارد و در وقایـع بین المللـی متعـددی از جنـگ در عـراق‬ ‫تـا «برگزیـت» نقـش دیپلماتیـک ایفـا کـرده اسـت‪ .‬او از‬ ‫تهـا»‬ ‫طرفـداران «اتحـاد بی وقفـه و بسـیار تنگاتنـگ مل ‬ ‫هماننـد معاهـده رم اسـت‪ .‬ایـن معاهـده نـام مجموعـه‬ ‫قراردادهایی سـت کـه در ‪ ۲۵‬مـارس ‪ ۱۹۵۷‬بیـن کشـورهای‬ ‫فرانسـه‪ ،‬المـان غربـی‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬بلژیـک‪ ،‬هلنـد و لوکزامبـورگ‬ ‫در رم به امضـا رسـید و منجـر به تشـکیل جامعـه اقتصادی‬ ‫اروپـا موسـوم بـه «بـازار مشـترک» و جامعـه انـرژی اتمـی‬ ‫اروپا موسـوم به «اوراتوم» شـد‪ .‬میشـل دوکلو سـفیر سـابق‬ ‫و کارشـناس مطالعـات بین المللـی موسسـه «مونتنـی»‪،‬‬ ‫کولونـا را فـردی حرفه ای می خواند که درمواجهه با مسـائل‬ ‫یشـود‪ .‬وی دارای مـدرک حقـوق عمومـی و‬ ‫غافلگیـر نم ‬ ‫یسـت و فعالیـت دیپلماتیـک‬ ‫دانش اموختـه علـوم سیاس ‬ ‫را از مشـاوره سیاسـی در واشـنگتن اغـاز کـرد و بعـد در‬ ‫سـفارت فرانسـه در امریـکا مشـغول شـد‪ .‬ازایـن رو بـا امریـکا‬ ‫ً‬ ‫و سـاختار سیاسـی کاملا اشناسـت‪ .‬وی در بازگشـت بـه‬ ‫پاریس‪ ،‬مدیریت بخش اطالع رسـانی وزارت امور خارجه را‬ ‫برعهـده گرفـت و سـپس به عنوان سـخنگوی ژا ک شـیرا ک‬ ‫در کاخ الیـزه انتخـاب شـد و ن هسـال ایـن مسـئولیت را‬ ‫برعهـده داشـت‪ .‬درایـن دوره او به شـدت از موضـع فرانسـه‬ ‫در امتنـاع از مشـارکت در جنـگ عـراق دفـاع کـرده بـود‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫کولونـا بـا وجـود همـکاری بلندمـدت خـود بـا دول ‬ ‫راسـت گرای فرانسـه هرگـز عالقـه قلبـی خـود را بـه احـزاب‬ ‫چپ انکار نکرد‪ .‬او این میل را درحمایت از فرانسـوا اول اند‬ ‫یخـواه اعلام‬ ‫سوسیالیسـت برابـر نیـکال سـارکوزی جمهور ‬ ‫کـرد و به این ترتیـب در دوره ریاسـت جمهـوری اوالند سـفیر‬ ‫فرانسـه در رم شـد‪ .‬او پـس از دوره ای کوتـاه در فعالیـت‬ ‫هنـری و درزمینـه سـینما بـه عرصـه سیاسـی بازگشـت و‬ ‫ازسـوی شـیرا ک به عنـوان وزیـر امـور اروپایـی برگزیـده شـد‪.‬‬ ‫وی در سـال ‪ ۲۰۰۷‬سـخنرانی پرشـوری درحمایـت از اروپـا و‬ ‫یشـد کـه بتوانـد پسـتی‬ ‫اتحادیـه کـرد و حتـی پیش بینـی م ‬ ‫نخـود کنـد کـه این امـر در‬ ‫دائمـی در اتحادیـه اروپـا ازا ‬ ‫فقـدان حمایـت وزارت امـور خارجـه‪ ،‬محقـق نشـد‪ .‬او در‬ ‫بازگشـت بـه پاریـس سـفیر ایتالیـا و انگلیـس شـد‪ .‬اخریـن‬ ‫پسـت او کـه مقـام سـفارت فرانسـه در انگلیـس بـود بـا‬ ‫ماجـرای پرسـروصدای برگزیـت و تنـش در روابـط لنـدن‪-‬‬ ‫پاریـس همـراه بـود؛ از پروتـکل ایرلنـد شـمالی تـا گـذرگاه‬ ‫مهاجران غیرقانونی از کانال مانش و قرارداد استرالیا برای‬ ‫خریـد زیردریایـی در حاشـیه پیمـان ا کـوس (میـان امریکا‪،‬‬ ‫انگلیس و اسـترالیا) مسئله مناقشـه برانگیز میان دو کشور‬ ‫یکـه حتـی بـه وزارت امـور خارجـه انگلیـس‬ ‫کـم نبـود تاجای ‬ ‫احضـار شـد؛ اقدامـی ب هشـدت نـادر در تاریـخ روابـط دو‬ ‫کشـور متحـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کشف هوای الوده‬ ‫چرا ضدانقالب به دنبال تحقیر دستاوردهای فضایی ایران است؟‬ ‫‪43‬سال شبهه افکنی و دروغ‬ ‫خ ــط رس ــانه ای ضدانق ــاب‪« ،‬س ــرکوب»‬ ‫مک ــردن»‬ ‫توانمن ــدی مل ــت ای ــران و «مته ‬ ‫کش ــور ب ــه ات ــاف مناب ــع در ح ــوزه فضای ــی‬ ‫ب ــوده ام ــا در دوسال گذش ــته و موفقی ــت‬ ‫کش ــور در ارس ــال ماهوار هه ــای ن ــور ب ــه فض ــا‪،‬‬ ‫ت ــاش ضدانق ــاب برپای ــه ایج ــاد ش ــبهه در‬ ‫کارک ــرد ای ــن ماهوار هه ــا ب ــوده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایرن ــا؛ ای ــن ی ــک تکنی ــک قدیم ــی پرتک ــرار از‬ ‫ضدانق ــاب ط ــی ‪43‬سال گذش ــته اس ــت و‬ ‫ی ــک ه ــدف بیش ــتر ن ــدارد‪ :‬تحقی ــر توانمن ــدی‬ ‫و اراده ملــت ایــران! بلــه منظــور مــا دروغ گویــی‬ ‫و ایج ــاد ش ــک و ش ــبهه افکنی پیرام ــون‬ ‫یس ــت ک ــه مل ــت ب ــزرگ ای ــران‪،‬‬ ‫دستاوردهای ‬ ‫یه ــای خ ــود به دس ــت‬ ‫تنه ــا بااتکاب ــه توانمند ‬ ‫اورده و دش ــمنان مل ــت ای ــران و نظ ــام اس ــامی‬ ‫و دنباله روه ــای داخل ــی و خارج ــی ان ها ک ــه‬ ‫هیـ ـچ گاه گزینـ ـه ای ب هج ــز ایس ــتادگی در براب ــر‬ ‫خواس ــت مل ــت ای ــران نداش ــته اند در پ ــی‬ ‫نه ــا بوده ان ــد‪ .‬این روی ــه‬ ‫کش ــمردن ا ‬ ‫کوچ ‬ ‫ثاب ــت دش ــمنان کش ــورمان پ ــس از پی ــروزی‬ ‫انق ــاب اس ــامی ب ــوده و در موضوع ــات‬ ‫مختلف ــی ک ــه مل ــت ای ــران افتخ ــارات جهان ــی‬ ‫افری ــده هم ــواره در دس ــتورکارش ق ــرار داش ــته‬ ‫اس ــت؛ از فتوح ــات رزمن ــدگان اس ــام در‬ ‫یه ــای نوین ــی مانن ــد‬ ‫دف ــاع مق ــدس ت ــا فن اور ‬ ‫فـ ـن اوری هس ــته ای‪ ،‬س ــلول های بنی ــادی‪،‬‬ ‫نط ــور‬ ‫یه ــای دفاع ــی و همی ‬ ‫توانمند ‬ ‫فـ ـن اوری فضای ــی‪ .‬ذات فـ ـن اوری فضای ــی‬ ‫این گونه اسـ ـت که ب ــرای توس ــعه ان ممک ــن‬ ‫اس ــت ح ــوادث و خطاه ــای زی ــاد در ان‬ ‫به وج ــود بیای ــد زی ــرا انس ــان دنب ــال فت ــح‬ ‫یس ــت ک ــه درک ــش از ان محدودت ــر‬ ‫قلمروی ‬ ‫از دیگ ــر جاهاس ــت و همین موض ــوع ه ــم در‬ ‫کش ــورهای دیگ ــر و حت ــی کش ــورهای پیش ــرفته‬ ‫جه ــان موج ــب وق ــوع حوادث ــی ش ــد ک ــه گاه ــی‬ ‫ب ــا تلف ــات انس ــانی هم ــراه ب ــود‪ .‬م ــرگ س ــه‬ ‫فضان ــورد در جری ــان تمرین ــات اپول ــو‪ ،‬م ــرگ‬ ‫هف ــت فضان ــورد در انفج ــار ش ــاتل فضای ــی‬ ‫چلنج ــر و م ــرگ هف ــت فضان ــورد دیگ ــر در‬ ‫حادث ــه ش ــاتل کلمبی ــا از جمل ــه فجیع تری ــن‬ ‫ح ــوادث فضای ــی جه ــان اس ــت ک ــه همگ ــی‬ ‫در کش ــور امری ــکا به عن ــوان یک ــی از کش ــورهای‬ ‫پیش ــرفته در ح ــوزه فضای ــی رخ داده؛ گرچ ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫تع ــداد س ــوانح و عدم موفقی ــت ماموری ‬ ‫فضای ــی در کش ــورهای صاح ــب ای ــن فــن اوری‬ ‫در دنی ــا بسیاربیش ــتر از م ــوارد صدراالش ــاره‬ ‫اســت و ســوانح فــوق تنهــا سـه مورد از ســوانحی‬ ‫ً‬ ‫ب ــود ک ــه منج ــر ب ــه تلف ــات انس ــانی ش ــد؛ مث ــا‬ ‫همی ــن چندماه پی ــش ‪ ۴۰‬ماه ــواره مرب ــوط‬ ‫ب ــه پ ــروژه اس ــتارلینک (اینترن ــت فضای ــی) ک ــه‬ ‫توس ــط را ک ــت فالک ــن‪ ۹-‬ش ــرکت اس ــپیس‬ ‫ایک ــس امری ــکا ب ــه فض ــا پرت ــاب ش ــد‪ ،‬تنه ــا‬ ‫س ــاعتی پ ــس از پرت ــاب ب ــا برخ ــورد ب ــه اتمس ــفر‬ ‫زمی ــن س ــوختند و از بی ــن رفتن ــد‪ .‬شکس ــت ی ــا‬ ‫ته ــای فضای ــی‬ ‫عدم موفقی ــت کام ــل ماموری ‬ ‫یت ــوان ی ــک اتف ــاق طبیع ــی‬ ‫را به راحت ــی م ‬ ‫در دنی ــا خوان ــد ک ــه مسبوق ب هس ــابقه اس ــت‬ ‫یک ــه احص ــای‬ ‫و همی ــن شکسـ ـت ها ازانجای ‬ ‫شه ــای‬ ‫یه ــا نیازمن ــد رو ‬ ‫برخ ــی فن اور ‬ ‫ازمون وخطاس ــت‪ ،‬منج ــر ب ــه توس ــعه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫یه ــای الزم و پیش ــرفته تر م ‬ ‫فن اور ‬ ‫نحــال ازانجا کــه هجم ـ ه ســنگین عملیــات‬ ‫باای ‬ ‫روان ــی علی ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران ط ــی‬ ‫‪43‬سال گذش ــته هم ــواره وج ــود داش ــته‪،‬‬ ‫فـ ـن اوری فضای ــی نی ــز از این موض ــوع اس ــتثنا‬ ‫نیس ــت و خ ــط ثاب ــت دش ــمنان در مرحل ــه اول‬ ‫ایج ــاد تش ــکیک در توانمن ــدی‪ ،‬در مرحل ــه‬ ‫دوم تمس ــخر؛ و س ــوم بی فایده جل ــوه دادن‬ ‫یه ــای فضای ــی ب ــوده‬ ‫دس ــتیابی ب ــه توانمند ‬ ‫به ــای‬ ‫اس ــت‪ .‬ط ــی س ــال های قب ــل ک ــه پرتا ‬ ‫فضای ــی در کش ــورمان ب ــا عدم توفی ــق هم ــراه‬ ‫ب ــود و ای ــن عدم توفی ــق به صراح ــت توس ــط‬ ‫مس ــئوالن اع ــام ش ــده اس ــت‪ ،‬خ ــط رس ــانه ای‬ ‫ضدانق ــاب س ــرکوب توانمن ــدی مل ــت ای ــران‬ ‫مک ــردن کش ــور ب ــه ات ــاف مناب ــع در‬ ‫و مته ‬ ‫نح ــال‬ ‫ح ــوزه فضای ــی ب ــوده اس ــت‪ ،‬باای ‬ ‫ط ــی دوسال گذش ــته و ب ــا موفقی ــت نی ــروی‬ ‫هوافض ــای س ــپاه در تزری ــق ماهوار هه ــای‬ ‫عملیات ــی در م ــدار زمی ــن‪ ،‬ای ــن خ ــط رس ــانه ای‬ ‫ً‬ ‫دس ــتخوش تغییرات ــی ش ــد ک ــه عمدت ــا برپای ــه‬ ‫ایج ــاد ش ــبهه در کارک ــرد ماهوار هه ــای ن ــور‪۱-‬‬ ‫و ن ــور‪ ۲-‬اس ــتوار اس ــت‪ .‬در اردیبهش ــت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫پــس از پرتــاب موفــق ماهــواره نــور‪ ۱-‬و قرارگرفتن‬ ‫ان در مــدار ‪ ۴۲۵‬کیلومتــری زمیــن کــه موجبــات‬ ‫غافلگیــری و ســردرگمی ضدانقــاب از موفقیــت‬ ‫فضای ــی ای ــران را فراه ــم ک ــرد‪ ،‬فرمان ــده فضای ــی‬ ‫ارت ــش ایاالت متح ــده در توئیت ــی‪ ،‬ماه ــواره‬ ‫بک ــم غلت ــان در فض ــا» نامی ــد‬ ‫ن ــور‪ ۱-‬را ی ــک «و ‬ ‫ک ــه در فض ــا س ــرگردان اس ــت‪ .‬باوجودانک ــه‬ ‫ای ــن ادع ــا ازس ــوی ضدانق ــاب و پیاده نظ ــام‬ ‫جن ــگ رس ــانه ای دش ــمن به عن ــوان ی ــک گ ــزاره‬ ‫قطع ــی م ــورد اس ــتناد ق ــرار گرف ــت ام ــا دی ــری‬ ‫نپایی ــد ک ــه س ــپاه پاس ــداران انق ــاب اس ــامی‬ ‫لک ــردن س ــیگنال ثانوی ــه ماه ــواره ن ــور‪-‬‬ ‫ب ــا فعا ‬ ‫‪ ۱‬در فض ــا ای ــن ام ــکان را ب ــه دنبال کنن ــدگان‬ ‫اج ــرام فضای ــی در سراس ــر جه ــان داد ت ــا‬ ‫نه ــا بتوانن ــد ب ــا تجهی ــزات امات ــوری خ ــود در‬ ‫ا ‬ ‫هرنقط ــه از زمی ــن ک ــه هس ــتند ماه ــواره ن ــور‪۱-‬‬ ‫را رص ــد کنن ــد؛ اقدام ــی ک ــه بالفاصل ــه و پ ــس از‬ ‫دریافــت ســیگنال ماهــواره توســط کارشناســان‬ ‫یس ــازی‬ ‫در سراس ــر جه ــان موج ــب خنث ‬ ‫خ ــط ضدانق ــاب در عدم موفقی ــت ماموری ــت‬ ‫یک ــه‬ ‫ماه ــواره ن ــور‪ ۱-‬ش ــد یکی ازموارد ‬ ‫ضدانق ــاب در دو پرت ــاب ماه ــواره ن ــور‪-‬‬ ‫‪ ۱‬و ن ــور‪ ۲-‬از ان ب ــرای تخری ــب‪ ،‬تمس ــخر و‬ ‫کوچک ش ــمردن اق ــدام اس ــتفاده ک ــرده اس ــت‪،‬‬ ‫یس ــت ک ــه پ ــس از پرت ــاب و‬ ‫موض ــوع کابل ‬ ‫برخاس ــتن ماهوار هب ــر ب ــه قس ــمت فوقان ــی ان‬ ‫متص ــل اس ــت و ای ــن کاب ــل را دس ــتمایه ای‬ ‫ب ــرای تمس ــخر اقدام ــات و تحت تاثیرق ــراردادن‬ ‫مخاطــب عــام کــه اطالعــی از جزئیــات فنــی کار‬ ‫ن ــدارد ق ــرار می دهن ــد‪ .‬درپاســخ به ای ــن ش ــبهه‬ ‫بای ــد گف ــت؛ کاب ــل مذک ــور‪ ،‬کاب ــل فرم ــان اس ــت‬ ‫نه ــای الزم ت ــا لحظ ــه برخاس ــتن‬ ‫و تم ــام فرما ‬ ‫‪ Liftoff‬ماهوار هب ــر توس ــط ای ــن کاب ــل ب ــه ان‬ ‫یش ــود و مکانیس ــم جدایـ ـی اش نی ــز‬ ‫ارس ــال م ‬ ‫به این ترتیــب اســت کــه فشــار ناشــی از باالرفتــن‬ ‫ماهوار هب ــر کاب ــل ش ــده و کاب ــل از مح ــل اتص ــال‬ ‫نح ــال ممک ــن‬ ‫یش ــود‪ .‬باای ‬ ‫خ ــود کن ــده م ‬ ‫اس ــت ای ــن کاب ــل به هردلی ــل از مح ــل اتص ــال‬ ‫خ ــود ج ــدا نش ــود ک ــه این موض ــوع نه تنه ــا‬ ‫هی ــچ خط ــری ب ــرای ماه ــواره و ماهوار هب ــر‬ ‫نخواه ــد داش ــت بلک ــه در ادام ــه مس ــیر پ ــرواز‬ ‫ماهوار هب ــر و افزای ــش س ــرعت‪ ،‬کاب ــل مذک ــور‬ ‫خودب هخ ــود ج ــدا خواه ــد ش ــد‪ .‬اس ــتفاده از‬ ‫یک ــه‬ ‫کش ــده از دیگ ــر موارد ‬ ‫نرم افزاره ــای کر ‬ ‫پ ــس از انتش ــار تصاوی ــر مرب ــوط ب ــه خ ــط تولی ــد‬ ‫و مونت ــاژ ماهوار هب ــر قاص ــد مط ــرح ش ــد‪ ،‬ایج ــاد‬ ‫ش ــبهه از ای ــن ب ــاب ب ــود ک ــه در مجموع هه ــای‬ ‫تحقیقات ــی و صنعت ــی نیروه ــای مس ــلح از‬ ‫نرم افزاره ــای الی هب ــاز مهندس ــی مانن ــد ‪Matlab‬‬ ‫یش ــود ک ــه ازطری ــق الق ــای‬ ‫ی ــا ‪ STK‬اس ــتفاده م ‬ ‫تش ــمردن کار‬ ‫این موض ــوع در پ ــی کم اهمی ‬ ‫ص ــورت گرفت ــه بودن ــد‪ .‬درپاس ـخ به ای ــن ش ــبهه‬ ‫بایــد یک باردیگــر تصاویــر مربــوط بــه مجموعــه‬ ‫تحقیقات ــی و صنعت ــی س ــازنده ماهوار هب ــر را‬ ‫بررس ــی ک ــرد؛ انچ ــه ضدانق ــاب ب ــرای خ ــود‬ ‫ً‬ ‫مفــروض گرفتــه اســت‪ ،‬صرفــا اســتناد بــه تصویــر‬ ‫تش ــده از چن ــد صفح ــه نمای ــش اس ــت ک ــه‬ ‫ما ‬ ‫نه ــا محی ــط ی ــک نرم اف ــزار محاس ــبات‬ ‫روی ا ‬ ‫ع ــددی و کدنویس ــی به نمایش درام ــده اس ــت‬ ‫یک ــه تولی ــد بوم ــی چنی ــن نرم افزارهای ــی‬ ‫درحال ‬ ‫ً‬ ‫به دلیل انک ــه اساس ــا الیه بازن ــد‪ ،‬چن ــدان‬ ‫مش ــکل نیس ــت‪ .‬درب ــاره نرم اف ــزار شبی هس ــاز‬ ‫مراح ــل پ ــرواز ماه ــواره و ماهوار هب ــر نی ــز ک ــه‬ ‫ضدانق ــاب مدع ــی اس ــتفاده مهندس ــان‬ ‫کش ــورمان از نرم اف ــزار ‪ STK‬اس ــت ه ــم‬ ‫موض ــوع ف ــوق ص ــدق می کن ــد‪ ،‬حال انک ــه‬ ‫به طورکل ــی نرم اف ــزار شبی هس ــاز مجموع ــه‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫فضای ــی س ــپاه‪ ،‬ی ــک نرم اف ــزار بوم ‬ ‫«ب ــروج» ن ــام دارد و در تم ــام مراح ــل از ان‬ ‫یش ــود‪ .‬یکی دیگ ــر از ش ــبهاتی‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫ک ــه پیرام ــون ماهوار هب ــر قاص ــد در عملی ــات‬ ‫پرت ــاب ماه ــواره ن ــور‪ ۲-‬مط ــرح ش ــد‪ ،‬موض ــوع‬ ‫برخ ــورد مرحل ــه اول و دوم ماهوار هب ــر پ ــس‬ ‫از جدای ــش به عل ــت اس ــتارت دیرهن ــگام‬ ‫موت ــور مرحل ــه دوم ب ــود ک ــه ای ــن گ ــزاره ابت ــدا‬ ‫توس ــط ی ــک کارش ــناس صهیونیس ــت مط ــرح‬ ‫و س ــپس توس ــط ضدانق ــاب برجس ــته ش ــد‪.‬‬ ‫در مضح ــک ب ــودن چنی ــن ادعای ــی همی ــن‬ ‫ب ــس ک ــه درص ــورت برخ ــورد مرحل ــه اول و دوم‬ ‫ماهوار هب ــر قاص ــد‪ ،‬به طورکل ــی ماه ــواره ای‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫یش ــد و ناب ــود م ‬ ‫در م ــدار تزری ــق نم ‬ ‫یسـ ـت که ام ــروز ش ــاهد ان‬ ‫ای ــن ادع ــا درحال ‬ ‫هس ــتیم ماه ــواره ن ــور‪ ۲-‬در م ــدار ق ــرار دارد و‬ ‫بس ــایت های غرب ــی‬ ‫مس ــیر حرک ــت ان نی ــز از و ‬ ‫قابــل رصــد و مشــاهده اســت‪ .‬یکــی از شــبهاتی‬ ‫ک ــه ط ــی دوسال گذش ــته ب هص ــورت مک ــرر‬ ‫یش ــود‬ ‫درب ــاره ماهوار هه ــای ن ــور مط ــرح م ‬ ‫این اسـ ـت که ا گ ــر به راس ــتی ماه ــواره در م ــدار‬ ‫تزری ــق ش ــده و درحال انج ــام ماموری ــت اس ــت‪،‬‬ ‫چ ــرا هی ــچ تصوی ــری از ان منتش ــر نمی ش ــود؟‬ ‫پاس ــخ ب ــه ای ــن ش ــبهه ب ــا اندک ــی تام ــل و‬ ‫تفک ــر دردس ــترس اس ــت؛ ام ــا ازانجا ک ــه ن ــان‬ ‫ضدانق ــاب در پایین نگه داش ــتن س ــطح‬ ‫ا گاهــی مــردم اســت‪ ،‬هی ـچ گاه تــاش نمی کننــد‬ ‫ب ــا ترس ــیم ی ــک فض ــای منطق ــی و عقالن ــی‪،‬‬ ‫انچ ــه را واقعی ــت دارد ب ــه مخاط ــب خ ــود‬ ‫الق ــا کنن ــد‪ .‬واقعی ــت انک ــه ماهوار هه ــای ن ــور‪،‬‬ ‫ماهواره های ــی نظامی ان ــد و در دنی ــا انتش ــار‬ ‫تصاوی ــر مرب ــوط ب ــه ماهوار هه ــای نظام ــی و‬ ‫به طورخ ــاص ماهوار هه ــای سنجش ــی چن ــدان‬ ‫نح ــال در روزه ــای‬ ‫مرس ــوم نیس ــت‪ .‬باای ‬ ‫گذش ــته وزی ــر ارتباط ــات و فـ ـن اوری اطالع ــات‬ ‫به منظ ــور اثب ــات توانمن ــدی دانش ــمندان‬ ‫کش ــورمان‪ ،‬چن ــد تصوی ــر ک ــه توس ــط ماه ــواره‬ ‫ن ــور‪ ۲-‬از دو منطق ــه در کش ــورمان تهی ــه ش ــده‬ ‫یک ــه‬ ‫نح ــال ازانجای ‬ ‫اس ــت را منتش ــر ک ــرد‪ .‬باای ‬ ‫بااس ــتفاده از تصاوی ــر مرب ــوط ب ــه ماهوار هه ــای‬ ‫سنجش ــی ک ــه کارک ــرد نظام ــی دارن ــد‪ ،‬اطالع ــات‬ ‫فراوان ــی از تصاوی ــر ان ها ک ــه مرب ــوط ب ــه‬ ‫کارکرده ــای حیات ــی ماه ــواره اس ــت توس ــط‬ ‫دش ــمن قابل کش ــف اس ــت؛ عدم انتش ــار‬ ‫تهی هش ــده توس ــط ماه ــواره ن ــور ی ــا انتش ــار ب ــا‬ ‫رعایــت مالحظــات را می تــوان اقدامــی منطقــی‬ ‫ازس ــوی کارب ــران ای ــن ماه ــواره عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راسـتی داسـتان هـوای الـوده و تعطیلی هـا کم کـم در حکـم سـریال های‬ ‫بی سـروته ترکـی شـده اسـت کـه مـدت ادامـه ان بـه یک سـال هـم می رسـد؛ و‬ ‫چون باید کش دار شـود‪ ،‬پاره ای از اوقات به بیراهه رفته و شـنونده را سـردرگم‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـا ایـن تعطیلی هـای گا هو بیـگاه‪ ،‬ان هـم در کشـور مـا کـه اقتصـادی‬ ‫ضعیف و اسیب پذیر دارد‪ ،‬ضروری ست؟ نزدیک به یک ماه پیش‪ ،‬یک هفته‬ ‫بـرای عیـد فطـر تعطیـل شـد‪ .‬این روزهـا هـم یکی‪،‬دو بار به بهانـه هـوای الوده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نهـم‬ ‫بـاز کشـور را بـه حالـت تعطیـل دراوردیـم‪ .‬ایـا اصلا بـه ضـرر اقتصـادی ا ‬ ‫اندک بهایـی می دهیـم؟ ادارات‪ ،‬مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها و بـازار را تعطیـل‬ ‫می کنیم؛ ان هم مانند خروس بی محل‪ ،‬یعنی یا بسـیار زود‪ ،‬بانگ برمی اورد‬ ‫یـا بسـیار دیرهنـگام! ایـن مقدمـه را گفتـم تـا بـه اصـل موضـوع بپـردازم‪ .‬روز‬ ‫سه شـنبه هفته قبل را به بهانه هوای الوده تعطیل کردیم؛ ان هم دیرهنگام‬ ‫و در اواخـر دوشنبه شـب کـه دانش امـوزان در خـواب بودنـد‪ .‬بازاریـان بـه‬ ‫کارگـران خـود دسترسـی نداشـتند؛ کارکنـان دولـت نیـز یـا در خـواب بوده انـد‬ ‫یـا بـه تماشـای تلویزیـون نشسـته بودنـد و در نتیجـه اغلـب انـان متوجـه این‬ ‫تعطیلـی نشـدند کـه می تـوان ان را حاصـل برنامه ریـزی دیرهنـگام یـا تشـتت‬ ‫ارای تصمیم گیرنـدگان اعلام تعطیلـی دانسـت‪ .‬درنتیجـه کارگـران به موقـع و‬ ‫مطابـق همـه روزه‪ ،‬بـه سـر کار رفتند و با تعطیلی مواجه شـدند‪ .‬دانش اموزان‬ ‫به خصـوص ابتدایی هـا‪ ،‬بـه مدرسـه رفتند که با درهای بسـته روبه رو شـدند‪.‬‬ ‫یکـی هـم نیسـت پاسـخ دهـد کـه چـرا اطالع رسـانی دیـر شـده اسـت و بازهـم‬ ‫مـردم سـردرگم! ایـن شـکل اطالع رسـانی بـرای روز چهارشـنبه هـم تکـرار‬ ‫شـد و در غروبگاهـان گفتـه شـد کـه چهارشـنبه مـدارس به علـت الودگـی هـوا‬ ‫تعطیـل شـده اسـت‪ .‬ا گـر ایـن هـوا بـرای دانش اموزان ناسـالم تشـخیص داده‬ ‫شـده‪ ،‬ایـا بـرای کارمنـدان شـاغل بـاالی ‪ 50‬سـال مضـر نبـوده اسـت؟ بنابرایـن‬ ‫وقتـی ایـن تعطیلی هـا را بـا سـریال های تکـراری شـبکه های ترکـی مقایسـه‬ ‫می کنیـم‪ ،‬سـخن بـه گـزاف نگفته ایـم و باز هـم بایـد همچنـان و هم هسـاله‬ ‫بیـش از ‪ 200‬روز هـوای پـاره ای از نقـاط کشـور به ویـژه تهـران را الـوده بدانیـم؛‬ ‫امـا دست روی دسـت بگذاریـم تـا مـردم سـالم‪ ،‬بـه مشـکالت تنفسـی گرفتـار‬ ‫شوند و عمر انان را کوتاه کنیم؛ ولی یک کار اساسی و اصولی نکنیم و باز هم‬ ‫شـاهد باشـیم که کارخانه های وطنی تولید خودرو‪ ،‬همچنان با تولید زیاد و‬ ‫ایجاد هوای الوده و بدون کیفیت و اسـتاندارد الزم‪ ،‬مانند مور و ملخ‪ ،‬ان را با‬ ‫قیمت های گزاف به خورد خلق اهلل بدهند تا در کالن شهر تهران و شهرهای‬ ‫بـزرگ بـا وفـور ایـن خودروهـا‪ ،‬ان را تبدیـل بـه قفـس بـدون هـوا سـازیم؛ هـر روز‬ ‫بیشـتر از روز قبـل دی ا کسـید کربن و انـواع گازهـای مسـموم و خفه کننـده‬ ‫را بـه حلقـوم انـان وارد کنیـم‪ .‬توقـف تولیـد ایـن خودروهـای غیراسـتاندارد و‬ ‫الوده کننـده می توانـد تا انـدازه ای از بـروز هـوای نامطلـوب جلوگیـری کنـد‪.‬‬ ‫به خصوص کـه ریزگردهـا هـم کـه ده ها سـال خوزسـتان را در معـرض خطـر‬ ‫و خفگـی قـرار داد و هـزاران بیمـار قلبـی را بـه مـردم ایـن اسـتان هدیـه داد‪،‬‬ ‫مدتی سـت که از مرز خوزسـتان گذشـته به لرسـتان‪ ،‬همدان‪ ،‬مرکزی و تهران‬ ‫هم رسـیده اسـت‪ .‬از دیگر سـو؛ بی ابی و ریزگردها‪ ،‬حتی استان های اصفهان‪،‬‬ ‫لو بختیـاری را هـم درگیـر کـرده و مـی رود که‬ ‫کهگیلوی هو بویراحمـد و چهارمحا ‬ ‫‪ 16‬اسـتان کشـور را عالوه بـر الودگـی هـوا‪ ،‬گرمـا‪ ،‬بی ابـی بـا تنگناهـای شـدید‬ ‫مالـی هـم روبـه رو کنـد کـه در درازمـدت چه بسـا کـوچ یـا هجـرت مـردم ایـن ‪16‬‬ ‫اسـتان به طـرف شـهرهای شـمالی را در پـی داشـته باشـد‪ .‬به نظـر می رسـد؛‬ ‫ا گر از ریزگردهای وارداتی از کشـورهای همسـایه نمی توانیم جلوگیری کنیم‪،‬‬ ‫حداقـل بایـد در مـورد رودهـای ارس‪ ،‬دریاچـه ارومیـه و سـایر رودخان ههـا کـه‬ ‫کشـدن و‬ ‫در معـرض کمبـود اب قـرار دارنـد و امکان دارد در اینده باعث خش ‬ ‫درنتیجـه ایجـاد ریزگـرد شـوند‪ ،‬فکـری عاجـل کـرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افزایشروزانه‪ ۴۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫تولید گاز طبیعی در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بااشاره به افزایش تولید گاز کشور از افزایش‬ ‫روزانـه ‪ ۴۵‬میلیون مترمکعـب گاز در سـال ‪ ۱۴۰۱‬خبـر داد و اعلام کـرد کـه‬ ‫بهره منـدی شـهرهای ایـران از گاز طبیعـی بـه ‪ ۹۹‬و روسـتاها بـه ‪ ۸۹‬می رسـد‪.‬‬ ‫به گـزارش شـانا؛ مجیـد چگنی در نشسـت بـا خبرنگاران که با حضـور مدیران‬ ‫ارشـد صنعـت گاز برگـزار شـد‪ ،‬گفـت؛ شـرکت ملی گاز ایران شـرکتی برجسـته و‬ ‫بارز در صف خدمت رسـانی به کشـور و شـرکتی عملیاتی ست که خدمات ان‬ ‫مـداوم اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه صنعـت گاز در جهـاد مسـتمر اسـت و بیـش‬ ‫از ‪ ۹۰‬هـزار نیـروی فعـال دارد‪ ،‬افـزود؛ نمایشـگاه بیست وششـم هـم اسـتثنایی‬ ‫و جـزو بزرگ تریـن نمایشـگاه های جهـان در حـوزه نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشـیمی و‬ ‫پاالیش اسـت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت بستنی‬ ‫رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و فروشـندگان بسـتنی و ابمیـوه تهـران گفـت؛‬ ‫از امـروز (اول خـرداد)‪ ،‬بسـتنی و ابمیـوه افزایـش قیمـت ‪ 25‬درصـدی دارد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایلنـا؛ اسـکندر ازمـوده افـزود؛ مـواد اولیـه بسـتنی مثـل شـیر و شـکر‬ ‫حـدود دوبرابـر افزایـش قیمـت داشـته‪ .‬برای مثـال قیمت شـیر از ‪ ۶۰۰۰‬تومان‬ ‫بـه ‪ 12‬هزارتومـان رسـیده اسـت‪ .‬رئیـس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشـندگان‬ ‫بسـتنی و ابمیـوه تهـران دربـاره افزایـش قیمـت مـواد اولیـه ایـن صنـف گفـت؛‬ ‫افزایـش دوبرابـری مـواد اولیه دراین صنف بیشـتر از ‪ 25‬درصد افزایش قیمت‬ ‫دراین صنـف تاثیـر داشـته امـا ا گـر بیش ازایـن افزایـش قیمت داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫دیگـر ازسـوی مـردم خریـداری نمی شـود‪ .‬بایـد توجـه داشـت بسـتنی کاالی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫تفننی سـت و مثـل برنـج و نـان نیـاز اساسـی مـردم محسـوب نم ‬ ‫درصورت گرانی مردم ان را نمی خرند‪ .‬ازاین رو به افزایش قیمت ‪ 25‬درصدی‬ ‫این محصـول ا کتفـا کردیـم‪.‬‬ ‫قاچاق دومیلیارددالری قطعات خودرو‬ ‫دبیـر انجمـن صنایـع همگـن قطعه سـازی گفـت؛ بااشـاره به قاچـاق‬ ‫دومیلیـارددالر قطعـات خـودرو‪ ،‬تصریـح کـرد؛ نیـاز صنعـت خـودرو بـه ازای‬ ‫ً‬ ‫سـاخت هـر خـودرو تقریبـا ‪ ۱۵۰۰‬تـا ‪ ۱۷۰۰‬یـورو ارز اسـت‪ .‬به گـزارش انـا؛ ارش‬ ‫محبی نـژاد بابیان اینکـه درطول سـال حـدود ‪2.5‬میلیـارددالر قطعـه اولیـه‬ ‫بـرای تولیـد خـودرو وارد می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد؛ دراین راسـتا سـاالنه بیـش از‬ ‫یک میلیـون دالر قطعـه مـواد یدکـی بـه از کشـورهای مختلـف بـه ایـران وارد‬ ‫می شـود‪ .‬وی بااشـاره به قاچـاق دومیلیـارددالر قطعات خـودرو‪ ،‬تصریح کرد؛‬ ‫ً‬ ‫نیـاز صنعـت خـودرو بـه ازای سـاخت هـر خـودرو تقریبـا ‪ ۱۵۰۰‬تـا ‪ ۱۷۰۰‬یـورو ارز‬ ‫یشـود‬ ‫اسـت‪ ،‬درواقـع به دلیل انکـه برخـی قطعـات داخـل کشـور سـاخته نم ‬ ‫مجبوریـم بـه ازای تولیـد یـک خـودرو ‪ ۱۵۰۰‬یـورو ارز از کشـور خـارج کنیـم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه خوشـبختانه در سـال های اخیـر برخـی از نیـاز خودروسـازان‬ ‫ً‬ ‫در داخـل کشـور تامیـن می شـود‪ ،‬اذعـان کـرد؛ قبلا بیـش از سـه هزار دالر ارز‬ ‫بـرای تامیـن قطعـات خـودرو از کشـور خـارج می شـد و شـروع نهضـت تولیـد‬ ‫داخـل ارزبـری از کشـور در صنعـت کشـور بـه زیـر دوهـزاردالر رسـید و ایـن‬ ‫کاهش ارزبری در صنعت خودرو را مدیون فعالیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۷‬شرکت و ‪ ۳۰۰‬دارایی در فهرست وا گذاری دولت‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفت؛ طبق قانون بودجه امسـال ‪ ۱۸۷‬شـرکت‬ ‫بـا درصـد دارایی هـای مختلـف و ‪ ۳۰۰‬عنـوان دارایـی متنـوع دولت در دسـتور‬ ‫وا گـذاری قـرار دارد‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛ احسـان خانـدوزی در اولیـن رویـداد‬ ‫بین الملـل خصوصی سـازی در اقتصـاد ایـران کـه در محـل سـالن اجلاس‬ ‫سـران در تهران برگزار شـد‪ ،‬اظهار کرد؛ براسـاس قانون بودجه ‪ 1401‬و مصوبه‬ ‫اولیـن جلسـه هیئـت وا گـذاری کـه چندهفته قبـل برگـزار شـد‪ ،‬امسـال ‪187‬‬ ‫شـرکت دولتـی بـا درصدهـای مختلـف سـهم دولـت کـه از سـه تـا چهاردرصـد‬ ‫گرفتـه تـا ‪ 100‬سـهام دولـت وجود دارد‪ ،‬نیز ‪ 300‬عنـوان دارایی متنوع دولت در‬ ‫دسـتورکار وا گـذاری قـرار دارد‪ .‬تمایـز بین وا گذاری‪ ،‬مالکیت و توانمندسـازی‬ ‫مدیریـت و رفتـن به سـمت افزایـش بهـره وری دراین شـرکت ها وجـود دارد و‬ ‫تلاش می کنیـم ابتـدا بهـره وری افزایـش یابد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫مقاومتفلسطین‬ ‫امیه جهه‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫ شنبه اول خرداد ‪ 1401‬شماره‪2503‬‬ ‫‪2503‬‬ ‫شمارهک‬ ‫ی‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪1401‬‬ ‫عکاسیمعماری‬ ‫‪ 16‬نویسنده لهستانی برجسته که باید بشناسید‬ ‫محمدبویری‬ ‫‪Mohammadboveiry2000@outlook.com‬‬ ‫یس ــت‬ ‫«عکاس ــی معم ــاری» به طورکل ــی به معن ــای عکاس ‬ ‫نس ــبک از‬ ‫ک ــه ب ــر روی س ــاختمان ها تمرک ــز دارد‪ .‬ای ‬ ‫سبــرداری از نمــای بیرونــی‬ ‫عکاســی‪ ،‬می توانــد شــامل عک ‬ ‫له ــا‪ ،‬س ــازه های دیگ ــر و‬ ‫و داخل ــی س ــاختمان؛ نی ــز پ ‬ ‫مناظــر شــهری باشــد‪ .‬عکاســان بســیاری وجــود دارنــد کــه‬ ‫نه ــا‬ ‫از معم ــاری خیره کنن ــده عکاس ــی می کنن ــد‪ .‬برخی ازا ‬ ‫ایـن کار را فقــط به عنــوان یــک کار هنــری انجــام می دهنــد؛‬ ‫یکــه برخی دیگــر بــا عکاســی بــرای مشــتریانی ماننــد‬ ‫درحال ‬ ‫ش ــرکت های معم ــاری‪ ،‬ش ــرکت های تبلیغات ــی و مج ــات‪،‬‬ ‫ان را حرفـ ـه ای دنب ــال می کنن ــد‪ .‬در عکاس ــی معم ــاری‪،‬‬ ‫مطالع ــه و ش ــناخت از مکان ــی ک ــه می خواهی ــم عکاس ــی‬ ‫کنی ــم‪ ،‬اهمی ــت بس ــزایی دارد و نی ــز ب ــا بررس ــی الزم‪ ،‬بای ــد‬ ‫زم ــان مناس ــب را ازلح ــاظ «ن ــور» انتخ ــاب ک ــرد و حت ــی گاه‬ ‫ت مختل ــف از ی ــک م ــکان عکاس ــی‬ ‫الزم اس ــت در س ــاعا ‬ ‫کــرد‪« .‬انتخــاب زاویــه مناســب»‪« ،‬زمــان مناســب» و «ثبــت‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد در عکاس ــی‬ ‫مناس ــب س ــوژه» از نکات ‬ ‫معم ــاری ب ــه ان توج ــه ش ــود‪« .‬سـ ـه پایه» ج ــزو اب ــزار‬ ‫یک ــه ی ــک‬ ‫یس ــت‪ .‬هنگام ‬ ‫جدانش ــدنی در عکاس ــی معمار ‬ ‫ســاختمان یــا ســازه را بــرای عکاســی انتخــاب کردیــد‪ ،‬بایــد‬ ‫مدتــی را صــرف شــناخت ان کنیــد‪ .‬بــا قــدم زدن در خــارج‬ ‫از ســاختمان و کاوش در داخــل (درصورت امــکان) شــروع‬ ‫کنیــد‪ .‬همچنیــن درمــورد بنــا و تاریخچــه ان تحقیــق کنیــد‪.‬‬ ‫سه ــای معم ــاری‬ ‫تم ــام ای ــن اطالع ــات می توان ــد ب ــه عک ‬ ‫شــما جهــت دهــد و بــه شــما کمــک کنــد تصمیــم بگیریــد‬ ‫ک ــه ب ــه چ ــه س ــبکی می خواهی ــد برس ــید‪ .‬به عنوان مث ــال‪،‬‬ ‫یس ــت‪ ،‬ممک ــن‬ ‫ا گ ــر س ــاختمان دارای تاریخچ ــه طوالن ‬ ‫اســت بخواهیــد عکاســی معمــاری سیاه وســفید را تجربــه‬ ‫کنی ــد‪ .‬ای ـن کار می توان ــد حس ــی بی انته ــا ب ــه تصاوی ــر ش ــما‬ ‫بدهــد و تاریــخ ســازه را بــه یــاد بیننــده بیــاورد‪ .‬بــرای گرفتــن‬ ‫نماه ــای مختل ــف هن ــگام عکاس ــی از س ــاختار‪ ،‬س ــعی‬ ‫بو هوای ــی‬ ‫کنی ــد در زمان ه ــای مختل ــف روز و در ش ــرایط ا ‬ ‫مختل ــف عک ــس بگیری ــد‪ .‬به عنوان مث ــال‪ ،‬س ــعی کنی ــد‬ ‫هنــگام طلــوع یــا غــروب خورشــید عکاســی کنیــد تــا برخــی‬ ‫گه ــای طالی ــی‪ ،‬انع ــکاس پنجر هه ــا و س ــایه های‬ ‫از رن ‬ ‫طوالن ــی را به تصوی ــر بکش ــید؛ ی ــا در ش ــب بازدی ــد کنی ــد ت ــا‬ ‫س ــازه را در ن ــور مصنوع ــی ان به تصوی ــر بکش ــید‪ .‬اس ــمان‬ ‫اب ــری‪ ،‬ب ــارش ب ــرف ی ــا برخ ــی س ــطوح خی ــس از ب ــاران‪،‬‬ ‫می توان ــد جذابی ــت بیش ــتری ایج ــاد کن ــد و حال وه ــوای‬ ‫سه ــای ش ــما را ب هط ــرز چش ــمگیری تغیی ــر ده ــد؛‬ ‫عک ‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬خــود را بــه عکاســی در روزهــای افتابــی محــدود‬ ‫نکنی ــد‪ .‬درنهای ــت‪ ،‬ا گ ــر قص ــد داری ــد اف ــرادی را نی ــز در‬ ‫عکاس ــی س ــاختمان خ ــود بگنجانی ــد‪ ،‬ممک ــن اس ــت‬ ‫نح ــوه اس ــتفاده اف ــراد از س ــاختمان و محی ــط اط ــراف ان‬ ‫بســته بــه روز و ســاعت تغییــر کنــد؛ بنابرایــن ســعی کنیــد‬ ‫نزدی ــک ش ــوید و ب ــر روی جزئی ــات تمرک ــز کنی ــد ت ــا برخ ــی‬ ‫یک ــه‬ ‫عکاس ــی معم ــاری انتزاع ــی ایج ــاد کنی ــد‪ .‬درحال ‬ ‫ـش پرس ــپکتیوهای مختل ــف هس ــتید‪،‬‬ ‫در حال ازمای ـ ِ‬ ‫برخ ــی قوانی ــن اساس ــی ترکی ــب عک ــس را ب ــرای ایج ــاد‬ ‫تصاوی ــر جال ــب درنظ ــر داش ــته باش ــید؛ به عنوان مث ــال‪،‬‬ ‫ی ــک راه ــرو ی ــا دریچـ ـه ای پی ــدا کنی ــد ک ــه می توانی ــد از‬ ‫ان ب ــرای کادربن ــدی ی ــک عک ــس؛ ی ــا از معم ــاری ب ــرای‬ ‫ایج ــاد خط ــوط پیش ــرو‪ ،‬تق ــارن و تک ــرار اش ــکال اس ــتفاده‬ ‫کنی ــد‪ .‬اغل ــب‪ ،‬عکاس ــان معم ــاری ب ــه ثب ــت تصاوی ــر از‬ ‫نه ــای دیدن ــی‬ ‫س ــاختمان های دولت ــی‪ ،‬موز هه ــا و مکا ‬ ‫ً‬ ‫نن ــوع س ــازه ها معم ــوال ق ــادر‬ ‫تاریخ ــی تمرک ــز می کنن ــد‪ .‬ای ‬ ‫بــه ارائــه معمــاری جالــب و چشــمگیر هســتند‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫عکاســی ســاختمان های قدیمــی باعــث ایجــاد تصاویــری‬ ‫نه ــای تاریخ ــی‬ ‫یش ــود؛ ای ــن ش ــامل مکا ‬ ‫ج ــذاب م ‬ ‫یش ــده اس ــت ک ــه نمونه های ــی از‬ ‫به خوبی نگهدار ‬ ‫معم ــاری کالس ــیک را ارائ ــه می دهن ــد و همچنی ــن‬ ‫ســاختمان های فرســوده یــا متروکـه ای کــه قدمــت خــود را‬ ‫شه ــای مختل ــف نش ــان می دهن ــد‪ .‬ا گرچ ــه عکاس ــی‬ ‫به رو ‬ ‫ً‬ ‫معم ــاری معم ــوال ب ــر روی س ــاختمان ها تمرک ــز می کن ــد‪،‬‬ ‫سه ــای خ ــود بگنجانی ــد‪.‬‬ ‫بای ــد اف ــراد را در برخ ــی عک ‬ ‫به هرح ــال‪ ،‬معم ــاری فق ــط به خاط ــر انس ــان وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ب ــا گنجان ــدن اف ــراد‪ ،‬عکاس ــی معم ــاری ش ــما می توان ــد‬ ‫رابط ــه بی ــن انس ــان و معم ــاری را به ی ــاد اورد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫کشــور لهســتان‪ ،‬تاریخچــه جذابــی دارد کــه شــامل تهاجــم‪ ،‬تــاش بــرای اســتقالل‪ ،‬ســلطه‬ ‫یســت‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬یــک تاریخچــه ادبــی بــا عمقــی‬ ‫دیکتاتــوری و سانســور بســیاری از اثــار ادب ‬ ‫قابل توجــه به وجــود امــده کــه ارزش مطالعــه را دارد‪ .‬اشــنایی بــا نــام نویســندگان برجســته‬ ‫نهــا بــه شــما کمــک می کنــد تا بیشــتر با مردمــان اســاو و تاریخچه‬ ‫لهســتانی و خوانــدن اثــار ا ‬ ‫و فرهنگشــان اشــنا شــوید و قــدردان اثــاری باشــید کــه از ایــن فرهنــگ الهــام گرفتــه شــده اند‪.‬‬ ‫ادام میتسکیه ویچ‬ ‫او یکی از ‪ ۱۰‬نویسـنده مشـهور لهستانی به شمار می اید‬ ‫کـه برخـی اثـارش بـه ‪ ۹۰‬زبان زنده دنیا ترجمه شـده اند‪.‬‬ ‫وی در سـال ‪ ۱۷۹۸‬در بلاروس فعلـی به دنیـا امـد و‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۵۵‬در ترکیـه امـروزی درگذشـت‪ .‬او زندگـی‬ ‫خـود را وقـف تلاش بـرای ازادی ملـی لهسـتان کـرد و‬ ‫تهـای میهنـی دسـتگیر و بـه روسـیه‬ ‫به دلیـل فعالی ‬ ‫تبعیـد شـد‪« .‬شـب نیـا کان» یکـی از مشـهورترین اثـار‬ ‫اوسـت‪ .‬ایـن نمایشـنامه چهارقسـمتی کـه پـس از مرگ‬ ‫یهـای او را به عنـوان‬ ‫نویسـنده منتشـر شـد؛ توانای ‬ ‫نحـال‪،‬‬ ‫نمایشـنامه نویس به نمایـش گذاشـت؛ باای ‬ ‫ً‬ ‫اشـعار میتسـکیه ویچ نهایتـا باعـث برجسـتگی اش در‬ ‫ً‬ ‫ادبیات لهستان شدند‪ .‬ضمنا او کتاب «پان تادئوش»‬ ‫را هـم نوشـته اسـت‪.‬‬ ‫مارک کرایفسکی‬ ‫از جملـه نویسـندگان لهسـتانی کـه درزمینـه نوشـتن‬ ‫نهـای مـدرن جنایـی فعالیـت می کنـد‪ .‬وی در‬ ‫رما ‬ ‫سـال ‪ ۱۹۶۶‬در وروتسـواف به دنیـا امـده و تابه امـروز در‬ ‫لهسـتان زندگـی کـرده اسـت‪ .‬او عالو هبـر نویسـندگی؛‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نشـناس نیز شـناخته م ‬ ‫به عنـوان مترجـم و زبا ‬ ‫در دانشـگاه شـهرش بـه مطالعـه هنرهـای کالسـیک‬ ‫پرداخته و توانسـته به مدارج کارشناسـی ارشـد و دکترا‬ ‫برسـد‪ .‬کرایفسـکی به خاطـر نوشـتن اثـاری کـه بـه شـهر‬ ‫وروتسـواف قبـل از جنـگ می پردازنـد؛ ازجملـه کتـاب‬ ‫بهـای وی به ‪۱۸‬‬ ‫«مـرگ در بروسلاو» معـروف شـد‪ .‬کتا ‬ ‫زبان زنده دنیا ترجمه شـده اند و توانسـته جایزه کتاب‬ ‫«جـورج دهیـو» و مـدال شایسـتگی فرهنگـی هنرهـای‬ ‫گلوریـا را بـرای فعالیت هایـش دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫استانیسواو لم‬ ‫لـم به عنـوان نویسـنده اثـار علمی‪-‬تخیلـی شـناخته‬ ‫یشـود کـه در سـال ‪ ۱۹۲۱‬در اوکرایـن امـروزی به دنیـا‬ ‫م ‬ ‫امـد‪ .‬وقتـی شـوروی بخشـی از لهسـتان شـرقی را‬ ‫اشـغال کـرد؛ از کالـج اخـراج شـد‪ .‬پـس از جنـگ جهانـی‬ ‫دوم سـعی کـرد در رشـته پزشـکی تحصیـل کنـد؛ امـا‬ ‫بـرای تمرکـز بـر نویسـندگی‪ ،‬ترک تحصیـل کـرد‪ .‬اولیـن‬ ‫کتـاب علمی‪-‬تخیلـی او‪« ،‬فضانـوردان» نـام داشـت‬ ‫کـه بـا موفقیـت از سانسـور کمونیسـت ها عبـور کـرد و‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۵۱‬منتشـر شـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬همیـن اثـر باعـث‬ ‫فشـدن او به عنـوان یـک نویسـنده شـد‪ .‬لـم یکـی‬ ‫معرو ‬ ‫از شناخت هشـده ترین اثـار دنیـای ادبـی لهسـتان ب هنـام‬ ‫«سـوالریس» را نوشـته‪ .‬ایـن کتـاب بـه مطالعـه وقایعـی‬ ‫یپـردازد کـه هنـگام گـذر مجموعـه ای از انسـان ها‬ ‫م ‬ ‫روی یـک سـیاره اسـرارامیز رخ می دهـد‪« .‬سـوالریس»‬ ‫یسـت‬ ‫یکی از بهترین کتاب های ادبیات علمی‪-‬تخیل ‬ ‫نهـای‬ ‫تهـای برها ‬ ‫کـه زندگـی فراطبیعـی و محدودی ‬ ‫انسـانی را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫بولسواس پروس‬ ‫بـا نـام اصلـی الکسـاندر گلووا کـی؛ یـک شـخصیت‬ ‫سیاسـی و رمان نویـس اهـل لهسـتان اسـت کـه اثـارش‬ ‫پیـام متمایـز دارنـد‪« .‬پاسـگاه»‪،‬‬ ‫«عروسک»‪« ،‬زن جدید» و «فرعون»‬ ‫اثرگذارترین اثارش ب هشـمار می ایند‪.‬‬ ‫پروس در نوجوانی در قیام لهسـتان‬ ‫علیـه روسـیه شـرکت کـرد و همیـن‬ ‫باعـث ایجـاد یکسـری مشـکالت‬ ‫گسـالی شـد‪ .‬او‬ ‫روانـی بـرای او در بزر ‬ ‫کار نویسـندگی را در ‪۲۵‬سـالگی اغـاز‬ ‫کـرد و در بسـیاری از اثـارش بـا توسـل‬ ‫به طنز‪ ،‬سیاست روز را به تمسخر گرفت‪ .‬این نویسنده‬ ‫در ‪۶۵‬سـالگی در خانـه اش درگذشـت‪.‬‬ ‫تادئوش روژه ویچ‬ ‫روژه ویـچ درزمینـه نوشـتن شـعر‪ ،‬داسـتان کوتـاه و‬ ‫یکـرد‪ .‬اشـعار او ازنظـر سـبک‬ ‫نمایشـنامه فعالیـت م ‬ ‫و محتـوا مینیمالیسـتی بودنـد و در قالـب ‪۱۵‬جلـد‬ ‫منتشـر شـدند‪ .‬وی در رادومسـکو به دنیـا امـد و در‬ ‫سـن ‪۹۲‬سـالگی در وروتسـواف مـرد‪ .‬بسـیاری اثـارش‬ ‫نهـای مختلـف؛ ازجمله فارسـی ترجمه شـده اند‬ ‫به زبا ‬ ‫و نامزد دریافت جوایز بسـیاری؛ ازجمله جایزه ادبیات‬ ‫نوبل شـده اند ( گرچه هرگز این جایزه را دریافت نکرد)‪.‬‬ ‫روژه ویـچ در سـال ‪ ۲۰۰۰‬برنـده «نایـک»؛ یعنـی برتریـن‬ ‫جایـزه ادبـی لهسـتان شـد‪.‬‬ ‫هنریکسینکیه ویچ‬ ‫در اغـاز قـرن نوزدهـم‪ ،‬مشـهورترین نویسـنده لهسـتان‬ ‫بـود؛ و در المـان‪ ،‬روسـیه و فرانسـه بسـیار محبوبیـت‬ ‫داشـت‪ .‬وی از یـک خانـواده اصیـل لهسـتانی اواره‬ ‫به دنیـا امـد و در دهـه ‪ ۱۸۶۰‬نوشـتن را اغاز کرد‪ .‬به دلیل‬ ‫نوشـتن خاطـرات سـفر بـه ایاالت متحـده‪ ،‬در کشـورش‬ ‫محبوبیـت فـراوان یافـت‪ .‬برخـی از کتاب هایـش بـه‬ ‫فیلـم سـینمایی تبدیـل شـده اند‪ .‬سـینکیه ویچ کـه‬ ‫برنـده جایـزه نوبـل نیـز شـده؛ کتـاب پرفـروش «بـه کجـا‬ ‫سهـای امپراتـور ) را را نوشـته‪ .‬سـه گانه‬ ‫مـی روی» (هو ‬ ‫نهـای تاریخـی او شـامل «بـا اتـش و شمشـیر»‪،‬‬ ‫رما ‬ ‫«سـر مایـکل»؛ جـزو متمایزتریـن اثـارش‬ ‫«غرقـاب» و ِ‬ ‫ب هشـمار می اینـد‪.‬‬ ‫اولگا توکارچوک‬ ‫نشـده ترین نویسـندگان مـدرن لهسـتان‬ ‫از تحسی ‬ ‫محسـوب شـده که به عنوان یکی از اولین نویسـندگان‬ ‫زن کشـورش‪ ،‬برنـده جایـزه نوبـل ادبیات در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫نیـز شـده اسـت‪ .‬درضمـن‪ ،‬یکـی از رمان هایـش ب هنـام‬ ‫«پروازهـا» در سـال ‪ ،۲۰۱۸‬برنـده جایـزه بین المللـی‬ ‫بهـای یعقـوب» یکـی از مهم تریـن‬ ‫من بوکـر شـد‪« .‬کتا ‬ ‫اثـار توکارچـوک ب هشـمار می ایـد‪ .‬برخـی از اثـار ایـن‬ ‫ً‬ ‫نویسـنده تقریبـا بـه ‪ ۴۰‬زبـان ترجمـه شـده اند‪ .‬او عشـق‬ ‫بـه خوانـدن را مدیـون والدینـش اسـت کـه هـردو‬ ‫معلـم بودنـد و در شـرق لهسـتان تدریـس می کردنـد‪.‬‬ ‫قبل ازاینکـه نویسـندگی را حرفـه ای شـروع کنـد؛ در‬ ‫دانشـگاه ورشـو در رشـته روانشناسـی بالینـی تحصیـل‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫چسواو میوش‬ ‫شـاعر و نثرنویـس برجسـته لهسـتانی‪ ،‬در اثـار خـود بـه‬ ‫سیاسـت و تاریخ کشـورش پرداخته و به عنوان مترجم‬ ‫نیز فعالیت کرده تا بدین گونه بتواند اثار ادبی کشورش‬ ‫را بـه مخاطبـان امریکایـی برسـاند‪ .‬کتاب «ذهن اسـیر»‬ ‫از اثـار میـوش اسـت کـه در قالـب نظـم نوشـته شـده و‬ ‫توانایـی او را به عنـوان یـک روشـنفکر نشـان می دهـد؛‬ ‫یپـردازد‪ .‬میـوش‬ ‫ایـن کتـاب بـه ارزیابـی استالینیسـم م ‬ ‫از اشـغال ورشـو توسـط المـان طـی جنـگ دوم جـان‬ ‫سـالم به دربـرد؛ امـا پـس از تهدیـد حـزب کمونیسـت‬ ‫لهستان مجبور شد به فرانسه فرار کند‪ .‬او درنهایت‪ ،‬به‬ ‫ایاالت متحده نقل مکان کرد و در انجا اسـتاد دانشـگاه‬ ‫برکلـی شـد‪ .‬سـرانجام در سـال ‪ ۱۹۸۰‬موفـق شـد جایـزه‬ ‫نوبـل ادبیـات را دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫ویسواواشیمبورسکا‬ ‫شاعری مطرح که به خاطر اشعارش برنده جایزه نوبل‬ ‫ادبیـات شـد‪ .‬وی کـه در دانشـگاه یا گیلونیـا در رشـته‬ ‫ادبیـات لهسـتانی تحصیـل کـرده؛ به عنـوان سـردبیر و‬ ‫ً‬ ‫سـتون نویس فعالیـت کـرده اسـت‪ .‬غالبـا در کالس های‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دانشـگاهی توجـه ویـژه ای بـه نظریـات او م ‬ ‫شیمبورسـکا بیشـتر عمر خود در کرا کوف سـا کن بوده‬ ‫و در اشـعارش بـا قلمـی کنایه امیز سـعی کـرده ایده های‬ ‫تاریخـی و بیولوژیکـی را به نمایـش بگـذارد‪ .‬دو مجموعه‬ ‫«اد مهـای روی پـل» و «نمـک» از اثـار شیمبورسـکا‬ ‫به فارسـی ترجمـه شـده اند‪ .‬زندگی نامـه او درحال حاضر‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۹۰‬زبـان زنـده دنیـا برگردانـده شـده اند‪.‬‬ ‫یانوش کورچاک‬ ‫بـا نـام مسـتعار هنـری هنریـک گولدشـمیت فعالیـت‬ ‫می کـرد‪ .‬وی در سـال ‪ ۱۸۷۸‬در ورشـو به دنیـا امـد و‬ ‫بـرای شـرکت در مسـابقه ادبـی ‪Paderewski Literary‬‬ ‫‪ Contest‬یـک نـام مسـتعار هنـری بـرای خـود انتخـاب‬ ‫کـرد کـه مانـدگار شـد‪ .‬ایـن نویسـنده لهسـتانی به دلیـل‬ ‫درمـان کـودکان و ایتـام به عنـوان یـک پزشـک اطفـال‪،‬‬ ‫بـه «اقـای دکتر» معـروف بود‪ .‬کورچا ک بیشـتر به خاطر‬ ‫اثـار داسـتانی و تعلیمـی اش مشـهور اسـت و دو رمـان او‬ ‫بـا نا مهـای ‪ Kaytek the Wizard‬و «پادشـاه مـت اول»‬ ‫به انگلیسـی ترجمـه شـده اند‪ .‬او در جنـگ جهانـی دوم‬ ‫بـه ِگتـو ورشـو رفـت و در انجـا از یتیمـان مراقبـت کـرد‪.‬‬ ‫یکـه کـودکان یتیـم بـه اردوگا ههـای کار اجبـاری‬ ‫وقت ‬ ‫فرسـتاده شـدند؛ وی ان هـا را همراهـی کـرد‪ .‬کورچـا ک‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال در یکـی از ایـن اردوگا ههـا فـوت کـرده؛ زیـرا دیگر‬ ‫هیـچ خبـری از او منتشـر نشـده اسـت‪.‬‬ ‫ویتولد گمبرویچ‬ ‫ویتولـد گمبرویـچ کـه جـزو نویسـندگان و‬ ‫نمایشنامه نویسـان مشـهور لهستانی سـت‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۶‬برنـده جایـزه نوبـل ادبیـات شـد‪ .‬او در سـال ‪۱۹۰۴‬‬ ‫در امپراتـوری روسـیه به دنیـا امـد و در ‪۶۴‬سـالگی در‬ ‫فرانسـه درگذشـت؛ او پـس از مرگـش به خاطـر اثـاری کـه‬ ‫از خـود بـر جـای گذاشـته بـود‪ ،‬شـهرت بیشـتری یافـت‪.‬‬ ‫اولیـن رمـان گمبرویـچ ب هنـام «فردیـدورک» نگاهـی‬ ‫انتقـادی بـه جامعـه و فرهنگ لهسـتان داشـت‪ .‬جالب‬ ‫اینجاسـت که وی درحالی از انتشـار اثارش در لهسـتان‬ ‫سـرباز مـی زد کـه برخـی از کتاب هایـش دراین کشـور‬ ‫ممنـوع بودنـد‪ .‬در دهـه ‪ ۱۹۷۰‬کم کـم اثـار او شـناخته‬ ‫شـده و موردتوجـه عمـوم قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫ووادیسواف ریمونت‬ ‫او یکـی از رمان نویسـان برجسـته لهستانی سـت کـه‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۲۴‬برنـده جایـزه نوبـل ادبیـات شـد؛ ماننـد‬ ‫بسـیاری دیگر از شـاعران و نویسـندگان کشـورش‪ ،‬در‬ ‫خانواده ای اصیل و فقیر به دنیا امد‪ .‬او تحت هیچ گونه‬ ‫امـوزش رسـمی قـرار نگرفـت و بعـد از فـرار از خانـه‪ ،‬در‬ ‫تئاتـر سـیار مشـغول به کار شـد؛ امـا زمانی کـه چندمـورد‬ ‫از اثـارش منتشـر شـدند؛ اسـتعداد نویسـندگی اش‬ ‫ً‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفـت و رسـما فعالیت ادبی خـود را اغاز‬ ‫کـرد‪ .‬کتـاب چهارجلـدی ریمونـت باعنـوان «دهقانـان»‬ ‫مشـهورترین اثـرش به حسـاب می ایـد‪ .‬او «سـرزمین‬ ‫موعود» و «شورش» را نیز نوشته که کنایه ای به انقالب‬ ‫بلشویکی هستند و رهبری کمونیست لهستان تا سال‬ ‫نهـا را ممنـوع کـرده بـود‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۴۵‬خوانـدن و انتشـار ا ‬ ‫جان کوچانوفسکی‬ ‫یکـی از شـاعران لهسـتانی دوره رنسـانس کـه به دلیـل‬ ‫خلـق الگوهـای شـعری در جهـان ادبـی کشـورش‪،‬‬ ‫شایسـته قرارگرفتـن دراین فهرسـت اسـت‪ .‬ایـن الگوهـا‬ ‫ب هسـرعت بـه بخشـی جدایی ناپذیـر از توسـعه زبانـی‬ ‫تبدیـل و باعـث شـدند تـا او مهم تریـن شـاعر قبـل از‬ ‫ادام میتسـکیه ویچ باشـد‪ .‬شـاهکار او باعنـوان «عـزل‬ ‫نماینـدگان یونـان» کـه از جنـگ تـروا صحبـت می کنـد؛‬ ‫یسـت کـه تا کنـون نوشـته شـده‬ ‫اولیـن تـراژدی لهستان ‬ ‫اسـت‪ .‬ازانجا کـه کوچانوفسـکی در ‪ ۱۵۳۰‬به دنیـا امـده‬ ‫است؛ لذا اطالعات کمی درمورد دوران کودکی او وجود‬ ‫دارد‪ .‬فقط همین را می دانیم که او تحصیل کرده بوده‬ ‫و زیرنظر شاعر فرانسوی به نام پی یر دو رونسار پرورش‬ ‫معرفی گروه بازیگران فیلم کوتاه «پنجاه هزار»‬ ‫ماه بهشت‬ ‫نمایشـگاه گروهـی تصویرسـازی «مـاه بهشـت» بـا موضـوع‬ ‫بهـار؛ از ‪ ۵‬تـا ‪ ۱۱‬خرداد مـاه ‪ ،۱۴۰۱‬در گالـری «مـاه زاد» برگـزار‬ ‫جشـنبه ‪۵‬‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬مراسـم بازگشـایی این رویـداد‪ ،‬پن ‬ ‫خردا دمـاه بیـن سـاعات ‪ ۱۹‬تـا ‪ ۱۷‬در محـل گالـری واقـع در‬ ‫کـرج‪ ،‬فلکـه اول گوهردشـت‪ ،‬بلـوار میرزایی پرور‪ ،‬پلا ک ‪،۶۶‬‬ ‫طبقـه ‪ ،1‬واحـد ‪ ۲‬برگـزار می شـود‪ .‬بازدیـد روزهـای عـادی؛‬ ‫شـنبه ‪ ۷‬تا چهارشـنبه ‪ ۱۱‬خردادماه سـاعات ‪ ۲۰‬تا ‪ ۱۶‬است‪.‬‬ ‫هنرمنـدان حاضـر در نمایشـگاه به ترتیـب الفبـا عبارت انـد‬ ‫از حسـین اسـماعیلی‪ ،‬نازلـی ایزدیـار‪ ،‬مهسـان پـا ک‪،‬‬ ‫عارفـه ترابـی‪ ،‬عسـل حاذقـی‪ ،‬سـونا خوشـخبری‪ ،‬طاهـره‬ ‫زحمتکـش‪ ،‬الهـام سـاداتی‪ ،‬شـیدا سردشـتی‪ ،‬سـتایش‬ ‫شـاهی‪ ،‬مـژده شـکری‪ ،‬فاطمـه شـهبازی‪ ،‬سـپیده صالحی‪،‬‬ ‫مینـا طهماسـبی‪ ،‬سـید شـهاب الدین علـوی‪ ،‬مسـتانه‬ ‫فاطمـی‪ ،‬سـیده زهـرا فاطمـی‪ ،‬سـحر فرهـادروش‪ ،‬شـیوا‬ ‫قاضی‪ ،‬ریحانه لبیب‪ ،‬سـارا مومنین‪ ،‬نجال مهدوی اشـرف‪،‬‬ ‫مرضیـه نعمت اللهـی و مهنـاز یزدانـی‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫بازیگ ــران فیل ــم «پنجا هه ــزار» به تهیه کنندگ ــی حس ــین‬ ‫کج ــوش‪ ،‬کارگردان ــی حام ــد کریون ــد و به نویس ــندگی‬ ‫تر ‬ ‫فردی ــن رحمانپ ــور؛ ک ــه از اردیبهشـ ـت ماه امس ــال مراح ــل‬ ‫پیش تولی ــدش را در ته ــران س ــپری می کن ــد‪ ،‬معرف ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫ای ــن فیل ــم کوت ــاه‪ ،‬داس ــتان زندگ ــی پس ــری ج ــوان اس ــت ک ــه‬ ‫نش ــهر زندگ ــی می کن ــد و‬ ‫به هم ــراه پ ــدرش در خانـ ـه ای پایی ‬ ‫ب ــرای گ ــذران زندگ ــی مجب ــور ب ــه کارک ــردن اس ــت و ‪ ...‬فردی ــن‬ ‫رحمانپ ــور‪ ،‬محم ــد کیانی ــان‪ ،‬اله ــه جام ــی‪ ،‬مه ــدی پرهی ــزکاری‬ ‫و امیرحس ــین قلن ــدری؛ بازیگ ــران ان هس ــتند‪ .‬دیگ ــر عوام ــل‬ ‫فیل ــم عبارت ان ــد‪ :‬از مدی ــر صداب ــرداری‪ :‬مس ــعود ش ــاهوردی‪/‬‬ ‫دس ــتیار ص ــدا‪ :‬ش ــایان ش ــاهوردی‪ /‬مش ــاور کارگ ــردان‪ :‬وحی ــد‬ ‫شاتر‬ ‫شهادت پ�یوتر اوهه‬ ‫زندگی ارام «اوهه» نا گهان به هم می ریزد! سیروس همتی‪ ،‬شهرام‬ ‫مسعودی‪ ،‬شقایق فتحی‪ ،‬مجتبی گوهرخای‪ ،‬مژده (لیال) ارجمند‬ ‫پیوند‪ ،‬احمد خیرابادی‪ ،‬حمیدرضا زغم‪ ،‬حمیدرضا حسینعلی‪ ،‬اساره‬ ‫هداوند‪ ،‬ستاره خوش طینت‪ ،‬امیرمهدی میرزایی‪ ،‬ارتین عربی و محمد‬ ‫ کارگردانی غالمرضا عربی هستند که‬ ‫شهریاری؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫برپایه متنی از اسالومیر مروژک (ترجمه دکتر محمدرضا خا کی)‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪ 28‬خردادماه ساعت ‪ 20‬در «تاالر حافظ»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫داودپ ــور‪ /‬دس ــتیار ی ــک کارگ ــردان‪ :‬پوری ــا صفایـ ـی زاده‪/‬‬ ‫برنامه ری ــز‪ :‬مهس ــا مرزب ــان‪ /‬منش ــی صحن ــه‪ :‬من ــا عالم ــه‪ /‬مدی ــر‬ ‫مبـــردار‪:‬‬ ‫مب ــرداری‪ :‬فرش ــاد یکتای ــی‪ /‬دس ــتیار ی ــک فیل ‬ ‫فیل ‬ ‫بهن ــام س ــبحانی‪ /‬فن ــی‪ :‬نوش ــین س ــرکوبی‪ /‬اپرات ــور دوربی ــن‪:‬‬ ‫اقب ــال زرودی‪ /‬ط ــراح لب ــاس و صحن ــه‪ :‬الدن باق ــری‪ /‬ط ــراح‬ ‫گری ــم‪ :‬هانی ــه کریم ــی‪ /‬دس ــتیار گری ــم‪ :‬عل ــی یوس ــفی‪ /‬دس ــتیار‬ ‫کجــوش‪/‬‬ ‫گریــم‪ :‬مهســا رفیعی کیــان‪ /‬مدیــر تولیــد‪ :‬محمــود تر ‬ ‫ت ــدارکات‪ :‬حس ــن صم ــدی‪ /‬تدوی ــن‪ :‬س ــپهر جهانگیـــری‪،‬‬ ‫اهنگس ــاز‪ :‬خش ــایار چه ــار بچ ــاری‪ ،‬مجری ــان ط ــرح‪ :‬ف ــوروارد‬ ‫فیل ــم و ناهی ــد ش ــارزولی‪ ،‬ع ــکاس‪ :‬محم ــد طالب ــی‪ /‬مدیـــر‬ ‫روابط عموم ــی و مش ــاور رس ــانه‪ :‬ن ــگار امی ــری‪.‬‬ ‫یافـت‪ .‬او عالوه بـر سـرودن شـعر‪ ،‬درزمینـه انسـان گرایی‬ ‫نیـز فعالیـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫اندژی ساپکوفسکی‬ ‫نویسـنده مـدرن لهستانی سـت کـه درزمینـه نوشـتن‬ ‫کتاب هـای فانتـزی فعالیـت می کند‪ .‬مجموعـه «ویچر»‬ ‫معروف تریـن اثـر اوسـت کـه بـه بیـش از ‪ ۳۵‬زبان ترجمه‬ ‫شـده‪ .‬انتشـار این مجموعـه باعـث شـد او بـه دومیـن‬ ‫نویسـنده علمی‪-‬تخیلـی لهسـتان تبدیـل شـود کـه‬ ‫بیـش از ‪15‬میلیون نسـخه از اثـارش به فـروش رفتـه‬ ‫است‪ .‬ساپکوفسکی در سال ‪ ۱۹۴۸‬در شهر ووچ به دنیا‬ ‫امـده و از همـان دوران جوانـی بـه نوشـتن پرداخـت‪.‬‬ ‫او درابتـدا اثـاری را بـه لهسـتانی ترجمـه و سـپس بـرای‬ ‫شـرکت در مسـابقه نویسـندگی مجلـه علمی‪-‬تخیلـی‪،‬‬ ‫شـروع بـه نوشـتن داسـتان های تخیلـی کـرد‪ .‬وی هنـوز‬ ‫در شـهر زادگاهـش زندگـی می کنـد و از اعضـای انجمـن‬ ‫نویسـندگان لهستانی سـت‪.‬‬ ‫ماچیسومچینسکی‬ ‫یکـی از نویسـندگان مطـرح تاریـخ لهسـتان اسـت کـه بـا‬ ‫نـام مسـتعار جـو الکـس فعالیـت می کـرد‪ .‬وی در سـال‬ ‫‪ ۱۹۲۲‬در ورشـو به دنیـا امـد و در سـال ‪ ۱۹۹۸‬درگذشـت‪.‬‬ ‫او عالوه بر نوشـتن رمان های تخیلی‪-‬جنایی‪ ،‬بسـیاری‬ ‫اثـار کالسـیک؛ ازجملـه اولیـس و سـفرهای گالیـور‬ ‫را بـه لهسـتانی ترجمـه کـرده اسـت‪ .‬بسـیاری از اثـار‬ ‫سومچینسـکی بـدون اجـازه او یـا فرزندانـش در روسـیه‬ ‫منتشـر شـده اند‪.‬‬ ‫ایزاک بشویس سینگر‬ ‫نویسـنده لهسـتانی تبار امریکایـی بـود کـه درابتـدا اثـار‬ ‫نهـا را‬ ‫خـود را به زبـان ییدیـش می نوشـت و سـپس ا ‬ ‫به انگلیسـی ترجمـه می کـرد‪ .‬سـال ‪ ۱۹۷۸‬برنـده نوبـل‬ ‫ادبیـات شـد و دو جایـزه ملـی کتـاب ایاالت متحـده را‬ ‫بهـای «یـک روز‬ ‫بـرای اثـارش دریافـت کـرده اسـت‪ .‬کتا ‬ ‫دل انگیـز‪ :‬داسـتان های پسـری کـه در ورشـو بـزرگ‬ ‫می شـود» و ‪K‬تاج پرها و داسـتان های دیگر» دو نمونه‬ ‫از معروف تریـن اثـارش هسـتند‪ .‬سـینگر سـال ‪ ۱۹۰۳‬در‬ ‫نزدیکـی ورشـو به دنیـا امـد‪ .‬جنـگ جهانـی اول باعـث‬ ‫شـد خانـواده او بـرای حفـظ امنیـت از هـم جـدا شـوند؛‬ ‫درنتیجـه سـینگر در سـال ‪ ۱۹۳۵‬بـرای دورمانـدن از‬ ‫درگیری هایـی کـه کم کـم از المـان شـروع می شـدند‪،‬‬ ‫بـه ایاالت متحـده مهاجـرت کـرد‪ .‬سـرانجام او در سـن‬ ‫‪۸۷‬سـالگی در فلوریـدا درگذشـت‪.‬‬ ‫شبکهمترجمینراستین‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 1401‬شماره‪2503‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ بـژ مـدل ‪ 1385‬بـا‬ ‫شماره پال ک ایران ‪919 -11‬هـ‪ 47‬و شماره موتور ‪1586949‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ S1412285881715‬بـه مالکیـت ویـدا‬ ‫جعفرزاده نوجـده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪895 -88‬ص‪ 67‬و شماره موتور ‪ 147H0066111‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAACR1HS9EF568179‬بـه مالکیـت عیدی محمـد رنجبـری‬ ‫فرزند محمدعلی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ورامین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306351000010‬مـورخ ‪ 1401/01/28‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک خلیل ابـاد‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین شـرافتی راد فرزنـد‬ ‫محمدرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 154‬صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 25497/66‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 245‬فرعـی از ‪ 60‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش چهـار خلیل ابـاد بـه ادرس خلیل ابـاد‪ ،‬شـهر کنـدر‪ ،‬روبـروی چاه موتـور اقاحسـن خریداری‬ ‫از مالک رسـمی اقای میرزااحمد عنبرانی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصورت انقضـای مدت مذکور‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خلیل اباد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/18-140060319014004524‬هیـات دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیجـان رودبـاری فرزنـد هال کـو بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3‬صادره از جیرفت در ششـدانگ گلخانه به مسـاحت‬ ‫‪ 20007‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 24‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 24‬اصلی قطعه‬ ‫یـک واقـع در اراضـی وکیل ابـاد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم ناهیـد‬ ‫بهاءالدینـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫ا گهی م ‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/18 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی‬ ‫عادی شرکت یزدان سفر اریا (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 781‬و شناسه ملی ‪10380093000‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت می شـود تـا‬ ‫در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی کـه در سـاعت ‪9‬صبـح روز‬ ‫پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/12‬در ادرس تربت حیدریـه‪ ،‬پایانـه‬ ‫مسـافربری شهرسـتان تربت حیدریـه تشـکیل می شـود‪ ،‬حضـور‬ ‫بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنـا بـه درخواسـت دنیـا نیک فرجـام مبنـی بـر مفقـودی سـند مالکیـت ملـک‬ ‫موردتقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره ‪550363‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/12/19‬در دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 19‬ورامیـن بـه ضمیمه درخواسـت‬ ‫بـه وارده شـماره ‪ 140085601060021632‬مـورخ ‪ 1400/12/19‬کـه تقاضـای صـدور‬ ‫سـند مالکیت المثنی کرده اسـت مراتب در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫یشـود‪ -1 :‬نام و نام خانوادگی مالـک‪ :‬دنیا نیک فرجام ‪-2‬‬ ‫بـه شـرح ذیـل ا گهی م ‬ ‫میزان مالکیت‪ :‬ششـدانگ اپارتمان مسـکونی با پال ک ‪ 4957‬فرعی از ‪ 7‬اصلی به‬ ‫مسـاحت ‪ 96/99‬مترمربع در دفتر الکترونیک به شـماره ‪139520301060005237‬‬ ‫بـه نـام دنیـا نیک فرجـام ثبـت و سـند بـه شـماره ‪ 337530‬صـادر شـد‪ -3 .‬علـت‬ ‫مفقودی‪ :‬جابجایی‪ -4 .‬بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امال ک تا کنون نسبت‬ ‫به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفته است‪ .‬لذا با توجه به فقدان سند مالکیت‬ ‫ملک فوق الذکر و درخواسـت المثنی‪ ،‬مراتب اعالم تا شـخص یا اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده انـد و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت‬ ‫نزد خود می باشـد ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی به ثبت اسـناد ورامین‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند انتقال‪ ،‬تسـلیم‬ ‫نمایـد و چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی واصل نشـود‪ ،‬سـند مالکیت المثنی‬ ‫طبـق قانـون و مقـررات صادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین‬ ‫م الف ‪90‬ث‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنا به درخواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک موردتقاضا با تسلیم‬ ‫دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره ‪ 467‬مورخ ‪ 1401/01/16‬در دفترخانه‬ ‫اسـناد رسـمی ‪ 7‬سـمنان بـه ضمیمـه درخواسـت بـه وارده شـماره ‪140185601060001157‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/01/29‬که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کرده است مراتب در اجرای‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪ -1 :‬نـام و نام خانوادگـی‬ ‫مالـک‪ :‬مریـم توحیـدی ‪ -2‬میـزان مالکیـت‪ :‬سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه‬ ‫اپارتمـان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 130/07‬مترمربـع تحـت پلا ک ثبتـی ‪ 932‬فرعـی از ‪108‬‬ ‫اصلـی قطعـه ‪ 11‬تفکیکـی طبقـه ‪ 6‬واقـع در ورامیـن‪ ،‬بهنـام وسـط ورامیـن بـه شـماره دفتـر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139520301060003788‬بـه شـماره چاپی ‪ 336051‬صادره شـده که نامبرده‬ ‫هـم ا کنـون تقاضـای المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا شایسـته اسـت چنانچـه سـند مالکیـت‬ ‫فوق االشـاره جهـت تنظیـم هرگونـه معامله به ان دفترخانه ارائه شـد‪ ،‬اخذ و بـه این واحد‬ ‫ثبتـی ارسـال کنیـد‪ -3 .‬علـت از بیـن رفتـن‪ :‬مفقـودی‪ -4 .‬بحکایـت سـوابق ثبتـی و ثبـت‬ ‫دفتـر املا ک تا کنـون نسـبت بـه مـورد ثبـت معاملـه ای صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬لذا بـا توجه‬ ‫بـه فقـدان سـند مالکیـت ملـک فوق الذکـر و درخواسـت المثنـی‪ ،‬مراتـب اعلام تـا شـخص‬ ‫یـا اشـخاصی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده انـد و یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی به ثبت اسـناد‬ ‫ورامیـن مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند انتقال‪ ،‬تسـلیم‬ ‫نمایـد و چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی واصل نشـود‪ ،‬سـند مالکیـت المثنی طبق‬ ‫قانـون و مقـررات صـادر و تسـلیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین‬ ‫م الف ‪91‬ث‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1400‬حوزه ثبتی شهرستان تربت جام‬ ‫براسـاس مـواد ‪( 11‬اصالحـی ‪ )1317/07/10‬و ‪ )1322/03/10( 12‬قانـون ثبـت و مـاده ‪ 59‬ائین نامـه‬ ‫اجرایـی قانـون مذکـور‪ ،‬امال کـی کـه در سـه ماهـه چهـارم سـال ‪ 1400‬پذیـرش ثبـت شـده و همچنیـن‬ ‫امال کـی کـه بـه موجـب تبصـره یـک مـاده ‪ 25‬قانـون ثبـت و مطابـق رای هیـات نظـارت نیـاز بـه تجدید‬ ‫ا گهـی دارد و امال کـی کـه طبـق مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و ائین نامـه مربوطـه در هیئـت حل اختالف منجر به صدور رای می شـود به شـرح‬ ‫ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت یکصـد و سـی و سـه مترمربـع (‪ 133‬مترمربـع) بـه‬ ‫شـماره پلا ک نـه فرعـی از نهصـد و هشـتاد و شـش اصلـی (‪ 9‬فرعـی از ‪ 986‬اصلـی) واقع در اراضی شـهر‬ ‫تربت جـام بخـش سـیزده مشـهد مـورد تقاضـای اقـای عبدالحمیـد جوان ارخـودی‬ ‫‪ -2‬قسـمتی از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت پانـزده متـر و هفتـاد و پنـج صـدم مترمربـع‬ ‫(‪ 15/75‬مترمربـع) بـه شـماره پلا ک ‪ 1574‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر تربت جـام بخـش سـیزده‬ ‫مشـهد بـه نـام اقـای اسـماعیل حکیمی فـر خریـداری از شـهرداری تربت جـام کـه طبـق رای شـماره‬ ‫‪ 1401/01/16-140160306007000018‬هیـات اجرایـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و نامـه شـهرداری مـورد تاییـد قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه دسـتور مـواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانـون ثبـت‪ ،‬هـر کس نسـبت به امال ک ا گهی شـده فوق معترض اسـت و‬ ‫یـا اینکـه بیـن متقاضیـان ثبـت و دیگـری اقامـه دعوی شـده و یـا در جریان اسـت‪ ،‬می بایسـت از تاریخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی به مدت نود روز اعتراض خویش را به اداره ثبت اسـناد تربت جام تسـلیم و رسـید‬ ‫دریافـت کننـد‪ .‬در اجـرای تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیـف پرونده هـای ثبتـی‪ ،‬از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظرف یک ماه‪ ،‬دادخواسـت اعتراض خـود را به مراجع ذیصالح قضائی‬ ‫تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه این اداره تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/01 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال‪1400‬‬ ‫ثبتاسنادو امال کشهرستانرشتخوار‬ ‫بـه دسـتور مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک و مـاده‬ ‫‪ 59‬ائین نامـه مذکـور اسـامی اشـخاصی کـه نسـبت بـه‬ ‫املا ک مجهول المالـک واقـع در بخـش سـه تربت حیدریـه‬ ‫شهرسـتان رشـتخوار تـا اخـر اسـفند مـاه سـال ‪ 1400‬تقاضـای ثبـت کرده انـد و‬ ‫همچنیـن مـواردی کـه ا گهـی نوبتـی ان برابـر تبصـره مـاده ‪ 25‬اصالحـی قانـون‬ ‫ثبت باید تجدید شود با نوع ملک مورد تقاضا برای عموم به شرح ذیل اعالم‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪1401/02/06-140160308004000073‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫نهبنـدان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین کشـتگر فرزنـد‬ ‫محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 391‬صـادره از نهبنـدان بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 5639431611‬در پرونـده کالسـه ‪ 1400114408004000015‬نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی نیمه مشـجر بـه مسـاحت ‪ 38920‬مترمربـع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 144‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی مزرعـه سـوقات بخـش ‪ 5‬نهبنـدان به صـورت‬ ‫انتقالـی بـا قولنامـه عـادی مع الواسـطه از مالـک رسـمی (علـی و محمـد و صغری‬ ‫شـهرت همگـی مختـاری) بـه ادرس مزرعـه سـوقات واقـع در بخـش ‪ 5‬نهبنـدان‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه رای اعلام شـده اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض کتبـی خویـش را‬ ‫به این اداره تسلیم و رسید دریافت کنند‪ .‬معترض می بایست ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت مقـرر قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت محـل‪ ،‬مبـادرت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت وفق مقررات خواهد کرد‪ .‬صدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1317325‬‬ ‫اسـناد و املا ک نهبنـدان‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخـاب اعضـای اصلـی هیئت مدیـره بـرای مـدت دو‬ ‫سـال‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسین برای مدت یک سال‬ ‫‪ -3‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫اراضی رشتخوار پال ک‪ 1306‬فرعی از ‪ 80‬اصلی‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعه زمیـن پلا ک ‪ 1306‬فرعـی از ‪ 80‬اصلی‬ ‫بـه مسـاحت ‪15‬‏‪ 9686/‬مترمربـع اراضـی رشـتخوار بخـش سـه تربت حیدریه به‬ ‫نام سـیدجواد سـیدی فرزند سیدمحمدتقی‬ ‫لـذا بـه دسـتور مـاده ‪ 16‬و ‪ 17‬قانـون ثبـت‪ ،‬هـر کـس نسـبت به ملک ا گهی شـده‬ ‫در بـاال معتـرض اسـت و یـا اینکـه بیـن متقاضـی و دیگـری اقامـه دعـوی شـده و‬ ‫در جریـان اسـت‪ ،‬می بایسـتی اعتـراض و یـا گواهی مشـعر بر جریـان دعوی خود‬ ‫را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 90‬روز و در مـورد ا گهـی‬ ‫اصالحـی در مـدت ‪ 30‬روز بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک رشـتخوار تسـلیم و‬ ‫رسـید خـود را دریافـت کـرده و در اجـرای تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی و مـاده ‪ 86‬ائین نامه اصالحـی قانون ثبت‪،‬‬ ‫معترضیـن از تاریـخ تسـلیم اعتراض شـان می تواننـد اعتـراض خـود را بـه مراجع‬ ‫ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی الزم را از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره‬ ‫ً‬ ‫تسلیم کنند‪ .‬ضمنا حقوق ارتفاقی ملک در موقع تحدید و درصورت مجلس‬ ‫تحدیدی منظور می شود و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا ‪30‬‬ ‫روز قابـل اعتـراض خواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪01:‬‏‏‏‪02/‬‏‏‏‪1401/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪01:‬‏‏‏‪03/‬‏‏‏‪1401/‬‬ ‫جوادخزائی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان رشتخوار‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان واقع در بخش ‪ 11‬قاینات به شـرح ذیل محرز شـده اسـت‪:‬‬ ‫بخش ‪ 11‬قاینات‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه جعفراباد پال ک ‪ 1268‬اصلی‬ ‫‪ -1‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/02/01-140160308002000061‬بـه نفـع اقـای سـیدوحید‬ ‫حسـینی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2‬بـه کـد ملـی ‪ 0889426511‬صـادره از قایـن فرزنـد‬ ‫سیدهاشـم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 153/11‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 105‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رمضـان رمضانی مقـدم‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه شهابی پال ک ‪ 1585‬اصلی‬ ‫‪ -2‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/02/01-140160308002000060‬بـه نفـع خانـم فریبـا‬ ‫بپـور بـه کـد ملـی ‪ 0880027827‬صـادره از قایـن فرزنـد محمدحسـین در‬ ‫یعقو ‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 701/54‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫بنـژاد‬ ‫‪ 209‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای رجـب یعقو ‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه قدی پال ک ‪ 1587‬اصلی‬ ‫‪ -3‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000046‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬بـه کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قایـن‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1327/06‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫‪ -4‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000049‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬بـه کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قایـن‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1600/43‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫‪ -5‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000050‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬بـه کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قایـن‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1307/9‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫‪ -6‬رای صـادره شـماره ‪ 1401/01/27-140160308002000051‬بـه نفـع اقـای غالمرضـا‬ ‫یعقوب نژادقایـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 20‬بـه کـد ملـی ‪ 0888972229‬صـادره از قایـن‬ ‫فرزنـد رجـب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1339/40‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 487‬فرعـی از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حسـین شـاملوعیدگاهی‬ ‫لـذا مشـخصات متقاضیـان و املا ک موردتقاضـا بـه شـرح فـوق‪ ،‬بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات اسـناد مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نبوت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫غالمرضـا صادقیـان‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1317814‬‬ ‫املا ک قایـن‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫اقـای محمدمسـلم جمشـیدزهی بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیـت المثنـی حدنـگاری کـه‬ ‫یسـت کـه سـند مالکیـت‬ ‫بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 72‬خـاش رسـیده مدع ‬ ‫دفترچـه ای بـه شـماره چاپـی ‪ 616280‬ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 279‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در قطعه‬ ‫یک از بخش چهار بلوچسـتان شـهر خاش‪ ،‬کوچه ‪10‬متری منشـعبه از خیابان سـرباز مورد ثبت ‪ 6460‬صفحه‬ ‫‪ 398‬دفتر ‪ 34‬امال ک به نامش ثبت شده‪ ،‬به علت اسباب کشی مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی نمـوده کـه ششـدانگ مـورد ثبـت بـه موجـب سـند رهنـی شـماره ‪ 1384/10/01-138603‬دفترخانـه ‪12‬‬ ‫زاهدان در قبال مبلغ ‪ 426252123‬ریال در رهن بانک صادرات شـعبه زاهدان قرار گرفته اسـت‪ .‬لذا مراتب به‬ ‫یشـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند‬ ‫اسـتناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله‪ ،‬به این اداره اعالم و رسید دریافت کند تا مورد رسیدگی‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/01:‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪16‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000469‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی خانـم زهـره محمدیان مغانـی فرزنـد علی اصغـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 6470‬صـادره از کاشـمر در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 71/40‬مترمربع از پال ک ‪ 2633‬فرعی از ‪ 3027‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس بلـوار ازادگان‪ ،‬کنـار پـارک خریـداری از مالـک رسـمی خانـم منصـوره رضائی مقـدم و‬ ‫مهـدی عابـدی زادگان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از‬ ‫م ‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یسـت درصورت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪570‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306012000455‬و ‪ 140160306012000456‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کاشـمر به‬ ‫ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین اشرفی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 17‬صادره‬ ‫از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و مهـری اشرفی عشـرت ابادی فرزنـد احمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1377‬صـادره از علی ابـاد در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 229‬مترمربـع از پلا ک ‪ 468‬فرعـی از ‪ 159‬اصلـی واقـع در بخـش یک دو کاشـمر به ادرس کاشـمر‪ ،‬اراضی بحراباد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای حسین اشرفی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪573‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اعظم دالور به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت‬ ‫سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ست سند مالکیت ششدانگ پال ک ‪ 3‬فرعی‬ ‫از ‪ 2176‬اصلی واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه که متعلق به نامبرده است به علت نامعلوم مفقود شده‬ ‫که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امال ک تربت حیدریه سند مالکیت ششدانگ مذکور ذیل دفتر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139820306006004197‬بـه نـام اعظـم دالور فرزنـد نوروز به شماره شناسـنامه ‪ 644‬صادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا به اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شود هر کسی نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫اعتراض خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معامله‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/03/01:‬‬ ‫شماره‪ 1316‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫اخطار ثبتطالق‬ ‫اقای سیدیاور طباطبائی فرزند سیدحبیب اهلل؛ همسر شما خانم فرشته طباطبائی به موجب دادنامه شماره‬ ‫‪ 9909975477400481‬صـادره از شـعبه چهـارم دادگاه عمومـی زابـل‪ ،‬درخواسـت ثبـت طالقـش را دارد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود ظـرف مـدت ‪ 7‬روز پـس از رویـت اخطـار‪ ،‬بـه ایـن دفترخانـه واقـع در زابـل‪ ،‬بلوار بسـیج ‪،18‬‬ ‫شـما اخطـار م ‬ ‫مراجعـه فرمایید‪ .‬درغیراینصـورت طالق طبق مقررات‪ ،‬ثبت خواهد شـد‪.‬‬ ‫حسن متقی نیا‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 92‬و طالق ‪ 57‬سیار زابل‪ -‬ادیمی‬ ‫م الف ‪254‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/27-140160322002000558‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای روح اله لکزائی به شناسـنامه شـماره ‪ 3660425631‬کـد ملـی ‪ 3660625631‬صادره‬ ‫زابل فرزند صفر به صورت ششدانگ اعیان یکباب مغازه به مساحت ‪ 19/41‬مترمربع پال ک شماره ‪ 284‬و ‪285‬‬ ‫اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی‪ ،‬روبـروی‬ ‫انتقال خون وا گذاری طبق سـند عادی از بهزاد بهاری صفحه ‪ 266‬دفتر ‪ 123‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪150‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/27-140160322002000552‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمد جهانتیغ به شناسنامه شماره‪ 397‬کد ملی‪ 3671088850‬صادره زابل فرزند‬ ‫رضا به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 298/46‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 705‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬خیابان دانشـجو‪ ،‬دانشجو ‪ 2‬مالکیت مشاعی‬ ‫متقاضـی صفحـه ‪ 124‬دفتـر ‪ 103‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪149‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫یفـر بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۵۲۶‬و‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض اقـای امانقلیـچ رفعت ‬ ‫شـماره ملـی ‪ ۴۹۷۹۴۶۹۵۸۲‬صـادره از اق قلا فرزنـد قلیج جان متقاضـی کالسـه پرونـده ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۵۶۶‬‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ ۶۶۱۴‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ ۷۶‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫فوجـرد بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظور‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫خانم رکسانا میر احدی از وراث حسین میر‪ ،‬سرکار خانم زهرا‬ ‫لکزائـی برابر اجرائیـه شـماره ‪ 14000402217500121/1‬تقاضای‬ ‫ثبـت اجرائیـه نمـوده‪ .‬لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس‬ ‫از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬در دفترخانـه طلاق شـماره ‪ 6‬و ازدواج‬ ‫شـماره ‪ 10‬زابـل حاضـر شـوید‪ ،‬درغیراینصـورت طبـق مقـررات‪،‬‬ ‫اقـدام بـه اجـرا خواهد شـد و اعتراض بعدی مسـموع نخواهد‬ ‫شـد‪ .‬توضیـح خانـم رکسـانا میـر احـدی از وراث حسـین میـر‪،‬‬ ‫اجـرا گذاشـتن مهریـه سـرکار خانم زهـرا لکزائی‪.‬‬ ‫محمدمهدی شفقت‪ ،‬سردفتر طالق‬ ‫م الف ‪213‬‬ ‫و ازدواج ‪ 10/6‬زابل‬ ‫یشـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی م ‬ ‫فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را با ذکر‬ ‫شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به مرجع‬ ‫ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/01 :‬‬ ‫م الف ‪ ۱۱۰۲۳‬حجت اهلل تجری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو گرگان‪ ،‬از طرف محمدامین‬ ‫صافی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/27-140160322002000553‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای روح اله لکزائی به شناسـنامه شـماره ‪ 3660425631‬کـد ملـی ‪ 3660625631‬صادره‬ ‫زابـل فرزنـد صفـر به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 12/85‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 284‬و‬ ‫‪ 285‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش یک سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬روبروی‬ ‫انتقـال خـون وا گـذاری طبـق سـند عـادی از زهـرا گلـی صفحـه ‪ 218‬دفتـر ‪ 123‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪151‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/30-140160322002000630‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقای لعل محمد شـیرزائی به شناسـنامه شـماره ‪ 134‬کـد ملـی ‪ 3670996621‬صـادره زابل‬ ‫فرزند جما به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 7183/82‬مترمربع در قسمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 52‬فرعـی از ‪ 47‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬روسـتای‬ ‫مزرعـه سـلم‪ ،‬پشـت اب زابـل وا گـذاری طبـق سـند عـادی از حسـن نراقی سـالم محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪156‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/03-140060322002007485‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای حمیدرضا هروی راد به شناسنامه شماره‪ 6795‬کد ملی‪ 2994071193‬صادره کرمان‬ ‫فرزند غالمعلی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 217‬مترمربع در قسـمتی از پال ک شـماره ‪357‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان شـهید باقـری‬ ‫جنوبـی‪ ،‬حسـن اباد‪ ،‬بعـد از ایـران گاز‪ ،‬کوچه بسـیج حوزه ثبت ملک زابل خریـداری مقدار ‪ 200‬مترمربع مالکیت‬ ‫مشاعی متقاضی موضوع سند قطعی ‪ 1395/04/09-56296‬دفترخانه ‪ 27‬زابل و مقدار ‪ 17‬مترمربع وا گذاری‬ ‫طبـق سـند عـادی از حاجـی پهلوانـروی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪160‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪113/7/1401:‬ح‬ ‫خواهان‪ :‬هدی غبیشاوی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬امیری‪ ،‬خیابان کاشانی‪ ،‬کوچه زنبق ‪ 7‬خوانده‪ :‬علی فرحانی‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/03/28:‬ساعت‪8:30‬‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم ایـن شـعبه کرده انـد کـه تحـت کالسـه‬ ‫‪113/7/1401‬ح به ثبت رسـیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان اسـت به اسـتناد ماده ‪ 73‬قانون ائین‬ ‫دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬خوانـده می توانـد قبـل از تاریـخ رسـیدگی به شـعبه مراجعـه و اصل دادخواسـت و ضمایـم ان را‬ ‫تحویل بگیرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪103/7/1401:‬‬ ‫خواهان‪:‬مستوره کاظمیبهنشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬کویقدس‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه خسارت‬ ‫خوانده‪ :‬ندیمه نظمی فرزند موسی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/03/28:‬ساعت‪9:30‬‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم ایـن شـعبه کرده انـد کـه تحـت کالسـه‬ ‫‪ 103/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المکان اسـت به اسـتناد مـاده ‪ 73‬قانون ائین‬ ‫دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬خوانـده می توانـد قبـل از تاریـخ رسـیدگی به شـعبه مراجعـه و اصل دادخواسـت و ضمایـم ان را‬ ‫تحویـل بگیرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫ا گهیفقدانسند‬ ‫اقای قاسـم خواب جاوید با تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفترخانه ‪ 179‬شـوش مدعی سـت که سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 59/402‬واقـع در بخـش ‪ 8‬شـوش ذیل ثبت شـماره ‪ 318‬صفحـه ‪ 160‬دفتر ‪ 3‬ثبت و‬ ‫سـند مالکیت به سـریال چاپی ‪ 422246‬سـری ب‪ 93‬به نام وی صادر و تسـلیم شـده سـپس به موجب سـند‬ ‫شماره ‪ 2294‬مورخ ‪ 1385/10/02‬دفترخانه ‪ 125‬شوش در قبال مبلغ ‪ 242‬میلیون ریال نزد بانک کشاورزی در‬ ‫رهن قرار گرفته که به علت جابجایی مفقود شده است‪ .‬لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت ا گهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود است می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم دارد و درغیراینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم‬ ‫واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫اقـای علـی خـاص ابراهیمـی برابـر درخواسـت شـماره ‪ 140162658322000022‬مـورخ ‪ ۱۴۰۱/02/28‬منضـم بـه‬ ‫یکبرگ استشهادیه مصدق شده تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره‪ ۳۴‬گیالنغرب اعالم کرده که سند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمین مسـکونی به مسـاحت ‪ ۱۴۳/96‬مترمربـع پلا ک ‪ ۱۵۰‬فرعـی از ‪ ۱۹۲‬اصلی گیالنغرب‬ ‫بخـش شـش کرمانشـاه بـه شـماره سـریال ‪۱۷۰۴۴۳‬ب‪ ۹۸‬و دفتـر الکترونیـک ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۱۶۰۰۶۰۰۱۰۶۱‬کـه بـه نـام‬ ‫اقـای علـی خـاص ابراهیمـی فرزندالـه حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۶۶‬و شـماره ملـی ‪ ۳۳۲۹۵۸۲۴۲۱‬ثبـت و‬ ‫صادر شـده و برابر سـند رهنی شـماره ‪ ۵۳۷۲۸‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/03/11‬تنظیمی دفتر اسـناد رسـمی ‪ ۴۰‬گیالنغرب در‬ ‫قبال مبلغ ‪ 1۵۰۰۰۰۰۰۰۰‬ریال در رهن بانک تجارت شعبه گیالنغرب است‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شده است‪.‬‬ ‫لـذا مراتـب طبـق تبصـره یـک مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانون ثبت ا گهی می شـود‪ ،‬تا چنانچه شـخصی مدعی انجام‬ ‫معامله و یا سند نزد خود باشد‪ ،‬مراتب را ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار ا گهی‪ ،‬به این اداره اعالم و ارسال کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی اقدام و سـند مالکیـت اولیه‬ ‫باطل و از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫نقدی‪،‬رئیسثبتاسنادوامال کشهرستان گیالنغرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدرضـا قـادری بـه شـماره ملـی ‪ 5629900404‬بـه ادرس‪ :‬تهـران‪ ،‬عبدل ابـاد‪ 30 ،‬متـری مطهـری‪ ،‬کوچـه‬ ‫‪ ،7‬پال ک ‪ ،16‬طبقه همکف با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب ‪ 35804‬مورخ ‪1401/02/28‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 13‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 40029900404‬مـورخ ‪ 1401/02/26‬سـند مالکیت یـک دودانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه پلا ک ثبتـی ‪ 15169‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا‬ ‫شـده از ‪ 214‬از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪90‬‬ ‫مترمربـع ذیـل شـماره ‪ 539061‬صفحـه ‪ 312‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 2151‬بـه نـام محمدرضـا قـادری ثبـت و به شـماره‬ ‫چاپی ‪ 612806‬سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت و به علت جابجایی مفقود شـده که درخواسـت سـند‬ ‫یشـود تا هر‬ ‫مالکیـت المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت‪ ،‬مراتـب در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خـود اسـت‪ ،‬باید تـا ده روز‬ ‫پس از انتشار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم‬ ‫کنـد و ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه‬ ‫نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف محمد جعفرعلی‬ ‫م الف ‪104‬‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1400‬هجری شمسی حوزه ثبتی ناحیه یک شهرستان بجنورد‬ ‫به دستور ماده ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون مذکور‪ ،‬اسامی اشخاصی که نسبت به امال ک مجهول المالک‬ ‫واقـع در حـوزه ثبتـی شهرسـتان بجنـورد تـا اخـر اسـفند مـاه ‪ 1400‬هجـری شمسـی تقاضـای ثبـت کرده انـد و همچنیـن‬ ‫مـواردی کـه ا گهـی نوبتـی ان برابـر تبصـره یـک مـاده ‪ 25‬اصالحـی قانـون ثبت باید تحدید شـود با نوع ملک مـورد تقاضا‪،‬‬ ‫بـرای اطلاع عمومـی در دو نوبـت و بـه فاصلـه یـک مـاه بـه شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫پلا ک ‪ 191‬فرعـی از ‪ 1952‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بجنـورد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫نفـر فرزنـد رجـب بـه‬ ‫مغـازه بـه مسـاحت ‪ 77‬مترمربـع ملکـی اقـای علیرضـا ژیا ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 308‬و شـماره ملـی ‪0829377131‬‬ ‫بخش دو بجنورد‬ ‫‪ -1‬پلا ک ‪ 92‬فرعـی از ‪ 148‬اصلـی واقـع در کالتـه حسـینی ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان و محوطـه محصـور بـه مسـاحت ‪ 18737/04‬مترمربـع ملکـی اقـای‬ ‫رمضـان وحیـدی فرزنـد عباسـعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 758‬و شـماره ملـی‬ ‫‪5919432561‬‬ ‫‪ -2‬پلا ک ‪ 93‬فرعـی از ‪ 148‬اصلـی واقـع در کالتـه حسـینی ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫محوطـه محصـور بـه مسـاحت ‪ 9046/8‬مترمربـع ملکـی اقـای رمضـان وحیـدی‬ ‫فرزنـد عباسـعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 758‬و شـماره ملـی ‪5919432561‬‬ ‫‪ -3‬پال ک ‪ 11841‬فرعی از ‪ 169‬اصلی واقع در صدراباد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫به مساحت ‪ 3739‬مترمربع ملکی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)‬ ‫‪ -4‬پال ک ‪ 3584‬فرعی از ‪ 171‬اصلی واقع در سوهانی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 152/28‬مترمربـع ملکـی اقـای قاسـم رضا ا گاهی حسـن اباد فرزنـد‬ ‫حجـی قربـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 330‬و شـماره ملـی ‪5919220716‬‬ ‫‪ -5‬پال ک ‪ 3586‬فرعی از ‪ 171‬اصلی واقع در سوهانی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 47/63‬مترمربـع ملکـی خانم محترم نظام الشـریعه فرزنـد نورالدین‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 2‬و شـماره ملی ‪0759807531‬‬ ‫لذا به دستور مواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانون ثبت‪ ،‬هر شخصی نسبت به امال ک ا گهی شده‬ ‫در باال معترض اسـت و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شـده‬ ‫و در جریـان اسـت‪ ،‬می بایسـتی اعتـراض مبنـی بـر جریـان دعـوی خـود را از تاریـخ‬ ‫انتشار اولین ا گهی نسبت به ا گهی ظرف مدت نود روز و در مورد ا گهی اصالحی‬ ‫ظرف مدت سی روز به اداره ثبت اسناد و امال ک بجنورد تسلیم و رسید دریافت‬ ‫کننـد‪ .‬در اجـرای تبصـره دو مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیـف پرونده هـای‬ ‫معترض ثبتی‪ ،‬معترضین از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت اسـناد ظرف یک‬ ‫مـاه‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی الزم‬ ‫ً‬ ‫از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد‪ .‬ضمنا حقوق ارتفاقـی در موقع‬ ‫تحدیـد حـدود در صورتجلسـه تعییـن حـدود منظـور می شـود‪ .‬از تاریـخ تنظیـم‬ ‫صورت مجلـس تحدیـد تـا سـی روز قابـل اعتراض خواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫علیخان نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1295766‬‬ ‫منطقه یک بجنورد‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 1401‬شماره‪2503‬‬ ‫انجام تحوالت اساسی؛ در فوتبال مالرد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫رئیـس هیئـت فوتبـال اسـتان تهـران‪ ،‬در حاشـیه برگـزاری فینـال‬ ‫تهـای فوتسـال جـام رمضـان جایـزه بـزرگ در غرب اسـتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رقاب ‬ ‫«با حضور دکتر نصیری‪ ،‬به عنوان رئیس هیئت فوتبال مالرد‪ ،‬تحوالت‬ ‫اساسی در فوتبال مالرد انجام شد»‪ .‬به گزارش خبرنگار برنا؛ حبیب اهلل‬ ‫شـیرازی‪ ،‬رئیـس هیئـت فوتبـال اسـتان تهـران گفـت‪« :‬فوتسـال در‬ ‫جـام رمضـان‪ ،‬همـواره یکـی از مسـابقات موردعالقـه مـردم ایـران بـوده‬ ‫یشـود»‪ .‬وی در حاشـیه برگـزاری فینـال‬ ‫اسـت و به طورجـدی دنبـال م ‬ ‫تهـای فوتسـال جـام رمضـان جایـزه بـزرگ در غـرب اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫رقاب ‬ ‫«فوتسال جام رمضان امسال‪ ،‬در حالی برگزار شد که در استان تهران‪،‬‬ ‫دوسـال به دلیـل شـیوع ویـروس منحـوس کوویـد تعطیلـی داشـتیم و‬ ‫لهـای‬ ‫در برخـی از شهرسـتان های تهـران‪ ،‬باتوج هبـه بـا رعایـت پروتک ‬ ‫یشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امسـال در مـاه رمضانـی کـه‬ ‫بهداشـتی انجـام م ‬ ‫شهـای بسـیاری ازسـوی هیئـت فوتبـال ملارد و سـایر‬ ‫گذشـت‪ ،‬تال ‬ ‫شهرستان های تهران انجام شد که این مسابقات به نحوی شایسته‬ ‫برگـزار شـود»‪ .‬حبیـب اهلل شـیرازی توضیـح داد‪« :‬خوشـبختانه با حضور‬ ‫دکتر نصیری‪ ،‬به عنوان رئیس هیئت فوتبال مالرد؛ تحوالت اساسی در‬ ‫فوتبال ایجادشـده و تیم بانوان مالرد نیز دراین دوره خوش درخشـید‬ ‫و امیدواریـم بـا ایـن تیـم خـوب و امـاده‪ ،‬بـه مراحل باالتـر صعود کنیم»‪.‬‬ ‫یهـای فوتبـال لیـگ برتـر ب هطـور هم زمان به‬ ‫دکتـر شـیرازی افـزود‪« :‬باز ‬ ‫یشـود و تـا پایـان لیـگ برتـر بـا حضـور گـرم‬ ‫مـدت سـه هفتـه‪ ،‬دنبـال م ‬ ‫تماشا گران برگزار خواهد شد»‪ .‬رئیس هیئت فوتبال تهران درخصوص‬ ‫حضـور هـواداران در بـازی اسـتقالل و نفـت مسجدسـلیمان گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن موضـوع در شـورای تامیـن اسـتان‪ ،‬موردبررسـی قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫یشـود‪ ،‬به احتمال زیـاد‬ ‫باتوجه به اینکـه بـا قهرمانـی اسـتقالل برگـزار م ‬ ‫موافقـت و بـا حضـور بیشـتر تماشـا گران و هـواداران اسـتقالل برگـزار‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫فرماندار مالرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در عرصه ورزش تاثیرات مثبتی برای جامعه دارد‬ ‫تهـای‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار ملارد) در حاشـیه برگـزاری فینـال رقاب ‬ ‫فوتسـال جـام رمضـان جایـزه بـزرگ در غـرب اسـتان گفـت‪« :‬در عرصـه‬ ‫ً‬ ‫ورزش هـر چـه سـرمایه گذاری کنیـم‪ ،‬قطعـا نتیج ههـای مثبـت ان را‬ ‫خواهیـم دیـد و البتـه عالو هبـر تاثیـرات مثبتـی کـه ورزش بـرای جامعـه‬ ‫یشـود»‪ .‬ب هگـزارش خبرگـزاری‬ ‫دارد‪ ،‬از اسـیب های اجتماعـی نیـز کـم م ‬ ‫برنا از تهران؛ جابر کریمی در حاشیه برگزاری فینال رقابت های فوتسال‬ ‫جـام رمضـان جایـزه بـزرگ در غـرب اسـتان گفـت‪« :‬مسـابقات بـا شـور‪،‬‬ ‫نشاط و هیجان با حضور جوانان در سطح باال و قابل قبولی برگزار شد‪،‬‬ ‫بی شک این شورونشاط حاصل کیفیت خوب این مسابقات است»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ملارد افـزود‪« :‬از ابتـدای دولـت سـیزدهم بنـا بـود در حـوزه‬ ‫ورزش شهرسـتان ملارد‪ ،‬سـرمایه گذاری انجـام گیـرد؛ چرا کـه معتقدیـم‬ ‫ً‬ ‫در عرصـه ورزش هـر چـه سـرمایه گذاری کنیم‪ ،‬قطعا نتیجه های مثبت‬ ‫ان را خواهیم دید و البته عالوه بر تاثیرات مثبتی که ورزش برای جامعه‬ ‫دارد‪ ،‬از اسـیب های اجتماعی نیز کم می شـود»‪ .‬وی گفت‪« :‬ما درواقع‬ ‫هزینـه در ورزش را سـرمایه گذاری می دانیـم و از چندیـن بخـش بـه ایـن‬ ‫حوزه نگاه می کنیم‪ .‬وظیفه ما این است که زیرساخت های شهرستان‬ ‫را در حـوزه ورزش افزایـش دهیـم تـا جوانـان از تجهیـزات و امکانـات‬ ‫خوبـی در عرصـه ورزش بهره منـد شـوند»‪ .‬فرمانـدار ملارد ادامـه داد‪:‬‬ ‫«پرواضح است که در ورزش های همگانی‪ ،‬باید سرمایه گذاری کنیم تا‬ ‫سـرانه ورزشـی شهرسـتان افزایش یابد»‪ .‬وی گفت‪« :‬در حوزه قهرمانی‪،‬‬ ‫اسـتعدادها خوبـی وجـود دارد‪ .‬بنـا داریم بـا برنامه ریزی هایی که انجام‬ ‫یشـود‪ ،‬اسـتعدادها پـرورش پیـدا کننـد‪ ،‬در رشـته های مختلـف و در‬ ‫م ‬ ‫عرص ههـای مختلـف ورزشـی بالنـده شـده و خوب بدرخشـند»‪ .‬کریمی‬ ‫افـزود‪« :‬شهرسـتان ملارد ورزشـکاران و قهرمانـان خوبـی در مسـابقات‬ ‫المپیـک‪ ،‬اسـیایی‪ ،‬جهانـی و کشـوری داشـته کـه درخشـیدند و سـبب‬ ‫نشـاءاهلل دراین زمینـه بسـتر کار‬ ‫اعتبـار بیشـتر کشورشـان شـده اند‪ .‬ا ‬ ‫کریمی‪:‬‬ ‫شهردار مالرد بیان کرد؛‬ ‫روابط عمومی ها با عملکرد مطلوب و درست‬ ‫در جهت اقناع افکار عمومی تالش کنند‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار شهرسـتان ملارد) در جمـع مسـئولین روابط عمومـی ادارات و‬ ‫نهادهـای دولتـی و غیردولتـی ایـن شهرسـتان بـا تبریـک فرارسـیدن ‪ ۲۷‬اردیبهشـت؛ روز‬ ‫روابط عمومـی و ارتباطـات‪ ،‬در سـخنانی گفـت‪« :‬در عصـر حاضـر‪ ،‬روابط عمومـی یکـی‬ ‫از دسـتاوردهای بـزرگ قـرن بیسـتم در عرصـه ارتباطـات اسـت و به عنـوان یکـی از ارکان‬ ‫مهـم و دخیـل در ارتقـا و پیشـرفت هـر سـازمان‪ ،‬نهاد و جامعه ای به شـمار مـی رود»‪ .‬وی‬ ‫یهـای یـک روابط عمومـی موفـق را اطالع رسـانی درسـت و به موقـع اخبـار‪ ،‬پرهیـز‬ ‫ویژگ ‬ ‫تهـای دسـتگاه متبـوع و تلاش بـرای جـذب‬ ‫از عوام فریبـی‪ ،‬معرفـی خدمـات و فعالی ‬ ‫حدا کثـری مخاطـب برشـمرد و گفـت‪« :‬عملکـرد مطلـوب و درسـت روابط عمومـی هـر‬ ‫دستگاه و نهادی‪ ،‬عرصه رو برای افرادی که به دنبال تخریب و ایجاد یاس و ناامیدی در‬ ‫جامعه هستند را محدود خواهد کرد»‪ .‬این مسئول تا کید کرد‪« :‬فعالیت روابط عمومی‬ ‫بسـیار گسـترده اسـت‪ ،‬روابط عمومی به عنوان حلقه اتصال مدیران و مردم‪ ،‬می بایسـت‬ ‫از نتیجـه اقدامـات دسـتگاه خـود‪ ،‬بازخـورد گرفتـه و نحـوه عملکردشـان در حوز ههـای‬ ‫مختلف را بازشناسی و بهبود ببخشد»‪ .‬کریمی تصریح کرد‪« :‬از مسئولین روابط عمومی‬ ‫شهـای مدیـران مجموعـه خـود را بـه نحـو شایسـته بـا‬ ‫انتظـار مـی رود‪ ،‬خدمـات و تال ‬ ‫ابزارهایی که امروز در جامعه مردم با ان سـروکار دارند به اطالع مردم برسـانند»‪ .‬کریمی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬امیدبخشـی بـه اینـده‪ ،‬اعتمادسـازی در بیـن اقشـار مختلـف مـردم و‬ ‫اطالع رسـانی‪ ،‬از وظایـف روابـط عمومی هاسـت»‪ .‬فرمانـدار ملارد بااشـاره به بخشـی از‬ ‫یهـا در دسـتگاه ها گفـت‪« :‬شهرسـتان ملارد ظرفیـت و پتانسـیل‬ ‫وظایـف روابـط عموم ‬ ‫خوبـی در حوز ههـای مختلـف نیـروی انسـانی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬گردشـگری و کشـاورزی دارد‬ ‫تهـا در سـطح جامعـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫یهـا‪ ،‬شناسـاندن ایـن ظرفی ‬ ‫و وظیفـه روابـط عموم ‬ ‫افزود‪« :‬امیدبخشـی به اینده‪ ،‬اعتمادسـازی در بین اقشـار مختلف مردم و اطالع رسـانی‬ ‫به موقـع اخبـار‪ ،‬بخشـی از وظایـف کلیـدی روابـط عمومی هاسـت کـه بایـد در ایـن مسـیر‬ ‫برنامه ریـزی درسـت وجـود داشـته باشـد و امـروز بـا گذشـت ‪ ۴۴‬سـال از عمـر بابرکـت‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬دولـت مردمـی سـیزدهم بـه ریاسـت حضـرت ایـت اهلل رئیسـی باهـدف‬ ‫ایجـاد تحـول در عرص ههـای مختلـف کشـور‪ ،‬به ویـژه در عرصه اصالح اقتصـادی و بهبود‬ ‫وضعیـت معیشـت مـردم‪ ،‬پـا بـه عرصـه خدمـت گذاشـته اسـت»‪ .‬ایـن مقـام عالـی دولـت‬ ‫در شهرسـتان ملارد اضافـه کـرد‪« :‬ایـن برهـه از زمـان‪ ،‬کـه دشـمن بـا اسـتفاده از ابـزار‬ ‫بیـش از گذشـته فراهـم خواهـد شـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬دراین مـدت‬ ‫کوتاه اقدامات خوبی انجام شده است‪ .‬ما از بخش خصوصی در حوزه‬ ‫ورزش استفاده کردیم و معتقدیم در ورزش‪ ،‬بخش خصوصی می تواند‬ ‫به دولت کمک کرده و اسپانسرینگ تیم های ورزشی را بر عهده بگیرد‬ ‫و نقـش اجتماعـی خـود را بـه شایسـتگی ایفـا کنـد»‪ .‬وی درخصـوص‬ ‫سـرانه ورزشـی شهرسـتان گفـت‪« :‬بـا برنامه ریزی هایـی کـه بـا مدیریـت‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬مجموعه شـورا و شـهرداری و ادارات مسـتقر در شهرستان‬ ‫انجام گرفته اسـت‪ ،‬سـالن های ورزشـی خوبی اماده افتتاح داریم»‪ .‬وی‬ ‫توضیـح داد‪« :‬درحال حاضـر ورزشـگاه دوهزارنفـری شهرسـتان ملارد‪،‬‬ ‫مرحله اخر را طی می کند و تا شهریورماه اماده افتتاح است‪ .‬مجموعه‬ ‫زمیـن چمـن‪ ،‬تکمیـل ورزشـگاه پنج هزارنفـره ملارد و سـالن هایی در‬ ‫روسـتا پیش بینـی کرده ایـم و امیدواریـم در اینـده نه چنـدان دور‪،‬‬ ‫ان شاءاهلل سرانه ورزشی در سراسر شهرستان بهبود پیدا کند و توسعه‬ ‫ورزشـی داشـته باشـیم»‪ .‬وی در پایـان از دسـت اندرکاران برگـزاری ایـن‬ ‫مسابقات‪ ،‬اداره ورزش و جوانان‪ ،‬هیئت فوتبال شهرستان و مجموعه‬ ‫سـپاه و بسـیج تشـکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رسـانه و تحریف واقعیت ها به دنبال ایجاد یاس و نامیدی در جامعه اسـت و متاسـفانه‬ ‫عـده ای هـم در داخـل‪ ،‬ایـن رسـانه ها را همیاری می کننـد‪ ،‬از روابط عمومی دسـتگاه ها و‬ ‫نهادهـای دولتـی و حا کمیتـی انتظـار مـی رود با به کارگیـری ایده های خالقانه و اسـتفاده‬ ‫از ابزارهای گونا گون‪ ،‬خدمات و دستاوردهای ‪ ۴۴‬ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫و موفقیت های دولت مردمی سـیزدهم در عرصه های بین المللی و داخلی را از ابتدای‬ ‫روی کار امـدن و سیاسـت های دولـت در ایجـاد تحول اقتصـادی به ویژه درزمینه اصالح‬ ‫و هدفمنـد کـردن یاران ههـا‪ ،‬بـه اطلاع مـردم برسـانند»‪.‬‬ ‫جلوه گریمبلمانشهری؛‬ ‫با تولیدات گل و گیاهی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری مالرد‬ ‫لهـای‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) از اغـاز کاشـت گ ‬ ‫فصلـی در سـطح شـهر‪ ،‬درراسـتای خودکفایـی و افزایـش‬ ‫تـوان تولیـدات در سـازمان خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد؛ محمد بهمنی‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬کاشـت‪ ،‬داشت و برداشت گل ها و گیاهان‬ ‫زینتـی‪ ،‬یکـی از را ههـای ایجـاد منابـع درامدزایـی پایـدار‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهرداری مالرد است‬ ‫نهـا‬ ‫کـه سـال های متمـادی عالو هبـر درامدزایـی و صـرف ا ‬ ‫درراسـتای احـداث پروژ ههـای عمرانـی و ارائـه پروژ ههـای‬ ‫خدماتـی‪ ،‬باعـث اسـتقالل ایـن سـازمان از وابسـتگی بـه‬ ‫تولیدات گیاهی شـده اسـت»‪ .‬بهمنی در تشـریح این خبر‬ ‫عنوان کرد‪« :‬چند ماه پیش‪ ،‬درست زمانی که اغلب گل ها‬ ‫و گیاهان نیازمند خزانه بندی و تکثیر به روش های کشت‬ ‫دانه‪ ،‬قلمه‪ ،‬نشا کاری و ‪ ...‬بودند‪ ،‬مجموعه سازمان سیما‪،‬‬ ‫منظر و فضای سبز شهری شهرداری مالرد‪ ،‬تمهیدات الزم‬ ‫را در جهـت اماد هسـازی نهـال گیاهـان زینتـی بـه کار گرفته‬ ‫و هم ا کنـون کـه روزهـای پایانـی دومیـن مـاه از فصل بهـار را‬ ‫طـی می کنیـم‪ ،‬زمـان بهر هبـرداری و نتیجه دهـی زحمـات‬ ‫یشـک زمـان رسـیدن به نتایج‬ ‫ایـن سـازمان فرارسـیده و ب ‬ ‫مطلـوب اسـت»‪ .‬وی در ادامـه تصریـح کـرد‪« :‬اهدافـی کـه‬ ‫باعـث تلاش مجدانـه مجموعـه سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و‬ ‫فضـای سـبز شـهری شـهرداری ملارد درراسـتای کاشـت‬ ‫و پـرورش گل و گیاهـان زینتـی (مثمـر و غیـر مثمـر) شـده‬ ‫عبارت اند از‪ -1 :‬ایجاد منبع درامدزایی پایدار‪ ،‬با این روش‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری مالرد‬ ‫هم زمان با فعالیت های ذاتی و تعریف شده‬ ‫ازسـوی مدیریـت شـهری‪ ،‬اقـدام بـه تولیـد و‬ ‫پـرورش گل و گیاهـان زینتی می کند که این‬ ‫امـر به جز تامین نیازهای هرسـاله‪ ،‬زمینـه را‬ ‫برای فروش بخش مازاد ان فراهم می سازد‬ ‫تـا متناسـب بـا افزایـش تولیـدات مذکـور‬ ‫افزایش درامدهای پایدار حاصل شوند؛‪-2‬‬ ‫به جز خودکفایی شهرداری مالرد در بخش‬ ‫تولیـدات گیاهـی‪ ،‬پـرورش این گونـه گیاهان‬ ‫باعث اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫خواهـد شـد و بـا ایـن اقـدام تعـدادی از‬ ‫جوانـان شـهر مشـغول بـکار خواهنـد شـد؛‬ ‫‪ -3‬بسـط و گسـترش سـرانه های فضـای‬ ‫سـبز شـهری ملارد‪ .‬قطـع به یقیـن فعالیـت‬ ‫در حیطـه پـرورش گل و گیاهـان زینتـی‪،‬‬ ‫بسـط و گسـترش سـرانه های موردنیاز شهر‬ ‫بـه لحـاظ رسـیدن بـه اسـتانداردهای الزم‬ ‫را دربـر خواهـد داشـت»‪ .‬شـایان ذکر اسـت‬ ‫مـوارد فـوق‪ ،‬چکیـده ای از کل اقدامـات تولیـدی در بخـش‬ ‫تولید و تکثیر گل و گیاهان زینتی موردنیاز شـهر اسـت که‬ ‫در زمـان مقتضـی ازسـوی مجموعـه سـازمان سـیما‪ ،‬منظر‬ ‫یشـده و‬ ‫و فضـای سـبز شـهری شـهرداری ملارد عملیات ‬ ‫هم ا کنون زمان نقل وانتقال ان ها به پارک ها‪ ،‬بوستان ها و‬ ‫سایر اما کن ورزشی و تفریحی سطح شهر فرارسیده است‪.‬‬ ‫قطع به یقین روزهای اتی سـیما و منظر و مبلمان شـهری‬ ‫با کاشت گل و گیاهان زینتی که حاصل کار سازمان متولی‬ ‫این امر است بیش ازپیش دیدنی و تماشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1400‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫در اجرای مواد ‪ 11‬و ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬اسامی اشخاصی که نسبت به امال ک انها پذیرش ثبت به عمل امده و همچنین پرونده هایی که در اجرای قانون تعیین تکلیف پذیرش درخواست ثبت شده است‪ ،‬به شرح ذیل جهت اطالع عموم ا گهی می شود‪.‬‬ ‫امال کواقعدر قطعهیکبخش‪ 13‬بلوچستانشهرستانفنوج‬ ‫‪ 2948‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی اقـای محمـد محمـدی فرزنـد غالمرضـا‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 353/08‬مترمربع واقع در شهر فنوج‪،‬‬ ‫محلـه دن گجـران‬ ‫‪ 2949‬فرعـی از یـک اصلـی خانـم فاطمـه محمـدی فرزند غالمرضا ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 353/80‬مترمربع واقع در شـهر فنوج‪ ،‬محلـه دن گجران‬ ‫‪ 2950‬فرعـی از یـک اصلـی خانـم ژالـه محمـدی فرزنـد گل محمـد ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 353/2871‬مترمربـع واقـع در شـهر فنـوج‪ ،‬دن گجـران‬ ‫‪ 2951‬فرعـی از یـک اصلـی اقـای غالمرضـا محمـدی فرزنـد جلال ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مساحت‪ 353/35‬مترمربع واقع در شهرستان فنوج‪ ،‬محله دن گجران‬ ‫‪ 2952‬فرعـی از یـک اصلـی اقـای امیـن محمـدی فرزنـد غالمرضـا ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 352/93‬مترمربـع واقـع در شـهر فنـوج‪ ،‬محلـه دن گجـران‬ ‫‪ 2953‬فرعـی از یـک اصلـی خانـم ویانـا محمـدی بـه والیـت از پـدرش غالمرضا ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 352/55‬مترمربـع واقـع در شـهر فنـوج‪ ،‬محلـه‬ ‫دن گجـران‬ ‫‪ 460‬فرعـی از ‪ 45‬اصلـی اقـای ناصـر قاضـی زاده فرزنـد علـم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 117/59‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان فنـوج‪ ،‬دهسـتان محترم اباد‬ ‫‪ 1429‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای محمدحسـین سـاداتی فرزنـد عبدالعزیـز ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی مشـجر بـه نخل بـه مسـاحت‪ 311/15‬مترمربـع واقع در شـهر بنت‪،‬‬ ‫محله گوهرکوه‬ ‫‪ 1432‬فرعی از ‪ 62‬اصلی خانم فاطمه ساداتی فرزند شیرمحمد ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 311/61‬مترمربع واقع در شهر بنت‪ ،‬محله گواتکی‬ ‫‪ 1436‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای عبدالعزیـز شـاهوزهی فرزنـد فیض محمد ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 642/19‬مترمربع واقع در شـهر بنت‪ ،‬محلـه کادیان‬ ‫‪ 1440‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای امیـر شـاهوزهی فرزنـد کریم بخـش ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 323/50‬مترمربـع واقـع در شـهر بنـت‪ ،‬محلـه کنتـک‬ ‫‪ 1441‬فرعی از ‪ 62‬اصلی اقای رسـول بخش بلوچ پیرداد فرزند کریم بخش ششـدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 402/16‬مترمربع واقع در شهر بنت‪ ،‬محله تمپان‬ ‫‪ 2‬فرعی از ‪ 149‬اصلی اقای محمد کدخدایی فرزند محمدحسین ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور واقع در شهرستان فنوج‪ ،‬روستای احمداباد‬ ‫‪ 204‬اصلـی اقـای محمـد رئیسـی فرزند شـیرمحمد ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی‬ ‫مشـجر بـه نخـل و انـار بـه مسـاحت ‪ 200000‬مترمربـع واقـع در شـهر کتیج و قنـات چاهوک‬ ‫(چاهانک)‬ ‫‪ 6‬فرعـی از ‪ 230‬اصلـی خانـم سـما سـهوئی به والیت پدرش اقای محمدامین ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 427‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای کهنـوک‬ ‫شیراباد‬ ‫امال کواقعدر قطعهدو بخش‪ 13‬بلوچستانشهرستان الشار‬ ‫‪ 928‬فرعـی از ‪ 17‬اصلـی اقـای فرامـرز رئیسـی فرزنـد یارمحمـد ششـدانگ یکبـاب منـزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 1134/85‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای کویـج‬ ‫‪ 940‬فرعی از ‪ 17‬اصلی اقای عبدالوحید رئیسی فرزند غالم محمد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 655/54‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬روستای کویج‬ ‫‪ 73‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی اقـای یونـس طوقـی فرزنـد عیسـی ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 682/45‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای سـیف اباد‬ ‫‪ 85‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی اقـای یونـس طوقـی فرزنـد عیسـی ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 303/48‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای سـیف اباد‬ ‫‪ 732‬فرعـی از ‪ 52‬اصلـی خانـم سـیما درزاده فرزنـد گل محمد ششـدانگ یکباب منزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 571/34‬مترمربع واقع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای چانف‬ ‫‪ 733‬فرعی از ‪ 52‬اصلی خانم فریده بلوچی فرزند ملک محمد ششـدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مسـاحت ‪ 36/81‬مترمربع واقع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای چانف‪ ،‬محله نازی اباد‬ ‫‪ 734‬فرعی از ‪ 52‬اصلی خانم ال ل بی بی شریفی فرزند محمدکریم ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 239/53‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬روستای چانف‪،‬‬ ‫پشت مدرسه راهنمایی ‪ 12‬فروردین‬ ‫‪ 1528‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی خانـم زرینـه اچیکان دانشـمند فرزنـد تیمـور ششـدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت‪ 351/47‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬محله گلشهر‬ ‫‪ 1536‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی اقـای جان محمـد درزاده فرزنـد گل محمـد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مساحت‪ 411/43‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬محله انوراباد‬ ‫‪ 1537‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای عارف جاوشیری فرزند غالم حیدر ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت‪ 249/28‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬محله انوراباد‬ ‫‪ 1538‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی اقـای یاسـین سـهوئی فرزنـد علـی ششـدانگ یـک قطعـه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 331/45‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬بلوار امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫‪ 1540‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی اقـای مرادبخـش درزاده فرزنـد مـراد ششـدانگ یکبـاب منـزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 326/52‬مترمربع واقع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسـپکه‪ ،‬محله انوراباد‬ ‫‪ 1539‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی اقـای شـیردل درزاده فرزنـد هئبتان ششـدانگ یکباب منزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 272/20‬مترمربع واقع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسپکه‪ ،‬محله انوراباد‬ ‫‪ 1541‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای دلشـاد درزاده فرزند محمدحسـین ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 1124/61‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسـپکه‪،‬‬ ‫محله گلشهر‬ ‫‪ 1542‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای عبدالحلیم رئیسی فرزند سعیدمحمد ششدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت‪ 479/51‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬محله انوراباد‬ ‫‪ 1543‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای راشـد جاوشـیری فرزند غالم حیدر ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت‪ 277/23‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسـپکه‪،‬‬ ‫کوچه منشـعبه از خیابان پیروزی‬ ‫‪ 1544‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای عبدالشکور ازادی فرزند محمدنور ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت‪ 304/51‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬محله هوابندر‬ ‫‪ 1545‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای اسلم رئیسی فرزند خدابخش ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 450/98‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬محله انوراباد‬ ‫‪ 1546‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی اقـای عبدالغنـی درزاده فرزنـد هیبتـان ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 251/06‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسـپکه‪،‬‬ ‫محلـه انوراباد‬ ‫یبـی زین الدینی خیـر فرزند قادربخش ششـدانگ‬ ‫‪ 1547‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی خانـم رحم ب ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 426/39‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسـپکه‪،‬‬ ‫محله گلشهر‬ ‫‪ 1548‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی اقـای خالقـداد شـاهوزهی فرزنـد صاحبـداد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 1256/45‬مترمربـع واقـع در شـهر اسـپکه‬ ‫یبـی دانش پیپ فرزند محمد ششـدانگ یک قطعه‬ ‫‪ 1551‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی خانـم نورب ‬ ‫زمین محصور به مسـاحت ‪ 284/50‬مترمربع واقع در شـهر اسـپکه‪ ،‬محله هوابندر‬ ‫یبـی نرماشـیری فرزنـد شهدوسـت ششـدانگ یـک‬ ‫‪ 1552‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی خانـم مه ب ‬ ‫قطعه زمین محصور به مساحت‪ 275/35‬مترمربع واقع در شهر اسپکه‪ ،‬محله هوابندر‬ ‫‪ 28‬فرعـی از ‪ 69‬اصلـی خانـم زهـرا سـهوئی فرزنـد محمدعلی ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 5430/45‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬شهر اسپکه‪ ،‬به طرف‬ ‫جاده قدیم‬ ‫‪ 173‬فرعـی از ‪ 98‬اصلـی دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی نیـروی انتظامـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران (پاسـگاه اورنـگ) ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 2888/86‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای اورنـگ‬ ‫‪ 3‬فرعی از ‪ 111‬اصلی اقایان محمدصدیق صدیقی نسب فرزند دوست محمد و عبدالغفور‬ ‫جاوشـیری ورکاتی فرزنـد حسـین هـر یـک نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 17070/49‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬روستای‬ ‫جان اباد معروف به خوشـاب حسـین‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 428‬اصلی اقای مرادمحمد معتمدی فرزند پیرمحمد ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت‪ 869/58‬مترمربع واقع در شهرستان الشار‪ ،‬روستای پارودکهیری‬ ‫‪ 2‬فرعـی از ‪ 428‬اصلـی اقـای شـفیع محمد اسـکندری نیا فرزنـد کریم بخـش ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 791/88‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬روسـتای‬ ‫پارودکهیـری‬ ‫امال کواقعدر قطعهیکبخش‪ 15‬بلوچستانشهرستانقصرقند‬ ‫‪ 125‬فرعی از ‪ 1‬اصلی خانم رشیده پک فرزند رحمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 1396/84‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر‪ ،‬مزرعه شیح محله‬ ‫‪ 238‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی اقـای امام بخـش شـعبانی فرزنـد درجمـال ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین مزروعی مشجر به نخل به مساحت‪ 230/03‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪،‬‬ ‫شـهر قصرقند‪ ،‬مزرعه ردیچ‬ ‫‪ 266‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی خانـم جمال خاتـون شـعبانی فرزنـد دادل ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مسـاحت ‪ 133/87‬مترمربع واقع در شهرسـتان قصرقند‪ ،‬شـهر قصرقند‪ ،‬محله‬ ‫یبـازار‬ ‫قاض ‬ ‫‪ 136‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی اقـای امام بخـش شـعبانی فرزنـد درجمـال ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت‪ 1806/80‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر قصرقند‪،‬‬ ‫مزرعـه محتاج کهن‬ ‫‪ 137‬فرعی از ‪ 8‬اصلی اقای منصور تباور فرزند ابول ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 613/01‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر قصرقند‪ ،‬مزرعه محتاج‬ ‫کهن‬ ‫‪ 138‬فرعی از ‪ 8‬اصلی اقای منصور تباور فرزند ابول ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت‪ 712/89‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر قصرقند‪ ،‬مزرعه محتاج‬ ‫کهن‬ ‫‪ 139‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی خانـم راشـده شـعبانی فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصـور (محـل گاوداری) بـه مسـاحت ‪ 329/08‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان قصرقنـد‪،‬‬ ‫شـهر قصرقنـد‪ ،‬مزرعه محتـاج کهن‬ ‫‪ 175‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی اقـای منصـور تباور فرزند ابول ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مسـاحت ‪ 627/67‬مترمربع واقع در شـهر قصرقند‪ ،‬مزرعه مدی کهن‬ ‫‪ 76‬فرعـی از ‪ 10‬اصلـی اقـای ابراهیـم شـعبانی فرزنـد جلـوک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 379/29‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر قصرقند‪ ،‬مزرعه‬ ‫نواباد‬ ‫‪ 203‬فرعی از ‪ 17‬اصلی اقای محمدحسین باشنده فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت‪ 1108/75‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان قصرقنـد‪ ،‬شـهر قصرقنـد‪ ،‬بلوار‬ ‫معلـم‪ ،‬روبـروی اب و فاضالب‬ ‫لخـان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫‪ 162‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی اقـای نیـاز بـری فرزنـد جال ‬ ‫محصور به مساحت ‪ 352/24‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر قصرقند‪ ،‬بلوار‬ ‫مکران‬ ‫‪ 513‬فرعـی از ‪ 97‬اصلـی اقـای عمـران شـعبانی فرزنـد ابراهیم ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 296/37‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر قصرقند‪ ،‬محله‬ ‫بگان‪ ،‬بلوار وحید‬ ‫‪ 914‬فرعـی از ‪ 102‬اصلـی اقـای میـران رئیسـی فرزنـد شـه ملک ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل و مرکبات بـه مسـاحت ‪ 8552/94‬مترمربع واقع در شهرسـتان‬ ‫قصرقند‪ ،‬روسـتای بگ‬ ‫‪ 922‬فرعـی از ‪ 102‬اصلـی اقـای سـیدمحمد رئیسـی فرزنـد هـارون ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‪ 3583/43‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان قصرقند‪ ،‬روسـتای‬ ‫بگ‬ ‫‪ 359‬فرعـی از ‪ 2414‬اصلـی اقـای قادربخـش دامنـی فرزنـد اسـماعیل ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 411/95‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان قصرقنـد‪ ،‬روسـتای پاسـک‬ ‫امال کواقعدر قطعهدوبخش‪ 15‬بلوچستانشهرستاننیکشهر‬ ‫‪ 141‬فرعی از ‪ 2403‬اصلی اقای محمدامین بلوچ فرزند سبیل ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت‪ 1034/40‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقند‪ ،‬شهر ساربوگ‪ ،‬روستای لوریانی‬ ‫‪ 21‬فرعی از ‪ 46‬اصلی اقای محمد بلیده فرزند رسـول بخش ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 392‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬خیابان زی النورین‬ ‫‪ 269‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی اقـای سـعید امیـری فرزنـد رسـول بخش ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 726/60‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬خیابـان خنـدق‬ ‫‪ 2571‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای یحیی امیری فرزند پیربخش ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 669/09‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬مزرعه خونکرد‪ ،‬پشت اداره‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ 2572‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای یحیی امیری فرزند پیربخش ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 1044/02‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬مزرعه خونکرد‪ ،‬پشت اداره‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ 2573‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای یحیی امیری فرزند پیربخش ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 928/50‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬مزرعه خونکرد‪ ،‬پشت اداره‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ 2574‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محمد بلیده فرزند رسول بخش ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 123/96‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬محله سورگ‬ ‫‪ 2575‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محمد بلیده فرزند رسول بخش ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 450/21‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬محله روپان‬ ‫‪ 2576‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای ابابکـر ابخضـر فرزند محمود ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مسـاحت ‪ 623/08‬مترمربع واقع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محله رئیسان‬ ‫‪ 2577‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای یونس ابخضر فرزند محمود ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 403/49‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬محله رئیسان‬ ‫‪ 2578‬فرعی از ‪ 57‬اصلی خانم نسیمه رئیسی فرزند نبی بخش ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 391/13‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از بلوار ازادی‬ ‫یبـی گردهانـی فرزنـد محمـد ششـدانگ سـه بـاب‬ ‫‪ 2579‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم مهر ب ‬ ‫مغـازه و منـزل فوقانـی بـه مسـاحت ‪ 212/45‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬خیابـان‬ ‫کشـاورزی‬ ‫‪ 2580‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای ناصـر چاکرزهی فرزند عبدالرحمن ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور به مسـاحت ‪ 442/11‬مترمربع واقع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محله بوگ اباد‬ ‫‪ 2582‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالسلام امیـری فرزنـد خـداداد ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت‪ 3455/10‬مترمربـع واقع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬خیابان بلوچ‬ ‫‪ 2583‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای ناصر اشام فرزند ابراهیم ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 607/63‬مترمربـع واقـع در‬ ‫شهر نیکشهر‪ ،‬محله جوانکان‬ ‫‪ 2584‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای فرشـاد بلیـده فرزنـد خداداد ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 333/57‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از خیابان‬ ‫سعدی‬ ‫‪ 2585‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالرئـوف بجارزهـی فرزنـد رسـول بخش ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 531/68‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محلـه ملک ابـاد‬ ‫‪ 2586‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم فرزانـه بلوچـی فرزند ابراهیم ششـدانگ یکبـاب منزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 147/15‬مترمربع واقع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محله پیربیشک‬ ‫‪ 2587‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم رحم بی بـی بلـوچ فرزنـد چهارشـنبه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 407/91‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محلـه پیربیشـک‬ ‫‪ 2589‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای علـی بلوچی فرزند اسـمعیل ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مسـاحت‪ 129/40‬مترمربع واقع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محله پیربیشک‬ ‫‪ 2590‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای ناصـر اشـام فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصور به مساحت‪ 1879/25‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از خیابان‬ ‫کمربندی‪ ،‬ورودی شـهر از طرف ایرانشـهر‬ ‫‪ 2591‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالرحمـان رئیسـی بـه والیـت پـدرش اقـای معتصـم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 71/31‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪،‬‬ ‫بلـوار ازادی‬ ‫‪ 2592‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالرحمـن بلیـده فرزنـد اسـحق ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 677/50‬مترمربـع واقع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬محلـه ریپ‬ ‫‪ 2594‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای محمـد بلیـده فرزنـد رسـول بخش ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 26/86‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از‬ ‫خیابان کشـاورز‬ ‫‪ 2600‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای جلال بلوچزهـی فرزنـد سـبیل ششـدانگ یکبـاب مغـازه و‬ ‫زمین محصور متصل بهم به مساحت ‪ 449/57‬مترمربع واقع در شهر نیکشهر‪ ،‬کوچه‬ ‫منشـعبه از خیابان کشاورز‬ ‫‪ 2603‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای شـوکت بلوچـی فرزنـد غلام ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 28/08‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬خیابـان معلـم‬ ‫‪ 118‬فرعی از ‪ 67‬اصلی اقای عبداهلل بلوچ فرزند شـیرمحمد ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 3437/74‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای هیچان‪،‬‬ ‫محلهپیرکهور‬ ‫‪ 33‬فرعـی از ‪ 2492‬اصلـی اقـای حامـد بلوچـی فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ دوبـاب مغـازه و‬ ‫منـزل فوقانـی بـه مسـاحت‪ 156/53‬مترمربـع واقـع در شـهر نیکشـهر‪ ،‬کمربنـدی مکـران‬ ‫‪ 1‬فرعـی از ‪ 2697‬اصلـی اقـای عبـداهلل بلوچـی فرزنـد جامـی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل بـه مسـاحت ‪ 2275/0‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪،‬‬ ‫روسـتای راوگ‪ ،‬ابـادی ریـس‪ ،‬نخلسـتان روابـادوپ‬ ‫‪ 68‬فرعی از ‪ 2773‬اصلی خانم فریبا بلوچزهی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 539/61‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای زهـک‬ ‫جنوبی‬ ‫‪ 466‬فرعی از ‪ 3259‬اصلی خانم حوری سمه زهی فرزند ولی ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 2161/83‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای چاهان‬ ‫‪ 2393‬اصلـی اقـای شـنبه رئیسـی فرزنـد عیسـی ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعی به‬ ‫مسـاحت ‪ 83000‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای سـوچنکان‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه امال ک منـدرج در این ا گهـی اعتـراض دارد‪ ،‬می تواند مطابق مـواد‪16‬‬ ‫و ‪ 17‬قانـون ثبـت و مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامـه قانـون ثبـت و همچنیـن طبـق تبصـره ‪ 2‬ماده‬ ‫واحـده قانـون تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی کـه فاقـد سـابقه ثبـت مصوبـه‬ ‫‪ 1373/05/25‬هسـتند‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 90‬روز از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی نوبتی‬ ‫و نسـبت بـه ا گهی هـای اصالحـی بـه مـدت ‪ 30‬روز از تاریـخ انتشـار اولیـن نوبـت ا گهـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان نیکشـهر تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کنـد و پـس از تاریـخ تسـلیم‪ ،‬باید ظرف مدت یک ماه دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫ذیصلاح قضائـی محـل وقـوع ملـک تقدیـم و گواهـی الزم را اخـذ و بـه اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک شهرسـتان نیکشـهر تحویـل دهنـد واال پـس از گذشـت موعـد مقـرر و نرسـیدن‬ ‫اعتـراض‪ ،‬حـق او سـاقط خواهـد شـد‪ .‬و چنانچـه بیـن معتـرض و مسـتدعی ثبـت‪ ،‬دعوی‬ ‫در دادگاه مطـرح اسـت‪ ،‬کسـی کـه بـا مسـتدعی ثبـت طرف دعـوی اسـت‪ ،‬در مهلت های‬ ‫مذکـور بایـد گواهـی الزم اخـذ و بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک نیکشـهر تسـلیم کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/01 :‬‬ ‫م الف ‪15‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1296002‬‬ ‫ابراهیممیری‪،‬رئیسادارهثبتاسنادوامال کشهرستاننیکشهر‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 1401‬شماره‪2503‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اینترنت پرسرعت در ‪ 95‬درصد روستاهای استان‬ ‫شـهمرادی گفـت‪« :‬گلسـتان‬ ‫درزمینه مصرف اینترنت رتبه‬ ‫اول و در موبایـل جـزو سـه‬ ‫اسـتان مطـرح کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان افـزود‪ 95« :‬درصـد‬ ‫روستاهای استان دارای اینترنت پرسرعت هستند و ارتقای هر دکل ارتباطی‬ ‫از ‪ 3G‬بـه ‪ ۱٫۵ 4G‬میلیاردتومـان بـرای مخابـرات هزینـه دارد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫«بیـش از ‪ 580‬نقطـه اسـتان دارای سـایت یـا همـان دکل مخابرات ‬ ‫شـهمرادی اظهـار کـرد‪ « :‬گـرگان یکـی از ‪ 10‬شـهر منتخـب شـبکه همـراه اول‬ ‫برای توسـعه باالتر و سـرمایه گذاری بهتر در حوزه مخابرات و ارتباطات شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ ‪ 680‬روسـتا از ‪ 1005‬روسـتای کـددار اسـتان از وای فـای‬ ‫یـا ‪ ADSL‬اسـتفاده می کننـد»‪ .‬شـهمرادی افـزود‪« :‬توسـعه ‪ ،FTTH‬احـداث‬ ‫‪ 50‬سـایت همـراه اول و ارتقـای فـن اوری ارتباطـات در ‪ 150‬نقطـه اسـتان از‬ ‫مهم تریـن برنام ههـای مخابـرات اسـتان در ‪ 1401‬اسـت»‪ .‬مدیـر مخابـرات‬ ‫یسـت نـه‬ ‫منطقـه گلسـتان بابیان اینکـه مخابـرات یـک شـرکت خصوص ‬ ‫یسـت و از بودجه های‬ ‫دولتـی‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬مخابـرات یک شـرکت خصوص ‬ ‫دولتـی برخـوردار نیسـت امـا ‪ 74‬درصـد از بودجه این شـرکت صـرف پرداخت‬ ‫یشـود و درصدد حل مشـکالت همه کارکنان هسـتیم و‬ ‫هزینـه بـه کارکنـان م ‬ ‫امیـد داریـم بتوانیـم بهتریـن شـرایط را بـرای انـان مهیـا کنیـم»‪.‬‬ ‫ایجاد ناحیه تخصصی مبلمان در عطااباد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی گلسـتان گفـت‪« :‬راه انـدازی ناحیـه‬ ‫صنعتـی تخصصـی مبلمـان عطاابـاد شهرسـتان اق قلا به تصویـب مجمـع‬ ‫عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان ها رسید»‪ .‬رضا شهمرادی افزود‪:‬‬ ‫«ناحیه صنعتی تخصصی مبلمان عطااباد در ‪ ۱۴‬هکتار احداث خواهد شد‬ ‫و راه انـدازی ان اواخـر پارسـال در کمیسـیون امـور زیـر بنایـی اسـتان مصـوب‬ ‫شـده بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا کنـون درحال طراحـی و تامیـن زیرسـاخت اولیـه‬ ‫ایـن ناحیـه صنعتـی ازجملـه خـط انتقـال بـرق هسـتیم تـا در کمترین زمـان‬ ‫بـرای وا گـذاری بـه سـرمایه گذاران امـاده شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬پیش بینـی‬ ‫یشـود حـدود ‪ ۲۵۰‬واحـد تولیـد مبل بـا ‪ ۱۰‬هزارمیلیاردریال سـرمایه گذاری و‬ ‫م ‬ ‫پیش بینی اشـتغال ‪ ۲۵۰۰‬نفر دراین ناحیه مسـتقر شـوند»‪ .‬روستای عطااباد‬ ‫شهرسـتان اق قلا به دلیـل فعالیـت بیـش از ‪ ۱۵۰‬کارگاه و حـدود ‪ ۴۰۰‬فروشـگاه‬ ‫مبـل بـه پایتخـت مبل ایران مشـهور اسـت‪ .‬اهالـی عطااباد را قوم اهل سـنت‬ ‫نهـا در کنـار‬ ‫ترکمـن بـا حـدود ‪ ۵۰۰۰‬نفـر جمعیـت شـکل می دهـد و اشـتغال ا ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تولیـد مبـل طـی دودهه اخیـر‪ ،‬فعالیـت کشاورز ‬ ‫کشف و معدوم سازی‬ ‫‪ 250‬کیلوگرم گوشت قرمز فاسد در گرگان‬ ‫رئیـس اداره دامپزشـکی گـرگان‬ ‫از کشـف‪ ،‬ضبـط و معدو مسـازی‬ ‫‪ 250‬کیلوگـرم گوشـت قرمـز فاسـد‬ ‫طـی گشـت مشـترک بـا مرکـز‬ ‫بهداشـت و اداره تعزیـرات از‬ ‫مرا کـز عرضـه فـراورده خـام دامـی‬ ‫ شهرسـتان خبـر داد‪ .‬دکتـر‬ ‫عبدالحکیـم دانشـیان گفـت‪« :‬باتوج هبـه وسـعت شهرسـتان گـرگان و وجـود‬ ‫مرا کـز عرضـه فراورده های خام دامی متعـدد بازدیدها از این مرا کز به صورت‬ ‫پهـای نظـارت بهداشـتی دامپزشـکی انجـام و درصورت‬ ‫مسـتمر توسـط ا کی ‬ ‫مشـاهده هرگونـه تخلـف بهداشـتی بـا متخلفـان برخـورد پیشـگیرانه صـورت‬ ‫می پذیـرد»‪ .‬وی همچنیـن بـه شـهروندان توصیـه کـرد کـه از خریـد گوشـت‬ ‫خکـرده امـاده و مـر غ قطعه بنـدی بـدون تاریـخ جـدا خـودداری کـرده‬ ‫چر ‬ ‫و گوشـت و فراورد ههـای گوشـتی موردنیـاز خـود را از مرا کـز معتبـر و مجـاز‬ ‫تحت نظـارت دامپزشـکی تهیـه کننـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـهروندان هنـگام تهیـه‬ ‫یشـده نیـز بـه تاریـخ تولیـد و مصـرف ان‬ ‫فراورد ههـای خـام دامـی بسته بند ‬ ‫توجه داشته باشند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن ‪1512‬‬ ‫اداره کل دامپزشـکی اسـتان گلسـتان تمـاس بگیرنـد»‪.‬‬ ‫مدیرکلبنیاداستان‪:‬‬ ‫شکرگزار توفیق خدمت به جامعه ایثارگری هستیم‬ ‫گلسـتان‬ ‫بنیـاد‬ ‫مدیـرکل‬ ‫بااشـاره به اینکه بایـد شـکرگزار‬ ‫توفیـق خدمـت بـه جامعـه ایثارگری‬ ‫باشـیم تا کیـد کـرد‪« :‬امیدواریـم در‬ ‫عرصـه خدمـت بتوانیـم اندیشـه‬ ‫واالی شـهدا‪ ،‬ایثـار و مقاومـت انـان‬ ‫و ایسـتادگی خانواده هـای انـان را‬ ‫ترویـج دهیـم»‪ .‬اسـرافیل وزیـری در دیـدار چهره به چهـره بـا جامعـه ایثارگـری‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬هـدف از دیـدار بـا خانواد ههـای معظـم شـاهد و ایثارگـر‬ ‫ار ج نهـادن بـه این قشـر معـزز و تجدید بیعت با ارمان های شهداسـت»‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬شـهدای ما با بصیرت و ا گاهی‪ ،‬راه امامت و والیت را پیمودند‬ ‫و دراین راه شـهادت را مقدم بر حیات مادی دانسـتند و امروز خانواده های‬ ‫گمـردان‪ ،‬همـان مسـیر را باافتخـار و سـربلندی طی می کننـد»‪ .‬وزیری‬ ‫ان بزر ‬ ‫بااشـاره به ازخودگذشـتگی و ایثـار جانبـازان چـه در زمـان جنـگ و چه ا کنون‬ ‫گفـت‪« :‬مـا مدیـون ایـن عزیـزان هسـتیم؛ لـذا بایـد تلاش کنیـم بـا خدمـت‬ ‫بیشـتر و صادقانـه پاسـخگوی ازخودگذشـتگی های ایـن عزیـزان باشـیم»‪.‬‬ ‫سامانه ناب؛‬ ‫ابزار شناسایی بهتر افراد کم برخوردار فاقد بیمه‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان‬ ‫بهره گیـری از سـامانه نـاب دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی را روش اختصاصـی و‬ ‫منحصرب هفـرد اسـتان در شناسـایی‬ ‫افـراد کم برخـوردار فاقـد بیمـه معرفـی‬ ‫کـرد‪ .‬سـید محمـد حسـینی بـه‬ ‫وضعیـت اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«گلسـتان به لحـاظ محرومیـت ازمنظـر‬ ‫شـاخص های اقتصـادی‪ ،‬جـزو سـه‬ ‫اسـتان پایین و محروم کشـور و دارای ‪ GDP‬پایین اسـت‪ .‬حتی مقام معظم‬ ‫تهـا اشـاره و تصریـح کردنـد کـه محرومیـت اسـتان‬ ‫رهبـری بـه ایـن محرومی ‬ ‫گلستان‪ ،‬پشت برگ های سبزش پنهان شده است‪ .‬بیمه سالمت برای رفع‬ ‫ایـن محرومیـت‪ ،‬تلاش جـدی را در دسـتورکار خـود قـرار داده تا به این ترتیب‬ ‫بتوانـد بخشـی از ایـن محرومیـت را جبـران و خدمـات بیشـتری را بـه مـردم‬ ‫ارائه کند»‪ .‬وی افزود‪« :‬به رغم تمام تعطیالتی که در دوماه گذشـته در کشـور‬ ‫وجـود داشـت‪ ،‬ایـن امـکان فراهـم شـد تـا ‪ ۳۲۰۰۰‬نفـر رایـگان بیمه شـوند‪ .‬سـه‬ ‫دهـک پاییـن اسـتان یعنـی دهـک ‪ 3 ،2 ،1‬ازنظـر وضعیـت اقتصـادی رایـگان‬ ‫بیمـه خواهنـد شـد‪ .‬این افـراد به دنبـال بیم هشـدن‪ ،‬از خدمـات پزشـک‬ ‫یشـود تـا در‬ ‫خانـواده و نظـام ارجـاع بهره منـد شـده و ایـن امـکان فراهـم م ‬ ‫‪ 17‬بیمارسـتان دانشـگاهی بـه ایـن عزیـزان خدمات سـرپایی و بسـتری داده‬ ‫شـود‪ .‬حتـی بـا سـایر موسسـات در سـطح ‪ ،2‬رایزنـی انجـام شـده تـا خدماتـی‬ ‫را دریافـت کننـد‪ .‬امیداسـت که بتوانیـم خدمـت قابل قبـول و شایسـته ای‬ ‫را بـه مـردم عزیـز اسـتان ارائـه کنیـم»‪ .‬حسـینی پیش بینـی خـود را درمـورد‬ ‫کهـای پایین جامعـه مطرح و تصریـح کرد‪:‬‬ ‫جامعـه هـدف بیمـه رایـگان ده ‬ ‫«درمـورد اتبـاع وضعیـت کمـی متفـاوت اسـت امـا درمـورد امـار جامعـه هدف‬ ‫یتـوان گفـت حـدود ‪ ۸۰۰۰۰‬نفـر افـراد فاقد بیمه شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫ایرانیـان م ‬ ‫کهـای باالتـر قـرار بگیرنـد و بخشـی هـم جـزو‬ ‫امـکان دارد کـه بخشـی در ده ‬ ‫سـه دهـک پاییـن جامعـه و کم برخـوردار باشـند‪ .‬از ایـن ‪ ۸۰۰۰۰‬نفـر افـراد فاقد‬ ‫بیمـه ‪ ۳۰۰۰‬نفـر بیمـه شـدند؛ و تلاش خواهیم کرد کـه ‪ 50‬هزار باقیمانـده را در‬ ‫کوتاه ترین زمـان و تـا پایـان سـال بیمـه و بـه صنـدوق اضافـه کنیـم»‪.‬‬ ‫بخشش یک محکوم به قصاص پس از ‪ ۱۳‬سال حبس‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان از بخشـش یـک محکـوم بـه قصـاص در‬ ‫مینودشـت پـس از ‪ ۱۳‬سـال حبـس خبـر داد‪ .‬حیدر اسـیابی گفـت‪« :‬این فرد‬ ‫کـه دراسـتانه اعـدام قـرار داشـت سـال ‪ ۱۳۸۸‬درپـی اختلاف شـخصی سـبب‬ ‫مرگ یک نفر شـد که پس از تشـکیل و رسـیدگی پرونده به درخواسـت اولیای‬ ‫نمـدت اولیـای دم بـرای‬ ‫دم حکـم قصـاص وی صـادر شـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬درای ‬ ‫اجرای حکم مراجعه نکردند اما از پارسـال به درخواسـت انان حکم قصاص‬ ‫در نوبـت اجـرا قـرار گرفـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـا تلاش و پیگیـری دادسـتان‬ ‫مینودشـت و اعضـای شـورای حـل اختلاف این شهرسـتان و پـس از بارهـا‬ ‫نشسـت و رایزنی اولیای دم بزرگوارانه از حق شـرعی و قانونی خود گذشـتند‬ ‫و از اجـرای حکـم قصـاص منصـرف شـدند»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان‬ ‫ت کـه از ابتدای‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن فـرد چهارمین محکوم به قصاص در اسـتان اسـ ‬ ‫سـال تا کنـون بـا گذشـت اولیـای دم بخشـیده شـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫با حضور فرماندار شهرستان ری صورت گرفت؛‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران عنوان کرد؛‬ ‫لزوم امیدافرینی در جامعه کار و تولید‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل تعـاون مازنـدران با تا کید براینکـه‬ ‫بازرسـی از کارگا ههـای پرخطـر بایـد بـا هـدف‬ ‫پیشگیری تشدید شود‪ ،‬گفت‪« :‬امیدافرینی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫در جامعـه کار و تولیـد امـری ضرور ‬ ‫علی باقری در جلسـه با بازرسـان کار اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫یکـی از پرکارتریـن دسـتگاه های اجرایـی در‬ ‫سـطح کشور اسـت و بیش از ‪ ۷۰‬درصد مردم‬ ‫به نوعـی بـا ایـن وزارتخانـه سـروکار دارنـد»‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از عملکـرد حـوزه بازرسـی کار‬ ‫و بازرسـان کار افـزود‪« :‬صیانـت از نیـروی کار‬ ‫و سلامت انـان و توجـه بـه مباحـث مرتبـط‬ ‫بـا ایمنـی کار ماموریـت سـنگینی اسـت کـه‬ ‫بازرسـان ا گرچـه بـا تعـداد کـم درحال انجـام‬ ‫ان به نحـوی مطلـوب هسـتند‪ .‬کارگـران و‬ ‫کارفرمایـان بایـد در کنـار مـا احسـاس ارامش‬ ‫کننـد و امیدافرینـی در جامعـه کار و تولیـد‬ ‫از ضروریـات اسـت»‪ .‬مدیـرکل تعـاون کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی مازنـدران باتا کیدبر ضـرورت‬ ‫پیشـگیری از حـوادث ناشـی از کار تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬بازرسـی از کارگا ههـای پرخطـر بایـد بـا‬ ‫هدف پیشگیری صورت گیرد»‪ .‬موسی الرضا‬ ‫حسـنی (رئیـس اداره تدویـن ائین نامه های‬ ‫حـوزه بازرسـی کار وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی) نیـز دراین جلسـه طـی سـخنانی‬ ‫بااشـاره به عملکـرد مطلـوب بازرسـی کار‬ ‫در اسـتان مازنـدران افـزود‪« :‬امـار حـوادث‬ ‫ناشـی از کار در سـطح جایگاه های سـوخت‬ ‫اسـتان مازنـدران در سـطح پایینـی قـرار‬ ‫دارد و ایـن نشـان از عملکـرد مطلـوب اداره‬ ‫بازرسـی کار اسـتان اسـت‪ .‬جلسـات تعاملـی‬ ‫حـوزه بازرسـی کار اسـتان بـا اسـتاندارد و‬ ‫دستگاه های اجرایی مرتبط با تعداد باالیی‬ ‫صورت گرفتـه اسـت»‪ .‬حسـنی باتا کیدبـر‬ ‫ضـرورت افزایـش بازرسـی از جایگا ههـای‬ ‫عرضـه سـوخت در سـطح اسـتان به حداقـل‬ ‫‪ ۲‬بـار در سـال خاطرنشـان کـرد‪« :‬ارتقـای‬ ‫ایمنـی جایگاه های عرضه سـوخت و تعامل‬ ‫بـا سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران و شـرکت‬ ‫ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی و وزارت‬ ‫نفـت و حضـور مسـئول ایمنـی در تمـام‬ ‫جایگا ههـای سـوخت اسـتان بایـد مجدانـه‬ ‫پیگیـری شـود‪ .‬بازدیـد مشـاوران حفاظـت‬ ‫فنـی از تمام جایگاه های سـوخت به صورت‬ ‫مشـترک و مسـتمر انجـام شـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫اداره تدویـن ائین نام ههـای حـوزه بازرسـی‬ ‫کار وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـر‬ ‫ضـرورت همـکاری بیـن سـازمانی و سـتادی‬ ‫درراسـتای تحقـق اهـداف حـوزه بازرسـی‬ ‫کار در سـطح کشـور تا کیـد کـرد‪ .‬محمـود‬ ‫حیدری رئیس اداره تجزیه وتحلیل حوادث‬ ‫حـوزه بازرسـی کار وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی نیـز بـا حضـور دراین جلسـه‬ ‫باتا کیدبـر ضرورت استانداردسـازی سـاختار‬ ‫بازرسـی کار در سـطح کشـور طـی سـخنانی‬ ‫گفـت‪« :‬تصویب الحـاق بـه مقاولـه نام ههـای‬ ‫‪ ۱۵۵‬و ‪ ۸۱‬سـازمان بین المللـی کار بـا‬ ‫پیگیـری وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫و تصویـب مجلـس شـورای اسلامی کمـک‬ ‫شـایانی دراین زمینـه خواهـد کـرد»‪ .‬وی‬ ‫ایجـاد وحـدت رویـه در ارائـه گـزارش حوادث‬ ‫ناشـی از کار در سـطح کشـور را ضـروری‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬بازرسـان کار بایـد مطالعه‬ ‫کافـی و بـروز را نسـبت بـه ائین نام ههـای‬ ‫ایمنـی داشـته باشـند و گـزارش حـوادث را‬ ‫بااسـتنادبه ائین نام ههـای ایمنـی مصـوب‬ ‫شـورای حفاظـت فنـی ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫در نشست معاون وزیر فرهنگ وارشاد با مدیران رسانه ها در استان فارس مطرح شد؛‬ ‫کاغذ‪ ،‬تنها عامل موثر در وضعیت کنونی مطبوعات نیست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫معـاون امـور مطبوعاتـی و اطالع رسـانی وزیـر‬ ‫فرهنگ وارشـاد بابیان اینکـه کاغـذ یکـی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫از متغیرهـای مسـتقل متعدد ‬ ‫روزنام ههـا را در وضعیـت فعلـی قـرار داده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تقلیـل دادن مسـائل حـوزه‬ ‫رسـانه و مرجعیـت ان بـه موضـوع کاغـذ‪،‬‬ ‫کمکی به حل مسـئله نخواهد کرد»‪ .‬فرشـاد‬ ‫یپـور در سـفر بـه شـیراز و در نشسـت‬ ‫مهد ‬ ‫بـا مدیـران مطبوعـات و رسـانه های اسـتان‬ ‫فـارس بـه مطالبـات مطروحـه دراین جلسـه‬ ‫درزمینه کاغذ و زینک پرداخت و گفت‪« :‬ما‬ ‫هنـوز وعـده ای دررابط هبـا کاغـذ نداده ایـم»‪.‬‬ ‫وی ضمن اظهار امیدواری درخصوص حل‬ ‫مسـائل مربـوط بـه کاغـذ در حـوزه رسـانه‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بیـش از سـال ‪ 97‬و قبـل از‬ ‫بحـران کاغـذ نیـز روزنام ههـا شـرایط خوبـی‬ ‫نداشـتند و کاغـذ تنهـا یکـی از مسـائلی بـود‬ ‫کـه روزنامه ها با ان درگیر بودنـد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«بااین وجـود‪ ،‬ریاسـت جمهوری‪ ،‬مجدانـه‬ ‫پیگیر مسئله حمایت از مطبوعات هستند‬ ‫و طبـق سـخنان وزیـر فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی درحدتـوان از روزنام ههـا حمایـت‬ ‫خواهـد شـد و کاغـذ به میـزان اعتبـار‪ ،‬توزیـع‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون امـور مطبوعاتـی و‬ ‫م ‬ ‫اطالع رسـانی در بخـش دیگـری از سـخنان‬ ‫خـود گفـت‪« :‬شـیراز از موقعیـت ممتـازی‬ ‫در حـوزه فرهنـگ و رسـانه کشـور برخـوردار‬ ‫اسـت و در میـان چنـد اسـتانی قـرار دارد‬ ‫کـه در تـراز ملـی‪ ،‬رسـانه داری می کنـد‪.‬‬ ‫هـر رسـانه در موقعیـت جغرافیایـی خـود‬ ‫می توانـد هدایتگـر‪ ،‬تولیدکننـده محتـوا‪،‬‬ ‫سیاسـت گذار و برنامه ریـز باشـد»‪ .‬معـاون‬ ‫مطبوعاتـی بااشـاره به جایـگاه تمدنی شـیراز‬ ‫در منطقـه جنـوب کشـور به عنـوان قطـب‬ ‫گردشـگری و ارتباطـی‪ ،‬ابـراز داشـت‪« :‬شـیراز‬ ‫می توانـد نقش افرینـی بیشـتری در حـوزه‬ ‫جریان سازی و کمک به اقناع افکار عمومی‬ ‫در کشـور داشـته باشـد»‪ .‬معاون مطبوعاتی‬ ‫بااشـاره به اینکه براسـاس قانـون‪ ،‬کسـی که‬ ‫یشـود باید بیمه همکاران خود‬ ‫رسـانه دار م ‬ ‫را تامیـن کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬یارانـه رسـانه هایی‬ ‫کـه همـکاران خـود را بیمـه نکننـد‬ ‫محـدود خواهـد شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫همـه رسـانه های کشـور در یـک کشـتی‬ ‫حرکـت می کننـد و ان کشـتی‪ ،‬جمهـوری‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هیـچ کشـوری در‬ ‫اسالم ‬ ‫دنیـا وجـود نـدارد کـه این میـزان تلویزیـون‬ ‫و شـبکه ماهـواره ای علیـه ان عملیـات‬ ‫روانـی کننـد‪ .‬ب هصـورت دولتـی و سـامانمند‬ ‫درمـورد جمهـوری اسلامی‪ ،‬تولیـد محتـوا و‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون امـور‬ ‫اخبـار فیـک منتشـر م ‬ ‫ً‬ ‫مطبوعاتـی و اطالع رسـانی گفت‪« :‬مشـخصا‬ ‫چهـار کشـور علیـه ایـران‪ ،‬سـامانه دارنـد و‬ ‫ب هصـورت تشـکیالتی‪ ،‬اخبـار جعلـی تولیـد‬ ‫می کننـد»‪ .‬وی درادامـه باتا کیدبراینکـه‬ ‫موقعیـت اقلیمـی کشـور ایـران نیـز با شـرایط‬ ‫خاصی روبروست‪ ،‬افزود‪« :‬تجارب‪ ،‬همراهی‬ ‫و تـاب اوری مـردم برابـر ایـن قضایـا بسـیارباال‬ ‫یپـور بااشـاره به نقـش‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬مهد ‬ ‫رسـانه ها در امیدافرینـی بـه جامعـه گفـت‪:‬‬ ‫«توجـه بـه زیسـت بوم و اقتضائـات ان‬ ‫بـه مرجعیـت رسـانه های بومـی و تقویـت‬ ‫ان کمـک خواهـد کـرد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«رسـانه های شـیراز در موقعیـت جغرافیایی‬ ‫خـود بایـد پاسـخ اخبـار جعلـی را بدهنـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه ب همـدد فضـای مجازی‪،‬‬ ‫تولیـد محتـوا ب هصـورت ملـی و فراملـی‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن ابتکارعمـل‬ ‫دیـده م ‬ ‫می توانـد در شـیراز موجـود باشـد و توسـط‬ ‫روزنام هنـگاران و رسـانه های قدیمـی تقویت‬ ‫شـو»‪.‬‬ ‫در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان عنوان شد؛‬ ‫توسعه اتی ذوب اهن اصفهان؛ منوط به مالکیت معدن سنگ اهن‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان به عنـوان اولیـن‬ ‫تولیدکننـده فـوالد ایـران بـا هـدف تبـادل‬ ‫اطالعـات و ارائـه دسـتاوردها در «نهمیـن‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی معـدن و صنایـع‬ ‫معدنـی‪ ،‬فـراوری و تجهیـزات وابسـته» در‬ ‫کرمـان حضـوری فعاالنـ ه داشـت و مسـئوالن‬ ‫و کارشناسـان ایـن شـرکت بـا همـکاری‬ ‫شـرکت های وابسـته «پویـش معـادن‪،‬‬ ‫پیشـرو معادن ذوب اهن سـوادکوه و معادن‬ ‫لسـنگ البـرز شـرقی» بـا اختصـاص‬ ‫زغا ‬ ‫غرفـه ای بـه پاسـخگویی و ارائـه رویکردهـا‪،‬‬ ‫یهـای مـادر صنعـت‬ ‫دسـتاوردها و توانمند ‬ ‫فـوالد کشـور بـه مسـئوالن‪ ،‬مخاطبـان و‬ ‫مدعویـن پرداختنـد‪ .‬ایـن نمایشـگاه‪،‬‬ ‫فرصـت مغتنمـی جهـت دسـتیابی بـه‬ ‫راهکارهای مناسـب جهت رفع چالش های‬ ‫شـرکت درخصـوص تامیـن پایـدار مـواد‬ ‫اولیـه بـود‪ .‬ایـن نمایشـگاه بـا شـرکت ‪۱۴۰‬‬ ‫شـرکت معدنـی‪ ۲۰ ،‬شـرکت دانش بنیـان‬ ‫و ‪ ۲۰‬شـرکت کـه نمایندگـی شـرکت های‬ ‫خارجـی را دارنـد‪ ۲۸ ،‬تـا ‪ ۳۱‬اردیبهشـت ماه‬ ‫در محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی‬ ‫بشـرق کرمـان برگـزار شـد‪ .‬حمیدرضـا‬ ‫جنو ‬ ‫شـاهوردی؛ عضـو هیئت مدیـره تاصیکـو در‬ ‫حاشـیه بازدیـد از غرفـه ذوب اهـن گفـت‪:‬‬ ‫«توسـعه اتـی ذوب اهـن اصفهـان منـوط‬ ‫به این اسـت که در وهلـه اول مالکیـت معدن‬ ‫سـنگ اهن دراختیـارش قـرار بگیـرد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بعضی مواقـع عقب افتادگـی ایجـاد‬ ‫یهـا را بـا‬ ‫یشـود کـه بایـد ایـن عقب افتادگ ‬ ‫م ‬ ‫یکسـری مکانیسـم جبـران کـرد‪ .‬ذوب اهـن‬ ‫در تاریخچـه خـود صاحـب معـادن بـوده و‬ ‫حـاال به هردلیـل مدیریتـی انقطـاع به وجـود‬ ‫امـده اسـت»‪ .‬حمیدرضـا شـاهوردی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬پیشـنهاد مشـخصی کـه همیشـه در‬ ‫هیئت مدیـره صـدر تامیـن مطـرح بـوده‬ ‫این اسـت که دوسـتان ایـن عقب افتادگـی‬ ‫را بـا گرفتـن معـدن یـا بـا مشـارکت جبـران‬ ‫کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬من اعتقاد دارم مالکیت‬ ‫معـدن معنـی ان فقـط مالکیـت در داخـل‬ ‫مرزهـای جغرافیایـی ایـران نیسـت و ا گـر‬ ‫شـرایط اقتصـادی اجـازه دهـد و ایـن امـکان‬ ‫وجود داشـته باشـد خار ج ازکشـور نیز بتواند‬ ‫این امـر را انجـام دهـد زیـرا اسـتمرار فراینـد‬ ‫تولیـد و توسـعه اتـی ایـن شـرکت بسـتگی بـه‬ ‫رفع این مشـکل دارد‪ .‬هرچند درحال حاضر‬ ‫هـم مسـئولین خریـد ذوب اهـن تمـام تالش‬ ‫خـود را بـه کار گرفته انـد تـا این مسـیر را‬ ‫تامیـن کننـد»‪ .‬عضـو هیئت مدیـره تاصیکـو‬ ‫بااشـاره به سـوددهی ذوب اهـن در سـال‬ ‫ً‬ ‫قبـل‪ ،‬گفـت‪« :‬شـاید قبلا شـرایط اقتصـادی‬ ‫ذوب اهـن اجـازه نمـی داد امـا ا گـر سـوددهی‬ ‫شـرکت به همان منـوال پارسـال ادامـه یابـد‬ ‫و حفـظ شـود‪ ،‬امـکان خریـد سـهمی از‬ ‫شـرکت های معدنـی فعـال وجـود دارد»‪.‬‬ ‫شـاهوردی افـزود‪« :‬شـرکت صدرتامیـن‬ ‫این امـر را در دسـتورکار داشـت و دارد کـه‬ ‫به عنـوان تکمیـل زنجیـره ذوب اهـن درگیـر‬ ‫سـهامداری بعضی از پتانسـیل های معدنی‬ ‫شـود‪ .‬تاسـیس یـک شـرکت ا کتشـافی‬ ‫ب هصـورت مشـارکتی بـا همیـن هـدف دنبـال‬ ‫یشـود تـا بتواننـد معدنـی را بگیرنـد‪ .‬در‬ ‫م ‬ ‫نمـدت و بلندمـدت راهـی غیرازایـن‬ ‫میا ‬ ‫تهـای‬ ‫نیسـت‪ .‬در کوتا همـدت بایـد از ظرفی ‬ ‫موجـود اسـتفاده کـرد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«ذوب اهـن بایـد تـراز خـود را افزایـش دهـد‬ ‫و به تدریـج محصـوالت کیفـی را جایگزیـن‬ ‫محصـوالت معمـول کنـد‪ .‬بـا ایـن ورودی‪،‬‬ ‫سوداوری را به حدا کثر برساند»‪ .‬حمیدرضا‬ ‫شـاهوردی فرهنـگ کار جمعـی را مهـم‬ ‫دانسته و گفت‪« :‬تاصیکو تالش خود را برای‬ ‫ایجـاد کنسرسـیوم تامیـن مـواد اولیـه انجـام‬ ‫داده و می دهـد‪ .‬ایـن شـرکت بـا مدیریـت‬ ‫دکتـر نـادری کـه از مـردان فوالدی انـد‪ ،‬ایـن‬ ‫پتانسـیل را دارد کـه ایـن کار را دنبـال کنـد و‬ ‫نشـاءاهلل ایـن کار را انجـام می دهـد‪ .‬اینکـه‬ ‫ا ‬ ‫بتوانیـم در کنسرسـیومی موفـق باشـیم‬ ‫یگـردد بـه فرهنـگ کار جمعـی کـه وجود‬ ‫برم ‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از راه روستایی خرم اباد با اعتباری برابر با ‪ ۶۲‬میلیاردریال‬ ‫حامد نوروزی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی از پایـان عملیـات اجرایـی‬ ‫و تکمیـل سـاخت راه روسـتایی خرم ابـاد‪،‬‬ ‫شـامل اجـرای مراحـل زیرسـازی و الیـه‬ ‫اسـفالت در بخـش نوبـران شهرسـتان سـاوه‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهـرداد جهانی بااشـاره به اهمیت‬ ‫سـاخت و توسـعه را ههـای روسـتایی بـرای‬ ‫تسـهیل تـردد روسـتائیان و ایجـاد بسـتری‬ ‫مناسـب بـرای تقویـت تـوان تولیـد و رونـق‬ ‫اقتصـادی حاصـل ازان در منطقـه گفـت‪:‬‬ ‫«اولیـن گام بـرای تامیـن رفـاه اجتماعـی در‬ ‫روستاها توسعه زیرساخت های الزم است که‬ ‫یشـک راه‪ ،‬از مهم تریـن ارکان ان ب هشـمار‬ ‫ب ‬ ‫مـی رود‪ .‬امسـال بـرای سـاخت راه های فرعی‬ ‫و روستایی اعتبار قابل توجهی درنظر گرفته‬ ‫شـده کـه درصـورت تامین اعتبـار الزم و ابلاغ‬ ‫صهـای مالـی‪ ،‬عملیـات اجرایـی ان‬ ‫تخصی ‬ ‫تهـای‬ ‫در نقـاط مختلـف اسـتان بـا اولوی ‬ ‫نشـده انجـام خواهـد شـد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تعیی ‬ ‫«کارگاه های عمرانی در جاده های روستایی‬ ‫اسـتان در سـطح گسـترده ای فعـال بـوده و‬ ‫درحال حاضـر جـاده روسـتاهای طرخـوران‪،‬‬ ‫مـرق‪ ،‬مرقـکان‪ ،‬بندنقیـن‪ ،‬میچینـک و‬ ‫خرم ابـاد در سـاوه‪ ،‬اصفهانـک در زرندیـه‪،‬‬ ‫چهارچریـک‪ ،‬د ه حسـین‪ ،‬بصـری و لنجـرود‬ ‫در شـازند‪ ،‬سـیجان‪ ،‬طـرالن و سـلوکلو در‬ ‫کمیجـان‪ ،‬سـیردر و خارپهلـو در خنـداب‪،‬‬ ‫قانیـاروق در ارا ک‪ ،‬گلدشت‪-‬اشـیانه در‬ ‫خمیـن‪ ،‬هفتیـان‪ ،‬گوگسـگرد و جالیـر‪-‬‬ ‫فریسـمانه در تفـرش و نیـز سـقرجوقک‪-‬‬ ‫لسـاخت‪ ،‬بهسـازی‬ ‫زنگارک در فراهان درحا ‬ ‫و تعریض هستند‪ .‬با تالش های صورت گرفته‬ ‫توسـط کارشناسـان و مهندسـین ناظـر در‬ ‫حـوزه معاونـت فنـی و راه روسـتایی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکزی و هم افزایی اداره راهداری شهرستان‬ ‫و پیمانـکار پـروژه‪ ،‬سـاخت راه روسـتایی‬ ‫خرم ابـاد در بخـش نوبـران شهرسـتان‬ ‫نطـرح‬ ‫سـاوه به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬ای ‬ ‫شـامل زیرسـازی و اجـرای الیـه اسـفالت‬ ‫نبـر‬ ‫ب هطـول ‪ ۳۵۰۰‬متـر بـا اعتبـاری افزو ‬ ‫‪ ۶۲‬میلیاردریـال در سـال قبـل شـروع شـد و‬ ‫امسـال هم زمـان بـا عیـد سـعید فطـر خاتمه‬ ‫یافـت و به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬متـر از ایـن محـور در تابسـتان پارسـال‬ ‫بـا عملیاتـی نظیـر ترانشـه برداری زیرسـازی و‬ ‫اجـرای الیـه اسـفالت انجـام شـد و ‪ ۱۸۰۰‬متـر‬ ‫باقیمانـده طـی سـال جـاری به اجـرا درامـد‬ ‫تـا ایـن محـور از راه اسـفالته بـا مشـخصات‬ ‫فنـی الزم برخـوردار شـود‪ .‬مدیـرکل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکزی یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬عالو هبـر سـاخت را ههـای روسـتایی‪،‬‬ ‫نگهـداری از ایـن را ههـا نیـز ب هصـورت جـاری‬ ‫تحت نظـارت حـوزه معاونـت راهـداری و‬ ‫مهندسین ستادی‪ ،‬توسط ادارات راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای شهرسـتان ها‬ ‫یشـود کـه شـامل اقداماتـی چـون‬ ‫انجـام م ‬ ‫نسـازی نقـاط پرتگاهـی‪،‬‬ ‫شان هسـازی‪ ،‬ایم ‬ ‫لکه گیـری اسـفالت‪ ،‬نصـب انـواع تابلـو و‬ ‫عالئـم‪ ،‬اجـرای خط کشـی را ههـا‪ ،‬نصـب و‬ ‫نسـازی‬ ‫تعمیـر چرا غهـای چشـمک زن‪ ،‬ایم ‬ ‫تقاط عهـا‪ ،‬توسـعه ابنیـه فنـی را ههـا و‬ ‫اقدامـات مختلـف دیگـر بـرای ارتقـای ایمنی‬ ‫و روکـش اسـفالت را ههـا با تالش شـبانه روزی‬ ‫یشـود تا کاربـران جاده ای‬ ‫راهـداران انجام م ‬ ‫از سـفری ایمـن در را ههـای روسـتایی‬ ‫برخـوردار شـوند»‪.‬‬ ‫بازدید از پروژه نیمه تمام‬ ‫دسترسی شهر کهریزک به بزرگراه خلیج فارس‬ ‫حمیـد زمانـی؛ معـاون اسـتاندار‬ ‫تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫بـا حضـور بـدون هماهنگی قبلـی‪ ،‬از‬ ‫پـروژه نیمه تمـام سـاخت پـل زیرگذر‬ ‫و محـور دسترسـی شـهر کهریـزک به‬ ‫بزرگـراه خلیج فـارس (تهران‪-‬قـم) و‬ ‫مجموعهنمایشگاه هایبین المللی‬ ‫شهر افتاب بازدید کرد و در جریان اخرین اقدامات صورت گرفته توسط مجری‬ ‫طـرح قـرار گرفـت‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری در حاشـیه این بازدیـد ضمن اظهار‬ ‫تاسف از عدم اتمام این پروژه با وجود گذشت چندین سال از شروع ان گفت‪:‬‬ ‫«این طرح که از تعهدات شهرداری تهران است متاسفانه برای مدتی طوالنی‬ ‫بالتکلیـف مانـده و ا کنـون کارگاه عمرانـی ان تعطیـل اسـت؛ باتوجه بـه محـل‬ ‫قرارگیـری طـرح و نیـاز مبـرم مـردم شـریف منطقـه و حجـم بـاالی خودروهـای‬ ‫عبوری نیازمند ان اسـت که با رفع موانع و مسـاعدت ویژه مجموعه شـهرداری‬ ‫تهـران نسـبت بـه تکمیـل ان دراسـر ع وقت اقـدام شـود»‪.‬‬ ‫اصالح و بازسازی شبکه توزیع اب‬ ‫شهرهای قیام دشت و خاورشهر‬ ‫مدیـر امـور ابفـای خـاوران ابفـای منطقـه ‪ ۶‬تهـران از اصلاح و بازسـازی شـبکه‬ ‫توزیـع اب شـهرهای قیام دشـت و خاورشـهر جهـت ارتقـای کمـی و کیفـی اب‬ ‫اشـامیدنی خبـر داد‪ .‬بهـروز محمـدزاده بـه اقدامـات انجا مشـده برای اصلاح و‬ ‫بازسـازی شـبکه توزیع اب خاورشـهر اشـاره کرد و گفت‪« :‬دراین زمینه مشـکل‬ ‫خـط انتقـال اب ‪ ۱۱۰‬میلی متـری خاورشـهر به کوهسـاران و مرکز بـزرگ بازپروری‬ ‫معتـادان شـهید زیادیـان‪ ،‬پـس از بازدیـد و شناسـایی محـل شکسـتگی کـه‬ ‫به دلیـل قرارگرفتـن در نیزارهـای انبـوه مخفـی مانـده بـود‪ ،‬بـا ترمیـم و تعمیـر‬ ‫محـل حادثه دیـده برطـرف شـد»‪ .‬وی بااشـاره به رفـع مشـکالت شـبکه توزیـع‬ ‫اب خاورشـهر در خیابـان شـهید مهدی دوسـت و برطرف کـردن نارضایتـی‬ ‫شهروندان از کمبود فشار و گرمی اب اشامیدنی اظهار داشت‪« :‬برای رفع این‬ ‫مشـکل‪ ،‬بـا انجـام عملیـات سـه راه گیری و اتصال خط ‪ ۱۰۰‬میلی متـری از جنس‬ ‫ازبسـت بـه خـط لولـه اصلـی ‪ ۲۰۰‬میلی متـری پلی اتیلـن‪ ،‬مشـکل افت فشـار اب‬ ‫این خیابان برطرف شد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬به دلیل رینگ شدن و چرخش اب‬ ‫در شـبکه‪ ،‬مشـکل گرمـی اب نیـز مرتفـع و شـهروندان از اب خنـک و گواراتـری‬ ‫بهره مند شـدند»‪ .‬وی به بخشـی از شـبکه قدیمی و فرسـوده خیابان ولی عصر‬ ‫یشـد و خدمات رسـانی به مشترکان‬ ‫قیام دشـت که مداوم دچار شکسـتگی م ‬ ‫را بـا مشـکالتی مواجـه کـرده بـود اشـاره و تا کید کـرد‪« :‬با انجام عملیات حفاری‬ ‫و لوله گـذاری به طـول ‪ ۲۰‬متـر و اتصـال خـط جدیـد ‪ ۱۰۰‬میلی متـری از جنـس‬ ‫چدن دا کتیل اصالح و بازسازی شد»‪ .‬مدیر امور ابفای خاوران ابفای منطقه‬ ‫‪ ۶‬تهـران یـاداور شـد‪« :‬باتوجه بـه درپیش بـودن فصـل گـرم‪ ،‬دیـزل ژنراتـور چـاه‬ ‫شـماره ‪ ۱‬خاورشـهر کـه تامین کننـده بخشـی از کمبـود اب روسـتاهای تابعـه در‬ ‫زمان های اوج مصرف است؛ تعمیر‪ ،‬نوسازی و اماده بهره برداری در زمان های‬ ‫اوج مصـرف و قطعـی بـرق در فصـل گرمـا سـال شـد»‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫توزیع عادالنه یارانه‬ ‫دست چپاولگران را قطع خواهد کرد‬ ‫امام جمعـه شـهرری بـا تقدیـر از‬ ‫رئیس جمهـوری بابـت مردمی کـردن و‬ ‫توزیـع عادالنـه یارانه هـا گفـت‪« :‬جراحـی‬ ‫اقتصـادی کمـی صبـر و تحمـل می خواهد‬ ‫و دسـت چپاولگـران را قطـع می کنـد»‪.‬‬ ‫حجت االسلام سـید علـی شـاهچراغی‬ ‫در خطبه هـای نمازجمعـه این هفتـه‬ ‫شـهرری بابیان اینکـه در ‪ ۴۳‬سال گذشـته‬ ‫در عرصه هـای سیاسـی و نظامـی دشـمن را عقـب زدیـم و عقـب راندیم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«در حوزه های امنیتی نیز با فتنه و اغتشـاش دشـمن سـعی کردند به انقالب‬ ‫ضربـه بزننـد امـا مـردم دوبـاره حماسـه افریدنـد و فتنه گـران رسـوا شـدند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در عرصـه اقتصـادی نیـز دشـمن را شکسـت خواهیـم داد‪ .‬امـروز مـردم‬ ‫ما با مشکالت اقتصادی روبرو هستند؛ رئیس جمهوری مثل همه دولت های‬ ‫قبل می توانسـت کاری به جراحی نداشـته باشـد و ورود پیدا نکند؛ از سـرمایه‬ ‫بدهـد ملـت بخورنـد امـا اینکـه وی در اغـاز دولـت دسـت بـه ایـن کار می زنـد و‬ ‫ابروی خود را کف دست می گیرد؛ اخالص وی را نشان می دهد»‪ .‬شاهچراغی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬دوسـت و دشـمن و موافـق و مخالـف می گویند کار اقای رئیسـی‬ ‫در جراحـی اقتصـادی کار درستی سـت کـه البته این موضوع کمک شـما مردم‬ ‫را می طلبـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مسـئوالن دولتـی نظـارت را قـوی کننـد و بدانیـد در‬ ‫کشـور کمبـود نیسـت امـا وقتـی نظـارت نباشـد در هرکجـای بـازار یـک قیمـت‬ ‫مطـرح می شـود»‪ .‬شـاهچراغی افـزود‪« :‬مـردم صبـر و حوصلـه داشـته باشـند و‬ ‫کمـک کننـد البتـه کـه در بسـیاری ازموارد مـردم حـق دارنـد؛ امـا نبایـد بگذاریـم‬ ‫دشـمنی از حـرکات و سـادگی مـا سوءاسـتفاده کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن جراحی‬ ‫اقتصادی موردحمایت رهبری هم اسـت و مطمئن باشـید دست چپاولگران‬ ‫را قطـع خواهـد کـرد و ارز ترجیحـی کـه تابه حـال بـه جیب غارتگـران می رفت به‬ ‫جیـب شـما مـردم برمی گـردد»‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال صورت گرفت؛‬ ‫انتخاب فوالدمبارکه به عنوان‬ ‫شرکت برتر ازلحاظ ارزش در بورس کاال‬ ‫در اولین همایش «تجلیل از برترین های‬ ‫بورس کاال» شـرکت فوالدمبارکه‪ ،‬با کسب‬ ‫رتبـه اول ازنظـر حجـم و ارزش عرضـه‬ ‫محصوالت در بورس کاال طی سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫تندیـس شـرکت برتـر ازلحـاظ ارزش در‬ ‫بورس کاال را دریافت کرد و موردتقدیر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬سید احسـان خاندوزی؛ وزیر امور‬ ‫اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬تندیـس «شـرکت برتـر ازلحـاظ ارزش در بـورس کاال» را بـه‬ ‫محمد یاسـر طیب نیا؛ مدیرعامـل فوالدمبارکه اهـدا کرد‪ .‬ثبت باالتریـن فروش‬ ‫اعتبـاری جهـت حمایـت از صنایـع پایین دسـت به خصـوص خودروسـازان و‬ ‫تولیدکنندگانلوازم خانگیوهمچنینحضور به عنوانبزرگ ترینعرضه کننده‬ ‫تلفیقـی به منظـور تامین نیاز بـازار داخـل از محـل واردات ورق‪ ،‬از جمله دالیل‬ ‫این انتخاب اعالم شد‪ .‬محمدیاسر طیب نیا؛ مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه‪،‬‬ ‫دراین همایـش اظهـار کـرد‪« :‬به دنبـال سیاسـت های دولـت مبنی بـر کنتـرل‬ ‫قیمت ها در بازار و در بورس کاال‪ ،‬سیاست فوالدمبارکه افزایش ارائه محصوالت‬ ‫فـوالدی در بـورس کاال‪ ،‬پوشـش کل ترازهـا و کنتـرل قیمت هاسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«از ابتـدای شـکل گیری دولـت جدیـد‪ ،‬به رغم اینکـه ورق فـوالدی کاالیـی بـوده‬ ‫کـه بـا کمبـود ان در بـازار مواجهیـم‪ ،‬قیمت هـای ان تغییـر نکـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به بازدهـی سـهام شـرکت ها در بـورس کاال گفـت‪« :‬شـرکت فوالدمبارکـه‬ ‫ارزشـی نزدیـک بـه ‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومـان دارد و ا گـر بازدهـی سـهام فـوالد و‬ ‫سهامی ازاین دست را با سهام بازارهای موازی مقایسه کنیم‪ ،‬شاهد خواهیم‬ ‫بـود کـه بازدهـی ان بیـش از یک دهـه (در میان مـدت و بلندمـدت)‪ ،‬بیـش از‬ ‫بازارهای موازی همچون مسکن‪ ،‬طال و ارز بوده است»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬سهام‬ ‫فوالد درمقایسه با بازارهای خود در بازه زمانی یکسان‪ ،‬رشد سه برابری داشته‬ ‫و این بازدهی مدیون سـوداوری این شـرکت و شـرکت های مشـابه ازاین دست‬ ‫ً‬ ‫اسـت»‪ .‬طیب نیـا بابیان اینکـه مجموعه هایـی مثـل فوالدمبارکـه بعضـا‬ ‫موردانتقـاد قـرار می گیرنـد‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬این درحالی سـت که ا گـر به عنوان مثال‬ ‫همین ارزش بازار سهام‪ ،‬به شکل سپرده در بانک گذاشته شود‪ ،‬سود سالیانه‬ ‫بیشـتری خواهـد داد امـا بـازار سـرمایه‪ ،‬بـازار سـهام و بـورس کاال بایـد حفـظ‬ ‫شـود و همـه مـا بایـد در حفـظ و حراسـت از ان کوشـا باشـیم‪ .‬حفـظ ایـن بـازار‬ ‫بیش ازهرچیز نیازمند اعتمادسازی مردم‪ ،‬عملکرد مثبت و حمایت از عملکرد‬ ‫مثبـت چنیـن مجموعه هایی سـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬عوامل مختلفـی در اقتصاد‬ ‫و صنعـت دخیـل هسـتند و فوالدمبارکـه به عنـوان صنعتـی بـزرگ‪ ،‬از مسـئوالن‬ ‫و دولـت محتـرم انتظاراتـی دارد‪ .‬عوامـل مختلفـی بـر عملکـرد مـا دخیل اسـت‬ ‫امـا تصمیمـات مسـئوالن و قانون گـذاران دغدغـه ماسـت و بر ثبـات اقتصادی‬ ‫تاثیـر می گـذارد؛ بنابرایـن انتظـار مـا به عنـوان سـربازان خـط مقـدم جبهـه‬ ‫صنعـت این اسـت که مسـئوالن به عنـوان فرماندهـان این جبهـه‪ ،‬هدایت گری‬ ‫و تنظیم گـری را متقبـل شـوند»‪ .‬وی خواسـتار رعایـت حقـوق مـردم در اقتصاد‬ ‫شـد و گفت‪« :‬انتظار می رود تصمیم گیران به سـمتی حرکت کنند که صنایعی‬ ‫همچون فوالدمبارکه با تعارض در تصمیمات مواجه نشوند و تصمیماتی که‬ ‫عملکـرد ایـن صنایـع و بازار سـهام را موردهجمه قـرار می دهد اصالح شـود زیرا‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫تصمیماتـی کـه بعضـا در وزارتخانه هـای صمـت‪ ،‬نیـرو‪ ،‬راه و ‪ ...‬اتخاذ م ‬ ‫عملکـرد شـرکت های بـزرگ را تحت الشـعاع قـرار می دهنـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 1401‬شماره‪2503‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫یو حرفه ای استان‪:‬‬ ‫مدیرکل اموزش فن ‬ ‫در هم اندیشی معاون وزارت امور خارجه با فعاالن بخش خصوصی و بازرگانان استان فارس مطرح شد؛‬ ‫مشاوره و هدایت اموزشی‬ ‫حلقه اتصال اموزش و اشتغال است‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫عملکـرد مرا کـز امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران در دو بخـش مشـاوره و رهگیـری‬ ‫مهارت اموختـگان در سـال ‪ 1400‬موردارزیابـی‬ ‫قـرار گرفـت ‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فن ‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫مازنـدران؛ مدیـرکل امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬هـدف از مشـاوره کارامـوزان ‪،‬‬ ‫انتخـاب درسـت رشـته اموزشـی براسـاس قـوای جسـمانی ‪ ،‬تحلیـل ذهنـی‬ ‫بـوده تـا داوطلبیـن کسـب مهـارت بـا کمتریـن خطـا رشـته موردعالقـه خـود را‬ ‫انتخـاب و بـه یـک توانایـی شـغلی مطلـوب برسـند»‪ .‬سـید حسـین درویشـی‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه دولـت الکترونیک این خدمت ب هصـورت الکترونیکی انجام‬ ‫یو حرفـه ای در سـال‬ ‫می پذیـرد کـه براسـاس ارزیابـی عملکـرد مرا کـز امـوزش فن ‬ ‫گذشـته ‪ ،‬مرا کـز سـوادکوه ‪ ،‬بهشـهر و نـکا به ترتیـب رتب ههـای اول تـا سـوم را اخـذ‬ ‫کردنـد» ‪ .‬درویشـی درخصـوص رهگیـری اشـتغال مهارت اموختـگان افـزود‪:‬‬ ‫«یکی دیگر از خدماتی که توسط مرا کز اموزش فنی و حرفه ای مازندران انجام‬ ‫می پذیـرد رهگیـری اشـتغال مهـارت اموختـگان اسـت کـه هـدف ان بررسـی‬ ‫وضعیـت اشـتغال کارامـوزان پـس طـی دوره اموزشـی اسـت»‪ .‬مدیـرکل امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران بـا اعلام ارزیابـی عملکـرد ایـن بخـش در سـال ‪1400‬‬ ‫فن ‬ ‫گفت ‪« :‬عملکرد رهگیری شغلی مهارت اموختگان مرا کز دولتی استان در سال‬ ‫یو حرفـه ای نـکا ‪ ،‬قائمشـهرو‬ ‫‪ 1400‬موردارزیابـی قـرار گرفـت کـه مرا کـز امـوزش فن ‬ ‫امیـرکال رتب ههـای اول تـا سـوم را به ترتیـب کسـب کردنـد»‪.‬‬ ‫جشن بهره برداری از ‪ ۵۲۱‬واحد مسکن مددجویی‬ ‫جشـن بهر هبـرداری از ‪۵۲۱‬‬ ‫واحـد مسـکن مددجویـی‬ ‫مازنـدران بـا حضـور سـید مرتضـی‬ ‫بختیـاری (رئیـس کمیتـه امـداد)‪،‬‬ ‫حجت االسلام بشـیر عالیشـاه‬ ‫(مدیـرکل کمیته امـداد مازنـدران) و‬ ‫دکتـر کریمـی فیروزجایـی (نماینـده‬ ‫مـردم بابـل در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛‬ ‫سـید مرتضـی بختیـاری (رئیـس‬ ‫کمیتـه امـداد) در جشـن بهر هبـرداری از ‪ ۵۲۱‬واحـد مسـکن مددجویـی اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬از مجمـوع ایـن واح دهـای مسـکونی ‪ ۴۸‬واحد مربوط به بخش کتاب‬ ‫ل ‪ ۷۰۰‬واحد مسـکونی دیگر در مازندران افتتاح‬ ‫اسـت‪ .‬به یاری خدا تا پایان سـا ‬ ‫تهـای کمیتـه‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس کمیتـه امـداد کشـور افـزود‪« :‬یکـی از ماموری ‬ ‫م ‬ ‫امـداد بـا اولویـت ایتـام و روسـتا‪ ،‬ایجـاد مسـکن بـرای مددجویـان کمیتـه امداد‬ ‫فاقـد مسـکن‪ ،‬بـا حمایـت همـه و مجلـس شـورای اسلامی برنامه ریـزی شـده‬ ‫است‪ .‬در استان مازندران بین نماینده ولی فقیه استان‪ ،‬استاندار‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬هماهنگـی بسـیارخوبی وجـود دارد و پیش بینـی‬ ‫یشـود تـا دوسـال اینده مددجـوی فاقـد مسـکن در اسـتان نخواهیـم‬ ‫م ‬ ‫داشـت»‪ .‬رئیـس کمیتـه امـداد کشـور درمـورد برنامـه در حـوزه اشـتغال ادامـه‬ ‫داد‪« :‬در اسـتان درخشـش خوبـی دراین بخـش به وجـود امـد و سـال گذشـته‬ ‫‪۱۱‬هـزار و ‪ ۷۰۰‬طـرح اشـتغال ایجـاد شـد و ‪ ۴۰۰‬میلیاردتومـان تسـهیالت‬ ‫بیـش از ‬ ‫کهـای عامـل اسـتان همراهـی خوبـی بـا کمیتـه‬ ‫اشـتغال پرداخـت شـد و بان ‬ ‫امـداد داشـتند‪ .‬بـرای سـال جـاری ‪۱۷‬هـزار طرح اشـتغال و فرصت شـغلی برای‬ ‫مددجویان اسـتان با اعتبار ‪۸۰۰‬میلیاردتومان وام قرض الحسـنه درنظر گرفته‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی از حجت االسلام عالیشـاه (مدیرکل کمیته امداد مازندران)‬ ‫کـه درراسـتای خدمت رسـانی بـه نیازمنـدان فعـال اسـت و تلاش می کنـد‪،‬‬ ‫تقدیـر کرد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ یکی از واحد های مسـکونی ب هصـورت نمادین با‬ ‫حضور سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد کشور ‪ ،‬حجت االسالم بشیر‬ ‫عالیشاه (مدیرکل کمیته امداد مازندران) و دکتر کریمی فیروز جایی (نماینده‬ ‫بابـل) بهر هبـرداری شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی گاز‬ ‫و پارک علم و فن اوری خراسان رضوی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬دو تفاهم نامـه همـکاری بیـن شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫و پـارک علـم و فنـاوری خراسـان رضـوی بـا هـدف پشـتیبانی و حمایـت از‬ ‫دسـتاوردهای شـرکت های دانش بنیـان در حـوزه گاز امضـا شـد‪ .‬در اولیـن‬ ‫تفاهم نامـه که توسـط سـید جلال نورموسـوی؛ سرپرسـت مدیریت گازرسـانی‬ ‫شـرکت ملـی گاز و مسـعود میرزایـی شـهرابی؛ رئیـس پـارک علـم و فـن اوری‬ ‫خراسـان رضـوی بـا موضـوع «طراحـی و سـاخت پایلـوت پروسـه عملکـرد‬ ‫تجهیزات گازرسانی کنتور و رگالتور با قابلیت ازمون و مشاهده پذیری سازوکار‬ ‫داخلـی» امضـا و مبادله شـد‪ .‬شـرکت مسـتقر در پارک علـم و فن اوری خراسـان‬ ‫رضوی اقدام به طراحی و ساخت نمونه اموزشی و پژوهشی برای شرکت های‬ ‫گاز اسـتانی خواهـد کـرد‪ .‬سـاخت این نمونـه تلفیقـی از هنـر و صنعت اسـت که‬ ‫باتکی هبـر اهمیـت امـوزش به ویـژه در حـوزه نیروهـای فنـی عملیاتـی سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬این ماکت از جنس پلی کربنات شـفاف سـاخته شده و باتوجه به‬ ‫کمپـرس هـوا ب هجـای گاز در ان‪ ،‬ضمـن ایمنـی کامـل‪ ،‬امـکان مشـاهده فراینـد‬ ‫تهـای پایلـوت پلنـت تجهیـزات‬ ‫تجهیـزات گازرسـانی کنتـور و رگالتـور و قابلی ‬ ‫شـامل اشـنایی با پروسـه کلی گازرسـانی‪ ،‬نحوه عملکرد تجهیزات و مشـاهده‬ ‫اجزای داخلی در هنگام کارکرد‪ ،‬قابلیت روئیت فشار‪ ،‬دما‪ ،‬فلو و میزان مصرف‬ ‫به صورت مانیتورینگ و راه اندازی و اسـتارت تجهیزات به صورت مانیتورینگ‬ ‫و دسـتی را به مشـاهده کننده می دهد‪ .‬در دیگر پروژه مشـترک بین شـرکت گاز‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی و پـارک علـم و فـن اوری‪ ،‬دسـتگاه بوسـنج گاز طبیعـی‬ ‫یشـود‬ ‫کـه درحال حاضـر در کشـور از نمونـه خارجـی (امریکایی) ان اسـتفاده م ‬ ‫یسـازی و بـا قیمتـی حـدود ‪ 40‬درصـد کمتـر از نمونـه خارجـی و بـا کیفیتـی‬ ‫بوم ‬ ‫یشـود کـه بااین اقـدام کشـور از واردات‬ ‫تهـای بیشـتر تولیـد م ‬ ‫یکسـان و قابلی ‬ ‫نبـار‬ ‫نقـرارداد پژوهشـی بـرای اولی ‬ ‫دسـتگاه بوسـنج بی نیـاز خواهـد شـد‪ .‬در ای ‬ ‫در کشور بستر ازمون و کالیبراسیون دستگاه های بوسنج در مشهد طراحی و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایجـاد و موجـب بی نیـازی کشـور از وابسـتگی خارجـی م ‬ ‫د‬ ‫پست برق ‪ GIS‬کیانشهر در اهواز وارد مدار ش ‪‎‬‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬پسـت ‪ 132‬به ‪ 33‬کیلوولـت ‪gis‬‬ ‫کیانشـهر در اهـواز بـرق دار و وارد مـدار‬ ‫شـد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود‬ ‫دشـت بزرگ افـزود‪« :‬عملیـات احـداث‬ ‫پسـت ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت ‪ gis‬کیانشـهر به ظرفیـت ‪ 50‬مگاولت امپـر به پایـان‬ ‫رسـید و برق دار شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکه ارزش سـرمایه گذاری این پسـت‬ ‫برق فوق توزیع ‪1630‬میلیارد ریال بوده‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬پست برق ‪ gis‬کیانشهر‪،‬‬ ‫اولیـن پسـت از مجموعـ ه پسـت های ‪ gis‬طـرح مقابلـه بـا ریزگردهـا در اسـتان‬ ‫خوزسـتان بـوده کـه به بهر هبـرداری رسـیده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای خوزستان افزود‪« :‬این پست یکی از ‪ ۱۵‬پست ‪ Gis‬این شرکت است‬ ‫یشـده (طرح توسـعه‬ ‫کـه بـرای توسـعه شـبکه بـرق اسـتان طراحـی و برنامه ریز ‬ ‫و پایـداری) و در مقابـل شـرایط نامسـاعد جـوی ماننـد گر دو غبـار و الودگی های‬ ‫صنعتـی مقـاوم هسـتند»‪ .‬دشـت بزرگ تصریـح کـرد‪« :‬بهر هبـرداری از پسـت‬ ‫‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت ‪ gis‬کیانشـهر‪ ،‬باعـث ایجـاد ظرفیت جدید جهت کاهش‬ ‫محدودیت و جلوگیری از خاموشی گسترده و متعادل سازی و کاهش بارگیری‬ ‫از پسـت های پربـار کیان ابـاد‪ ،‬کیانپـارس و توحیـد در شـهر اهواز خواهد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت‪« :‬تجهیزات این پست های‬ ‫نبـار در کشـور‬ ‫‪ GIS‬تحت لیسـانس شـرکت ‪ ABB‬سـوئیس اسـت کـه بـرای اولی ‬ ‫توسـط شـرکت سـرو نیروی شـیراز ساخت هشـده و اولین پسـت های ان توسـط‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان خریـداری و درحال نصـب و راه انـدازی هسـتند»‪.‬‬ ‫نگـزارش‪ ،‬از مهرمـاه ‪ 1400‬تاکنـون بـا احتسـاب ظرفیـت فـوق‬ ‫بر اسـاس ای ‬ ‫‪ 605‬مگاولت امپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت‬ ‫ایـن شـرکت در اسـتان های خوزسـتان و کهگیلوی هو بویراحمـد اضافـه شـد‪.‬‬ ‫نیاز اقتصاد کشور‬ ‫به جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫خبر‬ ‫جلسه مشترک مدیرعامل ابفا‪ ،‬نماینده مجلس‬ ‫فرماندار و امام جمعه دهگالن‬ ‫ارش م ــرادی‪ /‬در جلســـه‬ ‫مشـــترک مدیرعامـــل ابفـــا‪،‬‬ ‫نماینـــده مـــردم قـــروه و‬ ‫دهــگالن در مجلــس‪ ،‬فرمانــدار‬ ‫و امام جمعـــه دهـــگالن‬ ‫مســائل اب وفاضــاب دهــگالن‬ ‫پیگیـــری شـــد‪ .‬دراین جلســـه‬ ‫ازس ــوی فرمان ــدار‪ ،‬موضوعات ــی‬ ‫تعیین تکلیـــف‬ ‫همچـــون‬ ‫چاه هـــای حفرشـــده‪ ،‬تجهیـــز‬ ‫و وارد م ــدار ک ــردن ان ه ــا و تعیین تکلی ــف تصفیه خان ــه و ش ــبکه فاض ــاب‬ ‫روســـتاها به ویـــژه روســـتای قروچـــای‪ ،‬مطـــرح شـــد‪ .‬مهنـــدس اوســـطی؛‬ ‫نماینـــده شهرســـتان نیـــز خواســـتار اجرایی شـــدن عملیـــات اب رس ــانی‬ ‫ب ــه شهرس ــتان ش ــد و ق ــول مس ــاعد ب ــرای ج ــذب اعتب ــارات وی ــژه از وزارت‬ ‫نی ــرو را داد‪ .‬مهن ــدس فره ــاد مدیرعام ــل ش ــرکت اب وفاض ــاب اس ــتان نی ــز‬ ‫ب ــر پیگی ــری مش ــکالت و مس ــائل ح ــوزه اب وفاض ــاب ده ــگالن به عن ــوان‬ ‫اولویـــت تا کیـــد کـــرد‪.‬‬ ‫کشف و ضبط چهارهزاردستگاه ماینر در اصفهان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی اسـتان فـارس بابیان اینکـه‬ ‫تصمیم گیران کشور باید به حوزه بین الملل‬ ‫بیش ازپیـش توجـه کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫یهـای کالن کشـور‪ ،‬توسـعه‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫ارتباطـات بین المللـی و به ویـژه جـذب‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی نبایـد مغفـول‬ ‫واقـع شـود چرا کـه اقتصـاد کشـور امـروز بـه‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی نیـاز دارد»‪ .‬جمـال‬ ‫رازقـی در جلسـه هم اندیشـی معـاون‬ ‫دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امـور خارجـه‬ ‫بـا فعـاالن بخـش خصوصـی و بازرگانـان‬ ‫اسـتان فـارس در محـل اتـاق بازرگانـی‬ ‫فـارس افـزود‪« :‬سـرمایه گذاری عامـل‬ ‫بسـیارمهم در پیشـرفت و توسـعه اقتصادی‬ ‫کشوره اسـت و جـذب سـرمایه گذاری منجـر‬ ‫بـه ایجـاد اشـتغال و رشـد تولیدشـده و‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫موتـور حرکـت ب هسـمت شکوفای ‬ ‫وی با تا کید بر اینکـه تقویـت مناسـبات‬ ‫بین المللـی از هـر لحـاظ بـرای کشـور‬ ‫مهـم اسـت کـه از پیامدهـای ان جـذب‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی خواهـد بـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«سـرمایه گذاری نه تنهـا عاملـی بـرای رشـد‬ ‫یسـت بلکـه یـک متغیـر اساسـی‬ ‫اقتصاد ‬ ‫یسـت‬ ‫در تحـوالت سیاسـی و بین الملل ‬ ‫یسـت که کشـورهایی کـه در‬ ‫و این درحال ‬ ‫رونـق سـرمایه گذاری در ان هـا وجـود دارد‬ ‫ثبـات و امنیـت اقتصـادی و سیاسـی نیـز‬ ‫برقـرار اسـت»‪ .‬رازقـی گفـت‪« :‬بعـد اسـتانی‬ ‫نیـز جـذب سـرمایه داخلـی و خارجـی باعـث‬ ‫توسـعه اسـتان ها‪ ،‬افزایـش اشـتغال و تولیـد‬ ‫نهـای اجتماعـی و‬ ‫و همچنیـن کاهـش زیا ‬ ‫توجـه بـه سـرمایه انسـانی را به دنبـال دارد‪.‬‬ ‫یگـری‬ ‫دراین راسـتا دولـت بایسـتی تصد ‬ ‫و انجـام وظائـف بخـش خصوصـی کنـار‬ ‫گذاشـته و بـا ایفـای نقـش نظارتـی خـود و‬ ‫ایجـاد محیـط امـن سیاسـی و اقتصـادی‪،‬‬ ‫محیـط مناسـب را بـرای سـرمایه گذاری و‬ ‫فعالیـت بخـش خصوصـی فراهـم کـرده و‬ ‫ازطریـق ثبـات اقتصـادی و سیاسـی بازدهی‬ ‫سـرمایه را تضمیـن کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اسـتان فـارس به دلیـل موقعیـت مناسـب‬ ‫جغرافیایـی‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬کشـاورزی و نفـت و‬ ‫گاز قابلیت جذب سـرمایه داخلی و خارجی‬ ‫بسـیاری داشـته کـه می توانـد بـا بهره گیـری‬ ‫یهـا بـه رشـد قابل توجهـی‬ ‫از ایـن توانمند ‬ ‫دسـت یابـد‪ .‬این اسـتان حدود شـش درصد‬ ‫از جمعیـت کشـور را ب هخـود اختصـاص‬ ‫داده و به لحـاظ مسـاحت چهارمین اسـتان‬ ‫پهناور کشـور اسـت که سـهم فارس از تولید‬ ‫ناخالـص داخلـی کشـور در سـال ‪1399‬‬ ‫چهـار و نه دهم درصـد بـوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬همچنیـن توجـه بـه جایـگاه‬ ‫اسـتان فـارس در سـند امایـش سـرزمین‬ ‫شهـای‬ ‫یهـای اسـتان در بخ ‬ ‫و توانمند ‬ ‫مختلـف و در حوز ههـای منطقـه ای‪ ،‬ملـی‬ ‫و فراملـی می توانـد مسـیر سـرمایه گذاری در‬ ‫فارس را روشـن کند‪ .‬توانمندی های اسـتان‬ ‫شهـای کشـاورزی‪ ،‬صنایـع‬ ‫فـارس در بخ ‬ ‫غذایـی و تبدیلـی و تکمیلـی کشـاورزی‪،‬‬ ‫صنایع نفت و گاز و پتروشیمی‪ ،‬صنایع برق‬ ‫و الکترونیـک و فنـاوری اطالعـات‪ ،‬صنایـع‬ ‫کانی غیرفلزی و فر اوری مواد معدنی‪ ،‬بخش‬ ‫یهـای نـو‪،‬‬ ‫معـدن‪ ،‬بخـش تجـارت‪ ،‬انرژ ‬ ‫بهداشـت ودرمان‪ ،‬شـهرک های صنعتـی و‬ ‫مناطـق ویـژه نام برد کـه در هریک از حوزه ها‬ ‫حـرف بـرای گفتـن دارد»‪ .‬در ادامـه ایـن‬ ‫جلسـه؛ مهدی صفـری (معاون دیپلماسـی‬ ‫اقتصـادی وزارت امـور خارجـه) نیـز گفـت‪:‬‬ ‫فگـذاری ‪ ۷۰‬درصـد افزایـش صـادرات‬ ‫«هد ‬ ‫در سـال جـاری را برنامه ریـزی کرده ایـم کـه‬ ‫تهـای مدنظـر مـا‬ ‫دراین زمینـه یکـی از اولوی ‬ ‫یسـت و این موضوع‬ ‫تقویـت حـوزه گردشگر ‬ ‫را در اسـتان فـارس ازطریق نمایندگی وزارت‬ ‫امـور خارجـه اسـتان دنبـال می کنیـم‪ .‬بـرای‬ ‫تقویـت صـادرات و به دلیـل مسـائل داخلی‪،‬‬ ‫مجبور شـدیم وزارتخانه ها را برای تسـریع در‬ ‫جـواب دهـی و همـکاری بیشـتر تحت فشـار‬ ‫بگذاریـم و سـفرای جمهـوری اسلامی در‬ ‫کشـورهای مختلـف موظـف بـه همـکاری‬ ‫در مباحـث اقتصـادی شـدند‪ .‬صفـری‬ ‫یهـای وزارت‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬وظیفـه نمایندگ ‬ ‫امـور خارجـه‪ ،‬تلاش بـرای رفـع مشـکالت در‬ ‫حـوزه بین الملـل اسـت که یکـی از مهم ترین‬ ‫شـاخص های ارزیابـی سـفرا‪ ،‬افزایـش‬ ‫صـادرات قـرار داده شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«تـا اخـر امسـال مشـکالت پنـج محصـول‬ ‫کشـاورزی کشـورمان را حـل خواهیـم کـرد و‬ ‫درحال حاضـر تمرکـز مـا بر تسـهیل صـادرات‬ ‫خشـکبار اسـت و محصوالتـی ماننـد عسـل‪،‬‬ ‫سـیب‪ ،‬پرتغـال‪ ،‬نارنگـی و ابزیـان در اولویـت‬ ‫صـادرات رایزنـان مـا هسـتند»‪ .‬صفـری‬ ‫درخصـوص صـادرات بـه کشـور چیـن اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬بـه زودی صـادرات عسـل بـه چیـن‬ ‫انجـام خواهـد شـد و همچنیـن ا گـر بتوانیـم‬ ‫مجوز صادرات سیب به این کشور را داشته‬ ‫باشـیم از صـادرات این محصـول بـه دیگـر‬ ‫کشـورها بی نیـاز خواهیـم شـد؛ همچنیـن‬ ‫شـرکت های دانش بنیان توسـط وزارت های‬ ‫مرتبط تایید و معرفی می شوند و ما ازطریق‬ ‫سـایت وزارت امـور خارجـه بـرای تسـهیل‬ ‫صـادرات و برقـراری ارتبـاط کشـورهای‬ ‫خارجـی بـا شـرکت های ایرانـی اطالع رسـانی‬ ‫انجـام می دهیـم»‪ .‬صفـری با تا کید بر اینکـه‬ ‫درحال تلاش بـرای واردشـدن بـه منطقـه‬ ‫ازاد اوراسـیا و تقویـت تجـارت بین الملـل‬ ‫کشـورمان هسـتیم‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا انتصـاب تجار‬ ‫و بازرگانـان به عنـوان متخصصـان برقـراری‬ ‫و تقویـت حـوزه اقتصـادی‪ ،‬به عنـوان رایـزن‬ ‫اقتصـادی در کشـورها به نتیجـه مطلـوب‬ ‫خواهیم رسید‪ .‬جام جهانی قطر بازار هدف‬ ‫خوبـی بـرای تجـار و بـازرگان ایرانـی خواهـد‬ ‫بـود؛ بنابرایـن بایـد از این فرصـت ب هصـورت‬ ‫مناسـب بهـره بـرد و دراین زمینـه به دلیـل‬ ‫شهـای‬ ‫برخـورداری شـهر شـیراز در بخ ‬ ‫نشـهر را به عنـوان هفتـه‬ ‫مختلـف‪ ،‬ای ‬ ‫گردشـگری تماشـا گران جام جهانـی قطـر‬ ‫پیشـنهاد داده ایـم»‪ .‬صفـری بابیان اینکـه‬ ‫تـوان تاجـران و بازرگانـان اسـتان فـارس‬ ‫ازطریـق اتـاق بازرگانـی اسـتان بـه وزارت‬ ‫امـور خارجـه اعلام شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬پیگیـری‬ ‫مطالبات پیمانکاران ایرانی در خار ج ازکشور‬ ‫را دنبـال می کنیـم‪ .‬دراین جلسـه فعـاالن‬ ‫بخش خصوصی و بازرگانان و صادرکنندگان‬ ‫اسـتان فـارس در حوز ههـای مختلـف بـه‬ ‫بیـان مسـائل و مشـکالت موجـود در حـوزه‬ ‫صـادرات پرداختنـد»‪.‬‬ ‫در سفر معاون ابفای کشور به مازندران صورت گرفت؛‬ ‫بازدید از چندین طرح اب رسانی و تصفیه خانه اب وفاضالب‬ ‫در شهرها و روستاها‬ ‫معاون مهندسـی و توسـعه شـرکت مهندسی‬ ‫اب وفاضلاب کشـور در دومیـن روز از سـفر‬ ‫کاری خود به همراه مدیرعامل و معاونین ابفا‬ ‫مازندراناز طر ح هایاب رسانیوتصفیه خانه‬ ‫اب وفاضلاب در سـاری‪ ،‬قائمشـهر ‪ ،‬بابـل‬ ‫و سـوادکوه شـمالی بازدیـد کـرد‪ .‬مهنـدس‬ ‫اقـازاده (معـاون مهندسـی و توسـعه شـرکت‬ ‫مهندسـی اب وفاضلاب کشـور) به همـراه‬ ‫مهنـدس بـرارزاده (مدیرعامـل) و معاونیـن‬ ‫شـرکت از پروژه احداث مخزن ‪ ۵۰۰‬مترمکعبی‬ ‫دولت اباد ساری که با همکاری سپاه و قرارگاه‬ ‫امام حسن مجتبی (ع) درحال ساخت است‪،‬‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬وی سـپس به اتفاق هیئت همراه‬ ‫بـا شـریعتی (عضو کمیسـیون عمـران مجلس‬ ‫و نماینـده مـردم شـرق مازنـدران) دیـدار و‬ ‫درزمینه بررسی وضعیت اب استان مازندران‪،‬‬ ‫شهـا و راهکارهـای برون رفـت از تنـش‬ ‫چال ‬ ‫ابـی‪ ،‬حـل مشـکالت اب رسـانی و کمبـود اب‬ ‫در اسـتان گفت وگـو کـرد و در جلسـه دیگـری‬ ‫به گفت وگو با رئیس و اعضای مجمع خیرین‬ ‫اب رسان شهرستان قائمشهر درزمینه کمک‬ ‫بـه مشـکالت اب رسـانی نشسـت‪ .‬مهنـدس‬ ‫اقـازاده سـپس از رونـد اجرایـی عملیات پـروژه‬ ‫برداشـت انشـعاب از کـف مخـزن ذخیـره‬ ‫‪ ۲۵‬هزارمترمکعبیشهرستانقائمشهر بازدید‬ ‫کـرد و در جریـان چگونگـی عملیـات اجرایـی‬ ‫ایـن پـروژه قـرار گرفـت‪ .‬معـاون مهندسـی و‬ ‫توسـعه شـرکت مهندسـی اب وفاضالب کشور‬ ‫در ادامـه بازدیدهـا بـه محـل تصفیه خانـه‬ ‫فاضلاب بابـل رفـت و از نزدیـک رونـد فعالیت‬ ‫نپـروژه را بررسـی کـرد و از مراحـل و ظرفیـت‬ ‫ای ‬ ‫تصفیه خانـه مطلـع شـد‪ .‬ایـن بازدیـد در‬ ‫ایستگاه بعدی با همراهی مهندس برارزاده و‬ ‫معاونین به محل تصفیه خانه اب شـهرهای‬ ‫گـروه الـف رسـید و سـپس مهنـدس اقـازاده‬ ‫از عملیـات اجرایـی مخـزن ‪ ۱۰۰‬مترمکعبـی‬ ‫روسـتای شـارقلت سـوادکوه شـمالی و‬ ‫تصفیه خانه اب روستایی و برداشت از سطح‬ ‫باالیی سـد ایت اهلل صالحـی مازندرانی بازدید‬ ‫کـرد و در پایـان طـی سـخنانی قـول همـکاری‬ ‫مسـاعد بـرای تخصیـص اعتبـارات الزم‬ ‫درراسـتای رفـع مشـکالت موجـود و تسـریع‬ ‫در اجـرای پروژ ههـای اب وفاضلاب مازنـدران‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬به عنـوان متولـی بـا اخـذ مجـوز‬ ‫قضایی برای رفع تصرف و تحویل این میراث‬ ‫ارزشـمند ملـی‪ ،‬اقـدام کـرد و مقـرر شـد بعـد از‬ ‫مرمت و احیای کارخانه سـیمان ری‪ ،‬مکانی‬ ‫تهـای فرهنگـی و گردشـگری‬ ‫بـرای فعالی ‬ ‫در تهـران و ری باشـد‪ .‬مدتی بعـد شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬و سـازمان نوسـازی شـهر تهـران‬ ‫مسـئول بازافرینـی و تبدیـل کارخانه سـیمان‬ ‫ری بـه مـوزه صنعـت شـدند؛ البتـه نبایـد‬ ‫این نکتـه را از یـاد بـرد کـه پیش تر نیـز کارخانه‬ ‫سـیمان ری توسـط متصرفـان غیرقانونـی‬ ‫اشـغال و اسـیب هایی بـه بنـا وارد شـده بـود‪.‬‬ ‫درنهایـت ارسـال اثـار بـرای بازافرینـی کارخانـه‬ ‫حهـای زیـادی از‬ ‫سـیمان ری فراخـوان و طر ‬ ‫خارج و داخل کشور به شهرداری ارسال شد‬ ‫یشـود‬ ‫و پـس از چندمرحلـه داوری‪ ،‬گفتـه م ‬ ‫امسـال بخشـی از پروسه تبدیل این کارخانه‬ ‫بـه مـوزه به نتیجـه می رسـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان نوسـازی شـهر تهـران چندی پیـش‬ ‫گفتـه بـود کـه کارخانـه سـیمان شـهرری بعـد‬ ‫کشف ‪ 33‬تن روغن و سه تن گندم احتکارشده در قزوین‬ ‫علــی بهبهانــی‪ /‬فرمانــده انتظامــی قزویــن از کشــف بیــش از ‪ 33‬تــن روغــن‬ ‫و ســـه تن گنـــدم احتکارشـــده بـــه ارزش ‪ 27‬میلیاردریـــال در شهرس ــتان‬ ‫تا کس ــتان خب ــر داد‪ .‬س ــردار عل ــی ابراهیم ــی دراین ب ــاره اظه ــار ک ــرد‪« :‬درپ ــی‬ ‫اجــرای طــرح توزیــع عادالنــه یارانه هــای پرداختــی دولــت و افزایــش قیمــت‬ ‫برخــی ارزاق عمومــی در بــازار و بــروز مشــکالتی بــرای مــردم مامــوران پلیــس‬ ‫تا کس ــتان ب ــا اش ــرافیت و هوش ــمندی ب ــاالی خ ــود از دپ ــوی مق ــدار زی ــادی‬ ‫ارزاق عموم ــی در انب ــاری واق ــع در ش ــهرک صنعت ــی نرج ــه این شهرس ــتان‬ ‫مطل ــع و پیگی ــری موض ــوع را در دس ــتورکار خ ــود ق ــرار دادن ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«مامـــوران پـــس از انجـــام تحقیقـــات تخصصـــی و کســـب اطالعـــات الزم‬ ‫ط ــی هماهنگ ــی ب ــا مرج ــع قضائ ــی هم ــراه کارشناس ــان اداره صم ــت از ای ــن‬ ‫انب ــار بازدی ــد کردن ــد ک ــه در بررس ـی های دقی ــق مش ــخص ش ــد مش ــخصات‬ ‫ای ــن انب ــار و موج ــودی ان در س ــامانه انباره ــای وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و‬ ‫تج ــارت ثب ــت نش ــده ک ــه به همین دلی ــل مش ــمول ج ــرم احت ــکار ش ــناخته‬ ‫ش ــد»‪ .‬فرمان ــده انتظام ــی اس ــتان قزوی ــن گف ــت‪« :‬دراین عملی ــات ‪ 30‬ت ــن‬ ‫روغـــن مایـــع ‪ 16‬کیلویی‪ 620،‬حلـــب روغـــن جامـــد پنج کیلویـــی و بیـــش از‬ ‫س ـه تن گن ــدم احتکارش ــده کش ــف ش ــد ک ــه ارزش ای ــن محمول ــه براب ــر اع ــام‬ ‫کارشناس ــان مربوط ــه بالغ ب ــر ‪ 27‬میلیاردری ــال ب ــراورد ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫«موزه اب یزد» شایسته تقدیر شد‬ ‫م ــوزه اب ی ــزد در ارزیاب ــی کمیت ــه مل ــی موزه ه ــا (ایک ــوم ای ــران) حائ ــز رتب ــه‬ ‫شــد‪ .‬مــوزه اب یــزد در این ارزیابــی‪ ،‬در شــاخص گــرداوری بــا اخــذ رتبــه ‪ ۲‬و در‬ ‫ش ــاخص فض ــای مج ــازی ب ــا کس ــب رتب ــه ‪ ،۳‬مورد تقدی ــر هیئ ــت داوران ق ــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬کمیتــه ملــی موزه هــا (ایکــوم ایــران) ‪ ۲۷‬مــوزه برتــر در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را بــر‬ ‫حســب امتیــاز دریافــت شــده در شــاخص هایی همچــون معرفــی و بازدیــد‪،‬‬ ‫پژوه ــش‪ ،‬مناسب س ــازی‪ ،‬فعالی ــت در فض ــای مج ــازی‪ ،‬خالقی ــت و ن ــواوری‪،‬‬ ‫نو نوجوانــان‪ ،‬امــوزش‪ ،‬نگهــداری و حفاظــت‪ ،‬اعمــال اســتانداردهای‬ ‫کودکا ‬ ‫فن ــی و توس ــعه فیزیک ــی‪ ،‬توس ــعه مدیری ــت‪ ،‬ت ــاش ب ــرای بق ــا‪ ،‬گ ــرداوری و‬ ‫روز جهان ــی م ــوزه انتخ ــاب و تع ــدادی دیگ ــر از موزه ه ــا را شایس ــته تقدی ــر‬ ‫دانس ــت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫بازدید معاون تلفیق و تنظیم گری‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران از سد میمه‬ ‫سیمان ری؛ کارخانه ای که موزه می شود‬ ‫هشـتم دی ‪ ۱۳۱۲‬کار احـداث کارخانـه‬ ‫سـیمان ری به عنـوان نخسـتین کارخانـه در‬ ‫صنعـت سـیمان کشـور پایـان یافـت و پایـان‬ ‫تابسـتان امسـال نیـز ان طورکـه مدیرعامـل‬ ‫سـازمان نوسـازی تهـران گفته فـاز اول تبدیل‬ ‫ایـن کارخانـه بـه مـوزه به نتیجـه می رسـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ کارخانـه سـیمان ری در حوزه‬ ‫اسـتحفاظی منطقـه ‪ ۲۰‬پایتخـت اسـت؛‬ ‫کارخانـه ای سـالخورده کـه زمانـی نخسـتین‬ ‫خـط تولیـد سـیمان کشـور را در دل خـود‬ ‫جـا داده بـود و منشـا بسـیاری از را هسـازی ها‬ ‫و توسـعه زیرسـاخت های کشـور ب هشـمار‬ ‫می رفـت‪ .‬ایـن کارخانـه در محـدوده تپـه‬ ‫باسـتانی دژ رشـکان‪ ،‬بـرج ُطغـرل‪ ،‬بـاروی‬ ‫تاریخـی شـهرری‪ ،‬چشـمه علی‪ ،‬گورسـتان‬ ‫یبـی زبیـده‪ ،‬حـرم‬ ‫تاریخـی ابن بابویـه‪ ،‬بقعـه ب ‬ ‫شـاه عبدالعظیـم و کاروانسـراهای عباسـی‬ ‫یتـوان گفـت‬ ‫و قاجـاری قـرار دارد‪ .‬درواقـع م ‬ ‫ایـن کارخانـه که در قدیم مسـئولیت بخشـی‬ ‫از توسـعه و ساخت وسـاز در کشـور را برعهـده‬ ‫ً‬ ‫داشـت و امـروز قطعـا بخشـی از مهم تریـن‬ ‫سرمایه فرهنگی استان تهران است و نگاهی‬ ‫هرچند گذرا به تاریخچه این کارخانه و نقش‬ ‫بی بدیـل ان در پیشـرفت و ابادانـی ایران این‬ ‫مطلـب را تاییـد می کنـد‪ .‬کارخانـه سـیمان در‬ ‫زمینـی به وسـعت حـدود نه هکتـار در ‪ 8‬دی‬ ‫‪ ۱۳۱۲‬بهر هبـرداری شـد و تـا پیـش از فروردیـن‬ ‫‪ ۱۳۶۳‬فعـال بـود کـه به دلیـل توسـعه شـهر‬ ‫تهـران و انتشـار بیش ازحـد الودگـی توسـط‬ ‫کارخانه‪ ،‬تولید متوقف و کار پایان یافت‪ .‬این‬ ‫کارخانـه بـا قدمتـی نزدیـک بـه ‪۹ ۰‬سـال‪ ،‬سـال‬ ‫‪ ۹۷‬در فهرست اثار ملی کشور قرار گرفت و نام‬ ‫میـراث صنعتـی تهـران ب هخـود گرفـت و طبق‬ ‫‪۳‬سـال کارخانه‪،‬‬ ‫مصوبـه هیئت وزیران بـرای ‪ ۰‬‬ ‫بـه شـهرداری تهـران وا گـذار شـد‪ .‬شـهرداری‬ ‫رزیتــا توکلــی‪ /‬مدیــر دفتــر حراســت‬ ‫و امـــور محرمانـــه شـــرکت توزیـــع‬ ‫بـــرق اصفهـــان گفـــت‪« :‬چهارهـــزار‬ ‫و ‪ ۷۶۸‬دس ــتگاه ماین ــر غیرمج ــاز از‬ ‫ابت ــدای ط ــرح جم ـع اوری دس ــتگاه‬ ‫اســـتخراج رمـــزارز تا کنـــون کشـــف‬ ‫و ضبـــط شـــده اســـت»‪ .‬ایمـــان‬ ‫بخشـــعلی نژاد دراین بـــاره افـــزود‪:‬‬ ‫«تعــداد مرا کــز کشف شــده رمزارزهــا‬ ‫‪ ۳۱۲‬م ــکان ب ــوده اس ــت ک ــه به ص ــورت غیرقانون ــی اق ــدام ب ــه اس ــتخراج ارز‬ ‫دیجیتـــال کردنـــد و میـــزان محاسبه شـــده بـــرای اســـتخراج ایـــن رمزارزه ــا‬ ‫‪ ۵۴‬گیگاوات ســـاعت بـــوده اســـت‪ .‬بـــا افزایـــش قیمـــت ارزهـــای دیجیت ــال‬ ‫بعضـــی از افـــراد در تعرفه هـــای تخفیفـــی مختلـــف به دنبـــال اســـتخراج‬ ‫رمزارزهـــا بوده انـــد کـــه بـــا تـــاش همـــکاران حراســـت‪ ،‬لـــوازم اندازه گی ــری‬ ‫مناط ــق مختل ــف و همچنی ــن پیگیری ه ــای نی ــروی انتظام ــی از بس ــیاری از‬ ‫تخلفــات پیشــگیری شــده اســت و بیــش از چهارهزاردســتگاه کشــف و ضبــط‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی بــا قدردانــی از نیــروی انتظامــی بــه نشسـت های مشــترک‬ ‫یه ــا‪،‬‬ ‫ب ــا ایش ــان خب ــر داد و گف ــت‪ :‬در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬هم ــکاری خوب ــی ب ــا کالنتر ‬ ‫پلیـــس و مراجـــع قضایـــی شـــکل گرفـــت و همچنیـــن اطالع رســـانی های‬ ‫مردم ــی نی ــز نق ــش موث ــری داش ــت وی از ش ــهروندان اصفهان ــی خواس ــت‬ ‫کــه درصــورت اطــاع از رمزارزهــا بــا شــماره تلفن ‪ ۳۴۱۲۱۳۳۵‬تمــاس حاصــل‬ ‫کننــد و یــا اینکــه بــه ســایت توانیــر مراجعــه کننــد‪ .‬بخشــعلی نــژاد خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬توســعه رویــت پذیــری و کنترل پذیــری ازطریــق کنتورهــای هوشــمند‬ ‫یک ــه‬ ‫یک ــی از مهم تری ــن اب ــزار جلوگی ــری از رمزارزه ــا غی ــر قانونی س ــت به طور ‬ ‫مجمـــوع تـــوان ماینر هـــای کشف شـــده نه هـــزار و ‪ ۸۴۶‬کیلـــووات اس ــت‪.‬‬ ‫دســـتگاه های ماینـــر عالوه بـــر مصـــرف بـــاالی بـــرق‪ ،‬فشـــار مضاعـــف ب ــر‬ ‫ش ــبکه های توزی ــع و خس ــارت ب ــه ل ــوازم برق ــی وارد می کنن ــد‪ .‬ه ــر ش ــخص‬ ‫حقیقـــی یـــا حقوقـــی کـــه بـــدون اخـــذ مجوزهـــای تعیین شـــده اق ــدام‬ ‫به بهره ب ــرداری از ش ــبکه های توزی ــع ب ــرق اصفه ــان داش ــته باش ــد ب هش ــدت‬ ‫اعم ــال قان ــون خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫لخـود رهـا‬ ‫از تعطیلـی از سـال ‪ ،۱۳۶۲‬به حا ‬ ‫شـده بـود و هیچ گونـه نگهـداری از ان صـورت‬ ‫نمی گرفـت‪ .‬عـدم نگهـداری از ایـن بنـا و‬ ‫دخل وتصـرف در ان‪ ،‬موجـب اسـیب بـه ایـن‬ ‫بنـا شـده بـود‪ .‬به گفتـه کاوه علی ا کبـری؛ برای‬ ‫خار ج کردن کوره ای که در سـالن کارخانه بود‬ ‫مجموعـه ای از تیرهـا و سـتون ها بریـده شـده‬ ‫بـود و همچنیـن ایـن بنـا لوکیشـن سـریال و‬ ‫فیلم هایـی همچـون پایتخـت بـوده و اجـرای‬ ‫صحن ههـای انفجـار اسـیب هایی به سـازه بنا‬ ‫وارد کـرده بـود‪ .‬او دربـاره کارهایی که دررابطه با‬ ‫ایـن بنـا درحال انجـام اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬از‬ ‫ابتـدای ‪ ،۱۴۰۰‬مـا امـکان ورود بـه کارخانـه و‬ ‫سـایت ان را پیـدا کردیـم و درابتـدا موضوعاتی‬ ‫مرتبـط بـا سـاماندهی این عرصـه مطـرح‬ ‫شـد»‪ .‬حاجی علی ا کبری تا کید کرد‪« :‬سایت‬ ‫کارخانـه بـا محوطه دانشـگاه ازاد واحـد یادگار‬ ‫امـام‪ ،‬ب هصـورت یـک محوطـه یکپارچـه بـود‬ ‫چرا کـه درابتـدا‪ ،‬سـاختمان دانشـگاه‪ ،‬جزئـی‬ ‫از سـاختمان کارخانـه سـیمان ری بـوده و‬ ‫بـا وا گـذاری بـه دانشـگاه ازاد‪ ،‬بـه یـک واحـد‬ ‫لشـدن‬ ‫اموزشـی تبدیـل شـده و بـرای مستق ‬ ‫سـایت کارخانـه از محوطـه دانشـگاه‪،‬‬ ‫دیوارکشـی بیـن ایـن دو سـایت انجـام شـد‪.‬‬ ‫عملیات موردنیاز در سـه دسـته کوتاه مدت‪،‬‬ ‫نمـدت و بلندمـدت تقسـیم بندی‬ ‫میا ‬ ‫شـد‪ .‬در فهرسـت کارهـای کوتا همـدت‪،‬‬ ‫مستندسازی و فهرست برداری از تمام اموال‬ ‫و اشیای کارخانه انجام و در طرح کوتاه مدت‬ ‫دوم‪ ،‬طـرح نورپـردازی کارخانـه ازطریـق‬ ‫مشـاوره تعیین شـد که بعـد از تصویـب وزارت‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬طـرح نورپـردازی اجرایـی‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬حاجـی علی ا کبـری دربـاره‬ ‫تبدیـل کارخانـه سـیمان بـه مـوزه صنعـت‬ ‫افـزود‪« :‬اقدامـات حفاظتـی سـاختمان‬ ‫معـروف بـه دیـزل ژنراتـور‪ ،‬قبـل از بقیـه‬ ‫سـاختمان ها انجـام خواهـد شـد‪ .‬با مشـورت‬ ‫بـا متخصصـان راه انـدازی مـوزه‪ ،‬سـاختمان‬ ‫معـروف بـه دیـزل ژنراتـور بـرای مـوزه سـیمان‬ ‫درنظـر گرفتـه شـد»‪ .‬در تازه تریـن اظهارنظـر‬ ‫امـا او اعلام کـرده اسـت کـه اقدامـات اجرایـی‬ ‫را بـرای بازافرینـی کارخانـه سـیمان ری شـروع‬ ‫کرده ایـم و طبـق برنامـه قـرار اسـت فـاز اول‬ ‫ان تـا پایـان شـهریور به نتیجـه برسـد‪ .‬حاجـی‬ ‫علی ا کبـری تا کیـد کـرد‪« :‬در انجـا سـه پـروژه‬ ‫دردسـت اقدام اسـت؛ یکـی راه انـدازی مـوزه‬ ‫صنعـت سـیمان کـه در یکـی از سـاختمان ها‬ ‫یشـود‪ .‬مورد‬ ‫عملیات اجرایی اش پیگیری م ‬ ‫بعـدی ایجاد فضایی برای اسـتقرار شـرکت ها‬ ‫و گرو ههـای خلاق و شـرکت هایی کـه در ان‬ ‫حوز ههـای دانش بنیـان فعالیـت دارنـد؛ و‬ ‫دیگـری هـم ایجـاد فضـای رویدادمحـور و‬ ‫تعاملی برای برگـزاری رویدادهای اجتماعی و‬ ‫فرهنگـی‪ .‬امیدواریم هر سـه تا پایان تابسـتان‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به نتیجـه برسـد و بهر هبـرداری شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای ایــام گزارشــی از رونــد عملیــات اجرایــی‬ ‫مگ ــری ش ــرکت مدیری ــت مناب ــع‬ ‫پ ــروژه ارائ ــه ک ــرد‪ .‬مع ــاون تلفی ــق و تنظی ‬ ‫حه ــای وی ــژه وزارت نیروس ــت ک ــه‬ ‫اب ای ــران گف ــت‪« :‬ط ــرح میم ــه ج ــز طر ‬ ‫درخص ــوص تامین اعتب ــار موردنی ــاز ط ــرح‪ ،‬مناب ــع متع ــددی پیش بین ــی‬ ‫ته ــای اجرای ــی تخصی ــص الزم داده‬ ‫نش ــاءاهلل به تناس ــب فعالی ‬ ‫ش ــده و ا ‬ ‫خواه ــد ش ــد»‪ .‬علیرض ــا الماس ون ــدی ضم ــن تقدی ــر و تش ــکر از مجموع ــه‬ ‫ش ــرکت اب منطقـ ـه ای و ارکان ط ــرح‪ ،‬از عملک ــرد مجموع ــه اب ــراز رضای ــت‬ ‫کــرد‪ .‬دراین بازدیــد نیــز بــا دســتور الماس ونــدی عملیــات انحــراف اب ســد‬ ‫میم ــه‪ ،‬جه ــت ش ــروع عملی ــات ف ــراز بن ــد انج ــام گرف ــت‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرای اسفالت سطح معابر‬ ‫شهرک شهید کشوری‬ ‫مدی ــر بنی ــاد مس ــکن انق ــاب اس ــامی ای ــام از اج ــرای عملی ــات اج ــرای‬ ‫اســفالت ســطح معابــر شــهرک شــهید کشــوری (ســرطاف) خبــر داد‪ .‬مالــک‬ ‫نه ــای‬ ‫ش ــجاع گف ــت‪« :‬دراین راس ــتا نه مترمرب ــع از س ــطح کوچ هه ــا و خیابا ‬ ‫نش ــهرک ب ــا اعتب ــاری مع ــادل یک میلی ــارد و ‪500‬میلیون توم ــان اس ــفالت‬ ‫ای ‬ ‫نپ ــروژه از مح ــل اعتب ــارات‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬اعتب ــار اج ــرای ای ‬ ‫م ‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫اس ــتانی و قی ــر یارانه ا ‬ ‫ارجاع ‪ ۴۳‬پرونده متخلف صنفی‬ ‫به تعزیرات حکومتی ابدانان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی ابدانــان گفــت‪« :‬در دومــاه اول امســال بیــش از ‪۴۳‬‬ ‫م ــورد پرون ــده درزمین ــه گران فروش ــی‪ ،‬کم فروش ــی و احت ــکار جه ــت ص ــدور‬ ‫رای الزم ب ــه ادارات تعزی ــرات حکومت ــی شهرس ــتان در هش ــهر ارس ــال ش ــد»‪.‬‬ ‫یپ ــور اظه ــار داش ــت‪« :‬درپ ــی تا کی ــد ریاس ــت س ــازمان‬ ‫عبدالنب ــی امین ‬ ‫یب ــر نظ ــارت و کنت ــرل کااله ــای اساس ــی‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان مبن ‬ ‫بااســتفاده از ظرفیــت نیروهــای بســیج اصنــاف‪ ،‬صمــت‪ ،‬اتــاق اصنــاف‪ ،‬کار‬ ‫رصــد و پایــش کاالهــای اساســی‪ ،‬جلوگیــری از عرصــه محصــوالت کشــاورزی‬ ‫باالت ــر از ن ــرخ مص ــوب‪ ،‬احت ــکار و گران فروش ــی ب ــا ش ــتاب بیش ــتری در‬ ‫شهرســتان ابدانــان درحال انجــام اســت»‪ .‬مدیــر جهــاد کشــاورزی ابدانــان‬ ‫تا کیــد کــرد‪« :‬بــه همشــهریان توصیــه می کنــم درصــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫تخل ــف مرات ــب را ب ــه ش ــماره تلفن گوی ــای ‪ ۱۲۴‬س ــامانه س ــتاد خب ــری‬ ‫اع ــام کنن ــد»‪ .‬الزم به ذک ــر اس ــت؛ شهرس ــتان ابدان ــان فاق ــد اداره تعزی ــرات‬ ‫حکومتی س ــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه اول خرداد ‪ 20 1401‬شوال ‪ 22 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2503‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫نشست صمیمانه فرماندار با پیشکسوتان‬ ‫و افتخارافرینان ورزش شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫نشسـت صمیمانه حمید زمانی (معاون اسـتاندار تهران‬ ‫و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری) بـا جمعـی از خادمـان‬ ‫ورزش‪ ،‬ورزشکاران پیشکسوت ری و ورزشکاران المپیکی‬ ‫و جهان در محل فرمانداری ری برگزار شد‪ .‬در این جمع‬ ‫صمیمـی کـه یوسـف زاده (رئیـس اداره ورزش و جوانـان‬ ‫شهرسـتان ری) نیـز حضـور داشـت‪ ،‬ورزشـکاران بـه بیـان‬ ‫مشکالت حوزه ورزش شهرستان ری‪ ،‬ازجمله بی توجهی‬ ‫به تجارب ارزنده مربیان و پیشکسوتان ورزش شهرستان‬ ‫ری‪ ،‬ضـرورت توجـه ویـژه بـه ورزش قهرمانـی شـهرری‪،‬‬ ‫تشـکیل سـتاد اسـتقبال از قهرمانـان و دیگـر موضوعـات‬ ‫مربـوط بـه ورزش شهرسـتان ری پرداختنـد‪ .‬معـاون‬ ‫محتـرم اسـتاندار و فرمانـده ویـژه شهرسـتان ری نیـز پـس‬ ‫از اسـتماع انتقـادات و پیشـنهاد های جامعـه ورزشـی‬ ‫شهـای‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬در سـخنانی از زحمـات و تال ‬ ‫دلسـوزانه ورزشـکاران و قهرمانان شهرسـتان که با کسـب‬ ‫لهـای رنگارنـگ در عرص ههـای ملـی و جهانـی‬ ‫مدا ‬ ‫موجـب اعتلای نـام شـهرری در فضـای ورزشـی کشـور و‬ ‫جهـان شـده اند قدردانـی کـرد‪ .‬زمانـی باتا کیدبـر برگـزاری‬ ‫نشسـت فصلـی بـا ورزشـکاران؛ حمایـت از جامعـه ورزش‬ ‫شهرسـتان را وظیفـه خـود دانسـت و ضمـن موافقـت بـا‬ ‫برگزاری مستمر این برنامه ها‪ ،‬از دبیر جلسه خواست که‬ ‫نظـرات و پیشـنهاد های ورزشـکاران را ب هصـورت مکتـوب‬ ‫جمـع اوری کـرده و دراختیـار وی قـرار دهـد‪.‬‬ ‫ائین تجلیل از پیشکسوتان‬ ‫و ورزشکاران زورخانه ای شهریار‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫ایـن مراسـم بـا حضـور مسـئولین محلـی و پیشکسـوتان‬ ‫ورزش باسـتانی بـه میزبانـی زورخانـه "حـاج عزیـزاهلل‬ ‫ممقانـی" شـهریار و به همـت معاونت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق کولی ونـد‬ ‫کولیوند؛شهردار شهریار‪:‬‬ ‫رفع مشکالت میدان مرکزی میوه و تره بار شهریار‬ ‫مشارکت تمامی دستگاه ها را می طلبد‬ ‫برگزاری نشست هماهنگی ارتقای خدمات بانک شهر‪ ،‬در شهر اندیشه‬ ‫بتـر و بهینـه‪ ،‬توسـط‬ ‫درراسـتای تسـریع در سـرویس دهی و ارتقـا خدمات رسـانی مطلو ‬ ‫بانـک شـهر در شـهر اندیشـه‪ ،‬نشسـت اختصاصـی بـا حضـور بهـروز کاویانـی (شـهردار‬ ‫اندیشـه)‪ ،‬ریاسـت سرپرسـتی بانک شـهر در غرب اسـتان‪ ،‬رئیس بانک شـهر شهرسـتان‬ ‫شـهریار و مدیـران شـهرداری اندیشـه برگـزار شـد‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬شـهردار اندیشـه‪،‬‬ ‫ارتقـای شـاخصه های بانکـی در شـهر اندیشـه را یکـی از دغدغ ههـای مدیریـت شـهری‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬بانـک شـهر در جهـت ارتقـا و پیشـرفت و توسـعه سـرویس دهی بانکـی‬ ‫می توانـد کمـک شـایانی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف باشـد»‪ .‬شـهردار اندیشـه افـزود‪:‬‬ ‫«توجه به افزایش امکانات و زیرسـاخت های شـهری در همه حوزه ها‪ ،‬برای شـهروندان‬ ‫ً‬ ‫مواردی ست؛ که قطعا با همکاری بانک شهر‪ ،‬مدیریت شهری اندیشه خواهد توانست‬ ‫با ارتقابخشـی دراین حوزه‪ ،‬به رضایتمندی بیشـتری در شـهر مطلوب تری دسـت یابد»‪.‬‬ ‫در ادامه مسـئولین بانک شـهر نیز با ابراز خرسـندی از هماهنگی دراین خصوص‪ ،‬قول‬ ‫مسـاعد را دراین زمینـه دادنـد و بیـان داشـتند در اینـده تصمیمـات مهمـی دراین راسـتا‬ ‫اجرایـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمدصـادق کولیونـد (شـهردار شـهریار) ضمـن تشـریح‬ ‫وضعیت کنونی میدان مرکزی میوه و تره بار شـهریار گفت‪:‬‬ ‫«سـاماندهی و رفع مشـکالت میدان مرکزی میوه و تره بار‪،‬‬ ‫مسـتلزم هماهنگی‪ ،‬همدلی و همفکری همه دسـتگاه ها‬ ‫نهـای ذی ربـط اسـت»‪ .‬ب هگـزارش مدیریت ارتباطات‬ ‫و ارگا ‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ نخسـتین جلسـه‬ ‫بررسـی مشـکالت و اتخـاذ راهکارهـای سـاماندهی میـدان‬ ‫مرکـزی میـوه و تر هبـار شـهریار‪ ،‬بـا حضـور مهنـدس باغبانـی‬ ‫(معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫شـهریار) برگزار شـد‪ .‬شـهردار شهریار به نقش دستگاه های‬ ‫مرتبـط در حـذف مشـکالت پیـش روی پـروژه‪ ،‬بـا ایجـاد‬ ‫نظم‪ ،‬هماهنگی و سرعت بخشـی به ان اشـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫«همگـی موظـف بـه رعایـت قوانیـن‪ ،‬در اجـرای پروژ ههـای‬ ‫ازاین دسـت هسـتیم تـا بـا کاهـش زمـان اجـرای پـروژه‪ ،‬از‬ ‫تضییعحقوقشهروندانجلوگیری کنیم»‪.‬در اینجلسه‪،‬‬ ‫شهـای ارائه شـده ازسـوی مدیـران‬ ‫ضمـن بررسـی گزار ‬ ‫شـهرداری شـهریار‪ ،‬بـه بررسـی راهکارهـای پیشـنهادی‬ ‫پرداختـه شـد و مقـرر شـد اقدامـات قانونـی درراسـتای رفع‬ ‫مشـکالت صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫عملیات ترمیم‪،‬لکه گیری‬ ‫و بازسازی جداول معابر دیناراباد‬ ‫شـهردار ناحیـه چهـار (رزکان)‪ ،‬از عملیـات ترمیـم‪ ،‬لکه گیـری و بازسـازی جـداول معابـر‬ ‫دیناراباد با همکاری معاونت فنی و عمرانی و معاونت خدمات شهر خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ ایـرج طلـوع (مدیـر شـهرداری‬ ‫ناحیـه چهـار (رزکان)) دراین خصـوص گفـت‪« :‬عملیـات ترمیـم و لکه گیـری اسـفالت و‬ ‫بازسـازی جـداول معابـر سـطح نواحـی‪ ،‬بـا همـکاری معاونـت فنـی و عمرانـی و خدمـات‬ ‫شـهر در حـال اجراسـت»‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪« :‬بنا به دسـتور شـهردار‪ ،‬اجرای لکه گیری‪،‬‬ ‫اسـفالت و بازسـازی جـداول در سـایر مناطـق و نواحـی‪ ،‬به ترتیـب اولویـت‪ ،‬در دسـتورکار‬ ‫قـرار گرفـت و در حـال اجراسـت کـه امیـد اسـت موجبـات رضایـت شـهروندان محتـرم را‬ ‫فراهـم اورد»‪.‬‬ ‫برگزاری اجتماع بزرگ دهه نودی ها در شهر اندیشه‬ ‫یهـای انقالبـی‪ ،‬بـا حضـور ایند هسـازان دهـه نـودی‪ ،‬بـا عنـوان‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن گردهمای ‬ ‫اجتمـاع بـزرگ یـاوران مهـدی؟جع؟ در گلـزار شـهدای گمنـام شـهر اندیشـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن اجتمـاع پرشـور بـا حضـور خانواده معظم شـهدا‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین بابائیان‬ ‫(امام جمعـه)‪ ،‬مهنـدس بهـروز کاویانـی (شـهردار)‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪،‬‬ ‫دیگر مسـئوالن شـهری و فرزندان برومند و دهه نودی های شـهر اندیشـه برگزار شد‪ .‬سرود‬ ‫انقالبی "سلام فرمانده" با اجرای حاج ابوذر روحی به اجرا درامد و اوای بیعت همیشـگی‬ ‫یهـا بـا امـام زمـان؟جع؟ و مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬در اسـمان شـهر اندیشـه‬ ‫دهـه نود ‬ ‫طنین انداز شـد و نسـل چهارم انقالب اسلامی‪ ،‬با فریاد «سلام فرمانده» از دل وجان پیام‬ ‫والیت مداری‪ ،‬اقتدار‪ ،‬هوش باالی اینده سازان کشور‪ ،‬بیعت و سربازی امام زمان ؟جع؟ را‬ ‫برای دشـمنان اسلام و این نظام مخابره کردند‪ .‬از دیگر ویژگی های این همایش‪ ،‬حضور‬ ‫والدین دهه نودی ها در کنار فرزندانشان بود که حال و هوای بسیار روحانی و صمیمی را‬ ‫بـه این اجتمـاع چنـد هزارنفـری داده بود‪.‬‬ ‫راه اندازی میز خدمت‬ ‫در سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری مالرد‬ ‫باهـدف تسـریع دررونـد پاسـخگویی و تسـهیل در‬ ‫خدمات رسانی به مردم؛ میز خدمت در سازمان مدیریت‬ ‫حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری ملارد راه انـدازی‬ ‫شـد‪ .‬شـهردار ملارد از اسـتقرار میـز خدمـت در سـازمان‬ ‫مدیریـت حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری جهت تکریم‬ ‫ارباب رجوع خبر داد‪ .‬بهمنی هدف از استقرار میز خدمت‬ ‫در حوز ههـای مختلـف شـهرداری را تکریـم ارباب رجـوع‪،‬‬ ‫حفـظ حقـوق شـهروندی و رفـاه حـال شـهروندان برشـمرد‬ ‫ً‬ ‫و بااشـاره به اینکه یقینـا شـفافیت و پاسـخگو بـودن در برابر‬ ‫و دهـه نودی هـای ملاردی و خانواده هـای ان هـا بـرای ادای احتـرام و ابـراز ارادت بـه‬ ‫سـاحت امـام زمـان؟جع؟ بـود و کـودکان و نوجوانـان والئـی ملارد‪ ،‬بـا اجـرای ایـن سـرود‬ ‫نشـان دادنـد کـه تـا زمـان تحویـل پرچـم انقلاب بـه حضـرت ولیعصـر؟جع؟ تما مقـد‬ ‫پـای نظـام و انقالبشـان ایسـتاده اند‪ .‬همچنیـن اجـرای انـواع حـرکات ورزشـی نمایشـی بـا‬ ‫هنرنمایـی کـودکان و نوجوانـان رزمـی کار و باسـتانی کار ملاردی از دیگـر برنام ههـای ایـن‬ ‫مراسم پرشور بود‪ .‬گفتنی ست در پایان این همایش بزرگ و پرهیجان‪ ،‬هدایای نفیسی‬ ‫توسـط شـهرداری ملارد به قیدقرعـه بـه شـرکت کنندگان اهـدا شـد‪.‬‬ ‫مـردم اثـار مثبتـی را در جامعـه به دنبـال خواهـد داشـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬پاسداشـت کرامـت انسـانی در جامعـه‪ ،‬امـری‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ ،‬لذا توجه به راه اندازی میز خدمت و‬ ‫تکریم ارباب رجوع‪ ،‬می تواند جلوه ای از رسـیدن به حقوق‬ ‫شـهروندی را در جامعـه بـه نمایـش بگـذارد»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬راهنمایـی مراجعیـن در بـدو ورود بـه سـازمان‪ ،‬ارائـه‬ ‫مشـاوره بـه مراجعیـن از نحـوه دریافـت خدمـات‪ ،‬تسـهیل‬ ‫و تسـریع در انجـام امـور‪ ،‬بـاال بـردن راندمـان کار‪ ،‬ارائـه‬ ‫خدمـات مطلـوب و باکیفیـت‪ ،‬جلوگیـری از اتلاف وقـت‬ ‫مراجعیـن و درنتیجـه احیای حقوق عامه مـردم‪ ،‬از مزایای‬ ‫راه انـدازی میـز خدمـت بشـمار می ایـد»‪ .‬شـهردار ملارد در‬ ‫پایـان بااشـاره به ارائـه اموزش هـای الزم بـه مسـئولین میـز‬ ‫خدمـت‪ ،‬به منظـور تسـریع دررونـد پاسـخگویی بـه مـردم‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مشـارکت مـردم و مراجعه کننـدگان در‬ ‫پیشـبرد خدمات رسـانی بهینـه شـهرداری‪ ،‬بسـیار موثـر‬ ‫و حائزاهمیـت اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن شـهرداری در‬ ‫مسـیر تسـهیل خدمات رسـانی‪ ،‬از پیشـنهاد های سـازنده‬ ‫ارباب رجـوع اسـتقبال می کنـد»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫اجرای زنده سرود محبوب "سالم فرمانده" در مالرد‬ ‫سـربازان دهه هشـتادی و نودی امام زمان؟جع؟ در همایش بزرگ خانوادگی "خانواده‬ ‫قهرمـان مـن" غوغـا بـه پـا کردنـد‪ .‬همایـش پیـاده روی "خانـواده قهرمـان مـن" بـا حضـور‬ ‫مدیریت شهری و جمع کثیری از شهروندان مالردی باهدف فرهنگ سازی ورزش های‬ ‫همگانـی در بسـتری از فضـای پرجاذبـه و گیـرای فرهنگـی‪ -‬مذهبـی‪ -‬اجتماعـی به ویـژه‬ ‫بـرای کـودکان و نوجوانـان برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری مالرد؛ همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در مالرد به همت شـهرداری مالرد‬ ‫و همکاری و هماهنگی سـایر ارگان ها و ادارات سـطح شـهر با موضوع "خانواده قهرمان‬ ‫من" و با محوریت تشویق و تهییج خانواده ها‪ ،‬به ویژه نسل دهه هشتادی ها و نودی ها‬ ‫به ضـرورت انجـام ورزش‪ ،‬به ویـژه ورزش هـای همگانی به جهت امادگی و سلامت روحی‬ ‫و جسـمی سـربازان مشـتاق و شـیدای هم رکابـی بـا امـام زمـان؟جع؟ برگـزار شـد‪ .‬در ایـن‬ ‫مسـابقه‪ ،‬جابـر کریمـی (فرمانـدار )‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫اجتمـاع چشـمگیر و ک ‬ ‫خوبانی (امام جمعه)‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬محمد بهمنی (شـهردار )‪ ،‬فرمانده‬ ‫سـپاه ناحیـه مقاومـت بسـیج ملارد‪ ،‬رئیـس اداره ورزش و جوانـان‪ ،‬روسـای سـایر ادارات‬ ‫ملارد و بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬نفـر از شـهروندان فهیـم ملارد در بوسـتان بانـوان مارلیـک حضـور‬ ‫ب ههـم رسـاندند‪ .‬در حاشـیه ایـن مراسـم پرشـور‪ ،‬شـهردار ملارد بابیان اینکـه برگـزاری‬ ‫چنین مراسـمات و همایش های هدفمندی ازسـوی مدیریت شهری‪ ،‬درراستای ایجاد‬ ‫شورونشـاط و سلامت اجتماعی و فراهم شـدن بسـترهای مناسـب برای نهادینه کردن‬ ‫فرهنـگ ورزش همگانـی در فضایـی مهیـج‪ ،‬حائزاهمیـت اسـت اظهـار داشـت‪« :‬قـدر‬ ‫مسـلم پیـاده روی‪ ،‬نقـش بنیـادی در سلامت روح و روان و جسـم انسـان ایفـا می کنـد و‬ ‫یشـک ایـن‬ ‫یسـت و ب ‬ ‫جامعـه موفـق‪ ،‬نیازمنـد انسـان هایی سـالم ازنظـر روحـی و جسم ‬ ‫تهـای ورزشـی در سـطح همگانـی و عمومـی و در بسـتری از‬ ‫امـر فقـط بـا برگـزاری فعالی ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫حهـا و بسـته های فرهنگـی‪ -‬مذهبـی‪ -‬اجتماعـی‪ ،‬به واقـع امـر‪ ،‬میسـر م ‬ ‫طر ‬ ‫شـایان ذکر اسـت هسـته اصلی این مراسـم که هیجان و شورونشـاط ان را به اوج رساند و‬ ‫حـال و هـوای شـرکت کنندگان را بـه طـور عجیبـی امـام زمانی کـرد‪ ،‬اجرای سـرود تاثیرگذار‬ ‫"سلام فرمانده" (نماهنگی که این روزها باهدف به تصویر کشـیدن عشـق و ارادت دهه‬ ‫هشـتادی ها و دهـه نودی هـای ایـران اسلامی بـه امـام زمان؟جع؟ توسـط ابـوذر روحی‬ ‫اجراشـده و مـورد اسـتقبال مـردم به ویـژه دانش امـوزان در ا کثـر نقـاط کشـور قرارگرفتـه)‬ ‫ب هصـورت زنـده توسـط ایـن خواننـده محبـوب و همخوانـی زیبـای دهـه هشـتادی ها‬ ‫(شـهردار شـهریار ) در ایـن مراسـم‪ ،‬حمایـت از ورزش‬ ‫و تقویـت حـوزه سلامت و نشـاط شـهروندان و اجـرای‬ ‫حهـا و پروژ ههـای سلامت محور را ازجملـه برنامه هـای‬ ‫طر ‬ ‫شهرداری دانست و از پیشکسوتان و فعاالن حوزه ورزش‬ ‫خواسـت تـا دراین زمینه با ارائه راهکارهـای اصولی و موثر‪،‬‬ ‫در پیشـبرد اهـداف مدیریـت شـهری نقـش بسـزایی ایفـا‬ ‫کننـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬یکـی از شـاخص های مهـم‬ ‫توسعه شهری‪ ،‬تامین سرانه ورزشی و سالمت شهروندان‪،‬‬ ‫به ویـژه حـوزه سلامت بانوان اسـت و به تقویـت این حوزه‬ ‫تا کیـد کـرد»‪ .‬شـهردار شـهریار در پایـان‪ ،‬بااشـاره به بودجـه‬ ‫یهـای ویـژه بـرای‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬شـهرداری‪ ،‬از اولویت بند ‬ ‫ورزش شهرسـتان نیـز خبـر داد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫لشـونده قبل از رگوالتور ‪ 3/4‬اینچ تقاضای شـماره ‪ 0130010‬را با شـرایط ذیل از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫شـرکت گاز اسـتان زنجان درنظردارد خرید شـیر قف ‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه (اعـم از دریافت اسـناد مناقصـه‪ ،‬دعوت نامه ها‪ ،‬اصالحیه ها و ‪ )...‬از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به صورت‬ ‫الکترونیکی انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سـازند و ملزم به پیگیری مراحل مناقصه از سـامانه می باشـند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح و مشخصات کاال‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫‪1‬‬ ‫شیر قفل شونده قبل از رگوالتور ‪ 3/4‬اینچ به همراه مهره سر علم و اورینگ‬ ‫‪NO‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪ -1‬مدت انجام کار‪ 3:‬ماه شمسی‬ ‫‪ -2‬پروژه فاقد پیش پرداخت است‪.‬‬ ‫‪-3‬شرایطمتقاضی‪:‬عضویتدر فهرستبلندتولیدکنندگانوتامین کنندگانشیرهای قفلشوندهوزارتنفت؛درصورتحضور شرکت هاییباهیئت مدیرهیاسهامدار مشترک‪،‬پیشنهادهر دوشرکتردخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلـغ و نـوع ضمانتنامـه‪ :‬ارائـه ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه طبـق اخریـن تغییـرات و نمونـه فرم پیوسـت بـه مبلـغ ‪ 800.000.000‬ریال (به حروف هشـتصد میلیون ریال ریال) شـامل یکـی ازانواع ذیـل‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکی و یا‬ ‫ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند؛ ب) واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره ‪ IR260100004101103730230598‬بانک‬ ‫مرکزی بنام شرکت گاز زنجان)؛ ج) ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران؛ د) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید‬ ‫قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)؛ ه‍) وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان؛ و) ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده‬ ‫یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬طبق نامه شماره‪ 51103/97‬مورخ‪" 1397/02/10‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود"‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک‪ :‬از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪( www.setadiran.ir‬بخش مناقصه) نسبت به دریافت و تکمیل‬ ‫اسناد مناقصه طبق زمان بندی زیر اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه‪ 1401/03/01‬لغایت‪1401/03/07‬‬‫ مهلت عودت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت‪ 8/30‬صبح روز یکشنبه مورخه‪1401/03/22‬‬‫زمانبازگشاییمرحلهاولپاکاتمناقصه‪:‬روز یکشنبهمورخ‪1401/03/22‬‬‫ هزینه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 500.000‬ریال (به حروف‪ :‬پانصد هزار ریال)‬‫‪-6‬مناقصه گرانمی توانندجهت کسباطالعاتبیشتر باشمارهتلفن‪ 024-33146225‬واحدتنظیمپیمانشرکت گاز استانزنجانتماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫ هزینه درج ا گهی (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ً‬ ‫تذکـر‪ :‬مناقص هگـران می بایسـت جهـت عـودت اسـناد مناقصـه (شـامل پـاکات الـف‪ ،‬ب و ج) علاوه بـر بارگـذاری‪ ،‬کلیه اسـناد و مـدارک (پاکات ب و ج) را به صورت مهر و امضاء شـده الکترونیکی از طریق سـامانه سـتاد‪ ،‬صرفا پا کـت "الف"‬ ‫(تضمیـن شـرکت در مناقصـه) را علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه سـتاد‪ ،‬ب هصـورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر (حدا کثـر تـا ‪ 8:30‬مـورخ ‪ )1401/03/22‬به واحد حراسـت تحویل دهند‪.‬‬ ‫ درصورت عدم بارگذاری پکیج و سایر موارد خواسته شده در سامانه (حتی یک ایتم)‪ ،‬مناقصه گر از گردونه رقابت خارج می شود‪.‬‬‫ً‬ ‫ بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق مهر و امضای الکترونیکی و در فرمت‪ PDF‬مورد تایید است‪.‬‬‫ کارفرماجهتانتخابتامین کنندهاز دستورالعملجدید(ابالغیهوزارتنفت)بهشماره‪ 20/2-796‬مورخ‪ 1399/12/11‬دامنهمتناسبقیمت هااستفادهخواهد کرد‪.‬‬‫بدیهی ستتکمیلوارائهمدارکمناقصه‪،‬هیچگونهحقیرابرایمتقاضیانایجادنخواهد کرد‪.‬‬‫توضیح‪ :‬این ا گهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی «شانا» به ادرس ‪ ،www.shana.ir‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪ http:iets.mporg.ir‬درج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1318996‬‬ ‫روابط عمومیشرکت گاز استانزنجان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2539

روزنامه سایه 2539

شماره : 2539
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه سایه 2538

روزنامه سایه 2538

شماره : 2538
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه سایه 2537

روزنامه سایه 2537

شماره : 2537
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه سایه 2536

روزنامه سایه 2536

شماره : 2536
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه سایه 2535

روزنامه سایه 2535

شماره : 2535
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه سایه 2534

روزنامه سایه 2534

شماره : 2534
تاریخ : 1401/04/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!