روزنامه سایه شماره 2502 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2502

روزنامه سایه شماره 2502

روزنامه سایه شماره 2502

‫فرمانده کل سپاه تاکید کرد؛‬ ‫استقالل کشور؛ وابسته به باقی ماندن در صحنه دفاع از انقالب‬ ‫لغو برده داری در کلمبیا‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1851‬؛ بـرده داری در کلمبیـا لغـو شـد‪ .‬ایـن عم ِـل شـوم‪ ،‬از‬ ‫ـور واقـع در شـمال غربی امریـکای جنوبـی رایـج‬ ‫ابتـدای قـرن شـانزدهم‪ ،‬دراین کش ِ‬ ‫یشـد کـه ابتـدا توسـط‬ ‫بـود و فراینـد ان‪ ،‬شـامل قاچـاق افـراد افریقایـی و بومـی م ‬ ‫ً‬ ‫استعمارگران اسپانیایی و بعدا توسط بعضی تجار گرانادای جدید انجام می گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده کل سـپاه گفـت‪« :‬ملت ایـران‪ ،‬درس های فراموش نشـدنی‬ ‫بـه دشـمنانش داده و بـا ایـن حقیقـت اشناسـت کـه اسـتقالل و‬ ‫عظمـت و کرامـت مـا‪ ،‬بـه باقی مانـدن در صحنـه دفـاع از نظـام و‬ ‫انقلاب وابسـته اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـردار سرلشـکر پاسـدار‬ ‫حسـین سلامی در اجتماع بزرگ سـپاهیان محمد رسـول اهلل (ص)‬ ‫کـه هم زمـان بـا چهلمین سـالگرد عملیـات پیروزمندانـه‬ ‫بیت المقـدس و ازادسـازی خرمشـهر در حـرم مطهـر برگـزار شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬شـما بسـیجیان‪ ،‬امتـداد ان نسـل عظیـم و باشـکوه کـه‬ ‫خرمشـهر را در چنیـن روزهایـی ازاد کردنـد‪ ،‬همچنـان محافظـان‬ ‫اسلام و رویش هـای جدیـد در عرصـه انقالبمـان هسـتید»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 19 1401‬شوال ‪ 21 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2502‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫وحدتو انسجامملیرمز توسعه یافتگی کشور است‬ ‫‪2‬‬ ‫خط پایان زندگی باردیگــر قطــار سرنوشــت‪ ،‬در ایســتگاه ورزش متوقــف‬ ‫شـــد و بـــرای وا گـــن ورزش د وو میدانـــی‪ ،‬قهرمان ــی‬ ‫در شیرودی‬ ‫ارزن ــده و انس ــانی مهرب ــان را ب ــرای رهس ــپاری‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی غذا؛ بحران تازه خاورمیانه‬ ‫کم�بود و گران ‬ ‫خاورمیانـــه بزرگ ترین واردکننده غذا میان مناطق جهان محســـوب می شـــود و جنگ‬ ‫اوکرایـــن چالـــش ناامنی غذایی دراین منطقه را تشـــدید کرده اســـت‪ .‬حمله روس ــیه به‬ ‫اوکراین اثاری منفی بر امنیت غذایی کشـــورها در ســـطح جهانی داشـــته است‪ .‬امنیت‬ ‫غذایی کشـــورهای خاورمیانه ای نیز که پیش از جنگ اوکراین وضعیت خوبی نداشت‬ ‫در پـــی ایـــن جنـــگ بدتـــر و بدتر شـــده‪ .‬در مصـــر که نـــان یکـــی از خورا کی هـــای اصلی‬ ‫به شـــمار مـــی رود ‪ ۸۰‬درصـــد گنـــدم وارداتـــی از روســـیه و اوکرایـــن تامین می شـــود‪ .‬این‬ ‫کشـــور در ســـال ‪ ۲۰۲۰‬بالغ بـــر ‪ ۸.۲‬میلیون تن غالت از روســـیه وارد کرد‪ .‬با حمله روس ــیه‬ ‫بـــه اوکراین قیمت غالت در مصر ســـر به اســـمان گذاشـــته و مصرف کننـــدگان مصری را‬ ‫در تامین غـــات موردنیاز خود به مشـــکل‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اوالف شــولتس؛ صدراعظــم المــان گفــت کــه ایــن کشــور‪ ،‬اقداماتــی را انجــام‬ ‫نخواهــد داد کــه ناتــو را بــه یکــی از طرفیــن درگیــری در اوکرایــن تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫هم زمان با نودودومین سالروز تولد نقاش و معمار برجسته الهیجی انجام شد؛‬ ‫دیدار از «استاد حسین محجوبی» توسط شهردار‬ ‫رئیس و اعضای شورای شهر الهیجان‬ ‫«عقده حقارت» و راهبردی برای عبور از ان‬ ‫من حقیر شدم؛ اما ‪ ...‬توانمندم‬ ‫گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار کرمان‪:‬‬ ‫تحریم هاییک جانبه‬ ‫تهدیدی جدی برای کرامت انسانی ست‬ ‫اصلی ترین ضرورت ارتقای ایمنی راه ها‬ ‫فرهنگ سازی ست‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی استعالم عمومی مشاوران (دو مرحله ای)‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫از ابتدا کتاب را‬ ‫برای قشری خاص‬ ‫می دانستیم‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران‪:‬‬ ‫مجموعه های اقتصادی بزرگ استان‬ ‫باید در حل مشکالت کرمان کمک کنند‬ ‫‪2‬‬ ‫مصطفیرحماندوست‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شماره ‪2201/1401/14‬‬ ‫شرکت گاز استان اذربایجان غربی درنظردارد مناقصه با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه (دریافـت اسـتعالم ارزیابی کیفی‪ ،‬ارائه اسـناد ارزیابی کیفی‪ ،‬دریافت مابقی اسـناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشـنهاد‬ ‫قیمت‪ ،‬بازگشـایی پا کت ها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -1‬استعالم گزار‪ :‬شرکت گاز استان اذربایجان غربی‬ ‫‪ -2‬موضوع اسـتعالم‪ :‬پروژه خدمات مهندسـی شـامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشـاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسـانی در سـطح اسـتان اذربایجان‬ ‫غربی (مشـاور دوم)‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه‪ :‬در سطح شهرها و روستاهای استان اذربایجان غربی‬ ‫‪ -4‬استاندارد اجرای کار‪ :‬مطابق مشخصات فنی و استانداردهای پذیرفته شده شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪ -5‬شرایط متقاضیان‪ :‬داشتن شخصیت حقوقی؛ داشتن گواهی صالحیت معتبر در رشته نفت و گاز شامل‪ :‬پایه یک و دو تخصص خطوط انتقال نفت و گاز یا پایه یک‬ ‫تخصص شبکه های توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز از سازمان برنامه و بودجه؛ داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار؛ توانایی تهیه و تسلیم انواع ضمانتنامه های موردنیاز‬ ‫‪ -6‬نحوه دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی‪ :‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -7‬مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 16‬مورخه ‪1401/03/12‬‬ ‫‪ -8‬مهلت زمانی ارائه و بارگذاری کاربرگ ها و اسناد استعالم ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 16‬مورخه ‪1401/03/26‬‬ ‫‪ -9‬شماره استعالم ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪2001091931000045 :‬‬ ‫‪ -10‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در استعالم‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران و اصالحیه های بعدی ان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -11‬اطالعـات تمـاس متقاضیـان‪ :‬مهندسـین مشـاور می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر یـا درصـورت داشـتن هرگونه ابهام درخصوص اسـناد اسـتعالم‪ ،‬با شـماره تلفن‬ ‫‪ 044-33477170‬تماس یا از طریق نمابر شماره ‪ 044-33444475‬مکاتبه فرمایند‪ .‬ادرس‪ :‬دفتر امور قراردادها واقع در ارومیه‪ ،‬خیابان مولوی‪ ،‬شرکت گاز استان اذربایجان‬ ‫غربـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬اتاق ‪102‬‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا شـرکت های مکتسـبه حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی‪ ،‬در بسـتر سـامانه تدارکات الکترونیکی مجاز به دریافت مابقی اسـناد اسـتعالم و ارائه اسـناد اسـتعالم ارزیابی فنی و‬ ‫پیشـنهاد قیمت خواهند بود‪ .‬لذا مسـئولیت اطالع از روند برگزاری الکترونیکی اسـتعالم و کنترل های الزم‪ ،‬برعهده مهندسـین مشـاور است‪.‬‬ ‫یهـای مناقصـه‪ ،‬مزایـده و عملکـرد شـرکت گاز اسـتان اذربایجـان غربـی می توانیـد بـه کانـال پیام رسـان سـروش بـه ادرس ‪ @ WAZARGAS‬مراجعـه‬ ‫بـرای ا گاهـی از اخبـار‪ ،‬ا گه ‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1318603‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اذربایجان غربی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت گاز اسـتان زنجان درنظردارد خرید شـیر قفل شـونده قبل از رگوالتور ‪ 3/4‬اینچ تقاضای شـماره ‪ 0130010‬را با شـرایط ذیل از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه (اعـم از دریافت اسـناد مناقصـه‪ ،‬دعوت نامه ها‪ ،‬اصالحیه ها و ‪ )...‬از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به صورت‬ ‫الکترونیکی انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سـازند و ملزم به پیگیری مراحل مناقصه از سـامانه می باشـند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح و مشخصات کاال‬ ‫واحد‬ ‫مقدار‬ ‫‪1‬‬ ‫شیر قفل شونده قبل از رگوالتور ‪ 3/4‬اینچ به همراه مهره سر علم و اورینگ‬ ‫‪NO‬‬ ‫‪10.000‬‬ ‫‪ -1‬مدت انجام کار‪ 3:‬ماه شمسی‬ ‫‪ -2‬پروژه فاقد پیش پرداخت است‪.‬‬ ‫‪-3‬شرایطمتقاضی‪:‬عضویتدر فهرستبلندتولیدکنندگانوتامین کنندگانشیرهای قفلشوندهوزارتنفت؛درصورتحضور شرکت هاییباهیئت مدیرهیاسهامدار مشترک‪،‬پیشنهادهر دوشرکتردخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلـغ و نـوع ضمانتنامـه‪ :‬ارائـه ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه طبـق اخریـن تغییـرات و نمونـه فرم پیوسـت بـه مبلـغ ‪ 800.000.000‬ریال (به حروف هشـتصد میلیون ریال ریال) شـامل یکـی ازانواع ذیـل‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکی و یا‬ ‫ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند؛ ب) واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره ‪ IR260100004101103730230598‬بانک‬ ‫مرکزی بنام شرکت گاز زنجان)؛ ج) ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران؛ د) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید‬ ‫قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)؛ ه‍) وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان؛ و) ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده‬ ‫یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬طبق نامه شماره‪ 51103/97‬مورخ‪" 1397/02/10‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود"‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک‪ :‬از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪( www.setadiran.ir‬بخش مناقصه) نسبت به دریافت و تکمیل‬ ‫اسناد مناقصه طبق زمان بندی زیر اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه‪ 1401/03/01‬لغایت‪1401/03/07‬‬‫ مهلت عودت اسناد ارزیابی فنی و اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت‪ 8/30‬صبح روز یکشنبه مورخه‪1401/03/22‬‬‫ زمان بازگشاییمرحله اولپاکات مناقصه‪:‬روز یکشنبهمورخ‪1401/03/22‬‬‫ هزینه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 500.000‬ریال (به حروف‪ :‬پانصد هزار ریال)‬‫‪-6‬مناقصه گرانمی توانندجهت کسباطالعاتبیشتر باشمارهتلفن‪ 024-33146225‬واحدتنظیمپیمانشرکت گاز استانزنجانتماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫ هزینه درج ا گهی (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ً‬ ‫تذکـر‪ :‬مناقصه گـران می بایسـت جهـت عـودت اسـناد مناقصـه (شـامل پـاکات الـف‪ ،‬ب و ج) علاوه بـر بارگـذاری‪ ،‬کلیه اسـناد و مـدارک (پا کات ب و ج) را به صورت مهر و امضاء شـده الکترونیکی از طریق سـامانه سـتاد‪ ،‬صرفا پا کـت "الف"‬ ‫(تضمیـن شـرکت در مناقصـه) را علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه سـتاد‪ ،‬به صـورت فیزیکی نیز درمهلت مقرر (حدا کثـر تـا ‪ 8:30‬مـورخ ‪ )1401/03/22‬به واحد حراسـت تحویل دهند‪.‬‬ ‫ درصورت عدم بارگذاری پکیج و سایر موارد خواسته شده در سامانه (حتی یک ایتم)‪ ،‬مناقصه گر از گردونه رقابت خارج می شود‪.‬‬‫ً‬ ‫ بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق مهر و امضای الکترونیکی و در فرمت‪ PDF‬مورد تایید است‪.‬‬‫ کارفرماجهتانتخابتامین کنندهاز دستورالعملجدید(ابالغیهوزارتنفت)بهشماره‪ 20/2-796‬مورخ‪ 1399/12/11‬دامنهمتناسبقیمت هااستفادهخواهد کرد‪.‬‬‫بدیهی ستتکمیلوارائهمدارکمناقصه‪،‬هیچگونهحقیرابرایمتقاضیانایجادنخواهد کرد‪.‬‬‫توضیح‪ :‬این ا گهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی «شانا» به ادرس ‪ ،www.shana.ir‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪ http:iets.mporg.ir‬درج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1318996‬‬ ‫روابط عمومیشرکت گاز استانزنجان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـردارد اجـرای پروژ ههـای درج شـده در جـدول زیـر را‬ ‫از طریـق مناقصـه عمومـی و سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط وا گذار کنـد‪ .‬کلیه مراحل برگـزاری‪،‬‬ ‫از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـا‬ ‫انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند‪.‬‬ ‫لـذا از شـرکت های واجـد شـرایط زیـر دعـوت به عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد و شـرایط مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و پس از تکمیل اسناد‪ ،‬قیمت پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کرده و عالوه بر ان‪ ،‬پا کت "الف" را به دبیرخانه اداره کل به ادرس‪:‬‬ ‫ارومیه‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬جنب موزه ارومیه تحویل دهند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬مورخه ‪ 1401/02/31‬است‪.‬‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/07‬‬ ‫مهلت زمان ارائه اسناد و پیشنهاد قیمت‪ :‬راس ساعت ‪ 10:00‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بایسـتی بـه یکـی از روش زیـر ابتـدا در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت بارگذاری شـده و سـپس مناقصه گران تضمین شـرکت در‬ ‫مناقصه را در پا کت "الف" به صورت سربسـته و ال ک ومهر و امضا شـده‪ ،‬قرار داده و ضمن درج نام پروژه‪ ،‬نام شـرکت‪ ،‬شـماره تماس بر روی پا کت‪ ،‬ان را تا پایان مهلت‬ ‫ارائـه مـدارک به دبیرخانه اداره کل تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫الـف‪ -‬رسـید بانکـی واریـز وجـه مزبـور بـه حسـاب تمرکـز وجـوه سـپرده نـزد بانـک مرکـزی بـه شـماره شـبا ‪ -IR500100004055026207580169‬درج شـماره حسـاب‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫(ترجیحـا شـبا) ب هنـام شـرکت و شـماره تلفـن همـراه‪ ،‬ب هصـورت دقیـق و خوانـا در پشـت رسـید بانکـی‪ ،‬جهـت اسـترداد الزام ‬ ‫ب‪ -‬ضمانت نامـه بانکـی بـه نفـع اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان اذربایجـان غربـی‪ ،‬بـا کـد اقتصـادی ‪ 411374415119‬و شناسـه‬ ‫نهـا بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تاریـخ افتتـاح پیشـنهادها بـوده و بـرای سـه مـاه دیگـر نیـز قابـل تمدیـد باشـد و عالوه بـر ان‬ ‫ملـی ‪ ،14000189724‬مـدت اعتبـار تضمی ‬ ‫ضمانت نام ههـای بانکـی بایـد طبـق فر مهـای مـورد قبـول تنظیـم و بـه نـام شـرکت باشـد‪.‬‬ ‫حهـای عمرانـی اسـتانی) ب هصـورت اسـناد خزانه اسلامی اخـزا ‪ 007‬به سـر رسـید ‪ 1403/09/13‬از محل طرح ایجاد سـایت موزه‬ ‫تهـا (طر ‬ ‫ پرداخـت کلیـه صورت وضعی ‬‫جنـگ چالـدران بـا شـماره ‪ 1704008004‬حداقـل یـک مـاه پس از ارائه صورت وضعیت به ذیحسـابی پرداخت خواهد شـد‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫شهرستان‬ ‫رشتهفعالیت‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫احداث سایت موزه جنگ چالدران‬ ‫چالدران‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬رشته ابنیه‬ ‫‪14.993.375.414‬‬ ‫‪750.000.000‬‬ ‫زمـان بازگشـایی پیشـنهادها‪ :‬پیشـنهادات واصلـه راس سـاعت ‪11‬صبـح مـورخ ‪ 1401/03/21‬در محـل دفتـر مدیـرکل‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫مفتـوح خواهد شـد‪.‬‬ ‫نشانی محل تحویل اسناد‪ :‬ارومیه‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‪ ،‬جنب موزه ارومیه‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اذربایجان غربی‬ ‫تلفن تماس‪ 044 -33489851-3 :‬داخلی ‪240‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه‪021-41934 :‬‬ ‫متقاضیان می توانند اطالعات الزم درخصوص ثبت نام را از سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت کنند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬هزینه انتشار ا گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1320866 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2502‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫خط پایان زندگی در شیرودی‬ ‫گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد‪:‬‬ ‫وحدت و انسجام ملی‬ ‫رمز توسعه یافتگی کشور است‬ ‫تحریم هاییک جانبه‬ ‫تهدیدی جدی برای کرامت انسانی ست‬ ‫رئیس جمه ــوری ب ــا قدردان ــی از مش ــارکت م ــردم در‬ ‫اج ــرای ط ــرح عادالن هس ــازی یاران هه ــا گف ــت؛ ه ــر تصمی ــم‬ ‫و اقدام ــی‪ ،‬هرق ــدر ه ــم ک ــه کارشناس ــانه باش ــد‪ ،‬ا گ ــر ب ــا‬ ‫همراه ــی م ــردم ت ــوام نش ــود‪ ،‬موف ــق و کارگش ــا نخواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی دول ــت؛ ایـ ـت اهلل‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی روز جمعــه در جمــع مــردم مهابــاد‬ ‫اظه ــار ک ــرد؛ در اقدام ــات اقتص ــادی دول ــت هم ــکاری و‬ ‫مش ــارکت اقش ــار مختل ــف م ــردم باع ــث ش ــد ت ــا گا مه ــای‬ ‫بلن ــدی درجه ــت رش ــد اقتص ــادی در کش ــور برداش ــته‬ ‫شــود کــه امیــدوارم بــا تــداوم ایــن حمایــت ازســوی مــردم‬ ‫بت ــوان ب ــه رش ــد اقتص ــادی هشـ ـت درصد دس ــت یاف ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود؛ بن ــای دول ــت رف ــع مش ــکالت معیش ــتی و‬ ‫اقتصــادی در کشــور به ویــژه بــرای تولیدکننــدگان اســت و‬ ‫دراین راســتا شــبانه روزی درتــاش اســت مشــکالت را رفــع‬ ‫کن ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری انتظ ــارات م ــردم در حوز هه ــای‬ ‫ً‬ ‫مختل ــف را کام ــا برح ــق عن ــوان ک ــرد و گف ــت؛ مس ــئله‬ ‫اش ــتغال هم این ــک در کش ــور از دغدغ هه ــای م ــردم‬ ‫نه ــا را رن ــج می ده ــد ک ــه هم ــه س ــعی‬ ‫ب هش ــمار رفت ــه و ا ‬ ‫یه ــای م ــردم‬ ‫و ت ــاش دول ــت رف ــع دغدغ هه ــا و نگران ‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ب ــه اهمی ــت وح ــدت در کش ــور اش ــاره ک ــرد‬ ‫و اف ــزود؛ رم ــز توس ــعه یافتگی و رف ــع مش ــکالت جامع ــه‪،‬‬ ‫ته ــا‬ ‫یس ــت زی ــرا اخت ــاف فرص ‬ ‫وح ــدت و انس ــجام مل ‬ ‫را می گی ــرد و انس ــجام و اتح ــاد زمین هه ــای الزم ب ــرای‬ ‫یس ــازد‪.‬‬ ‫پیش ــرفت در عرص هه ــای مختل ــف را فراه ــم م ‬ ‫ایــت اهلل رئیس ــی اذربایج ــان غرب ــی را جل ــوه ای از وح ــدت‬ ‫دانس ــت و ادام ــه داد؛ دراین اس ــتان م ــردم ب ــا اق ــوام و‬ ‫شه ــای مختل ــف ب ــا صف ــا و صمیمی ــت‬ ‫مذاه ــب و گوی ‬ ‫درکناریکدیگــر زندگــی می کننــد‪ .‬وی همچنیــن باتا کیدبــر‬ ‫امنی ــت موج ــود در کش ــور اظه ــار ک ــرد؛ ام ــروزه به برک ــت‬ ‫نیروه ــای مس ــلح امنی ــت و ارامش ــی پای ــدار در کش ــورمان‬ ‫حا کــم اســت کــه بایــد ازاین حیــث شــکرگزار خــدا باشــیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری و هیئت هم ــراه در قال ــب س ــفرهای‬ ‫اســتانی دولــت ســیزدهم بــه اذربایجــان غربــی ســفر کــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی پی ــش از حض ــور در مهاب ــاد ب ــه‬ ‫شهرس ــتان م ــرزی پیرانش ــهر س ــفر ک ــرد و ضم ــن بازدی ــد از‬ ‫س ــد کان ــی س ــیب‪ ،‬وضعی ــت بازارچ هه ــای م ــرزی و رون ــد‬ ‫ص ــادرات کاال را دراین منطق ــه نی ــز م ــورد بازدی ــد ق ــرار‬ ‫داد‪ .‬رئیس جمه ــوری پیش ازای ــن ب ــه ‪ ۲۰‬اس ــتان ش ــامل‬ ‫هرم ــزگان‪ ،‬ق ــم‪ ،‬ی ــزد‪ ،‬لرس ــتان‪ ،‬زنج ــان‪ ،‬س ــمنان‪ ،‬اردبی ــل‪،‬‬ ‫ف ــارس‪ ،‬خوزس ــتان‪ ،‬سیستان وبلوچس ــتان‪ ،‬خراس ــان‬ ‫جنوب ــی‪ ،‬ای ــام‪ ،‬کهگیلویه وبویراحم ــد‪ ،‬بوش ــهر‪ ،‬گی ــان‪،‬‬ ‫گلس ــتان‪ ،‬مازن ــدران‪ ،‬مش ــهد‪ ،‬الب ــرز و قزوی ــن س ــفر ک ــرده‬ ‫ب ــود‪ .‬ای ــن‪ ،‬چهارمی ــن س ــفر اس ــتانی رئیس جمه ــوری در‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬و بیس ـت ویکمین س ــفر وی در نه ماه گذش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫انتقاد عفو بین الملل از مواضع تل اویو‬ ‫س ــازمان عف ــو بین المل ــل اع ــام‬ ‫کــرد خودداری رژیم صهیونیســتی‬ ‫از انج ــام تحقیق ــات درب ــاره‬ ‫ت ــرور ش ــیرین اب ــو عاقل ــه‪ ،‬نق ــض‬ ‫تعه ــدات رژی ــم در چارچ ــوب‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫بین الملل ‬ ‫قوانی ــن‬ ‫شب ــه مواض ــع رژی ــم‬ ‫ب هگ ــزارش مه ــر؛ ای ــن س ــازمان در وا کن ‬ ‫صهیونیســتی در قبــال پرونــده تــرور «شــیرین ابــو عاقلــه»‬ ‫خبرنــگار فلســطینی الجزیــره در اردوگاه جنیــن اعــام کــرد؛‬ ‫یب ــر مخالف ــت ب ــا انج ــام تحقیق ــات‬ ‫تصمی ــم اس ــرائیل مبن ‬ ‫درب ــاره ت ــرور ش ــیرین اب ــو عاقل ــه‪ ،‬نق ــض تعهدات ــش در‬ ‫یس ــت‪ .‬موض ــع ای ــن نه ــاد‬ ‫چارچ ــوب قوانی ــن بین الملل ‬ ‫یسـ ـت که روزنام ــه صهیونیس ــتی هاارت ــص روز‬ ‫در حال ‬ ‫جش ــنبه ف ــاش ک ــرد ارت ــش رژی ــم صهیونیس ــتی هی ــچ‬ ‫پن ‬ ‫تصمیم ــی ب ــرای تحقی ــق در م ــورد ش ــهادت ش ــیرین‬ ‫ابوعاقل ــه خبرن ــگار فلس ــطینی ن ــدارد‪ .‬ای ــن روزنام ــه‬ ‫بی ــان ک ــرد؛ عل ــت اینک ــه ارت ــش نمی خواه ــد تحقیق ــی‬ ‫ً‬ ‫نب ــاره انج ــام ده ــد این اسـ ـت که این مس ــئله کام ــا‬ ‫در ای ‬ ‫روش ــن اس ــت و هی ــچ ابهام ــی در م ــورد ان وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫البت ــه هاارت ــص تا کی ــد ک ــرد ک ــه ظاه ــرا دلی ــل دیگ ــری ه ــم‬ ‫وج ــود دارد؛ اینک ــه ارت ــش رژی ــم صهیونیس ــتی ب ــراورد‬ ‫ک ــرده اس ــت بازخواس ــت نظامی ــان اس ــرائیلی در رابطه ب ــا‬ ‫ای ــن حادث ــه‪ ،‬موج ــب بح ــث و مجادل ــه خطرنا ک ــی داخ ــل‬ ‫نهاده ــای نظام ــی و جامع ــه صهیونیس ــتی خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ــن روزنام ــه اش ــاره ک ــرد؛ ش ــهادت ابوعاقل ــه در‬ ‫س ــطح وس ــیعی در رس ــانه های جه ــان پوش ــش داده‬ ‫و موج ــب ش ــد ت ــا ارت ــش رژی ــم صهیونیس ــتی ب ــا م ــوج‬ ‫تهــای بین المللــی مواجــه شــود‪.‬‬ ‫گســترده ای از محکومی ‬ ‫چندی پی ــش‪« ،‬رش ــیده طلی ــب» عض ــو فلس ــطینی تبار‬ ‫مجل ــس نماین ــدگان امری ــکا در مصاحب ــه اختصاص ــی‬ ‫گفتــه بــود؛ اســرائیل مرتکــب جنایــات جنگــی شــده و تــرور‬ ‫که ــای‬ ‫ش ــیرین ابو عاقل ــه‪ ،‬اقدام ــی خطرن ــا ک اس ــت‪ .‬کم ‬ ‫م ــا ب ــه اس ــرائیل بای ــد مش ــروط ب ــه در نظر گرفت ــن احت ــرام‬ ‫ان ب ــه حق ــوق بش ــر باش ــد‪ .‬طلی ــب تا کی ــد ک ــرد؛ م ــا از‬ ‫درخواسـ ـت ها ب ــرای تحقی ــق در م ــورد قت ــل ابو عاقل ــه‬ ‫حمای ــت می کنی ــم‪ .‬امری ــکا بای ــد تحقیقات ــی در م ــورد قت ــل‬ ‫وی انج ــام ده ــد ت ــا ب ــه حقیق ــت برس ــد‪ .‬ای ــن نماین ــده‬ ‫کنگ ــره امری ــکا اظه ــار داش ــت؛ ‪ ۱۰‬نف ــر از اعض ــای کنگ ــره ب ــا‬ ‫امضــای نامـه ای‪ ،‬خواســتار تحقیــق در مــورد قتــل شــیرین‬ ‫ابو عاقلــه شــدند‪ .‬طلیــب در پایــان گفــت؛ خشــونتی کــه در‬ ‫مراس ــم تش ــییع جنازه ش ــیرین ابو عاقل ــه رخ داد‪ ،‬هولن ــا ک‬ ‫ب ــود و م ــا نبای ــد اج ــازه دهی ــم ک ــه دوب ــاره تک ــرار ش ــود‪.‬‬ ‫یس ــت؛ ش ــیرین ابوعاقل ــه (خبرن ــگار فلس ــطینی)‬ ‫گفتن ‬ ‫به تازگ ــی ب هض ــرب گلول ــه نیروه ــای رژی ــم صهیونیس ــتی در‬ ‫اردوگاه اوارگان جنی ــن در فلس ــطین ب هش ــهادت رس ــید‪.‬‬ ‫امانوئلپاسکوال‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تبعیض!‬ ‫تلنگر‬ ‫گزارش ــگر وی ــژه س ــازمان ملل متح ــد در امر بررس ــی اث ــار منفی‬ ‫اقدام ــات قه ــری یک جانبه ب ــر بهره من ــدی از حقوق بش ــر‪ ،‬در‬ ‫پای ــان س ــفر ‪12‬روزه خود به ای ــران‪ ،‬بیانیه ای ص ــادر کرد و گفت؛‬ ‫مه ــا‪ ،‬تهدیدی‬ ‫مه ــای یک جانب ــه و رعای ــت افراط ــی تحری ‬ ‫تحری ‬ ‫یس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ج ــدی ب ــرای حق ــوق بش ــر و کرام ــت انسان ‬ ‫بس ــایت رس ــمی س ــازمان مل ــل متحد‬ ‫س ــتاد حق ــوق بش ــر؛ و ‬ ‫بیانی ــه «الن ــا دوه ــان» گ ــزارش گزارش ــگر وی ــژه س ــازمان ملل را‬ ‫درب ــاره تحریم های یک جانب ــه و ثانویه علیه ایران منتش ــر کرد‪.‬‬ ‫دراین بیانیه امده؛ به گفته یک کارش ــناس حقوق بش ــر سازمان‬ ‫مه ــای یک جانبه علیه‬ ‫ملل متح ــد‪ ،‬مجموع ــه پیچی ــده تحری ‬ ‫ای ــران‪ ،‬همراه با تحریم های ثانویه علیه اف ــراد و نهادهای ثالث‪،‬‬ ‫رعایت افراطی تحریم ها و اتخاذ سیاسـ ـت های به صفررس ــاندن‬ ‫ریسک توس ــط برخی شرکت ها و موسس ــات مالی‪ ،‬چالش های‬ ‫انس ــانی و اقتص ــادی موجود را تش ــدید کرده و ب ــر زندگی مردم‪،‬‬ ‫به وی ــژه اس ــیب پذیرترین اقش ــار جامع ــه‪ ،‬تاثیر منفی گذاش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن بیانی ــه می افزای ــد؛ الن ــا دوه ــان گزارش ــگر وی ــژه‬ ‫س ــازمان ملل متح ــد در امر بررس ــی اثار منف ــی اقدامات قهری‬ ‫یک جانب ــه بر بهره مندی از حقوق بش ــر‪ ،‬در پایان س ــفر ‪12‬روزه‬ ‫خود به ای ــران گفت که از بیماران مبتال ب ــه بیماری های خاص‬ ‫و اف ــراد دارای معلولی ــت درب ــاره مش ــکالتی که در دسترس ــی به‬ ‫داروه ــا و تجهی ــزات کمکی موردنی ــاز خود با ان روبرو هس ــتند‪،‬‬ ‫روای ــات غم انگیزی ش ــنیده اس ــت‪ .‬وی افزود؛ ب هش ــدت نگران‬ ‫عواق ــب تهدیدکنن ــده ج ــان انس ــان ها هس ــتم ک ــه ناش ــی از‬ ‫هزین هه ــای سرس ــام اور دارو و تجهیزات پزش ــکی تخصصی و در‬ ‫نه ــا به دلی ــل محدودیت های‬ ‫موارد خ ــاص‪ ،‬موج ــو د نبودن ا ‬ ‫تج ــاری و مالی ناش ــی از تحریم هاس ــت‪ .‬طب ــق گزارش هایی که‬ ‫دریاف ــت ک ــردم‪ ،‬این وضعیت به عل ــت عدم تمایل ش ــرکت های‬ ‫خارج ــی ب ــه عرض ــه ای ــن کاالهاس ــت ک ــه دلی ــل ان نی ــز بی ــم‬ ‫نه ــا از عواق ــب احتمال ــی ایـ ـن کار از جمل ــه تعقی ــب کیفری و‬ ‫ا ‬ ‫لش ــده‬ ‫یس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ تحریم های اعما ‬ ‫ته ــای مال ‬ ‫مجازا ‬ ‫ب ــر بخش های حیات ــی اقتصادی و تع ــداد زیادی از موسس ــات‬ ‫مال ــی و ش ــرکت های مل ــی ای ــران‪ ،‬منج ــر ب ــه کاه ــش ش ــدید‬ ‫درامده ــای دول ــت‪ ،‬افزای ــش ت ــورم‪ ،‬گس ــترش فق ــر و کمب ــود‬ ‫منابع ب ــرای تامی ــن نیازه ــای اساس ــی نیازمندان دراین کش ــور‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬گزارش ــگر وی ــژه در بیانی ــه قرائت ش ــده خ ــود‪ ،‬به‬ ‫مه ــای یک جانبه‬ ‫چندی ــن ح ــوزه دیگر اش ــاره ک ــرد ک ــه از تحری ‬ ‫و رعای ــت افراط ــی ان اس ــیب دیده اند‪ ،‬ازجمله حفظ و توس ــعه‬ ‫بیش ــتر زیرس ــاخت های اساس ــی کش ــور‪ ،‬مش ــکالت گس ــترش‬ ‫برنام هه ــای حمای ــت اجتماعی متناس ــب با افزای ــش قیمت ها‬ ‫و ن ــرخ بی ــکاری ازجمل ــه درحمایـ ـت از جمعی ــت روبه رش ــد‬ ‫پناهن ــدگان افغانس ــتانی؛ موان ــع توس ــعه تج ــاری و صنعت ــی‬ ‫به دلی ــل کمب ــود م ــواد اولیه‪ ،‬عدم ام ــکان انج ــام پرداخت های‬ ‫بین المللی و محدودیت در دسترس ــی ب ــه فناوری های جدید‪،‬‬ ‫وخیم ترش ــدن وضعی ــت امنی ــت زیسـ ـت محیطی؛ چالش های بشردوس ــتانه و نظ ــارت مس ــتمر ب ــر اث ــرات منف ــی اقدام ــات‬ ‫مربوط به پیش ــگیری‪ ،‬پاس ــخ و بازیابی در امر ح ــوادث و بالیای قه ــری یک جانب ــه ب ــر بهره من ــدی از حق ــوق بش ــر‪ ،‬ازادس ــازی‬ ‫دارایی های خارجی مسدودش ــده‬ ‫طبیعی به دلی ــل ممنوعیت واردات‬ ‫موسس ــات مال ــی ای ــران‪ ،‬انج ــام‬ ‫تجهی ــزات تخصص ــی و تمهی ــدات‬ ‫مذا کرات چندجانبه برای تدوین‬ ‫بشردوس ــتانه؛ افزایش چالش ها در‬ ‫اصول راهنما درم ــورد تحریم های‬ ‫عملی ــات س ــازمان های غیردولت ــی‬ ‫ثانوی ــه‪ ،‬موض ــوع اث ــرات رعای ــت‬ ‫بین الملل ــی و محل ــی و فع ــاالن امور‬ ‫مه ــا بر حقوق بش ــر‬ ‫افراط ــی تحری ‬ ‫بشردوس ــتانه؛ موان ــع تعام ــل ایران‬ ‫و همچنی ــن ایج ــاد س ــازوکارهای‬ ‫ی بین الملل ــی ازجمل ــه‬ ‫در هم ــکار ‬ ‫ممک ــن ب ــرای ترمی ــم‪ ،‬جب ــران‬ ‫در حوز هه ــای دانش ــگاهی‪ ،‬می ــراث‬ ‫خس ــارت و پرداخ ــت غرام ــت‬ ‫هن ــری و فرهنگ ــی‪ ،‬ورزش و تعام ــل‬ ‫شه ــا و‬ ‫اش ــاره ک ــرد‪ .‬علیرغ ــم تال ‬ ‫کل ــی ای ــن کش ــور ب ــا س ــازمان ها و‬ ‫اقدام ــات دولت برای کاه ــش اثار‬ ‫نه ــای بین الملل ــی به دلی ــل‬ ‫انجم ‬ ‫طبق قوانین بین المللی حقوق‬ ‫منف ــی اقدامات قه ــری یک جانبه‬ ‫ممنوعی ــت س ــفر و عدم ام ــکان‬ ‫مه ــا) ب ــر اقش ــار مختل ــف‬ ‫(تحری ‬ ‫ته ــای‬ ‫پرداخ ــت ح ــق عضوی ‬ ‫بشر؛ دولت ها موظف اند‬ ‫جامع ــه‪ ،‬به وی ــژه گرو هه ــای‬ ‫مربوط ــه‪ .‬این کارش ــناس مس ــتقل‬ ‫تضمین کنند که هرگونه‬ ‫اس ــیب پذیر‪ ،‬مش ــکالت اقتصادی‬ ‫همچنی ــن اب ــراز نگران ــی نم ــود ک ــه‬ ‫مه ــا هم ــراه ب ــا‬ ‫ناش ــی از تحری ‬ ‫مه ــای یک جانبه‬ ‫کمتری ــن اثر تحری ‬ ‫فعالیت تحت صالحیت یا‬ ‫اث ــرات ادامـ ـه دار همه گی ــری‬ ‫موج ــود به عنوان اقدام ــی تنبیهی‪،‬‬ ‫کنترل ان ها منجر به نقض‬ ‫مه ــای مزب ــور‬ ‫کووی ــد‪ ،۱۹-‬تحری ‬ ‫نق ــض تعه ــدات ناش ــی از اس ــناد‬ ‫اث ــرات چندوجه ــی و انباش ــته ای‬ ‫بین الملل ــی و منطقـ ـه ای حق ــوق‬ ‫حقوق بشر نمی شود و‬ ‫شه ــای کش ــور به جا‬ ‫در هم ــه بخ ‬ ‫بش ــر بوده است که بس ــیاری ازان ها‬ ‫دراین راستا من از دولت های‬ ‫گذاش ــته اس ــت‪ .‬ای ــن گزارش ــگر‬ ‫نه ــای رویـ ـه ای و‬ ‫ازجمل ــه تضمی ‬ ‫وی ــژه تا کی ــد ک ــرد ک ــه هرچن ــد‬ ‫ف ــرض برائت‪ ،‬ماهیتی تعل ــل ناپذیر‬ ‫تحریم کننده؛به ویژه‬ ‫اقدام ــات ای ــران اث ــار منف ــی‬ ‫دارند‪ .‬وی ادام ــه داد؛ طبق قوانین‬ ‫ایاالت متحدهمی خواهم‬ ‫مس ــتقیم تحریم ها ب ــر بهره مندی‬ ‫بین الملل ــی حق ــوق بش ــر‪ ،‬دولت ها‬ ‫از حق ــوق بش ــر را کاه ــش داده‬ ‫موظف ان ــد تضمی ــن کنن ــد ک ــه‬ ‫باحل وفصلمسالمت امیز‬ ‫اس ــت ام ــا نبای ــد از وضعی ــت‬ ‫هرگون ــه فعالیت تح ــت صالحیت یا‬ ‫اختالفات بین المللی و لغو‬ ‫موج ــود به عن ــوان زمینـ ـه ای‬ ‫کنترل ان ها منجر ب ــه نقض حقوق‬ ‫ب ــرای مشروعیت بخش ــیدن و‬ ‫یش ــود و دراین راس ــتا م ــن‬ ‫بش ــر نم ‬ ‫تمامی اقدامات یک جانبه؛‬ ‫مه ــای‬ ‫یک ــردن اعم ــال تحری ‬ ‫قانون ‬ ‫ته ــای تحریم کنن ــده به ویژه‬ ‫از دول ‬ ‫به ویژه در زمینه هایی که بر‬ ‫یک جانبه اس ــتفاده شود‪ .‬دوهان‬ ‫ایاالت متح ــده می خواه ــم ک ــه از‬ ‫در ماموری ــت خ ــود در ای ــران ب ــا‬ ‫جمله ب ــا حل وفصل مس ــالمت امیز‬ ‫حقوق بشر و زندگی همه مردم‬ ‫نمایندگان ــی از نهاده ــای دولت ــی‬ ‫اختالف ــات بین الملل ــی و لغو تمامی‬ ‫اقدام ــات یک جانب ــه‪ ،‬به وی ــژه در ایران تاثیر می گذارد‪ ،‬هنجارهای‬ ‫کش ــوری و اس ــتانی‪ ،‬س ــازمان های‬ ‫نه ــا‪ ،‬فع ــاالن‬ ‫غیردولت ــی‪ ،‬انجم ‬ ‫زمینه های ــی ک ــه ب ــر حق ــوق بش ــر‬ ‫حقوق بین الملل را رعایت کنند‬ ‫ام ــور بشردوس ــتانه‪ ،‬مش ــاغل‪،‬‬ ‫و زندگ ــی هم ــه م ــردم ای ــران تاثی ــر‬ ‫نهاده ــای س ــازمان مل ــل متح ــد‪،‬‬ ‫یگ ــذارد‪ ،‬اص ــول و هنجاره ــای‬ ‫م ‬ ‫دانش ــگاه ها و همچنی ــن جامع ــه‬ ‫حق ــوق بین المل ــل را رعای ــت کنند‪.‬‬ ‫ای ــن گزارش ــگر مس ــتقل در ادام ــه توصیه های خود به مس ــئله دیپلماتیک دیدار کرد‪ .‬وی عالوه بر ته ــران‪ ،‬دیدارهایی در کرج‬ ‫مه ــای یک جانب ــه توس ــط ش ــرکت ها و اصفه ــان نیز انجام داد‪ .‬این گزارش ــگر ویژه گ ــزارش مربوط به‬ ‫رعای ــت افراط ــی تحری ‬ ‫یه ــای ماموریت خود را در ماه س ــپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬به ش ــورای حقوق بش ــر‬ ‫و موسس ــات مال ــی‪ ،‬دسترس ــی ب ــه اطالع ــات و فناور ‬ ‫جدی ــد‪ ،‬افزای ــش مش ــارکت س ــازمان های جهانی ب ــرای اهداف ارائ ــه خواه ــد کرد‪.‬‬ ‫ی غذا؛ بحران تازه خاورمیانه‬ ‫کمبود و گران ‬ ‫خاورمیان ــه بزرگ تری ــن واردکنن ــده غ ــذا می ــان‬ ‫یش ــود و جن ــگ‬ ‫مناط ــق جه ــان محس ــوب م ‬ ‫اوکرای ــن چال ــش ناامنی غذای ــی دراین منطقه‬ ‫را تش ــدید کرده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ حمله‬ ‫روس ــیه ب ــه اوکرای ــن اث ــاری منف ــی ب ــر امنی ــت‬ ‫غذای ــی کش ــورها در س ــطح جهان ــی داش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬امنیت غذایی کشورهای خاورمیانه ای‬ ‫نی ــز که پیش از جن ــگ اوکراین وضعیت خوبی‬ ‫نداش ــت در پی این جن ــگ بدتر و بدتر ش ــده‪.‬‬ ‫یه ــای اصلی‬ ‫در مص ــر ک ــه ن ــان یک ــی از خورا ک ‬ ‫ب هش ــمار مـ ـی رود ‪ ۸۰‬درص ــد گن ــدم واردات ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫از روس ــیه و اوکرای ــن تامی ــن م ‬ ‫نت ــن‬ ‫کش ــور در س ــال ‪ ۲۰۲۰‬بال غب ــر ‪ ۸.۲‬میلیو ‬ ‫غ ــات از روس ــیه وارد ک ــرد‪ .‬با حمله روس ــیه به‬ ‫اوکرای ــن قیمت غالت در مصر س ــر به اس ــمان‬ ‫گذاش ــته و مصرف کنندگان مص ــری را در تامین‬ ‫غ ــات موردنی ــاز خ ــود ب ــه مش ــکل انداخت ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬مص ــر تنها کش ــوری نیس ــت ک ــه چنین‬ ‫مش ــکالتی داشته باشد‪ .‬در سراس ــر خاورمیانه‬ ‫ک ــه بزرگ ترین واردکننده غ ــذا در میان مناطق‬ ‫یش ــود چال ــش ناامن ــی‬ ‫جه ــان محس ــوب م ‬ ‫غذایی در حال تش ــدید اس ــت‪ .‬به طورمتوسط‬ ‫بی ــش از ‪ ۵۰‬درص ــد غ ــذای مصرف ــی در‬ ‫یس ــت‪ .‬در برخ ــی کش ــورها‬ ‫خاورمیان ــه واردات ‬ ‫مثل امـــارات ‪ ۹۰‬درص ــد نیازه ــای غذایی مردم‬ ‫یش ــود‪ .‬ام ــار بان ــک‬ ‫ازطری ــق واردات تامی ــن م ‬ ‫جهان ــی نش ــان می ده ــد در س ــال ‪ ۲۰۲۰‬بالغ بر‬ ‫‪ ۲۰‬درص ــد مردم ــان جه ــان که امنی ــت غذایی‬ ‫نداش ــته اند دراین منطق ــه س ــا کن بوده ان ــد‪.‬‬ ‫یسـ ـت که تنه ــا شـ ـش درصد‬ ‫این درحال ‬ ‫جمعی ــت جه ــان در انج ــا زندگ ــی می کنن ــد‪.‬‬ ‫نی ــز بی ــش از ‪ ۵۵‬میلیون نف ــر از جمعی ــت‬ ‫‪ ۴۵۶‬میلیون نف ــری خاورمیان ــه ب ــا س ــوءتغذیه‬ ‫مواج ــه هس ــتند‪ .‬وضعی ــت س ــوءتغذیه مردم‬ ‫به وی ــژه در کش ــورهایی مث ــل س ــوریه و یم ــن‬ ‫وخی ــم اس ــت‪ .‬کوری ــن فلیش ــر مدی ــر برنام ــه‬ ‫غ ــذای جه ــان در منطقه خاورمیان ــه گفت؛ ما‬ ‫ً‬ ‫ش ــدیدا نگ ــران میلیون ها نفری هس ــتیم که در‬ ‫منطق ــه به دالیلی مثل جنگ و تغیی ــرات اب و‬ ‫هوای ــی و ش ــیوع کرونا به مش ــکل کمب ــود مواد‬ ‫غذای ــی دسـ ـت وپنجه ن ــرم می کنن ــد‪ .‬به گفت ــه‬ ‫وی؛ جن ــگ اوکرای ــن بر مش ــکالت این منطقه‬ ‫که وابســـتگی شـــدیدی به واردات مواد غذایی‬ ‫دارد اف ــزوده اس ــت و درنتیجـ ـه ان قیم ــت ارد‬ ‫گن ــدم و روغن گیاهی که دو م ــاده مهم غذایی‬ ‫در منطق ــه هس ــتند روبه افزای ــش گذاش ــته‪.‬‬ ‫قیمت روغ ــن خورا کی در یم ــن ‪ ۳۶‬درصد و در‬ ‫س ــوریه ‪ ۳۹‬درصد ط ــی ماه های اخی ــر افزایش‬ ‫یافته‪ .‬قیمت ارد گندم نی ــز در لبنان ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫و در لیبی ‪ ۱۵‬درصد رش ــد داش ــته اس ــت‪ .‬مدیر‬ ‫ی ــک ش ــرکت غذای ــی در خاورمیان ــه گف ــت؛‬ ‫کش ــورهای خاورمیانـ ـه ای ب ــا بحران غ ــذا روبرو‬ ‫هس ــتند ک ــه درنتیجـ ـه ان قیمت م ــواد غذایی‬ ‫یه ــای مردم ــی افزای ــش یافت ــه‪ .‬این‬ ‫و نارضایت ‬ ‫کشورها باید هرچ هس ــریع تر برای بهبود امنیت‬ ‫غذای ــی خ ــود کاری انجام دهن ــد‪ .‬به گفته وی؛‬ ‫باتوجه به رش ــد ب ــاالی جمعی ــت و محدودیت‬ ‫مناب ــع اب وخ ــا ک وابس ــتگی این منطق ــه ب ــه‬ ‫واردات م ــواد غذای ــی همچن ــان روبه افزای ــش‬ ‫ته ــای منطق ــه اقدامات ــی‬ ‫دارد مگر انک ــه دول ‬ ‫را ب ــرای تامی ــن امنی ــت غذای ــی م ــردم خ ــود و‬ ‫تضمی ــن تولید و عرض ــه پایدار م ــواد غذایی در‬ ‫داخ ــل انجام دهن ــد‪ .‬برای کش ــورهای منطقه‬ ‫شه ــای‬ ‫ب هط ــور فزاین ــده مه ــم ش ــده ک ــه رو ‬ ‫جدی ــد و م ــدرن کش ــت گیاه ــان را ی ــاد بگیرند‬ ‫ی م ــدرن را ب ــرای داش ــتن‬ ‫و ابت ــکارات و فن ــاور ‬ ‫یک کشـــاورزی پایدار و ارتقاء درامد کشـــاورزان‬ ‫و همچنی ــن افزای ــش امنی ــت غذای ــی خ ــود‬ ‫به اج ــرا بگذارن ــد‪ .‬اتخاذ چنین رویک ــردی البته‬ ‫یس ــت؛ منطقـ ـه ای‬ ‫ب ــرای خاورمیان ــه ضرور ‬ ‫نه ــای کش ــاورزی کمت ــر از یک چهارم‬ ‫ک ــه زمی ‬ ‫مس ــاحت ان را تش ــکیل می دهن ــد‪ .‬بیش ــتر‬ ‫زمین های این منطقه خش ــک و نیمه خش ــک‬ ‫هس ــتند‪ .‬به عالوه درحالی که کشاورزی منطقه‬ ‫ً‬ ‫عمدتا وابس ــته به اب باران اس ــت ب ــارش باران‬ ‫در منطق ــه بس ــیارکم اس ــت و ط ــی س ــال های‬ ‫اخی ــر می ــزان بارندگی ها کاهش ــی بیش ازپیش‬ ‫داشته است‪ .‬پژوهش ــگران پیش بینی کرده اند‬ ‫بـــا ت ــداوم گر مش ــدن ه ــوا منطق ــه خاورمیان ــه‬ ‫ط ــی س ــال های اینده خشـ ـک تر خواهد ش ــد‬ ‫یه ــا دراین منطق ــه کمت ــر و‬ ‫و می ــزان بارندگ ‬ ‫پیش بینی ناپذیرت ــر خواه ــد ش ــد‪ .‬ب هع ــاوه‬ ‫ح ــوادث اب و هوای ــی غیرع ــادی مث ــل س ــیل‬ ‫بیش ــتر خواه ــد ش ــد و دراث ــر تخری ــب خ ــا ک‬ ‫بخش زی ــادی از زمین های کش ــاورزی منطقه‬ ‫دیگ ــر برای کشـ ـت وکار مناس ــب نخواهند بود‪.‬‬ ‫محم ــد تازروت ــی؛ فعال زیسـ ـت محیطی گفت؛‬ ‫ش ــرایط ش ــدید خش ــکی اب وه ــوا کش ــاورزان‬ ‫کوچ ــک در منطق ــه را مجب ــور خواه ــد ک ــرد‬ ‫بیشترازگذش ــته ب ــه ابی ــاری‪ ،‬ک ــود ش ــیمیایی‬ ‫شه ــا ب ــرای برداش ــت محص ــول رو‬ ‫و افت ک ‬ ‫بیاورن ــد‪ .‬س ــهم کش ــاورزی از اقتص ــاد منطقه‪،‬‬ ‫از کش ــوری ب ــه کش ــور دیگ ــر متف ــاوت اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مث ــا کش ــاورزی در مرا کش س ــهم ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫از اقتص ــاد و س ــهم ‪ ۳۳‬درص ــدی از اش ــتغال‬ ‫دارد و این رق ــم ب ــرای مص ــر به ترتی ــب ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫و ‪ ۲۱‬درص ــد اس ــت‪ .‬به طورمتوس ــط س ــهم‬ ‫کش ــاورزی از کل اقتصاد منطقه ‪ ۱۳‬درصد است‬ ‫و یک چه ــارم مردم ــان خاورمیانه از کش ــاورزی‬ ‫ارتزاق می کنند‪ .‬امارها نش ــان می دهد در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬بیش از ‪ ۱۸.۴‬میلیارددالر مواد ش ــیمیایی‬ ‫در بخش کش ــاورزی خاورمیانه مصرف ش ــده و‬ ‫جس ــال اینده‬ ‫یش ــود این رقم در پن ‬ ‫پیش بینی م ‬ ‫رش ــد س ــاالنه ‪ ۲.۸‬درص ــدی داش ــته باش ــد و به‬ ‫‪ ۲۱‬میلی ــارددالر برس ــد‪ .‬مصرف مواد ش ــیمیایی‬ ‫در کشاورزی از کش ــوری به کشور دیگر متفاوت‬ ‫ً‬ ‫اس ــت؛ مث ــا مص ــر‪ ،‬مرا ک ــش‪ ،‬الجزای ــر و تونس‬ ‫در ش ــمال افریق ــا بزرگ تری ــن مصرف کنن ــده‬ ‫این مواد هس ــتند و در غ ــرب اس ــیا اردن‪ ،‬ایران‬ ‫و بحری ــن بی ــش از دیگ ــران م ــواد ش ــیمیایی‬ ‫ُ‬ ‫مصرف می کنند‪ .‬کش ــاورزی خرد س ــتون اصلی‬ ‫تولی ــد غ ــذا در خاورمیان ــه را تش ــکیل می دهد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫نه ــای کوچ ــک دارند‬ ‫کش ــاورزان خ ــرد ک ــه زمی ‬ ‫در براب ــر اث ــرات تغیی ــرات اب و هوای ــی‪ ،‬افت ها‪،‬‬ ‫یه ــا و مانن ــد ان بس ــیار اس ــیب پذیرند‪.‬‬ ‫بیمار ‬ ‫به ــره وری پایی ــن و کاه ــش فزاین ــده تولی ــد‬ ‫به دلی ــل اخت ــال در دسترس ــی ب ــه م ــواد اولیه‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫نن ــوع کشاورز ‬ ‫نی ــز از مش ــخصات ای ‬ ‫کارشناس ــان می گویند افت ها ا گر کنترل نشوند‬ ‫می توانن ــد ‪ ۴۰‬درص ــد محصول را ناب ــود کنند اما‬ ‫کس ــالی ا گر با‬ ‫بو هوای ــی مثل خش ‬ ‫تغیی ــرات ا ‬ ‫ابت ــکارات ما همراه نباش ــند این ام ــکان را دارند‬ ‫کس ــالی‬ ‫ک ــه ‪ ۱۰۰‬درصد تولید را نابود کنند‪ .‬خش ‬ ‫ته ــا و بیم ــاری محص ــوالت را در‬ ‫مش ــکل اف ‬ ‫منطقه تشدید کرده‪ .‬دروا کنش به این مشکل‪،‬‬ ‫صنعت تولید مواد ش ــیمیایی مثل افت کش ها‬ ‫در منطق ــه رش ــد و توس ــعه خوبی یافته اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــرکت های مه ــم تولیدکننده حش ــره کش ها و‬ ‫محص ــوالت بیوتکنول ــوژی از سراس ــر جهان به‬ ‫این منطق ــه امده ان ــد ت ــا نه تنه ــا از محص ــوالت‬ ‫تولیدی حفاظ ــت کنند بلکه میزان س ــامت و‬ ‫نه ــا را افزایش دهن ــد‪ .‬باتوجه به‬ ‫تولی ــد پایدار ا ‬ ‫کم اب ــی‪ ،‬کش ــاورزان منطق ــه بای ــد از حداق ــل‬ ‫س ــامانه های ابیاری و کشاورزی استفاده کنند‪.‬‬ ‫اس ــتفاده از ابی ــاری قط ــره ای رواج پیدا ک ــرده و‬ ‫به این وس ــیله ب ــا حداق ــل مص ــرف اب می توان‬ ‫خا ک را مرط ــوب نگه داش ــت‪ .‬به دلیل کم ابی‪،‬‬ ‫کش ــاورزان ب هس ــمت کش ــت محصوالت ــی روی‬ ‫اورده ان ــد ک ــه به اب کم نی ــاز دارن ــد‪ .‬ازبین بردن‬ ‫نش ــرایط مه ــم اس ــت و‬ ‫فه ــای ه ــرز درای ‬ ‫عل ‬ ‫شه ــا‬ ‫کش ــاورزان نبای ــد در اس ــتفاده از علف ک ‬ ‫مقاوم ــت ب هخ ــرج دهن ــد‪ .‬به وی ــژه ازبین بردن‬ ‫فه ــای هرز در م ــزار ع غالت و س ــیب زمینی‬ ‫عل ‬ ‫حائزاهمیت اس ــت‪ .‬البته بس ــیاری از کشاورزان‬ ‫خرد هپ ــا س ــرمایه الزم ب ــرای خری ــد این م ــواد را‬ ‫ندارن ــد‪ .‬البته به رغم وجود ش ــرکت های داخلی‬ ‫شه ــا بخ ــش مهم ــی از نیاز‬ ‫تولیدکنن ــده افت ک ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫منطقه ب ــه این م ــواد از خارج تامین م ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫باردیگــر قطــار سرنوشــت‪ ،‬در ایســتگاه ورزش متوقف شــد و برای وا گــن ورزش‬ ‫د وو میدانــی‪ ،‬قهرمانــی ارزنــده و انســانی مهربــان را بــرای رهســپاری بــه دنیــای‬ ‫ابدیــت ســوار کــرد‪ .‬امــروز بنــا دارم از ورزشــکاری ســخن بگویــم کــه به تبعیـت از‬ ‫مــوال و مقتــدای ورزشــکاران؛ حضــرت علــی؟ع؟‪ ،‬فاتــح دل هــا بــود‪ .‬وقتــی در‬ ‫یت ــوان‬ ‫‪ 1400‬س ــال پیش موالیم ــان گف ــت «اری ب ــه حس ــن خل ــق جه ــان م ‬ ‫گرفــت»؛ محمدحســین غفــوری زاده‪ ،‬ان را دراین زمــان عینیــت داد‪ .‬قهرمــان‬ ‫بــود‪ ،‬قهرمــان زیســت و قهرمــان مــرد؛ چرا کــه از لحظــه اعــام خبــر درگذشــت‬ ‫ای ــن رادم ــرد‪ ،‬موج ــی از غ ــم جامع ــه ورزش را در ماتم ــی جان س ــوز ف ــرو ب ــرد‬ ‫و در مراســـم تشـــییع پیکـــرش در اســـتادیوم امجدیـــه ســـابق و شـــیرودی‬ ‫ته ــران‪ ،‬هزاران نف ــر در غ ــم او ب ــه س ــوگ نشس ــتند‪ .‬به گفت ــه دکت ــر س ــجادی؛‬ ‫وزیـــر ورزش کـــه او را در ســـه کلمـــه تعریـــف کـــرد‪« ،‬دســـت گیر‪ ،‬دســـت گیر‪،‬‬ ‫دســـت گیر»‪ ،‬به راســـتی تـــا تـــوان داشـــت‪ ،‬در دســـت گیری از دوس ــتان‬ ‫هم ــت ک ــرد‪ .‬اوج محبوبی ــت غف ــوری زاده‪ ،‬در لحظ ــه وداع ب ــا او در پیس ــت‬ ‫د وو میدان ــی اس ــتادیوم دی ــده ش ــد ک ــه ب ــرای اخرین ب ــار پیک ــر بی جان ــش‬ ‫اخری ــن دور ورزش ــی را زد و پای ــان خ ــط د وو میدان ــی و جه ــان هس ــتی را ب ــر‬ ‫دوش شـــمار زیـــادی از ورزشـــکاران ا کثـــر رشـــته های ورزش و دوســـتداران‬ ‫بی ش ــمارش ک ــه از اصفه ــان و بس ــیاری از ش ــهرهای دیگ ــر ب ــرای وداع اخ ــر‬ ‫حضــور پیــدا کــرده بودنــد‪ ،‬طــی کــرد‪ .‬ایــن قهرمــان ارزنــده‪ ،‬ان قــدر محبــوب‬ ‫شه ــا به خص ــوص مربی ــان و ورزش ــکاران‬ ‫ب ــود ک ــه در تش ــییع او از س ــایر ورز ‬ ‫بس ــیاری از فوتب ــال حض ــور داش ــتند؛ تا جایی ک ــه علیرض ــا منصوری ــان؛ مرب ــی‬ ‫ارزن ــده فوتب ــال‪ ،‬در ی ــک جمل ــه کوت ــاه گف ــت‪« :‬محمدحس ــین غف ــوری زاده‬ ‫ا گ ــر در دومیدان ــی نم ــره ‪ 100‬داش ــت‪ ،‬در زندگ ــی نم ــره اش ‪ 1000‬ب ــود»‪ .‬ای ــن‬ ‫قهرمــان‪ ،‬افتخــارات زیــادی بــرای ورزش ایــران در صحنــه داخلــی و خارجــی‬ ‫یک ــه حت ــی در دوران دبیرس ــتان‪ ،‬چهار س ــال متوالی در‬ ‫کس ــب ک ــرد؛ تا جای ‬ ‫مس ــابقات قهرمان ــی اموزش ــگاه های کش ــور‪ ،‬به عن ــوان قهرم ــان قهرمان ــان‬ ‫مفتخــر شــد‪ .‬در المپیــک توکیــو در ســال ‪ 1964‬میــادی‪ ،‬از نــام ایــران دفــاع‬ ‫ک ــرد و در مس ــابقات برون م ــرزی ع ــراق‪ ،‬رومان ــی‪ ،‬تایلن ــد و ایتالی ــا حض ــوری‬ ‫موف ــق داش ــت‪ .‬از دیگ ــر افتخ ــارات او‪ ،‬عضوی ــت در هیئت مدی ــره انجم ــن‬ ‫پیشکســـوتان ورزش ایـــران اســـت کـــه هزاران هزار نفـــر از ســـایر رشـــته های‬ ‫ورزش ــی او را م ــردی نجی ــب‪ ،‬مهرب ــان و پ ــدری باوف ــا می دانن ــد‪ .‬ای ــن م ــرد‬ ‫زندگــی‪ ،‬در کنــار همســر قهرمانــش‪ ،‬یــک زندگــی موفــق و صمیمــی داشــته اند‬ ‫و فرزنــدان موفقــی را نیــز بــه کشــور تحویــل داده انــد؛ امــا صدحیــف کــه روزگار‬ ‫در ط ــی یــک دوره یک س ــاله بیم ــاری‪ ،‬ان ق ــدر او را ازار داد ک ــه کوچک تری ــن‬ ‫ان درده ــا‪ ،‬تحم ــل ده ها س ــری ش ــیمی درمانی ب ــود ک ــه جس ــم و اراده ق ــوی‬ ‫او‪ ،‬بمباران هـــای درداور شـــیمی درمانی را تحمـــل می کـــرد و پیوســـته‪ ،‬ورد‬ ‫زبانــش خدایــا شــکر و خدایــا راض ـی ام بــه رضــای تــو بــود کــه حتــی تــا لحظــه‬ ‫قبــل از مــرگ نیــز از زبــان او نمی افتــاد؛ و ایــن رســم روزگار اســت کــه ا گــر خــوب‬ ‫باش ــی‪ ،‬خوش قل ــب باش ــی‪ ،‬کین ــه ب ــه حری ــم دل ــت راه نداش ــته باش ــد‪ ،‬م ــردم‬ ‫قدرشناس ــت هس ــتند و از ش ــما قدردان ــی می ش ــود و پاسداش ــت انس ــانیت‬ ‫ش ــما را به هن ــگام ف ــوت و در تش ــییع جنازه نش ــان می دهن ــد‪ .‬به هر جه ــت‬ ‫خ ــط پای ــان زندگ ــی غف ــوری زاده‪ ،‬در محل ــی ب ــود ک ــه س ــال ها او ب ــا گا مه ــای‬ ‫اســـتوار‪ ،‬ســـاعت ها در ان می دویـــد و ده ها بـــار پیســـت دو ومیدانـــی را دور‬ ‫مـ ـی زد؛ ام ــا چ ــه حی ــف ک ــه در وداع اخری ــن‪ ،‬از ان گام ه ــای بلن ــد و اس ــتوار‬ ‫خبـــری نبـــود و جســـم بی جانـــش بـــر دوش دوســـتان‪ ،‬دور اخریـــن را زد و‬ ‫ب ــه خ ــط پای ــان ورزش و دو ومیدان ــی رس ــید‪ .‬در حقیق ــت غف ــوری زاده تنه ــا‬ ‫گم ــرد‬ ‫قهرم ــان دومیدان ــی نب ــود‪ ،‬او قهرم ــان زندگ ــی و فات ــح دل ه ــا ش ــد‪ .‬بزر ‬ ‫نــام اور‪ ،‬درود بی ح دو حصــر بــه روان پا کــت بــاد‪ .‬یــاد تــو و امثــال تــو همیشــه‬ ‫ج ــاودان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ بندی مدارس غیردولتی‬ ‫رتبه ِ‬ ‫رئیـــس ســـازمان مرا کـــز و مـــدارس غیردولتـــی و مشـــارکت های مردم ــی‬ ‫شو پـــرورش با اعالم اینکـــه مـــدارس غیردولتـــی رتبه بنـــدی خواهن ــد‬ ‫اموز ‬ ‫ش ــد‪ ،‬خب ــر داد؛ رش ــته های پرطرف ــدار مهارت ــی در این م ــدارس راه ان ــدازی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬به گــزارش پانــا؛ احمــد محمــودزاده تا کیــد کــرد؛ در جهــت شــعار‬ ‫شفاف ســازی دولــت ســیزدهم در حــوزه مــدارس غیردولتــی بایــد ب هصــورت‬ ‫شو پــرورش در این مــدارس‬ ‫شــفاف عمــل کنیــم‪ .‬وی ادامــه داد؛ فراینــد اموز ‬ ‫بای ــد ب ــه س ــمع و نظ ــر م ــردم برس ــد‪ .‬هزینه ه ــا و ش ــهریه هایی ک ــه انج ــام‬ ‫می شـــود بایـــد بـــه گـــوش مـــردم رســـیده شـــود لـــذا طبـــق این موض ــوع و‬ ‫در راس ــتای اجرایی ک ــردن س ــند تح ــول بنیادی ــن برخ ــی از ش ــاخص ها را در‬ ‫ی ــک س ــامانه بارگ ــذاری کردی ــم‪ .‬محم ــودزاده درب ــاره افزای ــش مهارت ام ــوزی‬ ‫بو کار‪ ،‬زندگ ــی و‬ ‫در مـــدارس غیردولتـــی گفـــت؛ مهارت هـــای پایـــه‪ ،‬کســـ ‬ ‫یو حرفـــه ای دانش امـــوزان بایـــد افزایـــش یابـــد‪ .‬بخشـــی از ایـــن کس ــب‬ ‫فن ‬ ‫مهــارت بایــد به صــورت تلفیقــی و بخشــی بایــد به صــورت انحصــاری باشــد‪.‬‬ ‫ارزی بیش از ‪ ۸۰‬درصد درامدهای نفتی‬ ‫وصول ِ‬ ‫ِ‬ ‫وزیــر نفــت بــا تبییــن مهم تریــن اقدام هــای وزارت نفــت در دولــت ســیزدهم‬ ‫و ب ــا مثب ــت ارزیابی ک ــردن ف ــروش نف ــت عن ــوان ک ــرد؛ بی ــش از ‪ ۸۰‬درص ــد از‬ ‫پ ــول نف ــت صادر ش ــده به ص ــورت ارزی و مابق ــی به ص ــورت تهات ــر ب ــا دارو و‬ ‫کاالی اساس ــی انج ــام م ــی ش ــود‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛ ج ــواد اوج ــی با بیان اینک ــه‬ ‫ُ‬ ‫‪26‬امیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی نفـــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـــش و پتروشـــیمی‪،‬‬ ‫از معتبرتریـــن نمایشـــگاه های نفـــت و گاز در جهـــان اســـت‪ ،‬گف ــت؛‬ ‫در این نمایشـــگاه بیـــش از ‪ 1200‬شـــرکت معتبـــر داخلـــی و خارجـــی حض ــور‬ ‫داش ــتند و ط ــی برگ ــزاری ای ــن نمایش ــگاه مقام ه ــای بلند پای ــه کش ــورمان‬ ‫همچـــون رئیس جمهـــوری‪ ،‬رئیـــس قـــوه مقننـــه و نماینـــدگان مجل ــس و‬ ‫بســـیاری از فعـــاالن عرصـــه بین المللـــی از دســـتاوردهای عرضه شـــده در‬ ‫نمایش ــگاه بازدی ــد کردن ــد‪.‬‬ ‫رفع مشکالت پخش و توزیع روغن خورا کى‬ ‫معــاون تجــارت و خدمــات وزارت صمــت از پایــان موفقیت امیــز ســه مرحلــه‬ ‫از توزی ــع ضربت ــی روغ ــن خورا ک ــى و اغ ــاز مرحل ــه چه ــارم خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ش ــاتا؛ علیرض ــا ش ــاه میرزایی ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت؛ از ابت ــدای اج ــرای‬ ‫ط ــرح مردمی س ــازی یارانه ه ــا‪ ،‬توزی ــع ضربت ــی روغ ــن خورا ک ــی ب ــا هم ــکاری‬ ‫شــرکت های پخــش در چهــار مرحلــه اغــاز شــد کــه ســه مرحلـ ه ان ب هصــورت‬ ‫موفقیت امیـــز به پایـــان رســـید و مرحلـــ ه چهـــارم ان در حال انجـــام اس ــت‪.‬‬ ‫در واق ــع م ــا از ش ــرایط ح ــاد کمب ــود روغ ــن خورا ک ــی در فروش ــگاه ها عب ــور‬ ‫کرده ایـــم‪ .‬وی افـــزود؛ بـــا اجـــرای این مراحـــل‪ ،‬مشـــکالت به وجود امـــده در‬ ‫یس ــازی‬ ‫توزیـــع روغـــن خورا کـــی کـــه در روزهـــای اول اجـــرای طـــرح مردم ‬ ‫یارانه ه ــا پی ــش ام ــده ب ــود ت ــا ‪ ۹۰‬درص ــد رف ــع ش ــد و ام ــروز می توانی ــم ادع ــا‬ ‫کنیـــم کـــه شـــرکت های پخـــش بـــه حداقـــل ‪ ۹۰‬درصـــد از خرده فروشـ ـی ها‬ ‫ب ــرای ف ــروش روغ ــن مراجع ــه کرده ان ــد و واحده ــای صنفـ ـی ای ک ــه خری ــد‬ ‫نکرده انـــد‪ ،‬خودشـــان نخواســـته اند‪.‬‬ ‫دریافت مجوز تاسیس بانک ا ف شور در مناطق ازاد‬ ‫دبی ــر ش ــورای عال ــی مناط ــق ازاد گف ــت؛ ب ــا مذا ک ــرات پی در پ ــی ب ــا بان ــک‬ ‫مرک ــزی مج ــوز تاس ــیس بان ــک اف ش ــور گرفت ــه ش ــد و س ــهامدار ای ــن بان ــک‬ ‫فش ــور‬ ‫فش ــور خارجی ه ــا هس ــتند و امس ــال مقدم ــات راه ان ــدازی بان ــک ا ‬ ‫ا ‬ ‫فش ــور‬ ‫در کش ــور مهی ــا می ش ــود‪ .‬همان طور ک ــه گفت ــم س ــهامداران بان ــک ا ‬ ‫خارجی هـــا هســـتند امـــا ایرانی هـــای خـــارج از ایـــران می تواننـــد ب ــدون‬ ‫نگرانـــی از مشـــکالتی در بانک هـــای زیر نظـــر بانـــک مرکـــزی کشـــورمان‬ ‫مواجه انـــد ارزهـــای خـــود را منتقـــل بـــه ایـــن بانک هـــای اف شـــور کنن ــد‬ ‫زی ــرا ای ــن بانک ه ــای مس ــتقل از بان ــک مرک ــزی هس ــتند‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛‬ ‫ســـعید محمـــد با بیان اینکـــه پارســـال تـــراز تجـــاری مناطـــق ازاد و وی ــژه‬ ‫اقتصــادی ‪ ١١‬میلیــارد دالر مثبــت بــود‪ ،‬افــزود؛ ارزش صــادرات از مناطــق ازاد‬ ‫ً‬ ‫و وی ــژه اقتص ــادی مجموع ــا ‪ ١۵‬میلی ــارد و ‪٧٠٠‬میلی ــون دالر ب ــوده؛ در مقاب ــل‬ ‫ارزش واردات از مناطـــق ازاد و ویـــژه اقتصـــادی حـــدود چهارمیلی ــارد و‬ ‫‪ ٧٠٠‬میلی ــون دالر ب ــوده ک ــه نش ــان می ده ــد ت ــراز تج ــاری مناط ــق ازاد و وی ــژه‬ ‫اقتص ــادی در س ــال ‪ ١۴٠٠‬بی ــش از ‪ ١١‬میلی ــارد دالر مثب ــت ب ــوده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود؛ در بخ ــش ص ــادرات‪ ،‬یک میلی ــارد و ‪ ٩۶‬میلی ــون دالر کاالی غیر نفت ــی‬ ‫از مناطـــق ازاد صـــادر شـــده کـــه این اعـــداد بـــدون احتســـاب کااله ــای‬ ‫ترانزیتی ســـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫چشم انداز‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2502‬‬ ‫ن زوج نابارور‬ ‫یک ایران و سه میلیو ‬ ‫رئیـس اداره جوانـی جمعیـت وزارت بهداشـت‪ ،‬گفـت؛‬ ‫درحال حاضـر هزین ههـای درمـان نابـاروری تحت پوشـش‬ ‫بیمـه قـرار گرفته انـد و بیمـه سلامت کامـل ایـن پوشـش‬ ‫را ایجـاد می کنـد‪ .‬صابـر جبـاری بابیان اینکـه ا کنـون‬ ‫هزین ههـای درمـان نابـاروری تحت پوشـش بیمـه قـرار‬ ‫گرفته انـد و بیمـه سلامت به طورکامـل ایـن پوشـش‬ ‫را ایجـاد می کنـد‪ ،‬گفـت؛ تسـهیل خدمـات زایمـان از‬ ‫مهم تریـن اقدامـات وزارت بهداشـت در حـوزه حمایـت‬ ‫از خانـواده و جوانـی جمعیـت اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫نحـال زایمـان طبیعـی هـم رایـگان اسـت‪ ،‬افـزود؛‬ ‫درعی ‬ ‫پیشـگیری و درمـان نابـاروری از موضوعـات موردتوجـه‬ ‫وزارت بهداشـت اسـت‪ .‬درحال حاضـر هزینه هـای درمـان‬ ‫ناباروری تحت پوشـش بیمه قرار گرفته اند و بیمه سلامت‬ ‫به طورکامـل ایـن پوشـش را ایجـاد می کنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بـه زودی بیمـه تامیـن اجتماعـی هزین ههـای درمـان‬ ‫نابـاروری را تحت پوشـش بیمـه قـرار می دهـد‪ .‬جبـاری‬ ‫بااشـاره به اینکه بیـش از سـه میلیون و ‪ ۲۰۰‬زوج نابـارور‬ ‫در کشـور حضـور دارنـد‪ ،‬گفـت؛ متاسـفانه امـار نابـاروری‬ ‫در کشـور زیـاد اسـت‪ .‬مـا بـرای پیشـگیری از نابـاروری بایـد‬ ‫ـران نوجـوان‬ ‫موضوعـات اموزشـی مختلفـی را بـه دخت ِ‬ ‫یهـای‬ ‫یسـت کـه بیمار ‬ ‫نطـور ضرور ‬ ‫یـاد بدهیـم و همی ‬ ‫مختل ِـف مرتبـط بـه ناباروری در سـنین پایین تر تشـخیص‬ ‫داده شـوند‪ .‬وزارت بهداشـت مرا کز درمان ناباروری سـطح‬ ‫دو را بـرای کل کشـور طراحـی می کنـد‪ .‬البتـه می توانیـم‬ ‫شهـای‬ ‫در مسـیر درمـان نابـاروری کنـار طـب مـدرن از رو ‬ ‫طـب ایرانـی بهـره ببریم‪ .‬جبـاری بابیان اینکه بخش عمده‬ ‫کسـانی که بـا مشـکل نابـاروری درگیـر هسـتند‪ ،‬بـرای درمان‬ ‫این موضـوع بـه اقدامـات گران قیمـت نیـاز ندارنـد‪ ،‬گفـت؛‬ ‫مرا کـز خصوصـی درمان ناباروری در کشـور با سـازمان های‬ ‫بیمه گـر قـرارداد ندارند‪ .‬دراین زمینه وزارت بهداشـت قصد‬ ‫دارد زمینـه عقـد قـرارداد میـان مرا کـز خصوصـی درمـان‬ ‫ناباروری و بیمه ها را فراهم کند‪ .‬باید توجه کرد ارزان سازی‬ ‫خدمـات درمـان نابـاروری بـرای حـل ایـن مشـکل یـک گام‬ ‫بسـیاربزرگ اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تابه امـروز خدمـات‬ ‫طب ایرانی برای درمان ناباروری دردسـترس مردم نبوده‪،‬‬ ‫گفـت؛ اینـک در سراسـر دنیـا به اثبـات رسـیده کـه طـب‬ ‫ایرانـی می توانـد میزان موفقیت درمان نابـاروری را افزایش‬ ‫دهـد‪ .‬چندی پیـش نیـز مدیـر مرکز درمـان نابـاروری میالد‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد گفتـه بـود؛ میـزان نابـاروران‬ ‫ایـران از میانگیـن جهانـی بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد بیشـتر اسـت‬ ‫نبـاره در بحـث سـبک زندگـی‪ ،‬نوع‬ ‫و عمـده مشـکالت درای ‬ ‫تغذیـه‪ ،‬ازدواج در سـن بـاال و وجـود االینده هـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر نیـره خـادم درجریـان بازدیـد معـاون امـور زنـان و‬ ‫خانـواده اسـتاندار خراسـان رضـوی و هیئت همـراه از مرکـز‬ ‫درمـان نابـاروری میلاد دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد؛ سـاالنه ‪ ۱۰‬هـزار مراجعه کننـده داریـم و تمـام‬ ‫خدمـات موردنیـاز در حـوزه درمـان نابـاروری دراین مرکـز‬ ‫گتـر جهـت‬ ‫یشـود و به دنبـال ایجـاد فضایـی بزر ‬ ‫انجـام م ‬ ‫ارائه خدمات بیشتر به این گروه از بیماران هستیم‪ ،‬ا کنون‬ ‫لسـاخت‬ ‫مرکـز ویـژه زنان در بیمارسـتان امام رضا (ع) درحا ‬ ‫بـوده کـه ‪ ۱۰۰۰‬متـر ان بـه حـوزه درمـان نابـاروری اختصـاص‬ ‫خواهـد یافـت‪ .‬وی بابیان اینکـه تمـام خدمـات سـطح ‪،1‬‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬دراین مرکـز درمانـی تخصصـی بـه مراجعه کننـدگان‬ ‫یشـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد؛ درنظـر داریـم تـا دفاتـری‬ ‫ارائـه م ‬ ‫را در مرا کـز اسـتان های خراسـان شـمالی و خراسـان‬ ‫جنوبـی دایـر کنیـم؛ زیـرا از ایـن اسـتان ها مراجعه کننـده‬ ‫لشـدن دفتـری در اسـتان های مذکـور‬ ‫زیـادی داریـم و فعا ‬ ‫می توانـد سـطح کمـی و کیفـی خدمـات را افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫مدیـر مرکـز درمـان نابـاروری میلاد دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مجـوار بیمارانـی‬ ‫مشـهد اضافـه کـرد؛ ب هجـز اسـتان های ه ‬ ‫از سـایر اسـتان ها نیـز بـه مـا مراجعـه می کننـد و درکنـاران‬ ‫بیماران غیرایرانی هم از کشـورهای قطر‪ ،‬عراق‪ ،‬عربسـتان‪،‬‬ ‫ترکمنستان و دیگر کشورها جهت درمان مشکل ناباروری‬ ‫خود به مرکز درمان ناباروری میالد دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مشـهد مراجعـه کرده انـد و ایـن مرکـز درمانـی تخصصـی در‬ ‫حـوزه گردشـگری سلامت حضـور پررنـگ و موفقـی داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه اجـرای درسـت سیاسـت های‬ ‫ابالغـی جمعیتـی موردتا کیـد مقـام معظـم رهبری همـواره‬ ‫موردنظـر بـوده‪ ،‬تصریـح کـرد؛ درهمین خصـوص بسـته‬ ‫یسـت‬ ‫حمایتـی ‪ ۸۵‬درصـدی فعـال شـده بـود کـه مدت ‬ ‫متوقـف شـده و قراراسـت بسـته حمایتـی ‪ ۹۰‬درصـدی‬ ‫بیم ههـا جایگزیـن ان شـود کـه قراردادهـای ان منعقـد‬ ‫ً‬ ‫شـده و اجـرای ان احتمـاال از ابتـدای ‪ ۱۴۰۱‬باشـد‪ .‬مدیـر‬ ‫مرکز درمان ناباروری میالد دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد‬ ‫ادامـه داد؛ میـزان نابـاروران ایـران از میانگیـن جهانـی بیـن‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬درصـد بیشـتر بـوده کـه دالیـل ان بررسـی شـده و‬ ‫لشـده خوشـبختانه مشـکالت عفونتـی‬ ‫در نتایـج حاص ‬ ‫کمتردید هشـده و عمده مشـکالت در بحث سـبک زندگی‪،‬‬ ‫نـوع تغذیـه‪ ،‬ازدواج در سـن بـاال‪ ،‬تخمـدان تنبـل و وجـود‬ ‫االیند ههـا بـوده‪ .‬وی افـزود؛ به تازگـی وبینـار پویـش درمـان‬ ‫نابـاروری ویـژه عمـوم مـردم توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مشـهد برگـزار شـد و در نشسـت ها و جلسـات خبـری در‬ ‫حضور رسـانه ها تا کید داشـتیم که بهترین سنین باروری‪،‬‬ ‫یسـت و معتقدیـم هرچقـدر سـن باالتر‬ ‫سـن ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۲۵‬سالگ ‬ ‫بـرود به همان نسـبت زمـان از دسـت رفته‪ ،‬قـدرت بـاروری‬ ‫و ذخیـره تخمدانـی ضعیـف خواهـد شـد‪ .‬وی درپایـان‪،‬‬ ‫با اشـاره به اینکه عمـده مشـکالت نابـاروری به واسـطه‬ ‫ازدواج دیرهنـگام به وجـود امـده اسـت‪ ،‬بیـان کـرد؛‬ ‫معتقدیـم بایـد تمـام مجموع ههـا در راه توقـف این سـیکل‬ ‫معیـوب و اسـیب زا کمـک کننـد؛ موضوعـی که رفـع ان تنها‬ ‫به عهـده متولیـان حـوزه سلامت نیسـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫لوترک‬ ‫هانری تولوز لوترک وانمود می کند که عاشق‬ ‫میریام نیست! حامد شیخی‪ ،‬رویا شیخی‪،‬‬ ‫ساغر بهنام‪ ،‬علی اسدیان‪ ،‬شهپر مشفقی‪،‬‬ ‫سارا محبی و تداعی سعیدی فر؛ بازیگران‬ ‫ کارگردانی حامد شیخی‬ ‫این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫هستند که برپایه متن مشترک او و خسرو‬ ‫بامداد به روی صحنه رفته و تا ‪ 11‬خردادماه‬ ‫ساعت ‪ 19‬در تماشاخانه « سیمر غ»‬ ‫( بنیاد بیدل دهلوی)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فاطمهمجدنیا‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫«عقده حقارت» و راهبردی برای عبور از ان‬ ‫من حقیر شدم؛ اما ‪ ...‬توانمندم‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه بــا تــرس‪ ،‬توهــم‪ ،‬تحقیــر و شــرارت شــکل گرفتــه‪ .‬درواقــع شــاید‬ ‫کمترکســی را بتــوان بــر روی کــره زمیــن یافــت کــه در زندگ ـی اش تجربــه تــرس‪ ،‬تحقیــر یــا حقــارت‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬براین مبنــا شــاید بسیاردشــوار باشــد کــه بتــوان این موضــوع را عنــوان کــرد‬ ‫کــه مســئله حفــظ عزت نفــس در انســان ها یکــی از دشــوارترین کارهــای دنیاســت‪ .‬درواقــع‬ ‫یکــه در زندگــی‬ ‫تحقیقــات نشــان می دهــد کــه بســیاری از افراد ‬ ‫خ ــود ب ــه انس ــان های ب ــزرگ و خالق ــی مب ــدل ش ــده اند‪ ،‬دوران ــی‬ ‫از زندگــی خــود را بــا یــک تجربــه تلــخ از حقــارت روبــرو شــده اند‪.‬‬ ‫دراینجــا الزم اســت زندگــی فــردی را بازگوییــم کــه به عنــوان یکــی‬ ‫از موسس ــین بزرگ تری ــن موسسـ ـه های زب ــان ای ــران ش ــناخته‬ ‫یک ــه می گوی ــد در نوجوان ــی در مدرس ــه به دلی ــل‬ ‫یش ــود‪ .‬فرد ‬ ‫م ‬ ‫ضع ــف در درس زب ــان توس ــط مدی ــر مدرس ــه تحقی ــر ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬او برای انک ــه بتوان ــد ای ــن تحقی ــر را جب ــران کن ــد ت ــاش‬ ‫زی ــادی می کن ــد و تصمی ــم می گی ــرد در رش ــته زب ــان انگلیس ــی‬ ‫ادام ــه تحصی ــل بده ــد و وقت ــی لیس ــانس زب ــان انگلیس ــی خ ــود‬ ‫را اخ ــذ می کن ــد ب ــه هم ــان مدرس ـه ای م ـی رود ک ــه زمان ــی در ان‬ ‫تحصی ــل و در انج ــا حق ــارت را تجرب ــه ک ــرده اس ــت‪ .‬وقت ــی مدی ــر‬ ‫یش ــود‪ ،‬دچ ــار‬ ‫مدرس ــه ب ــا او به عن ــوان ی ــک معل ــم مواج ــه م ‬ ‫نه ــا بزرگ تری ــن‬ ‫یش ــود‪ .‬رویاروی ــی ا ‬ ‫تعج ــب و س ــردرگمی م ‬ ‫کن ــش موفقی ــت ف ــرد و وجه ــی از عب ــور از ان شکس ــت و ان‬ ‫یک ــه خ ــودش می گوی ــد وقت ــی او را دی ــدم‬ ‫تحقی ــر ب ــوده به طور ‬ ‫ب ــرای خ ــودم ه ــم باورکردن ــی نب ــود روزی بتوان ــم در کن ــار ای ــن‬ ‫مدی ــر ق ــرار گی ــرم و ب ــه او نش ــان ده ــم چگون ــه ی ــک حق ــارت‬ ‫یش ــود؛‬ ‫گاهی اوق ــات باع ــث پی ــروزی و موفقی ــت ی ــک انس ــان م ‬ ‫بنابرای ــن الزم اس ــت در اف ــراد ب ــه این موض ــوع تا کی ــد کنی ــم ک ــه‬ ‫گاهی اوق ــات دردنا ک تری ــن تجربی ــات زندگ ــی می توان ــد ب ــه‬ ‫یک ــی از پای هه ــای حرک ــت و تح ــرک در انس ــان مب ــدل ش ــود‪.‬‬ ‫برعک ــس ان نی ــز امکان پذی ــر اس ــت یعن ــی اف ــرادی را داری ــم ک ــه‬ ‫ً‬ ‫براث ــر ی ــک حق ــارت ب ــه ی ــاس و س ــرخوردگی و بعض ــا افس ــردگی‬ ‫قه ــای این چنین ــی روی اورده ان ــد‪.‬‬ ‫ی ــا خودکش ــی و مصدا ‬ ‫چ ــا ک پاالنی ــک درخص ــوص این موض ــوع اش ــاره زیبای ــی‬ ‫دارد‪ .‬او می گوی ــد‪« :‬ش ــکنجه‪ ،‬ش ــکنجه اس ــت و تحقی ــر تنه ــا‬ ‫زمان ــی تحقی ــر اس ــت ک ــه ش ــما رنج کش ــیدن را انتخ ــاب کنی ــد»؛‬ ‫بنابرای ــن ا گ ــر انس ــانی بتوان ــد به این نتیج ــه در خ ــود برس ــد‬ ‫ته ــای خ ــود را‬ ‫به ــای متف ــاوت می توان ــد حقار ‬ ‫ک ــه ب ــا انتخا ‬ ‫نص ــورت ش ــاید او راه ــی ب هس ــوی‬ ‫بازس ــازی ی ــا ترمی ــم کن ــد‪ ،‬درا ‬ ‫پی ــروزی و موفقی ــت پی ــدا کن ــد؛ ام ــا بای ــد درنظ ــر داش ــته باش ــیم‬ ‫ک ــه تحقی ــر گاهی اوق ــات چن ــان عم ــق وج ــود و روان انس ــان را‬ ‫گه ــا ی ــا‬ ‫یخ ــورد ک ــه ممک ــن اس ــت باع ــث ش ــکل گیری جن ‬ ‫م ‬ ‫نابــودی یــک امپراتــوری شــود‪ .‬درطول تاریــخ بارهــا دیــده شــده‬ ‫یه ــا ی ــا پادش ــاهانی ک ــه ب ــا حق ــارت روب ــرو ش ــده اند‪،‬‬ ‫ک ــه امپراتور ‬ ‫هرگ ــز نتوانس ــته اند ب ــه دوران اقت ــدار خ ــود بازگردن ــد؛ ام ــا ا گ ــر‬ ‫انس ــانی بتوان ــد تحقی ــر را در خ ــود شناس ــایی و ب ــا رش ــد و بل ــوغ‬ ‫نص ــورت نتای ــج‬ ‫و خ ــودکاوی در مس ــیر تعال ــی حرک ــت کن ــد درا ‬ ‫متف ــاوت اس ــت‪ .‬ی ــک متفک ــر براین باوراسـ ـت که در جامع ــه م ــا‬ ‫مــردم از غفلــت ناشــی از انتقــاد و تحقیــر خیلــی قبل ازانکــه ‪HIV‬‬ ‫نه ــا را بکش ــد‪ ،‬می میرن ــد؛ بنابرای ــن‬ ‫ی ــا بیم ــاری ای ــدز واقع ــی ا ‬ ‫بای ــد این موض ــوع را ج ــدی بگیری ــم؛ و درراس ــتای تح ــرک و‬ ‫ته ــای اساس ــی را‬ ‫پویای ــی و بازس ــازی روان انس ــان ها حرک ‬ ‫انج ــام دهی ــم‪ .‬ش ــاید تجرب ــه تح ــول و پویای ــی در ف ــرد بت ــوان در‬ ‫مه ــای س ــینمایی مش ــهور جس ــتجو ک ــرد‪ .‬در فیل ــم‬ ‫برخ ــی از فیل ‬ ‫یش ــویم ک ــه در‬ ‫«مدف ــون» داس ــتان فیل ــم ف ــردی مواج ــه م ‬ ‫جنــگ عــراق در درون یــک جعبــه چوبــی اســیر شــده و مجبــور‬ ‫اس ــت در درون ان فض ــای تاری ــک و تن ــگ راه ــی ب ــرای بی ــرون‬ ‫یکــه شــما بــه ایــن فیلــم نــگاه می کنیــد دچــار‬ ‫یافتــن بیابــد‪ .‬وقت ‬ ‫یش ــوید و نش ــان می دهی ــد ک ــه گاهی اوق ــات‬ ‫تنگ ــی نف ــس م ‬ ‫چق ــدر زندگ ــی در ش ــرایط س ــخت می توان ــد طاقت فرس ــا باش ــد‪.‬‬ ‫داس ــتان «مدف ــون» رای ــان رینول ــدز را نش ــان می ده ــد‪ .‬او ی ــک‬ ‫تریبون‬ ‫مصطفی رحماندوست‪:‬‬ ‫از ابتدا کتاب را برای قشری خاص می دانستیم‬ ‫سوده اسماعیلی قیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫مصطفـــی رحماندوســـت؛ شـــاعر و نویســـنده ادبیـــات کودک ونوج ــوان‬ ‫بع ــد از نمای ــش «ش ــهادت پیوت ــر اوه ــه» به کارگردان ــی رض ــا عرب ــی در ت ــاالر‬ ‫حاف ــظ ته ــران‪ ،‬بابیان اینک ــه درزمین ــه تئات ــر تخصص ــی ن ــدارد و در خان ــه‬ ‫تئات ــر مس ــتاجری بی ــش نیس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬م ــن از ای ــن تئات ــر ل ــذت ب ــردم و‬ ‫واقعیـــت این اســـت که اجـــرای این گونـــه تئاترهـــا بسیارســـخت و دش ــوار‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و کام ــا مش ــهود ب ــود ب ــرای ای ــن تئات ــر بس ــیار هنرمندان ــه‪ ،‬زحم ــت‬ ‫زیـــادی کشـــیده شـــده اســـت»‪ .‬رحماندوســـت بااشـــاره به اینکه مطالع ــه‬ ‫و تاثی ــر مطالع ــه ب ــر روی زندگ ــی انس ــان ها غیرقابل ان ــکار اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«ان قـــدر وضـــع مطالعـــه در جامعـــه خـــراب اســـت کـــه بایـــد خوشـــحال‬ ‫باش ــیم م ــردم زیرنوی ــس فیلم ه ــا را می خوانن ــد ی ــا حت ــی کتاب ه ــای زرد را‪.‬‬ ‫این شــرایط مطالعــه بــرای امــروز و دیــروز نیســت؛ مــا از اول‪ ،‬کتــاب را بــرای‬ ‫ی ــک قش ــر خ ــاص می دانس ــتیم»‪ .‬وی بابیان اینک ــه هن ـ ِـر «کتاب خوان ــدن»‬ ‫هن ــوز عموم ــی نش ــده و مح ــدود ب ــه اف ــراد و در گروه های ــی خ ــاص اس ــت‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬بای ــد س ــطح مطالع ــه در کش ــور ان ق ــدر ب ــاال بیای ــد ت ــا ش ــاهد‬ ‫اتفاق هـــای اساســـی و خـــوب باشـــیم»‪ .‬وی بااذعان به اینکـــه «تنهای ــی»‬ ‫مـــا را به ســـمت کتـــاب ســـوق می دهـــد‪ ،‬گفـــت‪« :‬شـــاید تنهایـــی پ ــس‬ ‫از کرون ــا ب ــرای م ــا مفی ــد باش ــد؛ ام ــا به نظ ــرم ریش ــه پایین ب ــودن س ــرانه‬ ‫ـاس نیـــاز بـــه تفکـــر ندارن ــد»‪.‬‬ ‫مطالعـــه کشـــور این اســـت که مـــردم احســ ِ‬ ‫نمایـــش «شـــهادت پیوتـــر اوهـــه» اثـــری از اســـاو میرمـــرژوک؛ ترجم ــه‬ ‫دکتـــر محمدرضـــا خا کی ســـت کـــه بـــا حضـــور ســـیروس همتـــی‪ ،‬ش ــهرام‬ ‫مس ــعودی‪ ،‬ش ــقایق فتح ــی‪ ،‬مجتب ــی گوهرخ ــای‪ ،‬م ــژده (لی ــا) ارجمن ــد‬ ‫پیونـــد‪ ،‬احمـــد خیرابـــادی‪ ،‬حمیدرضـــا زغـــم‪ ،‬حمیدرضـــا حســـینعلی‪،‬‬ ‫اس ــاره هداون ــد‪ ،‬س ــتاره خوش طین ــت‪ ،‬امیرمه ــدی میرزای ــی‪ ،‬ارتی ــن عرب ــی‬ ‫و محم ــد ش ــهریاری بـ ـه روی صحن ــه رفت ــه اس ــت‪ .‬در خالصه داس ــتان ان‬ ‫امــده‪« :‬اوهــه زندگــی ارامــی دارد‪ .‬او برگــه اخطــاری ازطــرف دولــت دریافــت‬ ‫می کنـــد مبنی براینکـــه ببـــری در وان حمـــام منزلـــش زندگـــی می کن ــد‪.‬‬ ‫مام ــور مالی ــات‪ ،‬دانش ــمند‪ ،‬پیرم ــرد ش ــکارچی‪ ،‬منش ــی وزارت خارج ــه و‬ ‫مدی ــر س ــیرک ب ــه خان ــه او می این ــد‪ .‬اوه ــه زندگ ــی ارام خ ــود را از دس ــت‬ ‫می ده ــد!» ای ــن نمای ــش‪ ،‬ه ــرروز س ــاعت ‪ ۲۰‬به م ــدت ‪ ۲۶‬ش ــب در «ت ــاالر‬ ‫حاف ــظ» اج ــرا می ش ــود‪.‬‬ ‫یشــوند ب هســادگی نمی تواننــد بــه شــرایط عــادی و نرمــال‬ ‫انســان هایی کــه بــا حقــارت روبــرو م ‬ ‫خــود بازگردنــد به ویژه انکــه ایــن حقــارت در دوران کودکــی بــر او تحمیــل شــده باشــد کار‬ ‫بسیاردشــوار اســت‪ .‬درهرحــال بایــد بپذیریــم کــه ایــن تجربــه دردنــا ک می توانــد تــا عمــق وجــود‬ ‫یشــوند در‬ ‫یکــه تحقیــر م ‬ ‫یــک فــرد را بــا تباهــی مواجــه ســازد‪ .‬حتــی تجربــه نشــان داده افراد ‬ ‫ً‬ ‫یشــود کــه مقولــه‬ ‫زندگــی بــه خودکشــی و بعضــا قتــل نیــز روی می اورنــد و همین موضــوع باعــث م ‬ ‫حقــارت همــواره موردتوجــه روانشناســان و جامعه شناســان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه درواق ــع پـ ـس ازان ک ــه مجموع ــه ام ــا ه ــدف این اسـ ـت که ف ــردی گن ــاه می کن ــد ق ــدرت و ت ــوان‬ ‫پیمان ــکار امریکای ‬ ‫یشــود بازگش ــت ب هس ــوی خ ــدا را داش ــته باش ــد‪ .‬دراینج ــا مفه ــوم اراده‬ ‫گروهــش توســط برخــی از نظامیــان در عــراق دســتگیر م ‬ ‫یش ــود‪ .‬درواق ــع این فض ــا فــرد بســیار نقــش پررنگــی دارد‪ .‬درواقــع یــک درگیــری و چالــش‬ ‫در فض ــای چوب ــی مدف ــون م ‬ ‫هرگون ــه حرک ــت و تح ــرک فیزیکـــی را از او می گی ــرد‪ .‬داس ــتان دیالکتیک ــی قطب ــی بی ــن «اراده معط ــوف ب ــه تغیی ــر» ی ــا «اراده‬ ‫فیل ــم به خوب ــی نش ــان می ده ــد انس ــان چگون ــه ممک ــن اس ــت معطــوف بــه تــرس و تعصــب» وجــود دارد‪ .‬حــال ا گــر مــا براســاس‬ ‫ب هس ــادگی زنده زن ــده مدف ــون ش ــود و بمی ــرد؛ ام ــا بای ــد هم ــواره عقای ــد ی ــا وابس ــتگی ها ب ــه برخ ــی از «تعصب ــات پوش ــالی»‬ ‫ً‬ ‫ته ــای‬ ‫راهــی بــرای امیــد ب هســوی تغییــر را پیــدا کنــد‪ .‬او در خــود حقیــر حرک ــت کنی ــم طبیعت ــا هم ــواره ممک ــن اس ــت ب ــا حقار ‬ ‫یب ــر‬ ‫یش ــود؛ مک ــرر مواج ــه ش ــویم؛ ام ــا ا گ ــر انس ــان بتوان ــد «اراده مبتن ‬ ‫یش ــود و هم ــه توانمن ــدی اش ب ــا س ــوال مواج ــه م ‬ ‫م ‬ ‫نص ــورت ش ــاهد تغیی ــرات‬ ‫ام ــا درم ــورد ریشـ ـه های تحقیـــر ا گ ــر بخواهی ــم صحب ــت تغیی ــر» را در خ ــود تقوی ــت نمای ــد درا ‬ ‫یت ــوان‬ ‫یت ــوان دالی ــل زی ــادی بـــرای ان مط ــرح ک ــرد‪ .‬یک ــی از خواهی ــم ب ــود‪ .‬ازطرف ــی ب ــا ن ــگاه دین ــی و اعتق ــادی م ‬ ‫کنی ــم م ‬ ‫مهم تری ــن دالی ــل ش ــکل گیری تحقی ــر ش ــاید در کم تجربگ ــی گف ــت ک ــه ایم ــان عمی ــق در ف ــرد می توان ــد این موض ــوع را ب ــرای‬ ‫ً‬ ‫نب ــودن مه ــارت م ــا در ی ــک زمین ــه خ ــاص باش ــد‪ .‬مث ــا او بازس ــازی نمای ــد یعن ــی او پی ــش خ ــود می گوی ــد ک ــه ا گ ــر م ــن‬ ‫ی ــا پایی ‬ ‫ً‬ ‫ا گ ــر ی ــک معلم ــی در بخش ــی از تدری ــس خ ــود دچ ــار ضع ــف دچــار اشــتباه شــدم حتمــا از ایــن احســاس گنــاه درس خواهــم‬ ‫ً‬ ‫ش ــود‪ ،‬طبیعت ــا این موض ــوع می توان ــد باع ــث پیدای ــی تحقی ــر گرف ــت و در این ــده ان را جب ــران خواه ــم ک ــرد؛ بنابرای ــن پدی ــده‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫در دانش ام ــوزان او گ ــردد‪ .‬دراینج ــا الزم اسـ ـت که معل ــم ب ــا جب ــران ک ــردن و امی ــد ب ــه این ــده داش ــتن دو مقوله ا ‬ ‫نه ــا راه ــی ب ــرای‬ ‫نهــا حرکــت نمایــد‪ .‬اف ــراد را از تحقی ــر نج ــات می ده ــد و ب ــرای ا ‬ ‫شناســایی نقــاط ضعــف درراســتای ترمیــم ا ‬ ‫گاهــی نیــز وجــود جنب ههــای غیرعقالنــی در وجــود مــا می توانــد بهترش ــدن را ایج ــاد می کن ــد‪ .‬الف ــرد ادل ــر روانش ــناس مع ــروف‬ ‫ً‬ ‫بــر روی عقایــد و رفتــار مــا تاثیــر بگــذارد‪ .‬مثــا ا گــر مــا تحت تاثیــر براین باوراسـ ـت که «ش ــالوده همـ ـ ه ناس ــازگاری ها در انس ــان ها‬ ‫ی ــک تعص ــب عمی ــق ق ــرار داری ــم ای ــن تعص ــب می توان ــد ریش ــه در عالق هه ــای اجتماع ــی و رش ــدنیافته دارد»‪ .‬او س ــه‬ ‫ش ــاخص را دراین خص ــوص درنظ ــر‬ ‫ب هش ــکلی در عقایدم ــان نف ــوذ‬ ‫می گی ــرد و معتق ــد اس ــت ک ــه ای ــن‬ ‫ک ــرده و مان ــع تفک ــر عقالن ــی ش ــود‪.‬‬ ‫یت ــوان ب ــا س ــه‬ ‫رش ــدنیافتگی را م ‬ ‫در بس ــیاری ازمواقع تحقیرهـــا‬ ‫ش ــاخص بررس ــی ک ــرد‪:‬‬ ‫یه ــای‬ ‫ناش ــی از تصمیم گیر ‬ ‫‪ .۱‬این افــراد اهــداف بلندپروازانـه ای‬ ‫غیرعقالن ــی انس ــان ها برمی خی ــزد‪.‬‬ ‫را بــرای خــود تعییــن می کننــد‪.‬‬ ‫گاهی اوق ــات نی ــز برخ ــی براس ــاس‬ ‫‪ .۲‬در دنی ــای خصوص ــی خودش ــان‬ ‫جن ــون خوی ــش تصمیم ــی را‬ ‫ً‬ ‫زندگ ــی می کنن ــد‪.‬‬ ‫می گیرن ــد‪ .‬مث ــا اینک ــه در رواب ــط‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬س ــبک زندگ ــی خش ــک و جزم ــی‬ ‫یش ــود ف ــرد در‬ ‫بعض ــا دی ــده م ‬ ‫دارن ــد‪.‬‬ ‫موقعیت ــی ق ــرار می گی ــرد همســـر‬ ‫درواق ــع اف ــراد به دلی ــل ش ــرایط‬ ‫ی ــا پارتن ــر خ ــود را م ــورد ازارواذی ــت‬ ‫اگر ما براساس عقاید یا‬ ‫س ــختی ک ــه ب ــرای خ ــود تعری ــف‬ ‫نش ــرایطی‬ ‫ق ــرار می ده ــد‪ .‬درچنی ‬ ‫می کنن ــد گاه ــی نمی توانن ــد ب ــا‬ ‫ممک ــن اس ــت تحقی ــر واردش ــده‬ ‫وابستگی ها به برخی از‬ ‫انعطاف پذی ــری روب ــرو ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه ف ــرد مقاب ــل او را از ای ــن رابط ــه‬ ‫«تعصبات پوشالی» حرکت‬ ‫حق ــارت زمان ــی در م ــا رش ــد می کن ــد‬ ‫ب ــرای همیش ــه دور س ــازد و دیگـــر‬ ‫ً‬ ‫ک ــه خ ــود ب ــه ان پروب ــال دهی ــم‪.‬‬ ‫نتوان ــد رابط ــه عاطف ــی بی ــن ان ه ــا‬ ‫کنیم طبیعتا همواره ممکن‬ ‫ا گ ــر بتوانی ــم ب ــا انعطاف پذی ــری ب ــا‬ ‫را احی ــاء ک ــرد؛ بنابرای ــن بس ــیارمهم‬ ‫است با حقارت های مکرر‬ ‫ان روب ــرو ش ــویم و نوع ــی گفتگ ــوی‬ ‫اس ــت ک ــه بینی ــم س ــازه های‬ ‫درون ــی خ ــود ب ــا خ ــود را تربی ــت‬ ‫عقالن ــی ی ــا س ــازه های جنون امیـــز‬ ‫مواجه شویم؛ اما اگر انسان‬ ‫یت ــوان‬ ‫نص ــورت م ‬ ‫نمایی ــم‪ ،‬درا ‬ ‫در وج ــود م ــا عام ــل ب ــروز و ظه ــور‬ ‫بتواند «اراده مبتنی بر تغییر»‬ ‫امی ــدوار ب ــود ک ــه ش ــاید راه ــی‬ ‫ای ــن حق ــارت اس ــت ی ــا خی ــر‪.‬‬ ‫ب ــرای بهترش ــدن و س ــامت روان‬ ‫درواق ــع ا گ ــر ف ــردی وضعی ــت‬ ‫را در خود تقویت کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یک ــه‬ ‫بیابی ــم‪ .‬درهرح ــال افراد ‬ ‫یت ــوان‬ ‫بیمارگون ــه دارد طبیعت ــا نم ‬ ‫تغییرات‬ ‫شاهد‬ ‫ صورت‬ ‫ن‬ ‫درا‬ ‫س ــامت روان ندارن ــد ی ــا به نوع ــی‬ ‫او را م ــورد س ــرزنش ق ــرار داد؛ امـــا‬ ‫دچ ــار بی مه ــری در دوران کودک ــی‬ ‫خ ــارج از جنب هه ــای بیمارگون ــه‬ ‫خواهیم بود‬ ‫ً‬ ‫خ ــود ق ــرار گرفته ان ــد ای ــن ام ــکان‬ ‫مه ــای م ــا ممک ــن‬ ‫بعض ــا در تصمی ‬ ‫وج ــود دارد ک ــه بیش ــتر تحت تاثی ــر‬ ‫اس ــت احس ــاس های ناب ــارور در ان‬ ‫یه ــای ناب ــارور رونده ــای تخریب ــی حق ــارت ق ــرار گیرن ــد‪ .‬ه ــر انس ــانی ممک ــن‬ ‫نش ــرایط ای ــن تصمیم گیر ‬ ‫دخال ــت کن ــد؛ درای ‬ ‫می توان ــد اث ــری نامناس ــب را ب ــر خ ــود و دیگ ــران بگ ــذارد؛ ام ــا اس ــت ب ــا حق ــارت ی ــا عق ــده خودکم بین ــی روب ــرو ش ــود‪ .‬مه ــم‬ ‫درهرحــال بایــد بپذیریــم کــه انســان هرگــز موجــودی صددرصــد این اسـ ـت که م ــا چگون ــه بتوانی ــم ان را مدیری ــت و در براب ــر ان‬ ‫عقالنــی نیســت و هــر انســانی بــا خطــا و ازمــون ممکــن اســت در ایس ــتادگی کنی ــم‪ .‬چه بس ــا بس ــیاری از انس ــان های موف ــق‬ ‫قتــر حتــی در دیــن نیــز کس ــانی بودن ــد ک ــه در دوره ای از زندگ ــی خ ــود عق ــده حق ــارت را‬ ‫زندگــی مواجــه شــود‪ .‬در یــک نــگاه عمی ‬ ‫براین موض ــوع تا کی ــد ش ــده اس ــت ک ــه گاهی اوق ــات انس ــان ها تجرب ــه کرده ان ــد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫یش ــوند‬ ‫در دوران ــی از زندگ ــی خ ــود ب ــا مفه ــوم گن ــاه مواج ــه م ‬ ‫خط‪ ،‬سطح‪ ،‬احساس‪/‬‬ ‫مرا از انچه می خواهم محافظت گردان‬ ‫یه ــای‬ ‫مدی ــر نگارخان ــه «پنج پن ــج» از برگ ــزاری نمایش ــگاه انف ــرادی طراح ‬ ‫فریـــده امیـــدوار باعنـــوان «خـــط‪ ،‬ســـطح‪ ،‬احســـاس‪ /‬مـــرا از انچ ــه‬ ‫می خواهـــم محافظـــت گـــردان» دراین نگارخانـــه خبـــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫«این روی ــداد به هم ــت و پیگی ــری نفیس ــه عظیم ــی در مق ــام س ــوپروایزر‬ ‫نگارخان ــه برگ ــزار ش ــده اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه افتتاحی ــه این روی ــداد‬ ‫روز جمعـــه برگـــزار شـــد؛ افـــزود‪« :‬عالقه منـــدان بـــرای بازدیـــد می توانن ــد‬ ‫از یک شـــنبه ‪ 1‬تـــا چهارشـــنبه ‪ 4‬خردادمـــاه جـــاری بیـــن ســـاعات ‪ 14‬ت ــا‬ ‫‪ 18‬ب ــه ش ــعبه ‪ 1‬گال ــری (ته ــران‪ ،‬خیاب ــان پاس ــداران‪ ،‬خیاب ــان نگارس ــتان‬ ‫هفت ــم) مراجع ــه کنن ــد»‪ .‬گل اذی ــن مق ــدم بااش ــاره به اینکه اطالع ــات الزم‬ ‫درب ــاره ای ــن نمایش ــگاه ازطری ــق رس ــانه و در فض ــای مج ــازی ب ــه اط ــاع‬ ‫می رس ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬عالقه من ــدان ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر می توانن ــد‬ ‫ب ــه صفح ــه گال ــری (‪ )Five.five.gallery‬در اینس ــتا گرام مراجع ــه ک ــرده ی ــا‬ ‫ب ــا ش ــماره واتـ ـس اپ ‪ 09123830367‬تم ــاس بگیرن ــد»‪ .‬فری ــده امی ــدوار؛‬ ‫نقـــاش متولـــد ‪ 1344‬در تهـــران‪ ،‬بااشـــاره به اینکه اشـــنایی او بـــا هن ــر‬ ‫یگ ــردد‪،‬‬ ‫به صـــورت کلـــی بـــه پنج ســـال قبل و طراحـــی و ســـیاه قلم بازم ‬ ‫گف ــت‪ « :‬این ــک شش س ــال اس ــت به ص ــورت حرف ـه ای نقاش ــی کار می کن ــم؛‬ ‫و ب ــرای یادگی ــری فیگ ــور و هنره ــای تجس ــمی به ص ــورت ا کادمی ــک و پ ــس‬ ‫از مطالع ــه در زمینه ه ــای فلس ــفه‪ ،‬تاری ــخ هن ــر‪ ،‬زیبایی شناس ــی‪ ،‬تاری ــخ‬ ‫هن ــر در ای ــران و در رش ــته گرافی ــک‪ ،‬تحصی ــات خ ــود را ادام ــه دادم»‪ .‬وی‬ ‫شه ــا‬ ‫گف ــت‪« :‬ب ــا کم ــک و همراه ــی نگارخان ــه پنج پن ــج و زحم ــات‪ ،‬اموز ‬ ‫و یـــاری دلســـوزانه اســـتاد عالی قـــدر؛ دکتـــر مومنـــی‪ ،‬اولیـــن نمایش ــگاه‬ ‫انف ــرادی خ ــود را ب ــا ‪ 20‬اث ــر به نمای ــش عم ــوم گذاش ــته ام»‪ .‬ای ــن هنرمن ــد‬ ‫طـــراح بااشـــاره به اینکه هنـــر بـــه هـــر شـــیوه و شـــکل کـــه بیـــان و عرض ــه‬ ‫شـــود‪ ،‬گوشـــه ای از واقعیـــت اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬هنـــر‪ ،‬واقعیتـــی درزمین ــه‬ ‫جهان بینـــی و اندوختـــه کلـــی ذهـــن هنرمنـــد بـــا ازمون هـــای زندگ ــی و‬ ‫یســت‬ ‫عواطــف حــال یــا گذشــته اش اســت؛ امــا جهــان درونــی او نیــز پرتو ‬ ‫از جهـــان بیـــرون»‪ .‬وی بابیان اینکـــه هنرمنـــد‪ ،‬می توانـــد تصویـــری از‬ ‫واقعیــت باشــد یــا تصویــر تصویــر واقعیــت هنــر؛ باانکــه همیشــه انعکاســی‬ ‫بــوده از واقعیــت درونــی یــا بیرونــی در هیــچ حــال بــه تمــام بــر ان واقعیــت‬ ‫منطبــق نیســت‪ .‬افــزود‪« :‬ذهــن هنرمنــد‪ ،‬ناا گاهانــه و بســا از روی ا گاهــی و‬ ‫اراده در واقعی ــت تص ــرف می کن ــد؛ با این اعتب ــار‪ ،‬ش ــاید هن ــر به نوع ــی دگ ــر‬ ‫بازافرینی س ــت در کارگاه ذه ــن هنرمن ــد»‪ .‬امی ــدوار بااش ــاره به اینکه حت ــی‬ ‫انتزاعی تری ــن هنره ــا همه چی ــز را در ب ــر ادم ــی می گی ــرد و ادم ــی در هن ــر‬ ‫پیش ازهم ــه خ ــود هنرمن ــد اس ــت ک ــه چه ــره کل ــی و نمونـ ـه وار می گی ــرد‪،‬‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪« :‬موض ــوع ی ــا بهان ــه اب ــداع هر چ ــه باش ــد‪ ،‬هنرمن ــد در اث ــری‬ ‫کــه خلــق کــرده یــا پدیــد م ـی اورد‪ ،‬از خــود ســخن می گویــد و خــود را پیــش‬ ‫چش ــم بینن ــده می گ ــذارد و نمی توان ــد در اث ــرش حض ــور نداش ــته باش ــد؛‬ ‫نک ــه‬ ‫زیـــرا هـــردو به هـــم دوخته انـــد و باهـــم وحدتـــی الـــی دارنـــد؛ چندا ‬ ‫ش ــناخت یک ــی ج ــز ب ــا ش ــناخت دیگ ــری کام ــل نیس ــت»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2502‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 22276‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان پاسـداران ‪ 34‬مـورد تقاضـای پرویـز بارانی فرزند غالم تا کنـون به عمل نیامده‬ ‫اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد حـدود در روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/29‬در‬ ‫محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق‬ ‫می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بـه هـم رسـانند‪ .‬درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک‬ ‫فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر‬ ‫مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ‬ ‫ً‬ ‫تنظیـم صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده‬ ‫واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب سال ‪ ،1373‬اعتراض به تقاضای ثبت‬ ‫و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تنظیـم اعتـراض بـه مرجـع ثبتی‪ ،‬با تقدیم دادخواسـت به مرجـع ذیصالح قضائی صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/31 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪210‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای میرسدا سردارزئی دارای شماره شناسنامه ‪ 3651889191‬به شرح دادخواست به کالسه ‪17/1401‬‬ ‫از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم سردارزئی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3651026515‬در تاریـخ ‪ 1400/11/14‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬مهتاب بشـغره فرزند صابر شـماره ملی‬ ‫‪ 3651033953‬همسـر متوفـی ‪ -2‬میرسـدا سـردارزائی فرزنـد ابراهیـم شـماره ملـی ‪ 3651889191‬فرزنـد‬ ‫متوفی ‪ -3‬فاطمه سـردارزائی فرزند ابراهیم شـماره ملی ‪ 3651039511‬فرزند متوفی ‪ -4‬ندا سـردارزهی‬ ‫فرزنـد ابراهیـم شـماره ملـی ‪ 3640337239‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬امان الـه سـردارزائی فرزنـد ابراهیـم شـماره‬ ‫ملی ‪ 3651039528‬فرزند متوفی ‪ -6‬نسیمه سردارزائی فرزند ابراهیم شماره ملی ‪ 3651039501‬فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -7‬اسـلم سـردارزائی فرزنـد ابراهیـم شـماره ملـی ‪ 3651038769‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می کند‬ ‫تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به این‬ ‫شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو وانـت پیـکان بـا شـماره پلا ک ایـران ‪839 -32‬ط‪ 41‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11488073071‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA1AG882597‬بـه مالکیـت حسـن رحیمیان سـکه‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـا شـماره پلا ک ایـران ‪664 -68‬ی‪ 26‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12490238256‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA8BK119176‬بـه مالکیـت سـیدمهدی اخوت بنارکـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی (دانشـنامه پایـان تحصیلات دوره کارشناسـی پـاره وقـت) اینجانـب حمیـده‬ ‫مطوری نژاداحمـدی صـادره از رامهرمـز فرزنـد علـی شماره شناسـنامه ‪ 1045‬مقطـع کارشناسـی رشـته‬ ‫حسـابداری صادره از واحد دانشـگاهی ازاد اسلامی ابادان مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی ( گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات) اینجانـب حمیـده مطوری نژاداحمـدی‬ ‫صـادره از رامهرمـز فرزنـد علـی شماره شناسـنامه ‪ 1045‬در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشـته‬ ‫مدیریـت دولتـی صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی شوشـتر مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت امجـد ‪CDi125‬‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ‪ 766-۷۹۶۵۹‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 156FMI81228263‬و شـماره تنـه ‪NC5125A9049073‬‬ ‫بـه مالکیـت حسـین چوپان حسـین ابادی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ ۰۸۴۹۹۳۷۲۷۲‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ‬ ‫خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 13۹۴‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۶۴۱ -۴۲‬ص‪ ۶۸‬و شـماره موتـور ‪ 124K0767204‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAANO1CEXFH276031‬بـه مالکیـت حسـینعلی‬ ‫دال کی بهلولی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای رحیـم شـالی بر بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیـت المثنـی کـه بـه‬ ‫امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 120‬خاش رسـیده مدعی سـت که‬ ‫سـند مالکیـت کاداسـتری به شـماره چاپـی ‪ 216058‬ششـدانگ یکباب خانه پلا ک ‪327‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1856‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر خـاش‪ ،‬جـاده ایرانشـهر مـورد‬ ‫ثبـت ‪ 13689‬صفحـه ‪ 231‬دفتـر ‪ 84‬املا ک بـه نامـش ثبـت شـده‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری‬ ‫مفقـود شـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده کـه مـورد ثبـت در رهـن و‬ ‫بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه ثبـت‪ ،‬در یک‬ ‫نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام‬ ‫معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را به ضمیمه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬به این اداره اعالم و رسـید دریافت کند‬ ‫تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی طبق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/31 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪12‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدعلـی سـبزی کار بـه ادرس‪ :‬شهرسـتان ری‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهرری‪ ،‬محلـه روشـن‪ ،1312 ،‬کوچـه‬ ‫شهید حسین یزدی‪ ،‬کوچه شهید مقدم‪ ،‬پال ک ‪ ،20‬طبقه همکف با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به‬ ‫شـماره ‪ 1401/02/18-878‬دفتـر ‪ 73‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4004445‬مـورخ ‪ 1401/02/18‬اعالم‬ ‫کـرده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمین به پلا ک ثبتـی ‪ 161‬فرعـی از ‪ 1500‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شـده‬ ‫از ‪ 14‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 01‬حـوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت‬ ‫‪ 80/4‬مترمربـع بـه مالکیـت محمدعلـی سـبزی کار فرزنـد حسـن شماره شناسـنامه ‪ 1510‬متولـد ‪1340/11/01‬‬ ‫صـادره از شـهرری دارای شـماره ملـی ‪ 0491156316‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 140895‬مـورخ ‪ 1399/12/06‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪5‬‬ ‫شـهرری اسـتان تهـران‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 971180‬سـری ب سـال ‪ 99‬بـا شـماره‬ ‫دفتـر الکترونیکـی ‪ 140020301024001059‬ثبـت شـده اسـت و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در رهـن ناسـت‪ ،‬کـه‬ ‫بـه علـت نقـل و انتقـال مفقـود شـده تقاضـای صـدور المثنی سـند مالکیت نموده اسـت‪ .‬لـذا طبق مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای‬ ‫کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود اسـت‪ ،‬بایـد تا ده روز پس از انتشـار ا گهی‪ ،‬به ایـن اداره مراجعه‬ ‫و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت‬ ‫را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری از طـرف‪ ،‬محمـد‬ ‫م الـف ‪93‬‬ ‫جعفرعلـی‬ ‫ا گهیمزایدهاموالغیرمنقولجمشیدفرگاهی‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 139004001013000867‬بـه شـماره بایگانـی ‪ 9400080‬اجـرای ثبـت‬ ‫زبرخـان بانـک پارسـیان بـه اسـتناد سـند رهنـی شـماره ‪ 954444‬مورخـه ‪ 1386/10/15‬دفتـر‬ ‫‪ 300‬تهـران اقـدام بـه صـدور اجرائیـه بـه مبلـغ هفـت میلیـارد و نهصـد و بیسـت و یـک میلیـون و‬ ‫هشـتصد و شـصت و یک هزار و هشـتاد و نه ریال علیه جمشـید فرگاهی را نموده اسـت که پس‬ ‫از ابلاغ اجرائیـه و طـی مراحـل قانونـی‪ ،‬حسـب درخواسـت بسـتانکار امـوال غیرمنقـول بـه شـرح‬ ‫ذیل‪ :‬ششـدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 14863‬مترمربع با کاربری زراعی‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 34‬فرعـی از ‪ 158‬اصلـی واقـع در خالصـه گرینـه بخـش ‪ 3‬زبرخـان کـه ادرس ان‬ ‫ً‬ ‫نتـر از روسـتای حاجی ابـاد‪ ،‬پلا ک ‪ 34‬فرعـی کـه حـدود اربعـه ان شـماال‪ :‬بـه‬ ‫شـهر قدمـگاه‪ ،‬پایی ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حریـم راه اهـن؛ شـرقا‪ :‬بـه زمیـن حسـین فرگاهـی و اراضـی ملـی؛ جنوبـا‪ :‬بـه اراضـی ملـی؛ غربـا‪ :‬بـه‬ ‫اراضـی خالصـه گرینـه محـدود اسـت کـه ششـدانگ بـه مبلـغ هفـت میلیـارد و چهارصـد و سـی و‬ ‫یـک میلیـون و پانصدهـزار ریـال معادل هفتصد و چهل و سـه میلیون و صد و پنجـاه هزار تومان‬ ‫توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است که پس از قطعیت ارزیابی جلسه مزایده‬ ‫در روز سه شـنبه مورخه هفدهم خردادماه سـال هزار و چهارصد و یک از سـاعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امال ک زبرخان با حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضائی‬ ‫یشـود‪ .‬مبلغ مزایده از هفت میلیارد و چهارصد و سـی و یک‬ ‫دادگسـتری زبرخان تشـکیل م ‬ ‫میلیـون و پانصدهـزار ریـال معادل هفتصد و چهل و سـه میلیون و صد و پنجـاه هزار تومان‬ ‫ً‬ ‫شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی وا گـذار خواهد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل‬ ‫رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫نیم عشـر اجرایـی و حـق حـراج و نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده‪،‬‬ ‫اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬به عهـده برنـده مزایده خواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/31:‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت اپال یار‬ ‫صنعت خواف‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 922‬و شناسه ملی ‪14008036175‬‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع سـهامداران گرامـی می رسـاند مجمـع عمومـی‬ ‫عـادی و سـالیانه سـال مالـی منتهـی بـه ‪ 29‬اسـفند ‪ 1400‬شـرکت راس‬ ‫سـاعت ‪ 13‬روز س هشـنبه مـورخ ‪ 10‬خردادمـاه در محـل مسـجد النبـی‬ ‫شـرکت اپال پارسـیان سـنگان واقع در خواف‪ ،‬سـنگان‪ ،‬مجتمع کنسانتره‬ ‫و گندل هسـازی اپـال پارسـیان سـنگان کدپسـتی ‪ 9564132847‬برگـزار‬ ‫یشـود در این جلسـه حضور‬ ‫یشـود‪ .‬لـذا از سـهامداران گرامـی دعـوت م ‬ ‫م ‬ ‫بهـم رسـانند‪ .‬سـهامداران گرامـی بـرای اخـذ وکالـت‪ ،‬داشـتن برگـه سـهام و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تاییـد هیئت مدیـره الزام ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/11-140060308002000683‬و اصالحـی‬ ‫‪ 1400/07/21-140060308002000849‬هیـات اول قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات‬ ‫یفـر فرزنـد رضـا بـه شماره شناسـنامه‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی محمـد جهان ‬ ‫‪ 15654‬کد ملی ‪ 0944772862‬صادره مشـهد در ششـدانگ یکباب منزل مخروبه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 188/40‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 129‬اصلـی و تمامـی پلا ک یـک‬ ‫فرعـی از ‪ 129‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 11‬قاینـات از محـل مالکیت رسـمی خانم فاطمه‬ ‫یوسـف نژاد (باغـی) محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/07-140060308002001832‬هیـات اول قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫ینـژاد بـه‬ ‫در واحـد ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی مهـدی نق ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 146‬کـد ملـی ‪ 0889032947‬صـادره از قایـن فرزنـد محمـد در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 120/25‬مترمربع در تمامی پال ک ‪ 1574‬اصلی‬ ‫اراضی اصلی شـهر از محل مالکیت محمد علینقی نژاد و مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫یکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫درصورت ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫غالمرضا صادقیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاین‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استعماع گزارش هیئت مدیره و بازرس‬ ‫‪ -2‬تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1400‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره و اعضای علی البدل برای دو‬ ‫سال اینده و انتخاب بازرس و بازرس علی البدل برای سال مالی جاری‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نظـر باینکـه اقـای حسـن مجیدی مطلـق اصالتـا و والیتـا از طـرف فرزنـدان صغیـر خـود بـه اسـامی ارام و ایسـان‬ ‫یسـت‬ ‫(مجیدی مطلـق) بـا ارائـه شـش بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده دفترخانـه ‪ 21‬باقرشـهر مدع ‬ ‫سـه بـرگ اسـناد مالکیـت کاداسـتری هـر یـک بـه میـزان ‪470‬سـهم مشـاع از ‪15190‬سـهم عرصه ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن زراعـی بـه مسـاحت ‪ 15190‬مترمربـع قطعـه ‪ 12‬تفکیکـی بـه پلا ک ثبتـی ‪ 50‬فرعـی از ‪ 188‬اصلـی‪،‬‬ ‫مفـروز و مجـزا شـده از اصلـی مذکـور‪ ،‬واقـع در درسـن اباد بخـش ‪ 12‬ناحیـه حـوزه ثبـت ملـک کهریـزک اسـتان‬ ‫تهـران کـه ذیـل ثبـت دفاتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 139720301053004469‬و ‪ 139720301053004468‬و‬ ‫‪ 139720301053004467‬به شماره چاپی های ‪ 218904‬و ‪ 218903‬و ‪ 218902‬به نام حسن مجیدی مطلق و‬ ‫ارام و ایسـان (مجید مطلق) هر یک نسـبت به ‪470‬سـهم مشـاع از ‪15190‬سـهم عرصه ششـدانگ ثبت و صادر‬ ‫و تسـلیم شـده اسـت و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در قیـد رهـن و بازداشـت ناسـت بـه علـت سـهل انگاری در‬ ‫نگهـداری اسـناد مالکیـت توصیفـی با مشـخصات فـوق مفقود و تقاضـای صدور المثنی اسـناد مالکیت پال ک‬ ‫مزبـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصلاح مـوادی از ائین نامـه قانـون ثبـت مصـوب ‪1380/11/08‬‬ ‫مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا درصورتیکه شـخص یا اشـخاصی نسـبت به پال ک مزبور به غیر از موارد‬ ‫مذکـور در فـوق‪ ،‬معاملـه ای انجـام داده و یـا مدعـی وجـود اسـناد مالکیـت پلا ک مزبـور نـزد خـود اسـت ظـرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه اداره ثبـت کهریـزک مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل اسـناد‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتـراض و انقضای مهلت مقـرر و یا‬ ‫درصـورت اعتـراض اصـل اسـناد مالکیـت یا سـند معاملـه ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی اسـناد مالکیت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسـن سادات حسـینی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهریـزک‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪95‬‬ ‫عبـدال لطیف اونـق‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت نیسـان زامیـاد بـه رنـگ ابـی روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪279 -22‬و‪ 94‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 241928‬و شـماره شاسـی ‪ D37283‬بـه مالکیـت شـهرام‬ ‫محمـدی بـا کـد ملـی ‪ 0322455227‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرج‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140001326‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس‬ ‫مـدل ‪ 1383‬بـه رنـگ یشـمی متالیـک بـا شـماره پلا ک ایـران ‪235 -51‬د‪ 91‬بنزین سـوز بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 12483038698‬و شـماره شاسـی ‪( 83017298‬حسـب اظهارنظـر کارشـناس‪ ،‬سـپر جلـو‪ ،‬گلگیـر و درب‬ ‫عقـب سـمت چـپ و گلگیـر عقـب راسـت پوسـیده‪ ،‬سـپر جلـو طـرف راسـت همـراه اینـه بغـل شکسـته‪،‬‬ ‫موتـور ریـزش روغـن دارد‪ ،‬فاقـد زاپـاس‪ ،‬السـتیک ها مسـتعمل‪ ،‬فاقـد بیمـه فاقـد زه و دارای خط و خش‬ ‫و جلـو پنجـره شکسـته داشـبورد سـالم‪ ،‬صندلـی و تـودوزی مسـتعمل و فاقـد روکـش‪ ،‬رادیوپخـش دارد)‬ ‫متعلق به اقای محمد تیمور ویسی در قبال طلب خانم ثریا اخدر و نیم عشر دولتی متعلقه بازداشت‬ ‫شـد و طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ ‪ 500/000/000‬ریال ارزیابی شـده‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ‬ ‫‪ 1401/03/12‬از طریق اجرای اسناد رسمی سنندج در محل پارکینگ وسایل نقلیه در پارکینگ صبا ‪2‬‬ ‫واقـع از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلـغ ‪ 500/000/000‬ریال شـروع و به باالترین قیمت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬ضمنـا شـرکت در مزایـده منـوط به پرداخـت ده درصـد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده‬ ‫مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬به حسـاب صندوق ثبت‬ ‫تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ‬ ‫مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬دراینصـورت عملیـات فـروش از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می شـود و کلیه هزینه های قانونـی به عهده برنده مزایده اسـت و‬ ‫ً‬ ‫نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری مزایده‪1401/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/31 :‬‬ ‫شیوا وجدی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج‬ ‫م الف ‪1639‬‬ ‫دادنامه‬ ‫شماره دادنامه‪365 :‬‬ ‫شماره پرونده‪260/7/1400 :‬‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫خواهـان‪ :‬پرویـز دهقانـی بـا وکالـت شـهناز نژادزارعی به نشـانی‪ :‬ابادان‪ ،‬خیابـان طالقانی‪ ،‬روبروی پاسـاژ‬ ‫خوانده‪ :‬بهزاد ملک ورنوسفادرانی به نشانی‪:‬‬ ‫الماس اروند‪ ،‬مجتمع پارسیک‪ ،‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪10‬‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه‬ ‫مجهول المکان‬ ‫گردشـکار‪ :‬پرونده ابتدا به شـعبه ‪ 7‬شـوراهای حل اختالف ابادان ارجاع و به کالسـه ‪260/7/1400‬ح به‬ ‫ثبـت رسـیده و اعضـای محتـرم ایـن شـعبه پس از تبادل نظـر و جری تشـریفات و اقدامات قانونی نظریه‬ ‫خـود را اعلام کرده انـد‪ .‬پـس از بررسـی پرونـده و رسـیدگی های الزم ختـم رسـیدگی را اعالم و به شـرح اتی‬ ‫مبـادرت به صـدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫نظربـه دادخواسـت پرویـز دهقانـی بـا وکالـت شـهناز نژادزارعـی بـه طرفیـت بهـزاد ملک ورنوسـفادرانی‬ ‫بـه خواسـته مطالبـه مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال بـه انضمـام‪ ،‬بـا توجـه بـه اینکـه خواهـان اظهـار داشـته‬ ‫علیرغـم تخلیـه‪ ،‬خوانـده مبلـغ ودیعـه را مسـترد نکـرده اسـت‪ ،‬و اینکـه خوانـده علیرغـم ابلاغ قانونـی در‬ ‫ً‬ ‫جلسـه شـورا حاضر نشـده و هیچگونه دلیلی که موید برائت ذمه خود باشـد‪ ،‬ارائه نکرده‪ ،‬لذا مسـتندا‬ ‫بـه مـاده ‪ 198‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی‪ ،‬رای بـه محکومیـت خوانـده بـه پرداخـت اصـل خواسـته بـه‬ ‫مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان تقدیـم دادخواسـت ‪ 1400/04/28‬لغایـت‬ ‫زمـان اجـرای حکـم ‪ 1/380/000‬ریـال هزینـه دادرسـی در حـق خواهـان صـادر و اعلام مـی دارد‪ .‬ایـن رای‬ ‫غیابـی و ظـرف مهلـت بیسـت روز از ابلاغ قابـل واخواهـی در ایـن مرجع و سـپس ظرف بیسـت روز قابل‬ ‫تجدیدنظرخواهـی در محا کـم عمومـی حقوقـی محـل خواهـد بـود‪.‬‬ ‫مهران کاویانی باغبادرانی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫تاریخ‪1400/06/27 :‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪131/7/1401 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬علیرضا و حمیدرضا نیک دل به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬امیراباد‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه خسارت‬ ‫خوانده‪ :‬عماد شناوه زاده مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/03/21 :‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 131/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز کامیـون کمپرسـی دانگ فنـگ ‪ DFL3251- 99(D375)6*4‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪328 -19‬ع‪ 86‬و شـماره موتـور ‪ ISLE3753087799876‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NADX5DD39AH604568‬به مالکیت اصغر پروا با کد ملی ‪ 3329426373‬مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب افشـین ملکی کنشـتی مالـک خـودرو سـواری پـژو روا بـا شـماره پلا ک ایـران ‪887 -19‬ب‪ 91‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 50312381168‬و شـماره شاسـی ‪ 1548818‬به علت فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‬ ‫و سـند سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچه هـر کـس ادعایی در‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد ظـرف ده روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلـت مزبور‪ ،‬طبـق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام ‪ 315‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪884 -19‬ط‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ MVM477FJAD011765‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATFBAKD4D1001511‬به مالکیت ارسالن جلیلی مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪393 -19‬ب‪ 81‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 1521018‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285843388‬بـه مالکیـت سـلیم محمـدی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی‪ ،‬کارت خـودرو و گواهـی نقـل و انتقـال ترا کتور کشـاورزی ای تـی ام ‪ 750‬به رنگ‬ ‫سـبز معمولی مدل ‪ 1374‬با شـماره پال ک ایران ‪966 -49‬ک‪ 14‬و شـماره موتور ‪ LfW11640C‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 70001242‬به مالکیت محمود سـیادتی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت کامیون بنز کمپرسی به رنگ قرمز روغنی مدل ‪ 1975‬با شماره پال ک ایران ‪961 -31‬ع‪27‬‬ ‫و شماره موتور ‪ 10061499‬و شماره شاسی ‪ 073833‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری نیسـان ما کسـیما شـش سـیلندر بـه رنـگ سـورمه ای تیـره متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪826 -11‬هــ‪ 25‬و شـماره موتـور ‪ VQ30530240B‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ PKLHA33CD103207‬بـه مالکیـت محمـد ولـی اهلل فرزنـد علی به شـماره ملـی ‪ 0069648565‬مفقود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و قولنامـه خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪554 -13‬ل‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 12487045320‬و شـماره شاسـی ‪ 68K900119‬بـه مالکیـت حسـن‬ ‫یزدانی طهمورسـاتی فرزنـد کریـم بـه شـماره ملـی ‪ 5659752446‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سلاح شـکاری تک لـول سـاچمه زنی ته ُ پـر کالیبـر ‪ 12‬مدل کوسـه سـاخت روسـیه با شـماره‬ ‫سلاح ‪ 09019567‬و شـماره شناسـه ‪ 013219658736‬به نام سـلیمان رحیمی با کد ملی ‪4170166817‬‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/16-140060316002002452‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رضـا تیغ خورشـید فرزنـد احمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 24‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪140/13‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان بسـیج خریـداری‬ ‫برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/23-140160316002000105‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ا کبـر نجفـی فرزنـد شـاه محمد بـه شماره شناسـنامه ‪108‬‬ ‫صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 89/76‬مترمربـع پلا ک ‪218‬‬ ‫فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در اسالم ابادغرب‪ ،‬خیابان بیست متری دانش ‪ 7‬و ‪ 8‬خریداری برابر مبایعه نامه‬ ‫عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/20-140160318011000213‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ا کبـر راسـتگوی چکووری فرزنـد اله بخش بـه شماره شناسـنامه ‪458‬‬ ‫صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪2902/91‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 137‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 16‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫چکـوور بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـنعلی حقی زرکامـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/152‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/22-140160318011000297‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـره اسـداللهی فرزند محمدرضا بـه شماره شناسـنامه ‪ 542‬صادره‬ ‫از شـمیرانات در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه صـورت خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 665/66‬مترمربـع پلا ک ‪ 1419‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 104‬فرعـی از ‪88‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق گلمیـر سـیدنژادگوراب زرمیخی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشته باشند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫م الف ‪910/153‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ صفحه 4 ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2502‬‬ ‫ا گهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1400‬مربوط به امال ک‬ ‫واقع در بخش های ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬شهرستان رامهرمز و رامشیر‬ ‫طبـق مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت‪ ،‬اشـخاصی کـه در سـه ماهـه چهـارم سـال ‪ 1400‬درخواسـت ثبـت نسـبت بـه پال ک های‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫شهـای یـاد شـده نموده انـد‪ ،‬بـه ترتیـب جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهی م ‬ ‫بخ ‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقای محمد مالئی فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 1911901567‬به شناسنامه‬ ‫‪ 146‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 151/79‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 1067‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلم‪ ،‬بین معلم یـک و دو‬ ‫‪ -2‬اقـای اسـماعیل لطفـی فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪ 4819489321‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 3110‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه اعیانـی یـک سـهم و یکصـد و‬ ‫شـصت و هفـت پانصـد و شـصت و نـه هـزارم سـهم ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 147/45‬مترمربـع پلا ک ‪ 347‬فرعـی از ‪ 1168‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـهیدمنتظری‪ ،‬کوچـه میثـم‬ ‫‪ -3‬اقـای یونـس امیری نسـب فرزنـد شـهمراد دارای کـد ملـی ‪ 1911108891‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ‪ 1/293‬سـهم از ‪ 96‬سـهم‬ ‫اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 243/11‬مترمربع پال ک ‪ 350‬فرعی‬ ‫از ‪ 1168‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان شـهید فهمیـده‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید مطهری‬ ‫‪ -4‬اقای هومن جهانی فرزند خسـرو دارای کد ملی ‪ 1911209310‬به شناسـنامه‬ ‫‪ 22‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یکبـاب مغازه به مسـاحت ‪104/55‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 27‬فرعـی از ‪ 1312‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫بیـن خیابان معلـم ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -5‬اقای عیسی هرمزی فرزند موسی دارای کد ملی ‪ 1911038060‬به شناسنامه‬ ‫‪ 102‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 174/36‬مترمربـع پلا ک ‪ 466‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـام‪ ،‬خیابـان ایت الـه کاشـانی‪ ،‬کوچه شـهید هرمزی‬ ‫‪ -6‬اقـای فرامـرز بهمئـی فرزنـد غالمحسـین دارای کـد ملـی ‪ 4819447688‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 1359‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه گـذر‬ ‫متروکـه بـه مسـاحت ‪ 51/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 9117‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش دو‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پاسـداران‪ ،‬خیابـان شـهید معـروف‬ ‫‪ -7‬اقای فرامرز بهمنی فرزند حسن دارای کد ملی ‪ 1911515063‬به شناسنامه‬ ‫‪ 8‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 1149/65‬مترمربـع پلا ک ‪ 9668‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬میـدان صاحب الزمان‬ ‫‪ -8‬اقـای مرتضـی ضیائـی فرزنـد عبدالـه دارای کـد ملـی ‪ 1900230887‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یک قطعه گـذر متروکه به‬ ‫مسـاحت ‪ 43/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 9723‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش دو رامهرمـز به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پاسـداران‪ ،‬خیابـان شـهید معـروف‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -9‬خانـم معصومـه اسـکندری فرزنـد یـداهلل دارای کـد ملـی ‪ 1911212907‬بـه‬ ‫شناسنامه ‪ 357‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 180/51‬مترمربـع پلا ک ‪ 8431‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخش سـه رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصـر‪ ،‬کوچه شـهید غفارنیا‬ ‫‪ -10‬اقای نوراله بایمانی فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1910989819‬به شناسنامه‬ ‫‪ 14‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 234/74‬مترمربـع پلا ک ‪ 8438‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه رامهرمز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬کوی مالاحمد‬ ‫‪ -11‬اقـای ملک محمـد لرکـی فرزنـد قربـان دارای کـد ملـی ‪ 1910685615‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 736‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 162/90‬مترمربـع پلا ک ‪ 390‬فرعـی از ‪ 37‬اصلـی بخـش سـه رامهرمز‪-‬‬ ‫رودزرد (الحاقـی) بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬شـهر رودزرد‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -12‬دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پروش نسبت‬ ‫به ششـدانگ اعیان و عرصه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫اداری بـه مسـاحت ‪ 1938/28‬مترمربـع پلا ک ‪ 74‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ ،‬روبـروی پاسـاژ‬ ‫شهرداری‬ ‫‪ -13‬اقـای محمدامیـن ظهیـری فرزنـد طعیمـه دارای کـد ملـی ‪1911858378‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 625‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان و عرصـه‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب مغازه به مسـاحت ‪ 19/70‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 1281‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫جمهـوری اسلامی‪ ،‬روبـروی بانـک سـپه‬ ‫‪ -14‬اقـای محمدعلـی حسـینی نیا فرزنـد عبدالرضـا دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 6629895517‬بـه شناسـنامه ‪ 987‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫اعیـان و عرصـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 258/90‬مترمربـع پلا ک ‪ 1556‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه‬ ‫ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان طالقانـی‪ ،‬بـازار قدیـم‪ ،‬جنـب لـوازم سـاختمانی رحیمی‬ ‫‪ -15‬اقای سیداحمد موسوی فرزند سیدعلی دارای کد ملی ‪ 19100205343‬به‬ ‫شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان و عرصه سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 319/19‬مترمربـع پلا ک ‪1574‬‬ ‫فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان شـهید‬ ‫طاهری‪ ،‬روبروی مدرسـه غیرانتفاعی شـهید هاشـمی‬ ‫‪ -16‬دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی وزارت امـوزش و پـرورش بـه‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 14002184131‬نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان و عرصـه سـه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان اموزشی به مساحت ‪ 2020/34‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 1651‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابـان جمهـوری اسلامی‪ ،‬جنـب اداره امـوزش و پـرورش‬ ‫‪ -17‬اقـای عـادل هوشـمند فرزنـد جلیـل دارای کـد ملـی ‪ 1900067072‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان و عرصـه سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 11/78‬مترمربـع پلا ک ‪1665‬‬ ‫فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان طالقانی‪،‬‬ ‫بـازار قدیـم‬ ‫‪ -18‬اقای عبدالساده رشیدی زاده فرزند خضیر دارای کد ملی ‪6629516753‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 1691‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان و عرصـه‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه و مغـازه متصـل به ان به مسـاحت‬ ‫‪ 211/60‬مترمربـع پلا ک ‪ 1669‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه‬ ‫ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان ولی عصـر‪ ،‬روبـروی شـهرداری‬ ‫‪ -19‬اقای عبدالسـاده رشـیدی زاده فرزند خضیر دارای کد ملی ‪6629516753‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 1691‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان و عرصـه‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 249/13‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 1670‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابـان ولی عصـر‪ ،‬روبـروی شـهرداری‬ ‫چنانچـه افـرادی نسـبت بـه املا ک ا گهـی شـده فـوق اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫برابـر مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 90‬روز‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتـراض خـود را مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد واملا ک محل تحویل و سـپس‬ ‫بـه مراجـع قضائـی مراجعـه کـرده و دادخواسـت تنظیـم و بـه مقامـات قضائـی‬ ‫تسـلیم کننـد‪ .‬اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه اقامـه دعـوی در دادگاه کرده انـد‬ ‫برابر ماده ‪ 17‬قانون ثبت‪ ،‬باید طی مدت مقرر‪ ،‬گواهی الزم مشعر بر طرح دعوا‬ ‫ً‬ ‫را از مراجـع قضائـی دریافـت و بـه اداره ثبـت اسـناد محـل تحویـل دهنـد‪ .‬ضمنـا‬ ‫صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/39‬‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1400/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013025239‬مـورخ ‪ 1400/12/26‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چمسـتان تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی ا کبرپـور فرزنـد قربـان نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 201/5‬مترمربـع‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 512‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در قریـه اهودشـت بخـش ‪11‬‬ ‫خریـداری شـده از اقـای حبیب الـه خواجه پـور مالـک رسـمی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی‪/‬سراسـری در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل‬ ‫دهد که دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل را ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می کند و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشا رنوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1319052‬‬ ‫و امال ک چمسـتان‬ ‫ا گهیمزایدهاموالغیرمنقولحجت اهللبیگی‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 140004006217001391‬به شـماره بایگانـی ‪140000167‬‬ ‫اجـرای ثبـت زبرخـان فاطمـه تازیکـی بـه اسـتناد سـند نکاحیـه شـماره ‪24475‬‬ ‫مورخه ‪ 1379/05/02‬دفتر ‪ 21‬ازدواج و ‪ 20‬طالق نیشابور اقدام به صدور اجرائیه‬ ‫بـه بیسـت و پنـج عـدد ریـال علیه ورثه مرحـوم حجت اهلل بیگی را نموده اسـت که‬ ‫پـس از ابلاغ اجرائیـه و طـی مراحـل قانونـی‪ ،‬حسـب درخواسـت بسـتانکار امـوال‬ ‫غیرمنقول به شـرح ذیل‪ :‬مقدار یکدانگ و سـه چهارم دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن ( کـه در محـل یکبـاب سـاختمان می باشـد) بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 275/40‬مترمربـع عرصـه و حـدود ‪ 140‬مترمربـع اعیـان مسـکونی بـه‬ ‫صـورت اسـکلت سـقف ضربـی دارای امتیـازات اب و بـرق و گاز و دور پذیرایـی تـا‬ ‫ارتفـاع یـک متـر سـنگ‪ ،‬سیسـتم گرمایشـی بخـاری گازی و سرمایشـی کولـر ابـی‬ ‫اسـت بـه شـماره پلا ک ‪ 84‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی واقـع در اراضـی تلخ شـور بخـش‬ ‫‪ 3‬زبرخـان کـه ادرس ان شـهر قدمـگاه‪ ،‬کوچـه بانـک کشـاورزی‪ ،‬دکتر شـریعتی که‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حـدود اجمالـی ان شـماال‪ :‬بـه میلان ‪8‬متـری؛ شـرقا‪ :‬بـه منـزل علیرضـا مجـدی؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جنوبا‪ :‬به زمین خالی؛ غربا‪ :‬به میالن ‪6‬متری محدود است که مقدار یکدانگ و‬ ‫سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ هفت میلیارد ریال معادل هفتصد‬ ‫میلیون تومان توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی شـده اسـت که پس‬ ‫از قطعیت ارزیابی جلسه مزایده در روز چهارشنبه مورخه هجدهم خردادماه‬ ‫سال هزار و چهارصد و یک از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬ظهر در محل اداره ثبت اسناد‬ ‫و املا ک زبرخـان بـا حضـور مسـئولین اجـرا و نماینـده مقـام قضائـی دادگسـتری‬ ‫یشـود‪ .‬مبلـغ مزایـده از هفت میلیارد ریـال معادل هفتصد‬ ‫زبرخـان تشـکیل م ‬ ‫ً‬ ‫میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی وا گذار خواهد شد‪ .‬ضمنا‬ ‫چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در‬ ‫همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬نیم عشـر اجرایـی و حـق حـراج و‬ ‫نیـز بدهـی مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکه رقم‬ ‫قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬به عهـده برنده مزایـده خواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/31:‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی امـل مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫صورتمجلس اصالحی عدم قابلیت افراز پال ک‪ 1906‬فرعی از ‪ 123‬اصلی واقع در بخش دوازده تهران‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫اقـای محمـد اذرمـی بـه موجـب وارده شـماره ‪ 4002436‬مـورخ ‪ 1400/01/29‬افـراز سـهم خـود را از پلا ک‬ ‫ثبتـی ‪ 1906‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران را از ایـن اداره درخواسـت نمـوده اسـت و سـپس‬ ‫به اینجانب سیدجواد طباطبایی نماینده ثبت ارجاع شد و طبق بررسی سوابق ثبتی هیچگونه معارض‬ ‫مشـاهده نشـد و وضعیت ثبتی ششـدانگ پال ک فوق به شـرح ذیل اسـت‪ .‬ششـدانگ یک قطعه زمین با‬ ‫بنای احداثی به پال ک ثبتی ‪ 1906‬فرعی از ‪ 123‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شـده از فرعی از اصلی مذکور قطعه ‪11‬‬ ‫در طبقـه و واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 200‬مترمربع‬ ‫ذیل ثبت صفحه ‪ 4‬دفتر ‪ 113‬به نام محمدابراهیم خاکپور ثبت و به شماره چاپی ‪ 471190‬سند مالکیت‬ ‫صادر و تسلیم شده است و سپس ششدانگ برابر سند ‪ 7245‬مورخ ‪ 1362/03/04‬دفترخانه ‪ 2‬شهرری‬ ‫بـه جعفـر اذرمـی منتقـل شـده اسـت و سـپس جعفـر اذرمـی بـه موجـب حصـر وراثـت شـماره ‪ 1268‬مـورخ‬ ‫‪ 1388/11/28‬صـادره از شـورای حـل اختلاف منطقـه ‪ 20‬تهـران فـوت نموده اسـت و ورثه حین الفـوت وی‬ ‫عبارتند از ‪ -1‬محمد‪ -2‬علی‪ -3‬مجید‪ -4‬مهدی‪ -5‬هادی‪ -6‬محمدرضا‪ -7‬ابراهیم‪ -8‬مریم‪ -9‬صغری‬ ‫‪ -10‬فاطمه ‪ -11‬پروین شـهرت همگی اذرمی اسـت و سـپس ابراهیم و مهدی اذرمی مقدار ‪4‬سـهم مشـاع‬ ‫از ‪32‬سـهم از چهاردانگ مشـاع از ششـدانگ (سـهم مهدی و ابراهیم اذرمی مقدار ‪4‬سـهم از ‪34‬سـهم از‬ ‫چهاردانـگ کـه هـر کـدام معادل ‪8‬سـهم مشـاع منعقد شـده اسـت) به اسـتثناء بهای ثمنه عرصـه و اعیان‬ ‫چهاردانگ را برابر سند ‪ 254831‬مورخ ‪ 1400/11/27‬دفترخانه ‪ 6‬شهرری به محمد اذرمی منتقل نموده‬ ‫اسـت و همچنیـن بـه موجـب وصیـت بـه حکـم دادگاه شـماره ‪ 9909970250501369‬مـورخ ‪1399/11/27‬‬ ‫دادگاه شـعبه ‪ 5‬عمومی شـهرری دودانگ از ششـدانگ مورد ثبت به محمد اذرمی منتقل شـده اسـت که‬ ‫محمد اذرمی با احتساب سهم االرث خود به میزان سهم‪ 58‬از کل سهم‪ 102‬بعنوان مالک پنجاه و هشت‬ ‫سـهم مشـاع از صد و دو سـهم عرصه و اعیان به اسـتثنا بهای ثمنیه عرصه و اعیان چهاردانگ ذیل دفتر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 140120301024001652‬ثبـت و بـه شـماره چاپـی ‪ 376511‬سـند مالکیـت صادر و تسـلیم شـده‬ ‫است و نسبت به مجید اذرمی به میزان ‪ 8‬سهم مشاع از ‪ 102‬سهم ششدانگ بعنوان مالک هشت سهم‬ ‫مشـاع از صـد و دو سـهم عرصـه و اعیـان بـه اسـتثنا بهـای ثمنیـه عرصـه و اعیـان ‪ 4‬دانگ با شـماره مسـتند‬ ‫مالکیـت ‪ 1268‬تاریـخ ‪ 1388/11/28‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 384372‬سـری ب‬ ‫سـال ‪ 1400‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 140120301024002475‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬نظـر بـه اینکـه بـا بررسـی‬ ‫بعمل امده توسـط اینجانبان سـیدجواد طباطبایی نماینده ثبت و مهندس ارش عظیم پور نقشـه بردار‬ ‫ثبت شـهرری عدم قابلیت افراز ملک مذبور احراز شـده اسـت و شـهرداری منطقه ‪ 20‬تهران نیز برابر نامه‬ ‫شـماره ‪ 4861‬مـورخ ‪ 1401/02/30‬در اجـرای مقـررات مـاده ‪ 101‬قانـون شـهرداری ملک مرقوم را غیرقابل افراز‬ ‫تشخیص داده است؛ لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت افراز ملک موصوف به موجب ماده ‪ 2‬قانون افراز‬ ‫و فروش امال ک مشاع به طرفین دعوی ابالغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از‬ ‫رویـت اعتـراض خود را به مرجع قضایی تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تصمیم مسئول واحد ثبتی‪ :‬با عنایت به نظریه کارشناسان و گواهی شهرداری مبنی بر احراز عدم قابلیت‬ ‫افـراز ملـک مـورد تقاضـا‪ ،‬مراتـب در اجـرای مقـررات مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و مادتیـن ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامه به مالکین‬ ‫ابالغ تا درصورت اعتراض‪ ،‬طبق ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش امال ک مشـاع به مرجع قضائی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‬ ‫م الف ‪96‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش چهار ثبت امل‪ -‬دهستان چالو‬ ‫‪ 49‬اصلی (قریه پاشاکال چالو)‬ ‫‪ 195‬فرعی اقای علی اصغر ا کبری در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری‬ ‫باغـی بـه مسـاحت ‪ 441‬مترمربـع خریـداری شـده بالواسـطه از سیداسـماعیل علوی نـژاد‬ ‫و مع الواسـطه از بهـزاد منصـوری و محمداسـماعیل قاسـم زاده و جـواد مهتاب پرسـت و‬ ‫سـیدصادق علـوی و خاتون قلـی زاده‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪،‬‬ ‫تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی در روسـتاها از طریـق الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫یسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور‪ ،‬در مورد قسـمتی از امال کی که‬ ‫دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتی بـا رای هیـات‪ ،‬پس از تنظیـم اظهارنامه‬ ‫حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان‪،‬‬ ‫به اطالع عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را به صـورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫فیض الـه ذبیحـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1310188‬‬ ‫املا ک امـل‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گلستان خبر داد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۶۵‬مشاور‬ ‫در مرا کز مشاوره نیروی انتظامی استان‬ ‫معـاون اجتماعـی فرمانـده انتظامی گلسـتان‬ ‫گفـت‪ ۶۵« :‬مشـاور ب هصـورت تمام وقـت و‬ ‫پاره وقـت در مرا کـز مشـاوره نیـروی انتظامـی‬ ‫فعالیـت می کننـد»‪ .‬علیرضـا نصیـری رضـی‬ ‫گفـت‪« :‬روابط عمومـی و رسـانه ها درکنارهـم‬ ‫می تواننـد پـل ارتباطـی بیـن سـازمان و‬ ‫مخاطبیـن باشـند و ا گـر ایـن دو کنارهـم قـرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬احسـاس امنیت در جامعه را افزایش می دهند»‪ .‬وی افزود‪« :‬پلیس‬ ‫همیشـه کوشـیده پاسـخگوی افکار اجتماعی باشـد اما در رویکرد جدید که‬ ‫معاونـت اجتماعـی دارد‪ ،‬در کنـار پاسـخگوی به دنبـال ایـن هسـتیم پلیـس‬ ‫مطالبه گر باشـیم»‪ .‬نصیری رضی خاطرنشـان کرد‪« :‬عالوه بر نیروی انتظامی‬ ‫سـازمان ها و دیگـر نهادهـا نیـز وظایـف گسـترده ای در حـوزه امنیـت دارند که‬ ‫هر یـک ا گـر نقـش خـود را به خوبی ایفا کنند‪ ،‬شـاهد افزایش احسـاس امنیت‬ ‫در جامعه خواهیم بود»‪ .‬معاون اجتماعی فرمانده انتظامی گلستان گفت‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه بـا اقدامـات انجا مشـده و همـکاری خـوب رسـانه های اسـتان‬ ‫اعتمـاد اجتماعـی نسـبت بـه پلیـس افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬نصیـری رضـی‬ ‫پیشـگیری از جـرم‪ ،‬مشـاوره و مـددکاری‪ ،‬انتشـار عملکرد پلیس و دیگـر موارد‬ ‫را از وظایـف معاونـت اجتماعـی مطـرح کـرد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬مهم تریـن‬ ‫رویکرد ما در پیشگیری از جرائم ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری ست»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬دراین راسـتا تا کنـون ‪ ۲۲‬کالنتـری سـطح اسـتان همگـی حداقـل‬ ‫دارای یک مرکز مشاوره اند و ‪ ۶۵‬مرکز مشاوره فعال داریم»‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫فرمانـده انتظامی گلسـتان گفت‪« :‬عالوه براین؛ مرکز تخصصـی ارامش یکی از‬ ‫یسـت که به صورت رایگان خدمات مشـاوره ای را‬ ‫معتبرترین مرا کز مشاوره ا ‬ ‫بـرای جامعـه هـدف و افـراد کم درامـد جامعـه انجـام می دهنـد»‪.‬‬ ‫یک کشته؛ حاصل تصادف دو خودرو در گرگان‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی گرگان‬ ‫گفـت‪« :‬تصـادف یک دسـتگاه‬ ‫خـودرو پرایـد و لندکـروز‪ ،‬منجـر‬ ‫بـه واژگونـی خـودروی پرایـد‬ ‫شـد و یک نفـر کشـته ب هجـا‬ ‫گذاشـت»‪ .‬موسـی الرضا صفـری‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬ایسـتگاه شـماره ‪۲‬‬ ‫عملیاتـی اتش نشـانی گـرگان ازطریـق سـامانه ‪ ۱۲۵‬سـتاد فرماندهـی از وقـوع‬ ‫یک فقـره تصـادف در انتهـای کـوی طبیعت مطلع و بالفاصلـه به محل اعزام‬ ‫شـدن»‪ .‬وی افزود‪« :‬در بررسـی های اولیه مشـخص شـد این تصادف مابین‬ ‫یک دستگاه پراید و لندکروز رخ داده که منجر به واژگونی خودرو پراید شده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دراین حادثـه‪ ،‬راننـده خـودروی لندکـروز پـس از تصادف‬ ‫نسـال به علت‬ ‫متـواری شـده و متاسـفانه یک نفـر سرنشـین پرایـد خانـم میا ‬ ‫شـدت جراحـات وارده در دم فـوت کـرد‪ .‬راننـده نیز دچار مصدومیت شـدید‬ ‫شـد کـه بـا حضـور تیـم عملیاتـی و بـا کمـک کارکنـان اورژانـس بـه بیمارسـتان‬ ‫منتقل شـدند»‪ .‬وی درپایان گفت‪« :‬سـرعت زیاد و عدم رعایت فاصله ایمن‬ ‫بـا خودروهـای دیگـر بیشـترین عوامـل بـروز تصادفـات هسـتند»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫کشف بیش از دو تن‬ ‫داروهای دامی تاریخ مصرف گذشته‬ ‫رئی ــس اداره تش ــخیص و درمان اداره کل دامپزش ــکی گلس ــتان از کش ــف و‬ ‫امح ــای دو ُ ت ــن داروی تاریخ مصرف گذش ــته در اس ــتان خب ــر داد‪ .‬کت ــوک‬ ‫گف ــت‪« :‬کارشناس ــان دارو و درم ــان در اداره کل و ادارات دامپزش ــکی‬ ‫شهرس ــتان ها بی ــش از دوت ــن داروی تاریخ مصرف گذش ــته و غیرمجاز را که‬ ‫ش ــامل ان ــواع داروه ــای تزریقی‪ ،‬مکم ــل و ‪ ...‬ب ــود از س ــطح داروخانه های‬ ‫دامپزش ــکی و ش ــرکت های پخ ــش اس ــتانی کش ــف و ضب ــط کردن ــد»‪ .‬او‬ ‫ـاری دس ــتگاه قضائی‬ ‫گف ــت‪« :‬ب ــا هماهنگی مدیریت پس ــماند اس ــتان و ی ـ ِ‬ ‫ای ــن داروه ــا ب هص ــورت بهداش ــتی امح ــاء ش ــد»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬داروه ــای‬ ‫تاریخ مصرف گذش ــته و تقلب ــی می تواند صدماتی جبران ناپذیر بر س ــامت‬ ‫دام و طیور داش ــته باش ــد»‪ .‬او از دامداران و مرغداران خواس ــت‪« :‬در خرید‬ ‫این اق ــام به مجوزهای تولی ــد و تاریخ مصرف توجه و دقت کافی را داش ــته‬ ‫باش ــند و از داروخانه های دامپزش ــکی مجاز تهیه کنند»‪ .‬اس ــتان گلستان‬ ‫یس ــت و ‪۱۶‬‬ ‫دارای ‪ ۱۰۵‬داروخان ــه و ‪ ۳۶‬مرک ــز مایه کوب ــی مرتبط با دامپزشک ‬ ‫ش ــرکت پخش اس ــتانی کار توزیع اقالم مختلف دارو و وا کسـ ـن های دامی را‬ ‫ب ــرای این مرا ک ــز به عه ــده دارند‪.‬‬ ‫اغاز خرید تضمینی گندم در پنج شهر استان‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و‬ ‫خدمـات بازرگانـی گلسـتان‬ ‫از اغـاز خریـد تضمینـی گنـدم‬ ‫در پنـج شـهر اسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬محمدرضـا افشـار گفـت‪:‬‬ ‫«عملیـات خریـد تضمینـی‬ ‫گنـدم در پنـج مرکـز سـیلوی‬ ‫دولتی شهرستان های کالله‪ ،‬گالیکش‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬گرگان و شهر فاضل اباد‬ ‫بـا قیمـت مصـوب شـده اغـاز شـده اسـت»‪ .‬فروردیـن امسـال هیئت وزیـران‬ ‫قیمـت خریـد تضمینـی گنـدم بـرای سـال ‪ ۱۴۰۱‬را مبلـغ ‪ ۱۱۵۰۰۰‬ریـال تعییـن‬ ‫کـرد کـه ازاین میـزان‪ ۱۰۵۰۰۰ ،‬ریـال به عنـوان اصـل قیمـت تعییـن و ‪ ۱۰۰۰۰‬ریـال‬ ‫به عنـوان هدیـه تحویـل درنظـر گرفتـه شـد‪ .‬حـدود ‪ ۳۷۵۰۰۰‬هکتـار از‬ ‫یشـود ‪ ۹۱۰۲۵۰‬تن‬ ‫نهـای گلسـتان زیـر کشـت گنـدم رفته و پیش بینـی م ‬ ‫زمی ‬ ‫گندم از سـطح مزار ع اسـتان برداشـت شـود‪ .‬احسـان‪ ،‬مروارید‪ ،‬کالته‪ ،‬تیرگان‬ ‫تشـده در گلسـتان هسـتند‪ .‬به گفته‬ ‫و کوه دشـت بیشـترین ارقام گندم کش ‬ ‫رئیس جهاد کشـاورزی اسـتان؛ گلسـتان پس از خوزستان و فارس رتبه سوم‬ ‫تولیـد و رتبـه نخسـت کیفیـت این محصـول راهبـردی را در کشـور داراسـت‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین اجالس‬ ‫روسای شوراهای اسالمی سراسر کشور در گرگان‬ ‫نخسـتین اجالس روسـای شـوراهای اسلامی سراسـر کشـور با حضور رئیس‬ ‫شـورای عالی اسـتان ها در گـرگان برگـزار شـد‪ .‬ایـن اجلاس بـا حضـور دکتـر‬ ‫سروری؛ رئیس شورای عالی استان ها‪ ،‬زنگانه؛ استاندار گلستان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلـس‪ ،‬شـهردار گـرگان و سـایر مقامـات اسـتانی و شهرسـتانی در سـالن‬ ‫اجتماعـات اسـتانداری برگـزار شـد‪ .‬محمدرضـا سـبطی (شـهردار گـرگان)‬ ‫دراین نشسـت گفـت‪« :‬اسـتقالل مالـی و اختصـاص بودجـه کافـی بـه شـوراها‬ ‫یسـت و شـوراها به عنـوان حلقـه واسـط می تواننـد شـهرداری ها را در‬ ‫ضرور ‬ ‫حهـای صنعتی همراهی کننـد»‪ .‬وی دربـاره اهمیت‬ ‫حـل مشـکل اجـرای طر ‬ ‫اعتباربخشـی بـه شـوراها گفـت‪« :‬این اعتباربخشـی ازسـوی نهـاد حا کمیتی؛‬ ‫یسـت و بخشـی بـه اعضـای شـوراها برمی گردد کـه این نوع‬ ‫ازجملـه استاندار ‬ ‫نـگاه را داشـته باشـند و سـعی کننـد در چهارچـوب قانـون عمـل کننـد»‪.‬‬ ‫به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد؛‬ ‫پیام تبریک سرپرست شرکت برق استان‬ ‫سـید احمـد موسـوی؛ سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان‬ ‫به مناسـبت روز ملـی ارتباطـات و روابط عمومـی پیامـی را صـادر کـرد‪:‬‬ ‫«بسـمه تعالی؛ عصـر حاضـر‪ ،‬عصـر ارتباطـات و تعاملات گسـترده جهانیـان‬ ‫بوده و هرروزه شاهد بروز تحوالت بنیادین و اساسی در حوزه های گونا گون‬ ‫تهـا‪ ،‬منابـع و ابزارهـای اطالع رسـانی در چنیـن‬ ‫هسـتیم و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫فضایی شرط اولیه موفقیت و اثرگذاری ست و بی تردید توفیق یا عدم توفیق‬ ‫سیاسـت ها و برنامه های مدیران در فراهم کردن بسـتر مشـارکت و همکاری‬ ‫یهـا به عنـوان یکـی از‬ ‫مـردم اسـت کـه توجـه بـه نقـش و جایـگاه روابط عموم ‬ ‫تهـای اطالع رسـانی و حلقـه اتصـال سـازمان ها و نهادهـا بـا‬ ‫بسـترها و ظرفی ‬ ‫افـکار عمومـی می توانـد تاثیـر بسـزایی در جلـب مشـارکت و پاسـخگویی بـه‬ ‫دغدغ ههـای شـهروندان و تقویـت اعتمـاد‪ ،‬امیـدواری‪ ،‬همدلـی و همفکـری‬ ‫بیشـتر بین مدیران و مردم داشـته باشـد‪ .‬روابط عمومی هنر برقراری تعامل‬ ‫و ارتبـاط بیـن افـکار عمومـی و مدیـران به منظـور افزایـش کارایـی در ادارات‬ ‫و سازمان هاسـت و مدیرانـی کـه بـا تقویـت روابط عمومـی خـود در برقـراری‬ ‫ارتبـاط سـازنده بـا مخاطبـان خود تالش می کنند به یقین از موفقیت بیشـتر‬ ‫در نـزد افـکار عمومـی برخوردارنـد‪ .‬در جهـان امـروز‪ ،‬روابط عمومی هـا از ارکان‬ ‫مهم و تاثیرگذار اطالع رسانی و حلقه پیوند مردم و مسئوالن هستند‪ .‬ضمن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن ‪ ۲۷‬اردیبهشـت ماه روز ملـی ارتباطـات و روابط عمومـی و‬ ‫یشـائبه این عزیـزان را ارج‬ ‫اغـاز این هفتـه به تمام فعاالن این عرصه‪ ،‬تالش ب ‬ ‫نهـاده و امیـد ان دارم روابط عمومـی شـرکت همواره با اطالع رسـانی خدمات‬ ‫انجا مشـده‪ ،‬ارتبـاط دوسـویه و تعاملـی بـا اصحـاب رسـانه‪ ،‬سـنجش و جلـب‬ ‫لشـدن جایگاهی ویژه بـرای مردم‬ ‫افـکار عمومـی‪ ،‬کسـب تفاهم متقابل‪ ،‬قائ ‬ ‫و خواسـته ها و نظـرات انـان‪ ،‬مخاطب محـوری و پاسـخگویی‪ ،‬ترویـج اخلاق‬ ‫حرفه ای اطالع رسانی و ارتقای فرهنگ مهارت اموزی موید و پیروز باشند»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2502‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫استاندار در نخستین دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کرمان‪:‬‬ ‫مجموعه های اقتصادی بزرگ استان‬ ‫باید در حل مشکالت کرمان کمک کنند‬ ‫عفت فالح‬ ‫اسـتاندار کرمـان گفـت‪« :‬شـهرداری ارتبـاط‬ ‫وسـیعی بـا مدیریـت اسـتان دارد و به دلیـل‬ ‫اهمیـت ان به عنـوان مرکـز اسـتان بایـد‬ ‫کمـک کنیـم برنام ههـا و پروژ ههـای شـهری‬ ‫پیـش بـرود»‪ .‬محمدمهـدی فـدا کار در‬ ‫دیـدار بـا شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر کرمـان کـه بـا حضـور فرمانـدار‪ ،‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار و مدیرکل‬ ‫امـور شـهری و شـوراهای اسـتانداری در‬ ‫دفتر اسـتاندار برگزار شـد‪ ،‬شـفافیت عملکرد‬ ‫مسـئوالن را یـک مسـئله ضـروری دانسـت و‬ ‫فسـازی حقـوق و مزایـا را‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬شفا ‬ ‫یـک مسـئله فرعـی می دانـم امـا شـفافیت در‬ ‫تهـای اصلـی مسـئوالن‬ ‫قراردادهـا و فعالی ‬ ‫و همچنیـن شـهرداری و شـورا اهمیـت‬ ‫بیشـتری دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬گاهـی تصمیـم‬ ‫یشـود و در زندگـی مـردم‬ ‫مدیـران‪ ،‬فسـادزا م ‬ ‫یگـذارد امـا شـفافیت جلـوی فسـاد را‬ ‫اثـر م ‬ ‫می گیـرد»‪ .‬اسـتاندار کرمـان بـا اعلام امادگـی‬ ‫بـرای تعامـل با شـهرداری و شـورا‪ ،‬تا کید کرد‪:‬‬ ‫«بخش هایـی را کـه نیـاز بـه تعامـل دارد‪ ،‬باید‬ ‫مـوردی مشـخص کنیـم و پیشـنهادهای‬ ‫شـهرداری و شـورا نیـز همیشـ ه امـاده‬ ‫باشـد تـا مـا سـریع تر اقـدام کنیـم»‪ .‬فـدا کار‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬شـهر کرمـان گسـترده اسـت‬ ‫ن خدمت رسـانی را مشـکل می کنـد؛‬ ‫و ایـ ‬ ‫مجموع ههـای اقتصـادی بـزرگ اسـتان بایـد‬ ‫در حـل مشـکالت عمـده شـهر کرمـان کمک‬ ‫کننـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬شـهرداری و شـورا‬ ‫یشـود نیاز و‬ ‫نماد مرد مسـاالری هسـتند و م ‬ ‫طرز فکر مردم را ازطریق شـورا متوجه شـد»‪.‬‬ ‫اسـتاندار کرمـان بیـان کـرد‪« :‬ا کنـون‪ ،‬کالبـد‬ ‫شـهری متناسـب بـا شـان سـردار سـلیمانی‬ ‫یهـای شـهر بایـد نمـادی‬ ‫نیسـت؛ در ورود ‬ ‫از ایـن شـهید بـزرگ داشـته باشـیم و در‬ ‫فضـای شـهر نیـز برجسـته شـود ازجملـه در‬ ‫کارهـای بصـری و نا مگـذاری معابـر کـه الزم‬ ‫نبـاره تدبیـر ویـژه ای اندیشـیده‬ ‫اسـت درای ‬ ‫شـود»‪ .‬فـدا کار درخصـوص سـهم شـهرداری‬ ‫از فاضالب شهری جهت استفاده در ابیاری‬ ‫ً‬ ‫نسـهم باید حتما به‬ ‫فضای سـبز‪ ،‬گفت‪« :‬ای ‬ ‫شـهرداری اختصـاص یابـد؛ ا گـر در قـراردادی‬ ‫کـه بـا مجـری پـروژه فاضلاب شـهری بسـته‬ ‫شـده‪ ،‬این موضـوع نادیـده گرفتـه شـده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بایـد حتمـا به لحـاظ حقوقـی بررسـی و راهـی‬ ‫بـرای این مسـئله پیـدا شـود؛ چـون ایـن حق‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به افزایـش‬ ‫شهردار ‬ ‫حاشیه نشـینی در شـهر کرمان‪ ،‬افزود‪« :‬باید‬ ‫تدبیـر ویـژه ای اندیشـیده شـود و شـورای‬ ‫تامیـن دراین زمینـه ورود کنـد؛ زیـرا حـل‬ ‫این مسـئله نیـاز بـه عـزم جـدی همـه اسـتان‬ ‫دارد و بایـد مباحـث اجتماعـی و امنیتـی‬ ‫موضـوع دیـده شـود»‪ .‬اسـتاندار کرمـان بیان‬ ‫کـرد‪« :‬بافـت فرسـوده نیـاز بـه تامـل و اقـدام‬ ‫ویـژه دارد و مـا هـم هـر کمکـی از دسـتمان‬ ‫برایـد‪ ،‬بـرای احیـای بافـت قدیـم شـهر انجـام‬ ‫خواهیـم داد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ا گـر شـهرداری در‬ ‫وظایـف خـود موفـق باشـد و بتوانـد خدمات‬ ‫بیشـتری بـه مـردم ارائه دهد‪ ،‬ما هم سـربلند‬ ‫خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫بهره وری بیشتر از منابع شهرداری‬ ‫و رضایت مردم هدف اصلی ماست‬ ‫رئیـس شـورای شـهر کرمـان نیـز دراین دیـدار‬ ‫ضمـن اشـاره بـه فراینـد انتخـاب شـهردار از‬ ‫میان ‪ 126‬نفر‪ ،‬گفت‪« :‬برای انتخاب شهردار‪،‬‬ ‫از نخبـگان و دانشـگاهیان خواسـتیم‬ ‫پیشـنهادهای خـود را مطـرح کننـد؛ حتـی‬ ‫اعلام عمومـی هـم شـد و از شـهروندان‬ ‫خواستیم نظر خود را اعالم کنند و درنهایت‬ ‫تمام مشـخصات این افراد عالمانه و خارج از‬ ‫هرگونه گرایش سیاسـی و تمایالت شـخصی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بررسی و نهایتا شهردار کرمان انتخاب شد»‪.‬‬ ‫علیرضـا نـادری افـزود‪« :‬شـفافیت در راس‬ ‫کار شوراسـت و همـه کارهـای اعضـای شـورا‬ ‫یسـت و چیزی پوشـیده از مردم نداریم‬ ‫علن ‬ ‫و همـه تلاش ما این اسـت که فقط مصلحت‬ ‫مـردم و شـهر را درنظـر داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه کوشیدیم درامدهای شهرداری‬ ‫عادالنـه بـوده و هزین ههـا را به گونـه ای‬ ‫مدیریـت کنیـم تـا موجـب بهـره وری شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬تلاش بـرای ارتقـای بهـره وری از‬ ‫منابـع شـهرداری و افزایـش رضایـت مـردم‪،‬‬ ‫نمـدت تلاش‬ ‫هـدف اصلـی ماسـت و درای ‬ ‫کرده ایـم بـه همـه انتقادهـا و شـکایت های‬ ‫مـردم رسـیدگی شـود»‪ .‬رئیـس شـورای شـهر‬ ‫کرمـان بااشـاره به وجـود محدودیـت نیـروی‬ ‫انسـانی متخصـص و کارامد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬در‬ ‫سـال های قبـل بـه اسـتانداران دور ههـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬این مسـئله را گوشـزد کـردم کـه‬ ‫از ابتـدا به فکـر تربیـت نیروهـای جـوان و‬ ‫متخصص در عرصه مدیریتی باشند اما این‬ ‫نکتـه مهـم نادیـده گرفتـه شـد و امروز شـاهد‬ ‫خلا مدیریـت و نیـروی انسـانی متخصـص و‬ ‫کارامد در سـطوح مختلف هسـتیم»‪ .‬نادری‬ ‫باتا کیدبـر اهمیـت تعامـل دسـتگاه های‬ ‫دولتی و مدیران شهری‪ ،‬گفت‪« :‬دلیل اصلی‬ ‫اینکـه اسـتان های ه مجـوار از مـا سـبقت‬ ‫گرفتنـد و رشـد کردنـد و مـا عقـب ماندیـم‪،‬‬ ‫عدم هماهنگـی و نبـود همدلـی مدیـران‬ ‫اسـتان در ادوار مختلـف بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫استان قدس؛ پای کار تامین نان زائران و مجاوران‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫شـرکت صنایـع غذایـی رضـوی بـا وجـود‬ ‫حـذف سـهمیه ارد نیمـه یارانـه ای‪ ،‬در‬ ‫راسـتای حمایـت از مـردم تـا زمـان تثبیـت‬ ‫شـرایط تولیـد و عرضـه نـان سـنتی‪ ،‬ایـن‬ ‫کاالی ضـروری را همچنـان بـا نـرخ دولتـی‬ ‫توزیـع می کنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت صنایـع غذایـی رضـوی‬ ‫گفـت‪« :‬بـا وجـود حـذف سـهیمه ارد نیمـه‬ ‫یارانـه ای بـرای تولیـد محصـوالت نـان در‬ ‫شـرکت صنایـع غذایـی رضـوی‪ ،‬امـا ایـن‬ ‫شـرکت بـرای حمایـت از مـردم‪ ،‬بـه ویـژه‬ ‫سـا کنان مناطـق کـم برخـوردار اطـراف ایـن‬ ‫ً‬ ‫شـرکت‪ ،‬فعلا نـان سـنتی را بـا همـان نـرخ‬ ‫دولتـی بـه مجـاوران حضـرت رضـا؟ع؟ ارائـه‬ ‫می کنـد و ا گرچـه به دلیل تفاوت قیمـت ارد‪،‬‬ ‫از نظـر اقتصـادی روزانـه هزینـه سـنگینی بـر‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی تحمیـل مـی شـود امـا‬ ‫ایـن نهـاد مردمی و موقوفاتی برای کمک به‬ ‫مردم تا زمانی که مقدور باشد‪ ،‬این خدمت‬ ‫را ارائـه خواهـد کـرد»‪ .‬مجتبـی هادیـان‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬مجتمـع نـان سـنتی رضـوی‬ ‫در مجاورت فروشـگاه بزرگ رضوی و شـرکت‬ ‫صنایـع غذایـی رضـوی در حاشـیه میـدان‬ ‫بـزرگ قائـم‪ ،‬ابتدای بزرگـراه پیامبراعظم ؟ص؟‬ ‫‪20‬هـزار‬ ‫واقـع شـده کـه ظرفیـت پخـت روزانـه ‬ ‫جهـزار عـدد نـان‬ ‫عـدد نـان سـنتی و پن ‬ ‫سـنگک و عرضـه ان بیـن مـردم را دارد»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬طـی روزهـای اخیـر و‬ ‫با توج هبـه تغییراتـی کـه در شـیوه تامیـن ارد‬ ‫یارانـه ای و ازاد ایجـاد شـده اسـت‪ ،‬شـرکت‬ ‫صنایـع غذایـی رضـوی نـان تولیـدی خـود را‬ ‫بـا ارد ازاد پخـت می کنـد امـا ان را بـا قیمـت‬ ‫ارد یارانـه ای بیـن مـردم توزیـع می کنـد»‪.‬‬ ‫هادیـان تصریـح کـرد‪« :‬این اقدام در راسـتای‬ ‫منویات تولیت استان قدس رضوی‪ ،‬کمک‬ ‫بـه معیشـت مـردم و همچنیـن همـکاری‬ ‫یسـازی یاران ههـا و کاهـش‬ ‫در اجـرای مردم ‬ ‫مشـکالت زائـران و مجـاوران حضـرت بـرای‬ ‫تهیـه نـان صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬وی اظهـار‬ ‫امیـدواری کـرد؛ هرچ هسـریع تر بـا همـکاری‬ ‫مسـئولین اسـتان و کارگـروه نـان‪ ،‬سـهمیه‬ ‫ارد یارانـه ای مجتمـع نـان سـنتی بـه حالـت‬ ‫قبـل برگشـته و از تعطیلـی ایـن مجتمـع نان‬ ‫سنتی جلوگیری شود تا بیش از پیش بتواند‬ ‫خدمت رسـان زائریـن و مجاوریـن حضـرت‬ ‫رضـا؟ع؟ باشـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت صنایـع‬ ‫غذایـی رضـوی‪ ،‬یکـی دیگـر از اقدامـات ایـن‬ ‫شـرکت در راسـتای کمـک بـه معیشـت مردم‬ ‫را تهیـه و عرضـه اقلام اساسـی اعلام کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬با وجود اینکـه در حال حاضـر برخـی‬ ‫اقالم ضروری و اساسی مردم در فروشگاه ها‬ ‫تهـای سـطح شـهر وجـود‬ ‫و هایپرمارک ‬ ‫نـدارد؛ امـا شـرکت صنایـع غذایـی رضـوی بـا‬ ‫تامیـن مایحتـاج ضـروری مـردم‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫عرضـه کاالهـای اساسـی از جملـه روغـن بـا‬ ‫نرخ مصوب در فروشـگاه بزرگ رضوی اقدام‬ ‫کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری جشن پایان گازرسانی در شهرستان عباس اباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بـا بهره بـرداری از روسـتای دراسـرا در‬ ‫شهرسـتان عباس ابـاد جشـن پایـان‬ ‫گازرسـانی در این شهرسـتان برگـزار و بـه‬ ‫شهرسـتان سـبز تبدیـل شـد‪ .‬طـی مراسـمی‬ ‫بـا حضـور نماینـده مـردم تنکابـن‪ ،‬رامسـر و‬ ‫عبـاس ابـاد در مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫سرپرسـت امـور روسـتایی و شـوراهای‬ ‫اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫اسـتان‪ ،‬امام جمعـه‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬بخشـدار و‬ ‫دیگـر مسـئولین شهرسـتان‪ ،‬جشـن پایـان‬ ‫گازرسـانی در سـطح شهرسـتان عبـاس ابـاد‬ ‫برگـزار و ایـن شهرسـتان بعنـوان شهرسـتان‬ ‫سـبز معرفـی شـد‪ .‬قاسـم مایلـی رسـتمی‬ ‫(سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان مازنـدران)‬ ‫با بیان اینکـه طـرح گازرسـانی بـه روسـتای‬ ‫دراسـرا بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۱۰‬میلیارد تومـان‬ ‫به بهره برداری رسـید‪ ،‬گفت‪« :‬با گازدار شـدن‬ ‫ایـن روسـتا و انجـام فراینـد اشـترا ک پذیری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬خانـوار روسـتایی و بیـش از ‪ ۱۵۰‬مشـترک‬ ‫از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد شـدند‪.‬‬ ‫بـرای گازرسـانی بـه ایـن روسـتا ‪ ۱۵‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه گذاری اجـرا و بیـش از ‪ ۱۲۰‬علمـک‬ ‫نصـب شـده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫مازنـدران با اشـاره به گازرسـانی بـه تمامـی‬ ‫روسـتاهای شهرسـتان عبـاس ابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«گاز بـه ‪ ۵/۹۵‬درصـد از روسـتاهای اسـتان‬ ‫مازنـدران رسـیده اسـت و ایـن رونـد تـا‬ ‫دسترسـی همـه روسـتاها ادامـه می یابـد»‪.‬‬ ‫وی تعـداد کل مشـترکان اسـتان مازنـدران را‬ ‫یک میلیـون و ‪ ۸۲‬هـزار و ‪ ۵۵۹‬اشـترا ک اعالم‬ ‫‪۴۵۶‬هـزار و ‪ ۹۵۷‬خانـوار در‬ ‫کـرد و گفـت‪ « :‬‬ ‫دو هـزار و ‪ ۴۸۴‬روسـتا از نعمـت گاز برخـودار‬ ‫هسـتند»‪.‬‬ ‫برخورد قاطع با پدیده «داللی» در شهرک های صنعتی‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری فـارس از همـکاری و‬ ‫حمایت قاطع مجموعه قضائی استان برای‬ ‫احیـای واحدهـای تولیـدی و صنعتـی را کـد‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه سیاسـت ها‬ ‫و برنام ههـای قـوه قضائیـه و دولـت بـرای‬ ‫احیـای واحدهـای را کد‪ ،‬با همکاری با سـایر‬ ‫مجموع ههـای اجرایـی در اسـتان و بـا بهـره ‬ ‫تهـا‪ ،‬بـرای احیـای واحدهای‬ ‫از تمـام ظرفی ‬ ‫را کـد و ایجـاد اشـتغال تلاش خواهیـم کرد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم‬ ‫موسـوی در دیـدار بـا مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی فـارس افـزود‪« :‬ضمـن‬ ‫برگـزاری جلسـات مشـترک ماهانـه و بررسـی‬ ‫شهـای ارسـالی از شـرکت شـهرک های‬ ‫گزار ‬ ‫صنعتـی فـارس به گونـه ای عمـل می کنیـم‬ ‫تـا سـبب تسـریع در احیـای واحدهـای را کد‬ ‫شـود و دراین راسـتا واحدهـای تولیـدی‬ ‫و صنعتـی نیـز دسـتگاه قضائـی را حامـی و‬ ‫پشـتوانه خـود بداننـد»‪ .‬نماینـده عالـی قـوه‬ ‫قضائیـه در اسـتان فـارس پیشـنهاد داد‪:‬‬ ‫«شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس طـی‬ ‫فراخوانـی بـه همـه واحدهـای صنعتـی را کد‬ ‫و دارای مشـکل‪ ،‬مقدمات برگزاری جلسـاتی‬ ‫را فراهـم کنـد تـا با همکاری دسـتگاه قضائی‬ ‫نهـا موردرسـیدگی قـرار‬ ‫اسـتان مشـکالت ا ‬ ‫گیـرد و مرتفـع شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫به علت دال ل بازی و واسـطه گری های برخی‬ ‫سـودجویان‪ ،‬عـده ای از سـرمایه گذاران‬ ‫واقعی معطل دریافت زمین در شهرک های‬ ‫صنعتی انـد‪ ،‬بـر همـکاری دادگسـتری فـارس‬ ‫بـا شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‬ ‫بـرای برخـورد قاطـع بـا دالالن و سـودجویان‬ ‫زمیـن در شـهرک های صنعتـی تا کیـد کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬دراین زمینـه رسـیدگی بـه پروند ههـا‬ ‫در سـریع ترین زمـان و بـدون وقفـه در‬ ‫دسـتورکار محا کـم قضائـی قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫موسـوی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫بابیان اینکـه شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس‪ ،‬لیسـت کارخان ههـای مشـکل دار‬ ‫ً‬ ‫را فـورا بـه دادگسـتری کل اسـتان ارسـال‬ ‫کنـد گفـت‪« :‬در زود تریـن زمـان پیگیـری‬ ‫مشـکالت واحدهـا خواهیـم بـود و خـارج‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫از نوبـت پروند ههـا بررسـی م ‬ ‫رئیـس شـورای قضائـی اسـتان پیشـنهاد‬ ‫داد‪« :‬سـتاد پیگیـری اجـرای سیاسـت های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی دادگسـتری فـارس و‬ ‫درراسـتای حمایـت از تولیـد‪ ،‬جلسـات‬ ‫مشـترک ب هصـورت هفتگـی یـا ماهانـه بـا‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی فارس تشـکیل‬ ‫دهـد تـا بـه پروند ههـا رسـیدگی شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس نیـز گزارشـی از اقدامـات انجا مشـده‬ ‫نشـرکت را بیـان کـرد و‬ ‫در سـه ماه اخیر درای ‬ ‫گفت‪« :‬جهت مقابله با دالالن‪ ،‬دراین مدت‬ ‫نبـر‬ ‫و بـا همـکاری دسـتگاه قضائـی‪ ،‬افزو ‬ ‫‪ 17.8‬هکتـار زمیـن را کـد در شـهرک ها و‬ ‫نواحـی صنعتـی اسـتان خلعیـد و از دسـت‬ ‫دالالن خارج شـد»‪ .‬سید مصطفی هاشمی‬ ‫افزود‪« :‬از ابتدای امسـال نقل وانتقال زمین‬ ‫در شـهرک های صنعتـی تـا قبـل از دریافـت‬ ‫پایـان کار ممنـوع و یکـی از مسـیرهای‬ ‫اصلـی دال لـی مسـدود شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫همـکاری و تعامـل ایـن شـرکت بـا مجموعـه‬ ‫قضائـی و دادگسـتری کل اسـتان بـرای‬ ‫مقابلـه و برچیـدن دالالن و واسـطه گران‬ ‫در شـهرک های صنعتـی را مهـم و ارزشـمند‬ ‫یهـا تا کیـد‬ ‫بیـان کـرد و بـر گسـترش همکار ‬ ‫کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی فـارس احیـای واحدهـای را کـد را‬ ‫از برنام ههـای محـوری امسـال خوانـد و بـا‬ ‫قدردانـی از حمایـت و پیشـنهاد سـازنده‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«امیدوارم بتوانیم با همکاری با دادگستری‬ ‫اسـتان گام های ارزشمندی برداریم‪ .‬لیست‬ ‫واحدهـای صنعتـی را کد که مشکالتشـان با‬ ‫یشـود به دادگسـتری‬ ‫تصمیم قضائی رفع م ‬ ‫ارسـال می کنیـم و جلسـات ماهانـه تشـکیل‬ ‫می دهیـم»‪ .‬وی همچنیـن بااشـاره به‬ ‫سـاماندهی شـرکت خدماتـی شـهرک‬ ‫صنعتـی بـزرگ شـیراز بااسـتفاده از اختیارات‬ ‫فسـازی در امـور و‬ ‫قانونـی و بالهـدف شفا ‬ ‫بهبـود امـور صنعتگـران گفـت‪« :‬این موضوع‬ ‫رضایت بخـش گسـترده ای از صنعتگـران را‬ ‫به همـراه داشـته اسـت»‪ .‬اختصـاص مشـوق‬ ‫نهـا و وا گـذاری زمیـن بـدون‬ ‫بـه دانش بنیا ‬ ‫مزایـده‪ ،‬برنامه ریـزی بـرای توسـعه و ایجـاد‬ ‫شـهرک های صنعتـی در اطـراف شـیراز نیـز‬ ‫از برنامه هایـی بودنـد کـه مدیرعامل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی فـارس دراین دیـدار به‬ ‫ان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫نشست فرمانداران و معاون استانداری تهران‬ ‫با نمایندگان مجلس‬ ‫درراســـتای پیگیری مشکالت و موضوعات اســـتان تهران و شهرستان های‬ ‫تابعه‪ ،‬نشســـت ویژه ای بـــا حضور فرمانـــداران و معاون سیاســـی اجتماعی‬ ‫اســـتانداری تهـــران بـــا اعضای مجمـــع نمایندگان تهـــران در مجلـــس برگزار‬ ‫شـــد‪ .‬حمیـــد زمانی؛ معـــاون اســـتاندار تهـــران و فرمانـــدار ویژه شهرس ــتان‬ ‫ری دراین نشســـت بـــا تقدیـــر از مواضـــع مســـئوالنه و نـــگاه مثبـــت مجم ــع‬ ‫نماینـــدگان بـــه ری‪ ،‬از ضـــرورت ارتقـــای ســـاختار تشـــکیالتی ادارات ری‬ ‫ســـخن گفـــت و افـــزود‪« :‬با توجه به اینکه ری در تقســـیمات سیاســـی دارای‬ ‫یس ــت‬ ‫فرمانـــداری ویژه و جایگاه معاونت اســـتانداری تهران اســـت‪ ،‬ضرور ‬ ‫ادارات و دســـتگاه های اجرایی مســـتقر در ســـطح این شهرســـتان نیز طبق‬ ‫قانـــون به صـــورت متناســـب بـــا جایـــگاه معاونـــت اســـتانداری و فرمانداری‬ ‫ویـــژه ارتقای چـــارت تشـــکیالتی؛ و از اداره تابعـــه به معاونـــت اداره کل تغییر‬ ‫ســـاختار یابنـــد»‪ .‬فرمانـــدار ویژه شهرســـتان ری به تشـــریح جایـــگاه ویژه و‬ ‫تاثیرگـــذار شهرســـتان ری در موضوعات متنوع پایتخت اشـــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـــه ظرفیت هـــای بـــاالی شهرســـتان ری که ازســـوی مقـــام معظم‬ ‫رهبـــری مفتخـــر به دریافـــت عنوان قبله تهران شـــده اســـت‪ ،‬ضـــرورت دارد‬ ‫مجمـــع نمایندگان اســـتان تهـــران با نگاهـــی ویژه به مشـــکالت و معضالت‬ ‫این شهرســـتان‪ ،‬حل ان هـــا را در اولویت کاری مجلس قـــرار دهند»‪ .‬معاون‬ ‫اســـتاندار تهران با اشاره به مشـــکالت چندین ســـاله موضوع رعایت قوانین‬ ‫حریـــم پیرامـــون شهرســـتان ری گفت‪« :‬یکـــی از مســـائل مهم و اثرگـــذار که‬ ‫چند ســـال گریبان گیر مدیریت این شهرســـتان است‪ ،‬تقســـیمات کشوری و‬ ‫استانی ســـت که سبب بروز مشـــکالتی برای مدیریت شـــهرها و بخش های‬ ‫ری؛ و در مـــواردی بـــا ایجـــاد اختالل در حـــوزه ســـرزمینی و حا کمیتی میان‬ ‫دو شـــهر یا شهرســـتان‪ ،‬باعث شـــکل گیری برخـــی اختالفات شـــده که حل‬ ‫این معضـــل نیازمنـــد ورود جدی مجمـــع نمایندگان تهران و لـــزوم بازنگری‬ ‫در طر ح های تقســـیماتی استانی ســـت»‪.‬‬ ‫برگزاری ائین فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای‬ ‫ِ‬ ‫در منطقه ‪۲۰‬‬ ‫روز چهارشـــنبه ‪ ۱۷‬شـــوال مصـــادف بـــا ‪ 28‬اردیبهشـــت ماه‪ ،‬روز فرهن ــگ‬ ‫پهلوانـــی و ورزش زورخانـــه ای؛ ائین فرهنـــگ پهلوانـــی و ورزش زورخانه ای‬ ‫و رزمایـــش همدلـــی و کمـــک مومنانـــه بـــا حضـــور شـــربیانی؛ عضو ش ــورای‬ ‫شـــهر و رئیس شـــورای شهرســـتان ری‪ ،‬اوجاقی؛ مدیرعامل ســـازمان ورزش‬ ‫شـــهرداری تهران‪ ،‬ســـید محمد ناظم رضوی؛ شـــهردار منطقـــه ‪ ،20‬پهلوان‬ ‫محمد محمودی و جمعی از خیرین و مســـئولین شـــهری با هدف حمایت‬ ‫از نیازمندان در مجموعه ورزشـــی ســـلمان فارسی برگزار شـــد‪ .‬دراین مراسم‬ ‫شـــهردار منطقـــه ‪ ۲۰‬گفـــت‪« :‬این اقدام خوب درراســـتای مواســـات و کمک‬ ‫و همراهـــی مومنانه به شـــهروندان ازســـوی شـــهرداری تهران و تعـــدادی از‬ ‫خیریـــن در شـــهرری انجام شـــد»‪ .‬ســـید محمـــد ناظم رضـــوی بابیان اینکه‬ ‫دراین ایـــام حمایـــت از تمـــام شـــهروندان نیازمنـــد ضروری ســـت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«مدیریت شـــهری تهران‪ ،‬اعضای شـــورای شـــهر و خانواده بزرگ شـــهرداری‬ ‫همواره پیشـــگام درحمایت از نیازمندان بوده اند»‪ .‬در پایان مراســـم ازسوی‬ ‫تعـــدادی از پهلوانـــان شـــهرری شـــال پهلوانـــی به شـــربیانی؛ عضو ش ــورای‬ ‫شـــهر‪ ،‬اجاقی؛ مدیرعامـــل ســـازمان ورزش و ناظم رضوی؛ شـــهردار منطقه‬ ‫‪ 20‬و تعدادی از خانواده معظم شـــهدا اهدا شـــد‪ .‬گفتنی ســـت؛ دراین راستا‬ ‫‪ ۵۰۰‬ســـبد اقالم معیشتی به افراد نیازمند و اســـیب پذیر منطقه توزیع شد‪.‬‬ ‫حضور علیرضا فغانی در جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر‬ ‫فیفـــا از داوران حاضـــر در جام جهانـــی ‪ ۲۰۲۲‬قطر رونمایی کرد کـــه نام داور‬ ‫کشـــورمان در ان دیـــده می شـــود‪ ۳۶ .‬داور وســـط‪ ۶۹ ،‬کمـــک داور و ‪ ۲۴‬داور‬ ‫در اتـــاق ویدیوچـــک در جام جهانـــی ‪ ۲۰۲۲‬قطـــر حضـــور خواهند داش ــت‪.‬‬ ‫علیرضـــا فغانـــی؛ یکـــی از داوران نامـــی جهـــان کـــه در جام جهانـــی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫بازی هـــای زیـــادی را ســـوت زد‪ ،‬در رقابت هـــای جام جهانـــی ‪ ۲۰۲۲‬قطر نیز‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫سایه چتر زیباسازی روی شهر کهریزک‬ ‫طرح زیباســـازی دیوارهای ســـطح شـــهر کهریزک بـــا متـــراژ ‪ 4000‬مترمربع در‬ ‫ســـطح کهریـــزک به همـــت معاونـــت خدمـــات شـــهری شـــهرداری کهریزک‬ ‫به اجـــرا درامـــد‪ .‬علـــی کلهر (شـــهردار کهریـــزک) گفـــت‪« :‬این پـــروژه با هدف‬ ‫پیراســـتگی ســـیمای عمومی شـــهر‪ ،‬ازبین بردن الودگی های بصری و ایجاد‬ ‫نشاط بین شـــهروندان کهریزک اجرا می شـــود»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬این طرح‬ ‫بـــا مضامیـــن فرهنگـــی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬بهداشـــتی در قالـــب طراحی‪ ،‬نقاش ــی و‬ ‫دیوارنویســـی در ســـبک های رئال‪ ،‬انتزاعی و ســـنتی عملیاتی شـــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست شهرداری کالچای‪:‬‬ ‫ارائه خدمات مطلوب به شهروندان‬ ‫وظیفه ذاتی شهرداری ست‬ ‫ابراهیم نیازمند‪ /‬سرپرست شهرداری کالچای‬ ‫بابیان اینکـه کلیـه خدماتـی کـه توسـط‬ ‫مجموعـه شـهرداری بـرای شـهروندان صـورت‬ ‫می گیـرد وظیفـه ذاتی سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهرهای‬ ‫سـاحلی گیلان دارای مواهـب بکـر و مزایـای‬ ‫بسـیارند کـه می تـوان بـا برنامه ریـزی مـدون و‬ ‫سیاست های درست سبب توسعه اقتصادی‬ ‫این شهرها شد»‪ .‬حسین خجسته گزافرودی اذعان داشت‪« :‬شهر کالچای‬ ‫با دارابودن مرزهای سـاحلی می تواند سـاالنه میزبان مسـافران و گردشـگران‬ ‫بی شـماری باشـد کـه این امـر بـا توسـعه شـهری و جـذب سـرمایه گذاران‬ ‫بیش ازپیـش میسـر می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گرچـه امـروز به عنـوان یـک‬ ‫سرپرست در شهرداری فعالیت دارم اما در خدمت رسانی صادقانه به مردم‬ ‫شـهرم از هیـچ تلاش و کوششـی دریـغ نخواهم کـرد»‪ .‬وی که خـود را یک فرد‬ ‫بومـی و از بدنـه شـهرداری می دانـد خاطرنشـان سـاخت‪« :‬شـهر کالچـای‬ ‫پتانسـیل های بسـیاری بـرای توسـعه و رونـق اقتصـادی دارد و می تـوان بـا‬ ‫یکپارچه شـدن مدیریت شهرسـتان و نگاه ویژه مسـئوالن استانی برای رونق‬ ‫و توسعه ان کمر همت بست»‪ .‬سرپرست جوان شهرداری کالچای که خود‬ ‫را خـادم مـردم این شـهر می دانـد خاطرنشـان سـاخت‪« :‬امـروز رفع معضالت‬ ‫و مشـکالت جامعـه هرچنـد کوچـک سـبب اعتمـاد مـردم و دلگرمـی ان ها به‬ ‫مجموعـه شـهرداری می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درتالشـیم تـا درراسـتای تعامـل‬ ‫بـا اعضـای شـورای اسلامی شـهر و مجموعـه پرتلاش و خـدوم شـهرداری‬ ‫کالچـای خدمـت بی منـت برای مردم فهیم این شـهر به عنوان منشـور و الگو‬ ‫قـرار گیـرد و در تمـام حـوزه شـهرداری کارگـر و کارمنـد در چارت هـای مختلـف‬ ‫مجموعـه شـهرداری بـا حسـن نیت خـود بـه وظیفـه خـود عمـل کننـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2502‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معاون ابفای استان اصفهان‪:‬‬ ‫ابفای اصفهان به تمام تعهداتش‬ ‫برای اجرای طرح فاضالب چادگان عمل کرده است‬ ‫رزیتـــا توکلـــی‪ /‬مع ــاون بهر هب ــرداری و توس ــعه فاض ــاب ابف ــای اس ــتان‬ ‫اصفه ــان گف ــت‪« :‬ای ــن ش ــرکت تا کن ــون ب ــه تم ــام تعه ــدات خوی ــش‬ ‫درخصــوص اجــرای طــرح فاضــاب چــادگان بر اســاس بودجــه تخصیصــی‬ ‫یه ــای‬ ‫عم ــل ک ــرده اس ــت»‪ .‬امیرحس ــین حکمتی ــان گف ــت‪« :‬ب ــا پیگیر ‬ ‫بو فاضــاب اســتان اصفهــان از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫شــرکت ا ‬ ‫ط ــرح اح ــداث تصفیه خان ــه فاض ــاب ش ــهر چ ــادگان در س ــال ‪ 1391‬دارای‬ ‫ردیــف اعتبــاری شــد و عملیــات احــداث ان از ســال ‪ 1392‬اغــاز شــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینک ــه مراح ــل س ــاخت تصفیه خان ــه فاض ــاب چ ــادگان تا کن ــون‬ ‫‪ 75‬درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی داش ــته اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ای ــن تصفیه خان ــه‬ ‫پ ــس از تکمی ــل و بهر هب ــرداری یک ــی از پیش ــرفته ترین تصفیه خان هه ــای‬ ‫فاضــاب در کشــور خواهــد بــود»‪ .‬معــاون بهر هبــرداری و توســعه فاضــاب‬ ‫ابف ــای اس ــتان اصفه ــان همچنی ــن گف ــت‪« :‬تا کن ــون ‪ 35‬کیلومت ــر از ش ــبکه‬ ‫جمـ ـع اوری و خ ــط انتق ــال فاض ــاب ش ــهر چ ــادگان اج ــرا ش ــده اس ــت و‬ ‫س ــاخت دو ایس ــتگاه پمپ ــاژ فاض ــاب نی ــز در این ــده نزدی ــک اغ ــاز خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬بر اس ــاس بودج ــه تخصیص یافت ــه تا کن ــون ‪ 19‬میلیارد توم ــان‬ ‫در خص ــوص اج ــرای ط ــرح فاض ــاب چ ــادگان هزین ــه ش ــده و ش ــرکت‬ ‫بو فاض ــاب اس ــتان اصفه ــان ب ــه تم ــام تعه ــدات خوی ــش در این زمین ــه‬ ‫ا ‬ ‫عم ــل ک ــرده اس ــت»‪ .‬حکمتی ــان با اش ــاره به احتم ــال سرازیر ش ــدن‬ ‫فاض ــاب ب ــه دریاچ ــه پش ــت س ــد زاین ــده رود اع ــام ک ــرد‪« :‬بر اس ــاس‬ ‫قان ــون مدیری ــت پس ــماند‪ ،‬در ش ــهرهایی ک ــه هن ــوز ش ــبکه جمـ ـع اوری‬ ‫و تصفیه خان ــه فاض ــاب ندارن ــد و تحت پوش ــش خدم ــات ش ــرکت‬ ‫بو فاض ــاب ق ــرار نگرفته ان ــد‪ ،‬نظ ــارت و برخ ــورد با کس ــانی ک ــه فاض ــاب‬ ‫ا ‬ ‫به ــای روان تخلی ــه می کنن ــد ب ــا شهرداری هاس ــت‬ ‫خانگ ــی را در معاب ــر و ا ‬ ‫و بای ــد ب ــا متخلف ــان احتمال ــی برخ ــورد قانون ــی ص ــورت پذی ــرد»‪ .‬وی‬ ‫همچنی ــن ب ــر س ــامت اب ش ــرب ش ــهروندان و روس ــتاییان تحت پوش ــش‬ ‫س ــامانه اب رس ــانی اصفه ــان ب ــزرگ تا کی ــد ک ــرد و گف ــت‪« :‬مرک ــز بهداش ــت‬ ‫اس ــتان ب ــر کیفی ــت و س ــامت اب ‪ 98‬ش ــهر و ‪ 949‬روس ــتای اس ــتان‬ ‫نه ــا‬ ‫اصفه ــان به وی ــژه ‪ 58‬ش ــهر و ‪ 380‬روس ــتایی ک ــه اب مورد نی ــاز ا ‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫از رودخان ــه زاین ــده رود و تصفیه خان ــه اب اصفه ــان تامی ــن م ‬ ‫نظ ــارت کام ــل دارد و ج ــای هیچ گون ــه نگران ــی نیس ــت»‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ ۱۹۰۰‬پرونده تخلف در هشت روز اخیر‬ ‫قاس ــم توانای ــی‪ /‬رئی ــس س ــازمان‬ ‫صم ــت ف ــارس گف ــت‪« :‬ط ــی‬ ‫غب ــر‬ ‫بال ‬ ‫هشت روز گذش ــته‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬پرون ــده تخل ــف صنف ــی‬ ‫دراین اس ــتان تش ــکیل و ب ــه‬ ‫مراج ــع قانون ــی ذی رب ــط ارج ــاع‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬حمیدرض ــا‬ ‫ای ــزدی در دومی ــن اج ــاس‬ ‫عموم ــی ات ــاق اصن ــاف مرک ــز‬ ‫‪۱۶۷‬ه ــزار‬ ‫اس ــتان ب ــه فعالی ــت ‬ ‫و ‪ ۷۳۲‬صن ــوف دارای ج ــواز‬ ‫کس ــب در این اس ــتان اش ــاره و گف ــت‪« :‬در ای ــن واح ده ــای صنف ــی‬ ‫به طور مس ــتقیم ب ــرای ح ــدود ‪ ۴۲۰‬هزار نف ــر ش ــغل ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اصن ــاف نق ــش مهم ــی در فراین ــد توزی ــع عادالن ــه کاال در س ــطح جامع ــه‬ ‫نهــای مختلــف بــه کمــک بخــش دولــت و مــردم‬ ‫بر عهــده دارنــد و در بحرا ‬ ‫ش ــتافته اند و ای ــن موض ــوع درخ ــور تحس ــین اس ــت»‪ .‬ای ــزدی گف ــت‪« :‬در‬ ‫چهارسال گذش ــته و علی رغ ــم وج ــود مس ــائل و مش ــکالتی نظی ــر کرون ــا و‬ ‫‪ ،...‬اصن ــاف ب ــا تعه ــد مثال زدن ــی پ ــای کار بودن ــد و با وج ــود س ــختی ها و‬ ‫مش ــکالت اج ــازه ندادن ــد م ــردم ب ــا کمتری ــن مش ــکلی در تامی ــن و توزی ــع‬ ‫کا ال مواج ــه ش ــوند»‪ .‬رئی ــس س ــازمان صنع ــت مع ــدن و تج ــارت اس ــتان‬ ‫فــارس گفــت‪« :‬در شــرایط فعلــی نیــز کــه هدفمنــدی یاران ههــا و حــذف ارز‬ ‫ترجیح ــی در دس ــتورکار دول ــت ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ ،‬اصن ــاف نق ــش مهم ــی‬ ‫بــرای کمــک بــه ثبــات بــازار برعهــده دارنــد»‪ .‬ایــزدی همچنیــن بــر تشــدید‬ ‫ته ــا ب ــر ب ــازار تا کی ــد و گف ــت‪ ۴۵۸« :‬ب ــازرس به هم ــراه ‪ ۲۲۹‬گ ــروه‬ ‫نظار ‬ ‫ب ــر ب ــازار نظ ــارت می کنن ــد و در روزه ــای گذش ــته نظ ــارت و بازرسـ ـی ها‬ ‫در اس ــتان ف ــارس فق ــط ‪ ۱۹۳۷‬پرون ــده تخل ــف تش ــکیل ش ــده اس ــت»‪ .‬او‬ ‫یه ــای ب ــارز اصن ــاف عن ــوان و گف ــت‪:‬‬ ‫انص ــاف و مش ــتری مداری را از ویژگ ‬ ‫«اصن ــاف متول ــی اصل ــی س ــاماندهی نظ ــام توزی ــع در کش ــور و اس ــتان‬ ‫یه ــای‬ ‫نه ــا در تامی ــن نیازمند ‬ ‫یش ــوند؛ درنتیج ــه نق ــش ا ‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫نک ــه‬ ‫یس ــت؛ همچنا ‬ ‫تولی ــد‪ ،‬بخ ــش خدم ــات‪ ،‬بازرگان ــی و توزی ــع حیات ‬ ‫اصن ــاف ب ــا توزی ــع به موق ــع کاال در جلوگی ــری از التهاب ــات ب ــازار نق ــش‬ ‫موث ــری برعه ــده دارن ــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد؛‬ ‫وا گذاری ‪ 200‬هکتار زمین صنعتی به سرمایه گذاران‬ ‫پرویـــن حســـینی‪ /‬مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان‬ ‫اردبی ــل گف ــت‪« :‬در سه سال گذش ــته درح ــدود ‪ 200‬هکت ــار زمی ــن صنعت ــی‬ ‫یه ــا ی ــک‬ ‫ب ــه س ــرمایه گذاران وا گ ــذار ش ــد ک ــه این حج ــم از وا گذار ‬ ‫روی ــداد اقتص ــادی مه ــم در ج ــذب س ــرمایه گذاری در اس ــتان محس ــوب‬ ‫یش ــود»‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫م ‬ ‫اردبی ــل؛ محم ــد اهل ــی گف ــت‪« :‬کل مس ــاحت ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی‬ ‫اســتان اردبیــل ‪ 1400‬هکتــار اســت کــه کمتــر از ‪ 1000‬هکتــار از ایــن مســاحت‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫به عن ــوان اراض ــی صنعت ــی؛ و مابق ــی ان به عن ــوان معاب ــر‪ ،‬خیابا ‬ ‫فض ــای س ــبز و مح ــل اح ــداث تاسیس ــات و محدث ــات محس ــوب‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی بابیان اینک ــه بی ــش از ‪ 70‬درص ــد اراض ــی صنعت ــی اس ــتان‬ ‫م ‬ ‫ب ــه س ــرمایه گذاران وا گ ــذار ش ــده اس ــت‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬این می ــزان‬ ‫یه ــای در س هس ــاله گذش ــته چی ــزی درح ــدود ‪ 20‬درص ــد از کل‬ ‫وا گذار ‬ ‫یش ــود ک ــه ای ــن‬ ‫اراض ــی صنعت ــی ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان را ش ــامل م ‬ ‫ام ــار نش ــان از افزای ــش می ــل ب ــه س ــرمایه گذاری ها در اس ــتان دارد»‪ .‬اهل ــی‬ ‫اف ــزود‪« :‬باتوج هب ــه اس ــتقبال س ــرمایه گذاران ب ــرای حض ــور در ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬متاس ــفانه اراض ــی صنعت ــی قابل وا گ ــذاری در برخ ــی از‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان به پای ــان رس ــیده ی ــا در ش ــرف اتم ــام اس ــت»‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪« :‬البت ــه در چندسال گذش ــته چندی ــن ط ــرح توس ــعه ای در‬ ‫شــهرک های صنعتــی انجــام شــده اســت کــه نمونــه بــارز ان طــرح توســعه‬ ‫‪ 123‬هکت ــاری ش ــهرک صنعت ــی اردبی ــل ‪ 2‬و تمل ــک ‪ 22‬هکت ــاری ناحی ــه‬ ‫صنعت ــی اصالن ــدوز ب ــوده اس ــت»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬البت ــه ط ــرح توس ــعه‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی جدی ــد ب هص ــورت مس ــتمر موردتا کی ــد و پیگی ــری‬ ‫مســئوالن ارشــد اســتان و ایــن شــرکت قــرار داشــته کــه متاســفانه باتوج هبــه‬ ‫ش ــرایط حا ک ــم در مناط ــق اس ــتان و الزام ــات زیســت محیطی و ‪ ،...‬ط ــرح‬ ‫یه ــا همگ ــن نب ــوده و ای ــن‬ ‫توس ــعه ش ــهرک های جدی ــد ب ــا می ــزان وا گذار ‬ ‫ش ــرکت ام ــکان پاس ــخگویی ب ــه خی ــل عظی ــم س ــرمایه گذاران را ن ــدارد»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬تنه ــا راه برون رف ــت از ای ــن مش ــکل‪ ،‬ایج ــاد و تمل ــک اراض ــی‬ ‫مل ــی در کن ــار تخصی ــص اعتب ــارات مناس ــب اس ــت»‪ .‬وی تامی ــن زمی ــن در‬ ‫مرکــز اســتان را از مــوارد بســیارمهم و ضــروری حال حاضــر توســعه صنعــت‬ ‫اس ــتان برش ــمرد و اف ــزود‪« :‬ایج ــاد ی ــک ش ــهرک صنعت ــی جدی ــد و ب ــزرگ در‬ ‫یه ــای ای ــن ش ــرکت‬ ‫مرک ــز اس ــتان اردبی ــل به طورج ــد موردتا کی ــد و پیگیر ‬ ‫ق ــرار دارد؛ و امیدواری ــم ازطری ــق مس ــاعدت و هم ــکاری هرچه بیش ــتر‬ ‫می ــان س ــازمان ها و دس ــتگاه های دولت ــی‪ ،‬نی ــاز س ــرمایه گذاران ب ــه اراض ــی‬ ‫صنعت ــی در مرک ــز و س ــایر مناط ــق اس ــتان تامی ــن ش ــود»‪.‬‬ ‫درخشش بانوان خوزستانی در پارا دو و میدانی کشور‬ ‫ته ــای پارادو و میدان ــی کش ــور ب ــه چه ــار م ــدال‬ ‫بان ــوان خوزس ــتانی در رقاب ‬ ‫طــا و یــک مــدال نقــره رســیدند‪ .‬مســابقات پارادو و میدانــی کشــور روز ‪۲۸‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه در تهــران برگــزار شــد کــه خوزســتان بــه پنــج مــدال رســید‪.‬‬ ‫ته ــا‪ ،‬اله ــام صالح ــی در‬ ‫ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ در م ــاده پرت ــاب نی ــزه این رقاب ‬ ‫کالس ‪ F54‬و هاشــمیه متقیــان در کالس ‪ F56‬بــه مــدال طــا دســت پیــدا‬ ‫کردنــد‪ .‬در مــاده پرتــاب دیســک نیــز پرنیــان امــان در کالس ‪ F54‬و حنــان‬ ‫له ــای ط ــا و نق ــره رس ــیدند‪.‬‬ ‫کع ــب عمی ــر در کالس ‪ F54‬به ترتی ــب ب ــه مدا ‬ ‫در پرتــاب وزنــه هــم شــهال حدیــدی در کالس ‪ F54‬بــه مــدال طــا رســید‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫درراستای برقراری ارتباط بین اقشار مختلف مردم با مسئوالن صورت گرفت؛‬ ‫بسیج رسانه استان فارس؛‬ ‫میزبان مدیران عشایر استان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در دومین ایستگاه مطالبه گری که با هدف‬ ‫بررسـی مشـکالت جامعـه عشـایری اسـتان‬ ‫فـارس برگـزار شـد‪ ،‬مسـئوالن و متولیـان‬ ‫نحـوزه پای حـرف دل نمایندگان جامعه‬ ‫ای ‬ ‫عشـایری نشسـتند‪ .‬رئیـس بسـیج رسـانه‬ ‫فـارس دراین نشسـت کـه ب هشـکل مجـازی‬ ‫نیـز بـرای از مطالب هگـران و فعـاالن حـوزه‬ ‫عشـایری پخـش شـد گفـت‪« :‬بسـیج رسـانه‬ ‫اسـتان در برگـزاری چنیـن نشسـت هایی‬ ‫درپـی ایـن اسـت تـا بتوانـد زمینـه ای بـرای‬ ‫برقـراری ارتبـاط بیـن اقشـار و گرو ههـای‬ ‫مختلـف مـردم بـا مسـئوالن فراهـم کنـد تـا‬ ‫هـم خواسـته ها و مطالبـات مـردم بـه گـوش‬ ‫مسـئوالن برسـد و هـم پیگیـری مناسـب از‬ ‫جانـب مسـئوالن انجـام و پاسـخ مناسـب‬ ‫بـه مـردم ارائـه شـود»‪ .‬هـادی رضایی افـزود‪:‬‬ ‫«در دومیـن ایسـتگاه مطالب هگـری مسـائل و‬ ‫مشکالت حوزه عشایر را دنبال خواهیم کرد‬ ‫و امیدواریم این نشسـت و سـایر نشسـت ها‬ ‫ایـن احسـاس را در مـردم و اقشـار مختلـف‬ ‫ایجـاد کنـد که مسـئوالن باتمام وجود پیگیر‬ ‫نهـا هسـتند»‪.‬‬ ‫مطالبـات و خواسـته های ا ‬ ‫وی افـزود‪« :‬درمقابـل مسـئوالن بایـد خـود‬ ‫را مکلـف بـه پیگیـری امور شـهروندان و ارائه‬ ‫پاسـخ مناسـب به مطالبات و خواسته های‬ ‫نهـا بداننـد کـه‬ ‫حشـده از جانـب ا ‬ ‫مطر ‬ ‫عشـایر ازجملـه اقشـار جامعـه هسـتند کـه‬ ‫در تمـام عرص ههـای انقلاب بـا جان فشـانی‬ ‫حضـور داشـته و همـه مـا بایـد در قبـال حـل‬ ‫مشکالت ان ها احساس مسئولیت کنیم»‪.‬‬ ‫ایل راه؛ مهم ترین چالش حوزه عشایر‬ ‫محمـد سـیاح؛ مطالب هگـر کارگـروه تخصصـی‬ ‫مطالب هگـران عشـایر فـارس دراین نشسـت‪،‬‬ ‫ایل را ههـای عشـایری را مهم تریـن چالـش‬ ‫حـوزه عشـایر خوانـد و گفـت‪« :‬اتـکای‬ ‫یسـت و تـداوم‬ ‫معـاش عشـایر بـه دامدار ‬ ‫دامـداری نیـز منوط به چرا گاه و مرتع اسـت‬ ‫لهـا و مراتـع‬ ‫نبـاره سـازمان جنگ ‬ ‫و درای ‬ ‫یکسـری پروان ههـا بـرای عشـایر بـرای چـرای‬ ‫دام درنظـر گرفتـه اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«طـی سـال های اخیر با پدیـده مرتع خواری‬ ‫مواجـه هسـتیم و تا کنـون پروند ههـای‬ ‫بسـیاری دراین زمینـه در محا کـم قضائـی‬ ‫ً‬ ‫مطـرح و بعضـا منجـر بـه صـدور دادنامـه‬ ‫هـم شـده امـا اجرایـی نشـده اسـت»‪ .‬او‬ ‫گفـت‪« :‬بحـث تصـرف مراتـع باعـث شـده کـه‬ ‫معیشـت عشـایر دچـار اختلال شـود‪ .‬در‬ ‫بحـث ایـل راه به رغم اینکـه طبـق قوانیـن‪،‬‬ ‫وا گـذاری ایل را ههـا ممنـوع اعلام و تا کیـد‬ ‫شـده مسـیر تـردد کوچ نشـینان بایـد حفـظ‬ ‫ً‬ ‫شـود و وا گـذار نشـود؛ امـا ایل را ههـا عمدتـا‬ ‫دسـتخوش تصـرف شـده اند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«دراین بیـن تعـدد متولـی نیـز هسـت‬ ‫و اداره کل راهـداری متولـی را اداره کل‬ ‫منابع طبیعـی می دانـد و منابع طبیعـی هـم‬ ‫اداره کل امور عشایر را متولی می داند»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬دراین میـان قانـون نیـز مبهـم بـوده‬ ‫و کمیسـیونی تحت عنـوان تعییـن حریـم‬ ‫ایـل راه موجـود نیسـت کـه ایـل راه و متولـی‬ ‫ان را مشـخص کنـد»‪.‬‬ ‫بحث خرید تضمینی دام مازاد عشایر‬ ‫در دستورکار قرار گیرد‬ ‫کمالـی؛ پیشکسـوت جامعـه عشـایری نیـز‬ ‫خواسـتار در دسـتورکار قرارگرفتـن بحـث‬ ‫خریـد تضمینـی دام مـازاد عشـایر بـا هـدف‬ ‫حـذف دالالن شـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬عشـایر‬ ‫کشـور و اسـتان فارس در مقطعی با استکبار‬ ‫کسـالی و‬ ‫مبـارزه می کردنـد و امـروز خش ‬ ‫نهـا را بـا مشـکالت بسـیاری‬ ‫قهـر طبیعـت ا ‬ ‫نهـا‬ ‫مواجـه کـرده و بایـد بـه مشـکالت ا ‬ ‫رسـیدگی شـود»‪ .‬او اظهـار کـرد‪« :‬برای اینکـه‬ ‫دا مهـای مولـد را از دسـت ندهیم و سـاختار‬ ‫جامعـه ایلـی را حفـظ کنیـم؛ بایـد درمـورد‬ ‫نهاد ههـای دامـی فکـری اساسـی کنیـم و‬ ‫تحویـل و توزیـع نهادهـای یارانـه ای دامـی‬ ‫بـه عشـایر انجـام شـود»‪ .‬وی دسترسـی‬ ‫و تامیـن اب را از دیگـر مشـکالت جامعـه‬ ‫عشـایری دانسـت و گفـت‪« :‬بایـد در شـورای‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان و شهرسـتان ها بـه‬ ‫عشـایر توجـه شـود و به ویـژه دربـاره مسـائل‬ ‫اعتبـاری موردتوجـه قـرار گیرنـد»‪ .‬وی‬ ‫ضمـن انتقـاد از اجرایی نشـدن ایین نامـه‬ ‫سـاماندهی عشـایر اظهار داشـت‪« :‬ا گر این‬ ‫یشـد همـه ادارات پای‬ ‫ایین نامـه اجرایـی م ‬ ‫کار می امدنـد و امـروز جامعـه عشـایر بـا ایـن‬ ‫مشـکالت مواجـه نبـود و هـر مجموعـه ای‬ ‫موظـف بـود بـه وظیفـه خـود در قبـال‬ ‫عشـایر عمل کند»‪ .‬کمالی خواسـتار تقویت‬ ‫شـورای عالی عشـایر و رفع مشـکالت عشـایر‬ ‫درزمینـه دریافـت تسـهیالت و ارائـه وثایـق‬ ‫بانکـی نیـز شـد‪.‬‬ ‫لزومبازگرداندنسهمیهحذف شدهکنکور‬ ‫فرزندانعشایر‬ ‫علی عسـکر نجفـی؛ فعـال فرهنگـی عشـایر‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬سـهمیه کنکـور‪ ،‬حـق فرزنـدان‬ ‫فشـده باید‬ ‫عشـایر اسـت و این سهمیه حذ ‬ ‫برگردانده شود»‪ .‬وی بودجه و اعتبار مدارس‬ ‫عشـایری را ناچیـز دانسـت و افـزود‪« :‬مـدارس‬ ‫یشـود اداره‬ ‫عشـایری را بـا ایـن بودج ههـا نم ‬ ‫کـرد‪ ،‬ایـن مـدارس بایـد طبق حجم کار معین‬ ‫یا قیمت تمام شده اداره شوند»‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫«برنامه هایفناوریدر مدارسعشایریباید‬ ‫جـدی گرفته شـود و تبلـت دراختیـار فرزندان‬ ‫عشایر قرار گیرد»‪ .‬وی بر لزوم توجه جدی به‬ ‫مقطـع پیش دبسـتانی در مـدارس عشـایری‬ ‫گفـت‪« :‬همچنین دانشـگاه فرهنگیـان هم با‬ ‫رویکـرد تربیت معلـم عشـایری تقویت شـود»‪.‬‬ ‫نجفیافزود‪«:‬در برنامه هایتوسعهعشایری‬ ‫خلا قانونـی داریـم کـه نیـاز اسـت مجلـس‬ ‫نگـذاری ورود کنـد‪ .‬دربـاره‬ ‫در بحـث قانو ‬ ‫ایین نامـه سـاماندهی عشـایر مصـوب سـال‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫‪ ۸۴‬نیـز سـلیقه ای عمـل م ‬ ‫حضور عشایر فارسدر ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از عرصهمنابع طبیعیاستان‬ ‫فرمانده سـپاه عشـایر فارس هم بابیان اینکه‬ ‫حـدود ‪ ۱۲٫۵‬درصـد عشـایر کشـور متعلـق‬ ‫بـه این اسـتان اسـت گفـت‪« :‬عشـایر فـارس‬ ‫درحـدود ‪ ۷۰‬درصـد عرصـه منابع طبیعـی‬ ‫اسـتان حضـور دارنـد»‪ .‬سـرهنگ پاسـدار‬ ‫سـید محمـد شـکوهی افـزود‪« :‬ایـل قشـقایی‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد‪ ،‬ایلات خمسـه حـدود ‪ ۲۶‬درصـد‪،‬‬ ‫لـر ممسـنی و بویراحمـدی حـدود ‪ ۱۰‬درصـد و‬ ‫طوایف مستقل دیگر حدود ‪ ۱۵‬درصد عشایر‬ ‫فارس را شـامل می شـوند»‪ .‬وی عشـایر را یک‬ ‫جامعه پویا دانسـت و افزود‪« :‬گاهی عشـایر را‬ ‫تـا حد یک قشـر تنزل می دهیـم؛ درصورتی که‬ ‫عشـایر هماننـد جامعـه شـهری و روسـتایی‪،‬‬ ‫یک جامعه است»‪ .‬او گفت‪« :‬همه مسئوالن‬ ‫وظیفه دارند که جامعه عشایر را حفظ کنند‬ ‫و ا گـر کوتاهـی کنیم عشـایر را در اینـده باید در‬ ‫بهـا جسـت وجو کنیـم»‪ .‬فرمانـده سـپاه‬ ‫کتا ‬ ‫عشـایر اسـتان افـزود‪« :‬در ایـام انقلاب عشـایر‬ ‫در کنـار نهضـت امـام (ره) حضور داشـتند و در‬ ‫دوران دفـاع مقدس نیز نخسـتین کسـانی که‬ ‫جلـوی تجـاوز رژیـم بعـث عـراق سـد کردنـد‬ ‫عشـایر بودنـد و بسـیاری از فرماندهـان و‬ ‫سـرداران شـهید دوران دفـاع مقـدس هـم از‬ ‫جامعـه عشـایری بودنـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬توزیـع‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬بسـته معیشـتی بیـن عشـایر در سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬اختصـاص تانکر اب‪ ،‬چادر و پوشـاک‬ ‫و لوازم التحریـر بـه مـدارس از دیگـر اقداماتـی‬ ‫بـود کـه کنـار ایـن یـادواره اسـتان انجام شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در بحـث سـرقت احشـام عشـایر‬ ‫نیـز بـا همـکاری نیـروی انتظامـی اقدامـات‬ ‫خوبی انجام شـده و سـرقت ها بسـیار کاهش‬ ‫یافـت»‪ .‬شـکوهی افـزود‪« :‬در بحث مراتـع‪ ،‬مرز‬ ‫بیـن روسـتا و عشـایر مشـخص نیسـت؛ کـه‬ ‫ً‬ ‫بعضا مشـکالت و تنش هایی را ایجاد می کند‬ ‫و نیـاز اسـت در برخـی قوانیـن منابع طبیعـی‬ ‫بازنگری هایـی صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫نبودکمبوددر تامینتجهیزات‬ ‫مدارسابتداییعشایر فارس‬ ‫رئیـس اموزش وپـرورش عشـایری فـارس نیـز‬ ‫بااشـاره به اقدامـات انجا مشـده در تامیـن‬ ‫نیازهـای دانش امـوزان عشـایر اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«هیـچ کمبـودی درزمینـه تامیـن تجهیـزات‬ ‫مـدارس ابتدایی عشـایر این اسـتان نداریم»‪.‬‬ ‫بهنـام حیـدری افـزود‪« :‬این مجموعـه‬ ‫بـه حـدود ‪ ۱۲۰۰۰‬دانش امـوز عشـایر در‬ ‫سـطح اسـتان و اسـتان های ه مجـوار‬ ‫خدمات رسـانی می کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«طـی دوسال گذشـته تاکنـون در حـوزه‬ ‫عمرانـی بال غبـر ‪ ۱۲۰‬پـروژه را درحال احـداث و‬ ‫انعقاد قرارداد داشـته ایم»‪ .‬او افزود‪« :‬در حوزه‬ ‫ابتدایـی حدود دومیلیاردتومـان برای تامین‬ ‫چـادر مدرسـه عشـایری دریافـت کردیـم»‪.‬‬ ‫رئیس اموزش وپرورش عشـایری فارس ادامه‬ ‫داد‪« :‬در حـوزه سـنجش طـی سـال های قبل‬ ‫تمام هزینه ها از دانش اموزان عشایر دریافت‬ ‫می شـد کـه ایـن هزینـه را از روی دوش خانـوار‬ ‫عشـایری برداشـتیم»‪.‬‬ ‫دیدار از استاد حسین محجوبی‬ ‫توسط شهردار‪ ،‬رئیس و اعضای شورای شهر الهیجان‬ ‫از دکتـر محمدعلـی مجتهـدی اولیـن مدیـر‬ ‫نگـذار‬ ‫ایرانـی دبیرسـتان البـرز تهـران و بنیا ‬ ‫دانشـگاه صنعتـی شـریف کـه اهـل الهیجـان‬ ‫بـود‪ ،‬تندیـس ایـن چهـره مانـدگار علمـی‬ ‫الهیجـان در میـدان معلـم نصـب خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در سـال های قبـل‪،‬‬ ‫تعدادی از فرهیختگان الهیجی برای بزرگان‬ ‫نشـهر مراسـم های تجلیـل برگزار‬ ‫فرهنگی ای ‬ ‫کردنـد کـه نشـانگر قدرشناسـی از چهره های‬ ‫مانـدگار تاریـخ الهیجـان اسـت و مدیریـت‬ ‫شـهری هـم در مناسـبت های مختلـف‬ ‫قـدردان بـزرگان خـود خواهـد بـود»‪ .‬زنده دل‬ ‫افـزود‪« :‬الهیجـان شـهری بـا پیشـینه پربـار‬ ‫یسـت و مدیریت شـهری الهیجان با‬ ‫فرهنگ ‬ ‫هـدف معرفی ایـن بزرگان برنامه هایی مانند‬ ‫برپایی یک گالری به وسـعت شـهر را با نصب‬ ‫اثـار اسـتاد محجوبـی اجـرا کـرده تـا نسـل‬ ‫جـوان را بـرای شناسـایی مفاخـر شـهر خـود‬ ‫تشویق و ترغیب کند»‪ .‬استاد ناصر وحدتی؛‬ ‫خواننـده و پژوهشـگر مطـرح موسـیقی نیـز‬ ‫بااشـاره به منـش بـاالی ایـن هنرمنـد گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتاد محجوبـی از هنرمنـدان مطـرح و‬ ‫محجـوب ایـران اسـت کـه بـا اثـار خـود در‬ ‫همـه جهـان شـناخته شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ضمـن قدردانـی از حضـور شـهردار و شـورای‬ ‫شـهر الهیجـان در منـزل حسـین محجوبـی‬ ‫در تهـران‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن حرکـت مدیـران‬ ‫شـهری الهیجـان بـرای بزرگداشـت یـک‬ ‫هنرمنـد مطـرح می توانـد بـرای دیگر شـهرها‬ ‫الگـو باشـد»‪ .‬اسـتاد حسـین محجوبـی هـم‬ ‫دراین دیـدار بـا قدردانـی از شـهردار‪ ،‬رئیـس‬ ‫و اعضـای شـورای شـهر الهیجـان و ناصـر‬ ‫وحدتـی گفـت‪« :‬از محبـت همـه عزیـزان کـه‬ ‫از الهیجـان قبـول زحمـت کردنـد و بـه تهران‬ ‫امدنـد سپاسـگزارم و امیـدوارم در اینـده‬ ‫شـاهد کاری بـزرگ بـرای دکتـر محمدعلـی‬ ‫مجتهـدی در زادگاهـش الهیجـان باشـیم»‪.‬‬ ‫اسـتاد حسـین محجوبی درادامه‪ ،‬خاطراتی‬ ‫از طراحی پارک سـاعی تهران‪ ،‬طراحی نقشه‬ ‫جامـع شـهر و اسـتخر و بلـوار الهیجـان و‬ ‫نقاشـی های ماندگار خود بیان کرد‪ .‬حسین‬ ‫محجوبـی هـم دراین دیـدار کتـاب «عاشـق‬ ‫درختـان بهشـت» اثـر سـید امیـر سـقراطی‬ ‫کـه گفت وگـو بـا نقـاش بهشـت های گمشـده‬ ‫اسـت را بـه شـهردار و اعضـای شـورای شـهر‬ ‫الهیجـان اهـدا کـرد‪ .‬حسـین محجوبـی؛‬ ‫نقـاش‪ ،‬معمـار و طـراح بسـیاری از پارک های‬ ‫ایـران؛ ازجمله پارک سـاعی تهران بـوده و ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشـت سـال ‪ ۱۳۰۹‬در الهیجـان متولـد‬ ‫شـده و اثـار او شـهرت جهانـی دارد‪.‬‬ ‫زیرسازی و اسفالت ‪ ۴۵۰‬کیلومتر راه های روستایی لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیـرکل دفتـر سـاخت و توسـعه را ههـای‬ ‫فرعـی و روسـتایی سـازمان ضمـن بازدیـد از‬ ‫پروژ ههـای احـداث راه روسـتایی شهرسـتان‬ ‫دلفـان‪ ،‬بـر ضـرورت تسـریع در عملیـات‬ ‫اجرایـی زیرسـازی و اسـفالت ‪ ۴۵۰‬کیلومتـر‬ ‫از را ههـای روسـتایی اسـتان لرسـتان کـه از‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکی برخـوردار اسـت‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬علـی خانقایـی بـا ابراز خرسـندی‬ ‫از رونـد مطلـوب اجـرای پروژ ههـای سـاخت‬ ‫و توسـعه را ههـای روسـتایی اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه به رویکرد سازمان در توسعه مناطق‬ ‫کمتربرخـوردار و محرومیت زدایـی‪ ،‬امسـال‬ ‫در اقدامـی جهـادی‪ ،‬زیرسـازی و اسـفالت‬ ‫‪ ۴۵۰‬کیلومتـر از را ههـای روسـتایی اسـتان‬ ‫لرسـتان کلیـد خـورده کـه درنو عخـود رکـورد‬ ‫یشـود»‪ .‬وی اظهار‬ ‫قابل توجهی محسـوب م ‬ ‫داشت‪« :‬این میزان راه روستایی در قالب ‪۷۲‬‬ ‫قـرارداد بـا اعتبـاری بال غبـر ‪ ۳۰۸‬میلیاردتومان‬ ‫بـا تخصیـص ‪ ۹۰‬درصد در سراسـر اسـتان اجرا‬ ‫یشـود کـه این حجـم اعتبـار و قـرارداد راه‬ ‫م ‬ ‫یسـابقه‬ ‫روسـتایی درطـول ‪ ۴۰‬سـال اخیر ب ‬ ‫بـوده اسـت و امیدواریـم بـا اراده خوبـی کـه در‬ ‫مجموعه اسـتان هسـت‪ ،‬هرچه زود تر شـاهد‬ ‫بهر هبـرداری از این پروژ ههـا باشـیم»‪ .‬عبـاس‬ ‫شـرفی؛ مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫در احکامـی از سـوی حسـین جـوادی (مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران) ‪ ،‬سرپرسـتان ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان های‬ ‫گلـوگاه و میانـدو رود معرفی شـدند‪ .‬به گزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ بر اسـاس ایـن احـکام ‪ ،‬مجتبـی ذا کـری ‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرپرسـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان گلـوگاه و علـی رحیمـی‬ ‫به عنـوان سرپرسـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان میانـدورود‬ ‫معرفـی شـدند‪ .‬گفتنی سـت؛ افـراد معرفی شـده ‪ ،‬از کارشناسـان ب اسـابقه‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران بـوده و علـی رحیمـی پیش از این‬ ‫ریاسـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان گلـوگاه را عهـده دار بـود ‪.‬‬ ‫برگزاری نشست هیئت مدیره خانه های مطبوعات‬ ‫استان های شمالی با مدیرکل مطبوعات داخلی‬ ‫هم زمان با نودودومین سالروز تولد نقاش و معمار برجسته الهیجی انجام شد؛‬ ‫منا محمدی‬ ‫هم زمـان بـا نو دو دومیـن سـالروز تولـد اسـتاد‬ ‫«حسـین محجوبـی» (نقـاش و معمـار‬ ‫برجسته الهیجی)‪ ،‬شهردار‪ ،‬رئیس و اعضای‬ ‫شـورای شـهر الهیجـان بـه دیـدار وی رفتند‪.‬‬ ‫ایـن دیـدار بـا حضـور رضـا زنـده دل؛ شـهردار‪،‬‬ ‫بهمـن کنعانـی؛ رئیـس و اعضـای شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬اسـتاد ناصـر وحدتـی؛ خواننـده و‬ ‫پژوهشـگر موسـیقی‪ ،‬در گالری و خانه استاد‬ ‫حسـین محجوبـی در تهـران انجـام شـد‪.‬‬ ‫رضـا زنـده دل؛ شـهردار الهیجـان بـا تجلیـل‬ ‫از حسـین محجوبـی گفـت‪« :‬الهیجـان‬ ‫دارای شـخصیت های برجسـته بسـیاری‬ ‫درزمین ههـای مختلـف بـوده و افتخـار داریـم‬ ‫نشـهر زیبا‬ ‫اسـتاد حسـین محجوبی اهل ای ‬ ‫گپـرور اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬باافتخـار‬ ‫و فرهن ‬ ‫خدمـت ایـن هنرمنـد بـزرگ کشـورمان‬ ‫رسـیدیم تـا از سـال ها تلاش خالصانـه ایـن‬ ‫چهـره مانـدگار قدردانـی کنیـم»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬مدیریـت شـهری الهیجـان به منظـور‬ ‫قدردانـی از ایـن هنرمنـد مطـرح جهانـی‬ ‫بـه زودی خیابانـی را در الهیجـان ب هنـام‬ ‫اسـتاد محجوبـی نا مگـذاری خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫شـهردار الهیجـان گفـت‪« :‬جهـت تجلیـل‬ ‫معرفی سرپرستان ادارات ارشاد گلوگاه و میاندورود‬ ‫جـاده ای لرسـتان بابیان اینکـه پروژ ههـای‬ ‫مذکور درمجموع ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا عنایـت سـازمان و تلاش‬ ‫حـوزه معاونـت فنـی در اسـتان در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬موفـق شـدیم کـه عملیـات اسـفالت‬ ‫‪ ۳۷‬کیلومتـر از را ههـای روسـتایی اسـتان را‬ ‫به اتمـام برسـانیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬از زمـان‬ ‫تفویـض سـاخت و توسـعه راه های روسـتایی‬ ‫بـه ادارات کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫نحـوزه‬ ‫جـاده ای‪ ،‬تحـول چشـمگیری درای ‬ ‫صـورت گرفتـه و بیـش از ‪ ۱۱۰‬کیلومتر اسـفالت‬ ‫در قالـب پروژ ههـای امانـی و پیمانـی‬ ‫به بهر هبـرداری رسـیده اسـت و دراین راسـتا‬ ‫جـا دارد از توجـه سـازمان راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای کشـور‪ ،‬اسـتانداری و‬ ‫مجموعـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان قدردانـی کنیـم»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جاده ای لرسـتان افـزود‪« :‬ا کنون‬ ‫تعـداد ‪ ۱۹۲‬روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار در‬ ‫اسـتان لرسـتان فاقـد راه اسـفالته هسـتند‬ ‫کـه از محـل اعتبـارات ‪ ،۱۴۰۰‬حـدود ‪ ۶۰‬روسـتا‬ ‫ازاین تعـداد از راه اسـفالته برخـوردار خواهنـد‬ ‫شد»‪ .‬وی افزود‪« :‬با بهره برداری از پروژه های‬ ‫فشـده فـوق‪ ،‬ضریـب برخـورداری‬ ‫تعری ‬ ‫روسـتاهای اسـتان از راه دسترسـی مناسـب‬ ‫متحـول خواهـد شـد و عالو هبـر تکمیـل‬ ‫پروژ ههـای مذکـور‪ ،‬تعریـف پروژ ههـای جدیـد‬ ‫نیـز در قالـب اعتبـارات امسـال در دسـتورکار‬ ‫اسـت»‪ .‬دراین بازدیـد همچنیـن معـاون‬ ‫فنـی و راه روسـتایی‪ ،‬رئیـس اداره سـاخت و‬ ‫توسـعه راه های روسـتایی اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای‪ ،‬فرماندار و رئیـس اداره‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای شهرسـتان‬ ‫دلفـان حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی ‪ ،‬رسـانه ای اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬در حاشـیه برگـزاری اولیـن‬ ‫جشـنواره رسـانه ای شـمال کشـور ‪،‬‬ ‫نشسـت اعضـای هیئت مدیـره و‬ ‫مدیـران عامـل بـا حضـور مدیـرکل‬ ‫مطبوعـات داخلـی و مدیـران کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی سـه‬ ‫اسـتان شـمالی در مازنـدران برگـزار‬ ‫می شـود»‪ .‬معصومـه فرجـی گفـت‪:‬‬ ‫«این نشسـت فرصتی سـت تـا اعضـای هیئت مدیـره خانه هـای مطبوعـات‬ ‫سـه اسـتان شـمالی بـه بیـان مسـائل و مشـکالت خـود و رسـانه های سـه‬ ‫اسـتان شـمالی بپردازنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬خانـه مطبوعات و رسـانه ها به عنوان‬ ‫تنها تشـکل رسـانه ای وابسـته به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی هسـتند که‬ ‫در این جلسـه بـا حضـور مدیـرکل مطبوعـات داخلـی و مدیـران کل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی بـه بیـان مسـائل و مشـکالت حـوزه رسـانه های اسـتان های‬ ‫شـمالی می پردازنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بیـش از ‪ 85‬درصد رسـانه های سـه اسـتان‬ ‫شمالی در گستره منطقه ای دارند و این نشست ها می تواند به توسعه کمی‬ ‫و کیفـی ان هـا کمـک کنـد»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهردار‪:‬‬ ‫نتایج نشست کمیسیون مالی‬ ‫در اختیار سایر شهرداری ها قرار می گیرد‬ ‫معـاون مالـی و اقتصـادی شـهرداری کرمـان گفـت‪« :‬نتایـج‪ ،‬دسـتاوردها و‬ ‫موضوعـات مطر ح شـده دراین نشسـت در اختیـار همـۀ شـهرداری ها قـرار‬ ‫می گیـرد»‪ .‬رضـا دادگرپـور‪ ،‬بـه برگـزاری هفتا دو دومیـن نشسـت کمیسـیون‬ ‫مالـی و اقتصـاد شـهری مجمـع شـهرداران کالن شـهرهای ایـران به میزبانـی‬ ‫شـهرداری کرمـان اشـاره کـرد و با بیان اینکـه این نشسـت به صـورت دوره ای در‬ ‫کالن شهرهای کشور برگزار می شود‪ ،‬گفت‪« :‬در این نشست که هفته گذشته در‬ ‫کرمـان برگـزار شـد‪ ،‬عالوه بـر انتخاب روسـای دو کمیته تخصصی درامـد و مالی‪،‬‬ ‫مسـائل و موضوعـات مربـوط بـه حـوزه درامد و تامین منابع مالـی‪ ،‬به گفت وگو‬ ‫و تبادل نظـر گذاشـته شـد و درخصـوص نحـوه وصـول مطالبـات شـهرداری ها‬ ‫یشـدن‬ ‫از نهادهـای دولتـی پیشـنهادهای خوبـی مطرح شـد که برای عملیات ‬ ‫در مسـیر قانونـی قـرار می گیـرد»‪ .‬وی همچنیـن با اشـاره به حضـور مدیرعامـل‬ ‫بانـک شـهر در این نشسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـرای گسـترش تفاهـم و رفـع‬ ‫مسـائل مالی شـهرداری ها ازطریق بانک شـهر نیز به نتایج خوبی رسـیدیم»‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان‪ ،‬تشریح سامانه «سمیع» (سامانه ملی‬ ‫یکپارچه عوارض خودرو) را از مهم ترین موضوعاتی دانست که در این نشست‬ ‫مورد بررسـی قرار گرفت و افزود‪« :‬مقرر شـد؛ کار دریافت عوارض خودرو ازطریق‬ ‫سـامانه ملـی یکپارچـه «سـمیع» انجـام شـود کـه دراین صـورت بـه عدالـت‬ ‫و یکپارچگـی در این موضـوع نزدیک تـر می شـویم»‪ .‬دادگرپـور با بیان اینکـه‬ ‫درامدهـای پایـدار شـهرداری ها‪ ،‬از دیگـر مـوارد مطر ح شـده در نخسـتین‬ ‫نشسـت کمیسـیون مالـی و اقتصـاد شـهری مجمـع شـهرداران کالن شـهرهای‬ ‫کشـور در کرمـان بـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬درخصـوص ایـن موضوع نیز مقرر شـد موارد‬ ‫مطر ح شـده ازسـوی اعضـا بـه اطلاع مسـئوالن برسـد تـا در مراجـع مربـوط‪،‬‬ ‫تصمیم گیـری نهایـی شـود‪ .‬خزانـه واحـد مالـی یکـی از اولویت هـای شـهرداری‬ ‫بهـای‬ ‫کرمـان بـوده کـه به صـورت خزانـۀ متمرکـز اجـرا می شـود و نتایـج و بازتا ‬ ‫بسـیارخوبی داشـته اسـت»‪ .‬معـاون مالـی و اقتصـادی شـهردار کرمـان‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬در این نشسـت‪ ،‬جـواد اسلامی (مدیـرکل خزانـه داری شـهرداری تهـران)‪،‬‬ ‫به عنـوان رئیـس کمیتـه تخصصـی مالـی و مسـعود قاسـمی (مدیـرکل درامـد‬ ‫شـهرداری اصفهـان)‪ ،‬به عنـوان رئیـس کمیتـه درامـد کالن شـهرهای ایـران‬ ‫انتخـاب شـدند»‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین دورهمی پژوهشی در شهرداری‬ ‫سرپرسـت معاونت برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری کرمان‪ ،‬از‬ ‫برگـزاری نخسـتین دورهمـی پژوهشـی در شـهرداری کرمـان خبـر داد‪ .‬وحیـد‬ ‫خطیبـی‪ ،‬گفـت‪« :‬دورهمـی پژوهشـی بـا هدف گفتمان غیررسـمی کارکنـان در‬ ‫محیطی صمیمانه انجام می شـود و ماحصل ان می تواند کشـف راه حل های‬ ‫عملیاتـی به منظـور رفـع مشـکالت باشـد»‪ .‬وی برگـزاری نخسـتین دورهمـی‬ ‫پژوهشـی بـا موضـوع راه کارهـای تکریـم ارباب رجـوع را مقدمـه ای بـر ترویـج‬ ‫فرهنـگ هم فکـری و هم افزایـی دانسـت و افـزود‪« :‬خلاء ارتباطـات رودررو و‬ ‫ً‬ ‫تشریک مسـاعی کارکنـان در مجموعـۀ شـهرداری کاملا احسـاس می شـود کـه‬ ‫باید موردتوجه حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی قرار گیرد»‪.‬‬ ‫در این نشسـت؛ معاونـان و مدیـران برنامه ریـزی بـه تبادل نظـر درخصـوص‬ ‫موضـوع تکریـم ارباب رجـوع پرداختنـد و راه کارهایـی دراین زمینـه ارائـه شـد تـا‬ ‫جهـت اجـرا مورد بررسـی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫معرفی رئیس جدید اداره برق کشکوئیه‬ ‫بـا حضـور امام جمعـه و بخشـدار کشـکوئیه اقـای محسـن بواسـحاق به عنوان‬ ‫رئیس جدید اداره برق این بخش معرفی شد‪ .‬با حضور امام جمعه و بخشدار‬ ‫کشـکوئیه‪ ،‬محسـن بواسـحاق به عنـوان رئیـس جدیـد اداره بـرق ایـن بخـش‬ ‫معرفـی شـد‪ .‬محسـن بواسـحاق در مراسـمی بـا حضـور مهنـدس جهـادی‬ ‫(معـاون هماهنگـی بـرق شهرسـتان ها) ‪ ،‬مالشـفیعی (بخشـدار)‪ ،‬شـریعتی‬ ‫(امام جمعـه) و جمعـی از مدیـران سـتادی به عنـوان رئیـس اداره بـرق بخـش‬ ‫کشـکوئیه معرفی شـد‪ .‬این تقدیر و معارفه در راسـتای طرح جانشـین پروری و‬ ‫استفاده از پتانسیل های داخلی و با هدف ایجاد انگیزه و اعتماد به نیروهای‬ ‫جـوان در سـطح شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمـان انجـام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در این مراسـم هر یـک از مسـئولین بـر تقویـت پویایـی سـازمانی و نیروی‬ ‫انسـانی توانمنـد و جـوان جهـت افزایـش راندمـان و بهره وری در سـطح شـرکت‬ ‫توزیع تا کید داشتند‪ .‬در پایان این مراسم‪ ،‬از زحمات اسماعیل پورعبداللهی‬ ‫(رئیس سابق اداره برق کشکوئیه) تقدیر و محسن بواسحاق به عنوان رئیس‬ ‫جدیـد منصـوب شـد‪ .‬شایان ذکراسـت؛ اسـماعیل پورعبداللهـی پیش از ایـن‬ ‫به عنـوان مدیرتوزیـع بـرق شهرسـتان راور منصـوب شـده بـود‪.‬‬ ‫تقدیر مردم سیرجان از زحمات کارکنان امور برق‬ ‫باتوجه بـه پیگیـری مسـتمر رضـا سـلمانی‪ ،‬مدیـر امـور بـرق شهرسـتان‬ ‫سـیرجان و دیگـر کارکنـان ان مدیریـت درراسـتای اجـرای موفـق پـروژه شـهر‬ ‫نـور‪ ،‬اهالـی‪ ،‬سـا کنین و کسـبه خیابـان ولیعصـر سـیرجان از مدیـر و کارکنـان‬ ‫بـرق این شهرسـتان‪ ،‬قدردانـی کردنـد‪ .‬گفتنی سـت؛ در پـروژه شـهر نـور‪ ،‬کلیـه‬ ‫چراغ هـای قدیمـی بخـار سـدیم در همه خیابان ها و بلوارهای شـهر سـیرجان‬ ‫بـا هـدف بهینه سـازی کاهـش و مدیریـت مصـرف بـرق و همچنیـن اصلاح‬ ‫روشـنایی معابـر شـهری‪ ،‬تعویـض و تبدیـل بـه ال ای دی شـد‪ .‬این پـروژه بـرای‬ ‫اولین بـار در سـطح کشـور‪ ،‬توسـط شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان‬ ‫کرمـان در شهرسـتان سـیرجان‪ ،‬بـا همـکاری و انعقـاد تفاهم نامـه بیـن گل گهر‪،‬‬ ‫شـهرداری و مدیریـت بـرق سـیرجان در حال انجـام اسـت‪ .‬در بخشـی از نامـه‬ ‫مردمـی بـه مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق جنـوب اسـتان کرمان چنین‬ ‫امـده اسـت‪« :‬از زحمـات بی شـائبه‪ ،‬بی دریـغ و شـبانه روزی مهندس سـلمانی‬ ‫(مدیر پرتالش اداره برق شهرسـتان سـیرجان) و کارکنان خدوم و زحمت کش‬ ‫ان اداره که شبانه روز در حال خدمت رسانی به شهروندان هستند‪ ،‬صمیمانه‬ ‫تشـکر و قدردانـی می کنیـم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 19 1401‬شوال ‪ 21 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2502‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫نشست وزیر بهداشت‬ ‫با نمایندگان استان مازندران در مجلس‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در اجلاس روسـای دانشـگاه های کشـور‪ ،‬وزیـر بهداشـت‬ ‫در نشسـتی بـا نماینـدگان مـردم اسـتان در مجلـس‬ ‫و هیئت رئیسـه دو دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫و بابـل‪ ،‬مدیـران شـبکه بهداشـت ودرمان‪ ،‬روسـای‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان‪ ،‬مسـائل و مشـکالت حـوزه‬ ‫سلامت اسـتان را بررسـی کردند‪ .‬در ابتدای این نشسـت‪،‬‬ ‫دکتـر فرهـاد غالمـی (رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران) اولویت هـای حـوزه سلامت دانشـگاه را مطرح‬ ‫کـرد و بـه اهمیـت احـداث برخـی از پروژ ههـا ازجملـه‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۱۱۰۰‬تختخوابـی ایـت اهلل طبرسـی اشـاره کـرد‬ ‫و خواسـتار حمایـت همه جانبـه وزیـر و تخصیـص اعتبـار‬ ‫الزم بـرای تکمیـل پروژ ههـای نیمه تمـام شـد‪ .‬پـس ازان‬ ‫هریـک از نماینـدگان مجلـس ضمـن تقدیـر از رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران به دلیل داشـتن روحیه‬ ‫جهـادی و پیگیـری مسـتمر امـور مـردم و حضـور در بیـن‬ ‫مـردم محـروم اسـتان‪ ،‬بـه طـرح مشـکالت سلامت در‬ ‫حـوزه انتخابـی خـود پرداختنـد و خواسـتار توجـه بیشـتر‬ ‫بـه اسـتان مازنـدران در حـل مشـکالت بهداشـت ودرمان‬ ‫مـردم اسـتان شـدند‪ .‬در ادامـه اسـتاندار از همدلـی‬ ‫و همراهـی نماینـدگان مجلـس بـا مدیـران دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی مازنـدران تشـکر کـرد و گفـت‪« :‬احـداث‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۱۱۰۰‬تختخوابـی ایـت اهلل طبرسـی بـرای‬ ‫یسـت»‪ .‬بـا احـداث‬ ‫منطقـه شـمال کشـور بسـیار حیات ‬ ‫ایـن بیمارسـتان‪ ،‬مـردم اسـتان مازنـدران و اسـتان های‬ ‫مجـوار و حتـی کشـورهای مجـاور از خدمـات جامـع و‬ ‫ه ‬ ‫مطلوبـی برخـوردار خواهنـد شـد‪ .‬درادامـه حسـینی پور‬ ‫اسـتاندار مازندران به مشـکل مسکن دانشـجویان بعد از‬ ‫بازگشایی دانشکده ها و افزایش قیمت مسکن اشاره کرد‬ ‫و خواسـتار توجـه خـاص وزارت بهداشـت به این موضـوع‬ ‫شـد‪ .‬درخاتمـه این نشسـت دکتـر عین الهـی؛ وزیـر‬ ‫بهداشـت گفـت‪« :‬مـا بـر ای حـل مشـکالتمان نیـاز بـه‬ ‫حمایـت همه جانبـه نماینـدگان مجلـس داریـم»‪.‬‬ ‫برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه ای مطبوعات شمال کشور معرفی شدند‬ ‫اییـن معرفـی و تقدیـر از برگزیـدگان نخسـتین جشـنواره‬ ‫رسـانه ای مطبوعـات شـمال کشـور در محمودابـاد برگـزار‬ ‫شد‪ .‬دراین مراسم که با حضور ایمان شمسایی (مدیرکل‬ ‫یهـای داخلـی وزارت فرهنـگ و‬ ‫مطبوعـات و خبرگزار ‬ ‫ارشـاد اسلامی)‪ ،‬روح اهلل سـلگی (معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی‬ ‫اجتماعـی اسـتاندار مازنـدران)‪ ،‬فرزانه (نماینده مـردم نور و‬ ‫محموداباد در مجلس شـورای اسلامی)‪ ،‬حسین جوادی‬ ‫(مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران)‪ ،‬شـهردار‬ ‫محموداباد‪ ،‬شـیخی (مدیرعامل خانه مطبوعات کشور)‪،‬‬ ‫اعضای خانه مطبوعات استان مازندران و دیگر مسئولین‬ ‫و جمعـی از اهالـی رسـانه و خبرنـگاران برگزیده اسـتان های‬ ‫شمالی‪ ،‬عصر پنج شنبه در مجتمع نفت محموداباد برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬نفـرات برتـر بخش های گونا گون نخستین جشـنواره‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫مشعل گاز ‪ ۱۰۱‬روستای مازندران‬ ‫تا پایان امسال روشن می شود‬ ‫سرپرس ــت ش ــرکت گاز مازن ــدران با بیان اینک ــه عملیات‬ ‫گازرس ــانی‪ ،‬مطالعاتی و طراحی در ‪ ۵۰۴‬روستای مناطق‬ ‫جنگل ــی و کوهس ــتانی اس ــتان درحال انج ــام اس ــت‪،‬‬ ‫حه ــای‬ ‫گف ــت‪« :‬براس ــاس برنام ــه و طب ــق پیش ــرفت طر ‬ ‫لول هگ ــذاری‪ ،‬س ــا کنان ‪ ۱۰۱‬روس ــتا ازاین تع ــداد ت ــا پای ــان‬ ‫یش ــوند»‪ .‬قاس ــم مایلی‬ ‫امس ــال از نعمت گاز بهره مند م ‬ ‫رستمی در نشست خبری بابیان اینکه مطالعه و طراحی‬ ‫ب ــرای گازرس ــانی به تمام ــی این روس ــتاها انجا مش ــده و‬ ‫یس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬هم ا کنون‬ ‫کاره ــا با ق ــوت درحال پیگیر ‬ ‫عملیات ش ــبکه گذاری گازرس ــانی در ‪ ۶۰‬روس ــتای شرق‬ ‫مازن ــدران در منطق ــه دودانگ ــه و چهاردانگ ــه س ــاری و‬ ‫هزارجری ــب ن ــکا و بهش ــهر‪ ۱۸۵ ،‬روس ــتای صعب العب ــور‬ ‫و کوهس ــتانی بخ ــش کج ــور و پول نوش ــهر‪ ،‬روس ــتاهای‬ ‫منطق ــه بل ــده ن ــور‪ ،‬روس ــتاهای رین ــه بخ ــش الریج ــان‬ ‫شهرس ــتان امل واقع در محور هراز‪ ۱۸ ،‬روستا در منطقه‬ ‫س ــوادکوه و ح ــدود ‪ ۱۱‬روس ــتا نیز در منطقه کوهس ــتانی‬ ‫اش ــکورات رامس ــر در غرب اس ــتان درحال انجام است»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه ب ــا حمای ــت دول ــت مش ــکل افزای ــش‬ ‫هزینه گازرس ــانی به مناطق کوهس ــتانی و ییالقی استان‬ ‫رف ــع ش ــد و ت ــا ‪ ۲۰۰‬میلیون توم ــان ب ــرای هر علم ــک نیز‬ ‫حمایت شده اس ــت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬براساس برنامه تمامی‬ ‫روس ــتاهای واجدش ــرایط مازن ــدران تا پایان س ــال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫یش ــود»‪ .‬قاسم مایلی رس ــتمی بابیان اینکه‬ ‫گازرس ــانی م ‬ ‫در س ــال گذش ــته ب ــا ‪ ۸۰۰‬میلیاردتوم ــان‪ ۴۳۸ ،‬کیلومت ــر‬ ‫ش ــبکه گذاری در س ــطح اس ــتان انج ــام گرف ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«اعتبار امس ــال ش ــرکت گاز مازن ــدران هزارمیلیاردتومان‬ ‫اس ــت و ت ــا پایان س ــال ‪ ۱۴۰۲‬تمام روس ــتاهای ب ــاالی ‪۲۰‬‬ ‫یش ــوند‪ .‬نمون ــه ب ــارز‬ ‫خان ــوار از نعم ــت گاز بهره من ــد م ‬ ‫حمای ــت واقعی نظام و دول ــت از مردم در برخ ــورداری از‬ ‫نعم ــت گاز اج ــرای ‪ ۱۰۰‬کیلومت ــر لول هگ ــذاری ‪ ۱۶‬اینچ برای‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬روس ــتای بخش کوهستانی منطقه اشکورات‬ ‫رامس ــر اس ــت»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬بیش ــترین عملیات‬ ‫گازرس ــانی مرب ــوط به روس ــتاهای بخش بلده نور اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا ‪ ۸۰۰‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار درحال انج ــام اس ــت و‬ ‫امیدواری ــم ب ــا هم ــکاری منابع طبیعی و را هو شهرســـازی‬ ‫بتوانی ــم لول هگ ــذاری را طب ــق مقـــررات انجـــام بدهیـــم»‪.‬‬ ‫یش ــدن صـــدور مجـــوز بـــرای‬ ‫مایل ــی رس ــتمی طوالن ‬ ‫حه ــای گازرس ــانی در روســـتاهای ییالقـــی و‬ ‫اج ــرای طر ‬ ‫کوهس ــتانی مازن ــدران را از دغدغه هـــای جدی دانســـت‬ ‫و خواس ــتار هم ــکاری دس ــتگاه های اجرایـــی ازجملـــه‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬را هو شهرس ــازی و راهـــداری و حمل ونقل‬ ‫ج ــاده ای ش ــده اس ــت‪ .‬سرپرس ــت شـــرکت گاز مازندران‬ ‫ن اس ــتان از سـ ـه نقطه جدیـــد بـــه خط‬ ‫با بیان اینک ــه ایـ ـ ‬ ‫یش ــود تا عالوه بـــر ازبین رفتن‬ ‫لوله گاز سراس ــری وصل م ‬ ‫کام ــل اف ــت فش ــار‪ ،‬هم ــه مناطـــق شـــهری و روســـتایی‬ ‫تحت پوش ــش کام ــل گازرس ــانی قـــرار بگیرنـــد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫«اتص ــال خط لوله انتقال گاز از امامزاده هاشـــم در جاده‬ ‫هراز که ب ــا ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومان اعتبار درحال انجام اســـت‪،‬‬ ‫اتص ــال خط لول ــه منطقه گ ــدوک در محـــور فیروزکوه که‬ ‫پیش ــرفت خوب ــی دارد و اتصال به خط لولـــه گاز ازطریق‬ ‫مح ــور الم ــوت قزوین برای روســـتاهای منطقه ســـه هزار‬ ‫تنکاب ــن نیز در دس ــتورکار قرار دارد»‪ .‬مایلی رســـتمی امار‬ ‫روس ــتاهای برخ ــوردار از گاز طبیعـــی اســـتان را دوهزار و‬ ‫‪ ۴۷۵‬روس ــتا اع ــام کرد و افزود‪« :‬ســـاالنه به طورمیانگین‬ ‫حـــدود ‪ ۸۰‬هـــزار مشـــترک جدید شـــهری و روســـتایی به‬ ‫شـــرکت گاز مازنـــدران اضافه می شـــوند که شـــرکت برای‬ ‫تقویت گازرســـانی اجرای طر ح های ایجاد ایســـتگاه های‬ ‫فشـــارقوی را انجـــام می دهد»‪ .‬وی وضعیت زیرس ــاختی‬ ‫تامیـــن گاز در مازنـــدران را مطلـــوب توصیـــف کـــرد؛ ول ــی‬ ‫درعین حـــال نســـبت بـــه بی توجهی بـــه مصـــرف بهینه‬ ‫گاز در اســـتان هشـــدار داد و گفـــت‪« :‬بررســـی ها نش ــان‬ ‫می دهد کـــه مصـــرف گاز در مناطق روســـتایی و ییالقی‬ ‫به دلیـــل اســـتاندارد نبـــودن ساخت وســـازها تـــا ‪ ۲۰‬براب ــر‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫بیشـــتر از مناطـــق شـــهری و اپارتمان نشین ‬ ‫سرپرســـت شـــرکت گاز مازندران میانگین مصـــرف روزانه‬ ‫گاز طی ســـال در مازنـــدران را ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۲‬میلیون مترمکعب‬ ‫اعـــام کـــرد و گفـــت‪« :‬در تعطیـــات نـــوروزی امس ــال که‬ ‫هـــوا ســـرد بـــود و گردشـــگران و مســـافران زیـــادی نی ــز‬ ‫در اســـتان حضـــور داشـــتند‪ ،‬مصـــرف گاز بـــه ح ــدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون مترمکعـــب رســـید‪ ،‬امـــا قطعـــی گاز خانگ ــی را‬ ‫نداشـــتیم»‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۶۵۰‬هزارخانوار شهری‬ ‫اســـتان برابر بـــا ‪ ۹/۹۹‬درصد و ‪ ۴۴۵‬هزارخانوار روس ــتایی‬ ‫معـــادل ‪ ۵/۹۵‬درصـــد بـــه شـــبکه گاز سراســـری وص ــل‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران‪:‬‬ ‫اصلی ترین ضرورت ارتقای ایمنی راه ها‪ ،‬فرهنگ سازی ست‬ ‫رسـانه ای مطبوعـات شـمال کشـور معرفـی و از انـان تقدیـر‬ ‫به عمـل امـد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظردارد به اسـتناد مجوز شـماره ‪/5/796‬د مورخ ‪ 1400/12/21‬موضوع ابالغ بند ‪ 9‬صورتجلسـه شـماره ‪ 39‬مورخ ‪ 1400/12/03‬شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اندیشـه‪ ،‬نسـبت بـه فـروش یـک واحـد تجـاری واقـع در اندیشـه‪ ،‬فـاز ‪ ،2‬بلـوار نیلوفـر‪ ،‬نبـش بنفشـه ‪ ،5‬پلا ک ‪ ،4‬قطعـه ‪ ،3‬سـاختمان ارمان‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬متعلق به‬ ‫شـهرداری از محـل پروژه هـای سـرمایه گذاری از طریـق مزایـده عمومـی بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی به شـرح ذیل اقـدام کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬سـپرده شـرکت در مزایده‪ :‬به شـرح جدول ذیل اسـت که می بایسـت به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی به حسـاب جاری سـیبا به شـماره ‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی ایران شـعبه بلوار ازادی اندیشـه کد ‪2417‬‬ ‫(شـماره حسـاب شـبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیـه و برابـر دسـتورالعمل منـدرج در کاربـرگ مزایـده بـه همـراه پیشـنهاد قیمـت ارائـه شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت نفـرات اول‪ ،‬دوم و سـوم مزایـده هـرگاه حاضـر بـه عقد‬ ‫قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انـان بـه ترتیـب به نفع کارفرما ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پال ک ثبتی‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه مزایده (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1/41231‬قطعه ‪ 3‬تفکیکی مفروز از ‪ 2399‬فرعی‬ ‫از اصلی مذکور‬ ‫تجاری‬ ‫‪ 10/86 + 46/26‬بالکن تجاری‬ ‫‪19.960.000.000‬‬ ‫‪998.000.000‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/01‬و محـل دریافـت ان صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیان می بایسـت پا کت های پیشـنهاد قیمت خود که برابر شـرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شـده اسـت را حدا کثر تا پایان وقت اداری روز پنجشـنبه مورخ ‪1401/03/12‬‬ ‫در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تسلیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) است‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/22 :‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫م الف ‪1401-9‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان درنظـردارد مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای‪،‬‬ ‫بـه شـرح جـدول زیـر را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه‬ ‫مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و‬ ‫بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت‬ ‫گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید ‪ 10‬دستگاه درایو راه انداز‬ ‫کنترل دور الکتروپمپ جهت‬ ‫منطقهخوانسار‬ ‫‪401-1-95‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1.013.000.000‬‬ ‫شماره سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکیدولت‬ ‫‪۲۰۰۱۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰۶۴‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪1401/02/26‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخه ‪1401/02/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز شنبه مورخه ‪1401/03/07‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 8:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/08‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه‬ ‫تهـای "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬اصفهـان‪ ،‬خیابـان شـیخ کلینـی‪ ،‬خیابـان جابرابن حیـان‪ ،‬دبیرخانـه معاملات شـرکت‬ ‫پا ک ‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان‪ -‬تلفـن تمـاس‪ ،031-36680030-8 :‬اتـاق (‪)292‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل‪/‬‬ ‫تامین کننده‪ /‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪13125789 :‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان اصفهان‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران‬ ‫گسـازی ایمنـی ترافیـک توسـط‬ ‫گفـت‪« :‬فرهن ‬ ‫نمـداری توسـط مـردم‬ ‫دسـتگاه های ذی ربـط و قانو ‬ ‫نسـازی را ههـا‪ ،‬مهم تریـن و اصلی تریـن‬ ‫در کنـار ایم ‬ ‫یسـت»‪ .‬مهنـدس‬ ‫ضـرورت ارتقـای ایمنـی جاده ا ‬ ‫حسـن جهانیـان افـزود‪« :‬عمـده تصادفـات در‬ ‫جاد ههـای اسـتان ناشـی از رفتـار پرخطـر راننـدگان‬ ‫بـوده کـه رعایت قوانیـن و مقررات و فرهنگ ترافیکی‬ ‫می توانـد نقـش مهمـی در ارتقـای ایمنـی جاد ههـا‬ ‫ایفـا کنـد»‪ .‬وی بـر ضـرورت تعامل هرچه بیشـتر برای‬ ‫ارتقـای ایمنـی را ههـا و تقویـت نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫بـار و مسـافر تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬بایـد بـا تقویـت‬ ‫نـاوگان حمل ونقـل عمومـی فرهنـگ اسـتفاده از‬ ‫حمل ونقـل عمومـی در جامعـه نهادینـه شـود»‪.‬‬ ‫مهنـدس جهانیـان با تا کی دبـر برنامه هـای ارتقـای‬ ‫ایمنـی در را ههـای اسـتان افـزود‪« :‬فرهنگ سـازی‬ ‫ایمنـی ترافیـک توسـط دسـتگاه های ذی ربـط و‬ ‫قانون مداری توسـط مردم سـهم چندانی در هزینه‬ ‫نگهـداری را ههـا نداشـته؛ امـا در ارتقـای ایمنـی راه ها‬ ‫نقش افریـن بـوده و بایـد موردتوجـه جـدی قـرار‬ ‫یسـت؛ مازنـدران ‪ 10400‬کیلومتـر راه‬ ‫گیـرد»‪ .‬گفتن ‬ ‫ارتباطـی دارد‪.‬‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان قزویـن (مناقصه گـزار ) درنظـردارد انجـام پـروژه اسـفالت قسـمتی از راه دسترسـی منطقـه نمونـه گردشـگری کامـان و زرشـک‪ 1401 -‬را از محـل‬ ‫اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اسناد خزانه اسالمی‪ ،‬به میزان ‪15‬درصد اخزا ‪ 001‬به سررسید ‪22 ،1403/08/21‬درصد اخزا ‪ 006‬به سررسید ‪ 1403/07/23‬و ‪63‬درصد اخزا ‪ 010‬به سررسید‬ ‫‪ ،1403/11/15‬مطابق مشخصات مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت وا گذار کند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخه ‪ 1401/02/31‬تا ساعت‬ ‫‪ 19‬مورخه ‪ 1401/03/04‬از طریق دانلود فایل اسـناد مناقصه از سـایت ملی مناقصات و سـامانه سـتاد (تدارکات الکترونیکی دولت) اقدام کنند‪.‬‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫مدت پیمان‪ 45 :‬روز (یک و ماه و نیم)‬ ‫میزان سپرده‪ 500/000/000 :‬ریال‬ ‫تامین اعتبار‪ :‬از محل تملک دارایی های سرمایه ای‪ ،‬به صورت اسناد خزانه اسالمی ‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت‪ :‬تا ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/17‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ :‬ساعت ‪11‬صبح مورخه ‪1401/03/17‬‬ ‫نشانی مناقصه گزار‪ :‬خیابان شهید بابایی‪ ،‬خیابان صنایع دستی‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان قزوین‪ -‬تلفن تماس‪028-33679973-5 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1318531 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان قزوین‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪1401/4‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای باختر درنظردارد نسبت به وا گذاری پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد‬ ‫صالحیت دارای حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته نیرو اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث خط ‪ 63‬کیلوولت پست نخجیران‬ ‫‪ -2‬مدت انجام کار‪ :‬شش (‪ )6‬ماه شمسی‬ ‫‪ -3‬محل انجام کار‪ :‬استان مرکزی‪ ،‬شهر محالت‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد‪ :‬به مبلغ ‪ 73/253/284/540‬ریال‬ ‫‪ -5‬سـپرده شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 3/663/000/000‬ریـال ب هصـورت یکـی از تضامیـن قابل قبـول ذکـر شـده در فرایند‬ ‫ارجـاع کار‪ ،‬مطابـق ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659/‬ه‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیئـت وزیران‬ ‫‪ -6‬محل تحویل پا کت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به نشانی ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بزرگراه امام علی؟ع؟‪ ،‬جنب‬ ‫پل راه اهن‪ ،‬دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز راهبری و پشتیبانی‪021-27313131 :‬‬ ‫تلفن تماس‪086-33245248 :‬‬ ‫مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط متقاضـی شـرکت در مناقصـه فـوق‪ ،‬می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد‬ ‫مناقصه از تاریخ ‪ 1401/02/28‬لغایت ‪ 1401/03/03‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سـامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را‬ ‫جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬به نشانی فوق‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت ‪10:30‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/23‬در محل‬ ‫دفتر معاونت مالی و پشـتیبانی شـرکت سـهامی برق منطقه ای باختر به نشـانی باال به ترتیب قیدشـده در اسـناد مناقصه‪ ،‬بازگشـایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قیدشده فوق الذکر‪ ،‬فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬و مخدوش‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ ا گهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی ‪ www.tavanir.org.ir‬قابل رویت است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1317398 :‬‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای باختر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!