روزنامه سایه شماره 2501 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2501

روزنامه سایه شماره 2501

روزنامه سایه شماره 2501

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 17 1401‬شوال ‪ 19 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2501‬تومان‬ ‫اهمیت کنترل‬ ‫اضطراب دانش اموزان‬ ‫در فصل امتحانات‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی‪:‬‬ ‫مسئول واحد فراهم اوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬حوزه قدرت سازی ست‬ ‫فوت ساالنه ‪ ۲۰۰‬نفر در انتظار کلیه و ‪ ۴۰‬نفر در انتظار کبد‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی‬ ‫یسـت و بـا‬ ‫گفـت‪« :‬علـم و فنـاوری حـوزه قدرت ساز ‬ ‫ژرف نگـری‪ ،‬حمایـت و پشـتیبانی مقـام معظـم رهبـری و‬ ‫خودبـاوری دانشـمندان در فناوری هسـته ای توانسـتیم‬ ‫ایـن فنـاوری را ب هصـورت بومـی عرضـه کنیـم»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ محمـد اسلامی در نشسـت تخصصـی مبنـا بـا‬ ‫موضـوع «تاثیـر تدابیـر راهبـردی رهبـر معظـم انقلاب در‬ ‫پیشـرفت فنـاوری هسـته ای» کـه عصـر امـروز ب هصـورت‬ ‫مجازی برگزار شد‪ ،‬گفت‪« :‬در عصر حاضر شاهد پیشرفت‬ ‫فوق العـاده سـریع علـم و فنـاوری کـه پیوسـته تاثیـرات‬ ‫ژرفی را در همه حوزه ها به وجود می اورد‪ ،‬هسـتیم‪ .‬حوزه‬ ‫علـم و فنـاوری حـوزه قـدرت سـازی اسـت و سـازمان های‬ ‫شهـای هوا و فضا‪،‬‬ ‫بین المللـی در سـال های اخیر در بخ ‬ ‫فنـاوری هسـته ای‪ ،‬فنـاوری اطالعـات‪ ،‬بیوتکنولـوژی و‬ ‫نانوتکنولـوژی شـرایطی را فراهـم کردنـد کـه این عرصـه‪،‬‬ ‫قلمروی پیشتازی ان ها باشند و با ایجاد موانع به دنبال‬ ‫عـدم دسـت یابی کشـورها و جمهـوری اسلامی ایـران بـه‬ ‫یهـای نویـن هسـتند»‪ .‬اسلامی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫فناور ‬ ‫«نکتـه مهـم در ایـن فراینـد قـدرت پیـش برنـده اهـداف‬ ‫ملی کشـورها و امنیت ملی ان هاسـت که در دیپلماسـی‬ ‫یشـود و پشـتوانه دیپلماسـی قـدرت نظامـی‬ ‫متبلـور م ‬ ‫یسـت کـه به صورت مسـتقیم ریشـه در علـم و‬ ‫و اقتصاد ‬ ‫فنـاوری دارد و هرچقـدر ایـن پیشـرفت در کشـورها باشـد‬ ‫و بتوانند به صورت فرایندی از ان اسـتفاده کنند؛ بیشـتر‬ ‫توانسـته اند نقـش قـدرت سـازی خود را داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫تهـا حتـی پیش از پیروزی انقالب که‬ ‫وی افـزود‪« :‬ابرقدر ‬ ‫قـرار بـود بـرای کشـور مـا تاسیسـات ایجـاد کننـد به دلیـل‬ ‫شـرایط انقالب‪ ،‬طر ح ها را متوقف کردند و تعهدات خود‬ ‫را انجام ندادند اما مهم‪ ،‬چرخه سوخت هسته ای است‬ ‫کـه مقـام معظـم رهبـری بـا ژرف نگـری از سـال هاپیش بـا‬ ‫ورود به بحث علوم پیشرفته از علوم و فناوری هسته ای‬ ‫حمایـت کردنـد و حمایت های همه جانبه ایشـان سـبب‬ ‫شـد تـا بـا یـک نـگاه خودباورانـه اقـدام کنیـم و نکتـه دوم‬ ‫نـگاه بـاور جوانـان اسـت کـه پـس از اتمـام تحصیلات‬ ‫یهـا را‬ ‫توانسـتند وارد این عرصـه شـوند و ایـن تکنولوژ ‬ ‫ب هصـورت بومـی عرضـه کننـد»‪ .‬رئیـس سـازمان انـرژی‬ ‫اتمـی تا کیـد کـرد‪« :‬درواقـع بـا بـاور جوانـان و هدایـت و‬ ‫حمایت های مسـتمر از این جریان توانسـتیم به ظرفیت‬ ‫پایـداری برسـیم و ا کنـون در چرخـه سـوخت هسـته ای‬ ‫خودکفـا هسـتیم و پـس از خـروج ترامـپ از معاهـده‬ ‫برجـام یک مرتبـه کشـور توانسـت بـا یـک حرکـت جهـادی‬ ‫ده ماهه مسیر ‪ ۱۰‬ساله را در ظرفیت غنی سازی طی کند‬ ‫کـه این موضـوع موجـب دسـتپاچگی ‪ ۵+۱‬شـد و سـبب‬ ‫نهـا باردیگـر بـه مذا کـرات برگردنـد تـا ظرفیـت‬ ‫شـد تـا ا ‬ ‫هسـته ای مـا را متوقـف کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به تا کیـدات‬ ‫شهـای اثرگـذار فنـاوری‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در بخ ‬ ‫هسـته ای و بـرق اتمـی گفـت‪« :‬مـا باتوج هبـه تا کیـدات‬ ‫رهبر معظم انقالب در مسیر پیشرفت فناوری هسته ای‬ ‫حرکـت کردیـم و نکتـه مهـم در بـرق اتمـی این اسـت که‬ ‫کشـورهای دیگر همکاری نکردند که بازهم با خودباوری‬ ‫بایـد همیـن حرکـت را در دسـتیابی بیشـتر بـه بـرق اتمـی‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی گفـت‪:‬‬ ‫«تلاش دشـمنان با انجـام خرابکاری ها در حـوزه فناوری‬ ‫هسـته ای‪ ،‬ان را بـه خـط مقـدم جبهـه تبدیل کرده اسـت‬ ‫و دانشـمندان مـا بـا تا کیـد و انگشـت اشـاره مقـام معظـم‬ ‫رهبـری کـه فرمودنـد خودتـان بسـازید؛ پای کار ایسـتادند‬ ‫و در موضـوع سـوخت ‪ ۲۰‬درصـد که نیاز را کتور تحقیقاتی‬ ‫تهـران بـود‪ ،‬اقـدام کردنـد و مـا امـروز نه تنهـا سـوخت‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد بلکه سـوخت ‪ ۶۰‬درصد را دسـت تولیـد داریم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به تولیـدات بخـش سلامت و رادیـو داروهـا‬ ‫از حرکـت ب هسـمت پالسـمادرمانی خبـر داد و بـه نقـش‬ ‫بسـنگین اشـاره کرد که متاسفانه دشمنان‬ ‫بسـیارمهم ا ‬ ‫بـا اتهـام بهره منـدی از ان در تولیـد سلاح هسـته ای‬ ‫مـا را از ان منـع می کننـد و ا گـر راهبردهـای مقـام معظـم‬ ‫یشـدیم‬ ‫رهبـری نبـود و مـا وارد فنـاوری هسـته ای نم ‬ ‫ا کنـون خیلـی عقـب بودیـم‪ .‬اسلامی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«برنام ههـای پیشـرفت و توسـعه کشـور بایـد بـدون وقفـه‬ ‫حرکـت کنـد و تـوان دانشـمندان و جوانـان کشـور بایـد‬ ‫برای اهداف عالی کشـور صرف شـود و باید رنج و مشـقت‬ ‫را تحمـل کنیـم تـا بـه اوج قلـه برسـیم»‪.‬‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مسئول واحد فراهم اوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم‬ ‫پزشـکی مشـهد با اشـاره به اینکه سـاالنه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫در لیسـت انتظار کلیه و بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬نفر در لیسـت انتظار‬ ‫کبـد فـوت می کننـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ ۷۰« :‬درصـد خانواد ههـای‬ ‫مـرگ مغـزی رضایـت بـه اهـدای عضـو می دهنـد؛ امـا‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد هـم رضایـت نمی دهنـد»‪ .‬ابراهیـم خالقـی در‬ ‫نشسـت خبـری کـه به مناسـبت روز ملـی اهـدای عضـو در‬ ‫بیمارسـتان پیونـد اعضـای منتصریه برگزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۰‬تا کنـون ‪ ۱۱۹۴‬مـورد پیونـد عضـو مـرگ مغـزی‬ ‫داشـته ایم کـه اعضای بـدن انان به ‪ ۵۱۰۰‬نفـر از نیازمندان‬ ‫بـه عضـو پیونـد شـده اسـت‪ .‬طـی ایـن سـال ها ‪۴۹۷۶‬‬ ‫پیوند عضو بدن انجام شده است؛ همچنین ‪ ۱۱۶۷‬بیمار‬ ‫مـرگ مغـزی شـامل کلیـه‪ ،‬کبـد‪ ،‬قرنیـه‪ ،‬قلـب‪ ،‬ریه‪ ،‬پوسـت‬ ‫و پانکـراس همزمـان پیونـد کلیـه و کبـد و هم زمـان کلیـه و‬ ‫پانکـراس بـه بیمـاران نیازمند به این اعضا پیوند شـده که‬ ‫پایین تریـن امـار ان در سـال ‪ ۸۰‬بـا سـه اهدا کننده و شـش‬ ‫دریافت کننـده و باالتریـن امـار ان در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا ‪۱۳۱‬‬ ‫اهدا کننده و ‪ ۶۸۳‬دریافت کننده بوده اسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«در سـال ‪ ۹۸‬تعداد اهداها ‪ ۱۲۵‬مورد بود؛ اما در سـال ‪۹۹‬‬ ‫ایـن عـدد بـه دلیـل وجـود بحـران کرونـا و محدودیت های‬ ‫کرونایی و نیز الزام بر رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫به ‪ ۵۳‬مورد رسید؛ هرچند که در سال ‪ ۱۴۰۰‬وضعیت بهتر‬ ‫شـد»‪ .‬خالقـی ادامـه داد‪« :‬در سـال ‪ ۱۴۰۰‬تعـداد ‪ ۹۷‬پیونـد‬ ‫کلیه‪ ۸۹ ،‬پیوند کبد‪ ۲۳۲ ،‬پیوند قرنیه‪ ۲۱۵ ،‬پیوند پوست‬ ‫و ‪ ۱۸‬پیونـد قلـب انجـام شـد و در همیـن سـال ‪ ۱۳‬مـورد‬ ‫ارسـال کلیـه و ‪ ۱۵‬مـورد ارسـال کبـد را بـه سـایر اسـتان ها‬ ‫داشـتیم‪ .‬همچنیـن از ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۱‬تا کنون نیـز ‪۱۱۴‬‬ ‫عضـو اهـدا شـده از ‪ ۲۷‬بیمـار مـرگ مغـزی را داشـتیم کـه‬ ‫شامل ‪ ۱۲‬پیوند کلیه‪ ۱۰ ،‬پیوند کبد‪ ۴۸ ،‬پیوند قرنیه‪ ،‬سه‬ ‫پیونـد قلـب‪ ،‬یـک پیونـد پانکـراس و یـک پیونـد همزمـان‬ ‫نمـدت دو‬ ‫کلیـه و پانکـراس بـوده اسـت ؛ همچنیـن در ای ‬ ‫مـورد ارسـال کلیـه و ‪ ۱۱‬مـورد ارسـال کبـد را بـه سـایر سـایر‬ ‫اسـتان ها داشـته ایم»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬اعمـال پیونـدی‬ ‫روز تعطیـل و غیرتعطیـل نـدارد؛ به عنوان مثـال دو مـورد‬ ‫مرگ مغزی در روز عید سـعید فطر انجام شـد که اعضای‬ ‫نهـا چهـار بیمـار نیازمند بـه عضـو را از مرگ حتمی‬ ‫بـدن ا ‬ ‫نجـات داد»‪ .‬مسـئول واحـد فراهـم اوری اعضـای پیوندی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد اضافـه کـرد‪« :‬رضایـت‬ ‫خانـواده حتـی در صـورت داشـتن کارت اهـدای عضـو‬ ‫متوفـی الزامـی بـوده و تـا فـرم رضایـت پـر نشـود‪ ،‬امـکان‬ ‫انجام عمل اهدا و پیوند وجود ندارد؛ هرچند که تا کنون‬ ‫مـوردی نداشـتیم کـه کسـی رضایـت دهـد و خانـواده اش‬ ‫مخالفت کرده باشـند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬متاسـفانه برخی از‬ ‫رسانه های داخلی و خارجی موضوعی را با عنوان تجارت‬ ‫اعضـای بـدن تیتـر می کننـد و اینکـه فـرد بـرای معیشـت‬ ‫خانـواده اش قلبـش را می فروشـد تـا دزدی نکنـد‪ ،‬صحـت‬ ‫نـدارد‪ .‬نبایـد تحـت تاثیـر اخبـار نادرسـت قـرار بگیریـم؛‬ ‫گرچـه از رسـانه های دشـمن انتظـاری جـز ایـن نیسـت امـا‬ ‫از رسـانه های خودمـان انتظـار انتشـار مطالـب نادرسـت‬ ‫نداریـم»‪ .‬دکتـر محسـن علی ا کبریـان؛ رئیـس بیمارسـتان‬ ‫منتصریه نیز در این نشسـت گفت‪ ۳۱« :‬اردیبهشـت ماه با‬ ‫هـدف ترویـج فرهنگ اهـدای عضو به نام روز ملـی اهدای‬ ‫ق تخصصـی‬ ‫عضـو نامگـذاری شـده اسـت‪ .‬بیمارسـتان فـو ‬ ‫دیالیـز و پیونـد اعضـای منتصریـه از سـال ‪ ۱۳۸۰‬فعالیـت‬ ‫خـود را در زمینـه پیونـد کبـد‪ ،‬کلیـه‪ ،‬پانکرانـس اغـاز کـرده‬ ‫و ایـن بیمارسـتان جـزو مرا کـز درمانـی برتـر کشـور در ایـن‬ ‫حـوزه بـوده اسـت‪ .‬برخـی اعضـا ماننـد کبـد به بیمارسـتان‬ ‫نمـازی شـیراز‪ ،‬قلـب‪ ،‬ریـه و پوسـت بـه بیمارسـتان امـام‬ ‫رضـا(ع) مشـهد و قرنیـه به بیمارسـتان خاتم االنبیـاء(ص)‬ ‫مشـهد ارسـال می شـود و تنهـا پیونـد روده در مشـهد‬ ‫انجـام نمی شـود؛ هـر چنـد مـوارد انـدک حیاتـی انجـام‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـده امـا ایـن نـوع پیونـد تنهـا در شـیراز انجـام م ‬ ‫علی ا کبریان بیان کرد‪« :‬بیمارستان منتصریه قطب شرق‬ ‫کشور در زمینه پیوند اعضا فعالیت دارد‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پیوندهـای کلیـه از دهنـده مـرگ مغزی سـت و پیونـد کبد‬ ‫زنـده بـه زنـده تنهـا از خویشـاوند بـه خویشـاوند انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬در مشـهد ایـن پیونـد ‪ ۱۰۰‬درصـد از دهنـده مرگ‬ ‫مغزی بوده و در شهرهایی همچون شیراز درصد کوچکی‬ ‫از دهنـده زنـده بوده اسـت»‪ .‬رئیس بیمارسـتان منتصریه‬ ‫ادامه داد‪« :‬هرچقدر که فرهنگ اهدای عضو ترویج یابد‪،‬‬ ‫بـه همـان نسـبت دغدغه هـا بیمـاران نیازمنـد بـه عضـو و‬ ‫خانواده هـای انـان کاهـش می یابـد و می توانیـم ماننـد‬ ‫کشـور المـان کـه دغدغـه ای در ایـن خصـوص ندارنـد‪،‬‬ ‫باشـیم‪ .‬علی ا کبریـان عنـوان کـرد‪ :‬گرچـه تعـداد عمل های‬ ‫پیونـد کبـد در سـال ‪ ۹۹‬بـه زیـر مـورد رسـید؛ امـا در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ایـن عـدد بـه بیـش از ‪ ۹۰‬مـورد رسـید و منجـر به ثبت‬ ‫بـه باالتریـن امـار سـال شـد‪ .‬کسـانی که بـر اثـر ابتلا بـه کرونا‬ ‫فوت می شـوند‪ ،‬نمی توانند اهدای عضو داشـته باشـند و‬ ‫افراد مبتال به کرونا که نیازمند به عضو هسـتند‪ ،‬باید پس‬ ‫از بهبـودی جهـت دریافـت عضـو اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫رایگان‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 14/1401‬شوال ‪ 16 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 398‬تومان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫پریناز ایزدیار؛‬ ‫حرکت در متن موفقیت؛‬ ‫نه در حاشیه شهرت‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪w w w.m a g la n d .ir‬‬ ‫‪w w w.s a ra fra z a n n e w s .ir‬‬ ‫‪sa ra fra z a n 9 4 @ g m a il.c o m‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2501‬‬ ‫‪The Atlantic‬‬ ‫خستگی زلنسکی از سواالت تکراری غرب‬ ‫ِ‬ ‫رئیس جمهوری اوکراین اعالم کرد‬ ‫ً‬ ‫کـه از اینکـه رهبـران غربـی مکـررا از‬ ‫او می خواهنـد لیسـت تسـلیحات‬ ‫موردنظرش را برای انان بفرسـتد‪،‬‬ ‫خسـته شـده‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫ولودیمیر زلنسـکی گفت که اغلب‬ ‫از سواالت مکرری که رهبران غربی از او می پرسند‪ ،‬خسته‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت؛ جـواب دادن بـه سـواالتی‬ ‫و مسـتاصل م ‬ ‫ً‬ ‫کـه قبلا شـنیده اید‪ ،‬جالـب نیسـت! او ادامـه داد؛ وقتـی‬ ‫بعضـی از رهبـران از مـن می پرسـند کـه بـه چـه سلاح هایی‬ ‫نیـاز دارم‪ ،‬ابتـدا چندلحظـه نیـاز دارم تـا خـودم را ارام کنـم؛‬ ‫نهـا داده ام‪.‬‬ ‫چـون پاسـخ ایـن سـوال را یک هفتـه قبل بـه ا ‬ ‫انـگار «روز گراندهـا گ» اسـت و مـن هـم «بیـل مـری!»‬ ‫اشـاره زلنسـکی بـه فیلـم «روز گراندهـا گ» اسـت کـه در ان‬ ‫بیـل مـوری؛ بازیگـر امریکایـی هر صبـح کـه از خـواب بیـدار‬ ‫یشـود‪ ،‬درمی یابـد زمـان بـه عقـب برگشـته و دوبـاره بایـد‬ ‫م ‬ ‫روز گذشـته را زندگـی کنـد و ایـن بـرای او طاقت فرساسـت‪.‬‬ ‫زلنسـکی اسـتیصال خـود از سـوال های تکـراری غـرب را بـه‬ ‫سرگذشـت بیل موری دراین فیلم تشـبیه کـرد‪ .‬بااین حال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫او بـا امیـد دریافـت تسـلیحات از متحـدان غربـی‪ ،‬مجـددا‬ ‫لیسـت سلاح های موردنیـاز خـود را اعالم می کنـد‪ .‬او گفت‬ ‫کـه حتـی پیشـنهاد داده اسـت تـا سـه هواپیمـای بـاری‬ ‫اوکرایـن را بـرای بارگیـری و حمل این تجهیـزات به اوکراین‪،‬‬ ‫ب هسـوی کشـورهای غربـی بفرسـتد‪ .‬زلنسـکی گفـت؛ شـما‬ ‫یشـود بـه مـا سلاح بدهیـد؟!‬ ‫سلاح داریـد ‪ ...‬حـال ایـا م ‬ ‫رئیس جمهـوری اوکرایـن درادامـه گفـت؛ بـه خـودروی‬ ‫زرهـی نیـاز داریـم امـا نـه یک دسـتگاه در روز! بـه ‪ ۲۰۰‬تـا ‪۳۰۰‬‬ ‫خـودروی زرهـی در روز نیـاز داریـم‪ .‬ایـن خودروهـا تا کسـی‬ ‫شـخصی مـن نیسـتند! سـربازان ما بـه وسـایل حمل ونقل‬ ‫یشـود تمـام‬ ‫نیـاز دارنـد‪ .‬پروازهایـش هـم فراهـم اسـت‪ .‬م ‬ ‫ایـن پروسـه (انتقـال تجهیـزات نظامـی از غرب بـه اوکراین)‬ ‫را برنامه ریـزی کـرد‪ .‬تـدارکات و پشـتیبانی اش هـم بـا مـا‪.‬‬ ‫او تائیـد کـرد کـه ممکـن اسـت به دلیـل ناتوانـی رهبـران‬ ‫سراسـر جهـان در فهـم اضطـرار دریافـت ایـن محمول ههـا‬ ‫بـرای اوکرایـن‪ ،‬ارسـال ایـن محمول ههـا منتفـی شـود‪ .‬ایـن‬ ‫یهـا) علیـه‬ ‫رئیس جمهـوری ‪۴ ۴‬سـاله اوکرایـن گفـت؛ (غرب ‬ ‫ما نیسـتند‪( .‬مسـئله این اسـت که) ان ها در شرایط دیگری‬ ‫نهـا والدیـن و فرزنـدان خـود‬ ‫یکـه ا ‬ ‫زندگـی می کننـد‪ .‬مادام ‬ ‫را از دسـت نداده انـد‪ ،‬احساسـی کـه مـا داریـم را نخواهنـد‬ ‫داشـت‪ .‬انـدری یرمـا ک؛ رئیس دفتـر وی تصریـح کـرد‬ ‫شهـای بایـدن؛‬ ‫همـکاری بـا امریـکا مطلـوب بـوده و از تال ‬ ‫رئیس جمهـوری ایـن کشـور قدردانـی کـرد امـا گفـت کـه‬ ‫ارسـال محمول ههـای تسـلیحاتی از سـرعت کافـی بـرای‬ ‫مقابلـه بـا حملـه روسـیه برخـوردار نیسـت‪.‬‬ ‫‪Wafa‬‬ ‫زخمی شدن ‪ ۳۴۴‬فلسطینی‬ ‫هالل احمـر فلسـطین بـا صـدور‬ ‫بیانیـه ای اعلام کـرد کـه طـی‬ ‫یهـای روز جمعـه میـان‬ ‫درگیر ‬ ‫فلسـطینیان و صهیونیسـت ها‬ ‫در قـدس و کرانـه باختـری‬ ‫‪ ۳۴۴‬فلسـطینی زخمـی‬ ‫شـدند‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ هالل احمـر فلسـطین همچنیـن‬ ‫عنـوان کـرده اسـت کـه حـال شـماری از فلسـطینیان‬ ‫ازسـوی منابـع بیمارسـتانی وخیـم گـزارش شـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت که کمیتـه حمایـت از اسـرای فلسـطین‬ ‫این درحال ‬ ‫یهـای روز جمعـه‬ ‫از بازداشـت ‪ ۴۷۰‬فلسـطینی طـی درگیر ‬ ‫در مسـجداالقصی خبر داده اسـت‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬سا کنان‬ ‫شـهر «ام الفحـم» واقـع در کرانـه باختـری درحمایـت از‬ ‫قـدس و مسـجداالقصی و محکومیـت حملـه وحشـیانه‬ ‫اشغالگران صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی تظاهرات‬ ‫کردنـد و بـا سـردادن شـعارهایی‪ ،‬خواسـتار توقـف فـوری‬ ‫حملات و جنایـات اشـغالگران علیـه مقدسـات فلسـطین‬ ‫و نمازگـزاران شـدند‪ .‬روزنامه عبری زبان یدیعوت احارانوت‬ ‫نیـز اعلام کـرد یـک هواپیمـای اختصاصـی از مبـدا قاهـره‬ ‫در فـرودگاه بن گوریـون بـه زمین نشسـته اسـت و مشـخص‬ ‫نیسـت کـه سرنشـین انچـه کسـی بـوده اسـت‪ .‬ایـن روزنامه‬ ‫اشـاره کـرد کـه بعیـد نیسـت سرنشـین ایـن هواپیمـا یـک‬ ‫مسـئول امنیتـی بلندپایـه صهیونیسـت باشـد کـه بـرای‬ ‫ارا مسـازی اوضـاع و جلوگیـری از گسـترش دامنـه تنـش و‬ ‫یهـا در اراضـی اشـغالی راهـی مصـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫درگیر ‬ ‫‪Bloomberg‬‬ ‫نا کارامدیعربستان‬ ‫در جذب سرمایه گذاران‬ ‫یـک رسـانه غربـی‪ ،‬دالیـل‬ ‫نا کارامـدی عربسـتان در جـذب‬ ‫شـرکت ها و سـرمایه گذاران را فاش‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ ایـن منبـع‬ ‫واقعیـت نا کارامـدی عربسـتان در‬ ‫جـذب شـرکت ها و سـرمایه گذاران‬ ‫را باتوجه به شکسـت چشـم انداز ‪ 2030‬که توسـط «محمد‬ ‫بن سـلمان» ولیعهد سـعودی ترویج شده است‪ ،‬برجسته‬ ‫کـرد‪ .‬در ادامـه ایـن گـزارش امـده کـه کاهـش صنعـت‬ ‫تهـای‬ ‫خدمـات حمل ونقـل مسـافر‪ ،‬تصویـری از اولوی ‬ ‫متناقـض در برنامـه چشـم انداز ‪ 2030‬بـن سـلمان بـرای‬ ‫تنوع بخشـی بـه اقتصـاد وابسـته بـه نفـت اسـت‪ .‬دولـت‬ ‫عربستان سعودی قوانین اغراق امیزی را برای شرکت های‬ ‫حمل ونقـل مسـافری ماننـد «اوبـر» وضـع و ایـن شـرکت ها‬ ‫را ملـزم بـه پرداخـت صورت حسـاب های مالیاتـی هنگفـت‬ ‫می کند و همچنین خودروهایی که مجاز به تردد هستند‬ ‫و راننـدگان ایـن خودروهـا را محـدود می کنـد‪ .‬سـعودی ها‬ ‫و همچنیـن بازدیدکننـدگان از عربسـتان سـعودی‪ ،‬تجـار و‬ ‫گردشـگران از خدمـات ضعیـف شـرکت اوبر ناامید هسـتند‬ ‫یسـت که صنـدوق سـرمایه گذاری دولتـی ‪3.5‬‬ ‫و این درحال ‬ ‫میلیـارددالر در سـال ‪ 2016‬در اوبـر سـرمایه گذاری کـرده‬ ‫لو نقل عمومی کمی در ریاض‬ ‫است‪ .‬اتوبوس ها برای حم ‬ ‫تسـاخت بوده‬ ‫وجود دارد و سیسـتم مترو سـال ها در دس ‬ ‫و هنوز افتتاح نشـده اسـت؛ بنابراین سـعودی ها ب هشـدت‬ ‫لو نقـل مسـافر‬ ‫لو نقـل از طریـق شـرکت های حم ‬ ‫بـه حم ‬ ‫نهـا را بـراورده نمی کنند‪ ،‬متکی‬ ‫کـه ب هطـور موثـر نیازهـای ا ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اال گون‬ ‫فوراناطالعاتجعلی! تلنگر‬ ‫تمامیت ارضی عراق؛ درگروی امنیت ایران‬ ‫نـگاه واقع بینانـه بـه تحـوالت منطقـه و سـال ها‬ ‫ایسـتادن بـر خطـوط قرمـز‪ ،‬جمهـوری اسلامی را‬ ‫نبـاور رسـانده کـه در حراسـت از مرزهـای‬ ‫به ای ‬ ‫خـود بایـد قاطـع بـوده و هیـچ اغمـاض و‬ ‫مسـامحه ای نداشـته باشـد و هـر تحرکـی ضـد‬ ‫منافع و امنیت خود در منطقه را برنتابد‪ .‬به ویژه‬ ‫ا گـر همسـایگانش در ایجـاد ان نقـش داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ «گفتـم اقاجـان دوران‬ ‫بـزن دررو گذشـته؛ بزنیـد می خوریـد» ایـن جملـه‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب مبنـای نـگاه جمهـوری‬ ‫اسلامی بـه امنیـت ملـی خـود در جهـان‬ ‫یسـت و ایـران اجـازه نخواهـد داد‬ ‫کنون ‬ ‫یهـای رژیم صهیونیسـتی در منطقه‬ ‫ماجراجوی ‬ ‫ان را به خطـر انـدازد‪ .‬هـر ُمخ ِـل ایـن امنیـت بـه‬ ‫قاطعانه ترین شـکل ممکن پاسـخ داده می شود‬ ‫و این مهـم بایـد ازسـوی همسـایگان ایـران هـم‬ ‫فهمیده و محترم شمرده شود‪ .‬چهاردهه تالش‬ ‫شـبانه روزی بـرای حراسـت از مرزهـای ایـران بـا‬ ‫وجـود تمـام تحری مهـا و کارشـکنی ها و تحمیـل‬ ‫تسـال جنـگ و ‪۲ ۰‬سـال تحریـم‪ ،‬ا کنـون‬ ‫هش ‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران را در نقطـه ای از‬ ‫معادالت بین المللی قرار داده که اجازه هیچ گونه‬ ‫تعرضـی بـه خـا ک و مرزهایـش را ازسـوی هیـچ‬ ‫کشـور و منطقـه ای نمی دهـد و درصورت وقـوع‬ ‫چنیـن تعرضـی در زمـان و مکانـی کـه تشـخیص‬ ‫دهـد‪ ،‬پاسـخ خواهـد داد‪ .‬این قاعـده در دکترین‬ ‫جمهوری اسلامی ازسـوی رهبر انقالب بارها و با‬ ‫ادبیـات مختلـف بیـان و موردتا کیـد قـرار گرفتـه‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای سـال ‪ ۸۶‬در دیـدار با‬ ‫کارگـزاران نظـام بـه موضـوع تهدیـدات‬ ‫رئیس جمهـور وقـت امریـکا علیـه ایـران اشـاره و‬ ‫تصریـح کردنـد‪« :‬ان کسـانی که تهدیـد می کننـد‪،‬‬ ‫ایـن را بایـد فهمیـده باشـند‪ ،‬حـاال هـم بفهمنـد؛‬ ‫تهدیـد نظامـی ایـران و تعـرض نظامـی بـه ایـران‬ ‫ب هصـورت بـزن و در رو‪ ،‬دیگـر ممکـن نیسـت‪.‬‬ ‫هر کـس تعرضـی بکنـد‪ ،‬ب هشـدت عواقـب ان‬ ‫تعـرض دامن گیـر او خواهـد شـد»‪ .‬رهبـر انقلاب‬ ‫سـال ‪ ۹۴‬و در دیـدار بـا معلمـان و فرهنگیـان‬ ‫سراسـر کشـور هم باردیگر به این موضوع اشـاره و‬ ‫خاطرنشان کردند‪« :‬گفتم دوران بزن ودررو تمام‬ ‫نجـور نیسـت شـما بگوییـد می زنیـم و‬ ‫شـده؛ ای ‬ ‫درمی رویم؛ نخیر‪ ،‬پاهایتان گیر خواهد افتاد و ما‬ ‫نجـور نیسـت که ملـت ایران‬ ‫دنبـال می کنیـم‪ .‬ای ‬ ‫رهـا کنـد کسـی را کـه بخواهـد بـه ملـت ایـران‬ ‫تعرضـی بکند؛ ما دنبال خواهیم کـرد»‪ .‬این نگاه‬ ‫در هر برهه زمانی که زیاده خواهی ها امنیت ملی‬ ‫ایـران را موردتهدیـد قـرار داد‪ ،‬در قامـت دفـاع‬ ‫نخـود را نشـان داد‪ .‬حملـه موشـکی بـه پایگاه‬ ‫ازا ‬ ‫نظامیان امریکا در «عین االسـد» در عراق پس از‬ ‫شـهادت سـپهبد قاسـم سـلیمانی و حملـه بـه‬ ‫مقرهـای رژیـم صهیونیسـتی در منطقـه اسـناد‬ ‫مسـتندی از «پایان دوران بزن ودررو»سـت‪ .‬نگاه‬ ‫کسـو و تجربه‬ ‫واقع بینانه به تحوالت منطقه ازی ‬ ‫سـال ها ایسـتادن بـر خطـوط قرمـز‪ ،‬جمهـوری‬ ‫نبـاور رسـانده اسـت کـه در‬ ‫اسلامی را به ای ‬ ‫حراسـت از مرزهـای خـود باید قاطع بوده و هیچ‬ ‫اغمـاض و مسـامحه ای نداشـته باشـد و هرگونـه‬ ‫تحرکی ضد منافع و امنیتش در منطقه را برنتابد‬ ‫به ویـژه ا گـر همسـایگانش در ایجـاد ان تحـرک‬ ‫نقـش مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ایفـا کننـد‪.‬‬ ‫به همین دلیـل اسـت کـه در مواجـه بـا برخـی‬ ‫اقداماتی که ازسوی همسایه غربی خود؛ عراق و‬ ‫اقلیم کردسـتان ان صورت گرفت‪ ،‬قاطعانه ترین‬ ‫رویکـرد را پیـش گرفـت و اجـازه نـداد رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی بیش ازایـن اربیـل را بازیچـه خـود‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬سـپاه پاسـداران انقلاب بامـداد ‪۲۲‬‬ ‫اسفندماه پارسال‪ ،‬دو پایگاه سازمان اطالعات و‬ ‫عملیـات ویـژه (موسـاد) رژیـم صهیونیسـتی در‬ ‫اربیـل عـراق را موشـک باران کـرد‪ .‬حضـور «فـواد‬ ‫حسـین» وزیـر خارجـه عـراق در راس هیئتـی‬ ‫سیاسی در تهران به فاصله یک ماه ازاین رویداد‪،‬‬ ‫فرصـت مناسـبی برای ابـراز نگرانی ایـران از برخی‬ ‫کسـو دربـاره‬ ‫تحـرکات بـود‪ .‬ایـران ازی ‬ ‫یهـای ناتمـام تل اویو در منطقه ا گاه‬ ‫ماجراجوی ‬ ‫اسـت و ازسـویی دیگر ضمـن حفـظ اقتـدار خود؛‬ ‫تلاش می کنـد تـا همسـایگان را از بازیچ هشـدن‬ ‫به دسـت ایـن رژیـم بـر حـذر دارد‪ .‬انچـه‬ ‫رئیس جمهـور در دیـدار روز پنجشـنبه ‪۲۵‬‬ ‫فروردیـن‪ ،‬بـا وزیـر خارجـه عـراق‪ ،‬موردتا کیـد قـرار‬ ‫داد‪ ،‬براین مبناسـت‪ .‬ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی در دیـدار بـا فـواد حسـین بـر انتظـارات‬ ‫جدی تهران از کشـورهای همسـایه به ویژه عراق‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫بـرادری خـود را نسـبت بـه همسـایگان درعمـل‬ ‫ثابـت کـرده و دوسـت دوران رزم بـوده و نه فقـط‬ ‫دوسـت دوران بـزم و لـذا انتظـار داریم کشـورهای‬ ‫همسـایه نیـز نسـبت بـه توطئ ههـای دشـمنان‬ ‫هوشـیار باشـند و عـراق اجـازه هیچ گونـه حضـور‬ ‫مخـل امنیـت جمهـوری اسلامی ایـران را چـه در‬ ‫مناطق تحت کنتـرل دولت فدرال چـه در نواحی‬ ‫تحـت هدایـت اقلیم کردسـتان را ندهـد»‪ .‬رئیس‬ ‫شـورای عالی امنیـت ملی با یـاداوری پیـام یکی از‬ ‫مقامـات ارشـد اقلیـم کردسـتان عـراق بـه وی‬ ‫مبنی براینکـه ا گـر حـاج قاسـم سـلیمانی نبـود‬ ‫اقلیم کردسـتان نبود اشـاره کردند که متاسـفانه‬ ‫اقلیـم دچـار غفلت هایـی شـده اسـت ولـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران تحـرکات رژیـم‬ ‫صهیونیستی را بادقت تحت نظر دارد و همکاری‬ ‫بـا ایـن رژیم کودک کش قابل پنهان کردن نیسـت‬ ‫نهـا‬ ‫و به هیچ عنـوان اجـازه نمی دهیـم کـه ا ‬ ‫ازطریـق هیـچ کشـوری ازجملـه عـراق‪ ،‬امنیـت‬ ‫منطقـه را به خطـر بیندازند‪ .‬این موضـع در دیدار‬ ‫وزیر امور خارجه با همتای عراقی خود تکرار شد‬ ‫و حسـین امیرعبداللهیـان گفـت‪« :‬ایـران‬ ‫نمی تواند بپذیرد از مرزهای خود ازسوی امریکا‪،‬‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی و عناصـر تروریسـت و‬ ‫تجزیه طلـب تهدید شـود و امنیتـش در مخاطره‬ ‫قـرار گیـر»‪ .‬سـردار اسـماعیل قاانی فرمانده سـپاه‬ ‫قدس هم ضمن یاداوری مسئولیت همسایگی‬ ‫در قبـال امنیـت ایـران؛ تصریـح کـرد‪« :‬خودمـان‬ ‫هم دست بسته نیستیم‪ .‬ا گر به منافع این نظام‬ ‫درهرجـای عالـم تعرضـی صـورت بگیـرد‪ ،‬پاسـخ‬ ‫جـدی خواهیـم داد‪ .‬مـا خـوب می دانیـم شـما‬ ‫کجـا هسـتید‪ .‬در اربیـل خیلـی از کسـانی که در‬ ‫کنارتـان زندگـی می کردنـد‪ ،‬نمی دانسـتند پایـگاه‬ ‫شماسـت امـا تحـت رصـد مـا بودیـد؛ بنابرایـن‬ ‫ً‬ ‫هرکجا که تشخیص بدهیم حتما برخورد جدی‬ ‫نهـا کوچک تر‬ ‫بـا رژیم صهیونیسـتی می کنیـم و ا ‬ ‫از ان هسـتند که با ما هماوردی کنند»‪ .‬فرمانده‬ ‫نیـروی قـدس سـپاه خاطرنشـان کـرد‪« :‬ا گـر‬ ‫مالحظاتـی می کنیـم‪ ،‬مالحظـات ماسـت نـه از‬ ‫قدرت شماسـت‪ .‬ما دارای فهم انقالبی هسـتیم‬ ‫و می دانیم که کی و کجا با شما برخورد کنیم‪ .‬ما‬ ‫مالحظاتی انسـانی داریم و مثل شـما نیستیم»‪.‬‬ ‫البتـه رصـد تحـوالت منطقـه در روزهـای پایانـی‬ ‫پارسـال‪ ،‬ایـران را به این نتیجـه رسـاند کـه منشـا‬ ‫نبـار‬ ‫تحـرکات جاسوسـی‪-‬نظامی علیـه تهـران ای ‬ ‫اربیـل در اقلیـم کردسـتان عـراق اسـت‪ .‬بـا‬ ‫نادیده گرفت هشـدن هشـدارهای ایـران‬ ‫دراین زمینـه بـه مقامـات اقلیـم‪ ،‬جمهـوری‬ ‫اسلامی مجبـور بـه دفـاع از امنیـت خـود در برابـر‬ ‫رژیم صهیونیستی و حمله به پایگاه های موساد‬ ‫شـد‪ .‬ایـن حملـه از دیـدگاه تحلیلگـران اغـاز‬ ‫مرحلـه ای تـازه در سیسـتم دفاعـی ایـران بـود و‬ ‫یهـای بسـیاری قـرار گرفـت کـه‬ ‫مـورد وا کاو ‬ ‫«عبدالبـاری عطـوان» سـردبیر روزنامـه‬ ‫فرامنطقـه ای رای الیـوم ان را نشـانه ا گاهی تهران‬ ‫از نقشـه هایی دانسـت کـه رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫نبـار در اقلیـم کردسـتان عـراق قصـد‬ ‫ای ‬ ‫پیاده سـازی ان را دارد‪« .‬یحیـی دبـوق» ایـن‬ ‫حمله را ترسـیم معادله جدید ازسـوی ایران و در‬ ‫برابـر امریـکا و اسـرائیل و «حسـین االمیـن» از‬ ‫تحلیلگـران عـرب حملـه موشـکی ایـران بـه‬ ‫پایگاه های موساد در اربیل را نشان دهنده پایان‬ ‫صبر استراتژیک تهران در برابر ماجراجویی های‬ ‫تل اویـو دانسـتند‪ .‬مقامـات بغـداد به خوبـی‬ ‫می دانند که تمامیت ارضی ان ها درگروی حفظ‬ ‫امنیـت کشـورهای منطقـه به ویـژه ایـران خواهد‬ ‫بـود و به همین دلیـل اسـت کـه فـواد حسـین در‬ ‫دیـدار بـا رئیس جمهـوری و وزیـر امـور خارجـه‬ ‫ایـران تصریـح کـرده اسـت‪« :‬سـرزمین عـراق هرگـز‬ ‫جایی برای اقدام علیه امنیت ایران نخواهد بود‬ ‫و امـاده همـکاری گسـترده ازجملـه در حـوزه‬ ‫امنیتی برای جلوگیری از بروز هرگونه تهدید علیه‬ ‫منافـع جمهـوری اسلامی ایـران هسـتیم‪ .‬درهـا‬ ‫بـرای گفت وگوهـا در عـراق بـاز اسـت و امیدواریـم‬ ‫ایـن درهـا در تهران هم باز باشـد تا گفت وگوهای‬ ‫فشـرده ای را دربـاب مسـائل امنیتـی بـاز کنیـم»‪.‬‬ ‫پذیرش وجود موضوعات ُمخل امنیت ایران در‬ ‫عـراق‪ ،‬به ویـژه در اقلیـم کردسـتان ایـن کشـور‪،‬‬ ‫می توانـد اغـاز راهـی بـرای رفـع این عوامـل باشـد‬ ‫ب هشـرط انکه اقلیـم و مسـئوالن ان از تبعـات‬ ‫داشـتن َ‬ ‫روسـر» بـا ایـن مخلان ا گاه بـوده و‬ ‫«س ِ‬ ‫دراین زمینـه غفلـت نورزنـد و بـا مـرور گذشـته ای‬ ‫نه چندان دور از حضور داعش در موصل و نحوه‬ ‫مواجهـه سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی بـا‬ ‫تهدیداتی که ازسوی این گروه متوجه اقلیم بود‪،‬‬ ‫به این نتیجـه برسـند کـه امنیتـی کـه باتکی هبـر‬ ‫مقرهـای موسـاد به وجـود اید‪ ،‬نمی تواند مـدام و‬ ‫مـداوم باشـد‪ .‬واقعیـت ان اسـت که جمهـوری‬ ‫اسلامی هم مانند هر کشـور مسـتقل و مقتدری‬ ‫اجازه نخواهد داد خا ک همسـایه هم مرزش‪ ،‬به‬ ‫مقر جاسوسی و نظامی بزرگ ترین دشمن خود‬ ‫تبدیـل شـود‪ .‬دراین مسـیر بیـش از هـر نهـاد و‬ ‫گروهـی هـم از بغـداد و دولـت مرکزی عـراق انتظار‬ ‫دارد تـا اجـازه ندهـد روابـط تاریخـی‪ ،‬فرهنگـی و‬ ‫سیاسی دو کشور قربانی غفلت شماری در اقلیم‬ ‫کردسـتان شـود‪ .‬امنیت ایـران اولویت هر اقـدام و‬ ‫یسـت و چشم پوشـی از ایـن‬ ‫رابطـه و جایگاه ‬ ‫اولویـت اصـل همسـایگی را خدشـه دار می کنـد و‬ ‫رسـم همراهـی را الـوده؛ چه انکـه ایـران‬ ‫سال هاسـت در کنـار مـردم عـراق و باتما متـوان‬ ‫ایسـتاده و ا کنـون از بغـداد می خواهـد ا گـر‬ ‫به هردلیل یار شاطری در روابط با تهران نیست‪،‬‬ ‫بـار خاطـر هـم نشـود‪ .‬رژیـم صهیونیسـتی بـه هـر‬ ‫نیرنگی درپی گسترش حضور خود در خاورمیانه‬ ‫اسـت‪ ،‬گاه بـا پیمـان ابراهیـم و گاه بـا مقرهـای‬ ‫جاسوسـی در غـرب و شـرق و شـمال غرب و‬ ‫بشـرق ایـران‪ .‬گاه اهـل سـنت و‬ ‫جنو ‬ ‫افغانستانی ها را علیه جمهوری اسالمی تحریک‬ ‫می کند و درپی نزاع مذهبی ست و گاه در سوریه‬ ‫و عـراق درپـی شـهادت فرماندهـان ایـران‪.‬‬ ‫مقرهـای جاسوسـی موسـاد در برخـی جوامـع‬ ‫حاشیه نشـین خلیـج فـارس درحال تولیـد‬ ‫سـناریوهایی اند تـا ملـل منطقـه و کشـورها را‬ ‫نسـبت بـه ایـران بدبیـن کننـد و از اب گل الـود‬ ‫ایران هراسـی‪ ،‬شـاه ماهی شـکار کننـد‪ .‬حملـه‬ ‫پهپـادی و ناشـناس اخیـر به مقر حشدالشـعبی‬ ‫در فاصلـه دو شـهر اربیـل و موصـل هـم تازه تریـن‬ ‫فصـل این سناریوسـت کـه ضرورت هوشـمندی‬ ‫در برابر ان را بیش ازقبل به مقامات اربیل و عراق‬ ‫یشـود تـا بیش ازایـن «تارهـای سسـت‬ ‫یـاداور م ‬ ‫عنکبـوت رژیـم صهیونیسـتی» دیوارهـای‬ ‫خاورمیانهرا الودهنسازد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪213 -12‬ج‪ 64‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 01241437‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284600161‬بـه مالکیـت علی‬ ‫رضائیانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو کامیـون کشـنده دانگ فنـگ بـه رنـگ سـفید‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪357 -42‬ع‪ 46‬و شـماره موتـور ‪69919670‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ LGAGLMYM483005715‬بـه مالکیـت زهـرا‬ ‫هارونی برد هشـاهی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ پلا ک ‪ 11‬فرعـی از ‪ 203‬اصلـی واقـع در بخـش سـه طبـس‬ ‫تا کنـون بـه عمـل نیامـده‪ ،‬اینـک برحسـب درخواسـت کتبـی اقـای مرتضـی اسـماعیلی‪،‬‬ ‫متقاضـی ثبـت و بـا رعایـت مـواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬عملیـات تحدیـد حـدود ان سـاعت‬ ‫‪8‬صبـح روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/26‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا‬ ‫بدینوسـیله بـا انتشـار ا گهـی از متقاضـی و صاحبان امال ک مجاور دعوت می شـود تـا در روز‬ ‫و سـاعت مقـرر‪ ،‬در محـل حضـور بـه هـم رسـانند و هـر ادعایـی نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق‬ ‫ارتفاقـی ان دارنـد‪ ،‬بـه نماینـده محـدد اظهـار و ابـراز دارنـد‪ .‬کسـانی کـه بـه عملیـات تحدیـد‬ ‫حدود‪ ،‬واخواهی داشته باشند‪ ،‬می توانند به استناد ماده ‪ 20‬قانون ثبت و در اجرای مواد‬ ‫‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نـام اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬از تاریـخ تحدیـد ظـرف یـک مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫ً‬ ‫کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد طبـس تسـلیم و رسـید دریافـت کنند و نیـز ظرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریخ اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی‬ ‫الزم از مرجـع قضائـی مربوطـه اخـذ و بـه اداره ثبـت تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت اقدامـات‬ ‫قانونـی بنـا بـه تقاضـای ذینفـع به عمـل خواهـد امد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/29 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪ 1319479‬غالمرضا کدخدائی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک طبس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/28-1401603180110000502‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد‬ ‫صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا یونس زاده مرخالـی فرزنـد گل بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 923‬صادره از صومع هسـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب‬ ‫خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 655/61‬مترمربـع پلا ک ‪ 772‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در قریـه لیفشـا گرد بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق‬ ‫احمـد یحیائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور‬ ‫روز ا گهی م ‬ ‫اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/149‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/20-140160318011000215‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد‬ ‫صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هـادی ا کبری قرانـی فرزنـد اسلام بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 4‬صادره از ماسـال در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 406‬مترمربـع پلا ک ‪ 777‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 41‬فرعی‬ ‫از ‪ 14‬اصلی واقع در قریه مردخه بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق کاسگل قدیمی محرز شده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/151‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/20-140160318011000217‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد‬ ‫صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای مهدی خوش سیمای پیشـخانی فرزند‬ ‫محمدتقـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 971‬صـادره از صومع هسـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشـتمل بـر بنـای احداثـی (مغـازه) به مسـاحت ‪ 272/52‬مترمربع پلا ک ‪ 561‬فرعـی از ‪ 51‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 210‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی واقـع در قریـه صیقلان بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫خریـداری از نسـق علی ا کبـر ازادپسـند محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/150‬‬ ‫موی تراشیده دانش اموزان‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫باز هــم شــبکه های اجتماعــی معرکه گیــر و ناشــر رویــدادی دیگــر شــدند کــه‬ ‫از ظواه ــر پیش ــرفت عل ــم و دان ــش و درنتیج ــه دنی ــای مدرنیت ــه اس ــت ک ــه‬ ‫ا گاه ــی از اطالع ــات و رویداده ــای جه ــان را ض ــروری دانس ــته و در عص ــری‬ ‫ک ــه ب ــه ان عص ــر ارتباط ــات می گوین ــد‪ ،‬در کوتاه تری ــن مدت زمان ــی‪ ،‬هم ــه‬ ‫دنی ــا در جری ــان ان ق ــرار می گیرن ــد‪ .‬این ب ــار معلم ــی بخت برگش ــته و ن ــاا گاه‬ ‫و غرق شـــده در افـــکار زندگـــی کـــه به نوعـــی از تبـــار ناراضیـــان حقوق بگی ــر‬ ‫طک ــردن دانش ام ــوزان و ب ــا ی ــک قیچ ــی‪ ،‬ب ــه ج ــان م ــوی‬ ‫اس ــت‪ ،‬ب ــا به خ ‬ ‫یه ــای خ ــود را ب ــا حرک ـت دادن قیچ ــی‬ ‫قو دل ‬ ‫دانش ام ــوزان افت ــاده؛ تم ــام د ‬ ‫و بری ــدن موه ــای دانش ام ــوزان‪ ،‬ب ــر س ــر ان ــان خال ــی می کن ــد ک ــه ایـ ـن کار‬ ‫ه ــم مانن ــد بس ــیاری از رفت ــار قبی ــح‪ ،‬نه تنه ــا پس ــندیده و تربیت ــی نیس ــت؛‬ ‫بلکـــه ازاردهنـــده روح و جســـم کـــودکان می شـــود و خبـــر به ســـرعت و ب ــا‬ ‫تفاســـیر گونا گـــون‪ ،‬در شـــبکه های مجـــازی داخلـــی و خارجـــی منعک ــس‬ ‫یش ــود و هرک ــس به ان ــدازه بضاع ــت س ــواد و تدبی ــر‪ ،‬از ان ب ــه س ــهم خ ــود‬ ‫م ‬ ‫سوء برداش ــت می کن ــد؛ ام ــا هیچ ک ــس نپرس ــید ک ــه ای ــن ن ــوع برخ ــورد‪ ،‬در‬ ‫ضوابــط انضباطــی دانش امــوزی از ســوی اولیــای اموزشــی تدویــن و تصویــب‬ ‫ش ــده اس ــت ی ــا خی ــر؟ هر چ ــه ب ــود و هر چ ــه گذش ــت‪ ،‬نش ــئت گرفته از ی ــک‬ ‫حرکــت قدیمــی و زورگویانــه ضابطیــن مــدارس بــود کــه در راس ان معاونیــن‬ ‫ی ــا ناظمی ــن مدرس ــه‪ ،‬ف ــراوان از ان اس ــتفاده کرده ان ــد ت ــا به زعم خ ــود نظ ــم‬ ‫مدرس ــه از دستش ــان خ ــارج نش ــود؛ ام ــا مانن ــد همیش ــه‪ ،‬هم ــه معترض ــان‬ ‫عصبان ــی‪ ،‬می خواهن ــد ک ــه عقده ه ــای قبل ــی خ ــود را ب ــر س ــر ای ــن معل ــم‬ ‫بخت برگشـــته خالـــی کننـــد کـــه از اپیدمی شـــدن ایـــن حرکـــت جلوگی ــری‬ ‫ش ــود‪ .‬درهرح ــال هم ــگان خواس ــتار تنبی ــه ای ــن معل ــم ش ــده اند ک ــه گی ــرم‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫موج ــب اخ ــراج او ه ــم بش ــود‪ ،‬ام ــا هرگ ــز کس ــی به دنب ــال عل ــت نم ‬ ‫هم ــه معل ــول را چس ــبیده اند و اوی ــزان ان ش ــده اند‪ .‬موج ــی بـ ـه راه افت ــاده‬ ‫اســـت و همـــه به دنبـــال ان بـــه بیراهـــه می رونـــد‪ ،‬حتـــی یک نفـــر از خ ــود‬ ‫نمی پرســد معلمــی کــه در ســال گذشــته ده ها بــار بــرای رســیدن بــه حقــوق‬ ‫نهــا پرســه زده اســت و چند بــار فریــاد بــراورده‬ ‫خــود‪ ،‬چن دســاعت در خیابا ‬ ‫لو روزی دارد؛‬ ‫ک ــه در دخ ــل م ــن ب ــا خرج ــم ت ــوازن وج ــود ن ــدارد؛ چـ ـ ه ح ــا ‬ ‫بنابرای ــن ای ــا نمی توان ــد همی ــن بضاع ــت مال ــی ک ــم‪ ،‬گران ــی‪ ،‬نب ــود مس ــکن و‬ ‫حق ــوق ناچی ــز‪ ،‬دست به دس ــت داده باش ــند ت ــا ای ــن معل ــم از ک ــوره در ب ــرود‬ ‫و عنــان خــود را در اثــر ندان ـم کاری‪ ،‬بــا یــک عمــل ناپســند‪ ،‬به دســت هــوس‬ ‫داده باش ــد؟ ای ــا ای ــن م ــوج ضدمعلم ــی ک ــه ب ــه راه افت ــاده اس ــت‪ ،‬مس ــیر را‬ ‫ب ــه نا کجااب ــاد نمی ب ــرد؟ رفتاره ــای خش ــونت امیز و زورگویان ــه ای ــن معل ــم و‬ ‫دیگ ــر معلمی ــن ک ــه در کش ــور‪ ،‬نمون هه ــای ان را در م ــدارس دیگ ــر داری ــم و‬ ‫اج ــازه دادن زبان ــی و اعم ــال ضابط ــه نانوش ــته ت ــوام ب ــا خش ــونت فیزیک ــی و‬ ‫برخــورد غیرعمومــی در یــک محــل عمومــی‪ ،‬شــرط صــواب اســت یــا محلــی‬ ‫یســـت‪ .‬ایـــن معلـــم می توانس ــت‬ ‫از اعـــراب دارد؟ به یقیـــن پاســـخ منف ‬ ‫الاق ــل خش ــونت را درون کالس روا می داش ــت ت ــا ش ــان انس ــانی ک ــودکان‪،‬‬ ‫ان ه ــم عزیزان ــی ک ــه رش ــد ش ــخصیت ان ــان در ای ــن س ــنین ش ــکل می گی ــرد‬ ‫نس ــازان این ــده می خوانی ــم‪ ،‬حف ــظ ش ــود و ع ــوارض و قب ــح‬ ‫و م ــا ان ــان را ایرا ‬ ‫ً‬ ‫چنی ــن اعمال ــی ب ــه جامع ــه س ــرایت نکن ــد‪ .‬اص ــوال حرکات ــی از این دس ــت‪،‬‬ ‫طه ــای اموزش ــی و تحقی ــر دانش ام ــوزان در جم ــع‪ ،‬اث ــار منف ــی و‬ ‫در محی ‬ ‫فش ــارهای روان ــی ب ــرای ا ن ه ــا ایج ــاد می کن ــد ک ــه بس ــیار قابل تام ــل اس ــت؛‬ ‫ام ــا بدت ــر از ای ــن‪ ،‬کودکی س ــت ک ــه به دس ــتور معل ــم‪ ،‬س ــطل به دس ــت گرفت ــه‬ ‫و در پــی او بــه راه می افتــد تــا موهــای تراشیده شــده ســر همکالس ـی هایش‬ ‫را جمـ ـع اوری کن ــد‪ .‬ای ــا بخش ــی از بخش ــنامه های انضباط ــی ک ــه از س ــوی‬ ‫مراج ــع ب ــاالی اموزش ــی کش ــور ب ــه م ــدارس اب ــاغ ش ــده اس ــت‪ ،‬خ ــود باع ــث‬ ‫تش ــویق معلم ــان ب ــرای س ــختگیری های خ ــارج از ضواب ــط نش ــده اس ــت؟‬ ‫این ــک ب ــه جای ــی رس ــیده ایم ک ــه یک ب ــار و ب ــرای همیش ــه‪ ،‬بای ــد ب ــه اولی ــای‬ ‫م ــدارس گوش ــزد ی ــا تفهی ــم ش ــود ک ــه ک ــودکان در حال رش ــد‪ ،‬بای ــد در زی ــر‬ ‫چتــر امنیــت اولیــای مدرســه قــرار بگیرنــد؛ چرا کــه تــا دانش امــوزان نباشــند‪،‬‬ ‫مدرس ـه ای نیس ــت و ت ــا مدرس ــه نباش ــد‪ ،‬معل ــم و ناظ ــم و مدی ــر ه ــم ارزش‬ ‫وجــودی نخواهنــد داشــت‪ .‬در پایــان‪ ،‬اولیــای مدرســه وظیفــه ســنگینی در‬ ‫قب ــال ای ــن حرک ــت بی خردان ــه معل ــم دارن ــد ت ــا ش ــان زای ــل ش ــده و ب ــه ب ــازی‬ ‫گرفت هش ــده ک ــودکان را ب ــا تدبی ــر و حرکت ــی خ ــاص‪ ،‬ب ــه ان ــان بازپ ــس دهن ــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکس ای‬ ‫بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪584 -36‬ق‪ 46‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 2991067‬و شـماره شاسـی ‪S1412288283361‬‬ ‫بـه مالکیـت احمد صدیقی فروتقه مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪563‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند‬ ‫‪ SE-XU7‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪579 -64‬ق‪ 52‬و شماره موتور ‪12491060345‬‬ ‫و شماره شاسی ‪NAACN1CM3CF206539‬‬ ‫بـه مالکیـت مصطفـی تقیـان مفقـود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب هـادی فهیمی نـژاد مالـک خودرو سـواری سـمند ایکس‬ ‫‪ 7‬مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪467 -36‬ق‪ 29‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 32908201142‬و شـماره شاسـی ‪ 82200393‬بـه علـت‬ ‫فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچه هر کس ادعایی در مـورد خودرو مذکور‬ ‫دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر‬ ‫اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪566‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد‬ ‫جی تی ایکـس مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪751 -64‬ب‪ 73‬و شـماره موتـور ‪ 1964876‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ S1412286320843‬و شـماره‬ ‫شناسـایی ‪ IRPC861V1IW320843‬بـه مالکیت‬ ‫محمدرضـا احمدی چاه افضلـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی‪ ،‬برگ سـبز و کارت موتورسـیکلت‬ ‫بـی کالچ بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 767-88478‬و شـماره موتـور ‪1110426‬‬ ‫و شـماره تنـه ‪ 9100829‬بـه مالکیـت عبـاس‬ ‫وحیدوقار با شماره ملی ‪ 0933050496‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ صفحه 2 ‫‪ 2501‬شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2501‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره پنج‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫عباسجمشیدی فر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ا کثر دیالوگ ها در «خوشنام» کامال بداهه هستند‬ ‫پرونده ای برای نمایش «مده ا در قندهار»‬ ‫زنان‪ ،‬نخستین قربانیان جنگ و سیاست در هر جامعه هستند‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫نمایــش «مــده ا در قندهــار» اخریــن اثــر «اصغــر خلیلــی» در مقــام نویســنده و کارگــردان؛ هر شــب ســاعت ‪ 50( 21‬دقیقــه)‬ ‫شکستن تابوهای موجود در «مده ا»؛ ‬ ‫به مثابه راه رفتن بر لبه تیغ‬ ‫اصغـر خلیلـی؛ نویسـنده و کارگـردان «مـده ا در قندهـار»‬ ‫بابیان اینکـه فصـل مشـترک اثـار مانـدگار جهـان‪ ،‬در هـر حـوزه ای‬ ‫کـه به عنـوان حـوزه ای خـاص از هنـر مشـخص شـده؛ از جملـه‬ ‫سـینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬عکاسـی‪ ،‬مجسـمه و معماری‪،‬‬ ‫ان دسـته اثـاری کـه موضوعاتـی پیرامـون انسـان را مطـرح‬ ‫می کنـد‪ ،‬مانـدگار شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین موقعیـت‪ ،‬تفاوتـی‬ ‫نـدارد کـه شـما در کدا میـک از نقـاط زمیـن‪ ،‬در حال بازتولیـد ان‬ ‫اثـر هسـتید یـا از نـو ان را احیـا می کنیـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه‬ ‫ب هصـورت مسـتمر در دانشـگاه تدریـس می کنـد و بـا دانشـجو و‬ ‫روحیه پژوهشـگری دانشـجویان مواجه اسـت و به همین خاطر‪،‬‬ ‫ب هشـکلی ب هصـورت روزمـره بـا اثـار ادبیـات و نمایـش جهـان‬ ‫درارتباط اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬سـال ها بود که عالقه مند بودم نمایشـی‬ ‫را بـا موضـوع زنـان افغانسـتان تولیـد کنـم و دراین زمـان‪ ،‬قرابـت و‬ ‫نزدیکی موضوع مده ا را درشرایطی که عشق دیرینه اش به نفرتی‬ ‫یشـود‪ ،‬در شـرایط کنونی زنان افغانستان دیدم؛‬ ‫عمیق مبدل م ‬ ‫و ایـن بسـتر را مهیـا دیـدم کـه ایـن نمایـش را دراین موقعیـت‬ ‫دراماتیـک قـرار دهـم»‪ .‬ایـن مـدرس دانشـگاه‪ ،‬نـگارش‪ ،‬تولیـد و‬ ‫کارگردانـی «مـده ا در قندهـار» را چالشـی خـوب و جذاب دانسـته‬ ‫و بابیان اینکـه گرت هبـرداری و اداپت هکـردن ایـن اثـر‪ ،‬بـه تغییراتـی‬ ‫شـگرف نیازمنـد بـوده تـا بتوانـد در ان جغرافیـا‪ ،‬ان را پیـاده کنـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬مهم تریـن وضعیتـی کـه در نـگارش ایـن متـن بـا‬ ‫ان مواجـه بـوده ام‪ ،‬دو نکتـه بـود کـه برایـم بسـیار حائزاهمیـت‬ ‫بـوده؛ اول اینکـه نمایشـنامه مـده ا بـا مولف ههـای خـاص خـود‪،‬‬ ‫نمایشـنامه ای شناخت هشـده اسـت و شکسـتن تابوهای موجود‬ ‫در ان؛ هـم کاری بسـیارخطرنا ک اسـت و هـم ریسـک پذیری‬ ‫باالیـی را می طلبـد؛ گویـی راه رفتـن بـر لبـه تیـغ اسـت»‪ .‬خلیلـی‬ ‫باتا کیدبر اینکـه اعتقـاد دارد هـر اثـر هنـری در زمـان خویـش‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬گفت‪« :‬این‪ ،‬یعنی ا گر نمایشـی را امسـال‬ ‫مجددا خلق م ‬ ‫ً‬ ‫تولیـد می کنیـد و سـال بعـد بخواهیـد مجـددا ان را تولیـد کنیـد‪،‬‬ ‫در شـرایط کنونـی‪ ،‬زمـان خـاص‪ ،‬تعبیـری جدیـد بـه مخاطـب‬ ‫می دهـد؛ چرا کـه نمایـش‪ ،‬یـک هنـر زنـده اسـت و ایـن زندگـی و‬ ‫پویایـی در لحظه لحظـه خویـش‪ ،‬تعبیـر و معنایـی خـاص دارد»‪.‬‬ ‫یک گرته برداری وفادارانه از اثر «اوریپید»‬ ‫بهـزاد محسـنی؛ بازیگـر نمایـش «مـده ا در قندهـار» بابیان اینکـه‬ ‫جسـال اسـت به عنـوان بازیگـر ثابـت در اثـار نمایشـی گـروه‬ ‫پن ‬ ‫«تجربـه نو» حضـور دارد‪ ،‬گفت‪« :‬من با این گروه ازپیش درارتباط‬ ‫بـودم و به دلیـل حضـورم در پروژ ههـای تصویـر و بازیگـری مقابـل‬ ‫یشـد به فعالیت تئاتر بپـردازم و بااینکه‬ ‫دوربیـن‪ ،‬کمتـر فرصت م ‬ ‫در حـوزه نمایـش حضـور داشـتم‪ ،‬بیشـتر وقتـم را حضـور در‬ ‫پروژ ههـای تصویـری گرفتـه بـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه حضـور‬ ‫در گـروه «تجربـه نـو» و اشـنایی بـا اعضـای جدیـد ان‪ ،‬تجربـه و‬ ‫جریان فکری تازه ای را برایش در پی داشـته اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬حس‬ ‫نگـروه‪ ،‬شـکلی پژوهشـی دارد؛ و‬ ‫می کنـم ماهیـت حضـور در ای ‬ ‫ناخـودا گاه‪ ،‬بازیگـر بـرای رسـیدن بـه نقـش خویـش‪ ،‬ناچـار اسـت‬ ‫دسـت بـه تحقیـق بزنـد و بـا تفحـص‪ ،‬جسـت وجو و بررسـی‪ ،‬بـه‬ ‫نتیجـه اصلـی برسـد»‪ .‬ایـن بازیگـر باسـابقه تئاتـر‪ ،‬نـوع اثـاری کـه‬ ‫نهـا پرداختـه‬ ‫نگـروه انتخـاب؛ و نـوع نمایش هایـی کـه بـه ا ‬ ‫درای ‬ ‫شهـای جـذاب پیـش روی خویـش برشـمرده و‬ ‫یشـود را از چال ‬ ‫م ‬ ‫شهـا بـرای او لذت بخـش بـوده اسـت‪،‬‬ ‫بااذعان به اینکـه ایـن چال ‬ ‫یکـردم‪،‬‬ ‫نگـروه کار م ‬ ‫شهـای قبلـی نیـز کـه بـا ای ‬ ‫گفـت‪« :‬در نمای ‬ ‫فراینـد رسـیدن بـه نقـش برایـم بسـیار جذابیـت داشـت و ایـن‬ ‫فراینـد را خیلـی می پسـندم»‪ .‬محسـنی «مـده ا در قندهـار» را‬ ‫یـک گرته بـرداری وفادارانـه از «مـده ا» اثـر «اوریپیـد» برشـمرده‬ ‫و بااذعان به اینکـه همـگان می داننـد انـواع مختلفـی از «مـده ا»‬ ‫بهـای مختلـف نوشـته شـده؛ یـا در قالـب فیلـم و نمایـش‬ ‫در قال ‬ ‫به تصویـر درامـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬موضوعـی کـه دراین نمایـش‬ ‫برایـم جذابیـت داشـت‪ ،‬این بودکـه ایـن اثـر‪ ،‬متکـی بـر پژوهـش و‬ ‫تحقیـق اسـت‪ .‬اثـر قبلـی گـروه باعنـوان پـات نیـز کـه در جشـنواره‬ ‫تئاتـر فجـر پارسـال اجـرا شـد‪ ،‬غیرکمیـک بـود و بازیگر بایـد روایتی‬ ‫بسـیارجدی را حیـن بـازی بـرای مخاطـب به تصویـر می کشـید»‪.‬‬ ‫نقش بی بدیل هنر نمایش در توسعه صلح جهانی‬ ‫یپـور؛ بازیگـر نمایـش «مـده ا در قندهـار»‬ ‫حمیدرضـا کاظم ‬ ‫ً‬ ‫بابیان اینکـه قطعـا توجـه بـه موضوعـات روز و اتفاقـات و تحوالت‬ ‫مهـم جهانـی و انسـانی‪ ،‬از وجـوه مشـترک ایـن اثـر بـا دیگـر اثـار‬ ‫نگـروه‪،‬‬ ‫نمایشـی قبلـی گـروه «تجربـه نـو» اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ای ‬ ‫همـواره تلاش کـرده تـا نسـبت بـه مسـائل مهـم انسـانی و روز‬ ‫بی تفـاوت نبـوده و دغدغه منـد موضوعـات را دنبـال کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه نقشـی کـه دراین نمایـش برعهـده او گذاشـته‬ ‫شـده‪ ،‬به شـدت انسـانی و ازادی خواه اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬این کارا کتر‬ ‫باتوجه به اینکـه علـم و قلـم را به عنـوان سلاح اصلـی در دسـت‬ ‫دارد‪ ،‬برایـم بسـیارجذاب بـود؛ زیـرا معتقـدم جنـگ و خشـونت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بدتریـن‪ ،‬فاجعه امیزتریـن و بی رحم تریـن اتفـاق بشر ‬ ‫ازسـویی‪ ،‬تعامـل و گفت وگـو را بهتریـن را هحـل بـرای پیشـرفت و‬ ‫ی می دانـم»‪ .‬ایـن بازیگـر باسـابقه تئاتـر‪ ،‬باتا کیدبر اینکـه‬ ‫ابادانـ ‬ ‫ً‬ ‫قطعـا رسـیدن بـه لهجـه افغـان‪ ،‬چالـش بـزرگ و اصلـی او‬ ‫دراین نقـش بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کوشـیدیم بـا کمـک هم وطنان‬ ‫عزیـز افغـان و دیگـر بازیگـران گروه‪ ،‬به لهجه و نـوع گویش نزدیک‬ ‫ً‬ ‫یهـای ان شـاید هنـوز به خوبـی از‬ ‫شـویم‪ .‬ا گرچـه قطعـا ریزه کار ‬ ‫اب درنیامـده باشـد؛ امـا تلاش براین بودکه به لحن اصلی گویش‬ ‫نزدیـک شـوم و کارا کتـر بـرای مخاطـب باورپذیـر شـود»‪ .‬وی‬ ‫در پایـان‪ ،‬تئاتـر را زبـان دیالـوگ و گفت وگـو دانسـته و بابیان اینکـه‬ ‫تعامـل‪ ،‬همزیسـتی و مشـارکت از کارکردهـای اصلـی تئاتـر اسـت‪،‬‬ ‫زنان؛ نخستین قربانیان جنگ و سیاست در هر جامعه‬ ‫نازیلا احمـدی؛ بازیگـر نقـش «مـده ا» بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه‬ ‫یپـردازد‬ ‫نبـار اسـت بـا گـروه «تجربـه نـو» بـه همـکاری م ‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫نهـا را گروهـی دغدغه منـد دانسـته کـه بـا همـه تلاش خـود‬ ‫وا ‬ ‫جهـت به روی صحن هبـردن اثـری مشـترک درراسـتای پیونـد‬ ‫ایـران و افغانسـتان گام برداشـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬بسیارخوشـحالم کـه‬ ‫نگـروه حضـور دارم و به عنـوان نقـش اصلـی ایـن اثـر‪ ،‬بـه روی‬ ‫درای ‬ ‫صحنـه مـی روم»‪ .‬وی کـه سال هاسـت در نقش هایـی متفـاوت و‬ ‫ً‬ ‫متعـدد بـه ایفـای نقـش پرداختـه‪ ،‬ایـن نمایـش را نمایشـی کاملا‬ ‫زنانه دانسته و بابیان اینکه این اثر‪ ،‬ابعاد مختلف زندگی یک زن‬ ‫را در وضعیتـی سیاسـی روایـت می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬مـده ا در قندهـار‬ ‫به نظـرم اتفـاق و انتخـاب بسـیار درسـتی بـوده اسـت و معتقـدم‬ ‫زمانی که در یک کشور‪ ،‬اتفاقاتی به واسطه جنگ می افتد‪ ،‬زنان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬مسـتقیما‬ ‫اولیـن کسـانی هسـتند کـه قربانـی م ‬ ‫بـر روی این نقطـه دسـت گذاشـته اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫اتفاقـات اخیـر در افغانسـتان‪ ،‬ورود دوبـاره طالبـان‪ ،‬اغـاز دوبـاره‬ ‫جنـگ و رخدادهایـی کـه به تبـع ان اتفـاق افتـاد‪ ،‬امـروز زنـان را‬ ‫بیش ازهمـه در افغانسـتان تحت تاثیـر خویـش قـرار داده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬فکـر می کنـم فضـای موجـود دراین نمایـش‪ ،‬بـه فضـای‬ ‫امروز افغانسـتان بسـیارنزدیک اسـت و ازسویی‪ ،‬باید به این نکته‬ ‫نیـز اذعـان داشـت کـه تماشـاچی ایـن اثـر‪ ،‬می توانـد به واسـطه‬ ‫نهـا را بـر روی صحنـه می بینـد‪ ،‬اتفاقـات اخیـر‬ ‫یکـه ا ‬ ‫اتفاقات ‬ ‫افزود‪« :‬تئاتر‪ ،‬یکی از تاثیرگذارترین هنرها بر روی مخاطب است؛‬ ‫یشـوند؛ و‬ ‫زیـرا در تئاتـر‪ ،‬انسـان ها بـه بیانـی مشـترک نزدیـک م ‬ ‫ً‬ ‫قطعا نمایش‪ ،‬در توسعه صلح جهانی و تعامل فرهنگ ها‪ ،‬اقوام‬ ‫ً‬ ‫یتـوان از اثار ان‬ ‫و نژادهـا نقشـی بی بدیـل ایفا می کند که اصال نم ‬ ‫چشـم پوشـید»‪.‬‬ ‫یپــور‪ ،‬بهــزاد محســنی‪ ،‬نازیــا احمــدی‪ ،‬نرگــس‬ ‫در «خانــه هنرمنــدان ایــران» ب ـه روی صحنــه م ـی رود‪ .‬حمیدرضــا کاظم ‬ ‫یســت کــه بــر زنــان افغــان‬ ‫هــزاره و مانــی خلیلــی؛ بازیگــران ایــن اثــر هســتند‪« .‬مــده ا در قندهــار»‪ ،‬روایتــی از رنــج و ستم ‬ ‫وارد شــده و نگاهــی نــو و در دایــره زمــان خویــش‪ ،‬بــه نمایشــنامه «مــده ا» اثــر «اوریپیــد» دارد‪.‬‬ ‫افغانسـتان را بفهمـد و احسـاس کنـد»‪ .‬وی «مـده ا» را زنی بسـیار‬ ‫عاشـق دانسـته کـه به واسـطه تعلق خاطـر بـه عشـق خویـش‪،‬‬ ‫هرانچـه در کـف داشـته از دسـت داده اسـت و بابیان اینکـه ایـن‬ ‫زن حاضـر شـده به خاطر نگاه داشـتن عشـقش‪ ،‬از خانـواده خود‬ ‫نیز بگذرد‪ ،‬افزود‪« :‬مده ا ان قدر از عشـق لبریز اسـت و این عشـق‬ ‫نقـدر چشـم و گـوش او را بسـته؛ کـه هرگـز نمی توانـد چیـزی جـز‬ ‫ا ‬ ‫ان عشـق را ببینـد‪ .‬او ب هشـدت زنـی قدرتمنـد اسـت و همان گونـه‬ ‫کـه عاشـق اسـت‪ ،‬می خواهـد بـا قـدرت خویـش‪ ،‬رخدادهـای‬ ‫پیرامونـی را مدیریـت کنـد و خـود را از باتلاق وضعیـت موجـود‪،‬‬ ‫بیـرون بکشـد»‪.‬‬ ‫«دایه»؛ نماینده ‪ 90‬درصد زنان افغانستان‬ ‫نرگـس هـزاره؛ بازیگـر نقـش «دایـه» دراین اثـر‪ ،‬حضـور در گـروه‬ ‫نمایـش «تجربـه نـو» را یکـی از افتخـارات حـوزه کاری خـود‬ ‫یهـای‬ ‫دانسـته و بااشـاره به اینکه طـی تمرینـات اثـر‪ ،‬همکار ‬ ‫خـوب و اثربخشـی رقـم خـورده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تصـور می کنـم‬ ‫نگـروه‪ ،‬تـازه ابتـدای راه اسـت و خوشـحالم کـه در‬ ‫پیوسـتن بـه ای ‬ ‫ً‬ ‫نگـروه بـه مـن ثابـت شـد کارگـردان دقیقـا‬ ‫مسـیر تمریناتـم درای ‬ ‫می دانسـت چـه می خواهـد‪ .‬همین امـر‪ ،‬موجـب شـد کارکـردن‬ ‫کنـار ایـن دوسـتان‪ ،‬بـه موضوعـی لذت بخـش بـرای مـن مبـدل‬ ‫شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه وقتـی اثـار پیشـین اصغـر خلیلـی را‬ ‫در مقـام نویسـنده و کارگـردان دنبـال کـرده اسـت‪ ،‬متوجـه شـده‬ ‫کـه کارگردانـی دغدغه منـد بـوده و به دنبـال اتفاقـات روز جامعـه‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ نـه صرفـا به دنبـال به روی صحن هبـردن یـک اجـرا‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«این موضـوع بـرای من بسـیار خوشـایند بـوده اسـت و همین امر‬ ‫موجـب شـد کـه بـا حـس نگاه خـاص خـودم به ایـن نمایش نگاه‬ ‫کنم»‪ .‬وی بابیان اینکه از مدت هاپیش فیلم ها و کتاب هایی را با‬ ‫موضوع «مده ا» دراختیار داشته است که تابه امروز فرصت مرور‬ ‫یکـه ایـن کار بـه مـن پیشـنهاد‬ ‫نهـا را نداشـته‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬زمان ‬ ‫ا ‬ ‫شـد‪ ،‬بـه این موضـوع فکـر کـردم کـه ایـن‪ ،‬بهترین فرصت اسـت تا‬ ‫سـراغ نمایشـنامه ها و کتبـی کـه پیرامـون این موضـوع دارم‪ ،‬بـروم‬ ‫ً‬ ‫نبـار بخوانـم یـا در فرصتـی مناسـب‪ ،‬حتمـا‬ ‫نهـا را بـرای اولی ‬ ‫وا ‬ ‫مهـای مرتبـط بـا این موضـوع را به تماشـا بنشـینم»‪ .‬هـزاره‬ ‫فیل ‬ ‫بااشـاره به اینکه بـا ایـن رفتـار تلاش کـرده تـا فضایـی از «مـده ا» را‬ ‫در ذهـن خویـش داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پس از مدتـی از ایـن کار‬ ‫منصـرف شـدم؛ زیـرا هرگـز نمی خواسـتم فضـای ایجادشـده را بـا‬ ‫فضای ذهنی ساخته خویش مقایسه کنم و بخواهم شخصیت‬ ‫تهـای مختلـف مـورد کنـکاش قـرار دهـم‪ .‬دلـم‬ ‫دایـه را در موقعی ‬ ‫می خواسـت همه چیـز برایـم تازگـی خـاص داشـته باشـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه «دایـه»‪ ،‬کارا کتـری نبوده اسـت کـه از او دور باشـد؛ و‬ ‫بااشـاره به اینکه داسـتان های مشـابه با زندگی «دایه» را از زندگی‬ ‫یکـه اطـراف او بوده انـد‪ ،‬بسـیار شـنیده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫زنان ‬ ‫کـرد‪« :‬زنـان در افغانسـتان از کمتریـن حق وحقـوق برخوردارند؛ و‬ ‫دایـه دراین نمایـش‪ ،‬نماینـده ‪ 90‬درصـد زنان افغانسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫معلمی مهربان؛ درست مانند معلم نمایش‬ ‫مانـی خلیلـی؛ بازیگـر کـودک نمایـش «مـده ا در قندهـار»‬ ‫شهـای‬ ‫بااشـاره به اینکه در اوقـات فراغـت خـود به تماشـای نمای ‬ ‫گسـاالن نشسـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن به دلیل اینکه‬ ‫کـودکان و بزر ‬ ‫تئاترهـای زیـادی را دیـدم‪ ،‬بـا نمایـش و کارهایی که بازیگـران روی‬ ‫صحنـه می کردنـد‪ ،‬اشـنا بـودم»‪ .‬وی بابیان اینکـه فیل مهـای‬ ‫کارتونـی و سـینمایی زیـاد می بینـد و به همین دلیـل دوسـت‬ ‫داشـته دراین اثـر ایفـای نقـش کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین نمایش نقش‬ ‫نبـار کـه متـن را خوانـدم‪ ،‬فکر کردم‬ ‫یـک بچـه افغـان را دارم و اولی ‬ ‫یسـت؛ امـا‬ ‫کـه بایـد به زبـان خـودم حـرف بزنـم و ایـن‪ ،‬کار ساده ا ‬ ‫ی متوجـه شـدم بایـد به زبـان افغـان حـرف بزنـم‪ ،‬فهمیـدم‬ ‫وقتـ ‬ ‫ایـن کار بسیارسـخت اسـت؛ امـا کسـانی که در افغانسـتان به دنیـا‬ ‫امـده بودنـد‪ ،‬بـا مـن حـرف زدنـد و مـن نیـز ک مکـم بـا حـرف زدن‬ ‫نهـا اشـنا شـدم»‪ .‬ایـن بازیگـر خردسـال بااشـاره به اینکه وقتـی‬ ‫ا ‬ ‫لباس یک کودک افغان را بر تن کرده است و با زبان افغان حرف‬ ‫زده‪ ،‬تصور کرده که دیگر مبدل به یک کودک افغان شده است‪،‬‬ ‫یسـت که پدرومادرش در‬ ‫افزود‪« :‬نقشـی که بازی می کنم‪ ،‬بچه ا ‬ ‫خانـواده بـه اختلاف رسـیده و بـا هـم خـوب نیسـتند و قرار اسـت‬ ‫مـادر خانـواده و مـن‪ ،‬همـراه بـرادرم کـه هنـوز به دنیـا نیامـده‪ ،‬از‬ ‫کشـورمان بیـرون برویـم؛ امـا یکسـری اتفاقـات می افتـد که مـادرم‬ ‫نجـا بمانـد»‪ .‬خلیلـی بااذعان به اینکـه‬ ‫تصمیـم می گیـرد هما ‬ ‫درایـن کار نقـش دانش امـوزی را دارد کـه یـک معلـم بـه او درس‬ ‫می دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬معلـم خیلـی حواسـش به من اسـت؛ که یعنی‬ ‫یکـه در خانـه می افتـد‪ ،‬ایـن تنهـا معلـم اسـت‬ ‫در بدتریـن اتفاقات ‬ ‫کـه حواسـش بـه مـن اسـت و احسـاس می کنـم معلـم واقعـی مـن‬ ‫نیـز‪ ،‬مثـل معلمـی کـه دراین نمایـش دارم‪ ،‬بـا من مهربـان خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬به دلیل شـرایط کرونا معلم خـودم را از نزدیک‬ ‫یسـت؛ درسـت‬ ‫ندیدم؛ اما حس می کنم معلم من‪ ،‬معلم مهربان ‬ ‫مثـل معلـم ایـن نمایش»‪.‬‬ ‫لزوم وجود یک جریان فکری خاص‬ ‫در موسیقی تک تک صحنه های یک نمایش‬ ‫محمـد نـادری؛ اهنگسـاز «مـده ا در قندهـار» با اشـاره به اینکه‬ ‫در هـر حـوزه از هنـر‪ ،‬مشـکالتی هسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز موسـیقی‬ ‫یسـت که کمترکسـی می توانـد‬ ‫تئاتـر و موسـیقی نمایـش به گونه ا ‬ ‫دراین رشـته‪ ،‬هنرجو یا دانشـجو داشـته باشد؛ و عمده کسانی که‬ ‫دراین زمینـه فعالیـت دارند‪ ،‬این عرصـه را تجربی دنبال می کنند‪.‬‬ ‫باوجوداینکـه برخـی از کارگردانـان و موسـیقیدانان صاحب نظـر‬ ‫نحـوزه مشـغول به فعالیت هسـتند‪ ،‬امـروز بسـیاری ازافراد‬ ‫درای ‬ ‫ سـمت موسـیقی های امـاده می رونـد‪ .‬این دسـت از موسـیقی را‬ ‫از شـبکه های اجتماعـی و یـا اینترنـت دانلـود می کننـد و بـدون‬ ‫هیچ گونـه تخصصـی‪ ،‬فقـط به صرف اینکـه زیباسـت‪ ،‬ان را بـه کار‬ ‫ً‬ ‫می برنـد و اصلا بـه این موضـوع توجـه ندارنـد که این موسـیقی با‬ ‫نمایـش سـازگاری دارد یـا خیـر»‪ .‬این اهنگسـاز تئاتـر بابیان اینکه‬ ‫در بسـیاری ازموارد‪ ،‬شـاید موسـیقی سوارشـده روی یـک اثـر‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬بسـیار زیبـا به نظـر‬ ‫وقتـی ازسـوی مخاطـب شـنیده م ‬ ‫برسـد؛ امـا ازنظـر تکنیکـی و تخصصـی‪ ،‬ان اسـتانداردهای الزم را‬ ‫یسـت که باید‬ ‫در خـود نـدارد‪ ،‬افـزود‪« :‬موسـیقی نمایش به گونه ا ‬ ‫کتـک صحن ههـا دارای جریـان فکـری باشـد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫بـرای ت ‬ ‫معتقدم یک اهنگساز تئاتر باید به کارگردانی‪ ،‬میزانسن‪ ،‬طراحی‬ ‫نـور‪ ،‬طراحـی صحنـه و دیگر مسـائلی ازاین دسـت تسـلط داشـته‬ ‫باشـد یـا حتـی بـر معمـاری مسـلط باشـد و بدانـد کـه چـه جنـس‬ ‫از معمـاری‪ ،‬در چـه سـبکی‪ ،‬بـا چـه سـازی قـرار اسـت در چـه‬ ‫فضایـی چـه نـوع از موسـیقی را اجـرا کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکـه‬ ‫یـک اهنگسـاز تئاتـر‪ ،‬بایـد بیـش از یـک اشـنایی سـاده نسـبت‬ ‫بـه موضوعـات جـاری در تئاتـر اطالعـات داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«یـک اهنگسـاز بایـد بدانـد کـه چـه نـوع از بـازی‪ ،‬چـه حسـی را‬ ‫در تماشـاچی ایجـاد می کنـد و همین موضـوع‪ ،‬بایـد سرمنشـا‬ ‫ترشـحات ذهنـی او بـرای سـاخت یـک موسـیقی فاخـر بـرای‬ ‫یـک اثـر نمایشـی قـرار بگیـرد»‪ .‬وی کـه تجربـه حضـور در بیـش‬ ‫از ‪ 50‬جشـنواره‪ ،‬ملـی و بین المللـی را در کارنامـه داشـته اسـت‪،‬‬ ‫سهـا‪ ،‬سـبک ها و‬ ‫بااذعان به اینکـه اهنگسـاز تئاتـر‪ ،‬بایـد پارادوک ‬ ‫فضاهای جاری در یک اثر نمایشی را بشناسد و بداند قرار است‬ ‫چـه فضایـی را بـا موسـیقی خـود ایجـاد کند‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬در کل‬ ‫یسـت و‬ ‫بایـد گفـت؛ موسـیقی فیلـم و نمایش‪ ،‬مقوله ای تخصص ‬ ‫سهـای کمتـری نسـبت بـه دیگـر رشـته های‬ ‫به جهت اینکـه کال ‬ ‫یتـوان گفـت کـه‬ ‫موسـیقی در دانشـگاه ها بـرای ان وجـود دارد‪ ،‬م ‬ ‫شهـا در کشـور نمی بینیـم»‪.‬‬ ‫ازاین دسـت اموز ‬ ‫عکس‪:‬حسین گلستان‬ ‫عبـاس جمشـیدی فر؛ بازیگـر نقـش فریـدون در سـریال «خوشـنام» کـه‬ ‫این شـب ها از شـبکه ‪ 1‬درحال پخـش اسـت؛ دربـاره بـازی در کنـار هومـن‬ ‫حاجی عبداللهـی دراین مجموعـه و چگونگـی پیوسـتنش بـه گـروه گفـت؛‬ ‫راسـتش با هومن دوسـتی خیلی قدیمی داریم اما هیچ وقت سـر کار مشـترک‬ ‫همبـازی نبودیـم‪ .‬در خوشـنام اولین بـار بـود کـه بـا هـم بـازی کردیـم و مقابـل‬ ‫هـم قـرار گرفتیـم‪ .‬ماجرای پیوسـتن به گروه خوشـنام هـم برایم خیلی مفصل‬ ‫بـود؛ چـون قصـد داشـتم مدتـی سـریال کار نکنـم امـا طبـق یکسـری مسـائل‬ ‫شـخصی تصمیم براین شـدکه دوباره سـریال کار کنم‪ .‬اخرین سـریالم طنز اخر‬ ‫ً‬ ‫خـط بـود‪ .‬ضمنا خیلی دوسـت داشـتم بـا اقای نجـف زاده (کارگـردان) کار کنم‬ ‫چـون بـا ایشـان یـک رفاقـت دیرینـه داشـتم و درنهایت این اتفاق میسـر شـد‪.‬‬ ‫وی به نقش «فریدون» در «خوشنام» و جذابیت هایی که این کارا کتر برایش‬ ‫داشت‪ ،‬اشاره کرد و گفت؛ کارا کتری که در خوشنام بازی می کنم‪ ،‬فکر می کنم‬ ‫تابه حـال در هیـچ سـریالی تجربـه اش نکـردم‪ .‬از همـان روز اول کـه ایـن کارا کتـر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫را بـا متـن خوانـدم‪ ،‬دیـدم تکلیـف این شـخصیت کامال مشـخص اسـت و اصال‬ ‫معلـوم بـود کـه بیشـتر بـار کمـدی کار را بایـد خـودش پیـش ببـرد؛ پـس تمـام‬ ‫تالشـم را کردم تا این اتفاق میسـر شـود؛ خداراشـکر فکر کنم این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫بازیگر سریال های «سه دونگ سه دونگ»‪« ،‬عید امسال»‪« ،‬خانه اجاره ای»‬ ‫و «بچه مهندس» درپاسخ به اینکه خودش چه نظری درباره سریال رمضانی‬ ‫«خوشـنام» دارد؟ اظهـار کـرد؛ مـا تمـام تالشـمان را کردیـم؛ منظـور از مـا جمـع‬ ‫بازیگران است نه فقط من و هومن؛ بلکه همه بچه ها تمام تالش خودمان را‬ ‫ً‬ ‫به کار بستیم تا کاری خوب به مخاطبان ارائه بدهیم‪ .‬زمینه اصلی قصه‪ ،‬تقریبا‬ ‫جذاب اسـت ولی وقتی ما بیاییم ان را بخش بخش کنیم و موشـکافانه به ان‬ ‫ً‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬اساسـا یکسـری ایرادات و اشـکاالتی داشـته‪ .‬به هرحال ما همیشـه‬ ‫چه در سینما و چه در تلویزیون در بخش قصه کمی ضعیف هستیم که این‬ ‫اتفاق به خاطر نوع نگرشـمان به جامعه‪ ،‬نوع سیاسـت هایی که وجود دارد و‬ ‫همچنین نوع سـلیقه ها و اختالف نظرهاسـت‪ .‬وی تصریح کرد؛ ا گر بخواهیم‬ ‫درباره قصه صحبت کنیم باید خیلی گسـترده تر بحث کنیم؛ به همین خاطر‬ ‫ً‬ ‫فکر می کنم خوشنام هم از این قاعده واقعا مستثنا نبود‪ .‬بااین حال ما تمام‬ ‫تالشـمان را کردیـم طبق بیسـی کـه داریم بتوانیم اتفاقـات درسـتی را دراین کار‬ ‫رقم بزنیم‪ .‬حاال که قسـمت هایی از کار پخش شـده‪ ،‬شـاید بیشتر موقعیت ها‬ ‫حداقل درمورد خودم به جرئت بگویم ‪ ۷۰‬درصد دیالوگ ها داخل متن نبوده‬ ‫ً‬ ‫و کامال بداهه اتفاق افتاده اسـت‪ .‬ما با بچه ها سـاعت ها نشسـتیم و مشـورت‬ ‫کردیـم تـا بتوانیـم قصـه را جذاب تر کنیم؛ بنابراین ا کثر دیالوگ ها در خوشـنام‬ ‫ً‬ ‫کامال بداهه هسـتند‪ .‬ایفا گر نقش فریدون در «خوشـنام» درباره بازخوردهای‬ ‫ایـن سـریال طنـز هـم یـاداور شـد؛ مـردم کـه همیشـه بـه مـا لطـف دارنـد و‬ ‫خداراشـکر کار را دنبال می کنند‪ .‬معتقدم بزرگ ترین منتقد‪ ،‬مخاطبان کارها‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ .‬مـا واقعـا بی وقفـه تمـام تالشـمان را کردیم تـا کار خـوب به مـردم ارائه‬ ‫بدهیـم حتـی کل ایـام نـوروز را کار کردیـم و فقـط دوروز تعطیـل بودیـم تـا کار را‬ ‫بتوانیـم سـریع تر بـه انتـن برسـانیم‪ .‬تصویربـرداری همچنـان ادامـه دارد و فکـر‬ ‫می کنـم تـا یک هفته دیگـر کار تمـام شـود‪ .‬او درباره اینکـه دراین سـال ها بیشـتر‬ ‫در کارهـای کمـدی در تلویزیـون دیـده شـده‪ ،‬درپاسـخ به اینکه ایـا خـودش‬ ‫را بیشـتر بازیگـر کمـدی می دانـد یـا جـدی؟ خاطرنشـان کـرد؛ به هرحـال هـر‬ ‫بازیگـری دوسـت دارد هـر نقشـی را کـه خـودش در ذهنش طراحی کـرده‪ ،‬اجرا‬ ‫کند‪ .‬من هم مستثنا نیستم کمااینکه در «زخم کاری» هم اولین کاری را بازی‬ ‫ً‬ ‫کـردم کـه هیـچ پیش زمینـه ای بـا کمـدی نداشـت و کار و کارا کتـر کاملا جـدی‬ ‫بودنـد‪ .‬حتـی قبل ازان هـم در تئاتـر‪ ،‬نیمـی از کارهایم طنز و نیمی دیگر جدی‬ ‫بودنـد و ایـن خیلی سـخت اسـت بـرای بازیگرانـی کـه بـا فیلم هـای سـینمایی‬ ‫کمدی و سـریال های طنز وارد عرصه می شـوند و بخواهند خطشـان را عوض‬ ‫کننـد‪ .‬خداراشـکر مـن هـم توانسـتم و تمام تالشـم را کـردم که بتوانـم در هر دو‬ ‫ژانر بازی کنم‪ .‬االن هم نمی توانم بگویم طنز را بیشتر دوست دارم یا کارهای‬ ‫جـدی را؛ هـر دو ژانـر را دوسـت دارم‪ .‬تعریـف از خـود نمی کنـم ولـی فکر می کنم‬ ‫ً‬ ‫در هـر دو ژانـر هـم تقریبـا موفـق بـودم‪ .‬جمشـیدی فر دربـاره تجربـه همـکاری‬ ‫ً‬ ‫بـا برنامـه «جوکـر» توضیـح داد؛ به نظـرم در جوکـر اصلا بحـث بازیگـری مطـرح‬ ‫نیسـت کـه مـن بخواهـم دربـاره بـازی حـرف بزنـم‪ .‬جوکـر بیشـتر برمی گـردد بـه‬ ‫کارا کتـر واقعـی هـر شـخصی کـه حضـور پیـدا می کنـد تـا کاری انجـام بدهـد‪ .‬در‬ ‫جوکر در موقعیت هایی قرار می گیرید که خودتان هسـتید تا از یک خالقیتی‬ ‫بهـره ببریـد‪ .‬خداراشـکر دراین برنامـه هـم بازخوردها نسـبت به من خـوب بود‬ ‫و خـودم راضـی بـودم‪ .‬بـه جوکـر نـگاه بازیگـری نـدارم حداقـل درمـورد خـودم‬ ‫می توانـم بگویـم خـود واقعـی ام را نشـان دادم‪ .‬ایـن بازیگـر دربـاره شـتاب زدگی‬ ‫سریال های مناسبتی تلویزیون و دشواری هایی که برای بازیگران و تیم تولید‬ ‫به همـراه دارد‪ ،‬این گونـه گفـت؛ شـتاب زدگی اثـار مناسـبتی‪ ،‬به بحث مدیریتی‬ ‫و رویکـرد مدیرانـی برمی گـردد کـه در صداوسـیما تصمیم گیرنـده هسـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن اتفـاق از دیربـاز بـوده و به نظـرم هسـت و خواهـد بـود و یـک بحـث کاملا‬ ‫تخصصـی مدیریتی سـت‪ .‬به عقیـده مـن یـک نقص اسـت که گـروه سـازنده در‬ ‫فشـاری قـرار می گیرنـد کـه ازقبـل تصمیـم گرفتـه نشـده و نا گهـان اعلام پخش‬ ‫می کننـد‪ .‬خـود سـازمان بایـد ان را حـل کنـد‪ .‬در بخـش افـت کیفیـت اثـار‬ ‫ً‬ ‫مناسـبتی کـه بـا شـتاب زدگی همراه انـد هـم اساسـا بعضی هـا بـه متـن و قصـه‬ ‫ً‬ ‫خـرده می گیرنـد امـا نـگاه سـازمان و دیدگاهـش فعلا به این شـکل اسـت؛ البته‬ ‫من خیلی کوچک تر از انم که دراین زمینه نظری بدهم اما تازمانی که این نوع‬ ‫ً‬ ‫دیـدگاه و سیاسـت گذاری روی سـریال ها باشـد کـه فرضـا یک سـریال کمـدی و‬ ‫جدی نتواند طبق اتفاقات روز جامعه کاری کند‪ ،‬به نظرم ضعف قصه دوباره‬ ‫ً‬ ‫سراغمان می اید‪ .‬کارهای کمدی کامال طبق اتفاقات روز جامعه باید ساخته‬ ‫شوند و همان اتفاقات را به چالش بکشند و سپس اجرا کنند اما تا وقتی این‬ ‫نـگاه تغییـر نکنـد قطع به یقیـن مـا بایـد همچنـان یکسـری قصه هـای تکـراری‬ ‫ببینیـم و روزبـه روز قصه هایمـان ضعیـف و ضعیف تـر می شـود‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫بهاره‬ ‫نمـاه جـاری‪ ،‬کار خـود را اغـاز و‬ ‫گالـری «برمـخ» بـا ورود بـه قـرن جدیـد‪ ،‬از فروردی ‬ ‫نمـاه برگـزار کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نمایشـگاه اثـار هنـری باعنـوان «بهـاره» را از ‪ 26‬فروردی ‬ ‫هنرمنـدان ایـن نمایشـگاه به ترتیـب عبارت انـد از سـاجده امیرحیـدری‪ ،‬دیبـا‬ ‫اوحـدی‪ ،‬غـزل بخشـی زاده بـرج‪ ،‬مریـم بهـرام بحـری‪ ،‬نگیـن تیمـوری‪ ،‬مریـم‬ ‫تندرسـت‪ ،‬زهرا حسـینی‪ ،‬ارمیتا رعنایی‪ ،‬اعظم سـعیدی‪ ،‬پریسـا شـفیعی‪ ،‬زهرا‬ ‫عباسـقلی زاده‪ ،‬مهشـاد عباسـی انارکـی‪ ،‬شـکوفه قیمتـی‪ ،‬مرجان فرخنـده کالم‬ ‫قدیـم‪ ،‬اناهیتـا کالهـی زنـوزی‪ ،‬روژینـا نـادری‪ ،‬نگیـن نـوروزی و سمی هسـادات‬ ‫هاشمی؛ که با تکنیک های مختلف؛ از رنگ روغن‪ ،‬سیاه قلم‪ ،‬ابرنگ‪ ،‬پاستل و‬ ‫دیجیتال ارت در سبک های متنوع رئال‪ ،‬سورئال‪ ،‬نگارگری‪ ،‬دیجیتال و ‪ ...‬اثار‬ ‫خـود را به نمایـش گذارده انـد‪ .‬طـی برگـزاری نمایشـگاه‪ ،‬ورکشـاپ های مختلـف‬ ‫نیز برگزار خواهد شد‪ .‬عالقه مندان جهت بازدید تا ‪ 31‬اردیبهشت ماه‪ ،‬فرصت‬ ‫ـزاری این رویداد‪ :‬تهـران‪ ،‬میرداماد‪،‬‬ ‫دارنـد کـه بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 18‬به محل برگ ِ‬ ‫میدان محسـنی‪ ،‬خیابان شـاهنظری‪ ،‬پال ک ‪ ،11‬گالری «برمخ» مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29‬اردیبهشت ‪ 17 1401‬شوال ‪ 19 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2501‬‬ ‫م ــدارس سراس ــر کش ــور پ ــس از گذش ــت دوس ــال از همه گیری‬ ‫کرون ــا در ‪ ۱۴‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۱‬با ابالغ مصوبه س ــتاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا بازگش ــایی ش ــد‪ .‬با ازس ــرگیری اموزش حض ــوری برخی از‬ ‫دانش ام ــوزان اضطراب ورود به مدرس ــه را تجربه کردند و ا کنون‬ ‫با برگ ــزاری امتحان ــات حضوری‪ ،‬دان ــش اموزان اضط ــراب ان ها‬ ‫یکی از مس ــائل جدی و روزمره والدین ش ــده اس ــت‪ .‬گ ــروه ایرنا‬ ‫زندگ ــی ‪ -‬ام ــوزش و امتح ــان مج ــازی در ط ــی دوسال گذش ــته‬ ‫ً‬ ‫تاح ــدودی به نف ــع دانش اموزان ــی ب ــود ک ــه معم ــوال در دوره‬ ‫امتحان ــات اضطرابی تکرارش ــونده پیدا می کنن ــد‪ .‬ارامش حضور‬ ‫در من ــزل و دوری از ج ــو امتح ــان یکی دیگ ــر از عوامل ــی بود که‬ ‫موج ــب کاهش یا ع ــدم اضط ــراب بچ هه ــا در دوران امتحانات‬ ‫یش ــد اما ا کنون با حضوری ش ــدن امتحان ــات‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫م ‬ ‫اضط ــراب فزاینده ای را تجربه می کنند‪ .‬به درخواس ــت بس ــیاری‬ ‫از والدی ــن درب ــاره راهکاره ــای کاه ــش اضط ــراب درایـ ـن دوره‬ ‫کو نوجوان و‬ ‫دوهفته ای با دکتر پریس ــا ارجمندی؛ مش ــاور کود ‬ ‫عضو انجم ــن خانه روانشناس ــان گفت وگ ــو کردیم‪.‬‬ ‫استرس مطلوب چه تفاوتی با اضطراب دارد؟‬ ‫یخ ــود‬ ‫امتحان ــات یک ــی از چالش های ــی اس ــت ک ــه به خود ‬ ‫استرس زاس ــت و باتوج هب ــه حض ــوری ش ــدن امتحان ــات بعد از‬ ‫دوس ــال تحصی ــل مج ــازی‪ ،‬اس ــترس در دانش ام ــوزان بیش ــتر‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬دکتر ارجمندی دراین باره می گوید‪« :‬استرس یک‬ ‫حال ــت تنش روانی اس ــت ک ــه در برخی مواقع باعث هوش ــیاری‬ ‫یش ــود ت ــا در براب ــر خط ــر‪،‬‬ ‫و محافظ ــت از م ــا ش ــده و باع ــث م ‬ ‫وا کن ــش س ــریع نش ــان دهی ــم‪ .‬اس ــترس در دوران امتحان ــات‬ ‫یس ــت و می توان ــد نش ــانه اهمیـ ـت دادن‬ ‫نی ــز تاح ــدی طبیع ‬ ‫کودک ونوج ــوان به درس باش ــد که این نوع اس ــترس «اس ــترس‬ ‫یش ــود و به افزایش تمرکز و انگیزه درطول‬ ‫مطلوب» ش ــناخته م ‬ ‫امتحان ــات کم ــک می کن ــد اما وقت ــی اس ــترس از کنت ــرل خارج‬ ‫یش ــود و با عالئم مختلفی همچون‬ ‫ش ــود تبدیل به اضطراب م ‬ ‫دل درد‪ ،‬دل پیچ ــه‪ ،‬حال ــت تهوع‪ ،‬تنگی نف ــس و اختالل خواب‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫ظاهر م ‬ ‫روش های کاهش اضطراب در دوران امتحانات‬ ‫به گفت ــه ای ــن مش ــاور تربیت ــی‪ ،‬اضط ــراب در دوران امتحانات با‬ ‫روش های ــی مث ــل خ ــواب‪ ،‬ورزش و تغذیه قابل کنترل اس ــت اما‬ ‫یک ــی از روش های بس ــیارموثر برای کاهش اضط ــراب امتحانات‬ ‫به ــای متفرق ــه دیگر تمری ــن تنفس عمیق اس ــت که‬ ‫و اضطرا ‬ ‫ب ــا انجام عم ــل دم و بازدم ص ــورت می پذی ــرد‪ ،‬به این صورت که‬ ‫بچ هه ــا با س ــه ش ــماره ه ــوا را از بین ــی نگ ــه می دارند و ب ــا چهار‬ ‫شه ــا ب ــرای کاه ــش‬ ‫ش ــماره ف ــوت می کنن ــد‪ .‬یکی دیگ ــر از رو ‬ ‫اضط ــراب کودکان ونوجوانان در دوران امتحان ــات‪ ،‬تمرین «تن‬ ‫ارمیدگ ــی ی ــا ب ــازی عضالن ــی» اس ــت‪ .‬نحوه انج ــام ای ــن تمرین‬ ‫نص ــورت اس ــت ک ــه فرد ب ــا ‪ ۵‬ش ــماره باید عض ــات بدنش‬ ‫به ای ‬ ‫نص ــورت انقباض و‬ ‫را س ــفت کن ــد و س ــپس ره ــا کن ــد ک ــه درای ‬ ‫انبس ــاط بدن صورت می گیرد و باعث ارام ش ــدن بدن و کاهش‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اضطراب م ‬ ‫عواملی که اضطراب امتحانات را تشدید می کند‬ ‫دکت ــر ارجمن ــدی خ ــواب نا کاف ــی‪ ،‬تغذی ــه نامناس ــب‪ ،‬ورزش‬ ‫نک ــردن‪ ،‬اس ــتفاده از تلفن هم ــراه و فکره ــای منفی و اش ــفته را‬ ‫ازجمل ــه عوام ــل تش ــدیدکننده اضط ــراب در دوران امتحان ــات‬ ‫می داند و می گوی ــد‪« :‬دیر خوابیدن‪ ،‬کم خواب ــی و حذف یکی از‬ ‫وعد هه ــای غذایی بر مغز تاثیرگذار اس ــت‪ .‬ب ــرای تقویت مغز در‬ ‫دوران امتحانات الزم اس ــت تا کودکان ونوجوانان از مواد غذایی‬ ‫س ــالم اس ــتفاده نمایند چرا که خوب غذا خوردن برای سالمت‬ ‫روحی و جس ــمی انها مفید است»‪ .‬این مش ــاور کودک ونوجوان‬ ‫ادام ــه می دهـ ـد ‪« :‬خ ــواب ب ــرای یادگی ــری به ان ــدازه ورزش‬ ‫ب ــرای اس ــتقامت بدن ــی مه ــم اس ــت؛ درنتیج ــه دانش ام ــوزان‬ ‫ا گ ــر می خواهن ــد زم ــان یادگیری خ ــود را ب ــه حدا کثر برس ــانند‬ ‫شس ــاعت قب ــل از امتح ــان بخوابن ــد»‪ .‬دکت ــر‬ ‫بای ــد حداق ــل ش ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫اهمیت کنترل اضطراب دانش اموزان‬ ‫در فصل امتحانات‬ ‫ً‬ ‫یش ــوم‪ ،‬اضطرابش ــان را‬ ‫م ــن درس خواندم؛ پس حتما موفق م ‬ ‫کاه ــش دهند»‪.‬‬ ‫ارجمندی بااش ــاره به تاثیر ورزش در کاه ــش اضطراب می گوید‪:‬‬ ‫« ورزش در دوران امتحان ــات تاثی ــر بس ــیار زی ــادی در کاه ــش‬ ‫اضط ــراب دارد؛ زی ــرا ان ــرژی را افزای ــش می ده ــد‪ ،‬کیفیت خواب‬ ‫را بهب ــود می بخش ــد و موج ــب ارام ــش روان و پویای ــی ذه ــن توصیه های مهم به والدین‬ ‫یش ــود؛ بنابرای ــن توصی ــه می کنم ک ــه دانش ام ــوزان حداقل والدی ــن در دوران امتحان ــات وظیف ــه بس ــیارمهمی را برعه ــده‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا ب ــا عملک ــرد خ ــود می توانن ــد مس ــتقیما ب ــر روی‬ ‫‪ ۱۵‬دقیق ــه در روز را ورزش کنن ــد»‪ .‬ای ــن مش ــاور تربیتی می گوید دارن ــد‪ .‬ا ‬ ‫موفقی ــت یا اضط ــراب فرزندش ــان‬ ‫یک ــی از عوام ــل تش ــدیدکننده‬ ‫تاثی ــر بگذارن ــد‪ .‬برخ ــی والدی ــن‬ ‫اضط ــراب در دوران امتحان ــات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عموم ــا نگ ــران نتیج ــه امتحان ــات‬ ‫یم ــدت از‬ ‫اس ــتفاده طوالن ‬ ‫استرس در دوران امتحانات‬ ‫و عملک ــرد فرزندش ــان هس ــتند‬ ‫تلفن هم ــراه اس ــت‪ « :‬زمان بن ــدی‬ ‫نیز تاحدی طبیعی ست و‬ ‫و متاس ــفانه استرسش ــان را ب ــه‬ ‫نه ــای‬ ‫اس ــتفاده از موبای ــل در زما ‬ ‫فرزندش ــان انتق ــال می دهند‪ .‬دکتر‬ ‫ـنین‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫غی ــر از دوران امتحانات در‬ ‫می تواند نشانه اهمیت دادن‬ ‫ً‬ ‫نب ــاره می گوی ــد‪:‬‬ ‫ارجمن ــدی درای ‬ ‫تس ــالگی نهایت ــا‬ ‫ش ــش ال ــی هف ‬ ‫کودک ونوجوان به درس باشد‬ ‫« والدی ــن باید س ــعی کنن ــد ارامش‬ ‫کس ــاعت اس ــت و‬ ‫مس ــاعت تا ی ‬ ‫نی ‬ ‫خ ــود را حف ــظ کنند و ای ــن ارامش‬ ‫ـتفاده‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫زمان‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫نوجوا‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫که این نوع استرس «استرس‬ ‫را ب ــه فرزندش ــان انتق ــال دهن ــد‪.‬‬ ‫کس ــاعت و‬ ‫از تلفن هم ــراه ی ‬ ‫ً‬ ‫مطلوب» شناخته می شود و به‬ ‫نه ــا بای ــد بی ــش از‬ ‫همچنی ــن‪ ،‬ا ‬ ‫نهایت ــا دوس ــاعت اس ــت؛ ام ــا در‬ ‫ً‬ ‫نمره ب ــه تالش فرزندش ــان اهمیت‬ ‫زم ــان امتحان ــات حتما بای ــد زمان‬ ‫افزایش تمرکز و انگیزه درطول‬ ‫دهن ــد؛ چرا ک ــه توق ــع بیش ازح ــد‬ ‫اس ــتفاده از تلفن هم ــراه کمت ــر‬ ‫امتحانات کمک می کند؛ اما‬ ‫والدی ــن از فرزن ــد ب ــرای گرفت ــن‬ ‫ش ــود ک ــه این مس ــئله بای ــد ازطرف‬ ‫نم ــره ب ــاال منج ــر ب ــه اس ــترس و‬ ‫ارجمندی‬ ‫خان ــواده اعمال ش ــود»‪.‬‬ ‫وقتی استرس از کنترل خارج‬ ‫یش ــود و چنانچ ــه‬ ‫اضط ــراب م ‬ ‫فکره ــای منفی را به عن ــوان عاملی‬ ‫شود‪ ،‬تبدیل به اضطراب‬ ‫کودک ونوج ــوان نتوان ــد نم ــره‬ ‫دیگ ــر در اضطراب معرف ــی می کند‪:‬‬ ‫باالیی را کس ــب کند همین مسئله‬ ‫«فکره ــای منف ــی و اش ــفته تنه ــا با‬ ‫می شود‬ ‫باع ــث کاه ــش اعتمادبه نف ــس و‬ ‫جایگزی ــن ش ــدن فکره ــای مثبت‬ ‫ازبین رفتن انگیزه او خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫از بی ــن خواه ــد رف ــت‪ .‬فکرهای ــی‬ ‫مثل اینک ــه ا گ ــر امتح ــان س ــخت باش ــد‪ ،‬ا گ ــر نتوان ــم قب ــول به گفت ــه این مش ــاور تربیتی؛ والدی ــن باید مق ــررات و تایم هایی‬ ‫یس ــت ک ــه می توان ــد باع ــث را برای س ــاعت خواب‪ ،‬س ــاعت اس ــتفاده از تلفن همراه و تغذیه‬ ‫ش ــوم و ‪ ...‬ازجمل ــه فکره ــای منف ‬ ‫تش ــدید اضط ــراب در دانش ام ــوزان ش ــود؛ در چنی ــن م ــواردی س ــالم بچ هه ــا درنظر داش ــته باش ــند‪ .‬ب ــرای کاه ــش اضطراب‪،‬‬ ‫نک ــردن فکره ــای مثب ــت مث ــل والدی ــن تنه ــا می توانن ــد نق ــش کمک کنن ــده داش ــته باش ــند‬ ‫دانش ام ــوزان بای ــد ب ــا جایگزی ‬ ‫ام ــا نق ــش درم ــان را نخواهن ــد داش ــت؛ درنتیج ــه درص ــورت‬ ‫ً‬ ‫اضط ــراب ش ــدید در کودک ونوج ــوان توصی ــه می کن ــم حتم ــا‬ ‫از ی ــک متخص ــص خب ــره کم ــک گرفته ش ــود‪ .‬دکت ــر ارجمندی‬ ‫ادام ــه می دهد‪ « :‬یکی دیگ ــر از نکات مهمی که والدی ــن در ایام‬ ‫امتحانات باید به ان توجه داش ــته باش ــند‪ ،‬ارام نگه داشتن جو‬ ‫خانه اس ــت؛ بنابراین‪ ،‬در زم ــان امتحانات هرگز در محیط خانه‬ ‫تن ــش ایج ــاد نکنی ــد‪ ،‬فض ــای مناس ــب درس خوان ــدن را برای‬ ‫فرزندت ــان فراهم کنید و از مهمانی رفت ــن و مهمان دعوت کردن‬ ‫در ب ــازه زمان ــی امتحان ــات خ ــودداری کنی ــد‪ .‬ا گرچ ــه مهمان ــی‬ ‫تک ــردن در دروان امتح ــان فرزن ــدان‬ ‫رفت ــن و مهم ــان دعو ‬ ‫ممنوع اس ــت ام ــا محرومیت مطل ــق از تفریح و اس ــتراحت هم‬ ‫می توان ــد اس ــیب زا باش ــد؛ بنابراین س ــعی کنید درط ــول هفته‬ ‫زمان کمی را به اس ــتراحت و تفریح در خ ــارج از خانه بگذرانید‪،‬‬ ‫همین مس ــئله در کاه ــش اضط ــراب کودک ونوج ــوان می تواند‬ ‫نه ــا‪ ،‬الزم اس ــت والدین ب ــا رعایت‬ ‫تاثیرگ ــذار باش ــد‪ .‬عالوه بر ای ‬ ‫توصی هه ــای مه ــم دیگ ــر‪ ،‬ارام ــش و موفقی ــت فرزندش ــان را در‬ ‫اولوی ــت ق ــرار دهند‪:‬‬ ‫ با فرزندتان جروبحث نکنید‪.‬‬‫ وظای ــف محول ش ــده به فرزندتان را در ای ــام امتحانات حذف‬‫یا کاهش دهید‪.‬‬ ‫ از مقایسه فرزندتان با دیگران بپرهیزید‪.‬‬‫ ج ــو خان ــه را ارام نگه دارید و س ــعی کنید خودت ــان با خواندن‬‫به ــای متفرقه محیطی ش ــبیه کتابخان ــه ایجاد کنید‪.‬‬ ‫کتا ‬ ‫ بی ــش از ه ــر زم ــان دیگ ــری ب ــه فرزندت ــان محب ــت کنی ــد و با‬‫احت ــرام و ارام ــش ب ــا او صحب ــت کنی ــد‪.‬‬ ‫ از تذک ــرات م ــداوم ب ــه فرزندت ــان ب ــرای درس خوان ــدن پرهیز‬‫کنی ــد چ ــون این مس ــئله تمای ــل او ب ــه درس خوان ــدن را کمت ــر‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫ ب ــا ارائه پاداش یا برنامه ریزی یک س ــفر برای بعد از امتحانات‬‫در فرزندتان انگیزه ایجاد کنید»‪.‬‬ ‫کلینیک‬ ‫ویژ گی های یک مادر خوب چیست؟‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫‪ .1‬دانایــی و ا گاهــی‪ .‬بــدان معنــا کــه زنــی کــه دانایــی و ا گاهــی الزم را درمــورد‬ ‫پرورش وتربیــت کــودک نــدارد‪ ،‬چطــور ممکــن اســت مــادر خوبــی باشــد؟ در‬ ‫دنیــای امــروز شــرط اول موفقیــت و کار درســت انجــام دادن دانایــی اســت‪.‬‬ ‫مادیگ ــر نمی توانی ــم ب ــه ح ــرف مادربزرگ هایم ــان توج ــه کنی ــم ک ــه ب ــا بچ ــه‬ ‫چ ــه برخ ــوردی بای ــد ک ــرد؛ چرا ک ــه دنی ــای ام ــروز صده ــا براب ــر در مقایس ــه‬ ‫با گذش ــته مس ــئله روب ـه روی م ــا می گ ــذارد ک ــه بای ــد هم ـه روزه ان ه ــا را ح ــل‬ ‫کنی ــم‪ .‬دیگ ــر زمان ــه «فق ــط ش ــکم بچ ــه را س ــیر کنی ــم»‪ .‬گذش ــته اس ــت پ ــس‬ ‫دانای ــی و ا گاه ــی ش ــرط اول م ــادر خ ــوب ب ــودن اس ــت‪.‬‬ ‫‪ .2‬مــادری کــه توانایــی برقــراری ارامــش و امنیــت را بــرای کودکــش در خانــه‬ ‫دارد‪ .‬ب ــدان معن ــا ک ــه ک ــودک ب ــدون ت ــرس و وحش ــت از گفت ــار و رفت ــارش‬ ‫احس ــاس امنی ــت کن ــد و بدان ــد ک ــه ه ــرکاری کن ــد همچن ــان م ــادرش او را‬ ‫دوســت دارد ومــورد حمایــت مــادر و عشــق مــادرش اســت‪ .‬ایــا یــک کــودک‬ ‫ت ــا ‪7‬س ــالگی چ ــه کار ب ــد و خطرنا ک ــی ممک ــن اس ــت انج ــام ده ــد ک ــه بای ــد‬ ‫نگ ــران پیام ــد کارش باش ــد؟ ای ــا ای ــن وال ــد نیس ــت ک ــه ش ــرائط کار ب ــد و‬ ‫خطرن ــا ک را بای ــد ازبی ــن بب ــرد؟‬ ‫‪ .3‬مـــادر خـــوب‪ ،‬مادری ســـت کـــه هرگـــز کودکـــش را بـــا کســـی مقایس ــه‬ ‫نمی کنــد‪ .‬هرگــز از کودکــش توقــع و انتظــار بیــش از توانــش نخواهــد داشــت‬ ‫و مـــادر خـــوب مـــادری اســـت کـــه بـــا امـــوزش بـــه کودکـــش بتدری ــج اورا‬ ‫مس ــئولیت پذیر می کن ــد‪ .‬چ ــرا ک ــه مس ــئولیت پذیری یک ــی از نش ــانه های‬ ‫ادم عاقـــل اســـت کـــه ایـــن مســـئولیت پذیری را مـــادر بایـــد بـــه فرزن ــدش‬ ‫بیامــوزد‪ .‬پــس برمی گردیــم بــه پرســش اول؛ مــادری کــه خــودش دانــا وا گاه‬ ‫نیس ــت چط ــور ممک ــن اس ــت مس ــئولیت پذی ــری را ب ــه فرزن ــدش بیام ــوزد؟‬ ‫‪ .4‬مــادری کــه بتوانــد اصــول اخالقــی را بــه فرزنــدش بیامــوزد‪ .‬پرســش ایــن‬ ‫اســت کــه ایــا مــادری کــه اهــل کتــاب خوانــدن نیســت‪ ،‬مــادری کــه ا گاهــی‬ ‫ن ــدارد‪ ،‬چط ــور می توان ــد اص ــول اخالق ــی را ک ــه خ ــودش انه ــا را نمی شناس ــد‬ ‫بـــه فرزنـــدش بیامـــوزد؟ اصـــول اخالقـــی عبارتنـــد از مهربان بـــودن و‬ ‫محبت کـــردن بـــه دیگـــران بـــه ویـــژه فـــرزن‪ ،‬عـــادل و منصـــف بـــودن در‬ ‫رابطـــه بـــا خـــود و دیگـــران و واقع بین بـــودن؛ چرا کـــه انـــکار واقعی ــت‪،‬‬ ‫س ــیلی محکم ــی ب ــه م ــا می زن ــد؛ یعن ــی ش ــما ا گ ــر ب ــه فرزندت ــان ونیازه ــای‬ ‫او بی توج ــه باش ــد یعن ــی واقعی ــت را ان ــکار کرده ای ــد و بعده ــا همی ــن ان ــکار‬ ‫نیازه ــای او س ــیلی محکم ــی ه ــم ب ــه ش ــما ب ــه عن ــوان م ــادر و ه ــم ب ــه خ ــود‬ ‫فرزن ــد می زن ــد‪ .‬اص ــل بع ــدی ازاص ــول اخالق ــی رعای ــت ازادی ک ــودک اس ــت‬ ‫کــه ایــن ازادی بــا امنیــت درهــم امیختــه اســت و کــودک دربیــان احســاس‬ ‫یت ــوان‬ ‫و خواس ــته اش بای ــد ازاد باش ــد (درم ــورد اص ــول اخالق ــی بس ــیار م ‬ ‫نوش ــت ول ــی از حوصل ــه ای ــن نوش ــته خ ــارج اس ــت منته ــا نبای ــد اص ــول‬ ‫اخالق ــی را ب ــا اص ــول ارزش ــی اش ــتباه گرف ــت)‪.‬‬ ‫‪ .5‬بـــه فرزندمـــان بایـــد بیاموزیـــم کـــه مســـتقل باشـــد و ایـــن اســـتقالل را‬ ‫بایـــد ازهمـــان دوران کودکـــی درمـــورد تصمیماتـــش بـــا او شـــروع کنی ــم‪.‬‬ ‫م ــادر خ ــوب‪ ،‬مادری س ــت ک ــه بدان ــد چط ــور بچ ــه را بای ــد مس ــتقل کن ــد‬ ‫و ایـــن اســـتقالل همـــراه بـــا مـــادری مهربـــان و دانا بـــودن کـــه فرزنـــدش را‬ ‫ب ــا کس ــی مقایس ــه نک ــرده و تم ــام نیازه ــای ض ــروری کودک ــش را بالفاصل ــه‬ ‫برطـــرف می کنـــد (به ویـــژه تـــا فرزنـــدش بتوانـــد بـــه دوســـالگی برس ــد)‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!