روزنامه سایه شماره 2500 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2500

روزنامه سایه شماره 2500

روزنامه سایه شماره 2500

‫وزیر ارتباطات خبر داد؛‬ ‫اغاز به کار پنجره ملی خدمات هوشمند دولت‬ ‫برگزاری اولین «روز جهانی موزه»‬ ‫ِ‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1977‬؛ اولیـن «روز جهانـی مـوزه» بـا هماهنگـی «شـورای‬ ‫بین المللـی موز ههـا» ‪ ICOM‬برگـزار شـد‪ .‬این رویـداد هر سـاله موضوعـی مشـخص را‬ ‫عنـوان می کنـد و فرصتـی بـه متخصصیـن مـوزه می دهـد تا امـکان دیدار مسـتقیم با‬ ‫مـردم را به دسـت اورده و چالش هایـی کـه مـوزه با ان روبه روسـت را برجسـته سـازند‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا اعلام رونمایـی و اغاز «پنجره‬ ‫ملـی خدمـات هوشـمند دولـت» بـا حضـور تعـدادی از دسـتگاه ها‬ ‫ب هصـورت ازمایشـی‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن سـامانه تـا شـهریور ماه امسـال‬ ‫تکمیل می شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ عیسـی زار ع پور در مراسم افتتاح‬ ‫پروژ ههـای وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‪ ،‬افـزود‪« :‬زندگـی‬ ‫مـردم امـروز بـا مقولـه فنـاوری گره خورده اسـت و فیبرهـای نوری به‬ ‫بزرگراه های جدید کشـور بدل شـده اند‪ .‬دنیا سـمت کاربردی سازی‬ ‫و بهره گیـری حدا کثـری از فنـاوری اطالعـات بـرای تسـهیل زندگـی‬ ‫مـردم حرکـت کـرده و ایـن‪ ،‬تبدیـل بـه یـک رویـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 16 1401‬شوال ‪ 18 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2500‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری فرمان داد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫برکناری مانع تراشان حل مشکل مسکن مردم‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫تنبیه بدنی را‬ ‫متوقف کنید‬ ‫در گذشـته های دور‪ ،‬تربیت اموزش گیرنده به خصوص‬ ‫در دبسـتان‪ ،‬تـوام بـا تحکـم‪ ،‬تـرس و تنبیـه با چـوب بود‬ ‫کـه بی رحمانـه بـر کف دسـت ها و پاهـا ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیکان ‪1970‬؛ اول�ین دریافت کننده‬ ‫شناسنامهب�ین المللی‬ ‫چندی پی ــش‪ ،‬رونمای ــی از «شناس ــنامه بین الملل ــی خ ــودروی تاریخ ــی» ب ــا حض ــور‬ ‫ســـید عـــزت اهلل ضرغامـــی (وزیـــر میراث فرهنگـــی‪ ،‬گردشـــگری و صنایع دســـتی)‬ ‫محمدحســـین صوفـــی (مدیرعامـــل کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی)‪ ،‬تیـــدو‬ ‫برســـترس (رئیـــس فدراســـیون جهانـــی وســـایل نقلیه تاریخـــی ‪ ،)FIVA‬پرهـــام‬ ‫جانفش ــان (مدی ــرکل میراث فرهنگ ــی ته ــران) در س ــالن فج ــر وزارتخان ــه برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی دراین نشســـت گفـــت؛ کانـــون‬ ‫جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی از ابتـــدای شـــروع به کار بـــا هـــدف توســـعه صنعـــت‬ ‫گردشـــگری در کشـــور در تشـــکل ها و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سـعید خطیـب زاده؛ سـخنگوی وزارت امـور خارجـه اعلام کـرد کـه گسـترش‬ ‫سازمان پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو) و بی توجهی غرب به مالحظات امنیتی‬ ‫روسـیه‪ ،‬دالیلـی بـرای به وجود امـدن اوضـاع کنونـی پیرامـون اوکراین اسـت‪.‬‬ ‫سیاست ها و برنامه های جمعیتی ایران؛‬ ‫اسیب ها و فرصت ها‬ ‫وزیر را هو شهرسازی خبر داد؛‬ ‫تحویل‪1.5‬ساله‬ ‫واحدهای مسکن ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫جناب اقای پدرام پا ک ایین‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫اداره کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان قزویـن (مناقص هگـزار ) درنظـردارد انجـام پـروژه اسـفالت قسـمتی از راه دسترسـی منطقـه نمونـه گردشـگری کامـان و زرشـک‪ 1401 -‬را از محـل‬ ‫اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اسناد خزانه اسالمی‪ ،‬به میزان ‪15‬درصد اخزا ‪ 001‬به سررسید ‪22 ،1403/08/21‬درصد اخزا ‪ 006‬به سررسید ‪ 1403/07/23‬و ‪63‬درصد اخزا ‪ 010‬به سررسید‬ ‫‪ ،1403/11/15‬مطابق مشخصات مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت وا گذار کند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخه ‪ 1401/02/31‬تا ساعت‬ ‫‪ 19‬مورخه ‪ 1401/03/04‬از طریق دانلود فایل اسـناد مناقصه از سـایت ملی مناقصات و سـامانه سـتاد (تدارکات الکترونیکی دولت) اقدام کنند‪.‬‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫مدت پیمان‪ 45 :‬روز (یک و ماه و نیم)‬ ‫میزان سپرده‪ 500/000/000 :‬ریال‬ ‫تامین اعتبار‪ :‬از محل تملک دارایی های سرمایه ای‪ ،‬به صورت اسناد خزانه اسالمی ‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات دولت‪ :‬تا ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/17‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ :‬ساعت ‪11‬صبح مورخه ‪1401/03/17‬‬ ‫نشانی مناقصه گزار‪ :‬خیابان شهید بابایی‪ ،‬خیابان صنایع دستی‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان قزوین‪ -‬تلفن تماس‪028-33679973-5 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1318531 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان قزوین‬ ‫نوب‬ ‫(تجدید مرتبه دوم) مناقصه شماره ‪0040278‬‬ ‫خرید ‪ 4000‬عدد فرول سرامیکی ساخت داخل کشور‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬نوع مناقصه‪ :‬دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -2‬نوع فراخوان‪ :‬عمومی‬ ‫‪ -3‬نـام و نشـانی مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد (‪ )SGPC‬بـه ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬خیابـان ابکـوه‪ ،‬نبـش دانشسـرای شـمالی‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت‬ ‫پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد‪ -‬دبیرخانـه کمیسـیون مناقصـات‬ ‫نمابر کمیسیون مناقصات‪051-37285024 :‬‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‪051-37285045 :‬‬ ‫تلفن دبیر کمیسیون مناقصات‪051-37288016 :‬‬ ‫‪ -4‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬تضمین هـای اعلام شـده در ائین نامـه تضمیـن بـرای معاملات دولتـی بـه مبلـغ ‪ 400.000.000‬ریـال (چهارصد میلیون‬ ‫ریـال)‪( .‬الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن مرحلـه نیـازی بـه اخـذ و ارائـه تضمین نمی باشـد‪).‬‬ ‫‪ -5‬نحـوه و مهلـت دریافـت اسـناد‪ :‬متقاضیـان می تواننـد تـا سـاعت ‪ 19‬مـورخ ‪ 1401/03/04‬نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصه از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (سامانه ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با شماره فراخوان ‪ 2001092134000023‬در سامانه اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫از طریق سـامانه مذکور انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسـتعالم ارزیابی کیفی تکمیل شـده‪ :‬متقاضیان بعد از دریافت اسـناد مناقصه از سـامانه مذکور می بایسـت حدا کثر تا سـاعت ‪ 19‬مورخ‬ ‫‪ 1401/03/19‬اسـناد مناقصـه تکمیل شـده را بـه همـراه مـدارک موردنیـاز در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بارگـذاری و ثبـت کننـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پـس از پایان‬ ‫مرحلـه ارزیابـی کیفـی‪ ،‬اسـناد شـرکت در مناقصـه بـرای مناقصه گـران تاییـد شـده در ایـن مرحلـه‪ ،‬از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) ارسـال و‬ ‫فراینـد انجـام مناقصـه وفـق شـرایط اعالم شـده در اسـناد مناقصـه مورد اقـدام واقع خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل و زمان گشـایش پیشـنهادات‪ :‬پس از بررسـی پیشـنهاد فنی شـرکت ها (ارزیابی فنی)‪ ،‬پا کت های مالی شـرکت های واجد شـرایط در سـاعت ‪ 10‬صبح مورخ‬ ‫‪ 1401/05/04‬در محل اتاق کنفرانس اداره مشـهد (دفتر ابکوه) به ادرس مشـهد‪ ،‬خیابان ابکوه‪ ،‬نبش ابکوه ‪( 7‬دانشسـرای شـمالی)‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت پاالیش گاز‬ ‫شـهید هاشـمی نژاد و حداقـل بـا دو پیشـنهاد تاییدشـده گشـایش خواهـد یافـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت تاریخ و مکان اعالم شـده (تاریخ گشـایش پیشـنهادهای مالی)‬ ‫قطعـی نبـوده و بـا توجـه بـه روند ارزیابـی‪ ،‬امکان تغییر وجود خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توضیح مهم‪ :‬با توجه به این که این مناقصه دارای ارزیابی کیفی ست‪ ،‬در این مرحله صرفا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه موردنظر است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی سـت شـرکت هایی که در فرایند ارزیابی کیفی تایید شـوند‪ ،‬در مرحله بعد اقدام به ارسـال پیشـنهاد مرتبط‪ ،‬در مواعدی که متعاقبا از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) اعالم خواهد شد‪ ،‬خواهند کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/27 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1317614‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انتصاب شایسـته جنابعالی به عنوان دسـتیار رسـانه ای وزیر محترم بهداشـت و سرپرست‬ ‫مرکـز روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت را تبریـک عـرض می کنیـم‪ .‬رجـای واثق‬ ‫دارد حضـور شـما در ایـن مسـئولیت‪ ،‬به عنـوان خادمـی صدیـق و والیتمـدار بـا کوله بـار گرانـی‬ ‫از تجربـه‪ ،‬نویدبخـش نشـاط و تحـرک بیش ازپیـش ان مدیریـت محتـرم خواهـد شـد‪ .‬دوام‬ ‫توفیقـات و مزیـد عـزت و سلامت جنابعالـی را از جهانـدار جان افریـن مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫حمیدسجادی‪:‬‬ ‫شکاف حقوق کارگران و کارمندان شهرداری‬ ‫موجب تبعیض ساختاری شده است‬ ‫‪6‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪5‬‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫همراهی مردم‪ ،‬بزرگ ترین پشتوانه‬ ‫و سرمایه برای هال ل احمر است‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نشست صمیمی فرمانداران و معاون سیاسی‬ ‫استانداری تهران با نمایندگان مجلس‬ ‫«غفوری زاده»‬ ‫پیش کسوت‬ ‫کل ورزش ایران بود‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2500‬‬ ‫رئیس جمهوری فرمان داد؛‬ ‫برکناری‬ ‫ِ‬ ‫مانع تراشان حل مشکل مسکن مردم‬ ‫رئیس جمهـوری بااشـاره به اینکه‬ ‫نیمی از هزینه سـبد خانـوار صرف‬ ‫یشـود‪ ،‬جهـش‬ ‫«مسـکن» م ‬ ‫واقعـی در سـاخت مسـکن را از‬ ‫تهـای دولـت دانسـت‬ ‫اولوی ‬ ‫و از اسـتانداران و مدیـران‬ ‫بانکـی و سـازمان های مسـئول خواسـت تـا بـرای حـل‬ ‫این موضـوع اقـدام کننـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫ریاست جمهوری؛ ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در سومین‬ ‫جلسـه شـورای عالی مسـکن بابیان اینکـه مشـکل مسـکن‬ ‫یشـود‪ ،‬تا کیـد کـرد؛ بـرای‬ ‫مـردم بـا حـرف و جلسـه حـل نم ‬ ‫این موضـوع بایـد اقـدام عملی انجام شـود و اتفاقی بیفتد؛‬ ‫چـون کارگـر‪ ،‬کشـاورز‪ ،‬دانشـگاهی و حـوزوی و هـر قشـر‬ ‫دیگـر بایـد ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۵۰‬درصـد هزینـه یعنـی نصـف درامـدش را‬ ‫ً‬ ‫بـه مسـکن اختصـاص دهـد‪ .‬وی بابیان اینکـه سـاخت اقلا‬ ‫یک میلیون واحـد مسـکونی در سـال و رفـع دغدغـه مـردم‬ ‫دراین زمینـه هـم نیـاز جـدی جامعـه‪ ،‬هـم وعـده دولـت و‬ ‫تهـای‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت؛ امکانـات و ظرفی ‬ ‫هـم تکلیـف قانون ‬ ‫ً‬ ‫الزم بـرای تحقـق اهـداف نهضـت ملی مسـکن کاملا فراهم‬ ‫تهـا بایـد ب هشـکل صحیـح مدیریـت شـود‬ ‫اسـت امـا ظرفی ‬ ‫و به فعلیت برسـد‪ .‬رئیس جمهوری بااشـاره به اینکه قانون‬ ‫جهش ساخت مسکن همه دستگاه ها و نهادها را موظف‬ ‫بـه همـکاری درزمینـه تحقـق اهـداف نهضت ملی سـاخت‬ ‫مسـکن کـرده اسـت‪ ،‬افـزود؛ درحـدود هشت ماه گذشـته‬ ‫اقدامـات خوبـی درزمینـه اجـرای ایـن قانـون انجـام شـده‬ ‫کـه الزم بـوده امـا کافـی نیسـت‪ .‬وی بااشـاره به گـزارش‬ ‫ارائ هشـده دراین جلسـه ازسـوی وزیـر راه وشهرسـازی‬ ‫دربـاره میـزان پیشـرفت اجـرای قانـون جهـش سـاخت‬ ‫نشـده‬ ‫یشـدن تعهـدات تعیی ‬ ‫مسـکن و میـزان عملیات ‬ ‫بـرای دسـتگاه های مختلف‪ ،‬گفـت؛ باوجودانکـه این روزها‬ ‫ً‬ ‫یسـازی‬ ‫بدنـه دولـت شـدیدا درگیـر اجـرای قانـون مردم ‬ ‫و عادالنـه کـردن یارانه هاسـت‪ ،‬امـا بنابه درخواسـت وزیـر‬ ‫راه وشهرسـازی و نظـر بـه اهمیـت موضـوع مسـکن بـرای‬ ‫بنـده‪ ،‬این جلسـه بـرای بررسـی و حل وفصـل مشـکالت‬ ‫پیـش روی اجـرای قانـون جهـش سـاخت مسـکن‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬رئیس جمهـوری باتا کیدبراینکـه تصمیمـات‬ ‫این جلسـه بایـد باجدیـت پیگیـری و اجرایـی شـود‪ ،‬گفـت؛‬ ‫مسـئوالن وزارت راه وشهرسـازی‪ ،‬اسـتانداران‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و بانک های عامل و همه دستگاه های مسئول در اجرای‬ ‫قانـون جهـش سـاخت مسـکن‪ ،‬ایجـاد جهـش واقعـی‬ ‫تهـای اصلـی خـود قـرار‬ ‫در سـاخت مسـکن را جـزو اولوی ‬ ‫دهنـد و بکوشـند دغدغـه خانوارهـا درزمینـه هزین ههـای‬ ‫مسـکن تـا حـد قابل قبولـی رفـع شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫برنامـه دولـت سـیزدهم بـرای سـاخت چهارمیلیون واحـد‬ ‫مسـکونی نیازمنـد جدیـت و اهتمـام همـه اجـزای دولـت‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد؛ کسـانی بایـد مسـئول عمـل بـه ایـن‬ ‫وعـده شـوند کـه از روحیـه انقالبـی و جهـادی برخـوردار‬ ‫باشـند؛ کسـانی که به هردلیـل نمی تواننـد یـا خدای نا کـرده‬ ‫ً‬ ‫نمی خواهنـد این برنامـه عملیاتـی شـود‪ ،‬قطعـا بـرای‬ ‫اجـرای این برنامـه مضـر بـوده و بایـد کنـار گذاشـته شـوند‪.‬‬ ‫یهـای اجـرای طـرح درزمینـه‬ ‫وی ادامـه داد؛ عقب ماندگ ‬ ‫تحقـق خـط اعتبـاری تامیـن منابـع صندوق ملی مسـکن‪،‬‬ ‫واریـز درامدهـای مالیاتـی حـوزه زمیـن و مسـکن بـه ایـن‬ ‫صندوق‪ ،‬وا گذاری زمین های مسـتعد اجرای طرح توسـط‬ ‫دسـتگاه ها بـه راه وشهرسـازی و اسـتانداری ها‪ ،‬تسـریع در‬ ‫صدور مجوزهای الزم ازجمله توسـط شـهرداری ها‪ ،‬تمهید‬ ‫خدمات شهری و زیربنایی و هرگونه تاخیر و عقب ماندگی‬ ‫دیگـر در کوتاه ترین زمـان بایـد رفـع شـود‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫بابیان اینکـه دسـتگاه ها و اداراتـی کـه زمیـن دراختیـار‬ ‫دارنـد در هماهنگـی بـا وزارت راه وشهرسـازی می تواننـد از‬ ‫تنـام‬ ‫نهـا بـرای سـاخت مسـکن موردنیـاز کارمنـدان ثب ‬ ‫ا ‬ ‫کـرده خودشـان بهـره بگیرنـد ‪ ،‬افـزود؛ هماهنگـی کامـل‬ ‫دسـتگاه های مسـئول در اجـرای قانـون جهـش سـاخت‬ ‫مسـکن ضـرورت دارد و بنـده هـم ایـن امادگـی را دارم‬ ‫نکـه نیـاز بـود جلسـات شـورای عالی مسـکن را‬ ‫تـا هرزما ‬ ‫بـرای رفـع مشـکالت و موانـع اجـرای سـریع تر نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن برگـزار کنـم‪ .‬ایت اهلل رئیسـی همچنیـن اسـتانداران‬ ‫کمـاه اراضـی دراختیار دسـتگاه ها را‬ ‫را موظـف کـرد ظـرف ی ‬ ‫تعیین تکلیـف کـرده و نتیجـه ان را بـه وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫اعلام نماینـد‪ .‬رئیس جمهـوری همچنیـن دراین جلسـه‬ ‫دستور اغاز عملیات احداث ‪ ۱۱۸‬هزارواحد مسکونی در ‪۲۱‬‬ ‫شهر جدید را در قالب نهضت ملی مسکن با الگوی ایرانی‬ ‫شهـای صنعتـی انبو هسـازی‬ ‫و اسلامی و بهره گیـری از رو ‬ ‫مسـکن صادر و دراین باره گفت؛ یکی از عرصه های جدی‬ ‫تحقـق اشـتغال دانش بنیـان‪ ،‬بخـش سـاخت مسـکن‬ ‫به عنـوان یکـی از پیشـران های اصلـی اقتصاد کشـور اسـت‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسـی افزود؛ امروز عالوه بر تجربیات خوبی که در‬ ‫یسـازی مسـکن وجود دارد‪ ،‬در داخل‬ ‫دنیا درزمینه صنعت ‬ ‫یسـازی‬ ‫کشـور نیـز شـرکت های پیـش رو درزمینـه صنعت ‬ ‫سـاختمان و به کارگیـری دسـتاوردهای دانش بنیـان‬ ‫یهـا و تجـارب بـرای‬ ‫فعال انـد کـه بایـد از ایـن توانمند ‬ ‫رونـق صنعـت پیشـران مسـکن‪ ،‬اسـتفاده از دسـتاوردهای‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬ایجـاد اشـتغال‪ ،‬کاهـش هزینـه سـاخت و‬ ‫ارتقـای شـاخص های کیفـی بهـره گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Politico‬‬ ‫پیام برجامی انریکه مورا به تهران‬ ‫نشـریه پولیتیکو در گزارشی درباره‬ ‫سـفر اخیـر انریکـه مـورا‪ ،‬نماینـده‬ ‫اتحادیـه اروپـا در مذا کـرات ویـن‬ ‫و معـاون مسـئول سیاسـت‬ ‫خارجـی ان بـه تهـران و رایزنـی‬ ‫دربـاره وقفـه ایجادشـده در‬ ‫مذا کـرات بابیان اینکـه ایـران طـی ایـن دیدارهـای دوروزه‬ ‫بـرای ازسـرگیری مذا کـرات متوقف شـده از خـود امادگـی‬ ‫نشـان داده‪ ،‬مدعـی شـد؛ امـا هنـوز از درخواسـتش‪،‬‬ ‫منصـرف نشـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ انریکـه مـورا‪ ،‬مقـام‬ ‫ارشـد اتحادیـه اروپـا کـه هماهنگ کننـده مذا کـرات ویـن‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا هـدف تلاش بـرای رفـع وقفـه چندهفتـه ای در‬ ‫تهـای‬ ‫مذا کـرات غیرمسـتقیم میـان امریـکا‪ ،‬ایـران و قدر ‬ ‫غربـی بـه تهـران سـفر کـرده بـود‪ .‬مقامـات ارشـد غربـی بـه‬ ‫پولیتیکـو گفته انـد‪ ،‬مذا کـرات در تهـران کـه از چهارشـنبه‬ ‫جشـنبه طـول کشـید‪ ،‬پیشـ‍رفت جدیدی حاصـل کرد‬ ‫تـا پن ‬ ‫یشـدن فاصلـه دارد‪ .‬در این گزارش‬ ‫امـا توافـق هنـوز بـا قطع ‬ ‫امـده اسـت کـه مذا کره کننـدگان درتالش انـد راهـی بـرای‬ ‫احیـای توافـق هسـته ای سـال ‪ ۲۰۱۵‬پیـدا کننـد که بـه ازای‬ ‫لغو تحریم ها موجب محدودسازی برنامه هسته ای ایران‬ ‫یشـد‪ .‬امریـکا در سـال ‪ ۲۰۱۸‬از ایـن توافـق خـارج شـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫درخواسـت ایران اسـت که امریکا نام سـپاه پاسداران ایران‬ ‫را کـه شـاخه ای قدرتمنـد از نیروهـای نظامـی ایـران اسـت‪،‬‬ ‫از «فهرسـت سـازمان های تروریستی خارجی» حذف کند‪.‬‬ ‫یگـری کنـد‪ ،‬چـون‬ ‫مـورا سـعی داشـته دراین زمینـه میانج ‬ ‫ایـران از مذا کـره مسـتقیم بـا امریـکا خـودداری می کنـد‪.‬‬ ‫همچنین دراین گزارش مطرح شـد؛ طبـق ادعای مقامات‬ ‫غربـی‪ ،‬مـورا ایـن پیـام را منتقـل کـرده کـه امریـکا ممکـن‬ ‫یکـه‬ ‫اسـت دربـاره موضـوع سـپاه مذا کـره کنـد امـا تنهـا زمان ‬ ‫نگـزارش‬ ‫مذا کـرات هسـته ای ب هسـرانجام برسـد‪ .‬درای ‬ ‫ادعـا شـده کـه ایـران از این موضـوع صرف نظـر نکـرده امـا‬ ‫نشـان داده دراین اثنـا‪ ،‬امـاده ازسـرگیری مذا کـرات دربـاره‬ ‫ً‬ ‫موضوعـات دیگـر اسـت و احتمـاال درخواسـت های بالقـوه‬ ‫جایگزینـی بـرای ان ارائـه دهـد‪.‬‬ ‫تنبیه بدنی را متوقف کنید‬ ‫سیاست ها و برنامه های جمعیتی ایران؛‬ ‫اسیب ها و فرصت ها‬ ‫نشســت تخصصــی باعنــوان «تحــوالت‪ ،‬سیاس ـت ها و برنام ههــای جمعیتــی ایــران»‬ ‫به مناســبت «هفتــه و روز ملــی جمعیــت» به همــت گــروه جمعیت شناســی دانشــگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی برگــزار شــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ دراین نشســت عبــداهلل معتمــدی رئیــس‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی‪ ،‬اردشــیر انتظــاری رئیــس دانشــکده علــوم اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی‪ ،‬محمدجــواد محمــودی رئیــس کمیتــه مطالعــات و پایــش‬ ‫سیاسـت های جمعیتــی شــورای عالی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬محمــد اســحاقی معــاون پژوهش‬ ‫و امــوزش موسســه انقــاب فرهنگــی (دفتــر حفــظ و نشــر اثار حضــرت ایت اهلل خامنـه ای)‪،‬‬ ‫عبـداهلل معتمـدی رئیـس دانشـگاه عالمـه‬ ‫طباطبایـی درابتـدا گفـت؛ در جامعـه امـروز ایران‬ ‫«فرزنـداوری پاییـن» و سـالمندی جمعیـت از‬ ‫مهم ترین مسائل جمعیتی ایران هستند‪ .‬توجه‬ ‫به تامین نیازهای سالمندان و نیز اهمیت دادن‬ ‫بـه سلامت روانـی و اجتماعـی سـالمندان بایـد‬ ‫موردتوجـه دسـتگاه های دولتـی در کشـور قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬وی افـزود؛ رشـد بـاالی جمعیـت سـالمند‬ ‫در کشـور تغییـرات سـاختار و بافـت جمعیتـی را‬ ‫به دنبـال دارد و زمین هسـاز عـوارض و پیامدهـای‬ ‫مختلفـی خواهـد شـد‪ .‬پدید ههـای جمعیتـی‬ ‫ازجملـه پدیـده سـالمندی چنـد سـاحتی و‬ ‫چندبعـدی هسـتند و از ابعـاد گونا گـون بایـد‬ ‫موردتوجه قرار گیرند‪ .‬عدم توجه به ابعـاد روانی‪-‬‬ ‫اجتماعی پدیده سالمندی باعث بروز مشکالت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمـود مشـفق مدیـر گـروه جمعیت شناسـی‬ ‫دانشـگاه عالمـه طباطبایـی دومیـن سـخنران‪،‬‬ ‫در مقالـه خـود باعنـوان «نشـانه های گـذار دوم‬ ‫جمعیتـی و مالحظـات سیاسـتی» این موضـوع‬ ‫را مطـرح کـرد کـه نشـانه های گـذار دوم جمعیتی‬ ‫به ویـژه بـاروری زیـر سـطح جانشـینی در‬ ‫اسـتان های توسـعه یافته تر بـروز و ظهـور یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬وی افزود؛ نشـانه های گذار دوم جمعیت‬ ‫ابتـدا در کشـورهای اروپـای غربـی در ده ههـای‬ ‫شبـه ایـن‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬به بعـد بـروز نمـود و دروا کن ‬ ‫تغییـرات سیاسـت های جمعیتـی جوامـع نیـز‬ ‫جهت گیـری متفاوتـی ب هخـود گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫استاد دانشگاه ادامه داد؛ نتایج مطالعات درباره‬ ‫اثـر سیاسـت های خانـواده و جمعیـت بـر بـاروری‬ ‫زیـر سـطح جانشـینی متفـاوت و دربرخی مواقـع‬ ‫متناقـض بـوده اسـت‪ .‬برخـی مطالعـات نشـان‬ ‫داده انـد کـه در اسـاس مشـوق های اقتصـادی‬ ‫در تغییـر بـاروری کل بی اثـر اسـت‪ ،‬امـا مطالعـات‬ ‫دیگـر نیـز نشـان داده انـد ا گرچـه اثـر مشـوق ها‬ ‫ً‬ ‫مثبـت بـوده اسـت امـا ایـن اثـرات موقتـی و صرفـا‬ ‫در زمان بنـدی تولدهـا تاثیرگـذار بـوده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا باتوج هبـه تجربیـات بین المللـی و داخلـی‬ ‫می بایسـت سیاسـت های جمعیتی کشـور ازنظر‬ ‫ضریـب تاثیرگـذاری پایـش و رصـد شـود‪ .‬وی‬ ‫اشـاره کـرد؛ گـذار جمعیتـی در کشـور بـرای همـه‬ ‫مناطـق یکسـان و یکنواخـت نبـوده اسـت لـذا‬ ‫تهـای منطقـه ای‪ ،‬قومی و محلی‬ ‫توجـه بـه تفاو ‬ ‫در سیاسـت گذاری امـری ضـروری در اجـرای‬ ‫سیاسـت های جمعیتـی در کشـور اسـت‪.‬‬ ‫یپـور اسـتاد جمعیت شناسـی‬ ‫شـهال کاظم ‬ ‫دانشـگاه تهران‪ ،‬سومین سخنران در مقاله خود‬ ‫باعنـوان «اینده نگری سـاختاری سـنی جمعیت‬ ‫ایران و سیاست های مرتبط باان» به پیش بینی‬ ‫تحـوالت سـاختار سـنی جمعیـت تـا ‪۱۴۳۰‬‬ ‫شهـای‬ ‫تهـا و چال ‬ ‫پرداخـت‪ .‬وی گفـت؛ فرص ‬ ‫جمعیـت همـواره درحال تغییروتحول هسـتند و‬ ‫تدویـن سیاسـت ها و برنام ههـای جمعیتـی در‬ ‫هـر دوره ای مسـتلزم شـناخت جهـات اسـیب زا‬ ‫کسـو‬ ‫و مسـئله افریـن روندهـای جمعیتـی ازی ‬ ‫تهـای برامـده از تحـوالت جمعیتـی‬ ‫و فرص ‬ ‫ازسـوی دیگر اسـت‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه‬ ‫افـزود؛ نـرخ رشـد جمعیـت کشـور تـا ‪ ۱۴۳۰‬در‬ ‫خوش بینانه تریـن حالـت بـه صفـر نزدیـک‬ ‫یشـود‪ .‬جمعیـت‬ ‫یشـود و سـپس منفـی م ‬ ‫م ‬ ‫‪ ۶۰‬ساله و باالتر کشور نیز به‪ ۳۲‬درصد و جمعیت‬ ‫‪۶۵‬سـاله و باالتـر بـه ‪ ۲۳‬درصـد خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کاظمی پور باروری پایین را به عنوان یک مسـئله‬ ‫اجتماعی‪-‬جمعیتی در قرن بیست ویکم معرفی‬ ‫کـرد و افـزود یکی ازموارد اختالف رویکردهای رایج‬ ‫دربـاره سیاسـت های جمعیتـی‪ ،‬مناقشـه دربـاره‬ ‫یسـت‪ .‬طرفـداران‬ ‫تعریف سیاسـت های جمعیت ‬ ‫افزایـش موالیـد‪ ،‬سیاسـت جمعیتـی را در معنای‬ ‫محـدود یعنی اتخاذ تدابیری برای تاثیرگـذاری بر‬ ‫حجـم‪ ،‬رشـد و ترکیـب جمعیت درنظـر می گیرند‪،‬‬ ‫یکـه حامیـان مدیریـت پنجـره فرصـت‬ ‫درحال ‬ ‫جمعیتی‪ ،‬سیاست جمعیتی را در معنای وسیع‬ ‫شـامل اقدامـات قانونـی درجهـت اثرگـذاری بـر‬ ‫یهـای کمـی و کیفـی جمعیتـی می داننـد‪.‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫این دو قرائت مختلف از سیاست های جمعیتی‬ ‫نهـا کـه شـرط‬ ‫سـبب شـده توافـق همـه در ارما ‬ ‫یسـت ب هسـختی صورت‬ ‫الزم برای سیاست گذار ‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫محمدجـواد محمـودی رئیـس کمیتـه رصـد‬ ‫و پایـش سیاسـت های جمعیتـی در شـورای‬ ‫یپــور نماینــده مجلــس‪ ،‬مســعود عالمــی نیســی رئیــس موسســه‬ ‫امیرحســین بانک ‬ ‫یپــور اســتاد جمعیت شناســی دانشــگاه تهــران و احمــد‬ ‫تحقیقــات جمعیــت‪ ،‬شــهال کاظم ‬ ‫دراهکــی عضــو هیئت علمــی گــروه جمعیت شناســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی حضــور‬ ‫داشــتند‪ .‬محمــود مشــفق مدیــر گــروه جمعیت شناســی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی‬ ‫به عنــوان دبیــر علمــی نشســت حاضــر شــد؛ نشســتی که هــدف ان‪ ،‬بررســی تحــوالت اخیر‬ ‫کســو و تبییــن و تحلیــل سیاس ـت های جمعیتــی و‬ ‫و چش ـم انداز تحــوالت جمعیتــی ازی ‬ ‫قانــون جوانــی جمعیتــی و تعالــی خانــواده مجلــس ازســوی دیگر بــود‪.‬‬ ‫انقلاب فرهنگـی چهارمیـن سـخنران نشسـت‬ ‫نیـز گفـت؛ ادامـه رونـد کاهـش بـاروری و کاهـش‬ ‫ورودی بـازار کار ازیک سـو و افزایـش خروجـی بـازار‬ ‫کار موجـب کاهـش مزایـای بازنشسـتگی عمومی‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وی افـزود؛ تجربـه کشـورهای گـروه‬ ‫‪ ۷‬نشـان می دهـد کـه افزایـش حـدود‪ ۰.۳‬تولـد در‬ ‫قبـال هـر زن و نیـز افزایـش ‪ ۱.۸‬میـزان مهاجـرت‬ ‫خالـص دربـاره هـر ‪1000‬نفـر جمعیـت و افزایـش‬ ‫‪ ۱.۶‬سـال در سـن بازنشسـتگی تـا سـال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫قهـای‬ ‫موجـب کاهـش ‪ ۱۰‬درصـد مخـارج صندو ‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفت؛ به طورمتوسط‬ ‫بازنشستگی م ‬ ‫کسـال بـه سـن بازنشسـتگی‪ ،‬نسـبت‬ ‫افزایـش ی ‬ ‫بازنشسـتگان به افراد در سـن کار را تا سـال‪،۲۰۵۰‬‬ ‫شش درصد کاهش می دهد‪ .‬نیز به دلیل کاهش‬ ‫نهـا (حـق بیمـه)‬ ‫افـراد در سـن کار‪ ،‬پرداختـی ا ‬ ‫قهـای بازنشسـتگی کاهـش‪ ،‬مصـارف‬ ‫بـه صندو ‬ ‫قهـای بازنشسـتگی افزایـش و به تبـع ان‬ ‫صندو ‬ ‫نهـا کاهـش خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫تـوان اقتصـادی ا ‬ ‫یپـور نماینـده مجلـس دربـاره‬ ‫امیرحسـین بانک ‬ ‫قانـون جوانـی جمعیـت و تعالی خانـواده تصریح‬ ‫کـرد مسـئله محـوری در نـگارش قانـون‪ ،‬کاهـش‬ ‫موانع فرزنداوری و رشد جمعیت بوده است‪ .‬وی‬ ‫در سـه بخـش گروه مخاطبـان‪ ،‬جهت گیری های‬ ‫اساسـی و وظایـف دسـتگاه ها بـه تشـریح ابعـاد‬ ‫مختلف قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده‬ ‫یپـور اشـاره کـرد؛ بـا اسـتفاده‬ ‫پرداخـت‪ .‬بانک ‬ ‫ازنظـرت پزشـکان متخصـص‪ ،‬متخصصان امـار و‬ ‫جمعیت شناسان به عنوان مشاوران کمیسیون‬ ‫و تشـکیل کمیت ههـای متعـدد کارشناسـی‬ ‫دسـته بندی و جمع بنـدی نظـرات کارشناسـان‬ ‫و اسـناد پشـتیبان موانـع مهـم فرزنـداوری و‬ ‫رشـد جمعیـت در ‪ ۲۱‬دسـته طبقه بنـدی شـد و‬ ‫بـرای رفـع هریـک از موانـع چندیـن ماده قانونـی‬ ‫ً‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده و مثلا بـرای رفـع مشـکل‬ ‫تاخیـر و صعوبـت ازدواج جوانـان ‪ ۱۸‬ماده قانـون‪،‬‬ ‫بـرای قبح زدایـی و شـیوع انـواع سـقط جنین ‪۲۰‬‬ ‫ماده قانونـی و جهـت مقابلـه بـا نهادین هشـدن‬ ‫فرهنـگ فرزنـد کمتـر زندگـی بهتـر ‪ ۱۹‬ماده قانـون‬ ‫به تصویـب رسـیده اسـت‪ .‬وی گفـت؛ در متـن‬ ‫قانـون به طورشـفاف وظایـف دسـتگاه های‬ ‫شـامل قـوای سـه گانه‪ ،‬وزارتخان ههـا‪ ،‬سـازمان ها‪،‬‬ ‫کلیـه دسـتگاه های اجرائـی‪ ،‬نهادهـای مذهبـی و‬ ‫انقالبـی مشـخص شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمـد اسـحاقی معـاون پژوهـش و امـوزش‬ ‫موسسـه انقلاب اسلامی پنجمیـن سـخنران‬ ‫نشسـت بـود کـه بـه تحلیلـی از سیاسـت های‬ ‫ابالغـی جمعیتـی پرداخـت‪ .‬وی گفـت؛ تاکنـون‬ ‫فقـط یـک بنـد از سیاسـت های کلـی جمعیـت‬ ‫نگـذاری و نهادهـای‬ ‫موردتوجـه دسـتگاه قانو ‬ ‫یکـه همـه‬ ‫اجرایـی قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬درصورت ‬ ‫بندهـای سیاسـت ابالغـی جمعیـت از اهمیـت‬ ‫اساسـی برخوردار هسـتند و مسـتلزم ان اسـت که‬ ‫درمـورد ان هـا دولـت وارد عمـل شـود‪.‬‬ ‫مسعود عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات‬ ‫جمعیـت کشـور نیـز دراین نشسـت علمـی‬ ‫ضمـن تشـریح تجـرد‪ ،‬نابـاروری‪ ،‬سـقط جنین‬ ‫و بی فرزنـدی به عنـوان چهـار مسـئله اصلـی‬ ‫جمعیتـی در ایـران اشـاره داشـت؛ مسـائل‬ ‫ً‬ ‫جمعیتـی کشـور عمدتـا ناشـی از سـوءمدیریت‬ ‫تهـا‬ ‫و قوانیـن ناکارامـد اسـت و باتوج هبـه ظرفی ‬ ‫و پتانسـیل های کشـور بـا تغییـر شـیوه های‬ ‫مدیریـت و اصلاح قوانین مقررات این مشـکالت‬ ‫قابل حل ا نـد‪.‬‬ ‫احمـد دراهکـی عضـو هیئت علمـی گـروه‬ ‫جمعیت شناسـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی‬ ‫اخرین سخنران نیز گفت؛ تخصیص یارانه و ارائه‬ ‫خدمـات کمـک بـاروری تاثیـر مثبـت بـر بـاروری‬ ‫دارد و باتوج هبـه کشـور و جامعـه موردمطالعـه‬ ‫می توانـد متفـاوت باشـد‪ .‬همچنیـن پذیریـش‬ ‫گسترده خدمات کمک باروری با استفاده بیشتر‬ ‫نهـا در بیـن زوجیـن نابارور مرتبط اسـت‪ .‬وی‬ ‫از ا ‬ ‫یتـوان گفـت برنام ههـا‬ ‫ادامـه داد؛ درمجمـوع م ‬ ‫و اقدامـات سیاسـتی منفـرد و مجـزا بعیـد اسـت‬ ‫کـه بتواننـد بـاروری را افزایـش دهنـد‪ .‬درمقابـل‬ ‫ً‬ ‫یـک بسـته جامـع نامتناقـض و متقابلا سـازگار‬ ‫از سیاسـت های خانـواده‪ ،‬بـازار کار و بهداشـت‬ ‫موردنیـاز اسـت‪ .‬همچنیـن ایـن سیاسـت ها باید‬ ‫منطبق با تغییرات جامعه جدید مانند تاخیر در‬ ‫ازدواج‪ ،‬تاخیر در والدین شدن‪ ،‬گسترش اموزش‬ ‫عالی و امال و ارزوهای جدید شـغلی و ‪ ...‬باشـند‪.‬‬ ‫نمایشگاه ‪ ۲۶‬نفت؛ رویدادی در تراز جهانی‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و‬ ‫کسـاله به دلیـل‬ ‫پتروشـیمی ایـران بـا وقفـه ای ی ‬ ‫شـرایط کرونایـی‪ ،‬امسـال بیست وششـمین‬ ‫برگـزاری خـود را تجربـه کـرد و برخلاف تصـور‪،‬‬ ‫کسـاله و سـایه طوالنـی تحریـم نه تنهـا‬ ‫وقفـه ی ‬ ‫تاثیـری منفـی بـر کیفیـت برگـزاری نمایشـگاه‬ ‫نداشـت‪ ،‬بلکـه نمایشـگاه ‪ ۲۶‬بـا حضـور فعـال و‬ ‫قدرتمنـد شـرکت های ایرانـی و اعتمادبه نفـس‬ ‫نهـا‪ ،‬یکـی از پررونق تریـن‪ ،‬پویاتریـن‬ ‫بـاالی ا ‬ ‫و پرشـورترین دوره ایـن نمایشـگاه را رقـم زد‪.‬‬ ‫نمایشـگاه ‪ ۲۶‬ا گرچه حضور پررنگ شـرکت های‬ ‫خارجـی را نداشـت‪ ،‬امـا به لحـاظ سـطح نمایـش‬ ‫یهـای فنـی و مهندسـی شـرکت های‬ ‫توانمند ‬ ‫ایرانـی‪ ،‬حضـور پررنـگ و فعـال شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و دسـتاوردهای ان بـرای صنعـت‬ ‫نفـت و توسـعه ان به معنـای واقعـی در تـراز‬ ‫جهانـی بـود‪ .‬این رویـداد مهـم‪ ،‬نمایـش رشـد‬ ‫یهـای فنـی و‬ ‫و بالندگـی قابل توجـه توانمند ‬ ‫حتـی اقتصـادی و مدیریتـی داخلـی صنعـت‬ ‫یکـه‬ ‫نفـت در سـال های اخیـر اسـت‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫یهـای صنعـت‬ ‫یتـوان اذعـان کـرد عقب ماندگ ‬ ‫م ‬ ‫نفـت در گذشـته تاحـدی جبـران شـده و فاصلـه‬ ‫بیـن تـوان داخلـی ایـن صنعـت بـا سـطح جهانی‬ ‫تاحدزیـادی کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬این مهـم در‬ ‫پرتـو تـداوم و تقویـت حمایـت دولـت و نهادهـای‬ ‫حا کمیتی از شرکت های نفتی داخلی‪ ،‬می تواند‬ ‫به خوداتکایی بیشتر صنعت نفت در سال های‬ ‫اینـده با بهره گیری توامـان از ظرفیت اقتصادی و‬ ‫فنی داخلی و خارجی منجر شود و اسیب پذیری‬ ‫تهـای احتمالـی‬ ‫ایـن صنعـت را برابـر محدودی ‬ ‫کاهـش دهـد‪ .‬در کنـار شوروشـوق شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬یکـی از جلو ههـای مهـم ایـن دوره‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬شـوق و انگیـزه مدیـران و مسـئوالن‬ ‫صنعـت نفت و شـرکت های نفتی کـه با حضوری‬ ‫فعـال سـعی در ارائـه گـزارش عملکـرد و ارائـه‬ ‫برنام ههـا و سیاسـت های کاری جهـت توسـعه‬ ‫حـوزه فعالیـت و برقـراری تعامـل و انجـام مذا کـره‬ ‫با مدیران شـرکت ها برای اشـنایی با شـرکت های‬ ‫تهـای اقتصـادی‬ ‫نفتـی و بهر هبـرداری از ظرفی ‬ ‫نهـا بـود کـه گاه منجـر بـه امضـای‬ ‫و فنـی ا ‬ ‫نهـم‬ ‫قراردادهـا و تفاهم نام ههـای همـکاری ا ‬ ‫میـان شـرکت های ایرانـی و ویـژه شـرکت های‬ ‫یکـه به لحـاظ‬ ‫دانش بنیـان بـود به گونه ا ‬ ‫حجـم امضـای قـرارداد و تفاهم نامـه همـکاری‪،‬‬ ‫نمایشـگاه ‪ ،۲۶‬کم نظیـر بـوده اسـت؛ امـا تا کیـد‬ ‫یشـود کـه ایـن شوروشـوق نبایـد محـدود بـه‬ ‫م ‬ ‫دوره برگـزاری رویـداد باشـد و در صحنـه عمـل‬ ‫ایـن قراردادهـا و تفاهم نام ههـا بایـد عملیاتـی‬ ‫لشـدن عملـی شـرکت های‬ ‫شـود و زمینـه فعا ‬ ‫داخلـی در صنعـت نفـت فراهـم شـود‪ .‬حضـور‬ ‫بنـام خارجـی در‬ ‫شـرکت های معتبـر و صاح ‬ ‫رویـداد بین المللـی صنعـت نفـت به طورطبیعـی‬ ‫همیشـه اعتبـار و جایـگاه نمایشـگاه صنعـت‬ ‫یبـرد و به طورطبیعـی‬ ‫نفـت ایـران را بـاال بـرده و م ‬ ‫تهـا زمینـه‬ ‫بایـد بـا رفـع تحری مهـا و محدودی ‬ ‫بـرای بازگشـت فعـال شـرکت های خارجـی فراهم‬ ‫شـود تـا نمایشـگاه بین المللـی تهـران بـا حضـور‬ ‫فعـال شـرکت های داخلـی و خارجـی‪ ،‬جایـگاه و‬ ‫موقعیتـی به مراتب باالتر را میان نمایشـگاه های‬ ‫مشـابه به دسـت اورد؛ امـا بایـد به این واقعیـت‬ ‫اذعـان کـرد کـه در دوره هـای پیشـین برگـزاری‬ ‫شهـای‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬شـرکت های ایرانـی در بخ ‬ ‫مختلـف از حـوزه باالدسـتی گرفته تـا بخش های‬ ‫پایین دسـتی و ارائه دهنـده خدمـات فنـی و‬ ‫مهندسـی‪ ،‬همه در حاشـیه و سـایه شـرکت های‬ ‫ً‬ ‫خارجـی قـرار داشـتند و عمومـا نمایشـگاه برپایـه‬ ‫شرکت های خارجی می چرخید و کیفیت و رونق‬ ‫یشـد‪،‬‬ ‫یهـا ارزیابـی م ‬ ‫ان برمبنـای حضـور خارج ‬ ‫امـا در نمایشـگاه های اخیـر و به ویـژه نمایشـگاه‬ ‫‪ ،۲۶‬بـا کمرنـگ شـدن حضـور شـرکت های‬ ‫خارجـی‪ ،‬شـرکت های ایرانـی فرصت اعلام وجود‬ ‫جشـدن‬ ‫و خودنمایـی یافتـه و توانسـتند بـا خار ‬ ‫از سـایه شـرکت های خارجـی‪ ،‬دسـتاوردها و‬ ‫یهـای فنـی‪ ،‬مهندسـی و اقتصـادی‬ ‫توانمند ‬ ‫خود را بهتر و بیشـتر عرضه کنند و بیشـتر و بهتر‬ ‫هـم ازسـوی مسـئوالن و تصمیم گیـران صنعـت‬ ‫یشـک ایـن دوره نمایشـگاه و‬ ‫دیـده شـوند‪ .‬ب ‬ ‫نمایشگاه های اخیر اعتمادبه نفس شرکت های‬ ‫ایرانـی را بسـیارباال بـرده و بـا افزایـش تـوان رقابتـی‬ ‫شهـای مختلـف‪ ،‬زمینـه حضـور‬ ‫نهـا در بخ ‬ ‫ا ‬ ‫موثـر در عرصـه بین المللـی و همـکاری بیشـتر بـا‬ ‫حهـای توسـعه ای‬ ‫شـرکت های خارجـی در طر ‬ ‫صنعـت نفت داخـل و خار ج ازایـران را فراهم کرد‪.‬‬ ‫علیرضا سلطانی‪ /‬شانا‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در گذشـته های دور‪ ،‬تربیـت اموزش گیرنـده به خصـوص در دبسـتان‪ ،‬تـوام‬ ‫بـا تحکـم‪ ،‬تـرس و تنبیـه بـا چـوب بـود کـه بی رحمانـه بـر کـف دسـت ها و پاهـا‬ ‫نواختـه می شـد؛ سـاعت ها کـودکان و دانش امـوزان را در حالت هـای سـخت‬ ‫نگـه می داشـتند تـا به زعم خـود‪ ،‬انـان را منضبـط بـار بیاورنـد‪ .‬دانش امـوزان‬ ‫از سـوی رئیـس مدرسـه و نظـام مدرسـه‪ ،‬هرگـز بـا مهربانـی و لب هـای خنـدان‬ ‫روبـه رو نمی شـدند‪ .‬یـک تربیـت از نـوع اصیـل و سـختگیرانه در دبسـتان و‬ ‫دبیرسـتان حا کـم بـود‪ .‬ان قـدر تـرس بـه جـان دانش امـوزان می انداختنـد‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫کـه ا گـر در کوچـه و خیابـان‪ ،‬دانش امـوز اولیـای مدرسـه را مشـاهده م ‬ ‫در گوشـه ای خـود را پنهـان می کـرد تـا از تیـررس و به اصطلاح چشـم اولیـای‬ ‫مدرسه‪ ،‬پنهان بمانند‪ .‬بعدها و با توصیه ها و بخشنامه های صادره از سوی‬ ‫شو پرورش‪ ،‬مانند وزیر و معاون او‪ ،‬مدیران کل‪ ،‬بازرسان اعزامی‬ ‫اولیای اموز ‬ ‫و مشاوره به معلمین از انان خواسته شد تا تنبیه بدنی که بیشترین ضربه را‬ ‫به شخصیت و استعداد دانش اموز وارد کرده و استرس فراوان را به دانش اموز‬ ‫تحمیـل می کنـد‪ ،‬متوقـف کننـد‪ .‬در چند سـال اخیر باز هـم دیـده و شـنیده‬ ‫می شـود کـه معلمـان‪ ،‬بدون توجـه بـه توصیه هـا و بخشـنامه های صـادره‪،‬‬ ‫هنـوز به صـورت مـوردی‪ ،‬بعضـی از انـان‪ ،‬نه تنهـا تنبیـه را متوقـف نکرده انـد‪،‬‬ ‫بلکه نوع تنبیه بسـیار سـخت تر هم شـده اسـت و به نظر می رسد که هنوز در‬ ‫باور بعضی از معلمین‪ ،‬تنبیه ضروری و الزامی سـت که حتی به قیمت اخراج‬ ‫هـم مرتکـب تنبیـه بدنـی می شـوند‪ .‬در این وضعیت بایـد چه اقدامـی صورت‬ ‫ً‬ ‫گیرد؟ ا گر عکس العمل اولیای دانش اموز را بسـنجیم‪ ،‬معموال دید هشـده که‬ ‫به مدرسـه می روند و به شـدت با معلمین این چنینی‪ ،‬برخورد لفظی و حتی‬ ‫زدوخـورد هـم می کننـد؛ کـه پاره ای از اوقـات معلمـان رفتـاری تـوام بـا کرنـش و‬ ‫ً‬ ‫عذرخواهـی را چاشـنی کـرده و غائلـه را ختم به خیـر می کننـد؛ امـا واقعـا چـه‬ ‫اقدامـی صـورت بگیـرد کـه باز هـم در شـبکه های اجتماعی ناظـر صحنه های‬ ‫زشـت تنبیـه بدنـی نباشـیم کـه بـر روان بیننـدگان اثـرات بسـیار بـدی برجـای‬ ‫می گـذارد؟ به خصـوص دانش امـوزان وقتـی شـاهد چنیـن صحنه هایـی‬ ‫هسـتند‪ ،‬از مدرسـه و درس ومشـق ناخـودا گاه متنفـر شـده و اثراتـی کـه در‬ ‫ذهـن همـه مـردم به خصـوص دانش امـوزان ایجـاد می شـود‪ ،‬قابل سـنجش‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و اندازه گیـری نبـوده و به اصطلاح بـا هیـچ متـری قابـل مقیـاس نم ‬ ‫به نظـر مـن نویسـنده کـه خـود در رده هـای باالتـر کالسـی‪ ،‬تدریـس داشـته ام‪،‬‬ ‫شو پـرورش بسـیاری از کشـورهای اروپایـی و پیشـرفته‬ ‫بـا مطالعاتـی کـه اموز ‬ ‫و چنـد کشـور پیشـرفته و صنعتـی اسـیایی انجـام داده انـد‪ ،‬دراین کشـورها‬ ‫اداره امـور مـدارس‪ ،‬توسـط سـا کنین همـان مناطـق و زیرنظر شـهرداری اداره‬ ‫می شـود کـه انتخـاب معلمیـن توسـط خـود اهالـی هـر منطقـه ای صـورت‬ ‫ً‬ ‫مو تربیت‬ ‫می گیرد و معموال افرادی برای تدریس برگزیده می شـوند که از تعلی ‬ ‫و اصـول روان شناسـی اطلاع کامـل دارند و زیرنظـر اولیای دانش امـوزان اداره‬ ‫ً‬ ‫جو قرب معلمین دران کشـورها‪ ،‬بسـیار باالتر از‬ ‫و رهبری می شـوند و معموال ار ‬ ‫کشـور ماسـت؛ البتـه مـن به خاطـر دارم که معلمیـن و دبیران‪ ،‬اغلـب در مرا کز‬ ‫شـبانه روزی امـوزش می دیدنـد و از نظـر تغذیـه‪ ،‬رشـد و تکامـل‪ ،‬روانشناسـی‬ ‫و جامعه شـناختی از اطالعـات الزم برخـوردار می شـدند و درنتیجـه چالـش‬ ‫بیـن اولیـای مدرسـه و خانـه کمتـر ایجـاد می شـد‪ .‬چه بسـا معلمـی کـه‬ ‫دسـت بـه خشـونت می زنـد‪ ،‬از شـغل و حرفـه خـود رضایـت نداشـته باشـد و‬ ‫سـختگیری هایی چون تنبیه بدنی وا کنش عدم رضایت از حرفه خود باشـد‬ ‫یشـود کـه‬ ‫کـه به صـورت خشـونت متجلـی می شـود؛ بنابرایـن نتیجه گیـری م ‬ ‫عوامـل متعـددی چـون عدم رضایت شـغلی‪ ،‬عدم بضاعت مالی‪ ،‬عـدم توازن‬ ‫لو خـرج‪ ،‬کرایه هـای مسـکن و مشـکالت معیشـتی‪ ،‬از معلـم‪ ،‬یـک‬ ‫بیـن دخ ‬ ‫پرخاشـگر عاصی به وجود می اورد که مشـکالت کلی او‪ ،‬صحنه هایی موهن‪،‬‬ ‫چـون تنبیـه بدنـی بـا وحشـیگری به وجـود مـی اورد کـه شـاید عکس العمـل و‬ ‫بازخـورد ان مشـکالت باشـد‪ .‬امیدواریـم درجـه بردبـاری معلمیـن مـا‪ ،‬باالتـر‬ ‫رفتـه و شـاهد چنیـن صحنه هایـی نباشـیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افتتاح اتاق های درس تربیت بدنی‬ ‫ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫معاون وزیر و رئیس سـازمان اموزش وپرورش اسـتثنایی کشـور از برنامه های‬ ‫ورزشـی و تربیت بدنـی ایـن سـازمان بـرای دانش امـوزان اسـتثنایی گفـت‪.‬‬ ‫به گـزارش پانـا؛ حمیـد طریفـی حسـینی بـا اعلام برنامه هـای سـازمان‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتثنایی در حـوزه تربیت بدنـی گفـت؛ برنام ههـای‬ ‫تربیت بدنی برپایه تصمیم گیری مشـارکت محور در قالب برگزاری مسـابقات‬ ‫ورزشـی‪ ،‬ایجاد کانون های ورزشـی امید‪ ،‬توسـعه زیربنای علمی تربیت بدنی‬ ‫دانش امـوزان بـا نیازهـای ویـژه‪ ،‬ایجـاد اتـاق ورزش در مـدارس و تامیـن‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬برگـزاری جشـنواره نشـاط‪ ،‬ایجـاد و توسـعه رشـته های ورزشـی‬ ‫جدیـد در دو بخـش طنـاب زنـی و داژبـال‪ ،‬جشـنواره ورزشـی دانش امـوزان‬ ‫بـا نیازهـای ویـژه به مناسـبت روز ملـی پارالمپیـک و برگـزاری جشـنواره روش‬ ‫تدریـس مبتنی بـر بـازی و فعالیـت بدنی سـت‪ .‬وی افـزود؛ طبـق امایـش‬ ‫سـرزمینی به عمل امـده‪ 21 ،‬فضـای موجـود در مدارس وجـود دارد که امکان‬ ‫نهـا بـه اتـاق بـازی و ورزش و تجهیـز ان هـا وجـود دارد؛ بـرای ‪13‬‬ ‫تبدیـل ا ‬ ‫مدرسـه سـال گذشـته ابلاغ اعتبـار ‪ 300‬میلیون ریالـی انجـام شـده و بـرای ‪22‬‬ ‫نشـاء اهلل‬ ‫مدرسـه نیـز ابلاغ اعتبـار بـرای سـال جـاری انجـام شـده اسـت کـه ا ‬ ‫ایـن اتاق هـای درس تربیت بدنـی در مهرمـاه به صـورت هم زمـان افتتـاح‬ ‫خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫امضای سند نقشه راه تهاتر کاالیی ایران و کوبا‬ ‫ُ‬ ‫یهـای‬ ‫هم زمـان بـا برگـزاری ‪18‬امیـن اجلاس کمیسـیون مشـترک همکار ‬ ‫اقتصـادی فعـاالن ایـران و جمهـوری کوبـا عالوه بـر توافـق درزمینـه توسـعه‬ ‫همکاری هـای صنعتـی‪ ،‬معدنـی و تجـاری‪ ،‬نقشـه راه تهاتـر کاالیـی بیـن دو‬ ‫کشـور امضـا شـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ دراین سـند کـه به امضـای محمدصـادق‬ ‫مفتـح‪ ،‬قائم مقـام وزیـر صمـت در امـور بازرگانـی و ریـکاردو کابرسـیاس‪،‬‬ ‫معـاون نخسـت وزیر کوبـا رسـید‪ ،‬ظرفیت هـای موجـود و نیـاز بـازار دو کشـور‬ ‫درزمینه هـای مختلـف کاالیـی موردتوجـه قـرار گرفتـه و شـامل توافقـات‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫خوبـی بـرای همکاری های بلندمدت و ارتقای سـطح تبادالت تجار ‬ ‫گفتنی سـت طـی امضـای ایـن سـند کـه محمدرضـا کریـم زاده‪ ،‬مدیـرکل دفتـر‬ ‫اروپـا و امریـکا و سـید احمدرضـا عالئی طباطبایی‪ ،‬معاون رئیس کل سـازمان‬ ‫توسـعه تجـارت ایـران نیـز حضـور داشـتند‪ ،‬بـر پتانسـیل های افزایـش روابـط‬ ‫تجاری دو کشـور نیز تا کید شـد‪ .‬ا کنون کوبا از تولیدکنندگان غالت ب هشـمار‬ ‫می رود و بازار بسیارمناسـبی در حوزه امریکای مرکزی و التین برای صادرات‬ ‫محصـوالت ایـران اسـت‪ .‬عالوه بـر تهاتـر کاالیـی‪ ،‬همـکاری درزمینـه پولـی و‬ ‫بانکی‪ ،‬موضوعات مرتبط با معدن و صنایع معدنی و زمین شناسی‪ ،‬صنایع‬ ‫دانش بنیـان و‪ .‬از دیگـر زمینه هـای همـکاری دو کشـور اسـت‪.‬‬ ‫تحویل ‪1.5‬ساله واحدهای مسکن ملی‬ ‫وزیـر را هو شهرسـازی با بیان اینکـه واحدهـای نهضـت ملـی مسـکن ‪1.5‬سـاله‬ ‫تحویـل متقاضیـان می شـود‪ ،‬گفـت؛ بیشـتر شـهرهای جدیـد در همجـواری‬ ‫مرا کـز اسـتان ها و کالن شـهرها قـرار دارنـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ رسـتم قاسـمی درباره‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی تعـدادی از واحدهای نهضت ملی مسـکن اظهـار کرد؛‬ ‫بـا حضـور رئیس جمهـوری در شـورای عالی مسـکن عملیـات اجرایی سـاخت‬ ‫‪ ۱۱۸‬هـزار مسـکون اغـاز شـد‪ .‬وی افـزود؛ بیشـتر واحدهـا در شـهرهای جدیـد‬ ‫مانند پرند‪ ،‬پردیس‪ ،‬هشـتگرد‪ ،‬صدرا و سـهند قرار دارند که عملیات اجرایی‬ ‫ان هـا اغـاز شـده‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه سـاخت مسـکن در کشـور مـا ‪ ۱.۵‬تـا‬ ‫دوسـال طـول می کشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬امیدواریـم در همیـن زمـان ‪ ۱.۵‬سـاله واحدهـا‬ ‫تحویـل متقاضیـان شـود‪ .‬قاسـمی تسـهیالت اعطایی بـه متقاضیان نهضت‬ ‫ملی مسکن در تهران را ‪ ۴۵۰‬و مرا کز استان ها ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان عنوان کرد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫بیان اسرائیلی!‬ ‫ازادی ِ‬ ‫احمد قدوره‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫بی هوده بود تکاپویم ‪...‬‬ ‫در فرهنگ ها ‪...‬‬ ‫ هیچ واژه ای‪،‬‬‫معنای تو را نمی دهد!‬ ‫لیال طیبی‬ ‫در پیله ی دلتنگی ‪...‬‬ ‫چنان گرفتارم که‬ ‫پروانه گی؛‬ ‫فراموشمشده ست!‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیکان ‪1970‬؛‬ ‫اولین دریافت کننده شناسنامه بین المللی‬ ‫زانا کوردستانی‬ ‫عشق از انگشتانم فوران می کند‬ ‫و جاری می شود‬ ‫از خطوط نگاهم‬ ‫اشک ها‬ ‫بی خودیسرنمی زنند‬ ‫ای انقالب‬ ‫شعرهای نانوشته من‬ ‫تورا‬ ‫چون شراب سرمی کشم‬ ‫می خواهمبیاموزم‬ ‫زبانت را‬ ‫شیما ادیبی سده‬ ‫ـمت ادم هایـی‬ ‫مگـه مهمـه دوست داشت هشـدن از س ِ‬ ‫کـه قلبـم بـه تپـش ُ‬ ‫نمیفتـه از ابـراز احساساتشـون؟! مگـه‬ ‫مهمـه توجـه ادم هایـی کـه قلبـم رو بـه ذوق نمیـاره؟!‬ ‫تمـوم اد مهـای دنیـا هـم دوسـتم داشـته باشـند‪ ،‬ا گـه تـو‬ ‫دوسـتم نداشـته باشـی حس می کنم دوست نداشـتنی ام‪.‬‬ ‫تمـوم اد مهـای دنیـا هـم بهـم توجـه کننـد ا گـه تـو بهـم‬ ‫توجـه نکنـی حـس می کنـم تنهاترینـم ‪ ...‬عجیبـه کـه‬ ‫یشـینه؛‬ ‫ـمت قل ِـب تـو بـه دلـم م ‬ ‫دوست داشت هشـدن از س ِ‬ ‫کـه توجهـت بـرام شـیرینه؛ کـه ابـراز احساسـا ِتت مـن رو تـا‬ ‫یبـره! رویـای مـن بـودن تـو اغـوش تـو‪ ،‬ارامـش‬ ‫اسـمون م ‬ ‫لمـس شـیرین حضـورت کنـارم‪ ،‬دیـدن عش ِـق تـو چشـماته‬ ‫‪ ...‬اینکـه روبـروت بشـینم و شـیرین زبونی کنـم‪ ،‬اینکـه بـا‬ ‫یهـام لبخنـد رو بـه لبـات بیـارم‪ .‬کاش قلبـت فقـط‬ ‫بچه باز ‬ ‫بـرای مـن بتپـه؛ کاش قلبـت جـز دوست داشت هشـدن از‬ ‫سـمت قل ِـب مـن‪ ،‬هم هچـی رو َپـس بزنـه؛ کاش روحـت جـز‬ ‫در کن ِـار مـن اروم نگیـره؛ کاش چشـم هات جـز چشـم های‬ ‫فهـای من‬ ‫شهـات جـز حر ‬ ‫مـن چیـزی رو نبینـه؛ کاش گو ‬ ‫هیـچ حرفـی رو نشـنوه؛ کاش پاهـات جـز مسـیری کـه بـه‬ ‫وصال من می رسـه‪ ،‬هیچ مسـیری رو نتونه طی کنه؛ کاش‬ ‫قلبـت بـه دوست داشـتن مـن محکـوم بشـه ؛ کاش معتـاد‬ ‫بشـی بـه حضـورم ‪ ،‬بـه وجـودم! کاش ‪...‬‬ ‫هدیهمحمدی‬ ‫دعوت‬ ‫شهادت پیوتر اوهه‬ ‫غالمرض ــا عرب ــی ک ــه در اذرم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬نمای ــش «ایس ــتادن به وق ـ ِـت رفت ــن» را‬ ‫ب ـه روی صحنــه داشــت‪ ،‬در تازه تریــن اثــر نمایشــی خــود‪« ،‬شــهادت پیوتــر‬ ‫اوه ــه» نوش ــته اس ــاومیر م ــروژک ب ــا ترجم ــه دکت ــر محمدرض ــا خا ک ــی را‬ ‫ب ـه روی صحنــه خواهــد بــرد‪ .‬در جدیدتریــن نمایــش گــروه تئاتــر «بــاران»‪،‬‬ ‫ســیروس همتــی‪ ،‬شــهرام مســعودی‪ ،‬شــقایق فتحــی‪ ،‬مجتبــی گوهرخــای‪،‬‬ ‫مـــژده (لیـــا) ارجمنـــد پیونـــد‪ ،‬احمـــد خیرابـــادی‪ ،‬حمیدرضـــا زغ ــم‪،‬‬ ‫حمیدرضــا حســینعلی‪ ،‬اســاره هداونــد‪ ،‬ســتاره خوش طینــت‪ ،‬امیرمهــدی‬ ‫میرزای ــی‪ ،‬ارتی ــن عرب ــی و محم ــد ش ــهریاری ایف ــای نق ــش می کنن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫نمایـــش از ســـاعت ‪ ۲۰‬امشـــب به مـــدت ‪ ۲۶‬شـــب در تـــاالر حافـــظ اج ــرا‬ ‫خواهـــد شـــد‪ .‬در خالصه داســـتان چنیـــن امـــده‪ :‬اوهـــه‪ ،‬زندگـــی ارام ــی‬ ‫دارد‪ .‬او برگـــه اخطـــاری ازطـــرف دولـــت دریافـــت می کنـــد مبنی براینک ــه‬ ‫بب ــری در وان حم ــام منزل ــش زندگ ــی می کن ــد‪ .‬مام ــور مالی ــات‪ ،‬دانش ــمند‪،‬‬ ‫پیرمـــرد شـــکارچی‪ ،‬منشـــی وزارت خارجـــه و مدیـــر ســـیرک بـــه خان ــه او‬ ‫می این ــد‪ .‬اوه ــه‪ ،‬زندگ ــی ارام خ ــود را از دس ــت می ده ــد! غالمرض ــا عرب ــی‪،‬‬ ‫س ــابقه کارگردان ــی اث ــاری همچ ــون «کبوت ــری نا گه ــان»‪« ،‬ش ــاباش خوان»‪،‬‬ ‫«مســـافران»‪« ،‬محـــاق»‪« ،‬درنـــای شـــب»‪« ،‬فصـــل بهارنارنـــج»‪« ،‬س ــاح‬ ‫ســـرد» و «در خیابان هـــای ســـرد شـــب» را در کارنامـــه خویـــش دارد‪.‬‬ ‫دیگـــر عوامـــل اثـــر عبارت انـــد از مدیـــر تولیـــد‪ :‬نازنیـــن پاشـــا‪ /‬دس ــتیار‬ ‫اول کارگ ــردان و برنامه ری ــز‪ :‬مجی ــد یاراحم ــدی‪ /‬دس ــتیار دوم کارگ ــردان‬ ‫و منشـــی صحنـــه‪ :‬ســـارا ســـعادت نیا‪ /‬طـــراح صحنـــه‪ :‬ســـعید یزدان ــی‪/‬‬ ‫س ــاخت دک ــور‪( :‬دکوراس ــیون ن ــاوک) غالمرض ــا عرب ــی‪ ،‬حمی ــد رحیمی نی ــا‪،‬‬ ‫عبـــاس پارچه بـــاف شـــوقی و حســـین حیـــدری‪ /‬مدیـــر صحنـــه‪ :‬امی ــد‬ ‫س ــرلک‪ /‬دس ــتیاران صحن ــه‪ :‬م ــژگان ش ــمس و نازنین زین ــب فارس ــیان‪/‬‬ ‫طـــراح گریـــم‪ :‬مهـــا شـــهریاری‪ /‬مجـــری گریـــم‪ :‬محمدعلـــی شـــهریاری‪/‬‬ ‫طــراح لبــاس‪ :‬نگیــن صــدرزاده‪ /‬دســتیاران لبــاس‪ :‬ایــدا فاضلــی و فاطمــه‬ ‫بابایــی‪ /‬طــراح نــور‪ :‬محمــد صادقــی‪ /‬طراحــان پوســتر و بروشــور‪ :‬فاطمــه‬ ‫عبدالرحیمــی و مینــا قانــع‪ /‬موســیقی‪ :‬حســین جوانمــرد‪ /‬روابط عمومــی‪:‬‬ ‫فریبـــا جدیـــدی‪ /‬تبلیغـــات مجـــازی‪ :‬فرشـــته ســـهی‪ /‬هماهنگ ــی‪:‬‬ ‫شهراش ــوب مفتاح ــی‪ /‬عکاس ــان‪ :‬پی ــام احم ــدی کاش ــانی‪ ،‬س ــحر دادج ــو‪،‬‬ ‫مینـــا قانـــع و امیرحســـین شـــهری‪ /‬مدیـــران رســـانه‪ :‬پیـــام احم ــدی‬ ‫کاشــانی و فــرزاد جمشــیددانایی‪ /‬تصویربــرداری و ســاخت تیــزر‪ :‬محســن‬ ‫قنداق ســـاز و امیرحســـین شـــهری‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫وزیر ورزش وجوانان‪:‬‬ ‫«غفوری زاده»‬ ‫پیش کسوت کل ورزش ایران بود‬ ‫وزیر ورزش وجوانان در حاشیه مراسم تشییع پیش کسوت‬ ‫دوومیدانـی ایـران گفـت؛ غفـوری زاده کارهـای بزرگـی در‬ ‫ورزش کشـور انجـام داده اسـت و او پیش کسـوت تمـام‬ ‫ورزش ایـران بـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ «حسـین غفـوری زاده»‬ ‫کشـنبه دارفانـی‬ ‫قهرمـان و پیش کسـوت دوومیدانـی روز ی ‬ ‫را وداع گفـت‪ .‬غفـوری زاده از جملـه قهرمانـان دوومیدانـی‬ ‫یهـای المپیـک ‪۱۹۶4‬‬ ‫ایـران بـود کـه سـابقه حضـور در باز ‬ ‫توکیـو را در مـاده ‪ ۴۰۰‬متـر دارد‪ .‬مراسـم تشـییع پیکـر ایـن‬ ‫قهرمـان‪ ،‬دیـروز در پیسـت دوومیدانـی مجموعـه ورزشـی‬ ‫شـهید شـیرودی برگزار شـد‪ .‬در این مراسم حمید سجادی‬ ‫وزیـر ورزش وجوانـان‪ ،‬قهرمانـان و پیش کسـوتان ورزشـی‬ ‫کشـور حضـور داشـتند‪ .‬همچنیـن دکتر علی ا کبـر بهبهانی؛‬ ‫مدیرعامـل تعاونـی مطبوعـات کل کشـور‪ ،‬احمدرضـا‬ ‫عابدزاده‪ ،‬علی منصوریان‪ ،‬علی سامره‪ ،‬علیرضا نیکبخت و‬ ‫احسـان حدادی در مراسـم وداع با این پیش کسـوت فقید‬ ‫حضور داشتند‪ .‬سید حمید سجادی وزیر ورزش وجوانان‬ ‫دراین مراسـم ضمـن عـرض تسـلیت بـه خانـواده ایـن‬ ‫مرحـوم و جامعـه ورزش گفـت؛ مـرگ حـق اسـت‪ .‬امـروز هـم‬ ‫یکی دیگـر از روزهـای تاریخـی ورزشـگاه پیـر پایتخـت اسـت‪.‬‬ ‫ا کنـون در حضـور شـما مراسـم بدرقـه و ب هقـول خودمـان‬ ‫در دوومیدانـی دور اخـر وداع و خـط پایـان یـک قهرمـان‬ ‫مردمـی‪ ،‬افتـاده‪ ،‬بی حاشـیه‪ ،‬دسـتگیر و نوع دوسـت برگـزار‬ ‫یشـود‪ .‬او قهرمـان اخلاق و دلسـوز همـه بـود‪ .‬ناصـح بـود‬ ‫م ‬ ‫و مدافع حق‪ .‬رک بود و حرفش را می زد‪ .‬به زندگی خودش‬ ‫هـم توجـه داشـت‪ .‬مـرگ حـق اسـت امـا چگونه زیسـتن و‬ ‫چگونـه رفتـن مهـم اسـت‪ .‬من ا گـر بـرای ادای احتـرام اینجا‬ ‫هسـتم و صحبـت می کنـم فقـط به خاطـر دسـتوری اسـت‬ ‫ً‬ ‫گتـر‬ ‫کـه بـزرگان دادنـد و انصافـا حـق بـود کـه عزیـزان بزر ‬ ‫مطالبـی را عرض می کردنـد‪ .‬وزیر ورزش وجوانـان ادامه داد؛‬ ‫مرحـوم غفـوری زاده دغدغـه داشـت کـه ورزشـکار دسـتش‬ ‫در جیـب خـودش باشـد‪ .‬اینکـه بـه فکـر دیگـران باشـد‬ ‫جـزوی از خصلـت ایشـان بـود و ایـن خصلـت بـا شـخصیت‬ ‫ایـن مرحـوم عجیـن شـده بود‪ .‬کسـی که رفتنش مـا را خیلی‬ ‫سـوزاند‪ ،‬مرحـوم انتظـاری بـود‪ .‬همـه می دانیـم کـه مرحـوم‬ ‫غفوری زاده بعد از مرحوم انتظاری چه کرد‪ .‬او پیش کسوت‬ ‫دوومیدانـی نبود‪ ،‬پیش کسـوت ورزش بود‪ .‬حضـور بزرگان از‬ ‫رشـته های مختلـف ماننـد احمدرضـا عابـدزاده‪ ،‬علیرضـا‬ ‫منصوریـان و‪ ...‬دراین مراسـم نشـان دهنده جایـگاه واالی‬ ‫وی بـود‪ .‬بـا هماهنگـی انجا مشـده قـرار بـود پیکـر مرحـوم‬ ‫غفـوری زاده در قطعـه نـام اوران دفـن شـود امـا به خاطـر‬ ‫وصیـت مرحـوم بـرای دفـن در مـزار خانوادگـی در قطعـه ‪۷۰‬‬ ‫بهشـت زهرا ؟س؟‪ ،‬پیکـرش دراین قطعـه ارام می گیـرد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫فقط او نمی دانست‬ ‫هوا ابری بود‪ ،‬همه منتظر شروع جشن‬ ‫بودند‪ ،‬خانم «پیرس» کمی زودتر از‬ ‫زمان مقرر به دهکده رسید! رضوان‬ ‫جهانبخش‪ ،‬سیما عرب زاده‪ ،‬رسول‬ ‫حری‪ ،‬سعید حسن پور و احسان‬ ‫ زار ع؛ بازیگران این نمایش به طراحی و‬ ‫ کارگردانیمیالدحسینی نسبهستند‬ ‫ِ‬ ‫که برپایه متن بازنویسی شده «جشن‬ ‫گاسفورت» اثر الن کبورن (با ترجمه‬ ‫سینا قسمی) به روی صحنه رفته و‬ ‫تا ‪ 29‬اردیبهشت ماه در تماشاخانه‬ ‫« اهورا» میزان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫چندی پیـــش‪ ،‬رونمایـــی از «شناســـنامه‬ ‫بین المللـــی خـــودروی تاریخـــی» بـــا‬ ‫حضـــور ســـید عـــزت اهلل ضرغامـــی (وزیـــر‬ ‫میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی)‬ ‫محمدحســـین صوفـــی (مدیرعامـــل کانـــون‬ ‫جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی)‪ ،‬تیـــدو‬ ‫برســـترس (رئیـــس فدراســـیون جهانـــی‬ ‫وســـایل نقلیه تاریخـــی ‪ ،)FIVA‬پرهـــام‬ ‫جانفشـــان (مدیـــرکل میراث فرهنگـــی‬ ‫تهـــران) در ســـالن فجـــر وزارتخانـــه برگـــزار‬ ‫شـــد‪ .‬به گـــزارش ایرنـــا؛ مدیرعامـــل کانـــون‬ ‫جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی دراین نشســـت‬ ‫گفـــت؛ کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی‬ ‫از ابتـــدای شـــروع به کار بـــا هـــدف توســـعه‬ ‫صنع ــت گردش ــگری در کش ــور در تش ــکل ها و‬ ‫نهاده ــای بین الملل ــی؛ ازجمل ــه ‪ FIVA‬عض ــو‬ ‫شـــد‪ .‬بـــا تشـــکیل «انجمـــن وســـایل نقلیه‬ ‫تاریخـــی» در ایـــران‪ FIVA ،‬تصمیـــم بـــه‬ ‫گســـترش اقدامـــات و فعالیت هـــای خـــود‬ ‫توســـط کانـــون و انجمـــن در ایـــران گرفـــت‪.‬‬ ‫وی بااشـــاره به تعامـــل کانـــون و انجمـــن بـــا‬ ‫نهاده ــای بین الملل ــی اف ــزود؛ در نتیج ــه ای ــن‬ ‫تعامـــات مســـئوالن ‪ FIVA‬تصمیـــم گرفتنـــد‬ ‫از نزدی ــک اقدام ــات و برنامه ه ــای انجم ــن و‬ ‫کان ــون را مش ــاهده کنن ــد‪ .‬مدیرعام ــل کان ــون‬ ‫جهانگــردی و اتومبیل رانــی بــه حضــور دوروزه‬ ‫رئیـــس فدراســـیون جهانـــی وســـایل نقلیه‬ ‫تاریخ ــی ‪ FIVA‬در ای ــران اش ــاره ک ــرد و اف ــزود؛‬ ‫او در جلســـه کارگـــروه اتومبیل هـــای تاریخـــی‬ ‫و ارائـــه پـــا ک شـــرکت و بررســـی دقیـــق و‬ ‫منصفانـــه کارشناســـان ایرانـــی را تحســـین‬ ‫کـــرد کـــه می توانـــد به عنـــوان الگـــو در ســـایر‬ ‫کش ــورها مورداس ــتفاده ق ــرار گی ــرد‪ .‬وی ارائ ــه‬ ‫شناس ــنامه اتومبیل ه ــای تاریخ ــی را از دیگ ــر‬ ‫برنامه ه ــای س ــفر برس ــترس ب ــه ای ــران خوان ــد‬ ‫و اف ــزود؛ ارائ ــه ای دی کارت ب ــرای اولین ب ــار در‬ ‫کش ــور اتف ــاق می افت ــد‪ ۸۰ .‬کش ــور عض ــو ‪FIVA‬‬ ‫ُ‬ ‫هســـتند و ایـــران‪ ،‬ســـی امین کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫دریاف ــت شناس ــنامه اتومبیل ه ــای تاریخ ــی‪،‬‬ ‫موجـــب اصالت ســـنجی اتومبیـــل و حضـــور‬ ‫در مســـابقات بین المللـــی می شـــود‪ .‬صوفـــی‬ ‫ـرعت صــدور پــا ک در نتیجــه تعامــل بــا‬ ‫بــه سـ ِ‬ ‫س ــایر دس ــتگاه های عض ــو کارگ ــروه اش ــاره ک ــرد‬ ‫و افــزود؛ تا کنــون ‪ ۲۰‬هــزار خــودروی تاریخــی در‬ ‫ایــران شناســایی شــد ه کــه تمایــل بــه دریافــت‬ ‫ای ــن شناس ــنامه دارن ــد‪ .‬امیدواری ــم در این ــده‬ ‫نزدیـــک متقاضیـــان‪ ،‬ایـــن شناســـنامه را‬ ‫دریافـــت کننـــد و بـــا تعامـــات انجام شـــده؛‬ ‫به وی ــژه ب ــا پلی ــس راه ــور مس ــائل مرب ــوط ب ــه‬ ‫تـــردد نیـــز حـــل شـــود‪ .‬وی از اتومبیل هـــای‬ ‫تاریخ ــی به عن ــوان میراث فرهنگ ــی و تاریخ ــی‬ ‫ای ــران ن ــام ب ــرد و از کارگ ــروه و کارشناس ــانی ک ــه‬ ‫در تنظیــم اســناد بــرای اتومبیل هــای تاریخــی‬ ‫هم ــکاری می کنن ــد‪ ،‬تش ــکر ک ــرد‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی تنظیـــم‬ ‫اســناد نیــز از افزایــش فعالیت هــای مربــوط بــه‬ ‫حــوزه اتومبیل رانــی‪ ،‬برگــزاری مســابقات رالــی‪،‬‬ ‫همایـــش و نمایـــش خودروهـــای کالســـیک‬ ‫و تاریخـــی‪ ،‬همایـــش کمپرهـــا و کاروان هـــا‪،‬‬ ‫برگـــزاری نمایش هـــای خودروهـــای بـــی ام و‪،‬‬ ‫بنـــز‪ ،‬فولکـــس و پیـــکان به عنـــوان اقدامـــات‬ ‫کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی در دوره‬ ‫مدیریـــت جدیـــد و بـــا هـــدف ایجـــاد رونـــق‬ ‫و توســـعه گردشـــگری کشـــور نـــام بـــرد‪ .‬تیـــدو‬ ‫برســـترس؛ رئیـــس فدراســـیون بین المللـــی‬ ‫وســـایل نقلیه تاریخـــی نیـــز حضـــور در ایـــران‬ ‫را افتخـــاری بـــزرگ خوانـــد و افـــزود؛ باعـــث‬ ‫خوشحالی ســت کــه جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫ای دی کارت ‪ FIVA‬را به رس ــمیت ش ــناخته و‬ ‫ازاین به بعـــد خـــودرو و موتورســـیکلت های‬ ‫تاریخـــی می تواننـــد از ایـــن شناســـنامه‬ ‫جهانــی اســتفاده کننــد‪ .‬وی احتــرام نهادهــای‬ ‫دولتـــی و مـــردم بـــه خودروهـــای تاریخـــی در‬ ‫ای ــران را ارزش ــمند دانس ــت و اب ــراز امی ــدواری‬ ‫ک ــرد ک ــه ای ــن شناس ــنامه بین الملل ــی باع ــث‬ ‫توســعه این حــوزه در ایــران شــود‪ .‬وی حفــظ‪،‬‬ ‫نگهــداری و صیانــت از خودروهــای تاریخــی را‬ ‫از اهــداف ‪ FIVA‬خوانــد و افــزود؛ خودروهــای‬ ‫تاریخ ــی حف ــظ می ــراث کش ــور‪ ،‬نه تنه ــا ب ــرای‬ ‫نســـل فعلـــی؛ بلکـــه بـــرای نســـل های اینـــده‬ ‫اســـت‪ .‬رئیـــس فدراســـیون بین المللـــی‬ ‫وس ــایل نقلیه تاریخ ــی بااش ــاره به اینکه ای ــران‬ ‫ج ــزو ‪ ۸۰‬کش ــور عض ــو اس ــت‪ ،‬اف ــزود؛ تاریخچ ــه‬ ‫‪ FIVA‬به مرات ــب کمت ــر از تاری ــخ ای ــران؛ و تنه ــا‬ ‫‪ ۱۳۵‬س ــال اس ــت‪ .‬ب ــرای م ــا عضوی ــت کش ــوری‬ ‫بــا ســابقه و تمــدن ایــران باعــث افتخــار اســت‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به مفه ــوم خ ــودروی تاریخ ــی ک ــه‬ ‫مشـــمول شناســـنامه فیـــوا می شـــود‪ ،‬بیـــان‬ ‫کــرد؛ وســیله ای کــه بــا قــوای محرکــه کار کنــد‪،‬‬ ‫ب ــا بی ــش از ‪30‬س ــال عم ــر‪ ،‬اصالت ــش را حف ــظ‬ ‫کـــرده و دارای وضعیـــت قابل قبولـــی باشـــد‪،‬‬ ‫همچنی ــن به ص ــورت روزان ــه اس ــتفاده نش ــود‪،‬‬ ‫مشـــمول اخـــذ شناســـنامه بین المللی ســـت‪.‬‬ ‫وی بـــه عضویـــت بســـیاری از ســـازمان های‬ ‫بین المللـــی؛ ازجملـــه یونســـکو اشـــاره کـــرد‬ ‫و افـــزود؛ پنج ســـال اســـت ‪ FIVA‬فعالیـــت‬ ‫خ ــود را ب ــا یونس ــکو اغ ــاز ک ــرده و موردتایی ــد‬ ‫ایـــن ســـازمان اســـت‪ .‬بـــرای مـــا موجـــب‬ ‫افتخـــار اســـت کـــه جمهـــوری اســـامی هـــم‬ ‫همیـــن دیـــد را بـــه خودروهـــای تاریخـــی‬ ‫دارد‪ .‬وی حفـــظ تاریـــخ تـــردد بـــا خـــودرو را‬ ‫یکـــی از اهـــداف ‪ FIVA‬دانســـت و افـــزود؛‬ ‫تـــردد مالـــکان در جاده هـــای عمومـــی‬ ‫ه ــدف ماس ــت؛ زی ــرا ب ــرای خ ــودروی ب ــدون‬ ‫پ ــا ک‪ ،‬ای ــن ام ــکان وج ــود ن ــدارد؛ ام ــا بای ــد‬ ‫بی ــن خودروهای ــی ک ــه روزان ــه ت ــردد دارن ــد و‬ ‫خودروهـــای تاریخـــی‪ ،‬تفـــاوت قائـــل شـــد و‬ ‫صـــدور ایـــن شناســـنامه دراین راســـتا انجـــام‬ ‫می ش ــود‪ .‬وی ب ــه اغ ــاز هم ــکاری ب ــا س ــازمان‬ ‫جهانـــی حفـــظ میـــراث صنعتـــی درراســـتای‬ ‫حف ــظ ارش ــیو و تاریخچه ه ــای صنای ــع اش ــاره‬ ‫کـــرد و گفـــت؛ این اقـــدام نه تنهـــا مشـــمول‬ ‫خـــودرو؛ بلکـــه موتورســـیکلت‪ ،‬ترا کتـــور و‬ ‫ســـایر وســـایل نقلیه می شـــود‪ .‬وی تصریـــح‬ ‫کـــرد؛ کارتـــی کـــه ایـــران صـــادر می کنـــد‪ ،‬در‬ ‫محافـــل بین المللـــی به رســـمیت شـــناخته‬ ‫می ش ــود‪ .‬برس ــترس ص ــدور اولی ــن شناس ــنامه‬ ‫در ای ــران را ب ــرای خ ــودروی «پی ــکان ‪،»۱۹۷۰‬‬ ‫انتخابـــی درســـت خوانـــد و افـــزود؛ پیـــکان‪،‬‬ ‫باعـــث پایه گـــذاری صنعتی شـــدن در ایـــران‬ ‫ش ــده اس ــت و به همین دلی ــل بای ــد به عن ــوان‬ ‫میـــراث تاریخـــی حفـــظ شـــود‪ .‬انتخـــاب‬ ‫بــی ام و به عن ــوان خ ــودروی دوم ک ــه ازطری ــق‬ ‫ایـــن کمپانـــی به عنـــوان بازســـازی حرفـــه ای‬ ‫شناس ــایی ش ــده نی ــز نش ــانگر س ــطح هن ــر و‬ ‫توانمن ــدی ایرانی هاس ــت و این موض ــوع را ک ــه‬ ‫«کل ــوپ ای ــران» به عن ــوان یک ــی از کلوپ ه ــای‬ ‫رســـمی بـــی ام و شـــناخته می شـــود‪ ،‬تبریـــک‬ ‫گفـــت‪ .‬رئیـــس فدراســـیون بین المللـــی‬ ‫وس ــایل نقلیه تاریخ ــی‪ ،‬ص ــدور پ ــا ک تاریخ ــی‬ ‫را گام مهم ــی در حف ــظ ای ــن می ــراث عن ــوان‬ ‫ک ــرد و اف ــزود؛ دراین چن ــدروز مش ــاهده ک ــردم‬ ‫ک ــه خودروه ــای تاریخ ــی ج ــزو فرهن ــگ ای ــران‬ ‫شـــناخته می شـــود و این موضـــوع جـــای‬ ‫خوشــحالی دارد‪ .‬برســترس همــکاری و تعامــل‬ ‫بیـــن کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی‬ ‫و انجمـــن وســـایل نقلیه تاریخـــی را نمونـــه‬ ‫و الگویـــی خـــوب نامیـــد کـــه بـــرای ســـایر‬ ‫کشـــورها می توانـــد بـــه کار گرفتـــه شـــود‪ .‬وزیـــر‬ ‫میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫نیـــز بـــا رئیـــس فدراســـیون بین المللـــی‬ ‫وس ــایل نقلیه تاریخ ــی دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪.‬‬ ‫س ــید ع ــزت اهلل ضرغام ــی در دی ــدار ب ــا تی ــدو‬ ‫برســترس کــه در محــل دفتــر وزیــر انجــام شــد‪،‬‬ ‫ب ــر ض ــرورت صیان ــت از خودروه ــای تاریخ ــی و‬ ‫اســـتفاده از ظرفیـــت ایـــن خودروهـــا بـــرای‬ ‫توس ــعه و رون ــق گردش ــگری تا کی ــد ک ــرد‪ .‬وزی ــر‬ ‫میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫دراین دیـــدار بـــا خیرمقـــدم بـــه رئیـــس‬ ‫فدراس ــیون بین الملل ــی وس ــایل نقلیه تاریخ ــی‬ ‫گفـــت؛ دو مـــوزه بســـیارخوب خودروهـــای‬ ‫تاریخـــی در ســـعداباد و نیـــاوران داریـــم کـــه‬ ‫در بازدیـــد از ان هـــا می توانیـــد بـــا تعـــدادی‬ ‫از خودروهـــای تاریخـــی ایـــران بیش ازپیـــش‬ ‫ً‬ ‫اشــنا شــوید‪ .‬ضمنــا مــوزه خودروهــای تاریخــی‬ ‫چندماه پیـــش تاســـیس شـــده اســـت کـــه‬ ‫خودروهــای تاریخــی نفیســی دارد و پیشــنهاد‬ ‫می کنـــم از ایـــن مـــوزه نیـــز بازدیـــد داشـــته‬ ‫باش ــید‪ .‬ضرغام ــی بااش ــاره به جای ــگاه تاریخ ــی‬ ‫و تمدن ــی ای ــران اف ــزود؛ توصی ــه می کن ــم ح ــاال‬ ‫ک ــه ب ــه ای ــران امده ای ــد‪ ،‬ب ــه ش ــهرهای تاریخ ــی‬ ‫و مه ــم کش ــورمان؛ ازجمل ــه اصفه ــان و ش ــیراز‬ ‫ســـفر کنیـــد تـــا بیش ازپیـــش بـــا جاذبه هـــای‬ ‫گردشــگری و اثــار فرهنگــی تاریخــی ایــران اشــنا‬ ‫شـــوید‪ .‬وزیـــر میراث فرهنگـــی‪ ،‬گردشـــگری‬ ‫و صنایع دســـتی خاطرنشـــان کـــرد؛ مدیـــر‬ ‫کانـــون جهانگـــردی و اتومبیل رانـــی‪ ،‬یکـــی از‬ ‫مدیـــران ارشـــد فرهنگی ســـت کـــه اقدامـــات‬ ‫خوبـــی را در کانـــون انجـــام داده و مجموعـــه‬ ‫برنامه ه ــای انجام ش ــده ی ــا دردسـ ـت اقدام در‬ ‫کان ــون موج ــب رون ــق بیش ــتر گردش ــگری و نی ــز‬ ‫صیان ــت هرچه بیش ــتر از خودروه ــای تاریخ ــی‬ ‫و کالســـیک شـــده اســـت‪ .‬برســـترس نیـــز‬ ‫دراین دیـــدار بـــا ابـــراز خرســـندی از ســـفر بـــه‬ ‫ای ــران‪ ،‬گف ــت؛ دوروز اس ــت ب ــه ای ــران ام ــده ام؛‬ ‫امـــا چـــون تجربیـــات خوبـــی را طـــی ایـــن‬ ‫دوروز کســـب کـــرده ام‪ ،‬احســـاس خرســـندی‬ ‫می کنـــم و مثـــل این اســـت که یک هفتـــه‬ ‫اســـت در ایـــران حضـــور دارم‪ .‬وی بااشـــاره به‬ ‫بازدیـــد از مـــوزه خودروهـــای تاریخـــی در‬ ‫ســـعداباد و نیـــاوران گفـــت؛ باتوجه بـــه‬ ‫ظرفیت هایـــی کـــه در ایـــران وجـــود دارد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حتم ــا در اولین فرص ــت دوب ــاره ب ــه ای ــران س ــفر‬ ‫می کنـــم‪ .‬وی خاطرنشـــان کـــرد؛ فعالیت هـــا و‬ ‫مجموعــه برنامه هایــی کــه کانــون جهانگــردی‬ ‫و اتومبیل رانـــی ایـــران دراین حـــوزه بـــه کار‬ ‫بـــرده‪ ،‬قابل قبـــول و کارهـــای بســـیارخوب و‬ ‫مهمی ســـت ‪.‬‬ ‫اب و ائینه‬ ‫اجراخوانــی «اب و ائینــه» بــا نویســندگی پرویــز نظیــری‪ ،‬کارگردانــی حســن‬ ‫شـــفیعی و تهیه کنندگـــی عرفـــان موســـوی‪ ،‬شـــنبه ‪ 31‬اردیبهشـــت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در تماشـــاخانه «اهـــورا» بـــه روی صحنـــه مـــی رود‪ .‬دراین نمای ــش‪،‬‬ ‫فری ــدون احم ــدی‪ ،‬روی ــا اذر‪ ،‬ف ــرزاد رضائ ــی‪ ،‬س ــینا توکل ــی‪ ،‬پروان ــه توس ــلی‪،‬‬ ‫عرفــان موســوی‪ ،‬حســین محمــدی‪ ،‬ارش نایبــی‪ ،‬عطیــه صمــدی‪ ،‬نیوشــا‬ ‫هاش ـم خانی‪ ،‬ک ــوروش معظم ــی‪ ،‬زین ــب اجیل ــی‪ ،‬مهدی ــه اف ــراز‪ ،‬حمیدرض ــا‬ ‫دانائی فـــرد‪ ،‬حســـین شـــیخی نژاد‪ ،‬هســـتی صادقـــی و وحیـــد فیـــروزی‬ ‫ایفــای نقــش دارنــد‪ .‬در خالصه داســتان امــده اســت‪ :‬دو بــرادر‪ ،‬از کودکــی‬ ‫مریــد و خان ـه زاد مرشــد و یکه پهلوانــان شهرشــان بودنــد؛ امــا بــا دلدادگــی‬ ‫بــه دختــر مرشــد‪ ،‬ایــن مهــر و محبــت بــه کینــه تبدیــل شــد‪ .‬دختــر مرشــد‪،‬‬ ‫نخ ــود‬ ‫شـــرط می گـــذارد کـــه هر کـــس در مبـــارزه‪ ،‬بازوبنـــد پهلوانـــی را ازا ‬ ‫کن ــد‪ ،‬او را ب ــه همس ــری می پذی ــرد و ‪ ...‬دیگ ــر عوام ــل اجراخوان ــی «اب و‬ ‫ائین ــه» عبارت ان ــد از دس ــتیار کارگ ــردان‪ :‬بهن ــاز ا کب ــری‪ /‬مدی ــر صحن ــه‪:‬‬ ‫زه ــره صف ــادل‪ /‬ط ــراح گری ــم‪ :‬روی ــا اذر‪ /‬مج ــری گری ــم‪ :‬روی ــا اخون ــدان‪/‬‬ ‫مجری ــان لب ــاس‪ :‬مهن ــوش محم ــدی و زین ــب به ــادری‪ /‬مش ــاور رس ــانه‪:‬‬ ‫پی ــام احم ــدی کاش ــانی‪ /‬ن ــور و ص ــدا‪ :‬حمیدرض ــا حس ــینی‪ /‬عکاس ــان‪:‬‬ ‫طهـــورا مقدســـی و پیـــام احمـــدی کاشـــانی‪ /‬موســـیقی‪ :‬حمیـــد اقائ ــی‪،‬‬ ‫ســهراب فتحعل ـی زاده و میــاد جواهــری‪ .‬عالقه منــدان بــرای تهیــه بلیــت‪،‬‬ ‫بــه ســایت تیــوال یــا بــه ادرس هفت تیــر‪ ،‬ابتــدای خیابــان مفتــح جنوبــی‪،‬‬ ‫بیــن کوچــه تــور و همــراه‪ ،‬مجتمــع هنــری عرفــان (تیتــان) مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫در کوچه باغ های شیراز‬ ‫دومیــن نمایشــگاه گروهــی برتریــن اثــار معمــاری و معمــاری داخلــی دفاتــر‬ ‫جـــوان اســـتان فـــارس با عنـــوان «در کوچه باغ هـــای شـــیراز» به هم ــت‬ ‫گ ــروه فن ــی مهندس ــی پیرامی ــد و ب ــا هم ــکاری پای ــگاه خب ــری فض ــای ن ــو در‬ ‫قال ــب مش ــارکت جوان ــان معم ــار این اس ــتان برگ ــزار می ش ــود‪ .‬این روی ــداد‬ ‫بــا حضــور داریــوش بوربــور؛ پــدر شهرســازی ایــران و وحیدقبادیــان؛ چهــره‬ ‫مان ــدگار عرص ــه ام ــوزش و تعال ــی معم ــاری ای ــران برپ ــا می ش ــود‪ .‬طیف ــی از‬ ‫برتری ــن ش ــرکت های فع ــال در صنع ــت س ــاختمان و مبلم ــان و هم ــکاری‬ ‫قری ــب ‪ 60‬دفت ــر در ش ــیراز در راس ــتای برپای ــی ای ــن نمایش ــگاه مش ــارکت‬ ‫داش ــته اند‪ .‬علیرض ــا عظیم ــی نمایش ــگاه گردانی و مه ــدی باق ــری مدیری ــت‬ ‫ا ن را بر عه ــده دارن ــد‪ .‬تمری ــن کار گروه ــی از ن ــوع فرهنگ ــی‪ ،‬تمری ــن برگ ــزاری‬ ‫رویداده ــای معم ــاری ب ــدون جای ــزه‪ ،‬قض ــاوت‪ ،‬داوری و رقاب ــت‪ ،‬معرف ــی‬ ‫نس ــل س ــوم معم ــاران ای ــران ب ــه م ــردم و س ــرمایه گذاران‪ ،‬س ــاخت بس ــتری‬ ‫ب ــرای این ــدگان چ ــه به لح ــاظ نرم اف ــزاری و چ ــه به لح ــاظ س ــخت افزاری‬ ‫و تمریـــن تعامـــل بیـــن ســـرمایه گذار‪ ،‬رســـانه‪ ،‬معمـــار در قالـــب پ ــروژه‬ ‫فرهنگــی از اهــداف برپایــی ایــن نمایشــگاه اســت‪ .‬تقدیــر از پیش کســوتان‬ ‫نســـل های قبلـــی کـــه در کشـــا کش روزگار کمتـــر بـــه ان هـــا توجـــه ش ــده‬ ‫یـــا به دلیـــل روش هـــای کاری دیگـــر رســـانه ها و اصحـــاب انـــان دی ــده‬ ‫نش ــده اند از بخش ه ــای جنب ــی این روی ــداد به ش ــمار مــی رود‪ .‬نمایش ــگاه‬ ‫«در کوچه با غه ــای ش ــیراز» از ‪ ۲۹‬ت ــا ‪ ۳۱‬اردیبهشـ ـت ماه در محوط ــه ب ــاز‬ ‫هتـــل «همـــا» (شـــیراز ) برپـــا می شـــود و بازدیـــد از ان بـــرای عمـــوم ازاد و‬ ‫رای ــگان اس ــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2500‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪423 -36‬ق‪ 77‬و شـماره موتـور ‪ 11488030002‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA89G856753‬به مالکیت مانده گار شـهری مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪561‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره ایـران ‪612 -36‬ق‪ 69‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 3871389‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289702858‬بـه‬ ‫مالکیـت زهـرا رمضان نـژاد مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪555‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت نامحدود‬ ‫بـه حکایـت پرونـده کالسـه ‪ 0100086‬ایـن شـورا اقـای خدانظـر گرگیچ پویـا فرزنـد عبدالرحمـن اعلام کـرده‬ ‫کـه مرحـوم عبدالرحمـن گرگیچ پویـا فرزنـد میرخـان بـا کـد ملـی ‪ 5339416704‬در مـورخ ‪1397/05/30‬‬ ‫فـوت نمـوده و وصیتنامـه ای از وی باقـی نمانـده و ورثـه حین الفـوت وی را بـه شـرح ذیـل اعلام کـرده‪:‬‬ ‫‪ -1‬خدانظر ‪ -2‬منصور ‪ -3‬حسین ‪-4‬ناصر ‪ -5‬محمد ‪ -6‬اله نظر ‪ -7‬عبداله ‪ -8‬خدیجه ‪ -9‬عنبراتون‬ ‫‪ -10‬روزاتـون ‪ -11‬زهـرا ‪ -12‬سـمیه ‪ -13‬حمیـده همگـی بـا نام خانوادگـی گرگیچ پویـا فرزنـدان متوفـی‬ ‫‪ -14‬علی مستوفی فر فرزند متوفی ‪ -15‬صدیقه نورا فرزند غالمرضا همسر متوفی‪ .‬این ا گهی یک نوبت‬ ‫در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار در اجـرای مـاده ‪ 361‬قانـون امـور حسـبی مصـوب ‪1374/04/18‬‬ ‫منتشـر می شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افرادی به درخواسـت مزبـور معترض باشـند‪ ،‬مراتب اعتراض خـود را‬ ‫ً‬ ‫حدا کثـر ظـرف یـک مـاه به این شـورا کتبـا منعکس کنند‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪35‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانـب کمیـل اشـخانه ای فرزنـد مجیـد‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0670485152‬بـا شـماره دانشـجویی‬ ‫‪ 9213002938‬دانشـجوی مقطع کارشناسـی پیوسـته رشته‬ ‫مدیریـت بازرگانـی صـادره از دانشـگاه غیرانتفاعـی حکیمـان‬ ‫بجنـورد مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ام البنیـن پوریحیی ایـوری مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬مـدل‬ ‫‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪558 -85‬ط‪ 54‬و شـماره موتـور ‪ 139B0253668‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE3M11687549‬بـه علـت فقدان اسـناد فروش تقاضای‬ ‫رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مدت ‪ 10‬روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫یسـت پس‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیه ‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکا ‬ ‫از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪562‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪145 -32‬ل‪ 56‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 2531340‬و شماره شاسی ‪ S1412287811714‬به مالکیت حسن رمضانی مفقود شده و‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1315‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای سـلیمان شـهلی بر بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫حدنگاری که به امضای شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 72‬خاش رسـیده‬ ‫مدعی ست که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل پال ک ‪ 92‬فرعی از ‪ 683‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر خـاش‪ ،‬روسـتای اسـماعیل مـورد ثبـت ‪ 12838‬صفحـه‬ ‫‪ 398‬دفتر ‪ 77‬امال ک به نامش ثبت شـده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شـده و درخواسـت‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده کـه مـورد ثبـت در رهـن و بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لـذا‬ ‫مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا‬ ‫چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک‬ ‫مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خود را به ضمیمه اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهی و یا درصـورت اعتراض‪ ،‬اصل‬ ‫سند ارائه نشود‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/28 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪11‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب هاشـم خدادادیـان مالـک خـودرو سـواری رانـا‬ ‫‪ TU5‬بـه شـماره موتـور ‪ 163B0234879‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAU01FE0GT136284‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‬ ‫ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬بـه دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه‬ ‫کند‪ .‬بدیهی ست پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ف‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص اسا ک طب مهر پویا‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/09/24‬بـه شـماره ثبـت ‪ 1700‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010596372‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل شـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع‬ ‫عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬خدمـات بهداشـتی و درمانـی‪ -‬مدیریـت تجهیـز و مشـاوره تجهیـزات پزشـکی‪ -‬خدمـات کارشناسـی و مدیریتـی بـه‬ ‫سـازمان ها و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی در زمینه هـای پزشـکی‪ ،‬بهداشـتی و توانبخشـی‪ -‬مشـاوره و ارائـه انـواع خدمـات بهداشـتی و درمانـی و پیراپزشـکی و‬ ‫خدمـات پزشـکی و انجـام اعمـال جراحـی‪ ،‬دندانپزشـکی‪ ،‬ازمایشـگاهی و کلینیکی‪ -‬ارائه انواع خدمـات درمانی در داخل و خارج از کشـور‪ -‬ارائـه انواع خدمات‬ ‫درمانی با انواع گیاهان دارویی و شـیمیایی‪ .‬مدت فعالیت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬اسـتان خراسـان رضوی‪ ،‬شهرسـتان قوچان‪ ،‬بخش‬ ‫مرکزی‪ ،‬شـهر قوچان‪ ،‬محله کوی ارشـاد‪ ،‬خیابان گلسـتان‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬پال ک ‪ ،0‬طبقه همکف کدپسـتی ‪ 9471716483‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت‬ ‫اسـت از مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال نقـدی منقسـم بـه ‪ 100‬سـهم ‪ 10000‬ریالـی تعـداد ‪ 100‬سـهم ان بـا نـام عـادی مبلـغ ‪ 1000000‬ریـال توسـط موسسـین طـی گواهی بانکی‬ ‫شـماره ‪ 48595160‬مـورخ ‪ 1400/08/09‬نـزد بانـک ملـت شـعبه ولیعصر(عـج) قوچـان بـا کـد ‪ 1248595‬پرداخت شـده اسـت‪ .‬اعضا هیئت مدیـره‪ :‬اقای محمد‬ ‫ایمانـی بـه شـماره ملـی ‪ 0870432982‬بـه سـمت نایب رئیـس هیئت مدیـره به مدت ‪ 2‬سـال؛ اقای محمدرضا پزشـک به شـماره ملی ‪ 0872479099‬به سـمت‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت ‪ 2‬سـال؛ اقـای نویـد خوش بخـت بـه شـماره ملـی ‪ 2020178885‬بـه سـمت عضـو اصلـی‬ ‫هیئت مدیـره بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ .‬دارنـدگان حـق امضـا‪ :‬کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادهـا‪ ،‬عقـود اسلامی بـا‬ ‫امضـای رئیـس هیئت مدیـره و نایب رئیـس هیئت مدیـره همـراه بـا مهر شـرکت معتبـر اسـت و اوراق و نامه های عـادی اداری با امضای مدیرعامل و مهر شـرکت‬ ‫معتبر اسـت‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬خانم مریم نجف قلی پورویرمونی به شـماره ملی ‪ 0872507408‬به سـمت بازرس علی البدل‬ ‫به مدت ‪ 1‬سال؛ اقای امیررضا رشیدزاده به شماره ملی ‪ 1050009126‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار سایه جهت درج ا گهی های‬ ‫شـرکت تعیین شـد‪ .‬به موجب مجوز شـماره ‪1400/355918‬مورخ ‪ 1400/07/25‬شـبکه بهداشـت و درمان و مجتمع اموزش عالی سلامت شهرسـتان قوچان‬ ‫تاسـیس شـد‪ .‬به موجب مجوز شـماره ‪ 99/514608‬مورخ ‪ 1399/10/27‬شـبکه بهداشـت و درمان قوچان تاسـیس شـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان (‪)1319385‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪627 -48‬س‪ 71‬و شماره موتور ‪ 139B0238784‬و شماره شاسی ‪ NAAN11FE4MH675541‬به‬ ‫مالکیت راضیه محمودوندبحوض مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پارس مـدل ‪ 1382‬با شـماره پلا ک ایـران ‪518 -32‬ج‪ 28‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 22828212945‬و شـماره شاسـی ‪ 82812852‬به مالکیت علیرضا تاج فرد مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک اعـم از سـند‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت خـودرو و بیمه نامه خودرو سـواری پراید به رنگ خا کسـتری‬ ‫مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪532 -49‬ط‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 1591553‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 51412285226540‬به مالکیت فتح اله خلیلی فرزند نادر به شـماره ملی ‪ 5999843812‬مفقود شـده‬ ‫و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و بـرگ سـبز خـودرو سـواری دنـا پلاس ‪ EF7-MT‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪385 -31‬ص‪ 29‬و شـماره موتـور ‪ 147H0594598‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAW21HU5ME354343‬بـه مالکیـت حسـین بهارونـدی بـا کـد ملـی ‪ 4060396540‬مفقـود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خرم اباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم تارا کا کاخانی برابر گواهی حصر وراثت شماره ‪ 140150390000424557‬مورخ ‪ ۱۴۰۱/02/10‬صادره‬ ‫از شـعبه دوم شـورای حل اختالف گیالنغرب اعالم کرده که تنها ورثه مرحوم برار کا کاخانی اسـت و برابر‬ ‫درخواست شماره ‪ ۱۴۰۱۶۲۶۵۸۳۲۲۰۰۰۰۱۸‬مورخ ‪ ۱۴۰۱/02/21‬منضم به یک برگ استشهادیه مصدق‬ ‫شده تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ ۳۴‬گیالنغرب مدعی ست که سند مالکیت ششدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ ۱۲۲/14‬مترمربع پال ک ‪ ۱۴۵‬اصلی ناحیه ‪ ۱۴‬گیالنغرب بخش شـش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمـود باطنی مقـدم بـه شـماره ملـی ‪ 4284142550‬بـه موجـب وکالتنامه شـماره‬ ‫‪ 35854‬مورخ ‪ 1388/07/11‬دفترخانه ‪ 563‬تهران (وکیل) از سوی اقای احمد شفیعی‬ ‫(مالـک) بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان شـهید قدمـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،127‬طبقـه اول بـا تسـلیم دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه مصدق به شـماره ترتیـب ‪ 1401/01/15-24937‬دفترخانـه ‪ 563‬تهران‬ ‫بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4000843‬مـورخ ‪ 1401/01/15‬سـند مالکیـت ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـه پلا ک ثبتـی ‪ 2034‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی‪ ،‬مفروز و مجـزا شـده از ‪ 566‬فرعی‬ ‫از اصلـی مذکـور‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 150/9‬مترمربـع ذیـل شـماره ‪ 83475‬صفحـه ‪ 16‬دفتـر ‪ 446‬بـه نـام احمـد‬ ‫شـفیعی جوزدانی ثبـت و بـه شـماره چاپـی ‪ 380171‬سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت و سـپس ملـک بـه ‪ 3‬قطعـه اپارتمـان تفکیـک شـده کـه نسـبت بـه قطعـات ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫تحت پال ک های ثبتی ‪ 26006‬و ‪ 26007‬فرعی خروجی قید شـده و به نام اشـخاص سـند‬ ‫صـادر شـده اسـت و سـپس اصـل سـند مالکیـت اولیه به علت اسباب کشـی مفقود شـده‬ ‫که درخواست سند مالکیت المثنی نموده اند‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪،‬‬ ‫مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهـی معامله ای‬ ‫کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬باید تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات‬ ‫صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪91‬‬ ‫طـرف سـهراب عزیزنژاد‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪984 -29‬د‪ 77‬و شـماره موتـور ‪ 4654680‬و شـماره شاسـی ‪ S1412291128976‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدمهـدی رضایـی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-1401114418019006724‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم منصوری جوکنـدان فرزند شـیرین علی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 16‬صادره از تالش در پنج دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 249‬مترمربع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 502‬از ‪ 6‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 13‬واقـع در قریـه تره طـول بخـش ‪ 28‬گیلان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بلقیـس فتاحی جوکنـدان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/130‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪857 -56‬ق‪ 22‬و شماره موتور ‪ 2009348‬و شماره شاسی ‪ S1312286144334‬به مالکیت فرخ موالئی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانب امیر پاسـبانی فرزند حمداله به شماره شناسـنامه ‪ 8864‬صادره‬ ‫از اغاجاری در مقطع کاردانی پیوسـته رشـته الکتروتکنیک به شـماره ‪ 3690‬صادره از واحد دانشـگاهی‬ ‫ازاد اسلامی بهبهـان مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/28 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005000798‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد صحرائـی‬ ‫فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 355‬صـادره از نیشـابور در یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مساحت ‪ 161/12‬مترمربع پال ک ‪ 2897‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در فاروب رمان بخش‬ ‫‪ 5‬نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی رضـا شـاهین فر محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف‪1081‬‬ ‫نیشابور‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختـر درنظـردارد نسـبت بـه وا گـذاری پـروژه زیـر از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه شـرکت های‬ ‫واجـد صالحیـت دارای حداقـل رتبـه ‪ 5‬در رشـته نیـرو اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث خط ‪ 63‬کیلوولت پست نخجیران‬ ‫‪ -2‬مدت انجام کار‪ :‬شش (‪ )6‬ماه شمسی‬ ‫‪ -3‬محل انجام کار‪ :‬استان مرکزی‪ ،‬شهر محالت‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد‪ :‬به مبلغ ‪ 73/253/284/540‬ریال‬ ‫‪ -5‬سـپرده شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 3/663/000/000‬ریـال ب هصـورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شـده در فرایند‬ ‫ارجـاع کار‪ ،‬مطابـق ائین نامـه تضمیـن معامالت دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659/‬ه‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت وزیران‬ ‫‪ -6‬محل تحویل پا کت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به نشانی ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بزرگراه امام علی(ع)‪ ،‬جنب‬ ‫پل راه اهن‪ ،‬دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز راهبری و پشتیبانی‪021-27313131 :‬‬ ‫تلفن تماس‪086-33245248 :‬‬ ‫مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط متقاضـی شـرکت در مناقصـه فـوق‪ ،‬می تواننـد جهت اخذ اسـناد‬ ‫مناقصـه از تاریـخ ‪ 1401/02/28‬لغایـت ‪ 1401/03/03‬بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه‬ ‫تنـام در سـامانه و دریافـت گواهـی امضـای‬ ‫کننـد‪ .‬الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی در سـامانه‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫الکترونیکـی را جهـت دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬به نشانی فوق‬ ‫یشـده در سـاعت ‪10:30‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/23‬در‬ ‫زمـان و محـل بازگشـایی پیشـنهادات‪ :‬پیشـنهادات بارگذار ‬ ‫محـل دفتـر معاونـت مالـی و پشـتیبانی شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختـر بـه نشـانی باال به ترتیـب قیدشـده در اسـناد مناقصه‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بازگشـایی م ‬ ‫ به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قیدشده فوق الذکر‪ ،‬فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬و مخدوش‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ ا گهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی ‪ www.tavanir.org.ir‬قابل رویت است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1317398 :‬‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای باختر‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫صورتمجلس افرازی پال ک ‪ 4085‬فرعی از ‪ 3027‬اصلی‬ ‫ً‬ ‫احترامـا در اجـرای دسـتور ‪ 10/1400/6635‬مورخـه ‪ 1400/12/04‬ذیـل درخواسـت افـراز اقـای محمـود قانعـی زار ع کـه سـند مالکیـت تک برگـی ‪301/96‬سـهم مشـاع از ‪7507‬سـهم ششـدانگ پلا ک ‪ 4085‬فرعـی از‬ ‫‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشـمر به نام اقای محمود قانعی زار ع صادر و تسـلیم شـده و ا گهی دعوت به افراز ان در روزنامه سـایه به شـماره ‪ 2451‬مورخه ‪ 1400/12/09‬درج و ا گهی شـده و به کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی ابلاغ شـده بـه اسـتحضار می رسـاند‪ ،‬اینجانبـان مجتبـی سـبزواری و علیرضـا یوسـف زاده بـه عنـوان نماینده و نقشـه بردار ثبت کاشـمر در تاریـخ مقرر در ا گهـی روز سه شـنبه ‪ 1400/12/17‬سـاعت ‪10‬صبح‬ ‫در معیـت متقاضـی بـه محـل وقـوع ملـک مزبـور عزیمـت کـرده و پـس از بررسـی و تطبیـق حـدود و متـراژ پلا ک موصـوف بـا محـل و مجاوریـن‪ ،‬مشـاهده شـد ‪ 1‬قطعـه مـورد افـراز بـه صـورت منزل بـوده کـه داخل در‬ ‫محـدوده سـند مالکیـت اولیـه پلا ک ‪ 4085‬فرعـی قـرار داشـته و بـا مجاوریـن و معابـر‪ ،‬تجـاوزی صـورت نگرفتـه و شـهرداری کاشـمر بـا افـراز ‪ 1‬قطعـه موردنظـر برابـر نامـه ‪ 99003150‬مورخـه ‪ 1399/04/15‬منضـم بـه‬ ‫کروکـی مربوطـه موافقـت خـود را اعلام کـرده و جهـت ‪ 1‬قطعـه افـرازی پلا ک ‪ 19363‬فرعـی منظـور شـده و جهـت سـهام بقیه مالکیـن پال ک باقیمانده ‪ 4085‬فرعی منظور شـده که حـدود افـرازی و باقیمانده پال ک‬ ‫فوق الذکـر بـه شـرح ذیـل اعالم می شـود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫حـدود اولیـه‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 7918/32‬مترمربـع پلا ک ‪ 4085‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی بخش یک حومه کاشـمر‪ ،‬شـماال درب و دیوار به طول (‪ )30/71‬سـی متر و هفتاد و یک سـانتیمتر‬ ‫ً‬ ‫به بلوار معلم؛ شـرقا در یازده قسـمت که قسـمت های هفتم و دهم ان شـمالی‪ ،‬قسـمت های سـوم و چهارم ان جنوبی سـت‪ ،‬اول دیوار به دیوار به طول (‪ )29/60‬بیسـت و نه متر و شـصت سـانتیمتر به شـماره‬ ‫پنج هزار و یکصد و شـصت و چهار فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬دوم مرزی سـت به طول (‪ )10/00‬ده متر به میالن‪ ،‬سـوم دیوار به دیوار به طول (‪ )4/38‬چهار متر و سـی و هشـت سـانتیمتر به شـماره‬ ‫دوازده هـزار و شـصت و سـه فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬چهـارم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )7/50‬هفـت متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه شـماره پنج هـزار و دویسـت و چهـل و نه فرعی از سـه هزار و یسـت و‬ ‫هفـت اصلـی‪ ،‬پنجـم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )26/53‬بیسـت و شـش متـر و پنجـاه و سـه سـانتیمتر بـه شـماره پنج هـزار و دویسـت و چهـل و نـه فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬ششـم دیوار بـه دیوار به‬ ‫طول (‪ )27/65‬بیسـت و هفت متر و شـصت و پنج سـانتیمتر به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬هفتم دیوار به دیوار به طول (‪ )29/19‬بیسـت و نه متر و نوزده‬ ‫سـانتیمتر بـه شـماره دوهـزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬هشـتم مرزی سـت بـه طـول (‪ )16/04‬شـانزده متـر و چهـار سـانتیمتر بـه دوربرگـردان‪ ،‬نهـم دیـوار به دیـوار به طول‬ ‫(‪ )26/25‬بیسـت و شـش متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬دهم دیوار به دیوار به طول (‪ )2/95‬دو متر و نود و پنج سـانتیمتر‬ ‫ً‬ ‫به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬یازدهم درب و دیواریسـت به طول (‪ )30/75‬سـی متر و هفتاد و پنج سـانتیمتر به بلوار ازادگان؛ جنوبا درب و دیوار به طول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )42/69‬چهل و دو متر و شـصت و نه سـانتیمتر به میالن؛ غربا در دوازده قسـمت که قسـمت دهم ان شـمالی‪ ،‬قسـمت های دوم و سـوم و ششـم و هشـتم ان جنوبی سـت‪ ،‬اول دیوار به دیوار به طول (‪)30/00‬‬ ‫سـی متر به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬دوم دیوار به دیوار به طول (‪ )10/00‬ده متر به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪،‬‬ ‫سوم دیوار به دیوار به طول (‪ )10/00‬ده متر به شماره چهارهزار و ششصد و بیست و شش فرعی از سه هزار و بیست و هفت اصلی‪ ،‬چهارم دیوار به دیوار به طول (‪ )30/15‬سی متر و پانزده سانتیمتر به شماره‬ ‫چهارهزار و ششـصد و چهارده فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬پنجم درب و دیواریسـت به طول (‪ )10/00‬ده متر به میالن‪ ،‬ششـم درب و دیوار به طول (‪ )10/00‬ده متر به میالن‪ ،‬هفتم درب و دیوار به‬ ‫طول (‪ )25/57‬بیسـت و پنج متر و پنجاه و هفت سـانتیمتر به شـماره چهارهزار و ششـصد فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬هشـتم دیوار به دیوار به طول (‪ )10/00‬ده متر به شـماره چهارهزار و ششـصد‬ ‫فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬نهم دیوار به دیوار به طول (‪ )25/00‬بیسـت و پنج متر به شـماره چهارهزار و پانصد و هشـتاد و هفت فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬دهم درب و دیواریسـت‬ ‫بـه طـول (‪ )4/00‬چهـار متـر بـه میلان‪ ،‬یازدهـم درب و دیواریسـت بـه طـول (‪ )10/11‬ده متـر و یـازده سـانتیمتر بـه میالن‪ ،‬دوازدهم دیوار به دیوار به طول (‪ )23/80‬بیسـت و سـه متر و هشـتاد سـانتیمتر به شـماره‬ ‫چهارهـزار و پانصـد و هفتـاد و پنـج فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی عبـور میالن های ‪10‬متـری از داخل پال ک مورد تحدید از ضلع شـرق به غرب گواهی می شـود‪.‬‬ ‫حدود قطعه افرازی‪ :‬ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 292/50‬مترمربع پال ک ‪ 19363‬فرعی از ‪ 4085‬فرعی سسـفد ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشـمر که در سـهم اختصاصی اقای محمود قانعی زار ع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قرار گرفته اسـت‪ .‬شـماال به طول ‪ 9/65‬متر درب و دیواریسـت به میالن ازادگان ‪26‬؛ شـرقا به طول ‪ 30‬متر دیوار به دیوار به پال ک ‪ 7435‬فرعی از ‪ 4085‬فرعی؛ جنوبا به طول ‪ 9/85‬متر دیوار به دیوار به پال ک‬ ‫ً‬ ‫‪ 17679‬فرعـی از ‪ 10223‬فرعـی جـدا شـده از پلا ک ‪ 4085‬فرعـی؛ غربـا بـه طول ‪ 30‬متر دیـوار به دیوار به پال ک باقیمانده ‪ 4085‬فرعی‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪.‬‬ ‫حـدود باقیمانـده‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 7918/32‬مترمربـع پلا ک ‪ 4085‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی بخـش یک حومه کاشـمر‪ ،‬بـه اسـتثناء پال ک هـای ‪ 19363‬و ‪ 4864‬و ‪ 4947‬و ‪ 5211‬و ‪ 5931‬و‬ ‫ً‬ ‫‪ 8388‬و ‪ 8573‬و ‪ 7435‬و ‪ 7676‬و ‪ 7683‬و ‪ 7897‬و ‪ 9535‬و ‪ 10223‬و ‪ 10478‬و ‪ 11194‬و ‪ 17679‬و ‪ 18034‬فرعی که در سهم بقیه مالکین پال ک قرار گرفته است؛ شماال درب و دیوار به طول (‪ )30/71‬سی متر و‬ ‫ً‬ ‫هفتاد و یک سانتیمتر به بلوار معلم؛ شرقا در یازده قسمت که قسمت های هفتم و دهم ان شمالی‪ ،‬قسمت های سوم و چهارم ان جنوبی ست‪ ،‬اول دیوار به دیوار به طول (‪ )29/60‬بیست و نه متر و شصت‬ ‫سـانتیمتر بـه شـماره پنج هـزار و یکصـد و شـصت و چهـار فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬دوم مرزی سـت بـه‬ ‫طـول (‪ )10/00‬ده متـر بـه میلان‪ ،‬سـوم دیـوار بـه دیـوار بـه طول (‪ )4/38‬چهار متر و سـی و هشـت سـانتیمتر به شـماره‬ ‫دوازده هـزار و شـصت و سـه فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬چهـارم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )7/50‬هفـت‬ ‫متر و پنجاه سـانتیمتر به شـماره پنج هزار و دویسـت و چهل و نه فرعی از سـه هزار و یسـت و هفت اصلی‪ ،‬پنجم دیوار‬ ‫بـه دیـوار بـه طـول (‪ )26/53‬بیسـت و شـش متـر و پنجـاه و سـه سـانتیمتر بـه شـماره پنج هـزار و دویسـت و چهـل و نـه‬ ‫فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬ششـم دیوار به دیوار به طول (‪ )27/65‬بیسـت و هفت متر و شـصت و پنج‬ ‫سـانتیمتر بـه شـماره دوهـزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬هفتم دیوار بـه دیوار‬ ‫بـه طـول (‪ )29/19‬بیسـت و نـه متـر و نـوزده سـانتیمتر بـه شـماره دوهـزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعـی از سـه هزار و‬ ‫بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬هشـتم مرزی سـت بـه طـول (‪ )16/04‬شـانزده متـر و چهـار سـانتیمتر بـه دوربرگردان‪ ،‬نهـم دیوار‬ ‫به دیوار به طول (‪ )26/25‬بیسـت و شـش متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت و سـه‬ ‫فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬دهـم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )2/95‬دو متـر و نـود و پنـج سـانتیمتر بـه‬ ‫شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت و سـه فرعی از سـه هزار و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬یازدهم درب و دیواریسـت به طول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )30/75‬سـی متـر و هفتـاد و پنـج سـانتیمتر بـه بلـوار ازادگان؛ جنوبـا درب و دیـوار بـه طـول (‪ )42/69‬چهـل و دو متـر‬ ‫ً‬ ‫و شـصت و نـه سـانتیمتر بـه میلان؛ غربـا در دوازده قسـمت کـه قسـمت دهـم ان شـمالی‪ ،‬قسـمت های دوم و سـوم و‬ ‫ششـم و هشـتم ان جنوبی سـت‪ ،‬اول دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )30/00‬سـی متـر به شـماره دوهزار و ششـصد و بیسـت‬ ‫فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬دوم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )10/00‬ده متـر بـه شـماره دوهـزار و ششـصد و‬ ‫بیسـت فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬سـوم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪ )10/00‬ده متـر بـه شـماره چهارهـزار و‬ ‫ششـصد و بیسـت و شـش فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬چهـارم دیـوار بـه دیوار به طـول (‪ )30/15‬سـی متر‬ ‫و پانـزده سـانتیمتر بـه شـماره چهارهـزار و ششـصد و چهـارده فرعـی از سـه هـزار و بیسـت و هفـت اصلـی‪ ،‬پنجـم درب و‬ ‫دیواریسـت بـه طـول (‪ )10/00‬ده متـر بـه میلان‪ ،‬ششـم درب و دیـوار بـه طـول (‪ )10/00‬ده متـر بـه میلان‪ ،‬هفتـم درب و‬ ‫دیوار به طول (‪ )25/57‬بیسـت و پنج متر و پنجاه و هفت سـانتیمتر به شـماره چهارهزار و ششـصد فرعی از سـه هزار‬ ‫و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬هشـتم دیوار به دیوار به طول (‪ )10/00‬ده متر به شـماره چهارهزار و ششـصد فرعی از سـه هزار‬ ‫و بیسـت و هفت اصلی‪ ،‬نهم دیوار به دیوار به طول (‪ )25/00‬بیسـت و پنج متر به شـماره چهارهزار و پانصد و هشـتاد‬ ‫و هفت فرعی از سه هزار و بیست و هفت اصلی‪ ،‬دهم درب و دیواریست به طول (‪ )4/00‬چهار متر به میالن‪ ،‬یازدهم‬ ‫درب و دیواریسـت بـه طـول (‪ )10/11‬ده متـر و یـازده سـانتیمتر بـه میلان‪ ،‬دوازدهـم دیـوار بـه دیـوار بـه طـول (‪)23/80‬‬ ‫بیسـت و سـه متـر و هشـتاد سـانتیمتر بـه شـماره چهارهـزار و پانصـد و هفتـاد و پنـج فرعـی از سـه هزار و بیسـت و هفـت‬ ‫اصلـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی عبـور میالن هـای ‪10‬متـری از داخـل پلا ک مـورد تحدیـد از ضلع شـرق به غرب گواهی می شـود‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام ‪ 315‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪884 -19‬ط‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ MVM477FJAD011765‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATFBAKD4D1001511‬به مالکیت ارسالن جلیلی مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪1401/4‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫ا گهی ابالغ صورت مجلس افرازی‬ ‫پیرو ا گهی شماره ‪ 2451‬مورخه ‪ 1400/12/09‬در روزنامه سایه بدینوسیله صورت مجلس افرازی شماره ‪ 10/1401/939‬مورخه ‪ 1401/02/26‬و نقشه و نظریه رئیس ثبت مربوطه پال ک ثبتی ‪ 4085‬فرعی از ‪3027‬‬ ‫اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪ .‬شایسـته اسـت کلیـه مالکیـن مشـاعی پلا ک مذکـور‪ ،‬چنانچه به مـورد افـراز و نحـوه ان اعتـراض دارنـد‪ ،‬واخواهی خـود را ظـرف ‪ 10‬روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهی روزنامه‪ ،‬به دادگاه صالحه تسـلیم و رونوشـت ان را به این اداره ارسـال کنند‪ .‬درصورت عدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت مفروزی در موعد مقرر به نام متقاضی صادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان کاشمر‬ ‫م الف ‪560‬‬ ‫کرمانشـاه به شـماره سـریال ‪ ۰۸۹۷۷۵‬که ذیل ثبت ‪ ۳۳۹۳‬صفحه ‪ ۲۸‬دفتر امال ک جلد ‪ 12‬به نام اقای‬ ‫بـرار کا کاخانـی فرزنـد حاتـم بـه شماره شناسـنامه ‪ ۳۱۵۵‬ثبـت و صـادر شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب طبـق تبصـره یـک مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه‬ ‫شـخصی مدعی انجام معامله و یا وجود سـند نزد خود اسـت‪ ،‬مراتب را ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهی‪ ،‬به این اداره اعالم و ارسـال کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مقرر‪ ،‬نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت المثنی اقدام و سـند مالکیت اولیه باطل و از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان گیالنغرب‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 14/1401‬شوال ‪ 16 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 398‬تومان‬ ‫پریناز ایزدیار؛‬ ‫حرکت در متن موفقیت؛‬ ‫نه در حاشیه شهرت‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪w w w.magland.ir‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a z a n n e w s . i r‬‬ ‫‪sar af r az an 94 @ g m a i l . c o m‬‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2500‬‬ ‫نشست صمیمی فرمانداران و معاون سیاسی‬ ‫استانداری تهران با نمایندگان مجلس‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫نشسـت صمیمـی فرمانـداران تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‬ ‫و پردیـس بـا حضـور معـاون سیاسـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتانداری تهـران بـا نماینـدگان مـردم تهـران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی برگـزار شـد‪ .‬در ایـن جلسـه‪ ،‬بـه مسـائل و‬ ‫معضلات اجتماعـی و فرهنگـی اسـتان تهـران پرداخته‬ ‫شـد و برنامه های اسـتانداری و فرمانداران برای مقابله‬ ‫بـا معضلات‪ ،‬به ویـژه در حـوزه اسـیب های اجتماعـی‬ ‫مـورد رسـیدگی و ارزیابـی قـرار گرفـت‪ .‬در ادامـه ایـن‬ ‫جلسـه‪ ،‬فرمانـداران هـر یـک طـی گزارشـی‪ ،‬برنام ههـای‬ ‫خود را درزمینه مقابله با اسیب ها و چالش ها در حوزه‬ ‫شهرسـتان خود بیان کرده و در ادامه سـخنان خود‪ ،‬از‬ ‫نمایندگان تهران برای ارائه خدمات بیشتر درخواست‬ ‫یـاری داشـتند‪ .‬در ایـن جلسـه‪ ،‬نماینـدگان تهـران در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬نظرات و پیشـنهاد های خود‬ ‫را دررابط هبـا چگونگـی پیشـبرد امـور بـه فرمانـداران و‬ ‫معـاون سیاسـی اجتماعـی اسـتانداری تهـران اعلام‬ ‫کردند‪ .‬در پایان جلسـه مصوباتی برای بهتر اداره کردن‬ ‫امـور اسـتان تهـران بـه تصویـب رسـید کـه مهم تریـن‬ ‫ان تشـکیل دبیرخانـه دائمـی بـه مسـئولیت دکتـر‬ ‫امیرحسـین باقرنـژاد (دبیـر مجمـع نماینـدگان اسـتان‬ ‫تهـران) و عضویـت نماینـدگان اسـتانداری تهـران اتخـاذ‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫ا گهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مرجع ‪1400-136‬‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای فـارس (به عنـوان دسـتگاه مناقصه گـزار ) در نظـر دارد مناقصـه "خریـد ‪ 3‬مـگاوات بـرق ازطریـق احـداث نیـروگاه دیزلـی (الزامـی به نـو بودن‬ ‫مولدهای دیزلی نیست و بایستی قادر به تامین ظرفیت موردنیاز باشد) در منطقه نوجین شهرستان فراشبند استان فارس" به شماره ‪2001001046000018‬‬ ‫را ازطریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل فراینـد مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه‪ ،‬ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و گشـایش پا کت ها‪،‬‬ ‫ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا مناقصه گران درزمینه موضوع مناقصه‪ ،‬می توانند جهت اخذ اسناد‬ ‫به ترتیب اطالعات زمانی ذکرشـده در ذیل‪ ،‬به سـامانه سـتاد مراجعه و اسـناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪ ،‬همراه با اسـناد و مدارک خواست هشـده در سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت بارگـذاری کننـد‪ .‬الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عدم عضویت قبلی در سـامانه‪ ،‬مراحل ثبت نـام در سـامانه و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا‪،‬‬ ‫مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات موردنیاز به شرح ذیل اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 11‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/02/28‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/02/31‬‬ ‫‪ -3‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ گشایش پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -6‬نوع کمیت و کیفیت کاالی موردنظر‪ :‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬نحوه برگزاری مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی ساده)‬ ‫‪ -8‬مدت قرارداد‪ 12 :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪ -9‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن قابل قبـول کارفرمـا (شـامل یـک یـا ترکیبـی از تضامیـن بندهـای الـف ‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح و خ مـاده ‪4‬‬ ‫ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی به شـماره ‪/123402‬ت‪‍ 50659‬ه مـورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحیه شـماره ‪/5211‬ت‪‍ 57592‬ه مـورخ ‪ 1400/01/22‬مصوب هیات‬ ‫وزیران) به مبلغ دو میلیارد و سیصد و چهل وپنج میلیون ریال (‪ 2.345.000.000‬ریال) است‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های‬ ‫کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایـر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫نشـده برای تسـلیم پیشـنهادها‪ ،‬معتبر باشـند و این مدت برای‬ ‫‪ -10‬مدت اعتبار پیشـنهادها‪ :‬پیشـنهادها باید از هر حیث برای مدت ‪ 90‬روز بعد از تاریخ تعیی ‬ ‫‪ 90‬روز دیگـر قابل تمدید اسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬نشانی این شرکت جهت ارسال پاکت های "الف" و "ب" و "ج"‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬دبیرخانه مرکزی‬ ‫تذکـر مهـم‪ :‬ارسـال یـک نسـخه از اصـل پا کت هـای "الـف" (اصـل ضمانت نامـه)‪" ،‬ب" به صورت ‪ CD‬و "ج" (برگ پیشـنهاد قیمت موجود در اسـناد و جـداول مقادیر و‬ ‫قیمت هـا به صـورت فیزیکی) به صورت ال ک و مهرشـده الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫ً‬ ‫‪ -13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمنا چنانچه مناقصه گران درمورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سوالی وجود‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند به صورت کتبی با شماره فکس ‪ 071-32359047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -14‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی‪1456:‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1318727‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2500‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تولید ‪ ۱۶‬هزار تن روغن خورا کی و صنعتی‬ ‫ممـر غ و‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با بیان اینکـه به هیچ عنـوان در تامیـن مـر غ‪ ،‬تخ ‬ ‫روغـن موردنیـاز اسـتان کمبـودی نداریـم گفـت‪« :‬ماهانـه بیـش از ‪ ۱۶‬هزار تـن‬ ‫یشـود»‪ .‬علی محمـد زنگانه‬ ‫روغـن خورا کـی و صنعتـی دراین اسـتان تولیـد م ‬ ‫در بازدیـد از واحـد تولیـدی روغـن در اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬ماهانـه بیـش‬ ‫یشـود و میـزان‬ ‫از ‪ 16‬هزار تـن روغـن خورا کـی و صنعتـی در گلسـتان تولیـد م ‬ ‫مصـرف اسـتان سـه هزار و ‪5 00‬تـن اسـت‪ .‬مـازاد تولیـد روغـن اسـتان بـه چهـار‬ ‫یشـود‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬البـرز‪ ،‬خراسـان رضـوی و خراسـان شـمالی ارسـال م ‬ ‫و هیچ گونـه نگرانـی بـرای کمبـود کاال در اسـتان وجـود نـدارد»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫گلسـتان تصریـح کـرد‪« :‬مـواد اولیـه کارخان ههـای تولیـدی اسـتان ازطریـق‬ ‫گمـرک ترخیـص شـده و کارخان ههـا سـهمیه خـود را بر اسـاس پیش بینـی‬ ‫صورت گرفتـه دریافـت می کننـد»‪ .‬زنگانـه گفـت‪« :‬جامانـدگان و معترضیـن به‬ ‫وجـوه یارانه هـای واریـزی می تواننـد از طریـق سـامانه رفاهـی اعتراض خـود را‬ ‫اظهـار کننـد و همچنیـن از طریـق شـماره ‪ 09200006369‬تعییـن دهـک خود‬ ‫را دریافـت کننـد»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬تولیدکننـدگان دام و طیـور و‬ ‫کارخان ههـای مـواد غذایـی می تواننـد نسـبت بـه دریافـت سـرمایه درگردش‬ ‫اقدام کنند و با ان ها همکاری الزم انجام شود‪ .‬بازرسان در بازار گشت هایی‬ ‫را خواهنـد داشـت و مـردم می تواننـد هر گونـه تخلفـی را بـا شـماره تماس ‪124‬‬ ‫اداره کل صنعـت معـدن تجـارت در میان گذارنـد»‪ .‬زنگانه گفت‪« :‬مزیت های‬ ‫کهـای کمتـر برخـوردار اسـت و زمینـه رانـت و فسـاد را‬ ‫نطـرح بـرای ده ‬ ‫ای ‬ ‫نکـه بایدوشـاید‬ ‫تهـا ان چنا ‬ ‫کاهـش می دهـد؛ چر اکـه در شـکل قبلـی نظار ‬ ‫صـورت نمی گرفـت و البتـه به علـت ارزانـی ارزاق در جمهـوری اسلامی بخـش‬ ‫قابل توجهی ازطریق مرزها خارج می شـد که امیدواریم در فرایند ارائه یارانه‬ ‫مسـتقیم بـه گرو ههـای هـدف مشـکالت پیشـین را شـاهد نباشـیم و البتـه‬ ‫انگیـزه تولیدکننـدگان نیـز افزایـش یابـد»‪.‬‬ ‫رایگان شدن خدمات بستری مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیـرکل کمیته امداد اسـتان گلسـتان گفت‪:‬‬ ‫«بـا تصویـب هیئت وزیـران‪ ،‬فرانشـیز خدمات‬ ‫بسـتری مددجویـان کمیتـه امـداد در قالـب‬ ‫نظـام ارجـاع از ابتـدای سـال جـاری رایـگان‬ ‫شـد»‪ .‬عیسـی بابایـی‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا تصویـب‬ ‫هیئت وزیـران در خصـوص تعرفـه خدمـات‬ ‫تشـخیصی و درمانـی ‪ ۱۴۰۱‬در بخـش دولتـی‪،‬‬ ‫خودپرداخـت (فرانشـیز) تمـام مددجویان شـهری و روسـتایی کمیتـه امداد‬ ‫بـرای خدمـات بسـتری در قالـب نظـام ارجـاع در بخـش دولتـی رایـگان شـد‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن تصویب نامـه‪ ،‬خدمـات سـرپایی درمـان بـرای مددجویـان‬ ‫بادرنظرگرفتـن نظـام ارجـاع از ‪ ۳۰‬درصـد بـه ‪ ۱۵‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬فرانشـیز بیمـاران خـاص‬ ‫و صعب العلاج تحت حمایـت کمیتـه امـداد بـرای خدمـات سـرپایی نیـز‬ ‫در قالـب نظـام ارجـاع رایـگان اعلام شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همچنیـن‬ ‫فرانشـیز مراجعـه بـه پزشـک خانـواده بـرای مددجویـان شـهری کمیتـه‬ ‫امـداد تحت پوشـش سـازمان بیمـه سلامت در طـرح نظـام ارجـاع حدا کثـر‬ ‫‪ ۷۲۰۰‬تومـان اسـت»‪ .‬بابایـی تصریـح کـرد‪« :‬پیش از ایـن ‪ ۱۰‬درصـد هزین ههـای‬ ‫خدمـات بسـتری بخـش دولتـی بـرای خانواد ههـای روسـتایی برعهـده‬ ‫مددجویـان بـود کـه بـا ایـن تصویب نامـه‪ ،‬فرانشـیز خدمـات بسـتری بـرای‬ ‫تمـام مددجویـان کمیتـه امـداد رایـگان شـد»‪ .‬مدیـرکل کمیته امداد اسـتان‬ ‫گلسـتان ادامه داد‪« :‬تعداد ‪ ۷۸۱۵۶‬خانوار یعنی ‪ ۱۴۸۵۴۵‬نفر از مددجویان‬ ‫تحت پوشـش از بیمـه تکمیلـی درمان کمیتـه امداد برخوردار هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به بهره منـدی ‪ ۶۵۰۰۰‬نفـر از مددجویـان تحت حمایـت این اسـتان‬ ‫از خدمـات تامیـن هزینـه فرانشـیز و مابه التفـاوت دارویـی‪ ،‬پارا کلینیـک‬ ‫و بسـتری‪ ،‬در سـال گذشـته‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بیـش از چهارمیلیـارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان دراین خصـوص هزینـه شـد»‪ .‬بابایـی افـزود‪« :‬همچنیـن‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بیـش از سـه میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان بـرای ‪ ۲۵۰۰‬نفـر از‬ ‫مددجویـان مبتلا بـه بیمـاری خـاص و صعب العلاج بابـت هزین ههـای‬ ‫درمانی‪ ،‬شـیمی درمانی‪ ،‬رادیو تراپی و تامین کاال و تجهیزات (تخت‪ ،‬تشـک‪،‬‬ ‫نسـاز‪ ،‬لوازم پانسـمان و کلیه لوازم‬ ‫ویلچر‪ ،‬کپسـول ا کسـیژن‪ ،‬دسـتگاه ا کسیژ ‬ ‫مصرفـی) نیـز مسـاعدت کردیـم»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫بازدید مدیرعامل و کارشناسان گاز استان از ‪ 26‬امین‬ ‫نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی تهران‬ ‫شهرستان ری‬ ‫با حضور نمایندگانی از اسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد؛‬ ‫در راستای توسعه فناوری بومی صورت گرفت؛‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری فوالد مبارکه‬ ‫با شرکت ملی گاز ایران و پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫رزیتاتوکلی‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه در راسـتای توسـعه‬ ‫فنـاوری بومـی بـا شـرکت ملـی گاز ایـران و‬ ‫جفـارس‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫شـرکت پتروشـیمی خلی ‬ ‫همـکاری منعقـد کـرد‪ .‬تفاهم نامـه همـکاری ‬ ‫میـان شـرکت ملـی گاز ایـران و شـرکت فـوالد‬ ‫ی بومـی‬ ‫مبارکـه درزمین ٔـه توسـعه فنـاور ‬ ‫و اسـتقرار یـک واحـد ذخیر هسـازی گاز‬ ‫طبیعـی ب هصـورت مایـع‪ ،‬توسـط مجیـد‬ ‫چگنـی (مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران)‬ ‫و محمدیاسـر طیب نیـا (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫ُ‬ ‫فـوالد مبارکـه) در ‪26‬امیـن نمایشـگاه‬ ‫بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی‬ ‫به امضـاء رسـید‪ .‬در این تفاهم نامـه شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه و شـرکت ملـی گاز ایـران توافـق‬ ‫کردنـد کـه همـکاری دوجانبـه به منظـور‬ ‫طراحـی‪ ،‬سـاخت‪ ،‬راه انـدازی و بهر هبـرداری‬ ‫از یـک واحـد ‪ ۱۰۰‬تـن در روز ‪ LNG‬به همـراه‬ ‫مخـازن ذخیر هسـازی به ظرفیـت حداقـل‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تـن با اسـتفاده از ظرفیت شـرکت های‬ ‫دانش بنیان داخلی به گونه ای که دانش فنی‬ ‫شـود؛ فنـاوری واحدهـای مذکـور در مقیـاس‬ ‫یشـده‬ ‫صنعتـی به صورت کامـل بومی ساز ‬ ‫و کشـور از دانـش فنـی ایـن واحدهـا بی نیـاز‬ ‫شـود؛ همچنیـن طرفیـن دراین تفاهم نامـه‬ ‫موافقـت کردنـد در خصـوص توسـعه فنـاوری ‬ ‫بومـی و اسـتقرار یـک واحـد ذخیر هسـازی گاز‬ ‫طبیعـی ب هصـورت مایـع همـکاری کننـد‪.‬‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاری‬ ‫باصنایعپتروشیمیخلیج فارس‬ ‫ی میـان شـرکت فـوالد‬ ‫تفاهم نامـه همـکار ‬ ‫مبارکـه و شـرکت صنایـع پتروشـیمی‬ ‫خلیج فارس در زمینه سرمایه گذاری مشترک‬ ‫نهـای گازی نیـز توسـط‬ ‫بـرای توسـعه میدا ‬ ‫محمدیاسـر طیب نیـا؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه و عبدالعلـی علی عسـگری‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت صنایـع پتروشـیمی‬ ‫ُ‬ ‫جفـارس) در ‪26‬امیـن نمایشـگاه‬ ‫خلی ‬ ‫بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی‬ ‫به امضـاء رسـید‪.‬‬ ‫مشارکتفوالدمبارکهدر فعال سازی‬ ‫و استخراج میادین گازی کشور‬ ‫محمدیاسـر طیب نیـا (مدیرعامـل فـوالد‬ ‫مبارکـه) در این اییـن امضـای تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری بـا شـرکت صنایـع پتروشـیمی‬ ‫جفـارس گفـت‪« :‬شـرکت صنایـع‬ ‫خلی ‬ ‫جفـارس و فـوالد مبارکـه‬ ‫پتروشـیمی خلی ‬ ‫به عنـوان دو قـدرت تجـاری صنعتـی کشـور‬ ‫محسوب می شوند و باید با یکدیگر همکاری‬ ‫کنند؛ متاسـفانه در کشـور کمتر تمرین باهم‬ ‫بـودن را داشـته ایم و الزم اسـت تـا بـرای انجام‬ ‫کارهای بزرگ‪ ،‬صنایع و بنگاه های اقتصادی‬ ‫بـزرگ کشـور درکنارهـم باشـند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«فـوالد مبارکـه به عنـوان شـرکتی کـه سـهم‬ ‫یک درصدی از تولید ناخالص ملی (‪ )GDP‬را‬ ‫دارد‪ ،‬در حوزه هـای مختلـف ماننـد اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫لو نقل‪ ،‬فعال سازی و استخراج میادین‬ ‫حم ‬ ‫گازی ورود پیـدا کـرده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬شـرکت صنایـع‬ ‫جفـارس سـابقه دیرینـه ای‬ ‫پتروشـیمی خلی ‬ ‫دارد و امضـای تفاهم نامـه همـکاری بـا ایـن‬ ‫یسـت؛ امیـدوارم بـا‬ ‫شـرکت اتفـاق مبارک ‬ ‫حمایت های وزارت نفت‪ ،‬شـرایط مسـاعدی‬ ‫پیـش روی هـر دو صنعـت قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫ضرورتتقویتمنافعمشترکصنایع‬ ‫پتروشیمیخلیج فارسو فوالدمبارکه‬ ‫عبدالعلـی علی عسـگری (مدیرعامل شـرکت‬ ‫جفـارس) نیـز‬ ‫صنایـع پتروشـیمی خلی ‬ ‫در این اییـن گفـت‪« :‬تامیـن خـورا ک مورد نیاز‬ ‫صنعـت و به ویـژه گاز‪ ،‬منجـر بـه انعقـاد‬ ‫چنیـن تفاهم نامـه ای شـده؛ چرا کـه هـم مـا‬ ‫و هـم فـوالد مبارکـه نیـاز بـه گاز دارنـد»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به منافـع مشـترک دو شـرکت صنایـع‬ ‫پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه افزود‪:‬‬ ‫«مـا بـا فـوالد مبارکـه به عنـوان دومین شـرکت‬ ‫بورسـی کشـور منافـع مشـترکی داریم کـه باید‬ ‫بـرای تقویـت ان در کنـار یکدیگـر همـکاری‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬امیدواریـم بتوانیم بـا امضای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه در راسـتای پیشـرفت کشـور‬ ‫ُ‬ ‫گام های بلندی برداریم»‪26.‬امین نمایشگاه‬ ‫بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی‬ ‫بـا حضـور شـرکت های فعـال در این عرصـه از‬ ‫‪ ۲۳‬اردیبهشـت ماه سـال جـاری در محـل‬ ‫دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران‬ ‫یسـت و تـا ‪ ۲۶‬اردیبهشـت ماه‬ ‫در حال برگزار ‬ ‫نیـز ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫لو نقل جاده ای مازندران‪:‬‬ ‫مدیر کل راهداری و حم ‬ ‫محور جویبار به کوهی خیل چهارخطه می شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫لو نقـل جـاده ای‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حم ‬ ‫مازندران از تعریض و چهارخطه شدن محور‬ ‫پر تصـادف جویبـار بـه کوهی خیـل ب هطـول‬ ‫سـه کیلومتر بـا اعتبار بال غبـر ‪120‬میلیارد ریال‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫لو نقـل جـاده ای مازنـدران؛‬ ‫راهـداری و حم ‬ ‫مهندس حسـن جهانیان گفـت‪« :‬این پروژه‬ ‫یشـود کـه فـاز اول‬ ‫در دو فـاز اجرایـی م ‬ ‫نپـروژه اغـاز شـد و بالفاصلـه بعـد از اتمـام‬ ‫ای ‬ ‫کار فـاز اول فـاز دوم کار اغـاز می شـود»‪.‬‬ ‫نپـروژه به جهـت اینکـه‬ ‫وی بـه اهمیـت ای ‬ ‫محـل تـردد بسـیاری از شـهروندان و‬ ‫مسـافران ب هسـمت دری اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬طـرح‬ ‫بهسـازی و تعریـض (چهارخط هکـردن) محور‬ ‫جویبـار بـه کوهی خیـل کـه ب هنـام محـور‬ ‫سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی مزیـن شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬اغـاز شـد»‪ .‬حسـن جهانیـان گفـت ‪:‬‬ ‫«با توج هبـه اهمیـت این مسـیر و اینکـه یکـی‬ ‫از راه هـای دسترسـی بـه دریا برای شـهرهای‬ ‫مشـهر‪ ،‬سـوادکوه و‬ ‫باالدسـتی همچـون قائ ‬ ‫حتـی پایتخـت بـرای رسـیدن بـه دری اسـت‬ ‫و همچنیـن پیشـانی شهرسـتان جویبـار‬ ‫به عنـوان پایتخـت کشـتی ایـران بـوده و‬ ‫با توج هبـه شـرایط هندسـی محـور و داشـتن‬ ‫سهـای افقی متوالی در طول مسـیر جزو‬ ‫قو ‬ ‫نقـاط حادثه خیـز و پر تصـادف بـوده که عزم‬ ‫راهـداری را در بهسـازی و چهار خط هکـردن‬ ‫این مسـیر افزایـش داده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطر نشان کرد‪« :‬این پروژه قبل از تابستان‬ ‫سـال جـاری بـا هـدف ارتقـای ایمنـی‪،‬‬ ‫لو انتقـال محصـوالت کشـاورزی‬ ‫تسـهیل نق ‬ ‫و کاهـش سـوانح و تصادفـات جـاده ای بـه‬ ‫زیـر بـار ترافیـک مـی رود‪ .‬کاهـش تصادفـات‬ ‫خبـه رخ تسـهیل در تـردد وسـایل نقلیه‪،‬‬ ‫ر ‬ ‫سـفر ایمـن و رونـق گردشـگری از مهم تریـن‬ ‫نتایـج چهارخط هشـدن این مسـیر اسـت»‪.‬‬ ‫مهنـدس جهانیـان تصریـح کـرد‪« :‬از‬ ‫شـهرداری های جویبـار و کوهی خیـل تقاضا‬ ‫داریـم نسـبت بـه زیباسـازی و منظر ارایـی و‬ ‫ایجـاد رفیـوژ مناسـب در خـور و شـان یـک‬ ‫نشـهری اقدامـات الزم را انجـام‬ ‫راه برو ‬ ‫دهند تا شـرایط ایمنی کاربران جاده ای هم‬ ‫در این محـور فراهـم شـود»‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫مدیرعامل و کارشناسان گاز گلستان از ‪ 26‬امین نمایشگاه بین المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشـیمی تهـران بازدیـد کردنـد‪ .‬علـی طالبـی (مدیرعامـل) و جمعـی‬ ‫از مسـئولین و کارشناسـان فنـی شـرکت گاز اسـتان گلسـتان بـا حضـور در‬ ‫ُ‬ ‫‪ 26‬امین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی تهران از دستاوردهای‬ ‫ٔ‬ ‫جدیـد شـرکت های داخلـی و خارجـی درزمینـه صنعـت نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و‬ ‫پتروشـیمی بازدیـد کردنـد‪ .‬در این نمایشـگاه کـه بـا هدف شناسـایی و معرفی‬ ‫تهـای سـرمایه گذاری و ارائـه فنـاوری و تجهیـزات صنعتـی نویـن در‬ ‫فرص ‬ ‫سـطح بین المللی و با حضور صنایع معتبر داخلی و خارجی برگزارشـده بود‬ ‫مدیرعامـل و تنی چنـد از کارشناسـان و صاحب نظـران فنـی گاز گلسـتان از‬ ‫غرفه های این نمایشگاه دیدن کردند‪ .‬مدیرعامل و کارشناسان گاز گلستان‬ ‫در حاشـیه ایـن بازدیـد عالو هبـر رویـت محصـوالت و همچنیـن تبادل نظـر‬ ‫یهـای نویـن صنعتـی‬ ‫بـا تولیدکننـدگان از اخریـن دسـتاوردها و فناور ‬ ‫نهـای سـاخت محصـوالت اشـنا شـدند‪.‬‬ ‫یهـا و ف ‬ ‫در این عرصـه‪ ،‬توانمند ‬ ‫تو ششـمین نمایشـگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫شایان ذکر اسـت؛ بیس ‬ ‫و پتروشـیمی ایـران کـه از ‪ 23‬الـی ‪ 26‬اردیبهشـت ماه ‪ 1401‬در محـل دائمـی‬ ‫نمایشـگاه های بین المللـی تهـران برپـا شـد‪ ،‬جمـع کثیـری از شـرکت های‬ ‫توانمند داخلی و خارجی‪ ،‬اخرین دستاوردها و محصوالت خود را درمعرض‬ ‫بازدیـد قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۸۰۰‬کیلوگرم مواد مخدر در استان‬ ‫رئیس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان‬ ‫گلسـتان گفـت‪ ۸۵۸« :‬کیلوگـرم مـواد مخـدر‬ ‫تریـا ک بـا اشـراف اطالعاتـی پلیـس اسـتان‬ ‫گلسـتان در شـش دسـتگاه خـودرو کشـف‬ ‫شـد»‪ .‬سرهنگ مجید زائری افزود‪« :‬ماموران‬ ‫پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان گلسـتان‬ ‫بـا اشـراف اطالعاتـی موفـق بـه شناسـایی‬ ‫شـش نفر از سـودا گران مـرگ شـدند‪ .‬در بررسـی های تخصصـی مامـوران‬ ‫مشـخص شـد کـه متهمـان قصـد جابه جایـی مـواد افیونی با شـش دسـتگاه‬ ‫نو بلوچسـتان را دارنـد کـه بالفاصلـه مـوارد بـه‬ ‫خـودرو سـواری در سیستا ‬ ‫پلیس ان استان اطالع داده شد»‪ .‬رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬با سـرعت عمـل ماموران‪ ،‬خـودروی متهمـان در محورهای‬ ‫مواصالتـی شهرسـتان سـراوان شناسـایی و در عملیاتـی موفقیت امیـز‬ ‫نهـا ‪ 858‬کیلوگـرم تریـا ک کشـف شـد»‪.‬‬ ‫خودروهـا متوقـف کـه در بازرسـی از ا ‬ ‫زائری با اشاره به توقیف شش دستگاه خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در این عملیات‬ ‫شـش متهـم دسـتگیر و بـه مراجـع قضائـی معرفـی شـدند»‪.‬‬ ‫به مناسبت روز جهانی مخابرات صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح و بهره برداری از ‪ 74‬پروژه مخابراتی‬ ‫‪ 74‬پـروژه مخابراتـی منطقـه گلسـتان در مراسـم افتتـاح متمرکـز پروژ ههـای‬ ‫مخابراتـی بـا حضـور مسـئوالن کشـوری و مناطـق مخابراتـی به بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬در مراسـمی با حضور مدیران شـرکت مخابرات ایران و مدیران مناطق‬ ‫مخابراتی ‪ ۲۸۰۰‬پروژه مخابراتی در سراسر کشور افتتاح و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ۲۸۰۰ ،‬پروژه مخابراتی شامل‬ ‫شـبکه تلفـن ثابـت‪ ،‬شـبکه زیرسـاختی همـراه‪ ،‬شـبکه ارتباطـی دیتـا و شـبکه‬ ‫زیرسـاختی پروژه ‪ USO‬با سـرمایه گذاری ‪ ۳۴۰۰‬میلیارد تومان به صورت متمرکز‬ ‫در سراسـر کشـور راه انـدازی شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ از این تعـداد‪ ۷۴ ،‬پـروژه بـا‬ ‫اعتبـاری بال غبـر ‪ ۶۲۱‬میلیارد ریـال در اسـتان گلسـتان افتتـاح و در اختیـار مردم‬ ‫اسـتان قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی (مدیـر مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان) ضمـن تبریک فرارسـیدن ‪ 27‬اردیبهشـت ماه؛ روز جهانی مخابـرات‪،‬‬ ‫شهـای کارکنـان مخابـرات اسـتان قدردانـی کـرد و گفـت‪« :‬زحمـات و‬ ‫از تال ‬ ‫شهـای شـبانه روزی کارکنـان مخابرات اسـتان با هدف ایجـاد در ارتباطات‬ ‫تال ‬ ‫یسـت؛ امیدوارم در ارتقای سـطح ارتباطات موفق تر‬ ‫پایدار و با کیفیت مخابرات ‬ ‫از قبل عمل کنیم»‪ .‬وی کسـب رضایت مشـترکان و مردم اسـتان از خدمات و‬ ‫سرویس های مخابراتی را اولویت دانست و افزود‪« :‬رسیدن به این هدف مهم‬ ‫یهـای مسـتمر اسـت»‪.‬‬ ‫و ارزشـمند‪ ،‬انگیـزه ای بـرای تلاش و برنامه ریز ‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬مهم ترین سرمایه شرکت برق استان است‬ ‫رضا بهنام‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار خراسـان جنوبـی‬ ‫گفت‪« :‬نیروی انسـانی‪ ،‬مهم ترین سـرمایه شـرکت برق اسـتان‬ ‫بـوده و بـرای رعایـت نـکات ایمنـی بایـد بـه نیـروی انسـانی نیـز‬ ‫توجـه ویـژه شـود»‪ .‬علیرضـا عبـاس زاده بابیان این مطلـب در‬ ‫نوزدهمیـن همایـش علمی و تخصصـی ایمنی (‪ )HSE‬شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق خراسـان جنوبـی اظهـار داشـت‪« :‬ا گـر در‬ ‫اداره یک سـازمان منابع انسـانی مهم اسـت حفظ این منابع‬ ‫از اوجـب واجبـات اسـت لـذا هـرکاری بـرای این مهـم انجـام‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفتـه وی؛ وقتـی‬ ‫شـود ایمنـی در کار محسـوب م ‬ ‫یشـود بایـد بدانیـم خـود کار به معنـای‬ ‫صحبـت از ایمنـی م ‬ ‫ایمنی ست چون مقابل بیکاری قرار دارد‪ .‬وی افزود‪« :‬بیکاری‬ ‫عامـل بسـیاری از مشـکالت فـردی‪ ،‬اجتماعـی و خانوادگـی‬ ‫همچنین خشـونت ها‪ ،‬قتل ها‪ ،‬دزدی ها و سـایر اسـت لذا ا گر‬ ‫یهـا ایمـن کنیـم بایـد‬ ‫می خواهیـم جامعـه را مقابـل ناهنجار ‬ ‫اشـتغال ایجاد شـود لذا ایجاد اشـتغال از جنس ایمنی ست»‪.‬‬ ‫معاون استاندار تصریح کرد‪« :‬در ایجاد اشتغال نیز باید ایمنی‬ ‫را رعایـت کنیـم یعنـی به گونـه ای نباشـد کـه هویـت کار ضـد ان‬ ‫و بالاثـر شـود»‪ .‬عبـاس زاده اظهـار داشـت‪« :‬زمانـی می توانیـم‬ ‫فرهنـگ ایمنـی را در جامعـه و بیـن مـردم رواج بدهیـم کـه‬ ‫فرهنگ کاری جامعه را تقویت کنیم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در‬ ‫بحث ایمنی‪ ،‬ابتدا کار برای ما موضوعیت دارد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«زیباتریـن‪ ،‬کامل تریـن و ارمانی تریـن زندگـی بـرای مـا زندگـی‬ ‫یسـت که در قران کریم اساسـی ترین مولفه ای که برای‬ ‫بهشت ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫نبـودن زندگ ‬ ‫یبـرد‪ ،‬ایم ‬ ‫زندگـی خـوب در دنیـا نـام م ‬ ‫معاون استاندار عنوان کرد‪« :‬خدا بهشت را برای انسان خانه‬ ‫امـن معرفـی کـرده و قـرار اسـت همـه اقدامـات ما براینـد زندگی‬ ‫بهشـتی مـا شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه ریشـه ایمـان از امن اسـت‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬رعایـت مـوارد ایمنـی بـرای مـا حکـم اجرایـی و‬ ‫عقلی ست لذا نگاه ما به مسائل ایمنی باید فراتر برده شود»‪.‬‬ ‫عباس زاده باتا کیدبراینکه برق جزو مهم ترین زیرساخت های‬ ‫کشـور اسـت افـزود‪« :‬در شـرایط حسـاس و خـاص و در زندگـی‬ ‫ب هطـور عـام نیـاز داریـم ایمنـی را تامیـن کنیـم»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«در حـوادث برق گرفتگـی در ‪ ۱۰‬مـاه ابتـدای پارسـال ‪ ۳۴۶‬نفـر‬ ‫در کشـور جـان باختنـد همچنیـن طبـق اعلام سـازمان کار‪،‬‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫روزانـه ‪ ۳۴۲‬هزارنفـر دچـار اسـیب های شـغلی م ‬ ‫معـاون اسـتاندار ادامـه داد‪« :‬طبـق امـار موجـود روزانـه ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫و سـاالنه ‪ ۱۰‬میلیون نفـر در جهـان براثـر اسـیب های شـغلی‬ ‫جـان می دهنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بایـد رعایـت اصـول ایمنـی‬ ‫در کار جـدی گرفتـه شـود افـزود‪« :‬مبانـی عقالنـی و دینـی مـا‬ ‫بـرای رعایـت ایمنـی کـم نیسـت ازطرفـی اسـاس کار عالـم بـر‬ ‫یسـت چـون ا گـر ایمنـی نباشـد همـه امـور نیـز بـدون اثـر‬ ‫ایمن ‬ ‫شهـا‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬عبـاس زاده بیـان کـرد‪« :‬اینکـه چقـدر از اموز ‬ ‫م ‬ ‫یهـا و منابـع را در خدمـت ایمنـی قـرار می گیـرد مهـم‬ ‫توانمند ‬ ‫اسـت و نشـان می دهـد شـاید در ایجـاد اسـتانداردها‪ ،‬اعلام و‬ ‫تدویـن ان ها مشـکل نداریـم»‪ .‬وی بابیان اینکه عدد ناچیزی‬ ‫ً‬ ‫از مرگ ومیـر ناشـی از کار حتمـا ناشـی از عدم رعایـت مـوارد‬ ‫یسـت افـزود‪« :‬در همـه حوز ههـا اسـتانداردهای ایمنـی‬ ‫ایمن ‬ ‫تدویـن شـده امـا اجـرای ان مهـم اسـت لذا بایـد این ضمانت‪،‬‬ ‫انگیـزه و ضـرورت را ایجـاد کنیـم»‪ .‬معـاون اسـتاندار گفـت‪:‬‬ ‫«درزمینـه رعایـت ایمنـی در حـوزه بـرق اوایـل در سـطح ملـی‬ ‫گسـازی خیلی خوبی شـد‪ .‬ا کنون نیز باید اموزش های‬ ‫فرهن ‬ ‫تخصصی دراین خصوص جدی گرفته شـود»‪ .‬وی گفت‪« :‬در‬ ‫کشـور درزمینـه حوادث متعدد وضع خوبـی نداریم‪ .‬باید نگاه‬ ‫جـدی در حوز ههـای تخصصی و عمومی مـردم به ویژه رعایت‬ ‫ایمنـی و اسـتانداردها لحـاظ شـود»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫همراهی مردم‪ ،‬بزرگ ترین پشتوانه و سرمایه برای هال ل احمر است‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس همراهـی مردمـی بـا‬ ‫هالل احمر را بزرگ ترین پشـتوانه و مهم ترین‬ ‫سـرمایه بـرای ایـن جمعیـت دانسـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی‬ ‫در گردهمایـی جمعیـت هالل احمـر اسـتان‬ ‫کـه هم زمـان بـا ایـام یک صدمیـن سـالگرد‬ ‫تاسـیس ایـن جمعیـت بـا حضور پیرحسـین‬ ‫کولیونـد؛ رئیـس جمعیـت هالل احمـر کشـور‬ ‫در حـرم مطهـر امام رضـا؟ع؟ برگـزار شـد‪،‬‬ ‫تهـای هالل احمـر در یاری رسـانی بـه‬ ‫فعالی ‬ ‫مـردم را کاری اسلامی و انسـانی دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬دیـن اسلام تنهـا منحصـر بـه رابطـه‬ ‫بندگان با خداوند نبوده و تنها ارتباط انسان‬ ‫بـا خداونـد تامین کننـده خوشـبختی و قـرب‬ ‫الـی اهلل نیسـت؛ انسـان در برابـر دیگـر بندگان‬ ‫خداونـد نیـز وظایفـی دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مـاه رمضـان تنها ماه مناجـات و انجام اعمال‬ ‫عبادی نیست‪ ،‬به فلسفه پرداخت فطریه در‬ ‫عیـد فطـر اشـاره و عنـوان کـرد‪« :‬مسـتحبات‬ ‫فراوانـی بـرای عید فطـر وارد شـده اما خداوند‬ ‫در پایان ماه رمضان پرداخت فطریه را واجب‬ ‫کمـاه تعبـد‬ ‫کـرده اسـت؛ زیـرا می خواهـد ی ‬ ‫و بندگـی بنـدگان را بـا کمـک و دسـتگیری از‬ ‫نیازمنـدان بـه اوج خـود برسـاند و اهمیـت‬ ‫کمک به نیازمندان را به امت اسلامی نشـان‬ ‫دهـد»‪ .‬وی کمـک بـه نیازمنـدان را سـیره‬ ‫ائمـه اطهـار ؟ع؟ دانسـت و افـزود‪« :‬رسـیدگی‬ ‫بـه محرومـان و احسـان پذیران همـواره در‬ ‫راس برنام ههـای حضـرات معصومیـن ؟ع؟‬ ‫در خانـه ان حضرات‬ ‫بـوده و هیـچ گاه کسـی از ِ‬ ‫ناامیـد بازنگشـته اسـت و ا گـر کسـی طلـب‬ ‫یکـرد در حـد مقـدورات نیـاز‬ ‫نهـا م ‬ ‫نیـاز بـه ا ‬ ‫او را برطـرف می کردنـد»‪ .‬وی بـه خدمـات‬ ‫جمعیـت هالل احمـر اشـاره و ابراز کـرد‪« :‬امروز‬ ‫به برکـت نظـام مقـدس اسلامی هالل احمـر‬ ‫نهـادی مردمـی‪ ،‬خدمتگـزار و در خدمـت‬ ‫مـردم و اسـیب دیدگان و احسـان جویـان‬ ‫اسـت که با همراهی مردم‪ ،‬امدادرسـانی های‬ ‫ان گسـترش قابل توجـه یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مـروی بااشـاره به‬ ‫تحـوالت مثبت در جمعیـت هالل احمر پس‬ ‫از پیروزی انقالب‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬پیش ازانقالب‬ ‫این جمعیت بیشتر جنبه تشریفاتی داشت‬ ‫و بـا مـردم ارتباطـی نداشـت امـا پس ازانقلاب‬ ‫مـردم بـا ایـن جمعیـت همـراه شـده و در‬ ‫حـوادث مختلـف بـا هماهنگـی خوبـی کـه‬ ‫میـان هالل احمـر‪ ،‬مـردم و دسـتگاه های‬ ‫مختلـف شـکل گرفـت‪ ،‬اتفاقـات مبـارک‬ ‫و درخشـانی رقـم خـورد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫حوادث سیل سال های اخیر در استان های‬ ‫خوزستان‪ ،‬گلستان و سیستان وبلوچستان‪،‬‬ ‫نحـوادث هالل احمـر‪،‬‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬درای ‬ ‫مـردم و مسـئوالن باتما متـوان بـه کمـک‬ ‫حادثه دیـدگان شـتافتند و خدمـات‬ ‫امـدادی‪ ،‬بهداشـتی و درمانـی خوبـی را بـرای‬ ‫تسـکین االم اسـیب دیدگان ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫ایـن همراهـی و همدلـی نعمـت بسـیاربزرگی‬ ‫بـوده و از توصی ههـای اسلام اسـت»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بابیان اینکـه‬ ‫فرصـت خدمت رسـانی بـه مـردم بـرای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫اعضـای هالل احمـر یـک توفیـق اله ‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬در حـوادث طبیعـی بسـیاری از‬ ‫خانواده های ابرومند دچار مشکل و نیازمند‬ ‫کهـا‬ ‫یشـوند و مهـم اسـت کـه کم ‬ ‫کمـک م ‬ ‫و امدادرسـانی ها بـه اقشـار اسـیب دیده‬ ‫در کمـال احتـرام و بـا حفـظ کرامـت انسـانی‬ ‫انجـام شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در امدادرسـانی ها‬ ‫نهـا‬ ‫بـه نیازمنـدان بایـد از ابـرو و کرامـت ا ‬ ‫مراقبـت شـود‪ ،‬مبـادا امدادرسـانی بـا نـگاه‬ ‫ترحم انگیز و تحقیرامیز صورت پذیرد؛ کمک‬ ‫بـه مـردم از توفیقـات الهـی و نعمـات خداوند‬ ‫اسـت کـه بایـد ان را قـدر دانسـت»‪ .‬وی بـه‬ ‫اهمیت «پا ک دسـتی‪ ،‬فسادسـتیزی و قانون‬ ‫مداری» اشـاره و اظهار کرد‪« :‬اعتماد مردم به‬ ‫هالل احمـر بزرگ تریـن پشـتوانه و مهم تریـن‬ ‫سـرمایه بـرای ایـن جمعیـت اسـت کـه بایـد‬ ‫حفظ و تقویت شـود؛ ا گر اعتماد مردم سـلب‬ ‫شـود از کارکـرد ایـن جمعیـت کاسـته خواهـد‬ ‫شـد و یکـی از را ههـای مهـم در حفـظ اعتمـاد‬ ‫مـردم حسابرسـی های دقیـق و مراقبـت‬ ‫از زیرمجموعه هاسـت»‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری دوجانبـه میان اسـتان‬ ‫قـدس و هالل احمـر در حوز ههـای مختلـف‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و امـدادی میـان دکتـر‬ ‫مالـک رحمتـی؛ قائم مقـام تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی و دکتـر پیرحسـین کولیونـد؛‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر به امضـا رسـید‪.‬‬ ‫نشستتخصصیسالمندشناسی‬ ‫برای کتابخانه های عمومی کشور‬ ‫نشسـت تخصصی سالمندشناسـی با حضور مدیرکل نهاد کتابخانه عمومی‬ ‫کشـور‪ ،‬رئیـس دبیرخانـه شـورای ملـی سـالمندی و رئیـس انجمـن طـب‬ ‫سـالمندی برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اسایشـگاه خیریـه کهریـزک ؛‬ ‫نشسـت تخصصـی سالمندشناسـی بـرای کتابخانه هـای عمومـی کشـور بـا‬ ‫حضور نمایندگانی از اسایشگاه خیریه کهریزک و روسای کتابخانه های سطح‬ ‫شـهر تهـران به میزبانـی کتابخانـه عمومـی پـارک شـهر‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬رونمایـی از‬ ‫کتـاب « اسـتاندارد خدمـات کتابخانـه عمومـی بـرای سـالمندان » بـا نگاهـی به‬ ‫الزامـات و رهنمودهـای الزم به منظـور ارائـه خدمـات و برنامه هـای مناسـب‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫در کتابخانه هـای عمومـی بـرای سـالمندان‪ ،‬خانواده هـا و مراقبـان ا ‬ ‫از بخش هـای عمـده این نشسـت بـود‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬دکتـر احمـد دلبـری‬ ‫(رئیس انجمن طب سـالمندی) بااشـاره به سـبک زندگی سالمندان گفت ‪« :‬از‬ ‫دوران جوانـی بایـد هدف گذاری هـای الزم بـرای دوران سـالمندی به عمـل اید‪.‬‬ ‫مناسب سـازی فضا و تجهیزات موردنیاز برای مطالعه سـالمندان و بهره گیری‬ ‫از فناوری هـای موجـود و امـوزش افرادی کـه بـا سـالمندان کار می کننـد‪ ،‬از‬ ‫ملزومـات ایـن هدف گذاری سـت»‪ .‬وی بااشـاره به شـعار جهانـی «بهره منـدی‬ ‫عادالنه همه سنین از فراورده های دیجیتال» نیز گفت ‪« :‬به منظور جلوگیری‬ ‫از انـزوا‪ ،‬افسـردگی و پیشـگیری از الزایمـر‪ ،‬پرکـردن اوقـات فراغـت سـالمندان‬ ‫بعـد از بازنشسـتگی‪ ،‬برنامه ریـزی مـدون استانداردسـازی کتابخانه هـا امـری‬ ‫ضروری ست»‪ .‬در بخش دیگری از این نشست‪ ،‬دکتر شروان شعاعی (پزشک‬ ‫افتخاری کهریزک) باتوجه به مطالعات گسترده درباره طب سالمندی‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫«در مدیریـت دوران سـالمندی و برنامه ریـزی بـرای ان‪ ،‬نبایـد از مقوله هـای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ارتباطات اجتماعی و مطالعه سـالمندان غافل شـد»‪ .‬وی به تجربه‬ ‫موفق اسایشگاه خیریه کهریزک دراین زمینه نیز اشاره و تصریح کرد ‪« :‬بسیاری‬ ‫از مسـائل و موضوعاتـی کـه به صـورت تئـوری مطـرح می شـود‪ ،‬هم ا کنـون‬ ‫به صـورت عملـی در کهریـزک اجرایـی شـده و نتایـج ان قابل ارائـه بـه محافـل‬ ‫علمی است»‪ .‬سکینه باستانی (مسئول کتابخانه اسایشگاه خیریه کهریزک)‬ ‫نیـز بـا نگاهی به فعالیت های فرهنگی در کهریزک گفت ‪« :‬بیـش از ‪ ۱۷‬هزارجلد‬ ‫کتـاب در عناویـن مختلـف به همـراه ‪ ۳۵۰۰‬سـی دی صوتـی و تصویـری بـه ‪۴۹۵‬‬ ‫عضـو فعـال کتابخانـه در کهریـزک درحـال ارائـه اسـت‪ .‬کتاب خوانـی در داخـل‬ ‫لکـرده و‬ ‫بخش هـای مختلـف بسـتری‪ ،‬تحویـل کتـاب بـه سـالمندان تحصی ‬ ‫شـرکت در جلسـات هفتگـی کتاب خوانـی از فعالیت هـای این بخـش فرهنگی‬ ‫در کهریـزک اسـت»‪.‬‬ ‫بررسی معضالت مالکان اراضی مدیران شهر کهریزک‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت مالکان اراضی مدیران شـهر با شـهردار کهریزک برگزار‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ جلسـه بررسـی مشـکالت‬ ‫مالکان اراضی مدیران شـهر با شـهردار کهریزک برگزار شـد‪ .‬علی کلهر (شـهردار‬ ‫کهریـزک) دراین جلسـه کـه بـا حضـور تعـدادی از مالـکان ایـن اراضـی برگزار شـد‬ ‫از احصـای مشـکالت و رفـع موانـع قانونـی درراسـتای توسـعه ساخت وسـاز‬ ‫دراین نقطـه از شـهر خبـر داد‪ .‬وی افـزود‪« :‬باتوجه بـه درخواسـت مکـرر تعـداد‬ ‫بسـیاری از مالـکان ایـن اراضـی‪ ،‬مقـرر شـد؛ پـس از مراجعـه تمامـی مالـکان و‬ ‫ارائـه مـدارک و مسـتندات موجـود‪ ،‬اقدامـات قانونـی درخصـوص رفـع صـدور‬ ‫مجوزهـای ساخت وسـاز‪ ،‬بعـد از ایجـاد زیرسـاخت های الزم شـهری ازسـوی‬ ‫شـهرداری و تکمیـل مراحـل قانونـی در چهارچـوب ضوابـط شهرسـازی بـرای‬ ‫متقاضیـان حاصـل شـود»‪ .‬شـهردار کهریـز ک‪ ،‬برگـزاری این جلسـه را یکـی از‬ ‫اقدامـات مدیریـت شـهری درراسـتای تکریـم ارباب رجـوع و ایجـاد بسـتر بـرای‬ ‫توسـعه پایـدار شـهر عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫قابل توجه کشاورزان روستای قمصر و قرای اطراف‬ ‫دهیاری و شـورای اسلامی قمصر به اطالع می رسـاند؛ باتوجه به نزدیک شدن‬ ‫بـه فصـل برداشـت غلات در سـال زراعـی ‪ ۱۴۰۰_۱۴۰۱‬و احتمـال مواجه شـدن بـا‬ ‫پدیـده اشـتعال پوشـش گیاهـی مـزار ع غلات به دالیلـی همچـون افزایـش دما‪،‬‬ ‫تردد مردمی در اطراف این مزارع جهت تفریح و تفرج و ‪ ...‬و لزوم انجام تدابیر‬ ‫و تمهیـدات الزم جهـت پیشـگیری از بـروز حـوادث غیرمترقبـه علی الخصوص‬ ‫وقوع اتش سوزی در مزارع گندم و جو از کشاورزان تقاضا می شود از اتش زدن‬ ‫مـزارع خود خـودداری کنند‪.‬‬ ‫تعویض پرچم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن ایـام گرامیداشـت وفـات حضـرت عبدالعظیـم‬ ‫الحسـنی ؟ع؟ مراسـم تعویض پرچم گنبد بارگاه نورانی ان حضرت‪ ،‬برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ این مراسـم باشـکوه دوشنبه ‪ ۲۶‬اردیبهشت از سـاعت ‪ 19:30‬در‬ ‫صحن اصلی با تالوت ایات کالم اهلل مجید توسط قاری ممتاز حاج سید میثم‬ ‫قاسـمی اغاز شـد‪ .‬دراین مراسـم با ایین جمع خوانی خادمین اسـتان مقدس‬ ‫و مرثیه سـرایی ذا کر اهل بیت عصمت و طهارت ؟ع؟ محمدرضا غالمرضازاده‬ ‫و سـید محمدرضـا نوشـه ور‪ ،‬پرچـم گنبـد مطهـر حضـرت سـیدالکریم ؟ع؟‬ ‫تعویـض و پرچـم سـیاه برافراشـته شـد‪ .‬مراسـم تعویـض پرچـم گنبـد ایـن حـرم‬ ‫ً‬ ‫مطهـر چندین بـار درطول سـال انجـام می شـود کـه رسـما چهاربـار در اغـاز مـاه‬ ‫محـرم‪ ،‬ایـام فاطمیـه‪ ،‬شـهادت حضـرت امیرالمومنیـن ؟ع؟ و وفـات حضـرت‬ ‫سـیدالکریم ؟ع؟ پرچـم تعویـض و بیـرق سـیاه برافراشـته می شـود‪.‬‬ ‫انضباط مالی سازمان بهشت زهرا؟س؟‬ ‫مطلوب ارزیابی شد‬ ‫اولین مجمع سـالیانه سـازمان ها و شـرکت های وابسته به شـهرداری تهران به‬ ‫فعالیت هـای مالـی و انضبـاط اقتصـادی سـازمان بهشـت زهرا؟س؟ پرداخـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ اولیـن مجمـع سـالیانه سـازمان های وابسـته بـه شـهرداری‬ ‫تهـران بـا حضـور جلال بهرامـی؛ معـاون خدمـات شـهری شـهرداری تهـران‪،‬‬ ‫ابراهیـم باقـی؛ مدیـرکل امـور مجامـع و حسابرسـی شـهرداری تهـران‪ ،‬سـعید‬ ‫غضنفری؛ مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا؟س؟‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‬ ‫سـازمان‪ ،‬اداره کل امـور مالـی و مجامـع و نماینـده معاونـت اقتصـادی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬در این مجمـع کـه در سـالن کنفرانـس معاونت خدمات شـهری و محیط‬ ‫زیسـت شـهرداری تهـران برپـا شـد‪ ،‬اهـم موضوعـات بهشـت زهرا؟س؟‪ ،‬برنامه ها‬ ‫و فعالیت هـای مالـی ایـن سـازمان موردبررسـی قـرار گرفـت و تصمیمـات الزم‬ ‫اتخاذ شد‪ .‬دراین جلسه روند فعالیت های مالی و انضباط اقتصادی سازمان‬ ‫بهشـت زهرا؟س؟ بعـد از بررسـی کارشناسـی‪ ،‬مطلـوب ارزیابـی شـد‪ .‬معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری تهـران نیـز از تالش هـا و پیگیری هـای اداره کل امور‬ ‫مجامـع و حسابرسـی شـهرداری تهـران تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫محکومیتشش میلیاردی‬ ‫برای قاچاقچی ساعت در فرودگاه امام (ره)‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران از جریمـه‬ ‫شش میلیاردی برای قاچاقچی ساعت در فرودگاه امام (ره) خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ احمـد جعفری نسـب افـزود‪« :‬بـا گـزارش پلیـس فـرودگاه درمـورد کشـف‬ ‫محمولـه سـاعت مچی به ظـن قاچـاق‪ ،‬مراتـب بـرای رسـیدگی بـه شـعبه ‪2‬‬ ‫تعزیـرات حکومتـی ارسـال شـد»‪ .‬مدیـرکل تعزیـرات حکومتی شهرسـتان های‬ ‫تهران افزود‪« :‬شـعبه با بررسـی مدارک و مسـتندات موجود در پرونده‪ ،‬تخلف‬ ‫انتسـابی را محـرز دانسـت»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬ازاین رو متهـم عالوه بر ضبط کاال‬ ‫بـه پرداخـت شـش میلیارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون ریـال جریمـه نقـدی محکـوم کـرد»‪.‬‬ ‫اداره کل تعزیرات شهرستان های استان تهران وظیفه رسیدگی به پرونده های‬ ‫تخلـف در تمـام اسـتان به جـز محـدوده پایتخـت را دارد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه بررسی‬ ‫معضالت مالکان اراضی مدیران شهر کهریزک‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت مالـکان اراضـی مدیـران شـهر بـا علـی کلهـر؛ شـهردار‬ ‫کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬وی در جلسـه کـه بـا حضـور تعـدادی از مالـکان ایـن‬ ‫اراضـی برگـزار شـد از احصـای مشـکالت و رفـع موانـع قانونی درراسـتای توسـعه‬ ‫ساخت وسـاز دراین نقطـه از شـهر خبـر داد‪ .‬وی افـزود‪« :‬باتوجه به درخواسـت‬ ‫مکـرر تعـداد بسـیاری از مالـکان ایـن اراضـی‪ ،‬مقـرر شـد پـس از مراجعـه تمـام‬ ‫مالـکان و ارائـه مـدارک و مسـتندات موجـود‪ ،‬اقدامـات قانونی درخصـوص رفع‬ ‫صـدور مجوزهـای ساخت وسـاز‪ ،‬بعـد از ایجـاد زیرسـاخت های الزم شـهری‬ ‫توسـط شـهرداری و تکمیـل مراحـل قانونـی در چهارچـوب ضوابط شهرسـازی‬ ‫بـرای متقاضیـان حاصـل شـود»‪ .‬شـهردار کهریـزک‪ ،‬برگـزاری این جلسـه را از‬ ‫اقدامات مدیریت شهری جهت تکریم ارباب رجوع و ایجاد بستر برای توسعه‬ ‫پایـدار شـهر عنـوان کـرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬حامی زنجیره تولید‬ ‫استان خراسان جنوبی؛ از استخراج تا فراوری ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مع ــاون مدیرعام ــل بان ــک توس ــعه تع ــاون به هم ــراه اعض ــای کمیت ــه‬ ‫اعتب ــاری بان ــک در س ــفر ب ــه خراس ــان جنوب ــی از پروژ هه ــای صنعت ــی و‬ ‫معدن ــی موردحمای ــت بان ــک بازدی ــد؛ و ضم ــن بازدی ــد از کارخان ــه تولی ــد‬ ‫و ف ــراوری کک طب ــس جه ــت افزای ــش تعام ــات ب ــا مدی ــران این مجموع ــه‬ ‫دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬ش ــریفی ب ــا اع ــام امادگ ــی ارائ ــه خدم ــات‬ ‫مش ــاوره ای و مال ــی اف ــزود‪« :‬بان ــک توس ــعه تع ــاون در ق ــدم اول ارائ ــه‬ ‫لس ــنگ‬ ‫خدم ــت درجه ــت رف ــع دغدغ هه ــای ح ــوزه فراورد هه ــای زغا ‬ ‫فگ ــذاری ک ــرده اس ــت»‪ .‬وی ب ــا اب ــراز‬ ‫به وی ــژه صنع ــت کک س ــازی هد ‬ ‫امی ــدواری از تامی ــن مناب ــع مال ــی موردنی ــاز کارخان ــه تولی ــد کک توس ــط‬ ‫بان ــک جه ــت توس ــعه پ ــروژه و افزای ــش تولی ــد باتوج هب ــه ظرفی ــت ب ــاالی‬ ‫کارخانــه‪ ،‬گفــت‪« :‬بانــک توســعه تعــاون عالو هبــر حمایــت همیشــگی خــود‬ ‫ب ــا تزری ــق مناب ــع مال ــی در قال ــب س ــرمایه درگردش‪ ،‬مصم ــم ب ــر حمای ــت‬ ‫یس ــت ت ــا ب ــا تحری ــک فروش ــنده م ــواد اولی ــه‬ ‫صنای ــع از اس ــتخراج ت ــا فراور ‬ ‫کس ــو و حمای ــت از خری ــدار محص ــول نهای ــی ازس ــوی دیگر‪ ،‬زنجی ــره‬ ‫ازی ‬ ‫کس ــازی طب ــس‬ ‫تولی ــد را تکمی ــل کن ــد»‪ .‬زن ــدی؛ مدیرعام ــل کارخان ــه ک ‬ ‫نی ــز ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی از عملک ــرد و دس ــتاوردهای ای ــن کارخان ــه در‬ ‫کس ــوم ظرفی ــت فعل ــی ای ــن کارخان ــه را فع ــال‬ ‫ح ــوزه تولی ــد و اش ــتغال‪ ،‬ی ‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬از شــش باتــری کارخانــه فقــط دو باتــری فعال انــد و‬ ‫امیدواریــم بــا تامیــن مــواد اولیــه و زغــال و رفــع برخــی مســائل و مشــکالت‪،‬‬ ‫یهــای دیگــر را فعــال و بــا ظرفیــت بیشــتر کار کنیــم و میــزان اشــتغال‬ ‫باتر ‬ ‫یس ــت؛ ش ــرکت کک‬ ‫فعل ــی ک ــه ‪ 220‬نف ــر اس ــت را افزای ــش دهی ــم»‪ .‬گفتن ‬ ‫طب ــس ب ــا ظرفی ــت تولی ــد ‪ 450‬هزارت ــن‪ ،‬تولیدکنن ــده کک متال ــورژی در‬ ‫حه ــای‬ ‫کش ــور بااس ــتفاده از تکنول ــوژی بازیاف ــت حرارت ــی و طب ــق طر ‬ ‫تولی ــدی مانن ــد ف ــوالد‪ ،‬بریک ــت‪ ،‬ب ــرق و در این ــده تولی ــد کاربی ــد و ‪PVC‬‬ ‫برنامه ری ــزی ش ــده اس ــت‪ .‬مع ــاون مدیرعام ــل بان ــک توس ــعه تع ــاون ب ــا‬ ‫لس ــنگ پ ــروده طب ــس‪ ،‬در‬ ‫حض ــور در مح ــل کارخان ــه اس ــتخراج زغا ‬ ‫نشس ــتی ب ــا مدی ــران ای ــن ش ــرکت ب ــر ل ــزوم ارائ ــه خدم ــت و تامی ــن مناب ــع‬ ‫لس ــنگ تا کی ــد ک ــرد‪ .‬ش ــریفی در‬ ‫مال ــی ای ــن صنای ــع در زنجی ــره ارزش زغا ‬ ‫جم ــع مدی ــران‪ ،‬ای ــن ش ــرکت را مجموع ــه عظی ــم و فاخ ــری عن ــوان ک ــرد و‬ ‫اف ــزود‪« :‬بی ــش از ‪ ۱۲۰۰۰‬نف ــر در ح ــوزه اش ــتغال اس ــتان پیش بین ــی ش ــده‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ک ــه قطع ــا س ــهم غال ــب این می ــزان از ان ش ــرکت پ ــروده طب ــس‬ ‫خواه ــد ب ــود ل ــذا یک ــی از اه ــداف بان ــک توس ــعه تع ــاون از این نشس ــت‪،‬‬ ‫بررس ــی جه ــت تامی ــن مال ــی کارکن ــان در ح ــوزه معیش ــت‪ ،‬نیازه ــای‬ ‫ض ــروری و همچنی ــن مس ــکن اس ــت»‪ .‬رمض ــان کریت ــی ثان ــی؛ مدیرعام ــل‬ ‫لس ــنگ پ ــروده طب ــس ب ــا تش ــریح عملک ــرد و رکورده ــای‬ ‫ش ــرکت زغا ‬ ‫ش ــرکت و توضی ــح اه ــداف و پروژ هه ــای دردسـ ـت اقدام مجموع ــه‪،‬‬ ‫می ــزان نی ــروی انس ــانی ش ــرکت را ‪ 3200‬نف ــر خوان ــد و گف ــت‪« :‬بررس ــی‬ ‫لس ــنگ نش ــان می ده ــد نیم ــی از ظرفی ــت‬ ‫تقاض ــا و تولی ــد فعل ــی زغا ‬ ‫یک ــه ‪ 3080‬هزارت ــن کمب ــود این محص ــول‬ ‫دردسـ ـت تولید اس ــت درحال ‬ ‫درانتظ ــار تولی ــد اس ــت»‪ .‬در ‪ ۳۰۰۰۰‬کیلومترمرب ــع از فض ــای این نقط ــه‬ ‫جغرافیایــی ‪ ۷۶‬درصــد ایــن ذخیــره معدنــی کشــور جــای گرفتــه کــه دارای‬ ‫کش ــو و‬ ‫لس ــنگ از ن ــوع ک ‬ ‫بی ــش از شـ ـش میلیاردتن ذخی ــره معدن ــی زغا ‬ ‫حرارت ــی‪ ،‬یک ــی از غنی تری ــن و بزرگ تری ــن مناط ــق زغال ــی کش ــور ب هش ــمار‬ ‫یت ــوان در مناطق ــی مانن ــد پ ــروده‪،‬‬ ‫کش ــو را م ‬ ‫یک ــه زغ ــال ک ‬ ‫می ای ــد؛ طور ‬ ‫لس ــنگ حرارت ــی ی ــا انتراس ــیت در مناطق ــی مانن ــد مزین ــو و‬ ‫نایبن ــد و زغا ‬ ‫ابدوغ ــی یاف ــت‪ .‬ش ــریفی؛ مع ــاون مدیرعام ــل بان ــک توس ــعه تع ــاون نی ــز‬ ‫از مع ــدن و کارخان ــه اس ــتحصال ط ــای ش ــادان نی ــز بازدی ــد و ب ــا مدی ــران‬ ‫ای ــن ش ــرکت گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬رئیس ــی؛ مدیرعام ــل ش ــرکت صنای ــع کارن ــد‬ ‫ته ــای بان ــک توس ــعه تع ــاون در‬ ‫ص ــدر جه ــان دراین دی ــدار از حمای ‬ ‫نپ ــروژه قدردان ــی ک ــرد و گف ــت‪« :‬می ــزان ذخی ــره ای ــن مع ــدن‬ ‫راه ان ــدازی ای ‬ ‫‪ ۲۷‬میلی ــون و ‪ 800‬هزارت ــن اس ــت ک ــه ب ــا ظرفی ــت تولی ــد روزان ــه نیم کیل ــو‬ ‫ط ــا درحال فعالی ــت ب ــوده و ب ــا تزری ــق مناب ــع مال ــی به ظرفی ــت اصل ــی‬ ‫خ ــود یعن ــی س ــاالنه ‪ ۳۰۰‬کیلوگ ــرم دس ــت می یاب ــد»‪ .‬واح ــد ف ــراوری ط ــای‬ ‫ش ــادان ک ــه ب ــا تامین اعتب ــار ‪ 310‬میلیاردریال ــی از مح ــل اعتب ــارات ط ــرح‬ ‫مل ــی حمای ــت از اش ــتغال پای ــدار روس ــتایی و عش ــایری ب ــا عاملی ــت بان ــک‬ ‫نم ــاه ‪ 1400‬افتت ــاح ش ــد‪.‬‬ ‫توس ــعه تع ــاون اح ــداث ش ــده‪ ،‬در بهم ‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ایجاد ‪ ۸۰۰۰‬فرصت شغلی برای نیازمندان‬ ‫حه ــای کمیت ــه ام ــداد امام خمین ـی (ره) ب ــا ه ــدف‬ ‫عل ــی طاه ــری گف ــت‪« :‬طر ‬ ‫اشــتغال زایی جوانــان و درامدزایــی پایــدار ایجــاد خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫شه ــای‬ ‫حه ــای اش ــتغال زایی ب ــرای جوان ــان هم ــراه ب ــا ارائ ــه اموز ‬ ‫«طر ‬ ‫مهارتــی و شــغلی صــورت می گیــرد و اولویــت کمیتــه امــداد اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫کمیت ــه ام ــداد ای ــام گف ــت‪« :‬در ح ــوزه اش ــتغال زایی عالوه ب ــر مددجوی ــان‬ ‫بیــکار موردحمایــت امــداد‪ ،‬جوانــان بیــکار پنــج دهــک پاییــن نیــز درصــورت‬ ‫اســتحقاق و واجدشــرایط بودن مشــمول طــرح بــوده و در اولویــت هســتند»‪.‬‬ ‫حه ــای اجرای ــی و تثبی ــت درام ــد پای ــدار ب ــرای‬ ‫وی کیفیت بخش ــی ب ــه طر ‬ ‫خانواد هه ــای مج ــری ط ــرح ازطری ــق اج ــرای طر ح ه ــای اش ــتغال ب ــادوام‬ ‫و متناس ــب ب ــا ب ــازار کار را از دیگ ــر رویکرده ــای جدی ــد ای ــن نه ــاد در ح ــوزه‬ ‫اش ــتغال برش ــمرد و گف ــت‪« :‬پارس ــال بی ــش از ‪ ۶۷۰۰‬ط ــرح اش ــتغال ب ــرای‬ ‫نیازمن ــدان این اس ــتان ایج ــاد ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫نصب ‪ 63‬کیلومتر حفاظ بتنی در مسیر ایالم به مهران‬ ‫نــوراهلل دلخــواه اظهــار داشــت‪« :‬راه هــای ارتباطــی این اســتان به ویــژه مســیر‬ ‫ای ــام ب هس ــمت شهرس ــتان م ــرزی مه ــران به دلی ــل ت ــردد زائ ــران عتب ــات‬ ‫عالی ــات و کنگ ــره عظی ــم اربعی ــن از اهمی ــت خاص ــی برخ ــوردار اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬تا کن ــون بی ــش از ‪ ۶۳‬کیلومت ــر حف ــاظ بتن ــی (نیوجرس ــی) در مس ــیر‬ ‫ایالم‪-‬مه ــران ب ــا ه ــدف ارتق ــای س ــطح ایمن ــی و کاه ــش ح ــوادث ج ــاده ای‬ ‫نص ــب ش ــده اس ــت»‪ .‬مدی ــرکل راه ــداری و حمل ونق ــل ج ــاده ای ای ــام از‬ ‫شناســایی نقــاط حادثه خیــز اســتان بــا همــکاری پلی ـس راه اســتان ایــام در‬ ‫ســال جــاری خبــر داد و یــاداور شــد‪« :‬تمــام تــاش ایــن اداره کل این اسـت که‬ ‫ب ــا اقدام ــات ایمن ــی زودب ــازده ای ــن نق ــاط را ایمن س ــازی کنی ــم»‪ .‬دلخ ــواه‪،‬‬ ‫شان هس ــازی‪ ،‬لکه گی ــری‪ ،‬خط کش ــی‪ ،‬نص ــب تابل ــو و عالئ ــم راهنمای ــی را از‬ ‫دیگــر اقدامــات زودبــازده این دســتگاه اجرایــی عنــوان و یــاداور شــد‪« :‬بیــش‬ ‫از ‪ ۶۰۰۰‬عــدد نصــب و تعمیــر تابلــو عالئــم ایمنــی و شناســایی تجــاوز بــه حریــم‬ ‫‪۱۳۸‬ع ــدد از جمل ــه اقدام ــات اداره کل راه ــداری و حمل ونق ــل ج ــاده ای‬ ‫ ‬ ‫نم ــدت (پارس ــال)‬ ‫ای ــام در س ــال قب ــل ب ــوده اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬درای ‬ ‫‪ ۱۶۵۰‬کیلومت ــر خط کش ــی‪ ،‬نگه ــداری ‪ ۱۷۴‬چ ــراغ چش ــمک زن‪2.5 ،‬کیلومت ــر‬ ‫نص ــب و تعمی ــرات گاردری ــل و بی ــش از ‪ ۷۳۶۰۰۰‬مترمرب ــع ازادس ــازی حری ــم‬ ‫انج ــام ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۱۷۰۰۰‬نفر از بیمه رایگان سالمت‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2500‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫مدی ــرکل بیم ــه س ــامت ای ــام گف ــت‪« :‬هم زم ــان ب ــا هفت ــه س ــامت‪ ،‬بیم ــه‬ ‫درمانــی پنج میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزارنفــر از جمعیــت فاقــد بیمــه در ســطح کشــور‬ ‫فع ــال ش ــده ک ــه س ــهم اس ــتان ای ــام ازاین تع ــداد ‪ ۱۷۰۰۰‬نف ــر اس ــت»‪ .‬دکت ــر‬ ‫نورالدی ــن رحیم ــی بااش ــاره به اینکه س ــه ده ــک پایی ــن درام ــدی جامع ــه‬ ‫ب ــرای پوش ــش بیم ــه رای ــگان ازط ــرف وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــه‬ ‫س ــازمان بیم ــه س ــامت معرف ــی ش ــده اند‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪« :‬س ــه ده ــک ف ــوق‬ ‫یس ــت ک ــه هی ــچ بیمــه ای ن ــدارد و از اردیبهشــت ماه‬ ‫جامع ــه ش ــامل افراد ‬ ‫امس ــال بیم ــه درم ــان ان ــان سیس ــتمی و ب ــدون مراجع ــه حض ــوری فع ــال‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همــه شــهروندان فاقــد بیمــه پایــه بــرای دریافــت‬ ‫و برق ــراری بیم ــه س ــامت می توانن ــد بامراجع هب ــه س ــامانه خدم ــات‬ ‫غیرحض ــوری ش ــهروندی س ــازمان به نش ــانی‪ bimehsalamatiranian.ir‬ی ــا‬ ‫دفات ــر پیش ــخوان ط ــرف ق ــرارداد مراجع ــه و نس ــبت ثبت ن ــام اق ــدام کنن ــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت ایــام تصریــح کــرد‪« :‬طبــق بنــد (د) تبصــره ‪ ۱۴‬قانــون‬ ‫بودج ــه س ــال ‪ ۱۴۰۱‬مق ــرر ش ــده س ــه ده ــک پایی ــن درام ــدی ازس ــوی وزارت‬ ‫تع ــاون کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــه بیم ــه س ــامت معرف ــی ت ــا از خدم ــات بیم ــه‬ ‫پای ــه همگان ــی بهره من ــد و تحت پوش ــش بیم ــه ق ــرار گیرن ــد»‪.‬‬ ‫«تحسین ویژه» مشاور رئیس جمهوری‬ ‫به خاطر عملکرد منطقه ویژه اقتصادی شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫دبیـر شـورای عالی مناطـق ازاد تجـاری‪-‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت‪« :‬شیراز‬ ‫تهـای ارزنـده ای در حـوزه‬ ‫دارای ظرفی ‬ ‫یسـت و بـرای بـاروری‬ ‫تولیـد و سرمایه گذار ‬ ‫تهـای‬ ‫ایـن اسـتعدادها‪ ،‬مشـوق ها و معافی ‬ ‫متنوعـی در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر سـعید محمـد در بازدیـد از منطقـه‬ ‫ویـژه اقتصـادی شـیراز از این مجموعـه کالن‬ ‫به عنـوان یکـی از بهتریـن مناطـق ویـژه‬ ‫اقتصـادی کشـور یـاد کـرد و افـزود‪« :‬مدیریت‬ ‫بخـش خصوصـی کارنامـه موفقیت امیـزی‬ ‫دراین منطقـه داشـته اسـت و امیدواریـم‬ ‫تهـا بـا‬ ‫اختصـاص مشـوق ها و معافی ‬ ‫اسـتقبال سـرمایه گذاران روبـرو شـود»‪ .‬او‬ ‫بـا ارائـه امـار و ارقامـی تا کیـد کـرد‪« :‬حـدود‬ ‫‪ 250‬واحـد در منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز‬ ‫حضـور دارنـد کـه ازاین تعـداد ‪ 90‬واحـد‬ ‫صنعتی فعال شـده و مابقی نیز تالش دارند‬ ‫بـا توسـعه زیرسـاخت های الزم در چرخـه‬ ‫تولیـد قـرار گیرنـد»‪ .‬مشـاور رئیس جمهـوری‬ ‫در حوز ههـای اقتصـادی بـا تشـریح برخـی‬ ‫تسـهیالت کـه دراختیـار فعـاالن مناطـق‬ ‫اقتصـادی قـرار می گیـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫تهـای گمرکـی و مالیاتـی‪ ،‬وا گـذاری‬ ‫«معافی ‬ ‫املا ک و اراضـی‪ ،‬ارائـه خدمـات و تسـهیالت‬ ‫متنوعی برای فعاالن این حوزه درنظر گرفته‬ ‫شده و امیدواریم سرمایه گذاران داخلی نگاه‬ ‫ویژ هتـری بـه این مجموعـه داشـته باشـند و‬ ‫در سـال های اینـده شـاهد توسـعه بیشـتر‬ ‫باشیم»‪ .‬محمد از استقرار گمرک در منطقه‬ ‫ویـژه اقتصـادی شـیراز جهـت تسـهیل امـور‬ ‫سـرمایه گذاران خبر داد و افزود‪« :‬واحدهای‬ ‫نوپـا نیـاز بـه مشـوق های زمـان دار دارنـد و‬ ‫تهـا سـبب‬ ‫مجموعـه مشـوق ها و معافی ‬ ‫یشـود قیمـت تما مشـده تاحدزیـادی‬ ‫م ‬ ‫کاهـش یافتـه و تولیدکننـده بتواننـد در بـازار‬ ‫رقابتـی عرض انـدام کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مناطـق ویـژه اقتصـادی و مناطـق ازاد نقـش‬ ‫مهـم و ارزنـده ای در اقتصاد و اشـتغال کشـور‬ ‫ایفـا می کننـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬هم اینـک‬ ‫‪ 32‬منطقـه ویـژه اقتصـادی در کشـور فعـال‬ ‫نبـر ‪ ۲۵۰۰‬واحـد صنعتـی در‬ ‫اسـت و افزو ‬ ‫این مجموع ههـا فعالیـت دارنـد‪ .‬مناطـق‬ ‫ویـژه اقتصـادی فرصـت مناسـبی بـرای‬ ‫اشـتغال زایی‪ ،‬انتقـال تکنولـوژی و دانـش‬ ‫نویـن‪ ،‬تولیـد‪ ،‬صـادرات و سـرمایه گذاری‬ ‫بـرای شـرکت های ایرانـی و خارجـی را فراهـم‬ ‫می کننـد»‪ .‬دبیـر شـورای عالی مناطـق‬ ‫ازاد منویـات رهبـری را نقشـه راه بـرای‬ ‫فعالیـت برشـمرد و عنـوان کـرد‪« :‬مناطـق‬ ‫یسـازی‬ ‫ازاد فرصـت مناسـبی را بـرای اجرای ‬ ‫یبـر «تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان‬ ‫شـعار سـال مبن ‬ ‫و اشـتغال افرین» فراهـم می اورنـد»‪ .‬وی‬ ‫درخصوص برگزاری نشست مدیران مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی سراسر کشور در منطقه ویژه‬ ‫اقتصـادی شـیراز گفـت‪« :‬دراین نشسـت‬ ‫مسـائل و مشـکالت این مناطق موردبررسی‬ ‫و وا کاوی قـرار خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫توسعهزیرساخت ها‬ ‫برای اشتغال زایی و رونق اقتصادی‬ ‫نـادر طیبـی؛ مدیرعامـل منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی شـیراز ضمـن خوشـامدگویی بـه‬ ‫ی اداره کل‬ ‫میهمانـان و قدردانـی از همـکار ‬ ‫گمـرکات فـارس اظهـار داشـت‪« :‬یکـی از‬ ‫شهـای مناطـق ویـژه اقتصـادی‬ ‫چال ‬ ‫این اسـت که علی رغـم انعقـاد قـرارداد‬ ‫رسـمی بـا خریـداران زمیـن و وجـود سـند‬ ‫نهـای‬ ‫کبـرگ بـرای تمـام زمی ‬ ‫مالکیـت ت ‬ ‫منطقـه‪ ،‬بازهـم سـامانه جامـع تجـارت بـرای‬ ‫نهـا را‬ ‫تمدیـد کارت بازرگانـی صنعتگـران‪ ،‬ا ‬ ‫ملـزم بـه دریافـت کـد ره گیـری از بنگا ههـای‬ ‫مسـکن می کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫دریافـت کـد ره گیـری از بنگا ههـای املا ک‬ ‫و ثبـت ان در سـامانه بدین معناسـت که‬ ‫قـرارداد رسـمی منطقـه ویـژه و تصویـر سـند‬ ‫مالکیـت صنعتگـران موردقبـول سـامانه قـرار‬ ‫نمی گیـرد؛ اظهـار داشـت‪« :‬این وضعیـت‬ ‫ً‬ ‫واقعـا بـرای صنعتگـران قابل قبـول نیسـت؛‬ ‫نهـا بایـد بخشـی از زمـان و هزینـه‬ ‫چرا کـه ا ‬ ‫خـود را بـرای حضـور مسـئول یـک بنـگاه‬ ‫املا ک صـرف کننـد؛ انتظـار مـی رود رفـع‬ ‫این موضـوع ازسـوی دبیرخانـه شـورای عالی‬ ‫مناطـق ازاد و ویـژه اقتصـادی در دسـتورکار‬ ‫یهـای باالدسـتی‬ ‫قـرار گیـرد و ازطریـق رایزن ‬ ‫ایـن مشـکل صنعتگـران مسـتقر در‬ ‫مناطـق ویـژه اقتصـادی برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی شـیراز‬ ‫درخصـوص نحـوه فعالیـت پنجـره واحـد‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬متاسـفانه عملکـرد ایـن پنجـره‬ ‫نارضایتـی صنعتگـران را در پـی داشـته و‬ ‫نهـا گمـان می کننـد اراده ای بـرای‬ ‫برخی ازا ‬ ‫انجـام کارشـان وجـود نـدارد؛ زیرا صـدور یک‬ ‫پروانـه تاسـیس یـا جـواز بهر هبـرداری گاهـی‬ ‫چندمـاه یـا چندهفتـه طول می کشـد و این‪،‬‬ ‫یهـا را فراهـم می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫زمینـه نارضایت ‬ ‫بابیان اینکـه این منطقـه یکـی از نخسـتین و‬ ‫قدیمی تریـن منطقـه ویـژه اسـتان ب هشـمار‬ ‫مـی رود که دارای قدمت بسـیار اسـت گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«قطعـا فراه مکـردن زیرسـاخت ها بـرای‬ ‫صنعتگـران و سـرمایه گذاران باعـث رونـق و‬ ‫توسـعه اقتصـادی و اشـتغال اسـتان خواهـد‬ ‫حشـده‬ ‫شـد»‪ .‬وی بااشـاره به طر ح های افتتا ‬ ‫و کلنگ زنـی واحدهـای تولیـدی در منطقـه‬ ‫ً‬ ‫ویـژه اقتصـادی شـیراز‪ ،‬افزود‪« :‬قطعا منطقه‬ ‫ویـژه اقتصـادی شـیراز بـا فراه مکـردن‬ ‫زیرسـاخت ها تمـام تالشـش را بـرای رونـق‬ ‫و توسـعه اقتصـاد و واحدهـای مسـتقر‬ ‫دراین منطقـه بـه کار خواهـد گرفـت»‪ .‬طیبـی‬ ‫بااشـاره به مسـاحت منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫شـیراز افـزود‪« :‬منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫شـیراز در مسـاحتی بال غبـر ‪ ۱۰۰۰‬هکتـار واقـع‬ ‫و بـه پنـج فـاز مختلـف تقسـیم شـده کـه‬ ‫ً‬ ‫فـاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬کاملا به بهر هبـرداری رسـیده و‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد زیرسـاخت های فـاز ‪ ۳‬نیـز امـاده‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی شـیراز بیـان کـرد‪« :‬این منطقـه‬ ‫تا کنـون بـرای حـدود ‪ ۳۲۰۰‬نفـر در بخـش‬ ‫پیمانـکاری‪ ،‬خدماتـی‪ ،‬بازرگانـی و صنعتـی‬ ‫اشـتغال ایجـاد کـرده و حـدود ‪ ۹۰‬واحد فعال‬ ‫در منطقـه وجـود دارد و بیـش از ‪ ۲۲۰‬واحـد‬ ‫درحال سـاخت اسـت»‪.‬‬ ‫کلنگ زنی و بازدید از واحدهای صنعتی‬ ‫یسـت؛ بـا حضـور دبیـر شـورای عالی‬ ‫گفتن ‬ ‫مناطـق ازاد اقتصـادی کشـور‪ ،‬کلنـگ‬ ‫احـداث واحـد تولیـدی شـایان دیـزل‬ ‫تولیدکننـده کامیونـت بـا اعتبـاری بـا‬ ‫یک میلیـون و ‪ 250‬هـزاردالر سـرمایه گذاری‬ ‫ارزی و ‪ 300‬میلیاردریـال سـرمایه گذاری‬ ‫ریالـی بـه زمیـن زده شـد و بـا بهر هبـرداری از‬ ‫ً‬ ‫ایـن واحـد بـرای ‪ 80‬نفـر مسـتقیما فرصـت‬ ‫شـغلی ایجاد خواهد شـد‪ .‬همچنین شـرکت‬ ‫سـرمایه گذاری سپهر بسپار مهر تولیدکننده‬ ‫کیسـه بافتـه شـده سـاده و کیسـه لمینـت‬ ‫به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬دبیـر شـورای عالی‬ ‫مناطـق ازاد اقتصـادی کشـور از شـرکت‬ ‫تولیدی مهندسـی نیتـل پـارس تولیدکننده‬ ‫لهـای مولکولـی (مولکوالرسـیو)‪،‬‬ ‫انـواع غربا ‬ ‫یفـوم نیـز بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫الومینـای فعـال‪ ،‬انت ‬ ‫شکاف حقوق کارگران و کارمندان شهرداری موجب تبعیض ساختاری شده است‬ ‫نشـهرها را در قالـب تخصصـی و یـک‬ ‫کال ‬ ‫فضـای عینـی‪ ،‬ب هصـورت نقطه به نقطـه‪،‬‬ ‫نهـا چانه زنـی کنـد تـا در‬ ‫رصـد و بـرای ا ‬ ‫سـطوح قانونـی محقـق شـوند؛ به نظـر‬ ‫نشـهرها درحال حاضـر‬ ‫می رسـد مجمـع کال ‬ ‫ً‬ ‫می توانـد ایـن نقـش را ایفـا کنـد و سـریعا‬ ‫مسـازی‬ ‫بـه مجمـع کلیـدی بـرای تصمی ‬ ‫در مدیریـت شـهری ایـران تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان بااشـاره به اینکه یکـی از‬ ‫نشـهرها این بوده کـه از‬ ‫نواقـص مـا در کال ‬ ‫تجربیـات‪ ،‬بانـک دانـش و مسـیرهای رفتـه‬ ‫نشـهرها در مسـائل کلیـدی‪،‬‬ ‫سـایر کال ‬ ‫بی خبـر بودیـم‪ ،‬افـزود‪« :‬تالش هایـی‬ ‫بـرای ایجـاد بانـک دانـش پیوسـته ای بیـن‬ ‫نشـهرهای ایـران انجـام و تجرب ههـای‬ ‫کال ‬ ‫چنـد شـهرداری به اشـترا ک گذاشـته شـد‬ ‫و امـروز ا گـر ایـن بانـک اطالعاتـی گسـترش‬ ‫پیدا کند و راه های رفته و نرفته کالن شهرها‬ ‫ً‬ ‫به صورت موردی مستندسـازی شود‪ ،‬قطعا‬ ‫نشـهرهای دیگر بسـیاری از مسـیرهایی‬ ‫کال ‬ ‫کـه سـایر شـهرها رفته انـد و نتیجـه نـداده‪،‬‬ ‫نهـا را‬ ‫نخواهنـد رفـت و شـیوه های موفـق ا ‬ ‫ً‬ ‫تکـرار خواهنـد کـرد»‪ .‬شـعرباف گفـت‪« :‬مثلا‬ ‫در حـوزه بازافرینـی شـهری در برخـی شـهرها‬ ‫نشـهرها مدل های خوبی داریم مانند‬ ‫و کال ‬ ‫انچـه در چابهـار‪ ،‬کاشـان و اصفهـان اجـرا‬ ‫شـده کـه امـروز در حاشـیه های شـهر کرمان‬ ‫هـم قابل اسـتفاده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در برخی شـهرها مثل مشـهد موارد مربوط‬ ‫بـه موقوفـات جزو مسـائل مهم ان ها بـوده و‬ ‫نهـا بـرای حل وفصل‬ ‫یتـوان از مدلـی کـه ا ‬ ‫م ‬ ‫تصرفـات و موقوفـات اسـتفاده کرده انـد‪،‬‬ ‫در هـر شـهری کـه بـا درصـد قابل توجـه از‬ ‫املا ک موقوفـه مواجـه اسـت‪ ،‬مثـل کرمـان‬ ‫اسـتفاده کـرد»‪ .‬شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬در‬ ‫نشـهرها تجربـه‬ ‫حـوزه مالـی‪ ،‬برخـی کال ‬ ‫ـابداری‬ ‫خوبـی از ورود بـه موضـوع حس‬ ‫ِ‬ ‫تعهـدی دارنـد کـه ا گرچـه هنـوز غلبـه پیـدا‬ ‫نکـرده امـا مستندسـازی ان می توانـد کمک‬ ‫کنـد کـه بسـیاری از شـهرها درایـن راه گام‬ ‫بردارنـد و دبیرخانـه مجمـع شـهرداری های‬ ‫نشـهرها الزم اسـت بـه مستندسـازی‬ ‫کال ‬ ‫و بررسـی تجربیـات و ارائـه راهکارهـا ورود‬ ‫کند»‪ .‬شـعرباف بابیان اینکه یکی از مسـائلی‬ ‫کـه امـروز در شـهرداری کرمـان و سـایر‬ ‫نشـهرها بـا ان مواجـه هسـتیم‪ ،‬اختلاف‬ ‫کال ‬ ‫و شـکاف حقـوق کارگـر و کارمنـد اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در کرمـان بیـش از ‪ ۱۸۰۰‬نیـروی‬ ‫کارگـری و حـدود ‪ ۳۰۰‬نیـروی کارمنـدی‬ ‫مشـغول به فعالیت هسـتند کـه درکنارهـم و‬ ‫به یک میـزان کار می کننـد امـا قانـون موجود‬ ‫موجب تبعیض ساختاری در سیستم شده‬ ‫ً‬ ‫کـه حتمـا بایـد راه کاری برایـش اندیشـیده‬ ‫شـود و اصالحاتـی در سـطح وزارت کشـور‪،‬‬ ‫اتفـاق بیفتـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ما با کمک شـورا‬ ‫شهـا‪،‬‬ ‫درتلاش هسـتیم ازطریـق برخـی رو ‬ ‫مسـائل یادشـده را حل کنیم اما این رویکرد‬ ‫نشـهرها‬ ‫بایـد در دبیرخانـه مجمـع کال ‬ ‫نیـز نهادینـه شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تهـای نسـبتا خوبـی‬ ‫«درحال حاضـر‪ ،‬ظرفی ‬ ‫در بودجـه ‪ 1401‬لحـاظ شـده کـه تحقـق‬ ‫تهـای بودجـه در حـوزه‬ ‫فـوری ظرفی ‬ ‫مالـی از اولویت هاسـت و انتظـار داریـم‬ ‫این جلسـات در تحقـق ان کمک کنـد»‪ .‬وی‬ ‫تهـا‬ ‫ادامـه داد‪« :‬تحقـق برخـی از ایـن ظرفی ‬ ‫نیـاز بـه پیگیـری دارد ازجملـه در حـوزه‬ ‫واردات ماشـین االت عمرانـی‪ ،‬تجهیـزات و‬ ‫ماشـین االت اتش نشـانی و به روزرسـانی امار‬ ‫جمعیت و سرشماری»‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫سرشـماری مبنـای واریـز ارزش افـزوده قـرار‬ ‫می گیـرد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬در سرشـماری سـال‬ ‫یکـه فرهنـگ‬ ‫‪ 1395‬شـهر کرمـان‪ ،‬ازانجای ‬ ‫نطـور بـوده کـه افـراد برای اینکـه بتواننـد‬ ‫ای ‬ ‫در روسـتاهای خـود بیشـترین دریافتـی را‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬در زمـان سرشـماری‪ ،‬بـه‬ ‫روسـتاها مراجعـه می کردنـد‪ ،‬این مسـئله‬ ‫باعـث شـده جمعیـت بسـیار غیرواقعـی در‬ ‫شـهر کرمان مبنـای ارزش افزوده قـرار گیرد»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان بابیان اینکـه داد ههـای‬ ‫قابل اتـکا نشـان می دهـد امـروز جمعیـت‬ ‫حاضـر در محـدوده شـهری کرمـان بـه مـرز‬ ‫‪900‬هـزار و حتـی یک میلیون نفـر می رسـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬نبایـد منتظـر سرشـماری بعـدی‬ ‫باشـیم و الزم اسـت هرچه زودتر به روزرسانی‬ ‫در حـوزه جمعیـت انجـام شـود کـه می توانـد‬ ‫در افزایـش درامدهـای پایـدار نقـش ویـژه‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬الیحـه و طـرح‬ ‫جامـع مدیریـت شـهری بارهـا بـه مجلـس‪،‬‬ ‫رفت وبرگشـت داشـته کـه ناشـی از کـم کاری‬ ‫خـود مـا بـوده و بایـد دراین زمینـه ورود‬ ‫جـدی کنیـم تـا بتوانیم بخشـی از مشـکالت‬ ‫را بـرای همیشـه حـل کنیـم»‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛‬ ‫برگزاری ‪ ۵۰۰۰‬نفرساعت اموزش برای مدیران کنترل کیفیت در اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۵۰۰۰‬نفرسـاعت دوره اموزشـی بـرای‬ ‫مدیـران کنتـرل کیفیـت واحدهـای تولیدی‬ ‫اردبیل در سـال گذشـته برگزار شـد»‪ .‬هاشـم‬ ‫عالیـی بابیان اینکـه طبـق ایین نامـه تاییـد‬ ‫صالحیـت مدیـران کنتـرل کیفیـت بایـد‬ ‫حداقـل سـاالنه ‪ ۱۶‬نفرسـاعت دوره اموزشـی‬ ‫را درراسـتای ارتقـای سـطح علمـی و فنـی‬ ‫طـی کننـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ ۵۰۰۰« :‬نفرسـاعت‬ ‫نسـازمانی اداره کل‬ ‫دوره اموزشـی برو ‬ ‫اسـتاندارد اسـتان بـرای مدیـران کنتـرل‬ ‫کیفیـت واحدهـای تولیـدی در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اردبیـل برگـزار شـد»‪ .‬وی نقـش مدیـران‬ ‫کنتـرل کیفیـت واحدهـای تولیـدی در‬ ‫ارتقـای کیفیـت محصـوالت تولیـدی‬ ‫بسـیار حائزاهمیـت و کلیـدی خوانـد و‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن دوره عالو هبـر مدیـران کیفـی‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشـت ماه؛ روز ارتباطـات و روابط عمومـی‪ ،‬بهانه ای سـت تـا باردیگـر‬ ‫یـاداور شـویم‪ ،‬نمادهای توسـعه یـک جامعه در گرو توزیـع عادالنه اطالعات‪،‬‬ ‫روشـن گری افکارعمومـی‪ ،‬مـردم داری و احتـرام بـه حقوق انسـان ها به منظور‬ ‫افزایـش سـطح مشـارکت مـردم اسـت کـه ماموریـت انجـام ان برعهـده‬ ‫روابط عمومـی سازمان ها سـت‪ ۲۷ .‬اردیبهشـت ماه؛ روز روابط عمومـی بـر‬ ‫همـکاران دلسـوز و تالشـگر و تمامـی فعالیـن عرصـه ارتباطات و اطالع رسـانی‬ ‫گرامی باد‪ .‬نوع کار‪ ،‬شـرح وظایف و مسـئولیت های روابط عمومی سـبب شد‬ ‫تا حرفه روابط عمومی‪ ،‬پنجمین شـغل پراسـترس در جهان شـناخته شـود؛‬ ‫زیـرا مدیـران ایـن حـوزه افـراد متخصـص و نیازمنـد توانایـی تصمیم گیـری‪،‬‬ ‫تفکـر‪ ،‬حضـور ذهـن و عمـل سـریع در شـرایط پراسـترس و تنـش زا هسـتند‪/.‬‬ ‫روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‬ ‫نشست مدیر کل ارشاد استان با هنرمندان تنکابنی‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫شهردار کرمان گفت‪« :‬درحال حاضر مجمع‬ ‫نشـهرهای ایـران می توانـد‬ ‫شـهرداران کال ‬ ‫مسـاز‬ ‫نقـش یـک سـاختار صنفـی و تصمی ‬ ‫نشـهرهای کشـور ایفـا و مسـائل‬ ‫را بـرای کال ‬ ‫مشترک ان ها را در قالبی تخصصی و فضایی‬ ‫عینـی حل وفصـل کند»‪ .‬سـعید شـعرباف در‬ ‫نشسـت «کمیسـیون مالی و اقتصاد شـهری‬ ‫نشـهرهای ایـران»‬ ‫مجمـع شـهرداران کال ‬ ‫کـه به میزبانـی شـهرداری کرمـان بـا حضـور‬ ‫محمدرضـا پورابراهیمـی؛ رئیس کمیسـیون‬ ‫اقتصـادی مجلـس‪ ،‬معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان‪ ،‬محمدرضـا‬ ‫کمسـاری؛ عضـو شـورای شـهر کرمـان و‬ ‫نشـهرهای‬ ‫اعضـای مجمـع شـهرداران کال ‬ ‫کشـور‪ ،‬در سـالن «مفاخـر» شـهرداری برگـزار‬ ‫نشـهر‬ ‫ـان امـروز یـک جها ‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬کرم ِ‬ ‫اسـت کـه در تاریـخ تمدنـی خـود مفهـوم‬ ‫مقاومـت را جـا داده و حتـی عنـوان‬ ‫نشـهر؛ کارمانیـا برگرفتـه از مفهـوم کار‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫تلاش و اسـتقامت اسـت و درطول تاریـخ‪،‬‬ ‫مهـد پهلوانـان نامـی و بزرگـی بـوده؛ تاریـخ‬ ‫پهلوانـی و رشـادت در کرمـان از قبل ازاسلام‬ ‫وجـود داشـته تـا بـه پهلـوان نامـی جبهـه‬ ‫مقاومت در دنیا‪ ،‬سـردار شـهید حاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی رسـیده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬قبـل از تغییروتحـوالت مدیریتـی در‬ ‫مجمع شـهرداری های کالن شهرهای کشور‬ ‫تهـای ان اشـنا بـودم امـا بـا عـزم‬ ‫بـا فعالی ‬ ‫مدیریـت جدیـد‪ ،‬عملکـرد مجمـع و فضـای‬ ‫جلسـات تخصصی‪ ،‬تغییر کرده و ازاین بابت‬ ‫تشـکر می کنـم»‪ .‬شـهردار کرمـان افـزود‪:‬‬ ‫نشـهرهای‬ ‫«مجمـع شـهرداری های کال ‬ ‫کشـور دراین مدت کوتاه توانسـته مسـائلی را‬ ‫از شـهرداری ها حـل کنـد کـه بسـیاری ازان ها‬ ‫در سـال های گذشـته نیـاز بـه رایزنـی فـراوان‬ ‫شـهرداران داشـت»‪ .‬شـعرباف خاطرنشـان‬ ‫نشـهرهای ایـران‪ ،‬سـال ها‬ ‫کـرد‪« :‬مـا در کال ‬ ‫مسـاز‬ ‫از نبـود یـک سـاختار صنفـی و تصمی ‬ ‫رنـج می بردیـم کـه بتوانـد مسـائل مشـترک‬ ‫پیام تبریک شرکت گاز استان‬ ‫به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات‬ ‫بـرای کارشناسـان اسـتاندارد و سـایر‬ ‫مخاطبـان اسـتان اعـم از مصرف کننـدگان‪،‬‬ ‫تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان برگـزار‬ ‫شـد کـه نسـبت بـه برنامـه مصـوب اداره کل‬ ‫‪ ۱۱۴‬درصـد تحقـق عملکـرد دارد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به عناویـن دوره هـای برگزارشـده‬ ‫ازسـوی سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران‬ ‫افـزود‪« :‬دوره هـای اموزشـی مدیریـت زمـان‪،‬‬ ‫شهـای الکترونیکـی‪،‬‬ ‫اشـنایی بـا اموز ‬ ‫اشـنایی بـا مـدل تعالـی سـازمان ‪،EFGM‬‬ ‫اشـنایی بـا نحـوه تدویـن اسـتانداردهای‬ ‫ملـی و اشـنایی بـا اسـتانداردهای مـواد‬ ‫غذایـی حلال‪ ،‬ابلاغ و اجـرا شـد»‪ .‬عالیـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـرای کارشناسـان و کارکنـان‬ ‫اداره کل اسـتاندارد استان نیز با بهره گیری از‬ ‫شهـای مجـازی سـازمان ملـی‬ ‫ظرفیـت اموز ‬ ‫اسـتاندارد ایـران و مرکـز امـوزش و پژوهـش‬ ‫اسـتانداری اسـتان‪ ،‬حـدود ‪ ۴۵۰۰‬نفرسـاعت‬ ‫دوره اموزشی برگزار شد که نسبت به برنامه‬ ‫عملیاتـی ‪ ۱۸۷‬درصد تحقق عملکرد داشـته‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬درراسـتای اجرای اصل‬ ‫نسـپاری امـور‬ ‫‪ ۴۴‬قانـون اساسـی و برو ‬ ‫یگـری بـه بخـش خصوصـی دور ههـای‬ ‫تصد ‬ ‫اموزشـی برگزارشـده بـرای مدیـران کنتـرل‬ ‫کیفیت‪ ،‬کارشناسـان اسـتاندارد و سایر افراد‬ ‫بـا همـکاری شـرکت های اموزشـی همـکار‬ ‫تاییـد صالحیـت شـده اداره کل اسـتاندارد‬ ‫اسـتان انجـام گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫نشست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با هنرمندان شهرستان‬ ‫تنکابـن در مجتمـع فرهنگـی و هنـری امام خمینـی (ره) ارشـاد برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی تنکابـن؛ حسـین‬ ‫جـوادی (مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران) بـا هنرمنـدان‬ ‫شهرسـتان تنکابـن دیـدار کـرد ‪ .‬در این نشسـت کـه در مجتمـع فرهنگـی و‬ ‫هنـری امـام خمینـی(ره) ارشـاد تنکابـن برگـزار شـد؛ هنرمنـدان بـه برخـی از‬ ‫مسـائل و مشـکالت از جملـه عـدم فعالیت سـینما ‪ ،‬عـدم وجود فضـای کافی‬ ‫بـرای تمریـن گروه هـای نمایشـی در مجتمـع ارشـاد ‪ ،‬اختصـاص بودجـه برای‬ ‫فعالیتهای فرهنگی و هنری اشـاره و از مدی کل ارشـاد مازندران درخواسـت‬ ‫کردنـد نسـبت بـه مطالبـات و احقـاق حق هنرمنـدان غـرب مازنـدران به ویژه‬ ‫شهرسـتان تنکابـن تلاش مضاعـف کنـد‪ .‬جـوادی (مدیـر کل ارشـاد اسـتان‬ ‫مازنـدران) نیـز با بیان اینکـه تنکابـن بایـد قطـب تئاتـر مازنـدران شـود‪ ،‬افـزود ‪:‬‬ ‫«تلاش مـا در راسـتای توجـه بیشـتر بـه هنرمنـدان سراسـر اسـتان اسـت و‬ ‫سعی می کنیم جشنواره های فرهنگی و هنری بیشتری را در غرب مازندران‬ ‫بـا محوریـت تنکابـن برگـزار کنیـم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪17‬درصدی تولید برق در خوزستان‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪/‬‬ ‫بهره بـرداری‬ ‫معـاون‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫خوزسـتان‬ ‫فروردین مـاه‬ ‫«در‬ ‫سـال جـاری دوهـزار و‬ ‫‪775‬گیگاوات سـاعت برق‬ ‫در خوزسـتان تولیـد شـده کـه در مقایسـه بـا سـال ‪ 1400‬افزایـش ‪17‬درصـدی‬ ‫را نشـان می دهـد»‪ .‬به گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان؛ سـید مهـرداد بلادی موسـوی بیـان کـرد‪« :‬سـهم نیروگا ههـای‬ ‫برق­ابـی در ایـن مـدت برابـر ‪ 664‬گیـگاوات سـاعت معـادل ‪24‬درصـد‪ ،‬سـهم‬ ‫نیروگاه هـای حرارتـی و سـیکل ترکیبـی برابـر دوهـزار و ‪67‬گیـگاوات سـاعت‬ ‫معادل ‪74.5‬درصد و سهم نیروگاه های تولید پرا کنده ‪ 44‬گیگاوات ساعت‬ ‫معـادل ‪ 1.5‬درصـد‪ ،‬از کل انـرژی تولیـدی بوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪40« :‬درصد‬ ‫بـرق بخـش تولیـدی نیروگاه هـای حرارتـی و گازی اسـتان توسـط بخـش‬ ‫دولتـی (نیروگاه هـای رامیـن و ماشـهر) و ‪60‬درصـد توسـط نیروگاه های بخش‬ ‫خصوصـی (زرگان‪ ،‬ابـادان‪ ،‬خرمشـهر‪ ،‬شـهدای پیـروز بهبهـان و فجـر) تولید و‬ ‫بـه شـبکه تحویـل شـده اسـت»‪ .‬معـاون بهره بـرداری شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫جهـزار و‬ ‫خوزسـتان تصریـح کـرد‪« :‬پیـک فروردیـن مـاه ‪ 1401‬به میـزان پن ‬ ‫‪80‬مگاوات بوده که نسبت به پیک بار سال قبل پنج درصد کاهش داشته‪،‬‬ ‫انـرژی مصرفـی دراین مـاه نیـز برابـر دوهـزار و ‪598‬گیگاوات سـاعت بـوده کـه‬ ‫نشـان دهنده حدود ‪12‬درصد افزایش مصرف انرژی نسـبت به مدت مشـابه‬ ‫در سال قبل است»‪ .‬بالدی موسوی تا کید کرد‪« :‬باتوجه به رشد بار و انرژی‬ ‫مصرفـی در فروردین مـاه ‪ ،1401‬مدیریـت مصـرف بـرق و جابه جایـی مصـارف‬ ‫غیرضـروری از سـاعات اوج مصـرف سـاعت (‪ 14‬الـی ‪ 18‬و ‪ 21‬الـی ‪ ) 22‬بـه سـایر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـاعات شـبانه روز توسـط کلیـه مصرف کننـدگان امـری الزم و ضرور ‬ ‫براسـاس این گزارش‪ ،‬ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق اسـتان خوزسـتان در‬ ‫بخـش انتقـال برابـر ‪13‬هـزار و ‪196‬مـگاوات بوده که از این مقدار هشـت هزار و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫‪169‬مـگاوات در بخـش ابـی و پنج هـزار و ‪27‬مـگاوات در بخـش حرارت ‬ ‫ظرفیـت تولیـد بـرق بخـش ‪ DG‬اسـتان نیـز ‪164‬مـگاوات اسـت»‪.‬‬ ‫خردادماه؛ موعد برگزاری ایین شکرگزاری در تیتکانلو‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬پنجمیـن جلسـه شـورای فرهنگ عمومی بخش خبوشـان‬ ‫شهرسـتان فـاروج در محـل بخشـداری خبوشـان برگـزار شـد‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫مصـوب شـد تـا در خردادمـاه اییـن شـکرگزاری در شـهر تیتکانلـو برگـزار و ایـن‬ ‫اییـن به صـورت رسـمی در سـطح شـهر اعلام شـود‪ .‬امام جمعـه تیتکانلـو‬ ‫بابیان این مطلـب در پنجمیـن جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی بخـش‬ ‫نشـهر‬ ‫خبوشـان‪ ،‬گفت‪« :‬این ایین بیش از ‪ ۴۰‬سـال و همه سـاله در سـطح ای ‬ ‫برگـزار و مـردم درراسـتای دفـع بالیـا و سلامتی خـود و خانواده هایشـان‬ ‫قربانـی انجـام می دهنـد»‪ .‬رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی بخـش خبوشـان‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬امسـال درنظر داریم تا ضمن فرهنگ سـازی‪ ،‬این موضوع‬ ‫به صورت ایین رسـمی در بین مردم اعالم و ضمن انجام قربانی‪ ،‬گوشـت ان‬ ‫نیـز در بیـن نیازمنـدان این بخـش توزیـع شـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫نشـهر‪،‬‬ ‫حسـن زاده افـزود‪« :‬باتوجه بـه فعالیـت مرکـز نیکـوکاری و خیریـه درای ‬ ‫طبـق پیگیری هـای صورت گرفتـه‪ ،‬یک نفـر به عنـوان نماینـده کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینـی (ره) شهرسـتان‪ ،‬دراین مرکـز مسـتقر و تمامـی اقدامـات و‬ ‫خدمات رسـانی بـه مددجویـان تحت حمایـت بخـش خبوشـان را انجـام‬ ‫خواهـد داد‪ .‬الزم اسـت اقدامـات الزم نیـز درراسـتای تقویـت قدیمی تریـن‬ ‫گـود کشـتی این بخـش یعنی؛ گود کشـتی امام مرشـد صـورت پذیـرد»‪ .‬رئیس‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی فـاروج نیـز دراین جلسـه بااشـاره به اهمیـت‬ ‫فرهنگ در بین اقشـار مختلف مردم‪ ،‬گفت‪« :‬الزم اسـت موضوع فرهنگ در‬ ‫تمامـی بخش هـای جامعـه محوریت قرار بگیرد و درراسـتای تقویت فرهنگ‬ ‫بایـد تلاش صـورت پذیـرد»‪ .‬حسـن رضوانـی بـه بیـان اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫درراسـتای پیگیـری مباحـث و مسـائل حـوزه فرهنگـی در شـهر تیتکانلـو‬ ‫نهـا‬ ‫پرداخـت و گفـت‪« :‬درراسـتای نام گـذاری معابـر‪ ،‬کوچه هـا و خیابا ‬ ‫ازطرف شـهرداری و شـورای شـهر بایستی کارگروه نام گذاری تشکیل شده اما‬ ‫ً‬ ‫نام گذاری موارد مهم و محوری شهر حتما باید در جلسات شورای فرهنگ‬ ‫عمومـی به تصویـب برسـد»‪ .‬وی بااشـاره به تخصیـص اعتبـارات مناسـب‬ ‫بـرای اجـرای طر ح هـای مقابلـه بـا معضلات اجتماعـی توسـط موسسـات‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری اسـتان در سـال جدیـد عنـوان کـرد‪« :‬از ظرفیـت افـراد بومی‬ ‫در حوزه هـای مختلـف اسـتفاده خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫رقابت های والیبال شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬رقابت هـای شـانزدهمین دوره والیبـال بـرادران‪ ،‬باحضـور‬ ‫نماینـدگان شـانزده شهرسـتان تحـت پوشـش شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫جنـوب اسـتان کرمـان‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬در مرحلـه نخسـت‪ ،‬مسـابقات در چهـار‬ ‫منطقـه پیگیـری شـد و دو تیـم برتـر هـر منطقـه جـواز حضـور در دور نهایـی‬ ‫را به دسـت اوردنـد‪ .‬میزبانـی مرحلـه نهایـی بـه شهرسـتان بافـت کـه در رنـگ‬ ‫بندی کرونا ابی اعالم شـده‪ ،‬وا گذار شـد‪ .‬در این مرحله هشـت تیم‪ ،‬به مدت‬ ‫چهـار روز به رقابـت پرداختنـد و در نهایـت تیم هـای سـتاد‪ ،‬رودبـار جنـوب و‬ ‫جیرفـت مقام هـای اول تـا سـوم را از ان خـود کردنـد‪ .‬جـام اخلاق هـم بـه تیم‬ ‫مشـترک شهرسـتان های بافت و ارزوئیه رسـید‪ .‬مراسم اختتامیه مسابقات‪،‬‬ ‫باحضـور عبدالوحیـد مهدوی نیـا (مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫جنـوب اسـتان کرمـان)‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬شـهردار‪ ،‬روسـای اداره ورزش و جوانـان‬ ‫و هیئـت والیبـال شهرسـتان بافـت و همچنیـن جمعـی از خانواد ههـای‬ ‫همـکاران برگـزار شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ‪ 16 1401‬شوال ‪ 18 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2500‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫فرماندار شهریار بیان کرد؛‬ ‫ضرورت افزایش نظارت های هدفمند بر شبکه‬ ‫توزیع و قیمت گذاری کاالها‪ ،‬در بازار شهرستان‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫جلسـه مشـترک سـتاد تنظیـم بـازار و کارگـروه ارد و نـان شهرسـتان بـه ریاسـت شـفیع زاده‬ ‫(فرمانـدار شهرسـتان شـهریار) و بـا حضـور مداحی (معاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعی)‪،‬‬ ‫هاشـمی (معـاون برنامه ریـزی و توسـعه)‪ ،‬ابراهیمـی (رئیـس اداره بازرسـی و ارزیابی عملکرد‬ ‫فرمانداری)‪ ،‬روسای ادارات صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬تعزیرات حکومتی و اتحادیه نانوایان‬ ‫شهرستان در معاونت برنامه ریزی فرمانداری برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فرمانداری‬ ‫شهرستان شهریار؛ شفیع زاده در این جلسه‪ ،‬ضمن دریافت گزارشی از روند انجام بازرسی‬ ‫و نظـارت بـر قیمـت و شـبکه توزیـع کاال در سـطح بـازار شهرسـتان و برخوردهـای قانونـی‬ ‫تهـای‬ ‫صورت گرفتـه دراین خصـوص ازسـوی اعضـای حاضـر در جلسـه‪ ،‬برافزایـش نظار ‬ ‫هدفمند و بازدارنده در سـطح بازار و برخورد با هرگونه تخلف ناشـی از احتکار‪ ،‬کم فروشـی‬ ‫و گران فروشـی تا کیـد کـرد‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان شـهریار بابیان اینکـه طـی بازدیدهـای‬ ‫به عمل امـده‪ ،‬درزمینـه اقلام اساسـی موردنظـر مـردم و توزیـع عادالنـه ان در سـطح بـازار و‬ ‫فروشگاه های شهرستان مشکل خاصی وجود ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬دستگاه های نظارتی‪،‬‬ ‫به ویژه تعزیرات و بازرسان ستاد تنظیم بازار‪ ،‬نسبت به نظارت مستمر بر نحوه عرضه کاال‬ ‫نهـا اهتمـام جـدی داشـته باشـند تـا کوچک تریـن مشـکلی برای‬ ‫تگـذاری بـر روی ا ‬ ‫و قیم ‬ ‫شهروندان ایجاد نشود»‪ .‬نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار‪ ،‬بااشاره به تخصیص‬ ‫سهمیهفوق العاده اردبهبرخیواحدهاینانواییمنظورشدهدر شهرستان‪،‬جهتتامین‬ ‫نیاز روزانه مردم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬اتحادیه نانوایان برای پاسخگویی به نیاز نان مردم‪ ،‬در‬ ‫سـاماندهی واحدهای نانوایی‪ ،‬احصاء و اعالم مشـکالت موجود جهت پیگیری های الزم‬ ‫ُ‬ ‫اختصاص ‪ ۴۰‬تن سهمیه ارد حمایتی‬ ‫به نانوایان مالرد‬ ‫فرماندار مالرد خبر داد؛‬ ‫فرماندار مالرد گفت‪« :‬به منظور رفاه حال شهروندان عزیز و براساس مصوبه کارگروه ارد‬ ‫و نان شهرستان‪ ،‬ساعت کار نانوایی ها دو ساعت افزایش یافته و تمام نانوایی ها مکلف‬ ‫هسـتند به صـورت دو شـیفت فعالیـت کننـد»‪ .‬به گـزارش خبرگـزاری مهـر؛ جابـر کریمـی‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬به منظور رفاه حال شـهروندان عزیز و براسـاس مصوبه کارگروه ارد و نان‬ ‫ملارد‪ ،‬سـاعت کار نانوایی هـا دو سـاعت افزایش یافتـه و تمـام نانوایی هـا مکلـف هسـتند‬ ‫به صورت دو شیفت فعالیت کنند»‪ .‬کریمی باتا کیدبر لزوم نظارت دستگاه های نظارتی‬ ‫بـر نحـوه فعالیـت نانوایی هـا افزود‪« :‬بازرسـان در سـاعات مختلف از نانوایی ها‪ ،‬سرکشـی‬ ‫داشـته و درصورت عدم پخت‪ ،‬سـهمیه ارد نانوایی متخلف کسـر خواهد شـد»‪ .‬فرماندار‬ ‫مالرد بابیان اینکه سـهمیه ماهانه ارد این شهرسـتان ‪ُ ۳۱۰۰‬تن اسـت‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬سـرانه‬ ‫مصـرف ارد هـر فـرد در ایـن شهرسـتان هفـت کیلـو و ‪ ۲۰۰‬گـرم اسـت»‪ .‬وی در ادامـه از‬ ‫شهروندان خواست هرگونه تخلفات نانوایی را به سامانه های نظارتی ‪ ۱۲۴‬اداره صمت‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬تعزیـرات حکومتـی و یـا بازرسـی فرمانـداری بـه شـماره تمـاس ‪ ۶۵۳۹۳۸۰۴‬گزارش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫یسـت بازرسـان‬ ‫و ارائه لیسـت واحدهای غیرمجاز یا متخلف اقدام کند‪ .‬همچنین ضرور ‬ ‫امر‪ ،‬با تشدید نظارت ها‪ ،‬ضمن برخورد قانونی با نانوایی های حائز هرگونه تخلف‪ ،‬جهت‬ ‫شناسـایی و معرفـی واحدهایـی کـه اقـدام به فروش ارد سـهمیه ای‪ ،‬کاهش خودسـر زمان‬ ‫پخت نان یا عدم توجه به دستورالعمل های مرتبط می کنند‪ ،‬اقدام کرده تا از سهمیه ارد‬ ‫نهـا کاسـته و بـه واحدهـای مجاز دیگر اضافه شـوند»‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫بازداشت دو نفر از کارکنان فرمانداری شهرستان قدس‬ ‫فرماندار شهرسـتان قدس گفت‪« :‬درراسـتای مبارزه با فسـاد و باتوجه به ارتباطات ناسـالم‬ ‫مالی برخی افراد همکار در مجموعه‪ ،‬دو نفر از کارکنان فرمانداری قدس بازداشت شدند»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرگـزاری فـارس از شـهرقدس؛ وحیـد گلیکانـی (فرمانـدار شهرسـتان قـدس) در‬ ‫جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد‪« :‬از اغـاز اصلاح ارز ترجیحـی و اعالم قیمت برخـی از کاالهای‬ ‫اساسـی‪ ،‬با موارد بسـیار محدودی از احتکار کاال در شهرسـتان قدس مواجه شـدیم؛ که با‬ ‫نظارت دقیق و ورود قاطع دستگاه ها در لحظه‪ ،‬با موارد کشف شده برخورد قاطع و قانونی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬دسـتورات الزم جهت برخورد سـریع و دقیق با افرادی که خود را‬ ‫منتسب به مجموعه فرمانداری می دانستند‪ ،‬صادر شد و در موضوع معیشت مردم هم‬ ‫بـا هیـچ شـخص‪ ،‬حـزب و گروهی مماشـات نخواهیم کرد»‪ .‬فرمانـدار قـدس ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬از اطرافیان خود شروع کرده ایم و به محض اطالع از ارتباطات ناسالم مالی‬ ‫برخـی افـراد همـکار در مجموعـه فرمانـداری‪ ،‬از دسـتگاه های امنیتی و قضائی درخواسـت‬ ‫کرده که برخورد الزم را انجام دهند و در همین رابطه دو نفر از کارکنان فرمانداری بازداشت‬ ‫شـدند»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬برخـی افـراد سـودجو هـم در قالـب فروشـنده کاال‪ ،‬با هدف‬ ‫تهـا و حتـی‬ ‫قـرار دادن معیشـت مـردم‪ ،‬درصـدد دور زدن قانـون جهـت بـاال بـردن قیم ‬ ‫احتکار برخی از کاالهای اساسی هستند‪ ،‬که دستورات الزم جهت برخورد قانونی و قاطع‬ ‫کتـک این افراد صادرشـده اسـت»‪.‬‬ ‫بـا ت ‬ ‫مدیر شهرداری ناحیه شش شهریار خبر داد؛‬ ‫رنگ امیزی نیوجرسی ها در ورودی شمالی شهرک جعفریه‬ ‫مدیر شـهرداری ناحیه شـش (جعفریه) از عملیات رنگ امیزی نیوجرسـی ها درراسـتای‬ ‫منظرارایی و زیباسـازی جاده ها برای شـهروندان خبر داد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات‬ ‫و امور بین الملل شـهرداری شـهریار؛ جعفر میرفتح الهی (مدیر شـهرداری ناحیه شـش)‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای چشـم اندازهای زیبـا و جلـب رضایـت شـهروندان‪ ،‬ایـن‬ ‫شـهرداری بـا همـکاری سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‪ ،‬در پـی اقدامـی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه رنگ امیـزی و سـازمان دهی نیوجرسـی ها در قسـمت ورودی شـمالی شـهرک‬ ‫جعفریـه اقـدام کـرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬رنگ امیزی نیوجرسـی ها عالوه بر زیباسـازی‪ ،‬به منظور‬ ‫ارتقـای ایمنـی خودروهـای عبـوری و جلوگیـری از سـوانح رانندگـی‪ ،‬به ویژه در شـب‪ ،‬موثر‬ ‫بـوده کـه ایـن مهـم در جهـت ارتقـای سـطح کیفیـت خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان و‬ ‫تامیـن رفـاه حـال ان هـا و زیباسـازی فضـای را ههـا‪ ،‬نقـش بسـزایی دارد»‪.‬‬ ‫مهندس خانی؛ شهردار شاهدشهر‪:‬‬ ‫اقدامات حوزه خدمات شهری‪ ،‬باید رضایت شهروندان را به دنبال داشته باشد‬ ‫اجرایروزانهعملیاتلکه گیریاسفالتخیابان هایشاهدشهر‬ ‫وی افزود‪« :‬درراستای تداوم عملیات روان سازی عبور و مرور شهری و به منظور بهسازی‬ ‫مسـیرهای اصلـی و فرعـی شـهر شاهدشـهر‪ ،‬عملیـات گسـترده اسـفالت ریزی و ترمیـم‬ ‫کوچ ههـای شـهرک ال لـه توسـط معاونـت فنـی عمرانـی شـهرداری اجرایـی شـد»‪ .‬مدیریـت‬ ‫شـهری شاهدشـهر خاطرنشـان کرد‪« :‬عملیات گسـترده اسـفالت ریزی و لکه گیری اصولی‬ ‫معابر با درنظرگرفتن زیرسازی های اساسی‪ ،‬با تمام امکانات و تجهیزات به صورت روزانه‪،‬‬ ‫طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و اولویت بندی در سطح معابر و محالت شاهدشهر و‬ ‫شهرک الله‪ ،‬اجرایی می شود»‪ .‬وی در ادامه همین مطلب تصریح کرد‪« :‬درراستای بهبود‬ ‫عبور و مرور شهری و سیما و منظر شهری و باهدف خدمت رسانی شایسته به شهروندان‬ ‫یشـائبه حـوزه معاونـت فنـی و‬ ‫و تسـهیل در امـر تـردد وسـایط نقلیـه‪ ،‬بـه همـت و تلاش ب ‬ ‫عمرانی شهرداری شاهدشهر؛ عملیات ترمیم و لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر انجام‬ ‫بسـازی سـطح خیابان ها‪ ،‬رفع نواقص موضعی‪،‬‬ ‫شـد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت به منظور مناس ‬ ‫جلوگیـری از گسـترش خرابـی روسـازی اسـفالت ها و همچنیـن تامیـن سـطحی ایمـن در‬ ‫معابـر‪ ،‬عملیـات لکه گیـری بـا رونـد مطلوبـی درحال انجـام و پیشـرفت بـوده و این اقـدام در‬ ‫تمـام شـهر عملی و تـداوم خواهد داشـت‪.‬‬ ‫مهندس خانی در بازدید از حوزه معاونت خدمات شهری‪ ،‬در جمع مسئولین واحدهای‬ ‫این حوزه‪ ،‬بابیان این مطلب اظهار داشت‪« :‬نظافت‪ ،‬رفت وروب و زیباسازی محیط شهر‬ ‫در محالت و نواحی مختلف‪ ،‬از اولویت های شـهرداری شاهدشـهر اسـت که امیدواریم با‬ ‫افزایش و اسـتمرار فعالیت های بهینه دراین زمینه‪ ،‬شـاهد وضعیت مطلوب تری در شـهر‬ ‫بـوده و به دنبـال ان رضایـت شـهروندان را فراهـم کنیـم»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫شـهرداری شاهدشـهر؛ شـهردار بـه اهمیـت جایـگاه و فعالیـت حـوزه خدمـات شـهری‬ ‫یسـت؛‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬حـوزه خدمـات شـهری شـهرداری‪ ،‬قلب تپنده مدیریت شهر ‬ ‫به گونه ای که بیشـترین میزان رضایتمندی یا نارضایتی شـهروندان از عملکرد شـهرداری‪،‬‬ ‫تهـای اخیـر ایـن حـوزه بـه شـرح‬ ‫نحـوزه نمـود پیـدا می کنـد»‪ .‬اهـم اقدامـات و فعالی ‬ ‫درای ‬ ‫ذیـل اسـت‪ -۱ :‬علف زنـی بلـوار شـهیدان تقـی زاده ‪ -۲‬ابیـاری خیابـان ب هطـرف رامیـن ‪-۳‬‬ ‫علف زنی پارک الله ‪ -۴‬چمن زنی پارک ایثار با چمن زن ترا کتوری ‪ -۵‬علف زنی پارک بانوان‬ ‫‪ -۶‬الیروبـی و شستشـوی نهـر بلـوار شـهدا از روبـروی بسـیج تـا میـدان امـام خمینـی(ره) و‬ ‫خیابـان انقلاب از میـدان انقلاب تـا روبروی مسـجد جامع‪.‬‬ ‫شهردار شهریار‪:‬‬ ‫جلب رضایت شهروندان‪ ،‬درگرو تالش و کار مضاعف‬ ‫دومیـن جلسـه شـورای معاونیـن شـهرداری شـهریار‪ ،‬بـا حضـور محمدصـادق کولی ونـد‬ ‫(شـهردار شـهریار )‪ ،‬معاونیـن و مدیـران مربـوط در دفتـر شـهردار برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق کولی ونـد‬ ‫ضمـن تا کیـد بـه اهتمـام کلیـه معاونیـن و مدیـران بـه اجـرای مصوبـات و اعالم مشـکالت‬ ‫حوزه های مختلف در جلسـات هم اندیشـی و اخذ تصمیمات تخصصی‪ ،‬درراسـتای باال‬ ‫بـردن سـطح خدمـات بـه شـهروندان و ارتقـای جایـگاه شـهرداری به عنـوان اصلی تریـن‬ ‫نهـاد خدمات رسـان در شـهر را مهم تریـن هـدف برگـزاری ایـن جلسـات دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«معاونیـن بایـد بـا کار جهـادی‪ ،‬در تحقـق ایـن امـر مهـم کوشـا باشـند»‪ .‬شـهردار شـهریار‬ ‫درخصـوص اقدامـات صورت گرفتـه در معاونـت فنـی افـزود‪« :‬بایـد برنامـه زمان بنـدی‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی‪ ،‬علی الخصـوص پروژ ههـای مرتبـط بـا هفتـه دولـت‪ ،‬هـر چـه سـریع تر‬ ‫در دسـتورکار قـرار گیـرد و نتیجـه در اسـرع وقـت منعکـس و اطالع رسـانی شـود»‪ .‬وی در‬ ‫ادامه تشریح کرد‪« :‬باهدف جلوگیری از تضییع بیت المال و خسارت وارده به شهرداری‪،‬‬ ‫ادرس محل هایـی کـه قـرار اسـت عملیات اسـفالت اجرا شـوند‪ ،‬قبـل از اجرای کار ازسـوی‬ ‫حوزه معاونت فنی و عمرانی‪ ،‬دراختیار معاونت حمل ونقل و ترافیک جهت برنامه ریزی‬ ‫و اولویت بنـدی قـرار گیـرد»‪ .‬شـهردار شـهریار ضمـن تقدیـر از کلیـه معاونیـن در پیگیـری‬ ‫امـورات محولـه افـزود‪« :‬جلـب رضایت حدا کثری شـهروندان‪ ،‬در برطرف کردن مشـکالت‬ ‫نسـازمانی‬ ‫و نواقصات‪ ،‬درگرو کار و تالش مضاعف اسـت و باید با همدلی و مشـارکت درو ‬ ‫ایـن امـر را محقـق کنیـم»‪.‬‬ ‫سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی‬ ‫در اولویت کار شهرداری‬ ‫به منظـور پیگیـری و نظـارت بـر رونـد اجرایـی پروژ ههـای عمرانی‪ ،‬محمدصـادق کولی وند‬ ‫بـه همـراه رمضانـی (سرپرسـت معاونـت فنـی و عمرانـی)‪ ،‬از پروژ ههـای عمرانـی شـهرداری‬ ‫بازدیـد و از نزدیـک در جریـان رونـد اجـرا و پیشـرفت فیزیکـی ایـن پروژ ههـا قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫شهردار شهریار در حاشیه این بازدید‪ ،‬ا گاهی یافتن از روند پیشرفت طر ح های عمرانی‬ ‫سـطح شـهر و نحوه اجرای ان ها را یکی از اهداف بازدیدهای میدانی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تهـای‬ ‫«شـورای شـهر و به خصـوص کمیسـیون عمـران شـورا‪ ،‬وظیفـه نظـارت بـر فعالی ‬ ‫شـهرداری در چگونگـی اجـرای طر ح هـای عمرانـی را دارد؛ ازایـن رو مـردم عزیـز بداننـد کـه‬ ‫همـکاران در شـورای شـهر‪ ،‬تمامـی مسـایل و مشـکالت شـهری را رصـد کـرده و وظیفـه‬ ‫مـا پیگیـری مطالبـات همـه مـردم شـهر اسـت»‪ .‬کولی ونـد بابیـان بـه اینکـه هـدف عمـده‬ ‫مدیریـت شـهری ایجـاد رفـاه‪ ،‬اسـایش و ارامـش بـرای شـهروندان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سـرعت‬ ‫بخشـیدن بـه اجـرای پروژه هـای عمرانـی‪ ،‬از خواسـته ها و اولویت هـای کاری شـهرداری‬ ‫محسـوب می شـود؛ ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه در کیفیـت سـهل انگاری شـود و‬ ‫رعایـت شـاخصه های کیفـی مدنظـر قرارگرفتـه نشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه یکـی از اهـداف‬ ‫شـهرداری‪ ،‬توزیـع متـوازن خدمـات در تمامـی نقـاط شـهر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تالش مـا بر این‬ ‫است تا شهروندان عزیز‪ ،‬خدمات مناسبی را در نقاط مختلف شهر شاهد باشند و نگاه‬ ‫کارشناسـی همـراه بـا دقـت و سـرعت‪ ،‬می توانـد موجـب افزایـش اعتمـاد عمومـی شـود که‬ ‫نتیجـه ان حرکـت به سـمت توسـعه و احیـای شـهر و منطقـه خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫دیدار امام جمعه و شهردار شهریار‬ ‫با خانواده شهیدان معظم عربعلی عزیزی و جعفر صداقت پیشه‬ ‫حجت االسلام حسـینی نوری (امام جمعـه شـهریار ) بـه همـراه وکیلـی (ریاسـت شـورای‬ ‫اسلامی شـهریار )‪ ،‬کولی ونـد (شـهردار شـهریار )‪ ،‬فرماندهـان سـپاه و نیـروی انتظامـی بـا‬ ‫خانـواده شـهیدان معظـم عربعلـی عزیـزی و شـهید جعفـر صداقـت پیشـه دیـدار کردند‪.‬‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار؛ دراین دیدار امام جمعه‬ ‫شـهریار با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای گران قدر انقالب اسلامی و تقدیر از صبر و‬ ‫شـکیبایی خانواد ههـای معظـم شـهدا‪ ،‬کـه بـرای احـاد مختلـف مـردم یـک الگـو و درس‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪« :‬ملت عزتمند و شـریف ایران اسلامی‪ ،‬توام با مسـئولین‪ ،‬با بهره گیری‬ ‫بزرگ ‬ ‫از همین اموزه گران بها‪ ،‬در برابر تمامی توطئه های دشمنان علیه این کشور‪ ،‬ایستادگی‬ ‫کرده و در تداوم خون مطهر شهدا از ارمان های نظام اسالمی و رهبری دفاع می کنند»‪.‬‬ ‫محمدصادق کولی وند (شـهردار شـهریار ) نیز دراین دیدار‪ ،‬بابیان اینکه امنیت و ارامش‬ ‫یسـت‬ ‫امروز کشـور و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون جان فشـانی عزیزان ‬ ‫که دفاع از میهن و اسلام را بر رفاه خود و خانواده ترجیح دادند‪ ،‬افزود‪« :‬شـهدای معزز‪،‬‬ ‫تمـام تـوان و هسـتی خـود کـه جان شیرینشـان بـود را در طبـق اخالص گذاشـتند و برای‬ ‫اسلام تقدیـم کردنـد و امـروز مـا وظیفه داریـم بـا انجـام درسـت وظایـف خـود و خدمـت‬ ‫صادقانـه و خالصانـه بـه مـردم و همچنیـن کار و تلاش برای کاهش مشـکالت در شـرایط‬ ‫دشـوار اقتصـادی‪ ،‬تداوم بخـش خـون پـا ک ان عزیزان باشـیم»‪.‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و امور مناطق شهرداری شهریار خبر داد؛‬ ‫تخلیه و بازگشایی نهر خیابان میالد در وائین‬ ‫معاون خدمات شـهری و امور مناطق‪ ،‬از انجام عملیات‬ ‫بهـا در‬ ‫بهـای سـطحی و کنتـرل روان ا ‬ ‫هدایـت و دفـع ا ‬ ‫سـطح شـهریار خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ یاسـر حیدریـان‬ ‫(معـاون خدمـات شـهری و امـور مناطـق)‪ ،‬عـدم تخلیـه‬ ‫اب های سطحی ناشی از بارندگی در شهرک های وائین‪،‬‬ ‫شاهدشـهر و صـدف را یکـی از مطالبـات شـهروندان‬ ‫نبـاره اظهـار داشـت‪« :‬هدایـت و دفـع‬ ‫عنـوان کـرد و درای ‬ ‫اب های سطحی و کنترل روان اب ها و نهر خیابان میالد‬ ‫وائیـن یکـی از مطالبـات ب هحـق شـهروندان ایـن مناطـق‬ ‫بـود کـه خوشـبختانه بـا همـکاری معاونـت فنـی عمرانـی‬ ‫کسـال‪ ،‬مسـیرهای عنوان شـده بازگشـایی‬ ‫و پـس از ی ‬ ‫شـد»‪ .‬حیدریـان افـزود‪« :‬ایـن مهـم به منظـور جلوگیـری‬ ‫از اب گرفتگـی در زمـان بارش هـا و جمـع اوری و هدایـت‬ ‫اب هـای سـطحی اجـرا می شـود»‪ .‬وی در ادامـه تشـریح‬ ‫کـرد‪« :‬هـدف از اجـرای این طـرح‪ ،‬هدایـت و دفـع اب های‬ ‫سـطحی‪ ،‬کنتـرل روان اب هـا و ارتقـای سـطح بهداشـت‬ ‫محیـط زندگـی و جلـب رضایـت شـهروندان اسـت»‪.‬‬ ‫کاشت ‪ ۸۲۰‬اصله درخت در پارک دانشجو شهریار‬ ‫بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار‬ ‫از پروژه های عمرانی شاهدشهر‬ ‫مهنـدس باغبانـی (سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری شـهریار )‬ ‫به اتفاق شـهردار‪ ،‬رئیس و نایب رئیس شـورای اسلامی شـهر از پروژه های عمرانی سـطح‬ ‫شـهر بازدیـد کردنـد و از نزدیـک در جریـان مشـکالت اجـرای پروژ ههـا و پیشـرفت فیزیکی‬ ‫ان ها قرار گرفتند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شاهدشهر؛ مهندس باغبانی‬ ‫در ایـن بازدیـد‪ ،‬ضمـن تقدیـر از اقدامـات و تالش هـای صورت گرفته شـهرداری و اعضای‬ ‫شورای اسالمی شاهدشهر درراستای عمران‪ ،‬توسعه و ابادانی شهر و همچنین ارتقای‬ ‫شـاخص بهره منـدی از زیرسـاخت های توسـعه ای گفـت‪« :‬بایـد بـا بهتـر کـردن وضـع‬ ‫موجـود‪ ،‬باتوج هبـه فرهنـگ و نیـاز جامعـه‪ ،‬اقداماتی انجام گیرد تـا رفاه و اسـایش را برای‬ ‫یسـت‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫شـهروندان عزیز در زمان حال و هم در زمان اینده فراهم اورد»‪ .‬گفتن ‬ ‫معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهریار به همراه مهندس حسنی (مسئول‬ ‫دفتـر فنـی عمرانـی فرمانـداری) از پروژ ههـای عمرانی شاهدشـهر بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‬ ‫شـهرداری شـهریار‪ ،‬از اتمـام عملیـات کاشـت نهـال و‬ ‫وا کاری ‪ ۸۲۰‬اصلـه درخـت و ‪ ۵۷۰‬متـر لوله کشـی ابیـاری‬ ‫قطـره ای در انتهـای پـارک دانشـجو در شـهرک صـدف‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری شـهریار؛ مهدی یاوری دراین باره گفت‪« :‬برای‬ ‫اولیـن بـار‪ ،‬کاشـت حـدود ‪ ۳۰۰۰‬اصلـه درخـت و حـدود‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬بوته گل و درختچه از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬در کمتر از‬ ‫‪ ۴۰‬روز صـورت پذیرفتـه اسـت؛ کـه خوشـبختانه این روند‬ ‫همچنـان در نقـاط مختلـف شـهر مناطق و نواحـی ادامه‬ ‫دارد»‪ .‬وی در ادامـه بابیان اینکـه‪« :‬افزایـش سـرانه های‬ ‫فضـای سـبز باعـث ایجـاد تغییـر در هویـت بصـری شـهر‬ ‫یشـود گفـت‪« :‬مشـارکت شـهروندان در حفـظ و‬ ‫م ‬ ‫نگهـداری از درختـان‪ ،‬پوشـش گیاهـی‪ ،‬در هـر شـهر بایـد‬ ‫به صـورت یـک فرهنـگ نهادینـه شـود و از فضـای سـبز‬ ‫شـهری به عنـوان یـک گنجینـه ارزشـمند محافظـت کـرد‬ ‫و در توسـعه و ابادانـی شـهر نقـش مهمـی ایفـا کـرد»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری در‬ ‫پایـان از شـهروندان فهمیـم شـهریار کـه در انجـام وظایف‬ ‫شـهروندی خود درخصوص فضای سـبز شـهری از حس‬ ‫مسـئولیت پذیری باالیـی برخـوردار هسـتند قدردانـی‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬در اینـده نزدیـک پویش هـای مختلفـی در‬ ‫مناطـق و نواحـی بـا مشـارکت شـهروندان دراین خصوص‬ ‫برگـزار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ترمیم نوار حفاری خیابان چمران در وائین‬ ‫سرپرسـت معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری شـهریار از لکه گیـری و ترمیـم نـوار حفـاری در‬ ‫خیابـان چمـران وائیـن خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری‬ ‫شهریار؛ امیر رمضانی (سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری شهریار) درراستای این‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬عملیـات لکه گیـری و ترمیـم نوار حفـاری خیابان چمـران‪ ،‬حدفاصل مدرسـه‬ ‫نبـردن موانع تـردد‪ ،‬چاله زدایی و بهبود روکش اسـفالت‪،‬‬ ‫شـهید فرخـی زاده‪ ،‬به منظـور ازبی ‬ ‫بـه همـت نیروهـای واحـد عمـران انجـام شـد»‪ .‬رمضانـی گفـت‪« :‬ایـن عملیـات باهـدف‬ ‫یهـای موجـود‪ ،‬تسـهیل در تـردد‪ ،‬زیباتـر کـردن جلوه شـهر و‬ ‫بهسـازی معابـر‪ ،‬رفـع ناهموار ‬ ‫نهـای‬ ‫کسـب رضایـت شـهروندان انجا مشـده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪« :‬دیگـر خیابا ‬ ‫سـطح شـهر‪ ،‬مناطق و نواحی که نیاز به لکه گیری و ترمیم نوار حفاری دارند‪ ،‬در دسـتورکار‬ ‫شـهرداری و مـورد تا کیـد شـهردار محتـرم اسـت و طبـق برنامـه اجـرا خواهـد شـد تـا بتوانیـم‬ ‫رضایـت شـهروندان را جلـب کنیـم و قدمـی درراسـتای زیبایـی شـهر برداریم»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2953

روزنامه سایه 2953

شماره : 2953
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه سایه 2952

روزنامه سایه 2952

شماره : 2952
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه سایه 2950

روزنامه سایه 2950

شماره : 2950
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!