روزنامه سایه شماره 2499 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2499

روزنامه سایه شماره 2499

روزنامه سایه شماره 2499

‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛‬ ‫واریز کمک معیشتی ماه اول‬ ‫به حساب همه معترضان به دهک بندی‬ ‫ُ‬ ‫انتشار کتاب «جادوگر شهر از»‬ ‫ُ‬ ‫تصویرگری‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1900‬؛ «جادوگر شهر از» نوشته ال‪ .‬فرانک باوم؛ با‬ ‫ِ‬ ‫ویلیـام واالس دنسـلو‪ .‬منتشـر شـد‪ .‬ایـن کتـاب کـه در حـوزه کودک ونوجـوان اسـت‪،‬‬ ‫به زبـان انگلیسـی بـوده و نسـخه اول ان بـه خواهـر نویسـنده تقدیـم شـد‪ .‬ایـن اثـر‪،‬‬ ‫بعدها دسـتمایه سـاخت اثار تلویزیونی و سـینمایی متعدد شـد‪.‬‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی از واریـز مبلـغ کمک معیشـتی ماه‬ ‫اول به حسـاب افرادی که نسـبت به دهک بندی اعتراض داشتند‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ رئیس جمهـوری دسـتور داد مبلـغ‬ ‫کمک معیشـتی مـاه اول بـه حسـاب تمـام افرادی کـه تـا مـاه قبـل‬ ‫مشـمول دریافـت یارانـه بوده انـد؛ امـا در این مرحله کمک معیشـتی‬ ‫دریافـت نکـرده و متقاضـی تجدیدنظـر در دهک بنـدی فعلی انـد‪،‬‬ ‫واریـز شـود‪ .‬حجـت اهلل عبدالملکـی در توئیتـی نوشـت؛ یارانـه‬ ‫ُ‬ ‫به عنـوان حـق هـر ایرانـی کـه در نـه دهـک درامـدی قـرار دارد‪،‬‬ ‫محفـوظ بـوده و مبلـغ مـاه اول بـه حسـاب متقاضیـان در سـامانه‬ ‫واریـز شـده و بعـد از تاییـد‪ ،‬قابل برداشـت اسـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 15 1401‬شوال ‪ 17 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2499‬تومان‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری خبر داد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫برکناری‪ ۱۳۰‬مدیر ناکارامد‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومی بر محور‬ ‫مشارکت مداری‬ ‫و اطالع مداری‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افزایش بی رویه‬ ‫سزارین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معاونبهداشتیدانشگاهعلوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگاهی‪ ،‬سالمت را ارتقاء می دهد‬ ‫‪ 17‬تـا ‪ 23‬اردیبهشـت ماه «هفتـه سلامت» نـام دارد و برنامه هـای هفتـه سلامت‬ ‫درراسـتای اشـنایی بیشـتر مـردم‪ ،‬تصمیم گیـران و تصمیم سـازان بـا موضوعـات مهـم‬ ‫حوزه سلامت برگزار می شـود‪ .‬شـعار امسـال برای این هفته‪ ،‬باتوجه به وضعیت جامعه‬ ‫بشـری «سلامت مـا‪ ،‬سلامت سـیاره مـا» انتخـاب شـده و متضمـن این اسـت که بـدون‬ ‫سلامتی محیـط زیسـت و سـاختار زندگـی بشـری نمی تـوان انتظـار سلامتی پایـدار‬ ‫داشـت؛ بنابرایـن بایـد بـه تامین همه جانبـه و پایداری سلامت باور و دغدغه داشـته و‬ ‫بـا تلاش و میثـاق خـود ایـن نیـاز فطـری بشـری را جامه عمل پوشـید‪ .‬در مسـیر دشـوار‬ ‫ا گاه سـازی جامعـه‪ ،‬مطالبه گـری و ایجـاد گفتمـان غالـب و‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ژانـگ مینـگ؛ دبیـر کل سـازمان همـکاری شـانگهای اعلام کرد؛ ایـران ممکن‬ ‫اسـت در سـال ‪ ۲۰۲۳‬به عضویـت کامـل سـازمان همـکاری شـانگهای درایـد‪.‬‬ ‫با حضور نماینده مجلس‪ ،‬استاندار تهران و مسئوالن شهرستان ری برگزار شد؛‬ ‫نشست ویژه بررسی مشکالت محور کمربندی‬ ‫دوم تهران در محدوده شهرستان ری‬ ‫لوالی در چگونه اینده ما را تغییر می دهد؟‬ ‫لذت و دلهره انتخاب های سرنوشت ساز‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫عناوینمجرمانه‬ ‫در نظام قضائی کشور زیاد است‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین ‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫حمایت از تولید و اشتغال با توسعه هدفمند‬ ‫گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی‬ ‫رعایت عدالت رفتاری و توجه متوازن‬ ‫به فعاالن فرهنگی و ورزشی مهم است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جناب اقای سید علی میررضوی‬ ‫انتصـاب ب هجـا و شایسـته جنابعالـی را به عنـوان مدیـرکل روابط عمومـی بانـک‬ ‫صادرات ایران که بیانگر تعهد‪ ،‬کارامدی‪ ،‬لیاقت و شایسـتگی های برجسـته ان برادر‬ ‫گرامـی به عنـوان نیـروی جـوان و انقالبـی در صحن ههـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام و‬ ‫وطن اسالمی سـت‪ ،‬تبریک عرض کرده؛ موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند‬ ‫منـان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/120‬ج ن‪1401/‬‬ ‫درخواست شماره ‪9700185‬‬ ‫مربوط به خرید فشارسنج کابینت توربین‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت بهر هبـرداری نفـت و گاز گچسـاران درنظـردارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه عمومـی خریـد‬ ‫فشارسـنج کابینـت توربیـن بـه شـماره ‪ 2001092660000056‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کند‪ .‬کلیه‬ ‫مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل‬ ‫مناقصـه‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪،‬‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫مراحـل ثب ‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/03/02‬لغایت ‪1401/03/04‬‬ ‫ اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابی کیفی و ارسـال دعوتنامه‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪ .‬حداقل امتیـاز ارزیابی‬‫کیفی ‪ 55‬امتیاز اسـت‪.‬‬ ‫ کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (‪ )AVL‬در اولویت است‪.‬‬‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬تا مورخه ‪1401/03/22‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/08‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬گچساران‪ ،‬فلکه اهلل‪ ،‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‪ -‬تلفن تماس‪074-31921593 -32224412 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس سامانه ستاد‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/25 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315119‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫نوب‬ ‫(تجدید مرتبه دوم) مناقصه شماره ‪0040278‬‬ ‫خرید ‪ 4000‬عدد فرول سرامیکی ساخت داخل کشور‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬نوع مناقصه‪ :‬دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -2‬نوع فراخوان‪ :‬عمومی‬ ‫‪ -3‬نـام و نشـانی مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد (‪ )SGPC‬بـه ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬خیابـان ابکـوه‪ ،‬نبـش دانشسـرای شـمالی‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت‬ ‫پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد‪ -‬دبیرخانـه کمیسـیون مناقصـات‬ ‫نمابر کمیسیون مناقصات‪051-37285024 :‬‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‪051-37285045 :‬‬ ‫تلفن دبیر کمیسیون مناقصات‪051-37288016 :‬‬ ‫‪ -4‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬تضمین هـای اعلام شـده در ائین نامـه تضمیـن بـرای معاملات دولتـی بـه مبلـغ ‪ 400.000.000‬ریـال (چهارصد میلیون‬ ‫ریـال)‪( .‬الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن مرحلـه نیـازی بـه اخـذ و ارائـه تضمین نمی باشـد‪).‬‬ ‫‪ -5‬نحـوه و مهلـت دریافـت اسـناد‪ :‬متقاضیـان می تواننـد تـا سـاعت ‪ 19‬مـورخ ‪ 1401/03/04‬نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصه از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (سامانه ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با شماره فراخوان ‪ 2001092134000023‬در سامانه اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫از طریق سـامانه مذکور انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسـتعالم ارزیابی کیفی تکمیل شـده‪ :‬متقاضیان بعد از دریافت اسـناد مناقصه از سـامانه مذکور می بایسـت حدا کثر تا سـاعت ‪ 19‬مورخ‬ ‫‪ 1401/03/19‬اسـناد مناقصـه تکمیل شـده را بـه همـراه مـدارک موردنیـاز در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بارگـذاری و ثبـت کننـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پـس از پایان‬ ‫مرحلـه ارزیابـی کیفـی‪ ،‬اسـناد شـرکت در مناقصـه بـرای مناقصه گـران تاییـد شـده در ایـن مرحلـه‪ ،‬از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) ارسـال و‬ ‫فراینـد انجـام مناقصـه وفـق شـرایط اعالم شـده در اسـناد مناقصـه مورد اقـدام واقع خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل و زمان گشـایش پیشـنهادات‪ :‬پس از بررسـی پیشـنهاد فنی شـرکت ها (ارزیابی فنی)‪ ،‬پا کت های مالی شـرکت های واجد شـرایط در سـاعت ‪ 10‬صبح مورخ‬ ‫‪ 1401/05/04‬در محل اتاق کنفرانس اداره مشـهد (دفتر ابکوه) به ادرس مشـهد‪ ،‬خیابان ابکوه‪ ،‬نبش ابکوه ‪( 7‬دانشسـرای شـمالی)‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت پاالیش گاز‬ ‫شـهید هاشـمی نژاد و حداقـل بـا دو پیشـنهاد تاییدشـده گشـایش خواهـد یافـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت تاریخ و مکان اعالم شـده (تاریخ گشـایش پیشـنهادهای مالی)‬ ‫قطعـی نبـوده و بـا توجـه بـه روند ارزیابـی‪ ،‬امکان تغییر وجود خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توضیح مهم‪ :‬با توجه به این که این مناقصه دارای ارزیابی کیفی ست‪ ،‬در این مرحله صرفا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه موردنظر است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی سـت شـرکت هایی که در فرایند ارزیابی کیفی تایید شـوند‪ ،‬در مرحله بعد اقدام به ارسـال پیشـنهاد مرتبط‪ ،‬در مواعدی که متعاقبا از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) اعالم خواهد شد‪ ،‬خواهند کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/27 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1317614‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫انتخاب شهناز یاری‬ ‫به عنوانسرمربی‬ ‫تیم فوتسال زنان عراق‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2499‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫مذا کرات وین «متوقف» نشده است‬ ‫سـعید خطیـب زاده در نشسـت هفتگـی خود با خبرنـگاران‬ ‫درپاسخ ب هسـوالی درمـورد نتایـج سـفر انریکـه مـورا مسـئول‬ ‫شهـای‬ ‫هماهنگ کننـده مذا کـرات ویـن بـه تهـران و تال ‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی درراسـتای عدم حصـول نتیجـه در‬ ‫جریـان مذا کـرات ویـن تصریـح کـرد؛ هرموقـع کـه ابتـکاری‬ ‫یشـود رژیـم‬ ‫انجـام و تحرکـی در حـوزه دیپلماسـی انجـام م ‬ ‫جعلـی اشـغالگر قـدس تحریـکات خـود را ضـد دیپلماسـی‬ ‫انجـام می دهـد و ایـن چیـز جدیـدی نیسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سهـا کـه بیـن ایـران‬ ‫ایسـنا؛ وی تصریـح کـرد؛ در ادامـه تما ‬ ‫یشـد اقـای‬ ‫و هماهنگ کننـده مذا کـرات ویـن انجـام م ‬ ‫امیرعبداللهیـان و اقـای بـورل در جریـان مذا کـره تلفنـی‬ ‫سهـا ب هصـورت حضـوری انجـام‬ ‫خـود توافـق کردنـد تما ‬ ‫شـود و در همیـن چارچـوب اقـای مـورا بـه تهـران امدنـد‪.‬‬ ‫نسـفر و معطـوف بـه نتیجـه و همـراه‬ ‫مذا کـرات جـدی درای ‬ ‫نسـفر‬ ‫بـا ابتـکارات خـاص ازطـرف ایـران انجـام شـد‪ .‬درای ‬ ‫اقـای مـورا و اقـای باقـری چندیـن دور گفت وگـوی طوالنـی‬ ‫داشـتند‪ .‬درمـورد برخـی راه حل هایـی کـه پیشـنهاد شـد ا گر‬ ‫طـرف امریکایـی پاسـخ دهـد مـا می توانیـم در موقعیتـی قرار‬ ‫بگیریم که همه طرف ها برای انجام توافق به وین برگردند‪.‬‬ ‫خطیـب زاده تصریـح کـرد؛ ا گـر امروز امریکا تصمیم سیاسـی‬ ‫خود را بگیرد و اعالم کند می توانیم گام مهمی را درراستای‬ ‫پیشـرفت مذا کرات انجام دهیم‪ .‬سـخنگوی وزارت خارجه‬ ‫طبـا سـفر امیـر قطـر بـه تهـران و برخـی مباحـث‬ ‫درارتبا ‬ ‫حشـده درمـورد ایـن سـفر ازجمله اینکـه دو دسـتورکار‬ ‫مطر ‬ ‫طبـا تبـادل‬ ‫مهـم سـفر امیـر قطـر بـه تهـران رایزنـی درارتبا ‬ ‫زندانیـان بیـن ایران و امریکا و همچنین تسـهیل ازادسـازی‬ ‫بخشـی از منابـع بلوک هشـدن ایـران در خار ج ازکشـور بـوده‬ ‫گفت؛ سفر امیر قطر به تهران درپاسخ به سفر چندی پیش‬ ‫نسـفر‬ ‫اقـای رئیسـی‪ ،‬رئیس جمهـور بـه دوحـه بـود‪ .‬درای ‬ ‫چندین پرونده‪ ،‬موضوع دوجانبه و رایزنی های منطقه ای‬ ‫شهـای‬ ‫موردبحـث و گفت وگـو قـرار گرفـت‪ .‬مـا از تمامـی تال ‬ ‫دولت قطر و شخص امیر قطر برای حل وفصل موضوعاتی‬ ‫کـه در منطقـه وجـود دارد و برخـی موضوعاتـی کـه مرتبـط با‬ ‫شهـای صادقانـه امیـر‬ ‫ایـران اسـت تشـکر می کنیـم‪ .‬از تال ‬ ‫قطـر قدردانـی می کنیـم و دوسـتی بـا قطـر را ارج می نهیـم‪.‬‬ ‫وی در ادامـه نشسـت مطبوعاتـی خـود بـا خبرنـگاران‬ ‫درپاسخ به سـوالی درمـورد روابط ایران و چیـن و روند اجرای‬ ‫یهـای راهبردی تهـران و پکن و‬ ‫توافقنامـه ‪ ۲۵‬سـاله همکار ‬ ‫همچنین اخبار منتشرشده درمورد همکاری های دو کشور‬ ‫طبـا سـاخت هواپیمـا افـزود؛ به تازگـی گـروه دوسـتی‬ ‫درارتبا ‬ ‫پارلمـان ایـران و چیـن بـا اقـای امیرعبداللهیـان و تعـداد‬ ‫دیگـری از مقامـات ارشـد وزارت خارجـه دیـدار داشـتند‪.‬‬ ‫دراین دیـدار اقـای صفـری معـاون دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫وزارت خارجـه نیـز حضـور داشـت و درمـورد پروژ ههـای کـه‬ ‫بایـد اجـرا شـود گفت وگـو و رایزنـی شـد‪ .‬وی گفـت؛ درمـورد‬ ‫‪۲۵‬سـاله بین ایران و چین نیز‬ ‫یشـدن سـند همکاری ‬ ‫اجرای ‬ ‫قـرار شـده هـر وزارت خانـه و بخشـی کـه پـروژه ان بـه جایـی‬ ‫رسیده که قابل اعالم است و یا به مصلحت بود اعالم کند‪.‬‬ ‫خطیـب زاده افـزود؛ درخصـوص همـکاری در حـوزه هـوا و‬ ‫فضـا و هواپیمـا گفت وگوهایـی صورت گرفتـه ولی نمی توانم‬ ‫بگویم که به تفاهمی رسـیده اسـت و یا من اطالعی درمورد‬ ‫نسـوال که‬ ‫ان نـدارم‪ .‬سـخنگوی وزارت خارجه درپاسخ به ای ‬ ‫یکـی از نماینـدگان مجلـس به تازگـی در جمـع خبرنـگاران‬ ‫اعلام کـرده کـه اقـای باقـری بـه زودی عـازم ویـن خواهنـد‬ ‫شـد گفـت؛ مـن چنیـن خبـری را نشـنیده ام‪ .‬او خطـاب‬ ‫بـه خبرنـگار پرسـش کننده گفـت؛ مناسـب اسـت از همـان‬ ‫نماینـده محترمـی کـه ایـن اظهـارات را مطرح کرده بپرسـید‬ ‫و مـن چنیـن خبـری نـدارم‪ .‬وی درپاسخ ب هسـوال دیگـر‬ ‫طبـا اظهـارات بـورل‪ ،‬مسـئول‬ ‫همیـن خبرنـگار درارتبا ‬ ‫سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا بعـد از سـفر اقـای مـورا بـه‬ ‫تهـران مبنی براینکـه مذا کـرات از بن بسـت خـارج شـده‬ ‫گفـت؛ درمـورد اظهـارات ایشـان به نظـرم بایـد بیشـتر جنبـه‬ ‫ایجابـی ایـن اظهـارات مدنظـر قـرار بگیـرد‪ .‬اینکـه در یـک یـا‬ ‫دو نقطـه اختالفاتـی در مذا کـرات داشـته باشـیم یـک امـر‬ ‫غیرطبیعـی نیسـت‪ .‬رفت وامدهـای پیا مهـا هیچ وقـت در‬ ‫هیـچ نقطـه ای متوقـف نبـوده اسـت و همان طورکـه گفتـم‬ ‫مناسب است ازمنظر ایجابی به این اظهارات توجه کنیم‪.‬‬ ‫تهـا در تهـران مسـیر درسـتی را پیـش‬ ‫وی افـزود؛ مالقا ‬ ‫اورده اسـت حرکـت روبه جلـو بـوده اسـت ابتکاراتی کـه اعالم‬ ‫شـده ازسـوی ایـران قابل اجراسـت و به نظـر می رسـد ازنظـر‬ ‫اتحادیه اروپا قابل اجراست‪ .‬تنها منتظر تصمیم واشنگتن‬ ‫هسـتیم‪ .‬مـا ا کنـون نسـبت به قبل از سـفر اقـای مـورا در‬ ‫تهـران در موقعیـت بهتـری قـرار داریـم‪ .‬خطیـب زاده گفـت؛‬ ‫انچـه امـروز دردسـترس اسـت چندقـدم جلوتـر از قبـل از‬ ‫سـفر اقـای مـورا بـه تهـران اسـت‪ .‬وی درمـورد روابـط ایـران و‬ ‫اذربایجان و برگزاری نشستی دراین کشور در یکی از مناطق‬ ‫ازادشده در اذربایجان با حضور برخی از کشورهای منطقه‬ ‫بـدون حضـور ایـران و اظهـارات رئیس جمهـوری ایـن کشـور‬ ‫مبنی براینکـه ایـران چندنفـر از اتبـاع اذربایجانـی کـه مـورد‬ ‫تعقیـب ایـن کشـور هسـتند را بایـد بـه اذربایجـان برگردانـد‬ ‫گفـت؛ ایـران و جمهـوری اذربایجـان طـی چندماه گذشـته‬ ‫ً‬ ‫تلاش کردنـد کـه از سـوءتفاهم هایی کـه بعضـا در حـوزه‬ ‫لهـا ایجـاد‬ ‫فضـای رسـانه ای یـا بـا بیـان برخـی از نقل قو ‬ ‫یشـد عبـور کنـد‪ .‬ایـران تمـام مـوارد و دیدگا ههـای خـود را‬ ‫م ‬ ‫ازطریق مجرای خودش هم به سفارت اذربایجان در تهران‬ ‫و هم ازطریق وزارت امور خارجه اذربایجان به مقامات این‬ ‫کشـور منتقـل کـرده اسـت‪ .‬تلاش کرده ایـم به عنـوان ایـران‬ ‫برخـی اشـتباهاتی کـه ازسـوی هرکـدام از همسـایگان انجـام‬ ‫یشـود بـا یـک نـگاه برادرانـه و مصلحانـه اصلاح کنیـم‪ .‬مـا‬ ‫م ‬ ‫مطمئن هستیم که جای اظهارات در مالقات هاست و ا گر‬ ‫سرویس اطالعاتی یک کشور اطالعات خاصی دارد باید در‬ ‫چارچـوب معمـول خـود این موضوعـات مطـرح و پیگیـری‬ ‫شـود و ایـن دیـدگاه بـه مقامـات اذربایجـان منتقـل شـده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه درارتباط با درخواست های‬ ‫فرابرجامـی و اینکـه ایـا ایران نیز درخواسـت های فرابرجامی‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت؛ ایـن امریکاسـت کـه به تعهـدات خـود در برجام‬ ‫ً‬ ‫بعضا به عنوان برچسـب فرابرجامی می زد که این از اسـاس‬ ‫غلـط اسـت‪ .‬امریـکا از ابتـدای مذا کـرات هرانچـه بایـد انجام‬ ‫مـی داده ولـی مایـل بـه انجـام ان نبـوده بـه ان برچسـب‬ ‫فرابرجامی زده است‪ .‬امریکا باید براساس برجام و قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـه تعهدات خـود ذیل‬ ‫برجـام عمـل کنـد چنانکـه امـکان انتفـاع کامـل اقتصـادی‬ ‫ایـران از برجـام فراهـم شـود و تجـارت خارجـی ایـران عـادی‬ ‫یهـا نمی تواننـد صحبـت از توافـق کننـد ولـی‬ ‫شـود‪ .‬امریکای ‬ ‫درعین حال بخواهند بخشی از فشار حدا کثری علیه ایران‬ ‫نهـا نمی توانـد‬ ‫را حفـظ کننـد‪ .‬خطیـب زاده تصریـح کـرد؛ ا ‬ ‫فشـار حدا کثـری و پیـچ و مهر ههـا بـر ای فشـار بـر ایـران را‬ ‫حفظ کنند و ازطرف دیگر فکر کنند که می توانند به توافقی‬ ‫بـرای بازگشـت بـه برجـام برسـند‪.‬‬ ‫بنابو‬ ‫ردپای سرمایه داری!‬ ‫تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افزایش بی رویه سزارین‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫عناوین مجرمانه در نظام قضائی کشور زیاد است‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای در‬ ‫جریان نشسـت شورای عالی قوه قضائیه ضمن‬ ‫تسـلیت رحلـت عالـم وارسـته و مبلـغ معـارف‬ ‫اهل بیـت عصمـت و طهـارت ایـت اهلل‬ ‫شبـودن روز‬ ‫فاطمی نیـا‪ ،‬بااشـاره به درپی ‬ ‫ارتباطـات و روابط عمومـی‪ ،‬نقـش رسـانه ها و‬ ‫روابط عمومـی دسـتگاه ها را در تنویـر افـکار‬ ‫عمومـی و ا گاهی بخشـی بـه مـردم خطیـر‬ ‫ً‬ ‫دانسـت و مشـخصا از رسـانه ملـی ب هسـبب‬ ‫پوشـش مناسـب و روشـنگرانه اخبـار و‬ ‫موضوعـات مرتبـط بـا اصالحـات اقتصـادی‬ ‫دولـت تقدیـر کـرد‪ .‬رئیـس دسـتگاه قضـا افـزود؛‬ ‫یهـا دارای کارکـرد‬ ‫رسـانه ها و روابط عموم ‬ ‫دوسـویه هسـتند؛ هم منعکس کننده اقدامات‬ ‫و عملکـرد دسـتگاه های مختلف هسـتند و هم‬ ‫بـه انعـکاس نقطه نظـرات‪ ،‬انتقـادات‪،‬‬ ‫پیشنهاد ها و مطالبات مردم مباردت می ورزند‬ ‫و ازاین منظـر در تعالـی و ارتقـای دسـتگاه های‬ ‫حا کمیتـی و دولتـی نقـش ویـژه ای را ایفـا‬ ‫می کننـد‪ .‬ب هگـزارش میـزان؛ رئیـس قـوه قضائیـه‬ ‫بـه تبییـن کارکـرد و نقـش ویـژه رسـانه ها و‬ ‫یهـا به ویـژه رسـانه ملـی در‬ ‫روابط عموم ‬ ‫یسـازی عملیـات روانـی و ایذایـی دشـمن‬ ‫خنث ‬ ‫ً‬ ‫پرداخـت و مشـخصا بـه تلاش مذبوحانـه‬ ‫رسـانه های معانـد و بدخواهـان نظـام و مـردم‬ ‫ایـران بـرای مغشـوش کردن اذهـان مـردم در‬ ‫طبـا اصالحـات اقتصـادی‬ ‫مـدت اخیـر درارتبا ‬ ‫دولـت و اجـرای طـرح ملـی توزیـع عادالنـه‬ ‫یارانه هـا اشـاره کـرد‪ .‬قدردانـی از اقدامـات و‬ ‫شهـای مرکـز رسـانه و روابط عمومـی قـوه‬ ‫تال ‬ ‫قضائیـه درراسـتای اطالع رسـانی خبـری و‬ ‫ا گاهی بخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش‬ ‫دیگـری از سـخنان حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫محسنی اژه ای بود؛ قاضی القضات‪ ،‬مرکز رسانه‬ ‫و روابط عمومـی قـوه قضائیـه را یکـی از پایه های‬ ‫مهـم و اصلـی تحـول و تعالـی در قـوه قضائیـه‬ ‫دانسـت و فعالیـت و اقدامـات مرکـز رسـانه و‬ ‫روابط عمومـی را طـی سـال های اخیـر موثـر و‬ ‫مناسـب نامیـد و بـه معـاون مالـی و پشـتیبانی‬ ‫خود دسـتور داد درراسـتای رفع مشـکالت مرکز‬ ‫رسـانه و روابط عمومـی قـوه قضائیـه به لحـاظ‬ ‫مشـکالت موجـود‪ ،‬اقدامـات مقتضـی را ترتیـب‬ ‫دهـد‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه صمیمانـه از‬ ‫شـکیبایی‪ ،‬بصیـرت‪ ،‬زمان شناسـی و همراهـی‬ ‫مـردم بـا دولـت درراسـتای پیشـبرد اصالحـات‬ ‫اقتصـادی و توزیـع عادالنـه یارانه ها تقدیر کرد و‬ ‫گفـت؛ دشـمنان و بدخواهـان مـردم و نظـام مـا‬ ‫به عملیات روانی و سـایر شـگردهای خود برای‬ ‫تحت تاثیرقـراردادن اذهـان مـردم پیرامـون‬ ‫اجـرای طـرح مرتبـط بـا ارز ترجیحی امید بسـته‬ ‫نشـناس مـا بـا‬ ‫بودنـد امـا مـردم بصیـر و زما ‬ ‫همراهـی و مسـاعدت خـود بـه دولـت‪،‬‬ ‫شبـراب کردنـد‪.‬‬ ‫نقشـه های دشـمنان را نق ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای بـه‬ ‫تبییـن و تشـریح مقولـه اصالحـات اقتصـادی و‬ ‫یسـازی و پیشـبرد‬ ‫نیـاز مبـرم کشـور بـه عملیات ‬ ‫حهـای اصالح گرایانـه در حـوزه اقتصـاد‬ ‫طر ‬ ‫به نفـع معیشـت مـردم پرداخـت و بـا برشـمردن‬ ‫مـواردی نظیـر اصلاح سـاختار بودجـه‪ ،‬کنتـرل‬ ‫تـورم و نقدینگـی‪ ،‬ارتقـای عدالـت اجتماعـی و‬ ‫سـاماندهی مقـوالت ارزی کـه تمامـی‬ ‫صاحب نظـران و نخبـگان حـوزه اقتصـاد و‬ ‫حکمرانـی متفق القـول بر تحقـق و اجـرای ان ها‬ ‫ً‬ ‫تا کیـد دارنـد‪ ،‬مشـخصا به موضوع اجـرای طرح‬ ‫مرتبـط بـا ارز ترجیحـی و اتخـاذ تصمیـم‬ ‫درخصـوص ارز ترجیحـی اشـاره کـرد‪ .‬رئیـس قوه‬ ‫قضائیـه تصریـح کـرد؛ همـه صاحب نظـران و‬ ‫نخبـگان متفق القـول بـر اجـرای طـرح ملـی‬ ‫مرتبـط بـا ارز ترجیحـی و اتخـاذ تصمیـم‬ ‫درخصـوص ارز ترجیحـی تا کیـد داشـتند البتـه‬ ‫ممکـن اسـت درخصـوص چگونگـی و زمـان‬ ‫نطـرح اختالف نظرهایـی وجـود‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫داشته باشد‪ .‬رئیس قوه قضائیه درهمین زمینه‬ ‫نطـرح در زمـره مصوبـات‬ ‫اظهـار داشـت؛ ای ‬ ‫مجلس شـورای اسلامی و به منزله قانون اسـت‬ ‫لـذا دولـت موظـف بـه اجـرای قانـون اسـت؛‬ ‫ازسـویی دیگر هـر میـزان تاخیـر در اجـرای‬ ‫نطـرح و اتخـاذ تصمیـم درخصـوص ارز‬ ‫ای ‬ ‫ترجیحـی‪ ،‬دارای پیامدهـای نامطلوبـی بـرای‬ ‫اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم بـود‪.‬‬ ‫قاضی القضـات باتا کیدبراینکـه عمـوم مـردم‬ ‫به سهم خود باید از انفال و بیت المال بهره مند‬ ‫باشـند‪ ،‬یکی از مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز‬ ‫ترجیحـی را ارتقـای مقولـه عدالـت اجتماعـی و‬ ‫کهـای پاییـن درامـدی‬ ‫بهره منـدی بیشـتر ده ‬ ‫جامعـه دانسـت و این مهـم را نیـز یـاداور شـد که‬ ‫بایـد درراسـتای تحقـق هرچه بیشـتر عدالـت‬ ‫اجتماعـی گا مهـای بیشـتر و بلندتری برداشـته‬ ‫شـود‪ .‬وی از تلاش شـبانه روزی دولتمـردان‬ ‫درراسـتای پیشـبرد اصالحات اقتصادی به نفع‬ ‫معیشـت مـردم قدردانـی به عمـل اورد و تا کیـد‬ ‫کـرد کـه قـوه قضائیـه تما مقـد و همه جانبـه در‬ ‫اجـرا و پیشـبرد طـرح مرتبـط بـا ارز ترجیحـی بـه‬ ‫دولـت کمـک و مسـاعدت خواهـد کـرد‪ .‬رئیـس‬ ‫یکـه قصـد‬ ‫قـوه قضائیـه همچنیـن بـه افراد ‬ ‫برهـم زدن ارامـش روانـی مـردم و امنیـت جامعه‬ ‫نهـا مطابـق قانـون‬ ‫را دارنـد هشـدار داد کـه بـا ا ‬ ‫برخـورد بازدارنـده خواهـد شـد‪ .‬قاضی القضـات‬ ‫افـزود؛ همـه دسـتگاه های نظامـی‪ ،‬انتظامـی‪،‬‬ ‫امنیتـی؛ از جملـه قوه قضائیه باید جهت کمک‬ ‫بـه پیشـبرد اصالحـات اقتصـادی به نفـع‬ ‫معیشـت مـردم‪ ،‬تمـام تدابیـر الزم را اتخـاذ کنند‬ ‫تـا ارامـش و امنیـت مـردم به مـوازات اجـرا و‬ ‫نطـرح‪ ،‬بـر هـم نخـورد‪.‬‬ ‫یسـازی ای ‬ ‫عملیات ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای بـه‬ ‫مقولـه مهـم صیانـت از بیت المـال در حـوزه‬ ‫مقابله با تغییر کاربری اراضی و تصرفات بستر و‬ ‫حریـم رودخان ههـا و اقدامـات اثرگـذار‬ ‫نحـوزه بـا همـکاری دولـت و‬ ‫صورت گرفتـه درای ‬ ‫دسـتگاه قضـا اشـاره کـرد و بـه دادسـتان کل و‬ ‫دادسـتان های سراسـر کشـور دسـتور داد کـه‬ ‫مقولـه مقابلـه بـا تصـرف اراضـی ملـی و‬ ‫منابع طبیعـی و تغییـر کاربـری اراضـی زراعـی و‬ ‫کشـاورزی کـه از موضوعـات چالش برانگیـز برای‬ ‫کشـور و جامعـه اسـت را باجدیـت دنبـال کنند و‬ ‫اجـازه ندهنـد کـه مسـائل روز باعـث غفلـت از‬ ‫پیگیـری این مقولـه مهم مرتبط بـا حقوق عامه‬ ‫شـود‪ .‬رئیـس قـوه قضائیه بـا مثبت ارزیابی کردن‬ ‫اقدامـات صورت گرفتـه در حـوزه سـاماندهی‬ ‫فرایندهـای صـادرات و واردات ازجملـه ثبـت‬ ‫سـفارش ها‪ ،‬تخصیـص ارز‪ ،‬تخلیـه محمولـه‬ ‫کشـتی ها در بندرها و گمرکات و ارسـال به موقع‬ ‫نهـا بـه نقـاط مختلـف کشـور‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫ا ‬ ‫انبارهـای گمـرکات و بندرهـا و کاالهـای متروکـه‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد؛ همچنـان در برخـی از بندرهـا و‬ ‫گمـرکات کشـور اشـکاالت و اسـیب هایی وجـود‬ ‫دارد کـه ایـن اشـکاالت و اسـیب ها فسـادزا‬ ‫هسـتند و موجبـات تضییع بیت المـال را فراهم‬ ‫می اورنـد لـذا بایـد بـرای رفـع ایـن اسـیب ها و‬ ‫نحـوزه اقدامـات‬ ‫انسـداد منافـذ فسـادزا درای ‬ ‫مجدانه هم ازسـوی دسـتگاه قضا و هم ازسـوی‬ ‫دولـت ادامـه یابـد و نبایـد موضـوع سـاماندهی‬ ‫امـور بندرهـا و گمـرکات رهـا شـود‪ .‬کوتا هکـردن‬ ‫فراینـد دادرسـی و کاسـتن از عناویـن متعـدد و‬ ‫کثیـر مجرمانـه؛ دو دسـتور مشـخصی بـود کـه‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا بـه معـاون راهبـردی و معـاون حقوقی‬ ‫نهـا یـاداور شـد‬ ‫دسـتگاه قضـا صـادر کـرد و بـه ا ‬ ‫نکـه نماینـدگان مجلـس بـا فضـای‬ ‫ا کنو ‬ ‫ایجادشـده برای ان ها و بازدیدهایشـان از مرا کز‬ ‫و مراجـع قضائـی بـا صعوبـت و سـختی کار‬ ‫همکاران قضائی اشنا شده اند‪ ،‬بهترین فرصت‬ ‫بـرای پیشـبرد امـوری نظیـر کوتا هکـردن فراینـد‬ ‫دادرسـی و کاسـتن از عناویـن متعـدد و کثیـر‬ ‫مجرمانـه اسـت‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه افـزود؛‬ ‫چنانچـه زمـان مسـئولیت نماینـدگان مجلـس‬ ‫یازدهـم به پایـان برسـد و مجلس بعدی مسـتقر‬ ‫کسـال زمان نیاز اسـت که اذهان‬ ‫شـود‪ ،‬فقط ی ‬ ‫اعضـای مجلـس جدیـد را بـر ضـرورت‬ ‫یشـدن موضوعاتـی نظیـر کوتا هکـردن‬ ‫عملیات ‬ ‫فراینـد دادرسـی و کاسـتن از عناویـن متعـدد و‬ ‫کثیـر مجرمانـه جلـب کنیـم‪ .‬رئیـس قـوه قضائیه‬ ‫این موضوع را نیز گوشـزد کرد که در پیشـبرد دو‬ ‫مقولـه کوتا هکـردن فراینـد دادرسـی و کاسـتن از‬ ‫عناویـن متعـدد و کثیـر مجرمانـه تحـول الزم‬ ‫محقـق نشـده اسـت‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا درخصـوص «عناویـن متعـدد و کثیـر‬ ‫مجرمانـه» بیـان داشـت؛ عناویـن مجرمانـه در‬ ‫نظـام قضائـی کشـور زیـاد و روبه تزایـد اسـت و بـا‬ ‫ایـن ِعـده و ُعـده و امکانـات رسـیدگی بـه‬ ‫این میـزان عناویـن مجرمانه با مشـکالت همراه‬ ‫خواهـد بـود؛ لـذا پرهیـز از جرم انـگاری و کاهـش‬ ‫عناویـن مجرمانـه در کشـور یکـی از مولف ههـای‬ ‫اصلـی درراسـتای ایجـاد تحـول در دسـتگاه‬ ‫قضاسـت و ضـرورت دارد دراین مـورد اقـدام‬ ‫عاجـل صـورت گیـرد چرا کـه تا کنـون‬ ‫نـداده‪.‬‬ ‫رخ‬ ‫تحـول‬ ‫دراین عرصـه‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای بـه‬ ‫موضـوع ضـرورت برخـورد محترمانـه بـا خانـواده‬ ‫زندانیـان و محکومیـن اشـاره کـرد و گفـت؛ حتی‬ ‫ا گـر فـردی به واسـطه ارتـکاب جرمـی مسـتحق‬ ‫مجـازات سـنگین نیـز باشـد بایـد بـا خانـواده او‬ ‫برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان‬ ‫ایـن فـرد مجـرم و خانـواده اش تمییز قائل شـد؛‬ ‫لـذا مسـئوالن ذی ربـط در دسـتگاه قضائـی بـه‬ ‫این مهـم توجه جدی کنند‪ .‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫همچنیـن خطـاب بـه قضـات و مسـئوالن‬ ‫ذی ربـط در مراجـع مختلـف قضائـی تا کیـد کـرد‬ ‫کـه در صـدور احـکام و قرارهـا نهایـت دقت نظر و‬ ‫انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را‬ ‫به گونـه ای پیـش ببرنـد کـه احـکام و قرارهـای‬ ‫نهـا بی نقـص باشـد و در‬ ‫صـادره از ناحیـه ا ‬ ‫مراجـع باالتـر قضائـی بـا کمترین میـزان نقـض‬ ‫همراه شود‪ .‬تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات‬ ‫قبـل از احضـار متهـم یـا متهمیـن؛ ایـن تذکـر‬ ‫دیگـری بـود کـه قاضی القضـات خطـاب بـه‬ ‫مسئوالن ذی ربط قضائی صادر کرد و ان ها را از‬ ‫احضـار و بازداشـت متهـم یـا متهمیـن قبـل از‬ ‫تحصیـل دلیـل و ب هصـرف وجـود یـک گـزارش‬ ‫برحـذر داشـت؛ وی البتـه برخـی مسـائل خاص‬ ‫امنیتـی را از این مقولـه مسـتثنا کـرد‪ .‬رئیـس قوه‬ ‫قضائیـه همچنیـن در مـوارد وجـود شـا کی‬ ‫خصوصـی نیـز بـه مسـئوالن ذی ربـط قضائـی‬ ‫تذکـر داد کـه ا گرچـه تظلم خواهـی حـق همگان‬ ‫اسـت امـا چگونگـی رسـیدگی بـه شـکایات و‬ ‫تظلمـات بـه تدبیـر ما نیـاز دارد؛ لـذا در بادی امر‬ ‫مسـتندات و ادلـه فـرد شـا کی را مطالبـه کنیـد‬ ‫چه بسـا باایـن کار فـرد شـا کی ب هسـبب فقـدان‬ ‫ادلـه‪ ،‬از شـکایت خـود صرف نظـر کنـد‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن مسـئوالن ذی ربـط قضائـی را از‬ ‫افراط وتفریـط در صـدور احـکام مجـازات و‬ ‫قرارهـای صـادره برحـذر داشـت و گفـت؛ قضات‬ ‫مـا بایـد در فهـم قانـون و انطبـاق احـکام خود با‬ ‫موازیـن قانونـی نهایت دقت نظـر را اعمال کنند‬ ‫کسـو قوانیـن و تبصر ههـا و ماده ها را‬ ‫و نبایـد ازی ‬ ‫به گونـه ای ب ههـم وصـل کننـد کـه زمینـه‬ ‫محکومیـت و مجـازات سـنگین فـردی فراهـم‬ ‫شـود و ازسـویی در قبـال متهمیـن و مجرمیـن‬ ‫سـهل انگاری بالوجـه داشـته باشـند‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫مشـخصا دربـاره موضـوع سـهل انگاری بالوجـه‬ ‫در قبـال متهمیـن و مجرمیـن گفـت؛ اینکـه‬ ‫فـردی ب هکـرات اقـدام بـه توهیـن و افتـرا و هتـک‬ ‫حیثیـت دیگـران کـرده نبایـد در قبـال پرونـده او‬ ‫توجیهاتـی درراسـتای برائتـش مطـرح کـرد و‬ ‫درپایـان بـا طـرح این موضـوع کـه سـوءنیتش‬ ‫احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد‪.‬‬ ‫برکناری ‪ ۱۳۰‬مدیر نا کارامد در دستگاه ها‬ ‫شناسایی و‬ ‫ِ‬ ‫رئیـــس مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی ریاســـت جمهوری گفـــت؛ ‪۴۰۱‬‬ ‫مدیـــر از مدیـــران دســـتگاه ها ارزیابـــی شـــده اند و درنتیجـــه ان‬ ‫‪ ۱۳۰‬مدیـــر نا کارامـــد شناســـایی و از کار خـــود برکنـــار شـــدند کـــه‬ ‫ایـــن نشـــان دهنده عـــزم راســـخ مرکـــز ارتباطـــات اســـت‪ .‬ب هگـــزارش‬ ‫ایرنـــا؛ حجت االســـام احمـــد صالحـــی در نشســـتی خبـــری بـــا‬ ‫گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره شـــهدای رســـانه به ویـــژه مرحـــوم‬ ‫طالـــب زاده و شـــهید شـــیرین ابوعاقلـــه‪ ،‬افـــزود؛ رئیس جمهـــوری‬ ‫بـــر اطالع رســـانی دقیـــق تا کیـــد دارد و جهـــاد تبییـــن را هـــم کـــه‬ ‫رهبـــری ان را بـــاز کـــرده اســـت‪ ،‬دربـــاب جنـــگ رســـانه اطالع رســـانی‬ ‫به موقـــع شـــده اســـت و بـــا پاســـخگویی می توانـــد فضـــای بانشـــاط‬ ‫در جامعـــه را ایجـــاد و فضـــای اعتمـــاد ازبین رفتـــه را اعتمادســـازی‬ ‫کنـــد‪ .‬وی گفـــت؛ مجموعـــه ای کـــه بنـــده مســـئولیت دارم اســـم‬ ‫مبـــارک مـــردم بـــر تـــارک ان نقـــش بســـته اســـت؛ و منظـــور مـــا از‬ ‫سکـــه دغدغـــه‬ ‫مـــردم از هـــر رنـــگ و نـــژاد و طیـــف اســـت و هرک ‬ ‫کشـــور دارد و بـــرای اعتـــای ان خدمـــت می کنـــد بـــرای مـــا‬ ‫نهـــا پای هگـــذاران انقـــاب هســـتند‪ .‬رئیـــس‬ ‫ارزشـــمند اســـت و ای ‬ ‫مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی ریاســـت جمهوری بابیان اینکـــه در ایـــن‬ ‫‪۱۰‬مـــاه‪ ۴۰۱ ،‬مدیـــر از مدیـــران دســـتگاه ها ارزیابـــی شـــده اند‪،‬‬ ‫ ‬ ‫یهـــا انجـــام شـــده و‬ ‫گفـــت؛ ‪ ۱۹۰‬مکاتبـــه بـــرای پیگیـــری ایـــن ارزیاب ‬ ‫درنتیجـــه ان ‪ ۱۳۰‬مدیـــر نا کارامـــد شناســـایی و از کار خـــود برکنـــار‬ ‫شـــدند کـــه ایـــن نشـــان دهنده عـــزم راســـخ مرکـــز ارتباطـــات اســـت‪.‬‬ ‫صالحـــی بابیان اینکـــه نماینـــده تام االختیـــار ‪ ۳۰‬تـــا ‪ ۳۴‬وزارتخانـــه‬ ‫و نهـــاد بـــرای رفـــع مشـــکالت و بـــا نـــگاه حمایتـــی از مـــردم در‬ ‫یشـــوند‪ ،‬اظهـــار‬ ‫اداره کل مربوطـــه در اســـتان ها مســـتقر م ‬ ‫‪۳۸‬هـــزار مراجعـــات مردمـــی و دیـــدار چهره به چهـــره‬ ‫داشـــت؛ ‬ ‫یشـــود‪ .‬وی‬ ‫انجـــام و همـــه دیدارهـــا در ســـامانه ســـامد ثبـــت م ‬ ‫جهـــزار مراجعـــه مردمـــی در مرکـــز داریـــم‬ ‫افـــزود؛ روزانـــه چهـــار تـــا پن ‬ ‫تهـــا بـــا نـــگاه حـــل مســـئله اســـت‪ ۹۴۴ .‬هـــزار و ‪۴۲۵‬‬ ‫و ایـــن خدم ‬ ‫درخواســـت مردمـــی در ســـامانه ســـامد ثبـــت شـــده اســـت؛ کـــه‬ ‫‪ ۸۲‬درصـــد نتیجـــه ارجاعـــات مـــا بـــه نهادهـــا بـــوده اســـت‪ .‬وی‬ ‫گفـــت؛ ‪ ۷۷‬هـــزار و ‪ ۷۵۶‬درخواســـت چهره به چهـــره مـــردم هـــم در‬ ‫دیدارهـــای اســـتانی انجـــام شـــده اســـت‪ .‬وی بابیان اینکـــه حجـــم‬ ‫درخواســـت ها و مطالبـــات مـــردم در ابتـــدای تشـــکیل دولـــت‬ ‫تهـــای قبـــل بـــود‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد؛ ایـــن نـــگاه همـــراه‬ ‫‪ ۱۹‬برابـــر دول ‬ ‫بـــا اعتمـــاد و امیـــد مـــردم بـــه دولـــت را نشـــان می دهـــد‪ .‬وی افـــزود؛‬ ‫نهـــا‬ ‫مدیـــران در خـــط مقـــدم مراجعـــات مردمی انـــد و همـــه ا ‬ ‫موظف انـــد در ســـفرهای اســـتانی حضـــور داشـــته و پاســـخگوی‬ ‫مـــردم باشـــند‪ .‬رئیـــس مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی ریاســـت جمهوری‬ ‫باتا کیدبـــر اهمیـــت مـــردم در دولـــت مردمـــی گفـــت؛ واهمـــه ای‬ ‫از عذرخواهـــی از مـــردم نداریـــم و خـــود را بدهـــکار مـــردم و انـــان‬ ‫تنـــام‬ ‫را مطالب هگـــر می دانیـــم‪ .‬صالحـــی دربـــاره امـــکان ثب ‬ ‫مجـــدد جامانـــدگان از دریافـــت یارانـــه‪ ،‬اظهـــار داشـــت؛ در بحـــث‬ ‫جامانـــدگان از یارانـــه‪ ،‬راه انـــدازی ســـامانه ان‪ ،‬بســـیارنزدیک اســـت‬ ‫و هم وغـــم همـــه مســـئوالن رفـــع ایـــن دغدغـــه مـــردم اســـت‪.‬‬ ‫زمـــان دقیـــق راه انـــدازی ایـــن ســـامانه را دوســـتان مســـئول اعـــام‬ ‫می کننـــد‪ .‬وی بابیان اینکـــه ‪ ۳۰‬تـــا ‪ ۶۰‬هـــزار موضـــوع مربـــوط بـــه‬ ‫وزارت کار را در حال پاســـخگویی هســـتیم‪ ،‬عنـــوان کـــرد؛ ‪ ۱۲۰‬نفـــر‬ ‫در ســـامانه شـــبانه روزی درحال پاســـخگویی هســـتند‪ .‬درمـــورد‬ ‫یســـازی یاران ههـــا تـــاش داریـــم تـــا جهـــاد تبییـــن انجـــام‬ ‫مردم ‬ ‫شـــود و بـــا اطالع رســـانی دقیـــق بـــه مـــردم اطمینان خاطـــر دســـت‬ ‫یابـــد‪ .‬رئیـــس مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی ریاســـت جمهوری گفـــت؛‬ ‫مهم تریـــن درخواســـت ها و مطالبـــات مـــردم در ســـامانه از وزارت‬ ‫کار‪ ،‬اعتـــراض بـــه نحـــوه دهک بنـــدی و اعتـــراض بـــه عدم دریافـــت‬ ‫یارانـــه جدیـــد اســـت‪ .‬صالحـــی بابیان اینکـــه مـــردم پیگیـــر هســـتند‬ ‫تـــا بداننـــد از چـــه طریـــق می تواننـــد بـــرای دریافـــت یارانـــه‬ ‫تنـــام جامانـــدگان چه زمانـــی‬ ‫تنـــام کننـــد و همچنیـــن ثب ‬ ‫ثب ‬ ‫یشـــود‪ ،‬عنـــوان کـــرد؛ ســـامانه پاســـخگویی ‪ ،۶۳۶۹‬ســـایت‬ ‫اغـــاز م ‬ ‫وزارت رفـــاه و شـــماره تلفن همـــراه ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬را ههـــای ارتبـــاط‬ ‫یســـت‪ .‬وی بابیان اینکـــه‬ ‫بـــا وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماع ‬ ‫سهـــا جهـــت تبییـــن سیاســـت های دولـــت در‬ ‫این حجـــم از تما ‬ ‫یســـازی یارانـــه اســـت‪ ،‬افـــزود؛ بـــه همـــکاران خـــود نقـــدی‬ ‫مردم ‬ ‫نمـــورد بایـــد اطالع رســـانی و تبییـــن را مقـــدم‬ ‫دارم و اینکـــه درای ‬ ‫یتـــر باشـــد تـــا‬ ‫بـــر اقـــدام می دانســـتند‪ .‬اطالع رســـانی بایـــد قو ‬ ‫جســـواری نکنـــد‪ .‬اطالع رســـانی بایـــد‬ ‫رســـانه های دشـــمن مو ‬ ‫در صـــدر اهمیـــت باشـــد و حتـــی از ظرفیـــت خـــود مـــردم هـــم‬ ‫بایـــد بـــرای اطالع رســـانی بیشـــتر اســـتفاده شـــود‪ .‬رئیـــس مرکـــز‬ ‫ارتباطـــات مردمـــی ریاســـت جمهوری دربـــاره برخـــی تجمعـــات‬ ‫مردمـــی در خیابـــان پاســـتور‪ ،‬گفـــت؛ روزانـــه تجمعاتـــی در‬ ‫یشـــود کـــه نســـبت بـــه اوایـــل بســـیارکم شـــده‪.‬‬ ‫پاســـتور انجـــام م ‬ ‫یســـت و‬ ‫بســـیاری از اعتراضـــات مربـــوط بـــه دســـتگاه قضائ ‬ ‫مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی معترضـــان را بـــه انجـــا ارجـــاع می دهـــد‪.‬‬ ‫یکـــه بـــه دســـتگاه های دولتـــی‬ ‫صالحـــی خاطرنشـــان کـــرد؛ موارد ‬ ‫مربـــوط باشـــد‪ ،‬همـــان روز در باالتریـــن مقـــام ان اداره کل دیـــدار و‬ ‫یشـــود و حتـــی نتیجـــه بســـیاری ازاین موارد‬ ‫مالقـــات انجـــام م ‬ ‫هـــم درهمـــان روز اعـــام و نتیجـــه مطالبـــات مردمـــی در پاســـتور‬ ‫یشـــود‪ .‬وی در باره اینکـــه‬ ‫درنهایـــت تقدیـــم رئیس جمهـــوری م ‬ ‫ایـــا درخواســـت های مردمـــی دراین ایـــام توزیـــع عادالنـــه‬ ‫سهـــا‬ ‫یارانـــه نســـبت به قبل بیشـــتر شـــده اســـت‪ ،‬گفـــت؛ تما ‬ ‫نســـبت به قبل بیشـــتر شـــده اســـت و قابل مقایســـه نیســـت البتـــه‬ ‫یســـت‪.‬‬ ‫مـــردم حـــق مطالب هگـــری دارنـــد و وظیفـــه مـــا پاسخگوی ‬ ‫وی بابیان اینکـــه روزانـــه ‪ ۳۰‬هزارنفـــر درخواســـت دارنـــد گفـــت؛‬ ‫رئیس جمهـــوری ســـعی کـــرد بیـــن مـــردم‪ ،‬بـــا مـــردم‪ ،‬در کنـــار‬ ‫مـــردم و شـــنونده مطالبـــات مـــردم باشـــد و براین اســـاس‪،‬‬ ‫دســـتورات صـــادر می کنـــد‪ .‬مطالبـــات مـــردم ازطریـــق واســـطه ها‬ ‫ب هگـــوش رئیس جمهـــوری نمی رســـد‪ .‬صالحـــی یـــاداور شـــد؛‬ ‫دســـتور رئیس جمهـــوری به دلیـــل ارتبـــاط مســـتقیم ایشـــان‬ ‫بـــا مـــردم اســـت‪ .‬وی دربـــاره اعتراضـــات اخیـــر در مناطـــق‬ ‫جنوبـــی کشـــور و اینکـــه ایـــا مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی گزارشـــی‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬گفـــت؛ مطالب هگـــری‪ ،‬حـــق مـــردم اســـت‪ .‬مـــردم قطعـــا‬ ‫گاهـــی اعتـــراض تنـــد‪ ،‬گاهـــی اعتـــراض بـــه نـــوع اقـــدام و گاهـــی‬ ‫اعتـــراض بـــه خـــود اقـــدام دارنـــد؛ هرجـــا تجمعـــی باشـــد باخبـــر و‬ ‫مطلعیـــم و بـــه رئیس جمهـــوری گـــزارش می دهیـــم‪ .‬رئیـــس مرکـــز‬ ‫ارتباطـــات مردمـــی ریاســـت جمهوری ادامـــه داد؛ دراین دولـــت‬ ‫از تجمعـــات هراســـی نیســـت‪ ،‬بایـــد بـــه مـــردم پاســـخ دهیـــم و‬ ‫مـــردم هـــم می داننـــد کـــه دولـــت مطالبـــات انـــان را پیگیـــری‬ ‫نکـــه‬ ‫می کنـــد‪ .‬صالحـــی گفـــت؛ دشـــمنان انقـــاب و نظـــام و انا ‬ ‫نمی خواهنـــد مـــردم ایـــران در ارامـــش باشـــند‪ ،‬از ایـــن تجمعـــات‬ ‫نهـــا مطلع انـــد و‬ ‫سوءاســـتفاده می کننـــد‪ .‬البتـــه مـــردم از همـــه ای ‬ ‫مدیریـــت می کننـــد‪ .‬وی در پایـــان نشســـت از رســـانه ها خواســـت‬ ‫اقدامـــات شـــبانه روزی دولـــت در بحـــث توزیـــع عادالنـــه یارانـــه و‬ ‫ایجـــاد فضـــای اعتمـــاد در مـــردم را اطالع رســـانی کننـــد و ادامـــه‬ ‫داد؛ رســـانه ها همچنیـــن بایـــد نســـبت بـــه ســـفرهای اســـتانی و‬ ‫مرکـــز ارتباطـــات مردمـــی مطالب هگـــری داشـــته باشـــند تـــا دولـــت و‬ ‫دســـتگاه های اجرایـــی بتواننـــد به درســـتی کار کننـــد و در مســـیر‬ ‫خـــود موفـــق پیـــش برونـــد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در گذشـــته های دور کـــه علـــم پزشـــکی تا بدین درجـــه پیشـــرفت نکـــرده بـــود‬ ‫و مســـائل بهداشـــتی و پیشـــگیری در حداقـــل ممکـــن در کشـــور مـــا وجـــود‬ ‫داشـــت‪ ،‬بســـیاری از زایمان هـــا‪ ،‬در اثـــر عـــدم ا گاهـــی و نبـــود قابلـــه وارد‪،‬‬ ‫عاقبـــت خوبـــی نداشـــت‪ .‬بســـیاری از زائوهـــا در اثـــر عـــدم امکانـــات از بیـــن‬ ‫می رفتنـــد و درنتیجـــه حاملگـــی و مراقبت هـــای ان بســـیارابتدایی و تنهـــا‬ ‫به واســـطه تجربـــه صـــورت می گرفـــت؛ تـــا به مـــرور وجـــود بیمارســـتان ها‪،‬‬ ‫زایشـــگاه ها‪ ،‬امکانـــات و وســـایل پیشـــرفته و مـــدرن‪ ،‬پزشـــکان حـــاذق‬ ‫شهـــا و‬ ‫و متخصـــص زنـــان و زایمـــان‪ ،‬در ابعـــاد گســـترده و حتـــی در بخ ‬ ‫گو میـــر زنـــان‬ ‫روســـتاهای کشـــور نیـــز یافـــت می شـــود؛ به همین ســـبب مر ‬ ‫بـــاردار به حداقـــل ممکـــن رســـیده و شـــاید به میـــزان یـــک تـــا دودرصـــد افـــراد‬ ‫ً‬ ‫یشـــوند‪ .‬در ادواری کـــه تعـــداد پزشـــکان تقریبـــا زیـــاد‬ ‫گو میـــر م ‬ ‫مشـــمول مر ‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬بســـیاری از پزشـــکان پاره ای از اوقـــات از یـــک تـــا دو روز‪ ،‬در اتـــاق‬ ‫زایمـــان حضـــور پیـــدا می کردنـــد تـــا بـــا انـــواع ســـختی‪ ،‬زائـــو ب هصـــورت طبیعـــی‬ ‫ً‬ ‫زایمـــان کنـــد؛ امـــا این روزهـــا‪ ،‬متاســـفانه ظاهـــرا براســـاس پـــاره ای از امارهـــا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نهـــا از نـــوع ســـزارین بـــا ‪ 10‬ســـال پیش تقریبـــا بیـــش از ‪ 50‬درصـــد‬ ‫میـــزان زایما ‬ ‫ً‬ ‫افزایـــش را نشـــان می دهـــد؛ یعنـــی ظاهـــرا بـــا وجـــود و حضـــور تجهیـــزات مـــدرن‬ ‫پزشـــکی و امـــوزش پیشـــرفته و مـــدرن و به روز شـــده بـــه پزشـــکان‪ ،‬بســـیاری‬ ‫بهـــای گذشـــته زائوهـــا‪ ،‬به نحـــو قابل توجهـــی کاهـــش‬ ‫از ســـختی ها و عذا ‬ ‫یکـــه‬ ‫نهـــای ســـزارین‪ ،‬بســـیار بـــاال رفتـــه؛ تا جای ‬ ‫یافتـــه اســـت؛ ولـــی امـــار زایما ‬ ‫شـــاید بســـیاری از خانواد ههـــا‪ ،‬خودخواســـته و بـــرای جلوگیـــری از دردهـــای‬ ‫طاقت فرســـای زایمـــان‪ ،‬ترجیـــح داده انـــد تـــا به طریقـــه ســـزارین وضـــع حمـــل‬ ‫کننـــد تـــا بـــه باورشـــان نـــه مـــادر اســـیب ببینـــد و نـــه فرزنـــد‪ .‬درایـــن راه‪ ،‬انچـــه‬ ‫باعـــث خوشحالی ســـت و لـــزوم شـــکرگزاری بـــه درگاه خالـــق هســـتی بخش‬ ‫را یـــاداوری می کنـــد‪ ،‬وفـــور و وجـــود امکانـــات قابل توجـــه بـــرای زایمـــان در‬ ‫بیمارستان هاســـت کـــه صدمـــات ناشـــی از وضـــع حمـــل را در مقایســـه با‬ ‫ً‬ ‫گذشـــته های دور‪ ،‬تقریبـــا به حداقـــل و در حـــد یک دهم درصـــد کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫ص کـــه پزشـــکان کشـــور مـــا‪ ،‬جـــزو نـــوادر پزشـــکان وظیف هشـــناس‬ ‫به خصـــو ‬ ‫ً‬ ‫دنیـــا هســـتند کـــه بـــا بردبـــاری و صبـــر و حوصلـــه معمـــوال تـــاش می کننـــد‬ ‫کـــه زائـــو ب هطـــور طبیعـــی زایمـــان کنـــد و شـــمار کســـانی که شـــاید به قصـــد‬ ‫ســـودجویی و کســـب درامـــد بیشـــتر‪ ،‬بـــه مـــادران حاملـــه توصیـــه بـــه اســـتفاده‬ ‫از روش ســـزارین می کننـــد‪ ،‬بســـیار کم باشـــد؛ امـــا و به هـــر روی‪ ،‬ســـزارین‬ ‫پدیـــده قـــرن حاضـــر بـــوده کـــه خانواد ههـــا و به خصـــوص زنـــان حاملـــه‪ ،‬خـــود‬ ‫رضایـــت دارنـــد تـــا زایمانـــی بـــدون درد و ســـختی داشـــته باشـــند کـــه ای کاش‬ ‫نهـــا ا گر چـــه کـــه بـــا‬ ‫یبـــود تـــا زایما ‬ ‫باورمنـــدان این رویـــه بســـیارکم و نـــادر م ‬ ‫درد تـــوام اســـت‪ ،‬ب هصـــورت طبیعـــی صـــورت بگیـــرد؛ امـــا به نظرمی رســـد بـــا‬ ‫یتـــوان بـــا امـــوزش‬ ‫نهـــا‪ ،‬م ‬ ‫ننـــوع زایما ‬ ‫وجـــود عالقه منـــدی بانـــوان بـــرای ای ‬ ‫سهـــای درس و توصیـــه و تشـــویق و‬ ‫درطـــول دوران بـــارداری و حضـــور در کال ‬ ‫راهنمایـــی بـــرای زایمـــان بهتـــر‪ ،‬مـــادران را وادار بـــه زایمـــان طبیعـــی می کردیـــم‬ ‫تـــا بـــه خانواد ههـــا فشـــار هزینـــه بـــاالی ســـزارین‪ ،‬تحمیـــل نشـــود‪ .‬بـــرای تحقـــق‬ ‫ایـــن خواســـته‪ ،‬بایـــد در بیمارســـتان‪ ،‬در کنـــار وجـــود امکانـــات پیشـــرفته‬ ‫و پزشـــکان حـــاذق‪ ،‬مددکارانـــی نیـــز بـــرای نظـــارت بـــر کار زایمـــان وجـــود‬ ‫ً‬ ‫می داشـــت تـــا احیانـــا ا گـــر پزشـــکانی ســـودجود وجـــود دارنـــد کـــه بـــرای راحتـــی‬ ‫کار‪ ،‬ســـزارین را توصیـــه می کننـــد‪ ،‬از کار انـــان جلوگیـــری شـــود و از هزین ههـــای‬ ‫لشـــده بـــه خانواد ههـــا‪ ،‬کاســـته شـــود‪ .‬در پایـــان بایـــد ارزو‬ ‫ســـنگین تحمی ‬ ‫ً‬ ‫کنیـــم محیـــط پزشـــکی کشـــور مـــا‪ ،‬کامـــا خداپســـندانه باشـــد و پزشـــکان مـــا نیـــز‬ ‫ً‬ ‫بـــه ســـوگند مقـــدس پزشـــکی خـــود کامـــا وفـــادار بـــوده و رضـــای خلـــق و خالـــق‪،‬‬ ‫ســـرلوحه کار پزشـــکان و کادر پزشـــکی کشـــورمان باشـــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ایجاد دهکده ورزشی دانش اموزی‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش از ایجـاد زورخانـه و دهکـده ورزشـی دانش امـوزی در‬ ‫کل اسـتان ها خبـر داد کـه به همـت معاونـت تربیت بدنـی و سلامت انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬به گـزارش پانـا؛ یوسـف نـوری در مراسـم افتتاحیـه نهضـت ملـی‬ ‫طراحی و ایجاد ‪ 2100‬فضای ورزشی درون مدرسه ای (طرح شهید سلیمانی)‬ ‫اظهار کرد؛ حاشیه شهر به دالیل مختلف که عمده ان مهاجرت است‪ ،‬نرخ‬ ‫رشـد جمعیـت باالیـی دارد کـه حدود شـش برابر میانگین کشوری سـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود؛ الزم اسـت کار جهـادی جـدی در بخش های مختلف داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫معاونـت تربیت بدنـی بیـش از ‪ 2900‬فضـای ورزشـی را امـاده کـرده کـه ‪2100‬‬ ‫فضـا جدیـد اسـت (یعنـی ‪ ۸۲۹‬فضـای ورزشـی بازسـازی‪ ،‬بهسـازی و تعمیـر‬ ‫می شـوند)‪ .‬نـوری باتا کیدبراینکـه ورزش بایـد بـه داخـل مـدارس بـرود ادامـه‬ ‫داد؛ اسـتعدادهای دانـش امـوزان بسـیارخوب اسـت کـه بایـد شـکوفا شـود‪.‬‬ ‫اغاز ‪ ۴۰‬پروژه جدید در وزارت نفت‬ ‫وزیـر نفـت اظهـار کـرد؛ امسـال وزارت نفـت بیـش از ‪ ۴۰‬پـروژه جدیـد بـه ارزش‬ ‫‪ ۳۰‬میلیـارددالر اغـاز خواهـد کـرد و تکیـه اصلـی مـا بـرای تامیـن تجهیـزات‬ ‫این پروژه هـا شـرکت های داخلی سـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ جـواد اوجـی در‬ ‫ُ‬ ‫‪26‬امیـن نمایشـگاه بین المللی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشـیمی بابیان اینکه‬ ‫ایـن نمایشـگاه از بزرگ تریـن و معتبرتریـن رویدادهـای نفـت و گاز جهـان‬ ‫به شـمار می ایـد‪ ،‬گفـت؛ امسـال بیـش از ‪ ۱۲۰۰‬شـرکت داخلـی و خارجـی‬ ‫دانش بنیـان دراین نمایشـگاه حاضـر شـدند‪ .‬در حاشـیه ان کـه نسـبت بـه‬ ‫نمایشـگاه های سـال های گذشـته پرشـورتر بود‪ ،‬قراردادها و تفاهم نامه های‬ ‫متعـدد امضـا شـد‪ .‬تولیدکننـدگان و شـرکت های دانش بنیـان ایرانـی طـی‬ ‫سـال های قبـل توانمنـد شـده اند؛ ازایـن رو باید گام هـای بلندی بـرای صدور‬ ‫خدمـات خـود بردارنـد‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام متقاضیان‬ ‫در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایـع خـودرو وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت در برنامه میز‬ ‫اقتصاد چگونگی اغازبه کار سامانه یکپارچه خودرو را تشریح کرد و از فرصت‬ ‫یک هفتـه ای امـکان ثبت نـام متقاضیـان خریـد خـودرو در سـامانه یکپارچـه‬ ‫تخصیـص خـودرو از امـروز خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ عبداهلل توکلـی الریجانی‬ ‫بابیان این مطلب افزود؛ پیرو بند ‪ 5‬دستورات هشت بندی رئیس جمهوری‬ ‫درخصـوص شفاف سـازی عرضه خودرو‪ ،‬سـامانه یکپارچه تخصیـص خودرو‬ ‫از یکشـنبه کار خـود را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه بخشـنامه های‬ ‫فـروش در سـامانه قـرار می گیرنـد‪ ،‬ادامـه داد؛ از امـروز ثبت نـام متقاضیـان‬ ‫خریـد خـودرو انجام خواهد شـد‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع خـودرو وزارت صمت‬ ‫تا کیـد کـرد؛ بـرای این کـه تقـدم و تاخری وجود نداشـته باشـد و متقاضیان با‬ ‫خیـال راحـت و بـدون عجله ثبت نام کنند دراین سـامانه تا یک هفته فرصت‬ ‫داده می شـود‪ ،‬پـس ازان‪ ،‬چنانچـه میـزان تقاضـا بیـش از ظرفیـت اعالمـی‬ ‫باشـد‪ ،‬وارد فراینـد قرعه کشـی (تحت نظـارت سـازمان حمایـت) می شـویم‪.‬‬ ‫ بودن زایمان طبیعی‬ ‫رایگان ِ‬ ‫رئیـس اداره جوانـی جمعیـت وزارت بهداشـت گفـت؛ درحال حاضـر‬ ‫هزینه های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و بیمه سالمت‬ ‫به طورکامـل ایـن پوشـش را ایجـاد می کنـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ صابر جبـاری گفت؛‬ ‫تسـهیل خدمـات زایمـان از مهم تریـن اقدامـات وزارت بهداشـت در حـوزه‬ ‫حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه زایمـان‬ ‫طبیعـی رایـگان اسـت‪ ،‬افـزود؛ پیشـگیری و درمـان نابـاروری از موضوعـات‬ ‫موردتوجـه وزارت بهداشـت اسـت‪ .‬وی افـزود؛ هزین ههـای درمـان نابـاروری‬ ‫تحت پوشـش بیمـه قـرار گرفته انـد و بیمـه سلامت کامـل ایـن پوشـش را‬ ‫ایجـاد می کنـد‪ .‬بـه زودی بیمـه تامیـن اجتماعی هزینه هـای درمان نابـاروری‬ ‫را تحت پوشـش بیمـه قـرار می دهـد‪ .‬صابـر جبـاری بااشـاره به اینکه بیـش از‬ ‫سـه میلیون و ‪ 200‬زوج نابـارور در کشـور حضـور دارنـد‪ ،‬عنـوان کرد؛ متاسـفانه‬ ‫امـار نابـاروری در کشـور زیـاد اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ مـا بـرای پیشـگیری‬ ‫دختـران نوجـوان یـاد‬ ‫از نابـاروری بایـد موضوعـات اموزشـی مختلفـی را بـه‬ ‫ِ‬ ‫مختلف مرتبط بـه ناباروری‬ ‫بدهیـم و همین طـور ضروری سـت بیماری های‬ ‫ِ‬ ‫در سـنین پایین تـر تشـخیص داده شـوند‪ .‬وزارت بهداشـت مرا کـز درمـان‬ ‫نابـاروری سـطح ‪ 2‬را بـرای کل کشـور طراحـی می کنـد‪ .‬مـا می توانیـم در مسـیر‬ ‫درمان ناباروری کنار طب مدرن از روش های طب ایرانی بهره ببریم‪ .‬بخش‬ ‫عمـده ای از کسـانی کـه بـا مشـکل نابـاروری درگیر هسـتند‪ ،‬بـرای درمـان این‬ ‫موضـوع بـه اقدامـات گران قیمـت نیـاز ندارنـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2499‬‬ ‫به بهانه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی‬ ‫‪3‬‬ ‫لوالی در چگونه اینده ما را تغییر می دهد؟‬ ‫دیدنینادیده گرفته‬ ‫ِ‬ ‫کامران سهرابی‬ ‫تســـازی بـــرای بخـــش اب کشـــور‬ ‫امســـال ســـال سرنوش ‬ ‫کســـالی های اخیـــر‪ ،‬تخلفـــات وســـیع‬ ‫خواهـــد بـــود‪ ،‬خش ‬ ‫ابـــی‪ ،‬نبـــود مجـــازات بازدارنـــده و‪ ...‬همه وهمـــه باعـــث‬ ‫شهـــای جـــدی مواجـــه‬ ‫شـــده کـــه مدیریـــت اب بـــا چال ‬ ‫شـــود‪ .‬شـــاید مباحـــث فنـــی بتوانـــد بخشـــی از گر ههـــای‬ ‫نحـــوزه را بـــاز کنـــد؛ امـــا انچـــه بـــه مدیریـــت‬ ‫مدیریتـــی درای ‬ ‫شهـــا کمـــک خواهـــد کـــرد‪ ،‬مباحـــث اجتماعـــی‬ ‫ایـــن تن ‬ ‫نهـــم ممکـــن نخواهـــد بـــود‪ ،‬مگـــر‬ ‫اب خواهـــد بـــود کـــه ا ‬ ‫تهـــا به ویـــژه ظرفیـــت‬ ‫بـــا یاری جســـتن از تمـــام ظرفی ‬ ‫دیگـــر دســـتگاه های اجرایـــی در اســـتان ‪ .‬اســـتفاده از‬ ‫دانـــش و تجربـــه یکدیگـــر مـــا را در تحقـــق اهـــداف موفـــق‬ ‫خواهـــد کـــرد و امیـــدوارم بـــا برنامه ریـــزی صحیـــح و تدویـــن‬ ‫چشـــم اندازهای بلندمـــدت و ترســـیم و حرکـــت در مســـیر‬ ‫یهـــا را‬ ‫تعالـــی‪ ،‬بتوانیـــم نقـــش و جایـــگاه ویـــژه روابط عموم ‬ ‫نهـــا اثبـــات کنیـــم و بـــا طراحـــی صحیـــح و‬ ‫بـــرای رفـــع بحرا ‬ ‫اصولـــی ثابـــت کنیـــم کـــه روابط عمومـــی یـــک دفتـــر فانتـــزی‬ ‫یســـت؛ الزمـــه این امـــر هـــم‬ ‫و کم اهمیـــت نیســـت؛ بدیه ‬ ‫داشـــتن افـــکار و همـــت بلنـــد و افـــراد خســـتگی ناپذیر‬ ‫اســـت‪ .‬درهمین راســـتا؛ الزم دیـــدم تـــا نقـــش و جایـــگاه‬ ‫روابط عمومـــی را کـــه همیشـــه فقـــط ســـایه ای داشـــته‬ ‫در پـــس افـــکار مدیـــران‪ ،‬فریـــاد زنـــم‪ .‬امـــروزه نقـــش‬ ‫یهـــای‬ ‫یهـــا در کمـــک بـــه تصمیم گیر ‬ ‫روابط عموم ‬ ‫مدیریتـــی و اســـتراتژیک یـــک ســـازمان نقشـــی قابل توجـــه‬ ‫اســـت‪ .‬نقـــش روابط عمومـــی به عنـــوان ابـــزار مدیریتـــی‬ ‫تهـــای حرفـــه ای‪ ،‬علمـــی و الکترونیکـــی ‪ ،‬از‬ ‫بـــرای فعالی ‬ ‫مشـــخصه های جدیـــد روابط عمومـــی در عصـــر ارتباطـــات‬ ‫اســـت؛ بنابرایـــن ‪ ،‬از نقـــاط برجســـته و ممتـــاز در مدیریـــت‬ ‫نســـازمانی و حتـــی‬ ‫اســـتراتژیک‪ ،‬تا کیـــد بـــر محیـــط برو ‬ ‫یســـت و در واقـــع ‪ ،‬منظـــور از وظایـــف اســـتراتژیک‬ ‫جهان ‬ ‫روابط عمومـــی‪ ،‬دخالـــت در رونـــد تصمیم گیـــری ســـازمان‬ ‫اســـت‪ .‬اهمیـــت جایـــگاه روابط عمومـــی در عصـــر ارتباطـــات‬ ‫و در دورانـــی کـــه اطالع رســـانی در همـــه عرص ههـــا پیشـــتاز‬ ‫یکـــه موفقیـــت‬ ‫اســـت‪ ،‬دوچنـــدان شـــده اســـت؛ به گونه ا ‬ ‫ســـازمان ها‪ ،‬ادارات و شـــرکت ها و دوامشـــان در عرص ههـــا و‬ ‫یهـــای‬ ‫فعالیت ‍ هـــای تخصصـــی بـــه عملکـــرد روابط عموم ‬ ‫نهـــا وابســـته اســـت‪ .‬روابط عمومـــی مـــدون و‬ ‫ا ‬ ‫یشـــده یکـــی از ابزارهـــای قـــوی مدیریـــت افـــکار‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫یهـــا به عنـــوان اصلی تریـــن حلقـــه‬ ‫اســـت؛ روابط عموم ‬ ‫ارتبـــاط بیـــن مدیـــران و کارکنـــان‪ ،‬مســـئولیت خطیـــری‬ ‫در فراینـــد دسترســـی مدیـــران و افـــکار جمعـــی کارکنـــان‬ ‫دارنـــد؛ به همین دلیـــل توجـــه ویـــژه بـــه روابط عمومـــی‪،‬‬ ‫به عنـــوان نهـــادی کـــه می توانـــد ب هصـــورت نظام منـــد‪،‬‬ ‫یشـــده و ســـنجیده در جهـــت ایجـــاد‪ ،‬حفـــظ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫و گســـترش تعامـــل و تفاهـــم مدیـــران بـــا کارکنـــان اقـــدام‬ ‫کنـــد‪ ،‬بســـیار حائزاهمیـــت اســـت؛ امـــا در عصـــر ســـرعت و‬ ‫یهـــا همچنـــان‬ ‫ارتباطـــات‪ ،‬متاســـفانه جایـــگاه روابط عموم ‬ ‫بســـان گذشـــته بـــوده و باوجـــود انـــواع هجم ههـــای‬ ‫ســـنگین داخـــل و خـــارج‪ ،‬ترقـــی و پیشـــرفتی در نگـــرش‬ ‫بـــه جایـــگاه روابط عمومـــی‪ ،‬مشـــهود و ملمـــوس نیســـت‪.‬‬ ‫جـــا دارد‪ ،‬مدیـــران و باالدســـتی ها کـــه در روزهـــای تنـــش‬ ‫یهـــا را بـــر ســـینه‬ ‫و اضطـــراب‪ ،‬ســـنگ روابط عموم ‬ ‫می زننـــد‪ ،‬ب هخـــود اینـــد و بداننـــد کـــه روابط عمومـــی فقـــط‬ ‫یـــک روز نیســـت؛ همیشـــه اســـت؛ شـــبانه روز و پیشـــتاز‪.‬‬ ‫امـــروز ا گـــر جنگـــی تـــن بـــه تـــن در میـــان نیســـت؛ امـــا در‬ ‫گهـــای نـــرم و‬ ‫عرصـــه رســـانه و ارتباطـــات هـــرروز جن ‬ ‫بی رحمانـــه ای در حال وقـــوع اســـت و انـــواع جوســـازی ها‬ ‫مهـــا از ســـوی دشـــمنان داخلـــی و خارجـــی‪ ،‬کار‬ ‫و تهاج ‬ ‫یهـــا بیش از پیـــش ســـخت کـــرده‬ ‫را بـــرای روابط عموم ‬ ‫یکـــه‬ ‫اســـت‪ .‬مـــا را بـــه جنگـــی نابرابـــر می فرســـتند؛ در حال ‬ ‫در دســـت دشـــمن‪ ،‬قلـــم بـــران‪ ،‬حمایـــت کالن و امکانـــات‬ ‫فـــراوان اســـت و مائیـــم و دســـتی خالـــی و حمایتـــی ناچیـــز‬ ‫یهـــا فقـــط در زمـــان‬ ‫شهـــای روابط عموم ‬ ‫و گاه گاهـــی‪ .‬تال ‬ ‫یشـــود و بعـــدش دوبـــاره بـــه‬ ‫انجـــام یـــک فعالیـــت دیـــده م ‬ ‫ســـایه بی توجهـــی مدیـــران می خزیـــم تـــا برنامـــه ای دیگـــر‬ ‫و دیـــداری بعـــد‪ .‬مســـئوالن و مدیـــران ب هخـــود اییـــد! وقـــت‬ ‫ان نشـــده ایـــن نادیدنـــی را بـــرای همیشـــه ببینیـــد؟!‬ ‫سوت‬ ‫انتخاب «شهناز یاری»‬ ‫به عنوان سرمربی تیم فوتسال زنان عراق‬ ‫سـرمربی سـابق تیم ملی فوتسـال زنـان ایـران‪ ،‬هدایت تیم‬ ‫ملـی زنـان عـراق را برعهـده گرفـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ شـهناز‬ ‫یـاری بـا عقـد قـرارداد رسـمی‪ ،‬هدایـت تیـم ملـی فوتسـال‬ ‫زنـان عـراق را برعهـده گرفـت‪ .‬یـاری در روزهـای اخیـر بـه‬ ‫یسـت که در تمرینات تیم ملی‬ ‫عراق سـفر کرده و چند روز ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬او دیروز رسـما قرارداد خود را با‬ ‫این کشـور حاضر م ‬ ‫فدراسـیون فوتبـال عـراق امضـا کرد‪ .‬او سـابقه سـرمربیگری‬ ‫تیم ملی زنان ایران در رده سـنی جوانان و بزرگسـاالن را در‬ ‫کارنامـه دارد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫ادم و حوا‬ ‫وا گویه های ذهنی زنی که معشوقه خود‬ ‫ُ‬ ‫را کشت! سمن قناد‪ ،‬نازنین دیده ور‪،‬‬ ‫علیرضا شاه حسینی‪ ،‬علی فراهانی‪ ،‬فاطیما‬ ‫محمدی‪ ،‬رضا طاهری‪ ،‬مبینا سرلک‪،‬‬ ‫علی سلطانی و رها رحمانی؛ بازیگران این‬ ‫کارگردانی ویدا‬ ‫نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫لقمانی هستند که تا ‪ 12‬خردادماه ساعت ‪21‬‬ ‫(‪50‬دقیقه) در «عمارت سیمر غ»‬ ‫( سالن یک) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫لذت و دلهره انتخاب های سرنوشت ساز‬ ‫مهرداد ناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکــرد روزی پرچــم‬ ‫وقتــی در ســال های پایانــی قــرن بیســتم‪ ،‬شــوروی فروپاشــید‪ ،‬کســی فکــر نم ‬ ‫س ــرخ داس و چک ــش ای ــن امپرات ــوری ب ــزرگ ب ــه زمی ــن ف ــرود ای ــد؛ ام ــا اتفاق ــات بسیارس ــریع‬ ‫یشــود؛‬ ‫یکــه دالیــل زیــادی بــرای ایجــاد ان ذ کــر م ‬ ‫نا گهانــی و شــگفت انگیزی رخ دادنــد؛ اتفاق ‬ ‫ام ــا یک ــی از مهم تر ی ــن نکات ــی ک ــه مط ــرح ش ــده را انتون ــی گیدن ــز می گوی ــد‪ .‬او براین اعتق ــاد‬ ‫اس ــت ک ــه ماهوار هه ــا و تلویز ی ــون عام ــل اساس ــی فروپاش ــی ش ــوروی ب ــوده اس ــت‪ .‬درواق ــع‬ ‫ا گ ــر بخواهی ــم این گون ــه ب ــه موض ــوع ن ــگاه کنی ــم‪ ،‬بای ــد گف ــت ک ــه انچ ــه در براب ــر دی ــوار اهنی ــن‬ ‫جه ــای دیجیت ــال ب ــود ک ــه‬ ‫و دره ــای فوالدی ــن ای ــن نظ ــام توانای ــی ایس ــتادگی را نداش ــت‪ ،‬مو ‬ ‫از روی دیواره ــا عب ــور ک ــرد‪ .‬درواق ــع ل ــوالی دره ــا ب ـه روی تفک ــر غر ب ــی ب ــاز ش ــد و درنتیج ـه ان‪،‬‬ ‫م ــا ش ــاهد برون ر ی ــزی و فرور ی ــزی ی ــک نظ ــام سیاس ــی ایدئولوژی ــک بودی ــم‪ .‬بع ــد از فروپاش ــی‬ ‫شــوروی و افتتــاح فروشــگاه های زنجیــره ای و ایجــاد رســتوران غــذای فــوری مثــل مک دونالــد‬ ‫فه ــای طوال ن ــی براب ــر مک دونال ــد و رس ــتوران های مش ــابه ان نش ــان می ده ــد ک ــه م ــردم‬ ‫ص ‬ ‫یس ــازی ان‬ ‫اتح ــاد جماهی ــر ش ــوروی تاچ هح ــد دچ ــار س ــردرگمی و نا کام ــی در پذی ــرش و درون ‬ ‫نظ ــام فک ــری بودن ــد‪ .‬دراینج ــا س ــوال اساس ــی این اس ـت که چگون ــه گاهی اوق ــات ل ــوالی دره ــا‬ ‫می توان ــد بــه روی تفک ــر و اندیشــه های جدی ــد ب ــاز ش ــود؟‬ ‫و را ههـــای رســـیدن بـــه هـــدف نیـــز نوعـــی‬ ‫تعـــادل وجـــود داشـــته باشـــد‪ .‬ا گـــر چیـــزی را‬ ‫بخواهیـــم کـــه راه رســـیدن بـــه ان برایمـــان‬ ‫ً‬ ‫یتـــوان ان را‬ ‫صعب العبـــور باشـــد‪ ،‬طبیعتـــا نم ‬ ‫یشـــود‬ ‫محقـــق ســـاخت و درنهایـــت باعـــث م ‬ ‫کـــه ب همـــرور فـــرد دچـــار نوعـــی ســـرخوردگی‬ ‫شـــود‪ .‬ویلیـــام جیمـــز براین باوراســـت که باورهـــا‬ ‫حقیقـــت را خلـــق می کننـــد‪ .‬درواقـــع حقیقـــت‬ ‫محصـــول تـــاش و اراده هـــر انســـان اســـت‪.‬‬ ‫دراینجـــا مقولـــه اراد هکـــردن و درایت داشـــتن‬ ‫یســـت‪ .‬اینکـــه انســـان بتوانـــد بـــا‬ ‫موضـــوع مهم ‬ ‫تـــاش و کوشـــش کاری را انجـــام دهـــد مســـئله‬ ‫یســـت؛ امـــا واقعیـــت‬ ‫قابل توجـــه و تامل ‬ ‫ً‬ ‫این اســـت که مـــا بعضـــا بـــا موانـــع جـــدی روبـــرو‬ ‫یشـــویم‪ .‬دراینجاســـت کـــه شـــاید الزم اســـت‬ ‫م ‬ ‫گاهـــی درخصـــوص رســـیدن بـــه خواســـته ها و‬ ‫اهدافمـــان تجدیدنظـــر انجـــام دهیـــم‪ .‬مســـئله‬ ‫پذیـــرش اشـــتباهات‪ ،‬تجدیدنظـــر کـــردن و‬ ‫تو برگشـــتی در زندگـــی مســـئله‬ ‫تهـــای رف ‬ ‫حرک ‬ ‫نهـــا توجـــه‬ ‫یســـت کـــه بایـــد بـــه ا ‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫شـــود؛ امـــا از یـــاد نبریـــم کـــه درهـــا بـــه روی مـــا‬ ‫یشـــوند و لوالهـــا قابلیـــت بازشـــدن‬ ‫بـــاز م ‬ ‫نبـــاور برســـیم کـــه‬ ‫را دارنـــد مگرانکـــه به ای ‬ ‫تهـــای‬ ‫یتـــوان کنـــار دیگـــران بـــه موفقی ‬ ‫م ‬ ‫چشـــمگیر دســـت یابیـــم‪ .‬درواقـــع ســـرعت‬ ‫یهـــای‬ ‫موفقیـــت هرکـــس بـــه میـــزان فدا کار ‬ ‫ً‬ ‫انســـان های اطـــراف او بســـتگی دارد‪ .‬مثـــا‬ ‫ی بـــرای‬ ‫درنظـــر بگیریـــد کـــه والدیـــن وقتـــ ‬ ‫فرزندانشـــان فـــدا کاری می کننـــد راه رســـیدن‬ ‫نهـــا را تســـهیل می کننـــد‪.‬‬ ‫بـــه موفقیـــت ا ‬ ‫به همین نســـبت در زندگـــی هـــر فـــردی بایـــد‬ ‫بتوانـــد بـــرای دیگـــران قـــدرت فـــدا کاری و‬ ‫نصـــورت‬ ‫ایثارگـــری را داشـــته باشـــد درای ‬ ‫شـــاهد تغییروتحـــوالت اساســـی تری خواهیـــم‬ ‫بـــود؛ امـــا یکی دیگـــر از لوالهایـــی کـــه به واقـــع‬ ‫بازشـــدن ان بســـتگی بســـیاری بـــه خـــود فـــرد‬ ‫یســـت؛ اینکـــه فـــرد‬ ‫دارد مســـئله پذیـــرش درون ‬ ‫بخواهـــد از دنیـــای بســـته خـــود رهایـــی یافتـــه‬ ‫و دنیـــای جدیـــدی را تجربـــه کنـــد‪ .‬درواقـــع‬ ‫درطول تاریـــخ تجرب ههـــای انســـان های‬ ‫خســـاز نشـــان می دهـــد کـــه چه بســـا‬ ‫تاری ‬ ‫نهـــا در پـــی ایجـــاد تغییـــری هوشـــمندانه‬ ‫ا ‬ ‫بودنـــد امـــا وقتـــی خـــود درعمـــل و از درون ان‬ ‫اعتقـــاد را بـــه ان تغییـــر نداشـــتند هیچ زمـــان‬ ‫هیـــچ تغییـــر و تحولـــی پدیـــد نمی امـــد‪ .‬یکـــی از‬ ‫قتـــر به مفهـــوم عشـــق را ههـــای‬ ‫نـــگاه عمی ‬ ‫بهتـــری را در زندگـــی ایجـــاد کنیـــم‪ .‬نیکـــوس‬ ‫کازانتزا کیـــس؛ نویســـنده یونانـــی نقـــل می کنـــد‬ ‫در کودکـــی یـــک پیلـــه کـــرم ابریشـــم را بـــر روی‬ ‫یکـــه پروانـــه‬ ‫درختـــی می یابـــد‪ .‬درســـت هنگام ‬ ‫یســـازد‪،‬‬ ‫خـــود را بـــرای خـــروج از پیلـــه امـــاده م ‬ ‫اندکـــی منتظـــر می مانـــد‪ .‬ســـرانجام چـــون‬ ‫خـــروج پروانـــه طـــول می کشـــد‪ ،‬تصمیـــم‬ ‫می گیـــرد‪ ،‬ایـــن فراینـــد را شـــتاب بخشـــد‪ .‬بـــا‬ ‫حـــرارت دهـــان خـــود‪ ،‬اغـــاز بـــه گر مکـــردن پیلـــه‬ ‫می کنـــد؛ تااینکـــه پروانـــه خـــروج خـــود را اغـــاز‬ ‫می کنـــد؛ امـــا بال هایـــش هنـــوز بســـته اند و‬ ‫اندکی بعـــد می میـــرد‪ .‬او می گویـــد‪« :‬بلوغـــی‬ ‫صبورانـــه بـــا یـــاری خورشـــید الزم بـــود؛ امـــا مـــن‬ ‫انتظارکشـــیدن را نمی دانســـتم‪ .‬ان جنـــازه‬ ‫کوچـــک تابه امـــروز‪ ،‬یکـــی از ســـنگین ترین‬ ‫بارهـــا بـــر روی وجـــدان مـــن اســـت»‪ .‬ایـــن‪ ،‬نکتـــه‬ ‫یســـت‪ .‬او به خوبـــی می فهمـــد‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫کـــه طبیعـــت‪ ،‬مســـیر خـــود را طـــی می کنـــد و‬ ‫انســـان بـــا درک و درایـــت می توانـــد بـــا منطـــق‬ ‫طبیعـــت همســـاز شـــود‪ .‬نویســـنده کتـــاب‬ ‫«زوربـــای یونانـــی» دراین خصـــوص می گویـــد‬ ‫کـــه امـــا همـــان جنـــازه پروانـــه باعـــث شـــد کـــه‬ ‫درک کنـــم یـــک گنـــاه کبیـــره حقیقـــی وجـــود‬ ‫دارد؛ فشـــاراوردن بـــر قوانیـــن بـــزرگ کیهـــان‪.‬‬ ‫بردبـــاری الزم اســـت و نیـــز انتظـــار زمـــان موعـــود‬ ‫لکـــردن‬ ‫را کشـــیدن و بـــا اعتمـــاد راهـــی را دنبا ‬ ‫کـــه خداونـــد بـــرای زندگـــی مـــا برگزیـــده‪ .‬البتـــه‬ ‫ایـــن به معنـــای حـــذف انتخـــاب در زندگـــی‬ ‫نیســـت‪ .‬هـــر انســـانی ممکـــن اســـت دچـــار شـــور‬ ‫درونـــی شـــود‪ .‬او انتخـــاب می کنـــد و طبـــق‬ ‫نگـــرش ســـارتر؛ در انتخـــاب دچـــار «دلهـــره»‬ ‫یســـت کـــه نیازمنـــد‬ ‫یشـــود‪ .‬انســـان موجود ‬ ‫م ‬ ‫رشـــدکردن اســـت و ایـــن رشـــدکردن در ســـایه‬ ‫یـــک تـــاش درونـــی و شـــناخت عمیـــق خـــود و‬ ‫حرکـــت ب هســـوی جهـــان امکان پذیـــر اســـت‪.‬‬ ‫بایـــد تـــاش کنیـــم هـــرروز بیش ازگذشـــته‬ ‫عاشـــق جهـــان شـــویم و ا گـــر بتوانیـــم عاشـــق‬ ‫بهـــای مـــا برجســـته تر‬ ‫جهـــان شـــویم انتخا ‬ ‫و متحول کنند هتـــر خواهـــد بـــود‪ .‬لوالهـــای در‬ ‫یشـــود؛ ا گـــر صبورانـــه خـــود‬ ‫ب هســـمت مـــا بـــاز م ‬ ‫را بشناســـیم‪ ،‬بـــا دیگـــران مهرورزانـــه مواجـــه‬ ‫شـــویم و جهـــان را بـــرای بهترشـــدن هـــم مهیـــا‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫قتـــر‬ ‫ا گـــر به مفهـــوم لـــوالی در از زاویـــه عمی ‬ ‫نـــگاه شـــود درطول تاریـــخ مـــا شـــاهد ان‬ ‫ً‬ ‫هســـتیم کـــه تاچ هحـــد بعضـــا همیـــن حرکـــت‬ ‫نهـــا توانســـته‬ ‫لوالهـــای در و صـــدای قژ قـــژ ا ‬ ‫سرنوشـــت بشـــر را تغییـــر دهـــد‪ .‬تصـــور کنیـــد‬ ‫ی یـــک صبـــح زود یـــک روز پاییـــزی شـــما‬ ‫وقتـــ ‬ ‫یشـــوید و همـــه‬ ‫بـــرای کار از خـــواب بیـــدار م ‬ ‫اعضـــای خانـــواده شـــما در خـــواب بســـر‬ ‫می برنـــد‪ ،‬صـــدای نخراشـــیده و زنـــگ زده‬ ‫لـــوالی در تاچ هحـــد می توانـــد در محیـــط‬ ‫ارام خانـــه ســـروصدا ایجـــاد کنـــد‪ .‬حـــال درنظـــر‬ ‫بگیریـــد درطول تاریـــخ چندبـــار به دلیـــل‬ ‫قهـــای‬ ‫همیـــن صداهـــای نابهنـــگام و اتفا ‬ ‫کوچـــک سرنوشـــت یـــک امپراتـــوری تغییـــر کـــرده‬ ‫اســـت‪ ،‬همان طورکـــه سرنوشـــت امپراتـــوری‬ ‫شـــوروی و بازشـــدن درهـــا ب هســـوی تفکـــر غـــرب‬ ‫باعـــث ایجـــاد تغییـــر در انجـــا شـــد؛ امـــا بحـــث‬ ‫یتـــوان از زوایـــای دیگـــری نیـــز‬ ‫لوالهـــای در را م ‬ ‫مطـــرح کـــرد و ان اینکـــه مـــا چگونـــه می توانیـــم‬ ‫بـــا تغییـــرات جزئـــی و کوچـــک ب هســـوی‬ ‫تغییـــرات بـــزرگ گام برداریـــم‪ .‬ا گـــر شـــما از‬ ‫لگـــرا‬ ‫یکـــه شـــخصیت وسواســـی و تکام ‬ ‫فرد ‬ ‫یتـــوان بـــه موفقیـــت‬ ‫دارد‪ ،‬بپرســـید چگونـــه م ‬ ‫رســـید؟ شـــاید نتوانـــد شـــما را چنـــدان به خوبـــی‬ ‫راهنمایـــی کنـــد امـــا واقعیـــت این اســـت که مـــا‬ ‫در دنیایـــی زندگـــی می کنیـــم کـــه برداشـــتن‬ ‫گا مهـــای کوچـــک در رســـیدن بـــه موفقیـــت‬ ‫بســـیارمهم اســـت‪ .‬البتـــه گاهـــی برداشـــتن حتـــی‬ ‫یـــک گام در دنیایـــی کـــه ریســـک در ان زیـــاد‬ ‫یســـت‪ .‬ایـــا بازکـــردن‬ ‫اســـت‪ ،‬کار بســـیار دشوار ‬ ‫هـــر در و شـــنیدن هـــر صـــدای قژ قـــژ لـــوالی ان‬ ‫می توانـــد‪ ،‬بـــرای مـــا نویدبخـــش یـــک زندگـــی‬ ‫تـــازه باشـــد؟ در دنیـــای جدیـــد و به ویـــژه در‬ ‫عصـــری کـــه کارافرینـــی بســـیار مطـــرح اســـت‪،‬‬ ‫یشـــود کـــه یـــک تفکـــر نـــو گاهی اوقـــات‬ ‫گفتـــه م ‬ ‫می توانـــد جهانـــی نـــو را پدیـــد اورد امـــا اینکـــه‬ ‫تاچ هحـــد انســـان ها تـــوان پذیـــرش و اقـــدام‬ ‫و ریســـک دراین زمینـــه را دارنـــد‪ ،‬موضـــوع‬ ‫یســـت‪ .‬شـــاید دراینجـــا مســـئله‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫باورداشـــتن نســـبت بـــه تغییـــرات نیـــز موضـــوع‬ ‫مهمـــی باشـــد‪ .‬بـــاور می توانـــد ان اعتقـــاد‬ ‫راســـخ عمیـــق قلبـــی مـــا نســـبت بـــه انجـــام یـــک‬ ‫کار باشـــد و چه بســـا وقتـــی بـــه چیـــزی بـــاور‬ ‫داریـــم‪ ،‬امـــکان رســـیدن بـــه موفقیـــت بـــرای مـــا‬ ‫امکان پذیـــر باشـــد‪ .‬البتـــه بایـــد بیـــن اهـــداف‬ ‫رهبـــران مبـــارز علیـــه بـــرده داری هریـــت تابمـــن‬ ‫اســـت‪ .‬او یکـــی از موفق تریـــن رهبـــر ســـازمان‬ ‫گهـــای‬ ‫راه اهـــن سراســـری درطـــول جن ‬ ‫داخلـــی بـــوده و به عنـــوان یـــک خلبـــان مســـلط‬ ‫بـــرای ارتـــش ایـــاالت متحـــده خدمـــت کـــرده‬ ‫اســـت‪ .‬او در یکـــی از ســـخنان خـــود می گویـــد‪ :‬‬ ‫«مـــن هـــزاران بـــرده را ازاد کـــردم‪ .‬هـــزاران بـــرده‬ ‫دیگـــر را هـــم می توانســـتم ازاد کنـــم ا گـــر فقـــط‬ ‫نهـــا می دانســـتند کـــه بـــرده هســـتند»‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫درواقـــع پذیـــرش اینکـــه فـــرد بپذیـــرد کـــه بـــرده‬ ‫اســـت و احســـاس کنـــد تمایـــل بـــه ازادی دارد‬ ‫موضـــوع مهمـــی در تحقـــق موفقیـــت اســـت؛‬ ‫بنابرایـــن دراینجـــا مســـئله ا گاهـــی موضـــوع‬ ‫یســـت و ا گـــر ایـــن ا گاهـــی در انســـان‬ ‫مهم ‬ ‫رشـــد نکنـــد‪ ،‬می توانـــد کار تحـــول و تغییـــر را‬ ‫بـــا مشـــکل مواجـــه ســـازد‪ .‬برهمین اســـاس‬ ‫اســـت کـــه هنـــری میلـــر نویســـنده معاصـــر‬ ‫امریکایـــی می گویـــد‪« :‬مثـــل هـــر انســـانی‪،‬‬ ‫یشـــباهت‬ ‫بدتریـــن دشـــمن خـــود هســـتم امـــا ب ‬ ‫بـــه ا کثـــر انســـان ها هســـتم؛ ازاین منظـــر کـــه‬ ‫می دانـــم بایـــد نجات بخـــش خـــودم باشـــم»‪.‬‬ ‫درواقـــع او به این نتیجـــه رســـیده کـــه خـــود‬ ‫می توانـــد نجات بخـــش خـــود باشـــد؛ امـــا ا گـــر‬ ‫انســـان ها به این نتیجـــه نرســـند‪ ،‬ممکـــن‬ ‫اســـت هـــم تـــاش دیگـــران و هـــم عـــدم تـــاش‬ ‫و انفعـــال خـــود فـــرد‪ ،‬باعـــث مانـــدن در‬ ‫وضعیـــت کهنگـــی و عدم تحقـــق رشـــد بـــرای‬ ‫بکـــردن موضـــوع‬ ‫نهـــا باشـــد‪ .‬دراینجـــا انتخا ‬ ‫ا ‬ ‫یســـت‪ .‬جـــی‪ .‬کـــی‪ .‬رولینـــگ‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫بهـــای هـــری پاتـــر می گویـــد‪:‬‬ ‫نویســـنده کتا ‬ ‫یهـــای‬ ‫بهـــای خیلـــی بیشـــتر از توانای ‬ ‫«انتخا ‬ ‫ً‬ ‫مـــا نشـــان خواهـــد داد مـــا واقعـــا چه کاره ایـــم»‪.‬‬ ‫بهـــای‬ ‫براین اســـاس ا گـــر بتوانیـــم انتخا ‬ ‫لســـاز را در دســـتورکار قـــرار دهیـــم‬ ‫تحو ‬ ‫تغییـــرات اساســـی پدیـــد خواهـــد امـــد‪ .‬شـــاید‬ ‫زمـــان ان رســـیده از «فرهنـــگ بده بســـتان» و‬ ‫«هزینه‪-‬فاید هکـــردن» فاصلـــه بگیریـــم‪ .‬درواقـــع‬ ‫وقتـــی کاری را انجـــام می دهیـــم بـــه ایـــن‬ ‫فکـــر نکنیـــم کـــه چقـــدر بـــه خـــود یـــا دیگـــران‬ ‫ســـود می رســـانیم‪ .‬بایـــد کوشـــید درایـــن راه‬ ‫بی وقفـــه درجهـــت دیگـــران گام برداشـــت‪.‬‬ ‫ب در کنـــار اتکا داشـــتن‬ ‫درواقـــع هنـــر انتخـــا ‬ ‫بـــه نیـــروی دیگـــران می توانـــد کار را تســـهیل‬ ‫ســـازد‪ .‬لـــوالی همـــه درهـــا بـــه روی بشـــر بـــاز‬ ‫یشـــود ا گـــر بپذیریـــم کـــه می توانیـــم بـــا‬ ‫م ‬ ‫دعوت‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫َ َ َ‬ ‫رهم تنیدگی‬ ‫د‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫َ‬ ‫«د َ‬ ‫رهم َ تنیدگـــی»‬ ‫نمایـــش‬ ‫به نویســـندگی و کارگردانـــی‬ ‫احســـان گـــودرزی؛ از ســـاعت‬ ‫‪ 19:45‬روز جمعـــه؛ ‪30‬‬ ‫اردیبهشـــت ماه‪ ،‬در ســـالن‬ ‫شـــماره ‪ ۲‬پردیـــس تئاتـــر شـــهرزاد‬ ‫اغـــاز می شـــود‪ .‬گـــودرزی‬ ‫نظیـــر «مثـــل‬ ‫نمایش هایـــی‬ ‫ِ‬ ‫شـــلوار جیـــن ابـــی»‪« ،‬اهـــواره»‬ ‫و «اســـلحه نامـــوس منـــه» را‬ ‫در کارنامـــه کارگردانـــی خـــود‬ ‫دارد‪ .‬خالصه داســـتان نمایـــش‬ ‫چنیـــن اســـت‪ :‬همه چیـــز از‬ ‫یشـــود؛‬ ‫‪18‬ســـال پیش شـــروع م ‬ ‫وقتـــی خاطـــره حکیمـــی و‬ ‫احســـان گـــودرزی در قبرســـتان شـــیراز از کنـــار هـــم عبـــور می کننـــد؛ بی اینکـــه‬ ‫نهـــا در‬ ‫همدیگـــر را بشناســـند‪ .‬ان هـــا ســـال هابعد باهـــم ازدواج کردنـــد‪ .‬ا ‬ ‫نمایـــش «در هم تنیدگـــی» دربـــاره رازهـــای وحشـــتنا ک زندگـــی خودشـــان‬ ‫حـــرف می زننـــد؛ رازهـــا و ترس هایـــی کـــه پـــس از خوانـــدن نام ههـــای‬ ‫‪ ۱۸‬ســـال پیش‪ ،‬فـــاش می شـــوند‪ .‬ان هـــا بـــه فاصلـــه ای حملـــه می کننـــد‬ ‫کـــه مـــرگ ایجـــاد کـــرده اســـت‪ .‬بازیگـــران ایـــن نمایـــش ‪ ۷۰‬دقیقـــه ای‪ ،‬خاطـــره‬ ‫حکیمـــی و احســـان گـــودرزی هســـتند‪ .‬دیگـــر عوامـــل عبارت انـــد از مشـــاور‬ ‫نمایشـــنامه‪ :‬خاطـــره حکیمـــی‪ ،‬مدیـــر تولیـــد‪ :‬مهـــدی شاه حســـینی‪ ،‬دســـتیار‬ ‫کمـــرام‪ ،‬گـــروه کارگردانـــی‪ :‬امیرحســـین پارســـا و پویـــان‬ ‫کارگـــردان‪ :‬شـــهرزاد نی ‬ ‫نپـــور‪ ،‬طـــراح صحنـــه‪ :‬مرتضـــی فربـــد‪ ،‬طـــراح لبـــاس‪ :‬نـــگار نعمتـــی‪،‬‬ ‫رمضا ‬ ‫طراحـــان صـــدا‪ :‬مهـــدی زمانـــی و محمـــد اصغری اصـــل‪ ،‬ویدئـــو‪ :‬علـــی نصیـــری‪،‬‬ ‫عـــکاس‪ :‬مانـــی لطفـــی زاده‪ ،‬طـــراح گرافیـــک‪ :‬امیـــر صداقتـــی‪ ،‬روابط عمومـــی‪:‬‬ ‫امیـــر قالیچـــی‪.‬‬ ‫شام اخر‬ ‫ســـالن اســـتاد ناظـــرزاده کرمانـــی تماشـــاخانه ایرانشـــهر‪ ،‬از ســـاعت ‪ 19:30‬روز‬ ‫‪ 26‬اردیبهشـــت ماه‪ ،‬میزبـــان «شـــام اخـــر» اثـــری جدیـــد مســـعود دلخـــواه‬ ‫ شـــد‪ .‬دراســـتانه اغـــاز نمایـــش‪ ،‬از پوســـتر نهایـــی ان بـــا طراحـــی محســـن‬ ‫عامـــل رونمایـــی شـــد‪ .‬عامـــل در معرفـــی پوســـتر طراحـــی شـــده گفـــت کـــه‬ ‫یشـــده‬ ‫ایـــن پوســـتر‪ ،‬الهام گرفتـــه از نقاشـــی «فـــرود از صلیـــب» (نقاش ‬ ‫بیـــن ســـال های ‪ ۱۴۳۵‬و ‪ )۱۴۳۸‬موجـــود در مـــوزه «دل پـــرادو» اســـت کـــه‬ ‫توســـط «روخیـــر فـــان در ویـــدن»؛ نقـــاش فنالنـــدی اهـــل هلنـــد و یکـــی از‬ ‫برجســـته ترین نقاشـــان ســـده ‪ ۱۵‬در اروپـــای شـــمالی کشـــیده شـــد‪« .‬شـــام‬ ‫اخـــر» از حضـــور گـــروه بزرگـــی از بازیگـــران‪ ،‬نوازنـــدگان و خواننـــدگان باتجربـــه‬ ‫و نســـل جدیـــد نظی ِـــر کاظـــم بلوچـــی‪ ،‬رحیـــم نـــوروزی‪ ،‬شـــهین نجـــف زاده‪،‬‬ ‫رادنـــوش مقـــدم‪ ،‬محمدمهـــدی ســـامی منش‪ ،‬امیرحســـین رضوان صفـــت‪،‬‬ ‫مهنـــاز رودســـاز‪ ،‬مریـــم رزازی‪ ،‬میثـــم نیکخـــواه‪ ،‬میـــاد قنبـــری‪ ،‬امیرحســـین‬ ‫قنبـــری‪ ،‬وحیـــد رضاخانلـــو‪ ،‬شـــیما اســـدی‪ ،‬فاطمـــه محمدیـــان‪ ،‬پیمـــان‬ ‫ینـــژاد‪،‬‬ ‫مقـــدم‪ ،‬مجیـــد ســـیفی‪ ،‬محســـن ســـتوده‪ ،‬میتـــرا ا کبـــری‪ ،‬حســـام صالح ‬ ‫ســـعید فاضلـــی‪ ،‬فرهـــاد حاجیلـــو‪ ،‬مجیـــد قنبـــری‪ ،‬مهـــراد پارســـا‪ ،‬دانیـــال‬ ‫اســـماعیلیان‪ ،‬مـــژده عباســـی‪ ،‬نگیـــن گـــودرزی‪ ،‬پردیـــس پیراهـــش‪ ،‬مجیـــد‬ ‫جـــور‪ ،‬مهـــدی اذعانـــی‪ ،‬شـــایان حاجی اســـماعیلی‪ ،‬پویـــا رجبـــی‪ ،‬عرفـــان‬ ‫یبـــرد‪ .‬گـــروه موســـیقی ایـــن اثـــر را اهنگســـاز‪،‬‬ ‫ارغوانـــی‪ ،‬حســـین مهـــوری بهـــره م ‬ ‫تنظیم کننـــده و سرپرســـت گـــروه‪ :‬ارمـــان پارســـیان‪ ،‬دســـتیار اهنگســـاز‪ :‬دانیـــال‬ ‫اســـماعیلیان‪ ،‬گیتـــار الکتریـــک‪ :‬ماهـــان عبداللهـــی‪ ،‬گیتـــار ا کوســـتیک‪ :‬ارمـــان‬ ‫پارســـیان‪ ،‬پیانـــو‪ :‬حســـین عمـــاری‪ ،‬گیتـــار بـــاس‪ :‬دانیـــال فر ح بخشـــی‪ ،‬درامـــز‬ ‫و پرکاشـــن‪ :‬مصطفـــی محمـــدزاده‪ ،‬خواننـــدگان‪ :‬دانیـــال اســـماعیلیان‪ ،‬مهـــراد‬ ‫رامیـــن پارســـا‪ ،‬نگیـــن گـــودرزی‪ ،‬پردیـــس پیراهـــش‪ ،‬مـــژده عباســـی تشـــکیل‬ ‫می دهنـــد‪ .‬دلخـــواه‪ ،‬نمایـــش ‪ ۱۱۰‬دقیقـــه ای «شـــام اخـــر» را برپایـــه بخش هایـــی‬ ‫از رمـــان «مرشـــد و مارگاریتـــا» نوشـــته میخاییـــل بولگا کـــف و چندیـــن منبـــع‬ ‫دیگـــر نوشـــته‪ .‬ایـــن نمایـــش همان طورکـــه از نامـــش برمی ایـــد‪ ،‬دربـــاره لحظـــات‬ ‫اخـــر زندگـــی حضـــرت مســـیح (ع) به روایـــت مریـــم مقـــدس و حواریـــون او و‬ ‫یســـت‪.‬‬ ‫همچنیـــن محا کمـــه ان حضـــرت توســـط پیالطـــوس‪ ،‬حا کـــم یهود ‬ ‫دیگـــر عوامـــل عبارت انـــد از مدیـــر تولیـــد‪ :‬عرفـــان شـــیرنگی‪ ،‬دســـتیار هنـــری‬ ‫کارگـــردان‪ :‬مصطفـــی مقیمـــی‪ ،‬دســـتیار اول کارگـــردان و برنامه ریـــز‪ :‬امیرحســـین‬ ‫بابائـــی‪ ،‬منشـــی صحنـــه‪ :‬شـــیما اســـدی‪ ،‬مدیـــر صحنـــه‪ :‬وحیـــد رضاخانلـــو‪،‬‬ ‫مدیـــر تـــدارکات‪ :‬مهـــدی اذعانـــی‪ ،‬دســـتیار مدیـــر صحنـــه‪ :‬فرشـــاد ســـرلک‪،‬‬ ‫دســـتیاران تـــدارکات‪ :‬عرفـــان ارغوانـــی‪ ،‬حســـین مهـــوری‪ ،‬پویـــا رجبـــی و شـــایان‬ ‫حاجی اســـماعیلی‪ ،‬طـــراح صحنـــه و لبـــاس‪ :‬فطیمـــا زعفرانـــی‪ ،‬طـــراح نـــور‪:‬‬ ‫محمدمهـــدی ســـامی منش‪ ،‬طـــراح گریـــم‪ :‬امیرعبـــاس حاتمـــی‪ ،‬مجـــری دکـــور‬ ‫و ا کسســـوار‪ :‬کاظـــم غیاثونـــد‪ ،‬جامـــه داران‪ :‬میتـــرا ا کبـــری‪ ،‬فاطمـــه محمدیـــان‪،‬‬ ‫حســـین مهـــوری و پویـــا رجبـــی‪ ،‬مدیـــر امـــور رســـانه و روابط عمومـــی‪ :‬امیـــر‬ ‫پارســـائیان مهر‪ ،‬طـــراح گرافیـــک‪ :‬محســـن عامـــل‪ ،‬طـــراح تیـــزر‪ :‬میثـــم زرقانـــی‬ ‫(اســـتودیو ارت کات)‪ ،‬گـــروه اجرایـــی ســـاخت تیـــزر‪ :‬مهـــران نوظهـــور‪ ،‬هلیـــا‬ ‫ینـــژاد و‬ ‫هامـــرز‪ ،‬ما هجـــان زرقانـــی‪ ،‬مســـئول فضـــای مجـــازی‪ :‬حســـام صالح ‬ ‫نازنیـــن یـــار‪ ،‬عکاســـان‪ :‬علیرضـــا عفیفـــی و طوبـــا مهجـــوری‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2499‬‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چون محمدامیر مالشاهی فرزند پردل از مالکین مشاعی پال ک ‪ 19‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬سیستان شهر‬ ‫زهـک طبـق درخواسـت شـماره ‪ 109/545‬مـورخ ‪ 1401/02/20‬تقاضـای افراز سـهمی خـود را از پال ک مرقوم‬ ‫با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال ‪ 1357‬را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای‬ ‫افراز خویش‪ ،‬اعالم داشـته که به دیگر مالکین مشـاعی دسترسـی ندارد و ادرس انها مشـخص نمی باشـد‪،‬‬ ‫لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا ا گهی می شـود و از سـایر مالکین‬ ‫مشـاع و کسـانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند‪ ،‬دعوت به عمل می اید تا در‬ ‫سـاعت ‪8‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/09‬در ایـن اداره و یـا در محـل وقوع ملک مزبور حضور بهم‬ ‫رسانند تا با حضور و نظارت انان‪ ،‬عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد‪ .‬یاداور می شود عدم حضور‪ ،‬مانع‬ ‫از انجام عمل افراز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/02/27:‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪32‬‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای سـیدامیر حسـینی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0740258826‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 0100062‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان سیدهاشـم حسـینی در تاریـخ ‪ 1400/12/01‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه‬ ‫حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬سـیدامیر حسـینی ارزنه ئی کـد ملـی ‪ 0740258826‬متولـد‬ ‫‪ 1373/12/06‬صـادره از تایبـاد فرزنـد متوفـی ‪ -2‬راضیه سـادات حسـینی ارزنه ئی کـد ملـی ‪0740065769‬‬ ‫متولـد ‪ 1369/05/27‬صـادره از تایبـاد فرزنـد متوفـی ‪ -3‬مرضیه سـادات حسـینی ارزنه ئی کـد ملـی‬ ‫‪ 0740065777‬متولـد ‪ 1369/03/18‬صـادره از تایبـاد فرزنـد متوفـی ‪ -4‬سـیدمرتضی حسـینی ارزنه ئی کـد‬ ‫ملی ‪ 0740263137‬متولد ‪ 1374/01/19‬صادره از تایباد فرزند متوفی ‪ -5‬سـیدمصطفی حسـینی ارزنه ئی‬ ‫کـد ملـی ‪ 0740354566‬متولـد ‪ 1376/09/11‬صادره از تایباد فرزند متوفی ‪ -6‬صغری حسـینی ارزنه ئی کد‬ ‫ملی ‪ 0748868747‬متولد ‪ 1354/06/01‬صادره از تایباد فرزند متوفی ‪ -7‬کبری سادات حسینی ارزنه ئی‬ ‫کد ملی ‪ 0748868755‬متولد ‪1356/06/01‬صادره از تایباد فرزند متوفی ‪ -8‬بی بی مریم حسینی ارزنه ئی‬ ‫کـد ملـی ‪ 0749897716‬متولـد ‪ 1366/09/01‬صـادره از تایبـاد فرزنـد متوفـی ‪ -9‬زهراسـادات حسـینی کـد‬ ‫ملـی ‪ 0748873236‬متولـد ‪ 1360/11/25‬صـادره از تایبـاد فرزنـد متوفـی ‪ -10‬سـیدمحمد حسـینی کـد‬ ‫ملـی ‪ 0749744871‬متولـد ‪ 1363/09/14‬صـادره از تایبـاد فرزنـد متوفـی ‪ -11‬رقیـه ابراهیمـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0748866981‬متولـد ‪ 1352/01/05‬صـادره از تایبـاد همسـر متوفـی ‪ -12‬هاجـر منفـرد ارزنه ئـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0748859292‬متولـد ‪ 1339/03/04‬صـادره از تایبـاد همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی‬ ‫درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم کنـد؛ واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شیخ احمدی‪،‬شعبهیکشورایحلاختالفشهرستانباخرز‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم خیرالنسـاء دادی دین محمـد دارای شماره شناسـنامه ‪ 0731350952‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 2/9901355‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن‬ ‫توضیـح داده کـه شـادروان کریـم دادی دین محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 193‬در تاریـخ ‪ 1369/06/06‬در‬ ‫اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬خیرالنسـاء‬ ‫دادی دین محمـد فرزنـد کریـم کـد ملـی ‪ 0731350952‬متولـد ‪ 1342/06/03‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -2‬رضـا دادی دین محمـد فرزنـد کریـم کـد ملـی ‪ 0731353080‬متولـد ‪ 1354/06/01‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬عبدالـه دادی دین محمـد فرزنـد کریـم کـد ملـی ‪ 0731451821‬متولـد‬ ‫‪ 1360/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬غالم احمـد دادی دین محمـد فرزنـد کریـم کـد ملـی‬ ‫ی فرزنـد کریـم کـد‬ ‫‪ 0731350960‬متولـد ‪ 1343/03/02‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ُ -5‬درجـان داد ‬ ‫ملـی ‪ 0731449975‬متولـد ‪ 1358/09/01‬صـادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -6‬نجیب اله دادی فرزند کریم‬ ‫کـد ملـی ‪ 0731449983‬متولـد ‪ 1357/05/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -7‬فاطمـه دادی فرزنـد‬ ‫کریـم کـد ملـی ‪ 0731449991‬متولـد ‪ 1355/09/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -8‬غلام صابری پـور‬ ‫فرزنـد رحیـم کـد ملـی ‪ 0731350928‬متولـد ‪ 1337/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -9‬خلیـل‬ ‫گلذاری ارباب دین محمـد کـد ملـی ‪ 0732627982‬متولـد ‪ 1367/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -10‬جلیـل گلذاری ارباب دین محمـد فرزنـد کریـم کـد ملـی ‪ 0720072808‬متولـد ‪ 1368/11/15‬صـادره از‬ ‫تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -11‬حـوری گلذاری ارباب دین محمـد فرزنـد گلـذار کـد ملـی ‪ 0731543671‬متولـد‬ ‫‪ 1330/09/04‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی ‪ -12‬ماهـی دادی ارباب دین محمـد فرزنـد رحیم کد ملی‬ ‫‪ 0732251168‬متولد ‪ 1323/05/01‬صادره از تربت جام همسر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم کنـد؛ واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو پارس ‪ TU5‬مدل ‪ 1398‬با شـماره پال ک ایران ‪843 -74‬ل‪ 24‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 134B0008932‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN51FE6KH182073‬بـه مالکیـت قاسـمعلی صادقی سـبزواری‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی موتورسـیکلت رکورد ‪ 125CC‬مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪ 772-37729‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 10E08073‬و شـماره تنه ‪ N3C***125E9300677‬به مالکیت محمد دولت ابادی مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ‬ ‫نقـره ای متالیـک مدل ‪ 1390‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪711 -32‬ل‪ 98‬و شماره موتور ‪ 4078523‬و شماره‬ ‫شاسـی ‪ S3412290903975‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫جواهـر سـهل ابادی فرزنـد علی محمـد بـا کـد ملی‬ ‫‪ 0703845241‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪711‬‬ ‫ا گهیتحریر ترکه‬ ‫در پرونده کالسـه ‪ 89/4/1401‬این شـعبه با توجه به فوت مرحوم اقای رحیم صگوری نژاد فرزند کامل به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 13173‬صادره اهواز متولد ‪ 1358/01/20‬که سـا کن شـوش‪ ،‬خیابان فتح المبین‪ ،‬کوچه‬ ‫نصـر‪ /‬شـهید چایـان‪ ،‬پلا ک ‪ 104‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صـادر شـده‬ ‫است و برای تاریخ ‪ 1401/04/04‬راس ساعت ‪ 9:00‬نوبت تحریر ترکه تعیین شده‪ .‬لذا بدینوسیله به تمامی‬ ‫ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی انها‪ ،‬بستانکاران‪ ،‬از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به‬ ‫طریق‪ ،‬حقی به ترکه متوفی دارد در تاریخ و سـاعت یاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حل اختالف شهرسـتان‬ ‫شوش (جهاد سازندگی سابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪98/7/1401:‬‬ ‫خواهان‪:‬مجیدصادقیانباوکالتشهناز نژادزارعیبهنشانی‪ :‬ابادان‪،‬خیابانطالقانی‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خواندگان‪ -1:‬علی ا کبر مهاجر ‪ -2‬مسعود پورعلی تنگستانی مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/02/31:‬ساعت‪11:00‬‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم ایـن شـعبه کرده انـد کـه تحت کالسـه‬ ‫‪ 98/7/1401‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪ 73‬قانـون‬ ‫ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبـت در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی به شعبه مراجعه و اصل دادخواست‬ ‫و ضمایـم ان را تحویـل بگیرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه‪ 7‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری رنـو لوگان ‪ L90‬به رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪859 -99‬ل‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ D140773‬و شـماره شاسـی ‪ 01108652‬بـه مالکیـت محمدرضـا‬ ‫کرمی مرصـع فرزنـد پرویـز بـا شـماره ملـی ‪ 0019200242‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانـب غالمرضـا جاللـی مالـک خودرو سـواری پـژو روا با شـماره پلا ک ایـران ‪166 -19‬و‪ 34‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 11686105765‬و شـماره شاسـی ‪ 61700423‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و سـند سـبز)‬ ‫تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور‬ ‫دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان‬ ‫سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت مذبـور‪ ،‬طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت (شناسنامه سبز) خودرو سواری پراید ‪ 131‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک‬ ‫ایران ‪357 -19‬م‪ 81‬و شماره موتور ‪ M13/6201361‬و شماره شاسی ‪ NAS411100J3479110‬به مالکیت‬ ‫حسین ایینه مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت مـزدا ‪ 1600‬تک کابیـن بـه رنـگ فیروزه ای متالیـک مدل ‪ 1376‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪424 -18‬س‪ 82‬و شـماره موتـور ‪ 228131‬و شـماره شاسـی ‪ 7616000986‬بـه مالکیـت علـی سـیلواری بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 3875225031‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160316002000147‬هیـات اول ‪ 1401/01/24‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رسول علی ویسی فرزند نامدار به شماره شناسنامه ‪ 1006‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 128/28‬مترمربع پلا ک ‪ 2657‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلی واقع در اسالم ابادغرب‪ ،‬شهرک اندیشه خریداری برابر مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/02/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/23‬الف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫نظربه اینکـه اقـای محمدهـادی تیمـوری وکالتـا از طـرف خانـم جمیلـه مختـاری طبـق وکالتنامـه شـماره ‪1398/09/02-87750‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 21‬کهریـزک و تفویـض وکالـت شـماره ‪ 1400/11/25-13887‬دفترخانـه ‪ 1348‬تهـران بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی‬ ‫مصـدق شـده دفترخانـه ‪ 1348‬تهـران مدعی سـت سـند مالکیـت یک سـوم دانگ مشـاع از یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـه مسـاحت ‪ 6657‬مترمربـع قطعـه ‪ 6‬تفکیکـی بـه شـماره ‪ 1339‬فرعـی از ‪ 93‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجزا شـده از ‪ 221‬فرعـی از اصلی‬ ‫مذکـور‪ ،‬واقـع در قریـه جعفرابـاد دهسـتان غـار بخـش ‪ 12‬تهـران کـه ذیـل ثبـت ‪ 20290‬صفحـه ‪ 192‬دفتـر جلـد ‪ 135‬بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 114365‬بـه نـام خانـم جمیلـه مختـاری ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در قیـد رهـن و بازداشـت‬ ‫نمی باشـد‪ ،‬به علت نامعلوم سـند مالکیت توصیفی با مشـخصات فوق مفقود شـده و تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت پال ک‬ ‫مزبـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصلاح مـوادی از ائین نامـه قانـون ثبـت مصـوب ‪ ،1380/11/08‬مراتـب در یـک نوبـت‬ ‫ا گهی می شـود تا درصورتی که شـخص یا اشـخاصی نسـبت به پال ک مزبور به غیر از موارد مذکور در فوق‪ ،‬معامله ای انجام داده و یا‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت پال ک مزبور نزد خود می باشند ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت کهریزک مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‪ ،‬تسلیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض و انقضای‬ ‫مهلت مقرر و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات‬ ‫صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسن سادات حسینی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک‪ ،‬از طرف عبدال لطیف اونق‬ ‫م الف ‪90‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده‬ ‫‪140004007141001649‬‬ ‫بدینوسـیله بـه خانـم ام البنیـن مشـتاق فرزنـد موسـی الرضا‬ ‫متولـد ‪ 1357/03/03‬بـا شـماره ملـی ‪5919328754‬‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 117‬بـه نشـانی بجنـورد‪ ،‬خیابـان دانشـگاه‪،‬‬ ‫مجتمـع همـت درخشـان‪ ،‬بلـوک ‪ ،6‬طبقـه ‪ ،4‬پلا ک ‪( 31‬متـن‬ ‫یشـود کـه بانـک توسـعه تعـاون شـعبه‬ ‫سـند و اظهـاری) ابلاغ م ‬ ‫امـام خمینـی(ره) بجنـورد‪ ،‬بـه اسـتناد قـرارداد بانکـی شـماره‬ ‫‪ 3905/1153/4957379/1‬مـورخ ‪ 1398/12/14‬جهـت‬ ‫وصـول مبلـغ ‪ 306/069/735‬ریـال تـا تاریـخ ‪ 1400/07/25‬بـه‬ ‫انضمـام خسـارت تاخیـر متعلقـه و از تاریـخ مذکـور تـا روز تسـویه‬ ‫کامـل بدهـی طبـق مقـررات‪ ،‬علیـه جـواد محسـن زیبائـی و بـه‬ ‫ضمانـت شـما اجرائیـه صـادر کـرده و پرونـده اجرایـی بـه کالسـه‬ ‫‪ 140004007141001649‬تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ‬ ‫‪ 1400/12/04‬مامـور پسـت‪ ،‬محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن‬ ‫سـند شـناخته نشـده و ابالغ به شـما میسـر نشده اسـت‪ .‬لذا بنا‬ ‫به تقاضای بستانکار طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرا‪ ،‬مفاد اجرائیه‬ ‫فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنام ههـای کثیراالنتشـار محلـی‬ ‫ا گهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این ا گهی‬ ‫یشـود‪ ،‬نسـبت به پرداخت بدهی خود‬ ‫که روز ابالغ محسـوب م ‬ ‫اقـدام نکنیـد‪ ،‬عملیـات اجرایـی جریـان خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیس‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1317837‬‬ ‫اداره اجرای اسـناد رسـمی بجنورد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت یـک قطعـه اپارتمـان مسـکونی بـه پلا ک ثبتـی ‪ 13‬فرعـی‬ ‫از ‪ 3181‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪3‬‬ ‫در طبقـه ‪ 2‬و واقـع در بخـش ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک منطقـه یـک قزویـن‬ ‫اسـتان قزویـن بـه مسـاحت ‪ 58/36‬مترمربـع به نام جعفر خبـری فرزند‬ ‫محمدعلـی شماره شناسـنامه ‪ 4310598935‬متولـد ‪1370/06/10‬‬ ‫صادره از قزوین دارای شـماره ملی ‪ 4310598935‬با جزء سـهم ‪ 6‬از کل‬ ‫سـهم ‪ 6‬بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان ذیـل ثبـت ‪17769‬‬ ‫صفحـه ‪ 36‬دفتـر ‪ 101‬بـه شـماره چاپـی ‪ 134499‬صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت و طبق سـند رهنی شـماره ‪ 12337‬مورخ ‪ 1392/08/19‬دفترخانه‬ ‫اسـناد رسـمی شـماره ‪ 68‬شـهر قزویـن اسـتان قزویـن کـه بـه نفـع بانـک‬ ‫سـپه شـعبه خیابـان شـهدا قزویـن کـد ‪ 370‬بـه مبلـغ ‪415.337.539‬‬ ‫ریـال بـه مـدت ‪ 13‬سـال ثبـت شـده اسـت‪ .‬سـپس مالـک بـا ارائـه دو بـرگ‬ ‫فـرم شـهادت شـهود‪ ،‬مدعـی فقـدان سـند بـه علـت سـهل انگاری شـده‬ ‫و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی خـود را نمـوده کـه مراتـب بـه‬ ‫یشـود تـا هـر‬ ‫اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬اعلام م ‬ ‫کـس بـه هـر نحـوی از انحـاء نسـبت بـه ملـک مذکـور حقـی داشـت و یـا‬ ‫معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود است‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی تـا مـدت ده روز‪ ،‬ضمن مراجعـه به ایـن اداره‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را با ارائه اصل سـند مالکیت و سـند معامله‪ ،‬تسـلیم کند‪ .‬چنانچه‬ ‫ظـرف مـدت مقـرر اعتـراض بـه ایـن اداره نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪،‬‬ ‫اصل سند مالکیت ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت‪ ،‬المثنی سند مالکیت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد‪ .‬ایـن ا گهـی در یـک‬ ‫نوبـت بـه شـرح ذیـل منتشـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/27 :‬‬ ‫شـعبان عسـگری‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه یـک‬ ‫قزویـن‪ ،‬از طـرف فـرح معینـی‬ ‫فرم اعالن ورشکستگی ا کهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران شرکت ا گرین ذوب باختران (ورشکسته) با اخطارات الزمه‬ ‫یشـود شـرکت گریـن ذوب باختـران بـا شـماره ثبـت ‪ ۱۵۲۴۳‬مطابـق دادنامـه شـماره ‪140050390002869805‬‬ ‫بدینوسـیله اعلام م ‬ ‫مـورخ ‪ ۱۴۰۰/07/28‬اصـداری از شـعبه سـوم دادگاه عمومـی حقوقـی کرمانشـاه‪ ،‬بـا تعییـن تاریخ توقـف ‪ 1394/12/29‬ورشکسـته‬ ‫اعالم و امر تصفیه به اداره تصفیه کرمانشاه محول شده است‪ .‬لذا با این ا گهی‪ ،‬مراتب به عموم بستانکاران و بدهکاران شرکت‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫ورشکسـته اعلام و اخطار م ‬ ‫اولین جلسه دعوت از بستانکاران روز چهارشنبه ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫در محـل اداره تصفیـه امـور ورشکسـتگی کرمانشـاه‪ ،‬واقـع در بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬نبـش خیابـان سـی متـری دوم‪ ،‬مجتمـع دادگا ههـای تجدیدنظـر و کیفـری اسـتان‬ ‫یشـود‪ .‬از کلیه بسـتانکاران و بدهکاران و کسـانی که ادعایی دارند و همچنین کسـانی که با ورشکسـته مزبور مسئولیت تضامنی دارند‪،‬‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬طبقه اول تشـکیل م ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫یـا ضامـن او هسـتند‪ ،‬دعـوت به عمـل می ایـد در سـاعت و روز مذکـور در ایـن اداره حضـور بهـم رسـانند‪ .‬ضمنـا اخطـار م ‬ ‫یکم) کلیه بسـتانکاران و کسـانیکه هرگونه ادعایی دارند‪ ،‬باید اصل یا رونوشـت مدارک خود را ظرف دو ماه از تاریخ نشـر این ا گهی‪ ،‬به اداره تصفیه تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫مدت ارسـال مدارک برای بسـتانکارانی که در خارج اقامت دارند‪ ،‬سـه ماه اسـت‪.‬‬ ‫دوم) کسانیکه به ورشکسته نامبرده بدهی دارند‪ ،‬باید ظرف مدت تعیین شده‪ ،‬خود را معرفی و بدهی خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بپردازند‪ .‬واال طبق‬ ‫مـاده ‪ ۲۴‬قانـون تصفیـه‪ ،‬بدهـکاران متخلـف از ایـن وظیفـه‪ ،‬بـه جریمـه نقدی معادل صدی بیسـت و پنج دین محکوم خواهند شـد‪ .‬بعالوه دادگاه هـا می توانند عالوه‬ ‫بـر جریمـه نقـدی‪ ،‬بدهـکاران مذکـور را بـه زندان تادیبی از سـه ماه تا شـش ماه نیز محکوم کنند‪.‬‬ ‫سوم) کسانی که به هر عنوان‪ ،‬اموال شرکت ورشکسته فوق در دست انهاست‪ ،‬ظرف مدت دو ماه مذکور‪ ،‬باید همان اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند‬ ‫وگرنه هر حقی که نسـبت به ان دارند سـلب خواهد شـد‪ ،‬مگر اینکه عذر موجهی داشـته باشـند‪ .‬این ا گهی به حسـب ماده ‪ ۲۵‬قانون اداره تصفیه امور ورشکسـتگی‬ ‫برای اسـتحضار بستانکاران ا گهی می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/27 :‬‬ ‫سعید شهابی‪ ،‬رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و دادگستری کل استان کرمانشاه‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید ‪ ۱۳۲‬با شـماره پال ک ایران ‪۵۶۸ -۷۴‬ص‪ ۳۶‬و شـماره موتور‬ ‫‪ ۲۸۲۴۱۳۳‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288059900‬به مالکیت ابراهیم طالبی مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده ‪140004007141001649‬‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای محسـن زیبائـی فرزنـد عزیزالـه متولـد ‪ 1374/10/24‬بـا شـماره ملـی ‪ 6350067509‬شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 6350067509‬بـه نشـانی بجنـورد‪ ،‬روسـتای ادینه قلـی‪ ،‬منـزل زیبائـی‪ ،‬پلا ک روسـتایی (متـن سـند و اظهـاری) ابلاغ می شـود‬ ‫کـه بانـک توسـعه تعـاون شـعبه امام خمینـی(ره) بجنـورد‪ ،‬بـه اسـتناد قـرارداد بانکـی شـماره ‪ 3905/1153/4957379/1‬مورخ‬ ‫‪ 1398/12/14‬جهـت وصـول مبلـغ ‪ 306/069/735‬ریـال تـا تاریـخ ‪ 1400/07/25‬بـه انضمـام خسـارت تاخیر متعلقـه و از تاریخ‬ ‫مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات‪ ،‬علیه شما جواد محسن زیبائی اجرائیه صادر کرده و پرونده اجرایی به کالسه‬ ‫‪ 140004007141001649‬تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 1400/12/09‬مامـور پسـت‪ ،‬محـل اقامـت شـما بـه شـرح متن سـند‬ ‫شـناخته نشـده و ابلاغ بـه شـما میسـر نشـده اسـت‪ .‬لـذا بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامه اجـرا‪ ،‬مفـاد اجرائیه‬ ‫فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی ا گهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این ا گهی که‬ ‫روز ابلاغ محسـوب می شـود‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام نکنید‪ ،‬عملیـات اجرایـی جریان خواهـد یافت‪.‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1317830‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 23/1401‬رمضان ‪ 25 /1443‬اوریل ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 396‬تومان‬ ‫رضایزدانی؛‬ ‫طعم‬ ‫راک با ِ‬ ‫نوستالژیایرانی‬ ‫ِ‬ ‫‪www. magl and. i r‬‬ ‫‪www. sar af r azannews. i r‬‬ ‫‪sar afr az an 94@ g m ail.com‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2499‬‬ ‫جابر کریمی؛ فرماندار مالرد‪:‬‬ ‫فرماندار مالرد تاکید کرد؛‬ ‫نظارت ها در بازار باید کارشناسی‬ ‫و با شاخصه های درست انجام شود‬ ‫ضرورت حضور میدانی مدیران در روستاها‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫جلسـه کارگـروه تنظیـم بـازار بـه ریاسـت جابـر کریمـی‬ ‫(فرمانـدار شهرسـتان ملارد) برگـزار شـد‪ .‬بـا اعلام رسـمی‬ ‫سیاسـت های اصلاح ارز ترجیحـی و تخصیـص یارانـه بـه‬ ‫کاالهای اساسـی در سراسـر کشـور ازجمله اسـتان تهران‪،‬‬ ‫تامیـن کاالی موردنیـاز مـردم در اولویـت قـرار گرفـت و‬ ‫یسـازی و توزیع‬ ‫حتـی پیـش از شـروع اجـرای طـرح مردم ‬ ‫عادالنـه یاران ههـا‪ ،‬تدابیـر شهرسـتانی در قالـب جلسـات‬ ‫کارگـروه تنظیـم بـازار مالرد و کمیته اقدام مشـترک تنظیم‬ ‫بـازار اتخـاذ و اجرایـی شـد‪ .‬در همیـن خصـوص‪ ،‬جلسـه‬ ‫کارگروه تنظیم بازار شهرستان مالرد‪ ،‬به ریاست مهندس‬ ‫کریمـی و بـا حضـور اینانلـو (معـاون توسـعه و برنامه ریـزی‬ ‫نیـار (معـاون سیاسـی امنیتـی و‬ ‫فرمانـداری)‪ ،‬یزدا ‬ ‫اجتماعـی فرمانـداری) و دیگر اعضا برگزار شـد که باهدف‬ ‫هماهنگـی رونـد جـذب و توزیـع کاالهـای اساسـی در‬ ‫شهرستان‪ ،‬ارائه گزارش ادارات صمت و جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫از رونـد جـذب و توزیـع کاالهـای اساسـی در شهرسـتان‪،‬‬ ‫ارائـه گـزارش اداره تعزیـرات از اقدامـات قضائـی صـورت‬ ‫گرفت‪ .‬جابر کریمی در این جلسـه گفت‪« :‬تامین و توزیع‬ ‫کاالهـای اساسـی‪ ،‬طـی روزهـای اخیـر پس از اجـرای طرح‬ ‫یسـازی و توزیـع عادالنـه یاران ههـا‪ ،‬باعـث شـد مردم‬ ‫مردم ‬ ‫بـا اطمینـان خاطـر از وجـود اقلام موردنیـاز خـود‪ ،‬بـرای‬ ‫خریـد اقـدام کننـد و درحال حاضر بیشـتر کاالها مشـمول‬ ‫خهـای جدیـد در شهرسـتان در حـال عرضـه اسـت»‪.‬‬ ‫نر ‬ ‫تهـا بایـد‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان ملارد اضافـه کـرد‪« :‬نظار ‬ ‫یشـده و با شـاخصه های درسـتی انجام شـود»‪.‬‬ ‫کارشناس ‬ ‫تهـا بـا شـاخصه های صحیـح‬ ‫وی افـزود‪« :‬ا گـر نظار ‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬اثرگذاری بیشـتری می تواند داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ملارد اظهـار داشـت‪« :‬توصیه می کنـم از افرادی‬ ‫در نظارت ها اسـتفاده شـود که ا گاهی نسـبت به موضوع‬ ‫شهـای الزم در ایـن‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬همچنیـن اموز ‬ ‫یکـه جهـت نظـارت اعـزام‬ ‫موضوعـات داده شـود و افراد ‬ ‫یشـوند‪ ،‬هـم بـه قوانیـن اشـراف داشـته و هـم اطالعـات‬ ‫م ‬ ‫صشـده داشـته‬ ‫درسـتی از وظیفـه ای کـه برایشـان مشخ ‬ ‫باشـند»‪ .‬کریمـی گفـت‪« :‬طبـق دسـتوری کـه از اسـتان به‬ ‫شهرسـتان داد هشـده‪ ،‬بایـد سـاعت کار هـر واحـد نانوایی‬ ‫دو سـاعت اضافـه شـود تـا عرضـه بـه مقـدار الزم و بـدون‬ ‫ازدحـام صـورت گیـرد»‪ .‬همچنیـن در ایـن کارگـروه بـه‬ ‫پروند ههـای ارسـالی قـرارگاه شـهید امانـی و گـزارش جهـاد‬ ‫کشـاورزی رسـیدگی شـد‪.‬‬ ‫رئیس اداره بهزیستی مالرد تاکید کرد؛‬ ‫معتادان باید با کسب مهارت های الزم به جامعه برگردند‬ ‫مرکـز خدمـات بهزیسـتی ملارد بـا فعالیـت مسـتمر و جـذب مشـارکت های بخـش‬ ‫تهـای مسـئوالن شهرسـتانی بخصـوص فرمانـدار‪،‬‬ ‫کطـرف و جلـب حمای ‬ ‫خصوصـی ازی ‬ ‫ازسـوی دیگر؛ توانسـته اسـت در حـوزه وظایـف خویـش تـا حـدودی موفـق عمـل کنـد‪.‬‬ ‫افتتـاح مرکـز خدمـات بهزیسـتی نیایـش مهـر‪ ،‬یکـی دیگـر از همیـن اقدامـات بهزیسـتی‬ ‫ملارد بـه شـمار مـی رود‪ .‬رئیـس اداره بهزیسـتی ملارد گفـت‪« :‬معتـادان پـس از گذرانـدن‬ ‫تهـای مختلفـی را امـوزش ببیننـد و دوبـاره‬ ‫دور ههـای الزم و کسـب سلامتی‪ ،‬بایـد مهار ‬ ‫بـه جامعـه برگردنـد»‪ .‬داود خـادم افـزود‪« :‬زمانـی کـه فـرد دارای مهـارت باشـد‪ ،‬می توانـد‬ ‫بـا اشـتغال بـه کار و اسـتقالل مالـی‪ ،‬شـرایط را کنتـرل و تا حـدود زیادی از بازگشـت مجدد‬ ‫بـه بیمـاری اعتیـاد جلوگیـری شـود»‪ .‬وی ضمـن تا کید بر انجـام اقدامات توانمندسـازی‬ ‫معتـادان‪ ،‬افـزود‪« :‬مرکـز نگهـداری از معتـادان متجاهر اخوان‪ ،‬در تالش اسـت تا بیماران‬ ‫درطـول مـدت درمـان‪ ،‬مـورد امـوزش قـرار گرفتـه و بـا کسـب مهـارت بـه جامعـه بازگردنـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬به منظـور بررسـی نیازهـای عمرانـی و تجهیـزات ایـن مرکـز‪ ،‬جلسـه ای بـا حضـور‬ ‫مدیـران سـازمان بهزیسـتی تهـران برگزار شـد کـه امیدواریم نتیجه بخش باشـد»‪ .‬به گفته‬ ‫داود خـادم (رئیـس اداره بهزیسـتی ملارد)‪ ،‬درحال حاضـر ایـن مرکـز با ظرفیـت نگهداری‬ ‫بیش از دو هزار بیمار در پنج فاز‪ ،‬مشغول ارائه خدمات است و باتوجه به ظرفیت باالی‬ ‫ایـن مرکـز و لـزوم بررسـی دقیـق و ارائه خدمات تخصصی‪ ،‬طی بازدیدهـای به عمل امده‪،‬‬ ‫نیازمندی های مرکز اخوان توسـط متخصصین موردبررسـی قرار گرفت تا هرچ هسـریع تر‬ ‫بتـوان مشـکالت و کمبودهـا را برطـرف کـرد‪.‬‬ ‫میز خدمت اداره بهزیستی مالرد در مصلی نماز جمعه‬ ‫رئیس اداره بهزیستی مالرد در ادامه بر اشنایی هر چه بیشتر مردم با خدمات اورژانس‬ ‫اجتماعـی و نقـش ان در کاهـش بحران هایـی در جامعـه تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬به منظـور‬ ‫تشـریح خدمـات سـازمان و اشـنایی هرچـه بیشـتر مـردم بـا بهزیسـتی و به ویـژه اورژانـس‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬میـز خدمـت بـرای پاسـخگویی بـه سـواالت و مشـکالت جامعـه هـدف در‬ ‫مسـجد جامـع ایـن شـهر دایـر شـد»‪ .‬خـادم افـزود‪« :‬به منظـور ا گا هسـازی مـردم‪ ،‬در‬ ‫سـاعات اداری‪ ،‬کارشناسـان اماده پاسـخگویی به مشـکالت و پیگیری درخواسـت های‬ ‫جامعـه هـدف هسـتند؛ ولـی کارشناسـان اورژانـس ازطریـق خـط ‪ ۱۲۳‬ب هصـورت‬ ‫شـبانه روزی ارائه خدمت می کنند»‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬روزهای س هشـنبه هر هفته نیز‬ ‫با عنوان “س هشـنبه های پاسـخگویی”‪ ،‬ریاسـت و معاونین‪ ،‬به صورت حضوری‪ ،‬پذیرای‬ ‫مراجعه کنندگان بوده و موارد را به شکل دقیق بررسی و درصورت امکان به کارشناسان‬ ‫مربوطـه ارجـاع می دهنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬مـردم می تواننـد مشـکالت روحـی خـود‬ ‫درزمینـه همسـرازاری‪ ،‬کـودک ازاری‪ ،‬سـالمندازاری و ‪ ...‬را بـا شـماره ‪ ۱۲۳‬مطـرح کننـد‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار شهرسـتان ملارد) در مراسـم‬ ‫گرامیداشـت روز ملـی شـوراها‪ ،‬در سـخنانی بـا تبریـک بـه‬ ‫اعضـای شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا ایـن شهرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از افتخـارات و اهـداف بـزرگ انقلاب اسلامی‬ ‫ایـران ایـن بـود کـه امـورات در دسـت خود مردم باشـد‪ ،‬که‬ ‫شوراها مصداق این امر هستند‪ .‬پس از انقالب در دوران‬ ‫مختلـف‪ ،‬امـام راحـل و رهبـر معظـم انقلاب‪ ،‬همـواره و‬ ‫مداوم بر لزوم مشارکت مردم در اداره امور کشور و تعیین‬ ‫سرنوشـت جامعـه تا کیـد و تصریـح کرده انـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬از موضوعات مهمی که باید شـوراها موردتوجه قرار‬ ‫دهنـد‪ ،‬ایجـاد همدلـی و اتحـاد بیـن اعضـای شوراهاسـت‬ ‫تـا امـورات و مسـائل مـردم در شـهرها و روسـتاها‪ ،‬بـا‬ ‫شـتاب بیشـتری پیگیـری و حل وفصـل شـود»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫ملارد گفـت‪« :‬بازدیـد از روسـتاها ب هصـورت میدانـی بـرای‬ ‫گره گشـایی از مشـکالت روسـتائیان در دسـتورکار قرار دارد‬ ‫یشـده اجرایی خواهد شـد»‪.‬‬ ‫و طی یک جدول زمان بند ‬ ‫وی همچنین بیان کرد‪« :‬دولت سـیزدهم با اصالح نحوه‬ ‫پرداخـت یاران ههـا‪ ،‬به دنبـال توزیـع عادالنـه و اثربخـش‬ ‫کـردن یارانه هاسـت تـا مـردم در همـه شـهرها و روسـتاها‬ ‫از نعمـت اصلاح یارانـه ای برخـوردار باشـند»‪ .‬کریمـی در‬ ‫بخش دیگری از سـخنان خود گفت‪« :‬راهبرد اصلی امروز‬ ‫نظام‪ ،‬امیدافرینی نسبت به اینده است‪ .‬دولت سیزدهم‬ ‫در جهـت تحقـق هـدف نظـام حرکـت کـرده و به دنبـال‬ ‫اجـرای عدالـت در جامعـه اسـت‪ .‬جهـاد تبییـن نیـاز امـروز‬ ‫جامعـه اسـت؛ همـه مـا به گونـه ای وظیفه داریـم اجـازه‬ ‫تهـا‪ ،‬در جامعـه ایجـاد‬ ‫ندهیـم دشـمن بـا تحریـف واقعی ‬ ‫یـاس و نامیـدی کنـد‪ ،‬الزم اسـت تـا اثرات این تحـول بزرگ‬ ‫اقتصادی در مبارزه با فسـاد و زندگی مردم تبیین شـود»‪.‬‬ ‫درخصوص پروژه های عمرانی سال ‪ ۱۴۰۱‬شهر مالرد برگزار شد؛‬ ‫نشست هم اندیشی شهردار و رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی‬ ‫شهر مالرد با معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان‬ ‫جلســـه هم اندیشـــی بـــه ریاســـت حامـــد ســـلمانی‬ ‫(معـــاون عمرانـــی فرمانـــداری شهرســـتان مـــارد) و بـــا‬ ‫حضـــور بهمنـــی (شـــهردار مـــارد)‪ ،‬معاونـــت عمرانـــی‬ ‫شـــهرداری مـــارد و نـــوری (رئیـــس کمیســـیون عمـــران‬ ‫شـــورای اســـامی شـــهر مـــارد) برگـــزار شـــد‪ .‬ب هگـــزارش‬ ‫روابط عمومـــی فرمانـــداری شهرســـتان مـــارد؛ از مـــوارد‬ ‫یتـــوان بـــه مـــوارد تکمیـــل‬ ‫مطروحـــه در ایـــن جلســـه م ‬ ‫پروژ ههـــای ناتمـــام شـــهر مـــارد شـــامل‪ :‬ســـاختمان‬ ‫اتش نشـــانی‪ ،‬پارکینـــگ طبقاتـــی‪ ،‬خانـــه فرهنـــگ و ‪،...‬‬ ‫ارزیابـــی و انجـــام مطالعـــات و اجـــرای پروژ ههـــای ســـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬شـــامل‪ :‬تقاطـــع غیرهمســـطح ســـه راه اندیشـــه‪،‬‬ ‫احـــداث کمربنـــدی شـــرقی شـــهر مـــارد‪ ،‬احـــداث‬ ‫کمربنـــدی غربـــی شـــهر مـــارد‪ ،‬تعریـــض محـــور مـــارد‪-‬‬ ‫صفادشـــت و اصـــاح هندســـی و تعویـــض چهـــارراه مـــارد‪،‬‬ ‫تا کیـــد بـــر پروژه هـــای ســـرمایه گذاری اعـــم از بازارچـــه‬ ‫بلـــوار الغدیـــر مـــارد بـــرج مســـکونی ‪ ۲.۶‬هکتـــاری‪ ،‬بـــا‬ ‫کاربـــری تجـــاری اداری نبـــش مطهـــری شـــرقی و بلـــوار‬ ‫رســـول ا کـــرم؟ص؟ اشـــاره داشـــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کـه درصـورت نیـاز کارشناسـان حتمـا مداخلـه می کننـد»‪ .‬او باتا کیدبـر اهمیـت معرفـی‬ ‫خدمـات و امکانـات موجـود در سـازمان‪ ،‬در مجامـع عمومـی چـون نمـاز جمعـه گفـت‪:‬‬ ‫«شناسـایی خدمـات اورژانـس بـه مـردم‪ ،‬موجـب کاهـش بحران های فـردی و اجتماعی‬ ‫شـده کـه همیـن مسـئله ب همـرور در کنتـرل اسـیب های اجتماعـی تاثیرگـذار اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح ساختمان جدید موسسه توان بخشی نیایش مهر در مالرد‬ ‫رئیـس اداره بهزیسـتی ملارد در ادامـه از افتتـاح سـاختمان جدید موسسـه توان بخشـی‬ ‫نیایش مهر خبر داد و گفت‪« :‬منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به جامعه هدف تحت‬ ‫پوشـش‪ ،‬سـاختمان جدیـد مرکـز نیایـش مهـر در مکانی به وسـعت بیـش از ‪ ۹۰۰‬مترمربع‬ ‫در چهار طبقه افتتاح شـد»‪ .‬خادم‪ ،‬ضمن تقدیر از خدمات ارزنده مسـئولین این مرکز‬ ‫گفت‪« :‬موسسه خیریه نیایش مهر‪ ،‬با افتتاح ساختمان جدید‪ ،‬افزایش ظرفیت داشته‬ ‫و ظرفیـت ایـن مرکـز از ‪ ۲۰‬نفـر بـه ‪ ۳۰‬نفر تغییر کرده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬درحال حاضر ‪۲۰‬‬ ‫فرزند دختر‪ ،‬که دارای معلولیت ذهنی خفیف هستند در این مرکز نگهداری می شوند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد‪ ۱۹ ،‬نفـر در مقاطـع مختلـف تحصیـل می کننـد»‪ .‬رئیـس اداره بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان ملارد باتا کیدبراینکـه مهم تریـن مسـئله در ایجـاد خان ههـای کوچـک ماننـد‬ ‫نیایـش مهـر‪ ،‬القـا حـس حضـور در خانـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـاختمان جدیـد ایـن مرکـز‪،‬‬ ‫یشـده که بیش ازپیش به محیط خانه شـبیه و فرزندان احسـاس‬ ‫فضا به گونه ای طراح ‬ ‫یسـت کـه در ایـن مرکـز‪ ،‬عالو هبـر ارائـه خدمـات‬ ‫راحتـی بیشـتری داشـته باشـند»‪ .‬گفتن ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تهـای اجتماعـی نیز امـوزش داده م ‬ ‫توان بخشـی‪ ،‬مهار ‬ ‫اجرای طرح جهادی معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان‬ ‫در محله سعیداباد‬ ‫شمســـایی (سرپرســـت شـــهرداری باغســـتان) گفـــت‪:‬‬ ‫«نظافـــت و پا کیزگـــی شـــهری‪ ،‬همـــواره به عنـــوان یکـــی‬ ‫از مهم تریـــن وظایـــف شـــهرداری ها قلمـــداد شـــده و‬ ‫شـــهرداری باغســـتان نیـــز دراین راســـتا‪ ،‬ایـــن موضـــوع را‬ ‫بـــا دغدغـــه و توجـــه بیش ازپیـــش در دســـتورکار خـــود‬ ‫در ســـال جـــاری قـــرار داده اســـت»‪ .‬وی ادامـــه داد‪:‬‬ ‫«درهمین راســـتا و طـــی هماهنگـــی صـــورت گرفتـــه‪ ،‬طـــرح‬ ‫جهـــادی معاونـــت خدمـــات شـــهری شـــهرداری باغســـتان‬ ‫در محلـــه ســـعیداباد به منظـــور ارتقـــای ســـطح نظافـــت‬ ‫شـــهری و منظـــر شـــهری‪ ،‬توســـط عوامـــل پرتـــاش واحـــد‬ ‫امـــور شـــهر و واحـــد ســـیما و منظـــر شـــهری و بـــا اســـتفاده‬ ‫از ماشـــین االت مربوطـــه اجرایـــی شـــد»‪ .‬شمســـایی‬ ‫گفـــت‪« :‬در این طـــرح‪ ،‬اقداماتـــی همچـــون رفـــت وروب‬ ‫معابـــر‪ ،‬جمـــع اوری و انتقـــال پســـماند و زبال ههـــای‬ ‫سهـــای زبالـــه‪ ،‬شستشـــو جـــداول‬ ‫شـــهری‪ ،‬شستشـــو با ک ‬ ‫و رفـــع گرفتگـــی انهـــار‪ ،‬جمـــع اوری و انتقـــال نخال ههـــای‬ ‫ســـاختمانی و رســـیدگی و بازپیرایـــی فضـــای ســـبز شـــهری‬ ‫انجـــام پذیرفـــت»‪.‬‬ ‫مراسم معارفه عضو جدید شورای اسالمی شهر باغستان‬ ‫مراسـم معارفـه اروجعلـی محمدنـژاد (عضـو علی البدل شـورای اسلامی شـهر باغسـتان)‬ ‫بـا حضـور باغبانـی (سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫شـهریار )‪ ،‬رحیمی (رئیس) و اعضای شـورای اسلامی شـهر باغسـتان در سـالن جلسـات‬ ‫پارلمـان شـهری باغسـتان برگـزار شـد‪ .‬مهنـدس باغبانـی طـی سـخنانی ابـراز داشـت‪:‬‬ ‫«شورای اسالمی شهرها‪ ،‬نه تنها در شهریار‪ ،‬بلکه در کل کشور نیازمند یک اعتمادسازی‬ ‫هسـتند و هیچ کس به اندازه اعضای شـورا‪ ،‬در بحث اعتمادسـازی شهروندان نمی تواند‬ ‫تاثیرگذار باشـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬خواسـتن توانسـتن اسـت و شـورای اسلامی شهر می تواند‬ ‫اعتمـاد ازدسـت رفته شـهروندان را برگردانـد‪ .‬ایـن موضـوع نیـاز بـه تلاش و ارائـه خدمـات‬ ‫فسـلیقه ای‬ ‫بیشـتر و بهتـر دارد؛ لـذا از شـورای شـهر بایـد بـوی خدمـت بیایـد‪ .‬ا گـر اختال ‬ ‫هم هست باید سر خدمت به مردم باشد»‪ .‬باغبانی ادامه داد‪« :‬خدمت در دوره چهار‬ ‫شهـای موجود را به یک روش احسـن تبدیل‬ ‫سـاله شـورا را یـک فرصـت تلقـی کنیم و رو ‬ ‫کنیـم‪ .‬بـا مـردم صداقـت داشـته باشـیم چرا کـه افـکار عمومـی موجبـات ارامـش هـر شـهر‬ ‫را فراهـم می کنـد»‪ .‬سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫اجرای پویش سالم فرمانده؛‬ ‫با حضور دانش اموزان باغستانی‬ ‫شـهریار در پایـان سـخنان خـود بیـان کـرد‪« :‬طبـق مـاده هفـت قانـون‪ ،‬بعـد از دو مـاه و‬ ‫شـش جلسـه از عدم حضور عضو شـورا‪ ،‬عضو علی البدل معارفه می شـود که امروز اقای‬ ‫محمدنـژاد طـی مراسـمی‪ ،‬معارفـه و در پارلمـان شـهری حضـور خواهنـد داشـت»‪ .‬در‬ ‫ادامه مهندس رحیمی (رئیس شـورای اسلامی شـهر باغسـتان) گفت‪« :‬شـهر باغسـتان‬ ‫شهری سـت کـه بـه حاشـیه رفتـه اسـت و مـن و همـه همـکاران بنـده در شـورای اسلامی‬ ‫شـهر‪ ،‬در تالش هسـتیم تا با خدمات رسـانی به شـهروندان فهیم این شـهر و همچنین‬ ‫بـا انتخـاب شـهردار اصلـح‪ ،‬بـه ایـن حواشـی پایـان داده و امیدواریـم با حضـور و همکاری‬ ‫اقـای محمدنـژاد در شـورای شـهر‪ ،‬گام هـای بهتـری در توسـعه و ابادانـی شـهر برداریـم»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در پایـان جلسـه اروجعلـی محمدنـژاد بـا قرائت سـوگندنامه‪ ،‬رسـما به عنـوان عضو هفتم‬ ‫معارفه شـد‪.‬‬ ‫ائیـن اختتامیـه پویـش و اجـرای همگانـی سـرود سلام فرمانـده‪ ،‬توسـط دانش امـوزان‬ ‫مـدارس شـهر باغسـتان؛ امـروز در محـل مجموعـه ورزشـی شـهدای خادم ابـاد بـا حضـور‬ ‫پرشـور دانش امـوزان‪ ،‬فرهنگیـان و بسـیجیان شـهر باغسـتان برگـزار شـد‪ .‬در ایـن برنامـه‬ ‫کـه بـه همـت اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین بنی احمـدی (امام جمعـه باغسـتان)‪ ،‬رئیـس و‬ ‫اعضای شـورای اسلامی باغسـتان‪ ،‬شمسایی (سرپرست شـهرداری باغستان)‪ ،‬فرمانده‬ ‫کالنتری و پلیس راهور و سـایر مسـئوالن حضور داشـتند‪ .‬در این برنامه‪ ،‬دانش اموزان و‬ ‫شهـای نوپـای انقلاب اسلامی‪ ،‬با قرائت همگانی این سـرود‪ ،‬بیعـت خود با حضرت‬ ‫روی ‬ ‫حجت بن الحسـن؟جع؟ و ولـی امـر مسـلمین را اعلام کردنـد‪.‬‬ ‫محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‪:‬‬ ‫طرح جهادی رفع الودگی بصری متوقف نمی شود‬ ‫برگزاری ائیناختتامیهمسابقات‬ ‫فوتسال جام رمضان شهر باغستان‬ ‫مسـابقات فوتسـال جـام رمضـان بـا حضـور ‪ ۱۲‬تیـم از اسـتان تهـران و بـه همـت معاونـت‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشـی شـهرداری باغسـتان برگزار شـد‪ .‬در ائین اختتامیه و مسـابقه‬ ‫فینـال‪ ،‬تیـم شـهدای مهدیـه بـا پیـروزی بـر تیـم شـهید ابراهیـم هـادی بـه قهرمانـی ایـن‬ ‫مسـابقات رسـید‪ .‬ایـن ائیـن بـا حضـور رحیمـی (رئیـس شـورای اسلامی باغسـتان)‪،‬‬ ‫علیمحمـدی (نایب رئیـس شـورای اسلامی باغسـتان) و سـایر مدیـران و پیشکسـوتان‬ ‫مهـا و نفـرات برتـر ایـن مسـابقات‪ ،‬بـا اهـدای کاپ‪ ،‬لـوح تقدیـر و جوایـز‬ ‫برگـزار شـد و از تی ‬ ‫تجلیل شـد‪.‬‬ ‫یهـــای بصـــری توســـط کارکنان‬ ‫ارتقـــای طـــراوت و زیبایـــی منظـــر شـــهری‪ ،‬رفـــع الودگ ‬ ‫ســـازمان ســـیما‪ ،‬منظر و فضای ســـبز شـــهری بـــا جدیـــت درحال انجام اســـت‪ .‬به نقل‬ ‫از روابط عمومـــی شـــهرداری مـــارد؛ طرح حـــذف زواید بصـــری از فضای عمومی شـــهر‬ ‫درحال انجـــام اســـت‪ .‬شـــهردار مالرد گفـــت‪« :‬به منظور ارتقـــای طـــراوت و زیبایی منظر‬ ‫شـــهری‪ ،‬رفع الودگی های بصری توســـط کارکنان ســـازمان ســـیما‪ ،‬منظر و فضای ســـبز‬ ‫شـــهری با جدیت درحال انجام اســـت»‪ .‬محمد بهمنی (شـــهردار مالرد) اظهار داشت‪:‬‬ ‫«درراســـتای تـــداوم اجرای طرح رنگ امیـــزی دیواری و حذف زوائـــد بصری از فضاهای‬ ‫عمومی شـــهر‪ ،‬نقاشی و زیباسازی بلوار رســـول ا کرم؟ص؟‪ ،‬ابتدای خیابان دانش‪ ،‬جنب‬ ‫اداره بـــرق و خیابـــان مصیـــب زاده در حال اجراســـت»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬این طرح‪ ،‬به ترتیب‬ ‫کســـازی کامل‬ ‫اولویـــت در تمامـــی معابر عمومی ســـطح شـــهر اجرا خواهد شـــد و تا پا ‬ ‫و حـــذف تمـــام زوایـــد بصـــری از چهـــره شـــهر ادامـــه خواهـــد داشـــت»‪ .‬وی در ادامه از‬ ‫اجـــرای مرحله ششـــم طرح محله محور شـــهرداری مـــارد خبر داد و گفـــت‪« :‬این طرح‬ ‫بـــا محوریـــت پا کداشـــت شـــهر و افزایـــش میـــزان رضایتمندی شـــهروندان‪ ،‬در شـــهرک‬ ‫چمـــران و خیابان مطهری چهارراه مالرد اجرا شـــد»‪ .‬بهمنی تصریح کـــرد‪« :‬این طرح با‬ ‫حضور گروه های جهادی از ســـازمان های مختلف شـــهرداری‪ ،‬هـــر هفته در یک محله‬ ‫یشـــود که کار نظافت و جاروکشـــی گروهی تمام معابر‪ ،‬جمـــع اوری نخاله های‬ ‫انجـــام م ‬ ‫نهـــای خالی منطقـــه انجام‬ ‫سهـــای فرســـوده و تســـطیح زمی ‬ ‫رهاشـــده‪ ،‬تعویـــض با ک ‬ ‫یشـــود»‪ .‬وی رنگ امیزی و بهســـازی دیوارها‪ ،‬شستشـــوی با کس های زباله‪ ،‬وجین و‬ ‫م ‬ ‫ایجـــاد ابخور پای درختان (تشـــتک)‪ ،‬هرس درختان فضای ســـبز منطقه‪ ،‬شستشـــوی‬ ‫انهـــار و جوی های منطقه به وســـیله چهار تانکر اب و سم پاشـــی فضای ســـبز را از دیگر‬ ‫اقدامـــات گرو ههـــای جهادی محله محور دانســـت‪ .‬وی در ادامـــه از طرح طعمه گذاری‬ ‫جانـــوران مـــوذی باتوج هبـــه فرارســـیدن ایام گرم ســـال و اغـــاز فعالیت بیشـــتر جانوران‬ ‫شهـــا؛ در ســـطح شـــهر خبـــر داد و گفت‪« :‬طعم هگـــذاری‪،‬‬ ‫مـــوذی‪ ،‬علی الخصـــوص مو ‬ ‫قابل اعتمادتریـــن روش مبـــارزه با ایـــن جوندگان موذی ســـت»‪ .‬بهمنی از شـــهروندان‬ ‫مـــارد خواســـت کـــه زباله های خود را ســـر ســـاعت مقـــرر درون با کس هـــای مخصوص‬ ‫زبالـــه قـــرار دهنـــد و از رهـــا کردن هرگونـــه زباله و پســـماند در حاشـــیه معابر خـــودداری‬ ‫کننـــد‪ ،‬تـــا از ایجاد محیـــط غذایی مناســـب بـــرای تجمع و تکثیـــر حیوانات مـــوذی در‬ ‫ســـطح شـــهر جلوگیری شـــود و شـــهرداری نیز بتواند با طعمه گذاری در نقاطی که این‬ ‫موجـــودات جنب وجـــوش بیشـــتری دارند‪ ،‬نســـبت بـــه از بین بـــردن ان ها اقـــدام کند‪.‬‬ ‫به گفته وی دراین راســـتا کار طعمه گذاری حیوانات موذی با اســـتفاده از نانو پودرهای‬ ‫غیرســـمی در خیابان های امام حســـین؟ع؟ و امینی اول و دوم انجام شـــد و این طرح‬ ‫در نقـــاط دیگر شـــهر هم اجرایی خواهد شـــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی طر ح های بنیاد مسکن گلستان‬ ‫با اعتبار بیش از ‪4000‬میلیاردتومان‬ ‫حهـای عمرانی در‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان از افتتـاح و کلنگ زنـی طر ‬ ‫روسـتاهای اسـتان بـا اعتبـار چهارهـزار و ‪ ۷۴۲‬میلیـارد و ‪ ۵۷۱‬میلیون تومـان‬ ‫خبـر داد‪ .‬محمـد حسـینی گفـت‪« :‬درراسـتای دهـه حسـاب ‪ ،۱۰۰‬از‬ ‫حهـای هـادی‬ ‫پارسـال تا کنـون ‪ ۱۴۲۰‬طـرح عمرانـی در قالـب اجـرای طر ‬ ‫روسـتایی اجرایـی شـده اسـت کـه بخشـی ازان ها به بهر هبـرداری رسـیده و‬ ‫تعـدادی هـم دردسـت اجرا قـرار دارد»‪ .‬او بااشـاره به اعتبـار ‪ ۲۶۳‬میلیـارد و‬ ‫حهـا گفـت‪« :‬ایـن اعتبـارات در قالـب بازنگـری‬ ‫‪ ۳۲۱‬میلیون تومانـی این طر ‬ ‫لگـذاری‪ ،‬اسـفالت‪ ،‬محوط هسـازی‪ ،‬بوسـتان های‬ ‫حهـای هـادی‪ ،‬جدو ‬ ‫طر ‬ ‫روسـتایی منظوم ههـای روسـتایی و اشـتغال پایـدار و ‪ ...‬اختصـاص داده‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان گفـت‪« :‬دراین بخـش ‪۴۸۰‬‬ ‫طـرح عمرانـی در ‪ ۱۷۹‬روسـتا بـا اعتبـار ‪ ۸۴‬میلیـارد و ‪ ۷۵۸‬میلیون تومـان‬ ‫به بهر هبـرداری می رسـد کـه ‪ ۵۳۷۰۰‬خانـوار از خدمـات ان برخـوردار خواهنـد‬ ‫شـد‪ ۹۴۰ .‬طـرح عمـران روسـتایی نیـز بـا ‪ ۱۷۸‬میلیـارد و ‪ ۵۶۳‬میلیون تومـان‬ ‫‪۱۱۱‬هـزار خانـواده‬ ‫یشـود و ‬ ‫اعتبـار در ‪ ۳۷۰‬روسـتای اسـتان کلنگ زنـی م ‬ ‫روسـتایی می تواننـد از ایـن خدمـات اسـتفاده کننـد»‪ .‬حسـینی می گویـد‪:‬‬ ‫«در سـفر اخیـر رئیس جمهـوری به اسـتان گلسـتان نیـز ‪ ۹۵‬میلیاردتومـان در‬ ‫نسـازی روسـتاهای درمعرض خطـر‬ ‫تهـای بـاارزش و ایم ‬ ‫قالـب بهسـازی باف ‬ ‫به تصویب رسـیده اسـت که تا کنون ‪ ۴۰‬میلیاردتومان دراین بخش به اسـتان‬ ‫حهـا اغـاز‬ ‫ابلاغ شـده و امیدواریـم تـا یک ماه اینـده عملیـات اجرایـی این طر ‬ ‫شـود»‪ .‬حسـینی درمـورد صـدور سـند مالکیـت در روسـتاها و شـهرهای بـا‬ ‫جمعیـت کمتـر از ‪ ۲۵۰۰۰‬نفـر گفـت‪« :‬در یک سال گذشـته ‪ ۵۲۴۵‬جلـد سـند با‬ ‫همکاری اداره ثبت صادر شـده و در دهه حسـاب ‪ ۱۰۰‬امسـال نیز ‪ ۲۲۱۹‬جلد‬ ‫سـند مالکیـت بـه مـردم اهـدا خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی تکمیل فاز دوم‬ ‫جاده سالمت بندر ترکمن‬ ‫سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان از‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی پـروژه تکمیـل فـاز دوم جـاده سلامت بنـدر ترکمـن و‬ ‫نپـروژه خبـر‬ ‫مرمـت اسـکله چوبـی اشـوراده و بنـدر ترکمـن جهـت تکمیـل ای ‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان‪ ،‬رحمـان فرمانـی گفـت‪« :‬دراین مرحلـه‬ ‫بـرای پـروژه تکمیـل فـاز دوم جـاده سلامت بنـدر ترکمـن ‪ 28‬میلیـارد و‬ ‫‪ 675‬میلیون ریـال اعتبـار تخصیـص یافته اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬اجـرای حدود‬ ‫کفـرش‪ ،‬اجـرای جـدول بتنـی‪ ،‬تخریـب دیـوار دریابانـی‬ ‫‪ 1500‬مترمربـع موزایی ‬ ‫کـه مانـع اجـرای پـروژه اسـت و بازسـازی دوبـاره ان پـس از عقب نشـینی و‬ ‫همچنیـن مرمـت اسـکله های چوبـی بنـدر ترکمن و جزیـره اشـوراده از جمله‬ ‫اقدامـات این مرحلـه از اجـرای پـروژه جـاده سلامت بنـدر ترکمـن خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬او یـاداور شـد‪« :‬اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫گلسـتان در سـنوات قبـل مطالعـات جـاده سلامت بنـدر ترکمـن تـا اسـکله و‬ ‫اجرای بخشـی از مسـیر جاده سلامت بندر ترکمن به طول ‪ 1500‬متر و عرض‬ ‫هفت متـر را بااعتبـار ‪ 25‬میلیـارد و ‪ 146‬میلیون ریـال اجرایـی کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات ایران‪:‬‬ ‫جهادتبیین؛‬ ‫ماموریت برجسته روابط عمومی ها در سال ‪1401‬‬ ‫به مناسـبت روز روابط عمومـی‬ ‫جلسـه ای بـا حضـور مدیرعامـل‬ ‫شـرکت مخابـرات ایـران و‬ ‫مدیـران مخابـرات مناطـق و‬ ‫مسـئوالن روابط عمومـی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬مهنـدس مجیـد سـلطانی‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت مخابـرات‬ ‫ایران) در جلسـه ای که به مناسـبت روز ارتباطات و روابط عمومی با مدیران‬ ‫مناطـق و مسـئوالن روابط عمومـی مخابـرات در سراسـر کشـور برگـزار شـد‪،‬‬ ‫بااشـاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی در سـازمان ها‪ ،‬فرموده مقام معظم‬ ‫یسـت کـه‬ ‫رهبـری را فصل الخطـاب دانسـت و گفـت‪« :‬جهـاد تبییـن ماموریت ‬ ‫بایـد ب هصـورت برجسـته در سـال ‪ 1401‬در روابط عمومـی مخابـرات سراسـر‬ ‫کشور عملی شود»‪ .‬وی بااشاره به خدمات ارزشمند روابط عمومی مخابرات‬ ‫سراسـر کشـور در سـال گذشـته ‪ ،‬تلاش بیشـتر و متعهدانـه را خواسـتار شـد و‬ ‫تهـا بـا ایجـاد فضـای همدلـی و همـکاری بایـد انجـام‬ ‫افـزود ‪« :‬تمامـی فعالی ‬ ‫مکـردن این‬ ‫شـود و روابط عمومـی دراین بیـن می توانـد نقـش موثـری در فراه ‬ ‫فضـا داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‪:‬‬ ‫کارفرمایان درزمینه بیمه و مالیات دغدغه دارند‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بیشـتر دغدغ ههـای کارفرمایـان‬ ‫درزمینه های بیمه‪ ،‬مالیات و ارائه تسـهیالت‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬حسـینعلی خواجـه مظفـری‬ ‫گفـت‪« :‬اصلی تریـن وظیفـه اداره کل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی تثبیـت اشـتغال های‬ ‫به وجـود امـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی گلسـتان افـزود‪« :‬امسـال بـرای نخسـتین بار حقـوق کارگران‬ ‫‪ ۵۷‬درصـد افزایـش داشـته و برای اینکـه ایـن افزایـش حقـوق مشـکالتی را‬ ‫بـرای جامعـه کارگـری و کارفرمایـان به وجـود نیـاورد نشسـت های مختلفـی را‬ ‫بـا کارفرمایـان برگـزار و دغدغه های انها را موردبررسـی قـرار داده ایم»‪ .‬خواجه‬ ‫مظفـری با تا کید بر اینکـه کارفرمایـان بـا موضـوع افزایـش حقـوق کارگـران‬ ‫بسـیار منطقـی برخـورد کردنـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بیشـتر دغدغ ههـای کارفرمایان‬ ‫درزمین ههـای بیمـه‪ ،‬مالیـات و ارائـه تسـهیالت بوده اسـت که با جلسـاتی که‬ ‫بـا اسـتاندار داشـته ایم ایـن مشـکالت موردبررسـی قـرار گرفتـه و امیدواریـم‬ ‫بتوانیـم گوشـه ای از ایـن مشـکالت را مرتفـع کنیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫تهـای‬ ‫یکـه در حـوزه کار و کارگـری قـرار دارنـد مشـمول حمای ‬ ‫تمـام افراد ‬ ‫ایـن اداره کل خواهنـد بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر کارگـر مشـمول قانـون کار اسـت و‬ ‫حق وحقوقـش ضایـع شـده می توانـد بـه مراجـع هیئـت نظـارت اداره کار‬ ‫مراجعـه و مشـکالت را پیگیـری کننـد»‪.‬‬ ‫افتتاح خانه هالل در بندر ترکمن‬ ‫سرپرسـت جمعیـت‬ ‫هالل احمـر گلسـتان از‬ ‫افتتـاح خانـه هلال در‬ ‫شـهرک ولیعصـر بنـدر‬ ‫ترکمـن خبـر داد‪ .‬غریـب‬ ‫ابادی در حاشـیه مراسـم‬ ‫افتتـاح خانـه هلال در‬ ‫شـهرک ولیعصـر بنـدر ترکمـن گفـت‪« :‬یکـی از اهـداف هالل احمـر امـوزش‬ ‫همگانـی و اماد هسـازی مـردم روسـتا ها و محالت شـهری برای زمـان حوادث‬ ‫و بحران هاسـت و مـردم ا گـر امادگـی الزم را داشـته باشـند به حادثـه دیدگان‪،‬‬ ‫ک کننـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬در هفتـه هالل احمـر امسـال ‪ ۲۱‬خانـه‬ ‫می تواننـد کمـ ‬ ‫یشـده بـود‬ ‫هلال افتتـاح شـد‪ ۲۵۷ .‬خانـه هلال هـم پیش ازایـن راه انداز ‬ ‫کـه جمـع تعـداد خان ههـای هلال اسـتان بـه ‪ ۲۷۸‬می رسـد‪ .‬برگـزاری مانـور‬ ‫اعضای جمعیت هالل احمر و ویزیت رایگان ازجمله برنامه های حاشیه ای‬ ‫این مراسـم افتتاحیـه بـود»‪.‬‬ ‫اهدای ‪ 2505‬سری جهیزیه‬ ‫به زو ج های تحت پوشش کمیته امداد‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬سـال گذشـته‬ ‫‪ 2505‬سـری جهیزیـه و ‪۳۳۷‬‬ ‫جهـای‬ ‫مـورد هدیـه دامـاد‪ ،‬بـه زو ‬ ‫گلسـتانی اهـدا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عیسـی بابایـی گفـت‪« :‬سـال‬ ‫گذشـته ‪ 2505‬سـری جهیزیـه بـه‬ ‫نوعروسـان تحت حمایـت بااعتبـاری بالغ بر ‪ ۶۶‬میلیـارد و ‪ ۲۵۹‬میلیون تومان‬ ‫بـا شـعار ازدواج اسـان بـا کاالی ایرانـی اهـدا شـد‪ .‬هـر سـری جهیزیـه شـامل‬ ‫پنـج قلـم لوازم خانگـی یخچـال فریـزر‪ ،‬ماشـین لباسشـویی‪ ،‬اجـاق گاز‪،‬‬ ‫تلویزیـون و جاروبرقـی بـوده اسـت»‪ .‬بابایـی گفـت‪« :‬این نهـاد همچنیـن‬ ‫‪ ۳۳۷‬مـورد هدیـه دامـاد بـا اعتبـاری بال غبـر سـه میلیارد و ‪ ۷۶‬میلیون تومـان‬ ‫در کنار جهیزیه نوعروسـان‪ ،‬با مشـارکت بنیاد مسـتضعفان و خیرین اسـتان‬ ‫بـه فرزنـدان ذکـور تحت حمایـت خـود اهـدا کـرده اسـت»‪ .‬به گفتـه بابایـی؛‬ ‫عالو هبـر اهـدای جهیزیـه و کمک هزین ههـای ازدواج‪ ،‬ارائـه خدمـات مشـاوره‬ ‫قبـل و بعـد از ازدواج و دور ههـای اموزشـی بـا هـدف تحکیـم بنیـان خانـواده‪،‬‬ ‫تهـای زندگـی اسلامی‪ ،‬تربیـت فرزنـد و اییـن همسـرداری برای‬ ‫امـوزش مهار ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جهـای جـوان تحت حمایـت ایـن نهـاد برگـزار م ‬ ‫نوعروسـان و زو ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2499‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تولید بنزین یورو ‪۵‬؛ مهم ترین هدف پاالیشگاه تهران‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد تاکید کرد؛‬ ‫روابط عمومی؛ هنر اداره کردن وظایف ‪ ،‬شناسایی‬ ‫و ایجاد روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنـدر امیرابـاد در پیامـی ضمـن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن روز جهانـی «ارتباطـات‬ ‫و روابط عمومـی» بـه فعـاالن این عرصـه‪،‬‬ ‫روابط عمومـی را هنـر ادار هکـردن وظایـف ‪،‬‬ ‫شناسـایی و ایجـاد روابـط مطلـوب و حسـنه‬ ‫بیـن سـازمان و جامعـه دانسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ محمدعلـی اصـل سـعیدی پور‬ ‫در پیامـی کـه به مناسـبت فرارسـیدن‬ ‫‪ 27‬اردیبهشـت ماه روز «ارتباطـات‬ ‫و روابط عمومـی» صـادر کـرد ‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یهـا ماحصـل تمام نمـای‬ ‫«روابط عموم ‬ ‫شهـای یـک سـازمان بـرای کسـب‬ ‫تال ‬ ‫اعتماد ‪ ،‬تفاهم و پشـتیبانی د وسـویه با مردم‬ ‫و گرو ههـای مرتبـط بـا فعالیتشـان هسـتند‬ ‫کـه هـر سـازمانی بایـد ان را به عنـوان چراغـی‬ ‫راهنمـا جهـت پیشـبرد اهـداف کالن خـود‬ ‫بـه کار گیـرد»‪ .‬متـن پیـام محمدعلـی اصـل‬ ‫نشـرح اسـت‪« :‬ارتباطـات‬ ‫سـعیدی پور به ای ‬ ‫مردمی در راسـتای تکریـم ارباب رجوع جهت‬ ‫خوش نامـی یـک سـازمان و ارزش نهـادن‬ ‫بـه کرامـت انسـانی افـراد ‪ ،‬از جملـه مـوارد‬ ‫یسـت کـه بایـد توسـط هـر سـازمان‬ ‫مهم ‬ ‫موفقـی رعایـت شـود و روابط عمومـی کارامـد‬ ‫ی مردم دار می تواند‬ ‫ن یک هنر و علم ‬ ‫به عنوا ‬ ‫در این زمینـه نقـش بی بدیلـی را ایفـا نمایـد‪.‬‬ ‫در اهمیـت کارکـرد روابط عمومـی در یـک‬ ‫سـازمان می بایسـت گفـت؛ روابط عمومـی‬ ‫به عنـوان مشـاوری امیـن و ا گاه بـه افـکار‬ ‫عمومـی ‪ ،‬بـازوی توانمنـد مدیریـت سـازمان‬ ‫در پیش بینـی رونـد تغییـرات نیازهـای‬ ‫جامعـه هـدف ‪ ،‬در تلاش اسـت بـا کسـب‬ ‫اعتمـاد و ایجـاد تفاهم و پشـتیبانی د وسـویه‬ ‫بـا مـردم و گرو ههـای مرتبـط بـا فعالیتشـان ‪،‬‬ ‫چـراغ راهـی را بـرای سـازمان متبـوع خـود‬ ‫ترسیم کند‪ .‬در نقلی دیگر ‪ ،‬در راستای ایجاد‬ ‫شهـای مطلـوب‬ ‫افـکار مسـاعد و خلـق گرای ‬ ‫درون و بـرون سـازمان ‪ ،‬حفـظ و نگهـداری‬ ‫افـکار مسـاعد و تغییـر نظـرات نامسـاعد و‬ ‫پـی بـردن بـه خواسـته ها و انتظـارات مـردم ‪،‬‬ ‫یهـا را به عنـوان یـک «مدیریـت‬ ‫روابط عموم ‬ ‫یتـوان واسـطه بیـن مـردم و‬ ‫میانجـی» ‪ ،‬م ‬ ‫سـازمان ها معرفـی کـرد‪ .‬در پایـان این جانـب‬ ‫با اغتنام از فرصت به دست امده‪ ،‬فرارسیدن‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشـت ماه روز جهانـی ارتباطـات‬ ‫و روابط عمومـی را به تمامـی اصحـاب‬ ‫رسـانه ‪ ،‬فعـاالن عرصـه ارتباطـات ‪ ،‬صاحبـان‬ ‫اندیشـه و قلـم به خصـوص همـکاران سـاعی‬ ‫و سـخت کوش خـودم در روابط عمومـی‬ ‫اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد تبریـک و‬ ‫تهنیـت عـرض می نمایـم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫نحوه اختصاص مواد اولیه‪ ،‬بهره وری شرکت های فوالدی را تحت الشعاع قرار می دهد‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫دکتر سیف اهلل امیری؛ مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫معدنـی وزارت صمت و هیئت همراه‪ ،‬ضمن‬ ‫بازدیـد از خطوط تولیـد ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫در نشسـتی بـا مهنـدس ایـرج رخصتـی؛‬ ‫مدیرعامـل و معاونیـن ایـن مجتمـع عظیـم‬ ‫صنعتـی‪ ،‬راهکارهـای تقویـت و ارتقـای‬ ‫سـطح تعاملات را بررسـی کردنـد‪ .‬رخصتـی‬ ‫بابیان اینکـه وزارت صمـت به عنـوان‬ ‫متولـی معـادن و مـواد اولیـه موردنیـاز‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫صنایـع در کشـور محسـوب م ‬ ‫گفـت‪« :‬این نشسـت ها به منظـور انتخـاب‬ ‫راهکارهـای مناسـب و برنامه ریـزی کامـل‬ ‫و جامعـی بـرای تعامـل ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫بـا ارکان وزارت صمـت و سـایر مراجـع‬ ‫یصلاح برگـزار شـد»‪ .‬وی نقـش ترکیـب‬ ‫ذ ‬ ‫مـواد اولیـه در تولیـد محصـوالت جدیـد و‬ ‫با کیفیـت را مهـم دانسـت و گفـت‪« :‬کمبـود‬ ‫لسـنگ‬ ‫مـواد اولیـه ماننـد سـنگ اهن و زغا ‬ ‫با کیفیـت و نحـوه تامیـن و اختصـاص ان ها‪،‬‬ ‫بهـره وری شـرکت های فـوالدی به ویـژه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان را تحت الشـعاع قـرار‬ ‫می دهـد»‪ .‬مهنـدس رخصتـی بابیان اینکـه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان سـنگ اهن معـادن‬ ‫داخلـی را به بهـای روز خریـداری می کنـد و‬ ‫در پرداخـت قیمـت ان نیـز مشـکلی نـدارد‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬ذوب اهـن امـاده اسـت تمـام‬ ‫لسـنگ تولیـد داخـل را در یـک فراینـد‬ ‫زغا ‬ ‫منطقـی خریـداری کند تا نیازی بـه صادرات‬ ‫ان نباشـد»‪ .‬وی وا گـذاری پهنه هـای‬ ‫معدنـی مـواد اولیـه بـه ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫را موردتا کیـد قـرار داد و افـزود‪« :‬ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان بـرای سـرمایه گذاری و شـرکت در‬ ‫مزایـده وا گـذاری معـادن امادگـی الزم را دارد‬ ‫و انتظـار داریـم برای داشـتن معدن و تامین‬ ‫پایـدار مـواد اولیـه موردنیـاز خـود‪ ،‬متولیـان‬ ‫امـر نیـز از ایـن شـرکت بزرگ حمایـت کنند»‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایع معدنـی وزارت صمت‬ ‫نیـز دراین نشسـت گفـت‪« :‬در بازدیـد از‬ ‫خطـوط تولیـد شـاهد سـرزندگی و پویایـی‬ ‫خطـوط تولیـد کارخانـه بـودم کـه نشـان از‬ ‫رونـد روبه رشـد و ارامـش منطقـی حا کـم‬ ‫بـر کارخانـه دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان بـا اشـتغال نزدیـک بـه ‪ ۲۰۰۰۰‬نفـر‪،‬‬ ‫الزم اسـت تولیـدی پایـدار و مـداوم داشـته‬ ‫باشـد و وزارت صمـت نیـز دراین راسـتا از‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان حمایـت الزم را می کنـد‬ ‫کـه دراین رابطـه مذا کـرات خـوب و مثبتـی‬ ‫نیـز درحال انجـام اسـت»‪ .‬امیـری از نقـش‬ ‫و تاثیـر شـرکت ذوب اهـن در حفـظ ارامـش‬ ‫بـازار بـا عرضه محصوالت متنـوع و با کیفیت‬ ‫ازسـوی ایـن شـرکت‪ ،‬قدردانـی کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«مدیـران پیشـین بـرای ذوب اهـن گا مهـای‬ ‫خوبـی برداشـتند و باتوج هبـه رویکـرد و نـگاه‬ ‫مدیر جدید‪ ،‬چشـم انداز و افق های روشـنی‬ ‫بـرای حـل ریشـه ای مسـائل و مشـکالت‬ ‫در ذوب اهـن اصفهـان وجـود دارد»‪ .‬وی‬ ‫سـطح همـکاری و تعاملات ذوب اهـن بـا‬ ‫وزارت صمـت را بسیارمناسـب ارزیابـی کـرد‬ ‫نسـطح همـکاری و‬ ‫و گفـت‪« :‬ذوب اهـن باای ‬ ‫برنامه هایی که برای سـال ‪ ۱۴۰۱‬و سـال های‬ ‫اتی تدوین کرده‪ ،‬در چشم انداز پنج ساله به‬ ‫ً‬ ‫اهـداف موردنظـر خود خواهد رسـید؛ ضمنا‬ ‫بـا رویکـرد جدیـد‪ ،‬بـرای تعاملات ذوب اهـن‬ ‫بـا وزارت صمـت‪ ،‬دورنمـای امیدبخشـی‬ ‫بـرای ایـن شـرکت متصـور هسـتیم»‪.‬‬ ‫باتوج هبـه سـفر احتمالـی ریاسـت جمهوری‬ ‫و هیئت دولـت به اصفهـان و تا کید مقامات‬ ‫عالـی اسـتان و وزارتخان ههـای کار و صمـت‬ ‫بـرای هماهنگـی هرچه بیشـتر بـا ارکان فعال‬ ‫عرص ههـای معـدن‪ ،‬صنعـت و عرضـه کاال‪،‬‬ ‫این نشسـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫طرح دولت برای «اصالحات اقتصادی» ستودنی ست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس کمیسـیون اقتصـادی و سـرمایه گذاری شـورای شـهر‬ ‫شـیراز گفـت‪« :‬دست به کار شـدن دولـت بـرای اصالحـات‬ ‫اقتصـادی پسـندیده و سـتودنی بـوده و ایـن کار‪ ،‬حمایـت‬ ‫از خانوارهـا و اعطـای درامـد حاصـل ازان بـر مـردم اسـت»‪.‬‬ ‫محمدحسـن اسـدی در نطـق پیش ازدسـتور خـود در‬ ‫جلسـه علنـی شـورای شـهر شـیراز بـه شـرایط کنونـی اقتصـاد‬ ‫اشـاره و طـرح اصلاح یاران ههـای دولـت را تاییـد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«دولـت ریسـک بزرگـی و هزینـه زیـادی بـرای خـودش ایجـاد‬ ‫کـرد بنابرایـن بـرای تحقـق ایـن کار بـزرگ همـه مـردم بایـد‬ ‫همراهـی کننـد تـا شـاهد اجـرای درسـت و کامل ان باشـیم»‪.‬‬ ‫او افـزود‪« :‬در ایـن ‪ ۱۰‬روز به نظـر می رسـد مـردم ایران همراهی‬ ‫بسـیارخوبی داشـتند کـه درادامـه انتظـار و تقاضـا از دولـت‬ ‫این است که از اقشار کم درامد و متوسط حمایت کند و البته‬ ‫برابـر الزامـات قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کسـری بودجه را نیز جبران‬ ‫کنـد»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪« :‬امیـدوارم تصمیـم دولـت در اجـرای‬ ‫سیاسـت های بلندمـدت اقتصادی بوده و یکـی از قدم های‬ ‫اساسـی بـرای تحقـق اصالحـات بـزرگ و جراحـی اقتصـادی‬ ‫باشـد»‪ .‬او بابیان اینکـه شـیراز به عنـوان قطـب گردشـگری‬ ‫و توریسـتی نیـاز بـه ایجـاد مرا کـز اقامتـی متعـدد دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دررابط هبـا تحقـق این امـر نیـاز بـه ایجـاد تسـهیالت توسـط‬ ‫گهـای‬ ‫دولـت و مدیریـت شـهری و تامیـن و ایجـاد پارکین ‬ ‫الزم در جاهـای مختلـف شـهر ازجملـه مرا کـز زیارتـی اقامتـی‬ ‫یسـت»‪ .‬محمدرضـا هاجـری؛ دیگـر عضـو شـورای‬ ‫و سیاحت ‬ ‫شـهر شـیراز نیز در نطق پیش ازدسـتور خود بااشاره به توافق‬ ‫هیئت امنایـی شـدن چهـار بنـای تاریخـی تخـت جمشـید‪،‬‬ ‫پاسـارگاد‪ ،‬سـعدی و حافظیـه گفـت‪« :‬بودجـه ای برای حفظ‬ ‫و گسـترش اما کـن تاریخـی اختصـاص می یابـد کـه حضـور‬ ‫رئیس شـورای شـهر و شـهردار در هیئت امنای بنای سعدیه‬ ‫یسـت»‪ .‬او بابیان اینکـه حفـظ و‬ ‫و حافظیـه الزم و ضرور ‬ ‫صیانـت از فضـای سـبز شـهری به ویـژه باغـات بایـد همـراه‬ ‫بـا عدالـت باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬مـردم از بی عدالتـی رنـج می برنـد‪.‬‬ ‫لسـازی خصوصـی در‬ ‫یتـوان به بهانـه بیمارسـتان و هت ‬ ‫نم ‬ ‫فضـای سـبز باغـی شـیراز سـهل و اسـان گرفـت امـا نـوادگان‬ ‫و فرزنـدان و وراث نتواننـد در باغ هـای خـود الونکـی بـرای‬ ‫بیـل و کلنـگ خـود داشـته باشـند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـاخت‬ ‫هتـل‪ ،‬بیمارسـتان خصوصـی و ‪ ...‬در حـوزه باغـات با دریافت‬ ‫درامدهـای نجومـی و بـرای ازمابهتـران اسـت نـه فقـرا و‬ ‫نیازمنـدان‪ .‬این موضـوع چگونـه بـا عدالـت همخوانـی دارد؟‬ ‫بـرای صیانـت و حفـظ باغـات و رعایـت عدالـت و انصـاف و‬ ‫تمکین از حق وحقوق باغداران اباواجدادی‪ ،‬فکری اساسی‬ ‫و اصولـی کـرد»‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر نفت از دستاوردهای دانش محور شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران در بازدیـد از دسـتاوردهای‬ ‫دانش محـور شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫بـر لـزوم به اشـترا ک گـذاری فرایندهـای‬ ‫پژوهشـی شـرکت های گاز اسـتانی در بیـن‬ ‫دیگر شـرکت های تابعه شـرکت ملی گاز ایران‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫گاز اسـتان خراسـان رضـوی؛ مجیـد چگنـی‬ ‫تو ششـمین‬ ‫در بازدیـد از رونـد فعالیـت بیس ‬ ‫نمایشـگاه بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش‬ ‫و پتروشـیمی تهـران از دسـتاوردهای‬ ‫دانش محـور شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز‬ ‫دراین بازدیـد بـا اسـتقبال از کتـب تالیفـی‪،‬‬ ‫دسـتگاه بوسـنج و پایلوت اموزشی پژوهشی‬ ‫مراحـل عملکـرد تجهیـزات گازرسـانی کنتـور‬ ‫و رگوالتـور شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضوی‬ ‫بـر لـزوم بهینـه کاوی و تبادل تجربیـات موفق‬ ‫بین شـرکت های تابعه شـرکت ملی گاز تا کید‬ ‫کـرد‪ .‬حسـن افتخـاری (مدیرعامل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان) هـم در بخشـی از این بازدیـد گفـت‪:‬‬ ‫«شـرکت گاز خراسـان رضـوی به عنـوان یکـی‬ ‫از شـرکت های دانشـی و باتجربـه در حـوزه‬ ‫دانـش و فنـاوری بـرای رفـع نیازهـای فناورانـه‬ ‫یهـای‬ ‫یسـازی تجهیـزات و فناور ‬ ‫و بوم ‬ ‫صنعـت گاز درحـال همـکاری بـا شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬فنـاور و اسـتارت اپ های‬ ‫فعـال اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن شـرکت در‬ ‫دوسال گذشـته ‪ ۵۲‬میلیاردریـال قـرارداد‬ ‫پژوهشـی بـا شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫امضـا کـرده کـه تولیـد نخسـتین نمونـه بومـی‬ ‫دسـتگاه بوسـنج گاز طبیعـی‪ ،‬سـاخت‬ ‫نمون ههـای ضد انفجـار دسـتگاه بوسـنج‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت بستر ازمون و کالیبراسیون‬ ‫دسـتگاه های بوسـنج‪ ،‬سـامانه الکترونیکـی‬ ‫نگهـداری‪ ،‬تعمیـرات و تحلیـل وضعیـت‬ ‫شـیرهای صنعتی‪ ،‬طراحی و سـاخت پایلوت‬ ‫پروسـه عملکرد تجهیزات گازرسـانی (کنتور و‬ ‫رگوالتـور ) با قابلیـت ازمون و مشـاهده پذیری‬ ‫سـازوکار داخلـی‪ ،‬با کـس کنتـرل هیترهـای‬ ‫ایستگاه های تقلیل فشار‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫نمونـه اولیـه دسـتگاه ثبـت‪ ،‬پایـش و ارسـال‬ ‫فشـار ورودی و خروجـی ایسـتگاه ها‪ ،‬طراحی‬ ‫و سـاخت اولیـه نمونه دسـتگاه ثبـت و پایش‬ ‫فشـار و تصحیح کننـده حجـم کنتورهـای دو‬ ‫پونـدی در زمـره دسـتاوردها و مسـائل جاری‬ ‫ایـن قراردادهاسـت»‪ .‬افتخـاری از امادگـی‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی بـرای تبـادل‬ ‫تجربیـات بـا دیگـر شـرکت های گاز اسـتانی‬ ‫کشـور درراسـتای دسـتور معاون وزیر نفت در‬ ‫امـور گاز خبـر داد و گفـت‪« :‬همـکاران گرامـی‬ ‫می توانند برای کسب اطالعات بیشتر درباره‬ ‫پروژ ههـای پژوهشـی شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی بـه تارنمـای اینترنتـی شـرکت مراجعه‬ ‫و یـا بـا شـماره تلفن ‪ 051-37072620‬تمـاس‬ ‫یسـت؛ شـرکت گاز خراسـان‬ ‫بگیرنـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫رضـوی تا کنـون بیـش از ‪ 25‬عنـوان کتـاب‬ ‫و نرم افـزار مرتبـط بـا حـوزه دانـش و فنـاوری‬ ‫را بـا هـدف توسـعه مدیریـت دانـش در بیـن‬ ‫شـرکت های گاز اسـتانی کشـور منتشـر کـرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫از پست درحال احداث محموداباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکتـر موسـوی تاکامـی؛ مدیرعامـل شـرکت از پسـت‬ ‫درحال احـداث ‪ ۲۳۰‬کیلوولـت محمودابـاد بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان‬ ‫دراین بازدیـد گفـت‪« :‬برای رفع مشـکالت محدودیت انتقال و‬ ‫مشکل افت ولتاژ‪ ،‬ضمن احداث پست ‪ ۶۳/۲۳۰‬محموداباد‬ ‫و پست‪ ۲۰/۶۳‬شهرک صنعتی تشبندان‪ ،‬خطوط ارتباطی به‬ ‫ایـن پسـت ها را پـس از رفـع معارضیـن تـا سـال ‪ ۱۴۰۲‬احـداث و‬ ‫نسـبت بـه تعویـض هـادی خطـوط ‪ ۶۳‬منطقـه بـا هادی های‬ ‫پرظرفیـت‪ ،‬نسـبت بـه افزایـش ظرفیـت ترانسـفورماتورهای‬ ‫‪ ۲۰/۶۳‬کیلوولت از ‪ ۳۰‬به ‪ ۴۰‬مگاولت امپر در پست های هدف‬ ‫تا قبل از پیک‪ ۱۴۰۲‬اقدام خواهیم کرد»‪ .‬دکتر موسوی تاکامی‬ ‫شبـودن فصـل تابسـتان و افزایـش میـزان‬ ‫بااشـاره به درپی ‬ ‫مصرف در زمان افزایش دما‪ ،‬از تالش برای به حداقل رساندن‬ ‫خاموشی ها و ارائه خدمات مطلوب تر به مشترکان در استان‬ ‫خبر داد‪ .‬دراین بازدید فرماندار محموداباد‪ ،‬بخشـدار منطقه‬ ‫تشـبندان‪ ،‬دهیـار روسـتای گلیـرد محمودابـاد و همچنیـن‬ ‫نماینـدگان پیمانـکار نیـز حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت تهـران بااشـاره به شـتاب اجـرای طـرح‬ ‫جدید سی‪.‬سـی‪ .‬ار این پاالیشـگاه‪ ،‬از بهبود کیفیت بنزین با اسـتاندارد یورو‬ ‫‪ ۵‬اتحادیـه اروپـا به عنـوان مهم تریـن هـدف اجـرای این طـرح اقتصـادی و‬ ‫زیسـت محیطی یـاد کـرد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حامـد ارمانفـر در بیست وششـمین‬ ‫نمایشـگاه نفـت‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی‪ ،‬دربـاره اخریـن وضعیـت پیشـرفت‬ ‫اجـرای طـرح سی‪.‬سـی‪ .‬ار پاالیشـگاه نفـت تهـران افـزود‪« :‬طراحـی پایـه‬ ‫واحدهـای تحـت لیسـانس توسـط شـرکت ‪ UOP‬انگلسـتان از ابـان ‪ ۱۳۹۵‬تـا‬ ‫اردیبهشـت ‪ ۱۳۹۶‬انجـام شـد و ا کنـون این طـرح‪ ،‬با عنـوان طـرح احـداث‬ ‫واحدهـای تصفیـه نفتـای سـنگین‪ ،CCR ،‬کاهـش بنـزن و اتان زدایـی از گاز‬ ‫مایـع‪ ،‬پیشـرفت حـدود ‪ ۱۹‬درصـد دارد»‪ .‬وی با تا کید براینکـه تامیـن مالـی‬ ‫طـرح‪ ،‬از محـل منابـع داخلـی شـرکت پاالیـش نفـت تهـران انجـام خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬احـداث ایـن واحـد در قالـب طـرح عظیـم سـاخت‬ ‫اتان زدایـی از گاز مایـع شـامل احـداث پروژه هـای تصفیـه نفتـای سـنگین‪،‬‬ ‫‪ ، CCR‬کاهـش بنـزن و اتان زدایـی از گاز مایـع انجـام خواهـد شـد»‪ .‬ایـن‬ ‫مسـئول باتا کیدبراینکـه پیش بینـی می شـود مطابـق بـا برنامـه زمان بنـدی‪،‬‬ ‫سـاخت واحـد سی‪.‬سـی‪ .‬ار تـا سـال ‪ ۱۴۰۳‬به پایـان برسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بهبـود‬ ‫کیفیـت تولیـد بنزیـن مطابق با اسـتانداردهای یورو ‪ ۵‬اتحادیـه اروپا و کاهش‬ ‫نطـرح‬ ‫میـزان بنـزن بـه کمتـر از یک درصـد از مهم تریـن اهـداف اجـرای ای ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی درخصـوص احـداث واحـد حلال نرمـال هگـزان بـا هـدف‬ ‫اسـتحصال هگـزان نرمـال عـاری از ترکیبـات اروماتیکـی و بنزیـن بااسـتفاده از‬ ‫محصوالت جانبی واحد ایزومریزاسیون‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬ساخت این طرح هم‬ ‫در قالب ای‪ .‬پی‪ .‬سـی با گریدهای ‪ ۵۲‬و ‪ ۸۵‬درصد و با ظرفیت ‪ ۲۰۰۰‬بشـکه در‬ ‫روز به شرکت های توانمند سازنده ایرانی وا گذار شده است»‪ .‬وی پیشرفت‬ ‫نطـرح را ‪ ۳۴‬درصـد اعلام و خاطرنشـان کـرد‪« :‬عملیـات اجرایـی‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫این طـرح درحال حاضـر از برنامـه زمان بنـدی جلوتـر اسـت و انتظـار مـی رود‬ ‫زودتـر از زمـان پیش بینی شـده به بهره بـرداری برسـد»‪.‬‬ ‫اتصال چهار حلقه چاه اب اشامیدنی باقرشهر‬ ‫به شبکه توزیع اب کهریزک‬ ‫با اتصال چهار حلقه چاه اب اشامیدنی باقرشهر به مخزن ‪ 10‬هزارمترمکعبی‬ ‫شـهر کهریـزک‪ ،‬مشـکالت کمبـود اب اشـامیدنی این شـهر تـا حـدود زیـادی‬ ‫برطـرف خواهـد شـد‪ .‬مدیـر امـور ابفـای کهریـزک گفـت‪« :‬به منظـور تامیـن‬ ‫منابـع اب پایـدار و رفـع دغدغـه چندین سـاله شـهروندان کهریـزک درزمینـه‬ ‫کمبـود اب اشـامیدنی این شـهر به ویـژه در روزهـای گـرم سـال‪ ،‬چا ههـای‬ ‫شـماره ‪ ۲۳ ،۱۸ ،۱۰‬و ‪ ۲۴‬باقرشـهر بـه مخـزن ‪ 10‬هزارمترمکعبـی شـهر کهریـزک‬ ‫وصـل شـدند و امـکان بهره بـرداری از ایـن چاه هـا در اینـده نزدیـک فراهـم‬ ‫شـد»‪ .‬صابـری بابیان اینکـه بـرای رفـع کامـل مشـکل کمبـود اب اشـامیدنی‬ ‫شـهر کهریـزک یـک طـرح بـزرگ انتقـال اب پیش بینـی و درحال اجراسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬طـرح اتصـال شـبکه توزیع اب کهریزک به شـبکه تامیـن و انتقال اب‬ ‫اشامیدنی باقرشهر چندماه است که ازسوی شرکت اب وفاضالب منطقه ‪6‬‬ ‫تهـران درحال انجـام اسـت و هم ا کنـون با ‪ 90‬درصد پیشـرفت فیزیکی مراحل‬ ‫پایانـی خـود را سـپری می کنـد»‪ .‬وی زمـان پایان عملیات اجرایـی این طرح را‬ ‫نیمـه خردادمـاه اینـده اعلام کرد و گفـت‪« :‬با اجرای کامل این طـرح و اتصال‬ ‫شبکه توزیع اب شهر کهریزک به شبکه تامین و انتقال اب باقرشهر‪ ،‬مشکل‬ ‫تامیـن پایـدار اب شـهر کهریـزک به ویـژه در فصـل گـرم سـال برطـرف خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬صابری درپایان بااشـاره به کمبود شـدید منابع ابی در جنوب تهران و‬ ‫لزوم صرفه جویی حدا کثری شهروندان خاطرنشان کرد‪« :‬شهرهای جنوبی‬ ‫تهـران به ویـژه شـهر کهریـزک به دلیـل موقعیـت جغرافیایـی و شـرایط اب و‬ ‫هوایـی بـا کمبـود شـدید منابـع ابـی روبـه رو هسـتند؛ ازهمیـن رو بـرای مواجه‬ ‫نشـدن بـا کم ابـی و سـپری کردن بـدون تنـش فصـل گـرم سـال‪ ،‬همچنـان‬ ‫نیازمند همراهی و همکاری مردم و شهروندان در رعایت الگوهای مصرف و‬ ‫صرفه جویـی حدا کثـری هسـتیم»‪.‬‬ ‫دیدار معاون روابط عمومی شهرداری تهران‬ ‫با رئیس و کارکنان روابط عمومی شهرداری منطقه ‪20‬‬ ‫در اسـتانه هفتـه روابط عمومـی‪ ،‬دیـدار صمیمانه معـاون روابط عمومی مرکز‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با رئیس و کارکنان روابط عمومی‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ 20‬برگـزار شـد‪ .‬محمـد صائبـی (معـاون روابط عمومـی‬ ‫مرکـز ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری تهـران) در این دیـدار صمیمانـه‬ ‫گفـت‪« :‬ارائـه تصویـر شـفاف و حقیقـی از عملکرد مدیریت شـهری شـهرداری‬ ‫مناطـق و رصـد مطالبـات شـهروندان و پاسـخگویی به موقـع و دقیـق بـه این‬ ‫انتظـارات از مهم تریـن وظایف روابط عمومی سـت»‪ .‬صائبـی افزود‪« :‬فعالیت‬ ‫روابط عمومـی یـک کار گروهـی و تیمی سـت و نقـش موثـری در اطالع رسـانی‬ ‫و انعـکاس عملکـرد مجموعـه دارد»‪ .‬او ارتقـای توانمنـدی و تجربه نـگاری از‬ ‫فعالیت هـای انجام شـده توسـط کارکنـان روابط عمومـی را ضـروری عنـوان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬اخالق محـوری و عدالت محـوری بایـد در ایـن اداره سـرلوحه‬ ‫فعالیت هـا و خدمت رسـانی بـه شـهروندان باشـد»‪ .‬او ضمـن اشـنایی بـا‬ ‫کارکنـان ایـن اداره و اسـتماع درخواسـت ها و پیشـنهادهای انـان‪ ،‬نشسـت‬ ‫صمیمـی بـا روابط عمومـی مناطـق را بـرای تعامـل و ارزیابـی نقـاط ضعـف‬ ‫و قـوت روابط عمومـی مرکـز ارتباطـات و گفت وگـوی صمیمانـه بـا رئیـس و‬ ‫کارکنـان ایـن اداره هـا را از اهـداف دیدارهـای خـود برشـمرد‪ .‬صائبـی ارتقـای‬ ‫فنـاوری رصـد رسـانه ‪ ،‬برگـزاری جشـنواره های درون سـازمانی‪ ،‬پیگیـری‬ ‫یهـا‪ ،‬پیگیـری به روزرسـانی چـارت‬ ‫تامیـن تجهیـزات مورد نیـاز روابط عموم ‬ ‫سهـای اموزشـی در راسـتای ارتقـای دانـش و‬ ‫روابط عمومـی‪ ،‬برگـزاری کال ‬ ‫مهـارت تخصصـی کارکنـان روابط عمومی هـا را از موضوعـات موردپیگیـری‬ ‫معاونـت روابط عمومـی عنـوان کـرد‪ .‬در ادامـه احمـد محمدپـور (رئیـس‬ ‫روابط عمومـی منطقـه ‪ )20‬تعامـل بـا مرکز پالسـمای شـهرری‪ ،‬همـکاری برای‬ ‫برگـزاری پویـش فرهنگی گرداوری یادگارها و خاطرات کارخانه قدیم سـیمان‬ ‫ری‪ ،‬برگـزاری کارگاه هـای اموزشـی روانشناسـی شـخصیتی ویـژه کـودکان کار‬ ‫توسـط همـکاران روابط عمومـی و تعامـل بـا یکـی از مرا کز درمانی بـرای انجام‬ ‫خدمـات ویـژه بـه نیازمنـدان را ازجملـه کار ویژ ههـای ایـن اداره عنـوان کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬تهیـه رویـداد خبـری تهـران بیسـت‪ ،‬هفته نامـه الکترونیـک تهـران‬ ‫بیسـت و ری نـگار‪ ،‬برپائـی میـز خدمـت‪ ،‬تهیـه کلیپ های مناسـبتی و معرفی‬ ‫فعالیت هـای حوزه هـای اجرایـی‪ ،‬تهیـه بروشـور های معرفـی اثـار تاریخـی ری‬ ‫بـه زبـان انگلیسـی از دیگـر اقدامـات ایـن اداره اسـت»‪.‬‬ ‫ثبت افتخاری دیگر‬ ‫در ویترین افتخارات ورزش باقرشهر‬ ‫امیرحسـین عبدلـی و علـی عبدی نیـا؛‬ ‫دو تکوانـدوکار ا کادمـی تکوانـدو اسـتاد‬ ‫بهـروز مـرادی موفـق بـه کسـب مقـام‬ ‫نایب قهرمانـی مسـابقات تکوانـدو‬ ‫قهرمانی نونهاالن استان تهران شدند‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫باقرشـهر؛ شـهرداری باقرشـهر کسـب‬ ‫ایـن افتخـار را بـه ایـن دو تکوانـدوکار‬ ‫عزیـز‪ ،‬جامعـه ورزش باقرشـهر و به ویژه‬ ‫بـه خانـواده و اسـتاد بهـروز مـرادی؛‬ ‫مربـی خوشـنام رشـته تکوانـدوی باشـگاه غدیـر تبریـک می گویـد‪.‬‬ ‫کشف انبار احتکار کاالهای اساسی در خاوران‬ ‫بازرسـان اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرسـتان ری در‬ ‫بازرسـی از واحد هـای‬ ‫صنفـی بخـش خـاوران‬ ‫موفـق بـه شناسـایی‬ ‫انبـار مخفـی یـک واحـد‬ ‫صنفـی شـدند کـه اقدام‬ ‫بـه احتـکار و اخفـای‬ ‫کاالهـای اساسـی بـا‬ ‫هـدف گران فروشـی کـرده اسـت‪ .‬دراین بازرسـی کـه بـا حضـور بازرسـان اتـاق‬ ‫اصنـاف‪ ،‬بخشـدار خـاوران و نماینـده اداره بازرسـی فرمانـداری انجـام شـد‪،‬‬ ‫دوتن قند‪ ۲۳ ،‬هزار عدد ما کارونی‪ ،‬سه هزارلیتر روغن خورا کی و ‪ ۴۸۰۰‬قوطی‬ ‫رب کشـف و به دسـتور معـاون اجرایـی در امـور شـعب تعزیـرات حکومتـی‬ ‫شهرستان های استان تهران توقیف شد‪ .‬در گشت مذکور به دلیل ممانعت‬ ‫از ورود بازرسـان بـه انبـار اختفـای کاال‪ ،‬بازرسـان اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری‬ ‫بـا کسـب دسـتور از اقـای جلال زاده معـاون دادسـتان شهرسـتان ری اقـدام‬ ‫بـه بازرسـی کردنـد؛ همچنین در گشـت مشـترک اتـاق اصناف شهرسـتان ری‬ ‫به همراه دستگاه های نظارتی که با حضور بخشدار بخش خاوران‪ ،‬نماینده‬ ‫اداره بازرسی فرمانداری و کالنتری ‪ ۱۷۴‬قیامدشت برگزار شد‪ ،‬بازرسان موفق‬ ‫شـدند مقـدار قابل توجهـی دارو را در انبـار یـک سـاختمان مسـکونی کشـف‬ ‫کننـد‪ .‬گفتنی سـت؛ انبـار فـوق فاقـد مجـوز بـوده؛ درنتیجـه براسـاس قانـون‬ ‫پرونـده تخلـف تشـکیل و بـه مراجـع مربوطـه ارجـاع شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2499‬‬ ‫روابط عمومی بر محور مشارکت مداری و اطالع مداری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اصالح و بهسازی شبکه اب در سه روستا‬ ‫فتح الـه محمـدی گفـت‪« :‬ایـن امور بااسـتفاده از تـوان داخلی و تامیـن لوله و‬ ‫یبـر تامیـن و توزیـع‬ ‫اتصـاالت موردنیـاز و درراسـتای رسـالت خطیـر خـود مبن ‬ ‫اب شـرب بهداشـتی‪ ،‬تکمیـل شـبکه اب رسـانی‪ ،‬اقـدام بـه اجـرای لوله گذاری‬ ‫ب هطـول ‪ ۵۰۰‬متـر از جنـس لولـه پلی اتیلـن به قطر ‪ ۶۳‬میلی متر در روسـتاهای‬ ‫میـدان‪ ،‬چشـمه کبـود و شـهرک شـهید کشـوری ایلام بـا رعایـت کامـل‬ ‫اسـتانداردهای الزم کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مرمـت و رفـع شکسـتگی شـبکه های‬ ‫فرسـوده و اسـیب دیده توزیـع اب بـرای جلوگیـری از هدررفت اب اشـامیدنی‬ ‫یکـه‬ ‫تهـای کاری مهـم ایـن امـور اسـت و تلاش مـا ایـن اسـت تاجای ‬ ‫از اولوی ‬ ‫اعتبـارات اجـازه می دهد نسـبت بـه تعویض لوله های فرسـوده اقدام کنیم»‪.‬‬ ‫مدیـر امـور اب وفاضلاب شهرسـتان ایلام بابیان اینکـه این عملیـات افزایش‬ ‫رضایت مردم و ارتقای سـطح خدمت رسـانی را در پی خواهد داشـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ماننـد قبـل درنظـر داریـم بـا اتخـاذ تدابیـر الزم‪ ،‬اقـدام جهـادی و همراهـی‬ ‫مسـئولین شهرسـتان و اسـتان خطـوط انتقـال و شـبکه اب رسـانی فرسـوده‬ ‫دراین شهرسـتان را تعویـض و اصلاح کنیـم»‪ .‬محمـدی از همشـهریان‬ ‫خواسـت بـا صرفه جویـی در مصـرف اب‪ ،‬از قطعـی و کاهـش افـت فشـار در‬ ‫سـایر مناطـق جلوگیـری کنند‪.‬‬ ‫ارتقای ایمنی مسیرها؛ در دستورکار کمیته حمل ونقل‬ ‫عبـداهلل بهـادری در جلسـه ای‬ ‫بـا حضـور اعضـای کمیتـه‬ ‫حمل ونقـل و سـوخت وزارت‬ ‫راه وشهرسـازی‪ ،‬بـه نقـش مهـم‬ ‫و اصلـی حمل ونقـل در کنگـره‬ ‫اربعین اشاره کرد و گفت‪« :‬هدف‬ ‫این جلسـات و بازدیدهـا تلاش‬ ‫بـرای افزایـش ایمنـی مسـیرها و رفـع موانـع و گر ههـای ترافیکـی محورهـای‬ ‫منتهـی بـه مـرز بین المللـی مهـران به عنـوان دروازه عتبـات عالیـات اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در سـال های اخیـر در حـوزه راه سـازی طر ح هـای بزرگـی بـرای‬ ‫توسـعه را ههـای اسـتان تعریـف شـده کـه درحال اجـرا هسـتند و این پروژ ههـا‬ ‫یشـوند‬ ‫به لحاظ زمان بندی اجرا از جمله طر ح های بلندمدت محسـوب م ‬ ‫امـا باتوج هبـه بـار ترافیکـی مسـیرهای اربعیـن تالش شـده اسـت تاحدامکان‬ ‫قسمت هایی که امکان تکمیل شدن داشته اند تکمیل وزیر بار ترافیک قرار‬ ‫گیرنـد و قسـمت هایی نیـز کـه دردسـت اجرا هسـتند در ایام اربعیـن به عنوان‬ ‫مسـیرهای اضطـراری اسـتفاده شـوند»‪ .‬مدیـرکل راه وشهرسـازی ایلام‬ ‫درخصوص محور ایالم‪-‬مهران گفت‪« :‬اصلی ترین محور اربعین کشور محور‬ ‫مذکـور اسـت کـه خوشـبختانه هم ا کنون بیشـتر مسـیر ب هصـورت چهارخطه‬ ‫و بزرگـراه زیـر بـار ترافیـک قـرار دارد و در تمـام نقـاط باقیمانـده پیمانـکاران‬ ‫مشـغول عملیـات را هسـازی هسـتند»‪ .‬بهـادری پیشـرفت فیزیکـی تکمیـل‬ ‫تونل هـای محـور ایالم‪-‬مهـران را مناسـب ارزیابی کـرد و افـزود‪« :‬درصورت نیاز‬ ‫لهـا در ایـام اربعیـن امکان پذیـر خواهـد‬ ‫عبـور اضطـراری از داخـل ایـن تون ‬ ‫شـد»‪ .‬وی درادامه از اجرای الیه دوم اسـفالت قسـمت هایی از محور ایالم‪-‬‬ ‫مهـران ب هطـول ‪ ۱۶‬کیلومتـر خبر داد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬حدود چهارکیلومتر‬ ‫یشـود»‪ .‬وی نقـش‬ ‫دیگـر از ایـن محـور تـا اربعیـن امسـال چهارخطـه م ‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان در ایـام اربعیـن را مهـم توصیـف کـرد‬ ‫و خواسـتار توجـه بیشـتر بـه اعتبـارات این دسـتگاه اجرایـی شـد زیـرا اجـرای‬ ‫خط کشـی جاد ههـا‪ ،‬نصـب عالئـم راهنمایـی و رانندگـی و جدا کنند ههـای‬ ‫ً‬ ‫نهـا مسـتقیما با‬ ‫بتونـی‪ ،‬گاردریـل و ‪ ...‬کوتا همـدت و هزین هبـر بـوده و اجـرای ا ‬ ‫حفاظـت از جـان انسـان ها در ارتبـاط اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اشنایی‬ ‫با اصول و مفاهیم امنیت اطالعات و سیستم ها‬ ‫محمـد رحیمـی گفـت‪« :‬درراسـتای الزامـات پدافنـد و طبـق مصوبـه قـرارگاه‬ ‫پدافنـد سـایبری دوره اشـنایی بـا اصـول و مفاهیـم امنیـت اطالعـات و‬ ‫سیسـتم ها برای مدیران و کارشناسـان فناوری اطالعات همه دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی اسـتان برگـزار شـد‪ .‬درایـن دوره مفاهیـم امنیـت شـبکه های‬ ‫کامپیوتـری مطابق سـرفصل های دوره های بین المللی ‪ SANS‬امـوزش داده‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬دوره اشـنایی با اصول و مفاهیم امنیت اطالعات‬ ‫و سیسـتم ها‪ ،‬توسـط مجرب ترین اساتید کشوری به مدت شـش روز از تاریخ‬ ‫‪۴۰‬سـاعت برگـزار شـد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫‪ ۱۷‬تـا ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۲۶‬اردیبهشـت ماه ب همـدت ‬ ‫پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری ایلام افـزود‪ ۱۰۰« :‬نفـر از مدیـران و کارشناسـان‬ ‫فنـاوری اطالعـات اسـتان درایـن دوره شـرکت و گواهـی پایـان دوره معتبـر‬ ‫ازسـوی مرکـز امـوزش سـازمان مدیریـت برنامه ریـزی ایلام دریافـت کردنـد»‪.‬‬ ‫خرید ‪1500‬راس دام از عشایر استان‬ ‫کسـالی در اسـتان و مشـکالت دامـداران‬ ‫اذرنـوش عمـوزاده گفـت‪« :‬خش ‬ ‫باعـث شـد دولـت عالو هبـر تخصیـص نهاد ههـای دامـی بـه خریـد دام عشـایر‬ ‫ب هصـورت الشـه اقـدام کنـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬دراین راسـتا خرید دام مازاد عشـایر‬ ‫بـرای دو اسـتان خراسـان رضـوی و ایلام اجرایـی شـده و تا کنـون ‪ ۱۵۰۰‬راس‬ ‫دام بـه ازای هرکیلوگـرم ‪ ۸۵۰۰۰‬تومـان خریـداری و کشـتار کـرده اسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام گفـت‪« :‬جمعیـت عشـایری اسـتان بال غبـر‬ ‫‪ ۶۰۰۰۰‬نفـر اسـت کـه بـا بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزارراس دام سـبک‪ ،‬سـاالنه‬ ‫بیـش از ‪ 1000‬میلیاردتومـان درامدزایـی دارنـد»‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین خواستار شد؛‬ ‫سعید خادمی پور*‬ ‫انتخـاب ‪ 27‬اردیبهشـت به عنـوان روز‬ ‫ارتباطـات و روابط عمومـی‪ ،‬نشـان از اهمیـت‬ ‫واالی ا گاهـی و اطالعـات در عصـر حاضـر‬ ‫دارد‪ .‬روابط عمومـی‪ ،‬رکـن موثـر و اثرگـذار‬ ‫اطالع رسـانی و حلقـه پیونـدی مسـتحکم‬ ‫اسـت‪ .‬تا کیـد رهبـر فرزانـه انقلاب بـر اهمیـت‬ ‫یهـا به عنـوان «بهتریـن نمایانگـر اوضـاع داخلـی سـازمان و‬ ‫روابط عموم ‬ ‫منعکس کننـده چگونگـی مسـائل سـازمان ها» گواهـی بـر نقـش بی بدیـل‬ ‫روابط عمومی در سازمان است‪ .‬امروزه در عصر حاضر ا گر نگوییم ارتباطات‬ ‫اولین عنصر و اساسـی ترین اصل موردنیاز بشـر اسـت؛ اما به جرئت می توان‬ ‫شهـا و مهم ترین عوامل پیشـرفت انسـان‬ ‫گفـت کـه یکـی از بنیادی تریـن دان ‬ ‫و شـالوده و زیربنـای سـایر علـوم قـرن حاضـر اسـت‪ .‬روابط عمومـی‪ ،‬هنـر و‬ ‫یسـت کـه درون و بیـرون دسـتگاه را ب ههـم پیونـد می دهـد؛ و‬ ‫علـم اجتماع ‬ ‫هـدف و چگونگـی کلیـد برنام ههـا را ترسـیم می کنـد؛ هم چنیـن مشـاور امیـن‬ ‫مدیـر و کلیـه کارکنـان دسـتگاه اسـت‪ .‬روابط عمومـی‪ ،‬حافظ منافع دسـتگاه‬ ‫یسـت کـه بـا ان سـروکار دارنـد‪ .‬امـروزه به نظـر می رسـد کـه‬ ‫مربوطـه و مردم ‬ ‫شهـای نهفتـه در‬ ‫معیارهـای قالـب در جامعـه مـا برپایـه بی توجهـی به ارز ‬ ‫یکـه این امـر باعـث شـده در بسـیاری از‬ ‫کار روابط عمومی هاسـت؛ به طور ‬ ‫سـازمان ها‪ ،‬بخـش روابط عمومـی مبـدل بـه بخـش تبلیغـات سـازمان شـود‬ ‫و کمتـر بـه مفاهیـم و ارتباطـات دوسـویه بپـردازد‪ .‬صاحب نظـران معتقدنـد؛‬ ‫یکـردن‬ ‫ا گـر نقـش روابط عمومـی را در ایجـاد یـا تقویـت فرهنـگ توسـعه‪ ،‬بوم ‬ ‫تهـای جامعـه‪ ،‬بازافرینـی‬ ‫سرمشـق های توسـعه‪ ،‬کشـف و معرفـی ظرفی ‬ ‫نصـورت بایـد بتوانـد از هـر‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬حفـظ تعلـق و پیوسـتگی بدانیـم‪ ،‬درای ‬ ‫نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کند یا حداقل کاهش دهنده فاصله‬ ‫و شـکاف میـان جامعـه و دسـتگاه های اجرایـی باشـد‪ .‬در دنیـای امـروز کـه‬ ‫مرزهـای ارتباطـات شکسـته شـده و انسـان به دنبـال کشـف راهکارهـای‬ ‫مطلـوب زیسـتن و نگـرش جامع همـدار اسـت‪ ،‬اموز ههـای علمـی مـا را بـه‬ ‫کنـکاش و توجـه دربـاره وضعیـت چگونگـی تعامـل و برخور دکـردن بـا مسـائل‬ ‫یشـک یک سـازمان یا اداره نمی تواند خود را جزیره ای‬ ‫رهنمون می سـازد‪ .‬ب ‬ ‫بی ارتبـاط فـرض کنـد و از تکنولـوژی و اورد ههـای ان بی نیـاز و بـا ان بیگانـه‬ ‫باشـد‪ .‬در سـازمان ها داشـتن اطالعـات موثـق‪ ،‬دقیـق و به موقـع باتوج هبـه‬ ‫هـدف و سـاختار‪ ،‬بزرگ تریـن سـرمایه یـک سـازمان اسـت و حیـات یـک‬ ‫نسـازمانی و‬ ‫نسـازمانی و برو ‬ ‫سـازمان بـه داشـتن یـک ارتبـاط دوسـویه درو ‬ ‫انجام تبلیغات و کسـب اطالعات به روز و مفید بسـتگی دارد‪ .‬روابط عمومی‬ ‫بایـد بـر محـور تفکر مـداری‪ ،‬مشـارکت مداری و اطال عمـداری باشـد تـا بتوانـد‬ ‫درراسـتای کمک به اثربخشـی سـازمان موثر باشـد و با نواندیشـی و نوگرایی‪،‬‬ ‫ابتـکار و خالقیـت مسـتمر عجیـن شـود و خـود را بـا تحـوالت و پاسـخگویی‬ ‫مرتـب بـه افـکار عمومـی منطبـق و هماهنـگ سـازد‪.‬‬ ‫*مدیر روابط عمومی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی فلزی خلیج فارس‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫رعایت عدالت رفتاری و توجه متوازن‬ ‫به فعاالن فرهنگی و ورزشی‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫حجت االسلام محمـد محمـودی در‬ ‫نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه کـه در‬ ‫خانـه امام جمعـه شـهید قزویـن برگـزار شـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در اولین گام پس از بررسـی دریافتیم‬ ‫ایـن سـازمان نیازمنـد یـک هویت بخشـی‬ ‫یسـت کـه یـا بایـد ایـن هویت بخشـی‬ ‫جد ‬ ‫بازیابـی یـا از نـو تعریـف شـود»‪ .‬محمـودی‬ ‫گفت‪« :‬رعایت نگاه عادالنه در کارها و توجه‬ ‫متـوازن بـه فعاالن فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزشـی‬ ‫در اولویـت سـازمان اسـت و دراین راسـتا‬ ‫اصلاح فرایندهـا را اغـاز کرده ایـم»‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در گام بعـدی تلاش‬ ‫کردیـم سـاختار مالـی سـازمان را اصلاح‬ ‫کنیـم و در رویکـرد جدیـد تصمیـم داریـم‬ ‫پیمانـکاران و افرادی که برای سـازمان تولید‬ ‫محتـوا می کننـد در کمتریـن فاصلـه زمانـی‬ ‫هزین ههـای خـود را دریافـت کننـد»‪.‬‬ ‫پول پاشی بدون پیوست برنامه ای‬ ‫در رسالت ما نیست‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری قزویـن درادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«انتظـار برخـی از مدیـران سـازمان های‬ ‫دولتـی‪ ،‬پشـتیبانی سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشـی شـهرداری از برنامه های‬ ‫فرهنگـی انـان در شـهر قزویـن اسـت»‪.‬‬ ‫محمـودی افـزود‪« :‬ا گـر قـرار باشـد سـازمان‬ ‫فقـط نقـش پشـتیبانی از برنام ههـای‬ ‫فرهنگـی سـایر دسـتگاه های دولتـی را‬ ‫ً‬ ‫عهده دار باشـد‪ ،‬مطمئنا در اینده‪ ،‬سـازمان‬ ‫کارنامـه قابل دفاعـی نخواهـد داشـت»‪ .‬او‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬برخـی حمایت هایـی‬ ‫کـه پیش ازایـن در سـازمان اتفـاق افتـاده‬ ‫جنبـه فرهنگـی نداشـت و طبـق بررسـی ها‬ ‫ل قبـل حـدود‬ ‫تنهـا در سـه فصـل اول سـا ‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬مترمربـع بنـر در سـازمان چـاپ‬ ‫شـده ؛ کـه مـا ایـن را نه تنهـا یـک کار فرهنگـی‬ ‫نمی دانیـم؛ بلکـه یـک کار ضدفرهنگـی در‬ ‫فرهنـگ شـهروندی می دانیـم»‪ .‬محمـودی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬این اقدامـات تـا کجـا ادامـه‬ ‫خواهـد داشـت؟ ایـا نبایـد رنـج اصلاح‬ ‫این رویـه را ب هجـان بخریـم تـا رویکردهـا‬ ‫یشـود‬ ‫تغییـر کنـد؟ تبعـات ایـن ‪ ۱۵۰۰۰‬متـر م ‬ ‫چندصد میلیـون بدهـی بـه صنعـت چـاپ‬ ‫و ترویـج فرهنـگ اسـراف؛ ایـا اسـم ایـن کار‬ ‫یسـت؟» به گفتـه او؛‬ ‫یـک اقـدام فرهنگ ‬ ‫پول پاشـی بـدون پیوسـت برنامـه ای و‬ ‫تهـای اصلـی‬ ‫بدون توجـه بـه ماموری ‬ ‫سـازمان‪ ،‬در رسـالت ایـن سـازمان نیسـت؛‬ ‫بلکـه سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی‬ ‫فقـط از برنامه هایـی بـا منفعـت عمومـی‪،‬‬ ‫حمایـت می کنـد‪ .‬ایـن مسـئول خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬مـا نهـاد تخصصـی هنـر‪ ،‬ورزش و‬ ‫اسـیب های اجتماعـی نیسـتیم امـا در کنـار‬ ‫همه سـازمان های متولی ان ها قرار داریم»‪.‬‬ ‫او بیـان کـرد‪« :‬برنام ههـای مـا بایـد منفعـت‬ ‫ضهـا‬ ‫عـام داشـته باشـد‪ .‬در برابـر همـه تبعی ‬ ‫ایسـتادیم و معتقدیـم بایـد از برنام ههـا‬ ‫حمایت کنیم؛ نه افراد؛ و در کارها ب هسـمت‬ ‫فسـازی حرکـت کنیـم»‪.‬‬ ‫شفا ‬ ‫دست کوتاه سیاست‬ ‫از حوزه فرهنگ وهنر‬ ‫وی بابیان اینکـه دسـت سیاسـت از حـوزه‬ ‫فرهنگ وهنـر کوتـاه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫قزویـن حیاط خلـوت هیـچ جنـاح‪ ،‬گـروه و‬ ‫طایفه ای نیسـت؛ بلکه این سازمان متعلق‬ ‫بـه همـه فعـاالن فرهنگی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬هنری‬ ‫یسـت کـه بـرای منفعـت شـهر و‬ ‫و ورزش ‬ ‫شـهروندان برنامـه داشـته باشـد»‪ .‬او گفـت‪:‬‬ ‫«برخـی از انتظـارات کـه ناشـی از عملکـرد‬ ‫یسـت‪ ،‬فـار غ از‬ ‫سـازمان فرهنگـی ورزش ‬ ‫ماموریت های سـازمان اسـت‪ .‬طبـق قانون‪،‬‬ ‫امـوال شـهرداری فقـط متعلـق بـه مـردم‬ ‫شـهر بـوده و حا کمیـت و دولـت بـا نهایـت‬ ‫احتـرام سـهمی در مـال مـردم ندارند؛ لـذا در‬ ‫مساعدت های مالی دستگاه ها و نهادهای‬ ‫دولتـی و حا کمیتـی منـع قانونـی و شـرعی‬ ‫وجـود دارد»‪.‬‬ ‫فرهنگسراهای شهرداری قزوین‬ ‫تخصصیمی شود‬ ‫یشـدن برخـی فرهنگسـراهای‬ ‫او از تخصص ‬ ‫ً‬ ‫شهرداری قزوین خبر داد و گفت‪« :‬مطمئنا‬ ‫مدیریـت تخصصـی فرهنگسـراها بـه ارتقـای‬ ‫تهـا و کارکرد مطلوب این مجموعه ها‬ ‫فعالی ‬ ‫کمـک شـایان خواهـد کـرد»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬در اداره فرهنگسـراها نـه به دنبـال‬ ‫یسـازی؛‬ ‫درامدزایـی هسـتیم و نـه سفارش ‬ ‫فرهنگسـراها بـه افـراد توانمنـدی کـه بـرای‬ ‫ارتقـای فرهنـگ شـهروندی و عامـه مـردم‬ ‫ً‬ ‫برنامـه داشـته باشـند‪ ،‬صرفـا در مجـرای‬ ‫قانـون وا گـذار خواهـد شـد»‪ .‬محمـودی‬ ‫افـزود‪« :‬فرهنگسـرای تخصصـی خانـواده‪،‬‬ ‫شـهروند و هویـت شـهری؛ کارافرینـی و‬ ‫توانمندسـازی؛ هنـر و ادبیـات و پایـداری؛‬ ‫قـران و عتـرت؛ خانـه علـوم و خانـه کـودک از‬ ‫یسـت کـه در دسـتورکار‬ ‫جملـه برنامه های ‬ ‫سـازمان قـرار دارد کـه درصـورت تصویـب تـا‬ ‫پایان سال عملیاتی خواهند شد»‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫«برنام ههـای فرهنگـی و اجتماعـی سـازمان‬ ‫پـس از رصـد معضلات فرهنگـی هـر منطقـه‬ ‫و براسـاس اطلـس اسـیب های اجتماعـی‬ ‫در کنار سـایر دسـتگاه های مسئول اجرایی‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫بسیاری رسوم و مفاخر قزوین‬ ‫مغفولمانده اند‬ ‫این مسئول گفت‪« :‬امروزه از بسیاری رسوم‬ ‫و مفاخـر قزویـن غافـل شـده ایم و نسـل دوم‬ ‫و سـوم هیـچ دانشـی نسـبت گنجین ههـای‬ ‫نحـوزه بایـد‬ ‫پیشـین خـود ندارنـد؛ لـذا درای ‬ ‫ورود جـدی کنیـم و نیازمنـد همکاری اهالی‬ ‫رسـانه هسـتیم»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنانش گفـت‪« :‬کیفیـت برنام ههـا بیشـتر‬ ‫تهـا بـرای مـا دارای اهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫از کمی ‬ ‫شـاید تعـداد برنام ههـای سـازمان کـم شـده‬ ‫اسـت؛ امـا کیفیـت برنامه هایـی کـه تا کنـون‬ ‫برگـزار شـده نشـان داده کـه مـا به دنبـال‬ ‫برنام ههـای با کیفیـت و خـوب هسـتیم»‪.‬‬ ‫معاون شـهردار قزوین افزود‪« :‬نوروز امسـال‬ ‫شـاهد رضایـت شـهروندان از برنام ههـای‬ ‫نـوروزی بودیـم امـا بـا بی مهـری برخـی‬ ‫دوسـتان متهـم بـه اموری شـدیم که توسـط‬ ‫مـا اجـرا نشـده بـود»‪ .‬او درخاتمـه گفـت‪:‬‬ ‫«سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری قزویـن برنام ههـای متعـددی در‬ ‫حوز ههـای مختلـف در دسـتورکار دارد کـه‬ ‫رسـانه ها در پایـان سـال می تواننـد گـزارش‬ ‫اجـرای ان را از سـازمان مطالبـه کنـد»‪.‬‬ ‫با حضور نماینده مجلس‪ ،‬استاندار تهران و مسئوالن شهرستان ری برگزار شد؛‬ ‫نشست ویژه بررسی مشکالت محور کمربندی دوم تهران‬ ‫در محدوده شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫صبح روز دوشنبه ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه جلسه‬ ‫بررسـی مشـکالت محـور کمربنـدی دوم‬ ‫تهـران در شهرسـتان ری به ریاسـت محسـن‬ ‫منصـوری (اسـتاندار تهـران) و باحضـور‬ ‫لو نقـل‬ ‫امانـی (معـاون راهـداری و حم ‬ ‫جـاده ای) و یزدانـی (معـاون امـور مجلـس‬ ‫وزارت را هو شهرسـازی)‪ ،‬سـید علی یزدیخواه‬ ‫(نماینـده مجلـس شـورای اسلامی)‪ ،‬حمید‬ ‫زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری) و سـایر مسـئولین در‬ ‫محـل دهیـاری غنی ابـاد بخـش مرکـزی ری‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش اداره روابط عمومـی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان ری؛ اسـتاندار تهـران‬ ‫در جریـان بازدیـد از پروژ ههـای کمربنـدی‬ ‫دوم تهـران در شهرسـتان ری اعلام کـرد‪:‬‬ ‫نپـروژه در اسـتان‬ ‫«هم ا کنـون چندی ‬ ‫تهـران وجـود دارد کـه قدمـت عملیـات‬ ‫‪۱۰‬سـال می رسـد‬ ‫نهـا بـه بیـش از ‬ ‫عمرانـی ا ‬ ‫و این وضعیـت موجـب ابروریـزی بـرای‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫دسـتگاه های مختلـف اجرای ‬ ‫یکـه عملیـات‬ ‫منصـوری یـاداور شـد‪« :‬تا زمان ‬ ‫ننـوع پروژ ههـا‬ ‫عمرانـی و بهر هبـرداری ای ‬ ‫انجـام نشـده اسـت‪ ،‬نبایـد اقدامـی بـرای‬ ‫شـروع پـروژه جدیـد انجـام شـود‪ .‬مشـکالت‬ ‫مربـوط بـه تقاط عهـای کمربنـدی دوم‬ ‫استان تهران در شهرستان ری در محدوده‬ ‫پـل فیروزابـاد و میـدان غنی ابـاد ازجملـه‬ ‫لسـاز بـرای مـردم اسـت‬ ‫پروژ ههـای مشک ‬ ‫‪۱۴‬سـال ب هصـورت نیمـه کاره‬ ‫کـه درحـدود ‬ ‫باقـی مانـده و اقدامـی بـرای بهبـود وضعیـت‬ ‫ان انجـام نگرفتـه اسـت کـه در این نشسـت‬ ‫تصمیمـات الزم جهـت تکمیـل پروژ ههـای‬ ‫مذکـور بـا همـکاری وزارت را هو شهرسـازی و‬ ‫فرمانداری ویژه شهرسـتان ری اتخاذ شـد»‪.‬‬ ‫اسـتاندار تهـران اضافـه کـرد‪« :‬همـواره تا کید‬ ‫داریـم کـه طر ح هایی که نیمه کاره هسـتند و‬ ‫نهـا‪ ،‬چهره مناسـبی بـرای دولت‬ ‫ره ابـودن ا ‬ ‫و نظـام نـدارد و بایـد تکمیـل شـود‪ ،‬به لحـاظ‬ ‫عقلـی‪ ،‬شـرعی و اخالقـی نیـز بایـد این کارهـا‬ ‫را تکمیـل کـرد و به بهر هبـرداری رسـاند»‪.‬‬ ‫منصـوری با اشـاره به مشـکالت تقاط عهـای‬ ‫فیروزابـاد و غنی ابـاد خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫شهـای دریافتـی‪ ،‬تکمیـل‬ ‫«بر اسـاس گزار ‬ ‫حهـا نیازمنـد ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومـان‬ ‫این طر ‬ ‫اعتبـار و اسـتانداری نهـادی حا کمیتـی‬ ‫اسـت و اعتباری در اختیار ندارد»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫تهـران در پایـان بـر لـزوم تعیین تکلیـف‬ ‫حهـای تقاط عهـای فیروز ابـاد و غنی ابـاد‬ ‫طر ‬ ‫و همچنیـن ‪ ۸۰۰‬متـر حد فاصـل میـان ‪۲‬‬ ‫تقاطـع تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬کمربنـدی‬ ‫جنوبـی تهـران‪ ،‬در هـر بخشـی مشـکالت‬ ‫مربـوط بـه خـود را دارد کـه بایـد اصلاح شـود‬ ‫و این موضـوع را در سـفر رئیس جمهـوری‬ ‫پیگیـری خواهیـم کـرد»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛‬ ‫در جلسـه دسـتگاه های متولـی گزارشـی‬ ‫درخصـوص حـوادث و سـوانح اجرای ناقص‬ ‫پروژه ارائه کردند‪ .‬در پایان جلسه مقرر شد؛‬ ‫‪ .۱‬تـا سـه ماه اینده یک کیلومتـر راه منتهی به‬ ‫میـدان غنی ابـاد توسـط اداره کل راهـداری‬ ‫اسـتان تهـران زیر سـازی‪ ،‬اسـفالت و امـاده‬ ‫بهره بـرداری شـود‪ .۲ .‬تقاطع کمربنـدی دوم‬ ‫تهـران بـا جـاده ورامیـن (پـل فیروزابـاد) طـی‬ ‫کسـال اینده تکمیـل و امـاده بهر هبـرداری‬ ‫ی ‬ ‫شـود‪ .۳ .‬تامین اعتبـار مورد نیـاز جهـت‬ ‫مسـطح غنی ابـاد‪،‬‬ ‫تکمیـل تقاطـع غیره ‬ ‫یخـواه و اسـتاندار تهـران‬ ‫توسـط یزد ‬ ‫از طریـق وزیـر را هو شهرسـازی پیگیری شـود‪.‬‬ ‫تدوین اطلس شهر دوستدار کودک در شهر ساری‬ ‫معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری در نشسـت تدویـن اطلـس شـهری‬ ‫کودکان ونوجوانـان گفـت‪« :‬در تدویـن ایـن اطلـس طبـق شـیوه نامه ابالغـی‬ ‫سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور‪ ،‬نیازمنـد داده هـای کمـی و‬ ‫کیفـی وضعیـت کودکان ونوجوانـان در ابعـاد مختلـف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫دیگـر مـوارد هسـتیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن داده هـا درزمینه ترا کـم مدارس‬ ‫ابتدایی‪ ،‬ترا کم جمعیت کودکان در مناطق شهری‪ ،‬ترا کم جمعیت کودکان‬ ‫کهـا‪،‬‬ ‫بـا نیازهـای ویـژه‪ ،‬ترا کـم بیمارسـتان ها‪ ،‬مرا کـز بهداشـتی درمانـی‪ ،‬پار ‬ ‫مهدهـای کـودک‪ ،‬مرا کـز فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و دیگـر داده هـای جمعیتـی‪،‬‬ ‫گرداوری شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬از بیش از ‪ 30‬دسـتگاه دولتی اسـتعالم گرفتیم‬ ‫کـه اغلـب ان هـا پاسـخگو بودنـد»‪ .‬سـید حمـزه حسـینی سـیدی بااشـاره به‬ ‫تا کیـد جـواد طالبـی (شـهردار سـاری) مبنی بـر توجـه ویـژه بـه مولف ههـای‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا تدویـن ایـن اطلـس‪ ،‬می توانیـم اقدامـات‬ ‫برنامه ریزی شـده گسـترده تری بـرای رفـاه و نشـاط اجتماعـی کـودکان انجـام‬ ‫دهیـم‪ .‬ا کنـون هـم بخشـی از برنامه هـا توسـط سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری سـاری دردست اجراسـت و کـودکان دراین زمینـه از‬ ‫خدمـات بهره منـد هسـتند»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت استان خبر داد؛‬ ‫تشدید رصد بازار در استان‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت مازنـدران‬ ‫بااشـاره به اینکه چهـار گـروه کاالیـی‬ ‫مشـمول ازادسـازی قیمت ها شدند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بازرسـی ها و رصـد بـازار بـرای‬ ‫پیشـگیری از تخلـف شـدت گرفـت»‪.‬‬ ‫مجیـد فانـی بااشـاره به افزایـش نـرخ‬ ‫تهـا‬ ‫درراسـتای ازادسـازی قیم ‬ ‫افـزود‪« :‬درحال حاضـر چهـار گـروه‬ ‫کاالیـی ازجملـه مـر غ و تخم مـر غ‪،‬‬ ‫روغن و لبنیات مشـمول این طرح شـدند»‪ .‬وی بابیان اینکه ‪ ۵۰‬گروه کاالیی‬ ‫در کشـور وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬هرگونـه افزایـش قیمـت غیـر از چهـار گـروه‬ ‫کاالیـی ذکرشـده تخلـف محسـوب و بـا ان برخـورد می شـود و جریم ههـا نیـز‬ ‫چندین برابـر شـده اسـت»‪ .‬وی باعنوان اینکـه چندبرابرشـدن جریمـه منجـر‬ ‫بـه پیشـگیری از تخلـف می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر تعـداد بازرسـی ها‬ ‫درراسـتای انجـام مانـور دوبرابـر شـده اسـت و تمـام نیروهـا از روسـای ادارات‬ ‫تـا بازرسـان دراین طـرح شـرکت می کننـد و مشـغول رصـد بـازار هسـتند»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬درراسـتای طـرح ازادسـازی قیمت هـا‪ ،‬قـرار نیسـت مـردم‬ ‫کاالیـی را گـران خریـداری کننـد بلکـه یارانـه را به جـای پرداخـت بـه واردکننده‬ ‫بـه مصرف کننـده و مـردم داده می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مرجـع قانونـی اعلام‬ ‫قیمت هـا سـازمان حمایـت از تولیدکننـده و مصرف کننـده اسـت و بـه چهـار‬ ‫ً‬ ‫یشـد کـه‬ ‫گـروه کاالیـی مشـمول ازادسـازی قیمت هـا قبلا یارانـه پرداخـت م ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫ا کنـون یارانـه ان بـه مـردم پرداخـت م ‬ ‫خبر‬ ‫پروژه های مسکونی و جهادی ذوب اهن‬ ‫به عدد ‪ ۳۴‬رسید‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬هم زمـان بـا هفتـه‬ ‫بسـیج سـازندگی و در ادامـه‬ ‫سـاخت و راه انـدازی‪ ،‬پروژه هـای‬ ‫گـروه جهـادی فـوالد مـردان و‬ ‫حـوزه مقاومـت بسـیج شـهید‬ ‫تندگویـان ذوب اهـن اصفهـان‪،‬‬ ‫تعـداد دو بـاب منـزل مسـکونی‬ ‫جدیـد جهـت نیازمنـدان در‬ ‫مناطـق بـاغ بهـادران (روسـتای‬ ‫چـم علیشـاه) و شـهر چرمهیـن‪،‬‬ ‫افتتـاح و موردبهره بـرداری‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬سـرهنگ عجمـی؛ رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی سـپاه‬ ‫صاحب الزمـان؟جع؟ در ایـن اییـن‪ ،‬افتتـاح و راه انـدازی پروژ ههـای جهادی‬ ‫را گامـی مهـم درجهـت محرومیت زدایـی و مسـئولیت اجتماعـی ذکـر کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬خوشـبختانه ذوب اهـن اصفهـان تا کنـون نقـش ارزشـمند خـود‬ ‫را در این زمینـه به خوبـی ایفـا کـرده اسـت»‪ .‬وی از مسـاعدت و همـکاری‬ ‫مدیریت عالی و بسـیج این شـرکت و کلیه دسـت اندرکاران این گونه اقدامات‬ ‫خداپسـندانه قدردانی کرد‪ .‬در ایین افتتاح این پروژه های جهادی مسـئول‬ ‫سـازمان بسـیج کارگـری سـپاه صاحب الزمـان ؟جع؟ اسـتان‪ ،‬فرمانـده سـپاه‬ ‫ناحیـه لنجـان‪ ،‬ائمه جمعـه باغبهـادران و چرمهیـن‪ ،‬مسـئولین محلـی و‬ ‫گروه هـای جهـادی‪ ،‬فرمانده بسـیج‪ ،‬مدیر تعمیرات و سـاختمان ها و معاون‬ ‫روابط عمومـی و سرپرسـت روابـط صنعتـی کـوره بلنـد ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫حضور داشـتند‪ .‬با افتتاح این دو واحد منزل مسـکونی‪ ،‬پروژه های جهادی‬ ‫یسـت؛‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان در طـی دوسال گذشـته بـه عدد ‪ ۳۴‬رسـید‪ .‬گفتن ‬ ‫یک پروژه مسـکونی و جهادی دیگر این شـرکت در خرداد ماه به بهره برداری‬ ‫می رسـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ بـا حضـور مسـئولین مذکـور پـروژه کانـال اب‬ ‫کشـاورزی روسـتای چـم علیشـاه کـه در راسـتای طـرح محرومیت زدایـی‬ ‫توسط مسئولین و گروه های جهادی محلی و سپاه ناحیه لنجان طراحی و‬ ‫بازسـاری شـده بـود افتتاح شـد‪ .‬در اجـرای این پـروژه‪ ،‬ذوب اهن اصفهان نیز‬ ‫مسـاعدت و همـکاری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان علمی و فرهنگی استان قدس رضوی خبر داد؛‬ ‫حضور فعال استان قدس رضوی‬ ‫یو سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫در س ‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫حمایت از تولید و اشتغال با توسعه هدفمند گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی از‬ ‫برنامه ریـزی ایـن شـرکت بـرای گازرسـانی‬ ‫حدا کثـری بـه واحدهـای تولیـدی صنعتـی‬ ‫اسـتان درراسـتای حمایـت از کار و اشـتغال‬ ‫ایرانـی خبـر داد و گفـت‪« :‬تحقـق عملـی‬ ‫شـعار سـال تعهـد کارکنـان شـرکت گاز‬ ‫یسـت»‪ .‬حسـن افتخـاری‬ ‫خراسـان رضو ‬ ‫ُ‬ ‫در بازدیـد از فعالیـت ‪26‬امیـن نمایشـگاه‬ ‫بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی‬ ‫گفـت‪« :‬شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫درراسـتای تحقـق عملـی شـعار امسـال‬ ‫گازرسـانی بـه ‪800‬واحـد تولیـدی صنعتـی‬ ‫را بـا هـدف حمایـت از کار و اشـتغال و‬ ‫جایگزینـی ‪ 26‬میلیون لیتـر سـوخت مایـع‬ ‫در دسـتورکار قـرار داده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«خراسـان رضـوی در حـوزه گازرسـانی نیـز‬ ‫تا کنـون موفـق بـه گازرسـانی بـه ‪ 99.9‬درصد‬ ‫جمعیـت شـهری و بیـش از ‪ 97‬درصـد‬ ‫خانوار واجدشـرایط روسـتایی اسـتان شـده‬ ‫و مطابـق برنامه ریـزی‪ ،‬امسـال نیـز ‪105‬‬ ‫روستای فاقد گاز دیگر با حدود ‪ ۱۰۰۰۰‬خانوار‬ ‫بـه شـبکه گاز کشـور متصـل خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫افتخـاری ادامـه داد‪« :‬خراسـان رضـوی در‬ ‫سـال جاری نیز مانند پارسـال مصمم اسـت‬ ‫در بخش خانوار روسـتایی بیشـترین تعداد‬ ‫خانـوار را بـه شـبکه گاز متصـل کـرده؛ و در‬ ‫بخـش گازرسـانی بـه واحدهـای تولیـدی و‬ ‫صنعتـی هـم جایگزینـی بیشـترین میزان‬ ‫فراورد ههـای نفتـی بـا گاز طبیعـی را‬ ‫حهـا‬ ‫فگـذاری کـرده اسـت»‪ .‬وی بـه طر ‬ ‫هد ‬ ‫و پروژ ههـای پژوهشـی شـرکت گاز خراسـان‬ ‫نهـا اشـاره‬ ‫رضـوی مرتبـط بـا دانش بنیا ‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬طراحـی‪ ،‬ایجـاد و راه انـدازی‬ ‫نهـای‬ ‫ازمایشـگاه برچسـب انـرژی و ازمو ‬ ‫حرارتی تجهیزات گازسوز‪ ،‬تدوین استاندارد‬ ‫تعییـن بـازده حرارتـی و راهنمـای مصـرف‬ ‫انـرژی دسـتگاه گر مکـن ابـی غیرمسـتقیم‬ ‫گاز‪ ،‬پایلـوت پروسـه عملکـرد تجهیـزات‬ ‫گازرسـانی (کنتـور و رگالتـور ) بـا قابلیـت‬ ‫تسـت و مشـاهده پذیری مکانیسـم داخلی‪،‬‬ ‫طراحـی و سـاخت با کـس کنتـرل هیترهـای‬ ‫ایسـتگاه های تقلیـل فشـار‪ ،‬سـاخت اولیـن‬ ‫نمونـه دسـتگاه ثبـت مانیتورینـگ و ارسـال‬ ‫فشـار ورودی و خروجـی ایسـتگاه ها و‬ ‫طراحـی و سـاخت نمونـه اولیـه دسـتگاه‬ ‫ثبـت و مانیتورینـگ فشـار و تصحیح کننـده‬ ‫حجـم کنتورهـای دو پونـدی بخشـی از‬ ‫این اقدامـات اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«شـرکت گاز خراسـان رضـوی در حـوزه‬ ‫تکنولـوژی و پژوهـش درحال حاضـر‬ ‫‪11000‬میلیون ریـال قـرارداد پژوهشـی‬ ‫بـا موضـوع طراحـی و سـاخت سـامانه‬ ‫الکترونیکـی نگهـداری‪ ،‬تعمیـرات و تحلیـل‬ ‫وضعیـت شـیرهای صنعتـی شـامل گریـس‬ ‫پمـپ الکترونیکـی‪ ،‬اچـار مجهـز بـه تـورک‬ ‫حسـگر و نرم افـزار ثبـت و پـردازش داد ههـا‬ ‫بـا رویکرد نگهـداری و تعمیـرات پیش بینانه‬ ‫(‪ )PdM‬بـا مرا کـز علمـی و پژوهشـی اسـتان‬ ‫منعقـد کـرده کـه این اقـدام بـا هـدف تحقـق‬ ‫یهـای سـال اسـت»‪ .‬وی‬ ‫عملـی نام گذار ‬ ‫گفت‪« :‬شـرکت گاز خراسان رضوی به عنوان‬ ‫یکـی از شـرکت های دانشـی و باتجربـه در‬ ‫دانـش و فنـاوری بـرای رفع نیازهای فناورانه‬ ‫یهـای‬ ‫یسـازی تجهیـزات و فناور ‬ ‫و بوم ‬ ‫صنعـت گاز ب هصـورت همه جانبـه از طر ح ها‬ ‫و اید ههـای شـرکت های دانش بنیـان‪،‬‬ ‫فنـاور و اسـتارت اپ های فعـال حمایـت‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی بابیان این مطلـب کـه شـرکت‬ ‫گاز خراسـان رضوی با نگاه به نقشـه فناوری‬ ‫ایـن شـرکت در افـق ‪ 1404‬در محورهـای‬ ‫طراحـی و مهندسـی‪ ،‬بهر هبـرداری‪ ،‬ایمنـی‪،‬‬ ‫بهداشـت‪ ،‬محیـط زیسـت و بازرسـی فنـی‬ ‫امـاده همـکاری و حمایـت از شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان اسـت افـزود‪« :‬شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و اسـتارت اپ های فعـال‬ ‫عالقه منـد بـه فعالیـت در حـوزه صنعـت گاز‬ ‫می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر‬ ‫دربـاره نحـوه همـکاری و ارائـه طـرح و ایـده‬ ‫بـا تلفـن ‪ 051-37072622‬امـور پژوهـش و‬ ‫فنـاوری شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی‬ ‫تمـاس بگیرنـد»‪.‬‬ ‫س ــمیه باقرزاده‪ /‬رئیس ســـازمان علمی و فرهنگی اســـتان قدس رضوی از‬ ‫یو ســـومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫حضور فعال اســـتان قدس رضوی در س ‬ ‫کتـــاب تهـــران خبـــر داد‪ .‬عبدالحمید طالبی بـــه حضور موسســـات علمی‬ ‫یو ســـومین نمایشـــگاه بین المللی‬ ‫و فرهنگی اســـتان قـــدس رضوی در س ‬ ‫کتـــاب تهـــران اشـــاره و عنوان کـــرد‪« :‬این موسســـات ذیل ســـازمان علمی‬ ‫فرهنگـــی با ارائه بالغ بـــر هزار و ‪ ۵۵۰‬عنـــوان کتاب در این نمایشـــگاه حضور‬ ‫یافته انـــد‪ .‬ســـازمان علمـــی و فرهنگـــی اســـتان قـــدس رضـــوی بـــا تفکیک‬ ‫موضوعـــات‪ ،‬عناویـــن و مخاطـــب شناســـی اثـــار خـــود را در ســـه بخش به‬ ‫مخاطبـــان عرضـــه کـــرده اســـت؛ در غرفـــه عمومـــی بـــا حضور موسســـاتی‬ ‫همچـــون بنیـــاد پژوهش های اســـامی‪ ،‬شـــرکت به نشـــر‪ ،‬دانشـــگاه علوم‬ ‫اســـامی رضـــوی‪ ،‬موسســـه جوانـــان و افرینش هـــای هنـــری‪ 1020 ،‬عنـــوان‬ ‫کتـــاب در موضوعـــات مختلـــف به نمایـــش گذاشـــته اســـت»‪ .‬طالبـــی بـــه‬ ‫موضوعـــات ایـــن اثـــار اشـــاره و تصریـــح کـــرد‪« :‬ایـــن اثـــار در موضوعاتـــی‬ ‫همچـــون ســـیره و زندگانـــی امـــام رضـــا؟ع؟ قـــران و علـــوم قرانـــی‪ ،‬حدیث‪،‬‬ ‫کالم‪ ،‬تاریـــخ اســـام‪ ،‬اخـــاق و تربیت اســـامی‪ ،‬هنرهای اســـامی‪ ،‬جوانان‬ ‫و ســـبک زندگـــی‪ ،‬اهل بیـــت؟ع؟‪ ،‬رمـــان‪ ،‬ادبیـــات‪ ،‬مذهبـــی‪ ،‬ادبیـــات و‬ ‫روانشناســـی دینـــی برای مخاطبـــان عرضه شـــده اســـت»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«همچنیـــن غرفه کتاب هـــای عربی با متـــراژ ‪ ۴۵‬متر اثـــاری را با موضوعات‬ ‫قرانـــی‪ ،‬حدیثی‪ ،‬فقه‪ ،‬روانشناســـی اســـامی‪ ،‬اســـتان قدس و زائـــران برای‬ ‫مخاطبـــان خارجی ارائه شـــده اســـت»‪ .‬رئیس ســـازمان علمـــی و فرهنگی‬ ‫اســـتان قـــدس رضـــوی افـــزود‪« :‬غرفه کـــودک با عرضـــه ‪ ۳۰۰‬عنـــوان کتاب‬ ‫میزبـــان کـــودکان و جوانـــان در این نمایشـــگاه اســـت»‪ .‬وی بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫«در حاشـــیه نمایشـــگاه نیـــز نشســـت های علمی بـــا موضوعـــات مختلف‬ ‫پیش بینـــی و اجرا خواهد شـــد که رونمایی و معرفـــی کتاب هایی همچون‬ ‫اســـناد حضور زنـــان در اســـتان قـــدس رضـــوی در دوره صفویـــه‪ ،‬گنجینه‬ ‫مهرهـــای رضـــوی‪ ،‬اســـناد طـــب ســـنتی‪ ،‬پنـــد بیهـــوده‪ ،‬قاعـــده طالیـــی‪،‬‬ ‫ذخیره المعاد‪ ،‬ایین کشـــورداری‪ ،‬بررســـی مرزهای تخیل در داســـتان های‬ ‫اهل بیـــت؟ع؟ ‪ ،‬چالش هـــای تصویرگـــری کتاب هـــای دینـــی کـــودک و ‪ ...‬با‬ ‫حضـــور مولفـــان این اثـــار از جمله ایـــن برنامه هاســـت»‪ .‬طالبـــی در ادامه‬ ‫یکـــی از برنامه هـــای محـــوری حضـــور مجموعه موسســـات اســـتان قدس‬ ‫رضـــوی در این نمایشـــگاه را همکاری هـــای علمـــی با دو ناشـــر خارجی ذکر‬ ‫کـــرد و گفـــت‪« :‬ناشـــر زین العابدیـــن در کشـــور عـــراق امادگی خـــود را برای‬ ‫خرید کتاب ســـید مرتضی و ناشـــر لبنانـــی نیز امادگی خود را بـــرای خرید و‬ ‫تجدیـــد چاپ کتاب منتهی المطلب اثری از انتشـــارات بنیاد پژوهش های‬ ‫اســـامی اســـتان قدس رضـــوی با تیـــراژ بـــاال اعالم کرده اســـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اردیبهشت ‪ 15 1401‬شوال ‪ 17 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2499‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫معاونبهداشتیدانشگاهعلوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫ا گاهی‪ ،‬سالمت را ارتقاء می دهد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪ 17‬تــا ‪ 23‬اردیبهشـت ماه «هفتــه ســامت» نــام دارد و برنام ههــای هفتــه ســامت درراســتای اشــنایی‬ ‫یشــود‪ .‬شــعار‬ ‫بیشــتر مــردم‪ ،‬تصمیم گیــران و تصمی مســازان بــا موضوعــات مهــم حــوزه ســامت برگــزار م ‬ ‫امســال بــرای این هفتــه‪ ،‬باتوج هبــه وضعیــت جامعه بشــری «ســامت ما‪ ،‬ســامت ســیاره مــا» انتخاب‬ ‫یتــوان‬ ‫شــده و متضمــن این اس ـت که بــدون ســامتی محیــط زیســت و ســاختار زندگــی بشــری نم ‬ ‫انتظــار ســامتی پایــدار داشــت؛ بنابرایــن بایــد بــه تامین همه جانبــه و پایداری ســامت بــاور و دغدغه‬ ‫داشــته و بــا تــاش و میثــاق خــود ایــن نیــاز فطــری بشــری را جامــه عمــل پوشــید‪ .‬در مســیر دشــوار‬ ‫ا گا هســازی جامعــه‪ ،‬مطالب هگــری و ایجــاد گفتمــان غالــب و دســتیابی به تمامــی ابعــاد ســامتی بایــد‬ ‫سالمت مرز ندارد‬ ‫یکـی از مشـکالت مـا در حـوزه سلامت‪ ،‬حـوادث شـغلی اسـت‪ .‬در‬ ‫کارخان ههـا و سـازمان ها‪ ،‬سلامت کارگـران بـرای کارفرمـا بایـد مهـم‬ ‫یتـوان مانـع‬ ‫باشـد‪ .‬در پیشـگیری و بهداشـت شـغلی بـا هزینـه کـم م ‬ ‫از مخاطـرات بـزرگ شـد‪ .‬به عنوان نمونـه عینـک محافـظ می توانـد از‬ ‫اسـیب بـه چشـم جلوگیـری کنـد‪ .‬اهمیـت دادن بـه سلامت مشـاغل‬ ‫یشـود تـا کاهـش هزین ههـای سلامت کارکنـان را شـاهد‬ ‫موجـب م ‬ ‫باشـیم کـه این وضعیـت تاثیـر بهتـری نسـبت بـه درمـان دارد‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشـت نیـز بـا مهـم خوانـدن موضـوع سلامت‪ ،‬رسـالت خـود را‬ ‫محدود به درمان ندانسـت بلکه مهم ترین وظیفه اش را پیشـگیری‬ ‫یهـا و ارائـه امـوزش بـه جامعـه اعلام کـرده اسـت‪ .‬سلامت‪،‬‬ ‫از بیمار ‬ ‫موضوعـی بین بخشـی اسـت‪ .‬الودگـی هـوا‪ ،‬کیفیـت را ههـا و خودروهـا‬ ‫ممکـن اسـت باعـث اختالل سلامت شـود؛ بنابرایـن هماهنگی بین‬ ‫سـازمان ها بـرای تامیـن سلامت مـردم نقـش مهمـی دارد‪.‬‬ ‫مزرعه‪ ،‬ارتباط تنگاتنگی با تغذیه سالم دارد‬ ‫امنیـت غذایـی به عنـوان یکـی از مهم تریـن دغدغ ههـای‬ ‫سیاسـت گذاران بخش بهداشـت در دنیا مطرح بوده اسـت‪ .‬عوامل‬ ‫یتـوان بـه تغییـرات‬ ‫متعـددی در ایجـاد ناامنـی غذایـی موثرنـد کـه م ‬ ‫کسـالی‪ ،‬مهاجـرت از روسـتا بـه حاشـیه شـهر‪،‬‬ ‫اب و هوایـی و خش ‬ ‫بیکاری‪ ،‬ا گاهی های تغذیه ای کم و عادات و رفتارهای غلط غذایی‬ ‫و کاهـش دسترسـی به دلیـل افزایـش قیمـت مـواد غذایـی اشـاره کرد‬ ‫که درصورت بی توجهی به ان ها احتمال گرسـنگی‪ ،‬اشـکال مختلف‬ ‫سـوءتغذیه به صـورت کوتا هقـدی و الغـری کـودکان‪ ،‬اضافـه وزن و‬ ‫چاقـی و ناامنـی غذایـی در گرو ههـای اسـیب پذیر افزایـش خواهـد‬ ‫یافت‪ .‬ناسـالم بودن غذا ممکن اسـت از مزرعه تا سـفره اتفاق بیفتد‬ ‫و به عنوان مثـال وجـود انـواع االیند ههـا در محصـوالت کشـاورزی‪،‬‬ ‫میـزان بـاالی قنـد و نمـک‪ ،‬اسـید چـرب ترانـس و اشـباع در مـواد‬ ‫غذایـی و درنهایـت مصـرف غـذای ناسـالم نیـز امنیـت غـذا و تغذیـه‬ ‫را به مخاطـره می انـدازد‪ .‬باتوج هبـه پروسـه تولیـد مـواد غذایـی‪،‬‬ ‫بخـش کشـاورزی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا تغذیـه سـالم دارد و توجـه‬ ‫بـه تولیـد محصـول سـالم بـا رعایـت اصـول اسـتفاده از انـواع سـموم‬ ‫و کودهـای الـی و شـیمیایی‪ ،‬نحـوه نگهـداری و انبـار مـواد غذایـی‪،‬‬ ‫شهـای فـراوری‪،‬‬ ‫حمـل محصـوالت کشـاورزی بـه کارخان ههـای‪ ،‬رو ‬ ‫بسـته بندی‪ ،‬حمـل تـا فروشـگاه های عرضـه و درنهایـت خریـد و‬ ‫شهـای طبـخ همگـی بـر مصـرف یـک غـذای خـوب‪ ،‬مغـذی و‬ ‫رو ‬ ‫سـالم توسـط خانواده ها تاثیرگذار اسـت‪ .‬درهمین راسـتا و همگام با‬ ‫سیاسـت های کشـوری‪ ،‬اقدامات بسـیارمهمی در گروه بهبود تغذیه‬ ‫اسـتان جهـت تحقق بخشـیدن بـه شـعار ایمنـی غـذا از مزرعـه تـا‬ ‫سـفره برنامه ریـزی و درحال اجر اسـت‪ .‬برنام ههـای امـوزش همگانـی‬ ‫بـه عمـوم مـردم درخصـوص نـکات اساسـی در خریـد‪ ،‬اماد هسـازی‪،‬‬ ‫پخـت و مصـرف مـواد غذایـی‪ ،‬اهمیـت مصـرف میوه و سـبزی سـالم‪،‬‬ ‫احـداث باغچ ههـای ارگانیـک سـبزی‪ ،‬ایمنی غذا در مـدارس‪ ،‬تغذیه‬ ‫سـالم در رسـتوران ها و مرا کـز جمعـی‪ ،‬اهمیـت کاهـش مصـرف قنـد‪،‬‬ ‫یشـده‪ ،‬مصـرف صحیـح‬ ‫نمـک و چربـی‪ ،‬مصـرف مـواد غذایـی غن ‬ ‫لهـای موردنیـاز گرو ههـای سـنی‪ ،‬ارائه خدمات مشـاوره تغذیه‬ ‫مکم ‬ ‫رایـگان بـه گرو ههـای سـنی مختلـف و‪ ...‬از مهم تریـن برنام ههـای‬ ‫یسـت‪ .‬الزم به توضیـح اسـت؛‬ ‫نگـروه در سـال جار ‬ ‫دردسـت اقدام ای ‬ ‫مـردم محتـرم اسـتان درصـورت ابتلا بـه چاقـی و اضافـه وزن‪ ،‬دیابـت‬ ‫یـا فشـارخون بـاال بامراجع هبـه پایگا ههـای پزشـک خانـواده و ارجـاع‬ ‫بـه کارشناسـان تغذیـه می تواننـد از خدمـات رایـگان مشـاوره تغذیـه‬ ‫بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫دخانیات‪ ،‬قشر جوان را هدف گرفته است‬ ‫بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت باالی ‪ 15‬سـال جهان محصوالت‬ ‫تنبا کـو را ب هشـکل تدخینی (سـیگار‪ ،‬قلیان‪ ،‬چپـق) مصرف می کنند‪.‬‬ ‫سـن شـروع اسـتفاده از دخانیـات در بسـیاری از کشـورها زیـر ‪15‬‬ ‫سـال اسـت و شـیوع مصـرف ان در بیـن جوانـان بسیارباالسـت‪.‬‬ ‫هرنـوع مـاده دخانـی عامـل اصلـی در ایجـاد بسـیاری از بیماری های‬ ‫کشـنده ازجمله بیماری های قلبی و عروقی‪ ،‬بیماری های تنفسـی و‬ ‫سـرطان های ریـه بـوده و هرسـاله موجب مرگ بیـش از ‪ 8‬میلیون نفر‬ ‫یشـود‪ .‬شـاخص شـیوع مصـرف دخانیـات بخصـوص‬ ‫در جهـان م ‬ ‫قلیـان‪ ،‬در منطقـه مدیترانـه شـرقی ‪ 8‬درصـد و در کشـورمان ‪13.34‬‬ ‫درصـد و در اسـتان مازنـدران ‪ 10.26‬درصـد جمعیـت بـاالی ‪ 15‬سـال‬ ‫یشـود‪ .‬براسـاس ماده واحـده مصـوب ‪ 1384/8/7‬بـه‬ ‫را شـامل م ‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی اجـازه داده شـده اسـت بـه کنوانسـیون‬ ‫چارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات ملحق‬ ‫گردد که هدف این کنوانسـیون و پروتکل های ان‪ ،‬حفظ نسـل های‬ ‫حـال و اینـده از اثرات زیان بار بهداشـتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬زیسـت محیطی‬ ‫و اقتصـادی اسـتعمال دخانیـات و قرارگرفتـن درمعـرض دود حاصل‬ ‫از دخانیـات بـا تا کیـد بـر اهـداف زیـر اسـت‪.‬‬ ‫عوامــل مســئول پــای کار بیاینــد‪ .‬بی تردیــد تشــکل های مردم نهــاد‪ ،‬ســمن ها و یکایــک اندیشــمندان و‬ ‫افــراد دارای نفــوذ کالم می تواننــد در ایجــاد یــک گفتمــان عمومــی در مســیر تامین این خواســته به حق‬ ‫نقــش مهمــی را ایفــا کننــد‪ .‬دراین راســتا؛ ارتقــای ســامت در خانــواده و افزایــش امیــد بــه زندگــی ازطریق‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬ا گا هســازی‪ ،‬حســاس ســازی و ارائه خدمات ازجمله محورهای برنامه ارتقای ســامت در‬ ‫ســطح شهرســتان های مازنــدران اســت‪ .‬پرداختــن بــه ســامت در حوز ههــای مختلــف زندگــی فــردی‬ ‫یســت و درهمین راســتا و جهــت اهمیــت بخشــی بــه ســالم مانــدن‬ ‫و اجتماعــی انســان ها ضرور ‬ ‫هم اســتانی های عزیــز در گفت وگــو بــا دکتــر عبــاس علیپــور؛ معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازنــدران از زوایــای مختلــف به این موضــوع مهــم پرداختیــم‪.‬‬ ‫اهداف کالن این برنامه در سطح جهانی‪:‬‬ ‫‪-1‬پایش مصرف دخانیات و سیاست های پیشگیرانه‬ ‫‪-2‬محافظت از مردم در برابر دود مواد دخانی‬ ‫‪-3‬ارائه خدمات ترک دخانیات برای شهروندان‬ ‫‪-4‬هشدار درمورد مخاطرات مصرف دخانیات‬ ‫تهـای مربـوط بـه تبلیغـات و ترویـج و حمایـت‬ ‫‪-5‬اعمـال محدودی ‬ ‫از محصـوالت دخانـی‬ ‫‪-6‬افزایش مالیات بر محصوالت دخانی‬ ‫‪-7‬ساماندهی فروش محصوالت دخانی‬ ‫درحال حاضر کشـور ما به همراه سـایر کشـورهای مدیترانه شـرقی در‬ ‫یـک برنامـه ‪ 5‬سـاله در پـی ایجـاد شـهر و روسـتای بـدون دخانیـات‬ ‫اسـت‪( .‬روسـتای یالبنـدان و شـهر کالرابـاد شهرسـتان عباس اباد)‬ ‫شـهر و روسـتای بدون دخانیات‪ ،‬شـهر یا روسـتایی اسـت که در ان‪:‬‬ ‫فـروش‪ ،‬عرضـه و اسـتعمال محصـوالت دخانـی ضابطه منـد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مـردم از مواجهـه بـا دود دسـت دوم دخانیـات محافظـت‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬تبلیـغ و ترویـج مسـتقیم و غیرمسـتقیم دخانیـات کاملا‬ ‫م ‬ ‫محـدود شـده اسـت‪ .‬ا گا هسـازی عمومـی درمـورد مضرات اسـتعمال‬ ‫دخانیـات انجـام شـده اسـت‪ .‬مصرف کننـدگان بـه تـرک دخانیـات‬ ‫تشـویق و تسـهیالت الزم در اختیـار انـان قـرار می گیـرد‪ .‬درمجمـوع بـا‬ ‫مدیریتـی پویـا‪ ،‬جلـب مشـارکت و مطالب هگـری شـهروندان و ارزیابـی‬ ‫و ارزشـیابی هدفمنـد‪ ،‬بـر هـر دو راهبـرد کاهـش عرضه وتقاضـا‬ ‫تمرکـز کـرده‪ ،‬انتظـار مـی رود به تدریـج شـیوع اسـتعمال دخانیـات‬ ‫دراین مناطـق بـا همـکاری همه جانبـه کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫بالیای طبیعی؛ خیلی دور‪ ،‬خیلی نزدیک‬ ‫یشـود‬ ‫نبـار گفتـه م ‬ ‫بالیـای طبیعـی بـه مجموعـه ای از حـوادث زیا ‬ ‫ً‬ ‫کـه منشـاء انسـانی ندارنـد‪ .‬ایـن حـوادث معمـوال غیرقابل پیش بینـی‬ ‫یتـوان پیش بینـی کـرد‪ .‬مصائـب و بالیـا‪،‬‬ ‫تهـای قبـل نم ‬ ‫بـوده و از مد ‬ ‫چـه طبیعـی و چـه انسـان سـاخت دارای اثـار و نتایج مخربی هسـتند‬ ‫کـه ممکـن اسـت عمیـق و اشـکار و یـا نامعلـوم و پنهـان باشـند‪ .‬بیـش‬ ‫از ‪ 90‬درصـد اسـیب دیدگان و ‪ 50‬درصـد خسـارات مالـی و جانـی مرتبـط‬ ‫بـا حـوادث طبیعـی جهـان در اسـیا اتفـاق می افتـد‪ .‬ایـران عزیـز مـا‬ ‫باتوج هبـه موقعیـت جغرافیایـی و شـرایط اقلیمـی همـواره جـزء ده‬ ‫کشـور اول ازنظـر امـار وقـوع و مرگ ومیـر ناشـی از بالیـای طبیعـی بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬به طورکلـی از ‪ 40‬مـورد بلای شناخت هشـده حداقـل وقـوع ‪31‬‬ ‫بلای طبیعـی شـامل زلزلـه‪ ،‬سـیل‪ ،‬طوفـان‪ ،‬الودگـی اب وهـوا و محیـط‬ ‫زیسـت‪ ،‬سـونامی‪ ،‬افـات و بیمـاری هـای نباتـی‪ ،‬هجـوم حشـرات و‬ ‫کسـالی و گردوغبـار و بالیـای انسـان سـاخت ماننـد‬ ‫جونـدگان‪ ،‬خش ‬ ‫جنگ‪ ،‬بمباران شـیمیایی‪ ،‬ترور‪ ،‬گروگان گیری‪ ،‬سـرقت های مسلحانه‬ ‫و نشـت مواد سـمی مضر در کشـور ما به وقوع پیوسـته اسـت‪ .‬هرچند‬ ‫رویـداد حـوادث و بالیـای طبیعـی درطـول حیـات بشـر در جوامـع‬ ‫مختلف منجر به بروز خسارات جانی و مالی فراوانی گشته و کما کان‬ ‫بسـته بـه سـطح توسـعه نیافتگی کشـورها و جوامـع بشـری خسـاراتی‬ ‫یشـود امـا بـا توسـعه علـم و پیشـرفت تکنولوژی و سـازمان دهی‬ ‫وارد م ‬ ‫اصولـی‪ ،‬برخـی از کشـورها توانسـته اند بـه مقابلـه بـا بالیـا برخاسـته و‬ ‫میـزان خسـارت را کاهـش دهنـد‪ .‬اسـتان مازنـدران باتوج هبـه شـرایط‬ ‫اقلیمـی‪ ،‬ترا کـم بـاالی جمعیـت‪ ،‬مسـافر و مهاجرپذیـری‪ ،‬جاد ههـای‬ ‫مواصالتـی کوهسـتانی‪ ،‬وجـود سـدهای بتنـی و خا کـی متعـدد‪،‬‬ ‫قرارگرفتـن در دامنـه نفـوذ جریانـات سـرد شـمالی و بادهـای غربـی و‬ ‫مدیترانـه ای‪ ،‬اتش فشـان نیمه فعـال دماونـد و قرارگرفتـن ‪ 75‬درصـد‬ ‫از وسـعت اسـتان روی دو گسـل از غـرب تـا شـرق‪ ،‬شـرایط و ظرفیـت‬ ‫لسـال در نقـاط‬ ‫یکـه درطو ‬ ‫وقـوع انـواع مخاطـرات را دارد‪ .‬به گونه ا ‬ ‫مختلـف اسـتان انـواع حـوادث طبیعـی همچـون سـیل‪ ،‬زلزلـه‪ ،‬رانـش‬ ‫زمیـن‪ ،‬سـقوط بهمـن و نفـوذ جریانـات اب و هوایـی و همچنیـن‬ ‫یهـای منتقلـه از اب و‬ ‫حـوادث غیرطبیعـی همچـون اپیدمـی بیمار ‬ ‫غذا‪ ،‬حوادث ترافیکی‪ ،‬هجوم و تجمع مسافرین‪ ،‬حوادث نشت مواد‬ ‫شسـوزی همـواره درحال وقـوع اسـت‪.‬‬ ‫قشـدگی و ات ‬ ‫شـیمیایی‪ ،‬غر ‬ ‫یکـه مـردم هـر جامعـه ای کـه تحت تاثیـر حـوادث و مخاطـره‬ ‫از انجائ ‬ ‫قرار می گیرند بیش از همه از خسـارات وارده رنج می برند و در شـرایط‬ ‫اضطـرار در خـط مقـدم بـه کمـک و امـداد بـه همنوعـان خـود هسـتند‬ ‫لـذا اشـنایی انهـا از مخاطـرات و خطرهـای کـه در محـل سـکونت‬ ‫ممکن اسـت اتفاق بیافتد می تواند زمینه ای برای امادگی مناسـب تر‬ ‫درمواجهه بـا حـوادث و برخـورد مناسـب بـا وقایـع را افزایـش داده و‬ ‫باعـث کاهـش االم و خسـارت های جانـی و مالـی شـد؛ ازایـن رو از سـال‬ ‫‪ 1396‬تا کنـون بهـورزان و مراقبیـن سلامت در سـطح اسـتان براسـاس‬ ‫بسـته خدمـات سلامت مبـادرت بـه اجـرای برنامـه ارزیابـی و امـوزش‬ ‫امادگـی خانوارهـا بـه بالیـا را در دسـتورکار قـرار دادنـد به گونه ای کـه‬ ‫تا کنـون یک میلیـون و ‪ 936‬هزارنفـر خدمـت بـرای خانوارهـای اسـتان‬ ‫صـورت گرفـت‪ .‬براسـاس انالیـز انجا مشـده از اطالعـات ثبت شـده از‬ ‫سـال ‪ 96‬الـی ‪ 1400‬در سـامانه های دردسـترس معاونـت بهداشـتی‪،‬‬ ‫متوسـط امادگـی خانوارهـای اسـتان بـه بالیـا ‪ 36.91‬درصد اسـت‪ .‬این‬ ‫درحالی اسـت که براسـاس گزارش دفتر مدیریت کاهش خطر بالیای‬ ‫وزارت در تا سه ماهه اول سال ‪ 1399‬متوسط امادگی خانوارها در برابر‬ ‫بالیا در کشـور ‪ 30.7‬درصد بوده اسـت‪ .‬همکاری سـازمان های ذینفع‬ ‫و مشـارکت مـادران خانواد ههـای اسـتان به عنـوان بـازوان نیرومنـد‬ ‫اجـرای برنام ههـای خانـواده محـور حـوزه بهداشـت و همـکاری انهـا‬ ‫در قالـب سـمن ها و سـفیران سلامت در بطـن جامعـه می تواند باعث‬ ‫انتشـار مطالـب اموزشـی‪ ،‬افزایـش توانمنـدی خانواد ههـا و درنهایـت‬ ‫ارتقـا تـاب اوری جامعـه درمواجه هبـا بالیـا گـردد‪.‬‬ ‫تنه زدن زباله های روستایی به زباله های شهری‬ ‫امـروزه تولیـد زبالـه در منـازل افزایش یافتـه و عالوه برایـن رواج فرهنگ‬ ‫مصـرف سـبب شـده اسـت در شـهرهایی همچـون سـاری یـا امـل هـر‬ ‫فـرد روزانـه حـدود ‪ 800‬گـرم زبالـه تولیـد کنـد و در مناطـق روسـتایی نیز‬ ‫نـرخ تولیـد زبالـه نزدیـک به شـهر شـده اسـت‪ .‬مازنـدران با سـه میلیون‬ ‫و ‪ 300‬هزارنفـر جمعیـت و دارابـودن بیشـترین سـواحل دریـای خـزر‪،‬‬ ‫نهـا ایرانی حتـی از‬ ‫ننـواز‪ ،‬میزبـان میلیو ‬ ‫طبیعـت زیبـا و مردمـی مهما ‬ ‫هـزاران کیلومتـر دورتـر بـوده کـه ایـن مسـئله گردشـگر پذیربودن خـود‬ ‫موجـب شـده میـزان زبالـه تولیـدی نیـز در ایـام تعطیلات و تابسـتان‬ ‫ب هشـدت افزایـش یابـد‪ .‬براسـاس مطالعـه سـازمان بهداشـت جهانـی‪،‬‬ ‫توجـه نا کافـی بـه جمـع اوری و دفـع مـواد زائـد می توانـد ‪ 32‬مشـکل‬ ‫زیسـت محیطی به وجـود اورد‪ .‬افـراد جامعـه بایـد بدیـن بـاور برسـند‬ ‫کـه عالو هبـر رعایـت موازیـن بهداشـت فـردی‪ ،‬ملزم به حفظ بهداشـت‬ ‫محیـط پیرامـون خـود نیـز هسـتند؛ زیـرا درصـورت عدم رعایـت‬ ‫این موضـوع‪ ،‬سلامت انهـا و سـایر افـراد جامعـه در مخاطـره خواهـد‬ ‫افتـاد‪ .‬یکی ازمـوارد مهـم درزمین ٔـه حفـظ و ارتقـای سلامت افـراد و‬ ‫جامعـه‪ ،‬دفـن صحیـح زبالـه و مـواد زائـد اسـت‪ .‬متاسـفانه در خیلـی از‬ ‫شهـای نامطلوب جمـع اوری‬ ‫مناطـق شـهری و روسـتایی به دلیـل رو ‬ ‫زبالـه‪ ،‬محیـط زندگـی و سلامت افـراد درمعـرض الودگـی و خطـر قـرار‬ ‫لهـای دفـن و تلنبـار زبالـه به دلیـل تولیـد گازهـای‬ ‫دارد‪ .‬در مح ‬ ‫مختلـف‪ ،‬الودگـی هـوا اتفـاق افتـاده و ازطرفـی تولیـد شـیرابه زبالـه ای‬ ‫تلنبار شـده می توانـد تاثیـر خطرنا کـی روی اب وخـا ک و درنهایـت‬ ‫روی سلامتی انسـان ها داشـته باشـد‪ .‬ا گر تولید زباله به همین ترتیب‬ ‫لهـای دفـن زبالـه هـرروز گسـترش بیشـتری‬ ‫ادامـه داشـته باشـد‪ ،‬مح ‬ ‫پیـدا می کننـد و مـدت زیـادی طـول نخواهـد کشـید کـه تمـام اراضـی‬ ‫اطـراف شـهرها و روسـتاها ُپـر از زبالـه شـده و محلـی بـرای دفـن زبالـه‬ ‫باقـی نخواهـد مانـد‪ .‬ا گـر جمـع اوری و دفـع زبالـه به خوبـی مدیریـت‬ ‫نهـای‬ ‫نشـوند‪ ،‬میکروارگانیسـم ها و جانـوران مـوذی جـذب مکا ‬ ‫تلنبـار زبالـه شـده و زمینـه رشـد حشـرات و ایجـاد بوهـای نامطبـوع‬ ‫را فراهـم می کننـد‪ .‬باتوجه بـه ترکیـب زباله هـای خانگـی کـه شـامل‬ ‫پس مانده هـای مـواد خورا کـی‪ ،‬کاغـذ‪ ،‬شیشـه‪ ،‬فلـزات‪ ،‬پالسـتیک‪،‬‬ ‫پارچه و غیره است‪ ،‬کم کردن پسماند اولین قدم در مدیریت پسماند‬ ‫اسـت‪ .‬این کار را می توان با اسـتفاده درسـت از مواد و کاالها‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫مجـدد و درنهایـت تفکیـک زباله هـا انجام داد‪ .‬کاهـش زباله به کاهش‬ ‫جمـع اوری‪ ،‬حمل ونقـل‪ ،‬بازیافـت و سـپس دفع ان منجر خواهد شـد‬ ‫و در پی ان حفظ منابع طبیعی و کاهش الودگی ها را به دنبال خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬این مسـئله زمانـی می توانـد تحقـق یابـد کـه تغییرات اساسـی‬ ‫در عادت هـای روزمـره زندگـی‪ ،‬شـیوه تولیـد و مصـرف صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫کاهـش تولیـد زبالـه در مبـدا عالوه بـر کاهـش هزینه هـای مدیریـت‬ ‫پسماند و اجتناب از خریدهای اضافه و کسب درامد حاصل از فروش‬ ‫مجدد اجناس‪ ،‬مزایای زیست محیطی دیگری نیز دارد که عبارتنداز‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫ کننده پسماند و دفع‬ ‫‪ .1‬کاهش الودگی حاصل از کامیون های حمل‬ ‫‪ .2‬تقلیل در بسته بندی اضافی و منابع کمتر پسماند در مبدا‬ ‫‪ .3‬توسعه اقتصادی صنایع‪ ،‬تعمیرات و استفاده مجدد‬ ‫‪ .4‬نیاز کمتر به ظرفیت محل دفن‬ ‫گوش جمعیت‬ ‫بیخ‬ ‫ِ‬ ‫سالمندی ِ‬ ‫قـدرت توسـعه هـر کشـور بـا نیـروی انسـانی معنـی پیـدا می کنـد و یکی‬ ‫از مهم تریـن مولفه هـای توسـعه یـک کشـور نیـروی انسـانی اسـت‪.‬‬ ‫طبـق امارهـای مجامـع بین المللـی‪ ،‬ایـران سـریع ترین افـت نـرخ‬ ‫رشـد جمعیـت را دارد و طـی ‪ ۲۰‬سـال اینـده‪ ،‬کشـور مـا جـزو پیرتریـن‬ ‫کشـورهای جهـان خواهـد بـود و در ‪ 45‬سـال گذشـته کشـور مـا‬ ‫ده سـال پیرتـر شـده اسـت‪ .‬ا کنـون حـدود ‪ ۶۸‬درصـد جمعیـت کشـور‬ ‫در سـنین کار و فعالیـت (بیـن ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۶۵‬سـال) هسـتند؛ امـا بـا کاهـش‬ ‫تعـداد تولدهـا کـه هم ا کنـون درحـال رخ دادن اسـت و بـا افزایـش‬ ‫سـالمندان این عدد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بطوریکه براسـاس‬ ‫براوردهـای انجام شـده‪ ،‬یک پنجـم از جمعیت کشـور حـدود ‪ 19‬درصد‬ ‫سـن سـالمندی را تجربـه می کننـد و جمعیـت زنـان سـالمند بیـش از‬ ‫‪ 1/2‬میلیون نفر بیشتر از مردان سالمند خواهد بود و توازن جمعیتی‬ ‫و جمعیـت مولـد در سـن کار تغییـر خواهـد کـرد‪ .‬پنجـره جمعیتـی کـه‬ ‫به عنـوان یـک فرصـت و امتیـاز درجهـت جبـران کاهـش نـرخ رشـد‬ ‫جمعیـت و نـرخ بـاروری اسـت از سـال ‪ 1385‬در ایـران بـاز شـده و در‬ ‫سـال ‪ 1425‬بسـته خواهـد شـد و ا گـر از این فرصـت اسـتفاده نشـود از‬ ‫کل تـوان جامعـه بـرای نگهـداری سـالمندان اسـتفاده خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خوشبختانه هنوز پنجره جمعیتی در کشورمان باز است و درصورت‬ ‫برنامه ریـزی و اقـدام مناسـب می تـوان از فرصـت چندسـاله بـاز بـودن‬ ‫پنجـره جمعیتـی اسـتفاده کـرد و مانـع از سـقوط کشـور بـه سـیاه چاله‬ ‫جمعیتـی شـد‪ .‬سیاسـت های جمعیتـی از سـال ‪ 93‬و در ‪ 14‬بنـد‬ ‫بـه دسـتگاه های مرتبـط ابلاغ شـد منتهـی بـرای ایجـاد بالندگـی در‬ ‫جمعیـت نیـاز بـه تغییـر نـگاه مسـئوالنه بـه مسـئله جمعیـت هسـتیم‬ ‫و نیـاز بـه همـکاری کلیـه نهادهـای مرتبـط داریـم‪ .‬باتوجه بـه وضعیت‬ ‫جمعیتی کشـور طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اجرای‬ ‫ازمایشـی ان به مـدت هفـت سـال موافقـت شـد و قانـون حمایـت از‬ ‫خانـواده و جوانـی جمعیـت در ‪ 73‬مـاده و ‪ 81‬تبصـره در سـال ‪1400‬‬ ‫تصویـب شـده اسـت‪ .‬ارتقـای پویایـی‪ ،‬بالندگـی و جوانـی جمعیـت بـا‬ ‫افزایـش نـرخ بـاروری بـه بیـش از سـطح جایگزینـی به عنـوان سیاسـت‬ ‫اصلـی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـت کـه دراین راسـتا اختصـاص‬ ‫تسـهیالت مناسـب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شـیردهی‬ ‫و پوشـش بیمـه ای هزینه هـای زایمـان و درمـان نابـاروری مـردان و‬ ‫زنـان درحمایـت از پویایـی و بالندگـی جمعیـت دردست اجراسـت‪.‬‬ ‫تا کیـد می شـود کـه بـرای تاثیـر باورهـا و فرهنگ سـازی فرزنـداوری‬ ‫از ظرفیـت مسـاجد‪ ،‬جامعـه روحانیـت و اموزش وپـرورش اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬بـرای اسـتفاده از همفکـری بـرای تعامـل و ظرفیت هـای میـان‬ ‫بخشـی نهادهـای موثـر‪ ،‬قـرارگاه سلامت و جوانـی جمعیـت در کلیـه‬ ‫دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ایجـاد شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!