روزنامه سایه شماره 2498 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2498

روزنامه سایه شماره 2498

روزنامه سایه شماره 2498

‫رئیس جمهوری دستور داد؛‬ ‫واریز کمک معیشتیاردیبهشت ماهبهحسابمشموالنقبلییارانه‬ ‫سخنرانی تسال درمورد جریان متناوب‬ ‫ِ‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1888‬؛ «نیکـوال تسلا» طـی یـک سـخنرانی‪ ،‬تجهیزاتـی را‬ ‫توصیف کرد که امکان تولید و اسـتفاده موثر از جریان های متناوب را برای انتقال‬ ‫ کمـک ان هـا فراهـم می شـود‪ .‬او مختـر ع‪،‬‬ ‫نیـروی الکتریکـی در فواصـل طوالنـی به ِ ‬ ‫مهنـدس بـرق‪ ،‬مهنـدس مکانیـک‪ ،‬فیزیـک دان و اینده پـژوه صرب تبار اهـل ایاالت‬ ‫متحـده بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری بـه سـازمان برنام هو بودجـه و وزارت تعـاون دسـتور‬ ‫داد‪ ،‬کمک معیشـتی مـاه اول (اردیبهشـت) بـه حسـاب تمامـی‬ ‫افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده؛ اما در این مرحله‬ ‫کمک معیشـتی دریافـت نکرده انـد و متقاضـی تجدیدنظـر در‬ ‫دهک بنـدی فعلـی هسـتند‪ ،‬واریـز شـود‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل‬ ‫سـید ابراهیم رئیسـی گفت‪« :‬اصل بر اعتماد به خود اظهاری مردم‬ ‫اسـت و ازاین رو‪ ،‬مبلغ کمک معیشـتی ماه اول‪ ،‬به حساب این افراد‬ ‫نیـز واریـز شـود تـا به محـض تاییـد درخواسـت متقاضیـان از سـوی‬ ‫دسـتگاه های مسـئول‪ ،‬این مبلـغ توسـط ان هـا قابل برداشـت شـود‬ ‫و در ماه های اتی نیز همانند سـایر مشـموالن‪ ،‬بتوانند مبلغ کمک معیشـتی را دریافت کنند»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 14 1401‬شوال ‪ 16 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2498‬تومان‬ ‫گزارشگران ‪ Xinhua‬بررسی کردند؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تبعات منفی پیوستن فنالند و سوئد به ناتو‬ ‫دانش اموزان دیروز نســـلی کـــه در دهـــه ‪ 20‬و ‪ 30‬و حتـــی ‪ 40‬متول ــد‬ ‫شـــده اند‪ ،‬هیچ کـــدام از مواهبـــی کـــه فرزن ــدان‬ ‫و امروز‬ ‫امـــروزی از ان برخوردارنـــد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روز مادر؛ فرصتی برای قدردانی‬ ‫یا جبر نظام سرمایه داری؟!‬ ‫‪2‬‬ ‫چندی پیــش مصــادف بــود بــا «روز جهانــی مــادر» و موجــی قابل توجــه از اظهــار و ابــراز‬ ‫عالق ـ ه ب ــه م ــادران را در اش ــکال مختل ــف در ش ــبکه های اجتماع ــی ش ــاهد بودی ــم؛ ک ــه‬ ‫مانن ــد بس ــیاری از پدیده ه ــای نوظه ــور‪ ،‬مرزه ــای ای ــران را ه ــم تحت تاثی ــر ق ــرار داد و‬ ‫ـوی چه ــره ای پرطرف ــدار اینس ــتا گرام و اف ــراد معمول ــی‬ ‫س ــیل وا کنش ه ــا ب ــه ای ـن روز ازس ـ ِ‬ ‫را ش ــاهد بودی ــم‪ .‬به رغم انک ــه هریک ازم ــا م ــادر خ ــود را دوس ــت داری ــم؛ ممک ــن اس ــت‬ ‫ان طور ک ــه بای ــد‪ ،‬عش ــق ب ــه او را در زیس ــت روزان ــه عن ــوان و تک ــرار نکنی ــم و عم ــده ف ــوران‬ ‫احساسـ ـی مان را در مناس ــبت هایی این چنی ــن خ ــرج کنی ــم ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حسین امیرعبداللهیان؛ وزیر امور خارجه «روابط تهران و پکن» را راهبردی‬ ‫خوانـد و بـر نقـش دیپلماسـی پارلمانـی در چهارچـوب گـروه دوسـتی پارلمانـی‬ ‫ایـران و چین تا کیـد کرد‪.‬‬ ‫پرونده ای برای مجموعه داستان جهان البالویی‬ ‫نوشته «سحر ببران»‬ ‫دستاوردهای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛‬ ‫از تورم برای عوام و رانت برای خواص‬ ‫سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور تاکید کرد؛‬ ‫لزوم دسترسی کامل پلیس‬ ‫به سامانه تجارت وزارت صمت‬ ‫‪2‬‬ ‫رایگان‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫کار در شهر «حاج قاسم»‬ ‫باید ویژه باشد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دکتر ولی اهلل شاهدی‪:‬‬ ‫سالمتی‬ ‫با «تحرک»‬ ‫به دست می اید‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای مازندران خبر داد؛‬ ‫بهره مندی ‪ ۵۰۰‬خانوار روستای مقام ساری‬ ‫از اب اشامیدنی سالم و بهداشتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫درگذشت قهرمان پیشکسوت دو و میدانی ایران‬ ‫محمد حسـین غفـوری زاده؛ قهرمـان پیشکسـوت دوومیدانـی ایـران دار فانـی را وداع‬ ‫گفـت‪ .‬زند هیـاد غفـوری زاده کـه سـابقه حضـور در المپیـک ‪ 1964‬توکیـو را به همـراه‬ ‫جهان پهلوان تختی داشته و از افتخارافرینان این ورزش است‪ ،‬پس از تحمل یک دوره‬ ‫مبـارزه سـخت بـا بیمـاری سـرطان روز یکشـنبه ‪ 25‬اردیبهشـت ماه سـال ‪ 1401‬در سـن‬ ‫‪78‬سـالگی جـان بـه جان افریـن تسـلیم کـرد‪ .‬او در سـال ‪ 1342‬به اتفـاق تیـم ملـی بـرای‬ ‫نبـار بـرای مسـابقات دوسـتانه بـه کشـور عـراق رفـت و در رشـته ‪ 800‬متـر و ‪ 1500‬متـر‬ ‫اولی ‬ ‫و دو امـدادی ‪ 4×100‬متـر مـدال طلا اورد و سـتاره مسـابقات شـد‪ .‬در سـال ‪ 1344‬رکـورد‬ ‫‪ 400‬متـر ایـران را زد و بـه مسـابقات المپیـک ‪ 1964‬توکیـو اعـزام شـد‪ .‬مراسـم تشـییع پیکـر‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایـن قهرمـان در روز س هشـنبه‪ ،‬سـاعت ‪ 8‬صبـح در ورزشـگاه شـیرودی برگـزار م ‬ ‫روزنامـه سـایه ایـن ضایعه را به خانواده محترم مرحوم غفـوری زاده و جامعه دوومیدانی‬ ‫کشـور تسـلیت می گویـد‪.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 7/1401‬شوال ‪ 9 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 397‬تومان‬ ‫هوتنشکیبا؛‬ ‫محبوبترین‬ ‫بچه بددهن اینروزها!‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.saraf raz an n ews.ir‬‬ ‫‪s a r af r a z an 9 4 @g m ail.co m‬‬ ‫فراخوان برگزاری مزایده عمومی‬ ‫‪AC-1401-02‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان درنظردارد به شرح ذیل‪ ،‬از طریق فراخوان نسبت به برگزاری مزایده عمومی اقدام کند‪.‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬فروش شش (‪ )6‬واحد با کاربری تجاری‪ ،‬واقع در روستای نوده اربابی گرمسار‬ ‫از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقه مند به شرکت در مزایده دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده‪ ،‬از تاریخ ‪ 1401/02/25‬به ادرس های ذیل مراجعه کنند‪:‬‬ ‫‪ -1‬سمنان‪ ،‬بلوار ‪ 17‬شهریور‪ ،‬روبروی کلینیک دندانپزشکی‪ ،‬ساختمان ‪ 123‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان‪ ،‬امور قراردادها‪ -‬تلفن تماس‪31620248 :‬‬ ‫‪ -2‬گرمسار‪ ،‬چهارراه سیادت‪ ،‬بنیاد مسکن انفالب اسالمی شهرستان گرمسار‪ ،‬واحد پشتیبانی‪ -‬تلفن تماس‪34238686 :‬‬ ‫بدیهی ست ارائه قیمت و مدارک تکمیل شده‪ ،‬هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان‬ ‫شناسه ا گهی‪1312859 :‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫‪Xinhua‬‬ ‫تبعات پیوستن فنالند و سوئد به ناتو‬ ‫پیش ــرفت احتمال ــی فنالن ــد‬ ‫و س ــوئد در مسیرش ــان ب ــرای‬ ‫پیوس ــتن ب ــه س ــازمان پیم ــان‬ ‫اتالنتی ــک ش ــمالی (نات ــو) ناش ــی‬ ‫از ت ــرس دراین کش ــورها در قب ــال‬ ‫جن ــگ روس ــیه و اوکرای ــن اس ــت‬ ‫ام ــا تحلیلگ ــران می گوین ــد ک ــه ای ــن تح ــول می توان ــد‬ ‫عواقب ــی فرات ــر از بح ــران فعل ــی داش ــته باش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایســنا؛ فنالنــد و ســوئد از ســال ‪ ۱۹۹۳‬عضــو اتحادیــه اروپــا‬ ‫نحــال تا کنــون جــزو اقلیــت کوچکــی‬ ‫بوده انــد‪ ،‬امــا درعی ‬ ‫از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا کــه در ائتــاف نظامــی‬ ‫نهــا‬ ‫ناتــو عضــو نیســتند‪ ،‬بوده انــد‪ .‬درصــورت پیوســتن ا ‬ ‫ب ــه نات ــو‪ ،‬تنه ــا چه ــار کش ــور از ‪ ۲۷‬کش ــور عض ــو اتحادی ــه‬ ‫اروپ ــا ش ــامل اتری ــش‪ ،‬قب ــرس‪ ،‬ایرلن ــد و مال ــت خ ــارج از‬ ‫نات ــو باق ــی می مانن ــد‪ .‬همچنی ــن ای ــن اتف ــاق موج ــب‬ ‫خواه ــد ش ــد ک ــه ‪ ۲۴‬عض ــو از ‪ ۳۲‬عض ــو مف ــروض نات ــو از‬ ‫اعض ــای اتحادی ــه اروپ ــا باش ــند‪ .‬تحلیلگ ــران می گوین ــد‬ ‫ک ــه عضوی ــت ای ــن دو کش ــور در نات ــو باع ــث تقوی ــت ای ــن‬ ‫ائت ــاف خواه ــد ش ــد‪ .‬طب ــق داد هه ــای بان ــک جهان ــی‪،‬‬ ‫ه ـر دو کشــور جــزو ثروتمندتریــن جوامــع جهــان هســتند‬ ‫و بودج ــه نظام ــی هـ ـر دو کش ــور به طورکل ــی درراس ــتای‬ ‫نه ــای اعال مش ــده ازس ــوی نات ــو به عن ــوان‬ ‫میانگی ‬ ‫درص ــدی از تولی ــد ناخال ــص داخل ــی اعضاس ــت‪ .‬الن ــا‬ ‫سیس ــو‪ ،‬اس ــتاد حق ــوق بین المل ــل در دانش ــگاه لویی ــس‬ ‫ش ــهر رم گف ــت؛ ای ــن به این معناسـ ـت که رواب ــط بی ــن‬ ‫کت ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫نات ــو و اتحادی ــه اروپ ــا حت ــی نزدی ‬ ‫درنظ ــر بگیری ــد ک ــه معاه ــده لیس ــبون اتحادی ــه اروپ ــا از‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۰۹‬ش ــامل ی ــک بن ــد درم ــورد دف ــاع متقاب ــل و‬ ‫یس ــت همان طورک ــه نات ــو چنیـ ـن کاری را انج ــام‬ ‫جمع ‬ ‫می ده ــد‪ .‬نیک ــوالی ف ــون اون ــدارزا ی ــک کارش ــناس‬ ‫عل ــوم سیاس ــی و رئی ــس بخ ــش اتحادی ــه اروپ ــا در‬ ‫موسس ــه المان ــی ام ــور بین المل ــل و امنی ــت‪ ،‬گف ــت ک ــه‬ ‫ً‬ ‫فنالن ــد و س ــوئد درم ــورد مس ــائل امنیت ــی هرگ ــز «کام ــا‬ ‫یط ــرف» نبوده ان ــد‪ .‬او متذک ــر ش ــد‪ ،‬نیروه ــای مس ــلح‬ ‫ب ‬ ‫ته ــای خ ــود ب ــا‬ ‫گک ــردن فعالی ‬ ‫نه ــا س ــابقه هماهن ‬ ‫ا ‬ ‫نیروه ــای مس ــلح کش ــورهای عض ــو در نات ــو را داش ــته و‬ ‫نه ــا چی ــزی را‬ ‫تب ــادل اطالعات ــی کرده ان ــد‪ .‬درع ــوض‪ ،‬ا ‬ ‫ک ــه او «بی طرف ــی مس ــلحانه» می نامی ــد‪ ،‬تمری ــن کردن ــد؛‬ ‫به این معنا ک ــه درصورت نی ــاز حاضرن ــد از نی ــروی نظام ــی‬ ‫خــود بــرای حفــظ بی طرفــی خــود اســتفاده کننــد‪ .‬فــون‬ ‫اون ــدارزا در ادام ــه مصاحب ــه خ ــود گف ــت؛ یک ــی از نتای ــج‬ ‫ً‬ ‫ای ــن اتف ــاق این اسـ ـت که دری ــای بالتی ــک عمدت ــا ب ــه‬ ‫ی ــک دری ــای تح ــت تس ــلط نات ــو تبدی ــل خواه ــد ش ــد‪ .‬او‬ ‫ادام ــه داد؛ م ــن همچنی ــن فک ــر می کن ــم در سیاس ــت‬ ‫خارج ــی و نظام ــی ش ــاهد تغیی ــری خواهی ــم ب ــود ک ــه‬ ‫تمرک ــزش را از مدیری ــت بح ــران ب ــه دف ــاع ارض ــی تغیی ــر‬ ‫خواه ــد داد‪ .‬به گفت ــه سیس ــو از دانش ــگاه لویی ــس‪،‬‬ ‫این اق ــدام می توان ــد تاثیرات ــی بس ــیار فرات ــر از اروپ ــا‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد؛ ح ــوزه دری ــای‬ ‫ً‬ ‫قط ــب ش ــمال ‪ -‬ی ــک منطق ــه تقریب ــا خال ــی از جمعی ــت‬ ‫یش ــود ح ــاوی‬ ‫ب ــدون ت ــوده زمین ــی عم ــده ک ــه تص ــور م ‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیاردبش ــکه نف ــت و ‪ ۳۰‬درص ــد از ذخای ــر گاز‬ ‫طبیع ــی ک ــره زمی ــن باش ــد‪ ،‬درحال حاض ــر توس ــط‬ ‫هش ــت کش ــور دارای م ــرز باانک ــه پنج تایش ــان عض ــو‬ ‫نات ــو هس ــتند ش ــامل کان ــادا‪ ،‬دانم ــارک‪ ،‬ایس ــلند‪ ،‬ن ــروژ و‬ ‫یک ــه فنالن ــد و س ــوئد ب ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬هنگام ‬ ‫امری ــکا اداره م ‬ ‫تت ــا خواه ــد‬ ‫جت ــا ب ــه هف ‬ ‫نات ــو بپیوندن ــد‪ ،‬این تع ــداد از پن ‬ ‫نه ــا تنه ــا روس ــیه‬ ‫رس ــید و س ــبب خواه ــد ش ــد از می ــان ا ‬ ‫خ ــارج از ائت ــاف نات ــو باق ــی مان ــده باش ــد‪ .‬سیس ــو بی ــان‬ ‫داش ــت؛ این مه ــم اس ــت زی ــرا کش ــورهای حا ک ــم ب ــر‬ ‫تس ــلطه نات ــو خواهن ــد ب ــود‪ .‬کش ــورهای‬ ‫منطق ــه تح ‬ ‫قش ــده ب ــرای‬ ‫دخی ــل موظ ــف ب ــه رعای ــت قوانی ــن تواف ‬ ‫این منطق ــه در قب ــال م ــواردی همچ ــون حق ــوق مرب ــوط‬ ‫ب ــه ماه ــی گی ــری گرفت ــه ت ــا ازمای ــش هس ــته ای هس ــتند‪،‬‬ ‫نهــا همچنــان دارای حا کمیــت خودشــان هســتند‬ ‫امــا ا ‬ ‫ته ــای هس ــته ای‬ ‫نه ــا بزرگ تری ــن قدر ‬ ‫و دوم ــورد از ا ‬ ‫جه ــان به حس ــاب می این ــد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫حمایت کامل مکرون از محمد بن زائد‬ ‫امانوئــل مکــرون رئیس جمهــوری‬ ‫فرانس ــه ک ــه ب ــرای حض ــور در‬ ‫مراس ــم بزرگداش ــت «خلیف ــه ب ــن‬ ‫زائ ــد ال نهی ــان» رئی ــس فقی ــد‬ ‫ام ــارات متح ــده عرب ــی ب ــه ای ــن‬ ‫کشــور ســفر کــرده اســت‪ ،‬حمایــت‬ ‫کام ــل خ ــود را از «محم ــد ب ــن زائ ــد ال نهی ــان» به عن ــوان‬ ‫رئی ــس جدی ــد ام ــارات اع ــام ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛‬ ‫مک ــرون در صفح ــه عرب ــی توئیت ــرش ب ــا انتش ــار عکس ــی‬ ‫از خ ــود کن ــار محم ــد ب ــن زائ ــد در ابوظب ــی نوش ــت؛ ب ــرای‬ ‫بزرگداشــت شــیخ خلیفــه بــن زائــد کــه به علــت ار ج نهــادن‬ ‫شه ــای انس ــانی‪ ،‬تس ــامح و گفت وگ ــو م ــورد احت ــرام‬ ‫ب ــه ارز ‬ ‫هم ــگان ب ــود‪ ،‬در ابوظب ــی حض ــور دارم‪ .‬رئیس جمه ــوری‬ ‫فرانســه در پایــان توئیــت خــود تا کیــد کــرد؛ حمایــت خــود‬ ‫ـرادر شــیخ خلیفــه بــن زائــد یعنــی شــیخ محمــد بــن‬ ‫را از بـ ِ‬ ‫زائــد کــه به عنــوان رئیــس جدیــد امــارات انتخــاب شــده و‬ ‫از هم ــه م ــردم ای ــن کش ــور اع ــام می کن ــم‪« .‬ش ــورای عال ــی‬ ‫اتح ــاد» به ریاس ــت ش ــیخ محم ــد ب ــن راش ــد ال مکت ــوم؛‬ ‫نایب رئی ــس و نخسـ ـت وزیر ام ــارات و حا ک ــم دب ــی در‬ ‫جلس ــه صب ــح ش ــنبه «ش ــیخ محم ــد ب ــن زائ ــد ال نهی ــان»‬ ‫را به عن ــوان رئی ــس جدی ــد ای ــن کش ــور انتخ ــاب ک ــرد‪ .‬او‬ ‫‪۷۳‬ســالگی‬ ‫جانشــین شــیخ خلیفــه شــد کــه روز جمعــه در ‬ ‫درگذشــت‪ .‬در بیانی ـه ای کــه از ســوی وزارت امــور ریاســتی‬ ‫امــارات متحــده عربــی منتشــر شــد‪ ،‬امــده اســت کــه طبــق‬ ‫اصــل ‪ ۵۱‬قانــون اساســی‪ ،‬شــیخ محمــد بــن زائــد ال نهیــان‬ ‫به اتف ــاق ارا به عن ــوان رئی ــس دول ــت ام ــارات و جانش ــین‬ ‫ش ــیخ خلیف ــه ب ــن زائ ــد ال نهی ــان انتخ ــاب ش ــد‪ .‬ش ــورای‬ ‫تهــای ابوظبــی‪ ،‬دبــی‪،‬‬ ‫عالــی اتحــاد امــارات از حــکام امار ‬ ‫ش ــارجه‪ ،‬عجم ــان‪ ،‬فجی ــره‪ ،‬راس الخیم ــه و ام القوی ــن‬ ‫تش ــکیل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اندریاس انتونوس‬ ‫بن بست!‬ ‫تلنگر‬ ‫دانش اموزان دیروز و امروز‬ ‫سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور تاکید کرد؛‬ ‫لزوم دسترسی کامل پلیس‬ ‫به سامانه تجارت وزارت صمت‬ ‫سـخنگو و معـاون اجتماعـی و فرهنگـی‬ ‫فرماندهی کل انتظامی کشور در نشست خبری‬ ‫یکـه‬ ‫خـود بااشـاره به قاچـاق کاال گفـت؛ زمان ‬ ‫طـرح بـزرگ اقتصـادی در هـر کشـوری بخواهـد‬ ‫ً‬ ‫اجـرا شـود‪ ،‬قطعـا بـا حواشـی همـراه خواهـد‬ ‫بـود و افـراد سـودجو به دنبـال منافـع خودشـان‬ ‫هسـتند ازایـن رو ضـرورت دارد دسـتگاه هایی‬ ‫کـه وظیفـه نظـارت دارد بـر اجـرای طـرح کمـک‬ ‫کننـد‪ .‬سـردار مهـدی حاجیـان ادامـه داد؛ یکـی‬ ‫از دسـتگاه هایی کـه می توانـد در برنامـه مقابلـه‬ ‫بـا قاچـاق کاال و ارز ورود کنـد عالو هبـر تعزیـرات‬ ‫و سـایر وزارتخان ههـا فرماندهـی انتظامـی‬ ‫کشـور بـوده و ایـن فرماندهـی وظیفـه مبـارزه‬ ‫بـا قاچـاق را برعهـده دارد و ان را به نحواحسـن‬ ‫انجـام می دهـد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ سـخنگوی‬ ‫فرماندهـی کل انتظامـی کشـور بابیان اینکـه‬ ‫نطـرح به نفـع مـردم اسـت و منافـع ان بـه‬ ‫ای ‬ ‫یگـردد تصریـح‬ ‫اقشـار پایین دسـت جامعـه بازم ‬ ‫کـرد؛ فرماندهـی انتظامـی کشـور سـال ها درگیـر‬ ‫موضـوع قاچـاق کاالسـت و مراقبـت از بیـش‬ ‫از ‪ ۸۸۰۰‬کیلومتـر برعهـده فراجاسـت‪ .‬یکـی از‬ ‫اقدامـات ارزشـمندی کـه از ابتـدای فروردیـن‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬ایجـاد قـرارگاه امنیـت اقتصـادی‬ ‫باعنـوان امیـن اسـت کـه در سـطح کشـور بـا‬ ‫موضـوع قاچـاق فعـال اسـت و همـکاری خوبـی‬ ‫بـا تعزیـرات و دادسـتانی کل کشـور دارد‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد؛ از ابتـدای فروردیـن سـه میلیون و‬ ‫‪۵۳۰۰‬تـن‬ ‫ ‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارلیتـر روغـن خورا کـی و بیـش از‬ ‫‪۳۳۰۰‬تـن‬ ‫ ‬ ‫گنـدم و ارد و ‪ ۲۷۰۰‬تـن نهـاده دامـی و‬ ‫برنج احتکار و قاچاق شـده کشـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۱۲۸۴‬متهـم شناسـایی و دسـتگیر‬ ‫شـده و بـه دسـتگاه قضا تحویـل داده شـده اند‪.‬‬ ‫سـردار حاجیـان گفـت ؛ ارزش ریالـی ایـن کاالهـا‬ ‫نه هزارمیلیاردریال بوده؛ و ‪ ۱۰۸۷۲‬تیم عملیاتی‬ ‫نقـرارگاه تشـکیل شـده اسـت‪ .‬وی در‬ ‫درای ‬ ‫تهـای خـود بااشـاره به‬ ‫بخـش دیگـری از صحب ‬ ‫اقدامـات فرماندهـی انتظامـی کشـور درزمینـه‬ ‫مقابلـه بـا سـرقت گفـت؛ بحـث اسیب شناسـی‬ ‫درزمینـه قاچـاق کاال و ارز و احتـکار بسـیار‬ ‫اهمیت دارد و کشـف سـه میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزارلیتر‬ ‫روغـن و مابقـی کشـفیات مـا نیاز به بررسـی دارد‬ ‫کـه کجـا در چرخـه مبـارزه بـا مشـکل مواجـه‬ ‫هسـتیم که این چرخه ادامه دارد و لذا ضرورت‬ ‫ً‬ ‫دارد دراین زمینـه حتمـا قوانیـن را بازنگـری و‬ ‫بررسـی کنیـم و همچنیـن از چـه طریقـی ایـن‬ ‫ً‬ ‫اتفـاق می افتـد‪ .‬قطعـا این حجـم از قاچـاق‬ ‫نمی توانـد ازطریـق مرزهـا ب هصـورت انفـرادی‬ ‫انجـام شـود و بایـد نظـارت بـر مبـادی و ورودی‬ ‫کشـور بیشـتر باشـد و قوانیـن سـخت گیرانه تری‬ ‫داشـته باشـیم؛ پلیـس بایـد دسترسـی کامـل‬ ‫بـه سـامانه تجـارت وزارت صمـت داشـته‬ ‫نگـذار پلیـس را مجـری و ناظـر‬ ‫باشـد‪ .‬قانو ‬ ‫قانـون معرفـی کـرده و بایـد دسترسـی کامـل‬ ‫بـه سیسـتم ها داشـته باشـد تـا بتوانـد نظـارت‬ ‫لتـری داشـته باشـد‪ .‬وی ادامـه داد؛ در‬ ‫کام ‬ ‫دوسال گذشـته هشـت شـهید در راه مبـارزه بـا‬ ‫قاچـاق تقدیـم کرده ایـم‪ .‬در چندروزگذشـته نیـز‬ ‫اولین شـهید مبارزه با قاچاق کاال در سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تقدیـم شـد‪ .‬مـا از همـه دسـتگاه های مربوطـه‬ ‫تقاضا داریم پلیس را کمک کنند تا بااستفاده از‬ ‫تهـای قانونـی و اختیـارات بیشـتر نقـش‬ ‫ظرفی ‬ ‫خـود را ایفـا کنـد‪ .‬بایـد از تبصـره ‪ ۴‬مـاده ‪۱۸‬‬ ‫قانـون مبـارزه بـا قاچـاق اسـتفاده کنیـم و ا گـر‬ ‫ایـن اتفـاق بیفتـد مبـارزه نیـز هدفمنـد خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬حاجیـان تا کیـد کـرد؛ نیازمنـد بازنگـری‬ ‫قانون هسـتیم و باید قانون به روزرسـانی شود و‬ ‫یهـا برخورد‬ ‫بایـد بـا خودروهای شـوتی و ته لنج ‬ ‫شـدیدتری شـود‪ .‬این خودروهای شـوتی باعث‬ ‫یشـوند و در سـال گذشـته ‪۱۷۷‬‬ ‫تصادفـات م ‬ ‫فقـره تصـادف داشـته اند و ‪ ۵۴۹‬نفـر مصـدوم و‬ ‫‪ ۳۱۸‬نفـر نیـز فـوت شـده اند‪ .‬شـهید بزرگـوار مـا‬ ‫در امیدیـه نیـز درمقابل هبـا خودروهـای شـوتی‬ ‫ب هشـهادت رسـید و نیـاز اسـت قانـون ته لنجـی‬ ‫اصلاح شـود و ایـن قانـون کـه بـرای راحتـی‬ ‫مرزنشـینان بـود موردسوءاسـتفاده قـرار گرفتـه‪.‬‬ ‫پلیـس بـا خودروهـای شـوتی برخـورد کـرده و‬ ‫یشـوند‪ .‬وی‬ ‫خودروهـای شـوتی توقیـف م ‬ ‫دربـاره فضـای مجـازی گفـت؛ ‪ ۳۱‬درصـد جرائـم‬ ‫مـا دربـاره جرائـم سـازمان یافته ماننـد قمـار‪،‬‬ ‫فـروش اسـلحه‪ ،‬فـروش مـواد مخـدر و ‪ ...‬بـود و‬ ‫‪ ۲۸۸‬نفر دراین رابطه دستگیر شدند و بسیاری‬ ‫از ایـن صفحـات مسـدود شـده اسـت‪ .‬او دربـاره‬ ‫‪۶۵۱‬مـورد عملیـات علیـه‬ ‫قاچـاق سلاح گفـت؛ ‬ ‫فـروش سلاح در فضـای مجـازی انجـام شـد و‬ ‫‪ ۲۲‬بانـد سـازمان یافته شناسـایی و دسـتگیر‬ ‫شـدند کـه ‪280۰‬میلیاردتومـان گـردش مالـی‬ ‫ً‬ ‫نهـا در‬ ‫نهـا بـود‪ .‬بعضـا سرشـاخه های ا ‬ ‫ا ‬ ‫خار ج ازکشـور بـود‪ .‬وی دربـاره پـروژه پانچـی ا‬ ‫گفـت؛ در سـال قبـل هشـت فقره در حـوزه‬ ‫قاچـاق دارو درزمینـه بین المللـی اقدامـات‬ ‫انجـام شـد و همچنیـن داروهـای قاچـاق‬ ‫فشـده و افـراد بـه دسـتگاه قضائـی معرفـی‬ ‫کش ‬ ‫شـدند‪ .‬او دربـاره امنیـت مرزهـا گفـت؛ امنیـت‬ ‫در مرزهـای شـمال‪ ،‬جنـوب‪ ،‬غـرب و شـرق برقرار‬ ‫اسـت و مشـکل خاصـی دراین زمینـه وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬در حـوزه مـرز شـرقی اختالفـات جزئـی‬ ‫به دلیـل عـدم اشـراف مرزبانـان افغانسـتان بـه‬ ‫لهـای مـرزی بـود کـه رفـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫پروتک ‬ ‫سـردار حاجیـان دربـاره مقابلـه بـا سـرقت گفت؛‬ ‫‪ ۵۱‬درصـد سـرقت های انجا مشـده سـرقت خـرد‬ ‫اسـت کـه علـت ان فقـر‪ ،‬بیـکاری و همچنیـن‬ ‫معتـادان متجاهر اسـت که چاره ای جز سـرقت‬ ‫ندارنـد‪ .‬همچنیـن برخـی از سـارقان مرتکـب‬ ‫جـرم در دفعـات زیـاد شـده اند و این موضـوع‬ ‫یسـت و نیازمنـد چرخـه‬ ‫نیازمنـد اسیب شناس ‬ ‫اصلاح و تربیـت مجرمـان هسـتیم همچنیـن‬ ‫یشـدن این افـراد دارای مشـکل‬ ‫فراینـد اجتماع ‬ ‫اسـت و باید دسـتگاه های مسـئول این موضوع‬ ‫را اسیب شناسـی کننـد‪ .‬وی گفـت؛ باتوج هبـه‬ ‫برگـزاری جام جهانـی در قطـر ایـن امادگی وجود‬ ‫دارد که امنیت گردشـگران را تامین کنیم کشـور‬ ‫ما یکی از کشورهای امن منطقه و جهان است‬ ‫و در موضـوع همـکاری پلیسـی بین المللـی‬ ‫باتوجه به اینکـه کشـور مـا از موسسـین اینترپـل‬ ‫اسـت همـکاری بین المللـی اتفـاق می افتـد و‬ ‫مهـای پلیسـی مـا بـرای انتقـال‬ ‫دراین راسـتا تی ‬ ‫تجـارب و اقدامـات پلیسـی به تعـداد موردنیـاز‬ ‫بـه کشـور قطـر اعـزام خواهـد شـد‪ .‬وی دربـاره‬ ‫اقدامـات پلیـس برای جرائم خشـن گفت؛ خط‬ ‫قرمـز پلیـس موضـوع امنیـت مـردم اسـت و ا گـر‬ ‫کسـی فضـای جامعـه را بـرای مـردم ناامـن کنـد‬ ‫پلیـس ورود کـرده و ا گـر از فرمـان پلیـس تمکین‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نکند با اقدامی متناسـب با او برخورد م ‬ ‫لـذا بـه اراذل واوبـاش کـه قصـد ایجـاد رعـب و‬ ‫وحشـت در جامعـه دارنـد یا به زورگیران هشـدار‬ ‫می دهیـم درصـورت عدم تبعیـت از فرمـان‬ ‫نهـا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پلیـس برخـورد سـختی بـا ا ‬ ‫وی ادامه داد؛ متاسـفانه مجازات درنظر گرفته‬ ‫نگـذار بایـد‬ ‫در قانـون بازدارنـده نیسـت و قانو ‬ ‫دراین زمینـه ورود کـرده و بازنگـری در قوانیـن‬ ‫فهـا برخوردار‬ ‫صـورت گرفتـه و مجرمان از تخفی ‬ ‫نشوند و باید تنبیهاتی برای ان ها درنظر گرفته‬ ‫شـود تـا اصلاح شـوند‪ .‬وی ادامـه داد؛ پلیـس در‬ ‫حـوزه ردیابـی و دسـتگیری این افـراد عملکـرد‬ ‫موفقـی داشـته اسـت‪ .‬حاجیـان دربـاره تغییـر‬ ‫سـاختار و تغییـر نـام اختصـاری ناجـا بـه فراجـا‬ ‫نیـز گفـت؛ باتوج هبـه لطـف و عنایـت فرمانـده‬ ‫معظـم کل قـوا‪ ،‬سـاختار فرماندهـی انتظامـی‬ ‫کل کشـور ارتقـا یافتـه و از نیـرو بـه فرماندهـی‬ ‫کل تغییـر کـرد؛ ماننـد فرماندهـی کل سـپاه‬ ‫پاسـداران‪ ،‬فرماندهـی کل ارتـش و ناجـا هـم بـا‬ ‫لطـف و عنایت فرمانـده معظم کل قوا به عنوان‬ ‫فرماندهـی کل انتظامـی جمهـوری اسلامی‬ ‫ارتقـا پیـدا کـرد‪ .‬وی ادامـه داد؛ ایـن ارتقـا در‬ ‫سهـای تخصصـی نیـز اتفـاق افتـاده اسـت‬ ‫پلی ‬ ‫و سـازمان اطالعـات فرماندهـی انتظامـی کل‬ ‫کشـور تشـکیل شـد کـه وظیفـه امنیـت داخلـی‬ ‫را برعهـده دارد همچنیـن تغییراتـی در معاونـت‬ ‫اجتماعـی ایجـاد شـد و بـه معاونـت فرهنگـی‬ ‫اجتماعـی تغییـر پیـدا کـرد همچنیـن برخـی از‬ ‫سهـای تخصصـی ارتقـاء جایـگاه یافتـه و‬ ‫پلی ‬ ‫اثـرات ایـن تغییـرات را در خدماتـی کـه بـه مـردم‬ ‫ارائـه می شـود خواهیـم دیـد‪ .‬او افـزود؛ نیـروی‬ ‫انتظامـی بـه فرماندهـی انتظامـی کشـور تغییـر‬ ‫پیدا کرد و نام مختصر ان فراجا شـده اسـت که‬ ‫کسـال تابلوهـا تغییـر خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫طـی ی ‬ ‫دستاوردهای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛ از تورم برای عوام و رانت برای خواص‬ ‫اختصـاص ارز ترجیحـی باهـدف حمایـت از‬ ‫اقشـار مختلـف مـردم در چندسال گذشـته‬ ‫اجرایـی شـده بـود امـا نه تنهـا مانـع رشـد نـرخ‬ ‫تـورم نشـد بلکـه بر ان افـزود و بـر افزایش قیمت‬ ‫محصـوالت دیگـر نیـز تاثیـر داشـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫یسـت کـه این روزهـا بیـش‬ ‫ایرنـا؛ «رانـت» واژه ا ‬ ‫از هـر کلمـه ای همـراه بـا ارز ترجیحی بـه کار برده‬ ‫یشـود‪ .‬موافقـان و مخالفـان ارز ترجیحـی بـر‬ ‫م ‬ ‫یبـودن ان تا کیـد دارنـد و گویـا‬ ‫فسـاد خیـز و رانت ‬ ‫نقطه مشـترک انان نیز دراین نکته اسـت‪ .‬رانت‬ ‫درامـدی بـدون اتـکای مسـتقیم بـه کار و تلاش‬ ‫تهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬بـدون ریسـک و خطـر فعالی ‬ ‫یسـت‪ .‬به نظـر می رسـد ارز ترجیحـی‬ ‫اقتصاد ‬ ‫بسـتری الزم بـرای رانـت را فراهـم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫از زمـان روی کارامـدن دولـت سـیزدهم بحـث‬ ‫درخصـوص ارز ترجیحـی‪ ،‬نحـوه تخصیـص و‬ ‫اثـار سـو ان بـر اقتصـاد در میـان اقتصاددانـان‪،‬‬ ‫پژوهشـگران و اصحـاب رسـانه بیش ازهرزمانـی‬ ‫ب هگـوش می رسـد و اشـاره های مقامـات دولتـی‬ ‫بـه حـذف ارز ترجیحـی در چندماه گذشـته‬ ‫و در بودجـه سـال ‪ ،۱۴۰۱‬بحـث درمـورد دالر‬ ‫جهانگیـری را بـه صـدر اخبـار اقتصـادی‬ ‫بازگردانـده اسـت‪ .‬موافقـان تـداوم سیاسـت‬ ‫ارز ترجیحـی معتقدنـد کـه واردات کاالهـا بـا‬ ‫یشـود تـا قیمـت کاالهـا نیـز‬ ‫ننـرخ‪ ،‬موجـب م ‬ ‫ای ‬ ‫ننـرخ تنظیـم شـود و ازایـن رو‪،‬‬ ‫متناسـب بـا ای ‬ ‫تـورم چشـمگیری رخ نمی دهـد؛ امـا گروهـی‬ ‫دیگـر نظـری غیرازایـن دارنـد‪ ،‬دراین خصـوص‬ ‫بارهـا در زمـان تعییـن ایـن سیاسـت بیـان شـد‬ ‫کـه نـرخ دالر ازطریـق انتظـارات بـر بـازار موثـر‬ ‫نشـده‬ ‫اسـت و انتظـارات نـه براسـاس نرخ تعیی ‬ ‫دولـت بلکـه بـا نـرخ دادوسـتد ازادانه ان‪ ،‬شـکل‬ ‫می گیـرد‪ .‬حـال پس از گذشـت بیش از س هسـال‬ ‫از زمـان اجـرای ایـن سیاسـت‪ ،‬تـورم ب هشـکل‬ ‫فزاینـده ای افزایـش داشـته و مشـخص شـده‬ ‫اسـت کـه تعییـن یـک نـرخ دولتـی هیـچ اثـری‬ ‫بـر رونـد تـورم نداشـته اسـت‪ .‬ایـن اشـتباه در‬ ‫شـوک سـال های ‪ ۹۰-۹۱‬رخ داده بـود و در‬ ‫نمـاه ‪ ۹۷‬تکـرار شـد‪ .‬ازسـویی قیمـت ارز‬ ‫فروردی ‬ ‫نمـدت بـا جهشـی چشـمگیر همراه‬ ‫نیـز طـی ای ‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬درواقـع بـا افزایش قیمـت ارز‪ ،‬رانت‬ ‫ایجادشـده بـرای کسـانی که بـه ان دسترسـی‬ ‫داشـته اند‪ ،‬نیـز بیشـتر شـده اسـت‪ .‬روندهـای‬ ‫قیمتـی در سـال های پـس از اجـرای سیاسـت‬ ‫ارز ترجیحـی به وضـوح بـر اشـتباه بـودن ان‬ ‫یگـذارد‪ .‬همچنیـن هجـوم بـه بـازار ارز‪،‬‬ ‫صحـه م ‬ ‫بیش ازهمـه به علـت نـوع خـاص مداخلـه رانتی‬ ‫یکـه مداخلـه رانتـی‬ ‫بانـک مرکـزی بـود و تازمان ‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ ،‬تقاضـا بـرای ان نیـز وجـود‬ ‫نگـزارش‪ ،‬سیاسـت‬ ‫خواهـد داشـت؛ بنابرای ‬ ‫نمـاه ‪ ۱۳۹۷‬بـرای‬ ‫ارز ترجیحـی از ‪ ۲۰‬فروردی ‬ ‫تهـا اغـاز شـد و پـس‬ ‫جلوگیـری از افزایـش قیم ‬ ‫از مـدت کوتاهـی ایـن ارز فقـط بـه ‪ ۲۵‬قلـم کاال‬ ‫اختصاص یافت تااینکه در ‪ ۱۸‬ماه گذشـته فقط‬ ‫یشـد؛ امـا ایـن سیاسـت‬ ‫بـه پنـج کاال داده م ‬ ‫باعث شد که سفره مردم رنگین تر شود؟ پاسخ‬ ‫بـه ایـن سـوال را بایـد در امارهـا مشـاهده کـرد‪.‬‬ ‫براسـاس اعلام مقامـات بانـک مرکـزی‪ ،‬دولـت‬ ‫قبـل به دلیـل کمبـود منابـع ارز و بـرای تامیـن‬ ‫ارز ترجیحـی موردنیـاز‪ ،‬بـا چـاپ پـول از بـازار‬ ‫نیمایـی دالر بـا قیمـت ‪ ۲۴۰۰۰‬تومانـی خریداری‬ ‫کـرده و ان را بـه واردکننـدگان بـا نـرخ ترجیحـی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانـی فروختـه اسـت کـه مابه التفـاوت‬ ‫حـدود ‪ ۱۸000‬الـی ‪ ۲۰۰۰۰‬تومانـی وجـود دارد کـه‬ ‫خـود یـک رانـت اسـت‪ .‬این موضـوع در افزایـش‬ ‫پایـه پولـی و نقدینگـی موثـر بـوده و منجـر بـه‬ ‫افزایش شـدید نرخ رشـد تورم شـد‪ ،‬به طوری که‬ ‫نمـاه سـال گذشـته رکـورد‬ ‫نـرخ تـورم در فروردی ‬ ‫‪۷۰‬سـال در اقتصـاد ایـران را ثبـت کـرد‪ .‬افزایـش‬ ‫ ‬ ‫کشـدن سـفره مردم شـد؛‬ ‫نرخ تورم باعث کوچ ‬ ‫بنابرایـن ارز ترجیحـی نه تنهـا مانـع افزایش نرخ‬ ‫رشـد تـورم نشـد‪ ،‬بلکـه بـر ان افـزود و براسـاس‬ ‫اعلام بانـک مرکـزی در چندسال گذشـته یکی از‬ ‫عناصـر مهـم اختلال در پایـه پولـی ارز ترجیحی‬ ‫و مابه التفـاوت ایجـاد شـده اسـت کـه خـود‬ ‫یشـود‪ .‬بحـث دوم در بحـث‬ ‫موجـب تـورم م ‬ ‫ارز ترجیحـی‪ ،‬این اسـت که ایـن ارز رانتـی باعـث‬ ‫افزایـش تعـداد واردکننـدگان و افزایـش واردات‬ ‫یکـه تولیـد داخل‬ ‫کاالهـای اساسـی شـد به طور ‬ ‫را از صرفـه اقتصـاد از کار انداخـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫باتوج هبـه مابه التفـاوت قیمـت کاالهایـی کـه‬ ‫یشـدند بـا قیمـت ان‬ ‫بـا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی وارد م ‬ ‫در کشـورهای منطقـه باعـث قاچـاق معکـوس‬ ‫شـده بـود‪ .‬این موضـوع خـود را در افزایـش‬ ‫مصـرف کاالهـا نشـان می دهـد که حتی رشـدی‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۰‬درصـد در برخـی کاالهـا ر خ داده‬ ‫یسـت که باتوج هبـه ارز‬ ‫نهـا درحال ‬ ‫اسـت‪ .‬ای ‬ ‫ترجیحـی بـا نـرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومـان‪ ،‬قیمـت کاالهـا‬ ‫می بایسـت بـا نـرخ سـال ‪ ۹۷‬به دسـت مـردم‬ ‫برسـد‪ ،‬البتـه بایـد تـورم بخشـی را نیـز بـر ان‬ ‫افـزود‪ ،‬امـا ایـن کاالهـا بسـیارگران تر از ان و بـا‬ ‫نـرخ ارز ازاد دراختیـار مـردم قـرار می گیـرد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا کارشناسـان می گوینـد کـه قیمـت مـر غ کـه‬ ‫بایـد در محـدود ‪ ۱۲000‬الـی ‪ ۱۵۰۰۰‬تومـان باشـد‬ ‫امـا نـرخ مـر غ بـا قیمـت بـاالی ‪ ۳۵۰۰۰‬تومـان‬ ‫به دسـت مصرف کننـده می رسـید‪ .‬واقعیـت‬ ‫اینکـه براسـاس نظرسـنجی های صورت گرفتـه‬ ‫ازسـوی برخـی نهادهـای مالـی و نظارتـی امـروز‬ ‫شـهروندان براین نظرنـد کـه نه تنهـا اختصـاص‬ ‫تهـا نشـده‬ ‫ارز ترجیحـی منجـر بـه کنتـرل قیم ‬ ‫بلکه قیمت محصوالت دیگر نیز روند افزایشـی‬ ‫ب هخـود گرفتـه و ازهمیـن رو برخـی معتقدنـد‬ ‫تعریـف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی و ابقـای ان تنهـا بـرای‬ ‫یسـت کـه می تواننـد بـه‬ ‫پرکـردن جیـب کسان ‬ ‫ان دسترسـی داشـته باشـند‪ .‬نیـاز بـه واردات‬ ‫کاالی اساسـی بـا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی در شـرایطی‬ ‫به ‪ ۱۸‬میلیارددالر افزایش یافته که یک حسـاب‬ ‫سـاده‪ ،‬رانـت ‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومانـی ان بـرای‬ ‫امسـال را نمایـان می کنـد؛ امـا بـا برنامـه دولـت‬ ‫در بودجـه و تا کیـد ان بـه بیهود هبـودن ارز‬ ‫پاشـی و سوءاسـتفاده دالالن و واسطه ها‪ ،‬سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬سـال پایانـی جـوالن این رانت هنگفت در‬ ‫چرخـه اقتصـادی ایـران اسـت‪ .‬بـا انجـام اصلاح‬ ‫این سیاسـت حمایتی توسـط دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫به جای اینکـه عـده ای سـود ان را ببرنـد‪ ،‬مـردم‬ ‫منتفـع ان خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نســلی کــه در دهــه ‪ 20‬و ‪ 30‬و حتــی ‪ 40‬متولــد شــده اند‪ ،‬هیچ کــدام از مواهبــی‬ ‫کـــه فرزنـــدان امـــروزی از ان برخوردارنـــد‪ ،‬بهره منـــد نبودنـــد‪ .‬ان هـــا نس ــلی‬ ‫بودن ــد ک ــه حت ــی کتاب ه ــای کمک اموزش ــی را ه ــم در اختی ــار نداش ــتند‪.‬‬ ‫اغل ــب تابس ــتان ها بای ــد کار می کردن ــد ت ــا زمس ــتان بتوانن ــد تحصی ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اف ــرادی کام ــا مس ــتقل‪ ،‬غیروابس ــته و قائم ب ـه ذات‪ .‬معل ــم خصوص ــی وج ــود‬ ‫نداشـــتند؛ برایشـــان اســـتخر جلســـه ای ‪100‬هزار تومـــان محلـــی از اع ــراب‬ ‫نداش ــت و از گ ــردش علم ــی و ازمایش ــگاه و اردوه ــای رای ــج ام ــروز برایش ــان‬ ‫خب ــری نب ــود؛ درنتیج ــه نس ــلی تربی ــت ش ــد کاری‪ ،‬باتدبی ــر و رنج کش ــیده‬ ‫ک ــه به موق ــع درس ومش ــق نوش ــت؛ ب ــه وقت ــش کار ک ــرد و تش ــکیل خان ــواده‬ ‫داد و نظ ــام جامع ــه نی ــز اس ــیبی ندی ــد‪ .‬ای ــن نس ــل‪ ،‬قهرمانان ــی بی مدال ــی‬ ‫بودن ــد ک ــه هرگ ــز ب ــاالی س ــکویی ب ــرده نش ــدند و م ــدال افتخ ــاری ب ــر گ ــردن‬ ‫ان ــان نیاویختن ــد و هرگ ــز پدرانش ــان مث ــل این روزه ــا‪ ،‬س ــکه و زمی ــن و خان ــه‬ ‫دریافـــت نکردنـــد‪ .‬از ســـوی دیگر بـــار جنـــگ و محرومیت هـــای پـــس از ان و‬ ‫نبــر ان‪،‬‬ ‫انق ــاب همگ ــی ب ــر دوش ای ــن نس ــل قهرم ــان گذاش ــته ش ــد و افزو ‬ ‫مهــا و‬ ‫مســائل دشــمنی امریــکا و اروپــا بــا انقــاب ایــران‪ ،‬محرومیت هــا‪ ،‬تحری ‬ ‫فشــار اقتصــادی بســیار‪ ،‬ایــن نســل را به شــدت ازرده کــرده و بــار مســئولیت‬ ‫لو خ ــرج و اب ــروداری نی ــز ازجمل ــه مش ــکالتی‬ ‫س ــنگین خان ــواده و ع ــدم دخ ‬ ‫ب ــود ک ــه پ ــدران هن ــوز ب ــا ان دس ـت به گریبان هس ــتند؛ و همچنی ــن مادران ــی‬ ‫از ان نس ـل ها نی ــز هس ــتند ک ــه در لب ــاس سرپرس ــت و ن ــان اور خان ــواده‪ ،‬چ ــه‬ ‫مصایبــی کــه نمی کشــند‪ .‬ایــن نسـل ها را کســی تافته جدا بافتــه تربیــت نکــرد‬ ‫و تــا مدرســه بدرقــه نشــدند و پشــت در مدرســه بــا ماشــین بــه استقبالشــان‬ ‫لو نقــل انــان ب ـ ه کار نیفتــاده بــود‪.‬‬ ‫نرفتنــد؛ ســرویس مــدارس نیــز بــرای حم ‬ ‫خــود تنهــا بــه مدرســه رفتنــد و ثبت نــام کردنــد و کارنامــه هــم گرفتنــد‪ .‬بســان‬ ‫ام ــروزه‪ ،‬پ ــدران ب ــا جعب ــه ش ــیرینی و کادو ب ــرای دریاف ــت کارنام ــه ب ــه م ــدارس‬ ‫یش ــد و‬ ‫نرفتن ــد؛ در هی ــچ مدرسـ ـه ای‪ ،‬کالس ه ــای فوق برنام ــه تش ــکیل نم ‬ ‫فاصل ــه ام ــوزش همچ ــون این روزه ــا ک ــه م ــدارس دارای ان ــواع تقس ــیم بندی‬ ‫هســتند‪ ،‬وجــود نداشــت‪ .‬مدرســه نمونــه مردمــی‪ ،‬مجتمــع اموزشــی شــیک‬ ‫و مـــدرن‪ ،‬مـــدارس غیرانتفاعـــی‪ ،‬مـــدارس مخصـــوص بـــا ورودیـــه از طری ــق‬ ‫ازمــون و کنکــور و ده هــا نمونــه دیگــر وجــود نداشــت‪ .‬کالس زبــان‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫کامپیوت ــر‪ ،‬س ــینما و اموزش ه ــای فونتیک ــی حت ــی در پایتخ ــت نی ــز دی ــده‬ ‫نمی شـــد‪ .‬ســـالن های ورزشـــی‪ ،‬بدنســـازی‪ ،‬رزمـــی‪ ،‬امـــوزش رشـــته های‬ ‫یه ــای‬ ‫ورزش ــی و مس ــابقات بین اموزش ــگاهی به ن ــدرت دی ــده می ش ــد‪ .‬باز ‬ ‫ایـــن نســـل ها‪ ،‬در کوچـــه و خیابـــان شـــکل می گرفـــت و ســـاعت ها ب ــازی‬ ‫گرگم به ه ــوا‪ ،‬لی ل ــی‪ ،‬طناب ب ــازی و فوتب ــال ان ه ــم ب ــا فش ــرده کردن تک هه ــای‬ ‫پارچ ــه و به ش ــکل دای ــره دراوردن ان‪ ،‬از جمل ــه س ــرگرمی های ای ــن نسـ ـل ها‬ ‫ب ــود‪ .‬این ــان هن ــوز ه ــم ب ــا ی ــاد گذش ــته‪ ،‬رفی ــق ش ــفیق مانده ان ــد و یکرنگ ــی‬ ‫گذشــته را پــاس می دارنــد‪ .‬در کانــون خانــواده‪ ،‬کســی در جســتجوی معــدل‬ ‫و نمـــرات نبـــود؛ حتـــی بســـیاری از والدیـــن نمی دانســـتند کـــه فرزندش ــان‬ ‫در چ ــه پایـ ـه ای تحصی ــل می کن ــد و هرگ ــز از ان ــان ب ــرای کاری‪ ،‬نظرس ــنجی‬ ‫نمی شــد‪ .‬به راســتی چــه نســل بی توقــع و پربــازده ای شــدند‪ ،‬بــا بهتــر بگویــم‬ ‫ش ــده ایم؛ چرا ک ــه م ــن ه ــم از نسـ ـل های گذش ــته هس ــتم ک ــه به ی ــاد ن ــدارم‬ ‫ب ــارم را ب ــر دوش کس ــی تحمی ــل ک ــرده باش ــم‪ .‬کمت ــر خواس ــته ای ب ــود ک ــه ب ــه‬ ‫ان برس ــیم؛ ی ــا بهت ــر اس ــت بگوی ــم خواس ــته ای نداش ــتیم‪ .‬م ــا نس ــلی بودی ــم‬ ‫کح ــال‬ ‫ک ــه بی س ــروصدا و بی توق ــع و کم هزین ــه ب ــزرگ ش ــدیم و همیش ــه کم ‬ ‫خان ــواده بودی ــم‪ .‬زن ــده بودی ــم و گ ــذران زندگ ــی می کردی ــم و ازدواج کردی ــم؛‬ ‫و هن ــوز هم ــان نس ــلی هس ــتیم ک ــه فرزندانم ــان را ب ــا هم ــه وج ــود پش ــتیبانی‬ ‫می کنیـــم‪ .‬کوله پشـــتی های انـــان را بـــر دوش می گیریـــم؛ بدرق هش ــان‬ ‫می کنی ــم؛ فرزندانم ــان را نابغ ــه می کنی ــم؛ ام ــا ب ــرای خودم ــان هی ــچ کاری‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬مــا پــدران و مادرانمــان را بــه خانــه ســالمندان نســپردیم‪ .‬هنــوز بــا‬ ‫ش ــور و ش ــوق و پرت ــاش زندگ ــی می کنی ــم و دنی ــا زی ــر پاه ــای م ــا می چرخ ــد‪.‬‬ ‫به راســـتی مـــا چـــه پدرانـــی داشـــتیم کـــه در عیـــن نـــداری‪ ،‬عشـــق‪ ،‬مه ــر و‬ ‫محبــت بســیار را بــه مــا ارزانــی داشــتند‪ .‬خدایــا حــق مســلم پــدران و مــادران‬ ‫م ــا را ب ــر م ــا ببخ ــش‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تبدیل پژوهش سراها به خانه های خالق‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش بااشـاره به وجـود ‪ ۶۸۰‬پژوهش سـرا در سـطح کشـور‬ ‫تا کیـد کـرد بایـد پژوهش سـراها بـه خانه هـای خالق تبدیـل شـوند‪ .‬به گزارش‬ ‫پانـا؛ یوسـف نـوری در رونـد بازدیـد از پژوهشـگاه رویـان ضمـن گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره شـهید اشـتیانی اظهـار کـرد؛ در محضـر مقـام معظـم رهبـری از‬ ‫قله های علم و فناوری نام بردم‪ .‬باتوجه به نام گذاری سـال‪ ،‬افتخار می کنیم‬ ‫مرحـوم کاظمـی اشـتیانی مـا را در اوج و قلـه سـلول های بنیادیـن در جهـان‬ ‫قرار داد و معلم بود‪ .‬همچنین شهید تهرانی مقدم چندین اختراع داشت و‬ ‫فار غ التحصیل دانشگاه رجایی بود‪ .‬وی افزود؛ شهید رجایی و شهید باهنر‬ ‫نیـز کـه پایه گـذار امـور تربیتـی بودنـد‪ ،‬معلـم بودنـد‪ .‬این هـا قله هـای معلمـی‬ ‫هسـتند و معلمـان بـر گـردن مـا حـق دارنـد‪ .‬وی افـزود؛ باتوجه بـه نامـداری‬ ‫سـال بایـد کارهـای فناورانـه انجـام دهیـم و این کارهـا را از دوره ابتدایـی اغـاز‬ ‫کنیـم‪ .‬ایـن بـذر بایـد در دوران کودکـی کاشـته شـود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید نفت‬ ‫در شرکت ملی مناطق نفت خیز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب از برنامـه ایـن شـرکت‬ ‫بـرای رسـاندن تولیـد نفـت مناطـق عملیاتـی ایـن شـرکت بـه سـه میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزاربشـکه در روز خبـر داد‪ .‬به گـزارش خبرنـگار شـانا؛ علیرضـا دانشـی در‬ ‫نشست خبری که در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی برگـزار شـد بابیان اینکـه ظرفیت هـای بی بدیلـی در‬ ‫صنعـت نفـت ایـران وجـود دارد که مـا وظیفه داریم ان را شـکوفا کنیم‪ ،‬گفت؛‬ ‫مقولـه تولیـد دانش بنیـان به عنوان اصلی ترین موضـوع در مناطق نفت خیز‬ ‫جنـوب موردتوجـه قـرار گرفتـه زیـرا تمرکـز روی ان می توانـد شـرایط نویـن در‬ ‫صنعت نفت کشـور محقق کنند‪ .‬وی افزود؛ در دنیا از نفت و گاز‪ ،‬مشـتقات‬ ‫بی شـمار اسـتحصال می شـود‪ ،‬به گونه ای کـه تنهـا از نفـت ‪ ۵۳۰۰‬محصـول و‬ ‫از گاز ‪ ۷۰۰‬محصـول به دسـت می ایـد امـا در ایـران دسـتیابی بـه ایـن امـار در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫حداقل تریـن وضـع وجـود دارد و ان هـم بیشـتر به صـورت خام فروش ‬ ‫بایـد تلاش کنیـم این وضـع را به صـورت مطلـوب اصلاح کنیـم‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت دانش بنیان؛‬ ‫در اولویت برنامه های حوزه تجارت خارجی‬ ‫وزیـر صمـت در حاشـیه دیـدار بـا معـاون نخسـت وزیر کوبـا و همچنیـن وزیـر‬ ‫انرژی و معادن این کشور در جمع خبرنگاران بیان کرد؛ در سیاست خارجی‬ ‫کشـور در حوزه تجارت خارجی‪ ،‬صادرات محصوالت دانش بنیان در اولویت‬ ‫قـرار دارد و این موضـوع در گفت وگوهایـی که با «ریکاردو کابرسـیاس» معاون‬ ‫نخسـت وزیر کوبا داشـتیم نیز مورداسـتقبال قرار گرفت‪ .‬به گزارش شاتا؛ سید‬ ‫رضـا فاطمی امیـن افـزود؛ بیـش از ‪ 30‬زمینـه همـکاری در حوزه هایـی ازجمله‬ ‫مـس‪ ،‬لوازم خانگـی‪ ،‬دارو‪ ،‬تجهیـزات پزشـکی و ‪ ...‬بـرای افزایـش مـراودات‬ ‫تجـاری دو کشـور امـاده شـده کـه دراین جلسـه موردبررسـی قـرار گرفـت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد؛ مبادالت مالی‪ ،‬چگونگی ارتباط بانک های دو کشور و تهاتر نیز از‬ ‫دیگـر موضوعـت مهمـی بـود که درخصـوص ان ها تبادل نظر شـد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲.۷‬درصدی تعداد مشترکین برق‬ ‫طبـق بررسـی های انجام شـده‪ ،‬پیـک مصـرف بـرق تـا پایـان اسـفندماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫درمقایسـه با پایـان اسـفندماه ‪ ۱۳۹۹‬کـه برابر با ‪ ۵۸۲۵۴‬مـگاوات بوده‪ ،‬حا کی‬ ‫از افزایـش ‪ ۱۵‬درصدی سـت‪ .‬همچنیـن تعـداد مشـترکین برق تا پایان اسـفند‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬درمقایسه با پایان ‪ ۲.۷ ،۱۳۹۹‬درصد افزایش داشته است‪ .‬به گزارش انا؛‬ ‫طبـق بررسـی ها کل ظرفیـت نصب شـده نیروگاهـی تـا پایـان اسـفندماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫درمقایسه با سال ‪ ،۱۳۹۹‬حدود سه درصد افزایش داشته است‪ .‬تولید ناویژه‬ ‫انرژی برق کشور از ابتدای ‪ ۱۴۰۰‬درمقایسه با دوره مشابه سال ‪ ،۱۳۹۹‬حدود‬ ‫پنج درصـد افزایـش داشـت‪ .‬انـرژی دریافتـی (برون مـرزی) تـا پایان اسـفندماه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬درمقایسـه با دوره مشـابه سـال ‪ ۱۳۹۹‬حـدود ‪ ۵.۲‬درصـد افزایـش‬ ‫داشـته‪ ،‬انـرژی ارسـالی (درون مـرزی) تـا پایـان اسـفندماه ‪ ،۱۴۰۰‬درمقایسـه با‬ ‫دوره مشـابه سـال ‪ ،۱۳۹۹‬حدود ‪ ۳۹.۶‬درصد کاهش داشـته و مجموع طول‬ ‫خطوط انتقال و فوق توزیع برق کشـور تا پایان اسـفندماه ‪ ۱۴۰۰‬درمقایسـه با‬ ‫پایـان سـال ‪ ،۱۳۹۹‬حـدود ‪ ۰.۷۶‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده ای برای مجموعه داستان جهان البالویی ؛ نوشته «سحر ببران»‬ ‫تریبون‬ ‫دکتر ولی اهلل شاهدی‪:‬‬ ‫سالمتی با «تحرک» به دست می اید‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫«ســامتی» از موضوعات مهم هزاره ســوم اســت‪ .‬باتوجه به اینکه در عصر‬ ‫ماشینیســم زندگــی می کنیــم‪ ،‬توجــه و تا کیــد بــر شــیوه های به دسـت اوردن‬ ‫ســامتی مــردم و شــهروندان یــک جامعــه موضوعی ســت کــه نمی تــوان از‬ ‫کنــار ان به ســادگی عبــور کــرد‪ .‬باتوجه بــه گران شــدن هزینه هــای پزشــکی‬ ‫و دارو در ایــران و جهــان به نظــر می رســد راهبــرد مناســب بــرای حفــظ‬ ‫ســامتی پیشگیری ســت‪ .‬یکــی از راه هــای پیشــگیری‪ ،‬توجــه بــه تحــرک و‬ ‫ورزش کــردن اســت‪ .‬دراین خصــوص ســراغ دکتر «ولی اهلل شــاهدی»؛ اســتاد‬ ‫دانشــگاه و کارشــناس تربیت بدنــی رفتیــم و ســواالتی را مطــرح کردیــم ‪...‬‬ ‫شاخص های سالمتی چیست؟‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫ائیــن رونمایــی از کتــاب «جهــان البالویــی»؛ اولیــن اثــر منتشــره «ســحر ببــران» در حــوزه داســتان کوتــاه بــا حضــور شــهره احدیــت و‬ ‫مصطفــی علیــزاده؛ از نویســندگان مطــرح حــوزه ادبیــات و جمعــی از عالقه منــدان بــه حــوزه کتــاب در کانــون ادبیــات ایــران برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬ایــن اثــر‪ ،‬شــامل ‪ 15‬داســتان کوتــاه؛ در قطــع جیبــی و توســط انتشــارات «مکتــوب» به چاپ رســیده اســت‪« .‬ســحر ببــران» متولد‬ ‫ســال ‪ 1369‬در تهــران؛ و فار غ التحصیــل کارشناســی معمــاری از دانشــگاه ازاد اســامی قزویــن اســت کــه فعالیــت حرفـه ای خــود را در‬ ‫سحر ببران‪:‬‬ ‫در تمام برش های زندگی‪ ،‬انسان هابه ادبیاتپناهبرده اند‬ ‫سـحر ببـران؛ نویسـنده مجموعه داسـتان های کوتـاه «جهـان‬ ‫البالویی» با خوانش اخرین داستان منتشره دراین کتاب باعنوان‬ ‫«یک دسـته بادکنـک قرمـز» بابیان اینکـه هرگـز ب هیـاد نـدارد کـه در‬ ‫زمان مشـخصی شـروع به نوشـتن کرده یا اتفاق مشـخصی افتاده‬ ‫یکـه ب هیـاد دارم‪،‬‬ ‫کـه او شـروع بـه نوشـتن کرده باشـد‪ ،‬گفت‪« :‬تازمان ‬ ‫همیشـه می نوشـتم‪ .‬ایـن درسـت اسـت کـه تـا زمانـی مشـخص‬ ‫ـورت حرفـه ای نداشـته؛ امـا از سـال های ‪ 1389‬و ‪،1390‬‬ ‫ایـن کار ص ِ‬ ‫یتـوان گفـت؛‬ ‫نوشـته هایی را ب هصـورت جوششـی می نوشـتم و م ‬ ‫شـاید این دسـت نوشـته ها حتـی در قالـب داسـتان و شـعر قـرار‬ ‫نمی گرفتـه و به گونـه ای نوعـی دل نوشـته به جهـت تخلیـه روحی و‬ ‫پیاد هسـازی ذهـن روی کاغـذ بـوده؛ کـه نمی توانـم نـام مشـخصی‬ ‫بـرای ان انتخـاب کنـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه ب هیـاد دارد از وقتـی‬ ‫سـواد خوانـدن و نوشـتن داشـته‪ ،‬چیزهایـی می نوشـته اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬این رونـد‪ ،‬بعدهـا رفته رفتـه و درطول زمـان شـکل پیـدا‬ ‫کـرده و بـه داسـتان کوتـاه مبـدل شـده اسـت‪ .‬شـاید در بخش های‬ ‫دیگـر‪ ،‬نوشـته هایی بلنـد بوده یا تکه هایـی از یک رمان را همیشـه‬ ‫می نوشتم که هرگز ان ها را منسجم نکرده ام»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫بـرای اغـاز نوشـتن هرگـز اتفـاق و زمـان مشـخصی را ب هیـاد نـدارد و‬ ‫این مقولـه همـواره همـراه او بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اوضـاع بحرانـی‬ ‫معیشتی در عصر حاضر‪ ،‬امکان لذت بردن از هرچیزی را از ادم ها‬ ‫می گیـرد؛ حـال ایـن لـذت می توانـد خوانـدن معمولـی یـک کتـاب‬ ‫یـا یـک داسـتان باشـد یـا بـه معاشـرت های معمولـی کـه انسـان ها‬ ‫تهـای مختلـف با یکدیگر داشـته اند‪ ،‬بازگردد یا‬ ‫همـواره در موقعی ‬ ‫ً‬ ‫یکـردن را شـامل شـود و قبل ازاینکـه بخواهـم‬ ‫اصلا از اسـاس‪ ،‬زندگ ‬ ‫عوامـل دیگـر را دراین موضـوع موثـر بدانـم‪ ،‬بایـد بگویـم برایـم لذت‬ ‫ً‬ ‫انتشـار ایـن کتـاب‪ ،‬نصفه نیمـه شـده یـا اصلا می توانـم بگویـم‬ ‫کم رنـگ شـده اسـت»‪ .‬ایـن نویسـنده کـه اولیـن مجموعه داسـتان‬ ‫کوتاهـش را بـه چـاپ رسـانده اسـت‪ ،‬درپاسـخ به اینکه چه چیـزی‬ ‫یتـر می کنـد؟‬ ‫در زندگـی مـردم‪ ،‬خوانـش داسـتان کوتـاه را ضرور ‬ ‫بـا نقـل بخشـی از گفت ههـای «شـهره احدیـت»؛ داسـتان نویس‬ ‫معاصـر کشـورمان‪ ،‬اظهـار کرد‪« :‬داسـتان‪ ،‬همـواره بهترین پناه من‬ ‫بـوده و در بدتریـن شـرایط و بدتریـن روزهـای زندگـی ام بـه داسـتان‬ ‫پنـاه بـرده ام؛ چـون ایـن امـکان و اجـازه را بـه تـو می دهـد کـه در‬ ‫دنیاهـای دیگـر زندگـی و احساسـات دیگـر را تجربـه کنـی و جـای‬ ‫اد مهـای دیگـر باشـی یـا حداقـل از نـگاه اد مهـای دیگـر زندگـی را‬ ‫ببینی و حتی برای چندلحظه هم که شـده‪ ،‬احسـاس کنی جای‬ ‫ان ادم قـرار گرفتـه ای و گویـی کـه از نـگاه او رخدادهـای مختلـف را‬ ‫می بینـی»‪ .‬وی بابیان اینکـه کارکـرد ادبیـات همیشـه همیـن بـوده‬ ‫اسـت و هنـر و ادبیـات‪ ،‬همیشـه پنـاه انسـان ها بوده انـد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬هنـر در هـر قالبـی‪ ،‬ا گـر داسـتان یا نمایش یا موسـیقی بـوده‪،‬‬ ‫پناه ادم ها در هر عصر و زمانی بوده است و معتقدم دنیای امروز‪،‬‬ ‫به دلیل اینکـه محدودتـر از دنیـای گذشـته اسـت و سـرعت زندگـی‬ ‫و عجلـه در ان بسیارباالسـت؛ زمـان مفیـد زیسـتن در دنیـای امـروز‬ ‫بیش ازگذشته‪ ،‬به دالیل مختلفی همچون ترافیک‪ ،‬ساعت کاری و‬ ‫هزاران دل مشغولی غیرضروری تلف می شود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫امـروز‪ ،‬شـرایط زندگـی‪ ،‬وضعیـت را به سمت وسـویی بـرده کـه نیـاز‬ ‫بـه خوانـدن داسـتان و تجربـه دنیاهـای دیگـر‪ ،‬بـرای عامـه افـراد به‬ ‫یـک ضـرورت مبدل شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬این نیـاز امروز‬ ‫در وجـود انسـان ها بیشـتر اسـت کـه بخواهنـد داسـتان بخواننـد‬ ‫و دنیاهـای دیگـر را تجربـه کننـد و از زیسـت محـدود ربات گونـه ای‬ ‫کـه در زندگـی دارنـد‪ ،‬فراتـر برونـد»‪ .‬ایـن نویسـنده داسـتان کوتـاه‬ ‫بااذعان به اینکـه ایـن نیـاز‪ ،‬همـواره در وجـود انسـان ها بـوده و‬ ‫انسـان ها چـه بداننـد و چه ندانند‪ ،‬به ادبیات پنـاه برده اند‪ ،‬تا کید‬ ‫کرد‪« :‬در تمام برش های زندگی‪ ،‬انسـان ها به ادبیات پناه برده اند؛‬ ‫امـا متاسـفانه مـا‪ ،‬در دوره ای زندگـی می کنیـم کـه خسـتگی ها و‬ ‫بدحالی ها در ان پررنگ تر است و تنهایی ها بزرگ تر؛ و این ها این‬ ‫ضـرورت را ایجـاب می کنـد که بیش ازگذشـته نیـاز به پناهگاه هایی‬ ‫یکـه حالمـان را بهتـر کنـد‪ ،‬داشـته‬ ‫ماننـد ادبیـات‪ ،‬هنـر یـا هرچیز ‬ ‫یتـر «هنـر» را‬ ‫باشـیم»‪ .‬وی داسـتان کوتـاه‪ ،‬ادبیـات و در نگاهـی کل ‬ ‫یکـی از مهم تریـن ابزارهـای کارامـد انسـان در جهـان معاصـر بـرای‬ ‫پنا هبـردن از زندگـی یکنواخـت روزمـره خوانـد و بااذعان به اینکـه‬ ‫مخاطـب ادبیـات امـروز‪ ،‬کم حوصلـه‪ ،‬پرعجلـه و پراسـترس اسـت‪،‬‬ ‫تا کید کرد‪« :‬داستان کوتاه می تواند این امکان را در فرد ایجاد کند‬ ‫کـه زمـان بسـیارکمی را صـرف کنـد و دریافـت فوق العـاده ای داشـته‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫شهرهاحدیت‪:‬‬ ‫حرکتتجربهدر مسیر عقالنیتان راماندگار خواهدساخت‬ ‫شـهره احدیـت؛ نویسـنده پیش کسـوت حـوزه داستان نویسـی نیـز‬ ‫دراین ائیـن‪ ،‬بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه عـده ای به خاطـر داسـتان‬ ‫دورهم جمع شده اند و این‪ ،‬رخداد مبارکی ست‪ ،‬گفت‪« :‬داستان‪،‬‬ ‫ازانجاکه بین انسان ها ارتباط ایجاد می کند‪ ،‬حرمت دارد و ارتباطی‬ ‫که داسـتان‪ ،‬میان انسـان ها ایجاد می کند‪ ،‬نسـبت به دیگر روابط‪،‬‬ ‫شکل وشمایلیبهتر دارد»‪.‬ویبابیان اینکهدر ابتدایمواجهه اش‬ ‫بـا ایـن اثـر‪ ،‬داسـتان های موجـود توانسـته اند او را بـا خـود درگیـر‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪« :‬تمام انچه را دوسـت داشـتم در یک داسـتان ببینم‪،‬‬ ‫دراین کتـاب دیـدم؛ ازایـن رو‪ ،‬کتـاب درگیـرم کـرد و خوانـدن باق ِـی‬ ‫داستان ها را با عشق ادامه دادم»‪ .‬خالق کتاب داستان «زخم زار»‬ ‫که توسط انتشارات «نیماژ» به بازار کتاب عرضه شد‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫داسـتان‪ ،‬فضایـی تـازه را بـرای خواننـده باز می کند و تجربـه ای را به‬ ‫او می دهـد کـه امـکان ان را در دنیـای واقعی ندارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ادبیات‬ ‫به ما کمک می کند تجربه ای انسـانی را میان ادم ها حرکت دهیم‬ ‫و چـون ایـن تجربـه براسـاس عقالنیـت اسـت‪ ،‬می توانـد مانـدگار‬ ‫شـود»‪ .‬احدیـت باتا کیدبراینکـه اعتقـاد دارد هرانچه تا امـروز میان‬ ‫انسـان ها مانـدگار شـده اسـت‪ ،‬از دسـته چیزهایـی بـوده که حالت‬ ‫تسـازی‪ ،‬بخشـی مهـم در‬ ‫داسـتانی دارد و بابیان اینکـه شخصی ‬ ‫یسـت و داسـتان های بسـیاری در تاریـخ اتفـاق‬ ‫داستان نویس ‬ ‫افتـاده اسـت؛ امـا بعضـی وقایع به دلیل وجود شـخصیت و روایت‪،‬‬ ‫ت ایرانی‪ ،‬داسـتان سـیاوش‬ ‫ماندگار شـده اند‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در روایا ‬ ‫در تاریـخ مانـدگار شـده و در دیگـر مـوارد نیـز‪ ،‬داسـتان هایی کـه در‬ ‫حــوزه ادبیــات‪ ،‬از ســال ‪ 1390‬در رشــته های داســتان کوتــاه و نمایشــنامه اغــاز کــرده اســت‪ .‬وی از ســال ‪ 95‬به عنــوان بازیگــر تئاتــر در‬ ‫شهــای مختلفــی در تهــران بـه روی صحنه رفته اســت‪ .‬در یادداشــتی پشــت جلــد کتاب امــده‪ :‬از جایی که نمی دانم کجاســت‪،‬‬ ‫نمای ‬ ‫تهــای پشــت پنجــره و بــه اشــفتگی‬ ‫کجــور نــور شــدید البالویی رنــگ می تابــد‪ ،‬بــه پوســت تنــم‪ ،‬بــه ســایه درخ ‬ ‫بــه تمــام جهــان‪ ،‬ی ‬ ‫نکــه خــودم خواســتم‬ ‫یکــه جان به لبــم کــرده‪ ،‬همیــن اســت؛ همی ‬ ‫موهایــم‪ .‬نه اینکــه مــن نفهمیــده باشــم یــا نخواســته باشــم‪ .‬نــه؛ چیز ‬ ‫نهــا بدتــر اینکــه تــوی همــان لحظ ههــا‪ ،‬بیشــتر از همــه علــی را‬ ‫چجــوری نمی توانــم بفهمــم چطــور شــد کــه خواســتم! و از تمــام ای ‬ ‫و هی ‬ ‫دوســت داشــتم ‪...‬‬ ‫عبـث اسـت؛ زیـرا گذشـتگان ایـن کار را انجـام داده انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا‬ ‫این قضیـه موافـق نیسـتم‪ .‬معتقـدم که ا گر کسـی زایمـان می کند و‬ ‫افسردگی پس از زایمان دارد‪ ،‬باید مدتی در فضای مطلوب انتشار‬ ‫کتابـش حضـور داشـته باشـد و از این حضور لذت ببـرد؛ این اتفاق‬ ‫روز رونمایـی اتفـاق می افتـد‪ ،‬به وقـوع می پیوندد و جشـن گرفته‬ ‫از ِ‬ ‫یهـای کتـب داسـتانی‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در رونمای ‬ ‫م ‬ ‫از ارائـه نقـد خـودداری می کنـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬ایـن کار را نمی کنـم؛‬ ‫چرا که معتقدم نویسـنده به این خاطر نیامده و شـما نیز امده اید‬ ‫تا در یک جشـن سـهیم باشـید»‪ .‬خالق اثر «پایان راه دموکراسـی»‬ ‫بابیان اینکـه معتقد اسـت ما‪ ،‬در داسـتان نفس می کشـیم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«یـک اندیشـمند بـزرگ می گویـد؛ داسـتان بـرای مـا مثـل اب بـرای‬ ‫یسـت و همان گونـه کـه ماهـی اب را حـس نمی کنـد؛ امـا بـا‬ ‫ماه ‬ ‫نبـودن ان می میـرد؛ به اعتقـاد مـن‪ ،‬داسـتان نیـز بسـان اب بـرای‬ ‫یسـت»‪ .‬این نویسـنده باتا کیدبراینکه تمام‬ ‫ماهـی‪ ،‬بـرای مـا حیات ‬ ‫زندگـی مـا بـا قصـه سـاخته شـده و بـا قصـه پیـش مـی رود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ی حتـی سـه تا کتـاب داسـتانی هـم نخوانـده باشـند‬ ‫«شـاید برخـ ‬ ‫نهـا نیـز مـدام دارنـد‬ ‫و بگوینـد مـا را چـه بـه داسـتان؟! امـا همی ‬ ‫داسـتان می گوینـد و در ذهنشـان داسـتان پردازی می کننـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه فضـای منفـی‪ ،‬مشـکالت اقتصـادی متعـدد و‬ ‫یبـرد کـه چـه کار‬ ‫نسـمت م ‬ ‫شـرایطی این چنینـی‪ ،‬نویسـنده را به ای ‬ ‫ً‬ ‫بایـد بکنـد و نهایتـا بـه ایـن پاسـخ می رسـد کـه بایـد بـه جایـی پنـاه‬ ‫ببـرد و درنهایـت به این نکتـه می رسـد کـه کجـا بهتـر از داسـتان؟‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬وقتـی کتـاب ‪ ،‬بـاز و خوانـدن اغـاز می شـود‪ ،‬یکبـاره‬ ‫یگـذرد و می بینـم در ان لحظـات به چیـز دیگری فکر‬ ‫کسـاعت م ‬ ‫ی ‬ ‫نکـرده ام و از دنیـای پیرامونـی رهـا شـده ام»‪ .‬وی بـا ابراز خرسـندی‬ ‫از وجـود ادبیـات داسـتانی قابل تقدیـر در کشـور؛ بااشـاره به اینکه‬ ‫بایـد از داسـتان نویس ها تشـکر کنیـم کـه اجـازه می دهنـد در‬ ‫دنیایشـان حضـور داشـته باشـیم و در دریـای تفکراتشـان اب تنـی‬ ‫کنیـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬قالـب داسـتان کوتـاه‪ ،‬جهانـی نخب هگـرا و‬ ‫موجز است و هرکسی این جهان را دوست ندارم و امروز‪ ،‬معتقدم‬ ‫خانـم ببـران ایـن ویژ گـی را در نـگارش خویـش رعایت کـرده ؛ چرا که‬ ‫یشـود‪ ،‬بایـد ان را کنار‬ ‫مخاطـب ایـن کتـاب‪ ،‬وقتی داسـتان تمـام م ‬ ‫بگـذارد و به داسـتان اجـازه جوالن دادن در ذهنـش را بدهد»‪ .‬وی‬ ‫درپایـان‪ ،‬باتا کیدبراینکـه نویسـندگان ا گـر بـزرگ باشـند‪ ،‬درد عامـه‬ ‫ـتان خـود می اورنـد و‬ ‫را بـه دردی شـخصی تبدیـل کـرده و در داس ِ‬ ‫ایـن‪ ،‬ماجـرای جهـان داسـتان های نخبه گراسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـحر‬ ‫ببران‪ ،‬دردهای بزرگ را به دردهایی شخصی مبدل کرده و ما باید‬ ‫معناییرااز ان کشف کنیم‪.‬معتقدم؛وقتیداستانتماممی شود‪،‬‬ ‫مخاطـب بایـد فکـر کنـد؛ چرا که بسـیارمهم اسـت و داسـتان کوتاه‬ ‫شـاید نتوانـد این موضـوع را منعکـس کنـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه‬ ‫یسـت که یـا‬ ‫همـه داسـتان های کتـاب «جهـان البالویـی» به گونه ا ‬ ‫یسـت که در ذهـن یک زن اتفاق‬ ‫راوی ان یـک زن اسـت یـا داستان ‬ ‫یکـه دراین اثـر افتـاده این اسـت که روایـت‪،‬‬ ‫می افتـد‪ ،‬گفـت‪« :‬اتفاق ‬ ‫روایـت زن اسـت و نویسـنده هـم زن اسـت؛ نویسـنده هرگـز بـه ایـن‬ ‫دام نیفتـاده بـود کـه بخواهـد نالـه کند»‪.‬‬ ‫عکس‪:‬میناقانع‬ ‫بهـا خوانده ایم‪ ،‬ماندگار‬ ‫لهـا امـده‪ ،‬بیش ازانچه در کتا ‬ ‫ضرب المث ‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه در کتـاب «جهـان البالویـی»‬ ‫کاری مشـابه را یـک زن و یـک مـرد انجـام داده انـد؛ و مـا روایـت را‬ ‫یشـود نگاهـی‬ ‫ن موجـب م ‬ ‫یشـنویم و همیـ ‬ ‫از زبـان یـک «زن» م ‬ ‫بدون قضـاوت دراین داسـتان جـاری باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن از نـگاه‬ ‫خانـم ببـران لـذت بـردم و بایـد بگویـم داسـتان ها از زبـان محکمـی‬ ‫ـش خـود را خـورده بودنـد‪ ،‬به خوبـی ویراسـته‬ ‫بهـره برده انـد؛ چک ِ‬ ‫و پرداختـه شـده بودنـد و این موضوعـات‪ ،‬اشـکاالتی هسـتند کـه‬ ‫می بینیم در بسیاری از داستان های امروز هست»‪ .‬این نویسنده‬ ‫اثار داستانی کوتاه باتا کیدبراینکه اثار سحر ببران‪ ،‬متفاوت با دیگر‬ ‫داستان های خانم های داستان نویس است‪ ،‬افزود‪« :‬در دوره ای‪،‬‬ ‫بـا داسـتان های اپارتمانـی مواجـه بودیـم و این بخـش از زندگـی‪ ،‬در‬ ‫جامعـه مـا نا گزیـر بـود و شـاید در کشـورهای دیگـر هـم ایـن اتفـاق‬ ‫افتـاده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه امـروز ممکـن اسـت پرفروش ترین‬ ‫کتـاب داسـتانی در بـازار ادبیـات مـا‪ ،‬کتـاب خانـم «زویـا پیـرزاد»‬ ‫باشـد‪ ،‬گفت‪« :‬در دوره ای این داسـتان ها‪ ،‬به عنوان پرفروش ترین‬ ‫اثـار ادبیـات به حسـاب می امدنـد؛ امـا چـون اثـر خانـم ببـران ایـن‬ ‫تمایـز را بـا دیگـر نویسـندگان دارد‪ ،‬دل چسـب اسـت و مخاطـب‬ ‫نیـز به همین دلیـل ایـن داسـتان ها را دوسـت دارد»‪ .‬وی بـا ابـراز‬ ‫خرسندیاز اینکهنسلجدیدداستان نویسانخانمدراین کشور‪،‬‬ ‫از این مرحلـه عبـور کـرده و نگاه تازه تری به دنیا دارند‪ ،‬افـزود‪« :‬امروز‬ ‫یکـرد و‬ ‫بایـد ادبیـات داسـتانی به هرتقدیـر ازاین مسـیر عبـور م ‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا ازاین مسـیر رد شـدیم»‪ .‬نویسـنده داسـتان «گورچیـن» کـه‬ ‫به دفعات تجدیدچاپ شـده؛ بابیان اینکه نکته دیگر که می توان‬ ‫به ان اشاره کرد این است که چرا داستان کوتاه را باید برای مطالعه‬ ‫انتخـاب کـرد؟ گفـت‪« :‬بدان دلیل که شـما می توانیـد داسـتان را در‬ ‫ً‬ ‫یک بخـش و در یک زمـان بخوانیـد و مثلا وقتـی در متـرو و اتوبوس‬ ‫یشـود در جهانـی کـه‬ ‫هسـتید‪ ،‬بخوانیـد‪ .‬همیـن نکتـه موجـب م ‬ ‫در مشـکالت بسـیارزیادی هسـتیم‪ ،‬بـه داسـتان کوتـاه پنـاه بـرده و‬ ‫درلحظه زندگی کنیم»‪ .‬احدیت باتا کیدبر اینکه مطالعه داسـتان‪،‬‬ ‫همیشـه در سـخت ترین شـرایط بـه او کمـک و انـگار ذهـن او را‬ ‫بـاز کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬داستان نوشـتن‪ ،‬بـه مـن توانایـی داده تـا‬ ‫مشکالتم را حل کنم و درنهایت‪ ،‬به نقطه ای رسیدم که این اتفاق‬ ‫افتاده اسـت»‪.‬‬ ‫مصطفیعلیزاده‪:‬‬ ‫«جهانالبالویی»اثرینخبه گراست‬ ‫مصطفـی علیـزاده؛ دیگـر داسـتان نویس معاصـر کشـورمان نیـز که‬ ‫دراین نشسـت حضور داشـت؛ بابیان اینکه در شـرایط کنونی باید‬ ‫به نویسـنده چنین کتابی تبریک گفت؛ بااشـاره به اینکه نمی شود‬ ‫در یـک نشس ِـت رونمایـی از کتـاب‪ ،‬بـه حـوزه نقـد ان وارد شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬نویسـنده چـه مـرد باشـد و چـه زن؛ مـادر اسـت و خلـق‬ ‫ً‬ ‫انجـام داده اسـت‪ ،‬س ُـبک شـده و حـاال نیـاز دارد کـه احتمـاال ایـن‬ ‫زایمـان و ایـن خلـق را جشـن بگیـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه برخـی‬ ‫دوسـتان و بـزرگان داسـتان تصـور می کننـد کـه رونمایـی بـرای اثـار‬ ‫نگـروه تعلـق دارد) کاری‬ ‫نخب هگـرا ( کـه کتـاب خانـم ببـران هـم بـه ای ‬ ‫عامل‬ ‫پزشکان و علم به این نتیجه رسیدند که زمینه ساز ا کثر بیماری ها دو ِ‬ ‫تغذیه نامناسب و بی تحرکی هستند‪ .‬در جامعه فعلی‪ ،‬وجود مواد تراریخته‬ ‫و غـذای موردمصـرف جامعـه کـه در ان هـا فراوری هـای زیـادی صـورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬همه ما دچار مشـکل می شـویم و تغذیه همه ما ناسـالم اسـت؛ لذا‬ ‫تنهـا عاملـی کـه می تـوان در ان از بیمـاری عبـور کـرد‪ ،‬تحـرک اسـت و ا گـر ایـن‬ ‫ً‬ ‫عدم تحـرک هـم در زندگـی وجـود داشـته باشـد‪ ،‬می تـوان گفـت مـا کال بیمـار‬ ‫هسـتیم‪ .‬بهترین راه برای پیشـگیری از بیماری ها تحرک و ورزش اسـت‪ .‬یک‬ ‫قانونـی وجـود دارد به نـام «قانـون هشـت» کـه می گویـد؛ شـما در ‪2 4‬سـاعت‬ ‫بایـد هشت سـاعت کار کنیـد‪ ،‬هشت سـاعت بخوابید و هشت سـاعت تحرک‬ ‫و ورزش و اوقـات فراغـت داشـته باشـید‪ .‬چنانچـه ایـن سـه هشت سـاعت در‬ ‫زندگی ما لحاظ شود‪ ،‬همه فا کتورهای سالمتی را خواهیم داشت و هیچ گاه‬ ‫دچـار بیمـاری نخواهیـم شـد‪ .‬باتوجه بـه هزینه هـای سرسـام اور درمـان‪،‬‬ ‫پزشـکی و به خصـوص دارو الزم اسـت که جامعـه به سـمت تحـرک و ورزش‬ ‫پیـش بـرود و ورزش را در سـرلوحه کار خـود قـرار دهـد‪.‬‬ ‫برخـی معتقدنـد کـه به دلیـل شـرایط زندگـی ماشـینی امـکان تحـرک و‬ ‫وقت گذاشـتن بـرای ورزش وجـود نـدارد‪ .‬دراین خصـوص چـه بایـد کـرد؟‬ ‫ورزش به ان معنـا و شـکل حرفـه ای‪ ،‬مقصـود مـا نیسـت‪ .‬ورزش می توانـد‬ ‫یـک پیـاده روی سـاده باشـد‪ .‬طـی هشت سـاعت اوقـات فراغـت می توانیـم‬ ‫رفتـن بـه خریـد و خیابان گـردی را جـزو برنامه هـای خـود قـرار دهیـم و بـدون‬ ‫وسـیله نقلیه‪ ،‬این اقـدام را انجـام دهیـم‪ .‬وقتـی بـه خریـد می رویـم (حتـی‬ ‫ا گـر خریـدی صـورت ندهیـم)‪ ،‬زمینـه و عامـل تحـرک پدیـد خواهـد امـد‪.‬‬ ‫ا گـر حوصلـه و وقـت نداریـم‪ ،‬می توانیـم وقتـی سـمت مقصـدی حرکـت‬ ‫می کنیـم‪ ،‬دو ایسـتگاه زودتـر و قبـل از رسـیدن بـه مقصـد؛ از متـرو‪ ،‬تا کسـی یـا‬ ‫وسیله نقلیه مان پیاده شویم و ان دو ایستگاه را پیاده روی کنیم؛ یا برعکس‬ ‫وقتـی سـمت خانـه می رویـم‪ ،‬دو ایسـتگاه مانـده بـه خانـه‪ ،‬از وسـیله نقلیه‬ ‫پیـاده شـده و پیـاده مسـیر را طـی کنیـم‪ .‬همه این هـا در ایجاد سلامتی موثر‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫تحرک فکری تاچه حد می تواند مهم باشـد؟ چون گفته می شـود سلامتی‬ ‫فقـط سلامتی جسـم نیسـت و بایـد بـه ذهـن نیـز توجـه شـود و دراینجـا‬ ‫نمـورد‬ ‫بحـث «الزایمـر » این روزهـا خیلـی مطـرح اسـت‪ .‬نظـر شـما درای ‬ ‫چیسـت؟‬ ‫دالیـل اصلـی الزایمـر این اسـت که مـا کارهایمـان را به شـکل روتیـن انجـام‬ ‫ً‬ ‫می دهیـم؛ مثلا مـن همـواره عـادت کـرده ام به دلیل اینکـه راست دسـت‬ ‫هسـتم‪ ،‬با دسـت راسـت گوشی ام را بگیرم‪ ،‬با دست راست بنویسم‪ ،‬با دست‬ ‫راسـت کیفـم را بلنـد کنـم و ‪ ...‬ایـن می توانـد مشکل سـاز شـود‪ .‬ا گـر بخواهیـم‬ ‫رابطـه بیـن دو نیمکـره مغزمـان قطـع نشـود‪ ،‬بایـد کارهـای غیرعـادی انجـام‬ ‫دهیـم و ارتبـاط بیـن دو بخـش مغـز را ایجـاد کنیـم‪ .‬گاهـی بهتـر اسـت ا گـر‬ ‫راست دسـت هسـتیم‪ ،‬بـا دسـت چپمـان گوشـی را بگیریـم یـا بـا دسـت چـپ‬ ‫بنویسـم و تلاش کنیـم کارهـای متفـاوت انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫مطالعه داستان و رمان خواندن دراین زمینه چقدر موثر است؟‬ ‫مطالعـه‪ ،‬اصلی تریـن کاری سـت کـه می توانـد دراین زمینـه بـه مـا کمـک کند‪.‬‬ ‫در جوامعـی کـه سـرانه مطالعـه باالسـت‪ ،‬امـار الزایمـر کاهـش می یابـد‪ .‬طبـق‬ ‫مطالعـات صورت گرفتـه؛ فعال نگه داشـتن ذهـن ازطریـق مطالعـه باعـث‬ ‫می شـود رونـد پیـری مغز به تاخیر بیافتد‪ .‬درحقیقت‪ ،‬اتفاقی کـه رخ می دهد‬ ‫ً‬ ‫این اسـت که ذهـن مهـارت شـناختی خـود را کـه معمـوال بـا افزایـش سـن‪،‬‬ ‫بهـای‬ ‫ضعیـف می شـود‪ ،‬تقویـت می کنـد‪ .‬مطالعـه؛ بخصـوص خوانـدن کتا ‬ ‫ً‬ ‫علمـی و تخیلـی باعـث تقویـت حافظـه می شـود‪ .‬ایـن داسـتان ها معمـوال پـر‬ ‫از نـکات معما گونه انـد و خواننـده همان طورکـه بـا داسـتان پیـش مـی رود‪،‬‬ ‫مجبـور می شـود معماهـا را در ذهـن مـرور کند‪ .‬ایـن کار درواقـع‪ ،‬نوعی تمرین‬ ‫بـرای ذهـن اسـت کـه تلاش کنـد اطالعـات بیشـتری را در خـود ب هطـور‬ ‫تو برگشـتی حفـظ کنـد‪ .‬ا گـر مطالعـه تبدیـل بـه یـک فعالیـت همیشـگی‬ ‫رف ‬ ‫در زندگـی شـود‪ ،‬خواهیـد دیـد تاثیـرات ایـن اتفـاق در زندگـی شـما چقـدر‬ ‫شـگفت انگیز خواهد بود و حافظه شـما به طور قابل توجهی بهتر و بهینه تر‬ ‫کار خواهد کرد؛ پس برای رسیدن به سالمتی‪ ،‬باید به مطالعه روی بیاوریم‪.‬‬ ‫مطالعـه تاثیـر فزاینـده ای در گسـترش تفکـر ‪ ،‬رشـد هـر انسـان و بلـوغ او دارد‪.‬‬ ‫بازی های کامپیوتری را تاچه حد توصیه می کنید؟‬ ‫یهـای‬ ‫متاسـفانه در جامعـه مـا یکـی از دالیـل عدم تحـرک‪ ،‬گسـترش باز ‬ ‫کامپیوتری ست‪ .‬افراد مدت طوالنی پای دستگاه های کامپیوتر می نشینند‬ ‫و بـه بـازی می پردازنـد‪ .‬ایـن باعـث می شـود بـدن شـکل دفرمـه پیـدا کنـد‬ ‫و نوعـی رخـوت و سسـتی در افـراد ایجـاد شـود‪ .‬سـازمان جهانـی بهداشـت‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۸‬اعتیـاد بـه بازی هـای رایانـه ای را به عنـوان یکـی از اختلاالت‬ ‫گیمینـگ و نوعـی اختلال روانـی و قابل تامـل و توجـه اعلام کرد‪ .‬یک تحقیق‬ ‫در موسسـه ملـی رسـانه و خانـواده نشـان می دهـد کـه بازی هـای ویدیویـی‬ ‫بـرای جوانـان‪ ،‬اعتیـاداور اسـت و ایـن اعتیـاد‪ ،‬سـطح افسـردگی و اضطـراب‬ ‫ان ها را افزایش داده؛ درصورت تداوم اسـتفاده از ان ها ممکن اسـت کار فرد‬ ‫بـه بستری شـدن در بیمارسـتان بـرای تـرک هـم بکشـد‪.‬‬ ‫ایا بازی های کامپیوتری که با تحرک همراه است را توصیه می کنید؟‬ ‫ان هـا مناسـب اسـت‪ .‬در سـال های اخیـر‪ ،‬این گونـه بازی هـا گسـترش یافتـه‬ ‫و افـراد ضمن اینکـه بـه بـازی می پردازنـد‪ ،‬قـدرت تحـرک پیـدا می کننـد؛ امـا‬ ‫درهرحـال‪ ،‬مـا بایـد همـواره بـرای تحـرک خـود برنامه ریـزی خاصـی داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬تحقیقـات نشـان داده نوجوانـان می تواننـد مهارت هـای خلاق‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بصـری و هماهنگـی چشـم و دسـت را از بازی هـای کامپیوتـری‪ ،‬عمدتـا از‬ ‫یهـا‬ ‫بازی هایـی کـه هوشـمندانه طراحـی شـده اند‪ ،‬بیاموزنـد‪ .‬برخـی از باز ‬ ‫تهـای‬ ‫بـرای رسـیدن بـه موفقیـت‪ ،‬بـه فکـر عمیـق و هوشـمندی و مهار ‬ ‫بسـیارباالیی دراین زمینـه نیـاز دارنـد‪.‬‬ ‫روز مادر؛ فرصتی برای قدردانی یا جبر نظام سرمایه داری؟!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫چندی پی ــش مص ــادف ب ــود ب ــا «روز جهان ــی م ــادر» و موج ــی‬ ‫قابل توج ــه از اظه ــار و اب ــراز عالقـ ـ ه ب ــه م ــادران را در اش ــکال‬ ‫مختل ــف در ش ــبکه های اجتماع ــی ش ــاهد بودی ــم؛ ک ــه مانن ــد‬ ‫بس ــیاری از پدید هه ــای نوظه ــور‪ ،‬مرزه ــای ای ــران را ه ــم‬ ‫ـوی‬ ‫تحت تاثی ــر ق ــرار داد و س ــیل وا کن ‬ ‫شه ــا ب ــه ایـ ـن روز ازس ـ ِ‬ ‫چهــره ای پرطرفــدار اینســتا گرام و افــراد معمولــی را شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫به رغم انک ــه هریک ازم ــا م ــادر خ ــود را دوس ــت داری ــم؛ ممک ــن‬ ‫اس ــت ان طور ک ــه بای ــد‪ ،‬عش ــق ب ــه او را در زیس ــت روزان ــه عن ــوان و‬ ‫تک ــرار نکنی ــم و عم ــده ف ــوران احساس ـی مان را در مناس ــبت هایی‬ ‫ـرف ماجراســت؛‬ ‫این چنیــن خــرج کنیــم ‪ ...‬البتــه ایــن تنهــا یــک طـ ِ‬ ‫شــاید عجیــب باشــد کــه بدانیــد‪« ،‬روز مــادر» نیــز ماننــد بســیاری‬ ‫جو ق ــرب س ــابق را ن ــدارد‬ ‫م ــوارد دیگ ــر‪ ،‬در س ــال های اخی ــر‪ ،‬ان ار ‬ ‫تش ــکن‪ ،‬به نوع ــی ان را‬ ‫و نگا هه ــای اوان ــگارد و به اصط ــاح سن ‬ ‫نه تنهــا فرصتــی عالــی بــرای قدردانــی نداننــد؛ بلکــه بــا انگ هایــی‬ ‫نظی ـ ِـر «دس ــتاویز س ــرمایه داری ب ــرای خالی ک ــردن جی ــب ع ــوام»‪،‬‬ ‫شه ــای س ــنتی»‬ ‫«جب ــر تفک ــر جوام ــع مردس ــاالر در تلقی ــن ارز ‬ ‫و ‪ ...‬ب ــه ان حمل ــه کنن ــد‪ .‬نظرس ــنجی جدی ــد ‪ YouGov‬از ‪2000‬‬ ‫ُ‬ ‫گس ــال در ن ــه کش ــور منتخ ــب نش ــان داده ک ــه بخ ــش‬ ‫ف ــرد بزر ‬ ‫بزرگ ــی از این اف ــراد در برخ ــی کش ــورها‪« ،‬روز م ــادر» را بیش ــتر‬ ‫ی ــک «دردس ــر» می دانن ــد ک ــه توس ــط نهاده ــای تج ــاری ب ــه م ــا‬ ‫تحمی ــل ش ــده اس ــت ت ــا ب ــا ف ــروش محص ــوالت مناس ــبتی و ارائ ــه‬ ‫نهــا‬ ‫خدمــات مخصــوص‪ ،‬بــه ســودهای هنگفــت خــود برســند‪ .‬ا ‬ ‫ روز خ ــاص‪ ،‬عش ــق‬ ‫معتقدن ــد؛ اینک ــه ناچ ــار «بای ــد» در تنه ــا یــک ِ‬ ‫و احت ــرام خوی ــش را ب ــه مادرم ــان نش ــان دهی ــم‪« ،‬دردسرس ــاز»‬ ‫اس ــت‪ .‬از می ــان کش ــورهای مورد بررس ــی‪ ،‬این موض ــوع در‬ ‫هیچ ج ــا به ان ــدازه «دانم ــارک» ح ــاد نیس ــت؛ جایی ک ــه ‪ 61‬درص ــد‬ ‫یک ــه موردپرس ــش ق ــرار گرفتن ــد‪ ،‬مدع ــی ش ــده اند «روز‬ ‫افراد ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫م ــادر» عمدت ــا به دلی ــل فش ــار مناف ــع تج ــاری برگ ــزار م ‬ ‫ـدگاه‬ ‫داس ــتان‪ ،‬در «س ــوئد» و «الم ــان» مش ــابه اس ــت؛ ام ــا ای ــن دی ـ ِ‬ ‫ً‬ ‫رای ــج و معم ــول در کل اروپ ــا نیس ــت؛ مث ــا ‪ 85‬درص ــد از اف ــراد‬ ‫ـتانی حاض ــر در س ــنجش یادش ــده‪ ،‬گفتن ــد ک ــه «روز م ــادر»‪،‬‬ ‫لهس ـ ِ‬ ‫ی ــک مناس ــبت وی ــژه «شایس ــته» اس ــت و بر این مبن ــا؛ ان را ب ــا‬ ‫ً‬ ‫شــادی و رضایــت جشــن می گیرنــد‪ .‬ســطوح نســبتا باالیــی از ایــن‬ ‫دی ــدگاه مش ــترک را می ت ــوان در «چی ــن» و «هن ــد» نی ــز یاف ــت‪ .‬در‬ ‫اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬تفــاوت نــگاه افــراد در تعــدادی از جوامــع بــه‬ ‫ـزاری «روز م ــادر» را مش ــاهده می کنی ــد‪.‬‬ ‫برگ ـ ِ‬ ‫رفتن به طبیعت را تاچه حد توصیه می کنید؟‬ ‫«روز مادر» مناسبتی شایسته برای ابراز عشق است‬ ‫ً‬ ‫ روز قراردادی با مبنای اقتصادی ست‬ ‫«روز مادر» صرفا یک ِ‬ ‫‪61‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دانمارک‬ ‫‪52‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪36‬‬ ‫المان‬ ‫‪45 45 43‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫فرانسه‬ ‫امریکا‬ ‫‪64‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪29‬‬ ‫هند‬ ‫‪24‬‬ ‫چین‬ ‫تسـاعت‬ ‫به نظـرم رفتـن بـه طبیعـت‪ ،‬اقدامی بسیارمناسـب اسـت‪ .‬طی هش ‬ ‫اوقات فراغت خود ا گر بتوانیم به پارک‪ ،‬دریا یا محیط طبیعی برویم‪ ،‬نشاط‬ ‫را بـه مغـز خـود رسـانده ایم‪ .‬بـا دیـدن مناظـر طبیعـی‪ ،‬سـروتونین در مغـز مـا‬ ‫ترشح می شود که می تواند اندروژن ها را در ما به فعالیت وا دارد و این باعث‬ ‫ً‬ ‫تقویت سیسـتم ایمنی و نهایتا سلامتی ما می شـود‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫‪10‬‬ ‫لهستان‬ ‫بـا دوچرخه سـواری صددرصـد موافقـم‪ .‬یکـی از ورزش هـای اصلـی کـه‬ ‫در سـال های اخیـر بـه ان توجـه شـده‪ ،‬دوچرخه سواری سـت؛ امـا‬ ‫دوچرخه سـواری مسـئله ای دارد و ان ‪ ،‬نیـاز بـه فضـای خـاص اسـت‪ .‬ا گـر در‬ ‫شـهر بـزرگ تهـران کـه پیسـت های دوچرخـه در سـطح شـهر وجـود نـدارد‪،‬‬ ‫بخواهیـم دوچرخه سـواری کنیـم‪ ،‬ایـن امـکان هسـت کـه سلامتی و امنیـت‬ ‫مـا تهدیـد شـود؛ اما بهتر اسـت به مکان هایی کـه دراین زمینه طراحی شـده‪،‬‬ ‫رجوع و سـاعاتی را دوچرخه سـواری کنیم‪ .‬درهرحال ورزش کردن درهرزمینه‬ ‫می توانـد راهگشـای سلامتی و تضمیـن پیشـگیری از بیماری هـا باشـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتورسیکلت احسان به رنگ زرشکی مدل ‪1393‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ‪ 771-842253‬و شـماره موتـور ‪ 0263754‬و‬ ‫شـماره تنـه ‪ 9310149‬بـه مالکیـت مجیـد سـاالری ایوری مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪550‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬مـدل‬ ‫‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪274 -64‬ق‪ 49‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 124K1192799‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAC91CE6JF379478‬به مالکیت سعید توکلی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک تیـپ ‪ 2‬بـه‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬ها ‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪196 -20‬هــ‪ 98‬و شـماره موتـور ‪ 182A0104849‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAP03EE9LJ018833‬بـه مالکیـت احمـد کمالیان مقـدم‬ ‫فرزنـد حبیـب بـا کـد ملـی ‪ 0839088681‬صـادره از طبـس مفقـود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت بلوچ به رنگ مشـکی مـدل ‪ 1394‬و‬ ‫شماره پال ک ‪ 773-29136‬و شماره موتور ‪0150NCT811473‬‬ ‫و شـماره تنـه ‪ NCT***150E9415627‬بـه مالکیـت حسـن‬ ‫صنعتـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪554‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت زامیـاد ‪ 2800CC‬بـه رنـگ‬ ‫ابـی روشـن روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪515 -26‬ب‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 80058580‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAZDL104TD0062072‬بـه مالکیـت علـی امیـری مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪552‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ 1375‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪598 -32‬ن‪71‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0007812‬و شـماره شاسـی ‪S1442275122422‬‬ ‫بـه مالکیـت فرشـته کارگـزار فرزنـد ایـرج بـا کـد ملـی ‪0702442348‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪598‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای کاوه زارعـی بـه ادرس‪ :‬شـهرک شـریعتی‪ ،‬خیابـان مهـران‪ ،‬پلا ک ‪ ،237‬طبقـه ‪ ،4‬واحد ‪ 8‬با تسـلیم یک برگ‬ ‫استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 15045‬دفتـر ‪ 54‬شـهرری به شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4026747‬مـورخ ‪1400/08/10‬‬ ‫اعلام کـرده سـند مالکیـت ششـدانگ اپارتمـان بـه پلا ک ثبتـی ‪ 15278‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از‬ ‫‪ 12283‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 10‬در طبقـه سـوم واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‬ ‫اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 52/89‬مترمربع پارکینگ ‪ 12‬مشـخصات مالکیت‪ :‬ششـدانگ ذیل ثبت ‪547465‬‬ ‫صفحـه ‪ 150‬دفتـر ‪ 2225‬بـه چاپـی ‪ 293915‬بـه نـام زینـب اسـوده ثبـت و سـند صـادر شـده و سـپس برابـر سـند‬ ‫قطعی ‪ 45760‬مورخ ‪ 1395/06/23‬دفترخانه ‪ 27‬شهرری به نام کاوه زارعی فرزند محمد به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 111‬متولـد ‪ 1367/09/20‬صـادره از دیوانـدره دارای شـماره ملـی ‪ 3859920421‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪6‬‬ ‫بعنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان انتقـال شـده اسـت‪ .‬محدودیـت‪ :‬رهنـی شـماره ‪ 45761‬مـورخ‬ ‫‪ 1395/06/23‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 27‬شهرری استان تهران که به نفع بانک مسکن شعبه شهرک‬ ‫شریعتی کد ‪ 1712‬به مبلغ ‪ 1/276/670/714‬ریال به مدت ‪ 120‬ماه ثبت شده که به علت نقل و انتقال مفقود‬ ‫شـده تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتب در‬ ‫یشـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫یک نوبت ا گهی م ‬ ‫نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کند‪ .‬ا گـر ظرف مهلت مقـرر اعتراضی نرسـد و یا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت‪ ،‬المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫م الف ‪80‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308308000014‬مـورخ ‪ 1401/02/05‬هیـات دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی سربیشه حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای عبدالرضـا مهدی زاد همـود فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪769‬‬ ‫صـادره از زاهـدان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـجر مشـتمل بر سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 1179/91‬مترمربـع پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪ 892‬اصلـی بخـش ‪ 2‬سربیشـه واقـع‬ ‫در حسـین اباد دسـتگرد (سمسـول اباد) خریـداری از مالـک رسـمی خانـم شـفیقه‬ ‫روحانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/11 :‬‬ ‫محمدحسـین مصلحی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫م الف ‪10/1401/64‬‬ ‫سربیشه‬ ‫ا گهیمزایدهاموالغیرمنقول(ذمه ای)‬ ‫به موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ ۱۴۰۰۰۰۰۹۰‬مقـدار تمـام ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مشـجر بـه شـماره ثبتـی پلا ک ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪ ۱۱۶‬اصلـی بخـش ‪ ۷‬حوزه ثبتی‬ ‫جوین (متعلق به اقای قربان رضا ساالری فر) در قبال طلب بستانکار خانم مریم‬ ‫نوروزی نـژاد از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬نشـانی ملـک واقـع در‬ ‫شهرسـتان جویـن‪ ،‬شـهر حکم ابـاد‪ ،‬در جنوب کارخانه خـورا ک دام جوین اسـت‬ ‫کـه مطابـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری کـه در تاریـخ ‪ ۱۴۰۰/06/14‬صـورت‬ ‫پذیرفته اسـت‪ ،‬مشـخصات ملـک مزبـور با مسـاحت عرصه بـه مقـدار ‪۴۱۲۲۶/06‬‬ ‫مترمربع دارای درختان پسته با قدمت سنی ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬سال پیوندی و غیرپیوندی‬ ‫است‪ ،‬که به مبلغ ‪ ۱۴۴۲۹۱۲۱۰۰۰‬ریال ارزیابی و قطعی شده است و در قبال طلب‬ ‫ً‬ ‫بسـتانکار بـه مبلـغ ‪ ۱۳۷۰۴۵۲۵۰۰‬تومـان (به انضمـام حـدودا ‪ ۵‬درصـد اضافـی)‬ ‫و سـایر هزینه هـای اجرایـی در روز یکشـنبه بـه تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/03/08‬از سـاعت‬ ‫‪۹‬صبـح الـی ‪۱۲‬ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک جویـن برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫مزایـده از مبلـغ ‪ ۱۴۴۲۹۱۲۱۰۰۰‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی‬ ‫ً‬ ‫نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ایین نامـه‪ ،‬شـرکت در مزایـده منوط به‬ ‫پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬الزم‬ ‫بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ‬ ‫نکـه رقـم قطعـی‬ ‫نهـا باشـد و اعـم از ای ‬ ‫یکـه مـورد مزایـده دارای ا ‬ ‫مزایـده‪ ،‬درصورت ‬ ‫ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده مزایده اسـت و نیز نیم عشـر و حق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مزایـده نقـدا وصـول می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪،‬‬ ‫مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/۰۲/۲۶:‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫ینـژاد بـه وکالـت از اقـای رضا درویشـی دادخواسـتی بـا موضوع‬ ‫نظربه اینکـه خانـم لیلـی مقصود ‬ ‫‪ -1‬مطالبـه سـهم االرث؛ ‪ -2‬تقاضـای فـروش مـال مشـاع بـا جلب نظر کارشـناس به انضمام کلیه‬ ‫خسـارات قانونـی وارده و حق الوکالـه و هزینـه کارشناسـی (واقـع در پال ک ‪ 247‬موسـیان) ‪ 5‬هکتار‬ ‫زمیـن کشـاورزی و ‪ 2/2‬هکتـار مـازاد به طرفیت ‪ -1‬ملکیه صالحی ‪ -2‬مهناز مـرادزاده ‪ -3‬مرضیه‬ ‫دسـتیار ‪ -4‬حسـن درویشـی فرزنـد روضـان ‪ -5‬مجیـد مـرادزاده ‪ -6‬کاظـم صالحـی ‪ -7‬مـژگان‬ ‫دسـتیار ‪ -8‬روح اهلل دسـتیار ‪ -9‬یـداهلل درویشـی فرزنـد روضـان ‪ -10‬کاظمیـه مـرادزاده ‪ -11‬مینـا‬ ‫درویشی فرزند روضان ‪ -12‬محمود مرادزاده ‪ -13‬شجاع دستیار ‪ -14‬حمید مرادزاده ‪ -15‬کاظم‬ ‫درویشـی فرزند روضان ‪ -16‬ملکیه درویشـی فرزند روضان ‪ -17‬مصطفی درویشـی فرزند روضان‬ ‫‪ -18‬چاسب درویشی فرزند روضان ‪ -19‬حمید صالحی ‪ -20‬داوود دستیار ‪ -21‬حمیده صالحی‬ ‫‪ -22‬میثـم صالحـی ‪ -23‬مریـم درویشـی فرزنـد روضـان ‪ -24‬مالیـه درویشـی فرزنـد روضـان ‪-25‬‬ ‫حسـین صالحـی ‪ -26‬فوزیـه صالحـی ‪ -27‬خیـره صالحـی ‪ -28‬روبخیـر درویشـی فرزنـد روضـان‬ ‫‪ -29‬قاسم درویشی فرزند روضان ‪ -30‬مکیه مرادزاده ‪ -31‬مجید صالحی ‪ -32‬فاطمه درویشی‬ ‫فرزنـد روضـان ‪ -33‬دختربـس درویشـی فرزنـد روضـان ‪ -34‬زهـرا مـرادزاده ‪ -35‬محمـود دسـتیار‬ ‫‪ -36‬کبری درویشی فرزند روضان ‪ -37‬محمد صالحی ‪ -38‬فوزیه دستیار ‪ -39‬حسن صالحی‬ ‫‪ -40‬حاجیـه مـرادزاده بـه ایـن دادگاه ارائـه داده و بـه شـماره پرونـده ‪9909988559200796‬‬ ‫ثبـت شـده و وقـت رسـیدگی ان ‪ 1401/03/28‬سـاعت ‪ 11:30‬تعییـن شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه علـت‬ ‫مجهول المـکان بـودن خوانـدگان فوق الذکـر بـه تجویـز مـاده ‪ 73‬قانـون اییـن دادرسـی مدنـی و‬ ‫دسـتور دادگاه‪ ،‬مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار ا گهی می شـود تا خواندگان پس‬ ‫از نشـر ا گهـی و اطلاع از مفـاد ان‪ ،‬بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعلام نشـانی کامـل خـود‪ ،‬در وقـت‬ ‫مقـرر فـوق جهت رسـیدگی حاضر شـوند‪ .‬سـپس نتیجه بـه ایـن دادگاه اعالم شـود‪.‬‬ ‫کوروش علی زاده‪ ،‬مدیردفتر دادگاه عمومی بخش های موسیان و دشت عباس‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تربت جام‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک واحد ثبتی تربت جام‬ ‫تجـام مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی ترب ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/16-140160306007000018‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫اسـماعیل حکیمی فـر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 41.8‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 2‬فرعـی از ‪ 1172‬اصلـی نسـبت بـه ‪ 26.05‬مترمربـع و از محـل خیابـان متروکـه نسـبت بـه ‪15.75‬‬ ‫مترمربع واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام (خریداری سـند مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی از پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 1172‬اصلـی و خریـداری از شـهرداری تربت جام) محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/18-140160306007000115‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫اسـماعیل ضربی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 150.1‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره‬ ‫‪ 2‬فرعـی از ‪ 991‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبت ملک تربت جام خریـداری از‬ ‫غالمعلـی احمـدی احـدی از ورثه یوسـفعلی غول احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/18-140160306007000117‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمد رحمت اللهی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 344.25‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 1156‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جـام خریداری کل‬ ‫مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000109‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانم‬ ‫محبوبـه مودودی یاقوتـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 138.70‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 3481‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام از محـل مالکیـن رسـمی ‪ -1‬مرضیـه عطاءزنـدی ‪ -2‬معصومـه عطاءزنـدی‬ ‫محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000107‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫احمـد نورائی سـربزی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 146.65‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 173‬و ‪ 174‬اصلـی واقـع اراضـی سـعداباد و غصن ابـاد در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای احمـد احمدی بنکـدار محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000105‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫ابوالقاسـم نـوری در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 243.50‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪517‬‬ ‫فرعی و ‪ 7167‬فرعی از ‪ 166‬اصلی اراضی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت جـام خریـداری طبق سـند رسـمی مشـاعی بـه شـماره ‪ 1392/09/10-40120‬دفترخانـه ‪ 10‬تربت جام‬ ‫کل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -7‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000103‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمـود کاوسـی تیموری در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 10000‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 379‬اصلـی واقـع اراضـی ربـاط در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت جـام خریـداری از مالکیـن رسـمی ‪ -1‬فتح الـه کاوسـی تیموری ‪ -2‬عصمت الـه کاوسـی تیموری محـرز‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000099‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫غالم فاروق صالحی مقام در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 99.59‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 48‬فرعـی از ‪ 174‬اصلـی اراضـی سـعداباد و غصن ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالک رسـمی اقای اشـکان جامی االحمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/17-140160306007000101‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫مرتضـی سـاالری در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره‬ ‫‪ 7167‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت جـام کل از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000094‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫عبـاس حیدرپنـاه در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 146.85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 22‬فرعـی از ‪ 1131‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جام خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای حسـین کلبعلـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000092‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫ابراهیم بیرجندی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 155‬مترمربع در قسمتی از پال ک شماره‬ ‫‪ 7345‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک تربت جـام خریـداری از مالک رسـمی اقای حسـن گچ پزان محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000090‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای نعمت الـه عثمانـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 32.5‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 5‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضوی بخش حـوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای دین محمـد ایرانی علی خواجـه محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -13‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000088‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای خـداداد خدادادی حسـن ابادی در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 26368.75‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک شـماره یـک فرعـی از ‪ 165‬اصلـی اراضـی قادر ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪13‬‬ ‫مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -14‬برابر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000086‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫خـداداد خدادادی حسـن ابادی در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 28023‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک شـماره یـک فرعـی از ‪ 165‬اصلـی اراضـی قادر ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت جـام از محل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -15‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/15-140160306007000084‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای جمشـید ابدالی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 288.47‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪14‬فرعـی از ‪ 678‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری‬ ‫طبـق مبایعه نامـه و دادنامـه شـماره ‪ 1394/01/16‬صـادره توسـط قاضـی شـورای حـل اختلاف حـوزه ‪3‬‬ ‫تربت جـام مالـک رسـمی محمـد فریـور محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -16‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/15-140160306007000082‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫مینـا منصـوری در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 163‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪16‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1118‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای غالم یحیـی امیری صبوری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -17‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/15-140160306007000081‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت‬ ‫تعاونـی تولیـد روسـتایی جامـرود در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنای احداثی پال ک شـماره قسـمتی‬ ‫از ‪ 162‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 13312.20‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره از ‪ 162‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫محمود ابـاد بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی علی حسـینی محرز‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬برابر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160306007000079‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫حسـین فتوت جامـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪733‬‬ ‫اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهدحوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالک رسـمی‬ ‫خانـم ماه بی بـی موسـی ابادی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -19‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160306007000077‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض و متقاضـی‬ ‫خانـم مرضیـه عبادتـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان به مسـاحت ‪ 176.80‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫باقیمانـده ‪ 880‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالکین‬ ‫رسـمی اقایـان و خانم هـا ‪ -1‬ایـرج ‪ -2‬حیـدر ‪ -3‬معیـن ‪ -4‬الهـه ‪ -5‬امیـن ‪ -6‬اسـماء ‪ -7‬انیـس شـهرت‬ ‫همگـی غنـی زاده و عصمـت غول ابراهیمـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -20‬برابر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160306007000075‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫احمد فیضی حسـن ابادی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به اسـتثناء بهاء ثمن اعیان به مسـاحت ‪30‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 3632‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریداری از محل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -21‬برابر رای شـماره ‪ 1401/02/12-140160306007000073‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫براتعلـی حسـینی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 33.25‬مترمربـع قسـمتی از باقیمانده‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 294‬و ‪ 293‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای غفـور سـلطانی رباط محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -22‬برابـر رای شـماره ‪ 1398/09/18-139860306007000715‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای محمودرضا سلیمانی سـه دهی در ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به مسـاحت ‪ 110.60‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 914‬اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبتـی تربت جـام‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خواجـه مختاراسـماعیل احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫پیـرو ا گهـی روزنامـه قـدس به تاریخ هـای ‪ 1381/01/15‬و ‪ 1381/01/31‬تصرف مالکانه و بالمعارض اقلیما‬ ‫قانع احمدی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین محصور دارای سـاختمان واقع در خراسـان رضوی‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه تربت جـام کـه در ا گهـی فـوق مسـاحت ‪ 4425‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪498‬‬ ‫فرعـی از ‪ 174‬اصلـی قیـد شـده کـه برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1400/12/21-5/1400/5191‬بـه موجـب‬ ‫هیات اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‪ ،‬مساحت‬ ‫از ‪ 4425‬مترمربـع بـه ‪ 4551.60‬مترمربـع افزایـش و اصلاح شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون مذکـور‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه اراء‬ ‫اعلام شـده‪ ،‬اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق‬ ‫ا گهـی در محـل‪ ،‬ظـرف مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد و معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویـل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪886 -24‬ل‪ 74‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 11488060027‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA5AG873546‬بـه مالکیـت سـعید عالی مومـن‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1396/09/22-139660322002007463‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی بزی براتـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1326‬کد ملی‬ ‫‪ 3671989211‬صـادره از زابـل فرزنـد رضـا متولـد ‪ 1359‬به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 312‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 898‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو حـوزه ثبت‬ ‫ملک زابل‪ ،‬بلوار ارتش‪ ،‬ارتش ‪ 26‬انتقالی از احمدعلی سـرحدی ذیل ثبت ‪ 4337‬صفحه ‪ 401‬دفتر ‪28‬‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪194‬‬ ‫ا گهی ابالغ اخطار اجرایی‬ ‫ً‬ ‫پیرو ا گهی های قبلی‪ ،‬بدینوسـیله به سـپیده عابدینی فرزند حسـن فعال مجهول المکان ابالغ می شـود‬ ‫کـه بـا توجـه بـه دعـوی محکوم لـه اقـای محمـد تاجیک شـهن ابادی بـه خواسـته اقـدام بـه تنظیـم سـند‬ ‫یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪851 -68‬ب‪ 78‬بـه طرفیـت‬ ‫شـما‪ ،‬پـس از صـدور رای شـماره ‪ 1392/11/14-904‬منتهـی بـه صـدور اخطـار اجرایـی کالسـه ‪ 6/‬مبنـی‬ ‫بـر محکومیـت محکوم علیـه بـه حضـور در یکـی از دفاتـر اسـناد رسـمی و تنظیـم و انتقـال سـند خـودرو‬ ‫سـواری پـژو ‪ 206‬مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪851 -68‬ب‪ 78‬در حـق محکوم لـه اقـای محمـد‬ ‫تاجیک شـهن ابادی شـده‪ .‬مراتـب در جرایـد منتشـر تـا ظـرف ‪ 10‬روز پـس از درج در روزنامـه‪ ،‬مفـاد فوق را‬ ‫اجـرا کنیـد‪ .‬درغیراینصـورت برحسـب تقاضـای محکوم لـه بـه اجـرا درخواهـد امـد‪.‬‬ ‫وزیری‪ ،‬دبیرخانه شعبه ‪ 6‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1312‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006000531‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم‬ ‫ایدا علی پور فرزند محمدرضا با والیت محمدرضا علی پوراسفیوخی به شماره شناسنامه ‪0691704406‬‬ ‫صادره از تربت حیدریه نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 1736/84‬مترمربع‬ ‫(یکهـزار و هفتصـد و سـی و شـش و هشـتاد و چهارصـدم مترمربـع) کـه مسـاحت ‪ 670/96‬مترمربـع ان از‬ ‫حـد غـرب در حریـم کال قـرار دارد و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006000532‬هیـات اول موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تربت حیدریه تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضی مذکور نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 2300/56‬مترمربع (دوهزار‬ ‫و سـیصد و پنجاه و شـش صدم مترمربع) که مسـاحت ‪ 1333/66‬مترمربع ان از حد غرب در حریم کال‬ ‫قرار دارد در قسـمتی از اراضی روح اباد پال ک ‪ 202‬اصلی دهسـتان اربعه واقع بخش یک تربت حیدریه از‬ ‫مالکیـت رسـمی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعییـن تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1377‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪671 -32‬م‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 11517709073‬و شـماره شاسـی ‪ 77909553‬بـه مالکیـت علی ا کبـر‬ ‫عامـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪551‬‬ ‫ا گهی ابالغ اخطاریه طول و متراژ ششـدانگ پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 57‬اصلی واقع در اراضی روسـتای‬ ‫رونج بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫بدینوسـیله بـه کلیـه مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ 18‬محمدجـان و ‪ 23‬عباسـعلی و ‪ 20‬کریـم از ششـدانگ‬ ‫پلا ک ‪ 19‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی واقـع در اراضـی روسـتای رونـج بخش ‪ 13‬مشـهد ابالغ می شـود نظر به اینکه‬ ‫مالکین ششـدانگ پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 57‬اصلی واقع در اراضی روسـتای رونج بخش ‪ 13‬مشـهد تقاضای‬ ‫تنظیـم صورت مجلـس تعییـن طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک مذکـور را کرده اسـت و مقرر شـده نماینده‬ ‫و نقشـه بردار ایـن اداره در مـورخ ‪ 1401/03/09‬سـاعت ‪10‬صبـح جهـت اجـرای عملیات نقشـه برداری به‬ ‫محل وقوع ملک عزیمت کنند‪ ،‬لذا به علت عدم دسترسـی به سـایر مالکین همجوار و به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 18‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابلاغ می شـود کـه در تاریـخ مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور‬ ‫بهـم رسـانند‪ .‬بدیهی سـت عـدم حضـور مالکیـن همجـوار مانـع از انجـام عملیـات نقشـه برداری نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/26 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حسـن حبیبی سـماخون فرزنـد محمـد بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی با عرصه وقف به‬ ‫شماره پال ک ‪ 118‬فرعی از ‪ 15‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد را نموده و مدعی ست سند مالکیت مزبور به دلیل‬ ‫جابجایـی مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق‬ ‫ذیـل شـماره الکترونیکـی ‪ 139620306007000231‬بـه نام حسـن حبیبی سـماخون ثبت و سـند مالکیت‬ ‫‪619948‬د‪ 93‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر‬ ‫کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪،‬‬ ‫بایستی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫مالکیت رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا‬ ‫وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/26 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله بـه بتـول شـرفی و محمدجـواد صنوبـر اصالتـا و والیتـا بـر نجمـه صنوبـر ورثـه مرحـوم علیرضـا‬ ‫صنوبـر فرزنـد محمدجـواد سـا کن تهرانسـر غربـی‪ ،‬فـاز ‪ ،4‬بلوار شـهید بهشـتی‪ ،‬پلا ک ‪ 296‬ابالغ می شـود‬ ‫کـه خانـم ملیحـه کانطـوری جهـت وصول تعداد ‪ 214‬عدد سـکه تمام بهار ازادی به اسـتناد سـند ازدواج‬ ‫شـماره ‪ 3303‬مـورخ ‪ 1381/08/13‬دفتـر ازدواج ‪ 32‬شـهرری علیـه مـورث شـما اجرائیـه صـادر کـرده و‬ ‫پرونده اجرایی به کالسه ‪ 139904001112001398‬در واحد اجرای اسناد رسمی ری تشکیل شده و طبق‬ ‫گزارش موز ع پسـت محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده‪ .‬لذا بنا به تقاضای بسـتانکار‬ ‫طبـق مـاده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامـه اجـرا‪ ،‬مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار‬ ‫محلی ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این ا گهی‪ ،‬که روز ابالغ محسـوب می شـود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه پرداخـت بدهـی مـورث خـود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیـات اجرایـی جریان خواهـد یافت‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪86‬‬ ‫ا گهی مزایده کالسه ‪ 9900664‬واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار‬ ‫بستانکار‪ :‬بانک کشاورزی شعبه سبزوار‪ .‬شناسه ملی‪ 10100830184 :‬سا کن سبزوار‬ ‫بدهکار‪ :‬علیرضا کالته دولتی‪ .‬نام پدر‪ :‬یحیی‪ .‬شماره ملی‪ 0793871549 :‬سا کن سبزوار‬ ‫مـورد مزایـده و محـل ان‪ :‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬بـه رنـگ نقـره ای‬ ‫متالیـک مـدل ‪ ۱۳۹۴‬نـوع سـوخت‪ :‬بنزینـی بـه شـماره موتـور ‪ K1240749165‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CEVFR228217‬و بـا شـماره پلا ک ایـران ‪537 -36‬م‪ 35‬متعلـق بـه مدیـون‪ ،‬و طبـق نظـر‬ ‫کارشـناس رسـمی دادگسـتری با مشـخصات فنی اتاق‪ ،‬موتور‪ ،‬شاسـی‪ ،‬دیفرانسیل‪ ،‬گیربکس‪ ،‬شیشه ها‪،‬‬ ‫اینه ها‪ ،‬چراغ ها‪ ،‬سـپرها و تجهیزات داشـبورد سـالم‪،‬کیفیت الستیک ها با مرغوبیت ‪۷۵‬درصد‪ ،‬وضعیت‬ ‫و تاریـخ انقضـای بیمـه شـخص ثالـث خـودرو نامشـخص‪ ،‬کـه بـه مبلـغ یـک میلیـارد و هشـتصد میلیـون‬ ‫ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪ ،‬در پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 9900664‬از روز شـنبه سـاعت ‪9‬صبـح الی ‪12‬ظهر‬ ‫در مـورخ ‪ 1401/03/07‬در محـل شـعبه اجـرای ثبـت اسـناد سـبزوار واقـع در سـبزوار‪ ،‬خیابان اسـدابادی‬ ‫از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ یـک میلیـارد و هشـتصد میلیـون ریـال‬ ‫ً‬ ‫شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬وفق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه اصالحی اجرای‬ ‫مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب‬ ‫تمرکـز وجـوه سـپرده سـازمان ثبت اسـناد و املا ک کشـور بـه شـماره ‪IR650100004060013207655848‬‬ ‫بـا شناسـه واریـز ‪ 935108500100000000320765584816‬و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در‬ ‫جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از‬ ‫تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتی کـه ظرف مهلت مقـرر‪ ،‬مازاد فـروش را به‬ ‫حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫دراینصـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می شـود‪ .‬کلیـه هزینه هـای قانونی‬ ‫سـند انتقـال و بدهـی احتمالـی و خالفـی خـودرو مذکـور بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مزایده نقدا وصول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایده روز اداری‬ ‫بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/26 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف‪401/350‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری کوئیـک ار بـه رنـگ سـفید قرمـز مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪962 -74‬ی‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ M159266940‬و شـماره شاسـی ‪ NAPX212AAM1060530‬بـه‬ ‫مالکیـت ابراهیـم اسـمعیل پورمقدم مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی‪.‬تی‪.‬ایکـس مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪324 -36‬م‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ 00399226‬و شـماره شاسـی ‪ 1412281864512‬بـه مالکیـت علی اصغـر‬ ‫بهمـدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫اصالحیه‬ ‫پیـرو ا گهـی مفقـودی پال کـت ترا کتـور منتشـره در روزنامـه سـایه در مورخـه ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳‬شـماره سـریال‬ ‫‪ G14076A1K‬صحیـح اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند سـورن بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪945 -24‬ط‪ 91‬و شـماره موتـور ‪ 12487227098‬و شـماره شاسـی ‪ NAACC1CF89F413389‬بـه‬ ‫مالکیـت خیرالـه رجبـی بـا شـماره ملـی ‪ 5859836147‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪311 -24‬س‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 1746501‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285972634‬بـه مالکیـت جمشـید‬ ‫مجلسـی فرزنـد حمدالـه بـه شـماره ملـی ‪ 1861024691‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪925 -24‬ط‪ 82‬و شـماره موتـور ‪ 12489305198‬و شـماره شاسـی ‪ 218169‬بـه مالکیـت خیریـه‬ ‫عـرادی فرزنـد عبدالسـاده بـه شـماره ملـی ‪ 1828487759‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫فـرم اعلان ورشکسـتگی ا کهـی دعـوت از بسـتانکاران و بدهـکاران شـرکت ا گریـن ذوب باختـران‬ ‫(ورشکسـته) بـا اخطـارات الزمـه‬ ‫بدینوسـیله اعلام می شـود شـرکت گریـن ذوب باختـران بـا شـماره ثبـت ‪ ۱۵۲۴۳‬مطابـق دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 140050390002869805‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/07/28‬اصداری از شـعبه سـوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشـاه‪،‬‬ ‫بـا تعییـن تاریـخ توقـف ‪ 1394/12/29‬ورشکسـته اعلام و امـر تصفیـه بـه اداره تصفیـه کرمانشـاه محـول‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لذا با این ا گهی‪ ،‬مراتب به عموم بسـتانکاران و بدهکاران شـرکت ورشکسـته اعالم و اخطار‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫اولین جلسه دعوت از بستانکاران روز چهارشنبه ساعت ‪ ۱۰‬صبح مورخ ‪1401/04/15‬‬ ‫در محـل اداره تصفیـه امـور ورشکسـتگی کرمانشـاه‪ ،‬واقـع در بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬نبـش خیابـان سـی‬ ‫متـری دوم‪ ،‬مجتمـع دادگاه هـای تجدیدنظـر و کیفـری اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬طبقـه اول تشـکیل می شـود‪.‬‬ ‫از کلیـه بسـتانکاران و بدهـکاران و کسـانی کـه ادعایـی دارنـد و همچنیـن کسـانی کـه بـا ورشکسـته مزبـور‬ ‫مسـئولیت تضامنـی دارنـد‪ ،‬یـا ضامـن او هسـتند‪ ،‬دعـوت به عمـل می ایـد در سـاعت و روز مذکـور در ایـن‬ ‫ً‬ ‫اداره حضـور بهـم رسـانند‪ .‬ضمنـا اخطـار می شـود‪ :‬یکـم) کلیـه بسـتانکاران و کسـانیکه هرگونـه ادعایـی‬ ‫دارند‪ ،‬باید اصل یا رونوشت مدارک خود را ظرف دو ماه از تاریخ نشر این ا گهی‪ ،‬به اداره تصفیه تسلیم‬ ‫کنند‪ .‬مدت ارسـال مدارک برای بسـتانکارانی که در خارج اقامت دارند‪ ،‬سـه ماه اسـت‪ .‬دوم) کسـانیکه‬ ‫بـه ورشکسـته نامبـرده بدهـی دارنـد‪ ،‬بایـد ظـرف مـدت تعییـن شـده‪ ،‬خـود را معرفـی و بدهـی خـود را در‬ ‫وجه صندوق اداره تصفیه بپردازند‪ .‬واال طبق ماده ‪ ۲۴‬قانون تصفیه‪ ،‬بدهکاران متخلف از این وظیفه‪،‬‬ ‫بـه جریمـه نقـدی معـادل صـدی بیسـت و پنـج دیـن محکـوم خواهنـد شـد‪ .‬بعلاوه دادگاه هـا می تواننـد‬ ‫علاوه بـر جریمـه نقـدی‪ ،‬بدهـکاران مذکـور را بـه زنـدان تادیبـی از سـه ماه تا شـش ماه نیـز محکوم کنند‪.‬‬ ‫سـوم) کسـانی کـه بـه هـر عنـوان‪ ،‬امـوال شـرکت ورشکسـته فـوق در دسـت انهاسـت‪ ،‬ظـرف مـدت دو ماه‬ ‫مذکـور‪ ،‬بایـد همـان امـوال را تحـت اختیـار اداره تصفیـه بگذارنـد وگرنـه هـر حقـی کـه نسـبت بـه ان دارنـد‬ ‫سـلب خواهـد شـد‪ ،‬مگـر اینکـه عـذر موجهـی داشـته باشـند‪ .‬ایـن ا گهی به حسـب مـاده ‪ ۲۵‬قانـون اداره‬ ‫تصفیـه امـور ورشکسـتگی برای اسـتحضار بسـتانکاران ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/25 :‬‬ ‫سعید شهابی‪ ،‬رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و دادگستری کل استان کرمانشاه‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب فـروغ راشـدیان فرزنـد عبدالرضـا بـا کـد ملـی ‪ 1990215637‬در مقطـع‬ ‫کارشناسـی رشـته مهندسـی فناوری اطالعات صادره از دانشـگاه پیام نور شـوش مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود ان را بـه دانشـگاه پیـام نـور واحـد شـوش تحویـل دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/03/23 :‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪672 -14‬ن‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ M13/5604004‬و شـماره شاسـی ‪ NAS41110G3481169‬بـه‬ ‫مالکیـت حجت الـه خدادوسـت بـا کـد ملـی ‪ 5269442051‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ ۲۰۶‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۵‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۱۱۸ -77‬ط‪ ۹۱‬و شـماره موتور ‪ 163B0288106‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP13FE5GJ893263‬به مالکیت‬ ‫محمـد حسـنی فرزنـد ناصـر بـا شـماره ملـی ‪ ۶۶۴۹۹۷۵۸۹۳‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫گواهـی موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب سـعید بهبهانی مقـدم فرزنـد نذیـر بـه کـد ملـی ‪5299633165‬‬ ‫در مقطـع کاردانـی پیوسـته رشـته مکانیـک خـودرو صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهـان بـه‬ ‫شـماره ‪ 215/952/76‬مورخ ‪ 1395/02/15‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شـود ان را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مناقصه اجرای عملیات ایجاد توسعه‬ ‫معابر شهری دزفول (اسفالت فرودگاه)‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری دزفـول درنظـردارد مناقصـه عمومـی یک مرحله ای اجرای عملیات ایجاد توسـعه معابر‬ ‫شـهری دزفـول (اسـفالت فـرودگاه) را بـه شـماره سیسـتمی ‪ 2001050301000009‬از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا کت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخون درصورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1401/02/26‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/08‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخه ‪1401/03/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز یکشنبه مورخه ‪1401/03/22‬‬ ‫وجه الضمان شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪ 1/682/580/000‬ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق فرمت‬ ‫ارائـه شـده و یـا فیـش نقـدی واریـزی بـه شـماره حسـاب ‪ 4057011407610659‬نـزد بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران‪،‬‬ ‫بدون قید و شـرط‪ ،‬در وجه حسـاب تمرکز وجوه سـپرده شـهرداری دزفول می بایسـت ارائه شـود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬شهرداری مرکزی دزفول‪ ،‬جنب فرمانداری‪ -‬تلفن‪42420511-3 :‬‬ ‫م الف ‪1401-11‬‬ ‫سیدمحمدحسن عیسی زاده؛ شهردار دزفول‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫امام جمعهشهرستانقدس‪:‬‬ ‫همراه با دولت در جنگ اقتصادی باشیم‬ ‫امام جمع ــه شهرس ــتان ق ــدس گف ــت‪« :‬کش ــور م ــا در‬ ‫یس ــت»‪ .‬رهب ــری بر حمایت‬ ‫جن ــگ تمام عیار اقتصاد ‬ ‫همه جانب ــه از اه ــداف و برنام هه ــای دولت‪ ،‬س ــفارش‬ ‫کردن ــد و در ذی ــل فرمایش ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری‪،‬‬ ‫امام جمع ــه شهرس ــتان ق ــدس از عب ــارت "رزمن ــدگان"‬ ‫در حمای ــت از برنام هه ــای دول ــت پرداخ ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫یس ــت ک ــه در دوران دف ــاع‬ ‫«همدل ــی‪ ،‬یک ــی از اسرار ‬ ‫مق ــدس‪ ،‬ما را به افتخار و س ــربلندی رس ــاند»‪ .‬خطیب‬ ‫نم ــاز جمعه ش ــهرقدس‪ ،‬بابیان اینکه ایس ــتادگی مردم‬ ‫در جن ــگ اقتص ــادی مانند دوران دفاع مقدس اس ــت‬ ‫گف ــت‪« :‬چن ــد انب ــار احت ــکار کاال در روزه ــای گذش ــته‬ ‫کش ــف و باقیم ــت مص ــوب میان م ــردم توزیع ش ــد»‪.‬‬ ‫الزم است در جنگ اقتصادی‪ ،‬مردم مانند‬ ‫رزمندگان؛ و مسئولین مانند فرماندهان دفاع‬ ‫مقدس به صورت جهادی عمل کنند‬ ‫حجت االس ــام رض ــا ج ــوکار (امام جمع ــه ش ــهرقدس)‬ ‫در خطب هه ــای نم ــاز عب ــادی سیاس ــی جمع ــه ای ــن‬ ‫هفت ــه‪ ،‬ضم ــن س ــفارش خ ــود و نمازگ ــزاران و توصی ــه‬ ‫ب ــه تق ــوای اله ــی بااش ــاره به تخریب قب ــور ائم ــه بقیع‪،‬‬ ‫ب ــه پاس ــخ ب ــه ش ــبهات وهابی ــت درم ــورد س ــاخت و‬ ‫زی ــارت قب ــور پرداخت ــه و اظه ــار داش ــت‪« :‬ای ــن اف ــکار‬ ‫پوس ــیده‪ ،‬نخ نما ش ــده است و نس ــل جوان و نوجوان‪،‬‬ ‫ب ــا مطالع ــه‪ ،‬پژوه ــش‪ ،‬بصی ــرت و رف ــع ش ــبهات‪ ،‬در‬ ‫مقاب ــل نس ــخه های دروغی ــن ایس ــتادگی خواهن ــد‬ ‫ک ــرد»‪ .‬امام جمع ــه شهرس ــتان ق ــدس بااش ــاره به‬ ‫اص ــاح س ــاختار اقتص ــادی توس ــط دولت گف ــت‪« :‬در‬ ‫گذش ــته‪ ،‬ارز ترجیح ــی باقیم ــت ‪ ۴۲۰۰‬توم ــان‪ ،‬ب ــرای‬ ‫حمای ــت از کااله ــای اساس ــی در نظ ــر گرفت هش ــد؛ ام ــا‬ ‫برخ ــی تولیدکنن ــدگان و واردکنندگان‪ ،‬ای ــن ارز را گرفته‬ ‫و مص ــارف دیگ ــر و قاچ ــاق انج ــام دادن ــد و م ــردم از‬ ‫ای ــن ارز بهره من ــد نش ــدند؛ گاه ــی یاران ــه ‪ ۱۵‬میلی ــون‬ ‫نف ــر ب ــه جی ــب ی ــک نف ــر می رف ــت و ب ــه س ــفره م ــردم‬ ‫نمی رس ــید‪ .‬ای ــن س ــاختار اقتص ــادی‪ ،‬بیم ــار ب ــود و‬ ‫دول ــت س ــیزدهم‪ ،‬س ــاختار یاران هه ــا را هوش ــمند کرده‬ ‫ت ــا به دس ــت خود م ــردم برس ــد»‪ .‬خطیب نم ــاز جمعه‬ ‫ش ــهرقدس ادام ــه داد‪« :‬بهین هس ــازی نظ ــام پرداخت‬ ‫یاران هه ــا ب ــا همفک ــری نخب ــگان‪ ،‬انجا مش ــده و پی ــش‬ ‫از اج ــرا‪ ،‬ب ــا مردم صحب ــت و روش ــنگری کرده و ی ــا ان را‬ ‫به حس ــاب م ــردم واری ــز کردن ــد و ح ــاال می طلب ــد ک ــه‬ ‫م ــردم ب ــه دولت کم ــک ک ــرده و ب ــا هوش ــیاری‪ ،‬مقابل‬ ‫هجمه های دشمن ایس ــتاده و مانند رزمندگان دوران‬ ‫دف ــاع مقدس‪ ،‬رزمن ــده جن ــگ اقتصادی باش ــند و به‬ ‫یکدیگ ــر کمک ک ــرده و دش ــمن را مای ــوس کنند»‪ .‬وی‬ ‫بی ــان ک ــرد‪« :‬اص ــاح نظ ــام بودج ــه و س ــاختار بانکی‪،‬‬ ‫توزی ــع کاال‪ ،‬رش ــد کار و تولی ــد مولد و مب ــارزه با قاچاق‪،‬‬ ‫اص ــاح الگ ــوی مصرف ــی و امنی ــت غذای ــی و مقابل ــه با‬ ‫بس ــترهای فس ــادزا‪ ،‬بخش ــی از انتظارات از دولت است‬ ‫و همان طورک ــه مه ــار وی ــروس کرون ــا به خوب ــی انج ــام‬ ‫ش ــد‪ ،‬مس ــئولین در مهار کرونای اقتصادی نیز بیش ــتر‬ ‫در ک ــف می ــدان و صحن ــه واقع ــی ب ــازار حض ــور یافته و‬ ‫روزان ــه س ــیر مداوم ت ــا تحق ــق این برنام ــه را داش ــته و‬ ‫نظارت کنن ــد»‪ .‬حجت االس ــام جوکار بااش ــاره به اینکه‬ ‫ط ــی روزهای گذش ــته چند انب ــار احتکار کاال کش ــف و‬ ‫پس از شناس ــایی‪ ،‬باقیمت مصوب می ــان مردم توزیع‬ ‫ش ــد‪ ،‬گفت‪« :‬م ــردم هرگونه تخل ــف و کاالی احتکاری را‬ ‫به دس ــتگاه های نظارتی اطالع داده و اصحاب رس ــانه‬ ‫و فع ــاالن فض ــای مج ــازی‪ ،‬ضم ــن تش ــریح مس ــائل‪،‬‬ ‫روش ــنگری داش ــته باش ــند»‪ .‬وی باتا کیدب ــر تروی ــج‬ ‫مس ــائل س ــامت محور خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در هفت ــه‬ ‫بس ــیج س ــازندگی‪ ،‬گروه های بس ــیج در بی ــش از ‪۱۰‬هزار‬ ‫گ ــروه جه ــادی و بس ــیج‪ ،‬فعالی ــت داش ــته و طر ح های‬ ‫بس ــیاری در س ــطح کش ــور انج ــام می دهن ــد»‪.‬‬ ‫شهردار مالرد خبر داد؛‬ ‫قطار پروژه های عمرانی شهر مالرد‪ ،‬با سرعت در حال پیشروی ست‬ ‫مهــر نام گــذاری شــده و واقــع در مــارد‪ ،‬ویــا شــمالی شــهر مــارد اســت و توســط شــهردار‬ ‫مــارد افتتــاح و اغــاز بــه کارکــرد»‪ .‬بهمنــی پــس از بازدیــد از طبقــات ایــن موسســه‪ ،‬بابــت‬ ‫تجهی ــز ک ــردن ان ب ــه امکان ــات رفاه ــی‪ ،‬از ت ــاش دس ـت اندرکاران تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد‪.‬‬ ‫پ ــس از وع ــده افتت ــاح ورزش ــگاه ‪2000‬نف ــری ش ــهید ش ــوریابی‪ ،‬ب ــرای هفت ــه دول ــت؛ ح ــاال‬ ‫محمــد بهمنــی (شــهردار مــارد) خبــر خــوش تکمیــل و تحویــل پــروژه ایســتگاه مرکــزی‬ ‫یه ــا در هفت ــه دول ــت‪،‬‬ ‫اتش نش ــانی ای ــن ش ــهر را خب ــر داد‪ .‬ب ــا ای ــن حس ــاب مالرد ‬ ‫حداق ــل افتت ــاح دو پ ــروژه ب ــزرگ را در پی ــش خواهن ــد داش ــت‪ .‬ش ــهردار م ــارد گف ــت‪:‬‬ ‫«قط ــار عم ــران و ابادان ــی ش ــهر م ــارد ب ــا س ــرعت در ح ــال حرک ــت اس ــت و نمون ــه ب ــارز‬ ‫ان اح ــداث و بهره ب ــرداری پروژه ه ــای کوچ ــک و ب ــزرگ در ای ــن ش ــهر اس ــت»‪ .‬به گ ــزارش‬ ‫مدیری ــت ارتباط ــات و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری م ــارد؛ محم ــد بهمن ــی از اج ــرای‬ ‫مراح ــل پایان ــی پ ــروژه س ــاختمان ب ــزرگ اتش نش ــانی بل ــوار الغدی ــر خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫نط ــرح عمران ــی را‬ ‫«ش ــهرداری م ــارد درراس ــتای ایج ــاد ش ــهری ایم ــن و مص ــون‪ ،‬ای ‬ ‫طراح ــی و در دس ــتورکار خ ــود ق ــرار داد»‪ .‬بهمن ــی اف ــزود‪« :‬س ــاختمان اتش نش ــانی بل ــوار‬ ‫الغدی ــر‪ ،‬در زمین ــی ب ــه مس ــاحت ‪ ۳۴۰۰‬مترمرب ــع و ب ــا زیربنای ــی بال غب ــر ‪ ۳۵۱۰‬مترمرب ــع و‬ ‫در ی ــک طبق ــه همک ــف عملیات ــی‪ ،‬ســه طبقه اداری و ی ــک س ــوله اش ــیانه خودروه ــای‬ ‫امدادرس ــان‪ ،‬ب ــا پیش ــرفته ترین امکان ــات ایمن ــی در دس ــت اح ــداث اس ــت»‪ .‬ش ــهردار‬ ‫مــارد تصریــح کــرد‪« :‬ایــن ســاختمان به عنــوان ســاختمان مرکــزی ســازمان اتش نشــانی‬ ‫یشــود و درحقیقــت به عنــوان هســته اصلــی و‬ ‫و خدمــات ایمنــی شــهرداری محســوب م ‬ ‫مدیریتــی ایــن ســازمان ایفــای نقــش خواهــد داشــت و در شــرایط اضطــرار و بحرانــی‪ ،‬در‬ ‫مقــام پشــتیبانی دیگــر ایســتگاه های اتش نشــانی شــهر خواهــد بــود»‪ .‬محمــد بهمنــی‬ ‫در تش ــریح خب ــر خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬درحال حاض ــر ب ــه هم ــت عوام ــل معاون ــت ام ــور‬ ‫زیربنای ــی و ترافی ــک ش ــهرداری‪ ،‬ای ــن پ ــروژه ب ــا پیش ــرفت ‪۹۰‬درص ــدی‪ ،‬مراح ــل پایان ــی از‬ ‫قبیــل ‪ -۱‬نصــب تاسیســات ‪ -۲‬اجــرای ســقف کاذب طبقــات ‪ -۳‬محوط هســازی حیــاط‬ ‫‪ -۴‬عایق بن ــدی س ــرویس های بهداش ــتی را می گذران ــد و امی ــد اس ــت در هفت ــه دول ــت‬ ‫در س ــال ج ــاری‪ ،‬افتت ــاح و ب ــه بهر هب ــرداری برس ــد»‪.‬‬ ‫افتتاح خانه دختران نیایش مهر ‪ ،‬توسط محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‬ ‫بهمن ــی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬ای ــن مرک ــز نیک ــوکاری از ب ــدو س ــاخت تا کن ــون‪ ،‬تح ــت حمای ــت‬ ‫شــهرداری و فرمانــداری مــارد بــوده اســت کــه امــروز ایــن مرکــز بــه نــام دختــران نیایــش‬ ‫شهرداری مالرد‪ ،‬گام های موثری در خدمات رسانی مطلوب تر‬ ‫به شهروندان برمی دارد‬ ‫ش ــهردار م ــارد خب ــر داد‪« :‬ارای کمیس ــیون م ــاده ص ــد ش ــهرداری م ــارد‪ ،‬در هم ــان روز‬ ‫جلس ــه‪ ،‬انش ــاء و ب ــه امض ــای اعض ــای کمیس ــیون می رس ــد»‪ .‬محم ــد بهمن ــی در بخ ــش‬ ‫یه ــای مک ــرر ح ــوزه معاون ــت شهرس ــازی و‬ ‫دیگ ــری اظه ــار داش ــت‪« :‬پ ــس از پیگیر ‬ ‫نه ــا‬ ‫معم ــاری ش ــهرداری‪ ،‬تهی ــه نقشـ ـه های متع ــدد در الی هه ــای ‪ ،GIS‬تطبی ــق ا ‬ ‫ً‬ ‫شه ــای معامالت ــی کمیس ــیون م ــاده ص ــد و نهایت ــا بارگ ــذاری در سیس ــتم صف ــا‬ ‫باارز ‬ ‫رایان ــه (شهرس ــازی)‪ ،‬درحال حاض ــر اعض ــای محت ــرم کمیس ــیون م ــاده ص ــد مس ــتقر در‬ ‫ش ــهرداری‪ ،‬پ ــس از بررس ــی پرونده ه ــای مطروح ــه‪ ،‬انش ــاء ارا را انج ــام داده و هم ــکاران‬ ‫حــوزه کمیســیون در همــان ســاعت‪ ،‬اقــدام بــه صــدور رای در سیســتم شهرســازی کــرده‬ ‫و ب ــه امض ــای اعض ــا محت ــرم می رس ــانند‪ .‬در گذش ــته ای ــن ام ــر مس ــتلزم ی ــک ب ــازه زمان ــی‬ ‫ً‬ ‫ح ــدودا دوهفتـ ـه ای ال ــی یک ماه ــه ب ــود ک ــه خوش ــبختانه ا کن ــون ظ ــرف هم ــان ی ــوم‬ ‫ج ــاری تش ــکیل جلس ــه‪ ،‬ای ــن مه ــم انج ــام می پذی ــرد»‪.‬‬ ‫اولیـن نشسـت سـاماندهی امـور جوانـان شهرسـتان‬ ‫در سـال ‪ ،۱۴۰۱‬بـه ریاسـت فرمانـدار قـدس و بـا حضـور‬ ‫مسـئولین مربوطـه در سـالن جلسـات ایـن فرمانـداری‬ ‫برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرسـتان‬ ‫قـدس؛ وحیـد گلی کانـی در نشسـت سـاماندهی امـور‬ ‫جوانـان شهرسـتان بااشـاره به تلاش دشـمنان بـرای‬ ‫اشـاعه فرهنـگ نادرسـت بـه جوانـان در جامعـه‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬متاسـفانه به دلیـل عـدم هم افزایـی دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی در حـوزه جوانـان‪ ،‬بخـش فرهنگـی و اشـتغال‬ ‫و پیش گیـری اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬شـاهد افزایـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی هسـتیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در حـوزه‬ ‫مـواد مخـدر و سـایر اسـیب هایی کـه متوجـه جوانـان‬ ‫اسـت‪ ،‬مقصـر هسـتیم چرا کـه در سـتاد امـور جوانـان‪،‬‬ ‫تهـای خـود را نقـد‬ ‫برنامـه ای انجام نشـده و ا گـر مـا فعالی ‬ ‫نکنیـم و غفلـت کنیـم‪ ،‬دشـمنان فعالیتـی درراسـتای‬ ‫جـذب جوانـان انجـام می دهنـد»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫قدس گفت‪« :‬اداره ورزش و جوانان‪ ،‬به عنوان دبیر ستاد‬ ‫امـور جوانـان شهرسـتان و سـایر دسـتگاه های متولـی‬ ‫در عرص ههـای مختلـف حـوزه پیشـگیری از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬باتوج هبـه نقشـی کـه جوانـان هـر کشـور در‬ ‫حیـات و بالندگـی ان ایفـا می کننـد‪ ،‬سـرمایه گذاری در‬ ‫نهـا ضرورتـی اجتناب ناپذیـر‬ ‫امـوزش و تربیـت صحیـح ا ‬ ‫اسـت‪ .‬دوره جوانـی‪ ،‬دوره شـکل گیری و قـوام یافتـن‬ ‫شـخصیت فـرد و هویـت فرهنگـی اوسـت‪ .‬درایـن دوره فرد‬ ‫متناسـب بـا اطالعاتـی کـه ازطریـق نهادهـای اجتماعـی‬ ‫شهـای جامعـه خـود را‬ ‫دریافـت می کنـد‪ ،‬هنجـار و ارز ‬ ‫درونـی می کنـد‪ .‬سـبک ها و نحـوه گـذران اوقـات فراغـت‬ ‫جوانـان‪ ،‬می توانـد نقشـی موثر در شـکل گیری شـخصیت‬ ‫نطـور سـازندگی جامعـه داشـته باشـد‪ .‬لـذا‬ ‫انـان و همی ‬ ‫اهتمـام بـه مطالعـه دراین خصـوص و برنامه ریـزی بـرای‬ ‫ان‪ ،‬از دغدغه هـای اصلـی دسـت اندرکاران بـه شـمار‬ ‫مـی رود»‪ .‬گلی کانـی عنـوان کـرد‪« :‬صـرف اینکـه ایده هـای‬ ‫متعـدد داشـته باشـیم‪ ،‬مهـم نیسـت؛ بایـد از امکانـات‬ ‫متعـدد ورزشـی‪ ،‬کـه بـرای سـاخت ان هـا هزینـه بسـیاری‬ ‫شـده‪ ،‬بـرای ترغیـب جوانـان بـه ورزش و گذراندن صحیح‬ ‫اوقـات فراغـت‪ ،‬اسـتفاده شـود‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان‬ ‫باید مشکل های حوزه ورزش در این شهرستان را رصد و‬ ‫اصلاح کنـد؛ همچنیـن نقش بانـوان در حـوزه ورزش باید‬ ‫مشـخص شـود»‪ .‬مقـام عالـی دولـت در شهرسـتان قدس‬ ‫گفـت‪« :‬دسـتگاه های اجرایـی بایـد با همپوشـانی یکدیگر‬ ‫در حـوزه جوانـان‪ ،‬فعالیـت کننـد و فعالیـت اداره ورزش و‬ ‫ً‬ ‫جوانـان‪ ،‬صرفـا مطالبـه از دیگـر دسـتگاه ها نیسـت؛ بلکـه‬ ‫بایـد برنامه محـور فعالیـت کنـد و در کنـار ان برنام ههـای‬ ‫مسـنجم و عملیاتی خود را انجام دهد»‪ .‬گلی کانی افزود‪:‬‬ ‫«ا گـر جوانـان را حفـظ کنیـم‪ ،‬اینده نظـام را حفـظ کره ایم‪.‬‬ ‫گام دوم انقالب باید با جوانان امروز مدیریت شود و باید‬ ‫جهـت تربیـت صحیـح ایـن نسـل‪ ،‬حرکـت کنیـم‪ .‬نمونـه‬ ‫اقدامـات انجام شـده دراین حـوزه‪ ،‬همیـن پویـش سلام‬ ‫فرمانـده اسـت کـه انقالبـی در سـطح خانواد ههـا ایجـاد‬ ‫کـرد»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با فرماندار مالرد‬ ‫تخـواه (مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان تهـران) بـا مهنـدس جابـر کریمـی‬ ‫خلیـل محب ‬ ‫(فرمانـدار شهرسـتان ملارد) دیـدار و پیرامـون مسـائل مختلـف حـوزه راه و شهرسـازی به‬ ‫گفتگـو پرداخـت‪ .‬ایـن دیـدار بـا حضـور حامد سـلمانی (معـاون امـور عمرانی فرمانـداری)‬ ‫و محمـدزاده (رئیـس اداره راه و شهرسـازی غـرب) برگـزار شـد‪ .‬تشـکیل جلسـه شـورای‬ ‫مسـکن و سـتاد بازافرینـی در شهرسـتان جهـت پیگیـری تخصیـص اعتبـار قیـر رایـگان‪،‬‬ ‫پروژ ههـای محـرک بافـت فرسـوده‪ ،‬تسـهیالت سـاخت مسـکن خودمالکـی و انبو هسـازی‬ ‫حهـای شـهرداری در قالـب اقـدام ملـی مسـکن بـا تامیـن سـرانه های‬ ‫بـا اسـتقبال از طر ‬ ‫خدماتـی‪ ،‬رفـع مشـکل دسترسـی بزرگـراه الغدیـر به دهسـتان اختراباد‪ ،‬تسـریع در الحاق‬ ‫به محدوده اراضی خوشنام و شهرک گلها به شهر مالرد‪ ،‬احداث ارامستان در زمین ‪۱۰۰‬‬ ‫هکتاری وا گذاری شده از منابع طبیعی‪ ،‬تسهیل در اجرای پروژه های سرمایه گذاری در‬ ‫حهـای شـهرداری ها‪ ،‬تسـریع در انتقـال اسـناد مالکیـت واحدهای‬ ‫جهـت حمایـت از طر ‬ ‫مسـکونی مسـکن مهـر بـا تعییـن کارگـزار و توسـعه و تکمیـل مسـکن مهـر صفادشـت‪،‬‬ ‫تسـهیل در رسـیدگی بـه پروند ههـای کمیسـیون مـاده پنـج با تفویض اختیـارات بـه اداره‬ ‫راه و شهرسـازی غـرب اسـتان تهـران از اهـم مـوارد مطر ح شـده دراین نشسـت بـود‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه شهرستان قدس تاکید کرد؛‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫ادامه خدمت رسانی جهادی به شهروندان‬ ‫ش ــهردار م ــارد در بخ ــش پایان ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬درراس ــتای خدمت رس ــانی ب ــه‬ ‫شــهروندان عزیــز شــهر مــارد‪ ،‬پنجمیــن مرحلــه از طــرح جهــادی و محله محــور افزایــش‬ ‫رضایت من ــدی ش ــهروندان در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬را در خیاب ــان ش ــهید مصیــب زاده و خیاب ــان‬ ‫حاف ــظ و کوچ هه ــای منته ــی ب ــه ان را اجرای ــی کردی ــم‪ .‬ازجمل ــه نظاف ــت و جاروکش ــی‬ ‫گروه ــی تم ــام معاب ــر ط ــرح جه ــادی؛ جمـ ـع اوری بی ــش از دو کامی ــون نخال ههـــای‬ ‫ریخت ــه ش ــده در منطق ــه؛ رنگ امی ــزی و بهس ــازی دیواره ــای اط ــراف ایس ــتگاه تا کس ــی؛‬ ‫شستش ــوی با کس ه ــای زبال ــه؛ وجی ــن و ایج ــاد ابخ ــور پ ــای درخت ــان (تش ــتک) پ ــارک‬ ‫یه ــای‬ ‫م ــادر؛ ه ــرس درخت ــان فض ــای س ــبز بوس ــتان م ــادر؛ شستش ــوی انه ــار و جو ‬ ‫منطقــه؛ جاروکشــی مکانیــزه بلــوار شــهید ســلیمانی؛ قطــع درختــان خشــک در محلــه‬ ‫ط ــرح جه ــادی؛ سم پاش ــی فض ــای س ــبز منطق ــه»‪.‬‬ ‫نوسازی تصاویر شهدای گران قدر در تابلوهای معرفی خیابان های شهر مالرد‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) بااشـاره به ضـرورت ارج‬ ‫یقـدر انقلاب‬ ‫نهـادن بـه جایـگاه واال و رفیـع شـهدای عال ‬ ‫اسلامی گفـت‪« :‬دراین راسـتا‪ ،‬تصاویـر شـهدای بزرگـوار‬ ‫شـهر ملارد در دو طـرف بلـوار شـهید مرشـدی‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید نسـائی و بلوار شـهید جمور تعویض و نصب شد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری‬ ‫ملارد؛ وی افـزود‪« :‬قـدر مسـلم هـدف از اجـرای این طرح‪،‬‬ ‫ادای احتـرام بـه سـاحت مقـدس شـهدای عظیم الشـان‬ ‫و نیـز تسـریع در شناسـایی و یافتـن معابـر‪ ،‬کـه یکـی از‬ ‫مهم تریـن ابزارهـای دسترسـی شـهری شـهروندان اسـت‬ ‫می باشـد»‪.‬‬ ‫رنگ امیزی نیمکت ها و وسایل بازی پارک ها و میادین‬ ‫سطحشهر؛درراستایزیباسازیبوستان ها‬ ‫کهـا و میادیـن‬ ‫تهـا و وسـایل بـازی پار ‬ ‫رنگ امیـزی نیمک ‬ ‫سطح شهر به طور مستمر در دست اقدام است‪ .‬بهمنی‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬باهـدف شـادابی و طـراوت بخشـیدن‬ ‫بـه سـیما و منظـر بصـری و دگرگـون شـدن فضاهـای‬ ‫تهـای‬ ‫سـبز شـهری‪ ،‬دسـتگاه های ورزشـی و نیمک ‬ ‫تعبی هشـده در پارک های سـطح شـهر و میادین به ترتیب‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی‬ ‫و اولویت بنـدی رنگ امیـزی و نوسـازی م ‬ ‫افـزود‪« :‬دراین راسـتا نقاشـی و رنگ امیـزی وسـایل بـازی و‬ ‫تهـای باغ پـارک پرتردد و پرازدحام ملت هم ا کنون‬ ‫نیمک ‬ ‫ادارات مربوطه‪ ،‬باید فعالیت های حوزه‬ ‫جوانان و پیشگیری از اسیب های اجتماعی را‬ ‫برنامه محور پیش ببرند‬ ‫ضرورت حضور پررنگ رسانه ها برای جهاد تبیین‬ ‫ســرگرد هــادی حفیظــی (فرمانــده ســپاه شهرســتان قــدس) در جلســه نشســت خبــری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه و فعالیــن فضــای مجــازی گفــت‪« :‬نهــاد بســیج‪ ،‬کــه از بدنــه مــردم در‬ ‫ســطوح مختلــف جامعــه اســت‪ ،‬اهــرم کمکــی بــرای مســئوالن شهرســتان تلقــی شــده‬ ‫تگ ــزار م ــردم‬ ‫و هم ــواره از ابت ــدای انق ــاب اس ــامی‪ ،‬بس ــیج به عن ــوان نی ــروی خدم ‬ ‫باافتخ ــار فعالی ــت ک ــرده اس ــت»‪ .‬حفیظ ــی اف ــزود‪« :‬در زمین هه ــای مختل ــف‪ ،‬بس ــیج و‬ ‫ســپاه کــه وظیفــه پاســداری از ارزش هــای نظــام و انقــاب را بــر عهــده دارد‪ ،‬دســتاوردها‬ ‫و اقدام ــات موث ــر و خوب ــی در س ــطح کش ــور را به دس ــت اورده ان ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫ته ــای ش ــاخص بس ــیج گف ــت‪ ۹۰« :‬ق ــرارگاه و پای ــگاه بس ــیج در ادارات و مح ــات‬ ‫فعالی ‬ ‫کحــال ادارات نیــز بــوده و ضمــن کنتــرل قیمــت بــازار‪ ،‬تولیــد‬ ‫شــهر فعالیــت دارنــد تــا کم ‬ ‫و توزیــع کاالهــای ضــروری توســط بســیج اصنــاف انجــام شــود»‪ .‬ســرگرد حفیظــی ضمــن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬بایــد الگــو و تفکــر بســیجی در بیــن دســتگاه های نظــام اســامی حا کــم‬ ‫ش ــود‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ب ــرای حرک ــت روبه جل ــو و کاه ــش صدم ــات تهاج ــم فرهنگ ــی‬ ‫و کاه ــش اس ــیب های اجتماع ــی‪ ،‬ض ــرورت دارد ت ــا هوش ــمندانه و بس ــیجی وار‪ ،‬در‬ ‫بره ههــای مختلــف‪ ،‬بــرای حــل مشــکالت کشــور و مــردم وارد عمــل شــده کــه نیازمنــد‬ ‫نهــای فعــال بــا بدنــه بســیج و ســپاه اســت»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫همــکاری و همبســتگی ارگا ‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬درحال حاض ــر کش ــور در ش ــرایط حس ــاس و جن ــگ اقتص ــادی ق ــرار‬ ‫دارد‪ ،‬کـــه ا گـــر نا کارامـــدی و ایـــرادی ازســـوی برخـــی مســـئوالن و ادارات وجـــود دارد‪،‬‬ ‫بــزرگ و برجســته شــود و از ایــن طریــق‪ ،‬مــردم را نســبت بــه اینــده ناامیــد کننــد‪ ،‬حضــور‬ ‫یس ــت»‪ .‬حفیظ ــی‬ ‫پررن ــگ رس ــانه ها و مطالب هگ ــران ب ــرای جه ــاد تبیی ــن ام ــری ضرور ‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬اصح ــاب رس ــانه و فعالی ــن فض ــای مج ــازی‪ ،‬در تح ــوالت سیاس ــی و‬ ‫اجتماع ــی تاثیرگذارت ــر هس ــتند و م ــا نی ــاز ب ــه انتق ــادات و پیش ــنهاد های ای ــن قش ــر‬ ‫فرهیخت ــه داری ــم‪ .‬ازاین جه ــت ک ــه س ــلطه تبلیغات ــی و رس ــانه ای دش ــمن‪ ،‬متمرکزش ــده‬ ‫ت ــا امنی ــت و مناف ــع مل ــت ای ــران را متزل ــزل کن ــد؛ ل ــذا حض ــور ش ــما عزی ــزان بیش ــتر از‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی همچنی ــن گف ــت‪« :‬انتق ــاد منصفان ــه‪ ،‬همراه ــی‬ ‫گذش ــته احس ــاس م ‬ ‫رس ــانه ها در کن ــار مس ــئوالن‪ ،‬م ــردم و فعالی ــن رس ــانه ای‪ ،‬ب ــه مرتف ــع ش ــدن مش ــکالت‬ ‫بــه بهتریــن شــکل ممکــن کمــک خواهــد کــرد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬در ایــن چنــد روز‬ ‫اخی ــر نیروه ــای بس ــیجی به ص ــورت ش ــبانه روزی در کن ــار فرمان ــداری‪ ،‬ادارات صم ــت‪،‬‬ ‫جه ــاد‪ ،‬ات ــاق اصن ــاف و س ــایر دس ــتگاه های اجرای ــی شهرس ــتان ق ــدس‪ ،‬درراس ــتای‬ ‫تامی ــن و توزی ــع کاال و مدیری ــت ب ــازار و همچنی ــن کنت ــرل ب ــازار و کاه ــش التهاب ــات‬ ‫یه ــای ش ــهروندان حض ــوری ج ــدی داش ــته اند»‪ .‬ای ــن‬ ‫احتمال ــی و تامی ــن نیازمند ‬ ‫مســئول تا کیــد کــرد‪« :‬بســیج در کنــار مســئولین شهرســتان‪ ،‬شــبانه روز پیگیــر کنتــرل‬ ‫یهــای مــردم اســت تــا بتوانیــم از ایــن بحــران نیــز گــذر کنیــم»‪.‬‬ ‫بــازار و تامیــن نیازمند ‬ ‫وی دراین زمین ــه اضاف ــه ک ــرد‪« :‬ملت ــی ک ــه ب ــه این ــده امی ــدوار نباش ــد‪ ،‬حرک ــت نخواه ــد‬ ‫ک ــرد و س ــیر پیش ــرفت متوق ــف می ش ــود»‪ .‬فرمان ــده س ــپاه ق ــدس گف ــت‪« :‬جن ــگ ن ــرم‬ ‫و تهاج ــم فرهنگ ــی نی ــز سال هاس ــت توس ــط دش ــمنان ای ــن نظ ــام و انق ــاب‪ ،‬ب ــه ط ــرق‬ ‫مختلفــی‪ ،‬اغازشــده کــه نس ـل های جدیــد در معــرض ایــن تهاجــم فرهنگــی هســتند و‬ ‫متاســفانه فضــای مجــازی و دسترســی نســل جدیــد بــه ان و عــدم روشــنگری و تنویــر‬ ‫افـــکار عمومـــی و امـــوزش صحیـــح‪ ،‬خطـــرات جبران ناپذیـــری بـــه نســـل جدی ــد وارد‬ ‫می کنــد کــه ضــرورت دارد زیرکانــه از ایــن وضعیــت عبــور کنیــم»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬ســپاه‬ ‫و بســیج‪ ،‬همــواره درجایــی کــه مــردم نیــاز بــه همراهــی و کمــک دارنــد حضورداشــته و‬ ‫ته ــای‬ ‫خدم ــت ب ــه م ــردم را تکلی ــف و افتخ ــار خ ــود می دان ــد و ب ــا هم ــه ت ــوان از ظرفی ‬ ‫خ ــود در جه ــت ح ــل مش ــکالت م ــردم اس ــتفاده می کن ــد»‪ .‬حفیظ ــی در پای ــان جلس ــه‪،‬‬ ‫ب ــر وف ــاق و همدل ــی بیش ــتر رس ــانه ها و خبرن ــگاران ب ــا بس ــیج رس ــانه تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر اندیشه‪:‬‬ ‫اندیشه‪ ،‬دارای شاخص های رو به رشد است‬ ‫در حـال اجراسـت»‪ .‬بهمنـی تصریـح کـرد‪« :‬نصـب و تعمیر‬ ‫و نوسـازی وسـایل بـازی بـرای کـودکان و نیـز تجهیـزات‬ ‫گسـاالن در‬ ‫موردنیـاز بـرای ورزش و امادگـی جسـمانی بزر ‬ ‫بوسـتان ها و فضـای سـبز سـطح شـهر‪ ،‬اقدامـی سـازنده‬ ‫ازسـوی شـهرداری در جهـت ارتقـای سلامت و تندرسـتی‬ ‫شـهروندان و ایجاد فضاهای سـالم و ایمن برای ورزشـی و‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫تفریـح دسـته جمعی و خانوادگ ‬ ‫اغاز بازپیرایی لچکی و بلوار سه راه اندیشه‬ ‫شـهردار ملارد عنـوان کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه سـه راه‬ ‫یهـای ورودی اصلـی شـهر ملارد‬ ‫اندیشـه یکـی از مباد ‬ ‫یشـود و از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت؛‬ ‫محسـوب م ‬ ‫لـذا سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهرداری مالرد‬ ‫بـه بازپیرایـی و ترمیـم لچکـی و بلـوار سـه راه اندیشـه‬ ‫اقـدام کـرده اسـت»‪ .‬بهمنـی افـزود‪« :‬قـدر مسـلم اجـرای‬ ‫پروژ ههـای توسـعه‪ ،‬بازپیرایـی و گسـترش فضـای سـبز‪،‬‬ ‫تاثیـرات بسـزایی در طـراوت و شـادابی منظـر شـهری و‬ ‫معابـر عمومـی دارد و ایـن شـهرداری همـواره به دنبـال‬ ‫حهـای متنـوع بازپیرائـی و تحـول‬ ‫زیباسـازی و اجـرای طر ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫در فضـای سـبز شهر ‬ ‫میثـم عظیمـی (عضـو شـورای شـهر اندیشـه) باتا کیدبراینکـه شـهر اندیشـه به واسـطه‬ ‫هوشـیاری و همراهـی شـهروندان و همچنیـن زحمـات و حضـور مسـتمر تمـام نیروهـای‬ ‫امنیتی و انتظامی‪ ،‬امنیت باالی را دارد گفت‪« :‬با ایجاد و توسعه زیرساخت های امنیتی‬ ‫در شـهر اندیشـه‪ ،‬قصـد داریـم ایـن ضریـب امنیتـی را بیش ازپیـش افزایـش دهیـم»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬افزایـش ضریـب امنیـت روانـی و فیزیکـی شـهروندان هـر شـهری‪ ،‬از وظایـف ذاتـی‬ ‫یسـت؛ لـذا بـا اغـاز شـورای دوره ششـم‪ ،‬بحـث افزایـش ایمنـی شـهری‪ ،‬در‬ ‫پارلمـان شهر ‬ ‫دسـتورکار ایـن شـورا و همـکاران مـا قـرار گرفـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬در نگاه عمومی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وظیفـه شـورای شـهر صرفـا نظـارت بـر کار شهرداری سـت ولی ایـن وظیفه‪ ،‬بسـیار فراتر از‬ ‫امـور شهرداری هاسـت و حفـظ امنیـت‪ ،‬به عنـوان مهم تریـن مقوله جامعه نیـز از وظایف‬ ‫پارلمـان شهری سـت»‪ .‬بـه گفتـه وی‪« :‬ا گـر تمامی امکانـات رفاهی برای شـهروندان مهیا‬ ‫بوده ولی امنیت وجود نداشته باشد‪ ،‬فایده ای برای شهروندان ندارد؛ بنابراین‪ ،‬یکی از‬ ‫اهداف ما‪ ،‬تامین امنیت شـهر اندیشـه اسـت»‪ .‬عظیمی تصریح کرد‪« :‬مقوله امنیت‪ ،‬در‬ ‫ُبعد روانی و اجتماعی‪ ،‬دامنه گسـترده ای دارد و داشـتن خانه ها‪ ،‬خودروها و جاده های‬ ‫ایمـن‪ ،‬باعـث تامیـن امنیـت جانـی و روانـی مـردم خواهـد شـد»‪ .‬عضـو شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اندیشـه افزود‪« :‬سـال گذشـته مصوبه ای در شـورای اسلامی تصویب شـد مبنی بر‬ ‫انجـام طـرح پایـش تصویـری در ایـن شـهر‪ .‬کـه دراین راسـتا ‪ ۵۵‬دوربین به شـش دوربین‬ ‫موجـود در شـهر اضافـه و نصـب شـد و تمامـی ورودی ها و خروجی هـا و محورهای اصلی‬ ‫و پرتـردد شـهر‪ ،‬مجهـز بـه دوربیـن هوشـمند شـده و بـا مانیتورینـگ کـردن معابـر؛ ایـن‬ ‫امـکان فراهم شـده تـا مـردم احسـاس دیـده شـدن و امنیـت داشـته باشـند»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬بـا اجـرای طـرح پایـش تصویـری‪ ،‬سـرقت ها کاهش یافتـه و اندیشـه شـهری امـن‬ ‫بـرای سـارقین نخواهـد بـود»‪ .‬میثـم عظیمـی درخصـوص توسـعه کالنتری هـای اندیشـه‬ ‫گفـت‪« :‬درحال حاضـر بالغ بـر ‪۱۲۰‬هـزار نفـر جمعیت‪ ،‬در چهار فاز اندیشـه سـکونت دارند‬ ‫و کالنتـری فـاز سـه شـهرک صـدف و کالنتـری فـاز دو‪ ،‬فازهـای چهـار و پنـج را هـم پوشـش‬ ‫می دهنـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـرای توسـعه کالنتری هـا؛ جلسـاتی بـا دادسـتان و‬ ‫نماینده محترم داشتیم تا بتوانیم در فاز چهار و پنج نیز کالنتری مجهز ایجاد و ضریب‬ ‫امنیـت را بیش تـر کنیم»‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫ثبت «پسته قازانقایه» مراوه تپه‬ ‫در سامانه ملی به عنوان الگوی موفق‬ ‫رئیـس اداره امـوزش و ترویـج‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان‬ ‫از ثبت شـرکت تعاونی پسـته قازانقایه‬ ‫بـا بیـش از ‪ 800‬عضـو به عنـوان الگـوی‬ ‫موفـق ملـی خبـر داد‪ .‬یازمـراد کوسـه‬ ‫غـراوی اظهـار کـرد‪« :‬پارسـال ‪10‬‬ ‫الگـوی موفـق اسـتانی در حوز ههـای‬ ‫جنـگل کاری‪ ،‬ابخیـزداری و مشـارکت های مردمـی در سـامانه کشـوری ثبـت‬ ‫شـد»‪ .‬وی در جلسـه و بازدیـد ادواری ایـن اداره بـا مدیـران شهرسـتانی‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری مراوه تپـه افـزود‪« :‬در سـال ‪ 1400‬در تمـام‬ ‫شهرسـتان ها بیـش از ‪ 3500‬همیـار طبیعـت ثبت سـامانه و بـرای ان ها کارت‬ ‫همیار طبیعت صادر شـد‪ .‬هدف ما در سـال جدید‪ ،‬ثبت همیاران طبیعت‬ ‫یسـت کـه به معنـای واقعـی همیـار و حامـی منابع طبیعـی‬ ‫محافـظ و افراد ‬ ‫و حفـظ و حراسـت از این عرص ههـا هسـتند»‪ .‬رئیـس اداره امـوزش و ترویـج‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان گفـت‪« :‬گرو ههـای ‪ 11‬نفـره در سـطح‬ ‫صشـده و دور ههـای اموزشـی‬ ‫شهرسـتان ها و زون بنـدی حفاظتـی مشخ ‬ ‫نهـا برگزار شـود‬ ‫به جهـت ارتقـای توانمندسـازی نیروهـا برنامه ریـزی و بـرای ا ‬ ‫تـا هنـگام حریـق بتواننـد در شـرایط بهتـری در اطفـای حریـق همـکاری‬ ‫کننـد»‪ .‬رئیـس اداره منابع طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتان مراوه تپـه اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬در نقـاط حسـاس شهرسـتان ‪ 12‬گـروه ‪ 11‬نفـره درنظـر گرفته ایـم تـا‬ ‫هنـگام بحـران همیـار مـا در منابع طبیعـی باشـند»‪ .‬وی از یانبلاق‪ ،‬گلیـداغ‪،‬‬ ‫کریم ایشـان‪ ،‬قوش هسـو‪ ،‬قزل اتـاق‪ ،‬قرنـاوه‪ ،‬قپـان‪ ،‬اق تقـه کـوکالن‪ ،‬اق امـام‪،‬‬ ‫قازانقایـه‪ ،‬یکه چنـار و اوجـران به عنـوان روسـتاهای هـدف این گرو ههـا نـام‬ ‫بـرد‪ .‬محمـد برزیـن باتا کیدبـر برگـزاری کارگاه های اموزشـی بـرای بهر هبـرداران‬ ‫تهـای‬ ‫منابع طبیعـی‪ ،‬افـزود‪« :‬درنظـر داریـم بااسـتفاده از تمامـی ظرفی ‬ ‫موجـود عضوگیـری جدیـد همیاران طبیعت را در سـال جاری شـروع کنیم»‪.‬‬ ‫توزیع سهمیه مواد اولیه کارخانه ها با حدا کثر ظرفیت‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬کارخان ههـا سـهمیه مـواد اولیـه خـود را بـا حدا کثـر‬ ‫ظرفیـت دریافـت خواهنـد کـرد»‪ .‬علی محمـد زنگانـه در بازدیـد از کارخان ههـا‬ ‫و واحدهـای تولیـدی اسـتان گفـت‪« :‬در اسـتان دو کارخانـه تولیـد روغـن‬ ‫یکـه مصـرف‬ ‫فعال انـد کـه ماهانـه ‪ ۱۵۰۰۰‬تـن روغـن تولیـد می کننـد درحال ‬ ‫‪۳۵۰۰‬تـن اسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬تولیـد مـازاد روغـن‬ ‫ ‬ ‫خانگـی و بخـش صنعتـی‬ ‫بـه اسـتان های البـرز‪ ،‬تهـران‪ ،‬خراسـان شـمالی و خراسـان رضـوی فرسـتاده‬ ‫‪۳۰۰‬تـن موجـودی روغـن‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفتـه زنگانـه؛ روزانـه‪ ،‬اسـتان گلسـتان ‬ ‫م ‬ ‫ممـر غ نیـز کمبـود کاال در‬ ‫دارد و جـای نگرانـی نیسـت و درمـورد مـر غ و تخ ‬ ‫اسـتان وجـود نـدارد»‪ .‬وی درمـورد مـواد اولیـه کارخانه هـا گفـت‪« :‬طبـق‬ ‫اطالعاتـی کـه داریـم مـواد اولیـه کارخان ههـا وارده بـه گمـرک درحال ترخیـص‬ ‫اسـت کـه پـس ازان کارخان ههـا سـهمیه خـود را بـا حدا کثـر ظرفیـت دریافـت‬ ‫می کننـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬بـرای تولیدکننـدگان حـوزه دام و طیـور دامـدار کارت و‬ ‫تهـای تسـهیالتی پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برای اینکـه‬ ‫حمای ‬ ‫شـهروندان بداننـد در کـدام دهـک قـرار گرفتنـد بـا شـماره ‪۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬‬ ‫تمـاس بگیرنـد تـا بـه ان ها اعالم شـود‪ .‬ا گر شـهروندان نسـبت بـه ان اعتراض‬ ‫دارنـد یـا کسـانی که ازقبـل جـا ماندنـد یـا بـرای اظهـار اطالعـات جدیـد بـه‬ ‫یشـود‬ ‫سـامانه رفاهـی کـه ازطریـق صداوسـیمای مرکـز گلسـتان زیرنویـس م ‬ ‫مراجعه کنند»‪ .‬وی گفت‪« :‬شهروندان ا گر هنگام خرید‪ ،‬قیمت کاال را مغایر‬ ‫با قیمت اعالمی دیدند با شـماره ‪ ۱۲۴‬صمت تماس بگیرند تا دراسـر ع وقت‬ ‫بـه تخلـف احتمالـی رسـیدگی شـود»‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی گلستان خبر داد؛‬ ‫اغاز برنامه پیشگیری از‬ ‫تنبلی چشم کودکان سه تا شش سال‬ ‫سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان از اغـاز برنامـه‬ ‫پیشـگیری از تنبلـی چشـم کـودکان سـه تـا‬ ‫شسـال در ‪ ۵۹‬پایـگاه اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫ش ‬ ‫عـارف کیانـی اظهـار کـرد‪« :‬این برنامـه بـا‬ ‫هـدف تشـخیص و مداخلـه به موقـع بـرای‬ ‫کودکان دچار انواع اختالالت بینایی و تنبلی‬ ‫چشـم بـوده کـه هم هسـاله توسـط معاونـت‬ ‫پیشـگیری سـازمان بهزیسـتی کشـور و همـکاری وزارت اموزش وپـرورش و‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی اجـرا م ‬ ‫شسـال تـا پایـان سـال در سـه‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬دراین برنامـه کـودکان سـه تـا ش ‬ ‫سـطح مـورد معاینه قـرار می گیرند»‪ .‬کیانی افزود‪« :‬سـال ‪ ۱۴۰۰‬تعـداد ‪84249‬‬ ‫کـودک غربالگـری شـدند کـه ازاین تعـداد ‪ ۲۳۵‬نفـر نیـاز بـه بررسـی متخصـص‬ ‫چشـم‪ ۸۳ ،‬کودک سـالم‪ ۵۴ ،‬نفر تحت درمان‪ ۲۲ ،‬کودک گلسـتانی هم برای‬ ‫جراحـی چشـم ب هصـورت رایـگان معرفـی شـده اند»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی‬ ‫گلستان گفت‪« :‬تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم تشخیص به موقع عوامل‬ ‫ایجـاد کنـده ان اسـت و ازانجا کـه بسـیاری از این عوامـل بـرای خانواد ههـا‬ ‫ناشـناخته اسـت چشـم همـه کـودکان بایـد حداقـل سـه بار قبـل از دبسـتان‬ ‫نهـای مختلـف و در بـازه سـنی سـه تـا چهـار‪ ،‬چهـار تـا پنـج و پنـج تـا‬ ‫در زما ‬ ‫نطـرح ‪ ۵۹‬پایگاه‬ ‫شسـالگی موردبررسـی قرار گیـرد»‪ .‬طبق گفته وی؛ درای ‬ ‫ش ‬ ‫در سـطح اسـتان اقـدام بـه غربالگـری کـودکان گلسـتانی خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بهره مندی ‪ 2033‬خانوار مددجو‬ ‫از معافیت انشعابات و عوارض‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬پارسـال ‪ ۲۰۳۴‬خانـوار‬ ‫تحت پوشـش کمیتـه امـداد اسـتان از ایـن‬ ‫تسـهیالت در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بهره منـد شـدند»‪.‬‬ ‫‪۲۹۹‬مـورد‬ ‫عیسـی بابایـی اظهـار کـرد‪ « :‬‬ ‫‪۳۴۲‬مـورد انشـعاب‬ ‫انشـعاب اب وفاضلاب‪ ،‬‬ ‫بـرق‪ ۶۰۸ ،‬مـورد انشـعاب گاز‪ ۷۲۱ ،‬مـورد صدور‬ ‫پروانـه سـاختمانی و ‪ ۶۴‬مـورد مربـوط بـه صـدور پروانـه عـوارض شـهرداری‬ ‫بـود کـه برابـر قانـون از پرداخـت هزین ههـای مربوطـه معـاف شـدند»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬برابـر بنـد ق تبصـره ‪ ۶‬قانـون بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬کل کشـور و درراسـتای‬ ‫اجـرای جـزء (‪ )۲‬بنـد (چ) مـاده (‪ )۸۰‬قانون برنامه ششـم توسـعه‪ ،‬مددجویان‬ ‫تحت پوشـش کمیتـه امـداد از پرداخـت عـوارض شـهرداری و انشـعابات‬ ‫شـامل پرداخـت هزین ههـای صـدور پروانـه سـاختمانی‪ ،‬عـوارض شـهرداری‬ ‫و دهیـاری‪ ،‬هزینه هـای انشـعاب اب‪ ،‬فاضلاب‪ ،‬بـرق و گاز بـرای واحدهـای‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫کبـار معـاف م ‬ ‫مسـکونی اختصاص یافتـه بـه انـان‪ ،‬فقـط بـرای ی ‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫احتکار ‪ ۳۰۰۰‬کیلو ارد‬ ‫در پارکینگ مجتمع مسکونی در شهرری‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫کار در شهر «حاج قاسم» باید ویژه باشد‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان در نشسـت هم اندیشـی‬ ‫بـا مجتبـی احمـدی؛ دبیـر و اعضـای‬ ‫شـورای تخصصـی جشـنواره جهانـی شـعر‬ ‫مقاومـت کرمـان گفـت‪« :‬کار در شـهر حـاج‬ ‫قاسـم بایـد ویـژه باشـد»‪ .‬سـعید شـعرباف‬ ‫در اییـن رونمایـی از نشـان «جشـنواره‬ ‫جهانـی شـعر مقاومـت کرمـان» بـا دبیـر و‬ ‫اعضـای شـورای تخصصـی ایـن جشـنواره‬ ‫دور یـک میـز نشسـت تـا باهم بـرای برگـزاری‬ ‫هرچه باشـکوه تر ایـن جشـنواره هم اندیشـی‬ ‫کننـد کـه تاحدممکـن‪ ،‬کیفیـت کار را بـاال‬ ‫ببرند‪ .‬مجتبی احمدی؛ شاعر و روزنامه نگار‬ ‫کرمانـی‪ ،‬دبیـری تخصصـی ایـن جشـنواره‬ ‫را برعهـده دارد و مرتضـی حیـدری ال کثیـر‪،‬‬ ‫سـید عبـداهلل حسـینی‪ ،‬محمدصـادق‬ ‫رحمانیـان‪ ،‬سـید ابوطالـب مظفـری و سـید‬ ‫علـی میرافضلـی‪ ،‬اعضـای شـورای تخصصـی‬ ‫ان هسـتند؛ همگـی از پیشکسـوتان شـعر‬ ‫و ادب کشـور و اسـتان‪ .‬انچـه درادامـه‬ ‫تهـای‬ ‫می خوانیـد‪ ،‬گزارشـی از صحب ‬ ‫حشـده در نشسـت یادشـده اسـت‪.‬‬ ‫مطر ‬ ‫سـعید َشـعرباف بـا خوشـامدگویی بـه‬ ‫شاعران حاضر گفت‪« :‬کرمان‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫نشـهری بسـیار دارد کـه بایـد کشـف‬ ‫جها ‬ ‫شـده و به عنـوان سـرفصل کلـی همـه‬ ‫برنام ههـا و اتفاقات فرهنگـی درنظر گرفت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به حضـور زائـران حـاج قاسـم از‬ ‫‪ 64‬کشـور‪ ،‬گفت‪« :‬مزار حاج قاسـم‪ ،‬تاریخ و‬ ‫کالبـد شـهر کرمـان را که با مفهـوم مقاومت و‬ ‫سـتیهندگی درهم تنیده اسـت‪ ،‬یک باردیگر‬ ‫معنـا بخشـید»‪ .‬شـهردار کرمـان‪ ،‬خصلـت‬ ‫نپـروری در فرهنـگ مـردم کرمـان‬ ‫پهلوا ‬ ‫را شـاهدی بـر روحیـه سـتیهندگی ایشـان‬ ‫دانسـت و طبیعـت سـخت ایـن دیـار را در‬ ‫تقویـت و نهادین هکـردن ایـن روحیـه‪ ،‬موثـر‬ ‫خوانـد‪ .‬وی از کـوه صاحب الزمـان ؟جع؟‬ ‫کـه شـهید میـدان مقاومـت‪ ،‬حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی در دامنـه ان ارمیـده‪ ،‬به عنـوان‬ ‫نمـاد مقاومـت و قیـام مسـتمر نـام بـرد‪.‬‬ ‫َشـعرباف گفـت‪« :‬کرمـان‪ ،‬نه تنهـا ایـن‬ ‫نشـهر مقاومـت‬ ‫ظرفیـت را دارد کـه جها ‬ ‫جهـان اسلام باشـد؛ بلکـه این شایسـتگی را‬ ‫نشـهر مقاومت‬ ‫دارد که از ان به عنوان جها ‬ ‫و هنـر ایرانـی نیـز نـام برنـد»‪ .‬وی با ابراز اینکه‬ ‫هنـر ایرانـی‪ ،‬مشـخصه کرمـان اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫نشـهر را حـول‬ ‫داشـت‪« :‬بایـد سـازمان ای ‬ ‫نشـهر مقاومـت و هنـر ایرانـی شـکل‬ ‫جها ‬ ‫داد و تلاش کـرد تـا ایـن شـاخصه ها مانـدگار‬ ‫شـود»‪ .‬شـهردار کرمـان افـزود‪« :‬در کرمـان‪،‬‬ ‫حجـم عظیمـی از هنرمنـدان ناشـناس‬ ‫هسـتند کـه فی نفسـه یـک سـرمایه عظیـم‬ ‫انسـانی ب هشـمار می رونـد»‪ .‬وی از داسـتان‬ ‫و انیمیشـن به عنـوان هنرهـای موفـق در‬ ‫کرمـان نـام بـرد و بـه پایـگاه مردمـی ورزش‬ ‫پهلوانی‪ ،‬موسیقی مقامی و سنتی در کرمان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬کرمـان‪ ،‬شـهری تمدنـی‬ ‫یسـت کـه مفاهیـم ملـی و‬ ‫و ب هشـدت ایران ‬ ‫چهارحلقه چاه اب اشامیدنی باقرشهر کهریزک‬ ‫به شبکه توزیع متصل شد‬ ‫مذهبی ب هشـکل حیرت اور در ان به هم گره‬ ‫خورده انـد و از هـم قابل تفکیـک نیسـتند»‪.‬‬ ‫شعرباف «شعر» را تجلی گاه ملیت و مذهب‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬شـهرداری کرمـان بـرای‬ ‫هرگونـه کمـک درجهـت برگـزاری بهتـر و‬ ‫شایسـته تر جشـنواره جهانی شـعر مقاومت‬ ‫امـاده اسـت و درنهایـت به دنبال ان اسـت که‬ ‫این رویـداد بـرای فرهنـگ عمومـی شـهر‬ ‫مثمـر واقـع شـود»‪ .‬وی در بخـش پایانـی‬ ‫سـخنان خـود بااشـاره به نـگاه جدیـد‬ ‫حا کـم بـر رسـانه ملـی‪ ،‬اظهـار امیـدواری کرد‬ ‫رخدادهـای محلـی از نوع جشـنواره جهانی‬ ‫شـعر مقاومت در مقیاس ملی مطرح شود‪.‬‬ ‫کیفیت شعر مقاومت ارتقاء یابد‬ ‫دراین جلسـه سـید علـی میرافضلـی بـا ابـراز‬ ‫امیـدواری از اینکـه ادبیـات مقاومـت در‬ ‫سـطح بین المللـی شـکل بگیـرد و گسـترش‬ ‫ننـوع ادبـی تا کید‬ ‫یابـد‪ ،‬بـر ارتقـای سـطح ای ‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن شـاعر و پژوهشـگر ادبـی گفـت‪:‬‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫«مقاومـت در ادبیـات موضوع ‬ ‫همـه کشـورها موردتوجـه اسـت و در سـطح‬ ‫جهانـی دلدادگانی دارد؛ بنابراین‪ ،‬می طلبد‬ ‫بـر کیفیـت کار در جشـنواره شـعر مقاومـت‬ ‫سـخت گیری شـود و در گزینـش اثـار و در‬ ‫برگـزاری ان دقـت الزم بـه کار گرفتـه شـود تـا‬ ‫نشـاءاهلل بتـوان از ایـن جشـنواره به عنـوان‬ ‫ا ‬ ‫یـک اتفـاق مرجـع نـام بـرد»‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از این نشسـت‪ ،‬صـادق‬ ‫رحمانـی گفـت‪« :‬کرمـان‪ ،‬یـک شـهر‬ ‫به تمام معنـا متمـدن اسـت و در هـر‬ ‫جنبـه ای تام وتمـام اسـت؛ مثـل معمـاری‪،‬‬ ‫هنـر‪ ،‬فـرش و بسـیاری از صنایع دسـتی؛‬ ‫حتـی در بخش هایـی مثـل کشـاورزی و‬ ‫اقتصـاد»‪ .‬ایـن شـاعر اظهـار داشـت‪« :‬واژه‬ ‫کارمانیـا کـه ریشـه کرمـان اسـت‪ ،‬به معنـای‬ ‫یسـت کـه مهـر تاییـد‬ ‫دالوری و پهلوان ‬ ‫می زنـد بـر روحیـه پهلـوان پـروری مـردم‬ ‫نهـای بسـی دورودراز»‪.‬‬ ‫نشـهر از زما ‬ ‫ای ‬ ‫وی با اظهار اینکـه جشـنواره شـعر مقاومـت‬ ‫بـر ایـن پیشـینه اسـتوار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫جشـنواره بایـد مسـتمر باشـد و هرسـال‬ ‫از سـال قبـل‪ ،‬فراتـر بـرود»‪ .‬وی بـه حرکـت‬ ‫شایسـته شـهرداری کرمـان در برگـزاری‬ ‫جشـنواره جهانـی شـعر مقاومـت اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬خوشـحالم کـه شـهرداری‬ ‫کرمـان ایـن کار را انجـام می دهـد؛ چـون‬ ‫یسـت و شـورای‬ ‫شـهرداری نهـادی مردم ‬ ‫تسـر‬ ‫شـهر را به عنـوان منتخبیـن مـردم پش ‬ ‫خـود دارد و در خیلـی دیگـر از کشـورها‬ ‫نیـز‪ ،‬کارهایـی ازاین دسـت را شـهرداری ها‬ ‫سـامان می دهنـد»‪ .‬عضو شـورای تخصصی‬ ‫جشـنواره جهانـی شـعر مقاومـت بـا اظهـار‬ ‫تاسـف از اینکـه امـروزه‪ ،‬شـعر بـه کنـج‬ ‫جامعـه خزیـده‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد بـا‬ ‫برگـزاری جشـنواره موردنظـر‪ ،‬حضـور شـعر‬ ‫را برجسـته تر کـرد و فرصـت داد کـه شـعر از‬ ‫مظلومیـت و عزلـت به درایـد‪ .‬وی خوانـش‬ ‫شـعر را در دو گونـه «مجلسـی» و «مکتـوب‬ ‫و منفـرد» یـاداور شـد و پیشـنهاد کـرد‬ ‫ضمـن رعایـت کیفیـت‪ ،‬از امکانـات خوانـش‬ ‫مجلسـی نیـز بهـره گرفتـه شـود تـا اتفـاق‬ ‫خوبـی بـرای کرمـان ب هیـادگار بمانـد‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬سرزمین مقاومت بوده‬ ‫و خواهد بود‬ ‫سـید ابوطالـب مظفـری؛ از شـاعران‬ ‫افغانسـتانی تبار نیـز کـه به عنـوان یکـی از‬ ‫اعضای شورای تخصصی جشنواره یادشده‬ ‫دراین نشسـت حضـور داشـت‪ ،‬از ترویـج‬ ‫روحیـه عافیت طلبـی و تنبلـی در جامعـه‬ ‫ازسـویی و ازسـویی دیگر رواج خشـونت در‬ ‫جهـان کنونـی‪ ،‬انتقـاد کـرد و افـزود‪« :‬روحیـه‬ ‫مقاومـت و ایثـار کـه هم از عافیت طلبـی دور‬ ‫اسـت و هـم خشـونت طلب نیسـت‪ ،‬الگـوی‬ ‫یسـت کـه ریشـه‬ ‫اسلامی و شـیعی مناسب ‬ ‫یسـت؛ هـم نمونـه‬ ‫ن نیـز در زبـان فارس ‬ ‫ا ‬ ‫ملی دارد‪ ،‬مثل شـاهنامه اثر فردوسـی و هم‬ ‫نمونـه مذهبـی‪ ،‬مثـل حملـه حیـدری‪ ،‬اثـر‬ ‫مالبمانعلـی راجـی»‪ .‬ایـن شـاعر ادامـه داد‪:‬‬ ‫«ایران‪ ،‬سرزمین حماسه و میدان مقاومت‬ ‫بـوده‪ ،‬هسـت و خواهـد بـود و ایـن دو باید در‬ ‫ان ببالنـد و بـرای ایـن کار بهتـر اسـت سـطح‬ ‫مشـارکت دراین جشـنواره در کشـورهای‬ ‫بیشـتری گسـترده شـود»‪.‬‬ ‫پایان بخـش نشسـت‪ ،‬سـخنان مرتضـی‬ ‫حیـدری ال کثیـر بـود؛ گفـت ‪« :‬مفهـوم‬ ‫ی بـوده اسـت؛‬ ‫مقاومـت فراتـر از ایدئولـوژ ‬ ‫چرا کـه هـم یک ایرانـی می تواند به مقاومت‬ ‫معتقـد باشـد‪ ،‬هـم عـرب‪ ،‬هـم مسـیحی‪،‬‬ ‫هـم مسـلمان‪ ،‬هـم سـیاه و هـم سـفید‪ ،‬پـس‬ ‫بایـد ایـن ظرفیـت جهانـی را دیـد و از ان‬ ‫اسـتفاده کـرد»‪ .‬حیـدری ال کثیـر از اهمیـت‬ ‫پیوسـت رسـانه ای ایـن اتفـاق به عنـوان‬ ‫یـک نکتـه حائزاهمیـت یـاد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«پیوسـت رسـانه ای خـوب و موثـر می توانـد‬ ‫ایـن رخـداد را از کرمـان بـه جهـان مخابـره‬ ‫کنـد»‪ .‬ایـن شـاعر ایینـی بااشـاره به تجـارب‬ ‫پیشـین خـود در حـوزه شـعر مقاومـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تا کنـون‪ ،‬بـا موضـوع شـعر مقاومـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چندیـن جشـنواره برگـزار شـده کـه عمومـا‬ ‫یسـت و در کرمـان بایـد سـعی کنیـم‬ ‫ترویج ‬ ‫سـطح جشـنواره را از ترویجـی بـه حرفـه ای‬ ‫ارتقـاء دهیـم»‪ .‬ایـن شـاعر بـه ظرفیـت‬ ‫نهـای دیگـر اشـاره کـرد و عالو هبـر‬ ‫بـاالی زبا ‬ ‫نهـای فارسـی و عربـی‪ ،‬از زبان هایـی‬ ‫زبا ‬ ‫مثـل اردو و کـردی به عنـوان زبان هایـی یـاد‬ ‫نهـا و گویششـان تا کنـون‬ ‫کـرد کـه ظرفیـت ا ‬ ‫کمتـر موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬حیدری‬ ‫ال کثیـر اظهـار امیـدواری کـرد جشـنواره‬ ‫جهانـی شـعر مقاومـت کرمـان‪ ،‬جایگاهـی‬ ‫نهـای دیگـر را‬ ‫باشـد کـه شـاعران خـوب زبا ‬ ‫جـذب کنـد‪.‬‬ ‫یسـت؛ «جشـنواره جهانـی شـعر‬ ‫گفتن ‬ ‫مقاومـت» کـه بـا همـت شـهرداری کرمـان‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬رسـما بـا حضـور سـعید‬ ‫برگـزار م ‬ ‫شـعرباف؛ شـهردار کرمـان‪ ،‬دبیـر و اعضـای‬ ‫شـورای تخصصـی ایـن جشـنواره در حضـور‬ ‫اصحـاب رسـانه از نشـان خود رونمایی شـد‬ ‫و اغازبـه کار کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملجمعیتهالل احمر مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد مازندرانی ها روی گسل زلزله زندگی می کنند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل جمعیـت هالل احمـر مازنـدران‬ ‫بااشـاره به خطرپذیـری اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۹۰‬درصـد مـردم اسـتان روی گسـل های‬ ‫زلزلـه زندگـی می کننـد»‪ .‬غالمعلـی فخـاری‬ ‫بـا گرامیداشـت سـالروز تاسـیس جمعیـت‬ ‫هالل احمـر بابیان اینکـه مازنـدران اسـتانی‬ ‫حادثه خیـز اسـت و بایـد همـواره امـاده‬ ‫باشـیم‪ ،‬افـزود‪« :‬مـا در اسـتان پرخطـر و‬ ‫پرریسـک زندگـی می کنیـم و در کنـار مـردم‬ ‫بایـد امـاده باشـیم‪ .‬دوسـوم مسـاحت‬ ‫کوهسـتانی‪،‬‬ ‫مازنـدران‪ ،‬شـیب دار‪،‬‬ ‫یسـت و دو قلـه‬ ‫صعب العبـور و جنگل ‬ ‫کوهسـتانی پرخطـر نظیـر دماوند در اسـتان‬ ‫وجـود دارد و ‪ ۱۵‬گردنـه کوهسـتانی پرخطـر‬ ‫نیز در اسـتان واقع شـده اسـت»‪ .‬وی وجود‬ ‫پنـج محـور کوهسـتانی‪ ،‬دو محـور جلگـه ای‬ ‫را ازجملـه جاذب ههـا و حساسـیت های‬ ‫اسـتان بیـان کـرد و گفـت‪« :‬وجـود ‪ ۶۳‬رود‬ ‫و ‪ ۱۵‬رودخانـه پرخـروش وضعیـت اسـتان‬ ‫را خـاص و حسـاس کـرده اسـت»‪ .‬فخـاری‬ ‫بااظهاراینکه مازندران دومین استان دارای‬ ‫ترا کـم جمعیتـی کشـور اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001006336‬مـورخ ‪1400/12/26‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانـم سـیده فاطمه حسـینی راد فرزنـد سـیدمحمدرضا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1047‬صـادره از بیرجنـد در ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی مشـجر بـه مسـاحت ‪ 522/7‬مترمربـع پلا ک ‪299‬‬ ‫فرعـی از ‪ 699‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت محمـد حسـینپورفرد محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1304334‬‬ ‫و امال ک بیرجند‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از کشـف ‪ ۳۰۰۰‬کیلوگـرم ارد یارانـه ای در‬ ‫پارکینگ یک مجتمع مسـکونی در محدوده حسـن اباد‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا؛ سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان گفت‪« :‬درراسـتای برخورد با محتکران و‬ ‫ناامن کننـدگان سـفره مـردم و انجـام اقدامـات اطالعاتـی و رصدهـای پلیسـی‬ ‫تیـم عملیاتـی کالنتـری حسـن اباد موفـق بـه شناسـایی انبـار احتـکار ارد در‬ ‫محـدوده حسـن اباد شـدند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬واحـد عملیـات کالنتـری بـا انجـام‬ ‫هماهنگی هـای قضائـی و بـا حضـور نماینـدگان اتحادیـه و اصنـاف در محـل‬ ‫حاضـر و مشـاهده کردنـد یـک کامیـون در حال خالی کـردن ارد دولتـی در‬ ‫انباری یک مجتمع مسکونی ست‪ .‬در بازدید‪ ۷۸ ،‬کیسه ارد دولتی یارانه ای‬ ‫بـه ارزش حـدود ‪ ۳۱۰‬میلیون ریـال کشـف و یک نفـر هـم دسـتگیر و تحویـل‬ ‫مرجـع قضائـی شـد»‪.‬‬ ‫مدیـر امـور ابفـای کهریـزک از توابـع‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬بـا اتصـال‬ ‫چهارحلقـه چـاه اب اشـامیدنی‬ ‫باقرشـهر بـه مخـزن ‪ ۱۰۰۰۰‬مترمکعبـی‬ ‫شـهر کهریـزک‪ ،‬مشـکالت کمبـود اب‬ ‫اشـامیدنی این شـهر تاحدودزیـادی‬ ‫برطـرف می شـود»‪ .‬امیـد صابـری‬ ‫بااشـاره به تامیـن منابـع اب پایـدار و رفـع دغدغـه چندین سـاله شـهروندان‬ ‫کهریـزک درزمینـه کمبـود اب اشـامیدنی افـزود‪« :‬امـکان بهره بـرداری از ایـن‬ ‫چاه هـا در اینـده نزدیـک فراهـم شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای رفـع کامـل‬ ‫مشـکل کمبـود اب اشـامیدنی کهریـزک یک طرح بـزرگ انتقال اب پیش بینی‬ ‫و درحال اجراسـت؛ افـزود‪« :‬طـرح اتصـال شـبکه توزیـع اب کهریـزک بـه شـبکه‬ ‫تامیـن و انتقـال اب اشـامیدنی باقرشـهر چندمـاه اسـت ازسـوی شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب منطقـه ‪ ۶‬تهـران درحال انجـام اسـت»‪ .‬به گفتـه مدیر امـور ابفای‬ ‫شـهر کهریـزک؛ این طـرح هم ا کنـون بـا ‪ ۹۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی مراحـل‬ ‫نطـرح را‬ ‫پایانـی خـود را سـپری می کنـد‪ .‬وی زمـان پایـان عملیـات اجرایـی ای ‬ ‫نطـرح‬ ‫نیمـه خردادمـاه اینـده اعلام کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬بـا اجـرای کامـل ای ‬ ‫و اتصـال شـبکه توزیـع اب کهریـزک بـه شـبکه تامیـن و انتقـال اب باقرشـهر‪،‬‬ ‫مشـکل تامیـن پایـدار اب کهریـزک به ویـژه در فصـل گـرم سـال برطـرف خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬صابـری بااشـاره به کمبـود شـدید منابـع ابـی در جنـوب تهـران و لـزوم‬ ‫صرفه جویی حدا کثری شهروندان خاطرنشان کرد‪« :‬شهرهای جنوبی تهران‬ ‫بو هوایـی بـا‬ ‫به ویـژه شـهر کهریـزک به دلیـل موقعیـت جغرافیایـی و شـرایط ا ‬ ‫کمبـود شـدید منابـع ابـی روبه رو هسـتند»‪ .‬وی تنهـا راه مقابله با کمبود منابع‬ ‫ابی را مدیریت مصرف و حس مسـئولیت پذیری شـهروندان دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫«بـرای مواجه نشـدن بـا کم ابـی و سـپری کردن بـدون تنـش فصـل گـرم سـال‪،‬‬ ‫نیازمنـد همراهـی و همـکاری مـردم و شـهروندان در رعایت الگوهـای مصرف و‬ ‫صرفه جویی حدا کثری هستیم»‪ .‬امور اب وفاضالب کهریزک ابفای منطقه ‪۶‬‬ ‫تهران در جنوب ری واقع است و جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ‪ ۸۱۰۰۰‬نفر‬ ‫(‪ ۶۶۰۰۰‬نفـر شـهری و ‪ ۱۵۴۰۰‬نفـر روسـتایی) را زیـر پوشـش خدمات رسـانی دارد‪.‬‬ ‫کاهش محسوس‬ ‫شیب افزایش قیمت قبور در بهشت زهرا ؟س؟‬ ‫معـاون عروجیـان سـازمان بهشـت زهرا ؟س؟‬ ‫بااشـاره به کاهـش محسـوس شـیب افزایـش‬ ‫قیمـت قبـور در بهشـت زهرا ؟س؟ گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال تنهـا ‪ ۱۰‬درصـد افزایـش قیمـت قبـر در‬ ‫فـاز ‪ 1‬داشـتیم»‪ .‬روح اهلل محسـنی بابیان اینکـه‬ ‫تعرفـه خدمات در بهشـت حضرت زهـرا ؟س؟ در‬ ‫شـورای اسلامی شـهر تهـران بررسـی و مصـوب‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬برخلاف سـنوات گذشـته کـه الیحـه قیمـت قبـور ‪ ۲۵‬درصـد‬ ‫افزایش پیدا می کرد در مصوبه جدید قیمت قبور باتوجه به تدبیر مدیرعامل‬ ‫سازمان و حمایت شورای اسالمی شهر تهران قیمت قبر در فاز ‪ ۱‬تنها ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬معـاون عروجیـان سـازمان بهشـت حضـرت زهـرا ؟س؟‬ ‫ضمـن تا کیـد براین نکتـه کـه مرجـع صـدور قیمـت قبـور شـورای اسلامی شـهر‬ ‫تهـران اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬قیمـت تمـام قبـور و هزینـه خدمـات ارائه شـده در‬ ‫سـازمان‪ ،‬مصوبـه شـورای شـهر تهـران اسـت و هزینـه ای باعنـوان دیوارچینـی‬ ‫و بلوک گـذاری از مراجعیـن دریافـت نمی شـود و این موضـوع کـذب محـض‬ ‫اسـت»‪ .‬محسـنی خاطرنشـان کـرد‪« :‬به واسـطه تفـاوت قیمـت قبـور در فـاز ‪،۱‬‬ ‫‪ ۳ ،۲‬پیشـنهاد شـد تـا افزایـش قیمـت در فـاز ‪ ۱‬قطعـات قدیمـی ‪ ۱۰‬درصـد و در‬ ‫فـاز ‪ ۲۰ ،۲‬درصـد و در فـاز ‪( ۳‬قطعـات جدیـد) ‪ ۲۵‬درصـد باشـد و هزینـه احیـای‬ ‫یسـت؛‬ ‫قبـور بـاالی ‪ ۳۰‬سـال هـم هشـت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارتومـان اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫اولیـن تالش هـا بـرای طراحـی‪ ،‬اجـرا و احـداث ارامسـتانی به نـام بهشـت زهرا‬ ‫(سلام اهلل علیهـا) بـا هـدف پایان دادن به موضوع تعدد گورسـتان ها در سـطح‬ ‫شـهر تهـران در سـال ‪ ۱۳۴۵‬انجـام گرفـت‪ .‬در این تصمیم گیری هـا کـه بـا حضـور‬ ‫شهردار وقت تهران و معاونین و روسای سازمان گورستان های پایتخت انجام‬ ‫شـد‪ ،‬قطعه زمینی در مسـیر مورداحترام تهران‪-‬قم با مسـاحت ‪ ۳۱۴‬هکتار به‬ ‫این موضـوع اختصـاص یافـت و بـرای فعالیت هـای عمرانـی و فضـای سـبز نیـز‬ ‫بالفاصلـه اقـدام شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعضای شورای شهر قزوین‪:‬‬ ‫خدمات «کمیته امداد» گمنام مانده است‬ ‫«مجـاورت بـا شـش اسـتان کشـور ازجملـه‬ ‫تهـران‪ ،‬خطرپذیـری اسـتان را افزایـش داده‬ ‫اسـت و عالوه براین‪ ،‬اسـتان معین و پیشـتاز‬ ‫تهـران و اسـتان های حاشـیه هسـتیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل جمعیـت هالل احمـر مازنـدران‬ ‫بااشـاره به ازادسـازی سـاحل و دسترسـی‬ ‫مـردم بـه این مناطـق گفـت‪ ۷۵« :‬درصـد‬ ‫مسـاحت اسـتان روی گسل های فعال زلزله‬ ‫اسـت و ‪ ۹۰‬درصـد مـردم روی ایـن گسـل ها‬ ‫زندگـی می کننـد‪ .‬جـاده‪ ،‬دریـا‪ ،‬کوهسـتان‬ ‫و تعطیلات شـرایط خطرپذیـری اسـتان را‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060308001005699‬مورخ ‪ 1400/11/20‬هیات‬ ‫اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫زینب محمودی نسب فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ‪65‬‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 129‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1396‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش‬ ‫دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت محمدحسـین‬ ‫دسـتیگردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1304340‬‬ ‫اسـناد و املا ک بیرجنـد‬ ‫بیشـتر کـرده اسـت و هرسـاله ‪ ۳۲‬حـوادث‬ ‫و مخاطـرات طبیعـی را در اسـتان شـاهد‬ ‫هسـتیم ازایـن رو امادگـی‪ ،‬توانمندسـازی‪،‬‬ ‫بـه روزسـازی تجهیـزات و لجسـتیک‬ ‫مهم تریـن ماموریـت اسـت»‪ .‬وی از تدویـن‬ ‫تسـاله براسـاس‬ ‫سـند و چشـم انداز هش ‬ ‫واقع هنـگاری در اسـتان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن سـند براسـاس تکالیـف‪ ،‬شناسـایی‬ ‫شهـا و موانـع تدویـن و‬ ‫اسـیب ها‪ ،‬چال ‬ ‫تهیـه شـده اسـت»‪ .‬فخـاری نوسـازی یـگان‬ ‫لجسـتیک را از دیگـر برنام ههـا برشـمرد و‬ ‫گفـت‪« :‬یـگان لجسـتیک اسـتان در گذشـته‬ ‫زمین گیـر شـده بودنـد و ا کنـون تمامـی‬ ‫سهـا بـا مشـارکت امدادگـران و‬ ‫امبوالن ‬ ‫خیـران بازسـازی شـده اسـت و خیـران‬ ‫دومیلیاردتومـان دراین زمینـه کمـک‬ ‫کردنـد»‪ .‬مدیرعامـل هالل احمـر مازنـدران‬ ‫بااظهاراینکـه تمامـی لـوازم و تجهیـزات‬ ‫موجود در انبارها مجهز شـدند و اماده به کار‬ ‫شهـای خوبـی بـرای‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬تال ‬ ‫اماد هسـازی یـگان امـدادی در اسـتان‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫حـوزه علمیـه فاطمه الزهـرا(س) طـی درخواسـت‬ ‫وارده شـماره ‪ ۱۴۰۰/12/15-۱۴۰۰۲۸۶۸‬منظـم بـه‬ ‫یـک بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه تائیـد دفتـر اسـناد‬ ‫یسـت که سـند‬ ‫رسـمی شـماره ‪ ۴۲‬کرند رسـیده‪ ،‬مدع ‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ ۴۵۴۷‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫واقـع در پنـج کـه ذیـل ثبـت شـماره ‪ 5340‬صفحـه‬ ‫‪ ۱۹۶‬دفتـر جلـد ‪ ۵/31‬بـه نـام مشـارالیه ثبـت و سـند‬ ‫مالکیـت شـماره ‪ ۹۴۰۲۲۷‬صـادر شـده‪ ،‬کـه بـه علـت‬ ‫سـهل انگاری مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا در اجرای تبصره‬ ‫مـاده ‪ ۱۲۰‬قانـون ثبـت مراتـب یـک بار در جرایـد درج تا‬ ‫هـر کـس کـه سـند مالکیـت در نـزد اوسـت و یـا مدعـی‬ ‫انجام معامله است‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشار‬ ‫ً‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خود را کتبا به اداره ثبت اسـناد و‬ ‫امال ک شهرسـتان داالهو ارسـال و رسـید دریافت کند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از طی تشـریفات قانونی‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عـادل خسـروی‪ ،‬رئیـس اداره‬ ‫‪/12‬م‪/‬الـف‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک داالهـو‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬اعضـای شـورای شـهر قزویـن خواسـتار اطالع رسـانی‬ ‫هرچه بیشـتر درخصـوص فعالیت هـای کمیتـه امـداد اسـتان بـه مـردم‬ ‫شـدند و گفتنـد‪« :‬خدمـات کمیتـه امـداد گمنـام مانـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سـایت خبـری کمیتـه امـداد؛ فر ج الـه فصیحـی رامنـدی در نشسـت مدیرکل‬ ‫کمیتـه امـداد اسـتان قزویـن بـا اعضـای شـورای شـهر بیـان کـرد‪« :‬کمیتـه‬ ‫امـداد امام خمینـی (ره) خدمـات مختلفـی را بـه نیازمنـدان و محرومـان‬ ‫ارائـه می کنـد‪ .‬کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) بـه کسـانی خدمـت می کنـد که‬ ‫صاحبـان انقلاب و کشـور هسـتند و کمـک بـه ان هـا دارای ارزش اسـت و بـه‬ ‫مـا عـزت می دهـد چرا کـه مسـئولیت ها بـرای خدمـت بـه مـردم اسـت»‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬شـورای شـهر امـاده اسـت در خدمـت بـه محرومـان از همـه‬ ‫ظرفیت هـای خـود اسـتفاده کنـد و در تازه ترین اقدام با مصوبه شـورای شـهر‬ ‫برای طبخ غذا برای محرومان‪ ،‬مشـارکت شـهرداری قزوین را شـاهد بودیم»‪.‬‬ ‫درادامـه یکـی از اعضـای شـورای شـهر قزویـن اظهـار کـرد‪« :‬کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینـی (ره) در حـال امدادرسـانی بـه نیازمنـدان و محرومـان اسـت کـه‬ ‫مشـکالت متعـددی دارنـد»‪ .‬فاطمـه اشـدری اظهـار کـرد‪« :‬مـردم به خوبـی از‬ ‫ً‬ ‫فعالیت های این نهاد ا گاهی ندارند و مثال کمیته امداد امام خمینی (ره) به‬ ‫افـراد تحت حمایـت خود و حتی سـایر افراد نیازمند تسـهیالت اشـتغال زایی‬ ‫پرداخـت می کنـد ولـی از ایـن خدمـت بسـیاری از مـردم خبـر ندارنـد و به نظـر‬ ‫می رسد خدمات کمیته امداد گمنام مانده است»‪ .‬وی یاداور شد‪« :‬فرایند‬ ‫خدمـات کمیتـه یـک فراینـد فرهنگـی اجتماعـی و مردمی سـت و الزم اسـت‬ ‫مـردم از ایـن خدمـات هرچه بیشـتر اشـنا شـوند»‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری سـپند پی کـی ای‬ ‫مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪447 -12‬ج‪23‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M131041795‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 047123‬بـه مالکیـت بی بی اشـرف بوستانی سـروش‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری پژو ‪ 206‬به رنگ‬ ‫سـبز کریسـتالی متالیک مدل ‪ 1380‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪527 -42‬ص‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 83627106‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 80606680‬بـه مالکیـت حامـد عزیـزی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 0760114080‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪597‬‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2498‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس اعالم کرد؛‬ ‫تالش برای تامین اب پایدار ناحیه صنعتی کوهچنار‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس با همراهـی فرمانـدار و برخی‬ ‫مسـئوالن شهرسـتان‪ ،‬از ناحیـه صنعتی چنارشـاهیجان در کوهچنـار بازدید‬ ‫و اخریـن وضعیـت زیرسـاختی ایـن ناحیـه صنعتـی را بررسـی کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«تلاش بـرای تامیـن اب پایـدار در اولویـت قـرار گرفته اسـت»‪ .‬سـید مصطفی‬ ‫هاشـمی بابیان اینکه مهم ترین اولویت این ناحیه صنعتی تامین اب پایدار‬ ‫جشـدن چـاه اب ایـن ناحیـه صنعتـی‪،‬‬ ‫اسـت گفـت‪« :‬باتوج هبـه ازمدارخار ‬ ‫برنامه ریـزی بـرای تامین اب موردنیاز صنعتگران فعال دراین ناحیه صنعتی‬ ‫در اولویـت قـرار گرفـت»‪ .‬هاشـمی افـزود‪« :‬در قالـب سـه برنامـه کوتا همـدت‬ ‫نمـدت شـامل خریـد انشـعاب از ابفـا و‬ ‫شـامل تامیـن اب بـا تانکـر‪ ،‬میا ‬ ‫بلندمـدت شـامل پیگیـری جهـت صـدور مجـوز جابجایـی و حفـر یک حلقه‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫چـاه جدیـد‪ ،‬تامیـن اب ایـن ناحیـه صنعتـی پیگیـری م ‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس بابیان اینکـه در سـفر اسـتاندار فـارس به‬ ‫کوهچنار نیز موضوع جابجایی و صدور مجوز حفر چاه مصوب شده گفت‪:‬‬ ‫«مراحـل ژئوفیزیـک جهـت مکان یابـی چـاه جدیـد انجـام و پرونـده ای نیـز‬ ‫جهـت جابجایـی چـاه در شـرکت اب منطقـه ای تشـکیل شـده کـه پیگیـر ان‬ ‫خواهیم بود»‪ .‬وی همچنین بااشاره به انجام طرح شبکه داخلی گاز فارس‬ ‫بـا هزینـه ‪ ۱.۸‬میلیاردریـال‪ ،‬بـر وصـل گاز واحدهـای فعـال تـا دوهفته اینـده‬ ‫و مذا کـره بـا شـرکت گاز بـرای ایجـاد ایسـتگاه ‪ TBS‬گاز جهـت تامیـن گاز‬ ‫صنعتـی واحدهـای فعـال ایـن ناحیـه صنعتـی تا کیـد کـرد‪ .‬وی از اغـاز طـرح‬ ‫سـاخت پـل بـر روی رودخانـه فصلـی واقـع در مسـیر جـاده ورودی ناحیـه‬ ‫نطـرح‬ ‫صنعتـی بـا اعتبـار حـدود چهارمیلیاردریـال نیـز خبـر داد و گفـت‪« :‬ای ‬ ‫تـا دوماه اینـده به بهر هبـرداری می رسـد‪ .‬درزمینـه زیرسـازی و جـدول خیابـان‬ ‫نهـای ناحیـه صنعتـی نیـز طـرح بـه مناقصـه رفتـه و‬ ‫اصلـی و برخـی از خیابا ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫عملیـات اجرایـی ان بـه زودی بـا اعتبار چهارمیلیاردریال اغاز م ‬ ‫بر تسـریع در فسـخ قراردادهای را کد نیز تا کید کرد و افزود‪« :‬امسـال بر روند‬ ‫ساخت وسـاز واحدهـای صنعتـی کنترل و نظارت بیشـتری صـورت؛ و اراضی‬ ‫را کـد تعیین تکلیـف و دراختیـار سـرمایه گذاران واقعـی قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫بازدید رئیس ‪FIVA‬‬ ‫از همایش خودروهای تاریخی در شیراز‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس در دیدار با خادم یاران استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫لزوم فرهنگ سازی برای مشارکت مردم‬ ‫در مصرف بهینه برق‬ ‫قاسم تونایی‬ ‫مهنـدس یدالـه حقیقـی؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای اسـتان فـارس در‬ ‫دیـدار بـا برخـی از خاد میـاران و مسـئوالن‬ ‫دفتـر نمایندگـی اسـتان قـدس رضـوی در‬ ‫اسـتان فـارس باتا کیدبراینکـه مشـارکت‬ ‫مـردم در مصـرف بهینـه بـرق و کمـک بـرای‬ ‫عبـور از نقطـه اوج تابسـتانی بایـد ترویـج و‬ ‫گسـازی شـود افـزود‪« :‬صرفه جویـی‬ ‫فرهن ‬ ‫در مصـرف بـرق بخشـی از فرهنـگ واالی‬ ‫یسـت و جامعـه بـه ایـن فرهنـگ‬ ‫اسالم ‬ ‫یگـذارد»‪ .‬مهنـدس حقیقـی‬ ‫احتـرام م ‬ ‫دراین دیـدار کـه بـا حضـور محمدرضـا‬ ‫رسـتمی؛ معـاون دفتر اسـتان قـدس رضوی‬ ‫در اسـتان فـارس و قاسـم نـوازی و تعـدادی‬ ‫از خواهـران و بـرادران خادم یـار از ایـن دفتـر‬ ‫نمایندگـی اسـتان قـدس رضـوی ترتیـب‬ ‫یافـت‪ ،‬شـاخص های صرفه جویـی و مصرف‬ ‫بهینـه بـرق را برشـمرد و گفـت‪« :‬راه موفقیت‬ ‫از بحـران خاموشـی و گـذر از تابسـتان‬ ‫پیـش رو پایبنـدی بـه شـاخص های مصـرف‬ ‫بهینـه اسـت»‪ .‬وی شـاخص های مصـرف‬ ‫بـرق در سـایر کشـورها را یـاداور شـد و گفـت‪:‬‬ ‫«بررسـی های امـاری و علمـی مسـتند بـه‬ ‫منابـع معتبر بین المللـی حکایـت از ان دارد‬ ‫کـه ایران میان همه کشـورهای جهان به جز‬ ‫سودان و لیبی از دیگر جوامع جهان قیمت‬ ‫بـرق کمتـری از مشـترکین خـود دریافـت‬ ‫می کننـد‪ .‬دریافـت قیمـت بـرق کمتـر نبایـد‬ ‫منجربه ایـن شـود کـه بی محابا بـرق مصرف؛‬ ‫و بـه هشـدارهای اوج مصـرف تابسـتانی‬ ‫بی توجهـی کنیـم‪ .‬خوشـبختانه شـهروندان‬ ‫در اسـتان فـارس و مناطـق جنوبـی بـه‬ ‫هشـدارها بی اعتنـا نیسـتند و مصـرف بهینه‬ ‫را بـرای خـود یـک اصـل می داننـد و بـه ان‬ ‫پایبنـد هسـتند»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬نه تنهـا‬ ‫ایـران در بیـن کشـورهای جهـان قیمـت‬ ‫پایینـی بـرای بـرق درنظـر گرفتـه اسـت‪،‬‬ ‫همچنیـن درمقایسـه با کشـورهای منطقـه‬ ‫نیـز شـرایط قابل تاملـی را به لحـاظ قیمـت‬ ‫نشـرایط در جامعه ما‬ ‫برق رقم زده اسـت‪ .‬ای ‬ ‫سـبب شـده تا میزان مصرف برق مشـترکین‬ ‫ب هشـدت بـاال باشـد و کشـور را در ایجـاد‬ ‫تعـادل میـان تولیـد و مصـرف بـرق به ویـژه‬ ‫در ایـام پربـاری بـا چالـش بسـیارجدی‬ ‫روبـه رو کـرده اسـت»‪ .‬مسـئوالن دفتـر‬ ‫نمایندگـی اسـتان قـدس در اسـتان فـارس‬ ‫یهـای مهنـدس‬ ‫نیـز از خدمـات و همکار ‬ ‫حقیقـی مدیرعامـل بـرق منطقـه ای فـارس‬ ‫و همـکاران خـدوم و زحمتکـش بـرق تقدیـر‬ ‫کردنـد‪ .‬حضـور موثـر در برنام ههـای مختلف‬ ‫نشـر و ترویـج فرهنـگ رضـوی در جامعـه و‬ ‫همـکاری بـا دفتـر نمایندگـی اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی در فـارس نیـز موردتا کید قـرار گرفت؛‬ ‫و ب هپـاس زحمـات مومنانـه همـکاران بـرق‬ ‫فـارس لـوح تقدیـر بـا تابلوفـرش متبـرک‬ ‫حـرم مطهـر رضـوی تقدیـم شـد‪ .‬در پایـان‬ ‫نیـز حاضریـن‪ ،‬در نمازخانـه شـرکت بـرق‬ ‫فـارس نمـاز جماعـت برگـزار کردنـد و مراسـم‬ ‫پرچم گردانـی پرچـم متبـرک حـرم مطهـر‬ ‫همـراه با قرائت صلـوات خاصه امام رضا ؟ع؟‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای مازندران‪:‬‬ ‫مدیـر مجموعـه بازرگانـی‬ ‫قاسـم پور در حاشـیه برگـزاری‬ ‫«نمایشـگاه بـزرگ خودروهـای‬ ‫تاریخـی» در شـیراز‪ ،‬بـا حمایـت‬ ‫از برگـزاری برنامه هایـی کـه‬ ‫درجهـت توسـعه فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و اقتصـادی شـیراز و‬ ‫اسـتان فـارس اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬نمایشـگاه بـزرگ خودروهـای تاریخـی در شـیراز‬ ‫یسـت تـا بتوانیـم فـارس و شـیراز و جاذبه های‬ ‫فرصـت بسـیار ارزنـده و مناسب ‬ ‫تاریخـی و فرهنگـی این اسـتان و شـهر شـیراز را ازطریـق سـفیران بین الملـل‬ ‫همچـون فدراسـیون بین المللـی خودروهـا ب هشـکلی درخـور شـان و جایـگاه‬ ‫شـیراز معرفـی کنیـم‪ .‬حضـور تیـدو برسـترس؛ رئیـس فدراسـیون بین المللـی‬ ‫خودروهـای تاریخـی (‪ )FIVA‬دراین نمایشـگاه نشـان از جایـگاه و اهمیـت‬ ‫یتـوان بهـره جسـت و بـا برگـزاری‬ ‫این رویـداد دارد و از فرصـت پیش امـده م ‬ ‫هرچه بهتـر و باشـکوه تر این همایـش و ایجـاد خاطـره ای خـوش بـرای او و‬ ‫همراهان در تصمیم گیری های تیدو و مجموعه تحت مدیریتشان درجهت‬ ‫تهـای مناسـب نمایشـگاهی‬ ‫یهـای فدراسـیون بـرای ایجـاد فرص ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫در شـیراز اثرگـذاری بسـزا داشـته باشـیم»‪ .‬دکتـر احمـد قاسـم پور از تمـام‬ ‫مدیران و متصدیان همایش؛ ازجمله دکتر علوی (معاون گردشـگری)‪ ،‬دکتر‬ ‫عبدالکریم یگانه (نماینده حوزه اتومبیلرانی‪ ،‬کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫ً‬ ‫استان فارس) و مخصوصا پلیس و نهادهای امنیتی و انتظامی که درجهت‬ ‫هرچه باشـکوه تر انجا مشـدن این رویـداد و همایـش مهـم همـکاری کردنـد‪،‬‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬عبدالکریـم یگانـه؛ نماینـده حـوزه اتومبیلرانـی‪ ،‬کانـون‬ ‫جهانگـردی و اتومبیلرانـی ایـران در اسـتان فـارس‪ ،‬گفـت‪« :‬با همـکاری کلوپ‬ ‫ملی خودروهای تاریخی همایشی برای بازدید رئیس فدراسیون بین المللی‬ ‫لهـای قدیمـی‪ ،‬در‬ ‫خودروهـای تاریخـی و دوسـتداران و عالقه منـدان اتومبی ‬ ‫پارک کوهسـتانی دارک شـیراز برگزار شـد‪ .‬دراین همایش که با استقبال عموم‬ ‫پهـای‬ ‫و به ویـژه جوانـان همـراه بـود‪ 100 ،‬خـودرو؛ ازجملـه خودروهـا و کلو ‬ ‫شـرکت کننده دراین گردهمایـی به نمایـش گذاشـته شـد‪ .‬هـدف از برگـزاری‬ ‫همایش های کالسیک و تاریخی‪ ،‬عالوه بر نمایش زیبایی و سیر تحول تولید‬ ‫لهـا‪،‬‬ ‫برندهـای خودروسـازی دنیـا و همچنیـن تجدیـد خاطـره بـا ایـن اتومبی ‬ ‫تالشـی خواهـد بـود بـرای حفـظ ایـن اثـار ارزشـمند کـه سال هاسـت ازسـوی‬ ‫یسـت»‪ .‬دراین همایـش‪،‬‬ ‫کلـوپ ملـی خودروهـای تاریخـی درحال پیگیر ‬ ‫رئیـس فدراسـیون بین المللـی خودروهـای تاریخـی موسـوم بـه ‪ FIVA‬از‬ ‫نهـا‬ ‫نزدیـک خودروهـای بی نظیـر تاریخـی شـیراز را بازدیـد و بـا مالـکان ا ‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬تیدو برسـترس پیش تر در پایتخت برای اولین بار از شناسـنامه‬ ‫ویـژه خودروهـای تاریخـی رونمایـی کـرد‪ .‬یکـی از نـکات قابل توجـه بـرای وی‪،‬‬ ‫خودروها تاریخی بود که به نحوی شایسـت ه نگهداری و بازسـازی شـده بودند‬ ‫ننـوازی شـیرازی ها ابـراز خرسـندی کـرد‪.‬‬ ‫و البتـه از محبـت و میهما ‬ ‫خبر‬ ‫در افتتاحیه رویداد بین المللی گردشگری ساری ‪ 2022‬صورت گرفت؛‬ ‫تجلیل دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی ا کو‬ ‫از شهردار ساری‬ ‫بهره مندی ‪ ۵۰۰‬خانوار روستای مقام ساری از اب اشامیدنی سالم و بهداشتی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫طـرح اب رسـانی بـه روسـتای مقام شهرسـتان‬ ‫سـاری بـا بهره منـدی ‪ ۵۰۰‬خانـوار ایـن‬ ‫روسـتا بـا حضـور دکتـر زارعـی (نماینـده مـردم‬ ‫شهرسـتان های سـاری و میانـدرود در‬ ‫مجلـس)‪ ،‬مهنـدس بـرارزاده (مدیرعامـل‬ ‫شرکت ابفای مازندران)‪ ،‬دکتر ناصحی (معاون‬ ‫فرمانـدار سـاری) و جمعـی از مردم و مسـئوالن‬ ‫منطقـه به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫مهندس بهـزاد بـرار زاده ضمن ابراز خرسـندی‬ ‫از بهره منـدی اهالـی روسـتای مقـام از‬ ‫نطـرح گفـت‪« :‬طـرح اب رسـانی بـه‬ ‫مزایـای ای ‬ ‫روسـتای مقـام بـا هـدف افزایـش فشـار تامیـن‬ ‫اب مناسـب در شـبکه توزیـع ‪ ،‬افزایـش کمـی‬ ‫و کیفـی اب رسـانی بـه روسـتاهای مقـام ‪،‬‬ ‫دیمطـوران و کـوی پزشـکان و نیـز بهبـود کمی‬ ‫و کیفی اب رسانی به منطقه خزراباد اجرا شده‬ ‫نطـرح‬ ‫اسـت‪ .‬بـرای به بهر هبـرداری رسـیدن ای ‬ ‫عملیاتـی شـامل اجـرای لول هگـذاری ب هطـول‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬متر بالولهپلی اتیلندر اقطار ‪ ۱۲۵‬میلی متر‬ ‫و احـداث حوضچـه شـیراالت انجـام شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب مازنـدران‬ ‫فشـده بـرای طـرح اب رسـانی بـه‬ ‫اعتبـار صر ‬ ‫روسـتای مقـام را پنج میلیاردریـال اعلام کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای عبـور از بحران تنش ابی در سـال‬ ‫حهـا و پروژ ههـای اب رسـانی زیـادی‬ ‫جـاری طر ‬ ‫را دردسـت اجرا داریـم و درراسـتای تحقـق‬ ‫وعد ههـای ریاسـت محتـرم جمهـوری و بـا‬ ‫حمایت نماینده های مردم استان در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی تـا پایـان سـال ‪ ۱۴۰۲‬مشـکل‬ ‫اب رسـانی و کمبـود اب اشـامیدنی سـالم و‬ ‫بهداشـتی در روسـتاهای مازنـدران برطـرف‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬در ادامـه نماینـده مـردم سـاری‬ ‫شهـای‬ ‫و میانـدرود ضمـن قدردانـی از تال ‬ ‫کارکنـان شـرکت اب وفاضلاب مازنـدران در‬ ‫حهـای جهـاد اب رسـانی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫«اب از زیربنایی تریـن و اساسـی ترین نیازهـای‬ ‫یسـت و بسـیار خوشـحالیم کـه‬ ‫جوامـع بشر ‬ ‫جهاد اب رسـانی درراسـتای رفع مشکالت ابی‬ ‫در مناطق محروم و کم برخوردار کشـور شـروع‬ ‫شـده و به تبـع ان در مازنـدران هـم پروژ ههـای‬ ‫اب رسـانی زیـادی دردست اجراسـت تـا مـردم‬ ‫بیشـتر از خدمـات نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫اجرای طرح همیاری سرخک در شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری بـا اجـرای طـرح‬ ‫همیـاری سـرخک نسـبت به مقابله بـا این بیماری ویروسـی‬ ‫اقـدام کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـرخک و سـرخجه‬ ‫دو بیمـاری ویروسـی حـاد هسـتند کـه در گذشـته سـبب‬ ‫مرگ ومیـر و عـوارض قابل توجـه در سلامت جامعـه بودنـد‪.‬‬ ‫ازانج اکـه موثرتریـن راه پیشـگیری از سـرخک و سـرخجه‪،‬‬ ‫موفقیـت دونوبـت وا کسـن با پوشـش بـاالی ‪ ۹۵‬درصد اسـت‬ ‫شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری بـا اجـرای طـرح‬ ‫همیـاری سـرخک نسـبت بـه مقابلـه بـا ایـن بیمـاری اقـدام‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬طبـق اخریـن دسـتورالعمل وا کسیناسـیون در‬ ‫کشـور تزریـق دونوبـت وا کسـن ‪ MMR‬جهـت پیشـگیری‬ ‫از بیمـاری سـرخک در دونوبـت ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۸‬ماهگـی توصیـه‬ ‫یشـود؛ نیـز وا کسیناسـیون تکمیلـی بـرای اتبـاع غیرایرانـی‬ ‫م ‬ ‫در سـنین باالی نه ماه تا ‪ ۳۰‬سـال اسـت‪ .‬ازاین رو فروردین ماه‬ ‫امسـال درخصوص هشـدار طغیان سـرخک و افزایش موارد‬ ‫بیماری سرخک در کشور وا کسیناسیون سرخک‪ ،‬سرخجه‪،‬‬ ‫نمـاه توسـط مراقبیـن‬ ‫اوریـون (‪ )MMR‬از تاریـخ ‪ ۲۲‬فروردی ‬ ‫سلامت و بهـورز در مرا کـز بهداشـتی و خان ههـای بهداشـت‬ ‫مهـای سـیار (خانه به خانـه) در شهرسـتان‬ ‫و ب هصـورت تی ‬ ‫ری شـروع شـده اسـت‪ .‬سرپرسـت شـبکه بهداشـت ودرمان‬ ‫شهرسـتان ری درخصـوص طـرح همیاری سـرخک (هشـدار‬ ‫یسـت در ری اغـاز شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫سـرخک) کـه مدت ‬ ‫«وا کسیناسـیون اتبـاع غیرایرانـی در سـنین بـاالی ن همـاه تـا‬ ‫‪ ۳۰‬سـال بدون توجـه بـه سـابقه وا کسیناسـیون قبلـی اتبـاع و‬ ‫درخصـوص وا کسیناسـیون اتبـاع غیرایرانـی جدیدالـورود بـه‬ ‫کشـور ب هصـورت تـک ُ دز وا کسـن سـرخک‪ ،‬سـرخجه‪ ،‬اوریـون‬ ‫(‪ )MMR‬درحال انجـام اسـت»‪ .‬علـی تاجـدار بابیان اینکـه‬ ‫تمامـی جمعیـت اتبـاع (افغـان) محـدوده شـهرری وا کسـینه‬ ‫یشـوند‪ ،‬از خانواد ههـا خواسـت کـه طبـق توصی ههـا ا گـر‬ ‫م ‬ ‫جسـالی تا کنـون وا کسـن دریافـت نکـرده اسـت‪،‬‬ ‫کـودک زیـر پن ‬ ‫سـریع تر نسـبت بـه وا کسیناسـیون اقـدام شـود‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درصـورت تاخیـر و دریافت نکـردن وا کسـن در کـودکان‬ ‫ایرانـی در دونوبـت ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۸‬ماهگـی و با توجه به اینکـه بیماری‬ ‫یسـت و به راحتـی بـه افـراد به ویـژه کسـانی که‬ ‫بسیارمسر ‬ ‫یشـود‪ ،‬اقـدام سـریع جهـت این امر‬ ‫ایمـن نباشـند‪ ،‬منتقـل م ‬ ‫توسـط خانواد ههـای محتـرم صـورت پذیـرد»‪ .‬به گفتـه ایـن‬ ‫مقـام مسـئول؛ وقـوع ابتلا بـه سـرخجه در اوایـل بـارداری‬ ‫ممکـن اسـت باعـث سـقط جنین‪ ،‬مرگ جنین یـا نقص های‬ ‫مـادرزادی به عنـوان سـندرم سـرخجه مـادرزادی یـا ‪CRS‬‬ ‫شـود‪ .‬سرپرسـت شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری‬ ‫ً‬ ‫بابیان اینکـه‪ ،‬دوره نهفتگـی معموال برای سـرخک ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۲‬روز‬ ‫طـول می کشـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬عالئـم مقدماتـی ایـن بیمـاری‬ ‫شـامل تـب‪ ،‬خسـتگی‪ ،‬سـرفه‪ ،‬اب ریـزش از بینـی و التهـاب‬ ‫اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه انتقـال سـرخک و سـرخجه‬ ‫ب هصـورت اولیـه از فردب هفـرد از تمـاس مسـتقیم بـا ترشـحات‬ ‫بینـی و گلـوی فـرد بیمـار اسـت‪ ،‬از شـهروندان خواسـت بـا‬ ‫مشـاهده و پیدایـش عالئـم اولیـه بـه مرا کـز بهداشـتی در‬ ‫سـطح شهرسـتان مراجعـه کـرده و اقدامـات پزشـکی الزم را‬ ‫انجام دهند‪ .‬در کشورهای اندمیک سرخک در همه فصول‬ ‫یشـود‪ .‬در کشـورهای منطقه و همسـایه ایران‬ ‫سـال دیده م ‬ ‫بیماری در فصل زمستان و بهار شیوع بیشتری دارد‪ .‬انجام‬ ‫نمونه گیـری افـراد بـا عالئم تب و بثورات پوسـتی بامراجعه به‬ ‫مرا کـز جامـع سلامت صـورت می گیـرد‪ .‬وا کسـن سـرخک در‬ ‫ایـران در قالـب وا کسـن سـه گانه ‪ MMR‬کـه وا کسـن ترکیبـی‬ ‫یهـای سـرخک‪ ،‬سـرخجه و اوریـون اسـت در‬ ‫علیـه بیمار ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دونوبـت ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۸‬ماهگـی بـه کـودکان تزریـق م ‬ ‫در موزه قران و هدایای مقام رهبری حرم رضوی افتتاح شد؛‬ ‫نمایشگاه شاهنامه های نفیس خطی و چاپ سنگی‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬هم زمـان‬ ‫بـا سـالروز بزرگداشـت حکیـم‬ ‫ابوالقاسـم فردوسـی‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫شـاهنامه های نفیـس خطـی‬ ‫و چـاپ سـنگی در مـوزه قـران‬ ‫و هدایـای رهبـری حـرم مطهـر‬ ‫رضـوی افتتـاح شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫گنجینه رضوی؛ در مراسم افتتاح این نمایشگاه محمد حسین زاده (مدیرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان رضـوی) با اشـاره به بازدیـد از مرکـز نسـخ‬ ‫خطـی کتابخانـه مرکـزی اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬وجود گنجینه هایـی بی نظیر‬ ‫در این مجموعه که بیانگر هویت ایرانی اسالمی ست را حیرت اور توصیف کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬جمـع اوری چنیـن مجموعه هایـی را در جهان امری حکومتی برشـمرد و‬ ‫تصریح کرد‪« :‬اسـتان قدس رضوی که یک نهاد دینی با سـبقه چندصدسـاله‬ ‫است‪ ،‬بی نظیرترین نهاد دینی در جهان است که این کار را انجام می دهد»‪.‬‬ ‫حسـین زاده‪ ،‬فعالیـت دسـت انـدرکاران فرهنگـی اسـتان قـدس رضـوی در‬ ‫جمع اوری و مدیریت مجموعه ای عظیم از گنجینه فرهنگی را شایسته تقدیر‬ ‫و تشـکر دانسـت و ان را ذخیـره ای بـرای اینـدگان برشـمرد‪ .‬در این نمایشـگاه‬ ‫‪ 10‬نسـخه خطـی متعلـق بـه قـرن دهم هجـری قمری به نمایش گذاشـته شـد‬ ‫کـه در ‪ 27 ،25‬و ‪ 28‬سـطر بـه خـط نسـتعلیق کتابـت شـده و دارای مجالـس‬ ‫تصویـر اسـت؛ همچنیـن در بخـش دیگـری از ایـن نمایشـگاه ‪ 15‬نسـخه چاپ‬ ‫سـنگی از قـرن ‪ 13‬بـه بعـد در معـرض بازدیـد قـرار گرفتـه اسـت کـه در فاصلـه‬ ‫زمانـی ‪ 1267‬تـا ‪ 1326‬قمـری بـه چـاپ رسـیده اسـت‪ .‬درمراسـم افتتـاح ایـن‬ ‫نمایشـگاه‪ ،‬موسـوی (مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی‬ ‫یسـت؛ ایـن نمایشـگاه‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی) حضـور بـه هـم رسـاند‪ .‬گفتن ‬ ‫از ‪ 25‬اردیبهشـت ماه تـا ‪ 8‬خرداد مـاه بـرای بازدیـد عالقه منـدان در محل موزه‬ ‫قـران و هدایـای مقـام معظـم رهبـری دایـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫نقش بی بدیل اعتاب مقدسه در ترویج و تحکیم اعتقادات اسالمی در جامعه‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی استان قدس‬ ‫رضـوی با بیان اینکـه امـروز اعتـاب مقدسـه نقـش بی بدیـل و‬ ‫منحصـر بـه فـردی در ترویـج و تحکیـم اعتقـادات اسلامی در‬ ‫جامعه دارند‪ ،‬گفت‪« :‬این نقش به واسطه تالش ها و زحمات‬ ‫خادمـان اهل بیـت؟ع؟ در ایـن اما کـن مقدس به وجـود امده‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسال مو المسـلمین سـید محمـد ذوالفقـاری‬ ‫(معـاون امـور بین الملـل سـازمان علمـی و فرهنگـی اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی) در همایـش «ارتباطـات بیـن الملـل عتبـات‬ ‫مقدس عراق‪ ،‬ایران‪ ،‬سـوریه و لبنان» که صبح امروز در کشـور‬ ‫عـراق برگـزار شـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬امـروز مـا میهمـان بیـت والیـت‬ ‫هسـتیم و این گردهمایی والیی و مومنانه نمایندگان اعتاب‬ ‫مقـدس اهل بیـت؟ع؟ نمونـه و مصـداق بـارزی از تاسـیس‬ ‫بنایی بر اساس تقواست»‪ .‬وی افزود‪« :‬امروز با ارشاد و اشراف‬ ‫تهـای محتـرم و‬ ‫مرجعیـت شـیعه و مدیریـت دلسـوزانه تولی ‬ ‫مخلص در هر عتبه شاهد ارتقاء فعالیت ‍های دینی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و خدمـات برجسـته ای در عتبـات هسـتیم‪ .‬اعتـاب مقدسـه‬ ‫در عـراق در انجـام امـور فرهنگی‪ ،‬تبلیغی‪ ،‬تکریم زائر‪ ،‬توسـعه و‬ ‫بازسازی حرمهای مطهر و امور قرانی بسیار موفق عمل کرده‬ ‫انـد کـه می تواننـد الگـوی خوبـی بـرای سـایر اعتـاب باشـند»‪.‬‬ ‫حجت االسلام و المسـلمین ذوالفقـاری با بیان اینکـه تجمـع‬ ‫و گردهمایـی نماینـدگان اعتـاب مقدسـه در امـور بین الملـل‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫و ارتباطـات فـی مـا بیـن دارای بـرکات ارزشمند ‬ ‫«اشـنایی همکاران با یکدیگر‪ ،‬تداوم ارتباطات‪ ،‬هماهنگی در‬ ‫تهـای جـاری و اینـده و‪ ...‬از جمله اثار و برکات این گونه‬ ‫فعالی ‬ ‫گردهمایی هاسـت»‪ .‬به گفتـه ایـن مقـام مسـئول؛ در نـگاه‬ ‫دوسـتان و حتـی دشـمنان مـا هویـت جدا گانـه و بی ارتباطـی‬ ‫بـا یکدیگـر نداریـم و مـا به عنـوان اعتـاب اهل بیـت؟ع؟ همگی‬ ‫زیـر سـایه امیرالمومنیـن علـی؟ع؟ و سـوار بـر کشـتی نجـات‬ ‫سید الشـهدا؟ع؟ هسـتیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬نقـاط قـوت‬ ‫هرکـدام از مـا نقطـه قـوت همگـی و نقطـه ضعـف هـر یـک از مـا‬ ‫یشـدن همه‬ ‫نقطـه ضعـف همگی اسـت‪ ،‬از همیـن رو برای قو ‬ ‫ما باید به یکدیگر کمک کنیم و با تبادل تجارب خود را تقویت‬ ‫کنیـم»‪ .‬معـاون امـور بین الملـل سـازمان علمـی و فرهنگـی‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی در ادامـه با بیان اینکه سـابقه سـازمانی‪،‬‬ ‫دیوانـی و اداری اسـتان قـدس رضـوی بـه ‪1 25‬سـال پیش بـاز‬ ‫می گردد‪ ،‬گفت‪« :‬این سـابقه طوالنی تجارب ارزشـمندی را به‬ ‫بـار اورده اسـت‪ .‬کـه از نتایـح و ثمـرات ان می توان به کتابخانه‪،‬‬ ‫نگهـداری از اثـار نفیـس تاریخـی‪ ،‬توسـعه فیزیکـی کـه امـروز بـه‬ ‫شهـای تخصصـی‪،‬‬ ‫یک میلیون متر مربـع رسـیده اسـت‪ ،‬بخ ‬ ‫خدماتـی ماننـد مهمانسـرا بـا ظرفیـت طبـخ بیـش از ‪1 5‬هـزار‬ ‫پـرس غـذای گـرم‪ ،‬بخـش خدمـات فرهنگـی بـرای زائـران غیـر‬ ‫ایرانی و‪ ...‬اشاره کرد»‪ .‬وی همچنین خاطر نشان کرد‪« :‬تجمع‬ ‫و برگـزاری جلسـات مسـتمر ماهانه میـان اعتاب ایرانـی برکات‬ ‫بسـیاری دارد که امیدواریم بتوانیم ان را به صورت مشـترک با‬ ‫اعتاب عراقی پیگیری کنیم و به یک هویت مشترک برسیم»‪.‬‬ ‫بازدید بیش از ‪ 2700‬دانش اموز از مرا کز اموزش فنی وحرفه ای مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در هفتـه ملی مشـاغل دانش امـوزان مقاطع‬ ‫تحصیلـی اول و دوم مـدارس اسـتان از‬ ‫یو حرفـه ای بازدیـد کردنـد ‪.‬‬ ‫مرا کـز امـوزش فن ‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران؛‬ ‫اداره کل امـوزش فن ‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫مدیـرکل اداره کل امـوزش فن ‬ ‫مازندران گفت‪«:‬مهارت اموزیمقوله ای ست‬ ‫کـه همـواره موردتوجـه نظا مهـای اموزشـی‬ ‫پیشـرفته قـرار دارد؛ چرا کـه تنهـا امـوزش‬ ‫سـطحی منابـع درسـی بـه دانـش امـوزان‬ ‫نمی توانـد انـان را بـرای زندگـی اینـده مهیـا‬ ‫سـازد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬برای پرورش نسـلی کارامد که‬ ‫بتوانـد اینـده روشـنی را بـرای کشـور رقـم زنـد‪،‬‬ ‫بایـد بـه فکـر را ههـای افرایـش مهـارت افـراد در‬ ‫نظـام اموزشـی بـود»‪ .‬سـید حسـین درویشـی‬ ‫افـزود‪« :‬یکـی از ابزارهـای مهـم تربیـت نیـروی‬ ‫شهـای فنـی و حرفه ای‬ ‫انسـانی‪ ،‬بخـش اموز ‬ ‫وظیفه خدمت رسانی به مردم؛‬ ‫تکلیف مشترک برق و هال ل احمر‬ ‫مهنـــدس ســـلیمانی بـــا رضـــا فـــاح مدیرعامـــل جمعیـــت هالل احم ــر‬ ‫اســـتان کرمـــان دیـــدار ضمـــن تبریـــک هفتـــه هالل احمـــر از زحمـــات و‬ ‫خدمات رس ــانی ای ــن س ــازمان در حادث ــه س ــیل گلب ــاف تقدی ــر تش ــکر ک ــرد‪.‬‬ ‫مهن ــدس س ــلیمانی دراین دی ــدار ک ــه در مح ــل مرک ــز کنت ــرل و هماهنگ ــی‬ ‫عملی ــات جمعی ــت هالل احم ــر انج ــام ش ــد بابیان اینک ــه اعض ــای جمعی ــت‬ ‫هالل احمـــر پیش قـــراول مدیریـــت بحـــران و شـــرایط ســـخت هس ــتند‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬انس ــجام و همبس ــتگی بی ــن اعض ــا جمعی ــت هالل احم ــر در عب ــور از‬ ‫بحران ه ــا و س ــختی ها مش ــاهده می ش ــود»‪ .‬وی ب ــا تقدی ــر از زحم ــات اعض ــا‬ ‫جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان کرمـــان در حـــوادث به ویـــژه حادثـــه س ــیل‬ ‫گلب ــاف و یافت ــن پیک ــر عزی ــز س ــیم بان ــان ف ــدا کار صنع ــت ب ــرق ب ــر اج ــرای‬ ‫اموزش هـــای امدادونجـــات بـــرای بـــرق کاران ‪ ،‬همـــکاران و حتـــی خان ــواده‬ ‫ان ــان توس ــط هالل احم ــر تا کی ــد ک ــرد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع نی ــروی‬ ‫ب ــرق ش ــمال اس ــتان بااش ــاره به اینکه ب ــرق زیرس ــاخت زیرساخت هاس ــت ب ــه‬ ‫نزدیک ش ــدن فص ــل گرم ــا‪ ،‬پیک ب ــار و ض ــرورت همراه ــی م ــردم و مس ــئولین‬ ‫بــرای گــذر از پیک بــار تا کیــد کــرد‪ .‬مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان‬ ‫دراین دیـــدار نیـــز بااشـــاره به اینکه صنعـــت بـــرق و هالل احمـــر وظیف ــه‬ ‫مش ــترک خدمت رس ــانی ب ــه م ــردم را به عه ــده دارن ــد از زحم ــات و هم ــکاری‬ ‫کارکنـــان شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق شـــمال اســـتان در بـــرق دار نم ــودن‬ ‫چادره ــای اس ــکان اضط ــراری در بحران ه ــا نظی ــر س ــیل و زلزل ــه تقدی ــر و‬ ‫تش ــکر ک ــرد‪ .‬وی ب ــا گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره جان باخت ــگان حادث ــه س ــیل‬ ‫ً‬ ‫گلب ــاف گف ــت‪« :‬قطع ــا حادث ــه تل ــخ و نا گ ــواری ب ــرای اس ــتان کرم ــان ب ــود»‪.‬‬ ‫وی بـــر تـــداوم امـــوزش امدادونجـــات در زمـــان حادثـــه توســـط جمعی ــت‬ ‫هالل احم ــر در بی ــن کارکن ــان ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ش ــمال اس ــتان و تعام ــل و‬ ‫همــکاری بیــن ســازمانی تا کیــد کــرد‪ .‬شایان ذکر اســت؛ دراین دیــدار محمــد‬ ‫محس ــنی (مع ــاون بهره ب ــرداری و دیس ــپاچینگ) ‪ ،‬مه ــدی اس ــامی (مدی ــر‬ ‫دفت ــر مدیری ــت بح ــران) و امی ــر جهانش ــاهی (مدی ــر دفت ــر روابط عموم ــی)‬ ‫مهن ــدس س ــلیمانی را همراه ــی کردن ــد‪.‬‬ ‫ارائه گزارش عملکرد‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫جلس ــه مدیری ــت پیک ب ــار ‪ ۱۴۰۱‬ب ــا حض ــور مهن ــدس ک ــردی (مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت توانی ــر)‪ ،‬مع ــاون هماهنگ ــی توزی ــع و برخ ــی مدی ــران توانی ــر از مح ــل‬ ‫مرکـــز پایـــش مصـــرف صنعـــت بـــرق کشـــور و مدیـــران عامـــل شـــرکت های‬ ‫توزی ــع سراس ــر کش ــور ازطری ــق ویدئ ــو کنفران ــس برگ ــزار ش ــد‪ .‬عبدالوحی ــد‬ ‫مهدوی نیــا (مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان)‬ ‫ک ــه به ص ــورت حض ــوری در مح ــل مرک ــز پای ــش مص ــرف صنع ــت ب ــرق کش ــور‬ ‫در جلس ــه حض ــور داش ــت گزارش ــی از اقدام ــات ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق‬ ‫جنـــوب اســـتان کرمـــان درخصـــوص مدیریـــت پیک بـــار ‪ ۱۴۰۱‬ارائـــه داد‪.‬‬ ‫مهدوی نی ــا گف ــت‪« :‬از مهرم ــاه س ــال گذش ــته تم ــام تالش ــمان این اســت که‬ ‫ب ــا کنترل پذی ــر ک ــردن بتوانی ــم پیک ب ــار تابس ــتان را کنت ــرل و از خاموش ـی ها‬ ‫جلوگی ــری کنی ــم»‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق جن ــوب اس ــتان‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در بخ ــش کنترل پذی ــری ه ــدف ش ــرکت توزی ــع نی ــروی‬ ‫ب ــرق جن ــوب اس ــتان کرم ــان ‪ ۲۵۰‬م ــگاوات ب ــوده اس ــت ک ــه تا کن ــون بی ــش از‬ ‫‪ ۱۹۲‬مــگاوات ان محقــق شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تعــداد اشــترا ک روئیــت‬ ‫پذیــر موجــود ‪ ۲۳۱۱۵‬اســت کــه تعــداد ‪ ۱۴۳۶۰‬مشــترک تا کنــون کنترل پذیــر‬ ‫و از تعـــداد ‪ ۱۶۲۱۹‬مشـــترک در بخش هـــای کشـــاورزی‪ ،‬صنعتـــی‪ ،‬تج ــاری‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬س ــی ان ج ــی و مول ــد تا کن ــون تع ــداد ‪ ۱۶۰۷۹‬مش ــترک (‪۹۹‬درص ــد)‬ ‫در ســـامانه پیک بـــار کشـــور (ســـمپ) ثبت نـــام شـــده اند»‪ .‬مهدوی نی ــا‬ ‫درخصــوص پــروژه شــهر نــور ســیرجان گفــت‪« :‬شــهر ســیرجان اولیــن شــهر در‬ ‫کشــور اســت کــه روشــنایی معابــر ان ازطریــق همــکاری و انعقــاد تفاهم نامــه‬ ‫بــا شــرکت صنعتــی معدنــی گل گهــر و شــهرداری ســیرجان تبدیــل بــه ‪LED‬‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬الزم به توضی ــح اس ــت؛ مع ــاون خدم ــات مش ــترکین و مدی ــران‬ ‫دفاتــر مدیریــت مصــرف و روابط عمومــی نیــز از محــل شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫ب ــرق جن ــوب اس ــتان کرم ــان و به ص ــورت ویدئوکنفران ــس در جلس ــه مذک ــور‬ ‫ش ــرکت داش ــتند‪.‬‬ ‫حمایت مالی از خانواده کارکنان شهرداری‬ ‫دارای بیماری خاص‬ ‫معاون امور بین الملل سازمان علمی و فرهنگی استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫یهـای‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬خسـرو ناظـری (دبیـرکل سـازمان همکار ‬ ‫اقتصادی ا کو) در ائین افتتاحیه رویداد بین المللی گردشگری ساری ‪،2022‬‬ ‫از جـواد طالبـی (شـهردار سـاری) بـرای همکاری درجهت برگـزاری هرچه بهتر‬ ‫ایـن رویـداد مهـم در سـاری قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫تهـای دسـته اول بـه‬ ‫اسـت کـه بـا ارائـه مهار ‬ ‫فرا گیران انها را برای ورود به دنیای کسب وکار‬ ‫یسـازد؛ درنتیجـه نیـاز اسـت نـگاه‬ ‫امـاده م ‬ ‫دانش امـوزان به این مقولـه ارزشـمند و ایجـاد‬ ‫فرهنگـی مهارتـی در نـزد خانواد ههـا شـکل‬ ‫بگیـرد»‪ .‬وی بـا اعالم بازدیـد ‪ 2713‬دانش اموز‬ ‫یو حرفه ای اسـتان گفت‪:‬‬ ‫از مرا کـز امـوزش فن ‬ ‫«در هفته مشاغل ‪ 833‬دانش اموز از مقطع‬ ‫تحصیلـی متوسـطه اول و ‪ 1880‬دانش امـوز از‬ ‫مقطع تحصیلی متوسـطه دوم از کارگاه های‬ ‫اموزشـی مرا کـز اسـتان بازدیـد و از نزدیـک در‬ ‫یو حرفـه ای ‪،‬‬ ‫شهـای فن ‬ ‫جریـان فضـای اموز ‬ ‫رویکردهـای مهارتـی رشـته های اموزشـی ‪،‬‬ ‫اینده نگـری شـغلی حرف ههـای مهارتـی و ‪...‬‬ ‫قـرار گرفتنـد کـه امیـد اسـت بـا ایـن بازدیدهـا‬ ‫شـاهد ایجـاد یـک فرهنـگ مهارت امـوزی‬ ‫در نـزد جوانـان و دانش امـوزان در جامعـه‬ ‫باشـیم»‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری کرمــان‬ ‫گفــت‪« :‬کارکنانــی کــه خــود یــا افــراد درجه یــک خانــواده ان هــا دچــار بیمــاری‬ ‫خــاص هســتند‪ ،‬بــه اداره رفــاه شــهرداری مراجعــه کننــد»‪ .‬وحیــد خطیبــی‪،‬‬ ‫حمای ــت از کارکن ــان زحمت ک ــش ش ــهرداری را به عن ــوان ی ــک اص ــل مط ــرح‬ ‫ک ــرد و اف ــزود‪« :‬کارکنان ــی ک ــه خ ــود ی ــا اف ــراد درجه ی ــک خان ــواده ان ه ــا دچ ــار‬ ‫بیمــاری خــاص هســتند‪ ،‬مشــمول حمایــت مالــی خواهنــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«طبـــق ایین نامـــه رفاهـــی کـــه به تصویـــب شـــورای شـــهر رســـیده‪ ،‬ام ــکان‬ ‫یه ــای‬ ‫مســـاعدت از کارکنانـــی کـــه خـــود یـــا خانـــواده ان هـــا درگیـــر بیمار ‬ ‫خ ــاص هس ــتند‪ ،‬وج ــود دارد»‪ .‬سرپرس ــت معاون ــت برنامه ری ــزی و توس ــعه‬ ‫ســـرمایه انســـانی شـــهرداری‪ ،‬از کارکنانـــی کـــه دراین شـــرایط قـــرار دارن ــد‬ ‫خواســـت به منظـــور اســـتفاده از کمک هـــای بالعـــوض بـــه اداره رف ــاه‬ ‫ش ــهرداری کرم ــان مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫حالت های ماه‬ ‫اینکـــه هـــر شـــب مـــاه را بـــه شـــکل های گونا گـــون در اســـمان می بینی ــم‬ ‫چیــزی از جذابیــت و زیبایــی مــاه کــم نمی کنــد‪ .‬مــاه تنهــا ماهــواره طبیعــی‬ ‫زمی ــن و پنجمی ــن قم ــر ازنظ ــر ان ــدازه در منظوم ــه شمس ــی اس ــت‪ .‬حض ــور‬ ‫شهــای‬ ‫مــاه در اطــراف ســیاره زمیــن باعــث تثبیــت زمیــن و جلوگیــری از لرز ‬ ‫یشــود‪ .‬دلیــل اصلــی تفــاوت در شــکل های‬ ‫ان و متعــادل شــدن اب وهــوا م ‬ ‫ته ــای‬ ‫م ــاه در اس ــمان این اســت که فازه ــای م ــاه ب ــا تغیی ــر زاوی ــه (موقعی ‬ ‫نســبی) زمیــن‪ ،‬مــاه و خورشــید همان طورکــه مــاه بــه دور زمیــن می چرخــد‪،‬‬ ‫ایج ــاد می ش ــوند‪ .‬بابلی ه ــا براس ــاس ش ــکل های م ــاه تقویم ــی را براس ــاس‬ ‫چرخـــه مـــاه و خورشـــید تهیـــه کردنـــد‪ .‬هزاران ســـال پیـــش انســـان ها ب ــا‬ ‫مش ــاهده تغیی ــر ظاه ــر م ــاه‪ ،‬زم ــان را پیگی ــری می کردن ــد‪ .‬نیم ــی از م ــاه‬ ‫همیشـــه توســـط خورشـــید روشـــن می شـــود؛ امـــا اینجـــا روی زمیـــن‪ ،‬م ــا‬ ‫همیشــه نمی توانیــم تمــام نیمــه مــاه را کــه روشــن اســت‪ ،‬ببینیــم‪ .‬انچــه مــا‬ ‫فازه ــای قم ــر م ــاه می نامی ــم نمایانگ ــر بخش ه ــای مختل ــف نیمه روش ــن‬ ‫مــاه اســت کــه می توانیــم ان را در هنــگام چرخــش مــاه دور زمیــن مشــاهده‬ ‫کنی ــم‪ .‬وقت ــی م ــاه و خورش ــید در دو ط ــرف متف ــاوت از زمی ــن ق ــرار بگیرن ــد‪،‬‬ ‫یک ــه‬ ‫مـــاه را به صـــورت یـــک دایـــره کامـــل می بینیـــم‪ .‬بااین حـــال هنگام ‬ ‫کط ــرف زمی ــن ق ــرار دارن ــد می گویی ــم «م ــاه ن ــو ی ــا‬ ‫خورش ــید و م ــاه در ی ‬ ‫ً‬ ‫جدیـــد» اســـت‪ .‬مـــاه در محـــور خـــود می چرخـــد‪ .‬ایـــن چرخـــش تقریب ــا‬ ‫یب ــرد‪ .‬ا گ ــر قم ــر م ــاه‬ ‫به ان ــدازه ی ــک دور چرخ ــش دور م ــدار زمی ــن زم ــان م ‬ ‫نب ــار در‬ ‫بـــا ســـرعت بیشـــتری بچرخـــد‪ ،‬یعنـــی در هرمـــاه تقویمـــی چندی ‬ ‫ً‬ ‫محــور خــود چرخــش کامــل انجــام دهــد یــا اصــا نچرخــد‪ ،‬ســا کنین زمیــن‬ ‫یعنــی مــا انســان ها قــادر بــه دیــدن تمــام قمــر مــاه بودیــم‪ .‬دلیــل نامیــدن‬ ‫ایـــن چرخـــش به نـــام چرخـــش هم زمـــان این اســـت که مدت زمانـــی ک ــه‬ ‫طـــول می کشـــد تـــا مـــاه در محـــور خـــودش یـــک دور بچرخـــد براب ــر ب ــا‬ ‫مدت زم ــان چرخ ــش م ــاه دور م ــدار زمی ــن اس ــت‪ .‬ای ــن ویژگ ــی بس ــیاری‬ ‫از قمرهـــای منظومـــه شمســـی اســـت‪ .‬بدین ترتیـــب بایـــد گفـــت م ــاه‬ ‫زمی ــن عالو هب ــر چرخ ــش دور م ــدار زمی ــن‪ ،‬در مح ــور خ ــود نی ــز چرخ ــش‬ ‫دارد و ایـــن چرخـــش ‪ ۲۷٫۳۲‬روز طـــول می کشـــد‪ .‬ســـمت تاریـــک م ــاه‬ ‫ب ــه نیمک ــره ای از م ــاه اش ــاره دارد ک ــه س ــمت دور از س ــیاره زمی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫بااین ح ــال درحقیق ــت ای ــن نیمک ــره تاریک ت ــر نیس ــت؛ زی ــرا ک ــه خورش ــید‬ ‫به ط ــور یکس ــان و یکنواخ ــت ب ــر روی ک ــره م ــاه می تاب ــد‪ .‬درحقیق ــت ای ــن‬ ‫نیمک ــره از دی ــد م ــا تی ــره اس ــت زی ــرا ک ــه به دلی ــل چرخ ــش هم زم ــان قم ــر‬ ‫م ــاه در مح ــور خ ــودش و ح ــول س ــیاره زمی ــن‪ ،‬هی ـچ گاه توس ــط ناظ ــری ب ــر‬ ‫روی زمی ــن قابل مش ــاهده نیس ــت‪ .‬مفه ــوم س ــنتی م ــاه تقویم ــی ب ــا چرخ ــه‬ ‫مراح ــل و ش ــکل های م ــاه به وج ــود ام ــده اس ــت‪ .‬ای ــن ماه ه ــا ب ــه معن ــی‬ ‫زمـــان‪ ،‬ماه هـــای ســـینودیک (ماه هـــای قمـــری) هســـتند و اخریـــن م ــاه‬ ‫ً‬ ‫س ــال تقریب ــا ‪ 29٫53‬روز ط ــول می کش ــد‪ .‬ماه ه ــای س ــینودیک براس ــاس‬ ‫دوره م ــداری ک ــره م ــاه باتوج هب ــه خ ــط زمین‪-‬خورش ــید‪ ،‬هنوزه ــم اس ــاس‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫بســـیاری از تقویم هـــا اســـت و بـــرای تقســـیم ســـال اســـتفاده م ‬ ‫نکت ـه ای ک ــه قابل توج ــه اس ــت این اس ـت که ه ــال اخ ــر م ــاه قب ــل از طل ــوع‬ ‫یش ــود و م ــکان دید هش ــدن ان نی ــز اف ــق ش ــرقی اس ــت‬ ‫خورش ــید دی ــده م ‬ ‫یک ــه ه ــال اول م ــاه بع ــد از غ ــروب خورش ــید و در اف ــق غرب ــی دی ــده‬ ‫درحال ‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬باتوج هب ــه نزدیک ــی ظاه ــری م ــاه ب ــه خورش ــید دراین ای ــام و‬ ‫توضیحاتــی کــه در بــاال ارائــه شــد‪ ،‬نــور شــدید خورشــید مانــع رویــت هــال‬ ‫مـــاه بـــا چشـــم غیرمســـلح می شـــود‪ .‬ازطرف دیگـــر ارتفـــاع پاییـــن م ــاه در‬ ‫اس ــمان و وج ــود الودگی ه ــای مختل ــف نظی ــر الودگ ــی ن ــوری و ه ــوا باع ــث‬ ‫می ش ــود ه ــال م ــاه خ ــود را از چش ــم م ــردم دور نگ ــه دارد‪.‬‬ ‫صدار مقیمی‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان قرانی میثاق شهرستان مه والت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪ 14 1401‬شوال ‪ 16 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2498‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫اعالم شرایط جدید‬ ‫تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان‬ ‫شـرایط جدیـد حسـاب پس انـداز مسـکن جوانـان بـرای‬ ‫افتتـاح کننـدگان در سـال ‪ 1401‬را اعلام کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره کل روابط عمومی بانک مسـکن؛ این بانک به عنوان‬ ‫یک بانک تخصصی در حوزه تامین مالی مسکن‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬حسـاب ویـژه ای تحت عنـوان حسـاب پس انـداز‬ ‫مسـکن جوانـان را باهـدف تکمیـل سـبد تسـهیالتی‬ ‫بخش مسـکن و تشـویق جوانـان برای پس انـداز و تقویت‬ ‫مالـی اقشـار مختلـف طراحـی و اجـرا کـرده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫تسـهیالت سال به سال باتوجه به شـرایط اقتصادی کشور‬ ‫به روزرسـانی شـده اسـت و ازهمیـن رو حسـاب پس انـداز‬ ‫مسـکن جوانـان به عنـوان تسـهیالت کمکـی در امـر‬ ‫خانه دارشـدن جوانـان ورود بـه سـال جدیـد بـا تغییراتـی‬ ‫همراه بوده اسـت‪ .‬سـقف تسـهیالت اعطایی برای افتتاح‬ ‫کنندگان حسـاب پس انداز مسـکن جوانان در سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫‪۱۵‬سـال در شـهر تهران ‪ ۲۰‬میلیاردریال‪ ،‬در‬ ‫پس از گذشـت ‬ ‫مرا کـز اسـتان ها و شـهرهای بـاالی ‪ ۲۰۰‬هزارنفـر جمعیـت‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬میلیاردریـال و در سـایر مناطـق‪ ۱۴ ،‬میلیاردریـال‬ ‫نشـده اسـت؛ همچنیـن سـقف تسـهیالت حسـاب‬ ‫تعیی ‬ ‫پس انـداز مسـکن جوانـان بـرای افتتاح کننـدگان در سـال‬ ‫جسـال در شـهر تهـران‪ ،‬مرا کـز‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬پـس از گذشـت پن ‬ ‫اسـتان ها و شـهرهای بـاالی ‪ ۲۰۰‬هزارنفـر جمعیـت و سـایر‬ ‫مناطـق به ترتیـب هشـت‪ ،‬هفـت و شـش میلیاردریال‬ ‫نشـده است‪ .‬براسـاس تغییرات جدید به عمل امده‬ ‫تعیی ‬ ‫حداقل مبلغ افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان در‬ ‫سـال ‪۱۴۰۱‬؛ در تمام مناطق جغرافیایی از دومیلیون ریال‬ ‫بـه چهارمیلیون ریـال افزایـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫تامین اعتبار ‪1000‬میلیاردریالی بانک مسکن برای تکمیل ازادراه ازادشهر‪-‬شاهرود‬ ‫کهـزار‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن از تامین اعتبـار ی ‬ ‫میلیاردریالی بانک مسکن برای تکمیل ازادراه ازادشهر‪-‬‬ ‫شـاهرود خبـر داد‪ .‬دکتـر محمـود شـایان در حاشـیه سـفر‬ ‫اعضـای کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی بـه‬ ‫اسـتان گلسـتان بـرای رفـع مشـکالت موجـود اسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مقـرر شـد؛ از محل مـاده ‪ ۵۶‬تامین اعتبار تکمیل‬ ‫ازادراه ازادشهر‪-‬شاهرود توسط بانک مسکن انجام شود‬ ‫کـه ایـن کار مصـوب و در دسـتورکار بانـک قـرار گرفته اسـت‬ ‫و درهمین روزهـا مراحـل پایانـی ایـن کار انجـام خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬دکتـر شـایان افـزود‪« :‬تکمیـل ازادراه ازادشـهر‪-‬‬ ‫یشـود تا حوادث جاده ای کاهش یابد‬ ‫شـاهرود سـبب م ‬ ‫و مسـافت نیـز کوتا هتـر شـود کـه بااین کار مصرف سـوخت‬ ‫کاهـش قابل مالحظه ای خواهد یافـت‪ .‬وی تعامل وزارت‬ ‫راه وشهرسـازی و نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫به ویـژه کمیسـیون عمـران مجلـس را نقطه عطفـی بـرای‬ ‫کاهـش مشـکالت جـاده ای و همچنین مسـکن و سـرپناه‬ ‫مـردم عنـوان کـرد و توضیـح داد‪« :‬درخصـوص مسـکن‬ ‫مهـر تفاوت تسـهیالت مسـکن مهـر از محـل نهضت ملی‬ ‫مصـوب شـد و در جلسـه ای کـه داشـتیم تصویـب شـد که‬ ‫این کار انجام شـود و مشـکالت مسـکن مهر با این دستور‬ ‫حـل خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫حفاظت از دستاوردهای بانک سپه‬ ‫با تمرکز بر ماموریت های خطیر اقتصادی‬ ‫مدیرعام ــل بان ــک س ــپه‪ ،‬حفاظ ــت از دســـتاوردهای بـــزرگ‬ ‫نخس ــتین بان ــک ایران ــی و تمرک ــز ب ــر ماموریت ه ــای مه ــم ات ــی‬ ‫ای ــن بان ــک را تکلی ــف ام ــروز هم ــه کارکن ــان دانس ــت‪ .‬دکت ــر‬ ‫ابراهیم ــی‪ ،‬نهای ــی س ــازی ط ــرح مل ــی ادغ ــام به عن ــوان ی ــک‬ ‫وظیف ــه پیچی ــده و چندبع ــدی را یک ــی از ماموریت هـــای‬ ‫مه ــم بان ــک برش ــمرد ک ــه ب ــا اقدام ــات مجاهدان ــه کارکن ــان‬ ‫بان ــک س ــپه ب ــا موفقی ــت انج ــام ش ــد‪ .‬مدیرعامـــل بانـــک‬ ‫س ــپه بااش ــاره به اهمی ــت ط ــرح تح ــول در فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫و یکپارچ هس ــازی سیس ــتم ها در بان ــک ســـپه گفـــت‪« :‬ایـــن‬ ‫کار ب ــزرگ ک ــه ب ــا درای ــت و هوش ــمندی در بانـــک ســـپه بـــا‬ ‫موفقی ــت انج ــام ش ــد‪ ،‬هی ــچ الگ ــوی بیرونـــی نـــدارد و در‬ ‫سیس ــتم بانک ــی ای ــران بی نظی ــر اس ــت»‪ .‬دکتـــر ابراهیمـــی‬ ‫ط ــرح تح ــول راهب ــردی بان ــک در اف ــق ‪ ۱۴۰۴‬و تمرکـــز بـــر‬ ‫ته ــای خطی ــر اقتص ــادی ک ــه براس ــاس شایس ــتگی‬ ‫ماموری ‬ ‫و ت ــوان بان ــک س ــپه‪ ،‬توس ــط مس ــئوالن نظ ــام ب ــه ای ــن بان ــک‬ ‫رشد ‪ 700‬درصدی صدور ضمانت نامه در موسسه اعتباری ملل‬ ‫موسسـه اعتبـاری ملل به منظور افزایـش توان فعاالن‬ ‫اقتصـادی نسـبت بـه صـدور انـواع ضمانت نامـه‬ ‫اقـدام می کنـد‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد‪« :‬صـدور‬ ‫انـواع ضمانت نامـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت بـه سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬رشـدی معادل ‪ 710‬درصـد داشـته اسـت کـه‬ ‫استراتژی اصلی بانک توسعه تعاون؛ تقویت ظرفیت های شعب‬ ‫سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون اسـتراتژی اصلـی بانـک‬ ‫را تقویـت ظرفیـت شـعب عنـوان نمـود‪ .‬محمـد شـیخ‬ ‫حسـینی در دیـدار واحدهـای اجرایـی و سـتادی بانـک‬ ‫گفت‪« :‬در فعالیت بانکداری‪ ،‬واحدهای اجرایی و شعب‬ ‫از جایـگاه واالیـی برخوردار هسـتند و اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫و توانمندی شـعب حائزاهمیت اسـت»‪ .‬وی نقش روسـا‬ ‫مسـازی فضـای مناسـب‬ ‫و معاونیـن شـعب را در فراه ‬ ‫ارائـه خدمـات حائزاهمیـت برشـمرد و گفـت‪« :‬ا گـر فضای‬ ‫مناسـب و مطلوبـی در شـعب و واحدهـای بانکـی فراهـم‬ ‫باشـد‪ ،‬شـرایط بـرای ارائـه خدمـات بهینـه بـه مشـتریان‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫و درنتیجـه ترقـی و تعالـی سـازمان مهیـا م ‬ ‫گسـازمانی‬ ‫سرپرسـت بانـک توسـعه تعـاون گفت‪« :‬فرهن ‬ ‫از بـاال بـه پاییـن تسـری و انتقـال می یابـد‪ ،‬ازایـن رو از روسـا‬ ‫و معاونیـن شـعب انتظـار مـی رود صادقانـه و دلسـوزانه‬ ‫بـرای زیرمجموعـه خـود‪ ،‬الگـوی مثبـت اخالقـی و شـغلی‬ ‫باشـند»‪ .‬شـیخ حسـینی خاطرنشـان کـرد‪« :‬داشـتن‬ ‫روحیـه همدلـی‪ ،‬مثبـت نگـری و دوسـتی همـراه بـا‬ ‫ارامـش بـر عملکـرد بهینـه همـکاران تاثیـر مثبـت دارد‪.‬‬ ‫مرحله شناسـایی خواسـته و نیاز مشـتریان از واحدهای‬ ‫اجرایـی و صـف صـورت می پذیـرد و نیـز شـناخت نحـوه‬ ‫کهـا نیـز بیشـتر‬ ‫ارائـه خدمـات قابل رقابـت در سـایر بان ‬ ‫ازسـوی همـکاران شـعب حاصـل می شـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«سیاسـت ها و فرایندهـا در حوز ههـای مختلـف ارائـه‬ ‫خدمات بانکی و نیز وضعیت کارکنان تاثیرگذار اسـت که‬ ‫ً‬ ‫قاعدتـا بـا بهره منـدی از نظـرات همـکاران شـعب‪ ،‬امـکان‬ ‫بازنگـری و تقویـت سیاسـت ها وجـود دارد»‪.‬‬ ‫س ــپرده ش ــده را بس ــیار حائزاهمی ــت برش ــمرد و گف ــت‪« :‬ام ــروز‬ ‫بان ــک س ــپه درمع ــرض ی ــک امتح ــان اله ــی و تکلی ــف ش ــرعی‬ ‫درراس ــتای خدم ــت ب ــه م ــردم ق ــرار گرفت ــه ک ــه حاص ــل تغیی ــر‬ ‫ته ــای ای ــن بان ــک اس ــت و‬ ‫ن ــگاه م ــردم و مس ــئوالن ب ــه قابلی ‬ ‫ایــن تکلیــف ایجــاب می کنــد تــا مدیــران و کارکنــان نخســتین‬ ‫بانــک ایرانــی و بزرگ تریــن بانــک کشــور بــا وحــدت‪ ،‬همدلــی و‬ ‫ت ــاش مضاع ــف و مجاهدان ــه پاس ــخ اعتم ــاد م ــردم و نظ ــام را‬ ‫بدهنــد و ماننــد همیشــه ســربلند باشــند»‪ .‬مدیرعامــل بانــک‬ ‫ســپه حفــظ شــان بانــک و کارکنــان ان و جلوگیــری از تبعیــض‬ ‫و بی عدالت ــی را از دیگ ــر اولویت ه ــای بان ــک عن ــوان ک ــرد و از‬ ‫برگـــزاری مجامـــع بانـــک در اینـــده نزدیـــک خبـــر داد‪ .‬دکت ــر‬ ‫ابراهیم ــی ب ــر ل ــزوم تجمی ــع س ــاختار ادارات رف ــاه و ام ــوزش‬ ‫در زیرمجموع ــه نی ــروی انس ــانی بان ــک تا کی ــد و از تش ــکیل‬ ‫اداره امـــور مدیـــران در مجموعـــه ســـرمایه انســـانی ب ــرای‬ ‫مســـئولیت های اتـــی بانـــک خبـــر داد‪.‬‬ ‫این امـر بیانگـر اعتمـاد فعـاالن اقتصـادی موسسـات‬ ‫و سـازمان ها بـه موسسـه اعتبـاری ملـل اسـت‪.‬‬ ‫متقاضیـان محتـرم می تواننـد بـرای بهره منـدی از‬ ‫انواع ضمانت نامه های بانکی موسسـه اعتباری ملل‬ ‫بـه شـعبه سراسـر کشـور مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫شروع پرقدرت سرمد با رشد ‪ ۱۳۴‬درصدی حق بیمه تولیدی‬ ‫بررس ــی اماره ــای فروردی ــن ‪ 1401‬بیم ــه س ــرمد نش ــان‬ ‫می ده ــد ک ــه ای ــن ش ــرکت گا مه ــای بلن ــدی را جه ــت‬ ‫ارتقــای جایــگاه خــود از ابتــدای امســال برداشــته اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار؛ حــق بیمــه تولیــدی بیمــه ســرمد تــا پایــان‬ ‫فروردی ــن ‪ ۱۴۰۱‬ب ــه بی ــش از ‪ ۱۷۷‬میلیاردتوم ــان رس ــیده‬ ‫اس ــت؛ ع ــددی ک ــه نش ــان می ده ــد ح ــق بیم ــه تولی ــدی‬ ‫س ــرمد در فروردی ــن ‪ ۱۴۰۱‬نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه در‬ ‫س ــال گذش ــته‪ ۱۳۴ ،‬درص ــد رش ــد را تجرب ــه ک ــرده اس ــت؛‬ ‫همچنیــن براســاس برنامــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬ســرمد‪ ،‬حــق بیمــه‬ ‫نم ــاه ‪ ۱۰۵‬درص ــد تحق ــق پی ــدا ک ــرده‬ ‫تولی ــدی در فروردی ‬ ‫اســت کــه امــار امیدوارکننــده و خوبــی بــرای ایــن شــرکت‬ ‫یشــود‪ .‬باتوج هبــه عملکــرد و تحــوالت بیمــه‬ ‫محســوب م ‬ ‫س ــرمد در شـ ـش ماهه دوم س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ازجملـــه جـــذب‬ ‫بیم هگ ــذاران بزرگ ــی مانن ــد س ــازمان تامیـــن اجتماعـــی‬ ‫و ام ــار جالب توج ــه ش ــرکت در ابتـــدای ســـال جـــاری‪،‬‬ ‫به نظ ــر می رس ــد؛ س ــرمد در مســـیر تحقـــق برنامه هـــا و‬ ‫اه ــداف خ ــود ب ــرای رش ــد و توس ــعه ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ادام ــه این رون ــد‪ ،‬می توان ــد س ــهامداران و بیمه گـــذاران‬ ‫ایــن شــرکت را بــه اینــده امیدوارتــر کنــد و جایــگاه ســرمد را‬ ‫در صنع ــت بیم ــه کش ــور ارتق ــا ده ــد‪.‬‬ ‫گفتگویاختصاصیبامدیرعاملپتروپاالیشابوالفارس‬ ‫پتروپاالیش ابوالفارس رامهرمز‪ ،‬توسعه منطقه‪ ،‬تحول در اینده‬ ‫محمدعلیبهوندیوسفی‬ ‫دکتــر مهــدی حبیبی خراســانی (مدیرعامــل پتروپاالیــش ابوالفــارس رامهرمــز ) در گفت وگویــی اختصاصــی بــا‬ ‫هفته نامــه رامهرمزنامــه اظهــار داشــت‪« :‬پتروپاالیــش ابوالفــارس بــا ظرفیــت ‪50‬هــزار بشــکه‪ ،‬از شــهریورماه ‪1399‬‬ ‫ً‬ ‫کســاله و نیــم‪ ،‬تقریبــا ‪۱۰‬‬ ‫کلنگ زنــی شــد و تــا بــه امــروز‪ ،‬فعالیــت خــودش را ادامــه داده؛ کــه متاســفانه درایـن دوره ی ‬ ‫تــا ‪ ۱۱‬مــاه را بــه دالیلــی تعطیــل بودیــم کــه الحمــداهلل رفــع شــد و درحال حاضــر در خدمــت ‪ 140‬نفــر از همکارانمــان‬ ‫هســتیم و تجهیــز کارگا همــان تما مشــده اســت»‪.‬‬ ‫به زودی ساخت مخازن پتروپاالیش اغاز خواهد شد‬ ‫وی در بخ ــش دیگری از س ــخنان خ ــود بیان ک ــرد‪56« :‬‬ ‫هکتار از زمین را تس ــطیح کرده و نزدیک به ‪ 25‬هکتار هم‬ ‫نش ــاءاهلل با توافقی که با دولت‬ ‫رگالژ انجا مش ــده اس ــت‪ .‬ا ‬ ‫نس ــازی‬ ‫محت ــرم درخص ــوص بحث ادامه و ش ــروع مخاز ‬ ‫پاالیش ــگاه داریم‪ ،‬منتظر صدور مجوز هس ــتیم تا بتوانیم‬ ‫س ــاخت مخازن را ش ــروع کنی ــم‪ .‬بعد از س ــاخت مخازن‪،‬‬ ‫تع ــداد بس ــیار زی ــادی نی ــرو را ج ــذب خواهی ــم ک ــرد و‬ ‫به عن ــوان همکار در خدمتش ــان خواهی ــم بود»‪.‬‬ ‫مدر ن ترین پتروپاالیش در دنیا‬ ‫مدیرعام ــل پتروپاالی ــش ابوالف ــارس رامهرم ــز ای ــن‬ ‫پتروپاالیش ــگاه را یک ــی از مدرن ترین پتروپاالیش ــگاه های‬ ‫دنی ــا دانس ــته و اف ــزود‪ « :‬قرار اس ــت این پتروپاالیش ــگاه‪،‬‬ ‫ب ــا ّفن ــاوری روز دنیا س ــاخته ش ــود و در ح ــال مذا کره با‬ ‫تعدادی از ش ــرکت های اروپایی‪ ،‬درخص ــوص تکنولوژی‬ ‫و الیس ــنس پتروپاالیش ــگاه هس ــتیم‪ .‬مهندس ــی ما رو به‬ ‫اتم ــام اس ــت و امیدواری ــم ب ــا رف ــع موانع ــی ک ــه باهمت‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫و عزی ــزان شهرس ــتان و اس ــتان دارد انج ــام م ‬ ‫بتوانیم هرچ هس ــریع تر جبران زمانی که از دس ــت دادیم‬ ‫را داشـــته باشیم»‪.‬‬ ‫عزت همکارانمان برایمان مهم است‬ ‫دکت ــر حبیبی خراس ــانی تا کی ــد ک ــرد‪« :‬به مناس ــبت روز‬ ‫کار و کارگ ــر‪ ،‬در خدم ــت هم ــکاران عزی ــز مش ــغول کار در‬ ‫پتروپاالیش ــگاه ابوالف ــارس و خانواد هه ــای محترمش ــان‬ ‫نش ــاءاهلل ق ــرار‬ ‫بودی ــم‪ .‬خان ــواده ب ــزرگ صمیم ــی ک ــه ا ‬ ‫اس ــت باع ــث افتخ ــار کش ــورمان باش ــند‪ .‬این افتخ ــار را‬ ‫هم داش ــتیم که در خدمت بعضی از مس ــئولین اس ــتان‬ ‫و شهرس ــتان باش ــیم و باعث افتخارمان بود که تش ــریف‬ ‫اوردند و امیدواریم که بتوانیم با کمک و یاری دوس ــتان‪،‬‬ ‫هرچ هس ــریع تر ب ــه بهر هب ــرداری نزدیک ش ــویم»‪.‬‬ ‫با افتتاح فاز اول‪ ،‬به نیروهای بسیار زیادی نیازمندیم‬ ‫نش ــاءاهلل ا گ ــر مش ــکلی نداش ــته‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪« :‬ا ‬ ‫باش ــیم و رف ــع موان ــع ص ــورت بپذی ــرد؛ س ــال این ــده‬ ‫می توانی ــم ف ــاز اول ان را افتت ــاح کنی ــم و بالفاصل ــه‬ ‫بع ــدازان‪ ،‬س ــاخت ف ــاز دوم را اج ــرا کنی ــم»‪ .‬وی در‬ ‫این خص ــوص بیان ک ــرد‪« :‬یک ــی از دالیلی ک ــه فازبندی‬ ‫یس ــت؛ زیرا‬ ‫انج ــام ش ــد‪ ،‬حفظ نیروه ــای مناب ــع انسان ‬ ‫بع ــد از س ــاخت و بهر هب ــرداری‪ ،‬م ــا تعلی ــم عزیزانم ــان‬ ‫راداری ــم‪ .‬ام ــا ب ــا برنامه ری ــزی ک ــه در پتروپاالیش ــگاه‬ ‫ابوالف ــارس ب ــا کارشناس ــان محت ــرم داش ــتیم‪ ،‬ای ــن‬ ‫نش ــاءاهلل بع ــد از‬ ‫کار به گونـ ـه ای رق ــم زده ش ــد ک ــه ا ‬ ‫بهر هب ــرداری ف ــاز اول‪ ،‬بتوانیم از همکارانمان اس ــتفاده‬ ‫نش ــاءاهلل‬ ‫کنی ــم و در فازه ــای بع ــدی باق ــی بمانند‪ .‬تا ا ‬ ‫الگوی ــی ش ــود ب ــرای س ــایر پروژه ها‪ ،‬ک ــه ای ــن معضل را‬ ‫ب ــرای س ــایر مناط ــق ایج ــاد نکن ــد»‪.‬‬ ‫منطقه ابوالفارس و رامهرمز‬ ‫از محرومیت بیرون خواهد امد‬ ‫مدیرعامـل پتروپاالیـش ابوالفـارس رامهرمـز در پایـان‬ ‫گفـت‪« :‬درهرحال منطقه ابوالفـارس‪ ،‬یکی از محروم ترین‬ ‫مناطق کشـور اسـت درحالی که دارای ذخایر بسیار بزرگ‬ ‫ً‬ ‫نفتی سـت و واقعـا اسـتحقاق مـردم اینجا خیلی بیشـتر از‬ ‫ایـن اسـت‪ .‬امیدواریـم بـا کمـک دولـت محترم‪ ،‬کـه دولت‬ ‫مردمی سـت و شـعار سـال که توسـط مقام معظم رهبری‬ ‫تعیین شـده‪ ،‬بتوانیـم تولیـد و اشـتغال را داشـته باشـیم و‬ ‫جلـوی کارکنـان و مـردم عزیز سـربلند باشـیم»‪.‬‬ ‫گرامیداشت روز کارگر در شرکت بین المللی پتروپاالیش ابوالفارس رامهرمز‬ ‫به مناسـبت روز جهانـی کارگـر‪ ،‬مراسـم بزرگداشـتی بـا‬ ‫حضـور کارگـران و خانواد ههـای انـان؛ توسـط مدیرعامل‬ ‫شـرکت بین المللـی پتروپاالیـش ابوالفـارس رامهرمـز‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬در ایـن مراسـم کـه متینیـان (نماینـده‬ ‫مـردم رامهرمـز و رامشـیر در مجلـس شـورای اسلامی)‪،‬‬ ‫حبیبی خراسـانی (مدیرعامـل شـرکت پتروپاالیـش‬ ‫ابوالفـارس)‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬مدیرعامـل بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬سـردار رفیق دوسـت (فرمانـده تیـپ امـام‬ ‫حسـن مجتبی؟ع؟) و تنی چند از مسـئوالن شهرسـتان‬ ‫حضـور داشـتند‪ ،‬ابتـدا هرمـز بهارونـد (فرمانـدار پیشـین‬ ‫رامهرمـز) ضمـن خیرمقـدم بـه حاضریـن در ایـن مراسـم‬ ‫و گرامیداشـت روز کارگـر‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای ایـن پـروژه‪،‬‬ ‫نشـاءاهلل در اینـده کـه‬ ‫زحمـات زیـادی کشـیده شـده و ا ‬ ‫به بهره برداری برسـد‪ ،‬چهره منطقه را تغییر خواهد داد‬ ‫و اشـتغال زایی بسـیار موثری را در سـطح منطقه شـاهد‬ ‫خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫ریل گذاری زیرساخت های رامهرمز و رامشیر‬ ‫درحال انجام است‬ ‫سـپس ابراهیـم متینیـان نیـز ضمـن تبریـک روز جهانـی‬ ‫لگـذاری‬ ‫کارگـر بیـان کـرد‪« :‬امـروز مفتخریـم کـه ری ‬ ‫زیرسـاخت های اقتصـادی رامهرمـز و رامشـیر‬ ‫درحال انجـام اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایجـاد پروژ ههـای‬ ‫مهـم و بـزرگ در منطقـه‪ ،‬نیازمنـد تامیـن جـاده‪ ،‬بـرق‬ ‫و اب اسـت؛ و درحال انجـام و عملیاتـی شـدن ایـن‬ ‫زیرسـاخت ها هسـتیم»‪ .‬نماینـده مـردم رامهرمـز و‬ ‫رامشـیر در مجلـس عنـوان کـرد‪« :‬مهـم این اسـت که‬ ‫بایـد کمـک کنیـم تـا چرخـه اقتصـاد بچرخـد؛ زیـرا کـه‬ ‫ایـن پروژ ههـا‪ ،‬پروژ ههـای مـادر هسـتند و بـا اغـاز بـه کار‬ ‫این گونـه پروژ ههـا‪ ،‬خام فروشـی را تعطیـل می کنیـم»‪.‬‬ ‫امنیت و ارامش باعث توسعه منطقه خواهد شد‬ ‫پـس ازان سـردار رفیق دوسـت اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«ولی نعمت ما‪ ،‬همه مردم هسـتند و وظیفه ماسـت که‬ ‫بـه ایـن مـردم خدمـت کنیـم‪ .‬ا گـر غیرازایـن باشـد‪ ،‬مردم‬ ‫یگـردان خواهنـد شـد»‪ .‬ایشـان افـزود‪:‬‬ ‫از مـا نگـران و رو ‬ ‫«امنیـت و ارامـش‪ ،‬باعـث توسـعه منطقـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫لـذا ایـن پـروژه نیـاز بـه امنیـت و ارامـش دارد و بـر همـه‬ ‫مـا مـردم اسـت کـه ایـن مهـم را تامیـن کنیم تا بـه نتیجه‬ ‫دلخـواه برسـیم»‪.‬‬ ‫ایجاد تحولی عظیم در اشتغال زایی شهرستان؛‬ ‫با اغاز به کار این پر وژه‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم باشـکوه‪ ،‬دکتـر حبیبی خراسـانی‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت بین المللـی پتروپاالیـش ابوالفـارس‬ ‫رامهرمـز) ضمـن تقدیـر روز کارگـر اظهار داشـت‪« :‬اعتقاد‬ ‫بـه اخلاق‪ ،‬بـرای مـا بسـیارمهم اسـت و فرزنـدان و‬ ‫همسـران مـا در منـزل‪ ،‬مایـه مباهات زندگی ما هسـتند؛‬ ‫لـذا مـا در این شـرکت هر سـه ماه یک بـار‪ ،‬می توانیم مرد‬ ‫کسـال‬ ‫نمونـه خانـواده را انتخـاب کنیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬ی ‬ ‫و نیم است که در تالشیم تا هرچه زودتر این پروژه را به‬ ‫بهر هبـرداری برسـانیم تـا شـاهد تحولـی عظیـم در حیطه‬ ‫اشـتغال زایی در منطقـه باشـیم؛ و ایـن میسـر نخواهـد‬ ‫شـد مگـر بـا تلاش و پشـتکار همـه دسـت اندرکاران‬ ‫و مسـئوالن شهرسـتان‪ .‬لـذا بـا اغـاز بـه کار ایـن پـروژه‬ ‫تحولـی عظیـم در اشـتغال زایی در شهرسـتان ایجـاد‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬دکتـر خراسـانی عنـوان کـرد‪« :‬ان شـاءاهلل‬ ‫بـه زودی ضمـن نصـب مخـازن‪ ،‬می توانیـم نیروهـای‬ ‫بیشـتری را جـذب کـرده و کارافرینـی کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫پتروپاالیـش ابوالفـارس رامهرمـز در پایان‪ ،‬ضمن تشـکر و‬ ‫قدردانـی از نماینـده مـردم رامهرمز و رامشـیر در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی گفـت‪« :‬تالش هـای مسـتمر و بی وقفـه‬ ‫وی‪ ،‬باعـث شـد کـه ایـن پـروژه پابرجـا بماند و رونـد رو به‬ ‫رشـد خـود را طـی کنـد»‪ .‬در پایـان ایـن مراسـم باشـکوه‪،‬‬ ‫بـه کارگـران و کارکنـان نمونـه ایـن شـرکت‪ ،‬هدایایـی‬ ‫به رسـم یادبـود اهـدا شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!