روزنامه سایه شماره 2497 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2497

روزنامه سایه شماره 2497

روزنامه سایه شماره 2497

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫بانک اطالعات سالمت شهروندان کامل شود‬ ‫انحاللانترناسیونالسوم‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1943‬؛ ژوزف اسـتالین «کمینتـرن» (انترناسـیونال سـوم) را‬ ‫منحل کرد؛ اجتماعی متشـکل از احزاب انقالبی سوسیالیسـتی که از ‪ ۱۹۱۹‬تا ‪۱۹۴۳‬‬ ‫بـه فعالیتـش کـه نقطه تحول و چرخشـی در تاریخ جنبش کارگری ایجاد کـرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ .‬ایـن سـازمان درواقـع‪ ،‬مرکـز رهبـری جنبش جهانی طبقـه کارگر بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به کاهـش چشـمگیر امـار قربانیـان بیمـاری‬ ‫کرونا در کشـور‪ ،‬به مسـئوالن وزارت بهداشـت توصیه کرد با اسـتفاده از‬ ‫فرصت‪ ،‬نسبت به تهیه شناسنامه سالمت و تکمیل بانک اطالعات‬ ‫سالمت شهروندان اقدام کنند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت؛‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫با اشاره به کاهش چشمگیر امار قربانیان و مبتالیان کرونا‪ ،‬از زحمات‬ ‫و تالش های کادر درمان کشور برای صیانت از جان مردم و همچنین‬ ‫مشـارکت و همـکاری دسـتگاه های مختلـف بـا وزارت بهداشـت برای‬ ‫تامین نیازهای کادر درمان قدردانی؛ و بر تداوم اموزش های عمومی‬ ‫و تقویت پیشگیری و نظارت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی تا کید کرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 13 1401‬شوال ‪ 15 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2497‬تومان‬ ‫سخنگویشوراینگهبان‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫هیچ بن بستی در قانون اساسی وجود ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫استیصال‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫فقر‬ ‫ِ‬ ‫دهک های پایین جامعه‬ ‫تعطیلیبیمارستان‬ ‫و پرداخت یارانه‬ ‫ایاب و ذهاب!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫‪ 1000‬کشته‬ ‫در سه هفته‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در گفت وگوبا طراح «رشته بازیگری حرفه ای» دانشگاه علمی‪-‬کاربردی مطرح شد؛‬ ‫اموزش؛ حلقه مفقوده تئاتر کشور‬ ‫بی تردید‪ ،‬یکی از مهم ترین معضالت دانش اموختگان هنرهای نمایشـی در کشـور ما‪،‬‬ ‫«بازار کار» اسـت‪ .‬با پیدایش تماشـاخانه های خصوصی‪ ،‬همچنان پذیریش و ورودی‬ ‫دانشگاه ها و مرا کز ا کادمیک تئاتر طبق نیاز بازار کار تنظیم نشده است‪ .‬اینکه عرضه‬ ‫نیـروی کار‪ ،‬منطبق بـر نیـاز بـازار کار نباشـد‪ ،‬نتیجـه ای جـز «فار غ التحصیـل بـی کار»‬ ‫نخواهـد داشـت؛ حال انکـه فرصت هـا و کرسـی های جامعـه هـدف ازسـوی بیـش از‬ ‫‪ 8000‬اموزشـگاه ازاد نیـز دراین حـوزه تهدید شـود‪ .‬برمبنای بررسـی یک جامعـه اماری و‬ ‫مطالعه روی فار غ التحصیالن فعال در بدنه تئاتر؛ نتیجه شگفت انگیزی حاصل شده‬ ‫اسـت‪ :‬رشـته ای باعنـوان «بازیگـری حرفـه ای» در ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرگئی الوروف؛ وزیر امور خارجه روسیه پیش بینی طول جنگ تمام عیاری‬ ‫که غرب علیه روسیه اعالم کرده را دشوار دانست و گفت‪« :‬پیامدهای منفی‬ ‫ان تنها به این کشور محدود نخواهد شد»‪.‬‬ ‫اعالم ویژه برنامه های بزرگداشت فردوسی؛‬ ‫فردوسی با خلق «شاهنامه»‬ ‫روحیه استقالل و حماسه را زنده کرد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز اعالم کرد؛‬ ‫مدیرکل راهداری اردبیل‪:‬‬ ‫بهره مندی صنعت گاز از دانش بنیان ها‬ ‫برای هوشمندسازی کنتورها‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن مازندران‪:‬‬ ‫اجرای جاده ایمن و استاندارد‬ ‫رویکرد اصلی دولت است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۱‬روستای هدف گردشگری‬ ‫در مازندران شناسایی شد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫پیرو انتشار ا گهی نوبت اول مزایده عمومی شهرداری اندیشه در مورخه ‪ 1401/02/22‬با موضوع فروش یک‬ ‫واحـد تجـاری واقـع در اندیشـه‪ ،‬فـاز ‪ ،2‬بلـوار نیلوفـر‪ ،‬نبش بنفشـه ‪ ،5‬پلا ک ‪ ،4‬قطعه ‪ ،3‬سـاختمان ارمان‪،‬‬ ‫یشـود اخریـن مهلـت دریافـت اسـناد از سـامانه‬ ‫طبقـه همکـف‪ ،‬متعلـق بـه شـهرداری؛ بدینوسـیله اعلام م ‬ ‫سـتاد تا پایان سـاعت اداری روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/03/01‬صحیح اسـت‪ .‬و تاریخ انتشـار نوبت دوم ا گهی در مورخه ‪ 1401/02/31‬خواهد بود‪.‬‬ ‫م الف ‪1401-9‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/120‬ج ن‪1401/‬‬ ‫درخواست شماره ‪9700185‬‬ ‫مربوط به خرید فشارسنج کابینت توربین‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز گچسـاران درنظـردارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه عمومـی خریـد‬ ‫فشارسـنج کابینـت توربیـن بـه شـماره ‪ 2001092660000056‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کند‪ .‬کلیه‬ ‫مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل‬ ‫مناقصـه‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪،‬‬ ‫مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/03/02‬لغایت ‪1401/03/04‬‬ ‫ اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابی کیفی و ارسـال دعوتنامه‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪ .‬حداقل امتیـاز ارزیابی‬‫کیفی ‪ 55‬امتیاز اسـت‪.‬‬ ‫ کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (‪ )AVL‬در اولویت است‪.‬‬‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬تا مورخه ‪1401/03/22‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/08‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬گچساران‪ ،‬فلکه اهلل‪ ،‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‪ -‬تلفن تماس‪074-31921593 -32224412 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس سامانه ستاد‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/25 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315119‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 7/1401‬شوال ‪ 9 /1443‬می ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 397‬تومان‬ ‫هوتنشکیبا؛‬ ‫محبوبترین‬ ‫بچه بددهن اینروزها!‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.m ag lan d .ir‬‬ ‫‪www.sarafraz an n ews.ir‬‬ ‫‪sar a fraz an 94@g m ail.co m‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫پدیده بلور ی زاده‪:‬‬ ‫در والیبال ایران‬ ‫کندگی اموزش‬ ‫پرا‬ ‫ِ‬ ‫وجود دارد‬ ‫‪5‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2497‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبان‪:‬‬ ‫هیچ بن بستی‬ ‫در قانون اساسی وجود ندارد‬ ‫ه ــادی طح ــان نظی ــف در نشس ــت خب ــری خ ــود گف ــت؛‬ ‫ط ــرح جه ــش تولی ــد دانش بنی ــان چندمرحلـ ـه ای‬ ‫در ش ــورای نگهب ــان و مجل ــس دررفت وام ــد ب ــود‬ ‫ً‬ ‫ک ــه نهایت ــا مغای ــر ب ــا موازی ــن ش ــر ع و قان ــون اساس ــی‬ ‫نط ــرح طب ــق اسیب شناسـ ـی های‬ ‫ش ــناخته نش ــد‪ .‬ای ‬ ‫صورت گرفت ــه خ ــوب طراح ــی ش ــده ب ــود و موان ــع‬ ‫پیـ ـش روی دانش بنی ــان را رف ــع ک ــرده اس ــت‪ .‬وی ی ــاداور‬ ‫نط ــرح دراس ــر ع وقت ب ــه نتیج ــه‬ ‫ش ــد؛ خوش ــحالیم ای ‬ ‫رســید و امیدواریــم تولیــد دانش بنیــان موجــب پیشــرفت‬ ‫روزافــزون در اهــداف کشــور بشــود‪ .‬همچنیــن طــرح تغییــر‬ ‫س ــاعت رس ــمی بررس ــی ش ــد ک ــه مغای ــر قان ــون اساس ــی‬ ‫نط ــرح از ابت ــدای س ــال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫ش ــناخته نش ــد ک ــه ای ‬ ‫نط ــرح‪ ،‬س ــاعت رس ــمی‬ ‫یش ــود و طب ــق ای ‬ ‫اجرای ــی م ‬ ‫کش ــور از ابت ــدای ‪ ۱۴۰۲‬تغیی ــر نمی کن ــد‪ .‬وی ادام ــه داد؛‬ ‫در مصوب ــه قبل ــی زم ــان اج ــرای ط ــرح مش ــخص نش ــده‬ ‫ب ــود ام ــا در مصوب ــه جدی ــد‪ ،‬تصری ــح ش ــده از س ــال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫قان ــون تثبی ــت س ــاعت رس ــمی کش ــور اج ــرا خواه ــد ش ــد؛‬ ‫براین اس ــاس‪ ،‬دس ــتگاه ها نی ــز فرص ــت خواهن ــد داش ــت‬ ‫ت ــا خ ــود را ب ــا ای ــن قان ــون تطبی ــق دهن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایرن ــا؛ س ــخنگوی ش ــورای نگهب ــان گف ــت؛ دراین قان ــون‪،‬‬ ‫ســاعت رســمی و ســاعت کاری ادارات از یکدیگــر تفکیــک‬ ‫ش ــده و دول ــت باتوج هب ــه ش ــرایط جغرافیای ــی‪ ،‬اختیارات ــی‬ ‫در س ــاعت کاری دارد‪ .‬وی درب ــاره نشس ــت س ــخنگویان‬ ‫س ــه ق ــوه ب ــا س ــخنگوی ش ــورای نگهب ــان بی ــان ک ــرد؛‬ ‫نشس ـت های س ــخنگویان س ــه ق ــوه درجه ــت تعام ــل ق ــوا‬ ‫یش ــود‪ ،‬این نشســت ها ب ــا حف ــظ اس ــتقالل ای ــن‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫قواســت و هر کــس در حیطــه خــود مســتقل عمــل می کنــد‬ ‫یش ــویم‪ .‬وی‬ ‫و م ــا وارد حیط هه ــای س ــایر دس ــتگاه ها نم ‬ ‫تا کیــد کــرد؛ کشــور مشــکالت اقتصــادی دارد؛ دراین راســتا‬ ‫هم ــه دس ــتگاه ها بای ــد کم ــک کنن ــد‪ ،‬م ــا ه ــم در حیط ــه‬ ‫وظای ــف و اختیاراتم ــان ایـ ـن کار را انج ــام می دهی ــم‬ ‫یش ــویم‪ .‬وی‬ ‫ول ــی از ح ــدود و اختیاراتم ــان خ ــارج نم ‬ ‫درخص ــوص هم ــکاری ش ــورای نگهب ــان و ق ــوه قضایی ــه‬ ‫گف ــت؛ وظیف ــه ش ــورای نگهب ــان براس ــاس قان ــون اساس ــی‬ ‫مش ــخص اس ــت و م ــا در نقط ــه اخ ــر موض ــوع تقنی ــن ق ــرار‬ ‫ً‬ ‫داری ــم‪ .‬دراین مس ــیر حتم ــا کم ــک می کنی ــم و در بع ــد‬ ‫کارشناس ــی ه ــم پژوهش ــکده ش ــورای نگهب ــان دراختی ــار‬ ‫هم ــه نهاده ــا و قواس ــت‪ .‬وی درپاسخ ب هس ــوالی درب ــاره‬ ‫نظ ــر ش ــورای نگهب ــان دررابط هب ــا ط ــرح ش ــفافیت ق ــوا‬ ‫اظه ــار داش ــت؛ موض ــوع ش ــفافیت مه ــم و موردتوج ــه‬ ‫نط ــرح درحال تصوی ــب اس ــت و‬ ‫اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ ای ‬ ‫اظهارنظره ــای مختلف ــی درب ــاره ان ص ــورت می گی ــرد‬ ‫یس ــت‪ ،‬اج ــازه‬ ‫و برخ ــی معتقدن ــد مغای ــر قان ــون اساس ‬ ‫دهی ــد مت ــن کام ــل ط ــرح ب ــرای ش ــورای نگهب ــان ارس ــال‬ ‫حه ــا از بع ــد قان ــون اساس ــی‬ ‫ش ــود ت ــا م ــا مانن ــد س ــایر طر ‬ ‫و ش ــر ع موردبررس ــی ق ــرار دهی ــم‪ .‬طح ــان نظی ــف درب ــاره‬ ‫ط ــرح اص ــاح قان ــون انتخاب ــات ش ــوراها گف ــت؛ این ط ــرح‬ ‫در دس ــتورکار بررس ــی کمیس ــیون های تخصص ــی مجل ــس‬ ‫اســت و مــا دران جلســات نماینــده ای از شــورای نگهبــان‬ ‫نداری ــم‪ .‬وی درباره اینک ــه ا گ ــر وزارت کش ــور اقدام ــی‬ ‫ب ــرای برگ ــزاری الکترونیک ــی انتخاب ــات انج ــام ندهن ــد‪،‬‬ ‫ای ــا ش ــورای نگهب ــان ب ــه این موض ــوع ورود می کن ــد؟‬ ‫ً‬ ‫گف ــت؛ ش ــورای نگهب ــان ناظ ــر انتخاب ــات اس ــت و طبیعت ــا‬ ‫ً‬ ‫راس ــا نمی توان ــد ب ــه این موض ــوع ورود کن ــد‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫اقدام ــات و پیش ــنهاد ها بای ــد ازط ــرف وزارت کش ــور‬ ‫نه ــا را‬ ‫به عن ــوان مج ــری انتخاب ــات اغ ــاز ش ــود و م ــا ه ــم ا ‬ ‫بررس ــی می کنی ــم‪ .‬وی درپاسخ ب هس ــوالی مبنی براینک ــه‬ ‫چ ــرا مجل ــس درب ــاره اس ــتخدام و به کارگی ــری نی ــرو در‬ ‫مجل ــس‪ ،‬مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام و وزارت‬ ‫اطالع ــات و چن ــد دس ــتگاه دیگ ــر اس ــتثنا قائ ــل ش ــده‬ ‫نم ــوارد را بای ــد از مجل ــس س ــوال‬ ‫اس ــت؟ بی ــان ک ــرد؛ ای ‬ ‫کنی ــد‪ ،‬هرچن ــد ای ــن بح ــث‪ ،‬چندی ــن دس ــتگاه را ش ــامل‬ ‫یش ــود‪ .‬این دس ــتگاه ها مق ــررات اس ــتخدامی خ ــاص‬ ‫م ‬ ‫خودشــان را دارنــد و بی ضابطــه نیســتند‪ ،‬شــاید اقتضــای‬ ‫اس ــتقالل این دس ــتگاه ها موج ــب ش ــده ک ــه ب ــا ضابط ــه‬ ‫خاص ــی ایـ ـن کار را انج ــام دهن ــد‪ .‬س ــخنگوی ش ــورای‬ ‫نگهب ــان درب ــاره مصوب ــه دول ــت درب ــاره واردات خ ــودرو و‬ ‫نظ ــر هیئت نظ ــارت مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام‬ ‫دراین خص ــوص بی ــان ک ــرد؛ درب ــاره جزئی ــات ای ــن مصوب ــه‬ ‫اطالع ــی ن ــدارم و نمی دان ــم ک ــه نظ ــر هیئت عال ــی نظ ــارت‬ ‫مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام درب ــاره این موض ــوع‬ ‫چ ــه ب ــوده اس ــت‪ ،‬بهت ــر اس ــت از مس ــئوالن ای ــن نه ــاد‬ ‫س ــوال کنی ــد‪ .‬طح ــان نظی ــف درب ــاره اص ــاح قان ــون‬ ‫انتخاب ــات مجل ــس و دو رویک ــرد تناس ــبی و اس ــتانی‬ ‫دراین اص ــاح گف ــت؛ درب ــاره تناس ــبی و اس ــتانی ش ــدن‬ ‫بحث ــی در ش ــورا نش ــده اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ جلس ــاتی در‬ ‫ً‬ ‫مجل ــس دراین موض ــوع برگ ــزار ش ــده ام ــا مش ــخصا م ــا‬ ‫نم ــورد ط ــرح‬ ‫در ش ــورای نگهب ــان بح ــث جدی ــدی درای ‬ ‫ً‬ ‫نب ــاره اساس ــا پیش ــنهادی‬ ‫نداش ــتیم و ش ــورا ه ــم درای ‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره ایجــاد‬ ‫نظــام پارلمانــی دو مجلســی نیــز گفــت؛ این موضــوع بایــد‬ ‫در محافــل دانشــگاهی و حقوقــی کشــور موردبررســی قــرار‬ ‫گی ــرد و ج ــای ای ــن مباح ــث در ش ــورای نگهب ــان نیس ــت‪.‬‬ ‫وی درم ــورد نظ ــر ش ــورای نگهب ــان درب ــاره تغیی ــر قان ــون‬ ‫اساس ــی ب ــرای ایج ــاد نظ ــام پارلمان ــی دو مجل ــس گف ــت؛‬ ‫قان ــون اساس ــی ب ــرای تغیی ــر قان ــون اساس ــی س ــازوکار‬ ‫مش ــخصی دارد و بن بس ــتی راج ــع ب ــه این مس ــئله وج ــود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬وی اف ــزود؛ ا گ ــر ق ــرار باش ــد ای ــن اتف ــاق رخ ده ــد‪،‬‬ ‫شــورای نگهبــان بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Emirates News Agency‬‬ ‫«محمد بن زاید»؛ رئیس جدید امارات‬ ‫شـورای عالـی فـدرال امـارات‪،‬‬ ‫«محمـد بـن زایـد» را به عنـوان‬ ‫رئیـس جدیـد ایـن کشـور تعییـن‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ وی بـرادر‬ ‫خلیفـه بـن زایـد؛ رئیـس سـابق‬ ‫امـارات اسـت کـه روز جمعـه‬ ‫درگذشـت‪ .‬جلسـه شـورای عالـی فـدرال امـارات در قصـر‬ ‫«المشـرف» در ابوظبـی و به ریاسـت محمـد بـن راشـد‬ ‫ال مکتـوم؛ معـاون رئیـس امـارات و حا کـم دوبـی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬وزارت امـور ریاسـت امـارات در بیانیـه ای در این بـاره‬ ‫اعلام کـرد؛ طبـق اصـل ‪ ۵۱‬قانـون اساسـی؛ محمـد بـن‬ ‫زایـد ال نهیـان به اتفـاق اراء به عنـوان رئیـس امـارات‪،‬‬ ‫تعییـن و جانشـین شـیخ خلیفـه بـن زایـد ال نهیـان شـد‪.‬‬ ‫نحـال‪ ،‬محمـد بـن زایـد‪ ،‬از اعضـای شـورای عالـی‬ ‫در همی ‬ ‫فـدرال امـارات به دلیـل اعتمـاد بـه وی تشـکر و قدردانـی‬ ‫کـرد‪ .‬وی از خداونـد متعـال خواسـت کـه او را در عمـل بـه‬ ‫این مسـئولیت بزرگ و خدمت به امارات و ملت ان موفق‬ ‫کنـد‪ .‬محمـد بـن راشـد نیـز بـا تمجیـد از عملکـرد محمـد‬ ‫بن زایـد‪ ،‬بـرای وی ارزوی موفقیـت کـرد‪.‬‬ ‫خنثی سازی سه «تهدید جدی» با اصالح یارانه ها‬ ‫شه ــای رس ــمی حا کی ازان اسـ ـت که رابط ــه مس ــتقیمی‬ ‫گزار ‬ ‫بی ــن تخصی ــص ارز دولت ــی ب ــه کااله ــای اساس ــی و افزای ــش‬ ‫نه ــا وج ــود دارد ب هگ ــزارش مه ــر؛ اث ــرات‬ ‫اش ــتیاق واردات ا ‬ ‫مثب ــت ح ــذف تدریج ــی ارز ‪4200‬تومان ــی کااله ــای اساس ــی‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا درزمین ــه صرفه جوی ــی مناب ــع ارزی و نی ــز جب ــران کس ــری‬ ‫بودج ــه دول ــت ظاه ــر نخواه ــد ش ــد‪ .‬چرا ک ــه بح ــران گران ــی و‬ ‫ته ــای توس ــعه یافته‬ ‫کمب ــود کااله ــای اساس ــی در جه ــان‪ ،‬دول ‬ ‫را مل ــزم ب ــه اتخ ــاذ تدابی ــری درجه ــت اس ــتمرار امنی ــت غذای ــی‬ ‫و صرفه جوی ــی در اق ــام اساس ــی ک ــرده اس ــت‪ .‬ام ــار منتش ــره‬ ‫بان ــک جهان ــی نش ــان می ده ــد قیم ــت متوس ــط ‪ ۱۵‬م ــاده‬ ‫کم ــاه ‪ ۱۳‬درص ــد افزای ــش‬ ‫غذای ــی در ب ــازار جهان ــی فق ــط در ی ‬ ‫یافت ــه اس ــت‪ .‬قیم ــت چ ــای‪ ،‬قه ــوه‪ ،‬ماه ــی‪ ،‬روغ ــن پال ــم‪ ،‬روغ ــن‬ ‫س ــویا‪ ،‬ذرت‪ ،‬برن ــج‪ ،‬گن ــدم‪ ،‬م ــوز‪ ،‬بادام زمین ــی‪ ،‬پرتق ــال‪ ،‬گوش ــت‬ ‫گوس ــاله‪ ،‬گوش ــت م ــر غ‪ ،‬میگ ــو و ش ــکر در م ــاه اوری ــل ‪۲۰۲۲‬‬ ‫نس ــال به طورمتوس ــط ‪ ۱۳‬درص ــد‬ ‫نس ــبت ب ــه م ــاه م ــارس ای ‬ ‫نت ــر ش ــده اس ــت‪ .‬ازس ــویی روس ــیه و اوکرای ــن س ــبد ن ــان‬ ‫گرا ‬ ‫یش ــوند‪ .‬ای ــن دو کش ــور صادرکنن ــده برت ــر‬ ‫جه ــان نامی ــده م ‬ ‫محص ــوالت غ ــات مانن ــد گن ــدم‪ ،‬ذرت و ج ــو هس ــتند‪ .‬در س ــال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬هرکــدام از ایــن دو کشــور حــدود نیمــی از گنــدم تولیــدی‬ ‫خ ــود را ب ــه کش ــورهای خاورمیان ــه و ش ــمال افریق ــا ص ــادر ک ــرده‬ ‫یسـ ـت که دو کش ــور عالو هب ــر گن ــدم‪ ،‬س ــهم‬ ‫بودن ــد‪ .‬این درحال ‬ ‫بزرگ ــی از تامی ــن دان هه ــای روغن ــی و علوف ــه موردنی ــاز بازاره ــای‬ ‫جهان ــی را نی ــز برعه ــده دارن ــد‪ .‬در کش ــور م ــا نی ــز هم زم ــان‬ ‫نه ــا الزم ب ــود ت ــا دول ــت فرص ــت را غنیم ــت‬ ‫ب ــا ای ــن بحرا ‬ ‫ش ــمرده و ب ــا انج ــام اصالح ــات قیمت ــی و بازتوزی ــع یاران هه ــا‬ ‫تاحدممک ــن درجه ــت کنت ــرل ذخای ــر کااله ــای اساس ــی گام‬ ‫برداش ــته و «واردات بی روی ــه»‪« ،‬افزای ــش روزاف ــزون قاچ ــاق»‬ ‫و «اف ــول خودکفای ــی» ک ــه س ــه تهدی ــد ج ــدی علی ــه مناب ــع و‬ ‫ذخای ــر داخل ــی غ ــات و م ــواد غذای ــی ب ــوده اس ــت را خنث ــی‬ ‫شه ــای مجل ــس س ــال‬ ‫کن ــد‪ .‬براس ــاس گزارش ــی ک ــه مرک ــز پژوه ‬ ‫‪ ۹۸‬ارائ ــه داد طب ــق ام ــار و ارق ــام ثاب ــت ک ــرد رابط ــه مس ــتقیمی‬ ‫بی ــن تخصی ــص ارز دولت ــی ب ــه کااله ــای اساس ــی و افزای ــش‬ ‫نه ــا وج ــود دارد‪ .‬اختص ــاص ارز ب ــا ن ــرخ‬ ‫اش ــتیاق واردات ا ‬ ‫بخـش زیـادی از درامـد یـک خانـواده کارگـری‬ ‫را هزین ههـای مسـکن می بلعـد‪ .‬ایـن را هـم‬ ‫تهـای جامعـه و هـم امـار و ارقامـی کـه‬ ‫واقعی ‬ ‫مراجـع رسـمی ارائـه داده انـد‪ ،‬ثابـت می کنـد‪.‬‬ ‫به گفتـه هـادی موسـوی نیـک (مدیـرکل دفتـر‬ ‫مطالعـات رفـاه اجتماعـی وزارت کار ) «امـروز‬ ‫خانواد ههـا حتـی از هزینـه غذا و کاالی اساسـی‬ ‫می زننـد تـا بهـای مسـکن را تامیـن کننـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایلنـا؛ به اسـتناد پژوهشـی کـه مرکـز‬ ‫مطالعـات رفـاه اجتماعـی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی منتشـر کـرده اسـت‪ ،‬در سـال‬ ‫‪ ۹۹‬حـدود ‪ ۴۱‬درصـد از خانوارهـای کشـور و‬ ‫‪ ۷۹‬درصـد از خانوارهـای تهرانـی دارای سـهم‬ ‫مسـکن بـاالی ‪ ۳۰‬درصـد از کل هزینـه خانـوار‬ ‫بودنـد‪ .‬به اسـتناد ایـن پژوهـش «رونـد افزایـش‬ ‫سـهم هزینه مسـکن در کشـور از سـال ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫سـرعت بیشـتری نسـبت به سـال های گذشـته‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬همچنیـن به گفتـه ازاده‬ ‫شـهاب (نویسـنده ایـن پژوهـش)؛ «بـراورد‬ ‫هزینـه مسـکن خانـوار مسـتاجر شهرنشـین‬ ‫روی خـط فقـر در سـال ‪ ،۱۴۰۱‬نشـان می دهـد‬ ‫به طورمتوسـط هزینـه مسـتاجرین نزدیـک بـه‬ ‫خط فقر ماهیانه حدود ‪ ۲۴۵۴۰۰۰‬تومان است‬ ‫کـه در باالتریـن نـرخ در تهـران ‪ ۳۸۲۲۰۰۰‬تومـان‬ ‫و در پایین تریـن نـرخ در خراسـان جنوبـی‬ ‫‪ ۸۳۷۰۰۰‬تومـان اسـت»‪ .‬درهمین رابطـه؛ بـا‬ ‫حسـام عقبایـی (کارشـناس مسـکن) گفت وگـو‬ ‫ انداز وضعی ِـت مسـکن‬ ‫کردیـم تـا ببینیـم چشـم ِ‬ ‫خانوارهـا به خصـوص خانوارهـای کارگـری‬ ‫یتـوان خانواد ههـا را از‬ ‫چیسـت؟ چگونـه م ‬ ‫حهـای دولت‬ ‫ایـن اسـتیصال نجـات داد؟ و طر ‬ ‫برای حل مشـکل مسـکن تاچه اندازه می تواند‬ ‫کارسـاز باشـد؟ عقبایـی درابتـدا بابیان اینکـه‬ ‫ام ِـار ارائ هشـده را رد یـا تائیـد نمی کنـم‪ ،‬گفـت؛‬ ‫منابـع امـاری را بایـد از مرکـز امـار ایـران و بانـک‬ ‫مرکـزی گرفـت‪ .‬به طورمثـال درمـورد خان ههـای‬ ‫خالـی امارهـای بسـیاری اعلام شـده اسـت امـا‬ ‫امار سـال ‪ ۹۷‬مرکـز امار ایران و بانک‬ ‫مـا تنهـا به ِ‬ ‫مرکـزی می توانیـم اسـتناد کنیم که براسـاس ان‬ ‫ـکونی خالـی‬ ‫دومیلیـون و ‬ ‫‪۵۰۰‬هـزار واحـد مس ِ‬ ‫در کل کشـور وجـود دارد‪ .‬وی درادامـه بـه‬ ‫وضعی ِـت مسـکن در طـی سـال ها اشـاره کـرد‬ ‫ترجیح ــی‪ ،‬ب هط ــور ملم ــوس موجـــب توزی ــع ران ــت و افزای ــش‬ ‫نس ــال ها ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عط ــش واردات کااله ــای اساس ــی در ای ‬ ‫یک ــه مش ــمول‬ ‫می ــزان رش ــد واردات برخ ــی از ای ــن کااله ــا تازمان ‬ ‫یش ــدند در م ــوازات کاه ــش واردات‬ ‫دریاف ــت ارز ترجیح ــی م ‬ ‫نه ــا پ ــس از قط ــع ارز ترجیح ــی‪ ،‬ش ــاهد روش ــنی ب ــر توزی ــع‬ ‫ا ‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ران ــت قاب ــل واردات ای ــن کااله ــا ب ــا ن ــرخ ارز ترجیح ‬ ‫به طورمث ــال ک ــره و چ ــای دو نمون ــه از ای ــن کااله ــا بودن ــد ک ــه ب ــا‬ ‫نه ــا افزای ــش‬ ‫نه ــا در ب ــازار‪ ،‬واردات ا ‬ ‫وج ــود کاه ــش تقاض ــای ا ‬ ‫چش ــمگیری را تجرب ــه ک ــرد‪ .‬طب ــق گفت ــه ای ــن مرک ــز پژوهش ــی‪،‬‬ ‫تقاض ــای داخل ــی هم ــه گرو هه ــای کااله ــای اساس ــی در س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نس ــبت ب ــه س ــال ‪ ۱۳۹۶‬کاه ــش داش ــته اس ــت‪ ،‬ام ــا‬ ‫نه ــا هرس ــاله رش ــد روزافزون ــی را تجرب ــه ک ــرده اس ــت‬ ‫واردات ا ‬ ‫ک ــه به احتمال زی ــاد ص ــرف قاچ ــاق صادرات ــی ی ــا ص ــادرات‬ ‫مج ــدد پ ــس از ف ــراوری جزئ ــی ش ــده اس ــت‪ .‬به طورمث ــال‬ ‫لس ــال ‪ ،۱۳۹۸‬براب ــر ‪ ۵۰‬هزارت ــن ب ــوده‬ ‫می ــزان واردات ک ــره درطو ‬ ‫اس ــت ام ــا واردات این محص ــول در سـ ـه ماهه ابتدایی س ــال‬ ‫‪( ۹۸‬قب ــل از ح ــذف ارز ترجیح ــی) براب ــر ب ــا ح ــدود ‪ ۴۰‬هزارت ــن‬ ‫ب ــوده اس ــت ام ــا پـ ـس ازان یعن ــی ط ــی ن هم ــاه پایان ــی س ــال ‪۹۸‬‬ ‫ک ــه فاق ــد ارز ترجیح ــی ب ــوده اس ــت‪ ،‬تنه ــا ‪ ۱۰‬هزارت ــن واردات‬ ‫ک ــره انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬ناتوان ــی دس ــتگاه های متول ــی کنت ــرل‬ ‫قاچ ــاق ازجمل ــه س ــتاد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال ارز و همچنی ــن‬ ‫قیم ــت پایی ــن اق ــام اساس ــی داخل ــی نس ــبت ب ــه قیم ــت‬ ‫جهان ــی‪ ،‬رش ــد چش ــمگیر قاچ ــاق معک ــوس کاالی اساس ــی ب ــه‬ ‫کش ــورهای همس ــایه را در س ــال های اخی ــر به هم ــراه داش ــته‬ ‫ام ــا متاس ــفانه هی ــچ ام ــار رس ــمی دراین زمین ــه دردس ــترس‬ ‫نیس ــت‪ .‬ش ــرکت بازرگان ــی دولتـــی ای ــران‪ ،‬در هفت هه ــای‬ ‫ته ــا ط ــی‬ ‫گذش ــته اع ــام ک ــرد به دلی ــل افزای ــش جهان ــی قیم ‬ ‫ما هه ــای اخی ــر‪ ،‬قاچ ــاق ارد ب ــه کش ــورهای همس ــایه ب هش ــدت‬ ‫افزای ــش یافت ــه ب ــود و دال الن ب ــا خری ــد ارد یارانــه ای از صنای ــع‪،‬‬ ‫اق ــدام ب ــه ف ــروش ان در م ــرز پا کس ــتان ب ــه دوبراب ــر و در م ــرز‬ ‫ترکی ــه ب ــه سـ ـه برابر قیمت ــی ک ــه دول ــت دراختی ــار صنای ــع ق ــرار‬ ‫مـ ـی داد‪ ،‬می کردن ــد‪ .‬محم ــد قربان ــی (مع ــاون برنامه ری ــزی و‬ ‫شت ــر عن ــوان ک ــرده‬ ‫اقتص ــادی وزارت جه ــاد کش ــاورزی)‪ ،‬پی ‬ ‫نتــن گنــدم وارده در کشــور حــدود ‪ ۲۵۰‬هزارتــن‬ ‫بــود از دومیلیو ‬ ‫یشــود کــه این رقــم بــرای ســال قبــل‬ ‫قاچــاق در کشــور انجــام م ‬ ‫اس ــت ک ــه رش ــد دوبراب ــری داش ــته اس ــت‪ .‬این موض ــوع ب ــرای‬ ‫س ــایر اق ــام همچ ــون دارو و روغ ــن ک ــه هم ا کن ــون ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫دریاف ــت می کنن ــد نی ــز ص ــادق ب ــوده اس ــت‪ .‬هم زم ــان ب ــا گران ــی‬ ‫دان هه ــای افتاب گردان ــی و گن ــدم به دلی ــل جن ــگ اوکرای ــن‪،‬‬ ‫ســبب شــده کــه قیمــت روغــن در ایــران نســبت بــه کشــورهای‬ ‫دیگ ــر ح ــدود ‪ ۲۰‬درص ــد کاه ــش داش ــته باش ــد و همین موض ــوع‬ ‫جذابیت ــی ب ــرای خ ــروج این محص ــول از کش ــور و عرض ــه ان ب ــه‬ ‫کش ــورهای دیگ ــر ب هص ــورت رس ــمی و غیررس ــمی ایج ــاد ک ــرده‬ ‫ً‬ ‫‪۱۵۰۰‬تــن روغــن خورا کــی‬ ‫اســت مثــا از ابتــدای امســال تا کنــون ‬ ‫قاچ ــاق توس ــط س ــربازان گمن ــام امام زمان (ع ــج) در مناط ــق‬ ‫مختل ــف اس ــتان سیستان وبلوچس ــتان کش ــف ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫درم ــورد دارو نی ــز وض ــع به همین من ــوال ب ــوده اس ــت‪ .‬به ــرام‬ ‫نم ــاه‬ ‫داراب ــی (رئی ــس س ــازمان غ ــذا و داروی ای ــران) در فروردی ‬ ‫امس ــال بااش ــاره به نق ــش قاچ ــاق معک ــوس دارو از ای ــران ب ــه‬ ‫ضدس ــل به راحت ــی‬ ‫برخ ــی کش ــورهای همس ــایه‪ ،‬گف ــت؛ داروی ِ‬ ‫و ب هصــورت کامیونــی و کانتینــری بــه کشــور افغانســتان قاچــاق‬ ‫یش ــود‪ .‬درحال حاض ــر ک ــه قیم ــت جهان ــی گن ــدم بی ــش از‬ ‫م ‬ ‫‪ ۶۰‬درصــد افزایــش یافتــه و معــادل حــدود کیلویــی ‪ ۱۵‬هزارتومــان‬ ‫یش ــود ام ــا همی ــن گن ــدم در از کش ــاورز ایران ــی در‬ ‫وارد کش ــور م ‬ ‫یش ــود‪ .‬سیاس ــت‬ ‫قیمت ــی درح ــدود ‪ ۱۱۵۰۰‬توم ــان خری ــداری م ‬ ‫نادرس ــت عدم حمای ــت از تولی ــد داخ ــل و تش ــویق ب ــه واردات‬ ‫لس ــال ها اخی ــر حت ــی موج ــب‬ ‫ب ــا تخصی ــص ارز ترجیح ــی درطو ‬ ‫نت ــر‬ ‫ش ــده دول ــت مجب ــور ش ــود گن ــدم خارج ــی را به مرات ــب گرا ‬ ‫از تولی ــد داخ ــل خری ــداری کن ــد‪ .‬طب ــق ام ــار کش ــور م ــا در س ــال‬ ‫اخیــر حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از گنــدم خــود را وارد و ‪ ۴۰‬درصــد را نیــز بــا‬ ‫مکانیســم خریــد تضمینــی از کشــاورزان خریــداری کــرده اســت؛‬ ‫ً‬ ‫بنابرای ــن باتوج هب ــه بح ــران جن ــگ اوکرای ــن ک ــه مس ــتقیما ب ــر‬ ‫قیمــت گنــدم و روغــن تاثیــر گذاشــته اســت و نیــز گرانــی جهانــی‬ ‫ان ــواع کااله ــای اساس ــی در جه ــان بیش ازپی ــش ض ــروری‬ ‫ته ــای داخل ــی از‬ ‫به نظ ــر می رس ــد ت ــا باتکی هب ــر ت ــوان و ظرفی ‬ ‫هدررف ــت ارز و کمب ــود این اق ــام جلوگی ــری به عم ــل بیای ــد‪.‬‬ ‫استیصال دهک های پایین جامعه‬ ‫فقر مسکن و‬ ‫ِ‬ ‫و گفـت؛ از دهـه ‪ ۶۰‬تـا دهـه ‪ ۹۰‬سال ب هسـال و‬ ‫دهـه بـه دهـه تعـداد مسـتاجرین افزایـش پیـدا‬ ‫نسـال ها هـم شهرنشـینی و‬ ‫کـرد‪ .‬درطول ای ‬ ‫هـم مهاجـرت بـه شـهرهای بـزرگ بیشـتر شـد‬ ‫ـکن الزم در کشـور‬ ‫و ازطرفـی بـرای تولیـد مس ِ‬ ‫برنامـه منسـجم و کار مشـخصی انجـام نشـد‪.‬‬ ‫عقبایـی افـزود؛ همچنیـن اجاره بهـا و قیمـت‬ ‫مسـکن بسـیارباالتر از درامـد عمومـی مـردم‬ ‫کهـای ضعیـف و متوسـط جامعـه‬ ‫و ده ‬ ‫رشـد کـرد‪ .‬خـب دراین وضعیـت نمی توانیـم‬ ‫ب هصـورت دسـتوری قیمـت ملـک و اجاره بهـا‬ ‫را پاییـن بیاوریـم بلکـه بایـد درامـد مسـتاجرین‬ ‫را ب هسـمتی برسـانیم کـه بـا اقتصـاد طبیعـی‬ ‫جامعـه مطابقـت داشـته باشـد‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫یشـود قیمـت‬ ‫تهـای پلیسـی نم ‬ ‫کـرد؛ بـا حرک ‬ ‫اجار ههـا را کنتـرل کـرد‪ .‬همان طورکـه دیدیـم‬ ‫تجربـه ایـن کار را دولـت نهـم و دهـم داشـت‬ ‫و نتوانسـت قیمـت اجاره بهـا را کنتـرل کنـد‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس مسـکن درمـورد دالیـل رشـد‬ ‫ـودن توازن‬ ‫قیمـت مسـکن و اجاره بهـا گفـت؛ نب ِ‬ ‫بیـن عرضه وتقاضـا اولیـن دلی ِـل ایـن افزایـش‬ ‫قیمـت اسـت‪ .‬ببینیـد از مجلـس هفتـم مـا‬ ‫همـواره از تولیـد مسـکن اسـتیجاری صحبـت‬ ‫مجالس‬ ‫کردیـم و همـه کمیسـیون های عمـران‬ ‫ِ‬ ‫مختلـف و عمـده نماینـدگان مجلـس بـا تولیـد‬ ‫ـکن اسـتیجاری موافـق بودنـد امـا هیـچ کار‬ ‫مس ِ‬ ‫عملیاتـی و اجرایـی توسـط دولـت و مجلـس‬ ‫درخصـوص تولیـد مسـکن اسـتیجاری و‬ ‫ً‬ ‫ داری حرفـه ای صـورت نگرفتـه‬ ‫اصطالحـا اجـاره ِ‬ ‫اسـت‪ .‬عقبایـی ادامـه داد؛ کشـورهایی مثـل‬ ‫کـره جنوبـی‪ ،‬مالـزی و ترکیـه‪ ،‬تسـهیالت و زمیـن‬ ‫نهـا‬ ‫دراختیـار انبو هسـاز قـرار می دهنـد و بـه ا ‬ ‫می گوینـد سـازه پایـداری بسـازند کـه حداقـل‬ ‫‪۵۰‬سـال بتـوان به خوبـی از ان بهر هبـرداری کرد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪۱۰‬سـال سـازه‬ ‫‪۵۰‬سـال‪ ،‬تولیدکننـده بایـد ‬ ‫از ایـن ‬ ‫خـود را در صنعـت اجـاره‪ ،‬بـا مبالغـی کـه دولـت‬ ‫ـال باقـی را می توانـد‬ ‫می گویـد‪ ،‬وارد کنـد و ‬ ‫‪۴۰‬س ِ‬ ‫نسـازوکار‬ ‫بـرای خـودش اسـتفاده کنـد‪ .‬ای ‬ ‫درواقـع بـه کنتـرل قیمـت و افزایـش عرضـه‬ ‫کمـک می کنـد‪ .‬ایـن کارشـناس مسـکن توضیح‬ ‫داد؛ در کشـور مـا طبـق قاعـده فقه ِـی تسـلیط‪،‬‬ ‫مردم بر اموال غیرمنقول خود مسـلط هسـتند‬ ‫نهـا را مجبـور کنـد کـه بـه‬ ‫و دولـت نمی توانـد ا ‬ ‫قیم ِـت مشـخصی خانـه خـود را اجـاره دهنـد‪.‬‬ ‫ایـن اتفـاق شـاید در دوره هایـی مثـل کرونـا‬ ‫بیفتـد امـا ب هشـکل معمـول ضـد قاعـده فقه ِـی‬ ‫تسـلیط اسـت‪ .‬ا گـر این قضیـه نبـود‪ ،‬مجلـس‬ ‫ً‬ ‫یکـرد کـه مثلا‬ ‫نسـال ها تصویـب م ‬ ‫درطول ای ‬ ‫اجـاره بایـد میزان مشـخصی افزایـش پیدا کند‪.‬‬ ‫پس درشـرایطی که بخش زیادی از سـبد خانوار‬ ‫بـه هزینـه اجاره خانـه اختصـاص یافتـه و بخش‬ ‫زیـادی از کارگـران و اقشـار ضعیـف جامعـه بایـد‬ ‫از سـبد بهداشـت و رفاه و تغذیه خود کم کنند‬ ‫تـا بتواننـد اجـاره مسـکن خـود را بپردازنـد‪ ،‬چـه‬ ‫نسـوال می گویـد؛‬ ‫بایـد کـرد؟ وی درپاسخ به ای ‬ ‫اولیـن راهـکار همان طورکه گفتم تولید مسـکن‬ ‫یسـت کـه هـم دولـت و هـم مجلـس‬ ‫استیجار ‬ ‫بـا ان موافـق اسـت امـا تا کنـون کار عملیاتـی و‬ ‫اجرایـی دراین خصـوص انجـام نشـده‪ .‬پـس‬ ‫مـا بایـد ب هسـمت تولیـد مسـکن اسـتیجاری‬ ‫برویـم و چـاره ای نداریـم‪ .‬عقبایـی افـزود؛ البتـه‬ ‫برنامه مسـکن استیجاری برنامه ای بلندمدت‬ ‫اسـت و دولـت بایـد برنامـه کوتا همـدت بـرای‬ ‫حـل مشـکل مسـکن طبقـات ضعیـف داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬مسـتاجری کـه امسـال شـش میلیون‬ ‫حقـوق می گیـرد و سـه میلیون اجـازه مـی داده‬ ‫و قـرار اسـت ایـن اجـاره چندبرابر شـود‪ ،‬چگونه‬ ‫ـس هزین ههـای دیگـر زندگ ِـی خـود‬ ‫می توانـد از پ ِ‬ ‫بربیایـد‪ .‬دولـت بایـد بـرای این افـراد فکـری‬ ‫نهـا‬ ‫عاجـل کنـد‪ .‬وی گفـت؛ دولـت بایـد بـه ای ‬ ‫یارانـه دهـد‪ .‬البتـه نیـاز نیسـت دولـت از جیـب‬ ‫خـود ایـن یارانـه را پرداخـت کنـد بلکـه بایـد‬ ‫کهـا را‬ ‫جلـوی واسـطه ها و بـه نگاهـداری بان ‬ ‫بگیـرد‪ .‬دولـت بایـد همـه بانک هایـی کـه رشـد‬ ‫قار چ گونـه داشـتند و جـز سـودا گری کاری‬ ‫ـهیالت‬ ‫نکردند را مجبور کند در کوتاه مدت تس‬ ‫ِ‬ ‫بـدون کارمـزد یـا بـا حداقـل کارمـزد دراختیـار‬ ‫مستاجران قرار دهند‪ .‬عقبایی باتا کیدبراینکه‬ ‫کهـا ظرفیـت ایـن کار را دارنـد‪ ،‬گفـت؛‬ ‫بان ‬ ‫کهـا تسـهیالت خریـد ماشـین‬ ‫االن ا گـر از بان ‬ ‫بخواهیـم بالفاصلـه پرداخـت می کننـد‬ ‫ـهیالت خریـد خانـه‬ ‫امـا ا گـر درخواسـت تس‬ ‫ِ‬ ‫داشـته باشـیم‪ ،‬پرداخـت نمی کننـد‪ .‬چـون‬ ‫‪۱۲‬سـال‬ ‫بازپرداخت تسـهیالت مسـکن حداقل ‬ ‫اسـت و بانـک به دنبـال سـودجویی و بـه‬ ‫یسـت و نـه رونـق اقتصـادی و کمـک‬ ‫نگاهدار ‬ ‫بـه مـردم‪ .‬ایـن کارشـناس مسـکن بااشـاره به‬ ‫کهـا از پرداخـت ودیعـه مسـکن‬ ‫ـرپیچی بان ‬ ‫س‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫گفت؛ بانک ها عمال این را اجرا نکردند و اساسـا‬ ‫اداری پیچیده‬ ‫بروکراسی‬ ‫وام اجاره مسکن هم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و بی اثـری داشـت‪ .‬ببینیـد مسـتاجر مـا االن بـه‬ ‫وام نیـاز دارد و تـا تیرمـاه بایـد بـه او تسـهیالت‬ ‫یمـاه بـه او تسـهیالت‬ ‫پرداخـت کـرد‪ .‬اینکـه د ‬ ‫بدهیـم به دردش نمی خـورد‪ .‬در دوره ای که او‬ ‫به دنبـال تمدیـد قـرارداد اجاره خود اسـت باید‬ ‫یکـه زمـان‬ ‫ایـن فکرهـا را برایـش کنیـم نـه وقت ‬ ‫گذشـته‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ بایـد بخشـی از سـود‬ ‫کهـا انباشـت می کننـد‬ ‫بـدون کارمـزدی کـه بان ‬ ‫و با ان برج و مجتمع تجاری می سـازند را برای‬ ‫ـبرد برنام ههـای کوتا همـدت اجرایـی کـرد‬ ‫پیش ِ‬ ‫و درکنـاران دولـت و مجلـس برنامـه بلندمدتـی‬ ‫ داری حرفـه ای را پیـش ببرنـد‪ .‬در‬ ‫چـون اجـاره ِ‬ ‫نهـا بایـد نظـارت نسـبی وجـود‬ ‫کنـار همـه ای ‬ ‫یکـه جـو ایجـاد‬ ‫داشـته باشـد و دولـت بـا افراد ‬ ‫تهـای نجومی تعیین می کنند‬ ‫می کننـد و قیم ‬ ‫یتـوان حرکـت موثـری‬ ‫مقابلـه کنـد‪ .‬این گونـه م ‬ ‫بـرای مسـتاجرها انجـام داد‪ .‬وی بـه برنامـه‬ ‫دولـت بـرای ایجـاد یک میلیـون خانـه درسـال‬ ‫کسـال دیگر دولت‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت؛ بعـد از ی ‬ ‫می توانـد وارد کار اجرایـی شـود‪ .‬تـا االن فرصـت‬ ‫خوبـی بـود برای اینکـه دولـت برنامه ریـزی کنـد‬ ‫و منابـع مالـی و زمیـن و پیمانـکار و… را تعییـن‬ ‫کنـد‪ .‬بعـد از ایـن دولـت بایـد تعهـدی کـه بـه‬ ‫مـردم داده را به ثمـر برسـاند تـا بتوانـد توازنـی‬ ‫بیـن عرضه وتقاضـا ایجـاد کنـد‪ .‬درمجمـوع‬ ‫بـه توانای ِـی انجـام ایـن کار خوش بیـن هسـتم‬ ‫امـا ا گـر بخواهـم اظهارنظـر کارشناسـی کنـم‬ ‫سـال دوم بایـد به پایـان برسـد تـا ببینیـم ایـا‬ ‫کار عملیاتـی و اجرایـی انجـام شـده یـا نـه‪.‬‬ ‫وی درپایـان گفـت؛ برنامـه دولـت می توانـد‬ ‫اجرایـی شـود ب هشـرط انکه تولیـد مسـکن کـه‬ ‫در کشـور روش سـنتی و بومـی دارد ب هسـمت‬ ‫یسـازی برود و ا گر دولت الگوی سـاخت‬ ‫صنعت ‬ ‫یسـازی ببرد در پروسـه‬ ‫خود را ب هسـمت صنعت ‬ ‫زمانـی کوتـاه می توانـد بـه انچـه برنامه ریـزی‬ ‫کـرده دسـت پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫‪ 1000‬کشته در سه هفته‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ش ــاید س ــنگدل ترین ادم ه ــا ه ــم از م ــرگ دیگ ــران بی ــزار و غص ـه دار ش ــوند؛‬ ‫حتــی ا گــر قاتــل از نــوع حرفـه ای ان باشــد کــه در یک لحظــه بی خبــری و از‬ ‫ش ــدت عصبانی ــت خ ــود‪ ،‬مرتک ــب قت ــل ش ــده باش ــد‪ .‬به طورکل ــی انس ــان ها‬ ‫ت ــاش می کنن ــد ت ــا چند صباح ــی بیش ــتر عم ــر کنن ــد و از زندگ ــی ب ــا هم ــه‬ ‫زشــتی و زیبایــی ان لــذت ببرنــد و درنتیجــه بشــر همــواره بــه راه هایــی فکــر‬ ‫می کن ــد ت ــا در محیط ــی س ــالم پ ــرورش یاب ــد؛ زندگ ــی کن ــد و از ای ــن دنی ــا‬ ‫ل ــذت بب ــرد؛ بااین اوص ــاف می ت ــوان پذیرف ــت ک ــه هیچ ک ــس خودخواس ــته‬ ‫قص ــد م ــردن ن ــدارد؛ ام ــا در همی ــن دنی ــا و ب ــا هم ــه فکرهای ــی ازاین دس ــت‪،‬‬ ‫همیشـــه شـــاهدیم کـــه انســـان هایی بی گنـــاه‪ ،‬در تصادفـــات رانندگ ــی‬ ‫از میـــان می رونـــد و جـــان بـــه جان افریـــن تســـلیم می کننـــد‪ .‬متاس ــفانه‬ ‫عمــوم بــر ایــن باورنــد کــه فــوت این قبیــل از مــردم‪ ،‬در تصادفــات‪ ،‬به علــت‬ ‫بی دقت ــی ی ــا س ــرعت زی ــاد ب ــوده اس ــت؛ ول ــی هرگ ــز هی ــچ س ــازمان ی ــا هی ــچ‬ ‫ق ــوه ای از ق ــوای سـ ـه گانه کش ــور‪ ،‬نگفت ــه ی ــا نخواس ــته ک ــه بگوی ــد بی ــش‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫از ‪15‬هزار نفـــر‪ ،‬ســـالیانه در اثـــر تصادفـــات جـــاده ای کشـــته م ‬ ‫ش ــاید عقی ــده مس ــئولین پیرام ــون ام ــار س ــنگین تلف ــات‪ ،‬باز ه ــم ح ــول‬ ‫مســـائلی چـــون ســـرعت زیـــاد‪ ،‬بی احتیاطـــی‪ ،‬ســـبقت های بی مـــورد و‬ ‫خواب الودگ ــی دور می زن ــد؛ ک ــه ا گ ــر غیرازای ــن تفک ــر ب ــود‪ ،‬اج ــازه فعالی ــت‬ ‫و تولی ــد بی روی ــه ب ــه کارخانه ه ــای داخل ــی تولی ــد خ ــودرو نمی دادن ــد و در‬ ‫نه ــم در‬ ‫چنی ــن کارخانه های ــی ک ــه در تس ــریع زم ــان م ــردن انس ــان ها‪ ،‬ا ‬ ‫نه ــم بع ــد از ‪ ۴۰‬ت ــا ‪ ۵۰‬س ــال‪ ،‬فک ــری‬ ‫ش ــمار زی ــاد‪ ،‬نق ــش بس ــزایی دارن ــد‪ ،‬ا ‬ ‫می کردنـــد و ارابه هـــای مرگ افریـــن را باقیمت هـــای گـــزاف‪ ،‬بـــه م ــردم‬ ‫تحمیــل نمی کردنــد؛ گو اینکــه پــاره ای از مســئولین رده دوم و ســوم کشــور‪،‬‬ ‫هر از چند گاه ــی از غیراس ــتاندارد بودن خودروه ــای وطن ــی و عدم رعای ــت‬ ‫کام ــل ایمن ــی در این قبی ــل تولی ــدات س ــخن می گوین ــد و ام ــار می دهن ــد؛‬ ‫ی نداشـــته و گـــوش مســـئولین ایـــن کارخان هه ــا‪،‬‬ ‫امـــا هیچ گونـــه اثربخشـــ ‬ ‫بده ــکار ای ــن حقیق ــت نیس ــت‪ ،‬نب ــوده و نخواه ــد ب ــود‪ .‬درنتیج ــه بازه ــم‬ ‫بایــد ناظــر صدمــات جــاده ای باشــیم و بازهــم قربانیــان ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬هزارنفــری‬ ‫ســـالیانه را بایـــد ببینیـــم و متاســـفانه بپذیریـــم کـــه بـــرای جلوگی ــری از‬ ‫این هم ــه تصادف ــات‪ ،‬دو راه بیش ــتر نیس ــت‪ .‬ی ــا اینک ــه م ــردم ب ــه تفری ــح‪،‬‬ ‫دیدوبازدی ــد و اس ــتفاده از تعطی ــات ن ــوروزی و تابس ــتانی خاتم ــه دهن ــد‬ ‫تـــا دیگـــر این همـــه کشـــته نداشـــته باشـــیم؛ یـــا اینکـــه در کارخان هه ــای‬ ‫بی کیفیـــت خودروســـازی را تختـــه کنیـــم و ورود اتومبیل هـــای خارج ــی‬ ‫ارزان قیم ــت با کیفی ــت را ازاد کنی ــم؛ چرا ک ــه ا گ ــر ق ــرار ب ــود خودروس ــازان‬ ‫داخلـــی توجـــه کننـــد‪ ۴۰ ،‬تـــا ‪ ۵۰‬ســـال زمـــان کمـــی نیســـت‪ .‬پـــس بای ــد‬ ‫بی توجه ــی را ب ــه این قبی ــل کارخانه ه ــا نس ــبت دهی ــم‪ .‬باز ه ــم خ ــدا پ ــدر‬ ‫معــاون پلیــس راهــور و رئیــس ان را بیامــرزد کــه هرازگاهــی لــب بــه اعتــراض‬ ‫می گش ــاید و تهدی ــد می کن ــد ک ــه ای ــن خودروه ــای وطن ــی ش ــماره گذاری‬ ‫یش ــود‬ ‫نمی ش ــوند؛ ک ــه اعتراض ــات ای ــن خدمتگ ــزار تا ان ــدازه ای اثربخ ــش م ‬ ‫و مســـئولین ایـــن کارخانه هـــا قـــول می دهنـــد کـــه اصالحـــات اساس ــی و‬ ‫فن ــی ب ــرای تولی ــدات خ ــود را معم ــول کنن ــد؛ ام ــا هی ـچ گاه ب ــه مرحل ــه عم ــل‬ ‫منتهـــی نمی شـــود‪ .‬باز هـــم جـــای شـــکرش باقی ســـت کـــه در هفتـ ـه ای‬ ‫ک ــه گذش ــت‪ ،‬س ــخنگوی ق ــوه قضائی ــه ط ــی ی ــک مصاحب ــه خب ــری اع ــام‬ ‫می کنـــد کـــه در سه هفته گذشـــته‪1000 ،‬نفـــر در تصادفـــات رانندگـــی در‬ ‫نم ــورد‬ ‫کش ــور ج ــان ش ــیرین خ ــود را ازدس ـت داده اند و ب ــا تاس ــف بس ــیار ای ‬ ‫را غیرقابل قبـــول خوانـــده اســـت‪1000 .‬نفـــری درون اتاقک هـــای س ــیار‬ ‫و بـــا ســـرعتی در حـــد ‪ ۱۰۰‬یـــا ‪ 9۰‬و ‪ 8۰‬کیلومتر در ســـاعت در جاد هه ــای‬ ‫کش ــور کشته ش ــده اند ک ــه بای ــد قس ــمت اعظ ــم اش ــکال ای ــن خودروه ــا را‬ ‫ناایمن بـــودن ان دانســـت‪ .‬ترمـــز ‪ ABS‬کار نمی کنـــد‪ .‬ایربگ هـــای ه ــوا‬ ‫ب ــاز نمی ش ــوند‪ .‬مقاوم ــت سرس ــتون ها و بدن ــه اتومبی ــل بس ــیار ضعی ــف‪،‬‬ ‫ب ــا ک بنزی ــن ان غیراس ــتاندارد ک ــه در بس ــیاری از ای ــن تصادف ــات‪ ،‬را کبی ــن‬ ‫ی ــا سرنش ــینان‪ ،‬در دم و به هن ــگام تص ــادف‪ ،‬درون اتومبی ــل و در البــه الی‬ ‫اتاقک هـــا کشـــته می شـــوند و متاســـفانه در بســـیاری ازموارد در لحظ ــه‬ ‫تص ــادف‪ ،‬خ ــودرو نی ــز ات ــش می گی ــرد و سرنش ــینان ا گ ــر در البـ ـه الی اه ــن‬ ‫و قطعـــات خـــودرو نمـــرده باشـــند‪ ،‬در اتش ســـوزی ان به اســـانی ج ــان‬ ‫می دهنــد‪ .‬اینــک بایــد بازهــم امیــدوار بــه داشــتن تولیداتــی ایمــن باشــیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫بهره مندی صنعت گاز از دانش بنیان ها‬ ‫برای هوشمندسازی کنتورها‬ ‫مدی ــر دیس ــپچینگ ش ــرکت مل ــی گاز اع ــام ک ــرد ک ــه صنع ــت گاز ب ــرای‬ ‫یب ــرد‪.‬‬ ‫ن بهـــره م ‬ ‫هوشمندســـازی کنتورهـــا از شـــرکت های دانش بنیـــا ‬ ‫ب هگــزارش شــانا؛ محمدرضــا جوالیــی دربــاره برنامــه شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫بــرای تامیــن پایــدار گاز در زمســتان امســال نیــز گفــت؛ مصــرف گاز طبیعــی‬ ‫یش ــده‬ ‫امس ــال در بخ ــش خانگ ــی و تج ــاری نس ــبت ب ــه برنام ــه پیش بین ‬ ‫بیش ــتر اس ــت‪ .‬هفت ــه پی ــش در ش ــمال غرب و شمال ش ــرق کش ــور ب ــارش‬ ‫بــرف و بــاران را داشــتیم و ا کنــون روزانــه حــدود ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعــب‬ ‫بیشـــتر مصـــرف می شـــود‪ .‬از ســـویی عملیـــات تعمیـــرات اساســـی ه ــم‬ ‫پیـــش رو داریـــم درحالی کـــه نحـــوه مصـــرف به ویـــژه در بخـــش خانگ ــی‬ ‫همچن ــان مانن ــد س ــابق اس ــت و هن ــوز تغیی ــری نک ــرده پ ــس بهین هس ــازی‬ ‫مص ــرف ان ــرژی بی ش ــک بای ــد محق ــق ش ــود؛ وگرن ــه امس ــال باز ه ــم ش ــرایط‬ ‫نه ــا‬ ‫ماننـــد قبـــل اســـت‪ .‬بایـــد در بخـــش هوشمندســـازی از دانش بنیا ‬ ‫په ــا‬ ‫ن مانن ــد کمپرس ــورها و پم ‬ ‫اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬در بخ ــش ادوات س ــنگی ‬ ‫یت ــوان از ای ــن ش ــرکت ها به ــره ب ــرد ام ــا ه ــدف اصل ــی بهره گی ــری از ای ــن‬ ‫م ‬ ‫ش ــرکت ها در بخ ــش هوشمندس ــازی و اس ــتفاده از کنتوره ــای هوش ــمند‬ ‫اس ــت ک ــه س ــبب کنت ــرل مص ــرف می ش ــود‪.‬‬ ‫استفاده از زیرساخت های موجود به مثابه کاالبرگ‬ ‫قائم مقـــام وزیـــر صمـــت در امـــور بازرگانـــی گفـــت؛ تعبیـــر نادرســـتی از‬ ‫کاالب ــرگ الکترونیک ــی ش ــده و س ــخت افزار جدی ــدی به ن ــام کاالب ــرگ ایج ــاد‬ ‫نمی شـــود بلکـــه از زیرســـاخت های موجـــود ماننـــد کارت هـــای بانک ــی‬ ‫اس ــتفاده خواه ــد ش ــد و در مرحل ـه ای ک ــه س ــامانه تکمی ــل و اع ــام ش ــود‪،‬‬ ‫اف ــراد مای ــل ب ــه دریاف ــت کاالی ارزان‪ ،‬می توانن ــد ب ــه مکان ه ــای مش ــخص‬ ‫مراجعـــه کننـــد‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ محمدصـــادق مفتـــح بابیان اینک ــه‬ ‫نگرانی هـــا را در زمـــان نوســـان قیمت هـــا طبیعـــی می دانیـــم‪ ،‬تصری ــح‬ ‫ک ــرد؛ در فاصل ــه خیل ــی کم ــی‪ ،‬کس ــانی که کاال ذخیره س ــازی کرده ان ــد ب ــا‬ ‫اطمین ــان از ش ــرایط ت ــا مدت ــی در ب ــازار نخواه ــد ب ــود و از ذخی ــره خ ــود‬ ‫اس ــتفاده خواهن ــد ک ــرد و ای ــن باع ــث می ش ــود پس ازای ــن اس ــتقبال زی ــاد‬ ‫از خری ــد در ب ــازار رک ــود داش ــته باش ــیم و فراوان ــی کاال بیش ــتر ش ــود‪ .‬مفت ــح‬ ‫ی ش ــده ب ــود‪،‬‬ ‫ی ــاداور ش ــد؛ ازانجا ک ــه این حج ــم از خری ــد از قب ــل پیش بینــ ‬ ‫امادگـــی کامـــل بـــرای ان وجـــود داشـــت و امیـــدوار هســـتیم تـــا ح ــدود‬ ‫سـ ـه روز اینده ای ــن هیج ــان فروک ــش ک ــرده و ب ــازار ارام ــی داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫بحران سوخت در اروپا!‬ ‫زیگمونتزارادکیویچ‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2497‬‬ ‫تعطیلیبیمارستان‬ ‫و پرداخت یارانه ایاب و ذهاب!‬ ‫در گفت وگوبا طراح «رشته بازیگری حرفه ای» دانشگاه علمی‪-‬کاربردی مطرح شد؛‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫اموزش؛ حلقه مفقوده تئاتر کشور‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫از قدیم و ندیم گفته اند تعمیم کار نیکو‪ ،‬عین صواب است‬ ‫و کلـی هـم ثـواب دارد! حـاال می خواهـد در حـوزه امـوزش و‬ ‫ً‬ ‫صنعـت باشـد یـا بهداشـت ودرمان و ‪ ...‬اصلا ایـده خـوب‬ ‫را بایـد پرورانـد و مثـل تخـم ترتیزیـک پرا کنـده سـاخت‪.‬‬ ‫فی المثـل چندسـال قبل سیاسـت های کاهـش جمعیـت‬ ‫وزارت بهداشـت حسـابی جـواب داد و تعـداد دانش امـوزان‬ ‫مدارس برخی روستاها به کمتر از ‪ 10،20‬نفر رسید‪ .‬بازگشایی‬ ‫مدرسـه بـا این تعـداد دانش امـوز به صرفـه نبـود‪ .‬اینجـا بـود‬ ‫سهـای عهـد‬ ‫کـه اموزش وپـرورش دسـت به دامن مینی بو ‬ ‫الستیک میرزا شد و با پرداخت ماهی دو‪،‬سه میلیون تومان‬ ‫و انتقال دانش اموزان به مدارس شـهر‪ ،‬مشـکل را حل کرد!‬ ‫نسـادگی ‪ ...‬یعنی عالوه بر صرفه جویی در پرداخت‬ ‫به همی ‬ ‫ً‬ ‫حقـوق بـه کادر مدرسـه و تقریبـا ‪ 20‬معلـم؛ صرفه جویـی در‬ ‫لهـای انـرژی‪ ،‬دانش امـوزان‬ ‫مصـرف کاغـذ‪ ،‬سـوخت و حام ‬ ‫یشـدند‪ .‬االن‬ ‫روسـتا از امکانـات شـهری هـم برخـوردار م ‬ ‫هـم نقـل بیمارسـتان والیـت ماسـت کـه بـا کمبـود شـدید‬ ‫پزشـک متخصـص مواجـه اسـت و بیمـاران پـس از مراجعـه‬ ‫یشـوند و‬ ‫بـه بیمارسـتان‪ ،‬از بیمار شـدن خـود پشـیمان م ‬ ‫نهـا باقـی نمی مانـد!‬ ‫انگیـزه ای بـرای مریضـی مجـدد در ا ‬ ‫زیـرا ب هسـبب کمبـود پزشـک و امکانـات به ناچـار بـرای‬ ‫ادامـه درمـان بـه شـهرهای اطـراف و مرکـز اسـتان مراجعـه‬ ‫می کنند‪ .‬هرچند مسـئوالن سـازمان سـنجش قول داده اند‬ ‫ظرفیـت دانشـکده های پزشـکی را افزایـش دهنـد؛ ولـی‬ ‫ً‬ ‫یشـود تا زمان تامین پزشک‪ ،‬مسئوالن‬ ‫عجالتا پیشـنهاد م ‬ ‫بیمارسـتان بـا رویکـرد مینی بوسـی اموزش وپـرورش‪ ،‬ایـن‬ ‫بیمارسـتان را تعطیـل کـرده و پزشـکان و پرسـتاران را هـم‬ ‫بـه بیمارسـتان های مرکـز اسـتان منتقـل کننـد‪ .‬بعـد مـردم‬ ‫خودشـان مخیرنـد مریـض شـوند یـا نشـوند و ا گـر تمایـل به‬ ‫ضشـدن داشـتند‪ ،‬بی واسـطه و مسـتقیم خودشـان به‬ ‫مری ‬ ‫بیمارسـتان های مرکـز اسـتان مراجعـه کننـد! بااین رویکـرد‪،‬‬ ‫عالو هبـر حـل مشـکل کمبـود نیـرو در بیمارسـتان های مرکـز‬ ‫اسـتان و فراه مشـدن بسـتر اسـتفاده مـردم از امکانـات‬ ‫گتـر؛ کلـی هـم صرفه جویـی در منابـع مالـی‪،‬‬ ‫شـهرهای بزر ‬ ‫لهـای انـرژی‪،‬‬ ‫سـوخت‪ ،‬هزینـه نگهـداری تجهیـزات‪ ،‬حام ‬ ‫یشـود‪ .‬درضمـن به منظـور رفـاه حـال مـردم‬ ‫ا کسـیژن و ‪ ...‬م ‬ ‫می توان از محل این صرفه جویی ها چند امبوالنس مشتی‬ ‫خرید و در فلکه شـهرداری مسـتقر کرد و با نصب تابلوهای‬ ‫سهـا‪ ،‬بیمـاران تصادفـی‪ ،‬قلبـی‪ ،‬مغـز‬ ‫مختلـف روی امبوالن ‬ ‫و اعصـاب‪ ،‬ارتوپـد‪ ،‬کـودکان و ‪ ...‬بیمـاران را بـا کمترین هزینـه‬ ‫بـه مرکـز اسـتان انتقـال داد‪ .‬درخصـوص مـادران بـاردار نیـز‬ ‫می توان یک اتوبوس امبوالنسی فراهم کرد که ا گر وسط راه‬ ‫راننده ضبط امبوالنس را روشـن؛ و نوزاد هوس پیاد هشـدن‬ ‫کرد‪ ،‬شـرمنده رضا صادقی نشـویم (وایسـا دنیا من می خوام‬ ‫ً‬ ‫پیـاده شـم!) ضمنـا باتوجه به اینکـه این روزهـا بـازار «یارانـه‬ ‫بو ذهاب‬ ‫نقـدی» داغ اسـت‪ ،‬می تـوان بـا پرداخت یارانـه ایا ‬ ‫دهان منتقدان و مخالفان این طرح سوفسطایی و مدبرانه‬ ‫ً‬ ‫جسـانتی زد! جسـارتا فقـط دوروزدیگر‬ ‫را هـم چسـب پهن پن ‬ ‫سهـا در مرکـز شـهر ترافیـک‬ ‫ممکـن اسـت توقـف امبوالن ‬ ‫ایجـاد کننـد و رانند ههـای امبوالنس های خطی مختصری‬ ‫سـروصدا راه بیندازنـد‪ :‬تامیـن اجتماعـی دونفـر‪ ...‬دزیانـی‬ ‫حرکـت ‪ ...‬دزیانـی حرکـت ‪ ...‬پنج اذر دربسـت ‪ ...‬بیمارسـتان‬ ‫ً‬ ‫ارتـش نبـود؟! خواهشـا کمـی صبـور باشـید و غرغـر نکنیـد!‬ ‫دعوت‬ ‫فقط او نمی دانست‬ ‫نمایـش «فقـط او نمی دانسـت» برپایـه متـن الـن کبـورن‬ ‫بـا ترجمـه سـینا قاسـمی و بـا طراحـی و به کارگردانـی میلاد‬ ‫حسینی نسـب؛ بـه نیمه راه اجراها رسـید‪ .‬ایـن جدیدترین‬ ‫اثـر گـروه هنـری «اتفـاق» بـا بـازی رضـوان جهانبخـش‪،‬‬ ‫سـیما عرب زاده‪ ،‬رسـول حری‪ ،‬سـعید حسـن پور و احسـان‬ ‫زار ع؛ فقـط تـا ‪ ۲۹‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬هر شـب سـاعت‬ ‫‪ ۲۱‬در تماشـاخانه «اهـورا» بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬در‬ ‫خالصه داسـتان چنیـن امـده‪ :‬هـوا ابـری بـود‪ ،‬همـه منتظـر‬ ‫شـروع جشـن بودنـد‪ ،‬خانـم پیـرس کمی زودتـر از زمـان‬ ‫مقـرر بـه دهکـده رسـید ‪ !...‬میلاد حسینی نسـب عالو هبـر‬ ‫طراحـی و کارگردانـی؛ بازنویسـی و دراماتـورژی «فقـط او‬ ‫نمی دانسـت» را برپایـه نمایشـنامه «جشـن گاسـفورت»‬ ‫نیـز برعهـده داشـته اسـت‪ .‬دیگـر عوامـل اثـر عبارت انـد از‬ ‫تهیه کننـده‪ :‬میلاد حسینی نسـب‪ /‬حامی مالی‪ :‬سـرزمین‬ ‫عطـر‪ /‬مشـاور پـروژه‪ :‬نـادر نادرپـور‪ /‬مشـاور کارگـردان‪ :‬علی‬ ‫ی کاشانی‪ ،‬لیال محرم پور و‬ ‫نفیسی‪ /‬عکاسان‪ :‬پیام احمد ‬ ‫فهیمه علی بیگی‪ /‬مشاوران رسانه‪ :‬پیام احمدی کاشانی‬ ‫و فـرزاد جمشـیددانایی‪ /‬سرپرسـت گـروه موسـیقی‪ :‬امیـد‬ ‫حسـینی‪.‬‬ ‫نقش ارزو‬ ‫افتتاحیـه نمایشـگاه «نقـش ارزو»‪ 23 ،‬اردیبهشـت ماه‬ ‫در گالـری «برمـخ» برگـزار شـد‪ .‬هنرمنـدان این رویـداد‬ ‫به ترتیـب عبارت انـد از محبوبـه بـرازش‪ ،‬صبرینـه توپچـی‪،‬‬ ‫مینـا جهانبخشـیان‪ ،‬فاطم هسـادات حسـینی‪ ،‬فاطمـه‬ ‫ربیعـی‪ ،‬شـادی سـیمر غ‪ ،‬کیانـا شـیرزادی‪ ،‬هـدی عزیزثانی‪،‬‬ ‫سـحر فهامـی‪ ،‬معصومـه محمـدی‪ ،‬سـاحل نجفـی‪ ،‬غنچـه‬ ‫کهـای‬ ‫نصرالهـی و مهدی هسـادات هاشـمی؛ کـه بـا تکنی ‬ ‫مختلـف (رنگ روغـن‪ ،‬سـیاه قلم‪ ،‬ابرنـگ‪ ،‬پاسـتل و‬ ‫مدادرنگـی و ‪ )...‬اثـار خـود را در سـبک های متنـوع‬ ‫رئـال‪ ،‬سـورئال‪ ،‬دیجیتـال و ‪ ...‬به نمایـش گذاشـته اند‪.‬‬ ‫طـی برگـزاری نمایشـگاه کـه تـا ‪ 28‬اردیبهشـت ماه جـاری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ادامـه دارد‪ ،‬ورکشـاپ های مختلفـی نیـز برگـزار م ‬ ‫عالقه منـدان جهـت بازدیـد از ایـن اثـار می تواننـد تـا تاریـخ‬ ‫یادشـده هـرروز بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 18‬بـه تهـران‪ ،‬میرداماد‪،‬‬ ‫میـدان محسـنی‪ ،‬خیابـان شـاه نظری‪ ،‬پلا ک ‪ 11‬مراجعـه‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫محمددانشور‬ ‫بی تردی ــد‪ ،‬یک ــی از مهم تری ــن معض ــات دانش اموخت ــگان هنره ــای نمایش ــی در کش ــور‬ ‫م ــا‪« ،‬ب ــازار کار» اس ــت‪ .‬ب ــا پیدای ــش تماش ــاخانه های خصوص ــی‪ ،‬همچن ــان پذیری ــش و‬ ‫ورودی دانش ــگاه ها و مرا ک ــز ا کادمی ــک تئات ــر طب ــق نی ــاز ب ــازار کار تنظی ــم نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫قب ــر نی ــاز ب ــازار کار نباش ــد‪ ،‬نتیجــه ای ج ــز «فار غ التحصی ــل‬ ‫اینک ــه عرض ــه نی ــروی کار‪ ،‬منطب ‬ ‫ته ــا و کرس ـی های جامع ــه ه ــدف ازس ــوی بی ــش‬ ‫ب ـی کار» نخواه ــد داش ــت؛ حال انک ــه فرص ‬ ‫نحــوزه تهدیــد شــود‪ .‬برمبنــای بررســی یــک جامعــه امــاری و‬ ‫از ‪ 8000‬اموزشــگاه ازاد نیــز درای ‬ ‫محمدرضـا میرحسـینی؛ متولـد ‪ ۱۳۵۵‬کـه هنـر‬ ‫را بـا نقاشـی و موسـیقی اغـاز کـرد‪ ،‬نخسـتین بار‬ ‫گهـا» به کارگردانـی‬ ‫گهـا و زن ‬ ‫در نمایـش «رن ‬ ‫علـی ملکیـان و داریـوش شـافی بـه روی صحنـه‬ ‫رفـت و در جشـنواره اسـتانی موفـق بـه کسـب‬ ‫جوایـز مختلـف شـد‪ .‬بعـد‪ ،‬رشـته بازیگـری را در‬ ‫دوران طالیـی دانشـگاه سـوره تهـران بـه درجـه‬ ‫کارشناسـی رسـاند و در رشـته کارگردانـی نمایـش‬ ‫دانشـگاه ازاد واحـد تهران‪-‬مرکـز‪ ،‬در مقطـع‬ ‫کارشناسـی ارشـد فار غ التحصیـل شـد‪ .‬وی‬ ‫شهـای «خاتـون»‬ ‫مضـاف بـر تدریـس؛ در نمای ‬ ‫(حسـین جعفری)‪« ،‬سـیمرغ» (ا کرم قاسمپور )‪،‬‬ ‫«باغ شـب نما» (هادی مرزبـان)‪« ،‬اژدها چهرک»‬ ‫(شـکرخدا گـودرزی) و چنـد نمایـش به کارگردانی‬ ‫دکتـر قطب الدیـن صادقـی همچـون «سـرود‬ ‫مترسـک پرتغالـی»‪« ،‬سـحوری»‪« ،‬افشـین و‬ ‫لهـا» و «مکبـث» ایفـای نقـش‬ ‫بودلـف»‪« ،‬عاد ‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬میرحسـینی در سـینما نیـز تجربـه‬ ‫نظیر داریـوش فرهنگ‪،‬‬ ‫بازیگـری در اثـار بزرگانـی ِ‬ ‫ابوالقاسـم طالبـی‪ ،‬مسـعود تـکاور‪ ،‬محمدرضـا‬ ‫ورزی‪ ،‬رامـا قـوی دل‪ ،‬رضـا دادویـی و ‪ ...‬را در‬ ‫کارنامـه خود ثبت کـرده‪ .‬او به دلیل عالقه زیاد به‬ ‫اموزش ‪ ،‬از سـال ‪ ۸۰‬در اموزشـگاه های سینمایی‬ ‫متعـدد (فـروغ فلـق‪ ،‬سـازمان سـینمایی فجـر‪،‬‬ ‫ادمـک‪ ،‬اندیشـه‪ ،‬اردیبهشـت‪ ،‬سـینما گران‬ ‫جـوان‪ ،‬هنرگسـتر حیایـی‪ ،‬مکتب کمـدی و اوای‬ ‫یـاس) مشـغول تدریـس شـاخه های مختلـف‬ ‫رشـته بازیگـری شـد؛ و سـرانجام سـال ‪،1389‬‬ ‫ای دی یـا کـد تدریـس دانشـگاه علمـی کاربـردی‬ ‫و در سـال ‪ ۹۱‬ای دی دانشـگاه هنرومعمـاری‬ ‫را دریافـت کـرد و مشـغول تدریـس در دانشـگاه‬ ‫شـد‪ .‬سـال ‪ ۸۹‬دانشگاه علمی کاربردی رشته ای‬ ‫باعنـوان بازیگـری نداشـت‪ .‬میر حسـینی پـس‬ ‫از مطالعـه موشـکافانه بـر روش تدریـس رشـته‬ ‫بازیگـری دانشـگاه ها و موسسـات معتبـر اموزش‬ ‫بازیگری برتر در جهان همچون سوربن فرانسه‪،‬‬ ‫جولیـارد و اسـتنفورد امریـکا‪ ،‬دانشـگاه کمبریج و‬ ‫کالج سـلطنتی هنر انگلسـتان‪ ،‬دانشگاه ملبورن‬ ‫استرالیا‪ ،‬ا کادمی سیبلیوس در فنالند و ا کادمی‬ ‫هنرهـای نمایشـی هنگ کنـگ؛ و بررسـی دقیـق‬ ‫امـوزش رشـته بازیگـری در دانشـگاه های ایـران‪،‬‬ ‫دسـت به کار تدوین برنامه درسـی رشته بازیگری‬ ‫دانشـگاه علمی کاربردی شـد‪ .‬او دروسـی را که در‬ ‫دیگـر دانشـگاه های ایـران وجـود نداشـت‪ ،‬بـرای‬ ‫نبـار وارد چـارت درسـی دانشـگاه بازیگـری‬ ‫اولی ‬ ‫علمـی کاربـردی کـرد‪ .‬طـراح رشـته «بازیگـری‬ ‫حرفـه ای» ایـن عنـوان تحصیلـی را از واحـد ‪۳۵‬‬ ‫علمـی کاربـردی کلیـد زد و پـس از اقبال عمومی‪،‬‬ ‫بـا همـکاری واحـد ‪ ۳۸‬تهـران‪ ،‬ان را تـا مقطـع‬ ‫کارشناسـی تدویـن و عرضـه کـرد‪.‬‬ ‫محمدرضـا میرحسـینی دربـاره شـیوه و سـبک‬ ‫امـوزش مرا کـز علمـی کاربـردی به نسـبت مرا کـز‬ ‫ا کادمیـک دیگـر‪ ،‬گفـت‪« :‬شـیوه امـوزش در ا کثـر‬ ‫ً‬ ‫مرا کـز تقریبـا نزدیک ب ههـم اسـت‪ .‬ا گـر منظـور‪،‬‬ ‫یسـت کـه مدیریـت گـروه بازیگـری ان را‬ ‫مرکز ‬ ‫ً‬ ‫به عهـده داشـته ام‪ ،‬معمـوال انتخـاب هـر مـدرس‬ ‫بـرای تدریـس طبـق تخصـص ان مـدرس‬ ‫خواهـد بـود؛ نـه ب هصـورت دیمـی‪ .‬قبـل‪ ،‬حیـن یا‬ ‫پایـان هـر تـرم‪ ،‬جلسـاتی بـا اسـاتید داریـم جهـت‬ ‫هماهنگـی و بررسـی سـرفصل ها و دغدغ ههـای‬ ‫اموزشـی مخصـوص هـر تـرم‪ .‬جلسـات مختلـف‬ ‫سهـا بـا مدیـر گـروه‪ ،‬نظارت‬ ‫بیـن نماینـدگان کال ‬ ‫لتـرم‪.‬‬ ‫کامـل بـر رونـد امـوزش اسـاتید در طو ‬ ‫برنامه ریـزی بـرای حمایـت از دانشـجویان فعـال‬ ‫برگـزاری سـمینار و ورکشـاپ های تخصصـی»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬بااینکـه در طـرح برنامـه درسـی‬ ‫دانشـگاه علمـی کاربـردی‪ ،‬جسـارت ب هخـرج‬ ‫داده و دروس پیشـرویی را گنجاندیـم؛ امـا در‬ ‫مطالع ــه روی فار غ التحصی ــان فع ــال در بدن ــه تئات ــر؛ نتیج ــه ش ــگفت انگیزی حاص ــل ش ــده‬ ‫اس ــت‪ :‬رش ــته ای باعن ــوان «بازیگ ــری حرفـ ـه ای» در مرا ک ــز علم ــی کار ب ــردی س ــهم عم ــده‬ ‫ته ــای ش ــغلی تئات ــر کش ــور را ب هخ ــود اختص ــاص می ده ــد‪ .‬به عبارت ــی‪،‬‬ ‫کرسـ ـی ها و فرص ‬ ‫دانش اموخت ــگان رش ــته ای ک ــه عم ــر پیدایش ــش ب ــه یک ده ــه نی ــز ق ــد نمی ده ــد‪ ،‬در کارزار‬ ‫نگــذار این رشــته‬ ‫قتــر از دیگــر رقبــا هســتند؛ پــس ســراغ معمــار و بنیا ‬ ‫لتــر و موف ‬ ‫شــغلی فعا ‬ ‫رفتی ــم ت ــا ضم ــن کن ــکاش دراین مه ــم‪ ،‬ب ــه چگونگ ــی معم ــاری و س ــرفصل های درس ــی‬ ‫این رش ــته بپرداز ی ــم‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫بعضـی از مرا کـز‪ ،‬شـاهد یکسـری بی مهر ‬ ‫ً‬ ‫نسـبت بـه دانشـجویان هسـتیم؛ مثلا مدیـر‬ ‫گـروه تـا چندتـرم هیـچ نظارتـی بـر انتخـاب‪،‬‬ ‫هماهنگـی‪ ،‬شـیوه تدریـس و حتـی شـرح درس‬ ‫اسـاتید ندارد‪ .‬این ضعف باعث شـده تا برخی از‬ ‫مدرسـین بی تجربـه‪ ،‬بـه سـرفصل های ان درس‬ ‫توجهـی نداشـته باشـند و مطالـب پرا کنـده ای‬ ‫ً‬ ‫را ارائـه داده کـه معمـوال بی ربـط بـا نـام ان واحـد‬ ‫بـوده یـا بـا سـرفصل های تر مهـای قبـل و بعـد یـا‬ ‫سهـای دیگـر تداخـل کـرده و منجـر‬ ‫حتـی کال ‬ ‫بـه دل زدگـی و سـردرگمی دانشـجویان شـوند؛‬ ‫ً‬ ‫یـا سـاعات دروس عملـی کـه معمـوال بیشـتر از‬ ‫دروس تئـوری طراحـی شـده‪ ،‬ب هصـورت برابـر بـا‬ ‫یشـود؛ امـا مبلـغ دروس‬ ‫دروس تئـوری ارائـه م ‬ ‫عملـی طبـق سـاعت نوشت هشـده دوبرابـر‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬مثلا درسـی کـه یـک واحـد‬ ‫دریافـت م ‬ ‫یسـت؛ یعنی هر جلسـه‬ ‫عملی و یک واحد نظر ‬ ‫سهـا‬ ‫یکـه کال ‬ ‫حداقـل س هسـاعت؛ درصورت ‬ ‫دوساعته برگزار می شود‪ .‬کمبود پالتو و نداشتن‬ ‫امکانـات اموزشـی نیـز از دیگـر معضلات امـوزش‬ ‫دانشگاه هاسـت؛ یـا عدم حمایـت از گرو ههـا و‬ ‫دانشـجویان فعـال و موفـق»‪ .‬ایـن بازیگـر سـینما‬ ‫و تئاتـر رشـته «بازیگـری حرفـه ای» را قابل رقابـت‬ ‫در مـدل جهانـی خوانـد و افـزود‪« :‬قبـل از‬ ‫طراحـی واحدهـا و سـرفصل های دانشـگاه‬ ‫علمـی کاربـردی‪ ،‬دقـت زیـاد و موشـکافانه بـه‬ ‫تسـلط بـر علـم روز را توامـان الزم و ملـزوم یکدیگر‬ ‫دانسـته و تا کیـد کـرد‪« :‬تجربـه بـدون امـوزش‬ ‫ا کادمـی‪ ،‬مسـیر را دورتـر و خالـی از علـم روز‬ ‫خواهـد کـرد و تحصیـل بـدون تجربـه نیـز فقـط‬ ‫یـک تئوریسـین تحویـل می دهـد کـه در دنیـای‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬جایگاهـی نـدارد»‪ .‬ایـن فعـال هنـری‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم نهادین هشـدن علـم در جامعـه‬ ‫هنـری به جهـت پـرورش متخصصیـن کارامـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ب هشـخصه اموزش پایـه ای علمی‪ ،‬همراه‬ ‫بـا کار تجربـی از دوران ابتدایـی را بـرای پـرورش‬ ‫متخصصیـن و نخبـگان جامعـه هنـری الزامـی‬ ‫می دانـم‪ .‬ا گـر می خواهیـم تئاتـر علمـی را در‬ ‫یتـر داشـته‬ ‫بدنـه تئاتـر حرفـه ای ب هصـورت قو ‬ ‫ً‬ ‫باشیم‪ ،‬قطعا باید روی دوران کودکی و نوجوانی‬ ‫سـرمایه گذاری کنیم‪ .‬بهترین راه سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ایجـاد واحـد درسـی نمایـش بـه دیگـر دروس‬ ‫تحصیلـی دانش امـوزان کل کشـور اسـت؛ یعنـی‬ ‫دانش امـوزان کنـار دروسـی ماننـد ریاضـی‪ ،‬علوم‬ ‫ً‬ ‫و ادبیـات‪ ،‬حتمـا بایـد درسـی بـه نـام تئاتـر یـا‬ ‫نمایش خالق داشـته باشـند‪ .‬ان ها به بهانه این‬ ‫درس‪ ،‬دارای تربیت بهتری درزمینه بدن‪ ،‬بیان‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫خالقیـت‪ ،‬اعتمادبه نفـس و دیگـر مهار ‬ ‫زندگـی خواهنـد شـد و به این ترتیـب‪ ،‬در اینده به‬ ‫نهادین هشـدن علـم در بدنـه تولیـدات نمایـش‪،‬‬ ‫امیدوارتـر خواهیـم بـود‪ .‬حتـی دانش امـوزی‬ ‫کـه نمی خواهـد در اینـده ب هصـورت تخصصـی‬ ‫نصیـب اهالـی تئاتـر شـده»‪ .‬او گفـت‪« :‬بهتـر بـود‬ ‫قتـری بـر‬ ‫مرکـز هنرهـای نمایشـی‪ ،‬نظـارت دقی ‬ ‫شهـای ارائ هشـده داشـت و افـراد زبد هتـر‬ ‫نمای ‬ ‫و کارازمود هتـری در رئـوس مدیریتـی هنرهـای‬ ‫نمایشـی قـرار می گرفتنـد‪ .‬شـاید یکی دیگـر از‬ ‫ً‬ ‫فهـا‪ ،‬نبـودن منتقـد و اصـوال کمبـود نقـد‬ ‫ضع ‬ ‫درسـت و منصفانـه اسـت»‪ .‬وی رشـد و توسـعه‬ ‫بازیگـری در کشـور را این گونـه توصیـف کـرد‪:‬‬ ‫کهـای بازیگـری در ایـران نسـبت بـه‬ ‫«تکنی ‬ ‫عد متـوازن امـوزش و امکانـات درمقایسـه با‬ ‫جوامع توسـعه یافته‪ ،‬رشـد بسـیارخوبی داشـته‪ .‬‬ ‫همان طورکـه می دانیـد؛ بازیگـری‪ ،‬کسـب‬ ‫چنـد مهـارت ماننـد بـدن منعطـف‪ ،‬صـدای‬ ‫همراه دانستن‬ ‫تربیت شده و بیان عضالنی ست‬ ‫ِ‬ ‫کهـای خلـق رویـداد و سـاخت فضـا کـه در‬ ‫تکنی ‬ ‫بازیگران قدیمی ایران‪ ،‬به وفور مشاهده می شد؛‬ ‫اما بزرگ ترین کمبود در بازیگری معاصر؛ به ویژه‬ ‫در نسـل های جدیـد‪ ،‬دسـت نیافتن بـه ایـن‬ ‫مهارت هاسـت؛ یعنـی هنـوز بـدن و بیـان شـکل‬ ‫کهـای اولیه بازیگـری جا نیفتاده‬ ‫نگرفتـه‪ ،‬تکنی ‬ ‫یسـت؛ امـا سـعی می کنـد‬ ‫و هنـوز در سـطح تئور ‬ ‫روی صحنـه جـوالن دهـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬نتیجـه کار‬ ‫بـه دل نمی نشـیند و یک چیـزی کـم دارد»‪ .‬وی‬ ‫در خاتمـه‪ ،‬فقـر امـوزش را حلقـه مفقـوده تئاتـر‬ ‫کشـور عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬شـاید بخـش زیـادی‬ ‫از مشـکل بازیگـری در کشـور مـا بـه عدم امـوزش‬ ‫یهـای جوامـع‬ ‫سـرفصل دانشـگاه ها و ا کادم ‬ ‫مختلـف توسـعه یافته جهـان شـده و بـ ا نگاهـی‬ ‫بـر داشـته های بومـی کشـور ارائه شـده؛ اما هرگاه‬ ‫ً‬ ‫مسـئله رقابـت به میـان ایـد‪ ،‬مسـلما بحـث بسـتر‬ ‫یشـود»‪ .‬میرحسـینی‬ ‫و امکانـات نابرابر مطرح م ‬ ‫قهـای خـوب امـروز‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬یکـی از اتفا ‬ ‫قـدرت دسترسـی سـریع بـه فـن اوری اطالعـات‬ ‫اسـت‪ .‬وجـود شـبکه های مختلـف اجتماعـی‬ ‫و اینترنـت و همچنیـن وجـود تئاترهـای خـوب‬ ‫خارجـی در جشـنواره های داخـل‪ ،‬قدرت تعامل‬ ‫بـا هنـر روز دنیـا را بیشـتر از هرزمانـی بـاال بـرده‪.‬‬ ‫نهـا‪ ،‬طراحـان و بازیگـران مـا به راحتـی‬ ‫کارگردا ‬ ‫می تواننـد از تجـارب بـزرگان تئاتـر جهـان‬ ‫بهره منـد شـوند‪ .‬بعضـی از گروه ها بسـیار مسـلط‬ ‫و بـه روز عمـل می کننـد و خیلـی از دوسـتان‬ ‫هنـوز درحال ازمون وخطـا بـوده و کسـب تجربـه‬ ‫می کننـد»‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه‪ ،‬کسـب تجربـه و‬ ‫قتـر نسـبت بـه سـایر‬ ‫نمایـش را ادامـه دهـد‪ ،‬موف ‬ ‫ی خواهـد شـد کـه نمایـش کار‬ ‫دانش اموزانـ ‬ ‫نکرده اند»‪ .‬این کارشناس ارشد تئاتر‪ ،‬مشکالت‬ ‫اقتصـادی کـه گریبان گیـر اهالـی فرهنگ وهنـر‬ ‫اسـت را مهم ترین دلیل فعالیت کمتر مدرسـین‬ ‫دانشـگاه در بدنـه تئاتـر کشـور دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«اسـاتید بعضا مجبور هسـتند ساعات بیشتری‬ ‫را در دانشـگاه سـپری کننـد؛ البتـه ان دسـته‬ ‫از مدرسـانی کـه سـاعات تدریـس را بـا زمـان‬ ‫ً‬ ‫نهـا هماهنگ کننـد‪ ،‬معمـوال می توانند در‬ ‫تمری ‬ ‫کنـار امـوزش‪ ،‬کارهـای اجرایـی مختلفـی داشـته‬ ‫باشند»‪ .‬میرحسینی نقش رسانه های جمعی را‬ ‫در فرا گیری تئاتر‪ ،‬نقشی غیرقابل انکار توصیف و‬ ‫اضافه کرد‪« :‬پخش تئاترهای روز جهان یا تبلیغ‬ ‫شهـای موفـق‪ ،‬ارائـه برنام ههـای تخصصی‬ ‫نمای ‬ ‫بـرای بررسـی تئاتـر روز کشـور حائزاهمیـت‬ ‫اسـت؛ کـه متاسـفانه سال هاسـت بی مهـری ان‬ ‫تئاتـر در مدرسـه برگـردد‪ .‬همچنیـن ضعف هایی‬ ‫کـه در امـوزش عالـی و همچنیـن اموزشـگاه ها‬ ‫برشـمردیم؛ امـا نا گفتـه نمانـد کـه یـک مسـئله‬ ‫دیگـر هـم می توانـد تاثیـر تعیین کننـده ای بـر‬ ‫نهـم شـناخت‬ ‫سـطح بازیگـری داشـته باشـد و ا ‬ ‫کهـای شخصیت شناسـی و بازیگردانـی‬ ‫تکنی ‬ ‫توسـط کارگردان هاسـت‪ .‬بارها شـده که بازیگری‬ ‫توانـا در کار یـک کارگـردان ناتـوان‪ ،‬ناباورانـه بـد‬ ‫بـوده یـا برعکـس؛ نابازیگـری‪ ،‬بـرای کارگردانـی‬ ‫کاربلـد‪ ،‬خـوش درخشـیده؛ پس همه تقصیرها را‬ ‫ً‬ ‫گـردن بازیگـر بیچـاره نیندازیـم‪ .‬ضمنا بد نیسـت‬ ‫نیم نگاهـی هـم بـه مسـئله اقتصـادی داشـته‬ ‫یسـت‪ ،‬ایـا بـا‬ ‫یکـه شـغلش بازیگر ‬ ‫باشـیم‪ .‬فرد ‬ ‫ـود اینـده‬ ‫این وضعیـت کم ِـی دسـتمزدها یـا نب ِ‬ ‫یکـه‬ ‫نکـه می کوشـد کنـار کارهای ‬ ‫مشـخص‪ ،‬همی ‬ ‫درامدزاسـت‪ ،‬بازیگـری را هـم ادامـه دهـد‪ ،‬بسـیار‬ ‫لسـتایش اسـت»‪.‬‬ ‫قاب ‬ ‫شاتر‬ ‫انتی ِ او�یل‬ ‫ح نژاد است؛ ا گر خوب باشی‪،‬‬ ‫ حال اصال ‬ ‫دنیا در ِ ‬ ‫زنده خواهی ماند! ازاده شیر محمدپور‪ ،‬شهریار‬ ‫ کامکار‪ ،‬سوگند روستایی‪ ،‬سپیده اسالمی‪ ،‬علیرضا‬ ‫داوودوندی‪ ،‬علی مهرنیا‪ ،‬حامد مقدسی‪ ،‬شاهین‬ ‫ سبزی‪ ،‬نیلوفر محمدی‪ ،‬پریا خدا کرمی و ارمیتا‬ ‫ کارگردانی طاها‬ ‫ قبادی؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫ خانجانی هستند که برپایه متنی از افشین واعظی‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪ 26‬اردیبهشت ماه در «عمارت‬ ‫ نوفل لوشاتو» میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫امار‬ ‫جایگاه «امید» در جوامع مختلف جهان‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫موسســه نظرســنجی «گالــوپ» طبــق یــک ســنت دیرپــا کــه از ســال ‪1979‬‬ ‫اغ ــاز ش ــده اس ــت‪ ،‬ی ــک نظرس ــنجی در پای ــان هرس ــال ب ــا موض ــوع امی ــد‬ ‫و شـــادمانی و رونـــد انتظـــارات از وضعیـــت اقتصـــادی انجـــام می ده ــد‪.‬‬ ‫نتای ــج ای ــن نظرس ــنجی در پای ــان س ــال ‪ 2021‬بیانگ ــر این نکت ــه ب ــود ک ــه؛‬ ‫در پای ــان س ــال ‪ 2021‬امی ــد و ش ــادمانی در سراس ــر جه ــان به نس ــبت س ــال ‬ ‫‪ 2020‬روبه کاهــش اســت‪ .‬تــرس از مشــکالت اقتصــادی پی ـش رو همچنــان‬ ‫زیـــاد و به طورپیوســـته روبه افزایـــش اســـت‪ .‬همه گیـــری جهانـــی کرون ــا‬ ‫به وض ــوح هن ــوز امیده ــا‪ ،‬ترس ه ــا و انتظ ــارات جهان ــی را تحت تاثی ــر ق ــرار‬ ‫می ده ــد؛ ام ــا تفاوت ه ــای قابل توجه ــی برپای ــه منطق ــه و کش ــور وج ــود‬ ‫دارد‪ 38 .‬درص ــد از جمعی ــت جه ــان درحال حاض ــر تص ــور می کردن ــد ک ــه‬ ‫س ــال ‪ 2022‬بهت ــر از س ــال ‪ 2021‬خواه ــد ب ــود‪ 28 ،‬درص ــد ام ــا انتظ ــار دارن ــد‬ ‫س ــال بدت ــری پی ـش رو داش ــته باش ــند‪ 27 .‬درص ــد نی ــز معتقدن ــد ک ــه س ــال‬ ‫‪ 2022‬ماننـــد ســـال ‪ 2021‬خواهـــد بـــود و تغییـــرات محسوســـی به وج ــود‬ ‫ـبیه پای ــان س ــال ‪ 2020‬اس ــت‪ .‬س ــال ‪2008‬‬ ‫نخواه ــد ام ــد‪ .‬ای ــن تصوی ــر ش ـ ِ‬ ‫ازاین حیـــث بدتریـــن ســـال در هـــزاره ســـوم یعنـــی قـــرن جدیـــد اس ــت‪.‬‬ ‫طبــق نظرســنجی؛ مــردم اندونــزی امیدوارتــر از بقیــه مــردم جهــان بودنــد‬ ‫(‪ 76‬درص ــد انتظ ــار س ــال بهت ــری را داش ــتند)‪ ،‬م ــردم البان ــی (‪ 70‬درص ــد)‪،‬‬ ‫نیجری ــه (‪ 68‬درص ــد)‪ ،‬اذربایج ــان (‪ 62‬درص ــد) و ویتن ــام (‪ 59‬درص ــد) نی ــز‬ ‫همیـــن وضعیـــت امیـــدواری را داشـــتند‪ .‬درمقابـــل‪ 56 ،‬درصـــد م ــردم‬ ‫افغانس ــتان درانتظ ــار س ــالی بدت ــر بودن ــد‪ .‬این رق ــم در ترکی ــه (‪ 56‬درص ــد)‪،‬‬ ‫بلغارســـتان (‪ 48‬درصـــد)‪ ،‬لهســـتان (‪ 47‬درصـــد)‪ ،‬چـــک (‪ 45‬درص ــد) و‬ ‫پا کســـتان (‪ 41‬درصـــد) گـــزارش شـــده بـــود‪ .‬بخشـــی دیگر از نتایـــج ای ــن‬ ‫نظرســـنجی نشـــان مـــی داد ازنظـــر مـــردم برخـــی از کشـــورها وضعی ــت‬ ‫ً‬ ‫کنون ــی تغیی ــر نخواه ــد ک ــرد و وضعی ــت فعل ــی ت ــداوم خواه ــد یاف ــت؛ مث ــا‬ ‫‪ 54‬درص ــد ش ــهروندان ک ــره انتظ ــار داش ــتند ک ــه س ــال ‪ 2022‬مش ــابه س ــال ‬ ‫‪ 2021‬باشــد‪ .‬مــردم ایتالیــا (‪ 48‬درصــد)‪ ،‬صربســتان (‪ 42‬درصــد) نیــز انتظــار‬ ‫داش ــتند ک ــه س ــال ‪ 2022‬مانن ــد س ــال ‪ 2021‬باش ــد‪ .‬مطاب ــق ب ــا نتای ــج کل ــی‬ ‫ای ــن نظرس ــنجی و بادرنظرداش ــتن ش ــاخص امی ــد (‪ )HOPE INDEX‬ک ــه‬ ‫طب ــق معی ــار «پاس ــخ س ــال این ــده بهت ــر می ش ــود منه ــای پاس ــخ س ــال‬ ‫این ــده وض ــع بدت ــر می ش ــود» س ــنجیده می ش ــود‪ ،‬پن ــج کش ــور برت ــر ازنظ ــر‬ ‫ت بودنـــد از اندونـــزی (‪،)+72‬‬ ‫میـــزان امیـــدواری بـــه ســـال ‪ 2022‬عبـــار ‬ ‫البانـــی (‪ ،)+65‬اذربایج ــان (‪ ،)+53‬نیجریـــه (‪ ،)+51‬مکزیـــک و ویتن ــام‬ ‫(هـر دو بــا امتیــاز ‪ .)+47‬درمقابــل‪ ،‬پنــج کشــور کــه بدبیــن بــه اینــده بودنــد‬ ‫به ترتی ــب ترکی ــه (‪ ،)-34‬بلغارس ــتان (‪ ،)-34‬افغانس ــتان (‪ ،)-32‬لهس ــتان‬ ‫(‪ )-30‬و جمه ــوری چ ــک (‪ .)-25‬نتای ــج تحقی ــق بیانگ ــر این نکت ــه اس ــت‬ ‫ک ــه ش ــهروندان اروپ ــا‪ ،‬روس ــیه و خاورمیان ــه بیش ــتر از م ــردم س ــایر مناط ــق‬ ‫نت ــر‬ ‫بدبیـــن هســـتند‪ ،‬درحالی کـــه کشـــورهای اســـیایی به نظـــر خوش بی ‬ ‫هســـتند‪ .‬امیـــد در ایـــاالت متحـــده امریـــکا‪ ،‬المـــان‪ ،‬بریتانیـــا‪ ،‬اســـترالیا و‬ ‫هن ــد درمقایسـ ـه با نظرس ــنجی س ــال قبل ت ــرش به ش ــدت کاه ــش یافت ــه‬ ‫یک ــه می ــزان امی ــدواری ب ــه این ــده در کش ــورهایی نظی ــر ژاپ ــن‪،‬‬ ‫ب ــود؛ درحال ‬ ‫مکزیـــک و کـــره به میـــزان قابل توجـــه رشـــد داشـــت؛ دراین میـــان ترکی ــه‬ ‫یش ــک‬ ‫مـــورد منحصربه فـــرد بـــا افزایـــش بی ســـابقه بدبینـــی بـــود کـــه ب ‬ ‫این مســـئله به دلیـــل افزایـــش نا گهانـــی تـــورم در چندماهـــه اخـــر پای ــان‬ ‫‪ 2021‬بـــود‪ .‬وضعیـــت اروپـــا دراین نظرســـنجی تعریفـــی نداشـــت و به نظ ــر‬ ‫می رســد مــردم اروپــا؛ به خصــوص کشــورهای شــرقی ایــن قــاره‪ ،‬چنــدان بــه‬ ‫وضعی ــت پی ـش رو خوش بی ــن نبودن ــد؛ درع ــوض‪ ،‬مناط ــق درحال توس ــعه‬ ‫ً‬ ‫اغلـــب شـــادتر و امیدوارترنـــد‪ .‬گویـــا خوش بینـــی معمـــوال فقـــط ی ــک‬ ‫موض ــوع رفاه ــی نیس ــت؛ بلک ــه ب ــه س ــن جمعی ــت و درک احتم ــاالت رش ــد‬ ‫پیـ ـش رو نی ــز بس ــتگی دارد‪ .‬به رغ ــم مش ــکالت مرب ــوط ب ــه بیم ــاری کرون ــا‬ ‫و مش ــکالت اقتص ــادی؛ ش ــادمانی ف ــردی کم ــا کان وج ــود دارد‪ .‬هرچن ــد‬ ‫پنج س ــال پیش وضعی ــت بهت ــری وج ــود داش ــت؛ ام ــا هن ــوز ازنظ ــر ش ــادی‬ ‫ً‬ ‫ف ــردی‪ ،‬م ــردم در سراس ــر جه ــان ا کن ــون «نس ــبتا ش ــاد» به نظ ــر می رس ــند‪.‬‬ ‫مطاب ــق ب ــا نتای ــج همی ــن نظرس ــنجی؛ ‪ 56‬درص ـ ِـد جمعی ــت جه ــان خ ــود‬ ‫را «خوش ــبخت ی ــا خیل ــی خوش ــحال» می دانس ــتند‪ ،‬بی ــش از یک ده ــم‬ ‫کس ــوم‬ ‫گفتن ــد ک ــه کم وبی ــش ناراح ــت هس ــتند؛ درحالی ک ــه نزدی ــک ب ــه ی ‬ ‫گفتـــه بودنـــد کـــه «نـــه خوشـــحال هســـتند و نـــه ناراحـــت!» مطابـــق ب ــا‬ ‫نتای ــج ای ــن نظرس ــنجی؛ ‪ 83‬درص ــد م ــردم کلمبی ــا اع ــام ک ــرد ه بودن ــد ک ــه‬ ‫خوش ــحال هس ــتند‪ .‬این رق ــم ب ــرای م ــردم قزاقس ــتان ‪ 81‬درص ــد‪ ،‬البان ــی‬ ‫ش شـــده ب ــود‪.‬‬ ‫‪ 74‬درصـــد‪ ،‬مالـــزی ‪ 78‬درصـــد‪ ،‬نیجریـــه ‪78‬درصـــد گـــزار ‬ ‫بیش ــترین ام ــار نارضایت ــی نی ــز به ترتی ــب مرب ــوط ب ــه کش ــور افغانس ــتان‬ ‫(‪ 36‬درصــد) غنــا و عــراق و ا کرایــن (‪ 31‬درصــد) ترکیــه و درنهایــت پا کســتان‬ ‫و روســـیه (‪ 23‬درصـــد) بـــود‪ .‬بااین حســـاب براســـاس شـــاخص شـــادی‪،‬‬ ‫ت بودنـــد از کلمبیـــا (‪ ،)+79‬قزاقســـتان (‪،)+76‬‬ ‫پنـــج کشـــور شـــاد عبـــار ‬ ‫البان ــی (‪ ،)+74‬مال ــزی (‪ ،)+73‬اذربایج ــان (‪ .)+70‬درمقاب ــل‪ ،‬غن ــا (فق ــط‬ ‫‪ ،)+2‬افغانســـتان (‪ ،)+9‬هنگ کنـــگ (‪ ،)+11‬عـــراق (‪ )+17‬و روســـیه (‪)+18‬‬ ‫پن ــج کش ــوری بودن ــد ک ــه کمتری ــن ش ــادی بی ــن م ــردم ان کش ــور وج ــود‬ ‫داشـــت‪ .‬نتایـــج نظرســـنجی بیانگـــر این نکتـــه اســـت کـــه اغلـــب م ــردم‬ ‫امریــکای التیــن‪ ،‬افریقــا و اســیای شــرقی در میــان شــادترین نقــاط جهــان‬ ‫قـــرار داشـــته اند‪ .‬اروپـــا‪ ،‬خاورمیانـــه و روســـیه (بـــاز همان طورکـــه انتظ ــار‬ ‫می رف ــت) در س ــمت تیره وت ــار ق ــرار داش ــتند‪ .‬ای ــاالت متح ــده امری ــکا نی ــز‬ ‫در نقط ــه میان ــی ای ــن طی ــف در حک ــم نم ــره میانگی ــن جهانی س ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫تحقی ــق‪ ،‬نتیج ــه مصاحب ــه ب ــا ‪ 41560‬نف ــر ب ــود؛ در ه ــر کش ــور ی ــک نمون ــه‬ ‫مع ــرف‪ ،‬ح ــدود ‪ 1000‬م ــرد و زن در ا کتب ــر ‪ 2021‬به ص ــورت چهره به چه ــره‪،‬‬ ‫ازطری ــق تلف ــن ی ــا انالی ــن مصاحب ــه ش ــدند‪ .‬به نظ ــر ش ــما ب ــا ب ــروز درگی ــری‬ ‫میـــان روســـیه و ا کرایـــن و نتایـــج حاصـــل ازان در کنـــار ســـایر انچ ــه‬ ‫نم ــدت ک ــه از س ــال ‪ 2022‬گذش ــته‪ ،‬پی ــش ام ــده اس ــت؛ ای ــا ای ــن ام ــار‬ ‫درای ‬ ‫همچنـــان قابل اتکاســـت؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری دوو سـیلو مـدل ‪ 1378‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪991 -74‬ص‪ 75‬بـا شـماره موتـور ‪ 722553‬و شـماره شاسـی ‪ IR77165006281‬بـه مالکیـت محسـن‬ ‫گردی چشـمه ایلخی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1308‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو سواری پژو پارس ‪ TU5‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1396‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪937 -36‬ی‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 181B0047376‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FEXHH055380‬بـه‬ ‫مالکیت افسانه برنقازه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند مالکیت خودرو وانت پراید ‪ 151‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪216 -32‬ص‪ 96‬و شماره موتور ‪ 6042123‬و شماره شاسی ‪ NAS451100J4977654‬به مالکیت افسانه‬ ‫برنقازه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیت خودرو سـواری پراید ‪ 141‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪215 -32‬ص‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 1937747‬و شـماره شاسـی ‪ S1482286205591‬بـه مالکیـت‬ ‫افسـانه برنقـازه مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز خودرو کامیونت ون ‪ 2400‬به رنگ ابی روغنی مدل ‪ 1379‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪293 -59‬س‪ 83‬و شـماره موتور ‪ 138967‬و شـماره شاسـی ‪ C38685‬به مالکیت فردین صداقتی نامقی‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـپند پی کـی ای بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ M13909682‬و شـماره شاسـی ‪ 035581‬بـه مالکیـت عباسـعلی جغتائـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ج‪.‬ی‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای حسـن رفتـه دارای شماره شناسـنامه ‪ 3640417984‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 14/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان ال ل بخـش رخنـه‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3651162559‬در تاریـخ ‪ 1400/11/28‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬گلثـوم دلـدار فرزنـد دلمـراد شـماره‬ ‫ملـی ‪ 3651146669‬همسـر متوفـی ‪ -2‬زبیـده جـت فرزنـد سـخی داد شـماره ملـی ‪5259074327‬‬ ‫همسـر متوفـی ‪ -3‬حسـن رفتـه فرزنـد ال ل بخـش شـماره ملـی ‪ 3640417984‬پسـر متوفـی ‪ -4‬حسـین‬ ‫رفتـه فرزنـد ال ل بخـش شـماره ملـی ‪ 7010037698‬پسـر متوفـی ‪ -5‬مسـکان رختـه فرزند مزار شـماره ملی‬ ‫‪ 3651530655‬پدر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی‬ ‫از روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪،‬‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهی حصر وراثت نامحدود‬ ‫بـه حکایـت پرونـده کالسـه ‪ 0100076‬ایـن شـورا اقـای محمدرضـا راشـکی فرزنـد عبـاس اعلام کـرده کـه‬ ‫مرحـوم عبـاس راشـکی فرزنـد موسـی بـا کـد ملـی ‪ 5338821788‬در مـورخ ‪ 1396/01/25‬فوت نمـوده و‬ ‫وصیتنامـه ای از وی باقـی نمانـده و ورثـه حین الفـوت وی را بـه شـرح ذیـل اعالم کـرده‪ -1 :‬محمدرضا ‪-2‬‬ ‫حسـین علی ‪ -3‬فاطمـه ‪ -4‬زهـرا همگـی بـا نام خانوادگـی راشـکی فرزنـدان متوفـی‪ .‬این ا گهـی یک نوبت‬ ‫در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار در اجـرای مـاده ‪ 361‬قانـون امـور حسـبی مصـوب ‪1374/04/18‬‬ ‫منتشـر می شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افـرادی بـه درخواسـت مزبور معترض باشـند‪ ،‬مراتـب اعتراض خـود را‬ ‫ً‬ ‫حدا کثـر ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا کتبا منعکـس کنند‪.‬‬ ‫علی اصغری‪ ،‬قاضی شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪30‬‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چـون محمـد اقائی شـیخی فرزنـد علـی از مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ 19‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 5‬سیسـتان‬ ‫شـهر زهک طبق درخواسـت شـماره ‪ 109/524‬مورخ ‪ 1401/02/18‬تقاضای افراز سـهمی خود را از پال ک‬ ‫مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امال ک مشاع مصوب سال ‪ 1357‬را از این اداره نموده و در ذیل‬ ‫تقاضای افراز خویش‪ ،‬اعالم داشـته که به دیگر مالکین مشـاعی دسترسـی ندارد و ادرس انها مشـخص‬ ‫نمی باشـد‪ ،‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا ا گهی می گـردد و از‬ ‫سـایر مالکیـن مشـاع و کسـانی که حـق و حقوقـی در ایـن ملک دارنـد و یا تمایل بـه افراز دارنـد‪ ،‬دعوت به‬ ‫عمـل می ایـد تـا در سـاعت ‪8‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/09‬در ایـن اداره و یـا در محـل وقـوع‬ ‫ملـک مزبـور حضـور بهـم رسـانند تا با حضور و نظـارت انان‪ ،‬عمل افـراز برابر مقررات صورت پذیـرد‪ .‬یاداور‬ ‫می گـردد عـدم حضـور‪ ،‬مانـع از انجـام عمل افراز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/25 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 22265‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار امـام رضـا؟ع؟‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ 7‬مـورد تقاضـای مریـم‬ ‫عیسـی زائی فرزنـد انـور تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد‬ ‫حـدود در روز چهارشـنبه ‪ 1401/03/18‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع‬ ‫مجاورین و مسـتدعی ثبت پال ک فوق می رسـاند تا در روز تعیین شـده در محل حضور به هم رسـانند‪.‬‬ ‫درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود‬ ‫بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاورین نیـز برابر‬ ‫ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتی مصـوب سـال ‪،1373‬‬ ‫اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض به مرجـع ثبتی‪ ،‬با تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت‬ ‫دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/25 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪171‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 22264‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار امـام رضـا؟ع؟‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ 7‬مـورد تقاضـای بشـیراله‬ ‫عیسـی زائی فرزنـد شـمس الدین تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪،‬‬ ‫تحدیـد حـدود در روز چهارشـنبه ‪ 1401/03/18‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله به‬ ‫اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بـه هـم‬ ‫رسـانند‪ .‬درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینده قانونی وی حضور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدید‬ ‫حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر ماده ‪ 15‬قانون ثبـت به عمل خواهد امد و اعتـراض مجاورین نیز‬ ‫برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال‬ ‫‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط‬ ‫معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪ ،‬بـا تقدیم دادخواسـت به مرجع‬ ‫ذیصلاح قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید‬ ‫دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/25 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪169‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حبیب الـه خمـر بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/2/11-102/1468‬اعلام داشـته کـه سـند‬ ‫مالکیت پال ک ‪ 127/715‬اصلی واقع در بخش ‪ 6‬سیسـتان ملکی نامبرده بر اثر جابجایی مفقود شـده؛‬ ‫لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت املا ک مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتب‬ ‫بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪،‬‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت کند‪ .‬چنانچـه ظرف مـدت مقرر اعتراض نرسـید‬ ‫و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت اسـناد زابل‪ ،‬المثنی سـند مالکیـت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/25 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪165‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اصل کارت دانشجویی اینجانب امیرمحمد مطهری نژاد فرزند حبیب اهلل صادره از دانشگاه ملی واحد‬ ‫زابل در مقطع کارشناسـی رشـته فقه و حقوق اسلامی با شماره دانشـجویی ‪ ۹۸۱۹۰۴۹۱۳۷‬مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫اخطاریه ماده ‪102‬‬ ‫اقای حجت اله خسرویان فرزند حبیب به شماره شناسنامه ‪ 235‬و شماره ملی ‪ 1861277490‬به ادرس‬ ‫بهبهان‪ ،‬فلکه شیراز‪ ،‬به سمت فلکه محسنی‪ ،‬حریم کانال‪ ،‬سه کوچه بعد از داروخانه عمادعلی‪ ،‬خانه‬ ‫اول سـمت راسـت‪ ،‬درب خانـه قهـوه ای و کوچـک‪ ،‬خانـه طبقه باال‪ ،‬سـرنبش کوچه سـوپری اقای هادی‬ ‫ً‬ ‫کرمـی فعلا مجهول المـکان بـه اطلاع می رسـاند درخصوص پرونـده اجرایی به شـماره بایگانـی ‪9900320‬‬ ‫له خانم فرناز جاوید و علیه شما‪ ،‬با توجه به اینکه از طرف وکیل شما نسبت به مبلغ ارزیابی سه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پال ک ثبتی ‪ 25‬فرعی از ‪ 4955‬اصلی بخش یک بهبهان ملکی شـما اعتراض شـده‪،‬‬ ‫لـذا بـه اطلاع می رسـاند کـه برابـر گـزارش کارشناسـان (هیئـت سـه نفـره) منتخـب ایـن اداره‪ ،‬سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پال ک فوق الذکر به مبلغ چهار میلیارد ریال (‪ 4.000.000.000‬ریال) ارزیابی شـده‪ .‬لذا‬ ‫رایگان‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2497‬‬ ‫مراتـب جهـت اطالع به شـما اعالم می شـود‪.‬‬ ‫رستم احمدی‪ ،‬سرپرست اجرا واحد اجرای اسناد رسمی بهبهان‬ ‫م الف ‪8/41‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای صدمیر گلوانی دارای شماره شناسنامه ‪ 0731941004‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪ 2/0100131‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان کبیر‬ ‫گلوانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1297‬در تاریـخ ‪ 1401/01/17‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیات گفته و‬ ‫ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬صدمیـر گلوانـی فرزنـد رسـول کـد ملـی ‪0731941004‬‬ ‫متولد ‪ 1321/09/10‬صادره از تربت جام پدر متوفی ‪ -2‬درماه رسولی زاده بنی تا ک فرزند رمضان کد ملی‬ ‫‪ 0730543579‬متولـد ‪ 1333/12/01‬صـادره از تربت جـام مـادر متوفـی ‪ -3‬اسـماء مالـدار بنی تـا ک فرزند‬ ‫شـمس الدین کـد ملـی ‪ 0732016517‬متولـد ‪ 1363/11/17‬صـادره از تربت جام همسـر متوفی ‪ -4‬کامیار‬ ‫گلوانـی فرزنـد کبیـر کـد ملـی ‪ 1521066396‬متولـد ‪ 1399/06/27‬صـادره از میانـه فرزنـد متوفـی ‪ -5‬یسـنا‬ ‫گلوانـی فرزنـد کبیـر کـد ملـی ‪ 0721447503‬متولـد ‪ 1390/11/09‬صـادره از تربت جـام ‪ -6‬صـارم گلوایـی‬ ‫فرزند کبیر کد ملی ‪ 0721202578‬متولد ‪ 1387/05/01‬صادره از تربت جام فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در یک نوبت ا گهی می کند‬ ‫تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این‬ ‫شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز به رنگ قرمز مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪ 778-52166‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 0149NEG407145‬و شـماره تنـه ‪ NEG150H9300733‬بـه مالکیـت مهـدی نصیرپـور مفقـود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت دوکابیـن وینـگل مـدل ‪ 1395‬با شـماره پلا ک ایـران ‪417 -32‬ل‪ 11‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 4G69S4NSMX5392‬و شـماره شاسـی ‪ NAYCP21B0FA203342‬بـه مالکیـت علیرضا مالکی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1311‬‬ ‫مفقودی‬ ‫جـواز سلاح یک لـول سـاچمه زنی کالیبـر ‪ 12‬مـدل چخماقـی سـاخت امریـکا بـا شـماره سلاح ‪9611842‬‬ ‫بـه نـام مهـدی خشـامی فرزنـد غالم رضـا متولـد ‪ 1360/06/06‬صـادره از دزفـول مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-TU3‬هاچ بک به رنگ نقره ای متالیک مـدل ‪ 1382‬با‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪698 -69‬ج‪ 64‬و شـماره موتور ‪ 10FSM84578256‬و شـماره شاسـی ‪ 82650596‬به‬ ‫مالکیت عبدالعظیم پارسـا فرزند گلدی با کد ملی ‪ 2239851996‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬هاچ بـک به رنگ سـفید مدل ‪ 1400‬با شـماره پلا ک ایـران ‪289 -68‬د‪31‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M159432544‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100M1021386‬بـه مالکیـت شـاه صنم‬ ‫عابدینـی فرزنـد میرزاعلـی بـا کـد ملـی ‪ 5609593956‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند ‪ SE-XU7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0165039‬و شـماره شاسـی ‪ 225026‬بـه مالکیـت لیلا زکی پـور فرزنـد علی اصغـر بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1861343159‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪545 -34‬ط‪ 54‬و شـماره موتـور ‪ 124K0943563‬و شـماره شاسـی ‪ K478485‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدعلـی حیـدری بـه شـماره ملـی ‪ 1950607976‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا ‪ 2‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/8416493‬و شـماره شناسـایی ‪ NAS821100H1091428‬بـه مالکیـت رضـا حلفـی فرزنـد حـاوی بـا‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1757654879‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب جلیل بهاری مالک خودرو سواری سمند به رنگ مشکی متالیک مدل ‪ 1381‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪376 -63‬د‪ 89‬و شـماره موتـور ‪ 32908114357‬و شـماره شاسـی ‪ 81213642‬بـه علـت فقـدان‬ ‫اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و سـند سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای‬ ‫مهلـت مذبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب بهـروز نوری زادبالـو مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنگ سـفید مـدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪998 -17‬ب‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 12490063147‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21CA0BK456791‬بـه‬ ‫علت فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز‪ ،‬کارت سـوخت و کارت خودرو) تقاضای رونوشـت‬ ‫المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه‬ ‫ً‬ ‫کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مذبور‪ ،‬طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪ .‬ضمنا اقای یاسـر‬ ‫نـادری طبـق وکالتنامـه جهت هرگونه اقدام نسـبت بـه خودرو مذکور اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانـب یارحسـن نـوری مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪272 -29‬د‪ 36‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12489145182‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CAXAE028481‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو‬ ‫مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪،‬‬ ‫سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مذبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـاینا مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪729 -29‬هــ‪ 48‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/8980286‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100L5875010‬بـه مالکیـت وحیـد رجبـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) موتورسـیکلت نامـی ‪ TM200‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 516-83187‬و شـماره موتـور ‪ 0198NBE009913‬و شـماره شاسـی ‪ NBE***200F9108263‬بـه‬ ‫مالکیـت پرویـز کرمـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪415 -29‬د‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 4465179‬و شـماره شاسـی ‪ S5420090083683‬بـه مالکیـت‬ ‫هـادی ویسـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک (شناسـنامه سـبز‪ ،‬بـرگ کمپانـی و کارت) موتورسـیکلت ‪ 125CC-JS125V6A‬مـدل‬ ‫‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪ 761-82169‬و شـماره موتـور ‪ JS154FMI-8F3229‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NBD-125K8800925‬به مالکیت امیرحسین نجفی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪186 -20‬ی‪ 58‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 167B0086668‬و شـماره شاسـی ‪ NAANIIFEILH296270‬بـه مالکیـت جـواد نـوروزی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت شناسـایی هوشـمند رانندگان با شـماره هوشـمند ‪ ۳۳۰۴۲۰۰‬فعال ناوگان باری به نام سـیدمحمد‬ ‫کشـاورز فرزند سیدمحمدحسـین با کد ملی ‪ ۴۲۵۱۲۱۱۵۶۱‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫یاسوج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه‬ ‫رنـگ نقـره ای متالیـک مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪384 -32‬س‪ 37‬و شـماره موتـور ‪ 3087063‬و شـماره‬ ‫شاسی ‪ S1412288322294‬به مالکیت نرجس علیزاده‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131SE‬مـدل ‪1394‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪482 -64‬ق‪ 23‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5399417‬و شـماره شاسـی ‪NAS411100F3424620‬‬ ‫بـه مالکیـت احمـد مرادی مفقـود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫خانـم رکسـانا میـر احـدی از وراث حسـین میـر‪ ،‬سـرکار خانـم زهـرا کلزائـی برابـر‬ ‫اجرائیـه شـماره ‪ 14000402217500121/1‬تقاضـای ثبـت اجرائیـه نمـوده‪ .‬لـذا الزم‬ ‫اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬در دفترخانه طالق شـماره‬ ‫‪ 6‬و ازدواج شـماره ‪ 10‬زابل حاضر شـوید‪ ،‬درغیراینصورت طبق مقررات‪ ،‬اقدام به‬ ‫اجـرا خواهـد شـد و اعتـراض بعـدی مسـموع نخواهد شـد‪ .‬توضیح خانم رکسـانا‬ ‫میـر احـدی از وراث حسـین میـر‪ ،‬اجـرا گذاشـتن مهریه سـرکار خانم زهـرا کلزائی‪.‬‬ ‫محمدمهدی شفقت‪ ،‬سردفتر طالق و ازدواج ‪ 10/6‬زابل‬ ‫م الف ‪213‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ خا کسـتری مـدل‬ ‫‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪138 -32‬و‪ 89‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 167B0134039‬و شـماره شاسـی ‪ MK146568‬بـه مالکیـت‬ ‫لپـور مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـقاط‬ ‫سـمانه خلی ‬ ‫ا سـت‪ /.‬ک‬ ‫م الف ‪549‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند خودرو سواری هوندا مدل ‪ 2004‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪279 -88‬ن‪ 97‬و شـماره موتـور ‪ L13A3180021136‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ MRHGD66294P910031‬بـه مالکیـت مریـم‬ ‫علی زاده اخالقی الهیجانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس بـه رنـگ‬ ‫سـبز انگـوری روغنـی مـدل ‪ 1379‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪825 -79‬ق‪ 68‬و شـماره موتـور ‪ 22527908364‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 79310097‬بـه مالکیـت فاطمـه بی گناه میـکال مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل سـند مالکیـت (بـرگ سـبز) خـودرو سـواری پـژو پـارس‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۳۴۷ -85‬ط‪ ۱۳‬و شـماره موتـور ‪ 164B0280841‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAN11FE6LH320546‬بـه مالکیـت مهـدی‬ ‫تلنده فررند علی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ز‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات اینجانـب شـهاب‬ ‫صالحـی فرزنـد غالمعلـی بـه شـماره ملـی ‪ ۳۶۶۰۲۷۵۹۲۱‬در‬ ‫مقطع کارشناسی رشته الهیات و معارف اسالمی گرایش فقه و‬ ‫مبانـی حقـوق اسلامی صـادره از دانشـگاه پیام نـور زابل مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت اردی ‪ 125‬مـدل‬ ‫‪ 1395‬بـا شـماره پال ک ‪ 775-26669‬مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪775‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪748 -32‬ل‪ 47‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 164B0142354‬و شـماره شاسـی ‪NAAM31FE3HK072143‬‬ ‫بـه مالکیـت جعفـر خلیلی صنوبـری بـا کـد ملـی ‪0701961783‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪776‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و بیمه نامـه خـودرو ترا کتـور‬ ‫‪ 475‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪961 -12‬ک‪ 67‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ MT4A2W50307J‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ X03906D2‬بـه مالکیـت محمـود فرازی پـور‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬س‪.‬س‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000115‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی اقای احسـان کاظمی فرزند حسـن به شناسنامه شـماره ‪ 5026‬در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪134/37‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 2709‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی خریـداری از محمدقاسـم‬ ‫زیادزن و عباسـعلی و هادی و صفرعلی کدخدایی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫ً‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای هـادی خورسـندی اصالتـا و برابـر وکالتنام ههـای شـماره ‪ 10795‬مـورخ‬ ‫‪ 1394/04/31‬دفترخانـه شـماره ‪ 844‬تهـران و ‪ 62566‬مـورخ ‪ 1399/11/01‬دفترخانـه‬ ‫شـماره ‪ 252‬تهـران طبـق درخواسـت وارده شـماره ‪ 1400/12/19-3963‬از طـرف مهـدی‬ ‫و زهـرا و مرضیـه و محبوبـه (فرزنـدان) همگـی خورسـندی بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق‬ ‫‪ 140002153218000768‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 2‬فشـافویه مبنـی بـر اینکـه سـند‬ ‫مالکیت یازده هزار و دویسـت و پنجاه مترمربع از سـی و دو هزار پانصد مترمربع ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن مزروعـی طلـق ششـدانگ بـه مسـاحت ‪ 32500‬مترمربـع‬ ‫قطعـه ‪ 2‬تفکیکـی بـه شـماره ‪ 240‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از اصلـی واقـع در‬ ‫حسـن اباد بخـش ‪ 12‬تهـران حـوزه ثبـت ملـک فشـافویه اسـتان تهـران ذیل ثبـت ‪ 348‬دفتر‬ ‫املا ک ‪ 4‬صفحـه ‪ 110‬مالـک فـوق ثبت و سـند به چاپـی ‪ 016782‬به نام خانم ایران رحمانی‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس خانـم ایـران رحمانـی برابر دادنامـه حصر وراثت شـماره‬ ‫‪ 415‬مـورخ ‪ 1393/02/24‬و اصالحـی ‪ 1394/06/29‬صـادره از شـعبه ‪ 607‬شـورای حـل‬ ‫اختلاف مجتمـع ‪ 12‬و ‪ 13‬اسـتان تهـران فـوت کـرده و وراث حین الفـوت عبارتنـد از مهـدی و‬ ‫هادی و زهرا و مرضیه و محبوبه (فرزندان) همگی خورسندی و ناصر خورسندی (همسر)‪.‬‬ ‫همچنیـن اقـای ناصـر خورسـندی احـدی از وراث‪ ،‬برابـر دادنامـه حصـر وراثـت شـماره ‪1940‬‬ ‫مـورخ ‪ 1394/08/30‬صـادره از شـعبه ‪ 607‬شـورای حـل اختلاف مجتمـع ‪ 12‬و ‪ 13‬اسـتان‬ ‫تهـران فـوت کـرده و وراث حین الفـوت عبارتنـد از مهـدی و هـادی و زهـرا و مرضیه و محبوبه‬ ‫(فرزندان) همگی خورسـندی که طی درخواسـت فوق الذکر وکیل متقاضیان‪ ،‬ضمن اعالم‬ ‫مفقـودی سـند مالکیـت فوق الذکـر به علـت اسباب کشـی‪ ،‬تقاضـای صـدور المثنـی سـند‬ ‫مالکیـت مشـاعی پلا ک مذکـور را کرده انـد‪ .‬مراتب در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫یشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاص مدعـی‬ ‫و تبصر ههـای ذیـل‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود هسـتند از تاریـخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله بـه این‬ ‫اداره به نشانی‪ :‬حسن اباد‪ ،‬بلوار امام خمینی‪ ،‬خیابان شهید جواد قمی‪ ،‬اداره ثبت اسناد‬ ‫و امال ک حسـن اباد فشـافویه تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬درغیراینصورت وفق مقررات‪ ،‬پس‬ ‫از طـی تشـریفات صـدور سـند المثنـی و سـپری شـدن مهلـت اعتـراض‪ ،‬اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بهروز حسین زاده‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫م الف ‪77‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ا کـرم درخشـنده مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مدل ‪ 1384‬با شماره پال ک ایران ‪114 -33‬س‪ 81‬و شماره موتور ‪10FX5C2202089‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 83682353‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (بـرگ سـبز‪ ،‬سـند‬ ‫کمپانـی‪ ،‬کارت خـودرو‪ ،‬کارت سـوخت‪ ،‬معاینـه فنـی و بیمه نامـه) تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مـورد خودرو‬ ‫مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫یسـت پـس از انقضـای‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫واقـع در پیکا ‬ ‫مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ب‬ ‫رایگان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫م الف ‪58‬ث‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/25 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫ا گهی ابالغ صورتمجلس افراز‬ ‫ً‬ ‫احترامـا پیـرو ا گهـی دعـوت بـه افـراز شـماره ‪ 1400/12/17-109/5291‬منـدرج در روزنامـه رسـالت بـه‬ ‫شـماره ‪ 10278‬مـورخ ‪ 1400/12/24‬چـون پلا ک ‪ 19‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 5‬سیسـتان شهرسـتان‬ ‫زهک به موجب صورتمجلس افراز شـماره ‪ 109/528‬مورخ ‪ 1401/02/18‬مورد عمل افراز واقع شـده‪،‬‬ ‫حدود و مشـخصات قطعات افرازی متعلق به عیسـی شاهوزهی رشـید به شـرح ذیل اعالم می شـود‪:‬‬ ‫قطعـه اول افـرازی‪ :‬ششـدانگ یکبـاب منـزل در حـال احـداث بـه مسـاحت کلـی ‪ 180‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 830‬فرعـی از ‪ 19‬اصلـی مجـزی شـده از اصلـی مذکـور‪ ،‬واقـع در بخـش ‪ 5‬سیسـتان‪ ،‬شـهر زهک‪ ،‬کوچه‬ ‫ً‬ ‫منشـعبه از جـاده کهـک اسـت‪ .‬بـا حـدود اربعه‪ :‬شـماال به طول ‪ 20‬متر دیواریسـت به پلا ک ‪ 19‬اصلی؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـرقا به طول ‪ 9‬متر دیواربه دیوار به پال ک ‪ 19‬اصلی؛ جنوبا به طول ‪ 19/9‬متر دیواریسـت به پال ک ‪19‬‬ ‫ً‬ ‫اصلی؛ غربا به طول ‪9‬متر درب و دیواریست به کوچه‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در سهم و تصرف عیسی‬ ‫شاهوزهی رشـید قـرار دارد‪ .‬بهـا طبـق ارزیابـی ‪18‬میلیـون ریـال اسـت‪ .‬حـدود و مشـخصات قسـمت‬ ‫باقیمانـده پـس از کسـر قطعـات افـرازی قبلـی و فعلـی بـه شـرح پرونـده ثبتی و در سـهم سـایر مالکین‬ ‫مشـاعی قـرار دارد‪ .‬لـذا مراتـب بـا اختیـارات حاصلـه طبـق مـاده ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامـه قانـون افـراز و فـروش‬ ‫املا ک مشـاع مصـوب ‪ 1357‬و ‪ 18‬ائین نامـه اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبت‪ ،‬ا گهی می گـردد و به‬ ‫اطالع سـایر مالکین مشاعی پال ک‬ ‫مرقـوم و اشـخاص ذوی الحقـوق‬ ‫و صاحبـان و مالـکان و کسـانیکه‬ ‫حـق و حقوقـی در ایـن ملـک‬ ‫دارنـد می رسـانند‪ ،‬تـا چنانچـه‬ ‫طبـق مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و فـروش‬ ‫امال ک مشـاع‪ ،‬اعتراضی نسـبت به‬ ‫عملیـات افـرازی دارنـد‪ ،‬می تواننـد‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ابلاغ‬ ‫افـراز‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫ً‬ ‫خـود را کتبـا بـه مراجـع ذیصلاح‬ ‫قضائی (محل وقوع ملک) تسـلیم‬ ‫و گواهـی الزم اخـذ و بـه ایـن اداره‬ ‫ارائـه کننـد واال حـق او سـاقط‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫پـس از گذشـت مـدت قانونـی و‬ ‫ارائـه گواهـی الزم از مراجـع قضائـی‬ ‫توسـط متقاضی مبنی بر نرسیدن‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت افـرازی بـا‬ ‫حـدود و مشـخصات فـوق بـه نـام‬ ‫وی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/25 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪31‬‬ صفحه 4 ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2497‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پدیدهبلور ی زاده‪:‬‬ ‫در والیبال ایران‬ ‫کندگی اموزش وجود دارد‬ ‫پرا‬ ‫ِ‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی والیبـال جوانـان دختـر درمـورد اخریـن‬ ‫وضعیـت امادگـی ملی پوشـان توضیحاتـی ارائـه داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ تیـم ملـی والیبـال دختـران جـوان ایـران‬ ‫تیرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬مسـابقات قهرمانـی اسـیا را پیـش رو دارد و بـا‬ ‫مگـروه اسـت‪ .‬ایـن مسـابقات در‬ ‫اسـترالیا و قزاقسـتان ه ‬ ‫چهـار گـروه برگـزار خواهـد شـد کـه از هـر گـروه دو تیـم بـه‬ ‫مرحلـه دوم مسـابقات صعـود می کننـد‪ .‬تیـم ملـی ایـران‬ ‫تا کنـون سـه مرحلـه اردو برگـزار کـرده اسـت و اردوی چهارم‬ ‫خـود را از ‪ ۲۴‬اردیبهشـت ماه بـا حضـور ‪ ۱۵‬بازیکـن برگـزار‬ ‫می کنـد‪ .‬پدیـده بلـوری زاده درمـورد وضعیـت امادگـی تیـم‬ ‫ملـی بـه ایسـنا گفـت؛ اردوهایمـان را از اسـفندماه شـروع‬ ‫کردیـم‪ ،‬بعـد از دو مرحلـه اردوی امادگـی بـه تورنمنـت‬ ‫کورنا کیـا اعـزام شـدیم و بـازی کردیـم‪ .‬درادامـه و بعدازانکـه‬ ‫‪۲۰‬سـال تغییـر داد‪،‬‬ ‫‪ FIVB‬رده سـنی مسـابقات را بـه زیـر ‬ ‫چنـد بازیکـن زیـر ‪ ۲۰‬سـاله را هـم بـه اردوی سـوم دعـوت‬ ‫نهـا دونفـر در تیـم باقـی ماندنـد و‬ ‫کردیـم کـه از بیـن ا ‬ ‫یک نفـر به دلیـل مصدومیـت قدیمـی از تیم خارج شـد‪ .‬در‬ ‫یشـود بـا تیـم ملـی‬ ‫کنـار اردوی چهـارم کـه بـه زودی اغـاز م ‬ ‫نوجوانـان هـم بازی دوسـتانه انجام می دهیم تـا هم ان ها‬ ‫به امادگی برسـند و هم بازیکنان ما در جریان مسـابقه قرار‬ ‫بگیرنـد‪ .‬او درمـورد شـرایط امادگـی بازیکنـان گفـت؛ کار را از‬ ‫پایه شروع کردیم و تالشمان این بودکه والیبالی نزدیک به‬ ‫سطح مدرن را انجام بدهند‪ .‬به همین دلیل همه چیز را از‬ ‫پایه شروع کردیم اما خوشبختانه بازیکنان بسیار مستعد‬ ‫هستند و در سه اردو تغییرات خیلی خوبی داشتند‪ .‬ازنظر‬ ‫جسـمانی و فنـی خیلی بهتـر شـده اند و تا کتیک پذیـری‬ ‫خیلی خوبـی دارنـد‪ .‬همیـن خیلـی کمـک می کنـد کـه در‬ ‫فرصـت باقی مانـده تغییـرات الزم را انجـام بدهیـم امـا در‬ ‫والیبـال ایـران پرا کندگـی امـوزش وجـود دارد کـه درنتیجـه‬ ‫زمـان زیـادی از تمرینـات تیـم ملـی صـرف انسـجام سـطح‬ ‫یشـود‪ .‬در اسـیا بازیکنـان همـه مثـل‬ ‫مهارتـی بازیکنـان م ‬ ‫هـم بـازی می کننـد امـا مـا خیلـی پرا کنـده هسـتیم و تلاش‬ ‫می کنیـم ب ههـم شـبیه شـویم‪ .‬بلـوری زاده درمـورد ارزیابـی‬ ‫رقبـای ایـران در قهرمانـی اسـیا بیـان کـرد؛ ازانجایی کـه دور‬ ‫قبـل مسـابقات برگـزار نشـده اسـت‪ ،‬اطالعـات زیـادی از‬ ‫مهـا نداریـم‪ .‬فیلم هایـی از ایـن دو تیـم پیـدا کرده ایـم و‬ ‫تی ‬ ‫یشـان را بررسـی می کنیم‪ .‬تیم های قزاقسـتان و‬ ‫سـطح باز ‬ ‫اسـترالیا به نسـبت سـایر تیم های اسـیایی سـرعت کمتری‬ ‫پهـای بلنـد را خیلی خوب‬ ‫دارنـد امـا قدبلنـد هسـتند و تو ‬ ‫مهـا را خـوب بررسـی کنیـم‬ ‫می زننـد‪ .‬می کوشـیم ایـن تی ‬ ‫چون باالامدن از گروه اولین قدم اسـت‪ .‬سـرمربی تیم ملی‬ ‫درمـورد احتمـال برگـزاری مسـابقه تدارکاتـی خارجـی پیش‬ ‫از اعـزام بـه مسـابقات گفـت؛ بـا خانـم محمدیـان صحبـت‬ ‫کـردم و او هـم موضـوع را بـا اقـای داورزنـی مطـرح کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬موافقـت شـده ا گـر امکانـش فراهـم شـود یـک بـازی‬ ‫تدارکاتی داشته باشیم اما باید ببینیم به چه شکلی انجام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بازی های اسیایی‬ ‫چند بار در تاریخ به تعویق افتاده است؟‬ ‫یهــای اســیایی بــرای دومین مرتبــه در طــول نــوزده دوره تاریــخ برگــزاری ایــن رویــداد بــه تعویــق‬ ‫باز ‬ ‫یهــای اســیایی ‪ ۲۰۲۲‬بــه‬ ‫یشــد‪ ،‬باز ‬ ‫افتــاده اســت‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ طبــق انچــه از قبــل پیش بینــی م ‬ ‫یهــا برنامه ریــزی کننــد‪ .‬در‬ ‫تعویــق افتــاد و اکنــون کشــورها بایــد براســاس تعییــن تاریــخ جدیــد باز ‬ ‫یهــا‬ ‫نبــار اســت کــه باز ‬ ‫یگــذرد‪ ،‬ایــن بــرای دومی ‬ ‫یهــای اســیایی م ‬ ‫طــول ‪ ۱۹‬دوره ای کــه از قدمــت باز ‬ ‫یهــا و دیگــری تصمیــم دولــت‬ ‫کبــار اماده نبــودن هند ‬ ‫یشــوند‪ .‬ی ‬ ‫در تاریــخ مقــرر خــود برگــزار نم ‬ ‫یهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫چیــن‪ ،‬باعــث تعویــق باز ‬ ‫کب ــار‬ ‫ب ــود؛ ام ــا مابق ــی دور هه ــا ه ــر چهار س ــال ی ‬ ‫یهــا‬ ‫برگــزار شــد تــا اینکــه در ســال ‪ ۲۰۲۲‬هــم باز ‬ ‫ً‬ ‫مج ــددا ب ــه تعوی ــق افت ــاد‪.‬‬ ‫هانگ ــژو ‪ ۲۰۲۲‬باق ــی مان ــد و تنه ــا تاری ــخ جدی ــد‬ ‫یشــود‪ .‬کمیتــه برگــزاری‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۲۳‬اعــام م ‬ ‫یه ــا ه ــم اع ــام ک ــرد تم ــام زیر س ــاخت های‬ ‫باز ‬ ‫الزم را فراه ــم ک ــرده و از لح ــاظ س ــخت افزاری و‬ ‫یهــا نــدارد‪.‬‬ ‫نــرم افــزاری مشــکلی در برگــزاری باز ‬ ‫اغاز بازی های اسیایی از هند‬ ‫کب ــار‬ ‫یه ــای اس ــیایی ه ــر چهار س ــال ی ‬ ‫باز ‬ ‫در بی ــن ورزش ــکاران کش ــورهای اس ــیایی برگ ــزار‬ ‫یش ــود ک ــه توس ــط کمیت ــه بین الملل ــی‬ ‫م ‬ ‫المپی ــک ه ــم به رس ــمیت ش ــناحته ش ــد و پ ــس‬ ‫از المپی ــک بزرگ تری ــن روی ــداد چند رش ــته ای‬ ‫جه ــان اس ــت‪ .‬ای ــن بازی ه ــا ب ــرای اولین ب ــار در‬ ‫س ــال ‪ ۱۹۵۱‬در دهل ــی هن ــد توس ــط فدراس ــیون‬ ‫یه ــای اس ــیایی برگ ــزار ش ــد؛ ام ــا پ ــس از‬ ‫باز ‬ ‫یه ــا‬ ‫فروپاش ــی ای ــن فدراس ــیون‪ ،‬برگ ــزاری باز ‬ ‫از س ــال ‪ ۱۹۸۲‬تا کن ــون تحت نظ ــر ش ــورای‬ ‫المپی ــک اسی اس ــت‪.‬‬ ‫اولین تعویق بازی ها‬ ‫‪ ۱۳‬فوری ــه ‪ ۲۴( ۱۹۴۹‬بهم ــن ‪ )۱۳۲۷‬فدراس ــیون‬ ‫یه ــای اس ــیایی ب هط ــور رس ــمی در دهل ــی‬ ‫باز ‬ ‫تاس ــیس ش ــد و دهل ــی به عن ــوان اولی ــن ش ــهر‬ ‫یه ــای اس ــیایی انتخ ــاب ش ــد؛‬ ‫میزب ــان باز ‬ ‫یه ــا ه ــم در‬ ‫البت ــه ق ــرار ب ــود اولی ــن دوره باز ‬ ‫س ــال ‪ ۱۹۵۰‬برگ ــزار ش ــود؛ ام ــا به دلی ــل تاخی ــر‬ ‫یه ــا ت ــا س ــال‬ ‫در اماد هس ــازی‪ ،‬برگ ــزاری باز ‬ ‫یه ــای اس ــیایی‬ ‫‪ ۱۹۵۱‬به تعوی ــق افت ــاد‪ .‬باز ‬ ‫یش ــود؛ ام ــا‬ ‫کب ــار برگ ــزار م ‬ ‫ه ــر چهار س ــال ی ‬ ‫یه ــا در س ــال ‪ ۱۹۵۱‬ب ــود و‬ ‫اولیـ ـن دوره باز ‬ ‫دومیـ ـن دوره ان س هس ــال بعد یعن ــی در س ــال‬ ‫‪ ۱۹۵۴‬در مانی ــل فیلیپی ــن برگ ــزار ش ــد‪ .‬فاصل ــه‬ ‫یه ــا س هس ــال‬ ‫بی ــن اولی ــن ت ــا دومیـ ـن دوره باز ‬ ‫دومین تعویق بازی ها‬ ‫یه ــای‬ ‫چی ــن ب ــرای س ــومین مرتبه میزب ــان باز ‬ ‫اس ــیایی ش ــده ب ــود و ق ــرار ب ــود بازی ه ــا س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬در ش ــهر هانگ ــژو باش ــد؛ ام ــا ش ــیوع‬ ‫وی ــروس کرون ــا در چی ــن ش ــایعه های ــی را مبن ــی‬ ‫ب ــر تعوی ــق ب ــازی ه ــای اس ــیایی ب ــه وج ــود‬ ‫اورد‪ .‬هی ــات اجرای ــی ش ــورای المپی ــک اس ــیا‬ ‫در نشس ــتی ک ــه جمع ــه ‪ ۱۶‬اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫در تاش ــکند ازبکس ــتان داش ــت‪ ،‬اع ــام ک ــرد ک ــه‬ ‫یه ــای اس ــیایی ک ــه ق ــرار‬ ‫نوزدهمیـ ـن دوره باز ‬ ‫ب ــود از ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۲۵‬س ــپتامبر ‪ ۱۹( ۲۰۲۲‬ش ــهریور‬ ‫ت ــا ‪ ۳‬مه ــر ‪ )۱۴۰۱‬در هانگ ــژو چی ــن برگ ــزار ش ــود‬ ‫یش ــود‪ .‬کمیت ــه‬ ‫لغ ــو و در س ــال ‪ ۲۰۲۳‬برگ ــزار م ‬ ‫یه ــا اع ــام ک ــرد ک ــه دول ــت چی ــن‬ ‫برگ ــزاری باز ‬ ‫امــکان برگــزاری بازی هــا را در زمــان مقــرر نــدارد‪.‬‬ ‫یه ــای‬ ‫چی ــن در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬ع ــاوه ب ــر باز ‬ ‫یه ــای یونیورس ــیاد و‬ ‫اس ــیایی‪ ،‬میزب ــان باز ‬ ‫اس ــیایی جوان ــان ه ــم ب ــود ک ــه یونیورس ــیاد‬ ‫یه ــای اس ــیایی به تعوی ــق افت ــاد؛‬ ‫همانن ــد باز ‬ ‫ً‬ ‫ام ــا اس ــیایی جوان ــان کال لغ ــو ش ــد‪.‬‬ ‫میزبانی هایی که تغییر کردند‬ ‫یه ــا تنه ــا اتفاق ــی نب ــود ک ــه ب ــرای‬ ‫تعوی ــق‪ ،‬باز ‬ ‫یه ــا نی ــز‬ ‫ای ــن روی ــداد رخ داده اس ــت و میزبان ‬ ‫سـ ـه مرتبه تغیی ــر ک ــرده اس ــت‪ .‬شش ــمین دوره‬ ‫یه ــای اس ــیایی در س ــال ‪ ۱۹۷۰‬ق ــرار ب ــود‬ ‫باز ‬ ‫ک ــه در س ــئول ک ــره جنوب ــی برگ ــزار ش ــود؛ ام ــا‬ ‫به دلی ــل تهدی ــدات امنیت ــی ک ــره ش ــمالی‪ ،‬ک ــره‬ ‫جنوب ــی ای ــن میزبان ــی را رد ک ــرد و در نهای ــت‬ ‫یه ــا یعن ــی تایلن ــد قب ــول‬ ‫میزب ــان دوره قب ــل باز ‬ ‫یه ــای اس ــیایی را ه ــم‬ ‫ک ــرد شش ــمین دوره باز ‬ ‫یه ــای اس ــیایی‬ ‫برگ ــزار کن ــد‪ .‬هش ــتمین دوره باز ‬ ‫در س ــال ‪ ۱۹۷۸‬ه ــم دوب ــاره در تایلن ــد برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬ابت ــدا س ــنگاپور میزب ــان ب ــود ک ــه به دلی ــل‬ ‫یهــا انصــراف داد‬ ‫مشــکالت مالــی از میزبانــی باز ‬ ‫س ــپس اس ــام اباد پایتخ ــت پا کس ــتان تصمی ــم‬ ‫به میزبان ــی گرف ــت؛ ام ــا بع ــد ان ه ــم به دلی ــل‬ ‫درگی ــری ب ــا بن ــگالدش و هن ــد از میزبان ــی‬ ‫یه ــای اس ــیایی انص ــراف داد و در نهای ــت‬ ‫باز ‬ ‫یه ــا را در‬ ‫دوب ــاره تایلن ــد پیش ــنهاد برگ ــزاری باز ‬ ‫بانکــوک داد و ایــن پیشــنهاد مــورد قبــول واقــع‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫چین میزبان نوزدهمین دوره‬ ‫بازی های اسیایی می ماند؟‬ ‫ای ــن س ــوال مط ــرح ش ــده ک ــه ممک ــن اس ــت‬ ‫یش ــود ی ــا‬ ‫میزبان ــی ب ــه کش ــور دیگ ــری وا گ ــذار م ‬ ‫خیــر کــه شــورای المپیــک اســیا اعــام کــرد چیــن‬ ‫یه ــای‬ ‫همچن ــان میزب ــان نوزدهمی ــن دوره باز ‬ ‫یه ــا هم ــان‬ ‫یس ــت و حت ــی ن ــام باز ‬ ‫اسیای ‬ ‫و اما ‪...‬‬ ‫ش رو‪ ،‬رئیــس‬ ‫یهــای اســیایی پیـ ِ ‬ ‫در پــی لغــو باز ‬ ‫یهــای‬ ‫شــورای المپیــک اســیا تاریــخ جدیــد باز ‬ ‫اس ــیایی چی ــن را س ــال این ــده می ــادی اع ــام‬ ‫ک ــرد‪ .‬راندی ــر س ــینگ؛ رئی ــس موق ــت ش ــورای‬ ‫یهــای‬ ‫المپیــک اســیا بــه رویتــرز خبــر داد‪« :‬باز ‬ ‫اســیایی کــه قــرار بــود در مــاه ســپتامبر (شــهریور‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬در ش ــهر هانگ ــژو چی ــن برگ ــزار ش ــود‪،‬‬ ‫به دلی ــل کرون ــا ت ــا س ــال ‪ ۲۰۲۳‬ب ــه تعوی ــق‬ ‫یه ــای اس ــیایی‬ ‫افت ــاد‪ .‬نوزدهمی ــن دوره باز ‬ ‫ق ــرار ب ــود از ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۲۵‬س ــپتامبر (ش ــهریور ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫در مرک ــز اس ــتان ژجیان ــگ (هانگ ــژو)‪ ،‬در ح ــدود‬ ‫‪ ۱۷۵‬کیلومت ــری جن ــوب غرب ــی ش ــانگهای برگ ــزار‬ ‫ش ــود؛ البت ــه روز دقی ــق برگ ــزاری ای ــن بازه ــا در‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬هن ــوز مش ــخص نش ــده اس ــت‪ .‬تصمی ــم‬ ‫یه ــا در نشس ــت‬ ‫به تعویق انداخت ــن باز ‬ ‫هیئ ــت اجرای ــی ‪ OCA‬به تازگ ــی در تاش ــکند‬ ‫گرفت ــه ش ــد»‪ .‬به این ترتی ــب ن ــام و عن ــوان ای ــن‬ ‫یه ــای اس ــیایی ‪ ۲۰۲۲‬خواه ــد‬ ‫ته ــا باز ‬ ‫رقاب ‬ ‫کس ــال تاخی ــر در س ــال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫ب ــود ک ــه ب ــا ی ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫کلینیک‬ ‫اختالل احتکار‪ ،‬انبار یا انباشته کردن‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫چـرا گروهـی از مـردم دسـت بـه احتـکار می زننـد؟ ایـن سوالی سـت کـه شـاید‬ ‫ش از هرچیـز باید بدانیـم که این‬ ‫خیلـی وقت هـا از خـود پرسـیده باشـیم و پیـ ‬ ‫رفتـار‪ ،‬ناشـی از نوعـی اختلال روانی سـت‪ .‬در بررسـی ایـن اختلال‪ ،‬گفت وگـو‬ ‫بـر سـر ایـن نیسـت کـه در زمـان بحـران‪ ،‬مـردم بـه ذخیره کـردن مـواد غذایـی‬ ‫مبـادرت می ورزنـد‪ ،‬بلکـه گفت وگـو حـول ایـن پرسـمان اسـت کـه چـرا گروهـی‬ ‫اقـدام بـه خریـدن و نگـه داری چیزهایـی می کننـد کـه به مـدت طوالنـی از‬ ‫ان هـا اسـتفاده ای نمی کننـد؟ از دیـد علـم و دانـش‪ ،‬احتـکار یـا انبار کردن یکی‬ ‫از زیرمجموعه هـای وسـواس عملی سـت کـه خـود را به وسـیله جم عکـردن ‪،‬‬ ‫گـرداوری و مقاومـت همیشـگی در بیـرون نیانداختـن اشـیا و وسـائلی کـه‬ ‫ً‬ ‫مدت هاسـت از ان هـا هیـچ اسـتفاده ای نکرده ایـم یـا عملا بی اسـتفاده‬ ‫مانده انـد‪ ،‬نشـان می دهـد‪ .‬افـراد گاهی حتـی از راه دسـته بندی کردن امـوال و‬ ‫اشـیای خـود وسـواس خـود را بـروز می دهنـد‪ .‬بـرای نمونـه؛ فـردی ظرف های‬ ‫نهـا را‬ ‫یک بار مصرفـی را کـه از ان هـا اسـتفاده کـرده بـود‪ ،‬جمـع اوری کـرده؛ ا ‬ ‫نسـبت به اندازه شـان دسـته بندی کرده و در خانه ان ها را نگه داری می کرده‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس گزارش هـا و پژوهش هـای انجا مشـده‪ ،‬در مـردان این اختالل‬ ‫بیشـتر از زنـان دیـده می شـود‪.‬‬ ‫ایـن افـراد در برابـر اعتـراض بقیـه اعضـای خانـواده مبنی بر بی اسـتفاده بودن‬ ‫این وسائل و ابزار و اشیا مخالفت کرده و همین مسئله باعث بروز اختالفاتی‬ ‫تو امـد و معاشـرت ایـن افـراد به تدریـج کـم و کمتـر‬ ‫در خانـواده می شـود‪ .‬رف ‬ ‫می شـود و دوسـتان و اشـنایان از دوسـتی بـا ان هـا خـود داری می کننـد‪ .‬خانـه‬ ‫ً‬ ‫ایـن افـراد معمـوال پـراز ایـن وسـائل و چیزهایی سـت کـه هـم جا گیـر هسـتند‬ ‫تو پا گیـر و راحتـی حرکـت در خانـه را بـرای همـگان سـخت کـرده‬ ‫و هـم دسـ ‬ ‫اسـت‪ .‬دشـواری زندگی این افراد با احتکار کردن پایان نمی پذیرد؛ بلکه ان ها‬ ‫مشکالتی از قبیل افسردگی و اضطراب و وسواس فکری و عملی را هم تجربه‬ ‫می کننـد‪ .‬چـرا واقعـا افـراد دچـار اختلال احتـکار می شـوند؟ بـه چندین دلیـل‬ ‫ممکـن اسـت فـردی دچـار چنیـن اختاللـی بشـود هرچنـد دلیـل ‪100‬درصـد‬ ‫مشخصی برای این اختالف دیده نمی شود؛ ولی روانشناسان و روانپزشکان‬ ‫دالئلـی چنـد را بـرای بـروز ایـن اختلال بیـان کرده اند‪.‬‬ ‫‪ .1‬دلبسـتگی شـدید بـه اشـیا داشـتن ان هـا را به سـوی جمـع اوری سـوق‬ ‫می دهـد‪ .2 .‬در تصمیم گیـری بـرای انکـه بـا وسـائل و اشـیای اضافـی خانـه‬ ‫چـه کننـد‪ ،‬مشـکل دارنـد‪ .3 .‬افـکار انحرافـی مثـل اینکـه ان هـا خـود را‬ ‫درمقابـل وسـائل و نگـه داری از ان هـا مسـئولیت پذیر می دانـد‪ .4 .‬زمـان‬ ‫دسـته بندی کردن وسـائل خانـه دچـار اضطـراب می شـوند و ایـن باعـث‬ ‫ببـودن‬ ‫می شـود کـه جمـع اوری ان هـا را به ارامـی انجـام می دهنـد‪ .5 .‬مضطر ‬ ‫دلیـل محکمـی بـرای احتکار کـردن اسـت‪ .6 .‬احتـکار یـا انبار کـردن افراطـی‬ ‫می توانـد از دیگـران اموختـه شـده باشـد‪.‬‬ ‫نشانگان اختالل احتکار می تواند به گونه زیر باشد‪:‬‬ ‫‪ .1‬در بهداشـت فـردی ایـن افـراد چنـدان خـوب عمـل نمی کننـد‪ .2 .‬در خانـه‬ ‫و ماشـین ان هـا به قـدری اشـیاء اضافـی هسـت کـه گاهـی ان هـا یـا زمیـن‬ ‫می خورنـد یـا بـه دشـواری چیـزی را کـه می خواهنـد پیـدا می کننـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بـا اینکـه زیـر فشـار دیگـران رضایت به جمـع اوری و مرتب کردن وسائلشـان‬ ‫دارنـد یـا توافـق می کننـد کـه بخشـی از ان هـا را دور بیاندازنـد؛ امـا از درون‬ ‫احساس ناخوشایند و نارضایتی می کنند‪ .4 .‬همواره دچار اضطراب هستند؛‬ ‫تو امـد درخانـه ان هـا خیلـی سـاده و راحت نیسـت و این بی نظمی‬ ‫چرا کـه رف ‬ ‫ان هـا را می رنجانـد‪.‬‬ ‫پیامدهـای ناشـی از اختلال احتـکار می توانـد بـرای هـر فـردی ویـژه او باشـد؛‬ ‫ولـی به گونـه ای شـایع می تـوان چنیـن بیـان کـرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬نامنظم و نامرتب بودن چیدمان اشیا و وسائل خانه ‪ .2‬کهنه بودن وسائل‬ ‫و اشـیا درخانـه ‪ .3‬تنگ کـردن‬ ‫فضـای خانـه و قفسـه ها ‪.4‬‬ ‫درگیـری بـا دیگـر اعضـای خانـه‬ ‫در رابطه بـا وسـائل و اشـیا‬ ‫جمـع اوری شـده ‪ .5‬اختلاف بـا‬ ‫بقیـه اعضای خانـه بابت اینکه‬ ‫ان ها به وسائل و اشیا او دست‬ ‫زده انـد یـا ان هـا را جابه جـا‬ ‫کرده انـد یـا اینکـه خواسـته اند‬ ‫ان هـا را دور بریزنـد‪ .6 .‬دوری‬ ‫تو امـد بـا‬ ‫و اجتنـاب از رف ‬ ‫دوسـتان و اشـنایان‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫فراهم شدن زمینه خروج پتروشیمی استان از بن بست‬ ‫با حضور هلدینگ ها‬ ‫علی محمـد زنگانـه در‬ ‫دیـدار بـا معـاون وزیـر‬ ‫نفـت و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ملـی صنایـع‬ ‫پتروشیمی کشور گفت‪:‬‬ ‫«بـا توان سـرمایه گذاران‬ ‫یتـوان درمـورد‬ ‫خـرد نم ‬ ‫پتروشـیمی گلسـتان‬ ‫نطـرح از بن بسـت‬ ‫گهـا زمینـه خـروج ای ‬ ‫بـه نتیجـه رسـید و حضـور هلدین ‬ ‫نطـرح‬ ‫را فراهـم می کنـد»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬عمـده سـهامداران ای ‬ ‫کارمنـدان دولـت و فرهنگیـان هسـتند‪ .‬در سـفر رئیـس قـوه قضائیـه بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت حقوقـی پتروشـیمی تفویـض شـد»‪ .‬زنگانـه گفـت‪« :‬در سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری بـه اسـتان نیـز دسـتورات قاطعـی بـرای رفـع مشـکالت‬ ‫نطـرح پـس از‬ ‫پتروشـیمی صـادر شـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬به سرانجام رسـاندن ای ‬ ‫‪۱۵‬سـال بیـش از ُبعـد مـادی‪ ،‬ازنظـر معنـوی‪ ،‬سـرمایه اجتماعـی بـرای نظـام‬ ‫ ‬ ‫محسـوب؛ و بـا حضـور و همراهـی همـه‪ ،‬فرصتـی منحصرب هفـرد بـرای حـل‬ ‫مسـئله پتروشـیمی گلسـتان ایجـاد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2497‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهرری؛ مقام سوم بوکس نوجوانان توابع تهران‬ ‫اعالم ویژه برنامه های بزرگداشت فردوسی؛‬ ‫فردوسی با خلق «شاهنامه»‬ ‫روحیه استقالل و حماسه را زنده کرد‬ ‫مســـابقات بوکـــس انتخابـــی نوجوانـــان توابـــع اســـتان تهـــران به میزبان ــی‬ ‫ته ــا‬ ‫شهرس ــتان قرچ ــک برگ ــزار ش ــد و ش ــهرری مق ــام س ــوم تیم ــی این رقاب ‬ ‫را به دســـت اورد‪ .‬تیـــم بوکـــس این شهرســـتان بـــا حضـــور چهـــار بوکس ــور‬ ‫نوج ــوان دراین مس ــابقات حض ــور یاف ــت و در پای ــان مه ــدی دان ــش نعمت ــی‬ ‫و محمــد ترکمــان مــدال طــا‪ ،‬پیمــان محمــدی مــدال نقــره‪ ،‬محمــد مهــرورز‬ ‫م ــدال برن ــز کس ــب کردن ــد‪ .‬براس ــاس ای ــن گ ــزارش؛ در رتبه بن ــدی تیم ــی نی ــز‬ ‫تیم هـــای شـــهر قـــدس‪ ،‬شـــهریار و ری به ترتیـــب حائـــز مقام هـــای اول ت ــا‬ ‫س ــوم ش ــدند؛ همچنی ــن در رقابت ه ــای جوان ــان ک ــه در روزه ــای ‪ ۲۱‬ت ــا ‪۲۳‬‬ ‫اردیبهش ــت به میزبان ــی قرچ ــک برگ ــزار ش ــد‪ ،‬بوکس ــورهای ش ــهرری خ ــوش‬ ‫درخشـــیدند و دراین بخـــش بنیامیـــن مـــرادزاده بـــه نشـــان طـــا‪ ،‬ص ــادق‬ ‫صادق ــی ب ــه م ــدال نق ــره‪ ،‬ابوالفض ــل ش ــعبان و نیم ــا ابوی ــی ب ــه نش ــان برن ــز‬ ‫دس ــت یافتن ــد‪ .‬سرپرس ــت تی ــم ش ــهرری در این رقابت ه ــا برعه ــده کاظ ــم‬ ‫پی ــری و مربی ــان تی ــم مجی ــد ذوالفق ــاری و عل ــی مهرعل ــی بودن ــد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۲۹‬میلیاردریال کاالی احتکاری‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان کشف بیش از ‪ ۲۹‬میلیاردریال کاالی احتکاری در‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬سـردار سـعید دادگـر گفـت‪« :‬طـرح عملیاتی قرارگاه اسـتانی‬ ‫امیـن بـا اولویـت مقابله با قاچـاق‪ ،‬احتکار و اخالل در تولیـد و توزیع کاالهای‬ ‫اساسـی و معیشـت محور‪ ،‬در دسـتورکار مامـوران پلیـس امنیـت اقتصـادی‬ ‫‪۵۰‬تـن‬ ‫گلسـتان قـرار گرفـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬دراین راسـتا مامـوران طـی عملیاتـی ‬ ‫شـکر‪ ،‬ن هتـن و ‪ ۲۰۰‬کیلوگـرم روغـن خورا کـی و ‪ ۸۵۰۰‬نـخ سـیگار قاچـاق کشـف‬ ‫کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برابـر اعلام کارشناسـان؛ ارزش کاال هـای کشف شـده‬ ‫‪ ۲۹‬میلیـارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریـال بـراورد شـده اسـت»‪ .‬سـردار دادگـر گفت‪« :‬سـه‬ ‫متهـم دراین عملیـات دسـتگیر شـدند»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬پلیـس گلسـتان‪،‬‬ ‫نشـکنان نمی دهـد»‪.‬‬ ‫اجـازه فعالیـت بـه قانو ‬ ‫تشدید نظارت بر فعالیت کشتارگاه های مر غ‬ ‫معاون سالمت اداره کل دامپزشکی‪:‬‬ ‫موردی از ابتال به کریمه کنگو مشاهده نشده است‬ ‫پیـرو انتشـار اخبـاری از مشـاهده دومـورد مبتلا بـه «تـب کریمـه کنگـو»‬ ‫در سیستان وبلوچسـتان؛ محسـن عبدالونـد (معـاون سلامت اداره کل‬ ‫دامپزشـکی گلسـتان) گفـت‪« :‬تا کنـون مـوردی از ابتلا بـه ایـن بیمـاری در‬ ‫گلسـتان مشـاهده نشـده اسـت»‪ .‬او دربـاره اقدامـات اداره کل دامپزشـکی‬ ‫تهـای بهداشـتی‬ ‫گلسـتان جهـت پیشـگیری از ایـن بیمـاری‪ ،‬گفـت‪« :‬نظار ‬ ‫در کشـتارگاه های دام اسـتان کـه شـامل معاینـه بالینـی پیـش از کشـتار‪،‬‬ ‫شسـردکن‪ ،‬نظـارت‬ ‫نظـارت صحیـح بـر مراحـل نگهـداری الشـه ها در پی ‬ ‫یشـود‪ ،‬تشـدید‬ ‫بـر خودروهـای حمـل الشـه ها و انتقـال بـه مرا کـز عرضـه م ‬ ‫تهـای بهداشـتی در مبـادی‬ ‫یافتـه اسـت»‪ .‬عبدالونـد می گویـد‪« :‬نظار ‬ ‫ورودی اسـتان و پسـت های قرنطینـه بـرای جلوگیـری از ورود دا مهـای‬ ‫تهـای بهداشـتی در‬ ‫نطـور نظار ‬ ‫فاقـد مجـوز شـدت بیشـتری یافتـه‪ .‬همی ‬ ‫نهـای دام اسـتان مثـل کنتـرل دا مهـای دارای شناسـنامه‪ ،‬سم پاشـی‬ ‫میدا ‬ ‫میدان هـای دام و خودروهـای حمـل دام زنـده مکـرر انجـام می شـود»‪ .‬وی‬ ‫تهـای بهداشـتی بـر اما کـن عرضـه فراورد ههـای خـام دامـی و‬ ‫گفـت‪« :‬نظار ‬ ‫شناسایی دام با احتمال کشتار غیرمجاز و برخورد با متخلفین نیز با شدت‬ ‫بیشـتری درحال انجام اسـت‪ .‬با افراد و قصابان دارای ذبح غیرمجاز و خارج‬ ‫یشـود»‪ .‬عبدالونـد گفـت‪« :‬امـوزش و‬ ‫از کشـتارگاه‪ ،‬برخـورد قاطعانـه ای م ‬ ‫ترویـج عمومـی؛ به ویژه در گروه های درمعرض خطر نظیـر دامداران‪ ،‬کارکنان‬ ‫کشـتارگاه ها‪ ،‬سلاخان‪ ،‬قصابان‪ ،‬کشـاورزان و به خصوص روستائیان و عشایر‬ ‫درراسـتای اشـنایی بـا بیمـاری و پیشـگیری از رفتار هـای مخاطره امیـز‪ ،‬از‬ ‫یسـت»‪ .‬او می گویـد‪« :‬خریـد و تهیـه‬ ‫دیگـر برنام ههـای اداره کل دامپزشک ‬ ‫ً‬ ‫یهـای اسـتان؛ و متعاقبا‬ ‫سـم بـرای سم پاشـی رایـگان اما کـن دامـی و دامدار ‬ ‫بـا دهیاری هـا‪ ،‬شـوراهای اسلامی روسـتاها و شـرکت های تعاونـی دامـداران‬ ‫بـرای انجـام امـور سم پاشـی رایـگان در روسـتاها و واحدهـای دامـی اسـتان‬ ‫یهـای الزم انجـام شـده اسـت»‪ .‬تـب کریمـه کنگـو‪ ،‬یـک بیمـاری‬ ‫هماهنگ ‬ ‫مشـترک بیـن دام و انسـان اسـت کـه ازطریـق گـزش کنـه‪ ،‬تمـاس مسـتقیم بـا‬ ‫یشـود‪ .‬در گلسـتان‪،‬‬ ‫خـون یـا الشـه حیـوان الـوده‪ ،‬بـه انسـان سـالم منتقـل م ‬ ‫‪ ۳۶۰‬هـزارراس دام سـنگین و حـدود دومیلیـون راس دام سـبک وجـود دارد‪.‬‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد خراس ــان رض ــوی‬ ‫گف ــت‪« :‬فردوس ــی ب ــا خل ــق ش ــاهنامه‬ ‫توانس ــت روحی ــه ع ــزت و اس ــتقالل و‬ ‫حماســه را در ایرانیــان زنــده کنــد»‪ .‬محمــد‬ ‫حســین زاده در نشســت خبری «بزرگداشت‬ ‫حکی ــم ابوالقاس ــم فردوس ــی و پاسداش ــت‬ ‫زبــان فارســی» گفــت‪« :‬ان طورکــه بایدوشــاید‬ ‫نتوانس ــته ایم مق ــام ش ــاعر پ ــراوازه و‬ ‫ب ــزرگ حماس هس ــرای کش ــور ابوالقاس ــم‬ ‫فردوس ــی را پ ــاس بداری ــم و در ش ــان وی‬ ‫برگ ــزار نکرده ای ــم‪ .‬فردوس ــی‪ ،‬ش ــاعر مل ــی‬ ‫ماس ــت و اث ــر او نق ــش بین الملل ــی دارد‪.‬‬ ‫قهرمان های ــی ک ــه در ش ــاهنامه رق ــم‬ ‫نس ــال نق ــش و اث ــری در‬ ‫زده‪ ،‬ط ــی سالیا ‬ ‫م ــردم ایج ــاد ک ــرده اس ــت»‪ .‬مدی ــرکل اداره‬ ‫فرهنگ وارش ــاد اس ــامی خراس ــان رض ــوی‬ ‫گف ــت‪« :‬فردوس ــی ب ــر زندگ ــی ایرانی ــان‬ ‫اثرگ ــذار اس ــت و ش ــعرهای او ب هش ــکل های‬ ‫مختلــف در زندگــی روزمــره مــردم ورود یافتــه‬ ‫اس ــت‪ .‬هن ــری ب هن ــام نقال ــی در چایخان هه ــا‬ ‫یش ــود و جمعیت ــی‬ ‫و قهوه خان هه ــا اج ــرا م ‬ ‫یش ــوند و ب ــه‬ ‫نه ــا جم ــع م ‬ ‫دراین مکا ‬ ‫نه ــا گ ــوش می کنن ــد‪.‬‬ ‫داس ــتان های ا ‬ ‫بس ــیاری از اش ــعار در ش ــاهنامه به عن ــوان‬ ‫ضرب المث ــل در زندگ ــی م ــردم گفت ــه‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه متاس ــفانه‬ ‫م ‬ ‫هن ــوز در ح ــوزه پژوهش ــی عق ــب هس ــتیم‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬فردوس ــی ب ــا خل ــق اس ــفندیار‪،‬‬ ‫رســتم‪ ،‬ســهراب؛ اســتقالل و ایســتادگی برابــر‬ ‫ظل ــم را در روح انس ــان ها اموخت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫فردوس ــی ت ــاش ک ــرده مفاهی ــم ادبیـــات‬ ‫دین ــی را در قال ــب ابی ــات نهادین ــه کنـــد و‬ ‫بس ــیاری از علم ــا و ب ــزرگان م ــا‪ ،‬اش ــاره های‬ ‫مختلف ــی ب ــه ای ــن ابی ــات ک ــه از مفاهی ــم‬ ‫قران ــی ام ــده اس ــت‪ ،‬دارن ــد»‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫اداره فرهنگ وارش ــاد خراس ــان رض ــوی‬ ‫درب ــاره س ــخنان رهب ــر معظ ــم انق ــاب‬ ‫گف ــت‪« :‬رهب ــر معظ ــم انق ــاب‪ ،‬نس ــبت‬ ‫ب ــه حکم ــت فردوس ــی صراح ــت دارنـــد و‬ ‫گفته ان ــد ای ــن حکی ــم ب ــزرگ ش ــعری ک ــه‬ ‫یب ــر حکم ــت اس ــامی‬ ‫س ــروده اس ــت مبتن ‬ ‫و ش ــیعه اس ــت»‪ .‬همچنی ــن حضـــرت‬ ‫ایـ ـت اهلل عالم ــه ج ــوادی گفته ان ــد ک ــه‬ ‫فردوس ــی ب ــا حماس هس ــرایی چــه کار بزرگ ــی‬ ‫انج ــام داده اس ــت‪ .‬حس ــین زاده بیـــان‬ ‫فه ــای زی ــادی‬ ‫ک ــرد‪« :‬اث ــار فردوس ــی حر ‬ ‫ب ــرای م ــا و این ــدگان دارد‪ .‬حماس هس ــازی و‬ ‫نپ ــروری ک ــه ش ــاهنامه رق ــم زده‪ ،‬نی ــاز‬ ‫قهرما ‬ ‫بــه الگوســازی دارد‪ .‬رســتم قــرار اســت بــرای‬ ‫ج ــوان و نوج ــوان م ــا نق ــش ایس ــتادگی در‬ ‫براب ــر ظل ــم را بازگ ــو کن ــد و به همین دلی ــل‪،‬‬ ‫بای ــد در رویکرده ــای جدی ــد کش ــور ب ــه‬ ‫این ام ــر توج ــه ش ــود‪ .‬متاس ــفانه نوج ــوان‬ ‫ام ــروز م ــا به واس ــطه رس ــانه های پررنگ ــی‬ ‫ک ــه هس ــت‪ ،‬قهرمان ــان فانت ــزی را بیش ــتر‬ ‫نح ــوزه‬ ‫پذیرفته ان ــد؛ بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد درای ‬ ‫س ــرمایه گذاری ش ــود ت ــا در س ــال های‬ ‫نحوه اعتراض به دهک بندی و دریافت یارانه جدید‬ ‫سـامانه رفاهـی بـرای ثبـت درخواسـت یارانـه‬ ‫و سـامانه حمایتـی جهـت جابجایـی دهـک‪،‬‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت‪« :‬سه گروه‬ ‫معتـرض هسـتند؛ گـروه اول‪ ،‬دهـک دهـم کـه‬ ‫یبـر تمکـن‬ ‫یهـا مبن ‬ ‫باتوج هبـه نتیجـه ارزیاب ‬ ‫مالـی‪ ،‬یارانـه ان هـا قطـع شـده اسـت‪ .‬دوم‪،‬‬ ‫کهـای چهـارم تـا نهـم معترض انـد؛ و گـروه‬ ‫یکـه بـه قرارگرفتـن در ده ‬ ‫افراد ‬ ‫سـوم‪ ،‬جاماندگان و انصراف دهندگان هسـتند»‪ .‬حسینعلی خواجه مظفری‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای ثبـت درخواسـت یارانـه‪ ،‬سـامانه رفاهـی به نشـانی ‪refahi.ir‬‬ ‫و بـرای ثبـت درخواسـت جابه جایـی دهـک‪ ،‬سـامانه حمایتـی به نشـانی‬ ‫‪ hemayat.mcls.gov.ir‬درنظـر گرفته شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل اقتصـاد و دارایی‬ ‫‪۹۲۲‬هـزار یارانه بگیر هسـتند»‪.‬‬ ‫گلسـتان نیـز گفـت‪« :‬در اسـتان یک میلیـون و ‬ ‫داود طبرسـا افـزود‪ ۷۱۵« :‬هزارنفـر از مجمـوع یارانه بگیرهـا در اسـتان‪ ،‬در‬ ‫دهک هـای اول تـا سـوم بـا یارانـه ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی انـد و یک میلیـون و ‪ ۲۰۶‬نفـر‬ ‫کهـای چهـارم تـا نهـم بـا یارانـه ‪ ۳۰۰‬هزارتومانـی‪ .‬یارانـه ‪۸۲۱۴۷‬‬ ‫در ده ‬ ‫گلسـتانی نیـز بـا قرارگرفتـن در دهـک دهـم قطـع شـد‪ .‬درمجمـوع‪ ،‬ماهانـه‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫‪ ۶۴۸‬میلیاردتومـان یارانـه بـه شـهروندان گلسـتانی پرداخـت م ‬ ‫هم اندیشی نمایندگان شرکت گاز استان‬ ‫و دانشگاه ازاد علی اباد کتول‬ ‫درراسـتای افزایـش سـطح تعاملات‬ ‫و تقویـت همکاری مشـترک صنعت‬ ‫گاز و دانشـگاه‪ ،‬جلسـه هم اندیشـی‬ ‫در محـل دفتـر پژوهـش و فـن اوری‬ ‫شـرکت گاز گلسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫رئیـس پژوهـش و فـن اوری شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گفـت‪« :‬این نشسـت بـا‬ ‫ی از دانـش‪ ،‬تجـارب‬ ‫هـدف بهره گیـر ‬ ‫و نقطه نظـرات صاحب نظـران و اسـاتید دانشـگاهی و بـا حضـور اعضـای‬ ‫هیئت علمـی و روسـای مرا کـز تحقیقـات و رشـد دانشـگاه ازاد علی ابـاد‬ ‫شهـای ارتباطـی بیـن‬ ‫کتـول و نماینـدگان شـرکت گاز اسـتان تشـکیل؛ و چال ‬ ‫شهـا ارائه‬ ‫صنعـت و دانشـگاه بررسـی و راهکارهـای موردنظـر جهت رفع چال ‬ ‫یهـای‬ ‫شـد‪ .‬موضوعاتـی ازقبیـل بهین هسـازی مصـرف گاز‪ ،‬اسـتفاده از انرژ ‬ ‫نـو‪ ،‬سـاخت قطعـات و تجهیـزات موردنیـاز شـرکت و مـوارد مرتبـط دیگـر‬ ‫مطـرح شـد»‪ .‬تمجیـدی فرحبخـش افـزود‪« :‬پژوهـش و فـن اوری شـرکت‬ ‫گاز اسـتان اظهـار داشـت‪« :‬دراین نشسـت همچنیـن مقـرر شـد به منظـور‬ ‫تهـا‬ ‫هرچـه نزدیک ترشـدن ارتباطـات شـناخت بیشـتر شـرکت گاز از ظرفی ‬ ‫یهـای دانشـگاه و اشـنایی بیشـتر اعضـای هیئت علمـی از‬ ‫و توانمند ‬ ‫شهـای و معضلات صنعـت گاز‪ ،‬بازدیدهـا و جلسـات دوجانبـه ای نیـز‬ ‫چال ‬ ‫برنامه ریـزی شـود»‪.‬‬ ‫درپی سهل انگاری‬ ‫وقوع حادثه‬ ‫ِ‬ ‫در اسانسور‬ ‫در نصب شیشه و حفاظ برای ِ‬ ‫رئیـس سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری گـرگان‪ ،‬از وقـوع‬ ‫حادثـه ای بـرای دختـر خردسـال گرگانی خبر داد‪ .‬موسـی الرضا صفری گفت‪:‬‬ ‫یبـر‬ ‫«طـی تمـاس سـا کنان یـک سـاختمان مسـکونی بـا سـامانه ‪ 125‬مبن ‬ ‫گیرکـردن دسـت یـک دختربچـه بیـن دیـواره و کابیـن اسانسـور‪ ،‬بالفاصلـه‬ ‫اتش نشـانان ایسـتگاه شـماره ‪ 4‬بـا هماهنگـی سـتاد فرماندهـی سـازمان‬ ‫اتش نشـانی گرگان‪ ،‬خود را به محل حادثه در شـهرک شـهریار سـوم‪ ،‬مجتمع‬ ‫والیـت رسـاندند»‪ .‬وی دربـاره جزئیـات ایـن حادثـه افـزود‪« :‬دختربچـه‬ ‫‪ ۱۱‬سـاله ای براثـر کنجـکاوی‪ ،‬دسـتش را وارد محـل نورگیـر اسانسـور فاقـد‬ ‫شیشه و حفاظ مناسب می کند‪ .‬حرکت کابین اسانسور در طبقات‪ ،‬موجب‬ ‫گیرکـردن دسـت کـودک شـده کـه بـا ناراحتـی و درد زیـاد همـراه بـود»‪ .‬صفـری‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬اتش نشـانان ب هسـرعت‪ ،‬جریـان بـرق اسانسـور را قطـع و‬ ‫بااستفاده از تجهیزات‪ ،‬دست کودک را ازاد کرده و او را برای معاینات پزشکی‬ ‫تحویـل امدادگـران اورژانـس دادنـد»‪ .‬وی بـه شـهروندان توصیـه کـرد؛ نـکات‬ ‫ایمنـی را هنـگام اسـتفاده از اسانسـور رعایـت کـرده و هرگونـه نقـص ظاهری و‬ ‫فنی را نادیده نگرفته و از افراد باتجربه برای رفع نقص‪ ،‬سـرویس و نگهداری‬ ‫اسانسـور کمـک بگیرنـد‪.‬‬ ‫ات ــی ش ــاهد اتفاق ــات خوب ــی دراین زمین ــه‬ ‫باش ــیم»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ش ــهید ح ــاج‬ ‫قاس ــم س ــلیمانی ب ــر قل ــه حماس ــه ایس ــتاده‬ ‫و ب ــرای ای ــران ایس ــتادگی های بس ــیار ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ ،‬اع ــام ک ــرد‪« :‬ح ــاج قاس ــم فق ــط‬ ‫داع ــش را ب ــر زمی ــن ن ــزد‪ .‬او داعش ــی را ب ــر‬ ‫زمی ــن زد ک ــه بس ــیاری از کش ــورهای غرب ــی‬ ‫و برخ ــی کش ــورهای عرب ــی ت ــاش کردن ــد‬ ‫به وس ــیله ان دورت ــادور ای ــران ناام ــن ش ــود‬ ‫و ح ــاج قاس ــم ب ــا روحی ــه حماس ــی ت ــاش‬ ‫ک ــرد جل ــوی ای ــن اتف ــاق گرفت ــه ش ــود‪ .‬ام ــروز‬ ‫ای ــن قهرم ــان‪ ،‬نی ــاز ب ــه فردوس ــی دارد ک ــه‬ ‫ب ــا زب ــان هن ــر‪ ،‬ای ــن حماسه س ــرایی را بی ــان‬ ‫کن ــد‪ .‬دراین راس ــتا؛ ت ــاش داری ــم روحی ــه و‬ ‫حماسه س ــرایی فردوس ــی را بی ــن ایرانی ــان‬ ‫تروی ــج و تقوی ــت کنی ــم»‪ .‬وی درتش ــریح‬ ‫سلس ــله برنام هه ــای بزرگداش ــت ابوالقاس ــم‬ ‫فردوســی گفــت‪« :‬اییــن اغازیــن بزرگداشــت‬ ‫ابوالقاس ــم فردوس ــی‪ ۲۴ ،‬اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫در دانش ــگاه فردوس ــی برگ ــزار ش ــد و در‬ ‫روزه ــای مختل ــف برنام هه ــای فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫هن ــری و علم ــی در س ــطح مش ــهد و اس ــتان‬ ‫یش ــود ک ــه ت ــا ‪ ۳‬خ ــرداد ادام ــه‬ ‫اج ــرا م ‬ ‫خواه ــد یاف ــت»‪ .‬وی درپای ــان اع ــام ک ــرد‪:‬‬ ‫«برنام هه ــای ای ــن بزرگداش ــت ش ــامل‬ ‫اعطــای نشــان فرهنگــی و هنــری فردوســی‪،‬‬ ‫همای ــش علم ــی‪ ،‬پژوهش ــی پی ــام ش ــاهنامه‬ ‫پایندگ ــی زب ــان فارس ــی‪ ،‬ویژه برنام هه ــای‬ ‫نقال ــی و مرش ــدخوانی در ارام ــگاه حکی ــم‬ ‫ت ــوس‪ ،‬جش ــنواره ش ــعر از ت ــوس ت ــا‬ ‫نیش ــابور‪ ،‬اختتامی ــه فراخ ــوان داس ــتان‬ ‫حماس ــی‪ ،‬روی ــداد کارگاه ــی و اموزش ــی‬ ‫س ــینما حماس ــه‪ ،‬نشس ــت هم اندیش ــی‬ ‫هن ــر حماس ــی‪ ،‬مس ــابقه دانش ام ــوزی‪،‬‬ ‫نمایش ــگاه تخصص ــی از نفای ــس خط ــی‬ ‫و س ــنگی‪ ،‬نمایش ــگاه کت ــاب‪ ،‬رونمای ــی از‬ ‫شــاهنامه های موجــود در گنجینــه رضــوی‪،‬‬ ‫ویژه برنام ــه دی ــار حماس ــی در مس ــاجد و‬ ‫مــدارس به همــت پایگا ههــای بســیج‪ ،‬تئاتــر‬ ‫افس ــانه م ــاردوش‪ ،‬ویژه برنام ــه ورزش ه ــای‬ ‫زورخانـ ـه ای و ایین نام هه ــای پهلوان ــی‬ ‫و مراس ــم ش ــاهنامه خوانی در مش ــهد‬ ‫و سیستان وبلوچس ــتان نی ــز خواه ــد‬ ‫ب ــود»‪ .‬س ــید ج ــواد موس ــوی؛ مدی ــرکل‬ ‫س ــازمان میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و‬ ‫صنایع دس ــتی دراین نشس ــت گف ــت‪:‬‬ ‫«امس ــال دس ــتگاه های مختل ــف در س ــطح‬ ‫اس ــتان ب ــا هم ــکاری یکدیگ ــر پ ــای کار‬ ‫کش ــکلی را برگ ــزار‬ ‫امده ان ــد و برنام هه ــای ی ‬ ‫خواهن ــد ک ــرد؛ مانن ــد س ــال های گذش ــته‬ ‫اقداماتــی صــورت خواهــد گرفــت کــه شــامل‬ ‫اه ــدای نش ــان مل ــی و مراس ـم های نقال ــی و‬ ‫ش ــاهنامه خوانی در ارام ــگاه فردوسی س ــت‪.‬‬ ‫در دانش ــگاه فردوس ــی برنامه های ــی برگ ــزار‬ ‫خواه ــد ش ــد و انتش ــار یادم ــان س ــپهبد در‬ ‫بل ــوار ش ــاهنامه و س ــاخت کلی ــپ ویدئوی ــی‬ ‫حکی ــم ت ــوس ب ــه س ــه زب ــان نی ــز از دیگ ــر‬ ‫برنام هه ــای م ــا خواه ــد ب ــود»‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست کرمانشاه‪:‬‬ ‫کشت دوم‪ ،‬خطر ایجاد کانون های ریزگرد را به همراه دارد‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫معـاون محیـط طبیعـی محیـط زیسـت‬ ‫کرمانشـاه بابیان اینکـه در شـرایط کنونـی‬ ‫کشـت دوم محصـوالت کشـاورزی منطقـی‬ ‫به نظـر نمی رسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ادامـه کشـت دوم‪،‬‬ ‫نهـای ریزگـرد را به همـراه‬ ‫خطـر ایجـاد کانو ‬ ‫دارد»‪ .‬فرشـاد فتاحـی‪ ،‬از وضعیـت نامناسـب‬ ‫منابع ابی در کشور و به تبع ان استان یاد کرد‬ ‫و افـزود‪« :‬به عقیـده بسـیاری از کارشناسـان‬ ‫‪۳۰‬سـاله قـرار‬ ‫در دوره خشک سـالی ‬ ‫‪۱۲‬سـال ان باقـی‬ ‫گرفته ایـم کـه حداقـل ‪ ۱۰‬تـا ‬ ‫ً‬ ‫مانـده و احتمـاال تـا چندسـال دیگر شـرایط‬ ‫خشک سالی ادامه داشته باشد»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬بارشی که طی چندوقت اخیر داشتیم‬ ‫به معنـای بهبـود وضعیـت نیسـت؛ زیـرا‬ ‫کسـو‪ ،‬همچنان حتی نسـبت به پارسـال‬ ‫ازی ‬ ‫بـا کاهـش بـارش مواجهیـم و ازسـویی‪ ،‬بارش‬ ‫موثـر فصـل سـرد سـال را از دسـت داده ایـم‬ ‫شهـای کنونـی نیـز به دلیـل میـزان‬ ‫و بار ‬ ‫بـاالی تبخیـر در روزهـای گرم‪ ،‬موثر نیسـت»‪.‬‬ ‫وی معتقـد اسـت؛ ا کنـون ازنظـر وضعیـت‬ ‫منابـع ابـی و باتوج هبـه اضافه برداشـت های‬ ‫بی رویـه کـه از منابـع اب سـطحی و زیرزمینی‬ ‫صـورت گرفتـه‪ ،‬در شـرایط ورشکسـتگی ابـی‬ ‫قـرار داریـم‪ .‬معـاون محیـط زیسـت اسـتان‬ ‫نشـرایط بایـد‬ ‫کرمانشـاه بابیان اینکـه درای ‬ ‫کشـت محصـوالت کشـاورزی ازنظـر مصـرف‬ ‫اب مدیریـت شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬حتـی در‬ ‫کشـت اول هـم دیگـر نبایـد سـراغ محصوالت‬ ‫اب َ بـر برویـم؛ چـه برسـد بـه کشـت دوم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬هندوانـه‪ ،‬ذرت‪ ،‬سـیب زمینی‪ ،‬برنـج‪،‬‬ ‫افتابگـردان‪ ،‬محصـوالت علوفـه ای و ‪ ...‬از‬ ‫مهم ترین محصوالت کشاورزی اب َ بری ست‬ ‫نشـرایط‬ ‫نهـا بایـد درای ‬ ‫کـه کشـت ا ‬ ‫مدی ــر جه ــاد کش ــاورزی شهرس ــتان ری‪ ،‬از تش ــدید فعالی ــت همه جانب ــه‬ ‫ای ــن اداره به منظ ــور ایج ــاد کنت ــرل و نظ ــارت و تنظی ــم ب ــازار م ــواد غذای ــی‬ ‫بـــا حضـــور شـــبانه و نظـــارت بـــر انجـــام فعالیـــت کشـــتارگاه ها خبـــر داد‪.‬‬ ‫جبرائی ــل ب ــرادری در جلس ــه تنظی ــم ب ــازار شهرس ــتان ری ک ــه ب ــا حض ــور‬ ‫بازرســان صنعــت معــدن تجــارت‪ ،‬اتــاق اصنــاف و مســئولین فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای در ســطح شهرســتان ری برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬هم زمــان بــا اعــام‬ ‫نر خ ه ــای جدی ــد اق ــام کااله ــای اساس ــی در کش ــور و به منظ ــور جلوگی ــری‬ ‫ته ــا و‬ ‫از اخـــال در نظـــام توزیـــع‪ ،‬بازدیـــد نظارتـــی از رونـــد انجـــام فعالی ‬ ‫کشــتار مــر غ ســطح شهرســتان ری بــا حضــور فرمانــدار ری‪ ،‬رئیــس ســازمان‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان ته ــران و مدی ــر جه ــاد کش ــاورزی شهرس ــتان ری‬ ‫اغــاز شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همچنیــن توزیــع مــر غ منجمــد توســط مســئولین‬ ‫تنظیــم بــازار مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری بــرای توزیــع و ارســال‬ ‫ب ــه مرا ک ــز عرض ــه در س ــطح بخش ه ــای شهرس ــتان انج ــام ش ــد»‪ .‬به گفت ــه‬ ‫مدی ــر جه ــاد کش ــاورزی شهرس ــتان ری؛ مدیری ــت هرچه بهت ــر توزی ــع اق ــام‬ ‫مصرفـــی در فروشـــگاه ها و واحدهـــای صنفـــی بررســـی و موردبازنگ ــری‬ ‫قـــرار گرفـــت‪ .‬در ادامـــه‪ ،‬بازدیـــد و نظـــارت بـــر توزیـــع کاالهـــای اساس ــی‬ ‫توســـط واحدهـــای صنفـــی و فروشـــگاه های زنجیـــره ای توســـط مدی ــر‬ ‫جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری و مســئولین حراســت و بازرســین تعزیــرات‬ ‫حکومت ــی انج ــام ش ــد و مش ــکالت م ــردم دراین زمین ــه ش ــنیده و بررس ــی‬ ‫شـــد‪ .‬فرمانـــدار ویـــژه شهرســـتان ری بـــا همراهـــی چندتـــن از مســـئولین‬ ‫شهرســـتانی بـــا حضـــور ســـرزده در محـــل کشـــتارگاه های عرضـــه مـــر غ در‬ ‫بخ ــش فش ــافویه از نزدی ــک در جری ــان نح ــوه و می ــزان توزی ــع ای ــن کاالی‬ ‫اساس ــی ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬فرمان ــدار شهرس ــتان ری در حاش ــیه ای ــن بازدی ــد از‬ ‫تشــدید نظارت هــا و بازرســی از صنــوف و انبارهــای ســطح شهرســتان خبــر‬ ‫داد و تا کی ــد ک ــرد‪« :‬باتوجه ب ــه اهتم ــام ج ــدی دول ــت س ــیزدهم درجه ــت‬ ‫ایج ــاد ثب ــات در ب ــازار و عرض ــه ب ــدون نق ــص کااله ــای اساس ــی درراس ــتای‬ ‫رفــاه حــال شــهروندان‪ ،‬تمامــی ارکان حکومتــی‪ ،‬قضائــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬انتظامــی‬ ‫و نظارت ــی در شهرس ــتان ری ب ــا هماهنگ ــی و دس ــتورکار واح ــد ب هص ــورت‬ ‫شـــبانه روزی در ســـطح بـــازار بـــه نظـــارت پرداختـــه و بـــا متخلفی ــن و‬ ‫محتکری ــن به ش ــدت برخ ــورد خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫خطیبجمعهشهرری‪:‬‬ ‫مردم با خرید جنس داخلی‬ ‫به معیشت کارگران کمک کنند‬ ‫محـدود شـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬کشـت‬ ‫این محصـوالت به معنـای ازدسـت دادن‬ ‫یسـت و حتـی بسـیاری جوامـع‬ ‫اب مجاز ‬ ‫دیگـر کـه منابـع ابـی بهتـری هـم نسـبت‬ ‫بـه مـا دارنـد‪ ،‬سـراغ کشـت این محصـوالت‬ ‫ً‬ ‫نمی رونـد و عمدتـا ان را وارد می کننـد و مـا‬ ‫نسـمت حرکـت کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫هـم بایـد به ای ‬ ‫ببـر؛‬ ‫از پیامدهـای کشـت محصـوالت ا ‬ ‫ً‬ ‫خصوصا در کشت دوم یاد کرد و افزود‪« :‬یکی‬ ‫از مهم تریـن ایـن پیامدهـا ازدسـت رفتن‬ ‫سـفره های اب زیرزمینی و به دنبـال ان ایجاد‬ ‫فرونشست در زمین است»‪ .‬فتاحی‪ ،‬نابودی‬ ‫خـا ک را از دیگـر تبعـات کشـت دوم دانسـت‬ ‫و تا کیـد کـرد‪« :‬وقتـی بیـش از ظرفیـت خـا ک‬ ‫از ان اسـتفاده می کنیـم و خـا ک مدام شـخم‬ ‫زده می شـود‪ ،‬انسـجام ان از دسـت رفتـه و‬ ‫حاصلخیـزی خـود را از دسـت می دهـد»‪.‬‬ ‫نهـای ریزگـرد داخلـی را بـا‬ ‫وی ایجـاد کانو ‬ ‫تـداوم کشـت دوم؛ به ویـژه بـرای محصـوالت‬ ‫ببـر دورازانتظـار ندانسـت و گفـت‪« :‬وقتـی‬ ‫ا ‬ ‫اراضـی کشـور به دلیـل اسـتفاده نادرسـت‬ ‫لم یزر ع شود و ازسویی‪ ،‬منابع اب را از دست‬ ‫بدهیـم و زمیـن خشـک شـود‪ ،‬بـا وزش بـاد‪،‬‬ ‫خا کـی کـه دیگـر انسـجام نـدارد‪ ،‬بلنـد شـده‬ ‫یشـود»‪ .‬ایـن‬ ‫و ب هشـکل ریزگـرد وارد هـوا م ‬ ‫مسـئول‪ ،‬ازدسـت رفتن منابـع ابـی و خا کـی‬ ‫را زمین هسـاز مهاجـرت جمعیـت و تبعـات‬ ‫ناشـی ازان دانسـت‪ .‬معـاون محیـط طبیعـی‬ ‫محیط زیست استان کرمانشاه اشاره ای هم‬ ‫بـه راهکارهـای مدیریـت کشـت محصـوالت‬ ‫کشـاورزی داشـت و اظهـار کـرد‪« :‬در درجـه‬ ‫اول‪ ،‬هرگونـه کشـت محصـوالت کشـاورزی‬ ‫باید طبق شـرایط اقلیمی و امایش سـرزمین‬ ‫باشد؛ یعنی مشخص کنیم زمین هر منطقه‬ ‫پتانسـیل کاشـت چه محصوالتی را برای چه‬ ‫مقطـع زمانـی دارد کـه ایـن پتانسـیل کشـت‬ ‫محصوالت باید مدام و به روز بررسـی شـود»‪.‬‬ ‫وی اسـتفاده از پسـاب تصفی هشـده بـرای‬ ‫بخـش کشـاورزی را یکی دیگـر از راهکارهـای‬ ‫موثـر مدیریـت منابـع اب دانسـت کـه‬ ‫بسـیاری کشـورها از ان اسـتفاده می کننـد و‬ ‫مـا هـم ظرفیـت قابل توجهـی بـرای اسـتفاده‬ ‫دراین بخـش داریـم‪ .‬وی همچنیـن‪ ،‬توجـه‬ ‫بـه مسـائل فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی و معیشـتی‬ ‫کشـاورزان و معرفـی محصـول جایگزیـن را‬ ‫یکـه مسـائل‬ ‫ضـروری خوانـد؛ زیـرا مادام ‬ ‫نشـرایط‬ ‫اقتصـادی مدنظـر قـرار نگیـرد‪ ،‬ای ‬ ‫ادامـه دارد‪.‬‬ ‫به میزبانی بسیج رسانه استان فارس راه اندازی خواهد شد؛‬ ‫ایستگاه مطالبه گری در استان فارس‪ ،‬برای نخستین بار‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس بسـیج رسـانه اسـتان فـارس گفـت‪« :‬هـدف از ایجـاد‬ ‫بسـتر پاسـخگویی و ایسـتگاه مطالبه در بسیج رسانه‪ ،‬ایجاد‬ ‫بسـتری بـرای مطالبـه نماینـدگان اصنـاف مختلـف بـا حضور‬ ‫مسـئوالن اسـتانی ان حوزه اسـت»‪ .‬هادی رضایی افزود‪« :‬با‬ ‫ایجاد این بستر گامی درجهت تحقق جهاد تبیین برداشته‬ ‫شـده و هـم بـا شـنیدن مطالبـات اصنـاف مختلـف توسـط‬ ‫مسـئوالن زمینه اجتماع میدانی کف خیابان از بین خواهد‬ ‫رفـت و فرصـت سوءاسـتفاده دشـمن و رسـانه های بیگانـه‬ ‫از اتفاقـات از بیـن مـی رود»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول در اسـتان‪،‬‬ ‫یکـی از دالیلـی کـه اصنـاف بـرای رسـاندن پیـام خـود نا گزیـر‬ ‫یشـدند را نبـودن بسـتر‬ ‫بـه تجمـع جلـوی نهادهـا ناچـار م ‬ ‫برای نشـاندن جامعه هدف یک صنف با مسـئوالن مربوطه‬ ‫در یـک فضـای ازاد و منطقـی و دور از هیجانـات و هیاهـو‬ ‫دانسـت‪ .‬رضایی گفت‪« :‬بسـیج رسـانه استان فارس با ایجاد‬ ‫ایسـتگاه مطالبـه بـه شنید هشـدن مطالبـات واقعـی مـردم‬ ‫توسط نمایندگان خود دراین جلسات کمک کرده و پاسخ و‬ ‫تدابیـر مسـئوالن درجهت رفع موانـع در یک تعامل دوطرفه‬ ‫یشـود و بیـن مسـئوالن و اصنـاف همدلـی ایجـاد‬ ‫شـنیده م ‬ ‫می کنـد و اصنـاف بـا اطالع رسـانی به موقـع تصـور نمی کننـد‬ ‫نهـا را رهـا کرده اند و مقاومت مـردم در مقابل‬ ‫کـه مسـئوالن ا ‬ ‫یبـرد و موجـب اقنا عسـازی مردم‬ ‫تحریـم و مشـکالت را بـاال م ‬ ‫می شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬تجربه انقالب نشـان داده‬ ‫ً‬ ‫نهـا بـرای‬ ‫انجـا کـه مـردم اقنـاع شـوند قطعـا عبـور از بحرا ‬ ‫مسـئولین اسـان تر بوده و هدف این بسـتر که بسـیج رسـانه‬ ‫ایجـاد کـرده نیـز اقنا عسـازی مـردم اسـت»‪ .‬رئیـس بسـیج‬ ‫رسـانه اسـتان فـارس تصریـح کـرد‪« :‬برنامـه داریـم اصنـاف‬ ‫مختلـف را بـا محوریـت بسـیج اقشـار در صنـوف مختلـف بـه‬ ‫ایسـتگاه مطالب هگـری دعـوت کنیـم و نماینـدگان صنـوف‬ ‫مختلـف بـا حضـور اصحـاب رسـانه و کارشناسـان تخصصـی‬ ‫ان صنـف بـا مسـئوالن گـرد هم اینـد تا از التهـاب و هیجاناتی‬ ‫کـه رسـانه های بیگانـه در مشـکالت ایجـاد می کنـد بکاهیـم و‬ ‫از مسـئوالن خواسـتار ارائه اقدامات انجام شده خود درمورد‬ ‫جلسـات را ب هصـورت گـزارش مبسـوط ارائـه کننـد»‪ .‬رضایـی‬ ‫اعالم کرد که نخسـتین ایسـتگاه مطالبه گری اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بـه بررسـی مشـکالت دامـداران و تولیدکننـدگان دامـی‬ ‫بـا حضـور نماینـدگان افـکار عمومـی در اسـتان و بـا حضـور‬ ‫نمایندگان صنف دامداران‪ ،‬رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫استان فارس و مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعـی فـارس برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خطیـــب نمازجمعـــه‬ ‫شهرســـتان ری بـــا‬ ‫گرامیداشـــت مقـــام‬ ‫کارگـــران و معلمـــان‬ ‫در کشـــور گفـــت‪:‬‬ ‫اصـــراری‬ ‫«چـــه‬ ‫بـــرای خریـــد جنـــس‬ ‫خارج ــی وج ــود دارد؛‬ ‫درحالی کـــه نمونـــه‬ ‫داخلــی همــان جنس هــا در داخــل با کیفیــت خــوب تولیــد می شــود؛ مــردم‬ ‫ب ــا خری ــد جن ــس داخل ــی ب ــه معیش ــت کارگ ــران کم ــک کنن ــد»‪ .‬به گ ــزارش‬ ‫ایرنـــا؛ حجت االســـام ســـید علـــی شـــاهچراغی در نمازجمعـــه این هفت ــه‬ ‫شهرســتان ری بااشــاره به روزهــای تاریخــی مــاه اردیبهشــت افــزود‪« :‬روز ‪٢٣‬‬ ‫اردیبهشــت ماه س ــال ‪ ١٣۴٣‬یک ــی از رویداده ــای تاریخ ــی در ای ــران انج ــام‬ ‫ش ــد؛ الیح ـ ه کاپیتوالس ــیون ب ــه مجل ــس ب ــرده ش ــد ک ــه امام خمین ــی(ره) در‬ ‫مخالفــت بــا ان ســخنرانی اتشــینی کــرد و علمــا و مــردم را خطــاب قــرار داد‬ ‫و گفــت هرکــس فریــاد مخالفــت ســر نزنــد گنــاه کار اســت؛ همیــن ســخنرانی‬ ‫باع ــث تبعی ــد ام ــام ش ــد»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬روز ‪ ٢۴‬اردیبهش ـت ماه نی ــز روز‬ ‫لغــو قــرارداد اســتبدادی دیگــر توســط یکــی از علمــای بــزرگ اســت؛ ایــن لغــو‬ ‫قراردادهــا توســط علمــا نشــانه اقتــدار دیــن و روحانیــت در ایــران اســت کــه‬ ‫دش ــمن به دنب ــال شکس ــت ای ــن اقت ــدار اس ــت»‪ .‬ش ــاهچراغی بااش ــاره به‬ ‫ســـالروز صـــدور فتـــوای تحریـــم تنبا کـــو توســـط میـــرزای شـــیرازی گف ــت‪:‬‬ ‫«فتــوای مشــهور میــرزای شــیرازی در تحریــم تنبا کــو نقطــه عطفــی در تاریــخ‬ ‫سیاس ــی کش ــور و روحانی ــت ش ــیعه به ش ــمار م ـی رود ک ــه تاثی ــرات سیاس ــی‬ ‫مهم ــی ب ــر ج ــای نه ــاده اس ــت‪ .‬روحانی ــت حاف ــظ مناف ــع مل ــی و حاف ــظ‬ ‫تمامی ــت مملک ــت ای ــران اس ــت»‪ .‬ام ــام جماع ــت ش ــهرری اف ــزود‪« :‬رهب ــر‬ ‫انق ــاب هفت ــه گذش ــته دو مالق ــات سیاس ــی داش ــتند؛ اول ــی ب ــا بش ــار اس ــد‬ ‫رئیس جمه ــوری س ــوریه ب ــود؛ بش ــار اس ــد و م ــردم س ــوریه ب ــه رهب ــر ای ــران‬ ‫مدیــون هســتند‪ .‬دیــدار دوم بــا امیــر قطــر بــود؛ رهبــر دراین دیــدار بــه امیــر‬ ‫قط ــر گفتن ــد از جماع ــت عــرب توقــع اســت ک ــه در براب ــر رژی ــم صهیونیســت‬ ‫بایســتند؛ کشــورهای عربــی ســازش کار بــا اســراییل بداننــد کــه نبایــد از رژیــم‬ ‫صهیونیس ــت بترس ــند زی ــرا اس ــرائیل درح ــال فروپاشی س ــت»‪ .‬ش ــاهچراغی‬ ‫گفـــت‪« :‬رهبـــر انقـــاب دراین هفتـــه نیـــز دو مالقـــات عمومـــی داشـــتند‪،‬‬ ‫اول ــی ب ــا کارگ ــران ب ــود‪ ،‬ایش ــان دراین دی ــدار خط ــاب ک ــه جمع ــی از کارگ ــران‬ ‫فرم ــود در تکری ــم ش ــما همی ــن ب ــس اس ــت ک ــه پیغمبــر (ص) دس ــت کارگ ــر‬ ‫را بوس ــید و در جمه ــوری اس ــامی نی ــز کارگ ــران جای ــگاه خ ــاص و وی ــژه ای‬ ‫دارنــد؛ ایــن قشــر بــرای پیــروزی انقــاب ‪ ١۴‬هــزار شــهید تقدیــم کرده انــد و از‬ ‫شــان باالیــی برخوردارنــد»‪ .‬امام جماعــت شــهرری گفــت‪« :‬رهبــر انقــاب در‬ ‫ادامــه ایــن دیــدار نیــز بــه کارگــران گفــت؛ تولیــد دســت کارگــران اســت» و بــه‬ ‫انــان توصیــه کردنــد کــه ســعی کننــد کارشــان را بــه زیبایــی انجــام دهنــد»‪.‬‬ ‫ش ــاه چراغی بابیان اینک ــه رهب ــر انق ــاب از م ــردم می خواهن ــد ک ــه اجن ــاس‬ ‫داخلــی را بخرنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬چــه اصــراری بــرای خریــد جنــس خارجــی وجــود‬ ‫یکــه نمونــه داخلــی همــان جنــس در داخــل با کیفیــت خــوب‬ ‫دارد؛ درحال ‬ ‫تولی ــد می ش ــود؛ ب ــا خری ــد جن ــس داخل ــی ب ــه معیش ــت کارگ ــران کم ــک‬ ‫یش ــود»‪ .‬امام جمع ــه ش ــهرری در ادام ــه ب ــه دی ــدار دوم رهب ــر ب ــا معلم ــان‬ ‫م ‬ ‫یس ــت‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬مس ــئولیت معلم ــی بس ــیار مس ــئولیت سنگین ‬ ‫و معلم ــان بدانن ــد نق ــش معل ــم در تربی ــت نس ــل این ــده مهم ت ــر از پ ــدر و‬ ‫م ــادر ک ــودکان اس ــت»‪ .‬ش ــاهچراغی اف ــزود‪« :‬رهب ــر انق ــاب چن ــد توصی ــه‬ ‫بـــرای معلمـــان داشـــتند کـــه اشـــنا کردن کـــودکان بـــا ســـبک زندگ ــی‬ ‫نه ــای انق ــاب‪ ،‬تربی ــت ک ــودک به نوع ــی‬ ‫اس ــامی‪ ،‬اش ــنایی ان ــان ب ــا ارما ‬ ‫ک ــه اعتمادبه نف ــس باالی ــی داش ــته باش ــد و ک ــودک مقاوم ــت و ایس ــتادگی‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬رهب ــر انق ــاب ب ــر تربی ــت ک ــودکان به نوع ــی ک ــه ب ــه فرهن ــگ‬ ‫غ ــرب و ش ــرق اعتنای ــی نداش ــته باش ــند تا کی ــد زی ــادی دارن ــد؛ فرزن ــدان م ــا‬ ‫بای ــد افتخ ــارات مل ــی خ ــود را بشناس ــند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2497‬‬ ‫نگاهی به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسالمی؛‬ ‫استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها!‬ ‫امیر سیوانی*‬ ‫یسـت کـه قصـه پر غصـه غـارت و تـاراج میراث فرهنگـی و ملـی‬ ‫کمتـر ایران ‬ ‫ایـران به دسـت فرانسـویان در دوران ننگیـن قاجـار و طرحـی تحت عنـوان‬ ‫یهـای تجـاری در ایـران ) را نخوانـده و نشـنیده باشـد یـا به خاطـر‬ ‫( حفار ‬ ‫نیـاورد‪ .‬طـرح پیشـنهادی اخیـر نماینـدگان محتـرم مجلـس شـورای‬ ‫جهـا نیـز‬ ‫اسلامی تحت عنـوان اسـتفاده بهینـه از اشـیای باسـتانی و گن ‬ ‫یـاداور سـوابق تلـخ ایـوب ربنـو یکـی از بزرگ تریـن دالالن امـوال تاریخـی و‬ ‫فرهنگـی (به اصطلاح عتیقـه ) در ایـران در ده ههـای ‪ 20‬الـی ‪ 50‬سـال ‪1300‬‬ ‫یسـت کـه بـا همـکاری و مشـارکت خواهـر زاده خـود بـه هویـت مهـدی‬ ‫شمس ‬ ‫محبوبیـان هـزاران و شـهرام پهلوی نیـا فرزنـد اشـرف پهلـوی‪ ،‬اثـار نفیـس و‬ ‫حهـا و‪...‬‬ ‫بهـا ‪ ،‬کتیب ههـا‪ ،‬درهـا‪ ،‬ضری ‬ ‫شـاهکارهای هنـر معمـاری ماننـد محرا ‬ ‫ایـران را کـه حاصـل نبـوغ و خالقیـت نیـا کان هنرپـرور ایـن سـرزمین بـوده‬ ‫بـا نفـوذ در دسـتگاه های اداری‪ ،‬قانونـی‪ ،‬قضایـی ایـران در دوره پهلـوی‬ ‫(طاغـوت) و اخـذ مجوزهـای به اصطلاح قانونـی از کشـور خـارج و به دسـت‬ ‫یسـپردند کـه امـروزه نه تنهـا در قبـال ایـن ملـت‬ ‫اجنبیـان و بیگانگانـی م ‬ ‫دشـمنی تـام و تمـام دارنـد؛ بلکـه به واسـطه همـان اثـار اقـدام به فخرفروشـی‬ ‫بـه مردمـان سـایر ملـل می نماینـد‪ .‬بـاری طـرح مذکـور یـاداور همـان روزهای‬ ‫سـخت گذشـته اسـت و امیـد اسـت نماینـدگان محتـرم امضاءکننـده در‬ ‫حهـا و تقنیـن را عهـده دار هسـتند‪،‬‬ ‫مجلـس کـه وظیفـه خطیـر تنظیـم طر ‬ ‫به لحـاظ فقـدان پشـتوانه علمـی و تخصصـی اقـدام بـه انصـراف از پیشـنهاد‬ ‫بررسـی طـرح مذکـور نمایند؛ زیرا طرح یادشـده میراث فرهنگـی و هویت یک‬ ‫کشور را به امری مادی و اقتصادی تقلیل خواهد داد و انتقاداتی قابل توجه‬ ‫بـر ان وارد هسـت من جملـه‪ .1 :‬نقـض کنوانسـیون های جهانـی کـه کشـور‬ ‫ً‬ ‫ایران از متقدمین پیوسـتن بدان بوده‪ ،‬خصوصا کنوانسـیون ‪ 1970‬یونسـکو‬ ‫تحت عنـوان (اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای ممنـوع کـردن و جلوگیـری از ورود و‬ ‫صـدور و انتقـال مالکیـت غیرقانونی اموال فرهنگـی) که ایران در سـال ‪1353‬‬ ‫بـه ان ملحـق شـده اسـت ‪ .2‬اثـر منفی طـرح مذکور و تحت الشـعاع قـراردادن‬ ‫احـکام صـادره از دادگاه هـای بین المللـی درراسـتای اسـترداد امـوال تاریخـی‬ ‫ً‬ ‫ایـران از سـایر کشـورها ‪ .3‬تضـاد و تعـارض بـا قوانیـن کنونـی خصوصـا‪ :‬قانـون‬ ‫راجـع بـه حفـظ اثـار ملی مصـوب ‪ 1309‬و نظامنامه اجرایـی ان‪ ،‬قانون خاص‬ ‫یهـای غیرمجـاز و کاوش به قصـد تحصیـل اشـیای عتیقـه‬ ‫ممنوعیـت حفار ‬ ‫و امـوال تاریخـی مصـوب ‪ ،1358‬مـواد ‪ 563‬و ‪ 566‬مکـرر و ‪ 562‬و ‪ 561‬از‬ ‫قانون تعزیرات سـال ‪ 1375‬مجلس شـورای اسلامی ‪ .4‬طرح مذکور برخالف‬ ‫سیاست های قوه محترم قضائیه در بحث پیشگیری های رشد مدار از جرم‬ ‫و کاهـش ورودی پرونـده بـه محا کـم محتـرم قضایـی بـوده و موجـب ایجـاد‬ ‫انگیـزه و سـوءنیت و قصـد مجرمانـه در حفـاران غیرمجـاز درگـذر اندیشـه بـه‬ ‫نتیجـه شـده و تحصیـل امـوال تاریخـی و فرهنگـی بـدون شناسـنامه رسـمی‬ ‫باستان شناسـی ماننـد محـل کشـف‪ ،‬نـوع الیـه و قدمـت و ‪ ...‬خریدوفـروش‬ ‫غیرمجـاز اشـیا و امـوال تاریخـی خواهـد شـد‪ .‬اخـر سـخن اینکـه رجاء واثـق‬ ‫داریـم کـه نماینـدگان محتـرم تدوین کننـده و امضاءکننـده طـرح مذکـور بنـا‬ ‫بـه جهـات یادشـده‪ ،‬ضمـن اعلام انصـراف از طـرح پیشـنهادی به لحـاظ‬ ‫معادیـر قانونـی و علمـی و فنـی‪ ،‬نظـرات وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی کشـور را به عنـوان یگانـه مرجـع حا کمیتـی دارای صالحیـت‬ ‫اعالم نظـر دراین رابطـه پذیـرا باشـند‪.‬‬ ‫*مسئول امور حقوقی و امال ک اداره کل میراث فرهنگی اذربایجان غربی‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیرکل راهداری اردبیل‪:‬‬ ‫اجرای جاده ایمن و استاندارد؛ رویکرد اصلی دولت‬ ‫مدیـرکل راهـداری اردبیـل گفـت‪« :‬اجـرای‬ ‫جاده ایمن و استاندارد‪ ،‬از اولویت های دولت‬ ‫در اسـتان اسـت کـه بـا تخصیـص اعتبـارات‬ ‫مناسـب عملیاتـی خواهـد شـد»‪ .‬کلیـم اهلل‬ ‫وثوقـی در نشسـت بـا فرمانـدار بیل هسـوار‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬رویکـرد دولـت سـیزدهم‪،‬‬ ‫پاسـخگویی اصولـی بـه مطالبات مردم اسـت‬ ‫و در شـمال اسـتان نیـز بیشـترین مطالبـه مـردم‪ ،‬بهره منـدی از مسـیرهای‬ ‫دسترسـی ایمـن و بزرگراه هـای اسـتاندارد اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در‬ ‫حهـای حمل ونقل جـاده ای‬ ‫بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬منابـع بـرای تامیـن مالـی طر ‬ ‫دیده شـده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬اسـتان اردبیل نیز از این بودجه بی نصیب‬ ‫نبـوده و در سـفر رئیس جمهـوری بـه اردبیـل‪ ،‬ایـن بودجـه پیش بینـی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال ‪ ۳۵‬کیلومتـر از را ههـای روسـتایی و شـهری شهرسـتان بیل هسـوار بـا‬ ‫هزین ه بالغ بر ‪ ۷۰۰‬میلیاردریال اسفالت می شود‪ .‬بالغ بر ‪ ۳۵‬کیلومتر از راه های‬ ‫شهرسـتان امسـال بهسـازی‪ ،‬روکش اسـفالت و اسـفالت ریزی خواهد شد که‬ ‫‪ ۱۷‬کیلومتـر مربـوط به راه های روسـتایی‪ ۱۵ ،‬کیلومتر مربوط به حـوزه راه های‬ ‫مواصالتـی و بقیـه نیـز مربوط به کمربندی بیل هسـوار اسـت»‪ .‬وی تا کید کرد‪:‬‬ ‫«نگهـداری را ههـا نیازمنـد اعتبـار بـاال بـوده و طبـق براوردهـا؛ این امـر نیازمنـد‬ ‫‪ ۱۰‬هزارمیلیاردریـال اعتبـار اسـت»‪.‬‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫با محوریت هنرستان ها در اموزش وپرورش‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬تحقـق شـعار سـال تولیـد‪،‬‬ ‫دانش بنیـان و اشـتغال افرینی در اموزش وپـرورش بـا محوریـت هنرسـتان ها‬ ‫و تقویـت رشـته های فنی وحرفـه ای امکان پذیـر اسـت»‪ .‬کالم اهلل صفـری‬ ‫پیـش از خطب ههـای نمازجمعـه اردبیـل هم زمـان بـا هفتـه معلـم در مصالی‬ ‫نشـهر‪ ،‬بـا قدردانـی از تلاش معلمـان در ایـام کرونـا در سـنگر امـوزش و‬ ‫ای ‬ ‫نحـوزه‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬پیشـرفت کشـور و توسـعه‬ ‫مجاهـدات انجا مشـده درای ‬ ‫یسـت کـه دراین جایـگاه‬ ‫همه جانبـه ایـران‪ ،‬مرهـون تلاش و همـت معلمان ‬ ‫سـعی می کننـد وظیفـه خطیـر خـود را به شایسـتگی انجـام دهنـد»‪ .‬وی‬ ‫ضـرورت تقویـت برنام ههـای فرهنگـی‪ ،‬اموزشـی و تربیتـی را در مـدارس در‬ ‫ایام پسـا کرونا یاداور شـد و تصریح کرد‪« :‬معلمان با بازگشـایی مدارس سـعی‬ ‫می کننـد درجهـت تقویـت جبهـه اموزشـی و تربیتی همتی راسـتین داشـته و‬ ‫در تحقـق حیـات طیبـه ای کـه در نظـام اموزش وپـرورش بـر ان تا کیـد شـده‪،‬‬ ‫تلاش کننـد»‪ .‬وی از اموزش وپـرورش به عنـوان مولـد و منبـع تولیـد نیـروی‬ ‫انسـانی متخصـص و ماهـر در مسـیر توسـعه متـوازن و پایـدار یاد کـرد و گفت‪:‬‬ ‫«فضای اموزشـی باید برای نسـل اینده لذت بخش و درعین حال زمین هسـاز‬ ‫ارتقـای مهـارت و توانمنـدی باشـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کیفیت و سالمت اب شرب اصفهان؛‬ ‫موردتایید مرکز بهداشت استان‬ ‫مرکـز بهداشـت اصفهـان به عنـوان مرجـع‬ ‫ناظر در سراسـر اسـتان به صورت شبانه روزی‬ ‫کیفیـت‪ ،‬سلامت و بهداشـت اب شـرب را‬ ‫بررسـی و کنتـرل می کنـد‪ .‬مدیـر مرکـز پایـش و‬ ‫نظارت بر کیفیت اب وفاضالب ابفای اسـتان‬ ‫یبـر الودگـی‬ ‫اصفهـان بااشـاره به شـایعاتی مبن ‬ ‫اب شرب اصفهان که روزهای اخیر در فضای‬ ‫مجازی منتشر و منجر به نگرانی هم استانی های محترم شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«سالمت اب شرب‪ ،‬موردتایید مرکز بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم اسـتان اسـت و مردم به هیچ عنوان نگران سلامت اب شـرب نباشند»‪.‬‬ ‫فهیمـه امیـری باتا کیدبـر سلامت اب شـرب مصرفـی اسـتان اصفهـان گفت‪:‬‬ ‫«کلرسنجی روزانه و نمونه برداری میکروبی و شیمیایی ماهیانه و سالیانه از‬ ‫شبکه اب کلیه شهرها و روستاهای استان توسط مرا کز بهداشت در استان‬ ‫انجـام می گیـرد و مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان به عنـوان مرجـع ناظـر در‬ ‫سراسـر اسـتان به صورت شـبانه روزی کیفیت‪ ،‬سالمت و بهداشـت اب شرب‬ ‫را موردبررسـی و کنتـرل قـرار می دهـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬اب شـرب اصفهـان‬ ‫ً‬ ‫یسـت و به محـض ورود اب خـام بـه تصفیه خانـه اب‬ ‫کاملا سـالم و بهداشت ‬ ‫باباشیخعلی که جزو بزرگ ترین و پیشرفته ترین تصفیه خانه های خاورمیانه‬ ‫اسـت‪ ،‬به منظـور حـذف االیند ههـا‪ ،‬کلیـه فرایندهـای فیزیکـی‪ ،‬شـیمیایی و‬ ‫گندزدایـی بـر روی اب خـام انجـام شـده و مـورد تصفیـه کامـل قـرار می گیرد»‪.‬‬ ‫امیـری خاطرنشـان کـرد‪« :‬کلیـه عوامـل میکروبـی‪ ،‬شـیمیایی و االیند ههـا در‬ ‫بـدو ورود ازطریـق فرایندهـای فیزیکـی‪ ،‬انعقـاد و لخت هسـازی‪ ،‬ته نشـینی و‬ ‫ً‬ ‫گندزدایـی از اب حـذف شـده و اب کاملا سـالم و بهداشـتی دراختیـار مـردم‬ ‫قـرار می گیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تصفیه خانه اب باباشـیخعلی مجهز به سیسـتم‬ ‫شهـا بـرای گندزدایـی اب شـرب‬ ‫ازن زنـی به عنـوان یکـی از پیشـرفته ترین رو ‬ ‫بـوده و در انتهـای فراینـد تصفیـه‪ ،‬بـرای حفـظ کلـر باقی مانـده در شـبکه اب‬ ‫ً‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـرب و جلوگیـری از الودگـی ثانویـه‪ ،‬مجـددا بـا کلـر گندزدایـی م ‬ ‫‪7‬‬ ‫حضور ‪ ۱۲۰۰‬شرکت ایرانی و خارجی‬ ‫در بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی ایران‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی صنعــت نفــت‪ ،‬مظهــر‬ ‫یه ــا و ایین ــه تمام نم ــای‬ ‫نمای ــش توانمند ‬ ‫سیاسـت های وزارت نفــت در عرصــه اقتصاد‬ ‫یس ــت و ام ــروز در ش ــرایط‬ ‫و فن ــاوری انرژ ‬ ‫تحری مه ــا نگا هه ــای زی ــادی معط ــوف ب ــه‬ ‫صنع ــت نف ــت ای ــران ب ــوده و عملک ــرد ای ــن‬ ‫صنع ــت بیش از هر زم ــان موردتوج ــه ق ــرار‬ ‫گرفت ــه اس ــت؛ برگ ــزاری دوره ‪ ۲۶‬این روی ــداد‬ ‫شه ــای‬ ‫یک ــه جه ــان از تالط ــم و تن ‬ ‫درحال ‬ ‫یب ــرد‪،‬‬ ‫مختل ــف در ح ــوزه ان ــرژی رن ــج م ‬ ‫نگا هه ــا را بیش ازپی ــش ب ــه این روی ــداد‬ ‫معط ــوف ک ــرده‪ .‬ای ــن دس ــتاوردها ب ــا‬ ‫مشــارکت همه جانبــه ســازندگان تجهیــزات‪،‬‬ ‫صادرکننــدگان‪ ،‬پیمانــکاران‪ ،‬ســرمایه گذاران‪،‬‬ ‫ش ــرکت های طراحی‪-‬مهندس ــی‪ ،‬مرا ک ــز‬ ‫علم ــی و ش ــرکت های دانش بنی ــان حاص ــل‬ ‫شــده و نمایشــگاه صنعــت نفــت‪ ،‬نمــودی از‬ ‫را هه ــای موف ــق پیش روس ــت ک ــه در س ــایه‬ ‫«سیاســت های حمایت ــی» صنع ــت نف ــت از‬ ‫بخــش خصوصــی و غیردولتــی شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬باتوج هبــه فشــار دشــمن و عــدم لغــو‬ ‫تحری مه ــا‪ ،‬افزای ــش قابل توج ــه ص ــادرات‬ ‫ته ــای س ــاخت‬ ‫نف ــت ای ــران‪ ،‬رون ــق فعالی ‬ ‫داخ ــل و افزای ــش مش ــارکت ش ــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان و فن ــاور در پروژ هه ــای صنع ــت‬ ‫نف ــت و همچنی ــن تا کی ــد مق ــام معظ ــم‬ ‫رهب ــری ب ــر ض ــرورت تولی ــد دانش بنی ــان‪،‬‬ ‫دوره ‪ ۲۶‬نمایش ــگاه صنع ــت نف ــت اهمیت ــی‬ ‫ُ‬ ‫دوچن ــدان پی ــدا می کن ــد‪ .‬در ‪۲۶‬امیــن دوره‬ ‫نمایش ــگاه بین الملل ــی صنع ــت نف ــت ک ــه‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬ت ــا ‪ ۲۶‬اردیبهشـ ـت ماه برگ ــزار م ‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۲۰۰‬ش ــرکت حض ــور دارن ــد و‬ ‫براین مبن ــا؛ ب ــرای جانمای ــی ای ــن ش ــرکت ها‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬هزارمترمربــع فضــای نمایشــگاهی‬ ‫اختص ــاص داده ش ــده اس ــت؛ مدی ــر‬ ‫ُ‬ ‫‪۲۶‬امی ــن نمایش ــگاه بین الملل ــی صنع ــت‬ ‫نف ــت گف ــت‪« :‬درایـ ـن دوره باتوج هب ــه‬ ‫ش ــعار س ــال‪ ،‬ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫و فن ــاور حض ــور پررنگ ــی در نمایش ــگاه‬ ‫دارن ــد و دراین مس ــیر نی ــز تفاهم نام هه ــا‬ ‫و قراردادهای ــی به امض ــا خواه ــد رس ــید»‪.‬‬ ‫رئی ــس روابط عموم ــی ش ــرکت مل ــی نف ــت‬ ‫ای ــران بابیان اینک ــه در چه ــارروز برگ ــزاری‬ ‫روی ــداد صنع ــت نف ــت‪ ،‬نشسـ ـت های‬ ‫تخصص ــی متع ــددی ب ــا حض ــور مدیـــران‬ ‫ارش ــد صنع ــت نف ــت و مدی ــران ش ــرکت های‬ ‫توانمن ــد بخ ــش خصوص ــی برگ ــزار خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬نی ــاز صنع ــت نف ــت ب ــه‬ ‫س ــرمایه گذاری و مش ــارکت در پروژ هه ــا‬ ‫کس ــو و نی ــز نی ــاز روزاف ــزون ب ــه اس ــتفاده‬ ‫ازی ‬ ‫از ت ــوان ش ــرکت های فن ــی و دانش ــی ب ــرای‬ ‫ح ــل مس ــائل و افزای ــش به ــره وری باع ــث‬ ‫ش ــده ت ــا در نمایش ــگاه حاض ــر‪ ،‬اخری ــن‬ ‫پیش ــرفت ها و پیش ــنهادهای ش ــرکت های‬ ‫توانمن ــد بخ ــش خصوص ــی ب ــرای کم ــک‬ ‫ب ــه صنع ــت نف ــت مط ــرح و ارائ ــه ش ــود»‪.‬‬ ‫حض ــور مس ــئوالن ارش ــد کش ــوری‪ ،‬فع ــاالن‬ ‫صنای ــع مختل ــف‪ ،‬مدی ــران ارش ــد پول ــی و‬ ‫بانک ــی‪ ،‬س ــفرای کش ــورهای خارج ــی و ‪ ...‬از‬ ‫دیگ ــر ن ــکات مه ــم برگ ــزاری ای ــن نمایش ــگاه‬ ‫نب ــاره گف ــت‪:‬‬ ‫اس ــت‪ .‬مجی ــد بوج ــارزاده درای ‬ ‫«به رســم هرســاله اییــن اغازبـه کار نمایشــگاه‬ ‫ب ــا حض ــور مهمان ــان ارش ــد کش ــوری‪،‬‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس و مدی ــران ارش ــد‬ ‫صنعت ــی روز جمع ــه؛ ‪ ۲۳‬اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫در مح ــل نمایش ــگاه بین الملل ــی صنع ــت‬ ‫نف ــت برگ ــزار ش ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ب ــا تا کی ــد‬ ‫وزی ــر نف ــت و مدیرعام ــل ش ــرکت مل ــی‬ ‫نف ــت ای ــران درایـ ـن دوره ش ــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان و فن ــاور حض ــور پررن ــگ دارن ــد‬ ‫و امی ــد اس ــت ای ــن گردهمای ــی چه ــارروزه‬ ‫یه ــای بخ ــش خصوص ــی‬ ‫رون ــد همکار ‬ ‫و دولت ــی ب ــا ه ــدف افزای ــش به ــره وری و‬ ‫توس ــعه صنع ــت نف ــت را بیش ازپی ــش‬ ‫تقوی ــت کن ــد»‪ .‬این روی ــداد‪ ،‬امس ــال ب ــا‬ ‫ش ــعار «نف ــت دانش بنی ــان‪ ،‬تولی ــد ایران ــی‪،‬‬ ‫ص ــادرات جهان ــی» در روزه ــای ‪ ۲۳‬ت ــا ‪۲۶‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه از س ــاعت ‪ ۹‬ت ــا ‪ ۱۶‬در مح ــل‬ ‫نمایش ــگاه های بین الملل ــی ته ــران برگ ــزار‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫شهرسـتان موفق شـدند انبار انبوه کاالهای‬ ‫اساسـی را شناسـایی و با توجه به ممانعت از‬ ‫ورود بازرسـان‪ ،‬بـا دسـتور معـاون دادسـتان‬ ‫شهرسـتان بـه انبـار مذکـور ورود کننـد»‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬موجـودی ایـن انبـار مذکـور‬ ‫شـامل چهار هـزار و ‪ ۲۰۰‬لیتـر روغـن خورا کـی‪،‬‬ ‫‪۱۴‬هـزار و ‪۵۲۰‬‬ ‫سـه هزار و ‪ ۸۳۰‬کیلوگـرم برنـج‪ ،‬‬ ‫بسـته ما کارونـی و ‪ ۹۵۰‬کیلوگـرم شـکر بـود‬ ‫کـه همگـی توقیـف شـد و بنـا بـر صلاح دیـد‬ ‫مراجـع مربوطـه ایـن اقلام در روزهـای اتـی‬ ‫بـا قیمـت مصـوب در مرا کـز صنفـی مجـاز‬ ‫عرضـه خواهـد شـد‪ .‬پرونده تخلف ایـن انبار‬ ‫کاالهـای اساسـی به دلیـل اختفـا و امتنـاع از‬ ‫توزیـع بـه قصـد افزایـش قیمـت تشـکیل و‬ ‫بـه دسـتور معـاون اجرایـی در امـور شـعب‬ ‫تعزیـرات حکومتـی شهرسـتانهای اسـتان‬ ‫تهـران توقیـف شـد»‪.‬‬ ‫کشـف و ضبـط ‪ ۴۵۰۰‬کیلوگـرم شـکر و قنـد‬ ‫مصـرف خانـوار توسـط بازرسـان اصنـاف‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«واحـد بازرسـی و نظـارت اتـاق اصنـاف و‬ ‫نماینـده واحـد بازرسـی فرمانـداری موفـق‬ ‫شـدند مقـدار قابـل توجهـی شـکر و قنـد‬ ‫مصرفـی خانـوار را کـه فاقـد قیمـت مصـرف‬ ‫کننـده بـود شناسـایی کننـد‪ .‬ایـن محمولـه‬ ‫شـامل چهار هـزار و ‪ ۵۰۰‬بسـته شـکر یـک‬ ‫کیلوگرمـی بـود کـه بـا هـدف عرضـه بیـش از‬ ‫قیمـت مصـوب‪ ،‬بـرای توزیـع در بـازار امـاده‬ ‫و در حـال ارسـال بـود کـه بـه دسـتور معـاون‬ ‫اجرایـی در امـور شـعب تعزیـرات حکومتـی‬ ‫شهرسـتانهای اسـتان تهـران ضبـط شـد»‪.‬‬ ‫سـتاره اعلام کـرد‪« :‬خـودروی حامـل بـار‬ ‫توقیـف و کاالهـا پـس از بررسـی بـه قیمـت‬ ‫مصـوب در بـازار عرضـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۰۰‬کیسه ارد یارانه ای در گلحصار‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری افـزود‪:‬‬ ‫«بازرسـان اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری بـه‬ ‫همـراه نماینـده واحـد بازرسـی فرمانـداری و‬ ‫سـایر دسـتگاه های نظارتی موفق شـدند در‬ ‫روسـتای گلحصـار واحـدی را کـه محـل دپـو‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیسـه ارد یارانه ای بود شناسـایی کنند‬ ‫و به دسـتور معاون دادسـتان جهت بازرسی‬ ‫نمـکان سـودجویان‬ ‫وارد سـوله شـوند‪ .‬در ای ‬ ‫بـا تغییـر کیسـه ارد یارانـه ای بـه ارد ازاد‬ ‫قصـد سـهولت در انتقـال و فریـب بازرسـان را‬ ‫داشـتند امـا تمامـی اقلام به دسـتور مراجـع‬ ‫مربوطـه ضبـط شـد»‪ .‬به گفتـه سـتاره؛ بـا‬ ‫هماهنگـی معـاون اجرایـی در امـور شـعب‬ ‫تعزیـرات حکومتـی شهرسـتانهای اسـتان‬ ‫تهـران سـوله مذکـور پلمـب‪ ،‬اردهـا توقیـف و‬ ‫متهـم بـه مراجـع انتظامـی تحویـل شـد‪.‬‬ ‫با تمدید گواهینامه ‪ CARES‬صورت گرفت؛‬ ‫تایید مجدد محصوالت ذوب اهن اصفهان برای صادرات‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ممیزیخارجیمراقبتی گواهینامه‪CARES‬‬ ‫ذوب اهـن اصفهان‪ ،‬جهت صـادرات میلگرد‬ ‫تولیـدی ایـن شـرکت بـا موفقیت انجام شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس رضوانیـان؛ معـاون برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه ایـن شـرکت‪ ،‬در جلسـه افتتاحیـه‬ ‫ایـن ممیـزی کـه بـا حضـور مدیـران مرتبـط‬ ‫در سـالن جلسـات مدیرعامـل شـرکت برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـه بیـان اقدامـات انجا مشـده درزمینـه‬ ‫ارتقـای کیفیـت‪ ،‬اقدامـات اموزشـی و کسـب‬ ‫حدا کثـر رضایـت مشـتری پرداخـت و گفـت‪:‬‬ ‫«ذوب اهـن اصفهـان فراتـر از اجـرای الزامـات‬ ‫اسـتانداردهای موردبررسـی و اسـتقرار و‬ ‫نهـا‪ ،‬همـواره بـا نهایـت تلاش‬ ‫تمدیـد ا ‬ ‫جهـت افزایـش بهـره وری تـوام بـا رعایـت‬ ‫حقـوق مصرف کننـده و حفـظ کرامـت‬ ‫انسـانی کارکنان گام برداشته است»‪ .‬محمد‬ ‫صـدری؛ مدیـر کیفیـت فرا گیـر ذوب اهـن‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬اولیـن ممیـزی مراقبتـی بعـد‬ ‫از اخـذ گواهینامـه ‪ CARES‬طـی روزهـای‬ ‫‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬اردیبهشـت ماه توسـط سـرممیز‬ ‫موسسـه مذکـور ‪ Serdar Anlas‬از انگلسـتان‬ ‫تهـای مرتبـط انجام و باتوجه به‬ ‫و در مدیری ‬ ‫عدم مشـاهده هیچ گونـه عدم انطباقـی‪،‬‬ ‫گواهینامه ‪ CARES‬برای این شـرکت تمدید‬ ‫اعتبـار شـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫شـرایط ویـژه ناشـی از بحـران شـیوع کرونـا‪،‬‬ ‫ایـن ممیـزی بااسـتفاده از بسـتر اینترنـت‬ ‫و ا ز راه دور (‪ )Audit Remote‬صـورت‬ ‫پذیرفـت»‪ .‬مدیـر کیفیـت فرا گیـر ذوب اهـن‬ ‫تهـای مختلـف؛‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬مدیری ‬ ‫به ویـژه ازمایشـگاه مرکـزی‪ ،‬مهندسـی نـورد‪،‬‬ ‫فوالدسـازی‪ ،‬اتوماسـیون و ارتباطـات‪،‬‬ ‫بازاریابـی و فـروش خارجـی‪ ،‬اموزش و توسـعه‬ ‫منابـع انسـانی‪ ،‬روابط عمومـی‪ ،‬پشـتیبانی‬ ‫فـروش و برنامه ریـزی حمـل‪ ،‬حراسـت‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫فـن اوری اطالعـات و دیگـر مدیری ‬ ‫مرتبـط در برگـزاری موفقیت امیـز ایـن دوره از‬ ‫ممیـزی مشـارکتی فعال داشـتند‪ .‬در جلسـه‬ ‫اختتامیـه‪ ،‬سـرممیز ‪ CARES‬بـا تشـریح‬ ‫چگونگی ممیزی انجا مشـده در بخش های‬ ‫مختلـف شـرکت‪ ،‬تلاش گسـترده ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان جهـت تحقـق و ابقـای شـرایط‬ ‫استاندارد ‪ CARES‬دراین مجتمع صنعتی را‬ ‫قابل توجـه خوانـد و گفت‪« :‬ممیزی مراقبتی‬ ‫گواهینامـه ‪ CARES‬در ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫هماننـد دور ههـای قبلـی با موفقیـت انجام و‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫گواهینامـه مربوطه تمدید اعتبار م ‬ ‫یسـت؛ ذوب اهن اصفهان تنهـا دارنده‬ ‫گفتن ‬ ‫گواهینامـه ‪ CARES‬در ایـران اسـت‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه ازاد اسالمی قزوین اعالم کرد؛‬ ‫دانشگاه ازاد؛ اماده ارائه خدمات علمی به دانشجویان نیازمند‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قزویـن‪ ،‬از امادگـی بـرای ارائه خدمات علمی‬ ‫بـه دانشـجویان نیازمنـد خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«همـکاری دانشـگاه ازاد و کمیتـه امـداد‬ ‫می توانـد بـه همـکاری و هم پوشـانی بـرای‬ ‫ارتقـای عملـی و اقتصـادی دانشـجویان‬ ‫منجـر شـود»‪ .‬اسـماعیل زینالـی در نشسـت‬ ‫امضـای تفاهم نامـه همـکاری بـا دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی قزویـن گفـت‪« :‬دانشـگاه ازاد‬ ‫مولـود انقلاب اسـت‪ .‬در اینـده نزدیـک گام‬ ‫دوم فعالیت هـای دانشـگاه ازاد بـه مـردم‬ ‫عرضـه خواهـد شـد کـه دراین میـان می توان‬ ‫ ریالی‬ ‫جریمه پنج میلیارد و ‪ ۲۹۰‬میلیون ِ‬ ‫متخلفان صنفی در ایام ماه رمضان‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬علیرضـا حسـن پور؛ سرپرسـت اداره کل تعزیـرات حکومتـی‬ ‫قزوین گفت‪« :‬در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان‪ ،‬تیم های گشت مشترک‬ ‫نظـارت ویـژه ای را در سـطحی گسـترده از اصنـاف در اسـتان انجـام دادنـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬اجـرای طـرح از ‪ ۱۴‬فروردین مـاه تـا ‪ ۱۴‬اردیبهشـت ماه در ‪۱۲۰۰‬‬ ‫واحـد صنفـی‪ ،‬منجر به تشـکیل ‪ ۵۳۵‬فقره پرونده شـد»‪ .‬سرپرسـت تعزیرات‬ ‫حکومتـی قزویـن افـزود‪« :‬بیشـترین بازرسـی ها از کاالهـای اساسـی موردنیـاز‬ ‫مـردم؛ ازجملـه مـر غ‪ ،‬گوشـت‪ ،‬برنـج‪ ،‬روغـن‪ ،‬ارزاق و مایحتـاج عمومـی‪،‬‬ ‫قنادی هـا (زولبیـا و بامیـه)‪ ،‬مرا کـز عرضـه حلیـم و اش‪ ،‬پزندگی هـا و مرا کـز‬ ‫بین راهـی بـود‪ .‬برگـزاری نشسـت های تعاملـی بـا دسـتگاه های متولی تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬اسـتقرار شـعب ویژه رسـیدگی و اختصاص شعبه ویژه پرونده های مهم‬ ‫و ملـی طـرح ضیافـت و رسـیدگی فـوری بـه تخلفـات‪ ،‬از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫طـرح ضیافـت امسـال در اداره کل تعزیـرات حکومتـی قزویـن بـود»‪.‬‬ ‫استفاده از توان پیمانکاران بومی‬ ‫در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن‬ ‫کشف یک میلیارد تومان داروی احتکاری در شهرستان ری‬ ‫کشف اختفا و امتناع از توزیع‬ ‫در انبار کاالهای اساسی‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری ادامـه‬ ‫داد‪« :‬بازرسـان اتـاق اصنـاف این شهرسـتان‬ ‫بـه همراه نماینـده واحد بازرسـی فرمانداری‬ ‫در بازرسـی از انبارهـا و صنـوف سـطح‬ ‫سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین خبر داد؛‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی خراسان شمالی خواستار شد؛‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬داروهـای کمیـاب و قاچـاق احتـکار‬ ‫شـده بـه اررش یـک میلیـارد تومـان در ایـن‬ ‫شهرسـتان کشـف شـد»‪ .‬لطـف اهلل سـتاره در‬ ‫این باره به خبرنگاران گفت‪« :‬بازرسـان اتاق‬ ‫اصنـاف موفـق شـدند محمولـه داروهـای‬ ‫کمیـاب کـه در منـزل مسـکونی جمـع اوری‬ ‫شـده بود را با همکاری مرجع انتظامی پس‬ ‫از اخذ مجوز قضایی شناسـایی کنند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بر اسـاس اعلام نظـر کارشناسـی از‬ ‫سـوی کارشناسـان غـذا و دارو ایـن محمولـه‬ ‫شـامل داروهـای کمیـاب و قاچـاق بـوده و‬ ‫متهـم در زمـان کمبـود دارو اقـدام بـه توزیـع‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬به گفتـه سـتاره؛ ارزش تقریبـی‬ ‫ایـن محمولـه از داروهای کمیاب که توسـط‬ ‫کـه ایـن بانـد جمـع اوری و توزیـع شـده‬ ‫یک میلیارد تومـان بـود و پرونـده تخلـف این‬ ‫متهمان جهت رسـیدگی بـه مراجع مربوطه‬ ‫ارجـاع شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یهـای مشـترک بـا کمیتـه امـداد را‬ ‫همکار ‬ ‫به عنـوان نمونـه موفـق در عرص ههـای ملـی‬ ‫اشـاره کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـده ای کـه داریـم‪،‬‬ ‫برای همه دانشجویان؛ ازجمله دانشجویان‬ ‫تحت حمایـت کمیتـه امـداد اسـت تـا‬ ‫نهـا را رشـد دهیـم تـا‬ ‫تهـای فـردی ا ‬ ‫خالقی ‬ ‫درهمیـن دوره دانشـجویی‪ ،‬مهارت امـوزی‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی اسـتان و واحـد قزویـن افـزود‪:‬‬ ‫«دانشگاه ازاد در عرصه نهضت ملی مسکن‬ ‫پیشـتاز است و می کوشد ظرفیت های خود‬ ‫را بـرای اسـتفاده عمـوم مـردم دراختیـار‬ ‫دولـت قـرار دهـد»‪ .‬وی افـزود‪ :‬مرکـز رشـد‬ ‫دانشـگاه ازاد‪ ،‬یـک مرکـز بـا اسـتاندارهای‬ ‫روز اسـت کـه همـه شـرایط دراین مرکـز رشـد‬ ‫وجـود دارد و طبـق اسـتاندارهای جهانـی‬ ‫احـداث و تجهیـز شـده اسـت و اینـک ایـن‬ ‫امادگـی وجـود دارد تـا بـرای اید ههـای روز‬ ‫خدمـات ارائه کنیم»‪ .‬زینالـی از امادگی برای‬ ‫ارائه خدمات علمی به دانشجویان نیازمند‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬همـکاری دانشـگاه ازاد‬ ‫و کمیتـه امـداد می توانـد بـه همـکاری و‬ ‫هم پوشـانی بـرای ارتقای عملـی و اقتصادی‬ ‫دانشـجویان منجـر شـود؛ چرا کـه هـدف‬ ‫یسـت و نمی خواهیـم‬ ‫تعامـل و هم افزای ‬ ‫ایـن تفاهم نامـه همـکاری تنهـا در کاغـذ‬ ‫باقـی بمانـد»‪ .‬معاون فرهنگی کمیتـه امداد‬ ‫اسـتان قزویـن نیـز گفـت‪« :‬ا کنـون ‪ ۴۰‬نفـر از‬ ‫دانشـجویان تحت حمایـت ایـن نهـاد در‬ ‫دانشگاه ازاد قزوین درحال تحصیل هستند‬ ‫کـه فراهـم اوردن شـرایط اسـتفاده از مرکـز‬ ‫رشـد می توانـد در ارتقـای تحصیلـی و علمـی‬ ‫یپـور افـزود‪:‬‬ ‫نهـا موثـر باشـد»‪ .‬حسـین قل ‬ ‫ا ‬ ‫«کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) می کوشـد‬ ‫حمایـت خـود را محـدود به حـوزه اقتصادی‬ ‫کهـای فرهنگـی؛‬ ‫نکنـد؛ ازاین جهـت‪ ،‬کم ‬ ‫اعـم از تحصیلـی و غیرتحصیلـی بـرای‬ ‫ارتقـای فرهنگـی و اجتماعـی مددجویـان و‬ ‫نیازمنـدان درجریـان اسـت»‪.‬‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬مدیـرکل راه وشهرسـازی‬ ‫خراسان شـمالی گفت‪« :‬در ساخت پروژه های‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن در اسـتان‪ ،‬بایـد از‬ ‫پیمانـکاران و نیـروی کار بومـی اسـتفاده کرد»‪.‬‬ ‫قاسـم قاسـمی افـزود‪« :‬باتوجه بـه شـرایط‬ ‫اقتصـادی و معضـل بیـکاری اسـتان در‬ ‫پروژه های نهضت ملی مسـکن‪ ،‬باید از نیروی‬ ‫پیمانکاران بومی؛ و برای ساخت واحدها تاحدممکن از مصالح ساختمانی‬ ‫تولیـد اسـتان اسـتفاده شـود تـا در تمـام جبهه هـای نهضـت ملـی مسـکن در‬ ‫اسـتان شـاهد ثمـرات و بـرکات باشـیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬اولویـت مـا در طـرح‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن‪ ،‬تامیـن زمیـن بـرای چهارسـال بـود کـه دراین بحـث‬ ‫مشـکلی نداریـم و زمیـن بـرای نیـاز احـداث مسـکن بـرای چهارسـال در‬ ‫اسـتان تامیـن شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬زمین هایی که بـرای پروژه های‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن مشـخص شـده‪ ،‬هیچ گونـه معارضـی نـدارد و سـعی‬ ‫کرده ایـم زمین هـا در محـدوده شـهر یـا چسـبیده بـه محدوده شـهر باشـد که‬ ‫حتی االمـکان کمتـر نیازمنـد خدمـات زیربنایـی و روبنایـی باشـند»‪ .‬وی از‬ ‫تبدیل شـدن ‪ ۱۸۹۰‬واحد از پروژه های نیمه تمام فاقد متقاضی مسـکن مهر‬ ‫استان به طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و اظهار داشت‪« :‬این تعداد که‬ ‫ً‬ ‫شـامل نه پروژه اسـت‪ ،‬تقریبا تمامی پروژه ها دارای پیشـرفت فیزیکی پایین‬ ‫ً‬ ‫یـا بعضـا رها شـده بودنـد کـه بـا تبدیـل بـه طـرح نهضت ملی مسـکن‪ ،‬شـتاب‬ ‫باالیـی خواهنـد گرفـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در بحـث وا گـذاری زمیـن بـه گرو ههـای‬ ‫سـه نفره درحال انعقـاد قـرارداد هسـتیم و نیـاز اسـت فعالیـت بیشـتری‬ ‫دراین زمینـه داشـته باشـیم»‪ .‬طبـق اعلام وزارت راه وشهرسـازی؛ بایـد طـی‬ ‫چهارسـال ‪ ۴۸۰۰۰‬واحـد در قالـب طـرح نهضـت ملـی مسـکن در اسـتان‬ ‫خراسـان شـمالی سـاخته شـود‪.‬‬ ‫نیروگاه های تولید پرا کنده خوزستان‬ ‫با حدا کثر ظرفیت‪ ،‬تابستان در مدار هستند‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪ /‬بـا هـدف حفـظ امادگـی و حدا کثرسـازی تولیـد‬ ‫نیروگاه های تولید پرا کنده برق در دوره پیک‪ ،‬نشستی با حضور مدیرعامل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان و سـرمایه گذاران نیروگاه هـای تولیـد‬ ‫پرا کنده در شـمال خوزسـتان برگزار شـد‪ .‬دراین نشست که با حضور محمود‬ ‫دشـت بزرگ (مدیرعامـل)‪ ،‬کیومـرث زمانـی (معـاون برنامه ریـزی و تحقیقـات‬ ‫شـرکت)‪ ،‬شـاهپور مظفری (مدیرعامل شـرکت تولید برق گناوه مپنا)‪ ،‬مجید‬ ‫محمدکاظمـی (مجـری نیروگاه هـای تولیـد پرا کنـده شـمال خوزسـتان) و‬ ‫غالمـی (از شـرکت تولیـد برق سـنندج مپنـا)‪ ،‬سـرمایه گذاران نیروگاه هـای لور‪،‬‬ ‫تنگوان و میانرود برگزار شـد‪ ،‬مسـائل فنی شـبکه و حدا کثرسـازی تولید برق‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفـت و ایـن نیروگاه هـا متعهـد شـدند بـا حدا کثـر ظرفیـت‬ ‫در دوره پیـک شـبکه نسـبت بـه تولیـد انـرژی بـرق اقـدام کننـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫مقـرر شـد پرداخـت مطالبـات نیروگاه هـای مذکـور از شـرکت توانیـر توسـط‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان پیگیـری و هماهنگی هـای الزم جهـت برگـزاری‬ ‫جلسـات فنـی مرتبـط بـا موافقت نامـه اتصـال بـا مجری طـرح تولیـد پرا کنده‬ ‫و انرژی هـای نـو شـرکت توانیـر انجـام شـود‪ .‬گفتنی سـت؛ نیروگاه هـای لـور‪،‬‬ ‫تنگـوان و میانـرود بـا ظرفیـت تجمعـی ‪ ۷۵‬مـگاوات بـرای جبـران بخشـی از‬ ‫کمبـود تولیـد بـرق در شـمال خوزسـتان راه اندازی شـده اند و تا کنـون بیش از‬ ‫‪۴۸۲‬میلیون کیلووات سـاعت انـرژی بـه شـبکه تزریـق کرده انـد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی نیشابور خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح ضربتی مقابله با احتکار کاال در نیشابور‬ ‫سـید موسـی الرضا حسـینی‪ /‬سـرهنگ‬ ‫علیرضـا حسـینعلی زاده گفـت‪« :‬در اجـرای‬ ‫طـرح ضربتـی مقابلـه بـا احتـکار کاال و وسـایل‬ ‫ضـروری و کسـب اطالعاتـی مبنی بـر احتـکار‬ ‫کاالهـای اساسـی و مصرفـی توسـط فـردی‬ ‫سـودجو در حاشـیه نیشـابور‪ ،‬دسـتورات الزم‬ ‫بـرای بررسـی سـریع موضـوع صـادر شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬مامـوران کالنتـری ‪ ۱۴‬رحمـت بـا‬ ‫اشـراف اطالعاتـی انبـار موردنظـر را شناسـایی‬ ‫کـرده و بـا همـکاری مامـوران پلیـس امنیـت عمومـی و پلیـس اقتصـادی و بـا‬ ‫همراهی ماموران اداره صمت وارد عمل شـدند»‪ .‬فرمانده انتظامی نیشـابور‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬مامـوران انتظامـی دراین عملیـات پـس از هماهنگـی بـا مقـام‬ ‫قضائـی در بازرسـی از دو انبـار مـورد نظـر ‪ ۱۳۴‬تـن انـواع برنـج خارجـی احتـکار‬ ‫شـده کـه بنـا بـه نظر کارشناسـان ارزش ایـن محموله کشف شـده ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال بـراورد شـده اسـت را کشـف کردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را ‪ ۲۷‬میلیاردریال براورد کرده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«عملیـات گسـترده مقابلـه بـا قاچـاق کاال و وسـایل موردنیـاز بـا جدیـت و‬ ‫قاطعیـت در دسـتورکار پلیـس نیشـابور قـرار دارد»‪ .‬سـرهنگ حسـینعلی زاده‬ ‫درپایان گفت‪« :‬از شهروندان انتظار داریم درصورت کسب هرگونه اطالعاتی‬ ‫مبنی بـر احتـکار و نگهـداری بـا توزیـع کاال و وسـایل خار ج ازشـبکه توزیـع‬ ‫مراتـب را بـه فوریت هـای پلیسـی ‪ ۱۱۰‬اعلام کننـد»‪.‬‬ ‫قاسـم‬ ‫توانایـی‪/‬‬ ‫شیراز؛ میزبان جشنواره جهانی کارتون‬ ‫«سهم من از مالیات»‬ ‫جشـنواره بین المللی‬ ‫کارتـون «سـهم مـن‬ ‫از مالیـات» در شـیراز‬ ‫برگـزار می شـود‪ .‬دبیـر‬ ‫ایـن جشـنواره و‬ ‫مدیـر روابط عمومـی‬ ‫اداره کل امـور مالیاتی‬ ‫فـارس گفـت‪« :‬جشـنواره یادشـده بـا هـدف ترویـج و توسـعه فرهنـگ مالیات‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫در جامعـه‪ ،‬تیرمـاه امسـال هم زمـان بـا هفتـه مالیـات برگـزار م ‬ ‫فاطمـه حسـینی یـاداور شـد‪« :‬جشـنواره سـهم مـن از مالیـات‪ ،‬پارسـال‬ ‫به شـکل ملـی در کشـور برگـزار شـد و امسـال در گسـتره جهانـی‪ ،‬اداره کل‬ ‫امـور مالیاتـی فـارس دبیرخانـه این رویـداد را برعهـده خواهـد داشـت»‪ .‬وی‬ ‫پیرامون فراخوان جشـنواره بین المللی کارتون «سـهم من از مالیات» گفت‪:‬‬ ‫«کارتونیسـت های ایـران و جهـان می توانند اثار خـود را با موضوعات مالیات‬ ‫و مـردم‪ ،‬فرهنـگ مالیـات‪ ،‬مالیـات و عدالـت‪ ،‬مالیـات و اقتصـاد‪ ،‬مالیـات و‬ ‫تولیـد‪ ،‬مالیـات و کارافرینـی‪ ،‬مالیـات و شـفافیت‪ ،‬مالیـات و توسـعه‪ ،‬مالیـات‬ ‫و شـهر مـن‪ ،‬فـرار مالیاتـی؛ تاثیـر مالیـات در کاهـش فقـر و شـکاف طبقاتـی‬ ‫حدا کثـر تـا ‪۲۵‬خردادمـاه بـه ایمیـل ‪ shiraztax2022@gmail.com‬ارسـال‬ ‫کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬محدودیـت سـنی بـرای شـرکت در جشـنواره وجـود‬ ‫نـدارد و کارتونیسـت ها می تواننـد اثـار رنگـی یـا سیاه وسـفید خـود را به ایمیل‬ ‫دبیرخانـه جشـنواره در انـدازه ‪ A3‬ارسـال کننـد»‪ .‬حسـینی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«داوری جشنواره برعهده گروهی از کارتونیست های برجسته ایران و جهان‬ ‫اسـت و نتایـج‪ ۲۳ ،‬تیرمـاه هم زمـان بـا هفتـه مالیـات اعلام خواهـد شـد‪ .‬بـه‬ ‫صاحبـان پنـج اثـر برتـر جشـنواره نیـز جایزه ویـژه و لوح یادبـود و همچنین به‬ ‫کارتونیسـت های فینالیسـت‪ ،‬لـوح تقدیـر؛ و به همه شـرکت کنندگان‪ ،‬گواهی‬ ‫شـرکت اهـدا خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 13 1401‬شوال ‪ 15 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2497‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫با حضور معاون وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گرفت؛‬ ‫برگزاری ائین تکریم و معارفه مدیرکل ارشاد مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اییـن تکریـم عبـاس زار ع (مدیـرکل سـابق) و معارفـه حسـین جـوادی؛ مدیـرکل جدیـد‬ ‫فرهنگ وارشـاد مازنـدران بـا حضـور سـید محمد هاشـمی (معاون حقوقـی‪ ،‬امور مجلس‬ ‫و اسـتان های وزارت فرهنگ وارشـاد)‪ ،‬محمد محمدی (مدیرکل دفتر نوسـازی و تحول‬ ‫اداری فرهنگ وارشـاد)‪ ،‬منصـور علـی زارعـی (نماینـده مـردم سـاری و میـان دورود در‬ ‫مجلـس)‪ ،‬روح اهلل سـلگی (معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری)‪ ،‬علی رجبی‬ ‫وندچالی (مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری) و جمعی از مدیران کل‪،‬‬ ‫مسئولین و هنرمندان و اهالی رسانه استان مازندران‪ ،‬در سالن «سلمان هراتی» اداره کل‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی مازندران برگزار شـد‪ .‬دراین مراسـم‪ ،‬سـید محمد هاشمی ضمن‬ ‫گرامیداشـت یـاد و نـام شـهدای دفـاع مقـدس و دفـاع از حـرم این خطـه از شـمال کشـور‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬اسـتان مازنـدران درواقـع‪ ،‬اسـتان علـم و شـهادت اسـت»‪ .‬معـاون حقوقـی‪،‬‬ ‫امـور مجلـس و اسـتان های وزارت فرهنگ وارشـاد بابیان اینکـه امدوشـدهای مدیریـت‬ ‫مرسـوم اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬پسـت ها و مقام ها ماندنی نیسـت و خدمات اسـت که مدیران از‬ ‫خود به جا می گذارند»‪ .‬وی به خدمات شایسته تحسین «عباس زار ع» (مدیرکل سابق‬ ‫فرهنگ وارشـاد مازندران) در حوزه فرهنگ‪ ،‬هنر و رسـانه اشـاره و بیان کرد‪« :‬می کوشـیم‬ ‫از خدمات ارزنده وی در مناصب دیگر بهره گرفته شـود»‪ .‬هاشـمی از خدمات شایسـته‬ ‫«حسـین جـوادی» (مدیـرکل جدیـد فرهنگ وارشـاد مازنـدران) نیز در حـوزه فرهنگ یاد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬امیدواریـم در حـوزه فرهنگ وهنـر دیـار علویـان شـاهد خدمـات اثرگـذار و‬ ‫مطلوب باشـیم»‪ .‬روح اهلل سـلگی نیز در سـخنانی بابیان اینکه مازندران در حوزه رسـانه‬ ‫رتبه اول کشـور را دارد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬قدردان علم داری اصحاب رسـانه اسـتان در پوشش‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خبر داد؛‬ ‫شناسایی ‪ ۱۱‬روستای هدف گردشگری در مازندران‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن مازنـدران از شناسـایی ‪ ۱۱‬روسـتای هـدف گردشـگری در اسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬مطالعـات و بهین هسـازی بافـت ایـن روسـتاها در دسـت اقدام اسـت»‪.‬‬ ‫علی اصغر اسـمانی مقدم‪ ،‬نوسـازی و بازسـازی روسـتاهای دارای بافت باارزش را ازجمله‬ ‫برنام ههـا بیـان کـرد و افـزود‪« :‬در حال حاضـر روسـتایی در گلوگاه‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬رامسـر‪ ،‬سـاری‬ ‫و مناطق مختلف که دارای بافت باارزش هسـتند‪ ،‬طرح بهسـازی و نوسـازی اجرا شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬همچنیـن روسـتاهایی دارای بافـت بـاارزش گردشـگری بـوده و‬ ‫مطالعه ‪ ۱۱‬روسـتای اسـتان انجام شـده اسـت و این روسـتاها به عنوان هدف گردشگری‬ ‫شناسـایی شـدند»‪ .‬وی با عنوان اینکـه بهسـازی روسـتاهای هـدف گردشـگری بـا‬ ‫اعتبارات اسـتان قابل انجام نیسـت‪ ،‬گفت‪« :‬بهین هسـازی هر روسـتای هدف گردشگری‬ ‫سـه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد»‪ .‬اسـمانی مقدم سـاخت مسـکن برای افراد کم درامد‬ ‫را ازجملـه برنام ههـا برشـمرد و گفـت‪« :‬سـال قبل اعتبـار خوبـی پیش بینـی شـد و د وهـزار‬ ‫واحـد مسـکن بـرای اقشـار کم درامـد درنظـر گرفتـه شـد»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬تا کنـون هـزار و ‪ ۸۵۰‬واحـد از مسـکن نیازمنـدان تکمیل و تحویل شـده اسـت و در‬ ‫سـال جاری نیز تفاهم نامه ای با بهزیسـتی برای سـاخت مسکن نیازمندان منعقد شده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی همچنین با اشـاره به تشـکیل انجمن خیرین مسـکن افزود‪« :‬حمایت برای‬ ‫سـاخت مسـکن نیازمنـدان از جملـه اهـداف ایـن انجمـن اسـت و پشـتوانه ان حسـاب‬ ‫‪ ۱۰۰‬حضـرت امـام راحـل و بنیـاد مسـکن اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه طرح هادی در اسـتان‬ ‫مازندران از عقب ماندگی تاریخی برخوردار است‪ ،‬افزود‪« :‬بیش از دو هزار و ‪ ۴۶۵‬روستای‬ ‫نهـا طـرح هـادی تهیـه شـود و تا کنـون در‬ ‫بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار وجـود دارد کـه بایـد بـرای ا ‬ ‫هـزار و ‪ ۱۲۹‬روسـتا طـرح در قالـب یـک یـا دو فـاز اجـرا شـده اسـت»‪ .‬اسـمانی مقدم کمبود‬ ‫اعتبـارات را از مهم تریـن مشـکالت فـراروی اجـرای طر ح هـای هادی در اسـتان ذکر کرد و‬ ‫گفـت‪« :‬شـاخص اجـرای طـرح هـادی در اسـتان زیـر ‪ ۴۰‬درصـد اسـت»‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح سالمت محله و پرونده الکترونیک در مازندران‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران بازنگـری در طـرح پزشـک خانـواده‬ ‫شـهری را الزم دانسـت گفـت‪« :‬طـرح سلامت محلـه و پرونـده الکترونیـک سـطح یـک در‬ ‫یشـود»‪ .‬عباس علیپور با بیان اینکه پوشـش نوبت اول وا کسیناسـیون در‬ ‫اسـتان اجرا م ‬ ‫اسـتان ‪ ۹۵‬درصـد‪ ،‬نوبـت دوم ‪ ۸۵‬درصـد و نوبـت سـوم ‪ ۶۰‬درصد اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬مازندران‬ ‫در زمینه دوز سـوم رتبه اول کشـور را دارا سـت و هیچ کدام از همکاران در راسـتای مقابله‬ ‫بـا کرونـا دسـت از کار نکشـیدند»‪ .‬وی بـه طـرح پزشـک خانـواده اشـاره و اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«پزشک خانواده شهری در دو استان مازندران و فارس اجرا شد و دسترسی به پزشک‬ ‫یمـورد و کاهـش هزین ههـای سلامت از جملـه‬ ‫در سـطح یـک‪ ،‬جلوگیـری از ارجا عهـای ب ‬ ‫اهداف است»‪ .‬وی بازنگری اساسی در طرح پزشک خانواده را ضروری دانست و گفت‪:‬‬ ‫«امیدواریـم تـا پایـان شـهریورماه برنامـه پزشـک خانـواده شـهری دراسـتان تغییر می کند‬ ‫یشـود»‪ .‬علیپـور‬ ‫و طـرح سلامت محلـه و پرونـده الکترونیـک در سـطح یـک عملیاتـی م ‬ ‫نطـرح کلیه خدمات‪،‬‬ ‫با اشـاره به اینکه نظرسـنجی از مـردم را شـروع کردیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬در ای ‬ ‫یشـود و هفتـه اینـده از ایـن طـرح رونمایـی‬ ‫تهـا در سـطح یـک نظرسـنجی م ‬ ‫مراقب ‬ ‫می شـود»‪ .‬معاون بهداشـتی علوم پزشـکی مازندران یاداور شد‪« :‬امیدواریم با تحولی که‬ ‫ماه هـای اینـده در پزشـک خانـواده شـاهد خواهیـم بـود بـه اهـداف دسـت یابیـم»‪ .‬وی‬ ‫پسـماندهای عفونـی را از دیگـر دغدغ ههـا ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬در گذشـته نظامـی بـرای‬ ‫جمـع اوری پسـماندهای عفونـی در مرا کـز غیربیمارسـتانی تهیـه شـد و در بیمارسـتان‬ ‫یشـود»‪ .‬علیپـور یـاداور شـد‪« :‬در زمینـه زبال ههـای‬ ‫تمامـی زبال ههـای بی خطرسـازی م ‬ ‫بهـا و مرا کـز‬ ‫عفونـی مرا کـز غیربیمارسـتانی همچنـان مشـکل داریـم و تعـدادی از مطل ‬ ‫نتوانسـتند پسـماندهای عفونـی را به خوبـی جمـع اوری کننـد و در حال حاضر بخشـی از‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫زبال ههـای انـان در بیمارسـتان ها بـی خطرسـازی م ‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب وکار‪:‬‬ ‫«فوالد مبارکه» درصدد تحقق اقتصاد غیرنفتی برای کشور است‬ ‫یسـت که ایـن شـرکت بـرای ظرفیـت‬ ‫بسـزایی در تولیـد کشـور داشـته باشـد و این درحال ‬ ‫تولید سـالیانه ‪2.5‬میلیون تن فوالد تاسـیس شـد؛ اما پس از گذشـت سـه دهه توانسـت‬ ‫نتـن برسـاند»‪.‬‬ ‫ظرفیـت خـود را افزایـش داده و بـه هفت میلیو ‬ ‫نباید از رقابت با کشورهای همسایه بازماند‬ ‫وی بااشـاره به تغییـر فضـای کسـب وکار به دلیـل پیشـرفت علـم و تکنولـوژی در جهـان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه به عنـوان الگـوی ملـی بنگاه داری بـا سـوداوری بـاال‪ ،‬درحال حاضر از‬ ‫شـرایط مناسـب تولید در کشـور برخوردار اسـت؛ اما در ادامه راهش‪ ،‬درصدد به روزکردن‬ ‫فضـای کسـب وکار اسـت»‪ .‬طیب نیـا افزود‪« :‬کشـورهای همسـایه و حاشـیه خلیـج فارس‬ ‫یهـای روز دنیـا اسـتفاده می کننـد و نبایـد از رقابـت بـا انـان‬ ‫بـرای تولیـد فـوالد‪ ،‬از تکنولوژ ‬ ‫تهـای ارزشـمندی در کشـور بـرای تولیـد فـوالد فراهـم شـده؛ امـا‬ ‫بازمانـد؛ چرا کـه ظرفی ‬ ‫به دالیـل مختلـف هنـوز امـکان بهره گیـری کامل از این ظرفیت ها محقق نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬ایـن شـرکت به دنبـال تحقـق اقتصـاد غیرنفتی‪ ،‬توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های کشـور‪ ،‬ایفـای نقـش به عنـوان موتـور محرکـه اقتصـادی‪ ،‬الگـوی ملـی‬ ‫نتـراز اسـت کـه همـه‬ ‫بنـگاه داری‪ ،‬حفـظ جایـگاه برتـر در صنعـت فـوالد و سـازمانی جها ‬ ‫نهـا نیازمنـد تلاش بی وقفـه در کنار برنامه ریزی هوشـمندانه اسـت»‪ .‬محمدیاسـر در‬ ‫ای ‬ ‫اولین همایش بوم کسب وکار که در شرکت فوالد سنگان برگزار شد‪ ،‬با قدردانی از تالش‬ ‫یکایـک شـرکت های زیرمجموعـه گـروه فـوالد مبارکـه بـرای ثبـت رکوردهـای متعـدد در‬ ‫ً‬ ‫ابتـدای سـال جـاری‪ ،‬گفـت‪« :‬تاسـیس فـوالد مبارکـه بـا هدف احـداث صرفا یـک کارخانه‬ ‫نبـوده؛ بلکـه ایـن بنـگاه اقتصـادی از ابتـدای راه انـدازی‪ ،‬در پیشـبرد اهـداف اقتصـادی‬ ‫کشـور نقش افرینـی کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫بهره مندی از نیروهای جوان؛ رمز موفقیت فوالد مبارکه‬ ‫وی بابیان اینکـه رمـز موفقیـت گـروه فـوالد مبارکـه‪ ،‬بهـر ه از نیروهـای جـوان‪ ،‬کوشـا و‬ ‫فار غ التحصیلان بهترین دانشـگاه های کشـور اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬اسـتفاده از تکنولـوژی روز‪،‬‬ ‫امـوزش جامـع و طراحـی کامـل مهندسـی در فـوالد مبارکـه منجـر شـده زنجیره کاملـی (از‬ ‫سـنگ تـا رنـگ) تحقـق یابـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای راه انـدازی و ایجـاد فـوالد مبارکـه‪ ،‬از همه‬ ‫ظرفیت های کشور؛ ازجمله انرژی (برق و گاز ) استفاده شد تا این مجموعه بتواند سهم‬ ‫لزوم توجه به باید بازارهای صادراتی و منطقه ای‬ ‫وی گفـت‪« :‬مصـرف مـا یک چهـارم این ظرفیت اسـت و باید بازارهـای صادراتی و منطقه‬ ‫را مدنظر داشـته باشـیم؛ اما تحوالت بیرونی و شـرایط کشـور متفاوت اسـت‪ .‬فوالدسازان‬ ‫داخلـی اینـک بـا چالـش تامیـن مـواد اولیـه و عد متـوازن زیرسـاخت ها (تامیـن بـرق‪ ،‬گاز و‬ ‫اب‪ ،‬حمل ونقـل و ‪ )...‬مواجـه هسـتند»‪ .‬مدیرعامـل فـوالد مبارکـه یـاداور شـد‪« :‬ا گـر بـرای‬ ‫رسـیدن به اهداف‪ ،‬به درسـتی برنامه ریزی نکنیم‪ ،‬میراث داران خوبی برای گذشـتگانی‬ ‫کـه بـا تلاش جهـادی و تاسـیس و توسـعه مجموعـه فـوالد مبارکـه‪ ،‬ایـن میـراث را بـه مـا‬ ‫تحویـل دادنـد‪ ،‬نخواهیـم بود»‪.‬‬ ‫مطلوب شرایط رقابتی موجود‬ ‫لزوم درک‬ ‫ِ‬ ‫وی بابیان اینکـه درحال حاضـر بایـد شـرایط رقابتـی موجـود را به خوبـی درک کنیـم‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد شـرایط تولیـد و رونـق بـه اقتصـاد کشـور را به گونه ای دیگـر رقـم بزنیـم و‬ ‫بـا کسـب دانـش روز دنیـا به عنـوان شـهروند مسـئولیت پذیر بـرای خلـق اینـده ای بهتـر‬ ‫نقش افرینـی کنیـم»‪ .‬طیب نیـا باتا کیدبـر ضـرورت حفـظ جایـگاه گـروه فـوالد مبارکـه در‬ ‫پیشـبرد اهـداف اقتصـادی کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬بسـیاری از شـرکت های بـزرگ دنیـا با گذشـت‬ ‫چنددهـه همچنـان جایـگاه خود میان رقبا را حفـظ کرده اند و فوالد مبارکه نیز با عبور از‬ ‫مسـیرهای دشـوار توانسـته طی سه دهه گذشـته جایگاه خود را میان رقبای منطقه ای‬ ‫حفظ کنـد»‪.‬‬ ‫اخبار و فعالیت های این خطه از شـمال ایران اسلامی هسـتیم»‪ .‬وی ضمن قدردانی از‬ ‫«عباس زار ع» افزود‪« :‬تعامل وی با مدیران دسـتگاه های اجرایی و اسـتانداری سـازنده‬ ‫و موفـق بـوده اسـت»‪ .‬سـلگی بابیان اینکـه اقـای زار ع خوش فکـر‪ ،‬خالق و مدبر هسـتند‪،‬‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد‪« :‬وزارت فرهنگ وارشـاد از ظرفیـت اقـای زار ع به درسـتی بهره منـد‬ ‫شـود»‪ .‬وی بـه سـوابق خـوب «حسـین جـوادی» (مدیـرکل جدیـد فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران) در حـوزه فرهنـگ اشـاره و بیـان کـرد‪« :‬وی نیـز اهـل تعامـل اسـت‪.‬‬ ‫امید اسـت شـاهد برکات در حوزه فرهنگ اسـتان باشـیم»‪ .‬عباس زار ع؛ مدیرکل سـابق‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی مازنـدران هـم در سـخنانی بابیان اینکه اصحـاب فرهنگ وهنر و‬ ‫رسـانه از اقشـار تاثیرگـذار جامعه انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه پیشـینه فرهنگـی و دینـی کهـن‬ ‫بهـای گردشـگری کشـور اسـت‪ ،‬مـا حفـظ فرهنـگ بومـی و‬ ‫مازنـدران کـه یکـی از قط ‬ ‫دینـی اسـتان را در اولویـت کار اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی قـرار داده بودیـم»‪ .‬وی از‬ ‫کارهای جزیره ای به عنوان یک اسـیب جدی در حوزه فرهنگ یادکرد و گفت‪« :‬تجمیع‬ ‫تهـای فرهنگـی در حـوزه وزارت فرهنگ وارشـاد اسلامی بایـد محقـق شـود»‪ .‬زار ع‬ ‫فعالی ‬ ‫تهـای وزارت فرهنگ وارشـاد‪ ،‬اداره کل ارشـاد مازنـدران در‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬در ا کثـر ماموری ‬ ‫تهـا از اسـتان های برتـر بـوده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ارشـاد اسـتان در‬ ‫همـه ماموری ‬ ‫شـهر خلاق فرهنگ وهنـر‪ ،‬روسـتاهای دوسـتدار کتـاب و ‪ ...‬موفـق عمـل کـرده؛ امـا بایـد‬ ‫تهـا در بطـن جامعـه دیـده شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بودجـه محـدود حـوزه‬ ‫ثمـرات ایـن ماموری ‬ ‫نحـوزه را سـخت می کنـد»‪ .‬حسـین جـوادی؛ مدیـرکل‬ ‫تهـای ای ‬ ‫فرهنـگ تحقـق ماموری ‬ ‫فرهنگ وارشـاد مازنـدران به عنـوان اخریـن سـخنران‪ ،‬ضمـن سـپاس از اعتمـاد وزیـر‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی‪ ،‬نماینـده ولی فقیـه و اسـتاندار مازنـدران به دلیل حسـن اعتماد‬ ‫برای سـکان داری فرهنگ وارشـاد اسالمی استان‪ ،‬بابیان اینکه از نقد منصفانه استقبال‬ ‫می کنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬هیـچ سیسـتمی با رسـانه و جریان مخرب کنـار نخواهد امـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اشـعاری از مولوی‪ ،‬افزود‪« :‬عمر اداری ما ا گر برای یک کیسـه خالی و تهی باشـد‪،‬‬ ‫جـز خسـارت چیـزی نیسـت»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬ا گـر برای گرفتـن میز تالش می کنیـم؛ اما‬ ‫خدمـت گـذار مـردم نباشـیم و فقـط خـود را ببینیـم‪ ،‬دچـار خسـران شـده ایم»‪ .‬جـوادی‬ ‫ضمـن اعلام حمایـت از هنرمنـدان و اصحـاب رسـانه‪ ،‬افـزود‪« :‬این اسـتان‪ ،‬ظرفیـت‬ ‫عظیمی از هنرمندان در عرصه های مختلف دارد که می کوشیم ازاین ظرفیت درجهت‬ ‫تحقـق اهـداف واالی نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایـران بهره مند شـویم»‪ .‬درپایان‪،‬‬ ‫لـوح سـپاس وزیـر فرهنگ وارشـاد اسلامی و حکـم انتصـاب حسـین جـوادی به عنـوان‬ ‫مدیـرکل فرهنگ وارشـاد مازنـدران توسـط سـید محمـد هاشـمی؛ معـاون حقوقـی‪ ،‬امـور‬ ‫مجلـس و اسـتان های وزارت فرهنگ وارشـاد اسلامی بـه انـان داده شـد‪.‬‬ ‫بو برق مازندران‬ ‫برگزاری جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت ا ‬ ‫جلسـه شـورای انسجام بخشـی مدیران صنعت اب وبرق‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا حضـور دکتـر موسـوی تا کامـی‬ ‫(مدیر عامل شـرکت برق منطقه ای مازندران و گلسـتان)‪،‬‬ ‫سـرهنگ شـعبانی (رئیس بسـیج کارکنان ادارات اسـتان)‬ ‫و همچنیـن مدیران عامـل شـرکت توزیـع بـرق غـرب‪،‬‬ ‫بو فاضلاب‪ ،‬اب منطقـه ای اسـتان و سرپرسـت نیـروگاه‬ ‫ا ‬ ‫شـهید سـلیمی نـکا برگـزار شـد‪ .‬دکتـر موسـوی تا کامـی‬ ‫شبـودن فصـل تابسـتان‬ ‫در این جلسـه با اشـاره به در پی ‬ ‫و افزایـش میـزان مصـرف بـرق در اسـتان بـر ضـرورت‬ ‫هماهنگـی و تعامـل بیشـتر دسـتگاه های اجرایـی تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬وی با بیان اینکـه هـدف از این جلسـه برنامه ریـزی‬ ‫و اتخـاذ تمهیـدات الزم به منظـور گـذر از پیـک مصـرف‬ ‫بـرق در تابسـتان امسـال اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد از همـه‬ ‫تهـای موجـود درجهـت مدیریـت مصـرف در‬ ‫ظرفی ‬ ‫سـطح اسـتان بهـره گرفتـه شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان با تا کید بر اینکـه‬ ‫همـه تلاش مـا کاهـش خاموشـی ها در سـطح اسـتان‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬این مهـم بـا فرهنگ سـازی مناسـب در‬ ‫مصـرف صحیـح برق محقق خواهد شـد»‪ .‬دکتر موسـوی‬ ‫تا کامـی بـه نقش برجسـته بسـیج در عرصه های مختلف‬ ‫کشـور اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬ایـن نهـاد مقـدس و مردمـی‬ ‫به طور حتـم می توانـد نقـش موثـری در نهادین هسـازی‬ ‫فرهنـگ مصـرف در جامعـه ایفـا کنـد»‪.‬‬ ‫لو نقل جاده ای مازندران‬ ‫ازمون های بدو خدمت شاغلین حم ‬ ‫لو نقل جاده ای اسـتان مازندران از ازمون ها‬ ‫لو نقل اداره کل راهداری و حم ‬ ‫معاون حم ‬ ‫لو نقـل جـاده ای مازنـدران در شـش ماهه اول سـال‬ ‫بـدو خدمـت شـاغلین بخـش حم ‬ ‫لو نقل جاده ای استان‬ ‫جاری خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حم ‬ ‫مازنـدران؛ مهنـدس ابوالفضـل صفـری با بیان اینکـه بیـش از ‪ 90‬درصـد از جابه جایـی بـار‬ ‫نهـای‬ ‫لو نقـل جـاده ای صـورت می پذیـرد بـر ضـرورت برگـزاری ازمو ‬ ‫و مسـافر توسـط حم ‬ ‫بـدو خدمـت جهـت افزایـش سـطح ایمنـی در جاد ههـا ‪ ،‬سـهولت و سلامت جابه جایـی‬ ‫تنـام متقاضیـان تـا تاریـخ ‪۲۵‬‬ ‫بـار و مسـافر تا کیـد کـرد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬از ایـن رو ثب ‬ ‫یو حرفـه ای کشـور به نشـانی‬ ‫مردا دمـاه سـال جـاری از طریـق پرتـال سـازمان امـوزش فن ‬ ‫‪ ،http://advari.irantvto.ir‬و در کلیـه دفاتـر پیشـخوان خدمـات دولـت ب هصـورت‬ ‫الکترونیکی انجام می شود»‪ .‬مهندس صفری در مورد ریز زمان بندی ثبت نام و برگزاری‬ ‫ازمون های کتبی گفت‪« :‬ثبت نام متقاضیان در سـه مرحله انجام می پذیرد مرحله اول‬ ‫از اول اردیبهشت تا ‪ 15‬اردیبهشت ماه که در تاریخ ‪ 29‬اردیبهشت ازمون کتبی ‪ ،‬مرحله‬ ‫دوم از ‪ 20‬خرداد تا اول تیر ماه تاریخ ازمون کتبی ان ‪ 16‬تیر ماه و مرحله سوم از ‪ 10‬مرداد‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫تا ‪ 25‬مرداد ماه که در تاریخ ‪ 10‬شـهریور ماه سـال جاری ازمون کتبی ان برگزار م ‬ ‫لو نقل در‬ ‫معـاون حمـل و نقـل اسـتان افـزود‪« :‬ایـن ازمـون هـا جهـت ورود به عرصـه حم ‬ ‫نشـهری‪ ،‬راننـده کامیونـت‬ ‫لو نقـل کاالی برو ‬ ‫شـش اسـتاندارد‪ ،‬راننـدگان کامیـون حم ‬ ‫لو نقـل کاالی بـرون شـهری‪ ،‬راننـده‬ ‫لو نقـل کاالی بـرون شـهری‪ ،‬راننـده وانـت حم ‬ ‫حم ‬ ‫نشـهری‬ ‫اتوبـوس برون شـهری‪ ،‬راننـده مینی بوس برون شـهری‪ ،‬راننده سـواری کرایه برو ‬ ‫صـورت می پذیـرد»‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫تالش دولت‪ ،‬برداشتن فشار اقتصادی از احاد افراد جامعه است‬ ‫رضا بهنام‬ ‫سرپرس ــت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اس ــتاندار خراسان جنوبی گفت‪« :‬تالش‬ ‫دول ــت براین اسـ ـت که به اح ــاد جامع ــه‪ ،‬کوچک ترین فش ــاری از حوزه اقتص ــادی وارد‬ ‫نش ــود»‪ .‬جواد اش ــرفی در نخستین جلسه «هم اندیش ــی‪ -‬جهاد تبیین» ویژه مدیران‬ ‫یس ــازی توزی ــع‬ ‫مطبوع ــات و رس ــانه های اس ــتان ب ــا محوری ــت «اج ــرای ط ــرح مردم ‬ ‫عادالن ــه یاران هه ــا‪ ،‬مرتب ــط با اق ــام و کاالهای اساس ــی» خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در اجرای‬ ‫یس ــازی توزیع عادالنه یارانه ها‪ ،‬تمام جوانب امر دیده ش ــده اس ــت»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫طرح مردم ‬ ‫کار دول ــت در اجرای این طرح را ش ــجاعانه خواند و گفت‪« :‬خیلی ها ب ــر ورود دولت به‬ ‫نط ــرح در س ــال اول فعالیت خ ــود‪ ،‬انتقاداتی دارند؛ ام ــا درواقع‪ ،‬بای ــد یک نفر این‬ ‫ای ‬ ‫ش ــهامت را داش ــته باش ــد که گره از مش ــکالت اقتصادی باز کند»‪ .‬معاون اس ــتاندار با‬ ‫تش ــریح پیامده ــای ارز ترجیح ــی‪ ،‬تصری ــح کرد‪« :‬س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ک ــه دولت تغییر ک ــرد‪ ،‬در‬ ‫قانون بودجه برای ارز ترجیحی هشـ ـت میلیارددالر لحاظ ش ــده بود که تا اول امس ــال‬ ‫به اتم ــام رس ــید»‪ .‬اش ــرفی بااش ــاره به اینکه ‪ ۱۵‬میلی ــارددالر ب ــه ارز ترجیح ــی تخصیص‬ ‫یاف ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬اینک ــه ب ــا تخصی ــص این رق ــم‪ ،‬بی ــش از مبلغ مص ــوب‪ ،‬بازهم ش ــاهد‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساس ــی بودیم‪ ،‬نش ــان می دهد اش ــکالی در کار بوده اس ــت»‪.‬‬ ‫یس ــازی توزیع عادالن ــه یارانه ها‪ ،‬تکلیف قانونی‬ ‫وی باتا کیدبراینک ــه اجرای طرح مردم ‬ ‫نط ــرح و مهیای ی ــک جراحی ب ــزرگ در‬ ‫دول ــت اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬دول ــت مج ــری ای ‬ ‫ح ــوزه اقتصادی ش ــده تا نظام پرداخ ــت یاران هه ــا را اصالح کند»‪ .‬سرپرس ــت معاونت‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی اس ــتانداری بااش ــاره به اتفاقاتی که در بازار ارد رخ داده است‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬کیس ــه اردی که با رق ــم ‪ ۳۸‬تا ‪ ۴۰‬هزارتوم ــان دراختیار نانوایی ها ق ــرار می گیرد‪،‬‬ ‫به قیم ــت یک میلی ــون و ‪ ۲۰۰‬هزارتوم ــان در ن ــوار م ــرزی اس ــتان به فروش می رس ــد که‬ ‫همیـــن تفاوت قیمـــت‪ ،‬باعث خروج ارد از خبازی ها شـــده اســـت»‪ .‬به گفتـــه وی؛ طی‬ ‫مدت سه ســـال ‪ ۷۰‬هزار کیســـه ارد خبازی در اســـتان وارد حوزه صنف و صنعت ش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬اشـــرفی باتا کیدبراینکه قیمت ارد از کیلویی ‪ ۲۷۰۰‬به ‪ ۱۲۰۰۰‬تومان افزایش یافته‬ ‫هدف‬ ‫و لـــذا قیمت نـــان فانتـــزی و ما کارونـــی افزایش یافته اســـت‪ ،‬گفـــت‪« :‬مهم ترین ِ‬ ‫ این قیمت گـــذاری‪ ،‬حفـــظ ایـــن کاالی اســـتراتژیک اســـت‪ .‬با توجه به تحـــوالت جهان و‬ ‫توجه به این مســـئله که ‪ ۳۰‬درصد گندم دنیا در اوکراین و روســـیه تولید می شـــود‪ ،‬باید‬ ‫از ظرفیت هـــای داخلـــی نهایـــت اســـتفاده را ببریم تـــا از تبعات جهانی متاثر نش ــویم»‪.‬‬ ‫سرپرســـت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســـتانداری از عـــزم دولت برای مدیریت‬ ‫این مســـئله گفـــت و متذکـــر شـــد‪« :‬طـــرح پایلـــوت در زنجـــان درحال انجام اس ــت؛ اما‬ ‫زیرســـاخت های الزم بـــرای همه کشـــور مهیا نشـــده و به محـــض تامین امکانـــات الزم‪،‬‬ ‫تکمیـــل اطالعـــات‪ ،‬انجـــام عملیـــات بانکـــی و ‪ ...‬بـــه همـــه اســـتان ها تســـری خواه ــد‬ ‫یافـــت»‪ .‬اشـــرفی باتا کیدبراینکه یارانه نان بـــه همه تعلق می گیرد‪ ،‬گفـــت‪« :‬قیمت نان‬ ‫ســـنتی افزایش نخواهـــد یافـــت و مابه التفاوت قیمت نـــان از بانک مرکزی به حس ــاب‬ ‫نانـــوا منتقـــل می شـــود‪ .‬دراین طـــرح‪ ،‬چـــون مردم دنبـــال بهتریـــن نان خواهن ــد بود‪،‬‬ ‫کیفی ســـازی نـــان بـــرای نانوا مهـــم خواهـــد بـــود»‪ .‬به گفتـــه وی؛ دراین طـــرح‪ ،‬یارانه ها‬ ‫به حســـاب مـــردم می نشـــیند و درصـــورت فراهم شـــدن زیرســـاخت ها‪ ،‬کاالب ــرگ‬ ‫الکترونیکـــی بـــرای تامین کاالها لحاظ خواهد شـــد‪ .‬معـــاون اســـتاندار باتا کیدبراینکه‬ ‫تمـــام جوانـــب امـــر دراین طرح دیده شـــده‪ ،‬گفـــت‪« :‬کلیـــه واحدهایی کـــه در مبادی‬ ‫تولیـــد‪ ،‬تامیـــن و توزیـــع کاال از این طـــرح متاثـــر می شـــوند یا نیـــاز به ســـرمایه درگردش‬ ‫دارنـــد‪ ،‬دراین طـــرح لحـــاظ شـــده اند‪ .‬اطمینان خاطـــر بـــه مـــردم می دهیـــم ک ــه اقالم‬ ‫اساســـی به اندازه کافی ذخیره ســـازی شـــده اســـت»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!