روزنامه سایه شماره 2496 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2496

روزنامه سایه شماره 2496

روزنامه سایه شماره 2496

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مراقب باشید در حق کسی اجحاف نشود‬ ‫قرارگیری اسکای لب در فضا‬ ‫ِ‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه تمـام رسـالت و هـدف اجـرای طـرح‬ ‫یسـازی و توزیـع عادالنـه یارانه هـا‪ ،‬برقـراری عدالـت اقتصادی‬ ‫مردم ‬ ‫در کشـور اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬وزارت رفاه با همکاری سـایر دسـتگاه های‬ ‫مربوطـه بـا شـاخص های دقیـق‪ ،‬اسـتحقاق افـراد را احـراز کننـد‬ ‫و مراقـب باشـند در حـق کسـی اجحـاف نشـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار پـس از‬ ‫اسـتماع گـزارش دسـتگاه های مختلف‪ ،‬نقش مـردم را در همراهی با‬ ‫نطـرح ملـی سـتودنی توصیـف و از همراهـی ان هـا بـا نظـام و‬ ‫ای ‬ ‫بی توجهی به خواسته های معاندین و دشمنان انقالب‪ ،‬قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1973‬؛ ایسـتگاه فضایـی «اسـکای لب» به عنـوان اولیـن‬ ‫ایسـتگاه پژوهشـی ناسـا در فضـا‪ ،‬در مـدار زمیـن قـرار داشـت‪« .‬اسـکای لب» تنهـا‬ ‫ایسـتگاه فضایـی بـود کـه انحصاری توسـط ایـاالت متحـده کار می کرد‪ .‬یک ایسـتگاه‬ ‫دائمـی کـه از سـال ‪ ۱۹۸۸‬بـرای مـدت (حداقـل) ‪۱ ۰‬سـال برنامه ریـزی شـده بود؛ امـا‬ ‫بودجـه اش لغـو شـد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 12 1401‬شوال ‪ 14 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2496‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه‪:‬‬ ‫توقع از جهان عرب‬ ‫ورود صریح به میدان عمل سیاسی‬ ‫مقابلجنایاترژیماشغالگر است‬ ‫«پنجره دانایی» و رانت‬ ‫به اندازه یارانه یک کشور!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ورزش هم‬ ‫طبقاتی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫��نگاهی تازه به مفهوم قربانی شدن‬ ‫در جهان امروز‬ ‫در عصـری زندگـی می کنیـم کـه به سـرعت هر کـس می توانـد بـه یـک کارا کتـر «قربانـی»‬ ‫مبـدل شـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬نـوع مناسـبات اجتماعی و میزان سـهم هرکس از قـدرت و اقتدار‬ ‫باعث می شـود مفهوم قربانی در دنیای مدرن به اشـکال گونا گون بازتولید شـود‪ .‬وقتی‬ ‫در جامعـه مـدرن و نظام هـای اموزشـی‪ ،‬کمتـر بـه مقولـه اعتمادبه نفـس و عزت نفـس‬ ‫پرداخته شـود‪ ،‬طبیعی سـت که انسـان ها نتوانند در موقعیت های متفاوت با درایت و‬ ‫کوشـش و اراده معطوف به تغییر‪ ،‬حرکتی را اغاز کنند‪ .‬درواقع‪ ،‬کنشـگران اجتماعی در‬ ‫شـرایطی بسـر می برنـد که هرلحظـه با‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رجـب طیـب اردوغـان؛ رئیس جمهـوری ترکیـه در جریـان یـک سـخنرانی‬ ‫گفـت‪« :‬کشـورهای اسـکاندیناوی‪ ،‬بـه پناهگاهـی امـن بـرای تروریسـم تبدیـل‬ ‫شـده اند»‪.‬‬ ‫با تالش جمعی و کار گروهی منسجم صورت گرفت؛‬ ‫استقرار نظام اراستگی ‪5S‬‬ ‫در واحد اتش نشانی فوالد مبارکه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر نفت مطرح کرد؛‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫بحران انرژی‬ ‫و ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت‬ ‫سرپرستدانشگاهعلوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫تنها ‪ 30‬درصد ارد تولیدی کشور‬ ‫وارد سفره مردم می شد‬ ‫‪2‬‬ ‫بیمارستانماهفروجک‬ ‫پس از ‪ 10‬سال نیمه کاره است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لیونلمسی؛‬ ‫پردرامدترینورزشکار‬ ‫در سال ‪2022‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کاال‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مجوز‪1401-883 :‬‬ ‫شماره‪RNL-0048012-MH :‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع ورق ها به شماره ‪ RNL-0048012-MH‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفی‪ ،‬تا ارسـال دعوت نامه جهت سـایر مراحـل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در‬ ‫مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه مورخ ‪ 1401/02/25‬اسـت‪ .‬اطالعات و اسـناد مناقصه عمومی‪ ،‬پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسـال دعوت نامه‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد برای‬ ‫مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه (تجدید)‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫تعداد‬ ‫براورد هزینه انجام موضوع مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪RNL-0048012-MH‬‬ ‫انواع ورق (الیاژی‪ ،‬استیل و ‪)...‬‬ ‫‪ 550‬ورق‬ ‫‪22/000/000/000‬‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬به مدت ‪ 5‬روز تا مورخه ‪1401/03/01‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬به مدت ‪ 14‬روز تا مورخه ‪1401/03/19‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ ،‬کیلومتر ‪ ۲۰‬جاده بروجرد‪ ،‬سـه راهی شـازند‪ ،‬شـرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شـازند‪ ،‬اداره تدارکات و امور کاال‪ .‬تلفن‪ 33492842 :‬و ‪086-33492840‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1312238‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫ادرس اینترنتی‪www.IKORC.ir :‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪ 19‬تا ‪1401-14‬‬ ‫تاریخ‪1401/01/24 :‬‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان خراسـان جنوبـی درنظـردارد اجـرای پروژه هـای نگهـداری و تعمیـرات تاسیسـات تامیـن و توزیـع اب شهرسـتان های بیرجنـد‪ ،‬خوسـف‪ ،‬درمیـان‪ ،‬سربیشـه‪ ،‬قایـن‪ ،‬نهبنـدان را بـا مشـخصات زیر براسـاس قانـون برگـزاری مناقصات و‬ ‫یشـود برای دریافت اسـناد مناقصـه از تاریـخ ‪ 1401/02/24‬لغایـت ‪ 1401/02/26‬به سـامانه تدارکات‬ ‫ائین نامـه معاملات داخلـی شـرکت از طریـق مناقصـه عمومـی وا گـذار کنـد‪ .‬از کلیـه پیمانـکاران واجـد شـرایط‪ ،‬کـه امادگی الزم جهـت اجرای پـروژه را دارند‪ ،‬دعوت م ‬ ‫الکترونیـک دولـت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مشخصات پروژه (طبق اسناد پیمان)‬ ‫محل اجرا‬ ‫‪1401-14‬‬ ‫ راهبری تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ رفع اتفاقات خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و انشعابات‬‫ اصالح شبکه های فرسوده به اقطار مختلف استانداردسازی و نوسازی انشعابات‬‫فرسوده‬ ‫تهیه نقشه چون ساخت با تمام جزئیات طبق اسناد‬ ‫شهرستان‬ ‫بیرجند‬ ‫‪1401-15‬‬ ‫ راهبری تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ رفع اتفاقات خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و انشعابات‬‫ نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ اصالح شبکه های فرسوده به اقطار مختلف استانداردسازی و نوسازی انشعابات‬‫فرسوده‬ ‫‪ -‬تهیه نقشه چون ساخت با تمام جزئیات طبق اسناد‬ ‫شهرستان‬ ‫درمیان‬ ‫‪1401-16‬‬ ‫ راهبری تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ رفع اتفاقات خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و انشعابات‬‫ اصالح شبکه های فرسوده به اقطار مختلف استانداردسازی و نوسازی انشعابات‬‫فرسوده‬ ‫‪ -‬تهیه نقشه چون ساخت با تمام جزئیات طبق اسناد‬ ‫شهرستان‬ ‫سربیشه‬ ‫‪1401-17‬‬ ‫ راهبری تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ رفع اتفاقات خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و انشعابات‬‫ اصالح شبکه های فرسوده به اقطار مختلف استانداردسازی و نوسازی انشعابات‬‫فرسوده‬ ‫‪ -‬تهیه نقشه چون ساخت با تمام جزئیات طبق اسناد‬ ‫شهرستان‬ ‫قاین‬ ‫‪1401-18‬‬ ‫ راهبری تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ رفع اتفاقات خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و انشعابات‬‫ اصالح شبکه های فرسوده به اقطار مختلف استانداردسازی و نوسازی انشعابات‬‫فرسوده‬ ‫‪ -‬تهیه نقشه چون ساخت با تمام جزئیات طبق اسناد‬ ‫شهرستان‬ ‫نهبندان‬ ‫‪1401-19‬‬ ‫ راهبری تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ نگهداری و تعمیرات تاسیسات تامین و توزیع اب‬‫ رفع اتفاقات خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و انشعابات‬‫ اصالح شبکه های فرسوده به اقطار مختلف استانداردسازی و نوسازی انشعابات‬‫فرسوده‬ ‫‪ -‬تهیه نقشه چون ساخت با تمام جزئیات طبق اسناد‬ ‫شهرستان‬ ‫خوسف‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مبلغ اولیه براورد (ریال)‬ ‫‪53.722.146.507‬‬ ‫‪27.169.032.970‬‬ ‫‪27.318.796.225‬‬ ‫مبلغتضمینفرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪2.690.000.000‬‬ ‫‪1.360.000.000‬‬ ‫‪1.370.000.000‬‬ ‫اعتبارات‬ ‫داخلی (جاری‬ ‫و سرمایه ای) و‬ ‫عمرانی‬ ‫‪10‬ماه (تا‬ ‫پایان سال‬ ‫‪)1401‬‬ ‫‪50.084.157.259‬‬ ‫‪31.979.018.583‬‬ ‫‪18.836.838.985‬‬ ‫رتبه و گواهی‬ ‫موردنیاز‬ ‫‪2.510.000.000‬‬ ‫گواهینامه‬ ‫صالحیت رتبه ‪ 6‬در‬ ‫رستهبهره برداری‬ ‫و نگهداری از‬ ‫تاسیساتتامین‬ ‫و توزیع اب شرکت‬ ‫مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کشور‬ ‫و یا گواهینامه‬ ‫صالحیترتبه‬ ‫‪ 5‬در رسته اب‬ ‫سازمانمدیریت‬ ‫و برنامه ریزی‪-‬‬ ‫گواهینامهصالحیت‬ ‫ایمنی از وزارت کار و‬ ‫امور اجتماعی‬ ‫‪1.600.000.000‬‬ ‫‪950.000.000‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال و ثبت اسناد‪ :‬ساعت ‪8:00‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/07‬است‪.‬‬ ‫زمان گشایش پیشنهادات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/07‬ساعت ‪9‬صبح در محل اتاق جلسات شرکت اب و فاضالب خراسان جنوبی (ساختمان شماره یک) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫پیمانکاران جهت کسـب اطالعات بیشـتر می توانند به سـایت شـرکت اب و فاضالب اسـتان خراسـان جنوبی و یا پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات مراجعه و با شـماره تلفن های ‪ 8 -32214735056‬الی‪ 05632214752‬تماس حاصل فرمایند‪ .‬ضمن اینکه اسـناد‬ ‫مناقصه را فقط از طریق سـامانه تدارکات الکترونیک دولت می توانند دریافت کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا تضمین هایی که براساس بخشنامه شماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ مورخ ‪ 1394/09/22‬تنظیم شده باشند‪ ،‬قابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫‪www.abfa-khj.ir‬‬ ‫‪http://setadiran.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315787‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها شرکت اب و فاضالب استان خراسان جنوبی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ‪2001001492000001‬‬ ‫وا گذاری امور مربوط به سورتینگ مکانیزه مرسوالت پستی‬ ‫به پیمانکار بخش خصوصی‬ ‫اداره کل پسـت اسـتان خراسـان رضـوی درنظـردارد وا گـذاری امـور مر بـوط بـه سـورتینگ مکانیـزه (خوانـش‪ ،‬تجزیـه‪ ،‬پـردازش‪ ،‬اماد هسـازی)‬ ‫مرسـوالت پسـتی را بـه پیمانـکار بخـش خصوصـی از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‪ ،‬بـا بـراورد‬ ‫اولیـه مبلـغ ‪ 22/320/000/000‬ریـال (بیسـت و دو میلیـارد و سـیصد و بیسـت میلیـون ریـال) بـه اشـخاص حقوقی که موضـوع اصلی فعالیت انها‪،‬‬ ‫با موضوع مناقصه مطابقت داشـته و دارای گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رشـته‬ ‫خدمـات عمومـی و گواهینامـه تاییـد صالحیـت ایمنـی بـا تاریـخ معتبـر از اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه امـور اجتماعـی می باشـند‪ ،‬وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاریخ انتشار ا گهی تجدید مناقصه در روزنامه و سامانه‪ :‬مورخ ‪1401/02/24‬‬ ‫‪ -2‬مهلت زمان دریافت اسـناد مناقصه از سـایت‪ :‬از سـاعت ‪8‬صبح روز شـنبه مورخ ‪ 1401/02/24‬لغایت سـاعت ‪ 19:00‬روز پنجشـنبه مورخ‬ ‫‪1401/02/29‬‬ ‫‪ -3‬مهلت زمان ارائه و بارگذاری پیشنهاد از طریق سایت‪ :‬از ساعت ‪8:00‬صبح مورخه ‪ 1401/02/29‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1401/03/12‬‬ ‫درضمن پیشـنهاددهندگان می بایسـت ضمن بارگذاری تصویر سـپرده شـرکت در مناقصه‪ ،‬اصل ان را در پا کت ال ک و مهر شـده در قالب پا کت‬ ‫"الـف" از طریـق پسـت ویـژه بـه ادرس مشـهد‪ ،‬اداره کل پسـت اسـتان خراسـان رضـوی‪ ،‬واحـد حراسـت‪ ،‬بـه شـکلی ارسـال کنند که حدا کثر تـا زمان‬ ‫بازگشـایی اسـناد مناقصه به دسـت مناقصه گزار رسـیده باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارائه پا کت "الف" (سپرده شرکت در مناقصه) به یکی از دو روش ذیل‪:‬‬ ‫الف) ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ ‪ 1/116/000/000‬ریال (یک میلیارد و صد و شانزده میلیون ریال) از یکی از بانک ها یا موسسات مالی تحت‬ ‫نظـارت بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران بـا اعتبـار سـه ماهـه و قابـل تمدید به نـام اداره کل پسـت خراسـان رضوی بابت شـرکت در مناقصه‬ ‫عمومی شـماره ‪ 2001001492000001‬وا گذاری امور سـورتینگ مکانیزه مرسـوالت پسـتی به پیمانکار بخش خصوصی‬ ‫ب) اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ ‪ 1/116/000/000‬ریال (یک میلیارد صد و شـانزده میلیون ریال) به حسـاب شـماره ‪4001047706372416‬‬ ‫نـزد بانـک مرکـزی بـه نـام حسـاب سـپرده شـرکت ملـی پسـت جمهـوری اسلامی ایـران (شناسـه ‪ )388047760283100811200062000001‬بابـت‬ ‫شـرکت در مناقصـه عمومـی شـماره ‪ 2001001492000001‬وا گـذار امـور سـورتینگ مکانیزه مرسـوالت پسـتی بـه پیمانکار بخش خصوصی‬ ‫‪ -5‬زمـان بازگشـایی پـا کات الـف‪ ،‬ب و ج‪ :‬سـاعت ‪9‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ -1401/03/16‬نماینـده تام االختیـار موسسـات شـرکت کننده در‬ ‫مناقصـه‪ ،‬در صـورت تمایـل می تواننـد بـا ارائـه معرفی نامـه کتبـی در جلسـه بازگشـایی پـا کات "ج" حضـور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫‪ -6‬اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر اسـناد مناقصه‪ :‬مشـهد‪ ،‬خیابان امام خمینی(ره)‪ ،‬خیابان شـهید توالئی‪،‬‬ ‫اداره کل پسـت خراسـان رضوی‪ ،‬طبقه ‪ ،6‬کمیسـیون معامالت‪ .‬تلفن تماس‪05138016311 :‬‬ ‫‪ -7‬هزینه های مربوط به انتشار ا گهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫م الف ‪1576‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1316473‬‬ ‫اداره کل پست استان خراسان رضوی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫وزیر نفت مطرح کرد؛‬ ‫بحران انرژی‬ ‫و ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت‬ ‫وزیـر نفـت بـا تبییـن مهم تریـن اقدا مهـای وزارت نفـت در‬ ‫دولت بر ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت تا کید کرد و‬ ‫گفت؛ باتوجه به نیاز سنگین صنعت نفت به سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫از همـه سـرمایه گذاران اسـتقبال می کنیـم‪ .‬سـرمایه گذاران‬ ‫خـوب می داننـد باتوج هبـه بحـران انـرژی‪ ،‬سـرمایه گذاری‬ ‫دراین بخـش چقـدر سـوداور خواهـد بـود‪ .‬ب هگـزارش شـانا؛‬ ‫جـواد اوجـی در ایین اغازبه کار بیست وششـمین نمایشـگاه‬ ‫بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی ضمن خیرمقدم‬ ‫بـه مهمانـان ایـن ایین گفت؛ نمایشـگاه صنعت نفـت ایران‬ ‫میثـاق سـاالنه و محـل تعامـل و جم عشـدن فعـاالن داخلی‬ ‫و خارجـی در صنعـت نفـت و یکـی از نمایشـگاه های بـزرگ‬ ‫صنعـت نفـت جهـان اسـت‪ .‬وی بابیان اینکه «صنعت نفت‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬تولیـد ایرانـی‪ ،‬صـادرات جهانـی» به عنـوان‬ ‫شـعار بیست وششـمین نمایشـگاه بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‬ ‫و پاالیـش و پتروشـیمی الهام بخـش اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد؛‬ ‫نکـردن صنعـت نفـت و توجـه به سـاخت داخل‪،‬‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫اولویت اصلی وزارت نفت در شـرایط کنونی ب هشـمار می رود‬ ‫کـه در جهـان نیـز چنیـن اسـت و صنعـت نفـت جهـان‬ ‫یهـای نوسـت‪ .‬وزیـر نفـت‬ ‫محـل توسـعه بسـیاری از فناور ‬ ‫بابیان اینکـه حضـور ‪ ۲۳‬دانشـگاه و مرکـز پژوهشـی‪ ،‬بیـش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬شـرکت دانش بنیـان‪ ،‬اسـتارت اپ ها و پـارک فنـاوری‬ ‫و شـهرک های علمـی تحقیقاتـی دراین نمایشـگاه‪ ،‬نشـانه‬ ‫جدیـت وزارت نفـت دراین زمینـه اسـت‪ ،‬افـزود؛ انتخـاب‬ ‫شـعار سـال ازسـوی مقام رهبـری به نام تولیـد‪ ،‬دانش بنیان‪،‬‬ ‫اشـتغال افرین نیـز مسـئولیت مـا را دراین زمینه بیشـتر کرده‬ ‫است‪ .‬اوجی باتا کیدبراینکه رویکرد ما در دانش بنیان کردن‬ ‫صنعـت نفـت و توجـه بـه سـاخت داخـل به هیچ عنـوان‬ ‫شـعاری نیسـت‪ ،‬به تبیین مهم ترین اقدام های وزارت نفت‬ ‫دراین زمینـه پرداخت و درباره نخسـتین اقدام گفـت؛ وزارت‬ ‫نفـت برنامـه و احـکام موردنیـاز بـرای تولیـد دانش بنیـان و‬ ‫ایجاد اشتغال در صنعت نفت را با همکاری معاونت علمی‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهوری تهیـه و تنظیـم کـرده اسـت کـه‬ ‫نشـاءاهلل بـه زودی به تصویـب هیئت وزیـران می رسـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫وی گفـت؛ در قالـب این برنامـه‪ ،‬اقدا مهـای وسـیعی بـرای‬ ‫نکـردن صنعـت نفـت و افزایـش‬ ‫افزایـش تولیـد‪ ،‬دانش بنیا ‬ ‫اشـتغال در دسـتورکار وزارت نفـت قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬وزیـر‬ ‫نکـردن صنعـت نفـت و‬ ‫نفـت دومیـن اقـدام در دانش بنیا ‬ ‫توجـه بـه سـاخت داخـل را انتشـار فراخوانـی بـرای مشـارکت‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان درزمین ههـای اولویـت دار صنعـت‬ ‫نفت در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم بیان کرد و افزود؛‬ ‫نکـردن‬ ‫دراین فراخـوان بیـش از ‪ ۳۰۰‬شـرکت بـرای دانش بنیا ‬ ‫صنعـت نفـت درزمین ههـای اولویـت دار و اشـتغال افرین‬ ‫چـون بهین هسـازی‪ ،‬احیـای چا ههـای ک مبـازده و توسـعه‬ ‫زنجیـره ارزش مشـارکت کردنـد‪ .‬ا کنـون امضـای قـرارداد و‬ ‫ارائـه تسـهیالت و حمایـت از ایـن شـرکت ها بـا بهره گیـری از‬ ‫ظرفیت تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه اغاز شده‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫تکمیل زیست بوم فناوری نفت دیگر اولویتی ست که وزارت‬ ‫نفـت در دسـتورکار دارد‪ ،‬توضیـح داد؛ وزارت نفـت دنبـال‬ ‫لکـردن مرا کـز نـواوری در مجـاورت دانشـگاه ها‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫فعا ‬ ‫نهـا و اسـتارت اپ ها در پـارک فنـاوری نفـت و‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫توسـعه ایـن پارک هاسـت‪ .‬به گفتـه اوجـی؛ ارائـه تمهیـدات و‬ ‫حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان بـرای سـاخت کاالهای‬ ‫بـار اول و تجهیـزات موردنیـاز صنعـت نفـت بـا تمرکز بـر اقالم‬ ‫اساسی و گروه های کاالیی که دارای ارزبری قابل توجه بوده‬ ‫و وابستگی زیادی به واردات دارند از اقدام هایی ست که در‬ ‫دسـتورکار وزارت نفـت قـرار دارد‪ .‬وزیـر نفت بر ضـرورت توجه‬ ‫بـه سـرمایه گذاری و توسـعه در صنعـت نفـت تا کیـد کـرد و‬ ‫گفت؛ تا سرمایه گذاری صورت نپذیرد‪ ،‬بخش های تولیدی‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و سازندگان نیز از پویایی برخوردار‬ ‫نخواهنـد شـد و فضـای کسـب وکار در صنعـت نفـت بهبـود‬ ‫شهـای مختلـف‬ ‫نخواهـد یافـت‪ ،‬پـس محـرک فعالیـت بخ ‬ ‫پیمانـکاری‪ ،‬سـازندگان و ارائه دهنـدگان خدمـات‪ ،‬موضـوع‬ ‫یسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه تحقـق نیافتـن‬ ‫مهـم سرمایه گذار ‬ ‫منابـع موردنیـاز بـرای توسـعه صنعـت نفـت در سـال های‬ ‫گذشـته نه تنهـا سـبب به مخاطره افتـادن پایـداری تولیـد‬ ‫نفـت و گاز شـده بلکـه تهدیـدی بـرای امنیـت انـرژی کشـور‬ ‫ب هشـمار می رود‪ ،‬افزود؛ براین اسـاس موضوع سرمایه گذاری‬ ‫و ایجـاد زمینـه الزم بـرای توسـعه در صنعت نفـت در اولویت‬ ‫اصلـی قـرار دارد‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ تردیـد نداشـته باشـید کـه‬ ‫ا گـر در صنعـت نفـت به موقـع سـرمایه گذاری انجـام نشـود‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـا کسـری تـراز تولیـد و مصـرف انـرژی در کشـور روبـه رو‬ ‫خواهیـم شـد‪ ،‬به همین دلیـل مـا بـرای سـرمایه گذاری در‬ ‫بخش های مختلف این صنعت بزرگ برنامه های متنوعی‬ ‫تدوین کرده ایم‪ .‬وزیر نفت بااشاره به اینکه در نه ماه نخست‬ ‫اسـتقرار دولت سـیزدهم این وزارتخانه موفق شـده اسـت با‬ ‫گهـای بـزرگ نفتی و پتروشـیمی‪،‬‬ ‫بهره گیـری از تـوان هلدین ‬ ‫کهـا همچنیـن مذا کـره بـا شـرکت های‬ ‫ظرفیـت مالـی بان ‬ ‫معتبـر بین المللـی بیـش از ‪ ۵۰‬قـرارداد و تفاهم نامه بـه ارزش‬ ‫بیـش از ‪ ۱۶‬میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیـون دالر امضـا کنـد‪ ،‬گفـت؛‬ ‫نهـای مشـترک‬ ‫اولویـت این پروژ ههـا شـامل توسـعه میدا ‬ ‫نفـت و گاز‪ ،‬جمـع اوری گازهـای مشـعل‪ ،‬توسـعه زنجیـره‬ ‫ارزش پاالیشـگاهی و نیـز بهره گیـری از تـوان شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و سـازندگان داخلـی بـوده اسـت‪ .‬اوجـی‬ ‫باتا کیدبراینکـه طبـق سیاسـت های اصولـی و کالن دولـت‪،‬‬ ‫اولویـت ما تکمیـل پروژه های نیمه تمـام خواهد بـود‪ ،‬افزود؛‬ ‫همسـو بـا این موضـوع تالشـمان ایـن اسـت ‪ ۴۸‬طـرح کالن‬ ‫ دار نیمه تمـام در صنعـت نفـت را تـا پایـان سـال بـا‬ ‫و اولویـت ِ‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ ۱۳‬میلیارددالر تکمیـل کرده و به بهر هبـرداری‬ ‫برسانیم و عملیات اجرایی‪ ۲۵‬طرح عظیم با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۰‬میلیـارددالر را اغـاز کنیـم‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ این طر ح ها با‬ ‫شاخص هایی چون افزایش تولید نفت و گاز از میدان های‬ ‫مشـترک‪ ،‬تامیـن امنیـت انـرژی کشـور‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬ایجـاد اشـتغال و تکمیـل زنجیـره‬ ‫ارزش اولویت بنـدی و انتخـاب شـده اند کـه در بخـش‬ ‫باالدست صنعت نفت مانند توسعه میدان های نفت و گاز‬ ‫و در بخـش پایین دسـت ایـن صنعـت مانند خطوط انتقال‬ ‫حهـای پتروشـیمی و احـداث پتروپاالیشـگاه های‬ ‫گاز‪ ،‬طر ‬ ‫جدیـد بااسـتفاده از امتیاز تنفـس خـورا ک خواهد بـود‪ .‬وزیر‬ ‫نفـت بـه موضـوع تحریـم اشـاره کـرد و بابیان اینکـه مقابلـه بـا‬ ‫تهـای وزارت‬ ‫تحری مهـا و دیپلماسـی قـوی انـرژی از اولوی ‬ ‫نفـت اسـت‪ ،‬گفـت؛ در شـرایط حـال‪ ،‬صنعـت نفـت در خـط‬ ‫مقـدم نبـرد اقتصـادی و مقابلـه بـا دشـمنان قـرار دارد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن نمایشـگاه‪ ،‬جلـوه ای از توانمنـدی و‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫اقتـدار جمهـوری اسلامی ایـران در شـرایط کنون ‬ ‫تهـای‬ ‫افـزود؛ اینکـه بـا وجـود اسـتمرار تحری مهـا‪ ،‬ظرفی ‬ ‫داخلی در همه زمینه ها ازجمله ساخت تجهیزات‪ ،‬طراحی‬ ‫و مهندسـی و پیمانـکاری و اجـرا درحال رشـد هسـتند و‬ ‫امیدوارانـه بـرای اینـده برنامه ریـزی می کننـد‪ ،‬نشـان از‬ ‫شکسـت سیاسـت تحریم هاسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫تحری مهـا نتوانسـته توسـعه صنعـت نفـت و صادراتمـان را‬ ‫متوقف کند‪ ،‬ادامه داد؛ ما ابتکارعمل را به دست گرفته ایم و‬ ‫توانسـتیم بازارهای خود را متنوع و صادرات نفت را افزایش‬ ‫لهـای مالـی خود را تسـهیل کرده ایم که سـبب‬ ‫دهیـم و کانا ‬ ‫جهـش خیره کننـده ای در وصول درامدهای ما بوده اسـت‪.‬‬ ‫به گفته وزیر نفت‪ ،‬وزارت نفت به اذعان دستگاه هایی چون‬ ‫سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬وزارت اقتصاد و بانک مرکزی‪ ،‬موفق‬ ‫بـه ایفـای کامـل تعهـدات و تکالیـف درامدی خـود باالخص‬ ‫درزمینه صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫شـده اسـت‪ .‬اوجی حضور ‪ ۴۴‬شـرکت خارجی در نمایشـگاه‬ ‫نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی را جلـوه ای از اهمیـت و‬ ‫اولویت بحث دیپلماسی انرژی و تعامالت خارجی برای این‬ ‫صنعت دانسـت و گفت؛ ما با فعال کردن دیپلماسـی انرژی‪،‬‬ ‫برای جذب سرمایه گذاری خارجی به خصوص از کشورهای‬ ‫دوسـت هـم اقـدام کرده ایـم و قراردادهـا و تفاهم نام ههـای‬ ‫مهمـی هـم دراین خصـوص امضـا کرده ایـم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2496‬‬ ‫ورزش هم طبقاتی شد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه‪:‬‬ ‫توقع از جهان عرب‪ ،‬ورود صریح به میدان عمل سیاسی‬ ‫مقابلجنایاترژیماشغالگر است‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در دیدار اقای شـیخ‬ ‫تمیـم بـن حمـد ال ثانـی؛ امیـر قطـر و‬ ‫یهـای‬ ‫هیئت همـراه با تا کی دبـر افزایـش همکار ‬ ‫سیاسـی و اقتصـادی دو کشـور‪ ،‬را هحـل مسـائل‬ ‫منطقـه را گفت وگـو بـدون دخالـت عوامـل‬ ‫خارجی دانسـتند و با اشـاره به اسـتمرار جنایات‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی علیـه مـردم فلسـطین‪،‬‬ ‫گفتنـد؛ توقـع از جهـان عـرب ورود صریـح بـه‬ ‫میـدان عمـل سیاسـی در مقابـل ایـن‬ ‫تهـای اشـکار اسـت‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫جنای ‬ ‫خامنـه ای اسـتحکام و پایـداری روابـط ایـران و‬ ‫قطـر را به نفـع هـر دو کشـور دانسـتند و افزودنـد؛‬ ‫سـطح کنونـی ارتباطـات اقتصـادی دو کشـور‬ ‫بسـیار پایین اسـت و بایـد چند برابـر شـود‪ ،‬در‬ ‫مسـائل سیاسـی نیز زمینه برای تبادل نظرهای‬ ‫بیشـتر هسـت کـه امیدواریـم ایـن سـفر مبـدا‬ ‫یهـا باشـد‪.‬‬ ‫جدیـدی بـرای گسـترش همکار ‬ ‫رهبر انقالب اسلامی با تایید سـخنان امیر قطر‬ ‫در محکومیـت جنایـات رژیـم صهیونیسـتی‪،‬‬ ‫ظلـم چند د هسـاله صهیونیسـتهای خبیـث بـه‬ ‫مـردم فلسـطین را واقعیتـی تلـخ و ضربـه ای بـه‬ ‫دنیـای اسلام و جهـان عـرب خواندند و گفتند؛‬ ‫تهـا‪ ،‬توقـع جمهـوری‬ ‫در مقابـل ایـن جنای ‬ ‫اسلامی ایـران از دنیـای عـرب ورود صریـح بـه‬ ‫میـدان عمـل سیاسـی اسـت‪ .‬ایشـان با اشـاره به‬ ‫سـخنان امیر قطر درباره حوادث سـال گذشـته‬ ‫محلـه شـیخ ج ّـراح‪ ،‬تا کیـد کردنـد؛ در ان قضیـه‪،‬‬ ‫حمایـت برخـی کشـورهای عربـی از مـردم‬ ‫یهـا نیـز‬ ‫فلسـطین حتـی به انـدازه بعضـی اروپای ‬ ‫نبـود و هیچ گونه موضع گیـری نکردند که ا کنون‬ ‫نیـز همین گونه عمل می کنند‪ .‬حضـرت ایت اهلل‬ ‫خامنـه ای تا کیـد کردند؛ این رویکرد کشـورهای‬ ‫عربـی ا گـر از تـرس رژیـم صهیونیسـتی یـا از روی‬ ‫طمـع بـه ان اسـت‪ ،‬بایـد بداننـد امـروز رژیـم‬ ‫یتـوان بـه او‬ ‫یسـت کـه م ‬ ‫اشـغالگر نـه در شرایط ‬ ‫طمـع داشـت و نـه از او ترسـید‪ .‬ایشـان را هحـل‬ ‫مسـائل منطقه را به دسـت کشورهای منطقه و‬ ‫از طریـق گفت وگـو دانسـتند و افزودنـد؛ مسـائل‬ ‫لحـل اسـت‬ ‫سـوریه و یمـن نیـز بـا گفت وگـو قاب ‬ ‫البتـه گفت وگـو نبایـد از موضـع ضعـف باشـد؛‬ ‫ً‬ ‫فهـای مقابـل یعنـی عمدتـا‬ ‫یکـه طر ‬ ‫در حال ‬ ‫امریـکا و دیگـران به قـدرت نظامی و مالی متکی‬ ‫هسـتند‪ .‬رهبـر انقلاب با تا کید بر اینکـه بـرای‬ ‫اداره منطقـه احتیاجـی بـه دخالـت دیگـران‬ ‫نیسـت‪ ،‬گفتنـد؛ صهیونیسـت ها هر جـا پـا‬ ‫می گذارند فسـاد ایجاد می کنند و هیچ قدرت و‬ ‫امتیـازی نیـز نمی تواننـد بـه کشـورها بدهنـد؛‬ ‫بنابراین ما کشـورهای منطقه هر چه می توانیم‬ ‫باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری‬ ‫تقویـت کنیـم‪ .‬ایشـان با اشـاره به قرارهـای‬ ‫نشـده بیـن ایـران و قطـر‪ ،‬تا کیـد کردنـد؛‬ ‫تعیی ‬ ‫ایـن قرارهـا در زمان بنـدی معیـن و مشـخص‪،‬‬ ‫عملیاتـی شـود‪ .‬رهبـر معظـم انقلاب همچنیـن‬ ‫هفتـه قبـل‪ ،‬در دیـدار صدها نفـر از معلمـان و‬ ‫فرهنگیـان‪ ،‬اموزش وپـرورش را تربیت کننـده‬ ‫نسـاز خواندنـد و بـا تجلیـل از‬ ‫نسـلی تمد ‬ ‫تالش هـای معلمـان؛ به ویـژه در دوران کرونـا و‬ ‫تا کیـد بـر بهبـود مسـائل معیشـتی انـان گفتند؛‬ ‫نسل نوجوان و جوان‪ ،‬باید دارای هویت ملی و‬ ‫اسلامی‪ -‬ایرانی‪ ،‬معتمـد بـه نفس‪ ،‬مقـاوم‪ ،‬ا گاه‬ ‫نهـا‪ ،‬دانشـمند و‬ ‫از اندیشـه های امـام و ارما ‬ ‫کارامد پرورش یابد‪ .‬ایشـان معلمان را مفتخران‬ ‫به هدایت نسل های اینده خواندند و افزودند؛‬ ‫هـدف از دیـدار با معلمان برجست هشـدن نقش‬ ‫انـان و تثبیـت و ماندگار شـدن ارزش معلمـی در‬ ‫یسـت تـا هـم معلـم و خانـواده اش‬ ‫افـکار عموم ‬ ‫بـه شـغل او افتخـار کننـد‪ ،‬هـم جامعـه بـه معلـم‬ ‫بـه چشـم یـک فـرد مفتخـر نـگاه کنـد‪ .‬ایشـان در‬ ‫تبییـن دو کاربـرد مفهـوم معلمـی گفتنـد؛ معلـم‬ ‫ارزش‬ ‫تعلیم دهندگـی‪،‬‬ ‫به معنـای‬ ‫یسـت؛ زیـرا خداونـد به اسـتناد ایـات‬ ‫بسیاربزرگ ‬ ‫قـران؛ تعلیم دهنـده اسـت و پیامبـر و همـه‬ ‫حکمـا‪ ،‬علمـا‪ ،‬دانشـمندان و شـخصیت های‬ ‫برجسـته نظیر اسـتاد شـهید مطهری نیز دارای‬ ‫ایـن ارزش واالی معلمـی هسـتند‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای افزودنـد؛ در کاربـرد دوم کـه‬ ‫منطبـق بـا کار اموزش وپـرورش اسـت‪ ،‬علاوه‬ ‫تعلیم دهندگـی‪ ،‬ارزش باالتـری نیـز وجـود دارد؛‬ ‫زیـرا مخاطـب ایـن تعلیـم در بهتریـن سـنین‬ ‫تاثیرپذیـری و تربیت پذیـری هسـتند و تعلیـم‬ ‫نهـا‪ ،‬تاثیرگـذاری بسیاربیشـتری از تعلیم دیگر‬ ‫ا ‬ ‫قشـرها دارد‪ .‬ایشـان درادامـه‪ ،‬بااشـاره به هـدف‬ ‫بلندمـدت ایجـاد تمـدن نویـن و شـکوفای‬ ‫اسلامی گفتنـد؛ منابـع انسـانی‪ ،‬زیرسـاخت هـر‬ ‫تمدنـی ب هشـمار مـی رود و برپا کننـدگان تمـدن‬ ‫نویـن اسلامی نسـلی هسـتند کـه ا کنـون‬ ‫دراختیار معلمان قرار دارند؛ بنابراین اهمیت و‬ ‫ارزش کار معلمـی را بایـد از ایـن زاویـه درک کـرد‪.‬‬ ‫نهـدف‬ ‫رهبـر انقلاب گفتنـد؛ ایـن نسـل باای ‬ ‫بسـیاربزرگ بایـد دارای هویـت ایرانی‪ -‬اسلامی‪،‬‬ ‫اعتقـادات محکـم و عمیـق‪ ،‬دارای‬ ‫اعتمادبه نفـس‪ ،‬خودسـاخته‪ ،‬هوشـیار در برابـر‬ ‫خ شـرق و غـرب‪ ،‬دانشـمند و‬ ‫نهـای منسـو ‬ ‫تمد ‬ ‫کارامـد باشـد تـا بتواند ان تمدن عظیم را شـکل‬ ‫دهـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بااشـاره به‬ ‫ـرورش‬ ‫تربیـت عناصـر برجسـته در اموزش وپ‬ ‫ِ‬ ‫بعدازانقلاب‪ ،‬افزودنـد؛ به برکـت تلاش معلمـان‬ ‫در چهاردهه اخیـر‪ ،‬عناصـری کارامـد در‬ ‫عرص ههـای مختلـف رشـد یافته انـد؛ امـا کافـی‬ ‫نیسـت و بـرای ان تمـدن شـکوفا‪ ،‬بایـد ایـن ‬ ‫شهـا فرا گیـر شـود‪ .‬ایشـان فرصـت ‪1 2‬سـاله‬ ‫پرور ‬ ‫اموزش وپـرورش را بـرای تربیـت چنیـن نسـلی‪،‬‬ ‫ـازمان گسـترده‬ ‫بی نظیـر برشـمردند و گفتنـد؛ س ِ‬ ‫اموزش وپـرورش در همـه شـهرها و روسـتاها‪،‬‬ ‫زمینـه مناسـبی دارد تـا در پرتـوی تلاش و‬ ‫نهـای‬ ‫شهـا و ارما ‬ ‫مجاهـدت معلمـان‪ ،‬ارز ‬ ‫شهـای‬ ‫لهـا و گو ‬ ‫انقلاب را به درسـتی بـه د ‬ ‫امـاده فرزنـدان ملـت منتقـل و هویت اسلامی‪-‬‬ ‫نهـا نهادینـه کنـد‪ .‬رهبـر انقلاب‪،‬‬ ‫ ایرانـی را در ا ‬ ‫اموزش وپـرورش را دسـتگاهی پرعظمـت و‬ ‫امـروز‬ ‫اینده سـاز خواندنـد و افزودنـد؛ از‬ ‫ِ‬ ‫اموزش وپـرورش می توانیـم فـردای کشـور را‬ ‫حـدس بزنیـم‪ .‬ایشـان باتا کیدبر تمجیـد واقعی‬ ‫از زحمات معلمان افزودند؛ البته برای رسیدن‬ ‫بـه وضـع مطلـوب‪ ،‬مشـکالت موجـود بایـد بـا‬ ‫تدبیـر‪ ،‬دانایـی‪ ،‬همـت‪ ،‬مجاهـدت و شـکیبایی‬ ‫حل شود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای درتشریح‬ ‫مسـائل الزم بـرای حـل مشـکالت‪ ،‬بـه تدویـن‬ ‫معلم‬ ‫متن های مناسـب اموزشـی و تامین کمی‬ ‫ِ‬ ‫موردنیـاز اموزش وپـرورش اشـاره کردنـد و‬ ‫ا گهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی (نوبت اول)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج‪،‬‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید شـده‪ .‬لذا بدینوسـیله مشـخصات امال ک در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع عموم در روزنامه کثیراالنتشـار و محلی ا گهی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم کرده و گواهی اخذ و تحویل اداره‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت‬ ‫ثبـت کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیـت مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام اقـای اسـداله فقهـی فرزنـد میرزامحمـد‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 272‬صـادره سـنندج کـد ملـی ‪ 3731221225‬تحـت پلا ک ‪ 103‬فرعـی از ‪4‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 11‬کالتـرزان بـه مسـاحت ‪ 3889‬مترمربـع کـه از نسـق اقـای علی اشـرف وزیـری بـه‬ ‫ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای چرنـدو‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫‪ -1‬مقـدار ‪ 59/6306640722‬شـعیر مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دیمـی‬ ‫بـه نـام اقـای عبدالـه عبـدی فرزنـد محمدعلـی شماره شناسـنامه ‪ 161‬صـادره سـنندج کـد ملـی‬ ‫‪ 3730849476‬تحـت پلا ک ‪ 713‬فرعـی از ‪ 2744‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه مسـاحت‬ ‫‪ 2615/83‬مترمربـع کـه از نسـق اقـای محمدعلـی عبـدی بـه ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای بـرازان‬ ‫‪ -2‬ششـدانگ یکباب سـاختمان به نام اقای پژمان حسـینی فرزند شـهاب صادره کامیاران کد‬ ‫ملـی ‪ 3830257635‬تحـت پلا ک ‪ 2091‬فرعـی از ‪ 2748‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه مسـاحت‬ ‫‪ 120/44‬مترمربع از نسـق اقای محمد فتاحی به ادرس سـنندج‪ ،‬نایسـر‪ ،‬خیابان امام شـافعی‪،‬‬ ‫خیابـان دکل‪ ،‬کوچـه زا گـرس ‪ 8‬نبش‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1612‬‬ ‫افزودنـد؛ کیفیـت معلـم و تدیـن‪ ،‬اخلاق و‬ ‫تهـای او بسـیارمهم اسـت و نبایـد طـوری‬ ‫مهار ‬ ‫باشـد کـه رتب ههـای پاییـن کنکـور سـراغ معلمی‬ ‫برونـد؛ البتـه امـروز نیـز مثـل بره ههـای مختلـف‬ ‫معلمـان متعهـد و دلسـوز کـم نداریم‪ .‬ایشـان در‬ ‫بیـان چند نکته دربـاره اموزش وپـرورش گفتند؛‬ ‫دانش امـوز بایـد دارای هویـت ملـی باشـد و در‬ ‫کنـار اهتزاز پرچم علـم‪ ،‬بااعتمادبه نفس‪ ،‬پرچم‬ ‫«هویـت ملـی و پرافتخـار اسلامی ایرانـی» را هـم‬ ‫به اهتـزاز دراورد‪ .‬ایشـان باانتقـاداز نااشـنایی‬ ‫دانش امـوزان بـا افتخـارات کشـور؛ ازجملـه‬ ‫عناصـر پرتالش بعدازانقلاب‪ ،‬بی اطالعی انان از‬ ‫نهـای‬ ‫افـکار راهگشـای امام خمینـی(ره) و ارما ‬ ‫سرنوشت ساز انقالب و ناا گاهی انان از حوادث‬ ‫انقلاب گفتنـد؛ معلمـان عالو هبـر ا گا هکـردن‬ ‫نسـل نوجـوان و جـوان‪ ،‬بایـد این گونه مسـائل را‬ ‫بادل وجـان انـان امیختـه سـازند‪ .‬ایشـان درک‬ ‫ارزش ایسـتادگی و مقاو مبـودن را از نیازهـای‬ ‫دانش اموزان دانستند و افزودند؛ در جهانی که‬ ‫هر کس؛ چه شـرق چه غرب‪ ،‬زور می گوید‪ ،‬نسـل‬ ‫اینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از ا کنون‬ ‫نسـاز‬ ‫بیامـوزد تـا در پرتـوی ایـن اموز ههـا تمد ‬ ‫شـود و ملـت و کشـور را عزتمنـد سـازد‪ .‬رهبـر‬ ‫انقلاب‪ ،‬اموزش وپـرورش را به تفکیـک «علـم‬ ‫نافـع» از «علـم غیرنافـع» در برنامـه درسـی‬ ‫دانش امـوزان توصیـه کردنـد و گفتنـد؛ علم نافع‬ ‫علمی ست که استعدادهای نوجوان و جوان را‬ ‫شـکوفا می کند و با سرمای هسـازی برای اینده او‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫موجـب پیشـرفت و تعالـی کشـور م ‬ ‫ایشـان دراین زمینـه افزودند؛ بعضـی مطالب در‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫برنامه درسـی کنونی‪ ،‬صرفا محفوظات ‬ ‫بـدون هیـچ سـودی بـرای حـال یـا اینـده‬ ‫یشـود که‬ ‫دانش اموزان به ذهن ان ها سـرازیر م ‬ ‫شهـا حـذف شـود‪.‬‬ ‫بایـد شناسـایی و از اموز ‬ ‫ایشـان باتا کیدبـر اختصـاص سـاعاتی بـه‬ ‫شهـای مهارتـی ب هجـای مطالـب غیرنافـع‬ ‫اموز ‬ ‫گفتند؛ مسائلی همچون سبک زندگی اسالمی‪،‬‬ ‫تعاون و همکاری اجتماعی‪ ،‬مطالعه و تحقیق‪،‬‬ ‫تهـای جهـادی‪ ،‬مبـارزه بـا اسـیب های‬ ‫فعالی ‬ ‫اجتماعـی و نظـم و قانون گرایـی‪ ،‬از‬ ‫یسـت کـه بایـد در مدرسـه امـوزش‬ ‫مهارت های ‬ ‫داده و از دوران کودکـی و نوجوانـی در افـراد‬ ‫نهادینه شـود‪ .‬ایشـان میزان تحقق سند تحول‬ ‫اموزش وپـرورش را خرسـندکننده ندانسـتند و‬ ‫گفتند؛ با گذشت بیش از ‪ ۱۰‬سال از تنظیم سند‬ ‫و رفت وامـد وزیـران متعـدد کـه ایـن تعـدد‬ ‫تهـا نیـز نوعـی اسـیب و افـت اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫مدیری ‬ ‫ایـن سـند به عنـوان یـک مجموعـه کامـل و‬ ‫به هم پیوسـته عمـل نشـده اسـت‪ .‬ایشـان‬ ‫افزودند؛ ا گر سـند نیاز به اصالح و تکمیل دارد‪،‬‬ ‫مسـئوالن ایـن کار را انجـام دهنـد‪ ،‬ضمن اینکـه‬ ‫بـرای سـنجش پیشـرفت سـند نیـز بایـد‬ ‫شـاخص های کمـی معیـن شـود‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای در بیـان چنـد نکتـه دربـاره‬ ‫مسـائل معلمـان‪ ،‬سـنگینی بـار اجـرای مسـائل‬ ‫مهـم نظـام تعلیم وتربیـت را بیش ازهمـه بـر‬ ‫دوش معلمـان خوانـده و گفتنـد؛ معلمـان عزیـز‬ ‫کـه در مقاطع مختلـف همچـون دوران انقالب‪،‬‬ ‫دفـاع مقـدس و حـوادث گونا گـون سیاسـی بـا‬ ‫نقش افرینـی درسـت خـود‪ ،‬نوجوانـان و جوانـان‬ ‫را هدایـت می کردنـد امـروز بایـد بیش ازهمیشـه‬ ‫متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند‬ ‫و مسـائلی نظی ِـر مشـکالت معیشـتی نبایـد‬ ‫لشـدن یـا تحقیـر و‬ ‫موجـب خسـته و ملو ‬ ‫نهـا شـود‪ .‬ایشـان‪،‬‬ ‫کوچک نمایـی کار بـزرگ ا ‬ ‫نوجوانـان و جوانـان را ُدردان ههـای کشـور و‬ ‫امانت هایـی بـزرگ در دسـت معلمـان خواندند‬ ‫نسـنگ بایـد‬ ‫تهـای گرا ‬ ‫و افزودنـد؛ ایـن امان ‬ ‫نمـدار‪ ،‬بـه‬ ‫نبـاور و دی ‬ ‫ـان دی ‬ ‫دراثـر تربیـت معلم ِ‬ ‫افـرادی بـا ارزش افـزوده باالت ِـر علمـی‪ ،‬اخالقـی و‬ ‫رفتـاری تبدیـل شـوند‪ .‬ایشـان دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان و همـه مرا کـز تربیت معلـم را دارای‬ ‫وظایـف سـنگین و نیازمنـد تقویـت همه جانبـه‬ ‫خوانـده و گفتنـد؛ ایـن مرا کـز بایـد ازلحـاظ‬ ‫امکانـات سـخت افزاری‪ ،‬مدیریـت‪ ،‬اسـاتید‪،‬‬ ‫متون اموزشی و فعالیت های تربیتی به گونه ای‬ ‫تقویـت شـوند تا «معلـم مطلـوب» تربیت کنند‪.‬‬ ‫هماهنگی رشـته تحصیلی‬ ‫ایشـان بـا توصیـه بـه‬ ‫ِ‬ ‫معلمـان بـا تدریسشـان تا حد امـکان‪ ،‬بـه‬ ‫دشـواری های امـوزش در دوره کرونـا و زحمـات‬ ‫معلمان اشاره و خاطرنشان کردند؛ دراین دوره‪،‬‬ ‫زحمـات معلمـان مضاعـف شـد کـه‬ ‫دراین خصـوص بایـد صمیمانه از همه معلمان‬ ‫تشـکر کنیـم‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫باتا کیدبـر سـفارش همیشـگی خـود بـه بهبـود‬ ‫ـکالت‬ ‫معیشـت معلمـان‪ ،‬افزودنـد؛ با وجود مش ِ‬ ‫امکانات دولتی؛ اما به مسائل معیشتی‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫بازنشسـتگی و درمان معلمان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫ایشـان در پایـان سخنانشـان‪ ،‬بـه معلمـان‬ ‫توصیـه کردنـد بـا وجـود انتظـارات زیـادی کـه از‬ ‫اموزش وپـرورش بـرای عمل بـه وظایفش وجود‬ ‫دارد‪ ،‬منتظـر تحقـق ان توقعـات نماننـد و بـا‬ ‫ابتکارهـای شـخصی و روحیـه خیرخواهـی و‬ ‫دلسـوزی خـود‪ ،‬برنام ههـای تربیتـی‬ ‫دانش اموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یک قانـون مذکور‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی امـل مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعارض انان محـرز و رای الزم‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهی م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ 32‬اصلی (قریه پلک غربی)‬ ‫‪ 4394‬فرعـی اقـای همت الـه تسـلیمی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با سـاختمان احداثی به‬ ‫مسـاحت ‪ 120/95‬مترمربع خریداری شـده بالواسـطه از وراث محمد تسـلیمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه‬ ‫محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی در روسـتاها‬ ‫از طریـق الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول به ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند‬ ‫یسـت برابر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکور‪،‬‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫در مـورد قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتی بـا رای هیات‪،‬‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫به صورت همزمان‪ ،‬به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را ب هصـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫فیض اله ذبیحی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک امل‬ ‫شناسه ا گهی ‪1309968‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود ثبـت املا ک یـک قسـمت از بخـش ‪ 5‬شهرسـتان نهبنـدان پیـرو ا گهی هـای موضـوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـره به شـماره های ‪-2446‬‬ ‫‪ 1400/12/01‬و ‪ 1400/12/17-2457‬روزنامـه سـایه و ‪ 1400/12/01-1070‬و ‪ 1400/12/17-1081‬روزنامـه زعفـران و بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک‪ ،‬تحدیـد حـدود شـماره های زیـر در تاریـخ و سـاعت یاد شـده‬ ‫بـه عمل خواهـد امد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 5‬نهبندان‬ ‫‪ 12‬اصلی مزرعه خوانشرف‬ ‫پال ک ‪ 1584‬فرعی اقای برات اله اسکتی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار‬ ‫در ساعت اداری مورخه ‪1401/03/17‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک‪ ،‬بـه صاحبـان املا ک و حقـوق ارتفاقـی و مجاوریـن شـماره های فوق الذکـر بوسـیله این ا گهی اخطار می شـود که در روز و سـاعت مقـرر باال در محل حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نمایندگان قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشـند‪ ،‬مطابق ماده ‪ 15‬قانون مزبور‪ ،‬ملک مورد ا گهی با حدود اظهارشـده از طرف مجاورین تحدید خواهد شـد و اعتراضات‬ ‫مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان املا ک و حقـوق ارتفاقـی کـه در موقع مقرر حاضر نبو ده اند‪ ،‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت‪ ،‬فقط تا سـی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شـد و‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظـرف یـک مـاه‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض خـود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهـی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/24 :‬‬ ‫سیدمهدی پروین محبی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان نهبندان‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315524‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در دنیایــی کــه فخرفروشــی و خودنمایــی و تبعیــض‪ ،‬روی ـه ای مرســوم شــده‬ ‫و م ــردم روی ک ــره خا ک ــی را نی ــز طبقات ــی کرده ان ــد‪ ،‬حت ــی مص ــرف ا کس ــیژن‬ ‫ه ــم ب ــرای هم ــه م ــردم ب ــه یکس ــان ص ــورت نمی گی ــرد‪ .‬به نوعی ک ــه ا گ ــر فق ــط‬ ‫ام ــروز م ــردم س ــرزمین ای ــران اس ــامی را مدنظ ــر بگیری ــم‪ ،‬در تم ــام ش ــهرهای‬ ‫کشـــورمان‪ ،‬افـــراد بـــه دو گـــروه باالدســـتی و پائین دســـتی و به عبارت دیگ ــر‬ ‫ً‬ ‫باالنشـــین و پائین نشـــین‪ ،‬تقســـیم شـــده اند‪ .‬به عبارت دیگـــر‪ ،‬معم ــوال‬ ‫شمال نشـــینان کـــه بـــه ان هـــا خوش نشـــین هـــم می گوینـــد‪ ،‬از وج ــوه‬ ‫بس ــیاری ب ــا جنوب نش ــینان‪ ،‬متمای ــز ش ــده اند و حت ــی در م ــورد ا کس ــیژن‬ ‫مصرف ــی ک ــه طبیع ــت بی ــن اف ــراد ب ــه یکس ــان تقس ــیم ک ــرده اس ــت‪ ،‬بازه ــم‬ ‫ایـــن طبقـــه از میـــزان بیشـــتری ا کســـیژن برخـــوردار هســـتند و درنتیج ــه‬ ‫مو بیـــش پذیرفته ایـــم کـــه فاصلـــه طبقاتـــی‪ ،‬جزیـــی از زندگی ســـت؛ ام ــا‬ ‫ک ‬ ‫ً‬ ‫شــاید ورزش جــزو مــواردی بــوده کــه معمــوال خــاص یــک طبقــه ویــژه نبــوده‬ ‫و متعل ــق ب ــه عم ــوم م ــردم ب ــوده اس ــت؛ تا جایی ک ــه از فرودس ــتان جامع ــه‪،‬‬ ‫ورزش ــکار و قهرم ــان به وج ــود می ام ــد و از زطبق ــات مرف ــه نی ــز ورزش ــکاران‬ ‫در عمـــوم رشـــته ها ظهـــور می کردنـــد‪ .‬چنیـــن شـــد کـــه ورزش همگان ــی‬ ‫دارای اســـم و رســـم شـــد و در تیم هـــای ورزشـــی‪ ،‬از همـــه اقشـــار جامع ــه‬ ‫وج ــود داش ــتند؛ تا جایی ک ــه م ــن به ی ــاد دارم‪ ،‬در ورزش ــگاه امجدی ــه س ــابق‬ ‫و ش ــیرودی فعل ــی‪ ،‬در روزه ــای هفت ــه‪ ،‬ع ــده بس ــیار زیادی روی پیس ــت ان‬ ‫بــه راهنمایــی مشــغول بودنــد کــه حتــی پــس از انقــاب‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــورای اســامی هــم به همــراه بســیاری از مــردم عــادی‪ ،‬بــه ورزش مشــغول‬ ‫می ش ــدند‪ .‬ای ــن روال‪ ،‬ج ــاری و س ــاری ب ــود تا اینک ــه از دو دهه پی ــش‪ ،‬ورود‬ ‫یک ــه‬ ‫ب ــه حیط ــه ورزش ــگاه‪ ،‬مس ــتلزم پرداخ ــت ح ــق عضوی ــت شـ ـد ؛ تا جای ‬ ‫به م ــرور ای ــن رس ــم ب ــه فراموش ــی س ــپرده ش ــد و این روزه ــا ای ــن ورزش ــگاه پی ــر‬ ‫و قدیم ــی از فعالی ــت ب ــاز ایس ــتاده اس ــت؛ ام ــا با کمال تاس ــف در همی ــن ش ــهر‬ ‫تهــران‪ ،‬اســتخرها و ســالن های ورزشــی و بدنســازی تبعیــض طبقاتــی را بســیار‬ ‫بیش ــتر کرده ان ــد؛ تا جایی ک ــه در ده س ــاله اخیر‪ ،‬مکان های ــی بس ــیار ش ــیک‪،‬‬ ‫پرهزینــه و بــه اصطــاح ال کچــری‪ ،‬تاســیس شــده و باالنشــینان بــا پرداخــت‬ ‫ورودی ــه‪ ،‬ی ــا ح ــق عضوی ــت میلیون ــی‪ ،‬در ان ورزش ی ــا بدنس ــازی می کنن ــد‬ ‫کـــه در مقایســـه با اما کـــن ورزشـــی پائین شـــهر‪ ،‬داســـتان فیـــل و فنج ــان را‬ ‫ب ــه رخ می کش ــند‪ .‬پ ــاره ای از اعض ــای ای ــن اما ک ــن ورزش ــی ب ــاالی ش ــهری‪،‬‬ ‫بـــا خودروهـــای ال کچـــری چندین میلیـــاردی و بـــا لباس هـــای مارک ــدار‬ ‫خارجـــی‪ ،‬بـــه اصطـــاح ورزش می کننـــد کـــه در کنـــار ان و بـــه اســـم ورزش‪،‬‬ ‫مس ــائل زیبای ــی نی ــز مط ــرح ش ــده و ان ــواع م ــواد تقویت ــی نی ــز در باش ــگاه ها‬ ‫ب ــه ف ــروش می رس ــد‪ .‬ای ــن افاده ه ــا و تقس ــیم طبقات ــی حت ــی ب ــه م ــاه مب ــارک‬ ‫رمضــان کــه بــه مــاه مهمانــی خــدا لقــب گرفتــه نیــز راه یافــت و ایــن مــاه عزیــز‬ ‫نی ــز مب ــری از ای ــن موض ــوع نش ــد‪ .‬افط ــار نه میلیون تومان ــی ب ــا ش ــلوار جی ــن‬ ‫ً‬ ‫‪70‬هزار تومان ــی ت ــا هفت میلیون تومان ــی ک ــه البت ــه در ای ــن باش ــگاه ها‪ ،‬حتم ــا‬ ‫جیـــن هفت میلیونـــی مارکـــدار بـــا لباس هـــای برنـــد خودنمایـــی می کن ــد‪.‬‬ ‫یکـــی از این دســـت باشـــگاه های به اصطـــاح ورزشـــی‪ ،‬دو هفته پیـــش ب ــا‬ ‫کبکب ــه و دبدب ــه افتت ــاح ش ــد ک ــه در مراس ــم افتتاحی ــه پ ــاره ای از ورزش ــکاران‬ ‫ً‬ ‫معــروف دنیــا‪ ،‬از جملــه فوتبالیســت معــروف المــان حضــور داشــتند و ظاهــرا‬ ‫صاح ــب اس ــمی ان تاروردی ــان اس ــت؛ ام ــا جای ــی ک ــه تعج ــب و تاس ــف م ــا را‬ ‫افــزون کــرده اســت‪ ،‬این اس ـت که خــرم (رئیــس اما کــن ورزشــی)‪ ،‬گفتــه اســت؛‬ ‫ً‬ ‫تربت بدن ــی ته ــران مج ــوزی ب ــرای ای ــن باش ــگاه ص ــادر نک ــرده اس ــت‪ .‬ظاه ــرا‬ ‫ن در‬ ‫می گوینـــد شـــهریه ایـــن باشـــگاه ورزشـــی‪ ،‬بدنســـازی ‪ 26‬میلیون تومـــا ‬ ‫ً‬ ‫مــاه اســت؛ گو اینکــه قبــا در شــمال شــهر چندیــن باشــگاه ورزشــی میلیونــی‬ ‫تاســیس شــده و مشــغول به کار هســتند؛ امــا به راســتی ایــن باشــگاه اخریــن‬ ‫نوب ــر اس ــت‪ .‬چ ــه کس ــانی می توانن ــد ش ــهریه ای مع ــادل حق ــوق ش ــش کارگ ــر‬ ‫را بپردازن ــد؟ اقازاده ه ــا‪ ،‬تاجرزاده ه ــا‪ ،‬ه ــر ک ــس و کس ــانی ک ــه باش ــند‪ ،‬عام ــل‬ ‫ایج ــاد طبقه بن ــدی ی ــا طبقات ــی ش ــدن ورزش ش ــده اند؛ یعن ــی ورزش را ه ــم‬ ‫کم کـــم از طبقـــات عوامـــل جامعـــه خواهنـــد گرفـــت‪ .‬در این بیـــن شـــایعات‬ ‫راج ــع ب ــه ای ــن باش ــگاه ب ــر س ــر زبان ه ــا افت ــاده اس ــت ک ــه از جمل ــه‪ ،‬پ ــاره ای از‬ ‫م ــردم‪ ،‬ان را ب ــه پولش ــویی رب ــط می دهن ــد‪ .‬هر چ ــه باش ــد و هر چ ــه بگوین ــد‪،‬‬ ‫ب ــرای کش ــور و نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران ک ــه م ــردم ان خداج ــو ب ــوده‬ ‫و زندگـــی پیامبرشـــان و دیگـــر اولیـــای دیـــن را در ساده زیســـتی و قس ــط و‬ ‫عدالـــت می داننـــد‪ ،‬رواج ایـــن چنیـــن باشـــگاه هایی ســـم مهلـــک ب ــوده و‬ ‫کارشناســان دلســوخته ورزش مملکــت‪ ،‬ورزش را یکــی از ارکان هــای ســامت‬ ‫و درنتیج ــه دوری از هزینه ه ــای پزش ــکی می دانن ــد‪ .‬چنی ــن باش ــگاه هایی‬ ‫ب ــرای ان ــان توجی ــه ناشدنی س ــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫پرهیز از حفظیات و حافظه محوری در مدارس‬ ‫شو پ ــرورش گف ــت؛ پرهی ــز از حافظه مح ــوری‬ ‫مع ــاون ام ــوزش متوس ــط اموز ‬ ‫در مـــدارس‪ ،‬مورد تا کیـــد ســـند تحـــول بنیادیـــن اســـت‪ .‬به گـــزارش پان ــا؛‬ ‫محمدمهـــدی کاظمـــی با اشـــاره به تا کیـــدات رهبـــر معظـــم انقـــاب ب ــر‬ ‫اس ــتفاده از ظرفی ــت اموزش وپ ــرورش ب ــرای اثرگ ــذاری ب ــر دانش ام ــوزان در‬ ‫ح ــوزه ارمان ه ــای انق ــاب تصری ــح ک ــرد؛ مخاطبی ــن م ــدارس در س ــنینی‬ ‫هس ــتند ک ــه انچ ــه ی ــاد می گیرن ــد را ت ــا اخ ــر عم ــر خ ــود فرام ــوش نمی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود؛ باتوجه ب ــه ن ــگاه تم ــدن نوی ــن اس ــامی و ش ــکوفایی اس ــامی ک ــه‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫مدنظــر قــرار دارد‪ ،‬زیرســاخت ایجــاد ایــن تمــدن همیــن نیروی انسان ‬ ‫رهب ــر انق ــاب در دی ــدار ب ــا معلم ــان ویژگی ه ــای نی ــروی انس ــانی را تبیی ــن و‬ ‫تا کی ــد کردن ــد ک ــه اموزش وپ ــرورش در این ‪ 12‬س ــال بهتری ــن فرص ــت را دارد‬ ‫اســتفاده و ارزش هــای انقالبــی و اســامی را در دانش امــوزان نهادینــه کنــد‪.‬‬ ‫‪10‬برابرشدن ظرفیت بازرسی وزارت صمت‬ ‫ِ‬ ‫وزی ــر صم ــت با اعالم اینک ــه از یک ش ــنبه قب ــل‪ ،‬ظرفی ــت بازرس ـی ها در وزارت‬ ‫صمــت را ‪ ۱۰‬برابــر کردیــم‪ ،‬گفــت؛ روزانــه ‪ ۷۰۰‬نفــر بــازرس در ایــران داشــتیم کــه‬ ‫ً‬ ‫ب ــه ‪7000‬نف ــر رس ــیده و مث ــا تنه ــا ط ــی ی ـک روز‪ 9000 ،‬پرون ــده تش ــکیل ش ــده‬ ‫کـــه معـــادل یک مـــاه بازرســـی و تشـــکیل پرونـــده اســـت‪ .‬به گـــزارش ش ــاتا؛‬ ‫ســـید رضـــا فاطمی امیـــن با بیان اینکـــه از نظـــر موجـــودی کاال کمب ــودی‬ ‫نداریــم‪ ،‬افــزود؛ روزانــه حــدود ‪4000‬تــن مصــرف روغــن داخــل اســت؛ و بــرای‬ ‫ام ــروز ب ــا چن ــد واح ــد صنعت ــی تم ــاس گرفتی ــم و درخواس ــت کردی ــم می ــزان‬ ‫تولیــد را تــا ‪5000‬تــن افزایــش دهنــد‪ .‬وی گفــت؛ حــدود ‪ ۸۵‬درصــد روغــن را از‬ ‫خار ج از کش ــور تامی ــن می کنی ــم و متاس ــفانه واردکنن ــده روغ ــن هس ــتیم ک ــه‬ ‫بای ــد در س ــال این ــده این موض ــوع را اص ــاح کنی ــم‪.‬‬ ‫تولید کنسرویجات با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‬ ‫دبیـــر ســـندیکای صنایـــع کنســـرو گفـــت؛ تولیـــد کنســـرو در حال حاض ــر‬ ‫متوقـــف نشـــده؛ امـــا رونـــد تولیـــد ان کاهـــش یافتـــه و برندهـــای مط ــرح‬ ‫در تولیـــد کنســـرویجات بـــا ‪ 10‬درصـــد از ظرفیـــت و تـــوان خـــود اقـــدام ب ــه‬ ‫تولیـــد می کننـــد؛ چرا کـــه روغـــن ان هـــا تامیـــن نیســـت‪ .‬به گـــزارش ایلن ــا؛‬ ‫محم ــد میر رض ــوی با بیان اینک ــه ن ــرخ هر کیل ــو روغ ــن در صن ــف و صنع ــت‬ ‫شـــش برابر افزایـــش یافتـــه افـــزود؛ در پیش فا کتـــور انجمـــن روغـــن‪ ،‬ن ــرخ‬ ‫روغــن کیلویــی ‪ 63‬هزار تومــان تعییــن شــده؛ واحدهــای توانمنــد می تواننــد‬ ‫روغـــن مورد نیـــاز خـــط تولیـــد خـــود را تامیـــن و بـــرای خریـــد ‪1000‬ت ــن‬ ‫روغ ــن ح ــدود ‪ 70‬میلیارد توم ــان ب ــرای انجم ــن روغ ــن پ ــول واری ــز کنن ــد؛‬ ‫این در حالی ســـت که واحدهـــای تولیدکننـــده خـــرد توانایـــی پرداخ ــت‬ ‫ً‬ ‫این مبل ــغ را ندارن ــد؛ از ای ـن رو‪ ،‬نهایت ــا از چرخ ــه تولی ــد ح ــذف خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد؛ دول ــت س ــهمیه روغ ــن کارخانه ه ــای کنس ــروی را تخصی ــص‬ ‫داده؛ امـــا هنـــوز ســـهمیه خـــود را تحویـــل نگرفته ایـــم‪.‬‬ ‫تکذیب شایعه محدودیت واردات خودرو‬ ‫معــاون پارلمانــی وزیــر صمــت محدودیــت واردات خــودرو بــا دو شــرط ســقف‬ ‫قیم ــت خ ــودرو ‪7000‬دالر و حج ــم موت ــور ‪ ۱۰۰۰‬سی س ــی را ش ــایعه خوان ــد و‬ ‫تکذی ــب ک ــرد‪ .‬به گ ــزارش ان ــا؛ محمدج ــواد حاجی حس ــینی در صفح ــه خ ــود‬ ‫در فض ــای مج ــازی نوش ــت‪« :‬ایین نام ــه مصوب ــه هیئت دول ــت در خص ــوص‬ ‫لغـــو ممنوعیـــت واردات خـــودرو توســـط وزارت صمـــت با اســـتفاده از‬ ‫دیدگاه هـــای تخصصـــی و کارشناســـی در دســـت اقدام اســـت و شـــایعات‬ ‫منتشر شــده در رابطه بــا محدودیــت قیمــت و حجــم موتــور صحــت نــدارد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫نگاهی تازه به مفهوم «قربانی شدن» در جهان امروز‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫این روزهـا کـه بحـث یاران ههـای پنهـان‪ ،‬ارز ترجیحـی‪ ،‬یارانه‬ ‫نـان‪ ،‬ما کارونـی‪ ،‬دارو و ‪ ...‬و سوءاسـتفاده از رانت هـای‬ ‫کعـده کارشـناس با کیف چـرم اصل و‬ ‫پنهـان داغ اسـت‪ ،‬ی ‬ ‫کت وشـلوار اطوکشیده و سـروصورت اصالح شده در رسانه‬ ‫ملـی و رادیـو و رسـانه ها باتما مقـوا درتالش انـد «پنجـره‬ ‫دانایـی» را بـاز کننـد و مفاهیـم اقتصـاد را بـرای مـا توجیـه و‬ ‫تبییـن کننـد‪ .‬این دوسـتان متفق القـول بر ضـرورت حذف‬ ‫ارز ترجیحـی بـا دالیل علمی و مسـتند تا کید و اصـرار دارند‬ ‫کـه داسـتان یاران ههـای پنهـان را هرچه زو دتـر جمع وجـور‬ ‫ً‬ ‫یسـت و عیـن صـواب‪ .‬درحقیقـت‪،‬‬ ‫کننـد؛ اتفاقـا کار خوب ‬ ‫یسـت را‬ ‫اینکـه اقتصـاد یـک علـم و تابـع قوانیـن خاص ‬ ‫یشـویم و درک می کنیـم؛ ولـی‬ ‫یهـا متوجـه م ‬ ‫مـا معمول ‬ ‫یشـویم کـه چـرا فقـط لـت‬ ‫اینجـای داسـتان را متوجـه نم ‬ ‫سـمت راسـت ایـن پنجـره دانایـی را بـرای مـا بـاز می کننـد‬ ‫ً‬ ‫و لـت دیگـر پنجـره کـه اتفاقـا مایـه خیـرات و مبـرات فراوانی‬ ‫بـوده‪ ،‬فقـط بـرای ازمابهتران باز اسـت؟! درجریان هسـتید‬ ‫نسـال ها یـک بابابـی به انـدازه یارانـه کل‬ ‫درطول ای ‬ ‫مملکـت از واردات سـود بـرده! یـا خبـر دیگـری امـده کـه‬ ‫چندنفـر به انـدازه دوبرابـر یارانـه کشـور سـود برده انـد! حـاال‬ ‫سوءاستفاده ها و سودهای ریز و پاش چندصدمیلیاردی‬ ‫به کنـار ‪ ...‬فقـط خدمـت ایـن دوسـتان یـاداور شـویم کـه‬ ‫ا گـر اقتصـاد علـم اسـت و یارانـه پنهـان درحال ضربـه زدن‬ ‫بـه بدنـه اقتصـاد و اجتمـاع‪ ،‬مـا علـوم دیگـری نیـز در دنیـا‬ ‫نسـال ها‬ ‫یکـه در ای ‬ ‫یتـوان بـا افراد ‬ ‫داریـم کـه براسـاس ان م ‬ ‫از لـت دیگـر پنجـره دانایـی بهـره بردنـد‪ ،‬برخـورد جـدی و‬ ‫ان هـا را مجـازات کـرد؛ می تـوان اموالشـان را مصـادره کـرد‬ ‫یتـوان جلـوی سوءاسـتفاده‬ ‫و بـه بیت المـال بازگردانـد؛ م ‬ ‫دیگـران را گرفـت و ‪ ...‬خداراشـکر اسـامی و مبالغـی هـم کـه‬ ‫هاپولـی کرده انـد‪ ،‬شـفاف و مشـخص اسـت!‬ ‫تعریـف مجـازات‪ :‬مجـازات یـا کیفـر به معنـای این اسـت که‬ ‫ا گـر کسـی عمـل خالف اخالق عمومـی یا عرف و عـادت ان‬ ‫جامعـه یـا خلاف قانـون انجـام دهد‪ ،‬چـون ان عمـل «بد»‬ ‫است‪ ،‬باید عقوبت و پاداش ان عمل را ببیند؛ یعنی تنبیه‬ ‫یـا مجـازات شـود تـا هـم خـود و هـم دیگـران متنبـه شـده و‬ ‫دیگـر ان عمـل را انجـام ندهنـد؛ یعنـی بایـد مشـقت ان‬ ‫عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه ان عمل بد چیست!‬ ‫جالـب اسـت نه؟!‬ ‫بنر‬ ‫راوی صدای صلح شد‬ ‫ارکستر «نیک اوا» ِ‬ ‫سهیالانصاری‬ ‫ارکس ــتر مل ــی وی ــژه ای ــران ب ــا ن ــام اختص ــاری «نیـ ـک اوا»‬ ‫به رهب ــری مری ــم گیالس ــیان؛ متش ــکل از ‪ 22‬نوازن ــده و‬ ‫خوانن ــده ب ــا ش ــرایط وی ــژه (ذهن ــی‪ ،‬جس ــمی‪ ،‬اتیس ــم و‬ ‫بینای ــی ) اس ــت ک ــه بی ــش از س هس ــال اس ــت ب ــا ش ــعار‬ ‫ن ت ــوان و قابلیت‬ ‫«صلح» می کوش ــد عالوه بر به ر خ کش ــی د ‬ ‫این قش ــر در اموخت ــن و ارائه هنر فاخر موس ــیقی؛ انان را‬ ‫به عن ــوان س ــفیران صل ــح و مهر و دوس ــتی ازس ــوی ایران‬ ‫نگ ــروه در دنیا‬ ‫ب ــه سراس ــر دنی ــا معرف ــی کن ــد‪ .‬نمون ــه ای ‬ ‫یس ــت که‬ ‫زی ــاد نیس ــت و ای ــران ج ــزو مع ــدود کشورهای ‬ ‫توانس ــته ارکس ــتر ویژه داش ــته باش ــد‪ .‬مس ــیری ک ــه برای‬ ‫پا گرفتن این گروه و اموزش موس ــیقی ارکس ــترال به افراد با‬ ‫ش ــرایط ویژه طی ش ــد‪ ،‬پر از چالش هایی ب ــود که هر یک‬ ‫یس ــت؛‬ ‫به تنهای ــی ب ــرای از هم پاش ــیدن ای ــن ای ــده کاف ‬ ‫ام ــا به دلی ــل اس ــتقامت‪ ،‬پای ــداری و ت ــاش اعض ــاء و‬ ‫سرپرس ــت ارکس ــتر ویژه ایران‪ ،‬این گروه دوام اورده و سعی‬ ‫دارد ب ــا اج ــرا در ش ــهرهای مختل ــف ای ــران و همچنی ــن‬ ‫خار ج ازکش ــور ب ــه ارزوه ــای خ ــود‪ ،‬جامه عمل بپوش ــاند‪.‬‬ ‫در ادام ــه ای ــن ای ــده و ارزو‪ ،‬همای ــش «ص ــدای صل ــح»‬ ‫در ‪ 23‬اردیبهشـ ـت ماه ‪ 1401‬در «ت ــاالر خواج ــه نصی ــر»‬ ‫س ــالن همایش های بین المللی صداوس ــیما برگزار ش ــد‪.‬‬ ‫دراین روی ــداد به میزبان ــی ارکس ــتر ویژه ای ــران؛ هنرمندان‬ ‫«نیـ ـک اوا» در دو بخش‪ ،‬اجرای برنام ــه کردند؛ و تندیس‬ ‫و هدایای ــی نی ــز ب ــه همراه ــان گ ــروه تقدیم خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫نگ ــروه بتوان ــد ب ــا ی ــاری هرچه بهت ــر‬ ‫امیداسـ ـت که ای ‬ ‫مس ــئولین و م ــردم‪ ،‬ص ــدای صلح جویی خ ــود را ازطریق‬ ‫س ــازها و اوازه ــای خ ــود ب هگ ــوش جهانیان برس ــاند‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ 2496‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2496‬‬ ‫شنبه ‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‬ ‫«پنجره دانایی»‬ ‫و رانت به اندازه یارانه یک کشور!‬ ‫‪3‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫در عصــری زندگــی می کنیــم کــه ب هســرعت هر کــس می توانــد بــه یــک کارا کتــر «قربانــی» مبــدل شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬نــوع مناســبات اجتماعــی‬ ‫یشــود مفهــوم قربانــی در دنیــای مــدرن به اشــکال گونا گــون بازتولیــد شــود‪ .‬وقتــی در‬ ‫و میــزان ســهم هرکــس از قــدرت و اقتــدار باعــث م ‬ ‫یســت کــه انســان ها نتواننــد‬ ‫جامعــه مــدرن و نظا مهــای اموزشــی‪ ،‬کمتــر بــه مقولــه اعتمادبه نفــس و عزت نفــس پرداختــه شــود‪ ،‬طبیع ‬ ‫تهــای متفــاوت بــا درایــت و کوشــش و اراده معطــوف بــه تغییــر‪ ،‬حرکتــی را اغــاز کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬کنشــگران اجتماعــی در شــرایطی‬ ‫در موقعی ‬ ‫ک روب ـه رو می شــوند؛ ریس ـک هایی کــه دلهــره بســیاری را بــرای‬ ‫بســر می برنــد کــه هرلحظــه بــا مقول ههــای پیچیــده‪ ،‬نابــارور و پرریس ـ ‬ ‫یســت هرکــس‪ ،‬صفحــه اخبــار را در کامپیوتــر یــا تلویزیــون خــود بــاز کنــد تــا بــا مجموعـه ای از اخبــار درهم برهــم و‬ ‫مــا به همــراه دارد؛ کاف ‬ ‫نهــا ممکــن اســت بالفاصلــه مــا را بــه بخشــی از فراینــد «نا کامــی» وارد ســازد؛ کــه می توانــد تلخــی و غــم‬ ‫دلهــره اور روبـه رو شــود‪ .‬همــه ای ‬ ‫را در تمــام وجــود مــا پررنــگ کنــد‪.‬‬ ‫شـکل گیری این وضعیـت اسـت‪ .‬براین مبنـا؛ نه تنهـا در یافتـن شـغلی‬ ‫دیگـر یـا درامـد نبودنـد؛ بلکـه سـعی می کردنـد ان شـرایط را از درون‪،‬‬ ‫یکـه خـود را قربانـی می داننـد‪ ،‬پذیرای‬ ‫پذیـرا باشـند‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬افراد ‬ ‫نهـا ممکـن اسـت حتـی خدمـات را از‬ ‫مفهـوم تغییـرات نیسـتند‪ .‬ا ‬ ‫نهـا عالقه مندنـد‪ ،‬فقـط بـرای‬ ‫دیگـران نپذیرنـد؛ بدین معنا کـه ا ‬ ‫خـود متاسـف باشـند؛ نـه انکـه مشـکالت را حـل کننـد‪ .‬حـال وقتـی‬ ‫دیگـران ایـن تعصـب را تقویـت می کننـد‪ ،‬احساسـی خـوب خواهنـد‬ ‫نهـا ارائـه شـود‪ ،‬ب هسـادگی راهـکار را‬ ‫داشـت؛ امـا وقتـی راهـکاری بـه ا ‬ ‫یشـان «ناتوانـی» یـک ضـرورت‬ ‫نمی پذیرنـد؛ چـون در فضـای ذهن ‬ ‫است که نمی توان ان را تغییر داد و بهتر است این شرایط را بپذیریم‪.‬‬ ‫«بوتینـک» بـه نکتـه اساسـی دراینجـا اشـاره می کنـد؛ او می گویـد‪:‬‬ ‫ـوم نتوانسـتن (‪ )Unable‬و نخواسـتن (‪ )Unwilling‬بایـد‬ ‫«بیـن دو مفه ِ‬ ‫تفاوت قائل شـد؛ زیرا ممکن اسـت گاهی در شـرایطی قرار بگیریم که‬ ‫ً‬ ‫امـکان تغییـر وجـود نـدارد»؛ مثال ا گـر زلزله ای می اید و خانـه ما خراب‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه فـرد دچار مشـکل اساسـی‬ ‫یشـود‪ ،‬طبیعتـا شـرایط خاص ‬ ‫م ‬ ‫می شـود و نیـاز بـه همیـاری دارد؛ لـذا بایـد اراده خـود را تقویـت کنـد؛‬ ‫زیـرا مسـیر دشـواری بـرای او وجـود دارد؛ امـا ناتوانـی علی رغـم وجـود‬ ‫اتفاق هـای پیچیـده و بـد‪ ،‬در فـرد وجـود دارد و او ازلحـاظ روانی نوعی‬ ‫احساس عمیق گناه یا پیامدهای منفی ناشی از طلب عدم پذیرش‬ ‫دیگـران را در خـود تقویـت می کنـد و براین باوراسـت که «سـزاوار‬ ‫یکـه دیگـران‬ ‫اتفاقـات بـدی هسـتم کـه برایـم رخ می دهـد»؛ درحال ‬ ‫ـود ایـن نگـرش‪ ،‬باعـث‬ ‫نیـز بـه این موضـوع اهمیتـی نمی دهنـد و خ ِ‬ ‫یشـود پیچیدگـی ایجـاد شـود‪ .‬انچـه منفی بافـی را تقویـت می کنـد‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یسـت کـه می توانـد بـا تخریـب‬ ‫یهـای منفی بافانـه درون ‬ ‫خودگوی ‬ ‫یهـا هرچنـد؛ چـه خـودا گاه‬ ‫روانـی عمیـق روبـه رو شـود‪ .‬ایـن خودگوی ‬ ‫یسـازد‪.‬‬ ‫و چـه ناخـودا گاه بـر فـرد ضرب ههـای سـهمگینی را وارد م ‬ ‫«هنـری کلـود» براین اعتقـاد اسـت‪« :‬قربانیـان همـواره اعلام می کنند‬ ‫دنیـا مسـئول مـن اسـت و هرگـز کاری بـرای بهبـود زندگـی خـود انجـام‬ ‫یگـذارد که‬ ‫نمی دهنـد»؛ امـا «اسـتیو مارابولـی» براین موضوع صحه م ‬ ‫«تنهـا راهـی که می توانسـت صاحب این لحظـه از زندگی خود شـوید‪،‬‬ ‫این اسـت که ذهنیـت قربانـی را از خانـه ذهـن خـود برانیـد‪ .‬ا گـر ایـن‬ ‫بیرون کـردن بـا اراده اتفـاق بیفتـد‪ ،‬فـرد می توانـد بـا درایـت و ادرا ک‬ ‫مبتنی بر تغییر‪ ،‬به سوی تحول عمیق سوق پیدا کند؛ اما درهرحال‪،‬‬ ‫نسـو‪« ،‬ا کهـارت تولـی» گفتـه اسـت‪:‬‬ ‫ایـن کار بسیاردشـوار اسـت»‪ .‬ازا ‬ ‫«وقتی شـکایت می کنید و خود را قربانی می بینید‪ ،‬باید یا ان شـرایط‬ ‫هسـتیم‪ .‬ا گـر بدانیـم کـه یـک بی نهایتـی مثـل خداونـد مـا را دوسـت‬ ‫دارد‪ ،‬دران صـورت عمـق وجـود مـا گـرم خواهـد شـد و احسـاس‬ ‫مانوسـی بـا زندگـی پیـدا خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫دوم اینکـه بپذیریـم زندگـی هدفمنـد اسـت و انسـان ازطـرف خداونـد‬ ‫ایـن هدیـه را دریافـت کـرده کـه در دنیا بماند و تغییراتـی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫مـا خالـق وضع هـای متفاوت هسـتیم‪.‬‬ ‫سـوم اینکه در شـرایط امروزی‪ ،‬دهنده عمیق عشـق باشـیم و عشق را‬ ‫ً‬ ‫در معنایی متفاوت درک کنیم؛ مثال با نگریستن به جنگل‪ ،‬احساس‬ ‫کنیم جنگل شـده ایم یا با نگریسـتن به سـتاره ای در اسـمان‪ ،‬معنای‬ ‫ستاره شـدن را درک کنیـم‪ .‬وقتـی بـا طبیعت هم اوا شـویم‪ ،‬نوع نگرش‬ ‫ما نسـبت به همه چیز فرق خواهد کرد و انسـانی می شـویم به وسعت‬ ‫کهکشـان کـه می تواند بر خود و دیگـران تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫«اسـکات پـک»؛ روانشـناس مطـرح در اثـر معروفـش «هنـر عاشـقی»‬ ‫می نویسـد‪« :‬عشـق‪ ،‬انجـام عملـی از روی اراده اسـت؛ یعنـی نیـت و‬ ‫عمـل هم زمـان‪ .‬افزون برایـن؛ اراده بـر انتخـاب نیـز داللـت می کنـد‪.‬‬ ‫مـا ناچـار بـه دوست داشـتن نیسـتیم؛ دوست داشـتن را انتخـاب‬ ‫می کنیـم‪ .‬مهـم نیسـت خـود را چقـدر دوسـتدار بدانیـم‪ .‬ا گـر درعمـل‬ ‫دوسـتدار نیسـتیم‪ ،‬به این دلیـل اسـت کـه انتخـاب کرده ایـم دوسـت‬ ‫نداشـته باشـیم؛ ازاین رو‪ ،‬با وجود نیت خوبمان‪ ،‬دوسـتدار نخواهیم‬ ‫بـود» (پـک‪ .)113 :1372،‬نکتـه ای کـه «پـک» بـر ان تا کیـد دارد‪ ،‬مهـم‬ ‫اسـت‪ .‬اینکـه مـا‪ ،‬در عشـق می اموزیـم چگونه انتخاب هایـی متفاوت‬ ‫یتـوان‬ ‫داشـته باشـیم؛ پـس در دوران سـختی مثـل کرونـا یـا جنـگ‪ ،‬م ‬ ‫افرینشـگری‬ ‫یـک عشـق واقعـی را تجربـه کـرد؛ عشـقی کـه از قـدرت‬ ‫ِ‬ ‫کنشگر سر می زند؛ یعنی می تواند تجربه ای عمیق از گسترش درونی‬ ‫را در جهـان بیـرون شـاهد باشـد‪ .‬هـدف مـا از عاشق شـدن می توانـد‬ ‫کمک کردن به وضعیت بشری باشد؛ بشری که در تنهایی و انزوا بسر‬ ‫می بـرد‪ .‬مـا می توانیـم بـا عبـور از تنهایی هـا هـدف اصیـل زندگـی خود‬ ‫را تعریـف کنیـم؛ هدفی که شـاید در خلقت انسـان نیـز به نوعی درنظر‬ ‫گرفتـه شـده؛ بنابرایـن‪ ،‬گویـا تنهـا راه مقابلـه بـا قربانی شـدن‪ ،‬اغازکردن‬ ‫از رشـد فردیـت اسـت‪ .‬مـا بایـد به گونـه ای بـه وسعت بخشـیدن خـود‬ ‫ادامـه دهیـم‪ .‬انسـان می توانـد هـرروز و هرلحظـه در رشـد تدریجـی در‬ ‫فراینـد گسـترش خـود بکوشـد و ا گر این تعالی روحـی ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫می توانیـم در دوست داشـتن خـود و همـه جهـان‪ ،‬موفـق و کامیـاب‬ ‫عمـل کنیم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫گفته می شود ذهنیت قربانی‪ ،‬بر سه باور کلیدی استوار است‪:‬‬ ‫‪ .1‬هرروز اتفاقات بد می افتد یا خواهد افتاد؛‬ ‫‪ .2‬افراد یا شرایط دیگر مقصر شکل گیری این وضعیت هستند؛‬ ‫‪ .3‬هر تالشی برای ایجاد تغییر‪ ،‬با شکست مواجه خواهد شد؛‬ ‫پـس هیـچ فایـده ای در تغییـر این وضعیت یا تالشـی بـرای بهتر کردن‪،‬‬ ‫یبـر ایـن سـه اصـل شـکل می گیـرد‪،‬‬ ‫نیسـت‪ .‬ایـن ایـده کـه مبتن ‬ ‫می توانـد همـه زندگـی انسـان ها را دربرگیـرد‪ .‬وقتـی کسـی حالـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫قربانـی می گیـرد‪ ،‬بـا گفتمـان یـا فضـای منفی بافـی روبـه رو م ‬ ‫منفی بافـی ا گـر در قالـب خیال بافـی شـکل گیـرد‪ ،‬می توانـد شـکل‬ ‫پیچید هتـری ب هخـود بگیـرد‪ .‬درواقـع‪ ،‬فـرد وقتـی احسـاس کنـد از‬ ‫چیـک از ارزوهـای خـود نرسـیده و در جامعـه ای زندگـی‬ ‫کودکـی بـه هی ‬ ‫می کنـد کـه چیـزی بـر وفـق مـرادش نیسـت‪ ،‬این احتمـال هسـت کـه‬ ‫یشـدن کنـد‪ .‬البتـه بایـد بپذیریـم‬ ‫بیشـتر از دیگـران احسـاس قربان ‬ ‫کـه در جهـان سـرمایه داری به دلیـل وجـود تضادهـا و نابرابـری در‬ ‫ً‬ ‫یشـوند؛‬ ‫تهـای اجتماعـی‪ ،‬بعضـا افـراد دچـار نا کامـی واقعـی م ‬ ‫فرص ‬ ‫امـا ا گـر این فرص ِـت ایجـاد تغییـر را نیـز هرکـس از خـود بگیـرد؛ یعنـی‬ ‫ً‬ ‫تهـا نابرابـر بـوده و مـن نیـز‬ ‫وقتـی عملا به لحـاظ اقتصـادی موقعی ‬ ‫ً‬ ‫به عنـوان کنشـگر‪ ،‬تالشـی بـرای تغییـر این وضعیت نمی کنـم‪ ،‬طبیعتا‬ ‫یشـوم‪ .‬درواقـع‪ ،‬ذهنیـت قربانـی‬ ‫بـا دشـواری بیشـتری مواجـه م ‬ ‫داشـتن‪ ،‬می توانـد مقولـه پیچیـده نابرابـری در اقتصـاد یـا سـایر ابعـاد‬ ‫گتـر کنـد‪ .‬در بسـیاری ازمواقع در جوامـع درحال توسـعه یـا‬ ‫را پررن ‬ ‫توسـعه نیافته‪ ،‬بیشـتر مـردم فکـر می کننـد «دیگـران» باعـث بدبختی‬ ‫نهـا بـود یـا‬ ‫نهـا شـده اند و براین باورندکـه ا گـر شـرایط بـر وفـق مـراد ا ‬ ‫ا ‬ ‫زمینه هایـی از حمایـت ازسـوی دولـت پدیـد می امـد‪ ،‬می توانسـتند‬ ‫یکـه در‬ ‫زندگـی بهتـری را تجربـه کننـد‪ .‬ازطرفـی بایـد بپذیریـم افراد ‬ ‫ً‬ ‫چنیـن موقعیتـی قـرار می گیرنـد‪ ،‬عمومـا از پذیـرش مسـئولیت نیـز‬ ‫نهـا می پرسـند «مقصـر ایـن زندگـی‬ ‫شـانه خالـی می کننـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ا ‬ ‫نسـوال‪ ،‬چـون ریشـه مشـکل را بـه دیگـران‬ ‫کیسـت؟» درپاسخ به ای ‬ ‫تسـری می دهنـد و از پذیـرش اشـتباهات خـود دوری می گزیننـد‪،‬‬ ‫یشـود مشـکالت شـکل پیچید هتـری پیـدا‬ ‫همین مسـئله باعـث م ‬ ‫کنـد‪ .‬فـرض کنیـد وقتـی فـردی شـغل خـود را از دسـت می دهـد و فکـر‬ ‫می کنـد کـه ایـن بیـکاری به دلیـل تـورم یـا شـرایط اقتصـادی خـاص‬ ‫اسـت‪ ،‬دیگـر تالشـی بـرای یافتـن کار جدیـد نمی کنـد‪ .‬در دوران کرونـا‬ ‫بسـیاری ازافراد شـغل خـود را از دسـت دادنـد‪ .‬ان ها فکـر می کردند که‬ ‫تهـا‪ ،‬عامـل اساسـی‬ ‫نهـای اقتصـادی و بی توجهـی دول ‬ ‫کرونـا و بحرا ‬ ‫را رهـا کنیـد یـا تغییر دهیـد یااینکه گاهی مجبوریـد ان را بپذیرید»؛ اما‬ ‫یهـای درونـی خـود را تلـف کنـد؛ زیـرا اتلاف‬ ‫درهرحـال فـرد نبایـد انرژ ‬ ‫انـرژی می توانـد مـا را از رسـاندن بـه شـرایط بهتـر دور سـازد‪« .‬انتـون‬ ‫سـنت مارتـن» براین اعتقـاد اسـت که «همـدالن به ایـن دنیا نیامدند‬ ‫کـه قربانـی شـوند‪ .‬مـا امده ایـم تـا جنگجـو باشـیم‪ .‬پـس بیایید شـجاع‬ ‫و قـوی باشـید‪ .‬مـا بـه دسـت همـه روی عرشـه نیـاز داریـم؛ و ایـن‬ ‫نیازداشـتن به هر انسـانی در هر موقعیتی‪ ،‬ا گر درونی شـود‪ ،‬می تواند‬ ‫اتفـاق متفاوتـی را رقـم بزنـد»‪ .‬درواقـع‪ ،‬مـا بایـد بپذیریـم هـر انسـانی‬ ‫اسـتعدادی ویـژه بـر روی کـره زمیـن اسـت کـه درصـورت شـناخت و‬ ‫درک ان می توانـد موقعیتـی را ایجـاد کنـد؛ موقعیتـی خارق العـاده‬ ‫کـه می توانـد همه چیـز را در وضعیتـی بهینـه و طالیـی قـرار دهـد‪.‬‬ ‫شهـای متعـددی پیشـنهاد‬ ‫دربـاره نحـوه مواجهـه بـا این موضـوع رو ‬ ‫ً‬ ‫نهـای مناسـب بخوانیم‪ ،‬شـاید‬ ‫یشـود؛ مثلا اینکـه ا گـر بتوانیـم رما ‬ ‫م ‬ ‫موثـر باشـد‪ .‬گاه الزم اسـت موقعیـت را تـرک کنیـم یـا بـا پذیـرش ان‪،‬‬ ‫راهـی بـرای عبـور از شـرایط سـخت بیابیـم‪ .‬داشـتن دوسـتان همـدل‬ ‫نیـز دراین زمینـه می توانـد بسـیارموثر باشـد‪ .‬حتـی اسـتفاده از یـک‬ ‫درمانگـر کـه در پـردازش تروما به ما کمک کنـد‪ ،‬می تواند دراین زمینه‬ ‫مفیـد باشـد‪ .‬تقویـت هـوش عاطفـی در انسـان می توانـد بسـیار موثـر‬ ‫باشـد و اینکـه مـا باید بتوانیـم در مراقبت های از خود‪ ،‬مشـارکت های‬ ‫ویـژه ای انجـام دهیـم‪ .‬تقویـت قـدرت عشـق درونـی و اینکـه فـرد‬ ‫«خود» ارزشـمندی دارد‪ ،‬راهکار موثری سـت‪.‬‬ ‫به این نتیجه برسـد که‬ ‫ِ‬ ‫همچنیـن بـرای رهایـی از احساسـات بـد و عـادات روزانـه ای کـه مـا را‬ ‫دچـار تفکرهـای کلیشـه ای می کنـد‪ ،‬تمرکـز درونـی (نیایـش) می توانـد‬ ‫دراین زمینـه راهگشـا باشـد‪ .‬درهرحـال‪« ،‬قـراردادن خـود در اولویـت»‬ ‫یهـای درونی مان باشـیم‪ ،‬اهداف‬ ‫بسـیارموثر اسـت‪ .‬بایـد مراقـب انرژ ‬ ‫متعالی برای خود تعریف کنیم و بتوانیم مزایای یک زندگی توسعه گرا‬ ‫نشـرایط‪ ،‬فـرد‬ ‫را در خـود شناسـایی و ب هسـوی ان حرکـت کنیـم‪ .‬درای ‬ ‫می تواند از وضعیت قربانی خارج و به یک وضعیت خالق و تاثیرگذار‬ ‫قتـری از عشـق توجـه‬ ‫وارد شـود‪ .‬دراینجـا الزم اسـت به معنـای عمی ‬ ‫نشـدنی نیسـت‪ .‬عشـق‬ ‫کنیم؛ معنایی که شـاید در قالب کلمات‪ ،‬بیا ‬ ‫در قالب زبانی‪ ،‬دچار محدودیت می شود؛ اما فهم درونی و شهودی‬ ‫عشـق می تواند به ما عمق و جهت مناسـبی بدهد‪ .‬ا گر به تفکرهای‬ ‫ت به چند نکته توجه کنیم؛ این‬ ‫جایگزین توجه کنیم‪ ،‬شاید الزم اس ‬ ‫یبـودن و درک عمیـق زندگـی موثـر اسـت‪:‬‬ ‫اصـول در عبـور از قربان ‬ ‫اول انکـه بپذیریـم مـورد محبـت خداونـد بـوده و بـرای خداونـد مهـم‬ ‫لیونل مسی؛ پردرامدترین ورزشکار ‪2022‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫فهرست‬ ‫شاهکارهای گم شده‬ ‫در جنگ جهانی دوم‬ ‫«پرتـره مـرد جـوان» اثـر «رافائـل» ؛ ایـن تابلـو درواقـع‪،‬‬ ‫مشـهورترین خسـارت هنـری لهسـتان ناشـی از جنـگ‬ ‫جهانی دوم محسوب می شود‪ .‬نقاشی «پرتره مرد جوان» ‬ ‫از مجموعه خانوادگی در «کرا کوف» غارت شـد تا در سـال‬ ‫‪ ۱۹۳۹‬در مـوزه هیتلـر قـرار داده شـود‪ .‬در پایـان جنگ‪ ،‬این‬ ‫تابلـو مفقـود شـد؛ اما هرازگاهی شـایعاتی درباره پید اشـدن‬ ‫ان در نقطـه ای از جهـان ب هگـوش می رسـد‪.‬‬ ‫«پرتـره تـرود اسـتینر » اثـر «گوسـتاو کلیمـت»؛ ایـن پرتـره‬ ‫متعلـق بـه مجموعـه داری اهـل ویـن اسـت‪ .‬ایـن پرتـره نیـز‬ ‫یهـا پـس از فـرار «اسـتینر» بـه اتریـش در سـال‬ ‫توسـط ناز ‬ ‫‪ ۱۹۳۸‬غـارت شـد‪ .‬ایـن پرتـره سـپس بـه فردی نامشـخصی‬ ‫نپـس هرگـز دیـده نشـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۴۱‬فروختـه شـد و از ا ‬ ‫گشـکنان » اثـر «گوسـتاو کوربـه» ؛ ایـن تابلـو طـی‬ ‫«سن ‬ ‫جنـگ جهانـی دوم و البتـه به همـراه ‪ ۱۵۴‬تصویـر دیگـر‬ ‫حیـن انتقـال بـه قلعـه ای حوال ِـی درسـدن و بر اثـر بمبـاران‬ ‫نیروهـای متفقیـن در فوریـه ‪ ۱۹۴۵‬از بیـن رفـت‪.‬‬ ‫نگـوگ»؛ ایـن تابلـو‬ ‫«نقـاش در مسـیر کار » اثـر «ونسـان و ‬ ‫یهـا ربـوده و سـپس در جریـان بمبـاران شـهر‬ ‫توسـط ناز ‬ ‫«ما گدبـورگ» در المـان گـم شـد‪.‬‬ ‫«میـدان سـانتا مارگریتا» اثـر «کانالتـو»؛ ایـن نقاشـی منظـره‬ ‫کـه توسـط «کانالتـو» خلـق شـده اسـت‪ ،‬بخشـی از یـک‬ ‫یسـت که پس از فرار مالک ان در سـال‬ ‫مجموعه خصوص ‬ ‫یهـا مصـادره شـد‪ .‬برخـی از اثـار‬ ‫‪ ۱۹۴۰‬بـه هلنـد ‪ ،‬توسـط ناز ‬ ‫ن بازگردانده شـدند؛‬ ‫این مجموعـه بـه وارثان مالک اصلی ا ‬ ‫نحـال‪ ،‬کارا گا ههـای هنـری هنـوز به دنبـال ایـن پرتـره‬ ‫با ای ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مهساخان محمدی‬ ‫‪ ۲۹‬اوت ‪ ۲۰۲۱‬در مصاف ب ــا «رن ــس»‪ ،‬در دقیق ــه ‪ ۶۵‬به ج ــای «نیم ــار» وارد زمی ــن ش ــد ت ــا اولی ــن‬ ‫ب ــازی خ ــود ب ــرای «پاری سـ ـن ژرمن» را انج ــام ده ــد و فصل ــی ت ــازه از دوران فوتبال ــش را رق ــم‬ ‫بزن ــد؛ «لیون ــل مس ــی» ‪34‬س ــاله را می گویی ــم ک ــه وقت ــی تنه ــا ‪17‬س ــال داش ــت‪ ،‬ب ــه «بارس ــلونا»‬ ‫تســر گذاشــت؛ پــس جــای تعجــب نــدارد‬ ‫ملحــق شــد و ‪17‬فصـ ِـل پرخاطــره را بــا ایــن تیــم پش ‬ ‫ن‪ -‬ژرمن» را یــک تحــول تاریخــی و دشــوار‬ ‫کــه دل کنــدن از ایــن باشــگاه و پیوســتن بــه «پاری سـ ‬ ‫ازنظ ــر «حس ــی» بنام ــد‪ .‬البت ــه ای ــن تغیی ــر مس ــیر از اس ــپانیا ب ــه فرانس ــه دسـ ـت کم به لح ــاظ‬ ‫ً‬ ‫«مال ــی» ا گ ــر برای ــش دش ــوار نب ــوده؛ ام ــا حتم ــا تاریخی س ــت؛ زی ــرا ب ــرای ای ــن نقل م ــکان‪ ،‬برگ ــه‬ ‫ق ــراردادی به مبل ــغ ‪130‬میلی ــون دالر (خال ــص و ب ــا کس ــر مالی ــات) ب ــرای ‪12‬م ــاه را امض ــاء ک ــرده و‬ ‫درواق ــع‪ ،‬ب ــا این رق ــم ب ــرای دومین ب ــار لق ـ ِـب «پردرامدتری ــن ورزش ــکاران جه ــان» را در فهرس ــت‬ ‫نح ــال‪ ،‬گزارش ــگران‬ ‫س ــاالنه ‪ Forbes‬ب هخ ــود اختص ــاص داده؛ ب ــار اول س ــال ‪ 2019‬ب ــود‪ .‬باای ‬ ‫نش ــریه «فورب ــز» تخمی ــن زده ان ــد ک ــه دس ــتمزد او از اخری ــن فص ــل حض ــورش در «بارس ــلونا»‬ ‫ح ــدود ‪22‬میلی ــون دالر کاه ــش یافت ــه اس ــت‪ .‬به عبارت ــی‪ ،‬او از ‪ PSG‬ب ــرای فص ــل ج ــاری‪،‬‬ ‫‪75‬میلیــون دالر دســتمزد گرفتــه و مدیــران باشــگاه‪ ،‬باقـ ِـی مبلــغ دریافتـی اش (‪55‬میلیــون دالر )‬ ‫را نی ــز از مح ــل تبلیغ ــات تامی ــن کرده ان ــد‪ .‬به این ترتی ــب‪ ،‬ج ــای «کان ــر مک گرگ ــور» ورزش ــکار‬ ‫‪ MMA‬و قهرمــان ســابق مبــارزات ازاد ‪ UFC‬کــه ســال قبــل‪ ،‬صدرنشــین جــدول پردرامدتریــن‬ ‫ُ‬ ‫ورزش ــکاران س ــال ب ــود را گرف ــت‪ .‬دارن ــده هف ــت ت ــوپ ط ــای فوتب ــال جه ــان به هم ــراه ن ــه‬ ‫یســت؛‬ ‫ورزشــکار پردرامـ ِـد دیگـ ِـر ســال ‪ 2022‬را در اینفوگرافیــک امــروز مشــاهده می کنیــد‪ .‬گفتن ‬ ‫کس ــال اخیر روی هم رفت ــه ‪ 992‬میلی ــون دالر درامدزای ــی‬ ‫‪ 10‬ورزش ــکار پردرام ــد جه ــان در ی ‬ ‫کرده ان ــد و ازاین منظ ــر‪ ،‬رق ــم یادش ــده نس ــبت ب ــه ‪ 10‬نف ــر اول ‪ ،2021‬ب ــا اف ــت شـ ـش درصدی‬ ‫هم ــراه اس ــت‪ .‬مس ــئله مه ــم دیگ ــر اینک ــه «مک گرگ ــور» س ــال گذش ــته ‪ 180‬میلی ــون دالر درام ــد‬ ‫داش ــت ک ــه ح ــاال می ــان ‪ 10‬نف ــر برت ــر نیس ــت!‬ ‫شاتر‬ ‫خرگوش‬ ‫فرزندان خانواد ه خرگوش هر یک به دلیلی‪ ،‬نزد‬ ‫ رغم تنگی جا‬ ‫پدر و مادرشان باز می گردند‪ .‬ایا به ِ‬ ‫و اختالفات‪ ،‬می توانند بر دشواری زندگی پیروز‬ ‫شوند؟ مصطفی مهربان‪ ،‬علی رشوند‪ ،‬محمد‬ ‫پویا‪ ،‬فرزانه سکوتی‪ ،‬کامران چنگیزیان‪ ،‬کسری‬ ‫پرتوی‪ ،‬امیرحسین عادلی‪ ،‬محمد خداوردی‪،‬‬ ‫سارا الهوت‪ ،‬ساناز مصباح‪ ،‬ساالر خمسه‪ ،‬انسیه‬ ‫رمضانی و رحمان عباسی سیاوش؛ بازیگران این‬ ‫ کارگردانی میترا زاهدی هستند که برپایه‬ ‫اثر به‬ ‫ِ‬ ‫متنی از کولین سررو به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 30‬اردیبهشت ماه ساعت ‪21:15‬‬ ‫در «پردیس سپند» (سالن شماره ‪)۲‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫‪130‬‬ ‫‪121.2‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪92.8‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪83.9‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫فوتبال‬ ‫لیونلمسی‬ ‫بسکتبال‬ ‫لبرانجیمز‬ ‫فوتبال‬ ‫کریستیانورونالدو‬ ‫فوتبال‬ ‫نیمار‬ ‫بسکتبال‬ ‫استفن کری‬ ‫بسکتبال‬ ‫کوین دورانت‬ ‫تنیس‬ ‫راجر فدرر‬ ‫بوکس‬ ‫کانلو الوارز‬ ‫فوتبال امریکایی‬ ‫تام بریدی‬ ‫بسکتبال‬ ‫جیانیسانتتوکونمپو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2496‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306009000036‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض باربـری سـپیدبار به شـماره شناسـه ‪10860443152‬‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 5706.59‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 178‬فرعـی از ‪ 235‬اصلـی واقـع در اراضـی جمعـاب خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت رضـا غفوریـان و غالمرضـا فالح یونسـی ابکوه محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060306009001254‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمداسـماعیل پاسـبان مقدم‬ ‫فرزنـد براتعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 134‬صـادره از چنـاران در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 22300‬مترمربـع پلا ک ‪ 184‬اصلـی واقـع در اراضـی هلال بخـش ‪ 7‬خراسـان‬ ‫رضوی حوزه ثبت ملک چناران از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز شده است‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 13163‬مورخ ‪ 1400/12/16‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ذبیح الـه‬ ‫درویش نـژاد فرزنـد ا کبـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت‬ ‫‪ 40/16‬مترمربـع قسـمتی از باقیمانـده پلا ک ‪ 577‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی بـه شـماره‬ ‫کالسـه ‪ 99/158‬واقـع در اراضـی فراش محلـه بخـش ‪ 17‬ثبت بهشـهر محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫محمدمهـدی قلیـان‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1311537‬‬ ‫اسـناد و امال ک بهشـهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 12000158‬مورخ ‪ 1401/01/25‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫فاطمه صغـری رسولی اسـتانی بـه شـماره ملـی ‪ 4999759209‬فرزنـد حسـن در‬ ‫ششـدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 2385/10‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 4‬اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 4‬ثبـت نـکا بـه کالسـه ‪ 332/1400‬خریـداری‬ ‫شـده از اقـای غالمرضـا رسـولی محـرز شـده‪ .‬لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر‬ ‫ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1316016‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12867‬و ‪ 12865‬مـورخ ‪ 1400/12/05‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقایان مهرنوش و محمد شهرت هر دو نفر کابلی قره تپه فرزندان چنگیز نسبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین با بنـای احداثی به مسـاحت ‪ 207/34‬مترمربع‬ ‫(نسـبت سـهم هر یک سـه دانگ مشـاع از ششدانگ) قسـمتی از پال ک ‪ 11‬اصلی‬ ‫بـه شـماره کالسـه های ‪ 10090‬و ‪ 1010‬سـال ‪ 1400‬واقـع در اراضـی زیـروان بخـش ‪18‬‬ ‫ثبـت بهشـهر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫محمدمهـدی قلیـان‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1305324‬‬ ‫اسـناد و امال ک بهشـهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12003293‬مـورخ ‪ 1400/08/17‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نکا تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫علـی شـعبانی بـه شـماره ملـی ‪ 4999317605‬فرزنـد نوروزعلـی در ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 7/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 57‬اصلی واقع‬ ‫در مازندران بخش ‪ 18‬ثبت نکا به کالسه ‪ 61/400‬خریداری شده از اقای مجید‬ ‫طالبـی محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود تا درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت اعتراض بر ثبت خود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1306484‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه انبستیر ‪ 65‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 570‬فرعـی بـه نـام اقـای محمـد حاجی حاجیکالئـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪137/06‬‬ ‫مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از اقـای اسـفندیار حاجی حاجیکالئـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 570‬فرعـی بـه نـام خانـم فریـده گرزین حاجی کالئـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪137/06‬‬ ‫مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از اقـای اسـفندیار حاجی حاجیکالئـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1314463‬‬ ‫قائم شـهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع‬ ‫مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ ‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫ذیـل ا گهـی م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه پرچینک ‪ 22‬اصلی بخش ‪8‬‬ ‫‪ 29‬فرعـی بـه نـام خانـم مریـم عنایتی پرچینکـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 803/05‬مترمربـع خریـداری‬ ‫مهـا جانمـار و سـکینه ولی پورپرچینکـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫مع الواسـطه از خان ‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهی در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام‬ ‫شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نشـود یا‬ ‫معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و‬ ‫تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک‬ ‫در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتی ا گهی تحدید حـدود را به‬ ‫صـورت اختصاصـی منتشـر می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫یونس قصابی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315259‬‬ ‫قائم شهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیان که‬ ‫در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در بخش ‪ 14‬مشـهد واحد‬ ‫ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض ان محرز‬ ‫و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫اقای محمد بافتی گلشن به شماره شناسنامه ‪ 2977‬کد ملی ‪0942543572‬‬ ‫صـادره از مشـهد فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‬ ‫غیرمحصـور (مشـتمل بـر تاسیسـات موتـور چـاه شـماره ‪ )11‬بـه مسـاحت‬ ‫‪ 156019/43‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی‬ ‫بخش ‪ 14‬مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشن و قسمتی از پال ک کالسـه ‪1400-545‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا‬ ‫درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می کند‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013001011‬مـورخ ‪ 1401/01/25‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای داود مرادی فرزند عباسـعلی نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 197/30‬مترمربع‬ ‫کـه مقـدار ‪40‬سـیر مشـاع عرصـه وقـف اسـت بـه شـماره پلا ک ‪ 302‬فرعـی از‬ ‫‪ 15‬اصلـی واقـع در قریـه کچلـده بخـش یـک خریـداری شـده از اقـای مجتبی‬ ‫احسـانی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬سراسـری در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات‬ ‫الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315974‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای مصطفـی عباسـی هرمزی فرزنـد فر ج الـه بـه شناسـنامه ‪ 235‬و کـد ملـی ‪ 1288945884‬صـادره از‬ ‫اصفهـان درخواسـتی بـه خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحـوم فر ج الـه‬ ‫عباسـی هرمزی بـه شناسـنامه ‪ 5126‬و کـد ملـی ‪ 1910051284‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪1400/11/21‬‬ ‫در اقامتـگاه دائمی‪/‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬مصطفـی‬ ‫عباسـی هرمزی فرزنـد فـر ج اهلل ش ش ‪ 235‬کـد ملـی ‪ 1288945884‬متولـد ‪ 1354/02/31‬صـادره از‬ ‫اصفهـان پسـر متوفـی ‪ -2‬علی ا کبـر عباسـی هرمزی فرزنـد فـر ج اهلل ش ش ‪ 161‬کـد ملـی ‪1911055542‬‬ ‫متولـد ‪ 1340/10/14‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -3‬عبـاس عباسـی هرمزی فرزنـد فـر ج اهلل ش ش ‪108‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 1911086936‬متولـد ‪ 1349/07/22‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -4‬امیـن عباسـی هرمزی‬ ‫فرزنـد فـر ج اهلل ش ش و کـد ملـی ‪ 1900154854‬متولـد ‪ 1370/06/30‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪-5‬‬ ‫پروانـه عباسـی هرمزی فرزنـد فـر ج اهلل ش ش ‪ 8510‬کـد ملـی ‪ 1910085162‬متولـد ‪ 1343/03/20‬صـادره از‬ ‫رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -6‬فرزانه عباسـی هرمزی فرزند فـر ج اهلل ش ش ‪ 8511‬کد ملـی ‪ 1910085170‬متولد‬ ‫‪ 1344/04/02‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -7‬صدیقـه عباسـی هرمزی فرزنـد فـر ج اهلل ش ش ‪8902‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910089087‬متولـد ‪ 1346/09/20‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -8‬فاطمـه مصیبـی فرزنـد‬ ‫لطف الـه ش ش ‪ 200‬کـد ملـی ‪ 1911004281‬متولـد ‪ 1324/10/20‬صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی والغیـر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/85‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-140160322002000562‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بشـیراهلل عیسـی زائی بـه شناسـنامه شـماره ‪3406‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 4869044080‬صـادره از کاللـه فرزنـد شـمس الدین به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 300/10‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 879‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار امـام رضـا؟ع؟‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ 7‬وا گـذاری طبـق سـند عادی‬ ‫از عبدالحسـین و صغـرا و عـذرا شـهرت همگـی پودینه تمیـز وراث مرحـوم رحمـن پودینه تمیـز نسـبت به‬ ‫سـهم االرث هـر کـدام از انهـا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪168‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/27-140160322002000566‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مریم عیسـی زائی به شناسـنامه شـماره ‪ 303‬کـد ملـی ‪3671128178‬‬ ‫صادره از زابل فرزند انور به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 690/48‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 879‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار امـام‬ ‫رضـا؟ع؟‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ 7‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از عبدالحسـین و صغرا و عذرا شـهرت‬ ‫همگـی پودینه تمیـز وراث مرحـوم رحمـن پودینه تمیز نسـبت به سـهم االرث هـر کدام از انها محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪170‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای امراهلل بارانی با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شـماره ‪ 2‬زابـل بـه شـماره ‪ 1401/02/10-773095‬گواهـی کـرده‪ ،‬اعلام داشـته سـند مالکیـت دودانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پال ک ‪ 1638/18‬اصلی واقع در بخش ‪ 1‬سیسـتان که به نام نامبرده صادر و تسـلیم‬ ‫شـده بـر اثـر جابجایی مفقود شـده‪ .‬لـذا مراتب به موجب تبصره یک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‪ ،‬معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی بـه این اداره مراجعـه و اعتراض‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم کند‪ .‬چنانچـه ظرف مدت مقـرر اعتراض‬ ‫نرسـید و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد‪ ،‬طبق مقررات به صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضی مبـادرت خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪190‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 22275‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان پاسـداران ‪ 34‬مـورد تقاضـای عبدالعزیـز ناظـری فرزنـد محمدحسـین تا کنـون‬ ‫بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد حـدود در روز چهارشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/18‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاورین و مسـتدعی ثبت‬ ‫پال ک فوق می رسـاند تا در روز تعیین شـده در محل حضور به هم رسـانند‪ .‬درصورتیکه مسـتدعی ثبت‬ ‫پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدید حدود بر طبق اظهـار مجاورین‪ ،‬برابر‬ ‫مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ‬ ‫ً‬ ‫تنظیـم صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده‬ ‫واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای‬ ‫ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تنظیـم اعتـراض به مرجع ثبتی‪ ،‬با تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪211‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم اقـدس کریمی حصـاری دارای شـماره ملـی ‪ 0701744219‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪ 1401/6‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫حجی فاطمـه سـلیمانی حصاری بـه شماره شناسـنامه ‪ 270‬در تاریـخ ‪ 1398/04/10‬در اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬اقدس کریمی حصاری فرزند‬ ‫اسـداله شـماره ملـی ‪ 0701744219‬متولـد ‪ 1329‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬نجمـا کریمی حصـاری فرزنـد اسـداله‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0703462466‬متولـد ‪ 1335‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬محمدرضـا کریمی حصـاری فرزنـد اسـداله‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0703493965‬متولـد ‪ 1335‬فرزنـد متوفی ‪ -4‬فاطمه کریمی حصاری فرزند اسـداله شـماره‬ ‫ملی ‪ 0701751215‬متولد ‪ 1346‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به‬ ‫اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1306‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای فرشـاد گندمـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 0100091‬از ایـن دادگاه‬ ‫درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان نصرت الـه گندمـی بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 60‬در تاریـخ ‪ 1400/12/12‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان‬ ‫مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬فرشـاد گندمـی بـه ش ش ‪ 0‬کـد ملـی ‪ 3320105396‬متولـد ‪1373/05/19‬‬ ‫صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬مهیـن گندمـی بـه ش ش ‪ 3583‬کـد ملـی ‪ 3329911999‬متولـد‬ ‫‪ 1367/06/31‬صـادره از گیالنغـرب دختـر متوفـی ‪ -3‬حمیـرا گندمی به ش ش ‪ 0‬کد ملـی ‪3320054325‬‬ ‫متولـد ‪ 1370/07/02‬صـادره از گیالنغـرب دختـر متوفـی ‪ -4‬فرشـته ا کبـری بـه ش ش ‪ 12094‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3329217529‬متولـد ‪ 1348/03/04‬صـادره از گیالنغـرب همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات‬ ‫مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از‬ ‫متوفی نزد او است‪ ،‬از تاریخ نشر نخستین ا گهی ظرف مدت یک ماه‪ ،‬به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-1401114418019000485‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای سـیدا کبر داوطلب نـاورودی فرزند سـیداقاجان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 8‬صـادره از تالـش در ششـدانگ دوبـاب خانـه و مغـازه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 324/60‬مترمربـع پلا ک‬ ‫فرعـی ‪ 1406‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 270‬فرعـی واقـع در قریـه نـاورود بخـش ‪ 27‬گیالن‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقاجـان داوطلـب محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/111‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-1401114418019000439‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فتح الـه با کرم مریـان فرزنـد صـادق بـه شماره شناسـنامه ‪ 13‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 535/35‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 256‬از ‪36‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 195‬واقـع در قریه ییالقی ناوان بخش ‪ 28‬گیلان خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای صـادق با کرم مریـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/102‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/25-1401114418019000445‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای همت علی بخش کزج فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه ‪ 6‬صادره از‬ ‫خلخـال در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 220‬مترمربع پال ک فرعـی ‪ 10754‬از ‪ 8‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 314‬فرعـی واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی خانـم تـرگل خانـم افـروز محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/96‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-1400114418019006722‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام ازادی شکردشت فرزند ظهیر به شماره شناسنامه ‪2620194601‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مسـکونی بـه مسـاحت ‪255/64‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1543‬از ‪ 4‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 82‬واقع در قریه شکردشـت بخش‬ ‫‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ابراهیم حمیدی شکردشـت محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/63‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه سـازمان تبلیغات اسلامی به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 10‬فرعـی از ‪ 642‬اصلـی واقـع در بخـش یـک تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی‬ ‫اسـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریت کشـوری امال ک سـند مالکیـت فوق‬ ‫ذیل دفتر ‪ 102‬و صفحه ‪ 392‬به نام سـازمان تبلیغات اسلامی صادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتر امال ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبت‪ ،‬مراتـب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/24 :‬‬ ‫شماره ‪ 1310‬سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/22-140160318011000277‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای مرتضـی پوررمضانی کلدهی فرزند ناصر به شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره‬ ‫از فومـن در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 221/10‬مترمربـع پلا ک ‪ 1318‬فرعـی از ‪13‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در قریه مرجقل بخش ‪ 22‬گیالن خریداری‬ ‫از نسـق غالمحسـین مهربان مرجقـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/147‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم اقـدس کریمی حصـاری دارای شـماره ملـی ‪ 0701744219‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪ 1401/6‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫اسداله کریمی حصاری به شماره شناسنامه ‪ 204‬در تاریخ ‪ 1379/10/24‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود‬ ‫زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬اقـدس کریمی حصـاری فرزنـد اسـداله‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0701744219‬متولـد ‪ 1329‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬نجمـا کریمی حصـاری فرزنـد اسـداله شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0703462466‬متولـد ‪ 1335‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬محمدرضـا کریمی حصـاری فرزنـد اسـداله شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0703493965‬متولـد ‪ 1335‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬فاطمـه کریمی حصـاری فرزنـد اسـداله شـماره ملـی‬ ‫‪ 0701751215‬متولـد ‪ 1346‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬حجی فاطمـه سـلیمانی حصاری فرزند اسـحق شـماره ملی‬ ‫‪ 0701723300‬متولـد ‪ 1304‬همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه‬ ‫اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 10‬شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/16-140160318011000085‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـرداد خداپرسـت خرفی فرزنـد گلعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 6442‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانه و محوطـه به مسـاحت ‪477/36‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1342‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 279‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریه الدمخ بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق گلعلی خداپرست محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/148‬‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫ً‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬ه‍ـ هیـات محتـرم وزیـران بدینوسـیله بـه کارفرمای محترم پیمانکاری شـرکت حدید بنیان خاورمیانه و کارفرمای محترم شـرکت معدنی مازند اسـتحکام که فعال‬ ‫یشـود اقـای محمـد حسـین زاده ثانی بـا کـد شناسـایی بیمـه ‪ 0069605336‬ادعـای اشـتغال در کارگا ههـای فوق الذکـر بـا عناویـن شـغلی اسـتادکار یـک و اسـتادکار (پیمانـکار شـرکت حدیـد بنیـان‬ ‫مجهول المـکان هسـتند‪ ،‬ابلاغ م ‬ ‫خاورمیانه) و اسـتادکار اسـتخراج (شـرکت معدنی مازند اسـتحکام) داشـته اند که کمیته بدوی مشـاغل سـخت و زیان اور اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسـان جنوبی شـغل مذکور را در زمره مشـاغل‬ ‫سـخت و زیان اور تایید نموده اسـت‪ .‬لذا موضوع بدینوسـیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده درصورت اعتراض حدا کثر ظرف مدت ‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را به اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان طبس واقع در‬ ‫خیابـان امـام خمینـی‪ ،‬کوچـه شـهید عظیمـی زاده تحویـل نمایند‪ .‬درصـورت عدم اعتـراض در مهلت قانونـی‪ ،‬رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشـد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪ 1315843 :‬دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان طبس‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری سـه قلعه درنظـردارد احـداث و تکمیـل پـروژه ذیـل را بـه مناقصـه بگـذارد‪ .‬لـذا از شـرکت های واجـد شـرایط و دارای رتبه بنـدی‪ ،‬تقاضـا می شـود جهـت دریافـت اسـناد‬ ‫مناقصـه‪ ،‬بـه سـامانه سـتاد مراجعـه و مـدارک و اسـناد مناقصـه را از طریـق سـامانه مذکـور دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫شماره فراخوان‪2001005745000001 :‬‬ ‫تاریخ دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/02/17‬لغایت ‪1401/02/28‬‬ ‫مهلت تحویل پا کات‪ :‬از مورخه ‪ 1401/02/28‬لغایت ‪1401/03/07‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ :‬در مورخه ‪ 1401/03/08‬در محل شهرداری سه قلعه‬ ‫نوع تضمین‪ :‬براساس ائین نامه تضمین برای معامالت دولتی و ائین نامه مالی شهرداری‬ ‫ردیف‬ ‫مشخصاتپروژه‬ ‫شهر‬ ‫رتبه‬ ‫منبع تامین اعتبار‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث جاده تندرستی‪ ،‬ساماندهی سه راهی‬ ‫ولیعصر‪ ،‬تکمیل ارامستان و جدول گذاری معابر‬ ‫سطح شهر‬ ‫سه قلعه‬ ‫ابنیه‬ ‫راه‬ ‫ملی‪ ،‬استانی‪ ،‬داخلی‬ ‫نقدی و اسناد خزانه‬ ‫‪24.210.599.387‬‬ ‫‪1.220.000.000‬‬ ‫م الف ‪8/1401‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫روابط عمومیشهرداریسه قلعه‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2496‬‬ ‫بانکی پور؛ رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫زینب اختری؛ مدیرکل امور زنان و خانواده کشور‪:‬‬ ‫تنها پنج سال برای اصالح روند رشد جمعیت‬ ‫کشور فرصت داریم‬ ‫الزمه جوانی جمعیت کشور و فرزنداوری‬ ‫پای کار امدن مردم است‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس کمیسـیون مشـترک طـرح جمعیـت و حمایـت از‬ ‫خانواده مجلس شـورای اسلامی گفت‪« :‬فقط پنج سـال‬ ‫زمـان بـرای اصلاح رونـد کنونـی رشـد جمعیـت کشـور و‬ ‫بهبـود فرزنـداوری فرصـت داریـم تا خطر پیش روی کشـور‬ ‫دراین زمینـه را از سـر بگذرانیـم»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫یپـور در همایـش‬ ‫شـهرداری باقرشـهر؛ امیرحسـین بانک ‬ ‫نسـازی‬ ‫بررسـی راهکارهـای حمایـت از خانـواده و جریا ‬ ‫گفتمـان جوانـی جمعیـت‪ ،‬کـه در سـالن همایـش عطـر‬ ‫یـاس برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد قانـون جوانـی جمعیـت و‬ ‫حمایـت از خانـواده‪ ،‬ب هطـور کامـل بـه مسـئوالن و مـردم‬ ‫تهـای‬ ‫اطالع رسـانی شـود تـا همـه از مشـوق و حمای ‬ ‫یشـده مطلـع شـوند»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫پیش بین ‬ ‫«ا کنـون سـه جریـان‪ ،‬درروند تشـویق مـردم به فرزنـداوری‬ ‫بـه جـان مسـئوالن و تصمیم گیـران افتـاده و بـه نرمـی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مانـع از اجـرای دسـتورات و قوانیـن ابالغـی م ‬ ‫یپـور افـزود‪« :‬چندیـن سـال قبل‪ ،‬سـند سـری دولت‬ ‫بانک ‬ ‫یبـر تاثیـر کاهـش جمعیـت ایـران بـر نابـودی‬ ‫امریـکا مبن ‬ ‫ایـن کشـور افشـا شـد و رهبـر معظـم انقلاب در همـان‬ ‫زمـان هشـدار درزمینـه اصلاح رونـد فرزنـداوری را اعلام‬ ‫کردنـد»‪ .‬ایـن نماینـده مجلـس خاطرنشـان کـرد‪« :‬زمانـی‬ ‫کـه بحـث اصلاح قوانیـن مربـوط بـه تنظیـم خانـواده و‬ ‫فرزنداوری مطرح شـد‪ ،‬عده ای ب هسـمت شـورای نگهبان‬ ‫رفتنـد تـا انـان را ترغیب به جلوگیـری از اصلاح این قوانین‬ ‫کنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬ایـن افـراد بـا هـر شـخصی‪ ،‬در هـر‬ ‫جایگاهـی‪ ،‬بـا زبـان خودشـان سـخن می گوینـد و انـان را‬ ‫یشـان می کننـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫متقاعـد بـه موافقـت بـا را ‬ ‫کمیسـیون مشـترک طـرح جوانـی جمعیـت و حمایـت از‬ ‫خانـواده مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪« :‬تاروپـود تمـام‬ ‫برنامه ها در سـال های گذشـته‪ ،‬تا کید بر تنظیم خانواده‬ ‫و مخالفـت بـا افزایـش تعـداد فرزنـدان بـوده و ا کنون تغییر‬ ‫یسـت و مخالفت عـده ای با ان‬ ‫ایـن وضعیـت‪ ،‬کار دشوار ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی جریـان دیگـر مخالـف بـا اصلاح رونـد‬ ‫طبیع ‬ ‫تغییـر جمعیـت را افـرادی برشـمرد کـه منافـع اقتصـادی‬ ‫از تنظیـم خانـواده دارنـد و اعلام کـرد‪« :‬ایـن افـراد نیـز‬ ‫به صراحـت و ب هطـور مسـتقیم‪ ،‬در برابـر قوانیـن مجلـس و‬ ‫دستورات دولت ایستادگی نمی کنند‪ ،‬بلکه سخن خود را‬ ‫بـا زبـان افراد موجه و شناخت هشـده می گوینـد»‪ .‬بانکی پور‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬همـه بایـد متوجـه باشـند کـه ا گـر درک‬ ‫درسـتی از اهمیـت ایـن مسـئله و تغییـر رونـد فرزنـداوری‬ ‫کنونـی نداشـته باشـیم‪ ،‬در مشـکل بزرگـی گرفتـار خواهیم‬ ‫شد»‪ .‬این نماینده مجلس خاطرنشان کرد‪« :‬در شرایطی‬ ‫کـه بودجـه امسـال در سـخت ترین وضعیـت بسـته شـد‪،‬‬ ‫بودجـه قابل توجهـی برای اجـرای قانون جوانی جمعیت‬ ‫بشـده‬ ‫و حمایـت از خانواد ههـا بـرای فرزنـداوری تصوی ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی به تا کیدات سـنگین قانون جوانی جمعیت‬ ‫یکـه از اجـرای ان سـر بـاز می زننـد‬ ‫بـرای برخـورد بـا افراد ‬ ‫اشـاره و اضافه کرد‪« :‬پیش ازاین در اجرای قوانین مشـابه‬ ‫سـختگیری نبـود‪ ،‬امـا ازاین پس بـا داروخانه ها‪ ،‬پزشـکان‪،‬‬ ‫مسـئوالن و تصمیم گیرانـی کـه از اجـرای مفـاد ایـن قانـون‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫خـودداری کننـد‪ ،‬بـه جـد برخـورد م ‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬پردیس و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی بیان کرد؛‬ ‫امروز مهم ترین اولویت و چالش پیش روی کشور‬ ‫فرزنداوری و افزایش جمعیت است‬ ‫زه ــره الهی ــان در همایش بررس ــی راهکاره ــای حمایت‬ ‫نس ــازی گفتم ــان جوان ــی جمعی ــت‬ ‫از خان ــواده و جریا ‬ ‫ک ــه در س ــالن همایش عط ــر یاس باقرش ــهر برگزار ش ــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬همان گون ــه ک ــه رهب ــر معظ ــم انق ــاب اع ــام‬ ‫کرده ان ــد‪ ،‬قص ــه پرغص ــه کاه ــش جمعی ــت‪ ،‬ل ــرزه بر تن‬ ‫ادم ــی می ان ــدازد»‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عمومی ش ــهرداری‬ ‫باقرش ــهر؛ وی ی ــاداور ش ــد‪« :‬ای ــران جوان ــی ک ــه هرگز در‬ ‫براب ــر ابرقدرت ها نلرزیده اس ــت‪ ،‬براس ــاس ارق ــام مربوط‬ ‫ب ــه کاه ــش جمعیت و ن ــرخ ب ــاروری‪ ،‬این ــده هولنا کی را‬ ‫پی ــش رو دارد»‪ .‬الهی ــان اف ــزود‪« :‬رهب ــر معظ ــم انق ــاب‬ ‫در براب ــر هی ــچ چالش ــی از کلیدواژ هه ــای دهش ــتنا ک و‬ ‫هولن ــا ک اس ــتفاده نکردند‪ ،‬ام ــا برای کاه ــش جمعیت‬ ‫چنی ــن توصیف ــی را اس ــتفاده می کنند»‪.‬‬ ‫ایران اسالمی به لحاظ افت نرخ رشد جمعیت‬ ‫رتبه اول دنیا را دارد‬ ‫ای ــن نماین ــده مجل ــس اظه ــار داش ــت‪« :‬م ــا ب ــه لحاظ‬ ‫اف ــت نرخ رش ــد جمعیت در دنی ــا رتبه نخس ــت راداریم‬ ‫و باوجودانک ــه هم ــه کش ــورها‪ ،‬ش ــاهد کاه ــش رش ــد‬ ‫جمعیت بوده اند؛ اما با ش ــیب مالیم ــی این روند را طی‬ ‫یک ــه این وضعی ــت برای ای ــران صادق‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬درحال ‬ ‫نیس ــت»‪ .‬الهیان ادامه داد‪« :‬درص ــورت تداوم وضعیت‬ ‫کنونی‪ ،‬رش ــد جمعیت‪ ،‬ایران اس ــامی تا ‪ ۳۰‬س ــال اینده‬ ‫یک ــه‬ ‫ب ــه جمعی ــت س ــالمندی خواه ــد رس ــید درحال ‬ ‫زیرس ــاخت های الزم را ندارد»‪ .‬عضو کمیس ــیون امنیت‬ ‫مل ــی و سیاس ــت خارج ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫اع ــام ک ــرد‪« :‬طب ــق س ــناریوی س ــازمان بهداش ــت‬ ‫جهان ــی‪ ،‬با ت ــداوم رون ــد کنونی فرزن ــداوری و نرخ رش ــد‬ ‫جمعی ــت‪ ،‬در س ــال ‪ ۲۱۰۰‬جمعی ــت ای ــران اس ــامی ب ــه‬ ‫‪ ۳۰‬میلی ــون نف ــر می رس ــد ک ــه نیم ــی از ان ــان س ــالمند‬ ‫هس ــتند»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ام ــروز به واس ــطه همی ــن‬ ‫مه ــا ایس ــتادگی کردی ــم‪،‬‬ ‫نس ــل ج ــوان‪ ،‬در براب ــر تحری ‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬هم ــه مس ــئوالن باید اطالع رس ــانی‬ ‫کنی ــم تا م ــردم متوج ــه خط ــر پیـ ـش روی اینده کش ــور‬ ‫ق ــرار گیرند و ب ــه فکر تغییر ای ــن وضعیت باش ــند»‪ .‬این‬ ‫نماین ــده مجل ــس ادام ــه داد‪« :‬رهب ــر معظ ــم انق ــاب‪،‬‬ ‫خط ــر کاه ــش جمعی ــت و ل ــزوم اص ــاح رون ــد کنونی را‬ ‫از س ــال ها قب ــل اع ــام کردن ــد‪ .‬ام ــا ط ــی هش ــت س ــال‬ ‫گذش ــته دولت پای کار نیام ــد و بودجه ای ب ــرای اجرای‬ ‫ای ــن منوی ــات اختصاص ن ــداد»‪ .‬نماینده م ــردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬اسالمش ــهر و پردی ــس‪ ،‬اص ــاح رون ــد‬ ‫کنترل جمعیت را نخس ــتین دس ــتورکار مجلس یازدهم‬ ‫اختـری (مدیـرکل امـور زنـان و خانـواده وزارت کشـور )‬ ‫در نشسـت بررسـی راهکارهـای حمایـت از خانـواده و‬ ‫شهـای‬ ‫نسـازی گفتمـان جوانـی جمعیـت و چال ‬ ‫جریا ‬ ‫پیـش رو؛ گفـت‪« :‬بهبـود نـرخ رشـد جمعیـت و افزایـش‬ ‫یشـود‪ ،‬مگـر انکـه مـردم پـای کار‬ ‫فرزنـداوری محقـق نم ‬ ‫باشـند و در تشریک مسـاعی بـا مسـئوالن بـرای تغییـر‪،‬‬ ‫دست به دسـت هـم دهنـد»‪ .‬زینـب اختـری هـدف و‬ ‫تا کیـد بیانیـه گام دوم انقلاب را ایجـاد تمـدن نویـن‬ ‫اسلامی و دسـتیابی بـه دولـت و جامعـه اسلامی اعلام‬ ‫کـرد و تشـکیل ان را نیازمنـد نیـروی مبتکـر‪ ،‬خلاق و‬ ‫پیشـران جـوان برشـمرد‪ .‬وی زمـان تلاش بـرای تغییـر‬ ‫وضعیـت موجـود و بهبـود ان را کوتـاه خوانـد و تا کیـد‬ ‫یکـه ایـن تغییـر و بهبـود حاصـل نشـود‪ ،‬تـا‬ ‫کـرد‪« :‬درصورت ‬ ‫سـال ‪ ۱۴۳۰‬بـا بحـران تنهایـی و پیـری مواجـه خواهیـم‬ ‫شـد‪ ،‬بحثـی کـه تـوان اقتصـادی و نیـروی انسـانی کشـور‬ ‫را تهدیـد می کنـد»‪ .‬مدیـرکل امـور زنـان و خانـواده وزارت‬ ‫کشـور بـر لـزوم رفـع موانـع پیـش روی تشـویق مـردم بـه‬ ‫فرزنـداوری تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬سیاسـت هایی بـرای‬ ‫ایـن موضـوع اتخـاذ و ابال غشـده اسـت کـه درصـورت اجرا‬ ‫نهـا تـا سـال ‪ ،۱۴۰۵‬فرصـت اصلاح وضعیـت‬ ‫نشـدن ا ‬ ‫کنونـی از دسـت مـی رود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬بـرای‬ ‫تسـهیل گری ایـن بحـث‪ ،‬قـرارگاه جهـادی مربوطـه در‬ ‫لشـده اسـت و در اسـتان ها نیـز‬ ‫وزارت کشـور تشکی ‬ ‫چنیـن تشـکیالتی بـه ریاسـت اسـتانداران شـکل می گیرد‬ ‫که مهم ترین راهبرد ان تسـهیل و ماندگارسـازی ازدواج و‬ ‫درنتیجـه فرزنـداوری اسـت»‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر‪:‬‬ ‫مهم ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی جوان ان است‬ ‫دکت ــر محس ــن قضاتل ــو (ش ــهردار باقرش ــهر) ضم ــن‬ ‫خیرمقــدم بــه حاضریــن در نشســت بررســی راهکارهــای‬ ‫نس ــازی گفتم ــان جوان ــی‬ ‫حمای ــت از خان ــواده و جریا ‬ ‫شهــای پیــش رو‪ ،‬کــه در ســالن همایــش‬ ‫جمعیــت و چال ‬ ‫عط ــر ی ــاس باقرش ــهر برگ ــزار ش ــد؛ گف ــت‪« :‬مهم تری ــن‬ ‫س ــرمایه ه ــر کش ــور‪ ،‬نی ــروی انس ــانی ج ــوان ان اس ــت‬ ‫یه ــای تمام ــی‬ ‫ک ــه ای ــن موض ــوع در مح ــور تصمیم گیر ‬ ‫ته ــا ق ــرار دارد»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬بح ــث تحدی ــد‬ ‫دول ‬ ‫یســت کــه‬ ‫نســل و کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت‪ ،‬موضوع ‬ ‫حشــده‬ ‫توســط مقــام معظــم رهبــری از ســال ‪ ۱۳۶۸‬مطر ‬ ‫و تا کن ــون نی ــز ادام ــه دارد»‪ .‬ایش ــان توضی ــح داد‪« :‬یک ــی‬ ‫از ش ــعارهای کش ــورهای غرب ــی بح ــث فرزن ــد کمت ــر‪،‬‬ ‫زندگ ــی بهت ــر اس ــت ک ــه ای ــن ش ــعارها ضم ــن قرارگی ــری در‬ ‫سیاس ـت های کالن کشــور‪ ،‬متاســفانه ضربــات فراوانــی را‬ ‫ب ــه کان ــون خانواد هه ــا وارد س ــاخته‪ ،‬چنانچ ــه در همی ــن‬ ‫کش ــورهای غرب ــی خ ــود س ــلبریتی ها در ح ــال فرزن ــداوری‬ ‫بیشــتر هســتند ولــی در کشــورهای دیگــر به علــت وجــود‬ ‫مش ــکالت اقتص ــادی‪ ،‬اموزش ــی و درام ــدی خانواده ه ــا‪،‬‬ ‫ب هس ــمت پ ــرورش حیوان ــات خانگـــی ســـوق داده‬ ‫یشــوند»‪ .‬ایشــان در ادامــه اشــاره ای بــه بیانــات مقــام‬ ‫م ‬ ‫معظ ــم رهب ــری ک ــرده و توضی ــح داد‪« :‬بن ــا ب ــر فرمایش ــات‬ ‫معظم لــه‪ ،‬کشــور ایــران به علــت داشــتن منابــع‪ ،‬وســعت‬ ‫و دسترســـی‪ ،‬می توانـــد گنجایـــش رشـــد جمعیت ــی ت ــا‬ ‫گس ــازی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی ــون نف ــر را داش ــته باش ــد ک ــه ب ــا فرهن ‬ ‫به روزرس ــانی قوانی ــن‪ ،‬حمایت ه ــای دولت ه ــا و کم ــک‬ ‫مـــردم می توانیـــم بـــه ایـــن چشـــم انداز دســـت یابیم»‪.‬‬ ‫شـــهردار باقرشـــهر اذعـــان داشـــت‪« :‬درهمین راس ــتا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ش ــهرداری باقرش ــهر در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬مج ــددا نس ــبت ب ــه‬ ‫توســعه‪ ،‬تجهیــز و راه انــدازی فرهنگســرای عطــر نرگــس بــا‬ ‫محوریــت خانــواده و کارافرینــی اقــدام کــرده اســت کــه بــا‬ ‫نیازســنجی و ضرورت هــای شــهروندی‪ ،‬ضمــن راه انــدازی‬ ‫کالس ه ــای اموزش ــی ب ــرای بان ــوان سرپرس ــت خان ــوار و‬ ‫برپایــی نمایشــگاه دســتاوردهای زنــان سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫یهــای‬ ‫نســبت بــه توانمندســازی ایــن بانــوان‪ ،‬برنامه ریز ‬ ‫ته ــای‬ ‫الزم را به عمـــل اورده کـــه بـــا تـــداوم و حمای ‬ ‫تمامــی ادارات و صنایــع در قالــب مســئولیت اجتماعــی‪،‬‬ ‫تهــای ان‬ ‫شــاهد رشــد و توســعه ایــن فرهنگســرا و فعالی ‬ ‫خواهی ــم ب ــود»‪.‬‬ ‫سید عباس جوهری؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران‪:‬‬ ‫یکی از عقب افتادگی های کشور‬ ‫در حوزه مجموعه برنامه ریزی ها برای جوانی جمعیت است‬ ‫برش ــمرد و گفت‪« :‬برای جوانی جمعیت و اجرای قانون‬ ‫مص ــوب دراین زمین ــه‪ ،‬امس ــال بودج ــه قابل توجه ــی‬ ‫یش ــده اس ــت تا عالو هب ــر تش ــویق خانواده ها‬ ‫پیش بین ‬ ‫دراین زمین ــه‪ ،‬موان ــع پیـ ـش روی انان نیز در این مس ــیر‬ ‫برداش ــته ش ــود»‪ .‬وی یاداور ش ــد‪« :‬ا گر بناست گام دوم‬ ‫انقالب طی ش ــود‪ ،‬س ــرمایه ان نیروهای جوان هس ــتند‬ ‫و ا گ ــر ما نیروی جوان نداش ــته باش ــیم گام دومی اتفاق‬ ‫نخواه ــد افتاد»‪.‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫سـید عبـاس جوهـری (معـاون سیاسـی و اجتماعی‬ ‫اسـتاندار تهـران) در نشسـت راهکارهـای حمایـت‬ ‫نسـازی گفتمـان جوانـی‬ ‫از خانـواده و جریا ‬ ‫شهـای پیـش رو گفـت‪« :‬یکـی‬ ‫جمعیـت و چال ‬ ‫یهـای کشـور‪ ،‬در حـوزه مجموعـه‬ ‫از عقب افتادگ ‬ ‫یهـا بـرای جوانـی جمعیـت اسـت»‪ .‬وی‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫افـزود‪« :‬مصوبـه مجلـس و دسـتور رئیس جمهـور‬ ‫بـرای اجـرای قانـون جوانـی جمعیـت و حمایـت از‬ ‫خانواده و فرزنداوری‪ ،‬ابال غشـده و اجرای ان ا کنون‬ ‫تکلیـف قانونـی و شـرعی همـه ماسـت»‪ .‬جوهـری‬ ‫ادامـه داد‪« :‬میـزان نـرخ بـاروری در اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫نتـر و در مقابـل رونـد پیـری جمعیـت باالتـر از‬ ‫پایی ‬ ‫متوسـط کشـور اسـت»‪ .‬ایشـان اجرای قانون ابالغی‬ ‫درزمینـه جوانـی جمعیـت را تکلیـف همه مسـئوالن‬ ‫و متولیـان برشـمرد و از رصـد عملکـرد دسـتگاه ها در‬ ‫اجـرای دسـتورالعمل های مربوطـه خبـر داد‪.‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬امال ک‬ ‫متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫خانم راضیه بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 360‬کد ملی ‪ 0748220626‬صادره از تایباد فرزند غالمرضا در ‪162809‬قسـمت مشـاع از‬ ‫‪1628089‬قسـمت ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1628089‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقع در خراسـان رضوی بخش‬ ‫‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-306‬‬ ‫خانـم طاهـره بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬کـد ملـی ‪ 0944114156‬صـادره از مشـهد فرزنـد غالمرضا در ‪162809‬قسـمت مشـاع از ‪1628089‬قسـمت ششـدانگ یک قطعه‬ ‫بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1628089‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و مشـاعی‬ ‫شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-307‬‬ ‫خانـم حاجیه فاطمـه رادمردباغـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 340‬کـد ملـی ‪ 0935956107‬صـادره از مشـهد فرزنـد حسـین در ‪162810‬قسـمت مشـاع از ‪1628089‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 1628089‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-308‬‬ ‫اقای محمد بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 2977‬کد ملی ‪ 0942543572‬صادره از مشـهد فرزند غالمرضا در ‪379887‬قسـمت مشـاع از ‪1628089‬قسـمت ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1628089‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیـت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-309‬‬ ‫اقای مهدی بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 319‬کد ملی ‪ 0730359591‬صادره از تربت جام فرزند غالمرضا در ‪379887‬قسـمت مشـاع از ‪1628089‬قسـمت ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1628089‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیـت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-310‬‬ ‫اقـای هـادی بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 90‬کـد ملـی ‪ 0732306175‬صـادره از تربت جـام فرزنـد غالمرضـا در ‪379887‬قسـمت مشـاع از ‪1628089‬قسـمت ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1628089‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیـت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضـا بافتی گلشـن و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪1400-311‬‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬امال ک‬ ‫متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫خانـم راضیـه بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 360‬کـد ملـی ‪ 0748220626‬صـادره از تایبـاد فرزنـد غالمرضـا در ‪159232/40‬قسـمت‬ ‫مشـاع از ‪1592324‬قسـمت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1592324‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪1400-273‬‬ ‫خانـم طاهـره بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬کـد ملـی ‪ 0944114156‬صـادره از مشـهد فرزنـد غالمرضـا در ‪159232/40‬قسـمت مشـاع از ‪1592324‬قسـمت ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1592324‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملـک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت‬ ‫رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-274‬‬ ‫خانم حاجیه فاطمه رادمردباغی به شماره شناسنامه ‪ 340‬کد ملی ‪ 0935956107‬صادره از مشهد فرزند حسین در ‪159232/40‬قسمت مشاع از ‪1592324‬قسمت ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1592324‬مترمربع پال ک شماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 14‬مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت‬ ‫رسمی و مشاعی شادروان غالمرضا بافتی گلشن و قسمتی از پال ک کالسه ‪1400-275‬‬ ‫اقای محمد بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 2977‬کد ملی ‪ 0942543572‬صادره از مشـهد فرزند غالمرضا در ‪371542/24‬قسـمت مشـاع از ‪1592324‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1592324‬مترمربع پال ک شماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 14‬مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت‬ ‫رسمی و مشاعی شادروان غالمرضا بافتی گلشن و قسمتی از پال ک کالسه ‪1400-276‬‬ ‫اقای مهدی بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 319‬کد ملی ‪ 0730359591‬صادره از تربت جام فرزند غالمرضا در ‪371542/24‬قسـمت مشـاع از ‪1592324‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1592324‬مترمربع پال ک شماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 14‬مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت‬ ‫رسمی و مشاعی شادروان غالمرضا بافتی گلشن و قسمتی از پال ک کالسه ‪1400-277‬‬ ‫اقای هادی بافتی گلشن به شماره شناسنامه ‪ 90‬کد ملی ‪ 0732306175‬صادره از تربت جام فرزند غالمرضا در ‪371542/24‬قسمت مشاع از ‪1592324‬قسمت ششدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1592324‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملـک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت‬ ‫رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشن و قسمتی از پال ک کالسـه ‪1400-278‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه ایـن ا گهـی در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه ایـن ا گهـی در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬امال ک‬ ‫متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫خانم راضیه بافتی گلشن به شماره شناسنامه ‪ 360‬کد ملی ‪ 0748220626‬صادره از تایباد فرزند غالمرضا در ‪36321/21‬قسمت مشاع‬ ‫از ‪363212‬قسـمت ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 363212‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش‬ ‫‪ 14‬مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی شادروان غالمرضا بافتی گلشن و قسمتی از پال ک کالسه ‪1400-300‬‬ ‫خانم طاهره بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 5‬کد ملی ‪ 0944114156‬صادره از مشـهد فرزند غالمرضا در ‪36321/21‬قسـمت مشـاع از ‪363212‬قسـمت ششـدانگ یک قطعه‬ ‫بـاغ بـه مسـاحت ‪ 363212‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیت رسـمی و مشـاعی‬ ‫شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-301‬‬ ‫خانم حاجیه فاطمه رادمردباغی به شماره شناسـنامه ‪ 340‬کد ملی ‪ 0935956107‬صادره از مشـهد فرزند حسـین در ‪36321/21‬قسـمت مشـاع از ‪363212‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 363212‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسمتی از پال ک کالسـه ‪1400-302‬‬ ‫اقـای محمـد بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 2977‬کـد ملـی ‪ 0942543572‬صـادره از مشـهد فرزنـد غالمرضـا در ‪84749/46‬قسـمت مشـاع از ‪363212‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 363212‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-303‬‬ ‫اقـای مهـدی بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 319‬کـد ملـی ‪ 0730359591‬صـادره از تربت جـام فرزنـد غالمرضـا در ‪84749/46‬قسـمت مشـاع از ‪363212‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 363212‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-304‬‬ ‫اقـای هـادی بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 90‬کـد ملـی ‪ 0732306175‬صـادره از تربت جـام فرزنـد غالمرضـا در ‪84749/46‬قسـمت مشـاع از ‪363212‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 363212‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و‬ ‫مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-305‬‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬امال ک‬ ‫متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫خانم راضیه بافتی گلشن به شماره شناسنامه ‪ 360‬کد ملی ‪ 0748220626‬صادره از تایباد فرزند غالمرضا در ‪55143/10‬قسمت مشاع‬ ‫از ‪551431/55‬قسـمت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 551431/55‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محل قسـمتی از مالکیت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪1400-279‬‬ ‫خانـم طاهـره بافتی گلشـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬کـد ملـی ‪ 0944114156‬صـادره از مشـهد فرزنـد غالمرضا در ‪55143/10‬قسـمت مشـاع از ‪551431/55‬قسـمت ششـدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 551431/55‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 296‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت‬ ‫رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسمتی از پال ک کالسـه ‪1400-280‬‬ ‫خانـم حاجیه فاطمـه رادمردباغـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 340‬کـد ملـی ‪ 0935956107‬صـادره از مشـهد فرزنـد حسـین در ‪55143/10‬قسـمت مشـاع از ‪551431/55‬قسـمت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 551431/55‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملک تایبـاد از محل‬ ‫قسـمتی از مالکیـت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضـا بافتی گلشـن و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪1400-281‬‬ ‫اقای محمد بافتی گلشن به شماره شناسنامه ‪ 2977‬کد ملی ‪ 0942543572‬صادره از مشهد فرزند غالمرضا در ‪128667/23‬قسمت مشاع از ‪551431/55‬قسمت ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 551431/55‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از‬ ‫مالکیت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسمتی از پال ک کالسـه ‪1400-282‬‬ ‫اقای مهدی بافتی گلشن به شماره شناسنامه ‪ 319‬کد ملی ‪ 0730359591‬صادره از تربت جام فرزند غالمرضا در ‪128667/23‬قسمت مشاع از ‪551431/55‬قسمت ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 551431/55‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از‬ ‫مالکیت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسمتی از پال ک کالسـه ‪1400-283‬‬ ‫اقای هادی بافتی گلشـن به شماره شناسـنامه ‪ 90‬کد ملی ‪ 0732306175‬صادره از تربت جام فرزند غالمرضا در ‪128667/23‬قسـمت مشـاع از ‪551431/55‬قسـمت ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 551431/55‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 296‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از‬ ‫مالکیت رسـمی و مشـاعی شـادروان غالمرضا بافتی گلشـن و قسـمتی از پال ک کالسـه ‪1400-284‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه ایـن ا گهـی در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطه ایـن ا گهـی در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامـات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2496‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد؛‬ ‫نیاز ابخیزداری استان به ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی گلسـتان گفـت‪« :‬تکمیـل پروژ ههـای ابخیـزداری کـه‬ ‫دردسـت اجرا قـرار دارد دسـت کم ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد تومـان اعتبـار نیـاز دارد»‪.‬‬ ‫عبدالرحیـم لطفـی افـزود‪« :‬حـدود یک میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتـار از مناطـق‬ ‫اسـتان سـیل خیز اسـت؛ بنابرایـن بـرای رفـع ان نیازمنـد اقدامـات ابخیـزداری‬ ‫هسـتیم»‪ .‬مدیـرکل منابع طبیعـی گلسـتان اضافـه کـرد‪« :‬تا به امـروز مطالعـات‬ ‫ابخیـزداری یک میلیـون و صد هزار هکتـار از مسـاحت اسـتان انجـام شـده و‬ ‫بـرای ‪ ۶۵۰‬هزار هکتـار از وسـعت اسـتان اقدامـات ابخیـزداری به اتمـام رسـیده‬ ‫کـه بایـد نگهـداری شـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه در سـال گذشـته ‪ ۶۰‬میلیارد تومـان‬ ‫اعتبـار بـه طر ح های ابخیزداری اسـتان اختصاص یافـت‪ ،‬افزود‪« :‬به نرخ سـال‬ ‫حهـای ابخیـزداری گلسـتان نیازمنـد هـزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومـان اعتبـار‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬طر ‬ ‫اسـت و بـه نـرخ سـال ‪ ۱۴۰۱‬این اعتبار بـه دوهزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان می رسـد»‪.‬‬ ‫لطفـی افـزود‪« :‬در سـفر رئیس جمهـوری بـه گلسـتان مبلـغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومـان‬ ‫حهـای ابخیـزداری بـه گلسـتان اختصـاص یافـت و پیش بینـی‬ ‫بـرای طر ‬ ‫نسـفر‪ ،‬مبلـغ‬ ‫حهـا و پیشـنهادهای ارائ هشـده درای ‬ ‫مـا این اسـت که بـا طر ‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد تومـان در سـال ‪ ۱۴۰۱‬در اختیـار اسـتان قـرار داده شـود»‪ .‬وی ضمن‬ ‫اشاره به منطقه کویری شمال استان و کویر ترکمنستان‪ ،‬گفت‪« :‬این مناطق‬ ‫بیابانی در کنار کویر مرکزی ایران به اقلیم ما فشار وارد می کند؛ به همین خاطر‬ ‫‪ ۳۱۷‬هزار هکتـار از وسـعت اسـتان طبـق مطالعـات کشـوری درمعـرض بیابانـی‬ ‫شدن قرار دارد‪ ۱۲۰ .‬هزار هکتار از مناطقی که در معرض بیابانی شدن قرار دارد‪،‬‬ ‫منشا گر دو غبار است و عالوه بر گردو غبار ازطرف ترکمنستان منشا داخلی هم‬ ‫دارد که سـه هزار هکتار از این وسـعت وضعیت بحرانی دارد و شـبیه شـن های‬ ‫روان اسـتان خوزسـتان را در ان شـاهد هسـتیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید استان‪:‬‬ ‫شهدا‪ ،‬الگوی تمام عیار عزت و اقتدارند‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران اسـتان گلسـتان‬ ‫با بیان اینکـه شـهدا الگـو‬ ‫تمام عیـار عـزت و اقتـدار‬ ‫هسـتند گفـت‪« :‬بی تردیـد بـر‬ ‫همـگان روشـن اسـت کـه عزت‪،‬‬ ‫پیشـرفت‪ ،‬اقتـدار و صالبـت‬ ‫امروز کشور بیش ازهرچیز مرهون فدا کاری عزیزانی ست که در روزهای سخت‬ ‫و سرنوشت ساز با سپر ساختن سینه های خود و ایستادن در مقابل خطرات‪،‬‬ ‫صبورانه از کیان میهن عزیز اسالمی دفاع کردند»‪ .‬اسرافیل وزیری در مالقات‬ ‫عمومـی بـا خانواد ههـای معظـم شـاهد و ایثارگـر‪ ،‬دیـدار بـا خانـواده شـهدا و‬ ‫ایثارگـران را یـک وظیفـه برشـمرد و گفـت‪« :‬مـا از معنویـت این دیدارهـا روحیه و‬ ‫انرژی مضاعف می گیریم‪ .‬شـهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی هسـتند‬ ‫و همـه بایـد ادامه دهنـده راه شـهدا و پاسـدار دسـتاوردهای انقلاب اسلامی‬ ‫باشـیم»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گلسـتان بابیان اینکـه‬ ‫شهدا الگو تمام عیار عزت و اقتدار هستند گفت‪« :‬بی تردید بر همگان روشن‬ ‫اسـت کـه عـزت‪ ،‬پیشـرفت‪ ،‬اقتـدار و صالبت امـروز کشـور بیش ازهرچیز مرهون‬ ‫تسـاز با سپر سـاختن‬ ‫یسـت کـه در روزهـای سـخت و سرنوش ‬ ‫فـدا کاری عزیزان ‬ ‫سـینه های خـود و ایسـتادن در مقابـل خطـرات‪ ،‬صبورانـه از کیـان میهـن عزیز‬ ‫اسلامی دفـاع کردنـد»‪.‬‬ ‫تبریک رئیس امور ‪ HSE‬شرکت گاز‬ ‫به مناسبت هفته سالمت‬ ‫رئیـس امـور ‪ HSE‬شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫ضمـن تبریـک و گرامیداشـت هفتـه سلامت‬ ‫گفـت‪ :‬هفتـه «سلامت بـا شـعار سلامت مـا‪،‬‬ ‫سلامت سـیاره مـا نا مگـذاری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مهـدی ضمیـری با بیان اینکـه یکـی از اهـداف‬ ‫نا مگـذاری و بزرگداشـت هفتـه سلامت‪،‬‬ ‫گسـازی در راسـتای ارتقـای سلامت‬ ‫فرهن ‬ ‫و تا کیـد بـرای اصلاح روش زندگـی در حـوزه سلامت اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬جلـب‬ ‫مشـارکت مـردم‪ ،‬مسـئولین و همـکاری سـازمان های مردم نهـاد می توانـد در‬ ‫افزایش سـطح سلامت و ارتقای فرهنگ عمومی سلامت نقش ویژه و مهمی‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬رئیـس امـور ‪ HSE‬شـرکت گاز اسـتان گلسـتان در ادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«در همین رابطـه امسـال نیـز مانند سـال های گذشـته هر یـک از روزهای هفته‬ ‫سلامت تحت عنـوان خاصـی در قالـب روزشـمار هفتـه سلامت معرفـی شـده‬ ‫یتـوان بـه نقـش مـردم‪ ،‬مسـئولین و سـمن ها در تحقـق عدالـت‬ ‫اسـت کـه م ‬ ‫و تعالـی نظـام سلامت‪ ،‬دسـتیابی بـه انـرژی پـاک‪ ،‬ارتقـای سلامت خانـواده و‬ ‫جوانـی جمعیـت‪ ،‬تولیـد پـاک و مدیریـت پسـماندها‪ ،‬تغذیـه سـالم از مزرعـه تـا‬ ‫سـفره و همچنیـن کاهـش یـا کنتـرل مصـرف دخانیـات اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫با تالش جمعی و کار گروهی منسجم صورت گرفت؛‬ ‫استقرار نظام اراستگی ‪5S‬‬ ‫در واحد اتش نشانی فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫بـا تلاش جمعـی و کار گروهـی منسـجم‪،‬‬ ‫اسـتقرار نظـام اراسـتگی ‪ 5S‬در واحـد‬ ‫اتش نشـانی فـوالد مبارکـه بـا موفقیـت انجـام‬ ‫و عالوه بـر بازسـازی و نوسـازی تعـدادی از‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬بهین هسـازی محیـط کاری و‬ ‫کاهـش خطاهـای احتمالـی‪ ،‬صرفه جویـی‬ ‫قابل توجهـی نیـز دراین زمینـه حاصـل شـد‪.‬‬ ‫نظـام اراسـتگی محیـط کار کـه به ‪ 5S‬مشـهور‬ ‫اسـت‪ ،‬بعـد از جنـگ جهانـی دوم توسـط‬ ‫یهـا مطـرح و بـه کار گرفتـه شـد‪ .‬مدیـران‬ ‫ژاپن ‬ ‫و صنعتگـران ژاپـن بعـد از تصمیم گیـری‬ ‫بـرای بازسـازی صنایـع خـود پس از جنـگ‪،‬‬ ‫به دنبـال اید ههـا و راهکارهایـی بـرای بهبـود‬ ‫تولیـدات و افزایـش فـروش محصـوالت‬ ‫تولیدی خود بودند و هنگام بازدید از برخی‬ ‫صنایـع امریـکا بـا پدیـده ‪House Keeping‬‬ ‫(خانه داری صنعتی) اشـنا شدند‪ .‬ژاپنی ها با‬ ‫مشـاهده تاثیر و نقش قابل توجه معیارهای‬ ‫خانـه داری صنعتـی در ایجـاد محیـط کاری‬ ‫اراسـته‪ ،‬حفـظ ایمنـی و بهداشـت و‪ ...‬بـر ان‬ ‫شـدند تـا معیارهای مذکـور را در شـرکت های‬ ‫ژاپنـی بـه کار گیرنـد‪ .‬نکتـه جالب توجـه در‬ ‫یهـا این بودکـه‬ ‫فلسـفه نظـام اراسـتگی ژاپن ‬ ‫نهـا معتقـد بودنـد خروجـی اسـتقرار ایـن‬ ‫ا ‬ ‫فهـا» خواهـد بـود و‬ ‫نظـام «کاهـش اتال ‬ ‫گتـری را نیز بـرای ان‬ ‫همچنیـن دسـتاورد بزر ‬ ‫متصـور بودنـد و ان «افزایـش بهـره وری» بود‪.‬‬ ‫دراین راستا ان ها نظام اراستگی را در قالب ‪5‬‬ ‫اصل تعریف کردند‪ .‬این‪ 5‬اصل در زبان ژاپنی‬ ‫سـرواژه ‪ 5‬کلمـه ژاپنـی اسـت که عبارت انـد از‪:‬‬ ‫‪ Seiri-1‬یـا تفکیـک یعنـی شناسـایی اقلام‬ ‫ضـروری و غیرضـروری و تعیین تکلیـف اولیـه‬ ‫ان هـا؛ ‪ Seiton -2‬یـا ترتیـب یعنـی جانمایـی‪،‬‬ ‫نصـب تابلو شناسـایی اقالم‪ ،‬تعییـن حداقل‬ ‫و حدا کثـر موجـودی اقلام ضـروری و انجـام‬ ‫خط کشـی ها؛ ‪ Seiso-3‬یـا تمیـزی یعنی کلیه‬ ‫لهـای کارگاه و تجهیـزات بایـد‬ ‫نقـاط و مح ‬ ‫ازطریـق تمیـزکاری موردبازرسـی قـرار گیـرد و‬ ‫عـاری از هرگونـه الودگـی باشـد؛ ‪Seiketsu-4‬‬ ‫یـا تـداوم یعنـی استانداردسـازی و رعایـت‬ ‫و نظـارت بـر حسـن انجـام ‪S3،S2،S1‬؛ ‪-5‬‬ ‫‪ Shitsuke‬یا تربیت یعنی مشارکت دادن کلیه‬ ‫گسـازی و نهادین هشـدن‬ ‫افـراد درگیـر و فرهن ‬ ‫نظـام ‪ .5S‬در شـرکت فـوالد مبارکـه از سـال‬ ‫‪ 1380‬اجـرای نظـام اراسـتگی در قالـب گام‬ ‫صفـر نـت خودگـردان در نظـام ‪ TPM‬اغـاز‬ ‫یهـای‬ ‫گردیـد‪ .‬از سـال ‪ 88‬انجـام ارزیاب ‬ ‫سـه ماهه واحدهـای تولیـدی و پشـتیبانی‬ ‫نیـز بـه ان اضافه شـد و طی ان کارشناسـان و‬ ‫تکنسـین های منتخب نواحـی در دوره های‬ ‫تربیـت ارزیـاب شـرکت کردنـد و پـس از کسـب‬ ‫تهـای الزم به عنـوان ارزیـاب اراسـتگی‬ ‫مهار ‬ ‫معرفـی شـدند‪ .‬در این خصـوص‪ ،‬واحـد‬ ‫یهـای‬ ‫تضمیـن کیفیـت جهـت برنامه ریز ‬ ‫ارزیابـی ب هصـورت سـه ماهه و تشـکیل‬ ‫تی مهـای ارزیابـی اقـدام می کنـد و در ادامـه‬ ‫ارزیابان با حضور در واحدها و انجام ارزیابی‪،‬‬ ‫امتیـاز اراسـتگی را تعییـن و گـزارش می کننـد‪.‬‬ ‫واحدها ملزم به بررسـی گزارش های بازخورد‬ ‫و تدویـن و اجـرای اقدامـات اصالحـی الزم‬ ‫هستند‪ .‬از سال ‪ 1399‬واحد تضمین کیفیت‬ ‫و تعالی سـازمانی مبادرت به گسترش فرایند‬ ‫ارزیابی در قسـمت های دیگر شرکت ازجمله‬ ‫واحـد اتش نشـانی نمـود کـه دسـتاوردهای‬ ‫خوبـی در این زمینـه حاصـل شـد‪ .‬حسـین‬ ‫مدرسـی فر (مدیـر بهداشـت حرفـه ای‪،‬‬ ‫ایمنـی و محیط زیسـت شـرکت فـوالد مبارکه)‬ ‫در این خصـوص گفـت‪« :‬فعالیـت ‪ 5S‬یکـی‬ ‫از اسـان ترین فعالیت هایـی اسـت کـه هـر‬ ‫شـخص می توانـد ان را در سـازمان‪ ،‬واحـد‬ ‫تولیـدی‪ ،‬شـرکت خدماتـی‪ ،‬منـزل و حتـی‬ ‫در اتـاق کوچـک خـود انجـام دهـد‪ .‬از انجـام‬ ‫تهـای ‪ 5S‬نبایـد ترسـی بـه دل راه داد؛‬ ‫فعالی ‬ ‫زیـرا ایـن کار نتیجـه قابل لمسـی بـرای هـر فرد‬ ‫به دنبـال دارد‪ .‬مسـئله مهـم‪ ،‬اغـاز کـردن این‬ ‫تهـا و حفـظ ان هاسـت کـه بـا اجـرای‬ ‫فعالی ‬ ‫دقیـق مرحلـه چهـارم و پنج ِـم ایـن سیسـتم‬ ‫امکان پذیـر اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«تهیـه دسـتورالعمل‪ ،‬فرم ها‪ ،‬چک لیسـت ها‬ ‫و‪ ...‬از اهمیـت فوق العـاده ای در مانـدگاری‬ ‫سیسـتم ‪ 5S‬برخـوردار اسـت‪ .‬نتایـج عملـی‬ ‫تهـا‪ ،‬خـود قلـم بطالنـی اسـت‬ ‫ایـن فعالی ‬ ‫بـر دالیـل بعضـی افـراد کـه به دلیـل عـدم‬ ‫توانایی خود در انجام فعالیت های ‪ ،5S‬ان را‬ ‫غیرضروری و بی تاثیر می دانند و بهانه تراشی‬ ‫می کننـد‪ .‬مدیریـت ارشـد سـازمان ها و‬ ‫واحدهـای تولیـدی و مشـارکت همه افـراد در‬ ‫تهـای ‪ 5S‬از اهمیـت زیـادی برخـوردار‬ ‫فعالی ‬ ‫اسـت»‪ .‬مدرسـی فر‪ ،‬رفتـار و طـرز برخـورد‬ ‫مدیریت‪ ،‬دراین میان را بسـیار سرنوشت ساز‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬ا گـر مدیریت برخـورد خوبی‬ ‫چیـک‬ ‫تهـای ‪ 5S‬نداشـته باشـد‪ ،‬هی ‬ ‫بـا فعالی ‬ ‫نهـا را جـدی نخواهنـد گرفـت‪.‬‬ ‫از افـراد ا ‬ ‫یکـه مدیریت ارشـد مصمم‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬درصورت ‬ ‫تهـا و کسـب موفقیـت‬ ‫بـه اجـرای ایـن فعالی ‬ ‫در انجام ان ها باشـد‪ ،‬این تمایل و قاطعیت‬ ‫بـه افـراد دیگـر نیـز سـرایت می کنـد و تمامـی‬ ‫سـازمان و یـا شـرکت مشـتاقانه بـه انجـام‬ ‫نهـا خواهنـد پرداخـت»‪ .‬وی ضمـن اشـاره‬ ‫ا ‬ ‫بـه اجـرای موفقیت امیـز نظـام اراسـتگی در‬ ‫واحد ایمنی و اتش نشانی و تشکر و قدردانی‬ ‫از تلاش مجدانـه همـکاران در ایـن واحـد‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۲۱‬میلیارد ریـال کاالی احتـکاری در گلسـتان کشـف شـد‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامی گلستان گفت ‪« :‬در راستای طرح برخورد با قاچاق و احتکار کاالهای‬ ‫مورد نیـاز مـردم‪ ،‬مامـوران پلیـس امنیـت اقتصادی اسـتان بـا اشـراف اطالعاتی‬ ‫تعدادی از محل های دپوی کاالی احتکاری در گرگان‪ ،‬گنبدکاووس و علی اباد‬ ‫کتول را شناسـایی کردند»‪ .‬سـردار سـعید دادگر افزود‪« :‬ماموران پس از کسـب‬ ‫مجوزهـای قانونـی از مراجـع ذی صلاح در بازدیـد از انبارهـای موردنظـر ‪ ۷۶‬تن‬ ‫‪۱۴۱‬تـن شـکر‪ ،‬دوهـزار و ‪ ۴۰۰‬کیلـو رب گوجه فرنگـی‪،‬‬ ‫و ‪ ۶۴۳‬کیلـو روغـن خورا کـی‪ ،‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۵۵۰‬کیلـو ارد احتـکاری کشـف کردنـد»‪ .‬فرمانـده‬ ‫‪۸‬تـن برنـج و ی ‬ ‫‪ ۰‬‬ ‫انتظامی گلستان با اشاره به دستگیری شش نفر در این راستا‪ ،‬گفت‪« :‬براساس‬ ‫اعلام کارشناسـان ارزش این مقـدار کاالی احتـکاری بیـش از ‪ ۱۲۱‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۶۶۵‬میلیون ریـال بـراورد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫معاوناستاندار‪:‬‬ ‫یارانه دولتی‪ ،‬حذف نمی شود‬ ‫اغاز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا‬ ‫سرپرسـت اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان از اغـاز خریـد تضمینـی‬ ‫دانـه روغنـی کلـزا در اسـتان خبـر داد‪ .‬محمدرضـا افشـار گفـت‪ :‬عملیـات خریـد‬ ‫تضمینـی دانـه روغنـی کلـزا در اسـتان در چهـار مرکـز شـرکت سـویا بین‪ ،‬شـرکت‬ ‫خاوردشت‪ ،‬مرکز تعاونی روستایی مسکن قلیچ بندر ترکمن و تعاونی روستایی‬ ‫گنبدکاووس اغاز شد‪ .‬او گفت‪« :‬قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در‬ ‫سال زراعی جاری ‪ ۱۵۰‬هزارریال برای هر کیلوگرم اعالم شده است و این قیمت‬ ‫براسـاس پایـه خریـد بـا دودرصـد ناخالصـی و ‪ ۱۰‬درصـد رطوبـت اسـت»‪ .‬علـی‬ ‫موسـی خانی (رئیـس اداره پنبـه و دان ههـای روغنـی جهـاد کشـاورزی گلسـتان)‬ ‫گفـت‪« :‬در ‪ ۴۲‬هزار هکتـار از مـزارع اسـتان کلـزا کشـت شـده اسـت و پیش بینـی‬ ‫یشـود؛ ‪ ۸۰‬هزار تن محصول تولید شـود‪ .‬بیش از ‪۲ ۰‬سـال است که بزرگ ترین‬ ‫م ‬ ‫یشـود و رتبه نخسـت تولید دانه روغنی‬ ‫تولیدکننده کلزای کشـور محسـوب م ‬ ‫یسـت کـه از دانـه ان روغنـی مفیـد و گیاهـی‬ ‫کلـزا را در کشـور دارد‪ .‬کلـزا محصول ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫به دسـت می ایـد و از کنجالـه ان بـرای خـورا ک دام اسـتفاده م ‬ ‫مدیریـت هـر واحد را مسـئول پیشـرفت روند‬ ‫اوضـاع و تاحدزیـادی تعیین کننـده موفقیت‬ ‫تهـا دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫یـا شکسـت ایـن فعالی ‬ ‫«پیاد هسـازی این نظام در سـازمان منجر به‬ ‫پیشگیری از بروز حوادث و افزایش بهره وری‬ ‫یتـوان گفـت رعایـت‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن م ‬ ‫م ‬ ‫ننـکات در نهایـت باعـث پیشـگیری از‬ ‫ای ‬ ‫یشـود و اسـتقرار ان‬ ‫اتالف هزینه و سـرمایه م ‬ ‫در سازمان ها باعث رهایی ان ها از شلختگی‬ ‫و بی نظمـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تعویض کامل موتور ‪DC 3680 KW‬‬ ‫فینیشینگناحیهنوردگرم‬ ‫همچنیـن متخصصـان کارگاه بـرق و شـرکت‬ ‫پیمانکار تعویض موتورهای اصلی نورد فوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬تعویـض کامـل موتـور فینیشـینگ‬ ‫ناحیـه نـورد گـرم را بـا موفقیـت انجـام دادنـد‪.‬‬ ‫یپـور (سرپرسـت ماشـین های‬ ‫احمـد معمار ‬ ‫الکتریکـی کارگاه بـرق تعمیرگاه مرکزی شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه) گفـت‪« :‬هم زمـان بـا سـاعات‬ ‫پایانـی سـال ‪ 1400‬موتـور ‪DC 3680 KW‬‬ ‫قفسـه ‪ 2‬ناحیه نورد گرم شـرکت فوالد مبارکه‬ ‫دچـار ارک زدگـی و سـوختگی سـیم پیچی‬ ‫ارمیچر شـد‪ .‬پس از اطالع رسـانی ناحیه نورد‬ ‫گـرم بـه تعمیـرگاه مرکـزی‪ ،‬متخصصـان کارگاه‬ ‫بـرق و شـرکت پیمانـکار تعویـض موتورهـای‬ ‫اصلـی نـورد فـوالد مبارکـه ب هسـرعت در محل‬ ‫حاضـر شـدند و اقدامـات الزم را برای تعویض‬ ‫موتـور اغـاز کردند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در طول این‬ ‫فعالیـت‪ ،‬بـا توجـه بـه اسـیب دیدگی کامـل‬ ‫ارمیچـر و اسـتاتور‪ ،‬نیـاز بـه تعویـض کامـل‬ ‫موتـور فینیشـینگ بـود‪ .‬بـا برداشـتن نیمـه‬ ‫اسـتاتور بـاال‪ ،‬خـارج کـردن ارمیچـر و دمونتـاژ‬ ‫نیمه استاتور پائین‪ ،‬عملیات دمونتاژ انجام‬ ‫شـد و در ادامـه بـا مونتاژ نیمه اسـتاتور یدکی‬ ‫پاییـن‪ ،‬ارمیچـر جدیـد و نیمـه اسـتاتور یدکی‬ ‫بـاال‪ ،‬تسـت و راه انـدازی اولیـه و در نهایـت‬ ‫بستن متعلقات و کاور رویی موتور‪ ،‬عملیات‬ ‫تعویض در سـال جدید خاتمه یافت و موتور‬ ‫بـه ناحیـه نـورد گـرم شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫تحویـل شـد»‪ .‬سرپرسـت ماشـین های‬ ‫الکتریکـی کارگاه بـرق تعمیرگاه مرکزی شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد‪ :‬ارمیچـر‬ ‫استفاد هشـده در موتـور‪ ،‬ارمیچـر جدیـد‬ ‫ساخت هشـده در شرکت پیمانکار داخلی بود‬ ‫که در هفته های پایانی سـال تحویل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه شـده بـود‪.‬‬ ‫دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد؛‬ ‫اختصاص بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای حل اسیب های اجتماعی‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور از‬ ‫دانشـگاه ها به عنـوان کانـون فرهنگـی‬ ‫مناطـق نـام بـرد و گفـت‪« :‬اولیـن شـکوفایی‬ ‫فرهنگـی هـر منطقـه از دانشـگاه اغـاز‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید مجیـد امامـی در نشسـت‬ ‫م ‬ ‫بـا اسـاتید و فعـاالن دانشـگاهی و حـوزوی‬ ‫اسـتان خراسـان شـمالی با اشـاره به‬ ‫تهـای اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن اسـتان‬ ‫ظرفی ‬ ‫از لحـاظ تنـوع قومیتـی ‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬زبـان‬ ‫شهـا و از نظـر مکانـی و جغرافیایـی‬ ‫و گوی ‬ ‫یسـت و ایـن را می طلبـد کـه در‬ ‫بسیار غن ‬ ‫دانشـگاه های ایـن اسـتان مرکـز مطالعـات‬ ‫توسـعه فرهنگـی ایجـاد شـود»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه دانشـگاهیان مسـئله زبـان و‬ ‫شهـای محلـی را بایـد مورد توجـه قـرار‬ ‫گوی ‬ ‫دهنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر دانشـگاه ها در راسـتای‬ ‫تقویـت و تحکیـم بنیـاد به ویژه در اسـتان ها‬ ‫در قالـب کار افرینـی و دانش بنیـان حوز ههـا‬ ‫ن غرب گرا از حذف رانت ارزی‬ ‫جیغ بنفش جریا ‬ ‫یاس و ناامیدی مردم را می خواهد‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با انتقـاداز سـیاه نمایی های جریـان غرب گـرا‬ ‫علیـه طـرح هدفمنـدی ارزی ترجیحـی گفـت‪:‬‬ ‫«جریـان غرب گـرا امـروز علیـه حـذف رانـت ارزی‬ ‫جیـغ بنفش می کشـد و به دنبـال ناامید سـازی‬ ‫و مایـوس کـردن مـردم اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سید علی یزدیخواه با انتقاد از سیاه نمایی های‬ ‫جریـان غرب گـرا علیـه اجـرای طـرح هدفمنـدی ارز ترجیحـی گفـت‪« :‬دولـت در‬ ‫تلاش اسـت تـا یارانـه پنهـان را به دسـت اقشـار اسـیب پذیر برسـاند و باایـن کار‬ ‫در راسـتای فقر زدایـی و ایجـاد اشـتغال بـرای طبقـات محـروم گام هـای بلندی‬ ‫بـردارد‪ .‬بانـک جهانـی بارها نسـبت به لـزوم قطع یارانه پنهـان در اقتصـاد ایران‬ ‫هشـدار داده بـود؛ امـا امـروز کشـورهای غربـی و شـبکه های معانـد مرتـب علیه‬ ‫اجـرای این طرح تحول اقتصادی سـیاه نمایی می کننـد‪ .‬در ابتدا نگرانی هایی‬ ‫وجـود داشـت کـه این طـرح بـدون اینکـه نحـوه جبـران یارانه هـا بـرای مـردم‬ ‫مشـخص باشـد اجرایـی می شـود؛ امـا بـا شفاف سـازی های دولـت مشـخص‬ ‫شده است که دولت برنامه دقیقی برای جبران یارانه ها دارد»‪ .‬وی درپاسخ به‬ ‫برخـی انتقادهـا مبنی بر اینکـه دولت باید از ماه ها قبل نسـبت به حـذف یارانه‬ ‫ارد و نـان اطالع رسـانی می کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر دولت برنامه خـود در این خصوص‬ ‫را اعلام می کـرد احتـکار به شـدت افزایـش می یافـت و ضربه محکمی بـه اجرای‬ ‫این طـرح وارد می شـد‪ .‬دولـت بایـد زیرسـاخت های طـرح تحـول اقتصـادی را‬ ‫امـاده کـرده و این طـرح را سـریع اجـرا کنـد‪ .‬جریـان غرب گـرا امـروز علیـه حـذف‬ ‫رانت ارزی جیغ بنفش می کشـد و به دنبال ناامید سـازی و مایوس کردن مردم‬ ‫و ایجـاد احسـاس عـدم اطمینـان نسـبت به اینده در میـان توده مردم اسـت و‬ ‫در همین راسـتا تخریـب دولـت را در دسـتور کار قـرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫پلمب شدن یک واحد تولید و بسته بندی زغال‬ ‫کشف ‪ ۱۲۱‬میلیارد ریال کاالی احتکاری‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری گلسـتان با بیان اینکـه حـذف‬ ‫یارانـه از بخـش تولیـد به نفـع مـردم خواهـد بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬یارانـه دولتـی حـذف‬ ‫یشـود و تنهـا محـل پرداخـت تغییـر می کنـد»‪ .‬سـید محمـد دهنـوی‬ ‫نم ‬ ‫افـزود‪« :‬حـذف یارانـه از بخـش تولیـد به نفع مـردم خواهد بـود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دولـت تصمیمـی بـرای حـذف یارانـه نـان یـا افزایـش قیمـت ان نـدارد»‪ .‬وی از‬ ‫شهـای جـدی کشـور یـاد کـرد و افـزود‪« :‬در کنـار‬ ‫فسـاد به عنـوان یکـی از چال ‬ ‫یسـت کـه مـردم‬ ‫این مسـئله موضـوع نظـام پرداخـت یارانـه از دیگـر موارد ‬ ‫را اذیـت می کنـد»‪ .‬دهنـوی با بیان اینکـه تا کنـون یارانـه بـه نخسـتین بخـش‬ ‫تابـع اقتصـاد اختصـاص داشـته اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬شـبکه توزیع و شـبکه عرضه و‬ ‫مصرف کننـده از دیگـر توابـع اقتصـاد اسـت»‪ .‬وی باتا کید بر این نکتـه کـه قـرار‬ ‫نیسـت دولت یارانه را حذف کند‪ ،‬افزود‪« :‬مسـئوالن درصدد این هسـتند که‬ ‫رفـاه مـردم را هرچه بیشـتر و بهتـر تامیـن کننـد؛ براین اسـاس بهتریـن راهـکار‬ ‫پرداخـت یارانـه بـه اخرین زنجیره دیده شـد»‪ .‬به گفته معـاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری گلسـتان؛ موضـوع اصلـی این اسـت که در حال حاضـر‬ ‫یارانـه به دسـت مصرف کننـده نمی رسـد؛ درنتیجـه تمـام تلاش دولـت‬ ‫سـیزدهم این اسـت که یارانـه را بـه انتهـای زنجیـره برسـاند‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«براین اسـاس دولـت تصمیـم گرفتـه تـا محـل پرداخـت یارانـه کاالی اساسـی‬ ‫جاب هجـا شـود و جـای پرداخـت یارانـه بـه اولیـن حلقـه اقتصـاد کـه تامیـن‬ ‫تولیـد اسـت‪ ،‬به مصرف کننـده نزدیک کند»‪ .‬دهنـوی بیان کـرد‪« :‬این اعتراف‬ ‫را بخـش دولتـی و خصوصـی دارد کـه بـرای هـر اقـدام یـا تصمیـم بزرگـی بایـد‬ ‫حا کمـان شـجاعت داشـته باشـند و درنتیجـه رئیس جمهـوری شـهامت بـه‬ ‫خـرج داده کـه پـا در ایـن عرصـه گذاشـته اسـت‪ .‬مطابق برنامه ششـم توسـعه‬ ‫کشور در حال حاضر چیزی به نام یارانه برای بخش تولید نباید وجود داشته‬ ‫باشـد؛ اما شـما می بینید که دولت ها به واسـطه ترس ازدسـت دادن سـرمایه‬ ‫ً‬ ‫اجتماعی معموال محتاطانه تصمیم گرفتند»‪ .‬دهنوی مشارکت مردم را برای‬ ‫اصالح سـاختار اقتصاد کشـور ضروری برشـمرد و افزود‪« :‬مردم همواره دولت‬ ‫را همراهـی کردنـد؛ بنابرایـن بداننـد کـه حـذف یارانـه به نفـع ان ه اسـت»‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس‪:‬‬ ‫شـکوفا شـود تحقیقـات نیـز مانـدگار خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور‬ ‫در ادامـه نقـش دانشـگاه ها را در توسـعه‬ ‫کشـور بسـیار بـا اهمیـت دانسـت و تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد دانشـگاهیان و شـخصیت های‬ ‫حـوزوی طر ح هایـی کـه در زمینـه توسـعه و‬ ‫یسـت‪ ،‬ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫ارتقـای فرهنـگ عموم ‬ ‫امامـی با اشـاره به فعالیـت دبیرخان ههـای‬ ‫شـورای فرهنـگ عمومـی در سـطح کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬هم ا کنـون شـورای فرهنـگ عمومی‬ ‫در ‪ ۴۰۰‬شهرسـتان کشـور فعـال اسـت» ‪ .‬وی‬ ‫در ادامـه بـه برخـی از اسـیب های اجتماعی‬ ‫از جملـه نـزاع و مهاجـرت از روسـتاها بـه‬ ‫شـهر و حاشیه نشـینی اشـاره و تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد در این زمینـه دانشـگاه ها و‬ ‫حوز ههـا پیگیـری الزم را داشـته باشـند و‬ ‫راه حل هایـی نیـز در این زمینـه ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول گفـت‪« :‬در گذشـته‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد جمعیـت روسـتایی کانـون تولیـد‬ ‫بوده انـد و زندگـی معیشـتی خـود را تامیـن‬ ‫می کردنـد؛ امـا هم ا کنـون ایـن میـزان بـه‬ ‫کمتـر از ‪ ۴۰‬درصـد رسـیده و ب هجـای ان‬ ‫جماعـت حاشیه نشـین ایجـاد شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در بودجـه امسـال‬ ‫چهار هـزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومـان اعتبـار بـرای‬ ‫حـل معضالت حـوزه اسـیب های اجتماعی‬ ‫در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه جـذب ان‬ ‫کمـک موثـری در حل این معضالت خواهد‬ ‫داشـت»‪ .‬تقـی صادقـی (مدیـرکل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی خراسـان شـمالی) هـم‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت از شـورای فرهنـگ‬ ‫عمومـی به عنـوان پارلمـان فرهنگـی اسـتان‬ ‫یـاد کـرد و گفـت‪« :‬ایـن شـورا نقـش بسـزایی‬ ‫در توسـعه فرهنگـی دارد»‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان قزوین‪:‬‬ ‫اشتغال خانگی «تولید برق»‪ ،‬دانش بنیان و پایدار است‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان قزویـن تا کیـد کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫یهـای اشـتغال زایی ازطریـق تولیـد بـرق از نـور خورشـید‬ ‫ویژگ ‬ ‫نطـرح دانش بنیـان؛ و پایـداری اشـتغال ان‬ ‫این اسـت که ای ‬ ‫نسـبت بـه سـایر مشـاغل باالتـر اسـت»‪ .‬ناصـر ظاهـری در‬ ‫نشسـت «برکـت افتـاب» کـه در سـالن جلسـات پـارک علـم و‬ ‫فـن اوری قزویـن برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬خداونـد سـبحان را شـا کر‬ ‫باشـیم کـه در خدمت محرومان هسـتیم؛ چرا کـه بیش ازانکه‬ ‫محرومـان بـه مـا نیـاز داشـته باشـند‪ ،‬ایـن مـا هسـتیم کـه بـه‬ ‫نهـا نیـاز داریـم»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان‬ ‫دعـای ا ‬ ‫نطـرح موجـب شـده کـه دیگـر کمیتـه‬ ‫افـزود‪« :‬موفقیـت ای ‬ ‫نطـرح ماننـد گذشـته‬ ‫امـداد امام خمینـی (ره) در اجـرای ای ‬ ‫تنهـا نباشـد؛ ازایـن رو‪ ،‬شـرکت توزیـع بـرق منطقـه ای و‬ ‫معاونـت عمرانـی اسـتانداری بـر اجـرای طـرح تا کیـد دارنـد‪.‬‬ ‫نطـرح‪ ،‬اقسـاط مددجویـان از محـل تضمیـن فـروش‬ ‫درای ‬ ‫بـرق تولیـدی توسـط شـرکت توانیـر تامین شـده و مـازاد درامد‬ ‫یشـود؛ البته نقطه قوت این طرح‬ ‫به حسـاب مددجو واریز م ‬ ‫ثابت ماندن رقم اقساط و افزایش دریافتی مددجویان است؛‬ ‫چرا کـه سـاالنه نـرخ خریـد بـرق تولیـد افزایـش خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫نطـرح اشـتغال زایی‬ ‫ظاهـری عنـوان کـرد‪« :‬از مزایـای دیگـر ای ‬ ‫این اسـت که مددجویانـی کـه ان را اجـرا کننـد‪ ،‬نیـازی بـه‬ ‫خـروج از خانـه و تنها گذاشـتن فرزنـدان خـود ندارنـد‪ .‬ازطرفی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نطـرح نقدینگـی مسـتقیما صـرف تولیـد شـده و اصلا‬ ‫درای ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬ویژ گـی دیگر طرح‬ ‫موجـب تـورم نم ‬ ‫تولیـد بـرق از انـرژی خورشـید بـه مدیریـت تولید بـرق پرا کنده‬ ‫کشـور کمـک می کنـد کـه عالو هبـر کمـک بـه اقتصـاد خانـواده‬ ‫مددجـو‪ ،‬درراسـتای پدافنـد غیرعامـل بـه جریـان تولیـد بـرق‬ ‫کشـور کمـک می کنـد»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫یهـای طـرح اشـتغال زایی ازطریـق تولیـد‬ ‫«یکی دیگـر از ویژگ ‬ ‫بـرق از نـور خورشـید این اسـت که دانش بنیان بـوده و پایداری‬ ‫اشـتغال ان نسـبت به سـایر مشـاغل باالتر اسـت»‪ .‬وی اعالم‬ ‫کرد‪« :‬خداوند سـبحان در قران کریم سـوگندهایی را یاد کرده‬ ‫نهـا در سـوره ضحـی بـه نـور و پرتـو خورشـید‬ ‫اسـت کـه یکی ازا ‬ ‫ اسـت؛ نعمتـی کـه امـروز فهمیده ایـم یکـی از هـزاران ثمراتـش‪،‬‬ ‫امـکان تولیـد بـرق اسـت»‪ .‬ظاهری توضیـح داد‪« :‬انسـان پس‬ ‫از پنج میلیار دسـال از عمـر خورشـید‪ ،‬فهمیـده کـه می توانـد از‬ ‫پرتوهایـی خورشـیدی کـه دارد‪ ،‬امکان تولید برق وجـود دارد‪.‬‬ ‫حـال مـا می خواهیـم اسـتفاده از ایـن نعمـت الهـی را بـرای‬ ‫ارتقـای معیشـت مددجویـان مورداسـتفاده قـرار دهیـم»‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان ری‪ ،‬از پلمـب یـک واحـد‬ ‫تولیـد و بسـته بندی زغـال در منطقـه صنعتـی توتک بخش خـاوران خبـر داد‪.‬‬ ‫علیرضـا فاضلـی ثانی گفت‪« :‬به دلیل انجام فعالیـت االینده و نبود پیش بینی‬ ‫تمهیدات زیسـت محیطی الزم و همچنین نداشـتن مجوزهای الزم با دسـتور‬ ‫مرجـع قضایـی و همـکاری عوامـل نیـروی انتظامـی توسـط واحـد حقوقـی و‬ ‫مامـوران اجرایـی‪ ،‬ایـن واحـد پلمـب شـد»‪ .‬به گفتـه فاضلـی؛ ایـن واحـد االینده‬ ‫در اواخـر سـال گذشـته توسـط کارشناسـان ایـن اداره شناسـایی شـده بـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬ایـن واحـد بـا دارا بـودن کور ههـای متعـدد بـا خـروج گردوغبـار‬ ‫زیـاد از ناحیـه دودکـش باعـث االیندگـی شـدید هـوا بـود و ابلاغ اخطاریـه نیـز‬ ‫باعـث اصلاح عملکـرد واحـد نشـد»‪ .‬سرپرسـت اداره حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫شهرسـتان ری خاطرنشـان کرد‪« :‬در نهایت با حکم پلمب نسـبت به تعطیلی‬ ‫ایـن واحـد االینـده اقـدام شـد»‪ .‬فاضلـی بـه واحدهـای تولیـدی‪ ،‬صنعتـی و‬ ‫خدماتـی کـه ضوابـط زیسـت محیطی را رعایـت نمی کننـد هشـدار داد و یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬بـا همـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی که بـا الوده کـردن محیط‪ ،‬سلامت‬ ‫عمومـی را بـه خطـر می اندازنـد برخـورد قاطـع می شـود»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۶‬میلیارد تومان کاالی قاچاق در شهرستان‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه برخورد با محتکران به طور قاطع‬ ‫و مسـتمر صـورت می گیـرد‪ ،‬از کشـف بیـش از ‪ ۳۶‬میلیاردتومـان کاالی قاچـاق‬ ‫دراین شهرسـتان خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان در‬ ‫حاشـیه طـرح ‪ ۱۱‬پلیـس ری گفـت‪« :‬پلیـس امنیـت اقتصـادی ری ب هصـورت‬ ‫فعاالنـه مـوارد را رصـد می کنـد و در هفتـه گذشـته ‪ ۱۰‬مـورد از جرائـم اقتصـادی‬ ‫به ویژه در موضوع احتکار را شناسـایی کردیم و تعدادی در دسـتورکار اسـت»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬در این راسـتا تاکنـون ‪ ۳۶‬میلیـارد و ‪۲۶۵‬میلیون تومـان کاالی‬ ‫قاچـاق یـا احتـکار شـده را کشـف و ضبـط کردیـم و ‪ ۱۰‬نفر هم دسـتگیر شـدند»‪.‬‬ ‫جلیلیـان تشـریح کرد‪« :‬کشـف و ضبـط ‪ ۹۰‬رول پارچـه‪ ۹۰ ،‬کیس رایانـه‪۲۹۲۲۸ ،‬‬ ‫قلم لوازم ارایشـی و بهداشـتی‪ ُ ۸۴ ،‬تن روغن خورا کی‪ ،‬هزارتن برنج‪ ُ ۱۸۰ ،‬تن شـکر‬ ‫بخشی از توفیقات پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح رعد ‪ ۱۱‬فرماندهی‬ ‫انتظامی شهرسـتان ری اسـت»‪.‬‬ ‫شهردار کهریزک خبر داد؛‬ ‫تحقق مطالبه به حق شهروندان بعد از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫طـرح اتصـال خـط لولـه اب شـرب کهریـزک بـه‬ ‫رینـگ شـهید اوینـی (سـد ماملـو) اجـرا شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛‬ ‫علی کلهر‪ ،‬شـهردار کهریـزک گفت‪« :‬در راسـتای‬ ‫بهبـود کیفیـت اب اشـامیدنی اهالـی بخـش‬ ‫کهریـزک‪ ،‬بـه ا گاهـی مـردم محتـرم و شـریف و‬ ‫والیـی شـهر کهریـزک می رسـاند؛ بـا پیگیـری‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری جنـاب مهنـدس زمانـی و حمایـت اسـتاندار‬ ‫انقالبـی؛ مهنـدس منصـوری (مسـئولین بخـش) و دکتـر بابایـی (بخشـدار)‪،‬‬ ‫حاج اقـا اسـتیری (امام جمعـه)‪ ،‬دکتر پیرسـرایی (رئیس حـوزه قضایـی اداره کل‬ ‫اطالعـات جنـوب تهـران) ‪ ،‬مهنـدس قضاتلـو (شـهردار باقرشـهر) و مدیر عامـل‬ ‫ابفای منطقه ‪ )۶‬مهندس حقیقی و همکاران پرتالششان در ابفای کهریزک‪،‬‬ ‫اتصـال خـط لولـه اب شـرب کهریزک به رینگ شـهید اوینی (سـد ماملـو) انجام‬ ‫شـد»‪ .‬وی اجـرای این طـرح اب رسـانی را یکـی از مهم تریـن ارکان توسـعه شـهر‬ ‫عنوان کرد و از تمامی مسئوالنی که جهت اجرای این پروژه مشارکت داشتند‪،‬‬ ‫قدردانـی کـرد‪ .‬ارامـش شـما مـردم خـوب وظیفـه ماسـت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲۰‬هزار متر مربع روکش مکانیزه اسفالت‬ ‫معـاون فنـی و عمـران شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ۱۴‬از اجـرای عملیـات‬ ‫روکـش اسـفالت در محورهـای اصلـی‬ ‫این منطقـه خبـر داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری منطقـه‬ ‫‪۱۴‬؛ هوشـیام عالیـی با اشـاره به توزیـع‬ ‫چهارهزار تـن اسـفالت در سـه محـور اصلـی منطقـه گفـت‪« :‬ایـن عملیـات‬ ‫بـا هـدف تسـهیل در تـردد و روان سـازی ترافیـک همچنیـن رضایتمنـدی‬ ‫شـهروندان منطقـه به ویـژه در نقـاط پرتـردد تـداوم دارد»‪ .‬عالیـی با بیان اینکـه‬ ‫خیابان افراسیابی به دلیل قرار گرفتن در نقطه مرکزی منطقه یکی از مهم ترین‬ ‫محور های مهم تردد به حساب می اید که همواره از خواسته های شهروندان‬ ‫رسـیدگی بـه اسـفالت ایـن محـور بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬روکـش اسـفالت مکانیزه‬ ‫در ایـن محـور به متـراژ سـه هزار متر مربع درحال انجـام اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫اولویت اسفالت ریزی معابر و محورهای اصلی در سال جدید گفت‪« :‬از ابتدای‬ ‫سـال جاری تاکنون بیش از ‪ ۱۶‬هزار متر مربع عملیات روکش اسـفالت مکانیزه‬ ‫در دو محور ابوذر و شـهید کاظمی نیز انجام و مقرر شـد؛ اسـفالت مکانیزه در‬ ‫محورهـای دیگـر منطقـه بـا نظـارت و بازدیدهـای مسـتمر انجـام شـود»‪.‬‬ ‫صدور حکم قطعی بخشدار خاوران‬ ‫هوشـنگ ا کبـری به عنـوان بخشـدار خـاوران‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬طـی حکمـی از سـوی محسـن‬ ‫منصـوری (اسـتاندار تهـران) و بنـا به پیشـنهاد‬ ‫حمیـد زمانـی (فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‪،‬‬ ‫هوشـنگ ا کبـری به عنـوان بخشـدار خـاوران‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست جدید بخشداری قلعه نو‬ ‫بـا حکـم محسـن منصـوری (اسـتاندار تهـران)‪،‬‬ ‫احمـد امانـی به عنـوان سرپرسـت بخشـداری‬ ‫قلعه نـو منصـوب شـد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛‬ ‫پیش ازایـن علیرضا صادقی به عنوان بخشـدار‬ ‫قلعه نـو مشـغول به فعالیت بـود‪.‬‬ ‫ادای احترام فرمانده سپاه ری به معلم دوران ابتدایی‬ ‫سرهنگ روح اهلل قنبری (فرمانده سپاه ناحیه ری) به مناسبت ایام بزرگداشت‬ ‫مقـام معلـم بـه دیدار خانم جمال شـیرازی معلم پایه دوم ابتدایـی خود رفت‪.‬‬ ‫این معلم عزیز در سال ‪ ۱۳۶۵‬با حضور در روستای کلین بخش فشافویه ری‬ ‫بـه تربیـت دانش اموزانـی پرداخت کـه یکی ازان ها امروز فرمانده جهادی سـپاه‬ ‫ناحیه ری است‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2496‬‬ ‫سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫پرداخت یارانه مستقیم به جای ارز ترجیحی‬ ‫موردتوافق سران نظام است‬ ‫‪7‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫‪ 12‬میلیون و ‪ 785‬هزار نفرساعت کار‬ ‫بدون حادثه در شرکت گاز استان‬ ‫تولیت استان قدس تاکید کرد؛‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬سرپرسـت معاونـت هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتانداری گفت‪:‬‬ ‫«طـرح پرداخـت یارانه مسـتقیم ب هجـای ارز ترجیحی‪ ،‬موردتوافق سـران نظام‬ ‫اسـت»‪ .‬اشـرفی بابیان این مطلـب در جلسـه فوق العـاده تنظیـم بـازار اسـتان‪،‬‬ ‫ضمن تبیین جوانب طرح پرداخت یارانه مستقیم به جای ارز ترجیحی برای‬ ‫نطـرح کـه بـا توافـق و حمایـت‬ ‫خریـد کاالهـای یارانـه ای‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ای ‬ ‫قـوای سـه گانه و سـران نظـام همـراه اسـت‪ ،‬بایـد بـا همـکاری و برنامه ریـزی الزم‬ ‫نطـرح باعنـوان‬ ‫ب هشـکل مناسـبی در اسـتان اجـرا شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه ای ‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬ضـرورت دارد‬ ‫یسـازی توزیـع عادالنـه یاران ههـا» اجـرا م ‬ ‫«مردم ‬ ‫وضعیـت و موجـودی کاالهـای اساسـی در اسـتان روزانـه و مسـتمر رصـد شـود‬ ‫تـا مشـکلی در تامیـن اقلام موردنیـاز مـردم ایجـاد نشـود»‪ .‬سرپرسـت معاونـت‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری گفـت‪« :‬طبـق درخواسـت وزارت کشـور‬ ‫مقرر شده؛ موجودی اقالم و کاالهای اساسی استان و مشکالت و کمبودهای‬ ‫موجـود دراین ایـام‪ ،‬روزانـه بـه ایـن وزارتخانـه منعکـس و پیگیـری شـود»‪.‬‬ ‫اشـرفی ضمـن بیـان برخـی مالحظـات و الزامات و همچنین تمهیـدات اجرای‬ ‫تبـه اهمیـت و حساسـیت موضـوع و لـزوم رصـد و‬ ‫نطـرح‪ ،‬افـزود‪« :‬باعنای ‬ ‫ای ‬ ‫پیگیـری مسـتمر وضعیـت بـازار دراین ایـام مقـرر شـده جلسـات کمیسـیون‬ ‫تنظیـم بـازار اسـتان و کمیتـه اقدام مشـترک تنظیم بـازار ب هصـورت روزانـه برگزار‬ ‫شـود»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬بررسـی مسـائل و مشـکالت و اقـدام درراسـتای رفـع‬ ‫نهـا از مهم ترین دسـتورکارهای کمیسـیون تنظیم بـازار اسـتان‪ ،‬دراین مدت‬ ‫ا ‬ ‫یسـت؛ دراین جلسـه‪ ،‬اخریـن وضعیـت بـازار و موجـودی‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫کاالهـای اساسـی اسـتان موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫اهمیتفعالیت‬ ‫در حوزه تربیت دینی کودک ونوجوان‬ ‫عیادت استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫از بیماران بیمارستان دکتر پیروز الهیجان‬ ‫دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور‪:‬‬ ‫هنرمندان‪ ،‬سرمایه های فرهنگی استان هستند‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬دبیـر شـورای فرهنگ عمومی کشـور در بازدید از دو موسسـه‬ ‫فرهنگـی طراحـی مـد و لبـاس اسلامی در بجنـورد‪ ،‬هنرمنـدان را سـرمایه های‬ ‫فرهنگـی این اسـتان دانسـت‪ .‬سـید مجیـد امامـی ضمـن ابـراز خرسـندی از‬ ‫فعالیـت حرفـه ای هنرمنـدان حوزه طراحی مد و لباس اسلامی دراین اسـتان‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬درراسـتای معرفـی این هنرمندان به منظور حضور در نمایشـگاه های‬ ‫کشوری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد»‪ .‬وی وجود چنین هنرمندانی را‬ ‫سـرمایه های فرهنگی استان دانسـت و اظهار داشت‪« :‬می بایست هنرمندان‬ ‫نهـا در کارگا ههـا‬ ‫نحـوزه کمـک کننـد و فعالیـت ا ‬ ‫هـم بـا معرفـی اثـار خـود بـه ای ‬ ‫خالصـه نشـود»‪ .‬دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور و مسـئول کارگـروه مـد و‬ ‫گو ارشاد از موسسه «طراحان پوشینه رایکا‬ ‫لباس اسالمی و ملی وزارت فرهن ‬ ‫کیـاران» به مدیریـت طاهـره رحیـم زاده و «خانـه هنـر و مـد ژیـکال» به مدیریـت‬ ‫سـیده زهـرا فخر نبـی در بجنـورد بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫هوشمندسازی ‪ ۲۰۰۰۰‬چاه اب در کرمانشاه‬ ‫سـهراب مرادی‪ /‬مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق کرمانشـاه گفت‪۲۰۰۰۰« :‬‬ ‫یشـود»‪ .‬محمـد مرادی بااشـاره به اینکه‬ ‫چـاه اب در اسـتان هوشمندسـازی م ‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫بـرق‪ ،‬یکـی از زیرسـاخت های مهـم جامعـه شهر ‬ ‫«شـرکت توزیـع اسـتان در پهنـای ‪ ۲۵۰۰۰‬کیلومترمربـع بـه ‪ ۸۱۵۰۰۰‬مشـترک در‬ ‫قالـب تعرف ههـای صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬خانگـی‪ ،‬تجـاری و ‪ ...‬خدمـات ارائـه‬ ‫می دهـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ 2551‬روسـتای اسـتان از نعمـت بـرق برخـوردار‬ ‫هسـتند‪ ،‬عنـوان کـرد‪ 6300« :‬چـاه اب در بخـش کشـاورزی‪ ۱۲۰۰۰ ،‬کیلومتـر‬ ‫خطـوط فشـارقوی‪ 7200 ،‬کیلومتـر خطـوط فشـارضعیف و ‪ ۱۸۹۳۷‬دسـتگاه‬ ‫پسـت تغذیـه در اسـتان وجـود دارد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه کمتـر از دودرصـد‬ ‫مصـرف انـرژی کشـور مربـوط بـه کرمانشـاه اسـت‪ ،‬گفـت‪ 100« :‬درصـد مناطـق‬ ‫شـهری و بیـش از ‪ 99‬درصـد روسـتاها از نعمـت بـرق برخوردارنـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«در اسـتان کرمانشـاه ‪ 10‬درصد پرمصـرف‪ 65 ،‬درصد خوش مصـرف و ‪ 25‬درصد‬ ‫فهـا را ب هسـمت‬ ‫یتـوان پرمصر ‬ ‫کم مصـرف هسـتند کـه بـا ا گاهـی مناسـب م ‬ ‫فبـودن سـوق داد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان‬ ‫خوش مصر ‬ ‫فشـده در ما ههـای غیرگـرم مصـرف بـرق بـرای‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬طبـق الگـوی تعری ‬ ‫تسـاعت در هرمـاه و سـایر ما ههـا ‪ 300‬کیلـووات اسـت؛‬ ‫عمـوم مـردم ‪ 200‬کیلووا ‬ ‫این میـزان مصـرف معمـول یـک خانـوار اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه زمسـتان‬ ‫پارسـال مشـکلی در ارائـه خدمـات وجـود نداشـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬بـا اقداماتـی‬ ‫کـه توسـط وزارت نیـرو انجـام و تعـداد زیـادی نیـروگاه وارد مدار شـده و همکاری‬ ‫مردم‪ ،‬این امید وجود دارد که تابسـتان امسـال را بدون خاموشـی بگذرانیم»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ ۱۸۰۰۰۰« :‬المـپ در اسـتان وجـود دارد و در ایـن دوماه حدود هفت تا‬ ‫هشـت درصد؛ معـادل ‪ ۱۲۱۲۵‬المـپ سـوخته تعویض شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یسـت و برنامه ریزی شـده امسال ‪ 1000‬کیلومتر‬ ‫«‪ 10‬درصد شـبکه برق ما زیرزمین ‬ ‫سـیم بـه کابـل خودنگهـدار تبدیـل شـود کـه بااین اقـدام‪ ،‬بخـش زیـادی از‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مشـکالت مربـوط بـه نوسـانات رفـع م ‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذر مهر‬ ‫ابگیری سد میمه دهلران تا پایان سال ‪۱۴۰۳‬‬ ‫ِ‬ ‫مهنـدس علـی پوراحمـد در بازدیـد اسـتاندار ایلام از سـد میمه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«سـد میمـه‪ ،‬از نـوع خا کـی بـا هسـته رسـی و طـول تـاج ‪ ۱۳۵۰‬متـر اسـت کـه‬ ‫اب موردنیـاز ‪ ۶۵۰۰‬هکتـار از اراضـی دشـت دهلـران را تامیـن خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫ایـن سـد عالو هبـر جلوگیـری از خسـارت ناشـی از سـیالب های مخـرب‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون مترمکعـب اب در سـال بـرای مصارف کشـاورزی ایجاد تامیـن کرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای ایلام گفـت‪« :‬ایـن سـد کـه سـال ها دچـار‬ ‫ً‬ ‫وقفـه در عملیـات اجرایـی شـده بـود مجـددا فعـال و حال با پیشـرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۵۵‬درصـد دردست اجراسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برابـر برنامه ریـزی انجا مشـده؛ سـد‬ ‫میمـه پایـان سـال ‪ ۱۴۰۳‬ابگیـری خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی اب رسانی به ‪ ۳۶‬روستا‬ ‫پرویـز ناصـری در دومیـن جلسـه قـرارگاه محرومیت زدایی جهاد اب رسـانی که‬ ‫نپـروژه‪،‬‬ ‫بـا حضـور معـاون عمرانی اسـتاندار برگزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬با اغـاز اجرای ای ‬ ‫اب رسـانی ‪ ۲۱۷۷۶‬نفـر‪ ،‬از اب پایـدار و بهداشـتی بهره منـد خواهنـد شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای اجـرای این پروژه اعتباری بالغ بر ‪ ۵۰۷۰‬میلیاردریال هزینه و پیش‬ ‫یشـود تـا پایـان ‪ ۱۴۰۱‬نیـز ‪ ۱۲۸‬روسـتا از نعمـت اب شـرب سـالم‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫بهره مند شـوند»‪ .‬مدیرعامل شـرکت ابفای ایالم افزود‪« :‬پروژه های اب رسـانی‬ ‫بـا عقـد قـرارداد محرومیت زدایـی بـا قـرارگاه امام حسـن ؟ع؟ تسـریع می یابند»‪.‬‬ ‫ناصـری بـه مسـائل فنـی و کیفـی و رفـع معارضـات مسـیر اجـرای پروژه ها اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬نیازمنـد همـکاری و همراهـی ادارات میراث فرهنگـی‪ ،‬راهداری‬ ‫و منابع طبیعـی و سـایر دسـتگاه ها بـرای تسـریع در اجـرای فیزیکـی پروژ ههـا‬ ‫هستیم‪ .‬دراین جلسه مقرر شد؛ راهکارها و پیشنهاد ها جهت کیفیت اجرای‬ ‫پروژ ههـا مطـرح و مقـرر شـد هرهفتـه جلسـه قـرارگاه بـا موضـوع رونـد اجـرای‬ ‫پیشـرفت پروژ ههـا برگزار شـود»‪.‬‬ ‫ اندازی ایستگاه جدید دریافت اتان فشرده‬ ‫راه‬ ‫ِ‬ ‫در پتروشیمی‬ ‫سـعید رحیـم زاده از راه انـدازی ایسـتگاه جدیـد دریافـت اتـان فشـرده‬ ‫دراین مجتمـع خبـر داد و اظهـار کـرد‪« :‬بـا راه انـدازی ایـن ایسـتگاه در فـاز اول‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬تـن در ‪ ۲۴‬سـاعت اتـان فشـرده پـس از بارگیـری در عسـلویه و انتقـال بـه‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬این میزان اتان فشـرده با فشـار‬ ‫پتروشـیمی ایالم تخلیه م ‬ ‫‪۱۵‬بـار پـس از بارگیـری در سـایت شـرکت توسـعه و تجهیز پترو ایرانیـان واقع در‬ ‫‪ ۰‬‬ ‫کنـگان عسـلویه و انتقـال ازطریـق تانکـر پس از رسـیدن به پتروشـیمی ایلام به‬ ‫فشـار ‪۶ ۰‬بـار می رسـد کـه در ایسـتگاه مذکـور بـه فشـار موردنیاز کـه ‪ ۱۲‬بار اسـت‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکه خـورا ک اتان‬ ‫تقلیـل داده و بـه واحـد الفیـن ارسـال م ‬ ‫بیشـترین نـرخ تولیـد اتیلـن را داراسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از ‪ ۱۰۰‬تن اتان فشـرده دریافتی‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـر بهر هبـرداری پتروشـیمی‬ ‫‪۷۵‬تـن اتیلـن در ‪ ۲۴‬سـاعت تولیـد م ‬ ‫ ‬ ‫ایالم بااشـاره به اینکه شـرکت پاالیش گاز ایالم ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬درصد خورا ک موردنیاز‬ ‫پتروشیمی را تامین می کند‪ ،‬افزود‪« :‬پاالیشگاه گاز ایالم طبق ظرفیت طراحی‬ ‫بایـد ‪ ۱۲۰‬تـن در سـاعت خـورا ک دراختیـار پتروشـیمی ایلام قـرار مـی داد»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬پتروشـیمی ایلام بـرای جبـران کسـری خـورا ک موردنیـاز خـود از‬ ‫پتروشیمی های بوعلی ‪ ۷۰‬تن در ‪ ۲۴‬ساعت رافینیت‪ ،‬پتروشیمی پارس ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫‪۲۴‬سـاعت نفتا‪،‬‬ ‫‪۲۴‬سـاعت پنتان پالس‪ ،‬پتروپاالیش تکران پارس ‪ ۱۰۰‬تن در ‬ ‫در ‬ ‫پتروپاالیش امیرکبیر ‪ ۱۰۰‬تن در ‪ ۲۴‬ساعت نفتا‪ ،‬بهینه کاران ‪ ۱۰۰‬تن در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫‪۲۴‬سـاعت ‪ LPG‬و توسـعه و تجهیـز پتـرو ایرانیـان‬ ‫نفتـا‪ ،‬سـاالر شـیمی ‪۲ ۰‬تـن در ‬ ‫‪۲۴‬سـاعت اتـان فشـرده دریافـت می کنـد»‪.‬‬ ‫‪۱ ۰۰‬تـن در ‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیالن درراسـتای اجرای الزامات بهداشـت‪ ،‬ایمنی و محیط‬ ‫زیست (‪ )HSE‬با برگزاری مستمر دوره های اموزشی‪ ،‬اجرای بازرسی ها‪ ،‬مانورها‬ ‫و ‪ ...‬توانسـته اسـت امـار ‪ 12‬میلیـون و ‪ 785‬هـزار نفرسـاعت کار بـدون حادثـه‬ ‫را در شـرکت به ثبـت برسـاند‪ .‬عیسـی جمـال نیکویـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان بـا اعلام ایـن خبـر‪ ،‬گفت‪« :‬شـرکت گاز گیالن همـواره تلاش می کند تا با‬ ‫افزایش سطح امادگی کارکنان برای مقابله با بحران های احتمالی میزان وقوع‬ ‫خسـارات جانـی و مالـی را به حداقـل برسـاند»‪ .‬وی دربـاره دور ههـای اموزشـی‬ ‫برگزارشـده در حـوزه ‪ HSE‬بـرای کارکنـان‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال گذشـته ‪ 35‬دوره‬ ‫اموزشـی برای کارکنان در ادارات مختلف اسـتان برگزار شـد که نسـبت به سـال‬ ‫قبل از ان ‪ 13‬درصد رشـد داشـته اسـت»‪ .‬جمال نیکویی همچنین از انجام ‪27‬‬ ‫ل قبـل بـا موضوعـات اتش سـوزی‪ ،‬افت فشـار‪ ،‬خرابـکاری و خروج‬ ‫مانـور در سـا ‬ ‫اضطـراری خبـر داد و افـزود‪« :‬باتوجه بـه کاهـش محدودیت هـای مربـوط بـه‬ ‫کرونـا‪ ،‬تعـداد مانورهای برگزارشـده در ‪ 1400‬نسـبت به سـال پیـش ازان ‪ 12‬درصد‬ ‫رشـد داشـت»‪ .‬وی بابیان اینکه شـرکت گاز‪ ،‬مسئول تامین ایمنی تاسیسات و‬ ‫در منازل مشترکین است‪ ،‬گفت‪« :‬از مصرف کنندگان گاز طبیعی‬ ‫خطوط گاز تا ِ‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫تقاضـا داریـم بااسـتفاده از وسـایل گازسـوز اسـتاندارد و بررسـی مسـتمر ا ‬ ‫ضمن ارتقای سطح ایمنی منازل‪ ،‬این شرکت را درجهت پیشگیری از هرگونه‬ ‫حـوادث مرتبط بـا گاز یاری رسـانند»‪.‬‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫تولیت اس ــتان قدس گفت‪« :‬ا گ ــر پرورش و‬ ‫تربیت دینی کودکان ونوجوانان به درس ــتی‬ ‫نه ــای‬ ‫انج ــام ش ــود‪ ،‬به رغ ــم هم ــه طوفا ‬ ‫یت ــوان این ــده ای‬ ‫فک ــری و اعتق ــادی م ‬ ‫روش ــن را ب ــرای نس ــل ات ــی کش ــور ب ــرای‬ ‫ایس ــتادگی در برابر انحراف ــات متصور بود»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین احم ــد م ــروی‬ ‫در دی ــدار مدیرعامل کان ــون پرورش فکری‬ ‫کودکان ونوجوان ــان ک ــه در ح ــرم مطه ــر‬ ‫رض ــوی انج ــام ش ــد‪ ،‬کودکان ونوجوان ــان را‬ ‫از مهم تری ــن اقش ــار جامع ــه و کار کان ــون را‬ ‫ته ــای فرهنگی‬ ‫ج ــزو بااهمیت ترین فعالی ‬ ‫خوانـــد و افـــزود‪« :‬دوران کودکـــی و نوجوانی‬ ‫بی تردی ــد از مهم تری ــن و تاثیرگذارتری ــن‬ ‫یس ــت؛ زی ــرا‬ ‫س ــال های حی ــات ادم ‬ ‫دراین دوران به تدریج پایه های ش ــخصیت‬ ‫و تفکر انس ــان ش ــکل می گیرد»‪ .‬وی کودکی‬ ‫و نوجوان ــی را مهم تری ــن فص ــول زندگ ــی‬ ‫انس ــان ب ــرای تربی ــت خوان ــد و تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪« :‬به هرمی ــزان ام ــروز ب ــرای تربی ــت و‬ ‫پ ــرورش کودکان ونوجوان ــان بکوش ــیم‪،‬‬ ‫یس ــت که نتیج ــه ان در اینده‬ ‫سرمایه گذار ‬ ‫کش ــور نمایان خواهد ش ــد»‪ .‬تولیت استان‬ ‫قدس رضوی بااش ــاره به نق ــش مهم کانون‬ ‫پرورش فک ــری در رش ــد و ش ــکوفایی نس ــل‬ ‫اینده کش ــور‪ ،‬عن ــوان کرد‪« :‬از ن ــگاه معنوی‬ ‫و دین ــی تربیت انس ــان جزو ارزش ــمندترین‬ ‫و مقدس ترین اعمال اس ــت؛ ا گ ــر پرورش و‬ ‫تربیت دینی کودکان ونوجوانان به درس ــتی‬ ‫نه ــای‬ ‫انج ــام ش ــود‪ ،‬باوج ــود هم ــه طوفا ‬ ‫یت ــوان این ــده ای‬ ‫فک ــری و اعتق ــادی م ‬ ‫روش ــن را ب ــرای نس ــل ات ــی کش ــور متص ــور‬ ‫یش ــود‬ ‫ب ــود؛ زی ــرا تربی ــت درس ــت باعث م ‬ ‫ف ــرد بتوان ــد خ ــود را در براب ــر انحراف ــات‬ ‫حف ــظ کن ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬جری ــان تفرعن‪،‬‬ ‫اس ــتکبار و صهیونیس ــم با تهاجم فرهنگی؛‬ ‫به وی ــژه ازطریق فضای مج ــازی و تبلیغات‬ ‫و س ــرمایه گذاری های کالن به دنب ــال‬ ‫یس ــت و‬ ‫معنویت زدای ــی از جامع ــه بشر ‬ ‫ت ــاش دارد ب ــا ترویج مادی گرای ــی و ترغیب‬ ‫ته ــای کاذب ی ــا‬ ‫انس ــان ها ب ــه معنوی ‬ ‫معنوی ــت بـ ـی روح‪ ،‬دین زدای ــی و دوری از‬ ‫معنوی ــت دین ــی را بر جه ــان حا ک ــم کند»‪.‬‬ ‫وی ب ــه اهمی ــت فعالی ــت در ح ــوزه تربیت‬ ‫دین ــی نس ــل نوج ــوان نی ــز اش ــاره و تا کی ــد‬ ‫ک ــرد‪« :‬کس ــانی که درجهت تربیت اس ــامی‬ ‫نس ــل اینده کش ــور برگرفته از قران و س ــیره‬ ‫نب ــوی و اهل بیـ ـت ؟ع؟ می کوش ــند معنای‬ ‫باطن ــی ایات اله ــی و اعمال و افعال رس ــول‬ ‫ا ک ــرم ؟ص؟ و ائم ــه اطه ــار ؟ع؟ را در جامع ــه‬ ‫تروی ــج کنن ــد‪ ،‬کاری ارزش ــمند و مق ــدس‬ ‫انج ــام می دهن ــد»‪ .‬وی باتا کیدب ــر ضرورت‬ ‫یه ــای روز در‬ ‫اس ــتفاده از ابزاره ــا و فناور ‬ ‫تربی ــت کودکان ونوجوان ــان‪ ،‬ب ــه اهمی ــت‬ ‫ته ــای فرهنگ ــی اش ــاره کرد‬ ‫ارزیاب ــی فعالی ‬ ‫و گف ــت‪« :‬رهب ــر معظ ــم انق ــاب هم ــواره‬ ‫نس ــبت ب ــه ارزیاب ــی می ــزان اثربخش ــی‬ ‫ً‬ ‫ته ــای فرهنگ ــی تا کی ــد دارن ــد و کال‬ ‫فعالی ‬ ‫وجود نظام ارزیابی اثربخش ــی فعالیت های‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬از ملزوم ــات مهم دس ــتگاه های‬ ‫یس ــت»‪ .‬وی بااشاره به فعالیت های‬ ‫فرهنگ ‬ ‫اس ــتان ق ــدس در ح ــوزه کودک ونوج ــوان‪،‬‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪« :‬کار کودک ونوج ــوان در‬ ‫اس ــتان ق ــدس امری جنب ــی و حاش ــیه ای‬ ‫نیس ــت؛ بلک ــه کار اصل ــی؛ و از وظایف مهم‬ ‫یس ــت»‪ .‬تولیت اس ــتان‬ ‫بخش های فرهنگ ‬ ‫ق ــدس بااش ــاره به اختص ــاص رواق ــی وی ــژه‬ ‫ک ــودکان در ح ــرم مطه ــر امام رض ــا؟ع؟‪ ،‬به‬ ‫ته ــای موسس ــه جوان ــان اس ــتان‬ ‫فعالی ‬ ‫قدس اشـــاره و عنوان ک ــرد‪« :‬باید همکاری‬ ‫نزدیک ــی می ــان موسس ــه جوان ــان اس ــتان‬ ‫ق ــدس و کان ــون پرورش فک ــری ک ــودکان و‬ ‫نوجوان ش ــکل بگی ــرد‪ ،‬ارتباط ــی تنگاتنگ‬ ‫و همی ــاری فع ــال ک ــه دو ط ــرف بتوانن ــد از‬ ‫ته ــای یکدیگر درجهت‬ ‫تجربی ــات و ظرفی ‬ ‫تربی ــت هرچه بهت ــر نس ــل این ــده کش ــور‬ ‫اس ــتفاده کنند»‪.‬‬ ‫کانونپرورش فکریکودکان ونوجوانان؛‬ ‫اماده همکاری با استان قدس رضوی‬ ‫مدیرعام ــل کان ــون پرورش فک ــری‬ ‫کودکان ونوجوان ــان نیز گزارش ــی از اقدامات‬ ‫ته ــای این مجموع ــه ارائ ــه داد و‬ ‫و فعالی ‬ ‫گف ــت‪« :‬کان ــون‪ ،‬مجموعـ ـه ای ذی ــل وزارت‬ ‫اموزش وپ ــرورش؛ اما ب ــا کارک ــردی متفاوت‬ ‫اس ــت‪ .‬این مجموع ــه‪ ،‬بیش ــتر در ح ــوزه‬ ‫شناس ــایی اس ــتعدادها و ش ــکوفایی ان ها‬ ‫در کودکان ونوجوان ــان فعالی ــت می کن ــد»‪.‬‬ ‫مه ــدی علی ا کب ــرزاده بابیان اینک ــه کان ــون‬ ‫ته ــای‬ ‫ت ــاش دارد زمین ــه ب ــروز خالقی ‬ ‫کودکان ونوجوان ــان را فراهم کند‪ ،‬گفت‪« :‬در‬ ‫کان ــون‪ ،‬بی ــش از کمی ــت‪ ،‬کیفی ــت اهمیت‬ ‫دارد و در فض ــای مرا ک ــز م ــا‪ ،‬کلی ــدواژه‬ ‫ایم ــان موردتا کی ــد اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫فعالی ــت ‪ 1033‬مرک ــز کان ــون پرورش فک ــری‬ ‫کودکان ونوجوان ــان در کش ــور‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«انتش ــارات کان ــون پرورش فک ــری‪ ،‬ی ــک‬ ‫انتش ــاراتی مط ــرح و مورداعتم ــاد ب ــرای‬ ‫خانواده هاس ــت‪ .‬کانون هر س ــال فیلم های‬ ‫کوت ــاه و بلندی را نیز در زمینه های مختلف‬ ‫تولی ــد می کن ــد که نه تنه ــا در س ــطح ایران؛‬ ‫بلک ــه در س ــطح دنی ــا مورداس ــتفاده ق ــرار‬ ‫می گی ــرد و تم ــام ان ها ب ــار تربیت ــی دارند»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬ای ــن کان ــون ب ــا برخ ــورداری از‬ ‫ش ــورای نظ ــارت ب ــر اس ــباب بازی‪ ،‬وظیف ــه‬ ‫هدای ــت و نظ ــارت ب ــر طراح ــی‪ ،‬س ــاخت‪،‬‬ ‫واردات و توزی ــع اس ــباب بازی در کش ــور را‬ ‫نی ــز برعهده دارد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬کانون زبان‬ ‫ای ــران که یک ــی از بزرگ ترین موسسـ ـه های‬ ‫اموزش زبان های خارجی در داخل اس ــت‪،‬‬ ‫ذی ــل کان ــون پرورش فک ــری فعالی ــت دارد‬ ‫ُ‬ ‫و ن ــه زب ــان زن ــده دنی ــا را ام ــوزش می ده ــد‬ ‫‪۲۲‬ه ــزار زبان ام ــوز دراین مرک ــز‬ ‫ک ــه ا کن ــون ‪ ۰‬‬ ‫نه ــای مختل ــف‬ ‫مش ــغول تحصی ــل زبا ‬ ‫هس ــتند»‪ .‬علی ا کب ــرزاده از امادگ ــی کان ــون‬ ‫ب ــرای فعالی ــت در ح ــوزه ام ــوزش س ــبک و‬ ‫س ــیره رض ــوی و شناس ــاندن ام ام رض ــا؟ع؟‬ ‫ب ــه کودکان ونوجوان ــان خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫«کانون پرورش فکری عالقه مند به توس ــعه‬ ‫یه ــا و تعام ــات ب ــا اس ــتان ق ــدس‬ ‫همکار ‬ ‫رض ــوی ب ــوده و ام ــاده اس ــت به عن ــوان‬ ‫س ــربازی فرهنگی در خدم ــت فعالیت های‬ ‫مرتب ــط ب ــا حض ــرت رضا؟ع؟ باش ــد»‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشجویان وزارت علوم‪:‬‬ ‫دانشجویان پیام نور در فارس‪ ،‬خدمات مشاوره می گیرند‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سرپرسـت دفتـر مشـاوره و سلامت سـازمان‬ ‫دانشـجویان وزارت علـوم گفـت‪ 130« :‬مرکـز‬ ‫مشـاوره در دانشـگاه های کشـور فعالیـت‬ ‫دارنـد»‪ .‬دکتـر ابراهیـم نعیمـی در حاشـیه‬ ‫سـفر به شـیراز‪ ،‬در دیدار سرپرسـت دانشگاه‬ ‫پیـام نـور اسـتان فـارس گفـت‪« :‬مرا کـز ارائـه‬ ‫خدمـات مشـاوره دانشـگاه های کشـور تـا‬ ‫پایـان امسـال افزایـش چشـمگیری خواهنـد‬ ‫داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا ارائـه خدمـات‬ ‫اموزشـی در حـوزه اشـتغال بـا مشـارکت‬ ‫سـازمان فنی وحرفـه ای و کمیتـه امـداد‪،‬‬ ‫زمینـه مهارت امـوزی و ایجـاد اشـتغال بـرای‬ ‫‪ 11‬هـزار دانشـجوی نیازمنـد فراهـم شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی‪ ،‬دانشـگاه پیـام نـور را دارای‬ ‫قابلیت های مهمـی در بخش های مختلف‬ ‫عنـوان و ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬بـه زودی‬ ‫شـاهد گسـترش مرا کـز مشـاوره در سـطح‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور باشـیم‪ .‬امسـال بودجـه‬ ‫مناسبی برای کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫دانشـجویان کشـور دیـده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫راه اندازی کمیته های مشاوره‬ ‫در ‪ 10‬منطقه دانشگاه پیام نور‬ ‫سرپرسـت اداره کل امـور دانشـجویان‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور نیـز از راه انـدازی‬ ‫کمیت ههـای مشـاوره در ‪ 10‬منطقـه دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین مرا کـز‪ ،‬خدمـات‬ ‫رایـگان مشـاوره بـه دانشـجویان ارائـه‬ ‫یشـود»‪ .‬دکتـر حامـد عباسـی اقا ملکـی‬ ‫م ‬ ‫افـزود‪« :‬عالوه بران هـا؛ مرا کـز مشـاوره‬ ‫خودگـردان نیـز در اسـتان ها راه انـدازی‬ ‫یشـود‪ .‬ا کنـون ایـن مرا کـز پـس از اخـذ‬ ‫م ‬ ‫مجوزهای الزم از سـازمان نظام روانشناسـی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن بازدید از بیمارستان دکتر پیروز الهیجان‬ ‫و عیادت از بیماران بستری در بخش اورژانس‪ ،‬نحوه ارائه خدمات به بیماران‬ ‫را بررسـی کردند‪ .‬دکتر اسـداهلل عباسـی (اسـتاندار گیالن) به همراه دکتر ارسالن‬ ‫سـاالری (رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان) بـا حضـور در بیمارسـتان دکتر‬ ‫پیـروز الهیجـان‪ ،‬از بیمـاران بسـتری در بخـش اورژانـس عمومـی عیـادت کـرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار در حاشـیه عیـادت از بیمـاران بسـتری در بخـش اورژانـس‪ ،‬ضمـن‬ ‫گفت وگـو بـا بیمـاران و کادر درمـان‪ ،‬بسـته های سلامت را بـه بیمـاران بسـتری‬ ‫اهـدا کـرد‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در گیلان‪ ،‬بـا حضـور در بیمارسـتان پیـروز‬ ‫الهیجـان بـا توضیحات دکتر ارسلان سـاالری؛ رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی و‬ ‫دکتر هاتف؛ رئیس بیمارستان در جریان کم وکیف خدمات درمانی ارائه شده‬ ‫بـه بیمـاران و همچنیـن مشـکالت بیمارسـتان قـرار گرفـت‪ .‬اسـتاندار گیلان‪ ،‬از‬ ‫بخـش امحا گـر زبالـه بیمارسـتان دکتـر پیروز الهیجـان که به صورت بهداشـتی‬ ‫زباله هـای عفونـی را از غیر عفونـی تفکیـک و ان هـا را امحـا می کنـد نیـز بازدیـد‬ ‫کـرد‪ .‬وی مدیریـت پسـماند را بسـیار حائزاهمیـت برشـمرد و گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫دولـت سـیزدهم‪ ،‬مدیریـت پسـماند از اولویت هـای مـا بـوده و تفکیـک اصولـی‬ ‫و اساسـی زبالـه از مبـدا‪ ،‬پـردازش و بازیافـت و همچنیـن امحـای صحیـح ان‪،‬‬ ‫جـزو دغدغه هـای ماسـت»‪ .‬وی دفـع زباله هـای عفونـی را بخشـی از مدیریـت‬ ‫صحیـح پسـماند دانسـت و افـزود‪« :‬خوشـبختانه در بیمارسـتان دکتـر پیـروز‬ ‫الهیجـان‪ ،‬زبالـه به درسـتی جمـع اوری و امحـا می شـود و فاضالب هـای ان نیـز‬ ‫به گونـه ای مدیریـت می شـوند تـا از بـروز مشـکالت زیسـت محیطی پیشـگیری‬ ‫کند»‪ .‬نماینده عالی دولت در اسـتان بااشـاره به خدمات گسـترده بیمارسـتان‬ ‫دکتـر پیـروز الهیجـان بـه شهرسـتان های شـرقی اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬به رغـم ارائـه‬ ‫خدمـات خـوب بـه بیمـاران و ابـراز رضایتمنـدی ان هـا‪ ،‬بیمارسـتان از وجـود‬ ‫دستگاه‪ MRI‬دولتی محروم بوده و جانمایی و راه اندازی ان دراین بیمارستان‬ ‫از ضروریـات اسـت»‪ .‬دکتـر عباسـی بـر لـزوم تخصیـص یک دسـتگاه امبوالنـس‬ ‫یسـت؛‬ ‫مجهز و پیشـرفته به بیمارسـتان در اینده نزدیک نیز تا کید کرد‪ .‬گفتن ‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۲۰۰‬تختخوابـی دکتـر پیـروز الهیجـان‪ ،‬عالوه بـر خدمات رسـانی به‬ ‫مردم این شهرستان؛ برخی از خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی را به‬ ‫مردمـان شـرق گیلان و حتـی بـه غـرب اسـتان مازنـدران نیـز ارائـه می کنـد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫خراسان رضوی و صادرات ‪ 18‬میلیاردریالی کتاب‬ ‫سرپرسـت معاونـت فرهنگـی اداره کل‬ ‫گو ارشـاد خراسـان رضـوی گفـت‪« :‬در‬ ‫فرهن ‬ ‫سـال قبـل بیـش از ‪ 3900‬عنـوان کتـاب در‬ ‫ً‬ ‫خراسـان رضـوی تولیـد شـد کـه نهایتـا منجـر‬ ‫بـه صـادرات بیـش از ‪ ۱۸‬میلیاردریـال کتـاب‬ ‫از این اسـتان شـد»‪ .‬جلیـل سـروری افـزود‪:‬‬ ‫«به دلیل تغییرات سیاسی در کشور افغانستان‬ ‫به عنـوان یکـی از مهم تریـن مقاصـد کتاب هـای چاپ شـده دراین اسـتان‪،‬‬ ‫این رقـم نسـبت بـه سـال ‪ ۹۹‬کاهـش داشـته اسـت و امیدواریـم امسـال ایـن‬ ‫نمـدت ‪2613‬‬ ‫یسـت که درای ‬ ‫کاهـش جبـران شـود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬این درحال ‬ ‫عنـوان کتـاب بـا شـمارگان ‪266752‬جلد تعداد عناوین خروج کتـاب از گمرک‬ ‫گو ارشـاد خراسـان رضوی‬ ‫اسـت»‪ .‬سرپرسـت معاونـت فرهنگـی اداره کل فرهن ‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬پارسـال بیـش از ‪ 3660‬عنـوان کتـاب برای اخذ مجـوز به دبیرخانه‬ ‫نظـارت بـر نشـر کتـاب اسـتان رسـید»‪ .‬او گفـت‪ 3846« :‬عنـوان کتـاب مجـوز‬ ‫پشـده اعالم وصول شـد»‪.‬‬ ‫انتشـار گرفتنـد کـه تاکنـون ‪ 3982‬عنـوان کتاب چا ‬ ‫سـروری درخصـوص شـمارگان این کتاب ها افزود‪« :‬شـش میلیون و ‪۲ ۰۴‬هـزار و‬ ‫‪ ۲۳۲‬جلـد شـمارگان کتاب هـای چاپ شـده در سـال ‪ ۱۴۰۰‬اسـت»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی‪:‬‬ ‫اقتصاد زیارت‪ ،‬موجب توسعه استان می شود‬ ‫در کـرج‪ ،‬تهـران‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬تبریـز و‬ ‫کاشان راه اندازی شده و در بقیه نقاط کشور‬ ‫نیـز درحال اقـدام اسـت‪ .‬دراین مرا کز عالوه بر‬ ‫نشـناختی‪ ،‬مشـاوره های‬ ‫مشـاوره های روا ‬ ‫اقتصـادی و ‪ ...‬نیـز بـه دانشـجویان و سـایر‬ ‫مخاطبـان ایـن مرا کـز ارائـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل امـور دانشـجویان‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور‪ ،‬از انعقـاد تفاهم نامـه بـا‬ ‫سازمان فنی وحرفه ای جهت مهارت اموزی‬ ‫بـه دانشـجویان در اینـده نزدیـک خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬بـا ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬دانشـجویان‬ ‫تهـای شـغلی در‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور از مهار ‬ ‫دوره هـای کوتاه مـدت برخوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از تامیـن منابـع مالـی الزم‬ ‫جهـت تهیـه و خریـد حداقـل ‪ ۱۰‬تبلـت‬ ‫مخصـوص دانشـجویان روشـندل دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور از سـازمان امـور دانشـجویان خبـر‬ ‫داد کـه پـس از خریـد‪ ،‬بیـن اسـتان ها توزیـع‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وی همچنیـن از اختصـاص‬ ‫حـدود ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان اعتبـار ازطـرف‬ ‫سـازمان امـور دانشـجویان بابـت حمایـت از‬ ‫مرا کـز مشـاوره دانشـگاه پیـام نـور خبـر داد‬ ‫ی الزم‪ ،‬به اسـتان های فعال‬ ‫کـه پـس از ارزیابـ ‬ ‫درزمینه مشـاوره متناسـب با ظریف هرکدام‬ ‫یشـود‪ .‬وی حمایـت از تولیـدات‬ ‫توزیـع م ‬ ‫دانشـجویان نخبـه دانشـگاه پیـام نـور را از‬ ‫جملـه برنام ههـای ایـن معاونـت ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫توسعه خدمات مشاوره‬ ‫در دانشگاه پیام نور فارس‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه پیـام نـور فـارس نیـز‬ ‫‪3‬هـزار‬ ‫دراین نشسـت گفـت‪« :‬وجـود ‪ 0‬‬ ‫دانشـجوی فعـال در مرا کـز و واحدهـای‬ ‫اسـتان‪ ،‬زمینـه خوبـی بـرای توسـعه مرا کـز‬ ‫مشـاوره در شـیراز و اسـتان فراهـم کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬دکتر محسـن جاجرمی زاده‪ ،‬اسـتان‬ ‫فـارس را یکـی از اسـتان های موفـق درزمینـه‬ ‫توسـعه خدمـات مشـاوره عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬مرکـز مشـاوره در دانشـگاه پیـام نـور‬ ‫اسـتان فـارس و در مرکـز شـیراز راه انـدازی‬ ‫شـده و در سـایر مرا کـز و واحدهـا نیـز ایجـاد‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا راه انـدازی مرا کـز‪،‬‬ ‫م ‬ ‫عالو هبـر دانشـجویان؛ کارکنـان و اعضـای‬ ‫هیئت علمـی‪ ،‬خانواد ههـای انـان و سـایر‬ ‫متقاضیـان نیـز می تواننـد از خدمـات‬ ‫مشـاوره بهره منـد شـوند»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور اسـتان‪ ،‬وجـود اعضـای‬ ‫علمـی توانمنـد و متعهـد در دانشـگاه پیـام‬ ‫نور استان را سرمایه انسانی بزرگ اجتماعی‬ ‫ذکـر کـرد و افـزود‪ 15« :‬عضـو علمـی در بخش‬ ‫روانشناسـی و مشـاوره در مرا کز و واحدهای‬ ‫دانشـگاه پیام نور شهرسـتان های فـارس به‬ ‫فعالیـت مشـغول اند کـه پشـتوانه مهـم در‬ ‫فعالیت مرا کز مشاوره محسوب می شوند»‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا فیلی؛ رئیس نظام روانشناسی‬ ‫اسـتان فـارس نیـز خواسـتار توجـه بیشـتر‬ ‫در اختصـاص بودجـه و امکانـات بـه مرا کـز‬ ‫مشـاوره دانشـگاه پیـام نـور باتوج هبـه تعداد‬ ‫بـاالی دانشـجو و گسـتردگی ان خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتـر خسـروی؛ معـاون اجرایـی دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور اسـتان فـارس و خانـم دکتـر‬ ‫اسـماعیلی؛ رئیـس مرکـز مشـاوره دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور فـارس نیـز حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫تنها ‪ 30‬درصد ارد تولیدی کشور‪ ،‬وارد سفره مردم می شد‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬فقـط ‪ ۳۰‬درصـد ارد‬ ‫یشـد و باقـی ان در قالب‬ ‫تولیـدی کشـور وارد سـفره مـردم م ‬ ‫قاچـاق و صـادرات در اختیـار دیگـر کشـورها قـرار می گرفـت‪،‬‬ ‫دولـت بـرای مقابلـه بـا ایـن شـرایط وارد عمـل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ حمیـد زمانـی در همایش تجلیـل از اعضای‬ ‫شـورای اسلامی روسـتاهای بخـش کهریزک گفـت‪« :‬در این‬ ‫شرو را بـرای رصـد و کنتـرل بازار‬ ‫شـرایط بایـد چنـد هفتـه پیـ ِ ‬ ‫و جلوگیـری از فعالیـت اخال گـران در اقتصـاد با جدیت فعال‬ ‫بـود»‪ .‬ایـن مسـئول افـزود‪« :‬تمام اختیارات الزم به دسـتگاه‬ ‫قضـا و سـازمان هـای نظارتی برای برخـورد جدی با احتکار‪،‬‬ ‫گران فروشـی و ایجاد اختالل تفویض شـده اسـت و بازرسان‬ ‫در محـل کشـف تخلـف مختـار بـه صـدور و اجـرای بالفاصله‬ ‫ان هسـتند»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬مطمئـن هسـتیم کـه‬ ‫در کمتـر از سـه ماه اینـده ایـن اقـدام جسـورانه دولـت تاثیـر‬ ‫مثبـت خـود را در زندگـی و معیشـت مـردم نشـان خواهـد‬ ‫داد و بـرای دسـتیابی بـه چنیـن نتیجـه ای همـه مسـئوالن‬ ‫در تمـام جایگا ههـا بایـد همـکاری و همدلـی الزم را داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران اضافـه کـرد‪« :‬در جراحـی‬ ‫اقتصـادی بزرگـی کـه دولـت اغـاز کـرده اسـت با انکه بـا تاخیر‬ ‫اطالع رسـانی و تبییـن انحـام گرفت‪ ،‬اما تمـام اقدامات برای‬ ‫تامیـن اقلام اساسـی کشـور انجـام شـده اسـت»‪ .‬زمانـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬افتخـار امام خمینـی(ره) و انقلاب اسلامی کار‬ ‫بـا مـردم و اسـتمرار ان بـا تکیـه بـر انـان بـود و شـوراها تجلـی‬ ‫بارز این مسـئله اسـت‪ .‬دولت سـیزدهم‪ ،‬دولت امید و توکل‬ ‫بـه خداونـد و بـا تمـام تـوان بـرای خدمـت رسـانی بـه مـردم‬ ‫پـای کار امـده اسـت»‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران افـزود‪« :‬روز‬ ‫گذشـته رهبـر معظـم انقلاب بـه صراحـت دسـتور دادنـد‬ ‫همـه ارکان نظـام بـا دولـت همراه باشـند‪ ،‬دولتی که به گفته‬ ‫رئیس جمهـوری هیـچ شـانی جـز خدمـت گـذاری بـه مـردم‬ ‫نـدارد»‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری با بیان اینکـه مـا بـا‬ ‫شـوراها غریبـه نیسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬شـما اعضای شـورا مخاطب‬ ‫داریـد و از همیـن رو بایـد بـرای توجیـه و تبییـن مـردم در‬ ‫خصـوص تلاش هـای اقتصـادی دولـت اقـدام کنیـد»‪ .‬وی‬ ‫با تا کی دبـر لـزوم دقـت و مراقبـت در کارهـا بـرای جلوگیـری از‬ ‫وقـوع هـر نـوع اتفـاق نادرسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬تمام تالشـتان‬ ‫ایـن باشـد تـا بـا خدمتگـذاری بـه مـردم‪ ،‬اخبـار خـوب از‬ ‫محـل خدمـت شـما منعکـس شـود»‪ .‬زمانـی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ا کنـون دولـت تمـام تلاش خـود را بـرای مدیریـت‬ ‫بـازار‪ ،‬بهبـود وضعیـت اقتصـادی و جلوگیـری از سـودجویی‬ ‫متخلفـان بـه کار گرفتـه اسـت‪ ،‬در همین راسـتا می طلبـد‬ ‫شهـا نیـز همراهـی و مراقبـت الزم را داشـته‬ ‫تـا دیگـر بخ ‬ ‫باشـند»‪ .‬ایـن مسـئول تا کیـد کـرد‪« :‬در شـرایط کنونـی‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫حسـاس تریـن محـل خدمـت در کشـور همـان کار ‬ ‫کـه مسـئولیت ان به مـا وا گذار شده اسـت»‪ .‬زمانی در زمینه‬ ‫فعالیـت شـوراهای روسـتایی نیـز یـاداور شـد‪« :‬ا گـر همدیگـر‬ ‫را امـر بـه معـروف نکنیـم و بـه حـد مراقبـت عملکـرد خـود و‬ ‫همـکاران نباشـیم‪ ،‬امـکان وقـوع هـر اتفاقـی کـه نبایـد رخ‬ ‫دهـد وجـود دارد»‪.‬‬ ‫سـردار نظـری گفـت‪« :‬ایجـاد شـرایط حضـور هرچه بیشـتر زائریـن در مشـهد‪،‬‬ ‫می توانـد اثـر مطلوبـی بـر توسـعه اقتصـاد اسـتان داشـته باشـد»‪ .‬یعقوبعلـی‬ ‫نظری در جلسـه قرارگاه زیارت باتا کیدبراینکه باید شـرایط زیارت اسـان و ارزان‬ ‫بـرای همـه مـردم؛ به ویـژه اقشـار کم درامـد فراهـم شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬سـازمان حـج‬ ‫و زیـارت بـا راه انـدازی کاروان هـای زیارتـی از مبـدا اسـتان ها بـه مشـهد و تهیـه‬ ‫بسـته های سـفر ارزان قیمت به توسـعه زیـارت خانوارهـای ایرانی کمک کند»‪.‬‬ ‫وی بـر فراهـم اوردن شـرایط حضـور بیشـتر زائریـن خارجـی در اسـتان تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬بایـد بسـته های زیارتـی زائرین خارجی برای هر کشـور‪ ،‬متناسـب‬ ‫بـا شـرایط همـان کشـور پیش بینـی شـود»‪ .‬وی بااشـاره به وضعیـت اسـکان‬ ‫زائرین‪ ،‬افزود‪« :‬نظارت و مدیریت هتل ها و اقامتگاه های رسـمی‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫بـرای محل هـای اسـکان اضطـراری و سـاماندهی خانـه مسـافرها؛ سـه امـر‬ ‫ضروری سـت کـه بایـد درطول سـال موردتوجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه فاضالب ابفای استان اصفهان‪:‬‬ ‫ابفای اصفهان به تمام تعهداتش‬ ‫برای اجرای طرح فاضالب چادگان عمل کرده است‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬معـاون بهره بـرداری و توسـعه‬ ‫فاضالب ابفای اصفهان گفت‪« :‬شرکت به تمام‬ ‫تعهـدات خویـش دربـاره اجـرای طـرح فاضلاب‬ ‫چـادگان طبـق بودجـه تخصیصـی عمـل کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬امیرحسـین حکمتیـان افـزود‪« :‬بـا‬ ‫پیگیری شرکت اب وفاضالب استان اصفهان از‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان در‬ ‫سـال ‪ 91‬دارای ردیف اعتباری و عملیات احداث ان از سـال ‪ 92‬اغاز شـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه مراحل سـاخت تصفیه خانه فاضالب چادگان تا کنون ‪ 75‬درصد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن تصفیه خانـه پـس از تکمیـل و‬ ‫بهره برداری‪ ،‬یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های فاضالب در کشور خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬معـاون بهره بـرداری و توسـعه فاضلاب ابفـای اسـتان گفـت‪« :‬تاکنـون‬ ‫‪ 35‬کیلومتر از شبکه جمع اوری و خط انتقال فاضالب شهر چادگان اجرا شده‬ ‫اسـت و سـاخت دو ایسـتگاه پمپـاژ فاضلاب نیـز در اینـده نزدیـک اغـاز خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طبـق بودجـه تخصیص یافتـه تاکنـون ‪ 19‬میلیاردتومـان‬ ‫درخصـوص اجـرای طرح فاضالب چادگان هزینه شـده و شـرکت اب وفاضالب‬ ‫استان اصفهان به تمام تعهدات خویش دراین زمینه عمل کرده است»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به «احتمـال سرازیرشـدن فاضلاب بـه دریاچـه پشـت سـد زاینـده رود»‬ ‫گفت‪« :‬طبق قانون مدیریت پسماند؛ در شهرهایی که هنوز شبکه جمع اوری‬ ‫و تصفیه خانـه فاضلاب ندارنـد و تحت پوشـش خدمـات شـرکت اب وفاضالب‬ ‫قـرار نگرفته انـد‪ ،‬نظـارت و برخـورد بـا کسـانی که فاضلاب خانگـی را در معابـر و‬ ‫اب هـای روان تخلیـه می کننـد‪ ،‬بـا شهرداری سـت و بایـد با متخلفـان احتمالی‬ ‫برخـورد قانونـی صـورت پذیـرد»‪ .‬وی بـر سلامت اب شـرب شـهروندان و‬ ‫روسـتاییان تحت پوشـش سـامانه اب رسـانی اصفهـان بـزرگ نیـز تا کیـد کـرد و‬ ‫گفت‪« :‬مرکز بهداشت استان بر کیفیت و سالمت اب ‪ 98‬شهر و ‪ 949‬روستای‬ ‫اسـتان اصفهـان؛ به ویـژه ‪ 58‬شـهر و ‪ 380‬روسـتایی کـه اب موردنیازشـان از‬ ‫رودخانـه زاینـده رود و تصفیه خانـه اب اصفهان تامین می شـود‪ ،‬نظارت کامل‬ ‫دارد و جـای هیچ گونـه نگرانـی نیسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪ 12 1401‬شوال ‪ 14 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2496‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سرپرستدانشگاهعلوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫بیمارستان ماهفروجک پس از ‪ 10‬سال نیمه کاره است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران در قالـب‬ ‫نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه بـه بیـان برنام ههـا‪،‬‬ ‫اهـداف و اقدامـات حـوزه سلامت در سـال جـاری‬ ‫پرداخـت‪ .‬دکتـر فرهـاد غالمـی در نشسـت خبـری بـا‬ ‫اصحـاب رسـانه کـه به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه‬ ‫سلامت برگـزار شـد‪ ،‬بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره‬ ‫شـهدای سلامت‪ ،‬از خبرنـگاران به عنـوان سـفیران‬ ‫ا گاهـی جامعـه یاد کرد و ضمن قدردانی از تالش های‬ ‫ایـن عزیـزان‪ ،‬خواسـتار تعامـل رسـانه ها بـا دانشـگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران با نگاه کارشناسی و درراستای‬ ‫اصالح و بهبود فرایند فعالیت های حوزه سالمت شد‪.‬‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران بااشاره به‬ ‫وضعیت نیروی انسـانی و امکانات بهداشـتی درمانی‬ ‫ایـن دانشـگاه و بیـان برنام ههـای شـاخص بـه پـروژه‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬تختخوابی بیمارستان ماهفروجک ساری اشاره‬ ‫کـرد‪ .‬وی بااشـاره به رونـد اجرایـی پـروژه بیمارسـتان‬ ‫هـزار و ‪ ۱۰۰‬تختخوابـی ماهفروجـک سـاری‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«فـاز اول ایـن پـروژه ‪ ۶۵‬درصـد‪ ،‬فـاز دوم ‪ ۲۰‬درصـد و فاز‬ ‫سـوم صفـر درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و مقرر شـد؛‬ ‫ایـن بیمارسـتان به گونـه ای طراحـی شـود تـا تمامـی‬ ‫خدمات از صفر تا ‪ ۱۰۰‬در ان انجام شود»‪ .‬دکتر غالمی‬ ‫بااشـاره به اینکه چهارهزارمیلیاردتومـان بـرای تکمیل‬ ‫پـروژه نیـاز اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بیمارسـتان‬ ‫ماهفروجـک هوشـمند اسـت و بـا موافقتـی کـه وزارت‬ ‫نپـروژه بـا‬ ‫بهداشـت و اسـتاندار مازنـدران داشـتند‪ ،‬ای ‬ ‫مشـارکت سـرمایه گذاری خارجـی راه انـدازی و تکمیـل‬ ‫کهـای اسـتان هـم بـرای ادامـه‬ ‫یشـود و یکـی از بان ‬ ‫م ‬ ‫نطـرح با تخصیـص اعتبار اعلام همکاری‬ ‫سـاخت ای ‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬بیمارسـتان ماهفروجـک به عنـوان‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن بیمارسـتان های بـزرگ کشـور قـرار‬ ‫اسـت بـرای جـذب دانشـجویان خارجـی و همچنیـن‬ ‫هوشمندسـازی بیمارسـتان بـا فنـاوری روز جهـان‬ ‫اقدام شود و درصورت تکمیل می تواند جهش خوبی‬ ‫در حـوزه گردشـگری سلامت‪ ،‬درمانـی‪ ،‬خدماتـی و‬ ‫پژوهشی مازندران به وجود اورد و از مسئوالن اجرایی‬ ‫و وزارت بهداشـت می خواهیم که تکمیل این طرح را‬ ‫ب هصـورت ویـژه ببیننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تکمیـل ایـن‬ ‫بیمارسـتان مطالبـه جـدی مـردم مازنـدران اسـت و‬ ‫تاخیر چندین ساله در تکمیل به هیچ عنوان صحیح‬ ‫و زیبنـده مـردم ایـن دیـار نیسـت و در سـفر اسـتانی‬ ‫رئیس جمهـور بـه مازنـدران حـدود ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار بـرای تکمیـل ایـن بیمارسـتان مصوب شـد که‬ ‫تا کنـون رقمـی تخصیـص نیافته اسـت»‪ .‬دکتـر غالمی‬ ‫افـزود‪« :‬ب هصـورت روزانه پیگیر تخصیص اعتبـار برای‬ ‫نطـرح هسـتیم و در اینـده نزدیـک بـرای‬ ‫تکمیـل ای ‬ ‫نطـرح نماینـده ویـژه تعریـف‬ ‫تسـریع در تکمیـل ای ‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان هـم حـدود ‪ ۱۸‬میلیاردتومـان بـرای تکمیـل‬ ‫نطـرح بـرای بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬درنظـر گرفتـه کـه‬ ‫ای ‬ ‫ایـن اعتبـارات هـم تا کنـون تخصیـص پیـدا نکـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫همچنین گفت که طبق برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫برای مدیریت جامع سلامت در اسـتان‪ ،‬ارائه عادالنه‬ ‫خدمـات بهداشـتی‪ ،‬درمانـی‪ ،‬اموزشـی و پژوهشـی در‬ ‫اسـتان در اینده نزدیک منطقه ای خواهد شـد و سـه‬ ‫منطقـه علوم پزشـکی در غـرب‪ ،‬مرکـز و شـرق اسـتان‬ ‫بـا مدیریـت دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران شـکل‬ ‫می گیـرد و بـا مدیریـت دانشـگاه علوم پزشـکی در هـر‬ ‫منطقه می توان روند ارائه خدمات بهداشتی عادالنه‬ ‫به اقشـار مردم را سـرعت بخشـید‪ .‬وی افزود‪« :‬حدود‬ ‫‪ ۲۲‬هزارنفر در بخش ها اجرایی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازنـدران فعالیـت دارنـد که به طورمتوسـط ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از انـان دارای مـدرک تحصیلی کارشناسـی هسـتند»‪.‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۰۰‬پزشـک‬ ‫دکتـر غالمـی بابیان اینکـه‪ ،‬ی ‬ ‫کهـزار و ‪ ۳۳۷‬پزشـک متخصـص‬ ‫فوق تخصـص و ی ‬ ‫در مازنـدران فعالیـت دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ازاین تعـداد‬ ‫‪ ۱۳۶‬نفـر به عنـوان عضـو هیئت علمـی در دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی مازنـدران درحال فعالیـت هسـتند‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬بیمارسـتان دانشـگاهی و ‪ ۱۵‬بیمارسـتان‬ ‫غیردانشـگاهی بـا چهارهـزار و ‪ ۴۹۸‬تخـت فعـال و ‪۲۱‬‬ ‫شـبکه بهداشـت ودرمان در سـطح اسـتان بـا ‪۱۰۸‬‬ ‫مرکـز جامـع سلامت و یک هزار و ‪ ۱۲۶‬خانه بهداشـت‬ ‫بزرگ تریـن شـبکه بهداشـتی و درمانـی کشـور را دارا‬ ‫اسـت»‪ .‬وی راه انـدازی دانشـگاه علوم پزشـکی غـرب‬ ‫مازنـدران بـه مرکزیـت رامسـر را از دیگـر برنام ههـا بیـان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬پردیـس بین المللی رامسـر به دانشـگاه‬ ‫مسـتقل علوم پزشـکی غرب اسـتان به مرکزیت رامسر‬ ‫یشـود‪ .‬سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫تبدیـل م ‬ ‫مازنـدران دربـاره نظـارت بـر کیفیـت محصـوالت بـازار‬ ‫گفـت‪ :‬تلاش بـر این اسـت که قیمـت دارو افزایـش‬ ‫پیـدا نکنـد؛ همچنیـن بـا همـکاری معاونـت غـذا و‬ ‫دارو نظـارت بـر محصوالت بازار انجام شـده و کیفیت‬ ‫یشـود»‪ .‬دکتـر غالمـی گفـت‪« :‬در سـال‬ ‫ان ارزبابـی م ‬ ‫‪ ۲۸۷ ،۱۴۰۰‬هـزار مـورد محصـول ارزیابـی شـد و ‪۲۶۰۰‬‬ ‫نمونـه از کارخان ههـا نیز موردارزیابی قـرار گرفت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به سـن جمعیـت در مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫اسـتان مازنـدران کمتریـن بـاروری در کشـور داشـته‬ ‫و امـار ازدواج کاهشـی و طلاق ‪ ۵۳‬درصـد افزایـش‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در مازنـدران جمعیـت نسـبت‬ ‫تهـا‬ ‫‪۱۵‬سـال پیرتـر شـده و بـا مهاجر ‬ ‫بـه نـرم کشـوری ‬ ‫‪۳۵‬سـال اینـده جمعیـت بـه نصـف کاهـش پیـدا‬ ‫در ‬ ‫کـرده و بیـش از ‪ ۳۰‬درصـد جمعیـت مازنـدران پیـر‬ ‫خواهـد شـد کـه نسـبت به میـزان کشـوری بیشـتر‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫هم زمان با برگزاری رویداد بین المللی گردشگری اکو ‪ 2022‬در مازندران صورت گرفت؛‬ ‫سفیر کشور بالروس در ایران ‪:‬‬ ‫بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ا کو‬ ‫از بندر امیراباد‬ ‫بالروس؛ عالقه مند به استفاده از ظرفیت های بندر امیراباد‬ ‫جهت ترانزیت کاال به کشورهای اسیایی ست‬ ‫تو چهارمین نشسـت‬ ‫ت وشـص ‬ ‫هم زمـان با برگزاری دویس ‬ ‫شـورای نماینـدگان دائـم کشـورهای عضـو سـازمان‬ ‫همـکاری ا کـو و رویـداد بین المللـی گردشـگری ایـن‬ ‫سـازمان در سـاری ‪ ،‬سـفرا و نمایندگان کشـورهای عضو با‬ ‫یهـای‬ ‫تهـا و توانمند ‬ ‫حضـور در بنـدر امیرابـاد از ظرفی ‬ ‫ایـن بنـدر بازدید کردنـد‪ .‬به گزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد؛ سـفرا و نمایندگان کشـورهای‬ ‫قزاقسـتان ‪ ،‬ازبکسـتان ‪ ،‬ترکمنسـتان ‪ ،‬قرقیزسـتان ‪ ،‬ایـران ‪،‬‬ ‫افغانسـتان ‪ ،‬ترکیـه ‪ ،‬جمهـوری اذربایجـان و پا کسـتان و‬ ‫دبیر کل سـازمان ا کو از قابلیت های بندری و لجسـتیکی‬ ‫بنـدر امیرابـاد دیـدن کردنـد‪ .‬مدیـرکل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد دراین بازدیـد بابیان اینکـه رویـداد بین المللـی‬ ‫گردشـگری ا کو در سـال ‪ ۲۰۲۲‬به میزبانی استان مازندران‬ ‫در کنـار تقویـت روابـط فرهنگـی و گردشـگری می توانـد‬ ‫روابـط اقتصـادی بیـن کشـورهای عضـو را نیـز تسـهیل و‬ ‫تسـریع ببخشـد‪ ،‬گفت‪« :‬بنـدر امیراباد بـا توانمندی های‬ ‫کم نظیـر خـود در شـمال کشـور ‪ ،‬حلقه طالیی همـکاری و‬ ‫همگرایـی اقتصـادی کشـورهای عضـو ا کـو بـا کشـور ایـران‬ ‫به ویـژه اسـتان مازنـدران ب هشـمار می ایـد»‪ .‬سـعیدی پور‬ ‫بـه قرارگیـری بنـدر امیراباد در کریدور بین المللی شـمال‪-‬‬ ‫ جنـوب و صرفـه اقتصـادی بیـش از ‪ 30‬درصـدی در هزینه‬ ‫و مدت زمـان حمـل کاال از ایـن بنـدر اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«حضـور بیـش از ‪ 40‬پایانـه عملیاتـی و کارخانـه تولیـدی‬ ‫در مناطـق پنج گانـه اراضـی پس کرانـه ‪ ،‬فرصتـی مناسـب‬ ‫را جهـت ترانزیـت کاال و ارتقاء بخشـیدن روابـط تجـاری‬ ‫بـا کشـورهای منطقـه فراهـم کـرده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫بـه عملکـرد عملیاتـی بنـدر امیرابـاد در سـال جـاری‬ ‫پرداخـت و به پرسـش حاضـران درخصوص فعالیت های‬ ‫بنـدری و دریایـی پاسـخ داد‪ .‬سـازمان همکاری هـای‬ ‫اقتصـادی ا کـو متشـکل از کشـورهای جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران ‪ ،‬افغانسـتان ‪ ،‬اذربایجـان ‪ ،‬قزاقسـتان ‪ ،‬قرقیزسـتان ‪،‬‬ ‫تاجیکسـتان ‪ ،‬ترکمنسـتان و ازبکسـتان در سـال ‪1985‬‬ ‫توسط ایران‪ ،‬ترکیه و پا کستان با هدف توسعه اقتصادی‬ ‫پایـدار کشـورهای عضـو ‪ ،‬حـذف تدریجـی موانـع تجـاری و‬ ‫پیشـبرد تجـارت بین منطقـه ای ‪ ،‬همگرایـی تدریجـی‬ ‫اقتصـاد کشـورهای عضـو بـا اقتصـاد جهانـی ‪ ،‬توسـعه‬ ‫حمل ونقـل و پیونـد زیربنـای ارتباطـی کشـورهای عضـو‬ ‫بـا یکدیگـر و همـکاری سـودمند متقابـل بـا سـازمان های‬ ‫منطقـه ای و بین المللـی پای هگـذاری شـد‪ .‬در پایـان‬ ‫این نشسـت تمامـی حاضریـن ضمـن بازدیـد از اسـکله ها‬ ‫و منطقـه عملیاتـی بنـدر ‪ ،‬از یکـی از کارخانه های تولیدی‬ ‫واقـع در اراضـی منطقـه ویـژه دیـدن کردنـد و بـا فراینـد‬ ‫تولیـد ان اشـنا شـدند‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫ا گهی تجدید مزایده کتبی ‪ 3‬قطعه زمین‬ ‫شهرداری خضری دشت بیاض‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان البرز درنظردارد مناقصه عمومی وا گذاری امور نگهبانی به شـماره ‪ 2001003801000002‬را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد ‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 485/000/000 :‬ریال‬ ‫مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه عمومی از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/02/21‬لغایت ‪1401/02/22‬‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در قالب پا کت های الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج در سامانه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/02/24‬لغایت ‪1401/03/02‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/03‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرج‪ ،‬مهرویال‪ ،‬خیابان خیام غربی‪ ،‬پال ک ‪ -134‬امور پشتیبانی؛ تلفن تماس‪026-33535976 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/22 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1316081 :‬‬ ‫نوب‬ ‫سـفیر فوق العـاده و تام االختیـار جمهـوری بلاروس در‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬بلاروس ضمـن تمایـل زیـاد بـه همـکاری‬ ‫تهـای‬ ‫تجـاری بـا ایـران عالقه منـد اسـت کـه از ظرفی ‬ ‫حمل ونقـل ترکیبـی بنـدر امیرابـاد جهـت ترانزیـت کاال‬ ‫بـه کشـورهای اسـیایی به ویـژه چیـن و هنـد بهـره ببـرد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ دمیتـری کالتسـوف در بازدیـد از بنـدر امیرابـاد ‪،‬‬ ‫یهـای‬ ‫از تمایـل جمهـوری بلاروس جهـت همکار ‬ ‫تجاری با ایران و اسـتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان شرقی‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬شـرکت اب منطقه ای اذربایجان شـرقی درنظردارد مناقصه خرید انواع لوله و اتصاالت اسـتیل (جهت نرده کشـی) موردنیاز طرح‬ ‫مرمت و بازسـازی تاسیسـات ابی در دسـت بهره برداری طبق شـرایط و مشـخصات فنی مندرج در اسـناد مناقصه و با بهره گیری از سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت با شماره مناقصه (شماره سیستمی) ‪ 2001001186000017‬را به صورت الکترونیکی برگزار کند‪.‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه ‪ 474/000/000‬ریـال اسـت کـه بایـد ضمـن درج و بارگـذاری تصویـر ان در‬ ‫سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬اصل ان نیز به صورت فیزیکی در پا کت "الف" و به یکی از شـکل های ذیل ارائه شـود‪ -1 :‬رسـید بانکی واریز نقدی‬ ‫بـه حسـاب ‪ IR180100004001116207144952‬نـزد بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران بـه نام تمرکز وجوه سـپرده (بودجه عمومی)؛ ‪ -2‬ضمانتنامه‬ ‫بانکـی (هـر دو مـورد بـه نـام متقاضـی و به نفع شـرکت اب منطقه ای اذربایجان شـرقی)‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫محل‪ ،‬زمان و مهلت دریافت اسـناد‪ ،‬محل تحویل و گشـایش پیشـنهادها‪ :‬کلیه تولیدکنندگان داخلی واجد شـرایط و یا یکی از نمایندگان رسـمی‬ ‫تنـام کـرده و گواهـی امضـای الکترونیکـی (توکـن) دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫داخلـی انهـا کـه داوطلـب شـرکت در مناقصـه هسـتند‪ ،‬بایـد در سـامانه سـتادایران ثب ‬ ‫ثبت نام کننـدگان در سـامانه مذکـور بـا پرداخـت مبلـغ ‪ 1/000/000‬ریـال از طریـق سـامانه (واریـز بـه حسـاب ‪ IR440100004001116204020890‬نـزد بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه درامد شرکت های دولتی اب منطقه ای اذربایجان شرقی) پس از درج ا گهی نوبت دوم به سامانه‬ ‫سـتادایران مراجعه و نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت از تاریخ ‪ 1401/02/26‬است و مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬در سامانه ستادایران درج شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی ست‪:‬‬ ‫تنـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (توکـن) بـه دفاتر منتخـب پیشـخوان دولت در‬ ‫‪ -1‬عالقمنـدان بـه شـرکت در مناقصـه می بایسـت جهـت ثب ‬ ‫سراسـر ایـران مراجعـه کننـد‪( .‬لیسـت دفاتر منتخب در سـامانه سـتادایران درج شـده اسـت)‪.‬‬ ‫شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -2‬برگـزاری مناقصـه و کلیـه مراحـل فراینـد ان‪ ،‬شـامل خریـد و دریافـت اسـناد مناقصـه‪ ،‬ثبـت کلیـه مـدارک مربـوط بـه پا کـت "الـف" (تضمیـن شـرکت در‬ ‫مناقصه) پا کت "ب" (اسـناد خواسـته شـده در شـرایط مناقصه) پا کت "ج" (قیمت پیشـنهادی) و ‪ ...‬از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت است‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان در مناقصه‪ ،‬ضمن تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پا کت "الف" (تضمین شرکت در مناقصه) پا کت "ب" (اسناد خواسته‬ ‫شـده در شـرایط مناقصه) پا کت "ج" (پیشـنهاد قیمت) در سـامانه سـتادایران باید اصل پا کت "الف" را پس از مهر و امضاء به صورت سربسـته و ال ک‬ ‫و مهر شده و به صورت فیزیکی تا ساعت ‪10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬به نشانی‪ :‬تبریز‪ ،‬بلوار ‪ 29‬بهمن‪ ،‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬دفتر حراسـت شرکت تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه اسـناد و مدارک شـرکت کنندگان در مناقصه در سـاعت ‪11‬صبح روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/03/22‬در اتاق کمیسـیون مناقصه به نشـانی‪ :‬تبریز‪،‬‬ ‫بلوار ‪29‬بهمن‪ ،‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان شرقی‪ ،‬ساختمان شماره ‪ 3‬گشایش و رسیدگی خواهد شد‪ .‬تلفن‪041-33382440 -33382437 :‬‬ ‫متن ا گهی در سایت های ‪ www.azarwater.ir‬و ‪ http://iets.mporg.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/22 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1315881 :‬‬ ‫روابط عمومی اب منطقه ای اذربایجان شرقی‬ ‫بزرگ ترین بندر حاشـیه دریای خزر خبر داد و بهره گیری‬ ‫تهـای راه اهـن جمهـوری اسلامی ایـران و‬ ‫از ظرفی ‬ ‫حمل ونقـل ترکیبـی بندر امیراباد جهت تجـارت انواع کاال‬ ‫بـا کشـورهای اسـیایی تا کیـد کـرد‪ .‬وی بـه نقـاط مشـترک‬ ‫زیـاد دو کشـور ایـران و بلاروس در تجـارت بین الملـل‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬امکانـات و زیرسـاخت های بنـدر‬ ‫امیرابـاد قابل توجـه و تحسـین برانگیز بـوده و توسـعه‬ ‫یهـای تجـاری بیـن دو کشـور از اهمیـت ویـژه ای‬ ‫همکار ‬ ‫بـرای بلاروس برخـوردار اسـت»‪ .‬کالتسـوف در پایـان‬ ‫از امادگـی ارتقـای سـطح مبـادالت تجـاری دو کشـور و‬ ‫مهیا کـردن زمینـه حضـور و سـرمایه گذاری شـرکت های‬ ‫ایرانـی در بلاروس خبـر داد‪ .‬مدیـرکل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیراباد نیز دراین دیدار گفت‪« :‬بندر امیراباد با دارابودن‬ ‫بیـش از ‪ 40‬پایانـه عملیاتـی و کارخانه تولیدی و تنها بندر‬ ‫متصـل بـه کریـدور بین المللـی شـمال‪-‬جنوب در شـمال‬ ‫کشـور و بااسـتفاده از خدمـات ریلـی ‪ ،‬از امادگـی کامـل‬ ‫جهـت همـکاری بـا سـرمایه گذران و بازرگانـان بالروسـی‬ ‫برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫شهرداری خضری دشت بیاض درنظردارد به استناد مصوبه شماره ‪ 2025‬مورخه ‪ 1400/09/25‬شورای محترم اسالمی شهر خضری دشت بیاض ‪ 3‬قطعه زمین مسکونی سهم‬ ‫شهرداری از اراضی طرح تفکیکی پال ک ‪ 1022‬و ‪ 1026‬اوقاف و امور خیریه واقع در حاشیه بلوار دانشگاه با مشخصات ذیل را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره قطعه (‪)N‬‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت (‪)S‬‬ ‫قیمت پایه کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪N 124‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪ 180‬مترمربع‬ ‫‪900/000/000‬‬ ‫‪90/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪N 132‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪ 180‬مترمربع‬ ‫‪850/000/000‬‬ ‫‪85/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪N 133‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪ 199‬مترمربع‬ ‫‪950/000/000‬‬ ‫‪95/000/000‬‬ ‫کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت ا گاهی از سایر شرایط تجدید مزایده‪ ،‬بازدید زمین ها‪ ،‬دریافت اسناد و واریز سپرده از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/02/14‬تا ساعت‬ ‫‪11‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/02‬به شهرداری خضری دشت بیاض مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری تجدید مزایده ساعت‪ 12‬روز دوشنبه مورخه‪ 1401/03/02‬در محل شهرداری خضری دشت بیاض است‪.‬‬ ‫برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد تجدید مزایده مندرج است‪ .‬شماره تماس‪05632542223-4:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1312153‬‬ ‫حسیناسماعیلی؛شهردار خضریدشت بیاض‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪/10‬م‪1401/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ایـن شـرکت درنظـردارد نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای خریـد ‪ 500‬عـدد زغـال ژنراتـور نیـروگاه ایسـین بـه شـماره فراخـوان‬ ‫‪ 2001001441000009‬اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از شـرکت های واجـد شـرایط در ایـن مناقصـه دعـوت به عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه و نسـبت بـه واریـز مبلـغ ‪ 1.090.000‬ریال (یک میلیون و نود هـزار ریال)‬ ‫به صـورت الکترونیکـی از تاریـخ ‪ 1401/02/24‬لغایـت ‪ 1401/02/31‬اقـدام و یـک نسـخه از اسـناد مناقصـه را دریافـت کننـد‪ .‬باتوجه به اینکـه کلیـه‬ ‫یشـود‪ .‬الزم اسـت درصورت عدم‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار م ‬ ‫عضویـت قبلـی شـرکت ها در سـامانه فـوق‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور انجام و نسـبت بـه دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا شـرکت کنندگان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره ‪ 076-33669855‬داخلـی ‪ 834‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪9‬صبح مورخه ‪1401/03/23‬‬ ‫‪ -2‬زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/03/23‬‬ ‫‪ -3‬مدت زمان اجرای کار‪ :‬پنج ماه شمسی‬ ‫‪ -4‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ششـصد و هفتـاد و پنج میلیـون ریـال (‪ 675.000.000‬ریال) اسـت؛ کـه باید به صورت‬ ‫ضمانتنامـه معتبـر بانکـی یـا فیـش واریـزی بـه نفع کارفرمـا‪ ،‬در روز برگزاری مناقصه تسـلیم شـود‪( .‬فرمت ضمانتنامه شـرکت در فرایند ارجـاع کار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت درصورت عـدم اسـتفاده از فرمت مذکـور‪ ،‬مناقصه گر از‬ ‫می بایسـت عینـا مطابـق بـا فرمـت منـدرج در پیوسـت اسـناد مناقصه باشـد‪ ،‬بدیه ‬ ‫ادامـه فراینـد مناقصه حذف می شـود‪).‬‬ ‫‪ -5‬دسـتگاه نظارت‪ ،‬دفتر فنی تولید اسـت و شـرکت های متقاضی می توانند درخصوص سـواالت خود با داخلی ‪ 833‬اقای مهندس بهرامی و‬ ‫‪ 824‬اقـای مهنـدس دیرباز تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج ا گهی ها به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -7‬ا گهـی مـا در سـایت های پایـگاه ملـی مناقصـات ‪ ،www.iets.mporg.ir‬سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬و پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی معاملات شـرکت مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی بـه ادرس ‪ www.tender.tpph.ir‬قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1314546‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!