روزنامه سایه شماره 2494 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2494

روزنامه سایه شماره 2494

روزنامه سایه شماره 2494

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کوتاهی در نظارت بر چرخه تامین و توزیع کاال پذیرفتنی نیست‬ ‫ش کبیر هندوستان‬ ‫وقوع شور ‬ ‫ش کبیـر هندوسـتان اغـاز شـد کـه باعنـوان‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1857‬؛ شـور ‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن اعتراضـات کـه از سـوی‬ ‫«جنـگ اول اسـتقالل هنـد» نیـز شـناخته م ‬ ‫سپاهیان هندی شاغل در کمپانی هند شرقی بریتانیا در «میروت» اغاز شده بود‪،‬‬ ‫بـه شـورش سـربازان و مـردم در فلات گنـگ علیـا و مرکـز هندوسـتان انجامیـد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری «نظـارت بـر زنجیـره تامیـن و توزیـع کاال» را‬ ‫مسـئله ای مهـم در اجـرای موفق طـرح اصالح اقتصادی دانسـت و‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬انجـام ایـن کار فعالیـت جـدی‪ ،‬مـداوم و میدانـی همـه‬ ‫نهادهای مسئول را می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته‬ ‫نیسـت»‪ .‬به گـزارش خانـه ملـت؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی بـا‬ ‫قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش از اغاز اجرای طرح اصالح‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬همـگان را دعـوت بـه یـاری دولـت در اجـرای بهتـر طـرح‬ ‫کردنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نقش افرینـی مـردم ماننـد همـه عرصه هـای خطیـر‬ ‫ اصلاح اقتصـادی؛ مهـم و ضامـن موفقیت اسـت‪ .‬باید‬ ‫قبـل‪ ،‬در این‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫بـه گر ههـای ذهنـی مـردم دربـاره طـرح حتمـا پاسـخ داد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 9 1401‬شوال ‪ 11 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2494‬تومان‬ ‫پاسخ به پرسش های رایج درباره یارانه جدید‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫اغاز جراحی بزرگ اقتصادی در کشور‬ ‫تمـــام ملـــل جهـــان از اغـــاز خلقـــت‪ ،‬جنـــگ و س ــتیز را‬ ‫گرانی نان‬ ‫یشــود‬ ‫به خاطر جنگ تقبیــح کــرده و ان را مرگبــار دانســته اند؛ امــا چــه م ‬ ‫ک ــه اغل ــب دولت ه ــا‪ ،‬اعتق ــادی ب ــه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جمع اوری ‪۶۹۱۴‬‬ ‫مرکز غ�یرقانونی استخراج رمز ارز‬ ‫طب ــق اع ــام ش ــرکت توانی ــر‪ ،‬از س ــال ‪ 1398‬تا کن ــون ح ــدود ‪ ۶۹۱۴‬مرک ــز غیرقانون ــی‬ ‫نن ــوع‬ ‫اس ــتخراج رمـ ـز ارز در ای ــران جمـ ـع اوری ش ــده و ب ــرای ت ــدوام جلوگی ــری از ای ‬ ‫ش شناســـایی و برخـــورد بـــا مرا کـــز غیرمج ــاز در‬ ‫ســـودجویی ها‪ ،‬اجـــرای هفـــت رو ‬ ‫دس ــتور کار ای ــن ش ــرکت ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬تعرفه ه ــای یارانـ ـه ای مانن ــد تعرف هه ــای‬ ‫ب ــرق صنعتـــی‪ ،‬کشـــاورزی‪ ،‬خانگـــی و حتـــی تجـــاری باعـــث افزایـــش انگیز هه ــای‬ ‫س ــودجویان ب ــرای اس ــتفاده از ب ــرق غیرمج ــاز به منظ ــور اس ــتخراج رمز ارزه ــا ش ــده‪.‬‬ ‫ای ــن ام ــر کش ــور را تبدی ــل ب ــه یک ــی از‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫احمـد اصانلـو؛ رئیـس سـازمان تعزیـرات حکومتـی گفـت‪« :‬دولـت سـیزدهم‪،‬‬ ‫چـاره ای جـز اصلاح نظـام پرداخـت یارانـه نداشـت؛ زیـرا رونـد موجـود‪ ،‬باعـث‬ ‫افزایـش تـورم‪ ،‬رانـت و فسـاد بـود و دولـت قانـون را اجـرا کـرد»‪.‬‬ ‫با اجرای پروژه بزرگ پایش هوشمند الکترود و اماده به کاری تجهیزات محقق شد؛‬ ‫دست یابی به کمترین میزان مصرف‬ ‫الکترود گرافیتی در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫چالش مردم هراسی در جهان پساکرونا‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره «معلمان هنرمند»‬ ‫باعث رشد فرهنگ جامعه می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان مازندران خبر داد؛‬ ‫نشت یابی بیش از ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۶ ۰۰‬کیلومتر‬ ‫خطوط تغذیه و شبکه در استان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار کرمانشاه‪:‬‬ ‫پیاده راه سازی خیابان «مدرس»‬ ‫به زودی انجام خواهد شد‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان رایگان‬ ‫رضا یزدانی‪:‬‬ ‫«نوستالژی خوانی»‬ ‫امضای کارهای من است‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫پاسخ به پرسش های رایج‬ ‫درباره یارانه جدید‬ ‫ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی در گفت وگوی زنده تلویزیونی‬ ‫خـود بـا مـردم‪ ،‬از جراحی بزرگ اقتصادی در کشـور خبـر داد‬ ‫کـه سال هاسـت بسـیاری از کارشناسـان و صاحب نظـران بـر‬ ‫اجرای ان تا کید دارند‪ .‬وی یکی از چالش جدی پیش روی‬ ‫دولـت را موضـوع تخصیـص ناعادالنـه یارانـه کاالهـای‬ ‫اساسـی ازطریـق توزیـع ارز ترجیحـی معرفـی کـرد و گفـت‪« :‬از‬ ‫ً‬ ‫همـان نخسـتین روزهـای اغـاز فعالیـت دولـت‪ ،‬تقریبـا همه‬ ‫اقتصاددانـان و صاحب نظـران بـه مـا هشـدار می دادنـد‬ ‫بایـد بـرای این موضـوع به عنـوان یکـی از مشـکالت جـدی‬ ‫چاره اندیشـی کنیـم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه تخصیـص ارز‬ ‫تخـواری ایجـاد کـرده بـود‪،‬‬ ‫ترجیحـی‪ ،‬تبعیـض و فسـاد و ران ‬ ‫گفـت‪« :‬پرداخـت ارز ترجیحـی بایـد اصلاح؛ و فکـری بـرای‬ ‫یشـد‪ .‬ب هجـای عنـوان حـذف ارز ترجیحـی‬ ‫این قضیـه م ‬ ‫یسـازی و توزیـع عادالنـه‬ ‫نطـرح نوعـی مردم ‬ ‫بایـد گفـت ای ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی در صحبت هایـش‬ ‫یارانـه کاالهـای اساس ‬ ‫ایـن اطمینـان را بـه احـاد جامعـه داد کـه حمایـت از اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر و تامیـن معیشـت اولویـت دولـت اسـت و مـردم‬ ‫تهـا باشـند‪ .‬رونـد واریـز مبالـغ‬ ‫نبایـد نگـران افزایـش قیم ‬ ‫ُ‬ ‫کمک معیشـتی بـرای تمـام نـه دهـک جامعـه به حسـاب‬ ‫مـردم اغـاز شـد و پرداخـت یارانـه جدیـد به پایـان رسـید‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ دراین مطلـب‪ ،‬به سـواالت رایـج دراین زمینه‬ ‫پاسـخ خواهیـم داد‪.‬‬ ‫یارانه ها چندبرابر شد؟‬ ‫با واریز یارانه جدید به حساب اقشار کم درامد‪ ،‬میزان یارانه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا نسـبت به قبل بیـش از سـه برابر م ‬ ‫دریافتـی ا ‬ ‫خانوارهـای تک نفـره اقشـار متوسـط جامعـه پیش ازایـن‬ ‫ماهانـه حـدود ‪ ۱۰۰‬هزارتومـان یارانـه (نقـدی و معیشـتی)‬ ‫دریافت می کردند و با رقم پرداختی توسط دولت سیزدهم‬ ‫یشـود‪ .‬یارانه‬ ‫(‪ ۳۰۰‬هزارتومـان) رقم دریافتی ان ها سـه برابر م ‬ ‫خانوارهـای دونفـره اقشـار متوسـط پیش ازایـن ماهانـه‬ ‫حـدود ‪ ۱۹۴‬هزارتومـان بـود کـه بـه ‪ ۶۰۰‬هزارتومـان افزایـش‬ ‫خواهـد یافـت و خانوارهـای سـه نفره هم ا کنـون بـا افزایـش‬ ‫ً‬ ‫‪ ۳.۳‬برابـری حـدود ‪ ۹۰۰‬هزارتومـان دریافـت می کننـد کـه قبال‬ ‫این رقـم ‪ ۲۷۴‬هزارتومـان بـود‪ .‬یارانـه خانوارهـای چهارنفـره‬ ‫ً‬ ‫قبلا ‪ ۳۵۴‬هزارتومـان بـود کـه یک میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هزارتومـان‬ ‫رسـید و ‪ ۳.۴‬برابـر شـد‪ .‬یارانـه خانوارهـای پنج نفره بـه باال نیز‬ ‫بیـش از ‪ ۳.۵‬برابـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایا نان و دارو گران می شود؟‬ ‫رئیس جمهـوری درپاسـخ به اینکه ایـا اصلاح نحـوه و محـل‬ ‫پرداخـت یارانـه کاالهـای اساسـی در نـرخ نـان تغییـر ایجـاد‬ ‫می کند؟ گفت‪« :‬نان سـنتی با قیمت سـابق به دسـت همه‬ ‫مـردم خواهـد رسـید‪ .‬دارو در پوشـش بیمـه ای مـی رود و‬ ‫ن نیـز تغییـر نمی کنـد و زیرسـاخت های ایـن کار نیـز‬ ‫قیمـت ا ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی دربـاره نحـوه پرداخـت ارز‬ ‫تکمیـل و امـاده م ‬ ‫ترجیحـی بـه دارو‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬یارانـه ای کـه واردکننـدگان‬ ‫یشـود و‬ ‫ان دریافـت می کننـد‪ ،‬بـه بیم ههـا پرداخـت م ‬ ‫بیم ههـا دارو را بـا قیمتـی کـه االن هسـت‪ ،‬به دسـت مـردم‬ ‫می رسـانند»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه بـا اجـرای طـرح اصلاح‬ ‫نظـام پرداخـت یارانـه کاالهـای اساسـی تغییـری در قیمـت‬ ‫نان سنتی‪ ،‬دارو و بنزین نخواهیم داشت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫یکـه زیرسـاخت های فنـی بـرای کاالبـرگ الکترونیک‬ ‫«تازمان ‬ ‫ً‬ ‫اماده شـود که احتماال یک یا دوماه باشـد‪ ،‬کمک معیشـتی‬ ‫ب هصـورت نقـدی پرداخـت خواهـد شـد و هروقـت کاالبـرگ‬ ‫الکترونیـک امـاده شـد‪ ،‬تناسـب میزانـی کـه به عنـوان‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬کاملا بـا مـردم در میـان‬ ‫کمک معیشـتی پرداخـت م ‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید احسـان خانـدوزی؛ وزیـر اقتصـاد‬ ‫گذاشـته م ‬ ‫نیز درمورد یارانه نان و دارو گفت‪« :‬مصوبه سـتاد اقتصادی‬ ‫دولـت این اسـت که همـه ایرانیـان (یارانه بگیـران فعلـی و‬ ‫کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو‬ ‫خواهنـد بـود»‪.‬‬ ‫یارانه جدید برای چه کسانی واریز شده است؟‬ ‫طبـق اعلام سـازمان هدفمندسـازی یاران ههـا؛ براسـاس‬ ‫قانـون بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬و دسـتور رئیس جمهـوری‪ ،‬یارانـه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزارتومانی خانوارهای مشمول دریافت یارانه برمبنای‬ ‫دهک بنـدی اعال مشـده توسـط وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫یشـود کـه براین اسـاس‬ ‫اجتماعـی بـه نـه دهـک تقسـیم م ‬ ‫کهـای اول تـا سـوم بـه ازای هرنفر ماهانه‬ ‫بـه مشـموالن ده ‬ ‫کهـای چهـارم تا نهم بـه ازای‬ ‫مبلـغ ‪ ۴۰۰‬هزارتومـان و بـه ده ‬ ‫هرنفـر ماهیانـه مبلـغ ‪ ۳۰۰‬هزارتومـان به حسـاب سرپرسـتان‬ ‫واریز شده است‪ .‬طبق فهرست اعالمی؛ مشموالن دریافت‬ ‫یارانـه توسـط وزارت تعـاون بیـش از ‪ ۲۳‬میلیون خانـوار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایرانـی هسـتند کـه ‪ ۷۲‬میلیون نفـر ایرانی را شـامل م ‬ ‫وزیـر اقتصـاد نیـز گفـت؛ ‪ ۳۰‬درصـد جمعیـت کشـور یارانـه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزارتومان‪ ۶۰ ،‬درصد دیگر یارانه ‪ ۳۰۰‬هزارتومانی دریافت‬ ‫می کننـد و نزدیـک بـه ‪ ۱۰‬درصـد جـزو طبقـات برخـوردار‬ ‫هسـتند و بی نیاز از حمایت دولت شناسـایی شـدند که در‬ ‫صـف یارانه بگیـران نیسـتند‪.‬‬ ‫مبلغ واریزشده به حساب سرپرست خانوار برای‬ ‫چندماه است؟‬ ‫مبالـغ اعال مشـده بـرای دومـاه ب هصـورت نقـدی به حسـاب‬ ‫سرپرسـتان خانـوار واریـز شـده اسـت‪.‬‬ ‫چه زمانی یارانه جدید قابل برداشت است؟‬ ‫زمان اسـتفاده از یارانه واریزی ازسـوی دولت در اینده اعالم‬ ‫یشـود؛ تاان زمـان این مبالـغ قابل برداشـت و اسـتفاده‬ ‫م ‬ ‫نیسـت‪ .‬در روزهـای اینـده اطالعـات بیشـتری به مـردم ارائه‬ ‫و زمان استفاده از این یارانه جبرانی ازسوی دولت در اینده‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اعلام م ‬ ‫تکلیف یارانه نقدی هدفمندی یارانه ها و یارانه‬ ‫معیشتی چه می شود؟‬ ‫نمـورد گفـت؛ یارانـه حمایتـی واریـزی‬ ‫وزیـر اقتصـاد درای ‬ ‫یسـت و‬ ‫بـا مجمـوع یارانـه نقـدی قبلـی و کمک معیشت ‬ ‫یشـود و‬ ‫نپـس‪ ،‬یارانـه ب هصـورت یکپارچـه پرداخـت م ‬ ‫ازای ‬ ‫کمـاه چنـد یارانـه پرداخـت نخواهـد شـد‪ .‬وی‬ ‫دیگـر در ی ‬ ‫افزود‪« :‬از خردادماه تا پایان سال‪ ،‬تمام پرداخت های یارانه‬ ‫و کمک معیشـتی ب هصـورت یکپارچـه و بـا لحـاظ یاران ههـای‬ ‫قبـل اسـت»‪ .‬خانـدوزی اعلام کـرد کـه ب هجـای واریـز‬ ‫چندمرحلـه ای یارانه تصمیم گرفته شـد همـه واریزها یکجا‬ ‫انجـام شـود و مبلغـی کـه به حسـاب خانوارهـا واریـز شـده‪،‬‬ ‫مجمـوع یارانـه ‪ ۴۵۵۰۰‬تومانـی و یارانـه جدیـد اسـت‪.‬‬ ‫علت تفاوت ‪ ۳۵‬هزارتومانی مبلغ واریزی با رقم‬ ‫اعالم شده چیست؟‬ ‫ایـن مابه التفـاوت ناشـی از کسـر مبلـغ قسـط وام‬ ‫یک میلیون تومانـی کمک معیشـتی کرونـای اعط اشـده در‬ ‫کهـا کسـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫دولـت قبـل اسـت کـه توسـط بان ‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬دولـت قبـل پـس از شـیوع کرونـا تصمیـم گرفـت‬ ‫ب هصـورت وام به حسـاب یارانه بگیـران کـه ‪ ۲۳‬میلیون خانوار‬ ‫هستند‪ ،‬یک میلیون تومان وام واریز کند‪ .‬مدت بازپرداخت‬ ‫این تسهیالت ‪ ۳۰‬ماه است و براین اساس مقرر شد ماهیانه‬ ‫‪ ۳۵‬هزارتومـان از رقـم یارانـه واریـزی به حسـاب سرپرسـتان‬ ‫خانـوار دریافت کننـدگان وام کسـر شـود کـه براین مبنـا؛ در‬ ‫جریـان مبالـغ واریـزی جدیـد نیـز این رقـم ‪ ۳۵‬هزارتومانـی از‬ ‫دریافت کننـدگان وام مذکـور‪ ،‬کسـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫نحوه اعتراض مردم به دریافت یارانه چگونه است؟‬ ‫هم وطنانی که به هردلیل ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه‬ ‫اختصاص یافتـه دارنـد یـا بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر یـا‬ ‫هرگونه پرسـش‪ ،‬به سـامانه رسـیدگی به درخواست یارانه ها‬ ‫‪ hemayat.mcls.gov.ir‬مراجعـه و اعتـراض خـود را ثبـت یـا‬ ‫بـا مرکـز پاسـخگویی تلفنـی ب هشـماره ‪ ۰۲۱-۶۳۶۹‬تمـاس‬ ‫حاصـل کنند‪.‬‬ ‫ثبت نام جدید متقاضیان یارانه چه زمانی ست؟‬ ‫تنـام از متقاضیـان جدیـد یارانـه‪ ،‬از قلم افتـادگان‪،‬‬ ‫ثب ‬ ‫جامانـدگان و منصرفـان دوره قبـل کـه به هردلیلـی از یارانـه‬ ‫تنـام جـا مانده انـد‪ ،‬پـس از‬ ‫دور ههـای قبلـی محـروم یـا از ثب ‬ ‫تنـام‪ ،‬درصـورت واجدشـرایط بودن ماننـد‬ ‫طـی مراحـل ثب ‬ ‫سـایر مشـموالن یارانـه جدیـد نیـز از ایـن دونوبـت از یارانـه‬ ‫بهره منـد خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2494‬‬ ‫چالش «مردم هراسی» در جهان پساکرونا‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫سیســتم بــوده اســت‪ ،‬بــه ارامــش می رســد و گریــه او پایــان می گیــرد؛ امــا مســئله وجــود‬ ‫تــرس از ناشــناخته ها همــواره جــزو موضوعــات مهــم زندگــی بشــر اســت؛ حتــی گاهــی‬ ‫یشــود ترس هایــی کــه در انســان ناشــی از ناامنــی وجــود دارد‪ ،‬بیشــتر از غــذا و‬ ‫گفتــه م ‬ ‫یســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬ا گــر مــا دچــار ناامنــی شــویم‪ ،‬شــاید نتوانیــم‬ ‫اب بــرای زندگــی بشــر حیات ‬ ‫به راحتــی غذایــی بخور یــم یــا از لیوانــی اب بنوشــیم‪ .‬براین اســاس؛ مســئله احساســات‬ ‫درونــی و شــیوه های ارتبــاط بــا جهــان بیــرون‪ ،‬موضوعــی بســیارمهم اســت؛ امــا واقعــه‬ ‫ً‬ ‫یکــه امــروزه‬ ‫انقالب گونــه «کرونــا» جهــان را شــدیدا دســتخوش تغییروتحــول کــرد؛ به گونه ا ‬ ‫یتــوان از این مســئله به عنــوان یــک نقطه عطــف نــام بــرد و جهــان را بــه دو دوره قبــل‬ ‫م ‬ ‫و بعــد از کرونــا تقســیم بندی کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی نــوزادی به دنیــا می ایــد‪ ،‬بــا صــدای گریــه‪ ،‬اغــاز حیاتــش را بــه جهــان اعــام می کنــد‪.‬‬ ‫اینکــه نوزادهــا در بــدو ورود بــه جهانــی بدیــن فراخنا کی گریه ســر می دهند‪ ،‬موردبررســی‬ ‫و تحقیق بســیاری از محققین قرار گرفته اســت‪ .‬به نظر می رســد ورود ان ها از یک دنیای‬ ‫امــن و مشــابه بهشــت؛ یعنــی رحــم مــادر بــه دنیایی ناشــناخته‪ ،‬می توانــد بــرای ان ها این‬ ‫احســاس ناامنــی را ایجــاد کنــد‪ .‬حــال‪ ،‬براســاس دیــدگاه روانشناســان اجتماعــی؛ اولیــن‬ ‫نیــازی کــه در یــک نــوزاد پدیــد می ایــد این اسـت که بایــد در اغــوش مــادر قــرار گیــرد و وقتــی‬ ‫ُ‬ ‫بــه اغــوش مــادر م ـی رود‪ ،‬به دلیل اینکــه به لحــاظ زیســتی و حیاتــی ن همــاه بخشــی از ان‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ ،‬طبیعتــا ورود کرونــا متغیــری جدیــد اســت کــه می توانــد از انچــه هســت به حســاب م ـی اورد‪ ،‬بــه حرفــش اهمیــت نــدادم‪.‬‬ ‫ته ــای جدی ــدی م ‬ ‫جه ــان پس ــا کرونا ب ــا جهان بین ــی و دریاف ‬ ‫روب ـه رو شــده اس ــت‪ .‬درواق ــع‪ ،‬م ــردم جه ــان به گون ـه ای نابهن ــگام س ــویه های تاریک ــی را ب ــرای انس ــان به هم ــراه داش ــته باش ــد و چندلحظ ــه ب ــا ه ــر سـ ـه نفر صحب ــت ک ــردم و گفت ــم ف ــردا صب ــح‬ ‫مه ــا بیاین ــد‪ .‬صب ــح روز بع ــد‪ ،‬دونف ــری ک ــه‬ ‫بــا تجرب ـه ای عمیــق روب ـه رو شــده اند کــه شــاید هنوزهــم معنــای دراینجاســت که نقش جامعه شناســان و روانشناســان اجتماعی ب ــرای بازدی ــد زخ ‬ ‫مهــای عمیــق و خطرنا کــی داشــتند امدنــد؛ امــا ان کــه فقــط‬ ‫معرفت ــی و درون کاوان ــه این موض ــوع را درک نکرده ان ــد و ب ــرای در شــناخت انسان هراســی و جنب ههــای جدیــد ان حائزاهمیــت زخ ‬ ‫فهــم ان‪ ،‬نیــاز بــه ســال ها زمــان اســت‪ .‬نکتــه مهمــی کــه دراینجــا ش ــده و الزم اس ــت دراین زمین ــه کاره ــای ج ــدی ص ــورت گی ــرد‪ .‬خراشــی بــر گــردن داشــت‪ ،‬نیامــد‪ .‬وقتــی از حــال او جویــا شــدم‪،‬‬ ‫وج ــود دارد‪ ،‬این اسـ ـت که کرون ــا باع ــث ش ــد مس ــئله ه ــراس در درواق ــع‪ ،‬بح ــران و تعام ــل عشـ ـق ورزی می توان ــد انس ــان ها را گفتن ــد ک ــه او م ــرده اس ــت! او پس ازاینک ــه ب ــه خان ــه رف ــت‪ ،‬گفت ــه‬ ‫یک ــه ف ــرد ب ــود م ــرا ج ــادو کرده ان ــد و خواه ــم م ــرد‪ .‬تاانجا ک ــه می دانس ــتم و‬ ‫یک ــه مس ــئله ب هس ــمت خودش ــیفتگی مف ــرط س ــوق ده ــد؛ به گونه ا ‬ ‫انس ــان عم ــق و ش ــدت بیش ــتری یاب ــد؛ به گونه ا ‬ ‫یش ــود ب هج ــای برق ــراری ارتب ــاط ب ــا دیگ ــران‪ ،‬افــراد خانــواده اش گفتنــد‪ ،‬او هیــچ مشــکلی جســمانی نداشــت؛‬ ‫ایج ــاد فاصل ــه اجتماع ــی باعن ــوان ض ــرورت‪ ،‬در دس ــتورکار هم ــه حت ــی عالقه من ــد م ‬ ‫ـود خوی ــش ارتب ــاط ول ــی س ــخت معتق ــد ب ــود ک ــه درب ــاره او ج ــادو کرده ان ــد و حمل ــه‬ ‫دول ‬ ‫ته ــا ق ــرار گرف ــت‪ .‬تعطیل ــی گس ــترده م ــدارس‪ ،‬دانش ــگاه ها ب ــا انس ــان های مج ــازی و غیرواقع ــی ی ــا ب ــا خ ـ ِ‬ ‫یهــای فــردی پلن ــگ ب ــه او دراث ــر ج ــادو ب ــوده اس ــت‪ .‬م ــن اطمین ــان دارم‬ ‫و بس ــیاری از ادار هه ــای دولت ــی در ای ــران و جه ــان نش ــان داد برقــرار ســازد و ایــن تنهایــی مفــرط می توانــد الودگ ‬ ‫دراینج ــا مس ــئله م ــرگ و زندگ ــی انس ــان ها وج ــود دارد و ا گ ــر ب ــه و اجتماعــی زیــادی را به همــراه داشــته باشــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اجتنــاب ک ــه چی ــزی ج ــز ق ــدرت تخی ــل و اعتق ــادش ب ــه کارای ــی ج ــادو‬ ‫یس ــت‬ ‫ان بی توجه ــی ش ــود‪ ،‬ممک ــن اس ــت ب ــا م ــرگ هزاران نف ــر مواج ــه از همــکاری و جنب ههــای مشــارکتی اجتماعــی‪ ،‬یــک خطــر جــدی نمی توانس ــت عام ــل م ــرگ او باش ــد‪ .‬م ــورد دیگ ــر گزارش ‬ ‫ش ــویم‪ .‬اینک ــه اف ــراد ب هم ــرور به این نتیج ــه رس ــیدند ک ــه دیگ ــر به حس ــاب می ای ــد؛ خط ــری ک ــه می توان ــد انس ــجام اجتماع ــی از ش ــمال کوئینزلن ــد در اس ــترالیا‪ .‬یک ــی از بومی ــان ب ــا ادع ــای‬ ‫نمی توانن ــد به راحت ــی ب ــه ه ــم نزدی ــک ش ــوند‪ ،‬یعن ــی مقول ــه ی ــا ت ــداوم ش ــکل جمع ــی زندگ ــی بش ــر را ب ــا تهدی ــد مواج ــه کن ــد؛ بیماربــودن نــزد پزشــک می ایــد‪ .‬پزشــک هیــچ نشــانی از بیمــاری‬ ‫ً‬ ‫شه ــای دقیق ــا مثل اینک ــه مورچ هه ــا ک ــه در جمـ ـع اوری م ــواد غذای ــی‪ ،‬در او نمی بین ــد‪ .‬نزدی ــکان ب ــه پزش ــک می گوین ــد ک ــه یک نف ــر‬ ‫صمیمی ــت و ارتب ــاط عاطف ــی عمی ــق از نزدی ــک‪ ،‬ب ــا چال ‬ ‫جــدی مواجــه شــد‪ .‬وقتــی در جامع ـه ای‪ ،‬مســئله صمیمیــت بــا همــکاری منســجمی دارنــد‪ ،‬تصمیــم بگیرنــد هر یــک به تنهایــی قطع ــه اس ــتخوانی را ب هط ــرف او ت ــکان داده و مرگ ــش را خواس ــته‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فه ــای‬ ‫بح ــران مواج ــه می ش ــود‪ ،‬انس ــان ش ــدیدا ازلح ــاظ درون ــی دچ ــار ایـن کار را انجــام دهنــد‪ .‬طبیعتــا وقتــی نظــم همــکاری مورچ ههــا و او بیم ــار ش ــده و مطمئ ــن اس ــت ک ــه خواه ــد م ــرد‪ .‬حر ‬ ‫یکــه گاهــی ممکــن ب هه ــم بخ ــورد‪ ،‬نمی توانن ــد ب هس ــادگی در جمـ ـع اوری غ ــذا پزش ــک در بی اعتب ــاری ج ــادو او را قان ــع نمی کن ــد‪ .‬پزش ــک‪،‬‬ ‫یشــود؛ طور ‬ ‫ازهم گســیختگی و نامالیمــات م ‬ ‫اســت ایــن تــرس در او عمــق یافتــه و فاصلــه او بــا خــود و دیگــران ب ــرای این ــده خ ــود موف ــق ش ــوند‪ .‬ح ــال‪ ،‬درنظ ــر بگیری ــد وقت ــی ش ــخصی را ک ــه مته ــم ب ــه ت ــکان دادن اس ــتخوان ب هط ــرف او‬ ‫را به ط ــرز فزاین ــده ای افزای ــش ده ــد‪ .‬یک ــی از بیماری های ــی ک ــه انس ــان ها نتوانن ــد تعام ــل و هم ــکاری داش ــته باش ــند‪ ،‬چگون ــه ب ــود‪ ،‬حاض ــر می کن ــد و او در حض ــور بیم ــار می گوی ــد ک ــه قص ــد‬ ‫یشــود انتظــار داشــت کــه اهنگســاز‪ ،‬تنظیم کننــده‪ ،‬خواننــده‪ ،‬جاد وک ــردن نداش ــته اس ــت‪ .‬بیم ــار بالفاصل ــه حال ــش خوب ــش‬ ‫درخص ــوص ارتب ــاط ب ــا م ــردم از قب ــل وج ــود داش ــته و در دوره م ‬ ‫یگ ــردد‬ ‫یش ــود و ب ــه س ــر کارش برم ‬ ‫کرون ــا ب هش ــکل جدی ــدی خ ــود را نش ــان داد‪« ،‬اندروپوفوبی ــا» تران هس ــرا و س ــایر عوام ــل ش ــکل دهنده ی ــک اث ــر جمع ــی‪ ،‬ش ــده‪ ،‬ضعف ــش برط ــرف م ‬ ‫(‪ )Anthropophobia‬اس ــت ک ــه به ن ــام «ت ــرس از م ــردم» ش ــناخته هم ــکاری ک ــرده و ی ــک قطع ــه موس ــیقی زیب ــا را ب ــه ب ــازار ارائ ــه (ثری ــا‪.)27-26 :1384،‬‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه بیــن اندروپوفوبیــا و تــرس یــا اضطــراب اجتماعــی دهن ــد؟ وقت ــی بازیکن ــان ی ــک تی ــم فوتب ــال ب ــا یکدیگ ــر هم ــکاری ای ــن داس ــتان ها به خوب ــی نش ــان می ده ــد ک ــه فرهن ــگ‪ ،‬چگون ــه‬ ‫م ‬ ‫یگ ــذارد‪ .‬ح ــال درنظ ــر بگیری ــد‬ ‫(‪ )Social Anxiety Disorder‬تفاوت های ــی هس ــت‪ .‬اندروپوفوبی ــا الزم را ب ــرای ش ــکل دهی کار تیم ــی نداش ــته باش ــند‪ ،‬چگون ــه ب ــر اف ــکار و اعم ــال م ــردم تاثی ــر م ‬ ‫کهــای جمعــی بتوانــد باعــث فرهنــگ کرونایــی کــه شــکل گرفتــه اســت‪ ،‬چگونــه بــر رفتــار مــردم‬ ‫یتــوان انتظــار داشــت کــه تا کتی ‬ ‫زمان ــی رخ می ده ــد ک ــه ف ــرد از ارتباط برقرارک ــردن ب ــا م ــردم دچ ــار م ‬ ‫یگ ــذارد؟ درواق ــع‪ ،‬م ــردم به گون ـه ای ناخواس ــته احس ــاس‬ ‫یشــود و از تــرس ترجیــح می دهــد کــه در جامعــه موفقی ــت ی ــک باش ــگاه ش ــود؟ وقت ــی ش ــهروندان ی ــک جامع ــه تاثی ــر م ‬ ‫تــرس شــدید م ‬ ‫حض ــور نیافت ــه و ب هج ــای ان‪ ،‬ازطری ــق ایمی ــل ی ــا ش ــبکه های ب ــا یکدیگ ــر درم ــورد موضوع ــات مه ــم صحب ــت نکنن ــد و اینک ــه می کنن ــد دچ ــار ج ــادو ش ــده اند و ارتب ــاط ب ــا دیگ ــران برقرارک ــردن‬ ‫ً‬ ‫نه ــا دش ــوار اس ــت‪ .‬برهمین اس ــاس؛ انسان هراس ــی‪ ،‬‬ ‫اجتماع ــی ی ــا فضاه ــای مج ــازی ب ــا دیگ ــران ارتب ــاط برق ــرار اساس ــا حض ــور در جامع ــه ب ــا مناقش ــه و چال ــش مواج ــه ش ــود‪ ،‬ب ــا ا ‬ ‫مردم هراس ــی و دگرهراس ــی‪ ،‬م ــوج‬ ‫یت ــوان انتظ ــار داش ــت‬ ‫کن ــد‪ .‬پدی ــده اندروپوفوبی ــا ی ــا انسان هراس ــی ا گ ــر در کنش ــگران چگون ــه م ‬ ‫جدی ــدی را ایج ــاد می کن ــد و ای ــن‬ ‫اجتماع ــی ش ــدت یاب ــد‪ ،‬می توان ــد انس ــان ها را ب ــه غریبه های ــی ک ــه انس ــان ها بتوانن ــد در درک‬ ‫نم ــوج‬ ‫یش ــود درای ‬ ‫باع ــث م ‬ ‫درکنارهــم مبــدل ســازد کــه هیچ گونــه ارتبــاط جــدی بــا همدیگــر معن ــای زندگ ــی و بهترزیس ــتن ب ــا‬ ‫انس ــان به مثاب ــه انس ــان دچ ــار‬ ‫برقــرار نخواهنــد کــرد و به مــرور ایــن احســاس ناتوانــی در برقــراری یکدیگــر بــه نتایــج مطلوبی برســند؟‬ ‫گم گش ــتگی ش ــود‪ .‬ای ــن گم گش ــتگی‬ ‫ـانی انســان را بــا ضعــف و تحلیــل مواجــه بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد درنظ ــر داش ــت ک ــه‬ ‫ارتبــاط‪ ،‬ســویه های انسـ ِ‬ ‫بس ــیار می توان ــد خطرن ــا ک باش ــد‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫خواهــد ســاخت‪ .‬چــه اتفاقــی بــر روی صحنــه اجتماعــی خواهــد جه ــان پس ــا کرونا‪ ،‬جهان ‬ ‫و اش ــکال گونا گ ــون هوی ـ ِـت بودن ــی‬ ‫سه ــای اجتماع ــی»‬ ‫افت ــاد ا گ ــر زندگ ــی را به مثاب ــه ی ــک تئات ــر ش ــلوغ درنظ ــر بگیری ــم؟ « ترمی ــم تما ‬ ‫انس ــان گونه را ب ــا چالش های ــی‬ ‫ارتب ــاط بی ــن انس ــان ها می توان ــد نق ــش پررنگ ــی در ش ــکل دهی در ان‪ ،‬ی ــک ض ــرورت اس ــت‬ ‫ج ــدی مواج ــه س ــازد‪ .‬درواق ــع‪،‬‬ ‫ای ــن تئات ــر به معن ــای پوی ــای ان داش ــته باش ــد؛ ام ــا ا گ ــر تئات ــر و باتوجه به اینک ــه همچن ــان‬ ‫ً‬ ‫دراینج ــا ش ــکل گیری ی ــک غرب ــت‬ ‫به گونـ ـه ای اج ــرا ش ــود ک ــه هر ک ــس ب ــا فیلم نام ــه خ ــود و صرف ــا این مس ــئله ب هش ــکل بح ــران‬ ‫یش ــود ک ــه انس ــان‬ ‫عمی ــق باع ــث م ‬ ‫در درون ب ــا ان ارتب ــاط برق ــرار کن ــد‪ ،‬کن ــش جمع ــی جوام ــع ب ــا درنیام ــده بای ــد ب ــه ان توج ــه نش ــان‬ ‫جهان پساکرونا‪ ،‬جهانی ست که‬ ‫نتوانــد دالیــل ان را درک کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫تردی ــد و بح ــران ج ــدی مواج ــه می ش ــود‪ .‬در جه ــان پس ــا کرونا دهیــم؛ چرا کــه عدم برقــراری عمیــق‬ ‫« ترمیمتماس هایاجتماعی»‬ ‫یک ــه در م ــا به وج ــود‬ ‫دالی ــل چیز ‬ ‫یک ــی از خطرهای ــی ک ــه این ــک به وج ــود ام ــده بی عالقگ ــی ارتباط ــات و ضع ــف در ش ــکل دهی‬ ‫ام ــده را نمی دانی ــم‪ ،‬ممک ــن اس ــت‬ ‫ته ــای تعال ــی دوس ــویه و‬ ‫یس ــت‪ .‬درواق ــع‪ ،‬بعدازانک ــه هوی ‬ ‫م ــردم ب ــه ورود ب ــه نظ ــام اجتماع ‬ ‫در ان‪ ،‬ضرورت است و‬ ‫دچ ــار درد ی ــا احس ــاس عمی ــق‬ ‫ش یاف ــت‪ ،‬دانش ــگاه ها و م ــدارس چندس ــویه می توان ــد اختالل ــی‬ ‫ش ــیوع کرون ــا در جه ــان کاهـ ـ ‬ ‫باتوجه به اینکههمچنان‬ ‫نا کارامــدی شــویم‪ .‬ایــن نا کارامــدی‬ ‫ارام ارام در ا کث ــر نق ــاط دنی ــا ب ــاز ش ــده اند؛ ام ــا اینک ــه م ــردم ب ــه عمی ــق باش ــد ک ــه ت ــا س ــال ها م ــا‬ ‫می توان ــد ش ــکنجه ای عمی ــق را در‬ ‫شه ــای ج ــدی مواج ــه‬ ‫دانش ــگاه ها و م ــدارس بیاین ــد‪ ،‬به نظ ــر می رس ــد چن ــدان س ــویه را ب ــا چال ‬ ‫این مسئلهبه شکلبحران‬ ‫لحظــات مختلــف در مــا ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫نهــا از اینکــه مدتــی را س ــازد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬ای ــن ت ــرس باع ــث‬ ‫نهــا ایجــاد نمی کنــد‪ .‬البتــه ا ‬ ‫خوشــی در ا ‬ ‫کنارهــم نبودنــد‪ ،‬احتمـ ًـاال بــا اغــوش بــاز این مســئله را بپذیرنــد؛ م یشــود مفهــوم صبــوری‪ ،‬مهربانــی درنیامده باید به ان توجه نشان‬ ‫کط ــرف ممک ــن اس ــت دوس ــت‬ ‫ازی ‬ ‫داش ــته باش ــیم ب ــا دیگ ــران ارتب ــاط‬ ‫شه ــای ج ــدی مواج ــه و صمیمی ــت و عش ــق ب هم ــرور‬ ‫ام ــا ن ــوع م ــراودات اجتماع ــی ب ــا چال ‬ ‫دهیم؛ چراکه عدم برقراری‬ ‫ً‬ ‫برق ــرار کنی ــم ام ــا ت ــرس از حض ــور‬ ‫اس ــت‪ .‬بعض ــا برخ ــی از ک ــودکان ک ــه دوران اصل ــی تحصی ــل خ ــود ضعی ــف ش ــده و روبه ناب ــودی‬ ‫عمیق ارتباطات و ضعف‬ ‫در جامع ــه به دلی ــل کرونای ــی ک ــه‬ ‫را در خان ــه بودن ــد‪ ،‬نمی دانن ــد ک ــه ارتباط برقرارک ــردن ب ــا دیگ ــران بگ ــذارد؛ و وقت ــی عش ــق نباش ــد‪،‬‬ ‫ته ــا وج ــود داش ــته‪ ،‬م ــا را از‬ ‫مد ‬ ‫یتــوان انتظــار داشــت کــه‬ ‫گس ــاالن نی ــز در ارتباط برقرارک ــردن ب ــا چگونــه م ‬ ‫به چه معناس ــت و بزر ‬ ‫در شکل دهی هویت های‬ ‫کش ــدن ب ــه دیگ ــران برح ــذر‬ ‫نزدی ‬ ‫دیگ ــران دچ ــار س ــوءظن و تضاده ــای درون ــی ش ــده اند‪ .‬ای ــن یــک جامعــه انســانی شــکل بگیــرد؟‬ ‫تعالی دوسویه و چندسویه‬ ‫مـ ـی دارد؛ به وی ــژه درخص ــوص‬ ‫یش ــود ک ــه اج ــازه نمی ده ــد بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد این موض ــوع را‬ ‫نق ــدر ش ــدید م ‬ ‫تضاده ــا گاه ــی ا ‬ ‫کودکان ونوجوان ــان ک ــه دوران‬ ‫اف ــراد ب هس ــادگی بتوانن ــد ب ــا یکدیگ ــر حت ــی صحب ــت ع ــادی و مدنظ ــر ق ــرار داد ک ــه انسان هراس ــی‬ ‫می تواند اختاللی عمیق باشد‬ ‫مبــودن‬ ‫کمتــری از تجربــه زیســته باه ‬ ‫مکالمــات روزمــره داشــته باشــند‪ .‬در اندروپوفوبیــا عالئــم فیزیکــی اندروپوفوبی ــا‪ ،‬بع ــد از کرون ــا ب ــا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫که تا سال ها ما را با چالش های‬ ‫را داش ــته اند‪ ،‬این مس ــئله می توان ــد‬ ‫یش ــود؛ مث ــا وقت ــی ف ــرد ب ــا دیگ ــران صحب ــت اش ــکال جدی ــد درحال بازتولی ــد‬ ‫نی ــز بعض ــا دی ــده م ‬ ‫تش ــدید ش ــود و ب هم ــرور ممک ــن‬ ‫خک ــردن کن ــد اس ــت؛ یعن ــی فرهن ــگ جدای ــی از‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ممک ــن اس ــت ش ــروع ب ــه عرق ریخت ــن و ی ‬ ‫جدی مواجه سازد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اس ــت اساس ــا دچ ــار «فراموش ــی‬ ‫یــا ممکــن اســت به نوعــی چهــره اش در مواجه هبــا دیگــران‪ ،‬ســرخ م ــردم ک ــه دراث ــر کرون ــا پدی ــد ام ــده‪،‬‬ ‫این ترس باعث می شود مفهوم‬ ‫ناش ــی از همگرای ــی» ش ــویم‪.‬‬ ‫ش ــود و نب ــض او تندتن ــد بزن ــد و نتوان ــد حرف های ــش را منس ــجم ب ــر رفت ــار و ک ــردار و ش ــخصیت‬ ‫«فراموش ــی ناش ــی از همگرای ــی»‬ ‫یس ــت ک ــه انس ــان ها به نوع ــی تاثی ــر گذاش ــته‬ ‫شه ــای احساس ‬ ‫ب ــه دیگ ــران بزن ــد‪ .‬ای ــن‪ ،‬یک ــی از وا کن ‬ ‫صبوری‪ ،‬مهربانی و صمیمیت و‬ ‫می توان ــد بس ــیارخطرنا ک باش ــد‬ ‫می توان ــد همه چی ــز را تحت الش ــعاع خ ــود ق ــرار ده ــد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬اس ــت‪ .‬ا گ ــر در گذش ــته مفهوم ــی‬ ‫عشق‪ ،‬به مرور ضعیف شده و‬ ‫و نوع ــی تش ــویش و نگران ــی از‬ ‫یت ــوان گف ــت ب هن ــام پدی ــده «جن ــون م ــرگ» ک ــه‬ ‫وقت ــی انسان هراس ــی گس ــترش یاب ــد‪ ،‬به نوع ــی م ‬ ‫مب ــودن‬ ‫ایج ــاد امنی ــت درکناره ‬ ‫ـادو‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـخ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫اعت‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫مبتن‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫اعت‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫مقول ــه «اعتم ــاد» از جامع ــه رخ ــت برمی بن ــدد‪ .‬وق‬ ‫روبه نابودیبگذارد‬ ‫ً‬ ‫را ب ــا مخاط ــره مواج ــه س ــازد و در‬ ‫یش ــد‪،‬‬ ‫تضعی ــف ش ــود‪ ،‬طبیعت ــا ش ــکل گیری ی ــک این ــده متعال ــی و در بی ــن اف ــراد مش ــاهده م ‬ ‫یس ــت ک ــه انس ــان در‬ ‫چنی ــن فضای ‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــا ام ــروز به نوع ــی ای ــن مفه ــوم‬ ‫شه ــای ج ــدی م ‬ ‫توس ــعه یافته دس ــتخوش چال ‬ ‫فض ــای س ــکوت گونه و س ــکون وار‬ ‫نب ــاره‬ ‫یت ــوان برنامه ری ــزی ب ــرای این ــده به لح ــاظ اجتماع ــی داش ــت؟ درحال بازتولی ــد اس ــت‪ .‬در ای ‬ ‫م ‬ ‫درواق ــع‪ ،‬تضعی ــف جامع ــه به مثاب ــه جامع ــه می توان ــد خط ــر ب ــه ای ــن داس ــتان ها توج ــه کنی ــد ک ــه می گوین ــد توس ــط یک ــی از ق ــرار می گی ــرد و دیگ ــر ت ــوان برق ــراری ارتب ــاط را نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫دراینج ــا الزم اسـ ـت که معن ــای عمی ــق از عش ــق را در نظ ــام‬ ‫بزرگ ــی را ب ــرای حی ــات بش ــر به وج ــود اورد‪ .‬همان طورک ــه توج ــه پزش ــکان در افریق ــای خ ــاوری روای ــت ش ــده اس ــت‪:‬‬ ‫ب ــه کنت ــرل بیم ــاری کرون ــا در س ــطح ف ــردی ی ــک ض ــرورت اس ــت‪ ،‬روزی س ــه م ــرد را ک ــه موردحمل ــه پلن ــگ ق ــرار گرفت ــه و زخم ــی اجتماع ــی ب ــرای اف ــراد م ــرور کنی ــم‪ .‬الزم اسـ ـت که س ــمینارها و‬ ‫ح ــال نی ــاز اس ــت ب ــه پیامده ــای دوری از یکدیگ ــر و تضعی ــف ش ــده بودن ــد‪ ،‬ب ــرای م ــداوا ن ــزد م ــن اوردن ــد‪ .‬دونف ــر از ان ــان س ــخنرانی هایی توس ــط محققی ــن دراین زمین ــه در فضاه ــای‬ ‫بهــای بســیاری دراین زمینــه نوشــته‬ ‫مه ــای عمیق ــی داش ــتند و س ــومی فق ــط خراش ــی در ناحی ــه اجتماعــی ارائــه شــود‪ .‬کتا ‬ ‫شــکل اجتماعــی زندگــی نیــز توجــه ویــژه ای شــود؛ زیــرا چنانچــه زخ ‬ ‫حی ــات جمع ــی م ــا دس ــتخوش اس ــیب ش ــود‪ ،‬ش ــاید ت ــا س ــال ها گ ــردن برداش ــته ب ــود‪ .‬م ــن نخس ــت ب ــه زخم بن ــدی دونف ــری ک ــه و برنام هه ــای تلویزیون ــی متع ــددی درزمین ــه تعام ــل و عش ــق‬ ‫نش ــرایطی ش ــاید بت ــوان امی ــد داش ــت ک ــه‬ ‫شه ــای گ ــردن ارائ ــه ش ــود‪ .‬درچنی ‬ ‫نه ــا نتوانی ــم روی ــه متفاوت ــی را ب ــرای بهین هس ــازی به وج ــود جراحاتش ــان عمی ــق ب ــود‪ ،‬پرداخت ــم و بع ــد خرا ‬ ‫و قر ‬ ‫اوری ــم‪ .‬درواق ــع‪ ،‬عدم برق ــراری ارتب ــاط انس ــان ها می توان ــد س ــومی را تمی ــز ک ــردم و گفت ــم ت ــو مش ــکلی ن ــداری و زود خ ــوب ش ــادی و حض ــور همگرایان ــه ت ــوام ب ــا صمیمی ــت‪ ،‬دوب ــاره محل ــی‬ ‫له ــای درون ــی را وس ــعت بخش ــد‪ .‬باتوجه به اینک ــه خواه ــی ش ــد‪ .‬او گف ــت ن ــه م ــن خواه ــم م ــرد‪ .‬از ح ــرف او تعج ــب از اع ــراب پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫عم ــق اختال ‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫له ــا در انس ــان تش ــدید ک ــردم و ب ــا ای ــن فک ــر ک ــه خ ــراش گ ــردن خ ــود را ک ــه خیل ــی بدت ــر‬ ‫در جه ــان م ــدرن‪ ،‬بس ــیاری از اختال ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫گرانی نان به خاطر جنگ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫تم ــام مل ــل جه ــان از اغ ــاز خلق ــت‪ ،‬جن ــگ و س ــتیز را تقبی ــح ک ــرده و ان را‬ ‫مرگب ــار دانس ــته اند؛ ام ــا چ ــه می ش ــود ک ــه اغل ــب دولت ه ــا‪ ،‬اعتق ــادی ب ــه‬ ‫ای ــن ب ــاور عموم ــی جهان ــی ندارن ــد؟ و چ ــون پن ــدار بدین گون ــه ب ــه خط ــا‬ ‫مـــی رود‪ ،‬دو حا کـــم در دو کشـــور‪ ،‬از منطقـــی کـــه خواســـت مـــردم اس ــت‪،‬‬ ‫خ ــارج ش ــده و مل ــت دو کش ــور ناخواس ــته بای ــد نس ــبت ب ــه جن ــگ ب ــا ه ــم‬ ‫اق ــدام کنن ــد؟ بعضی از اوق ــات جن ــگ بی ــن دو کش ــور‪ ،‬جن ــگ جهان ــی اول و‬ ‫دوم را رق ــم می زن ــد ک ــه موج ــب ب ــر ب ــاد رفت ــن هس ــتی می ش ــود‪ .‬ح ــال ا گ ــر‬ ‫جن ــگ روس ــیه ب ــا اوکرای ــن را تفس ــیر کنی ــم‪ ،‬مض ــار ان تا کن ــون تم ــام دنی ــا را‬ ‫به مخاط ــره انداخت ــه اس ــت؛ تا جایی ک ــه اس ــایش را از بس ــیاری از کش ــورها‬ ‫به ش ــکل ناخواس ــته س ــلب ک ــرده اس ــت‪ .‬این ــک اث ــر ای ــن جن ــگ بی منط ــق‬ ‫را در جامع ــه خ ــود و ب ــر ش ــرایط کش ــورمان مورد بررس ــی ق ــرار می ده ــم‪ .‬در‬ ‫کش ــور م ــا ق ــوت اصل ــی را ن ــان تش ــکیل می ده ــد و ادام ــه حی ــات به وی ــژه‬ ‫ب ــرای فرودس ــتان‪ ،‬ب ــدون ان امکان ناپذی ــر نیس ــت و به خاط ــر ای ــن جن ــگ‪،‬‬ ‫این مســـئله بـــه خطـــر افتـــاده اســـت؛ چرا کـــه ســـخن از نـــان کوپن ــی و‬ ‫ده برابر ش ــدن قیم ــت نان ه ــای ماش ــینی با گ ــت و تس ــت و ‪ ...‬ش ــده اس ــت‬ ‫و به تبـ ـع ان افزای ــش قیم ــت ما کارون ــی را ش ــاهد هس ــتیم؛ به وی ــژه ک ــه ب ــا‬ ‫افزای ــش ‪ ۲۰‬براب ــری قیم ــت یک کیل ــو برن ــج‪ ،‬به ناچ ــار ما کارون ــی ب ــه غ ــذای‬ ‫بی ــش از ‪ ۷۰‬درص ــد م ــردم کش ــور م ــا ش ــده اس ــت و به یک ب ــاره ت ــا ح ــدود‬ ‫بســـته ای ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬هزار تومـــان بایـــد ان را خریـــداری کـــرد‪ .‬این امـــر نش ــان از‬ ‫کمب ــود ارد دارد؛ چ ــون دو کش ــور روس ــیه و اوکرای ــن ک ــه ت ــا قب ــل از فروپاش ــی‬ ‫اتح ــاد جماهی ــر ش ــوروی سوسیالیس ــتی س ــابق‪ ،‬در ی ــک س ــفره و از ی ــک‬ ‫س ــفره ارت ــزاق می کردن ــد و بس ــیاری از ادوات جنگ ــی و اس ــتراتژیک اتحادی ــه‬ ‫شــرق کــه در برابــر بلــوک غــرب شــکل گرفتــه بــود‪ ،‬در همیــن کشــور اوکرایــن‬ ‫کنونــی نگهــداری می شــد و حتــی ادوات هســته ای و شــیمیایی ایــن بلــوک‬ ‫در اوکرایـــن و در نزدیکـــی پایتخـــت ان کیـــف نگهـــداری می شـــده اس ــت‪،‬‬ ‫پ ــس چ ــه ش ــده اس ــت ک ــه دوس ــتان قدیم ــی این چنی ــن‪ ،‬ب ــه ج ــان ه ــم‬ ‫افتادن ــد ک ــه فوج ف ــوج از ا کراینی ه ــا ب ــه مس ــلخ کش ــیده می ش ــوند؟ به یقی ــن‬ ‫زیاده خواهی هــای ابرقدرتــان دیــروزی بســیارتاثیرگذار اســت کــه حتــی امــروز‬ ‫ه ــم نمی خواهن ــد ب ــا روی ــای ارباب ورعیت ــی خ ــود فاصل ــه بگیرن ــد و هن ــوز‬ ‫ه ــم ب ــه س ــایر کش ــورها ب ــه چش ــم دیگ ــری ن ــگاه می کنن ــد و چنین اســت که‬ ‫به هنگامی ک ــه هن ــوز ب ــزرگان دی ــروزی در ه ــوای دی ــروز س ــیر می کنن ــد‪ ،‬بقی ــه‬ ‫کش ــورها در حاش ــیه امنی ــت بس ــر نمی برن ــد‪ .‬ی ــورش روس ــیه ب ــه اوکرای ــن ک ــه‬ ‫بی ــش از ‪ ۷۰‬روز از اغ ــاز ان می گ ــذرد‪ ،‬مش ــکالت زی ــادی را ب ــه جه ــان تحمی ــل‬ ‫ک ــرده اس ــت ک ــه نب ــود و کمب ــود ت ــورم ب ــا گران ــی ن ــان در ای ــران و پ ــاره ای از‬ ‫کشــورها به واســطه ایــن جنــگ لعنتــی حــادث شــده اســت؛ چــون ‪40‬درصــد‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫گن ــدم ای ــن ک ــره خا ک ــی توس ــط ای ــن دو کش ــور متخاص ــم تامی ــن م ‬ ‫این روزه ــا در اوکرای ــن گندم ه ــا به عل ــت ع ــدم امنی ــت درح ــال ازبین رفت ــن‬ ‫هس ــتند؛ در حالی ک ــه در پ ــاره ای کش ــورهای افریقای ــی‪ ،‬م ــردم از گرس ــنگی‪،‬‬ ‫روزان ــه زندگ ــی را ب ــا هم ــه عالی ــق ان ناخواس ــته ت ــرک می کنن ــد؛ ام ــا کش ــور‬ ‫م ــا نی ــز ک ــه همی ــن اماره ــا ص ــادق اس ــت و ‪40‬درص ــد گن ــدم موردنی ــاز م ــا از‬ ‫دو کش ــور روس ــیه و اوکرای ــن وارد می ش ــود‪ ،‬به ش ــدت در تنگن ــا ق ــرار گرفتـ ـه ‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و ا گ ــر بپذیری ــم ک ــه پنج میلی ــون افغان ــی اواره نی ــز اخی ــرا ب ــه کش ــور م ــا‬ ‫امده ان ــد‪ ،‬کار ب ــه جای ــی رس ــیده اس ــت ک ــه دول ــت به ش ــدت نگ ــران ش ــده‬ ‫و چ ــاره را در کوپنی ک ــردن ن ــان دی ــده اس ــت و درنتیج ــه وقت ــی قیم ــت ن ــان‬ ‫ً‬ ‫ه ــم زی ــاد ش ــود‪ ،‬دود ان مس ــتقیما ب ــه چش ــم ‪ 78‬درص ــد جمعی ــت کش ــور‬ ‫مـ ـی رود ک ــه درام ــدی کمت ــر از ‪10‬میلیون توم ــان در م ــاه دارن ــد‪ .‬در اروپ ــا و‬ ‫غــرب نیــز کــه گرمایــش ان کشــورها‪ ،‬بــه گاز و انــرژی روســیه وابســته اســت تــا‬ ‫حـ د بســیار زیــادی نگرانــی و دلواپســی انــان را در زمســتان پیـش رو بــاال بــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬ا گ ــر قط ــع ص ــادرات ای ــن دو کش ــور را در ی ــک دوره س ـه ماهه ش ــاهد‬ ‫باش ــیم‪ ،‬جن ــگ خانمان س ــوز‪ ،‬بی ــن دو کش ــور‪ ،‬ب ــرای بس ــیاری از کش ــورهای‬ ‫کس ــو ب ــا‬ ‫دیگ ــر ه ــم اث ــرات نا گ ــوار دارد‪ .‬به خص ــوص در کش ــور م ــا ک ــه از ی ‬ ‫تحریم هــای گســترده زورگویــان غربــی روبـه رو هســتیم و در دیگــر ســو‪ ،‬توقــف‬ ‫واردات گن ــدم ک ــه غ ــذای اصل ــی م ــا ایرانی ــان اس ــت‪ ،‬مش ــکالت عدی ــده ای‬ ‫را بـــرای مـــا ایجـــاد می کنـــد کـــه اولیـــن نشـــانه های ان اعالم نظره ــای‬ ‫بعضـــی از مســـئولین‪ ،‬پیرامـــون گرانـــی نـــرخ ان و حتـــی کوپنی کـــردن ن ــان‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــه م ــا و بس ــیاری کش ــورهای دیگ ــر ناخواس ــته تحمی ــل ش ــده و‬ ‫زیاده خواهی هـــای قدرت هـــای جهانـــی‪ ،‬عامـــل اصلـــی ایجـــاد ان اس ــت؛‬ ‫بای ــد دع ــا کنی ــم ای ــن زیاده خواهی ه ــا روزی بس ــر ای ــد ت ــا میلیارده ــا زن و‬ ‫م ــرد‪ ،‬درکناره ــم و به ص ــورت مس ــالمت امیز‪ ،‬روزگار را س ــپری کنن ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫برنامه ریزی برنامه های تابستانی با اولویت دختران‬ ‫شو پـــرورش گفـــت؛ برنام هه ــای‬ ‫معـــاون پرورشـــی و فرهنگـــی اموز ‬ ‫تابس ــتانی بای ــد مطاب ــق ب ــا نی ــاز دانش ام ــوزان باش ــد و ای ــن برنامه ه ــا بای ــد‬ ‫به تفکیـــک دختـــران و پســـران بـــا اولویـــت دختـــران برنامه ریـــزی ش ــود‪.‬‬ ‫به گـــزارش پانـــا؛ اصغـــر باقـــرزاده در کمیســـیون فعالیت هـــای تابس ــتانی‬ ‫شو پ ــرورش با تا کید براینک ــه بای ــد در این برنامه ری ــزی ب ــه اقتضائ ــات‬ ‫اموز ‬ ‫شـــهری و روســـتایی توجـــه شـــود گفـــت؛ بخشـــی از برنامه هـــا متمرک ــز‬ ‫اس ــت و ب ــرای ان ــان متول ــی متمرک ــز وج ــود دارد؛ ام ــا متول ــی برخ ــی دیگ ــر‬ ‫از برنامه ه ــا مدرس ــه و منطق ــه اس ــت ک ــه بای ــد ب ــا اب ــاغ ان ــان‪ ،‬چن ــد برنام ــه‬ ‫پیش ــنهادی به فراخ ــور مدرس ــه و منطق ــه اب ــاغ کنی ــم‪.‬‬ ‫رونمایی از برنامه تلفن همراه‬ ‫برای گزارش مستقیم تخلفات صنفی‬ ‫وزی ــر صم ــت در حاش ــیه نشس ــت تنظی ــم ب ــازار‪ ،‬ضم ــن توضی ــح در م ــورد‬ ‫برنام هه ــای ای ــن وزارتخان ــه در خص ــوص نظ ــارت ب ــر ب ــازار‪ ،‬از اغ ــاز نص ــب‬ ‫یــک کــد دوبعــدی (‪ )QR Code‬و یــک شــماره شناســه صنفــی در مغاز ههــا‬ ‫بــرای گــزارش مســتقیم تخلفــات از ســوی مــردم خبــر داد‪ .‬به گــزارش شــاتا؛‬ ‫س ــید رض ــا فاطم ــی امی ــن گف ــت؛ از هفت ــه این ــده عالوه ب ــر بازرسـ ـی هایی‬ ‫شه ــای‬ ‫ک ــه بازرس ــان م ــا انج ــام می دهن ــد و امکان ــی ک ــه ب ــرای ارائ ــه گزار ‬ ‫مردمـــی در تماس بـــا ســـامانه ‪ 124‬فراهم شـــده؛ ایـــن کار تـــازه نی ــز در‬ ‫دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه به تدری ــج فرا گی ــر خواه ــد ش ــد و همچنی ــن ی ــک‬ ‫برنام ــه تلفن هم ــراه هفت ــه این ــده ام ــاده خواه ــد ش ــد ت ــا م ــردم تخلف ــات‬ ‫ً‬ ‫صورت گرفت ــه را مس ــتقیما گ ــزارش دهن ــد‪.‬‬ ‫تامین خورا ک پایدار پتروشیمی ‬ ‫با سرمایه گذاری در طر ح های صنعت نفت‬ ‫حه ــای‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران بـــا تبییـــن مهم تریـــن طر ‬ ‫صنع ــت نف ــت ب ــرای س ــرمایه گذاری از س ــوی هلدینگ ه ــای پتروش ــیمی‬ ‫تا کی ــد ک ــرد؛ ا گ ــر به دنب ــال جه ــش در صنع ــت پتروش ــیمی هس ــتید بای ــد‬ ‫منابـــع مالـــی را کـــه در مســـیرهای غیرمولـــد هزینـــه می شـــود‪ ،‬س ــمت‬ ‫صنای ــع مول ــد ب ــرد‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛ محس ــن خجس ــته مهر در نخس ــتین‬ ‫نشســت هم اندیشــی مدیــران عامــل هلدینگ هــای پتروشــیمی کشــور بــا‬ ‫مدیــران ارشــد صنعــت نفــت اظهــار کــرد؛ بیــش از یک دهــه اســت عبــارت‬ ‫جه ــش پتروش ــیمی در کش ــور مط ــرح ش ــده ام ــا معن ــای جه ــش چیس ــت؟‬ ‫ای ــا برنامه ری ــزی ب ــرای تع ــدادی ط ــرح جه ــش اس ــت؟ ای ــا ایج ــاد ظرفی ــت‬ ‫بـــدون پر کـــردن ظرفیـــت جهـــش اســـت؟ ایـــا طر ح هایـــی کـــه متناس ــب‬ ‫نباشـــند‪ ،‬جهـــش اســـت؟ پاســـخ البتـــه منفی ســـت‪ .‬وی با بیان اینک ــه‬ ‫جه ــش پتروش ــیمی را بای ــد در س ــرمایه گذاری تعری ــف ک ــرد ن ــه در ایج ــاد‬ ‫واحـــد جدیـــد پتروشـــیمی‪ ،‬گفـــت؛ ســـرمایه گذاری بایـــد بـــرای تامی ــن‬ ‫خ ــورا ک باش ــد و هم ــه ظرفی ــت پتروش ــیمی ب ــرای تامی ــن خ ــورا ک ص ــرف‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۶۹۱۴‬مرکز غیرقانونی استخراج رمز ارز‬ ‫طبـــق اعـــام شـــرکت توانیـــر‪ ،‬از ســـال ‪ 1398‬تا کنـــون حـــدود ‪ ۶۹۱۴‬مرک ــز‬ ‫غیرقانون ــی اس ــتخراج رمـ ـز ارز در ای ــران جمـ ـع اوری ش ــده و ب ــرای ت ــدوام‬ ‫ش شناس ــایی‬ ‫جلوگیـــری از این نـــوع ســـودجویی ها‪ ،‬اجـــرای هفـــت رو ‬ ‫و برخـــورد بـــا مرا کـــز غیرمجـــاز در دســـتور کار ایـــن شـــرکت قـــرار گرفت ــه‬ ‫اســـت‪ .‬به گـــزارش ایلنـــا؛ تعرفه هـــای یارانـــه ای ماننـــد تعرفه هـــای ب ــرق‬ ‫صنعت ــی‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬خانگ ــی و حت ــی تج ــاری باع ــث افزای ــش انگیز هه ــای‬ ‫ســـودجویان بـــرای اســـتفاده از بـــرق غیرمجـــاز به منظـــور اســـتخراج‬ ‫رمز ارزه ــا ش ــده‪ .‬ای ــن ام ــر کش ــور را تبدی ــل ب ــه یک ــی از مع ــدود مقاص ــد‬ ‫اصلــی دســتگاه های اســتخراج رمـز ارز بــا بازدهــی پاییــن در دنیــا کــرده کــه‬ ‫مش ــابه چنی ــن پدی ــده ای در س ــایر عرصه ه ــای اقتص ــادی کش ــور به دلی ــل‬ ‫وجـــود نظـــام چند قیمتـــی قابل مشـــاهده اســـت و می تـــوان قاچ ــاق‬ ‫ســوخت به دلیــل تفــاوت قیمــت ســوخت در ایــران و کشــورهای همســایه‬ ‫را مصـــداق این ماجـــرا دانســـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫چه سرنوشت غم انگیزی‬ ‫اسیر پرده ی اخر شد‬ ‫بهار گم شد و گل پوسید‬ ‫ایار نامده‪ ،‬اذر شد‬ ‫هزار سیل و مصیبت و هجر‬ ‫به ما گذشت و کمر نشکست‬ ‫امان ز حیله ی چشمانی‬ ‫که بی سالح مظفر شد‬ ‫رخش سما و قمر نگهش‬ ‫شهاب گم به گالله سرش‬ ‫که خال روی رخش به دمی‬ ‫شکفت ظلمت و اختر شد‬ ‫بگفتمش که شکایت او‬ ‫برم به محضر عدل و حکم‬ ‫چو داور حال خرابم دید‬ ‫جنون و وهم تصور شد‬ ‫چو زورقی به تالطم رود‬ ‫تو جوی دیار فراغ‬ ‫به جس ‬ ‫خبر نبودم از ان توفان‬ ‫که بر دلم زد و لنگر شد‬ ‫اغشته ام کن‬ ‫به عطر کلمه هایی خیس‬ ‫که برای به اغوش کشیدن خیالت‬ ‫بی قراریمی کنند‬ ‫یادتاینجاست‬ ‫با من در خیابان قدم می زند‬ ‫و بهار در چشمان تو پیداست‬ ‫من شکفتن را می بینم‬ ‫در ان سوی پرچین رویا‬ ‫مرا می خواند‬ ‫نباشی ‪...‬‬ ‫هجوم سکوتی وحشی‬ ‫ِ‬ ‫جای جای خانه را‬ ‫تسخیر می کند!‬ ‫سال هاست پوستم ‪...‬‬ ‫انگشتان بارانیت را دارد!‬ ‫خشک سالی‬ ‫ِ‬ ‫بر من ببار!‬ ‫بهار سرد است‬ ‫ِ‬ ‫دلم‬ ‫که نخ های بارانش‪ ،‬رفو کرده اند‬ ‫اثر بوسه های قیچی وار را‬ ‫ِ‬ ‫و اذین انجماد بست ه شده‬ ‫به واژه هایم‬ ‫هنگامی که بازتاب داده اند‬ ‫گوشه ای از انفجار مهیب را‪،‬‬ ‫هیچ شعری‬ ‫چهره ی مکتوب این سکوت نیست‬ ‫تازش احساسات‬ ‫که گاه ِ‬ ‫سوت کنان‪ ،‬سرک می کشد‬ ‫از الیه ی روی ان‬ ‫و رفوگر ‪ ،‬ها می کند‬ ‫زخم منجمد را‬ ‫ِ‬ ‫هنگامی که نخ های حیات‬ ‫بر ان می بارند‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2494‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز پیش تولید فیلم کوتاه «پنجاه هزار»‬ ‫رضا یزدانی‪:‬‬ ‫«نوستالژی خوانی» امضای کارهای من است‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫علی کازرونی‬ ‫سیمایداللهی‬ ‫لیال طیبی‬ ‫زانا کوردستانی‬ ‫صبامحمودوند‬ ‫گویند که با جیب تهی ره به هنر بردن خطاست‬ ‫دلدادگی کردن گناه و عشق ورزیدن خطاست‬ ‫گویند که با سیم و زرست کائن زندگی برپا شده ست‬ ‫در ایین خودباوری دانش پرستیدن خطاست‬ ‫تو را به سخره می گیرند یا نزدیکان یا ناکسان‬ ‫بـا خـود بخـوان در سـینه ات‪« :‬بـا خشـم سـخن گفتن‬ ‫خطا سـت »‬ ‫راز نهان هستی ات بر ادمی روشن که نیست‬ ‫جز تو نداند دیگری چگونه ره جستن خطاست‬ ‫برخیز و شکوه سر مکن خود را چنین باور مکن‬ ‫زمان را بی ثمر مکن کائن جام را نوشیدن خطاست‬ ‫دور شو کمی از سایه ات‪ ،‬از باورت‪ ،‬از باطنت‬ ‫دور شو ز خود تا بنگری «خود را پرستیدن خطاست»‬ ‫هرلحظه می پرسم ز خویش تنها کجا خواهیم رسید‬ ‫ان دم که می دانم دگر با دوست بنشستن خطاست‬ ‫ره به هنر بسپار رفیق با جیب پرپول یا تهی‬ ‫بگذار مالمت سر دهـند کائن ره را بازگشتن خطاست‬ ‫باید دراین روزگار سرد جامه ای گرم بر تن کنیم‬ ‫از این زمستان بگذریم که زیر برف خفتن خطاست‬ ‫لیکن چطور اید بهار انگاه که بیدار خفته ایم‬ ‫چشمانمان بازست ولی خطا را نادیدن خطاست‬ ‫دگر ندانم بیش ازاین با تو چه گویم بعدازاین‬ ‫گر بیش و کم دارد بدان دلقک پیر بودن خطاست‬ ‫محمدرضاصمدی‬ ‫«دلی ــل بازیگر ش ــدن خوانن ــدگان این اسـ ـت که‬ ‫ً‬ ‫واقع ــا جای ــی ب ــرای دید هش ــدن نداری ــم‪ .‬ا گ ــر‬ ‫یش ــویم و‬ ‫س ــمت ماهواره برویم‪ ،‬ممنوع ازکار م ‬ ‫در تلویزی ــون خودم ــان هم ک ــه نمی گذارند کار‬ ‫کنیم‪ .‬فقط کنس ــرت داریم که ان هم مگر سالی‬ ‫چن ــد کنس ــرت می توانی ــم برگ ــزار کنی ــم؟ البته‬ ‫این موضوع هم مهم اس ــت که پیشنهاد خوبی‬ ‫در سینما داشته باش ــی؛ چرا که ممکن است ‪10‬‬ ‫پیشنهاد به تو بش ــود؛ ولی شاید کاری باشد که‬ ‫حت ــی ماحصل ــش خوب نش ــود ی ــا ان چیزی که‬ ‫تو دل ــت می خواه ــد‪ ،‬نباش ــد؛ در هرح ــال برای‬ ‫ش ــروع خوب اس ــت»؛ این چن ــد جمل ــه را رضا‬ ‫یزدان ــی یک بار درپاسـ ـخ به اینکه چرا ب هس ــمت‬ ‫بازیگ ــری امد‪ ،‬گفته ب ــود‪ .‬او البت ــه هنوزهم یک‬ ‫یش ــود‬ ‫اتف ــاق در جه ــان بازیگری محس ــوب م ‬ ‫یک ــه‬ ‫و حضورهای ــش ج ــدای از مع ــدود کارهای ‬ ‫ً‬ ‫واقع ــا ب ــر ت ــوان و جاذب ــه ب ــازی اش متمرک ــز‬ ‫بوده اند‪ ،‬همگی قالبی یکس ــان داشته اند؛ یک‬ ‫خوانن ــده که قطع ــه یا قطعات ــی نی ــز دران کارها‬ ‫ن واقعیتی ک ــه خودش‬ ‫اج ــرا ک ــرده؛ یعنی هم ــا ‬ ‫ب ــه ان‪ ،‬معت ــرف اس ــت‪ .‬ای ــن اتف ــاق را در اثاری‬ ‫مانند «حکم»‪« ،‬طهران ته ــران»‪« ،‬بوی گندم»‬ ‫نح ــال‪ ،‬او‬ ‫و ‪ ...‬به وض ــوح ش ــاهد بودی ــم‪ .‬باای ‬ ‫پی ــش از ارائ ــه الب ــوم‪ ،‬موس ــیقی را در فض ــای‬ ‫تئات ــر تجربه کرد‪ .‬اهنگس ــازی و خوانندگی برای‬ ‫تئاتر «دادگاه جنجال برانگیز» در س ــال ‪ ۱۳۷۷‬و‬ ‫اهنگس ــازی و خوانندگ ــی برای تئات ــر «ا گر باران‬ ‫بخواه ــد» در س ــال ‪ ۱۳۷۸‬ازان جمله اند؛ یعنی‬ ‫قب ــل از ورود ب ــه ‪ 1380‬که او با البوم «ش ــهر دل»‬ ‫ـمی گذاش ــت‪ .‬مت ــن همه‬ ‫ق ــدم ب ــه عرص ــه رس ـ ِ‬ ‫اش ــعار ان از «موالن ــا» بود و س ــاخت موس ــیقی‬ ‫ً‬ ‫هم ــه قطع ــات را ش ــخصا برعهده داش ــت‪ .‬این‬ ‫الب ــوم موردتوج ــه واق ــع نش ــد و کس ــی حت ــی‬ ‫ان روزه ــا نمی دانس ــت چنی ــن خوانن ــده ای‬ ‫نیز ب ــه ب ــازار امده اس ــت‪ .‬شناخت هش ــدن برای‬ ‫ای ــن موزیس ــین‪ ،‬ب ــا دومی ــن البوم ــش رخ داد‪:‬‬ ‫«پرن ــده ب ــی پرن ــده» ک ــه موفقیت ــش را مدیون‬ ‫پخش گس ــترده یک قطع ــه اعتراض ـ ِـی جنجالی‬ ‫ب هن ــام ُ‬ ‫«ج ــردن» ب ــود‪ .‬ای ــن الب ــوم در س ــال‬ ‫‪ 82‬و توس ــط موسس ــه «دارین ــوش» پخ ــش‬ ‫ً‬ ‫ش ــد؛ ضمنا نخس ــتین هم ــکاری یغم ــا گلرویی‬ ‫به عن ــوان تران هس ــرا ب ــا او ب ــود‪ .‬اتف ــاق بعدی که‬ ‫کم ــک ک ــرد او گا مه ــای اولی ــه را در سرس ــرای‬ ‫ش ــهرت ب ــردارد‪ ،‬توس ــط «مس ــعود کیمیای ــی»‬ ‫رقم خورد‪ .‬فیل مس ـ ِـاز عاشق نوس ــتالژی‪ ،‬چنان‬ ‫از رنگ وب ــوی کاره ــا و ص ــدای خ ــاص خواننده‬ ‫جویای نام خوش ــش امد که قطعه «ال لـ ـه زار» از‬ ‫ای ــن الب ــوم را در فیلم «حکم» ب ــا کمی تغییر در‬ ‫ترانه اش اس ــتفاده کرد و این گونه‪ ،‬یزدانی اولین‬ ‫همکاری اش را با یک کار س ــینمایی انجام داد‪.‬‬ ‫ایـ ـن را کمترکس ــی می دان ــد ک ــه بازیگ ــری برای‬ ‫کیمیایی می توانس ــت کمی زودتر از «حکم» نیز‬ ‫کس ــال قبل ترش و در‬ ‫برای یزدان ــی رخ دهد؛ ی ‬ ‫«س ــربازهای جمعه»‪ .‬خودش ماج ــرا را این طور‬ ‫تعریف می کن ــد‪« :‬دلیل اینکه اقای کیمیایی مرا‬ ‫برای ب ــازی در فیلم س ــربازهای جمع ــه دعوت‬ ‫ک ــرد این بو دک ــه اندیش ــه فوالدوند الب ــوم پرنده‬ ‫ب ــی پرن ــده را گرفت ــه و گفته ب ــود ک ــه خواننده و‬ ‫صدای تازه ای برای نس ــل حاضر پیدا شده‪ .‬کار‬ ‫را ب ــه اقای کیمیایی می دهد‪ .‬ایش ــان هم وقتی‬ ‫ش ــنید‪ ،‬گفت که فردایش با م ــن تماس بگیرند‬ ‫و بگوین ــد بروم س ــر کار تا نقش یکی از س ــربازها‬ ‫را ب ــازی کن ــم‪ .‬وقتی رفت ــم‪ ،‬صحب ــت کوتاهی با‬ ‫م ــن انج ــام داد و گف ــت برو ت ــا ق ــرارداد ببندی‪.‬‬ ‫یکی از دس ــتیاران خبر داش ــت ک ــه تهیه کننده‬ ‫مخال ــف اس ــت و می خواهن ــد ب ــرای ان نقش‪،‬‬ ‫چه ــره ای س ــینمایی بیاورن ــد‪ .‬اق ــای کیمیایی‬ ‫حتی ب ــه من گفت ب ــرو ات ــاق گری ــم‪ ،‬موهایت را‬ ‫بزن! م ــن تا ان زم ــان موهای ــم را نزد ه ب ــودم؛ اما‬ ‫انج ــا تصمی ــم گرفت ــم به خاطر اق ــای کیمیایی‬ ‫ایـ ـن کار را بکن ــم‪ .‬ش ــانس اوردم دستیارش ــان‬ ‫گفت برو و ف ــردا بیا؛ وگرنه موهای ــم را زده بودم و‬ ‫نقش ــی هم در کار نب ــود»‪ .‬او درباره اینکه باالخره‬ ‫چگون ــه وارد «حک ــم» ش ــد‪ ،‬می گوی ــد‪« :‬اق ــای‬ ‫کیمیای ــی دوس ــت داش ــت از قطعه ال لـ ـه زار من‬ ‫اس ــتفاده کن ــد‪ .‬فیل مب ــرداری ک ــه ش ــروع ش ــد‪،‬‬ ‫زنگ زدند به من که بروم س ــر لوکیش ــن‪ .‬ش ــبی‬ ‫ب ــود ک ــه قرار بود س ــکانس خودکش ــی اندیش ــه‬ ‫فوالدون ــد را بگیرن ــد‪ .‬انج ــا متوج ــه ش ــدم ان‬ ‫نق ــش را پژم ــان بازغ ــی ب ــازی می کن ــد ک ــه حاال‬ ‫یک ــی از بهترین دوس ــتان من اس ــت‪ .‬انجا اقای‬ ‫کیمیایی برای انکه من ناراحت نباش ــم و از دلم‬ ‫دربیاورد‪ ،‬پیش ــنهاد داد یک سکانس بازی کنم‬ ‫و حت ــی به م ــن گفت یک فک ــری برای ــت در کار‬ ‫بع ــدی دارم‪ .‬فیلم حکم که ش ــروع ش ــد‪ ،‬با من‬ ‫تماس گرفت و گفت تا بروم س ــکانس رس ــتوران‬ ‫را ب ــازی و کارم را اج ــرا کن ــم‪ .‬خ ــدا رحم ــت کند‬ ‫نس ــکانس‬ ‫جن ــاب خس ــرو ش ــکیبایی را که در ا ‬ ‫حض ــور داش ــت‪ .‬ای ــن خاط ــره را باره ــا گفته ام؛‬ ‫نس ــکانس‪،‬‬ ‫اما بازهم خالی از لطف نیس ــت‪ .‬در ا ‬ ‫اهن ــگ ال لـ ـه زار البوم ــم را اج ــرا ک ــردم‪ .‬اق ــای‬ ‫ش ــکیبایی هم نشس ــته بودند و ش ــنیدند‪ .‬بعد‬ ‫دی ــدم گری ــه می کنن ــد‪ .‬کارم ک ــه تم ــام ش ــد از‬ ‫م ــن پرس ــید رض ــا می دان ــی محم ــود س ــیاه که‬ ‫ً‬ ‫یس ــت؟ گفتم‬ ‫درباره اش خواندی اصال چه کس ‬ ‫بله؛ ش ــما هس ــتید‪ .‬گفت ک ــه از کج ــا می دانی؟‬ ‫گفت ــم که یغم ــا گلروی ــی به م ــن گفته اس ــت»‪.‬‬ ‫به نوعی تم نوس ــتالژی در کاره ــای یزدانی نیز از‬ ‫همان جا ش ــکل گرفت؛ تمی که ت ــا همین امروز‬ ‫نیز در یکس ــری از کاره ــای او رنگی ش ــنیدنی تر‬ ‫به کاره ــای این خوانن ــده می ده ــد‪ .‬دراین باره‬ ‫می گوی ــد‪« :‬م ــن همیش ــه می خواه ــم ی ــک کار‬ ‫نوس ــتالژی در الب ــوم داش ــته باش ــم؛ ازایـ ـن رو تا‬ ‫قبل از ش ــروع البوم تازه‪ ،‬دنب ــال پیدا کردن ترانه‬ ‫ان هس ــتم و اینکه قرار اس ــت چه اتفاقی برایش‬ ‫بیفتد‪ .‬نوس ــتالژی خوانی به مه ــر و امضای من‬ ‫ً‬ ‫ب ــدل ش ــده و واقعا ا گر نباش ــد‪ ،‬عجیب اس ــت‪.‬‬ ‫م ــن را به عنوان نوس ــتالژی خوان می شناس ــند‬ ‫ک ــه از الب ــوم پرنده بی پرن ــده اتفاق افت ــاد‪ .‬انجا‬ ‫قطع ــات ال لـ ـه زار و خاط ــرات ملی را داش ــتم که‬ ‫ش ــروع این حرکت ب ــود‪ .‬در البوم بعدی‪ ،‬پیکان‬ ‫و کوچ ــه مل ــی ب ــود و در یک ــی از کنس ــرت هایم‬ ‫حت ــی یک پیکان قرمز نصفه را روی س ــن بردم‪.‬‬ ‫یکس ــری نوس ــتالژی ها تکرار ندارند مثل کوچه‬ ‫مل ــی‪ ،‬پی ــکان‪ ،‬ج ــردن‪ ،‬کاف هن ــادری‪ ،‬ال لـ ـه زار؛ و‬ ‫نه ــا نوس ــتالژی خودش ــان را دارن ــد‪.‬‬ ‫هر یک از ا ‬ ‫کارت ــون متعل ــق ب ــه کودکی مان اس ــت‪ ،‬ش ــمال‬ ‫ً‬ ‫متعلق به س ــفرهایمان و پیکان ک ــه قطعا برای‬ ‫یک نس ــل نوس ــتالژی همه م ــا ایرانی هاس ــت‪.‬‬ ‫در خان ــواده هم ــه م ــا و به خص ــوص ده ــه ‪50‬‬ ‫ک نفر پی ــکان داش ــت‪ .‬پ ــدر خودم‬ ‫باالخ ــره یـ ـ ‬ ‫پی ــکان داش ــت»‪ .‬اخری ــن الب ــوم رض ــا یزدان ــی‬ ‫«دیوونه خونه مجازی» نـــام دارد که یازدهمین‬ ‫البوم اس ــتودیویی اوس ــت و در ‪ 2‬دی ماه ‪1398‬‬ ‫ب ــه ب ــازار عرض ــه ش ــد‪« .‬م ــن بای ــد زن ــگ بزنم»‬ ‫یت ــوان یک ــی از موفق تری ــن‬ ‫دراین الب ــوم را م ‬ ‫نس ــال ها دانس ــت ک ــه‬ ‫قطع ــات یزدان ــی درای ‬ ‫ـوش نوس ــتالژی را ش ــنیدنی تر‬ ‫حس وح ــال خ ـ ِ‬ ‫تصویری‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ح‬ ‫اخرین‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫از همیش ــه خلق ک ـ‬ ‫ِ‬ ‫او نی ــز تا کن ــون‪ ،‬س ــینمایی «‪ »2888‬نـــام دارد‬ ‫ک ــه اث ــری مش ــترک از کی ــوان علی محم ــدی و‬ ‫یس ــت؛ فیلمی که س ــال ‪1400‬‬ ‫علی ا کب ــر حیدر ‬ ‫س ــاخته ش ــد؛ یعن ــی س ــالی ک ــه مه ــر دوده ــه‬ ‫ش ــهرت رضا یزدان ــی را بر خود داش ــت؛ هرچند‬ ‫ا گ ــر بن ــا را بر نقط ــه اس ــتارت او بدانی ــم‪ ،‬او باید‬ ‫در س ــال ‪ 1397‬بیس ــتمین س ــالگرد حض ــورش‬ ‫ً‬ ‫در عرص ــه هن ــر را جش ــن می گرف ــت؛ و او اتفاق ــا‬ ‫نس ــال‪ ،‬با «کنسرت ‪۲ ۰‬س ــال با رضا یزدانی»‬ ‫در ا ‬ ‫و با اجـــرای ‪ 10‬قطعه خاطره انگیز خ ــود‪ ،‬به روی‬ ‫صحن ــه رفت‪.‬‬ ‫اوگوز گورل‬ ‫چهرازی‬ ‫نمایـش «چهـرازی (باهـار‪ ،‬جمشـید‪ ،‬دل َ پر)» به تهیه کنندگی شـهرام قدیری و‬ ‫ مدت‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی مهدی راستی؛ از امروز عصر ساعت ‪( 17:30‬به ِ‬ ‫محـدود) در «عمـارت سـیمرغ» روی صحنـه مـی رود‪ .‬در خالصه داسـتان ایـن‬ ‫نمایـش امـده‪« :‬حبیـب رفتـه ‪ ...‬اسایشـگاه بـه قبرسـتانی بی قهرمـان تبدیـل‬ ‫شده ‪ ...‬تنها راه نجات‪ ،‬عشق نبوده و نیست؛ عشق بی قهرمان‪ ،‬تباهی ست!»‬ ‫فاطمـه ا کبـری‪ ،‬امیـد عسـگروند‪ ،‬احسـان شـیخی‪ ،‬زاهـد برزگـر‪ ،‬امید پارسـایی‪،‬‬ ‫سـروین مظاهـری‪ ،‬سـپیده پروانـه‪ ،‬مهلا رمضان پـور‪ ،‬فاطمـه حسـینی‪ ،‬زهـرا‬ ‫گردکانـه‪ ،‬سـعید اجرلـو‪ ،‬ارمیـن رضایی نیـا‪ ،‬فاطمـه عباسـی‪ ،‬شـقایق براتـی راد‪،‬‬ ‫مریـم گراونـد‪ ،‬مریـم شـفائی زاده‪ ،‬یاسـمین زهرا لطفـی‪ ،‬فرناز طیبی‪ ،‬بشـرا موالنا‪،‬‬ ‫الناز صادق پور‪ ،‬ریحانه سـعیدی‪ ،‬مریم خیری‪ ،‬سـوگند فتحی‪ ،‬کوثر افتخاری‪،‬‬ ‫سـحر رجبـی‪ ،‬اتوسـا پاپلزایـی‪ ،‬زهرا نـوری‪ ،‬ریحانه فراهانـی‪ ،‬صبا مینویی‪ ،‬هدیه‬ ‫یکتـا‪ ،‬حنانـه ایوبـی‪ ،‬نیوشـا هاشـم خانی و مهـدی راسـتی به ترتیـب ورود بـه‬ ‫صحنه‪ ،‬بازیگران این نمایش هستند‪ .‬دیگر عوامل این اثر عبارت اند از مشاور‬ ‫کارگـردان‪ :‬زاهـد برزگـر‪ /‬دسـتیاران کارگـردان‪ :‬ویـدا ارایـی و معصومـه پورنـورام‪/‬‬ ‫منشـی صحنـه‪ :‬سـمانه شـعبانی‪ /‬مدیـر صحنـه‪ :‬مهـدی غالمـی‪ /‬برنامه ریـز‪:‬‬ ‫ریحانـه سـعیدی‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬مسـعود سـقالطون نیا‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬فرنـاز‬ ‫طیبی‪ /‬دستیاران گریم‪ :‬سوگند فتحی و مریم خیری‪ /‬عکاس‪ :‬مبینا صبوری‪/‬‬ ‫مدیـر رسـانه و تبلیغـات‪ :‬نـگار امیـری‪ /‬تبلیغـات مجـازی‪ :‬اوینـا تئاتـر‪ /‬مجـری‬ ‫طـرح‪ :‬مکتب شـنبه‪.‬‬ ‫اغاز پیش فروش «شام اخر»‬ ‫از اتمـام دور ههـای پیشـرفته اسـتاد سـعید‬ ‫روسـتایی در سـال ‪ ،۹۸‬یافتـن متـن متناسـب‬ ‫بـا ایدئولـوژی و سـبک کاری گـروه نمایـش‪،‬‬ ‫یهـای الزمـه انجـام شـد و پـس از تلاش‬ ‫پیگیر ‬ ‫گـروه و بنـده‪ ،‬نمایش نامـه) ‪ Disgraced‬برنـده‬ ‫پولیتـزر ‪ )2013‬موردتاییـد اعضـای گـروه قـرار‬ ‫گرفـت و شـیرین سـلیمی (بازیگـر و مترجـم) و‬ ‫کمـال عبـدی (مترجـم‪ ،‬نویسـنده و کارگـردان)‬ ‫متـن را ترجمـه کردنـد‪ .‬نمایش نامـه نـکات‬ ‫قابل توجهـی داشـت و پیـش از صـدور مجـوز‬ ‫از شـهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬تمریـن نمایـش را شـروع‬ ‫کردیـم و سـعید روسـتایی بـرای اجـرا گـروه را‬ ‫یکـرد»‪ .‬در خالصـه این نمایـش امده‬ ‫تشـویق م ‬ ‫اسـت‪ :‬امیـر کاپـور؛ وکیـل درج هیـک امریکایـی‪-‬‬ ‫پا کسـتانی در کنـار همسـر نقاشـش ( ِامیلـی)‪،‬‬ ‫درحال ترقـی در شـغل خـود هسـتند‪ِ .‬امیلـی‬ ‫به همـراه حسـین (مسـلمان پا کسـتانی و پسـر‬ ‫خواهـر امیـر) کـه به تازگـی بـه نیویـورک امـده‪،‬‬ ‫از امیـر می خواهنـد وکالـت فریـد؛ امام جمعـه‬ ‫نیویـورک را برعهـده بگیـرد‪ .‬بازیگـران ایـن اثـر‬ ‫‪ ۷۰‬دقیقـه ای (به ترتیـب ورود به صحنـه)‪ :‬فرهاد‬ ‫شنتیایی‪ ،‬شیرین سلیمی‪ ،‬امیرعلی شیرابادی‪،‬‬ ‫بهـزاد کریمـی‪ ،‬مهسـا شـجاعی هسـتند‪.‬‬ ‫شفـروش سـه روز اول «شـام اخـر»؛ نمایـش‬ ‫پی ‬ ‫جدیـد مسـعود دلخـواه‪ ،‬اغـاز شـد‪ .‬اهنگسـاز و‬ ‫گـروه طراحانـی کـه کارگـردان را دراین اثـر یـاری‬ ‫می کنند عبارت اند از اهنگساز‪ :‬ارمان پارسیان‪،‬‬ ‫طـراح صحنـه و لبـاس‪ :‬فطیمـا زعفرانـی‪ ،‬طـراح‬ ‫نـور‪ :‬محمدمهـدی سـامی منش؛ و طـراح‬ ‫گریـم‪ :‬امیرعبـاس حاتمـی‪ .‬مسـعود دلخـواه کـه‬ ‫شهـای فاخـری‬ ‫طـی سـال های گذشـته نمای ‬ ‫نظی ِـر «مفیسـتو» در سـالن بـزرگ تـاالر مولـوی‪،‬‬ ‫«شـاه لیر» در سـالن اصلـی مجموعـه تئاترشـهر‬ ‫و ‪ ...‬را بـه روی صحنـه بـرده‪ ،‬دراین نمایـش‪ ،‬در‬ ‫کنـار گـروه بزرگـی از بازیگـران و خواننـدگان نسـل‬ ‫جـوان‪ ،‬از حضـور چنـد بازیگـر باتجربـه همچـون‬ ‫کاظم بلوچی‪ ،‬رحیم نوروزی و شهین نجف زاده‬ ‫یبـرد‪ .‬وی دربـاره ایـن اثـر کـه از ‪۲۶‬‬ ‫نیـز بهـره م ‬ ‫اردیبهشت ماه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی‬ ‫تماشـاخانه ایرانشـهر بـه روی صحنـه مـی رود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬متـن شـام اخـر را براسـاس بخش هایـی‬ ‫از رمـان مرشـد و مارگاریتـا نوشـته میخاییـل‬ ‫نطـور چندیـن منبـع دیگـر‬ ‫بولگا کـف و همی ‬ ‫نوشـته ام‪ .‬شـام اخـر همان گونـه کـه از نامـش‬ ‫برمی ایـد‪ ،‬دربـاره لحظـات اخـر زندگـی حضـرت‬ ‫مسـیح ؟ع؟ به روایـت مریـم مقـدس و حواریـون‬ ‫اثار هنراموزان و هنرجویان مهرائین‬ ‫او و نیز محا کمه ان حضرت‪ ،‬توسط پیالطوس؛‬ ‫یسـت»‪ .‬ایـن نمایـش بـا رویکردی‬ ‫حا کـم یهود ‬ ‫مـدرن و بـا شـیوه اجرایی نیمه موزیکال‪ ،‬توسـط‬ ‫بیـش از ‪ 30‬بازیگـر‪ ،‬خواننـده و نوازنـده اجـرا‬ ‫شتـر حضـور عرفـان شـیرنگی‪:‬‬ ‫یشـود‪ .‬پی ‬ ‫م ‬ ‫مدیـر تولید‪ ،‬علی عفیفی‪ :‬عکاس‪ ،‬میثم زرقانی‬ ‫(اسـتودیو ارت کات)‪ :‬طـراح تیـزر دراین نمایـش‬ ‫قطعـی شـده بـود‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره «معلمان هنرمند»‪ ،‬باعث رشد فرهنگ جامعه می شود‬ ‫تفکر شبکه ای‬ ‫دعوت‬ ‫افتتاحیه نمایشـگاه اثار هنری باعنوان «فریاد درون»‪ 16 ،‬اردیبهشـت ماه در‬ ‫گالـری «برمـخ» برگـزار شـد‪ .‬هنرمنـدان این رویـداد به ترتیـب عبارت انـد از پریـا‬ ‫ازمـوده‪ ،‬پریسـا اسـبقی خانقـاه‪ ،‬ناهیـد باختـر‪ ،‬مریـم بـرزکار‪ ،‬سـمیرا توتونچی‪،‬‬ ‫عامر توکلی‪ ،‬فاطمه جعفرابادی فرد‪ ،‬هومن جمشیدی ارین‪ ،‬زهرا حسینی‪،‬‬ ‫کوثـر داوری‪ ،‬سـتایش رضایی قلعـه‪ ،‬اریـن صادقـی‪ ،‬ریحانـه گرشاسـب پور‪،‬‬ ‫امیرمهـدی گل چینـی‪ ،‬نازنیـن گلشـنی‪ ،‬محدثـه معتمدی کیـا و لیلا مهدوی‬ ‫تکلدانـی؛ کـه بـا تکنیک هـای مختلـف از رنگ روغـن‪ ،‬سـیاه قلم‪ ،‬ابرنـگ‪،‬‬ ‫پاسـتل و دیجیتـال ارت در سـبک های متنـوع رئـال‪ ،‬سـورئال‪ ،‬دیجیتـال‬ ‫و ‪ ...‬اثـار خـود را به نمایـش گذارده انـد‪ .‬طـی برگـزاری نمایشـگاه از ‪ 17‬تـا ‪21‬‬ ‫اردیبهشـت ماه‪ ،‬ورکشـاپ های مختلفی نیز برگزار شـده اسـت‪ .‬جهت بازدید‬ ‫از نمایشـگاه و اثـار هنرمنـدان‪ ،‬تـا امـروز عصـر بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 18‬فرصـت‬ ‫داریـد کـه بـه نمایشـگاه «برمـخ» واقـع در تهـران‪ ،‬میرداماد‪ ،‬میدان محسـنی‪،‬‬ ‫خیابـان شـاه نظری‪ ،‬پلا ک ‪ 11‬مراجعـه کنیـد‪.‬‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور‪:‬‬ ‫تلنگر‬ ‫پیش تولیـد «پنجاه هـزار» نوشـته‬ ‫فردیـن رحمانپـور بـا تهیه کنندگـی‬ ‫حسـین ترک جـوش و کارگردانـی‬ ‫حامـد کریونـد؛ اردیبهشـت ماه‬ ‫جـاری در تهـران اغـاز شـد‪ .‬ایـن‬ ‫فیلم کوتاه‪ ،‬داستان زندگی پسری‬ ‫جوان است که به همراه پدرش در‬ ‫خانه ای پایین شهر زندگی می کند‬ ‫و بـرای گـذران زندگـی مجبـور‬ ‫بـه کارکـردن اسـت ‪« ...‬پنجاه هـزار» چهارمیـن تجربـه کارگردانـی حامـد کریونـد‬ ‫به شـمار مـی رود‪ .‬فیلم هـای کوتـاه «پارازیـت»‪«ُ ،‬بعـد» و «صحنـه َبعـد» از دیگـر‬ ‫نپـروژه‪ ،‬حوالـی امامـزاده‬ ‫تجربه هـای ایـن هنرمنـد در مقـام کارگـردان اسـت‪ .‬ای ‬ ‫یحیی (تهران) جلوی دوربین فرشاد یکتایی خواهد رفت‪ .‬مسعود شاهوردی؛‬ ‫صدابـردار اثـاری ماننـد «گل یـخ»‪« ،‬مجردهـا»‪« ،‬در پنـاه تـو»‪« ،‬لیسانسـه ها»‪،‬‬ ‫«اب پریـا» و ‪ ...‬صدابـرداری فیلـم کوتـاه «پنجا ههـزار» را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫فریاد درون‬ ‫«داغ ننگ» در روزهای پایانی‬ ‫نمایـش «داغ ننگ» نوشـته ایـاد اختر با ترجمه‬ ‫مشـترک کمـال عبـدی و شـیرین سـلیمی‪،‬‬ ‫کارگردانی فرهاد شنتیایی و تهیه کنندگی سعید‬ ‫روسـتایی کـه از ‪ 16‬فروردین مـاه سـال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫سـالن اسـتاد سـمندریان تماشـاخانه ایرانشـهر‬ ‫بـه روی صحنـه رفتـه‪ ،‬تـا ‪ 23‬اردیبهشـت ماه‬ ‫میزبان مخاطبان اسـت‪ .‬کارگردان درباره انگیزه‬ ‫خـود بـرای اجـرای ایـن نمایـش می گویـد‪« :‬پـس‬ ‫بنر‬ ‫مریم احمدی‬ ‫دبیر بخش فیلم و هنرهای نمایشـی جشـنواره معلمان هنرمند‬ ‫گفـت؛ سـطح کیفـی اثـار معلمـان‪ ،‬امسـال نسـبت بـه پارسـال‬ ‫یپـور بااشـاره به داوری‬ ‫افزایـش داشـته اسـت‪ .‬حمیدرضـا کاظم ‬ ‫اثار معلمان هنرمند‪ ،‬گفت‪« :‬امسال‪ ،‬سال دوم برگزاری جشنواره‬ ‫معلمـان هنرمنـد اسـت؛ رشـته های نمایـش‪ ،‬مونولـوگ‪ ،‬تئاتـر‬ ‫خیابانی‪ ،‬نقالی‪ ،‬تئاتر عروسـکی‪ ،‬نمایشـنامه و فیلم نامه نویسـی‪،‬‬ ‫از رشـته هایی بـود کـه دراین جشـنواره در بخـش هنرهـای‬ ‫نمایشـی مورداسـتقبال معلمان هنرمند قـرار گرفـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شهـای پویانمایـی‪ ،‬فیلـم مسـتند‬ ‫«در بخـش فیلـم نیـز در بخ ‬ ‫مسـاز بودیـم»‪.‬‬ ‫و داسـتانی کوتـاه در خدمـت هنرمنـدان فیل ‬ ‫یپـور بابیان اینکـه کارهـای خوبـی بـه دبیرخانـه جشـنواره‬ ‫کاظم ‬ ‫در شـیراز رسـیده و همـکاران در اسـتان فـارس بـا دقـت زیـاد تـا‬ ‫اواسـط اسـفندماه مشـغول جمـع اوری اثـار معلمـان هنرمنـد‬ ‫بودنـد و غربالگـری خوبـی از اثـار انجـام شـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬اثـار‬ ‫با کیفیـت‪ ،‬بـرای داوری مرحلـه نهایـی بـه دبیرخانـه تهـران و‬ ‫اردوگاه شـهید باهنـر تهـران فرسـتاده شـد تـا از اسـاتید و داوران‬ ‫تـراز اول ملـی اسـتفاده کنیـم و کارهـا را موردارزیابـی قـرار دهیـم»‪.‬‬ ‫دبیر بخش فیلم و هنرهای نمایشـی جشـنواره معلمان هنرمند‬ ‫بااذعان به اینکـه سـطح جشـنواره از کمیـت و کیفیـت خاصـی‬ ‫نسـال برگـزاری رویـداد‪،‬‬ ‫برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در دومی ‬ ‫یهـا بیشـتر شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫کارهـا منسـجم تر و هماهنگ ‬ ‫بااشـاره به اینکه معلمـان بااسـتعداد و هنرمنـد در اسـتان های‬ ‫مختلـف وجـود دارنـد کـه فیلم سـازان‪ ،‬بازیگـران و نویسـندگان‬ ‫بزرگـی هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬با برگزاری این جشـنواره‪ ،‬بانک اطالعاتی‬ ‫خوبـی از ایـن معلمـان داریـم و مطمئنیـم کـه ارتبـاط بـا ایـن‬ ‫معلمـان و ارتبـاط انـان بـا دانش امـوزان‪ ،‬باعـث رشـد فرهنـگ‬ ‫یپـور بابیان اینکـه سـطح کیفـی اثـار‬ ‫یشـود»‪ .‬کاظم ‬ ‫جامعـه م ‬ ‫امسـال نسـبت بـه پارسـال باالتـر رفتـه اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬فرایند‬ ‫شهـای مختلـف و بـا حضـور‬ ‫داوری اثـار معلمـان هنرمنـد در بخ ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫اسـاتید مجـرب در اردوگاه شـهید باهنـر درحال برگزار ‬ ‫در روزهـای پایانـی اردیبهشـت ماه گالـری «مـاه زاد» میزبـان نمایشـگاه اثـار‬ ‫هنراموزان و هنرجویان هنرستان «مهرائین» است‪ .‬افتتاحیه این رویداد‪۱۸ ،‬‬ ‫اردیبهشت ماه بین ساعات ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬با استقبال هنرجویان‪ ،‬خانواده هایشان‬ ‫و هنردوسـتان انجـام شـد‪ .‬بازدیـد از نمایشـگاه تـا امـروز بیـن سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪۲۰‬‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬کیوریتـور ایـن نمایشـگاه؛ «نازلـی ایزدیـار» از هنرمنـدان معتبـر و‬ ‫نام اشـنای اسـتان البـرز بـا سـابقه ‪ ۲۸‬سـال تدریـس در رشـته های هنـری در‬ ‫مقاطع مختلف؛ مدرک کارشناسـی نقاشـی و کارشناسـی ارشـد گرافیک دارد‬ ‫و به عنوان هنراموز دروس تخصصی رشته گرافیک در هنرستان «مهر ائین»‬ ‫تدریـس می کنـد‪ .‬گالـری «مـاه زاد» از ایـده برگـزاری ایـن نمایشـگاه اسـتقبال‬ ‫کـرد؛ چرا کـه دراین تجربـه و نمایـش اثـار دختـران هنرمنـد نوجـوان کنـار اثـار‬ ‫هنر امـوزان باتجربـه در یـک گالـری‪ ،‬خودبـاوری‪ ،‬اعتمادبه نفـس و اشـتیاق‬ ‫بـه بهترشـدن را در انـان افزایـش می دهـد‪ .‬همچنان کـه از ابتـدا حمایـت از‬ ‫اسـتعدادهای جـوان و معرفـی انـان بـه جامعه هنری اسـتان البـرز‪ ،‬از اهداف‬ ‫موسسـه هنری «سـیمای ماه زاد ایرانیان» بوده‪ .‬اشـنایی با فضاهای هنری‪،‬‬ ‫اسـتانداردهای نمایشـگاهی و گرداوری رزومه هنری برای هنرجویان جوان‪،‬‬ ‫از دالیـل اصلـی راه انـدازی این رویـداد هنری سـت‪ .‬اثـار هنـری ‪ ۳۷‬هنرامـوز‬ ‫هنرجـوی رشـته گرافیـک در پایه هـای دهـم‪ ،‬یازدهـم و دوازدهـم؛ شـامل‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫تصویرسـازی‪ ،‬طراحـی‪ ،‬تایپوگرافـی‪ ،‬چـاپ دسـتی‪ ،‬عکاسـی‪ ،‬کاشـی معـرق‪،‬‬ ‫پاپیـه ماشـه و پوسـتر دراین رویـداد به نمایـش درامـده‪« .‬مسـتانه فاطمـی»‬ ‫روابط عمومـی گالـری «مـاه زاد» گفـت‪« :‬امـاده همـکاری بـا هنرسـتان ها و‬ ‫دانشـگاه های هنری اسـتان البرز هسـتیم و از برگزاری ژوژمان های با کیفیت‬ ‫هنرجویـان و دانشـجویان هنـر حمایـت می کنیـم‪ .‬بـا تشـکر از مدیریـت‬ ‫هنرستان مهرائین؛ سهیال مظفری و همکاری شیرین مظفری و هنراموزان؛‬ ‫نازلـی ایزدیـار‪ ،‬پریسـا راشـدی‪ ،‬الهـام شـانی و سـیما محمـدزاده»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005000223‬مورخـه ‪ 1401/01/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای شعبان بیگدلی فرزند ابراهیم دارای کد ملی ‪4819291769‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 580‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪167/50‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی طالقانـی یک‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید کعبـاوی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی بهـزاد زنگنـه تایید شـد‪ .‬لـذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع‬ ‫قضائـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/84‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪113 -36‬ی‪61‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 509563‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TBM218774‬بـه مالکیـت فاطمـه‬ ‫خواجه افکن خیرابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای احمـد دوسـتی نوری بـا کـد ملـی ‪ 3674411385‬و محمـد سـنچولی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 3673271350‬ابلاغ می شـود کـه بانـک صـادرات بـه اسـتناد قـرارداد بانکـی شـماره ‪6602557937009‬‬ ‫جهـت وصـول مبلـغ ‪ 82.380.000‬ریـال تـا تاریخ یوم جاری به انضمام خسـارت تاخیر متعلقـه و از تاریخ‬ ‫مذکـور تـا روز تسـویه کامـل بدهـی‪ ،‬طبـق مقـررات‪ ،‬علیـه شـما اجرائیـه صـادر کـرده و پرونـده اجرایـی بـه‬ ‫کالسـه ‪ 9600227‬در این اداره تشـکیل شـده و طبق گزارش مامور‪ ،‬محل اقامت شـما به شـرح متن سند‬ ‫شناخته نشده‪ .‬لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرا‪ ،‬مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه‬ ‫در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی ا گهـی می شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن‬ ‫ا گهـی کـه روز ابلاغ محسـوب می شـود‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام نکنید‪ ،‬عملیـات اجرایی‬ ‫جریـان خواهـد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1401/02/21‬‬ ‫مهدی پهلوان روی و معصومه میری‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل‬ ‫م الف ‪191‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت نامحدود‬ ‫به حکایت پرونده کالسـه ‪ 0100079‬این شـورا خانم مرضیه خمری ده سـوخته اعالم کرده که مرحوم علی‬ ‫خمر فرزند محمد با کد ملی ‪ 5339675726‬در مورخ ‪ 1400/12/18‬فوت نموده و وصیتنامه ای از وی‬ ‫باقـی نمانـده و ورثـه حین الفـوت وی را بـه شـرح ذیـل اعلام کـرده‪ -1 :‬رضا ‪ -2‬یاسـین ‪ -3‬یاسـر ‪ -4‬یحیی‬ ‫‪ -5‬زهـرا همگـی بـا نام خانوادگـی خمـر فرزنـدان متوفـی ‪ -6‬مرضیـه خمری ده سـوخته فرزنـد غالم همسـر‬ ‫متوفـی‪ .‬ایـن ا گهـی یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار در اجـرای مـاده ‪ 361‬قانـون امـور‬ ‫حسـبی مصـوب ‪ 1374/04/18‬منتشـر می شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افرادی بـه درخواسـت مزبور معترض‬ ‫ً‬ ‫باشـند‪ ،‬مراتـب اعتـراض خـود را حدا کثـر ظـرف یـک ماه به این شـورا کتبـا منعکس کنند‪.‬‬ ‫علی اصغری‪ ،‬قاضی شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪33‬‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای حسـین جهان تیـغ فرزنـد محمدعلـی مجهول المـکان‪ ،‬همسـر شـما برابـر دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 140029390003184048‬شـعبه ‪ 3‬دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان زابـل تقاضـای ثبـت طلاق کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت یـک هفتـه پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن دفترخانـه بـه ادرس زابـل‪،‬‬ ‫خیابـان هامـون شـرقی‪ ،‬جنـب خیابـان نیمـروز‪ ،‬دفترخانه طلاق ‪ 13‬زابـل‪ ،‬حاضر شـوید‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهـد شـد و اعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫کمال اخوندی‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 1‬و طالق ‪ 13‬زابل‬ ‫م الف ‪195‬‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای سـیدیاور طباطبائـی فرزنـد سـیدحبیب اهلل‪ ،‬همسـر شـما خانـم فرشـته طباطبائـی بـه موجـب‬ ‫دادنامـه ‪ 9909975477400481‬صـادره از شـعبه چهـارم دادگاه عمومـی زابل‪ ،‬درخواسـت ثبت طالقش‬ ‫را دارد‪ .‬لـذا بـه شـما اخطـار می شـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از رویـت اخطـار‪ ،‬بـه ایـن دفترخانـه واقـع در‬ ‫زابـل‪ ،‬بلـوار بسـیج ‪ 18‬مراجعـه فرماییـد‪ .‬درغیراینصـورت طلاق طبـق مقـررات ثبـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زابل‬ ‫م الف ‪196‬‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد شـده‪ .‬لـذا بدین وسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبـت‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2494‬‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫کننـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کـرده و گواهـی‪ ،‬اخـذ و تحویـل اداره ثبـت کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‬ ‫مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نام اقـای امیر جمشـیدنژاد فرزنـد احمد شماره شناسـنامه ‪88‬‬ ‫صـادره سـنندج کـد ملـی ‪ 3732225119‬تحـت پلا ک ‪ 709‬فرعـی از ‪ 2744‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 509/7‬مترمربـع از نسـق اقـای احمـد صادقـی بـه ادرس سـنندج روسـتای بـرازان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/06 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1548‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای احمدعلـی فروغیـان بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/2/5-/102/1203‬اعلام داشـته سـند‬ ‫مالکیـت پلا ک ‪ 20/311‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬سیسـتان ملکـی نامبـرده بـر اثـر جابجایـی مفقود شـده؛‬ ‫لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت املا ک مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتب‬ ‫بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪،‬‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد‪ .‬چنانچه ظـرف مدت مقـرر اعتراض نرسـید‬ ‫و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت اسـناد زابل‪ ،‬المثنی سـند مالکیـت را طبق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪159‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـد اسـحاقی ایل بیگی قلعه حمامی فرزنـد محمدکاظـم بـه موجـب دو بـرگ‬ ‫استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول موازی ‪206/5‬سهم مشاع‬ ‫از ‪57199‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه شـماره پلا ک ‪ 7789‬فرعـی از ‪ 166‬اصلی بخش‬ ‫‪ 13‬مشهد را نموده و مدعی ست سند مالکیت مزبور مفقود شده است که به حکایت سامانه مدیریت‬ ‫کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره الکترونیکـی ‪ 139820306007002514‬بـه نام محمد‬ ‫اسـحاقی ایل بیگی قلعه حمامی ثبـت و سـند مالکیـت ‪858845‬الـف‪ 98‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهـی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪،‬‬ ‫اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی بـه این اداره تسـلیم کند‪.‬‬ ‫بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـر ابریشـمی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 18‬فرعـی از پلا ک ‪ 1765‬اصلـی واقـع در بخـش یـک شـهر‬ ‫تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت بـه علت نامعلوم مفقود شـده که با بررسـی سـوابق و سـامانه‬ ‫مدیریت کشـوری امال ک تربت حیدریه سـند مالکیت مذکور ذیل دفتر ‪ 28‬و صفحه ‪ 363‬و شـماره ثبت‬ ‫‪ 4270‬بـه نـام امیـر ابریشـمی فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 22559‬صـادره از تربت حیدریـه صادر‬ ‫و تسـلیم شـده اسـت و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫شماره ‪ 1303‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی موقـت اینجانـب بهمـن الهامی نـژاد فرزنـد یاسـر بـه شـماره ملـی ‪1900325136‬‬ ‫متولـد ‪ 1374/11/08‬در مقطـع کاردانـی رشـته الکتروتکنیـک بـا شـماره دانشـجویی ‪ 2724150‬صـادره از‬ ‫واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی رامهرمـز مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬اریـان به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪487 -32‬ن‪ 82‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 15090008447‬و شـماره شاسـی ‪ 321495‬بـه‬ ‫مالکیت سکینه صبا فرزند غالمعلی با کد ملی ‪6509825775‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪792‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای‬ ‫‪ 1/8‬مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪284 -64‬ق‪46‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12488164926‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CAXAK876770‬بـه مالکیـت زینـب مـرادی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306009000049‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابوالقاسـم مضبـوط فرزند حسـن به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 346‬صـادره از قوچـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مساحت ‪ 76990‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 63‬اصلی واقع در اراضی حاجی اباد خراسان‬ ‫رضـوی بخـش ‪ 8‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت علـی رحمانـی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهیموضوعماده‪ 3‬قانونو ماده‪ 13‬ائین نامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی‬ ‫اراضیو ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306009000063‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک‬ ‫چناران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی سجادی فرخد فرزند محسن به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 16812‬صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪45460‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 39‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در اراضی دهنو خراسـان رضوی بخش‬ ‫‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی و همچنیـن موسـی الرضا‬ ‫سـجادی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـر ابریشـمی برابـر وکالتنامـه رسـمی شـماره ‪ 10380‬مورخـه ‪ 1394/10/20‬توسـط‬ ‫دفترخانـه ‪ 218‬مشـهد بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت‬ ‫دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ست سند مالکیت سه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 18‬فرعـی از پلا ک ‪ 1765‬اصلـی واقـع در بخـش یـک شـهر تربت حیدریـه کـه‬ ‫متعلـق بـه مـوکل نامبـرده اسـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت‬ ‫کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 28‬و صفحـه ‪ 170‬و شـماره ثبـت ‪4207‬‬ ‫بـه نـام بتـول مجتهـدی فرزنـد غالمحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 365‬صـادره از تربت حیدریـه صـادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتی نـدارد‪ .‬لـذا به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫شماره ‪ 1304‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫خانـم فرخنـده محمدپـور بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفترخانـه ‪ 169‬شـوش مدعی سـت‬ ‫کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 42/3937‬واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش ذیـل شـماره دفتـر الکترونیکـی‬ ‫‪ 139520317010000772‬و سـند مالکیت به سـریال چاپی ‪ 094995‬سـری ب‪ 94‬بنام وی صادر و تسـلیم‬ ‫شـده کـه بـه علـت جابجایـی مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصـره یک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطلاع عمـوم یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یا‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم دارد و درغیراینصـورت پس‬ ‫از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام مالک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪413 -34‬ن‪ 28‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M13/5821697‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100H1303892‬بـه مالکیـت علـی خلیلی پـور‬ ‫فرزنـد عبدعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 5509811961‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪993 -34‬ن‪ 59‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 124K1506023‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CE6LF701510‬بـه مالکیـت امین خرادمهر‬ ‫فرزنـد نصرالـه ش ش ‪ 1590‬صـادره از بهبهـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سلاح شـکاری تک لـول ته پـر (سـاچمه زنی‪ ،‬گلوله زنـی‪ ،‬حفیـف) کالیبـر ‪ 12‬مـدل کوسـه‬ ‫سـاخت ایـران بـه شـماره ‪ 11805141‬بـه شـماره کالسـه پرونـده ‪ 1400/09/24-4533‬بـه نـام خانـم بتـول‬ ‫هاشـمی مقدم فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی ‪ 1861507739‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه حمـل سلاح شـکاری یک لـول ته پـر کالیبـر ‪ 12‬مـدل چخماقـی سـاخت ترکیـه بـا شـماره بدنـه‬ ‫‪ 1283910‬بـه نـام سـعید عندلیبی کرم بسـتی فرزنـد ملک حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 35‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ 3259197011‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو بـه رنگ سـفید مدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایـران ‪814 -68‬ل‪ 18‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12488176372‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA5AE663258‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت سـوخت و کارت خـودرو سـواری پرایـد هاچ بـک مـدل ‪ 1374‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪812 -19‬د‪ 39‬و شـماره موتـور ‪ 00789035‬و شـماره شاسـی ‪ S1442273107339‬بـه مالکیـت‬ ‫ً‬ ‫محمودرضا کتابی مفقود شده و اعتبار ندارد‪ .‬ضمنا طبق وکالتنامه‪ ،‬اقای سعید طهماسبی برزه جهت‬ ‫هرگونـه اقـدام نسـبت بـه خـودرو مذکـور‪ ،‬اختیـار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب فاطمـه جمشـیدی‬ ‫فرزنـد رضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ ۵۵۹‬صـادره از ارا ک در مقطـع‬ ‫کارشناسـی ارشـد رشـته روانشناسـی در مورخـه ‪۱۴۰۰/07/05‬‬ ‫یشـود اصـل‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان‬ ‫امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک‪ -‬صنـدوق پسـتی ‪ ۵۶۷/۳۸۱۳۵‬اداره‬ ‫فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 14006031613000178‬مـورخ ‪1400/12/09‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ماهیدشـت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای اصغـر عبداله زاده چـکان فرزند رضاقلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 725‬صادره از مراغه در یک واحد کشتارگاه صنعتی به مساحت ‪ 26926/3‬مترمربع‬ ‫پلا ک فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قمشـه لرزنگـه واقـع در ماهیدشـت خریـداری از مالـک رسـمی بانـک‬ ‫ملـت شـعبه کرمانشـاه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫علی ستار سلیمانی تبار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ماهیدشت‬ ‫‪/12‬م الف‪224/‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-1400114418019006714‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جمشـید معصومی اندبیـل فرزنـد هوشـنگ بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1‬صـادره از خلخـال در ششـدانگ یـک دسـتگاه سـاختمان و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 174/5‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 1405‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 261‬واقـع در قریـه نـاورود بخـش ‪ 27‬گیالن‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای برهان فاروقی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/36‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/17-1400114418019007227‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بابک سـلیمانی کجل فرزند موسـی به شماره شناسـنامه ‪ 9495‬صادره‬ ‫از تهران در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 452‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 373‬از ‪ 94‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 44‬واقـع در قریـه کاربنـد بخـش ‪ 27‬گیالن خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫افراسـیاب صیفی نـژاد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/42‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-1400114418019006715‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ملیحـه اذرخـش فرزنـد ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 863‬صـادره از‬ ‫اصفهـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 252/10‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 721‬از ‪83‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 16‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای فتح الـه فیضی زاده بداغـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/48‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306009000045‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چناران تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای ابوالقاسـم مضبوط فرزند حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 346‬صادره از قوچان در ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 8870502‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 63‬اصلـی واقـع در اراضـی حاجی ابـاد‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش ‪ 8‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت براتعلـی رضائـی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2494‬‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪919 -11‬هــ‪ 47‬و شـماره موتـور ‪1586949‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬بـه رنـگ‬ ‫نقـره ای مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪233 -32‬ل‪ 18‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 32908224409‬و شـماره شاسـی ‪ 82225433‬بـه مالکیـت‬ ‫محمـود بـرزکار بـا کـد ملـی ‪ 0690426143‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪793‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 131SE‬مـدل ‪1393‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪957 -64‬ق‪ 39‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5232454‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100E3693411‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی امیـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-CNG‬مـدل‬ ‫‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪787 -42‬ص‪ 67‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 147H0426088‬و شـماره شاسـی ‪NAACJ1JE9JF421684‬‬ ‫بـه مالکیـت مهـدی محمدپورشـیرخانی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ بـژ مـدل ‪ 1385‬بـا‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ S1412285881715‬بـه مالکیـت ویـدا‬ ‫جعفرزاده نوجده مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (ذمه ای)‬ ‫به موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 9800157‬سـهم االرث مدیـون اقـای مجتبـی سـهیلی فر بـه مقـدار ‪۱‬سـهم مشـاع از ‪۶‬سـهم شـش دانگ یکبـاب مغـازه پلا ک ثبتـی ‪ ۱۶۵۸‬فرعـی از پلا ک‬ ‫‪ ۷۴‬اصلـی بخـش ‪ ۷‬واقـع در حـوزه ثبتـی جویـن واقـع در شـهر نقـاب‪ ،‬سـه راه مسـجد جامع‪ ،‬جنب قنادی کریمی به اسـتثنای بهای سـمن عرصه و اعیان ‪ ۲‬مقدار ‪۲‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪۶‬سـهم شـش دانگ یکبـاب منـزل مسـکونی و شـماره پلا ک ‪ ۵۵۸‬فرعـی از ‪ ۷۴‬اصلـی بخـش ‪ ۷‬سـبزوار واقـع در شـهر نقـاب‪ ،‬خیابـان امـام رضـا ‪ ،۲۲‬پلا ک ‪ ۱۱‬به اسـتثنای بهای ثمن‬ ‫عرصه و اعیان در قبال طلب خانم شهید عباس ابادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد‪ .‬مطابق نظر کارشناسان رسمی دادگستری که در تاریخ ‪ ۱۴۰۱/01/29‬صورت‬ ‫پذیرفته اسـت‪ ،‬بـا مشـخصات مغـازه فـوق بـه شـرح مسـاحت عرصـه بـه مقدار ‪ 40.45‬مترمربع مشـتمل بر یکبـاب مغازه زیرزمیـن و یکباب مغازه همکف و مسـکونی طبقه فوقانی‬ ‫دارای انشعابات اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز که به مبلغ ‪ 16000000000‬ریال ارزیابی و قطعی شده است و سهم االرث اقای مجتبی سهیلی فرد به مبلغ ‪4667000000‬ریال است و مشخصات منزل‬ ‫فـوق بـه شـرح مسـاحت عرصـه بـه مقـدار ‪ 491/32‬مترمربـع بـا زیربنـای ‪ ۱۴۰‬مترمربـع ب هصـورت همکف و یک خوابه با کابینت فلزی و پنجره های فلزی با نمای سـاختمان سـنگ‬ ‫یشـده اسـت و سـهم االرث اقای مجتبی سـهیلی فر به مبلغ ‪ 3733000000‬ریال‬ ‫و اندود سـیمان اسـت‪ .‬دارای انشـعابات اب برق گاز که به مبلغ ‪ 128000000000‬ریال ارزیابی و قطع ‬ ‫اسـت‪ .‬مزایده روز شـنبه به تاریخ ‪ 1401/03/07‬از سـاعت ‪ ۹‬صبح الی ‪ ۱۲‬ظهر در محل اداره ثبت اسـناد و امال ک جوین نسـبت به مقدار ‪۲‬سـهم مشـاع از ‪۶‬سـهم شـش دانگ‬ ‫پال ک ‪ ۵۵۸‬فرعی از ‪ ۷۴‬اصلی بخش ‪ ۷‬سـبزوار به اسـتثنای بهای سـمن عرصه و اعیان و ‪۱‬سـهم از ‪۶‬سـهم شـش دانگ پال ک ‪ ۱۶۵۸‬فرعی از ‪ ۷۴‬اصلی بخش ‪ ۷‬سـبزوار به اسـتثنای‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود (‪ ۴۶۶۷۰۰۰۰۰۰‬ریـال برای مغـازه و ‪ ۳۷۳۳۰۰۰۰۰۰‬ریال برای منزل مجموعا‬ ‫بهـای سـمن عرصـه و اعیـان از مبلـغ پایـه املا ک فـوق بـرای مغازه و برای منزل و مجموعا برگزار م ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه‬ ‫مبلـغ ‪ ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰‬ریـال) و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه م ‬ ‫کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی های مربوط بـه اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬اعـم از حق ارجاع و یا حق اشـترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی کـه مورد مزایده‬ ‫دارای ان ها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از این که رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده مزایده اسـت و نیز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز‬ ‫درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزین ههـای فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول م ‬ ‫مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/۰۲/۲۱ :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000221‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامین تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقـای اصغر زندی‬ ‫فرزنـد محمـد بـه شناسنامه شـماره ‪ 719‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای‬ ‫احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 166/66‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 268‬فرعـی از ‪103‬‬ ‫اصلـی واقـع در ده شـریفا بخـش حـوزه ثبت ملـک ورامین خریـداری از محمدعلی‬ ‫ارشادی اسـکوئی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/05 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪72‬ث‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ یکباب حیاط پال ک ثبتی شـماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 3201‬اصلی بخش یک‬ ‫شـاهرود در دفتـر جلـد ‪ 24‬صفحـه ‪ 289‬ذیـل شـماره ثبـت ‪ 2253‬بـه نام اقای حسـین فروغی‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس طـی سـند انتقـال قطعـی ‪ 1359/04/01-27057‬دفتـر‬ ‫‪ 9‬شـاهرود ششـدانگ پلا ک بـه اقـای محمدعلـی فروغـی منتقـل شـد کـه نامبـرده طـی سـند‬ ‫‪ 1378/03/31-55984‬دفتـر ‪ 8‬شـاهرود میـزان دوازده سـهم از چهـارده سـهم ششـدانگ را‬ ‫بـه اقـای علـی و محمدحسـن و سـعید و محمدمهـدی و محمدحسـین و خانم هـا سـکینه و‬ ‫فاطمـه همگـی فروغـی فرزنـدان حسـین (ردیـف یـک تـا پنج هر کـدام دو سـهم مشـاع و ردیف‬ ‫شـش و هفـت هـر کـدام یـک سـهم مشـاع) (کـه کلیـه حقـوق عمـری و رقبـی و سـکنی بـرای‬ ‫مادرشـان (خانم شـهربانو رمضانی فرزند رمضانعلی) به صورت مادام العمر مقرر شـد) منتقل‬ ‫نمـود‪ .‬سـپس اقـای محمدعلـی فروغـی مالـک باقیمانـده سـهام (دوسـهم مشـاع از چهـارده‬ ‫سـهم ششـدانگ) بـا ارائـه دو بـرگ فـرم استشـهادیه تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنی به‬ ‫علت اسباب کشـی را نموده اسـت‪ .‬لذا برابر تبصره سـه ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫یکبـار در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی تـا هـر کـس نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی است و یا مدعی انجام معامله ای است‪ ،‬مراتب‬ ‫ً‬ ‫را حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی کتبـا به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـاهرود‬ ‫اعالم کند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی وفق‬ ‫مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬سـند دفترچـه ای به شـماره چاپـی ‪ 660132‬می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫حمیدرضا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1315480‬‬ ‫شـاهرود‪ ،‬از طرف رضـا طالع زاری‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ‪140000273‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 140000273‬ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی چهارده فرعی از ششصد و هفتاد و نه اصلی واقع در شهر تربت جام بخش سیزده مشهد به مساحت‬ ‫ً‬ ‫یکصـد و سـی و یـک متـر و هفتـاد دسـیمترمربع بـه نشـانی‪ :‬تربت جـام‪ ،‬خیابـان موسـی ابن جعفر ده‪ ،‬قطعـه اول سـمت راسـت‪ ،‬بـا حـدود اربعـه بـه شـرح‪ :‬شـماال‪ :‬درب و دیـوار به طـول ده متـر و پنجـاه و پنج‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر به خیابان بن بسـت؛ شـرقا‪ :‬در دو قسـمت اول دیوار به دیوار به طول شـش متر و سـی و دو سـانتیمتر به باقیمانده ششـصد و هفتاد و نه اصلی‪ ،‬دوم دیوار به دیوار به طول هفت متر و بیسـت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و سـه سـانتیمتر بـه باقیمانـده ششـصد و هفتـاد و نـه اصلـی؛ جنوبـا‪ :‬دیـوار بـه دیـوار به طـول ده متـر و پانـزده سـانتیمتر بـه باقیمانـده ششـصد وهفتاد و نـه اصلی؛ غربا‪ :‬در سـه قسـمت که قسـمت دوم ان‬ ‫جنوبی سـت‪ .‬اول دیـوار بـه دیـوار به طـول پنـج متـر بـه باقیمانـده ششـصد و هفتـاد و نه اصلی‪ ،‬دوم دیوار به دیوار به طول بیسـت سـانتیمتر به باقیمانده ششـصد و هفتاد و نه اصلی‪ ،‬سـوم دیـوار به دیوار‬ ‫به طول شـش متر و هفتاد و سـه سـانتیمتر به باقیمانده ششـصد و هفتاد و نه اصلی‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬که سـند ان به شـماره چاپی سـیصد و هشـتاد و سـه هزار و هشـتصد و چهل و هفت سـری د‬ ‫سـال یکهزار و سـیصد و نود و سـه با شـماره دفتر الکترونیکی هزار و سـیصد و نود و پنج بیسـت سـی ششـصد هفتصد بیسـت نود و نه به نام اقای محمد فخر توکلی ثبت و صادر شـده اسـت‪ .‬طبق سـند‬ ‫رهنـی شـماره یکصـد هـزار و چهارصـد و سـی و دو مـورخ بیسـت و یکـم اسـفند مـاه سـال یکهـزار و سـیصد و نـود و هفـت تنظیمـی دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره بیسـت و پنـج تربت جام در قبـال مبلغ یک‬ ‫میلیارد و نهصد و سـی و سـه میلیون و سـیصد و دوازده هزار و پانصد و پنجاه و هشـت ریال به انضمام سـود و خسـارت تاخیر روزانه در رهن بانک سـپه (مهر اقتصاد سـابق) شـعبه تربت جام قرار گرفته و‬ ‫طبق نظر وارده مورخ بیسـت و چهارم اذرماه سـال یکهزار و چهارصد کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬ششـدانگ پال ک مذکور به مبلغ هشـت میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و قطعی شـده اسـت‪ .‬که‬ ‫ششـدانگ ملک موصوف با عرصه به مسـاحت یکصد و سـی و یک متر و هفتاد دسـیمترمربع اسـت که دارای اعیانی به مسـاحت حدود یکصد مترمربع شـامل یک واحد مسـکونی و انباری به مسـاحت‬ ‫کل یکصـد مترمربـع در یـک طبقـه همکـف بـا قدمـت حـدود بیسـت و پنـج سـال اسـت‪ .‬سـازه سـاختمان بـا مصالـح بنایـی و سـقف طـاق ضربـی و نمـای ان اجـر سـفال و کفپـوش واحدهـا و کفپـوش حیـات‬ ‫موزاییک ایرانی و دارای گچ کاری و اشپزخانه اوپن و کابینت و درب و پنجره فلزی ست‪ .‬ملک دارای امکانات و امتیازات اب و برق و گاز و سرمایش کولر ابی و گرمایش بخاری گازی ست‪ .‬برابر گزارش مامور‬ ‫اجـرا و کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملـک در تصـرف مالـک (مدیـون پرونـده) اسـت‪ .‬ششـدانگ پلا ک ثبتـی فوق الذکـر از سـاعت نه الـی دوازده روز چهارشـنبه مورخ چهارم خـرداد ماه سـال یکهزار و‬ ‫چهارصـد و یـک در واحـد اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املاک واقـع در تربت جـام‪ ،‬روبـروی اداره گاز از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایده ششـدانگ پالک ثبتی مذکور از مبلغ هشـت میلیارد و پانصد‬ ‫ً‬ ‫میلیون ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬طبق ماده صد و سـی و شـش ائین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا‪ ،‬شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد‬ ‫از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلف اسـت مابه التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایده‪،‬‬ ‫بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فروش را به حسـاب سـپرده واریـز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت‬ ‫یهـای مربـوط به اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مـورد مزایده‬ ‫عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بده ‬ ‫دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره‪ ،‬تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬به عهـده برنده مزایده اسـت و نیـز درصورت وجود مـازاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصول می شـود ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری‬ ‫بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫خانـم بی بی فاطمـه عزیزی ثانـی فرزنـد سیدابوالحسـن بـه ش ش ‪ 270‬و کـد ملـی ‪ 0839544286‬بـه اسـتناد سـند‬ ‫نکاحیـه شـماره ‪ 14483‬مورخـه ‪ 1385/11/21‬تنظیمـی دفتـر ازدواج شـماره ‪ 32‬و طلاق ‪ 31‬طبس مبـادرت به صدور‬ ‫اجرائیـه علیـه اقـای احمدرضـا تقیـان فرزنـد غالمرضـا به شـماره ملـی ‪ 0839532301‬به تعداد دویسـت و بیسـت عدد‬ ‫سکه تمام بهار ازادی طرح جدید که به مبلغ بیست و شش میلیارد و هفتصد و سی میلیون ریال (‪26.730.000.000‬‬ ‫ریال) تعسـیر شـده و پرونده اجرایی تحت کالسـه ‪ 140000162‬در شـعبه اجرای ثبت طبس تشـکیل شـده اسـت‪ .‬پس‬ ‫از ابالغ مفاد اجرائیه و سـیر مراحل قانونی حسـب تقاضای بسـتانکار‪ ،‬ششـدانگ یک دربند مغازه پال ک یکصد و هفت فرعی از سـی و پنج‬ ‫فرعـی از یکهـزار و دویسـت و نـود و یـک اصلـی بخـش یـک طبـس بـه مسـاحت ‪ 60‬مترمربـع (‪ 107‬فرعی از ‪ 35‬فرعـی از ‪ 1291‬اصلی) به نشـانی‬ ‫طبـس‪ ،‬بلـوار مطهـری‪ ،‬مطهـری ‪ 3‬ذیـل ثبـت ‪ 22074‬صفحـه ‪ 540‬دفتـر ‪ 133‬به نام بدهکار صادر و تسـلیم شـده‪ .‬با حدود و مشـخصات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اربعـه‪ :‬شـماال‪ :‬دیواریسـت بـه طـول (‪ )4/00‬چهـار متـر بـه باقیمانـده ‪ 35‬فرعی از ‪ 1291‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬دیواریسـت بـه طـول (‪ )15/00‬پانزده متر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه باقیمانـده ‪ 35‬فرعـی از ‪ 1291‬اصلـی؛ جنوبـا‪ :‬درب و دیواریسـت بـه طـول (‪ )4/00‬چهـار متـر بـه کوچـه؛ غربـا‪ :‬اول دیواریسـت اشـترا کی بـه‬ ‫طول (‪ )12/30‬دوازده متر و سـی سـانتیمتر با پال ک ‪ 106‬فرعی از ‪ 35‬فرعی از ‪ 1291‬اصلی‪ ،‬دوم دیواریسـت به طول (‪ )2/70‬دو متر و هفتاد‬ ‫یسـت و‬ ‫سـانتیمتر بـه باقیمانـده ‪ 35‬فرعـی از ‪ 1291‬اصلـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬با اوصاف اینکه بنای احداث شـده فاقد پروانه ساختمان ‬ ‫ً‬ ‫فعال در مسـیر اصالحی و طر ح های عمرانی قرار نمی گیرد و مشـتمل بر سـاختمان اصلی (همکف) با کاربری تجاری‪ ،‬فاقد سـازه با مصالح‬ ‫بنایی با پوشـش سـقف کرکره ای فاقد نما‪ ،‬بدنه اندود سـیمانی و کف بتنی‪ ،‬قدمت بنا بیش از ‪ 20‬سـال سـاخت اسـت و دارای انشـعابات‬ ‫اب و بـرق و گاز و تلفـن ثابـت اسـت‪ ،‬در قبـال قسـمتی از طلـب بسـتانکار و هزین ههـای اجرایـی بازداشـت شـده اسـت‪ .‬لـذا بـا درنظـر گرفتـن‬ ‫جمیع ملحقات‪ ،‬ششدانگ پال ک موصوف به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال (‪ 4.650.000.000‬ریال) ارزیابی شده‬ ‫و با توجه به قطعیت ارزیابی‪ ،‬ششـدانگ پال ک با مشـخصات فوق الذکر در روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/03/02‬از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬در شـعبه‬ ‫اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املا ک طبـس واقـع در بلـوار امیرالمومنیـن‪ ،‬جنـب دادگسـتری از طریـق مزایـده به فـروش خواهد رسـید‪ .‬مزایده‬ ‫حضـوری و از مبلـغ ارزیابـی شـده فـوق شـروع و بـا باالتریـن قیمـت پیشـنهادی وا گـذار خواهد شـد‪ .‬اشـخاص بـا تودیع ده درصـد مبلغ پایه‬ ‫بـه شـماره حسـاب ‪ IR700100004080013207955749‬بـا شناسـه ‪ 951108500100000000003081400126‬حـق شـرکت در مزایـده را خواهنـد‬ ‫داشـت‪ .‬خریـدار یـا نماینـده قانونـی ان مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب سـپرده‬ ‫اجرایـی تودیـع کنـد‪ .‬درغیراینصـورت مبلـغ ده درصـد مذکـور‪ ،‬قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه دولت منظور خواهد شـد و عملیات‬ ‫فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می شـود‪ .‬فـروش بـه نسـیه فقـط راجـع به طلب بسـتانکار با موافقت بسـتانکار جایز اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هزینه های دولتی به شـرح ماده ‪ 40‬ائین نامه اجرا نقدا وصول و سـایر هزینه های احتمالی مربوط به بدهی شـهرداری و دارایی و غیره‪ ،‬که‬ ‫مبلغ ان مشـخص نمی باشـد‪ ،‬برعهده برنده مزایده اسـت‪ .‬تنظیم سـند انتقال اجرایی موکول به ارائه مفاصاحسـاب های مربوطه خواهد‬ ‫ً‬ ‫بـود و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می شـود‪ .‬چنانچـه متعهـد تـا قبـل از تنظیـم صورتجلسـه مزایـده اقـدام بـه پرداخـت و یـا تودیع و‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنـا این ا گهی پس از تایید نهایی در سـایت سـازمان‬ ‫تعییـن تکلیـف بدهـی خویـش کنـد‪ ،‬از تشـکیل جلسـه مزایده خودداری م ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫محترم ثبت اسـناد کشـور‪ ،‬قرار خواهد گرفت و به منزل انتشـار ا گهی در روزنامه کثیراالنتشـار محل ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/21 :‬‬ ‫غالمرضا کدخدائی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک طبس‬ ‫شناسه ا گهی ‪1315204‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2494‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫انتصاب مشاور شهردار گرگان در امور حقوقی‬ ‫کشف ‪ ۲۰۳‬هزار بسته پوشک احتکاری‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان مازندران خبر داد؛‬ ‫نشت یابی بیش از ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۶ ۰۰‬کیلومتر‬ ‫خطوط تغذیه و شبکه در استان‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی مهنـدس محمدرضا سـبطی‪« ،‬بهـرام غریـب» به عنوان‬ ‫مشـاور شـهردار گـرگان در امـور حقوقـی منصـوب شـد‪ .‬در متـن ایـن حکـم‬ ‫امـده اسـت؛ جنـاب اقـای بهـرام غریـب‪ ،‬به موجـب ایـن ابلاغ نظـر بـه تعهـد‪،‬‬ ‫سـوابق و تخصص شـما را به عنوان مشـاور این جانب در امور حقوقی (مقید‬ ‫بـه شـش ماه) منصـوب می کنـم‪ .‬امیـد اسـت بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد‬ ‫متعـال نسـبت بـه بررسـی حقوقـی کلیـه قراردادهـای شـهرداری و اظهارنظـر‬ ‫حقوقـی دربـاره رعایـت یـا عدم رعایـت ضوابـط و موازیـن قانونـی و عنداللـزوم‬ ‫چـک و اصلاح ان‪ ،‬نظـارت پاسـخگویی بـه سـواالت و اسـتعالمات حقوقـی‬ ‫شـهرداری و اعالم نظـر مشـورتی در مـوارد ارجاعـی‪ ،‬پیگیـری و تنظیـم لوایـح‬ ‫دفاعـی و ارائـه ان بـه دعـاوی و مراجـع قانونـی ذی ربـط و دفـاع از حقوق حق‬ ‫شـهرداری در مراجـع‪ ،‬نظـارت بـر انعقـاد قراردادهای مختلف در شـهرداری و‬ ‫ارائـه نظـرات مشـورتی باتوجه بـه صرفـه و صلاح شـهرداری‪ ،‬طـرح دعـاوی و‬ ‫دفاع از حقوق شـهرداری و پاسـخگویی به کلیه دعاوی و شـکایات مطروحه‬ ‫علیـه شـهرداری در مراجـع قضائـی و غیر قضائـی و بـا نـگاه دقیـق و متکـی بـه‬ ‫تگـزاری در پرتـو تعامـل صمیمانـه و بـا تدبیـر و درایـت در امـور‬ ‫روحیـه خدم ‬ ‫مکـردن رضایـت شـهروندان جهـت تحقـق اهـداف سـازمانی بـا‬ ‫محولـه و فراه ‬ ‫رعایـت قوانیـن‪ ،‬مقـررات و دسـتورالعمل های ابالغـی زیر نظـر مدیـر مربوطـه‬ ‫موفـق و مویـد باشـید‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۳۰۵‬فرزند مددجوی گلستانی‬ ‫از تسهیالت نظام وظیفه‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینی (ره) گلسـتان‬ ‫از بهره منـدی ‪ ۳۰۵‬فرزنـد‬ ‫مددجـوی گلسـتانی از‬ ‫تسـهیالت نظام وظیفـه‬ ‫در ‪ 1400‬خبـر داد‪ .‬عیسـی‬ ‫بابایـی گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫را ههـای کمـک بـه خانواد ههـای نیازمنـد‪ ،‬تسـهیل در امـر خدمـت سـربازی‬ ‫فرزنـدان ذکـور ان هاسـت تـا بـا معافیت یا حداقـل گذراندن خدمت سـربازی‬ ‫در شـهر خـود‪ ،‬درزمینـه اقتصـادی و کمک به امرارمعـاش خانواده نیز کمک‬ ‫کنند»‪ .‬او گفت‪« :‬با ارائه این خدمات‪ ۱۱۳ ،‬فرزند مددجو از خدمت سربازی‬ ‫معـاف‪ ۹۱ ،‬نفـر از خدمـات کاهـش تعرفـه صـدور کارت معافیـت دائـم و ‪ ۱۰۱‬نفـر‬ ‫از گواهـی انتقـال خدمـت بـه نزدیک تریـن محـل سـکونت بهره مند شـدند»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬زنـان سرپرسـت خانـواری کـه به علـت فـوت یـا طلاق همسـر‪،‬‬ ‫تحت پوشـش اند‪ ،‬درصورت داشـتن شـرایط می تواند از معافیت کفالت یک‬ ‫فرزنـد پسـر اسـتفاده کننـد»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امداد گلسـتان دربـاره معافیت‬ ‫فرزنـد خانواده هایـی بـا سرپرسـت مـرد ازکارافتـاده و بیمـار کـه سـه دختـر و‬ ‫بیشـتر دارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای اسـتفاده از ایـن تسـهیالت‪ ،‬مشـمول بایـد تنهـا‬ ‫پسـر خانـواده باشـد»‪.‬‬ ‫عابران پیاده و موتورسواران؛ بیشترین عامالن تصادف‬ ‫معـاون پلیـس راه گلسـتان گفـت‪« :‬طبـق امارهـای به دسـت امده؛ باالتریـن‬ ‫درصـد تصـادف در جاده هـای اسـتان بـه موتورسـواران و عابـران پیـاده‬ ‫اختصاص دارد»‪ .‬سـرهنگ قنبری افزود‪« :‬انسـان‪ ،‬راه و وسیله نقلیه‪ ،‬عوامل‬ ‫دخیـل در امـر تصـادف اسـت‪ .‬در حـوزه راه و وسـیله نقلیه‪ ،‬معایبـی وجـود‬ ‫دارد کـه نمی تـوان در زمـان کوتـاه رفـع نقص شـود؛ اما درمورد عامل انسـانی‪،‬‬ ‫موضـوع احتیـاط اسـت و بایـد رعایـت شـود»‪ .‬به گفتـه سـرهنگ قنبـری؛ در‬ ‫را ههـای روسـتایی و فرعـی به دلیل اینکـه عـرض جـاده کـم اسـت و ازطرفـی‪،‬‬ ‫ت راننـدگان بـا‬ ‫یشـود‪ ،‬الزم اسـ ‬ ‫تاریکـی شـب موجـب دیـد کـم راننـدگان م ‬ ‫سـرعت مجـاز حرکـت کننـد‪ .‬او اعالم کـرد‪« :‬طبق اخرین امار به دسـت امده از‬ ‫تصادفـات؛ ‪ ۳۵‬درصـد مربـوط بـه موتورسـواران و ‪ ۳۴‬درصـد مربوط بـه عابران‬ ‫ً‬ ‫پیـاده اسـت»‪ .‬معـاون پلیـس راه گلسـتان گفـت‪« :‬موتورسـواران حتمـا کاله‬ ‫ایمنـی بـر سـر بگذارنـد و چـراغ را روشـن کـرده و زمانی که از محورهـای فرعی و‬ ‫اصلی خارج یا وارد می شوند‪ ،‬قوانین را رعایت کنند»‪ .‬وی درمورد تابلوهای‬ ‫هشدار به سرقت رفته در محورهای استان نیز گفت‪« :‬تابلوها و عالئم‪ ،‬برای‬ ‫زیبایـی جاد ههـا نیسـت؛ بلکـه برای رعایـت قوانین راننـدگان در جاده تعبیه‬ ‫می شود‪ .‬برخی از تابلوها و عالئم به سرقت می رود و برخی نیز دراثر تصادف‬ ‫خراب می شود که ا گر در محورهای اصلی و شریانی جاده این اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـرای جلوگیـری از سـرقت عالئم‪،‬‬ ‫بالفاصلـه جایگزیـن م ‬ ‫بـه تابلوهـای پالسـتیکی یـا تابلوهـای مسـیرنمای ارتجاعـی روی اوردیـم کـه‬ ‫انگیـزه کمتـری بـرای سـرقت ایجـاد می کند»‪.‬‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و شهادت؛‬ ‫ضامن عزت و اقتدار ایران اسالمی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‬ ‫‪۲۵‬هـزار‬ ‫گفـت‪« :‬در سـال گذشـته بیـش از ‬ ‫و ‪۶۰۰‬کیلومتـر خطـوط تغذیـه و شـبکه در‬ ‫اسـتان مازنـدران نشـت یابی شـد»‪ .‬قاسـم‬ ‫مایلی رسـتمی با بیان اینکـه اقدامـات‬ ‫ایمنـی و تلاش بـرای پایـداری شـبکه گاز‬ ‫همـواره در سـرلوحه عملکـرد این دسـتگاه‬ ‫خدمت رسـان قـرار دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬به همـت‬ ‫و تلاش شـبانه روزی متخصصـان در بخـش‬ ‫‪۲۵‬هـزار‬ ‫بازرسـی فنـی در اسـتان‪ ،‬بیـش از ‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬کیلومتـر نشـت یابی خطـوط تغذیـه و‬ ‫شـبکه به همـراه یک میلیـون و ‪۱ ۰۰‬هـزار مورد‬ ‫نشـت یابی انشـعاب در سـال ‪ ۱۴۰۰‬انجـام‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه با اشـاره به ایـن‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۶۳‬فقـره ایسـتگاه‬ ‫موضـوع کـه ی ‬ ‫تقلیـل فشـار و اندازه گیـری گاز بـا دسـتگاه‬ ‫نسـازی و نشـت یابی قـرار‬ ‫‪ GMI‬مـورد ایم ‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در سـال گذشـته‬ ‫تعـداد ‪ ۱۶۷۰‬مـورد نشـت یابی زیرزمینـی و‬ ‫‪۷۸‬هـزار و ‪ ۵۹۸‬مـورد نشـت یابی هوایـی‬ ‫ ‬ ‫کشـف و ترمیـم شـده و بـا این اقدامـات از‬ ‫بـروز سـوانح و هدر رفـت سـرمایه های ملـی‬ ‫پیشـگیری شـده اسـت»‪ .‬مایلـی رسـتمی‬ ‫یهـای‬ ‫افـزود‪« :‬در راسـتای صیانـت از دارای ‬ ‫فیزیکـی و اصـول اطمینـان از کیفیـت‬ ‫به کارگیـری اجنـاس مصرفـی و پروژ ههـای‬ ‫عمرانـی کارشناسـان ایـن شـرکت در سـال‬ ‫گذشـته بیـش از ‪ ۱۳‬هـزار و ‪ ۷۱۵‬قلـم اجنـاس‬ ‫را در دوهـزار و ‪ ۱۷۷‬مورد تائیـد قـرار دارنـد کـه‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۳۹‬مرحلـه بازرسـی در داخـل‬ ‫ی ‬ ‫استان و ‪ ۴۳۸‬موردبازرسی در کارخانه های‬ ‫خارج از اسـتان بوده؛ همچنین در راسـتای‬ ‫همـکاری بـا دیگـر شـرکت های گاز اسـتانی‬ ‫مردم حسن اباد فشافویه‬ ‫از اب اشامیدنی با کیفیت برخوردارند‬ ‫نسـبت بـه ‪ ۱۰۳‬مرحلـه بازرسـی نیابتـی‬ ‫بـرای شـرکت گاز اسـتان های خوزسـتان‪،‬‬ ‫فـارس‪ ،‬خراسـان رضـوی‪ ،‬مرکـزی‪ ،‬البـرز‪،‬‬ ‫اذربایجـان شـرقی و ‪ ...‬در کارخان ههـای‬ ‫داخـل اسـتان انجـام شـد تـا کاالهـای‬ ‫مورد نیـاز پروژ ههـای اجرایـی و تاسیسـات‬ ‫در حـال بهر هبـرداری را در مرا کـز تولیـد‬ ‫سـطح کشـور موردبازرسـی قرار دادند و کلیه‬ ‫اجنـاس پـس از انجـام تسـت های الزم در‬ ‫یصلاح و تطابـق نتایـج‬ ‫ازمایشـگاه های ذ ‬ ‫نهـا بـا اسـتانداردهای بین المللـی و‬ ‫ازمو ‬ ‫نهـا تائیـد‬ ‫حصـول اطمینـان از کیفیـت ا ‬ ‫و به کارگیـری شـد»‪ .‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫با بیان اینکـه بااسـتفاده از سیسـتم های‬ ‫کنترلـی‪ ،‬نظارتـی‪ ،‬ایمنـی و ازمایـش سلامت‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬راه بـرای عـدم نصـب کاالی‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریـح‬ ‫غیراسـتاندارد همـوار م ‬ ‫کـرد‪« :‬واحـد بازرسـی فنـی بـا حضـور فعـال و‬ ‫انجـام بازرسـی در سـطوح مختلـف شـامل‬ ‫مراحـل تولیـد‪ ،‬خریـد و نصـب تجهیـزات و‬ ‫قطعـات بـا انجـام تسـت های عملکـردی‪،‬‬ ‫احتمال به کارگیری و استفاده از تجهیزات و‬ ‫قطعـات غیراسـتاندارد را به حداقـل رسـانده‬ ‫ اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در این راسـتا بـا انجـام‬ ‫‪ ۲۱‬مـورد تسـت هیدرواسـتاتیک‪ ۶۶۴ ،‬مورد‬ ‫تسـت مقاومـت و نشـتی‪ ۲۳ ،‬مـورد ازمایـش‬ ‫مقاومـت الکتریکـی پوشـش لول ههـای‬ ‫فـوالدی از به کارگیـری اجنـاس با کیفیـت و‬ ‫اجـرای صحیـح پروژ ههـا اطمینـان حاصـل‬ ‫یسـت؛ پروژ ههـای نشـت یابی‬ ‫شـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫تاسیسـات و خطـوط گازی نقـش ارزنـده ای‬ ‫در پیشگیری از الودگی های محیط زیستی‪،‬‬ ‫بهر هبـرداری ایمـن و جلوگیـری از هدررفـت‬ ‫سـرمایه های ملـی و درنهایـت ارائـه خدمات‬ ‫پایـدار بـه مشـترکان گاز دارد‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫با بیان اینکـه شـرکت گاز مسـئولیت حفـظ‬ ‫ایمنی تاسیسـات گاز تا در منازل مشـترکین‬ ‫را برعهـده دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬مسـئولیت حفـظ‬ ‫ایمنـی داخـل منـازل برعهـده مشـترکین‬ ‫یسـت و مصرف کننـدگان بایـد بـا‬ ‫گاز طبیع ‬ ‫بررسـی مسـتمر تجهیـزات و لـوازم گازسـوز‪،‬‬ ‫ایمنـی منـازل خـود را تضمیـن کننـد»‪.‬‬ ‫شهردار کرمانشاه‪:‬‬ ‫پیاده راه سازی خیابان «مدرس» به زودی انجام خواهد شد‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫شـهردار کرمانشـاه از پیگیـری اجـرای‬ ‫پیاده را هسـازی خیابـان «مـدرس» خبـر داد‬ ‫و افـزود‪« :‬ا کنـون مطالعات اجـرای این طرح‬ ‫درحال انجـام اسـت»‪ .‬نـادر نـوروزی گفـت‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه شـهرداری و شـورای شـهر‪،‬‬ ‫تعاملـی خوبـی بـا یکدیگـر داشـته و ماننـد‬ ‫تیمـی ‪ 12‬نفـره بـرای مدیریـت شـهر تلاش‬ ‫می کننـد‪ .‬تمـام لوایحـی کـه بـه شـورا داده‬ ‫یشـود‪ ،‬خوشـبختانه در کوتاه ترین زمـان‬ ‫م ‬ ‫بـا رعایـت اصـول قانونـی به تصویب می رسـد‬ ‫که حاصل ان‪ ،‬خدمات رسـانی هرچه بیشـتر‬ ‫و بهتـر بـه شـهروندان اسـت»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫اخریـن وضعیـت برخـی پروژ ههـای مهـم‬ ‫شـهری بااشـاره به پیگیـری تغییراتـی در‬ ‫پـروژه قطـار شـهری نیـز گفـت‪« :‬مشـاور برای‬ ‫نپـروژه گرفتـه شـده و در جلسـه وزارت‬ ‫ای ‬ ‫کشـور بـا مدیـرکل ترافیـک شـهرداری ها‬ ‫به توافـق رسـیده ایم تـا تمرکـز بـر تکمیـل‬ ‫نپـروژه صـورت گیـرد‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫تونـل ای ‬ ‫حشـده پـس از تصویـب‬ ‫پیشـنهاد های مطر ‬ ‫در شـورای عالی ترافیـک سـرعت کار پـروژه‬ ‫افزایـش یافتـه و مـردم کرمانشـاه می تواننـد‬ ‫نپـروژه اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫سـریع تر از ای ‬ ‫شـهردار کرمانشـاه گفـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫مطالعـات فنـی پـروژه درحال انجـام اسـت‬ ‫و نتایـج ان‪ ،‬بعـد از تصویـب مراجـع قانونـی‬ ‫عرضـه و جهـت طـرح بـه وزارت کشـور و‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـورای عالی ترافیـک ارائـه م ‬ ‫نـوروزی دربـاره پـروژه پیـاده راه مـدرس‪،‬‬ ‫یشـدن ان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫باتا کیدبـر اجرای ‬ ‫ً‬ ‫نپـروژه منتفـی نیسـت و قطعـا ان را‬ ‫«ای ‬ ‫دنبال می کنیم؛ زیرا اثرات بسیار در توریسم‬ ‫شـهری‪ ،‬زیباسـازی و رفـاه هرچه بیشـتر و‬ ‫رونـق خریـد دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نکته مهمی‬ ‫نپـروژه بایـد بـه ان توجـه‬ ‫کـه در اجـرای ای ‬ ‫شـود‪ ،‬محـل اجـرای ان در خیابـان مـدرس‪،‬‬ ‫فازبندی و هدایت درست بار ترافیک است‬ ‫کـه درحال بررسـی تمـام این موارد هسـتیم و‬ ‫هنـوز نمی توانیـم زمـان دقیقی بـرای اجرای‬ ‫ان تعییـن کنیـم»‪ .‬شـهردار دربـاره شـهربازی‬ ‫کرمانشـاه هـم بااشـاره به خلعیـد پیمانـکار‬ ‫نپـروژه گفـت‪« :‬پیمانـکار‪ ،‬منابـع مالـی‬ ‫ای ‬ ‫کافـی دراختیـار نداشـته و پـروژه را نیمـه‬ ‫یهـای حقوقـی‬ ‫رهـا کـرده بـود؛ کـه بـا پیگیر ‬ ‫خلعید شد و پیگیریم تا پروژه را به پیمانکار‬ ‫جدید و توانمند وا گذار کنیم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫طـرح جدیـد شـهربازی درحال تدویـن‬ ‫اسـت تـا بتوانیـم بـا حضـور یـک پیمانـکار‬ ‫قـوی ان را پیـش ببریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬دربـاره‬ ‫فانفـار هـم سـرمایه گذار پـروژه را نیمـه رهـا‬ ‫کـرده و جلسـاتی بـا وی برگـزار و درنهایـت‬ ‫قـرار شـد ایـن پیمانـکار پـروژه را ظـرف‬ ‫چندماه اینـده راه انـدازی کنـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمانشـاه بـه پـروژه تله کابیـن اشـاره ای کـرد‬ ‫نپـروژه هـم‬ ‫و گفـت‪« :‬درزمینـه اجـرای ای ‬ ‫منتظـر موافقـت اصولـی میراث فرهنگـی‬ ‫هسـتیم و به محـض دریافـت ان‪ ،‬کار پـروژه‬ ‫از سـر گرفتـه و کارهـای فنـی پـروژه ظـرف‬ ‫ً‬ ‫یشـود»‪ .‬نـوروزی‬ ‫کسـال انجـام م ‬ ‫نهایتـا ی ‬ ‫مسـطح سـپاه اشـاره‬ ‫بـه پـروژه تقاطـع غیره ‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬ایـن تقاطـع بعـد از تعطیلـی‬ ‫یسـت اغاز بـه کار کـرده‬ ‫‪ 12‬ماهـه چندهفته ا ‬ ‫و کارهـای ان ب هسـرعت درحال انجـام‬ ‫اسـت‪ .‬این پـروژه توسـط قـرارگاه خاتـم (ص)‬ ‫یشـدن اسـت و پیش ازایـن‬ ‫درحال اجرای ‬ ‫قـرار بـود دو مسـیر روگـذر داشـته باشـد کـه‬ ‫دو مسـیر زیرگـذر هـم بـه ان اضافـه کرده ایـم‬ ‫تـا یـک تقاطـع کامـل و کاربـردی را داشـته‬ ‫باشـیم»‪.‬‬ ‫برگزاری «رزمایش بزرگ فاطمی» در خراسان جنوبی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران گلسـتان گفـت‪« :‬توسـعه و ترویـج‬ ‫فرهنگ ایثار و شـهادت‪ ،‬ضامن عزت‪ ،‬اقتدار و سـعادت ایران اسالمی سـت؛‬ ‫لـذا بایـد ایـن فرهنـگ متعالـی گسـترش یابـد»‪ .‬اسـرافیل وزیـری بـا حضـور‬ ‫سـید علـی مهاجـر (معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار گلسـتان)‬ ‫در دیـدار بـا خانـواده معظـم «شـهید بیکـی» گفـت‪« :‬رشـد و بالندگـی انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬مرهـون فدا کاری هـای شـهدا و جانبـازان دوران هشت سـال دفـاع‬ ‫مقـدس اسـت و مـادام کـه ایـن روحیـه نـزد ملـت ماسـت‪ ،‬دشـمن نمی توانـد‬ ‫اسیبی ب ه نظام اسالمی وارد کند»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬فرهنگ ایثار‪ ،‬شهادت‪،‬‬ ‫مجاهـدت و حماسـه در ایـران اسلامی بایـد همیشـه زنـده بمانـد؛ زیـرا عـزت‬ ‫و اقتـدار کشـورمان به خاطـر ایثـار و شـهادت اسـت»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد شـهید‬ ‫و امـور ایثارگـران اسـتان گفـت‪« :‬امـروز ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت در‬ ‫جامعـه به عنـوان یـک الگـوی مناسـب بـرای جوانـان مـا مطـرح اسـت و بایـد‬ ‫بـا راهکارهـای مناسـبی بـرای انتقـال ایـن فرهنـگ غنـی اسلامی کـه برگرفتـه‬ ‫یسـت‪ ،‬بـه جوانـان مـا داده شـود و بـرای همیشـه در‬ ‫از اسلام نـاب محمد ‬ ‫یسـت؛ شـهید «محمدزمـان بیکـی» در‬ ‫جامعـه مـا جاودانـه بمانـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫تاریـخ ‪ ۱۵‬شـهریورماه ‪ ۱۳۴۹‬دیـده بـه جهـان گشـود و در ‪ ۱۲‬اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬در منطقـه عملیاتـی شـلمچه بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل امـد‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست اداره گاز بندر ترکمن‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مسـئول بسـیج سـازندگی سـپاه‬ ‫انصارالرضـا؟ع؟ خراسـان جنوبـی گفـت‪:‬‬ ‫شر وبـودن هفتـه بسـیج‬ ‫«باتوج هبـه پی ِ ‬ ‫سـازندگی و سـالروز تاسـیس سـازمان بسـیج‬ ‫سـازندگی بـه فرمـان مقـام عظمـای والیـت از‬ ‫‪ ۱۷‬اردیبهشـت ماه الـی ‪ ۲۶‬اردیبهشـت ماه‬ ‫رزمایـش بـزرگ جهادگـران فاطمـی بـا‬ ‫حضـور ریاسـت محتـرم جمهـور از ورزشـگاه‬ ‫‪ ۱۲‬هزارنفـری ازادی تهـران به صـورت‬ ‫هم زمـان در سراسـر کشـور برگـزار خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬همچنیـن در اسـتان خراسـان جنوبـی‬ ‫بیـش از شـش هزار جهادگـر بسـیجی در‬ ‫قالـب ‪ ۶۰۰‬گـروه جهـادی در عرص ههـای‬ ‫مختلـف دراین ایـام خدمـات جهـادی‬ ‫ارائـه خواهنـد داد»‪ .‬مهـدی هنـری افـزود‪:‬‬ ‫«هم زمـان بـا اجـرای برنام ههـای جهـادی‪،‬‬ ‫حهـای محرومیت زدایـی و‬ ‫افتتـاح طر ‬ ‫کارگا ههـای اشـتغال از برنامه های این هفته‬ ‫خواهد بود»‪ .‬وی گفت‪« :‬فعالیت درخشـان‬ ‫گرو ههـای جهـادی به عنـوان نمـاد تلاش‬ ‫خداپسـندانه در عرصه های خدمت رسـانی‬ ‫بـه مناطـق محـروم و کم برخـوردار از ابتـدای‬ ‫امسـال به خصـوص تعطیلات نـوروز ‪1401‬‬ ‫باردیگر حماسه افرید»‪ .‬وی ضمن قدردانی‬ ‫از فعالیـت جهادگـران بسـیجی گفـت‪« :‬یکی‬ ‫یهـای بـارز گرو ههـای جهـادی‪،‬‬ ‫از ویژگ ‬ ‫شناسـایی و ایجـاد زمین ههـای مشـترک‬ ‫یهـای‬ ‫و بهره منـدی متقابـل از توانمند ‬ ‫تشـکل های جهـادی و مردمـی در توسـعه‬ ‫فرهنـگ خدمت رسـانی و نیکـوکاری و‬ ‫اسـتفاده از نتایـج ان درجهـت پیشـرفت‬ ‫مناطـق محـروم و کم برخـوردار کشـور در‬ ‫ابعـاد مختلـف اسـت»‪ .‬مهدی هنـری گفت‪:‬‬ ‫«در ایام نوروز ‪ 1401‬تعداد ‪ 208‬گروه جهادی‬ ‫اتـش بـه اختیـار در اقصی نقـاط محـروم‬ ‫اسـتان خراسـان جنوبی در قالـب ‪ 4033‬نفر‬ ‫جهادگـر بسـیجی خدمت رسـانی کردنـد کـه‬ ‫ازاین تعـداد شـاهد فعالیـت بیـش از ‪ 700‬نفـر‬ ‫از جهادگـران غیربومـی و میهمـان از سـایر‬ ‫تهـای‬ ‫اسـتان های کشـور بودیـم‪ .‬فعالی ‬ ‫عمرانی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬نهضت خدمت مومنانه‪،‬‬ ‫پزشـکی‪ ،‬دامپزشـکی‪ ،‬رسانه‪ ،‬فنی و مهارتی‪،‬‬ ‫کشاورزی و همچنین فعالیت های فرهنگی‬ ‫و مذهبـی بـا حضـور بیـش از ‪ 1200‬نفـر‬ ‫از بانـوان جهادگـر ازجملـه عرص ههـای‬ ‫فعالیـت جهادگـران عزیـز بـود‪ .‬خدمـات‬ ‫جهادگـران عزیـز در ‪ 200‬نقطـه روسـتایی و‬ ‫ً‬ ‫‪ 92‬نقطـه محـروم شـهری جمعـا بـه ارزش‬ ‫بیـش از چهـار میلیـارد و ‪ 700‬میلیون تومـان‬ ‫‪14‬هـزار و ‪ 700‬نفـر از‬ ‫ارائـه شـد کـه بیـش از ‪ 8‬‬ ‫ایـن خدمـات بهره منـد شـده اند»‪ .‬وی از‬ ‫حمایـت و پشـتیبانی اسـتانداری و دسـتگاه‬ ‫اجرایـی و نهادهـای خدمت رسـان از‬ ‫گرو ههـای جهـادی و اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫خیریـن درجهـت هم افزایـی و ارائـه خدمات‬ ‫هرچه بهتـر درزمینـه محرومیت زدایـی و‬ ‫خدمت رسـانی تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫مراسم تکریم و معارفه مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی‪،‬هنری مساجد قزوین‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی علـی طالبـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز گلسـتان‪« ،‬حمیـد‬ ‫باسـتانی» بـا حفـظ سـمت‪ ،‬به عنـوان سرپرسـت اداره گاز شهرسـتان بنـدر‬ ‫ترکمـن منصـوب شـد‪ .‬در نشسـتی کـه به همین منظـور در محـل فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان برگزار شـد‪ ،‬ضمن معرفی سرپرسـت جدید اداره گاز بندر ترکمن؛‬ ‫از خدمـات «جمشـید ایـری» رئیـس سـابق ان اداره نیـز تجلیـل به عمـل‬ ‫امـد‪ .‬دراین جلسـه مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ضمـن تشـکر از تعاملات و‬ ‫همـکاری بسـیارخوب فرمانـدار بنـدر ترکمـن‪ ،‬گزارشـی از وضعیـت گازرسـانی‬ ‫و خدمـات ارائه شـده شـرکت در شهرسـتان ارائـه کـرد‪ .‬درادامـه‪ ،‬عبدالغفـور‬ ‫غـراوی (فرمانـدار بنـدر ترکمـن) نیـز از حسـن نظر مدیرعامـل گاز گلسـتان و‬ ‫ایری (رئیس سابق اداره گاز ) که درراستای خدمات گازرسانی در شهرستان‬ ‫متبـوع زحمـات زیـادی کشـیدند‪ ،‬تقدیـر کـرد و از سرپرسـت جدیـد اداره گاز‬ ‫خواسـت همچـون قبـل درزمینـه توسـعه شهرسـتان تلاش کنـد‪ .‬درادامـه‪،‬‬ ‫حکم انتصاب سرپرست جدید اداره گاز بندر ترکمن توسط فرماندار به وی‬ ‫بتـر‪ ،‬تالش درراسـتای‬ ‫اعطـاء شـد کـه در ان‪ ،‬بـر خدمات رسـانی هرچه مطلو ‬ ‫توسـعه گازرسـانی‪ ،‬تکریم ارباب رجوع و تعامل مناسـب با سـازمان ها‪ ،‬نهادها‬ ‫وادارات اسـتان تا کیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫در مراسـمی بـا حضـور مدیـرکل امـور‬ ‫نهـای‬ ‫اسـتان های سـتاد هماهنگـی کانو ‬ ‫مسـاجد کشـور و مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‪،‬‬ ‫نهـا» به عنـوان مدیـر‬ ‫«محمدحسـین باغبا ‬ ‫جدید ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی‬ ‫و هنری مسـاجد اسـتان معرفی و از زحمات‬ ‫حجت االسلام «علـی رمضانـی» تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫محمدحسـین فائـزی در مراسـم تکریـم و‬ ‫نهـای‬ ‫معارفـه مدیـر سـتاد هماهنگـی کانو ‬ ‫فرهنگی‪،‬هنـری مسـاجد اسـتان قزویـن‬ ‫کـه در سـالن اجتماعـات مجتمـع فرهنگـی‬ ‫هنـری ارشـاد قزویـن برگـزار شـد‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«کانون های مسـاجد‪ ،‬از حاال دوره جدیدی‬ ‫را اغـاز می کنـد و مراحـل تاسـیس و تثبیـت با‬ ‫حضـور حجت االسلام رمضانی شـکل گرفت‬ ‫و دوره خدمت بیش از ‪۲ ۱‬سـاله ایشـان مملو‬ ‫از فرازوفـرود مدیریتـی بـود و درخشـش های‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری اعلام کـرد‪ ۲۰۳« :‬هزاربسـته پوشـک‬ ‫احتـکاری در یک انبار غیرمجاز این شهرسـتان بـه ارزش ‪ ۱۰‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫کشـف شـد»‪ .‬لطـف اهلل سـتاره در جمـع خبرنـگاران گفـت‪« :‬در بازرسـی از‬ ‫انبارهـای سـطح شهرسـتان ری‪ ،‬بازرسـان بـا مشـاهده تخلـف صورت گرفتـه‬ ‫در یـک واحـد نگهـداری غیرمجـاز کاال به دسـتور معـاون دادسـتان ری وارد‬ ‫انبار شـدند»‪ .‬وی افزود‪« :‬دراین بازدید ‪ ۲۰۳‬هزاربسـته پوشـک احتکار شـده‬ ‫کشـف و به دلیل اختفا و امتناع از توزیع با دسـتور تعزیرات حکومتی توقیف‬ ‫شـد»‪ .‬سـتاره ادامـه داد‪« :‬در گشـت مشـترک اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری و‬ ‫دسـتگاه های نظارتـی کـه همـراه بـا نماینـده حـوزه قضایـی بخـش خـاوران‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬شـش هزار عـدد روغـن و ما کارونـی کشـف و ضبـط شـد»‪.‬‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری گفـت‪« :‬اقلام مکشـوفه به دسـتور رئیـس‬ ‫حـوزه قضایـی بخـش خـاوران جهـت رفـاه مـردم شـهر قیامدشـت بـا قیمـت‬ ‫مصوب دولتی با نظارت بازرسـان اتاق اصناف عرضه شـد»‪ .‬وی یاداور شـد‪:‬‬ ‫«بازرسـان اتـاق اصنـاف به همـراه نماینـده واحـد بازرسـی فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری در دو شـیفت صبـح و عصـر از نانوایی هـای این شهرسـتان‬ ‫در قالـب طـرح تشـدید نظـارت بـر نانوایی هـا بازدیـد به عمـل اوردنـد»‪.‬‬ ‫سـتاره اضافـه کـرد‪« :‬دراین بازرسـی ها عرضه کننـدگان ارد خار ج ازشـبکه‪،‬‬ ‫گران فروشـان و کم فروشـان ضمن تشـکیل پرونده به مراجع مربوطه معرفی‬ ‫شـدند و خـودروی حامـل ارد به دسـتور معـاون مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران و بـا همراهـی عوامـل کالنتـری ‪ ۱۷۲‬حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم؟ع؟ بـه پارکینـگ منتقـل شـد»‪ .‬گفتنی سـت؛ طـرح تشـدید‬ ‫نظـارت بـر نانوایی هـا به دسـتور فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و دادسـتان‬ ‫و به منظـور جلوگیـری از فـروش ارد یارانـه ای به صـورت ازاد‪ ،‬کم فروشـی و‬ ‫گران فروشـی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫ویـژه درایـن دوران قابل مشـاهده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی قزویـن‬ ‫ادامـه داد‪« :‬اینکـه یک نفـر هـم جایگاهـی‬ ‫را تاسـیس و هـم تثبیـت کنـد‪ ،‬مهـم اسـت‬ ‫و حـال‪ ،‬این مجموعـه موثـر بـه جوانـی‬ ‫تازه نفـس‪ ،‬متدیـن و همه فن حریـف سـپرده‬ ‫یشـود تـا به فضـل خداوند متعـال و کمک‬ ‫م ‬ ‫نهـای‬ ‫نهـا و سـتاد کانو ‬ ‫دوسـتان در کانو ‬ ‫مسـاجد اسـتان‪ ،‬کار نفیـس و ارجمنـدی‬ ‫نهـا شـکل دهنـد»‪ .‬وی‬ ‫را در عرصـه کانو ‬ ‫افـزود‪« :‬سـرپنجه بسـیاری از اقدامـات‬ ‫نهـا هسـتند و قـرار اسـت در‬ ‫مردمـی‪ ،‬کانو ‬ ‫نظـام حا کمیتـی فرهنـگ و ارشـاد‪ ،‬تولی گری‬ ‫یگـری بایـد بـه مـردم و گرو ههـای‬ ‫نکنیـم‪ .‬تول ‬ ‫مردمـی داده شـود؛ چـه گروهـی محتر متـر‬ ‫نهـا کـه بـدون هیـچ چشم داشـت‬ ‫از کانو ‬ ‫مـادی‪ ،‬در عرصـه حضـور دارنـد»‪ .‬فائـزی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬از خداونـد طلـب‬ ‫می کنیـم به برکـت روزهـای خـوب و عزیـز مـاه‬ ‫نهـا‬ ‫رمضـان‪ ،‬خیـر خـود را بـر مجموعـه کانو ‬ ‫جـاری کنـد و ازاین به بعـد بایـد دوره تحـول‬ ‫کانون هـا ایجـاد شـود؛ زیـرا دوران تاسـیس‬ ‫و تثبیـت گذشـته و دوران تحـول اسـت و‬ ‫قطع به یقیـن تمایزهـای جـدی بـا قبـل دارد‬ ‫نسـازی توسـط‬ ‫و انتهای ان باید نقطه جریا ‬ ‫سـتاد کانون های مسـاجد باشـد»‪ .‬درادامه‪،‬‬ ‫نهـای‬ ‫مدیـر سـابق سـتاد هماهنگـی کانو ‬ ‫فرهنگی‪،‬هنـری مسـاجد اسـتان قزویـن‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬بخشـی از عمـر مـا‪ ،‬در مسـجد‬ ‫گذشـت و ا گرچـه از اینجـا قـرار اسـت برویـم؛‬ ‫یشـویم؛ زیـرا افتخـار‬ ‫امـا از مسـجد خـارج نم ‬ ‫ماسـت کـه فرزنـد مسـجد هسـتیم و از همـه‬ ‫نسـال ها تشـکر‬ ‫نهـا درای ‬ ‫مدیـران کانو ‬ ‫می کنـم»‪ .‬حجت االسلام علـی رمضانـی‬ ‫افـزود‪« :‬در روایتـی از پیامبر ا کـرم (ص) امده؛‬ ‫فـردای قیامـت‪ ،‬سـه چیـز از انسـان شـکایت‬ ‫می کنـد‪ :‬قـران کریـم‪ ،‬مسـجد و عتـرت‪ .‬مـا‪،‬‬ ‫در حـد بضاعـت خـود تلاش کردیـم در‬ ‫حـوزه قـران برنامه هایـی را داشـته باشـیم؛‬ ‫نسـال دور ههـای امـوزش‬ ‫یکـه سالیا ‬ ‫به طور ‬ ‫قـران و برگـزاری نمایشـگاه قـران را داشـتیم‬ ‫و امیدواریـم تالش هایـی کـه دراین بخـش‬ ‫داشـتیم موردقبـول واقـع شـود‪ .‬کار در‬ ‫مسـجد‪ ،‬سـخت تر از مدیـرکل یـک سـازمان‬ ‫بودن است؛ زیرا تنوع نگاه و سالیق مختلف‬ ‫را در مسـاجد داریـم و انسـان بایـد انعطـاف‬ ‫زیـاد داشـته باشـد‪ .‬مسـجد‪ ،‬جـای حـزب و‬ ‫احـزاب نیسـت و بایـد در مسـجد‪ ،‬اندیشـه‬ ‫فرهنگی ایجاد شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«ما اعتقاد داریم مسـجد جایی برای زندگی‬ ‫و نه فقط عبادت اسـت و نگاه تک محصولی‬ ‫در مسـجد نتیجه ندارد‪ .‬باید بکوشـیم همه‬ ‫فضاها را برای مسـجد ایجاد کنیم‪ .‬مسـجد‪،‬‬ ‫رسـانه اختصاصـی بـرای اسلام اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر امـور اب وفاضلاب حسـن اباد فشـافویه از توابـع شهرسـتان ری‬ ‫بابیان اینکـه مـردم این شـهر از اب اشـامیدنی با کیفیـت برخـوردار هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تمـام تلاش ایـن امـور بر ان اسـت تا اب اشـامیدنی سـالم و با کیفیت‬ ‫مطلـوب را بـرای مـردم تامیـن و توزیـع کنیـم‪ .‬دسترسـی بـه اب اشـامیدنی‬ ‫همـواره یکـی از اصلی تریـن نیازهـای بشری سـت؛ به همین دلیـل طراحـی‬ ‫مناسـب و اسـتاندارد شـبکه اب رسـانی شـهری و نظـارت بـر کنتـرل و پایـش‬ ‫کیفـی اب اشـامیدنی جهـت اطمینـان از تامیـن و توزیـع اب بهداشـتی از‬ ‫وظایـف مهـم نهادهـا و سـازمان های متولی سـت‪ .‬براین اسـاس‪ ،‬تـداوم‬ ‫تامین اب اشـامیدنی باوجود خشک سـالی های اخیر و کاهش ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫ورودی سـدهای تهـران یکـی از اصلی تریـن دغدغه ها سـت»‪ .‬ازیـن رو در‬ ‫پـی صحبت هـای رئیـس شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد درخصـوص عـدم‬ ‫برخـورداری مـردم ایـن ناحیـه از اب اشـامیدنی و خریـد اب توسـط مـردم‬ ‫نشـهر‬ ‫شـهر‪ ،‬مدیـر امـور اب وفاضلاب حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬بابیان اینکـه ای ‬ ‫زیرپوشـش شـبکه توزیـع و انشـعابات خانگـی و اب اشامیدنی سـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مطابـق قانـون‪ ،‬کنتـرل کیفیـت اب اشـامیدنی کـه موضوعـی حرفـه ای و‬ ‫تخصصی سـت‪ ،‬همـواره توسـط وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‪،‬‬ ‫مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی و رهنمودهـای سـازمان جهانـی بهداشـت‬ ‫بررسـی شـده و ا گـر کوچک تریـن مشـکلی باشـد اعلام می شـود»‪ .‬عبـاس‬ ‫زنگویـی گفـت‪« :‬تمـام تلاش ایـن امـور بـر ان اسـت که بـا رعایـت و حفـظ‬ ‫موازیـن و قوانیـن اسـتانداردها و هم چنیـن اعمـال مدیریـت صحیـح‪ ،‬اب‬ ‫اشـامیدنی سـالم و با کیفیت مطلوب را برای مردم شـریف حسـن اباد‪ ،‬تامین‬ ‫و توزیـع کنـد»‪ .‬وی‪ ،‬بـه موقعیـت مکانـی شـهرک صنعتـی شـمس اباد اشـاره‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن شـهرک‪ ،‬اب مسـتقل دارد و به دلیـل مجـاورت بـا‬ ‫حسـن اباد ازطریـق تانکـر اب اشـامیدنی را بـرای کارگاه ها و بنگاه هـای داخل‬ ‫شـهرک انتقـال می دهنـد»‪ .‬ایـن مسـئول با تا کید بـر تامیـن اب اشـامیدنی‬ ‫سـالم و بهداشـتی در حسـن اباد افـزود‪« :‬باوجـود تامیـن و توزیـع اب‬ ‫اشـامیدنی در سـطح شهر‪ ،‬هستند کسانی که مایل به اسـتفاده از اب دوباره‬ ‫تصفیه شـده و اب معدنی هسـتند»‪ .‬زنگویی بااشـاره به اختصاص اب از سـد‬ ‫ماملـو جهـت تامیـن اب بخـش حسـن اباد نیز یـاداور شـد‪« :‬اختصـاص اب از‬ ‫ایـن سـد طـرح عظیمـی اسـت کـه شـهر حسـن اباد تنهـا یکـی از مقصدهـای‬ ‫ان اسـت و این طـرح ازطریـق شـرکت اب و فاضلاب اسـتان تهـران پیگیـری‬ ‫می شـود»‪ .‬بخـش فشـافویه بـه مرکزیـت شـهر حسـن اباد بـا ‪ ۸۱‬هـزار جمعیـت‬ ‫شـهری و روسـتایی‪ ،‬در ‪ ۳۰‬کیلومتـری جنـوب شهرسـتان ری در مسـیر جـاده‬ ‫قدیـم تهران‪-‬قـم واقـع اسـت و امـور اب وفاضلاب این شـهر بـه ‪ ۱۲‬هـزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مشـترک اب خدمات رسـانی می کنـد‪.‬‬ ‫همکاری جهاد شهرستان و ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام(ره) در حوزه کشاورزی‬ ‫جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری و سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام‪،‬‬ ‫درجهـت گسـترش همکاری هـای فی مابیـن جلسـه هماهنگـی و همـکاری‬ ‫برگـزار کردنـد‪ .‬به گـزارش جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری؛ جبرائیـل بـرادری‬ ‫در جلسـه هماهنگـی و همـکاری فی مابیـن جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری‬ ‫و سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام گفت‪« :‬اسـتفاده از تسـهیالت بانکی در‬ ‫طر ح هـای مختلـف تولیـدی از امـور اجتناب ناپذیـر در عصـر حاضـر اسـت»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬بخش کشـاورزی در تخصص های مختلف پتانسـیل خوبی‬ ‫در جـذب ایـن تسـهیالت دارد تـا بااسـتفاده از سـرمایه گذاری اثربخـش و‬ ‫افزایش تولید باعث افزایش و ارتقای سـطح امنیت غذایی در کشـور شـود»‪.‬‬ ‫دراین جلسـه مصـوب شـد تـا سـقف ‪ ۴۰‬میلیاردریال به متقاضیان تسـهیالت‬ ‫بـا همـکاری بنیـاد ملـی برکـت پرداخت شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ متقاضیـان تا‬ ‫پایـان خردادمـاه فرصـت دارنـد ازطریـق دانلـود و نصـب نرم افـزار اندرویـدی‬ ‫بنیـاد برکـت و ثبـت درخواسـت در فرم هـای مربوطـه نسـبت بـه دریافـت‬ ‫تسـهیالت موردنیـاز اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫رئیس گروه برنامه ریزی فنی شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب؛ مقام دوم رقابت های دارت کارگری‬ ‫رقابت هـای دارت کارگـری اسـتان‪ ،‬با عنـوان جـام رمضـان‪ ،‬بـا حضـور ‪ ۱۶‬نفـر‬ ‫از شـرکت ها و واحدهـای صنعتـی و معدنـی اسـتان‪ ،‬در دو بخـش اقایـان‬ ‫و بانـوان‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬دراین مسـابقات‪« ،‬سـعید حسـینی»؛ رئیـس گـروه‬ ‫برنامه ریزی فنی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان‪ ،‬عنوان دوم‬ ‫را ازان خـود کـرد‪.‬‬ ‫عضویت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫در کنفرانس بین المللی شبکه توزیع نیروی برق‬ ‫طی حکمی ازسوی حسین عسکریان ابیانه؛ رئیس کمیته علمی کنفرانس‬ ‫بین المللـی شـبکه های توزیـع نیـروی بـرق‪« ،‬عبدالوحیـد مهدوی نیـا»؛‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب کرمـان‪،‬‬ ‫به عضویـت کمیتـه علمـی بیست وششـمین کنفرانـس بین المللـی شـبکه‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق درامـد‪ .‬ایـن حکـم نظـر بـه دانـش‪ ،‬تجـارب و سـوابق‬ ‫ارزشـمند وی صـادر و براسـاس ان‪ ،‬به عنـوان داور مقـاالت علمـی ارسـالی بـه‬ ‫کنفرانـس بین المللـی شـبکه توزیـع انتخـاب شـده اسـت‪.‬‬ ‫راه اندازی ایستگاه شبانه پلیس راهور در کرمان‬ ‫رئیس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی اسـتان کرمـان از راه انـدازی ایسـتگاه‬ ‫شـبانه روزی خدمـات ترافیکـی پلیـس راهـور در میـدان خواجـوی شـهر‬ ‫کرمـان به منظـور پیشـگیری از تخلفـات حادثه سـاز درون شـهری و ارائـه‬ ‫خدمـات ترافیکـی شـبانه روزی بـه شـهروندان خبـر داد‪ .‬سـرهنگ اسـماعیل‬ ‫خوشـوقت گفت‪« :‬به منظور جلوگیری از تخلفات حادثه سـاز درون شهری و‬ ‫با توجه به اینکـه متاسـفانه برخـی افـراد از فرصت هـای خلاء نیـروی پلیس در‬ ‫سـاعاتی از شـب برای حرکات نمایشـی یا رفتارهای حادثه سـاز سوء اسـتفاده‬ ‫می کننـد کـه ایـن موضوع عالوه بر تضییع حقوق دیگر شـهروندان زمین هسـاز‬ ‫وقـوع تصادفـات و تلفـات رانندگـی نیـز می شـود و به همین سـبب ایسـتگاه‬ ‫شـبانه روزی شـماره ‪ 6‬پلیـس راهـور راه انـدازی شـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫درخواست همکاری از کتابخانه های عمومی اردبیل‬ ‫برای فرهنگ سازی مصرف برق‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـر روابط عمومـی شـرکت باحضـور در دفتـر مدیـرکل‬ ‫کتابخانه های عمومی استان استفاده از ظرفیت این نهاد در فرهنگ سازی‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق به کـودکان‪ ،‬نوجوانـان‪ ،‬جوانـان و خانواده های انـان را‬ ‫یپـور» مدیـر دفتـر روابط عمومـی شـرکت توزیـع‬ ‫خواسـتار شـد‪« .‬رویـا اللهقل ‬ ‫نیروی برق استان اردبیل در دیدار روز دوشنبه ‪ ۵‬اردیبهشت ماه با مدیرکل‬ ‫کتابخان ههـای عمومـی اسـتان و مدیـران ایـن نهـاد‪ ،‬تجمیـع شـدن کلیـه‬ ‫خدمـات شـرکت های توزیـع بـه شـهروندان را در سـامانه «بـرق مـن» یـاداور‬ ‫شـد‪ .‬اللهقلی پور به تشـریح امکانات این سـامانه پرداخت و گفت‪ :‬خدمات‬ ‫صورتحسـاب از قبیـل مشـاهده جزئیـات قبـض‪ ،‬اطلاع از متوسـط مصـرف‬ ‫ماهیانه‪ ،‬اعالم کارکرد کنتور‪ ،‬خدمات مشترکین از قبیل درخواست انشعاب‪،‬‬ ‫تغییـر نـام‪ ،‬ازمایـش کنتـور و ‪...‬و هم چنیـن امکانات مربوط بـه اعالم اتفاقات‬ ‫شـبکه ازقبیـل اعلام خاموشـی‪ ،‬مشـکالت روشـنایی معابـر‪ ،‬مشـکل ولتـاژ‪،‬‬ ‫سـرقت برق و ‪...‬در سـامانه «برق من» ارائه شـده است‪ .‬وی درادامه استفاده‬ ‫بـدون مجـوز از شـبکه بـرق سراسـری بـرای اسـتخراج رمزارز را مشـکلی جدی‬ ‫برای شـبکه برق عنوان کرد و گفت‪« :‬این اقدام عالوه بر مصرف شـدید برق‪،‬‬ ‫باعـث افـت ولتـاژ بـرق در منطقـه شـده و موجـب خسـارت بـه وسـایل برقـی‬ ‫یشـود و امـکان اعلام ایـن مرا کـز اسـتخراج غیرمجـاز رمـزارز بـا‬ ‫همسـایگان م ‬ ‫حفـظ محرمانگـی نیـز در سـامانه بـرق من فراهم شـده اسـت»‪ .‬در ادامه این‬ ‫دیـدار مقـرر شـد؛ تفاهم نامـه ای بیـن اداره کل کتابخان ههـای عمومی اسـتان‬ ‫اردبیـل و شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان درخصـوص برگـزاری برنام ههـای‬ ‫فرهنگـی مدیریـت مصـرف کتـاب محـور‪ ،‬برنام ههـای فرهنگـی بخـش کودک‬ ‫منعقـد شـود‪ .‬همچنیـن مقـرر شـد؛ پوسـترهای سـامانه «بـرق مـن» و‬ ‫پوسـترهای حـاوی پیا مهـای مدیریـت مصرف بـرق در تابلو اعالنـات ‪۱۰۰‬مرکز‬ ‫کتابخانه عمومی در شهرها و روستاهای استان نصب گردیده و ترا کت های‬ ‫مرتبـط نیـز بیـن مراجعـان توزیـع گـردد‪ .‬هم چنیـن مقـرر شـد پیا مهـا‪،‬‬ ‫موشـن گرافی هـا و موشـن اسـتوری هـای تهی هشـده توسـط ایـن شـرکت و‬ ‫شـرکت توانیر نیز از بسـتر فضای مجازی نهاد کتابخانه های عمومی اسـتان‬ ‫ب هصـورت گسـترده اطالع رسـانی شـود‪.‬‬ ‫ بودن ‪32‬درصد ظرفیت سدهای کرمانشاه‬ ‫خالی ِ‬ ‫سـهراب مـرادی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اسـتان کرمانشـاه‬ ‫گفـت‪« :‬هم ا کنـون نزدیـک بـه ‪ ۹۱۴‬میلیون مترمکعـب اب پشـت سـدهای‬ ‫کرمانشـاه ذخیـره داریـم»‪ .‬محمودرضـا شـهالیی بابیان اینکـه هم ا کنـون‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۶۸‬درصـد ظرفیـت مخـازن سـدهای کرمانشـاه ُپـر اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«از مجمـوع ‪ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰‬مترمکعـب ظرفیـت ‪ ۱۲‬سـد کرمانشـاه‪ ،‬نزدیـک‬ ‫بـه ‪ ۹۱۴‬میلیون مترمکعـب ان ُپـر اسـت و حـدود ‪ ۳۲‬درصـد ظرفیـت خالـی‬ ‫داریم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬بیشـترین میزان ذخیره سـدهای اسـتان نیز مربوط‬ ‫به سـد گاوشـان اسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت اب منطقه ای اسـتان کرمانشـاه‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬ا گرچـه وضعیـت ذخیـره سـدها نسـبت بـه ما ههـای قبـل؛‬ ‫ازجملـه اسـفندماه کـه نزدیـک بـه ‪ ۷۷۰‬میلیون مترمکعـب ذخیـره داشـتیم‪،‬‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫بهتـر شـده؛ امـا هنـوز بخـش قابل توجهـی از ظرفیـت سـدها خال ‬ ‫وی اورد سـال ابـی جـاری بـرای سـدهای اسـتان را ‪ ۵۵۴‬میلیون مترمکعـب‬ ‫اعلام کـرد و گفـت‪« :‬میـزان ذخیره سـدهای اسـتان‪ ،‬ابتدای سـال ابی جاری‬ ‫حـدود ‪ ۷۴۸‬میلیون مترمکعب بـود»‪ .‬وی بابیان اینکه با وجود ذخیره ای که‬ ‫ا کنـون پشـت سـدها داریـم؛ اما نیازمنـد مدیریت مصرف اب هسـتیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه کم بارشـی کـه امسـال بـا ان مواجـه بودیـم و پیش روبـودن فصـل‬ ‫ً‬ ‫گرما‪ ،‬نیازمند مدیریت مصرف اب و خصوصا در بخش کشـاورزی هسـتیم تا‬ ‫تسـر بگذاریـم»‪.‬‬ ‫بتوانیـم تابسـتان امسـال را بـدون مشـکل پش ‬ ‫رالی پاریس تا پرسپولیس؛ فرصتی برای اثبات امنیت‬ ‫و مهمان نوازی در فارس و ایران‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬عبدالکریـم ابراهیمـی یگانـه اظهـار کـرد‪« :‬رالـی پاریـس تـا‬ ‫ننـوازی مـردم ایـران‬ ‫پرسـپولیس‪ ،‬فرصتـی بـرای اثبـات امنیـت ایـران و مهما ‬ ‫و اسـتان فـارس بـود»‪ .‬مسـئول حـوزه اتومبیل رانـی کانـون جهانگـردی و‬ ‫اتومبیل رانـی اسـتان فـارس افـزود‪« :‬رالـی پاریس تا پرسـپولیس قدمـت زیادی‬ ‫دارد و هرسـاله گرو ههـای مختلـف موتورسـوار مسـیر ‪ ۱۴۰۰۰‬کیلومتـری را از‬ ‫پایتخت فرانسه به مقصد پایانی خود؛ یعنی مجموعه جهانی تخت جمشید‬ ‫پیمایـش می کننـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در رالـی ‪ ۲۰۲۲‬بیـش از ‪ ۲۴‬موتورسـیکلت‬ ‫یسـت‪ ،‬همـراه چنـد خـودروی مجهـز‬ ‫یسـی کـه مخصـوص رال ‬ ‫‪ ۷۵۰‬و ‪ 1000‬س ‬ ‫کشـنبه قبـل‪ ،‬وارد مجموعـه جهانی تخت جمشـید‬ ‫بـه تجهیـزات جانبـی‪ ،‬ی ‬ ‫شـدند و یک هفته مهمان شـیرازی ها و اهالی اسـتان بودند»‪ .‬مسـئول حوزه‬ ‫ننـواز‬ ‫اتومبیل رانـی اسـتان فـارس ضمـن قدردانـی از مـردم فهیـم و مهما ‬ ‫شـیراز و اسـتان فـارس افـزود‪« :‬ایـران‪ ،‬یکـی از امن تریـن مقاصـد گردشـگری‬ ‫یسـت کـه بـا خـودرو و موتورسـیکلت‬ ‫بـرای توریسـت ها و به خصـوص گروه های ‬ ‫قصـد مسـافرت بـه ایـن کشـور پهنـاور را دارنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬شـرکت کنندگان‬ ‫در این رالـی‪ ،‬از چندیـن کشـور مختلـف اروپایـی بودنـد و همگـی انـان از‬ ‫ننـوازی مـردم ایـران و همچنیـن امنیـت بی نظیـر مرزهـا و شـهرهای‬ ‫مهما ‬ ‫ایـران ابـراز خوشـحالی می کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا هماهنگی های انجا مشـده‬ ‫بـا کانـون جهانگـردی و اتومبیل رانـی ایـران‪ ،‬در برنام ههـای اتـی یـک تیـم‬ ‫موتورسـوار ایرانـی نیـز بـرای برگـزاری تورهـای جهانـی تشـکیل خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مسـئول حـوزه اتومبیل رانـی کانـون جهانگـردی و اتومبیل رانـی اسـتان فـارس‬ ‫افـزود‪« :‬در روزهـای اتـی‪ ،‬ایـن تیـم‪ ،‬شـیراز را بـه مقصـد شهرسـتان ابـاده؛ شـهر‬ ‫جهانی منبت‪ ،‬ترک خواهد کرد و در انجا تدارک برای اسکان انان و همچنین‬ ‫کمپرداران دیده شـده اسـت تا از جاذبه های گردشـگری اسـتان فارس نهایت‬ ‫بهـره را ببرنـد و بـا خاطـره ای خـوش اسـتان فـارس و کشـور را تـرک کننـد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح فاضالب چادگان؛‬ ‫در گروی تامین اعتبار ‪ 200‬میلیاردتومانی‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مدیـر دفتـر مطالعـات و‬ ‫بررسـی های فنـی فاضلاب ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان می گویـد‪« :‬درصـورت تامین اعتبـار‪،‬‬ ‫طرح فاضالب چادگان‪ ،‬سـال اینده وارد مدار‬ ‫یشـود»‪ .‬سـعید شمسـایی‬ ‫بهر هبـرداری م ‬ ‫تکمیـل و راه انـدازی طـرح فاضلاب چـادگان‬ ‫را مسـتلزم تامیـن ‪ 200‬میلیاردتومـان اعتبـار‬ ‫نطـرح هم زمـان در سـه جبهـه احـداث تصفیه خانـه‪،‬‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬ای ‬ ‫اجـرای شـبکه جمـع اوری و انتقـال فاضلاب و مطالعـات احـداث دوبـاب‬ ‫ایسـتگاه پمپاژ درحال اجراسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬عملیات احداث تصفیه خانه‬ ‫فاضلاب چـادگان از سـال ‪ 1392‬اغـاز شـده و تا کنـون ‪ 75‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکی داشـته اسـت»‪ .‬شمسـایی افزود‪« :‬این تصفیه خانه پس از تکمیل و‬ ‫بهر هبـرداری می توانـد ‪ 2330‬مترمکعـب فاضالب را در شـبانه روز با روش های‬ ‫پیشـرفته لجـن فعـال و تصفیـه تکمیلـی فیلتراسـیون تصفیـه کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه عملیـات اجرایـی شـبکه جمـع اوری و انتقـال فاضلاب چادگان‬ ‫‪ 80‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬تا کنـون ‪ 35‬کیلومتـر از‬ ‫‪ 44‬کیلومتـر خطـوط جمـع اوری و انتقـال فاضلاب موردنیـاز بااسـتفاده از‬ ‫لول ههـای پلی اتیلـن بـه قطرهـای ‪ 200‬تـا ‪ 500‬میلی متـر اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر دفتـر مطالعـات و بررسـی های فنـی فاضلاب ابفـای اسـتان اصفهـان‬ ‫بابیان اینکـه مراحـل مطالعاتـی دوباب ایسـتگاه پمپاژ فاضالب شـهر نیز اغاز‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬شـرکت اب وفاضلاب اسـتان تا کنـون بـه تعهـدات خـود‬ ‫نطـرح بـزرگ عمـل کرده اسـت؛ اما تکمیل و بهر هبـرداری‬ ‫درجهـت اجـرای ای ‬ ‫از ان‪ ،‬نیازمند تامین اعتباری معادل ‪ 200‬میلیاردتومان اسـت؛ امیدواریم در‬ ‫سـفر رئیس جمهـوری بـه اصفهـان به تصویـب برسـد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2494‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رعایت الزامات ایمنی؛‬ ‫گامی مهم برای ایمن سازی ساختمان ها‬ ‫با اجرای پروژه بزرگ پایش هوشمند الکترود و اماده به کاری تجهیزات محقق شد؛‬ ‫دست یابی به کمترین میزان مصرف‬ ‫الکترود گرافیتی در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رکـورد کاهـش میزان مصرف الکتـرود گرافیتی‬ ‫به میـزان ‪ 1.77‬کیلوگـرم بـر تـن مـذاب در‬ ‫کور ههـای قـوس الکتریکـی شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکه شکسته شد‪ .‬بهنام ادیبی؛ کارشناس‬ ‫تولید کوره های قوس الکتریکی شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه گفـت‪« :‬در کارخان ههـای فوالدسـازی‬ ‫بـا کـوره قـوس الکتریکـی‪ ،‬کنتـرل مصـارف و‬ ‫به ویـژه کنتـرل مصـرف الکتـرود کـه از مـواد‬ ‫مصرفـی اسـتراتژیک و گران قیمـت محسـوب‬ ‫یشـود‪ ،‬از اولویـت باالیـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫در فـوالد مبارکـه نیز حساسـیت بسـیارزیادی‬ ‫دربـاره مصـرف الکتـرود وجـود دارد و همـواره‬ ‫یشـود از پتانسـیل های تجهیـزات‬ ‫تلاش م ‬ ‫و کارکنـان بـرای کاهـش مصـرف الکتـرود‬ ‫نشـکل ممکـن بهر هبـرداری‬ ‫به بهتری ‬ ‫شـود»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬مصـارف الکتـرود‬ ‫یتـوان بـه دو نـوع پیوسـته و ناپیوسـته‬ ‫را م ‬ ‫تقسـیم بندی کـرد؛ در مصـارف پیوسـته‪،‬‬ ‫ا کسیداسـیون سـطحی الکترودهـا و تصعیـد‬ ‫نـوک الکترودهـا در زمـان برقـراری قـوس‬ ‫الکتریکـی رخ می دهـد و مصـارف ناپیوسـته‬ ‫نیـز بـه مصـارف ناشـی از شکسـت الکتـرود‬ ‫یشـود»‪ .‬ادیبـی تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫اطلاق م ‬ ‫نمـاه ‪ 1401‬هم زمـان بـا همـت و اراده‬ ‫فروردی ‬ ‫مدیریـت و کارکنـان واحـد کور ههـای قـوس‬ ‫الکتریکـی بـرای رسـیدن بـه رکوردهـای تولیـد‬ ‫روزانـه و ماهیانـه‪ ،‬بـه کاهـش مصـرف الکتـرود‬ ‫توجـه خاصـی شـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬بـا پایـش مـداوم‬ ‫شرایط و اجرای اقدامات اصالحی متناسب‪،‬‬ ‫مجمـوع مصـارف پیوسـته و ناپیوسـته‬ ‫الکتـرود بـه رکـورد ‪ 1.77‬کیلوگـرم بـر تـن مـذاب‬ ‫در کور ههـای قـوس الکتریکـی کاهـش پیـدا‬ ‫یسـت که متوسـط مصـرف در‬ ‫کـرد؛ این درحال ‬ ‫سـال ‪ 1400‬بـا مجمـوع مصـارف الکتـرود برابـر‬ ‫بـا ‪ 2.01‬کیلوگـرم بـر تـن مـذاب محقـق شـده‬ ‫بـود»‪ .‬سـید میثـم هاشـمی؛ تکنسـین فرایند‬ ‫فوالدسـازی و ریخت هگـری مـداوم نیـز گفـت‪:‬‬ ‫«بی تردیـد کنتـرل و کاهـش مصـرف الکتـرود‪،‬‬ ‫شـاخصی بـرای عملکـرد مناسـب کـوره‬ ‫یسـت؛ زیـرا کاهـش مصـرف‬ ‫قـوس الکتریک ‬ ‫الکتـرود در کور ههـای قـوس مسـتلزم حفـظ‬ ‫شـرایط اماد هبـه کاری تجهیـزات و امـوزش‬ ‫صحیـح بـه اپراتورهـای خـط تولیـد در رعایت‬ ‫شـرایط اسـتاندارد مربـوط به حمل‪ ،‬مونتـاژ و‬ ‫بهر هبـرداری از ایـن مـاده مصرفـی ارزشـمند‬ ‫اسـت»‪ .‬عبدالرحیـم ذوالفقـاری؛ کارشـناس‬ ‫تعمیـرات بـرق و ابـزار دقیـق کور ههـای قـوس‬ ‫الکتریکـی نیـز دربـاره یکـی از مهم تریـن و‬ ‫چالش برانگیزتریـن پارامترهـای تاثیرگـذار بـر‬ ‫مصـرف الکتـرود گفـت‪« :‬تنظیمـات سیسـتم‬ ‫الکتـرود رگولیشـن (‪)Electrode Regulation‬‬ ‫یکـی از چالش هاسـت‪ .‬ایـن تنظیمـات بایـد‬ ‫به صورتـی باشـد کـه هم زمان بـا افزایـش توان‬ ‫الکتریکـی کـوره بـرای دسـت یابی بـه تولیـد‬ ‫حدا کثـری‪ ،‬کاهـش مصـرف الکتـرود تاثیـر‬ ‫منفـی بـر مصـرف نسـوز نداشـته باشـد‪ .‬بـرای‬ ‫نهـدف‪ ،‬پارامترهـای برقـی‬ ‫رسـیدن به ای ‬ ‫و مکانیکـی شـامل جریـان‪ ،‬ولتـاژ‪ ،‬ضریـب‬ ‫قـدرت و سیسـتم هیدرولیـک روزانـه پایـش؛‬ ‫تلـزوم بـرای حفـظ اماد هبـه کاری‬ ‫و درصور ‬ ‫ایـن سیسـتم ها اقدامـات اصالحـی الزم‬ ‫نبـاره‪ ،‬بـا‬ ‫یشـود‪ .‬درای ‬ ‫برنامه ریـزی و اجـرا م ‬ ‫وجـود دانـش‪ ،‬تجربه و همدلی موجود میان‬ ‫کارکنـان تولیـد و تعمیـرات واحـد کور ههـای‬ ‫قـوس و دفاتـر فنـی ناحیـه فوالدسـازی و‬ ‫ریخت هگـری مـداوم‪ ،‬موفـق شـدیم بـا حفـظ‬ ‫شـرایط تولیـد ایمـن‪ ،‬بـه هـدف فـوق دسـت‬ ‫یابیـم»‪ .‬حبیب الـه سـرحدی؛ کارشـناس‬ ‫فراینـد نگهـداری و تعمیـرات فوالدسـازی‬ ‫و ریخت هگـری مـداوم نیـز دربـاره ایـن رکـورد‬ ‫نمـاه مطابـق‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای فروردی ‬ ‫یهـا بـرای نیـل بـه رکـورد تولیـد‪،‬‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫رعایـت کامـل اسـتانداردهای کمـی و کیفـی‬ ‫تعمیـرات پیشـگیرانه و کنتـرل مصـارف در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفـت؛ ازایـن رو در واحـد دفتـر‬ ‫فنـی تعمیـرات تلاش شـد ضمـن برگـزاری‬ ‫منظـم جلسـات روزانـه بـرای انالیـز توقف ها و‬ ‫با پایش فعالیت ها و اسـتاندارهای تعمیراتی‬ ‫و ارزیابـی مـداوم کار و زمـان‪ ،‬راهکارهـای‬ ‫مناسـب برای حفـظ اماد هبـه کاری تجهیزات‬ ‫به تیم تعمیرات ارائه شود‪ .‬براین مبنا؛ درباره‬ ‫کنترل مصـرف الکتـرود الزم بـود اماده به کاری‬ ‫تجهیزات سیسـتم الکترود رگولیشـن شـامل‬ ‫لهـای ‪ ،HRR‬وضعیـت حرکتـی بازوهـای‬ ‫پ ‬ ‫نگه دارنـده الکترودهـا و خنک کنند ههـای‬ ‫ً‬ ‫الکتـرود مسـتمرا پایـش و ارزیابـی؛ و بـرای‬ ‫اجـرای اسـتانداردهای تعمیراتـی مرتبـط‬ ‫برنامـه الزم انجـام شـود تـا سیسـتم را در‬ ‫حالـت بهینه نگهداری کـرد و مصرف الکترود‬ ‫را کاهـش داد؛ کـه به لطـف خـدا و بـا همـت‬ ‫نمـاه‬ ‫همـکاران تولیـد و تعمیـرات‪ ،‬در فروردی ‬ ‫شـاهد دسـت یابی بـه رکـورد بی نظیـری در‬ ‫کاهـش مصـرف الکتـرود بودیـم»‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفای خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫وضعیت قرمز اب شرب ‪ ۱۶‬شهر استان خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیر عامـل شـرکت ابفـای خراسـان رضـوی‬ ‫از ‪ 16‬شـهر اسـتان خراسـان رضـوی در‬ ‫وضعیـت قرمـز و ‪ 11‬شـهر در شـرایط زرد اب‬ ‫شـرب خبـر داد‪ .‬سـید ابراهیـم علـوی در‬ ‫نشسـت بـا اصحـاب رسـانه بابیان اینکـه‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی از اقلیـم خشـک و‬ ‫بیابانـی برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال‬ ‫ابـی جـاری تنهـا ‪۱۴۵‬میلی متـر بارندگـی‬ ‫داشـته و درمقایسـه با دوره امـاری سـنوات‬ ‫گذشـته کـه ‪ ۱۸۷‬میلی متـر بـوده‪ ۲۲ ،‬درصـد‬ ‫کاهـش نشـان می دهـد»‪ .‬وی ‪ 1333‬حلقـه‬ ‫چـاه را مهم تریـن منبـع تامیـن اب شـرب‬ ‫شـهرها و روسـتاهای اسـتان معرفـی کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬بارندگی هـای سـال جـاری کـه‬ ‫ً‬ ‫بعضـا منجـر بـه بـروز سـیالب شـد‪ ،‬موثـر‬ ‫بهـای زیرزمینـی نبـوده و‬ ‫در تقویـت ا ‬ ‫نهـم‬ ‫شهـا ب هشـکل بـرف و ا ‬ ‫درصـورت بار ‬ ‫در زمـان و شـرایط مناسـب امـکان تغذیـه‬ ‫سـفره های اب زیرزمینـی وجـود دارد؛‬ ‫شهـا ب هشـکل بـاران‬ ‫نصـورت بار ‬ ‫در غیر ای ‬ ‫یشـود و چنانچـه‪ ،‬بـا‬ ‫از دسـترس خـارج م ‬ ‫شـدت نـازل شـود منجـر بـه سـیل خواهـد‬ ‫یکـه‬ ‫شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬درحال ‬ ‫خراسـان رضـوی ‪ 1460‬لیتربرثانیـه کسـری‬ ‫منابـع اب دارد و بـه ازای هرنفـر ‪۱۲۰‬لیتـر در‬ ‫یشـود؛ ولـی رقـم‬ ‫شـبانه روز اب تامیـن م ‬ ‫مصـرف در شـهرها ‪ ۱۷۳‬و روسـتاها ‪ ۱۹۹‬لیتـر‬ ‫اسـت کـه ایـن افزایش در مناطق روسـتایی‪،‬‬ ‫از مصـرف اب در دو بخـش دام و کشـاورزی‬ ‫حکایـت دارد‪ .‬علـوی بااشـاره به مشـارکت‬ ‫افـراد خیـر به ویـژه خیـر نیکـوکار «حـاج ا کبـر‬ ‫ابراهیمی» در اب رسـانی به ‪50‬روسـتا استان‬ ‫با هزینـه ‪۲۰۰‬میلیاردریال‪ ،‬افزود‪114« :‬روسـتا‬ ‫دیگـر هـم به همت خیرین در سـال جاری با‬ ‫سـرمایه گذاری ‪۱۱۴‬میلیاردریـال از اب شـرب‬ ‫یشـوند‪ .‬ازاین تعـداد‬ ‫پایـدار برخـوردار م ‬ ‫جهـزار و‬ ‫‪ ۱۲۱‬روسـتا در فـاز اول و بااعتبـار پن ‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیاردریال توسط قرارگاه نیروی زمینی‬ ‫سپاه و بسیج سازندگی تامین اب می شوند‬ ‫کـه عملیـات اجرایـی در پنـج شهرسـتان‬ ‫اغـاز شـده اسـت‪ .‬از مجمـوع روسـتاهای‬ ‫اسـتان ب هجـز شهرسـتان مشـهد دوهـزار‬ ‫و ‪۲۵۴‬روسـتا تحت پوشـش و ‪۷۰۰‬روسـتا‬ ‫کوچک و کمتر از ‪۲۰‬خانوار غیر تحت پوشش‬ ‫نهـا‬ ‫اسـت کـه تاسیسـات اب رسـانی در ا ‬ ‫یهـا و یـا شـوراهای اسلامی‬ ‫توسـط دهیار ‬ ‫یشـود؛ ولـی ایـن بدان معنی نیسـت‬ ‫اداره م ‬ ‫کـه از خدمـات ابفـا بی بهره هسـتند»‪ .‬علوی‬ ‫درخصـوص اینکه با شـروع تابسـتان‪ ،‬عمده‬ ‫مشـکالت کم ابـی مربـوط بـه روستاه اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ ۹۰۰« :‬روسـتا در خراسـان رضـوی بـا‬ ‫تنـش اب مواجـه اسـت کـه ازاین تعـداد‬ ‫‪۲۵۰‬روسـتا ب هصـورت دائـم و مابقـی به دلیـل‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫صـورت فصلـی با تانکر اب رسـانی م ‬ ‫‪ ۱۶‬شـهر اسـتان در وضعیـت قرمـز و ‪ ۱۱‬شـهر‬ ‫در شـرایط زرد اب شـرب قـرار دارنـد و بـرای‬ ‫گـذر از تابسـتان ‪ ،۱۴۰۱‬حفـر و تجهیـز چـاه در‬ ‫‪ ۳۱‬شـهر‪ ،‬اجـرای خطـوط و اصلاح شـبکه‬ ‫در ‪ ۴۶‬شـهر‪ ،‬سـاخت مخـزن ذخیـره اب در‬ ‫‪ ۲۵‬شـهر و بازسـازی ایسـتگاه های پمپـاژ‬ ‫در ‪۶‬شـهر در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬علـوی‬ ‫درپایـان بابیان اینکـه مدیریـت مصـرف‬ ‫برعهـده مشـترکین اسـت‪ ،‬بـر رعایـت الگـو و‬ ‫شهـا برای‬ ‫پرهیـز از مصـرف اب در سـایر بخ ‬ ‫بـه گـذر از پیـک مصـرف‪ ،‬تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای مازندران اعالم کرد؛‬ ‫کشف‪562‬تن‬ ‫روغن خورا کی احتکار شده در استان‬ ‫سرمایه گذاریبخشخصوصی‬ ‫برای تاسیس اموزشگاه های ازاد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئی ــس س ــازمان صم ــت مازن ــدران‪ ،‬از‬ ‫کش ــف ‪562‬ت ــن روغ ــن احتکار ش ــده از‬ ‫ی ــک ش ــرکت تصفی ــه و روغن کش ــی اس ــتان‬ ‫خب ــر داد‪ .‬مجی ــد فان ــی بابیان اینک ــه یک ــی‬ ‫از ش ــرکت های تصفی ــه و روغن کش ــی‬ ‫اس ــتان‪ ،‬اق ــدام ب ــه تهی ــه ‪562‬ت ــن روغ ــن‬ ‫ب ــا ارز دولت ــی ‪ ۴۲۰۰‬تومان ــی از ش ــرکت‬ ‫مادرتخصص ــی بازرگان ــی دولت ــی ای ــران‬ ‫ب ــرای اس ــتحصال ب ــا ه ــدف توزی ــع در ب ــازار‬ ‫ته ــا می کن ــد‪،‬‬ ‫داخل ــی و تعدی ــل قیم ‬ ‫گف ــت‪« :‬متاس ــفانه ای ــن ش ــرکت در ب ــازه‬ ‫زمان ــی خ ــاص ک ــه بای ــد روغ ــن را تصفی ــه‬ ‫یک ــرد‪ ،‬اق ــدام نک ــرد‪.‬‬ ‫و روان ــه ب ــازار م ‬ ‫‪۶ ۰‬ت ــن از ‪۱ ۷۵‬ت ــن در بس ــته بندی های‬ ‫وی ــژه بازاره ــای ه ــدف ب ــرای ص ــادرات‬ ‫ب ــه کش ــورهای همس ــایه ب ــه اس ــتان های‬ ‫م ــرزی قاچ ــاق و مابق ــی نی ــز در انباره ــا‬ ‫یش ــد»‪ .‬وی‬ ‫ب ــرای احت ــکار نگه ــداری م ‬ ‫‪۳۸‬ت ــن دیگ ــر را‬ ‫اف ــزود‪« :‬ای ــن ش ــرکت ‪ ۰‬‬ ‫ب هش ــکل خ ــام و تصفیه نش ــده در مخ ــازن‬ ‫یکـــرد‪.‬‬ ‫به منظ ــور احت ــکار نگه ــداری م ‬ ‫ای ــن ش ــرکت بای ــد در ب ــازه مش ــخصی هم ــه‬ ‫نه ــا را تصفی ــه و در ب ــازار داخل ــی‬ ‫ای ــن روغ ‬ ‫یک ــرد‪ .‬خوش ــبختانه تم ــام عوام ــل‬ ‫توزی ــع م ‬ ‫دس ــتگیر و ب ــا تش ــکیل پرون ــده و ب ــا مبل ــغ‬ ‫پنج میلی ــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون توم ــان جریم ــه‪،‬‬ ‫ب ــه مراج ــع قضائ ــی تحوی ــل داده ش ــدند»‪.‬‬ ‫لو تصرف ــی‬ ‫وی باتا کیدبراینک ــه ه ــر دخ ‬ ‫ک ــه س ــودا گران انج ــام دهن ــد و ب ــا معیش ــت‬ ‫م ــردم س ــروکار داش ــته باش ــد‪ ،‬خ ــط قرم ــز‬ ‫ماس ــت و ب هش ــدت ب ــا اخاللگ ــران در ب ــازار‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫برخ ــورد م ‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران‬ ‫در جلسـه هیئت نظـارت اموزشـگاه های‬ ‫شهـا‬ ‫ازاد اسـتان بیـان کـرد‪« :‬گسـترش اموز ‬ ‫تهـای فنی وحرفـه ای و نیـاز بـه‬ ‫و مهار ‬ ‫افـراد کارافریـن‪ ،‬از اولویـت و اهمیتـی فـراوان‬ ‫برخـوردار بـوده و تامیـن نیـاز کشـور بـه‬ ‫نیـروی ماهـر بادرنظرگرفتـن اعتبـارات و‬ ‫امکانـات دولتـی مقـدور نیسـت‪ .‬هـدف‬ ‫سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور و‬ ‫به تبـع ان اداره کل مازنـدران در جـذب بخش‬ ‫خصوصـی‪ ،‬سـرمایه گذاری و مشـارکت بـرای‬ ‫شهـای مهارتـی در‬ ‫گسـترش اجـرای اموز ‬ ‫جامعـه اسـت»‪ .‬سـید حسـین درویشـی‬ ‫بااشـاره به تسـهیلگری در صـدور مجـوز‬ ‫تاسـیس اموزشـگاه های ازاد از پارسـال‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای امسـال تا کنـون ‪145‬‬ ‫متقاضـی درخواسـت مجـوز تاسـیس‬ ‫اموزشـگاه فنی وحرفـه ای ازاد کرده انـد کـه‬ ‫میـزان سـرمایه گذاری بـرای تاسـیس‪ ،‬تجهیـز‬ ‫و راه انـدازی ایـن اموزشـگاه ها بیـش از‬ ‫‪ 493‬میلیاردریـال اسـت»‪ .‬مدیـرکل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران درپایـان سـخنان‬ ‫خود در جلسه هیئت نظارت اموزشگاه های‬ ‫ازاد اسـتان مازنـدران گفـت‪« :‬از تمامـی‬ ‫اموزشـگاه های ازاد اسـتان انتظـار داریـم بـا‬ ‫شهـای مهارتـی و تخصصـی بتواننـد بـا‬ ‫اموز ‬ ‫تهـای افـراد‪ ،‬سـهم‬ ‫ارتقـای دانـش و مهار ‬ ‫عمده ای در کاهش بیکاری جامعه‪ ،‬ایفا و به‬ ‫توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی اسـتان کمک‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای‬ ‫کننـد؛ چرا کـه اموز ‬ ‫عالو هبـر جنبـه اقتصـادی در بهبـود فضـای‬ ‫کسـب وکار؛ بـر جنبـه اجتماعـی و فرهنگـی‬ ‫یگـذارد»‪.‬‬ ‫جامعـه نیـز تاثیـر مثبـت م ‬ ‫برگزاری چهارمین «کارگاه تربیت مربی هنر کودک» در سنندج‬ ‫ارش مرادی‬ ‫به همـت حـوزه هنـری انقلاب اسلامی کردسـتان و بـا هـدف‬ ‫تربیـت مربـی هنـر ویـژه کـودکان‪ ،‬بـا حضـور دکتـر جلال‬ ‫نصیـری؛ چهارمیـن «کارگاه تربیـت مربـی هنـر کـودک» بـا‬ ‫سـرفصل های نقاشـی‪ ،‬کاردسـتی‪ ،‬نمایـش‪ ،‬قصه گویـی و‬ ‫یشـود‪ .‬شـیالن برهانـی؛ مسـئول‬ ‫سـینما در سـنندج برگـزار م ‬ ‫واحـد امـوزش و پژوهـش حـوزه هنـری اسـتان بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر افـزود‪« :‬در ادامـه کارگا ههـای تربیـت مربـی هنـر کـودک‬ ‫و در چهارمیـن کارگاه از شـش کارگاه درنظرگرفت هشـده ‪24‬‬ ‫تـا ‪ 27‬اردیبهشـت ماه کارگاه نقاشـی‪ ،‬کاردسـتی‪ ،‬نمایـش‪،‬‬ ‫قصه گویـی و سـینما در پردیـس سـینمایی بهمـن سـنندج‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بااشـاره به برگـزاری سـه کارگاه اول افزود‪:‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫«در کارگا ههـای قبـل کـه بـا اسـتقبال خوبـی هـم مواجه شـد‪،‬‬ ‫شهـای الزم را‬ ‫مـدرس کارگاه ب هصـورت تئـوری و عملـی اموز ‬ ‫ارائـه داد»‪ .‬وی بااشـاره به مانـدگاری اموز ههـای ایـن دوران‬ ‫گفـت‪« :‬متاسـفانه یکـی از مهم تریـن مشـکالت مـا در نظـام‬ ‫ت ذهنی‬ ‫ـازی خالقی ‬ ‫اموزشـی‪ ،‬عدم توجـه بـه بخش شکوف اس ِ‬ ‫کـودکان بـا حضـور مربیـان متخصـص امـوزش هنـر کـودک‬ ‫اسـت؛ درایـن دوره در شـش مرحلـه بـا حضـور اسـتاد دکتـر‬ ‫جلال نصیـری؛ از معلمیـن هنرمنـد متخصص که تحقیقات‬ ‫جامعـی دراین زمینه داشـت ه و دوره های مختلفـی را نیز برگزار‬ ‫یشـود تـا عالقه منـدان و مربیـان هنـری کـه بـا‬ ‫کـرده‪ ،‬تلاش م ‬ ‫این رده سـنی کار اموزشـی را به انجام می رسـانند‪ ،‬شیوه های‬ ‫نویـن امـوزش را در کارگاه هایـی عملـی و تئـوری فـرا بگیرنـد»‪.‬‬ ‫وی بااشاره به اینکه محدودیتی درباره حضور در این کارگاه ها‬ ‫وجـود نـدارد‪ ،‬افـزود‪« :‬در پایـان دوره‪ ،‬گواهی مربوط به حضور‬ ‫در این کارگاه ها برای شـرکت کنندگان صادر و درصورت حضور‬ ‫در تمام کارگاه ها‪ ،‬گواهی معتبر مربوط به مربی هنر کودکان‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بـا‬ ‫توسـط حـوزه هنـری بـه این افـراد اعطـاء م ‬ ‫اعالم شـماره های ‪ 33243624‬و ‪( 33243479‬داخلی ‪)26‬‬ ‫جهـت پاسـخگویی‪ ،‬دراین رابطـه ادامـه داد‪« :‬عالقه منـدان‬ ‫تنـام در کارگا ههـا بایـد بـا حضـور در حـوزه هنـری‬ ‫جهـت ثب ‬ ‫نتـر‬ ‫اسـتان‪ ،‬بـه ادرس سـنندج‪ ،‬خیابـان شـهید تعریـف‪ ،‬پایی ‬ ‫از بیمارسـتان شـهید قاضی سـنندج‪ ،‬بخش اموزش‪ ،‬نسبت‬ ‫تنـام اقـدام کننـد»‪ .‬دکتـر‬ ‫بـه تکمیـل فر مهـای مربـوط و ثب ‬ ‫جالل نصیری هانیس؛ دارای دکترای پژوهش هنر دانشـگاه‬ ‫هنر اصفهان‪ ،‬کارشـناس ارشـد کارگردانی سـینما و کارشناس‬ ‫شهـای‬ ‫یسـت و تا کنـون عالو هبـر پژوه ‬ ‫هنرهـای نمایش ‬ ‫مختلـف و برگـزاری دوره های متعدد امـوزش هنر به کودکان؛‬ ‫چندیـن اثـر سـینمایی را بـا بهره گیـری از کـودکان به انجـام‬ ‫رسـانده و موفقیت های بسـیار ارزنده ای را در جشـنواره های‬ ‫داخلـی و خارجـی بـا ایـن تولیـدات داشـته اسـت‪.‬‬ ‫جـواد طالبـی (شـهردار سـاری) طـی دسـتوری‬ ‫بـه شـهرداری های مناطـق؛ بـر رعایـت الزامـات‬ ‫قانونـی ایمنـی و اتش نشـانی در صـدور پروانـه‬ ‫سـاختمانی و پایـان کار تا کیـد کـرد‪ .‬وی لـزوم‬ ‫اعالم نظـر سـازمان اتش نشـانی پیرامـون‬ ‫بررسـی نقشـه های سـاختمانی طبـق الزامـات‬ ‫قانونـی ایمنـی و اتش نشـانی را موردتوجـه قـرار‬ ‫داد و ان را گامـی مهـم درراسـتای ایمن سـازی سـاختمان ها بیـان کـرد‪ .‬وی‬ ‫نقـش نظارتـی معـاون شهرسـازی‪ ،‬معمـاری و امـور مناطـق شـهرداری را در‬ ‫اجـرای دقیـق و درسـت قوانیـن ساخت وسـاز مهـم عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫همکاری ویژه روابط عمومی و سازمان فرهنگی‬ ‫نشسـت مشـترک سرپرسـت روابط عمومـی شـهرداری بـا رئیـس سـازمان‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری سـاری برگـزار شـد ؛ کـه بـا هـدف‬ ‫همگرایـی و وحـدت رویـه روابط عمومـی و سـازمان فرهنگـی در پیشـبرد‬ ‫امـور و ارتقـای کیفیـت عملکـرد ذیـل دسـتورات ویـژه شـهردار محتـرم انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬همـکاری و هماهنگـی ویـژه بـرای اجـرای طر ح هـا و برنام ههـای‬ ‫مشـترک و اطالع رسـانی هدفمنـد اقدامـات شـهرداری و مجموعـه مدیریـت‬ ‫شـهری‪ ،‬از نتایـج حاصـل از این نشسـت بـوده اسـت‪.‬‬ ‫برخورد قانونی با افزایش خودسرانه‬ ‫کرایه ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری‬ ‫رئیـس سـازمان حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری مرکـز مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«افزایـش خودسـرانه کرایـه توسـط برخـی از بهره بـرداران نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫عمومـی غیرقانونی سـت و شـهروندان کرایـه را مطابـق اعلام نـرخ مصـوب‬ ‫‪ 1401‬کـه بـر روی شیشـه تا کسـی های درون شـهری نصـب شـده پرداخـت‬ ‫کنند»‪ .‬سـجاد اسـدی ذغالچالی افزود‪« :‬با تا کسـی های متخلف که افزایش‬ ‫خودسرانه کرایه دارند‪ ،‬برخورد قانونی می شود‪ .‬همشهریان‪ ،‬تخلف افزایش‬ ‫خودسـرانه کرایـه تا کسـی را از مبـادی مشخص شـده اعلام یـا پلا ک تا کسـی‬ ‫به کارکنان بازرسـی حاضر در خطوط و ایسـتگاه ها یا به شـماره ‪33267024‬‬ ‫گـزارش کننـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در دیدار استاندار فارس با وزیر کشور مطرح شد؛‬ ‫حفظ بافت تاریخی شیراز؛‬ ‫پاسداشت هویت سومین حرم اهل بیت؟ع؟‬ ‫قاسم توانایی‪ /‬استاندار فارس گفت‪« :‬حفظ بافت تاریخی شیراز در حقیقت‬ ‫پاسداشـت هویـت سـومین حـرم اهل بیـت ؟ع؟ اسـت و توسـعه شـیراز در‬ ‫تمـام عرصه هـا بایـد برمبنـای حفـظ هویـت ایـن کالن شـهر انجـام گیـرد»‪.‬‬ ‫دکتـر محمدهـادی ایمانیـه در دیـدار بـا دکتـر احمـد وحیـدی (وزیـر کشـور )‪،‬‬ ‫با بیان اینکـه مجموعـه مدیریتـی اسـتان همـواره بـر حفـظ بافـت تاریخـی‬ ‫شـهر شـیراز بـا محوریـت بافـت اطـراف حـرم مطهـر حضـرت احمد بن موسـی‬ ‫شـاهچراغ؟ع؟ تا کیـد دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬حفـظ بافـت تاریخـی شـیراز درحقیقـت‬ ‫پاسداشـت هویـت سـومین حـرم اهل بیـت ؟ع؟ اسـت و توسـعه شـیراز در‬ ‫تمـام عرصه هـا بایـد برمبنـای حفـظ هویـت ایـن کالن شـهر انجـام گیـرد»‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بـر نوسـازی همـراه بـا حفـظ هویـت اصلـی بناهـا و حفاظـت از میـراث‬ ‫معمـاری و شهرسـازی در تمـام بافت هـای تاریخـی اسـتان و کالن شـهر شـیراز‬ ‫تهـای‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬احیـاء و سـازمان دهی سـازگار بـا مرمـت اصولـی باف ‬ ‫تاریخی شـهری می تواند باعث رونق صنعت گردشـگری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی شود»‪ .‬وی افزود‪« :‬بافت تاریخی شیراز به واسطه قدمت بناهای‬ ‫ارزشـمند و وجـود عناصـر معمـاری امیختـه بـا هنـر و هویـت بناهـا‪ ،‬ارتبـاط‬ ‫عمیـق و گسـترده ای بـا فرهنـگ اصیـل ایـن کالن شـهر دارد»‪ .‬اسـتاندار فارس‬ ‫در این دیـدار همچنیـن خواسـتار تصویـب فـاز اول خـط چهـارم قطـار شـهری‬ ‫کالن شـهر شـیراز در کمیسـیون کشوری مرتبط شـد‪ .‬اختصاص ردیف بودجه‬ ‫بـه طـرح احـداث بیمارسـتان فوق تخصصـی حضـرت احمدبن موسـی؟ع؟‬ ‫و اختصـاص اتوبـوس بـه نـاوگان اتوبوس رانـی داخـل شـهری کالن شـهر شـیراز‬ ‫و دیگـر شـهرهای دارای خطـوط اتوبوس رانـی در اسـتان از جملـه مـواردی‬ ‫بـود کـه در نشسـت اسـتاندار فـارس بـا وزیـر کشـور مـورد موافقـت دکتـر‬ ‫وحیـدی قـرار گرفـت‪ .‬در این دیـدار کـه بـا حضـور اعضـای هیئت امنـا حضـرت‬ ‫احمدبن موسـی؟ع؟ و شـهردار و رئیـس شـورای اسلامی شـهر شـیراز انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬در راسـتای ایجـاد زیرگـذر و خیابـان حضرتـی نیـز توافقـی حاصـل شـد‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫معرفی هوش تصمیم گیری‬ ‫هـوش تصمیم گیـری یـک مفهـوم جدیـد ا کادمیـک اسـت کـه تمـام جزئیات‬ ‫جوانـب انتخـاب بیـن گزینه هـا را دربرمی گیـرد ایـن مفهـوم را گردهـم اوردن‬ ‫علـوم کاربـردی‪ ،‬علـوم اجتماعـی و مدیریتـی و تبدیـل انهـا بـه یـک زمینـه‬ ‫تحقیقاتـی واحـد می توانـد بـه مـردم کمـک کنـد تـا بااسـتفاده از اطالعـات‬ ‫به دسـت امده‪ ،‬زندگـی‪ ،‬کسـب وکار جهـان اطـراف خـود را بهبـود ببخشـند‪.‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه هـوش مصنوعـی نیـز به شـمار مـی رود و همـه‬ ‫ایـن علـم حیاتـی‬ ‫مهارت هـای موردنیـاز بـرای اجـرای پـروژه هـوش مصنوعـی در را در هـر‬ ‫مقیاسـی تحت پوشـش قـرار می دهـد‪ .‬روانشناسـان انـواع هـوش مصنوعـی‬ ‫را بـه چنـد قسـمت تقسـیم بندی کرده انـد عبارتنـداز؛ هـوش عقالنـی‪ ،‬هوش‬ ‫معنـوی و هـوش هیجانـی‪ .‬بااسـتفاده از هـوش تصمیم گیـری می تـوان بـه‬ ‫این نکتـه پـی بـرد که بسـیاری از جوانب تصمیم گیری ها بر عناصر نامشـهود‬ ‫و نامحسـوس اسـتوار اسـت ازجمله این عناصر می توان هزینه های فرصت‪،‬‬ ‫سـرمایه های فکری‪ ،‬روحی کارمندان یا کارکنان‪ ،‬شـناختن برندهای تجاری‬ ‫و دیگـر شـکل های ارزش تجـاری را در مدل هـای سـنتی گرفتـار نمی اینـد‪.‬‬ ‫یهـا در‬ ‫هـوش تصمیم گیـری در پـی ان اسـت که دراسـتانه یـا سـقف پیچیدگ ‬ ‫تصمیم گیری ها غلبه کند که بیشـتر در پیچیدگی ها به شـیوه تصمیم گیری‬ ‫و همچنیـن پیچیدگـی در موقعیت هـای تصمیم گیری به چشـم می اید‪ .‬این‬ ‫به معنای کاربرد هوش تصمیم گیری در حیطه سیستم های پیچیده را بیان‬ ‫می کنـد سـازمان ها در شـرایط پیچیـده کمک می کند‪ .‬به ایـن توانایی هوش‬ ‫تصمیم گیری زبان بصری برای اسـتدالل درباره سیسـتم های پیچیده گفته‬ ‫می شـود‪ .‬اسـتراتژی هایی کـه برپایـه منطـق محـض هسـتند و بـدون درک‬ ‫ً‬ ‫کیفـی از تصمیم گیـری و رفتـار انسـانی طر ح ریـزی می شـوند‪ ،‬نسـبتا سـاده‬ ‫لوحانـه هسـتند و در مقابـل ان هایی کـه بـا درنظرگرفتـن هردوبخـش کمـی و‬ ‫کیفـی به نتیجـه می رسـند محکـوم بـه شکسـت خواهند بـود‪ .‬پرسـش هوش‬ ‫تصمیم گیـری چیسـت؟ مـا را بـه بیـان این نکتـه وا مـی دارد کـه درواقـع هـوش‬ ‫کهـای‬ ‫تصمیم گیـری را می تـوان همچـون چهارچوبـی دانسـت کـه تکنی ‬ ‫یادگیـری ماشـینی و تحلیلـی را به صـورت پیشـرفته به تصمیم گیرند ههـا ارائه‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫امیرعلی اسحقی‪/‬دبستان شهید رجایی‪ /‬شهرستان تربت جام‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اردیبهشت ‪ 9 1401‬شوال ‪ 11 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2494‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫طرح تبدیل به احسن اراضی اوقاف‬ ‫در شهرقدس احیا شد‬ ‫فرماندار شهرستان قدس بیان کرد؛‬ ‫افزایش استقبال از طرح تبدیل به احسن امالک شهرقدس؛ با هم افزایی و تعامل‬ ‫مشترک ادارات‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫امام جمعـه شـهرقدس گفـت‪« :‬طـرح تبدیـل بـه احسـن اراضـی اوقـاف شـهرقدس‪ ،‬کـه بـا‬ ‫استقبال کم مردم طی مدت اجرایی مواجه شده بود‪ ،‬احیا شد تا جلوی زمین خواری های‬ ‫نطـرح‪ ،‬پـای کار‬ ‫در تعـارض بـا وقـف‪ ،‬گرفتـه شـود و الزم اسـت همـه ادارات در اجـرای ای ‬ ‫باشـند»‪ .‬بـه گـزارش فـارس؛ حجت االسلام رضـا جـوکار (امام جمعه شـهرقدس) در جلسـه‬ ‫سـتاد اجرایـی تبدیـل به احسـن شهرسـتان قدس اظهار داشـت‪« :‬مسـئله تبدیـل اراضی‬ ‫نهـا‬ ‫وقفـی بـه وضعیـت بهتـر‪ ،‬از مطالبـات مهـم مـردم اسـت تـا اوقـاف بـا وا گـذار کـردن زمی ‬ ‫بـه مـردم و دریافـت مبالـغ ان‪ ،‬طبـق دسـتور مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬بـا هزین ههـای دریافتـی‪،‬‬ ‫اقـدام احسـن و درسـتی بـرای حفـظ موقوفـه و اجـرای نیـت واقف انجـام دهـد»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«مراحل دریافت اسناد تبدیل به احسن‪ ،‬طی مدت اجرایی؛ با افت وخیزهایی همراه بود‬ ‫و جلسات و پیگیری های بسیاری صورت گرفت و منجر به این شد که در طرح تبدیل به‬ ‫احسـن‪ ،‬اوقاف‪ ،‬زمین های مسـکونی را به متری ‪ ۴۰۰‬هزارتومان به مردم وا گذار کند و پس‬ ‫از بررسـی و تعامـل انجا مشـده بـه متـری ‪ ۱۰‬هزارتومـان کاهـش یافـت و قـرار شـد طـی مـدت‬ ‫نهـا بـه مـردم وا گـذار شـود‪ .‬امـا پـس از مدتی‪،‬‬ ‫کسـال دیگـر‪ ،‬ایـن زمی ‬ ‫شـش مـاه و مجـدد ی ‬ ‫روند انجام کار به کندی پیش رفت و اسـتقبال خوبی از ان نشـد»‪ .‬امام جمعه شـهرقدس‬ ‫یهـای متعـدد انجا مشـده‪ ،‬گالی ههـای مـردم دررونـد دریافـت‬ ‫بااشـاره به اینکه طـی پیگیر ‬ ‫سـند تبدیـل بـه احسـن‪ ،‬ناشـی از اوقـاف‪ ،‬عـوارض شـهرداری‪ ،‬مالیـات و دارایی و ثبـت بود‪،‬‬ ‫یسـت و همـه بایـد از ان صیانت کنیم و طبق‬ ‫ادامـه داد‪« :‬وقـف به عنـوان امـر مقـدس دین ‬ ‫یهـای زیـادی‬ ‫دسـتور رهبـری ب هصـورت شـرعی عمـل کنیـم»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬زمین خوار ‬ ‫در شـهر اتفـاق می افتـد و هـر کـس ب هطـور دلخـواه بـه وقـف عمل می کنـد و با طـرح تبدیل‬ ‫بـه احسـن‪ ،‬جلـوی فسـاد و زمین خواری هایـی کـه در تعـارض بـا وقف اسـت‪ ،‬گرفته خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬حجت االسلام جوکار گفت‪« :‬در جهت امیدبخشـی به مردم باید خدمات ارائه داد‬ ‫و ایـن مسـئله موجـب شـده مـردم از دریافـت تسـهیالت محـروم بـوده و به چرخه تولید نیز‬ ‫یشـود یـک پنجـره واحـدی‬ ‫اسـیب وارد کـرده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬پیشـنهاد م ‬ ‫لشـده و مـردم بـرای انجـام مراحل این طرح‪ ،‬به یک جا مراجعه کنند و همـه ادارات‬ ‫تشکی ‬ ‫نسـپاری شـده و رونـد انجام کار به دفاتر پیشـخوان سـپرده شـود»‪.‬‬ ‫پـای کار بیاینـد و یـا برو ‬ ‫اولیـن جلسـه سـتاد اجرایـی تبدیـل بـه احسـن املا ک شهرسـتان قـدس‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫گلی کانـی (فرمانـدار ) تشـکیل شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی فرمانداری شهرسـتان قدس؛‬ ‫جلسـه سـتاد اجرایی تبدیل به احسـن در سـال ‪ ۱۴۰۱‬با حضور گلی کانی‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫جـوکار (امام جمعـه) و بقیـه اعضـا در سـالن جلسـات فرمانـداری تشـکیل جلسـه شـد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان‪ ،‬نبود سـند مالکیـت در اغلب زمین های شـهرقدس‬ ‫را یکی از مهم ترین مشـکالت معامالت زمین در این شهرسـتان دانسـت و افزود‪« :‬بیشـتر‬ ‫نهـای شـهرقدس به علـت موقوفـی بودنـد‪ ،‬قولنامـه ای در بیـن مـردم دادوسـتد‬ ‫زمی ‬ ‫یهـا و پروند ههـای دسـتگاه های قضائی و‬ ‫یشـود‪ .‬همیـن امـر سـبب افزایـش کاله بردار ‬ ‫م ‬ ‫زمینـه تخلـف اسـت»‪ .‬ایشـان باتا کیدبـر وجـود پنـج درصـد بافـت فرسـوده در شهرسـتان‬ ‫قـدس‪ ،‬یکـی از دالیـل ایـن امـر را نداشـتن سـند املا ک برشـمرد و گفـت‪« :‬شـهروندان‬ ‫نمی تواننـد بـرای دریافـت مجـوز نوسـازی و تسـهیالت بانکـی مراجعـه کننـد و همیـن امـر‬ ‫موجب از رونق افتادن شهرستان و عدم نوسازی بافت ها می شود»‪ .‬وی عدم استقبال‬ ‫شـهروندان از تبدیـل بـه احسـن املا ک شهرسـتان را یـک اسـیب یـا افـت برشـمرد کـه‬ ‫بایسـتی در جهـت مانع زدایـی مشـکالت موجـود‪ ،‬بـا هم افزایـی و تعامـل دسـتگاه های‬ ‫متولـی‪ ،‬تدبیـری اندیشـیده شـود تـا اینکـه مـردم بـرای تبدیـل بـه احسـن امال ک تشـویق‬ ‫شـوند‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه شهرسـتان‪ ،‬رویکـرد صنعتـی تولیـدی دارد؛ یکـی‬ ‫یسـت کـه بـا تا کیـد و‬ ‫از دغدغ ههـای مـا تبدیـل بـه احسـن املا ک صنعتـی و تولید ‬ ‫یهـای مجدانـه اسـتاندار محتـرم‪ ،‬درخواسـت تفویـض اختیـار کامـل به مجموعه‬ ‫پیگیر ‬ ‫مدیریت شهرستان‪ ،‬از ریاست اوقاف کشور دیده شده تا مرا کز صنعتی و تولیدی بتواند‬ ‫بـدون دغدغـه‪ ،‬املا ک خـود را تبدیـل بـه احسـن کننـد و سـند مالکیـت دریافـت کننـد»‪.‬‬ ‫اتمام پروژه های نیمه کاره‪ ،‬خدمتی دیگر از شهرداری مالرد‬ ‫دکتر واشانی‪:‬‬ ‫با مجاهدت های مدافعان سالمت وضعیت‬ ‫همه گیری کووید ‪ 19‬رو به بهبودی می رود‬ ‫دکتـر واشـانی مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان ملارد‬ ‫به مناسـبت هفتـه سلامت گفـت‪« :‬هفتـه سلامت ‪،1401‬‬ ‫یتـوان با رضایت خاطـر اذعان‬ ‫در شـرایطی اغـاز شـد که م ‬ ‫شهـای بی دریـغ مدافعـان‬ ‫تهـا و تال ‬ ‫داشـت بـا مجاهد ‬ ‫سلامت؛ وضعیـت همه گیـری کوویـد ‪ 19‬رو بـه بهبـودی‬ ‫مـی رود‪ .‬امسـال باتوج هبـه الودگـی سـیاره زمیـن و افزایـش‬ ‫یهـای وا گیـر‬ ‫یهـای غیـر وا گیـر‪ ،‬بیمار ‬ ‫فزاینـده بیمار ‬ ‫بازپدید و بیماری های نوپدید‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت‬ ‫بـا شـعار "سلامتی مـا‪ ،‬سلامتی سـیاره مـا" توجـه جهانـی‬ ‫را بـرای انجـام اقدامـات فـوری موردنیـاز به منظـور حفـظ‬ ‫سلامت انسـان ها و کـره زمیـن جلـب کـرد»‪ .‬مدیـر شـبکه‬ ‫بهداشـت و درمـان ملارد؛ ضمـن ارج نهـادن و قدردانـی‬ ‫شهـای ارزنـده همـه تالشـگران حـوزه سلامت؛‬ ‫از تال ‬ ‫اغـاز هفتـه سلامت را بـه مـردم شـریف شهرسـتان ملارد‪،‬‬ ‫مسـئولین و کارکنـان ادارات و همـه عزیزانـی کـه در حفـظ‬ ‫سلامت مـردم نقـش دارنـد‪ ،‬تبریـک گفـت و از خداونـد‬ ‫متعـال سلامتی‪ ،‬سـعادت‪ ،‬سـربلندی‪ ،‬بهـروزی و توفیـق‬ ‫روزافـزون تک تـک ایـن عزیـزان را مسـئلت داشـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه هفدهم تا بیسـت و سوم اردیبهشت ماه؛‬ ‫کـه به عنـوان هفتـه سلامت در نظـر گرفت هشـده اسـت؛‬ ‫فرصـت مناسـبی برای ارائـه توانمندی ها و دسـتاوردهای‬ ‫حـوزه سلامت و از طرفـی تبییـن جایـگاه مهـم ایـن حـوزه‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ما‬ ‫بـرای جلـب مشـارکت اجتماع ‬ ‫در حالـی هفتـه سلامت امسـال را اغـاز می کنیـم کـه پـس‬ ‫از پشـت سـر گذاشتن مشـکالت مربوط به بیماری کووید‬ ‫‪ ،19‬بـا طغیـان سـرخک مواجـه شـدیم و در ایـن روزهـا‬ ‫حفـظ سلامت احـاد مـردم‪ ،‬به عنـوان مهم تریـن مسـئله‬ ‫در سـطح کشـور و جهـان‪ ،‬مطـرح بـوده و همـه مسـائل‬ ‫دیگـر را تحـت تاثیـر قرار داده اسـت‪ .‬این وقایع به همگان‬ ‫ثابـت کـرد کـه تحقـق کامـل سلامت‪ ،‬به تنهایـی از عهـده‬ ‫یـک سـازمان یـا نهـاد خـاص برنمی ایـد و بـرای ایـن امـر‬ ‫نیازمنـد مشـارکت همگانـی هسـتیم»‪ .‬در ادامـه واشـانی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بـا سـرلوحه قـرار دادن شـعار ایـن هفتـه‪ ،‬از‬ ‫مقیـاس کوچـک شـروع کـرده و در جهـت حفـظ و ارتقـای‬ ‫سلامتی کارکنـان شـبکه بهداشـت و درمـان ملارد‪ ،‬مـردم‬ ‫شـریف ایـن شهرسـتان و نیـز حفـظ محیـط زیسـت‪ ،‬همه‬ ‫تـوان خـود را به کاربـرده تـا در مقیـاس کالن‪ ،‬ب هسلامتی‬ ‫عمـوم جامعـه و سلامتی سـیاره زمیـن دسـت یابیم»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪« :‬بدیـن منظـور‬ ‫برنام ههـای خاصـی‪ ،‬ویـژه بزرگداشـت هفتـه سلامت‪،‬‬ ‫(فلـج اطفـال)؛ ‪ -8‬بررسـی سـوابق کارت وا کسیناسـیون‬ ‫روتیـن گـروه هـدف؛ ‪ -9‬بررسـی و کشـف کودکانـی کـه تـا‬ ‫زمـان انجـام طـرح‪ ،‬قطـره پولیـو (فلـج اطفـال) دریافـت‬ ‫نکرده انـد؛ ‪ -10‬توصیـه بـه تیم هـای اجرایـی درخصـوص‬ ‫انجـام دقیـق طرح وا کسیناسـیون و جمـع اوری داده ها و‬ ‫ارسـال به موقـع امـار بـه سـطوح باالتـر»‪.‬‬ ‫سسـازی‪ ،‬امـوزش و اطالع رسـانی‪ ،‬افزایـش‬ ‫باهـدف حسا ‬ ‫و ارتقای سـطح سلامت عموم مردم‪ ،‬در نظر گرفته شـده‬ ‫اسـت که از اولین روز هفته سلامت اغاز و در روزهای اتی‬ ‫ادامـه خواهـد یافـت‪ .‬برگـزاری امـوزش در سـطح مـدارس‪،‬‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬ادارات و اما کن تجمعی‪ ،‬ارزیابی دو فا کتور قند‬ ‫خـون و سـطح سـرمی ویتامیـن ‪ D‬ویـژه کارکنـان‪ ،‬برگـزاری‬ ‫مسـابقات ورزشـی‪ ،‬اختصـاص یک روز به صـورت نمادین‬ ‫کسـازی محیط زیسـت شهرسـتان‪ ،‬درراسـتای‬ ‫جهـت پا ‬ ‫شـعار "زمین پا ک" و ‪ ...‬ازجمله اقدامات شـبکه بهداشت‬ ‫و درمـان اسـت»‪ .‬دکتـر واشـانی بااشـاره به اینکه سلامتی‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن نعمت هایی سـت کـه دراختیـار انسـان‬ ‫قـرار داد هشـده و بـدون ان بهـره بـردن از سـایر نعمت هـا‬ ‫امکان پذیـر نخواهـد بـود‪ ،‬توصیه کرد‪« :‬ضمن شـکرگزاری‬ ‫از نعمت سلامتی که خداوند به هر کس عنایت کرده‪ ،‬بر‬ ‫همه واجب اسـت با برنامه ریزی‪ ،‬رعایت دسـتورالعمل ها‬ ‫و شـیوه نامه ها و همچنین بهره وری از اموزش های حوزه‬ ‫سلامت کـه ب هطـور رایـگان دراختیـار مـردم قـرار می گیـرد؛‬ ‫همگان در حفظ ان کوشا باشند»‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫افـزود‪« :‬مـوارد قابل بررسـی در نظـارت بـر اجـرای طـرح‬ ‫پیمایـش تکمیلـی وا کسیناسـیون خانـه بـه خانـه فلـج‬ ‫اطفـال خانواد ههـای افغـان‪ ،‬در شـهر صفادشـت انجـام‬ ‫شد که شامل‪ -1 :‬بررسی منطقه جغرافیای افغان نشین؛‬ ‫‪ -2‬بررسـی خـط سـیر تی مهـای اجرایـی؛ ‪ -3‬بررسـی‬ ‫وا کسیناسـیون گرو ههـای هـدف؛ ‪ -4‬بررسـی مسـتندات‬ ‫تی مهـای اجرایـی درخصـوص وا کسیناسـیون قطره پولیو‬ ‫(فلج اطفال)؛ ‪ -5‬بررسـی میزان مصرف وا کسـن و نظارت‬ ‫بـر زنجیـره سـرمای وا کسـن ها در محفظـه نگه دارنـده‬ ‫وا کسـن؛ ‪ -6‬بررسـی مـوارد بـروز فلـج شـل حـاد در ‪24‬‬ ‫مـاه گذشـته؛ ‪ -7‬توصیـه بـه خانواده هـای اتبـاع افغـان‪،‬‬ ‫درخصـوص فوایـد وا کسیناسـیون قطـره خورا کـی پولیـو‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مالرد گفت؛‬ ‫تهیه پکیج اموزشی خودمراقبتی‪ ،‬برای مسئوالن‬ ‫فنی کارخانه های مواد غذایی‪ ،‬ارایشی و بهداشتی‬ ‫شهرستانمالرد‬ ‫باتوجه بـه برنامه ریـزی واحـد نظـارت بـر مـواد غذایـی‪ ،‬بـا‬ ‫هماهنگـی و همـکاری واحـد امـوزش و ارتقـای سلامت‬ ‫بـرای امـوزش و اطالع رسـانی مسـئوالن فنـی کارخانه های‬ ‫مـواد غذایـی‪ ،‬ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬صـورت گرفـت‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن اظهـار داشـت‪« :‬بسـته اموزشـی بـا موضوعـات‬ ‫خودمراقبتـی سـازمانی‪ ،‬پیام هـای بهداشـتی هفتـه‬ ‫سلامت و بروشـور و پمفلت اموزشـی بیماری های وا گیر و‬ ‫غیروا گیر (شامل بیماری سرخک‪ ،‬هاری‪ ،‬دیابت و تغذیه‬ ‫سـالم)‪ ،‬فوایـد ویتامیـن ‪ ،D‬فرزنـداوری‪ ،‬سـایز مناسـب‬ ‫مـرغ‪ ،‬سلامت میان سـاالن و دیگـر موضوعـات اموزشـی‪،‬‬ ‫توسـط واحدهـای بیماری هـا و بهداشـت خانـواده‬ ‫به مناسـبت هفتـه سلامت‪ ،‬امـاده شـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬معاینـات پزشـکی و غربالگـری غیرپزشـک‪ ،‬توسـط‬ ‫رابطیـن و پزشـکان خانه هـای بهداشـت بـا هماهنگـی‬ ‫واحـد سلامت نوجوانـان‪ ،‬جوانـان و مـدارس انجـام شـد‪.‬‬ ‫بـه همین مناسـبت‪ ،‬بـرای انجـام غربالگـری دانش اموزان‬ ‫مدرسـه مصطفـی خمینـی (از مـدارس تحـت پوشـش‬ ‫خـود)‪ ،‬در مدرسـه مذکـور حضـور یافتـه و دانش امـوزان را‬ ‫مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد»‪ .‬واشـانی اضافـه کـرد‪« :‬در ایـن‬ ‫برنامه‪ ،‬همچون قبل‪ ،‬معاینات پزشـک شـامل‪ ،‬معاینات‬ ‫عمومـی و بررسـی ازنظـر بیمـاری پرخطـر و ارجـاع مـوارد‬ ‫خـاص بـه سـطح درمانـی باالتـر و معاینـات غیرپزشـک‬ ‫شـامل تن سـنجی و ارزیابـی بینایـی و پوسـت و مـو و‬ ‫بررسـی بیماری هـای روان و شناسـایی گروه هـای پرخطـر‬ ‫و ‪ ...‬در ایـن مدرسـه انجـام شـد و مـوارد نیـاز بـه پیگیـری‪،‬‬ ‫بـه مسـئولین مدرسـه اعلام شـد و در اخـر‪ ،‬بنـا بـر اهمیت‬ ‫شهـای الزم درمـورد‬ ‫موضـوع پدیکلـوز در مـدارس‪ ،‬اموز ‬ ‫پیشـگیری و درمـان پدیکلـوز بـه دانش امـوزان و کارکنـان‬ ‫مدرسـه داده شـد»‪.‬‬ ‫پـروژه انجـام شـد‪ .‬در ادامـه‪ ،‬باهمـت عوامل عمرانی با اجـرای جدول گذاری و قطعه بندی‬ ‫مسـیر و ایجاد یک مسـیر ویژه دوچرخ هسـواری‪ ،‬عملیات اجرای کف پوش اجرایی شـد»‪.‬‬ ‫سکان دار شهرداری مالرد ابراز امیدواری کرد و گفت‪« :‬فاز دوم پروژه پیاده راه بلوار ارغوان‪،‬‬ ‫به زودی جهت افتتاح و بهره برداری اماده خواهد شد و در دسترس دوستداران سالمت‬ ‫و شـهروندان مارلیکی قرار خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫شـهردار ملارد باتا کیدبـر اتمـام پروژ ههـای عمرانـی نیمـه کاره گفـت‪« :‬عملیـات عمرانـی‬ ‫مجتمـع پارکینـگ طبقاتـی خیابـان امـام خمینـی(ره) سـرعت گرفـت»‪ .‬محمـد بهمنـی‬ ‫از سـرعت گرفتـن پـروژه نیمـه کاره مجتمـع پارکینـگ طبقاتـی خیابـان امـام خمینـی (ره)‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری مالرد؛ محمد بهمنی‬ ‫یهـای انجا مشـده‪ ،‬شـهرداری ملارد سـاخت یـک‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بـا مطالعـات و طراح ‬ ‫مجتمـع پارکینـگ طبقاتـی را در دسـتورکار خـود قـرارداد تـا گامـی در جهـت رفـاه حـال‬ ‫شـهروندان به خصـوص را کبیـن وسـایل نقلیـه و کاهـش بـار ترافیکـی برداشـته باشـد»‪.‬‬ ‫بهمنـی در تشـریح طـرح احـداث پارکینـگ طبقاتـی گفـت‪« :‬ایـن پـروژه در زمینـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 1030‬مترمربـع و در دوطبقـه منفـی (زیرزمیـن)‪ ،‬یـک طبقـه همکـف (تجـاری) و‬ ‫ً‬ ‫شـش طبقـه فوقانـی‪ ،‬طراحـی و گنجایش هم زمان حـدودا ‪ 450‬خـودرو را دارد»‪ .‬شـهردار‬ ‫ملارد درخصـوص نحوه پیشـرفت فیزیکی پروژه بیان کـرد‪« :‬به همت حوزه معاونت امور‬ ‫زیربنایـی و ترافیـک‪ ،‬احـداث طبقـات منفـی و همکف و دوطبقه از شـش طبقه فوقانی‪،‬‬ ‫بـه پایـان رسـیده و درحال حاضـر عملیـات بتن ریـزی سـتون ها و دیوارهای برشـی طبقه‬ ‫سـوم اغازشـده اسـت کـه امیـد داریـم بـه فضـل الهـی‪ ،‬ایـن پـروژه عظیـم تـا پایـان سـال‬ ‫جاری به بهره برداری برسـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬سـاخت مجتمع پارکینگ طبقاتی‬ ‫سراسـیاب‪ ،‬در خیابـان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بـه لحـاظ مرکزیـت شـهر و وجـود مرا کـز خرید و‬ ‫تـردد شـهروندان‪ ،‬محـل ایمـن و مناسـبی جهـت پـارک خودروهـای شـهروندان خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬انجـام فراینـد بازافرینی شـهری و پیاده راه سـازی در مارلیک‪ ،‬فاز دوم پـروژه پیاده راه‬ ‫بلـوار ارغـوان بـه زودی افتتـاح و بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫شهردار مالرد خبر داد‪:‬‬ ‫فرایند بازافرینی شهری و پیاده راه سازی در مارلیک اجرایی شد‬ ‫همچنیـن بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬بـا عنایـت به اسـتقبال بی نظیر شـهروندان مارلیکـی از‬ ‫فـاز یـک پیـاده راه ارغـوان‪ ،‬طراحـی و احـداث فـاز دوم ایـن پـروژه در دسـتورکار شـهرداری‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬بهمنـی بـا اذعـان بـه خبـر فـوق بیان کـرد‪« :‬باتوج هبـه اهمیت ارتقـای فضای‬ ‫سلامت و نشـاط شـهر و شـهروندان و همچنیـن ایجـاد شـهری پویـا و سـا کنین سـالم و‬ ‫باروحیه شاداب‪ ،‬شهرداری بر خود واجب دانست تا محیطی سالم و ایمن طراحی کند‪،‬‬ ‫به صورتی که به راحتی در دسترس سا کنین و شهروندان قرار گیرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬پروژه فاز‬ ‫اول پیـاده راه بلـوار ارغـوان‪ ،‬در ضلـع شـرقی بلـوار‪ ،‬در سـال ‪ 1400‬به منظـور محل پیـاده روی‬ ‫نسـازی طراحی‪،‬‬ ‫و پیسـت ویـژه دوچرخ هسـواری‪ ،‬همـراه بـا جانمایـی و نصـب اسـباب بد ‬ ‫اجرا و به بهره برداری رسید»‪ .‬شهردار مالرد گفت‪« :‬این پروژه به یاری خداوند با استقبال‬ ‫بی نظیر سا کنین منطقه مارلیک روبرو شد‪ .‬درنتیجه شهرداری طرح فاز دوم این پروژه را‬ ‫در ضلع غربی بلوار کلید زد و از روزهای اغازین سال جاری‪ ،‬با طراحی و رفع موانع موجود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه عملیاتـی کـردن فـاز دوم اقـدام کـرد»‪ .‬بهمنی در تشـریح ادامه خبر عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«بـا تلاش همـکاران حـوزه معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری‪ ،‬تخریب جـداول و‬ ‫پیاده رو قدیمی ضلع غربی بلوار‪ ،‬اغاز و عملیات نخاله برداری‪ ،‬تسـطیح‪ ،‬رگالژ و زیرسـازی‬ ‫به مناسبت هفته معلم صورت گرفت؛‬ ‫شهردار مالرد از اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهری خبر داد‬ ‫لگـذاری‪ ،‬تعمیـر و اصلاح جـداول‬ ‫محمـد بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬عملیـات جدو ‬ ‫مسـتهلک در سـطح شـهر باهدف هدایت و مهار اب های سـطحی درراسـتای تسـهیل‬ ‫تردد وسـایل نقلیه و عابران پیاده‪ ،‬با سـرعت و حجم گسـترده تری درحال انجام اسـت»‪.‬‬ ‫سـکان دار مدیریـت شـهری در ادامـه افـزود‪« :‬دراین راسـتا عملیـات جدول گـذاری فرعـی‬ ‫یشـده‬ ‫نشـده از قبـل برنامه ریز ‬ ‫تهـای تعیی ‬ ‫خیابـان اطلـس غربـی‪ ،‬کـه براسـاس اولوی ‬ ‫درحال حاضـر در دسـت اقـدام اسـت»‪ .‬وی در تشـریح خبـر فـوق عنـوان کـرد‪« :‬بـا تلاش‬ ‫حـوزه معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری ملارد عملیـات زیرسـازی‪ ،‬بهسـازی و‬ ‫جدول گذاری کوچه های ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۹‬خیابان اطلس غربی و خیابان مریم شرقی در مارلیک‬ ‫نطـرح در‬ ‫یسـت ای ‬ ‫انجا مشـده و بـه زودی بـه بهر هبـرداری نهایـی خواهـد رسـید»‪ .‬گفتن ‬ ‫یهـا بـه اجـرا درخواهـد امـد‪.‬‬ ‫نقـاط مختلـف سـطح شـهر‪ ،‬براسـاس اولویت بند ‬ ‫به مناسـبت پاسداشـت هفتـه معلـم‪ ،‬مدیریـت شـهری ملارد دیـداری بـا ریاسـت‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان ملارد داشـت کـه ضمـن تبریـک هفتـه معلـم‪ ،‬از زحمـات و‬ ‫شهـای تمامـی معلمـان و جامعه فرهنگی شهرسـتان تقدیر کرد‪ .‬ب هگـزارش مدیریت‬ ‫تال ‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ دراین دیـدار‪ ،‬مهنـدس بهمنـی (شـهردار‬ ‫ملارد)‪ ،‬ضمـن گرامیداشـت سـالروز شـهادت اسـتاد شـهید ایـت اهلل مرتضـی مطهـری‬ ‫یهـا و‬ ‫یسـت مغتنـم‪ ،‬تـا از فدا کار ‬ ‫و تبریـک روز معلـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬روز معلـم فرصت ‬ ‫شهـای معلمـان عزیـز در عرصـه تعلیـم و تربیت و پرورش جامعه تجلیل کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫تال ‬ ‫بااشـاره به اینکه حرفـه معلمـان در تـداوم سـیره پیامبـران اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬کوشـش و‬ ‫اهتمام معلمان در مدارس‪ ،‬به یقین موجب اعتالی تعلیم و تربیت و تعالی اینده سازان‬ ‫ً‬ ‫جامعـه اسـت کـه نهایتـا بـه داشـتن جامعـه سـالم‪ ،‬ایمـن‪ ،‬هوشـمند و پویا منجـر خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬بهمنـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود عنـوان کـرد‪« :‬تعامـل و همـکاری بیـن‬ ‫مجموعـه شـهرداری ملارد و امـوزش و پـروش ایـن شهرسـتان در حوز ههـای مختلـف‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬امـوزش شـهروندی و ‪ ...‬مطلـوب و رضایت بخـش اسـت و امیـدوارم ایـن‬ ‫تعامـل‪ ،‬در سـال جـاری بیش ازپیـش افزایـش یابـد»‪ .‬وی در پایـان ایـن دیـدار‪ ،‬باتا کیدبـر‬ ‫ظرفیـت ویـژه دانش امـوزان و فرهنگیـان‪ ،‬درزمینـه ارتقـای فرهنـگ شـهروندی‪ ،‬بـر لـزوم‬ ‫اسـتفاده بیشـتر از این بسـتر تا کید و خاطرنشـان کرد‪« :‬به خاطر جایگاه و منزلت واالی‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬شـهرداری بـا حمایـت شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬در جهـت رشـد و‬ ‫ارتقـا و تعالـی بیشـتر ایـن مجموعـه‪ ،‬در حـد تـوان اعلام امادگـی و همـکاری می کنـد»‪.‬‬ ‫اولین جلسه شورای مدیران شهرداری مالرد برگزار شد‬ ‫توسط شبکه بهداشت و درمان شهریار برگزار شد؛‬ ‫جلسه اموزشی تغذیه صحیح و خودمراقبتی‪ ،‬برای گروه سنی میان ساالن‬ ‫نسـاالن‪،‬‬ ‫برنامـه اموزشـی الگـوی تغذیـه صحیـح و خودمراقبتـی‪ ،‬بـرای گـروه هـدف میا ‬ ‫‪ 20‬اردیبهشـت برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـبکه بهداشـت و درمـان شـهریار؛‬ ‫ایـن برنامـه در چهارمیـن روز هفتـه سلامت و بـا حضـور مددجویـان کمیتـه امـداد برگـزار‬ ‫نسـاالن شـبکه‬ ‫شـد‪ .‬در ایـن برنامـه‪ ،‬کـه بـا حضـور خانـم عربلـو (کارشـناس برنامـه میا ‬ ‫بهداشـت و درمـان) برگـزار شـد‪ ،‬مباحـث اموزشـی اصلاح الگـوی غذایـی‪ ،‬جانشـین های‬ ‫بهـای صحیـح و مناسـب‬ ‫غذایـی در دسـترس در گرو ههـای غذایـی مختلـف‪ ،‬انتخا ‬ ‫در گرو ههـای غذایـی باتوج هبـه هزینـه قابـل اختصـاص بـه سـبد غذایـی خانـواده‪ ،‬نحـوه‬ ‫مناسـب نگهـداری و اماد هسـازی مـواد غذایـی و حفـظ بیشـتر ارزش مـواد مغـذی ان ها‪،‬‬ ‫نحـوه کاهـش ارسـنیک در برنـج و ویژ گـی مر غهـای مناسـب مصـرف و همچنیـن نحـوه‬ ‫سـبزی کاری خانگـی توسـط خانـم بحرالعلومـی (کارشـناس ارشـد تغذیـه) امـوزش داده‬ ‫کهـای مورداسـتفاده‪ ،‬شـرکت کنندگان‬ ‫شـد‪ .‬در ایـن برنامـه‪ ،‬ضمـن انجـام ازمایـش نم ‬ ‫تهـای یدسـنجی‪ ،‬درخصـوص نحـوه مناسـب نگهـداری و اسـتفاده از‬ ‫بـا اسـتفاده از کی ‬ ‫دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫با ریاست اموزش وپرورش شهرستان‬ ‫نمـک مصرفـی خانـواده اموزش هـای الزم داده شـد‪ .‬در پایـان ایـن جلسـه بـه سـواالت‬ ‫شـرکت کنندگان پاسـخ داده شـد‪.‬‬ ‫اولیـن جلسـه هم اندیشـی شـورای مدیـران شـهرداری ملارد‪ ،‬بـه ریاسـت مهدی نسـائی‬ ‫(معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع انسـانی) و بـا حضـور معاونیـن‪ ،‬مدیـران واحدهـا و‬ ‫مدیـران عامـل سـازمان ها‪ ،‬در محـل سـالن جلسـات شـهرداری ملارد‪ ،‬تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ اولیـن جلسـه شـورای‬ ‫مدیـران شـهرداری ملارد بـه ریاسـت مهـدی نسـائی و بـا حضـور معاونیـن‪ ،‬مدیـران‬ ‫مناطـق‪ ،‬مدیـران عامـل سـازمان های تابعـه و مدیـران واحدهـا و باهـدف بررسـی‬ ‫برنامه ها و اقدامات پیشنهادی حوزه های مختلف در سال جاری و بحث و تبادل نظر‬ ‫حهـا و ارائـه راهکارهـای مناسـب درراسـتای‬ ‫درخصـوص کمیـت و کیفیـت ایـن طر ‬ ‫تحقـق اهـداف عالیـه شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬نسـائی بااشـاره به وسـعت و گسـتردگی بدنـه‬ ‫مجموعـه شـهرداری ملارد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬مناطـق یـک و دو شـهرداری‪ ،‬کـه در راس‬ ‫پیـکان خدمات رسـانی و ارتبـاط بـا شـهروندان هسـتند‪ ،‬الگویـی بـرای کل مجموعـه بـه‬ ‫شـمار می اینـد و ازایـن رو انتظـار مـی رود شـهرداران این مناطـق‪ ،‬در حوزه های مختلف‪،‬‬ ‫پویاتـر و هوشـمندانه تر عمـل کننـد و مـواردی کـه احسـاس می کننـد ترمـز شـهرداری‬ ‫شـده را احصـا و رصـد کـرده تـا مـورد بررسـی قرار بگیـرد»‪ .‬وی در ادامه افـزود‪« :‬حوزه های‬ ‫مختلـف شـهرداری نیـز جـای بررسـی و اقدامـات و تصمیمـات جهـادی دارد و بـا اصلاح‬ ‫ً‬ ‫فرایندهـا‪ ،‬قاعدتـا سـرعت امـور بـاال خواهد رفـت و رضایت و رفاه حال شـهروندان تامین‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬عمده تریـن مسـائل موردبحـث در ایـن جلسـه‪ ،‬هم اندیشـی درخصـوص‬ ‫سـاماندهی امـورات در حوز ههـای مختلـف شهرسـازی‪ ،‬اداری مالـی‪ ،‬منابـع انسـانی‪،‬‬ ‫فرهنگی اموزشـی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬عمرانی‪ ،‬فضای سـبز‪ ،‬حمل ونقل بار و مسـافر‪ ،‬ساماندهی‬ ‫مشـاغل‪ ،‬فـن اوری اطالعـات‪ ،‬اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی‪ ،‬مدیریـت سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫یهـای کارکنـان شـهرداری و ‪ ...‬بـود کـه پـس از تبادل نظـر‪،‬‬ ‫حراسـت‪ ،‬امـور رفاهـی و تعاون ‬ ‫راهکارهـای مناسـب و پیشـنهاد های سـازنده مطـرح و مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در‬ ‫انتهـای جلسـه بـه جهـت خدمات رسـانی مطلوب تـر و قابل لمس تـر در حوز ههـای‬ ‫مختلف شـهرداری و رفع ایرادات و نواقص و تقویت داشـته ها و پتانسـیل های موجود‪،‬‬ ‫تصمیماتـی اتخـاذ شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2530

روزنامه سایه 2530

شماره : 2530
تاریخ : 1401/04/05
روزنامه سایه 2529

روزنامه سایه 2529

شماره : 2529
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه سایه 2528

روزنامه سایه 2528

شماره : 2528
تاریخ : 1401/04/02
روزنامه سایه 2527

روزنامه سایه 2527

شماره : 2527
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه سایه 2526

روزنامه سایه 2526

شماره : 2526
تاریخ : 1401/03/31
روزنامه سایه 2525

روزنامه سایه 2525

شماره : 2525
تاریخ : 1401/03/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!