روزنامه سایه شماره 2493 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2493

روزنامه سایه شماره 2493

روزنامه سایه شماره 2493

‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دولت می خواهد یارانه تک تک افراد جامعه را‬ ‫به خودشان پرداخت کند‬ ‫سفر «وسپوچی» به نیم کره غربی‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪1497‬؛ «امریگو وسـپوچی»؛ کاشـف و نقشـه نگار ایتالیایی‪،‬‬ ‫اولیـن سـفر خویـش را به جهـت ا کتشـاف در «ب ِـر جدیـد» (‪ )New World‬اغـاز کـرد‪.‬‬ ‫سفر او‪ ،‬پنج سال پس از سفر کریستف کلمب انجام شد‪ .‬او جاهای بیشتری از این‬ ‫قـاره را کاوش کـرد کـه به یـاد او «امریـکا» نامیـده می شـود‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری درتشـریح ضرورت هـای اجـرای طـرح‬ ‫ملی اصالح نظام پرداخت یارانه کاالهای اساسـی برای اسـتانداران‬ ‫و جمعی از مدیران ارشـد اجرایی کشـور تا کید کرد‪« :‬مردمی سـازی‬ ‫و توزیـع عادالنـه یارانه هـا یک الزام قانونی‪ ،‬عقلی و اقتصادی سـت و‬ ‫دولـت می خواهـد یارانـه تک تک افراد به دسـت خودشـان برسـد»‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت؛ محمد مخبر گفت‪« :‬یکی از شـعارهای پیش‬ ‫و پـس از انتخابـات رئیس جمهـوری‪ ،‬مقابلـه بـا فقـر در کشـور بـود‬ ‫و امـروز شـاهد انیـم کـه بـا برخـی گرانی هـا و افزایـش قیمـت کاالهـا‪،‬‬ ‫بیشـترین فشـار‪ ،‬بـر طبقـات ضعیف جامعـه وارد می شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 8 1401‬شوال ‪ 10 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2493‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫«هنر مفهومی»‬ ‫و تاثیر ان بر جامعه‬ ‫دولت‪ ،‬کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پله برقی های خراب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهره های مطرح ادبیات‬ ‫که روزگاری معلم �بودند‬ ‫‪2‬‬ ‫عنـوان ادبیـات فارسـی از دیربـاز باعنـوان «معلمـی» و امـوزش‪ ،‬گـره خـورده اسـت؛ زیـرا‬ ‫ً‬ ‫اساسـا اموختن‪ ،‬با زبان و ادبیات اغاز می شـود و دراین راه‪ ،‬همیشـه ادیبان محق ترین‬ ‫افـراد بـرای امـوزش و پـروش جامعـه بوده انـد‪ .‬تاریـخ معاصـر مـا نیـز همچون سـده های‬ ‫پیشین‪ ،‬بستر فعالیت بسیاری از نویسندگان‪ ،‬شاعران و پژوهشگران حوزه ادبیات در‬ ‫مقـام معلمـی بـوده؛ بزرگانـی کـه به دلیـل فعالیت هـای درخشـان و پـرورش چهره هـای‬ ‫علمی و فرهنگی‪ ،‬نام خود را در تاریخ ایران ثبت کرده اند‪ .‬سـیاهه این شـخصیت های‬ ‫لو دراز اسـت اما به مناسـبت روز پاسداشـت مقام معلم که مدتی‬ ‫ماندگار‪ ،‬البته که طو ‬ ‫ شـده‪...‬‬ ‫ه‬ ‫شناخت‬ ‫ هـای‬ ‫ه‬ ‫چهر‬ ‫از‬ ‫برخـی‬ ‫از ان می گـذرد؛ بـه‬ ‫‪3‬‬ ‫والدیمیـر پوتیـن؛ رئیس جمهـوری روسـیه طـی سـخنرانی در «میـدان سـرخ»‬ ‫ُ‬ ‫مسـکو به مناسـبت ‪77‬امین سـالگرد پیروزی شـوروی در جنگ جهانی دوم‪،‬‬ ‫خطـاب بـه نظامیـان روس اعلام کـرد؛ ان هـا بـرای سـرزمین مادری شـان در‬ ‫«دونبـاس» می جنگنـد‪.‬‬ ‫قدردانی رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز‬ ‫از کیفیت اجرای پروژه ها در شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫معاون وزیر کار هشدار داد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬کارگر؛ قربانی حوادث ساالنه ناشی از کار‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫تحول جدیدی در روابط‬ ‫ایران و عربستان رخ نداده است‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس خبر داد؛‬ ‫برگزاری رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی‬ ‫در استان فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫کانگسو‪-‬یئون؛‬ ‫ المللی‬ ‫اولینستارهبین‬ ‫ِ‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫باغ هارون (شازده)‬ ‫متعلق به شهرداری و مردم شهرقدس است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫اطالعیه‬ ‫تلفن ‪ 197‬اماده دریافت هرگونه شکایات‪،‬‬ ‫پیشنهاد‪ ،‬انتقاد و تقدیر از عملکرد‬ ‫کارکنان انتظامی شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫دایره نظارت هماهنگی بازرسی فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫سیستم مدیریت یکپارچه‪ /‬کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪/21‬م ع‪1401/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان البـرز درنظـردارد خریـد‪ ،‬بارگیـری‪ ،‬حمـل‪ ،‬بارانـدازی و تحویـل پکیـج فیلتـر سـرامیکی و اشـغالگیر مکانیکـی اجـرای طـرح پکیـج تصفیه خانـه اب شـماره یـک کـرج بـه ظرفیـت ‪100‬‬ ‫لیتربرثانیـه بـه روش فیلتراسـیون در خـط بـا اسـتفاده از فیلترهـای سـرامیکی را از محـل اعتبـارات طر ح هـای عمرانـی و از طریـق مناقصـه عمومـی از مناقصه گـران واجـد شـرایط خریـداری کنـد‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بـا شـماره‬ ‫فراخـوان ‪ 2001005186000021‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهینامـه امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سـازند‪.‬‬ ‫مدت تحویل‪ :‬از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ‪( 6‬شش) ماه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 6.900.000.000 :‬ریال به صورت یکی از تضامین ذکر شده در ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪/50659‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫مهلـت تحویـل اسـناد مناقصـه‪ :‬پیشـنهاددهندگان می بایسـت مـدارک الزم را مطابـق مندرجـات بـرگ شـرایط تا سـاعت ‪ 10‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/03/08‬به صورت فایل ‪ PDF‬در سـامانه فـوق بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گـران علاوه بـر بارگـذاری فایـل ‪ PDF‬تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار و اسـناد ارزیابـی کیفـی و فنـی‪ ،‬موظـف بـه ارائـه ان در پا کـت ال ک و مهـر شـده تـا سـاعت ‪ 11‬همـان روز بـه دبیرخانـه شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان البرز می باشـند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/08‬‬ ‫نحوه دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسـناد مناقصه از تاریخ ‪ 1401/02/20‬تا سـاعت ‪ 19‬روز شـنبه مورخ ‪ 1401/02/24‬از طریق سـامانه سـتاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام‬ ‫کنند‪ .‬تلفن تماس‪026-32117150 :‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪ ،‬به ادرس ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1314309 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز (سهامی خاص)‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کاال‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره مجوز‪1401-883 :‬‬ ‫شماره‪RNL-0048012-MH :‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع ورق ها به شماره ‪ RNL-0048012-MH‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفی‪ ،‬تا ارسـال دعوت نامه جهت سـایر مراحـل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در‬ ‫مناقصه محقق سـازند‪ .‬تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه مورخ ‪ 1401/02/25‬اسـت‪ .‬اطالعات و اسـناد مناقصه عمومی‪ ،‬پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسـال دعوت نامه‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد برای‬ ‫مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه (تجدید)‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫تعداد‬ ‫براورد هزینه انجام موضوع مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪RNL-0048012-MH‬‬ ‫انواع ورق (الیاژی‪ ،‬استیل و ‪)...‬‬ ‫‪ 550‬ورق‬ ‫‪22/000/000/000‬‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬به مدت ‪ 5‬روز تا مورخه ‪1401/03/01‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬به مدت ‪ 14‬روز تا مورخه ‪1401/03/19‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬ارا ک‪ ،‬کیلومتر ‪ ۲۰‬جاده بروجرد‪ ،‬سـه راهی شـازند‪ ،‬شـرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شـازند‪ ،‬اداره تدارکات و امور کاال‪ .‬تلفن‪ 33492842 :‬و ‪086-33492840‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1312238‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫ادرس اینترنتی‪www.IKORC.ir :‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫تحول جدیدی در روابط‬ ‫ایران و عربستان رخ نداده است‬ ‫سـعید خطیـب زاده در نشسـت‬ ‫خبـری هفتگـی بـا خبرنـگاران‬ ‫درمـورد جزئیـات سـفر انریکـه مورا‬ ‫بـه تهـران گفـت؛ مذا کـرات ایـران‬ ‫و ‪ ۴+۱‬تـا همیـن امـروز بـدون‬ ‫وقفـه ادامـه داشـته و بارهـا اعلام‬ ‫کردیـم کـه ازطریـق هماهنگ کننـده برجـام درحال انجـام و‬ ‫ً‬ ‫پیام هایـی نیـز مسـتمرا بیـن ایـران و امریـکا درحال انجـام‬ ‫اسـت‪ .‬سـفر مـورا بـه تهـران بعـد از تماس تلفنی اخیـر اقای‬ ‫یشـود‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫امیرعبداللهیـان و اقـای بـورل انجـام م ‬ ‫ایشـان بـا اقـای دکتـر باقـری مالقاتـی خواهنـد داشـت و‬ ‫امیدواریـم بتوانیـم بعـد از انجـام گفت وگوهـا نتیجـه را‬ ‫اعلام کنیـم‪ .‬حضـور مـورا نشـان می دهـد گفت وگوهـا را‬ ‫در مسـیری کـه بایـد انجـام شـود‪ ،‬انجـام می دهیـم‪ ،‬ا گـر‬ ‫همیـن امـروز امریـکا تصمیـم بگیـرد و انچـه از جیـب مـردم‬ ‫ایـران برداشـته برگردانـد‪ ،‬بعد از سـفر مـورا می توانیم توافق‬ ‫کنیـم‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ خطیـب زاده‬ ‫درمـورد پیـام بشـار اسـد در سـفر بـه تهـران گفـت؛ سـوریه‬ ‫وارد فـاز جدیـدی شـده و ایـران به عنـوان کشـورهایی کـه‬ ‫یسـت که‬ ‫کمـک کـرد که تروریسـتم شکسـت بخورد‪ ،‬طبیع ‬ ‫یکـی از کشـورها بـرای رایزنـی باشـد‪ .‬در همیـن چهارچـوب‬ ‫می بینیـم کـه برخی از سـفارتخانه های خارجی در دمشـق‬ ‫نیـز کار خـود را اغـاز کرده انـد و شـاهد دوران عادی سـازی‬ ‫شـرایط دراین کشـور هسـتیم‪ .‬وی درمـورد اظهـارات‬ ‫«جـوزپ بـورل» مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا‬ ‫دربـاره بن بسـت در مذا کـرات ویـن گفـت؛ انچـه در ویـن‬ ‫اتفاق افتاده به خاطر عدم تصمیم گیری واشـنگتن اسـت؛‬ ‫امریـکا قـرار نیسـت هدیـه ای بـه ایـران بدهـد بلکـه بایـد‬ ‫حقـوق ملـت ایـران را برگردانـد‪ .‬وی افـزود؛ سـفر اقـای مـورا‬ ‫نشـان می دهـد مـا گفت وگوها را در مسـیری کـه باید انجام‬ ‫شـود‪ ،‬پیگیـری کردیـم و به رغـم اقدامـات ضـد دیپلماسـی‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـران و‬ ‫کـه توسـط سـنا و کنگـره امریـکا انجـام م ‬ ‫گـروه ‪ ۴+۱‬بـه دسـتیابی بـه توافـق خـوب‪ ،‬پایـدار و قابل اتـکا‬ ‫متعهـد بوده اسـت‪ .‬سـخنگوی وزارت امور خارجـه درمورد‬ ‫اخریـن اخبـار از گفت وگوهـای ایـران و عربسـتان گفـت؛‬ ‫هنوز تحول جدیدی در روابط ایران و عربستان رخ نداده‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـت و به محـض اتفاقـات جدیـد اطالع رسـانی م ‬ ‫وی درمـورد حـج و اقدامـات وزارت خارجـه بـرای بازسـازی‬ ‫اما کـن متبرکـه ادامـه داد؛ طبـق گفت وگوهـا و توافقاتـی کـه‬ ‫بـا طـرف سـعودی داشـته ایم امسـال اتبـاع ایرانـی در حـج‬ ‫حضـور خواهنـد داشـت‪ .‬یکـی از موضوعـات موردتوجـه ما‬ ‫حفـظ حرمـت اما کـن متبرکـه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫امار‬ ‫‪ ۸۰۰‬کارگر؛‬ ‫قربانی حوادث ساالنه ناشی از کار‬ ‫معـاون وزیـر کار بابیان اینکـه سـاالنه حـدود ‪ ۸۰۰‬کارگـر براثـر‬ ‫حـوادث ناشـی از کار در کشـور فـوت می کننـد‪ ،‬از انجـام‬ ‫اقدامـات گسـترده به منظـور بازمهندسـی حـوزه سلامت‬ ‫شـغلی‪ ،‬ایمنـی و بهداشـت کار خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫شهـای صورت گرفتـه نشـان می دهـد هم هسـاله در‬ ‫پژوه ‬ ‫جهـان‪ ،‬بیـش از یک میلیون نفـر براثـر حـوادث ناشـی از‬ ‫کار جـان خـود را از دسـت می دهنـد و عـده بسـیاری نیـز‬ ‫یشـوند‪« .‬حادثـه شـغلی» یـا‬ ‫دچـار اسـیب های جـدی م ‬ ‫«حادثه ناشی از کار» به حادثه ای گفته می شود که حین‬ ‫طبـاان در داخـل یـا خـارج از‬ ‫انجام وظیفـه شـغلی یـا مرتب ‬ ‫محل فعالیت رخ داده و جراحت‪ ،‬بیماری‪ ،‬صدمه یا فوت‬ ‫از جملـه پیامدهـای ان ب هشـمار مـی رود‪ .‬طـی سـال های‬ ‫گذشـته امـار حـوادث و سـوانح ناشـی از کار در کشـور از‬ ‫وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاهی در برخی از سـال ها‬ ‫افزایـش داشـته‪ .‬برابـر اعالم نظـر کارشناسـان‪ ،‬حـوادث‬ ‫سـاختمانی بیش تریـن امـار تلفـات نیـروی کار را ب هخـود‬ ‫یکـه بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫اختصـاص داده اسـت؛ به نحو ‬ ‫حـوادث ناشـی از کار در کارگا ههـای سـاختمانی اتفـاق‬ ‫می افتـد و در وقـوع بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد حـوادث کار‪ ،‬عامـل‬ ‫یفـرد؛‬ ‫انسـانی تاثیرگـذار بـوده اسـت‪ .‬علـی حسـین رعیت ‬ ‫معـاون روابـط کار وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫می گوید؛ اوایل اسـتقرار دولت مردمی سـیزدهم‪ ،‬اقدامات‬ ‫ارزنـده ای در بازمهندسـی حـوزه ایمنـی و سلامت شـغلی‬ ‫یبـر تحـول سـاختاری در سـطح کالن ملـی در حـوزه‬ ‫مبتن ‬ ‫ایمنـی و بهداشـت کار شـکل گرفتـه اسـت‪ .‬وی می افزایـد؛‬ ‫دراین خصـوص بـا همـکاری مجلـس‪ ،‬تصویـب مقاوله نامه‬ ‫شـماره ‪ ۸۱‬سـازمان بین المللـی کار بـا موضـوع «بازرسـی‬ ‫کار در صنعـت و تجـارت» و مقاوله نامـه شـماره ‪ ۱۵۵‬بـا‬ ‫موضـوع «ایمنـی و بهداشـت شـغلی» به عنـوان محورهـای‬ ‫راهبـردی کالن ارتقـای ایمنـی و سلامت کار در سـطح‬ ‫ملـی محقـق شـد‪ .‬به گفتـه او؛ نتایـج این اقدامـات در‬ ‫نمـدت می توانـد ضامـن شـکل گیری یـک حرکـت ملی‬ ‫میا ‬ ‫و فرا دسـتگاهی بـرای ایجـاد و گسـترش فرهنـگ ایمنـی‬ ‫و بهداشـت کار پویـا در کشـور باشـد‪ .‬ابوالفضـل اشـرف‬ ‫منصوری؛ فعال حوزه کار حوادث کار را ضایعه بزرگی برای‬ ‫نهـا دانسـته و می گویـد؛ به دلیـل‬ ‫کارگـران و خانواد ههـای ا ‬ ‫تعـدد امـاری در کشـور‪ ،‬امار حوادث ناشـی از کار مشـخص‬ ‫ً‬ ‫نیسـت و معمـوال هم هسـاله بـا حـوادث ناشـی از کار روبـه رو‬ ‫هسـتیم‪ .‬وی می گویـد؛ بخشـی از موضـوع به این دلیـل‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه می خواهیـم ضوابـط اجرایـی و الزامـات را صرفـا‬ ‫یکـه دراین زمینـه بـا‬ ‫ازطریـق بازرسـان پیـاده کنیـم درحال ‬ ‫محدودیت هایی مواجه هسـتیم‪ .‬اشـرف منصوری بر لزوم‬ ‫افزایـش تعـداد بازرسـان کار تا کیـد کـرده و معتقـد اسـت؛‬ ‫افزایـش ا گاهـی و رعایـت نـکات ایمنـی ازسـوی نیروهـای‬ ‫یشـود‪ .‬به گفتـه این‬ ‫کار موجـب کاهـش امـار حـوادث کار م ‬ ‫فعـال حـوزه کار؛ بخـش اعظمـی از حوادث شـغلی به دلیل‬ ‫نبـودن فرهنـگ ایمنـی کار صـورت‬ ‫فقـر اموزشـی و پایی ‬ ‫می گیرد‪ .‬طبق مقاوله نامه بازرسی کار سازمان بین المللی‬ ‫کار‪ ،‬تمام کشـورهای عضو سـازمان‪ ،‬باید نسبت به برقراری‬ ‫نظام بازرسـی کار در سـطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه‬ ‫بازرسـی کار اقـدام کننـد‪ .‬به موجـب مقاوله نامـه ‪۱۵۵‬‬ ‫سـازمان جهانـی کار نیـز هـر کشـور عضـو باتوج هبـه شـرایط‬ ‫و روی ههـای ملـی و بـا مشـورت بـا تشـکل های کارفرمایـی و‬ ‫کارگری منتخب‪ ،‬باید سیاست ملی منسجمی درخصوص‬ ‫ایمنـی و بهداشـت شـغلی و محیـط کار تدویـن و اجـرا کنـد‬ ‫و دوره ای موردبازنگـری قـرار دهـد‪ .‬به اعتقـاد کارشناسـان؛‬ ‫هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوط‬ ‫یکـه‬ ‫در محیـط کار‪ ،‬ایجـاد محیطـی سـالم اسـت به نحو ‬ ‫کارگـران بـدون دغدغـه خاطـر و نگرانـی از خطـرات بخـش‬ ‫صنعـت بـه کار خـود ادامـه دهنـد‪ .‬برابـر مـاده ‪ ۹۵‬قانـون‬ ‫کار‪ ،‬نظـارت مسـتمر بر حوزه ایمنـی کار برعهده کارفرمایان‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه بایـد شـرایط صیانـت از کارگـران را دقیقـا بررسـی‬ ‫کننـد‪ .‬گسـترش نظـارت بـر کارگاه های مشـمول قانـون کار‪،‬‬ ‫افزایـش حفاظـت فنـی و بهداشـت کار و ارتقـای ایمنـی و‬ ‫سلامت شـغلی از اقدامـات وزارت کار دراین راسـتا از زمـان‬ ‫اسـتقرار دولـت سـیزدهم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2493‬‬ ‫پله برقی هایخراب‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار جمعـی از کارگـران‪ ،‬انـان‬ ‫را سـتون اصلـی خیمـه تولیـد خواندنـد و بااشـاره به سـه موضـوع‬ ‫تهـای شـغلی»‪« ،‬تنظیـم عادالنـه‬ ‫اصل ِـی «لـزوم افزایـش فرص ‬ ‫رابطـه کار و سـرمایه» و «تامیـن امنیـت شـغلی» کارگـران گفتنـد؛‬ ‫واردات بی رویـه خنجـری بـه قلـب «تولیـد ملـی» و «اشـتغال‬ ‫کارگـران» اسـت‪ ،‬بنابرایـن بایـد ب هصـورت جـدی از ان جلوگیـری‬ ‫شـود و در داخـل نیـز ضمـن تولیـد محصـوالت با کیفیـت‪ ،‬مـردم‬ ‫و دسـتگاه های دولتـی مقیـد بـه خریـد تولیـدات داخلـی باشـند‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای همچنیـن بااشـاره به برنام ههـای‬ ‫مهـم دولـت درزمینـه مسـائل اقتصـادی تا کیـد کردنـد؛ همـه قـوا‬ ‫و دسـتگاه ها و مـردم بـه دولـت کمـک کننـد‪ .‬رهبـر انقلاب هـدف‬ ‫از دیدار با کارگران را قدرشناسـی و تشـکر از انان و تا کید بر ارزش‬ ‫نفس کار برشـمردند و بااشـاره به نگاه اسلام به «کارگر» و موضوع‬ ‫ِ‬ ‫ـتثماری نظـام سـرمایه داری‬ ‫«کار» گفتنـد؛ برخلاف نـگاه اس‬ ‫ِ‬ ‫ـام فروپاشـیده کمونیسـتی‪ ،‬نـگاه اسلام بـه‬ ‫و نـگاه ش ِ‬ ‫ـعاری نظ ِ‬ ‫کارگـر‪ ،‬قدرشناسـانه و ارزش مدارانـه اسـت و براین مبنـا پیامبـر‬ ‫اسلام (ص) بـر دسـتان کارگـر بوسـه می زننـد‪ .‬ایشـان باتا کیدبـر‬ ‫گسـازی در جامعـه دربـاره «ارزش کار»‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫لـزوم فرهن ‬ ‫مربوط را به اهمیت دادن به موضوع بسیارحیاتی مهارت افزایی‬ ‫در کارگـران توصیـه کردنـد‪ .‬رهبـر انقلاب بااشـاره به انگیز ههـای‬ ‫ملـی و درخشـان کارگـران در عرص ههـای نظامـی‪ ،‬اقتصـادی‬ ‫‪۱۴‬هـزار‬ ‫و سیاسـی‪ ،‬گفتنـد؛ نمونـه بـارز عرصـه نظامـی‪ ،‬تقدیـم ‬ ‫شـهید کارگـر در دوران دفـاع مقـدس اسـت و ا گـر باردیگـر نیـز‬ ‫ً‬ ‫مسـئله نظامـی پیـش بیایـد‪ ،‬جامعـه کارگـری قطعـا جـزو صفـوف‬ ‫مقـدم خواهـد بـود‪ .‬ایشـان دربـاره انگیز ههـای ملـی کارگـران در‬ ‫عرصـه اقتصـادی افزودنـد؛ یکـی از سیاسـت های اصلـی اسـتکبار‬ ‫از ابتـدای پیـروزی انقلاب اسلامی ازکارانداختـن تولیـد کشـور‬ ‫ً‬ ‫مهـا‪ ،‬ایـن هـدف کاملا‬ ‫بـود کـه در سـال های اخیـر و تشـدید تحری ‬ ‫روشـن شـده اسـت امـا کارگـران بـا ایسـتادگی خـود مانـع از تحقـق‬ ‫ایـن هـدف شـدند و دراین عرصـه سـتون اصلـی خیمـه تولیـد‬ ‫بودنـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بااشـاره به تحریـکات کارگـری‬ ‫کـه از ابتـدای پیـروزی انقلاب وجـود داشـته اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کردنـد؛ هـدف از ایـن تحریـکات‪ ،‬تبدیـل جامعـه کارگـری بـه تابلـو‬ ‫و نشـانه اعتراضـات مردمـی بـود امـا کارگـران در عرصـه سیاسـی‬ ‫نیـز بینـی تحریک کننـدگان را بـه خـا ک مالیدنـد و همـواره در‬ ‫کنـار نظـام و انقلاب بـوده و هسـتند‪ .‬ایشـان افزودنـد؛ البتـه در‬ ‫یهـای نادرسـت کارخان ههـا‪ ،‬اعتـراض‬ ‫مـواردی همچـون وا گذار ‬ ‫نمـوارد نیـز کارگـران مـرز خـود را‬ ‫کارگـران ب هحـق بـوده؛ امـا در همی ‬ ‫یسـت‬ ‫بـا دشـمنان مشـخص کرده انـد که این موضوع بسیارمهم ‬ ‫ً‬ ‫و باید از این مجموعه ا گاه‪ ،‬با بصیرت و متعهد عمیقا تشکر کرد‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب بااشـاره به مشـکالت جامعـه کارگـری ابراز امیـدواری‬ ‫کردند که با سیاسـت های دولت جدید‪ ،‬این مشـکالت به تدریج‬ ‫تهـای‬ ‫برطـرف شـود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای «افزایـش فرص ‬ ‫شـغلی»‪« ،‬تنظیـم عادالنـه رابطـه کار و سـرمایه» و «تامین امنیت‬ ‫شـغلی» کارگـران را سـه موضـوع اساسـی در مسـائل کارگـری‬ ‫تهـای‬ ‫برشـمردند و گفتنـد؛ مسـئوالن بایـد تلاش کننـد فرص ‬ ‫شـغلی را افزایـش دهنـد و این موضـوع بـا سـرمایه گذاری بخـش‬ ‫خصوصـی و مدیریـت صحیـح دولـت در هدایـت سـرمایه ها‬ ‫تهـای شـغلی‪ ،‬امکان پذیـر‬ ‫تهـا و احیـای فرص ‬ ‫ب هسـمت ظرفی ‬ ‫تهـای‬ ‫یکـه می توانـد فرص ‬ ‫اسـت‪ .‬ایشـان تا کیـد کردنـد؛ از موارد ‬ ‫شـغلی را احیـاء و مشـکل بیـکاری دانش اموختـگان را برطـرف‬ ‫کنـد‪ ،‬افزایـش شـرکت های دانش بنیان اسـت البته این شـرکت ها‬ ‫بایـد به معنای واقعی کلمه دانش بنیان باشـند کـه دراین صورت‬ ‫می توان اشـتغال را افزایش داد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬کارگر‬ ‫و کارافریـن را دو بـال پـرواز و دو نیـاز قطعـی دانسـتند و گفتنـد؛‬ ‫تنظیـم عادالنـه رابطـه کار و سـرمایه یـا رابطـه کارگـر و کارافریـن‪،‬‬ ‫نیازمنـد فکـر‪ ،‬تدبیـر‪ ،‬مجاهـدت‪ ،‬شـکیبایی و نرفتـن ب هسـمت‬ ‫کارهـای نسـنجیده اسـت‪« .‬امنیـت شـغلی کارگـران» نکتـه‬ ‫دیگـری بـود کـه رهبـر انقلاب دربـاره ان گفتند؛ مـواردی همچون‬ ‫یسـت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغل ‬ ‫اصلاح شـود کـه طبـق قانونـی عادالنـه‪ ،‬هم کارگـران اسـوده خاطر‬ ‫باشـند هـم کارافرینـان قـادر بـه برقـراری انضبـاط در محیـط کار‪.‬‬ ‫ایشـان‪ ،‬ناامنـی شـغلی را منحصـر در مسـئله قراردادهـای کار‬ ‫ندانسـتند و افزودنـد؛ بـا ضرب هخـوردن تولیـد ملـی‪ ،‬کار و اشـتغال‬ ‫کارگـر نیـز ضربـه می خورد و علت تا کیدهای مکرر بر تقویت تولید‬ ‫ملـی همین مسـئله اسـت‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬قاچـاق و‬ ‫واردات بی رویـه کاالهایـی را کـه تولیـد داخلـی و با کیفیـت دارنـد‪،‬‬ ‫خنجـری بـر قلـب تولیـد کشـور خواندنـد و گفتنـد؛ طبـق امـار‬ ‫کارشناسـان‪ ،‬هـر یک میلیـارددالر واردات از اجنـاس دارای تولیـد‬ ‫داخلـی ماننـد کفش‪ ،‬پوشـا ک و لوازم خانگی‪ ،‬به تعطیلی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫یشـود‪ .‬ایشـان دراین زمینـه‬ ‫فرصـت شـغلی در کشـور منجـر م ‬ ‫افزودنـد؛ البتـه خودروسـازها از ایـن حـرف سوءاسـتفاده نکننـد‬ ‫یسـت کـه‬ ‫نهـا تعریفـی نـدارد و مقصـود‪ ،‬ان جاهای ‬ ‫زیـرا وضـع ا ‬ ‫تولید خوب و با کیفیت دارند‪ .‬رهبر انقالب‪ ،‬ترجیح دادن جنس‬ ‫خارجـی بـه جنـس داخلـی را ضربـ ه بـه کارگـر داخلـی به نفـع کارگـر‬ ‫خارجـی دانسـتند و گفتنـد؛ براین اسـاس از مـردم می خواهیـم‬ ‫بـه خریـد تولیـد داخلـی مقیـد باشـند؛ البتـه بزرگ تریـن خریـدار‬ ‫در کشـور‪ ،‬دسـتگاه های دولتـی هسـتند کـه بایـد سـعی کننـد‬ ‫هیـچ جنـس خارجـی مصـرف نکننـد‪ .‬ایشـان درادامـه‪ ،‬اتقـان و‬ ‫اسـتحکام کار و زیبایـی محصـول را از جملـه وظایـف کارگـران‬ ‫و کارافرینـان برشـمردند و گفتنـد؛ نظـام اموزشـی کشـور بایـد‬ ‫هرچه بیشـتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شـود و در بخش‬ ‫تولیـد نیـز مهـارت کارگـران به گونـه ای افزایـش یابـد کـه بـا ابتـکار و‬ ‫سـلیقه خـوب‪ ،‬ارزش کار و محصـول در چشـم مشـتریان باالتـر‬ ‫بـرود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا تشـکر مجـدد از ایسـتادگی‬ ‫کارگـران در مقابـل تحریـکات دشـمنان‪ ،‬گفتنـد؛ مسـئوالن و‬ ‫مدیـران مرتبـط بـا جامعـه کارگـری بایـد بـه برنام ههـای خـود‬ ‫طبـق وعد ههـای داد هشـده عمـل کننـد‪ .‬رهبـر انقلاب در پایـان‬ ‫سخنانشـان بااشـاره به برنام ههـای اقتصـادی دولـت تا کیـد‬ ‫یکـه امـروز دولـت درزمینـه اقتصـاد درپیـش دارد‪،‬‬ ‫کردنـد؛ کارهای ‬ ‫یسـت و همـه اعـم از قـوا و دسـتگاه های مختلـف و‬ ‫کارهـای مهم ‬ ‫نشـاءاهلل دولت بتوانـد به این‬ ‫احـاد مـردم بایـد کمـک کننـد کـه ا ‬ ‫نتایـج دسـت پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ام ــروزه در کش ــورهای پیش ــرفته و حت ــی درحال توس ــعه‪ ،‬تم ــام خدم ــات‬ ‫ش ــهری بر عه ــده ش ــهرداران ب ــوده و اداره ام ــور ش ــهر ب ــا هم ــکاری م ــردم‬ ‫و گروه هـــا و تشـــکیالت مردم نهـــاد اســـت‪ .‬در شـــهرک های کوچـــک و در‬ ‫مناطــق بزرگ تــر‪ ،‬شــوراهایی به نــام شــورای محلــی‪ ،‬بــه اعضــای هــر محلــه‬ ‫وظایف ــی مح ــول می کن ــد ت ــا بدین ترتی ــب هم ــه م ــردم در سرنوش ــت خ ــود‬ ‫موث ــر باش ــند و دول ــت ی ــا دول ــت مرک ــزی به ص ــورت ی ــک نه ــاد نظارت ــی و‬ ‫قو فت ــق ام ــور بپردازن ــد‪ .‬از نظاف ــت محل ــه ت ــا ام ــور‬ ‫هماهنگ کنن ــده‪ ،‬ب ــه رت ‬ ‫رفاهـــی‪ ،‬زیباســـازی و حتـــی امـــوزش و انتخـــاب معلمیـــن و مربیـــان ه ــم‬ ‫زیرنظ ــر ش ــهرداری ص ــورت می گی ــرد و ب ــرای ه ــر م ــورد خ ــاص‪ ،‬ی ــک اداره ی ــا‬ ‫ً‬ ‫نهــاد مســتقل‪ ،‬تشــکیل نمی شــود و درنتیجــه بروکراســی و کاغذبــازی اصــا‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬در کش ــور م ــا ک ــه در جرگ ــه کش ــورهای درحال توس ــعه اس ــت‪،‬‬ ‫هن ــوز سیس ــتم دولت ــی‪ ،‬عه ــده دار هم ــه ام ــور اس ــت و تش ــکل های مردم ــی‬ ‫به ویـــژه در شـــکل مردم نهـــاد‪ ،‬جایـــگاه معتبـــری ندارنـــد و شـــهرداری ها‪،‬‬ ‫یه ــا‬ ‫کار اصل ــی را در نظاف ــت خیابان ه ــا و مح ــات می دانن ــد‪ .‬ای ــن جدای ‬ ‫کار هـــا را بـــه جایـــی می رســـاند کـــه ســـازمان اب‪ ،‬مســـتقل اســـت؛ ب ــرق‪،‬‬ ‫صاح ــب ی ــک تش ــکیالت جداس ــت و هم ــه س ــازمان ها و ادارات عه ــده دار‬ ‫ام ــوری خ ــاص هس ــتند‪ .‬اغل ــب اتف ــاق می افت ــد ک ــه س ــازمان اب به عل ــت‬ ‫بده ــکاری هزین ــه مصرف ــی ماهان ــه اب به ــا‪ ،‬جری ــان ورود اب ب ــه ش ــهرداری‬ ‫را قطــع می کنــد و درنتیجــه ا گــر ان را بــه همــه مــردم و محــات یــا امکانــات‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫عموم ــی تس ــری بدهی ــم‪ ،‬اغل ــب باع ــث ناموزون ــی و ناهماهنگ ــی م ‬ ‫بـــرای نمونـــه؛ پله برقی هـــای پل هـــای خیابان هـــا و معابـــر کـــه بای ــد‬ ‫عاب ــران پی ــاده از روی ان عب ــور کنن ــد‪ ،‬اغل ــب اوق ــات خام ــوش هس ــتند و‬ ‫از ان ه ــا نمی ت ــوان اس ــتفاده ک ــرد و چه بس ــا ش ــهرداری ه ــم بده ــکار پ ــول‬ ‫ب ــرق ب ــه س ــازمان ب ــرق باش ــد! خالص ــه ای ــن داستانی س ــت ک ــه در بس ــیاری‬ ‫از کشـــورها جاری ســـت و دولـــت همـــواره مجـــری همـــه امـــور اس ــت و‬ ‫متاس ــفانه م ــردم ب ــا فرهن ــگ هم ــکاری ک ــردن ی ــا تقس ــیم وظای ــف‪ ،‬بس ــیار‬ ‫یه ــای‬ ‫بیگانـــه هســـتند‪ .‬امـــروز قـــرار اســـت مقالـــه مـــن پیرامـــون پله برق ‬ ‫پل ه ــای عاب ــر باش ــد ک ــه در ته ــران هیـ ـچ گاه به ی ــاد ن ــدارم ک ــه در می ــدان‬ ‫هفت تیـــر کـــه چند رشـــته پـــل و پله برقـــی شـــمال و جنـــوب و غ ــرب و‬ ‫ً‬ ‫ش ــرق را به ه ــم وص ــل می کن ــد؛ درس ــت باش ــد و غالب ــا ب ــرای صرفه جوی ــی‪،‬‬ ‫به ط ــور یک درمی ــان ب ــا ن ــام خراب ــی کار نمی کنن ــد‪ .‬حال انک ــه ا گ ــر خراب ــی‬ ‫یه ــا‬ ‫بـــود‪ ،‬بایـــد یکـــی‪ ،‬دو قســـمت خـــراب شـــود؛ حال انکـــه ایـــن خراب ‬ ‫تمـــام پل هـــا را دربـــر می گرفـــت؛ حتـــی بعضی از اوقـــات صبـــح تـــا ظه ــر‪،‬‬ ‫پله هـــا هنـــگام باال رفتـــن خـــراب می شـــد؛ ولی عصـــر پله برقی هـــا پائی ــن‬ ‫ً‬ ‫می امدنـــد و ایـــن تعویض هـــای خرابـــی کامـــا به شـــکل تابلـــو درام ــده و‬ ‫هم ــه می دانن ــد ک ــه خاموش ــی پله ه ــای برق ــی نوبت ــی ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫جریـــان به صـــورت روزمـــره درامـــده اســـت تا اینکـــه دراین هفتـــه‪ ،‬ش ــورای‬ ‫اس ــامی ش ــهر ته ــران اع ــام ک ــرد ک ــه ا کث ــر پله ه ــای برق ــی خ ــراب ش ــده‬ ‫و به علـــت تحریم هـــا‪ ،‬امـــکان درست شـــدن ان هـــا فراهـــم نیســـت؛ زی ــرا‬ ‫وســـایل یدکـــی یـــا تعمیراتـــی ان در ایـــران وجـــود نـــدارد و واردات ان از‬ ‫خ ــارج به عل ــت ادام ــه تحریم ه ــا ممک ــن نیس ــت‪ .‬در این ص ــورت در همی ــن‬ ‫می ــدان هفت تی ــر ک ــه من ــازل مس ــکونی ان قدمت ــی ب ــاالی ‪ 70‬س ــال دارن ــد و‬ ‫تو برگش ــت خودروه ــا ب هص ــورت فن ــس‬ ‫دورت ــادور ان‪ ،‬ب ــرای جداس ــازی رف ‬ ‫ی ــا دیواره ــای حائ ــل اهن ــی‪ ،‬جداس ــازی ش ــده‪ ،‬ام ــکان عب ــور در س ــطح‬ ‫خیاب ــان ب ــرای عاب ــر پی ــاده به هیچ وج ــه فراه ــم نیس ــت و درنتیج ــه به نظ ــر‬ ‫می رســد بایــد ایــن حائل هــای اهنــی در قســمت هایی از میــدان برداشــته‬ ‫ش ــود؛ گو اینک ــه ا گ ــر وضعی ــت پدی ــد ام ــده نش ــئت گرفته از خراب ــی باش ــد و‬ ‫یهــا در تمــام ســطح تهــران ایجــاد شــده باشــد‪ ،‬چــاره ای نیســت مگــر‬ ‫خراب ‬ ‫در تم ــام خیابان ه ــا ب ــرای عب ــور‪ ،‬اهن ه ــا برداش ــته ش ــود ت ــا عاب ــران پی ــاده‬ ‫تو ام ــد داش ــته باش ــند‬ ‫به خص ــوص اف ــراد مس ــن‪ ،‬ام ــکان جابه جای ــی و رف ‬ ‫و باز ه ــم بای ــد ارزو ک ــرد ک ــه تحریم ه ــا برداش ــته ش ــود ت ــا مش ــکالت م ــردم‬ ‫کمت ــر ش ــود‪ .‬ان ش ــاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اجرای طرح تغذیه رایگان‬ ‫با اولویت دانش اموزان دختر‬ ‫شو پـــرورش پیرامـــون جزئی ــات‬ ‫معـــاون تربیت بدنـــی و ســـامت اموز ‬ ‫ط ــرح تغذی ــه رای ــگان دانش ام ــوزان توضیحات ــی ارائ ــه داد‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛‬ ‫صـــادق ســـتاری فرد گفـــت؛ این طـــرح بـــا کمـــک و همـــکاری نهادهای ــی‬ ‫ماننـــد بنیـــاد مســـتضعفان‪ ،‬ســـتاد فرمـــان اجرایـــی حضـــرت امـــام (ره)‪،‬‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی و ب ــا اس ــتفاده از ظرفی ــت خیری ــن و گروه های ــی ک ــه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫شو پـــرورش را همراهـــی کرده انـــد‪ ،‬اجـــرا م ‬ ‫در این مـــدت اموز ‬ ‫تمهیدات ــی اندیش ــیده ش ــده ت ــا از ظرفی ــت موج ــود ای ــن نه ــاد اس ــتفاده‬ ‫کنی ــم و بس ــته را ب ــا پوش ــش حدا کث ــری ب ــرای دانش ام ــوزان ب ــا اولوی ــت‬ ‫دوره ابتدایـــی‪ ،‬متوســـطه اول و دوم و بـــا اولویـــت دختـــران دانش ام ــوز‬ ‫در کن ــار مکمل ی ــاری اه ــن و ویتامی ــن دی اج ــرا کنی ــم‪ .‬س ــخنگوی وزارت‬ ‫یش ــده‬ ‫شو پـــرورش با اشـــاره به اینکه ایـــن بســـته شـــامل شـــیر غن ‬ ‫اموز ‬ ‫ب ــا ویتامی ــن دی‪ ،‬ن ــان غنی ش ــده‪ ،‬خرم ــا‪ ،‬گ ــردو و کش ــمش اس ــت اف ــزود؛‬ ‫امیدواری ــم ب ــا اج ــرای این ط ــرح ی ــک بس ــته غذای ــی س ــالم و کام ــل را ب ــرای‬ ‫دانش امـــوزان داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫اصالت سنجی و صدور شناسنامه فرش دستباف‬ ‫معـــاون وزیـــر صمـــت در مراســـم تجلیـــل از نـــام اوران و مشـــاهیر در‬ ‫حـــوزه هنر‪-‬صنعـــت فـــرش دســـتباف‪ ،‬از رشـــد ‪ ۱۰.۹‬درصـــدی صـــادرات‬ ‫فـــرش دســـتباف در ســـال ‪ ۱۴۰۰‬بـــا وجـــود تـــداوم تحریم هـــا و دش ــواری‬ ‫تس ــنجی‬ ‫لو انتق ــال پ ــول خب ــر داد و گف ــت؛ مباحث ــی همچ ــون اصال ‬ ‫نق ‬ ‫و صـــدور شناســـنامه فـــرش دســـتباف به عنـــوان یـــک اقـــدام مکم ــل‬ ‫ارزش افری ــن در دس ــتور کار اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ش ــاتا؛ محمدمه ــدی ب ــرادران‬ ‫ادام ــه داد؛ عالوه بــر ان پارس ــال ‪ ۶۴‬میلی ــون دالر ف ــرش دس ــتباف ب ــه دیگ ــر‬ ‫کش ــورها ص ــادر ش ــد ک ــه رش ــد ‪ ۱۱‬درص ــدی وزن ــی و اف ــت ‪ ۱۰‬درص ــدی از نظ ــر‬ ‫ارزش ــی داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫اغاز پرداخت تسهیالت مسکن روستایی‬ ‫معـــاون بنیـــاد مســـکن از رفـــع مشـــکالت پرداخـــت تســـهیالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانــی مســکن روســتایی در شــبکه بانکــی خبــر داد‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫یش ــدن‬ ‫وزارت را هو شهرســـازی؛ مجیـــد جـــودی در خصـــوص اجرای ‬ ‫تس ــهیالت مس ــکن روس ــتایی و همچنی ــن اج ــرای واحده ــای مس ــکونی‬ ‫روس ــتایی تح ــت مس ــئولیت بنی ــاد‪ ،‬گف ــت؛ بنی ــاد مس ــکن پارس ــال طب ــق‬ ‫برنامـــه ‪ ۱۳۵‬هزار خانـــوار را بـــرای دریافـــت تســـهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان ــی‬ ‫مس ــکن روس ــتایی ب ــه بان ــک معرف ــی ک ــرد ک ــه ‪ ۷۵‬هزار نف ــر ا زاین تع ــداد‪،‬‬ ‫عقـــد قـــرارداد و کار احـــداث واحدهـــای مســـکونی را اغـــاز کردنـــد‪ .‬وی‬ ‫افـــزود؛ بـــا ارائـــه پیشـــنهاد افزایـــش تســـهیالت مســـکن روســـتایی ب ــه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون توم ــان و تصوی ــب و اب ــاغ ان بخ ــش عم ــده ای از متقاضی ــان‬ ‫تس ــهیالت مس ــکن روس ــتایی خواس ــتار دریاف ــت ای ــن تس ــهیالت بودن ــد و‬ ‫ازایـ ـن رو در رون ــد اج ــرای مس ــکن روس ــتایی وقفـ ـه ای ایج ــاد ش ــد‪ .‬بان ــک‬ ‫س ــپه تنه ــا بانکی س ــت ک ــه ارائ ــه تس ــهیالت را اغ ــاز ک ــرده ک ــه امیدواری ــم ب ــا‬ ‫رف ــع مش ــکالت‪ ،‬س ــایر بانک ه ــا نی ــز در این زمین ــه هم ــکاری الزم را داش ــته‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫هیوالی الودگی!‬ ‫برناردچیکتو‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2493‬‬ ‫«هنر مفهومی» و تاثیر ان بر جامعه‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫«هنر مفهومی» به هنرهایی گفت ه می شود که دارای پیام‬ ‫و معن ایـی هسـتند کـه مخاطـب خـود را نسـبت به مسـائل‬ ‫یسـازند ‪ .‬هنـری کـه از فـرم کـم شـده و بـه محتـوا‬ ‫روز ا گاه م ‬ ‫یشـود ‪ .‬هنرمنـد خلاق و بـا مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫افـزوده م ‬ ‫باال‪ ،‬با تعهدی که به هنرش و فرم ان دارد‪ ،‬هنرمندی ست‬ ‫که نسبت به جریانات مختلف پیرامونش از جمله مسائل‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی وا کنـش نشـان داده و‬ ‫بـا خلـق اثـری در هریـک از حوز ههـای هنـری بااسـتفاده از‬ ‫محتـوای کارش‪ ،‬پیامـش را بـه مخاطـب رسـانده و‬ ‫تاثیر گذار اسـت‪« .‬هنر مفهومی» را می توان در انواع هنرها‬ ‫از جملـه مینی مالیسـم ‪ ،‬معمـاری‪ ،‬گرافیـک‪ ،‬کلیپ ویدئـو ‪،‬‬ ‫انیمیشـن ‪ ،‬هنـر زبـان بـدن‪ ،‬هنـر فرایند یـا ارائـه یک مفهوم‬ ‫نهـا بـا بهره گیـری‬ ‫با اسـتفاده از مـواد نا پایـدار و ثبـت ا ‬ ‫از فـن عکاسـی‪ ،‬مشـاهده کـرد کـه بـا ارائـه مفاهیمـی کـه‬ ‫درنتیجـه یـک اتفـاق‪ ،‬ایجـاد شـده و نتایـج حاصـل از ان ‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫در انـواع هنرهـای زمینـی کـه شـامل بیـان مفاهیم ‬ ‫کـه از طریـق خلـق اثـری در فضـای بـاز و طبیعـت حاصـل‬ ‫یشـود‪ ،‬نمـود می یابـد‪ .‬در «هنـر مفهومـی» انچـه مهـم‬ ‫م ‬ ‫یسـت و‬ ‫اسـت‪ ،‬تبدیـل اندیشـه و ذهـن هنـری بـه اثـر هنر ‬ ‫ً‬ ‫هنرمنـد مفهومـی در ارائـه اثـارش عمدتـا از مـواد‪ ،‬اجسـام‬ ‫و اشـیایی اسـتفاده می کننـد کـه می دانـد هیـچ شـباهت‬ ‫یـا نزدیکـی بـا یکدیگـر ندارنـد‪ .‬ایـن هنـر از زمانـی به وجـود‬ ‫امـده کـه انسـان افریـده شـد؛ و درواقـع بـا نقاشـی هایی کـه‬ ‫انسان از خودش‪ ،‬نحوه زندگی اش‪ ،‬پیدایش اتش ‪ ،‬جنگ‬ ‫بـرای بقـا ‪ ،‬تهیـه غـذا و شـکار می کشـید‪ ،‬اغـاز شـد‪ .‬یکـی از‬ ‫اثـرات مثبـت هنرهـای مفهومـی‪ ،‬کنتـرل سـطح اسـترس‬ ‫کـودکان اسـت‪ .‬هنرهـای مفهومـی می تواننـد از اسـترس‬ ‫کـودکان کـم کـرده و خالقیت ان هـا را افزایش دهند‪ .‬هنر در‬ ‫ن اعتماد به نفـس‪ ،‬باال رفتن‬ ‫امـوزش کـودکان باعـث باال رفتـ ‬ ‫تهـا ی حرکتـی‪،‬‬ ‫انعطاف پذیـری شـناختی‪ ،‬باال رفتـن مهار ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تهـای تحصیلـی م ‬ ‫باال رفتـن خالقیـت‪ ،‬موفقی ‬ ‫ش وپـرورش تـوام بـا هنـر بـه دانش امـوزان می امـوزد‬ ‫اموز ‬ ‫کـه چطـور اطالعـات دیـداری را تفسـیر و نقـد کننـد‪ .‬هنـر‪،‬‬ ‫تهـای حـل مشـکل و تفکـر انتقـادی را تقویـت‬ ‫مهار ‬ ‫می کنـد؛ و در اخـر هنـر باعـث تمرکـز و توجـه بیشـتر کـودک‬ ‫در کارهـا و یادگیـری همـکاری جمعـی و مسـئولیت پذیری‬ ‫یشـود‪ .‬مـا به این دلیـل از «هنـر مفهومـی» در‬ ‫در او م ‬ ‫امـوزش اسـتفاده می کنیـم کـه به دسـتیابی بـه هدف های‬ ‫نهـا را‬ ‫ش وپـرورش در هـر جامعـه کمـک می کنـد و ا ‬ ‫اموز ‬ ‫هدفمنـد کـرده و امـکان اشـنایی مقدماتـی بـا ابـزار و مـواد‬ ‫هر یـک از رشـته های هنـری ماننـد نقاشـی‪ ،‬موسـیقی‪،‬‬ ‫لبـازی‪ ،‬اجـرای سـرودهای دسـته جمعی و ‪...‬‬ ‫سـفال و گ ‬ ‫یهـای طبیعـت‪ ،‬توجـه‬ ‫یسـازد‪ .‬توجـه بـه زیبای ‬ ‫را فراهـم م ‬ ‫یهـای خـود و کسـب اعتماد به نفـس‪ ،‬تمایـل بـه‬ ‫بـه توانای ‬ ‫ابـزار افـکار‪ ،‬عالئـق و احساسـات‪ ،‬توانایـی در انجام صحیح‬ ‫حـرکات‪ ،‬توانایـی در گفتـار ازجملـه نتایـج پرداختـن بـه‬ ‫ایـن مقولـه اسـت‪ .‬درواقـع هنـر‪ ،‬یکـی از اصیل تریـن و‬ ‫ خالص تریـن و رسـاترین زبان هاسـت کـه به واسـطه ان‬ ‫مـردم یـک جامعـه ب هطـرف پیشـرفت و رشـد و تعالـی‬ ‫حرکـت کـرده و بـه زندگـی افـراد تحـرک و پویایـی بیشـتری‬ ‫یشـود بـرای رشـد تفکـر و ایجـاد‬ ‫می بخشـد و عاملـی م ‬ ‫فلسفه ای خاص برای زندگی و ابعاد معنوی وجود انسان‬ ‫را تقویـت می کنـد‪ .‬بالطبـع اسـتفاده از هنـر در امـوزش‪،‬‬ ‫موجـب رشـد توسـعه فـردی و رشـد توسـعه اجتماعـی‬ ‫یشـک در رشـد و توسـعه‬ ‫یشـود و این توسـعه انسـانی ب ‬ ‫م ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعی تاثیر گذار خواهـد بود؛ زیرا‬ ‫کـودکان سـرمایه و امیـد فـردای بهتـر هـر جامعـه هسـتند‪.‬‬ ‫تهـای امـور پرورشـی‬ ‫ازسـوی دیگر؛ الزمـه توسـعه فعالی ‬ ‫از طریـق هنـر‪ ،‬افزایـش مهـارت کـودکان در برقـراری ارتبـاط‬ ‫یشـود کـه کـودکان بـه‬ ‫یسـت‪ .‬هنـر باعـث م ‬ ‫و ادرا ک بصر ‬ ‫گهـای خـاص قومی‪ ،‬زبان‪ ،‬نوع پوشـش‪،‬‬ ‫سـنت ها و فرهن ‬ ‫نحـوه غـذا خـوردن و ‪ ...‬بی تفـاوت نباشـند؛ همچنیـن هنر‬ ‫نقـش پررنگـی بـرای پایه ریـزی سـنت های فرهنگـی دارد‬ ‫و جالب توجـه این اسـت که کودکانـی کـه خالقیـت هنـری‬ ‫دارنـد‪ ،‬این مهـم را بیشـتر درک می کننـد ‪ .‬یادگیـری الفبـا ی‬ ‫زبـان هنـر و ادرا ک هنـری بـرای مربیـان و معلمیـن نیـز‬ ‫حائزاهمیـت اسـت؛ برای اینکـه ما بتوانیـم افراد متخصص‬ ‫بـا ادرا ک هنـری بـاال تربیـت کنیـم‪ ،‬بـرای شـکل گیری‬ ‫شـخصیت هنـری در دانش امـوزان می بایسـت ایـن تحـول‬ ‫فرهنگـی جـدی را در محیـط خانـه و مدرسـه بـا والدیـن و‬ ‫معلمین کار بلد و ا گاه دنبال کنیم که دارای ادرا ک هنری‬ ‫صحیح از فعالیت های کودکان دراین حوزه هستند‪ .‬ان ها‬ ‫بایـد مسـئولیت تربیـت هنـری کـودکان را به عهـده گیرنـد تا‬ ‫بـا بازخوردهـای درسـت موجبـات پرورش اسـتعداد هنری‬ ‫نهـا را فراهـم کننـد‪ .‬ازسـوی دیگر؛ بـا «هنـر مفهومـی»‬ ‫ا ‬ ‫یتـوان مفهـوم خاصـی را بـه مخاطـب به ویـژه کـودک‬ ‫م ‬ ‫منتقـل کـرد؛ البتـه با توج هبـه بسـتر فرهنگـی هـر فـرد کـه‬ ‫در کـدام خانـواده پـرورش یافتـه و چـه طـرز فکـری از هنـر و‬ ‫تهـای ممکـن برایش ایجاد شـده اسـت‪ ،‬نتیجه‬ ‫محدودی ‬ ‫می توانـد متفـاوت باشـد؛ امـا بیشـتر افـراد از راه دیـدن و‬ ‫شـنیدن‪ ،‬بـه مفاهیـم هنـری پـی می برنـد؛ کودکـی کـه بـا‬ ‫والدیـن خـود بیـرون مـی رود به محـض دیدن خواننـده ای‬ ‫دور هگـرد بـا الـت موسـیقی باتمام وجـود هنـر را می فهمـد‬ ‫یـا بـا تماشـای تئاترهـای خیابانـی ماننـد تعزیـه حتـی در‬ ‫روزهـای مذهبـی ماننـد عاشـورا کـه بـ ه نظـرم یـک نـوع‬ ‫یسـت‪ ،‬فرد می تواند به عمق و مفهوم هنر‬ ‫نمایش خیابان ‬ ‫پـی ببـرد و ایـن درک و دریافت هـا بـر روح و روان او تاثیـرات‬ ‫یگـذارد؛ زیـرا در «هنر مفهومی» محتوا‬ ‫بسـیاری ب هجـای م ‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬پس «هنر مفهومی» سعی دارد‬ ‫کـه به واسـطه خلـق اثـار مختلـف‪ ،‬پیامـی خـاص و معنایـی‬ ‫ویـژه را بـه مخاطـب برسـاند و باعـث ا گاهـی و رشـد افـراد‬ ‫شـود و موجـب توسـعه فـردی شـده و ارتقـا و بهتر شـدن‬ ‫زندگـی افـراد را در پـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫چهره های مطرح ادبیات که روزگاری معلم بودند‬ ‫ً‬ ‫عنــوان ادبیــات فارســی از دیربــاز باعنــوان «معلمــی» و امــوزش‪ ،‬گــره خــورده اســت؛ زیــرا اساســا‬ ‫یشــود و درای ـن راه‪ ،‬همیشــه ادیبــان محق تریــن افــراد بــرای‬ ‫اموختــن‪ ،‬بــا زبــان و ادبیــات اغــاز م ‬ ‫امــوزش و پــروش جامعــه بوده انــد‪ .‬تاریــخ معاصــر مــا نیــز همچــون ســده های پیشــین‪ ،‬بســتر‬ ‫فعالیــت بســیاری از نویســندگان‪ ،‬شــاعران و پژوهشــگران حــوزه ادبیــات در مقــام معلمــی بــوده؛‬ ‫تهــای درخشــان و پــرورش چهر ههــای علمــی و فرهنگــی‪ ،‬نــام خــود را‬ ‫بزرگانــی کــه به دلیــل فعالی ‬ ‫لو دراز اســت‬ ‫در تاریــخ ایــران ثبــت کرده انــد‪ .‬ســیاهه ایــن شــخصیت های مانــدگار‪ ،‬البتــه کــه طــو ‬ ‫یگــذرد؛ بــه برخــی از چهر ههــای‬ ‫امــا به مناســبت روز پاسداشــت مقــام معلــم کــه مدتــی از ان م ‬ ‫نحــوزه اشــاره خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫شناخت هشــده درای ‬ ‫‪۲۰‬س ــال ب ــه‬ ‫اس ــتنفورد امری ــکا ب ــود‪ .‬گرچ ــه ‬ ‫تدری ــس در دانش ــگاه ته ــران اش ــتغال داش ــت؛‬ ‫ام ــا هرگ ــز ب ــه رتب ــه اس ــتادی ارتق ــاء نیاف ــت؛ زی ــرا‬ ‫س ــاوا ک اج ــازه ان را ن ــداد‪ .‬دانش ــور ‪ 18‬اس ــفند‬ ‫‪ 1390‬پــس از یـک دوره تحمــل بیمــاری انفلوانــزا‪،‬‬ ‫در خانـ ـه اش درگذش ــت‪.‬‬ ‫بعــد از صمــد بهرنگــی‪ ،‬از بنام تریــن نویســندگان‬ ‫معاص ــر ک ــه عم ــوم م ــردم او را ب ــه معلم ــی نی ــز‬ ‫یش ــناختند‪ ،‬ج ــال ال احم ــد (‪)1348-1302‬‬ ‫م ‬ ‫اس ــت؛ نویس ــنده‪ ،‬مترج ــم و ام ــوزگاری ک ــه‬ ‫ازدواج او ب ــا س ــیمین دانش ــور‪ ،‬ب ــر ش ــهرت ای ــن‬ ‫زوج فرهیخت ــه اف ــزود؛ ام ــا یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫جلو هه ــای معلم ــی ج ــال ک ــه اقش ــار مختل ــف‬ ‫نی ــز ب ــا ان اش ــنایی دارن ــد‪ ،‬ب ــه خل ــق قص ــه‬ ‫یگ ــردد ک ــه درواق ــع‪،‬‬ ‫«مدی ــر مدرس ــه» برم ‬ ‫انعــکاس تجربیــات معلمــی اوســت‪ .‬ال احمــد از‬ ‫‪ ۱۳۳۱‬تدری ــس در م ــدارس را اغ ــاز ک ــرد و ت ــا اخ ــر‬ ‫عم ــر در م ــدارس ته ــران ب ــه ام ــوزش پرداخ ــت‪.‬‬ ‫محمدرض ــا ش ــفیعی کدکن ــی (متخل ــص‬ ‫ب ــه م‪ .‬سرش ــک)؛ اس ــتاد دانش ــگاه‪ ،‬ادی ــب‪،‬‬ ‫نویس ــنده‪ ،‬پژوهش ــگر و ش ــاعر‪ ،‬متول ــد ‪19‬‬ ‫مهرم ــاه ‪ 1318‬در ش ــهر کدک ـ ِـن خراس ــان اس ــت‪.‬‬ ‫وی فار غ التحصی ــل رش ــته زب ــان و ادبی ــات‬ ‫فارس ــی در مقط ــع دکت ــرا از دانش ــگاه ته ــران‬ ‫ب ــوده و از ‪ 1348‬تا کن ــون دراین دانش ــگاه‬ ‫مش ــغول به تدریس اس ــت‪ .‬در هفتمیـ ـن دوره‬ ‫جش ــنواره بین الملل ــی هن ــر ب ــرای صل ــح (‪)1398‬‬ ‫مق ــرن ت ــاش در اعت ــای‬ ‫ب هپ ــاس بی ــش از نی ‬ ‫فرهن ــگ و ادب پارس ــی‪« ،‬نش ــان عال ــی هن ــر‬ ‫بــرای صلــح» بــه وی اهــدا شــد‪ .‬از او بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫عنــوان کتــاب در حوز ههــای نظــری و انتقــادی‪،‬‬ ‫تصحیــح و ترجمــه و همچنیــن مجموعه اشــعار‬ ‫یت ــوان ب ــه عناوین ــی‬ ‫ب ــه چ ــاپ رس ــیده ک ــه م ‬ ‫نظی ـ ِـر «مث ــل درخ ــت در ش ــب ب ــاران»‪« ،‬از زب ــان‬ ‫ب ــرگ»‪« ،‬در کوچه با غه ــای نیش ــابور» و «ه ــزاره‬ ‫دوم اه ــوی کوه ــی» اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫نپ ــور؛ اس ــتاد دانش ــگاه‪ ،‬نویس ــنده‬ ‫قیص ــر امی ‬ ‫و ش ــاعر‪ 2 ،‬اردیبهش ــت س ــال ‪ 1338‬در‬ ‫شهرس ــتان گتون ــد اس ــتان خوزس ــتان دی ــده‬ ‫ب ــه جه ــان گش ــود‪ .‬وی به عن ــوان منتخ ــب‬ ‫هفتمیــن همایــش چهر ههــای مانــدگار (‪)1387‬‬ ‫و برگزی ــده اولیـ ـن دوره جش ــنواره بین الملل ــی‬ ‫شــعر فجــر در بخــش ایینــی معرفــی شــده بــود‪.‬‬ ‫نپــور کــه تحصیــل در رشــته زبــان و ادبیــات‬ ‫امی ‬ ‫فارســی دانشــگاه تهــران را تــا مقطــع دکتــرا ادامــه‬ ‫داد‪ ،‬تدری ــس در دانش ــگاه را در س ــال ‪1367‬‬ ‫و در دانش ــگاه الزه ــرا (س) اغ ــاز ک ــرد و در س ــال‬ ‫‪ 1369‬در دانش ــگاه ته ــران مش ــغول به تدریس‬ ‫ش ــد‪ .‬وی س ــال ‪ 1378‬براث ــر جراح ــات حاص ــل‬ ‫از تص ــادف در بیمارس ــتان دی درگذش ــت‪.‬‬ ‫«منظوم ــه ظه ــر روز ده ــم»‪« ،‬مث ــل چش ــمه‪،‬‬ ‫یب ــال پری ــدن»‪« ،‬ب ــه ق ــول‬ ‫مث ــل رود»‪« ،‬ب ‬ ‫پرس ــتو» و «گله ــا هم ــه افتابگردانن ــد» از اث ــار او‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫محم ــود حکیم ــی؛ نویس ــنده‪ ،‬مترج ــم‪،‬‬ ‫محق ــق و پژوهش ــگر‪ ،‬متول ــد ‪ 1323‬در ته ــران و‬ ‫فار غ التحصیــل رشــته تعلیم وتربیــت در مقطــع‬ ‫و نویس ــنده ایران ــی‪ 30 ،‬اذر ‪ 1322‬دی ــده ب ــه‬ ‫جه ــان گش ــود‪ .‬وی ک ــه در دوران س ــربازی در‬ ‫س ــپاه دان ــش به عن ــوان معل ــم در روس ــتاهای‬ ‫دورافت ــاده و مح ــروم خدم ــت ک ــرده ب ــود‪،‬‬ ‫جه ــا‪ ،‬دش ــواری ها و مش ــکالت دهقان ــان و‬ ‫رن ‬ ‫ً‬ ‫مجموع ــا م ــردم روس ــتایی در ده ــه ‪ 40‬را در‬ ‫قالــب داســتان هایی کــه در مجموعــه «دهکــده‬ ‫پرم ــال» گ ــرداوری ش ــده ب ــود‪ ،‬ب ــه رش ــته تحری ــر‬ ‫دراورد‪« .‬ا گــر بــاران ببــارد»‪« ،‬زندگــی در ورزش»‪،‬‬ ‫مه ــای کوچ ــک»‪« ،‬ش ــب»‬ ‫«دوس ــت م ــن»‪« ،‬غ ‬ ‫و «کوفی ــان» از کتاب های ــش ب هش ــمار می این ــد‪.‬‬ ‫ج ــواد محق ــق؛ ش ــاعر‪ ،‬نویس ــنده‪ ،‬روزنام هن ــگار‬ ‫و معل ــم بازنشس ــته‪ ،‬متول ــد هم ــدان (‪)1333‬‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ک ــه فعالی ــت در کس ــوت معلم ــی‬ ‫را از س ــال ‪ 1358‬و به عن ــوان دبی ــر ادبی ــات‬ ‫اغ ــاز ک ــرد‪ ،‬در س ــال ‪ 1366‬ب ــرای تدری ــس در‬ ‫م ــدارس ایران ــی خار ج ازکش ــور راه ــی پا کس ــتان‬ ‫و س ــپس ترکی ــه ش ــد‪ .‬محق ــق س ــردبیری‬ ‫ماهنام ــه «رش ــد معل ــم» ب ــرای ‪1 3‬س ــال را در‬ ‫پرون ــده کاری دارد‪« .‬قص ــه م ــرد ب ــزرگ پاپت ــی»‪،‬‬ ‫«م ــردی چ ــو افت ــاب»‪« ،‬مث ــل م ــن ب ــه انتظ ــار»‬ ‫و «ق ــدر اس ــتاد» از اث ــار ای ــن نویس ــنده ب هش ــمار‬ ‫می این ــد‪.‬‬ ‫ش ــهال ابن ــوس؛ نویس ــنده و معل ــم بازنشس ــته‪،‬‬ ‫در س ــال ‪ 1341‬در ش ــهر دزف ــول در خوزس ــتان‬ ‫دیــده بــه جهــان گشــود‪ .‬وی کــه فار غ التحصیــل‬ ‫رش ــته ادبی ــات فارس ــی در مقط ــع کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد اس ــت‪ ،‬به عن ــوان دبی ــر و س ــپس مدی ــر‬ ‫دبیرس ــتان فعالی ــت داش ــت‪ .‬از اث ــار ای ــن‬ ‫یت ــوان ب ــه «از ان هج ــده م ــاه و‬ ‫نویس ــنده م ‬ ‫هفــت روز» و «دختــرم‪ ،‬عشــق ممنــوع!» اشــاره‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫ش ــاید بت ــوان گف ــت از می ــان نویس ــندگان و‬ ‫ش ــاعران معاص ــر‪ ،‬عم ــوم م ــردم صم ــد بهرنگ ــی‬ ‫(‪ )1347-1318‬را بیش از هم ــه ب ــه معلم ــی‬ ‫ش ــناخته و می شناس ــند‪ .‬ای ــن ش ــهرت؛ ه ــم‬ ‫به دلیــل خلــق داســتان جاودانــه «ماهــی ســیاه‬ ‫کوچول ــو» ب ــوده و ه ــم به دلی ــل جوان مرگ ــی وی‬ ‫قش ــدن در‬ ‫نه ــم به خاط ــر غر ‬ ‫در ‪2 9‬س ــالگی؛ ا ‬ ‫رودخان ــه ارس‪ .‬او س ــال ‪ ،1336‬از دانشس ــرای‬ ‫مقدمات ــی تبری ــز فار غ التحصی ــل ش ــد و‬ ‫یک ــه ‪ 18‬س ــال داش ــت‪ ،‬ام ــوزگاری را اغ ــاز‬ ‫درحال ‬ ‫ک ــرد و ت ــا پای ــان عم ــرش ای ــن حرف ــه را ادام ــه‬ ‫داد‪ .‬بهرنگ ــی در عم ــر ‪2 0‬س ــاله معلم ــی خ ــود‪،‬‬ ‫در روس ــتاهای و ش ــهرهای مختل ــف درس ام ــوز‬ ‫ک ــودکان ب ــود‪ :‬اذرش ــهر‪ ،‬ممق ــان‪ ،‬قاضی جه ــان‪،‬‬ ‫گ ــوگان‪ ،‬اخی جه ــان و فیروزس ــاالر در اس ــتان‬ ‫شه ــای‬ ‫اذربایج ــان ش ــرقی‪ .‬او البت ــه تال ‬ ‫فراوان ــی ب ــرای احق ــاق حق ــوق فرهنگ ــی و‬ ‫اموزش ــی ک ــودکان روس ــتایی ک ــرد ک ــه این کاره ــا‪،‬‬ ‫دردس ــرهایی را نی ــز برای ــش به هم ــراه داش ــت‪ .‬از‬ ‫او‪ ،‬عالو هبــر مقاالتــی در حــوزه اموزش وپــرورش؛‬ ‫داس ــتان ها و کت ــب متع ــددی ب هج ــا مان ــده ک ــه‬ ‫«افس ــانه های اذربایج ــان»‪« ،‬اذربایج ــان در‬ ‫مش ــروطه» و «تاپم ــا ج ــاالر‪ ،‬قوش ــمار ج ــاالر؛‬ ‫له ــا و چیس ــتان ها» ازان جمله ان ــد‪.‬‬ ‫مث ‬ ‫بیتا ناصر‪ /‬ایبنا‬ ‫ یاد ‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫ المللی کره جنوبی‬ ‫«کانگ سو‪-‬یئون»؛ اولین ستاره بین‬ ‫ِ‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫ ای تحسین شـده در عرصـه بین الملـل؛ کـه از‬ ‫ه‬ ‫کـر‬ ‫بازیگـر‬ ‫کانـگ سـو‪-‬یئون؛‬ ‫ِ‬ ‫نیمـه دهـه ‪ 80‬تـا اواخـر دهـه ‪ 90‬بـا حضور در اثاری درخشـان توانسـته بود به‬ ‫«اولیـن سـتاره جهانـی» کشـورش ملقـب شـود‪ ،‬در ‪ 7‬مـی ‪ 2022‬درگذشـت؛ او‬ ‫متولـد ‪ 18‬اوت ‪ 1966‬در سـئول بـود‪ .‬کانـگ‪ ،‬بازیگـری را از کودکـی اغاز کرد و با‬ ‫حضـور در سـریال ‪ A High School Student's Diary‬کـه بیـن ‪ 1983‬تـا ‪1984‬‬ ‫از شـبکه ‪ 1TV‬کی بـی اس پخـش شـد؛ در فضـای هنری کره جنوبی شـناخته‬ ‫کمدی «شکار نهنگ ‪ »2‬و «نقشه جوانی میمی‬ ‫شد‪ .‬پس ازان‪ ،‬با فیلم های‬ ‫ِ‬ ‫ـال‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫درهما‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هموار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ـیر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪1987‬‬ ‫و‬ ‫‪1985‬‬ ‫و کلوسـو» به ترتیب در‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1987‬بـا ایفـای نقشـی قابل تامـل در «زن جانشـین» (رحـم اجـاره ای) اثـر‬ ‫«ایـم کوان‪-‬تـا» خـارج از مرزهـای زادگاهـش نیـز شـهرت یافـت‪ .‬او بـرای ایـن‬ ‫ُ‬ ‫اثـر‪« ،‬کاپ ولپـی» بهتریـن بازیگـر زن را از ‪44‬امیـن دوره جشـنواره بین المللـی‬ ‫ونیـز برنـده؛ و بـه اولیـن بازیگـر کـره جنوبـی کـه در یـک فسـتیوال سـینمایی‬ ‫مهـم در عرصـه جهانـی‪ ،‬جایـزه گرفتـه‪ ،‬تبدیـل شـد‪ .‬در سـال ‪ 1989‬نیـز بـا‬ ‫ً‬ ‫حضـور در فیلـم ‪( Come Come Come Upward‬مجـددا سـاخته ایـم کـوان‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫تا) به جایزه ‪ Bronze St George‬از ‪16‬امین دوره جشنواره فیلم مسکو دست‬ ‫یافـت؛ تـا نامـش بیشـتر در گسـتره بین المللـی شـنیده شـود‪ .‬او را پس ازانکـه‬ ‫ً‬ ‫در خانـه اش‪ ،‬دچـار خونریـزی مغـزی و متعاقبـا بیهـوش شـد‪ ،‬به بیمارسـتان‬ ‫انتقـال دادنـد؛ و دوروز بعـد از ایـن حادثـه‪ ،‬در بیمارسـتان (در ‪55‬سـالگی)‬ ‫مقـرن‬ ‫از دنیـا رفـت‪ .‬او به عنـوان بازیگـری پـرکار در حرفـه ای کـه حـدود نی ‬ ‫ طـول کشـید‪ ،‬در بیـش از ‪ ۴۰‬فیلـم بـازی کـرد‪ .‬بسـیاری از شناخته شـده ترین‬ ‫فیلم هایـش‪ ،‬کاوشـی در جنبـش «فمینیسـم» بـود و بـه بررسـی تصویـری‬ ‫سـازش ناپذیر از زنانـی می پرداخـت کـه در جامعه مردسـاالر زندگی می کنند‪.‬‬ ‫او همچنیـن از سـال ‪ ۲۰۱۵‬تـا ‪ ۲۰۱۷‬به عنـوان یکی از اعضای کمیته جشـنواره‬ ‫فیلم «بوسان» حضور داشت و در همین دوره زمانی بود که جشنواره فیلم‬ ‫«بوسـان»‪ ،‬بـه مداخلـه سیاسـی و انتقـاد از دولـت کـره جنوبـی متهـم شـد‪.‬‬ ‫فستیوال‬ ‫نگار امیری‬ ‫یش ــک‬ ‫پروی ــز نات ــل خانل ــری (‪ ،)1369-1292‬ب ‬ ‫یک ــی از چهر هه ــای مان ــدگار در تاری ــخ معاص ــر‬ ‫اس ــت‪ .‬او یک ــی از زبان شناس ــان‪ ،‬نویس ــندگان و‬ ‫ش ــاعران سرش ــناس کش ــورمان ب ــود ک ــه دس ــتی‬ ‫ه ــم در سیاس ــت داش ــت و س ــابقه کوتاه ــی‬ ‫را نی ــز به عن ــوان وزی ــر فرهن ــگ فعالی ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫نات ــل خانل ــری در س ــال ‪ 1314‬کارشناس ــی‬ ‫زب ــان و ادبی ــات فارس ــی خ ــود را از دانش ــگاه‬ ‫نس ــال ها‬ ‫ته ــران گرف ــت و معلم ــی را از هما ‬ ‫در دبیرس ــتان های رش ــت اغ ــاز ک ــرد‪ .‬او ک ــه در‬ ‫ـرای‬ ‫س ــال ‪ 1322‬موف ــق ب ــه اخ ــذ درج ــه دکت ـ ِ‬ ‫زب ــان و ادبی ــات فارس ــی ش ــد ‪ ،‬کرس ــی «پیش ــینه‬ ‫زبــان فارســی» را در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه‬ ‫تهــران بنیــان نهــاد و عمــر خــود را در راه تدریــس‬ ‫ب ــه دانش ــجویان نس ـل های بع ــد ص ــرف ک ــرد‪ .‬از‬ ‫یتــوان بــه مرحــوم‬ ‫برجســته ترین شــا گردان او م ‬ ‫ای ــرج افش ــار و قدمعل ــی س ــرامی اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫نک ــوب (‪ )1378-1301‬از‬ ‫عبدالحس ــین زری ‬ ‫اس ــاتید برجس ــته ادبی ــات را نی ــز بای ــد در رده‬ ‫مش ــهورترین معلم ــان تاری ــخ معاص ــر ق ــرار داد‪.‬‬ ‫او ک ــه البت ــه س ــابقه قابل توجه ــی در معلم ــی‬ ‫داشــت‪ ،‬بیــش از چهاردهــه در دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫ادبی ــات فارس ــی‪ ،‬تاری ــخ اس ــام و تاری ــخ ای ــران‬ ‫تدریــس کــرد؛ از ســال ‪ ۱۳۳۵‬بــا رتبــه دانشــیاری‬ ‫کار خ ــود را در دانش ــگاه ته ــران اغ ــاز ک ــرد و‬ ‫عهــده دار تدریــس تاری ــخ اســام‪ ،‬تاریــخ ادیــان‪،‬‬ ‫تاری ــخ کالم و تاری ــخ تص ــوف در دانش ــکده های‬ ‫ادبی ــات و الهی ــات ش ــد‪ .‬وی چن ــدی نی ــز در‬ ‫«دانشس ــرای عال ــی ته ــران» و «دانش ــکده‬ ‫هنره ــای دراماتی ــک» ب ــه تدری ــس پرداخ ــت‬ ‫و از ‪ ۱۳۴۱‬به بع ــد‪ ،‬در فواص ــل تدری ــس در‬ ‫دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬در دانش ــگاه های ا کس ــفورد‪،‬‬ ‫س ــوربن‪ ،‬هن ــد و پا کس ــتان؛ و بی ــن ‪ ۱۳۴۷‬ت ــا‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬نی ــز در امری ــکا به عن ــوان اس ــتاد میهم ــان‬ ‫در دانش ــگاه های کالیفرنی ــا و پرینس ــتون ب ــه‬ ‫تدری ــس پرداخ ــت‪.‬‬ ‫یش ــک ابراهی ــم باس ــتانی پاری ــزی (‪-1304‬‬ ‫ب ‬ ‫‪ )1393‬یک ــی از مفاخ ــر فراموش نش ــدنی تاری ــخ‬ ‫فرهن ــگ و ادبی ــات معاص ــر اس ــت‪ .‬ای ــن ادی ــب‬ ‫و تاریـ ـخ دان مش ــهور‪ ،‬در س ــال ‪ 1330‬م ــدرک‬ ‫تاری ــخ خ ــود را از دانش ــگاه ته ــران گرف ــت و‬ ‫ب ــرای معلم ــی‪ ،‬ب ــه زادگاه ــش کرم ــان بازگش ــت‪.‬‬ ‫درادام ــه و پ ــس از اخ ــذ م ــدرک دکت ــرا ت ــا س ــال‬ ‫‪ 1387‬اس ــتاد تمام وق ــت دانش ــگاه ته ــران‬ ‫ب ــود‪ .‬پاری ــزی ط ــی عم ــر پربرکت ــش‪ ،‬نزدی ــک‬ ‫ب ــه ‪ ۱۰۰‬عن ــوان کت ــاب نوش ــت ک ــه از جمل ــه‬ ‫یت ــوان ب ــه «از پاری ــز ت ــا پاری ــس»‪،‬‬ ‫نه ــا م ‬ ‫ا ‬ ‫«یعق ــوب لی ــث»‪« ،‬هواخ ــوری در ب ــاغ ب ــا گوه ــر‬ ‫تس ــنگ» و‬ ‫شـ ـب چراغ»‪« ،‬اس ــیای هف ‬ ‫«هشـ ـت الهفت» اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫س ــیمین دانش ــور؛ اس ــتاد دانش ــگاه‪ ،‬نویس ــنده‬ ‫و مترج ــم‪ 8 ،‬اردیبهش ــت ‪ 1300‬در ش ــیراز‬ ‫به دنی ــا ام ــد‪ .‬خال ــق «سووش ــون»‪ ،‬اولی ــن زن‬ ‫داس ــتان نویس نوی ــن ایران ــی و همس ــر ج ــال‬ ‫ِال احمــد اســت‪ .‬دانشــور فار غ التحصیــل رشــته‬ ‫ادبی ــات فارس ــی از دانش ــگاه ته ــران در مقط ــع‬ ‫دکت ــرا و رش ــته زیبایی شناس ــی از دانش ــگاه‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد از انگلس ــتان اس ــت‪ .‬وی ک ــه‬ ‫تدری ــس در مرا ک ــز تربیت معل ــم را در پرون ــده‬ ‫کاری خـــود دارد‪ ،‬ســـال ‪ 1383‬بازنشس ــته‬ ‫نپ ــس بیش ازپی ــش‪ ،‬ب ــه تحقی ــق و‬ ‫ش ــد و ازا ‬ ‫تالیــف درزمینــه ادبیــات معاصــر انقالبــی ایــران‬ ‫به ــای «در مدرس ــه موالن ــا‪:‬‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬کتا ‬ ‫م ‬ ‫س ــیری در مثن ــوی معن ــوی»‪« ،‬راه ب ــازرگان»‪،‬‬ ‫«رودخانــه خروشــان عشــق‪ :‬نگاهــی بــه زندگانــی‬ ‫دکت ــر س ــید حس ــین فاطم ــی» و «در مدرس ــه‬ ‫ناصرخس ــرو قبادیان ــی» از اث ــار او هس ــتند‪.‬‬ ‫داوود غف ــارزادگان؛ داس ــتان نویس‪ ،‬محق ــق و‬ ‫معل ــم بازنشس ــته در س ــال ‪ 1338‬در اردبی ــل‬ ‫متول ــد ش ــد‪ .‬وی ک ــه از دانشس ــرای مقدمات ــی‬ ‫اردبی ــل فار غ التحصی ــل ش ــده اس ــت‪ ،‬تدری ــس‬ ‫را از روس ــتاهای این اس ــتان اغ ــاز ک ــرد و س ــال‬ ‫‪ 1367‬ب ــه ته ــران منتق ــل ش ــد‪ .‬از وی بی ــش از‬ ‫‪ 20‬عن ــوان کت ــاب در ح ــوزه کودک ونوج ــوان‬ ‫گس ــال منتش ــر ش ــده اس ــت ک ــه «خ ــرده‬ ‫و بزر ‬ ‫مین ــا ب ــر خ ــا ک»‪« ،‬ت ــا از خ ــون دور نیفتی ــم»‪،‬‬ ‫«خلب ــان کوچول ــو»‪« ،‬س ــنگ اندازان غ ــار کب ــود»‬ ‫و «پ ــرواز درناه ــا» ازان جمل ــه به ش ــمار می این ــد‪.‬‬ ‫مه ــدی فرج ــی؛ نویس ــنده‪ ،‬ش ــاعر و معل ــم‬ ‫ادبیـــات‪ 9 ،‬بهم ــن س ــال ‪ 1358‬در کاش ــان‬ ‫به دنیــا امــد‪ .‬وی کــه اولیــن کتابــش ســال ‪1379‬‬ ‫نس ــال به عن ــوان اث ــر‬ ‫ب ــه چ ــاپ رس ــید؛ درهما ‬ ‫برگزیــده در کنگــره شــعر و قصــه جــوان کشــور در‬ ‫هرم ــزگان معرف ــی ش ــد‪ .‬از او بی ــش از ‪ 10‬عن ــوان‬ ‫یت ــوان ب ــه‬ ‫کت ــاب منتش ــر ش ــده اس ــت ک ــه م ‬ ‫عناوینــی نظیـ ِـر «روســری بــاد را تــکان م ـی داد»‪،‬‬ ‫یش ــعر»‪،‬‬ ‫مخ ــورده»‪« ،‬ش ــب ب ‬ ‫«ه ــزار اس ــم قل ‬ ‫«زی ــر چت ــر ت ــو ب ــاران می ای ــد» و «ان روزه ــا‬ ‫گفت ــم» اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫هرم ــز علیپ ــور؛ معل ــم بازنشس ــته‪ ،‬نویس ــنده و‬ ‫از ش ــاعران م ــوج ش ــعر ن ــاب‪ 4 ،‬اس ــفند ‪1325‬‬ ‫در ای ــذه به دنی ــا ام ــد‪ .‬فار غ التحصی ــل رش ــته‬ ‫ادبیــات فارسی ســت و پــس از ‪ 30‬ســال اشــتغال‬ ‫در اموزش وپ ــرورش‪ ،‬بازنشس ــته ش ــد‪ .‬از او‬ ‫تا کن ــون بی ــش از ‪ 17‬عن ــوان مجموع هش ــعر ب ــه‬ ‫چ ــاپ رس ــیده ک ــه «داغ بی ب ــی»‪« ،‬ب ــه کوچ ــه‬ ‫زنب ــق»‪« ،‬بنف ــش پارچـ ـه ای»‪« ،‬نیـ ـم رخ اه ــو»‪،‬‬ ‫«همی ــن دیدن ه ــا» و «ب ــال ب ــرف» ازان جمل ــه‬ ‫ب هش ــمار می این ــد‪.‬‬ ‫منص ــور یاقوت ــی؛ معل ــم بازنشس ــته‪،‬‬ ‫داس ــتان نویس‪ ،‬ش ــاعر‪ ،‬منتق ــد ادب ــی و‬ ‫محق ــق‪ ،‬متول ــد ‪ 5‬اس ــفند ‪ 1327‬در روس ــتای‬ ‫کیو هن ــان شهرس ــتان س ــنقر اس ــت‪ .‬وی معلم ــی‬ ‫را از روس ــتاها و مناط ــق مح ــروم اغ ــاز ک ــرده و‬ ‫ً‬ ‫نهایت ــا در م ــدارس ش ــهر کرمانش ــاه ب ــه تدری ــس‬ ‫پرداخ ــت‪ .‬از او تا کن ــون بی ــش از ‪ 30‬عن ــوان‬ ‫کت ــاب در حوز هه ــای رم ــان‪ ،‬داس ــتان کوت ــاه‪،‬‬ ‫داس ــتان بلن ــد‪ ،‬پژوه ــش‪ ،‬کت ــاب در ح ــوزه‬ ‫کودک ونوج ــوان ب ــه چ ــاپ رس ــیده اس ــت‬ ‫یت ــوان ب ــه «داس ــتان های اه ــودره»‪،‬‬ ‫ک ــه م ‬ ‫«هستی شناس ــی فه ــم»‪« ،‬چش ــم هیچ ــکا ک»‪،‬‬ ‫«خرچن ــگ بلندپ ــرواز»‪« ،‬حماس ــه باب ــک» و‬ ‫«تنهات ــر از م ــاه» اش ــاره ک ــرد‪.‬‬ ‫امی ــن فقی ــری؛ پژوهش ــگر‪ ،‬نمایش ــنامه نویس‬ ‫راهیابی «مرغابی وحشی»‬ ‫به مرحله پایانی جشنواره امریکایی‬ ‫«مرغابـی وحشـی» به کارگردانـی غـزال حسـینی و تهیه کنندگـی امیـر‬ ‫اسـماعیل زاده؛ در چهارمیـن حضـور بین المللـی خـود‪ ،‬بـه مرحلـه پایانـی‬ ‫ُ‬ ‫‪12‬امیـن جشـنواره ‪ Film For The Forest‬تگـزاس امریـکا رسـید‪ .‬اهـداف‬ ‫مسـازان‬ ‫برگـزاری جشـنواره فیلـم کوتـاه تگـزاس امریـکا به چالش کشـیدن فیل ‬ ‫جهـان بـرای سـاخت فیلم هایـی الهام بخـش به منظـور تشـویق مخاطبـان‬ ‫برای اقداماتی قدرتمند برای حفظ محیط زیسـت اسـت‪ .‬اسـامی برگزیدگان‬ ‫دوازدهمیـن جشـنواره تگـزاس امریـکا در تاریـخ ‪ ٢٢‬ژوئـن برابـر بـا اول تیر مـاه‬ ‫‪ 1401‬اعالم خواهد شـد‪ .‬امیرعلی قلیپور‪ ،‬امیر اسـماعیل زاده‪ ،‬غزال حسینی‪،‬‬ ‫محمد میالد صحرا گرد و جهانگیر حسین پور در این فیلم کوتاه ایفای نقش‬ ‫کرده انـد‪« .‬مرغابـی وحشـی» درامـی اجتماعـی بـا محوریـت شـکار غیر مجـاز‬ ‫پرنـدگان مهاجـر بـوده و فیلم بـرداری ان‪ ،‬در رشـت‪ ،‬کیاشـهر و الهیجـان‬ ‫انجـام شـده‪ .‬دیگـر عوامـل عبارت انـد از تهیه کننـده‪ :‬امیـر اسـماعیل زاده‬ ‫طبسـی‪ /‬کارگـردان و بازنویـس فیلم نامـه‪ :‬غـزال حسـینی‪ /‬نویسـنده‪:‬‬ ‫مرتضـی وطن خـواه‪ /‬فیلم بـردار‪ :‬حسـین سـیدیان‪ /‬دسـتیار کارگـردان و‬ ‫برنامه ریـز‪ :‬مهـدی جوادی مقـدم‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬مرتضـی وطن خـواه‪ /‬طـراح‬ ‫چهره پـردازی‪ :‬جلال امیـری‪ /‬تدویـن‪ :‬امیـر شـیبان خاقانـی‪ /‬صدابـردار‪،‬‬ ‫صدا گـذار و اهنگسـاز‪ :‬علی سـینا رضانیـا‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬سـعید اریان مجـد‪/‬‬ ‫روابط عمومـی و مشـاور رسـانه‪ :‬نـگار امیـری‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫به نوبت دوم کشیده شد؛‬ ‫مجمععمومی‬ ‫و انتخابات هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر‬ ‫مجمـع عمومـی و انتخابـات هیئت مدیـره مرکـزی خانـه تئاتـر‪ ،‬بـه نوبـت دوم‬ ‫کشـیده شـد‪ .‬عصر روز شـنبه؛ ‪ ۱۷‬اردیبهشت ماه اولین نوبت مجمع عمومی‬ ‫و انتخابات هیئت مدیره «خانه تئاتر» در سـالن افراسـیابی ورزشـگاه شـهید‬ ‫شـیرودی برگـزار شـد؛ امـا به دلیـل به حدنصاب نرسـیدن‪ ،‬انتخابـات برگـزار‬ ‫نشـد‪ .‬از مجمـوع ‪ 2750‬نفـر اعضایـی کـه می تواننـد در انتخابـات شـرکت‬ ‫کننـد‪ 829 ،‬نفـر به صـورت حضـوری شـرکت کـرده بودنـد و ‪ 242‬نفـر وکالـت‬ ‫داده بودنـد؛ درحالی کـه طبـق اساسـنامه خانـه تئاتـر؛ ایـن مجمـع‪ ،‬زمانـی‬ ‫قانونی سـت کـه «نیمـی از اعضـاء به اضافـه یـک نفـر» حضـور داشـته باشـند؛‬ ‫کـه تعـداد اعضـای حاضر‪ ،‬کمتـر ازاین تعـداد بود‪ .‬براین مبنـا؛ مجمع عمومی‬ ‫و انتخابـات هیئت مدیـره مرکـزی خانـه تئاتـر‪ ،‬بـه نوبـت دوم کشـیده شـد و با‬ ‫حضـور هـر تعـداد از اعضـاء قانونـی خواهـد بـود‪ .‬زمـان و محـل برگـزاری نوبـت‬ ‫ً‬ ‫دوم برگـزاری مجمـع و انتخابـات‪ ،‬متعاقبـا اعلام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خرگوش‬ ‫فرزندان خانواد ه خرگوش هر یک به دلیلی‪ ،‬نزد پدر و مادرشان‬ ‫ رغم تنگی جا و اختالفات‪ ،‬می توانند بر‬ ‫باز می گردند‪ .‬ایا به ِ‬ ‫دشواری های زندگی پیروز شوند؟ مصطفی مهربان‪ ،‬علی‬ ‫رشوند‪ ،‬محمد پویا‪ ،‬فرزانه سکوتی‪ ،‬کامران چنگیزیان‪ ،‬کسری‬ ‫پرتوی‪ ،‬امیرحسین عادلی‪ ،‬محمد خداوردی‪ ،‬سارا الهوت‪،‬‬ ‫ساناز مصباح‪ ،‬ساالر خمسه‪ ،‬انسیه رمضانی و رحمان عباسی‬ ‫ کارگردانی میترا زاهدی هستند که‬ ‫سیاوش؛ بازیگران این اثر به‬ ‫ِ‬ ‫برپایه متنی از کولین سررو به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 30‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 21:15‬در «پردیس سپند» ‬ ‫(سالن شماره ‪ )۲‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫جواد قاسمی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا یـک به رنگ سـفید مـدل ‪ 1398‬با شـماره پلا ک ایـران ‪338 -24‬ص‪ 85‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M15/8848868‬و شـماره شاسـی ‪ NAS811100K5867272‬بـه مالکیـت محسـن مدعلـی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪140004022675000990/1‬‬ ‫بدینوسـیله بـه شـهرزاد هراتی برزگـر و امیررضـا هراتی برزگـر و یاسـمن هراتی برزگـر بدهـکار پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 140004022675000990/1‬کـه برابـر گـزارش اداره پسـت ابلاغ واقعـی میسـر نبـوده‪ ،‬ابلاغ می شـود کـه برابر‬ ‫سند ازدواج ‪ 1776‬بین شما و خانم معصومه هراتی به مبلغ ‪ 2464521452‬ریال بدهکار می باشید که‬ ‫بر اثر عدم پرداخت وجه‪ ،‬بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نموده‪ ،‬پس از تشـریفات قانونی‪ ،‬اجرائیه‬ ‫صـادر و بـه کالسـه فـوق در ایـن اجـرا مطـرح اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 18/19‬ائین نامه اجرایی‪ ،‬مفاد اسـناد‬ ‫رسـمی بـه شـما ابلاغ می شـود از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت‪ ،‬فقط‬ ‫یک نوبت در روزنامه محلی درج و منتشـر می شـود‪ ،‬ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خود‬ ‫اقـدام کنیـد‪ .‬درغیراینصـورت بـدون انتشـار ا گهـی دیگـری‪ ،‬عملیـات اجرایـی طبـق مقـررات علیـه شـما‬ ‫تعقیب خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی و معصومه میری‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل‬ ‫م الف ‪173‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی پلا ک ‪ 140‬فرعـی از ‪ 50‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫سـه سیسـتان اراضـی روسـتای فیـروزه ای مـورد تقاضـای موسـی هراتـی فرزنـد مـراد و غیـرو کـه تا کنـون به‬ ‫عمل نیامده است‪ ،‬لذا برحسب تقاضای کتبی نامبرده‪ ،‬تحدید حدود در روز چهارشنبه ‪1401/03/11‬‬ ‫در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق‬ ‫می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصورتی کـه مسـتدعی ثبت پلا ک فوق‬ ‫و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪15‬‬ ‫قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم‬ ‫ً‬ ‫صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده‬ ‫قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و‬ ‫تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تنظیـم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصلاح قضائی صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪167‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000302‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم ملیحه عندلیب فرزند محمود به شماره شناسـنامه ‪ 16179‬صـادره از‬ ‫کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 175‬مترمربع از پال ک ‪ 21‬فرعی از ‪ 1469‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش یـک شـهر کاشـمر خریـداری از مالـک رسـمی خانم هـا بتـول‪ ،‬مرضیـه‪ ،‬ملیحـه‪ ،‬سـیکنه و اقـای‬ ‫غالمعلـی شـهرت همگـی ناصـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪538‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306012004606‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم سـیده اعظم سـیادتی کرمان فرزنـد سـیدرضا بـه شماره شناسـنامه ‪ 47‬صادره‬ ‫از کاشـمر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 145/29‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪1339‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک شـهر کاشـمر بـه ادرس خیابـان ‪15‬خـرداد ‪ 5‬خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه‬ ‫سـیدعلی محمد حسـینی یزدی (احـدی از ورثـه سیدهاشـم حسـینی یزدی) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره های ‪ 140160306012000304‬و ‪ 140160306012000307‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک کاشـمر بـه ترتیـب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای محمـود هادی فرزند محمدحسـن‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 35‬صادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان یکباب سـاختمان و‬ ‫خانم مریم عاملی ترشـیزی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 618‬صادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ اعیان یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 149/46‬مترمربع از پال ک ‪ 148‬فرعی از ‪ 3026‬اصلی‬ ‫واقع در بخش یک حومه کاشـمر خریداری از مالک رسـمی اداره اوقاف محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪529‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو وانت اریسـان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪432 -32‬ص‪95‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 118J0016946‬و شـماره شاسـی ‪ NAAB66PE1GV651073‬بـه مالکیـت محمدباقـر‬ ‫توسلی قلعه شـیری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2493‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/27-140060306339000278‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خوشـاب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدجعفر حسـینی فرزنـد محمـود بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1711‬صـادره از سـبزوار در یـک قطعـه بـاغ پسـته بـه مسـاحت ‪ 15595/26‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬و ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی باغدشـت و احمدابـاد بخـش ‪ 10‬خوشـاب خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای احمـد حیـدری فرزنـد حسـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/345‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت رکـورد ‪ 125CC‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 772-37729‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 10E08073‬و شـماره تنـه ‪ N3C***125E9300677‬بـه مالکیـت محمـود دولت ابـادی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-TU5‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪174 -10‬ی‪ 56‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 139B0113345‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE2FK891927‬بـه مالکیـت محمود شـمس ابادی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ‪ QUIK-MT‬هاچ بـک مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪513 -32‬ج‪ 13‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ M15/8888797‬و شـماره شاسـی ‪ NAS841100K1040402‬بـه مالکیـت سـیدهادی‬ ‫پورسـینا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب فرهـاد زینلـی فرزنـد بـرات بـه شماره شناسـنامه ‪ ۶۳۷‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ ۳۶۷۳۵۳۲۳۷۵‬صـادره از زابـل در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی کشـاورزی صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی زاهـدان بـا شـماره ‪ ۷۲۲۱۱۱۲۴۳‬مفقـود شـده اسـت و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد زاهـدان بـه نشـانی زاهـدان‪ ،‬خیابـان دانشـگاه‪،‬‬ ‫م ‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی زاهـدان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/03/17 :‬‬ ‫زاهدان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005004518‬مورخـه ‪ 1400/12/23‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای قاسـم حمید فرزند مشـکور دارای کد ملی ‪6629550536‬‬ ‫به شناسـنامه ‪ 5064‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 314/76‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬کـوی اخوند‪ ،‬خیابان تلمبه‬ ‫خانه شـهید قاسـم اسـکندری خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه غالم اسـکندری تایید شـد‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع‬ ‫قضائی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/51‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـفید و برگ سـبز خودرو سـواری پراید سـایپا هاچ بک به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1396‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪741 -34‬ن‪ 82‬و شـماره موتـور ‪ M125975857‬و شـماره شاسـی ‪ 6R22BD000899‬بـه‬ ‫مالکیـت همـه گل کریمیان تنگ نایـاب فرزنـد خونباز به شـماره ملـی ‪ 5999649757‬مفقود شـده و فاقد‬ ‫اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160316002000116‬و ‪ 140160316002000114‬مـورخ ‪ 1401/01/23‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقایان کیومرث اختیـاری و بابک‬ ‫اختیـاری فرزنـد جلیـل بـه شماره شناسـنامه ‪ 3341671986‬و ‪ 3258901848‬صـادره از اسلام ابادغرب‬ ‫هر کدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 120/20‬مترمربع پال ک ‪2657‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬ولیعصـر‪ ،‬شـهرک اندیشـه خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از‬ ‫پورمنـد شـریفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬یدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/30‬الف‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب پروانـه خانمحمـدی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکس مـدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪313 -29‬د‪ 81‬و شـماره موتـور ‪ 12487179350‬و شـماره شاسـی ‪NAAM01CA59R284731‬‬ ‫بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر‬ ‫کسـی ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/27-140060306339000280‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خوشـاب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدجعفر حسـینی فرزنـد محمـود بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1711‬صـادره از سـبزوار در یـک قطعـه بـاغ پسـته بـه مسـاحت ‪ 15626/88‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬و ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی باغدشـت و احمدابـاد بخـش ‪ 10‬خوشـاب خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای احمـد حیـدری فرزنـد حسـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/344‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 111SE‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪317 -20‬م‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ M13/6381521‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100K1074428‬بـه‬ ‫مالکیـت مازیـار اجودانـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیموضوعماده‪ 3‬قانونو ماده‪ 13‬ائین نامهقانونتعیینتکلیفوضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمیمستقر در ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شهرستانرامهرمز‪-‬رامشیر‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز‪ -‬رامشـیر کـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محرز شـده اسـت‪ ،‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امال ک موردتقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه فرماینـد‪ .‬در ضمن‬ ‫برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور‪ ،‬صـدور سـند مالکیـت مانع متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ا گهیموضوعماده‪ 3‬قانونو ماده‪ 13‬ائین نامهقانونتعیینتکلیفوضعیت‬ ‫ثبتیاراضی و ساختمان های فاقدسند رسمیمستقر در ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شهرستانرامهرمز‪-‬رامشیر‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز‪ -‬رامشـیر کـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محرز شـده اسـت‪ ،‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امال ک موردتقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه فرماینـد‪ .‬در ضمن‬ ‫برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور‪ ،‬صـدور سـند مالکیـت مانع متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -1‬اقای عبد عقیلی زاده فرزند ناصر دارای کد ملی‪ 6629516788‬به شناسنامه‪1694‬‬ ‫صادره از رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 107/76‬مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی و اعیان ‪ 614‬فرعی از ‪49‬‬ ‫اصلی واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬نبش‬ ‫خیابـان جمهـوری اسلامی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه‬ ‫مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت‬ ‫رسمی محمد ارگانی نسبت به ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -2‬اقـای عبـد عقیلـی زاده فرزنـد ناصـر دارای کـد ملـی ‪ 6629516788‬بـه شناسـنامه‬ ‫‪ 1694‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ‪ 1/5‬دانـگ عرصـه و سـه دانگ اعیانـی یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 405/72‬مترمربـع عرصه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیان‬ ‫‪ 614‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫جمهـوری اسلامی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی به‬ ‫تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه عرصـه و مالکیـت رسـمی محمـد‬ ‫ارگانـی نسـبت بـه اعیان‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -1‬اقـای عبدالحسـن عمـوری فرزنـد خفیـف دارای کـد ملـی ‪ 6629785363‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 6‬صادره از رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیانی یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 107/76‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیـان‬ ‫‪ 614‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫امـام خمینـی‪ ،‬نبـش خیابـان جمهـوری اسلامی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی‬ ‫موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه‬ ‫سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی محمـد ارگانـی نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان‬ ‫‪ -2‬اقـای عبدالحسـن عمـوری فرزنـد خفیـف دارای کـد ملـی ‪ 6629785363‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 6‬صادره از رامشـیر نسـبت به ‪ 1/5‬دانگ عرصه و سـه دانگ اعیانی یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 405/72‬مترمربـع عرصه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیان‬ ‫‪ 614‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫جمهـوری اسلامی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی به‬ ‫تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه عرصـه و مالکیـت رسـمی محمـد‬ ‫ارگانـی نسـبت بـه اعیان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪16‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 15‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت مجوز حمل سلاح شـکاری پران ‪5‬تیر نیمه اتوماتیک کالیبر ‪ 12‬سـاخت کشـور ترکیه با شماره بدنه‬ ‫‪ 3801‬بـه نـام فیض الـه عزیـزی فرزنـد علی دوسـت شـماره ‪ 3369773368‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک شامل سند مالکیت‪ ،‬سند کمپانی و برگ سبز خودرو‬ ‫کمـدادی‬ ‫سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای ‪ 8/1‬بـه رنـگ نو ‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪729 -79‬ج‪ 79‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 22568234823‬و شـماره شاسـی ‪ 82033614‬بـه‬ ‫مالکیت محمد ملکی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی‪ ،‬کارت و بیمه نامـه خـودرو وانـت‬ ‫پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1379‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪224 -32‬ن‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ 11517910021‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 79910683‬بـه مالکیـت زهـرا صفائـی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪791‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنی مدل ‪ 1383‬با شماره پال ک ایران ‪867 -32‬ن‪ 98‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ 11283152271‬و شـماره شاسـی ‪ 83535253‬بـه مالکیـت‬ ‫ناصـر عبـاس زاده فرزنـد اله قلـی بـا کـد ملـی ‪ 0701384654‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪790‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و سند موتورسیکلت اپاچی به رنگ سفید مدل‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره موتـور ‪ 0E6EB2095865‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 180B9004647‬بـه مالکیـت سیدحسـین‬ ‫موسـوی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۸۹‬بـا شـماره موتـور ‪ ۱۱۴۸۹۰۲۰۵۲۲‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAA46AA7AG121599‬بـه مالکیـت‬ ‫داریـوش کالته میمـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه‬ ‫رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ ۱۳۸۶‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ ۲۲۲۲۶۹۹‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286659274‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی مهرپویـان مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید سـایپا ‪ 141‬ای به رنگ بژ متالیک مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران ‪396 -72‬ط‪ 73‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 2806943‬و شـماره شاسـی ‪ S1482288283877‬به مالکیت سیدقاسـم قاسم زاده گنجی مفقود شده و‬ ‫فاقد اعتبار است‪/.‬ب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم فاطمـه برهانزهـی بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 1400/12/04-17963‬دفترخانـه ‪72‬‬ ‫خـاش و بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیـت المثنـی حدنـگاری کـه بـه امضـای‬ ‫شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 72‬خاش رسـیده مدعی سـت که سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 11‬فرعـی از ‪ 481‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک از بخـش چهـار بلوچسـتان شـهر‬ ‫خـاش‪ ،‬خیابـان رودکـی مـورد ثبـت ‪ 2156‬صفحـه ‪ 172‬دفتـر ‪ 14‬املا ک کـه به نام خانم هـا زهرا و‬ ‫فاطمـه و امنـه شـهرت همگـی برهانزهـی هـر یک نسـبت بـه دودانگ مشـاع از ششـدانگ ثبت‬ ‫شـده‪ ،‬بـه علـت اسباب کشـی مفقـود شـده و در رهـن و بازداشـت نمی باشـد‪ ،‬درخواسـت صـدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت‪ ،‬در یک‬ ‫نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نـزد خود‪ ،‬یـا انجام معامله‬ ‫نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خود را به ضمیمه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعالم و رسـید دریافـت کند تا مورد رسـیدگی‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصورت اعتـراض‪ ،‬اصل‬ ‫سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/20 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم حاجیه بانـو رحمتیـان فرزنـد محمود به اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضای کتبـی بـه شـماره ‪ 1401/02/17-1600737‬جهت دریافت سـند مالکیت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ست سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل‬ ‫مسـکونی بـا پلا ک ‪ 7830‬فرعـی از چهـار اصلـی واقـع در بخـش ‪ 16‬مشـهد‪ -‬سـرخس کـه متعلـق‬ ‫بـه ایشـان اسـت‪ ،‬در اثـر سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا بـا بررسـی دفتـر املا ک مشـخص‬ ‫شـد سـند مالکیـت اصلـی ششـدانگ یکبـاب منزل با پلا ک ‪ 7830‬فرعـی از چهار اصلی به شـماره‬ ‫سـریال ‪ 068469‬بـه نـام حاجیه بانـو رحمتیـان فرزنـد رحیـم صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهـی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی؛ نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/20 :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سرخس‪ ،‬از طرف جواد درویش زاده‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی قانـون یـاد شـده‪،‬‬ ‫اسـامی افرادی که اسـناد عادی یا رسـمی انان در هیات مسـتقر در اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد رسـیدگی و تائیـد قـرار گرفتـه جهـت‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه ا گهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشـار و محلـی) بـه شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی ثبت ازدواج‬ ‫اقـای برفـی جهان زهـی بـا توجـه بـه دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 1400/12/19-140025390012806348‬شـما محکـوم‬ ‫بـه ثبـت واقعـه ازدواج بـا خانـم گل بهـار جمال زهـی‬ ‫می باشـید‪ .‬لـذا تـا مـدت ده روز از مورخـه ‪1401/02/10‬‬ ‫جهـت ثبـت واقعـه ازدواج بـه دفترخانه ازدواج شـماره ‪3‬‬ ‫سـرخس اهـل سـنت‪ ،‬مراجعـه فرماییـد‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫طبـق قانـون دادگاه‪ ،‬ثبـت واقعـه پیگیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عبدالستار احمدی‬ ‫سردفتر دفتر ازدواج شماره ‪ 3‬سرخس‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه از پلا ک ‪ 160‬فرعـی از ‪ 169‬اصلـی فـوق بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 99/95‬مترمربـع ابتیاعـی اقـای هـادی محمـدی از محـل‬ ‫مالکیـت رسـمی سـکینه حقانـی برابـر رای شـماره ‪ 1401 -0349‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/02/12‬کالسـه ‪1400-0382‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه فروشـندگان و مالکیـن مشـاعی و اشـخاص ذینفـع‬ ‫یشـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از‬ ‫در ارای اعلام شـده ابلاغ م ‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ‬ ‫کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کننـد و گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهنـد‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض‬ ‫در مهلـت قانونـی واصـل ن شـود یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند‬ ‫ً‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫علیخان نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه یک بجنورد‬ ‫ا گهی ثبت ازدواج‬ ‫یپـور بـا توجـه بـه دادنامـه شـماره‬ ‫اقـای نـادر داد ‬ ‫‪ 1400/12/19-140025390014261110‬شـما محکـوم بـه‬ ‫ثبـت واقعـه ازدواج بـا خانـم حلیمـه سـارانی می باشـید‪.‬‬ ‫لـذا تـا مـدت ده روز از مورخـه ‪ 1401/02/10‬جهـت ثبـت‬ ‫واقعـه ازدواج بـه دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 3‬سـرخس‬ ‫اهـل سـنت‪ ،‬مراجعـه فرماییـد‪ .‬درغیراینصـورت طبـق‬ ‫قانـون دادگاه‪ ،‬ثبـت واقعـه پیگیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫عبدالستار احمدی‬ ‫سردفتر دفتر ازدواج شماره ‪ 3‬سرخس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306005000919‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جلال‬ ‫انصاری فرزند رمضانعلی به شماره شناسـنامه ‪ 144‬صادره از نیشـابور در یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 92/35‬مترمربـع پلا ک ‪ 31‬فرعـی از ‪ 15‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضی لنج اباد بخش ‪ 12‬نیشـابور خریداری از مالک رسـمی اقای عیسـی بزغانی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪1100‬‬ ‫نیشـابور‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001004964‬مورخـه ‪ 1400/12/03‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقـای صـادق‬ ‫طهماسـبی فرزنـد میرتقـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 111/42‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3454‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه میانـرود مالدسـته بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی بـا کسـر‬ ‫سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬کالسـه پرومـده ‪98/240‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫مهدی داودی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1307625‬‬ ‫شهرستانساری‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2493‬‬ ‫احمد دامغانی نژاد؛ افتخار ورزش شهرری و کشور‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ینـژاد‪ ،‬یکـی از پیشکسـوتان ورزش کشـور و اهـل‬ ‫اقـای احمـد دامغان ‬ ‫شـهرری اسـت کـه بیـش از ‪ 50‬سـال در عرصـه ورزش کشـتی خدمـات‬ ‫بسـیاری بـه جامعـه ورزشـی به ویـژه گوش شکسـته های تشـک‬ ‫دایـره کشـتی انجـام داده اسـت‪ .‬احمـد دامغانی نـژاد سـال ‪ 1336‬در‬ ‫محلـه هالل احمـر شـهرری متولـد شـد‪ .‬مرحـوم پـدرش؛ علی ا کبـر‪ ،‬از‬ ‫هشت سالگی او را تشویق کرد تا وارد عرصه ورزش شود‪ .‬دامغانی نژاد‬ ‫می گویـد‪« :‬ابتـدا عالقـه خاصـی بـه ورزش شـنا داشـتم‪ ،‬کـه ایـن ورزش‬ ‫را از ابتـدا نـزد اقـای ابراهیمـی؛ مربـی شـنا و یکـی از دوسـتان پـدرم‪ ،‬در‬ ‫اسـتخر شـهرری اموختـم‪ .‬وقتـی در اولیـن مسـابقه ورزشـی زندگـی ام‬ ‫شـرکت کـردم‪ ،‬مقـام سـوم ایـن مسـابقات را به دسـت اوردم و کسـب‬ ‫ایـن افتخـار‪ ،‬انگیـزه بیشـتری به مـن داد تـا ورزش را به طور جدی تری‬ ‫دنبـال کنـم‪ .‬پـدرم در باشـگاه شـهنام واقـع در خیابـان حـرم حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم؟ع؟‪ ،‬بـا دوسـتان پیشکسـوت خـود‪ ،‬مرحـوم ناصـر‬ ‫محمـدی (از قهرمانـان تیـم ملـی)؛ مرحـوم عبـداهلل زار ع و مرحـوم‬ ‫حسـین زا کانـی بـا یکدیگـر شـرا کت داشـتند‪ .‬بـه همیـن خاطـر مـن در‬ ‫سن ‪ 11‬سالگی در کنار شنا‪ ،‬تمرینات کشتی را زیر نظر پدرم فرا گرفتم‬ ‫و پـس از چنـدی در مسـابقات کشـتی قهرمانـی اموزشـگاه ها‪ ،‬در وزن‬ ‫‪ 48‬کیلوگـرم‪ ،‬حائـز مقـام اول ایـن رقابت ها شـدم»‪ .‬وی افزود‪« :‬عشـق‬ ‫یشـد و در کنـار‬ ‫بـه ورزش در وجـود مـن بـه شـنا و کشـتی محـدود نم ‬ ‫کشـتی‪ ،‬عالقـه خاصـی بـه ورزش والیبـال پیدا کـردم که لطـف خداوند‬ ‫شـامل حـال مـن شـد و در مسـابقات والیبـال مـدارس شـهرری‪ ،‬بـا‬ ‫عضویـت در تیـم هنرسـتان فنـی شـهرری‪ ،‬مقـام دوم این مسـابقات را‬ ‫کسـب کردیـم‪ .‬مربیگـری ایـن تیـم بر عهـده مرحوم جـواد امینـی؛ دبیر‬ ‫ورزش هنرسـتان بـود‪ .‬حـدود ‪ 15‬سـال عضـو تیـم والیبـال همـکاران‬ ‫فرهنگـی شـهرری بـودم‪ .‬همچنیـن در مسـابقات قهرمانـی اسـتان‬ ‫به عنـوان بازیکـن تیـم فرهنگیـان ری در زمیـن حضـور داشـتم و یکـی‬ ‫از افتخـارات تیـم فرهنگیـان ری ایـن بـود کـه هم هسـاله روی سـکو‬ ‫ایسـتاده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تمرینـات کشـتی ازاد و فرنگـی را‬ ‫بیشـتر در باشـگاه شـهنام و سـالن تختـی‪ ،‬زیـر نظـر مرحـوم زار ع ادامه‬ ‫دادم تـا اینکـه مسـابقات کشـتی جوانـان فرنگـی اسـتان مرکـزی در‬ ‫قزوین برگزار شد‪ ،‬که در وزن ‪ ۵۲‬کیلوگرم پس از ابراهیمی از قم؛ مقام‬ ‫دوم را کسـب کردم و سـال بعد در مسـابقات فرنگی اسـتانی در سـاوه‪،‬‬ ‫در وزن ‪ ۵۷‬کیلوگرم‪ ،‬سـوم شـدم‪ .‬در سـال بعد در مسـابقات انتخابی‬ ‫تیـم تهـران در میـدان فلسـطین در وزن ‪ ۵۷‬کیلوگرم پس از محمد بنا‬ ‫و محسـن افـروزی بـه مقـام سـوم رسـیدم‪ .‬در سـال ‪ ۵۹‬بـه تشـویق و‬ ‫معرفی مرحوم حسـین عالیی؛ از مربیان و داوران بین المللی والیبال‬ ‫دبیـران ورزش و مسـئول وقـت تربیت بدنـی اموزش وپـرورش شـهرری‪،‬‬ ‫به عنـوان معلـم ورزش در مـدارس شـهرری مشـغول بـه کار شـدم و‬ ‫‪ ۳۵‬سـال در جهـت خدمـت بـه ورزش و امـوزش جوانـان و نوجوانـان‬ ‫شـهرری تلاش کـردم»‪ .‬احمـد دامغانی نژاد همچنین حدود ‪ ۱۰‬سـال‪،‬‬ ‫مدیریـت اولیـن هنرسـتان تربیت بدنـی شـهرری را بـر عهـده داشـته‬ ‫و حـدود بیسـت سـال مسـئولیت کشـتی اموزشـگاه های شـهرری را‬ ‫بـر عهـده داشـت و بسـیاری از قهرمانـان شـهرمان را به عنـوان مربـی‪،‬‬ ‫در مسـابقات قهرمانـی اسـتان‪ ،‬کشـور و انتخابـی تیـم ملـی به عهـده‬ ‫داشـته اسـت؛ قهرمانانی مثل علیرضا دبیر‪ ،‬محسـن سوریان‪ ،‬محمد‬ ‫شـربیانی‪ ،‬مهـدی شـربیانی‪ ،‬سـعید اذربایجانـی‪ ،‬مهـدی سـبزعلی‪،‬‬ ‫محمد معطری‪ ،‬سید محمد موسوی‪ ،‬حسین ساداتی‪ ،‬رضا صمدی‬ ‫سهـای اموزشـی جهـت ارتقـای مـدارک مربیگـری و داوری ده‬ ‫و کال ‬ ‫رشـته ورزشـی هم زمان با انجام کار به دسـت اورده اسـت‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫«در سـه رشـته ورزشـی کشـتی‪ ،‬والیبـال ایسـتاده و نشسـته بـا تلاش و‬ ‫ً‬ ‫پشت کار و عالقه بسیار توانسته ام مدارک مربیگری و خصوصا داوری‬ ‫بین المللی هر سـه رشـته کشـتی‪ ،‬والیبال‬ ‫ایستاده‪ ،‬والیبال نشسته و کشتی را سال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬در کشـور ژاپـن و بـرای اولین بار‪ ،‬در‬ ‫سهـای بین المللی اخـذ کنم‪ .‬که پس‬ ‫کال ‬ ‫از پایـان کالس‪ ،‬توسـط مـدرس اقای ازوما‬ ‫دعـوت بـه قضـاوت مسـابقات قهرمانـی‬ ‫گسـاالن کشـتی اسـیا در کشـور ژاپـن‬ ‫بزر ‬ ‫شـدم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در ادامـه‬ ‫پـس ازان‪ ،‬به ترتیـب ارتقـای درجـات سـه‪،‬‬ ‫دو و یک‪ ،‬در مسـابقات قهرمانی المپیک‬ ‫ناشـنوایان در کشـور تایـوان؛ و چندیـن‬ ‫مسـابقات کشـتی جهانـی و اسـیایی در‬ ‫کشـورهای روسـیه‪ ،‬تایپـه‪ ،‬سـوریه‪ ،‬قطـر‪ ،‬مجارسـتان‪ ،‬مغولسـتان‪،‬‬ ‫فرانسـه‪ ،‬برزیـل‪ ،‬سـری النکا و المـان قضـاوت کـردم و حـدود ‪ ۱۴‬سـال‪،‬‬ ‫به عنـوان مـدرس کالس های ارتقا و کنترل داوران فدراسـیون کشـتی‪،‬‬ ‫ینـژاد افـزود‪« :‬در ضمـن در اولیـن کالس‬ ‫همـکاری داشـتم»‪ .‬دامغان ‬ ‫جدول نویسـی کشـتی‪ ،‬در سـال ‪ 13۵۹‬شـرکت کـردم و در کنـار کار‬ ‫داوری‪ ،‬در بسـیاری از مسـابقات بین المللـی همچـون پنـج دوره جـام‬ ‫تختـی و قهرمانـی کشـور و مسـابقات بین المللـی‪ ،‬در امـور تنظیـم‬ ‫جدول مسـابقات مسـئولیت داشـته ام‪ .‬هم زمان در چهار فدراسـیون‬ ‫ورزشـی کشـتی‪ ،‬والیبال‪ ،‬فدراسـیون جانبازان و معلولین و فدراسیون‬ ‫ناشـنوایان همـکاری مسـتمر داشـتم‪،‬‬ ‫کـه بـا والیبـال‪ ،‬در دو مسـابقه اسـیایی‬ ‫قضاوت با والیبال نشسـته‪ ،‬سه مسابقه‬ ‫بین المللـی ازجملـه قهرمانـی اروپـا در‬ ‫باشـگاه لورکـوزن المـان و در کشـتی‬ ‫ناشـنوایان؛ قهرمانـی المپیـک در تایپـه‬ ‫و یک بـار به عنـوان کمیتـه فنـی قهرمانی‬ ‫کشـتی ناشنوایان جهان حضور داشتم‪.‬‬ ‫در مسابقات جهانی برزیل و مجارستان‬ ‫و فرانسـه نیـز قضـاوت کـردم و هم ا کنون‬ ‫به عنوان مدرس فدراسـیون والیبـال‪ ،‬در‬ ‫کالس هـای داوری و به عنوان سرپرسـت‬ ‫ینـژاد‬ ‫مسـابقات ناظـر فنـی و داوری همـکاری دارم»‪ .‬احمـد دامغان ‬ ‫پیشکسـوت ورزش شـهرری در پایـان گفـت‪« :‬از همـه عزیزانـی کـه در‬ ‫مسـیر ورزشـی بـه بنـده کمک کردند‪ ،‬تشـکر می کنم و بخصـوص تمام‬ ‫پیشـرفت و موفقیت هـای دوران زندگـی و ورزشـی خـود را مدیـون‬ ‫یهـا و دعـای پـدرم و مـادرم می دانـم»‪.‬‬ ‫راهنمای ‬ ‫استاد احمد دامغانی نژاد‪،‬‬ ‫شاگردان جهانی و‬ ‫قهرمانانیجهان پهلوان؛‬ ‫در شهرری تربیت کرد‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫اختصاص ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای ارتقای راه های استان‬ ‫اسـتاندار گلسـتان از اختصـاص هـزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان برای ارتقای راه های اسـتان‬ ‫علیمحمدزنگانهدر جلسه کمیسیونایمنی‬ ‫راه ها و شورای ترافیک استان گفت‪« :‬علی رغم‬ ‫اینکه ورودی های استان در ایام نوروز بیش از‬ ‫‪ ۴۵‬درصد و در همین تعطیالت مرتبط با عید‬ ‫سعید فطر‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد به طور میانگین‬ ‫افزایش داشـت؛ اما میزان فوتی و جرحی های‬ ‫ناشـی از تصادفـات در مجمـوع ‪ ۱۱‬درصـد کاهـش داشـت»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان‬ ‫با بیان اشـاره بـه بـاال بـودن حـوادث مربـوط بـه موتورسـیکلت در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«با توجه به ورود به فصل برداشـت محصوالت کشـاورزی و عبور وسـایط نقلیه‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬به همه کسـانی که با موتورسـیکلت تردد می کنند توصیه می کنیم‬ ‫ً‬ ‫حتما موتور خود را به ابزارهای اشکارساز مجهز کنند تا سایر رانندگان بتوانند‬ ‫موتورسـیکلت را مشـاهده کنند»‪ .‬وی در بخش دیگری از سـخنان خود‪ ،‬سـفر‬ ‫رئیـس جمهـور بـه اسـتان را یـک فرصـت طالیـی برای اسـتان دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫یهـای تاریخـی داریـم کـه‬ ‫«مـا در حـوزه زیرسـاخت ها در اسـتان عقب ماندگ ‬ ‫یهـا در حوزه راه اسـت‪ .‬حـدود هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫یکـی از ان عقـب ماندگ ‬ ‫مصوبـه داریـم کـه ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومـان ان اعتبارات نقـدی و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومـان از‬ ‫محـل قیـر اسـت کـه بـه نسـبتی که پروژه ها پیشـرفت پیـدا کند‪ ،‬پـس از گـزارش‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـرکت زیرسـاخت و اداره کل راهداری اسـتان‪ ،‬قیر تخصیص داده م ‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬از مجمـوع ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومـان اعتبـارات نقـدی‪،‬‬ ‫تخصیص مبلغ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در همان سال‪ ۱۴۰۰‬اختصاص یافت و باعث‬ ‫شـد کـه ایـن اعتبـارات به پروژه های اولویت تعلق گیرد»‪ .‬وی عنـوان کرد‪« :‬یک‬ ‫مسـیر ارتباطی بین اسـتان ما و شـاهرود اسـتان سـمنان‪ ،‬مسـیر خوش ییالق‬ ‫اسـت کـه ‪ ۲۰‬میلیارد تومـان هـم بـه پروژ ههـای مرتبـط بـه ایـن پـروژه اختصـاص‬ ‫تهـای‬ ‫پیـدا کـرد و مابقـی اعتبـارات کـه دو تـا ‪ ۱۰‬میلیارد تومـان اسـت بـه اولوی ‬ ‫نشـده اختصـاص یافت»‪.‬‬ ‫تعیی ‬ ‫برگزاری همایش سراسری فرهنگ سازی غذای حالل‬ ‫به منظـور ترویـج فرهنـگ سـازی غـذای حلال ‪ ،‬همایـش کشـوری‬ ‫گسـازی غـذای حلال هم زمـان بصـورت انالیـن در سراسـر اسـتان بـا‬ ‫فرهن ‬ ‫هماهنگـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان گلسـتان برگـزار شـد‪ .‬ایـن همایـش‬ ‫سراسری با حضور دکتر سید محمد اقا میری (معاون وزیر و رئیس سازمان‬ ‫دامپزشـکی کشـور )‪ ،‬حجت االسال مو المسـلمین حسـینی مقدم (مسـئول‬ ‫حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در سـازمان دامپزشـکی کشـور ) ب هصـورت انالیـن‬ ‫برگـزار شـد ‪ .‬دکتـر محرابـی (مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان گلسـتان به همـراه‬ ‫معاونیـن و همچنیـن روسـای ادارات شهرسـتان ها و ذابحیـن شـرعی‬ ‫کشـتارگاه های دام و طیور اسـتان نیز هم زمان در این همایش شرکت کردند‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن همایـش‪ ،‬با توج هبـه اهمیـت مباحـث امـوزش مرتبط بـا غذای‬ ‫حالل ‪ ،‬ذابحین شـرعی کشـتارگاه های دام و طیور اسـتان ‪ ،‬در وبینار اموزشـی‬ ‫کـه بدین منظـور برگـزار شـد‪ ،‬شـرکت کردنـد ‪ .‬هـدف از برگـزاری ایـن همایـش‬ ‫سراسـری ‪ ،‬تقویت اموزش های عمومی و تخصصی و اسیب شناسـی سطوح‬ ‫مختلـف کار ذابحیـن شـرعی کشـتارگاه هـای دام و طیـور بـود‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت گلستان خبر داد؛‬ ‫بیمه سالمت رایگان برای سه دهک جامعه‬ ‫مدیـر کل بیمـه سلامت گلسـتان از بیمـه رایـگان سـه دهـک جامعـه خبـر‬ ‫داد‪ .‬مدیـر کل بیمـه سلامت گلسـتان گفت‪« :‬سـه دهک جامعه کـه از وضع‬ ‫مالـی مناسـبی برخـوردار نیسـتند و پـس از ارزیابـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫یشـوند»‪ .‬سـید محمـد‬ ‫رفـاه اجتماعـی‪ ،‬بـه سـازمان بیمـه سلامت معرفـی م ‬ ‫‪۳۲‬هـزار و ‪ ۷۵‬نفـر از خدمـات بیمـه‬ ‫حسـینی افـزود‪« :‬در یک ماه گذشـته ‬ ‫سلامت بهره منـد شـدند‪ .‬هم ا کنـون یک میلیـون و ‪ ۱۸۰‬هزار نفـر از جمعیـت‬ ‫گلسـتان از مزایـای بیمـه سلامت اسـتفاده می کننـد»‪ .‬حسـینی گفـت‪:‬‬ ‫ت کم ‪ ۵۰‬هزار نفـر دیگـر بـه جمـع بیم هشـدگان‬ ‫یشـود کـه دسـ ِ ‬ ‫«پیش بینـی م ‬ ‫بیمـه سلامت ایرانیـان افـزوده شـوند»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۸۸۰‬کیلو گرم قارچ ترافل قاچاق در ازادشهر‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان گفـت‪« :‬مامـوران انتظامـی ازادشـهر ‪ ۸۸۰‬کیلوگـرم‬ ‫قـارچ ترافـل قاچـاق در ایـن شهرسـتان کشـف و ضبـط کردنـد»‪ .‬سـعید دادگـر‬ ‫گفـت‪« :‬مامـوران انتظامـی شهرسـتان ازادشـهر در ایسـت و بازرسـی تیل ابـاد‬ ‫حیـن کنتـرل خودر وهـای عبـوری بـه یـک دسـتگاه نیسـان مشـکوک و ان را‬ ‫بـرای بررسـی بیشـتر متوقـف کردنـد‪ .‬در بازرسـی از ایـن خـودرو ‪ ۸۸۰‬کیل وگـرم‬ ‫قـارچ ترافـل قاچـاق کشـف شـد کـه کارشناسـان ارزش ان را ‪ ۳۱‬میلیارد ریـال‬ ‫براورد کردند»‪ .‬دادگر گفت‪« :‬در این راستا یک متهم دستگیر و پس از تشکیل‬ ‫نمـاه امسـال هـم مامـوران‬ ‫پرونـده بـه مراجـع قانونـی معرفـی شـد‪ .‬در فروردی ‬ ‫انتظامـی ایسـت بازرسـی تیل ابـاد ازادشـهر ‪ ۵۷۰‬کیلوگـرم قـارچ ترافـل قاچـاق‬ ‫کشـف و ضبـط کـرده بودنـد‪ .‬قیمـت بـاالی قـارچ ترافل یا همـان دنبالن کوهی‬ ‫لهـای هیرکانـی شـده و سـودجویان‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬بلای جـان جنگ ‬ ‫به دنبـال قـارچ تیشه به ریشـه ایـن درختـان می زننـد‪ .‬برداشـت قـارچ ترافـل‬ ‫لهـا و مراتـع صدمـه می زنـد و در برخـی مـوارد باعـث‬ ‫تجـدی بـه جنگ ‬ ‫به صور ‬ ‫لهـا خواهـد شـد و برداشـت ان ممنـوع اسـت»‪.‬‬ ‫یهـا در جنگ ‬ ‫افـات و بیمار ‬ ‫رانندگان ترا کتورها‪ ،‬پرخطر رانندگی نکنند‬ ‫معـاون پلیـس راه اسـتان‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬راننـدگان‬ ‫ترا کتورهـای کشـاورزی خالف‬ ‫جهـت جـاده تـردد نکننـد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ قنبـری گفـت‪:‬‬ ‫«هم هسـاله در فصـل کاشـت‪،‬‬ ‫داشـت و برداشت محصوالت‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬تـردد خالف جهت‬ ‫برخـی ترا کتور هـا در جـاده هـا‪ ،‬بسـیار خطر افریـن اسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬طبـق‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نبـاره داده م ‬ ‫هماهنگـی بـا جهـاد کشـاورزی اموزش هایـی هـم در ای ‬ ‫برابـر بـا قانـون ا گـر وسـیله نقلیه کشـاورزی دارای پلا ک باشـد‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون پلیـس راه اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫ان اعمـال قانـون م ‬ ‫وسیله نقلیه کشاورزی پال ک نداشته باشد‪ ،‬به پارکینگ منتقل و پرونده ان‬ ‫یشـود»‪ .‬قنبـری گفـت‪« :‬رانندگان بـرای اینکه‬ ‫بـه مراجـع قضایـی فرسـتاده م ‬ ‫خـود را بـه بریدگـی برسـانند‪ ،‬بـر خلاف جهـت بزرگراه تـردد نکننـد؛ چرا که این‬ ‫یشـود‪ .‬راننـدگان‬ ‫کار خطرنـا ک بـوده و منجـر بـه خسـارت جبران ناپذیـری م ‬ ‫ادوات کشـاورزی نسـبت بـه قوانیـن و مقـررات پایبنـد باشـند تـا بـا رعایـت ان‬ ‫منجـر بـه کاهـش حـوادث و تصادفـات در ایـن حـوزه در اسـتان شـوند»‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۰‬خانواده پنج معلول در استان‬ ‫سرپرست اداره کل بهزیستی استان گلستان‪،‬‬ ‫‪۵۲‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬معلـول در سـطح اسـتان‬ ‫ ‬ ‫گلسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬از این تعـداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۳۴‬خانواده دارای سـه معلـول‪ ۳۰ ،‬خانواده‬ ‫دارای چهـار معلـول و ‪ ۱۰‬خانـواده پنـج‬ ‫معلـول هسـتند»‪ .‬کیانـی‪ ،‬اعتبار مسـکن ویژه‬ ‫مددجویـان دو معلـول و تـک معلول در سـال‬ ‫‪ ۹۹‬را ‪ ۱۸‬میلیارد تومـان اعلام کـرد و یـاداور شـد‪« :‬در سـال ‪ ۴۳ ،۱۴۰۰‬میلیـارد‬ ‫تومـان اعتبـارات بالعـوض بـه ایـن بخـش تعلق گرفـت و ‪ ۷۱۹‬واحد مسـکونی‬ ‫به معلوالن سـطح اسـتان گلسـتان رسـید»‪ .‬وی با بیان اینکه بهزیسـتی برای‬ ‫تامیـن مسـکن خانواد ههـای دومعلـول بـه بـاال هیـچ مشـکلی نـدارد‪ ،‬متذکـر‬ ‫یتـوان گفـت؛ هیـچ خانـواد ه دارای دومعلـول بـه بـاال در‬ ‫شـد‪« :‬به جرئـت م ‬ ‫اسـتان گلسـتان وجـود نـدارد کـه برای تامین مسـکن مشـکل داشـته باشـند‬ ‫و بـه حـال خـود رهـا شـوند»‪ .‬سرپرسـت اداره کل بهزیسـتی اسـتان گلسـتان‬ ‫از وجـود دوهـزار و ‪ ۵۷۷‬خانـواده دارای دومعلـول در اسـتان گلسـتان خبـر‬ ‫داد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬در بخـش سـاخت مسـکن بـرای معلـوالن بنیـاد‬ ‫مستصعفان‪ ،‬بنیاد مسکن‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام(ره)‪ ،‬بنیاد خاتم االنبیا‬ ‫و گرو ههـای جهـادی‪ ،‬کمـک کار مـا هسـتند»‪ .‬کیانـی با بیان اینکـه در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۸۷‬واحـد مسـکونی بـه خانواد ههـای دومعلـول تحویـل داده شـد‬ ‫و حـدود ‪ ۹۱‬واحـد مسـکونی دیگـر در دسـت سـاخت اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫خانواده هـای دومعلـول ‪ ۱۴۰‬میلیون تومـان وام بالعـوض و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫وام چهـار درصـد اختصـاص می یابـد و قریـب بـه هشـت تـا ‪ ۱۰‬تـن سـیمان بـه‬ ‫ایـن افـراد تعلـق می گیـرد»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2493‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫گشت نظارت بر بازار توزیع اقالم اساسی‬ ‫در شهرستان ری‬ ‫رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس خبر داد؛‬ ‫برگزاری رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی‬ ‫در استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس گفت‪:‬‬ ‫«از ‪ ۱۷‬اردیبهشـت ماه سـالروز شـکل گیری‬ ‫بسـیج سـازندگی بـه فرمـان رهبـر معظـم‬ ‫نمـاه بـه مـدت ‪ ۱۰‬روز‪،‬‬ ‫انقلاب تـا ‪ ۲۶‬همی ‬ ‫شـاهد برگـزاری رزمایـش بـزرگ جهادگـران‬ ‫فاطمـی در ایـن اسـتان خواهیـم بـود ضمـن‬ ‫انکـه بسـیج سـازندگی اسـتان فـارس فراتـر از‬ ‫مرزهـای جغرافیایـی فـارس در اسـتانهای‬ ‫کرمـان‪ ،‬سیسـتان بلوچسـتان‪ ،‬خوزسـتان‬ ‫وگلسـتان بـا حضـور گروهـای جهـادی‬ ‫خـود مشـغول خدمـت رسـانی بـه ایـن‬ ‫مناطـق هسـتند»‪ .‬اسـماعیل قـزل سـفلی‪،‬‬ ‫در نشسـت خبـری در شـیراز افـزود‪« :‬در‬ ‫ابتـدا بنـا بـود کـه در ایـن رزمایـش ‪ ۷۰۰‬گـروه‬ ‫جهادی به همراه ‪ ۱۰‬هزار نیرو حضور داشـته‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۲۳‬گـروه‬ ‫باشـند کـه تـا امـروز ی ‬ ‫جهـادی به همـراه ‪ ۲۱‬هـزار نیرو اعلام امادگی‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن پیـش‬ ‫بینـی مـا شـکل گیـری و اجـرای یـک هـزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬برنامـه در قالـب ایـن رزمایـش بـود کـه تـا‬ ‫امـروز ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۲۲۹‬برنامه از سـوی گروه های‬ ‫جهـادی اسـتان اعلام شـده کـه از ‪ ۱۷‬تـا ‪۲۶‬‬ ‫اردیبهشـت ماه جـاری عملیاتـی خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬ماهیـت و فلسـفه وجـودی‬ ‫بسیج سـازندگی‪ ،‬ساماندهی‪ ،‬سـازمان دهی‬ ‫و ایجـاد زمینـه حضـور نیروهـای داوطلـب و‬ ‫جـوان بـرای خدمـت رسـانی بـه مـردم اسـت‬ ‫تهـا گروه های‬ ‫کـه در این زمینـه محـور فعالی ‬ ‫جهـادی هسـتند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در دل‬ ‫ایـن سـازمان‪ ،‬دو مجموعـه بـرای اینکـه از‬ ‫تهـا بـه شـکل بهتـر و بیشـتری‬ ‫ایـن فعالی ‬ ‫بتـوان در جهـت خدمـت بـه مـردم اسـتفاده‬ ‫کـرد شـکل گرفتـه کـه یکـی از ان ها شـوراهای‬ ‫یسـت که بـرای سـازماندهی فعالیت‬ ‫جهاد ‬ ‫برگزاری ائین تجلیل از کارگران زحمتکش‬ ‫حوزه شهرداری کهریزک‬ ‫گرو ههـای جهـادی ایجـاد شـده اند»‪.‬‬ ‫قـزل سـفلی گفـت‪« :‬همچنیـن بـرای‬ ‫حمایـت هدفمنـد از فعالیـت گرو ههـای‬ ‫جهـادی‪ ،‬نیازمنـد شـکل دهی یـک سـاز و کار‬ ‫تحت عنـوان قرارگا ههـای عملیـات جهـادی‬ ‫بودیـم کـه بـه سـه شـکل جغرافیـا و محلـه‬ ‫محـور‪ ،‬موضـوع محـور و قشـر محـور بـه‬ ‫خدمت رسـانی بـه مردم مشـغول هسـتند»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس‬ ‫‪۲۲‬سـالی کـه از عمـر بسـیج‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬طـی ‬ ‫یگـذرد‪ ،‬گرو ههـای جهـادی بـه‬ ‫سـازندگی م ‬ ‫بلـوغ فکـری و گسـترش کمـی و کیفـی خوبی‬ ‫رسـیده اند و از ‪ ۴۲‬هـزار گـروه جهادی کشـور‪،‬‬ ‫افـزون بـر چهار هـزار گـروه جهـادی در فـارس‬ ‫هسـتند که در عرصه های مختلف جهادی‬ ‫فعالیـت دارنـد»‪ .‬قـزل سـفلی گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫گرو ههـای جهـادی در عرصـه فنـی و عمرانـی‬ ‫بـر روی ابرسـانی بـه روسـتاهای فـارس‬ ‫تمرکـز دارنـد و در قالـب تفاهم نامـه ای کـه بـا‬ ‫وزارت نیـرو و شـرکت ابفـای اسـتان داریـم‪،‬‬ ‫ابرسـانی بـه ‪ ۳۷۰‬روسـتا اغـاز شـده اسـت»‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪« :‬همچنیـن در زمینـه سـاخت‬ ‫مسـکن بـرای مددجویـان کمیتـه امـداد نیـز‬ ‫سـاخت سـه هزار و ‪ ۲۰۸‬واحـد مسـکونی در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه تا کنـون سـاخت‬ ‫‪ ۳۰۰‬واحـد ان اغـاز شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«الیروبـی قنـوات و کمـک بـه مرمـت و‬ ‫بازسـازی مـدارس و خانـه هـای بهداشـت‬ ‫از دیگـر اقدامـات و فعالیـت جهادگـران‬ ‫یسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫اسـتان در عرصـه عمران ‬ ‫سـازمان بسـیج سـازندگی فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«همچنین جهادگران فاطمی در اسـتان در‬ ‫زمینـه مسـائل فرهنگـی و تربیتـی‪ ،‬مباحـث‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـاد و اشـتغال‪ ،‬بهداشـت‬ ‫و سلامت‪ ،‬مباحـث علمـی‪ ،‬اموزشـی و‬ ‫تحصیلـی‪ ،‬ارائـه خدمـات اموزشـی بـه دانش‬ ‫امـوزان کـم بضاعـت‪ ،‬ارائـه خدمـات در حوزه‬ ‫کشـاورزی و دامـداری و اسـتمرار خدمـات‬ ‫مومنانـه کـه پـس از شـیوع کرونـا اغـاز شـد‪،‬‬ ‫فعالیـت دارنـد»‪ .‬قـزل سـفلی‪ ،‬گرو ههـای‬ ‫جهـادی فـارس را پرچمـدار کمـک بـه مـردم‬ ‫در جـای جـای ایـن اسـتان دانسـت و افزود‪:‬‬ ‫«ضـرورت دارد کـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫نیـز در جهـت کمـک بـه مـردم به ویـژه در‬ ‫مناطـق محـروم بیـش از گذشـته بـه وظایف‬ ‫خـود عمـل کننـد»‪ .‬وی‪ ،‬برگـزاری جشـنواره‬ ‫فرهنگی و رسانه و رونمایی از نشریه منهای‬ ‫نفـت را از دیگـر برنامه های پیش بینی شـده‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬همچنیـن یـک پویـش‬ ‫کهـزار زندگـی نیـز در‬ ‫تحت عنـوان پویـش ی ‬ ‫دسـتور کار قـرار داده ایـم کـه بر اسـاس ان ‪۵۰۰‬‬ ‫جهیزیه به زوج های در استانه ازدواج و ‪۵۰۰‬‬ ‫سیسـمونی به زوج های در اسـتانه فرزنددار‬ ‫شـدن داده خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫به روزرسانی پرداخت حقوق «ماماها» در استان‬ ‫ِ‬ ‫یتـوان در اینـده بـرای پرداخـت مزایـای‬ ‫م ‬ ‫جامعه مامایی امیدوار بـود»‪ .‬وی دراین باره‬ ‫افـزود‪« :‬مصوباتـی نیـز بـرای جبـران پرداخت‬ ‫مابه التفـاوت دریافتـی همـکاران مراقبـان‬ ‫یشـود‬ ‫سلامت تهیـه شـده و پیش بینـی م ‬ ‫یشـود؛ زیـرا‬ ‫پرداخـت حقـوق انـان بـه روز م ‬ ‫یکـی از دو بـال قـوی اجـرای طـرح پزشـک‬ ‫خانـواده‪ ،‬ماماهـا هسـتند»‪ .‬چاال کـی؛ رئیس‬ ‫جمعیت مامایی مازندران نیز در این مراسم‬ ‫بااشاره به خدمات جامعه مامایی در دوران‬ ‫کرونـا بـرای خدمت رسـانی بـه مـادران و‬ ‫کـودکان‪ ،‬گفـت‪« :‬جمعیـت مامایـی ایـران در‬ ‫سـال ‪ ۶۹‬موفـق بـه کسـب پروانـه شـد و ایـن‬ ‫جمعیـت از سـال ‪ ۸۰‬موفـق بـه کسـب پروانـه‬ ‫شده است»‪ .‬وی باعنوان اینکه فعالیت های‬ ‫جمعیـت‪ ،‬صنفـی و علمـی ب هشـمار مـی رود‪،‬‬ ‫شهـای جامعـه مامایـی تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫از تال ‬ ‫راحلـه کریمـی؛ مدیرعامـل انجمـن صنفـی‬ ‫کارگری نیز بااشـاره به اینکه مامایی‪ ،‬رشته ای‬ ‫بـوده کـه قدمتـی بـه تاریـخ بشـریت دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬شـعار روز جهانـی مانایـی معتقـد‬ ‫اسـت ارتقـای ماماهـا سـبب ارتقـای زنـان‪،‬‬ ‫دختران و جامعه می شـود»‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«همـکاران مامـا در مرا کـز پزشـک خانـواده‬ ‫شـهری همچنـان مـورد بی مهـری قـرار‬ ‫می گیرند و با گذشت ‪ ۱۰‬سال از اجرای برنامه‬ ‫هنـوز درگیـر دریافـت حداقلی مزایای شـغلی‬ ‫یسـت که بـا وجـود همـه‬ ‫هسـتند؛ این درحال ‬ ‫یهـا‪ ،‬بـرای ارتقـای سلامت مـادران‬ ‫بی مهر ‬ ‫و زنـان از هیـچ تالشـی فروگـذار نکرده انـد‪ .‬از‬ ‫مسـئوالن تقاضـا داریـم بـرای رفـع مشـکالت‬ ‫ماماهـا اهتمـام ورزنـد»‪.‬‬ ‫مدیر کل ارشاد استان قزوین‪:‬‬ ‫«پنجاه به در» قزوین در تقویم ملی ثبت می شود‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫قزوین گفت‪« :‬مردم استان قزوین همه ساله‬ ‫در پنجاهمین روز از سال در طبیعت حضور‬ ‫یافته و طلب باران می کردند‪ .‬تالش خواهیم‬ ‫کـرد ایـن ائیـن بـا عنـوان روز بـاران وارد تقویـم‬ ‫رسمی کشـور شـود»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫قزویـن؛ محمدحسـین فائـزی در نشسـت‬ ‫خبری به مناسـبت پنجاه بـدر کـه در عمارت‬ ‫دایـی برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شناسـاندن اثـار و‬ ‫تهـای قزویـن از جملـه مـوارد مهـم‬ ‫ظرفی ‬ ‫و اولویـت دار اسـتان اسـت کـه ابتـدای ایـن‬ ‫فراینـد بـا بزرگداشـت ایین پنجاه بـدر خواهد‬ ‫بود»‪ .‬محمدحسـین فائزی ادامـه داد‪« :‬باید‬ ‫کمـک کنیم مـردم این روز را بیشـتر شـناخته‬ ‫و بیشتر به ان عمل کنند‪ .‬رویداد هوانوردی‪،‬‬ ‫رویـداد غـذای شـیالن کـه در باغسـتان برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬کنسـرت موسـیقی حجـت‬ ‫نگـردی‪ ،‬برگـزاری‬ ‫اشـرف زاده‪ ،‬تورهـای قزوی ‬ ‫نمـاز طلـب بـاران در باغسـتان‪ ،‬محفـل طنـز‬ ‫ادبـی در حـوزه هنـری‪ ،‬برنام ههـای کانـون‬ ‫پـرورش فکـری بـا عنـوان پویـش گـرم کتـاب‬ ‫در پـارک الغدیـر از برنام ههـای پنجـاه بـدر‬ ‫امسـال اسـت»‪ .‬در ادامـه‪ ،‬رئیـس سـازمان‬ ‫همیاری شهرداری قزوین بیان کرد‪« :‬داشتن‬ ‫یسـت که می تواند در رشـد‬ ‫فرودگاه‪ ،‬از موارد ‬ ‫و توسـعه اسـتان نقش اساسـی داشته باشد‪.‬‬ ‫به همین منظـور در پنجـاه بـدر ب همـدت‬ ‫دو روز بـا حضـور چنـد هواپیمـای اموزشـی و‬ ‫مسـافری بـا ظرفیـت دو‪ ،‬چهـار و شـش نفره‬ ‫در اسـتان‪ ،‬رویـداد هوانـورودی برگـزار خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬مهـدی حاجی خانـی ادامـه داد‪« :‬ایـن‬ ‫رویـداد کـه به مناسـبت پنجـاه بـدر و معرفـی‬ ‫استاندار مازندران اعالم کرد؛‬ ‫رویداد ساری ‪۲۰۲۲‬؛ فرصتی برای شناساندن‬ ‫تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر مردم تبرستان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دراسـتانه برگـزاری رویـداد «سـاری؛ پایتخـت گردشـگری‬ ‫کشـورهای عضـو ا کـو» اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬این رویـداد‬ ‫بین المللـی را فرصتـی مناسـب برای ارتباط بیشـتر فرهنگی‬ ‫میان این کشورها خواند‪ .‬سید محمود حسینی پور گفت‪:‬‬ ‫«این رویـداد مهـم عالوه براینکـه می توانـد موجـب رونـق‬ ‫اقتصـادی و گردشـگری مازنـدران و شـهر سـاری به عنـوان‬ ‫مرکـز این اسـتان شـود‪ ،‬فرصتـی مناسـب ایجـاد می کنـد تـا‬ ‫نهـا و هنرهـای بومـی مـردم ایـن دیـار را در‬ ‫گهـا و ایی ‬ ‫فرهن ‬ ‫سـطح جهانی بیشـتر معرفی کنـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬مازنـدران و‬ ‫شـهر سـاری‪ ،‬تاریـخ و فرهنـگ غنـی چندهزارسـاله دارند که‬ ‫هنـوز ان طورکـه شایسـته اسـت‪ ،‬در کشـور و جهـان معرفـی‬ ‫نشـده اند‪ .‬رویـداد سـاری ‪ ۲۰۲۲‬می توانـد زمینـه ای بـرای‬ ‫شناساندن تاریخ‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر و زبان مردم کهن سرزمین‬ ‫تبرستان فراهم سازد»‪ .‬وی گفت‪« :‬طی برگزاری این رویداد‪،‬‬ ‫هنرمنـدان رشـته های گونا گـون هنـری اسـتان اجـرای‬ ‫برنام ههـای متنوع با محتـوای فرهنگ وهنر بومی خواهند‬ ‫داشـت»‪ .‬رویـداد بین المللـی «سـاری ‪ »۲۰۲۲‬قـرار اسـت در‬ ‫روزهـای ‪ ۲۱ ،۲۰ ،۱۹‬و ‪ ۲۲‬اردیبهشـت ماه بـا حضـور سـفرای‬ ‫کشورهای عضو ا کو‪ ،‬در ساری برگزار شود که در ان چهارروز‬ ‫نیـز ویژه برنام ههـای فرهنگـی و گردشـگری متنوعـی قـرار‬ ‫اسـت بـا حضور هنرمنـدان اسـتان های مختلف اجرا شـود‪.‬‬ ‫ائیـن «تجلیـل از کارگـران زحمتکـش شـهرداری» به همـت واحـد امـور‬ ‫فرهنگـی و روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬شـهردار کهریـزک‬ ‫ضمـن گرامیداشـت روز کارگـر گفـت‪« :‬کارگـر الگـوی عمـل و تحـول در جامعه‬ ‫هسـتند و پیامبـر ا کـرم ؟ص؟ بـا بوسـه بـر دسـتان توانمند کارگـر منزلت عظیم‬ ‫ایـن قشـر را به تصویـر کشـیده اسـت»‪ .‬علـی کلهـر افـزود‪« :‬امسـال به دلیـل‬ ‫تقـارن روز کارگـر بـا ایـام عیـد سـعید فطـر بـا کمـی تاخیـر برگـزار شـد؛ گرچـه‬ ‫براین باوریـم کـه هـرروز‪ ،‬متعلق به کارگران زحمتکـش در حوزه های مختلف‬ ‫اسـت و حـال‪ ،‬ب هپـاس خدمـات صادقانه و بی دریغ کارگران شـریف‪ ،‬مومن و‬ ‫یسـت‬ ‫صبـور گردهـم امده ایـم تـا زحمـات بی بدیـل انـان را ارج نهیم»‪ .‬گفتن ‬ ‫دراین مراسـم‪ ،‬ضمـن معرفـی و تجلیـل از کارگـران نمونـه؛ از همـه کارگـران‬ ‫حـوزه خدمـات شـهری‪ ،‬فضـای سـبز و سـایر حوزه هـای اجرایـی شـهرداری‬ ‫کهریـزک تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫اجرای طرح تشدید نظارت بر نانوایی ها‬ ‫در شهرستان ری‬ ‫بازرسـان اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری‬ ‫به همـراه نماینـده واحـد بازرسـی فرمانـداری‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬در دو شـیفت صبـح‬ ‫و عصـر از نانوایی هـای سـطح شهرسـتان‬ ‫ری در قالـب طـرح تشـدید نظـارت بـر‬ ‫نانوایی هـا بازدیـد کردنـد‪ .‬در این بازرسـی ها‬ ‫ارد خار ج از شـبکه‪،‬‬ ‫عرضه کننـدکان‬ ‫گران فروشـان و کم فروشـان ضمـن تشـکیل‬ ‫پرونـده بـه مراجـع مربوطـه معرفـی شـدند و خـودروی حامـل ارد به دسـتور‬ ‫مهنـدس جمشـیدی (معـاون مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های‬ ‫اسـتان تهـران) و بـا همراهـی عوامـل کالنتـری ‪ ۱۷۲‬حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟‬ ‫بـه پارکینـگ منتقـل شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ طـرح تشـدید نظـارت بـر نانوایـی هـا‬ ‫بـه دسـتور فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و دادسـتان و به منظـور جلوگیری از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫فروش ارد یارانه ای به صورت ازاد‪ ،‬کم فروشـی و گرانفروشـی انجام م ‬ ‫خبر‬ ‫معاون اجرایی معاونت بهداشتی مازندران خبر داد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون اجرایـی معاونـت بهداشـتی‬ ‫علوم پزشـکی مازنـدران از ماماهـا به عنـوان‬ ‫بـال قـوی اجـرای طـرح پزشـک خانـواده یـاد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬پرداخـت حقوق و مزایـای انان‬ ‫یشـود»‪ .‬رسـول ظفرمنـد در مراسـم‬ ‫بـه روز م ‬ ‫«روز مامـا» بابیان اینکـه فعالیـت در حـوزه‬ ‫مامایـی و بهداشـت ودرمان قیمـت نـدارد‪،‬‬ ‫بـه اجـرای طـرح «پزشـک خانـواده» اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬به رغم اینکـه در برخی زمان ها‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت با عادی انگاری از کنار طرح‬ ‫پزشـک خانـواده می گذشـت؛ امـا متولیـان‬ ‫نطـرح ماندگار‬ ‫علوم پزشـکی تلاش کردند ای ‬ ‫شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دانشـگاه سـعی کـرد‬ ‫تفاوت دریافتی همکاران مراقب سالمت را تا‬ ‫سقف قانون کار پرداخت کند و همه مراحل‬ ‫پرداخـت انجـام شـده اسـت‪ .‬سمت وسـوی‬ ‫یسـت که‬ ‫دانشـگاه و بیمـه سلامت به گونه ا ‬ ‫اعضـای کارگـروه کمیتـه اقـدام مشـترک سـتاد تنظیـم بـازار شهرسـتان ری‬ ‫به منظور برقراری ارامش در بازار و دسترسی اسان مردم به کاالهای اساسی‬ ‫ازقبیل روغن‪ ،‬قند‪ ،‬شـکر و ‪ ،...‬جلوگیری از گران فروشـی‪ ،‬کم فروشـی‪ ،‬احتکار‪،‬‬ ‫عدم عرضـه و توزیـع خار ج ازشـبکه‪ ،‬از فروشـگاه های شهرسـتان ری بازدیـد‬ ‫کردنـد‪ .‬بازرسـان بخشـداری مرکـزی ری همـراه بازرسـان جهـاد کشـاورزی و‬ ‫اداره صمـت شهرسـتان‪ ،‬جهـت برقـراری ارامـش در بـازار و دسترسـی اسـان‬ ‫مردم به کاالهای موردنیاز‪ ،‬از فروشـگاه ها و عمده فروشـان سـطح شهرستان‬ ‫بازدید کردند‪ .‬نکته حائزاهمیت اینکه طی این بازدید مشترک‪ ،‬وجود اقالم‬ ‫اساسـی روغـن و ما کارونـی بـا قیمـت قدیـم و جدیـد در ا کثـر فروشـگاه های‬ ‫بـزرگ و عمده فروشـی های سـطح شهرسـتان ری مشـاهده شـده اسـت‪.‬‬ ‫قزوین اسـت در روزهای دوشـنبه و سه شنبه‬ ‫بـا حضور شـش فروند هواپیما انجـام خواهد‬ ‫شد و هدف ان دیدن جاذبه های گردشگری‬ ‫اسـتان و بر فراز سـطح شـهر و منطقه الموت‬ ‫اسـت‪ .‬افتتـاح ایر تاکسـی هشـت نفره کـه‬ ‫امـکان پـرواز بـه شـهرهای مختلـف کشـور را‬ ‫شرو است که با این‬ ‫دارد نیز از برنامه های پی ِ ‬ ‫یتـوان قزوین را به جهان شناسـاند»‪.‬‬ ‫رونـد م ‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان هـم در این جلسـه گفـت‪:‬‬ ‫«پنجـاه بـدر ثبـت ملـی شـده و هر سـال در‬ ‫عصـر نوزدهـم اردیبهشـت ماه‪ ،‬نمـاز بـاران در‬ ‫یشـود‪ .‬برگـزاری نمـاز‬ ‫مصلای قزویـن برگـزار م ‬ ‫بـاران‪ ،‬کنسـرت‪ ،‬جنـگ شـادی‪ ،‬شـعر طنـز و‬ ‫میزبانـی از تورگـردان و راهنمایـان بـزرگ ملـی‬ ‫و جشـنواره غـذای شـیالن کـه در ان دیمـاج‪،‬‬ ‫اش رشـته و شـربت سـرکه و شـیره اسـتفاده‬ ‫یشـود از برنام ههـای پنجـاه بـدر امسـال‬ ‫م ‬ ‫اسـت»‪ .‬علیرضـا خزائلـی ادامـه داد‪« :‬برنامـه‬ ‫پنجاه بدر سراغازی برای قرار دادن قزوین در‬ ‫مسیر شناساندناستو بایدجایگاهتاریخی‬ ‫و فرهنگـی و هویـت قزویـن در فضاهـای‬ ‫مجـازی معرفـی شـود‪ .‬اسـتان قزویـن در‬ ‫سـفرهای نـوروزی رتبـه یازدهـم تعـداد فروش‬ ‫بلیت اماکن تاریخی را به خود اختصاص داد‬ ‫کـه بایـد ارتقـا پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 44‬درصدی تردد در محورهای کرمانشاه‬ ‫سـهراب مـرادی‪ /‬مدیـرکل راهـداری‬ ‫لو نقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫و حم ‬ ‫کرمانشـاه از افزایـش ‪ ۴۴‬درصـدی تـردد‬ ‫در محورهـای اسـتان در تعطیلات‬ ‫چند روز اخیـر خبـر داد‪ .‬فریبـرز کرمـی‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای تعطیلات عیـد فطـر‬ ‫بیـش از دو میلیـون و ‪ ۷۱۴‬هـزار تـردد در‬ ‫محورهـای اسـتان کرمانشـاه به ثبـت رسـیده کـه این میـزان نسـبت بـه مـدت‬ ‫مشـابه سـال گذشـته کـه حـدود یک میلیـون و ‪ ۸۷۴‬هـزار تـردد داشـتیم‪،‬‬ ‫افزایـش ‪ ۴۴‬درصـدی داشـته اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه عمـده ایـن ترددهـا‬ ‫مربـوط بـه وسـایل نقلیه سـبک بـوده‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬از این میـزان تـردد بیـش‬ ‫از دو میلیون و ‪ ۳۸۱‬هزار مورد ان وسـایل نقیله سـبک و مابقی سـنگین بوده‬ ‫لو نقل جاده ای استان کرمانشاه تا کید کرد‪:‬‬ ‫است»‪ .‬مدیرکل راهداری و حم ‬ ‫«میزان تردد وسـایل نقلیه سـبک در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون‬ ‫و ‪۵۷۱‬هزاردسـتگاه بـوده کـه در تعطیلات امسـال افزایـش قابل توجـه تـردد‬ ‫خودروهـای سـبک را داشـتیم؛ امـا تـردد خودروهـای سـنگین کـه امسـال‬ ‫‪۳۳۲‬هزاردسـتگاه بـوده نسـبت بـه سـال گذشـته بـا حـدود ‪ ۳۰۳‬هزاردسـتگاه‬ ‫تغییرات زیادی نداشـته اسـت»‪ .‬کرمی بیشـترین تردد صورت گرفته را مربوط‬ ‫بـه محـور کرمانشـاه بـه بیسـتون بـا بیـش از ‪ ۱۶۱‬هـزار تـردد اعلام کـرد‪.‬‬ ‫نصب ‪ ۴۰۰۰‬علمک و جذب ‪ ۹۰۰۰‬مشترک جدید‬ ‫شهری و روستایی؛ از برنامه های ‪۱۴۰۱‬‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬حسـن رضـا میربلوکـی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان شـمالی‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن شـرکت برنامه ریـزی کـرده تـا در‬ ‫سـال تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین؛ بـا‬ ‫هدف گـذاری نصـب ‪ ۴۰۰۰‬علمـک و جـذب‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬مشـترک جدیـد شـهری و روسـتایی‬ ‫ضمـن توسـعه شـبکه گاز خـود بـا ایجـاد‬ ‫رفـاه و اسـایش به ویـژه در نقـاط روسـتایی‪ ،‬ایـن نعمـت را در گسـتره اسـتان‬ ‫دراختیـار مـردم قـرار دهـد»‪ .‬میربلوکـی گفـت‪« :‬ایـن شـرکت برنامـه دارد در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـا گازرسـانی بـه صنایـع اسـتان بـا ظرفیـت ‪ ۲۰۰۰۰‬مترمکعـب در‬ ‫سـاعت‪ ،‬بـه اسـتمرار تولیـد و افزایـش اشـتغال صنایـع اسـتان یـاری رسـاند‬ ‫تـا زمینـه شـکل گیری کارگاه هـا و صنایـع تبدیلـی مبتنی بـر دانـش را در پهنـه‬ ‫اسـتان خراسـان شـمالی ایجـاد کنـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان‬ ‫شـمالی افـزود‪« :‬درراسـتای اسـتمرار حمایـت از پایان نامـه و پروژ ههـای‬ ‫دانشـگاهی ایـن شـرکت همچنـان ضمـن حمایـت از پروژه هـای موجـود‪،‬‬ ‫امـاده پذیـرش و حمایـت ایده هـای پژوهشـگران کشـور اسـت»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫کرد‪« :‬با حمایت این شـرکت و مشـارکت دانشـگاه بجنورد‪ ،‬طراحی و سـاخت‬ ‫دسـتگاه اندازه گیری نشـتی گاز طبیعی برحسـب دبی جرمی انجام شـده که‬ ‫باتوجه بـه تسـت های انجام گرفتـه عملکـرد بهتری نسـبت به نمونـه خارجی‬ ‫داشـته و ضمـن جلوگیـری از خـروج ارز از کشـور‪ ،‬نقـش بسـزایی در مطالعات‬ ‫انتشـار کربـن خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫نیشابور‪ ،‬دراستانه یک رویداد ملی با جوایز میلیونی‬ ‫میثمـی‪ /‬اولیـن جشـنواره ملـی زیبایـی اسـب اصیـل ترکمـن باعنـوان «جـام‬ ‫خیـام» طـی دوروز (‪ ۲۹‬تـا ‪ ۳۰‬اردیبهشـت ‪ )۱۴۰۱‬و بـا قضـاوت داوران‬ ‫بین المللـی‪ ،‬در نیشـابور برگـزار می شـود‪ .‬مسـئول روابط عمومـی هیئـت‬ ‫سـوارکاری نیشـابور درگفت وگوبـا خبرنـگار سـایه گفـت‪« :‬اولیـن جشـنواره‬ ‫ملـی اسـب اصیـل ترکمـن در نیشـابور‪ ،‬بـا نظـارت فدراسـیون سـوارکاری برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬اسـب داران حرفـه ای نـژاد تخصصـی ترکمـن از سراسـر کشـور‬ ‫دراین جشـنواره به رقابـت خواهنـد پرداخت‪ .‬هـدف از برگزاری این جشـنواره‬ ‫ملـی‪ ،‬بازاریابـی‪ ،‬تولیـد و پـرورش اسـب های زیبـا و حمایـت از تولیدکننـدگان‬ ‫اسـت»‪ .‬حسـین گلقندشـتی بابیان اینکه ا کنون ‪ ۱۰۰‬راس اسب اصیل ترکمن‬ ‫در پنج مجموعه سوارکاری نیشابور وجود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬رقابت کشوری جام‬ ‫خیـام در ‪ ۱۰‬دور برگـزار و از ‪ ۳۰‬منتخـب مسـابقه بـا جوایـز ‪ ۱۵۰‬میلیون ریالـی‪،‬‬ ‫نفـر دوم ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالـی و نفـر سـوم ‪ ۵۰‬میلیون ریالـی قدردانـی خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه مسـابقات را دو داور بین المللـی بانـو از روسـیه و‬ ‫فرانسـه قضاوت خواهند کرد‪ ،‬تا کید کرد که مهلت ثبت نام هر شـرکت کننده‬ ‫فقـط تـا ‪ ۲۲‬اردیبهشـت اسـت‪ .‬وی درپایـان اشـاره کـرد کـه حـدود ‪ ۵۰‬غرفـه‬ ‫صنایع دسـتی و گردشـگری و صنعـت و معـدن نیـز هم زمـان بـا برگـزاری ایـن‬ ‫مسـابقات در اردوگاه شـهید رجایـی باغـرود نیشـابور بـه عرضـه محصـوالت‬ ‫خـود می پردازنـد‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضای مناسب روغن و شکر در همدان‬ ‫معـاون توسـعه بازرگانـی سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان همـدان سـهمیه‬ ‫ن شـکر بـه ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫تخصیصـی ماهیانـه ‪ ُ ۱۷۰۰‬تـ ‬ ‫«خوشـبختانه وضعیـت تقاضـا بـرای روغـن نیـز بهتر شـده اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ حسـین فضلی با اشـاره به عدم ضرورت هر گونه احتکار خانگی توسط‬ ‫ت فضای مجازی گفت‪ ۱۱« :‬هزار تن‬ ‫شـهروندان به واسـطه تحت تاثیر شـایعا ‬ ‫شـکر در سـه مـاه گذشـته در سـطح اسـتان توزیـع شـده و ایـن فراینـد توزیـع‬ ‫از ایـن پـس هـم همچنـان ادامـه دارد ضمـن اینکـه کارخانجـات قنـد دوبـاره‬ ‫فعال شده اند و در حال دریافت چغندر و تولید شکر هستند»‪ .‬وی سهمیه‬ ‫تخصیصی ماهیانه شکر استان همدان را ‪ ۱۷۰۰‬تن برشمرد و یاد اورشد‪« :‬در‬ ‫فروردین مـاه امسـال هـم ایـن میـزان سـهمیه اسـتان تخصیـص داده شـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایالم‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2493‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل غله مازندران‪:‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫حمایت مالی بهزیستی از زو ج های نیازمند‬ ‫برای ازمایش ژنتیک‬ ‫معــاون توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیــاد اداره کل بهزیســتی ایــام گفــت‪:‬‬ ‫جه ــای نیازمن ــد مددج ــو ک ــه ب ــه مش ــاوره ژنتی ــک نی ــاز‬ ‫«ای ــن اداره کل از زو ‬ ‫دارن ــد حمای ــت مال ــی می کن ــد»‪ .‬ف ــروزان افس ــرده ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر اظه ــار‬ ‫داش ــت‪« :‬ط ــی س ــال گذش ــته درمجم ــوع ‪ ۵۰۱‬زوج در س ــه مرک ــز مش ــاوره‬ ‫ژنتی ــک اس ــتان مش ــاوره های قب ــل از ازدواج‪ ،‬حی ــن و قب ــل از ب ــارداری‬ ‫انج ــام داده ان ــد»‪ .‬وی انج ــام مش ــاوره ژنتی ــک؛ به وی ــژه قب ــل از ازدواج را‬ ‫تهــا‬ ‫بســیار ضــروری دانســت کــه باعــث پیشــگیری درصــد باالیــی از معلولی ‬ ‫یش ــود‪ .‬مع ــاون درم ــان اعتی ــاد اداره کل بهزیس ــتی ای ــام ب ــا ذک ــر اینک ــه‬ ‫م ‬ ‫جه ــای غیر مددج ــو ک ــه ب ــرای مش ــاوره ژنتی ــک ب ــه ای ــن مرک ــز مراجع ــه‬ ‫زو ‬ ‫ک ــرده درص ــورت نداش ــتن تمک ــن مال ــی مناس ــب از کمک هزین ــه م ــوردی‬ ‫نی ــز بهره من ــد ش ــده اند‪ ،‬گف ــت‪« :‬دراین زمین ــه ‪ ۹۱‬زوج موردحمای ــت ق ــرار‬ ‫گرفته ان ــد‪ .‬ط ــی س ــال گذش ــته درمجم ــوع ‪ ۲۰‬میلیاردری ــال ب ــرای انج ــام‬ ‫جه ــا پرداخ ــت‬ ‫که ــای م ــوردی ب ــه ای ــن زو ‬ ‫مش ــاوره های ژنتی ــک و کم ‬ ‫ش ــد»‪ .‬افس ــرده همچنی ــن از برنامه ری ــزی ب ــرای افزای ــش تع ــداد مرا ک ــز‬ ‫مش ــاوره ژنتی ــک اس ــتان ب ــه چه ــار مرک ــز در س ــال ج ــاری‪ ،‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫کارمند شرکت گاز؛‬ ‫نفر اول مسابقات امادگی جسمانی کارکنان دولت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــام از درخشــش ســعید شــعبانی؛ از کارکنــان‬ ‫ای ــن ش ــرکت در مس ــابقات امادگ ــی جس ــمانی کارکن ــان دول ــت منطق ــه ‪۴‬‬ ‫کشــور خبــر داد‪ .‬عبــاس شــمس اللهی گفــت‪« :‬مســابقات امادگــی جســمانی‬ ‫مه ــای ای ــام‪ ،‬هم ــدان‪،‬‬ ‫کارکن ــان دول ــت منطق ــه ‪ ۴‬کش ــور ب ــا حض ــور تی ‬ ‫لرس ــتان‪ ،‬کرمانش ــاه‪ ،‬مرک ــزی و خوزس ــتان به میزبان ــی اس ــتان خوزس ــتان‬ ‫در ش ــهر اه ــواز برگ ــزار ش ــده اس ــت»‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت گاز ای ــام تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪« :‬از س ــه نماین ــده اعزام ــی اس ــتان ای ــام‪ ،‬س ــعید ش ــعبانی از ش ــرکت گاز‬ ‫یپــور از اداره‬ ‫‪۴۴‬ســال مقــام اول؛ و محســن ازاد ‬ ‫اســتان در رده ســنی ‪ ۴۰‬تــا ‬ ‫‪۳۹‬ســال‪ ،‬مقــام ســوم ای ـن دوره از‬ ‫منابع طبیعــی اســتان در رده ســنی ‪ ۳۵‬تــا ‬ ‫نخــود کردنــد»‪ .‬شــمس اللهی گفــت‪« :‬نفــرات اول هــر رده بــه‬ ‫تهــا را ازا ‬ ‫رقاب ‬ ‫مس ــابقات کش ــوری کارکن ــان دول ــت ک ــه اواخ ــر اردیبهش ـت ماه در مازن ــدران‬ ‫یش ــود‪ ،‬اع ــزام خواهن ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫وصول‪ 7.5‬میلیاردتومان‬ ‫عوارض ارزش افزوده شرکت های بزرگ‬ ‫مدی ــرکل ام ــور مالیات ــی اس ــتان ای ــام از وص ــول ‪ ۷٫۵‬میلیاردتوم ــان ع ــوارض‬ ‫ارزش اف ــزوده ش ــرکت نف ــت و گاز غ ــرب به منظ ــور توزی ــع بی ــن ش ــهرداری ها‪،‬‬ ‫یه ــا و ام ــور عش ــایری در اس ــتان ای ــام خب ــر داد‪ .‬س ــعید کریم ــی در‬ ‫دهیار ‬ ‫دیــدار بــا شــهردار و رئیــس شــورای اســامی ایــام‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬موضــوع‬ ‫تعیین تکلی ــف مالی ــات ش ــرکت ها و پیمان ــکاران فع ــال در اس ــتان ک ــه‬ ‫دفت ــر مرک ــزی ان ــان خ ــارج از اس ــتان ق ــرار دارد‪ ،‬به عن ــوان دغدغ ــه مدی ــران‬ ‫ارش ــد‪ ،‬نماین ــدگان م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی و رس ــانه های‬ ‫ته ــای اداره کل ام ــور مالیات ــی در س ــال های‬ ‫اس ــتان‪ ،‬هم ــواره از اولوی ‬ ‫اخی ــر ب ــوده اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬اواخ ــر س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ب ــا تصوی ــب مجل ــس‪،‬‬ ‫پای ــه قانون ــی موض ــوع ع ــوارض و مالی ــات ش ــرکت های ب ــزرگ‪ ،‬تصوی ــب و در‬ ‫اردیبهشـ ـت ماه امس ــال س ــازوکار ان تهی ــه و اب ــاغ ش ــده اس ــت»‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫امــور مالیاتــی اســتان ایــام تصریــح کــرد‪« :‬دراین راســتا‪ ،‬در اســتان ایــام ‪۱۲۵‬‬ ‫نهــا خــارج از اســتان اســت‪ ،‬شناســایی و مکاتبــه‬ ‫شــرکت کــه دفتــر مرکــزی ا ‬ ‫نه ــا انج ــام ش ــده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫و برنامه ری ــزی الزم ب ــرای مطالب ــه مالی ــات ا ‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬ماهان ــه از مح ــل ع ــوارض مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده‪ ،‬اعتب ــارات‬ ‫یه ــا اختص ــاص می یاب ــد و طب ــق قان ــون‬ ‫خوب ــی ب ــه ش ــهرداری ها و دهیار ‬ ‫یهــا از‬ ‫جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬امســال ســهم شــهرداری ها و دهیار ‬ ‫عــوارض افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬کریمــی افــزود‪« :‬در قانــون قبلــی‪ ،‬از نه درصــد‬ ‫مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده‪ ،‬پنج درص ــد ب هص ــورت مس ــتقیم ب ــه خزان ــه واری ــز‬ ‫یش ــد‪ ،‬یک درص ــد س ــهم بهداش ــت و س ــامت و سـ ـه درصد ان ش ــامل‬ ‫م ‬ ‫یهــا‪ ،‬امــور عشــایری و ‪ ...‬توزیــع‬ ‫عــوارض بــود کــه بیــن شــهرداری ها‪ ،‬دهیار ‬ ‫یشــد؛ کــه طبــق قانــون جدیــد‪ ،‬چهاردرصــد عــوارض وصولــی‪ ،‬در اســتان‬ ‫م ‬ ‫یش ــود‪ .‬در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬از مح ــل ع ــوارض مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده‪،‬‬ ‫توزی ــع م ‬ ‫یهــای اســتان‬ ‫یهــا و فرماندار ‬ ‫‪ ۷۵‬میلیاردتومــان بیــن شــهرداری ها‪ ،‬دهیار ‬ ‫توزیــع شــد؛ ســهم شــهرداری ها ‪ ۵۱‬میلیاردتومــان و ســهم شــهرداری ایــام از‬ ‫ان‪ ۲۵ ،‬میلیاردتومــان بــود»‪ .‬مدیــرکل امــور مالیاتــی ایــام مالیــات را تکلیــف‬ ‫اجتماع ــی دانس ــت و ب ــر هم ــکاری ش ــهرداری و ش ــورای ش ــهر درزمین ــه‬ ‫نب ــاره تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫گس ــازی مالیات ــی و ام ــوزش و اطالع رس ــانی درای ‬ ‫فرهن ‬ ‫دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و جرائم سیاسی استان‪:‬‬ ‫رسیدگی به جرائم مطبوعاتی‬ ‫باید با حضور هیئت منصفه باشد‬ ‫دبی ــر هیئت منصف ــه دادگاه مطبوع ــات و جرائ ــم سیاس ــی اس ــتان ای ــام‬ ‫گف ــت‪« :‬ب ــر مبن ــای قان ــون؛ الزم اس ــت ک ــه ب ــه جرائ ــم مطبوع ــات‪ ،‬رس ــانه‬ ‫ه ــا و خبرنگاران ــی ک ــه دارای مج ــوز رس ــمی از هیئ ــت نظ ــارت ب ــر مطبوع ــات‬ ‫وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی هس ــتند‪ ،‬ب ــا حض ــور هیئ ــت منصف ــه‬ ‫رس ــیدگی ش ــود»‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ غالمرض ــا محمدم ــرادی اف ــزود‪:‬‬ ‫«بر اس ــاس ن ــص صری ــح اص ــل ‪ ۱۶۸‬قان ــون اساس ــی جمه ــوری اس ــامی‬ ‫یس ــت و ب ــا حض ــور‬ ‫ای ــران؛ رس ــیدگی ب ــه جرائ ــم سیاس ــی و مطبوعات ــی علن ‬ ‫هیئت منصف ــه در محا ک ــم دادگس ــتری ص ــورت می گی ــرد‪ .‬نح ــوه انتخ ــاب‪،‬‬ ‫ش ــرایط‪ ،‬اختی ــارات هیئ ــت منصف ــه و تعری ــف ج ــرم سیاس ــی را قان ــون ب ــر‬ ‫اس ــاس موازی ــن اس ــامی معی ــن می کن ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬بر اس ــاس م ــاده‬ ‫‪ ۳۶‬قان ــون مطبوع ــات‪ ،‬انتخ ــاب هیئ ــت منصف ــه ه ــر دوس ــال یک بار در‬ ‫مهرم ــاه‪ ،‬جه ــت تعیی ــن اعض ــای هیئ ــت منصف ــه در ته ــران‪ ،‬ب ــه دع ــوت‬ ‫وزی ــر فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی و ب ــا حض ــور وی و رئی ــس کل دادگس ــتری‬ ‫اســتان‪ ،‬رئیــس شــورای شــهر‪ ،‬رئیــس ســازمان تبلیغــات و نماینــده شــورای‬ ‫سیاســت گذاری ائمه جمع ــه سراس ــر کش ــور و در مرا ک ــز اس ــتان ب ــه دع ــوت‬ ‫مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی اس ــتان و ب ــا حض ــور وی و رئیـ ـس کل‬ ‫دادگس ــتری اس ــتان‪ ،‬رئی ــس ش ــورای ش ــهر مرک ــز اس ــتان‪ ،‬رئی ــس س ــازمان‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫تبلیغ ــات و ام ــام جمع ــه مرک ــز اس ــتان ی ــا نماین ــده وی تش ــکیل م ‬ ‫دبی ــر هیئت منصف ــه دادگاه مطبوع ــات و جرائ ــم سیاس ــی اس ــتان ای ــام‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬بر مبن ــای قان ــون؛ هیئ ــت مذک ــور درته ــران ‪ ۲۱‬نف ــر و در‬ ‫س ــایر اس ــتان ها‪ ۱۴ ،‬نف ــر از اف ــراد م ــورد اعتم ــاد عموم ــی و از بی ــن گرو هه ــای‬ ‫مختل ــف اجتماع ــی (روحانی ــون‪ ،‬اس ــاتید دانش ــگاه‪ ،‬پزش ــکان‪ ،‬مهندس ــان‪،‬‬ ‫نویس ــندگان و روزنام هن ــگاران‪ ،‬وکالی دادگس ــتری‪ ،‬دبی ــران و ام ــوزگاران‪،‬‬ ‫اصنــاف‪ ،‬کارمنــدان‪ ،‬کارگــران‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬هنرمنــدان و بســیجیان) به عنــوان‬ ‫یش ــوند»‪ .‬محمدم ــرادی تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫اعض ــای هیئت منصف ــه انتخ ــاب م ‬ ‫«دادگاه ب ــا حض ــور حداق ــل هفت نف ــر از اعض ــای هیئت منصف ــه رس ــمیت‬ ‫می یاب ــد و ا کثری ــت اراء حاض ــران‪ ،‬م ــا ک تصمیم گی ــری هیئت منصف ــه‬ ‫خواه ــد ب ــود و اعض ــای هیئت منصف ــه موظفن ــد ت ــا پای ــان جلس ــات دادگاه‬ ‫حض ــور داش ــته باش ــند»‪.‬‬ ‫قدردانی رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران‬ ‫از کیفیت اجرای پروژه ها در شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیـس امـور بازرسـی فنـی شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایـران در جلسـه مشـترک بـا مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی‬ ‫بابیان این مطلـب کـه هنـر بازرسـی فنـی‬ ‫گوشـزد کردن به موقـع اشـکاالت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬کار خـوب بایـد در داخـل مجموعـه‬ ‫انجـام شـود و رویکـرد بازرسـی فنـی هـم‬ ‫حهـا بـا حفـظ‬ ‫کمـک بـه رونـد اجـرای طر ‬ ‫کیفیـت کار اسـت و نـه مچ گیـری»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی؛ ابوالفضـل وروانـی فراهانـی در‬ ‫نشسـت بـا مدیرعامـل و دیگـر مدیـران و‬ ‫روسـای شـرکت گاز خراسـان رضـوی؛ بـا‬ ‫قدردانـی از اقدامـات انجام شـده شـرکت؛‬ ‫به ویـژه در پـروژه زاهـدان گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫بررسـی و مقایسـه های صورت گرفتـه‬ ‫فعالیـت و کیفیـت پروژ ههـای اجراشـده‬ ‫توسـط شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی‬ ‫در اسـتان سیستان وبلوچسـتان سـتودنی‬ ‫و قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬حاصـل‬ ‫سـال ها تجربه بنـده در بخش های مختلف‬ ‫صنعـت نفـت و گاز این اسـت که افـراد دارای‬ ‫تجربـه در حوز ههـای عملیـات و اجـرای‬ ‫حهـا در مسـند و جایـگاه بـازرس فنـی‬ ‫طر ‬ ‫قتـر خواهنـد بـود»‪ .‬وروانـی‬ ‫به مراتـب موف ‬ ‫فراهانـی بابیان این مطلـب کـه بـرای هرکاری‬ ‫طکـش و میـزان وجـود داشـته‬ ‫بایـد یـک خ ‬ ‫باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬یافتـن بهتریـن را هحـل بـرای‬ ‫اجـرای خـوب پروژ ههـا از اهمیـت باالیـی‬ ‫یکـه بـا حفـظ‬ ‫برخـوردار اسـت؛ به نحو ‬ ‫الزامـات فنـی و اسـتانداردها کـه خـط قرمـز‬ ‫نقش مهم بانوان شاغل در بخش عملیات و پاالیشگاه‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا ارائـه راهکارهـای فنـی موجبـات‬ ‫پیشـبرد امـور فراهـم شـود»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول‪ ،‬بازرسـی فنـی را بـازوری فنـی‬ ‫سـازمان معرفـی کـرد و افـزود‪« :‬یکی دیگـر از‬ ‫تهـای بازرسـی فنـی شـرکت ملـی گاز‬ ‫اولوی ‬ ‫کـه موردتا کیـد معـاون وزیـر و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ملـی گاز هـم نیـز بـوده؛ حمایـت‬ ‫از تولیـد داخـل اسـت‪ .‬بایـد بـا یـک کار‬ ‫جهـادی درزمینـه حمایـت از شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان؛ به ویـژه بـرای سـاخت داخلـی‬ ‫قطعـات و تجهیـزات وارداتـی‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫و اقـدام کـرد»‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬حسـن‬ ‫افتخـاری؛ مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫ضمـن خوشـامدگویی بـه رئیـس بازرسـی‬ ‫فنـی شـرکت ملـی گاز ایـران و هیئت همـراه‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬گاز طبیعـی‪ ،‬موتـور محـرک‬ ‫اقتصادی کشـور بوده و این نکته بسیارمهم‬ ‫اسـت کـه بتوانیـم پروژ ههـا را به موقـع و بـا‬ ‫کیفیـت بـاال اجـرا کنیـم‪ .‬کیفیـت پروژ ههـای‬ ‫درحال اجـرا بسـیارمهم اسـت و تسـریع‬ ‫در اجـرا به هرقیمتـی مدنظـر مـا نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا در کنـار بحـث اجـرای پروژ ههـا‪،‬‬ ‫موضـوع صیانـت و نگهداشـت تاسیسـات‬ ‫درحال بهر هبـرداری به عنـوان سـرمایه ها‬ ‫و دارایـی فیزیکـی شـرکت ملـی گاز ایـران را‬ ‫باجدیـت دنبال می کنیـم»‪ .‬افتخاری ضمن‬ ‫ارائـه گزارشـی از اقدامـات شـرکت گاز اسـتان‬ ‫خراسـان رضوی در حوزه گازرسـانی شـهری‪،‬‬ ‫روسـتایی و صنعتی در سـال گذشـته‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬امسـال نیـز مصمـم هسـتیم باتکی هبـر‬ ‫تـوان‪ ،‬دانـش‪ ،‬تخصـص و تعهـد همـکاران‬ ‫بیشـترین میزان گازرسـانی بـه واحدهـای‬ ‫تولیـدی صنعتـی و خانـوار روسـتایی کشـور‬ ‫را بـا نـگاه بـه منویـات مقام معظم رهبـری در‬ ‫اسـتان اجرایـی کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گفـت‪« :‬درحال حاضـر ب هجـز‬ ‫شـهر باجگیـران و تعـداد اندکی روسـتا‪ ،‬تمام‬ ‫جمعیـت واجدشـرایط اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی بـا میانگیـن بـاالی ‪ ۹۸٫۵‬درصـد‬ ‫از نعمـت گاز برخـوردار اسـت»‪ .‬طـرح‬ ‫دیدگا ههـای مدیـران شـرکت گاز اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬گفت وگـوی مدیـران و‬ ‫شهـای مختلـف ایـن شـرکت‬ ‫روسـای بخ ‬ ‫بـا رئیـس امـور بازرسـی فنـی شـرکت ملـی‬ ‫گاز ایـران و بیـان پیشـنهاد ها و انتقـادات‬ ‫بی واسـطه در حـوزه بازرسـی فنـی‪ ،‬بخـش‬ ‫دیگـری از نشسـت یادشـده بـود‪.‬‬ ‫وزیر نباید اجازه دهد بعضی از افراد معلوم الحال از احساسات معلمان سوء استفاده کنند‬ ‫ش وپـرورش بـرای بررسـی جزئیـات‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫طـرح رتبـه بنـدی بـه کمیسـیون ها نیامدنـد‪،‬‬ ‫ش وپـرورش هـم‬ ‫مـا (مجلـس) از وزیـر اموز ‬ ‫به دلیـل عـدم گفتمـان مناسـب بـا معلمـان و‬ ‫هـم عدم توجـه بـه جزئیـات طـرح رتبه بنـدی‬ ‫معلمـان و هـم انتصـاب مدیـران ک مسـابقه‬ ‫و بی تجربـه ناراحـت هسـتیم و دوگانگـی‬ ‫در سیاسـت های امـوزش و پـرورش مـوج‬ ‫ش وپـرورش از‬ ‫می زنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬اموز ‬ ‫ظرفیـت نیروهـای انقالبـی اسـتفاده نکـرده‬ ‫است‪ ،‬دانش اموزان در سال گذشته تا بهمن‬ ‫مـاه کتـاب نداشـتند و نظـام توزیـع کتـاب‬ ‫مشکل داشت»‪ .‬این نماینده مجلس گفت‪:‬‬ ‫ش وپـرورش‬ ‫«بخواهیـد نخواهیـد وزیـر اموز ‬ ‫یشـود؛ چر اکـه مـا باید مشـکالت‬ ‫اسـتیضاح م ‬ ‫فرهنگیـان را حـل کنیـم»‪.‬‬ ‫دهـد بعضـی افـراد معلوم الحال از احساسـات‬ ‫معلمان سـو اسـتفاده کـرده و جریان هایـی در‬ ‫امـوزش و پـرورش شـکل دهنـد؛ این جریانات‬ ‫از دهـه ‪ ٧٠‬بـوده اسـت و افـراد ان معلـوم‬ ‫هسـتند کـه بـرای خدشـه دار کـردن شـان‬ ‫معلمـان دسـت بـه حـرکات سـاختار شـکنانه‬ ‫می زننـد تـا مسـئوالن ذیربـط برخـورد کننـد‬ ‫و از ایـن کارهـا بـرای مقاصـد سیاسـی خـود‬ ‫یخـواه گفـت‪« :‬متاسـفانه‬ ‫بهـره ببرنـد»‪ .‬یزد ‬ ‫نیـز در بودجـه سـنواتی دسـتگاه ها توسـط‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫یشـود‪ ،‬تخصیـص اعتبـارات‬ ‫پرداخـت م ‬ ‫می توانـد بخشـی از کمبـود زیرسـاخت ها را‬ ‫رفـع کنـد»‪ .‬هاشـمی بابیان اینکـه ‪ 60‬درصـد‬ ‫از واحدهـای صنعتـی مسـتقر در شـهرک ها‬ ‫و نواحـی صنعتی اسـتان در شـهرک صنعتی‬ ‫بزرگ شیراز مستقر هستند‪ .‬گفت‪« :‬توجه به‬ ‫این شهرک صنعتی باتوجه به اهمیت ان در‬ ‫یسـت»‪ .‬سید‬ ‫تولید و اشـتغال اسـتان ضرور ‬ ‫مصطفـی هاشـمی بااشـاره به برنامه ریـزی‬ ‫بـرای تامیـن اب پایـدار شـهرک صنعتـی‬ ‫در دو بخـش اب شـرب ازطریـق ابفـا و‬ ‫اب صنعتـی ازطریـق اسـتفاده از پسـاب‬ ‫تصفیه خانـه شـیراز و اسـتحصال پسـاب‬ ‫تصفیه خانـه شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز‬ ‫حهـا نیازمنـد منابـع‬ ‫گفـت‪« :‬اجـرای این طر ‬ ‫مالـی اسـت‪ .‬مهم تریـن نیـاز اساسـی مـا‪،‬‬ ‫تامیـن زیرسـاخت ها تـا ورودی شـهرک های‬ ‫یسـت کـه جـزء تکالیف دسـتگاه های‬ ‫صنعت ‬ ‫خدمات رسـان اسـت و براسـاس قانـون‪،‬‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس مجـاز‬ ‫اسـتفاده از اعتبـارات داخلـی خـود بـرای‬ ‫اجـرای ایـن زیرسـاخت ها نیسـت»‪ .‬وی‬ ‫از حسـن نیت رئیـس سـازمان مدیریـت و‬ ‫تقـراردادن‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان بـرای اولوی ‬ ‫بخـش تولیـد و صنعت و تخصیص اعتبارات‬ ‫امسـال قدردانـی کـرد و گفـت‪« :‬امیدواریـم‬ ‫امسـال بتوانیـم گا مهـای موثـری درزمینـه‬ ‫تامیـن زیرسـاخت شـهرک های صنعتـی‬ ‫برداریـم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای خبر داد؛‬ ‫کاهش ‪85‬درصدی اورد رودخانه های ایالم‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت اب منطقـ ـه ای ای ــام گف ــت‪« :‬کاه ــش بارندگ ــی تاثی ــر‬ ‫ج ــدی ب ــر تش ــدید کاه ــش مناب ــع اب ــی داش ــته و اورد برخ ــی رودخان هه ــای‬ ‫اســتان تــا ‪ ۸۵‬درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت و ایــن رونــد در رودخان ههــای‬ ‫منتهــی بــه ســدهای مخزنــی نمــود بیشــتری دارد»‪ .‬علــی پوراحمــد افــزود‪:‬‬ ‫«اس ــتان ای ــام ب ــا کاه ــش بی ــش از ‪ ۵۰‬درص ــدی ب ــارش ه ــا در س ــال اب ــی‬ ‫ج ــاری رتب ــه اول کاه ــش دریاف ــت ن ــزوالت ج ــوی کش ــور را داراس ــت»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬اورد متوس ــط بلندم ــدت رودخان ــه ه ــای منته ــی ب ــه س ــد ای ــام‬ ‫به طور میانگی ــن ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکع ــب در س ــال اس ــت؛ ام ــا تا کن ــون تنه ــا‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون متر مکع ــب اب مع ــادل ‪ ۱۰‬درص ــد وارد دریاچ ــه ای ــن س ــد ش ــده؛‬ ‫یک ــه مص ــرف س ــاالنه مص ــرف اب از دریاچ ــه س ــد ای ــام ب ــا احتس ــاب‬ ‫در حال ‬ ‫تبخی ــر قری ــب ب ــه ‪ ۳۲‬میلیون متر مکع ــب در س ــال اس ــت»‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت ام ــور اب منطقـ ـه ای ای ــام ی ــاداور ش ــد‪« :‬میانگی ــن حج ــم اب‬ ‫ذخیر هشــده ســدهای اســتان هم ا کنــون ‪ ۴۸‬درصــد اســت کــه در مقایس ـه با‬ ‫م ــدت مش ــابه س ــال گذش ــته نش ــان از کاه ــش ‪ ۳۰‬درص ــدی ذخای ــر اب ــی‬ ‫کس ــالی کنون ــی بیش ــتر از‬ ‫دارد»‪ .‬پوراحم ــد با بیان اینک ــه تاثی ــرات خش ‬ ‫یس ــت‪ ،‬توضی ــح داد‪« :‬کش ــور و به تبـ ـع ان‪ ،‬اس ــتان‬ ‫ی ــک خشکس ــالی عاد ‬ ‫یس ــابقه ش ــده اس ــت؛‬ ‫کس ــالی ب ‬ ‫ای ــام ط ــی دوس ــال پی در پ ــی درگی ــر خش ‬ ‫‪۵۰‬س ــال‬ ‫یک ــه س ــال گذش ــته کش ــور خشـ ـک ترین س ــال نس ــبت ب ــه ‬ ‫به طور ‬ ‫گذشــته را تجربــه کــرد و امســال نســبت بــه ســال گذشــته‪ ۴۲ ،‬درصــد کاهــش‬ ‫کس ــالی متوال ــی تاثی ــر منف ــی ج ــدی ب ــر‬ ‫بارندگ ــی داری ــم‪ .‬ای ــن د وس ــال خش ‬ ‫روی منابــع ابــی اســتان اعــم از ســطحی و زیرزمینــی گذاشــت؛ هرچنــد تاثیــر‬ ‫به ــای س ــطحی در‬ ‫شه ــا ب ــر س ــفره های زیرزمین ــی برخ ــاف ا ‬ ‫کاه ــش بار ‬ ‫نس ــال تاثی ــر‬ ‫کوتا هم ــدت خ ــود را نش ــان نمی ده ــد؛ بلک ــه در ط ــی چندی ‬ ‫به ــای زیرزمین ــی ب ــروز می کن ــد؛ لیک ــن اف ــت مناب ــع اب ــی‬ ‫کس ــالی ب ــر ا ‬ ‫خش ‬ ‫نش ــدن اس ــت»‪.‬‬ ‫زیرزمین ــی هم ا کن ــون در ح ــال نمایا ‬ ‫برقراری جریان پایدار اب در شهرها و روستاهای سیل زده استان خراسان رضوی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫در پـی بـارش بـاران و بـروز سـیالب در‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬تاسیسـات اب رسـانی‬ ‫و خطـوط و شـبکه توزیـع اب در هفـت‬ ‫شهرسـتان اسـتان دچـار خسـارت شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ابفـای خراسـان رضـوی‪،‬‬ ‫اقدامـات ایـن شـرکت بـرای رفـع خسـارت‬ ‫و اسـتمرار رونـد اب رسـانی بـه شـهرها و‬ ‫روسـتاهای اسـتان را تشریح کرد و از برقراری‬ ‫جریـان پایـدار اب در نقـاط اسـیب دیده‬ ‫خبـر داد‪ .‬سـید ابراهیـم علـوی گفـت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه اطالعیـه اداره کل هواشناسـی‬ ‫اسـتان و امـکان بـارش شـدید و بـروز سـیل‬ ‫پهـای رفـع اتفـاق شـرکت‬ ‫در اسـتان‪ ،‬ا کی ‬ ‫به حالـت اماد هبـاش درامدنـد و در اولیـن‬ ‫سـاعات بـروز حادثـه‪ ،‬کار مرمـت و بازسـازی‬ ‫نقـاط اسـیب دیده از سـیل را اغـاز کردنـد و‬ ‫بـا تلاش فـراوان‪ ،‬موفـق بـه رفـع خسـارات و‬ ‫برقراری اب رسـانی به بیشـتر نقاط شـدند»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در جریـان سـیالب‪ ،‬تاسیسـات‬ ‫اب رسـانی شهرسـتان های تربت حیدریـه‪،‬‬ ‫چنـاران‪ ،‬فریمـان‪ ،‬گنابـاد‪ ،‬جویـن‪ ،‬فیـروزه‬ ‫و قوچـان دچـار اسـیب و قطعـی اب در‬ ‫تعـدادی از روسـتاها و شـهر گنابـاد شـد»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬در شهرسـتان فریمـان‬ ‫شـبکه توزیـع و خـط انتقـال ‪ ۱۲‬روسـتا‪ ،‬در‬ ‫شهرسـتان فیـروزه ‪ 200‬متـر از خـط انتقـال‬ ‫روسـتای سـلیمانی و در شهرسـتان قوچـان‬ ‫‪ 11‬روسـتا و تصفیه خانـه اب تحت تاثیـر‬ ‫سـیل قـرار گرفـت کـه بـا همـت همـکاران‪،‬‬ ‫مشـکالت رفـع و خدمـات اب رسـانی برقـرار‬ ‫شـد»‪ .‬به گفته وی؛ خط انتقال اب روستای‬ ‫نجـان» در شهرسـتان چنـاران نیز که‬ ‫«بهم ‬ ‫به دلیـل سـیالب از مـدار خـارج شـده بـود‪،‬‬ ‫تشکیل ‪ ۱۴‬پرونده تخلف روغن در استان هرمزگان‬ ‫معاون بازرسی‪ ،‬نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معـدن وتجـارت هرمـزگان اعلام کـرد‪« :‬بنا بـر تا کیـد اسـتاندار مبنی بـر رصـد‬ ‫کامـل چرخـه تولیـد روغـن‪ ،‬در بازرسـی گسـترده یک روز گذشـته از واحدهـای‬ ‫صنفـی اسـتان‪ ،‬تا کنـون ‪ ۱۴‬پرونـده تخلـف روغـن در اسـتان تشـکیل شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬عبدالرضـا پیروی منـش افزود‪« :‬پرونده های یادشـده بـه ارزش بیش‬ ‫از چهارمیلیـارد و ‪ ۸۶۴‬میلیون ریـال در سیسـتم ثبـت و جهـت سـیر مراحـل‬ ‫قانونی به مراجع ذیصالح ارجاع شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬سـازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـارت هرمـزگان در راسـتای تا کیـد اسـتاندار با بهره گیـری از مجموعه های‬ ‫همکار‪ ،‬بازرسـی گسـترده ای در سـطح اسـتان انجام داد و در این بازرسی ها‪،‬‬ ‫عالوه بـر کاال و خدمـات‪ ،‬نسـبت بـه کاالهـای مورد نیـاز مـردم توجـه ویـژه ای‬ ‫شـد»‪ .‬معاون بازرسـی‪ ،‬نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان هرمزگان‬ ‫گفـت‪ ۵۵۰« :‬نفـر در طـرح بازرسـی کاال و خدمـات یـک روزه در سـطح اسـتان‬ ‫نهـا‬ ‫هرمـزگان فعالیـت کردنـد»‪ .‬وی با اشـاره به گسـتردگی بازرسـی و ثبـت ا ‬ ‫نطـرح‪،‬‬ ‫در سـامانه سـیمبا افـزود‪« :‬از مهم تریـن کاالهـای بازرسـی شـده در ای ‬ ‫روغـن خورا کـی بـود و واحدهـای صنفـی کـه از عرضـه روغـن بـه مـردم امتنـاع‬ ‫می کردنـد‪ ،‬ضمـن تذکـر نسـبت بـه تشـکیل پرونـده اقـدام شـد‪ .‬شـهروندان با‬ ‫دقـت بیشـتری نسـبت بـه خریـد اقـدام کننـد و در صـورت مشـاهده هـر گونه‬ ‫تخلـف‪ ،‬اعـم از امتنـاع از عرضـه کاال‪ ،‬اختفـاء کاال‪ ،‬گران فروشـی‪ ،‬کم فروشـی‪،‬‬ ‫درج نکـردن قیمـت و ‪ ...‬را بـه سـامانه تلفنـی ‪ ۱۲۴‬تمـاس بگیرنـد تـا همکاران‬ ‫در سـریع ترین وقـت در محـل حاضـر شـده و رسـیدگی کننـد»‪.‬‬ ‫ارائه خدمات مشاوره تخصصی‬ ‫در ‪ 90‬مرکز غیر دولتی در یزد‬ ‫بخش های صنعت و اشتغال؛ در اولویت تخصیص اعتبارات امسال‬ ‫برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان داد هشـده تـا با‬ ‫حهـا بـا‬ ‫اسـتفاده بهینـه از منابـع‪ ،‬اجـرای طر ‬ ‫سـرعت بیشـتری انجـام شـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس نیـز‬ ‫با اشـاره به زیرسـاخت های موردنیـاز در‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه براسـاس قانـون‪ ،‬تامیـن‬ ‫زیرسـاخت ها تـا ورودی شـهرک های‬ ‫صنعتـی برعهـده دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫خدمات رسـان اسـت و اعتبـار این پروژ ههـا‬ ‫عنایت الـه شـکیبائیان‪ /‬مشـاور وزیـر نفـت در امـور بانـوان و هیئت همـراه‪ ،‬از‬ ‫شهـا و‬ ‫پاالیشـگاه گاز سـرخون و قشـم بازدیـد کـرد‪ .‬مهنـدس قیصـری از بخ ‬ ‫قسـمت های مختلـف عملیاتـی بازدیـد کـرد و از رونـد فـراورش پاالیـش گاز بـا‬ ‫توضیحـات کارشناسـان مرتبـط اشـنا شـد‪ .‬وی در حاشـیه ایـن بازدیـد‪ ،‬بـه‬ ‫جایـگاه و نقـش بانـوان شـاغل در صنعـت نفـت و گاز و بخش هـای عملیاتـی‬ ‫و پاالیشـگاهی اشـاره و بیـان داشـت‪« :‬بانـوان شـاغل دراین بخـش سـختی‬ ‫کار را بـا انگیـزه خودبـاوری و انجـام فعالیت هـای روزمـره پذیرفته انـد و در‬ ‫چنیـن مواقعـی بـا تشـکیل انجمـن بانـوان می تـوان از حقـوق و جایـگاه انـان‬ ‫دفـاع و حمایـت کـرد»‪ .‬پارسـا پرویـن؛ سرپرسـت شـرکت پاالیـش گاز سـرخون‬ ‫و قشـم نیـز ضمـن عـرض خیرمقـدم بـه مشـاور وزیـر نفـت در امـور بانـوان و‬ ‫هیئت همـراه‪ ،‬از حضـور ان هـا در پاالیشـگاه و بررسـی مسـائل بانـوان شـاغل‬ ‫در واحدهـای سـتادی و عملیاتـی ابـراز خرسـندی کـرد و گفـت‪« :‬بـا انتخـاب‬ ‫یـک کارمنـد خانـم به عنـوان مشـاور مدیرعامـل در امـور بانـوان‪ ،‬توانسـتیم با‬ ‫بررسی مسائل و تشکیل جلسات متعدد‪ ،‬گرامیداشت مقام روز زن‪ ،‬برگزاری‬ ‫برنامه های اموزشی فرهنگی ورزشی باتوجه به شرایط عملیاتی و سختی کار‬ ‫ایـن امکانـات و فعالیت هـا را اجرایـی کنیـم»‪.‬‬ ‫معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان یزد خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس مطرح کرد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در جلسـه مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی فـارس بـا رئیـس سـازمان مدیریـت‬ ‫و برنامه ریـزی اسـتان درخصـوص نحـوه‬ ‫حهـای عمرانـی‬ ‫تخصیـص اعتبـار بـه طر ‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس بحـث و‬ ‫تبادل نظـر و گفت وگـو شـد‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی فـارس دراین جلسـه‬ ‫اولویـت اصلـی تخصیـص اعتبـارات در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را بخـش تولیـد و اشـتغال بیـان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬دراین راسـتا تخصیـص اعتبـارات بـه‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس در اولویت‬ ‫برنام ههـا قـرار دارد»‪ .‬احمدعلـی افـکاری‬ ‫بابیان اینکـه براسـاس سیاسـت های دولـت‪،‬‬ ‫شهـای تولیـد و اشـتغال در راس‬ ‫امسـال بخ ‬ ‫امور قرار دارد گفت‪« :‬سازمان برنامه وبودجه‬ ‫نیـز در تکالیـف قانـون بودجـه امسـال‬ ‫محوریـت را بخش تولید و اشـتغال قـرار داده‬ ‫اسـت و مـا مکلـف بـه حمایـت از این بخـش‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در تبصـره ‪ 18‬قانـون‬ ‫بودجـه نیـز اختیـارات خوبـی بـه شـورای‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل غلـه و خدمـات‬ ‫بازرگانـی مازنـدران گفـت‪« :‬هیـچ دسـتورالعمل‬ ‫و برنامـه ای بـرای تغییـر نـرخ نـان و نـان سـنتی‬ ‫در استان نداریم و گران نمی شود»‪ .‬عباسعلی‬ ‫وفایی نـژاد بااشـاره به اغـاز برداشـت کلـزا از‬ ‫مـزار ع اسـتان گفـت‪« :‬بـرای خریـد تضمینـی‬ ‫این محصـول‪ ۱۷ ،‬مرکـز براسـاس نـوع پرا کنـش‬ ‫در سـطح اسـتان و در نـه شهرسـتان فعـال شـدند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طبـق امـار؛‬ ‫حـدود ‪ ۹۰۰۰‬هکتـار از اراضـی بـه کشـت کلـزا اختصـاص یافتـه و پیش بینـی‬ ‫می شـود ‪ ۱۳۸۰۰‬تـن محصـول از کشـاورزان خریـداری شـود»‪ .‬مدیـرکل غلـه‬ ‫و خدمـات بازرگانـی مازنـدران قیمـت هرکیلوگـرم کلـزا بـا دودرصـد ناخالصـی و‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد رطوبـت ‪ ۱۵۰۰۰‬تومـان اعلام کـرد و دربـاره شـایعاتی مبنی بـر افزایـش‬ ‫نـرخ نـان در اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه درزمینـه قیمـت نـان صنعتـی‬ ‫حجیـم شـاهد تغییـرات قیمتـی در ارد و گنـدم هسـتیم‪ ،‬هرکیلوگـرم گنـدم‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬تومانـی بـه ‪ ۱۲۰۰۰‬تومـان تغییـر قیمـت داشـته و درنتیجـه قیمـت ارد نیـز‬ ‫بـه کیلویـی ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۶۹۰۰‬تومـان تغییـر کـرده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬دولـت‬ ‫سیاسـت ها و برنامه هایـی بـرای جبـران هزینه هایـی دارد‪ .‬در مازنـدران‬ ‫دستورالعملی برای تغییر نرخ نان نانوایی ها یا نان سنتی نخواهیم داشت و‬ ‫روند قیمتی مدیریت می شـود تا نان با قیمت کنونی به مردم عرضه شـود»‪.‬‬ ‫مشاور وزیر نفت مطرح کرد؛‬ ‫در مراسم بزرگداشت مقام واالی معلم و تجلیل از معلمین برگزیده شهرستان ری مطرح شد؛‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫مراسم بزرگداشت مقام واالی معلم و تجلیل‬ ‫از معلمیـن برگزیـده شهرسـتان ری بـا حضـور‬ ‫حجت االسال مو المسـلمین شـاهچراغی‬ ‫(امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬حمیـد زمانـی (معاون‬ ‫استاندار تهرانوفرماندار ویژهشهرستانری)‪،‬‬ ‫یزدیخواه (نماینده مجلس شورای اسالمی)‪،‬‬ ‫سـردار ذوالقـدر (فرمانـده سـپاه حضـرت‬ ‫سیدالشـهداء ؟ع؟ تهران)‪ ،‬قاسمی پور رئیس‬ ‫دادگسـتری و نوفرسـتی (دادسـتان عمومـی‬ ‫و انقلاب شهرسـتان ری)‪ ،‬شـربیانی (رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شهرسـتان ری) و سـایر‬ ‫مسئولینوباحضور ‪ ۶۰۰‬نفر از معلمینشاغل‬ ‫و بازنشسـته در تـاالر اجتماعـات ایـوان ری‬ ‫یخـواه (نماینـده‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬سـید علـی یزد ‬ ‫مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسلامی) در‬ ‫حاشـیه گردهمایی بزرگ فرهنگیان با عنوان‬ ‫پیوند با والیت‪ ،‬پیگیری مطالبات فرهنگیان‬ ‫در جمـع خبرنـگاران دربـاره اسـتیضاح وزیـر‬ ‫اموزش و پرورش گفت‪« :‬این اسـتیضاح هنوز‬ ‫در مجلس مطرح نشـده اسـت؛ اما زمینه ان‬ ‫را دارد و بایـد ببینیـم اقـای وزیـر چطـور عمـل‬ ‫ش وپـرورش‬ ‫می کنـد‪ ،‬معتقدیـم در وزارت اموز ‬ ‫ش وپـرورش اسـت‬ ‫نمـاد ان شـخص وزیـر اموز ‬ ‫کهبایدسردمدار مطالبه گریحقوقمعلمان‬ ‫باشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬وزیـر نبایـد اجـازه‬ ‫نان در مازندران گران نمی شود‬ ‫لول هگـذاری جدیـد انجـام و ارائـه خدمـات از‬ ‫سر گرفته شد‪ .‬وی از تربت حیدریه به عنوان‬ ‫شهرسـتان بعـدی نـام بـرد کـه طـی سـیالب‬ ‫اخیـر‪ ،‬خـط انتقـال اب یـک مجتمـع هفـت‬ ‫روسـتایی دچـار شسـتگی و قطـع جریـان‬ ‫اب در محـدوده روسـتای «حصـار جلال»‬ ‫شـد؛ ا کیـپ عملیاتـی بعـد از کاهـش جریـان‬ ‫سـیالب وارد عمـل شـد؛ منتهـا باتوج هبـه‬ ‫مدیریت منابع و مخازن موجود‪ ،‬قطعی اب‬ ‫در روستاهای تحت پوشش مجتمع گزارش‬ ‫شهـای شـدید‬ ‫نشـد‪ .‬وی بابیان اینکـه بار ‬ ‫مجتمـع اب رسـانی روسـتایی «برغمـد» در‬ ‫شهرستان جوین را هم دچار اسیب دیدگی‬ ‫کـرد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬ا کیـپ عملیـات رفـع‬ ‫اتفـاق در محـل حضـور یافـت و جریـان‬ ‫اب رسـانی دراین مجتمـع برقـرار شـد»‪ .‬وی‬ ‫بیشـترین خسـارت ناشـی از سـیل را مربـوط‬ ‫بـه شهرسـتان گنابـاد دانسـت کـه به دلیـل‬ ‫حجـم و نـوع سـیالب‪ ،‬خـط انتقـال ‪400‬‬ ‫فایبـرگالس بعـد از ایسـتگاه پمپـاژ «گیسـور»‬ ‫طـی ان دچـار حادثـه شـد؛ و با انجام وظیفه‬ ‫همکاران مشـکل این خط نیز برطرف شـد‪.‬‬ ‫وی درهمین رابطـه افـزود‪« :‬خطـوط انتقـال‬ ‫‪ 200‬و ‪ 400‬فایبـرگالس داخـل شـهر گنابـاد‬ ‫نیـز دچـار شکسـتگی و انفصـال شـده اسـت‬ ‫کـه ب هسـبب عـدم فروکـش سـیالب رونـد‬ ‫نحـال‪ ،‬قطعـی اب‬ ‫ترمیـم ادامـه دارد؛ باای ‬ ‫شـهر بـا وارد مـدار کـردن چا ههـای دراختیـار‬ ‫به صورت مسـتقیم به شـبکه برطرف شـد»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬با هـدف تامین اب نقاطی‬ ‫کـه دچـار قطعـی شـدند‪ ،‬از همـان سـاعات‬ ‫اولیـه اب رسـانی بـا تانکـر سـیار در دسـتورکار‬ ‫قـرار گرفـت و مشـکلی به لحـاظ تامیـن اب‬ ‫شـرب سـالم و بهداشـتی وجـود نـدارد»‪.‬‬ ‫حدود ‪ 90‬مرکز مشـاوره غیردولتی‬ ‫زیر نظر بهزیستیدر یزد‪،‬خدمات‬ ‫مشـاوره تخصصـی در حیطـه‬ ‫خانـواده‪ ،‬تحصیلـی‪ ،‬فرزندپـروری‬ ‫و ازدواج ارائـه می دهنـد‪ .‬معـاون‬ ‫امور توسـعه پیشگیری بهزیستی‬ ‫یـزد‪ ،‬در دیـدار بـا معلمـان و‬ ‫مدیران هنرستان های شهید صدوقی (ره) و مصباح ضمن گرامیداشت هفته‬ ‫مقام معلم گفت‪« :‬بهزیستی امادگی حضور در مدارس برای ارائه اموزش های‬ ‫پیشگیرانه در حیطه اسیب های اجتماعی‪ ،‬اعتیاد و معلولیت ها را دارد»‪ .‬ناصر‬ ‫صبـاغ زادگان بابیان اینکـه طلاق تحصیـل و غیرتحصیـل نمی شناسـد‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬متاسفانه بسیاری از دانش اموزان‪ ،‬مهارت همسریابی و دوست یابی‬ ‫را نمی داننـد و لـذا در تشـکیل خانـواده و انتخـاب همسـر دچـار مشـکالتی‬ ‫ً‬ ‫می شوند که نهایتا به طالق منجر می شود»‪ .‬وی بااشاره به خدمات حمایتی‬ ‫بهزیستی به افراد دارای معلولیت‪ ،‬سرپرست خانوار و بدسرپرست‪ ،‬گفت‪« :‬در‬ ‫حوزه پیشگیری نیز بهزیستی حمایت های الزم را درزمینه درمان اعتیاد‪ ،‬ارائه‬ ‫خدماتمشاوره ایو پیشگیریاز معلولیت هادارد»‪.‬ویدرخصوصخدمات‬ ‫مشاوره ای تلفنی بهزیستی گفت‪« :‬مرکز صدای مشاور بهزیستی ازطریق خط‬ ‫ً‬ ‫‪ 1480‬مسـتقیما پاسـخگوی تماس هـای مشـاوره ای عمـوم شـهروندان در کل‬ ‫اسـتان هسـتند»‪ .‬وی خدمـات مجموعـه بهزیسـتی در حیطـه پیشـگیری از‬ ‫معلولیت های شـنوایی‪،‬‬ ‫بینایـی و ژنتیک را یـاداور‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬پارسـال‬ ‫بـا ‪ 99‬درصـد پوشـش؛‬ ‫‪ ۱۷۸۰۰‬نـوزاد در اسـتان‬ ‫شـنوایی‬ ‫غربالگـری‬ ‫شـدند»‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫«‪ ۱۹‬اردیبهشت ماه»؛ روز اسناد ملی و میراث مکتوب‬ ‫علیاحسانی مقدم‬ ‫اسـناد ملـی در هـر کشـوری‪ ،‬همچـون پلی سـت که‬ ‫ازمـوده هـای گذشـتگان را بـه ایندگان می سـپارد و‬ ‫چراغی روشـن برای نسـل های اینده اسـت‪ .‬اسناد‬ ‫ملـی و میـراث مکتـوب مجموعـه ای از ارزش هـا و‬ ‫اندیشه ها سـت کـه تغییر و تحوالت ملت هـا را دربر‬ ‫دارد و بخـش بزرگـی از گذشـته را بازگـو می کننـد‪.‬‬ ‫هر یک از اثار مکتوب‪ ،‬سـند اندیشـه و خطی مشـی‬ ‫و سیر تحوالت گذشتگان در بستر شرایط اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی ان‬ ‫کشـور اسـت که به ایندگان وا گذار می شـود و در واقع اصالت تاریخ و بالندگی‬ ‫ملـی هسـتند‪ .‬اسـناد ملـی و اثـار مکتـوب گذشـته می تواننـد روشـن کننده‬ ‫ابهامـات و زوایـای دیده نشـده تاریخـی باشـند‪ ۲۹ .‬خرداد مـاه؛ روز جهانـی‬ ‫ارشـیو اسـت کـه نشـان از اهمیـت میـراث مکتـوب دارد و ‪ ۱۹‬اردیبهشـت ماه‬ ‫نیـز در تقویـم کشـور مـا‪ ،‬روز اسـناد ملـی و میراث ماندگار نامیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫امیـد کـه در اسـتان خراسـان جنوبـی هـم با توجه بـه موقعیت مهـم منطقه و‬ ‫وجـود اسـناد مهـم خاندانـی و همچنیـن مفاخـر گرانقـدر در گذشـته و حال‪،‬‬ ‫مسـئولین بتواننـد ثمربخـش واقـع شـوند و حافـظ میـراث مکتـوب شـوند و‬ ‫مجـوز راه انـدازی مرکـز اسـناد و کتابخانـه ملی را در جنوب خراسـان همچون‬ ‫خیلی از اسـتان های دیگر دریافت کنند تا از خروج اسـناد و نسـخ ارزشـمند‬ ‫از کشور جلوگیری و همچنین گنجینه ارزشمند و هاپ دانش بزرگی‪ ،‬جهت‬ ‫پژوهـش دانشـجویان ‪ ،‬محققیـن و عالقه منـدان بـه تاریـخ شـرق و جنـوب‬ ‫خراسـان به وجـود اورنـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪ 8 1401‬شوال ‪ 10 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2493‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫روح انگیز یوسفی؛ عضو شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهرقدس بیان کرد؛‬ ‫باغ هارون (شازده) متعلق به شهرداری‬ ‫و مردم شهرقدس است‬ ‫تحقق بودجه‪ ،‬اولویت شهرداری‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫بـا اغـاز سـال جدیـد‪ ،‬بـاغ شـازده مهم تریـن اخبـار شـهرقدس شـد‪ .‬ایـن بـاغ ‪۲۶‬هکتـاری‪،‬‬ ‫از سـرانه های ارزشـمند شهرسـتان قـدس اسـت کـه به نظـر می رسـد حفـظ ان نیـاز بـه‬ ‫جدیـت بیشـتری دارد‪ .‬بـاغ هـارون بـه اسـتناد توافق نامـه مـورخ ‪ ۱۳۹۶/02/19‬فی مابین‬ ‫شـهرداری قـدس و سـازمان امـوال و املا ک بنیـاد مسـتضعفان‪ ،‬شـامل ‪ ۲۷‬قطعـه بـه‬ ‫مسـاحت تقریبـی ‪۴۶‬هکتـار واقـع در جـاده قدیـم کـرج‪ ،‬جنـب نفـت پـارس بـه مبلـغ‬ ‫یشـده و متعلق به شـهرداری قدس اسـت‪ .‬روح انگیز یوسـفی‬ ‫‪۷۲‬میلیاردتومان خریدار ‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬از تاریـخ مذکـور‪ ،‬توافـق کتبـی یـا فسـخ قـرارداد یـا اقـدام حقوقـی ای در‬ ‫دادگاه نسـبت بـه اقالـه (فسـخ) قـرارداد توسـط هیچ یـک از طرفیـن انجام نشـده اسـت و‬ ‫صـرف درخواسـت و اعلام شـهردار وقـت‪( ،‬اقـای مختـاری)‪ ،‬دلیـل بـر انصـراف از تعهدات‬ ‫یشـود و بنیـاد مسـتضعفان حـق وا گذاری ملک بـه غیر را ندارد»‪ .‬یوسـفی‬ ‫شـهرداری نم ‬ ‫(عضـو شـورای اسلامی شـهرقدس) باتا کیدبراینکـه دفـاع از حقـوق شـهروندان‪ ،‬وظیفـه‬ ‫ً‬ ‫قانونـی و ذاتـی ماسـت عنـوان کـرد‪« :‬قویـا اعلام می کنـم اعضـای شـورای شـهر‪ ،‬به عنـوان‬ ‫یهـای الزم حقوقی‬ ‫نماینـدگان مـردم و مجموعـه شـهرداری به عنوان متولـی امر‪ ،‬پیگیر ‬ ‫ً‬ ‫و اداری را انجـام خواهـد داد و قطعـا شـرایط و حمایـت الزم بـرای انجـام تعهـدات مطابق‬ ‫قـرارداد و دفـاع از حقـوق عامـه فراهـم اسـت و انتظـار مـی رود بنیـاد مسـتضعفان نیـز بـه‬ ‫تعهـدات خـود عمـل کنـد»‪ .‬وی همچنیـن افـزود‪« :‬شـهرداری و شـورای شـهر در جهـت‬ ‫ً‬ ‫احقـاق حقـوق مـردم‪ ،‬مصرانه در پیگیری پرونده کوشـا بـوده و موکدا تقاضای جلوگیری‬ ‫از تصرفـات بـاغ‪ ،‬توسـط اشـخاصی کـه خـود را مالـک قلمـداد می کنند و اقـدام به تخریب‬ ‫ً‬ ‫باغ و تغییر کاربری در ان را دارند‪ ،‬کرده است و صراحتا مواضع خود را مبنی بر مالکیت و‬ ‫تصرفات به بنیاد مستضعفان اعالم کرده و از طرفی امادگی خود را نیز بر نحوه پرداخت‬ ‫الباقـی ثمـن معاملـه‪ ،‬مشـروط بـه تنظیـم اسـناد به نـام شـهرداری اعلام کرده اسـت»‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان خبر داد؛‬ ‫نصب تجهیزات بازی و اجرای کف پوش در بوستان بهار نصیراباد‬ ‫شـهرداری باغسـتان در سـال جـاری قرارگرفتـه اسـت»‪ .‬درهمین راسـتا اجـرای عملیـات‬ ‫اسـفالت و سـاماندهی خیابـان دهـم شـرقی محلـه خادم ابـاد باغسـتان‪ ،‬پـس از انجـام‬ ‫عملیـات زیرسـازی و اقدامـات فنـی الزم‪ ،‬بـه همـت معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری‬ ‫باغسـتان درراسـتای کسـب رضایتمندی شـهروندان به اتمام رسـید»‪ .‬شمسایی از صبر‬ ‫و شـکیبایی سـا کنین ایـن خیابـان درطـول اجـرای پـروژه قدردانـی کـرد و بـر لـزوم حفـظ‬ ‫تعامـل و همـکاری مدیریـت شـهری و شـهروندان تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫محمدرضـا شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری باغسـتان) ضمـن اعلام خبـر فـوق گفـت‪:‬‬ ‫کهـای سـطح شـهر بـه امکانـات اسـتاندارد و وسـایل‬ ‫«درراسـتای توسـعه و تجهیـز پار ‬ ‫رفاهی و سـرگرمی برای کودکان‪ ،‬این وسـایل و تجهیزات جدید برای بوسـتان بهار محله‬ ‫نصیرابـاد خریـداری و نصـب شـد»‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫اسلامی و شـهرداری باغسـتان؛ وی افـزود‪« :‬استانداردسـازی وسـایل بـازی کـودکان؛‬ ‫نهـا در هنـگام بـازی‪ ،‬یکی از مهم تریـن برنامه های‬ ‫درراسـتای ایجـاد امنیـت و سلامت ا ‬ ‫فپـوش کردن‬ ‫یسـت‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬نصب وسـایل اسـتاندارد بازی و ک ‬ ‫مدیریـت شهر ‬ ‫زمیـن بـازی ان هـا‪ ،‬در اولویـت برنامه هـای شـهرداری قـرار دارد»‪ .‬سرپرسـت شـهرداری‬ ‫باغسـتان گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن رویکردهـای مجموعـه مدیریـت شـهری باغسـتان‪،‬‬ ‫افزایش سـرانه های عمومی جهت بهره مندی و اسـتفاده شـهروندان به ویژه در مناطق‬ ‫کمتربرخـوردار اسـت»‪ .‬شمسـایی بااشـاره به اهمیـت نقـش بافـت فضـای سـبز در زندگـی‬ ‫امـروز شـهری‪ ،‬افـزود‪« :‬گسـترش و احـداث فضاهـای سـبز و بوسـتان ها در شـهر‪ ،‬امـری‬ ‫بسـیار حائزاهمیت بوده که در افزایش نشـاط و شـادابی‪ ،‬ارتقای سـیما و منظر شـهری و‬ ‫گذرانـدن اوقـات فراغـت شـهروندان تاثیـر مسـتقیم خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫به ریاست محمدرضا شمسایی برگزار شد؛‬ ‫جلسه شورای معاونین با حضور اعضای کمیته درامد‬ ‫جلسـه شـورای معاونیـن بـا حضـور اعضـای کمیتـه درامـد به منظـور سـاماندهی و بهبود‬ ‫نحـوه وصـول مطالبـات شـهرداری‪ ،‬بـه ریاسـت سرپرسـت شـهرداری باغسـتان برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬سرپرسـت شـهرداری باغسـتان درخصـوص برگـزاری ایـن جلسـه گفـت‪« :‬نگا ههـا در‬ ‫شهـا‪،‬‬ ‫شهـای درامدزایـی نبایـد بـه حـوزه خاصـی معطـوف شـود و بایـد تمامـی بخ ‬ ‫بخ ‬ ‫به نوبـه خـود‪ ،‬بـه ایـن امـر مبـادرت کننـد تـا بـا ارائـه خدمـات مناسـب و مطلـوب بـه‬ ‫نهـا در پرداخـت به موقـع عـوارض‪ ،‬بتوانیـم بـرای عمـران توسـعه‬ ‫شـهروندان و ترغیـب ا ‬ ‫و ابادانـی شـهر گام هـای موثـری برداریـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬وصـول به موقـع درامدهـای‬ ‫یشـده‪ ،‬شـهرداری را در ارائـه خدمـات کارامـد و نیز تحقق اهـداف و برنامه های‬ ‫پیش بین ‬ ‫یسـت عوامـل موثـر در عـدم پرداخـت به موقـع‬ ‫نشـده‪ ،‬یـاری می کنـد و ضرور ‬ ‫تدوی ‬ ‫نهـا اندیشـیده شـود»‪.‬‬ ‫مطالبـات شـهرداری و راهکارهایـی جهـت نحـوه وصـول ا ‬ ‫پایان عملیات روکش اسفالت خیابان شهید چمران‬ ‫سرپرسـت شـهرداری باغسـتان‪ ،‬از پایان عملیات روکش اسـفالت خیابان شهید چمران‬ ‫نطـرح گفـت‪« :‬بـرای ایـن پـروژه‬ ‫در سـعیداباد خبـر داد‪ .‬شمسـایی ضمـن بازدیـد از ای ‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۵۵۰۰‬مترمربـع‪ ،‬بال غبـر ‪ ۸۰۰‬تـن اسـفالت استفاده شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به فرسود هشـدن اسـفالت این خیابان‪ ،‬و به منظور ارتقای سـطح کیفی معابر و‬ ‫تسهیل در تردد و باهدف دسترسی اسان شهروندان‪ ،‬در مواقع ترافیک در محور اصلی‬ ‫به شـهرهای احمداباد مسـتوفی و اسالمشـهر این طرح اجرایی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شهـای شـدیدی را‬ ‫شـورای اسلامی شـهرقدس‪ ،‬چال ‬ ‫در انتخـاب شـهردار‪ ،‬پشـت سـر گذاشـت‪ .‬حـاال به نظـر‬ ‫یهـا و فـراز و نشـیب های ایـن شـورا‪ ،‬بـا‬ ‫می رسـد چانه زن ‬ ‫انتخاب سعید شهلی‪ ،‬تمرکز پارلمان شهری را به توسعه‬ ‫شـهر و امیـد بـه اینـده معطـوف سـاخته اسـت‪ .‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهرقدس بودجـه شـهرداری در سـال‬ ‫جـاری را ‪ ۹۰۰‬میلیاردتومـان دانسـت و گفـت‪« :‬در زمـان‬ ‫بسـتن بودجه‪ ،‬افرادی تا کید بر عدم تحقق ان داشـتند‪،‬‬ ‫ولی با شـناختی که از شـهردار و کارکنان شـهرداری و تیم‬ ‫مدیریت شهری داریم‪ ،‬این بودجه محقق خواهد شد»‪.‬‬ ‫در حـوزه جهـاد تبییـن و پاسـخ بـه سـواالت خبرنـگاران‪،‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهرقدس و همچنیـن شـهردار‬ ‫ایـن شـهر در اولیـن نشسـت خبـری خـود در سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بـه گوشـه ای از عملکـرد مجموعـه مدیریـت شـهری در‬ ‫سـال گذشـته پرداختند و همچنین اقدامات پیش روی‬ ‫سـال جـاری را تشـریح کردنـد‪ .‬حسـینعلی مقـدم افـزود‪:‬‬ ‫«از مردادماه سـال گذشـته‪ ،‬شـهرداری و شـورا را در حالی‬ ‫تحویـل گرفتیـم کـه از بودجـه ‪ ۵۰۰‬میلیـاردی تنهـا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیـارد ان محقـق شـده بـود‪ ،‬کـه بـا انتخـاب سرپرسـت‬ ‫شـهرداری در مدت زمـان کوتاهـی ‪ ۷۲‬میلیاردتومـان‬ ‫درامد کسب شد و توانستیم حقوق و بدهی پیمانکاران‬ ‫و بدهـی بیمـه را پرداخـت کنیـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بعـد از انتخـاب سرپرسـت دوم در مدت زمـان کوتاهـی‬ ‫نیز ‪ ۱۳۰‬میلیاردتومان دیگر از بودجه را محقق کرده ایم و‬ ‫پـس ازان نیـز بـا انتخـاب اقای شـهلی به عنوان سرپرسـت‬ ‫سـوم‪ ،‬عالو هبـر تحقـق تمامـی بودجـه‪ ۲۰ ،‬میلیاردتومـان‬ ‫هم بیشـتر از ان محقق شـد و توانسـتیم از زمان انتخاب‬ ‫حهـای خوبـی را کـه رهاشـده بـود‬ ‫ایشـان تا کنـون طر ‬ ‫را احیـا کنیـم»‪ .‬وی سـاخت دو اسـتخر دوقلـو‪ ،‬سـالن‬ ‫تهـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬زمیـن چمـن مصنوعـی را از دیگـر فعالی ‬ ‫صـورت گرفته در شـش ماه گذشـته دانسـت و گفـت‪۵۰« :‬‬ ‫میلیـارد بـرای حـوزه ورزش‪ ،‬پیش بینـی کرده ایم که با این‬ ‫حهـای خوبـی را بـه اجرا رسـاند»‪ .‬رئیس‬ ‫یتـوان طر ‬ ‫رقـم م ‬ ‫شورای اسالمی شهرقدس درخصوص ساخت وسازهای‬ ‫تهـای‬ ‫غیرمجـاز گفـت‪« :‬امـروز مسـکن‪ ،‬یکـی از صنع ‬ ‫مهم در جهان اسـت و خیلی از کشـورها ازطریق سـاخت‬ ‫مسـکن توانسـته اند اقتصادشـان را شـکوفا کنند؛ ریاست‬ ‫محتـرم جمهـور نیـز تا کیـد برسـاخت مسـکن مناسـب‬ ‫بـرای مـردم دارنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬با ساخت وسـاز غیرمجاز‬ ‫و غیراصولـی مخالـف هسـتیم‪ ،‬زیـرا بایـد بـه ساخت وسـاز‬ ‫به عنـوان یـک حرفـه و یـک شـغل نـگاه کـرد؛ زیـرا در کنـار‬ ‫این صنعت‪ ،‬تولیدی ها و کارخانه های زیادی فعال شده‬ ‫و باعـث ایجـاد اشـتغال شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬در‬ ‫اراضـی و پهنه هایـی کـه امـکان افزایـش ترا کم وجـود دارد‬ ‫یشـود‪ ،‬ولی در‬ ‫مجوزهـای الزم بـرای ساخت وسـاز داده م ‬ ‫ً‬ ‫برخـی مناطـق کـه امـکان افزایـش ترا کـم نیسـت‪ ،‬قطعـا با‬ ‫ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد خواهـد شـد‪ .‬حسـینعلی‬ ‫مقـدم (رئیـس شـورای اسلامی شـهرقدس) گفـت‪« :‬برای‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬واحـد بافـت‬ ‫امسـال درصـدد هسـتیم کـه ی ‬ ‫فرسـوده را بـه مـکان جدیـد منتقـل کنیـم و سـرانه های‬ ‫نهـا فراهـم می کنیـم»‪ .‬وی تخصیـص‬ ‫الزم را نیـز بـرای ا ‬ ‫دو سـاختمان بـرای اداره فرهنـگ و هنـر و هالل احمـر را‬ ‫از دیگـر اقدامـات شـورای شـهر دانسـت و گفـت‪« :‬بااینکه‬ ‫خودمـان به این سـاختمان ها نیاز داشـتیم‪ ،‬ولـی ان را به‬ ‫حـوزه فرهنـگ و همچنیـن هالل احمـر اختصـاص دادیم‬ ‫تا شـهرمان بعد از سـال ها از نعمت این دو نهاد بهره مند‬ ‫شـود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬امسـال ‪ ۷۰‬میلیـارد ریـال‬ ‫بـرای اسـفالت محلات اختصـاص داده ایـم و در بحـث‬ ‫نهـا و همچنیـن انتقـال‬ ‫مدیریـت پسـماند و بازیافـت ا ‬ ‫پسـاب شـهرقدس بـه تصفیه خانـه و اسـتفاده مجـدد ان‬ ‫یهـای انجا مشـده اسـت»‪.‬‬ ‫بـرای فضـای سـبز‪ ،‬برنامه ریز ‬ ‫تهـای باالیـی‬ ‫به گفتـه وی ایـن شـهر اسـتعدادها و ظرفی ‬ ‫در حوز ههـای مختلـف دارد کـه در گذشـته‪ ،‬کمتـر بـه‬ ‫نهـا بهـاداده شـده بـود؛ ولـی امـروز در حال دیده شـدن‬ ‫ا ‬ ‫نهـا بـرای پیشـرفت و ابادانـی شـهر اسـت‪.‬‬ ‫و اسـتفاده ا ‬ ‫مقـدم تصریـح کـرد‪« :‬ایـن شـهر درزمینـه علمـی‪ ،‬ورزشـی‪،‬‬ ‫نخبگان کنکور سـال گذشـته‪ ،‬هنرمندان و همه قشـرها‪،‬‬ ‫شـهری پـر از اسـتعداد و هـوش و ذکاوت اسـت کـه بایـد از‬ ‫توان فکری این افراد برای موفقیت شـهر اسـتفاده کرد»‪.‬‬ ‫سعید شهلی؛ شهردار قدس‪:‬‬ ‫جلوگیری قاطع از ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫در ادامه جلسـه‪ ،‬سـعید شـهلی (شـهردار شـهرقدس) نیز‬ ‫گفـت‪« :‬ساخت وسـاز مجـاز و در چارچـوب قانـون‪ ،‬هیـچ‬ ‫مشـکلی نـدارد و از مـردم می خواهیـم کـه نسـبت بـه اخذ‬ ‫نحـوزه اقـدام کننـد‪ ،‬درغیراین صورت‬ ‫مجـوز قانونـی درای ‬ ‫باتوج هبـه بافـت شـهر‪ ،‬اجـازه ساخت وسـاز غیرمجـاز و‬ ‫غیرکارشناسـی و افسارگسـیخته را نمی دهیـم»‪ .‬شـهردار‬ ‫قـدس افـزود‪« :‬کمیتـه مبـارزه بـا ساخت وسـاز غیرمجـاز‪،‬‬ ‫در شـهرداری ایجادشـده کـه دسـتگاه های نظارتـی و‬ ‫ً‬ ‫فرمانـداری بـر ان نظـارت خواهند داشـت و اخیرا نیز یک‬ ‫مـورد برخـورد جـدی و چندیـن مورد قلع وقمـع و تذکرات‬ ‫را داشـته ایم»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬تیمـی کـه در ایـن کمیتـه‬ ‫فعالیـت دارد از افـراد متعهـد و دلسـوز شـهرداری هسـتند‬ ‫و ا گـر خدایـی نکـرده خدشـه ای در کار ان ها باشـد‪ ،‬طبق‬ ‫ضوابـط برخـورد خواهـد شـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن کمیتـه‪،‬‬ ‫ب هطـور هفتگـی جلسـات خـود را برگـزار خواهـد کـرد و‬ ‫شهـای مردمـی و مـواردی کـه خودمـان در سـطح‬ ‫گزار ‬ ‫شـهر می بینیـم را ب هطـور کارشناسـی بررسـی می کنـد»‪.‬‬ ‫شـهردار قـدس درخصـوص بودجـه امسـال افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫بودجـه بـا وسـواس خاصـی تهیه شـده و تک تـک حوزه ها‬ ‫را رصـد کرده ایـم و اولویـت کاری مـا بـر تکمیـل طر ح هـای‬ ‫رهاشـده خواهـد بـود»‪ .‬به گفتـه شـهلی‪ ،‬چندیـن پـروژه‬ ‫سـرمایه گذاری نیـز در دسـت اسـت کـه یکـی از ان هـا پارک‬ ‫گل هاسـت که به زودی با مشـارکت بخش خصوصی این‬ ‫یشـود‪ .‬وی کارخانـه اسـفالت را از‬ ‫پـارک در شـهر ایجـاد م ‬ ‫حهـای مهـم در سـال جـاری دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫دیگـر طر ‬ ‫یهـای الزم دراین خصـوص انجام شـده و ا گهـی‬ ‫«پیگیر ‬ ‫ان را نیز روزنامه کردیم که به زودی مناقصه انجام شـود و‬ ‫شـرکت برنده نسـبت به نصب و راه اندازی کارخانه اقدام‬ ‫لسـازی گلخانه هـا را از دیگـر‬ ‫کنـد»‪ .‬شـهردار قـدس‪ ،‬فعا ‬ ‫برنام ههـای شـهرداری دانسـت و گفـت‪« :‬انـواع گل هـا را‬ ‫در گلخانه هـا پـرورش داده ایـم‪ ،‬ولـی بـرای ورود بـه چرخـه‬ ‫مصـرف‪ ،‬مقـداری زمـان می بـرد‪ ،‬ازسـوی دیگر گلخانـه‬ ‫جدیدی را در شهرک فرزان در دست احداث داریم و این‬ ‫نویـد را می دهیـم کـه شـهرداری از خریـد گل وگیـاه بی نیـاز‬ ‫باشد‪ ،‬همچنین با مشارکت بخش خصوصی‪ ،‬گلخانه ها‬ ‫را توسـعه خواهیـم داد تـا نسـبت بـه پـرورش گون ههـای‬ ‫جدیـد گل وگیـاه همـکاری کنند»‪ .‬وی فضای سـبز قدس‬ ‫را نیازمند احیا و بازسازی دانست و از ساماندهی بخشی‬ ‫از فضـای سـبز در نـوروز امسـال و بهره منـدی مـردم در‬ ‫روز طبیعـت از بوسـتان های ایـن شـهر خبـر داد‪ .‬شـهلی‬ ‫همچنین از اماده سـازی پارک بانوان در کنار پارک زیتون‬ ‫نهـا‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن پـارک نواقصـی داشـت کـه ا ‬ ‫را برطـرف کرده ایـم و درحال حاضـر قابل اسـتفاده بـرای‬ ‫بانوان اسـت‪ .‬در حاشـیه ان نیز پیسـت دوچرخ هسـواری‬ ‫کـه در سـنوات گذشـته ناقـص مانـده بـود را کامـل کردیـم‬ ‫و بـه زودی سـرمایه گذار‪ ،‬دوچرخه هـا را بـرای اسـتفاده‬ ‫بانـوان بـه پـارک منتقـل خواهـد کـرد»‪ .‬وی از راه انـدازی‬ ‫شـهربازی بـزرگ در قـدس خبـر داد و افـزود‪« :‬ازطریـق‬ ‫بخـش خصوصـی نیـز ایجـاد شـهربازی را در دسـتورکار‬ ‫داریـم تـا محیطـی بانشـاط را بـرای خانواده هـا و کـودکان‬ ‫فراهـم کنیـم»‪ .‬به گفتـه وی ازانجا کـه شـهرقدس‬ ‫ظرفیت هـای باالیـی در ابعـاد مختلـف دارد‪ ،‬شـهرداری‬ ‫به دنبـال ایجـاد درامدهـای پایـدار اسـت تـا از ایـن طریق‪،‬‬ ‫وابسـتگی بـه جرائـم و صـدور پروانه هـا نداشـته باشـد‬ ‫و بتوانـد فعالیت هـای عمرانـی را گسـترش دهـد‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن درخصـوص تقاطع هـای غیرهمسـطح گفـت‪:‬‬ ‫«در منطقـه کاووسـیه‪ ،‬تقاطـع غیرهمسـطح‪ ،‬مقـداری از‬ ‫محور خارج شـده بود که سـعی کردیم با شـیب هندسـی‬ ‫ان را اصلاح کنیـم و بـه زودی قابـل بهره بـرداری خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬ازسـوی دیگر بـرای میـدان قدس‪ ،‬ایجـاد یک تقاطع‬ ‫غیرهمسـطح ضروری به نظر می رسـد که دراین خصوص‬ ‫نیـز مشـاور‪ ،‬مطالعـات اولیـه را انجـام داده ولـی نیازمنـد‬ ‫مطالعـات بیشـتر اسـت و ازسـوی دیگر محـور چیتگـر نیـز‬ ‫دو تقاطـع غیرهمسـطح الزم دارد تـا شـهروندان قـدس‬ ‫مجبـور نباشـند بـرای دور زدن‪ ،‬مسـافت زیـادی را طـی‬ ‫کننـد»‪ .‬شـهلی افـزود‪« :‬زیرگـذر شـهرک زیتـون نیـز اصلاح‬ ‫هندسـی انجـام گرفـت کـه بـا اسـتقبال مـردم مواجـه شـد‬ ‫و درصـدد هسـتیم کـه ورودی ان را کامل تـر کنیـم تـا تـردد‬ ‫مردم اسان تر انجام شود»‪ .‬وی رفع ترافیک شهرقدس را‬ ‫یکی از مطالبات مردم دانسـت و گفت‪« :‬زیرسـاخت های‬ ‫ً‬ ‫شـهر به گونه ای سـت کـه قبلا جوابگـوی نیـاز مردم بـوده‪،‬‬ ‫ولـی امـروز باتوجه بـه افزایـش جمعیـت و افزایـش تعـداد‬ ‫نهـا‬ ‫خودروهـا‪ ،‬ایـن مسـیرها جوابگـو نیسـتند و اصلاح ا ‬ ‫نیازمنـد برنامه هـای بلندمـدت اسـت‪ .‬ولـی بـرای رفـع‬ ‫معضـل ترافیـک‪ ،‬به طـور مقطعـی اصالحاتـی را در معابر و‬ ‫میدان هـا به صـورت مـوردی انجـام دادیـم و از محورهـای‬ ‫دیگـر نیـز کمـک گرفتیـم تـا تـردد مـردم اسـان تر انجـام‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫اتمام عملیات اسفالت خیابان دهم شرقی محله خادم اباد‬ ‫سرپرسـت شـهرداری باغسـتان دراین زمینـه افـزود‪« :‬باتوج هبـه نـگاه ویـژه مسـئوالن‬ ‫مدیریـت شـهری‪ ،‬اجـرای طـرح سـاماندهی معابـر شـهری به منظـور تسـهیل در عبـور‬ ‫و مـرور شـهروندان؛ ارتقـای سـیما و منظـر شـهری‪ ،‬به طورجـدی در دسـتورکار مجموعـه‬ ‫جناب اقای علی ملکی‬ ‫همایش تجلیل از خیرین و نیکوکاران کانون خدمت رضوی شهر باغستان‬ ‫همایــش تجلیــل و تقدیــر از خیریــن و نیکــوکاران کانــون‬ ‫خدم ــت رض ــوی ش ــهر باغس ــتان هم زم ــان ب ــا روزه ــای‬ ‫پایان ــی م ــاه مب ــارک رمض ــان و دراس ــتانه عی ــد س ــعید‬ ‫فطــر‪ ،‬بــه همــت معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری‬ ‫باغس ــتان و کان ــون خدم ــت رض ــوی ش ــهر باغس ــتان در‬ ‫س ــالن ورزش ــی ش ــهدای خادم اب ــاد برگ ــزار ش ــد‪ .‬در ای ــن‬ ‫مراســم‪ ،‬کــه بــا حضــور خیریــن‪ ،‬مســئوالن کانــون خدمــت‬ ‫رض ــوی شهرس ــتان ش ــهریار‪ ،‬شمس ــایی (سرپرس ــت‬ ‫جناب اقای محمدرضا یزدان یار‬ ‫با کمال ادب و احترام؛ نوید مسرت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی را در سمت سرپرست‬ ‫بخشداری مرکزی مالرد‪ ،‬که حا کی از شایستگی و لیاقت حضرتعالی در راستای خدمت رسانی‬ ‫شایسـته بـه مـردم فرهیختـه ایـن دیـار اسـت را تبریـک و تهنیـت عـرض کـرده و کسـب توفیقـات‬ ‫روزافزون‪ ،‬درجهت تحقق ارمان های اصیل انقالب اسالمی‪ ،‬به منظور توسعه و ابادانی کشور و‬ ‫خدمت رسـانی به مردم شـریف و خدمتی سرشـار از شـور و نشـاط و مملو از توکل الهی را از درگاه‬ ‫ایزد یکتا مسـئلت می کنم‪.‬‬ ‫سپیده حاصلی پناه؛ سرپرست روزنامه سایه در غرب استان تهران‬ ‫شــهرداری باغســتان) و ســایر ارادتمنــدان اســتان رضــوی‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ب ــا اه ــدای هدای ــای متب ــرک‪ ،‬از خیری ــن‬ ‫و تالش ــگران ای ــن کان ــون در ش ــهر باغس ــتان تقدی ــر و‬ ‫تجلی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫با خرسـندی فراوان؛ انتخاب جنابعالی را‬ ‫بـه سـمت شـهردار صباشـهر صمیمانـه‬ ‫تبریـک و تهنیت عرض می کنـم‪ .‬امیدوارم‬ ‫جنابعالـی بـا وحـدت رویـه و روحیـه‬ ‫همراهـی و همـکاری جمعـی بـا اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر صباشـهر‪ ،‬بتوانیـد‬ ‫بـا تصمیمـات مناسـب و بـه موقـع‪ ،‬بـرای‬ ‫تعالـی ایـن شـهر قـدم برداریـد‪ .‬از خداونـد‬ ‫متعـال‪ ،‬موفقیـت خدمتگـزاران نظـام و‬ ‫مـردم را دارم خواسـتارم‪.‬‬ ‫سپیدهحاصلی پناه؛‬ ‫سرپرست روزنامه سایه در غرب استان تهران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!