روزنامه سایه شماره 2492 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2492

روزنامه سایه شماره 2492

روزنامه سایه شماره 2492

‫دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر‪:‬‬ ‫پیشگیری و درمان اعتیاد‬ ‫جز با مشارکت اجتماعی‪ ،‬محقق نمی شود‬ ‫پرواز بر فراز قطب شمال‬ ‫دبیر سـتاد مبارزه با مواد مخدر تا کید کرد‪« :‬پیشـگیری و کمک به‬ ‫درمان اعتیاد در کشـور‪ ،‬جز با مشـارکت اجتماعی‪ ،‬مردمی و کمک‬ ‫خیـران محقـق نمی شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـردار اسـکندر مومنـی‬ ‫در نشسـت تخصصـی تبییـن برنامه هـا و سیاسـت های راهبـردی‬ ‫سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفت‪« :‬براسـاس مباحث مطر ح شـده‪،‬‬ ‫ضـرورت ایجـاد دفتـری با عنـوان اشـتغال و کارافرینـان و خیـران‪،‬‬ ‫احسـاس شـد کـه در اولین فرصـت بایـد راه انـدازی شـود‪ .‬ایـن دفتر‪،‬‬ ‫بـا مشـارکت اجتماعـی و کمـک خیـران بـا هـدف پیگیـری مسـائل و‬ ‫در واقـع‪ ،‬برقـراری ارتبـاط بـا جمعیـت هـدف‪ ،‬فـار غ از درگیری هـای‬ ‫اداری راه انـدازی می شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1926‬؛ «ریچـارد بـرد» و «فلویـد بنـت» ادعـا کردنـد کـه در‬ ‫ـافی مشـترک‪ ،‬بـر فـراز قطـب شـمال پـرواز کردنـد‪ .‬البتـه بعدهـا‬ ‫قالـب یـک سـفر ا کتش ِ‬ ‫پیداشـدن دفترچـه خاطـرات «بـرد» کـه نظامی بـود و «بنـت» او را به عنـوان خلبان‪،‬‬ ‫در سـفرهایش همراهـی می کـرد‪ ،‬ایـن ادعـا را زیرسـوال بـرد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 7 1401‬شوال ‪ 9 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2492‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تالش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه ها را بچشند‬ ‫‪2‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫«هنردرمانی»‬ ‫و کاهش استرس ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫بی اعتناییموتورسواران‬ ‫به قوانین راهنمایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در نشست عمومی شورای شهر کرمان بیان شد؛‬ ‫ شدن نظام �پرداخت الکترونیک‬ ‫فعال‬ ‫ِ‬ ‫عوارض نوسازی شهرداری‬ ‫نشســت شــورای عمومــی شــهر کرمــان بــا حضــور رئیــس و ســایر اعضــای شــورا و شــهردار‬ ‫کرمــان برگــزار شــد‪ .‬علیرضــا نــادری؛ رئیــس شــورا‪ ،‬بــه حاضــران خیرمقــدم گفــت‪ .‬ســپس‪،‬‬ ‫حســین چناریــان (رئیــس کمیســیون بودجــه‪ ،‬منابــع پایــدار و ســرمایه گذاری شــورا) بــه‬ ‫نام ـه ای از شــهرداری درخصــوص درخواســت موافقــت بــا تقاضــای فســخ قــرارداد یکــی‬ ‫از مســتاجران شــهرداری در مجموعــه ا کواریــوم و تا کســیدرمی پــارک «شــهید مطهــری»‬ ‫اشــاره کــرد؛ درادامــه‪ ،‬شــرایط فســخ قــرارداد‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه‪:‬‬ ‫سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز شد‬ ‫سخنگوی صنعت برق خبر داد؛‬ ‫نصب کنتورهای هوشمند در تمامی‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬اداری و کشاورزی‬ ‫‪2‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی عنوان کرد؛‬ ‫اقتصاد کشور؛ نیازمند نسخه عملی مبتنی بر‬ ‫ت و ظرفیت ها‬ ‫اموزه های دینی‪ ،‬واقعیا ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫سازمان اموزش فنی وحرفه ای؛‬ ‫یکی از دستگاه های مهم در توانمندسازی نیروی انسانی‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان؛ وزیـر امـور خارجه‪ ،‬سـفر رئیس جمهوری سـوریه به‬ ‫ایـران و دیـدار بـا رهبـر انقالب و رئیس جمهوری را عالی توصیف و تا کید کرد؛‬ ‫مصمم هسـتیم روابط را به سـطح شایسـته دو ملت ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫صادق شیخ زاده؛ خواننده موسیقی سنتی برنامه «وقت سحر»‪:‬‬ ‫نوبت تجلی نگاه عارفه اواز اصیل ایرانی‬ ‫در سحرگاه های رمضانی ست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی به صورت فشرده‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای اذربایجان غربـی درنظـردارد انجـام پـروژه عملیات خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از سـاختمان ها و تاسیسـات در‬ ‫حال بهره برداری شـرکت اب منطقه ای اسـتان اذربایجان غربی به روش مناقصه عمومی به صورت فشـرده‪ ،‬براسـاس قانون برگزاری مناقصات‬ ‫و ائین نامه اجرایی بند (ج) ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬به مناقصه گران واجد با پایه یک و باالتر در رشته امور خدمات حفاظتی و مراقبتی‬ ‫صادره توسط مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا و دارای صالحیت در رشته محافظت و مراقبت از اما کن و تاسیسات صادره توسط وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری ارزیابی و مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی‬ ‫تهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران‬ ‫پا ک ‬ ‫درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫یسـت‪ -1 :‬نـام مناقص هگـران می بایسـت در لیسـت حراسـت وزارت نیرو باشـد؛ ‪ -2‬دارای مجـوز فعالیت در‬ ‫اضافـه می کنـد وجـود شـرایط ذیـل الزام ‬ ‫امور خدمات حفاظتی و مراقبتی صادره توسط مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا‪ -‬مرکز انتظام با رتبه یک از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا‬ ‫باشـند؛ ‪ -3‬دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی (‪ )HSE‬از اداره کار و تعاون باشـند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضـوع مناقصـه و محـل اجـرای پـروژه‪ :‬عملیات خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از سـاختمان ها و تاسیسـات در حـال بهره برداری‬ ‫شـرکت اب منطقه ای اسـتان اذربایجان غربی‬ ‫‪ -2‬مبلغ براورد اولیه‪ :‬حدود ‪ 151.784.791.250‬ریال‬ ‫‪ -3‬محل تامین اعتبار‪ :‬از محل اعتبارات جاری شرکت‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 6.936.000.000‬ریال‬ ‫‪ -5‬قیمت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 2.000.000‬ریال‬ ‫‪ -6‬مدت اجرا‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت‪ 6 :‬ماه‬ ‫‪ -8‬دستگاه مناقصه گزار (کارفرما)‪ :‬شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی به نشانی‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار شهید باهنر‪ -‬تلفن تماس‪044-33440092 :‬‬ ‫‪ -9‬مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/02/29‬‬ ‫‪ -10‬مهلت زمانی و محل ارائه پا کت "الف" تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬تحویل به دبیرخانه‬ ‫حراسـت و امـور محرمانـه شـرکت بـه نشـانی‪ :‬اذربایجـان غربـی‪ ،‬ارومیـه‪ ،‬بلوار شـهید باهنر‪ ،‬دبیرخانه حراسـت و امور محرمانه شـرکت اب منطقه ای‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪ -11‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد (ارزیابی و مناقصه)‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/16‬‬ ‫تهـای پیشـنهادی‬ ‫تهـا‪ :‬سـاعت ‪ 10‬روز دوشـنبه مـورخ ‪( 1401/03/16‬حدا کثـر دو هفتـه بعـد از ایـن تاریـخ‪ ،‬قیم ‬ ‫‪ -12‬زمـان بازگشـایی پا ک ‬ ‫شـرکت های حائـز حداقـل امتیـاز ارزیابـی‪ ،‬گشـوده خواهـد شـد)‬ ‫‪ -13‬محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬سالن اجتماعات شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫‪ -14‬اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کـت "الـف"‪:‬‬ ‫تلفن تماس‪044-31987250 :‬‬ ‫ اصل تضمین شـرکت در فراینده ارجاع کار بایسـتی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراسـت و امور محرمانه شـرکت در قالب پا کت "الف" ارائه شـود و‬‫تصویر ان نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل موردنظر بارگذاری شود‪.‬‬ ‫ کلیه محتویات پا کت "ب"‪ ،‬اسناد ارزیابی و مدارک و اسناد مربوط به مناقصه گزار و همچنین پا کت "ج" بایستی پس از مهر و امضای دیجیتال‬‫در سایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود‪.‬‬ ‫ توجه شـود که عودت اسـناد در قالب سـی دی موردقبول نمی باشـد و همچنین چنانچه مناقصه گران‪ ،‬اسـناد ارزیابی و مناقصه را به طریقی غیر‬‫از سـایت مذکور تهیه کنند و نام ان ها به عنوان خریدار در سـایت مذکور ثبت نشـده باشـد‪ ،‬به قیمت پیشـنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ شرکت در مناقصه به صورت گروه مشارکت‪ ،‬مورد قبول نبوده و درصورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ الزم به ذکر است که ابتدا اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬گشوده شده و پس از ارزیابی و امتیازدهی به مناقصه گران‪ ،‬پیشنهاد قیمت (پا کات‬‫الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) حائزترین شرایطی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده اند‪ ،‬در جلسه مناقصه باز و خوانده خواهد شد‪.‬‬ ‫ پا کـت "الـف" مناقصه گرانـی کـه امتیـاز الزم را کسـب نکرده انـد‪ ،‬عـودت داده شـده و پا کـت "ب" و "ج" انـان نیـز مـردود شـناخته خواهـد شـد و هیـچ‬‫اعتراضـی مسـموع نخواهـد بود‪.‬‬ ‫ چنانچـه تعـداد پیشـنهادات واصلـه کمتـر از پنج پیشـنهاد باشـد‪ ،‬به اسـتناد بند "ب" مـاده ‪ 10‬ائین نامه اجرایی و بنـد "ج" ماده ‪ 12‬قانـون برگزاری‬‫مناقصات‪ ،‬مناقصه تجدید خواهد شـد‪.‬‬ ‫ادرس و تلفن اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1314110 :‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2492‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز شد‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در نشسـت هم اندیشـی بـا‬ ‫جمعـی از اصنـاف و اتحادی ههـا بـا قدردانـی از همراهـی‬ ‫همیشگی اصناف و اتحادیه ها با انقالب و نظام جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬گفـت؛ همـواره بـه همـه اعضـای دولـت‬ ‫ً‬ ‫ا کیـدا توصیـه کـرده ام منظـم و مسـتمر نشسـت های‬ ‫مشـورتی بـا نخبـگان عرص ههـای مختلـف داشـته باشـند و‬ ‫این نشسـت را نیـز بـرای خـود فرصتـی ارزشـمند می دانـم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه اسـتفاده از نظـرات نخبـگان عرص ههـای‬ ‫مختلـف به عنـوان صاحبـان دانـش‪ ،‬تجربـه و توانایـی‪،‬‬ ‫یهـای صحیـح‪،‬‬ ‫مسـازی و تصمیم گیر ‬ ‫زمین هسـاز تصمی ‬ ‫اثرگـذار و مانـدگار خواهـد بود‪ ،‬افـزود؛ درزمینه اصالح نحوه‬ ‫و محـل پرداخـت یارانـه محصـوالت غذایـی و کشـاورزی‬ ‫ازجملـه نـان شـما بایـد طـرف مشـورت قـرار بگیریـد‪ ،‬چرا که‬ ‫ً‬ ‫تجـارب شـما حتمـا می توانـد دراین زمینـه بـرای دولـت‬ ‫راهگشـا باشـد‪ .‬اسـتفاده از مشـورت اهالـی فـن در هـر‬ ‫یهـا را‬ ‫زمینـه ای‪ ،‬ضریـب خطـا و اشـتباه در تصمیم گیر ‬ ‫کاهـش می دهـد و از ان گذشـته وقتـی هـر تصمیمـی در‬ ‫هـر صنفـی‪ ،‬متکـی بـه نظـرات کارشناسـی و تجربـه اهالـی‬ ‫ان صنـف باشـد‪ ،‬همـکاری در اجـرای تصمیـم را نیـز همـراه‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫رئیس جمهوری یکی از اثار مهم همراهی اصناف مختلف‬ ‫در اجـرای تصمیمـات و سیاسـت ها را مشـارکت انـان در‬ ‫تبییـن و اقنـاع افـکار عمومـی برای اجـرای بهتر ان تصمیم‬ ‫دانسـت و گفت؛ هر تصمیم و اقدامی‪ ،‬هرقدر کارشناسـانه‬ ‫باشـد‪ ،‬ا گـر بـا همراهـی مـردم تـوام نشـود‪ ،‬موفـق و کارگشـا‬ ‫نخواهـد بـود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و‬ ‫نیز مردم‪ ،‬رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاسـت های‬ ‫دولـت هسـتند‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی بـا تاییـد اظهـارات یکـی از‬ ‫لشـدن بیـن‬ ‫یبـر تفکیک قائ ‬ ‫سـخنرانان این نشسـت مبن ‬ ‫گرانـی و گران فروشـی تصریـح کـرد؛ در تعییـن مـرز ایـن دو‪،‬‬ ‫سـازمان حمایـت از تولیدکننـده و مصرف کننـده مهم ترین‬ ‫نقـش و جایـگاه را دارد و بایـد به دقـت بـه وظیفـه خـود در‬ ‫قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها عمل کند تا نه اسـیبی‬ ‫بـه تولیدکننـده وارد شـود و نـه بـه مصرف کننـده اجحافـی‬ ‫شـود‪ .‬همچنیـن رئیس جمهـوری بـه گالیـه یکی دیگـر از‬ ‫تهـای قبـل بـه طـرح‬ ‫سـخنرانان دربـاره بی توجهـی دول ‬ ‫کارشناسـی ارائ هشـده بـرای اصلاح سـاختار شـبکه توزیـع‬ ‫شـیر در کشـور اشـاره کـرد و گفـت؛ مسـئوالن مربوطـه‬ ‫ً‬ ‫حتمـا موضـوع را باتوج هبـه نتایـج مطالعات و بررسـی های‬ ‫انجا مشـده در گذشـته پیگیـری و ب هسـرانجام برسـانند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسـی توجه به احتمال کسـری سـرمایه درگردش‬ ‫تولیدکننـدگان پـس از اصلاح نظـام پرداخـت یارانـه مـواد‬ ‫غذایـی را کـه ازسـوی یکـی از سـخنرانان مورداشـاره قـرار‬ ‫گرفتـه بـود‪ ،‬مهـم خوانـد و افـزود؛ بـرای رفـع مشـکل بایـد‬ ‫تسـهیالتی درنظـر گرفتـه شـود کـه ب هسـرعت و بـا سـهولت‬ ‫دراختیـار تولیدکننـدگان مـواد غذایـی قـرار گیـرد تـا رونـد‬ ‫تامیـن نقدینگـی و تولیـد انـان را دچـار وقفـه نشـود‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه در اجـرای ایـن اصالحـات ا گـر اصنـاف‪،‬‬ ‫اتحادی ههـا و مـردم پـای کار نباشـند‪ ،‬بـه نتیجـه مطلـوب‬ ‫نخواهیـم رسـید‪ ،‬گفـت؛ زمین ههـای اجـرای صحیـح و‬ ‫دقیـق ایـن اصالحـات برپایـه تبییـن و اقنـاع افـکار عمومـی‬ ‫و نیـز اصنـاف اسـتوار اسـت‪ .‬بایـد بررسـی شـود اتخـاذ کـدام‬ ‫سـازوکار‪ ،‬مانـع از فاصله گرفتـن از فضـای رقابتـی و حفـظ‬ ‫و ارتقـای کیفیـت در تولیـد خواهـد شـد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫باتا کیدبراینکـه نبایـد قیمتـی در بـازار خودسـرانه تغییـر‬ ‫تهـا‬ ‫کنـد‪ ،‬افـزود؛ مـردم نبایـد هـرروز شـاهد تغییـر در قیم ‬ ‫باشـند‪ .‬ا گـر قیمتی تغییر می کنـد باید دالیـل و زمینه های‬ ‫ان بـرای مـردم تبییـن و تشـریح شـود‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ یکـی از عوامـل اصلـی موفقیـت اصالحـات مدنظـر‬ ‫در نحـوه و محـل تخصیـص یارانـه مـواد غذایـی همراهـی‬ ‫و نظـارت دقیـق اتحادی ههـا و اصنـاف بـر حـوزه کاری‬ ‫خودشـان اسـت‪ .‬اصنـاف و اتحادی ههـا کمـک کننـد تـا بـا‬ ‫نظـارت جـدی بـر بـازار‪ ،‬جلـوی سـودا گری‪ ،‬کم فروشـی‪،‬‬ ‫احتـکار و گران فروشـی گرفتـه شـود‪ .‬در انتخـاب مسـئوالن‬ ‫اتحادی ههـا و بازرسـان افـراد مناسـب را انتخـاب کنیـد‬ ‫کـه طبـق اصـول و قانـون عمـل کـرده و منافـع ملـی را‬ ‫مدنظـر قـرار دهنـد‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی گفـت؛ اجـازه ندهیـد‬ ‫فبـودن باعـث رودربایسـتی و مانـع نظـارت جـدی‬ ‫هم صن ‬ ‫و موثر بر عملکرد اصناف شود‪ .‬افرادی را انتخاب کنید که‬ ‫اهـل حساب کشـی جـدی درزمینـه اجـرای قانـون و تامیـن‬ ‫منافـع مـردم باشـند‪ .‬مجموعـه کارهـا بایـد موجـب ارامـش‬ ‫مـردم و ثبـات در بـازار شـود‪ .‬وی بااشـاره به اینکه وجـود‬ ‫خهـای متفـاوت بـرای کاالهـا و خدمـات واحـد‪ ،‬همـواره‬ ‫نر ‬ ‫بسـتر ایجـاد فسـاد و رانـت بـوده‪ ،‬گفـت؛ مهم تریـن اقـدام‬ ‫درزمینـه مبـارزه بـا فسـاد‪ ،‬رفع بسـترها و اصلاح زمینه های‬ ‫ایجـاد فسـاد اسـت‪ .‬رئیسـی باتا کیدبراینکه هـدف دولت از‬ ‫اصلاح نحـوه و محـل پرداخـت یارانـه مـواد غذایـی اجـرای‬ ‫عدالـت در پرداخـت یارانه هاسـت‪ ،‬افـزود؛ هـدف دولـت‬ ‫این اسـت که بـا کمـک اصنـاف و اتحادی ههـا‪ ،‬کاری کنـد تـا‬ ‫مـردم مزه شـیرین عدالـت را در پرداخت یارانه ها بچشـند‪.‬‬ ‫این موضـوع بایـد به طورشـفاف و دقیـق بـرای مردم تبیین‬ ‫شود‪ ،‬دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم‬ ‫کـه ا گـر مـردم در جریـان جزئیـات ایـن تصمیـم قـرار گیرنـد‪،‬‬ ‫همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع‬ ‫مـردم هسـتیم‪ .‬دولـت هرگز به دنبال حـذف یارانه کاالهای‬ ‫اساسـی نیسـت بلکـه تصمیم این اسـت که محـل پرداخت‬ ‫یارانـه کاالهـای اساسـی جابجـا شـده و ب هجـای پرداخـت‬ ‫یارانـه بـه واردکننـده و حلقـه اول تامیـن و توزیـع کاال‪ ،‬بـه‬ ‫حلقـه اخـر زنجیـره تامیـن و توزیـع‪ ،‬یعنـی مصرف کننـده‬ ‫پرداخـت شـود‪.‬‬ ‫هوگو نمت‬ ‫بی اعتناییموتورسواران‬ ‫به قوانین راهنمایی‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه‪:‬‬ ‫تالش داریم مردم مزه شیرین‬ ‫عدالت در پرداخت یارانه ها را بچشند‬ ‫رهایی!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای؛ رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب اسلامی در دیـدار اقـای بشـار اسـد؛‬ ‫رئیس جمهـوری سـوریه و هیئت همـراه‪،‬‬ ‫مقاومـت و ایسـتادگی ملـت و نظـام سـوریه و‬ ‫پیـروزی در یـک جنـگ بین المللـی را زمین هسـاز‬ ‫افزایـش اعتبـار و سـرافرازی سـوریه دانسـتند و‬ ‫تا کیـد کردنـد‪« :‬باتوج هبـه روحیـه و نشـاط و‬ ‫اراده بـاال در شـخص رئیس جمهـوری و دولـت‬ ‫یهـا با سـوریه‪ ،‬باید‬ ‫ایـران بـرای گسـترش همکار ‬ ‫تلاش کـرد تـا روابـط دو کشـور بیش ازگذشـته‬ ‫تهـای‬ ‫ارتقـاء یابـد»‪ .‬ایشـان بااشـاره به موفقی ‬ ‫نهـای سیاسـی و‬ ‫بـزرگ سـوریه در میدا ‬ ‫نظامـی‪ ،‬گفتنـد‪« :‬سـوریه امـروز‪ ،‬سـوریه قبـل‬ ‫یهـا‬ ‫از جنـگ نیسـت‪ .‬ا گرچـه ان زمـان خراب ‬ ‫نبـود؛ امـا احتـرام و اعتبـار سـوریه ا کنـون بسـیار‬ ‫بیش از گذشـته اسـت و همـه بـه ایـن کشـور‬ ‫به عنـوان یـک قـدرت نـگاه می کننـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛‬ ‫حضـرت ایت اهلل خامنه ای باتا کیدبراینکـه امروز‬ ‫تهـای‬ ‫رئیس جمهـوری و ملـت سـوریه نـزد مل ‬ ‫منطقـه سـرافراز هسـتند‪ ،‬افزودنـد‪« :‬برخـی‬ ‫سـران کشـورهای همسـایه مـا و شـما‪ ،‬بـا سـران‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی نشست وبرخاسـت دارنـد و‬ ‫بـا یکدیگـر قهـوه می نوشـند؛ امـا مـردم همیـن‬ ‫نهـا را از جمعیـت‬ ‫کشـورها در روز قـدس خیابا ‬ ‫و شـعار ضدصهیونیسـتی پـر می کننـد و ایـن‪،‬‬ ‫واقعیـت امـروز منطقـه اسـت»‪ .‬ایشـان عوامـل‬ ‫متعـددی را در مقاومـت و پیـروزی سـوریه در‬ ‫جنـگ بین المللـی تاثیرگـذار دانسـتند و خطاب‬ ‫بـه اقـای اسـد خاطرنشـان کردنـد‪« :‬یکـی از‬ ‫مهم تریـن این عوامـل‪ ،‬روحیـه بـاالی شـخص‬ ‫نشـاءاهلل بـا همیـن روحیـه‬ ‫یسـت و ا ‬ ‫جنابعال ‬ ‫بتوانید ویرانی های جنگ را نیز بازسـازی کنید؛‬ ‫چرا که کارهای بزرگی پیش روی شـما قرار دارد»‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب همچنیـن بـا گرامیداشـت یـاد و‬ ‫خاطـره شـهید سـردار سـلیمانی‪ ،‬گفتنـد‪« :‬ان‬ ‫شـهید بزرگوار‪ ،‬تعصب خاصی به سـوریه داشـت‬ ‫یکـرد و‬ ‫و به معنـای واقعـی کلمـه‪ ،‬فـدا کاری م ‬ ‫رفتـار او در سـوریه بـا رفتـارش در دفـاع مقـدس‬ ‫تسـاله ایـران تفاوتـی نداشـت»‪ .‬ایشـان‬ ‫هش ‬ ‫افزودنـد‪« :‬شـهید سـلیمانی و دیگـر برجسـتگان‬ ‫ً‬ ‫سپاه؛ ازجمله شهید همدانی‪ ،‬واقعا باجان ودل‬ ‫تلاش می کردنـد و بـه موضـوع سـوریه همچـون‬ ‫یـک وظیفـه و واجـب مقـدس می نگریسـتند»‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای تا کیـد کردنـد‪« :‬این‬ ‫یسـت‬ ‫پیونـد و ارتبـاط بـرای هـر دو کشـور حیات ‬ ‫و نبایـد بگذاریـم ضعیـف شـود؛ بلکـه بایـد ان را‬ ‫هر چـه ممکـن اسـت‪ ،‬تقویـت کنیـم»‪ .‬ایشـان‬ ‫درادامـه‪ ،‬بااشـاره به اظهـار دوسـتی و محبـت‬ ‫برخـی کشـورها کـه در سـال های قبـل در جبهـه‬ ‫مقابـل سـوریه قـرار داشـتند‪ ،‬افزودنـد‪« :‬بایـد از‬ ‫تجرب ههـای گذشـته‪ ،‬خـط اینـده را روشـن کـرد»‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب‪ ،‬روحیـه و نشـاط رئیس جمهـوری‬ ‫سـوریه را زمین هسـاز انجـام کارهـای بـزرگ‬ ‫برشـمردند و گفتنـد‪« :‬شـخص رئیس جمهـوری‬ ‫ً‬ ‫و دولـت جمهـوری اسلامی ایـران واقعا با نشـاط‬ ‫و دارای روحیـه و اراده باالیـی هسـتند و بـه‬ ‫موضـوع سـوریه اهتمـام و انگیـزه جـدی دارنـد‬ ‫کـه بایـد از این فرصـت بـرای ارتقـای بیش ازپیش‬ ‫روابـط دو کشـور اسـتفاده کـرد»‪ .‬دراین دیـدار‬ ‫کـه حجت االسلام سـید ابراهیـم رئیسـی؛‬ ‫رئیس جمهـوری نیـز حضـور داشـت‪ ،‬اقـای بشـار‬ ‫تهـای ملـت‬ ‫اسـد بـا تشـکر از مواضـع و حمای ‬ ‫و دولـت ایـران و همچنیـن بـا گرامیداشـت یـاد‬ ‫شـهید سـلیمانی‪ ،‬گفـت‪« :‬ایسـتادگی و مواضـع‬ ‫پایـدار ایـران در چهاردهه گذشـته در مسـائل‬ ‫منطقـه؛ به ویـژه موضـوع فلسـطین‪ ،‬بـه همـه‬ ‫مـردم منطقـه نشـان داد کـه راه ایـران‪ ،‬راه‬ ‫یسـت»‪ .‬رئیس جمهوری سـوریه‬ ‫درسـت و اصول ‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬خرابی های جنگ را می توان‬ ‫بازسـازی کـرد؛ امـا ا گـر مبانـی و اصـول از بیـن‬ ‫بروند‪ ،‬قابل بازسـازی نیسـتند و ایسـتادگی ملت‬ ‫ایـران بـر مبانـی و اصـول امام خمینـی(ره) کـه بـا‬ ‫همـت جنابعالـی نیـز ادامـه یافـت‪ ،‬زمین هسـاز‬ ‫یهـای بـزرگ ملـت ایـران و مـردم منطقـه؛‬ ‫پیروز ‬ ‫به ویـژه مـردم فلسـطین شـد»‪ .‬اقـای بشـار اسـد‬ ‫افـزود‪« :‬برخـی تصـور می کننـد حمایـت ایـران‬ ‫یسـت؛‬ ‫از جبهـه مقاومـت‪ ،‬حمایـت تسلیحات ‬ ‫درحالی که مهم ترین حمایت و کمک جمهوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬دمیـدن روحیه مقاومت و اسـتمرار ان‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیس جمهـوری سـوریه درپایـان گفـت‪:‬‬ ‫«انچـه باعـث شـد تـا رژیـم صهیونیسـتی نتوانـد‬ ‫بـر منطقـه حا کـم شـود‪ ،‬روابط راهبـردی ایـران و‬ ‫سـوریه اسـت کـه بایـد ب اقـدرت ادامـه یابـد»‪.‬‬ ‫جنگ اوکراین؛ از اسیب پذیری تجارت جهانی تا بحران غذایی‬ ‫ییـف در خـا ک اوکرایـن و جغرافیـای‬ ‫جنـگ میـان مسـکو و ک ‬ ‫مشـخص این کشـور اروپای شـرقی درحال وقوع اسـت؛ اما بحران‬ ‫غذایـی ناشـی از ایـن درگیـری بـا برم الشـدن میـزان اسـیب پذیری‬ ‫یشـدن‪،‬‬ ‫تجـارت جهانـی به عنـوان سـنگ بنای جهان ‬ ‫توسـعه نیافته ترین نقـاط جهـان؛ ازجملـه امریـکای التیـن را‬ ‫همچون شمشـیری دولبه‪ ،‬هدف قرار داده‪ .‬در سـال های اخیر و‬ ‫یهـای بسـیار غیرمنتظـره ای‬ ‫پیـش از اغـاز جنـگ اوکرایـن‪ ،‬درگیر ‬ ‫رخ داده اسـت کـه نشـان می دهـد وابسـتگی متقابـل بیشـتر‪،‬‬ ‫مشـکالت میـان اتحادیـه اروپـا و روسـیه‪ ،‬میان امریکای شـمالی و‬ ‫امریـکای مرکـزی و حتـی چیـن و ایـاالت متحـده را کاهـش نـداده‬ ‫اسـت‪ .‬تارنمـای تحلیلـی اسـپانیایی «پولیتیـکا ا کسـتریور» در‬ ‫گزارشـی نوشـت؛ وجـود گفت وگـوی جهانـی ازطریـق اینترنـت‪،‬‬ ‫نه تنها باعث درک متقابل بین کشورها نشده است؛ بلکه به نظر‬ ‫می رسـد که بالعکس اتفاق افتاده اسـت‪ .‬درسـت اسـت که امروزه‬ ‫جنـگ در معنـای متعـارف ان را کمتـر شـاهد هسـتیم امـا سـایر‬ ‫گهـای سـایبری‪،‬‬ ‫گهـای دیگـر افزایـش یافته انـد؛ جن ‬ ‫جن ‬ ‫گهـای ترکیبـی‪ ،‬تبلیغـات خارجـی و مداخلـه در فرایندهـای‬ ‫جن ‬ ‫گهـای غیرنظامـی‬ ‫انتخاباتـی‪ .‬نکتـه جالب توجـه اینکـه ایـن جن ‬ ‫نه فقـط میـان دشـمنان بلکـه بیـن شـرکای نزدیـک نیـز رخ‬ ‫می دهـد‪ .‬مـارک لئونـارد؛ مدیـر شـورای روابـط خارجـی اروپـا در‬ ‫کتـاب جدیـدش‪« ،‬عصـر بـدون صلـح» این سـوال را طـرح می کند‬ ‫کـه «ا گرچـه شـواهد فراوانـی هسـت کـه نشـان می دهـد وابسـتگی‬ ‫متقابـل‪ ،‬نتایـج متناقضـی به همـراه دارد؛ چه چیـزی می توانـد‬ ‫جایگزیـن ایدئولـوژی لیبرالیسـم جهانـی شـود کـه در‬ ‫سه دهه گذشـته وعد ههـای هیجان انگیـز زیـادی داده اسـت؟»‬ ‫به نظـر می رسـد پاسـخی بـرای ایـن پرسـش نـدارد امـا درک و‬ ‫تشـخیص او دقیـق و هوشـمندانه اسـت؛ روابطـی کـه در عصـر‬ ‫یشـدن ایجـاد شـده اند بـه سلاح تبدیـل شـده اند‪.‬‬ ‫عظیـم جهان ‬ ‫یسـت‪ ،‬رقابـت بـرای ایجـاد‬ ‫سلاح جهـان امـروز‪ ،‬مبـادالت تجار ‬ ‫زیرسـاخت ها در جوامـع درحال توسـعه اسـت‪ ،‬سلاح امـروز‪،‬‬ ‫دنیـای دیجیتـال و ظرفیـت عظیـم ان بـرای انتقـال اخبـار و‬ ‫تهـا‬ ‫اطالعـات نادرسـت اسـت‪ ،‬سلاح جهـان امـروز حتـی مهاجر ‬ ‫یشـد درگیـری در عرصـه‬ ‫هسـتند‪ .‬تاپیش ازایـن ا گـر تصـور م ‬ ‫جهانی‪ ،‬بین گروه های مختلف به دلیل وجود تضاد منافع است‬ ‫اما این انفکا ک جهانی را به گونه ای مشابه در داخل کشورها نیز‬ ‫شـاهد هسـتیم‪ .‬نکتـه حائزاهمیـت اینکـه «پولیتیـکا ا کسـتریور»‬ ‫پیـش از برافروخت هشـدن حقیقـی اتـش جنـگ اوکرایـن‪ ،‬پیرامون‬ ‫عصر زیسته ما در سایه تناقض جنگ های کمتر اما درگیری های‬ ‫بیشـتر قلـم زده اسـت‪ .‬واقعیـت این اسـت که انچـه جهـان در ایـن‬ ‫بیـش از ‪ ۸۰‬روزاخیـر جنـگ ب هخـود دیـده‪ ،‬شنید هشـدن انـواع‬ ‫یبـر پیامدهـای‬ ‫هشـدارها از زبـان رهبـران و سـران گونا گـون مبن ‬ ‫گسـترده این درگیری در سراسـر جهان اسـت‪ .‬جنگ میان مسکو‬ ‫ییـف در خـا ک اوکرایـن و جغرافیـای مشـخص ایـن کشـور‬ ‫وک ‬ ‫اروپای شـرقی درحال وقوع اسـت اما وابسـتگی متقابل که زاییده‬ ‫یشـدن اسـت‪ ،‬ماننـد سلاحی نامرئـی‪ ،‬سراسـر جهان‬ ‫عصـر جهان ‬ ‫به ویژه توسعه نیافته ترین نقاط این کره خا کی را هدف قرار داده‬ ‫یهـای اوکرایـن‪ ،‬بسـیاری نقـاط جهـان؛ ازجملـه‬ ‫و فراتـر از خراب ‬ ‫امریکای التین و افریقا را به سـرزمین های جنگ زده تبدیل کرده‬ ‫ً‬ ‫یـا احتمـاال خواهـد کـرد‪ .‬شـورش ها در پـرو و سـریالنکا نخسـتین‬ ‫یسـت که ممکن اسـت در‬ ‫گهـای هشـدار از بـروز بحـران غذای ‬ ‫زن ‬ ‫سـایر کشـورها نیز روی دهد‪ .‬افزایش بهای کاالهای اساسـی پس‬ ‫از اغـاز جنـگ اوکرایـن کـه درواقـع باالتریـن افزایـش نـرخ ماهانـه‬ ‫‪۱۴‬سـال اخیر را نشـان می دهد‪ ،‬گواه روشن میزان‬ ‫مواد غذایی در ‬ ‫یشـدن اسـت؛ تجـارت جهانـی‪.‬‬ ‫اسـیب پذیری سـنگ بنای جهان ‬ ‫مهـای بی محابـای‬ ‫یسـرانجام اوکرایـن و تحری ‬ ‫جنـگ تا اینجـا ب ‬ ‫نهـای گیاهـی کـه ایـن‬ ‫روسـیه‪ ،‬زنجیـره تامیـن گنـدم‪ ،‬کـود و روغ ‬ ‫غـول اوراسـیا بیـن ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۵‬درصـد از تولیـد جهانـی را عهـده دار‬ ‫اسـت‪ ،‬مختل کرده اسـت‪ .‬روسـیه و اوکراین درکنارهم ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫تولیـد جهانـی گنـدم را پوشـش می دهنـد و بنابرایـن شـرایط ایـن‬ ‫انبارهـای غلـه اروپـا به عنـوان طرفیـن اصلـی درگیـر در جنـگ‪،‬‬ ‫چرایـی افزایـش ‪ ۳۴‬درصـدی سـاالنه شـاخص قیمـت فائـو در ماه‬ ‫نبـازه زمانـی‪،‬‬ ‫مـارس را توضیـح می دهـد‪ .‬قیمـت غلات درای ‬ ‫نهـای گیاهـی ‪ ۲۳.۳‬درصـد افزایـش‬ ‫‪ ۱۷.۱‬درصـد و قیمـت روغ ‬ ‫ً‬ ‫یافـت‪ .‬روسـیه و بلاروس نیـز تقریبـا نیمـی از صـادرات پتـاس را‬ ‫ب هخـود اختصـاص می دهنـد کـه از ضروریـات کودهـای‬ ‫یسـت‪ .‬روسـیه ‪ ۲۰‬درصـد امونیـا ک و اوره مورداسـتفاده در‬ ‫نیتروژن ‬ ‫کشـاورزی جهـان را تولیـد می کنـد‪ .‬قـدرت اوراسـیا تا کنـون بـه‬ ‫تهـا را‬ ‫مهـا‪ ،‬رونـد پرداخ ‬ ‫صـادرات غلات ادامـه داده امـا تحری ‬ ‫پیچیـده کـرده و بـر عدم اطمینـان عرضـه افـزوده اسـت‪ .‬وقـوع‬ ‫اشـفتگی در بازارهـای هیدروکربـن و مواد معدنی همچون نیکل‪،‬‬ ‫گاز و نفت روسیه‪ ،‬قیمت فلزات را نیز از زمان اغاز جنگ ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫افزایـش داده اسـت‪ .‬زولتـان پوزسـار؛ استراتژیسـت « ِک ِردیـت‬ ‫سـوئیس» معتقـد اسـت در شـرایط پیچیـده و فشـار بـر مجموعـه‬ ‫تهـا‬ ‫نکـه ا کنـون شـاهد ان هسـتیم‪ ،‬نوسـان قیم ‬ ‫مـواد خـام چنا ‬ ‫تسـلطه‬ ‫نشـان دهنده «رای عدم اعتمـاد» بـه سیسـتم پولـی تح ‬ ‫فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپاسـت‪ .‬ایاالت متحده تا سـال ‪،۱۹۹۰‬‬ ‫بـا حجـم بـاالی اسـتخراج‪ ،‬پاالیـش و صـادرات‪ ،‬بزرگ تریـن‬ ‫تولیدکننـده مـواد معدنـی در جهـان بـود‪ .‬امـروز امـا امریـکا در‬ ‫جایـگاه هفتـم قـرار دارد‪ .‬طبـق بررسـی انجمـن زمین شناسـی‬ ‫ً‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۵۴‬این کشور تقریبا تمام هشت ماده‬ ‫یکـرد‪ .‬ا کنـون ایـن هشـت مورد بـه‬ ‫معدنـی اسـتراتژیک را وارد م ‬ ‫‪۱۷‬مـورد افزایـش یافتـه اسـت و عالو هبـران‪ ،‬ایـن کشـور بایـد‬ ‫ ‬ ‫‪۵۰‬درصـد از ‪ ۲۹‬مـورد دیگـر را نیـز وارد کنـد‪ .‬نیمـی از ایـن واردات از‬ ‫کهـای کمیـاب (‪ ۶۳‬درصـد از‬ ‫چیـن؛ بزرگ تریـن تولیدکننـده خا ‬ ‫کل) و مولیبـدن (‪ ۴۵‬درصـد) اسـت‪ .‬چیـن ازطریـق سـرمایه گذاری‬ ‫در معـادن لیتیـوم در اسـترالیا‪ ،‬پالتیـن افریقـای جنوبـی یـا کبالت‬ ‫تهـای فزاینـده ای در عرصـه مـواد معدنـی سـبز‬ ‫کنگـو‪ ،‬موقعی ‬ ‫یسـت‪ .‬در تحلیلی در‬ ‫به دسـت اورده که برای انتقال انرژی ضرور ‬ ‫«بلومبـرگ» جـان میکلثویـت و ادریـان وولدریـج تا کیـد می کننـد‬ ‫عوامـل ژئوپلیتیکـی‪ ،‬بیـش از عوامـل اقتصـادی‪ ،‬دو یـا سـه بلـوک‬ ‫تجـاری انحصـاری بـزرگ جهـان را هدایـت می کننـد‪ ،‬فراینـدی کـه‬ ‫به عبارتـی مبانـی نظـم جهانـی ‪ ۴۰‬سال گذشـته را کنـار می زنـد‪ .‬در‬ ‫دهـه ‪ ،۱۹۹۰‬تجـارت کاالهـای تولیـدی دوبرابـر شـد‪ .‬در دهـه اول‬ ‫نحـال‪ ،‬بین‬ ‫قـرن حاضـر نیـز‪ ،‬تجـارت جهانی بـاز دوبرابر شـد‪ .‬باای ‬ ‫سـال های ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ،۲۰۱۹‬تجـارت جهانـی پنج درصـد نسـبت بـه‬ ‫تولید ناخالص داخلی کاهش یافت‪ .‬طبق گزارش «ا کونومیسـت‬ ‫اینتلجنـس یونیتـی» بیـن سـال های ‪ ۲۰۱۶‬تـا ‪ ،۲۰۱۹‬جریـان‬ ‫سرمایه گذاری جهانی به نصف کاهش یافت‪ .‬به نوشته «پولیتیکا‬ ‫ا کسـتریور»‪ ،‬سـرمایه گذاری مسـتقیم بیـن چیـن و ایـاالت متحده‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۷‬حـدود ‪ ۳۰‬میلیـارددالر بـود و در سـال ‪ ۲۰۲۱‬فقط به‬ ‫پنج میلیـارددالر رسـید‪ .‬دراین فراینـد روبـه زوال‪ ،‬ایـاالت متحـده با‬ ‫یکـردن اقتصـاد خـود‪ ،‬درتلاش اسـت بـه یـک اقتصـاد‬ ‫غیرماد ‬ ‫لهـای سـیلیکون ولی و‬ ‫فراصنعتـی و خدماتـی زیر سـلطه غو ‬ ‫وال اسـتریت دسـت یابـد‪ .‬مایـکل لینـد؛ نویسـنده امریکایـی در‬ ‫نشـریه «نشـنال اینترسـت» اسـتدالل می کنـد کـه برخلاف دوره‬ ‫جنـگ سـرد اول کـه دو نظـام سیاسـی‪-‬اقتصادی را در مقابل هم‬ ‫قرار داد‪ ،‬جنگ کنونی‪ ،‬قدرت های تولیدی چین و منابع طبیعی‬ ‫روسیه را مقابل یک ابرقدرت مالی و نظامی قرار می دهد‪ .‬امریکا‪،‬‬ ‫ظرفیت صنعتی خود را که بدون پایگاه مادی‪ ،‬هویت خود برای‬ ‫حضـور در میـدان اصلـی نبـرد جهانـی بـرای منابـع را از دسـت‬ ‫می دهـد‪ ،‬قربانـی کـرده اسـت‪ .‬والدیمیـر پوتین ‪ ۹‬مـارس اعالم کرد‬ ‫کـه مسـکو صـادرات مجموعـه ای از منابـع (پاالدیـم‪ ،‬نیـکل‪،‬‬ ‫لسـنگ‪ ،‬کودهـای پتاسـیم‪ ،‬یاقـوت صنعتـی و ‪ )...‬کـه بـرای‬ ‫زغا ‬ ‫لهـای کاتالیـزوری و‬ ‫یهـای لیتیـوم یونـی‪ ،‬مبد ‬ ‫تولیـد باتر ‬ ‫یسـت را محدود‬ ‫یهـا (به ارزش ‪ ۳.۴‬میلیارددالر ) ضرور ‬ ‫نیمه هاد ‬ ‫می کنـد‪ .‬بلـوک غـرب‪ ۶۰ ،‬درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی جهانـی را‬ ‫طبـق نـرخ ارز تشـکیل می دهـد درحالی که این رقم برای روسـیه و‬ ‫چین روی هم ‪ ۳۰‬درصد اسـت؛ اما در مقیاس جزئی تر و دقیق تر‪،‬‬ ‫نهـا حتی دشـوارتر‪ .‬کارمن‬ ‫داد ههـا پیچید هتـر هسـتند و تفسـیر ا ‬ ‫راینهـارت؛ اقتصـاددان ارشـد بانـک جهانـی هشـدار می دهـد‬ ‫سـرایت اقتصـادی گاهـی ب هشـیوه ای «مرمـوز» اتفـاق می افتـد و‬ ‫ا کنون تنها اولین صحنه غم انگیز به پایان رسـیده اسـت‪ .‬اقتصاد‬ ‫روسـیه امسـال نـه تـا ‪ ۱۵‬درصـد و اوکراین ‪ ۴۰‬درصـد کاهش خواهد‬ ‫یافـت‪ .‬به نظـر می رسـد تغییـرات قیمـت اوراق قرضـه شـرکت های‬ ‫لجسـتیکی بـزرگ همچـون «گلنکـور»‪« ،‬ترافیگـورا» یـا «ویتـول»‬ ‫نهـا از‬ ‫نشـان دهنده این اسـت که طلبـکاران و بیم هگـذاران ا ‬ ‫حوادثـی هـراس دارنـد کـه ممکـن اسـت بـه عملیات ان ها اسـیب‬ ‫یشـدن را کند‬ ‫نبـار نیسـت کـه جنـگ رونـد جهان ‬ ‫بزننـد‪ .‬ایـن اولی ‬ ‫می کنـد‪ .‬بیـن سـال های ‪ ۱۹۲۸‬و ‪ ۱۹۳۳‬نیـز تجـارت جهانـی‬ ‫به نصـف کاهـش یافـت‪ .‬ا کنـون و به دنبـال جنـگ اوکرایـن‪ ،‬دولـت‬ ‫نارنـدرا مـودی در هنـد درحال تقویـت «خودکفایـی» اقتصـادی‬ ‫یسـت‪ .‬در ژاپـن‪ ،‬دولـت فومیـو‬ ‫بـرای محافظـت از صنعـت محل ‬ ‫کیشـیدا وزارت «امنیـت اقتصـادی» را بـرای تسـهیل مداخلـه‬ ‫دولـت در بخش هـای اسـتراتژیک ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬در فرانسـه‪،‬‬ ‫امانوئـل مکـرون معتقـد اسـت اینکـه دولـت بایـد مسـئولیت‬ ‫«چندیـن جنبـه» از سیسـتم انـرژی را برعهـده بگیـرد‪،‬‬ ‫اجتناب ناپذیـر اسـت‪ .‬جـو بایـدن رئیس جمهـوری امریـکا در‬ ‫یکـه بتوانـد‬ ‫سـخنرانی سـاالنه خـود در کنگـره وعـده داد کـه هرکار ‬ ‫انجام خواهد داد تا یک باردیگر‪« ،‬ساخت امریکا» از ابتدا تا انتها‬ ‫دراین کشـور تحقـق یابـد‪ .‬در دنیایـی کـه بـا افزایـش قیمـت مـواد‬ ‫نهـا همـراه اسـت‪ ،‬امریـکای التیـن‬ ‫خـام‪ ،‬از گنـدم تـا هیدروکرب ‬ ‫به عنـوان یکـی از مناطقـی کـه بیشـترین کاالهـای اولیـه را تولیـد و‬ ‫تهـای بسـیاری بـرای به دسـت اوردن دارد؛‬ ‫صـادر می کنـد‪ ،‬فرص ‬ ‫پس در نگاهی به نیمه پر لیوان‪ ،‬جنگ اوکراین و شرایط جهانی‬ ‫یتـوان خبـر خوبـی بـرای امریـکای التیـن دانسـت‪.‬‬ ‫ناشـی ازان را م ‬ ‫در ‪ ۲۰۲۱‬و درمقایسـه با سـهم ‪ ۶۲‬درصـدی افریقـا‪ ۵۱ ،‬درصـدی‬ ‫خاورمیانـه و ‪ ۲۵‬درصـدی اسـیا‪ ،‬به طورمتوسـط‪ ۷۲ ،‬درصـد از‬ ‫صـادرات بزرگ تریـن اقتصادهـای امریـکای التیـن را کاالهـای‬ ‫اساسـی تشـکیل دادنـد‪ .‬شـیلی تولیدکننـده اصلـی مـس‪ ،‬برزیـل‪،‬‬ ‫سـومین تولیدکننـده اهن و مکزیـک‪ ،‬بزرگ ترین تولیدکننده نقره‬ ‫است‪ .‬پرو در نقره‪ ،‬مس‪ ،‬طال و اهن و کوبا و برزیل در نیکل زبانزد‬ ‫هسـتند کـه قیمـت ان در مـاه مـارس ‪ ۶۰‬درصـد افزایـش یافـت‪.‬‬ ‫ونزوئال‪ ،‬مکزیک‪ ،‬برزیل‪ ،‬کلمبیا و ا کوادور کشورهای نفتی اند‪ .‬ا گر‬ ‫میانگین قیمت نفت در سال جاری‪ ۱۰۰ ،‬دالر در هر بشکه باشد‪،‬‬ ‫درامـد بـاداورده کلمبیـا بـه یک درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫می رسـد‪ .‬بـه ازای هـر ‪ ۱۰‬دالر افزایـش نفـت‪ ،‬حسـاب جاری برزیـل‬ ‫حـدود ‪ ۰.۱‬درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی رشـد می کنـد‪ .‬وا کنـش‬ ‫تهـا دیـری نپاییـد و‬ ‫بازارهـای امریـکای التیـن بـه نوسـان قیم ‬ ‫طبـق گـزارش «موسسـه مالـی بین المللـی»؛ این منطقـه‬ ‫‪ ۱۰.۸‬میلیـارددالر سـرمایه گذاری در مـارس جذب کـرد‪ ،‬درحالی که‬ ‫‪ ۹.۸‬میلیـارددالر سـرمایه گذاری خالـص‪ ،‬بازارهای نوظهـور دیگر را‬ ‫تـرک کردنـد‪ .‬برزیـل و مکزیـک و پـس ازان شـیلی‪ ،‬کلمبیـا و پـرو‬ ‫بیشـترین سـود را بردنـد‪ .‬شـاخص ‪MSCI‬؛ شـاخصی متشـکل از‬ ‫شرکت های با ارزش بازار بزرگ و متوسط ‪ ۲۳‬کشور درحال توسعه‬ ‫اسـت و یکجـا بازدهـی سـهام ایـن کشـورها را نشـان می دهـد‪،‬‬ ‫یکـه در سه ماه نخسـت سـال جـاری میلادی در سـطح‬ ‫درحال ‬ ‫جهانـی شـاهد سـقوط ‪ ۱۰‬درصـدی بـود‪ ،‬بـرای امریـکای التیـن‬ ‫‪ ۱۵‬درصـد افزایـش یافـت‪ .‬به گفتـه ِاد کوچمـا؛ مدیـر شـرکت‬ ‫«بلـک را ک» (یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های سـرمایه گذاری و‬ ‫مدیریـت سـرمایه و مشـاوره در جهـان کـه در نیویـورک قـرار دارد)‬ ‫بـرای امریـکای التیـن‪ ،‬این منطقـه نقـش قابل توجهـی در دوره‬ ‫گـذار و انتقـال سـبز ایفـا خواهـد کـرد‪ .‬اژانـس بین المللـی انـرژی‬ ‫تخمیـن می زنـد درصـورت تحقق اهداف بی طرفی کربن تـا ‪،۲۰۵۰‬‬ ‫میـزان ‪ ۷۰‬درصـد تولیـد بـرق جهانـی از منابـع تجدیدپذیر حاصل‬ ‫یکـه این رقـم در سـال ‪ ۲۰۲۰‬بـه نه درصـد رسـیده‬ ‫یشـود درحال ‬ ‫م ‬ ‫اسـت کـه بـه مقادیـر زیـادی کبالت‪ ،‬مـس و نیکل نیـاز دارد‪ .‬طبق‬ ‫داده های برنامه تحقیقاتی ‪SoS Minerald‬؛ فقط برای جایگزینی‬ ‫نـاوگان خودروهـای انگلیـس بـا وسـایل نقلیه الکتریکـی‪،‬‬ ‫‪۲۰۴‬تـن کربنات لیتیـوم و ‪ ۲.۳۶۲.۵۰۰‬تن‬ ‫‪۲۰۷‬تـن کبالـت‪ .۰۰۰ ،‬‬ ‫‪ .۹۰۰‬‬ ‫نهـا نبایـد فرامـوش‬ ‫مـس تـا سـال ‪ ۲۰۵۰‬موردنیـاز اسـت‪ .‬باهمه ای ‬ ‫کـرد کـه جنـگ اوکرایـن‪ ،‬خبرهـای بـدی نیـز بـرای امریـکای التیـن‬ ‫همـراه دارد‪ .‬افزایـش قیمـت نفـت خـام‪ ،‬تـراز تجـاری شـیلی‪،‬‬ ‫ارژانتیـن‪ ،‬پـرو و سـایر واردکننـدگان خالـص انـرژی در امریـکای‬ ‫یبـرد‪ .‬به این ترتیـب ایـن‬ ‫مرکـزی و دریـای کارائیـب را از بیـن م ‬ ‫تهـا می بایسـت یاران ههـا را افزایـش دهنـد یااینکـه مالیـات بـر‬ ‫دول ‬ ‫سـوخت و مـواد غذایـی را کاهـش دهنـد تا مارپیـچ تورمی متوقف‬ ‫شـود‪ .‬برزیـل بیـش از نیمـی از گنـدم مصرفـی خـود را وارد می کند‪.‬‬ ‫رکـود جهانـی‪ ،‬تقاضـا بـرای صـادرات منطقـه را کاهـش می دهـد‪،‬‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬ا گـر فـدرال رزرو سیاسـت های پولـی خـود را تشـدید‬ ‫یسـت؛ امـا ایـن‬ ‫کنـد‪ .‬فـرار سـرمایه در منطقـه نیـز قابل پیش بین ‬ ‫تمـام مشـکالت نیسـت؛ در شـیلی‪ ،‬کنوانسـیون قانـون اساسـی‬ ‫یکـردن بخـش معـدن و قطـع امتیـازات‬ ‫درحال بحـث دربـاره مل ‬ ‫یسـت‪ .‬در سراسـر منطقـه امریـکای التیـن‪ ،‬مقاومـت در برابـر‬ ‫فعل ‬ ‫تهـای اسـتخراجی به دلیـل‬ ‫تهـای معـدن و سـایر فعالی ‬ ‫فعالی ‬ ‫مصـرف شـدید اب و زبال ههـای سـمی که از خـود به جا می گذارند‪،‬‬ ‫درحال افزایش است‪ .‬در اروپا‪ ،‬در ژانویه‪ ،‬دولت صربستان مجبور‬ ‫شـد پـس از سـه ماه متوالی اعتراضـات و تظاهـرات گسـترده‪،‬‬ ‫پـروژه ای را کـه توسـط شـرکت «ریـو تینتـو» بـرای بهر هبـرداری از‬ ‫معـدن لیتیـوم ایـن کشـور که بزرگ ترین معـدن در قـاره کهن بود‪،‬‬ ‫لغو کند‪.‬‬ ‫الهه طهماسبی بنفشه درق‪ /‬ایرنا‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫امـروز بایـد بـه پلیـس راهـور کشـور در همـه رده هـا افریـن گفـت‪ .‬حضـور‬ ‫همیشـگی انـان در تمامـی راه هـای کشـور مثال زدنی سـت‪ .‬حضـور به موقـع‬ ‫و در اندک زمـان‪ ،‬در هنـگام وقـوع تصادفـات جـاده ای و شـهری‪ ،‬باعـث‬ ‫شـده کـه از میـزان تصادفـات کاسـته شـود؛ به طوری کـه در تعطیالت نـوروزی‬ ‫میـزان تصادفـات در مقایسـه با سـال های گذشـته کاهـش معنـاداری داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬حال انکـه پـس از دو سـال کرونایـی براسـاس امارهـای منتشـره‪ ،‬حدود‬ ‫‪20‬میلیون نفر در سـفر بوده اند که شـمال کشـور و خراسـان رضوی بیشـترین‬ ‫مسـافر نـوروزی را در خـود جـای داده انـد؛ حـدود ‪700‬فقـره تصادفـی کـه‬ ‫صورت گرفتـه ‪90‬درصـد ان را تولیـدات داخلـی مثل کارخانه هـای ایران خودرو‬ ‫و سـایپا به خـود اختصـاص داده انـد کـه بنـا بـه اظهـار صریح و بی پـرده‪ ،‬کمال‬ ‫هادیانفر (رئیس پلیس راهور )‪ ،‬عدم استحکام الزم‪ ،‬عدم کارایی ترمزها‪ ،‬عدم‬ ‫سـتون بندی محکم و به کار نیفتادن ایربگ ها و انفجار خودروها در اثر عدم‬ ‫استحکام و غیراستاندارد بودن با ک بنزین‪ ،‬از عوامل عمده تصادفات منجر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بـه مـرگ بـوده اسـت‪ .‬درون شـهرها‪ ،‬دقـت و کنتـرل ترافیـک مثال زدن ‬ ‫به خصـوص در شـهر بـزرگ تهـران‪ ،‬میـزان تصادفـات به خاطـر حضـور و ارشـاد‬ ‫کامـل ماموریـن راهنمایـی و رانندگـی‪ ،‬نیـز کاهـش یافتـه و نظـم پابرجـا بـوده‬ ‫اسـت؛ امـا موتورسـواران در تهـران‪ ،‬بـا انواع قانون شـکنی‪ ،‬ورودممنوع‪ ،‬خالف‬ ‫جهـت رانندگی کـردن‪ ،‬سـرعت های غیرمجـاز‪ ،‬ویراژ‪ ،‬عبور در سـطوح ممنوع‪،‬‬ ‫مسافرکشـی‪ ،‬حمل بار و اغلب دو و سـه ترکه سوار شـدن‪ ،‬عامل مهم و اصلی‬ ‫بـروز تصادفـات در تهـران هسـتند و متاسـفانه عـده ای خلاف کار و قـاپ زن و‬ ‫دزد بـا موتـور‪ ،‬اسـایش مـردم را سـلب و در رانندگـی اختلال ایجـاد کرده اند که‬ ‫بایـد راهنمایـی و رانندگـی بـا همـکاری پلیس و کمک گرفتـن از همه ابزارهـا‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫ایـن بی بن دو بـاری موتورسـواران‪ ،‬جـدا جلوگیـری کنـد‪ .‬ایـن یـک بسـیج کامل‬ ‫از نیروهـا را الزم دارد تـا حـدود ‪ 8‬تـا ‪ 12‬میلیـون موتـوری کـه در تهـران‪ ،‬طـی‬ ‫شـبانه روز در حال تردد هسـتند و کار ‪ 90‬درصد انان اختالل در رانندگی روان‬ ‫تهران است‪ ،‬کنترل شوند و بتوان این موتورسواران را ملزم به رعایت قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی کرد‪ .‬متاسفانه و براساس شنیده ها‪ ،‬ا گر جمعیت تهران‬ ‫را ‪ 16‬میلیون نفر درنظر بگیریم‪ ،‬گویا ‪ 16‬میلیون موتور در تهران شـماره گذاری‬ ‫شـده؛ تا جایی کـه بعضـی از موتورسـواران ان قـدر خلاف می کننـد و مشـمول‬ ‫جریمه شده اند که به جای پرداخت جریمه‪ ،‬یک و دو موتور دیگر خریداری‬ ‫کـرده و در منـزل دارنـد‪ .‬ایـن موتورسـواران حتـی در خطـوط مخصـوص تـردد‬ ‫اتوبوس هـای عمومـی نیز حضـور دائمی و بدون ترس دارند؛ یعنی کار خالف‬ ‫انـان به حـدی اضافه شـده که در خطـوط ویژه نیز عبورومرور می کنند‪ .‬چون‬ ‫ی ازاین قبیـل موتورسـواران در سـرویس های غذایـی و فسـت فودها‬ ‫بسـیار ‬ ‫مشـغول به کار هسـتند‪ ،‬به خصـوص در سـاعات ظهـر و شـامگاهان‪ ،‬از‬ ‫سـرعت های مجـاز هـم عـدول می کننـد تـا چنـد سـرویس بیشـتر را تحویـل‬ ‫دهنـد و به همان انـدازه دریافتـی بیشـتری داشـته باشـند‪ .‬بدیهی سـت؛ ایـن‬ ‫تخلفات موتورسـواران که در البه الی خودروها‪ ،‬درهم می لولند‪ ،‬گره ترافیکی‬ ‫تهـران را پیچیده تـر می کننـد‪ .‬گو اینکـه تخلفات موتورسـواران مختـص تهران‬ ‫نبـوده و در سراسـر کشـور‪ ،‬ایـن قبیـل مـردم‪ ،‬رعایـت خـود و هم وطنـان و‬ ‫همشـهریان خـود را هـم نمی کننـد‪ .‬به نظـر می رسـد حتـی درون محـدوده‬ ‫طـرح ترافیـک نیـز می تـوان به عنـوان ازمایـش‪ ،‬جلوی تخلفـات موتورسـواران‬ ‫را گرفته و با توقیف وسیله موتوری انان‪ ،‬مبارزه را به سرمنزل مقصود رساند؛‬ ‫تـا ان شـاءاهلل در شـهر بـزرگ مـا‪ ،‬پایتخـت زیبـای کشـور‪ ،‬قواعـد و مقـررات‬ ‫راهنمایـی و رانندگـی محتـرم شـمرده شـود‪ .‬امیدواریم در سـال های اینده‪ ،‬با‬ ‫توجـه بیش تـر مـردم و مسـئوالن‪ ،‬نیـاز بـه اعمـال جرائـم رانندگـی نباشـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اتمام ساخت ‪ ۵۶۱‬کیلومتر راه اهن؛‬ ‫به شرط تامین منابع مالی‬ ‫مع ــاون س ــاخت و توس ــعه راه اه ــن‪ ،‬بن ــادر و فرودگاه ه ــا ش ــرکت س ــاخت و‬ ‫توســـعه زیربناهـــای حمل ونقـــل دربـــاره پـــروژه ریلـــی در حال ســـاخت در‬ ‫کش ــور ک ــه ج ــزو پروژه ه ــای در اولوی ــت هس ــتند‪ ،‬اظه ــار داش ــت؛ پن ــج پ ــروژه‬ ‫ریل ــی کش ــور ب ــا ط ــول ‪ 561‬کیلومت ــر قابلی ــت را دارن ــد ک ــه به ش ــرط تامی ــن‬ ‫مناب ــع مال ــی ت ــا پای ــان س ــال به اتم ــام برس ــند و ام ــکان بهره ب ــرداری را دارن ــد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ایلن ــا؛ عب ــاس خطیب ــی ادام ــه داد؛ اولی ــن پ ــروژه راه اه ــن تبری ــز‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اســت کــه راه اهــن ایســتگاه خــاوران تبریــز تــا بســتان اباد را شــامل م ‬ ‫اتم ــام س ــاخت و بهره ب ــرداری از این پ ــروژه را ب ــا ط ــول ‪ 44‬کیلومت ــر ت ــا پای ــان‬ ‫س ــال در دس ــتور کار داری ــم‪ .‬ب ــا اتم ــام عملی ــات اجرای ــی ای ــن راه اه ــن‪ ،‬زم ــان‬ ‫حرکـــت قطـــار تهران‪-‬تبریـــز حـــدود پنج ســـاعت کاهـــش خواهـــد یاف ــت‪.‬‬ ‫بع ــدی راه اه ــن زاهدان‪-‬خ ــاش ب هط ــول ‪ 154‬کیلومت ــر اس ــت ک ــه بخش ــی از‬ ‫پــروژه ملــی راه اهــن چابهار‪-‬زاهــدان اســت و قابلیــت تکمیــل ان نیــز هســت‪.‬‬ ‫س ــومین پ ــروژه ک ــه بخش ــی از مهم تری ــن پ ــروژه ریل ــی مل ــی کش ــور محس ــوب‬ ‫شــده و امــکان اتمــام ســاخت ان تــا پایــان ســال وجــود دارد راه اهــن رشــت‪-‬‬ ‫کاس ــپین به ط ــول ‪ 35‬کیلومت ــر اس ــت‪.‬‬ ‫نصب کنتورهای هوشمند‬ ‫در تمامی واحدهای صنعتی‪ ،‬اداری و کشاورزی‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‪ ،‬از هوشمندشــدن تمام کنتورهــای بخش صنعتی‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬عمومــی و کشــاورزی کشــور خبــر داد‪ .‬به گــزارش انــا؛ مصطفــی رجبــی‬ ‫مش ــهدی گف ــت؛ تم ــام بخش ه ــای اداری‪ ،‬صنعت ــی‪ ،‬عموم ــی و کش ــاورزی‬ ‫کش ــور ب ــا مص ــرف ‪ ۳۰‬کیلوولت امپ ــر ب ــه ب ــاال ک ــه ح ــدود ‪ ۷۰۰‬ه ــزار کنت ــور ب ــراورد‬ ‫می شـــود هم ا کنـــون بـــه کنتورهـــای هوشـــمند بـــرق‪ ،‬مجهـــز و رویت پذی ــر‬ ‫ش ــده اند‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه این بخش ه ــا ح ــدود ‪ ۵۰‬درص ــد ب ــار مص ــرف‬ ‫ب ــرق کش ــور را مص ــرف می کنن ــد اف ــزود؛ بی ــش از ‪ ۳۰‬میلیون دس ــتگاه کنت ــور‬ ‫نه ــا‬ ‫ب ــرق نی ــز در بخ ــش خانگ ــی و تج ــاری کش ــور داری ــم ک ــه ‪ ۶۰‬درص ــد ا ‬ ‫کنتوره ــای دیجیت ــال و مابق ــی مکانیک ــی هس ــتند ک ــه درمجم ــوع ح ــدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار کنتــور بخــش خانگــی و تجــاری نیــز مجهــز بــه کنتورهــای هوشــمند‬ ‫شــده اند‪ .‬ســخنگوی صنعــت بــرق ایــران افــزود؛ بــا احتســاب بخــش خانگــی‬ ‫و تجـــاری ا کنـــون یک میلیون دســـتگاه کنتـــور بـــرق هوشـــمند در کش ــور‬ ‫نص ــب ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫جزئیات اختصاص یارانه نان به مردم‬ ‫مهــران محرمی ــان؛ معــاون فناوری ه ــای نویــن بانــک مرکــزی درمــورد طــرح‬ ‫جدیــد اختصــاص یارانــه نــان بــه برخــی اقشــار موردنظــر گفــت؛ زیرســاختی‬ ‫طراحــی کردیــم کــه وقتــی خریــدی انجــام می شــود کــه مربــوط بــه کاالهــای‬ ‫اساس ــی یارانـ ـه دار و مدنظ ــر دول ــت اس ــت‪ ،‬در مرک ــز بان ــک مرک ــزی بررس ــی‬ ‫می ش ــود ا گ ــر کاال یاران ـه دار باش ــد‪ ،‬ای ــا ب ــه ف ــرد خری ــدار یاران ــه تعل ــق می گی ــرد‬ ‫یــا نــه و ا گــر یارانــه بــه او تعلــق گیــرد بخشــی از هزینــه خریــد ان کاالی اساســی‬ ‫از حس ــاب ش ــخص برداش ــت می ش ــود و بخش ــی نی ــز به عن ــوان یاران ــه ب ــه‬ ‫ان اختص ــاص می یاب ــد‪ .‬وی گف ــت؛ هی ــچ کارت ی ــا حس ــاب جدی ــدی ب ــرای‬ ‫مــردم صــادر نمی شــود و نیــازی نیســت کــه مــردم کاری انجــام دهنــد بلکــه‬ ‫اف ــرادی مش ــمول ای ــن یاران ــه هن ــگام خری ــد ای ــن یاران ــه ب ــه ان ه ــا اختص ــاص‬ ‫می یاب ــد‪ .‬به گ ــزارش ف ــارس؛ مع ــاون بان ــک مرک ــزی اظه ــار داش ــت؛ درم ــورد‬ ‫تسویه حســـابی کـــه بـــا نانوایی هـــا انجـــام می شـــود تغییـــری نخواهی ــم‬ ‫داشــت‪ .‬به عبارتــی تسویه حســاب بــا نانوایی هــا و پرداختــی کــه بایــد انجــام‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫شــود‪ ،‬در همــان ســیکل و ســامانه پایــا کــه به صــورت روزانــه انجــام م ‬ ‫حس ــاب نانوایی ه ــا تس ــویه خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اعالم تعرفه ویزیت پزشکان در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫هیئت وزی ــران به پیش ــنهاد ش ــورای عالی بیم ــه س ــامت و تایی ــد س ــازمان‬ ‫برنامه وبودج ــه کش ــور و به اس ــتناد بن ــد ال ــف م ــاده ‪ 9‬قان ــون اح ــکام دائم ــی‬ ‫برنامه ه ــای توس ــعه کش ــور‪ ،‬تعرف ــه خدم ــات تش ــخیصی و درمان ــی بخ ــش‬ ‫دولت ــی و خصوص ــی را تصوی ــب ک ــرد‪ .‬به گ ــزارش تس ــنیم؛ در بخ ــش دولت ــی‬ ‫ویزیـــت پزشـــکان و دندان پزشـــکان ‪ ۲۳۳۰۰‬تومـــان‪ ،‬ویزیـــت پزش ــکان‬ ‫و دندان پزشـــکان متخصـــص ‪ 29000‬تومـــان‪ ،‬ویزیـــت فوق تخص ــص‬ ‫‪ 35200‬تومـــان در بخـــش خصوصـــی ویزیـــت پزشـــکان و دندان پزش ــکان‬ ‫عمومــی ‪ 69000‬تومــان‪ ،‬پزشــکان و دندان پزشــکان متخصــص ‪ 104000‬تومــان‪،‬‬ ‫فوق تخصـــص و فلوشـــیپ ‪ 132000‬تومـــان اعـــام شـــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2492‬‬ ‫«هنردرمانی» و کاهش استرس ‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫یس ــت ک ــه در پروس ــه ان‪ ،‬ه ــم «ف ــرد»‬ ‫«هنردرمان ــی»‪ ،‬روش ‬ ‫ب ــا خل ــق ی ــک اث ــر هن ــری‪ ،‬ح ــال خوب ــی را تجرب ــه می کن ــد‬ ‫و ه ــم «اف ــراد» ب ــا مش ــارکت ب هط ــور دس ــته جمعی در‬ ‫ته ــای هن ــری مانن ــد موس ــیقی‪ ،‬بس ــیاری‬ ‫برخ ــی فعالی ‬ ‫یه ــای روح ــی‪ ،‬عاطف ــی و جس ــمی خ ــود را‬ ‫از بیمار ‬ ‫التی ــام می بخش ــند‪ .‬ب ــا خل ــق اث ــار هن ــری‪ ،‬ف ــرد می توان ــد‬ ‫رفتاره ــا و احساس ــات خ ــود را تحت کنت ــرل در اورد ‪ .‬ب ــا‬ ‫یه ــا کاه ــش یافت ــه و‬ ‫«هنر درمان ــی»‪ ،‬اس ــترس و نگران ‬ ‫خودا گاه ــی و عزت نف ــس افزای ــش می یاب ــد‪ .‬هنر درمان ــی‬ ‫ب ــه اف ــراد ب ــا اس ــیب های ش ــخصیتی و روان ــی اج ــازه‬ ‫می دهــد تــا بــا خلــق اثــاری در فیلدهــای مختلــف هنــری‬ ‫احساس ــات و عواط ــف خ ــود را بهت ــر و بیش ــتر ش ــناخته‬ ‫و اعتماد به نف ــس الزم را به دس ــت اورده و رون ــد درم ــان‬ ‫را در خ ــود بهب ــود بخش ــند‪« .‬هنر درمان ــی» در باال رفت ــن‬ ‫و افزای ــش خودا گاه ــی نی ــز تاثیر گ ــذار ب ــوده و باع ــث‬ ‫توســعه فــردی و توســعه انســانی و اجتماعــی و همچنیــن‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ته ــا و عملکرده ــای ش ــناختی ف ــرد م ‬ ‫مهار ‬ ‫به ــای س ــنتی‬ ‫هر چن ــد در «هنر درمان ــی» بیش ــتر از قال ‬ ‫هن ــر مانن ــد نقاش ــی‪ ،‬طراح ــی‪ ،‬عکاس ــی‪ ،‬مجسم هس ــازی‬ ‫یش ــود؛ ام ــا ام ــکان اس ــتفاده از س ــایر‬ ‫و… اس ــتفاده م ‬ ‫ش ــکل های هن ــر مانن ــد هنره ــای اجرای ــی و … نی ــز راه ــی‬ ‫مناســب بــرای ابــراز درونیــات افــراد اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬دنیــای‬ ‫هن ــر بس ــیار گس ــترده اس ــت‪ .‬به واس ــطه «هنردرمان ــی»‬ ‫یت ــوان ب ــه بهب ــود عاطف ــی و روح ــی بیم ــار کم ــک ک ــرد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫یش ــود و‬ ‫«هنردرمان ــی» باع ــث کاه ــش َ تن ــش و اس ــترس م ‬ ‫بــه خوددرمانــی کمــک شــایانی می کنــد‪ .‬نکتــه قابل وجــه‬ ‫ً‬ ‫این اس ـت که «هنردرمانــی» صرفــا بــرای بیمــاران اســتفاده‬ ‫یش ــود؛ بلک ــه هم ــه اف ــراد می توانن ــد ب ــه کم ــک ان‬ ‫نم ‬ ‫ب ــه کش ــف خ ــود بپردازن ــد و توانایی هایش ــان را افزای ــش‬ ‫دهن ــد‪ .‬ب ــرای اس ــتفاده از «هنردرمان ــی» و بهره گی ــری‬ ‫یه ــای منحصرب هف ــرد ان هیچ گون ــه اس ــتعداد‬ ‫از ویژگ ‬ ‫خاص ــی الزم نیس ــت‪ .‬به عبارت دیگ ــر؛ نبای ــد از اب ــراز خ ــود‬ ‫واهم ــه داش ــت؛ هرچن ــد ش ــاید در ابت ــدای فراین ــد خ ــاق‪،‬‬ ‫ایــن روش کمــی عجیــب به نظــر برســد؛ امــا بعــد از مدتــی‬ ‫بب ــودن «هنردرمان ــی»‬ ‫ب ــه ان ع ــادت می کنی ــد‪ .‬عل ــت غری ‬ ‫در اغــاز فراینــد‪ ،‬نااشــنایی بیشــتر افــراد بــا برقــراری ارتبــاط‬ ‫ب ــا اطرافیانش ــان از طریق ــی به غی ــراز واژگان و کلم ــات‬ ‫اس ــت‪ .‬در هنردرمان ــی‪ ،‬ه ــدف خل ــق ش ــاهکاری هن ــری‬ ‫نیس ــت؛ بنابرای ــن وقت ــی ف ــرد می ام ــوزد ک ــه در قال ــب‬ ‫جدی ــدی از ارتباط ــات‪ ،‬خ ــود را معرف ــی و مط ــرح کن ــد‪،‬‬ ‫ب ــه ارام ــش دس ــت می یاب ــد و رون ــد درمانـ ـی اش س ــریع تر‬ ‫پی ــش مـ ـی رود‪« .‬هنردرمان ــی» ب ــه اف ــراد کم ــک می کن ــد‬ ‫تش ــان را کش ــف کنن ــد؛‬ ‫ت ــا خ ــود را اب ــراز کنن ــد؛ احساسا ‬ ‫وس ــواس ها و عادت هایش ــان را ت ــرک کنن ــد و عزت نف ــس‬ ‫خ ــود را بهب ــود ببخش ــند‪« .‬هنردرمان ــی» ب ــرای ک ــودکان‬ ‫معل ــول بس ــیار مفی ــد اس ــت ب ــرای مبتالی ــان ب ــه اوتیس ـم ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ام اس‪ ،‬اس ــکیزوفرنیا و تقریب ــا ب ــرای هم ــه اف ــراد‪ ،‬مناس ــب‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ .‬احتم ــاال ش ــما ه ــم ارامش ــی‬ ‫و موث ــر واق ــع م ‬ ‫حاص ــل از نقاشی کش ــیدن ی ــا ش ــنیدن موس ــیقی را تجرب ــه‬ ‫یه ــای درمان ــی‬ ‫نه ــا به خاط ــر ویژگ ‬ ‫کرده ای ــد‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫و ارامش بخ ــش هن ــر اس ــت‪ .‬نقاشـ ـی کردن‪ ،‬نواخت ــن‬ ‫موس ــیقی‪ ،‬اواز خوان ــدن و رنگ امی ــزی و مجسم هس ــازی‬ ‫ب ــا گل و س ــفال از جمل ــه کارهای ــی هس ــتند ک ــه باع ــث‬ ‫یش ــوند‪ .‬اثرگ ــذاری ای ــن ام ــور‪ ،‬ب ــزرگ و کوچ ــک‬ ‫ارام ــش م ‬ ‫یش ــود؛ پ ــس از‬ ‫نمی شناس ــد و موج ــب ارام ــش م ‬ ‫نه ــا نهراس ــید و دل را ب ــه دری ــای هن ــر بزنی ــد‪.‬‬ ‫انج ــام ا ‬ ‫یه ــا کم ــک‬ ‫«هنردرمان ــی» ب ــه بهب ــود رون ــد تم ــام بیمار ‬ ‫ً‬ ‫می کن ــد‪ .‬مث ــا اف ــراد مبت ــا ب ــه س ــرطان‪ ،‬فش ــار‪ ،‬اس ــترس و‬ ‫یش ــوند‪ .‬هن ــر ب ــرای این دس ــته‬ ‫غ ــم زی ــادی را متحم ــل م ‬ ‫از اف ــراد ام ــکان اب ــراز احساس ــاتی را ک ــه در سینه اش ــان‬ ‫ســنگینی می کنــد‪ ،‬فراهــم می کنــد‪ .‬درنظــر داشــته باشــید‬ ‫یهــای‬ ‫کــه حتــی ا گــر از «هنردرمانــی» بــرای درمــان بیمار ‬ ‫مختلــف اســتفاده نشــود‪ ،‬همچنــان روش مناســبی بــرای‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫کاه ــش فش ــارها و اس ــترس های عاد ‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫صادق شیخ زاده؛ خواننده موسیقی سنتی برنامه «وقت سحر»‬ ‫نگار امیری‬ ‫نوبت تجلی نگاه عارفه اواز اصیل ایرانی‬ ‫در سحرگاه های رمضانی ست‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫مخاطـب ارائـه شـد‪ ،‬اواز اصیـل ایرانـی در مکتـب‬ ‫اصفهان با موضوع مناجات اسـت که به اختصار‬ ‫می اندیشـم نام «مناجات اصیل ایرانی» بیش از‬ ‫هـر عنوانـی برازنـده اش اسـت‪.‬‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫از عالقه مندی تان به موسـیقی اوازی بگویید؛‬ ‫چـه شـد درایـن وادی قـدم گذاشـتید؟ از قرائـت‬ ‫قـران وارد موسـیقی اوازی شـدید؟‬ ‫از حـدود ‪ ۱۲‬سـالگی ب هسـبب فضـای مذهبـی‬ ‫شهـای قرانـی‬ ‫حا کـم بـر خانـواده ب هسـمت خوان ‬ ‫سـوق یافتـم و سـپس تا انجـا پیشـرفت حاصـل‬ ‫تسـال بعد به عنـوان قـاری ممتـاز در‬ ‫شـد کـه هف ‬ ‫ً‬ ‫مسابقات اوقاف شناخته شدم‪ .‬دقیقا به واسطه‬ ‫تقلیـد یکـی از نغمـات جنـاب «شـحات انـور»‬ ‫(پـدر ) کـه در سـه گاه اجـرا شـده بـود‪ ،‬نا گزیـر بـودم‬ ‫از تحریـر ایرانـی بهـره ببـرم و چـون از ایـن مهـارت‬ ‫عاجـز بـودم؛ نوارهـای ردیـف اوازی را به واسـطه‬ ‫یکـی از اشـنایان بـا صـدای اسـتاد «محمـود‬ ‫کریمـی» ردیـف دان کـه غیر از اقای کریمـی؛ مداح‬ ‫باهمین نام هستند‪ ،‬تهیه کردم‪ .‬به اندازه ای این‬ ‫جلـوت و تکثیـر نغمـات اواز اصیـل ایرانـی غنـی‬ ‫بـود کـه همچنـان مانـدگار دراین هنـر بـه مردمان‬ ‫دغدغه منـد فرهنـگ ایرانـی خدمـت می کنـم و‬ ‫مفتخرم که نماینده موسیقی ایرانی و اواز اصیل‬ ‫در برگزیدگـی جوایـز ‪ ICM‬اتریـش‪« ،‬مسـتر وکال»‬ ‫فنالنـد‪« ،‬اسـین پاالسـیوس» اسـپانیا‪« ،‬فاطیمـا‬ ‫مرنسـی» مرا کـش و نشـان درجـه یـک خیـام از‬ ‫«فردریـک لونورمـان» فرانسـه بـرای چهـار البـوم‬ ‫منتشـره ام باشـم‪.‬‬ ‫قبل ازایـن‪ ،‬تجربـه اجـرا در «سـحر» را داشـتید؟‬ ‫حال وهـوای اجـرا در «سـحر» چگونـه بـود؟‬ ‫تجربـه مشـابهی را بـا شـبکه های رادیـو تهـران‪،‬‬ ‫رادیو معارف‪ ،‬رادیو فرهنگ و دو شبکه تلویزیونی‬ ‫ً‬ ‫ای فیلم داشـتم که دربعضی موارد صرفا مختص‬ ‫بـه «لیالـی قـدر بـود»؛ امـا به این وسـعت اجـرای‬ ‫زنـده و البتـه درخور برای هر شـب تا به این فرصت‬ ‫در برنامـه وقـت سـحر‪ ،‬بـه مـن داده نشـده‬ ‫بـود‪ .‬ره اورد دشـواری را انتخـاب کـردم و البتـه از‬ ‫اصلی تریـن دغدغ ههـای ایـن بنـده بـرای ورود به‬ ‫عرصـه اواز اصیـل‪ ،‬شناسـاندن نغمات موسـیقی‬ ‫دسـتگاهی بـرای اسـتفاده زیسـت معمـول تمـام‬ ‫پارسـی زبانان اسـت؛ و این مقوله مناجات با شـعر‬ ‫پارسـی از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت‪ .‬جذابیـت‬ ‫ایـن اجراهـا دراین اسـت که نتیجـه ان را هـرروز‬ ‫می توانیـد در وا کنـش روزه داران بنگرید و متوجه‬ ‫ً‬ ‫سـلیقه شـنیداری انـان در انتخـاب شـعر و قطعـا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نغماتباشید؛ضمناتلویحاتمام انچهبه معنای‬ ‫هنـر اندوختـه داریـد را بایـد دراختیـار مخاطـب‬ ‫به نحـوی قـرار دهید که نخسـت به توانایی شـما‬ ‫بابـت اجـرا ایمان اورد؛ و درثانی‪ ،‬خسـته و ملول از‬ ‫حضورتان به مدت ‪ ۳۰‬سـحر نباشـد‪ .‬تمام این ها‬ ‫را با شرایط روزه داری و نامنظمی استراحت های‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان کـه درنظـر بگیریـد‪ ،‬پهلوانـی‬ ‫اوازی و خلقـی می طلبـد کـه امیـدوارم از این ابتال‬ ‫سـربلند بیـرون امده باشـم‪.‬‬ ‫چـه شـد ایـده اجـرا در برنامـه وقـت «سـحر»؛‬ ‫نهـم در مـاه مبـارک رمضـان بـه ذهنتـان‬ ‫ا ‬ ‫ر سـید؟‬ ‫ً‬ ‫معموال از اثار کدام شاعران استفاده می کنید؟‬ ‫چقـدر بداهـه در انتخـاب شـعر دار یـد؛ یعنـی‬ ‫ازقبل شعرها را اماده می کنید یا بداهه انچه به‬ ‫ذهنتـان می ایـد را می خوانیـد؟‬ ‫مفتخرم ازانجا که دانش اموختـه دکترای ادبیات‬ ‫فارسـی هسـتم‪ ،‬بـه اسـتحضار شـما و مخاطبیـن‬ ‫ً‬ ‫برسـانم؛ اجراهـا تقریبـا بـه سـه بخـش بـرای‬ ‫سـه دهه تقسـیم شـده بودنـد؛ قسـمتی اشـعار‬ ‫جنابان حافظ‪ ،‬سعدی‪ ،‬موالنا‪ ،‬باباطاهر و خیام‬ ‫را دربرمی گرفتنـد‪ .‬قسـمتی بـه خوانـش اشـعار‬ ‫شـعرای قابـل حـوزه غـزل بـا موضـوع مناجـات‬ ‫بـا خـدا و مرثیـه حضـرات معصومیـن(ع) نظیـر‬ ‫جنابـان قاسـم صرافـان‪ ،‬کاظـم بهمنـی بـود؛‬ ‫ً‬ ‫و طبیعتـا قسـمت قابل توجهـی نیـز متوجـه‬ ‫احسـاس بداهـه بیـن ایـن حقیـر و جنـاب‬ ‫یشـد کـه درلحظـه چـون موضوعـی‬ ‫خراسـانی م ‬ ‫را می پروراننـد‪ ،‬انقالبـی را در درون حقیـر رخـداد‬ ‫یشـود کـه بـه‬ ‫و مدیریـت می کننـد و سـپس ان م ‬ ‫بداهـه قسـمتی از اذان‪ ،‬نغمـات تعزیـه‪ ،‬تصانیـف‬ ‫قدیمـی و ‪ ...‬را بیـن اجـرا اسـتفاده کـردم‪.‬‬ ‫واقعیـت موضـوع این اسـت که مفهـوم مناجـات‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه صرفـا بـا ادعیـه‬ ‫بـرای مـردم مـا سالیان ‬ ‫گرامـی کتـب مفاتیح الجنـان و ‪ ...‬گـره خـورده و‬ ‫این موضـوع‪ ،‬موجـب مهجور مانـدن قسـمت‬ ‫عمـده ای از فرهنـگ شـنیداری و باسـتانی مـا‬ ‫گشـته؛ تاانجا که سـخن از مناجات را تنها اطالق‬ ‫بـه تعـدادی ادعیـه نـاب معـروف می دانیـم‪.‬‬ ‫نشـمول تر‬ ‫حال انکـه مسـئله مناجـات‪ ،‬جها ‬ ‫ً‬ ‫شهـای صرفـا مناسـبتی ارجمنـد‬ ‫از ایـن خوان ‬ ‫اسـت‪ .‬انسـان مـدرن نیـاز دارد تـا کاربـرد همه چیز‬ ‫را در اثربخشـی نسـبت به ان حس کند؛ نظیر اثر‬ ‫ارزشـمند جنـاب مسـتطاب عالمه جـوادی املی‬ ‫ب هنـام «مفاتیـح الحیـات»؛ بنابرایـن اندیشـیدم‬ ‫نمـاه و‬ ‫تهـای مناسـب ای ‬ ‫باتوج هبـه ظرفی ‬ ‫بانضمام نگاه خردمندانه مدیران شـبکه «افق»‬ ‫و خط مشی جوان محور متصدیان برنامه «وقت‬ ‫سـحر»‪ ،‬نوبـت بـه اواز اصیـل ایرانـی رسـیده تـا بـا‬ ‫نـگاه عارفانـه خـود‪ ،‬رونقـی تـازه به سـحرهای این‬ ‫رمضـان اعطـا کنـد‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫عنـوان اجـرای شـما در «سـحر» بـرای برخ ‬ ‫فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪401-3‬‬ ‫نامفهـوم بـوده؛ مناجات خوانـی‪ ،‬اوازخوانـی‪،‬‬ ‫موسـیقی اوازی موسـیقی سـنتی یـا ‪...‬؟‬ ‫انچـه در هنـر مدنظـر هنرمنـدان بایـد قـرار گیـرد‬ ‫اعتقـاد بـه «شـکل» یـا «فـرم» هنـر اسـت‪ .‬حـال‬ ‫بـا ایـن حفاظـت صحیـح‪ ،‬ایـن هنـر اسـت کـه در‬ ‫فهـای موضوعـی متفـاوت‪ ،‬جایـی بـرای‬ ‫ظر ‬ ‫خویش باز می کند‪ .‬اواز اصیل و موسیقی ایرانی‪،‬‬ ‫دارای یـک فـرم مسـتقل و مشـخص اسـت کـه در‬ ‫مکاتـب گونا گـون ب هسـبب اسـتفاده از ایـن هنـر‪،‬‬ ‫شـکلی متفـاوت بـا پایبنـدی بـه اصالـت ب هخـود‬ ‫می گیـرد‪ .‬مـا‪ ،‬در قسـمت مناجـات این برنامـه‪ ،‬از‬ ‫اواز اصیل ایرانی مکتب اصفهان بیشتر استفاده‬ ‫را بردیـم کـه بیش ازهرچیـز‪ ،‬اتـکای اجـرا را در بیان‬ ‫صحیـح شـعر می بینـد؛ البتـه در قسـمت هایی‬ ‫نیـز ماننـد ایـام والدت امام حسـن (ع) ب هسـمت‬ ‫بهـای تبریـز و تهـران سـوق یافتیـم؛ امـا‬ ‫مکت ‬ ‫جامـع اجراهـا فـار غ از دسـتگاه ها یـا گوشـه ها‪،‬‬ ‫شـکل مکتـب اصفهـان ب هخـود داشـتند و‬ ‫بهره بـرداری از اشـعار قدمـای ادبیـات را در کنـار‬ ‫متاخریـن تجربـه کردیـم؛ کـه ایـن رخداد تـا مقدار‬ ‫زیـادی تازگـی داشـت‪ .‬درواقـع انچـه بـه پیشـگاه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان لرسـتان درنظردارد انجام عملیات تسـت و بازرسـی انشـعابات عادی شـهری و روسـتایی‬ ‫(خانگـی و تجـاری) در محـدوده مدیریت هـای توزیـع برق اسـتان لرسـتان به صـورت دسـتمزدی را از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫ت شده وا گذار کند‪ .‬از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می اید درصورت تمایل‬ ‫عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط و تایید صالحی ‬ ‫در این مناقصه شـرکت کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گزار‪:‬شرکتتوزیعنیرویبرقاستانلرستان‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (به صورت فشرده)‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫برونسپاری انجام عملیات تست و بازرسی‬ ‫انشعابات عادی شهری و روستایی (خانگی و‬ ‫تجاری) شامل اصالح و تست لوازم اندازه گیری‬ ‫تک فاز کنتورهای سه فاز و دیماندی ولتاژ‬ ‫ثانویه و همچنین مرکز پایش فهام در محدوده‬ ‫مدیریت های توزیع برق استان لرستان‬ ‫‪401-3‬‬ ‫مبلغ براورد ریالی (ریال)‬ ‫‪25.830.400.000‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫درمناقصه(ریال)‬ ‫‪1.425.000.000‬‬ ‫مدت اجرای قرارداد‬ ‫از مورخه ‪1401/04/01‬‬ ‫به مدت یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫مهلـت دریافـت اسـتعالم ارزیابـی کیفـی و اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ ‪ 1401/02/19‬لغایـت مورخـه ‪ 1401/02/28‬از طریق سـایت های مشـروحه در بنـد ‪ 3‬فراخوان‬ ‫مذکور‬ ‫دریافت اسناد مناقصه‪ :‬اسناد مناقصه می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیک به ادرس‪ www.setadiran.ir‬دریافت و ارسال شود‪ .‬مناقصه گران می توانند‬ ‫درصورت نیاز به شرح ذیل‪ ،‬جهت دریافت اسناد اقدام کنند‪ -1 .‬مراجعه حضوری به ادرس خرم اباد‪ ،‬کوی گلستان‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬بلوار حج‪ ،‬ساختمان حوزه‬ ‫سـتادی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان لرسـتان‪ ،‬امورپشـتیبانی‪ ،‬قسـمت تـدارکات و قراردادهـا؛ ‪ -2‬ارسـال اسـناد از طریـق پسـت الکترونیـک با ارائه درخواسـت کتبـی از‬ ‫طریق مکاتبه از طریق پست‪ ،‬نمابر یا پست الکترونیک؛ ‪ -3‬متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را به صورت فایل ‪ PDF‬از طریق سایت های ذیل دریافت کنند‪:‬‬ ‫ب‪ -‬سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به ادرس ‪www.ledc.ir :‬‬ ‫الف‪ -‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ج‪ -‬شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به ادرس ‪ www.tender.tavanir.org.ir‬د‪ -‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫ه‍‪ -‬انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به ادرس‪www.edca.ir:‬‬ ‫اطالعات تماس مناقصه گزار‪ :‬تلفن‪ 066-33228001:‬فکس‪ 066-33201612:‬پست الکترونیک‪ info@ barghlorestan.ir:‬وب گاه‪www.ledc.ir:‬‬ ‫مهلت بارگذاری پاکات‪ :‬تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ‪1401/03/08‬‬ ‫محـل تحویـل پـاکات مناقصـه‪ :‬پیشـنهاددهندگان می بایسـت پـا کات ارزیابی کیفی و پا کات پیشـنهادی خـود را به صـورت فایل الکترونیکی جدا گانـه (از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ )www.setadiran.ir‬بارگذاری و ارسال کرده و تضمین شرکت در مناقصه را در پا کت "الف" به صورت فیزیکی (دستی)‬ ‫به نشانی خرم اباد‪ ،‬کوی گلستان‪ ،‬خیابان سنایی‪ ،‬بلوار حج‪ ،‬ساختمان حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان لرستان‪-‬کدپستی ‪ 6817783415‬ص‪.‬پ ‪ 591‬با‬ ‫پسـت سفارشـی یا تحویل حضوری به دبیرخانه ارسـال و نسـبت به اخذ شـماره ثبت و تاریخ تحویل از دبیرخانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت‪9‬صبح روز دوشنبه مورخ‪1401/03/09‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات الف‪ ،‬ب و ج ‪ :‬ساعت‪10‬صبح روز چهارشنبه مورخ‪1401/03/11‬‬ ‫مبلغ خرید اسـناد‪ :‬مبلغ ‪ 250/000‬ریال واریز به حسـاب جاری ‪ 0106123340002‬بانک ملی شـعبه ولیعصر خرم اباد به نام جاری شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان‬ ‫لرستان‬ ‫مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز مبلـغ‪ ،‬مطابـق جـدول فـوق بـه حسـاب جـاری ‪ 0106123340002‬بانـک ملـی شـعبه ولیعصر‬ ‫خرم ابـاد بـه نـام جـاری شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان لرسـتان‬ ‫ داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه‪ 5‬نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که دارای اعتبار مدت در سال‪ 1400‬باشد الزامی ست‪.‬‬‫اعتبار ریالیموضوعمناقصه‪،‬از محلمنابعداخلیشرکتپیش بینیمی شود‪.‬‬‫ متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت اطالع رسـانی معامالت توانیر به نشـانی ‪ Tender.tavanir.org.ir‬یا سـایت شـرکت توزیع نیروی برق‬‫اسـتان لرسـتان به نشـانی ‪ www.ledc.ir‬همچنین پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫ بدیهی ست این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ به پیشـنهاداتی که فاقد سـپرده یا امضا‪ ،‬مشـروط و مخدوش و سـپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایر ان و پیشـنهادهایی که پس از انقضای‬‫ً‬ ‫مـدت مقـرر در ا گهـی واصـل شـود‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪ .‬ارائه اسـناد مناقصه در پـا کات الف‪ ،‬ب و ج بارگذاری شـده به منزله مطالعـه‪ ،‬تایید و مهر و‬ ‫امضـا صاحبـان امضـای مجـاز مناقصه گـر تلقی خواهد شـد‪ ،‬ولـو انکه برگ هایی از اسـناد مذکور فاقد امضا و مهر باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/17 :‬‬ ‫امور پشتیبانیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانلرستان‬ ‫دعوت‬ ‫بازخورد مخاطبان چگونه بود؟ برخی معتقدند‬ ‫کسـل کننده بود؛ امـا درمقابل‪ ،‬برخی معتقدند‬ ‫ارامـش سـحر بـا ایـن اواز همخوانـی داشـت و‬ ‫یشـد؟‬ ‫باعـث ارامـش ذهنـی م ‬ ‫نبایـد بازخـورد مناجـات را بـا دیگـر اتفاقـات‬ ‫موسیقایی مقایسه کرد؛ چرا که مفهوم مناجات‬ ‫ً‬ ‫برای خصوصا سـحرخیزان به خودی خود منوط‬ ‫نقـدر می دانم‬ ‫توجـه و عنایـت اسـت‪ .‬این بنـده ا ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کـه ایـن اقبـال اعلا متوجـه هـر کس ‬ ‫مناجـات پارسـی بخوانـد؛ حال انکـه برخـورد‬ ‫مخاطـب بـا انتشـار البـوم و البتـه حضـور در‬ ‫اجراهـای بـزرگ نظیـر ارکسـتر سـمفونیک و ملی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کاملا تخصصـی و مسـتقل از موضـوع اسـت‪.‬‬ ‫مـن بازخـورد اعالیـی دریافـت کـردم و ایـن نشـان‬ ‫می دهـد شـعور مـردم همچنـان در درک نغمـات‬ ‫نهـا باالسـت‪ .‬بایـد‬ ‫مرتبـط بـا کیفیـت زیسـتی ا ‬ ‫به نظـرم ازاین ظرفیـت بـرای اعتلای فرهنـگ‬ ‫ایرانی بهره جسـت‪ .‬می دانیم که کسالت‪ ،‬زاییده‬ ‫نادانی و وهم است؛ ا گاهان سحر اندیش‪ ،‬از این‬ ‫خصوصیـت مبـرا هسـتند‪.‬‬ ‫اگـر نکتـه ای وجـود دارد کـه نیـاز بـه بیـان‬ ‫می بینیـد‪ ،‬بفرماییـد‪.‬‬ ‫اسـتدعا می کنـم و سپاسـمندم‪ .‬وظیفـه می دانم‬ ‫که طریق ادب هم حکم فرمایی کند تا سپاسگزار‬ ‫همه عوامل تولید باشـم؛ بسـزا مدیون اهنگسـاز‬ ‫نازنیـن و هنرمنـد برجسـته جنـاب «سـعید‬ ‫عظیمی» که زحمت همسان سازی داشته های‬ ‫ایـن حقیـر را در فضـای رسـانه بـرای رسـیدن بـه‬ ‫نیـوش مخاطـب از سـر گذراندنـد‪ ،‬هسـتم‪.‬‬ ‫عکس‪:‬میناقانع‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006000399‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای عبـاس خواجه پورطزنجـی فرزنـد‬ ‫ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از مهریـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 105‬مترمربـع‬ ‫(یکصـد و پنـج مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 293/744‬فرعـی از اراضـی کوچـه قاضیـان پلا ک ‪ 237‬اصلـی دهسـتان اربعـه‬ ‫واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی مهـدی‬ ‫مسـافر محرز و برابر رای شـماره ‪ 140160306006000400‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضی اقای حسـن ولـی سـر خ ابادی فرزند محمدناصر‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 1206‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 96‬مترمربع (نود‬ ‫و شـش مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 293/744‬فرعـی از اراضـی کوچـه قاضیـان پلا ک ‪ 237‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالکیـت رسـمی حسـن ولـی سـر خ ابادی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده‬ ‫‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر‬ ‫تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی تـا دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل کنـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه معصومـه اخضـر بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده‬ ‫یسـت سـند مالکیت ششـدانگ اعیان یکباب اپارتمان به شـماره پال ک ثبتی ‪54‬‬ ‫و مدع ‬ ‫فرعـی مجـزی شـده از ‪ 3774‬فرعـی از ‪ 233‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد که متعلق به نامبرده‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬به موجب سـند‬ ‫قطعـی ‪ 194138‬مـورخ ‪ 1398/07/01‬دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 53‬مشـهد بـه نـام معصومـه‬ ‫اخضر ثبت و سـند مالکیت به شـماره ‪105153‬الف‪ 98‬صادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامع‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫یک نوبت ا گهی و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف مـدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مشـهد‬ ‫م الـف ‪525‬‬ ‫ناحیه سـه‪ ،‬از طرف مهدی خالقی حسـنعلی اباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای حسـین قانع توانا به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم‬ ‫بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل به شـماره پال ک ثبتی‬ ‫کـرده و مدع ‬ ‫‪ 2500‬فرعـی از ‪ 2327‬فرعـی از ‪ 235‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪،‬‬ ‫به علت سـهل انگاری مفقود شـده اسـت و با بررسـی دفتر امال ک‪ ،‬معلوم شـد ششدانگ‬ ‫اعیـان پلا ک مذکـور ذیـل صفحـه ‪ 97‬دفتـر ‪ 79‬برابـر سـند قطعـی بـه شـماره ‪ 7908‬مورخ‬ ‫‪ 1395/10/30‬دفتر ‪ 262‬مشهد به نام حسین قانع توانا ثبت و سند مالکیت کاداستری‬ ‫بـه شـماره چاپـی ‪ 096124‬سـری د‪ 94‬صـادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیش از‬ ‫ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا‬ ‫ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظام زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشـهد‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫ناحیه سه‬ ‫خرگوش‬ ‫«خرگـوش» نوشـته کولیـن سـررو؛ بـا ترجمـه و کارگردانـی میتـرا زاهـدی‪،‬‬ ‫به تهیه کنندگـی وحیـد کشـاورز و بـا حمایـت مازیـار میریتا ‪ 30‬اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ 1401‬سـاعت ‪ 21:15‬در سـالن شـماره ‪« 2‬پردیـس تئاتـر سـپند» میزبـان‬ ‫مخاطبـان اسـت‪ .‬در خالصه داسـتان ایـن نمایـش امـده‪« :‬فرزنـدان خانواده ‬ ‫خرگـوش هر کـدام به دلیلـی نـزد پدر و مادرشـان بازمی گردنـد‪ .‬بایـد دیـد بـا‬ ‫وجـود تنگـی جـا و اختالفـات‪ ،‬می تواننـد بـر دشـواری های زندگـی پیـروز‬ ‫شـوند؟» مصطفی مهربان‪ ،‬علی رشـوند‪ ،‬محمد پویا‪ ،‬فرزانه سـکوتی‪ ،‬کامران‬ ‫چنگیزیـان‪ ،‬کسـری پرتـوی‪ ،‬امیرحسـین عادلـی‪ ،‬محمـد خـداوردی‪ ،‬سـارا‬ ‫ الهـوت‪ ،‬سـاناز مصبـاح‪ ،‬سـاالر خمسـه‪ ،‬انسـیه رمضانـی و رحمـان عباسـی‬ ‫سـیاوش؛ به ترتیـب حضـور در صحنـه‪ ،‬بازیگـران ایـن اثـر هسـتند‪ .‬از دیگـر‬ ‫عوامـل بایـد بـه حامی پروژه‪ :‬مازیار میری‪ /‬مشـاور پـروژه‪ :‬مصطفی مهربان‪/‬‬ ‫طـراح صحنـه‪ ،‬نـورو مشـاور کارگـردان‪ :‬ناصـر کامـگاری‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬شـیدا‬ ‫زواری‪ /‬موسـیقی‪ :‬ارمـان اهـورا (و چند قطع ه انتخابی)‪ /‬طـراح چهره پردازی‬ ‫و کاله گیـس‪ :‬افسـانه قلـی زاده‪ /‬دسـتیار کارگـردان‪ ،‬منشـی صحنـه و اپراتـور‬ ‫نـور‪ :‬الهـه زاهـدی‪ /‬دسـتیار طـراح صحنـه‪ :‬پرژیـن علی محمـدی‪ /‬دسـتیار‬ ‫دوم کارگردان‪ :‬کامران چنگیزیان‪ /‬اپراتور موسیقی و صدا‪ :‬یگانه محمدی‪/‬‬ ‫دستیاران طراح لباس‪ :‬بهار داریانی و فاطمه محمدی‪ /‬دوخت لباس‪ :‬زهرا‬ ‫بهرامـی و فریبـا داویجانـی‪ /‬دسـتیار طـراح گریـم‪ :‬سـمیه مقدس مهـر‪ /‬مدیـر‬ ‫صحنـه‪ :‬محمـد خـداوردی‪ /‬دسـتیار صحنـه‪ :‬رحمـان عباسـی سـیاوش‪/‬‬ ‫طـراح پوسـتر‪ ،‬تهیـه عکـس و فیلـم‪ :‬جـواد قاسـمی‪ /‬مدیـر تبلیغات و مشـاور‬ ‫رسـانه‪ :‬نـگار امیـری‪ /‬تبلیغـات مجـازی‪ :‬اوینـا تئاتـر‪.‬‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫جنون محض‬ ‫علیرضـا کوشـک جاللی؛ نویسـنده‪ ،‬مترجـم‪ ،‬مـدرس و کارگـردان تئاتـر‪ ،‬قصـد‬ ‫دارد جدیدتریـن اثـر خـود را در خردادمـاه ‪ ،1401‬در یکـی از تماشـاخانه های‬ ‫شـهر تهـران بـه روی صحنـه ببـرد‪ .‬وی دراین اثـر نوشـته مایـکل فریـن کـه‬ ‫«جنون محض» نام دارد و کمدی برگزیده ‪ ۱۹۸۲‬انگلسـتان اسـت‪ ،‬از حضور‬ ‫«الهام پاوه نژاد‪ ،‬دیبا زاهدی‪ ،‬صدف اسپهبدی و الهه فرازمند‪ ،‬امین میری‪،‬‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫سـام کبودونـد‪ ،‬علـی ابدالـی‪ ،‬میثـاق زار ع و علی پویـا قاسـمی» بهـره م ‬ ‫مطرح اروپاسـت‪ ،‬فضای یک‬ ‫«جنـون محـض» کـه جزو نمایش هـای کمدی‬ ‫ِ‬ ‫گـروه تئاتـری را هنـگام تمریـن نشـان می دهـد؛ افراد گـروه می کوشـند از درون‬ ‫جو مرج موجود‪ ،‬نظمی به وجود بیاورند؛ اما با هر اقدام‪ ،‬گلوله نخ بیشـتر‬ ‫هر ‬ ‫درهم تنیده و سـرنخ پنهان تر می شـود‪ .‬در این نمایش‪ ،‬در کنار بداه هسـازی‬ ‫جنون امیـز بازیگـران‪ ،‬شـاهد یـک انارشـی محـض نیـز هسـتیم‪ .‬بـا تماشـای‬ ‫ان‪ ،‬تماشـا گر تئاتـر در می یابـد کـه ایـن هنـر نـاب‪ ،‬بـا چـه درد و رنـج عظیمـی‬ ‫شـکل می گیـرد تـا روی صحنـه بیایـد‪ .‬از جملـه اثـاری کـه پیش ازایـن توسـط‬ ‫این کارگردان در ایران به اجرا درامده‪ ،‬می توان به مسـخ‪ ،‬پسـتچی پابلو نرودا‬ ‫(اجراهـای تحسین شـده در جشـنواره سـال ‪ ،)۱۳۷۸‬بـازرس‪ ،‬موسـیو ابراهیم‬ ‫و گل هـای قـران (بهتریـن اجـرا در سـال ‪ ،۸۶‬ازطـرف انجمـن منتقـدان خانـه‬ ‫کلـن المـان ‪ ،)۲۰۱۷‬راهزنان (دعوت به فسـتیوال‬ ‫تئاتـر‪ ،‬دعوت شـده بـه شـهر ِ‬ ‫شـیلر؛ از معتبرتریـن فسـتیوال های بین المللـی المـان در سـال ‪ ،)۹۲‬خـدای‬ ‫کشتار‪ ،‬روبینسون کروزو (بهترین اجرا در چهارچوب جشنواره فجر خراسان‬ ‫رضـوی‪ ،‬اجـرا در فسـتیوال های بین المللـی المـان‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬بوسـنی وهرزگوین‬ ‫و قزاقسـتان)‪ ،‬درانتظـار ادولـف‪ ،‬ارت و ‪ ...‬اشـاره کـرد‪ .‬ایـن نویسـنده باتجربـه‬ ‫تئاتر‪ ،‬برای متن «پابرهنه‪ ،‬لخت‪ ،‬قلبی در مشـت» جایزه نمایشنامه نویسـی‬ ‫حضور حمیدرضا علی نژاد و هاتف کالته‪ :‬تهیه کننده‪/‬‬ ‫المان را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بهـزاد جاودان فـرد‪ :‬مجـری طـرح‪ /‬پیمان گرزم و شـکرانه کریـم‪ :‬عکاس‪ /‬امیر‬ ‫قالیچـی‪ :‬مدیـر روابط عمومـی‪ /‬امیـر پارسـائیان مهر‪ :‬مدیـر امـور رسـانه نیـز‬ ‫ن در این پـروژه قطعـی شـده بـود‪.‬‬ ‫پیش ازایـ ‬ ‫جهان البالویی‬ ‫اییـن رونمایـی از کتـاب «جهـان البالویـی» به قلـم سـحر ببـران؛ کـه به همـت‬ ‫نشـر «مکتـوب» عرضـه شـده‪ ،‬بـا حضـور شـهره احدیـت و مصطفـی علیـزاده‪،‬‬ ‫جمعـه ‪ 23‬اردیبهشـت ماه جـاری از سـاعت ‪ 16‬تـا ‪ ،18‬در «کانـون ادبیـات‬ ‫ایـران» به نشـانی تهـران‪ ،‬خیابـان مفتـح جنوبـی‪ ،‬روبـه روی ورزشـگاه شـهید‬ ‫شـیرودی‪ ،‬خیایـان اردالن‪ ،‬پلا ک ‪ 25‬برگـزار خواهـد شـد‪ .‬سـحر ببـران متولـد‬ ‫‪ 1369‬در تهران‪ ،‬فار غ التحصیل کارشناسـی معماری از دانشـگا ه ازاد اسلامی ‬ ‫قزویـن اسـت کـه فعالیـت حرفـه ای را در حـوزه ادبیـات‪ ،‬از سـال ‪ 1390‬در‬ ‫رشـته های داسـتان کوتـاه و نمایشـنامه اغـاز کـرد‪ .‬وی از سـال ‪ 95‬به عنـوان‬ ‫بازیگر تئاتر نیز در نمایش های مختلفی در تهران به روی صحنه رفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2492‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت موتورسـیکلت احسـان بـه رنـگ‬ ‫مشـکی مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪ 772-56182‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 0125N2N337472‬و شـماره تنـه ‪ 9324097‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫درخشـان حصاری فرزنـد جهان بخـش بـا کـد ملـی ‪2020029227‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪772‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری پـژو ‪405-GLX-XU7-‬‬ ‫‪ CNG‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪957 -32‬م‪ 96‬و شـماره موتـور ‪ 124K1050630‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11VEXHK758185‬بـه مالکیـت جعفـر ایـزدی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪544‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری دوو ماتیـز اس ای‬ ‫بـه رنـگ سـبز معمولـی مـدل ‪ 1379‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪924 -36‬د‪ 84‬و شـماره موتـور ‪ 515814‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 1R79155016346‬بـه مالکیـت مصطفـی عقلی مقـدم مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪543‬‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای ابوذر عباس نیا دارای شماره شناسنامه ‪ 0690519281‬به شرح دادخواست به کالسه ‪-11/1401‬‬ ‫‪ 9‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان علی ا کبـر عباس نیـا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 4‬در تاریـخ ‪ 1400/04/15‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت‬ ‫ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬زلیخـا مختـاری فرزنـد حسـن ش ش ‪ 31‬متولـد ‪ 1321‬مـادر متوفـی ‪ -2‬فاطمـه‬ ‫مختاری علی ابادی فرزند محمد ش ش ‪ 61‬متولد ‪ 1340‬همسر متوفی ‪ -3‬محمد عباس نیا فرزند علی ا کبر ش ش‬ ‫‪ 0690648911‬متولـد ‪ 1376‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬وحیـده عباس نیـا فرزنـد علی ا کبـر ش ش ‪ 0690188102‬متولـد ‪1369‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -5‬ابوالفضـل عباس نیـا فرزنـد علی ا کبـر ش ش ‪ 0690033885‬متولـد ‪ 1368‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬ابـوذر‬ ‫عباس نیـا فرزنـد علی ا کبـر ش ش ‪ 0690519281‬متولـد ‪ 1371‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬سـعیده عباس نیـا فرزنـد علی ا کبـر‬ ‫ش ش ‪ 0690962371‬متولد ‪ 1382‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد‬ ‫مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفیـه نـزد او‬ ‫باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1298‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک ترا کتـور کشـاورزی ام اف ‪ 285‬بـه رنـگ قرمـز مـدل‬ ‫‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪854 -47‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ LFW01794V‬و شماره شاسی‪ G18133‬به مالکیت سیدیداهلل‬ ‫ابره دری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪543‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای عبدالرحیم رضائی برابر وکالت نامه شـماره ‪ 1394/09/17-46895‬دفتر ‪ 14‬تربت جام از مالک‬ ‫محمد طالع فرزند رمضان به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت‬ ‫نوبت اول ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به شـماره پال ک ‪ 13‬فرعی از ‪ 1415‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده و‬ ‫یسـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریت کشـوری امال ک ششـدانگ‬ ‫مدع ‬ ‫پال ک فوق ذیل ثبت ‪ 39763‬دفتر ‪ 240‬صفحه ‪ 486‬به نام محمد طالع ثبت و سند مالکیت ‪271264‬د‪ 91‬صادر‬ ‫و تسلیم شده و برابر سند شماره ‪ 1392/12/15-42142‬دفتر ‪ 14‬جام در قبال مبلغ ‪ 581/741/200‬ریال در رهن‬ ‫بانک ملی ایران است‪ .‬پرونده ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد تبصره یک ماده ‪120‬‬ ‫یشـود هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر م ‬ ‫انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی‬ ‫یسـت درصورت‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی به ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/02/19:‬‬ ‫هادینیکوفکر‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کتربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مـدل‬ ‫‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪146 -42‬ص‪ 24‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11487083365‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA79G822321‬بـه مالکیـت جان بی بـی‬ ‫یعقوبـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ ۱۳۲‬مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪۸۱۷ -۴۲‬م‪ ۴۲‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 2791131‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288055102‬بـه‬ ‫مالکیـت حامـد گرایلـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن و مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 1690‬اصلی بخـش ‪ 1‬قوچان‬ ‫واقـع در اراضـی شـهری درخصـوص وقـت معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل پال ک فوق مورد تقاضای اقای علی نیکوکار نسـبت به ششـدانگ‬ ‫پلا ک بـه ادرس قوچـان‪ ،‬خیابـان خیام‪ ،‬خیـام ‪ ،5‬پلا ک ‪ 10‬که به مجاورت ملک‬ ‫شـما معرفـی شـده بـرای روز یکشـنبه ‪ 1401/02/25‬سـاعت ‪8:30‬صبح تعیین‬ ‫شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی‬ ‫ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبـور دارید‪،‬‬ ‫می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهم رسـانیده و مطالب خود را‬ ‫اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ‬ ‫اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 41‬فرعـی از ‪ 201‬اصلـی بخـش ‪ 3‬قوچـان واقـع در اراضـی‬ ‫حصار داغیان درخصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششدانگ یک قطعه باغ‬ ‫مشـجر پلا ک فـوق مـورد تقاضـای وراث خانـم بی بـی سـلیمانی داغیان نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ پلا ک بـه ادرس قوچـان‪ ،‬اراضـی حصـار داغیـان کـه بـه مجـاورت‬ ‫ملـک شـما معرفـی شـده بـرای روز شـنبه ‪ 1401/02/24‬سـاعت ‪11‬صبـح تعیین‬ ‫شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی‬ ‫ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبـور دارید‪،‬‬ ‫می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهم رسـانیده و مطالب خود را‬ ‫اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ‬ ‫اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 699‬اصلـی بخـش ‪ 1‬قوچـان واقـع در اراضـی‬ ‫شـهری درخصـوص وقـت معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ یکباب منـزل پال ک‬ ‫فـوق مـورد تقاضـای اقـای مهـدی عباسـی نسـبت بـه نـه سـهم مشـاع از یـازده‬ ‫سـهم ششـدانگ پلا ک بـه ادرس قوچـان‪ ،‬خیابـان شـهید روشـنی‪ ،‬روشـنی ‪،16‬‬ ‫پلا ک ‪ 3‬کـه بـه مجـاورت ملـک شـما معرفی شـده بـرای روز شـنبه ‪1401/02/24‬‬ ‫سـاعت ‪8:30‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در‬ ‫مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل هسـتید و یـا‬ ‫اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانید در روز و سـاعت مقرر در محل حضور‬ ‫بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن‬ ‫اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهیتعیینمتراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 337‬اصلـی بخـش ‪ 1‬قوچان واقـع در اراضی‬ ‫شـهری درخصـوص وقـت معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫پلا ک فـوق مـورد تقاضـای خانـم شـهال فخری مقـدم بـه ادرس قوچـان‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید روشـنی‪ ،‬بعـد از چهـارراه اول‪ ،‬پلا ک ‪ 70‬کـه به مجـاورت ملک‬ ‫شـما معرفـی شـده بـرای روز شـنبه ‪ 1401/02/21‬سـاعت ‪10:00‬صبـح تعییـن‬ ‫شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق‬ ‫ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور‬ ‫مزبور دارید‪ ،‬می توانید در روز و سـاعت مقرر در محل حضور بهم رسـانیده و‬ ‫مطالب خود را اظهار دارید‪ .‬درصورت عدم حضور و نبودن اختالف‪ ،‬نسبت‬ ‫بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19:‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 60‬فرعـی از ‪ 201‬اصلـی بخـش ‪ 3‬قوچـان واقـع در اراضـی‬ ‫حصار داغیان درخصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششدانگ یک قطعه باغ‬ ‫مشـجر پلا ک فـوق مـورد تقاضـای وراث خانـم بی بـی سـلیمانی داغیان نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ پلا ک بـه ادرس قوچـان‪ ،‬اراضـی حصـار داغیـان کـه بـه مجـاورت‬ ‫ملـک شـما معرفـی شـده بـرای روز شـنبه ‪ 1401/02/24‬سـاعت ‪11‬صبـح تعیین‬ ‫شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی‬ ‫ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبـور دارید‪،‬‬ ‫می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهم رسـانیده و مطالب خود را‬ ‫اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ‬ ‫اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت‬ ‫ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی محمـد جهان بخـش فرزنـد علـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 23‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 87/5‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پال ک های ‪ 45‬و ‪ 48‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در اراضی قدمگاه از محل مالکیت‬ ‫موسـی حاجی ابـادی و اسـداله قدمگاهـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به‬ ‫مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون ششـدانگ یکبـاب مغـازه پلا ک ‪ 254‬فرعـی از ‪ 374‬اصلـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 52/10‬مترمربـع بخـش ‪ 45‬کرمـان واقـع در اراضی اسـماعیلیه بلـوک جیرفت مورد‬ ‫تقاضـای اقـای امیـراهلل مرسـلپور بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حل اختلاف ثبت‬ ‫جیرفـت بـه شـماره ‪ 139560319014007162‬مـورخ ‪ 1400/064/01‬در مالکیـت‬ ‫نامبـرده قـرار گرفتـه و ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر‬ ‫مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد‪ ،‬لـذا حسـب درخواسـت شـماره ‪ 1162‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/04‬مالک بدینوسیله ا گهی تحدید حدود ان به استناد تبصره ماده ‪ 13‬قانون مزبور منتشر و‬ ‫عملیات تحدیدی ان از سـاعت ‪8‬صبح روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/03/29‬در محل وقوع ملک شـروع‬ ‫و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن مجـاور رقبـه مذکـور اعلام می شـود کـه در موعـد مقـرر‬ ‫در ایـن اعلان‪ ،‬در محـل وقـوع ملـک حاضـر و درصـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن‪ ،‬عملیـات تحدیـدی بـا‬ ‫معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود و حقوق ارتفاقی ان اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫بـر طبـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و ماده ‪ 86‬اصالحی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را‬ ‫ً‬ ‫کتبـا بـه ایـن اداره اعلام و ظـرف مـدت ‪ 30‬روز دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه کند‪ .‬پس از گذشـت مهلت‬ ‫یـاد شـده‪ ،‬هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/01/19-139960319091000044‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبراباد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای رسـتم نـوزادی فرزند اسـفندیار به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2‬صـادره از عنبرابـاد در ششـدانگ یکبـاب کارگاه تیرچـه و بلـوک بـه مسـاحت ‪ 881/23‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 49‬اصلـی قطعـه یـک بخـش ‪ 45‬کرمـان واقـع‬ ‫در عنبرابـاد‪ ،‬محمدابـاد‪ ،‬بی بـی شـهری‪ ،‬خیابـان فلسـطین جنوبـی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫افراسـیاب تجـدد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک شهر عنبراباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/12-140060319014005705‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد امیری دومـاری فرزنـد موسـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 492‬مترمربـع‬ ‫پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 574‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ 65‬فرعی از ‪ 574‬اصلی قطعه دو واقع در‬ ‫اراضـی کالغ ابـاد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای محمـد امیری دوماری‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/18-140060319014005829‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای عنایت الـه احمدیوسـفی فرزنـد علیجـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 230‬مترمربـع‬ ‫پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 574‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ 65‬فرعی از ‪ 574‬اصلی قطعه دو واقع در‬ ‫اراضـی کالغ ابـاد جیرفـت بخش ‪ 45‬کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای سـیدا کبر هاشـمی رضا‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/26-140060319014004728‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رحیـم موحدی نیـا فرزنـد کوچکعلـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 561‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 265‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 565‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 565‬اصلـی قطعـه ‪ 2‬واقـع در‬ ‫اراضـی بهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالک رسـمی اقای احمدقلـی امیرتیموری‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/14-140060319014005122‬هیـات دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫یطـراده فرزنـد رضـا بـه‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم میران ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 20751‬صادره از کهنوج در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 254‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1204‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1204‬اصلـی قطعـه ‪ 6‬واقـع‬ ‫در اراضـی گربـه دلفـارد جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حبیـب اهلل‬ ‫ناصـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمود بانوان فرزند نورالدین به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضای صدور‬ ‫المثنی سـند مالکیت نوبت اول موازی ‪1500‬سـهم از ‪100170‬سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شـماره‬ ‫یسـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل جابجایـی‬ ‫پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 165‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدع ‬ ‫مفقود شده است که به حکایت سامانه مدیریت کشوری امال ک به شماره الکترونیکی ‪139720306007002705‬‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق بـه نـام محمود بانوان ثبت و سـند مالکیـت ‪397135‬الف‪ 97‬صادر و تسـلیم شـده‪ .‬پرونده‬ ‫ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫یک نوبت ا گهی و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند‬ ‫یسـت درصورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت‬ ‫مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/02/19:‬‬ ‫هادینیکوفکر‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کتربت جام‬ ‫رونوشت ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم طاهـره رجبـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0730346307‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 3/0100084‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان غالمرضـا‬ ‫اسمعیل جامی به شماره شناسنامه ‪ 0046465596‬در تاریخ ‪ 1400/12/08‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬طاهـره رجبـی فرزنـد رجبعلـی کـد ملـی ‪0730346307‬‬ ‫متولد ‪ 1352/04/02‬صادره از تربت جام رحمت اباد همسـر متوفی ‪ -2‬غالمعلی اسـماعیل جامی فرزند اسـمعیل‬ ‫کـد ملـی ‪ 0731604555‬متولـد ‪ 1317/11/02‬صـادره از تربت جـام پدر متوفی ‪ -3‬زیور قربانی فرزند غالمحسـین کد‬ ‫ملی ‪ 1533262640‬متولد ‪ 1317/09/13‬صادره از میانه نقاباد مادر متوفی ‪ -4‬ثنا اسمعیل جامی فرزند غالمرضا‬ ‫تجـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬ثمیـن اسـمعیل جامی فرزنـد‬ ‫کـد ملـی ‪ 0721369871‬متولـد ‪ 1389/09/27‬صـادره از ترب ‬ ‫غالمرضـا کـد ملـی ‪ 0721581463‬متولـد ‪ 1392/10/03‬صـادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -6‬سـحر اسـمعیل جامی‬ ‫فرزنـد غالمرضـا کـد ملـی ‪ 0079175066‬متولـد ‪ 1367/03/28‬صـادره از تهران مرکزی فرزند متوفی ‪ -7‬امیرحسـین‬ ‫اسـمعیل جامی فرزنـد غالمرضـا کـد ملـی ‪ 0312661290‬متولـد ‪ 1381/12/29‬صـادره از کـرج فرزنـد متوفـی ‪ -8‬صبـا‬ ‫اسمعیل جامی فرزند غالمرضا کد ملی ‪ 0312987481‬متولد ‪ 1383/06/23‬صادره از کرج فرزند متوفی‪ .‬اینک با‬ ‫انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در یک نوبت ا گهی می کند تا‬ ‫هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفیه نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم‬ ‫کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪623 -42‬ج‪ 16‬و شـماره موتـور ‪ 12484087420‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 16211326‬بـه مالکیـت مرتضـی فرهمنـد مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری مـزدا ‪323‬اف بـا شـماره پلا ک ایـران ‪664 -55‬س‪ 42‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ B6598461‬و شـماره شاسـی ‪ IVBASD67700043‬به مالکیت مریم حسـن زاده دهنویی مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306012004228‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫یسـرحوضکی فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 9010‬صـادره از کاشـمر در‬ ‫متقاضـی خانـم افسـانه عطارد ‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 63/20‬مترمربـع از پلا ک ‪ 92‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع در بخش یک‬ ‫حومه کاشمر به ادرس خیابان ا کبرنژاد ‪ 2‬خریداری از مالک رسمی خانم نرجس فاطمی محرز شده است‪ .‬لذا به‬ ‫یشـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/04 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪408‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪864 -24‬س‪ 19‬و شـماره موتـور ‪ 12483018303‬و شـماره شاسـی ‪ 83008551‬بـه مالکیـت غالمحسـن‬ ‫حشـم دار فرزنـد صیـدال بـه شـماره ملـی ‪ 1861299060‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪412 -24‬س‪ 61‬و شـماره موتور ‪ 12488264394‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA9AK767771‬به مالکیت‬ ‫عبدالرضا دهداری فرزند فرج به شـماره ملی ‪ 1861062397‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-TU5‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪813 -34‬ن‪ 51‬و شـماره موتـور ‪ 139B0104107‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE2FK722772‬پلا ک بـه نـام‬ ‫امیرمحمد یوسـفی و سـند به نام زهرا سلحشـور مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهیابالغاجرائیه‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه‬ ‫خواهان‪ :‬نوید قارونی‬ ‫محکوم علیه‪ :‬افشین شیرخانی‬ ‫حسـب محتویـات پرونـده کالسـه ‪ 115/97/2‬ایـن مرجـع درخصـوص دادخواسـت نویـد قارونـی بـا وکالـت اقـای‬ ‫مهـدی عبـدی بـه طرفیـت افشـین شـیرخانی بـه خواسـته مطالبـه کـه بـه موجـب دادنامـه ‪1397/05/13-250‬‬ ‫محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 5/782/688‬تومـان از اصـل خواسـته و پرداخت مبلغ نـود و دو هزار تومان به عنوان‬ ‫هزینـه دادرسـی و حق الو کالـه وکیـل طبـق تعرفـه قانونی در مرحله قطعیت دادنامه بـدوی در زمـان صدور اجرائیه‬ ‫و محاسـبه ان و تاخیـر تادیـه از زمـان تقدیـم دادخواسـت مـورخ ‪ 1397/02/27‬لغایـت اجـرای کامـل حکـم کـه‬ ‫یشـود را در حـق خواهـان و پرداخـت نیم عشـر دولتـی در‬ ‫توسـط اجـرای احـکام مدنـی شـورا محاسـبه و تعییـن م ‬ ‫حق صندوق دولت محکوم می کند و در تاریخ ا گهی روزنامه شده است و نسبت به ان در مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫واصـل نشـده اسـت‪ ،‬لـذا رای صـادره قطعـی تلقـی شـده و نسـبت بـه ان بـه خواسـته خواهـان اجرائیـه صـادر شـده‬ ‫است‪ .‬لذا محکوم علیه باید از تاریخ انتشار ا گهی در روزنامه به مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬مفاد اجرائیه را به مرحله اجرا بگذارد‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب م ‬ ‫مریم صیادی‪ ،‬مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه حمل سلاح شـکاری سـاچمه زنی تک لول نخجیر سـاخت ایران با شـماره سـریال ‪ 2322992‬و تاریخ اعتبار‬ ‫‪ 1402/06/12‬بـه نـام اردالن کرمی رحیم ابـادی فرزنـد حاتـم بـا شـماره ملـی ‪ 3258230420‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت‪ ،‬سـند کمپانی و کارت موتورسـیکلت احسـان ‪ 125CC‬به رنگ مشـکی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک‬ ‫‪ 517/31867‬و شـماره موتور ‪ 0125N2N410182‬و شـماره تنه ‪ N2N***125E9514814‬مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو وانـت زامیـاد یخچـال دار بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1389‬شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪655 -19‬ن‪ 36‬و شـماره موتور ‪ 80016394‬و شـماره شاسـی ‪ NAZDL104TKA014662‬به مالکیت محمد‬ ‫اسـکندری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز خودرو وانت نیسان ‪ 2400‬به رنگ ابی روغنی مدل ‪ 1389‬با شماره پال ک ایران ‪183 -29‬ب‪ 52‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 549994‬و شماره شاسی ‪ NAZPL140TBN256576‬به مالکیت صابر رنجبر مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی دعوت به افراز‬ ‫نظر به اینکه ابراهیم کریمی و منصور غالمی برابر درخواست وارده به شماره ‪ 1401/01/09-116/1/1401/36‬مبنی‬ ‫بـر افـراز یـک قطعـه زمیـن مقـدار ‪ 200‬مترمربـع از پلا ک ‪ 2757‬اصلـی بخـش ‪ 3‬قریـه فرجـه را بـه علت معلـوم نبودن‬ ‫اقامتـگاه سـایر شـرکا از طریـق صـدور ا گهـی نمـوده؛ لـذا بدینوسـیله بـه کلیـه اشـخاصی کـه در پلا ک مزبـور ذینفـع‬ ‫هسـتند اعلام مـی دارد کـه افـراز سـهمی خواهان کـه از سـند اجرایـی ‪ 17/6/98-67483‬دفتر ‪ 23‬سـنندج پال ک‬ ‫مرقـوم می باشـد در مورخـه ‪ 1401/03/09‬روز دوشـنبه راس سـاعت ‪10‬صبـح در محـل وقـوع ملک مزبور به عمل‬ ‫خواهد امد‪ .‬کلیه افراد ذینفع می توانند در تاریخ ذکر شده در محل حضور بهم رسانند‪ .‬عدم حضور انان مانع از‬ ‫انجام عملیات افراز نخواهد بود‪ .‬این ا گهی مطابق ماده ‪ 17‬ائین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم اجرا به کلیه‬ ‫افـراد ذینفـع در ان محـل ابلاغ و فقـط در یک نوبت انتشـار می یابد‪.‬‬ ‫قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1591‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو سواری سایپا ساینا به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1400‬با شماره پال ک ایران ‪138 -24‬و‪ 97‬و‬ ‫شماره موتور ‪ M15/9124100‬و شماره شاسی ‪ NAS85110M5701000‬به مالکیت محمدرضا لطیفی زاده فرزند‬ ‫علی با شماره ملی ‪ 5260474783‬صادره از شوش مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/18-14016031801101000201‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسناد صومعه سـرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫نسـال فرزند کاسـگل به شماره شناسـنامه ‪ 11‬صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫اقای کاظم که ‬ ‫مشـتمل بر یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 571‬مترمربع پال ک ‪ 462‬فرعی از ‪ 37‬اصلی مفروز و مجزی شـده‬ ‫از پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 37‬اصلـی واقـع در قریـه نفـوت بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق یوسـف صفرزاده نفوتی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/135‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/12/14-140060318011015129‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسناد صومعه سـرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای سجاد نظری فرزند علی ا کبر به شماره شناسنامه ‪ 616‬صادره از قصرشیرین در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه و دامـداری بـه مسـاحت ‪ 4575‬مترمربـع پلا ک ‪ 82‬فرعـی از ‪ 80‬اصلی مفـروز و‬ ‫مجزی شـده از پال ک ‪ 44‬فرعی از ‪ 80‬اصلی واقع در قریه پشـت مخ بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق سـیدمحمد‬ ‫ترابـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/136‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حمیـد قنبرزهـی وکیـل مالـک خانـم فرزانـه شـه بخش طبـق وکالتنامـه‬ ‫‪ 1401/01/31-18374‬دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 78‬زاهـدان بـه اسـتناد دو بـرگ‬ ‫استشهادمحلی کهبهامضایشهودو به گواهیدفتر اسنادرسمیشماره‪33‬‬ ‫زاهدان رسـیده مدعی سـت که سـند مالکیت ششـدانگ یکباب منزل پال ک‬ ‫‪ 4487/8613‬اصلی واقع در بخش یک بلوچسـتان شـهر زاهدان‪ ،‬زیباشـهر‪،‬‬ ‫خیابـان شـورا مورد ثبت دفتر املا ک الکترونیکـی ‪ 139820322001008940‬به‬ ‫شـماره چاپـی ‪268929‬د‪ 97‬بـه علـت اسباب کشـی مفقـود شـده درخواسـت‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم است‪ ،‬از تاریخ‬ ‫نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمه اصل سـند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافت کنـد تا مورد رسـیدگی قرار‬ ‫گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت‬ ‫اعتراض‪ ،‬اصل سند ارائه نشود‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫حسنعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاهدان‪،‬‬ ‫م الف ‪124‬‬ ‫از طرف عباسعلی ا کبری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001006228‬مـورخ ‪ 1400/12/24‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای علی محمودی فرزند احمد به شماره شناسنامه ‪207‬‬ ‫در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 206/47‬مترمربع قسمتی از باقیمانده‬ ‫پلا ک ‪ 499‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت مشـاعی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/04 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1310171‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی حـوزه شهرسـتان سـاری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310456015314‬مورخـه ‪ 1400/12/15‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه دو ساری تصرفات مالکانه خانم معصومه‬ ‫باقـری فرزنـد احمـد بـه شـماره ملـی ‪ 2091881066‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 360/74‬مترمربـع قسـمتی از پال ک‬ ‫لگـردن بخـش دو ثبـت سـاری احـدی‬ ‫‪ 1529‬فرعـی از ‪ 144‬اصلـی واقـع در قریـه پ ‬ ‫از مالکیـن رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/03 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1313412‬‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1400/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013022420‬مـورخ ‪ 1400/11/23‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانم خدیجه اسـدی فرزند قنبرعلی نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪198/15‬‬ ‫مترمربـع کـه مقـدار ‪40‬سـیر مشـاع عرصـه وقـف اسـت بـه شـماره پلا ک ‪79‬‬ ‫فرعـی از ‪ 10‬اصلـی واقـع در قریـه فـوالدکال بخـش ‪ 2‬خریـداری شـده از اقـای‬ ‫علی رضـا قلی پـور مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫از طریق این روزنامه و محلی‪/‬سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض‬ ‫داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل دهد کـه دراینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت‬ ‫قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشا رنوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1306601‬‬ ‫و امال ک چمسـتان‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب سـیدمحمود حسـینی فرزنـد میرصمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۱۸۵۳‬صـادره از قزویـن در مقطـع کارشناسـی رشـته مدیریـت بازرگانـی‬ ‫صـادره از واحـد دانشـگاهی شـهرقدس بـه شـماره ‪ ۲۶۶۴۳۴۴‬مفقـود شـده اسـت و فاقـد‬ ‫اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫شـهرقدس به نشـانی شـهرقدس‪ ،‬میدان قدس‪ ،‬انتهای بلوار شـهید کلهر‪ ،‬دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد شـهرقدس ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/03/02 :‬‬ ‫کرج‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2492‬‬ ‫در تاالر مارون برگزار شد؛‬ ‫جشن ازادی؛ ویژه ازادسازی زندانیان‬ ‫جرائم غیرعمد شهرستان بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫مراسـم جشـن ازادی ویـژه ازادسـازی زندانیـان جرائـم‬ ‫غیرعمـد در تـاالر مـارون شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫امام جمعـه‪ ،‬فرمانـدار و معاونیـن فرمانـداری‪ ،‬رئیـس‬ ‫دادگسـتری‪ ،‬دادسـتان و جمعـی از مدیـران سـازمان های‬ ‫اداری و خیریـن برگـزار شـد‪ .‬سـخنرانان ایـن مراسـم‬ ‫به ترتیـب مهنـدس بیاتـی (رئیـس زنـدان بهبهـان)‪،‬‬ ‫دکتـر قاسـمی نژاد (دادسـتان بهبهـان)‪ ،‬ایت الـه ناصـری‬ ‫یپـور (فرمانـدار‬ ‫(امام جمعـه بهبهـان) و دکتـر عید ‬ ‫یکـه‬ ‫بهبهـان) بودنـد‪ .‬در ایـن مراسـم‪ ،‬از خیریـن و افراد ‬ ‫در گذشـته‪ ،‬انجمـن حمایـت از زندانیـان را یاری کـرده و با‬ ‫کهـای نقـدی‪ ،‬موجبـات ازادی تعـدادی از زندانیـان‬ ‫کم ‬ ‫ً‬ ‫را فراهـم کردنـد‪ ،‬تقدیـر و تشـکر شـد‪ .‬ضمنـا تعـدادی از‬ ‫مدعویـن و خیریـن حاضـر در مراسـم‪ ،‬بـا اهـدای وجـوه‬ ‫نقـدی و همچنیـن تعهـد در پرداخـت کمـک نقـدی‪،‬‬ ‫جهـت ازادسـازی زندانیـان غیرعمـد‪ ،‬در ایـن امـر خیـر و‬ ‫خداپسـندانه سهیم شـدند‪ .‬در ابتدای مراسم‪ ،‬مهندس‬ ‫بیاتـی ضمـن خیرمقدم گویـی بـه حضـار‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«جـا دارد از اقـای قاسـمی نژاد کـه در همـه حـال‪ ،‬یـاور و‬ ‫حمایت کننـده زندانیـان بـوده‪ ،‬تقدیـر و تشـکر کنـم»‪ .‬وی‬ ‫یهـای ایشـان‪،‬‬ ‫تهـای دادسـتان و رایزن ‬ ‫افـزود‪« :‬حمای ‬ ‫موجـب برگـزاری ایـن جشـن شـده کـه جـای تشـکر و‬ ‫یسـت»‪ .‬رئیـس زنـدان از همـکاری مهنـدس‬ ‫قدردان ‬ ‫زمانی اصـل (فرمانـدار قبلـی بهبهـان) تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫دکتر قاسمی نژاد (دادستان دادگاه های انقالب و عمومی‬ ‫شهرستان بهبهان) طی سخنانی بااشاره به اینکه رویکرد‬ ‫دادگسـتری و دسـتگاه قضائـی بهبهـان‪ ،‬کاهش جمعیت‬ ‫زندانیـان اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف‪،‬‬ ‫چندین نکته است که باید رعایت کرد‪ ،‬ازجمله جلوگیری‬ ‫از اعـزام محکومیـن مالـی بـه زندان اسـت‪ ،‬کـه می طلبد با‬ ‫مشـارکت مـردم و خیریـن دراین راسـتا‪ ،‬گا مهـای خوبـی‬ ‫برداشـته شـود»‪ .‬قاسـمی نژاد ادامـه داد‪« :‬قبـل از عیـد‬ ‫نـوروز‪ ۵۰ ،‬نفـر از کسـانی کـه به خاطـر مبلـغ جزئی قـرار بود‬ ‫به زندان اعزام شـوند و جرائم غیرعمد داشـتند‪ ،‬با کمک‬ ‫و مسـاعدت خیریـن‪ ،‬از ورود ان هـا بـه زنـدان خـودداری‬ ‫شـد کـه جـای تقدیـر و تشـکر دارد‪ .‬ازسـوی دیگر جـا دارد‬ ‫از شـرکت سـیمان بهبهـان‪ ،‬کـه زمیـن دراختیـار انجمـن‬ ‫حمایـت از زندانیـان بـرای کشـت قـرار داده و هم هسـاله‬ ‫منبـع درامدزایـی برای حمایـت از خانواد ههـای زندانیان‬ ‫اسـت‪ ،‬تقدیـر و تشـکر کـرد»‪ .‬در پایان عـده ای از مدعوین‬ ‫کهـای نقـدی در ایـن امر خیر و‬ ‫و خیریـن‪ ،‬بـا اهـدای کم ‬ ‫انسان دوسـتانه شـرکت و ادای دیـن کردنـد‪.‬‬ ‫تقدیر و تشکر مدیریت اداره برق بهبهان‬ ‫از نماینده مردم شریف بهبهان و اغاجاری‬ ‫در جهت همکاری شایان با این اداره‬ ‫مهنـدس عبـاس علویـان (مدیریـت بـرق شهرسـتان‬ ‫یهـای سـردار مظلومـی‬ ‫بهبهـان) از توجـه و همکار ‬ ‫(نماینـده مـردم بهبهـان و اغاجـاری در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) بـا اداره بـرق ایـن شهرسـتان تقدیـر و تشـکر‬ ‫کـرده و اظهـار داشـت‪« :‬بـا اقـدام محمدطلا مظلومـی‬ ‫(نماینـده شهرسـتان بهبهـان) دوهـزار المـپ و ‪ ۱۰۰۰‬عـدد‬ ‫کنتور تک فاز و سـه فاز و ‪ ۱۲‬کیلومتر کابل نو وارد بهبهان‬ ‫شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مـدت مدیـدی‪ ،‬ایـن اداره ازنظـر‬ ‫کمبـود المـپ بـرای روشـنایی معابـر عمومـی شهرسـتان‬ ‫در مضیقـه بـود و همچنیـن بسـیاری از متقاضیـان‬ ‫کفـاز و سـه فاز‬ ‫اشـترا ک بـرق‪ ،‬در نوبـت دریافـت کنتـور ت ‬ ‫بودنـد‪ ،‬کـه بـا حرکـت جهـادی اقـای مظلومـی و رایزنـی بـا‬ ‫مدیرعامل برق اسـتان و با عنایت خاص وی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫کفـاز و سـه فاز‬ ‫اختصـاص ‪ ۲۰۰۰‬المـپ و ‪ ۱۰۰۰‬کنتـور بـرق ت ‬ ‫و ‪ ۱۲‬کیلومتـر کابـل بـرق بـه بهبهـان اقـدام شـد؛ کـه جـا‬ ‫دارد از ایشـان تقدیـر و تشـکر ویـژه ای داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫یهـای دیگـری‬ ‫مهنـدس علویـان ادامـه داد‪« :‬پیگیر ‬ ‫درخصـوص رفـع مشـکالت ایـن اداره‪ ،‬ازسـوی اقـای‬ ‫ً‬ ‫نشـاءاهلل متعاقبا و‬ ‫مظلومـی در دسـت اقـدام اسـت کـه ا ‬ ‫پـس از حصـول نتیجـه مثبـت‪ ،‬اعلام خواهنـد شـد‪ .‬الزم‬ ‫پهـای سـوخته و‬ ‫بـه ذکـر اسـت هم ا کنـون تعویـض الم ‬ ‫ایجـاد روشـنایی مطلـوب در مناطق مختلف شهرسـتان‬ ‫بهبهان‪ ،‬اغازشـده اسـت و همچنـان ادامـه دارد»‪ .‬رئیس‬ ‫اداره بـرق شهرسـتان بهبهـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬از‬ ‫لهـای بـرق مناطـق زیـادی از‬ ‫سـال ‪ 13۹۸‬تا کنـون‪ ،‬کاب ‬ ‫شهرسـتان فرسـوده و تعویـض نشـده بـود و ازسـوی دیگر‬ ‫مـدت زیـادی بـود کـه متقاضیـان اشـترا ک بـرق در نوبـت‬ ‫کفـاز و سـه فاز بودنـد‪ ،‬که ایـن خود یک معضلی‬ ‫کنتـور ت ‬ ‫ً‬ ‫بـرای مـا و مـردم بـود‪ .‬ضمنـا کار تعویـض المپ هـای‬ ‫سـوخته‪ ،‬اغـاز شـد و همچنـان ادامـه دارد‪ .‬بـه همیـن‬ ‫جهـت‪ ،‬شـاهد ایجاد روشـنایی قابل توجهی در بسـیاری‬ ‫از نقـاط مختلـف شـهر و زیـدون هسـتیم»‪ .‬مهنـدس‬ ‫علویـان همچنین به خبرنگار ما گفـت‪« :‬خبرهای خوب‬ ‫دیگـری دررابطه بـا اداره بـرق درراه اسـت‪ ،‬کـه پـس از‬ ‫تحقـق کامـل اطالع رسـانی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫پیام تبریک محمدطال مظلومی؛ نماینده مردم شریف بهبهان و اغاجاری‬ ‫در پی درخشش دختران تکواندوکار بهبهان‬ ‫در مسابقات بین المللی تکواندو جام تکاوران‬ ‫متن پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫بـار دیگـر افتخـاری بـزرگ بـرای جامعـه ورزش ایـران اسلامی و بهبهـان در رشـته تکوانـدو‬ ‫نبـار بـا کسـب ‪ ۱۷‬مـدال‪ ،‬در‬ ‫رقـم خـورد‪ .‬افتخارافرینـی دختـران ورزشـکار بهبهـان‪ ،‬ای ‬ ‫مسـابقات بین المللـی تکوانـدو جـام تـکاوران‪ ،‬در بخـش هان مادانـگ رقـم خـورد و بـار‬ ‫دیگـر نـام ایـران اسلامی و بهبهـان‪ ،‬بـا اقتـدار در سـطح بین المللـی طنیـن انـداز شـد‪.‬‬ ‫بـا عـرض تبریـکات صمیمانـه‪ ،‬کسـب افتخارافرینـی تیـم تکوانـدو دختـران بهبهـان در‬ ‫مسـابقات بین المللـی تکوانـدو جـام تـکاوران‪ ،‬را خدمـت ایـن عزیـزان و خانواد ههـای‬ ‫محترمشـان‪ ،‬مـردم شـریف ایـران اسلامی و حـوزه انتخابیـه‪ ،‬جامعـه ورزش‪ ،‬اداره ورزش‬ ‫و جوانـان شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬هیئـت تکوانـدو‪ ،‬مربیـان متخصـص و دلسـوز‪ ،‬کادر فنی و‬ ‫ورزشـکاران پرتلاش تبریـک عـرض می کنـم و از درگاه خداونـد متعـال بـرای ایـن عزیـزان‪،‬‬ ‫سلامتی و موفقیـت در سـطوح باالتـر را مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫محمدطال مظلومی؛ نماینده مردم شریف بهبهان و اغاجاری‬ ‫بزرگداشت اعضای متوفی هیئت چهارده معصوم ؟ع؟ بهبهان‬ ‫مجلس بزرگداشـت یاد و خاطره ‪ ۱۳‬نفر از اعضای هیئت سـرافراز و متحد‬ ‫چهارده معصوم؟ع؟ بهبهان‪ ،‬که در دوران بیماری کرونا به رحمت ایزدی‬ ‫پیوسـتند‪ ،‬باشـکوه خاص و با شـرکت عده کثیری از مردم و خانواده های‬ ‫متوفیان برگزار شـد‪ .‬ازسـوی هیئت سـرافراز و متحد چهارده معصوم؟ع؟‬ ‫شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬مجلـس بزرگداشـتی به مناسـبت درگذشـت ‪ ۱۳‬نفـر‬ ‫از اعضـای ایـن هیئـت کـه در دوران بیمـاری منحـوس کرونـا بـه رحمـت‬ ‫خـدا پیوسـته بودنـد هم زمـان بـا بیسـت و دومیـن سـالگرد تاسـیس ایـن‬ ‫هیئـت‪ ،‬در محوطـه مسـجد امـام جعفرصـادق؟ع؟ محل خـروار با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـینوند (رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی‬ ‫بهبهـان) و تعـدادی از مسـئولین هیـات مذهبـی و اعضـای ایـن هیئـت‪،‬‬ ‫بـه همـراه خانـواده انـان برگـزار شـد‪ .‬ایـن مراسـم کـه بـا اجـرای حـاج مجید‬ ‫یشـد‪ ،‬پس‬ ‫خدادایـی (مـداح و ذا کـر مخلـص اباعبداهلل الحسـین) اداره م ‬ ‫از قرائـت قـران مجیـد توسـط کربالیـی سـیف مـواالت و حاسـی‪ ،‬زیـارت‬ ‫عاشورا توسط عباباف (مداح هیئت) قرائت شد‪ .‬پس ازان حجت االسالم‬ ‫حسـینوند طـی سـخنانی‪ ،‬دررابط هبـا شـهادت و اینکـه بـرای مـردان خـدا‪،‬‬ ‫لذتـی بهتـر از لـذت شـهادت را قبـول ندارنـد‪ ،‬از متوفیـان هیئـت سـرافراز‬ ‫چهـارده معصـوم؟ع؟ ایـن شهرسـتان در دوران بیمـاری کرونـا‪ ،‬یـاد کـرد و‬ ‫نهـا چـون خدمتگـزار دسـتگاه اهل بیـت عصمـت و طهـارت‬ ‫افـزود‪« :‬ا ‬ ‫ً‬ ‫بوده انـد و حضـور فعالـی در این هیئت داشـته اند‪ ،‬یقینا ا کنون که مراسـم‬ ‫به یاد ان هاسـت‪ ،‬کامل بیدارند و سپاسـگزار دسـت اندرکاران برگزاری این‬ ‫مراسـم هسـتند»‪ .‬سـپس شـجاعی (از بـرادران هیئـت)‪ ،‬اشـعاری بـه نـام‬ ‫متوفیـان هیئـت‪ ،‬همـراه بـا مداحـی قرائـت کـرد‪ .‬همچنیـن حـاج حسـین‬ ‫تشـده هیئـت‪ ،‬اشـعاری را‬ ‫تجلـی (مـداح هیئـت) در وصـف اعضـای فو ‬ ‫سرود و یاد این عزیزان هیئتی را گرامی داشت‪ .‬در پایان یوسف سلیمانی‬ ‫(مداح هیئت) به مولودی خوانی پرداخت‪ .‬در پایان مراسم محمدحسن‬ ‫بهبهانـی (مسـئول هیئـت سـرافراز چهـارده معصـوم ؟ع؟ بهبهـان) ضمن‬ ‫اظهار تسلیت به خانواده های اعضای متوفی هیئت‪ ،‬از تالش و زحمات‬ ‫تکـش هیئـت‪ ،‬قدردانـی کـرده و افـزود‪« :‬در بیـن‬ ‫مرحومـان عزیـز و زحم ‬ ‫متوفیـان‪ ،‬بـرادران عزیـز و پرتالشـی مثل کربالیی سـید حمید موسـویون‪،‬‬ ‫کربالیـی مجیـد ناویـان و کربالیـی مهرپـور بودنـد کـه در همـه برنام ههـا و‬ ‫یسـت‬ ‫جلسـات هیئـت‪ ،‬صادقانـه خدمـت می کردنـد؛ لـذا جایشـان خال ‬ ‫و الزم می دانـم یـاد و خاطراتشـان را گرامـی بـدارم»‪ .‬در پایـان توسـط‬ ‫رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی و حاج اقـا خـدادادی و بهبهانـی‪ ،‬بـا اهـدای‬ ‫لـوح سـپاس بـه خانواد ههـای اعضـای متوفـی ایـن هیئـت‪ ،‬از حضـور و‬ ‫همکاری های دیرینه انان در دوران حیات و در جلسـات هفتگی هیئت‬ ‫تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬اسـامی متوفیـان عضـو هیئت به شـرح ذیل اسـت‪:‬‬ ‫اوستپایدار‬ ‫مـردان خـدا چـه باصفـا می میرنـد ‪ /‬جان باختـه درراه خـدا می میرنـد ‪/‬‬ ‫یشـان ‪ /‬خندان لب و با میل و صفا می میرند‬ ‫گوئی که رسـیده حکم ازاد ‬ ‫‪....‬‬ ‫یقـرار مجالـس‬ ‫گرامـی بـاد یـاد و خاطـره یـاران سـفرکرده‪ ،‬مرغـان عاشـق و ب ‬ ‫اباعبـداهلل‪ ،‬عزیزانـی کـه بـا تمـام وجـود و بـدون ادعـا و چشم داشـتی‪،‬‬ ‫سـال های متمـادی در سـرما و گرمـا‪ ،‬زینت بخـش فضـای مجلـس‬ ‫یشـدند و بـا افتخـار تمـام‪ ،‬بـر ایـن حضـور مجالـس‪،‬‬ ‫اهل بیـت؟ع؟ م ‬ ‫می بالیدنـد و می نازیدنـد‪.‬‬ ‫مـا در هیئـت سـرافراز و متحـد چهـارده معصـوم؟ع؟ بـر انیـم کـه مجلـس‬ ‫بزرگداشـتی‪ ،‬بـه یـاد عزیزانـی کـه سـال ها در کنـار مـا بودنـد‪ ،‬ولـی دیگـر در‬ ‫میـان مـا نیسـتند برگـزار کنیـم‪ .‬عزیزانـی همچـون‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کربالیی سید حمید موسویون؛‬ ‫‪ -۲‬کربالیی مجید ناویان؛‬ ‫‪ -۳‬کربالییعبدالرحیممهرپور؛‬ ‫‪ -۴‬کربالییمحمدعلیمشیدی؛‬ ‫‪ -۵‬حاج سید شاه عباس موسویون؛‬ ‫‪ -۶‬حاج غالم محمدی؛‬ ‫‪ -۷‬کربالییمنوچهر عنایتی؛‬ ‫‪ -۸‬حاج قاسم حسین زاده؛‬ ‫‪-۹‬حاجمحمدجوادحسینیان؛‬ ‫‪ -۱۰‬حاج شکراله علمداری؛‬ ‫‪ -۱۱‬مشهدی فر ج اهلل صراف؛‬ ‫‪ -۱۲‬حاج برکت؛‬ ‫‪ -۱۳‬کربالییمجیدقراغانی؛‬ ‫‪ -۱۴‬حاج خسرو پیدایش؛‬ ‫و‪ -۱۵‬همسر عبدالرسول افراسیابی‬ ‫هیئت سرافراز و متحد چهارده معصوم؟ع؟ بهبهان‬ ‫عکس ها از اقای صمد اورشی؛ کانال خبری خوزپرس بهبهان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2492‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫افزایش خانه های هالل در روستاها‬ ‫مدیرکلتعزیراتحکومتیشهرستانهایاستانتهران‪:‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی عنوان کرد؛‬ ‫سرپرسـت جمعیـت هالل احمـر گلسـتان از افتتـاح ‪ ۲۵۷‬خانـه هلال در‬ ‫روسـتاهای این اسـتان خبـر داد‪ .‬غریب ابـادی گفـت‪« :‬سیاسـت جمعیـت‬ ‫هالل احمـر افزایـش خان ههـای هلال در روستاهاسـت و تاکنـون ‪ ۲۵۷‬خانـه‬ ‫هالل در سـطح اسـتان گلستان افتتاح شده اسـت»‪ .‬او گفت‪« :‬برای راه اندازی‬ ‫این خانه های هالل نیاز اسـت خود روسـتاها نیز مشـارکت؛ و در تامین زمین‬ ‫گسـازی کـه کلنـگ ان در‬ ‫همراهـی کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬احـداث کارخانـه سرن ‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۰‬بـر زمیـن زده شـده و تـا مرحلـه احـداث سـوله هـم پیـش رفتـه بـود‪،‬‬ ‫تبـا رئیـس جمعیـت هالل احمر کشـور مقرر‬ ‫سـال ها مغفـول مانـده و در صحب ‬ ‫شـد بـا مشـارکت سـرمایه گذار تکمیـل شـود»‪ .‬او گفـت‪« :‬مـا مجـوز تبدیـل ایـن‬ ‫گسـازی و سر مسـازی گرفته ایـم و مقـرر شـده طـرح‬ ‫کارخانـه را بـه کارخانـه سرن ‬ ‫توجیهی ان اماده و برای دریافت مصوبه به تهران ارسـال شـود»‪ .‬غریب ابادی‬ ‫یشـود کـه بـا راه انـدازی ایـن کارخانـه ‪ ۵۰۰‬نفـر مسـتقیم و‬ ‫گفـت‪« :‬پیش بینـی م ‬ ‫غیرمسـتقیم مشـغول به کار شـوند»‪ .‬سرپرسـت جمعیت هالل احمر گلسـتان‬ ‫گفت‪« :‬درراسـتای تحقق شـعار سـال کمیته نخبگان در جمعیت هالل احمر‬ ‫تشکیل می شود تا در حوزه دانش بنیان از ایده های خالقانه بهره ببریم»‪ .‬وی‬ ‫درباره برنام ه ویژه هفته هالل گفت‪« :‬برای این هفته که از ‪ ۱۸‬اردیبهشـت اغاز‬ ‫شده و تا ‪ ۲۴‬اردیبهشت ادامه دارد ‪ ۵۰‬برنامه استانی و ‪ ۳۵۰‬برنامه شهرستانی‬ ‫تدارک دیده شـده اسـت‪ .‬ارائه خدمات توان بخشـی در درمانگاه هالل احمر با‬ ‫تخفیـف ویـژه‪ ،‬افتتـاح کانـون غنچ ههـا‪ ،‬رژه خودروهای امـدادی‪ ،‬مانـور درمان‬ ‫اضطـراری در دو روسـتای محـروم گنبـدکاووس‪ ،‬یادمـان شـهدای امدادگـر و‬ ‫کاروان سلامت در بندرگـز‪ ،‬از جملـه برنام ههـای درنظرگرفت هشـده بـرای هفتـه‬ ‫هلال اسـت»‪ .‬غریب ابـادی گفـت‪« :‬دلیـل اینکـه داروخانـه هالل احمـر دیگـر‬ ‫شـبانه روزی فعالیـت نمی کنـد این اسـت که توزیـع داروهـای خـاص در زمـان‬ ‫یشـود و طـی بررسـی ها مشـخص شـد نسـخه هایی کـه بـرای‬ ‫اداری انجـام م ‬ ‫یشـد در حـد پنـج‪،‬‬ ‫دریافـت دارو در سـاعات پایانـی شـب بـه داروخانـه اورده م ‬ ‫نصـورت به صرفـه نیسـت»‪.‬‬ ‫شـش مورد بـوده و بازگشـایی ایـن داروخانـه به ای ‬ ‫سرپرسـت جمعیـت هالل احمـر گلسـتان گفـت‪« :‬پارسـال بـه ‪ ۱۵۶۸‬حادثـه‬ ‫در اسـتان امدادرسـانی شـد کـه ازاین تعـداد‪ ۱۱۴۴ ،‬حادثـه مربـوط بـه حـوادث‬ ‫جـاده ای بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن ایجاد ترس و وحشت‬ ‫در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس‬ ‫فرمانـده انتظامـی گنبـدکاووس از دسـتگیری عاملان تیرانـدازی بـا اسـلحه‬ ‫شکاری در مجموعه سوارکاری که باعث ایجاد رعب و وحشت بین تماشا گران‬ ‫شـده بودند‪ ،‬خبر داد‪ .‬سـرهنگ محمود علی فر گفت‪« :‬در پی اعالم یک مورد‬ ‫تیرانـدازی بـا اسـلحه شـکاری در مجموعـه سـوارکاری گنبـدکاووس‪ ،‬بررسـی‬ ‫موضـوع در دسـتورکار مامـوران انتظامـی قـرار گرفت‪ .‬متهمان پس از مشـاهده‬ ‫ماموران در مجموعه سوارکاری با یک دستگاه خودرو از محل متواری شدند؛‬ ‫اما خودرو متوقف و متهمان دسـتگیر شـدند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ماموران پس‬ ‫از توقیـف و در بازرسـی از خـودرو یک قبضـه اسـلحه شـکاری دولـول به همـراه‬ ‫‪ ۱۰‬عدد فشـنگ سـاچمه ای و هفت فشـنگ چهارپر کشـف کردند»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫یکـه بخواهند امنیت مردم را خدشـه دار کنند‪ ،‬با برخورد‬ ‫یفـر گفـت‪« :‬افراد ‬ ‫عل ‬ ‫قانونـی پلیـس مواجه خواهند شـد»‪.‬‬ ‫مدیرکلتبلیغاتاسالمیگلستان‪:‬‬ ‫«نادر طالب زاده» درمبارزه با صهیونیسم‪ ،‬پیشرو بود‬ ‫مدیـرکل تبلیغـات اسلامی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«مرحـوم طالـب زاده در عرص ههـای گونا گـون‬ ‫بین الملـل پیشـران و پیشـرو درمبارز هبـا‬ ‫صهیونیسـم بـود»‪ .‬حجت االسلام عباسـعلی‬ ‫گرزیـن در حاشـیه مراسـم بزرگداشـت حـاج‬ ‫نـادر طالـب زاده افـزود‪« :‬مراسـم یادبـود‬ ‫و گرامیداشـت سـردار رسـانه ای مبـارزه بـا‬ ‫تروریسـم بین الملـل؛ حـاج نـادر طالـب زاده در گـرگان برگـزار شـد‪ .‬ان مرحـوم‪،‬‬ ‫خلفـی صالـح بـرای شـهید اوینـی بـود»‪ .‬وی بابیان اینکه مرحـوم طالـب زاده در‬ ‫عرصه های گونا گون بین الملل پیشـران و پیشـرو درمبارزه با صهیونیسـم بود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬وی برنامه هایی مختلف و اثرگذار؛ اعم از کنفرانس افق نو‪ ،‬برنامه های‬ ‫زنـده تلویزیونـی شـبکه ‪ ۴‬بـا موضوع تحـوالت بین الملـل و ‪ ...‬را از خـود به یادگار‬ ‫گذاشت که تاثیر فراوان فرهنگی و بصیرتی را در داخل و خار ج ازکشور به همراه‬ ‫داشـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه طالـب زاده به گفتـه خویـش؛ موردهجمه بیولوژیک‬ ‫دشـمن قـرار گرفـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬متاسـفانه براثـر ایـن اتفـاق‪ ،‬قـوای جسـمی‬ ‫ً‬ ‫ایشـان؛ به ویـژه در دوسـال اخیر ب هشـدت تحلیـل رفتـه بـود و نهایتـا بـه فـوز‬ ‫شهادت نائل شد‪ .‬گرزین بااشاره به اینکه مراسم یادشده تجدید میثاق با روح‬ ‫مطهر طالب زاده است تا راه او در جبهه هنر و رسانه انقالب اسالمی با قوت و‬ ‫قدرت ادامه دهیم‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬همه هنرمندان متعهد و انقالبی باید با اقتدا‬ ‫بـه طالـب زاده و سـید شـهیدان اهل قلـم؛ شـهید اوینـی‪ ،‬در جبهـه هنر متعهد‬ ‫انقلاب اسلامی نقش افرینـی کننـد»‪.‬‬ ‫اختصاص‪۱۱۵‬میلیاردتومان‬ ‫برای بیابان زدایی و احیای مراتع گلستان‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬ره اورد سـفر‬ ‫اخیـر رئیس جمهـوری بـه اسـتان‪،‬‬ ‫اختصـاص ‪ ۱۱۵‬میلیاردتومان به بخش‬ ‫بیابان زدایـی و احیـای مراتـع بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی گفـت‪:‬‬ ‫«ره اورد سـفر اخیـر رئیس جمهـوری بـه‬ ‫اسـتان بـرای منابع طبیعـی ‪ ۶۱۵‬میلیاردتومـان تخصیص اعتبار طی س هسـال‬ ‫شهـای مختلـف درنظـر گرفتـه شـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ امسـال‬ ‫اسـت کـه بـرای بخ ‬ ‫یشـود‪ .‬ازاین میـزان اعتبـار‪،‬‬ ‫یهـای صورت گرفتـه وارد مرحلـه اجـرا م ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫‪ ۱۱۵‬میلیاردتومـان بـرای بخـش بیابان زدایـی و احیـای مراتـع درنظـر گرفتـه‬ ‫یشـدن اسـت کـه‬ ‫شـده اسـت‪ ۳۱۸۰۰۰ .‬هکتـار از اراضـی شـمال درمعـرض بیابان ‬ ‫ازاین میـزان‪ ،‬حـدود ‪ ۱۲۶۰۰۰‬هکتـار منشـا گردوغبـار اسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫احیـای بخش هایـی از گمیشـان‪ ،‬اق قلا‪ ،‬گنبـدکاووس و غـرب شهرسـتان‬ ‫یهـا؛ امسـال‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفتـه لطفـی؛ طبـق برنامه ریز ‬ ‫مراوه تپـه اقـدام م ‬ ‫حهـای قابل اجـرا در اولویـت اسـت‪.‬‬ ‫لهـای اسـتان بیـن طر ‬ ‫حفاظـت از جنگ ‬ ‫نبـاره صـورت گرفـت کـه منجـر بـه شناسـایی‬ ‫پارسـال قبـل‪ ،‬مطالعاتـی درای ‬ ‫لهـا شـده اسـت‪ .‬طبق مطالعـات؛ مسـائل مربوط‬ ‫مناطـق دچـار کمبـود جنگ ‬ ‫یهـا و مناطـق مسـتعد حریـق شـناخته‬ ‫بـه جاد ههـای جنگلـی‪ ،‬افـات و بیمار ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـده کـه براین اسـاس این موضـوع در برنامه ریـزی مـا دیـده م ‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیزداری گلسـتان گفـت‪« :‬پـس از تخصیص اعتبار‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫این برنام ههـا بـرای احیـای منابع طبیعـی اجـرا م ‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین نهالستان کشور‬ ‫در کشت و صنعت مغان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫مدیرعامـل کشـت و صنعـت و دامپـروری مغان گفت‪« :‬بزرگ ترین نهالسـتان‬ ‫یشـود»‪ .‬اسـداهلل محسـن زاده‬ ‫کشـور در کشـت و صنعـت مغـان راه انـدازی م ‬ ‫در ائیـن امضـای قـرارداد تاسـیس و راه انـدازی پردیـس علـم و فنـاوری‬ ‫تخصصـی کشـاورزی و دامپـروری در کشـت و صنعـت مغـان بـا همـکاری‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری و اسـتانداری اردبیـل گفـت‪« :‬کشـت و صنعـت مغـان در‬ ‫‪ 50‬سـال قدمـت خـود بـا فـراز و نشـیبی روبه رو بـوده و از سـال ‪ 82‬نیز به خاطر‬ ‫موضوعـات پیرامونـی وا گـذاری بـر اسـاس اصـل ‪ 44‬بـه یـک شـرایط سـنتی و‬ ‫روزمرگـی دچـار شـده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬ایـن گرفتـاری روزمرگـی در‬ ‫یسـت‬ ‫کشـت و صنعت مغان مانع از تحقق بسـیاری از اهداف شـده و ضرور ‬ ‫تـا در طـرح تحـول کشـت و صنعـت مغـان کـه بـا راه انـدازی پردیـس علـم و‬ ‫یخـورد‪ ،‬بسـتر تحـول در ایـن بنـگاه عظیـم اقتصـادی نیـز در‬ ‫فنـاوری رقـم م ‬ ‫ابعـاد مختلـف فراهـم ایـد»‪ .‬مدیرعامـل کشـت و صنعـت و دامپـروری مغـان‬ ‫تولیـد نهـال در کشـت و صنعـت مغـان را یـک کار ضـروری و حیاتـی توصیـف‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬مـا امسـال نیـز بـرای خریـد نهـال مجبـور بـه تامیـن منابـع مالی‬ ‫شـدیم؛ ولـی بـا توافـق معاونـت باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی سـعی مـا بـر‬ ‫این اسـت تا امسـال بزرگ ترین نهالسـتان کشـور را در کشـت و صنعت مغان‬ ‫و در زمینـی به مسـاحت ‪ 35‬هکتـار راه انـدازی کنیـم‪ .‬تلاش ما بر این اسـت تا‬ ‫متناسـب با اقلیم و شـرایط کشـور بهترین تولید بذر را به صورت کشـت بافت‬ ‫ً‬ ‫و نشـایی انجـام دهیـم کـه قطعا تکمیل زنجیـره در این حوزه مد نظر اسـت»‪.‬‬ ‫اقتصاد کشور؛ نیازمند نسخه عملی مبتنی بر‬ ‫ت و ظرفیت ها‬ ‫اموزه های دینی‪ ،‬واقعیا ‬ ‫ُ‬ ‫کشف ‪ ۱۳۰‬تن ارد یارانه ای و ‪۶۰‬هزار کیلو روغن مایع‬ ‫در جنوب استان تهران‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران از کشـف و ضبـط‬ ‫‪ ُ ۱۳۰‬تـن ارد یارانـه ای و ‪ ُ ۶۰‬تـن روغـن مایـع خبـر داد‪ .‬احمـد جعفری نسـب‬ ‫گفـت‪« :‬پیـرو دریافـت اطالعاتـی در مـورد احتـکار مقادیـر زیـادی ارد و روغـن‬ ‫در انبارهـای شهرسـتان ری‪ ،‬گشـت مشـترک تعزیـرات بـه همـراه نیروهـای‬ ‫ذی ربـط در مراجعـه بـه محـل و بازرسـی ‪ ُ ۱۳۰‬تـن ارد یارانـه ای و ‪ ُ ۶۰‬تـن روغـن‬ ‫مایـع کشـف و ضبـط کردنـد و پرونـده ایـن تخلـف برای رسـیدگی بـه تعزیرات‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران ارجـاع شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن‬ ‫مقـرر شـد؛ بـا هماهنگـی اداره غلـه اردهـای توقیف شـده جهـت مصـرف در‬ ‫نانوایی ها در شـبکه رسـمی دولت عرضه شـود»‪ .‬جعفری نسـب خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬روغن های کشف شده نیز با هماهنگی نهادهای ذی ربط برای عرضه‬ ‫بـه قیمـت مصـوب در اختیـار فروشـگاه های دولتـی بـرای عرضـه بـه عمـوم‬ ‫مـردم قـرار گیـرد»‪ .‬اداره کل تعزیـرات شهرسـتان های اسـتان تهـران وظیفـه‬ ‫رسـیدگی بـه پرونده هـای تخلـف در تمـام اسـتان بجـز محـدوده پایتخـت را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۵‬تن ارد احتکار شده و قاچاق در ری‬ ‫سـرهنگ جلیلیـان (فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری) از کشـف ‪ ۳۵‬تـن ارد‬ ‫احتکار شـده و قاچاق از یک انبار در محدوده بلوار بسـیج خیابان فدائیان‬ ‫اسلام در پـی عملیـات مشـترک تیـم عملیاتـی کالنتـری ‪ ۱۷۳‬امین ابـاد و‬ ‫نماینـدگان اداره تعزیـرات حکومتـی ‪ ،‬بـه ارزش تقریبـی ‪ ۷۰‬میلیارد ریـال خبـر‬ ‫داد و گفـت‪« :‬در این رابطـه یـک دسـتگاه خـودروی کامیـون توقیـف‪ ،‬یـک نفر‬ ‫دسـتگیر و انبـار بـا دسـتور قضائـی پلمـپ شـد»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫ب ــر اهمی ــت تعام ــل بیش ــتر صنع ــت‪ ،‬ح ــوزه‬ ‫و دانش ــگاه تا کی ــد و اظه ــار ک ــرد‪« :‬پاش ــنه‬ ‫اشــیل مشــکالت کشــور در مقابــل تهدیــدات‬ ‫دش ــمنان در مرحل ــه اول‪ ،‬مس ــئله اقتص ــاد‬ ‫اس ــت و براین اس ــاس بع ــد از ‪۴۳‬س ــال از‬ ‫عم ــر پربرک ــت انق ــاب ش ــکوهمند اس ــامی‪،‬‬ ‫ش و‬ ‫نبای ــد ب ــه برگ ــزاری ص ــرف همایـ ـ ‬ ‫کنگر هه ــا بس ــنده کنی ــم؛ بلک ــه خروج ــی‬ ‫شه ــا بای ــد نس ــخه ع ــاج و عمل ــی‬ ‫این همای ‬ ‫یب ــر الگوه ــای بوم ــی و اموز هه ــای‬ ‫مبتن ‬ ‫ته ــای داخل ــی‬ ‫دین ــی و اس ــتعدادها و ظرفی ‬ ‫باش ــد ک ــه مش ــکالت اقتص ــاد‪ ،‬اش ــتغال و‬ ‫تولیــد را حــل کنــد»‪ .‬مالــک رحمتــی در اییــن‬ ‫اختتامی ــه کنگ ــره بین الملل ــی «اقتص ــاد‪،‬‬ ‫اشــتغال و تولیــد؛ در اینــه قــران و عتــرت» کــه‬ ‫ب ــا حض ــور مس ــئوالن و چهر هه ــای برجس ــته‬ ‫ح ــوزه اقتص ــاد و اعض ــای هیئت علم ــی‬ ‫دانشــگاه های داخلــی و خارجــی در دانشــگاه‬ ‫امام رض ــا؟ع؟ برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪« :‬یک ــی‬ ‫از دغدغ هه ــای تولی ــت مع ــزز اس ــتان ق ــدس‬ ‫در دوره جدی ــد‪ ،‬توج ــه وی ــژه و ج ــدی ب ــه‬ ‫ته ــا‬ ‫مس ــائل علم ــی و فرهنگ ــی در فعالی ‬ ‫و برنامه هاس ــت و باتوج هب ــه اقدام ــات‬ ‫ارزش ــمندی ک ــه به هم ــت س ــازمان علم ــی‬ ‫و فرهنگ ــی اس ــتان ق ــدس و ب ــا ایف ــای نق ــش‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬کتابخان ههــا و موسســات علمــی‬ ‫و پژوهش ــی ای ــن س ــازمان اغ ــاز ش ــده‪ ،‬به نظ ــر‬ ‫می رس ــد درایــن دوره ی ــک حرک ــت منس ــجم‬ ‫علمــی و فرهنگــی در مســیر اثربخشــی و حــل‬ ‫مس ــائل فرهنگ ــی طراح ــی ش ــده ک ــه البت ــه‬ ‫ً‬ ‫بایس ــتی هم ــواره و مس ــتمرا تقوی ــت ش ــود و‬ ‫به معن ــای حقیق ــی کلم ــه در جه ــاد تبیی ــن‬ ‫نقش افرین ــی کن ــد ت ــا تاثی ــرات ان در کش ــور‪،‬‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی و اس ــتان خراس ــان‬ ‫رض ــوی نم ــود عین ــی داش ــته باش ــد»‪.‬‬ ‫تالش برای پیوند دانش و صنعت‬ ‫در مجموعه استان قدس رضوی‬ ‫رحمت ــی ب ــه اهمی ــت موضوع ــات اقتص ــاد‪،‬‬ ‫اشــتغال و تولیــد در کل کشــور و به طورخــاص‬ ‫در مجموع ــه اس ــتان ق ــدس رض ــوی اش ــاره‬ ‫‪۴۳‬س ــال از‬ ‫ک ــرد و اف ــزود‪« :‬پ ــس از گذش ــت ‬ ‫عم ــر بابرک ــت انق ــاب اس ــامی‪ ،‬این موض ــوع‬ ‫قابل تام ــل اس ــت ک ــه وضعی ــت کش ــور در‬ ‫ح ــوزه اقتص ــادی ب ــه چ ــه ش ــرایطی رس ــیده و‬ ‫بــرای مــا‪ ،‬در مجموعــه اســتان قــدس رضــوی‬ ‫نیز بســیار اهمیــت دارد بدانیم این مجموعه‬ ‫ب ــزرگ موقوفات ــی ب ــا برخ ــورداری از امکان ــات‬ ‫ته ــای قابل قب ــول همچ ــون‬ ‫و ظرفی ‬ ‫ارتباط ــات ق ــوی ب ــا بنگا هه ــای اقتص ــادی‬ ‫و مجموع هه ــای علم ــی و پژوهش ــی بای ــد‬ ‫چ ــه اقدامات ــی در ح ــوزه اقتص ــادی خ ــود‬ ‫رق ــم بزن ــد ت ــا ب ــه سیاسـ ـت های کالن‬ ‫ته ــای‬ ‫ابالغ ــی تولی ــت محت ــرم درب ــاره فعالی ‬ ‫اقتص ــادی عینی ــت بخش ــد»‪ .‬وی ادام ــه‬ ‫داد‪« :‬دراین راس ــتا به لط ــف خ ــدا و ت ــاش‬ ‫خادمــان حضــرت رضــا؟ع؟ از پارســال برگزاری‬ ‫ی ــک همای ــش علم ــی ب ــا مش ــارکت نخب ــگان‬ ‫دانش ــگاه امام رض ــا؟ع؟ و مدی ــران عام ــل‬ ‫شــرکت های تابعــه بنیــاد بهــره وری موقوفــات‬ ‫اغ ــاز ش ــد ت ــا مقدم ــات پیون ــد دان ــش و‬ ‫صنعــت در مجموعــه اســتان قــدس رضــوی‬ ‫فراهــم شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬دیدارهــای‬ ‫چهره به چه ــره مدی ــران مجموع ههـــای‬ ‫اقتص ــادی اس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــا‬ ‫پژوهش ــگران و نخب ــگان دانش ــگاهی‪ ،‬اتف ــاق‬ ‫مهم ــی ب ــود ک ــه در قال ــب این همایـــش‬ ‫رق ــم خ ــورده و ب ــا بررس ــی نظ ــام مس ــائل و‬ ‫مشــکالت شــرکت های ذیــل بنیــاد بهــره وری‬ ‫نه ــا‬ ‫موقوف ــات‪ ،‬هش ــت راه ــکار ب ــرای ح ــل ا ‬ ‫مش ــخص ش ــده اس ــت و می توان ــد اث ــرات و‬ ‫ثم ــرات قابل توجه ــی داش ــته باش ــد»‪.‬‬ ‫دراین زمین ــه کوتاه ــی و غفل ــت ش ــده و بای ــد‬ ‫جب ــران ش ــود»‪ .‬قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان‬ ‫ق ــدس رض ــوی اف ــزود‪« :‬ای ــن تا کی ــد رهب ــر‬ ‫معظــم انقــاب و شــعارهای منتخــب ایشــان‬ ‫طــی یک دهه اخیــر‪ ،‬نقشــه راه همــه مــا بــرای‬ ‫تهــای اقتصــادی بــوده؛ امــا متاســفانه‬ ‫فعالی ‬ ‫بای ــد گف ــت در این یک ده ــه‪ ،‬از توج ــه کاف ــی‬ ‫ب ــه این مس ــئله مه ــم غفل ــت ش ــده اس ــت و‬ ‫اقدام ــات و برنام هه ــای کش ــور متناس ــب ب ــا‬ ‫ته ــا و اس ــتعدادهای کش ــور نب ــوده‬ ‫ظرفی ‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬بای ــد بپذیری ــم بع ــد از‬ ‫چندســال غفلــت‪ ،‬دیگــر جــای مباحــث کلــی‬ ‫و نظ ــری مح ــض نیس ــت؛ بلک ــه نس ــخه های‬ ‫عملیات ــی دقی ــق و روش ــن بای ــد در ای ــن‬ ‫کنگر ههــا ارائــه شــود‪ ،‬وارد میــدان عمــل شــده‬ ‫و خروج ــی مطل ــوب قابل لم ــس ارائ ــه ک ــرد»‪.‬‬ ‫پاشنهاشیلمشکالتفعلیکشور‬ ‫مسئلهاقتصاداست‬ ‫رحمت ــی بااش ــاره به مش ــکالت اقتص ــادی‬ ‫کش ــور اظه ــار ک ــرد‪« :‬از زم ــان پی ــروزی‬ ‫انق ــاب اس ــامی تاکن ــون‪ ،‬نظ ــام س ــلطه‬ ‫و اس ــتکبار جهان ــی تم ــام ت ــاش خ ــود را‬ ‫ب ــرای ناکارامد جل ــوه دادن نظ ــام جمه ــوری‬ ‫اســامی ایــران در عرص ههــای مختلــف بـه کار‬ ‫گرفتــه و در بســیاری از عرص ههــا نــاکام مانــده‬ ‫ت خــورده؛ لکــن در عرصــه اقتصادی‬ ‫و شکسـ ‬ ‫طراح ــی جامع ــی دارد و بااس ــتفاده از تمام ــی‬ ‫ابزاره ــای ممک ــن؛ ازجمل ــه تحری مه ــای‬ ‫ظالمان ــه درص ــدد ضربـ ـه زدن ب ــه نظ ــام‬ ‫اقتص ــادی کش ــور اس ــت ک ــه مقابل ــه بـــا ان‬ ‫نیازمند هوشــیاری مســئوالن و اندیشمندان‬ ‫و فع ــاالن اقتص ــادی و راه برون رف ــت از‬ ‫یش ــدن اقتص ــاد کش ــور‬ ‫این وضعی ــت‪ ،‬قو ‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫ازطری ــق جه ــش و رون ــق تولی ــد مل ‬ ‫ثروت افرینییکارزشاست؛‬ ‫نه یک امر مذموم‬ ‫رحمت ــی گف ــت‪« :‬نکت ــه دیگ ــر این اسـ ـت که‬ ‫بای ــد در کش ــور‪ ،‬ای ــن فرهن ــگ کار و ت ــاش‬ ‫اقتص ــادی را تقوی ــت کنی ــم و ب ــه دو عنص ــر‬ ‫اثرگ ــذار در اقتص ــاد اس ــامی توج ــه وی ــژه‬ ‫شب ــودن‬ ‫داش ــته باش ــیم؛ اول مفی ــد و ارز ‬ ‫کارافرین ــی و ثروت افرین ــی؛ و دوم توزی ــع‬ ‫عادالن ــه ان ث ــروت ب ــا رویک ــرد عدالت مح ــور و‬ ‫رف ــع محرومی ــت و این مه ــم را تروی ــج کنی ــم‬ ‫ک ــه رش ــد اقتص ــادی ی ــک ارزش اثرگ ــذار در‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫جامع ــه و نظ ــام حکمران ــی اسالم ‬ ‫وی ادام ــه داد‪« :‬مس ــئله مه ــم این اسـ ـت که‬ ‫بتوانیــم در نظــام اســامی ابتــدا ثروت افرینــی‬ ‫ک ــرده و بع ــد بااس ــتفاده از ابزاره ــای مناس ــب‪،‬‬ ‫توزیــع عادالنــه ثــروت را بیــن اقشــار مختلــف‬ ‫جامع ــه دنب ــال کنی ــم ت ــا عدال ــت اجتماع ــی‬ ‫محق ــق ش ــود»‪.‬‬ ‫تاکیدرهبر انقالببر ضرورت‬ ‫قوی شدناقتصادکشور‬ ‫وی گف ــت‪« :‬رهب ــر معظ ــم انق ــاب باره ــا‬ ‫به صراح ــت ب ــر اهمی ــت این مس ــئله تا کی ــد‬ ‫داش ــته اند و به همین دلی ــل می بینی ــم‬ ‫ح ــدود یک ده ــه اس ــت ش ــعارهای منتخ ــب‬ ‫معظ مل ــه ب ــرای هرس ــال‪ ،‬در ح ــوزه اقتص ــاد‪،‬‬ ‫تولی ــد‪ ،‬اش ــتغال و کار ایران ــی ب ــوده اس ــت»‪.‬‬ ‫رحمت ــی اف ــزود‪« :‬ی ــک نمون ــه از تا کی ــدات‬ ‫صری ــح ایش ــان مرب ــوط ب ــه بیان ــات اول‬ ‫یس ــت‬ ‫فروردی ــن ‪ ۹۶‬در ح ــرم مطه ــر رضو ‬ ‫ک ــه تصری ــح کردن ــد ع ــزت مل ــی‪ ،‬امنی ــت‬ ‫مل ــی‪ ،‬اقت ــدار مل ــی و پیش ــرفت همه جانب ــه‪،‬‬ ‫بدون اینکــه کشــور یــک اقتصــاد قــوی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬به دســت نمی ایــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬رهبــر‬ ‫معظ ــم انق ــاب براین موض ــوع نی ــز تا کی ــد‬ ‫داش ــته اند ک ــه ب ــدون ی ــک اقتص ــاد ق ــوی‪،‬‬ ‫ن ــه ب ــه ی ــک ع ــزت مس ــتمر خواهی ــم رس ــید و‬ ‫نــه یــک امنیــت مســتمری خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫یســت‬ ‫ایــن یــک مســئله بســیارمهم و کلید ‬ ‫و بــا ایــن شــفافیت در کالمــی کــه بیــان شــده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تکلی ــف ب ــر هم ــگان روش ــن اس ــت و حقیقت ــا‬ ‫تولیدداخلیسرمدیالیز صفاقی؛‬ ‫یک نمونه موفقدر کشور‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــا‬ ‫ذکــر مثالــی ادامــه داد‪« :‬ســرم دیالیــز صفاقــی‬ ‫یســت‬ ‫کــه یــک نیــاز ضــروری بیمــاران دیالیز ‬ ‫ک ــه ت ــا س ــال ها ی ــک کاالی واردات ــی از کش ــور‬ ‫امری ــکا ب ــود ک ــه به دلی ــل تحری مه ــا تامی ــن‬ ‫ان مش ــکل ش ــد؛ ام ــا چن ــد ج ــوان موم ــن و‬ ‫متخص ــص دانش ــگاهی‪ ،‬معتق ــد ب ــه مکت ــب‬ ‫و اندیش ــه حض ــرت ام ــام (ره) و مق ــام معظ ــم‬ ‫رهب ــری و باورمن ــد ب ــه ش ــعار م ــا می توانی ــم‪،‬‬ ‫پ ــای کار امدن ــد و اس ــتان ق ــدس رض ــوی نی ــز‬ ‫نه ــا حمای ــت ک ــرد ت ــا بتوانی ــم ب ــا تولی ــد‬ ‫از ا ‬ ‫داخل ــی‪ ،‬ای ــن نی ــاز اساس ــی را برط ــرف کنی ــم‬ ‫و خوش ــبختانه ب ــا س ــختی و ت ــاش بس ــیار‪،‬‬ ‫ام ــروز محصول ــی باکیفی ــت و قابل رقاب ــت ب ــا‬ ‫یش ــود‬ ‫نمون ــه خارج ــی در داخ ــل تولی ــد م ‬ ‫و نی ــاز بیم ــاران دیالی ــزی را رف ــع ک ــرد»‪ .‬وی‬ ‫گف ــت‪« :‬ای ــن اتف ــاق می توان ــد در هم ــه‬ ‫عرص هه ــای اقتص ــادی و ب ــرای تامی ــن س ــایر‬ ‫نیازه ــای ض ــروری کش ــور نی ــز رق ــم بخ ــورد؛‬ ‫ام ــا مش ــکل م ــا این اسـ ـت که ب ــاور واقع ــی‬ ‫ب ــه ای ــن توانمن ــدی نداری ــم و از ظرفی ــت‬ ‫نه ــا و جوان ــان دانش ــمند کمت ــر‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫یک ــه هر ج ــا ب ــاور‬ ‫به ــره می بری ــم؛ درحال ‬ ‫کردیــم یــا به دلیــل تحریــم تحت فشــار جــدی‬ ‫ق ــرار گرفتی ــم‪ ،‬ثاب ــت ش ــد ک ــه م ــا می توانی ــم»‪.‬‬ ‫دانش بنیان هانبایدفقطکار نمایشگاهی‬ ‫و کتابخانه ایبکنند‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫یبــر‬ ‫درپایــان بااشــاره به شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬مبن ‬ ‫«تولی ــد‪ ،‬دانش بنی ــان و اش ــتغال افرین»‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ب ــاور داش ــته باش ــیم‬ ‫طب ــق فرمایش ــات رهب ــر معظ ــم انق ــاب‪،‬‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان نق ــش مهم ــی‬ ‫ب ــرای ح ــل مش ــکالت کش ــور در عرص ــه‬ ‫اقتص ــاد‪ ،‬اش ــتغال و تولی ــد دارن ــد و الزم‬ ‫نه ــا را تقوی ــت کنی ــم»‪.‬‬ ‫ته ــا از ا ‬ ‫اس ــت حمای ‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬در اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫توج ــه ج ــدی ب ــه این مس ــئله داری ــم و‬ ‫تولی ــت مع ــزز اس ــتان نی ــز تا کی ــد داش ــته اند‬ ‫ً‬ ‫نهــا صرفــا نبایــد زینت المجالــس‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫باش ــند ی ــا فق ــط کارهایش ــان نمایش ــگاهی‬ ‫و کتابخانـ ـه ای باش ــد؛ بلک ــه بای ــد در عرص ــه‬ ‫نهــا‬ ‫اقــدام و اجــرا از توانشــان اســتفاده کــرد و ا ‬ ‫ه ــم نس ــخه کارب ــردی ارائ ــه دهن ــد»‪.‬‬ ‫استانقدسباتمامظرفیت‬ ‫در کنار دانش بنیان هاایستادهاست‬ ‫نش ــدن‬ ‫رحمت ــی گف ــت‪« :‬دانش بنیا ‬ ‫ته ــا فق ــط ب ــا ح ــرف زدن محق ــق‬ ‫فعالی ‬ ‫یش ــود؛ بلک ــه ریس ــک‪ ،‬جس ــارت و‬ ‫نم ‬ ‫اعتم ــاد می خواه ــد ک ــه در اس ــتان ق ــدس‬ ‫رض ــوی ای ــن جس ــارت و اعتم ــاد را تولی ــت‬ ‫محت ــرم قب ــول دارن ــد و ب ــا ای ــن پش ــتوانه‪،‬‬ ‫تما مق ــد در کن ــار ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫خواهی ــم ب ــود»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ح ــل مس ــائل و‬ ‫مش ــکالت موج ــود در ح ــرم مطه ــر رض ــوی‬ ‫و ش ــرکت های زیرمجموع ــه بنی ــاد به ــره وری‬ ‫موقوف ــات‪ ،‬بهب ــود کم ــی و کیف ــی تولی ــدات‬ ‫و همچنی ــن خل ــق ارزش جدی ــد ب ــرای‬ ‫این مجموع ــه ب ــزرگ زیارت ــی و موقوفات ــی‪،‬‬ ‫نه ــا‬ ‫یس ــت ک ــه اماده ای ــم در ا ‬ ‫س ــه حوزه ا ‬ ‫از پیش ــنهاد ها و راهکاره ــای ش ــرکت های‬ ‫تهــای‬ ‫دانش بنیــان اســتفاده کنیــم و حمای ‬ ‫الزم را دراین زمین ــه خواهی ــم داش ــت»‪.‬‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫افــزود‪« :‬مــا معتقدیــم بــرای توســعه فرهنــگ‬ ‫دانش بنی ــان در اقتص ــاد کش ــور ه ــم بای ــد‬ ‫ارتق ــای ا گاه ــی مدی ــران‪ ،‬ایج ــاد انگی ــزه‬ ‫نش ــدن و نی ــز تدوی ــن‬ ‫ب ــرای دانش بنیا ‬ ‫سیاس ـت های تش ــویقی و تنبیه ــی در کش ــور‬ ‫مدنظ ــر باش ــد ت ــا هم ــه خ ــود را موظ ــف و‬ ‫نح ــوزه بدانن ــد و‬ ‫مکل ــف ب ــه اق ــدام درای ‬ ‫ازس ــوی دیگر ب ــا کس ــانی که سال هاس ــت ب ــر‬ ‫تهــای ســنتی و ناکارامــد اصــرار دارنــد‬ ‫فعالی ‬ ‫و تح ــول الزم را ایج ــاد نمی کنن ــد‪ ،‬برخ ــورد‬ ‫نه ــا تنبیهات ــی مانن ــد‬ ‫قانون ــی ک ــرد و ب ــرای ا ‬ ‫افزایــش مالیــات پرداختــی را درنظــر گرفــت»‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان برگزاری انتخابات‬ ‫اتحادیه صنف کامیون داران شهرستان ری‬ ‫(مرحله دوم)‬ ‫در راسـتای اجـرای مـاده ‪ 11‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات هیئت مدیـره و بـازرس اتحادی ههـای صنفـی (موضـوع تبصـره ‪ 3‬مـاده ‪ 22‬قانـون نظـام‬ ‫صنفی) بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می اید از ساعت ‪9:30‬صبح الی ‪12:30‬ظهر روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/02‬جهت شرکت در‬ ‫انتخابات (مرحله دوم) اتحادیه به نشانی‪ :‬شهرری‪ ،‬میدان فرمانداری‪ ،‬خیابان فرمانداری‪ ،‬جنب ورزشگاه جوان‪ ،‬سالن ورزشی مقدم مراجعه‬ ‫کـرده و کاندیداهـای موردنظـر خـود را از بیـن افـراد ذیـل در قالـب ‪ 7‬عضـو اصلی هیئت مدیره و ‪ 1‬نفر بـازرس اصلی انتخاب کنند‪.‬‬ ‫توجـه‪ :‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات اتحادیه هـای صنفـی‪ ،‬فقـط صاحـب پروانه کسـب‪ ،‬مجاز به شـرکت در انتخابات بـوده و‬ ‫شـرکا‪ ،‬دارنـدگان وکالـت محضـری‪ ،‬مباشـر و یـا اعضـای خانـواده مجاز به شـرکت در انتخابات مذکور نیسـتند‪.‬‬ ‫ارائه اصل کارت ملی‪ ،‬پروانه کسب معتبر و یا تصویر ان جهت شرکت در انتخابات الزامی ست‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره (حدا کثر ‪ 7‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫علیرضاابوئی‬ ‫محسنبخشی ورزنه‬ ‫محمدعلیخوشرو‬ ‫محسنرمضانی مبین‬ ‫جلیلعباسیان کیوج‬ ‫ردیف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫امیدقائمی‬ ‫علی اکبر کریمیان‬ ‫مجید کریمیان‬ ‫حمیدمحمدیانی‬ ‫حسین مردی‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت سمت بازرس (‪ 1‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫محمدچزانی شراهی‬ ‫‪2‬‬ ‫امیرحسینسبزی کاریان‬ ‫ردیف‬ ‫‪3‬‬ ‫مسدود شدن ‪ ۵۴‬حلقه چاه اب غیرمجاز‬ ‫در استان تهران‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫میالد گودرزی‬ ‫هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ری‬ ‫مدیـر دفتـر حفاظـت از منابـع اب شـرکت اب منطقـه ای اسـتان تهـران‪ ،‬از‬ ‫انسـداد ‪ ۵۴‬حلقه چاه اب غیرمجاز این اسـتان و جلوگیری از تخلیه سـاالنه‬ ‫بیـش از ‪ ۱۶۰‬هـزار مترمکعـب اب از سـفره هـای اب زیرزمینـی درفروردیـن‬ ‫مـاه سـال جـاری خبـر داد‪ .‬حسـن زحمتکـش گفـت‪« :‬در راسـتای اجـرای‬ ‫قانـون احیـا و تعادل بخشـی و حفاظـت از منابـع اب هـای زیرزمینـی‪ ،‬بـا‬ ‫تلاش مسـتمر کارشناسـان واحـد حقوقـی و ا کیپ هـای گشـت و بازرسـی و‬ ‫نظـارت امورهـای منابـع اب اسـتان تهـران طـی فروردین مـاه‪ ۵۴ ،‬حلقـه چـاه‬ ‫غیر مجـاز مسـدود شـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه بـا ایـن اقدامـات از تخلیـه سـاالنه‬ ‫بیـش از‪۱۶۰‬هزار متر مکعـب اب از سـفره های زیرزمینـی در اسـتان تهـران‬ ‫جلوگیـری بـه عمـل امـد‪ ،‬افـزود‪« :‬عالوه بـر ان‪ ،‬طـی مـدت یاد شـده تعـداد‬ ‫هشـت دسـتگاه و ادوات حفـاری غیرمجـاز توقیـف شـد‪ .‬به منظـور مدیریـت‬ ‫منابـع اب هـای زیرزمینـی‪ ،‬کنترل میـزان بهره بـرداری از چاه های پروانـه دار و‬ ‫کمک به تعادل بخشـی منابع اب های زیرزمینی دشـت های اسـتان‪ ،‬نسبت‬ ‫بـه نصـب ‪ ۵۲‬دسـتگاه کنتور حجمی هوشـمند اقدام به عمـل امد»‪ .‬به گفته‬ ‫وی؛ کاهـش میـزان مصـرف اب‪ ،‬کاهـش هدر رفـت اب‪ ،‬تغییـر الگوی کشـت و‬ ‫مدیریـت و کنتـرل میـزان بهره بـرداری از چاه هـای مجـاز (بـا مصـارف شـرب‪،‬‬ ‫کشـاوری و صنعت) از جمله مواردی سـت که نصب کنتور هوشـمند بر روی‬ ‫چاه هـای دارای پروانـه بهـره بـرداری را به یکی از پروژه های مهم طرح تعادل‬ ‫بخشـی تبدیـل کـرده اسـت»‪ .‬مدیـر دفتـر حفاظـت از منابـع اب شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای تهـران با اشـاره به تقلیـل منصوبـات هفت حلقـه چـاه مجـاز‪ ،‬در‬ ‫محـدوده عملکـرد امورهـای منابـع اب اسـتان تهـران در مـاه فروردیـن گفت‪:‬‬ ‫«بـا انجـام ایـن اقـدام‪ ،‬در مصـرف بیـش از ‪ ۴۶۴‬هزار مترمکعـب اب در سـال‬ ‫بو کتاب از‬ ‫صرفه جویـی شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ برداشـت بی رویـه و بی حسـا ‬ ‫سـفره های اب زیرزمینـی باعـث فرونشسـت زمیـن در اسـتان تهـران اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پدیـده خطرنـا ک ا گرچـه می توانـد در اثـر سـایر پدیده هـای طبیعـی‬ ‫زمین شناسـی ماننـد زمیـن لـرزه‪ ،‬انحلال سـنگ های گچـی‪ ،‬نمکـی یـا اهکی‪،‬‬ ‫اب شـدن یخ هـا و حرکت هـای ارام پوسـته و خـروج گـدازه از پوسـته جامـد‬ ‫زمین یا فعالیت های انسانی مانند معدن کاری‪ ،‬برداشت سیاالت زیرزمینی‬ ‫ماننـد اب هـای زیرزمینـی‪ ،‬نفـت یـا گاز ایجـاد شـود؛ امـا به گفتـه کارشناسـان؛‬ ‫کاهـش شـدید سـطح اب هـای زیرزمینـی‪ ،‬مهم ترین دلیل فرونشسـت زمین‬ ‫به ویـژه در ایـران به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز؛‬ ‫به همت دهیاری و شورای اسالمی فیروزاباد‬ ‫دهیـار فیروزابـاد بااشـاره به لـزوم مقابلـه‬ ‫بـا ساخت وسـازهای غیرمجـاز گفـت‪:‬‬ ‫«به همـت دهیـاری و شـورای اسلامی‬ ‫فیروزابـاد بـا حضـور عوامـل کالنتـری‬ ‫‪ ۱۷۳‬امین ابـاد به دسـتور رئیـس دادگاه‬ ‫عمومـی بخـش قلعه نـو‪ ،‬بـا تعـدادی از‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز در فیروزابـاد‬ ‫از توابـع بخـش قلعه نـو برخـورد شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به صـدور اخطارهـای‬ ‫در غیرمجـاز‬ ‫ساخت وسـاز و بازکـردن ِ‬ ‫بـرای ایـن واحدهـا‪ ،‬افزود‪« :‬راه دسترسـی‬ ‫غیرمجـاز کارگاه تولیـد گونـی کـه در بافـت‬ ‫روسـتا ایجـاد شـده بـود‪ ،‬بـا همـکاری‬ ‫عوامـل انتظامـی و دهیـاری مسـدود‬ ‫شد»‪ .‬مجتبی نظیری افزود‪« :‬در سنوات‬ ‫قبـل نیـز ازطریـق نصب نیوجرسـی‪ ،‬با ایـن واحد مزاحم برخورد شـده بود که‬ ‫پاسخگو نبود و با ساخت دیوار‪ ،‬دسترسی غیرمجاز به صورت کامل مسدود‬ ‫شد‪ .‬واحدی دیگر نیز به علت دسترسی غیرمجاز در محل ایستگاه تا کسی‬ ‫ضمـن صورت جلسـه کردن وضعیـت موجـود‪ ،‬پلمـب شـد و در روزهـای اینده‬ ‫توسـط مراجـع مربوطـه بررسـی ها و اقدامـات الزم صـورت خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس‪:‬‬ ‫پرونده قاتل «شهید رنجبر» ‪ ۲۴‬اردیبهشت‬ ‫رسیدگی مجدد می شود‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬رئیـس کل دادگسـتری فـارس گفـت‪« :‬بـرای پرونـده‬ ‫قاتـل شـهید رنجبـر‪ ،‬در روز ‪ ۲۴‬اردیبهشـت وقـت رسـیدگی مجـدد‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫درنظـر گرفتـه شـد؛ این اقـدام به دسـتور دیـوان عالـی انجـام م ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم موسـوی بااشـاره به اخریـن رونـد‬ ‫رسیدگی به پرونده قاتل شهید رنجبر‪ ،‬گفت‪« :‬پرونده قاتل شهید رنجبر در‬ ‫اسـتان فارس رسـیدگی و حکم قصاص صادر شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این پرونده‬ ‫بـا اعتـراض وکیـل محکـوم‪ ،‬بـه شـعبه ‪ ۲‬دیـوان عالی کشـور ارسـال شـد‪ .‬وکیل‬ ‫متهـم اعتـراض داشـت که شـاید متهـم دچار اختلاالت روحی و روانی باشـد‬ ‫و پرونده باید به هیئت کارشناسی پزشکی قانونی برود تا ان ها نیز نظرشان‬ ‫را بدهنـد»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری فـارس افـزود‪« :‬نظـر بـدوی کارشـناس‬ ‫پزشـکی قانونـی مبنـی بـه براین بودکـه متهـم‪ ،‬هیچ گونـه اختلال روحـی و‬ ‫روانـی نـدارد کـه پرونـده با این دالیـل‪ ،‬بـه اسـتان فـارس ارسـال شـد‪ .‬شـعبه‬ ‫ً‬ ‫دادگاه ‪ 1‬کیفـری فـارس مجـددا پرونـده را بـه پزشـکی قانونـی ارسـال کـرد و‬ ‫هیئت پزشـکی قانونی‪ ،‬این نکته را تایید کرد که متهم هیچ مشـکل روحی و‬ ‫روانـی عمـده ای نـدارد»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬این پرونده ‪ ۲۴‬اردیبهشـت مجدد‬ ‫رسیدگی می شود و دستور دیوان این بودکه وقت رسیدگی مجدد برای این‬ ‫پرونده تعیین شود‪ .‬امیدواریم در زمان مقرر‪ ،‬دادگاه برگزار و رسیدگی مجدد‬ ‫انجـام شـود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫کرمان‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2492‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫عفت فالح‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫ممیزیقبور ارامستانقدیم‬ ‫برای کشف فساد در خرید و فروش قبور‬ ‫شهردار کرمان گفت‪« :‬طبق مصوب شورای تامین‪ ،‬دفن اموات به جز‬ ‫در مواردی که برای مردم و برخی از نهادها حق مکتسبه به وجود امده‪،‬‬ ‫ممنوع است»‪ .‬سعید َشعرباف‪ ،‬درخصوص ادامه دفن اموات در ارامستان‬ ‫«صاحب الزمان؟جع؟»‪ ،‬با بیان اینکه باتوجه به جایابی نامناسب ارامستان‬ ‫جدید«بهشت کریمان»‪،‬به دلیلفاصلهزیاداز شهر ونبودزیرساخت هایالزم‪،‬‬ ‫تمایل مردم همچنان به دفن اموات در ارامستان «صاحب الزمان؟جع؟»‬ ‫است‪ ،‬به مصوبه شورای تامین مبنی بر ممنوعیت دفن اموات در این‬ ‫ارامستان اشاره کرد و گفت‪« :‬طبق این مصوبه‪ ،‬دفن اموات در مواردی که‬ ‫برای برخی نهادها و مردم حق مکتسبه ایجاد کرده؛ مثل پیش فروش های‬ ‫جانبازان شهید و مواردی‬ ‫خانوادگی خصوصی‪ ،‬شهدا و‬ ‫سال های قبل‪ ،‬قبور‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫از این دست‪ ،‬ممنوع است و نباید تدفین انجام گیرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنین‬ ‫تدفیندر برخیاز نقاطارامستانقدیمبه ویژهدر محدوده گلزار شهداومهدیه‬ ‫«صاحب الزمان؟جع؟»‪ ،‬بر مبنای نظر صاحبان موقوفه و بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگرانانقالباسالمیاستانانجاممی گیرد»‪.‬شهردار کرمان‪،‬بهممیزیقبور‬ ‫در ارامستان قدیم شهر کرمان اشاره و تصریح کرد‪« :‬در صورت تکمیل ممیزی‬ ‫قبور ارامستان قدیم‪ ،‬برخی از فسادها درخصوص خرید و فروش قبور در این‬ ‫منطقهروشنومشخصخواهدشد کهدرامداحتمالیاین کشففساد‪،‬برای‬ ‫تکمیلبخشیاز گلبرگ هایارامستان«بهشت کریمان»هزینهمی شود»‪.‬‬ ‫انتصابمدیرانجدیدامورنظارت‬ ‫بر خدماتعمومیوطبقهبندیمشاغل‬ ‫انتصابمدیرانجدیدامور نظارتبر خدماتعمومیوطبقه بندیمشاغل‪،‬‬ ‫گردش شغلی تکلیف سازمانی و یکی از نیازهای اصلی هر دستگاهی ست‪.‬‬ ‫مهندس سلیمانی گفت‪« :‬گردش شغلی یک تکلیف مهم سازمانی و یکی از‬ ‫نیازهای اصلی هر دستگاهی ست که باعث تحرک و پویایی در حوزه کاری‬ ‫ان سازمان می شود»‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال‬ ‫استان کرمان؛ مهندس سلیمانی در ائین تودیع و معارفه مدیران جدید و‬ ‫سابقامورنظارتبرخدماتعمومیوطبقه بندیمشاغلبا بیان اینکه گردش‬ ‫شغلی باعث پویایی سازمان می شود‪ ،‬عنوان کرد ‪« :‬صنعت برق نیز با توجه‬ ‫به چنین رویکردی همواره به دنبال ارتقاء‪ ،‬تحول و توسعه بوده است»‪ .‬وی‬ ‫با اشار ه به انتصابات جدید این شرکت در چند حوزه افزود‪« :‬توقع و انتظار‬ ‫این است که اینگونه تغییرات باعث اثرگذاری بیشتر در حوزه خدمت رسانی ‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیخدمت ‪،‬شناسایینیروهایتوانمندجدید‪،‬جانشین پروریودر‬ ‫نهایت پویایی شغلی شوند»‪ .‬الزم به ذکر است؛ با صدور احکام جدا گانه ای از‬ ‫سوی مهندس سلیمانی (مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان)‪،‬‬ ‫حسین صادقی به عنوان مدیر امور نظارت بر خدمات عمومی و نجمه‬ ‫حسینخانیبه سمتمدیر دفتر طبقه بندیمشاغلمنصوبشدند‪.‬‬ ‫ائینمعارفهو تکریمذی حساب‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫جلسه تودیع و معارفه ذی حساب شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫کرمان‪ ،‬باحضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‪ ،‬معاونین‬ ‫مالی و پشتیبانی‪ ،‬برنامه ریزی و مهندسی‪ ،‬امور مشترکین و منابع انسانی‪،‬‬ ‫جمعیاز مدیرانو کارشناسانشرکتوهمچنینمدیرکلامور اقتصادودارایی‬ ‫استان و هیئت همراه برگزار شد‪ .‬عبدالوحید مهدوی نیا (مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان)‪ ،‬بااشاره به تالش شبانه روزی مجموعه‬ ‫شرکت برای ارائه خدمات به مشترکین‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬برای نگه داشتن شبکه‬ ‫برق مطمئن و پایدار‪ ۳۰۰،‬تا‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود که‬ ‫ً‬ ‫عمدتا از منابع داخل تامین می شوند»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬در بحث منابع‬ ‫دولتی حدود‪ ۱۴‬تا‪ ۱۵‬میلیارد تومان تفاهم نامه و توافق نامه منعقد شده است‬ ‫که حدود‪ ۵۰‬درصد ان تخصیص پیدا می کند و این دلیل حضور ذی حساب در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان است»‪ .‬صادق سلطانی نژاد (مدیرکل‬ ‫امور اقتصادی و دارایی استان) با اشاره به انجام اقدامات اولیه و راه اندازی‬ ‫اطلس سرمایه گذاری استان گفت‪« :‬در گام بعد‪ ،‬نام کاربری و رمز را در اختیار‬ ‫دستگاه اجرایی قرار می دهیم تا ان ها فرصت های سرمایه گذاری خود را در‬ ‫سامانه بارگذاری کنند و موجبات تحول در استان فراهم شود»‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ضمنخرسندیاز نحوهعملکردشرکتتوزیعنیرویبرقجنوباستان کرمان‬ ‫در حفظ انضباط مالی افزود‪« :‬اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هم‬ ‫بیش از گذشته خود را در کنار شرکت توزیع نیروی برق می بیند و با تخصیص‬ ‫اعتبارات در بخش عمرانی‪ ،‬در راستای تقویت این قسمت‪ ،‬امید است گام‬ ‫های بهتری برداشته شود»‪ .‬در پایان این جلسه ضمن تقدیر از تالش های‬ ‫مجید رستمی‪ ،‬سیدرضا نعمت اهلل زاده به عنوان ذی حساب جدید شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق جنوب استان معرفی شد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت ابفایاستانخبر داد؛‬ ‫افتتاح طر ح های فاضالب در استان‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای استان کرمان در دیدار با سرمایه گذاران طرح‬ ‫فاضالب سیرجان گفت‪« :‬با بهره برداری از طر ح های فاضالب در استان‬ ‫کرمان‪ ،‬نرخ بهره مندی شبکه فاضالب به ‪ ۵۵‬درصد می رسد و این عدد‬ ‫از میانگین کشوری باالتر است»‪ .‬علیرضا عبدیان گفت‪« :‬از انجا که استان‬ ‫کرمان یک استان صنعتی است به برکت ان طر ح های بزرگی در حال انجام‬ ‫است»‪ .‬وی با قدردانی از محمد طاهری مدیرعامل سابق این شرکت در‬ ‫انعقاد قراردادهای بخش خصوصی و ورود سرمایه گذار به طرح فاضالب‬ ‫تصریح کرد‪« :‬طرح فاضالب کرمان پس از سالیان که به کندی جلو می رفت‪،‬‬ ‫ا کنون با ورود سرمایه گذار پیشرفت خوبی دارد و این پیشرفت را در طرح‬ ‫فاضالب سیرجان هم داشته ایم و این طرح پیشرفت بسیار خوبی داشته‬ ‫است و چنانچه این طرح ها افتتاح شود‪ ،‬نرخ بهره مندی ما را در کشور‬ ‫افزایشمی دهد»‪.‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی زبرخان‬ ‫پیـرو ا گهـی تحدیـد حـدود قبلـی کـه بـه موجـب مقـررات مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت منتشـر شـده‪،‬‬ ‫اینـک برحسـب درخواسـت واصلـه‪ ،‬مسـتند بـه مـاده مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪،‬‬ ‫تحدیـد حـدود یـک قسـمت از املا ک واقـع در بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبتـی ایـن واحـد بـه شـرح ذیـل‬ ‫می باشـد‪ :‬اقـای علـی هراتـی فرزنـد شـکراله بـه شماره شناسـنامه ‪ 158‬ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه شـماره پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 247‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی فاقـد‬ ‫ثبـت نوبهـار بـه مسـاحت ‪ 53592/56‬مترمربـع را درخواسـت سـند تکبـرگ از طریـق مـاده ‪14‬‬ ‫قانـون ثبـت نمـوده و بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 16/1401/1‬مورخـه ‪ 1401/02/17‬درخواسـت‬ ‫تحدیـد حـدود اختصاصـی مـورد تقاضـای خـود را نمـوده اسـت‪ .‬لذا عملیـات تحدید حـدود در‬ ‫روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1401/03/09‬قبـل از ظهـر در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب‬ ‫ماده ‪ 14‬قانون ثبت امال ک به صاحبان امال ک و مجاورین شـماره های فوق الذکر بوسـیله این‬ ‫یگـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر بـاال در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬چنانچه هر‬ ‫ا گهـی اخطـار م ‬ ‫یـک از صاحبـان املا ک یـا نماینـده قانونـی انهـا در موقع مقرر حاضر نباشـند‪ ،‬مطابق مـاده ‪15‬‬ ‫قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهد شـد و‬ ‫اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امال ک که در موقع مقرر‬ ‫حاضـر نبوده انـد مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا سـی روز از تاریخ تحدید حـدود پذیرفته‬ ‫خواهـد شـد و در اجـرای تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون تعییـن تلکیـف پروند ههـای معتـرض‬ ‫ثبتـی معترضیـن می بایسـت از تاریخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواسـت‬ ‫اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهـی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این‬ ‫اداره تسـلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/19 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه معصومـه اخضـر بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه‬ ‫ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یکبـاب‬ ‫اپارتمـان بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 16204‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 3774‬فرعـی از‬ ‫‪ 233‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت جابجایـی‬ ‫مفقـود شـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬بـه موجـب سـند قطعـی ‪194141‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/07/01‬دفتر اسـناد رسـمی ‪ 53‬مشـهد به نام معصومه اخضر ثبت‬ ‫و سـند مالکیـت بـه شـماره ‪105156‬الـف‪ 98‬صـادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملـک مورد‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪،‬‬ ‫بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقرر و یـا وصول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪524‬‬ ‫مشـهد ناحیه سـه‪ ،‬از طرف مهدی خالقی حسنعلی اباد‬ ‫راه و نگاه‬ ‫در نشست عمومی شورای شهر کرمان بیان شد؛‬ ‫ شدن نظام پرداخت الکترونیک‬ ‫فعال ِ‬ ‫عوارض نوسازی شهرداری‬ ‫عفت فالح‬ ‫نشس ــت ش ــورای عموم ــی ش ــهر کرم ــان‬ ‫ب ــا حض ــور رئی ــس و س ــایر اعض ــای ش ــورا‬ ‫و ش ــهردار کرم ــان برگ ــزار ش ــد‪ .‬علیرض ــا‬ ‫ن ــادری؛ رئی ــس ش ــورا‪ ،‬ب ــه حاض ــران‬ ‫خیرمق ــدم گف ــت‪ .‬س ــپس‪ ،‬حس ــین‬ ‫چناری ــان (رئی ــس کمیس ــیون بودج ــه‪،‬‬ ‫مناب ــع پای ــدار و س ــرمایه گذاری ش ــورا)‬ ‫ب ــه نامـ ـه ای از ش ــهرداری درخص ــوص‬ ‫درخواس ــت موافق ــت ب ــا تقاض ــای فس ــخ‬ ‫ق ــرارداد یک ــی از مس ــتاجران ش ــهرداری در‬ ‫مجموع ــه ا کواری ــوم و تا کس ــیدرمی پ ــارک‬ ‫«ش ــهید مطه ــری» اش ــاره ک ــرد؛ درادام ــه‪،‬‬ ‫ش ــرایط فس ــخ ق ــرارداد‪ ،‬بررس ــی و ب ــا ان‬ ‫کم ــورد‬ ‫موافق ــت ش ــد‪ .‬وی درخص ــوص ی ‬ ‫مل ــک مس ــیری در اج ــرای ط ــرح تفصیل ــی‪،‬‬ ‫کس ــال‬ ‫ب ــه موض ــوع قی دک ــردن م ــدت ی ‬ ‫در توافق نام هه ــا اش ــاره ک ــرد و اینک ــه‬ ‫مق ــرر ش ــده ب ــود توافق نام هه ــا ب هم ــدت‬ ‫س هس ــال افزای ــش یاب ــد؛ بع ــد ادام ــه داد‪:‬‬ ‫«چ ــون برخی ازم ــوارد مرب ــوط ب ــه قب ــل از‬ ‫مصوبــه شــورا بــوده‪ ،‬شــهردار دســتور دادنــد‬ ‫ً‬ ‫قرارداده ــا کال اص ــاح ش ــوند و دراین راس ــتا‬ ‫اص ــرار کمیس ــیون ب ــر اص ــاح س ــریع تر‬ ‫توافق نامه هاس ــت»‪ .‬ش ــهردار کرم ــان نی ــز‬ ‫نب ــاره بی ــان ک ــرد‪« :‬فرمان ــداری ب ــا‬ ‫درای ‬ ‫افزای ــش م ــدت توافق نامه ه ــا ب ــه سه س ــال‬ ‫مخالف ــت ک ــرده و بای ــد مج ــدد ارس ــال‬ ‫ش ــود‪ .‬به همین دلی ــل توافق نام ــه را ت ــا‬ ‫زم ــان تعیین تکلی ــف در فرمان ــداری نگ ــه‬ ‫داش ــته ایم؛ مگ ــر درمواردی ک ــه ارباب رج ــوع‬ ‫کس ــال مواف ــق باش ــد»‪.‬‬ ‫ب ــا ی ‬ ‫ضرورتتعیین تکلیف‬ ‫پروژه های «تله کابین» و «بام کرمان»‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون بودج ــه‪ ،‬مناب ــع پای ــدار‬ ‫و س ــرمایه گذاری ش ــورا نی ــز بااش ــاره به‬ ‫توضیح ــات مدیرعام ــل س ــازمان‬ ‫س ــرمایه گذاری ش ــهرداری درم ــورد‬ ‫پروژ هه ــای س ــرمایه گذاری‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬پ ــروژه تله کابی ــن‪ ،‬الزم اس ــت طب ــق‬ ‫اخری ــن توافق نام هه ــا و جلس ــات‪ ،‬پیگی ــری‬ ‫ش ــود و ش ــهرداری هرچه زودت ــر ان را‬ ‫تعیین تکلی ــف کن ــد؛ پ ــروژه ب ــام کرم ــان نی ــز‬ ‫بای ــد طب ــق اخری ــن جلس ــه در اس ــتانداری‪،‬‬ ‫پیگیــری و در جلسـه ای بــا حضــور پیمانــکار‬ ‫پــروژه در شــورای شــهر‪ ،‬درمــورد ادامــه پــروژه‬ ‫صحب ــت ش ــود»‪ .‬چناری ــان بااش ــاره به اینکه‬ ‫مق ــرر ش ــده ب ــود نح ــوه اج ــرای تبصر هه ــای‬ ‫بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬طب ــق ی ــک زمان بن ــدی‬ ‫مش ــخص بررس ــی ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬طب ــق‬ ‫زمان بن ــدی ق ــرار ب ــود گ ــزارش اج ــرای‬ ‫نمــاه بــه‬ ‫تبصر ههــای ‪ 10‬و ‪ 11‬تــا پایــان فروردی ‬ ‫شــورا ارائــه شــود کــه هنــوز گــزارش ارائه نشــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ی ــاداوری ازاین نظ ــر‬ ‫ً‬ ‫اســت کــه ازانجا کــه در ابتــدای ســالیم‪ ،‬قطعــا‬ ‫پیگی ــری این موض ــوع در تامی ــن درامده ــا و‬ ‫اجراش ــدن تبصر هه ــای بودج ــه می توان ــد‬ ‫خیل ــی موث ــر باش ــد»‪ .‬س ــپس‪ ،‬ش ــهردار‬ ‫کرم ــان بی ــان ک ــرد‪« :‬پیگی ــر موضوع ــات‬ ‫س ــرمایه گذاری هس ــتیم و در جلسـ ـه ای از‬ ‫مدی ــران موسس ــه مل ــل به عن ــوان پیمان ــکار‬ ‫یش ــود»‪ .‬س ــعید‬ ‫پ ــروژه مذک ــور دع ــوت م ‬ ‫ش ــعرباف بااش ــاره به تش ــکیل دو جلس ــه‬ ‫مفص ــل درب ــاره ریزپروژ هه ــای عمران ــی‬ ‫ک ــه ج ــزو تبصره های ــی ب ــوده ک ــه جزئی ــات‬ ‫یش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬درب ــاره‬ ‫ان بای ــد اع ــام م ‬ ‫تفکی ــک موضوع ــات؛ به وی ــژه چندم ــورد‬ ‫که ــا به تفکی ــک‬ ‫مبه ــم مث ــل لیس ــت پار ‬ ‫در مناط ــق ک ــه در بودج ــه وج ــود داش ــت‪،‬‬ ‫ق ــرار ش ــد ک ــه س ــازمان س ــیما‪ ،‬منظ ــر و‬ ‫فض ــای س ــبز ش ــهری‪ ،‬م ــوارد را ب ــا جزئی ــات‬ ‫مش ــخص کن ــد و برنام ــه عملیات ــی بده ــد‬ ‫و ت ــاش داری ــم در جلس ــه هفت ــه این ــده‬ ‫کمیس ــیون‪ ،‬گ ــزارش تبص ــره بودج ــه ارائ ــه‬ ‫شــود»‪ .‬دراین نشســت‪ ،‬منصــور ایرانمنــش؛‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون عم ــران و شهرس ــازی‬ ‫ش ــورا ب ــه نامـ ـه ای از ش ــهرداری درم ــورد‬ ‫ملک ــی واق ــع در ش ــهرداری منطق ــه ‪ 3‬اش ــاره‬ ‫ک ــرد ک ــه در س ــال های قب ــل‪ ،‬تهات ــر ش ــده‬ ‫و صورت جلس ــه و توافق نام ــه نی ــز تنظی ــم‬ ‫ش ــده؛ ام ــا به امض ــا نرس ــیده اس ــت و اف ــزود‪:‬‬ ‫«ش ــهرداری نظربه اینک ــه وقف ــه پیش ام ــده‬ ‫مربــوط بــه مالــک نبــوده‪ ،‬پیشــنهادی بــرای‬ ‫ح ــل مس ــئله مط ــرح ک ــرده اس ــت»‪ .‬ن ــادری‬ ‫قت ــر‬ ‫دراین رابط ــه گف ــت‪« :‬بای ــد م ــورد دقی ‬ ‫بررس ــی ش ــود ک ــه کوتاه ــی از ش ــهرداری‬ ‫ب ــوده ی ــا عدم مراجع ــه ش ــهروند؟» محم ــود‬ ‫بابای ــی؛ نایب رئی ــس ش ــورا نی ــز گفـــت‪:‬‬ ‫«بای ــد کل ــی تصمی ــم بگیری ــم در م ــوارد و‬ ‫پرونده هایــی کــه ارباب رجــوع بــه شــهرداری‬ ‫مراجعــه کــرده؛ امــا تعلــل ازطــرف شــهرداری‬ ‫بــوده و موجــب ضــرر شــده‪ ،‬چطــور رســیدگی‬ ‫ش ــود؟»‬ ‫ضرورتپیگیری‬ ‫دریافت عوارض شهرداری‬ ‫تش ــهری‪،‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون خدما ‬ ‫بهداش ــت و محی ــط زیس ــت ش ــورا‬ ‫باتا کیدبراینک ــه ب ــرای تحق ــق بودج ــه ش ــورا‬ ‫بای ــد از ام ــروز چ ــاره ای بیندیش ــیم‪ ،‬تا کی ــد‬ ‫ک ــرد‪« :‬م ــوارد قابل توجه ــی تحت عناوی ــن‬ ‫ع ــوارض نوس ــازی‪ ،‬خدم ــات ش ــهری‪،‬‬ ‫ع ــوارض خودروه ــا و وص ــول جرائ ــم‬ ‫کمیس ــیون م ــاده ‪ ،100‬دی ــده ش ــده؛ ام ــا‬ ‫نم ــوارد به می ــزان واقع ــی دریاف ــت‬ ‫ای ‬ ‫یش ــود؛ ا گ ــر درص ــدی معافی ــت و‬ ‫نم ‬ ‫تخفی ــف داده ش ــود‪ ،‬ام ــکان پرداخ ــت را‬ ‫بیش ــتر می کن ــد و به نف ــع ش ــهرداری ه ــم‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬مویــدی تصریــح کــرد‪« :‬مــوارد‬ ‫زی ــادی ه ــم وج ــود دارد ک ــه واحده ــای‬ ‫تج ــاری روی مس ــکونی س ــاخته ش ــده‬ ‫یس ــت ک ــه تمک ــن‬ ‫ک ــه متعل ــق ب ــه افراد ‬ ‫مال ــی نی ــز دارن ــد؛ بای ــد ب ــه ای ــن جرائ ــم‬ ‫رس ــیدگی و مبال ــغ ان وص ــول ش ــود»‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون بودج ــه‪ ،‬مناب ــع پای ــدار و‬ ‫س ــرمایه گذاری ش ــورا نی ــز دراین رابط ــه بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬درحال حاض ــر‪ ،‬کسـ ـی که جریم ــه‬ ‫یش ــود‪ ،‬ا گ ــر جریم ــه را بپ ــردازد بای ــد‬ ‫م ‬ ‫عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی و میــزان‬ ‫خالف ــی را ه ــم پرداخ ــت کن ــد»‪ .‬چناری ــان‬ ‫ً‬ ‫ادامــه داد‪« :‬االن عمدتــا در کمیســیون های‬ ‫م ــاده ‪ 100‬تا کی ــد می ش ــود ع ــوارض ص ــدور‬ ‫پروان ــه س ــاختمانی را ه ــم در زم ــان ِاعم ــال‬ ‫جریمــه محاســبه کننــد؛ یعنــی شــهرداری از‬ ‫دو جنب ــه ض ــرر می کن ــد‪ :‬یکی اینک ــه جریم ــه‬ ‫را نمی پردازن ــد و دوم اینک ــه هرچ ــه ع ــوارض‬ ‫مرب ــوط ب ــه پروان ــه تخلف ــی را ب ــا تاخی ــر‬ ‫بپردازن ــد‪ ،‬ش ــهرداری ض ــرر می کن ــد»‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪« :‬زم ــان ص ــدور رای کمیس ــیون م ــاده‬ ‫‪ 100‬بای ــد قی ــد ش ــود ک ــه ا گ ــر در زم ــان ص ــدور‬ ‫رای‪ ،‬جریم ــه را پرداخ ــت کنن ــد‪ ،‬ع ــوارض‬ ‫ه ــم براس ــاس زم ــان اخ ــذ حک ــم باش ــد؛‬ ‫یک ــه جریم ــه‬ ‫نص ــورت هرزمان ‬ ‫در غیر ای ‬ ‫یش ــود جریم ــه را‬ ‫را پرداخ ــت کنن ــد‪ ،‬نم ‬ ‫اضاف ــه کنی ــم؛ ام ــا ع ــوارض را ه ــم در زم ــان‬ ‫ص ــدور حک ــم می گیرن ــد و ش ــهرداری‬ ‫از دو جان ــب ض ــرر می کن ــد»‪ .‬درادام ــه‪،‬‬ ‫تش ــهری‪،‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون خدما ‬ ‫بهداش ــت و محی ــط زیس ــت ش ــورا گف ــت‪:‬‬ ‫«ش ــهرداری بای ــد برنامـ ـه ای ب ــرای وص ــول‬ ‫ع ــوارض و جریم هه ــا داش ــته باش ــد و‬ ‫برنام هه ــای ش ــهرداری در ح ــوزه س ــازمان‬ ‫س ــرمایه گذاری نی ــز اع ــام ش ــود»‪ .‬موی ــدی‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬تع ــداد زی ــادی از نقشـ ـه های‬ ‫مهندس ــی انبو هس ــازان به دلی ــل مس ــائل‬ ‫یص ــاح‪ ،‬در س ــازمان‬ ‫مرب ــوط ب ــه مج ــری ذ ‬ ‫نظام مهندس ــی س ــاختمان دپ ــو ش ــده‪.‬‬ ‫یص ــاح افزای ــش‬ ‫درزمین ــه مج ــری ذ ‬ ‫ن ــرخ ح ــدود ‪ ۸۰‬درص ــدی اتف ــاق افت ــاده‬ ‫ک ــه فاجع ــه اس ــت و بای ــد در جلسـ ـه ای ب ــا‬ ‫حض ــور مس ــئوالن س ــازمان نظام مهندس ــی‬ ‫س ــاختمان این مس ــئله رس ــیدگی ش ــود»‪.‬‬ ‫تش ــهری‪،‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون خدما ‬ ‫بهداشــت و محیــط زیســت شــورا بااشــاره به‬ ‫مصوب ــه ش ــورا درخص ــوص س ــاماندهی و‬ ‫تعیین تکلی ــف وس ــایل دپوش ــده از م ــردم‬ ‫در انب ــار اجرایی ــات ش ــهرداری‪ ،‬بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬متاس ــفانه تا کن ــون‪ ،‬فق ــط ‪ ۲۰‬نف ــر‬ ‫مراجع ــه کرده ان ــد و طب ــق گفت ــه مع ــاون‬ ‫تش ــهری ش ــهردار؛ مراجعی ــن ب ــه‬ ‫خدما ‬ ‫یش ــوند ک ــه‬ ‫مناط ــق ش ــهرداری ارج ــاع م ‬ ‫نب ــر می کن ــد»‪ .‬موی ــدی‬ ‫ای ــن‪ ،‬کار را زما ‬ ‫اف ــزود‪« :‬تقاض ــا داری ــم ای ــن مصوب ــه‬ ‫هرچ هس ــریع تر توس ــط واح ــد اجرایی ــات‬ ‫ش ــهرداری اج ــرا ش ــود»‪ .‬ش ــهردار کرم ــان‬ ‫نب ــاره گف ــت‪« :‬درم ــورد اجرایی ــات‪،‬‬ ‫نی ــز درای ‬ ‫اع ــام کردی ــم هرک ــس مراجع ــه ک ــرد‪،‬‬ ‫درخواســتش قبــول شــود؛ امــا باوجوداینکــه‬ ‫اطالع رس ــانی خوب ــی ه ــم ازطری ــق‬ ‫یکــم مراجعــه‬ ‫بیلبوردهــا انجــام گرفــت‪ ،‬خیل ‬ ‫ش ــد»‪ .‬ش ــعرباف بابیان اینک ــه درخص ــوص‬ ‫تعــدادی از اقــام ارزشــمندتر کــه فیــش هــم‬ ‫دارنــد‪ ،‬پیگیــری شــده کــه بــا مالــکان تمــاس‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬مســئله این اس ـت که ســند‬ ‫و مدرکــی ندارنــد کــه مالکیــت را نشــان دهــد‬ ‫و بای ــد فک ــری ب ــه ح ــال ام ــوال باقی مان ــده‬ ‫کنی ــم ک ــه ی ــک راه ای ــن اس ــت رق ــم اج ــاره‬ ‫را ک ــم کنی ــم و بع ــد وارد فراین ــد مزای ــده‬ ‫شــوند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درمــورد عــوارض‪ ،‬دکتــر‬ ‫خطیب ــی (سرپرس ــت معاون ــت برنامه ری ــزی‬ ‫و توس ــعه س ــرمایه انس ــانی) برنام هه ــای‬ ‫خ ــود را ب ــه ش ــورا اع ــام می کنن ــد»‪ .‬ش ــهردار‬ ‫کرم ــان بااش ــاره به تش ــکیل کمیت ـه ای ب ــرای‬ ‫رس ــیدگی ب ــه مس ــائل مرب ــوط ب ــه ع ــوارض‬ ‫نش ــهرها‬ ‫گف ــت‪« :‬برخ ــی ش ــهرداری های کال ‬ ‫فه ــای‬ ‫شه ــای مختل ــف‪ ،‬تخفی ‬ ‫به رو ‬ ‫قابل توج ــه درزمین ــه ع ــوارض و جرائ ــم‬ ‫کمیس ــیون م ــاده ‪ 100‬ارائ ــه می دهن ــد‪ .‬م ــا‬ ‫هــم ا گــر بتوانیــم در ارقــام بــزرگ‪ ،‬تخفیــف یــا‬ ‫پاداش هایــی دهیــم و ازطرفــی‪ ،‬از همــکاری‬ ‫مجموع ههــای ممیــزی بــا کمــک پســت کــه‬ ‫اع ــام امادگ ــی کرده ان ــد اس ــتفاده کنی ــم‪،‬‬ ‫اتفــاق خوبــی می افتــد؛ امــا نیــاز بــه طراحــی‬ ‫بس ــته های تش ــویقی داری ــم»‪.‬‬ ‫با ایجاد نظام پرداخت الکترونیک عوارض‬ ‫نوسازی‪ ،‬نیاز به مراجعه حضوری‬ ‫شهرونداننیست‬ ‫ش ــعرباف ی ــاداور ش ــد‪« :‬نظ ــام پرداخ ــت‬ ‫الکترونی ــک ش ــهرداری ب ــرای ع ــوارض‬ ‫نوس ــازی‪ ،‬فع ــال ش ــده و دیگ ــر نی ــاز ب ــه‬ ‫مراجعــه حضــوری شــهروندان نیســت»‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه درم ــورد مس ــائل مش ــترک‬ ‫ب ــا نظام مهندس ــی س ــاختمان‪ ،‬هیئ ــت‬ ‫سـ ـه نفره ای در اس ــتان داری ــم‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینک ــه ظرفی ــت مهندس ــان در‬ ‫ته ــا ُپ ــر ش ــده‪ ،‬طب ــق قان ــون‬ ‫برخ ــی مهار ‬ ‫ته ــا ت ــا ‪ 25‬درص ــد‬ ‫ام ــکان افزای ــش ظرفی ‬ ‫ً‬ ‫را داری ــم و ب ــا ان موافق ــت کردی ــم و مث ــا‬ ‫در بخ ــش ب ــرق و مکانی ــک ک ــه در کرم ــان‬ ‫مش ــکل داری ــم‪ ،‬ظرفی ــت مهندس ــی بای ــد‬ ‫‪ 25‬درص ــد افزای ــش یاب ــد»‪ .‬ش ــهردار کرم ــان‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪« :‬درم ــورد تعرف ــه هن ــوز بحث ــی‬ ‫در هیئ ــت ســه نفره مط ــرح نش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫ایرانمن ــش؛ رئی ــس کمیس ــیون عم ــران و‬ ‫شهرس ــازی ش ــورا نی ــز دراین رابط ــه گف ــت‪:‬‬ ‫یص ــاح‪ ،‬وزارتخان ــه‬ ‫«درزمین ــه مج ــری ذ ‬ ‫تعرفـ ـه ای را هرس ــال اع ــام می کن ــد ک ــه‬ ‫ً‬ ‫ح ــدود ‪ 50‬درص ــد افزای ــش دارد؛ ام ــا اخی ــرا‬ ‫ش ــنیده ش ــده ‪ 25‬درص ــد ه ــم در کرم ــان‬ ‫اضاف ــه کرده ان ــد و ب هج ــز ای ــن‪ ،‬مبلغ ــی را‬ ‫هــم بــرای شناســنامه فنــی درنظــر گرفته انــد‬ ‫ک ــه م ــا ب هش ــدت ب ــا ای ــن افزای ــش تعرف هه ــا‬ ‫مخالفی ــم؛ چرا ک ــه هزین ــه تما مش ــده پروان ــه‬ ‫یب ــرد»‪.‬‬ ‫س ــاختمانی را ب ــرای م ــردم ب ــاال م ‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫حسـب پرونـده ‪ 0000393‬برابـر دادنامـه ‪ 9909971830200893‬صـادره از شـعبه دوم دادگاه حقوقـی ماسـال دعـوی اقـای اریـا امیـدوار بـا وکالـت اقـای محمـد رحمانـی بـه طرفیـت اقـای‬ ‫محمدمهـدی صالحی کیشـه خاله دایـر بـر مطالبـه وجـه ‪ 700/000/000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ ‪ 22/500/000‬ریـال هزینـه دادرسـی و مبلـغ ‪ 54/000/000‬ریـال حق الوکالـه وکیـل و‬ ‫مبلـغ تاخیـر تادیـه از تاریـخ ‪ 1399/09/06‬در حـق محکو ملـه و مبلـغ ‪ %5‬محکـوم بـه نیم عشـر اجرایـی در حق صندوق دولت که در همین راسـتا اموال غیرمنقولی از محکوم علیه تعرفه‬ ‫که به حیطه توقیف درامده و توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به شـرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی شـده اسـت‪ :‬ششـدانگ عرصه و اعیان بنای احداثی به شـماره ‪ 470‬فرعی‬ ‫از ‪ 26‬اصلـی قطعـه ‪ 3‬تفکیکـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 467‬فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش ‪ 26‬گیلان بـه مسـاحت ‪ 528/23‬مترمربـع واقـع در ماسـال‪ ،‬گیل هسـرا‪ ،‬روبـروی هتـل راتینـس بـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نـام اقـای محمدمهـدی صالحی کیشـه خاله بـا حـدود اربعـه شـماال‪ :‬پی ب هپـی بـه طول ‪ 43/45‬متر به قطعه ‪ 2‬تفکیکی؛ شـرقا‪ :‬دیواریسـت بـه طول ‪ 12/44‬متـر به پلا ک ‪21/26‬؛ جنوبا‪:‬‬ ‫در سـه قسـمت که قسـمت دوم ان شـرقی اسـت‪ ،‬اول دیواریسـت مشـترک به طول ‪ 22/60‬متر به قطعه ‪ 4‬تفکیکی‪ ،‬دوم دیواریسـت مشـترک به طول ‪ 0/82‬متر به قطعه ‪ 4‬تفکیکی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سـوم بـه دیـوار بـه طـول ‪ 17/99‬متـر بـه قطعـه ‪ 4‬تفکیکـی؛ غربـا‪ :‬پـی اسـت به طول ‪ 13/05‬به حریم جاده ماسـال به شـاندرمن در ملک مورد تعرفه یکباب سـاختمان مسـکونی ‪ 2‬طبقه‬ ‫روی همکف به مسـاحت کل حدود ‪ ۴۲۰‬مترمربع دارای ‪ 3‬واحد مسـکونی با اسـکلت بتن ارمه‪ ،‬سـربندی شـیروانی فلزی با پوشـش ورق گالوانیزه و نمای خارجی سـنگ احداث شـده‬ ‫اسـت کـه مسـتحدثات ان در طبقـه همکـف مشـتمل بـر یـک واحـد مسـکونی دارای هـال و پذیرایـی‪ ،‬دو اتاق خواب‪ ،‬اشـپزخانه اوپـن با کابینـت ‪ MDF‬و دیوارهای جانبی کاشـی کاری و‬ ‫سـرویس بهداشـتی‪ ،‬دارای سـقف کاذب و دیوارهـای جانبـی کاشـی کاری بـوده کـه نـازک کاری‪ ،‬سـقف کنـاف کاری‪ ،‬دیوارهـا گـچ کاری‪ ،‬کف مفروش به سـرامیک و سیسـتم گرمایشـی پکیج‬ ‫دیـواری اسـت‪ .‬طبقـه اول بـا دسترسـی توسـط راه پلـه احداثـی مشـتمل بـر یـک واحـد مسـکونی دارای هـال و پذیرایـی‪ ،‬دو اتـاق خـواب‪ ،‬اشـپزخانه اوپـن بـا کابینـت ‪ MDF‬و دیوارهـای‬ ‫جانبی کاشـی کاری و سـرویس بهداشـتی دارای سـقف کاذب و دیوارهای جانبی کاشـی کاری بوده که نازک کاری سـقف کناف کاری‪ ،‬دیوارها گچ کاری‪ ،‬کف مفروش به سـرامیک و سیستم‬ ‫گرمایشـی پکیج دیواری اسـت‪ .‬همچنین طبقه دوم مشـتمل بر یک واحد مسـکونی مشـابه طبقه اول اسـت و سـاختمان مذکور از ‪ 3‬امتیاز برق و ‪ 3‬امتیاز گاز و یک امتیاز اب برخوردار‬ ‫اسـت کـه بـا عنایـت بـه شـرایط زمانـی‪ ،‬موقعیـت مکانـی‪ ،‬کمیـت و کیفیـت بنا‪ ،‬قدمت بنا نحوه دسترسـی‪ ،‬مسـاحت ملک نوع کاربـری‪ ،‬ارزش ششـدانگ عرصه و اعیان ملـک مورد تعرفه‬ ‫بـا جمیـع توابـع و لواحـق و متعلقـات بـه منضمـات شـرعیه و عرفیـه بـه انضمـام تاسیسـات مصوبـه و امتیازهای مربوطـه بـه مبلـغ ‪ 61/000/000/000‬ریال معادل شـش میلیـارد و یکصد‬ ‫میلیون تومان براورد و اعالم می شود‪ .‬بنابراین مقرر شده مال موصوف از طریق مزایده حضوری در روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/02‬از ساعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬در دفتر اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگسـتری ماسـال بـه فـروش برسـد‪ .‬قبـل از موعـد مقـرر هـر یـک از شـرکت کنندگان بـه دفتر اجرا مراجعـه و مبلغ ده درصد قیمت پایـه را واریز و رسـید دریافت کرده و رسـید مربوطه را به‬ ‫ً‬ ‫همـراه قیمـت پیشـنهادی بـه صـورت مکتـوب در وقـت مقـرر بـه دفتر اجرا ارائه کنند و درخواسـت افراد بدون پیوسـت پیش فاقد اعتبار اسـت‪ .‬برنده مزایده مجموعا می توانـد ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫قیمـت پیشـنهادی خـود را تودیـع و نسـبت بـه الباقـی ظـرف مـدت یـک مـاه اقدام کنـد و چنانچه برنده مزایـده ظرف مدت یک مـاه نتواند باقیمانـده را پرداخت کند‪ ،‬ده درصـد واریزی‬ ‫پس از کسـر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شـد و وجوه واریزی کلیه شـرکت کنندگان که در مزایده برنده نشـده اند نیز به انها مسـترد خواهد‬ ‫شـد و همچنیـن کسـانی کـه تمایـل بـرای شـرکت در مزایـده را دارنـد می تواننـد‪ ،‬حداقـل پنـج روز قبـل از برگزاری مزایـده به دفتر اجرا مراجعـه و مقدمات بازدیـد فراهم اید‪.‬‬ ‫سیدرحیم مهرجوی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال‬ ‫م الف ‪910/147‬‬ ‫اموزش و ارتقاء؛‬ ‫مهم ترین برنامه هفته سالمت در شهرستان ری‬ ‫بزرگداشـت هفتـه سلامت بـا شـعار «سلامت مـا‪ ،‬سلامت سـیاره مـا» درجهت‬ ‫امـوزش‪ ،‬ارتقـای سلامت و اشـنایی هرچه بیشـتر مـردم بـا موضوعـات مهـم‬ ‫این حـوزه هم زمـان بـا کل کشـور‪ ،‬در شهرسـتان ری برگـزار می شـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ «روز جهانـی بهداشـت» هرسـاله ‪ ۱۸‬فروردین مـاه مصـادف بـا سـالگرد‬ ‫تاسـیس سـازمان جهانـی بهداشـت اسـت کـه امسـال به دلیـل تقـارن «هفتـه‬ ‫سلامت» بـا ایـام مـاه مبـارک رمضـان‪ ،‬برنامه هـای این هفتـه از ‪ ۱۷‬تـا ‪۲۳‬‬ ‫اردیبهشـت ماه در سراسـر اسـتان تهـران اجـرا می شـود‪ .‬این موضـوع ب هقـدری‬ ‫مهم است که هرساله شعاری برای این روز انتخاب می شود که بر موضوعات‬ ‫مرتبط در حوزه سالمت انسان ها تا کید دارد تا فرصتی برای مشارکت همگانی‬ ‫در فعالیت هـای بهبـود سلامت جامعـه باشـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬رسـالت روز جهانـی‬ ‫بهداشـت باالبـردن ا گاهـی عمـوم مـردم جهـان درارتباط بـا بحـث سلامت و‬ ‫بهداشـت اســت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری‪ ،‬امسـال بـا‬ ‫محوریـت «سلامت سـیاره مـا‪ ،‬سلامت مـا» برنامه هـای هفتـه ملـی سلامت را‬ ‫برگزار می کند‪ .‬سرپرسـت شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری‪ ،‬درباره شـعار‬ ‫امسـال هفته سلامت گفت‪« :‬انتخاب این شـعار به دلیل حسـاس کردن مردم‬ ‫نظیر دفع ناسـالم زبالـه و فاضلاب‪ ،‬الودگی اب ‬ ‫جهـان در توجـه بـه موضوعاتی ِ‬ ‫و خا ک و هوا و اقیانوس هاسـت که سلامت سـیاره زمین و به تبع ان‪ ،‬سلامت‬ ‫انسـان ها را تحت تاثیـر خـود قـرار می دهـد»‪ .‬علـی تاجـدار دربـاره برنام ههـای‬ ‫«هفتـه ملـی سلامت» در شهرسـتان ری‪ ،‬افـزود‪« :‬روزشـمار و پوسـترهای‬ ‫اطالع رسـانی بـرای تمـام دسـتگاه ها و ادارات شهرسـتان ارسـال شـده تـا بـا‬ ‫همکاری سـایر ادارات و با حمایت فرمانداری شهرسـتان تمام مرا کز خدمات‬ ‫جامع سالمت تحت پوشش شبکه در مناطق مختلف و در محالت اقدام به‬ ‫فعالیت های اموزشی‪ ،‬برگزاری مسابقات کنند»‪ .‬به گفته وی؛ برگزاری جلسات‬ ‫امـوزش مجـازی شـامل‪ ،‬امـوزش همگانـی با موضوعات پیشـگیری از سـیگار و‬ ‫اعتیاد‪ ،‬بیماری های شغلی و بیماری های دهان و دندان‪ ،‬از دیگر برنامه های‬ ‫اجرایی در هفته سلامت اسـت‪ .‬وی‪ ،‬بابیان اینکه ترا کت و پوسـترهای مربوط‬ ‫بـه موضوعـات هفته سلامت در تمـام گروه های مجازی سـفیران و داوطلبین‬ ‫پشـده در اسـتند و‬ ‫سلامت بارگـذاری شـده‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬پوسـترهای چا ‬ ‫بیلبوردهـای میدان هـای شـهر و روسـتاهای تحت پوشـش شهرسـتان نیـز‬ ‫نصـب شـده اسـت»‪ .‬تاجـدار گفـت‪« :‬شـبکه بهداشـت بـا همـکاری ادارات‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬ازطریـق مـدارس نیز اقدام به برگزاری جلسـات اموزشـی برای‬ ‫گروه هدف دانش اموزان و اولیای ان ها در حوزه سلامت می پردازد و هم زمان‬ ‫با سراسـر کشـور‪ ،‬با نواختن زنگ سلامت به صورت نمادین در چند مدرسـه‪،‬‬ ‫شـروع هفتـه سلامت اعلام شـد»‪ .‬وی بااشـاره به همـکاری شـبکه بهداشـت‬ ‫شهرستان با شهرداری منطقه‪ ۲۰‬و شهرداری ناحیه‪ ۳‬منطقه‪ ۱۵‬تهران گفت‪:‬‬ ‫«برگزاری غرفه های سالمت مشاوره تغذیه و رژیم درمانی‪ ،‬مشاوره روانشناسی‪،‬‬ ‫سـنجش فشـارخون و تب سـنجی‪ ،‬معاینـه دهـان و دنـدان در پایان ههـای‬ ‫اتوبوس رانـی‪ ،‬میدان هـای تره بـار و برگـزاری جلسـات اموزشـی اقـدام شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬تاجدار افزود‪« :‬همچنین طی همایش هفته سلامت‪ ،‬از فعالن حوزه‬ ‫بهداشـت شهرسـتان ری و سـازمان های برون بخشـی همـکار طـی همایشـی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫که به میزبانی معاونت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی تهران برگزار م ‬ ‫تجلیـل به عمـل می ایـد»‪ .‬سرپرسـت شـبکه بهداشـت ودرمان شهرسـتان ری‪،‬‬ ‫یاداور شد‪« :‬همه تالش ما برای این است که با امکانات موجود و اطالع رسانی‬ ‫وسـیع‪ ،‬برنامه هـای این هفتـه را هرچه باشـکوه تر برگـزار کنیـم و با انچـه در توان‬ ‫داریـم‪ ،‬گامـی هرچنـد کوچـک و موثـر درخصـوص ا گاه سـازی جمعیـت زیـر‬ ‫پوشـش شهرسـتان‪ ،‬درمورد تاثیر بسـزای سلامت سـیاره زمین‪ ،‬اب‪ ،‬هوا و غذا‬ ‫در سالمت انسان داشته باشیم»‪ .‬شعار روهای هفته سالمت امسال که از ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۳‬اردیبهشـت ماه با شـعار «سلامت ما‪ ،‬سلامت سـیاره ما» برگزارمی شـود‪،‬‬ ‫به این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫شـنبه ‪ ۱۷‬اردیبهشـت؛ نقـش مـردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در تحقـق عدالـت و‬ ‫تعالـی نظام سلامت‬ ‫یکشـنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشـت؛ نقـش مـردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در دسـتیابی بـه‬ ‫انـرژی پـا ک‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت؛ نقش مردم‪ ،‬مسئولین‪ ،‬سمن ها در مدیریت حوادث‬ ‫و بالیا‬ ‫سه شنبه ‪ ۲۰‬اردیبهشت؛ نقش مردم‪ ،‬مسئولین‪ ،‬سمن ها در ارتقای سالمت‬ ‫خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫چهارشـنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشـت؛ نقش مردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در تولید پاک و‬ ‫مدیریت پسماندها‬ ‫پنجشـنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشـت؛ نقش مردم‪ ،‬مسئولین‪ ،‬سـمن ها در تغذیه سالم از‬ ‫مزرعه تا سـفره‬ ‫ش‪ /‬کنتـرل‬ ‫جمعـه ‪ ۲۳‬اردیبهشـت؛ نقـش مـردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در کاه ‬ ‫مصـرف دخانیات‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫سالمت روان در کالس مجازی‬ ‫کالس مجـازی نـوع جدیـدی از تدریـس و ارتبـاط اجتماعی سـت کـه به دلیـل‬ ‫ً‬ ‫پیدایـش بیمـاری کرونـا تقریبا دو سـال اسـت که به جـای تدریس حضـوری در‬ ‫کالس و مدرسه انجام می شود‪ .‬در این نوع اموزش همه در ساعت معینی از‬ ‫روز در کالس حاضر می شوند و براساس متنی که معلم ارائه می دهد یا متن‬ ‫کتـاب بـه تحصیـل می پردازنـد‪ ،‬شـاید این نـوع اموزش بـرای کالس هـای اول و‬ ‫دوم کـه تـازه وارد مدرسـه شـده اند عـادی باشـد؛ ولـی بـرای دانش اموزانـی کـه‬ ‫چند سـال بـه مدرسـه رفتـه و هـر روز شـاهد حضور معلم وهم کالسی هایشـان‬ ‫بوده اند‪ ،‬سخت است‪ .‬سختی ان به این خاطر است که نمی توانند همدیگر‬ ‫را ببیننـد و در نتیجـه تنهـا از روی یـک متـن بـدون هیچ گونه ارتباط دیـداری و‬ ‫شـنیداری به مدت یک سـال کالس مجازی تشـکیل می شود‪ ،‬شاید بعضی از‬ ‫روزها که کالس ها حضوری سـت به مدرسـه رفته و اموزش ببینند یا امتحان‬ ‫بدهند ولی بازهم شـور و شـوق اموزش ان قدر زیاد نیسـت که یک دانش اموز‬ ‫بتوانـد باانگیـزه بـه تحصیـل ادامـه دهـد‪ .‬وقتی کـه انگیـزه کـم‪ ،‬باشـد تلاش نیز‬ ‫کـم می شـود‪ .‬شـاید انتظـار یـک دانش اموز از یک کالس مجـازی با انتظار یک‬ ‫ً‬ ‫معلـم از کالس مجـازی تفـاوت زیـادی داشـته باشـد‪ ،‬مثلا دانش اموز بخواهد‬ ‫مثل قبل در کالس حضور داشته و از تصویر معلم و هم کالسی هایش ازطریق‬ ‫تماس تدریس گروهی اسـتفاده کند که خوشـبختانه برنامه شـاد این امکان‬ ‫را بـرای دانـش امـوزان فراهـم کـرده اسـت؛ ولـی برنامـه اموزشـی تدویـن شـده و‬ ‫مدت زمـان کالس مجـازی فرصـت ایـن کار را می گیـرد‪ ،‬چـون معلـم بایـد حجم‬ ‫کتاب و تمرین های ان را درنظر بگیرد تا کمبود ساعت کالسی نداشته باشد‪.‬‬ ‫نکتـه دیگـری کـه در برگزاری کالس مجازی هسـت این اسـت که شـکل رسـمی‬ ‫کالس درس را نـدارد درنتیجـه دانش امـوز نمی توانـد برنامه ریـزی درسـتی‬ ‫داشـته باشـد و دچـار سـردرگمی و ضعـف درسـی می شـود؛ بنابرایـن کالس‬ ‫مجـازی هـم خـوب اسـت و می توانـد باعـث حفاظـت دانش امـوزان از بیماری‬ ‫شود ولی نکته منفی که دارد باعث کاهش انگیزه و تالش‪ ،‬ضعف برنامه ریزی‬ ‫و درنتیجـه کاهـش سلامت روان دانش امـوز شـود و وقتـی دانش امـوز ازنظـر‬ ‫روانی دچار مشـکل شـود‪ ،‬خانواده و مدرسـه نیز درگیر شـده و این مشـکالت‬ ‫روابط اجتماعی و جامعه را درمعرض خطر قرار می دهد‪ ،‬بنابراین مهم اسـت‬ ‫کـه در نحـوه برگـزاری و تشـکیل کالس مجازی تغییراتی ایجاد شـود‪.‬‬ ‫امیرمحمد خطیبیان‪ /‬پایه ششم‬ ‫دبستان غیردولتی علم افرین شهرستان مه والت‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه معصومـه اخضـر بـه اسـتناد دو بـرگ فـرم استشـهادیه‬ ‫منضـم بـه فـرم تعهـد جهت دریافت سـند مالکیـت المثنی نوبـت اول‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدع ‬ ‫اعیـان یـک واحـد اپارتمـان مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 16207‬فرعـی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 2774‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشهد که‬ ‫متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور‬ ‫تحـت شـماره الکترونیـک ‪ 139820306266005807‬بـه نـام معصومـه‬ ‫اخضر ثبت و سـند کاداسـتری به شـماره چاپی ‪ 105149‬سـری الف‪98‬‬ ‫به نام نامبرده صادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامع امال ک بیش از این‬ ‫حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبـت‪ ،‬مراتب‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض‬ ‫کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول اعتراض‬ ‫به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫م الف ‪526‬‬ ‫ملکمشهدناحیهسه‪،‬از طرفمهدیخالقی حسنعلی اباد‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 19‬اردیبهشت ‪ 7 1401‬شوال ‪ 9 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2492‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫انعقاد تفاهم نامه فرهنگی‬ ‫بین سازمان فرهنگی شهرداری ساری‬ ‫با اداره کل اموزش وپرورش مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫یفـر رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫نشسـت مشـترک احسـان مراد ‬ ‫شـهرداری سـاری بـا قربانعلـی سـهرابی معـاون تربیت بدنـی و سلامت اموزش وپـرورش‬ ‫مازنـدران دربـاره همکاری هـای ایـن دو نهـاد فرهنگـی برگـزار شـد‪ .‬مرادی فـر دراین دیـدار‬ ‫شهـای فرهنگـی نویـن و متعـدد هسـتند»‪.‬‬ ‫گفـت‪« :‬کودکان ونوجوانـان مـا نیازمنـد اموز ‬ ‫وی افـزود‪« :‬ایـن ظرفیـت در سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی وجـود دارد کـه‬ ‫ازطریق مشـترکان خانه های شـهروندی‪ ،‬اموزش های شـهروندی و مهارتی را به جامعه‬ ‫هـدف ارائـه دهیـم و بـه اهـداف مشـترک سـازمان فرهنگـی و اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫دسـت یابیم»‪ .‬رئیس سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاری بااشـاره به‬ ‫فا کتورهای مهم در انتخاب سـاری به عنوان شـهر دوسـتدار کودک‪ ،‬گفت‪« :‬بهره برداری‬ ‫از پـارک ترافیـک و اجـرای برنام ههـای مختلـف فرهنگی کودک محور درراسـتای رسـیدن‬ ‫بـه این مهـم صـورت گرفتـه اسـت کـه در درازمدت شـاهد اثـرات مثبت ان خواهیـم بود»‪.‬‬ ‫گسـازی‪،‬‬ ‫وی بااشـاره به توانمنـدی هردوطـرف در حوز ههـای مختلـف اموزشـی و فرهن ‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬ایـن همـکاری در بخش های مختلف می تواند سـبب رونـق و بهره مندی از‬ ‫شـیوه های نوین اموزش شـود که درنهایت به سـود شـهر و شـهروندان اسـت»‪ .‬در ادامه‬ ‫معـاون تربیت بدنـی و سلامت اموزش وپـرورش مازنـدران با تا کی دبـر لـزوم برنامه ریـزی در‬ ‫حهـای فرهنگـی کودک ونوجـوان‪ ،‬گفـت‪« :‬از این فرصت همکاری ایجا دشـده‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫بایـد به خوبـی بهره منـد شـویم تـا شـاهد پیشـرفت شـهر و شـهروندان باشـیم»‪ .‬سـهرابی‬ ‫بااشـاره به لزوم فرهنگ سـازی در حوزه سلامت افزود‪« :‬برخی از زیرسـاخت های شـهری‬ ‫بـرای ورزش و بـازی کودکان ونوجوانـان‪ ،‬نیازمنـد رسـیدگی و بازنگـری مجدد اسـت»‪ .‬وی‬ ‫یکـردن ایـن همـکاری خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن همـکاری کیفیـت اجـرای‬ ‫بـا مثبـت ارزیاب ‬ ‫طر ح های فرهنگی را ارتقا خواهد داد‪ .‬در پایان این نشسـت‪ ،‬تفاهم نامه میان دو طرف‬ ‫یهـای فرهنگـی و اموزشـی منعقـد شـد»‪.‬‬ ‫درراسـتای افزایـش همکار ‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری خبر داد؛‬ ‫ممنوعیت ورود دام به مرتع‪ ،‬قبل از تاریخ مندرج در پروانه چرا‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری مازندران ‪-‬سـاری‪ ،‬گفـت‪« :‬نظـر به اهمیت پوشـش‬ ‫گیاهـی مراتـع و نقـش ان در حفـظ اب وخـا ک و توسـعه اجتماعـی و به منظـور جلوگیـری‬ ‫از تخریـب و نابـودی ایـن سـرمایه ملـی‪ ،‬ورود دام بـه مرتـع‪ ،‬قبـل از تاریـخ منـدرج در‬ ‫یشـده در طـرح مرتـع داری و همچنیـن دا مهـای غیرمجـاز‬ ‫پروانـه چـرا یـا پیش بین ‬ ‫شـامل دامدارانـی کـه از مزایـای طـرح خـروج دام از جنـگل و مرتـع بهره منـد شـدند یـا‬ ‫دامـداران فاقـد پروانـه چـرا و دام هـای مـازاد بـر پروانـه چـرا بـه مراتـع اسـتان ممنـوع بـوده‬ ‫و بـا متخلفیـن طبـق مقـررات و قوانیـن و دسـتورالعمل ها برخـورد خواهـد شـد»‪ .‬دکتـر‬ ‫اسـحاق عطایـی تصریـح کـرد‪« :‬به اسـتناد تبصـره ‪ ۱‬مـاده ‪ ۳‬قانون حفاظت و بهر هبـرداری‬ ‫لهـا و مراتـع مصـوب ‪ ۲۵/۰۲/۱۳۴۶‬و ایین نامـه اجرایـی قانونـی اصلاح تبصـره‬ ‫از جنگ ‬ ‫‪ ۱‬مـاده ‪ ۴۷‬قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات دولـت و مصـوب ‪ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱‬و شـیوه نامه‬ ‫فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع؛ اجاره دادن مرتع توسط صاحبان پروانه چرا یا طرح‬ ‫مرتـع داری‪ ،‬خلاف قانـون بـوده و درصـورت اقـدام‪ ،‬پروانـه چـرا یـا حقـوق بهره بـرداری در‬ ‫یسـت؛ ایـن اطالعیـه‬ ‫طـرح مرتـع داری این افـراد‪ ،‬باطـل می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنا درجهت حفظ و حراسـت‬ ‫به منزلـه ابلاغ کتبـی بـه تمام ذی نفعان تلقی م ‬ ‫بتـر عرص ههـای ملـی و مراتـع تـوام بـا سـرعت عمل‪ ،‬شـماره تلفن رایـگان امـداد‬ ‫مطلو ‬ ‫جنـگل و مرتـع ب هشـماره ‪ ۱۵۰۴‬ب هصـورت شـبانه روزی در خدمـت عمـوم مـردم اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫سازمان اموزش فنی وحرفه ای؛ یکی از‬ ‫دستگاه های مهم در توانمندسازی نیروی انسانی‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیرکل امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران با فر ج الـه فتح اله پور؛‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی مازنـدران دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬درویشـی‬ ‫شهـای‬ ‫دراین دیـدار بـا تشـریح اهـداف سـازمان متبـوع خـود بـه ضـرورت توجـه بـه اموز ‬ ‫فنی وحرفه ای و گفت‪« :‬اموزش فنی وحرفه ای از ارکان مهم و اساسی برای ورود افراد به‬ ‫بازار کار و دستیابی به شغل های پایدار و باثبات محسوب می شود تا مهارت اموختگان‬ ‫بتواننـد به عنـوان نیروهـای خلاق و کارامـد در توسـعه و پیشـرفت کشـور نقشـی اثرگـذار‬ ‫تهـای فنی وحرفـه ای‬ ‫برعهـده بگیرنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬جوانـان بـا فرا گیـری مهار ‬ ‫درواقـع‪ ،‬نیـروی خالقیـت و کاربـردی خـود را در فضایـی رقابتـی در مسـیر خدمـت بـه‬ ‫مردم به کار می گیرند؛ لذا اموزش های مهارتی زمین هسـاز ایجاد حرفه های باثبات اسـت‬ ‫و از پدیدامـدن شـغل های کاذب و ناپایـدار کـه توسـعه همه جانبـه کشـور را هـدف قـرار‬ ‫یشـود‪ ،‬جلوگیـری می کنـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫داده و سـبب اسـیب های مختلـف اجتماعـی م ‬ ‫کهـای مالی‪،‬‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای اظهـار داشـت‪« :‬مـا بـه حمایت دولـت درزمینه کم ‬ ‫بودجـه ای نیـاز داریـم تـا کارگا ههـای اموزشـی مرا کـز امـوزش فنی وحرفـه ای اسـتان بـه‬ ‫فنـاوری روز صنایـع مجهـز و بـه تربیـت نیـروی ماهـر موردنیـاز صنایـع و صنـوف اسـتان‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای در همـه اسـتان؛ اعـم از‬ ‫بپردازنـد‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬بـه فرا گیـری اموز ‬ ‫شهـای اسـیب پذیر و ‪ ...‬ب هطـور ویـژه و بیـش از امـروز پرداختـه شـود»‪ .‬در‬ ‫روسـتاها‪ ،‬بخ ‬ ‫ادامه این دیدار‪ ،‬فتح اله پور گفت‪« :‬یکی از دسـتگاه های مهم در توانمندسـازی نیروی‬ ‫یسـت و وظیفه همه ما حمایت از مهارت اموزی‬ ‫انسـانی‪ ،‬سـازمان اموزش فنی وحرفه ا ‬ ‫ً‬ ‫بـرای برون رفـت از مشـکل بیـکاری اسـتان خواهد بـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬قطعـا برای تصویب‬ ‫و تخصیـص منابـع توجـه ویـژه ای بـرای گسـترش اموزش هـای فنی وحرفـه ای و به ویـژه‬ ‫توانمندسـازی مهارتی اقشـار اسـیب پذیر اسـتان خواهیم داشت»‪ .‬گفتنی ست؛ در سفر‬ ‫رئیس جمهـوری بـه مازنـدران‪ 90 ،‬میلیاردتومـان بـرای اداره کل امـوزش فنی وحرفـه ای‬ ‫اسـتان اعتبـار درنظـر گرفتـه شـد کـه تا کنـون ‪ 10‬میلیاردتومـان تخصیص شـد‪.‬‬ ‫درراستای برگزاری رویداد ساری ‪ 2022‬صورت گرفت؛‬ ‫عملیات ضربتی ایمن سازی و پا ک سازی محورهای ارتباطی مرکز مازندران‬ ‫معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«هم زمـان بـا برگـزاری مراسـم رویـداد بین المللـی سـاری ‪ ۲۰۲۲‬کـه بـا حضـور سـفرای‬ ‫کسـازی و زیباسـازی جاد ههـای مرکـز اسـتان بـا‬ ‫یشـود‪ ،‬عملیـات پا ‬ ‫خارجـی برگـزار م ‬ ‫تالش راهداران انجام پذیرفت»‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای مازندران؛ مهندس اسـماعیل فوالدی افزود‪« :‬این اداره کل درراسـتای وظایف‬ ‫ذاتی خود و طبق دسـتورالعمل ابالغی ازسـوی اسـتانداری مازندران مبنی بر زیباسـازی‬ ‫و پا ک سـازی حریـم راه هـای ارتباطـی اسـتان علی الخصـوص محورهـای ارتباطـی‬ ‫شهرسـتان های سـاری و میانـدورود جهـت میزبانـی رویـداد سـاری ‪ ۲۰۲۲‬در یـک اقـدام‬ ‫جهـادی و ضربتـی بـا بسـیج امکانـات و تجهیـزات خـود و همچنیـن نیروهـای راهـداری‪،‬‬ ‫فعالیت های گسـترده ای را در ظرف روزهای گذشـته در محورهای ارتباطی مرکز اسـتان‬ ‫و محورهـای منتهـی بـه ان در دسـتورکار خـود قـرار داد»‪ .‬وی اهـم اقدامـات انجام یافتـه‬ ‫در حـوزه راهـداری را عملیـات پا ک سـازی و زیباسـازی حریـم راه هـا‪ ،‬عملیـات لکه گیـری‬ ‫اسـفالت‪ ،‬عملیـات سـاماندهی حفـاظ میانـی‪ ،‬عملیـات رفع خاموشـی‪ ،‬عملیـات اجرای‬ ‫خط کشـی‪ ،‬عملیات نصب انواع عالئم عنوان کرد و افزود‪« :‬امید اسـت با تعامل و همت‬ ‫واالی مـردان و زنـان غیـور و والیـت مـدار اسـتان بتوانیـم میزبـان شایسـته ای بـرای ایـن‬ ‫رویداد جهانی باشـیم»‪ .‬مهندس فوالدی تصریح کرد‪« :‬هدف مهم رویداد سـاری ‪۲۰۲۲‬‬ ‫در کنار شناسـاندن مازندران به عنوان یکی از قطب های اصلی گردشـگری در منطقه و‬ ‫بیـن کشـورهای همسـایه‪ ،‬معرفـی فرصت هـا و ظرفیت هـای ملـی گردشگری سـت»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری درنظـردارد عملیـات تکمیـل طـرح انتقـال اب‬ ‫اراضـی کشـاورزی خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی‪ ،‬طبـق شـرایط و مشـخصات ذیـل وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه مطابق ائین نامه‬ ‫تضمین معامالت دولتی (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل طرح تامین و انتقال اب اراضی دره گرم دشتک‬ ‫شهرستان اردل‬ ‫‪8/814/854/842‬‬ ‫‪450/000/000‬‬ ‫تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت ساعت ‪9‬صبح مورخ ‪ 1401/02/21‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت است‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه شامل دریافت اسناد‪ ،‬ارسال پا کات و بازگشایی پیشنهادات قیمت‪ ،‬از طریق سامانه مذکور انجام می شود‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1313612‬‬ ‫روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫ا گهی مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪/1401/1‬م‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختـر درنظـردارد نسـبت بـه فـروش اجنـاس مـازاد بـه شـرح ذیـل‪ ،‬از طریـق برگـزاری مزایـده عمومـی برابـر‬ ‫شـرایط ذکـر شـده در اسـناد مزایـده اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬اجناس مورد مزایده‪ :‬سیم پیچ مسی‪ ،‬تجهیزات الومینیومی‪ ،‬تجهیزات اهنی و ‪...‬‬ ‫‪ -2‬محل استقرار اجناس‪ :‬استان مرکزی‪ ،‬شهرستان ارا ک‪ ،‬کیلومتر ‪ 10‬جاده خمین‪ ،‬پست ‪ 400‬کیلوولت انجیرک‪ ،‬انبار انجیرک‬ ‫‪ -3‬تضمین شـرکت در مزایده‪ :‬به میزان پنج درصد مبلغ کل کارشناسـی هر ردیف‪ ،‬به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شـده در‬ ‫فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬مطابـق ایین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659/‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیئـت وزیـران و یا‬ ‫ارائـه فیـش واریـزی به حسـاب شـبای شـماره ‪ IR070100004001106506376231‬و شـماره شناسـه ‪ 903228000110780045800000000000‬به‬ ‫نـام تمرکـز وجـوه سـپرده شـرکت برق منطقـه ای باختر نزد بانک مرکزی اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مجموع قیمت کل براوردی اجناس موضوع مزایده‪ :‬برابر ‪ 5/048/022/600‬ریال به شرح ریز ضمیمه اسناد است‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنده هر ردیف از اجناس مورد مزایده‪ ،‬به صورت مجزا تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬محـل تحویـل پا کـت تضمیـن شـرکت در مزایـده‪ :‬بـه نشـانی ارا ک‪ ،‬میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بزرگراه امـام علی؟ع؟‪ ،‬جنب پـل راه اهن‪،‬‬ ‫شـرکت برق منطقه ای باختـر‪ ،‬دبیرخانه‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬شماره تلفن‪086-33245248 :‬‬ ‫مرکز راهبری و پشتیبانی‪1456 :‬‬ ‫‪ -8‬دریافت اسـناد مزایده‪ :‬کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقی که واجد شـرایط شـرکت در مزایده فوق هسـتند می توانند جهت اخذ اسـناد‬ ‫مزایده از تاریخ ‪ 1401/02/18‬لغایت ‪ 1401/02/24‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬الزم اسـت مزاید هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی در سـامانه‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـامانه و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد و شـرکت در مزایـده محقـق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -10‬مهلت بازدید از اجناس‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/18‬لغایت مورخه ‪1401/02/31‬‬ ‫‪ -11‬مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/03/07‬به نشانی فوق است‪.‬‬ ‫‪ -12‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پیشنهادات بارگذاری شده‪ ،‬در ساعت ‪10:30‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/03/08‬در محل‬ ‫دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی باال به ترتیب قیدشده در اسناد مزایده بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫‪ -13‬به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قیدشده فوق الذکر‪ ،‬فاقد امضا‪ ،‬مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -14‬شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ ا گهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی ‪ www.tavanir.org.ir‬قابل رویت است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/18 :‬‬ ‫م الف ‪13124610‬‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای باختر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!