روزنامه سایه شماره 2489 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2489

روزنامه سایه شماره 2489

روزنامه سایه شماره 2489

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 3 1401‬شوال ‪ 5 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2489‬تومان‬ ‫نگاهی به «اقتصاد توجه»؛‬ ‫کسب ثروت شبکه های اجتماعی از کاربران‬ ‫‪4‬‬ ‫عضوکمیسیونکشاورزیمجلس‪:‬‬ ‫یحییگل محمدی‪:‬‬ ‫حذف یارانه پنهان ارد اقدامی شجاعانه و قابل تقدیر است‬ ‫با انگیزه ادامه می دهیم‬ ‫عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫گفـت‪« :‬حـذف یارانـه پنهـان ارد بـرای جلوگیـری از قاچاق‬ ‫فسـازی اقتصـادی اقدامـی‬ ‫ان بـه خار ج ازکشـور و شفا ‬ ‫شـجاعانه‪ ،‬قابل تقدیـر و حمایـت اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫علی ا کبـر علیـزاده افـزود‪« :‬یارانـه پنهانی که بـرای حمایت‬ ‫از اقشـار اسـیب پذیر جامعـه بـه ارد و نـان اختصـاص‬ ‫می یابـد در ظاهـر به نفـع اقشـار ضعیـف امـا در اصـل‬ ‫به نفـع قاچاقچیـان و همچنیـن اتبـاع بیگانـه اسـت»‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس افـزود‪« :‬قیمـت‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫ارزان نـان به دنبـال یارانـه پنهـان ارد موجـب م ‬ ‫قاچاقچیـان از یارانـه پنهانـی کـه متعلـق بـه ملـت ایـران‬ ‫نکـه سـهمی در‬ ‫اسـت نهایـت اسـتفاده را ببرنـد بـدون ا ‬ ‫پرداخـت مالیـات و عـوارض در کشـور داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم دامغـان در مجلـس گفـت‪« :‬از سـوی دیگر‬ ‫به دلیـل شـرایط خـاص کشـورهای همسـایه‪ ،‬افـراد‬ ‫سـودجو‪ ،‬ارد را بـا قیمـت ارزان خریـداری کرده و به قاچاق‬ ‫ایـن محصـول بـه کشـورهای همسـایه اقـدام می کننـد و‬ ‫سـود زیـادی به دسـت می اورنـد»‪ .‬علیـزاده تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«حـذف یارانـه پنهـان ارد بـرای جلوگیـری از قاچـاق ان‬ ‫بـه خار ج ازکشـور‪ ،‬بهره منـدی سـودجویان از ایـن یارانـه و‬ ‫نحـوزه اقدامـی شـجاعانه‪ ،‬قابل تقدیر‬ ‫فسـازی درای ‬ ‫شفا ‬ ‫یشـود تـا یارانـه ارد بـه‬ ‫و قابل حمایـت اسـت و باعـث م ‬ ‫جامعـه هـدف به صورت مسـتقیم پرداخـت شـود»‪.‬‬ ‫وی در پایـان گفـت‪« :‬با توج هبـه حـذف یارانـه نـان الزم‬ ‫اسـت‪ ،‬هرچه زودتـر معـادل ریالـی ایـن یارانـه بـه جامعـه‬ ‫هـدف کـه اقشـار ضعیـف جامعه هسـتند‪ ،‬پرداخت شـود‬ ‫تـا جلـوی التهابـات در جامعـه گرفتـه شـده و زمینـه بـرای‬ ‫سوءاسـتفاده دشـمنان از فضـای جامعـه فراهـم نشـود»‪.‬‬ ‫«زمستان یورت» پنج سال بعد انفجار؛ از ارتقای ایمنی تا افزایش نظارت ها‬ ‫معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت گلسـتان اخریـن وضعیـت معـدن‬ ‫زمسـتان یورت ازادشـهر را پنج سال پس از انفجار تشریح‬ ‫کـرد‪ .‬در اردیبهشـت ماه سـال ‪ ۱۳۹۶‬حادثـه ای تلـخ در‬ ‫معدن زمستان یورت ازادشهر بسیاری از فرزندان را یتیم‬ ‫کهـزار‬ ‫کـرد‪ ،‬دراین حادثـه تلـخ براثـر انفجـار در عمـق ی ‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬متـری از سـطح زمیـن تعـدادی از معدنچیـان‬ ‫زمسـتان یورت در داخل معدن جان باختند‪ ،‬همچنین‬ ‫عده ای که پس از انفجار برای کمک به معدنچیان رفته‬ ‫بودنـد بـر اثـر تجمـع گاز مونوکسـیدکربن و متـان دچـار‬ ‫خفگـی شـدند‪ .‬دراین حادثـه ‪ ۴۳‬نفـر از کارگـران معـدن‬ ‫یـورت ازادشـهر جـان باختنـد و ‪ ۷۰‬نفـر مصـدوم شـدند‪.‬‬ ‫معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت گلسـتان دربـاره اخریـن وضعیـت معدن‬ ‫جسـال پـس از انفجـار گفـت‪« :‬بعـد از‬ ‫زمسـتان یورت پن ‬ ‫حادثـه تلـخ معدن زمسـتان یورت‪ ،‬معادن گلسـتان خود‬ ‫را بـه پایـگاه امدادونجـات تجهیـز کـرده و لـوازم خـود را‬ ‫تهـا بر معادن افزایش یافته‬ ‫اصلاح کردنـد‪ ،‬ازطرفی نظار ‬ ‫اسـت»‪ .‬هومـن هادیـان با بیان اینکـه نظـارت بـر معـادن‬ ‫از طریق سازمان صنایع‪ ،‬اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫و بازرسـان نظام مهندسـی معـدن انجـام م ‬ ‫افـزود‪« :‬ذخیـره گاه معـدن زمسـتان یـورت حداقـل تـا‬ ‫‪۱ ۵‬سـال دیگـر زغـال دارد و معدنـکاری بایـد بـا شـرایط‬ ‫نشـرایط‬ ‫ایمنـی و تجهیـزات مناسـب انجـام شـود درای ‬ ‫بهر هبـرداری از معـدن مشـکلی نـدارد»‪ .‬وی عمـق معـدن‬ ‫زمسـتان یورت را متفـاوت دانسـت و بیـان کـرد‪« :‬عمـق‬ ‫کهـزار و ‪ ۵۰۰‬متـر‬ ‫معـدن زمسـتان یورت از ‪ ۵۰۰‬متـر تـا ی ‬ ‫لسـنگ پیش بینی‬ ‫متفاوت اسـت‪ ،‬حادثه در معادن زغا ‬ ‫یشـود؛ اما نظارت ها افزایش‬ ‫نشـده اسـت و دائما تکرار م ‬ ‫می یابـد تـا حـوادث‪ ،‬اسـیب کمتـری به همـراه داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬معـاون امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجارت گلسـتان با بیان اینکـه ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫یشـود‪ ،‬تا کیـد‬ ‫از درامـد معـادن صـرف اسـتان گلسـتان م ‬ ‫کـرد‪ ۶۱« :‬معـدن در اسـتان گلسـتان وجـود دارنـد کـه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫لسـنگ و صـدف کوه ‬ ‫بیشـترین معـادن زغا ‬ ‫هادیان به نقاط قوت معادن گلستان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫«در گلسـتان معـادن یـد وجـود دارد کـه ارزش افـزوده‬ ‫یسـت که تنها هشـت‬ ‫بسـیار باالیـی دارد‪ ،‬یـد مـاده معدن ‬ ‫کشـور جهـان ان را تولیـد می کننـد کـه ایـران از جملـه ایـن‬ ‫یشـود‬ ‫کشوره اسـت‪ ،‬یـد مـاده اولیـه دارویـی محسـوب م ‬ ‫که کشورمان را از واردات این ماده دارویی بی نیاز کرده و‬ ‫صـادرات باالیـی دارد»‪.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 23/1401‬رمضان ‪ 25 /1443‬اوریل ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 396‬تومان‬ ‫رضایزدانی؛‬ ‫طعم‬ ‫راک با ِ‬ ‫نوستالژیایرانی‬ ‫ِ‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ســـرمربی تیـــم فوتبـــال پرســـپولیس گفـــت کـــه پیـــروزی‬ ‫تیمـــش برابـــر پیـــکان را مدیـــون حمایـــت هـــواداران و‬ ‫تـــاش بازیکنـــان تیمش اســـت‪ .‬به گزارش ایســـنا؛ یحیی‬ ‫گل محمدی بعـــد از برتری یک بر صفر پرســـپولیس برابر‬ ‫پیـــکان گفـــت‪« :‬بـــرد ارزشـــمندی بـــود‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫مقابـــل یـــک تیـــم جـــوان و باانگیـــزه و با تا کتیـــک خوب‬ ‫بـــازی می کردیـــم‪ ،‬توانســـتیم موفـــق و پیـــروز شـــویم‪.‬‬ ‫باوجوداینکـــه در دقیقـــه ‪ ،۳۰‬بـــا اخـــراج عالیشـــاه ‪ ۱۰‬نفره‬ ‫شـــدیم‪ ،‬توانســـتیم برنده شـــویم‪ .‬مـــا توانســـتیم هم گل‬ ‫بزنیـــم و هم خوب دفاع کنیم‪ .‬این بـــازی و برد را مدیون‬ ‫هـــواداران خوبمـــان کـــه حمایـــت خوبـــی از مـــا کردند و‬ ‫همچنیـــن بازیکنان با شـــرف پرســـپولیس هســـتیم»‪ .‬او‬ ‫ادامـــه داد‪« :‬فشـــار زیـــادی روی بازیکنانمان بـــود‪ .‬ان ها‬ ‫تمرینات فشـــرده ای در ســـه هفته گذشـــته داشـــتند‪ .‬با‬ ‫نکـــه بـــازی اســـتقالل هـــم امتیاز از دســـت‬ ‫توجـــه بـــه ای ‬ ‫داد‪ ،‬ایـــن بـــرد کمک زیـــادی به مـــا می کند کـــه ادامه راه‬ ‫را باانگیـــزه ادامـــه دهیم»‪ .‬ســـرمربی پرســـپولیس درباره‬ ‫صحنـــه اخـــراج عالیشـــاه هـــم گفـــت‪« :‬مـــن از ان بـــاال‬ ‫یکـــه بچ ههـــا‬ ‫(ســـکوی ورزشـــگاه) ندیـــدم؛ ولـــی ان چیز ‬ ‫گفتنـــد‪ ،‬پای عالیشـــاه به شـــکم حریف برخـــورد کرد‪ .‬فکر‬ ‫می کنـــم تصمیـــم داور درســـت بـــود‪ .‬در نـــگاه اول ایـــن‬ ‫تصمیم ســـخت بود امـــا باتوجه به تصاویـــری که بچه ها‬ ‫دیدنـــد‪ ،‬این تصمیم درســـت بود»‪ .‬گل محمـــدی درباره‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫ساخت پتروشیمی میانکاله منوط به تائید محیط زیست است‬ ‫وزیـر کشـور اعلام نظـر محیـط زیسـت بـرای سـاخت‬ ‫پتروشـیمی میانکالـه را کلیـدی توصیـف کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«سـاخت پتروشـیمی میانکالـه منـوط بـه تائیـد محیـط‬ ‫زیسـت اسـت»‪ .‬احمـد وحیـدی عصـر دیـروز در جمـع‬ ‫خبرنـگاران در شـهرک صنعتـی سلمانشـهر شهرسـتان‬ ‫عباس ابـاد افـزود‪« :‬رعایـت مسـائل زیسـت محیطی‬ ‫اولویـت نخسـت در سـاخت پتروشـیمی میانکالـه اسـت‬ ‫و ا گـر مشـکل زیسـت محیطی نداشـته باشـد مخالفتـی‬ ‫را بـا احـداث ایـن مجتمـع نخواهـد بـود»‪ .‬وزیـر کشـور‬ ‫همچنیـن بـه فعالیـت واحدهـای صنعتـی و تولیـدی‬ ‫در شـهرک صنعتـی سلمانشـهر اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«تولیدکننـدگان کاالی خـوب و با کیفیـت و طراحـی‬ ‫نشـهرک مشـغول فعالیـت هسـتند؛‬ ‫مناسـبی درای ‬ ‫همچـون واحـدی کـه محصـوالت ضـد انفجـار بـا قیمـت‬ ‫نتـر از مشـابه خارجـی تولیـد می کنـد کـه‬ ‫خیلـی پائی ‬ ‫کاربـرد زیـادی در صنعـت نفـت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی دارد و‬ ‫بایـد بـا حمایـت دولـت توسـعه یابنـد»‪ .‬وی بـر لـزوم توجه‬ ‫مسـئوالن نسـبت بـه دغدغ ههـای تولیدکننـدگان تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬در حال حاضـر ورود کاالی قاچـاق خسـارت‬ ‫جبران ناپذیـری بـر واحدهـای تولیـد داخـل کشـور وارد‬ ‫می کنـد کـه بایـد بـا ان باجدیـت برخـورد شـود»‪ .‬وزیـر‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www. m agl and. i r‬‬ ‫‪www. sarafraz annews. i r‬‬ ‫‪s a ra f raz an 94@ gm ai l . com‬‬ ‫ت میان اســـتقالل و پرســـپولیس برای گرفتن‬ ‫ادامـــه رقاب ‬ ‫قهرمانـــی رقابت های لیگ برتر گفـــت‪« :‬این رقابت ادامه‬ ‫دارد و بـــا هـــر امتیـــاز ازدســـت دادن تیـــم رقیـــب و امتیاز‬ ‫گرفتـــن ما‪ ،‬حساســـیت کار بیشـــتر می شـــود»‪ .‬ســـرمربی‬ ‫پرســـپولیس دربـــاره دیـــدن بـــازی از روی ســـکوها گفت‪:‬‬ ‫«خیلی ســـخت اســـت‪ ( .‬گل محمـــدی از ســـوی کمیته‬ ‫انضباطـــی فدراســـیون فوتبال از نشســـتن روی نیمکت‬ ‫در ایـــن بازی محروم بـــود‪ »).‬او دربـــاره وضعیت میزبانی‬ ‫بـــازی تیمـــش مقابـــل ســـپاهان گفت‪« :‬هنوز مشـــخص‬ ‫نشـــده است»‪.‬‬ ‫کشـور همچنیـن خواسـتار تعامـل و هم افزایـی بیشـتر‬ ‫کهـا بـرای تامین سـرمایه گـردش واحدهـای تولیدی‬ ‫بان ‬ ‫نیمه را کـد شـد و افـزود‪« :‬بـا فعال شـدن واحدهـای‬ ‫نیمه را کـد تولیـدی عالوه بـر ایجـاد اشـتغال پایـدار شـاهد‬ ‫افزایش تولید و توسعه منطقه و به تبع ان کشور خواهیم‬ ‫بـود»‪.‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای گل محمد جامی زاده فرزند دین محمد به موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به شـماره پلا ک ‪820‬‬ ‫فرعی از ‪ 166‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده و مدعی سـت سـند مالکیت مزبور مفقود شـده اسـت که به‬ ‫حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیل ثبـت ‪ 12810‬صفحـه ‪ 436‬دفتـر ‪101‬‬ ‫بـه نـام گل محمـد جامـی زاده ثبت و سـند مالکیت ‪212226‬د‪ 91‬صادر و تسـلیم شـده‪ .‬برابر دسـتور شـماره‬ ‫‪ 1396/10/20-961062‬شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادسـرای جـام در قبـال مبلـغ ‪523/833/313‬‬ ‫ریـال بازداشـت اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا به اسـتناد تبصـره یک‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملـک مورد‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/02/15:‬‬ ‫هادینیکوفکر‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کتربت جام‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/01/28-1401603180110000502‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم زهرا یونس زاده مرخالی فرزند گل به شماره شناسنامه ‪ 923‬صادره از صومعه سرا‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر یکبـاب خانـه و محوطه بـه مسـاحت ‪ 655/61‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 772‬فرعی از ‪ 18‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در قریه لیفشـا گرد بخش ‪22‬‬ ‫گیالن خریداری از نسق احمد یحیائی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور‬ ‫اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض و پـس از انقضای مدت‬ ‫مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/149‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/20-140160318011000217‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی خوش سیمای پیشـخانی فرزنـد محمدتقـی بـه شماره شناسـنامه ‪971‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای احداثـی (مغـازه) بـه مسـاحت‬ ‫‪ 272/52‬مترمربـع پلا ک ‪ 561‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 210‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه صیقلان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق علی ا کبـر ازادپسـند محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهـی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/150‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/20-140160318011000215‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای هـادی ا کبری قرانـی فرزنـد اسلام بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره از ماسـال در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪ 406‬مترمربع پلا ک ‪ 777‬فرعـی از ‪14‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 41‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی واقـع در قریـه مردخه بخش ‪ 22‬گیلان خریداری‬ ‫از نسـق کاسـگل قدیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس از انقضـای مدت مذکور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/151‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/16-140060316002002452‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا تیغ خورشید فرزند احمد به شماره شناسنامه ‪ 24‬صادره از‬ ‫اسالم ابادغرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 140/13‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان بسـیج خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی‬ ‫بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫محمدعباسی‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کاسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/23-140160316002000105‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای ا کبر نجفی فرزند شـاه محمد به شماره شناسـنامه ‪ 108‬صادره‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2489‬‬ ‫از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 89/76‬مترمربـع پلا ک ‪ 218‬فرعـی از ‪3‬‬ ‫اصلی واقع در اسالم ابادغرب‪ ،‬خیابان بیست متری دانش ‪ 7‬و ‪ 8‬خریداری برابر مبایعه نامه عادی و عدم‬ ‫دسترسـی به مالک اولیه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫محمدعباسی‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کاسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫چون اقای سیدسجاد جلیلیان برابر وکالتنامه شماره ‪ 69024‬مورخ ‪ 1399/01/18‬و تقاضای وارده ‪-0708‬‬ ‫‪ 1401‬مـورخ ‪ 1401/02/10‬بـا ارائـه یـک بـرگ استشـهادیه فقدان سـند مالکیـت دفترخانه ‪ 32‬اسلام ابادغرب‬ ‫مدعی ست سند مالکیت ششدانگ پال ک ‪ 1498‬فرعی از ‪ 19‬اصلی به مالکیت احمد حسینی فرزند کاظم‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 354‬متولـد ‪ 1334/12/01‬صـادره از حمیـل دارای شـماره ملـی ‪ 6419598060‬به عنـوان‬ ‫مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی ‪ 244880‬سری الف سال‬ ‫‪ 99‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 140020316002000755‬ثبت شـده اسـت‪ ،‬در اثر سـهل انگاری مالک مفقود‬ ‫شده است‪ .‬لذا در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل ان‪ ،‬مراتب یک نوبت در یکی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده که‬ ‫در سند مالکیت قید نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی تا ده روز پس از انتشار‬ ‫ا گهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‪ ،‬تسلیم کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت عـدم اعتـراض و یـا چنانچـه درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام و تسلیم متقاضی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/02/15:‬‬ ‫محمـد عباسـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‪ ،‬از طـرف‬ ‫‪/1/26‬الـف‬ ‫فریبـرز امینی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1400/12/22-140060318011015127‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فرشـید پا ک عقیده ماسـوله فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 04‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 1255‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 28‬اصلـی واقـع در قریـه چنه سـر بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫خریداری از نسق حسین پا ک عقیده و خانم ملیحه پا ک عقیده و خانم زر پا ک عقیده محرز شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/96‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/16-420414006031801101‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای جلال روحی فرزنـد علی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3860083661‬صـادره از همدان‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت ‪ 993‬مترمربع پال ک ‪ 414‬فرعی از ‪27‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 37‬فرعـی از ‪ 27‬اصلـی واقـع در قریـه چوبه بخش ‪ 22‬گیلان خریداری‬ ‫از نسـق حسـن حاجتـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس از انقضـای مدت مذکور‪،‬‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/134‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306009001148‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک چناران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫مهـدی قهرمانـی فرزنـد محمدعلـی به شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از چنـاران در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 2948‬مترمربع پال ک ‪ 24‬فرعی از ‪122‬‬ ‫اصلـی واقـع در روسـتای صفی ابـاد خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫چنـاران از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫م الف ‪1401-1‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رمضانعلـی خنپـور بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده‬ ‫منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره‬ ‫مراجعه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت دو سـهم مشـاع از هفت سهم چهاردانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 38‬فرعـی واقـع در اراضـی دوغشـک از ‪ 136‬اصلـی واقـع‬ ‫در دهسـتان اربعـه بخـش یـک تربت حیدریـه بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا‬ ‫بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت‬ ‫مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 301‬صفحـه ‪ 65‬و شـماره ثبـت ‪ 83717‬بـه نـام رمضانعلـی خنپـور‬ ‫فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ‪ 781‬صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم شده‬ ‫اسـت و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد‬ ‫یشـود‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬بـه این اداره تسـلیم‬ ‫کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/15 :‬‬ ‫سـیدامین موسوی اسـفیوخی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪604‬‬ ‫املا ک تربت حیدریـه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000077‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانم زهرا فارسـیجانی فرزند رمضانعلی به شماره شناسـنامه ‪ 21‬در ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 142/30‬مترمربـع از‬ ‫پال ک شماره ‪ 158‬فرعی از ‪ 105‬اصلی واقع در کهنه گل بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫ورامیـن خریـداری از حسـن بیلچی کنگرلـو محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪31‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301060006153‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامین تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خسـرو میرزائی‬ ‫فرزنـد لطف الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 161‬صـادره از ورامیـن در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 51233/83‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 1‬فرعـی‬ ‫از ‪ 236‬اصلـی واقـع در بهره منـد بـا موافقـت اداره جهـاد کشـاورزی بـه شـماره نامـه‬ ‫‪ 1400/220/119801‬مورخ ‪ 1400/07/07‬بخش حوزه ثبت ملک ورامین خریداری به‬ ‫مقدار ‪ 30000‬مترمربع از احمدعلی خلجی و مابقی از سـهم لطف اله میرزائی احدی‬ ‫از ورثـه رسـول میرزائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪28‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001006278‬مـورخ ‪1400/12/25‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی اقای حسـن پناهی فرزند محمد به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 11868‬در ششـدانگ یکبـاب محوطـه محصور مشـتمل بر اتاق‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 277/60‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1396‬اصلـی‬ ‫واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد‬ ‫از محـل مالکیـت عیسـی دسـتیگردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1301670‬‬ ‫اسـناد و املا ک بیرجنـد‬ ‫مفقودی(نوبتدوم)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب امیر پاسـبانی فرزند حمدالـه به شماره شناسـنامه ‪ 8864‬صـادره از‬ ‫اغاجـاری در مقطـع کاردانی پیوسـته رشـته الکتروتکنیـک به شـماره ‪ 3690‬صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد‬ ‫اسلامی بهبهان مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحد بهبهان تحویـل دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/28:‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960316014002197‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه‬ ‫دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جمـال احمـدی فرزنـد عبدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪492‬‬ ‫صـادره از سـرپل ذهاب در سـه دانگ از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 252/74‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 19‬اصلی واقع در بخش سـه حومه کرمانشـاه خریداری از مالک رسـمی اقای سیدموسـی‬ ‫موسـوی ده مجنونی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/01 :‬‬ ‫سعید سلیم فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو کرمانشاه‬ ‫‪/12‬م الف‪146/‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1‬برابر رای شماره ‪ 1400/06/11-140060308002000683‬و اصالحی ‪ 1400/07/21-140060308002000849‬هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫یفـر فرزند رضا به شماره شناسـنامه ‪ 15654‬کـد ملـی ‪ 0944772862‬صادره‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد جهان ‬ ‫مشهد در ششدانگ یکباب منزل مخروبه به مساحت ‪ 188/40‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 129‬اصلی و تمامی پال ک یک فرعی از ‪ 129‬اصلی واقع در بخش ‪ 11‬قاینات از محل‬ ‫مالکیت رسـمی خانم فاطمه یوسـف نژاد (باغی) محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابر رای شماره ‪ 1400/12/07-140060308002001832‬هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین‬ ‫ینـژاد بـه شماره شناسـنامه ‪ 146‬کـد ملـی ‪ 0889032947‬صادره از قاین فرزند محمد در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی مهـدی نق ‬ ‫‪ 120/25‬مترمربع در تمامی پال ک ‪ 1574‬اصلی اراضی اصلی شـهر از محل مالکیت محمد علینقی نژاد و مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/15 :‬‬ ‫غالمرضا صادقیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاین‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 2 ‫قفسه‬ ‫رویداد‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2489‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رضا گودرزی‪:‬‬ ‫فلسفهشکسپیر‬ ‫کتابـی به قلـم کالیـن مک گیـل بـا ترجمه کیهـان بهمنی که‬ ‫انتشـارات «نشـر سـیب سـرخ» در ‪315‬صفحـه بـا قیمـت‬ ‫‪108‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬مک گیـل؛ سـال ‪ 1950‬در‬ ‫بریتانیـا متولـد شـد‪ .‬نویسـنده در این کتـاب‪ ،‬بـا رویکـرد نقـد‬ ‫یبـه چهـار تـراژدی مهم شکسـپیر شـامل‬ ‫فلسـفی و با نگاه ‬ ‫هملـت‪ ،‬اتللـو‪ ،‬مکبث و شـاه لیر؛ به وا کاوی مفهـوم دانش؛‬ ‫شـک و ماهیـت «خـود» و کیفیـت علیت از دیدگاه فلسـفه‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫ایا جهان دراستانه «جنگ جهانی سوم» قرار دارد؟‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سوگ و طرب‬ ‫اثـری به خوانندگـی محمد مهـدی ایمنـی و اهنگسـازی‬ ‫ابوالفضـل مـرادی ؛ کـه مراحـل ضبـط و میکـس قطعـات‬ ‫ان‪ ،‬در اسـتودیوی «دلشـدگان» انجـام شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫البـوم‪ ،‬شـامل هشـت تصنیـف و یـک اواز اسـت کـه بـه دو‬ ‫لو هوایـی غم انگیـز‬ ‫یشـوند‪ :‬بخـش ‪ ،1‬حا ‬ ‫دسـته تقسـیم م ‬ ‫(سـوگ)؛ و بخـش ‪ ،2‬حسـی طرب انگیـز (طـرب) دارد‪.‬‬ ‫ایمنی متولد ‪ 1379‬در دامغان؛ و از شا گردان استاد احمد‬ ‫امیرفخریـان اسـت‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫کوچه پس کوچه ها‬ ‫کانـون عکـس اندیشـه (فرادیـد) در اخریـن رویـداد مرتبـط‬ ‫بـه حـوزه هنرهـای تجسـمی در سـال ‪ ،۱۴۰۰‬اقـدام بـه‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه انفـرادی عکـس «کوچه پس کوچ ههـا»؛‬ ‫مجموعه اثـار یـک عـکاس جـوان ارا کـی در ژانـر عکاسـی‬ ‫مسـتند اجتماعـی کـرده اسـت‪ .‬مینتـا سـمیعی‪ ،‬از سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بـه عکاسـی مشـغول اسـت و در ژانرهـای مختلفـی‬ ‫همچـون عکاسـی مسـتند اجتماعـی‪ ،‬پرتـره و خیابانـی‬ ‫طبع ازمایـی کـرده‪ .‬وی سـابقه شـرکت در بیـش از ‪۳۰‬‬ ‫نمایشـگاه ملـی و بین المللـی و کسـب جوایـز متعـدد از‬ ‫جشـنواره های مختلـف داخلـی و خارجـی را در کارنامـه‬ ‫دارد؛ عالوه براینکه او هم ا کنون عضو کانون عکس اندیشه‬ ‫شتـر نمایشـگاه های‬ ‫ن کانـون‪ ،‬پی ‬ ‫(فرادیـد) اسـت‪ .‬ایـ ‬ ‫انفرادی عکس «اوای خیال» حسـین خرمشـاهی و «ترنم‬ ‫طبیعـت» مسـعود عطارهـادی را ب هصـورت مجـازی برپـا‬ ‫کرده اسـت‪ .‬اثار سـمیعی‪ ،‬از ‪ ۲۱‬اسفندماه در سایت رسمی‬ ‫فرهنگسـرای اندیشـه و صفحـه اینسـتا گرام کانـون عکـس‬ ‫اندیشـه‪ -‬فرادید (‪ )@Andisheh.Photo.Club‬در قالـب‬ ‫ـدان عکاسـی به نمایـش اسـت‪.‬‬ ‫ویدئـو بـرای عالقه من ِ‬ ‫پنج گنج‬ ‫تریبون‬ ‫نمایشـگاه «پنـج گنـج» به روایـت مـوزه هنر هـای معاصـر‬ ‫تهـران افتتـاح شـد‪ .‬ایـن نمایشـگاه کـه همسـو بـا سـایر‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫رویدا دهـای نکوداشـت حکیـم نظامـی برگـزار م ‬ ‫سـعی دارد با تکی هبـر هنـر معاصـر ایـران‪ ،‬خوانشـی از پنـج‬ ‫کتـاب ارزشـمند حکیـم نامـدار ایرانـی ارائـه کند‪ .‬نمایشـگاه‬ ‫«پنـج گنـج» تـا ‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬در مـوزه هنر هـای‬ ‫معاصر تهران برپاست‪ .‬احسان اقایی‪ ،‬کیانوش معتقدی و ‬ ‫امیر عبدالحسینی؛ شورای هنری این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫بخـش عمـده اثـار این رویـداد‪ ،‬از گنجینـه مـوزه هنر هـای‬ ‫معاصـر تهـران اسـت و اثـاری نیـز از هنرمنـدان بـرای ایـن‬ ‫نمایشـگاه امانـت گرفتـه شـده‪ .‬در این نمایشـگاه‪ ،‬اثـار‬ ‫ابوالقاسم سعیدی‪ ،‬احمد اسفندیاری‪ ،‬احمد خلیلی فرد‪،‬‬ ‫احمـد وکیلـی‪ ،‬اردشـیر مجـرد تا کسـتانی‪ ،‬ایرج اسـکندری‪،‬‬ ‫ایـرج کریمخان زنـد‪ ،‬ایدین اغداشـلو‪ ،‬بهـرام دبیری‪ ،‬بهمن‬ ‫بروجنـی‪ ،‬بهمن محصـص‪ ،‬پروانه اعتمادی‪ ،‬پرویز تناولی‪،‬‬ ‫جلیل رسولی‪ ،‬جواد بختیاری‪ ،‬حبیب اهلل صادقی‪ ،‬حسن‬ ‫شـیردل‪ ،‬حسـین خسـروجردی‪ ،‬حسـین زنـده رودی‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫حسـین محجوبـی و ‪ ...‬بـه نمایـش گذاشـته م ‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫«جنـگ جهانـی سـوم» (‪)World War III‬‬ ‫ً‬ ‫منازعه ای فرضی ست که مشخصا بعد از جنگ‬ ‫جهانـی دوم (‪ )۱۹۴۵-۱۹۳۹‬رخ خواهـد داد‪.‬‬ ‫ایـن نبـرد‪ ،‬مقیاسـی جهانـی داشـته و بیشـینه‬ ‫صاحب نظران براین موضوع توافق دارند که این‬ ‫ً‬ ‫منازعه مسلما نبردی هسته ای بوده و طبیعتی‬ ‫ویرانگـر خواهـد داشـت‪ .‬پـس از جنـگ جهانـی‬ ‫اول و جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬اغـاز جنـگ سـرد و‬ ‫شهـا و اسـتفاده از جنگ افـزار‬ ‫توسـعه‪ ،‬ازمای ‬ ‫یهـای گسـترده ای درمـورد‬ ‫هسـته ای‪ ،‬گمانه زن ‬ ‫جنـگ جهانـی بعـدی به وجـود اورد‪ .‬مقامـات‬ ‫کشـوری و لشـکری بسـیاری از کشـورها وقـوع‬ ‫ایـن نبـرد را پیش بینـی کرده انـد و در بسـیاری‬ ‫جوامـع ایـن واقعـه ب هصـورت تخیلـی بازسـازی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬گسـتره مضامیـن استفاد هشـده‬ ‫دربـاره جنـگ جهانـی سـوم؛ از اسـتفاده محدود‬ ‫جنگ افـزار هسـته ای تـا نابـودی کامـل سـیاره‬ ‫زمیـن متغیـر اسـت‪.‬‬ ‫درگیری هاییهمانندجنگجهانیسوم‬ ‫جنگ سرد‬ ‫پیـش از پایـان جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬وینسـتون‬ ‫چرچیـل؛ نخسـت وزیر وقـت بریتانیـای کبیـر‬ ‫نگرانـی خـود را این گونـه ابـراز کـرده بـود کـه بـا‬ ‫گسـترش فزاینـده نیروهـای اتحـاد جماهیـر‬ ‫شـوروی در پایـان نبـرد و ایـن فرضیـه کـه ژوزف‬ ‫استالین؛ رهبر شوروی فردی غیرقابل اطمینان‬ ‫اسـت‪ ،‬همـواره تهدیـدی جـدی بـرای غـرب اروپـا‬ ‫وجـود خواهـد داشـت‪ .‬در ما ههـای اوریـل و مـی‬ ‫سـال ‪ ،۱۹۴۵‬ارتـش بریتانیا‪ ،‬عملیات فکرنکردنی‬ ‫که درواقع طرحی بود برای جنگ جهانی سوم را‬ ‫توسـعه دادند؛ هدف اصلی این عملیات عبارت‬ ‫بـود از «تحمیـل اراده ایـاالت متحـده امریـکا و‬ ‫امپراتـوری بریتانیـای کبیر بـر روسـیه»‪ .‬این طرح‬ ‫ازسـوی کمیتـه سـتادکل ارتـش با این بهانـه کـه‬ ‫ازنظـر نظامـی قابل دسـترس نیسـت‪ ،‬پذیرفتـه‬ ‫نشـد‪ .‬با پیشـرفت مسـابقه تسـلیحاتی و پیش از‬ ‫فروپاشـی اتحـاد جماهیر شـوروی و پایان جنگ‬ ‫سـرد‪ ،‬نبـردی نهایی بین ایاالت متحـده امریکا و‬ ‫اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی‪ ،‬محتمل‬ ‫به نظـر می رسـید‪ .‬از میـان اتفاقـات بالقـوه ای کـه‬ ‫قابلیـت برافروخت هشـدن جنـگ جهانـی سـوم را‬ ‫یتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪:‬‬ ‫داشـتند م ‬ ‫‪ ۲۵‬ژوئـن ‪ ۱۹۵۰‬تـا ‪ ۲۷‬ژوئیـه ‪ :۱۹۵۳‬پیـش و پـس‬ ‫از ورود نیروهـای کمکـی چینـی بـه جنـگ کـره و‬ ‫بـا عقب نشـینی نیروهـای کـره جنوبی و سـازمان‬ ‫ملـل‪ ،‬سـناریو این گونـه بـود کـه از سلاح های‬ ‫هسته ای استفاده شود‪ .‬فرمانده ارشد نیروهای‬ ‫امریکایـی‪ ،‬دا گالس مک ارتـور قصـد حملـه و‬ ‫نبـردن کامـل‬ ‫بمبـاران مسـتقیم چیـن و ازبی ‬ ‫خطـر کمونیسـم در شـرق اسـیا را داشـت‪ .‬تفکـر‬ ‫نطـرح باعـث شـد کـه‬ ‫و عقایـد وی درمـورد ای ‬ ‫رئیس جمهـوری وقـت ایـاالت متحـده؛ هـری‬ ‫ترومـن او را از سـمت فرماندهـی حـذف کنـد‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬ژوئیـه ‪ ۱۹۵۶‬تـا مـارس ‪ :۱۹۵۷‬در بحـران‬ ‫سـوئز‪ ،‬اتحـاد جماهیـر سوسیالیسـتی شـوروی‬ ‫در تقابلـی بیـن فرانسـه‪ ،‬انگلسـتان و اسـرائیل‬ ‫یسـازی کانـال سـوئز تهدیـد کـرد کـه‬ ‫بـر سـر مل ‬ ‫ازسـوی مصـر دراین بحـران مداخلـه خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬لسـتر بـه ولـز پیرسـون؛ سـفیر کانادایـی‬ ‫سـازمان ملـل کـه نخسـت وزیر اینـده کانـادا هـم‬ ‫بـود (به خاطـر میانجیگـری دراین بحـران موفـق‬ ‫بـه دریافـت جایـزه صلـح نوبـل شـد) ب هعلاوه‬ ‫مدیریـت ایزنهـاور‪ ،‬باعـث تحمیـل فشـار بـر سـه‬ ‫کشـور دخیـل در بحـران شـدند و ماجـرا فیصلـه‬ ‫پیـدا کـرد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫بزرگ تر�ین‬ ‫موزه س�نگی روباز‬ ‫جهان‬ ‫قدیمی تریننگارکنده های‬ ‫صخره ای و سنگی ایذه که اطراف‬ ‫دشت ایذه را فرا گرفته اند‪ ،‬به دوره‬ ‫«عیالم قدیم» بازمی گردند‪ .‬فراوانی‬ ‫این نگارکنده ها‪ ،‬ایذه را در جایگاه‬ ‫ممتاز جهانی قرار داده و از ان‬ ‫به عنوان بزرگ ترین موزه سنگی‬ ‫روباز جهان یاد می کنند‪.‬‬ ‫احمدبلباسی‬ ‫‪ ۴‬ژوئـن تـا ‪ ۹‬نوامبـر ‪ :۱۹۶۱‬در بحـران برلیـن در‬ ‫سـال ‪ ،۱۹۶۱‬شـوروی خواسـتار بیرون رفتـن‬ ‫ً‬ ‫نیروهـای غربـی از برلیـن شـد‪ .‬ایـن تهدیـد نهایتا‬ ‫منجـر بـه سـاخت دیـوار برلیـن شـد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۸‬ا کتبـر ‪ :۱۹۶۲‬بحـران موشـکی کوبـا‪،‬‬ ‫منازعـه ای کـه بـر سـر اسـتقرار سـامانه موشـکی‬ ‫هسـته ای شـوروی در کوبـا سـر گرفـت و از ان‬ ‫به عنـوان نزدیک تریـن احتمـال بـه وقـوع جنـگ‬ ‫جهانـی سـوم یـاد می کننـد‪ .‬پس ازانکـه ژنـرال‬ ‫کورتیـس لیمـی (فرمانـده نیـروی هوایـی ایـاالت‬ ‫متحـده امریـکا) از دسـتور رئیس جمهـوری‬ ‫یبـر تعلیـق تمـام پروازهـا بـر فـراز روسـیه سـر‬ ‫مبن ‬ ‫باز زد‪ ،‬این بحران در ‪ ۲۷‬ا کتبر به اوج رسید؛ زیرا‬ ‫یک فرونـد هواپیمـای یو‪ ۲-‬بر فراز کوبا سـرنگون‬ ‫ً‬ ‫و یک فروند نیز تقریبا بر فراز سـیبری شناسـایی‬ ‫یهـای شـوروی درپاسـخ به‬ ‫شـد‪ .‬زیردریای ‬ ‫ً‬ ‫این عمـل تقریبـا اقـدام بـه پرتـاب یـک موشـک‬ ‫بـا کالهک هسـته ای کردند (که البتـه این پرتاب‬ ‫توسـط افسـری به نام واسـیلی ارخیپوف متوقف‬ ‫شـد)‪.‬‬ ‫‪ :۱۹۶۹‬طبق گفته های تاریخ شناس اهل چین؛‬ ‫لئـو چـن شـان‪ ،‬در اوج منازعـه مـرزی چیـن و‬ ‫شـوروی‪ ،‬مقامات شـوروی طرحی را برای حمله‬ ‫نصـورت‬ ‫اتمـی علیـه چیـن درنظـر گرفتنـد؛ درای ‬ ‫یطـرف‬ ‫امریـکا نمی توانسـت دراین بحـران ب ‬ ‫باشـد؛ لـذا شـوروی را تهدیـد کـرد کـه درپاسـخ به‬ ‫این اقـدام‪ ،‬حملـه هسـته ای باتما مقـوا را ترتیـب‬ ‫خواهـد داد‪.‬‬ ‫یکـه جنـگ یـوم کیپـور رو‬ ‫‪ ۲۴‬ا کتبـر ‪ :۱۹۷۳‬زمان ‬ ‫به ارامـی گذاشـت‪ ،‬تهدیـد شـوروی بـه مداخلـه‬ ‫ازسـوی مصر باعث شـد ایاالت متحده به حالت‬ ‫اماد هبـاش درجـه ‪ ۳‬بـرود‪.‬‬ ‫‪ ۹‬نوامبـر ‪ :۱۹۷۹‬دراین تاریـخ مرکـز فرماندهـی‬ ‫دفـاع هوایـی امریـکای شـمالی (‪)NORAD‬‬ ‫خبـر حملـه هوایـی همه جانبـه شـوروی را روی‬ ‫صفحه نمایـش رادارهـای خـود مشـاهده کـرد‬ ‫و متعاقـب ان ارتـش ایـاالت متحـده به حالـت‬ ‫اماد هبـاش کامـل درامـد‪ .‬هیـچ تالشـی جهـت‬ ‫اسـتفاده از خـط تلفـن قرمـز صـورت نپذیرفـت‬ ‫تـا وضعیـت کنونـی بـا شـوروی مشـخص شـود؛‬ ‫ایـن تهدیـد تـا زمانـی ادامـه داشـت کـه اخـر‬ ‫مشـخص شـد سـامانه های راداری هیچ خطری‬ ‫یبـر حملـه هوایـی شـوروی مشـخص‬ ‫را مبن ‬ ‫نکردنـد‪ .‬مرکـز ‪ NORAD‬این مسـئله را تائیـد کـرد‬ ‫کـه در سـامانه راداری مشـکلی رایانـه ای به وجود‬ ‫امـده‪ .‬یکـی از سـناتورهایی کـه دران زمـان داخل‬ ‫سـامانه ‪ NORAD‬بـود‪ ،‬جـو حا کـم بـر انجـا را‬ ‫سـنگین و پراضطـراب توصیف کرد‪ .‬بررسـی های‬ ‫به عمل امـده ازسـوی دولـت سـرانجام منجـر بـه‬ ‫تخریب کامل سامانه های راداری شد تا از ایجاد‬ ‫چنیـن اشـتباهات خطرنا کـی جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬سـپتامبر ‪ :۱۹۸۳‬دراین تاریـخ سـامانه‬ ‫هشـداردهی هسـته ای شـوروی پیغام اشتباهی‬ ‫یبـر حملـه هوایـی از خـا ک ایاالت متحده‬ ‫را مبن ‬ ‫اعلام کـرد‪ .‬خطـر بالقـوه حملـه هسـته ای بـه‬ ‫ایـاالت متحـده و متحـدان غربـی وی توسـط‬ ‫فـردی ب هنـام استانیسلاو پتـروف کـه دران زمـان‬ ‫افسـر نیـروی هوایـی شـوروی بـود متوقـف شـد‪.‬‬ ‫او بـا تسـلط بـر اعصـاب خـود‪ ،‬بـه اشـتباه فاحش‬ ‫سـامانه های رایانـه ای پـی بـرد و مانـع بـروز‬ ‫فاجعـه ای عظیـم شـد‪( .‬سـامانه ضدموشـکی‬ ‫مزبـور بعدهـا به طورکامـل از بیـن رفـت)‪.‬‬ ‫‪ ۲‬تـا ‪ ۱۱‬نوامبـر ‪ :۱۹۸۳‬روابـط تیـره و‬ ‫روبه وخامت گذاشـته شـوروی و ایـاالت متحـده‬ ‫و فقـدان عملکـرد دبیـرکل حـزب کمونیسـت در‬ ‫ـاری یـوری‬ ‫پلیتبـوروی شـوروی (به دلیـل بیم ِ‬ ‫اندروپـوف)‪ ،‬سـازمان ناتـو (‪ )NATO‬اقـدام بـه‬ ‫اعلام ‪ 3 Able Archer‬کـرد کـه ایـن اعالمیـه‬ ‫توسـط برخـی از اعضـای حـزب کمونیسـت‬ ‫شوروی نشـان دهنده اعالن جنگ بود‪ .‬شوروی‬ ‫نیـز درپاسـخ به ایـن تهدیـد اقـدام بـه اسـتقرار‬ ‫سـامانه های تسـلیحاتی هسـته ای و هوایـی در‬ ‫المـان شـرقی و لهسـتان کـرد‪.‬‬ ‫پس از جنگ سرد‬ ‫نورمـن پودهورتـز؛ نویسـنده امریکایـی در‬ ‫کتـاب «جنـگ جهانـی چهـارم» می نویسـد‬ ‫کـه شناسـایی دوبـاره توطئه گرانـی کـه در دو‬ ‫بگـذاری کـرده بودنـد‪،‬‬ ‫طـرف دریـای اطلـس بم ‬ ‫یتـوان به راحتـی‬ ‫پیشـنهاد داده جنـگ سـرد را م ‬ ‫در مقیاس جنگ جهانی سـوم شناسـایی کرد و‬ ‫جنگیـد؛ زیـرا ایـن جنـگ اتفاق افتـاد‪ .‬همچنین‬ ‫در مقیـاس جهانـی با مبـارزات اصلی کشـورهای‬ ‫ً‬ ‫امریـکا و بعـدا ناتـو و اتحـاد جماهیـر شـوروی‬ ‫و اتحادیـه شـوروی بـا تهیـه پیمـان سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی یکدیگـر را پشـتیبانی می کننـد و‬ ‫ً‬ ‫چیـک مسـتقیما مبـارزه نمی کننـد‪.‬‬ ‫هی ‬ ‫الیـوت کوهـن؛ مدیـر اسـتراتژیک در ‪Paul H‬‬ ‫‪ Nitz‬دانشـکده مطالعـات بین المللـی پیشـرفته‬ ‫در دانشـگاه جـان هاپکینـز در وال اسـتریت‬ ‫کمـاه پـس از‬ ‫اعلام می کنـد؛ کمـی بیـش از ی ‬ ‫جهـای دوقلو پنتا گـون‪ ،‬تلاش برای‬ ‫حملـه بـه بر ‬ ‫مقابلـه بـا تروریسـم بیشـتر از یـک قانـون و فشـار‬ ‫یسـت؛ و الزمـه اش درگیـری ارتـش بـر‬ ‫عملیات ‬ ‫مقابلـه بـا تهاجـم افغانسـتان‪ .‬کوهـن هـم ماننـد‬ ‫مـارن‪ ،‬جنـگ جهانـی سـوم را ماننـد یـک نتایـج‬ ‫درنظر گرفته اسـت؛ اما دقیق تر از جنگ جهانی‬ ‫چهـارم (او نوشـت) جنـگ سـرد درواقـع جنـگ‬ ‫جهانـی سـوم بـود کـه بـه مـا یـاداوری می کنـد‬ ‫گهـای جهانـی شـامل جابه جایـی‬ ‫تمـام جن ‬ ‫نهـا ارتـش یـا جنـگ لفظـی متقابـل روی‬ ‫میلیو ‬ ‫خطـوط نقشـی نیسـت‪ .‬در مصاحبـه ای طـی‬ ‫سـال ‪ ،۲۰۰۶‬جـورج بـوش؛ رئیس جمهـوری‬ ‫امریکا گفت‪« :‬انچه تروریسم ها انجام می دهند‪،‬‬ ‫همـان جنـگ جهانـی سـوم اسـت»‪.‬‬ ‫جنگسایبریجهانی‬ ‫ب هگـزارش اسـپوتنیک در روزهـای پایانـی سـال‬ ‫‪ ،۲۰۱۹‬کارشناسـان سـایبری شـرکت چـک‬ ‫پوینـت پیش بینـی کردنـد در سـال ‪ ۲۰۲۰‬جنـگ‬ ‫سـرد سـایبری دامن گیـر جهـان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ایـن کارشناسـان انـواع مختلفـی از حملات‬ ‫سـایبری را ذکـر کرده انـد؛ ازجملـه انـواع‬ ‫باج افزارهـا و فیشـینگ کـه تشـدید خواهـد شـد‬ ‫و گسـترش می یابنـد‪ ،‬خبرهـای جعلـی درمـورد‬ ‫انتخابـات‪ ،‬حملات سـایبری بـه تاسیسـات و‬ ‫زیرسـاخت های مهـم‪ .‬ایـن کارشناسـان جنـگ‬ ‫سـرد سـایبری بیـن کشـورهای کوچـک را نیـز‬ ‫پیش بینـی کرده انـد‪.‬‬ ‫‪ ...‬و حاال حمله روسیه به اوکراین‬ ‫جنگـی تمام عیـار کـه از فوریـه سـال ‪ ۲۰۲۲‬اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬جنـگ بـا پیشـنهاد امریـکا بـرای‬ ‫پیوستن اوکراین به ناتو و حمایت از اوکراین اغاز‬ ‫شـد و روسـیه به این دلیل به اوکراین حمله کرد‪.‬‬ ‫بسـیاری از کارشناسـان عنـوان کرده انـد کـه ایـن‬ ‫جنـگ‪ ،‬اغـازی بـرای جنـگ جهانـی سـوم اسـت‪.‬‬ ‫نگاه غیرانسانی برخی ازافراد‬ ‫مسائل انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫تهیه کننـده‪ ،‬نویسـنده و کارگـردان فیلـم کوتاهـی کـه دو نـام موقـت «جنـگ»‬ ‫یـا «خودویران گـری» بـرای ان درنظـر گرفتـه شـده؛ بااشـاره به اینکه ایـن اثـر‪،‬‬ ‫فیلمـی ضدجنـگ اسـت و به نوعـی جنگ را زیرسـوال می برد و مسـائلی را که‬ ‫جنـگ بـرای انسـان ها به وجـود مـی اورد‪ ،‬مطـرح می کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن فیلـم‬ ‫درتلاش اسـت بـه مخاطب خود بگوید زمانی که درحال کشـتن همنوع خود‬ ‫ً‬ ‫هسـتی‪ ،‬درحقیقـت درحال کشـتن خـودت هسـتی و نهایتـا بایـد به این نکتـه‬ ‫رسـید کـه جنـگ‪ ،‬نوعـی خودویرانگری سـت»‪ .‬رضـا گـودرزی بابیان اینکـه‬ ‫ایـن اثـر ‪ 30‬بهمن مـاه امسـال توسـط وحیـد ابراهیمـی تصویربـرداری شـده‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬وی در فیلم های سـینمایی خروج‪ ،‬به وقت شـام و موقعیت مهدی‬ ‫کـه امسـال در جشـنواره فجـر خـوش درخشـید‪ ،‬بـه تصویربـرداری پرداختـه و‬ ‫تدویـن ایـن فیلـم نیز توسـط حسـین ابراهیمی انجـام خواهد شـد‪ .‬دراین اثر‬ ‫ارش اقابیـک مسـئولیت خلـق جلوه هـای ویـژه را برعهـده داشـته و محـل‬ ‫فیلم بـرداری نیـز باتوجه به اینکـه ایـن فیلـم بایـد فضایی جنگـی را به نمایش‬ ‫می گذاشـت‪ ،‬شـهرک حصارامیـر پا کدشـت (از توابـع اسـتان تهـران) انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫شـد و نهایتـا مراحـل تصویربـرداری ایـن کار به پایـان رسـید»‪ .‬ایـن کارگـردان‬ ‫باسـابقه فیلـم و تئاتـر بااذعان به اینکـه ایـن فیلـم‪ ،‬امروزی نیسـت و به بیانی‪،‬‬ ‫مربـوط بـه جنـگ جهانـی دوم اسـت و ازایـن رو‪ ،‬از نوعـی از طراحـی لبـاس و‬ ‫طراحـی صحنـه بهـره جسـته اسـت کـه بـا زمـان خویـش هماهنـگ باشـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬تااینجـای کار‪ ،‬همه هزینه های تولید این فیلم شـخصی انجام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬حـدود ‪ 60‬میلیون تومـان هزینـه بـرای تولیـد ایـن فیلـم صـرف شـده و‬ ‫مابقـی هزینه هـا؛ ازجملـه تدوین‪ ،‬صدا گـذاری‪ ،‬موسـیقی و تصحیح رنگ نیز‬ ‫نزدیک به ‪ 20‬میلیون تومان براورد شده است»‪ .‬گودرزی‪ ،‬باابرازتاسف ازاینکه‬ ‫گ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫جز مجوز تصویربرداری که توسـط اداره فرهن ‬ ‫پا کدشـت صـادر شـده؛ هیچ گونـه حمایت خارجـی از این اثر وجود نداشـته‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬مـن اثـار کوتـاه زیـادی را بـا عناوینـی ماننـد کین تـور‪ ،‬بازتـاب‪ ،‬گرانـوه‪،‬‬ ‫موسـی؛ فرزند امامزاده و پیرشـدن سـریع را تابه امروز سـاخته ام و این اثار در‬ ‫جشـنواره های مختلف داخلی و خارجی زیادی شـرکت کرده اند و بحمداهلل‬ ‫دراین میـان‪ ،‬مـواردی بـوده کـه ایـن فیلم هـا کاندیـد شـده و جایـزه گرفته انـد‬ ‫ً‬ ‫و مثلا فیلـم پارتنـر‪ ،‬سـال ها پیش در جشـنواره اورحـوزن اتریـش شـرکت کـرد‬ ‫و دراین جشـنواره توانسـت بـه لـوح تقدیـر جشـنواره دسـت پیـدا کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه برخی دیگـر از اثـارش توانسـته اند در جشـنواره بین المللی فیلم‬ ‫«رشـد» یـا جشـنواره «پرویـن اعتصامـی» بـه جوایـزی دسـت یابـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«چندی پیـش بـرای مسـتند موسـی؛ فرزنـد امامـزاده بـه جشـنواره مونتانای‬ ‫امریـکا دعـوت شـدم»‪ .‬ایـن کارگـردان باسـابقه فیلـم کوتـاه‪ ،‬باتا کیدبراینکـه‬ ‫ً‬ ‫فیلم هـای او عمومـا جنبه هـای انسـانی زندگـی و مباحـث مربـوط بـه انسـان‬ ‫و ازسـویی‪ ،‬مسـائل اجتماعـی را پیـش می کشـد‪ ،‬تصریـح کرد‪« :‬سـعی کـرده ام‬ ‫در فیلم هایـم بـه نگاه هـای غیرانسـانی کـه بـه زندگـی وجـود دارد‪ ،‬بپـردازم و‬ ‫مشـکالتی کـه این نـوع نگاه هـا بـرای زندگـی مـردم به وجـود مـی اورد‪ ،‬بررسـی‬ ‫کنـم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه همـواره ضدجنـگ فکـر می کنـد و صلح و دوسـتی‬ ‫را به عنوان یک مقوله مهم همواره در ذهن دارد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬همواره‬ ‫در برنامه هـا و فیلم هـای خویـش می کوشـم تـا بـه این موضـوع بپـردازم و‬ ‫مشکالت اجتماعی را وا کاوی کنم»‪ .‬کارگردان فیلم «جنگ» بااشاره به اینکه‬ ‫انسـان بودن در همـه اثـار او برایـش بسـیارمهم بـوده‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬در تمـام‬ ‫اثـاری کـه می نویسـم‪ ،‬تهیـه یـا کارگردانـی می کنـم‪ ،‬همـواره به مسـائل انسـانی‬ ‫و انسـان بودن توجـه داشـتم و به نوعـی‪ ،‬مـوارد مربـوط بـه مسـائل انسـانی را‬ ‫در اثـارم می گنجانـم»‪ .‬وی کـه از دوران نوجوانـی و در دبیرسـتان وارد حـوزه‬ ‫هنرهـای نمایشـی ماننـد تئاتـر و سـاخت فیلـم کوتـاه شـده و ازاین طریـق‬ ‫انجمن نمایش شهرسـتان پا کدشـت و به تبع ان‪ ،‬انجمن سـینمای جوان را‬ ‫کنـار دیگـر فعـاالن تئاتـر و فیلـم دراین شهرسـتان بنـا کرده انـد‪ ،‬اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در مدت زمانی که فعالیت های فرهنگی و هنری؛ ازجمله نوشتن فیلم نامه‬ ‫و سـاخت فیلم را دنبال می کردم‪ ،‬در شهرسـتان پا کدشـت در موقعیت های‬ ‫مختلـف فرهنـگ و هنـری ماننـد ریاسـت انجمـن نمایـش و فرهنگسـراهای‬ ‫این شهرستان همواره تالش کرده ام یک گام مهم فرهنگی برداشته باشم»‪.‬‬ ‫ایـن کارگـردان باسـابقه کـه تحصیلات خـود را در رشـته گرافیـک در مقطـع‬ ‫کارشناسـی به پایـان رسـانده اسـت و ‪ 21‬سـال تدریـس در حوزه هـای مختلـف‬ ‫هنـر را در هنرسـتان های شهرسـتان پا کدشـت برعهـده داشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫سـال های فعالیتـم‪ ،‬تلاش کردم به موضوع شـهدا نیز بپـردازم؛ چندی پیش‬ ‫یـک مسـتند سـریالی باعنـوان حماسـه شـهادت را تولیـد کردیـم کـه از‬ ‫شـبکه های ‪ 3 ،2‬و مسـتند پخـش شـد و در مـواردی نیـز در کنـار گرو ههـای‬ ‫تولیـد ایتم هـای اموزشـی راهنمایـی و رانندگـی بـه فعالیـت پرداختـه ام»‪.‬‬ ‫گـودرزی‪ ،‬باابرازتاسـف ازاینکه امـروز سـینمای کوتـاه مسـتقل‪ ،‬حامـی نـدارد‬ ‫و هیـچ ارگانـی از این مجموعـه حمایـت نمی کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬سیاسـت های‬ ‫خاصـی بـرای حمایـت از سـینمای کوتـاه در ایـران وجـود دارد و ا گـر بنـا‬ ‫باشـد کـه از یـک اثـر دراین رونـد حمایـت شـود‪ ،‬تولیدکننـده اثـر در دریافـت‬ ‫حمایت هـا‪ ،‬بـا فرازونشـیب های بسـیار روبه روسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫کسـی که می خواهـد در تولیـد یـک اثـر مسـتقل فعالیـت کنـد‪ ،‬باید در شـرایط‬ ‫کنونـی‪ ،‬هزینـه ای درحـدود ‪ 100‬میلیون تومـان را بـرای تولیـد یـک فیلـم کوتـاه‬ ‫صـرف کنـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬باید در مسـیری گام بگذاریم که بتوانیم هزینه های‬ ‫ً‬ ‫تولیـد اثـار کوتـاه در کشـور را کاهـش دهیـم و از خـود بپرسـیم مثلا بـرای منـی‬ ‫کـه یـک دبیـر اموزش وپـرورش هسـتم‪ ،‬تاچه انـدازه امـکان تولیـد یـک فیلـم‬ ‫بـا ایـن هزینه هـا وجـود دارد و تاچه انـدازه می تـوان به شـکل فعلـی در تولیـد‬ ‫فیلـم کوتـاه گام برداشـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ رضـا سـیدی‪ :‬بازیگـر اصلـی‪ /‬وحیـد‬ ‫ابراهیمـی‪ :‬مدیـر فیلم بـرداری‪ /‬علـی نوین نـژاد‪ :‬صدابـردار‪ /‬ارش اقابیـک‪:‬‬ ‫اسپیشـال افکت‪ /‬ناهیدسـادات میرمحمدکاشـی‪ :‬دسـتیار اول کارگـردان و‬ ‫برنامه ریـز‪ /‬محمـد مفاخـری و احسـان ارویـن‪ :‬دسـتیاران کارگـردان‪ /‬امیـر‬ ‫ترابـی‪ :‬طـراح گریـم‪ /‬امیـر خراسـانی و نوید میرزایی‪ :‬طراحـان صحنه‪ /‬نیلوفر‬ ‫سـجادی‪ :‬طـراح لبـاس‪ /‬مریـم متین نـژاد‪ :‬دسـتیار لبـاس‪ /‬ا کبـر خیرابـادی‪:‬‬ ‫مدیـر تولیـد‪ /‬امیرحسـین علیجانـی‪ :‬عـکاس‪ /‬امیـن کردبچـه چنگـی‪:‬‬ ‫روابط عمومـی و مشـاور رسـانه ؛ دراین اثـر‪ ،‬رضـا گـودرزی را در مقـام کارگـردان‬ ‫یـاری کرده انـد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬امیرحسینعلیجانی‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬اردیبهشت ‪ 3 1401‬شوال ‪ 5 1443‬می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2489‬‬ ‫نگــذار و مدیرعامل شــرکت «نت فلیکس»)‬ ‫ریــد هســتینگز (بنیا ‬ ‫می گویــد؛ شــما وقتــی یــک ســریال یــا فیلــم را از نت فلیکــس‬ ‫می گیریــد‪ ،‬داریــد از خــواب می میریــد؛ ولــی ســرانجام بیــدار‬ ‫می مانیــد تــا ان را تماشــا کنیــد‪ .‬پــس مــا در واقــع با خــواب رقابت‬ ‫یشــویم‪ .‬هســتینگز در ســخنانش‬ ‫می کنیــم و داریــم برنــده م ‬ ‫می افزایــد کــه بــرای رســانه های اجتماعــی و پلتفر مهــای‬ ‫عصــر دیجیتــال بســیار مهــم اســت‪ :‬زیــاده روی در تماشــا‬ ‫(‪ .)binge-watching‬او در ســخنرانی اش کــه متــن ان را‬ ‫«فسـت کمپانی» منتشــر کرد‪ ،‬تاکید کرد هر کســی ســاعت های‬ ‫مشــخصی بــرای فعالیــت در شــبانه روز دارد‪ .‬هدف نت فلیکس‬ ‫ایــن اســت کــه ایــن ســاعت ها را اشــغال کنــد‪ .‬در حقیقــت‪،‬‬ ‫یتــوان‬ ‫یبــرد کــه م ‬ ‫مدیرعامــل ایــن پلتفــرم از پدیــده ای نــام م ‬ ‫ان را بــا اصطــاح «اقتصــاد توجــه» (‪)Attention Economy‬‬ ‫روش ـن تر بیــان کــرد‪ .‬مــدل کس ـب وکار رســانه های اجتماعــی‬ ‫مبتنــی بــر اقتصــاد توجــه اســت و در نظــر گرفتن توجه انســان ها‬ ‫به مثابــه یــک کاالی کمیــاب‪ .‬اقتصــاد ب ـ ه عبــارت خیلــی ســاده‬ ‫ً‬ ‫یعنــی تخصیــص منابــع و کاالهــای محــدود بــه نیازهــای تقریبــا‬ ‫نامحــدود‪ .‬اقتصــاد توجــه یعنــی تخصیــص توجــه انســان ها بــه‬ ‫نهــا در مــدت شــبانه روز‬ ‫پدید ههــای زیــاد‪ ،‬در شــرایطی کــه ا ‬ ‫زمــان محــدودی بــرای ابــراز توجــه بــه ایــن پدید ههــا دارنــد‪.‬‬ ‫هــر انســانی در چرخــه ‪۲۴‬ســاعته روز و شــب‪ ،‬ســاعاتی بــرای‬ ‫کارکــردن‪ ،‬امــوزش‪ ،‬اســتراحت‪ ،‬ارتباطــات نا گزیــر اجتماعــی‪،‬‬ ‫نهــا صــرف می کنــد‪ .‬حضــور و تعامــل بــا‬ ‫خــواب و نظایــر ای ‬ ‫رســانه های اجتماعــی هــم می توانــد بخشــی از ایــن وقــت را بــه‬ ‫خــود اختصــاص دهــد‪ .‬مــدل تجــاری پلتفر مهــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه ایــن صــورت اســت کــه هــر چقــدر افــراد بیشــتر‬ ‫نهــا‬ ‫نهــا حضــور داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد بیشــتر بــه ا ‬ ‫در ا ‬ ‫ا گهــی نشــان بدهنــد و بنابرایــن درامد شــرکت های رســانه های‬ ‫نهــا بایــد تــا حــد‬ ‫اجتماعــی افزایــش پیــدا می کنــد؛ بنابرایــن ا ‬ ‫امــکان‪ ،‬بیشــترین توجــه کاربــران را بــه خــود معطــوف ســازند‪.‬‬ ‫هرچــه بتواننــد توجــه کار بــران را بیشــتر بــه خــود جلــب کننــد‪،‬‬ ‫درامــد باال تــری خواهنــد داشــت‪ .‬بــه ایــن الگــوی اقتصــادی‬ ‫«اقتصــاد توجــه» می گوینــد‪.‬‬ ‫الگوریتم هایپیچیدهولذت‬ ‫بـه طـور معمـول پیـش می ایـد کـه کاربـران شـکایت دارنـد از اینکـه‬ ‫مـدت زمـان زیـادی در یـک رسـانه اجتماعـی مثـل توییتـر یـا‬ ‫ً‬ ‫سشـان بـه‬ ‫اینسـتا گرام یـا یوتیـوب حضـور داشـته اند امـا اصلا حوا ‬ ‫سـاعت نبـوده و متوجـه نشـده اند کـه چـه زمـان زیـادی را صـرف‬ ‫نکـردن صفحـات و تعامـل با سـایر کاربـران کرده انـد‪ .‬این‬ ‫بـاال و پایی ‬ ‫نهـا مثـل چرخیـدن در فروشـگاه های زنجیـره ای بـزرگ اسـت‬ ‫کار ا ‬ ‫سهـا می گردنـد و متوجـه‬ ‫کـه سـاعت ها البـه الی قفسـه ها و جن ‬ ‫یشـوند؛ امـا رسـانه های اجتماعـی از اینکـه کاربـران‬ ‫گـذر زمـان نم ‬ ‫ساعت های بیشتری را در محیط ان ها بگذرانند ناراحت نیستند‬ ‫یشـوند‪ .‬شـاید حتـی خـود رسـانه های‬ ‫و بسـیار هـم خرسـند م ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬براسـاس شـکایت کاربـران و تلاش برای سـاختن نوعی‬ ‫وجهه مشتری پسـند و خیرخواه‪ ،‬راه حل هایی مثل هشـدار دادن‬ ‫بـه کاربرانـی کـه زیـادی در رسـانه های اجتماعـی وقـت می گذرانند‪،‬‬ ‫ی در تـه دلش‬ ‫ارائـه کـرده باشـند‪ ،‬امـا هیـچ صاحـب رسـانه اجتماعـ ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫راه و نگاه‬ ‫نگاهی به «اقتصاد توجه»؛‬ ‫کسب ثروت شبکه های اجتماعی از کاربران‬ ‫و در جلسـات هیـات مدیـره اش‪ ،‬از اینکـه بـا اشـغال وقـت بیشـتر‬ ‫کاربـران بـه درامـد زیادتـری برسـد‪ ،‬ناراضـی نیسـت‪ .‬رسـانه های‬ ‫اجتماعـی بـرای اینکـه وقـت بیشـتری از کاربـران را اشـغال کننـد‪،‬‬ ‫نهـا‬ ‫بشـده و البتـه غیرشـفاف عمـل می کننـد‪ .‬ابـزار ا ‬ ‫بسـیار حسا ‬ ‫بـرای ایـن کار الگوریتـم اسـت‪ .‬الگوریت مهـا؛ رسـانه های اجتماعـی‬ ‫هسـتند کـه تصمیـم می گیرنـد بـه هـر کاربـر چـه محتوایـی بـه چـه‬ ‫ترتیبـی نشـان داده شـود‪ .‬الگوریت مهـا بـر اسـاس سـابقه فعالیـت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کاربران در رسانه اجتماعی ــ مثال اینکه چه چیزی را قبال پسندیده‬ ‫یـا جسـت وجو کـرده یـا بـا چـه محتوایی تعامـل داشـته ــ بـه او انچه‬ ‫را نشـان می دهنـد کـه پیش بینـی می کننـد دوسـت دارد و بـه ایـن‬ ‫ترتیـب کاربـر را بیشـتر بـه خـود جلـب می کننـد‪ .‬ابزارهایـی مثـل‬ ‫عالمـت «الیـک» هـم بـه ایـن جلـب توجـه کمـک می کننـد‪ .‬وقتـی‬ ‫اشـنایان و دوسـتان کاربـر در یـک رسـانه اجتماعـی او را الیـک‬ ‫می کننـد‪ ،‬لذتـی بـه کاربر دسـت می دهد کـه به تدریج بـه این لذت‬ ‫عـادت می کنـد‪ .‬کار می توانـد بـه جایـی برسـد کـه ا گـر یـک روز ایـن‬ ‫لـذت نباشـد؛ یعنـی یـک روز در رسـانه اجتماعـی فعالیـت نداشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬احسـاس کمبـود کنـد و در جسـت وجوی ان لـذت‪ ،‬دوبـاره‬ ‫ب هسـوی رسـانه اجتماعی کشیده شود‪ .‬مشکل بزرگ تر اینجاست‬ ‫کـه الگوریت مهـای رسـانه های اجتماعـی شـفاف نیسـتند و کسـی‬ ‫نهـا خبـر نـدارد‪ .‬بـه طـور‬ ‫در خـارج از ایـن شـرکت ها از جزییـات ا ‬ ‫مثـال معلـوم نیسـت کـه الگوریت مهـای اینسـتا گرام یـا توییتـر چـه‬ ‫مواردی از فعالیت های کاربر را در اولویت قرار می دهد تا نوشته ها‬ ‫نهـا بـه او نشـان دهـد‪ .‬نظارتـی‬ ‫سهـای بعـدی را بـر اسـاس ا ‬ ‫و عک ‬ ‫هـم بـر کار الگوریت مهـای رسـانه های اجتماعی نیسـت و شـرکت ها‬ ‫هـر طـور کـه بخواهند می توانند کاربران را بـازی دهند‪ .‬به خصوص‬ ‫کـه ا کنـون هـوش مصنوعـی و شـاخه های از ان همچـون یادگیـری‬ ‫ماشـینی‪ ،‬توانسـته اند الگوریت مهـای بسـیار قدرتمنـد و دقیقـی‬ ‫بسازند‪.‬‬ ‫راه درمان؛ افزایش شناخت کاربران‬ ‫یتـوان از مـدل اقتصـاد توجـه در رسـانه های اجتماعـی‬ ‫چطـور م ‬ ‫نهـا نیفتـاد؟ قـدم اول حـل هـر مشـکلی‪،‬‬ ‫برحـذر بـود و بـه دام ا ‬ ‫ا گاهـی از ان و قبـول وجـود ان مشـکل اسـت‪ .‬شـاید در گام‬ ‫نخسـت‪ ،‬بتوان با ا گاهی بیشـتر از سـازوکارهایی که این شـرکت ها‬ ‫بـرای تصاحـب وقـت و جلـب توجـه کاربـران بـه کار می گیرند‪ ،‬سـواد‬ ‫نهـا را مطلـع کـرد کـه بـا حضـور‬ ‫رسـانه ای کاربـران را افزایـش داد و ا ‬ ‫بیـش از انـداز ه خـود در رسـانه های اجتماعـی‪ ،‬علاوه بـر اینکـه بـه‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫کارمند بی مزد و مواجب شـرکت های ان پلتفرم ها بدل م ‬ ‫ممکـن اسـت بـه زندگـی خـود نیـز اسـیب بزننـد و وقـت ارزشـمند‬ ‫خـود را تلـف می کننـد؛ امـا حتـی کاربـری کـه ا گاه اسـت رسـانه های‬ ‫نهـا را در محیـط خـود نگـه مـی دارد‪،‬‬ ‫اجتماعـی بـا ترفندهایـی ا ‬ ‫ممکـن اسـت بـر اثـر لذتـی کـه حضـور در رسـانه های اجتماعـی‬ ‫تجدید ا گهی فراخوان عمومی‬ ‫جذب سرمایه گذار مشارکت در ساخت پروژه ره باغ‬ ‫نهـا دارد محیـط را تـرک نکنـد‪ .‬قـدم بعـدی‪ ،‬راه هایـی اسـت‬ ‫بـرای ا ‬ ‫کـه اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی را از یـک حـد معیـن بـه بعـد‬ ‫ممنـوع می کند‪ :‬نرم افزارهایی هسـتند کـه کاربران می تواننـد ان ها‬ ‫نهـا را در رسـانه های اجتماعـی‬ ‫را نصـب کننـد تـا زمـان حضـور ا ‬ ‫ممنـوع کنـد‪ .‬همچنیـن بـا تمرین هایـی مثـل یـک روز در هفتـه‬ ‫بدون رسانه اجتماعی‪ ،‬می توان خود را در برابر ان ها مقاوم تر کرد‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬خیلی هم نمی توان به عاقبت ماجرا خوشبین بود‪.‬‬ ‫رسـانه های اجتماعـی چنان الگوریت مهـا و ابزارهای پیچیده ای به‬ ‫کار می گیرند که هر کاربر خودا گاهی را هم می توانند به سوی خود‬ ‫بکشند‪ .‬بعضی از متخصصان می گویند علتش می تواند این باشد‬ ‫نهـا روی ناخـودا گاه انسـان ها اثـر می گذارنـد و بـه ایـن راحتـی‬ ‫کـه ا ‬ ‫نمی توان کنارشان گذاشت‪ .‬هر روز نیز ابزارهای تازه ای برای جلب‬ ‫توجه کاربران بالقوه خود ارایه می کنند‪ .‬از ان سو‪ ،‬جامعه امروز هم‬ ‫بـه سـویی مـی رود کـه حضـور در رسـانه های اجتماعـی بـه یکـی از‬ ‫تهـا و حتـی شـاید ضروریـات ارتباطـات انسـانی تبدیـل شـده‬ ‫عاد ‬ ‫است؛ همچنین بخشی از اطالع رسانی و با خبر شدن از وقایع روز‬ ‫نیز بر عهده رسانه های اجتماعی قرار گرفته است‪ .‬اما به هر حال‪،‬‬ ‫باید از اینکه رسانه های اجتماعی چه اثری بر انسان ها می گذارند‬ ‫و چطور کسب وکارشـان اداره می شـود‪ ،‬ا گاه شـد تا بتوان دست کم‬ ‫نهـا برخـورد نکرد‪.‬‬ ‫معصومانـه و خام اندیشـانه بـا ا ‬ ‫سعید ارکان زاده یزدی‪ /‬ایرنا‬ ‫نوب‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫شـهرداری تایباد درنظردارد به اسـتناد مجوز شـورای اسلامی شـهر نسـبت به وا گذاری به صورت اجاره‬ ‫اما کـن مشـروحه ذیـل از طریـق برگـزاری مزایـده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شـرکت در مزایده‬ ‫قید شده در جدول ذیل اقدام کند‪ .‬لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد‬ ‫مزایده و کسـب اطالعات الزم به واحد امال ک شـهرداری تایباد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/12‬لغایت ‪1401/03/01‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخه ‪1401/03/01‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/03/02‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و درصورتـی کـه برنـدگان اول تـا سـوم مزایـده از پیشـنهادات خـود عـدول کننـد‪،‬‬ ‫سـپرده انـان بـه ترتیـب بـه نفـع شـهرداری ضبـط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محـل تحویـل اسـناد مزایـده‪ :‬دبیرخانـه شـهرداری تایبـاد اسـت‪ .‬متقاضیـان محتـرم می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر بـا‬ ‫شـماره تلفـن ‪ 051-54536525‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫شـهرداری تایبـاد درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـورای اسلامی شـهر نسـبت بـه وا گذاری بـه صورت‬ ‫اجاره اما کن مشـروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شـرکت‬ ‫در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام کند‪ .‬لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت‬ ‫دریافت اسـناد مزایده و کسـب اطالعات الزم به واحد امال ک شـهرداری تایباد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/12‬لغایت ‪1401/03/01‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخه ‪1401/03/01‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/03/02‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و درصورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول کنند‪،‬‬ ‫سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫محل تحویل اسناد مزایده‪ :‬دبیرخانه شهرداری تایباد است‪ .‬متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ 051-54536525‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام محل‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 13‬خیابان دارالسالم کنار کال‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکباب مغازه درب جمعه بازار‬ ‫‪4/200/000‬‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 12‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪23/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 8‬بازار شهروند یک جنوبی‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪11/000/000‬‬ ‫شماره ‪9-6‬‬ ‫‪2/000/000‬‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫شماره ‪ 7‬و ‪8‬‬ ‫‪1/800/000‬‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫شماره ‪16‬‬ ‫‪2/000/000‬‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫شماره ‪5‬‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫شماره ‪6‬‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫هفته ای ‪8/000/000‬‬ ‫‪43/000/000‬‬ ‫شماره ‪5‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫شماره ‪8‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دکه میدان جهاد‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یک قطعه زمین پارک سعدی جهت موتورشارژی‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪6/600/000‬‬ ‫شماره ‪2‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪17/500/000‬‬ ‫شماره ‪3‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪13/500/000‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 2‬مجتمع تجاری موالنا‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 6‬مجتمع تجاری موالنا‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫غرفه شماره ‪16‬‬ ‫متری ‪4/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫قطعه زمین شماره ‪29‬‬ ‫متری ‪3/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫حمامتیرپارک‬ ‫‪40/000/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قطعات زمین جهت نصب دکه فلزی جنب‬ ‫چاپخانهوحدت‬ ‫‪6‬‬ ‫مغازه های ضلع شمال ترمینال (اغذیه‬ ‫فروشی ها)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام محل‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫یکباب مغازه پارک ملت جنب رستوران شهرداری‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکباب مغازه شماره ‪ 11‬مجتمع تجاری گلستان‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکباب غرفه شماره ‪ 25‬تیرپارک شهرداری‬ ‫متری ‪4/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مغازه های شماره ‪ 3‬و ‪ 7‬ضلع شمال ترمینال‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪9/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محل تلویزیون شهری‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫م الف ‪1401-4‬‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ ‫دبیـر سـتاد برگـزاری هفتـه سلامت بـه تشـریح برنامه هـای بزرگداشـت هفتـه‬ ‫سلامت با شـعار «سلامت ما‪ ،‬سالمت سیاره ما» در کشور پرداخت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسـنا؛ محمد هاشـمی با اشـاره به اغاز هفته از روز شـنبه ( ‪ ۱۷‬اردیبهشت ماه)‬ ‫تـا روز جمعـه ( ‪ ۲۳‬اردیبهشـت ماه) گفـت‪« :‬برنامه هـای هفتـه سلامت در‬ ‫جهـت اشـنایی بیشـتر مـردم و تصمیم گیـران و تصمیم سـازان بـا موضوعـات‬ ‫مهم حوزه سلامت برگزار می شـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬شـعار امسـال هفته سلامت‬ ‫بـه درسـتی و بـر اسـاس نظرمتخصصـان و صاحبنظـران ایـن حـوزه و بـا درک‬ ‫صحیـح از وضعیـت جامعـه بشـری امـروز "سلامت مـا‪ ،‬سلامت سـیاره مـا"‬ ‫انتخاب شده است‪ .‬این مفهوم متضمن این است که بدون سالمتی محیط‬ ‫زیسـت و سـاختار زندگـی بشـری نمی تـوان انتظـار سلامتی پایـدار رابـرای نـوع‬ ‫بشـر انتظـار داشـت»‪ .‬هاشـمی ادامـه داد‪« :‬لـذا می بایسـت بـه تامیـن همـه‬ ‫ت بـاور و دغدغـه داشـته باشـیم و بـا تلاش و میثـاق‬ ‫جانبـه و پایـداری سلام ‬ ‫خـود ایـن نیـاز فطـری بشـری را جامـه عمـل بپوشـانیم»‪ .‬دبیـر سـتاد برگـزاری‬ ‫هفته سلامت با اشـاره به شـیوع ویروس کرونا گفت‪« :‬در وضعیت فعلی کشـور‬ ‫در مواجه با ویروس کرونا وزارت بهداشـت با کمک ارگان های دیگر و همراهی‬ ‫مطلـوب مـردم نقـش بسـیار حیاتی و موفقـی در پیشـگیری و ارائـه خدمـات‬ ‫شکـردن‬ ‫بـه بیمـاران کرونایـی بـر عهـده داشـته و امیـدوار اسـت پـس از فروک ‬ ‫ایـن مـوج بتوانـد بیش از پیـش بـه اقدامـات پیشـگیرانه و بسـیار بـا اهمیـت‬ ‫بهداشـتی بپـردازد؛ به همین منظـور و در جهـت هم نوایـی فرابخشـی‪ ،‬همـه‬ ‫جانبه و گسترده‪ ،‬شنبه ( ‪ ۱۷‬اردیبهشت ماه) به عنوان نقش مردم‪ ،‬مسئوالن‪،‬‬ ‫سـمن هـا در تحقـق عدالـت و تعالـی نظـام سلامت نامگـذاری شـده اسـت تـا‬ ‫همـگان اهتمـام خویـش را بـه پیوسـت عدالـت مورد نظر مقـام معظم رهبری‬ ‫در اقدامـات سلامت معطـوف سـازند»‪ .‬وی دیگـر عناویـن هفتـه سلامت را‬ ‫یکشـنبه (‪ ۱۸‬اردیبهشـت ماه) نقش مردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در دسـتیابی‬ ‫بـه انـرژی پـا ک‪ ،‬دوشـنبه (‪ ۱۹‬اردیبهشـت ماه) نقـش مـردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن‬ ‫هـا در مدیریـت حـوادث و بالیـا ذکـر کـرد‪ .‬به گفتـه دبیـر سـتاد برگـزاری هفتـه‬ ‫سلامت‪ ،‬سـه شـنبه (‪ ۲۰‬اردیبهشـت) نقـش مـردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در‬ ‫ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت‪ ،‬چهارشنبه (‪ ۲۱‬اردیبهشت؛ نقش‬ ‫مـردم‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬سـمن ها در تولیـد پـا ک و مدیریـت پسـماندها‪ ،‬پنجشـنبه‬ ‫(‪ ۲۲‬اردیبهشت) نقش مردم‪ ،‬مسئولین‪ ،‬سمن ها در تغذیه سالم از مزرعه تا‬ ‫سفره و جمعه ( ‪ ۲۳‬اردیبهشت) را نقش مردم‪ ،‬مسئولین‪ ،‬سمن ها در کاهش‬ ‫و کنتـرل مصـرف دخانیـات نامگـذاری شـده اسـت‪ .‬هاشـمی با بیان اینکـه‬ ‫برنامه هـای دیگـری همچـون تجدیـد میثـاق بـا ارمان هـای امـام راحـل‪،‬‬ ‫پیـاده روی بـزرگ بـا حضـور وزرای بهداشـت‪ ،‬ورزش و شـهردار تهـران‪ ،‬برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه هنـری سلامت‪ ،‬بازدیدهـای مختلـف از مرا کـز مختلـف مرتبـط بـا‬ ‫حوزه سلامت‪ ،‬مراسـم مختلف با حضور مقامات کشـوری و لشـگری در ستاد‬ ‫و در اسـتان ها بـرای بزرگداشـت هفتـه سلامت در نظـر گرفتـه شـده که توسـط‬ ‫دانشـگاههای علوم پزشـکی سراسـر کشـور و بـا همـکاری ارگان هـای مختلـف‪،‬‬ ‫بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬به علـت اهمیـت‬ ‫موضـوع سلامت بـرای اقشـار محـروم جامعـه‪ ،‬طی این هفتـه مباحث مرتبط‬ ‫بـا بیمـه همگانـی سلامت نیـز از طریق رسـانه های گونا گون تصویـری‪ ،‬صوتی‬ ‫و مکتـوب تهیـه و منتشـر می شـود»‪ .‬بنابـر اعلام وبـدا‪ ،‬وی با تا کید بر اینکـه‬ ‫در مسـیر دشـوار ا گاه سـازی جامعـه‪ ،‬مطالبه گـری و ایجـاد گفتمـان غالـب و‬ ‫دستیابی به تمامی ابعاد سالمتی باید عوامل مسئول پای کار بیایند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بی تردیـد تشـکل هـای مـردم نهاد و سـمن هـا و یکایک اندیشـمندان و افراد‬ ‫دارای نفـوذ کالم مـی تواننـد در ایجـاد یـک گفتمـان عمومـی در مسـیر تامیـن‬ ‫ایـن خواسـته بـه حـق نقـش مهمـی را ایفـا کنند»‪.‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری اندیشه درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪/5/756‬د مورخ ‪ 1400/12/07‬موضوع ابالغ بند ‪ 1‬صورتجلسه شماره ‪ 38‬مورخ ‪ 1400/12/04‬شورای اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬از طریق‬ ‫فراخوان عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار به عنوان شریک سازنده دارای توان فنی‪ ،‬اجرایی و مالی کافی به منظور اجرای پروژه ذیل اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عنـوان پـروژه‪ :‬احـداث مجتمـع تجـاری ره بـاغ در زمینـی بـه مسـاحت تقریبـی ‪ 5403/09‬مترمربـع و زیربنـای ‪ 16334/27‬مترمربـع بـا کاربـری تجـاری واقـع در فـاز ‪ ،4‬میدان شـهدای‬ ‫گمنام (مرکز شـهر)‬ ‫اعتبـار پـروژه‪ :‬معـادل ‪ 2.460.000.000.000‬ریـال بـه اسـتناد نظریه هیات کارشناسـی رسـمی دادگسـتری بـه شـماره های گ پ ش ‪ 00/3/11 -00/3/9 -00/3/7 -00/3/5 -00/3/3‬مورخ‬ ‫‪1400/09/21‬‬ ‫سپرده شرکت در فراخوان‪ :‬مبلغ ‪ 123.000.000.000‬ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه ذیل در سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬به شهردار تسلیم شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رسید بانکی وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار ازادی اندیشه کد‪( 2417‬شماره حساب شبا‪)IR150170000000113994456001‬‬ ‫تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ فراخوان‪ ،‬به همراه پیشنهاد قیمت ارائه شود؛ ‪ -2‬ضمانتنامه بانکی (با اعتبار تمدید مجدد) به نفع شهرداری اندیشه‪ .‬به پیشنهادهایی که‬ ‫تضمین شرکت در فراخوان انها به غیر از موارد فوق باشد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/02/19‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پیشـنهاد قیمـت خـود را برابـر شـرایط منـدرج در کاربـرگ فراخـوان‪ ،‬حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز پنجشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/12‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬در محل سالن جلسات شهرداری‬ ‫مدارک الزم جهت دریافت اسـناد فراخوان‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسـناد فراخوان می بایسـت از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسـبت به خرید اسـناد شـرکت در مزایده‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج ا گهی برعهده برنده فراخوان است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬شـهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشـنهادهای واصله مختار اسـت‪ .‬ضمنا برندگان اول‪ ،‬دوم و سـوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده شـرکت در فراخوان‬ ‫انـان بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات در کاربرگ فراخوان درج شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬در جلسه بازگشایی صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم‪ :‬در فراینـد انتخـاب برنـده فراخـوان‪ ،‬علاوه بـر ارائـه قیمـت (پیوسـت ‪ ،)2‬ملا ک عمل‪ ،‬چک لیسـت ارزیابی کیفی‪ ،‬فنی و اقتصادی شـیوه نامه سـرمایه گذاری و مشـارکت‬ ‫شهرداری هاسـت کـه متقاضـی فراخـوان می بایسـت چک لیسـت مذکـور را تکمیـل کـرده و در سـامانه سـتاد (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کند‪.‬‬ ‫م الف ‪1401-8‬‬ ‫تشریح برنامه های بزرگداشت هفته سالمت در کشور‬ ‫‪14‬‬ ‫م الف ‪1401-3‬‬ ‫جمعه بازار‬ ‫دفاتر و شرکت های داخل ترمینال‬ ‫مغازه های پارک طبیعت‬ ‫غرفه ها و مغازه های تیرپارک گمرک‬ ‫دوغارون‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!