روزنامه سایه شماره 2488 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2488

روزنامه سایه شماره 2488

روزنامه سایه شماره 2488

‫رئیس سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬قلم دارو‪ ،‬زیر چتر بیمه قرار دارند‬ ‫ گیری روز جهانی کارگر‬ ‫شکل ِ‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1881‬؛ کارگران امریکایی فراخوان اعتصاب سراسری دادند‪.‬‬ ‫خواست ان ها روزی هشت ساعت کار به جای ‪ ۱۴‬ساعت بود‪ .‬این اعتراض گسترده‬ ‫ً‬ ‫بـا حضـور بیـش از ‪90‬هـزار کارگـر و اعتصـاب تقریبـا ‪ 1200‬کارگاه و کارخانـه؛ که نا کام نیز‬ ‫ گیری «روز جهانی کارگر» مسـتند و ثبت شد‪.‬‬ ‫ماند‪ ،‬به عنوان ریشـه شـکل ِ‬ ‫رئیـس سـازمان غـذا و دارو با بیان اینکـه ‪ ۲۵۰‬قلـم دارو کـه پارسـال‬ ‫دچـار افزایـش قیمـت شـدند‪ ،‬تحت پوشـش بیمـه قـرار گرفته انـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬گرانی چند قلم دارو را نباید به کل بازار دارویی کشور تعمیم‬ ‫داد»‪ .‬ب هگـزارش وبـدا؛ بهـرام دارایـی در یک نشسـت خبـری مجازی‬ ‫افزود‪« :‬بر اساس هماهنگی های انجام شده؛ بیماران صعب العالج‬ ‫ً‬ ‫کـه مسـتمرا دارو مصـرف می کننـد‪ ،‬از طریـق سـرویس های ویـژه کـه‬ ‫در منـزل‬ ‫دارای چرخـه سـرد اسـت‪ ،‬داروهـای مورد نیازشـان بـه ِ‬ ‫ارسـال می شـود‪ .‬این اقـدام بـا تائیـد پزشـک معالج‪ ،‬حضور مسـئول‬ ‫فنی داروخانه و نسـخه الکترونیک انجام می شـود و نیازی نیسـت‬ ‫حضـوری بـه داروخانه هـا مراجعـه کننـد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 29 1401‬رمضان ‪ 1443‬اول می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2488‬تومان‬ ‫ناارامی در مولداوی و تبعات یک رویارویی نظامی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ایاجغرافیایجنگاوکراین گسترشمی یابد؟‬ ‫استقالل‪،‬پرسپولیس؛ این روزهـا مسـابقات قهرمانـی باشـگاه های اسـیا‪،‬‬ ‫بدون حضور دو باشگاه صاحب نام اسیا‪ ،‬استقالل‬ ‫فقط هیاهو‬ ‫و پرسـپولیس در جریـان اسـت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ Anadolu Agency‬گزارش داد؛‬ ‫برگزاری نشست ‪ ۱۱‬کشور‬ ‫با محوریت سوریه‬ ‫‪2‬‬ ‫وزارت خارج ــه امری ــکا ب ــا انتش ــار بیانی ـه ای اع ــام ک ــرد ک ــه نماین ــدگان ‪ ۱۱‬کش ــور از جمل ــه‬ ‫ترکی ــه و دو س ــازمان بین الملل ــی در پاری ــس (پایتخ ــت فرانس ــه) گر ده ــم ام ــده و م ــورد‬ ‫وضعی ــت س ــوریه گفت وگ ــو کردن ــد‪ .‬نماین ــدگان اتحادی ــه ع ــرب‪ ،‬اتحادی ــه اروپ ــا‪ ،‬مص ــر‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬عــراق‪ ،‬اردن‪ ،‬نــروژ‪ ،‬قطــر‪ ،‬عربســتان ســعودی‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬انگلســتان و امریــکا‬ ‫در م ــورد این ــده س ــوریه ب ــه تبادل نظ ــر پرداخته ان ــد و ب ــر ض ــرورت ت ــداوم ارائ ــه حمای ــت‬ ‫معنــادار و کافــی از پناهنــدگان ســوری و کشــورهای میزبــان انــان تا کیــد کردنــد‪ .‬در بیانیــه‬ ‫مش ــترک نشس ــت مذک ــور ام ــده اس ــت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جنگ ویتنام چگونه ادبیات و سینما را تحت تاثیر قرار داد؟‬ ‫انتونیـو گوتـرش؛ دبیـر کل سـازمان ملـل خواسـتار تـداوم ارامـش در‬ ‫سـرزمین های اشـغالی شـد؛ و بـر نیـاز بـه حفـظ وضعیـت طبیعـی در اطـراف‬ ‫اماکـن مقـدس و خـودداری از هرگونـه اقـدام تحریک کننـده تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫با مشارکت استان قدس رضوی و خیران اغاز شد؛‬ ‫پنجمین پویش ملی سفره مهربانی‬ ‫جهت دستگیری از نیازمندان‬ ‫‪6‬‬ ‫اهدامصلحی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫بو کار ساده‬ ‫برای مجوز یک کس ‬ ‫نباید کفش اهنی پوشید‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیرخانه کارگر فارس‪:‬‬ ‫افزایش حقوق‬ ‫بهانه تعدیل نیروست‬ ‫‪6‬‬ ‫برای تالیف یک متد اموزشی‬ ‫باید حرفه ای پیش بروید‬ ‫رئیس اداره حمل ونقل کاالی راهداری استان عنوان کرد‪:‬‬ ‫جابه جایی بیش از ‪ ۱ ۱۲۳۰۰۰‬تن کاال‬ ‫از مازندران به سایر نقاط کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روز معلم مبارک باد‬ ‫جناب اقای محمود ترکستانی‬ ‫مدیر محترم دبستان دکتر علی شریعتی ‪ ۱‬مشهد‬ ‫مهـر ایـزدی بـر فـراز دسـتانم بدرقـه اسـتادی کـه‬ ‫راه و رسـم درسـت زیسـتن را بـه مـن اموخـت‪ .‬امـروز‬ ‫بهانه ای ست تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم‬ ‫را تقدیمـت کنـد‪.‬‬ ‫سمیه باقرزاده؛ اموزگار دبستان‬ ‫دکتر علی شریعتی‪ ۱‬مشهدمقدس‬ ‫سیستم یکپارچه مدیریت‪ /‬کد فرم ‪/10/43/00‬ف‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪/12‬م ع‪1401/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان البـرز درنظـردارد تهیـه مصالـح و اجـرای حـدود ‪ 460‬متر خط انتقال به همـراه احداث لوله جـدار و نصب الکتروپمپ در محموداباد‬ ‫واقـع در محـدوده امـور ابفـا رجائی شـهر را از محـل اعتبـارات طر ح هـای عمرانـی و از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط و دارای حداقـل رتبـه ‪ 5‬در‬ ‫رشـته اب وا گـذار کند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬با شماره فراخوان‬ ‫‪ 2001005186000012‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫بـراورد پـروژه‪ ،‬مـدت اجـرای پـروژه و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـراورد براسـاس فهـارس بهـاء ابنیـه‪ ،‬تاسیسـات مکانیکـی‪ ،‬خطـوط انتقـال اب و انتقـال و توزیـع اب روسـتایی سـال ‪ 1401‬به مبلغ‬ ‫‪ 12.891.406.788‬ریـال و مـدت اجـرای کار ‪( 3‬سـه) مـاه و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار ‪ 644.570.340‬ریـال به صـورت یکـی از تضامیـن ذکـر شـده در ائین نامـه تضمین معامالت دولتی به شـماره‬ ‫‪/123402‬ت‪/50659‬ه‍ـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬اسـت‪.‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر بارگذاری فایل ‪ PDF‬تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ ،‬موظف به ارائه ان در پا کت ال ک و مهر شـده تا سـاعت ‪ 16‬روز شـنبه مورخ ‪ 1401/02/31‬به دبیرخانه شـرکت اب و فاضالب اسـتان‬ ‫البرز می باشند‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد مناقصه‪ :‬پیشنهاددهندگان می بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/02/31‬به صورت فایل ‪ PDF‬در سامانه فوق بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/03/01‬‬ ‫داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1401/02/10‬تا ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/02/18‬از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪026-32117150 :‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1309627 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز (سهامی خاص)‬ ‫ا گهی فراخوان خانه صنایع دستی مصلی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران و نیز حفظ و احیای‬ ‫رشـته های بومـی صنایـع دسـتی‪ ،‬درنظـردارد کارگاه هـای صنایـع دسـتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی مصلی مشـهد بـه ادرس‪:‬‬ ‫بلوار مصلی‪ ،‬بین مصلی ‪ 4‬و ‪ 6‬را با رعایت ضوابط و شـرایط مقرر در دسـتورالعمل خانه های صنایع دسـتی وا گذار کند‪ .‬لذا از متقاضیان‬ ‫دارای مجوز پروانه تولید انفرادی در رشته های مندرج در جدول ذیل دعوت به عمل می اورد برای ثبت نام و دریافت اسناد فراخوان‬ ‫از تاریخ ا گهی حدا کثر به مدت ‪ 10‬روز کاری به سـاختمان شـماره یک اداره کل واقع در بلوار سـازمان اب‪ ،‬شـهید صادقی ‪ ،23‬امور قراردادها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫شماره یک‬ ‫*‬ ‫جدول‬ ‫شماره دو‬ ‫کاشی سنتی (نقاشی و تراش)‪ ،‬اینه کاری‪ ،‬حجاری سنتی‪ ،‬رنگرزی سنتی‪ ،‬چاروق دوزی‪ ،‬سفالگری سنتی‪ ،‬شعربافی‪،‬‬ ‫چادرشب بافی‪ ،‬گره چینی‪ ،‬صحافی سنتی‪ ،‬برک بافی‪ ،‬نمدمالی سنتی‪ ،‬نقاشی قهوه خانه ای‪ ،‬خراطی چوب‬ ‫واحد طراحی و بازاریابی‬ ‫سفال سنتی لعاب دار‪ ،‬گلدوزی سنتی‪ ،‬ابریشم بافی‪ ،‬فرت بافی‪ ،‬نواربافی‪ ،‬نقاشی ال کی‪ ،‬جاجیم بافی‬ ‫* متقاضیان رشته های جدول شماره یک در اولویت انتخاب قرار دارند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫م الف ‪1122‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1310315‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2488‬‬ ‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫ناارامی در مولداوی و تبعات یک رویارویی نظامی‬ ‫رئی ــس مجل ــس ش ــورای اس ــامی باتا کیدبراینک ــه ام ــت‬ ‫اس ــام ب ــر س ــر ارم ــان ازادس ــازی ق ــدس ش ــریف معامل ــه‬ ‫نخواهــد کــرد گفــت؛ مقاومــت مثال زدنــی مــردم فلســطین‬ ‫رژی ــم صهیونیس ــتی را درمقابل هب ــا ای ــن مخالف ــت گس ــترده‬ ‫مردم ــی درمان ــده ک ــرده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش خان ــه مل ــت؛‬ ‫در ابت ــدای جلس ــه علن ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫گف ــت؛ راهپیمای ــی باش ــکوه مل ــت خداج ــوی ای ــران در‬ ‫روز ق ــدس بیانگ ــر ان بودک ــه ات ــش ف ــروزان ارم ــان ق ــدس‬ ‫له ــای م ــردم روشـ ـن تر از ه ــر زم ــان دیگ ــر‬ ‫ش ــریف در د ‬ ‫نه ــا و‬ ‫اس ــت‪ .‬ام ــت اس ــامی ب ــا حض ــور خ ــود در خیابا ‬ ‫س ــردادن ش ــعار ازادی فلس ــطین اتح ــاد خ ــود را در براب ــر‬ ‫اش ــغالگران جنایت ــکار صهیونیس ــتی نش ــان دادن ــد و ب ــه‬ ‫تم ــام عدالت جوی ــان عال ــم ناب ــودی قریب الوق ــوع غ ــده‬ ‫س ــرطانی رژی ــم صهیونیس ــتی را وع ــده دادن ــد‪ .‬رئی ــس‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی اف ــزود؛ دراین زم ــان‪ ،‬فلس ــطین‬ ‫روزهــای متفاوتــی را ســپری می کنــد‪ ،‬مقاومــت مثال زدنــی‬ ‫م ــردم فلس ــطین‪ ،‬رژی ــم صهیونیس ــتی را درمواجه هب ــا ای ــن‬ ‫مخالف ــت گس ــترده مردم ــی درمان ــده ک ــرده اس ــت و هم ــه‬ ‫یس ــازی حی ــات‬ ‫شه ــای نظ ــام س ــلطه را ب ــرای عاد ‬ ‫تال ‬ ‫سیاســی ایــن رژیــم جعلــی تحــت شــعاع قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫وی تا کیــد کــرد؛ امــت اســام بــر ســر ارمــان قــدس شــریف‬ ‫معامل ــه نخواهن ــد ک ــرد و ب ــه ه ــدف ازادس ــازی ق ــدس‬ ‫ش ــریف خواه ــد رس ــید‪ .‬قالیب ــاف بااش ــاره به روز کار و کارگ ــر‬ ‫گفــت؛ روز جهانــی کار و کارگــر را بــه همــه کارگران زحمتکش‬ ‫و ش ــریف ای ــران اس ــامی تبری ــک و تهنی ــت می گوی ــم‪.‬‬ ‫کارگــران محــور اساســی توســعه و ابادانــی کشــور هســتند و‬ ‫قدردانــی از زحمــات انــان فقــط بــا تامیــن عادالنــه حقــوق‪،‬‬ ‫تضمی ــن نیازه ــای معیش ــتی‪ ،‬طراح ــی نظ ــام تامی ــن‬ ‫اجتماعــی فرا گیــر و مســئولیت پذیر ممکــن اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫ق ــوه مقنن ــه تا کی ــد ک ــرد؛ م ــا در مجل ــس یازده ــم ت ــاش‬ ‫کردی ــم ت ــا امنی ــت مال ــی ب ــرای کارگ ــران را در بودج ــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫برق ــرار کنی ــم و هم ــراه ب ــا تصوی ــب قوانی ــن تس ــهیل کننده‬ ‫کسـ ـب وکار درجه ــت تامی ــن مطالب ــات ب هح ــق کارگ ــران‬ ‫ق ــدم برداری ــم‪ .‬در ادام ــه مس ــیر نی ــز ازانجا ک ــه رویک ــرد ای ــن‬ ‫ته ــای تولی ــدی و‬ ‫مجل ــس حمای ــت قانون ــی از فعالی ‬ ‫ته ــای غیرمول ــد اس ــت‪،‬‬ ‫مب ــارزه ب ــا باالب ــردن هزین ــه فعالی ‬ ‫ت ــاش خواهی ــم ک ــرد ت ــا حمای ــت قانون ــی از کارگ ــران را‬ ‫ب ــا مش ــارکت خ ــود کارگ ــران تکمی ــل کنی ــم‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫در تدوی ــن قان ــون برنام ــه هفت ــم توس ــعه‪ ،‬مطالب ــات و‬ ‫دغدغ هه ــای کارگ ــران به عن ــوان سیاس ــت مح ــوری‬ ‫مدنظ ــر ق ــرار می گی ــرد‪ .‬قالیب ــاف در بخ ــش دیگ ــری از‬ ‫س ــخنان خ ــود بااش ــاره به ده ــم اردیبهشــت ماه روز مل ــی‬ ‫خلیــج فــارس اظهــار داشــت؛ ایـن روز را بــه مــردم شــجاع و‬ ‫میهن دوســت ایــران و بــه عمــوم مجــاوران خلیــج همیشــه‬ ‫ف ــارس و تم ــام دری ــادالن ش ــجاع نی ــروی دریای ــی ارت ــش‬ ‫نس ــال ها نق ــش بی بدی ــل در‬ ‫و س ــپاه ک ــه در هم ــه ای ‬ ‫تامیــن امنیــت منطقــه داشــتند‪ ،‬تبریــک و تهنیــت عــرض‬ ‫می گوی ــم‪ .‬وی درب ــاره تصوی ــب نهای ــی قان ــون تس ــهیل‬ ‫مجوزه ــای کسـ ـب وکار در ش ــورای نگهب ــان گف ــت؛ ای ــن‬ ‫لگ ــذاری الزم ب ــرای شکس ــتن انحصاره ــای‬ ‫قان ــون ری ‬ ‫ش ــغلی و پای ــان دادن ب ــه دوران تاری ــک رانت ه ــای ش ــغلی‬ ‫و امضاه ــای طالی ــی را فراه ــم می کن ــد‪ .‬درص ــورت اهتم ــام‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی در عم ــل ب ــه ان‪ ،‬ب ــرای گرفت ــن‬ ‫مجــوز یــک کس ـب وکار ســاده‪ ،‬نیــازی بــه پوشــیدن کفــش‬ ‫اهن ــی و باالوپائی ــن رفت ــن از پل هه ــای ادارات دولت ــی‬ ‫نیســت‪ .‬رئیــس مجلــس تا کیــد کــرد؛ همچنیــن بــا اجــرای‬ ‫ای ــن قان ــون‪ ،‬سرنوش ــت ش ــغلی ی ــک ج ــوان ب ــه امض ــای‬ ‫ی ــک مدی ــر دولت ــی گ ــره زده نخواه ــد ش ــد‪ .‬البت ــه جدی ــت‬ ‫وزارت ام ــور اقتص ــاد و دارای ــی در اج ــرای قان ــون اص ــاح‬ ‫م ــواد ‪ 1‬و ‪ 7‬قان ــون اج ــرای سیاسـ ـت های کل ــی اص ــل‬ ‫ً‬ ‫شه ــای پیگیران ــه رس ــانه مل ــی در‬ ‫‪ ،44‬مخصوص ــا گزار ‬ ‫اجــرای ایــن قانــون‪ ،‬نقــش موثــری در فراهم شــدن زمینــه‬ ‫حقوق ــی ح ــذف مجوزه ــای زائ ــد در بهب ــود فض ــای ص ــدور‬ ‫مجوزه ــای کس ـب وکار در کش ــور ایج ــاد می کن ــد‪ .‬قالیب ــاف‬ ‫از کمیســیون جهــش تولیــد مجلــس خواســت نظــارت بــر‬ ‫اج ــرای دقی ــق ای ــن قان ــون را در دس ــتورکار ج ــدی خ ــود‬ ‫ق ــرار ده ــد و گ ــزارش پیگی ــری نظ ــارت خ ــود را در صح ــن‬ ‫مجل ــس ارائ ــه کن ــد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫طرفی ــن درگی ــری در جن ــگ اوکرای ــن یکدیگ ــر‬ ‫یه ــای امنیت ــی در منطق ــه‬ ‫را ب ــه ایج ــاد ناارام ‬ ‫ترانس نیســتریا واقــع در شــرق مولــداوی متهــم‬ ‫می کنن ــد و هم زم ــان ب ــا رویداده ــای اخی ــر‬ ‫دراین کش ــور کوچ ــک ش ــرق اروپ ــا‪ ،‬ا کن ــون ای ــن‬ ‫س ــوال ب ــرای اف ــکار عموم ــی جه ــان مط ــرح‬ ‫ش ــده ک ــه «ای ــا جغرافی ــا جن ــگ اوکرای ــن‪،‬‬ ‫مول ــداوی را نی ــز در ب ــر خواه ــد گرف ــت؟»‬ ‫ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ مقام ــات دول ــت خودمخت ــار‬ ‫ترانس نیســتریا هفتــه گذشــته از وقــوع چندیــن‬ ‫انفج ــار و حمل ــه دراین منطق ــه خب ــر دادن ــد‪.‬‬ ‫س ــتاد امنیت ــی در تریاس ــپول (مهم تری ــن ش ــهر‬ ‫جه ــای فرس ــتنده رادیوی ــی دوران‬ ‫منطق ــه) بر ‬ ‫اتحــاد جماهیــر شــوروی کــه از ان بــرای پخــش‬ ‫یش ــود‬ ‫خبره ــا به زب ــان روس ــی اس ــتفاده م ‬ ‫و ی ــک ی ــگان نظام ــی در پارکان ــی‪ ،‬روس ــتایی‬ ‫کن ــار تریاس ــپول از مکان های ــی هس ــتند ک ــه‬ ‫موردحمل ــه ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬ترانس نیس ــتریا‬ ‫ً‬ ‫(رس ــما جمه ــوری پریدنس ــتروویای مول ــداوی؛‬ ‫‪ )PMR‬منطقـ ـه ای خودمخت ــار ب ــا رس ــمیت‬ ‫مح ــدود اس ــت ک ــه کن ــار رود دنیس ــتر در ش ــرق‬ ‫مولــداوی و در همســایگی بــا اوکرایــن قــرار دارد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و از ان به عنــوان یــک کشــور هــم یــاد م ‬ ‫دول ــت «ترانس نیس ــتریا» ک ــه درحال حاض ــر‬ ‫ی ــک دول ــت خودخوان ــده اس ــت و واح ــد پ ــول‬ ‫و نیروه ــای امنیت ــی مخصوص ب هخ ــود را دارد‪،‬‬ ‫هرگ ــز ازس ــوی جامع ــه بین المل ــل به رس ــمیت‬ ‫ش ــناخته نش ــده اس ــت‪ .‬مقام ــات دول ــت‬ ‫تحت حمای ــت روس ــیه در ترانس نیس ــتریا‬ ‫گفته ان ــد ک ــه اف ــراد رخن ــه ک ــرده از اوکرای ــن‬ ‫ب ــه این منطق ــه مقص ــر انفجاره ــا هس ــتند‪.‬‬ ‫بگ ــرای مول ــداوی نی ــز اف ــراد‬ ‫دول ــت غر ‬ ‫جنگ طلــب در داخــل را مســئول ایــن تحــوالت‬ ‫خوان ــد‪ .‬درش ــرایطی که ولودیمی ــر زلنس ــکی‬ ‫(رئیس جمه ــوری اوکرای ــن) س ــازمان های‬ ‫اطالعات ــی و امنیت ــی روس ــیه را عام ــل انفجاره ــا‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ ،‬مقام ــات امریکای ــی هش ــدار دادن ــد‬ ‫ک ــه روس ــیه ممک ــن اس ــت حمالت ــی را ب ــا پرچ ــم‬ ‫دروغی ــن در کش ــورهای اط ــراف انج ــام ده ــد‬ ‫ت ــا بهانـ ـه ای ب ــرای اع ــزام نی ــرو ب ــه این مناط ــق‬ ‫پی ــدا کن ــد‪ .‬انچ ــه باع ــث برجست هش ــدن ای ــن‬ ‫تح ــوالت امنیت ــی در ترانس نیس ــتریا ش ــد‬ ‫جن ــگ اوکرای ــن و روس ــیه و اظه ــارات ی ــک‬ ‫مق ــام ارش ــد نظام ــی روس پی ــش از وق ــوع‬ ‫انفجاره ــا ب ــود‪ .‬رس ــتم مینکای ــف؛ ی ــک مق ــام‬ ‫ارش ــد نظام ــی روس ــیه هفت ــه گذش ــته و پی ــش‬ ‫از انفجاره ــا گفت ــه ب ــود ک ــه نیروه ــای روس ــیه‬ ‫قص ــد دارن ــد کنت ــرل کام ــل جن ــوب اوکرای ــن را‬ ‫به دس ــت بگیرن ــد و خاطرنش ــان ک ــرد؛ چنی ــن‬ ‫اقدام ــی ی ــک کری ــدور زمین ــی می ــان روس ــیه و‬ ‫ترانس نیس ــتریا ایج ــاد خواه ــد ک ــرد‪ .‬ای ــن مق ــام‬ ‫تس ــتم بودن روس تباره ــا در‬ ‫نظام ــی از تح ‬ ‫ترانس نیس ــتریا س ــخن به می ــان اورده ب ــود‪.‬‬ ‫اظه ــارات ای ــن مق ــام نظام ــی روس موج ــب‬ ‫یک ــه‬ ‫نگران ــی دول ــت مول ــداوی ش ــد به طور ‬ ‫س ــفیر روس ــیه را احض ــار ک ــرد و خواس ــتار‬ ‫احت ــرام مس ــکو ب ــه تمامی ــت ارض ــی ای ــن‬ ‫کش ــور ش ــد‪ .‬اظه ــارات پیش ــین مقام ــات روس‬ ‫ازجمل ــه والدیمی ــر پوتی ــن (رئیس جمه ــوری)‬ ‫مبنی براینک ــه حمای ــت از روس تب ــاران‬ ‫درهرج ــای جه ــان رس ــالت کرملی ــن اس ــت نی ــز‬ ‫ایــن گمانــه را تقویــت کــرد کــه جنــگ ب هســمت‬ ‫مول ــداوی ب ــرود و همان طورک ــه روس ــیه‬ ‫درحمایـ ـت از روس تب ــاران منطق ــه دونب ــاس‬ ‫ب ــه ش ــرق اوکرای ــن حمل ــه ک ــرد همیـ ـن کار را‬ ‫درحمای ـت از روس تب ــاران مول ــداوی نی ــز انج ــام‬ ‫ده ــد و س ــناریوی ابخازی ــا‪ ،‬کریم ــه و دونب ــاس‬ ‫درم ــورد ترانس نیس ــتریا نی ــز اج ــرا ش ــود‪.‬‬ ‫بس ــیاری از رس ــانه های غرب ــی در روزه ــای‬ ‫اخی ــر‪ ،‬رویداده ــای مول ــداوی را کان ــون توج ــه‬ ‫خ ــود ق ــرار داد ه و می خواهن ــد ب ــا راه انداخت ــن‬ ‫فض ــای س ــنگین روان ــی و تبلیغات ــی درب ــاره‬ ‫رویدادهــای مولــداوی‪ ،‬این گونــه القــا کننــد کــه‬ ‫روســیه قصــد دارد اتــش جنــگ را ب هســوی ایــن‬ ‫کشــور فقیــر شــرق اروپــا هدایــت کنــد و به نوعــی‬ ‫جغرافیــای جنــگ را گســترش دهــد‪ .‬باتوج هبــه‬ ‫مه ــای ش ــدید غ ــرب علی ــه مس ــکو و‬ ‫تحری ‬ ‫یی ــف‪ ،‬تح ــوالت‬ ‫حمای ــت تس ــلیحاتی نات ــو از ک ‬ ‫ترانس نیس ــتریا می توان ــد خ ــط پایان ــی ب ــر‬ ‫محــدود مانــدن جنــگ بــه جغرافیــای اوکرایــن‬ ‫باش ــد‪ .‬درش ــرایطی که مقام ــات روس ــیه درب ــاره‬ ‫اس ــتفاده از س ــاح اتم ــی درص ــورت تهدی ــد‬ ‫راهب ــردی علی ــه مناف ــع ای ــن کش ــور س ــخن‬ ‫گفته ان ــد و تحلیلگ ــران مس ــائل سیاس ــی‪،‬‬ ‫کت ــر از‬ ‫وق ــوع جن ــگ جهان ــی س ــوم را نزدی ‬ ‫همیش ــه می دانن ــد رفت ــن جن ــگ ب هس ــمت‬ ‫ترانس نیس ــتریا و مول ــداوی جغرافی ــای جن ــگ‬ ‫را گس ــترش داده و پیش بین ــی وق ــوع جن ــگ‬ ‫یت ــر می کن ــد و‬ ‫اتم ــی ی ــا جن ــگ جهان ــی را واقع ‬ ‫ازاین منظ ــر‪ ،‬ای ــن تح ــوالت ب ــرای این ــده جه ــان‬ ‫و منطق ــه بس ــیارمهم هس ــتند‪ .‬تنه ــا گمان ـه ای‬ ‫کـــه موج ــب تقوی ــت احتم ــال دست داش ــتن‬ ‫یه ــای‬ ‫س ــرویس های امنیت ــی روس ــیه در ناارام ‬ ‫ترانس نیس ــتریا دارد این اسـ ـت که روس ــیه‬ ‫بخواه ــد باتوج هب ــه س دش ــدن راه ــش در‬ ‫شــرق‪ ،‬بــرای حملــه بــه بنــدر راهبــردی اودســا در‬ ‫دری ــای س ــیاه‪ ،‬از غ ــرب یعن ــی از ترانس نیس ــتریا‬ ‫ب ــه ان حمل ــه کن ــد‪ .‬باتوجه به اینک ــه دول ــت‬ ‫خودمخت ــار ترانس نیس ــتریا تحت حمای ــت‬ ‫مس ــکو ق ــرار دارد و حداق ــل ‪ ۱۵۰۰‬نظام ــی‬ ‫حاف ــظ صل ــح روس دراین منطق ــه حض ــور‬ ‫دارن ــد‪ ،‬کرملی ــن می توان ــد ب ــا افزای ــش نیروه ــا و‬ ‫مس ــلح کردن روس تب ــاران انج ــا‪ ،‬هم زم ــان از‬ ‫غــرب و شــرق منطقــه اودســا بــه ان حملــه کنــد‬ ‫ً‬ ‫یهــای لوهانســک‪ ،‬دونتســک‬ ‫و نهایتــا جمهور ‬ ‫و منطق ــه خودمخت ــار ترانس نیس ــتریا را‬ ‫ب هه ــم وص ــل کن ــد‪ .‬کارشناس ــان نظام ــی‪،‬‬ ‫لک ــردن مناط ــق روس تب ــار در اوکرای ــن‪،‬‬ ‫متص ‬ ‫مول ــداوی و دیگ ــر مناط ــق در ش ــرق اروپ ــا را‬ ‫از اه ــداف کرملی ــن از عملی ــات وی ــژه نظام ــی‬ ‫سه ــای این مناط ــق‬ ‫خوان ــده ت ــا ه ــم رو ‬ ‫مب ــودن دربیاین ــد‬ ‫از اقلی ــت و تحت ظل ‬ ‫و هم اینک ــه بتوان ــد ح ــوزه نف ــوذ خ ــود را‬ ‫نح ــال‪ ،‬گمان ــه دیگ ــر‬ ‫گس ــترش ده ــد‪ .‬درعی ‬ ‫یه ــای‬ ‫این اس ـت که روس ــیه ی ــا نقش ــی در ناارام ‬ ‫ترانس نیس ــتریا ن ــدارد ی ــا ا گ ــر ه ــم نق ــش‬ ‫دارد هدف ــش حمل ــه ب ــه اودس ــا از خ ــا ک‬ ‫ترانس نیس ــتریا نیس ــت بلک ــه ه ــدف‪ ،‬فق ــط‬ ‫جن ــگ روان ــی و ترس ــاندن مول ــداوی و دیگ ــر‬ ‫نه ــا‬ ‫همس ــایگان اوکرای ــن و کاه ــش دخال ــت ا ‬ ‫در مس ــلح کردن اوکراینی هاس ــت‪ .‬گمان ــه‬ ‫یه ــای‬ ‫دخالت نداش ــتن روس ــیه در ناارام ‬ ‫فب ــودن احتم ــال‬ ‫ترانس نیس ــتریا و ضعی ‬ ‫کشید هش ــدن جن ــگ ب ــه مول ــداوی زمان ــی‬ ‫یش ــود ک ــه نگاه ــی ب ــه رویک ــرد م ــردم‬ ‫تقوی ــت م ‬ ‫و دول ــت ترانس نیس ــتریا بیندازی ــم‪ .‬برعک ــس‬ ‫انچ ــه در ابخازی ــا در گرجس ــتان و دونب ــاس در‬ ‫اوکرای ــن رخ داد‪ ،‬م ــردم این منطق ــه بیش ــتر‬ ‫از اینک ــه دنب ــال پیوس ــتن ب ــه روس ــیه باش ــند‬ ‫دنبــال کســب مشــروعیت بین المللــی هســتند‬ ‫و رواب ــط نزدیک ــی ب ــا اتحادی ــه اروپ ــا دارن ــد‪.‬‬ ‫بااینک ــه گفت ــه ش ــده س ــا کنان ای ــن جمه ــوری‬ ‫جداشــده بــه حمایــت مســکو متکــی هســتند‪،‬‬ ‫ام ــا بس ــیاری ازان ها هن ــوز گذرنام ــه مول ــداوی‬ ‫دارن ــد و بیش ــتر ص ــادرات این منطق ــه ب ــه‬ ‫اتحادیــه اروپــا مـی رود‪ .‬مقامــات ترانس نیســتریا‬ ‫ط ــی دوماه گذش ــته ن ــه از حمل ــه روس ــیه ب ــه‬ ‫اوکرای ــن حمای ــت و ن ــه ان را محک ــوم کرده ان ــد و‬ ‫حتــی بــه بیــش از ‪ ۲۷۰۰۰‬پناهنــده اوکراینــی نیــز‬ ‫پناهندگ ــی داده ان ــد‪ .‬ژن ــرال رس ــتم مینکائ ــوف‬ ‫ً‬ ‫(فرمان ــده ناحی ــه مرک ــزی روس ــیه) اخی ــرا گفت ــه؛‬ ‫ارت ــش قص ــد کنت ــرل کام ــل ب ــر منطق ــه ش ــرقی‬ ‫دونبــاس و جنــوب اوکرایــن را دارد تــا دسترســی‬ ‫ب ــه ترانس نیس ــتریا در مول ــداوی را به دس ــت‬ ‫اورد‪ .‬اظه ــارات وی باع ــث اعت ــراض مول ــداوی‬ ‫ش ــد و س ــبب ش ــد س ــفیر روس ــیه در مول ــداوی‬ ‫یک ــه‬ ‫احض ــار ش ــود‪ .‬بی ــش از دوماه پی ــش‪ ،‬زمان ‬ ‫جن ــگ اوکرای ــن ب ــا اغ ــاز عملی ــات نظام ــی وی ــژه‬ ‫روس ــیه کلی ــد خ ــورد‪ ،‬تص ــور اولی ــه این بودک ــه‬ ‫ً‬ ‫ایــن جنــگ حدا کثــر بعــد از چنــدروز یــا نهایتــا‬ ‫چندهفت ــه پای ــان خواه ــد یاف ــت و روس ــیه‬ ‫ب ــه اه ــداف خ ــود در کوتا هم ــدت دس ــت‬ ‫می یاب ــد ام ــا ح ــاال ب ــا گذش ــت بی ــش از دوم ــاه‬ ‫از اغ ــاز جن ــگ‪ ،‬اوکرای ــن به لط ــف برخ ــورداری‬ ‫ته ــای گس ــترده نظام ــی و مال ــی‬ ‫از حمای ‬ ‫غــرب‪ ،‬ناتــو و امریــکا توانســته تابه امــروز مقابــل‬ ‫روس ــیه مقاوم ــت کن ــد هرچن ــد خس ــارات‬ ‫فلج کنن ــده ب ــه تاسیس ــات و زیرس ــاخت های‬ ‫ان وارد ش ــده اس ــت‪ .‬روس ــیه می گوی ــد ک ــه‬ ‫ته ــای غ ــرب و امری ــکا به بهان ــه کم ــک‬ ‫دخال ‬ ‫ب ــه م ــردم اوکرای ــن باع ــث ش ــده ت ــا جن ــگ‬ ‫اوکرای ــن طوالن ــی ش ــود و این رویک ــرد غ ــرب و‬ ‫امری ــکا در قب ــال اوکرای ــن‪ ،‬تنه ــا ب هض ــرر ای ــن‬ ‫کش ــور و مردم ــش تم ــام خواه ــد ش ــد زی ــرا ب ــا‬ ‫طوالنی تر ش ــدن جن ــگ‪ ،‬خس ــارت ها و تلف ــات‬ ‫بیش ــتری ب ــر اوکرای ــن و مردم ــش وارد خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬برخ ــی ناظ ــران و تحلیلگ ــران مدع ــی‬ ‫شب ــه ت ــاش نات ــو‬ ‫هس ــتند ک ــه مس ــکو دروا کن ‬ ‫ب ــرای گس ــترش مرزه ــای خ ــود س ــمت ش ــرق و‬ ‫نزدیک تر کــردن قلمــرو خــود بــه خــا ک روســیه‪،‬‬ ‫می کوش ــد ت ــا ب ــا گس ــترده تر کردن دامن ــه جن ــگ‬ ‫اوکرای ــن‪ ،‬پیام ــی هش ــدارامیز ب ــه اعض ــای نات ــو‬ ‫بده ــد‪ .‬برخ ــی نی ــز براین باورندک ــه روس ــیه ک ــه‬ ‫ا کن ــون در ش ــرایط س ــخت اقتص ــادی به وی ــژه‬ ‫مه ــای گس ــترده غ ــرب ق ــرار‬ ‫به واس ــطه تحری ‬ ‫دارد‪ ،‬بعی ــد اس ــت جبه ــه جن ــگ جدی ــدی‬ ‫در مول ــداوی بگش ــاید و می ــدان نب ــرد را‬ ‫وس ــعت ده ــد بلک ــه گوی ــا دنب ــال محدودک ــردن‬ ‫جغرافیــای جنــگ و حتــی پایــان دادن بــه ایــن‬ ‫ن ــزاع اس ــت‪.‬‬ ‫حذف «چوب الی چرخ ورود ارز به کشور» با صدور یک بخشنامه‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫برگزاری نشست ‪ ۱۱‬کشور با محوریت سوریه‬ ‫وزارت خارج ــه امری ــکا ب ــا انتش ــار‬ ‫بیانیـ ـه ای اع ــام ک ــرد ک ــه‬ ‫نماین ــدگان ‪ ۱۱‬کش ــور از جمل ــه‬ ‫ترکی ــه و دو س ــازمان بین الملل ــی‬ ‫در پاری ــس (پایتخ ــت فرانس ــه)‬ ‫گر ده ــم ام ــده و م ــورد وضعی ــت‬ ‫س ــوریه گفت وگ ــو کردن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ نماین ــدگان‬ ‫اتحادی ــه ع ــرب‪ ،‬اتحادی ــه اروپ ــا‪ ،‬مص ــر‪ ،‬فرانس ــه‪ ،‬الم ــان‪،‬‬ ‫ع ــراق‪ ،‬اردن‪ ،‬ن ــروژ‪ ،‬قط ــر‪ ،‬عربس ــتان س ــعودی‪ ،‬ترکی ــه‪،‬‬ ‫انگلس ــتان و امری ــکا در م ــورد این ــده س ــوریه ب ــه تبادل نظ ــر‬ ‫پرداخته ان ــد و ب ــر ض ــرورت ت ــداوم ارائ ــه حمای ــت معن ــادار‬ ‫و کاف ــی از پناهن ــدگان س ــوری و کش ــورهای میزب ــان ان ــان‬ ‫تا کی ــد کردن ــد‪ .‬در بیانی ــه مش ــترک نشس ــت مذک ــور ام ــده‬ ‫شه ــای گی ــر پدرس ــن (نماین ــده وی ــژه‬ ‫اس ــت؛ م ــا از تال ‬ ‫س ــازمان مل ــل) در ام ــور س ــوریه ب ــرای پیش ــبرد راه حل ــی‬ ‫سیاس ــی ب ــر اس ــاس قطعنام ــه ‪ ۲۲۵۴‬ش ــورای امنی ــت‬ ‫حمای ــت و ب ــه وح ــدت و تمامی ــت ارض ــی س ــوریه احت ــرام‬ ‫می گذاری ــم‪ .‬همچنی ــن ب ــر اهمی ــت حف ــظ و افزای ــش‬ ‫که ــا ب ــه س ــوریه و فش ــار ب ــه رژی ــم بش ــار اس ــد ب ــرای‬ ‫کم ‬ ‫پاســخگویی در مــورد جنایــات جنگــی تا کیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫عمر چم‬ ‫استقالل‪ ،‬پرسپولیس؛ فقط هیاهو‬ ‫ایا جغرافیای جنگ اوکراین گسترش می یابد؟‬ ‫بو کار ساده‬ ‫برای مجوز یک کس ‬ ‫نباید کفش اهنی پوشید‬ ‫باخبر باش!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫نمــاه‬ ‫رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی ‪ ۲۷‬فروردی ‬ ‫امس ــال ب ــا ص ــدور بخش ــنامه ای‪ ،‬درحال ــی‬ ‫«معافی ــت مالیات ــی ورود ارز ب ــه کش ــور ازطری ــق‬ ‫نپ ــس‬ ‫گم ــرکات ورودی» را اب ــاغ ک ــرد ک ــه ازای ‬ ‫واردکننــده ارز ب ــه کشــور به هرمیــزان اســکناس‬ ‫یــا حوالــه ارزی کــه از مبــادی گمــرکات اجرایــی‬ ‫نه ــا‬ ‫وارد کش ــور کن ــد‪ ،‬درص ــورت اظه ــار ا ‬ ‫ب ــه گم ــرک‪ ،‬از مالی ــات مع ــاف خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫به این ترتی ــب واردات ارز و اس ــکناس خارج ــی‬ ‫ب ــه کش ــور تس ــهیل؛ و ب ــا رف ــع نگران ــی تاج ــران‬ ‫ته ــای مالیات ــی‪،‬‬ ‫و بازرگان ــان از باب ــت معافی ‬ ‫زمین ــه ب ــرای ورود ارز ب ــه کش ــور ب ــدون وا کاوی‬ ‫یش ــود‪ .‬ت ــا پی ــش از‬ ‫منش ــا س ــرمایه فراه ــم م ‬ ‫اب ــاغ ای ــن بخش ــنامه‪ ،‬معافی ــت مالیات ــی ورود‬ ‫یب ــر‬ ‫ارز ب ــه کش ــور من ــوط ب ــه ارائ ــه اس ــناد مبن ‬ ‫منش ــا خارج ــی و پرداخ ــت مالی ــات در مب ــدا‬ ‫مه ــای بانک ــی و ارزی‪،‬‬ ‫ب ــود ک ــه ب ــا وج ــود تحری ‬ ‫مش ــکالتی را ب ــرای تج ــار و فع ــاالن اقتص ــادی‬ ‫به وج ــود اورده ب ــود‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛ تس ــهیل‬ ‫ورود ارز صادراتــی بــه کشــور بــا ابالغیــه ســازمان‬ ‫مالیات ــی درحال ــی مورداس ــتقبال فع ــاالن‬ ‫اقتص ــادی ق ــرار گفت ــه ک ــه هم ا کن ــون به گفت ــه‬ ‫رئیـ ـس کل بان ــک مرک ــزی مناب ــع ارزی کش ــور‬ ‫در س ــطح قاب ــل قبول ــی ق ــرار دارد‪ .‬به گفت ــه‬ ‫عل ــی صالح اب ــادی درامده ــای ارزی کش ــور‬ ‫یک ــه‬ ‫سب ــا پارس ــال بهت ــر ش ــده به طور ‬ ‫درقیا ‬ ‫نم ــاه امس ــال به راحت ــی‬ ‫حت ــی در فروردی ‬ ‫‪ ۱۱‬میلی ــارددالر ب ــرای کااله ــای اساس ــی‬ ‫تخصی ــص داده ش ــده اس ــت‪ .‬رئی ـس کل بان ــک‬ ‫مرک ــزی گفت ــه اس ــت‪« :‬م ــا درزمین ــه ف ــروش‬ ‫مه ــای خوب ــی رس ــیده ایم و تم ــام‬ ‫نف ــت ب ــه رق ‬ ‫درامده ــای ف ــروش نف ــت را وص ــول می کنی ــم‪،‬‬ ‫پ ــس حت ــی ا گ ــر برج ــام ه ــم نباش ــد‪ ،‬تامی ــن ارز‬ ‫در کش ــور به نح ــوی مناس ــب انج ــام خواه ــد‬ ‫شــد و مشــکلی در بــازار ارز نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫نح ــال تمرک ــز دول ــت قب ــل ب ــر روی‬ ‫درعی ‬ ‫تصمیم گی ــری درب ــاره پیوس ــتن ای ــران ب ــه دو‬ ‫کنوانس ــیون پالرم ــو و ‪ CFT‬و حساس ــیت هایی‬ ‫ک ــه درم ــورد پیوس ــتن ای ــران ب ــه ای ــن دو‬ ‫کنوانســیون در محافــل کارشناســی و حقوقــی و‬ ‫حتــی سیاســی وجــود داشــت باعــث شــده بــود‬ ‫از ورود ارز ممانعــت شــود‪ .‬در دولــت قبــل ایــن‬ ‫تفک ــر وج ــود داش ــت ک ــه باتوج هب ــه ادع ــای‬ ‫یه ــا مبنی براینک ــه ای ــران می بایس ــت ب ــا‬ ‫غرب ‬ ‫مه ــا را‬ ‫پیوس ــتن ب ــه ‪ FATF‬مس ــیر ح ــذف تحری ‬ ‫تســهیل کنــد‪ ،‬ورود ارز بــدون منشــا را بــا اعمــال‬ ‫مالی ــات در مب ــادی گمرک ــی ب ــا چال ــش مواج ــه‬ ‫ک ــرده و به نوع ــی منج ــر ب ــه خودتحریم ــی‬ ‫نه ــم درش ــرایطی که کش ــور ب ــا‬ ‫ش ــده ب ــود ا ‬ ‫مه ــای بانک ــی ش ــدیدی دسـ ـت وپنجه‬ ‫تحری ‬ ‫یکــرد‪ .‬امیــر نجومــی (دبیــر اســبق کانــون‬ ‫نــرم م ‬ ‫صراف ــان ای ــران) بابیان اینک ــه این موض ــوع‬ ‫ً‬ ‫س ــابقا به عن ــوان قان ــون نانوش ــته ب ــوده و‬ ‫ً‬ ‫ا کن ــون رس ــما اع ــام ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت؛‬ ‫به لح ــاظ روان ــی و روان ــی ای ــن بخش ــنامه‬ ‫می توان ــد اس ــتقبال تج ــار و بازرگان ــان را درپ ــی‬ ‫داش ــته باش ــد و ب ــا رغب ــت بیش ــتری بتوانن ــد‬ ‫ارز خ ــود را وارد کش ــور کنن ــد‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫صراف ــی روی ــال بابیان اینک ــه به لح ــاظ فیزیک ــی‬ ‫ا گرچ ــه ب ــازار ارز همچن ــان رون ــد متع ــادل خ ــود‬ ‫را خواه ــد داش ــت‪ ،‬اف ــزود؛ ب ــا اب ــاغ رس ــمی‬ ‫ای ــن ابالغی ــه ت ــرس از مباح ــث مالیات ــی و‬ ‫لشــویی از بیــن رفتــه و ارزهــای خارجــی بــه‬ ‫پو ‬ ‫داخــل کشــور اســتمرار بیشــتری داشــته باشــد‬ ‫و ب هن ــرخ روز ه ــم می توانن ــد ب ــه صراف ــان کش ــور‬ ‫بفروشــند و مقابــل ریــال ایــران دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫مهــراد صالحــی؛ از کارگــزاران فعــال در صــادرات‬ ‫فراورد هه ــای نفت ــی و پتروش ــیمی کش ــور نی ــز‬ ‫ته ــای ابالغی ــه ارزی س ــازمان‬ ‫بااش ــاره به ظرفی ‬ ‫مالیات ــی ب ــرای تج ــار گف ــت؛ ب ــا تس ــهیل ورود ارز‬ ‫ً‬ ‫بــه کشــور رســما دارنــدگان ارز می تواننــد بــدون‬ ‫هی ــچ مان ــع مالیات ــی ی ــا قوانی ــن دسـ ـت وپا گیر‬ ‫ناشــی از اعــام منشــا ارز اقــدام بــه ورود ارز و در‬ ‫حه ــای توس ــعه ای‬ ‫ته ــای تج ــاری ی ــا طر ‬ ‫فعالی ‬ ‫مورداس ــتفاده ق ــرار دهن ــد ی ــا در ب ــازار تبدی ــل‬ ‫که ــا س ــپرده گذاری کنن ــد‪.‬‬ ‫به ری ــال؛ و در بان ‬ ‫مه ــای‬ ‫به گفت ــه وی؛ درش ــرایطی که تحری ‬ ‫ظالمانــه علیــه مــراودات بانکــی کشــور بــا ســایر‬ ‫کش ــورها وج ــود دارد‪ ،‬اب ــاغ ای ــن بخش ــنامه‬ ‫می توان ــد تاثی ــر مثبت ــی در افزای ــش رون ــد ورود‬ ‫ارز فیزیکــی بــه کشــور داشــته باشــد‪ .‬وی افــزود؛‬ ‫شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی در مهرمــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نی ــز ا گرچ ــه ب ــا مصوبـ ـه ای محدودی ــت‬ ‫ورود ارز را لغ ــو ک ــرده ب ــود ام ــا همچن ــان ورود‬ ‫ارز بایــد طبــق مقــررات بانــک مرکــزی و ضوابــط‬ ‫یش ــد و‬ ‫لش ــویی انج ــام م ‬ ‫مب ــارزه ب ــا پو ‬ ‫مشــکالت مالیاتــی دغدغــه بســیاری از فعــاالن‬ ‫اقتصــادی بــود‪ .‬مســیر ورود بــدون محدودیــت‬ ‫نم ــاه امس ــال درحال ــی‬ ‫ارز ب ــه کش ــور از فروردی ‬ ‫تس ــهیل ش ــده ک ــه ش ــاید ب ــرای نخس ــتین بار‬ ‫ب ــرای اج ــرای تس ــهیل ورود ارز ب ــه کش ــور‬ ‫ش ــاهد هماهنگ ــی گم ــرک‪ ،‬س ــازمان مالیات ــی‬ ‫و بان ــک مرک ــزی هس ــتیم‪ .‬وی از اث ــر مثب ــت‬ ‫ح ــذف مالی ــات ب ــر ورود ارز ب ــرای فع ــاالن‬ ‫و تج ــار س ــخن گف ــت و اف ــزود؛ پیش ازای ــن‬ ‫چنانچ ــه ‪ ۲۰‬ت ــا ‪ ۲۵‬درص ــد مالی ــات ب ــه ارز تاج ــر‬ ‫ی ــا فع ــال اقتص ــادی ب ــرای ورود ب ــه کش ــور‬ ‫یش ــد‪ ،‬تاثی ــر ش ــدیدی ب ــر س ــوداوری‬ ‫اعم ــال م ‬ ‫نح ــال باتوجه به اینک ــه‬ ‫وی داش ــت درعی ‬ ‫که ــا ب ــه س ــوئیفت دسترس ــی‬ ‫همچن ــان بان ‬ ‫ندارن ــد و م ــراودات ش ــبکه بانک ــی کش ــور‬ ‫ب ــا خ ــارج به دلی ــل تحری ــم مح ــدود اس ــت‪،‬‬ ‫معافی ــت مالیات ــی ورود اس ــکناس ارز می توان ــد‬ ‫واردات اس ــکناس ارز ب ــه کش ــور را تس ــهیل‬ ‫کن ــد‪ .‬صالح ــی اف ــزود؛ طب ــق ابالغی ــه جدی ــد‬ ‫ً‬ ‫س ــازمان مالیات ــی‪ ،‬عم ــا واردات کاال و ارز‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫ورودی ک ــه از ص ــادرات کاال تامی ــن م ‬ ‫یسـ ـت که در‬ ‫اهمی ــت داش ــته و این درحال ‬ ‫سیاسـ ـت های تعرفـ ـه ای بای ــد ن ــرخ تعرف ــه و‬ ‫وض ــع حق ــوق گمرک ــی و س ــود بازرگان ــی بای ــد‬ ‫طب ــق طبقه بن ــدی کاال ازقبی ــل ض ــروری‪،‬‬ ‫نیم هض ــروری و تجمل ــی متمرک ــز و مطاب ــق‬ ‫طبق ــات کاال تعیی ــن ش ــوند بنابرای ــن ضرورت ــی‬ ‫ن ــدارد ک ــه ب ــه منش ــا ارز توج ــه داش ــت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه سیاس ــت معافی ــت مالیات ــی ارز‬ ‫واردات ــی‪ ،‬می توان ــد ب ــر قیم ــت تما مش ــده‬ ‫کااله ــا نی ــز اث ــر کاه ــش داش ــته باش ــد‪ ،‬اف ــزود؛‬ ‫ای ــن ابالغی ــه می توان ــد واردات و ص ــادرات کاال‬ ‫را تس ــهیل و زم ــان س ــفارش ت ــا ورود کاال ب ــه‬ ‫ب ــازار مقص ــد را کوت ــاه کن ــد‪ .‬ای ــن فع ــال تج ــاری‬ ‫تصری ــح ک ــرد؛ بخش ــنامه س ــازمان مالیات ــی‬ ‫می توان ــد ب ــه مدیری ــت ب ــازار ارز توس ــط بان ــک‬ ‫یک ــه ب ــا ورود‬ ‫مرک ــزی نی ــز کم ــک کن ــد به طور ‬ ‫اس ــان ارز حاص ــل از ص ــادرات غیررس ــمی ب ــا‬ ‫ب ــازار داخل ــی ب هص ــورت اس ــکناس ازطری ــق‬ ‫مرزه ــای ورودی و گم ــرکات اجرای ــی‪،‬‬ ‫یت ــوان ب ــه مدیری ــت بهت ــر و موثرت ــر ب ــازار ارز‬ ‫م ‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫این روزهـا مسـابقات قهرمانـی باشـگاه های اسـیا‪ ،‬بـدون حضـور دو باشـگاه‬ ‫صاحب نـام اسـیا‪ ،‬اسـتقالل و پرسـپولیس در جریـان اسـت‪ .‬اینکـه چـرا ایـن دو‬ ‫باشـگاه حضـور ندارنـد و چـه عاملـی چنیـن سرنوشـتی را بـرای پرطرفدارتریـن‬ ‫تیم هـای اسـیایی رقـم زده اسـت‪ ،‬بـر همـگان روشـن و مبرهـن اسـت‪.‬‬ ‫شو جوانـان از سـه دهه پیش تکیه زدند‬ ‫کوچک مردانـی کـه در پسـت مهـم ورز ‬ ‫ً‬ ‫و هیـچ گاه نگذاشـتند دو باشـگاه مردمـی‪ ،‬امـور جـاری خـود را راسـا اداره کنند‪.‬‬ ‫انـان بودنـد کـه دخالت هـای بی جـا و غیرحرفه ای شـان‪ ،‬روزهـای سـخت و‬ ‫فال کت بـاری را بـرای اسـتقالل و پرسـپولیس رقـم زد؛ تا جایی کـه در حال حاضـر‬ ‫حتـی بضاعـت پرداخـت پـول اب وبـرق باشـگاه را هـم ندارنـد و تـا دلمـان‬ ‫بخواهـد ‪ ،‬میلیاردها تومـان بابـت هزینه هـای جـاری‪ ،‬چـون اقامـت در هتـل‪،‬‬ ‫هواپیمـا‪ ،‬تغذیـه‪ ،‬پزشـکی‪ ،‬حقـوق بازیکنـان و مطالبـات ورزشـکاران خارجـی‬ ‫شو جوانـان‪ ،‬رئیـس‬ ‫به خدمت گرفتـه‪ ،‬بدهکارنـد‪ .‬چند ماه پیـش وزیـر ورز ‬ ‫سازمان خصوصی سازی و تنی چند از مسئولین‪ ،‬با یک هیاهوی پرسروصدا‪،‬‬ ‫خبر از خصوصی سازی این دو باشگاه دادند که چون بارها از خصوصی سازی‬ ‫سـخن گفتنـد و هیـچ کاری نکردنـد‪ ،‬مـا بایـد بگوییـم؛ «دوصـد گفتـه چـون‬ ‫نیم کردار نیسـت»‪ .‬درحقیقت‪ ،‬طی ‪ 30‬سـال ان قدر از خصوصی شـدن این دو‬ ‫باشـگاه سـخن رفـت کـه به یقیـن سـخن بـر بـاد هـوا رفتـه و هیچ عملـی صورت‬ ‫شو جوانان بود که‬ ‫نگرفته است؛ البته نباید منکر اقدام عملی وزیر فعلی ورز ‬ ‫یسـازی را وادار بـه فـروش قسـمتی از‬ ‫چندی پیـش توانسـت سـازمان خصوص ‬ ‫سهام این دو باشگاه به طرفداران کند و روزنه امیدی ایجاد کند که در اینده‪،‬‬ ‫نقـدر از وا گـذاری سـهام در‬ ‫ ایـن دو باشـگاه دارای سروسـامان شـوند و حتـی ا ‬ ‫فرابـورس سـر و صدا و اسـتقبال شـد کـه ا گـر اجـازه می دادند‪ ،‬شـاید دو برابر این‬ ‫یسـت کـه‬ ‫فـروش‪ ،‬وا گـذاری صـورت می گرفـت؛ امـا سـخن امـروز مـن‪ ،‬هیاهوی ‬ ‫در این مـورد صـورت گرفـت و باز هـم چـون همیشـه خاموشـی و باز هـم عملـی‬ ‫در کار نشـد و سـردرگمی و قـروض فـراوان ایـن دو باشـگاه‪ ،‬موجبـات تـرس و‬ ‫دلهـره دائمـی بیچـاره طرفـداران این باشـگاه ها که نه گرمای تابسـتان را حس‬ ‫می کنند و نه در سـرما و در هوای باز‪ ،‬برودت هوا را ازار می دانند را فراهم اورد‪.‬‬ ‫به راسـتی در کـدام کشـور از ایـن کـره خا کـی‪ ،‬شـیفتگانی تا بدین حـد و درجـه‪،‬‬ ‫سـراغ داریـد؟ پـس چـرا چنیـن می کنیـد؟ چـرا پـس از سـه ماه جار و جنجـال و‬ ‫بوق وکرنا که مردم باورتان کردند و دل به وعده های شـما دادند که سـرانجام‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫بـا عشـق و عالقـه وافـر ان هـا‪ ،‬صاحـب مدیـر و سـازمان محکـم م ‬ ‫اقدامـی صـورت نگرفـت؛ یعنـی باز هـم بایـد گفـت وعده هـای وفـ ا نشـده ادامـه‬ ‫دارد؟ باز هم باید چون ‪30‬سال گذشـته‪ ،‬طرفداران میلیونی این باشـگاه ها‪ ،‬در‬ ‫ارزوی همیشگی بمانند و رویاهای خود را بربادرفته ببینند و باز هم به راستی‬ ‫این همـه سـکوت توسـط مسـئولین ذی ربـط به نوعـی مسـئولیت ناپذیری را‬ ‫معنا نمی دهد؟ و ایا «به زودی» معنی ‪ 10‬سال و ‪ 20‬سال و ‪ 30‬سال را می دهد؟‬ ‫و ایـن داسـتان چـون داسـتان هزارویک شـب‪ ،‬تمام ناشدنی سـت؛ چرا کـه بـه‬ ‫وعـده داده شـده خودتـان‪ ،‬اعتنـا نکـرده و وقعـی نمی گذارید و خـود را حتی در‬ ‫دوران کنونی که باید در قبال ملت که به فرموده امام باید خادم انان باشید‪،‬‬ ‫موظـف بـه ارائـه توضیـح نمی کنیـد؛ بی تفـاوت شـده اید و بـه خـود زحمـت‬ ‫نمی دهیـد کـه در یـک گـزارش مختصـر‪ ،‬نتیجـه را بـه سـم عو نظر مـردم نجیب‬ ‫کشـور برسـانید‪ .‬به هـرروی مـن‪ ،‬امـروزه ورزش و به خصـوص فوتبـال را یـک‬ ‫تفریـح و سـرگرمی صـرف نمی دانـم و ان را پدیـده قـرن می دانـم کـه دران واحـد‪،‬‬ ‫چندصدمیلیون نفـر‪ ،‬تماشـا گر صفحـه جادویـی تلویزیـون می شـوند تـا از‬ ‫هنرنمایـی دو باشـگاه فوتبـال اسـپانیا‪ ،‬برخـوردار شـوند و از ان لـذت ببرنـد یـا‬ ‫در کشـور عزیزمان در سـرما و گرما‪ ،‬برای تماشـای یک مسـابقه فوتبال حدود‬ ‫‪100‬هزارنفـر راهـی اسـتادیوم می شـوند تـا از نزدیـک رقابت فوتبال دو باشـگاه را‬ ‫به نظاره بنشـینند و چندده میلیون نفر دیگر هم چشـم به صفحه تلویزیون‪،‬‬ ‫تماشـا گر هنـر فوتبـال می شـوند‪ .‬این همـه عالقه منـد دران واحـد‪ ،‬بـرای چـه‬ ‫رخـدادی می توانـد وجـود داشـته باشـد؟ پـس وظیفـه داریـد بـه ایـن مـردم‬ ‫خدمـت کنیـد و بـه عالقه منـدی انـان احتـرام بگذاریـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توزیع شیر و تغذیه رایگان‬ ‫بین دانش اموزان مناطق محروم‬ ‫معـاون وزیـر اموزش وپرورش بااشـاره به اینکه همه معلمان ازجمله نومعلمان‬ ‫مشـمول رتبه بنـدی می شـوند افـزود؛ دو دسـته نیـروی اداری داریـم؛ گـروه‬ ‫اول معلـم بوده انـد کـه ‪ ۳۵۰۰۰‬نفـر هسـتند و مشـمول رتبه بنـدی می شـوند امـا‬ ‫ان ها کـه به عنـوان نیـروی اداری اسـتخدام شـده اند مشـمول قانـون نیسـتند‪.‬‬ ‫البتـه در ائین نامـه پیشـنهاد داده ایـم این گـروه نیز مشـمول رتبه بندی شـوند‪.‬‬ ‫صـادق سـتاری فرد بااعالم اینکـه موضـوع تقویـت مـدارس عـادی دولتـی از‬ ‫برنامه های کلیدی ماست اظهار کرد؛ اعتبار خوبی برای تغذیه رایگان به مبلغ‬ ‫‪ ۱۱۵۰‬میلیاردتومـان پیش بینـی شـده کـه بـه توزیـع شـیر و تغذیـه دانش امـوزان‬ ‫مناطق محروم اختصاص دارد و به صورت پایلوت بعد از ماه رمضان در برخی‬ ‫اسـتان ها اغـاز و از مهرمـاه کامـل عملیاتـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫تحول صنعتی ایران در شرکت ملی نفت‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران تحـول صنعتـی دیجیتـال را چهارمیـن‬ ‫تحـول صنعتـی تاریـخ خوانـد و گفـت؛ شـرکت ملـی نفـت ایـران ا گـر بتوانـد‬ ‫جهشـی وارد عرصـه دانش بنیـان شـود می توانـد سـهمی قابل توجـه‬ ‫دراین تحول داشـته باشـد‪ .‬به گزارش شـانا؛ محسن خجسته مهر در نشست‬ ‫تهـای‬ ‫بـا شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور بااشـاره به اینکه تـوان و ظرفی ‬ ‫دانش بنیان ها برای شـرکت ملی نفت ایران ارزشـمند اسـت‪ ،‬گفت؛ امیدوارم‬ ‫یبـا ایـن‬ ‫در اینـده ای نزدیـک شـاهد دسـتاوردهای ارزشـمندی درهمکار ‬ ‫شـرکت ها باشـیم‪ .‬وی افـزود؛ در مـرز دانش بنیان شـدن شـرکت ملـی نفـت‬ ‫ایـران به دنبـال اختصـاص زمـان طوالنـی نیسـتیم‪ .‬درسـت اسـت کـه مـا‬ ‫دراین مسـیر اینـده‪ ،‬افـق و چشـم انداز داریـم امـا قصـد نداریـم مقدمـه‪،‬‬ ‫طوالنی تر از متن و اصل کار شـود و زمان را از دسـت بدهیم‪ .‬باتوجه به اینکه‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان دراین مسـیر سـهیم هسـتند در کنـار پیشـگامی‬ ‫شـرکت ملـی نفـت ایـران دانش بنیان هـا هـم نقشـی مهـم دارنـد‪.‬‬ ‫تهیه نقشه های ژئوشیمی رسوبی‬ ‫و االینده های زیست محیطی جنوب کشور‬ ‫مدیـر زمین شناسـی دریایـی سـازمان زمین شناسـی و ا کتشـافات معدنی‪،‬‬ ‫از تهیـه نقشـه های ژئوشـیمی رسـوبی و االینده هـای زیسـت محیطی‬ ‫شـهرها و بندرهـای سـاحلی جنـوب کشـور ازجملـه بندرعبـاس‪ ،‬بندر شـهید‬ ‫رجایـی‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬بنـدر امام خمینـی‪ ،‬چابهـار‪ ،‬کنـارک‪ ،‬خـور موسـی و خـور‬ ‫سـلج به مناسـبت روز ملـی خلیـج فـارس خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫یپـدرام‬ ‫سـازمان زمین شناسـی و ا کتشـافات معدنی کشـور؛ مسـعود زمان ‬ ‫گفـت؛ دفتـر بررسـی های زمین شناسـی دریایـی سـازمان زمین شناسـی و‬ ‫ا کتشـافات معدنی کشـور بـا همـکاری مرا کـز اسـتانی نظیـر اهـواز‪ ،‬شـیراز‪،‬‬ ‫سـاری و گیلان ‪ 27‬پـروژه فعـال در مناطـق سـاحلی و دریایـی ایـران دارد‪.‬‬ ‫در پـی نام گـذاری امسـال ازسـوی رهبـری‪ ،‬ایـن دفتـر همـکاری خوبـی را بـا‬ ‫شـرکت های دانش بنیان در پروژه های نفتی مانند بسترشناسـی سـکوهای‬ ‫نفتـی خلیج فارس‪ ،‬بررسـی های ژئوفیزیک دریایی پهنه ابی فـاز اول احداث‬ ‫نیـروگاه حرارتـی سـیریک و دیگـر طر ح هـای عمرانـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رونمایی از بسته سیاست ها و راهبردهای بانکی‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی در حاشـیه مراسـم رونمایـی از بسـته سیاسـت ها‬ ‫نمـاه‬ ‫و راهبردهـای بانکـی و در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت ؛ از فروردی ‬ ‫سلسله جلساتی با حضور متخصصان حوزه بانکی کشور برای تدوین بسته‬ ‫ً‬ ‫راهبردهـای بانک هـای دولتـی برگـزار شـد و هـدف این بوده کـه اوال بسـته بـا‬ ‫شرایط اقتصادی و بانکی سازگار باشد و منطبق بر تکالیف قانونی بانک ها و‬ ‫مصوبـات شـورای پـول و اعتبار و بانک مرکزی قرار بگیـرد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ وی‬ ‫افـزود؛ هـدف اصلـی این بودکـه دراین بسـته اولویت هایـی درنظر گرفته شـود‬ ‫کـه اولویت هـا محقق کننـده برنامه هایـی ازجملـه حمایـت از تولیدکننـدگان‬ ‫مـردم و مصرف کننـدگان تسـهیالت خـرد باشـند‪ .‬همچنیـن شـفافیت در‬ ‫شـبکه بانکـی و مکانیسـم های خوداظهـاری ارتقـاء یابـد‪ .‬وزیر اقتصـاد افزود؛‬ ‫ً‬ ‫رسـما بسـته سیاسـت ها و راهبردهـای بانکـی بـه تمـام بانک هـای دولتـی‬ ‫ابلاغ شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه ازاین پـس ملا ک ارزیابـی بانک هـا نحـوه اجـرای‬ ‫ایـن سیاسـت ها خواهـد بـود گفـت؛ محـور ارزیابـی بانک هـا ازسـوی وزارت‬ ‫اقتصـاد این اسـت که حرکـت بانک هـا درجهـت منابـع ملـی و سیاسـت گذاری‬ ‫دولـت منطبق بـر ایـن احـکام بـوده یـا خیـر و ایـن ارزیابی هـا به صـورت فصلی‬ ‫منتشـر خواهد شـد و پایان هر فصل گزارش میزان پیشـرفت یا عقب ماندگی‬ ‫بانک هـا از تکالیـف را بـه صاحب نظـران شـبکه بانکـی و رسـانه ها اعلام‬ ‫می کنیـم‪ .‬وی افـزود؛ امیدواریـم شـبکه بانک هـای دولتـی اجـرای جـدی‬ ‫ایـن مصوبـات را در دسـتورکار قـرار داده و اولویـت ان ها حرکت بادرنظرگرفتن‬ ‫سیاسـت گذاری ها باشـد؛ دنبال انیم که بانک ها اجازه نداشـته باشـند فقط‬ ‫ک بسـته از فعالیت هـا را بـرای سـرمایه گذاری دنبـال کننـد‪.‬‬ ‫یـ ‬ صفحه 2 ‫‪ 2488‬شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2488‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره یک‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت وگو با «اهدا مصلحی» درباره «زخمه»؛ تازه ترین اثرش در حوزه نوازندگی ساز قانون‬ ‫برای تالیف یک متد اموزش موسیقی باید حرفه ای پیش بروید‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫تهــای موجــود در موســیقی ســنتی‬ ‫در کنــار تمــام جذابی ‬ ‫و اصیــل ایرانــی؛ به کارگیــری یــک روش ســاده‪ ،‬روان و‬ ‫نحــال دقیــق و درســت به منظــور امــوزش هنرجویــان‬ ‫درعی ‬ ‫ازســوی اســاتید‪ ،‬اصلــی اجتناب ناپذیــر اســت کــه همــواره‬ ‫بــه ان توجــه شــده اســت‪ .‬دراین میــان‪« ،‬قانــون» از جملــه‬ ‫یســت کــه شــاید در حــوزه امــوزش مهجــور مانــده‪.‬‬ ‫سازهای ‬ ‫«اهــدا مصلحــی» متولــد ‪ ،۱۳۶۸‬دیپلمــه هنرســتان موســیقی‬ ‫یســت کــه همــکاری‬ ‫و دارای مــدرک کارشناســی موسیق ‬ ‫بــا گرو ههــای موســیقی؛ ازجملــه «ســبز در ســبز»‪« ،‬ارکســتر‬ ‫ملــل»‪« ،‬ارکســتر مضرابــی»‪« ،‬دامــور»‪« ،‬ژ یــوار»‪« ،‬کالیــوه» و ‪...‬‬ ‫را در کارنامــه هنــری خویــش به ثبــت رســانده اســت‪ .‬نوازندگــی‬ ‫و خوانندگــی در البو مهــای «چتــر عشــق»‪« ،‬هــزار گیســو»‪،‬‬ ‫«تران ههــای کودکــی»‪« ،‬تران ههــای مــادر و کــودک»‪« ،‬ا کاپــای‬ ‫گــروه اوازی دامــور» و نیــز فیلــم ســینمایی « کــودک مــادر»‬ ‫بخش هایــی دیگــر از کارنامــه نوازندگــی و اهنگســازی ایــن‬ ‫موزیســین جــوان و بااســتعداد کشــور اســت‪ .‬ایــن نوازنــده‬ ‫و مــدرس ســاز قانــون‪ ،‬به تاز گــی دســت بــه انتشــار کتابــی‬ ‫باعنــوان «زخمــه» زده کــه قطعاتــی بــرای ســاز قانــون (شــامل‬ ‫تصانیــف ایرانــی‪ ،‬قطعــات محلــی و کالســیک) در ان گنجانــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن کتــاب در دو بخــش تالیــف شــده کــه بخــش‬ ‫اول‪ ،‬ویــژه هنرجویــان مبتــدی و نیمه مبتــدی؛ و بخــش دوم‪،‬‬ ‫قطعــات ده انگشــتی‪ ،‬به همــراه ا کومپانیمــان دســت چــپ‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اثــر‪ ،‬توســط انتشــارات موســیقی «عــارف»‪ ،‬در‬ ‫نمــاه ‪ 1401‬منتشــر شــده اســت و شــامل‬ ‫نیمــه دوم فروردی ‬ ‫یســت کــه توضیحــات مرتبــط بــا شنید هشــدن و‬ ‫نمونــه صوت ‬ ‫یســت؛‬ ‫دریافــت ان‪ ،‬در صفحــه اول کتــاب درج شــده‪ .‬گفتن ‬ ‫نحــوزه را از ســال ‪ 1388‬اغــاز‬ ‫اهــدا مصلحــی‪ ،‬تدریــس درای ‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد انگیزه و هدف برای کودکان در نوازندگی‬ ‫اهـدا مصلحـی بااشـاره به تصمیمـش دربـاره تالیـف ایـن کتـاب‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬پس ازاینکـه تدریـس در حـوزه قانـون را شـروع کـردم‪،‬‬ ‫تمرکـز بـر امـوزش کودکان داشـتم؛ زیرا معتقدم کارکـردن و اموزش‬ ‫موسـیقی بـرای کـودکان‪ ،‬بسـیارمتفاوت تر از بزرگ ترهاسـت»‪.‬‬ ‫مدیرمسـئول اموزشـگاه موسـیقی «اهـدا» بااشـاره به اینکه وقتـی‬ ‫بزرگ ترهـا یـک سـاز را به عنـوان سـاز اصلـی خویـش درنظـر؛ و‬ ‫تصمیـم بـه فرا گیـری ان می گیرنـد‪ ،‬می تواننـد راهـی را در ذهـن‬ ‫خویش برای نوازندگی این ساز تصور کنند؛ اما برای کودکان این‬ ‫قابلیـت نیسـت؛ زیـرا کـودکان را پدرومـادر بایـد ُهـل بدهنـد تـا در‬ ‫مسـیر یادگیـری قـدم بـردارد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـاید ایـن تصـور برود کـه در‬ ‫پله نخسـت کتاب زخمه‪ ،‬برای کودکان نوشـته شـده ؛ اما این طور‬ ‫گتـر‪،‬‬ ‫نیسـت‪ .‬هدفـم کمـک بـه کـودکان اسـت‪ .‬وقتـی یـک بزر ‬ ‫سـازی را بـرای نواختـن انتخـاب می کنـد‪ ،‬هدفـی پیـش رو دارد و‬ ‫یشـود تـا زحمـت بـرای ایجـاد هـدف و انگیـزه‬ ‫این امـر موجـب م ‬ ‫در بزرگ ترهـا نسـبت بـه کـودکان بسـیارکمتر باشـد»‪ .‬وی که کارت‬ ‫صالحیت تدریس را از وزارت ارشاد دریافت کرده؛ باتا کیدبر اینکه‬ ‫بـرای کـودک‪ ،‬ایـن انگیـزه بایـد چندین برابـر بیشـتر باشـد؛ زیـرا‬ ‫کـودک پیـش روی خویـش را نمی بینـد و نمی دانـد چـرا این سـاز را‬ ‫یـاد می گیـرد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬کـودکان بـه نوازندگـی سـاز عالقـه دارنـد‬ ‫و پدرومـادر به دلیل اینکـه دوسـت دارنـد فرزندشـان یـک سـاز را‬ ‫دنبـال کنـد‪ ،‬او را بـه کالس موسـیقی می فرسـتند؛ امـا کـودک‪ ،‬در‬ ‫ذات‪ ،‬انگیـزه و هدفـی پیـش رو نـدارد و ایـن‪ ،‬ضـرورت ایجاد انگیزه‬ ‫و هـدف را در کودکانـی کـه ب هسـمت موسـیقی می اینـد‪ ،‬بیشـتر‬ ‫می کنـد»‪ .‬مصلحـی بابیان اینکـه یـک نوازنـده‪ ،‬پیـش از ورود بـه‬ ‫فرا گیـری هـر سـازی‪ ،‬بایـد تئـوری موسـیقی را فرا گرفتـه باشـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در پل ههـای نخسـتین امـوزش سـاز و پیـش از اشـنایی بـا‬ ‫سـاز‪ ،‬اسـتاد در جلسـات نخست اموزش شـروع به اموزش تئوری‬ ‫یپـردازد»‪.‬‬ ‫ـود سـاز م ‬ ‫موسـیقی می کنـد و بعـد بـه امـوزش خ ِ‬ ‫تقسیم بندی قطعات کتاب «زخمه» در دو بخش‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در تالیـف ایـن کتـاب‪ ،‬کوشـیده تـا قطعاتـی‬ ‫را انتخـاب کنـد کـه بزرگ ترهـا بـا ان خاطـره داشـته باشـند‪ ،‬نجـوا‬ ‫نهـا را شـنیده و خوانـده باشـند‪،‬‬ ‫کـرده باشـند و سـال های سـال ا ‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن قطعات به یقین بـرای بزرگ ترها ایجاد انگیزه می کند‬ ‫و ایـن ایجـاد انگیـزه‪ ،‬بـرای کـودکان نیـز هسـت؛ زیـرا ایـن کتـاب‪،‬‬ ‫بـه دو بخـش تقسـیم شـده اسـت کـه در بخـش نخسـت ان‪ ،‬بـه‬ ‫نهـا‬ ‫یتـوان ا ‬ ‫اثـاری پرداختـه شـده کـه پـس از چندمـاه امـوزش م ‬ ‫را نواخت؛ و در دسـته دوم نیز اثاری قرار دارد که پس ازچندسـال‬ ‫امـوزش بایـد سـراغ ان هـا رفـت»‪ .‬ایـن مـدرس سـاز قانـون کـه‬ ‫کسـب رتبـه اول و دوم در جشـنواره های «هنرسـتان ها»‪،‬‬ ‫«بانـو» و «جـوان» را در کارنامـه هنـری اش به ثبـت رسـانده‪،‬‬ ‫باابرازتاسـف ازاینکه در حـوزه نوازندگـی سـازهایی ماننـد قانـون‪،‬‬ ‫عود‪ ،‬کمانچه و نی‪ ،‬متدهای بسیارکمی دردسترس عالقه مندان‬ ‫بـه فرا گیـری ایـن سـازها وجـود دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـن سـازها‪،‬‬ ‫بسـیار مهجورنـد و بااینکـه اسـاتید بسـیاری دراین زمینـه زحمـت‬ ‫کشـیده اند و بـرای ایـن سـازها متد نوشـته اند؛ اما بازهـم ان قدرکه‬ ‫باید‪ ،‬برای این سـازها متد اموزشـی وجود ندارد و همین امر‪ ،‬این‬ ‫ضـرورت را ایجـاب می کنـد تـا ازیکجابه بعـد‪ ،‬بکوشـیم تـا این مسـیر‬ ‫را ادامـه بدهیـم»‪.‬‬ ‫محدودیت انتخاب ساز ؛‬ ‫ماحصل ظرفیت های کم اموزشی در هنرستان های موسیقی‬ ‫ِ‬ ‫وی کـه فعالیـت درزمینـه موسـیقی تئاتـر‪ ،‬اهنگسـازی و نوازندگـی‬ ‫در نمایشـنامه هایی؛ ازجملـه نمایشـنامه «یرمـا» را نیـز برعهـده‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه در هنرسـتان موسـیقی درس‬ ‫خوانـده و دراین میـان‪ ،‬مخاطبـان بسـیاری عالقـه بـه انتخـاب‬ ‫سـازهایی همچـون پیانـو و ویولـن داشـته اند و همین امـر موجب‬ ‫شـده بـود تـا به دلیـل وجـود ظرفیـت کم بـرای سـازهایی همچون‬ ‫پیانـو و ویولـن‪ ،‬اهالـی متصـدی در هنرسـتان‪ ،‬خـود بـه انتخـاب‬ ‫سـازها بـرای نوازنـدگان و هنرجویـان بپردازنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«وقتی من نام قانون را اوردم‪ ،‬با تشویق اساتیدم مواجه و با این‬ ‫پرسـش روبـه رو شـدم کـه نخسـتین بار ایـن سـاز را کجا دیـده ام؟ و‬ ‫همیـن‪ ،‬مـرا بـه این تفکر انداخت که قانون‪ ،‬سـازی عجیب اسـت‬ ‫که کمترکسی برای اموختن نوازندگی در رشته موسیقی سراغ ان‬ ‫مـی رود»‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫قران؛‬ ‫کتاب امید و ارامش‬ ‫ٌ‬ ‫‪29‬امین نمایشگاه بین المللی قران؛ با شعار‬ ‫«قران کتاب امید و ارامش» در مصالی امام‬ ‫خمینی(ره) تهران برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫در ‪ ۴۵‬بخش و ‪ ۴۰‬هزار مترمربع وسعت‬ ‫هر شب از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪۲۳:۳۰‬‬ ‫میزبان شهروندان بود‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫چشم انداز‬ ‫«جنگ ویتنام»‬ ‫چگونه ادبیات و سینما را تحت تاثیر قرار داد؟‬ ‫هیچ کــدام از جنــگ و درگیری هــای امریــکا در قــرن بیســتم به انــدازه جنــگ‬ ‫ویتن ــام جامع ــه امری ــکا را دوپ ــاره نک ــرد‪ ،‬ب ــه روان اجتم ــاع لطم ــه ن ــزد و در‬ ‫حافظ ــه جمع ــی ح ــک نش ــد‪ .‬جن ــگ امری ــکا در ویتن ــام تا کن ــون ب ــه خل ــق‬ ‫بی ــش از ‪ ۷۵۰‬رم ــان‪ ۲۵۰ ،‬فیل ــم‪ ۱۰۰ ،‬مجموعه داس ــتان کوت ــاه و ‪ ۱۴۰۰‬روای ــت‬ ‫ش ــخصی منج ــر ش ــده اس ــت‪ ۳۰ .‬اوری ــل‪ ،‬روز «شکس ــت امری ــکا از ویتن ــام»‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن مطل ــب‪ ،‬ب ــه تاثی ــر ای ــن جن ــگ ب ــر ادبی ــات و س ــینما می پ ــردازد‪.‬‬ ‫تع ــداد مع ــدودی از چهره ه ــای شناخت هش ــده در فرهنگ عام ــه از حض ــور‬ ‫نظام ــی امری ــکا در ویتن ــام حمای ــت می کردن ــد ک ــه از جمل ــه ای ــن چهر هه ــا‬ ‫می ت ــوان ب ــه رمان نویس ــانی نظی ـ ِـر «ج ــان اش ــتاین بک» و «ج ــک ک ــراوک»‬ ‫و «ج ــان وی ــن» بازیگ ــر اش ــاره ک ــرد‪« .‬ج ــان وی ــن» در فیل ــم «کاله س ــبزها»‬ ‫(‪ )۱۹۶۸‬به عن ــوان تنه ــا فیل ــم مهم ــی ک ــه در جری ــان خ ــود جن ــگ س ــاخته‬ ‫شـــد نیـــز بـــازی کـــرد‪ .‬همچنیـــن ترانـــه تصنیـــف «کاله ســـبزها» از «ب ــری‬ ‫س ــدلر» ک ــه در س ــال ‪ ۱۹۶۶‬درحمایـ ـت از جن ــگ امری ــکا و ویتن ــام س ــاخته‬ ‫ش ــد‪ ،‬هشت میلیون نس ــخه فروخ ــت؛ ام ــا بیش ــتر بازیگ ــران‪ ،‬فیلم س ــازان و‬ ‫نویس ــندگان‪ ،‬از معترض ــان ب ــه ای ــن اتش اف ــروزی و درگی ــری نظام ــی بودن ــد‪.‬‬ ‫ان زمــان فرهنگ عامــه به طــور غیرمســتقیم بــه مقولــه جنــگ می پرداخــت‪.‬‬ ‫رمان های ــی مانن ــد «تبص ــره ‪ »22‬از «ج ــوزف هل ــر»؛ و «س ــاخ خانه ش ــماره‬ ‫پن ــج» از ک ــورت ونــه گات و فیلم های ــی مانن ــد «بان ــی و کالی ــد» (‪۱۹۶۷‬؛ ارت ــور‬ ‫پ ــن)‪« ،‬م ــش» (‪۱۹۷۰‬؛ راب ــرت التم ــن) و «بزرگ م ــرد کوچ ــک» (‪ ،۱۹۷۰‬ارت ــور‬ ‫ً‬ ‫پــن) ظاهــرا دربــاره ســوژه های دیگــر بودنــد؛ امــا اشــکارا بــه معضــات ناشــی‬ ‫از جن ــگ ویتن ــام می پرداختن ــد‪ .‬اث ــاری نظی ــر «این ــک اخرالزم ــان» (‪۱۹۷۹‬؛‬ ‫فرانس ــیس ف ــورد کاپ ــوال)‪« ،‬غ ــاف تمام فل ــزی» (‪۱۹۸۷‬؛ اس ــتنلی کوبری ــک)‬ ‫ً‬ ‫ی ــا «جوخ ــه» (‪۱۹۸۶‬؛ الی ــور اس ــتون) نی ــز ک ــه مس ــتقیما ب ــه ماج ــرای جن ــگ‬ ‫می پرداختن ــد‪ ،‬جهنم ــی س ــوزان ب ــا س ــا کنان روان پری ــش را تصوی ــر کردن ــد‪.‬‬ ‫یک ــی از کارا کتره ــای فیل ــم «این ــک اخرالزم ــان» در جای ــی از فیل ــم می گوی ــد‪:‬‬ ‫«صب ــح ک ــه از خ ــواب بی ــدار می ش ــوم‪ ،‬عاش ــق ش ــنفتن ب ــوی بم ــب اتــش زا‬ ‫هس ــتم»‪ .‬بس ــیاری از ای ــن فیلم ه ــای مرب ــوط ب ــه جن ــگ ویتن ــام‪ ،‬صحن ـه ای‬ ‫براســاس کشــتار «مــی الی» در ســال ‪ ۱۹۶۸‬دارنــد کــه طــی ان‪ ۳۴۷ ،‬تــا ‪۵۰۴‬‬ ‫ش ــهروند غیرنظام ــی جمه ــوری ویتن ــام جنوب ــی توس ــط س ــربازان امریکای ــی‬ ‫به قتـــل رســـیدند‪ .‬تصویـــری کـــه در رســـانه های امریـــکا از کهنه ســـربازان‬ ‫جن ــگ ویتن ــام می دادن ــد نی ــز قابل توج ــه ب ــود؛ در این رس ــانه ها س ــیمای‬ ‫کهنه ســرباز جنــگ ویتنــام‪ ،‬ســیمای یــک قربانــی اشــفته و نادیده گرفت هشــده‬ ‫ب ــود‪ .‬در ده ــه ‪ ،۱۹۸۰‬تع ــدادی از فیلم ه ــای تاثیرگ ــذار؛ مانن ــد «ش ــجاعت‬ ‫غیرمعم ــول» (‪۱۹۸۳‬؛ ت ــد کاچ ــف)‪« ،‬عملی ــات جنگ ــی» (‪۱۹۸۴‬؛ ژوزف زیت ــو)‬ ‫و «رمب ــو» (‪۱۹۸۲‬؛ ت ــد کاچ ــف) ب ــر وج ــوه امریکایی های ــی ک ــه ط ــی جن ــگ‬ ‫ویتن ــام اس ــیر ی ــا ناپدی ــد ش ــدند‪ ،‬تمرک ــز کردن ــد‪ .‬امری ــکا در ح ــوزه فانت ــزی‬ ‫ســـینمایی می توانســـت بـــرای غلبـــه بـــر ســـرخوردگی ها و شکســـت هایی‬ ‫کــه در ویتنــام تجربــه کــرده بــود‪ ،‬انتقــام بگیــرد‪ .‬معروف تریــن دیالــوگ فیلــم‬ ‫«رمبـــو» این بودکـــه می گفـــت‪« :‬ایـــا این بـــار پیـــروز خواهیـــم شـــد؟» ای ــن‬ ‫فیلم هــا بــرای تردیدهایــی کــه دربــاره اعمــال غیراخالقــی ســربازان امریکایــی‬ ‫در ویتنـــام وجـــود داشـــت‪ ،‬نوعـــی تســـکین بودنـــد‪ .‬در فیلـــم «شـــجاعت‬ ‫غیرمعمــول» یکــی از کارا کترهــا بــه جمــع کهنه ســربازانی کــه دراســتانه نجــات‬ ‫گروهــی از گمشــدگان جنگــی قــرار داشــتند‪ ،‬می گویــد‪« :‬هیچ کــس نمی توانــد‬ ‫درس ــتی انچ ــه داری ــد انج ــام می دهی ــد را زیرس ــوال بب ــرد!»‬ ‫ایدا شجاع بوسجین‪ /‬ایرنا‬ ‫دعوت‬ ‫دیدنی های شبکه «نسیم» در ایام عید فطر‬ ‫تفاوت سطح انگیزه هنرجوی اموزشگاه موسیقی‬ ‫و هنرجوی هنرستان‬ ‫وی کـه داوری جشـنواره سـرودهای اموزش وپـرورش منطقـه‬ ‫‪ ۴‬اسـتان تهـران را نیـز در کارنامـه اش به ثبـت رسـانده اسـت‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه مدت هابعـد؛ یعنـی سـال ها پـس از نواختـن‬ ‫ایـن سـاز به این نکتـه رسـیده کـه ایـن سـاز‪ ،‬از دسـته سـازهای‬ ‫یسـت کـه متدهـای اموزشـی در ان بسـیارکم اسـت‪،‬‬ ‫مهجور ‬ ‫یاداور شـد‪« :‬وقتی به تدریس دراین حوزه وارد شـدیم‪ ،‬دریافتیم‬ ‫هنرامـوز سـاز قانـون‪ ،‬انگیـزه ای را‪ ،‬به انـدازه انگیـزه مـا در بـدو‬ ‫ورود بـه هنرسـتان موسـیقی نـدارد و شـا گردان و هنرجویـان‬ ‫اموزشـگاه های موسـیقی با چوب تری که در هنرستان موسیقی‬ ‫نهـا بـا‬ ‫بـاالی سـر مـا بـود‪ ،‬مواجـه نیسـتند و اسـاتید بایـد بـا ا ‬ ‫لطافت برخورد کنند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه در اموزشگاه های ازاد‬ ‫موسـیقی‪ ،‬رفتـار اسـاتید بایـد به گونـه ای باشـد کـه هـم بـا هنرجـو‬ ‫نـرم برخـورد کنـد و در عیـن این برخورد نرم باید بتواند در هنرجو‬ ‫برای ادامه این مسـیر انگیزه ایجاد کند‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬دراین زمان‬ ‫بـود کـه به فکـر تنظیم قطعات موسـیقی برای سـاز قانـون افتادم‬ ‫و در ابتـدای ایـن راه‪ ،‬حتـی قطعاتـی کودکانـه را بـرای هنرجویـان‬ ‫یکـردم و بعـد‪ ،‬باتوجه به اینکـه کـودکان‬ ‫سـاز قانـون تنظیـم م ‬ ‫همـواره دوسـت دارنـد بـا نواخـت سـاز‪ ،‬خوانندگـی نیـز بکننـد‪،‬‬ ‫سـراغ قطعـات محلـی و تصانیـف رفتـم و از میان تصانیـف ایرانی‪،‬‬ ‫تصنیف هایـی را کـه ان قدرها هم سـنگین نبود‪ ،‬انتخـاب کردم»‪.‬‬ ‫مجموعه ایشکل گرفته‬ ‫از تجارب اموزش در کالس های حضوری‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در ابتـدای راه‪ ،‬تنهـا قطعـات کوتـاه را بـرای‬ ‫تدریس به شا گردان خویش برای نوازندگی ساز قانون بازتنظیم‬ ‫کرده و این دایره‪ ،‬روزبه روز گسـترده تر شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬کم کم‬ ‫قطعات زیاد شـد و پس از رسـیدن به تعدادی خاص از قطعات‪،‬‬ ‫نهـا را بـا شـا گردان همسـرم نیـز امتحـان کردیـم و پـس از تائیـد‬ ‫ا ‬ ‫ازسـوی وی‪ ،‬قطعاتـی نـو را تنظیـم کردیـم؛ ایـن‪ ،‬موجـب شـد تـا‬ ‫دست به انتشار یک مجموعه قطعات برای ساز قانون در قالب‬ ‫یک کتاب بزنیم»‪ .‬مصلحی که تدریس قانون در اموزشـگاه های‬ ‫مختلـف موسـیقی را در کارنامـه هنـری خویـش به ثبـت رسـانده‬ ‫بابیان اینکـه بـرای تدویـن قطعـات ایـن کتـاب سـراغ تصانیـف‬ ‫معـروف و شنید هشـده تر رفتـه و تلاش کرده ان ها را بـرای نوازنده‬ ‫ساده نویسـی کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نوایـی‪ ،‬ای ایـران‪ ،‬سـیمین بری‪ ،‬گل‬ ‫بهـای طالیـی‪ ،‬جـان مریـم و برخـی از اثـار محلـی‬ ‫گلـدون‪ ،‬خوا ‬ ‫یسـت که‬ ‫ماننـد دایه دایـه و دختـر بویراحمـدی‪ ،‬از جمله قطعات ‬ ‫نهـا دراین اثـر بـه هنرجـوی سـاز قانـون امـوزش داده‬ ‫نواختـن ا ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ایـن مـدرس سـاز قانـون بااشـاره به اینکه کتـاب‬ ‫سازهایی مانند سنتور‪ ،‬براساس کوک تنظیم بندی شده است‪،‬‬ ‫یسـت کـه نوازنـده در ان به راحتـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬قانـون‪ ،‬ساز ‬ ‫می توانـد مدوالسـیون انجـام دهـد و هفـت دسـتگاه و پنـج اواز‬ ‫ُ‬ ‫تهـای‬ ‫را بنوازنـد‪ .‬در بسـیاری ازموارد در بسـیاری قطعـات از ن ‬ ‫ُ‬ ‫تهـای‬ ‫التـره اسـتفاده شـده؛ و دسـت چـپ درگیـر تعویـض ن ‬ ‫التـره اسـت کـه در بخـش دوم کتـاب بـه ان اشـاره شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در سـازهایی ماننـد عـود‪ ،‬تـار و سـه تار‪،‬‬ ‫متدهایی که نوشـته شـده‪ ،‬طبق قابلیت های همان سـاز است‪،‬‬ ‫یشـود‬ ‫افـزود‪« :‬درمـورد بسـیاری سـازها این موضـوع مطـرح م ‬ ‫کـه خوش دسـت اسـت؛ امـا درمـورد قانـون این چنیـن نیسـت‬ ‫نسـاز وجـود‬ ‫و پدیـده ای ب هنـام خوش دسـتی و بددسـتی در ای ‬ ‫نـدارد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه قانـون‪ ،‬سـاز رشـته ای مطلـق اسـت‬ ‫یشـود‪ ،‬بـا این توانایی که شـما‬ ‫کـه ب هصـورت مطلـق مثـل کوک م ‬ ‫کهـای موسـیقی هفـت دسـتگاه‬ ‫بـر روی ایـن سـاز‪ ،‬می توانـد کو ‬ ‫موسـیقی ایرانـی را بـه کار بگیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬بعـد از طـی این مراحـل‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫بـه ماجـرای نت نویسـی ایـن کتـاب رسـیدیم‪ .‬مـن‪ ،‬بـا نت نویسـی‬ ‫مقدماتـی اشـنایی داشـتم؛ امـا در حـد نوشـتن یـک کتـاب نبودم‬ ‫ُ‬ ‫و بر بسـیاری از مسـائلی که باید در نت نویسـی یک کتاب رعایت‬ ‫شهـای پیش روی‬ ‫شـود‪ ،‬تسـلط نداشـتم‪ .‬اینجـا بود که تـازه چال ‬ ‫ُ‬ ‫مـن شـروع شـد و از دوسـتانی کـه در کار نت نویسـی بـا نرم افـزار‬ ‫وارد بودنـد‪ ،‬کمـک گرفتـه و درمواردی کـه دچـار اشـکال شـدیم‪،‬‬ ‫مشـکالت موجـود را بـا کمـک ایـن عزیـزان برطـرف کردیـم»‪.‬‬ ‫اقدام حرفه ای جهت تالیف یک کتاب متد اموزش موسیقی‬ ‫مصلحـی کـه در سـال ‪ 1385‬در ارکسـتر «مضرابـی» به سرپرسـتی‬ ‫مرحـوم «حسـین دهلـوی» بـه نوازندگـی پرداختـه اسـت‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه هـر نوازنـده موسـیقی‪ ،‬در حـد ابتدایـی اشـنایی‬ ‫ُ‬ ‫یشـود‬ ‫مقدماتـی بـا نت نویسـی دارد و همین امـر موجـب م ‬ ‫وقتـی بـه کارکـردن بـا ایـن نرم افزارهـا می پـردازد‪ ،‬کارکـردن بـا ان ها‬ ‫برایـش سـخت نباشـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬وقتـی تصمیـم بـه نوشـتن‬ ‫یتـر پیـش برویـد؛ بااین وجـود‪،‬‬ ‫یـک کتـاب داریـد‪ ،‬بایـد حرفه ا ‬ ‫کهـای خویـش را در نـگارش کتـاب‪ ،‬بـا‬ ‫ایـن عزیـزان‪ ،‬همـواره کم ‬ ‫کهـای کمـی می بیننـد؛ امـا بـه مـن کمـک بسـیاری‬ ‫تواضـع‪ ،‬کم ‬ ‫کـرد»‪ .‬وی باابرازتاسـف ازاینکه در برخـی اثـار چاپ شـده در حـوزه‬ ‫نوازندگـی سـاز قانـون‪ ،‬برخـی از مسـائلی کـه دراین کتـاب رعایـت‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬رعایـت نشـده‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـن همچنـان‬ ‫در تالیـف ایـن کتـاب حسـاس بـودم و وسـواس داشـتم رونـد‬ ‫پیمایـش این مسـیر دچـار اختلال نشـود و هیچ گونـه اشـکالی‬ ‫در ان وجـود نداشـته باشـد و همه چیـز درسـت و برمـدار باشـد‪.‬‬ ‫شهـای کتـاب را‬ ‫به همین دلیـل‪ ،‬تلاش کـردم تـا همـه بخ ‬ ‫ً‬ ‫خـود برعهـده بگیـرم و درعین اینکـه مثلا بسـیاری از مولفیـن‬ ‫ُ‬ ‫نت نویسـی کتـب خویـش را به دیگران وا گـذار می کنند‪ ،‬من تمام‬ ‫ً‬ ‫مراحـل تالیـف کتـاب را شـخصا مدیریـت کـرده و به پایان رسـاندم‬ ‫و حتـی بـرای صفحه بنـدی کتـاب نیـز‪ ،‬اقـدام بـه فرا گیـری قواعـد‬ ‫صفحه بنـدی کـردم‪ .‬پـس از پایـان این مرحلـه و مطالعه و بررسـی‬ ‫کتـب منتشـره دراین زمینـه‪ ،‬صفحه بنـدی بسـیار دقیقـی انجـام‬ ‫ً‬ ‫شـد؛ زیـرا مثلا در برخـی از کتـب‪ ،‬در میـزان سـه چهارم‪ ،‬سـکوت‬ ‫سـفید بـه کار گرفتـه شـده بـود و ‪ ...‬این مسـائل‪ ،‬از جمله مسـائلی‬ ‫نبـر بـود»‪.‬‬ ‫بـود کـه بسیارسـخت و زما ‬ ‫هنرمندانی که صاحب نامنیستند‬ ‫و مسیر دشوار انتشار کتاب‬ ‫مصلحـی بابیان اینکـه پـس از پایـان تمـام این مراحـل‪ ،‬وارد‬ ‫مرحلـه نشـر کتـاب شـدند و دراین بخـش‪ ،‬به این نکتـه‬ ‫رسـیده اند کـه انتشـار کتـاب در ایـران‪ ،‬مشـکالت خـاص خـود‬ ‫بنـام‬ ‫را دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬انتشـار کتـاب بـرای هنرمنـدی کـه صاح ‬ ‫نبـود و می خواسـت کتـاب خویـش را منتشـر کنـد‪ ،‬سـاده نبـود‬ ‫و به همین دلیـل‪ ،‬مـا بـا افـراد متعـددی درزمینـه نشـر کتـاب‬ ‫صحبـت کردیـم‪ .‬همـه براین عقیـده بودنـد کـه بااینکـه در حـوزه‬ ‫قانـون‪ ،‬کتابـی وجـود نـدارد‪ ،‬ان هـا بـا هزینـه خـودم ایـن کتـاب را‬ ‫در تیـراژ ‪ 200‬نسـخه منتشـر کننـد و پـس از طـی این مرحلـه نیـز‪،‬‬ ‫بایـد تمـام ان هـا را خـودم می خریدم و اقدام بـه توزیع می کردم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه درمواجه هبـا ناشـران تخصصـی؛ این موضوع‬ ‫کـه یـک جـوان شناخته نشـده سـراغ ناشـر می ایـد و درحال انجام‬ ‫یسـت کـه توجیـه اقتصـادی بـرای او نـدارد‪ ،‬موضوعـی‬ ‫کار ‬ ‫بسیارسـنگین اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬امـروز ایـن پرسـش مطـرح‬ ‫اسـت کـه بـرای یـک ناشـر کـه چنیـن دم ودسـتگاهی دارد‪ ،‬تولیـد‬ ‫یـک کتـاب بـا تیـراژ پائیـن‪ ،‬چه انـدازه خـرج دارد و باتوجه به اینکه‬ ‫بخـش مهمـی از ایـن هزین ههـا را خـود مولـف برعهـده می گیـرد‪،‬‬ ‫ایـن پرسـش پیـش می ایـد کـه ناشـر تاچه انـدازه قـرار اسـت بـرای‬ ‫انتشـار یـک کتـاب امـوزش موسـیقی هزینـه کنـد؟»‬ ‫دغدغه های یک مادر نیرومند و قوی‬ ‫مصلحـی بااذعان به اینکـه در بـدو ورود بـه حـوزه انتشـار‪ ،‬بـا‬ ‫مولفانـی کـه پیـش از او دسـت بـه نشـر کتـاب در حوز ههـای‬ ‫مختلـف امـوزش موسـیقی زده بودنـد‪ ،‬صحبـت کـرده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬همـه این افـراد هزین ههـای نشـر کتـاب را خـود برعهـده‬ ‫گرفتـه‪ ،‬نیمـی از تعـداد منتشـره تیراژ کتاب را خـود خریده و نیمی‬ ‫از ان را خـود برداشـته اند؛ درعین اینکـه تعـدادی بسـیارپائین تر از‬ ‫نشـده در تیـراژ‪ ،‬کتـاب را دریافـت می کردنـد‪ ،‬ناشـر‪،‬‬ ‫تعـداد عنوا ‬ ‫یکـرده اسـت»‪ .‬ایـن مـدرس‬ ‫تعـدادی باالتـر را در کتـاب درج م ‬ ‫یکـه دسـت بـه تولیـد کتـاب‬ ‫سـاز قانـون‪ ،‬بابیان اینکـه همـه افراد ‬ ‫زده انـد‪ ،‬همیـن رونـد را درپیـش گرفته انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین میـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یبـد شـد و نهایتـا حـس‬ ‫یـک روز بـه جایـی رسـیدم کـه حالـم خیل ‬ ‫کـردم کـه تمـام زحماتـی کـه بـرای ایـن کتـاب کشـیده ام بـه هـدر‬ ‫رفتـه اسـت؛ زیـرا مـن به عنـوان یـک مـادر‪ ،‬بخـش مهمـی از روز‬ ‫را دراختیـار فرزنـدم بـودم و زمـان خـواب شـبم را بـه نوشـتن‬ ‫ایـن کتـاب اختصـاص داده بـودم‪ .‬ازطرفـی ‪ ،‬بایـد صبـح زود سـر‬ ‫یبـودم»‪ .‬وی‬ ‫کار می رفتـم و یـک مـادر پرانـرژی بـرای فرزنـدم م ‬ ‫بابیان اینکـه شـاید در مصاحب ههـای قبلـی به این نکتـه اشـاره‬ ‫شـده کـه تالیـف ایـن کتـاب نزدیـک بـه چهارسـال زمـان بـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬شـاید بتـوان به این نکتـه نیـز اشـاره کـرد کـه رونـد‬ ‫تسـال زمان‬ ‫تالیـف ایـن کتـاب از نقطه اغاز‪ ،‬بیش از شـش یا هف ‬ ‫بـرده اسـت»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬محمد خداداداش‬ ‫شـبکه «نسـیم» پـس از یک مـاه بندگـی و بـا فرا رسـیدن عیـد سـعید فطـر‪ ،‬از‬ ‫امـروز بـا تغییـر در جـدول پخـش بـا «خندوانـه»‪« ،‬دورهمـی»‪« ،‬دسـت انداز»‬ ‫و ویژه برنامـه «یـه عیـد حسـابی» میهمـان خانـه مخاطبـان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫«خندوانـه» پـس از یک مـاه وقفـه در ادامـه سـری هشـتم‪ ،‬بـه انتـن می رسـد‬ ‫و بـا خلـق لحظـات مفـرح بـرای مخاطبـان این شـبکه‪ ،‬با اجـرای رامبـد جوان‬ ‫پخـش خواهـد شـد‪ .‬این برنامـه با ایتم های متنوع و جـذاب در ایام عید فطر‬ ‫(از یک شـنبه تـا جمعـه) هر شـب سـاعت ‪ ۲۳‬پخـش می شـود‪ .‬مسـابقه بـزرگ‬ ‫«دورهمـی» بـا اجـرای مهـران مدیـری؛ از شـب عید فطـر (‪ ۱۱‬اردیبهشـت ماه)‬ ‫نظیـر رضـا نیکخـواه‪ ،‬علیرضـا خمسـه‪،‬‬ ‫سـاعت ‪ ۲۱:۳۰‬بـا حضـور میهمانانـی‬ ‫ِ‬ ‫حامـد اهنگـی‪ ،‬شـهرام شـکیبا‪ ،‬کامـران تفتـی و سـوگل طهماسـبی‪ ،‬بـه روی‬ ‫انتـن خواهـد رفـت‪« .‬یـه عیـد حسـابی» عنـوان ویژه برنامـه شـبکه «نسـیم»‬ ‫در این ایـام اسـت کـه از دوشـنبه؛ ‪ ۱۲‬تـا جمعـه ‪ ۱۶‬اردیبهشـت سـاعت ‪۲۰:۱۵‬‬ ‫از این شـبکه پخـش می شـود‪ .‬این برنامـه با اجرای سـید جواد رضویـان و الله‬ ‫تو گو محـور اسـت کـه در‬ ‫صبـوری؛ تـدارک دیـده شـده و یـک کار ترکیبـی و گف ‬ ‫ان‪ ،‬چندیـن بازیگـر و خواننـده حضـور خواهنـد داشـت‪ .‬منتخـب مجموعـه‬ ‫طنـز تلویزیونـی «دسـت انداز» به کارگردانـی شـهاب عباسـی نیـز در ایـام عیـد‬ ‫سـعید فطـر هر شـب سـاعت ‪ ۱۹:۳۰‬از این شـبکه پخـش خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫حضور کودکان هنرمند با ُ‬ ‫«رسته» در «پنج پنج»‬ ‫مدیر «پنج پنج»‪ ،‬از برگزاری نمایشـگاه نقاشـی کودکان خالق کشـور با عنوان‬ ‫ُ‬ ‫«رسـته» در این نگارخانـه خبـر داد‪ .‬گل اذیـن مقـدم گفـت‪« :‬ایـن نمایشـگاه‪،‬‬ ‫به همـت و پیگیـری نسـیم عظیمـی در مقـام برگزارکننـده برگـزار شـد»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به اینکه ایـن نمایشـگاه‪ ،‬طـی دو روز میزبـان عالقه منـدان بـا همراهی‬ ‫اموزشـگاه نقاشـان خلاق بـود‪ ،‬افـزود‪« :‬در این نمایشـگاه‪ ،‬اثـار نقاشـی‬ ‫افتخار افرینـان خلاق کشـور؛ ابوالفضـل روغنـی‪ ،‬روشـان خداجویوسـفی‪،‬‬ ‫کیـاوش میرابیـان‪ ،‬الیسـا سـلطانی‪ ،‬تهمینـه احمـدی‪ ،‬هدیـه احمدی‪ ،‬درسـا‬ ‫عالمـه زاده و ادریانـا نیک خواه درمعرض دید عالقه مندان هنر دوسـت تهران‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬مدیـر گالـری «پنج پنـج» افـزود‪« :‬ایـن نمایشـگاه‪ ،‬روزهـای ‪ 8‬و ‪9‬‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ 1401‬در اولیـن بهـار قـرن‪ ،‬در شـعبه یـک نگارخانـه پنج پنـج‬ ‫(خیابـان پاسـداران‪ ،‬خیابـان نگارسـتان هفتـم)؛ میزبـان عالقه منـدان بـود‪.‬‬ ‫بـرای کسـب اطالعات بیشـتر در بـاره ان بـه صفحـه گالـری ‪Five.five.gallery‬‬ ‫در اینستا گرام مراجعه یا با شماره واتس اپ ‪ 09123830367‬تماس حاصل‬ ‫کنید»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه شـهرداری تربت جـام بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای صـدور‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 188‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت که به حکایت سـامانه‬ ‫مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 62232‬صفحـه ‪ 323‬دفتـر ‪ 336‬بـه نـام‬ ‫شـهرداری تربت جـام ثبـت و سـند مالکیـت ‪633755‬الـف‪ 85‬صـادر و تسـلیم شـده‪ .‬پرونده ثبتـی و دفتر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتراض کتبی خـود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/11 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه شـهرداری تربت جـام بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای صـدور‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 187‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت که به حکایت سـامانه‬ ‫مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 62241‬صفحـه ‪ 350‬دفتـر ‪ 336‬بـه نـام‬ ‫شـهرداری تربت جـام ثبـت و سـند مالکیـت ‪816558‬الـف‪ 91‬صـادر و تسـلیم شـده‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتراض کتبی خـود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/11 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/25-140060322002002293‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت ذوالفقـاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 984‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 5338903814‬صـادره زهـک فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 160/03‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 666‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش ‪ 2‬حوزه ثبت‬ ‫ملـک زابـل‪ ،‬خیابـان دانشـگاه ‪ 16‬خریـداری از مسـافر اتش افـزا طبـق سـند قطعـی شـماره ‪ 56640‬مـورخ‬ ‫‪ 1395/05/22‬دفترخانـه ‪ 27‬زابـل (توضیحـات‪ :‬صـدور سـند مالکیـت برابـر نامـه شـماره ‪ 2080‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/17‬بـا حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی درصورتیکـه تغییـر و تبدیـل و تفکیـک را دارا نباشـد و‬ ‫مفـاد قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا نیـز رعایـت شـود) محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪54‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/10/12-140060322002005957‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صفیـه میرعمادی به شناسـنامه شـماره ‪ 6‬کـد ملـی ‪3673986929‬‬ ‫صادره زابل فرزند ا کبر به صورت ششدانگ یکباب منزل یک اتاقه به مساحت ‪ 224/50‬مترمربع پال ک‬ ‫شماره ‪ 808‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان‬ ‫حافـظ شـمالی وا گـذاری طبـق سـند عـادی از غالمعلـی افشـاری مقدم محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪55‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/15-140060322002007885‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فریبـرز رویین تـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 13963‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3674229293‬صـادره زابـل فرزنـد عیسـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب منزل به مسـاحت ‪ 200‬مترمربع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 991‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫بلـوار ایـت اهلل بختیـاری‪ ،‬کوچـه ‪ 16‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از محمـد نخعـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪56‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2488‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/16-140060322002006999‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زابـل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمد جهانتیغ به شناسـنامه شـماره ‪ 546‬کـد ملـی ‪5339255247‬‬ ‫صـادره زابـل فرزنـد فداحسـین به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 328/50‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 529‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬جـاده‬ ‫سـیاهمرد‪ ،‬کوچـه ‪ 22‬بهـار وا گـذاری طبـق سـند عـادی از محمدعلـی مسـعودی و عباسـعلی یاردوسـتی‬ ‫محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪60‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/01-140060322002007438‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای محمدعلی اصغریان به شناسـنامه شـماره ‪ 24934‬کد ملی‬ ‫‪ 3620248291‬صـادره زاهـدان فرزنـد رمضـان به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪98/95‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 16‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫انتهـای کوچـه ‪ 13‬منشـعبه از بلـوار شـهید میرحسـینی(ره) وا گـذاری بـه طـور مع الواسـطه و بـه موجـب‬ ‫سـند عادی از رمضان اصغریان ذیل ثبت ‪ 13041‬صفحه ‪ 362‬دفتر ‪ 89‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪67‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/05-140060322002006600‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زابـل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای شـهاب جهان تیـغ بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3660573043‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3660573043‬صـادره زابـل فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪172/25‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 879‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل‪ ،‬خیابان بلوار کشاورز‪ ،‬کشاورز ‪ ،3‬میالن ‪ 3‬مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سند قطعی ‪-142312‬‬ ‫‪ 1399/12/26‬دفترخانه ‪ 2‬زابل محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪61‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/05-140060322002006591‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خورشید بارانی پور به شناسنامه شماره ‪ 1042‬کد ملی ‪3672018317‬‬ ‫صـادره زابـل فرزنـد سـلطان محمد به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 282/50‬مترمربـع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 923‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫بلـوار ارتـش‪ ،‬ارتـش ‪ 6‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از ابراهیـم سـلطانی فر ذیـل ثبـت ‪ 1585‬صفحـه ‪558‬‬ ‫دفتـر ‪ 8‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪68‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/14-140160322002000028‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زابـل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـینعلی سـرگزی به شناسـنامه شـماره ‪ 4181‬کد ملی ‪3670803319‬‬ ‫صـادره زابـل فرزنـد عبـداهلل به صـورت ششـدانگ یکباب منـزل به مسـاحت ‪ 150/91‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 230‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان‬ ‫میرحسینی ‪ ،18‬فرعی دوم سمت چپ مالکیت مشاعی متقاضی ذیل ثبت ‪ 25470‬صفحه ‪ 47‬دفتر ‪180‬‬ ‫محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪62‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX-TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪749 -24‬و‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ 164B0144705‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE4HK074340‬بـه‬ ‫مالکیت سیدحسـین احمدی با شـماره ملی ‪ 5269600201‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1400/02/13-140060322002000483‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زابـل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای مسـعود مرادی به شناسـنامه شـماره ‪ 0‬کـد ملـی ‪ 3660232696‬صادره‬ ‫زابـل فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 202‬مترمربع پلا ک شـماره ‪1381‬‬ ‫اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یک حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬فلکه بشـیراله‪ ،‬امام خمینـی(ره)‬ ‫‪ 15‬اعیـان موضـوع مالکیـت مشـاعی متقاضی ذیل ثبـت ‪ 22026‬دفتـر ‪ 143‬صفحـه ‪ 196‬و خریداری عرصه‬ ‫از شـهرداری زابـل طبـق سـند قطعـی شـماره ‪ 41752‬مـورخ ‪ 1398/11/28‬دفترخانـه ‪ 35‬زابـل محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪64‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/12/03-140060322002007482‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زابـل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای موسـی گمرکـی به شناسـنامه شـماره ‪1‬موالیـد کـد ملـی ‪3673718312‬‬ ‫صادره زابل فرزند سـلطان به صورت ششـدانگ اعیان یکباب منزل به مسـاحت ‪ 260/72‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 23‬فرعـی از ‪ 1012‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان شهرسـتان زابـل‪،‬‬ ‫خیابان شـهید مطهری‪ ،‬مطهری ‪ ،11‬کوچه اول سـمت راسـت‪ ،‬انتهای کوچه وا گذاری طبق سـند عادی‬ ‫از فاطمه گمرگی زاده ذیل ثبت ‪ 8515‬صفحه ‪ 241‬دفتر ‪ 46‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪65‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای حیـدر شـرفی فرزنـد غلام بـا کـد ملـی ‪ 6419333970‬برابـر تقاضـای وارده ‪1400-5574‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/08/11‬بـا ارائـه یـک بـرگ استشـهادیه فقـدان سـند مالکیـت مصـدق شـده دفترخانـه ‪62‬‬ ‫اسلام ابادغرب مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ یکباب سـاختمان ملـک طلق به پال ک ثبتـی ‪291‬‬ ‫فرعـی از ‪ 73‬اصلـی واقـع بخـش ‪ 06‬ناحیـه ‪ 00‬حـوزه ثبـت ملـک اسلام اباد اسـتان کرمانشـاه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 329‬مترمربـع بـه مالکیـت حیـدر شـرفی فرزنـد غلام شماره شناسـنامه ‪ 402‬متولـد ‪ 1328/01/01‬دارای‬ ‫شـماره ملـی ‪ 6419333970‬به عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان ذیـل ثبت ‪ 16845‬صفحـه ‪342‬‬ ‫دفتـر املا ک جلـد ‪ 78‬ثبـت و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪ 097298‬ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصره هـای ذیـل ان‪ ،‬مراتـب یک نوبـت در یکی از‬ ‫روزنامه هـای کثیراالنتشـار چـاپ می شـود تـا هر کس نسـبت بـه ملک مورد ا گهـی معامله ای انجـام داده‬ ‫که در سـند مالکیت قید نشـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی تا ده روز پس از‬ ‫انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫یسـت درصورت عدم اعتراض و یا چنانچه درصورت اعتراض اصل سـند ارائه نشـود‪،‬‬ ‫تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫اداره ثبـت نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام و تسـلیم متقاضی خواهـد کرد‪.‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‪ ،‬از طرف فریبرز امینی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای سـیروس بسـاطی احـدی از وراث مرحـوم صدریـه بسـاطی برابـر تقاضـای وارده ‪1400-298‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/01/023‬بـا ارائـه یـک بـرگ استشـهادیه فقـدان سـند مالکیـت مصـدق شـده دفترخانـه ‪26‬‬ ‫اسلام ابادغرب مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 77‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 331577‬کـه ذیـل ثبـت ‪ 19002‬صفحـه ‪ 220‬دفتـر املا ک ‪ 89‬بـه نـام سـیروس بسـاطی ثبـت و سـند‬ ‫مالکیت صادر شـده اسـت‪ .‬سـپس برابر سـند ‪ 2797‬مورخ ‪ 1389/04/14‬دفترخانه ‪ 121‬اسلام ابادغرب‬ ‫بـه خانـم صدریـه بسـاطی فرزنـد جهانشـاه شماره شناسـنامه ‪ 958‬متولـد ‪ 1350/01/20‬صـادره از‬ ‫اسلام اباد به شـماره ملی ‪ 3340699518‬انتقال قطعی داده شـد‪ .‬برابر سـند رهنی شـماره ‪ 4289‬مورخ‬ ‫‪ 1389/08/18‬دفترخانـه ‪ 121‬اسلام ابادغرب در رهـن بانـک مسـکن قـرار گرفـت سـپس بـه موجـب نامـه‬ ‫شماره ‪ 140050990019947772‬مورخ ‪ 1400/08/29‬اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)‬ ‫اسلام ابادغرب بازداشـت شـده اسـت و در اثر سـهل انگاری مالک مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا در اجرای ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصره هـای ذیـل ان‪ ،‬مراتـب یـک نوبت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار‬ ‫چـاپ می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده که در سـند مالکیت قید‬ ‫نشـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ثبت‬ ‫محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصـورت عـدم اعتـراض و یـا چنانچـه درصـورت اعتـراض اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام و تسـلیم متقاضـی خواهـد کرد‪.‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‪ ،‬از طرف فریبرز امینی‬ ‫فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب نـدا رسـتمی فرزنـد علی ا کبـر بـه شـماره ملـی ‪ 3330052856‬صـادره از‬ ‫اسلام ابادغرب در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته مهندسـی شـیمی صـادره از دانشـگاه رازی کرمانشـاه‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود مـدرک فـوق را بـه دانشـگاه رازی‬ ‫کرمانشـاه ارسـال فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت مجـوز حمـل سلاح شـکاری اسـلحه پـران یک لـول سـاچمه زنی مـدل چخماقـی کالیبـر ‪ 12‬سـاخت‬ ‫کشور امریکا به شماره سالح ‪ 90601453‬به نام حامد خیری فرزند روضان با شماره ملی ‪3360049497‬‬ ‫مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫‪ 6419514312‬متولد ‪ 1315/10/10‬حمیل همسر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z24NIB‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره موتـور ‪ 613505‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 562550‬بـه مالکیـت کاظـم حسـین پورعلیخانی بـا کـد ملـی ‪ 5268856391‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫گواهـی موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب سـعید بهبهانی مقـدم فرزنـد نذیـر بـه کـد ملـی ‪5299633165‬‬ ‫در مقطـع کاردانـی پیوسـته رشـته مکانیـک خـودرو صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهـان بـه‬ ‫شـماره ‪ 215/952/76‬مورخ ‪ 1395/02/15‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شـود ان را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع عموم ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم کنند و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیـم و گواهی اخذ و تحویـل اداره‬ ‫ثبـت کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق‬ ‫مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانه مسـکونی بـه نام اقای ابراهیـم مرادی فرزند محمدکریم شماره شناسـنامه ‪1410‬‬ ‫صـادره از کامیـاران کـد ملـی ‪ 3839168279‬تحـت پلا ک ‪ 282‬فرعـی از ‪ 57‬فرعـی از ‪ 2633‬الـی ‪ 2635‬و‬ ‫‪ 2641‬و ‪ 2642‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه مسـاحت ‪ 94/50‬مترمربـع از پلا ک ‪ 57‬فرعـی از ‪ 2633‬الـی‬ ‫‪ 2635‬و ‪ 2641‬و ‪ 2642‬اصلـی بخـش ‪ 3‬بـه ادرس سـنندج‪ ،‬گریاشـان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1482‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/22-140060318011015410‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری صلح جوماسـوله فرزنـد عنایـت بـه شماره شناسـنامه ‪1585‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪415/13‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 90‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫زکام بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق حسـنعلی حقـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/95‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/02-140060318011014771‬و اصالحـی شـماره ‪-140160318011000418‬‬ ‫‪ 1401/01/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد‬ ‫ا کبری کهنه سـری فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪ 796‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 669/35‬مترمربـع پلا ک ‪ 97‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در قریـه صیقلونـدان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق‬ ‫حنیفـه قلی پورصیقلـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/97‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-140060318011014552‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدتقی اتشـکار فرزنـد سـیدجالل بـه شماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یکبـاب دکان بـه مسـاحت ‪ 12/10‬مترمربـع پلا ک ‪ 2178‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 241‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در قریـه هنده خالـه بخـش ‪ 22‬گیلان جهـت‬ ‫الحـاق بـه پلا ک ‪ 726‬سـنگ اصلـی ‪ 6‬بخـش ‪ 22‬گیالن خریداری از مالکیت بانو رشـیده نژادتولمی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/98‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/18-140060322002007070‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمحسـین خواجه ابراهیمـی بـه شناسـنامه شـماره ‪5630013513‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 5630013513‬صـادره نهبنـدان فرزنـد مـوال به صـورت ششـدانگ یکدربنـد مغـازه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 12‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 463‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان فردوسـی‪ ،‬پاسـاژ سـجاد مالکیـت مشـاعی متقاضـی ذیل ثبـت ‪ 14488‬صفحه‬ ‫‪ 253‬دفتـر ‪ 84‬موضـوع سـند قطعـی ‪ 1396/12/05-136397‬دفترخانـه ‪ 2‬زابـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪57‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/12/15-140060322002007893‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زابـل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم فاطمه عارف بنجار به شناسـنامه شـماره ‪ 164‬کد ملـی ‪3670579907‬‬ ‫صـادره زابـل فرزنـد غالم حسـن به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 249/99‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 717‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬خیابان‬ ‫هیرمند‪ ،‬هیرمند ‪ 58‬مالکیت مشاعی متقاضی ذیل ثبت ‪ 20046‬صفحه ‪ 214‬دفتر ‪ 141‬محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪66‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای غظنفـر تیمـوری دارای شماره شناسـنامه ‪ ۲۵‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 0100074‬از‬ ‫ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حیـدر‬ ‫تیموری شیخ سـر خ الدین بـه شناسـنامه ‪ ۴۱‬در تاریـخ ‪ 1382/02/03‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬غظنفـر تیمـوری ش ش ‪ 25‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3329276533‬متولـد ‪ 1337/07/03‬گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬لطیـف تیمـوری ش ش ‪ 434‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3329275839‬متولـد ‪ 1356/06/04‬گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -3‬حمیـد تیمـوری ش ش ‪ 433‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3329275820‬متولد ‪ 1356/06/04‬گیالنغرب پسر متوفی ‪ -4‬مظفر تیموری شیخ سر خ الدین کد ملی‬ ‫‪ 3330120274‬متولـد ‪ 1334/06/31‬اسلام اباد پسـر متوفـی ‪ -5‬شهسـوار تیمـوری ش ش ‪ 432‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3329275812‬متولـد ‪ 1351/07/14‬گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -6‬فریـاد تیموری شیخ سـر خ الدین ش ش‬ ‫‪ 475‬کـد ملـی ‪ 3329276241‬متولـد ‪ 1361/12/15‬گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -7‬زمـرد تیمـوری ش ش ‪67‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 3329276959‬متولـد ‪ 1349/07/01‬گیالنغـرب دختـر متوفی ‪ -8‬ملوک تیمـوری ش ش ‪ 66‬کد‬ ‫ملـی ‪ 3329276940‬متولـد ‪ 1348/07/01‬گیالنغـرب دختـر متوفی ‪ -9‬غزاله عزیزی ش ش ‪ 472‬کد ملی‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی ( گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات) اینجانـب حمیـده مطوری نژاداحمـدی‬ ‫صادره از رامهرمز فرزند علی شماره شناسنامه ‪ 1045‬در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت‬ ‫دولتـی صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی شوشـتر مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و فا کتـور فـروش خـودرو تیبـا ‪2‬‬ ‫هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۴‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪۹۳۵ -۹۸‬ب‪ ۸۵‬و شـماره موتـور ‪ ۸۲۶۳۴۸۴‬بـه مالکیـت‬ ‫پیمانـه بحیرائـی فرزنـد محمدعلـی بـه کـد ملـی ‪3961823189‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 207i‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید مدل ‪ 1391‬با شـماره پال ک ایران ‪986 -26‬ب‪79‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 15591000294‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAR03FE9CJ153060‬بـه مالکیـت قاسـم ایـزی‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید معمولی‬ ‫مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪386 -32‬م‪ 79‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 011158157776‬و شـماره شاسـی ‪ 00081567021‬بـه‬ ‫مالکیت علی اصغر حسـین زاده قلعه باال مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪530‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ ROA‬بـه رنـگ‬ ‫نوک مـدادی روغنـی مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪859 -32‬س‪ 18‬و شـماره موتـور ‪11685017909‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 15415491‬بـه مالکیـت ا کـرم مکرمـی‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی (دانشـنامه پایـان تحصیلات دوره کارشناسـی پـاره وقـت) اینجانـب حمیـده‬ ‫مطوری نژاداحمـدی صـادره از رامهرمـز فرزنـد علـی شماره شناسـنامه ‪ 1045‬مقطـع کارشناسـی رشـته‬ ‫حسـابداری صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی ابـادان مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/28 :‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401/1‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری رامهرمـز درنظـردارد طبـق شـرح ذیـل نسـبت بـه برگـزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شـرایط اقـدام کند‪ .‬لذا از شـرکت هایی که‬ ‫یشـود جهت دریافت اوراق و اسـناد مناقصه ذیل به سـامانه سـتادایران مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫دارای صالحیت هسـتند دعوت م ‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری رامهرمز‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫حفظ و نگهداری قسمتی از پارک ها و‬ ‫فضای سبز شهر رامهرمز‬ ‫‪28/128/121/800‬‬ ‫‪1/406/406/090‬‬ ‫گواهی صالحیت فضای سبز اداره کار و یا‬ ‫رتبه ‪ 5‬کشاورزی و باغبانی سازمان مدیریت‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی معتبر‪ -‬وجه نقد واریزی به حساب سپرده به شماره ‪ IR370170000003100001722007‬نزد بانک مرکزی‬ ‫‪ -2‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/11‬لغایت ‪ 1401/02/21‬در سامانه ستادایران‬ ‫‪ -3‬محل و مهلت تحویل پیشـنهادها‪ :‬بارگذاری در سـامانه سـتادایران و به صورت کاغذی به ادرس‪ :‬خوزسـتان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهید چراغزاده‪ ،‬شـهرداری رامهرمز‪ ،‬امور‬ ‫اداری‪ -‬تـا اخـر وقـت اداری مـورخ ‪1401/03/01‬‬ ‫‪ -4‬محل و تاریخ گشایش پا کت های مناقصه‪ :‬به ادرس‪ :‬خوزستان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید چراغزاده ‪ ،‬شهرداری رامهرمز‬ ‫*زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه (یک مرحله ای)‪ :‬مورخه ‪ 1401/03/02‬ساعت ‪13‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 700.000‬ریال واریز به حساب سیبا به شماره ‪ 3100001725001‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی رامهرمز‬ ‫‪ -6‬بـه پیشـنهادهای مشـروط‪ ،‬فاقـد امضـاء‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و فاقـد گواهـی تعییـن صالحیـت معتبـر و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضای مـدت مقرر واصل شـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬مناقصه گرانـی کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت می کننـد‪ ،‬حدا کثـر ظرف مدت ‪ 72‬سـاعت بایسـتی عدم شـرکت خود را با ذکـر دالیل به شـهرداری رامهرمز (واحد امـور قراردادها)‬ ‫ً‬ ‫کتبـا اعالم کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪12/81‬‬ ‫شماره ا گهی ‪1594/01‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2488‬‬ ‫سقف وام مسکن ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان شد‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن گفـت‪« :‬سـقف تسـهیالت‬ ‫سـاخت مسـکن بـرای سـازندگان حرفـه ای در تهـران و‬ ‫‪ ۱۱‬شـهر دیگـر بـه ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان افزایـش یافـت»‪.‬‬ ‫محمـود شـایان با اشـاره به افزایـش ‪ ۳۰‬درصـدی سـقف‬ ‫تسـهیالت سـاخت مسـکن جزئیـات مهم تریـن اقـدام‬ ‫بانکـی در شـروع سـال جـاری بـرای ایجـاد رونـق در‬ ‫بخـش مسـکن و سـاختمان را تشـریح کـرد‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫بانـک مسـکن بـرای سـال جدیـد یـک بسـته اعتبـاری‬ ‫جهـت اعطـای تسـهیالت سـاخت مسـکن در ‪ ۱۲‬سـقف‬ ‫متفـاوت بـا درنظرگرفتـن شـهر محـل سـکونت‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫یهـای نویـن و شـرایط فنـی سـازنده تدویـن‬ ‫از فناور ‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بانـک گفـت‪« :‬در چارچـوب‬ ‫سیاسـت های اعتبـاری سـال جـاری در بخـش مسـکن‬ ‫و سـاختمان‪ ،‬سـازندگان‪ ،‬انبو هسـازان و شـرکت های‬ ‫سـاختمانی می تواننـد از تسـهیالت در سـقف های‬ ‫مختلـف بـرای سـاخت مسـکن اسـتفاده کننـد»‪ .‬شـایان‬ ‫ادامه داد‪« :‬سـقف این تسـهیالت برحسـب طبقه بندی‬ ‫یشـود کـه در‬ ‫جمعیتـی شـهرها بـه سـه گـروه تقسـیم م ‬ ‫هـر گـروه‪ ،‬بسـته بـه اینکـه سـازنده متقاضـی تسـهیالت‬ ‫سـاخت‪ ،‬از فنـاوری نویـن سـاختمانی در ساخت وسـاز‬ ‫اسـتفاده کنـد یـا خیـر و همچنیـن برحسـب اینکـه‬ ‫سـازنده حرفـه ای باشـد یـا معمولـی (غیرحرفـه ای)‪،‬‬ ‫نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫سـقف تسـهیالت نیـز متفـاوت تعیی ‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬در بسـته اعتبـاری سـال جـاری رونـق‬ ‫تولیـد مسـکن‪ ،‬بـرای ‪ ۱۲‬شـهر تهـران‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬شـیراز‪،‬‬ ‫مشـهد‪ ،‬تبریـز‪ ،‬کـرج‪ ،‬اهـواز‪ ،‬بندرعبـاس‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬قـم‪،‬‬ ‫سـاری و رشـت سـقف تسـهیالت سـاخت مسـکن‬ ‫بـرای سـازندگان حرفـه ای کـه از فنـاوری نویـن هـم‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ ۶۰۰ ،‬میلیون تومـان بـه ازای هـر واحـد‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل بانـک مسـکن افـزود‪« :‬همچنیـن بـه‬ ‫سـازندگان غیرحرفـه ای کـه از فنـاوری نویـن سـاخت در‬ ‫پـروژه خـود بهـر ه بگیرنـد‪ ۵۵۰ ،‬میلیون تومـان تسـهیالت‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫بـه ازای احـداث هـر واحد مسـکونی پرداخت م ‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬در شـهرهای مذکـور بـه سـازندگان‬ ‫حرفـه ای کـه از فنـاوری نویـن سـاختمانی اسـتفاده‬ ‫نکننـد‪ ۵۰۰ ،‬میلیون تومـان و بـه سـایر سـازنده ها نیـز‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون تومـان تسـهیالت بـدون سـپرده سـاخت‬ ‫یشـود»‪ .‬شـایان تصریح کرد‪« :‬در سـایر مرا کز‬ ‫پرداخت م ‬ ‫اسـتان ها و شـهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬سـقف‬ ‫تسـهیالت به ترتیبـی کـه بـرای سـازندگان گـروه اول اعلام‬ ‫شـد‪ ،‬بـا مبالـغ ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان‪ ۴۵۰ ،‬میلیون تومـان‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومـان و ‪ ۳۵۰‬میلیون تومـان به ازای هر واحد‬ ‫مسکونی قابل پرداخت است؛ همچنین در شهرهای با‬ ‫جمعیت کمتر از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬سـقف تسهیالت‬ ‫در چهـار حالـت ذکرشـده به ترتیـب ‪ ۴۵۰‬میلیـون‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیـون‪ ۳۵۰ ،‬میلیـون و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان اسـت»‪.‬‬ ‫طرح بخشودگی جرائم تاخیر بدهی‬ ‫در بانک سپه‬ ‫بانـک سـپه به منظـور تکریـم مشـتریان خـود از عیـد‬ ‫سـعید فطـر تـا عیـد غدیـر خـم‪ ،‬نسـبت بـه بخشـودگی‬ ‫شـش درصد جرائـم تاخیـر تادیـه بدهـی مشـتریانی کـه‬ ‫در زمـان مذکـور بدهـی خـود را تسـویه کننـد‪ ،‬اقـدام‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬همسـو بـا برنام ههـا و رویکردهای حمایتی‬ ‫نشـده در‬ ‫بانـک سـپه درجهـت تحقـق اهـداف تعیی ‬ ‫حـوزه مدیریـت مطالبـات و نیـز در راسـتای جلـب‬ ‫رضایـت مشـتریان‪ ،‬حمایـت از تولیدکننـدگان‪ ،‬فعـاالن‬ ‫اقتصـادی و ایجاد انگیزش در مشـتریان بـرای پرداخت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بدهـی خـود‪ ،‬طـرح «عیـد تـا عیـد» اجـرا م ‬ ‫در این طرح مشـتریانی که به علل مختلف در پرداخت‬ ‫بیمه سرمد برای گسترش شبکه فروش‪ ،‬نماینده جذب می کند‬ ‫شـرکت بیمـه سـرمد بـرای گسـترش شـبکه فـروش خـود در‬ ‫کشـور‪ ،‬نماینـده بیمـه جـذب می کنـد‪ .‬شـبکه فـروش‪ ،‬نقـش‬ ‫مهمـی در معرفـی و فـروش محصـوالت و افزایـش سـهم بـازار‬ ‫شـرکت های بیمـه دارنـد‪ .‬در همین راسـتا‪ ،‬شـرکت بیمـه‬ ‫سـرمد در سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـرای گسـترش شـبکه فـروش و توسـعه‬ ‫خدمت رسـانی بـه هم وطنـان در سراسـر کشـور‪ ،‬اقـدام‬ ‫بـه جـذب تعـداد محـدودی نماینـده فعـال فـروش بیمـه‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن شـرکت کـه پشـتوانه بزرگـی چـون بانـک‬ ‫صـادرات ایـران را به عنـوان سـهامدار عمـده بـا خـود دارد‪،‬‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک توسعه صادرات‬ ‫از ‪ ۱۶۰۰‬میلیارد ریال گذشت‬ ‫بانـک توسـعه صـادرات ایـران در سـال ‪ 1400‬بیـش از ‪ 1600‬میلیارد ریـال تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج‬ ‫پرداخـت کـرد کـه از این میـزان در اسـفندماه ‪ 1400‬در ‪ 62‬فقـره وام قرض الحسـنه ازدواج به متقاضیان مبلغ‬ ‫لسـال ‪ ۱۴۰۰‬در مجمـوع‬ ‫‪ 51‬میلیـارد و ‪200‬میلیون ریـال تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت‪ .‬ایـن بانـک درطو ‬ ‫جهـای جـوان پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫به میـزان ‪ ۴۳۴‬میلیاردریـال تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج بـه زو ‬ ‫نمـاه ‪ ،۱۳۹۵‬موفـق شـدند نسـبت بـه‬ ‫متقاضیـان دریافـت تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج از تاریـخ ‪ ۹‬‏‪ ۱‬ابا ‬ ‫انتخـاب بانـک توسـعه صـادرات ایـران در سـامانه تسـهیالت ازدواج اقـدام کـرده و تا پایان سـال ‪ ۱۴۰۰‬بالغ بر‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬میلیارد ریـال از ایـن بانـک تسـهیالت دریافـت کننـد‪ .‬به دنبـال لزوم اتصال بانک به سـامانه تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه اعطـای ایـن تسـهیالت در قالـب قـرارداد قرض الحسـنه مصـوب شـورای پـول و اعتبـار انجام‬ ‫یبـودن فعالیـت ایـن بانـک‪ ،‬تعـداد محـدود شـعب ان و در راسـتای تسـریع در‬ ‫یشـود‪ .‬باتوج هبـه تخصص ‬ ‫م ‬ ‫امر پرداخت این تسهیالت‪ ،‬تفاهم نامه ای با بانک قرض الحسنه رسالت جهت اعطای نیابتی تسهیالت‬ ‫یا دشـده منعقـد شـده اسـت‪ .‬براسـاس ایـن تفاهم نامـه‪ ،‬بانـک قرض الحسـنه رسـالت متعهـد شـده اسـت‬ ‫سـهمیه تخصیصـی ماهانـه بـه ایـن بانـک را ب هصـورت نیابتـی بـه متقاضیـان پرداخـت کند‪.‬‬ ‫جوایز برندگان مرحله اول جشنواره کارت خوان بانک پارسیان اهدا شد‬ ‫ائی ــن تقدی ــر و اه ــدای جوای ــز مرحل ــه اول قرعه کش ــی‬ ‫تخ ــوان برن ــده بان ــک پارس ــیان»‬ ‫«جش ــنواره کار ‬ ‫ب ــا حض ــور نماین ــدگان بان ــک و ش ــرکت تج ــارت‬ ‫الکترونی ــک پارس ــیان در مح ــل کار برن ــدگان برگ ــزار‬ ‫ش ــد و رض ــا ال هی ــاری؛ برن ــده جای ــزه یک میلیارد ریال ــی‬ ‫لف ــراز و س ــودابه ش ــاهپوری؛ دو برن ــده‬ ‫و حس ــین د ‬ ‫‪ 500‬میلیون ریال ــی ای ــن جش ــنواره‪ ،‬جوای ــز خ ــود را‬ ‫دریاف ــت کردن ــد‪ .‬جش ــنواره کارت خ ــوان برن ــده بان ــک‬ ‫تخ ــوان‬ ‫نم ــاه ب ــا ش ــعار «ا گ ــه کار ‬ ‫پارس ــیان از بهم ‬ ‫پارس ــیان داری‪ ،‬درهرح ــال برن ــده ای» ب ــا مش ــارکت‬ ‫بانــک پارســیان و شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان‬ ‫اغ ــاز و اولی ــن مرحل ــه قرعه کش ــی ان اس ــفندماه ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫هم زم ــان ب ــا می ــاد منج ــی عال ــم بش ــریت ؟جع؟ برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬ی ــک جای ــزه یک میلیارد ریال ــی‪ ۳ ،‬جای ــزه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال ــی‪ ۵ ،‬جای ــزه ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال ــی‪ ۱۵ ،‬جای ــزه‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون ریال ــی و ‪ ۲۵‬جای ــزه ‪ ۵۰‬میلیون ریال ــی‪ ،‬جمع ــا‬ ‫بـ ـه ارزش بی ــش از شـ ـش میلیاردریال از جوای ــز نق ــدی‬ ‫تخــوان برنــده‬ ‫ایــن مرحلــه از قرعه کشــی جشــنواره کار ‬ ‫بان ــک پارس ــیان اس ــت ک ــه ب ــه حس ــاب های برن ــدگان‬ ‫خوش اقب ــال واریزش ــده و جوای ــز تع ــدادی از ای ــن‬ ‫برنــدگان طــی ایــن مراســم به صــورت نمادیــن بــه انــان‬ ‫اه ــدا ش ــد‪ .‬ای ــن جش ــنواره ت ــا پای ــان اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ادام ــه داش ــته و قرعه کش ــی نهای ــی ان در ابت ــدای‬ ‫خردادم ــاه برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اقسـاط تسـهیالت دریافتـی تاخیـر داشـته و مبالغـی را‬ ‫تحت عنـوان وجـه التـزام بـه بانـک بدهـکار هسـتند‪،‬‬ ‫در صـورت تسـویه بدهـی مطابـق فرمـول تعیین شـده‪،‬‬ ‫حدا کثـر تـا سـقف ‪ ۶‬درصـد مشـمول تخفیـف وجـه‬ ‫یشـوند‪ .‬طـرح «عیـد تـا عیـد» از تاریـخ ‪۱۲‬‬ ‫التـزام م ‬ ‫اردیبهشـت ماه هم زمـان بـا عیـد سـعید فطـر اغـاز‬ ‫یشـود و تـا تاریـخ ‪ ۲۷‬تیرمـاه سـال جـاری هم زمـان بـا‬ ‫م ‬ ‫عیـد سـعید غدیـر خـم ادامه خواهد داشـت‪ .‬مشـتریان‬ ‫محترم بانک سـپه می توانند بامراجعه به یکی از شـعب‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬ضمن کسب اطالعات بیشتر از امتیازات‬ ‫نطـرح بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫افزایش فعالیت ارزی بانک توسعه تعاون‬ ‫هم زمان با سایر عملیات بانکی‬ ‫مع ــاون مدیرعام ــل بان ــک توس ــعه تع ــاون در ام ــور‬ ‫عملیــات بانکــی بــر افزایــش ســطح فعالیــت ارزی بانــک‬ ‫همــگام بــا ســایر عملیــات بانکــی تا کیــد ورزیــد‪ .‬حســن‬ ‫ش ــریفی در هفتمی ــن جلس ــه هم اندیش ــی مس ــائل‬ ‫ارزی بان ــک گف ــت‪« :‬ای ــن بان ــک ب ــا رویک ــرد توس ــعه ای و‬ ‫نگــران مشــغول به فعالیت‬ ‫حمایــت از کارافرینــان و تعاو ‬ ‫نگ ــران‬ ‫اس ــت و تامی ــن نی ــاز ارزی مش ــتریان و تعاو ‬ ‫ازجملــه خدمــات بانــک ب هشــمار م ـی رود»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«بانــک توســعه تعــاون اهــداف و برنام ههــای مشــخصی‬ ‫را درزمینـ ٔـه اعطــای تســهیالت‪ ،‬تجهیــز منابــع‪ ،‬خدمــات‬ ‫اعتب ــاری‪ ،‬ص ــدور ضمانت نام ــه و خدمـــات بانکـــی در‬ ‫دور هه ــای زمان ــی مختل ــف دنب ــال می کنـــد و توســـعه‬ ‫فعالی ــت ارزی نی ــز از مهم تری ــن رئـــوس برنامه هـــای‬ ‫بان ــک اس ــت»‪ .‬ش ــریفی خاطر نش ــان ک ــرد‪« :‬هم ــکاران‬ ‫تخصص ــی واحده ــای ارزی در ص ــورت کس ــب تج ــارب‬ ‫موف ــق در ای ــن جایگا هه ــا ای ــن ام ــکان را می یابن ــد ت ــا‬ ‫ب ــا ط ــی مس ــیر پیش ــرفت ش ــغلی ب ــه جایگاه ه ــای باالت ــر‬ ‫بانک ــداری نائ ــل ش ــوند و ب ــا بهره منـــدی از تخصـــص‬ ‫هم زم ــان در ری ــال و ارز‪ ،‬از ســـرمایه های بانـــک‬ ‫محس ــوب خواهن ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫شاخص های کم نظیر بیمه عمر سامان‬ ‫جابه جایی شعبه اسکان موسسه اعتباری ملل‬ ‫از تاریـخ ‪ 1401/2/10‬شـعبه اسـکان موسسـه اعتبـاری ملـل ( کـد ‪ )0523‬بـه محل جدید خود‬ ‫واقـع در بـرج تجـاری اداری اسـکان‪ ،‬طبقـه همکـف‪ ،‬پلا ک ‪ 19‬و ‪ 21‬انتقـال خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫مشـتریان محتـرم می تواننـد بـرای دریافـت خدمـات بعـد از تاریـخ اعالمـی‪ ،‬به نشـانی جدیـد‬ ‫مراجعـه فرمـوده و از خدمـات ایـن شـعبه بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫ا گهیمزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 9500041‬له بانک ملت گیالن غرب علیـه اقای همایون مهرابی‬ ‫(بدهـکار ) و اقـای فرهـاد احسـان تبار (راهن) ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت‬ ‫نغـرب بخـش شـش کرمانشـاه بـه نشـانی‪:‬‬ ‫‪ 366/65‬مترمربـع پلا ک ‪ 10‬اصلـی ناحیـه ‪ 25‬گیال ‬ ‫گیالن غرب‪ ،‬محله سرخه میری‪ ،‬خیابان شهید مطهری‪ ،‬نبش سه راه اصلی که سند ان ذیل ثبت‬ ‫‪ 1412‬صفحه ‪ 118‬دفتر امال ک جلد هفت با شـماره چاپی ‪ 505759‬ششـدانگ به نام اقای فرهاد‬ ‫ً‬ ‫احسـان تبار فرزنـد خان بابـا ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬محدود به حـدود شـماال‪ :‬به طول‬ ‫ً‬ ‫‪ 15/60‬متر دیواریسـت و دیوار به دیوار پال ک ‪ 5‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬به طول های ‪ 14/08‬و ‪ 12‬سـانتیمتر‬ ‫ً‬ ‫و ‪ 10/90‬متر دیوار به دیوار و دیواریست به دیوار پال ک ‪ 11‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬به طول ‪ 14/35‬متر درب‬ ‫ً‬ ‫و دیواریسـت بـه خیابـان؛ غربـا بـه طـول ‪ 24/33‬متـر دیواریسـت بـه پلا ک ‪ 9‬اصلـی کـه طبق سـند‬ ‫رهنی شماره ‪ 1391/01/31-23473‬دفترخانه ‪ 40‬گیالن غرب در قبال مبلغ ‪ 1/365/000/000‬ریال‬ ‫(یـک میلیـارد و سـیصد و شـصت و پنـج میلیـون ریـال) در رهن بانک ملت گیالن غرب قـرار گرفته و‬ ‫بـرای ان اجرائیـه بـه مبلـغ ‪ 1/395/484/865‬ریـال (یـک میلیـارد و سـیصد و نـود و پنج میلیون و‬ ‫چهارصد و هشـتاد و چهار هزار و هشـتصد و شـصت و پنج ریال) به انضمام خسـارت تاخیر روزانه‬ ‫صـادر شـده اسـت و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 2/246/762/500‬ریـال (دو میلیـارد و‬ ‫دویسـت و چهل و شـش میلیون و هفتصد و شـصت و دو هزار و پانصد ریال) ارزیابی شـده و پال ک‬ ‫فـوق ب هصـورت یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـوده‪ ،‬اعیـان بـه مسـاحت ‪ 180‬مترمربـع‪ ،‬سـقف طاق‬ ‫ً‬ ‫ضربـی‪ ،‬دارای امتیـازات اب و بـرق و گاز بـا قدمـت حـدودا سـی سـال اسـت‪ ،‬برابـر گزارش مامـور اجرا‬ ‫در تصـرف مالـک اسـت‪ .‬پلا ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬ظهر روز چهارشـنبه مـورخ ‪1401/02/28‬‬ ‫(بیسـت و هشـتم اردیبهشـت ماه سـال چهارصد و یک) در اداره ثبت اسـناد و امال ک گیالن غرب‬ ‫(واحـد اجـرا) واقـع در خیابـان امـام(ره)‪ ،‬جنـب اداره تامیـن اجتماعـی از طریـق مزایـده بـه فـروش‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 2/246/762/500‬ریال (دو میلیارد و دویسـت و چهل و شـش میلیون‬ ‫ً‬ ‫و هفتصـد و شـصت و دو هـزار و پانصـد ریـال) شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته‬ ‫یهـای مربـوط به اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اعم از انشـعاب و یا حق‬ ‫یشـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بده ‬ ‫م ‬ ‫اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض‬ ‫شهرداری و غیره‪ ،‬تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد‪ ،‬به عهده‬ ‫برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزین ههـای فـوق از محـل‬ ‫مازاد‪ ،‬به برنده مزایده مسترد خواهد شد‪ .‬مورد مزایده به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد‬ ‫ً‬ ‫و نقـدا ده درصـد مبلـغ پایـه کارشناسـی را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز کنـد بـه فـروش می رسـد‪.‬‬ ‫برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه‬ ‫حساب ثبت واریز کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را واریز نکند‪ ،‬مبلغ ده درصد‬ ‫واریـزی قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهد شـد‪ .‬دراین صورت عملیـات فروش‬ ‫یشـود‪ .‬فـروش مـال بـه نسـیه درصورتـی جایـز اسـت کـه‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫ً‬ ‫متعهدلـه فـروش بـه نسـیه را قبـول داشـته و مدیـون نیـز مـازاد را نقـدا دریافت و یا نسـبت به مـازاد‪،‬‬ ‫نسـیه را قبـول کنـد؛ در هـر دوصـورت خـود مسـئول خواهند بود‪ .‬کلیه هزین ههـای قانونی به عهده‬ ‫ً‬ ‫یشـود و سـایر هزین ههـای قانونـی برابـر‬ ‫برنـده مزایـده اسـت‪ .‬حـق مزایـده و نیم عشـر نقـدا وصـول م ‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه روز مزایـده مصادف با تعطیل رسـمی غیرمترقبه شـود‪ ،‬مزایده‬ ‫مقـررات‪ ،‬وصـول م ‬ ‫یشـود‪ .‬مـورد مزایـده بیمه نمی باشـد‪.‬‬ ‫روز اداری بعـد از تعطیـل در همـان محـل و سـاعت انجـام م ‬ ‫یهـای الکترونیکی سـازمان قـرار خواهد گرفـت و به‬ ‫ایـن ا گهـی پـس از تاییـد نهایـی در سـایت ا گه ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫منزله انتشـار ا گهی در روزنامه کثیراالنتشـار محل ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/11:‬‬ ‫جمال نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گیالنغرب‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308308000014‬مـورخ ‪ 1401/02/05‬هیـات دوم موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی سربیشـه حـوزه ثبـت ملـک سربیشـه تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالرضـا مهدی زاده مـود فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 769‬صـادره از زاهـدان در ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـجر‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 1179/91‬مترمربـع پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪892‬‬ ‫اصلی بخش ‪ 2‬سربیشه واقع در حسین اباد دستگرد (سمسول اباد) خریداری از‬ ‫مالک رسمی خانم شفیقه روحانی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫محمدحسـین مصلحـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪10/1401/64‬‬ ‫املا ک سربیشـه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی منصوره قدمگاهی فرزند رضا به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1742‬صادره از قدمگاه در یکباب خانه به مساحت ‪ 127/43‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 416‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی قدمـگاه‬ ‫خریداری از مالک رسـمی مشـاعی صغری قدمگاهی فرزند حسـن محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫بـرای نماینـدگان خـود‪ ،‬شـرایط و مزایـای ویـژه ای درنظـر‬ ‫گرفتـه اسـت کـه نماینـدگان می تواننـد پـس از طـی مراحـل‬ ‫قانونـی و دریافـت کـد نمایندگـی از ایـن مزایـا اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫متقاضیـان می تواننـد بـرای ثبت نـام و یـا کسـب اطالعـات‬ ‫بیشـتر‪ ،‬بـا مرکـز تمـاس ‪ ۲۴‬سـاعته ‪ ۱۵۱۶‬تمـاس بگیرنـد یـا‬ ‫بـه شـعب بیمـه سـرمد در سراسـر کشـور مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫بـرای دسترسـی بـه ادرس و شـماره تلفن شـعب بیمـه سـرمد‬ ‫در سراسـر کشـور‪ ،‬وب اپلیکیشـن بیمـه سـرمد بـه ادرس‬ ‫‪ /https://webapp.sarmadins.ir‬دردسترس شماست‪.‬‬ ‫مدیـر بیم ههـای زندگـی شـرکت بیمـه سـامان از صـدور ‪ ۱۰۳‬هزار فقـره بیمه نامـه عمـر و‬ ‫تشـکیل سـرمایه ایـن شـرکت در سـال ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد و اعلام کـرد کـه این رقـم نسـبت بـه‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬معادل سـه درصد رشـد داشـته اسـت‪ .‬غزاله فخار زاده گفت‪« :‬از نگاهی دیگر؛‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول حجت اهلل بیگی‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 140004006217001391‬بـه شـماره بایگانـی ‪140000167‬‬ ‫اجـرای ثبـت زبرخـان فاطمـه تازیکـی بـه اسـتناد سـند نکاحیـه شـماره ‪ 24475‬مورخـه‬ ‫‪ 1379/05/02‬دفتـر ‪ 21‬ازدواج و ‪ 20‬طلاق نیشـابور اقـدام بـه صـدور اجرائیـه بـه بیسـت‬ ‫و پنـج عـدد ریـال علیـه ورثـه مرحـوم حجـت اهلل بیگـی را نمـوده اسـت کـه پـس از ابلاغ‬ ‫اجرائیـه و طـی مراحـل قانونـی‪ ،‬حسـب درخواسـت بسـتانکار اموال غیرمنقول به شـرح‬ ‫ذیـل‪ :‬مقـدار یکدانـگ و سـه چهارم دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک‬ ‫قطعه زمین (که در محل یکباب سـاختمان می باشـد) به مسـاحت ‪ 275/40‬مترمربع‬ ‫عرصـه و حـدود ‪ 140‬مترمربـع اعیـان مسـکونی بـه صـورت اسـکلت سـقف ضربـی دارای‬ ‫امتیـازات اب و بـرق و گاز و دور پذیرایـی تـا ارتفـاع یـک متـر سـنگ‪ ،‬سیسـتم گرمایشـی‬ ‫بخـاری گازی و سرمایشـی کولـر ابـی اسـت بـه شـماره پلا ک ‪ 84‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی تلخ شـور بخـش ‪ 3‬زبرخـان کـه ادرس ان شـهر قدمـگاه‪ ،‬کوچـه بانـک‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬دکتـر شـریعتی کـه حـدود اجمالـی ان شـماال‪ :‬بـه میلان ‪8‬متـری؛ شـرقا‪ :‬بـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منـزل علیرضـا مجـدی؛ جنوبـا‪ :‬بـه زمیـن خالـی؛ غربـا‪ :‬بـه میلان ‪6‬متـری محـدود اسـت‬ ‫کـه مقـدار یکدانـگ و سـه چهارم دانگ مشـاع از ششـدانگ به مبلغ هفت میلیـارد ریال‬ ‫معـادل هفتصـد میلیـون تومـان توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی شـده‬ ‫اسـت کـه پـس از قطعیـت ارزیابـی جلسـه مزایـده در روز چهارشـنبه مورخـه بیسـت و‬ ‫هشـتم اردیبهشـت مـاه سـال هـزار و چهارصـد و یـک از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬ظهـر در‬ ‫محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک زبرخـان بـا حضـور مسـئولین اجـرا و نماینـده مقـام‬ ‫قضائـی دادگسـتری زبرخـان تشـکیل می شـود‪ .‬مبلـغ مزایـده از هفـت میلیـارد ریـال‬ ‫معادل هفتصد میلیون تومان شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی وا گذار خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی‬ ‫در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬نیم عشـر اجرایـی و حـق حـراج و نیـز‬ ‫بدهـی مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکـه رقم قطعی ان‬ ‫معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫کل مبلـغ وصولـی بیمه نامه هـای عمـر و تشـکیل سـرمایه شـرکت بیمـه سـامان در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۶۴۴‬میلیارد تومان بود که این عدد رشـد ‪ ١٠٠‬درصدی را طی سـال ‪ ١۴٠٠‬در‬ ‫پی داشـته اسـت»‪ .‬مدیر بیمه های زندگی شـرکت بیمه سـامان افزود‪« :‬این روند نشـان‬ ‫می دهـد کـه نه تنهـا بیمه گـذاران عمـر شـرکت بیمـه سـامان نسـبت بـه خریـد بیمه نامـه‬ ‫از ایـن شـرکت اطمینـان بیشـتری حاصـل کرده انـد‪ ،‬بلکـه بـا اعتمـاد کامل‪ ،‬سـرمایه خود‬ ‫را در اختیـار بیمـه سـامان قـرار داده انـد تـا از منافـع ان بهره بـرداری کننـد»‪ .‬فخـارزاده‬ ‫با تا کید بر اینکه مبلغ وصولی بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان‬ ‫در سـال جـاری از ‪ ۱۳۳۱‬میلیاردتومـان نیـز فراتـر رفتـه اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬حـدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد ایـن حـق بیمـه وصولـی مربـوط بـه بیمه نامه هـای صـادره جدیـد اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـر بیمه هـای زندگـی شـرکت بیمـه سـامان با بیان اینکـه پوشـش امـراض بیمـه عمـر‬ ‫شـرکت بیمـه سـامان یکـی از خاص تریـن و جامع تریـن پوشـش های در قالـب بیمه های‬ ‫زندگـی صنعـت بیمـه کشـورمان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بیمـه سـامان از این محل توانسـته اسـت‬ ‫‪ ۳۹‬میلیارد تومان منابع جذب کند و این شـرایط نشـان می دهد که محصول بیمه نامه‬ ‫عمـر و تشـکیل سـرمایه شـرکت بیمـه سـامان بـا پوشـش های جانبـی مطلـوب جامعـه‬ ‫هـدف‪ ،‬طراحـی و عرضـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب نعیمه عظیمی فرزند عبدالعظیم به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1363‬صـادره از مالیـر در مقطـع کارشناسـی رشـته فیزیـک کاربـردی صـادره از واحـد‬ ‫دانشگاهی ارا ک به شماره ثبت سازمان مرکزی ‪ 4081‬مورخ ‪ 1387/01/31‬مفقود شده و‬ ‫یشـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد‬ ‫فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا م ‬ ‫ارا ک به نشانی ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک‪ ،‬صندوق پسـتی ‪ ،38135/567‬اداره فار غ التحصیالن ارسال‬ ‫فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب فاطمـه زاوه زاده مالک خودرو سـواری پژو ‪206‬‬ ‫با شـماره شاسـی ‪ 455831‬و شـماره موتور ‪ 0144596‬به‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫واقـع در پیکا ‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلت مزبـور طبق ضوابط‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت میزان چهاردانگ مشاع از ششدانگ پال ک ثبتی ‪ 1/1155‬اصلی بخش سه شاهرود در دفتر جلد ‪ 37‬صفحه ‪ 487‬ذیل شماره ثبت ‪ 152‬به نام ریحانه عربی متولی موقوفه‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬اداره اوقـاف و امـور خیریـه بسـطام طـی نامـه ‪ 1401/01/16-1401/16214‬ضمـن اعلام فـوت متولی اعالم داشـته موقوفه علی اصغر عربی فاقد متولی می باشـد و‬ ‫تا کنـون شـخصی جهـت تولیـت اقـدام نکـرده اسـت و بـه اسـتناد بند ‪ 2‬ماده قانون تشـکیالت و اختیارات سـازمان اوقـاف و امور خیریـه‪ ،‬ان اداره موقوفه مذکور را به عنـوان موقوفه عام فاقد‬ ‫یشـود و اداره اوقـاف بسـطام بـا ارائـه دو برگ فرم استشـهادیه تقاضای صدور سـند مالکیت‬ ‫متولـی یـا مجهول التولیـه شناسـایی کـرده و در حـال حاضـر موقوفـه بـه صـورت متصرفـی اداره م ‬ ‫المثنـی بـه علـت جابجایـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا برابـر تبصـره سـه مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یکبـار در یکـی از روزنام ههـای کثیراالنتشـار ا گهـی تا هر کس نسـبت به صدور سـند‬ ‫ً‬ ‫مالکیت اعتراض دارد و یا سـند مالکیت در دسـت وی اسـت و یا مدعی انجام معامله ای اسـت‪ ،‬مراتب را حدا کثر ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی کتبا به اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شـد‪ .‬سـند دفترچه ای به شـماره چاپی ‪ 660132‬می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/11 :‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک شاهرود‪ ،‬از طرف رضا طالع زاری‬ ‫شناسه ا گهی ‪1311379‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫اغاز ‪ ۱۳۷‬طرح عمران روستایی‬ ‫با اعتبار ‪ ۲۲۰‬میلیاردریالی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2488‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دبیرخانه کارگر فارس‪:‬‬ ‫رئیس بنیاد مسـکن انقالب اسلامی گرگان گفت‪« :‬اجرای ‪ ۱۳۷‬طرح عمران‬ ‫روسـتایی در ‪ ۴۰‬روسـتای این شهرسـتان بـا اعتبـار ‪ ۲۲۰‬میلیاردریـال طـی‬ ‫چندروزاخیـر اغـاز شـد»‪ .‬ولـی اهلل رضایـی اظهـار کـرد‪ ۱۲۳۹« :‬خانه روسـتایی‬ ‫مشـدن مقدمـات اولیـه‬ ‫نسـال اجـرای نهضـت ملـی مسـکن بـا فراه ‬ ‫در اولی ‬ ‫یشـود کـه ازاین تعـداد‪ ۹۸۹ ،‬واحـد خودمالکـی و‬ ‫دراین شهرسـتان سـاخته م ‬ ‫بقیـه انبو هسـاز بـوده کـه به ترتیـب تسـهیالت ارزان قیمـت دومیلیاردریالـی و‬ ‫سه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریالی به افراد واجدشرایط پرداخت می شود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای سـاخت ‪ ۲۵۰‬مسـکن روسـتایی ب هصـورت انبو هسـاز‪ ۲۲ ،‬هکتـار‬ ‫زمین موردنیاز با همکاری دستگاه های مرتبط تامین شد و دراختیار بنیاد‬ ‫قـرار گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫امادگی ‪ ۵۰‬متقاضی جهت سرمایه گذاری‬ ‫در شهرک صنعتی گنبدکاووس‬ ‫کارشـناس شـرکت شـهرک صنعتـی گلسـتان گفـت‪ ۵۰« :‬متقاضـی‪ ،‬امـاده‬ ‫دریافـت زمیـن و سـرمایه گذاری در شـهرک صنعتـی این شهرسـتان هسـتند»‪.‬‬ ‫رضـا شـریعتی فر در حاشـیه بازدیـد از چنـد واحـد تولیـدی شـهرک صنعتـی‬ ‫گنبدکاووس گفت‪« :‬این شـرکت تالش دارد که هرچ هسـریع تر زیرسـاخت های‬ ‫موردنیاز را دراین شهرستان فراهم کند و قرارداد وا گذاری زمین را با متقاضیان‬ ‫نشـهرک ‪ ۱۲۳‬قـرارداد‬ ‫عالقه منـد جهت سـرمایه گذاری ببنـدد‪ .‬هم ا کنـون درای ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫بـا سـرمایه گذار بسـته شـده کـه ‪ ۷۴‬واحـد موردبهره بردار ‬ ‫«شـهرک صنعتـی گنبـدکاووس ‪ ۱۰۰‬هکتـار دارد کـه ‪ ۸۲.۵‬هکتـار ان محل ایجاد‬ ‫نشـهرک بـه‬ ‫یسـت»‪ .‬شـریعتی همچنیـن از طـرح توسـعه ای ‬ ‫واحـد تولید ‬ ‫یشـدن ان‪ ،‬مشـکل متقاضیـان بـرای‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتـار خبـر داد و افـزود‪« :‬بـا عملیات ‬ ‫سرمایه گذاری حل و به بزرگ ترین شهرک صنعتی استان تبدیل خواهد شد»‪.‬‬ ‫کارشناس شرکت شهرک صنعتی گلستان به تصفیه خانه فاضالب این شهرک‬ ‫اشـاره و گفـت‪« :‬ا کنـون فاضلاب ان بـا ظرفیـت ‪ ۴۵۰‬مترمکعـب ب هصـورت‬ ‫نشـهرک‬ ‫شـبانه روز فعال بوده؛ درحالی که در بعضی روزها تولید فاضالب درای ‬ ‫بیـش ازان اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای رفـع مشـکل جمـع اوری فاضلاب‬ ‫نشـهرک‪ ،‬مطالعه طرح توسـعه ان به ‪ ۱۲۰۰‬مترمکعب در شـبانه روز انجام‬ ‫درای ‬ ‫شده و درانتظار تخصیص اعتبار برای اجرا هستیم»‪ .‬شریعتی گفت‪« :‬در سفر‬ ‫دولـت سـیزدهم بـه گلسـتان پیشـنهاد تخصیـص ‪ ۲۰۰‬میلیاردریـال بـرای طرح‬ ‫توسـعه تصفیه خانه فاضالب شـهرک صنعتی گنبدکاووس داده شـده بود که‬ ‫موردتصویب دولت قرار گرفت»‪ .‬قائم مقام مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گلستان هم دراین بازدید گفت‪« :‬حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی استان‪،‬‬ ‫تهـای اصلـی ایـن اداره کل اسـت»‪ .‬محمـد رهبـری ادامـه داد‪« :‬سـاالنه‬ ‫از اولوی ‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬نفـر از کارگـران اسـتان بیمـه بیـکاری دریافـت می کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد؛‬ ‫دستگیری قاتل دو روحانی اهل سنت گنبدی‬ ‫ِ‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان از دسـتگیری قاتـل دو روحانـی گنبـدی خبـر‬ ‫داد و گفـت‪« :‬متهـم انگیـزه خـود از قتـل را اختالفـات شـخصی عنـوان کـرده‬ ‫است»‪ .‬حیدر اسیابی افزود‪« :‬قاتل و همدست او و فردی که از ماجرای این‬ ‫لهـا خبـر داشـت‪ ،‬دسـتگیر شـده اند»‪ .‬اسـیابی افـزود‪« :‬متهـم اقـرار کـرده‬ ‫قت ‬ ‫به علـت اختالفـات شـخصی‪ ،‬پـس از تهیه اسـلحه‪ ،‬اقـدام به قتـل دو روحانی‬ ‫گنبـدی کـرده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه بررسـی ها نشـان می دهـد این قتل ها‬ ‫هیچ انگیزه خارجی یا ارتباط به گروه های تروریسـتی ندارد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬هم‬ ‫مقتـوالن و هـم سـه نفری کـه دسـتگیر شـده اند‪ ،‬از اهـل سـنت گنبـدکاووس‬ ‫هسـتند»‪ .‬اسـیابی گفـت‪« :‬در بازرسـی از متهـم‪ ،‬چهار قبضـه سلاح جنگـی‬ ‫کشـف شـد»‪ .‬اسـیابی افـزود‪« :‬پرونـده در شـعبه ‪ 5‬بازپرسـی دادسـرای‬ ‫یسـت»‪ .‬دو روحانـی در محلـه‬ ‫گنبـدکاووس ب هصـورت ویـژه درحال رسیدگ ‬ ‫چـای بوییـن گنبـدکاووس به قتـل رسـیدند و از همان لحظـه تیـم ویـژه ای‬ ‫متشکل از دادستان مرکز استان‪ ،‬دادستان گنبدکاووس و بازپرس پرونده و‬ ‫کارا گاهـان زبـده پلیـس پیگیـر رونـد پرونـده بودنـد‪.‬‬ ‫افزایش درامد سرانه استان؛‬ ‫با تسهیل سرمایه گذاری بخش گردشگری‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪« :‬تسـهیل سـرمایه گذاری در بخـش گردشـگری‬ ‫می توانـد درامـد سـرانه اسـتان را افزایـش دهـد»‪ .‬وی در مراسـم تجلیـل‬ ‫از خادمـان سـتاد اجرایـی خدمـات سـفر گلسـتان افـزود‪« :‬گردشـگری‪،‬‬ ‫یسـت کـه می توانـد درامـد سـرانه اسـتان را افزایـش دهـد و‬ ‫از حوزه های ‬ ‫نحـوزه‬ ‫وابسـته بـه منابـع عمومـی نیسـت؛ پـس تسـهیل سـرمایه گذاری درای ‬ ‫می توانـد توسـعه ان را محقق سـازد»‪ .‬علی محمد زنگانه افـزود‪« :‬برای تحقق‬ ‫شهـای ‪ ۳۰‬گانـه اسـتان‬ ‫چشـم انداز ‪ ۱۴۰۴‬بایـد کارگـروه تدویـن سـند بخ ‬ ‫یسـت»‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫شهـا گردشگر ‬ ‫تشـکیل شـود کـه یکـی از این بخ ‬ ‫«عالوه برایـن؛ بـرای تحقـق چشـم انداز اسـتان در افـق ‪ ۱۴۰۴‬بایـد بـرای همـه‬ ‫نشـده‬ ‫فگـذاری شـود و هـر بخـش بـرای شـاخص های تعیی ‬ ‫تهـا هد ‬ ‫ظرفی ‬ ‫بـرای مـدت چهارسـال اهداف کمی داشـته باشـد»‪ .‬اسـتاندار تا کید کـرد‪« :‬تا‬ ‫شهـای ‪ ۳۰‬گانه اسـتان تدوین‬ ‫پایـان شـهریورماه سـال جاری باید اسـناد بخ ‬ ‫شـود و همـه دسـتگاه ها بایـد ب هصـورت جـدی پـای کار بـوده تـا برنام ههـا و‬ ‫اقدامـات طـی ایـن چهارسـال مشـخص شـود‪ .‬بـا دسـتور ریاسـت جمهوری‬ ‫بـرای کاهـش حـوادث جـاده ای‪ ،‬بـا درکنارهم قرارگرفتـن همـه دسـتگاه های‬ ‫اجرایی اسـتان به رغم افزایش سـفر و رشـد امار ترددها در سـطح محورهای‬ ‫اسـتان؛ شـاهد کاهـش تصادفـات و تلفـات جـاده ای بودیـم»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫افـزود‪« :‬اتفاقـات مثبتـی را در نـوروز ‪ ۱۴۰۱‬شـاهد بودیـم و از همـه متصدیـان و‬ ‫تالشـگران در حـوزه سـفرهای نـوروزی در سـطح اسـتان قدردانـی می کنیـم»‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر گرگان اعالم کرد؛‬ ‫فرسودگی نیمی از اتوبوس های شهری گرگان‬ ‫ِ‬ ‫سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر گـرگان گفـت‪ ۱۱۰« :‬دسـتگاه اتوبـوس‬ ‫شـهری در گـرگان وجـود داشـته کـه ‪ ۶۰‬دسـتگاه ان فرسـوده اسـت»‪ .‬حجـت‬ ‫مقسـم گفـت‪« :‬کارشناسـان بـرای رفـع معضـل ترافیـک‪ ،‬مسـائلی نظی ِـر زوج‬ ‫نهـای مـوازی‪ ،‬بازگشـایی و مسـائل دیگـر را مطـرح‬ ‫و فر دکـردن‪ ،‬ایجـاد خیابا ‬ ‫می کنند؛ اما مشـکل ترافیکی گرگان به دلیل ساخت وسـازهای قبلی ست که‬ ‫یتـوان ان را جبـران کـرد»‪ .‬سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر گـرگان افـزود‪:‬‬ ‫نم ‬ ‫«طـرح تفصیلـی را به درسـتی پیاد هسـازی نکـرده و هر کـس به هرشـکلی کـه‬ ‫می خواهـد ان را اجـرا می کنـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬در سـفر رئیس جمهـوری‬ ‫‪ ۴۰‬دسـتگاه اتوبـوس بـه شـهرداری گـرگان اختصـاص داده شـد کـه ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫هزینـه ان بایـد توسـط شـهرداری پرداخـت شـده و ‪ ۸۰‬درصـد حمایـت‬ ‫وزارت کشـور اسـت کـه امسـال تحویـل شـهرداری داده خواهـد شـد»‪ .‬عضـو‬ ‫شـورای شـهر گـرگان بااشـاره به افزایـش بودجـه سـازمان اتش نشـانی گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۲۸‬میلیاردتومان بودجه اتش نشانی گرگان بوده که صرف خرید تجهیزات‬ ‫مـدرن و جدیـد خواهـد شـد»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬امسـال ‪ ۲۵۰‬نیروی عملیاتی‬ ‫و اداری جدید در اتش نشـانی به کارگیری شـده و هشـتمین ایسـتگاه جدید‬ ‫هم در خیابان چناران احداث خواهد شـد»‪ .‬طبق گفته سـخنگوی شـورای‬ ‫شـهر گـرگان؛ بـه ازای هـر ‪ ۵۰۰۰۰‬نفـر‪ ،‬یـک ایسـتگاه اتش نشـانی بایـد داشـته‬ ‫‪۳۸۰‬هـزار جمعیـت‪ ،‬هفـت ایسـتگاه دارد‪.‬‬ ‫باشـیم و هم ا کنـون گـرگان بـا ‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری سنت «دوست دوست علی» در یزد‬ ‫یکـی از سـنت هایی کـه از قدیم االیـام در اسـتان یـزد رواج داشـته و جوانـان‬ ‫و نوجوانـان یـزدی بـه ان پایبنـد بودنـد‪ ،‬سـنت «دوسـت دوسـت علـی»‬ ‫اسـت کـه در سراسـر اسـتان یـزد برگـزار می شـود‪« .‬دوسـت دوسـت‪ ،‬دوسـت‬ ‫یسـت کـه در اواخـر مـاه مبـارک رمضـان و در شـب‬ ‫علـی» ازجملـه ائین های ‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن ائیـن ماننـد سـنتی قدیمـی‬ ‫نمـاه برگـزار م ‬ ‫تو هفتم ای ‬ ‫بیسـ ‬ ‫قاشـق زنی در شـب های منتهی به رمضان اسـت که در ان دختر و پسـرهای‬ ‫کودک و نوجوان با در دسـت داشـتن کاسـه و کیسـه هایی برای گرفتن انعام‬ ‫بـه خان ههـای محل ههـای مختلـف شـهر مراجعـه و شـعر «دوسـت دوسـت‪،‬‬ ‫دوسـت علـی» را زیر لـب زمزمـه می کننـد‪ .‬از قدیـم تاب هحـال هنـگام اجـرای‬ ‫ایـن ائیـن کـودکان و نوجوانـان محل ههـای بـر در منـازل رفتـه و در مـدح‬ ‫امام علـی ؟ع؟ اشـعار «دوسـت دوسـت‪ ،‬دوسـت علـی دوسـت»‪ ،‬دوسـت‬ ‫دوسـت؛ دوسـت علی دوسـت‪ ،‬این خونه چقدر قشـنگه‪ ،‬همه شـربت قنده‪،‬‬ ‫الهـی علـی درش نبنـده‪ ،‬اهلل کریـم ‪ ۱۰‬نفریـم (هـر تعـدادی که باشـند)‪ ،‬مدی یا‬ ‫بریـم؟! را می خواننـد و تقاضـای هدیـه و انعـام می کننـد‪.‬‬ ‫افزایش حقوق‪ ،‬بهانه تعدیل نیروست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫دبیـر خانـه کارگر فـارس گفـت‪ ۷۰۰۰۰« :‬کارگاه‬ ‫در اسـتان وجـود دارد و کل هزینـه کارگـری‬ ‫هـر کارگاه ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬درصـد اسـت؛ ا گـر ایـن‬ ‫واحدهـا به دنبال مدیریـت هزینه های خود‬ ‫هسـتند‪ ،‬به دنبـال مدیریـت ان ‪ ۸۵‬درصـد‬ ‫هزینـه برونـد؛ زیـرا تعدیـل نیـرو به بهانـه‬ ‫افزایـش حقـوق‪ ،‬یـک بهانـه اسـت»‪ .‬علـی‬ ‫راسـتگو ضمـن گرامیداشـت هفتـه کارگـر‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دراین هفتـه بیـش از ‪ ۱۲‬عنـوان‬ ‫برنامـه توسـط تشـکالت کارگـری برگـزار‬ ‫یشـود کـه دیـدار بـا نماینـده ولی فقیـه‬ ‫م ‬ ‫در فـارس بـرای بیـان مطالبـات جامعـه‬ ‫کارگـری و برگـزاری همایـش روز بزرگداشـت‬ ‫کارگـر در روز ‪ ۱۱‬اردیبهشـت ماه (امـروز )‬ ‫از جملـه این برنامه هاسـت‪ .‬تقدیـر از‬ ‫خانواد ههـای شـهدای کارگـر و مـدال اوران‬ ‫کارگـری‪ ،‬بازدیـد از کارخان ههـای فـارس‪،‬‬ ‫دیـدار بـا کادر درمـان و عیـادت از بیمـاران‬ ‫جامعـه کارگـری‪ ،‬شـرکت در مراسـم روز‬ ‫قـدس نیـز از دیگـر برنام ههـای هفتـه کارگـر‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی؛ دیابـت‪ ،‬پروسـتات‬ ‫یهـای‬ ‫یهـای قلبـی را از بیمار ‬ ‫و بیمار ‬ ‫شـایع در جامعـه بازنشسـته کارگـری عنـوان‬ ‫نهـا‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬داروهـای موردنظـر ا ‬ ‫تحت پوشـش تامیـن اجتماعـی نیسـت‬ ‫و ازاد بایـد پرداخـت شـود»‪ .‬او دربـاره‬ ‫تعدیـل نیـرو در کارخان ههـا و اصنـاف فـارس‬ ‫به دلیـل افزایـش ‪ ۵۷.۴‬درصـدی حقـوق‬ ‫کارگـران‪ ،‬گفـت‪ ۷۰۰۰۰« :‬کارگاه در فـارس‬ ‫وجـود دارد و کل هزینـه کارگـری هـر کارگاه‬ ‫‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۵‬درصـد اسـت؛ ا گـر واحدهـا دنبـال‬ ‫مدیریـت هزین ههـای خـود هسـتند‪ ،‬دنبـال‬ ‫مدیریـت ان ‪ ۸۵‬درصـد هزینه بروند؛ تعدیل‬ ‫نیـرو به بهانـه افزایـش حقـوق‪ ،‬بهانه اسـت»‪.‬‬ ‫دبیـر خانـه کارگـر فـارس افـزود‪« :‬کارخان ههـا‬ ‫و کارگا ههـای تولیـدی فـارس به دلیـل‬ ‫افزایـش حقـوق تعدیـل نیـرو نداشـته اند و‬ ‫این موضـوع بیشـتر در بخـش اصنـاف بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬راسـتگو گفـت‪« :‬تشـکالت کارگـری‬ ‫بیـش از ‪۱ ۵‬سـال اسـت بحـث تامیـن امنیـت‬ ‫شـغلی کارگـران را مطـرح کـرده؛ امـا تا کنـون‬ ‫بـه نتیجـه ای نرسـیده اسـت»‪ .‬به گفتـه او؛‬ ‫بحـث قراردادهـای موقـت و سـاماندهی‬ ‫نهـا هـرازگاه در دسـتورکار مجلـس قـرار‬ ‫ا ‬ ‫می گیـرد؛ امـا بـه جایـی نمی رسـد‪ .‬وی‪،‬‬ ‫نبـود امنیـت شـغلی را از موانـع ازدواج و‬ ‫فرزنـداوری خانواد ههـا نامیـد و گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫بـه کارگـران اهمیـت داده شـود و امنیـت‬ ‫شـغلی داشـته باشـند‪ ،‬بهـره وری باالتـری‬ ‫خواهنـد داشـت»‪ .‬راسـتگو تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫نسـازی حقوق بازنشستگان‬ ‫«بحث همسا ‬ ‫ب هصـورت دائـم انجـام نشـده و جامعـه‬ ‫‪۳۰‬سـال‬ ‫بازنشسـته به جای اینکـه بعـد از ‬ ‫فعالیـت به دنبـال اسـایش و ارامـش باشـند‬ ‫بـرای امرارمعـاش مجبـور بـه کرایـه کشـی‪،‬‬ ‫نگهبانـی و ‪ ...‬هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬حقوق‬ ‫کارگـران ‪ ۵۷.۴‬درصـد و سـایر سـطوح نیـز‬ ‫‪ ۳۸‬درصـد ب هعلاوه ‪ ۵۵۰۰۰۰‬تومـان افزایـش‬ ‫داشـته؛ اما هنوز بخشـنامه ای برای افزایش‬ ‫حقـوق بازنشسـتگان صـادر نشـده و انتظـار‬ ‫مـا این بو دکـه تـا قبـل از ‪ ۱۱‬اردیبهشـت ماه‬ ‫بخش نامه افزایش حقوق بازنشسـتگان نیز‬ ‫صادر شود»‪ .‬وی گفت‪« :‬ماده ‪ ۳‬قانون الزام‬ ‫هزینه هـای درمـان را بـرای کارگـران شـاغل و‬ ‫بازنشسـته در بیمارستان های ملکی تامین‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬دولتـی و خصوصـی رایـگان کـرده‬ ‫اسـت؛ امـا متاسـفانه بـا گذشـت ‪۵ ۰‬سـال‬ ‫یشـود و کسـی هـم‬ ‫ایـن قانـون اجـرا نم ‬ ‫درمـورد علـت ان توضیـح نمی دهـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬کارگـری کـه ‪ ۹.۲۷‬درصـد حقوقـش‬ ‫بـرای بحـث درمـان و ‪ ۳۰‬درصـد حقوقـش‬ ‫یشـود چـرا‬ ‫بـه تامیـن اجتماعـی پرداخـت م ‬ ‫درمانـش رایـگان نیسـت؟» دبیـر خانـه کارگـر‬ ‫فـارس‪ ،‬بـه تـورم و گرانـی به ویـژه در بحـث‬ ‫اجـاره مسـکن اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬حقـوق‬ ‫پایـه کارگـران بـا افزایـش ‪ ۵۷.۴‬درصـدی بـه‬ ‫‪ ۴۱۰۰‬رسـیده و بـا تمـام مزایـا و ‪ ...‬حقـوق یک‬ ‫کارگـر بـه شـش میلیون تومان هم نمی رسـد؛‬ ‫یکـه گرانـی ب هشـدت بـه جامعـه‬ ‫ درحال ‬ ‫ً‬ ‫کارگـری فشـار وارد می کنـد؛ مثلا یـک خانـه‬ ‫معمولی در پائین ترین محالت شـهر ا کنون‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیـون رهـن و دومیلیـون اجـاره ان‬ ‫اسـت؛ یـک کارگـر چگونـه می توانـد از عهـده‬ ‫ایـن هزین ههـا بربیایـد؟» راسـتگو گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫ثبـات اقتصـادی در جامعـه باشـد‪ ،‬هیـچ‬ ‫کارگـری به دنبـال افزایـش حقـوق نیسـت‪.‬‬ ‫باتوج هبـه تـورم و گرانـی‪ ،‬حقـوق کارگـران‬ ‫کفـاف خـورا ک‪ ،‬پوشـا ک و مسـکن را نیـز‬ ‫نمی دهـد و بـا این حقوق‪ ،‬هیچ کارگری حق‬ ‫تفریـح‪ ،‬سـفر و ‪ ...‬را نـدارد»‪ .‬او اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«جامعـه کارگـری فـارس بـا وا گـذاری بانـک‬ ‫رفـاه کارگـران و عرضـه ان در بـورس مخالـف‬ ‫اسـت‪ .‬بانـک رفـاه کارگـران‪ ،‬از جیـب کارگـران‬ ‫راه انـدازی شـده و کارگـران هر جـا معضلـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬بـه بانـک رفـاه مراجعـه‬ ‫می کننـد؛ درصـورت وا گـذاری هـم بایـد بـه‬ ‫صاحبـان اصلـی خـود یعنـی کارگـران وا گـذار‬ ‫شـود»‪ .‬دبیـر خانـه کارگر فارس گفـت‪« :‬هنوز‬ ‫بـه عـده ای از بازنشسـتگان افزایـش حقـوق‬ ‫نسـازی سـال ‪ ۹۹‬پرداخـت‬ ‫ناشـی از همسا ‬ ‫نشـده اسـت و از نماینـدگان مجلـس و‬ ‫مسئوالن درخواست کردیم پیگیر پرداخت‬ ‫ایـن مطالبـات باشـند»‪.‬‬ ‫امسال برای خانواده بزرگ شهرداری ساری‪ ،‬سال تالش مضاعف است‬ ‫س ــاعت ت ــا می ــدان هالل احم ــر تعری ــف ش ــده‬ ‫ت ــا مس ــیر ب ــا رف ــع اش ــفتگی های بص ــری‪،‬‬ ‫ب هش ــکل م ــدرن و مکانی ــزه تبدی ــل ش ــود؛‬ ‫نپ ــروژه‪ ،‬از می ــدان‬ ‫خیاب ــان متناظ ــر ای ‬ ‫س ــاعت ت ــا می ــدان امام خمین ـی (ره) خواه ــد‬ ‫ب ــود ک ــه از برنام هه ــای س ــال ‪ 1402‬اس ــت ت ــا‬ ‫ب ــا تبدی ــل این مس ــیر ب ــه مح ــور گردش ــگری‪،‬‬ ‫ســاری بــه هــدف گردشــگری تبدیــل شــود»‪.‬‬ ‫ته ــا‬ ‫طالب ــی تا کی ــد ک ــرد‪« :‬از هم ــه ظرفی ‬ ‫نپ ــروژه در موع ــد‬ ‫اس ــتفاده می کنی ــم ت ــا ای ‬ ‫ً‬ ‫مق ــرر به اتم ــام برس ــد؛ ضمن ــا ب ــرای میزبان ــی‬ ‫از رویـــداد ‪ 2022‬برنام هه ــای مناس ــبی‬ ‫ازســوی شــهرداری تدویــن شــده و به عنــوان‬ ‫س ــرباز‪ ،‬ب ــرای برگ ــزاری این روی ــداد ام ــاده و‬ ‫پ ــای کار هس ــتیم»‪ .‬وی بااش ــاره به رویک ــرد‬ ‫قانون مح ــوری فرمان ــدار س ــاری گف ــت‪« :‬در‬ ‫ش ــهرداری نی ــز محوری ــت هم ــه مس ــائل ب ــر‬ ‫م ــدار قان ــون اس ــت»‪.‬‬ ‫پنجمین پویش ملی «سفره مهربانی» جهت دستگیری از نیازمندان‬ ‫جمع اوری‪ 2000‬میلیاردریال‬ ‫در چهارمین پویش‬ ‫جعفـر رئیسـیان زاده افـزود‪« :‬طی چهـاردوره‬ ‫برگـزاری پویـش‪ ،‬ب هنـام مبـارک حضـرت‬ ‫ک خیـران نیک اندیـش و‬ ‫رضـا ؟ع؟ و بـا کمـ ‬ ‫تخصیـص اعتبـار اسـتان قـدس‪ ،‬اقدامـات‬ ‫ارزشـمندی به جهـت کمـک بـه اقشـار‬ ‫محـروم صـورت گرفـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در چهارمیـن دوره ایـن پویـش‪ ،‬بال غبـر‬ ‫کهـای‬ ‫‪2000‬میلیاردریـال از محـل کم ‬ ‫مردمی و نیکوکاران جمع اوری ‪ ۵۰۰۰۰۰‬بسته‬ ‫معیشـتی بیـن خانواد ههـای نیازمنـد کشـور‬ ‫توزیـع شـد و هم زمـان با ماه مبـارک رمضان‪،‬‬ ‫در ادامـه رزمایـش مواسـات و همدلـی‪،‬‬ ‫پنجمیـن دوره پویـش را اغـاز خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫پیش بینی تهیه و توزیع‬ ‫‪ ۶۰۰۰۰۰‬بسته معیشتی‬ ‫رئیسـیان زاده گفـت‪« :‬ایـن پویـش بـرای‬ ‫پنجمیـن دوره متوالـی به پشـتیبانی عـزم‬ ‫نهـای خدمـت رضـوی در‬ ‫و همـت کانو ‬ ‫اسـتان ها و همدلـی و ارادت مـردم نیکـوکار‬ ‫و دوسـتدار اهل بیـت ؟ع؟‪ ،‬اغـاز شـده و‬ ‫یشـود‬ ‫دراین مرحلـه نیـز پیش بینـی م ‬ ‫اعتبـار الزم بـرای تهیـه حداقـل ‪ ۶۰۰۰۰۰‬بسـته‬ ‫جمـع اوری شـود»‪ .‬وی متوسـط ارزش هـر‬ ‫بسـته را ‪ ۳۰۰۰۰۰‬تومـان را اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«بـا هماهنگـی صورت گرفتـه بـا وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی؛ مقـرر شـده اقلام اساسـی نظیـر‬ ‫برنـج‪ ،‬شـکر‪ ،‬مـر غ و ‪ ...‬به قیمـت مصـوب‬ ‫دولتـی دراختیار کانون های خدمت رضوی‬ ‫قـرار داده و باقـی اقلام معیشـتی نیـز بـا‬ ‫کهـای مردمـی تهیـه شـود»‪.‬‬ ‫کم ‬ ‫امادگی برای صعود ‪ 50‬هزار نفری به ارتفاعات «بازی دراز»‬ ‫مدیـرکل حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای‬ ‫دفـاع مقـدس اسـتان کرمانشـاه از امادگـی‬ ‫شهرسـتان سـرپلذهاب بـرای صعـود‬ ‫‪ 50‬هزار نفـری هموطنانمـان بـه ارتفاعـات‬ ‫بـازی دراز به مناسـبت سـالروز «عملیـات‬ ‫بـازی دراز» خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫سـردار ناصـر باباخانـی با بیان اینکـه امسـال‬ ‫بعـد از د وسـال وقفه به دلیـل شـرایط‬ ‫کرونایـی سـالگرد عملیـات غرورافریـن بـازی‬ ‫دراز در شهرسـتان سـرپلذهاب کرمانشـاه‬ ‫برگـزار خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بر اسـاس‬ ‫یهـای صورت گرفتـه امادگـی‬ ‫پیش بین ‬ ‫حضور ‪ 50‬هزار نفر در ویژه برنامه های سـالروز‬ ‫ایـن عملیـات مهـم را داریـم‪ .‬سـال ‪ 1398‬کـه‬ ‫نبـار صعـود هم وطنانمـان بـه‬ ‫بـرای اخری ‬ ‫ارتفاعـات بـازی دراز را داشـتیم و در مجمـوع‬ ‫حـدود ‪ 30‬هزار نفـر از سراسرکشـور در ایـن‬ ‫مراسـم حضور پیدا کردنـد»‪ .‬مدیر کل حفظ‬ ‫شهـای دفـاع مقـدس اسـتان‬ ‫اثـار و نشـر ارز ‬ ‫کرمانشـاه اشـاره ای هـم بـه ویژه برنام ههـای‬ ‫سـالروز عملیـات بـازی دراز در شهرسـتان‬ ‫سـرپلذهاب داشـت و افـزود‪« :‬برگـزاری‬ ‫یـادواره سرلشـگر خلبـان شـهید علـی ا کبـر‬ ‫شـیرودی در محـل یادمـان ایـن شـهید در‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬اعضـای بانـد چهارنفـره سـارقان‬ ‫باغ هـا و اما کـن ورزشـی در شـهرری شناسـایی و دسـتگیر شـدند»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫دوسـتعلی جلیلیـان افـزود‪« :‬در پـی افزایش سـرقت از باغ ها و اما کن ورزشـی‬ ‫در محلـه سـیزده ابـان تیمـی از مامـوران کالنتـری ایـن محـل رسـیدگی بـه‬ ‫موضـوع و دسـتگیری سـارقان را بر عهده گرفتنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬با تالش های‬ ‫شـبانه روزی و تحقیقات محلی‪ ،‬هویت و مخفیگاه متهمان که اعضای یک‬ ‫بانـد چهارنفـره بودنـد و با یک دسـتگاه خـودروی وانت پیـکان به محل های‬ ‫سـرقت مراجعـه می کردنـد‪ ،‬شناسـایی شـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ری در ادامـه افـزود ‪« :‬پـس از هماهنگی هـای قضائـی‪ ،‬تیمـی از مامـوران‬ ‫بـه مخفیـگاه متهمـان اعـزام و در یـک عملیـات منسـجم هـر چهـار متهـم‬ ‫دستگیر و در بازدید از مکان‪ ،‬سه دستگاه تلفن ‪ ،‬سه دستگاه مانیتور ‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬متـر کابـل بـرق فشـارقوی‪ ،‬تعـدادی میـز و صندلـی سـرقتی‪ ،‬کشـف و‬ ‫به همراه متهمان به کالنتری انتقال یافت»‪ .‬این مقام انتظامی تصریح کرد ‪:‬‬ ‫«در تحقیقـات انجام شـده متهمـان سـابقه دار بـه شـش فقره سـرقت از بـاغ و‬ ‫اما کـن ورزشـی در محدوده هـای سـیزده ابـان ‪ ،‬نازی ابـاد ‪ ،‬خانی ابـاد ‪ ،‬خزانـه‬ ‫اعتـراف کردنـد»‪ .‬وی بـه شناسـایی سـه تن از مال باختـگان اشـاره کـرده و در‬ ‫خاتمـه افـزود‪« :‬متهمـان پـس از پایـان تحقیقـات و تکمیـل پرونده با دسـتور‬ ‫قضائـی روانـه زنـدان شـدند»‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهرستان ری‪:‬‬ ‫باید اختالف سلیقه ها را‬ ‫برای خدمت به مردم‪ ،‬کنار گذاشت‬ ‫جعفـر شـریبانی گفـت‪« :‬یکـی‬ ‫از مطالبـات مـا از شـورای عالی‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬ارتقـای شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬بـه شـهرداری ویـژه‬ ‫اسـت کـه امیدواریـم هرچه سـریع تر‬ ‫این طـرح را بـا رعایـت اسـتقالل‬ ‫شـهرداری تهـران ارائـه کنیـم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬حقـوق مـردم نبایـد‬ ‫بازیچـه مسـائل سیاسـی شـود و‬ ‫سـعی مـا این اسـت که یـک شـرایط‬ ‫خـوب بـرای حسـن هم جـواری بـرای شهرسـتان ری و تهـران ایجـاد کنیـم»‪.‬‬ ‫عضـو شـورای شـهر تهـران افـزود‪« :‬مـکان جدیـدی بـرای اسـتقرار شـورای‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری در میـدان مـدرس شـهرری امـاده بهره بـرداری شـده‬ ‫اسـت و از تلاش شـهردار منطقـه ‪ ۲۰‬بـرای ایـن کار تشـکر می کنیـم و انشـااهلل‬ ‫ایـن سـاختمان بـه محـل خدمـت تبدیـل خواهـد شـد تـا مـردم بتواننـد بـا‬ ‫نمایندگان خود در ارتباط باشند»‪ .‬شریبانی عنوان کرد‪« :‬پیگیر تفاهم نامه‬ ‫اوایـل سـال ‪ ۱۳۹۰‬بـرای تحویـل اتوبوس هـای شـهری از شـهرداری تهـران بـه‬ ‫باقرشهر هستم که انشااهلل با پیگیری جدی‪ ۱۷ ،‬اتوبوس را برای خدمت به‬ ‫مـردم شـریف این شـهر پر جمعیـت تحویـل بگیریـم»‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل شرکت مهرکام پارس‬ ‫به مناسبت روز کارگر‬ ‫با مشارکت استان قدس رضوی و خیران اغاز شد؛‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫به همـت بنیـاد کرامـت رضـوی و بـا مشـارکت‬ ‫نهـای خدمـت در سراسـر کشـور‪،‬‬ ‫کانو ‬ ‫پنجمین دوره پویش «سفره مهربانی» برای‬ ‫تهیـه بسـته های ارزاق و توزیـع بیـن اقشـار‬ ‫کم برخـوردار اغـاز شـد‪ .‬معـاون خدمـات‬ ‫اجتماعـی بنیـاد کرامـت رضـوی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«پویـش سـفره مهربانـی از اغـاز شـیوع کرونـا‬ ‫توسـط بنیـاد کرامـت رضـوی و بـا تلاش‬ ‫خاد میـاران رضـوی در سـطح اسـتان های‬ ‫کشـور اغـاز شـد تـا بتوانیـم از خانوارهـای‬ ‫گرفتـار و اسـیب دیده از بیمـاری حمایـت‬ ‫کنیـم»‪.‬‬ ‫در یــــک رقابــــــــت‬ ‫بسیار حساس در مقابل‬ ‫تیـم مهـرام اسـتان تهران‬ ‫که متشکل از سه بازیکن‬ ‫ملی پـوش بـود‪ ،‬تیـم‬ ‫عقـاب توانسـت فاتـح‬ ‫ایـن مسـابقات شـود‪.‬‬ ‫اعضـای تیـم اقایـان‬ ‫عبارتنـد از امامیـان‪،‬‬ ‫مهدی شریفی‪ ،‬امیرعلی‬ ‫صنعتگـر‪ ،‬مهـدی مسـلمی ‪ ،‬علیرضـا سـاالری‪ ،‬محمدرضـا معظمـی ‪ ،‬مجتبـی‬ ‫غالمـی ‪ ،‬مصطفـی صوفـی‪ ،‬محمدحسـین بیرانونـد ‪ ،‬علـی جعفـری ‪ ،‬احمدرضـا‬ ‫حاجی پـور ‪ ،‬سـامان صالحـی ‪ ،‬امیرمحمـد اشـرفی‪ ،‬رضـا میرزایـی ‪ .‬سـرمربی گری‬ ‫ایـن تیـم برعهـده وحیـد امامـی بـوده‪ ،‬مربـی‪ ،‬علی مجنونیـان و سرپرسـت تیم‬ ‫علـــــی اوجــــــاقی ست‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان باغ ها و اما کن ورزشی در «ری»‬ ‫شهردار مرکز مازندران‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ج ــواد طالب ــی؛ ش ــهردار مرک ــز مازن ــدران‬ ‫در اولی ــن جلس ــه ش ــورای معاونی ــن ک ــه‬ ‫قب ــل از راهپیمای ــی روز جهان ــی ق ــدس‬ ‫در عم ــارت ش ــهرداری س ــاری برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬بودج ــه ‪ 1100‬میلی ــاردی ش ــهرداری‬ ‫س ــاری ب ــرای امس ــال تصوی ــب ش ــده و‬ ‫ت ــاش هم ــه س ــازمان ها و ش ــهرداران‬ ‫مناط ــق بای ــد در مس ــیر تحق ــق بودج ــه‬ ‫باش ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه ش ــهرداران‬ ‫مناط ــق در تحق ــق بودج ــه ‪ 1400‬نق ــش‬ ‫موث ــر داش ــته اند ک ــه قابل تقدی ــر اس ــت‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬نیازمن ــد برنامه ری ــزی اصول ــی و‬ ‫همه جانب ــه و ت ــاش مضاع ــف ب ــرای تحق ــق‬ ‫بودج ــه ‪ 1401‬هس ــتیم»‪ .‬ش ــهردار س ــاری‬ ‫لس ــازی کده ــای درام ــدی‬ ‫باتا کیدب ــر فعا ‬ ‫س ــازمان های تابع ــه ش ــهرداری س ــاری‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬مکاتبات ــی ب ــا ش ــورای اس ــامی ش ــهر‬ ‫س ــاری داش ــتیم ت ــا س ــازمان ها مج ــدد‬ ‫بتواننــد در مســیر کس ـب درامد قــرار گیرنــد»‪.‬‬ ‫ای ــن مس ــئول بااش ــاره به پیوس ــت س ــیما و‬ ‫منظ ــر پروژ هه ــای عمران ــی در س ــال جدی ــد‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬دراین راس ــتا پ ــروژه می ــدان‬ ‫تیم بسکتبال جوانان «عقاب تهران»‬ ‫قهرمان لیگ استان تهران شد‬ ‫عصر روز ‪ 15‬اردیبهشـت ماه‪ ،‬برگـزاری یادواره‬ ‫شـهدای عملیـات غرورافریـن بـازی دراز در‬ ‫جـوار بقعـه احمدبـن اسـحق بعـد از نمـاز‬ ‫مغـرب و عشـا در روز ‪ 15‬اردیبهشـت ماه و‬ ‫در نهایـت صعـود بـه ارتفاعـات بـازی دراز در‬ ‫روز ‪ 16‬اردیبهشـت ماه را خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫باباخانـی در ادامـه سـالروز عملیـات بـازی‬ ‫دراز را جـزو رویدادهـای ملـی برشـمرد و‬ ‫افزود‪« :‬بجز مراسـم اربعین‪ ،‬در هیچ مراسـم‬ ‫دیگـری ایـن حجـم از حضـور مردمـی را در‬ ‫کرمانشـاه نداریـم؛ درنتیجـه بایـد از ایـن‬ ‫فرصـت بـرای معرفـی رخدادهـای دوران‬ ‫دفـاع مقـدس و بیـان جانفشـانی های‬ ‫رزمنـدگان اسلام اسـتفاده کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به اهمیـت بـاالی عملیات بـازی دراز‬ ‫از نظـر نظامـی‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن عملیـات یکـی از‬ ‫عملیات های شاخص دوران دفاع مقدس‬ ‫و در واقـع مقدمـه ای بـرای پیروزیهـای‬ ‫بـزرگ رزمنـدگان دفـاع مقـدس بـود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه ارتفاعـات بـازی دراز از نظـر‬ ‫اسـتراتژیک نقـش مهمـی در امنیـت منطقه‬ ‫داشـت‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬ایـن ارتفاعات اهمیت‬ ‫نظامـی باالیـی دارنـد‪ ،‬چـون از یـک سـو بـر‬ ‫دشـت و شـهر سـرپل ذهـاب و پـادگان ابـوذر‬ ‫بـه عنـوان مهمترین پادگان مـرزی در جبهه‬ ‫ً‬ ‫غـرب و را ههـای ارتباطـی ان کاملا تسـلط‬ ‫دارنـد و از سـوی دیگـر یـک مانـع طبیعـی‬ ‫عالـی هسـتند»‪ .‬وی با بیان اینکـه در جریـان‬ ‫عملیـات بـازی دراز قسـمت های مهمـی از‬ ‫ارتفاعـات بـازی دراز از دشـمن بازپـس گرفته‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـن عملیـات دو قلـه مهـم‬ ‫‪ 1050‬و ‪ 1100‬ارتفاعـات بـازی دراز از دشـمنان‬ ‫س گرفتـه شـد و بعدهـا هـم پـس از‬ ‫بازپـ ‬ ‫پیروزی های بزرگ رزمندگان در جبهه های‬ ‫جنوبـی‪ ،‬دشـمن به خاطـر پرا کندگـی کـه در‬ ‫جبه ههـا داشـت مجبور به تـرک جبهه های‬ ‫غرب شـد و قله ‪ 1150‬صخره ای هم ازاد شـد‪.‬‬ ‫در عملیـات بـازی دراز ضمـن انهـدام تیـپ‬ ‫سـه پیـاده کوهسـتانی و وارد نمـودن تلفات‬ ‫بـه تیـپ ‪ 22‬کوهسـتانی دشـمن‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ 1500‬نفر از صدامیان کشـته و زخمی شـده و‬ ‫نهـا بـه اسـارت درامدند»‪.‬‬ ‫تعـداد زیـادی از ا ‬ ‫عملیـات بـازی دراز‪ ،‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۳۶۰‬بـا‬ ‫همـکاری مشـترک ارتـش و سـپاه و بـا هـدف‬ ‫بازپـس گیـری ارتفاعـات بـازی دراز از رژیـم‬ ‫بعـث صـدام طراحـی و اجـرا شـد‪ .‬در جریـان‬ ‫ایـن عملیـات مهـم «علـی ا کبـر شـیرودی»‬ ‫خلبـان برجسـته و «حسـین ادبیـان»‬ ‫فرمانـده شـجاع گـردان تکاور مالک اشـتر به‬ ‫مقـام شـامخ شـهادت نائـل امدنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مهـرکام پـارس در‬ ‫پیامـی فرارسـیدن روز کارگـر را تبریـک‬ ‫گفـت‪ .‬محمدرضـا طالقانـی گفـت‪:‬‬ ‫«بـدون شـک جامعـه عزتمنـد و بـزرگ‬ ‫کارگری کشور از ابتدای پیروزی انقالب‬ ‫شـکوهمند اسلامی همـواره به عنـوان‬ ‫نقش افرینـان اصلـی تولیـد و توسـعه‬ ‫اقتصـادی نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران نقـش بی بدیـل خـود را‬ ‫ایفـا کرده انـد و تقـارن هفتـه کار و کارگـر بـا ماه پرخیر و برکت رمضان و میهمانی‬ ‫خـدا‪ ،‬بهانه ای سـت بـرای پاسداشـت تالش هـا و زحمـات عزیزانـی کـه بـازوان‬ ‫حرکـت هـر جامعـه ای به سـوی رشـد‪ ،‬تعالـی و شـکوفایی هسـتند‪ .‬اینجانـب‬ ‫ضمـن ار ج نهـادن بـه زحمـات تالشـگران عرصـه اقتصـادی فرارسـیدن روز کار‬ ‫و کارگـر را بـه جامعـه بـزرگ و شـریف کارگـری کشـور به ویـژه کارگـران مجموعـه‬ ‫بـزرگ صنعتـی مهـرکام پارس تبریک و تهنیت عرض کـرده و امیدوارم در سـالی‬ ‫کـه ازسـوی رهبـر فرزانـه انقلاب به نـام تولیـد ‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرین‬ ‫نام گـذاری شـده اسـت‪ ،‬شـاهد پیشـرفت و توسـعه روز افـزون کشـور باشـیم»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫بازی های بومی و محلی؛‬ ‫نشان دهنده فرهنگ یک قومیت‬ ‫بازی هـا به طور عـام نشـان فرهنـگ یـک قومیـت هسـتند‪ .‬بازی هـای بومـی‬ ‫قبیله ای‪ ،‬محلی و سنتی ایرانی عالوه بر بار فرهنگی از جذابیت و تنوع باالیی‬ ‫نیـز برخـوردار هسـتند‪ .‬با توجه به پهناوری اقلیمـی‪ ،‬قومی و قبیلـه ای در ایران‬ ‫انـواع بـازی هـا بـا هـدف هـای خـاص طراحـی شـده و میـان مـردم رایـج بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬بالـغ بـر ‪ ۱۵۰‬بـازی سـنتی در ایـران وجـود داشـته کـه به مرور زمان و تغییر‬ ‫شـیوه های زندگی‪ ،‬نسـل امروز با بسـیاری از ان ها بیگانه اسـت‪ .‬این بازی ها در‬ ‫دو گروه فضای باز و فضای بسته تقسیم بندی شده و این امکان را برای افراد‬ ‫مهیا می کرده اند که در هر مکان و شـرایطی بتواند از اوقات خود بهترین بهره‬ ‫را ببرند و اسـتان خراسـان رضوی نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین و پهناور ترین‬ ‫اسـتان های ایران بازی های بومی و محلی زیادی را در خود جای داده اسـت‪.‬‬ ‫بازی هـای محلـی خراسـان عبارتنـد از اب پشـت بازی‪ ،‬افتـاب مهتاب‪ ،‬اقـا اقا از‬ ‫چنه‪ ،‬ارنگ ارنگ‪ ،‬از کالچی گل‪ ،‬اسـتاد سـه پایه‪ ،‬اشـتر کجا‪ ،‬پیشـتر بیا‪ ،‬اشـرت‬ ‫کجاسـت‪ ،‬اطلو ماطلو‪ ،‬الک دولک‪ ،‬تخم مرغ بازی‪ ،‬چشـم بسـته‪ ،‬چوب بازی‬ ‫یسـت‬ ‫و ‪ ...‬چوب بـازی چـوب یـا چوبـازی از جملـه بازی هـا و سـنت های ایران ‬ ‫کـه پیشـینه ای کهـن دارد کـه بـه ایـران باسـتان بر می گـردد ایـن ائیـن سـنتی در‬ ‫شـاهنامه فردوسـی نیـز ذکـر شـده اسـت ‪ .‬در ایـران دو نـوع چـوب بـازی اصیـل‬ ‫داریـم؛ یکـی چـوب بـازی تربت جامـی کـه در نیمه شـرق شـرقی ایـران رواج دارد‬ ‫و دیگـری چـوب بـازی لـری کـه در بیشـتر در نیمـه جنوبـی و غربـی کشـور رواج‬ ‫دارد یکـی از اصیل تریـن رقص هـای خراسـان به شـمار می رود کـه از دیرباز برای‬ ‫تقویـت روحیـه سـپاهیان پـارت یـا همان خراسـان بـزرگ حفظ و نسل به نسـل‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫انتقـال پیـدا کـرده اسـت‪ .‬انچه امـروزه به عنوان چوب بازی شـناخته م ‬ ‫ادامه رقص شمشیر است که ایرانیان باستان به خصوص سپاهیان خراسان‬ ‫و گذشـته بـرای اسـتمرار امادگـی دفاعـی مبـارزان خـود در زمـان صلـح بـه ایـن‬ ‫رقـص شمشـیر بـه تقویـت روحیـه و امادگـی دفاعـی نیروهـای خـود کمـک‬ ‫می کردنـد؛ همچنیـن این رقص بـه رقص چاپی نیز شـباهت هایی دارد‪ .‬رقص‬ ‫یشـود در‬ ‫شمشـیر که ابتدا با یک نوع رقص معنوی و چرخش سـمایی اغاز م ‬ ‫اصل همان چرخش حول محور وجود اسـت که در فلسـفه رقص های سـماع‬ ‫امده است‪ .‬دستان رو به اسمان و چرخش های مرتب و منظم هر یک دارای‬ ‫معانـی خـاص خـود اسـت‪ .‬بـا بررسـی بازی هـای بومـی و محلـی بـه ایـن نتیجـه‬ ‫خواهیم رسید که این بازی ها تنها یک مسابقه برای کسب نتیجه بر دو باخت‬ ‫نیست؛ بلکه نمودهایی از همیاری و همکاری هستند که اقوام مختلف ایرانی‬ ‫بـرای سـده های متوالـی ان را حفـظ کرده اند‪ .‬همچنیـن در اهمیت بازی بومی‬ ‫محلی باید گفت؛ این بازی ها برخالف مسـابقه های سـنتی برخی از کشـورها‪،‬‬ ‫بیشتر کارکرد اموزنده دارند‪ .‬مقایسه بازی های سنتی کشور ایران با بازی های‬ ‫سـنتی کشـوری ماننـد اسـپانیا حکایـت از ان دارد کـه بازی هـای بومـی محلـی‬ ‫کشـور در حالـی برگـزار مـی شـود کـه کمتریـن اسـیب متوجـه انسـان و برخـی‬ ‫حیوانات نخواهد شـد‪.‬‬ ‫امیر علی اسحقی‪ /‬دبستان شهید رجایی‪ /‬شهرستان تربت جام‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2488‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫عباس زارع مطرح کرد؛‬ ‫جشنواره «گل محمدی»؛ فرصتی برای‬ ‫شناساندن تاریخ و فرهنگ اصیل دودانگه‬ ‫اجرای سامانه دوچرخه های اشترا کی‬ ‫و پارک حاشیه ای خودرو‬ ‫رئیس اتحادیه اهواز ‪:‬‬ ‫بازار پوشا ک «ثابت» نیست‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬رئیـس اتحادیـه پوشـاک اهـواز از افزایـش بیـش از‬ ‫‪ ۲۰‬درصـدی قیمـت پوشـاک خبـر داد و گفـت ‪« :‬بـازار پوشـاک سـردرگم اسـت‬ ‫و بـازار ثابتـی نداریـم»‪ .‬پرویـز رنجبـر در خصـوص وضعیـت بـازار پوشـاک اهـواز‬ ‫تهـا روز بـه روز در حـال‬ ‫افـزود‪« :‬گرانـی بـر بـازار پوشـاک حا کـم اسـت و قیم ‬ ‫افزایـش هسـتند‪ .‬پوشـاکی کـه امـروز ‪ ۱۰۰‬هزار تومـان قیمـت دارد‪ ،‬فردا به قیمت‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تومـان افزایـش پیـدا می کنـد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه پوشـاک ‪ ۲۰‬تـا‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد افزایـش قیمـت داشـته اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬افزایـش هزین ههـا شـامل مـزد‬ ‫یگـذارد و قیمـت‬ ‫کارگـر‪ ،‬بیمـه و مالیـات مغـازه داران بـر قیمـت پوشـاک تاثیـر م ‬ ‫ان را افزایـش می دهـد»‪ .‬رئیـس اتحادیـه پوشـاک اهـواز با بیان اینکـه بـازار‬ ‫پوشاک سردرگم است و بازار ثابتی نداریم‪ ،‬عنوان کرد ‪« :‬علت افزایش قیمت‪،‬‬ ‫یشـود‬ ‫نابسـامانی های موجود در بازار اسـت‪ .‬به عنوان مثال؛ وقتی نخ گران م ‬ ‫خیـاط نیـز نـخ را گـران خریداری می کند و همچنین با توج هبـه افزایش مالیات‬ ‫نتـر خریـداری کننـد»‪ .‬رنجبـر گفـت‪« :‬چـون‬ ‫نهـا مـردم بایـد پوشـاک را گرا ‬ ‫ا ‬ ‫همه چیـز گـران شـده اسـت و مـردم بـه گرانـی عـادت کرده انـد و افزایـش قیمـت‬ ‫اجناس را راحت تر می پذیرند و به همین دلیل هیچ تخلفی نیز از سـوی مردم‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫گـزارش نم ‬ ‫در چهارمینمرحلهکمک هایمومنانه ابفایاستاناصفهانصورتگرفت؛‬ ‫توزیع ‪ 150‬بسته معیشتی بین نیازمندان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬به مناسـبت مـاه رمضـان بیـش از ‪ 500‬نفـر از کارکنـان ابفـای‬ ‫کهـای مومنانـه مشـارکت کردنـد‪.‬‬ ‫اسـتان اصفهـان در چهارمیـن مرحلـه کم ‬ ‫جانشـین فرمانـده بسـیج شـرکت اب وفاضالب اصفهـان گفـت‪« :‬دراین مرحله‬ ‫‪ 15‬بسـته معیشـتی‬ ‫کهـای مومنانـه بـا همـکاری خیریـه امامـزاده باقـر؛ ‪ 0‬‬ ‫از کم ‬ ‫هر یـک بـه ارزش ‪ ۵۰۰۰۰۰‬تومـان میـان خانواد ههـای بی بضاع ِـت سـطح اسـتان‬ ‫توزیـع شـد»‪ .‬احمدرضـا نظـری افـزود‪« :‬هـر بسـته شـامل نه قلم کاالی اساسـی‬ ‫ماننـد برنـج‪ ،‬مـرغ‪ ،‬ماکارونـی‪ ،‬روغـن‪ ،‬شـکر‪ ،‬سـویا‪ ،‬حبوبـات‪ ،‬خرمـا و رب گوجـه‬ ‫اسـت کـه بـا هـدف ایجـاد همدلـی و کمـک بـه اقشـار بی بضاعـت‪ ،‬اسـیب پذیر‬ ‫و نیازمنـد تهیـه شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬کارکنـان ابفـای اسـتان تاکنـون در سـه دوره‬ ‫مختلف بیش از ‪ 1100‬بسته در قالب کمک های مومنانه برای نیازمندان تهیه‬ ‫یسـت؛ در مراسـم توزیع چهارمین مرحله کمک های‬ ‫و توزیع کرده اند»‪ .‬گفتن ‬ ‫مومنانـه‪ ،‬ناصـر ا کبـری (سرپرسـت شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان) و‬ ‫جمعـی از معاونـان و مدیـران شـرکت حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫تامین ‪ 50‬درصد ارز پتروشیمی کشور در پارس جنوبی‬ ‫سـخاوت اسـدی در مراسـم‬ ‫تقدیـر از جهادگـران تولیـد گاز‬ ‫طبیعـی در زمسـتان ‪ ۱۴۰۰‬گفـت‪:‬‬ ‫«در مجموعـه منطقـه پـارس‬ ‫جنوبـی ‪ ۲۷‬فـاز اجـرا شـده کـه ‪۱۳‬‬ ‫پاالیشـگاه درحال فعالیـت بـوده‬ ‫و از مجموعـه شـرکت های پـارس‬ ‫جنوبـی ‪ ۷۰۵‬میلیون مترمکعـب گاز تولیـد شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫منطقـه اقتصـادی انـرژی پـارس بااشـاره به فعالیـت شـرکت های پائین دسـت و‬ ‫بخـش پتروشـیمی افـزود‪« :‬در سـال ‪ ۱۴۰۰‬مجموعـه صـادرات از منطقـه پـارس‬ ‫ً‬ ‫جنوبی نه میلیارددالر رکورد زده شد و این یعنی تقریبا بیش از ‪ ۵۰‬درصد ارز که‬ ‫یشـود‪ ،‬مربوط به این منطقه اسـت‬ ‫توسـط بخش پتروشـیمی کشـور تامین م ‬ ‫کـه در چرخـه اقتصـادی کشـور بسـیارمهم اسـت و مـا قـدردان همـه تالشـگران‬ ‫این عرصه هسـتیم»‪ .‬وی بااشـاره به حجم عظیم تولید گاز و فشـار بسـیارباال بر‬ ‫تولیدکننـدگان افـزود‪« :‬تالش بی وقفه و جهادی متخصصان صنعت نفت که‬ ‫ب هصـورت شـبانه روزی در عرصـه تولیـد گاز کشـور فعالیـت می کننـد‪ ،‬بایـد بیان‬ ‫و تبییـن شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دشـمن بـا تحریـم‪ ،‬فریبـکاری‪ ،‬عملیـات‪ ،‬حملات‬ ‫مستقیمو غیرمستقیمو تهدیداتنظامیو غیرنظامیمی خواستدر تولیدو‬ ‫چرخه اقتصادی کشور اختالل ایجاد کند؛ ولی با دستان پربرکت متخصصان‬ ‫صنعـت نفـت نـاکام مانـد»‪ .‬مدیرعامل سـازمان منطقه ویـژه اقتصـادی انرژی‬ ‫پارس در این مراسم‪ ،‬از فرمانداران و شورای تامین استان و شهرستان عسلویه‬ ‫و نیروی انتظامی و نظامی و سپاه و نیروی هوافضای سپاه و مرزبانی و پدافند‬ ‫نهـا‪ ،‬خدماتـی‬ ‫هوایـی ارتـش و سـربازان گمنـام امام زمـان ؟جع؟ کـه بـا تلاش ا ‬ ‫شایسـته شـکل گرفـت‪ ،‬تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫ادامه تالش ها برای احداث‬ ‫ساختمان جدید ناحیه ‪ ۷۱۷‬پستی شیراز‬ ‫طـی برگـزاری جلسـه فی مابیـن‬ ‫مدیـرکل پسـت اسـتان فـارس‬ ‫و شـهردار منطقـه ‪ ۵‬شـیراز‪،‬‬ ‫راهکارهای قانونی جهـت احداث‬ ‫سـاختمان ناحیـه ‪ ۷۱7‬پسـتی‬ ‫شـیراز بررسـی شـد‪ .‬طی جلسـه ای که با حضور مهدی ازادی؛ مدیرکل پسـت‬ ‫اسـتان‪ ،‬رضا مسـعودی؛ شـهردار منطقه ‪ ۵‬شیراز و سعید یارمحمودی؛ رئیس‬ ‫امور اداری پسـت اسـتان در محل شـهرداری منطقه ‪ ۵‬شیراز برگزار شـد‪ ،‬ازادی‬ ‫در ابتـدای جلسـه گزارشـی از عملکرد پسـت اسـتان فـارس و افزایـش ترافیک و‬ ‫سرانه مرسوالت در شبکه پستی و پست استان فارس ارائه داد‪ .‬مدیرکل پست‬ ‫اسـتان‪ ،‬بااشـاره به تقویت زیرسـاخت های پسـتی در سـال گذشـته در اداره کل‬ ‫پست استان فارس‪ ،‬به وجود مشکالتی ازقبیل کمبود نقاط دسترسی پست‬ ‫نشـهر شـیراز شـد و خواسـتار‬ ‫دولتـی جهـت ارائـه خدمـت بـه مشـتریان در کال ‬ ‫مسـاعدت و تسـریع در فراینـد صـدور پروانـه سـاخت سـاختمان ناحیـه ‪۷۱۷‬‬ ‫پسـتی شـیراز واقـع در بلـوار عدالـت شـد‪ .‬در ادامـه جلسـه‪ ،‬شـهردار منطقـه‬ ‫‪ ۵‬شـیراز ضمـن تقدیـر از تلاش کارکنـان پسـت اسـتان فـارس در ایـام کرونـا؛‬ ‫بابیان اینکه خدمات پسـتی از مهم ترین نیازهای همشـهریان شـیراز ب هشـمار‬ ‫می اید‪ ،‬جهت تسریع فرایند امور مرتبط به شهرداری برای ساخت ساختمان‬ ‫موصـوف‪ ،‬قـول مسـاعدت داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای ایالم گفت‪« :‬بارش های اخیر‪ ،‬به صورت رگبارهای‬ ‫بهـاری بـوده و تاثیـری در ذخیـره اب سـدهای چـم گـردالن (ایلام) و دویـرج‬ ‫دهلـران نداشـته اسـت»‪ .‬علـی پوراحمـد بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«بـارش چشـم گیری در حـوزه سـد ایلام نداشـته ایم و ثبـت امـار بـارش‬ ‫زیـر ‪ ۲۰‬میلی متـر دراین حـوزه نشـان می دهـد کـه کمـا کان بـا چالـش اب‬ ‫مواجهیـم»‪ .‬مدیرعامـل اب منطقـه ای ایلام از مـردم خواسـت در شـرایط‬ ‫بحرانـی اب‪ ،‬الگـوی مصـرف را رعایـت؛ و در مصـرف اب صرفه جویـی کننـد‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در استان‬ ‫ِ‬ ‫مدیـر ورزش قهرمانـی سـپاه امیرالمومنیـن ؟ع؟ گفـت‪« :‬یـک دوره مسـابقات‬ ‫فوتسـال بین بسـیجیان ادارات اسـتان باعنوان جام رمضان ‪ ۱۴۰۱‬به میزبانی‬ ‫مرکـز تربیت بدنـی سـپاه امیرالمومنیـن ؟ع؟ اسـتان ایلام برگـزار شـد»‪ .‬ایـوب‬ ‫مظفری افزود‪« :‬دراین دوره‪ ۱۰ ،‬تیم از بسیجیان ادارات استان شرکت کردند‬ ‫کـه در دو گـروه پنـج تیمـی طـی دوهفتـه و ‪ ۲۴‬بـازی به رقابـت پرداختنـد»‪ .‬در‬ ‫پایان مسـابقات‪ ،‬تیم منتخب نیروی انتظامی مقام اول؛ تیم بسـیج جامعه‬ ‫پزشـکی مقـام دوم؛ و تیـم یـگان ویـژه مقـام سـوم را کسـب کـرد‪ .‬سـرهنگ‬ ‫نصرالهـی؛ معـاون هماهنگ کننـده سـپاه امیرالمومنیـن ؟ع؟‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫نجفـی؛ جانشـین نیـروی انتظامـی اسـتان‪ ،‬سـرهنگ مهـری؛ معـاون اموزش‬ ‫نیـروی انتظامـی اسـتان‪ ،‬سـرهنگ مریـدی؛ مسـئول بسـیج جامعـه پزشـکی‬ ‫و سـرهنگ باقـری؛ مسـئول تربیت بدنـی سـپاه امیرالمومنیـن ؟ع؟ اسـتان‬ ‫در این ائین حضور داشـتند‪ .‬اختتامیه این مسـابقات‪ ۸ ،‬اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۱‬با‬ ‫حضـور مسـئولین برگـزار و درپایـان‪ ،‬از تیم هـای قهرمـان بـا اهـدای کاپ و لوح‬ ‫و جایـزه تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫ضرورت تامین زیرساخت ها در مرزهای استان‬ ‫با هدف توسعه بخش اقتصادی‬ ‫رضا بهنام‪ /‬معاون اسـتاندار خراسـان جنوبی بر ضرورت تامین زیرسـاخت ها‬ ‫در مرزهـای اسـتان بـا هـدف توسـعه بخـش اقتصـادی تا کیـد کـرد‪ .‬عبـاس زاده‬ ‫باتا کیدبـر ایـن مطلـب؛ طـی بازدیـد از مناطـق و نـوار مـرزی اسـتان در سـه‬ ‫یهـای مهم‬ ‫شهرسـتان سربیشـه‪ ،‬درمیـان و زیـر کـوه تا کیـد کـرد‪« :‬یکـی از ویژگ ‬ ‫اسـتان‪ ،‬ه مجـواری بـا افغانسـتان اسـت‪ .‬وجـود مـرز پهنـاور خراسـان جنوبـی‬ ‫یهـای خـاص اسـتان اسـت»‪ .‬معـاون‬ ‫تهـا و ویژگ ‬ ‫بـا افغانسـتان‪ ،‬یکـی از ظرفی ‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار بابیان اینکـه در دو حـوزه بایـد بـه مـرز توجـه‬ ‫شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬حـوزه اول‪ ،‬بحـث تامیـن امنیـت مـرز و زیرسـاخت های امنیتـی‬ ‫مـرز اسـت کـه بایـد بـا امادگـی الزم‪ ،‬شـرایط موجـود را ارتقـاء ببخشـیم‪ .‬موضـوع‬ ‫دوم‪ ،‬استفاده از ظرفیت های مرز برای توسعه اقتصادی ست که دراین زمینه‬ ‫مرزهای موجود در چهار شهرستان مرزی‪ ،‬این قابلیت را دارند که به حدا کثر‬ ‫ظرفیت و توانمندی خودشان برای مبادالت مرزی و توسعه اقتصادی دست‬ ‫یابنـد»‪ .‬وی هـدف از ایـن بازدیـد میدانـی را بررسـی اخرین وضعیـت امکانات و‬ ‫ظرفیت های موجود در مرزهای اسـتان برای توسـعه بخش اقتصادی خواند‬ ‫و متذکـر شـد‪« :‬ایـن بازدیـد انجـام شـد تـا بـا احصـای مشـکالت‪ ،‬بـرای تقویت و‬ ‫تسـریع در رفـع موانـع احتمالـی برنام ههـای کاربـردی ارائـه و عملیاتی شـود»‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ تاثیری بارش های اخیر در ذخیره اب سدها‬ ‫بی‬ ‫ِ‬ ‫در نشست شورای اسالمی شهر کرمان بررسی شد؛‬ ‫اعضـای سـتاد برگـزاری جشـنواره گل محمـدی بخـش دودانگـه سـاری‪ ،‬بـا‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دیـدار کردنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ دراین دیـدار‪ ،‬عبـاس زار ع‬ ‫بابیان اینکـه ایـن جشـنواره یـک کار فرهنگـی خـوب بـرای رشـد صنعـت‬ ‫گردشـگری منطقـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن جشـنواره بایـد ب هصـورت شـاخص‬ ‫موجـب شناخت هشـدن بیشـتر این منطقـه شـود و بـه توسـعه همه جانبـه ان‬ ‫کمـک کنـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬دودانگـه‪ ،‬یـک منطقـه تاریخـی و دارای‬ ‫مردمـی متدیـن و تالشـگر اسـت و برگـزاری جشـنواره گل محمـدی می توانـد‬ ‫موجـب رشـد فرهنـگ و اقتصـاد ان شـود»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان؛‬ ‫ماموریت واحد اموزش پاالیشگاه گاز‬ ‫عفت فالح‬ ‫نشسـت عمومـی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کرمـان‪ ،‬بـا حضـور رئیـس و سـایر اعضـای‬ ‫شـورا و شـهردار کرمـان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین نشسـت دربـاره دو طـرح اجـرای‬ ‫سـامانه دوچرخ ههـای اشـترا کی و پـارک‬ ‫حاشـیه ای خـودرو بـا نصـب عالئـم و‬ ‫پارکومتـر‪ ،‬بررسـی های الزم انجـام و مقـرر‬ ‫شـد تـا به منظـور تصویـب ایـن دو طـرح‪،‬‬ ‫شـهرداری زمینـه کار را فراهـم و گـزارش‬ ‫کاملـی از ابعـاد مختلـف پروژ ههـا بـه شـورای‬ ‫شـهر ارائـه کنـد‪ .‬در ابتـدای نشسـت‪ ،‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر کرمان ضمن تسـلیت‬ ‫ایـام شـهادت حضـرت علـی ؟ع؟‪ ،‬ایشـان‬ ‫را ایینـه تمام نمـای اسلام و تجسـم کامـل‬ ‫عدالت خواند و بااشـاره به پشت سرگذاشتن‬ ‫تبـار‬ ‫شـب های قـدر‪ ،‬سـالروز شکسـت خف ‬ ‫امریـکا در صحـرای طبـس را نیـز گرامـی‬ ‫داشـت‪ .‬علیرضـا نـادری افـزود‪« :‬شکسـت‬ ‫امریـکا چیـزی جز یـاری خداوند بـرای حفظ‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران نبـود و این موضـوع‬ ‫بـرای کشـور ایـران مبـارک و مایـه مباهـات‬ ‫اسـت»‪ .‬در ادامـه جلسـه و اعلام گـزارش‬ ‫کمیسـیون های شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫منشـی شـورا بـه برگشـت دو مصوبـه ازسـوی‬ ‫هیئـت تطبیـق اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ایـن دو‬ ‫مصوبـه دربـاره املا ک وا گذارشـده متعلـق‬ ‫بـه شـهرداری بـه متقاضیـان پلا ک ‪2975‬‬ ‫و متقاضیـان املا ک تصرفـی در محـدوده‬ ‫طـرح تفضیلـی بـوده و الزم اسـت در صحـن‬ ‫علنـی شـورا مجـدد بررسـی شـود»‪ .‬سـید‬ ‫محمدصـادق تقـوی افـزود‪« :‬طبـق اعلام‬ ‫هیئـت تطبیـق؛ ایـن مصوبـه بـا مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مالـی شـهرداری ها و بنـد ‪ 14‬مـاده‬ ‫‪ 80‬قانـون شـوراها مغایـرت دارد»‪ .‬رئیـس‬ ‫کمیسـیون حقوقـی‪ ،‬نظـارت و ارزیابـی‬ ‫شـورا نیـز بابیان اینکـه ایـن دو مصوبـه بـه‬ ‫سـابقه تصرفـات در شـهرک «شـهید همـت»‬ ‫(صنعتـی) و محـدوده روسـتای «شیشـه گر»‬ ‫مربـوط بـوده و طبـق ان مقرر شـده تصرفات‬ ‫به قیمـت کارشناسـی بـا تخفیـف بـه مالـکان‬ ‫ارائـه شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬مـاده ‪ 13‬ائین نامـه‬ ‫مالـی شـهرداری ها‪ ،‬فـروش امـوال منقـول‬ ‫و غیرمنقـول شـهرداری را ازطریـق مزایـده‬ ‫کتبـی مجـاز می دانـد و ایـراد گرفت هشـده‪،‬‬ ‫یبـر ان اسـت که املا ک بایـد ازطریـق‬ ‫مبتن ‬ ‫مزایـده وا گـذار شـود»‪ .‬محمـد امینـی زاده‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬مزایده گذاشـتن ایـن املا ک‬ ‫ممکـن نیسـت؛ زیـرا تبعاتـی به دنبـال دارد؛‬ ‫یشـود تـا‬ ‫پـس طبـق ضـرورت پیشـنهاد م ‬ ‫بـر مصوبـه تا کیـد شـود»‪ .‬حسـین چناریـان‬ ‫(رئیـس کمیسـیون بودجـه‪ ،‬منابـع پایـدار و‬ ‫سـرمایه گذاری شـورا) نیـز بااشـاره به اینکه‬ ‫نهـا‬ ‫شـهرداری در رونـد تعیین تکلیـف زمی ‬ ‫بـا اخـذ دسـتور قضائـی موظـف بـوده کـه‬ ‫بـا متصرفـات تعیین تکلیـف کنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«امـکان مزایـده وجـود ندارنـد و هیئـت‬ ‫تطبیـق بایـد دراین زمینـه توضیحـات‬ ‫کافـی ارائـه دهـد»‪ .‬فتـح اهلل مویـدی (رئیـس‬ ‫تشـهری‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫کمیسـیون خدما ‬ ‫محیط زیسـت شـورا) نیـز گفـت‪« :‬تعـدادی‬ ‫نخـواران‬ ‫از مالـکان بـا خریـد زمیـن از زمی ‬ ‫مدت ه اسـت دران مناطـق سـا کن هسـتند‬ ‫نهـا متصرف انـد؛‬ ‫و تعـداد محـدودی از ا ‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬هیئـت تطبیـق بایـد این موضـوع‬ ‫را درنظـر بگیـرد و شـورای شـهر بـر اجـرای‬ ‫ایـن مصوبـه اصـرار کنـد»‪ .‬شـهردار کرمـان‬ ‫نیـز بـه برگـزاری جلسـات متعـدد در‬ ‫اسـتانداری دربـاره املا ک تصرف شـده در‬ ‫محدود ههـای غیرقانونـی شـهر اشـاره کـرد و‬ ‫یهـای زیـادی انجـام دادیـم‬ ‫گفـت‪« :‬پیگیر ‬ ‫و درنهایـت در جلسـات بـه جمع بنـدی‬ ‫مکتـوب رسـیدیم کـه بـرای املا ک دارای‬ ‫جسـال‪ ،‬امـکان مزایـده‬ ‫تصرفـات بـاالی پن ‬ ‫نهـا را به قیمـت‬ ‫یتـوان ا ‬ ‫وجـود نـدارد و م ‬ ‫کارشناسـی در یـک شـرایط خـاص بـه‬ ‫خـود مالـک وا گـذار کـرد»‪ .‬سـعید َشـعرباف‬ ‫باتا کیدبراینکـه مزایـده املا ک بـا قدمت باال‬ ‫تبعـات اجتماعـی دارد و معقـول نیسـت‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬این موضـوع در نهادهـای‬ ‫نظارتـی قابل قبـول اسـت؛ پـس بایـد از‬ ‫مصوبـه دفـاع و بـر اجرای ان پافشـاری کرد»‪.‬‬ ‫تشکیلهیئت عالیسرمایه گذاری‬ ‫منشـی شـورا بـه ارسـال نامـه شـهرداری‬ ‫یبـر تشـکیل‬ ‫بـه شـورای شـهر مبن ‬ ‫«هیئت عالـی سـرمایه گذاری» اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬طبـق درخواسـت شـهرداری‪،‬‬ ‫به جهـت تصمیم گیـری تمـام امـور‬ ‫سـرمایه گذاری و مشـارکت شـهرداری ها‪،‬‬ ‫هیئت عالـی سـرمایه گذاری ازسـوی‬ ‫یسـت»‪ .‬سـید‬ ‫شـهرداری درحال شکل گیر ‬ ‫محمدصـادق تقـوی افـزود‪« :‬به اسـتناد‬ ‫تبصـره ‪ ،۲‬بنـد الـف‪ ،‬مـاده ‪ 10‬اصالحیـه‬ ‫شـیوه نامه سـرمایه گذاری و مشـارکت در‬ ‫شـهرداری ها؛ یکـی از شـروط تشـکیل ایـن‬ ‫هیئـت‪ ،‬معرفـی یکی از اعضای شـورای شـهر‬ ‫در این هیئـت اسـت و براین مبنـا؛ حسـین‬ ‫چناریـان (رئیـس کمیسـیون بودجـه‪ ،‬منابـع‬ ‫پایـدار و سـرمایه گذاری) به عنـوان نماینـده‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـورا دراین هیئـت معرفـی م ‬ ‫تهاتر بدهی های شهرداری با شرکت برق‬ ‫رئیـس کمیسـیون بودجـه‪ ،‬منابـع پایـدار و‬ ‫سـرمایه گذاری شـورا در اعلام مصوب ههـای‬ ‫این کمیسیون‪ ،‬به موضوع تهاتر بدهی های‬ ‫شـهرداری بـه شـرکت «توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫شـمال اسـتان» اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«طبـق ایـراد واردشـده از هیئـت تطبیـق؛‬ ‫پیمانـکار به عنـوان طـرف تهاتـر معرفـی‬ ‫ً‬ ‫شـده اسـت؛ درحالی که مسـتقیما نمی توان‬ ‫این اقـدام را انجـام داد و سـازمان دولتـی‬ ‫بایـد نماینـده ای را دراین خصـوص معرفـی‬ ‫کنـد»‪ .‬حسـین چناریـان بابیان اینکـه بـا‬ ‫اعالم به شـهرداری و در جلسـه ای مشـترک‪،‬‬ ‫توافق نام ههـا عـوض شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬شـرکت‬ ‫نبـاره معرفـی کـرد و‬ ‫توانیـر‪ ،‬نماینـده ای درای ‬ ‫تهاتـر بدهـی شـهرداری با بـرق اصالح شـد»‪.‬‬ ‫اجرای پارک حاشیه ای‬ ‫با نصب عالئم و پارکومتر‬ ‫رئیس کمیسـیون عمران و شهرسـازی شـورا‬ ‫در گـزارش این کمیسـیون به پـروژه «صاروج‬ ‫پـارس» و «پـارک حاشـیه ای» و قـرارداد بیـن‬ ‫شـهرداری بـا سـرمایه گذار دراین بـاره اشـاره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬این موضوع در کارگروه ترافیک‬ ‫شـهرداری کرمـان مطـرح و تا کیـد شـده‬ ‫شـهرداری تـا زمینـه اجـرای پارک حاشـیه ای‬ ‫را بـا نصـب عالئـم و پارکومتـر فراهـم کنـد»‪.‬‬ ‫نبـاره‬ ‫منصـور ایرانمنـش افـزود‪« :‬درای ‬ ‫شـهرداری طـی ارسـال نامـه ای بـه شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬درخواسـت صـدور مجـوز کـرده اسـت‬ ‫کـه در کمیسـیون تصمیـم گرفته شـد پـس از‬ ‫بررسـی های الزم و گـزارش نهایـی‪ ،‬زمینـه کار‬ ‫فراهـم و تصمیـم نهایـی گرفتـه شـود»‪.‬‬ ‫اجرای سیستم دوچرخه های اشتراکی‬ ‫وی بـه بررسـی طـرح «دوچرخ ههـای‬ ‫اشـترا کی» در شـهر کرمـان نیـز اشـاره کـرد و‬ ‫نطـرح مـورد‬ ‫بابیان اینکـه کلیـات اجـرای ای ‬ ‫موافقـت اعضای شـورای شـهر اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«دراین طرح قرار اسـت دوچرخه های نسـل‬ ‫سـه به تعـداد ‪ ۳۲‬دسـتگاه مورداسـتفاده‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬ایرانمنـش از پیش بینـی‬ ‫‪۶۰۰‬عـدد دوچرخـه اسـتاندارد شـهری‬ ‫ ‬ ‫نطـرح خبـر داد و گفـت‪« :‬اجـرای‬ ‫درای ‬ ‫ایـن سیسـتم در شـهر‪ ،‬بـه تشـویق نسـل‬ ‫گسـازی دربـاره اسـتفاده از‬ ‫جـوان و فرهن ‬ ‫حمل ونقـل پـا ک نیـاز دارد؛ پـس شـهرداری‬ ‫گسـازی و‬ ‫مکلـف شـده تـا دربـاره فرهن ‬ ‫ایجـاد ذهنیـت مثبـت دراین زمینـه کار‬ ‫کنـد و بعـدازان بـا مصـوب نهایـی شـورا‪ ،‬کار‬ ‫انجـام شـود»‪ .‬رئیـس کمیسـیون عمـران و‬ ‫شهرسـازی شـورا باتا کیدبراینکـه شـهرداری‬ ‫بایـد دربـاره پـارک حاشـیه ای لـوازم را فراهـم‬ ‫کنـد و بررسـی های الزم را انجـام دهـد‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬شـورای ترافیـک اسـتان نیـز باید طرح‬ ‫را بررسـی کنـد و شـهرداری تبعـات اجـرای‬ ‫طـرح ازلحـاظ وضعیـت حضـور کسـبه در‬ ‫محـل‪ ،‬موردبررسـی قـرار دهـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫نبـاره بـه مشـخص بودن‬ ‫کرمـان درای ‬ ‫تعهـدات شـهرداری در ایـن دو قـرارداد‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬تعهـد کردیـم ب هصـورت‬ ‫مشـخص‪ ،‬پـارک حاشـیه ای و پارک ممنـوع‬ ‫را بـا کمـک نیـروی انتظامـی اجـرا کنیـم؛ امـا‬ ‫الزم اسـت تـا شـورای ترافیـک اسـتان طـرح‬ ‫را تائیـد کنـد»‪ .‬سـعید شـعرباف بابیان اینکـه‬ ‫هـر دو طـرح پـارک حاشـیه ای و ایجـاد مسـیر‬ ‫مجـزای دوچرخ هسـواری‪ ،‬به دلیـل ایجـاد‬ ‫تهـا‪ ،‬تبعـات اجتماعـی دارد‪،‬‬ ‫محدودی ‬ ‫گفـت‪« :‬این اقدامـات نیـاز بـه مدیریـت دارد؛‬ ‫ً‬ ‫امـا قطعـا اجـرای ایـن دو طـرح بـرای شـهر‬ ‫مفیـد اسـت»‪ .‬رئیـس کمیسـیون عمـران و‬ ‫شهرسـازی شـورا‪ ،‬بـه مراجعـه تعـدادی از‬ ‫اهالـی بلـوار «شـهید سـلیمانی»‪ ،‬ادامـه پـل‬ ‫«کوثـر» و درخواسـت بازگشـایی این مسـیر‬ ‫اشـاره کرد و گفت‪« :‬براین مبنا؛ شـورای شـهر‬ ‫خواسـتار اعلام گـزارش شـهرداری دربـاره‬ ‫اقدامـات در رفـع انسـداد این مسـیر شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایرانمنـش افـزود‪« :‬طبـق گـزارش‬ ‫معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شـهردار؛‬ ‫مقررشـده اداره بـرق بـرای روشـنایی اقـدام‬ ‫کنـد و بـا اصلاح هندسـی‪ ،‬مسـیر تـا انتهـای‬ ‫اسـفالت بازگشـایی شـود که دراین خصوص‬ ‫شـهرداری بایـد گزارشـی بـه شـورا ارسـال‬ ‫کنـد»‪ .‬وی بـه اعالم نامـه ای از دفتـر‬ ‫تسـهیلگری سراسـیاب دربـاره سـاماندهی‬ ‫میـدان «بیرم ابـاد» و ورودی شـهر از سـمت‬ ‫جـاده «ماهـان» اشـاره کـرد و بابیان اینکـه‬ ‫نطـرح امـاده و مناقصـه ان نیـز برگـزار‬ ‫ای ‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬اجـرای طـرح باتوجه به‬ ‫حسـاس بودن ورودی شـهر و احتمـال‬ ‫تصادفـات‪ ،‬بایـد هرچه زودتـر شـروع شـود»‪.‬‬ ‫ایرانمنـش دربـاره مصوبـات‪ ،‬بـه موضـوع‬ ‫وا گـذاری و ازادسـازی اسـناد تعـدادی از‬ ‫سهـای بخـش خصوصـی اشـاره کـرد و‬ ‫اتوبو ‬ ‫نمـورد در شـورا مطـرح و مصـوب‬ ‫گفـت‪« :‬ای ‬ ‫شـد کـه بعـد از پایـان قـرارداد‪ ،‬اسـناد ازاد و‬ ‫اتوبوس ها به صاحبان ان ها منتقل شـود»‪.‬‬ ‫وی بـ ه درخواسـت شـهرداری جهـت خریـد‬ ‫یک دسـتگاه «لـودر» اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫ن لودر با قیمت کارشناسی‬ ‫«موافقت شد ای ‬ ‫و طبـق کارایـی‪ ،‬خریـداری شـود»‪ .‬رئیـس‬ ‫تشـهری‪ ،‬بهداشـت‬ ‫کمیسـیون خدما ‬ ‫و محیط زیسـت شـورا هـم پیشـنهاد‬ ‫راه انـدازی بازارچه هایـی بـرای عرضـه‬ ‫محصـوالت از تولیـد بـه مصـرف را مطرح کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬این اقـدام درراسـتای حمایـت از‬ ‫تولیدکننـده و مصرف کننـده‪ ،‬دسـت دالالن‬ ‫را کوتاه می کند»‪ .‬فتح اهلل مویدی همچنین‬ ‫خواسـتار سـاماندهی دست فروشـان در‬ ‫ً‬ ‫صشـده شـد و افـزود‪« :‬معمـوال‬ ‫نقـاط مشخ ‬ ‫این افـراد کاالهـای بی کیفیـت را به هرقیمـت‬ ‫نهـا نظـارت‬ ‫می فروشـند؛ الزم اسـت بـر کار ا ‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫تعیین تکلیفبازارچه هایخوداشتغالی‬ ‫وی درادامـه‪ ،‬خواسـتار تعیین تکلیـف‬ ‫غرف ههـای خوداشـتغالی پـارک شـهید‬ ‫مطهـری شـد و باتا کیدبراینکـه تعلـل در‬ ‫سـاماندهی ایـن غرف ههـا منجـر بـه بـروز‬ ‫یشـود و ادعـای مالکیـت‬ ‫مشـکالتی م ‬ ‫غرفـه داران تبعاتـی را به دنبـال دارد‪ ،‬از‬ ‫شـهرداری خواست دراین باره گزارش کاملی‬ ‫ارائـه کنـد‪ .‬شـهردار کرمـان نیـز بابیان اینکـه‬ ‫کار وارد فراینـد قضائـی شـده‪ ،‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫«بـا موقوفـه و غرفـه داران مذا کـره شـد؛ ولـی‬ ‫بـه نتیجه نرسـیدیم؛ بنابراین‪ ،‬از غرفـه داران‬ ‫شـکایت می کنیـم»‪ .‬شـعرباف افـزود‪« :‬ادعـا‬ ‫شـده کـه کل پـارک و بازارچـه موقوفـه اسـت؛‬ ‫امـا ادعاهـای اوقـاف را تائیـد نکردیـم»‪.‬‬ ‫وی دربـاره ایجـاد مکان هایـی بـرای عرضـه‬ ‫مسـتقیم کاال از تولیـد بـه مصـرف‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دو نقطه شناسـایی شـده؛ یکی در منطقه‬ ‫بلداالمیـن و دیگـری در ورودی جـاده قدیـم‬ ‫ماهـان»‪ .‬شـهردار کرمـان باتا کیدبراینکـه‬ ‫این اقـدام بـه سـرمایه گذار نیـاز دارد و ماننـد‬ ‫بازارچـه «ابوذر»‪ ،‬شـرکت هایی مانند شـرکت‬ ‫تعاونـی روسـتایی می تواننـد دراین زمینـه‬ ‫همـکاری کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به دنبـال بـازارداری‬ ‫نیسـتیم؛ از کسـانی که بـه سـرمایه گذاری‬ ‫دراین بخـش تمایـل دارنـد‪ ،‬اسـتقبال‬ ‫می کنیـم»‪ .‬وی بااعالم اینکـه عالو هبـر دو‬ ‫صشـده‪ ،‬بـه زودی دو نقطـه‬ ‫نقطـه مشخ ‬ ‫دیگـر بـرای راه انـدازی بازارچ ههـای عرضـه‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫کاال مشـخص و اعلام م ‬ ‫«دراین اقـدام بایـد هزین ههـا محاسـبه و‬ ‫زیرساخت الزم نیز فراهم شود»‪ .‬محمدرضا‬ ‫کمسـاری (رئیس کمیسیون میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری شورا) نیز با گالیه از اینکه به رغم‬ ‫برگـزاری جلسـه بـا شـرکت تعاونـی روسـتایی؛‬ ‫بازارچـه «ابـوذر» در شـب عیـد راه انـدازی‬ ‫نشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا وجـود مصوبـه شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬راه انـدازی ایـن بازارچـه معطـل مانـده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار کرمـان دراین خصـوص‬ ‫گفت‪« :‬بازارچه را به شرکت تعاونی روستایی‬ ‫تحویـل دادیـم؛ امـا ایـن شـرکت اعلام‬ ‫کـرده بازگشـایی ایـن بازارچـه‪ ،‬بـه مقدماتـی‬ ‫نهـا هسـتیم»‪.‬‬ ‫نیـاز دارد؛ منتظـر اقـدام ا ‬ ‫محمدرضـا کمسـاری (رئیـس کمیسـیون‬ ‫میراث فرهنگـی و گردشـگری شـورا) نیـز بـه‬ ‫موضـوع جابه جایـی شـهرداری منطقه ‪ ۵‬به‬ ‫مکان مناسـب در جوار بازار «قلعه محمود»‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬دراین خصـوص بـا‬ ‫اموزش وپـرورش جلسـه ای برگـزار و دربـاره‬ ‫تحویل گرفتـن ملـک بررسـی های الزم انجـام‬ ‫و توافـق شـد دراسـر ع وقت اقـدام الزم انجـام‬ ‫شـود»‪ .‬چناریان (رئیس کمیسـیون بودجه‪،‬‬ ‫منابـع پایـدار و سـرمایه گذاری شـورا) بـر‬ ‫تعیین تکلیـف پروژ ههـای سـرمایه گذاری‬ ‫در گذشـته‪ ،‬دلیـل به نتیجه نرسـیدن‬ ‫نهـا و همچنیـن پروژ ههـای‬ ‫تعدادی ازا ‬ ‫کنونـی و قراردادهـای شـهرداری تا کیـد کـرد‬ ‫نبـاره از جمع بنـدی‬ ‫کـه شـهردار کرمـان درای ‬ ‫نهایـی شـش پـروژه در شـهر کرمـان خبـر‬ ‫داد‪ .‬شـعرباف افـزود‪« :‬بـه زودی درمـورد‬ ‫حهـای‬ ‫پروژ ههـای گذشـته و تعـدادی از طر ‬ ‫جدیـد شـهری و همچنیـن قراردادهـای‬ ‫منعقدشـده‪ ،‬گزارشـی ارائـه می کنیـم»‪.‬‬ ‫محمدامیـن شمسـی (نایب رئیـس‬ ‫کمیسـیون عمـران و شهرسـازی شـورا) نیـز‬ ‫بـه معرفـی مدیـر بازرسـی شـهرداری اشـاره‬ ‫کـرد و توضیـح داد‪« :‬در بعضـی از پروند ههـا‬ ‫یشـود؛ پـس پیشـنهاد‬ ‫کـم کاری مشـاهده م ‬ ‫یشـود سـامانه ای بـرای پاالیـش نیروهـای‬ ‫م ‬ ‫شـهرداری ایجـاد شـود»‪.‬‬ ‫در فروردین ماه امسال صورت پذیرفت؛‬ ‫جابه جایی بیش از ‪ ۱ ۱۲۳۰۰۰‬تن کاال از مازندران به سایر نقاط کشور‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس اداره حمل ونقـل کاالی راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬در فروردین مـاه امسـال بیـش‬ ‫از ‪ ۱۱۲۳۰۰۰‬تـن کاال از مازنـدران بـه سراسـر‬ ‫کشـور جاب هجـا شـد»‪ .‬سـید رحمت الـه‬ ‫موسـوی افزود‪« :‬عمده کاالی جابه ج اشـده‬ ‫شـن‪ ،‬ماسـه‪ ،‬ذرت دامـی‪ ،‬گنـدم انسـانی‪،‬‬ ‫انـواع بنزیـن‪ ،‬فراورد ههـای لبنیاتی‪ ،‬نفت گاز‪،‬‬ ‫سـیمان کیسـه ای‪ ،‬مرکبات‪ ،‬سـیمان فله ای‬ ‫و بنزیـن معمولـی بـوده اسـت»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ ۸۷۵۰۸« :‬فقـره بارنامـه توسـط عوامـل‬ ‫ذی ربـط صـادر شـده اسـت»‪ .‬وی کاالی‬ ‫لشـده از بندرهـای اسـتان بـا‬ ‫اساسـی حم ‬ ‫نمـاه امسـال‬ ‫سـایر نقـاط کشـور در فروردی ‬ ‫را نیـز ‪ ۱۶۴۶۱۸‬تـن اعلام و تا کیـد کـرد‪« :‬از‬ ‫بندرهـای امیرابـاد‪ ،‬نوشـهر و فریدون کنـار‬ ‫‪ ۷۱۵۷‬فقـره بارنامـه توسـط شـرکت های‬ ‫حمل ونقـل کاال مسـتقر در بندرهـا بـه سـایر‬ ‫نقاط کشـور صادر شده اسـت»‪ .‬رئیس اداره‬ ‫حمل ونقـل کاالی راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان تا کیـد کـرد؛ ‪1 34‬شـرکت‬ ‫حمل ونقـل و شـعبات در سـطح مازنـدران‬ ‫فعـال هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس امـوزش نیروی انسـانی شـرکت پاالیـش گاز ایالم گفـت‪« :‬ماموریت این‬ ‫واحـد‪ ،‬ارتقـای سـطح دانـش و مهـارت کارکنـان و هدف گـذاری ان درراسـتای‬ ‫دسـتیابی بـه ماموریـت محولـه‪ ،‬استانداردسـازی تجهیـزات و فضـای‬ ‫اموزشی سـت»‪ .‬حسـین قمـری توضیـح داد‪« :‬ایـن واحـد‪ ،‬بـا هـدف ارتقـای‬ ‫دانـش فنـی و مهارت هـای کارکنان شـرکت در چهارچوب اهداف اسـتراتژیک‬ ‫سازمان‪ ،‬نسبت به تدوین برنامه اجرایی با هدف استانداردسازی اقدامات‬ ‫اموزشـی مبتنی بـر اسـتانداردهای بین المللـی ایـزو و تکمیـل تجهیـزات‬ ‫اموزشـی و کمک اموزشـی موردنیـاز و نیـز تجهیـز فضـای اسـتاندارد مطابـق‬ ‫نظـام جامـع امـوزش شـرکت ملـی گاز ایـران اقـدام کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ایـن شـرکت به عنـوان یکـی از مرا کـز اموزشـی موردتائیـد در‬ ‫سـطح شـرکت ملـی گاز ایـران بـوده کـه در اجـرای برنام ههـای اموزشـی کالن؛‬ ‫ازجملـه برگـزاری دوره های توسـعه شایسـتگی های مدیـران‪ ،‬با واحـد اموزش‬ ‫شـرکت ملـی گاز همـکاری می کنـد»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫به بهانه روز معلم؛‬ ‫معلم؛ راهنمای خوبی ها و نیکی ها و بیدار کننده است‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫معلمـان هرسـال مجبورنـد کـه تکـه ای از وجـود‬ ‫خـود را رهـا کننـد و او را به دیگری بسـپارند‪ .‬معلم ها‬ ‫هر بـار بـه هـر دانش امـوز تکـه ای از وجـود خـود را‬ ‫تقدیـم می کنـد‪ ،‬از خـود بـه ان هـا محبـت و عشـق‪،‬‬ ‫نوع دوسـتی‪ ،‬فـدا کاری و ایثـار را تزریـق می کنـد‪.‬‬ ‫گاهـی معلم هـا داد می زنند‪ ،‬سـخت گیری می کنند؛‬ ‫امـا پشـت همـه ایـن سـخت گیری ها یـک محبـت بـزرگ نهفته اسـت‪ .‬ا گـر نبود‬ ‫هرگـز هیـچ معلمـی ان قـدر تلاش نمی کـرد کـه تـو درهرشـرایطی و بـدون هیـچ‬ ‫بهانه ای بهترین باشی؛ بنابراین هرگز از ان ناراحت نباش؛ زیرا که هیچ مادری‬ ‫بـد فرزنـدش را نمی خواهـد و هیـچ کودکـی نمی توانـد مادرهـای زندگـی اش را‬ ‫فرامـوش کنـد‪ .‬خداونـد متعـال نسـبت بـه شـان و مقـام معلـم عنایـت خاصـی‬ ‫داشته و این قشر فرهیخته را از سایر طبقات ممتاز ساخته است‪ .‬معلم‪ ،‬چراغ‬ ‫هدایت و کشتی نجات است‪ .‬معلم راهنمای خوبی ها و نیکی ها و بیدارکننده‬ ‫اسـت‪ .‬همان گونه کـه معلمـی‪ ،‬شـغل انبیاسـت و امـت سـرگردان را بـه سـرمنزل‬ ‫هدایـت و سـعادت و از دریـای پرتالطـم فسـاد و انحـراف به سـاحل امیدبخش‬ ‫نجات و نیکبختی می رسـاند‪ .‬سرنوشـت جوامع بشـری مرهون سـعی و تالش‬ ‫اموزگاران و معلمان است‪ .‬چون بزرگانی که هرکدام منشا خیرات و برکاتی برای‬ ‫مسـلمانان شـد در قـدرت و تـوان هیچ کـس نیسـت کـه مقـام و ارزش معلـم را‬ ‫برشـمارد‪ .‬چنان کـه هیچ کـس را یـارای ان نیسـت کـه فعل ایزد بسـتاید یا نقش‬ ‫عظیم رسوالن الهی را بر کاغذ بنشاند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬خداوند متعال نسبت به شان‬ ‫و مقـام عالـم و متعلـم عنایـت خاصـی داشـته و انـان را بـر سـایر طبقـات ممتـاز‬ ‫سـاخته اسـت‪ .‬او به شـخصیت انان ارج نهاده و برای انان امتیاز ویژه ای قائل‬ ‫شده است‪ .‬در میان احادیث پیامبر ا کرم ؟ص؟ روایات مربوط به ارزش و اعتبار‬ ‫علـم و عالـم و متعلـم به قـدری فـراوان اسـت کـه احصـای تمامـی انهـا نزدیـک‬ ‫بـه محـال می نمایـد‪ .‬پیامبـر گرامی اسلام صلی اهلل علیه می فرماینـد‪« :‬تمامی‬ ‫جنبنـدگان روی زمیـن و ماهیـان دریا و هر موجـود زنده ای در فضا و همه اهل‬ ‫اسمان و زمین برای معلمی که نیکی به مردم بیاموزد‪ ،‬طلب امرزش می کند‪.‬‬ ‫دانشمند و دانشجو در پاداش با یکدیگر برابرند و در روز قیامت بدین سبب‪،‬‬ ‫بسـان دو اسـب مسـابقه با یکدیگر به رقابت می پردازند»‪ .‬بی سـبب نیست که‬ ‫مقام معلم‪ ،‬مقام واالیی ست؛ مقامی باالتر از مقام معلم نیست‪ .‬واژه معلم …‬ ‫جزو واژه های مقدس است‪ .‬در جامعه ما که اساس اموزش بر تعلیم و تزکیه و‬ ‫تربیـت قشـرهای گونا گون اسـت‪ ،‬معلم مقـام ویـژه ای دارد‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫نصب بیش از ‪ 7000‬علمک گاز در سطح استان‬ ‫مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان اردبیـل از نصـب هفت هـزار و ‪ 134‬انشـعاب‬ ‫گاز تـا در سـال گذشـته خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان‬ ‫ت از مناطـق‬ ‫اردبیـل؛ سـردار اسـماعیلی گفـت‪« :‬به منظـور زدودن محرومیـ ‬ ‫کمتر توسـعه یافته روسـتایی اسـتان اردبیـل و توزیـع عادالنـه امکانـات در همه‬ ‫مناطـق‪ ،‬از ابتـدای سـال گذشـته تعـداد هفت هـزار و ‪ 134‬عـدد انشـعاب گاز‬ ‫جدید در سـطح اسـتان نصب شـده که از این تعداد یک هزار و ‪ 693‬علمک در‬ ‫شهرها و پنج هزار و ‪ 441‬انشعاب گاز طبیعی در روستاها نصب شد ه که تعداد‬ ‫انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل با احتساب تعداد علمک های‬ ‫نصب شـده در سـال گذشـته بـه ‪ 254‬هـزار و ‪ 159‬انشـعاب رسـیده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ارتقـای ضریـب نفـوذ گاز طبیعـی در روسـتاهای اسـتان را شـاخص مهمـی‬ ‫در راسـتای برقراری عدالت اجتماعی و اشـتغال پایدار برشـمرد و گفت‪« :‬از کل‬ ‫علمک های نصب شـده در سـطح اسـتان‪ 52 ،‬درصد در شـهرها و ‪ 48‬درصد در‬ ‫روسـتاهای سـطح اسـتان نصب شـده اسـت»‪ .‬اسـماعیلی در بخش دیگری از‬ ‫سـخنان خـود بـه توسـعه زیرسـاخت های گاز طبیعـی در اقصی نقـاط اسـتان‬ ‫حهـای جدیـد سـرمایه گذاری‬ ‫اشـاره کـرد و زمینه هـای الزم را بـرای اغـاز طر ‬ ‫به منظـور جهـش تولیـد و اشـتغال زایی را بسیار مناسـب توصیـف کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«با ایجاد مشوق ها و رفع بروکراسی ها در جلب اعتماد‪ ،‬سرمایه گذاران امادگی‬ ‫الزم را برای جذب مشترکین صنعتی و تامین انرژی طر ح های بزرگ و کوچک‬ ‫صنعتـی را داریم ‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 81‬واحد صنعتی و مصرف کننده عمده‬ ‫مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان اردبیـل گفـت‪ 81« :‬واحـد صنعتـی عمـده و جزء‬ ‫در سـال گذشـته از گاز طبیعـی بهره منـد شـدند»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان اردبیـل؛ اسـماعیلی با اشـاره به نام گـذاری سـال جاری بـا‬ ‫عنوان «تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین»‪ ،‬گفت‪« :‬استان اردبیل به لحاظ‬ ‫وجود شهرک های صنعتی و صنایع تبدیلی گسترده در جایگزینی گاز طبیعی‬ ‫بـا سـوخت های فسـیلی عملکـرد مناسـبی داشـته اسـت و خوشـبختانه بـا‬ ‫اقدام های حمایتی دولت از بحث گازرسانی به صنایع در سال گذشته تعداد‬ ‫‪ 81‬واحـد صنعتـی عمـده و جـزء از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد شـده اند کـه بـا‬ ‫احتسـاب این تعـداد تا به حـال بـه یک هـزار و ‪ 644‬واحـد صنعتـی عمـده و جزء‬ ‫گازرسـانی شـده اسـت و امیدواریـم بـا اتخـاذ تصمیمـات مناسـب در راسـتای‬ ‫پشتیبانی از تولید طی سال جاری به اهداف ّ‬ ‫کمی و کیفی خوبی دراین زمینه‬ ‫دسـت یابیم»‪ .‬وی در رابطه با ایجاد زیرسـاخت های گازرسـانی در شهرک های‬ ‫صنعتـی نیـز به اقدامات گسـترده شـرکت در خصوص گازرسـانی بـه محورهای‬ ‫صنعتـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬تعـداد یک هـزار و ‪ 644‬واحـد صنعتـی از نعمـت‬ ‫گاز طبیعـی بهره منـد هسـتند کـه از این تعـداد ‪ 1362‬واحـد صنعتـی به عنـوان‬ ‫مصرف کننـده جـزء و ‪ 282‬واحـد صنعتـی نیـز به عنـوان مصرف کننـده عمـده‬ ‫هسـتند»‪ .‬اسـماعیلی جایگزینـی گاز طبیعـی بـا سـوخت های فسـیلی را در‬ ‫لو نقـل را از مهم تریـن رویکردهـای شـرکت گاز اسـتان برشـمرد و‬ ‫صنعـت حم ‬ ‫گفـت ‪« :‬در حال حاضر در سـطح اسـتان اردبیل تعـداد ‪ 69‬جایـگاه ‪ CNG‬وجود‬ ‫دارد کـه مشـغول خدمت رسـانی بـه هم وطنـان گرامـی هسـتند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 29 1401‬رمضان ‪ 1443‬اول می ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2488‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫فرماندار مالرد بیان کرد؛‬ ‫هزار میلیاردتومان دستاورد سفر رئیس جمهور برای مردم مالرد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرماندار شهرسـتان مالرد در نشسـت خبری با اصحاب رسـانه اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬سـفر اخیر رئیس جمهور به شهرسـتان مالرد‪ ،‬منشـا برکات‬ ‫و اثـرات زیـاد در حوز ههـای مختلـف بـرای مـردم اسـت کـه بـا تصویـب‬ ‫شهـای مختلـف از ان‬ ‫بودجـه هزارمیلیـاردی‪ ،‬شهرسـتان در بخ ‬ ‫یشـود»‪ .‬جابـر کریمی (فرمانـدار ملارد) بااشـاره به مصوبات‬ ‫منتفـع م ‬ ‫جلسـه شـورای اداری بـا حضـور رئیس جمهـور در حـوزه مشـق گفت‪:‬‬ ‫«در جلسـه شـورای اداری کـه در شـهریار بـا حضـور سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی (رئیس جمهـور )‪ ،‬اسـتاندار‪ ،‬فرمانـداران و ائمـه جمعـه برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬اقـای حـق وردی (نماینـده مـردم در مجلـس شـورای اسلامی)‬ ‫نیـز به خوبـی از حـق سـه شـهر شـهریار‪ ،‬ملارد و قـدس دفـاع کـرد و‬ ‫تمامـی دغدغ ههـا و مشـکالت نیـز مطـرح شـد»‪ .‬کریمـی به اعتبـار ‪۱۵‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومانی اسـتانی اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬از این مبلغ اعتبار‪،‬‬ ‫هـزار میلیاردتومـان بـرای ملارد در نظـر گرفت هشـده اسـت کـه تلاش‬ ‫تهـای اسـتاندار و تلاش نماینـده مـردم‬ ‫مـا بـر ایـن اسـت تـا بـا حمای ‬ ‫و هم افزایـی الزم‪ ،‬ایـن اعتبـارات را فراتـر ازانچـه پیشنهادشـده اسـت‬ ‫ً‬ ‫تصویـب کنیـم کـه پـس از نهایـی شـدن ان‪ ،‬حتمـا مـردم عزیـز را از ان‬ ‫باخبـر خواهیـم کـرد»‪ .‬ایـن مقـام عالـی دولـت در شهرسـتان ملارد‪،‬‬ ‫بااشـاره به سـاخت ورزشـگاه پنـج هزارنفـره شهرسـتان ملارد گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن ورزشـگاه ‪ 50‬درصـد پیشـرفته داشـته اسـت و ‪ 50‬درصـد از ان‬ ‫باقیمانده و نیاز به اعتبار دارد‪ ،‬که رئیس جمهوری تا کید کرد هدف‬ ‫از ایـن سـفر‪ ،‬تخصیـص اعتبـارات بـرای پروژه های نیمه تمام اسـت»‪.‬‬ ‫حشـده در ایـن جلسـه‬ ‫وی در ادامـه بـه مهم تریـن موضوعـات مطر ‬ ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬دستور اولین مصوبه که با تا کید رئیس جمهوری‬ ‫همـراه بـود‪ ،‬مبنـی بـود بـر تسـریع در بهر هبـرداری کامل از بیمارسـتان‬ ‫تامیـن اجتماعـی؛ زیـرا صدهـزار بیم هشـده تامیـن اجتماعـی در ایـن‬ ‫شهرستان نیازمند خدمات درمانی هستند»‪ .‬کریمی بااشاره به اینکه‬ ‫ملارد تنها شهرسـتان تهران اسـت که شـهرک صنعتـی دولتی نـدارد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬از قبل زمینی برای سـاخت این شـهرک اختصاص یافته بود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ولی مشکل تامین اب داشت و اخیرا جواب استعالمات درخصوص‬ ‫اب منطقـه ای مثبـت اعال مشـده و ‪ ۷۲۴‬هکتـار از اراضـی اخترابـاد بـه‬ ‫ایـن امـر اختصـاص یافـت»‪ .‬ایـن مسـئول‪ ،‬تاسـیس متـرو را یکی دیگر‬ ‫حشـده در جلسـه شـورای اداری دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫از مسـائل مطر ‬ ‫«در گذشـته بحـث قطـار شـهری مطـرح بـود‪ ،‬ولـی ازانجا کـه تجربـه‬ ‫خوبـی از قطـار شـهری در اسـتان نداشـتیم‪ ،‬قـرار شـد کـه موضـوع‬ ‫متـرو در دسـتورکار قـرار بگیـرد و ریاسـت جمهور نیـز دسـتور تاسـیس‬ ‫شـرکت متـرو توسـط شـهرداران در سـه شهرسـتان را دادنـد تـا متـرو بـا‬ ‫اعتبـارات دولتـی و منطقـه ای اغـاز شـود»‪ .‬کریمـی حـل بحـران اب‬ ‫حشـده در سـفر‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬صنعتی و شـرب را از دیگر موضوعات مطر ‬ ‫رئیس جمهـور دانسـت و از عـدم تخصیـص حق ابه سـد کرج به دلیل‬ ‫بحـران کم ابـی و تحـت تاثیـر قـرار گرفتن کشـاورزی منطقه خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬اعتباراتـی از سـفرهای ریاسـت جمهوری بـه حـل ایـن بحـران‬ ‫اختصاص یافت تا از تصفیه خانه صالح اباد و شهرک مرک‪ ،‬بخشی از‬ ‫مشکالت کشاورزان حل و از تصفیه خانه شماره شش تهران نیز اب‬ ‫شـرب بـه سـه شهرسـتان برسـد»‪ .‬وی اصلاح شـبکه های اب رسـانی‬ ‫روسـتاها‪ ،‬توسـعه زیرسـاخت های امنیتـی و انتظامـی‪ ،‬توسـعه و‬ ‫ارتقـای زیرسـاخت های فرهنگـی و اجتماعـی‪ ،‬تامیـن نهاد ههـای‬ ‫دامـی‪ ،‬ارتقـای سـرانه های رفاهـی و بهداشـتی‪ ،‬پیگیـری مشـکالت‬ ‫واحدهـای تولیـدی‪ ،‬مشـکالت طـرح هادی روسـتاها به دلیـل وجود‬ ‫سـکونتگاه های غیررسـمی و اصلاح نقـاط حادثه خیـز را از دیگـر‬ ‫موضوعـات مطر ح شـده در جلسـه شـورای اداری دانسـت‪ .‬فرمانـدار‬ ‫ملارد تصریـح کـرد‪« :‬نـاوگان حمل ونقـل عمومـی کـه سـال گذشـته‬ ‫دچار بحران های مقطعی شد و هم رانندگان و هم مردم‪ ،‬از وضعیت‬ ‫موجود ناراضی بودند و پیگیری هایی نیز دراین زمینه صورت گرفت‪،‬‬ ‫حشـده در جلسـه شـورای اداری بـود کـه‬ ‫ثهـای مطر ‬ ‫از دیگـر بح ‬ ‫رئیس جمهور نیز قول مساعد درخصوص کمک به مشکالت ناوگان‬ ‫را داد»‪ .‬کریمـی افـزود‪« :‬همچنیـن توسـعه و ارتقـای زیرسـاخت های‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی از دغدغ ههـای مهـم مـردم شهرسـتان ملارد‬ ‫بـود کـه در جلسـه دیـروز عنـوان شـد و موردبررسـی قـرار گرفـت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬بحث توسعه مرکز اخوان به عنوان یک طرح بزرگ‬ ‫ملـی نیـز مطـرح شـد‪ ،‬کـه هـم در بازدیـد رئیس جمهـور از خـود مرکـز و‬ ‫هـم در جلسـه‪ ،‬ایشـان دسـتور داد کـه ایـن مرکز‪ ،‬با لحـاظ موضوعات‬ ‫اجتماعـی و امنیتـی تجهیـز شـود»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ملارد اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬همچنیـن بـرای شـهرک اداری دسـتور داد تـا اسـتاندار‬ ‫در جلسـه شـورای اداری‪ ،‬پیگیـر اسـتقرار کامـل تمامـی ادارات در‬ ‫شهرسـتان مالرد شـود تا کار خدمات رسـانی به مردم سـرعت بگیرد‪،‬‬ ‫ضمن اینکـه ادارات خودشـان نسـبت به ساخت وسـاز و انتقـال اداره‬ ‫بـه شـهرک اقـدام کننـد و از منابـع شـهرداری ها اسـتفاده نشـود»‪.‬‬ ‫بهره برداری از بوستان و میدان شهدای مالیات مالرد‬ ‫بـا حضـور مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی پـروژه میـدان و بوسـتان‬ ‫شـهدای مالیات در شـهر مالرد افتتاح و وارد فاز بهره برداری شـد‪ .‬ائین‬ ‫افتتاح این بوستان با حضور دکتر منظور (رئیس سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشـور )‪ ،‬دکتر صالحیان (مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شـهر و اسـتان‬ ‫تهران)‪ ،‬مدیرکل دفتر روابط عمومی سـازمان امور مالیاتی کشـور‪ ،‬جابر‬ ‫کریمـی (فرمانـدار ملارد)‪ ،‬حجت االسلام خوبانـی (امام جمعـه ملارد)‬ ‫نبـاره‬ ‫و شـهردار ملارد برگـزار شـد‪ .‬محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) درای ‬ ‫گفت‪« :‬شهر و شهرستان مالرد‪ ،‬در غربی ترین نقطه استان تهران‪ ،‬یکی‬ ‫ً‬ ‫از شهرهای نسبتا نوین منطقه است که باوجود محدودیت های زیاد‪،‬‬ ‫مسـئولین و مدیـران ان عـزم خـود را جزم‬ ‫کرده انـد تـا بـه هـر نحـوه ممکـن‪ ،‬رفـاه و‬ ‫اسـایش حدا کثری را با امکانات موجود‪،‬‬ ‫بـرای شـهروندان خـود فراهـم سـازند»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬توزیـع عادالنـه فضـای‬ ‫تهـای‬ ‫سـبز در محلات شـهر‪ ،‬از اولوی ‬ ‫یسـت و ضـرورت دارد‬ ‫مدیریـت شهر ‬ ‫همـه شـهروندان دسترسـی الزم بـه‬ ‫بوسـتان ها و فضای سـبز را در کوتاه ترین‬ ‫فاصلـه از محـل سـکونت خـود داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬شـهردار ملارد خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬درهمین راسـتا‪ ،‬شـهرداری ملارد‬ ‫بـا ارج نهـادن بـه مقـام شـامخ شـهدای‬ ‫هشـت سـال دفـاع مقـدس‪ ،‬به خصـوص‬ ‫شـهدای کارمنـد‪ ،‬طـی مراسـمی یکـی از‬ ‫نهـا و بوسـتان های شـهر را بـا نـام‬ ‫میدا ‬ ‫شـهدای مالیـات‪ ،‬احـداث و بـه افتتـاح‬ ‫و بـه بهر هبـرداری رسـاند»‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫افـزود‪« :‬احـداث‪ ،‬بسـط و گسـترش‬ ‫فضـای سـبز‪ ،‬نیـازی اسـتراتژیک و ضامن‬ ‫بقـای زیسـت انسـانی در شهرهاسـت؛‬ ‫یکـه پـس از شـکل گیری شـهرداری ها‪ ،‬درراسـتای رسـیدگی و‬ ‫به نحو ‬ ‫مدیریت زندگی اجتماعی‪ ،‬سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز را یکی‬ ‫از بخش های مهم و استراتژیک این نهاد قرار دادند»‪ .‬شهرداری مالرد‬ ‫در یـک عملیـات جهـادی بـا بـازه زمانـی کمتـر از ‪ ۲۴‬سـاعت‪ ،‬نسـبت به‬ ‫طراحی و اجرای میدان و بازسـازی و سـاماندهی فضای سـبز بوسـتان‬ ‫شـهدای مالیـات اقـدام کـرد‪ .‬مدیریـت شـهری ملارد تصریح کـرد‪« :‬این‬ ‫روزهـا انجـام خدمـات عمرانـی و فراهم کـردن امکانات رفاهـی در برخی‬ ‫از شـهرها بـرای مدیریـت شـهری‪ ،‬به مراتـب سـخت تر و دشـوارتر از‬ ‫احـداث شـهرهای جدیـد و نوسـاز اسـت‪ .‬تلاش سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر‬ ‫و فضـای سـبز شـهر ملارد درراسـتای افزایـش سـرانه های فضـای سـبز‬ ‫شـهری و متعـادل کـردن نسـبت سـطح فضـای سـبز بـه فضای سـخت‬ ‫(بتن‪ ،‬اسـفالت و ‪ )...‬اسـت که منجر به افزایش بوسـتان های محله ای‬ ‫بیش ازپیـش شـده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه اضافـه کـرد‪« :‬در اجـرای‬ ‫تهـای خدمـات شـهری‪ ،‬امـور زیربنایـی و ترافیـک‬ ‫ایـن پـروژه‪ ،‬معاون ‬ ‫و سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‪ ،‬در یـک همـکاری سـتودنی‪،‬‬ ‫تمـام امکانـات خـود را بـه کار بسـتند تـا گامـی دیگـر در جهـت تحقـق‬ ‫امکانـات رفاهـی شـهروندان ملاردی برداشـته شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«پروژ ههـای عمرانـی‪ -‬خدماتی شـهر مالرد‪ ،‬براسـاس اولویت بندی نیاز‬ ‫شـهروندان اجرایـی خواهـد شـد»‪ .‬مهنـدس بهمنـی در خاتمـه یـاداور‬ ‫شد‪« :‬مدیریت شهری مالرد در بدو ورود با یک رویکرد و نگاه فرهنگی‬ ‫و رفاهـی کار خـود را شـروع کـرد و قد مهـای خوبـی درراسـتای توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های فضاهـای فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و سـرانه فضـای سـبز از‬ ‫جانب شـورا و شـهرداری برداشـت‪ ،‬لیکن نسبت به حجم و مشکالت و‬ ‫مباحثی که در شهرستان مالرد وجود دارد‪ ،‬می طلبد کارهای بیشتری‬ ‫در حوزه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬ورزشی صورت بگیرد و این مهم نیازمند‬ ‫یک همکاری بین نهادی فرهنگی در سطح شهرستان است تا بتوانیم‬ ‫مشـکالت شـهر ملارد را بـه یـاری حق تعالـی مرتفـع کنیـم»‪.‬‬ ‫مـردم همیشـه درصحنـه‪ ،‬هوشـیار و انقالبـی شـهر اندیشـه‪ ،‬هم زمـان بـا سراسـر کشـور در‬ ‫راهپیمایـی روز قـدس بـا حضـور باشـکوه خود‪ ،‬پیـام انزجار از سیاسـت های خصمانه رژیم‬ ‫غاصـب صهیونیسـتی را اعلام کردنـد‪ .‬مـردم روزه دار و غیـور شـهر اندیشـه‪ ،‬در روز جهانـی‬ ‫قدس با حضور در راهپیمایی‪ ،‬فریاد "مرگ بر امریکا" و "مرگ بر اسرائیل" را با مشت های گره‬ ‫شـده خود سـر دادند و اقدامات وقیحانه اسـتکبار جهانی و رژیم کودک کش صهیونیست‬ ‫را محکوم کردند‪ .‬روزه داران این شهر ضمن لبیک به ندای مقام معظم رهبری در اخرین‬ ‫جمعـه مـاه مبـارک رمضـان‪ ،‬مسـیر بیـن میـدان ازادی تا مـزار شـهدای گمنـام را پیمودند و‬ ‫بـا حمـل شعارنوشـته ها و دست نوشـته های مختلـف‪ ،‬زن و مـرد‪ ،‬پیـر و جـوان بـه میـدان‬ ‫امدند و انسـجام‪ ،‬وحدت و همبسـتگی را بار دیگر باقدرت سـر دادند و حماسـه ای دیگر را‬ ‫خلق کردند‪ .‬گفتنی ست پس از سخنرانی جناب اقای عباس جوهری (معاون سیاسی و‬ ‫اجتماعی اسـتاندار تهران) و اقامه نماز جمعه توسـط امام جمعه شـهر اندیشـه‪ ،‬بیانیه روز‬ ‫قـدس قرائـت و مـردم انقالبـی شـهر اندیشـه در محکومیـت‪ ،‬ظلـم و سـتم بـه مـردم مظلوم‬ ‫فلسطین شعار اهلل ا کبر را سر دادند‪ .‬در پایان این مراسم از یونس امامی و پویا شاه مرادی‬ ‫(قهرمانـان کشـتی در مسـابقات اسـیایی مغولسـتان) و چهـار کارگـر نمونـه به مناسـبت روز‬ ‫کارگر توسـط مسـئولین‪ ،‬با اهدا لوح تجلیل و تقدیر شـد‪.‬‬ ‫عملیات پروژه ترمیم و روکش اسفالت معابر سطح شهر اندیشه؛‬ ‫در دستورکار اجرایی شهرداری‬ ‫در سـطح شـهر" هم ا کنـون در دسـتورکار شـهرداری‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬بهـروز کاویانـی یـاداور شـد‪« :‬هم ا کنـون ایـن‬ ‫پـروژه با کیفیـت مطلـوب و بـا نظـارت مدیـران شـهری و‬ ‫فشـده در حـال‬ ‫کارشناسـان شـهرداری‪ ،‬در مناطـق تعری ‬ ‫اجراسـت تـا ان شـاءاهلل از ابتـدای سـال جـاری بـا اجـرای‬ ‫عملیات عمرانی مناسـب‪ ،‬که اولویت بندی شـده اسـت‪،‬‬ ‫بتوانیـم شـاهد رضایتمنـدی شـهروندان عزیـز در سـطح‬ ‫شـهر باشـیم»‪ .‬وی در پایـان افـزود‪« :‬مجموعـه مدیریـت‬ ‫شـهری اندیشـه‪ ،‬اهتمـام ویـژه ای درراسـتای بهسـازی‬ ‫وضعیـت امکانـات شـهری در برنام ههـای سـال جـاری‬ ‫خـود تبییـن و تدویـن کـرده اسـت کـه موضوع ترمیـم‬ ‫تهـای اصلـی ان بـه شـمار‬ ‫و بهسـازی معابـر از اولوی ‬ ‫می اید»‪.‬‬ ‫ارشاد تنها خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات ترمیم و اصالح شبکه ابیاری قطره ای فضای سبز در شهر اندیشه‬ ‫درراسـتای جلوگیـری از هدررفـت اب و اسـتفاده بهینـه‬ ‫از امکانـات زیرسـاخت های ابیـاری نویـن‪ ،‬ارشـاد تنهـا‬ ‫(معاونـت خدمـات شـهر شـهرداری اندیشـه) از شـروع‬ ‫عملیـات اصلاح‪ ،‬ترمیـم و بهسـازی و بازسـازی شـبکه‬ ‫ابیـاری قطـره ای فضـای سـبز شـهرداری اندیشـه خبـر‬ ‫تهـای‬ ‫داد و دراین خصـوص گفـت‪« :‬یکـی از موفقی ‬ ‫مهمـی کـه شـهرداری اندیشـه در مدیریـت مصرفـی اب‪،‬‬ ‫تهـای موجـود دربـاره کم ابـی‪،‬‬ ‫باتوج هبـه محدودی ‬ ‫به دسـت اورده را می تـوان اسـتفاده از روش مـدرن و‬ ‫اسـتاندارد ابیـاری فضـای سـبز شـهری نـام بـرد کـه سـهم‬ ‫بالقـوه ای در کاهـش هزین ههـای شـهری و مدیریـت‬ ‫مصـرف بهینـه اب دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬البتـه باتوجه بـه‬ ‫سـردی و گرمـی هـوا‪ ،‬شکسـتگی و مسـتهلک شـدن ایـن‬ ‫سیسـتم ابیـاری‪ ،‬پـس از دوره زمانـی مشـخص‪ ،‬بایـد‬ ‫درراسـتای تعویـض و بهسـازی شـبکه یادشـده اقـدام‬ ‫کـرد تـا هزین ههـای چندین باره متحمل شـهرداری نشـود‬ ‫و مدیریـت بهینـه مصـرف نیـز موردتوجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫معاونـت خدمـات شـهر شـهرداری اندیشـه افـزود‪« :‬لـذا‬ ‫یشـده‪،‬‬ ‫سـعی شـده دراین راسـتا‪ ،‬طی پروژه ای زمان بند ‬ ‫نسـبت به تعویض و ترمیم شـبکه مسـتهلک اقدام کنیم‬ ‫که خوشـبختانه عملیات اجرایی ان هم ا کنون در سـطح‬ ‫شـهر‪ ،‬توسـط همـکاران فضـای سـبز بـه اجـرا درامـده‬ ‫اسـت و امیدواریـم بتوانیـم درراسـتای انجـام سـریع ایـن‬ ‫پـروژه‪ ،‬طبـق زمان بنـدی پیـش برویـم»‪ .‬وی در پایـان‬ ‫افـزود‪« :‬شـهروندان فهیـم و همیـار مدیریـت شـهری نیـز‬ ‫می تواننـد بـا نگهـداری مناسـب و عـدم صدمـه واردکردن‬ ‫بـه ایـن امکانـات شـهری‪ ،‬در جهـت احتـرام بـه حقـوق‬ ‫شـهروندان و اینـدگان مـا را بیش ازپیـش یـاری کننـد»‪.‬‬ ‫طرحایمن سازیمعابر‬ ‫جهت سهولت در تردد عابران پیاده اجرا شد‬ ‫توسعه کالبد شهری و الحاق شهرک های هم جوار به شهر مالرد‬ ‫وی در بخـش دیگـری اظهـار داشـت‪« :‬موج پرشـتاب عملیات عمرانی‬ ‫نبـار روانـه شـهرک ملارد ویلای شـمالی شـد»‪.‬‬ ‫شـهرداری ملارد‪ ،‬ای ‬ ‫شـهردار مالرد از گسـترش شـهر و توسـعه عمران و ابادانی شـهرک های‬ ‫نهـای‬ ‫حاشـیه شـهر خبـر داده و بـه بازسـازی و ترمیـم معابـر و میدا ‬ ‫شـهرک های ه مجـوار‪ ،‬درراسـتای گسـترش شـهر و توسـعه عمـران و‬ ‫ابادانـی ایـن شـهرک ها اشـاره کـرد‪ .‬وی دراین بـاره اظهـار داشـت‪« :‬در‬ ‫نسـازی‬ ‫ادامه طرح ایجاد شـهری پویا و شـهروندمحور که باهدف ایم ‬ ‫بیشـتر محیطـی و رفـاه حـال سـا کنین شـهرک های صنعتـی‪ ،‬بـه همت‬ ‫شهرداری مالرد اجرایی می شود‪ ،‬این بار قطار خدمت رسانی جهادی‪،‬‬ ‫جهـت تحقـق خواسـته های عمرانـی شـهروندان ملارد ویلای شـمالی‬ ‫برگزاری باشکوه راهپیمایی روز قدس در شهر اندیشه‬ ‫شـهرداری اندیشـه در ابتـدای امسـال‪ ،‬پـروژه ای تحـت‬ ‫عنوان ترمیم و اسـفالت معابر سـطح شـهر را در دستورکار‬ ‫خـود قـرار داده اسـت‪ .‬شـهردار اندیشـه دراین خصـوص‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬شـهر موجودی زنده اسـت و طبیعتـا به مرورزمان‬ ‫و متاثـر از شـرایط متعـدد‪ ،‬امکانـات و زیرسـاخت های ان‬ ‫نیـاز بـه بازسـازی و بهسـازی دارد کـه مجموعـه مدیریـت‬ ‫تهـای دیگـر خـود‬ ‫شـهری اندیشـه در کنـار ماموری ‬ ‫درخصـوص پروژ ههـای مختلـف شـهری‪ ،‬اقـدام به تعریف‬ ‫یسـازی‬ ‫پروژه هایـی مختلـف برای ترمیم‪ ،‬بهسـازی و کیف ‬ ‫امکانات شهری کرد که یکی از این پروژه ها‪ ،‬تحت عنوان‬ ‫فشـده‬ ‫"تـراش و روکـش اسـفالت برخـی از نواحـی تعری ‬ ‫بـه ایـن منطقـه رسـید»‪ .‬شـهردار ملارد در ادامـه افـزود‪« :‬بـا بررسـی ها و‬ ‫بازدیدهای میدانی کارشناسان عمرانی و نیازسنجی های صورت گرفته‬ ‫در جلسـات توسـعه ابادانـی شـهر‪ ،‬شـهرداری ملارد بازسـازی و ترمیـم‬ ‫نهـای شـهرک های ه مجـوار را در دسـتورکار معاونـت‬ ‫معابـر و میدا ‬ ‫امـور زیربنایـی و ترافیـک قـرار داد»‪ .‬بهمنی در تشـریح خبر عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«بـه همـت عوامـل حـوزه معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری‪،‬‬ ‫عملیات بهسازی میدان اول شهرک مالرد ویالی شمالی انجام شد»‪.‬‬ ‫شـهردار ملارد از خط کشـی عرضـی محـل عبـور عابـر پیـاده در محـور‬ ‫چیتگـر به منظـور ارتقـای ایمنـی ایـن معبـر‪ ،‬جهـت سـهولت تـردد‬ ‫عابـران پیـاده خبـر داد‪ .‬محمـد بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬در جهـت‬ ‫نسـازی معابـر سـطح شـهر و ایجـاد محیطـی امـن و سـهولت در‬ ‫ایم ‬ ‫تـردد عابـران پیـاده‪ ،‬باالخص کودکان و سـالمندان‪ ،‬افزایش جانمایی‬ ‫محـل عبـور عابـران پیـاده در محورهـای پرتـردد‪ ،‬بـا خط کشـی عرضـی‬ ‫(خـط عابـر پیـاده) در دسـتورکار شـهرداری ملارد قـرار گرفت»‪ .‬بهمنی‬ ‫بااشـاره به اینکه خط کشـی معابـر بـه رفت وامد عابـران پیاده و وسـایل‬ ‫نقلیـه نظـم می دهـد و ضمـن ا گاهـی دادن بـه اسـتفاده کنندگان از‬ ‫معابـر و راهنمایـی ان هـا‪ ،‬منجـر بـه کاهـش سـوانح نا گـوار رانندگـی‬ ‫می شـود افـزود‪« :‬دراین راسـتا عوامـل مدیریـت حمل ونقـل و ترافیـک‬ ‫حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیک شـهرداری‪ ،‬اقدام به خط کشـی‬ ‫عرضی محل عبور عابر پیاده در محور چیتگر بعد از باسـکول افشـار‪،‬‬ ‫بـا اسـتفاده از ‪ ۱۰۰‬کیلـو رنـگ دوجزئی سـفید کردند» ‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬طـرح ایمن سـازی معابـر ادامـه خواهـد داشـت و شـهرداری بـا‬ ‫شناسـایی معابـر پرخطـر و پرتـردد‪ ،‬بر خـود واجب می داند نسـبت به‬ ‫ارتقای ایمنی و حفظ سالمت شهروندان اقدامات موثر و درخوری را‬ ‫صـورت دهـد»‪ .‬شـهردار ملارد همچنیـن از خط کشـی طولـی در محور‬ ‫بلـوار رسـول ا کـرم؟ص؟ و خیابـان چنـاران به منظـور ارتقـای ایمنـی این‬ ‫معابـر جهـت سـهولت در تـردد خودروهـا و رفـع ترافیـک خبـر داد‪.‬‬ ‫بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬در جهـت ایمن سـازی معابـر سـطح شـهر‪،‬‬ ‫ایجـاد محیطـی امـن و تسـهیل و روان سـازی تـردد خودرویـی‪ ،‬اجـرای‬ ‫خط کشـی طولـی (ممتـد و منقطـع) در دسـتورکار شـهرداری ملارد‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬بهمنـی بااشـاره به اینکه خط کشـی معابـر بـه رفت وامـد‬ ‫عابـران پیـاده و وسـایل نقلیـه نظـم می دهـد و ضمـن ا گاهـی دادن‬ ‫بـه اسـتفاده کنندگان از معابـر و راهنمایـی ان هـا منجـر بـه کاهـش‬ ‫سـوانح نا گـوار رانندگـی می شـود افـزود‪« :‬دراین راسـتا عوامـل مدیریت‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک حـوزه معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک‬ ‫شـهرداری‪ ،‬اقـدام بـه خط کشـی طولـی ممتـد و منقطـع در محـور بلوار‬ ‫رسـول ا کـرم؟ص؟ و خیابـان چنـاران کردنـد» ‪ .‬وی در پایان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬طـرح ایمن سـازی معابـر ادامـه خواهـد داشـت و شـهرداری بـا‬ ‫شناسـایی معابـر پرخطـر و پرتـردد‪ ،‬بـر خـود واجـب می دانـد نسـبت‬ ‫بـه ارتقـای ایمنـی و حفـظ سلامت شـهروندان اقدامـات شایسـته و‬ ‫بایسـته ای را صـورت دهـد»‪.‬‬ ‫به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد؛‬ ‫ائین تکریم از کارگران شهرداری اندیشه‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن روز جهانـی کارگـر‪ ،‬ائیـن تکریـم‬ ‫از کارگـران شـهرداری اندیشـه بـا حضـور شـهردار‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬امام جمعـه و جمعـی از مسـئوالن‬ ‫ایـن شـهر و در کنـار مـزار شـهدای گمنـام اندیشـه برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬در ایـن مراسـم‪ ،‬شـهردار اندیشـه ضمـن گرامیداشـت‬ ‫هفتـه جهانـی کار و کارگـر گفـت‪« :‬ا گـر امـروز شـهری زیبـا و‬ ‫پا کیـزه داریـم‪ ،‬مرهـون زحمـات کارگـران محتـرم شـهرداری‬ ‫اندیشـه اسـت»‪ .‬بهروز کاویانی افزود‪« :‬در سـنوات گذشـته‬ ‫یشـد و حقـوق‬ ‫کم لطفی هایـی بـه کارگـران شـهرداری م ‬ ‫نهـا‪ ،‬بـا تاخیـر چندیـن ماهـه پرداخـت‬ ‫و مزایـای ب هحـق ا ‬ ‫یشـد کـه موجـب نارضایتـی کارگـران و ایجـاد مشـکالت‬ ‫م ‬ ‫معیشـتی برای خانواده ان ها شـده بود»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬خوشبختانه امروز پرداخت حقوق و مزایای کارگران‬ ‫و کارمنـدان شـهرداری‪ ،‬ب هصـورت برابـر و هم زمـان انجـام‬ ‫یشـود و امسـال نیز برای اولین بار‪ ،‬اضافه کاری نیروهای‬ ‫م ‬ ‫خدمات شـهری از ‪ ۳۰‬سـاعت به ‪ ۶۰‬سـاعت افزایش یافته و‬ ‫بـرای کارگـران فضای سـبز نیـز که تاکنون هیـچ اضافه کاری‬ ‫نداشتند‪ ۶۰،‬ساعت اضافه کاری تعیین شده است‪ .‬که این‬ ‫موضـوع مـورد نظـارت خواهـد بـود تـا حقـی از کسـی ضایـع‬ ‫نشود»‪ .‬وی از توزیع بن‪ ۲۰۰‬هزارتومانی و همچنین تعیین‬ ‫مبلـغ ‪ ۵۰۰‬هـزار تومـان سـبد کاال‪ ،‬به مناسـبت مـاه مبـارک‬ ‫رمضان با مجوز شـورای اسلامی شـهر برای تمامی کارگران‬ ‫شـهرداری اندیشـه خبـر داد و گفـت‪« :‬برنامه ریزی هـای‬ ‫انجا مشـده‪ ،‬اضافـه کار و مزایـای تعریف شـده بـرای کارگـران‬ ‫محتـرم‪ ،‬رونـد صعـودی خواهـد داشـت تـا گوشـه ای از‬ ‫زحمـات دلسـوزانه و جانانـه ایـن عزیـزان جبـران شـود»‪.‬‬ ‫وی پرداخـت حقـوق و مزایـای کارگـران را نشـان از موفقیت‬ ‫نسـپاری در شـهرداری اندیشـه دانسـت و تصریـح‬ ‫در برو ‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪« :‬سـال اینـده قطعـا اتفاقـات بهتـری بـرای ایـن قشـر‬ ‫زحمتکـش رخ خواهـد داد»‪ .‬در ادامـه امام جمعـه شـهر‬ ‫اندیشـه‪ ،‬ضمـن بیان ایـات و روایاتـی از قران کریـم و امامان‬ ‫معصـوم؟ع؟‪ ،‬بـه عظمـت کار و کارگـر در اسلام اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬در مکتـب اسلام‪ ،‬جایـگاه کار و کارگـر ب هقـدری‬ ‫مقـدس و بااهمیـت اسـت کـه پیامبـر بـر دسـتان کارگـر‬ ‫بوسـه زدنـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین حسـن بابائیـان‬ ‫لسـاز و تجددگراسـت و‬ ‫افـزود‪« :‬دیـن اسلام یک دین تحو ‬ ‫جایـگاه کسـانی که در اسلام بـرای ابادانـی تالش می کنند‪،‬‬ ‫رفیع خواهد بود»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬شهر اندیشه شهری باصفا‬ ‫و سرسـبز و زیباسـت کـه به واسـطه زحمـات شـبانه روزی‬ ‫کارگران محترم حفظ شـده و امیدواریم مجموعه مدیریت‬ ‫شـهری بـا سیسـتم های تشـویقی‪ ،‬قـدردان زحمـات ایـن‬ ‫قشـر شـریف و خـدوم باشـند‪.‬‬ ‫تقبل تامین بخشی از بودجه ساخت و بهره برداری از گرمخانه‬ ‫توسط ّ‬ ‫خیر نیک اندیش مالردی‬ ‫محمـد بهمنـی باتا کیدبـر ضـرورت احـداث و بهر هبـرداری از گرمخانـه جهـت اسـکان‬ ‫بی خانمانان شهر تا پایان سال جاری‪ ،‬از همکاری ّ‬ ‫خیر ارجمند مالردی با شهرداری مالرد‬ ‫و تقبـل تامیـن بخشـی از بودجـه این پـروژه عمرانی خبـر داد‪ .‬به گزارش مدیریـت ارتباطات‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ جلسـه کمیسـیون بهداشـت و درمان شـورای اسلامی‬ ‫شهر با حضور مدیریت شهری مالرد و ّ‬ ‫خیر بزرگوار مالردی؛ مهندس سفالیی با محوریت‬ ‫احداث گرمخانه در محل سـالن جلسـات شـورای اسلامی شـهر برگزار شـد‪ .‬شـهردار مالرد‬ ‫ضمن تا کید بر ضرورت ساخت و بهره برداری از پروژه گرمخانه مناسب جهت اسکان دائم‬ ‫بهـا و معتادیـن متجاهـر سـطح شـهر ملارد و همچنیـن تعبیه‬ ‫نهـا‪ ،‬کارتن خوا ‬ ‫بی خانما ‬ ‫ً‬ ‫سوئیت هایی جهت اسکان موقت خانواده هایی که موقتا با مشکل پرداخت پول پیش‬ ‫و اجاره بهـا روبـرو هسـتند‪ ،‬هـدف از تشـکیل ایـن جلسـه را بحـث و تبادل نظـر و هماهنگـی‬ ‫درخصـوص چگونگـی نقل وانتقـال و فـروش زمیـن اهدایـی ایـن شـهروند خیرخـواه بـه‬ ‫مساحت‪ 1200‬مترمربع جهت تامین بخشی از بودجه موردنیاز برای احداث و بهره برداری‬ ‫از این گرمخانه عنوان کرد‪ .‬محمد بهمنی در تشریح این خبر افزود‪« :‬مهندس سفالیی‪،‬‬ ‫ایـن نیکـوکار خوش فطـرت‪ ،‬پـس از اطلاع از وضعیـت نابسـامان و سـردرگمی و اوارگـی‬ ‫ً‬ ‫بهـا و معتادیـن متجاهـر سـطح شـهر مالرد و متعاقبا احسـاس‬ ‫نهـا‪ ،‬کارتن خوا ‬ ‫بی خانما ‬ ‫نگرانی و وظیفه شناسی در پیشگیری از بروز مشکالت عدیده در اثر این معضل‪ ،‬با امادگی‬ ‫کامـل و ب هصـورت داوطلبانـه‪ ،‬یـک قطعه زمین جهت احداث گرمخانـه اهدا کرد»‪ .‬بهمنی‬ ‫متذکـر شـد‪« :‬موقعیـت ایـن قطعـه زمیـن در روسـتای قلعـه فرامرزیـه اسـت که طبق بـراورد‬ ‫قیمـت اعالمـی‪ ،‬بخـش قابل مالحظـه ای از بودجـه موردنیـاز بـرای شـروع پـروژه گرمخانـه‬ ‫را جبـران خواهـد کـرد»‪ .‬وی در سـتایش ایـن عمـل نیکـو بیـان داشـت‪« :‬خداونـد منـان را‬ ‫شاکریم که به ما نعمت برخورداری از وجود باارزش چنین نیک اندیشان خیرخواهی را در‬ ‫این شهر ارزانی فرموده؛ همان هایی که خوب می دانند بر روی صحنه زندگی از برای چه‬ ‫امده و وارسته و بندگسسته از خویشتن خویش‪ ،‬در گستره ای از کردارهای نیک‪ ،‬همگان را‬ ‫به انسانیتی اصیل رهنمون می کنند‪ .‬اری‪ ،‬نمی توان نگفت و ننوشت از انان که عهده دار‬ ‫پـژوا ک مهـرورزی شـده اند‪ .‬انـان کـه تردیـد را بـه تصمیـم رسـانده و جوانه هـای کوچـک‬ ‫انسـانیت را بی خسـتگی پاسـدار شـده اند»‪ .‬شـهردار مالرد در پایان ضمن تقدیر و تشـکر از‬ ‫حسـن التفـات اقـدام نیـک ایـن ّ‬ ‫خیـر ملاردی خاطرنشـان کـرد‪« :‬انجـام ایـن قبیـل اعمـال‬ ‫پسندیده و حسنه‪ ،‬به ویژه به صورت داوطلبانه‪ ،‬موهبتی ست که خداوند بزرگ هرکسی را‬ ‫نصیب نخواهد کرد‪ ،‬انان که با روح بلند و مناعت طبع‪ ،‬با دل پرمحبت و دستانی گشاده‬ ‫و بخشنده‪ ،‬همنوعان خود را چون خود‪ ،‬دوست دارند و رنج و عذاب ان ها را برنمی تابند‪،‬‬ ‫به یقیـن اینـان در پیشـگاه حق تعالـی عزیـز و گرامی اند و از بهتریـن پاداش هـا برخوردارند»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2953

روزنامه سایه 2953

شماره : 2953
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه سایه 2952

روزنامه سایه 2952

شماره : 2952
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه سایه 2950

روزنامه سایه 2950

شماره : 2950
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!