روزنامه سایه شماره 2487 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2487

روزنامه سایه شماره 2487

روزنامه سایه شماره 2487

‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫مردم فلسطین ثابت کردند که جریان مقاومت زنده است‬ ‫اعالمرایگان شدن‬ ‫استفاده از اینترنت در جهان‬ ‫شهـای‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1993‬؛ «سـرن» (‪ )CERN‬یـا سـازمان اروپایـی پژوه ‬ ‫هسـته ای که در سـال ‪ ۱۹۵۴‬و به عنوان بزرگ ترین ازمایشـگاه فیزیک ذره ای جهان‪،‬‬ ‫لشـرقی شـهر ژنـو در سـوئیس در مجـاورت مـرز فرانسـه ایجـاد شـده؛‬ ‫در بخـش شما ‬ ‫اعلام کـرد کـه شـبکه جهانـی وب برای اسـتفاده رایگان بـرای هرکس ازاد اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه بابیان اینکـه راهپیمایـی روز قـدس بـرای‬ ‫حمایـت از فلسـطینیان بسـیارموثر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مردم فلسـطین‬ ‫ثابـت کردنـد کـه جریـان مقاومـت زنـده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین غالمحسـین محسـنی اژه ای در مسـیر‬ ‫راهپیمایـی روز قـدس گفـت‪« :‬امسـال که رژیم صهیونیسـتی تالش‬ ‫می کنـد روابـط خـودش را بـا برخـی کشـورهای مرتجـع عادی سـازی‬ ‫کنـد‪ ،‬ضـرورت بیشـتری دارد کـه بـا مـردم فلسـطین همـکاری و‬ ‫هم اوایـی داشـته باشـیم‪ .‬مـردم فلسـطین طـی سالیان سـال‪ ،‬زیـر‬ ‫ظلـم و سـتم ایـن رژیـم جعلـی بودنـد؛ اما فلسـطینیان ثابـت کردند‬ ‫کـه جریـان مقاومـت زنـده اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 28 1401‬رمضان ‪ 30 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2487‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کلفلسطینبهصحنهمقاومتتبدیلشدهاست‬ ‫‪3‬‬ ‫کالف سـردرگم این روزهـا بـرای فوتبـال‬ ‫حقوق‪100‬میلیونی‬ ‫برای سرپرست تیم فوتبال! همچنان ادامه دارد و در فوتبال بی در و پیکر‬ ‫مـا‪ ،‬ان قـدر مسـئله و بحـران‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خطر در کم�ین ام�پراتور الله ها‬ ‫معـاون محیـط طبیعـی محیـط زیسـت کرمانشـاه دربـاره خطـری کـه دراین فصـل «ال لـه‬ ‫واژگـون» را تهدیـد می کنـد‪ ،‬هشـدار داد و از مـردم خواسـت از چیـدن یـا خریدوفـروش‬ ‫ایـن گیـاه درمعرض خطـر خـودداری کننـد‪ .‬فرشـاد فتاحـی‪ ،‬از «اللـه واژگـون» به عنـوان‬ ‫یکـی از گونه هـای درمعرض خطـر یـاد کـرد و افـزود‪« :‬از ایـن گیـاه به عنـوان اللـه امپراتوری‬ ‫هـم یـاد می شـود کـه از دسـته گیاهـان تک لپـه اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن گیـاه در‬ ‫طیـف رنگـی قرمـز تـا نارنجـی دیـده می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ویژگـی اللـه واژگـون که باعث شـده‬ ‫درمعرض تهدیـد قـرار بگیـرد این اسـت که ایـن گیـاه پیـاز دارد و در فصـل خاصـی از سـال‬ ‫ً‬ ‫(عمدتا اردیبهشـت) گل می دهد؛ اما در سـایر فصول سـال پیاز ان زیر خا ک می ماند تا‬ ‫فصـل گل دهـی بعـدی»‪ .‬معـاون محیـط طبیعـی‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شـهباز شـریف؛ نخسـت وزیر پاکسـتان‪ ،‬ضمـن ادای احتـرام بـه نبـرد مـردم‬ ‫فلسـطین؛ بـر تعهـد جهانـی جهـت حمایـت از تشـکیل کشـور مسـتقل ایـن‬ ‫سـرزمین تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مرضیه موسوی‬ ‫ایران یک صدا پای ارمان فلسطین‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫رژیم صهیونیستی بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬سال موجب ناامنی‬ ‫در منطقه بوده است‬ ‫سرپرست بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای موفق طرح انتقال‬ ‫اب های سطحی «گلدشت» پس ازسال ها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫شهردار خرم اباد مطرح کرد؛‬ ‫اعمال محدودیت در موضوع خودرو‬ ‫موجب تضییع حقوق مردم است‬ ‫همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه‬ ‫ِ‬ ‫در پروژه بین المللی «اطلس زبان های ایران»‬ ‫فعالیت ‪ ۲۰۹‬مرکز مشاوره‬ ‫و خدمات روان شناختی در سراسر استان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شستا به دنبال توسعه سرمایه گذاری در خراسان جنوبی‬ ‫سرکار خانم دکتر سمیه سادات ابراهیمی‬ ‫انتصاببه جاو شایستهجنابعالیرابه عنوانمدیریت اموزش‬ ‫و پرورش ناحیه ‪ ۳‬مشهدمقدس که بیانگر تعهد‪ ،‬کارامدی‪،‬‬ ‫لیاقـت و شایسـتگی های برجسـته ان خواهـر گرامـی به عنـوان‬ ‫نیـروی جـوان و انقالبـی در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه‬ ‫نظـام و وطـن اسالمی سـت‪ ،‬تبریـک عـرض کـرده؛ موفقیـت و‬ ‫سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫ا گهی فراخوان خانه صنایع دستی مصلی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران و نیز حفظ و احیای‬ ‫رشـته های بومـی صنایـع دسـتی‪ ،‬درنظـردارد کارگاه هـای صنایـع دسـتی واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی مصلی مشـهد بـه ادرس‪:‬‬ ‫بلوار مصلی‪ ،‬بین مصلی ‪ 4‬و ‪ 6‬را با رعایت ضوابط و شـرایط مقرر در دسـتورالعمل خانه های صنایع دسـتی وا گذار کند‪ .‬لذا از متقاضیان‬ ‫دارای مجوز پروانه تولید انفرادی در رشته های مندرج در جدول ذیل دعوت به عمل می اورد برای ثبت نام و دریافت اسناد فراخوان‬ ‫از تاریخ ا گهی حدا کثر به مدت ‪ 10‬روز کاری به سـاختمان شـماره یک اداره کل واقع در بلوار سـازمان اب‪ ،‬شـهید صادقی ‪ ،23‬امور قراردادها مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫شماره یک‬ ‫*‬ ‫جدول‬ ‫شماره دو‬ ‫کاشی سنتی (نقاشی و تراش)‪ ،‬اینه کاری‪ ،‬حجاری سنتی‪ ،‬رنگرزی سنتی‪ ،‬چاروق دوزی‪ ،‬سفالگری سنتی‪ ،‬شعربافی‪،‬‬ ‫چادرشب بافی‪ ،‬گره چینی‪ ،‬صحافی سنتی‪ ،‬برک بافی‪ ،‬نمدمالی سنتی‪ ،‬نقاشی قهوه خانه ای‪ ،‬خراطی چوب‬ ‫واحد طراحی و بازاریابی‬ ‫سفال سنتی لعاب دار‪ ،‬گلدوزی سنتی‪ ،‬ابریشم بافی‪ ،‬فرت بافی‪ ،‬نواربافی‪ ،‬نقاشی ال کی‪ ،‬جاجیم بافی‬ ‫* متقاضیان رشته های جدول شماره یک در اولویت انتخاب قرار دارند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫م الف ‪1122‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1310315‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‬ ‫ا گهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز پارسـیان درنظـردارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای خریـد روغـن‬ ‫ترمینـول ‪ 66‬بـه شـماره ‪ 2001092416000012‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسـناد اسـتعالم ارزیابی کیفی تا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ ‪ 1401/02/10‬است‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی‬ ‫پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامـه از طریـق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/02/20‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/03‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬استان فارس‪ -‬شهرستان مهر‪ ،‬شرکت پاالیش گاز پارسیان‪ ،‬کدپستی ‪7449184831‬‬ ‫تلفن تماس‪ 36 :‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1308113‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اسـتاندار خراسـان جنوبـی و نماینـده مـردم شـریف‬ ‫نهبنـدان در مجلـس شـورای اسلامی در دیـدار بـا‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫مدیرعامـل شسـتا‪ ،‬ضمـن اشـاره بـه ظرفی ‬ ‫اسـتان از سـرمایه گذاری شسـتا در ایـن اسـتان اسـتقبال‬ ‫کردنـد‪ .‬ب هگـزارش اقتصـاد انالیـن؛ ابراهیـم بازیـان‬ ‫(مدیرعامـل شسـتا) در دیـدار بـا جـواد قناعـت (اسـتاندار‬ ‫خراسـانی جنوبـی) و مصطفـی نخعـی (نماینـده مـردم‬ ‫شـریف نهبنـدان) در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬ضمـن‬ ‫تهـای سـرمایه گذاری در‬ ‫تهـا و فرص ‬ ‫بررسـی ظرفی ‬ ‫اسـتان خراسـانی جنوبـی‪ ،‬بـه بررسـی چالش هـا و رفـع‬ ‫موانـع پیـش روی شـرکت ها پرداخـت‪ .‬ابراهیـم بازیـان‬ ‫دراین دیـدار بابیان اینکـه سیاسـت های کالن شسـتا در‬ ‫حـوزه سـرمایه گذاری‪ ،‬بـا محوریـت مناطـق کم برخـوردار‪،‬‬ ‫جهـت ایجـاد توسـعه و اشـتغال پایـدار اسـت افـزود‪« :‬این‬ ‫سـرمایه گذاری ها‪ ،‬ضمن ایجاد اشـتغال و رونق اقتصادی‬ ‫در اسـتان‪ ،‬باعـث کاهـش تبعـات سیاسـی و اجتماعـی در‬ ‫منطقـه شـده و درنتیجـه امنیـت ایجـاد می کنـد»‪.‬‬ ‫جـواد قناعـت نیـز دراین دیـدار بااشـاره به ذخایـر معدنـی‬ ‫بی نظیـری کـه در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬بـا‬ ‫سـرمایه گذاری شسـتا در ایـن اسـتان‪ ،‬روند بهر هبـرداری از‬ ‫این ظرفیت ها شـتاب گرفته و باعث ترغیب شـرکت های‬ ‫سـرمایه گذاری دیگـر جهـت حضـور و سـرمایه گذاری در‬ ‫اسـتان خواهـد شـد»‪ .‬قابل ذکـر اسـت‪ ،‬اسـتان خراسـان‬ ‫جنوبـی یکـی از بزرگ تریـن ذخایـر معدنـی کشـور در‬ ‫حوزه هـای مختلـف معدنـی اعـم از زغال سـنگ‪ ،‬معـادن‬ ‫فلزی و سـنگ های تزئینی سـت و درحال حاضر شسـتا با‬ ‫لسـنگ‬ ‫دارا بـودن دو شـرکت سـیمان قایـن و معـدن زغا ‬ ‫طبـس در این اسـتان‪ ،‬تالش می کند با اجـرای پروژه های‬ ‫توسـعه ای‪ ،‬رونـد توسـعه اسـتان را سـرعت ببخشـد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫شهرداری ساری درنظردارد خرید لوازم روشنایی معابر بلوار امام رضا(ع) و پل تجن را از طریق‬ ‫مناقصه عمومی از اشخاص و شرکت های واجد الشرایط به انجام رساند‪.‬‬ ‫‪ -1‬براورد اولیه انجام کار‪ :‬به مبلغ ‪ 34.871.831.000‬ریال‬ ‫‪ -2‬تاریخ خریداری اسناد‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی مورخ ‪ 1401/02/10‬لغایت ‪1401/02/15‬‬ ‫‪ -3‬محل خریداری اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه‪ %5 :‬مبلغ براورد اولیه به میزان ‪ 1.743.591.550‬ریال است‪.‬‬ ‫‪ -5‬شـرکت کنندگان می بایسـت جهت شـرکت در مناقصه مبلغ ‪ 2.000.000‬ریال بابت خریداری اسـناد به حسـاب سـیبا درامد‬ ‫شـهرداری به شـماره ‪ 0108598799000‬واریز کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شرکت کنندگان می بایست پروانه فعالیت و یا مجوزهای مربوطه را دارا باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1305116‬‬ ‫جواد طالبی خارکشی‪ ،‬شهردار ساری‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2487‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫اعمال محدودیت در موضوع خودرو‬ ‫موجب تضییع حقوق مردم است‬ ‫ایـ ـت اهلل امل ــی الریجان ــی در جلس ــه مجم ــع تش ــخیص‬ ‫مصلح ــت نظ ــام ک ــه ب ــا حض ــور روس ــای ق ــوا‪ ،‬دبی ــر و‬ ‫اعض ــای مجم ــع برگ ــزار ش ــد‪ ،‬بااش ــاره به ای ــام پایان ــی م ــاه‬ ‫مب ــارک رمض ــان ب ــر ل ــزوم بهره من ــدی هرچه بیش ــتر از‬ ‫نم ــاه تا کی ــد ک ــرد و گف ــت؛ امیدواری ــم‬ ‫ای ــام باقیمان ــده ای ‬ ‫خداونــد همــه مومنــان را در ایــام ســپری شــده‪ ،‬مشــمول‬ ‫عنای ــات خاص ــه خ ــود ق ــرار داده باش ــد و توش ـه ای وزی ــن‬ ‫از نورانی ــت و ش ــوق الــی اهلل و طاع ــت رب االرب ــاب از ای ــن‬ ‫نشــاءاهلل از زمــره کســانی ُباشــیم‬ ‫ایــام برگرفتــه باشــیم و ا ‬ ‫َ َ‬ ‫ک ــه خداون ــد متع ــال درم ــورد ان ــان می فرمای ــد؛ فاول ِئ ــک‬ ‫َ‬ ‫َیب ـ ّ ِـد ُل َُّ‬ ‫ات‪ .‬ب هگ ــزارش مرک ــز رس ــانه‬ ‫الل َس ــیئا ِت ِه ْم َح َس ـ َـن ٍ‬ ‫و روابط عموم ــی مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام؛‬ ‫دراین جلس ــه‪ ،‬اعض ــای مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت‬ ‫نظ ــام ب ــه بی ــان نظ ــرات مواف ــق و مخال ــف خ ــود‬ ‫درب ــاره ط ــرح س ــاماندهی صنع ــت خ ــودرو پرداختن ــد‪.‬‬ ‫حجت االس ــام محس ــنی اژه ای (رئی ــس ق ــوه قضائی ــه)‬ ‫در موافق ــت ب ــا نظ ــر مجل ــس ب ــا قی ــود و ش ــرایطی‪ ،‬اظه ــار‬ ‫ک ــرد؛ هیئت عال ــی نظ ــارت‪ ،‬مصوب ــه مجل ــس را مخال ــف‬ ‫سیاس ـت های کل ــی و اقتص ــاد مقاومت ــی دانس ــته اس ــت‪.‬‬ ‫ام ــروز خودروس ــازان مش ــکالتی دارن ــد ک ــه ن ــه ب ــا مج ــوز‬ ‫واردات و ن ــه ب ــا مخالف ــت ب ــا واردات‪ ،‬ای ــن مش ــکالت‬ ‫برطــرف نخواهــد شــد‪ .‬خــودرو امــروز گــران اســت و نحــوه‬ ‫مدیری ــت ای ــن دو کارخان ــه خودروس ــازی و حت ــی توزی ــع‬ ‫خ ــودرو نی ــز اش ــکاالتی دارد‪ .‬وی بااش ــاره به جلس ــه‬ ‫مه ــر پارس ــال و وع ــده وزی ــر صنع ــت درب ــاره افزای ــش‬ ‫تولی ــد خ ــودرو و کاه ــش قیم ــت ان‪ ،‬اف ــزود؛ نه تنه ــا‬ ‫بع ــد از گذش ــت شـ ـش ماه قیم ــت پائی ــن نیام ــده بلک ــه‬ ‫تولیــد هــم افزایــش نیافتــه و نســبت بــه ســال ‪ 99‬و ســال‬ ‫لت ــر ان کاه ــش داش ــته اس ــت‪ .‬رئی ــس ق ــوه قضائی ــه‬ ‫قب ‬ ‫تا کی ــد ک ــرد؛ به نظ ــر م ــن اینک ــه طب ــق م ــاده ‪ 4‬ب ــه ه ــر‬ ‫ش ــخص حقیق ــی و حقوق ــی اج ــازه واردات داده ش ــود‬ ‫ای ــن مفس ــده را به هم ــراه خواه ــد داش ــت ک ــه ف ــردا حت ــی‬ ‫ای ــن دو خودروس ــاز ه ــم می توانن ــد در قام ــت ش ــخص‬ ‫حقوقــی بــرای پرکــردن خــا تولیــد خــود اقــدام بــه واردات‬ ‫کنن ــد ک ــه این موض ــوع ب ــا روح حمای ــت از تولی ــد داخل ــی‬ ‫منافــات دارد‪ .‬دکتــر محمدباقــر قالیبــاف (رئیــس مجلــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی) نی ــز دراین جلس ــه بااش ــاره به اش ــکاالت‬ ‫حکمران ــی در نظ ــام ان ــرژی‪ ،‬پ ــول‪ ،‬سیاســت های مال ــی‪،‬‬ ‫شه ــا و سیاسـ ـت ها به دالی ــل‬ ‫اب و ‪ ...‬در ش ــیوه‪ ،‬رو ‬ ‫تصوی ــب ط ــرح س ــاماندهی صنع ــت خ ــودرو در مجل ــس‬ ‫پرداخ ــت‪ .‬براس ــاس این گزارش‪ ،‬ایـ ـت اهلل امل ــی‬ ‫الریجان ــی؛ رئی ــس مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام‬ ‫در جمع بن ــدی نظ ــرات ارائ هش ــده‪ ،‬مجم ــوع نظ ــرات‬ ‫ارائ هش ــده را مفی ــد توصی ــف ک ــرد و گف ــت؛ مخالف ــان‬ ‫ً‬ ‫نط ــرح صرف ــا ب ــه مس ــئله ورود خودروه ــای مجل ــل‬ ‫ای ‬ ‫تا کی ــد نکرده ان ــد‪ ،‬بلک ــه معتقدن ــد می ــزان ارز کش ــور‬ ‫ته ــا لح ــاظ‬ ‫مح ــدود اس ــت و بای ــد در مص ــرف ان اولوی ‬ ‫ش ــود‪ .‬برخی دیگ ــر از مخالف ــان نی ــز مس ــئله ران ــت را‬ ‫مط ــرح کرده ان ــد و نی ــز حمای ــت از تولی ــد خ ــودروی‬ ‫ً‬ ‫داخل ــی‪ .‬هم ــه این موضوع ــات قطع ــا از اهمی ــت باالی ــی‬ ‫یت ــوان از کن ــار ان ب هس ــادگی‬ ‫برخ ــوردار اس ــت و نم ‬ ‫ً‬ ‫گذشــت؛ خصوصــا مســئله حمایــت از تولیــد داخلــی کــه‬ ‫درهرص ــورت بای ــد به گونــه ای عم ــل ش ــود ک ــه همچن ــان‬ ‫تولی ــد داخل ــی موردحمای ــت ق ــرار گی ــرد‪ .‬ایـ ـت اهلل امل ــی‬ ‫الریجان ــی ادام ــه داد؛ ام ــا درمقاب ــل بای ــد به این نکت ــه‬ ‫حقوق ــی ه ــم توج ــه کنی ــم ک ــه م ــا ‪ 40‬س ــال اس ــت مقول ــه‬ ‫خودروس ــازی و تامی ــن نی ــاز م ــردم ب ــه خری ــد خ ــودرو را‬ ‫ً‬ ‫عمدت ــا معط ــوف ب ــه دو خودروس ــاز داخل ــی کرده ای ــم و‬ ‫‪ 40‬س ــال اس ــت ب ــرای م ــردم به نوع ــی محدودی ــت ایج ــاد‬ ‫یش ــود حق ــوق م ــردم‬ ‫کرده ای ــم ک ــه این موض ــوع باع ــث م ‬ ‫ضایــع شــود و در تامیــن نیازهــای مبــرم خــود بــا مشــکل‬ ‫مواج ــه ش ــوند‪ .‬رئی ــس مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت‬ ‫نظ ــام ای ــن س ــوال را مط ــرح ک ــرد ک ــه ای ــا م ــردم ام ــروز از‬ ‫محص ــوالت دو خودروس ــاز داخل ــی راضی ان ــد؟ ای ــا ب ــا‬ ‫ته ــای ام ــروزی خودروه ــای داخل ــی ب هش ــرط انکه‬ ‫قیم ‬ ‫تعرف هه ــای واردات ب ــاال نباش ــد‪ ،‬م ــردم نمی توانن ــد‬ ‫نص ــورت‬ ‫از خ ــودروی بهت ــری اس ــتفاده کنن ــد؟ درای ‬ ‫ای ــا ای ــن ظل ــم ب ــه م ــردم نیس ــت؟ اینک ــه م ــا م ــردم را‬ ‫مجب ــور کنی ــم ک ــه فق ــط محص ــوالت ک ــم کیفی ــت ای ــن‬ ‫دو خودروس ــاز را خری ــداری کنن ــد عام ــل رقاب ــت اس ــت؟‬ ‫یت ــوان ب ــا قیمت ــی ح ــدود پن ــج ت ــا‬ ‫به گفت ــه کارشناس ــان م ‬ ‫ته ــزاردالر خودروه ــای اقتص ــادی ب ــروز وارد ک ــرد‪.‬‬ ‫هف ‬ ‫وی بابیان اینک ــه به حس ــب گ ــزارش مناب ــع مطل ــع‪،‬‬ ‫نی ــاز ام ــروز کش ــور ح ــدود ‪ ۷۰۰۰۰۰‬خ ــودرو بی ــش از تولی ــد‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫یس ــت و این درحال ‬ ‫خودروس ــازان داخل ‬ ‫هفت میلی ــون خ ــودرو ه ــم در ص ــف اس ــقاط ق ــرار دارن ــد‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد؛ معتق ــدم ب ــا ای ــن ف ــرض‪ ،‬واردات خ ــودرو‬ ‫نه ــم ب ــا ش ــرایطی ک ــه در مصوب ــه مجل ــس ام ــده ی ــا‬ ‫ا ‬ ‫حس ــب مصلح ــت در مجم ــع موردتصوی ــب ق ــرار خواه ــد‬ ‫گرف ــت ب ــه حمای ــت از تولی ــد داخل ــی ضرب ــه نخواه ــد زد‪.‬‬ ‫رئی ــس مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام گف ــت؛ ای ــن‬ ‫جمع بن ــدی س ــخنان مخالف ــان و موافق ــان اس ــت و‬ ‫نه ــا را به نح ــوی جم ــع‬ ‫یت ــوان ا ‬ ‫به نظ ــر می رس ــد م ‬ ‫ک ــرد؛ بنابرای ــن پیش ــنهاد روش ــن ان اســت که ب ــا اف ــزودن‬ ‫قی ــودی ب ــر نظ ــر مجل ــس‪ ،‬مجم ــوع نظ ــرات مخالف ــان‬ ‫و موافق ــان تامی ــن ش ــود و به این ترتی ــب ب ــا اص ــل‬ ‫واردات موافق ــت ک ــرده ام ــا ب ــرای خ ــروج از بن بسـ ـت ها‬ ‫قی ــود و ش ــروطی درنظ ــر گرفت ــه ش ــود و تش ــخیص ان‬ ‫نی ــز در مق ــام اج ــرا ب ــه دول ــت س ــپرده ش ــود‪ .‬ایـ ـت اهلل‬ ‫امل ــی الریجان ــی گف ــت؛ به این ترتی ــب دول ــت مس ــئول‬ ‫ته ــا ب ــرای اختص ــاص ارز خواه ــد ش ــد‬ ‫تش ــخیص اولوی ‬ ‫و انجا ک ــه نظ ــر دول ــت براین باش ــدکه ارز نیمای ــی ب ــه‬ ‫واردات دارو و م ــوارد ض ــروری اختص ــاص پی ــدا کن ــد‪ ،‬ارز‬ ‫ته ــا ع ــوض ش ــد‬ ‫ص ــرف ای ــن واردات ش ــود و ا گ ــر اولوی ‬ ‫ب ــا تحف ــظ ش ــرایط و قی ــود ذکرش ــده خ ــودرو وارد کنن ــد‪.‬‬ ‫پ ــس از س ــخنان رئی ــس مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت‬ ‫نظ ــام‪ ،‬درب ــاره ارج ــاع ای ــن پیش ــنهاد ب ــه کمیس ــیون‬ ‫مش ــترک‪ ،‬ب ــرای بررس ــی بیش ــتر ان و قی ــود و ش ــرایط‬ ‫موردبح ــث‪ ،‬رای گی ــری به عم ــل ام ــد و ب ــا رای ا کثری ــت‬ ‫اعض ــای مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت نظ ــام‪ ،‬پیش ــنهاد‬ ‫ب ــه کمیس ــیون ارج ــاع ش ــد‪.‬‬ ‫روکه سوزا‬ ‫مهاجران! تلنگر‬ ‫تالش دولت سیزدهم برای بهبود معیشت کارگران‬ ‫دول ــت س ــیزدهم درراس ــتای رف ــع دغدغ ــه‬ ‫جامع ــه کارگ ــران و افزای ــش معیش ــت ان ــان ب ــا‬ ‫هم ــکاری وزارتخان هه ــای متول ــی‪ ،‬برنام هه ــای‬ ‫مختلفــی را اجــرا کــرده تــا ضمــن ایجــاد امنیــت‬ ‫شــغلی بــرای کارگــران‪ ،‬بــا اشــتغال زایی‪ ،‬جوانــان‬ ‫بیش ــتری را وارد ب ــازار کار کن ــد‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛‬ ‫معیش ــت کارگ ــران کش ــور در یک دهه اخی ــر‬ ‫تحت تاثی ــر عوام ــل مختلف ــی ازجمل ــه ت ــورم‪،‬‬ ‫تحری ــم‪ ،‬بی ثبات ــی ب ــازار ارز و سیاسـ ـت های‬ ‫غیرکارشناس ــی دول ــت قب ــل ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫قش ــر کارگ ــر به عن ــوان یک ــی از اس ــیب پذیرترین‬ ‫گرو هه ــای اجتماع ــی بی ــش از نیم ــی از جامع ــه‬ ‫نس ــال ها‬ ‫را ب هخ ــود اختص ــاص داده ک ــه درای ‬ ‫ب ــا افزای ــش قیمت ه ــا در ان ــواع و اقس ــام کااله ــا‬ ‫منج ــر ب ــه کاه ــش ق ــدرت خری ــد ای ــن قش ــر‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬دول ــت س ــیزدهم ب ــا ریل گ ــذاری‬ ‫و سیاسـ ـت هایی درراس ــتای عدالت مح ــوری‪،‬‬ ‫برخــورد بــا تبعیــض در بی عدالتــی‪ ،‬رونــق تولیــد‪،‬‬ ‫معیش ــت کارگ ــران‪ ،‬مب ــارزه ب ــا فس ــاد و اص ــاح‬ ‫سیس ــتم نظ ــام بانک ــی دنب ــال بهب ــود وضعی ــت‬ ‫اقتصــاد کشــور بــا توســعه تولیــد و افزایــش ایجــاد‬ ‫اش ــتغال اس ــت‪ .‬جامع ــه کارگ ــران دغدغه های ــی‬ ‫دارن ــد ک ــه امی ــد مـ ـی رود دراین دول ــت م ــورد‬ ‫مه ــر ق ــرار بگیرن ــد و ب ــه خواس ــته های ان ــان‬ ‫جامع ــه عم ــل پوش ــانده ش ــود‪ .‬هفت ــه کارگ ــر‬ ‫یس ــت ت ــا ب ــا‬ ‫از ‪ ۵‬ت ــا ‪ ۱۱‬اردیبهشـ ـت ماه فرصت ‬ ‫وا کاوی وضعی ــت جامع ــه کارگ ــری‪ ،‬مش ــکالت‬ ‫اقتص ــادی و معیش ــتی ان ــان را رف ــع ک ــرد و‬ ‫ب هس ــمت جامع ــه پویای ــی ب ــا ه ــدف رون ــق‬ ‫تولیــد و افزایــش جمعیــت شــاغالن حرکــت کــرد‪.‬‬ ‫وزارت کار متول ــی نظ ــارت ب ــر وضعی ــت کارگ ــران‬ ‫اســت کــه در مــدت هفت مــاه دولــت ســیزدهم‬ ‫اقدامات ــی ازجمل ــه کم ــک ب ــه رف ــع مش ــکل‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۰۰۰‬بن ــگاه اقتص ــادی مش ــکل دار‬ ‫جهــت حفــظ و تثبیــت نیــروی کار و همچنیــن‬ ‫حمای ــت از ‪ ۲۵۹۵۷۰‬کارگ ــر درمعرض خط ــر‬ ‫بی ــکاری‪ ،‬راهب ــری تاس ــیس ‪ ۶۶۵‬تش ــکل‬ ‫کارگ ــری و کارفرمای ــی جدی ــد‪ ،‬برگ ــزاری بی ــش از‬ ‫‪ ۱۶۰۰۰‬نفرس ــاعت دوره اموزش ــی ب ــرای اعض ــای‬ ‫تش ــکل های کارگ ــری و کارفرمای ــی‪ ،‬انتش ــار‬ ‫اس ــتانداردهای س ــالمت ش ــغلی کارگ ــران‬ ‫مرب ــوط ب ــه ‪ ۲۴۰‬قل ــم تجهی ــزات و ماش ــین االت‪،‬‬ ‫راه ان ــدازی ‪ ۸۳‬خان ــه بهداش ــت کارگ ــر‪ ،‬بازنگ ــری‬ ‫دس ــتورالعمل اجرای ــی ائین نام ــه ام ــوزش‬ ‫کارفرمای ــان‪ ،‬کارگ ــران و کار ام ــوزان‪ ،‬تاس ــیس‬ ‫‪ ۳۰۰‬کان ــون یاریگ ــران در بنگاه ه ــای اقتص ــادی‬ ‫به منظ ــور جه ــش خدم ــات بهداش ــتی و‬ ‫ســالمت جامعــه کار و تولیــد‪ ،‬اصــاح ائین نامــه‬ ‫م ــاده ‪ ۱۴۹‬قان ــون کار درراس ــتای حمای ــت از‬ ‫تامی ــن مس ــکن کارگ ــران‪ ،‬زیر پوشـ ـش قراردادن‬ ‫‪ ۴۰۵۰۰‬کارگ ــر ب ــرای بهره من ــدی از خدم ــات‬ ‫بهداش ــتی خان هه ــای بهداش ــت کارگ ــر‪،‬‬ ‫مس ــازی ام ــکان بیم ــه اجتماع ــی کارگ ــران‬ ‫فراه ‬ ‫فصل ــی ازطری ــق انعق ــاد تفاهم نام ــه ب ــا اتحادی ــه‬ ‫سراس ــری اس ــتادکاران و کارگ ــران س ــاختمانی و‬ ‫فصل ــی را انج ــام داده اس ــت‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی‬ ‫از روزه ــای اول ریاســت جمهوری بی ــن جامع ــه‬ ‫کارگ ــران حض ــور یاف ــت و از نزدی ــک پ ــای درد و‬ ‫دل کارگ ــران ایس ــتاد دراین راس ــتا دس ــتوراتی‬ ‫ب ــه وزرا‪ ،‬اس ــتانداران و مس ــئوالن متول ــی‬ ‫درجه ــت رف ــع مش ــکالت کارگ ــران ص ــادر ک ــرد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری در شش ــم اردیبهشـ ـت ماه در‬ ‫ائی ــن تقدی ــر از کارگ ــران برت ــر‪ ،‬ارتق ــای امنی ــت‬ ‫ش ــغلی کارگ ــران را از دغدغه ه ــای مه ــم و ج ــزو‬ ‫ته ــای دول ــت عن ــوان و تا کی ــد ک ــرد‬ ‫اولوی ‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تع ــاون و ام ــور اجتماع ــی ب هج ــد‬ ‫درراس ــتای رف ــع نگران ــی کارگ ــران دراین زمین ــه‬ ‫بکوش ــد‪ .‬وی‪ ،‬عدال ــت را مح ــور برنام هه ــای‬ ‫ای ــن دول ــت ب ــرای رش ــد و پیش ــرفت عن ــوان‬ ‫ک ــرد و ادام ــه داد ک ــه هم ــه مس ــائل کارگ ــران از‬ ‫جمل ــه مس ــائلی ک ــه دراین جلس ــه مط ــرح ش ــد‬ ‫بای ــد ب ــا محوری ــت عدال ــت حل وفص ــل ش ــود‬ ‫مس ــائلی نظی ــر بیم ــه‪ ،‬خدم ــات اجتماع ــی‬ ‫و درمان ــی ب ــه کارگ ــران و پرداخ ــت به موق ــع‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد در‬ ‫حق ــوق از جمل ــه مسائل ‬ ‫اولوی ــت توج ــه مس ــئوالن ام ــور کارگ ــری باش ــد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری تا کی ــد ک ــرد؛ به صراح ــت‬ ‫اع ــام ک ــردم هی ــچ ش ــرکت‪ ،‬پیمان ــکار ی ــا واح ــد‬ ‫تولی ــدی به هیچ وج ــه ح ــق ن ــدارد در پرداخ ــت‬ ‫منظ ــم و به موق ــع حق ــوق کارگ ــران تعل ــل کن ــد و‬ ‫ا گ ــر واح ــدی مش ــکل مال ــی داش ــته باش ــد ه ــم‬ ‫بای ــد ای ــن مش ــکل را در بخ ــش دیگ ــری ح ــل‬ ‫کنــد و اجــازه نــدارد تبعــات ان را متوجــه حقــوق‬ ‫کارگ ــران کن ــد‪ .‬حجـ ـت اهلل عبدالملک ــی وزی ــر‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی نی ــز بااش ــاره به‬ ‫جمعی ــت ‪ ۱۵‬میلیون نف ــری بیم هش ــده کارگ ــران‬ ‫کشــور‪ ،‬رفــاه و تامیــن اجتماعــی کارگــران را یکــی‬ ‫از مهم تری ــن موضوع ــات دردســت اقدام وزارت‬ ‫کار عن ــوان ک ــرده و گفت ــه اس ــت ک ــه ب ــا همراه ــی‬ ‫تش ــکل های کارگ ــری و کارفرمای ــی درت ــاش‬ ‫نح ــوزه هس ــتیم‪.‬‬ ‫شه ــای ای ‬ ‫ب ــرای رف ــع چال ‬ ‫وی ادام ــه داد؛ در راهب ــرد کالن جه ــش تولی ــد‬ ‫و اعتــای اقتصــاد کشــور‪ ،‬کارگــران نقــش بســیار‬ ‫پررنگ ــی دارن ــد و پویای ــی جامع ــه کارگ ــری‬ ‫به عن ــوان س ــرمایه های نظ ــام اس ــامی‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫اهمی ــت باالی ــی برخ ــوردار اس ــت‪ ،‬ضمن ــا در‬ ‫س ــال هایی ک ــه دش ــمن ضرب ــه ب ــه اقتص ــاد و‬ ‫تولیــد کشــور را نشــانه رفتــه‪ ،‬ایــن قشــر ارزشــمند‬ ‫ب ــا هم ــه س ــختی ها ب ــه ت ــداوم مس ــیر تعال ــی‬ ‫ایــران اســامی کمــک کردنــد‪ .‬دســتمزد کارگــران‬ ‫در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬نس ــبت ب ــه پارس ــال ‪ ۵۷.۴‬درص ــد‬ ‫افزای ــش یاف ــت‪ ،‬دس ــتمزد ب ــه ‪ ۴۱۷۹۷۵۰‬توم ــان‬ ‫و حداق ــل دس ــتمزد روزان ــه ب ــه ‪ ۱۳۹۰۰۰‬توم ــان‬ ‫رس ــید‪ .‬حداق ــل دس ــتمزد ب ــا مبن ــای ‪ ۳۰‬روز‬ ‫‪ ۴۱۷۹۷۵۰‬توم ــان‪ ،‬ب ــن کارگ ــری ‪ ۸۵۰۰۰۰‬توم ــان‪،‬‬ ‫ح ــق مس ــکن ‪ ۶۵۰۰۰۰‬توم ــان‪ ،‬ح ــق اوالد ب ــرای‬ ‫ه ــر فرزن ــد ‪ ۴۱۷۹۷۵‬توم ــان‪ ،‬پای ــه س ــنوات‬ ‫کس ــال س ــابقه کار ماهیان ــه‬ ‫ب هش ــرط ی ‬ ‫‪ ۲۱۰۰۰۰‬توم ــان تعیی ــن ش ــد‪ .‬طب ــق تصمی ــم‬ ‫ش ــورای عالی کار حداق ــل دس ــتمزد کارگ ــران‬ ‫در س ــال ‪ 1401‬ب ــا افزای ــش ‪ ۵۷.۴‬درص ــدی ب ــه‬ ‫‪ ۶۴۳۳۰۰۰‬توم ــان ب ــرای خان ــواده ‪ ۳.۳‬نف ــری‬ ‫رس ــید‪ .‬درب ــاره افزای ــش دس ــتمزد‪ ،‬وزی ــر تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی در صفح ــه توئیت ــر خ ــود‬ ‫نوش ــت؛ جامع ــه عزی ــز کارگ ــری ب ــرای دول ــت‬ ‫مردم ــی مه ــم اس ــت؛ ای ــن اهمی ــت مح ــدود‬ ‫نه ــم در هفت ــه کار و‬ ‫ب ــه بی ــان چن ــد عب ــارت ا ‬ ‫کارگ ــر نیس ــت و تم ــام ت ــاش مجموع ــه وزارت‬ ‫م ــردم ب ــر بهب ــود ش ــرایط کارگ ــران به وی ــژه‬ ‫در ح ــوزه معیش ــت متمرک ــز ش ــده؛ افزای ــش‬ ‫حداق ــل دس ــتمزد و باالت ــر از ن ــرخ ت ــورم‪ ،‬بیانگ ــر‬ ‫ع ــزم ج ــدی دول ــت دراین زمین ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دبی ــرکل جامع ــه اس ــامی کارگ ــران نی ــز ادع ــای‬ ‫مطروح ــه درمورداینک ــه افزای ــش ‪ ۵۷‬درص ــدی‬ ‫یب ــرد‪ ،‬تا کی ــد‬ ‫دس ــتمزد کارگ ــران‪ ،‬ت ــورم را ب ــاال م ‬ ‫ک ــرد ک ــه دس ــتمزد کارگ ــران کمت ــر از ‪ ۱۰‬درص ــد‬ ‫یگ ــذارد‪ ،‬در‬ ‫بـــر هزین هه ــای کارگا هه ــای اث ــر م ‬ ‫ده هه ــای گذش ــته‪ ،‬می ــزان افزای ــش دس ــتمزد‬ ‫ب ــا ت ــورم براب ــری نداش ــته اس ــت؛ ازایـ ـن رو‬ ‫افزای ــش دس ــتمزد در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬ی ــک ش ــوک‬ ‫ظاه ــری را ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪ .‬به گفت ــه وی‪،‬‬ ‫در س ــنوات گذش ــته می ــزان افزای ــش دس ــتمزد‬ ‫نشــده بــا تــورم همخوانــی نداشــته اســت‪،‬‬ ‫تعیی ‬ ‫افزای ــش دس ــتمزد ‪ ۱۴۰۱‬به طورکام ــل‪ ،‬درس ــت و‬ ‫نب ــاره گفت ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬احم ــد کرم ــی درای ‬ ‫منطق ‬ ‫اس ــت ب ــا افزای ــش دس ــتمزد‪ ،‬موض ــوع ری ــزش‬ ‫کارگ ــر را نخواهی ــم داش ــت‪ ،‬زی ــرا دس ــتمزد‬ ‫کارگ ــران زی ــر ‪ ۱۰‬درص ــد ب ــر روی هزین هه ــای‬ ‫یگــذارد؛‬ ‫کارگا ههــای متوســط و کوچــک تاثیــر م ‬ ‫ً‬ ‫ضمن ــا کارفرم ــا س ــاالنه ن ــرخ کااله ــا را افزای ــش‬ ‫یش ــود افزای ــش‬ ‫می ده ــد و این ام ــر باع ــث م ‬ ‫دس ــتمزد در هزین هه ــای تولی ــد کاال دی ــده‬ ‫نش ــود‪ .‬طب ــق اع ــام وزارت کار‪ ،‬کاه ــش‬ ‫‪ ۳۸‬درص ــدی تعدی ــل نی ــرو در م ــاه نخس ــت‬ ‫ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‪،‬‬ ‫نش ــانگر رویکرده ــای جه ــادی و راهب ــری‬ ‫مدبران ــه دول ــت مردم ــی‪ ،‬ب ــرای اقش ــار مختل ــف‬ ‫م ــردم اس ــت‪ .‬ای ــن اماره ــا نش ــانگر بهب ــود‬ ‫یک ــه ع ــده ای‬ ‫وضعی ــت کارگ ــران اس ــت درحال ‬ ‫ب ــا مباحث ــی ازجمل ــه افزای ــش دس ــتمزد منج ــر‬ ‫یش ــود درص ــدد هس ــتند‬ ‫بـــه تعدی ــل نی ــرو م ‬ ‫تـــا جامع ــه کارگ ــری را نس ــبت ب ــه اقدام ــات‬ ‫دول ــت ناامی ــد کنن ــد‪ .‬افزای ــش دس ــتمزد منج ــر‬ ‫یش ــود‬ ‫بـــه افزای ــش ق ــدرت خری ــد کارگ ــران م ‬ ‫نب ــاره‪ ،‬دبی ــرکل جامع ــه اس ــامی‬ ‫کـــه درای ‬ ‫کارگ ــران معتق ــد اس ــت ک ــه کارگ ــران در م ــاه‬ ‫ه ــر حقوق ــی را ک ــه می گیرن ــد‪ ،‬ص ــرف هزین ــه‬ ‫و نیازه ــای معیش ــتی و اجاره به ــای خان ــه‬ ‫می کنن ــد ک ــه این ام ــر باع ــث ایج ــاد ت ــورم و‬ ‫یشــود امــا مباحثــی ازجملــه‬ ‫ســایر مباحــث نم ‬ ‫خریدوف ــروش ارز و س ــکه و بی ثبات ــی در ب ــازار‬ ‫باع ــث ایج ــاد ت ــورم می ش ــود‪ .‬نماین ــده کارگ ــران‬ ‫در ش ــورای عالی کار معتق ــد اس ــت ک ــه تعدی ــل‬ ‫نی ــرو به دلی ــل افزای ــش دس ــتمزد کارگ ــران فق ــط‬ ‫ی ــک بهان ــه اس ــت ک ــه بعض ــی از کارفرمای ــان ان‬ ‫یک ــه این موض ــوع‬ ‫مط ــرح می کنن ــد درحال ‬ ‫یس ــت‪ .‬عل ــی خدای ــی‬ ‫غیرواقع ــی و غیرمنطق ‬ ‫اضاف ــه می کن ــد؛ ع ــده ای افزای ــش دس ــتمزد‬ ‫‪ ۵۷‬درص ــدی کارگ ــران را بزرگنمای ــی می کنن ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یک ــه س ــابقه افزای ــش دس ــتمزد قب ــا‬ ‫درحال ‬ ‫بی ــش از ن ــرخ ت ــورم وج ــود دارد‪ .‬به هیچ عن ــوان‬ ‫این گون ــه نیس ــت ک ــه تنه ــا امس ــال افزای ــش‬ ‫دس ــتمزد بی ــش از ن ــرخ ت ــورم ص ــورت گرفت ــه‬ ‫باش ــد‪ .‬نماین ــده کارگ ــران در ش ــورای عالی کار‬ ‫ادع ــای بعض ــی از کارفرمای ــان را رد ک ــرده و‬ ‫می گویــد؛ عــده ای مدعــی هســتند کــه افزایــش‬ ‫دس ــتمزد کارگ ــران غیرمتع ــارف اس ــت‪ ،‬بهت ــر‬ ‫اس ــت اع ــام کنن ــد ک ــه دس ــتمزد متع ــارف چ ــه‬ ‫یس ــت! نماین ــده کارگ ــران ام ــاده مذا ک ــره‬ ‫مبلغ ‬ ‫و مناظ ــره ب ــا مدعی ــان و اثب ــات حق وحق ــوق‬ ‫کارگ ــران اس ــت‪ .‬رئی ــس کمیس ــیون اجتماع ــی‬ ‫نب ــاره‪،‬‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی نی ــز درای ‬ ‫تعدی ــل کارگ ــر ب ــدون بهان ــه را خ ــط قرم ــز‬ ‫مجل ــس و دول ــت عن ــوان ک ــرد و گفت ــه اس ــت‬ ‫یش ــود و اج ــازه‬ ‫این موض ــوع پیگی ــری م ‬ ‫نخواهی ــم داد ک ــه چنی ــن رویـ ـه ای در س ــال‬ ‫ج ــاری رخ ده ــد‪ .‬چرا ک ــه کارگ ــران زحمتکش ــان‬ ‫نهــا‬ ‫کشــور هســتند و چرخــه تولیــد به واســطه ا ‬ ‫می چرخ ــد‪ .‬اس ــماعیلی درب ــاره راهکارهای ــی‬ ‫ب ــرای جلوگی ــری از ضرب ــه ت ــورم ب ــه افزای ــش‬ ‫حق ــوق کارگ ــران جامع ــه بی ــان ک ــرد؛ هرس ــاله‬ ‫درص ــدی افزای ــش ت ــورم وج ــود دارد ول ــی‬ ‫نبای ــد این موض ــوع را بهان ــه ک ــرد ک ــه حق ــوق‬ ‫کارگ ــران افزای ــش نیاب ــد؛ ام ــا در بخ ــش حق ــوق‬ ‫و دس ــتمزد مجل ــس س ــه کار مه ــم انج ــام داد‪.‬‬ ‫به گفت ــه وی‪ ،‬مصوب ــه دس ــتمزد نبای ــد س ــبب‬ ‫ش ــود ب ــه کارگ ــران به ــا داده ش ــده و کارفرمای ــان‬ ‫را ره ــا کنی ــم‪ .‬بلک ــه بای ــد ب ــا وا مه ــای کم به ــره‪ ،‬‬ ‫ته ــا نس ــبت ب ــه حف ــظ‬ ‫اعم ــال حداق ــل مالیا ‬ ‫کارفرمای ــان و بهب ــود چرخ ــه تولی ــد کم ــک ک ــرد‬ ‫ک ــه این موض ــوع موردتوج ــه دول ــت و مجل ــس‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مباحــث درحالــی مطــرح اســت کــه‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اع ــام ک ــرد‬ ‫جهــت رونــق تولیــد و حمایــت از تولیدکننــدگان‬ ‫و بن ــگاه داران‪ ،‬بس ــته حمایت ــی دول ــت ب ــرای‬ ‫کارفرمایان ــی ک ــه ایج ــاد اش ــتغال جدی ــد دارن ــد‪،‬‬ ‫یش ــود‪ .‬طب ــق گفتـ ـ ه کارشناس ــان و‬ ‫تعری ــف م ‬ ‫مس ــئوالن نه تنه ــا افزای ــش دس ــتمزد کارگ ــران‬ ‫یش ــود بلک ــه باع ــث‬ ‫منج ــر ب ــه تعدی ــل نی ــرو نم ‬ ‫افزای ــش تقاض ــا و ق ــدرت خری ــد در جامع ــه‬ ‫یش ــود ک ــه مناف ــع ان ب ــه جی ــب کارفرمای ــان و‬ ‫م ‬ ‫به نف ــع تولی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫حقوق‪100‬میلیونی‬ ‫برای سرپرست تیم فوتبال!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫کالف س ــردرگم این روزه ــا ب ــرای فوتب ــال همچن ــان ادام ــه دارد و در فوتب ــال‬ ‫بی در و پیک ــر م ــا‪ ،‬ان ق ــدر مس ــئله و بح ــران وج ــود دارد ک ــه ش ــاید ده ه ــا مدی ــر‬ ‫و کارش ــناس از جن ــس فوتب ــال ه ــم نتوانن ــد از ای ــن کالف س ــردرگم‪ ،‬س ــرنخی‬ ‫بیابنــد تــا کمــی از مشــکالت ان کــم کننــد و شــرایط ایــن ورزش کــه مهم تریــن‬ ‫پدی ــده ق ــرن به ش ــمار می ای ــد و پرطرفدارتری ــن پدی ــده دنیا س ــت‪ ،‬سروش ــکلی‬ ‫طبیعــی بیابــد؛ چرا کــه بــه هــر قســمتی از ان بنگریــم‪ ،‬ان را مملــو از مشــکالت‬ ‫می بینیـــم کـــه امـــکان برطرف کـــردن ان به این زودی هـــا وجـــود نـــدارد‪ .‬از‬ ‫مدیری ــت در راس فدراس ــیون بنویس ــم ک ــه مثن ــوی هفت ــادودو م ــن اس ــت؛‬ ‫یش ــود‪ ،‬اب ــر و ب ــاد و م ــه و‬ ‫ف ــردی غیرورزش ــی‪ ،‬نا گه ــان کاندی ــد ریاس ــت ان م ‬ ‫خورشــید دسـت به کار می شــوند تــا نــام او را از صنــدوق ارای مجمــع انتخابــات‬ ‫ً‬ ‫ان بیــرون بیاورنــد کــه درنتیجــه او از کادری بهــره می گیــرد کــه طبعــا به ماننــد‬ ‫خــودش بایــد غیرفوتبالــی باشــند؛ سرپرســتی را بــرای اداره تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫برمی گزین ــد ک ــه ش ــاید حت ــی کمت ــر ب ــه تماش ــای مس ــابقات ان رفت ــه باش ــد؛‬ ‫ان هــم بــا حقــوق ناچیــز ‪30‬میلیون تومــان‪ ،‬یعنــی بیــش از هفت برابــر حقــوق‬ ‫ی ــک کارگ ــر ک ــه ای ــن کارگ ــر بای ــد ‪ 44‬س ــاعت در هفت ــه کار کن ــد ت ــا یک هفت ــم‬ ‫حقــوق سرپرســت تیــم ملــی فوتبــال را بگیــرد؛ حال انکــه ایــن سرپرســت بایــد‬ ‫به م ــدت یک س ــال ماهان ــه ‪30‬میلیون توم ــان بگی ــرد ت ــا حدا کث ــر ‪ 10‬جلس ــه‬ ‫کن ــار تی ــم فوتب ــال در اس ــتادیوم باش ــد‪ .‬مع ــاون ای ــن فدراس ــیون‪ ،‬خانم ــی‬ ‫می ش ــود ک ــه او را به اته ــام اخت ــاس دس ــتگیر و راه ــی زن ــدان می کنن ــد‪ .‬خ ــود‬ ‫یش ــود؛ و داس ــتان از ای ــن ه ــم‬ ‫رئی ــس ه ــم توس ــط ی ــاران خ ــودش مع ــزول م ‬ ‫تاسـ ـف بارتر می ش ــود؛ چرا ک ــه عن ــان و اختی ــار فوتب ــال کش ــور در س ــالی ک ــه‬ ‫بای ــد تی ــم مل ــی فوتب ــال از حیثی ــت فوتب ــال کش ــور در مس ــابقات جهان ــی‬ ‫دف ــاع کن ــد‪ ،‬به دس ــت ی ــک گ ــروه شــش نفره به سرپرس ــتی ی ــک فوتبالیس ــت‬ ‫گذشــته کــه تمایــات باشــگاهی دارد و بنابرایــن حتــی علی رغــم میــل باطنــی‬ ‫یک ــه‬ ‫و غی ــرارادی‪ ،‬به ط ــرف باش ــگاهش متمای ــل می ش ــود‪ ،‬می افت ــد؛ تا جای ‬ ‫کمیتــه اخــاق و کمیتــه انتظامــی فدراســیون‪ ،‬در مضــان اتهــام طرفــداری قــرار‬ ‫می گیرنــد و جــو مســابقات بدتــر از بــد می شــود؛ درنتیجــه تشــنج در میادیــن‬ ‫فوتب ــال به ش ــدت ب ــاال می گی ــرد و نا گه ــان اع ــام می ش ــود ک ــه از باش ــگاهی‬ ‫دیگ ــر‪ ،‬ی ــک فوتبالیس ــت خوش ــنام‪ ،‬به عن ــوان سرپرس ــت تی ــم مل ــی فوتب ــال‬ ‫برگزی ــده ش ــده اس ــت؛ یعن ــی به نوع ــی سرپرس ــت فعل ــی رعای ــت دو باش ــگاه‬ ‫ً‬ ‫پرطرف ــدار را می کن ــد؛ ام ــا از عجای ــب فوتب ــال م ــا‪ ،‬این اس ـت که ظاه ــرا ماهان ــه‬ ‫حقوقــی معــادل ‪100‬میلیون تومــان برایــش مقــرر می کننــد‪ .‬ایــن حقــوق گــزاف‬ ‫بـــرای حداقـــل یک ســـال اســـت تـــا تیـــم فوتبـــال مـــا در ابان مـــاه و در قط ــر‬ ‫ب ــرای مس ــابقات جهان ــی فوتب ــال حض ــور پی ــدا کن ــد‪ .‬ای ــن حق ــوق ب ــرای ای ــن‬ ‫سرپرســت حدا کثــر بــرای ‪ 1 0‬مســابقه اســت کــه به عنــوان مســابقات تدارکاتــی‬ ‫و چنــد مســابقه در قالــب جهانــی فوتبــال بــه ایشــان تعلــق می گیــرد‪ .‬چنی ـن ‬ ‫وضعیت ــی ب ــرای م ــردم عالقه من ــد ب ــه فوتب ــال ک ــه در تابس ــتان و زمس ــتان‬ ‫اوقــات خــود را بــه دیــدن مســابقات داخلــی صــرف می کننــد و مجبورنــد بــرای‬ ‫تماش ــای مس ــابقات بلیت ه ــای ‪ 50‬و ‪ 100‬و ‪200‬هزار تومان ــی خری ــداری کنن ــد‪،‬‬ ‫له ــا از اح ــاد مل ــت‪،‬‬ ‫بس ــیار جورگون ــه اس ــت؛ چرا ک ــه ب ــا جمـ ـع اوری ای ــن پو ‬ ‫ق ‪ 100‬میلیون تومانـــی می دهنـــد کـــه نـــه منطقی ســـت و نـــه س ــزاوار‪.‬‬ ‫حقـــو ‬ ‫ا کن ــون م ــردم از خ ــود می پرس ــند ک ــه وقت ــی ب ــه سرپرس ــت تی ــم فوتب ــال‪،‬‬ ‫ماهان ــه ‪ 100‬میلی ــون حق ــوق می دهن ــد‪ ،‬اعض ــای هیئت مدی ــره و سرپرس ــت‬ ‫ان کــه روزانــه حداقــل ‪10‬ســاعت بـه کار مشــغول هســتند‪ ،‬چــه حقوقــی دریافــت‬ ‫می کنن ــد؟ بای ــد ب ــه ای ــن اقای ــان‪ ،‬ب ــه وزی ــر ورزش وجوان ــان‪ ،‬ب ــه حسابرس ــان‬ ‫کش ــور و ب ــه ام ــور مالیات ــی گف ــت ک ــه وظای ــف ش ــما در قب ــال این هم ــه اس ــراف‬ ‫چیســـت؟ وقتـــی مـــا به علـــت نداشـــتن بودجـــه‪ ،‬نمی توانیـــم «وی ای ار» را‬ ‫خری ــداری و ب ــه کش ــور بیاوری ــم‪ ،‬ش ــرط ص ــواب نیس ــت ک ــه بودجــه ای را ک ــه‬ ‫مرب ــوط ب ــه بیت الم ــال اس ــت‪ ،‬در اختی ــار چند نف ــر خ ــاص ق ــرار دهن ــد ت ــا‬ ‫به هر می ــزان ک ــه انص ــاف بدانن ــد‪ ،‬از ان برداش ــت کنن ــد‪ .‬در پای ــان امیدواری ــم‬ ‫این روزه ــا ک ــه مس ــائل فوتب ــال بسیاربیش ــتر از گذش ــته و در قال ــب ش ــایعات‬ ‫مســـموم‪ ،‬باعـــث تشـــویش اذهـــان شـــده اســـت‪ ،‬هر چه زودتـــر مســـئولین‬ ‫نس ــبت ب ــه اص ــاح ان اق ــدام کنن ــد ت ــا م ــردم بدانن ــد ک ــه باالخ ــره ورزش م ــا‪،‬‬ ‫سر و س ــامان خواه ــد گرف ــت و روال ع ــادی خ ــود را ط ــی می کن ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اقدامات خوب دولت جهت بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت گفـــت؛ دولـــت ســـیزدهم‪ ،‬دولت ــی‬ ‫یش ــود‬ ‫مردمی س ــت و ای ــن دول ــت بی ــن م ــردم و مس ــئول تفکی ــک قائ ــل نم ‬ ‫و ح ــل مش ــکالت اقتص ــادی در اولوی ــت کاری ان ق ــرار دارد‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛‬ ‫س ــید رض ــا فاطمی امی ــن اف ــزود؛ یک ب ــار در س ــال ‪ ۱۳۷۴‬و باردیگ ــر در ‪۱۳۹۰‬‬ ‫ت ــورم ب ــاال در کش ــور اتف ــاق افت ــاده ب ــود ام ــا چال ــش کنون ــی م ــا این اســت که‬ ‫از س ــال ‪ ۱۳۹۷‬یعن ــی پنج س ــال پیش تا کن ــون ت ــورم ب ــاال ب ــوده و ت ــداوم ای ــن‬ ‫ت ــورم فش ــار مضاعف ــی را ب ــه م ــردم وارد ک ــرده اس ــت‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛ ب ــرای‬ ‫کنتـــرل و بهبـــود شـــرایط برنامه ریزی هـــای الزم انجام شـــده و اقدام ــات‬ ‫خوب ــی در مجموع ــه دول ــت درحال انج ــام اس ــت‪.‬‬ ‫وصول کل درامد حاصل از فروش نفت و میعانات‬ ‫وزی ــر نف ــت خب ــر داد؛ کل درام ــد حاص ــل از ف ــروش نف ــت‪ ،‬میعان ــات گازی و‬ ‫محص ــوالت پتروش ــیمی وص ــول ش ــده اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛ ج ــواد اوج ــی‬ ‫درب ــاره چگونگ ــی اس ــتفاده از ظرفی ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان در وزارت‬ ‫نفـــت اظهـــار کـــرد؛ وزارت نفـــت بـــرای اســـتفاده ازاین ظرفیـــت در ح ــوزه‬ ‫کاری خـــود و در بحـــث بهینه ســـازی مصـــرف ســـوخت‪ ،‬افزایـــش تولی ــد و‬ ‫به ویـــژه در عرصه هـــای کم بـــازده‪ ،‬زنجیـــره صنایـــع تکمیلـــی پتروشـــیمی‪،‬‬ ‫جم ـع اوری گازه ــای مش ــعل و ازهمه مهم ت ــر ادوات موردنی ــاز صنع ــت نف ــت‬ ‫کـــه وارداتی ســـت‪ ،‬فراخـــوان داده اســـت‪ .‬وی توضیـــح داد؛ ‪ ۱۵۰‬شـــرکت از‬ ‫میــان همــه شــرکت های دانش بنیــان مشــخص شــدند و دوســتان مراحــل‬ ‫نهای ــی بررس ــی را ط ــی می کنن ــد ک ــه ای ــن ش ــرکت ها ب ــه اس ــتان ها معرف ــی‬ ‫و از تســـهیالت وام هـــای کم بهـــره و تســـهیل چتـــر وزارت نفـــت برخ ــوردار‬ ‫می شـــوند‪ .‬وی افـــزود؛ از تـــوان ایـــن شـــرکت ها در حوزه هـــای اشار هش ــده‬ ‫و بـــرای افزایـــش بهـــره وری در حـــوزه صنعـــت نفـــت‪ ،‬کاهـــش هزین هه ــا و‬ ‫اشـــتغال افرینی اســـتفاده می شـــود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد اشتغال کشور؛‬ ‫در بخش صنایع چوب و مبلمان‬ ‫علیرضـــا عباســـی دربـــاره وضعیـــت کنونـــی صـــادرات صنعـــت مبلم ــان‬ ‫کشـــور گفـــت؛ امـــاری کـــه از صـــادرات مبلمـــان داریـــم مبتنی بـــر ‪ 50‬ی ــا‬ ‫‪ 60‬میلیارد تومانی س ــت ک ــه رق ــم قابل قبول ــی ب ــرای م ــا نیس ــت‪ .‬باتوج هب ــه‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫مشـــکالت کشـــور ازقبیـــل تحریـــم‪ ،‬جنـــگ اقتصـــادی و همـــه ای ‬ ‫تولیدکننــدگان صنایــع چــوب و مبلمــان ا کنــون بــا ظرفیــت ‪ 50‬تــا ‪ 60‬درصــد‬ ‫ً‬ ‫درح ــال کار هس ــتند‪ .‬ای ــن تولیدی ه ــا واقع ــا احتی ــاج دارن ــد ک ــه ص ــادرات‬ ‫دراین حــوزه افزایــش یابــد تــا بتواننــد تولیــد خــود را بــه ‪ 100‬درصــد برســانند و‬ ‫لســازان‬ ‫کارگاه هــای مــا تعطیــل نشــوند‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ رئیــس اتحادیــه مب ‬ ‫و درودگ ــران ای ــران اف ــزود؛ انتظ ــار م ــا این اسـ ـت که مث ــل تم ــام کش ــورهای‬ ‫پیش ــرفته و توس ــعه یافته ک ــه توج ــه خاص ــی ب ــه صنای ــع چ ــوب خ ــود دارن ــد‬ ‫مــا نیــز بــه ایــن صنایــع اهمیــت دهیــم‪ .‬چــون صنایــع چــوب و مبلمــان یکــی‬ ‫از صنای ــع س ــبک و زودب ــازده ب ــا اش ــتغال زایی خیل ــی باالس ــت‪ ،‬وقت ــی ای ــن‬ ‫صنع ــت ‪ ۱۰‬درص ــد اش ــتغال کش ــور را به خ ــود اختص ــاص داده‪ ،‬بهت ــر اس ــت‬ ‫توجــه خاصــی بــه ان بشــود ولــی متاســفانه برخــی مســئوالن مــا توجــه کافــی‬ ‫ب ــه ای ــن صنع ــت ندارن ــد‪.‬‬ ‫مصرف ‪ ۱۱٫۵‬میلیون تنی گندم در کشور‬ ‫ً‬ ‫علیقل ــی ایمان ــی گف ــت؛ مص ــرف گن ــدم کش ــور تقریب ــا ‪ ۱۱٫۵‬میلیون ت ــن اس ــت‬ ‫کــه البتــه این عــدد درمقایس ـه با میانگیــن و اســتاندارد جهانــی و کشــورهای‬ ‫مختلــف خیلــی باالســت و همچنیــن بایــد ضایعــات خــود را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫به گــزارش انــا؛ علیقلــی ایمانــی درخصــوص قیمــت گنــدم و اخبــار و شــایعات‬ ‫دربــاره افزایــش این محصــول اســتراتژیک اظهــار کــرد؛ در ســال زراعــی ‪-۱۴۰۱‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قب ــل از ش ــروع س ــال زراع ــی قیم ــت محص ــوالت زراع ــی طب ــق قان ــون‬ ‫اعــام می شــود کــه اعــام هــم شــد‪ .‬گنــدم دران زمــان کــه پایــان شــهریور بــود‪،‬‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬تومــان اعــام شــد امــا جلوتــر کــه امدیــم باتوجه بــه افزایــش هزین ههــای‬ ‫تولیــد و افزایــش قیمــت در بــازار جهانــی و شــرایطی کــه پیــش امــد‪ ،‬باالخــره‬ ‫ش ــورای قیمت گ ــذاری و اتخ ــاذ سیاسـ ـت های حمایت ــی تصمی ــم ب ــر ای ــن‬ ‫ً‬ ‫گرف ــت ک ــه قیم ــت گن ــدم را تقریب ــا ب ــا قیم ــت ب ــازار جهان ــی متع ــادل کن ــد ک ــه‬ ‫از خــروج گنــدم یــا ارد از کشــور جلوگیــری شــود و بــرای دالالن و قاچاقچیــان‬ ‫صرف ــه اقتص ــادی نداش ــته باش ــد؛ قیم ــت را ‪ ۱۰۵۰۰‬توم ــان مص ــوب کردن ــد و‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬توم ــان نی ــز به عن ــوان تش ــویقی و جای ــزه ک ــه ا گ ــر کش ــاورزی گن ــدم خ ــود‬ ‫را ب ــه دول ــت تحوی ــل ده ــد‪ ،‬ب ــه او پرداخ ــت می ش ــود ک ــه درنهای ــت قیم ــت‬ ‫گن ــدم ‪ ۱۱۵۰۰‬توم ــان مص ــوب و اب ــاغ ش ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2487‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رژیم صهیونیستی بیش از ‪ ۷۰‬سال‬ ‫موجب ناامنی در منطقه بوده است‬ ‫حجت االسلام سـید ابراهیـم رئیسـی گفـت؛ کشـورهایی کـه‬ ‫یسـازی می کننـد‬ ‫بـا رژیـم صهیونیسـتی به اصطلاح عاد ‬ ‫مـورد غضـب دومیلیـارد مسـلمان در جهـان واقـع خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ رئیس جمهـوری‬ ‫یهـای کشـورهای‬ ‫در دیـدار بـا سـفرا و روسـای نمایندگ ‬ ‫اسلامی گفـت؛ رژیـم صهیونیسـتی یک رژیـم زبـون و متزلزل‬ ‫اسـت و تروریسـم دولتـی‪ ،‬نقـض سـامانمند حقـوق بشـر‪،‬‬ ‫به کارگیـری سلاح های ممنوعـه علیـه مـردم قـدس و کرانـه‬ ‫باختـری و هتک حرمت مسـجداالقصی‪ ،‬کمکی بـه پایداری‬ ‫و امنیت رژیم صهیونیسـتی نکرده اسـت‪ .‬به گفته وی؛ رژیم‬ ‫صهیونیسـتی کـه بیـش از ‪ ۷۰‬سـال اسـت کـه موجـب ناامنی‬ ‫و بی ثباتـی و اوارگـی در منطقـه اسـت اینـک نیـز نه تنهـا‬ ‫نمی توانـد شـریکی بـرای صلـح باشـد بلکـه هر جـا پـا گـذارد‬ ‫یسـت؛ در‬ ‫ثبات و امنیت انجا را به مخاطره می اندازد‪ .‬گفتن ‬ ‫چندسـال اخیر کشـورهای عربـی غـرب اسـیا و شـمال افریقـا‬ ‫روابـط پنهانـی خـود بـا رژیـم صهیونیسـتی را ذیـل امضـای‬ ‫توافقنامه هایی علنـی کردند‪ .‬براین اسـاس مرا کـش‪ ،‬امارات‬ ‫عربـی‪ ،‬بحریـن و سـودان در سـال ‪ ۲۰۲۰‬توافقنامه هایـی را‬ ‫یسـازی روابطشـان بـا رژیـم صهیونیسـتی امضـا‬ ‫بـرای عاد ‬ ‫کردند که به عنوان بخشی از پیمان ابراهیم و با میانجیگری‬ ‫دونالـد ترامـپ؛ رئیس جمهـوری سـابق امریـکا انجـام شـده‪.‬‬ ‫پیمـان ابراهیـم (‪ )Abraham Accords‬بیانیـه مشـترک رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی‪ ،‬امـارات و ایـاالت متحـده بـود کـه در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬منعقـد شـد‪ .‬از زمـان امضـای توافقنامـه صلـح رژیـم‬ ‫صهیونیستی با مصر سال ‪ ۱۹۷۹‬و صلح با اردن سال ‪،۱۹۹۴‬‬ ‫نبـار بـود کـه کشـورهای عربـی بـا اسـرائیل روابـط‬ ‫ایـن اولی ‬ ‫عـادی برقـرار می کردنـد‪ .‬ازسـوی دیگر ترکیـه نیـز کـه در سـال‬ ‫شبـه انتقـال پایتخـت رژیـم صهیونیسـتی به‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬و دروا کن ‬ ‫بیت المقدس‪ ،‬سفیر خود را از تل اویو فراخوانده بود‪ ،‬اسفند‬ ‫پارسال با استقبال از رئیس جمهوری رژیم صهیونیستی در‬ ‫یسـازی بـا ایـن رژیـم جعلـی رفـت‪ .‬ایـن‬ ‫انـکارا ب هسـوی عاد ‬ ‫نخستین سفر یک مقام صهیونیست به ترکیه از سال‪۲۰۰۸‬‬ ‫بـود‪ .‬هرتـزوگ به عنوان نخسـتین رئیس رژیم صهیونیسـتی‬ ‫کـه در ‪ ۱۴‬سال گذشـته بـه ترکیـه سـفر کـرده بـا رجـب طیـب‬ ‫اردوغـان در انـکارا دیـدار کـرد‪ .‬در ادامـه ایـن سیاسـت ها یک‬ ‫روزنامـه اسـرائیلی روز چهارشـنبه فـاش کـرد‪ ،‬مقامـات ترکیـه‬ ‫به درخواسـت تل اویـو شـروع بـه تبعیـد ده هاتـن از فعـاالن‬ ‫فلسـطینی مرتبـط بـا جنبـش حمـاس کرده انـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫همایش بانوان کارافرین‬ ‫صنعت غذا و گردشگری‬ ‫سهیال انصاری‬ ‫معـاون گردشـگری اسـتان تهـران‪ ،‬از برگـزاری دومیـن رویـداد‬ ‫«بانـوان کارافریـن صنعـت غـذا و گردشـگری» بـا همـکاری‬ ‫باشـگاه غـذا و خورا ک شناسـی کمیسـیون ملـی یونسـکو‬ ‫ایـران در ‪ 17‬اردیبهشـت ماه ‪ 1401‬در بـرج میلاد‪ ،‬تهـران‬ ‫خبـر داد‪ .‬علـی رفیعـی گفـت‪« :‬این همایـش‪ ،‬بـا هـدف‬ ‫تهـای گردشـگری خـورا ک و نقـش پررنـگ‬ ‫معرفـی ظرفی ‬ ‫بانـوان در توسـعه ایـن صنعـت اسـت»‪ .‬معـاون گردشـگری‬ ‫اسـتان تهـران عنـوان کـرد‪« :‬یکـی از اهـداف این همایـش‪،‬‬ ‫معرفـی بانـوان کارافریـن و خلاق در بخـش غـذا بـه صنعـت‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تنـوع خـورا ک‪ ،‬طعـم‪،‬‬ ‫گردشگر ‬ ‫سبک های میزبانی‪ ،‬ائین های غذایی و معماری اشپزخانه‬ ‫ایرانـی‪ ،‬ظرفیـت بسـیار باالیی در کنـار صنایـ ع غذایـی بـرای‬ ‫توسـعه گردشـگری خـورا ک در اسـتان تهـران دارد»‪ .‬دنیـا‬ ‫اخگـری (دبیـر همایـش صنعـت غـذا و گردشـگری و رئیـس‬ ‫گـروه بانـوان باشـگاه غـذا و خورا ک شناسـی کمیسـیون ملی‬ ‫یونسکو ایران) نیز دراین باره گفت‪« :‬حمایت و پشتیبانی از‬ ‫بانوان کارافرین صنعت غذا و گردشگری‪ ،‬نمایش زبان قالب‬ ‫نسـوی مرزهـا از طریـق اشـپزی سـنتی و معرفـی‬ ‫ایـران در ا ‬ ‫فعالیت بانوان این حوزه‪ ،‬تشـکیل کارگروه های تخصصی در‬ ‫حوزه اشپزی‪ ،‬خدمات غذا و گردشگری‪ ،‬توسعه برندسازی‬ ‫صنعت غذا و گردشگری‪ ،‬اشنایی هرچه بیشتر مردم با نوع‬ ‫فعالیت بانوان سراشپز و کارافرین صنعت غذا و گردشگری‪،‬‬ ‫رشـد صنعـت غـذا و گردشـگری هم زمـان بـا توسـعه فرهنـگ‬ ‫ایـران و تلفیـق بهینـه مباحـث غـذا و گردشـگری بـا یکدیگـر‬ ‫از اهـداف این همایـش اسـت»‪ .‬اخگـری افـزود‪« :‬از دیگـر‬ ‫یتـوان بـه بررسـی‬ ‫محورهـای این همایـش تخصصـی‪ ،‬م ‬ ‫نیازهـا و توانایـی بانـوان کارافریـن صنعـت غـذا و گردشـگری‪،‬‬ ‫مهندسـی اشـپزی و خدمـات غـذا در صنعـت گردشـگری‪،‬‬ ‫بررسـی فعالیـت بانـوان سراشـپز و کارافریـن در شـهرهای‬ ‫مختلف ایران‪ ،‬توسعه فرهنگ سازی در تعیین نقش افرینی‬ ‫سراشـپز و کارافریـن صنعـت غـذا و گردشـگری‪ ،‬معرفـی‬ ‫غذاهای سـنتی‪ ،‬بومی و محلی جهت توسـعه صنعت غذا‪،‬‬ ‫اشـنایی بـا بانـوان موفـق و فعال صنعـت غذا و گردشـگری با‬ ‫هـدف توسـعه و ارتقـای حـوزه‪ ،‬نقـش کارگا ههـای اموزشـی‬ ‫در توسـعه فعالیـت بانـوان سراشـپز و کارافریـن صنعـت غـذا‬ ‫ننـوازی و‬ ‫بهـای میهما ‬ ‫و گردشـگری و بررسـی چهارچو ‬ ‫میزبانـی از دیـدگاه بانـوان سراشـپز و کارافریـن صنعـت غـذا‬ ‫اشـاره کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬این همایـش‪ 17 ،‬اردیبهشـت ماه‬ ‫شهـای بـرج میلاد تهـران‬ ‫از سـاعت ‪ 16‬تـا ‪ 22‬در مرکـز همای ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫شاتر‬ ‫در مس�یر‬ ‫مقاومت و پ�یروزی‬ ‫راهپیمایی گرامیداشت «روز قدس»‬ ‫سال ‪ 1401‬در اخرین جمعه ماه رمضان؛‬ ‫با حضور مردم‪ ،‬مسئوالن لشکری و کشوری‬ ‫در سراسر ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده است‬ ‫رهب ــر معظ ــم انق ــاب اس ــامی در س ــخنرانی‬ ‫تلویزیون ــی به مناس ــبت «روز جهان ــی ق ــدس»‬ ‫بــا برشــمردن نشــانه های بســیار امیدبخــش از‬ ‫پیش روبــودن اینــده ای متفــاوت به نفــع مــردم‬ ‫ـدان مقاومــت‬ ‫فلســطین؛ ازجملــه گســترش میـ ِ‬ ‫فش ــدن‬ ‫ب ــه کل فلس ــطین و درمقاب ــل‪ ،‬ضعی ‬ ‫رژی ــم اش ــغالگر و حام ــی اصل ــی ان یعن ــی‬ ‫امری ــکا‪ ،‬ح ــوادث س ــال های اخی ــر فلس ــطین‬ ‫حه ــای س ــازش‬ ‫را به معن ــای ابط ــال هم ــه طر ‬ ‫ب ــا رژی ــم صهیونیس ــتی دانس ــتند و ضم ــن‬ ‫ی ــاداوری ب ــرکات بی بدی ــل پدی ــده مقاوم ــت‬ ‫در منطق ــه غ ــرب اس ــیا‪ ،‬تا کی ــد کردن ــد؛ تنه ــا‬ ‫یت ــوان مس ــائل دنی ــای‬ ‫ب ــا نی ــروی مقاوم ــت م ‬ ‫اس ــام و در راس ان مس ــئله فلس ــطین را ح ــل‬ ‫ک ــرد‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای در ابت ــدای‬ ‫سخنانش ــان ب ــا درود ب ــه ام ــام بزرگ ــوار ک ــه‬ ‫بنیان گ ــذار بنی ــان مب ــارک روز ق ــدس بودن ــد و‬ ‫بــا درود و ســام فــراوان بــه ملــت عظیم الشــان‬ ‫ایــران کــه بــا حضــور پرانگیــزه خــود در میــدان‬ ‫در هم ــه ج ــای کش ــور حماس ـه ای ب ــا عظم ــت‬ ‫افریدن ــد‪ ،‬افزودن ــد؛ حض ــور عظی ــم و مب ــارک‬ ‫ش ــما در می ــدان دف ــاع واقع ـ ِـی سیاس ــی و‬ ‫مردم ــی از ق ــدس موج ــب نی ــرو گرفت ــن و‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــا جس ــم‬ ‫افزای ــش اس ــتقامت کسان ‬ ‫و ج ــان خ ــود از ق ــدس و مس ــجداالقصی‬ ‫دف ــاع می کنن ــد و به امی ــد خ ــدا مب ــارزه‬ ‫ب ــزرگ فلس ــطین ب ــه نتای ــج نهای ــی و مب ــارک‬ ‫خ ــود نزدی ــک خواه ــد ش ــد‪ .‬رهب ــر انق ــاب‬ ‫درادام ــه بابیان اینک ــه قص ــد دارن ــد به زب ــان‬ ‫عرب ــی خط ــاب ب ــه دنی ــای اس ــام بخص ــوص‬ ‫دنی ــای ع ــرب س ــخن بگوین ــد‪ ،‬باتا کیدب ــر ای ــن‬ ‫واقعی ــت ک ــه ت ــا رژی ــم غاص ــب و جنایت ــکار‬ ‫صهیونیس ــت ب ــر ق ــدس مس ــلط اس ــت‪ ،‬هم ــه‬ ‫روزه ــای س ــال را بای ــد روز ق ــدس دانس ــت‪،‬‬ ‫گفتن ــد؛ ق ــدس ش ــریف‪ ،‬قل ــب فلس ــطین اس ــت‬ ‫بش ــده‪ ،‬از بح ــر ت ــا‬ ‫و سراس ــر کش ــور غص ‬ ‫نه ــر‪ ،‬ادام ــه ق ــدس اس ــت‪ .‬ایش ــان درادام ــه‪،‬‬ ‫ب ــا تحس ــین ایس ــتادگی و ش ــهامت کم نظی ــر‬ ‫مل ــت فلس ــطین‪ ،‬عملی ــات فدا کاران ــه جوان ــان‬ ‫فلس ــطینی را موج ــب ایج ــاد س ــپر دفاع ــی‬ ‫ب ــرای فلس ــطین و بش ــارت دهنده این ــده ای‬ ‫متف ــاوت دانس ــتند و در بی ــان نش ــانه های‬ ‫رق ــم خ ــوردن معادلـ ـه ای جدی ــد در ام ــروز و‬ ‫ف ــردای فلس ــطین خاطرنش ــان کردن ــد؛ ام ــروز‬ ‫«اراده شکسـ ـت ناپذیر» در فلس ــطین و‬ ‫هم ــه منطق ــه غ ــرب اس ــیا جایگزی ــن «ارت ــش‬ ‫شکســت ناپذیر» صهیونیس ــت ش ــده و ارت ــش‬ ‫جنایت ــکار ناچ ــار ش ــده ارای ــش تهاجم ــی خ ــود‬ ‫را ب ــه تدافع ــی تبدی ــل کن ــد‪ .‬شکسـ ـت های‬ ‫پیاپ ـ ِـی مهم تری ــن حام ــی رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫یعن ــی امری ــکا در جن ــگ افغانس ــتان‪ ،‬در‬ ‫سیاس ــت فش ــار حدا کث ــری ب ــر ای ــران اس ــامی‪،‬‬ ‫ته ــای اس ــیا‪ ،‬در کنت ــرل‬ ‫در براب ــر قدر ‬ ‫اقتصــادی جهــان و در مدیریــت داخلــی خــود‬ ‫و نی ــز پدی ــده ش ــکاف عمی ــق در حا کمی ــت‬ ‫امریکای ــی‪ ،‬م ــواردی دیگ ــری ب ــود ک ــه رهب ــر‬ ‫انق ــاب به عن ــوان نش ــانه های این ــده ای‬ ‫نه ــا اش ــاره کردن ــد‪ .‬ایش ــان‬ ‫متف ــاوت ب ــه ا ‬ ‫بااش ــاره به دسـ ـت وپازدن رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫در انب ــوه مش ــکالت سیاس ــی و نظام ــی‪،‬‬ ‫افزودن ــد؛ ج ــاد و مج ــرم قبل ــی ک ــه در راس‬ ‫رژی ــم ب ــود‪ ،‬در پ ــی حماس ــه س ــیف القدس ب ــه‬ ‫زبال ـه دان پیوس ــت و جانش ــینان ام ــروز او ه ــم‬ ‫هرس ــاعت درانتظ ــار تی ــغ برن ــده حماسـ ـه ای‬ ‫دیگرن ــد‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای‬ ‫بااش ــاره به نمون هه ــای عین ــی از گس ــترش‬ ‫مقاوم ــت در سراس ــر فلس ــطین مانن ــد تح ــرک‬ ‫اردوگاه جنی ــن ک ــه صهیونیسـ ـت ها را دیوان ــه‬ ‫ک ــرده‪ ،‬درخواس ـ ِـت ‪ ۷۰‬درص ــد از فلس ــطینی ها‬ ‫ب ــرای حمل ــه نظام ــی ب ــه رژی ــم غاص ــب‪،‬‬ ‫ته ــای جه ــادی م ــردم فلس ــطین در‬ ‫حرک ‬ ‫شه ــای ش ــمالی و جنوب ــی س ــرزمین های‬ ‫بخ ‬ ‫یه ــای س ــنگین در اردن و‬ ‫‪ ،۱۹۴۸‬راهپیمای ‬ ‫قــدس شــرقی‪ ،‬دفــاع جانانــه جوانان فلســطین‬ ‫از مس ــجداالقصی و رزمای ــش نظام ــی در غ ــزه‪،‬‬ ‫تا کی ــد کردن ــد؛ کل فلس ــطین ب ــه صحن ــه‬ ‫مقاوم ــت تبدی ــل ش ــده و م ــردم فلس ــطین ب ــر‬ ‫ادام ــه جه ــاد وح ــدت نظ ــر یافته ان ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫پدید هه ــای مه ــم ب ــه معن ــی امادگ ــی کام ــل‬ ‫فلس ــطینی ها ب ــرای مقابل ــه ب ــا رژی ــم غاص ــب‬ ‫اس ــت و دس ــت س ــازمان های مجاه ــد را ب ــاز‬ ‫یگ ــذارد ت ــا ه ــر زم ــان الزم دانس ــتند وارد‬ ‫م ‬ ‫عمــل شــوند‪ .‬ایشــان پیــام مهــم ایــن حــوادث‬ ‫و انچ ــه را در س ــال های اخی ــر در فلس ــطین‬ ‫حه ــای‬ ‫رخ داده اس ــت‪ ،‬ابط ــال هم ــه طر ‬ ‫س ــازش ب ــا دش ــمن صهیونیس ــت خواندن ــد‬ ‫و گفتن ــد؛ هی ــچ طرح ــی درب ــاره فلس ــطین در‬ ‫غی ــاب ی ــا برخ ــاف نظ ــر صاحب ــان ان یعن ــی‬ ‫فلس ــطینی ها اجراش ــدنی نیس ــت و ای ــن‬ ‫ُ‬ ‫یعن ــی هم ــه توافق ــات پیش ــین مانن ــد اس ــلو‪،‬‬ ‫ی ــا ط ــرح عرب ــی دو دولت ــی ی ــا معامل ــه ق ــرن‬ ‫یس ــازی های حقیران ــه اخی ــر باط ــل‬ ‫ی ــا عاد ‬ ‫ش ــده اند‪ .‬رهب ــر انق ــاب بااش ــاره به اس ــتمرار‬ ‫ان ــواع جنای ــات رژی ــم صهیونیس ــتی ب ــا وج ــود‬ ‫از نف ــس افت ــادن ان‪ ،‬افزودن ــد؛ دروغ گوی ــان‬ ‫مدع ــی حق ــوق بش ــر در اروپ ــا و امری ــکا ک ــه در‬ ‫قضی ــه اوکرای ــن ان غوغ ــا را بـ ـه راه انداختن ــد‪،‬‬ ‫در براب ــر این هم ــه جنای ــت در فلس ــطین مه ــر‬ ‫س ــکوت ب ــر ل ــب زده ان ــد و از مظل ــوم دف ــاع‬ ‫نخ ــوار کم ــک‬ ‫نمی کنن ــد بلک ــه ب ــه گ ــرگ خو ‬ ‫ه ــم می کنن ــد‪ .‬ایش ــان درس ب ــزرگ از ای ــن‬ ‫ته ــای نژادپرس ــت غرب ــی‬ ‫رفت ــار مزوران ــه قدر ‬ ‫نه ــا‬ ‫را پرهی ــز از هرگون ــه تکی ــه ک ــردن ب ــه ا ‬ ‫دانس ــتند و تا کی ــد کردن ــد؛ تنه ــا ب ــا نی ــروی‬ ‫مقاوم ــت ک ــه برگرفت ــه از تعلی ــم ق ــران کری ــم و‬ ‫یت ــوان مس ــائل‬ ‫اح ــکام اس ــام عزی ــز اس ــت‪ ،‬م ‬ ‫دنیــای اســام و در راس ان‪ ،‬مســئله فلســطین‬ ‫را ح ــل ک ــرد‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای‬ ‫شــکل گیری مقاومــت در منطقــه غــرب اســیا را‬ ‫پربرکت تری ــن پدی ــده این منطق ــه برش ــمردند و‬ ‫خاطرنش ــان کردن ــد؛ کی ــان مقاوم ــت ب ــود ک ــه‬ ‫لش ــده لبن ــان را از ل ــوث‬ ‫شه ــای اشغا ‬ ‫بخ ‬ ‫وج ــود صهیونیسـ ـت ها پ ــا ک ک ــرد‪ ،‬ع ــراق را از‬ ‫حلق ــوم امری ــکا بی ــرون کش ــید و از ش ــر داع ــش‬ ‫تریبون‬ ‫نج ــات داد‪ ،‬ب ــه مدافع ــان س ــوری در براب ــر‬ ‫نقشـ ـه های امری ــکا م ــدد رس ــاند‪ ،‬ب ــا تروریس ــم‬ ‫بین الملل ــی مب ــارزه می کن ــد‪ ،‬ب ــه م ــردم مق ــاوم‬ ‫نه ــا تحمی ــل ش ــده‬ ‫یم ــن در جنگ ــی ک ــه ب ــه ا ‬ ‫ی ــاری می رس ــاند‪ ،‬ب ــا پنجه افکن ــدن ب ــه‬ ‫موجودی ــت غاصب ــان صهیونیس ــت به توفی ــق‬ ‫نه ــا را به زان ــو درمـ ـی اورد و ب ــا ت ــاش‬ ‫اله ــی ا ‬ ‫مجاهدان ــه‪ ،‬مس ــئله ق ــدس و فلس ــطین را در‬ ‫اف ــکار عموم ــی جه ــان روزبـ ـه روز برجس ــته تر‬ ‫می کن ــد‪ .‬ایش ــان همچنی ــن ب ــا ی ــاداوری ایات ــی‬ ‫از ق ــران کری ــم ک ــه بش ــارت دهنده ی ــاری‬ ‫پــروردگار بــه مومنــان و صابــران اســت خطــاب‬ ‫ب ــه م ــردم فلس ــطین و جوان ــان ف ــدا کار ان‬ ‫تا کی ــد کردن ــد؛ جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫نک ــه باره ــا گفت ــه و درعم ــل نی ــز ب ــر‬ ‫همچنا ‬ ‫ان پ ــای فش ــرده‪ ،‬حام ــی و طرف ــدار جبه ــه‬ ‫مقاومــت و مقاومــت فلســطین اســت و حرکــت‬ ‫یس ــازی رواب ــط ب ــا رژی ــم‬ ‫خیانت امی ــز عاد ‬ ‫غاص ــب و سیاس ــت تطبیع پذی ــری را محک ــوم‬ ‫می کن ــد‪ .‬رهب ــر انق ــاب بااش ــاره به اینکه‬ ‫ته ــای عرب ــی ب ــه امری ــکا گفته ان ــد‬ ‫برخ ــی دول ‬ ‫در ح ــل مس ــئله فلس ــطین ش ــتاب کن ــد‪،‬‬ ‫افزودن ــد؛ ا گ ــر منظ ــور ان ــان این اسـ ـت که‬ ‫امری ــکا پی ــش از خ ــروج از منطق ــه‪ ،‬ه ــر مان ــع‬ ‫را از س ــر راه تثبی ــت رژی ــم غاص ــب ب ــردارد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اوال خیان ــت ک ــرده و ب ــرای دنی ــای ع ــرب‬ ‫ً‬ ‫نن ــگ افریده ان ــد‪ ،‬ثانی ــا س ــاده لوحی ب هخ ــرج‬ ‫داده ان ــد زی ــرا ک ــور نمی توان ــد عصا ک ــش ک ــور‬ ‫دگ ــر ش ــود‪ .‬ایش ــان در پای ــان سخنانش ــان ب ــا‬ ‫درود ب ــه روح ش ــهیدان فلس ــطینی و ادای‬ ‫احت ــرام ب ــه خانواد هه ــای ان ــان‪ ،‬ب ــه اس ــیران‬ ‫و زندانی ــان فلس ــطینی ک ــه ب ــا اراده اس ــتوار‬ ‫مقاوم ــت می کنن ــد تحی ــت گفتن ــد و افزودن ــد؛‬ ‫دس ــت گرو هه ــای فلس ــطینی مق ــاوم را ک ــه‬ ‫بخ ــش مه ــم ای ــن مس ــئولیت ب ــزرگ را ب ــر‬ ‫دوش گرفته ان ــد می فش ــارم و دنی ــای اس ــام‬ ‫و به وی ــژه جوان ــان را ب ــه حض ــور دراین می ــدان‬ ‫ع ــزت و کرام ــت فرامی خوان ــم‪.‬‬ ‫جبهه بین المللی مقاومت تشکیل شد ه است‬ ‫فرمانـــده نیـــروی قدس ســـپاه پاســـداران‬ ‫انقـــاب اســـامی گفـــت؛ امـــروز جبهـــه‬ ‫بین المللـــی مقاومـــت تشـــکیل شـــده‬ ‫و خوشـــبختانه هـــرروز رشـــد و توســـعه‬ ‫بیشـــتری در جهـــان اســـام می یابـــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ «ســـردار اســـماعیل قاانی»‬ ‫در راهپیمایـــی «روز جهانـــی قـــدس» در‬ ‫محـــل حرم مطهـــر امام رضـــا (ع) افـــزود؛ جمهوری اســـامی ایـــران به رهبری‬ ‫امـــام راحـــل و رهبـــر معظـــم انقالب اعـــام می کنـــد که هـــر جبهـــه ای که در‬ ‫برابـــر رژیـــم جنایتـــکار صهیونیســـتی بلنـــد شـــود‪ ،‬حمایـــت می کنـــد و از ه ــر‬ ‫جبهه گســـترده ای که علیـــه این رژیم عملیات کنـــد‪ ،‬بـــه روح و روانش درود‬ ‫می فرســـتد‪ .‬وی گفـــت؛ روز جهانـــی قـــدس یکـــی از بهتریـــن و معنوی ترین‬ ‫روزهـــای ســـال برای هـــر مسلمانی ســـت؛ و همان طورکـــه در بین ســـال‪ ،‬ماه‬ ‫رمضـــان باالترین اوج معنویت را برای مســـلمانان در سراســـر جهـــان دارند و‬ ‫بعـــد از شـــب های قـــدر‪ ،‬اخرین هفتـــه مـــاه رمضـــان معنوی تریـــن هفته هر‬ ‫انســـان مسلمانی ســـت‪ .‬وی بابیان اینکـــه امـــام راحل عظیم الشـــان انقالب‬ ‫اســـامی بـــا معنوی تریـــن روز بـــرای هـــر مســـلمان را روز قـــدس نام گـــذاری‬ ‫کردنـــد‪ ،‬گفـــت؛ امـــام راحـــل پیش قـــراول مقابله بـــا رژیـــم کودک کش خبیث‬ ‫صهیونیســـتی بـــوده اســـت‪ ،‬ذات ایـــن مـــرد با دفـــاع از مظلوم عجین ش ــده‬ ‫بوده اما در قضیه فلســـطین و دفـــاع از مردم ان‪ ،‬برت ــری در وجود امام راحل‬ ‫می دیدیم؛ ایشـــان در ســـال های قبل ازانقالب نیز همیشـــه در دفاع از مردم‬ ‫فلســـطین جلـــودار بودنـــد و ان را یـــک امر واجب بـــرای مردم می دانس ــتند‪.‬‬ ‫فرمانـــده نیروی قدس ســـپاه گفت؛ در دوره پیروزی انقالب اس ــامی که امام‬ ‫راحل در احیای اصول اساســـی اســـام جلودار بود‪ ،‬ایده ب ــزرگ دفاع از مردم‬ ‫مظلـــوم فلســـطین را نهادینه کـــرد و در اولین ســـال پـــس از پیـــروزی انقالب‬ ‫در پیـــام خـــود ملـــت ایـــران و همـــه ملت هـــای اســـامی را به گرامی داش ــت‬ ‫ایـــن روز بـــزرگ و اعالم همبســـتگی بـــا همه مردم جهـــان برای دفـــاع از ملت‬ ‫مظلوم فلســـطین فراخواند‪ .‬وی بااشاره به فرمایشـــات امام راحل گفت؛ ایده‬ ‫ارزشـــمند دفاع از مردم مظلوم فلســـطین را امام راحل برای فرزندان خود در‬ ‫ایران اســـامی و سراسر جهان نهادینه کردند و اخرین جمعه ماه رمضان روز‬ ‫قـــدس شـــد‪ ،‬همان طورکه در یکی از فرمایشاتشـــان امده اســـت؛ «روز قدس‬ ‫یـــک روز جهانی ســـت و روزی نیســـت که فقـــط به قدس اختصاص داش ــته‬ ‫باشـــد‪ ،‬روز مقابله مســـتضعفین با مســـتکبرین اســـت‪ ،‬روز قدس روز اس ــام‬ ‫اســـت‪ ،‬روز قـــدس روز پیامبـــر ا کرم اســـت و روز قدس روزی ســـت که اس ــام‬ ‫را بایـــد احیا کـــرد و احیا کـــرد»‪ .‬وی بیان کـــرد؛ هرچند امام راحـــل از موضوع‬ ‫دفاع از فلســـطین شـــروع کردند اما روز قدس را به عنوان روز اســـام و احیای‬ ‫اســـام و دفـــاع از همـــه مظلومین اســـام تعمیم می دهند که خوشـــبختانه‬ ‫طـــی ایـــن چندســـال هـــم ملـــت ایـــران و مرحله به مرحلـــه همـــه ملت های‬ ‫اســـامی انجایی که دولت های عقب مانده ان ها مانع نشـــدند‪ ،‬هرســـال روز‬ ‫قدس را بهتر از ســـال های قبل برگزار کردند‪ ،‬حتـــی در ایام کرونایی هم بیکار‬ ‫ننشســـتند و با موتور و وســـایل نقلیه خود در راهپیمایی ایـــن روز همه برای‬ ‫همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و مســـلمان مظلوم حضور یافتند‪ .‬وی‬ ‫افزود؛ خوشـــبختانه روز قدس هرسال اعتالی بیشـــتری می یابد و بی تردید‪،‬‬ ‫بـــا بزرگداشـــت ایـــن روز عظیم و اهتمـــام جدی که مســـلمانان بـــه ان دارند‪،‬‬ ‫مقدمات ازادی ســـرزمین قدس و فلســـطین و مســـجداالقصی فراهم ش ــده‬ ‫و زمـــان طوالنـــی نخواهـــد گذشـــت کـــه ازادی قطعـــی ان ها محقـــق خواهد‬ ‫شـــد‪ .‬فرمانده نیروی قدس ســـپاه پاســـداران به تشـــریح فلســـفه نام گذاری‬ ‫روز قدس پرداخت و گفت؛ یک ســـرزمین دارای چندین هزار ســـال پیش ــینه‬ ‫تاریخـــی که محـــل حضور خیلـــی از پیامبـــران بوده اســـت‪ ،‬پـــس از توطئه و‬ ‫بعـــد از جنگ های جهانی با دو دلیل به اشـــغال یهودی های شـــرور درامد؛‬ ‫اول اینکه انگلیســـی ها می خواســـتند از دســـت ایـــن ادم های شـــرور خالص‬ ‫شـــوند لذا مقدمه تشـــکیل رژیـــم جنایتـــکار صهیونیســـت را فراهـــم کردند‪.‬‬ ‫دراین میان حداقل ‪ ۱۳۰۰۰‬ادم کشـــته شـــد و چندمیلیون انســـان مهاجرت‬ ‫کردنـــد و این زمینـــه را فراهـــ م کردنـــد که انســـان های مختلف از سراســـر دنیا‬ ‫در قالـــب ملـــت یهود دورهم جمع شـــوند و به ســـرزمینی حمله کننـــد که از‬ ‫تاریـــخ و ملـــت برخـــوردار بود و هیـــچ ربطی به انان نداشـــت؛ بـــا بیرون کردن‬ ‫مـــردم اصیـــل ان ســـرزمین و کشـــتن ان ها‪ ،‬یـــک ســـری افـــراد رذل را گردهم‬ ‫اوردنـــد و رژیمـــی را تشـــکیل دادنـــد لـــذا پرواضح اســـت کـــه چرا امـــام راحل‬ ‫می گفتنـــد کـــه «این غده ســـرطانی باید از صفحـــه روزگار حذف شـــود»‪ .‬وی‬ ‫گفـــت؛ طـــی بیـــش از ‪ ۷۰‬سال گذشـــته صهیونیســـت ها هیچ گاه نتوانس ــتند‬ ‫یـــک ملت واحد باشـــند‪ ،‬هیچ چیـــز از ان ها رســـانه ای نمی شـــود درحالی که‬ ‫در بیـــن ان هـــا تبعیض نـــژادی در اوج خـــود قـــرار دارد‪ ،‬اختـــاف طبقاتی در‬ ‫ً‬ ‫درون ایـــن رژیـــم بیـــداد می کند؛ عمدتا خشـــونت گرا هســـتند‪ ،‬به شـــدت به‬ ‫دنیـــا وابســـته هســـتند و فتنـــه و فســـاد زیـــادی در بیـــن ان ها مـــوج می زند‪،‬‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ریســـمان هر فتنـــه ای که بگیرید کانون فســـادش‪ ،‬رژیم صهیونیست ‬ ‫وی تا کیـــد کرد؛ طـــی مدتی کـــه رژیم جنایتکار صهیونیســـتی شـــکل گرفته‬ ‫اســـت‪ ،‬ابتدا انگلیس و بعـــد امریکا و خیلی قدرتمندان غربـــی از ان حمایت‬ ‫کردنـــد و تصوراتـــی را بـــرای مـــردم جهـــان به وجـــود اوردنـــد کـــه زاییـــده فکر‬ ‫صهیونیست هاســـت‪ ،‬زیرا می خواهند سلطه خود را بر منطقه بیشتر کنند‪.‬‬ ‫وی گفت؛ صهیونیســـت ها شـــعار نیل تا فرات را داشـــتند و ا گـــر علما و مردم‬ ‫فدا کار در ســـرزمین فلســـطین پیگیر مبارزه ارزشـــمند علیه صهیونیست ها‬ ‫نبودنـــد و مقابـــل ایـــن رژیـــم ایســـتادگی نمی کردنـــد‪ ،‬دامنـــه زیاده خواه ــی‬ ‫ان هـــا بســـیار گســـترش می یافـــت‪ ،‬همان طورکه ایـــن رژیم به جنـــوب لبنان‬ ‫حملـــه کـــرد و حـــدود ‪ ۳۰۰۰‬انســـان مظلـــوم را طـــی چنـــدروز دراین منطق ــه‬ ‫کشـــت‪ .‬ا گر اســـتحکام مردم مقـــاوم و مبارز مســـلمان در سراســـر عالم نبود‪،‬‬ ‫صهیونیســـت ها هرروز با به راه انداختن کشـــتار در کشـــورهای مختلف‪ ،‬این‬ ‫ایـــده نیـــل تا فرات خـــود را عملیاتـــی می کردنـــد؛ شکســـت ناپذیرترین ارتش‬ ‫منطقـــه و دنیـــا را برای خود ردیـــف کردند‪ .‬حوادثـــی نیز اتفاق افتـــاد که این‬ ‫تصـــورات غلط را در ذهن بســـیاری برجســـته کـــرد‪ ،‬به عنوان مثـــال در جنگ‬ ‫شـــش روزه ســـه کشـــور اردن‪ ،‬ســـوریه و مصر بـــا این رژیـــم درگیر شـــدند اما با‬ ‫حمایت هایـــی کـــه از ایـــن رژیم شـــد‪ ،‬در شـــش روز هر ســـه کشـــور شکس ــت‬ ‫خوردند و بخشـــی از سرزمینشان اشـــغال شـــد‪ .‬فرمانده نیروی قدس سپاه‬ ‫پاســـداران انقالب اســـامی گفت؛ با پیروزی انقالب اســـامی و همین که این‬ ‫نظـــام الهی با رهبری والیی خـــود پا در عرصه مبارزه مســـتقیم میدانی برای‬ ‫مقابلـــه با ایـــن رژیم جنایتـــکار گذاشـــت‪ ،‬فرزندان تربیت شـــده انقـــاب برابر‬ ‫ایـــن ارتـــش شکســـت ناپذیر رژیم صهیونیســـتی ایســـتادگی کردنـــد لذا طی‬ ‫‪ ۲۰‬سال گذشـــته این رژیم در چندین مرحله به راه انداختن جنگ چیزی جز‬ ‫شکســـت عایدش نشـــده‪ .‬وی بابیان اینکه باید ابروی این رژیم جنایت کار را‬ ‫بـــرد‪ ،‬گفـــت؛ چندماه قبل خبری بـــه این رژیم رســـید که دو پهپاد ناشـــناس‬ ‫ ســـمت سرزمین اشـــغالی درحرکت اســـت‪ ۴۱ ،‬هواپیمای جنگی و شناسایی‬ ‫پهپاد این رژیم غاصب از ســـر شب تاصبح مشـــغول شناسایی این پهپادها‬ ‫بودنـــد اما نتوانســـتند کاری کنند‪ ،‬بعد به مردم ســـرزمین خـــود دروغ گفتند‬ ‫کـــه رزمایش برگزار کرده اند درحالی که ا گر مردم ــی بودند‪ ،‬باید حداقل جواب‬ ‫مـــردم خـــود را می دادند‪ .‬وی بیـــان کرد؛ حـــزب اهلل قهرمان یـــک هواپیمای‬ ‫بدون سرنشـــین خود را حدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتر داخل ســـرزمین اشـــغالی فرستاد‬ ‫تـــا دور بزنـــد و فیلم و عکس بگیـــرد و برگـــردد درحالی که رژیم مدعـــی بود ا گر‬ ‫پشـــه ای در اسمان سرزمین اشـــغالی حرکت کند‪ ،‬ان را خواهد زد‪ .‬وی گفت؛‬ ‫از زندان های مخوف رژیم صهیونیســـت‪ ،‬انســـان های بااراده ای فرار کرده اند‬ ‫و در همیـــن دوماه گذشـــته این بچه ها پنج عملیات فدا کارانـــه انجام دادند‬ ‫درحالی که تمام ســـرزمین اشـــغالی ا گر قدم به قدم حرکتی کننـــد‪ ،‬دوربین ها‬ ‫ثبـــت می کنند‪ ،‬چرا که این ســـرزمین پر از دوربین اســـت‪ .‬وی بیان کرد؛ یکی‬ ‫از ایـــن جوانـــان بـــااراده از داخل شـــهر تل اویو در شـــلوغ ترین منطقه ش ــرق‬ ‫وارد منطقه فساد صهیونیست ها شـــد و چندین ادم را کشت‪ ،‬ان وقت رژیم‬ ‫از ســـر شـــب که عملیات را شـــروع کـــرد تا نماز صبح نتوانســـتند ان جـــوان را‬ ‫پیـــدا کننـــد‪ ،‬چندین هزار نفر را همان شـــب بســـیج کردند‪ ،‬همـــه هواپیماها‬ ‫بســـیج شـــدند و همه جاده ها تحت کنترل درامد تا یک جوان را شناس ــایی‬ ‫ً‬ ‫کنند‪ ،‬نهایتا ان جوان را هنگام نماز ظهر شناســـایی کردند اما او درعین حال‬ ‫تســـلیم نشـــد که نشـــان داد چنین فرزندانی در درون این ســـرزمین تربیت‬ ‫شـــده اند‪ .‬فرمانده نیروی قدس ســـپاه پاســـداران انقالب اســـامی بااشاره به‬ ‫فدا کاری هـــای رزمندگان مقاومـــت‪ ،‬گفت؛ فرزندان حزب اهلل لبنان در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬بـــا ابـــزار و امکانـــات اولیه خـــود اما با ایمان راســـخ رژیم تادندان مس ــلح‬ ‫را تحت فشـــار قـــرار دادنـــد‪ .‬طـــوری با صهیونیســـت ها رفتار کردنـــد که ارتش‬ ‫ایـــن رژیـــم از جنـــوب لبنان نه تنها عقب نشـــینی نکرد بلکـــه فرار کـــرد؛ و این‬ ‫البته نتیجه تربیت فرزندان انقالب اسالمی ســـت کـــه راه باعزت زندگی کردن‬ ‫را اموختـــه بودنـــد‪ ،‬به نحوی کـــه این رژیم تادندان مســـلح را مجبـــور کردند از‬ ‫کشورشـــان بیرون برود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و کارت شناسـایی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 141‬بـه رنگ نوک مـدادی مدل ‪ 1386‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪375 -24‬ل‪ 65‬و شـماره موتـور ‪ 2102090‬و شـماره شاسـی ‪ S1482286225470‬بـه مالکیـت‬ ‫فریبـرز اقاتـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید ‪ 131SE‬مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪247 -36‬ن‪ 27‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 5503665‬و شـماره موتـور ‪ NAS411100F3450206‬بـه مالکیـت بهـروز منظمی مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1295‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2487‬‬ ‫و نسـبت بـه تحویـل مقـدار واریزی اقـدام فرمایید‪.‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/17‬الف‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب سـمیه پاالنی جافـی مالـک خـودرو سـواری هاچ بـک پـژو ‪ 206-TU3‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪158 -29‬د‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 182A0057075‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAP03EEXKJ321232‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر کـس ادعایی در مورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز به‬ ‫دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیک ان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مذبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪462 -74‬و‪ 95‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M136461812‬و شماره شاسی ‪ NAS411100L1189203‬به مالکیت سیمین احمدزاده خرازی مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1296‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو سـواری پراید ‪ 131SL‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪778 -57‬هـ‪ 38‬و شماره موتور ‪ 4386121‬و شماره شاسی ‪ S3412290363232‬مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای سیدمحسـن موسـوی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0690401159‬به شرح دادخواست به‬ ‫کالسـه ‪ 9-9/1401‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان‬ ‫سـیدمحمد موسـوی بـه شماره شناسـنامه ‪ 159‬در تاریـخ ‪ 1400/11/22‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬زهرا حسـن نیا فرزند غالمحسـین ش ش‬ ‫‪ 5‬متولـد ‪ 1320‬مـادر متوفـی ‪ -2‬مانـدگار باقرپـور فرزنـد محمدرضـا ش ش ‪ 4719‬متولـد ‪ 1343‬همسـر‬ ‫متوفـی ‪ -3‬سـیده زهره موسـوی فرزنـد سـیدمحمد ش ش ‪ 0690231784‬متولـد ‪ 1369‬فرزنـد متوفی ‪-4‬‬ ‫سیدمحسـن موسـوی فرزنـد سـیدمحمد ش ش ‪ 0690401159‬متولـد ‪ 1371‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬سـیده زهرا‬ ‫موسـوی فرزنـد سـیدمحمد ش ش ‪ 37‬متولـد ‪ 1367‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی‬ ‫درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در یک نوبت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه این شـورا تقدیم کند؛‬ ‫واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1297‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪881 -19‬و‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ 124K1650547‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE8MH736333‬بـه‬ ‫مالکیـت سـعید خسـروی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای غالمرضـا واحدی تربتـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافت سـند مالکیت المثنـی نوبت اول به ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ پال ک ‪ 1295‬مفروز و مجزی شـده از ‪ 217‬فرعی از پال ک ‪ 1‬اصلی دهسـتان اربعه‬ ‫بخش یک تربت حیدریه که متعلق به نامبرده اسـت به علت نامعلوم مفقود شـده که با بررسـی سـوابق‬ ‫و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 134‬و صفحـه ‪ 52‬و‬ ‫شـماره ثبـت ‪ 48212‬بـه نـام غالمرضـا واحدی تربتـی فرزنـد علی محمد به شماره شناسـنامه ‪ 217‬صـادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد‪ .‬لـذا به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/10 :‬‬ ‫شماره ‪ 1294‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی ابالغ افراز قسمتی از پال ک ‪ 2/130/998‬واقع در بخش سه رامهرمز‬ ‫برابـر درخواسـت مورخـه ‪ 1401/01/22‬حسـین عطـار مالـک مشـاعی پلا ک ‪ 2/130/998‬واقـع در بخـش‬ ‫سـه رامهرمـز کـه سـند مالکیـت مشـاعی ‪2/2935‬سـهم مشـاع از ‪8‬سـهم اعیانـی پلا ک مزبـور بـه نامـش‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬مبنـی بـر افـراز سـهمی وی وارده بـه شـماره ‪ 932‬مورخـه ‪1401/01/29‬‬ ‫براسـاس قانون افراز و فروش امال ک مشـاع مصوب اذرماه ‪ 1357‬و حسـب اعالم متقاضی به دلیل عدم‬ ‫دسترسـی بـه مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ 2/130/998‬طبـق مفـاد قانون مزبور بدینوسـیله بـه کلیه مالکین‬ ‫مشـاعی پال ک مرقوم یا ورثه قانونی یا وکیل رسـمی یا قیم احتمالی انها در پال ک یادشـده ابالغ می شـود‬ ‫در عملیات افراز که در تاریخ ‪ 1401/02/17‬از ساعت ‪9‬صبح تا ساعت ‪ 12‬انجام می شود‪ ،‬حضور بهم‬ ‫رسـانید‪ .‬بدیهی سـت عـدم حضـور مالکین مشـاعی مانـع از انجام عملیـات افراز نخواهد شـد‪ .‬درصورت‬ ‫اعتـراض بـه عملیـات افـرازی‪ ،‬مالکیـن مشـاعی می تواننـد ظـرف ده روز پـس از ابلاغ نظریـه افـراز مشـاع‬ ‫منتشـره در روزنامـه کثیراالنتشـار‪ ،‬مراتـب اعتـراض خـود را بـه مقامـات محتـرم قضائـی جهـت رسـیدگی‬ ‫اعلام کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/10 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/67‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫ا گهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫به موجب درخواسـت خانم معصومه درویشـی فرزند حسـن با وکالت خانم مرضیه درویشـی به طرفیت‬ ‫خوانـدگان ‪ -1‬اقـای بهـزاد فریدونـی فرزنـد فرمان ‪ -2‬خانم مهین درویشـی فرزند حسـن ‪ -3‬اقای شـهرام‬ ‫درویشـی فرزنـد حسـن ‪ -4‬اقـای مهـرداد فریدونـی فرزنـد فرمـان ‪ -5‬خانـم هاشـمی فرزنـد علی اقـار ‪-6‬‬ ‫خانـم افسـانه نورمحمـدی فرزنـد روضـان ‪ -7‬خانـم بهـاره نورمحمـدی فرزنـد روضـان ‪ -8‬اقـای سـعید‬ ‫نورمحمـدی فرزنـد روضـان ‪ -9‬اقـای جـواد نورمحمـدی فرزنـد روضـان ‪ -10‬اقـای سـجاد نورمحمـدی‬ ‫فرزنـد روضـان ‪ -11‬اقـای پژمـان نورمحمـدی فرزنـد روضـان ‪ -12‬اقـای پیمـان نورمحمـدی فرزنـد روضـان‬ ‫‪ -13‬خانـم مینـا نورمحمـدی فرزنـد شـانظر ‪ -14‬اقـای حبیب الـه الوانـی فرزنـد علی ا کبـر ‪ -15‬خانـم‬ ‫فاطمـه الوانـی فرزنـد حبیب الـه ‪ -16‬خانـم لیلا الوانـی فرزنـد حبیب الـه ‪ -17‬اقـای حامـد الوانـی فرزنـد‬ ‫حبیـب اهلل ‪ -18‬الونـد الوانـی فرزنـد حبیب الـه قرار تحریر ترکه مرحومه کوکی نورمحمدی طی قرار شـماره‬ ‫‪ 140150390000237689‬در شـعبه دوم شـورای حل اختالف شهرسـتان گیالنغرب صادر و وقت اجرای‬ ‫قرار ساعت ‪ 10‬مورخه ‪ 1401/03/28‬تعیین شده است‪ .‬لذا از ورثه یا نماینده قانونی انها‪ ،‬بستانکاران و‬ ‫مدیونیـن بـه متوفـی و کسـان دیگـری کـه حقی بر ترکه متوفی دارند‪ ،‬دعوت می شـود در موعـد مذکور در‬ ‫محـل ایـن شـورا واقـع در شهرسـتان گیالنغـرب بـه ادرس میدان مقاومت‪ ،‬جنب دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫گیالنغـرب حاضـر شـوند‪ .‬عـدم حضـور مدعویـن مانـع اجـرای قـرار نخواهـد بود‪.‬‬ ‫علی رستمی‪ ،‬قاضی شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف شهرستان گیالنغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160316002000147‬هیـات اول ‪ 1401/01/24‬موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رسـول علی ویسـی فرزنـد نامـدار بـه شماره شناسـنامه ‪1006‬‬ ‫صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 128/28‬مترمربـع پلا ک ‪2657‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شـهرک اندیشـه خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/02/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/23‬الف‬ ‫شهرداری بسطام درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪1400/12/04-2013‬‬ ‫بهـای مـازاد خود‬ ‫شـورای اسلامی شـهر بسـطام نسـبت بـه فـروش چو ‬ ‫اقـدام کنـد‪ .‬لـذا متقاضیـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و‬ ‫تحویـل فـرم شـرکت در مزایـده‪ ،‬تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/02/19‬بـه سـامانه‬ ‫ً‬ ‫معامالت دولت (سـتاد) مراجعه کنند‪ .‬ضمنا متن ا گهی و شـرایط شـرکت در مناقصه جهت رویت‬ ‫متقاضیـان در سـایت ‪ www.bastam.ir‬درج شـده اسـت‪.‬‬ ‫تلفن های تماس‪32522126 -32522700 :‬‬ ‫شماره ا گهی‪1042 :‬‬ ‫رضا حاجی محمدی؛ سرپرست شهرداری بسطام‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫شـهرداری بسطام درنظردارد به استناد مجوز شـماره ‪1400/06/30-730‬‬ ‫شـورای اسلامی شـهر بسـطام نسـبت بـه اجـاره گلخانـه شـهرداری بـه‬ ‫مدت ‪2‬سال اقدام کند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشـتر و تحویـل فـرم شـرکت در مزایـده‪ ،‬تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/02/19‬به‬ ‫ً‬ ‫سامانه معامالت دولت (ستاد) مراجعه کنند‪ .‬ضمنا متن ا گهی و شرایط شرکت در مناقصه جهت‬ ‫رویت متقاضیان در سـایت ‪ www.bastam.ir‬درج شـده اسـت‪.‬‬ ‫تلفن های تماس‪32522126 -32522700 :‬‬ ‫شماره ا گهی‪1037 :‬‬ ‫رضا حاجی محمدی؛ سرپرست شهرداری بسطام‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیـت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضوع مـاده یک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی امل مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001006336‬مـورخ ‪1400/12/26‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم سـیده فاطمه حسـینی راد فرزنـد سـیدمحمدرضا‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1047‬صـادره از بیرجنـد در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعی مشـجر بـه مسـاحت ‪ 522/7‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 299‬فرعی از ‪ 699‬اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت محمـد حسـینپورفرد محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1304334‬‬ ‫اسـناد و املا ک بیرجنـد‬ ‫ا گهی انتقال سند‬ ‫اقای عظیم نظری؛ با عنایت به اینکه سـند مالکیت ششـدانگ پال ک باقیمانده ‪( 414‬استانداردسـازی‬ ‫ً‬ ‫شـده بـه پلا ک ‪ )6096‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی سـابقا بـه نـام شـما صـادر شـده اسـت و بـه موجـب سـند انتقال‬ ‫شـماره ‪ 23132‬مـورخ ‪ 1380/11/01‬دفترخانـه ‪ 18‬اسلام ابادغرب بـه نـام کا کامـراد بابامرادیـان انتقـال‬ ‫شـده اسـت و اقای عبدالرضا افتابی برابر وکالتنامه شـماره ‪ 45352‬مورخ ‪ 1392/01/17‬تقاضای اصالح‬ ‫پلا ک مرقـوم را از ایـن اداره نمـوده و مشـمول مـاده ‪ 149‬قانـون ثبـت اسـت و مسـاحت ان بـه مقـدار ‪44‬‬ ‫سـانتیمترمربع اضافـه مسـاحت حاصلـه پیـدا کـرده و طبـق قانون پس از ارزیابی بایسـتی بـه مالک اولیه‬ ‫پرداخت شـود؛ لذا بدینوسـیله به شـما ابالغ می شـود که در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعه‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خودرو وانت نیسـان زامیاد مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ایران ‪292 -94‬ب‪ 74‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 663903‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TE0373537‬بـه مالکیـت امیـر مالحـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060308001005699‬مورخ ‪ 1400/11/20‬هیات‬ ‫اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫زینب محمودی نسب فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ‪65‬‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 129‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1396‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش‬ ‫دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت محمدحسـین‬ ‫دسـتیگردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1304340‬‬ ‫اسـناد و املا ک بیرجنـد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1400/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013022133‬مـورخ ‪ 1400/11/19‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حشـمت اله محمـدی فرزنـد صمـد‬ ‫نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪180/40‬‬ ‫مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 522‬فرعـی از ‪ 100‬اصلـی واقـع در قریـه نعمت ابـاد‬ ‫بخـش ‪ 11‬خریـداری شـده از اقـای قاسـم خواجه پـور مالـک رسـمی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪،‬‬ ‫ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪/‬‬ ‫سراسـری در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ‬ ‫انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ کنند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکند‪،‬‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشا رنوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1301907‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12004826‬و ‪ 12004824‬مـورخ ‪ 1400/11/21‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حبیـب‬ ‫نظریان کارکمـی بـه شـماره ملـی ‪ 4999583380‬فرزنـد رمضانعلـی در ‪1‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪2‬سـهم پنج دانـگ و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم‬ ‫ششـدانگ اعیانـی و خانـم زهـرا غالمـی بـه شـماره ملـی ‪ 2180625618‬فرزنـد اصغـر در‬ ‫‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم پنج دانـگ و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ‪1‬سـهم‬ ‫مشـاع از ‪2‬سـهم ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 207/65‬مترمربع از پال ک ‪ 28‬اصلی به کالسه ‪ 212/1400‬و ‪ 213/1400‬واقع در اراضی نکا‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت نکا خریداری شـده از اقای یاسـر بابادوسـت و خانم معصومه بهرامی محرز‬ ‫شـده‪ .‬کـه مقـدار ‪15‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه وقـف اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خود را بـه مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضاء مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1297969‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12004164‬مـورخ ‪ 1400/10/15‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مرتضـی‬ ‫جزءجاللیان به شماره ملی ‪ 4579627611‬فرزند یوسفعلی در ششدانگ عرصه‬ ‫و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع از پلا ک ‪57‬‬ ‫اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبت نکا به کالسـه ‪ 279/1400‬خریداری شـده‬ ‫از اقـای محمدحسـن امـام وردی محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب‬ ‫یشـود تـا درصورتـی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر‬ ‫یسـت درصـورت انقضاء مدت‬ ‫ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1297433‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12003293‬مـورخ ‪ 1400/08/17‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نکا تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫علـی شـعبانی بـه شـماره ملـی ‪ 4999317605‬فرزنـد نوروزعلـی در ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 7/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 57‬اصلی واقع‬ ‫در مازندران بخش ‪ 18‬ثبت نکا به کالسه ‪ 61/400‬خریداری شده از اقای مجید‬ ‫طالبـی محـرز شـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫یشـود تا درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت اعتراض بر ثبت خود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1306484‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نـکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160301060000115‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احسـان‬ ‫کاظمـی فرزنـد حسـن بـه شناسنام هشـماره ‪ 5026‬در ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 134/37‬مترمربـع از پلا ک شـماره‬ ‫‪ 2709‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی خریـداری از محمدقاسـم زیـادزن و عباسـعلی و هـادی و‬ ‫صفرعلـی کدخدایـی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/25 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪58‬ث‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی عرصه قسمتی از پال ک چهار اصلی بخش دو رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی اقـای باقـر حسـینی فرزنـد رسـتم دارای کد‬ ‫ملـی ‪ 4819290312‬بـه شناسـنامه ‪ 435‬صـادره از باغملـک را برابـر رای شـماره ‪140060317005004088‬‬ ‫مورخـه ‪ 1400/11/24‬تاییـد کـرده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه؛ لـذا تحدیـد‬ ‫حـدود پلا ک موصـوف بـه نـام مشـارالیه تحـت عنـوان ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 113/50‬مترمربـع بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پاسـداران‪ ،‬کوچـه شـهیدعزت اله بهوندیوسـفی در روز‬ ‫یکشـنبه مورخـه ‪ 1401/03/01‬از سـاعت ‪9‬الـی ‪12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبت انجام می شـود‪.‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه موجـب ایـن ا گهـی بمالکیـن یـا مجاورین و صاحبـان حقـوق ارتفاقی اخطار می شـود‬ ‫کـه عملیـات تحدیـد حـدود و نقشـه برداری در سـاعت و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد شـد و‬ ‫اعتراض نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس‬ ‫تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/10 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/68‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مهـدی مجیدی ازاد به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منظم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن پلا ک ‪ 954‬فرعـی جداشـده از ‪ 28‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه وی اسـت بـه علـت نقـل مـکان مفقـود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی‬ ‫دفتـر املا ک معلـوم شـد مالکیـت فوق الذکـر ذیـل دفتـر الکترونیـک ‪ 140020306011013643‬سـند بـه‬ ‫شـماره چاپی ‪925020‬هـ‪ 99‬ثبت و سـند صادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتر امال ک بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر‬ ‫کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪،‬‬ ‫بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در‬ ‫مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‪ ،‬بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/10 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/333‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005004086‬مـورخ ‪ 1400/11/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم افسانه صاحب فرزند منوچهر دارای کد ملی ‪1911072404‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 29‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 2002/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار خلیج‬ ‫فـارس‪ ،‬جنـب پلیـس راه تاییـد شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد و برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع قضایی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/36‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت سـوخت خـودرو سـواری پـژو پـارس دوگانه سـوز بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪142 -79‬م‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 124K1472788‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21VE7LK002095‬بـه مالکیـت فاطمه سـادات موسـوی فرزنـد سـیدمصطفی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 4380599744‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم سـکینه ولیـان دارای شماره شناسـنامه ‪ 10853‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 0100057‬از ایـن‬ ‫دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان بختیـار شـیرزادی به‬ ‫شناسـنامه ‪ 354‬در تاریـخ ‪ 1401/01/18‬اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان‬ ‫مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬سـعید شـیرزادی بـه ش ش ‪ 3320095031‬صادره از گیالنغرب پسـر متوفی‬ ‫‪ -2‬وحیـد شـیرزادی بـه ش ش ‪ 3320207334‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -3‬سـکینه ولیـان بـه‬ ‫ش ش ‪ 3329205067‬صادره از گیالنغرب همسر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او اسـت از‬ ‫تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (بـرگ سـبز) خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪246 -89‬ج‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 11128138722‬و شـماره شاسـی ‪ 0081439947‬بـه مالکیـت اسـداله‬ ‫عباسـعلی بـا کـد ملـی ‪ 5099431364‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-1400114418019006722‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام ازادی شکردشت فرزند ظهیر به شماره شناسنامه ‪2620194601‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مسـکونی بـه مسـاحت ‪255/64‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1543‬از ‪ 4‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 82‬واقع در قریه شکردشـت بخش‬ ‫‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ابراهیم حمیدی شکردشـت محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/63‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/22-140160318011000277‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای مرتضـی پوررمضانی کلدهی فرزند ناصر به شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره‬ ‫از فومـن در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 221/10‬مترمربـع پلا ک ‪ 1318‬فرعـی از ‪13‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 13‬اصلی واقع در قریه مرجقل بخش ‪ 22‬گیالن خریداری‬ ‫از نسـق غالمحسـین مهربان مرجقـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/147‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/16-140160318011000085‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـرداد خداپرسـت خرفی فرزنـد گلعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 6442‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانه و محوطـه به مسـاحت ‪477/36‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1342‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 279‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریه الدمخ بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق گلعلی خداپرست محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/148‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ 32‬اصلی (قریه پلک غربی)‬ ‫‪ 4394‬فرعـی اقـای همت الـه تسـلیمی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا سـاختمان‬ ‫احداثی به مساحت‪ 120/95‬مترمربع خریداری شده بالواسطه از وراث محمد تسلیمی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪،‬‬ ‫تا درصورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی در روسـتاها از طریـق الصـاق در محل‪ ،‬تـا دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید ظـرف یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل کند و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬دراینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره‬ ‫ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابر مـاده ‪ 13‬ائین نامه مذکور‪ ،‬در مورد قسـمتی‬ ‫ً‬ ‫از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‪ ،‬پـس از‬ ‫تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫به صورت همزمان‪ ،‬به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد‬ ‫سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتی ا گهی تحدیـد حدود را به صورت اختصاصی منتشـر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/10 :‬‬ ‫فیض الـه ذبیحـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1309968‬‬ ‫املا ک امـل‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2487‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت سـوخت خـودرو سـواری سـایپا ‪131-LE‬‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۲‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۲۱۵ -۷۴‬هــ‪ ۶۹‬و شـماره موتـور ‪ 5007527‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS411100D3623985‬بـه مالکیـت حسـین نیت بخیـر‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسـیکلت اسـرار ‪ 125CC‬به رنگ قرمز‬ ‫مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره موتـور ‪ 090600737‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 8801532‬بـه مالکیـت علی ا کبـر میمـری‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-TU5‬هاچ بـک بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪212 -26‬ب‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 160B0064161‬و شـماره‬ ‫شاسی ‪ NAAP13FE2DJ461144‬به مالکیت حسینعلی‬ ‫چتـراذر مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه (برگ سـبز) موتورسـیکلت تک تاز موتـور ‪TK125‬‬ ‫بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪ 49539-114‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ *NEJ***125A*00944844‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NEJ***125A8909928‬بـه مالکیـت حسـین باطبی نـوا‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند خـودرو بـه شـماره ‪2675585‬‬ ‫متعلـق بـه خـودرو بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪637 -42‬ع‪ 99‬و شـماره ملـی مالـک‬ ‫‪ 0920856470‬مفقـود شـده اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 141‬ای‬ ‫مدل ‪ 1387‬با شماره پال ک ایران ‪123 -12‬ن‪ 24‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 2453638‬و شماره شاسی ‪S1482287256704‬‬ ‫بـه مالکیـت جـواد نیک چوپـان مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪139404022671000305/1‬‬ ‫بدینوسـیله بـه محمـد کردشـهین فرزنـد نـادر بـه شـماره ملـی ‪( 3719878880‬متعهـد) و‬ ‫بـه ورثـه رضـا کـرد بـه ترتیـب ‪ -1‬نیلوفـر کـرد فرزند رضا ‪ -2‬علـی کرد فرزند رضا ‪ -3‬سـیما کرد‬ ‫فرزند رضا ‪ -4‬پریا کرد فرزند رضا ‪ -5‬مائده کرد فرزند رضا همگی سا کن شهرستان زابلی‪،‬‬ ‫تقاطع مصطفی خمینی و انقالب‪ ،‬بدهکار پرونده کالسه ‪ 139404022671000305/1‬که‬ ‫برابـر گـزارش مامـور ابلاغ جهـت ابلاغ واقعـی شـناخته نشـده اید؛ ابلاغ می شـود کـه بیـن‬ ‫شـما و بانـک کشـاورزی اجرائیـه صـادر و مرحـوم رضـا کـرد‪ .‬مبلـغ ‪ 26/000/000‬ریـال بـه‬ ‫انضمـام جرائـم تاخیـر تـا یوم الوصـول بدهـکار می باشـید کـه براثـر عـدم پرداخـت وجـه‪،‬‬ ‫بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـود‪ .‬پـس از تشـریفات قانونـی‪ ،‬اجرائیـه صـادر و به‬ ‫کالسه فوق در این اجرا مطرح است‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 18/19‬ائین نامه اجرائی مفاد اسناد‬ ‫رسـمی به شـما ابالغ می شـود از تاریخ انتشـار این ا گهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب‬ ‫اسـت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محل چاپ درج و منتشـر می شـود‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام کنیـد‪ .‬درغیراینصورت بدون انتشـار‬ ‫ا گهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪9‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت پاسـار ‪ PS18‬مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪ 767-69121‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ *180FML*87999418‬و شـماره شاسـی‬ ‫*‪ *NCA***180A9104499‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان مالیر‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/10-140060326006001457‬هیـات اول در اجـرای مـاده‬ ‫‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه اینکـه تحدیـد حدود پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخش چهار‬ ‫مالیـر بـه عمـل نیامـده‪ ،‬تحدید حـدود اختصاصی رقبه ذیل به شـرح ذیل در محل‬ ‫انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫متقاضـی محمدرضـا زندیـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 24810‬کـد ملـی ‪3930251094‬‬ ‫صـادره از مالیـر فرزنـد چنگیـز ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 54112/25‬مترمربع قسـمتی از اراضی روسـتای گنبد پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 4‬مالیـر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫در مورخه سوم خرداد یکهزار و چهارصد و یک از ساعت ‪9‬صبح‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبت و قسـمت اخیر ماده ‪ 15‬قانـون ثبت به صاحبان‬ ‫یشـود که در روز و سـاعت مقرر در ا گهی‬ ‫امال ک و مجاورین رقبه یاد شـده اخطار م ‬ ‫در محل حضور یابند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نماینده قانونی انها در‬ ‫محل حضور نداشته باشند‪ ،‬با حدود اظهار شده از سوی مجاورین تحدید حدود‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬واخواهـی بـه حـدود و حقـوق ارتفاقی برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد و‬ ‫املا ک از تاریـخ تحدیـد حدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/10 :‬‬ ‫حسـن ابراهیم قاجاریـان‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪45‬‬ ‫شهرسـتان مالیـر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پال ک ایران ‪216 -36‬ن‪ 96‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 11283090143‬و شـماره شاسـی ‪ 83916575‬بـه مالکیـت‬ ‫علیرضـا کدخداباقـری فرزنـد غالمعلـی بـا کـد ملـی ‪6500024192‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪216‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫مزایده کارخانه اریا طوس الکتریک طلوع شرق‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق (شـماره پرونـده ‪)9204006223000053‬‬ ‫ششدانگ یکباب کارخانه خشکبار به مساحت ‪ 12060/60‬مترمربع پال ک ‪ 146‬فرعی از‬ ‫‪ 28‬اصلی بخش ‪ 2‬خلیل اباد به نام شـرکت شـاهد خراسـان ثبت و صادر و مع الواسـطه‬ ‫برابـر سـند محضـری ‪ 11468‬مورخـه ‪ 1385/07/17‬دفترخانـه ‪ 81‬مشـهد بـه شـرکت اریـا‬ ‫طـوس الکترونیـک طلـوع شـرق منتقـل شـده اسـت‪ ،‬طبق سـند رهنـی شـماره ‪102272‬‬ ‫و ‪ 102273‬مورخـه ‪ 1387/03/21‬دفترخانـه ‪ 4‬در قبـال مبلـغ ‪ 12/438/003/903‬ریال‬ ‫و ‪ 3/165/713/815‬ریـال در رهـن بانـک صـادرات قـرار گرفتـه و طبـق نظـر کارشـناس‬ ‫رسـمی بـه مبلـغ ‪ 82/292/400/000‬ریـال ارزیابـی شـده‪ .‬پلا ک فـوق دارای سـه سـالن‬ ‫ً‬ ‫سـوله صنعتـی و سـاختمان اداری ‪ 403‬مترمربـع اعیانـی بـا قدمـت حـدودا ‪ 22‬سـال و‬ ‫دارای انشعابات که برابر گزارش در تصرف شرکت مذکور واقع در شهرستان خلیل اباد‪،‬‬ ‫ابتـدای جـاده ابراهیم ابـاد‪ ،‬سـمت چـپ‪ ،‬جنـب شـبکه بهداشـت و درمان اسـت‪ ،‬پال ک‬ ‫فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز دوشـنبه مورخـه ‪ 1401/02/26‬در اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک شهرسـتان خلیل ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان خلیل اباد‪ ،‬حاشـیه‬ ‫میـدان صاحب الزمان(عـج) از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ‬ ‫ً‬ ‫کارشناسـی شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬الزم بـه‬ ‫ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق‬ ‫اشـترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی‬ ‫و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا‬ ‫نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهده برنده مزایده اسـت و نیـز درصورت وجود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختی‬ ‫بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و حـق مزایـده نقـدا وصـول می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪،‬‬ ‫مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/10 :‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خلیل اباد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪592 -32‬م‪ 68‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11284018353‬و شـماره شاسـی ‪10015927‬‬ ‫بـه مالکیـت علی اصغـر فنائی عشـرت ابادی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪520‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12867‬و ‪ 12865‬مـورخ ‪ 1400/12/05‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقایان مهرنوش و محمد شهرت هر دو نفر کابلی قره تپه فرزندان چنگیز نسبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین با بنـای احداثی به مسـاحت ‪ 207/34‬مترمربع‬ ‫(نسـبت سـهم هر یک سـه دانگ مشـاع از ششدانگ) قسـمتی از پال ک ‪ 11‬اصلی‬ ‫بـه شـماره کالسـه های ‪ 10090‬و ‪ 1010‬سـال ‪ 1400‬واقـع در اراضـی زیـروان بخـش ‪18‬‬ ‫ثبـت بهشـهر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/24 :‬‬ ‫محمدمهـدی قلیـان‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1305324‬‬ ‫اسـناد و امال ک بهشـهر‬ ‫رایگان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2487‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ظرفیت باالی «تپه قلعه خندان» برای جذب گردشگر‬ ‫شهردار خرم اباد مطرح کرد؛‬ ‫اجرای موفق طرح انتقال‬ ‫اب های سطحی «گلدشت» پس ازسال ها‬ ‫شـهردار گـرگان از تپـه قلعه خنـدان به عنـوان یـک ظرفیـت بسـیارخوب بـرای‬ ‫جذب گردشـگر نام برد‪ .‬مهندس محمدرضا سـبطی در جمع اهالی روزه دار‬ ‫شسـرا گرگان گفـت‪« :‬رویکـردی که‬ ‫مسـجد حضـرت ابوالفضـل ؟ع؟ کـوی دان ‬ ‫مسـئوالن شـهرداری و شـورای شـهر در قالـب لبـاس خدمـت بـه شـهروندان‬ ‫عزیـز اغـاز کـرده این اسـت که بـا محوریـت محله محـوری به رفع مشـکل مردم‬ ‫در محلات بپردازنـد‪ .‬هـدف مـا از حضـور در محلات و جمـع شـهروندان‬ ‫عزیـز در مـاه مبـارک رمضـان شـنیدن مشـکالت مردمـی‪ ،‬رسـیدگی و بررسـی‬ ‫به درخواسـت هـای مطروحـه و احصـاء نیازهـای مناطـق اسـت»‪ .‬سـبطی‬ ‫خاطر نشـان کرد‪« :‬باتوجه به برنامه ریزی انجا مشـده و ضرورت رفع نیازهای‬ ‫محلات در حوزه هـای مختلـف‪ ،‬اقدامـات الزم دراسـر ع وقت بـرای رفـع‬ ‫شسـرا گفـت‪:‬‬ ‫مسـائل و مشـکالت صـورت گیـرد»‪ .‬وی با اشـاره به محلـه دان ‬ ‫«ایـن محلـه دارای یـک ظرفیت گردشـگری خوبی به نام «تپه قلعه خندان»‬ ‫اسـت کـه یکـی از تپ ههـای باسـتانی و میـراث تاریخـی و گنجینـه ای گران بهـا‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫بـرای اسـتان و شـهر گـرگان محسـوب م ‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫بانک ملت و شرکت گاز استان‬ ‫در نشسـت مشـترک علـی طالبـی (مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان) و‬ ‫معـاون اداری مالـی شـعب بانـک ملـت اسـتان ‪ ،‬تفاهم نامـه همـکاری مشـترک‬ ‫بیـن دو دسـتگاه منعقـد شـد ‪ .‬دراین تفاهم نامـه مشـترک بـر گسـترش سـطح‬ ‫همکاری و تعامالت فی مابین مورد تا کید قرار گرفت‪ .‬در این نشست همچنین‬ ‫مقـرر شـد؛ شـرکت گاز اسـتان از خدمـات بانـک ملـت درزمین ههـای مختلـف‬ ‫در سـطح شـرکت گاز و ارتقـای مـراودات ویـژه بانکـی و اسـتفاده از ظرفیت های‬ ‫موجـود جهـت تحقـق اهـداف دو سـازمان به نحو مطلوبـی بهره منـد شـود‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوای استان بیان کرد؛‬ ‫سپاه؛پشتیبانتولیدکنندگان‬ ‫فرمانده سـپاه نینوای اسـتان گلسـتان گفت‪:‬‬ ‫«معتقدیـم دراین جنـگ اقتصـادی یـک‬ ‫تولیدکننـده افسـران خـط مقـدم هسـتند و‬ ‫سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی پشـتیبان‬ ‫و در کنـار تولیدکننـدگان اسـت»‪ .‬سـردار‬ ‫کشـاهکوهی در جلسـه قـرارگاه ‪17‬‬ ‫علـی مل ‬ ‫ربیـع االول اسـتان افـزود‪« :‬تشـکیل قـرارگاه‬ ‫بـا دسـتور رهبـر فرزانـه انقلاب و ابلاغ سرلشـکر سلامی شـکل گرفته و حضـور‬ ‫امروز ما براسـاس رسـالتی اسـت که بر دوش ما نهاده شـده اسـت‪ .‬با توجه به‬ ‫تبییـن شـعار سـال ازسـوی امام خامنـه ای در سـال جدیـد تمرکـز قـرارگاه بـر‬ ‫تولیـد اشـتغال افریـن خواهـد بـود تـا منویـات امـام جامعـه محقـق شـود»‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه نینـوای اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬بـا همدلی و وحدتـی که بین‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در قالـب ایـن قـرارگاه شـکل گرفت هـر گرهی در‬ ‫کار وجـود داشـته باشـد به راحتـی رفـع خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان به حوزه سالمت‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به کمبودهـای اسـتان در زیرسـاخت های حـوزه‬ ‫تهـای بیمارسـتانی گفـت‪« :‬در سـفر رئیس جمهـوری بـه‬ ‫سلامت و تخ ‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومـان در حـوزه سلامت‬ ‫اسـتان گلسـتان‪ ،‬بیـش از ی ‬ ‫اسـتان اختصاص یافت»‪ .‬علی محمد زنگانه در جمع فعاالن حوزه سلامت‬ ‫اسـتان‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ا گـر می خواهیـم یـک گام بلنـد در حـوزه تکمیـل‬ ‫زیرسـاخت های سلامت برداریم باید ب هسـمت جذب سرمایه گذار‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیـت مـاده ‪ 56‬و خیریـن سلامت برویـم‪ .‬سـفر رئیس جمهـوری در‬ ‫انتهـای سال گذشـته بـه اسـتان‪ ،‬اعتبـارات و مصوباتی بسـیار خوبی به همراه‬ ‫داشـت کـه مـا امـروز در حـوزه سلامت‪ ،‬مصوبـات امـاده ای بـاارزش بیـش از‬ ‫کهـزار و ‪ 700‬میلیارد تومـان داریـم»‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫مدیرکلمنابع طبیعیاستان‪:‬‬ ‫شناسایی اراضی ملی داخل بافت‬ ‫و حریم روستاها در حال انجام است‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی گلسـتان گفـت‪« :‬بـرای تامیـن زمیـن در طرح نهضت‬ ‫ملـی مسـکن امادگـی داریـم و درحـال شناسـایی اراضـی ملـی موجـود در‬ ‫حریـم روسـتاها هسـتیم»‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی در مراسـم تجلیـل از ادارات‬ ‫کل منابع طبیعـی و ثبـت کاداسـتر و املا ک گلسـتان گفـت‪« :‬در یکـی‪،‬‬ ‫دوسال گذشـته موضوع کاداسـتر اراضی ملی در اسـتان باجدیت دنبال شـد‬ ‫ً‬ ‫و تقریبـا به اتمـام رسـیده اسـت و ا کنـون به دنبال این هسـتیم کـه حدنگاری‬ ‫اراضـی کشـاورزی اسـتان را انجـام دهیـم تـا دیگـر در مالکیـت ایـن اراضـی‬ ‫مسـائل و مشـکالتی به وجـود نیایـد»‪ .‬مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬بعـد از اجـرای قانـون وا گـذاری اراضـی ملـی در سـال ‪۸۷‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬هکتـار از ایـن اراضـی بـه بنیـاد مسـکن وا گـذار شـده‬ ‫تا کنـون ی ‬ ‫اسـت؛ ضمن اینکه در سـال های قبل از ان نیز ‪ ۵۰۰‬هکتار دیگر از اراضی ملی‬ ‫بـه بنیـاد وا گـذار شـده بـود»‪ .‬لطفـی می گویـد‪« :‬سـال گذشـته نیـز تحویـل و‬ ‫تحـول حـدود ‪ ۲۳۴‬هکتـار زمین به بنیاد مسـکن در دسـتورکار قـرار گرفت که‬ ‫‪ ۲۱۳‬هکتار ان وا گذار شـده اسـت و بخشـی ازان نیز امروز در شهرستان گرگان‬ ‫یشـود‪ .‬سـال گذشـته با توج هبـه ابلاغ طـرح نهضـت ملـی مسـکن‬ ‫وا گـذار م ‬ ‫ت وسـو وا داشـت کـه‬ ‫و تلاش همـکاران در بنیـاد مسـکن مـا را بـه ایـن سم ‬ ‫اراضی ملی را در همه روسـتا ها شناسـایی کنند؛ چرا که سـاز و کار کاداسـتر در‬ ‫استان به سامان رسیده است‪ .‬شناسایی اراضی ملی داخل بافت روستا ها‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا به اتمـام رسـیده اسـت و به شناسـایی اراضـی ملی در حریـم ‪ ۲۰۰‬متری‬ ‫روسـتا ها ورود کرده ایـم کـه دراین بخـش هـم حدود ‪ ۸۰‬درصد پیشـرفت کار را‬ ‫شـاهد هسـتیم»‪ .‬او گفـت‪« :‬تـا چندماه اینـده تکلیـف اراضی ملـی که قابلیت‬ ‫یشـود تـا بـرای تولیـد و تامیـن‬ ‫وا گـذاری بـه بنیـاد مسـکن را دارد مشـخص م ‬ ‫مسـکن‪ ،‬بنیـاد مسـکن بتوانـد برنامه ریـزی منسـجم تری داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫رضائیـان‪ ،‬مدیـرکل ثبت اسـناد و املا ک اسـتان گلسـتان هـم درخصـوص‬ ‫تهـای مشـترک بـا بنیـاد مسـکن و منابع طبیعـی بـرای صـدور اسـناد‬ ‫فعالی ‬ ‫مالکیـت گفـت‪« :‬برای یک میلیـون و ‪ ۲۹۲‬هزار هکتار از اراضی ملی در اسـتان‬ ‫سـند مالکیت به نام دولت صادر شـده اسـت‪ .‬با وجود اینکه سـهمیه اسـتان‬ ‫در سـال گذشـته صدور سـه هزار و ‪ ۶۰۰‬جلد سـند مالکیت روسـتایی بود؛ اما‬ ‫چهارهـزار و ‪ ۵۰۰‬جلـد سـند مالکیـت در اسـتان صـادر شـد»‪.‬‬ ‫اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان‬ ‫طـرح پیشـگیری از تنبلـی چشـم بـرای کـودکان ‪ ۳‬تـا ‪ ۶‬سـاله در گلسـتان‬ ‫نطـرح سلامت چشـم‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬درای ‬ ‫کـودکان ‪ ۳‬تـا ‪ ۶‬سـاله بررسـی می شـود و بـرای اجـرای ان ‪ ۵۹‬پایـگاه ایجـاد‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬عـارف کیانـی افـزود‪« :‬این برنامـه باهـدف تشـخیص به موقـع‬ ‫انـواع اختلاالت بینایـی و تنبلـی چشـم در کـودکان هرسـال توسـط معاونـت‬ ‫شو پرورش و معاونت بهداشـتی‬ ‫سـازمان بهزیسـتی و با همکاری وزارت اموز ‬ ‫یشـود»‪ .‬کیانـی ادامـه داد‪« :‬پارسـال‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان اجـرا م ‬ ‫‪۸‬هـزار ‪ ۲۴۹‬کـودک گلسـتانی در طـرح غربالگـری شـرکت کردنـد‬ ‫تعـداد ‪ ۴‬‬ ‫کـه از این تعـداد ‪ ۲۳۵‬نفـر بـه متخصـص چشـم بـرای درمـان ارجـاع داده‬ ‫شـدند»‪ .‬سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬تنهـا راه پیشـگیری از تنبلـی‬ ‫چشـم تشـخیص به موقـع ان اسـت و از انج اکـه بسـیاری از این عوامـل بـرای‬ ‫خانواد ههـا ناشـناخته اسـت‪ ،‬چشـم همـه کـودکان بایـد حداقـل سـه بار قبل‬ ‫نهـای مختلـف بررسـی شـود»‪.‬‬ ‫از دبسـتان در زما ‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد از جمـع اوری و انتقـال‬ ‫بهـای سـطحی سـه راه گلدشـت و تخریب‬ ‫ا ‬ ‫دیـوار پـادگان نظامی ارتش خبر داد‪ .‬سـعید‬ ‫فتوحـی بااشـاره به اجـرای موفـق فـاز اول‬ ‫انتقال اب های سـطحی در گلدشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«سال ها بود که مردم محله گلدشت شرقی‬ ‫در زمسـتان و فصـول بارندگـی بـه وضعیـت‬ ‫اب های سـطحی معتـرض و گله مند بودند؛‬ ‫نطـرح را در اولویـت عمرانـی‬ ‫بنابرایـن ای ‬ ‫شـهرداری قـرار دادیـم»‪.‬‬ ‫اجرای طرح در مدت چهارماه‬ ‫وی افـزود‪« :‬طـرح دفـع و انتقـال اب هـای‬ ‫ً‬ ‫سـطحی در سـه راه گلدشـت را تقریبـا از‬ ‫چهارماه گذشـته اغـاز کردیـم و چندروزپیش‬ ‫به پایـان رسـید‪ .‬خوشـبختانه در بارندگـی‬ ‫بهـای سـطحی در‬ ‫اخیـر شـاهد رهاسـازی ا ‬ ‫نطـرح دراین مرحله‬ ‫نهـا نبودیـم و ای ‬ ‫خیابا ‬ ‫موفـق عمـل کـرد»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‬ ‫نطـرح تـا میـدان‬ ‫بابیان اینکـه تکمیـل ای ‬ ‫ارش سـپس میـدان مریـم خـان ادامـه‬ ‫دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬پـس از بازدیـد میدانـی از‬ ‫نطـرح در حوالـی‬ ‫گلدشـت شـرقی اجـرای ای ‬ ‫میـدان ارش و کریم خـان ضـرورت دارد و‬ ‫ً‬ ‫بهـای سـطحی در ایـن دو‬ ‫قطعـا انتقـال ا ‬ ‫نقطـه را نیـز ادامـه خواهیـم داد»‪.‬‬ ‫صرف بیش از ‪ ۲٫۵‬میلیاردتومان اعتبار‬ ‫نطـرح تصریـح‬ ‫فتوحـی بااشـاره به اعتبـار ای ‬ ‫کـرد‪« :‬تاب هحـال بیـش از ‪ ۲٫۵‬میلیاردتومـان‬ ‫هزینـه شـده و حـدود سـه میلیاردتومان‬ ‫دیگـر جهـت ادامـه و تکمیـل ان پیش بینـی‬ ‫می شـود»‪ .‬شـهردار خرم اباد انتقال اب های‬ ‫سـطحی در گلدشـت شـرقی را از مطالبـات‬ ‫مهـم شـهروندان دانسـت و عنـوان نمـود‪:‬‬ ‫«علی رغـم مشـکالت مالـی شـهرداری؛‬ ‫درپاسـخ به دغدغ ههـای شـهروندان‬ ‫دراین راسـتا بـا تامین اعتبـار از منابـع جـاری‬ ‫کارگاه اموزش «عکاسی خبری» در شهرری‬ ‫شـهرداری این پـروژه را پس ازسـال ها اجرایی‬ ‫کردیـم»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد درپاسخ ب هسـوال‬ ‫یبـر اخریـن وضعیـت‬ ‫خبرنـگار «سـایه» مبن ‬ ‫پـادگان ‪ ۰۷‬سـابق نیـز گفـت‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫پـس از برگـزاری نشسـت های مکـرر بـا‬ ‫فرمانده لشگر ‪ ۸۴‬و مدیرکل میراث فرهنگی‬ ‫بـه توافقاتـی خوبـی دسـت یافتیـم»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه موقعیـت خـاص ایـن‬ ‫پـادگان و ضـرورت توسـعه فضـای سـبز و‬ ‫چشـم اندازهای گردشـگری و فرهنگـی‬ ‫نمـکان‪ ،‬بـه موضـوع دراختیارگرفتـن ان‬ ‫ای ‬ ‫اصـرار داریـم»‪.‬‬ ‫نگهداری از اماکن پادگان ‪ 07‬سابق‬ ‫وی افـزود‪« :‬پـس از مذا کـرات زیـاد متعهـد‬ ‫شـدیم تـا زمـان تعیین تکلیـف نهایـی و‬ ‫قطعی‪ ،‬نگهداری از اما کن و ابنی ه این مکان‬ ‫نظامـی را انجـام دهیم؛ بنابراین نگهداری از‬ ‫پـادگان بـه شـهرداری محـول شـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد تخریـب دیـوار اطـراف ایـن پـادگان‬ ‫را اولویـت اصلـی شـهرداری عنـوان کـرد و‬ ‫یهـای‬ ‫گفـت‪« :‬قـرار اسـت پـس از هماهنگ ‬ ‫فرمانـده لشـکر ‪ ۸۴‬بـا مقامـات عالـی ارتـش‬ ‫دربـاره تخریـب و سـامان دهی دیـوار اطـراف‬ ‫اقـدام کنیـم کـه با تخریـب ان‪ ،‬نمای قدیمی‬ ‫نمـکان نیـز تغییـر شـکل خواهـد داد»‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫فتوحـی اظهـار امیـدواری کـرد‪« :‬پـس از‬ ‫نمـکان نظامـی را‬ ‫تغییروتحـول قطعـی‪ ،‬ای ‬ ‫نهـای گردشـگری تفریحـی و‬ ‫بـه یکـی از مکا ‬ ‫فرهنگـی مـدرن تبدیـل خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫راه اندازی اداره خزانه داری شهرداری‬ ‫شـهردار خرم ابـاد بـه راه انـدازی اداره‬ ‫خزانـه داری شـهرداری نیـز اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬بـا راه انـدازی ایـن اداره خزانـه داری‪،‬‬ ‫کلیـه حسـاب های بانکـی شـهرداری متمرکـز‬ ‫خواهنـد شـد»‪ .‬سـعید فتوحـی در تشـریح‬ ‫نطـرح گفـت‪« :‬بـا تلاش‬ ‫جزئیـات ای ‬ ‫‪۳۱‬سـال‬ ‫شـش ماهه و کار کارشناسـی پس از ‬ ‫از ابالغ ماده ‪ ۴۱‬ائین نامه مالی شـهرداری ها‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۶۹‬بـه شـهرداری های کشـور‪،‬‬ ‫شـهرداری خرم ابـاد ایـن دسـتورالعمل را‬ ‫شهـای تدویـن تعرفـه عـوارض‬ ‫در قالـب رو ‬ ‫محلـی‪ ،‬پیاد هسـازی سـاختار‪ ،‬تدویـن‬ ‫بودجـه (‪ )۱۴۰۱‬بـه روش خزانـه داری امـاده‬ ‫ُ‬ ‫اجـرا در سـال جـاری کـرد‪ .‬بعـد از گذشـت‬ ‫‪ ۳۱‬سـال بـا راه انـدازی اداره خزانـه داری‪،‬‬ ‫سیسـتم اداری و مالـی شـهرداری خرم ابـاد‬ ‫فسـازی شـد»‪.‬‬ ‫به روزرسـانی و شفا ‬ ‫ایجاد سیستم اداری و مالی‬ ‫به روز و شفاف‬ ‫سـعید فتوحـی بااشـاره به معیـوب و‬ ‫ُسـنتی بودن سیسـتم اداری و مالـی‬ ‫شـهرداری خرم ابـاد‪ ،‬ان را یکـی از ُمعضلات‬ ‫موجـود و همیشـگی در شـهرداری مرکـز‬ ‫اسـتان دانسـت و گفـت‪« :‬در ابتـدای کار‬ ‫شـورای دور ششـم‪ ،‬این موضـوع مهـم‬ ‫در دسـتورکار شـهردار و معاونـت توسـعه‬ ‫مدیریت و منابع انسانی شهرداری خرم اباد‬ ‫ب هصـورت تخصصـی و شـبانه روزی قـرار‬ ‫‪۳۱‬سـال‬ ‫گرفـت و شـهرداری خرم ابـاد بعـد از ‬ ‫سیسـتم اداری و مالی را بروز و شـفاف کرد»‪.‬‬ ‫کامـرون (نجاشـی)‪ ،‬جورج کامیلر (ولیـد) و ‪...‬‬ ‫کـه نسـخه اصلـی و جهانی فیلـم کـه در ایران‬ ‫نیـز هم زمـان بـا ا کـران جهانـی‪ ،‬در اسـتودیو‬ ‫فیلمـکار طـی سـه روز دوبلـه شـد و اولیـن‬ ‫ـگ تهـران در سـال‬ ‫ا کرانـش در سـینما فرهن ِ‬ ‫‪ 1359‬و قبـل از اغـاز جنـگ تحمیلـی صـورت‬ ‫گرفـت»‪ .‬مـرادی بااشـاره به دوبلـه ایـن فیلـم‬ ‫در سـال ‪ 1362‬بـرای اولین بار به زبـان کردی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬مجـددا در سـال ‪ 1400‬به همـت‬ ‫جمعـی از هنرمنـدان کردسـتان در اسـتودیو‬ ‫سـینما گسـترزا گرس تهـران بـا مدیریـت‬ ‫محمـد فریدونـی؛ از هنرمنـدان سـقزی و‬ ‫صدابـرداری‪ ،‬صدا گـذاری‪ ،‬بان دسـازی و‬ ‫میکس بابک شری جیان؛ با ترجمه ابراهیم‬ ‫بریاجـی‪ ،‬نسـخه اصلـی ان به زبـان کـردی‬ ‫سـورانی دوبلـه و امـاده ا کـران شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس حـوزه هنـری اسـتان کردسـتان ادامـه‬ ‫داد‪« :‬دراین فیلـم‪ ،‬جمعـی از هنرمنـدان‬ ‫نظی ِـر فـرزاد مشـعوف‪ ،‬عبدالـه عابـدی‪ ،‬امیـر‬ ‫رضایـی‪ ،‬ازاد ابراهیمـی‪ ،‬رضـا حاج خسـروی‪،‬‬ ‫محسـن اسـعدی‪ ،‬فـواد شـافعی‪ ،‬شـاهو‬ ‫رسـتمی‪ ،‬شـاهو قاسـمی‪ ،‬سـیامک مهـرری‪،‬‬ ‫گاللـه رحمتـی‪ ،‬شـبنم وکیلیـان‪ ،‬علیرضـا‬ ‫ذوالفقـاری‪ ،‬رضـا سـروش‪ ،‬سـمیه محمـدی‬ ‫و محمـد فریدونـی؛ از شهرسـتان های قـروه‪،‬‬ ‫سـنندج‪ ،‬مهاباد‪ ،‬بوکان‪ ،‬سقز صداپیشگی و‬ ‫دوبله فیلم را برعهده داشته اند»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«ایـن فیلـم سـاعت ‪ 17‬امـروز هم زمـان در‬ ‫پردیـس سـینمایی بهمن سـنندج‪ ،‬پردیس‬ ‫سـینمایی مهـر سـقز و پردیـس سـینمایی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫ازادی بیجـار بـرای اولین بار ا کران م ‬ ‫مـرادی بـه برنام ههـای حـوزه هنـری اسـتان‬ ‫درزمینه دوبله اثار ماندگار سینمایی به زبان‬ ‫کـردی نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بـه زودی‬ ‫نبـار ه در نشسـتی‬ ‫خبرهـای تکمیلـی درای ‬ ‫خبـری اطالع رسـانی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫همکاری دانشگاه رازی در پروژه پژوهشی بین المللی «اطلس زبان های ایران»‬ ‫ِ‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫یهـای علمـی بین المللـی دانشـگاه رازی‬ ‫مدیـر دفتـر همکار ‬ ‫کرمانشـاه گفـت‪« :‬ایـن دانشـگاه همـکاری خـود را در برنامـه‬ ‫نهـای ایـران بـا دانشـگاه‬ ‫پژوهشـی و بین المللـی اطلـس زبا ‬ ‫کارلتـون کانـادا اغـاز کـرد»‪ .‬دکتـر شـهاب مرادخانـی افـزود‪:‬‬ ‫« گـروه زبـان و ادبیـات انگلیسـی دانشـگاه رازی بـا همـکاری‬ ‫یهـای علمـی بین المللـی دانشـگاه درراسـتای‬ ‫دفتـر همکار ‬ ‫گسـترش روابـط علمـی و بین المللـی دانشـگاه‪ ،‬همـکاری خـود‬ ‫نهـای ایـران‬ ‫را در برنامـه پژوهشـی و بین المللـی اطلـس زبا ‬ ‫بـا دانشـگاه کارلتـون کانـادا‪ ،‬طـی امضـای تفاهم نامـه رسـمی‬ ‫ُ‬ ‫مشـترک اغـاز کـرد‪ .‬ایـن ‪25‬امیـن یادداشـت تفاهـم دانشـگاه‬ ‫رازی بـا دانشـگاه های خار ج ازکشـور اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬برنامـه‬ ‫نهـای ایـران (‪ )Atlas of the Languages of Iran‬کار خـود را از‬ ‫پژوهشـی برخـط اطلـس زبا ‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۵‬اغـاز کـرده و ازان زمان تا کنـون موفـق شـده بـا همکاری رسـمی دو دانشـگاه شـهرکرد‬ ‫یهـای واجـی‪،‬‬ ‫و خلیـج فـارس در داخـل و چنـد موسسـه و دانشـگاه خار ج ازکشـور‪ ،‬ویژگ ‬ ‫شهـای هشـت اسـتان کشـور را بـا اصـول علمـی‪،‬‬ ‫نهـا و گوی ‬ ‫صرفی‪-‬نحـوی و واژگانـی زبا ‬ ‫یتـوان بـه بنیـاد الکسـاندر‬ ‫نطـرح‪ ،‬م ‬ ‫به ثبـت برسـاند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از شـرکای خارجـی ای ‬ ‫شهـای‬ ‫فـون هومبولـت و دانشـگاه بامبـرگ از المـان‪ ،‬دانشـگاه لیـدن هلنـد و کارگـروه پژوه ‬ ‫حـوزه علـوم انسـانی و علـوم اجتماعـی کانـادا اشـاره کـرد کـه همـکاری خـود را بـا این برنامـه‬ ‫جامـع پژوهشـی رسـمیت بخشـیده اند‪ .‬نشـان دانشـگاه رازی نیـز کنـار نشـان ایـن مرا کـز در‬ ‫‪( http://www.iranatlas.net/index.html?module=module.atlasteam‬سـامانه اطلـس‬ ‫نهـای ایـران) قابل مشـاهده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دکتـر‬ ‫زبا ‬ ‫مهـدی فتاحـی؛ عضو هیئت علمی هسـته زبان شناسـی از گروه‬ ‫زبـان و ادبیـات انگلیسـی دانشـگاه رازی و عضو فعـال این برنامه‬ ‫پژوهشی از سال ‪ ،۲۰۱۸‬مدیریت و نظارت علمی فرایند گرداوری‬ ‫و تحلیـل داد ههـای زبانی مربوط به اسـتان کرمانشـاه را برعهده‬ ‫یهـای به عمل امده ازطرف گـروه زبان و ادبیات‬ ‫دارد و طـی رایزن ‬ ‫یهـای علمـی بین المللـی دانشـگاه‬ ‫انگلیسـی و دفتـر همکار ‬ ‫رازی با دانشـگاه کارلتون و با مسـاعدت مدیریت این دانشـگاه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تفاهم نامـه نهایتـا در تاریـخ ‪ ۲۱‬فروردیـن ‪ ۱۴۰۱‬بـه امضای نهایی‬ ‫رسـید»‪ .‬وی از مزایـای عمـده ایـن همـکاری مشـترک علمـی‪،‬‬ ‫شهـا‪،‬‬ ‫نهـا و گوی ‬ ‫تربیـت نیـروی متخصـص داخلـی در ثبـت زبا ‬ ‫مبـادالت علمـی بیـن دانشـگاه های رازی و کارلتـون‪ ،‬امـکان‬ ‫یشـده را برشـمرد و افـزود‪:‬‬ ‫دسترسـی و اسـتفاده دانشـگاه رازی از تمـام داد ههـای زبانـی گرداور ‬ ‫ً‬ ‫«مخاطبان این داده های زبانی عمدتا متخصصین حوزه های مختلف زبان شناسی هستند‬ ‫امـا پژوهشـگران رشـته های جامعه شناسـی‪ ،‬انسان شناسـی‪ ،‬جغرافیـای انسـانی و رشـته های‬ ‫مرتبـط نیـز می تواننـد از ان بهره منـد شـوند»‪ .‬وی درپایـان یـاداور شـد‪« :‬دانشـگاه رازی‬ ‫شهـای مرتبـط با گنجینه غنـی زبان ها‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن مرکـز علمـی کشـور درزمینـه پژوه ‬ ‫ً‬ ‫شهـای اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬قطعا بسـتر مناسـبی بـرای چنیـن روابطـی دارد و فراهم امدن‬ ‫و گوی ‬ ‫نحـوزه‪ ،‬نظی ِـر تاسـیس ازمایشـگاه اواشناسـی‪ ،‬فعالیـت‬ ‫هرچه زودتـر زیرسـاخت های الزم درای ‬ ‫نهـای ایـران و برنام ههـای پژوهشـی مشـابه بـا‬ ‫ایـن دانشـگاه را در برنامـه پژوهشـی اطلـس زبا ‬ ‫قتـر می کنـد»‪.‬‬ ‫مرا کـز علمـی و دانشـگاهی مطـرح جهـان بیشـتر و عمی ‬ ‫صدور بیانیه شورای فرهنگ عمومی فاروج به مناسبت روز قدس‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫شـورای فرهنـگ عمومـی و جامعـه فرهنگـی‬ ‫هنـری شهرسـتان فـاروج به مناسـبت روز‬ ‫قـدس بیانیـه صـادر کـرد‪ .‬در بیانیه مشـترک‬ ‫شـورای فرهنـگ عمومـی و جامعـه فرهنگـی‬ ‫هنـری شهرسـتان فـاروج به مناسـبت روز‬ ‫قـدس امـده اسـت‪« :‬بسـ م اهلل الرحمـن ‬ ‫الرحیـم‪ /‬ان تنصـراهلل ینصرکـم‪ /‬روز قـدس‬ ‫لیلـه القـدر تاریـخ اسلام و نمـاد صـف‬ ‫بنـدی حـق در مقابـل باطـل اسـت‪ /.‬امـام‬ ‫خامنـه ای مدظلـه العالـی‪ /‬بـا صلـوات بـر‬ ‫محمـد و ال محمـد و درود بـه روح پـر فتـوح‬ ‫بـزرگ پرچمدار انسـانیت‪ ،‬رهبـر کبیر انقالب‬ ‫اسلامی امام خمینـی(ره) کـه وجـدان خفته‬ ‫بشـریت را از چنـگال غفلـت و اسـتثمار‬ ‫ازاد نمـود‪ .‬بـار دیگـر روز قـدس‪ ،‬روز شـکوه‬ ‫نهـای بیـدار و روز جهانـی انسـانیت‬ ‫وجدا ‬ ‫فرا می رسد و ضمیر پا ک میهمانان ضیافت‬ ‫رئیـس دادگسـتری شهرسـتان ری گفـت‪« :‬سیاسـت دسـتگاه قضـا رفـع‬ ‫مشـکالت حقوقـی مـردم به صـورت صلـح و سـازش اسـت»‪ .‬داریـوش‬ ‫قاسـمی زاده به همـراه غالمرضـا نوفرسـتی (دادسـتان شهرسـتان ری) و ارش‬ ‫ناصـر پیرسـرایی (رئیـس حوزه قضائی کهریزک) با حضـور در جمع نمازگزاران‬ ‫مسـجد موسـی بـن جعفـر ؟ع؟ باقرشـهر‪ ،‬ضمـن دیـدار چهره به چهـره‬ ‫بـه مطالبـات حقوقـی و قضائـی و رفـع مشـکالت اجتماعـی مـردم بـه‬ ‫درخواسـت های ‪ ۲۷‬نفـر از مراجعیـن رسـیدگی کـرد‪ .‬داریـوش قاسـمی زاده‬ ‫گفـت‪ « :‬از مواردی کـه باعـث می شـود دعـاوی و شـکایت های متعـددی را‬ ‫داشـته باشـیم‪ ،‬اسـناد عادی سـت؛ ا گـر مـردم معاملات را بـا اسـناد رسـمی‬ ‫نهـا بـه‬ ‫انجـام دهنـد و از معاملـه بـا اسـناد عـادی پرهیـز کننـد‪ ،‬رجـوع ا ‬ ‫دادگاه هـا و مراجـع قضائـی کمتـر خواهـد شـد؛ زیـرا اسـناد رسـمی از اعتبـار‬ ‫بیشـتری برخوردارنـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬هـدف از دیـدار مردمی در مسـاجد‬ ‫این اسـت که در سـریع ترین زمان ممکن به مشـکالت مردم رسیدگی کنیم»‪.‬‬ ‫رئیس دادگسـتری ری یاداور شـد‪« :‬بسـیاری از مسـائل مطر ح شـده از جانب‬ ‫مراجعه کننـدگان ارتباطـی بـا دسـتگاه قضـا نداشـت و مربـوط بـه مشـکالتی‬ ‫نظیـر اب اشـامیدنی و اخـذ مجـوز از شـهرداری بـود؛ چرا کـه بسـیاری از‬ ‫زمین هـای این منطقـه اوقافـی هسـتند»‪ .‬گفتنی سـت؛ «باقرشـهر» یکـی از‬ ‫شـهرهای بخـش کهریـزک بـا ‪ ۱۰۰۰۰۰‬نفر جمعیت‪ ،‬در جنـوب تهران قـرار دارد‪.‬‬ ‫به همت اداره ارشاد و خانه مطبوعات شهرستان برگزار شد؛‬ ‫اکران فیلم «محمد رسول ا‪...‬؟ص؟» با دوبله کردی در سینماهای کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫فیلـم سـینمایی محمـد رسـول ا‪...‬؟ص؟ اثـر‬ ‫جاودانـه مصطفـی عقـاد؛ بـا دوبلـه کـردی‬ ‫دراسـتانه عیـد سـعید فطـر‪ ،‬ب هصـورت‬ ‫هم زمـان در سـینماهای اسـتان کردسـتان‬ ‫یشـود‪ .‬امیـن مـرادی؛ رئیـس حـوزه‬ ‫ا کـران م ‬ ‫هنـری انقلاب اسلامی اسـتان کردسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن اثـر جاودانـه بـا موضـوع زندگـی‬ ‫حضرتختمی مرتبتمحمدمصطفی ؟ص؟‪،‬‬ ‫امـروز (‪ 10‬اردیبهشـت ‪ )1401‬هم زمـان در‬ ‫سـینماهای حـوزه هنـری در سـطح اسـتان‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن فیلـم کـه‬ ‫ا کـران م ‬ ‫نبـار در جهـان‬ ‫‪ 18‬اسـفند ‪ 1355‬بـرای اولی ‬ ‫ا کـران شـد‪ ،‬در دو نسـخه تولیـد شـد‪ :‬یـک‬ ‫نسـخه بـا بازیگـران عـرب و به زبـان عربـی؛ و‬ ‫نظیر‬ ‫یـک نسـخه بـا بازیگـران مطـرح جهانـی ِ‬ ‫انتونـی کوییـن (حمـزه)‪ ،‬ایرنه پاپـاس (هند)‪،‬‬ ‫مایکل انسارا (ابوسفیان)‪ ،‬جانی سکا (بالل)‪،‬‬ ‫مایـکل فارسـت (خالـد)‪ ،‬گاریـک ها گـون‬ ‫(عمـار )‪ ،‬دیمیـن تامـس (زیـد)‪ ،‬انـدره مـورل‬ ‫(ابوطالب)‪ ،‬مارتین بنسون (ابوجهل)‪ ،‬رابرت‬ ‫بـراون (عطبـه)‪ ،‬رزالـی کرچلـی (سـمیه)‪ ،‬برونو‬ ‫بارنابـه (اومیـه)‪ ،‬نویل جیسـون (جعفـر)‪ ،‬ارل‬ ‫رفع مشکالت مردم با صلح و سازش؛‬ ‫سیاست دستگاه قضا‬ ‫الهـی‪ ،‬سـفر بـزرگ خلـق بـر خلـق بـه واسـطه‬ ‫حق و حقیقت را در جلوه کبریایی رمضان به‬ ‫رخ می کشـد‪ .‬روز قدس‪ ،‬نشـان دهنده عمق‬ ‫ی( ره )‬ ‫دور اندیشـی و هوشمندی امام خمین ‬ ‫اسـت کـه بیانگـر اعتقـاد و پایبنـدی اش‬ ‫بـه اندیشـه وحـدت و انسـجام اسلامی در‬ ‫مقابـل زورگویـان و یک هتـازان عرصـه جهانـی‬ ‫می باشـد‪ .‬امروز جهان اسلام پس از پیروزی‬ ‫انقلاب شـکوهمند اسلامی در ایـران‪ ،‬بیـش‬ ‫از هـر زمـان دیگری هوشـیار و بیدار شـده اند‬ ‫و صهیونیسـت غاصب باید بداند که کشـتار‬ ‫مـردم بـی دفـاع و مظلـوم فلسـطین عاقبتـی‬ ‫جـز نابـودی و سـرنگونی اسـرائیل غاصـب را‬ ‫در بـر نـدارد‪ .‬ایـن روشـنگری چنـان روزگار مـا‬ ‫را از تاریکی ّ‬ ‫دجال گونه رسـانه ها بیرون اورده‬ ‫کـه امـروز پرچـم رهایـی قدس شـریف نه تنها‬ ‫به دسـت اعـراب و یـا حتـی مسـلمانان کـه بـر‬ ‫فـراز دسـت های غیـر مسـلمانان حق طلـب‬ ‫و انسان دوسـت‪ ،‬خودنمایـی می کنـد‪.‬‬ ‫از همیـن رو؛ شـورای فرهنـگ عمومـی و‬ ‫جامعـه فرهنگـی و هنـری شهرسـتان فـاروج‬ ‫نیـز دوشـادوش ملـت ازاده و مسـلمان‬ ‫ایـران اسلامی در راهپیمایـی روز قـدس‬ ‫شـرکت کـرده و نـدای مظلومیت‪ ،‬حق طلبی‬ ‫و ازادی خواهـی و رهایـی قـدس شـریف را از‬ ‫چنـگال صهیونیسـم غاصـب و جنایتـکار‬ ‫جهانـی سـر خواهنـد داد و بـا حضـور خـود‬ ‫در تمامـی صحن ههـا و جلو ههـای مبـارزه و‬ ‫معارضـه‪ ،‬بارزتریـن شـکل تعهـد خویـش را‬ ‫به نمایـش خواهنـد گذاشـت»‪.‬‬ ‫دوره اموزشـی «عکاسـی خبـری» به همـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری و خانـه مطبوعـات در مجتمـع ابوالفتـوح رازی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن دوره بـا حضـور مهنـدس صفـوی (رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری)‪ ،‬فغانـی (رابـط خانـه مطبوعـات) و خبرنـگاران و اصحـاب‬ ‫رسـانه شهرسـتان ری برگـزار شـد؛ همچنیـن از سـوی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری بـرای خبرنگارانـی کـه در ایـن دوره شـرکت کردنـد‬ ‫گواهـی نامـه مهـارت صـادر خواهد شـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ ایـن دوره اموزشـی‬ ‫به همـت اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ری‪ ،‬خانـه مطبوعـات و بـا همـکاری‬ ‫بخشـداری کهریـزک‪ ،‬دهیـاری امین ابـاد و دهیـاری تورقوزابـاد برگـزار شـد‪.‬‬ ‫تجلیل از فعالین محیط زیست باقرشهر‬ ‫در مراسـم هفته زمین که با شـعار «نه به کیسـه های پالسـتیکی» و به منظور‬ ‫گرامیداشـت هفتـه زمیـن پـا ک‪ ،‬به همـت معاونـت فرهنگـی اجتماعـی‬ ‫شو پـرورش کهریـزک برگـزار شـد‪ ،‬از‬ ‫شـهرداری باقرشـهر بـا همـکاری اموز ‬ ‫تعـدادی از برگزیـدگان مسـابقه کتابخوانـی و پدیـد اورنـدگان اثـار حجمـی بـا‬ ‫موضوع حفظ محیط زیسـت با اهدای لوح سـپاس و هدایایی تجلیل شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـهرداری باقرشـهر؛ همچنین از شـرکت نفت بهران‬ ‫به سـبب انتخـاب ایـن شـرکت به عنـوان صنعـت سـبز بـا اهـدای لـوح سـپاس‬ ‫بـا امضـای فرمانـدار شهرسـتان ری تجلیـل بـه عمـل امـد‪ .‬در ادامـه برنامـه‬ ‫از اقایـان سـید کاظـم اسـحاقیان‪ ،‬خدابنده لـو و علیرضـا بیرالونـد ب هسـبب‬ ‫همـکاری بـا شـهرداری در نگهـداری از محیـط زیسـت و حفـظ فضـای سـبز‬ ‫مقابل محل کسـب تجلیل شـد‪ .‬در پایان نیز از سـمانه ابوالقاسـم؛ نویسنده‬ ‫کتـاب «ناجـی زمیـن» بـرای خلـق اثـری ارزنـده در زمینـه حفاظـت از زمیـن بـا‬ ‫اهـدای لـوح سـپاس و هدایایـی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫دستگیری دو محتکر و کشف ‪ ۴۱‬تن ارد یارانه ای‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف بیش از ‪ ُ ۴۱‬تن ارد یارانه ای احتکاری‬ ‫و دسـتگیری دو متهـم دراین زمینـه خبـر داد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان‬ ‫گفـت‪« :‬مامـوران بـا انجـام تحقیقـات از احتـکار اردهـای دولتـی و توزیـع‬ ‫خار ج ازشـبکه در محدوده خیابان فدائیان اسلام مطلع شـدند و موضوع را‬ ‫در دسـتورکار خود قرار دادند‪ .‬ماموران طی شناسـایی محل دپوی اردهای‬ ‫دولتـی خار ج ازشـبکه توزیـع؛ و بـا کسـب مجـوز قضائـی و حضـور نماینـده‬ ‫ً‬ ‫اتحادیه اصناف از محل موردنظر بازدید و ‪ 1030‬کیسه ارد یارانه ای مجموعا‬ ‫به وزن ‪ ُ ۴۱‬تن و ‪ ۲۰۰‬کیلو ارد را کشف کردند»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان ری‬ ‫بابیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را چهارمیلیاردریال اعالم کردند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪« :‬دراین رابطه دونفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع‬ ‫قضائـی معرفـی شـدند»‪ .‬سـرهنگ جلیلیـان از شـهروندان درخواسـت کـرد‬ ‫درصـورت مشـاهده هرگونـه فعالیـت غیرمجـاز در قالـب احتـکار کاال یـا تهیه و‬ ‫توزیـع کاالهـای قاچـاق توسـط سـودجویان موضـوع را ازطریـق شـماره ‪ ۱۱۰‬به‬ ‫پلیـس گـزارش دهنـد تـا نسـبت بـه شناسـایی و دسـتگیری متخلفـان اقـدام‬ ‫شـود‪ .‬فرمانده انتظامی شهرسـتان ری همچنین از دسـتگیری دو فروشنده‬ ‫مـواد مخـدر و کشـف ‪4800‬گـرم تریـا ک از انـان خبـر داد‪ .‬وی دسـتگیری یـک‬ ‫موبایل قـاپ بـا اعتـراف بـه ‪ ۲۶‬مـورد سـرقت گوشـی از شـهروندان را از دیگـر‬ ‫اخبـار پلیـس شهرسـتان ری عنـوان کرد‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۱۰۷‬هکتار زمین کشاورزی‬ ‫ِ‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬در سـال گذشـته بـا تخریـب‬ ‫بیـش از ‪1000‬مـورد ساخت وسـاز غیرمجـاز‪ ۱۰۷ ،‬هکتـار از زمین هـای مرغـوب‬ ‫کشـاورزی این شهرسـتان ازادسـازی شـد»‪ .‬جبرائیـل بـرادری دربـاره عملکـرد‬ ‫ایـن نهـاد طـی یک سـال اخیر بـرای مقابلـه بـا هرگونه تغییـر غیرمجـاز کاربری‬ ‫اراضـی کشـاورزی اظهـار داشـت‪« :‬از مجمـوع حـدود ‪1200‬مـورد از تخلفـات‬ ‫ثبت شـده‪ ۶۳۴ ،‬مـورد اجـرای احـکام و قلع وقمـع شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درراسـتای اجـرای مفـاد مـاده ‪ ۱۰‬قانـون حفـظ کاربری زمین های کشـاورزی‬ ‫و مـاده ‪ ۳‬ایـن قانـون و بااسـتفاده از کلیـه ظرفیت هـای قانونـی و نیروهـای‬ ‫ً‬ ‫عملیاتـی طـی سـال قبـل مجموعـا بیـش از ‪ ۱۰۷‬هکتـار زمیـن کشـاورزی‬ ‫ازادسـازی شـد»‪ .‬به گفته مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ری؛ ‪ ۵۲۷‬پرونده‬ ‫تخلفـات نیـز به جهـت اعالم جـرم بـه مراجـع قضائـی ارسـال شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬هرگونـه تغییـر کاربـری در زمین هـای کشـاورزی ممنـوع اسـت و افـراد‬ ‫بایـد قبـل از هرگونـه اقـدام بـه تغییـر کاربـری‪ ،‬نسـبت بـه اخـذ مجوزهـای الزم‬ ‫اقـدام و خریـداران قبـل از انجـام معاملـه از مراجـع ذیصلاح؛ ازجملـه جهـاد‬ ‫کشـاورزی اسـتعالم کننـد تـا مورد سوءاسـتفاده سـودجویان واقـع نشـوند»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه جهاد کشاورزی شهرستان ری نظارت بر ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجـاز را در سـال جـاری تشـدید کـرده اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫صراحـت و قاطعیـت دسـتگاه قضـا و عزم راسـخ جهـاد کشـاورزی دربرخوردبا‬ ‫اخاللگـران‪ ،‬پیشـگیری از ساخت وسـازهای غیرمجـاز برای حفـظ زمین های‬ ‫ارزشـمند زراعـی و باغ هـا و جلوگیـری از سوءاسـتفاده دالالن باجدیـت در‬ ‫دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬ایـن مسـئول‪ ،‬بابیان اینکـه بخـش «قلعه نـو» قطـب‬ ‫نهـای‬ ‫تولیـد گنـدم شهرسـتان ری اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬ازهمین جهـت زمی ‬ ‫کشـاورزی این بخـش نبایـد بـا هـدف افزایـش ارزش افـزوده بـرای برخی ازافـراد‬ ‫سـودجو بـه بـاغ و ویلای شـخصی یـا انبـار تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫محکومیتسه میلیاردریالی‬ ‫برای قاچاقچی پارچه در شهرری‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران‬ ‫گفـت‪« :‬قاچاقچـی پارچـه در‬ ‫شـهرری شناسـایی و پـس از احـراز‬ ‫تخلـف‪ ،‬بـه پرداخـت بیـش از‬ ‫سـه میلیاردریال جریمـه محکـوم‬ ‫شـد»‪ .‬احمـد جعفری نسـب گفت‪:‬‬ ‫«چندی پیش ماموران انتظامی محدوده شهرری حین کنترل خودروهای‬ ‫عبـوری بـه یک دسـتگاه خـودرو مظنـون شـدند و پـس از بازرسـی از ان‪،‬‬ ‫‪ ۱۷۵‬طاقـه پارچـه به ظـن قاچـاق کشـف و ضبـط کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مراتـب‬ ‫به شعبه دوم تعزیرات حکومتی ارسال شد و پس از اعالم گزارش کارشناسی‬ ‫مراجـع ذی ربـط و بررسـی مـدارک موجـود در پرونـده‪ ،‬شـعبه رسـیدگی کننده‬ ‫تخلـف انتسـابی را محـرز دانسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬متهـم عالو هبـر‬ ‫ضبـط کاال؛ بـه پرداخـت ‪ ۳۴۳۷۰۰۰۰۰۰‬ریـال در وجـه دولـت محکـوم شـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2487‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سرپرست اداره کل ورزش وجوانان استان بیان کرد؛‬ ‫شیراز؛ محروم ترین شهر فارس‪ ،‬درزمینه سرانه ورزشی ‬ ‫سرپرسـت اداره کل ورزش وجوانـان فـارس‬ ‫بااظهاراینکـه توزیـع سـرانه ورزشـی دراین اسـتان‬ ‫عادالنـه نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در توسـعه زیرسـاخت ها‬ ‫نـگاه امایشـی بـه امکانـات ورزشـی فـارس نشـده؛‬ ‫یتـوان گفـت کـه شـیراز محروم تریـن‬ ‫ازایـن رو م ‬ ‫یسـت»‪ .‬دکتـر حیـدر‬ ‫شـهر اسـتان در سـرانه ورزش ‬ ‫صفرپـور افـزود‪« :‬برنامه ریـزی بـرای برگـزاری منظـم‬ ‫مجامع ورزشی در دستورکار بوده و تعیین سرپرست برای هیئت های ورزشی‪،‬‬ ‫راهکاری برای جلوگیری از مهندسی انتخابات است»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬سایه‬ ‫ورزش همـواره بـر سـر مقولـه جوانان سـنگینی کـرده اسـت و امیدوارم رسـانه ها‬ ‫بیش ازگذشته به این مقوله مهم بپردازند و برای رفع مشکالت و تقویت بخش‬ ‫جوانـان‪ ،‬اداره کل ورزش وجوانـان را یـاری دهنـد»‪ .‬صفرپـور از همراهـی نماینده‬ ‫ولی فقیـه در فـارس و اسـتاندار این اسـتان درحمایـت از رشـته های مختلـف‬ ‫ورزشـی نیـز تقدیـر کـرد و بیـان داشـت‪« :‬طـی ما ههـای گذشـته شـاهد افزایـش‬ ‫تهـا از تی مهـای مختلـف ورزشـی به اشـکال مختلـف بودیـم کـه‬ ‫سـطح حمای ‬ ‫می توان به مصوبه شـورای شـهر شـیراز و رایزنی اسـتاندار برای جلب مشـارکت‬ ‫و حمایـت صنایـع بـزرگ از ورزش اشـاره کـرد»‪ .‬وی گفت‪« :‬طبق قانـون اداره کل‬ ‫ورزش وجوانان نمی تواند به تیم های حرفه ای کمک کند و منع قانونی دارد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه طی سـه ماه اخیر دوبار وزیر ورزش وجوانان به شـیراز سـفر‬ ‫کـرده‪ ،‬گفـت‪« :‬تکمیـل ورزشـگاه ‪ ۵۰۰۰۰‬نفـری پـارس و سـالن ‪ ۶۰۰۰‬نفـری سـردار‬ ‫ً‬ ‫سـلیمانی از مصوبـات ایـن سـفرها بـوده کـه مقـرر شـد در هفتـه دولـت کاملا‬ ‫به بهر هبـرداری برسـند»‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬خبرنـگاران نیـز بـه بیـان نظـرات خـود‬ ‫درمـورد توسـعه ورزش پرداختنـد‪.‬‬ ‫با هماهنگی شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر کلید خورد؛‬ ‫تامین انرژی و بهبود برق رسانی‬ ‫به جزیره استراتژیک خارگ‬ ‫جمعـی از معاونیـن و مدیـران شـرکت بـرق فارس و بوشـهر بـا حضور در خـارگ؛‬ ‫و دیـدار بـا مسـئوالن محلـی‪ ،‬بـر لـزوم تامیـن انـرژی و بهبـود برق رسـانی بـه ایـن‬ ‫جزیـره اسـتراتژیک تا کیـد کردنـد‪ .‬مهندس یـداهلل حقیقی (مدیرعامل شـرکت‬ ‫برق منطقه ای فارس و بوشـهر) نیز تامین انرژی و بهبود برق رسـانی به خارگ‬ ‫را یک اولویت دانست‪ .‬وی در حاشیه این بازدید که توسط معاونان و مدیران‬ ‫شرکت برق فارس صورت گرفت‪ ،‬راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت تامین برق‬ ‫مطمئـن جزیـره را بررسـی کـرد و اظهار داشـت‪« :‬تامین برق پایـدار دراین جزیره‬ ‫مهم از اولویت های پیش روسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای فارس و‬ ‫بوشهر درادامه گزارش های دریافتی از تاسیسات زیر بنایی تامین و انتقال برق‬ ‫دراین جزیـره را موردارزیابـی قـرار داد و افـزود‪« :‬کار در جزیـره اسـتراتژیک خـارگ‬ ‫هرچند سـخت و طاقت فرساسـت اما چون فعالیت کارکنان برق دراین جزیره‬ ‫هـم ارز بـا مـرزداران غیـور میهـن ب هشـمار می ایـد‪ ،‬همـواره بـا نگاهـی ایثارگرانـه‬ ‫موردتوجـه و اهتمـام بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت برق منطقه ای فـارس و‬ ‫بوشـهر ضمـن تماس تلفنی با بخشـدار خـارگ و گروه بازدیدکننـده؛ با تقدیر از‬ ‫همه متصدیان برق رسانی و خدمت به مردم خونگرم جزیره خارگ دستورات‬ ‫الزم را بـرای بهبـود برق رسـانی بـه ایـن جزیـره اسـتراتژیک صـادر کـرد‪ .‬مهنـدس‬ ‫حقیقـی افـزود‪« :‬اهمیـت جزیـره خـارگ به عنـوان مهم ترین پایانه صـدور نفت‬ ‫کشـورمان بـر کسـی پوشـیده نیسـت و سـعی شـده سیسـتم های تامیـن بـرق‬ ‫دارای ضریـب اطمینـان باالتـر از اسـتانداردهای معمولـی دراین جزیـره بـه کار‬ ‫گرفتـه شـود و احتمـال قطـع بـرق در جزیره به حداقل ممکن برسـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ستون سیمانی سبزه میدان قزوین‬ ‫فاقد ارزش تاریخی ست‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬روابط عمومـی سـازمان نوسـازی و بهسـازی شـهر قزویـن‬ ‫در پـی حواشـی پیش امـده در فضـای مجـازی درباره حذف سـتون سـیمانی‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق‬ ‫سـبزه میدان اعلام کـرد کـه ایـن سـتون فاقـد ارزش تاریخ ‬ ‫اعلام ایـن مرجـع؛ سـازه موجـود در سـبزه میدان از نـوع سـازه سـیمانی و‬ ‫نمـکان احـداث شـده بـود کـه‬ ‫سـنگی‪ ،‬متعلـق بـه اواخـر دوره پهلـوی و درای ‬ ‫پیش ازانقلاب نمـادی از طاغـوت روی ان قـرار داشـت و هم زمـان بـا انقلاب‬ ‫شـکوهمند اسلامی توسـط مردم این مجسمه پائین کشیده شـد‪ .‬ازانجا که‬ ‫پیشـینه تاریخـی سـبزه میدان متعلـق بـه دوره شاه طهماسـب (دومیـن‬ ‫پادشـاه صفـوی) بـوده‪ ،‬از ابتـدا جانمایـی صحیحـی بـرای ایـن سـتون درنظـر‬ ‫یسـت و تصمیـم‬ ‫گرفتـه نشـده بـود‪ .‬ایـن سـتون سـیمانی فاقـد ارزش تاریخ ‬ ‫نهـا‬ ‫نشـد تـا ایـن سـازه کـه دیگـر کاربـردی بـرای اجـرای نمادهـا و الما ‬ ‫برای ‬ ‫نـدارد‪ ،‬از بافـت سـبزه میدان حـذف شـود؛ اقدامـات اجرایـی ان از روزهـای‬ ‫گذشـته اغـاز شـده و ایـن سـازه حـذف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی تاکید کرد؛‬ ‫وظیفه دستگاه های متولی‬ ‫نسبت به ریشه کنی قاچاق سوخت‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬کارگـروه اسـتانی مبـارزه بـا قاچـاق و پیشـگیری‬ ‫از عرضـه خـارج از شـبکه فراورد ههـای نفتـی به میزبانـی شـرکت پخـش‬ ‫فراوردهـای نفتـی منطقـه خراسـان رضـوی در مشـهد برگـزار شـد‪ .‬حسـین‬ ‫دشـتبان گفت‪« :‬بحث قاچاق سـوخت و عرضه خارج از شـبکه فراورده های‬ ‫نفتی در استان و نقش این پدیده در اقتصاد ملی و نقش استان های مرزی‬ ‫مخـوردن اقتصـاد کشـور بـر کسـی پوشـیده نیسـت»‪ .‬دبیر کمیسـیون‬ ‫در بره ‬ ‫مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز خراسـان رضـوی افـزود‪« :‬قاچـاق سـوخت و کاال‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل برهم زدن تعادل اقتصادی کشور و موجب کاهش‬ ‫یشـود و این امر تاثیر‬ ‫تولیـدات داخلـی و در نتیجـه افزایـش میـزان بیکاری م ‬ ‫نامطلوبـی بـر رفـاه عمـوم مـردم می گـذارد»‪ .‬دشـتبان ادامـه داد‪« :‬الزم اسـت‬ ‫همـه دسـتگاه ها و نهادهـای اجرایـی بـا هماهنگـی و انسـجام وظایـف خـود‬ ‫را نسـبت به ریشـه کنی پدیده شـوم قاچاق سـوخت و عرضه خارج از شـبکه‬ ‫انجـام دهنـد»‪ .‬دبیـر کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز خراسـان رضـوی‬ ‫لو نقـل بایـد‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬سـهمیه سـوخت نـاوگان بـاری‪ ،‬کشـاورزی و حم ‬ ‫حسـاب شـده و مطابـق بـا مقـررات اختصـاص یافتـه و بازرسـی ها در مبـادی‬ ‫خروجـی اسـتان تقویـت شـود»‪ .‬دشـتبان گفـت‪« :‬صنایـع اسـتان از لحـاظ‬ ‫گازرسـانی و سـوخت بایـد حمایـت و تولیـد به هیچ عنـوان متوقـف نشـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد گاز مصرفی کرمانشاه‬ ‫متعلق به واحدهای صنعتی ست‬ ‫سـهراب مـرادی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫کرمانشـاه بابیان اینکـه بیشـتر گاز مصرفـی‬ ‫ی بـوده‬ ‫اسـتان متعلـق بـه واحدهـای صنعتـ ‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬این رقـم حـدود ‪ ۶۰‬تـا ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫یشـود»‪ .‬سـیروس‬ ‫کل مصـرف را شـامل م ‬ ‫شـهبازی در دیدار فعاالن اقتصادی کرمانشـاه‬ ‫بـا عبدالرضـا مصـری؛ نایب رئیـس مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی کـه در اتـاق بازرگانـی برگزار شـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ « :‬ا کنـون حدود‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬واحـد و کارگاه صنعتـی کوچـک‪ ،‬متوسـط و بـزرگ از نعمـت گاز بهره منـد‬ ‫ ‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬همـواره تلاش کرده ایـم ب هصـورت ویـژه گاز‬ ‫موردنیـاز واحدهـای صنعتـی را تامیـن کنیـم و دراین راسـتا نیـز سـاالنه حـدود‬ ‫یشـود»‪ .‬شـهبازی‬ ‫‪ ۳۰۰‬واحد و کارگاه تولیدی به مشـترکان گاز اسـتان افزوده م ‬ ‫بااشـاره به مصـرف سـاالنه بال غبـر پنج میلیارد مترمکعـب گاز در اسـتان‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«نزدیـک بـه ‪ ۷۰‬درصـد ایـن مصـرف متعلـق بـه واحدهـای صنعتـی و عمومـا‬ ‫صنایـع متوسـط و بـزرگ اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به بدهـی ‪ ۱۲۰۰‬میلیاردتومانـی‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬گفـت‪« :‬بااینکـه بخشـی از بدهـی مربـوط به واحدهـای صنعتی و‬ ‫چکـدام را قطـع نکرده ایـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫یسـت امـا گاز هی ‬ ‫تولید ‬ ‫‪ ۲۹‬شـهر‪ ۱۷۴۵ ،‬روسـتا و ‪ ۷۴‬جایـگاه ‪ CNG‬بـا مجمـوع ‪ ۶۵۰۰۰۰‬مشـترک‪،‬‬ ‫مصرف کننده گاز طبیعی در استان کرمانشاه هستند»‪ .‬شهبازی بابیان اینکه‬ ‫‪ ۸۴‬درصـد خانوارهـای روسـتایی اسـتان از گاز بهره مندنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«گازرسـانی بـه ‪ ۳۵۳‬روسـتا کـه بیشـتر در مناطـق مرزی و سـخت گذر هسـتند‪،‬‬ ‫درحال اجراست؛ با تکمیل ان ها‪ ،‬ضریب نفوذ گازرسانی در بخش روستایی به‬ ‫‪ ۹۴‬درصـد می رسـد»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد‪« :‬عالوه براین ها؛ گازرسـانی‬ ‫به ‪ ۲۵‬روستا در مرحله مناقصه گذاری ست و پروژه گازرسانی به ‪ ۱۶۳‬روستا نیز‬ ‫در مرحلـه طراحـی قـرار دارد»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫سرپرست اموزش وپرورش خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫لزوم رتبه بندی معلمان‬ ‫برای ایجاد خالقیت در نظام اموزشی‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫سرپرس ــت اموزش وپ ــرورش خراس ــان‬ ‫رض ــوی از ائین نام ــه رتبه بن ــدی معلم ــان‬ ‫خب ــر داد و گف ــت‪« :‬رتبه بن ــدی معلم ــان‪،‬‬ ‫ارتق ــای اس ــتعداد و تغیی ــرات بس ــیار مثب ــت‬ ‫ب ــرای ایج ــاد خالقی ــت در نظ ــام اموزش ــی‬ ‫و جلوگی ــری از ایس ــتایی و رک ــود کلی ــه‬ ‫هم ــکاران و مجموع هه ــای اموزش ــی را در‬ ‫خ ــود نهفت ــه دارد»‪ .‬س ــید امی ــر شوش ــتری‬ ‫در نشس ــت خب ــری ب ــا اصح ــاب رس ــانه ب ــه‬ ‫ضــرورت اجــرای قانــون رتبه بنــدی معلمــان‬ ‫اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪« :‬س ــند رتبه بن ــدی‬ ‫ معلم ــان بع ــد از ح ــدود ‪ ۲۰‬ن ــگارش ب ــا کار‬ ‫کارشناســی تمام عیــار و کوشــش شــبانه روزی‬ ‫متخصص ــان هم ــراه ب ــوده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫درراس ــتای پیاد هس ــازی و تصوی ــب نهای ــی‬ ‫قان ــون مه ــم رتبه بن ــدی گف ــت‪« :‬خاله ــای‬ ‫قانون ــی و مش ــکالت اداری ب ــا هم ــکاری و‬ ‫هماهنگ ــی بس ــیار ج ــدی می ــان مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی‪ ،‬ش ــورای نگهب ــان و‬ ‫دول ــت س ــیزدهم مرتف ــع ش ــده و به امی ــد‬ ‫خ ــدا بـ ـه زودی ش ــاهد اج ــرای ای ــن قان ــون‬ ‫هس ــتیم»‪ .‬شوش ــتری در بح ــث بازگش ــایی‬ ‫م ــدارس مش ــکالت و کمبوده ــا گف ــت‪:‬‬ ‫«کمبوده ــای اع ــم از مس ــائل بهداش ــتی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬کمبــود جــدی نیــرو‪ ،‬ســرویس های‬ ‫م ــدارس و ‪ ...‬وج ــود داش ــت ک ــه ت ــا ب ــه ای ــن‬ ‫لحظ ــه بس ــیاری ازان ها به طورج ــدی ح ــل‬ ‫شــده اســت و مــا بــرای اجــرای بهتــر موضــوع‬ ‫بازگش ــایی همچن ــان نیازمن ــد همراه ــی‬ ‫والدیــن و صبــوری دانش امــوزان هســتیم تــا‬ ‫از ایــن افــت تحصیلــی جلوگیری کــرده و دیگر‬ ‫ب ــه ای ــام تعطی ــات کرونای ــی بازنگردی ــم»‪.‬‬ ‫ســید امیــر شوشــتری درپایــان از همــه اقشــار‬ ‫م ــردم‪ ،‬جامع ــه ب ــزرگ فرهنگی ــان‪ ،‬اولی ــا و‬ ‫دان ــش ام ــوزان دع ــوت ک ــرد ت ــا در حماس ــه‬ ‫روز ق ــدس در کن ــار اح ــاد مل ــت حض ــور‬ ‫یافتــه و بــرای مظلومیــت مــردم شــریف غــزه‬ ‫و یم ــن راهپیمای ــی کنن ــد‪ .‬س ــید ابوالفض ــل‬ ‫حس ــینی (مع ــاون پژوه ــش‪ ،‬برنامه ری ــزی‬ ‫و توس ــعه مناب ــع انس ــانی اموزش وپ ــرورش‬ ‫خراس ــان رض ــوی) درخص ــوص موض ــوع‬ ‫رتبه بن ــدی گف ــت‪« :‬رتبه بن ــدی معلم ــان‬ ‫براس ــاس شایس ــتگی های معلم ــان و‬ ‫یگ ــردد و ب ــا‬ ‫مدرس ــه مح ــوری انج ــام م ‬ ‫دریاف ــت امتی ــازات ‪ ۱‬ت ــا ‪ ۵۰۰‬ش ــامل رتب ــه اول‬ ‫ق ــرار می گیرن ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬عل ــت تاخی ــر‬ ‫یک ــردن رتبه بن ــدی جلوگی ــری از‬ ‫در اجرای ‬ ‫نه ــای ناش ــی از انج ــام ان‬ ‫اس ــیب ها و زیا ‬ ‫یس ــت»‪ .‬حس ــینی‬ ‫ب ــرای هم ــکاران فرهنگ ‬ ‫گف ــت‪« :‬در س ــطح خراس ــان رض ــوی‬ ‫‪ ۷۶‬هزارنف ــر از فرهنگی ــان مش ــمول طـــرح‬ ‫یش ــوند»‪ .‬صف ــدر‬ ‫اج ــرای رتبه بن ــدی م ‬ ‫س ــلطانی اع ــام ک ــرد‪« :‬خوش ــبختانه از‬ ‫ابت ــدای س ــال ‪ ۱۴۰۱‬هیچ گون ــه م ــوارد‬ ‫فوت ــی ب ــرای معلم ــان و دانش ام ــوزان در‬ ‫س ــطح خراس ــان رض ــوی نداش ــته ایم»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬در ازم ــون اس ــتخدامی این ــده‬ ‫‪ ۲۸۵‬نفــر مراقــب ســامت و ‪ ۲۳۵‬نفــر نیــروی‬ ‫تربیت بدن ــی وارد چرخ ــه تربیت بدن ــی‬ ‫اموزش وپ ــرورش خراس ــان رض ــوی خواهن ــد‬ ‫ش ــد و ‪ ۷۵‬نف ــر نی ــز از نیروه ــای تبدی ــل‬ ‫وضعی ــت ب ــه جم ــع نیروه ــای تربیت بدن ــی‬ ‫یش ــوند»‪.‬‬ ‫خراس ــان رض ــوی اضاف ــه م ‬ ‫محمــود رضایــی (معــاون امــوزش متوســطه‬ ‫اداره کل اموزش وپ ــرورش خراس ــان رض ــوی)‬ ‫بابیان اینک ــه اموزش وپ ــرورش ب ــرای توج ــه‬ ‫ب ــه حوض ــه رس ــانه کت ــب س ــواد رس ــانه را‬ ‫تالی ــف ک ــرده اس ــت‪ ،‬این گون ــه بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«انتظارم ــان از خبرن ــگاران توانمن ــد ن ــگاه‬ ‫زیب ــای انتق ــادی و همراه ــی اثرگ ــذار اس ــت‪.‬‬ ‫کس ــب رتب ــه اول توس ــعه مت ــوازن‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫از ظرفی ــت مجم ــع خیری ــن هنرس ــتان ها‪،‬‬ ‫تولی ــد ‪۴ ۰‬ه ــزار محت ــوا در ش ــبکه ش ــاد و‬ ‫ایج ــاد ن ــه دبیرخان ــه کش ــوری در ح ــوزه‬ ‫متوس ــطه در خراس ــان رض ــوی ازجمل ــه‬ ‫دس ــتاوردهای ح ــوزه ام ــوزش متوس ــطه‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬کمیت هه ــای ج ــذب‬ ‫دانش ام ــوزان ت ــرک تحصیل ــی در کلی ــه‬ ‫مقاط ــع تحصیل ــی در مناط ــق اس ــتان‪،‬‬ ‫لت ــاش ب ــرای بازگش ــت و تا کن ــون‬ ‫درحا ‬ ‫‪ ۱۸‬ه ــزار دانش ام ــوز دراین ط ــرح ب ــه اغ ــوش‬ ‫مدرســه بازگشــته اند»‪ .‬اذر رشــیدی (معــاون‬ ‫مقط ــع ابتدای ــی اداره کل اموزش وپ ــرورش‬ ‫خراس ــان رض ــوی) اع ــام ک ــرد‪« :‬طب ــق ام ــار‬ ‫وزارتخانـــه ‪ ۶۸‬درص ــد نس ــبت ب ــه س ــال‬ ‫گذش ــته رش ــد ج ــذب دان ــش ام ــوزان ت ــرک‬ ‫تحصی ــل در اس ــتان را داش ــته ایم»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به کــودکان تــرک تحصیــل در مقطــع‬ ‫ابتدای ــی وی بی ــان ک ــرد‪« :‬متاس ــفانه در‬ ‫‪۱۰‬ه ــزار‬ ‫س ــال تحصیل ــی ‪ ۱۴۰۱ _۱۴۰۰‬ح ــدود ‬ ‫و ‪ ۱۰۹‬دانش ام ــوز دخت ــر و هشـ ـت هزار و‬ ‫‪ ۹۰۹‬نف ــر دانش ام ــوز پس ــر ترک تحصی ــل‬ ‫شناس ــایی ش ــدند»‪ .‬رش ــیدی ب ــا اع ــام‬ ‫‪۱۹‬ه ــزار و ‪ ۱۸‬نف ــر‬ ‫ای ــن ام ــار ک ــه ح ــدود ‬ ‫دانش ام ــوز در مقط ــع ابتدای ــی ت ــرک‬ ‫تحصی ــل شناس ــایی کرده ای ــم درخص ــوص‬ ‫عملک ــرد اداره کل اموزش وپ ــرورش خراس ــان‬ ‫رض ــوی دراین زمین ــه گف ــت‪« :‬ت ــاش کردی ــم‬ ‫در کارگرو ههــای مربوطــه زمین ههــای اســیب‬ ‫ایــن دانــش امــوزان را پیــدا و درراســتای رفــع‬ ‫نش ــده از‬ ‫ان بکوش ــیم‪ .‬مبال ــغ ش ــهریه تعیی ‬ ‫وزارتخان ــه توس ــط اداره کل اموزش وپ ــرورش‬ ‫ب ــه م ــدارس اب ــاغ می ش ــود و ای ــن م ــدارس‬ ‫بایــد در قالــب پوســتر ان را بــر دیــوار مدرســه‬ ‫نص ــب کنن ــد»‪ .‬اس ــدی (مع ــاون نهض ــت‬ ‫س ــواداموزی اس ــتان) طب ــق اخری ــن ام ــار‬ ‫‪۳۰‬ه ــزار بی س ــواد اس ــتان را ج ــذب‬ ‫بی ــش از ‬ ‫کرده ای ــم خب ــر داد اف ــزود‪« :‬در س ــال ‪۹۹‬‬ ‫مع ــادل ب ــا ‪ ۹۷.۷‬باس ــوادی داش ــتیم ک ــه‬ ‫این رق ــم در س ــال ج ــاری ب ــه ‪ ۹۸.۱‬درص ــد‬ ‫رس ــیده اس ــت»‪ .‬وی با اش ــاره به س ــواداموزی‬ ‫در بی ــن اتب ــاع خارج ــی اس ــتان خراس ــان‬ ‫رض ــوی بی ــان ک ــرد‪« :‬در س ــال ج ــاری‬ ‫چهاره ــزار و ‪ ۷۰۰‬نف ــر از اتب ــاع خارج ــی خان ــم‬ ‫و اق ــا در رد هه ــای س ــواداموزی م ــا ج ــذب‬ ‫ش ــد ه اند»‪.‬‬ ‫بزرگداشت «قدس»‪ ،‬رمز رهایی مستضعفان جهان از چنگال ظلم استکبار است‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫معـاون محیـط طبیعـی محیـط زیسـت‬ ‫کرمانشـاه دربـاره خطـری کـه دراین فصـل‬ ‫«الله واژگون» را تهدید می کند‪ ،‬هشـدار داد‬ ‫و از مردم خواست از چیدن یا خریدوفروش‬ ‫ایـن گیـاه درمعرض خطـر خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫فرشـاد فتاحـی‪ ،‬از «ال لـه واژ گـون» به عنـوان‬ ‫یکـی از گون ههـای درمعرض خطـر یـاد کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬از ایـن گیـاه به عنوان اللـه امپراتوری‬ ‫هم یاد می شود که از دسته گیاهان تک لپه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن گیـاه در طیف‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫رنگـی قرمـز تـا نارنجـی دیـده م ‬ ‫گفـت‪« :‬ویژ گـی ال لـه واژ گـون کـه باعـث شـده‬ ‫درمعرض تهدیـد قـرار بگیـرد این اسـت که‬ ‫ایـن گیـاه پیـاز دارد و در فصـل خاصـی از‬ ‫ً‬ ‫سـال (عمدتـا اردیبهشـت) گل می دهـد؛‬ ‫امـا در سـایر فصـول سـال پیـاز ان زیـر خـا ک‬ ‫می مانـد تـا فصـل گل دهـی بعـدی»‪ .‬معـاون‬ ‫محیـط طبیعـی محیـط زیسـت کرمانشـاه از‬ ‫اینکه گاهی برخی ازافراد سودجو این گیاه را‬ ‫همـراه بـا پیـاز ان می چیننـد یاد کـرد و ادامه‬ ‫داد‪« :‬این امـر باعث می شـود اللـه واژگون در‬ ‫فصـل بعد دیگر رشـد نکنـد؛ چون پیـاز ان از‬ ‫نشـرایط باعـث شـده ال لـه‬ ‫دسـت رفتـه و ای ‬ ‫اسلامی ایـن اجـازه را نمی دهـد کـه نسـبت‬ ‫بـه ظلـم و تجـاوز بـه حقـوق انسـان ها و‬ ‫مظلومـان بی تفـاوت باشـد‪ .‬هـر مسـلمانی‬ ‫موظـف اسـت به میـزان تـوان نسـبت بـه‬ ‫ظلـم و تجـاوز بـه حقـوق فلسـطینیان اعلام‬ ‫برائـت و انزجـار و نسـبت بـه حمایـت و دفـاع‬ ‫از حقـوق سـتمدیدگان و مظلومیـن حرکـت‬ ‫کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به روایت پیامبـر ا کرم ؟ص؟‬ ‫صب َـح َو َلـم َی َ‬ ‫کـه فرمودنـد َ‬ ‫«مـن َا َ‬ ‫هت َّـم بـه‬ ‫َ ََ‬ ‫امـور ُ‬ ‫َ‬ ‫المس ِـلمین فلیـس بـه مسـلم؛ هرکـس ‬ ‫صبـح کنـد و اهتمامـی بـه امـور مسـلمانان‬ ‫نداشـته باشد‪ ،‬مسلمان نیست»‪ ،‬به چرایی‬ ‫انتخـاب روز قـدس ازسـوی امام خمینـی (ره)‬ ‫در مـاه مبـارک رمضـان اشـاره و عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«امـام راحـل به عنـوان یـک مرجـع تقلیـد و‬ ‫نمـاه‬ ‫اسال مشـناس بـزرگ‪ ،‬روز قـدس را در ای ‬ ‫تعییـن فرمودنـد تـا این پیـام را بدهند کـه در‬ ‫کنـار دعـا‪ ،‬مناجـات و اوج عبودیـت پـروردگار‬ ‫یتـوان نسـبت بـه دیگـر مسـلمانان‬ ‫نم ‬ ‫بی تفـاوت بـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه عرفـان‬ ‫شـیعه‪ ،‬عرفـان انفعـال و انـزوا و بی تفاوتـی‬ ‫نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان نیست‪،‬‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬امـوزه اسلام ب هیـاد مظلومـان‬ ‫بـودن اسـت‪ .‬در قـران کریـم هرجـا موضـوع‬ ‫نمـاز امـده‪ ،‬بالفاصلـه درادامـه مسـئله زکات‬ ‫امـده اسـت؛ یعنـی معنـای دیـن تنهـا ارتباط‬ ‫بـا خداونـد برقرارکـردن؛ امـا نسـبت بـه غـم و‬ ‫مشکالت دیگران بی تفاوت بودن‪ ،‬نیست»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬امـروز یـک کشـور و ملـت‬ ‫اسلامی مـورد ظلـم و تجـاوز قرارگرفته اسـت‪.‬‬ ‫یشـود یک مسـلمان نمـاز بخواند‬ ‫چگونـه م ‬ ‫امـا نسـبت بـه ظلـم بـه یـک ملـت مسـلمان‬ ‫دیگر و قبله اول مسلمین بی تفاوت باشد؟»‬ ‫تولیت اسـتان قدس رضوی حضور گسـترده‬ ‫و یکپارچـه امـت اسلامی در راهپیمایـی روز‬ ‫قـدس را بسـیارموثر دانسـت و گفـت‪« :‬اینکـه‬ ‫امـروز فلسـطین زنـده و اسـرائیلی کـه ادعـای‬ ‫نیـل تـا فـرات داشـت گرفتـار مشـکالت خـود‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬از بـرکات ایـن اجتماعـات و‬ ‫راهپیمایی هاسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬حضـور‬ ‫هوشـمندانه مـردم در راهپیمایـی روز قدس‬ ‫در محکومیـت جنایـات اشـغالگران و دفـاع‬ ‫کسـو بـرای‬ ‫از حقـوق حقـه فلسـطینیان ازی ‬ ‫دشـمنان اسلام پیـام بیـداری مسـلمانان و‬ ‫فراموش نشـدن مسـئله فلسـطین را دارد و‬ ‫ازسـوی دیگر بـرای مـردم مظلـوم فلسـطین‬ ‫تهـا‬ ‫ایـن پیـام را دارد کـه تنهـا نیسـتید و مل ‬ ‫حامـی شـما هسـتند»‪.‬‬ ‫خطر‪« ،‬امپراتور الله ها» را تهدید می کند‬ ‫ط ــی ائین ــی‪ 4 ،‬اردیبهش ـت ماه ‪ 1400‬ب ــا حض ــور مهن ــدس جه ــادی؛ مع ــاون‬ ‫هماهنگ ــی ب ــرق شهرس ــتان ها‪ ،‬اژدری؛ فرمان ــدار شهرس ــتان و مدی ــر دفت ــر‬ ‫روابط عمومــی‪ ،‬از حمیــد شمســی (سرپرســت بــرق راور ) تجلیــل و اســماعیل‬ ‫پورعبداللهـــی به عنـــوان مدیـــر جدیـــد معارفـــه شـــد‪ .‬اژدری (فرمان ــدار‬ ‫شهرس ــتان راور ) نی ــز ب ــا تش ــکر از خدم ــات مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع ب ــرق‬ ‫شـــمال اســـتان‪ ،‬ضمـــن تقدیـــر از زحمـــات مهنـــدس حمیـــد شمس ــی و‬ ‫ارزوی توفیــق بــرای مهنــدس پور عبداللهــی (مدیــر جدیــد) اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«مدیری ــت ب ــرق شهرس ــتان راور در دوره جدی ــد نس ــبت ب ــه رف ــع مش ــکالت‬ ‫مــردم و تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار اهتمــام ویــژه ای ب هخــرج دهــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه فرمانــداری در پیــک بــار تابســتان‪ ،‬کنــار صنعــت بــرق خواهــد‬ ‫ً‬ ‫ب ــود اظه ــار داش ــت‪« :‬قطع ــا ب ــا هم ــکاری و همدل ــی و تامین اعتب ــار الزم و‬ ‫نقدینگــی ازســوی دولــت خواهیــم توانســت زیرســاخت های شــبکه توزیــع‬ ‫بـــرق شهرســـتان را توســـعه داده و اشـــتغال زایی در شهرســـتان افزای ــش‬ ‫یاب ــد»‪.‬‬ ‫«برق من» با ‪ ۳۷‬خدمت متنوع الکترونیکی؛‬ ‫اماده خدمت رسانی به مشترکین‬ ‫کمیتــه دولــت الکترونیــک و هوشمندســازی‪ ،‬بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان‪ ،‬معاونیــن بهره بــرداری و دیســپاچینگ‪،‬‬ ‫برنامه ریـــزی و مهندســـی‪ ،‬مالـــی و پشـــتیبانی و قائم مقـــام مدیرعام ــل‬ ‫در مدیریت هـــای بـــرق شهرســـتان ها‪ ،‬جمعـــی از مدیـــران و کارشناس ــان‬ ‫مرتب ــط‪ ،‬برگ ــزار ش ــد‪ .‬دراین کمیت ــه مهدی ــه حسینی نس ــب (رئی ــس گ ــروه‬ ‫توس ــعه پش ــتیبانی سیس ــتم های اطالعات ــی ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق‬ ‫جنـــوب اســـتان) گفـــت‪« :‬پـــس از ارائـــه تمـــام خدمـــات شناســـنامه دار‬ ‫اعالم ــی س ــازمان اداری و اس ــتخدامی کش ــور به ص ــورت الکترونی ــک‪ ،‬ف ــاز‬ ‫اول اس ــتقرار دول ــت الکترونی ــک و تس ــهیل ارائ ــه خدم ــات الکترونی ــک ب ــه‬ ‫ذینفعـــان و یکسان ســـازی بســـتر خدمـــات الکترونیـــک (پنجـــره واح ــد)‬ ‫اغـــاز شـــده اســـت»‪ .‬وی خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬دراین راســـتا تعـــداد ‪۳۷‬‬ ‫خدمـــت شـــامل خدمـــات مشـــترکین‪ ،‬دیســـپاچینگ‪ ،‬بهره بـــرداری از‬ ‫زیرس ــاخت قب ــل ب ــه ب ــرق م ــن منتق ــل ش ــدند؛ ای ــن نرم اف ــزار قابلی ــت ارائ ــه‬ ‫خدمـــات روی دســـتگاه های مختلـــف بـــا سیســـتم عامل های وین ــدوز‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫اندروی ــد‪ ،‬ای ااس را دارد‪ .‬خدم ــات مذک ــور ش ــامل تسویه حس ــاب و بده ــی‬ ‫مش ــترکین‪ ،‬تغیی ــر تعرف ــه ی ــا گزین ــه تعرف ــه انش ــعاب امپ ــری‪ ،‬ص ــدور قب ــض‬ ‫المثن ــی‪ ،‬مش ــاهده س ــوابق مص ــارف و صورت حس ــاب‪ ،‬مش ــاهده س ــوابق‬ ‫پرداخ ــت‪ ،‬خوداظه ــاری مص ــرف ب ــرق‪ ،‬مش ــاهده برنام ــه خاموشـ ـی های‬ ‫ازپیش تعیین شـــده‪ ،‬اســـتعالم شـــبکه بـــرق موجـــود توســـط ســـازمان ها‬ ‫و ادارات دولتـــی و درخواســـت بررســـی صورتحســـاب‪ ،‬انصـــراف قب ــل از‬ ‫برقــراری انشــعاب‪ ،‬تغییــر مــکان داخلــی لــوازم اندازه گیــری انشــعاب‪ ،‬نصــب‬ ‫مج ــدد انش ــعاب‪ ،‬جم ـع اوری موق ــت ی ــا دائ ــم انش ــعاب‪ ،‬اص ــاح اطالع ــات‪،‬‬ ‫ن ــام ی ــا تغیی ــر ن ــام مش ــترکین‪ ،‬ازمای ــش کنت ــور‪ ،‬اص ــاح س ــرویس انش ــعاب‪،‬‬ ‫قط ــع موق ــت انش ــعاب‪ ،‬وص ــل مج ــدد انش ــعاب‪ ،‬افزای ــش ی ــا کاه ــش امپ ــراژ‬ ‫انش ــعاب‪ ،‬انش ــعاب امپ ــری‪ ،‬تفکی ــک ی ــا ادغ ــام انش ــعاب‪ ،‬وا گ ــذاری ب ــرق‬ ‫موقـــت‪ ،‬رفع حریـــم بـــرق‪ ،‬رفـــع خطـــر از تاسیســـات مخاطره امیـــز ب ــرق‪،‬‬ ‫رف ــع خاموش ــی‪ ،‬رف ــع مش ــکل ولت ــاژ ش ــبکه‪ ،‬رف ــع خاموش ــی معاب ــر‪ ،‬ثب ــت‬ ‫خســارت وارده بــه شــبکه‪ ،‬ســرقت بــرق‪ ،‬خســارت وارده بــه مــردم‪ ،‬مکاتبــات‬ ‫مراجعیــن حــوزه بــرق و دریافــت گــزارش خاموش ـی ها هســتند»‪ .‬وی یــاداور‬ ‫ش ــد‪« :‬مش ــترکین عزی ــز می توانن ــد ب ــرای مش ــاهده خدم ــات ب ــه پورت ــال‬ ‫ش ــرکت بـ ـه ادرس ‪ https//sked.co.ir‬مراجع ــه و در قس ــمت می ــز خدم ــت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬خدمــات مذکــور را مشــاهده کننــد‪ .‬اطالع رســانی هــر خدمــت‬ ‫شـــامل مدت زمـــان پاســـخ گویی‪ ،‬اطالعـــات ورودی‪ ،‬مـــدارک موردنی ــاز‬ ‫خدمـــت‪ ،‬هزینـــه خدمـــت‪ ،‬واجدین شـــرایط خدمـــت و شـــماره تماس‬ ‫مس ــئول می ــز خدم ــت نی ــز اس ــت»‪.‬‬ ‫باز گشت امید به روستاها‬ ‫با اجرای طر ح های اب رسانی‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ابف ــای اس ــتان کرم ــان در دی ــدار ب ــا فرمان ــده بس ــیج‬ ‫اقش ــار و بس ــیج کارمن ــدان اس ــتان کرم ــان عن ــوان ک ــرد‪« :‬در کرم ــان ‪۷۵۰‬‬ ‫روس ــتای ب ــاالی ‪ ۲۰‬خان ــوار وج ــود دارد ک ــه ب ــا اغ ــاز طر ح ه ــای اب رس ــانی‪،‬‬ ‫امیـــد بـــه روســـتاها بازگشـــته اســـت و چنانچـــه طر ح هـــای اب رس ــانی‬ ‫قـــرارگاه امام حســـن مجتبـــی ؟ع؟ به درســـتی پیـــش رود‪ ،‬طبـــق ش ــعار‬ ‫وزیـــر نیـــرو تـــا پایـــان دولـــت ســـیزدهم روســـتای بـــاالی ‪ ۲۰‬خانـــوار فاق ــد‬ ‫اب نخواهی ــم داش ــت»‪ .‬علیرض ــا عبدی ــان خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در بخ ــش‬ ‫روس ــتایی ش ــرکت ابف ــا هم ــواره هم ــکاری و ارتب ــاط تنگاتنگ ــی ب ــا ق ــرارگاه‬ ‫ثه ــای‬ ‫امام حس ــن مجتب ـی ؟ع؟ و مجموع ــه س ــپاه ث ــاراهلل داش ــته و در بح ‬ ‫فن ــی و تخصص ــی‪ ،‬ای ــن ارتب ــاط همچن ــان وج ــود خواه ــد داش ــت»‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به مش ــکالت اب در ح ــوزه ش ــهری اف ــزود‪« :‬ب ــرای ح ــل مش ــکالت‬ ‫اب‪ ،‬ب ــه ی ــاری هم ــه نی ــاز داری ــم و امی ــدوارم هم ــه در ح ــل مش ــکالت اب‬ ‫ب ــه م ــا ی ــاری رس ــانند؛ به وی ــژه ب ــا اغ ــاز فص ــل گ ــرم‪ .‬چ ــه در بح ــث مدیری ــت‬ ‫مصــرف و چــه در بحــث انشــعابات غیرمجــاز همــه بایــد همــکاری کننــد تــا‬ ‫تابســتان امســال را پشت ســر بگذاریــم»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ابفــای کرمــان‬ ‫ب ــه مش ــکل کم اب ــی در اس ــتان اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪« :‬تنه ــا راه ح ــل مش ــکل‬ ‫اب اس ــتان کرم ــان انتق ــال اب اس ــت و درب ــاره انتق ــال اب خلی ــج ف ــارس ب ــه‬ ‫اس ــتان کرم ــان جلس ــات متع ــددی برگ ــزار ش ــده و امیدواری ــم این مس ــئله‬ ‫هرچه زودتـــر تحقـــق یابـــد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫اسرار و فواید علمی روزه بر جسم و روح انسان‬ ‫واژ گـون جـزو گون ههـای درمعرض خطـر قـرار‬ ‫بگیـرد»‪ .‬فتاحی به افرادی که «اللـه واژگون»‬ ‫را می چیننـد توصیـه کـرد از اسیب رسـاندن‬ ‫بـه ایـن گونـه مهـم خـودداری کننـد؛ زیـرا‬ ‫ایـن گل مـدت زیـادی بیـرون خـا ک دوام‬ ‫نمـی اورد و چـون برگ هـای پهنـی دارد‪ ،‬زود‬ ‫یشـود‪ .‬ب هعلاوه؛ در محیط خانه‪،‬‬ ‫پژمـرده م ‬ ‫امـکان رشـد نـدارد‪ .‬وی همچنیـن دربـاره‬ ‫خریدوفـروش «ال لـه واژ گـون» هشـدار داد‬ ‫و افـزود‪« :‬ایـن کار تخلـف اسـت و چنانچـه‬ ‫یـگان حفاظـت محیـط زیسـت مـواردی‬ ‫ازاین دسـت را ببینـد‪ ،‬بـا متخلفیـن برخـورد‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬وی بـه افـراد توصیـه کـرد؛‬ ‫زیبایـی «ال لـه واژ گـون» را نگیرنـد و تنهـا بـه‬ ‫دیـدن ایـن گیـاه یـا عکس گرفتـن از ان ا کتفـا‬ ‫کننـد‪ .‬وی «زا گـرس» را یکـی از اصلی تریـن‬ ‫رویشـگاه های «ال لـه واژ گـون» اعلام کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن گیـاه در اسـتان کرمانشـاه نیـز‬ ‫در منطقـه اورامانـات و به میـزان کمتـری‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون محیـط‬ ‫در داالهـو دیـده م ‬ ‫زیسـت اسـتان گفـت‪« :‬در منطقـه اورامانات‬ ‫ایـن ظرفیت وجـود دارد که محدوده رویش‬ ‫الل ههـای واژ گـون را به عنـوان اثـر طبیعـی‬ ‫ملـی ال لـه واژ گـون معرفـی کـرد»‪.‬‬ ‫تجلیلی برای نگارگران و خوشنویسان «ایه ها» در گیالن‬ ‫خوشنویسـی را هنـر تجسـم کالم وحـی‬ ‫می خواندنـد و شـامگاه پنجشـنبه‬ ‫نهـای ایـن هنـر در گیلان مرکـب‬ ‫برتری ‬ ‫در گالب اغشـتند و ای ههـا مشـق کردنـد تـا‬ ‫برترین هایشـان تجلیـل شـدند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنا؛ هم زمان با ماه مبارک رمضان همایش‬ ‫استانی خوشنویسی و تذهیب‪ ،‬تحت عنوان‬ ‫«مشـق ای ههـا» به میزبانـی سـه شـهر گیلان‬ ‫برگـزار شـد و خوشنویسـان و تذهیـب کاران‬ ‫اس ــتاندار کرم ــان از مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق ش ــمال اس ــتان‬ ‫ب ــرای هم ــکاری و مش ــارکت در برگ ــزاری برنامه ه ــای ده ــه فج ــر س ــال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تقدی ــر ک ــرد‪ .‬همای ــش تجلی ــل از متصدی ــان س ــتاد ده ــه فج ــر کرم ــان برگ ــزار‬ ‫و از عوام ــل اجرای ــی ای ــن س ــتاد تقدی ــر ش ــد‪ .‬دراین مراس ــم ک ــه ب ــا حض ــور‬ ‫اس ــتاندار‪ ،‬نماین ــده ولی فقی ــه در اس ــتان و امام جمع ــه کرم ــان و جمع ــی‬ ‫از مس ــئولین س ــازمان ها و دس ــتگاه های اجرای ــی در مح ــل س ــالن ش ــهید‬ ‫مرتض ــوی اس ــتانداری برگ ــزار ش ــد ب ــا اه ــدای ل ــوح یادب ــود ب ــه «مهن ــدس‬ ‫س ــلیمانی» از عملک ــرد ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق ش ــمال اس ــتان کرم ــان‬ ‫به عن ــوان دس ــتگاه اجرای ــی قابل تقدی ــر در ده ــه فج ــر تجلی ــل ش ــد‪ .‬البت ــه‬ ‫دراین مراس ــم از مهن ــدس ج ــواد جعف ــری؛ مدی ــر ام ــور ب ــرق ش ــرق کرم ــان‬ ‫نی ــز تجلی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم تکریم سرپرست؛‬ ‫ِ‬ ‫و معارفه مدیر جدید برق راور‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بزرگداشـت‬ ‫«روز قـدس» را رمـز رهایـی مسـتضعفان‬ ‫جهـان از چنـگال ظلـم و اسـتعمار اسـتکبار‬ ‫دانسـت‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد‬ ‫مـروی در جلسـه تفسـیر قـران کریـم کـه ویـژه‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان در مسـجد گوهرشـاد‬ ‫حـرم مطهـر رضـوی برگـزار شـد‪ ،‬بـه ابتـکار‬ ‫تاریخـی و مانـدگار حضـرت امام خمینـی (ره)‬ ‫در نا مگـذاری اخریـن جمعـه مـاه رمضـان‬ ‫به عنـوان «روز جهانـی قـدس» اشـاره و‬ ‫گفت‪« :‬مسـئله فلسـطین‪ ،‬موضوعی نیسـت‬ ‫کـه تنهـا بـه منطقـه خاصـی از خاورمیانـه‬ ‫محـدود شـود‪ .‬بزرگداشـت روز قـدس‪ ،‬رمـز‬ ‫رهایـی مسـتضعفان جهـان از چنـگال ظلـم‬ ‫و اسـتعمار استکبار است»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مسـئله فلسطین‪ ،‬محک انسـانیت و حیات‬ ‫جامعـه اسـت‪ ،‬بـه جنایـات و کشـتار رژیـم‬ ‫صهیونیستی علیه فلسطینیان اشـاره و ابراز‬ ‫کرد‪« :‬جامعه ای که برابر جنایات وحشـیانه‪،‬‬ ‫قسـاوت امیز و ظلـم صهیونیسـت ها علیـه‬ ‫ملـت فلسـطین کـه اسـاس شـکل گیری و‬ ‫لعـام و کشـتار مـردان‪ ،‬زنـان و‬ ‫بقایـش‪ ،‬قت ‬ ‫کـودکان بی دفـاع اسـت‪ ،‬سـکوت می کنـد؛‬ ‫ان جامعـه مـرده اسـت»‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی ابـراز کـرد‪« :‬اسلام بـه جامعـه‬ ‫تقدیر استاندار‬ ‫از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان‬ ‫گیالنـی دراین همایـش معنـوی‪ ،‬ایـات قـران‬ ‫کریـم را کتابـت کردنـد‪« .‬مشـق ای ههـا» از‬ ‫نمـاه در شهرسـتان الهیجـان‬ ‫‪ ۲۳‬فروردی ‬ ‫نمـاه در شهرسـتان‬ ‫اغـاز شـد و ‪ ۲۵‬فروردی ‬ ‫نمـاه در بنـدر انزلـی‬ ‫رضوانشـهر و ‪ ۲۷‬فروردی ‬ ‫برگـزار شـد و هریـک از شهرسـتان ها میزبـان‬ ‫خوشنویسـان شهرسـتان های ه مجـوار‬ ‫خـود در کتابـت ایـن ایـات الهـی بودنـد‬ ‫و امشـب در مراسـم اختتامیـه نوبـت بـه‬ ‫خوشنویسـان و نگارگـران شـهر رشـت رسـید‬ ‫کـه تاالر مرکزی رشـت حدود ‪ ۵۰‬خوشـنویس‬ ‫و نگارگـر برتـر اسـتان را میزبـان شـد‪ .‬مهـدی‬ ‫سـجودی (رئیـس انجمـن خوشنویسـان‬ ‫گیلان) گفـت‪« :‬درمجمـوع برنامـه مشـق‬ ‫ای ههـای گیلان ‪ ۱۵۰‬خوشـنویس و نگارگـر‬ ‫برتـر اسـتان شـرکت کردنـد»‪ .‬وی با تا کی دبـر‬ ‫ضـرورت حمایـت از هنرمنـدان ایـن شـاخه‬ ‫هنـری از سـوی متولیـان ارشـد اسـتان گفت‪:‬‬ ‫«تولیـد اثـار هنـری نیـاز بـه دید هشـدن دارد‬ ‫و دید هشـدن ایـن اثـار نیازمنـد برپایـی‬ ‫نمایشـگاه اسـت تـا هنرمنـدان ضمـن ارائـه‬ ‫خالقیت و تولید اثار ارزشمند از اقتصاد هنر‬ ‫نیز بهره مند شـوند»‪ .‬وی بیان کـرد‪« :‬حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬خوشـنویس در گیلان فعـال هسـتند‬ ‫کـه یک صد نفـر از ایـن تعـداد بـه درجـه‬ ‫فوق ممتاز دست یافته و ‪ ۱۰‬نفر انان به مقام‬ ‫اسـتادی در ایـن شـاخه هنـری رسـیده اند»‪.‬‬ ‫؟ص؟ و اهل بیـت ؟ع؟ بـر‬ ‫‪ -1‬روزه در روایـات اهـل بیـت‪ :‬در احادیـث پیامبـر ‬ ‫اثـار روزه بـ ه ویـژه اثار معنوی ان تا کید شـده اسـت‪ :‬عن النبـی ؟ص؟‪« :‬صوموا‬ ‫تصحـوا»‪ :‬روزه بگیریـد تـا سـالم باشـید‪ .‬در جایـی دیگـر حضـرت می فرمایـد‪:‬‬ ‫یسـازد‪ ،‬در روزه ان قـدر فایـده هسـت کـه‬ ‫روزه بـدن و روح انسـان را ابـاد م ‬ ‫قابل شـمارش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬روزه موجـب تقویـت اراده و قـوای روحـی انسـان‪ :‬در این رابطـه برخـی‬ ‫از پزشـکان می نویسـند‪ :‬از طرفـی دیگـر روزه می توانـد تاثیـرات نیکویـی‬ ‫بـر روح انسـان نیـز داشـته باشـد کـه بـه صـورت رقـت احسـاس و عواطـف‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خیرخواهـی‪ ،‬دوری از جـدل و درگیـری و دشـمنی با دیگران ظاهر م ‬ ‫روزه دار احسـاس می کنـد روحـی متعالـی و فکـری بلنـد دارد‪ .‬امـروزه‬ ‫میلیون‏ هـا انسـان در دنیـا بویـژه در کشـور‏های توسـعه یافتـه و متمـدن از‬ ‫بیماری‏ هـای روانـی و نبـود ارامـش روحـی بـه شـدت رنـج می‏ برنـد‪ .‬دههـا‬ ‫انسـان در روز در سراسـر جهـان بـه خاطـر اضطراب‏‏ هـای روحـی و نبـود‬ ‫ی زننـد‪ .‬بـه گفتـه روانشناسـان‪،‬‬ ‫پناهـگاه معنـوی دسـت بـه خودکشـی مـ ‏‬ ‫توجـه بـه مسـایل عبـادی ‪ -‬معنوی‪ ،‬بهتریـن درمان این بیماری‏ ها اسـت و‬ ‫ی تریـن فرایـض دینی ب هشـمار‬ ‫روزه کـه از مهم تریـن عبـادات الهـی و از اساسـ ‏‬ ‫مـی‏ رود‪ ،‬شایسـت ‏ ه تریـن درمـان بـرای فشـارهای روحی و بیماری‏ هـای روانی‬ ‫دانسـته شـده اسـت‪ .‬انسـان روزه‏ دار‪ ،‬خـود را در جهانـی می‏ بیند کـه از خود‬ ‫حسـاب و کتـاب دقیـق دارد و گرداننـده ان‪ ،‬نیرویی سـت کـه فناپذیـری و‬ ‫نیستی در وجودش راه ندارد‪ .‬روانشناسان معتقدند که روزه برای سالمت‬ ‫روان مفیـد اسـت و موجـب افزایـش خودبـاوری‪ ،‬اعتمـاد بـه نفـس و تقویـت‬ ‫یشـود و تـوان و مقاومـت افـراد را در برابـر مشـکالت و نامالیمـات‬ ‫اراده م ‏‬ ‫زندگـی بیشـتر می‏کنـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاثیـر مثبـت روزه بـر بیماری هـا‪ :‬برخـی از پزشـکان نوشـته اند‪ :‬خالصـه‬ ‫اینکـه امـروزه تاثیـر مثبـت روزه بـر بسـیاری از بیماری هـا بـه اثبـات رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬مهمتریـن ایـن بیماری هـا عبارتنـد از ‪ :‬امـراض دسـتگاه گـوارش از‬ ‫قبیـل التهـاب حـاد معـده؛ چاقـی؛ تصلـب شـرایین‪ ،‬بـاال رفتـن فشـار خـون و‬ ‫خنـاق سـینه؛ اسـم؛ اختلاالت روانـی و اخالقـی‪.‬‬ ‫هستی ندا‪ /‬دبستان نیلوفران‪ /‬شهرستان تربت جام‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 10‬اردیبهشت ‪ 28 1401‬رمضان ‪ 30 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2487‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سرپرست بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۲۰۹‬مرکز مشاوره‬ ‫و خدمات روان شناختی در سراسر استان‬ ‫فعالیت ‪ ۶۸۰‬تشکل کارگری و کارفرمایی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرس ــت بهزیس ــتی مازندران گفت‪ ۲۰۹ « :‬مرکز مشاوره‬ ‫نش ــناختی در سراس ــر اس ــتان فعالی ــت‬ ‫و خدم ــات روا ‬ ‫می کنن ــد و درزمینه های ف ــردی و خانوادگی‪ ،‬تحصیلی‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬پیش ــگیری از اس ــیب های اجتماع ــی‪ ،‬ارتق ــای‬ ‫یه ــای معن ــوی مش ــغول به کار هس ــتند»‪.‬‬ ‫توانمند ‬ ‫دکت ــر فریب ــا بریمانی اف ــزود‪« :‬در س ــال گذش ــته بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬هزارنف ــر از جوانان دراس ــتانه ازدواج ب ــا هدف ارتقای‬ ‫یه ــای ف ــردی در انتخ ــاب همس ــر و تش ــکیل‬ ‫توانمند ‬ ‫خان ــواده موف ــق‪ ،‬ارتق ــای احس ــاس رضای ــت از زندگ ــی‬ ‫خانوادگ ــی و ارتق ــای مهارت های ــی درجه ــت تقوی ــت‬ ‫و ثب ــات خان ــواده در کارگا هه ــا و جلس ــات اموزش ــی‬ ‫پیـ ـش ازازدواج ش ــرکت کردن ــد»‪ .‬وی ضم ــن تبری ــک‬ ‫نش ــناس و‬ ‫فرارس ــیدن نه ــم اردیبهشـ ـت ماه؛ روز روا ‬ ‫مش ــاوره‪ ،‬ب ــه نق ــش روان شناس ــان در س ــامت جامعه‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬روان شناس ــان ب ــه اف ــراد در درک‬ ‫نه ــا ب ــرای‬ ‫احساس ــات و رفتاره ــای خ ــود و مدیری ــت ا ‬ ‫داش ــتن زندگی بهتر کمک می کند که این مس ــئله نقش‬ ‫بس ــزایی در رف ــاه و س ــامت روانی اف ــراد جامع ــه دارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه روانشناس ــان در مراح ــل زندگی نقش‬ ‫مهمی ایف ــا می کنند‪ ،‬افزود‪« :‬بحران ها و حوادث س ــبب‬ ‫افزای ــش اخت ــاالت روان ــی مختلف ــی مانن ــد افس ــردگی‪،‬‬ ‫خش ــونت‪ ،‬خودکشـ ـی ‪ ،‬اختالالت اضطراب ــی و اختالالت‬ ‫یش ــود ک ــه باتوج هب ــه پاندم ــی‬ ‫وسواس ــی در جامع ــه م ‬ ‫کرون ــا در دنی ــا‪ ،‬روان شناس ــان با ارائه مش ــاوره تخصصی‬ ‫درجهت حفظ و ارتقای س ــامت روانی جامعه گام های‬ ‫اساس ــی برداشتند»‪ .‬سرپرس ــت بهزیس ــتی مازندران به‬ ‫نش ــناختی در‬ ‫فعالی ــت ‪ ۲۰۹‬مرکز مش ــاوره و خدمات روا ‬ ‫سراس ــر اس ــتان اش ــاره کرد و گفت‪« :‬این مرا کز درجهت‬ ‫ارائه مشاوره تخصصی درزمینه های فردی و خانوادگی‪،‬‬ ‫تحصیلی‪ ،‬ازدواج‪ ،‬پیش ــگیری از اس ــیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫یه ــای معن ــوی‪ ،‬اخالق ــی و فک ــری و‬ ‫ارتق ــای توانمند ‬ ‫یش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫‪ ...‬ب ــه ش ــهروندان اس ــتان‪ ،‬راه انداز ‬ ‫نش ــناختی و ارتق ــای‬ ‫وی بابیان اینک ــه خدم ــات روا ‬ ‫س ــامت روان ب هص ــورت تلفن ــی‪ ،‬اینترنت ــی و حض ــوری‬ ‫یش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬بی ــش از ‪ ۱۶۴‬هزارنف ــر در س ــال‬ ‫ارائ ــه م ‬ ‫نش ــناختی‬ ‫گذش ــته جه ــت برطرف کردن مش ــکالت روا ‬ ‫درزمین هه ــای ف ــردی و خانوادگ ــی‪ ،‬کودک ونوج ــوان‪،‬‬ ‫تحصیلی‪ ،‬شغلی‪ ،‬مشاوره قبل از ازدواج‪ ،‬مشاوره طالق‪،‬‬ ‫توانای ــی تصمیم گی ــری صحی ــح و مناس ــب و همچنین‬ ‫ته ــای زندگ ــی و مهارت های بی ــن فردی‬ ‫تقوی ــت مهار ‬ ‫با خ ــط ‪( ۱۴۸۰‬مش ــاوره تلفنی‪ -‬صدای مش ــاور ) تماس‬ ‫گرفتن ــد»‪ .‬دکت ــر بریمانی ب ــه اقدامات بهزیس ــتی جهت‬ ‫دردس ــترس بودن خدم ــات روان شناس ــی اش ــاره ک ــرد و‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬مش ــاوره اینترنتی ش ــکلی از مش ــاوره اس ــت‬ ‫ک ــه مراجعی ــن می توانن ــد ازطری ــق اینترن ــت بـ ـه ادرس‬ ‫‪ http://moshaver.behzisti.ir‬با مش ــاورین بهزیستی در‬ ‫ارتباط باش ــند‪ .‬سرپرست بهزیس ــتی مازندران بااشاره به‬ ‫ارائ ــه خدم ــات مش ــاوره ب هص ــورت حض ــوری‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«بی ــش از ‪ ۱۲۷‬هزارنف ــر در س ــال گذش ــته بامراجع هب ــه‬ ‫نش ــناختی در س ــه سطح‬ ‫مرا کز مش ــاوره و خدمات روا ‬ ‫(عموم ــی‪ ،‬تخصص ــی و س ــامت روان محل ــی) خدمات‬ ‫دریاف ــت کردن ــد»‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در ســـال‬ ‫گذش ــته بیش از ‪ ۱۳‬هزارنف ــر از جوانان دراس ــتانه ازدواج‬ ‫یه ــای ف ــردی در انتخـــاب‬ ‫ب ــا ه ــدف ارتق ــای توانمند ‬ ‫همس ــر و تش ــکیل خان ــواده موف ــق‪ ،‬ارتق ــای احس ــاس‬ ‫رضای ــت از زندگ ــی خانوادگ ــی و ارتق ــای مهارت های ــی‬ ‫درجهت تقویت و ثبات خانواده در کارگاه ها و جلســـات‬ ‫اموزش ــی پیـ ـش ازازدواج ش ــرکت کردن ــد»‪ .‬سرپرس ــت‬ ‫بهزیس ــتی مازندران ب ــه نقش نهاد خانواده در س ــامت‬ ‫جامع ــه اش ــاره کرد و اف ــزود‪« :‬در س ــال گذش ــته بیش از‬ ‫جس ــال اول زندگ ــی) درخصوص‬ ‫‪۲۶‬ه ــزار زوج جوان (پن ‬ ‫ ‬ ‫درک تکام ــل و حف ــظ ارتباط ــات بی ــن ف ــردی ش ــامل؛‬ ‫ته ــای ارتباط ــی‪ ،‬صمیمیـــت‪،‬‬ ‫خ ــود و دیگ ــران‪ ،‬مهار ‬ ‫عش ــق‪ ،‬عالق ــه و دوس ــت داش ــتن‪ ،‬ارتب ــاط با دیگ ــران و‬ ‫ش ــیوه های فرزن ــد پ ــروری در جلس ــات ام ــوزش زندگی‬ ‫خان ــواده ش ــرکت کردن ــد‪ .‬بی ــش از ‪ ۸۵‬هزارنف ــر نی ــز در‬ ‫جلس ــات مهارت زندگی که ش ــامل‪ :‬مهارت خودا گاهی‪،‬‬ ‫ته ــای ارتباط ــی‪ ،‬مه ــارت تصمیم گی ــری‪ ،‬مهارت‬ ‫مهار ‬ ‫ح ــل مس ــئله‪ ،‬مه ــارت مقابل ــه ب ــا اس ــترس‪ ،‬مه ــارت‬ ‫تفک ــر خ ــاق‪ ،‬مه ــارت تفک ــر نقادان ــه‪ ،‬مه ــارت کنتـــرل‬ ‫خش ــم‪ ،‬مه ــارت همدل ــی و مه ــارت مدیری ــت هیجانی‬ ‫ش ــرکت کردن ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ط ــی هماهنگ ــی ب ــا‬ ‫دادگس ــتری اس ــتان‪ ،‬زوجی ــن متقاض ــی ط ــاق توس ــط‬ ‫نش ــناختی دریافت‬ ‫مش ــاوران اموزش دیده خدمات روا ‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬گفت‪« :‬در س ــال گذش ــته ح ــدود ‪ ۲۲‬درصد از‬ ‫زوجی ــن متقاضی طالق در مازندران به زندگی مش ــترک‬ ‫بازگشتند»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران بیان کرد؛‬ ‫نقش موثر اموزش و توانمندسازی مداوم‪ ،‬بر تصمیم گیری ها و سالمت جامعه‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران با بیان اینکه بیمه شدگان‬ ‫بایـد مطالب هگـر حقـوق خـود از ارائه دهنـدگان خدمـات‬ ‫شهـای مـداوم‬ ‫سلامت باشـند‪ ،‬افـزود‪« :‬مـا بایـد بـا اموز ‬ ‫و ا گا هسـازی ضمـن توانمندسـازی بیم هشـدگان‪ ،‬کاری‬ ‫کنیـم کـه مـردم حقـوق خـود را در زمینـه سلامت از‬ ‫ارائه دهنـدگان مطالبـه نماینـد کـه ایـن کار نقـش موثـری بر‬ ‫یهـا‪ ،‬شـیوه زندگـی و سلامتی جامعـه دارد»‪.‬‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران با بیان اینکه بیمه شدگان‬ ‫بایـد مطالب هگـر حقـوق خـود از ارائه دهنـدگان خدمـات‬ ‫شهـای مـداوم و‬ ‫سلامت باشـند‪ ،‬افـزود‪« :‬مـا بایـد بـا اموز ‬ ‫ا گا هسـازی ضمن توانمندسازی بیمه شدگان‪ ،‬کاری کنیم‬ ‫کـه مـردم حقوق خـود را در زمینه سلامت از ارائه دهندگان‬ ‫مطالبـه کنند کـه این کار نقـش موثری بـر تصمیم گیری ها‪،‬‬ ‫شـیوه زندگـی و سلامتی جامعـه دارد»‪ .‬دکتـر محمدرضـا‬ ‫میرزایـی طی سـخنانی در سـومین جلسـه کارگـروه اموزش‬ ‫و توانمن دسـازی ایـن اداره کل اعلام کـرد‪« :‬مـا بایـد بـا‬ ‫شهـای مـداوم و ا گا هسـازی ضمـن توانمندسـازی و‬ ‫اموز ‬ ‫افزایش سـطح سـواد سلامت جامعه‪ ،‬کاری کنیم که مردم‬ ‫حقـوق خـود را در زمینـه سلامت از ارائه دهنـدگان مطالبـه‬ ‫کـرده تـا بیم ههـا به عنـوان خریـداران خدمـات سلامت‬ ‫بـرای مـردم بتوانند حقوق ان ها را اسـتیفا کنند»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بیمـه سلامت مازنـدران همچنیـن افـزود‪« :‬بحث سلامت‬ ‫و نقـش انسـان در توسـعه اقتصـادی بسـیار مهم اسـت و‬ ‫انسـانی می توانـد در توسـعه مشـارکت کنـد کـه از سلامتی‬ ‫برخوردار باشـد که از طریق اموزش و توانمندسـازی مداوم‬ ‫می توان کنترل بیشتری بر تصمیم گیری ها‪ ،‬شیوه زندگی و‬ ‫فعالیت هایی که بر سلامتی انان موثر است داشـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬اولویـت پیشـگیری بـر درمـان و خدمـات پـس از ان‬ ‫اسـت کـه بـا پزشـک خانـواده قابل انجـام اسـت و درجـای‬ ‫خـودش اثـرات خوبـی بـر جامعـه دارد و عرصه پیشـگیری‪،‬‬ ‫مهم تریـن رکـن کنترل کننـده هزین ههـای سلامت جامعـه‬ ‫اسـت»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ در این جلسـه پیشـنهاد های‬ ‫اعضـا در راسـتای نیازسـنجی اموزشـی و افزایـش سـطح‬ ‫سـواد سلامت در سـه بخش بیمه شدگان‪ ،‬شـرکای کاری و‬ ‫کارکنـان موردبحـث و بررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫بندر امیراباد؛ پایلوت اجرای طرح فرایندهای تردد‬ ‫و فناوری های هوشمندسازی در بنادر تجاری شمال کشور‬ ‫بنـدر امیرابـاد به پیشـنهاد اداره کل ترانزیـت‪ ،‬لجسـتیک و‬ ‫توافقنام ههـای سـازمان بنادرودریانـوردی و با توج هبـه‬ ‫لو نقـل چند وجهـی جـاده ای‪ ،‬ریلـی و‬ ‫دار ابـودن حم ‬ ‫یهـای‬ ‫دریایـی‪ ،‬به عنـوان پایلـوت اجـرای طـرح فناور ‬ ‫هوشمندسـازی ترددهـا در بنـادر تجـاری شـمال‬ ‫کشـور معرفـی شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد؛ صبـح روز ‪ 7‬اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ ،1401‬نماینـدگان اداره کل فـاوا به همـراه مشـاوران طـرح‬ ‫«فرایندهـای تـردد و فناوری هـای هوشمندسـازی»‬ ‫نطـرح از بندر امیراباد‬ ‫جهـت چگونگـی و نحـوه اجرای ای ‬ ‫نطـرح؛ اخـذ تصاویـر‬ ‫بازدیـد کردنـد‪ .‬به گفتـه مشـاور ای ‬ ‫تهـا‬ ‫کالن و اجماع نظـر ذی نفعـان درخصـوص اولوی ‬ ‫ازقبیل هوشمندسـازی تردد و حمل ونقل بار‪ ،‬حکمرانی‬ ‫باالدسـتی و مسـتقل سـازمان بنـادر بر فرایندهـا‪ ،‬اهمیت‬ ‫نهـا‬ ‫بازمهندسـی فرایندهـا جهـت ورود و خـروج کامیو ‬ ‫در بنـادر و لـزوم تقـدم طراحـی مجـدد فرایندهـا پیـش از‬ ‫اجـرا از دسـتاوردهای مهـم ایـن بازدیـد بـوده اسـت‪ .‬وی‬ ‫یهـای‬ ‫همچنیـن افـزود‪« :‬طـرح فرایندهـای تـردد و فناور ‬ ‫گام فاز شناخت‪،‬‬ ‫هوشمندسازی در بنادر تجاری در پنج ِ‬ ‫تحلیـل‪ ،‬طراحـی‪ ،‬اجرای پایلـوت و اجـرای نهایی طراحی‬ ‫شتـر نمونـه مشـابه ان در کشـورهای‬ ‫شـده اسـت کـه پی ‬ ‫انگلسـتان‪ ،‬امـارات‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬سـوئد و هلنـد بـا موفقیـت‬ ‫یسـت؛ پیاد هسـازی‬ ‫به اجـرا درامـده اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫نطـرح کاهـش هزین ههـا‪ ،‬اسـتفاده بهینـه از زمـان و‬ ‫ای ‬ ‫باال رفتـن بهـره وری در بنـادر را در پـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫در پی درگذشت استاد گلبرار رئیسی منتشر شد؛‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫«بازگشت همه به سوی اوست»‬ ‫درگذشـت پژوهشـگر سـاروی؛ زنده یاد اسـتاد گلبرار رئیسـی را که سـال ها در عرصه فرهنگ‪ ،‬تاریخ و ادب مازندران اثار‬ ‫مانـدگاری از خـود به جـای گذاشـته‪ ،‬بـه خانـواده ان مرحـوم و جامعه فرهنگ و ادب و هنر اسـتان تسـلیت عرض نموده و‬ ‫غفـران الهـی را بـرای ان عزیـز تازه سـفرکرده و صبر جمیل برای بازماندگان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫عباس زار ع؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران از فعالیـت‬ ‫‪ ۶۸۰‬تشـکل کارگـری و کارفرمایـی در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی مازندران در نشسـت‬ ‫سه جانبه گرایی دولت‪ ،‬کارگر و کارفرما که به مناسبت هفته‬ ‫کارگـر و بـا موضـوع راهکارهـای تحقق شـعار سـال رهبـری با‬ ‫حضور نمایندگانتشکل های کارگری‪،‬علیبابایی کارنامی‬ ‫(نایب رئیـس کمیسـیون اجتماعـی و رئیـس فرا کسـیون‬ ‫کارگـری مجلـس شـورای اسلامی) و مدیـران کل مرتبـط بـه‬ ‫حـوزه کارگـری برگـزار شـد‪ ،‬طـی سـخنانی گفـت‪« :‬مازنـدران‬ ‫یسـت کـه نشـان از‬ ‫دارای ‪ ۶۸۰‬تشـکل کارگـری و کارفرمای ‬ ‫ناداره کلبهتشکل هابه عنوانشرکایاجتماعی‬ ‫اعتقادای ‬ ‫ت وگــوی اجتماعــی به عنوان‬ ‫دارد»‪ .‬علی باقری افزود‪« :‬گف ‬ ‫اب ــزاری ب ــرای مش ــارکت م ــردم‪ ،‬اساس سه جانبه گرایی در‬ ‫یشـود از ان به عنوان شایســته تریـــن‬ ‫روابط کار اسـت که م ‬ ‫تو گــو از طریــق نهادهــای‬ ‫روش جلــب مشــارکت‪ ،‬روش گف ‬ ‫نهـا‪ ،‬شـوراها و تشـکل نام برد کـه بـه اعتمـاد‬ ‫مدنـی‪ ،‬انجمـ ‬ ‫عمومــی یــا ایجـاد ســرمایه اجتماعــی در جامعــه منجــر‬ ‫م ـی شود‪ .‬کارگـران و کارفرمایـان به عنـوان دوطبقـه یـا دو‬ ‫قشـر‪ ،‬بـا قابلیت تاثیرگذاری بـر روابط اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و سیاسـی‪ ،‬بـرای ایفـای موثـر نقـش خـود بـه تشـکل های‬ ‫مسـتقل نیـاز دارنـد کـه این مهـم را در اسـتان مازنـدران‬ ‫به وضـوح می تـوان مشـاهده کـرد»‪ .‬سرپرسـت اداره کل‬ ‫تعـاون مازنـدران افزایـش بیـش از ‪ ۵۷‬درصـدی حداقـل‬ ‫حقـوق کارگـری در سـال ‪ ۱۴۰۱‬را تحسـین برانگیز دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬خوشـحالیم کـه شـاهد افزایـش مطلـوب حقـوق‬ ‫کارگـران عزیـز هسـتیم و البتـه از دولـت انتظـار داریـم بـا‬ ‫حمایت هایویژهخوداز کارفرمایان‪ ،‬کارافرینانو صاحبان‬ ‫شروی تولید را برطرف کند‬ ‫بنگاه های اقتصادی موانع پی ِ ‬ ‫تا این عزیزان هم بتوانند در تامین رفاه کارگران عزیز سهم‬ ‫بسـزایی ایفـا کنند»‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران‪:‬‬ ‫در سال گذشته‪ ۳۵ ،‬هزار شغل در استان ایجاد شد‬ ‫مدیرکل تعاون مازندران سـهم از اشـتغال را در سـال قبل ‪ ۳۵‬هزار نیرو بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۰۲‬درصـد این برنامـه در سـال قبـل محقـق شـد»‪ .‬علـی باقـری در نشسـت تشـکل های‬ ‫کارگـری بـا نماینـده ولی فقیـه در اسـتان با اظهار اینکـه ا گـر فکـر و بـازوی کارگـری نباشـد‬ ‫جامعه ب هسـمت تعالی و پیشـرفت نمی رود‪ ،‬گفت‪ ۷۰« :‬درصد از کارگران در وضعیت فقر‬ ‫بسـر می برند و وضعیت شـغلی ان ها مناسـب نیسـت»‪ .‬وی با اشـاره به رشـد ‪ ۵۷‬درصدی‬ ‫لهـا فاصلـه دارد و سـبد‬ ‫حقـوق و دسـتمزد کارفرمایـان افـزود‪« :‬هرچنـد این رقـم بـا حداق ‬ ‫معیشـتی کارگـران خالـی اسـت و فاصلـه زیـادی در ان وجـود دارد‪ .‬تجربـه ثابـت کـرده‬ ‫یشـود و بایـد بـه ایـن قشـر توجـه‬ ‫بـدون وجـود کارگـران‪ ،‬واحدهـای تولیـدی خالـی م ‬ ‫یهـای موجـود در اسـتان‬ ‫ویـژه ای صـورت گیـرد»‪ .‬مدیـرکل تعـاون مازنـدران شـمار تعاون ‬ ‫را ‪۱۴‬هزارواحـد ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬در حـوزه اشـتغال‪ ،‬طـرح زیسـت بوم اشـتغال به عنـوان‬ ‫گام دوم انقلاب راه انـدازی شـد و سـهم مازنـدران از اشـتغال در سـال قبـل ‪ ۳۵‬هزار شـغل‬ ‫‪۱۱‬هـزار‬ ‫بـود کـه بـا کمـک دسـتگاه های اجرایـی ‪ ۱۰۲‬درصـد ان محقـق شـد‪ .‬در سـال قبـل ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬پرونـده و دادنامـه در هیئـت تشـخیص و اختلاف صـادر شـده اسـت و ‪ ۲۹‬بـازرس‬ ‫‪۱۰۴‬هزارواحد تولیدی و کارگاه ها را نظارت و رصد می کنند»‪ .‬وی شـمار معادن اسـتان را‬ ‫لسـنگ اسـت و کارگران‬ ‫بیـش از ‪ ۱۳۵‬واحـد ذکـر کـرد و افـزود‪« :‬از این تعداد ‪ ۱۸‬معدن زغا ‬ ‫با سـختی و مشـقت فراوان مشـغول کار هسـتند»‪ .‬وی کمبود نیروی متخصص و ماهر و‬ ‫کارگـران سـاده را ازجملـه مشـکالت بیـان کرد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی دو طرح اب رسانی در بابل‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح اب رسـانی بـه شـهرهای‬ ‫خوشـرودپی ‪ ،‬گلیـا و مجتمـع چاسـرکا شهرسـتان بابـل بـا‬ ‫حضـور دکتـر علـی کریمـی و مهـدی سـعادتی (نمایندگان‬ ‫مردم این شهرستان در مجلس)‪ ،‬مهندس بهزاد برار زاده‬ ‫(مدیر عامل) و معاونین شرکت ابفای مازندران‪ ،‬فرماندار‬ ‫بابـل‪ ،‬ائمه جمعـه و جمعـی از خانـواده معـزز شـهدا‬ ‫و مـردم منطقـه شـروع شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫بو فاضلاب مازنـدران؛ در این مراسـم‪ ،‬مهنـدس‬ ‫شـرکت ا ‬ ‫حهـای اب رسـانی‬ ‫بهـزاد بـرارزاده هـدف از اجـرای طر ‬ ‫بـه شـهرهای خوشـرودپی ‪ ،‬گلیـا و مجتمـع چاسـرکا‬ ‫شهرسـتان بابـل را افزایـش تـوان تامیـن و رفـع کمبـود اب‬ ‫همچنیـن تامیـن اب شـرب بهداشـتی و سـالم بیـان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بـرای اب رسـانی بـه شـهر خشـرودپی عملیاتـی‬ ‫شـامل لول هگـذاری خـط انتقـال به طـول ‪ ۳۸۰۰‬متـر‪،‬‬ ‫احـداث اتاقـک کلرزنـی و نصـب حوضچـه و شـیراالت بـا‬ ‫پیش بینـی اعتبـاری بال غبـر ‪ ۸۰‬میلیارد ریـال اجـرا خواهـد‬ ‫نطـرح اب رسـانی‪ ۲۰۵۰ ،‬خانـوار‬ ‫شـد‪ .‬بـا بهر هبـرداری از ای ‬ ‫از مزایـای ان بهره منـد خواهند شـد»‪ .‬مدیر عامل شـرکت‬ ‫بو فاضلاب مازنـدران در مراسـم کلنگ زنـی طـرح‬ ‫ا ‬ ‫اب رسانی به شهر گلیا و مجتمع چاسرکا نیز گفت‪« :‬برای‬ ‫این طـرح اب رسـانی ‪ ۷۵‬میلیارد ریـال اعتبـار بـرای اجـرای‬ ‫خـط انتقـال به طـول ‪ ۴۳۰۰‬متـر و بهسـازی یک دهنـه‬ ‫چشـمه در نظـر گرفتـه شـده کـه پـس از اتمـام عملیـات‬ ‫نشـهر‬ ‫اجرایـی و بهره بـرداری از ان چهارهـزار خانـوار ای ‬ ‫از نعمـت اب اشـامیدنی سـالم و بهداشـتی برخـوردار‬ ‫می شـوند»‪ .‬در ادامـه نماینـدگان مـردم بابـل در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی ‪ ،‬فرمانـدار بابـل و دیگـر مسـئوالن از‬ ‫بو فاضالب مازندران‬ ‫زحمات مجموعه کارکنان شـرکت ا ‬ ‫در راسـتای اجرای طر ح های اب رسـانی قدردانی کردند و‬ ‫خواسـتار تسـریع در اجـرای این طر ح هـا شـدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!