روزنامه سایه شماره 2486 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2486

روزنامه سایه شماره 2486

روزنامه سایه شماره 2486

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 26 1401‬رمضان ‪ 28 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2486‬تومان‬ ‫همیشگی حوزه سالمت‬ ‫افزایش تعرفه پزشکان؛ چالش‬ ‫ِ‬ ‫درصد هزینه های سالمت از جیب مردم!‬ ‫‪۶۰‬درصد‬ ‫پرداخت ‪۶۰‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی شناسایی سرمایه گذار درخصوص‬ ‫طرح تجمیع کارگاه های بازیافت غیرمجاز‬ ‫سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمان به نمایندگی سازمان ساماندهی مشاغل‬ ‫شـهری و فراورده هـای کشـاورزی درنظـردارد به اسـتناد قانـون مدیریـت‪ ،‬بـا اسـتفاده از سـرمایه گذاری و‬ ‫مشـارکت بخـش خصوصـی‪ ،‬نسـبت به احـداث و راه انـدازی مجتمع کارگاه های بازیافـت در دو نقطه از‬ ‫شهر کرمان به روش ‪( B.O.T‬ساخت‪ .‬مالکیت‪ .‬بهره برداری‪ .‬انتقال) با براورد تقریبی ‪120‬میلیاردریال‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬جهـت احداث حـدود ‪ 800‬کارگاه ‪ 400‬متـری اقدام کند‪.‬‬ ‫لـذا از کلیـه اشـخاص صالحیـت دار حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬دارای دانـش‪ ،‬فنـاوری‪ ،‬تجربـه کاری و عالقه منـد‬ ‫بـه سـرمایه گذاری دراین خصـوص کـه از توانمنـدی مالـی مناسـب برخوردارنـد‪ ،‬دعـوت می شـود تـا رزومـه‬ ‫کاری و پیشـنهادات کتبـی خـود را دراین خصـوص تـا پایـان وقـت اداری مورخـه ‪ 1401/02/20‬بـه سـازمان‬ ‫سـرمایه گذاری شـهرداری کرمان به ادرس‪ :‬کرمان‪ ،‬خیابان شـهید باهنر‪ ،‬نبش کوچه شـماره ‪ 10‬نسـبت به‬ ‫دریافـت اطالعـات تکمیلـی و ارائـه پیشـنهاد خود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات فنی بیشـتر‪ ،‬با حوزه سـازمان سـرمایه گذاری و مشارکت های‬ ‫مردمـی شـهرداری کرمـان بـه شـماره تلفـن ‪ 03432253609‬الـی ‪ 12‬یـا حوزه سـازمان سـاماندهی مشـاغل‬ ‫شـهری و فراورده هـای کشـاورزی بـه شـماره تلفـن ‪ 03433341141‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1305687 :‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان‬ ‫تجدید ا گهی فراخوان عمومی‬ ‫جذب سرمایه گذار مشارکت در ساخت پروژه ره باغ‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری اندیشه درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪/5/756‬د مورخ ‪ 1400/12/07‬موضوع ابالغ بند ‪ 1‬صورتجلسه شماره ‪ 38‬مورخ ‪ 1400/12/04‬شورای اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬از طریق‬ ‫فراخوان عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار به عنوان شریک سازنده دارای توان فنی‪ ،‬اجرایی و مالی کافی به منظور اجرای پروژه ذیل اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عنـوان پـروژه‪ :‬احـداث مجتمـع تجـاری ره بـاغ در زمینـی بـه مسـاحت تقریبـی ‪ 5403/09‬مترمربـع و زیربنـای ‪ 16334/27‬مترمربـع بـا کاربـری تجـاری واقـع در فـاز ‪ ،4‬میدان شـهدای‬ ‫گمنام (مرکز شـهر)‬ ‫اعتبـار پـروژه‪ :‬معـادل ‪ 2.460.000.000.000‬ریـال بـه اسـتناد نظریه هیات کارشناسـی رسـمی دادگسـتری بـه شـماره های گ پ ش ‪ 00/3/11 -00/3/9 -00/3/7 -00/3/5 -00/3/3‬مورخ‬ ‫‪1400/09/21‬‬ ‫سپرده شرکت در فراخوان‪ :‬مبلغ ‪ 123.000.000.000‬ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه ذیل در سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬به شهردار تسلیم شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رسید بانکی وجه مزبور به حساب جاری سیبا به شماره‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار ازادی اندیشه کد‪( 2417‬شماره حساب شبا‪)IR150170000000113994456001‬‬ ‫تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ فراخوان‪ ،‬به همراه پیشنهاد قیمت ارائه شود؛ ‪ -2‬ضمانتنامه بانکی (با اعتبار تمدید مجدد) به نفع شهرداری اندیشه‪ .‬به پیشنهادهایی که‬ ‫تضمین شرکت در فراخوان انها به غیر از موارد فوق باشد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/02/19‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پیشـنهاد قیمـت خـود را برابـر شـرایط منـدرج در کاربـرگ فراخـوان‪ ،‬حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز پنجشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/12‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬در محل سالن جلسات شهرداری‬ ‫مدارک الزم جهت دریافت اسـناد فراخوان‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسـناد فراخوان می بایسـت از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسـبت به خرید اسـناد شـرکت در مزایده‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج ا گهی برعهده برنده فراخوان است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬شـهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشـنهادهای واصله مختار اسـت‪ .‬ضمنا برندگان اول‪ ،‬دوم و سـوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده شـرکت در فراخوان‬ ‫انـان بـه ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر اطالعات و جزئیات در کاربرگ فراخوان درج شده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬در جلسه بازگشایی صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم‪ :‬در فراینـد انتخـاب برنـده فراخـوان‪ ،‬علاوه بـر ارائـه قیمـت (پیوسـت ‪ ،)2‬ملا ک عمل‪ ،‬چک لیسـت ارزیابی کیفی‪ ،‬فنی و اقتصادی شـیوه نامه سـرمایه گذاری و مشـارکت‬ ‫شهرداری هاسـت کـه متقاضـی فراخـوان می بایسـت چک لیسـت مذکـور را تکمیـل کـرده و در سـامانه سـتاد (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کند‪.‬‬ ‫م الف ‪1401-8‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫رئیس جمهوری در بدو ورود به قزوین‪:‬‬ ‫دور اول سفرهای استانی همه مشکالت شناسایی می شود‬ ‫رئیس جمهـوری اعلام کـرد کـه در دور اول سـفرهای‬ ‫اسـتانی همـه مشـکالت شناسـایی و نسـبت بـه رفـع‬ ‫نهـا تصمیم گیـری خواهیم کـرد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫سـریع ا ‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در بـدو ورود بـه اسـتان‬ ‫قزویـن و حضور در دانشـگاه بین المللـی امام خمینی (ره)‬ ‫و مزار شهدای گمنام این دانشگاه‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫گفـت‪« :‬قزویـن ‪ ۳۰۰۰‬شـهید و ‪ ۷۰۰۰‬جانبـاز و ایثارگـر دارد‬ ‫کـه بـر خـود الزم می دانـم بـه انـان ادای احترام کنـم»‪ .‬وی‬ ‫یسـت و در عرصه های‬ ‫ادامه داد‪« :‬قزوین اسـتانی تاریخ ‬ ‫مختلـف بعـد از پیـروزی انقالب خوش درخشـیده اسـت‪،‬‬ ‫شـخصیت های نامـداری در قزویـن بوده انـد‪ ،‬شـهید‬ ‫ابوترابـی چهـره نامـدار مقاومـت و الهام بخـش بـه همـه‬ ‫ازادگان بود‪ .‬سـفرهای اسـتانی در شـرایط کرونایی دشـوار‬ ‫اسـت؛ چرا کـه ایـن شـرایط اجازه نمی دهد با عمـوم مردم‬ ‫یجـای‬ ‫دیـدار داشـته باشـیم؛ بـرای همیـن وزرا در جا ‬ ‫اسـتان حضـور دارنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اسـتان قزویـن دارای‬ ‫یسـت و در حوز ههـای مختلـف‬ ‫تهـای بسیار ‬ ‫ظرفی ‬ ‫یشـود‪ ،‬از همـه‬ ‫صنعـت و کشـاوری قطـب محسـوب م ‬ ‫لکـرده و کارامـد‬ ‫مهمتـر ظرفیـت نیـروی انسـانی تحصی ‬ ‫اسـت کـه در اسـتان قزویـن وجـود دارد»‪ .‬رئیسـی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬وزرا در جـای جـای اسـتان حضـور دارنـد و امشـب‬ ‫در شـورای اداری مصوبـات سـفر اعلام خواهـد شـد تـا‬ ‫اصحـاب رسـانه و مـردم در جریان قرار بگیرنـد؛ زیرا این ها‬ ‫بهترین ناظرینی هسـتند که می توانند اقدامات دولت را‬ ‫رصـد کننـد‪ .‬کمبودهایـی در اسـتان وجـود دارد کـه مردم‬ ‫نهـا رنـج می برنـد؛ درنتیجـه طـی تمـاس بـا مسـئولین‬ ‫از ا ‬ ‫تهـا‬ ‫اسـتان مشـکالت و کاسـتی ها را جویـا شـدم و اولوی ‬ ‫مشـخص شـده اسـت‪ .‬در سـفر بـه اسـتان ها مسـائل بـا‬ ‫اولویـت را شناسـایی می کنیـم ‪ ،‬در دور اول سـفرها همـه‬ ‫مشـکالت دیـده و شناسـایی می شـود و نسـبت بـه رفـع‬ ‫سـریع ان هـا تصمیم گیـری خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫کو نوجوان‪:‬‬ ‫روان پزشککود ‬ ‫اضطراب دانش اموزان پس از چهارهفته تداوم‪ ،‬مستلزم حمایت روان شناس است‬ ‫کو نوجـوان با اشـاره به اضطـراب و‬ ‫روان پزشـک کود ‬ ‫بدخلقـی برخـی دانش امـوزان گفـت‪« :‬تـداوم اسـترس‪،‬‬ ‫اضطـراب و عالئـم شـکایت های جسـمی پـس از یـک‬ ‫مـاه (چهـار هفتـه) باتوجـه بـه تعطیلـی دوسـاله مـدارس‬ ‫نیازمنـد حمایـت روانشناسـان اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫مهشـید رابطیـان گفـت‪« :‬بازگشـایی امـوزش حضـوری‬ ‫در مـدارس و مرا کـز اموزشـی پـس از دوسـال ماننـد همـه‬ ‫اتفاقات جدید یک عامل اسـترس محسـوب شـده و این‬ ‫اضطـراب و اسـترس‪ ،‬باعـث اشـفتگی خلقـی و اضطرابـی‬ ‫به ویـژه در کـودکان می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مطابقـت‬ ‫و سـازگاری با شـرایط جدید زمان بر اسـت‪ .‬این بازه زمانی‬ ‫نو نوجوانـان یـک تـا دوروز و بـرای‬ ‫بـرای برخـی کودکا ‬ ‫برخـی دانش امـوزان دو تـا چهار هفتـه ب هطـول انجامیـده‬ ‫و ماننـد هـر یـک از تغییـرات اساسـی در زندگـی صبـر و‬ ‫ارامـش والدیـن و کادر اموزشـی مدرسـه را می طلبـد»‪.‬‬ ‫رابطیـان یـاداور شـد‪« :‬دانش امـوزان به ویـژه در مقاطـع‬ ‫ابتدایی به دلیل فقدان تجربه کافی از حضور در مدارس‬ ‫شهـای تـک نفـره والدیـن‪ ،‬ا کنـون بـا اسـترس‬ ‫و اموز ‬ ‫شهـای دسـته جمعی‬ ‫ناشـی از حضـور در جمـع‪ ،‬اموز ‬ ‫سهـای حضـوری روبـه رو‬ ‫ی شـفاهی در کال ‬ ‫و پاسـخگوی ‬ ‫شـده و ایـن مسـئله نیـز اضطـراب و کاهـش تمرکـز‬ ‫دانش امـوزان را به دنبـال خواهـد داشـت‪ .‬در راسـتای‬ ‫ایـن تجـارب جدیـد و گفـت وگـو بـا دوسـتان و همسـاالن‬ ‫نو نوجوانـان همـکاری‬ ‫هـم (بـه اعتقـاد مدرسـان) کودکا ‬ ‫و توجـه الزم را بـرای فرا گیـری دروس نشـان نمی دهنـد»‪.‬‬ ‫کو نوجـوان با اشـاره به اختلاالت‬ ‫ایـن روانپزشـک کود ‬ ‫نو نوجوانـان هـم‬ ‫اضطرابـی یـاداور شـد‪« :‬برخـی کودکا ‬ ‫بـه برخـی اختلاالت اضطرابـی اعـم از اختلال اضطـراب‬ ‫بهـای اجتماعـی مبتلا بـوده و‬ ‫جدایـی‪ ،‬منتشـر و اضطرا ‬ ‫سو‬ ‫از حضـور در اجتماعـات‪ ،‬پاسـخ های شـفاهی در کال ‬ ‫پـای تختـه رفتـن اجتنـاب کـرده و ایـن اضطـراب و نگرانـی‬ ‫را بـا گری هکـردن‪ ،‬سـکوت کردن و عدم همراهـی در یادگیری‬ ‫نشان می دهند»‪ .‬این روان درمانگر گفت‪« :‬کودکان مبتال‬ ‫بـه اختلاالت اضطرابـی بـه طـور مـداوم خواهـان حضـور‬ ‫پدر و مادر در مدارس هستند و به دالیل متعدد از جمله‬ ‫بـه بهانـه بیمـاری خواسـتار خـروج از مدرسـه‪ ،‬حضـور‬ ‫والدین در کالس و رفتن به منزل شده و نیازمند حمایت‬ ‫روانشناسـان و روان درمانگـران خواهنـد بـود»‪ .‬رابطیـان‬ ‫توضیـح داد‪« :‬اضطـراب دانش امـوزان در کوتا همـدت‬ ‫یسـت؛ امـا تـداوم اسـترس و عالئـم شـکایت های‬ ‫طبیع ‬ ‫جسـمی پـس از یـک مـاه (‪۴‬هفتـه) نیازمنـد ارجـاع بـه‬ ‫روانشناسـان و بررسـی اختلاالت اضطرابی سـت»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به افـت تحصیلـی دانش امـوزان در دوسـال اخیر‬ ‫نو نوجوانـان هـم‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از علـل اضطـراب کودکا ‬ ‫کاهـش سـطح یادگیـری و افـت تحصیلـی اسـت‪ .‬باتوجـه‬ ‫بـه امـوزش مجـازی‪ ،‬تقلـب در امتحانـات و اسـتفاده از‬ ‫کتـب درسـی در پاسـخگویی ها سـطح کیفـی امـوزش‬ ‫کاهـش یافتـه و ایـن امـر در بـروز اضطـراب و اسـترس موثـر‬ ‫نو نوجوانـان کاهـش‬ ‫اسـت‪.‬یکی از علـل اضطـراب کودکا ‬ ‫سـطح یادگیـری و افـت تحصیلی سـت‪ .‬باتوجه بـه اموزش‬ ‫مجازی‪ ،‬تقلب در امتحانات و اسـتفاده از کتب درسـی در‬ ‫پاسـخگویی ها سـطح کیفـی امـوزش کاهـش یافتـه و ایـن‬ ‫امر در بروز اضطراب و استرس موثر است‪ .‬به گفته وی؛ در‬ ‫این دوران بخشـی از بار اموزش مجازی به دوش والدین‬ ‫بـوده و باتوجـه بـه ایـن مهـم کـه شـیوه تدریس پـدر و مادر‬ ‫بـا معلـم و روش نویـن روز متفـاوت اسـت‪ ،‬دانش اموزان با‬ ‫افـت تحصیلـی روبـه رو خواهنـد شـد‪ .‬رابطیان تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«کادر اموزشـی مدرسـه نیـز در ایـن دوران دانش امـوزان‬ ‫را ارزیابـی کـرده و مانـع از تحمیـل تشـدید فشـار درسـی‬ ‫ً‬ ‫شـوند و در پرسـش و پاسـخ ها اصطالحـا مچ گیـری نکننـد‬ ‫و در صورت مشـاهده کودکان ضعیف از فرصت سـه ماهه‬ ‫تابسـتان بـرای ارتقـای سـطح یادگیری بهـره گرفتـه و برای‬ ‫امـوزش حضـوری در اول مهرمـاه و مقطـع موردنظـر اماده‬ ‫شـوند»‪ .‬ایـن روانپزشـک کـودک و نوجـوان ادامـه داد‪:‬‬ ‫«کادر اموزشـی مـدارس‪ ،‬سـطح یادگیـری دانش امـوزان‬ ‫را بـه خانواده هـا اطلاع داده و ضـرورت تقویـت دروس‬ ‫موردنظـر را بـرای سـه ماهه تابسـتان بـه والدیـن تذکـر‬ ‫دهنـد‪ .‬در امتحانـات خـرداد سـختگیرانه عمـل نکـرده و‬ ‫بـه کـودکان فرصـت دهنـد در تابسـتان از لحـاظ یادگیـری‬ ‫بـه یـک سـطح قابل قبـول دسـت یابنـد‪ .‬برخـی از والدیـن‬ ‫اختلاالت اضطرابـی‪ ،‬یادگیـری‪ ،‬خلـق وخو‪ ،‬تمرکـز و توجه‬ ‫فرزنـدان را وا کاوی نمی کننـد؛ در حالی کـه ایـن مسـئله نیز‬ ‫بایـد مـورد توجـه پـدر و مادرهـا قـرار گیـرد‪ .‬در صـورت لـزوم‬ ‫نهـای‬ ‫بـرای مراجعـه بـه درمانگـران و بهره گیـری از درما ‬ ‫دارویـی و غیردارویـی مقاومـت نکنند و مشـکالت رفتاری‬ ‫و یادگیری کودکان را به ویژه در سـه ماهه تابسـتان بررسـی‬ ‫و از معلمـان خصوصـی بـرای ارتقـای سـطح یادگیـری‬ ‫اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫ک روزه‬ ‫برگزاری اردوهای ی ‬ ‫اضطراب دانش اموزان را کاهش می دهد‬ ‫ایـن روانپزشـک کـودک و نوجـوان یـاداور شـد‪« :‬باتوجه به‬ ‫تعطیلـی مـدارس در دوسـال اخیر‪ ،‬دانش اموزان با فضای‬ ‫اموزشـی‪ ،‬معلمـان و اولیـای مدرسـه احسـاس غربـت‬ ‫کـرده و روابـط دوسـتانه و صمیمانـه برقـرار نمی کننـد‪ .‬در‬ ‫یتـوان بـا برگـزاری اردوهـای یـک روزه‬ ‫ایـن فرصـت کوتـاه م ‬ ‫(علیرغـم دشـواری رعایـت پروتکل های بهداشـتی مقابله‬ ‫بـا کرونـا) اضطـراب و اسـترس کـودکان را کاهـش داده و‬ ‫تـرس از فضـای اموزشـی را برطـرف کـرد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«بازدیـد از اما کـن مختلـف‪ ،‬تفریـح و خوش گذرانـی پـس از‬ ‫دوسـال در کنار دوسـتان و همسـاالن‪ ،‬مدیران و معلمان‬ ‫می تواند ارتباط دوستانه را به محیط اموزشی بازگردانده‬ ‫و دانش امـوزان را در پذیـرش امـوزش حضـوری حمایـت‬ ‫کنـد»‪ .‬مـدارس سراسـر کشـور پـس از دوسـال همه گیـری‬ ‫نمـاه ‪ ۱۴۰۱‬بـا ابلاغ مصوبـه سـتاد ملـی‬ ‫کرونـا ‪ ۱۴‬فروردی ‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا بازگشـایی شـد‪ .‬ایـن بازگشـایی بـه اذعـان‬ ‫شماری از والدین و کادر اموزشی ا کنون با مقاومت برای‬ ‫حضور در مدرسـه‪ ،‬تغییرات خلق وخو‪ ،‬کاهش ارتباطات‬ ‫اجتماعـی و مهارت هـای زندگـی‪ ،‬تضعیـف هویـت‬ ‫دانش امـوزی‪ ،‬افـت تحصیلـی‪ ،‬کاهـش میـزان یادگیـری‪،‬‬ ‫تضعیـف مهـارت خوانـدن و نوشـتن‪ ،‬حـل مسـئله و درک‬ ‫مطلـب روبـه رو شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫اتش بس دوماهه در یمن‬ ‫نماینـده ویـژه سـازمان ملـل در‬ ‫یمـن از موافقـت مقامـات یمنـی‬ ‫و عربسـتان سـعودی بـا پیشـنهاد‬ ‫شبـس سـازمان ملـل متحـد‬ ‫ات ‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش مهر؛ پیشنهاد‬ ‫شبـس‬ ‫سـازمان ملـل متحـد ات ‬ ‫دوماهـه بـوده و قـرار بـوده از شـنبه این هفتـه اغـاز شـود‪.‬‬ ‫شبـس در‬ ‫وی همچنیـن افـزود؛ امـکان تمدیـد مهلـت ات ‬ ‫نشـده وجـود دارد‪ .‬هانس‬ ‫یمـن پـس از پایـان مهلـت تعیی ‬ ‫فهـای درگیـر جنـگ بـا برگـزاری‬ ‫گراندبـرگ توضیـح داد؛ طر ‬ ‫نشستی تحت نظارت سازمان ملل برای بازگشایی راه ها و‬ ‫مسـیرها در تعز و اسـتان های دیگر یمن موافقت کرده اند‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫شبـس بـرای انصـاراهلل و یمن ‬ ‫یسـت اعلام ایـن ات ‬ ‫گفتن ‬ ‫تسـال یـک پیـروزی بـزرگ اسـت‪ .‬هرچنـد‬ ‫بعـد از هش ‬ ‫سهـای قبلـی سـعودی ها پایبنـد بـه ان نبودنـد و‬ ‫اتش ب ‬ ‫شبـس همیـن رونـد را دنبـال کننـد‬ ‫ممکـن اسـت در این ات ‬ ‫شبـس و شـرایط انصـاراهلل می تواند زمینه‬ ‫امـا قبـول ایـن ات ‬ ‫یهـا به ویـژه در‬ ‫کسـب دسـتاوردهای بیشـتر بـرای یمن ‬ ‫عرصـه سیاسـی باشـد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پنج شنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2486‬‬ ‫‪ ۱۰‬امتیاز مثبت دولت در کارنامه ‪ ۲۰۰‬روزه‬ ‫‪South China Morning Post‬‬ ‫ادامه ناارامی ها در سریالنکا‬ ‫شهـا از تشـدید تدابیـر‬ ‫گزار ‬ ‫امنیتـی در کلمبـو به دنبـال‬ ‫تظاهـرات مردمـی مقابـل محـل‬ ‫اقامـت رئیس جمهـوری ایـن‬ ‫کشـور حکایـت دارنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ سـریالنکا در بدتریـن‬ ‫شـرایط اقتصـادی یک دهه گذشـته قـرار دارد و این مسـئله‬ ‫اعتراضـات گسـترده مـردم را دراین کشـور جنـوب اسـیا‬ ‫در پـی داشـته اسـت‪ .‬صدهـا معتـرض جلوی محـل اقامت‬ ‫رئیس جمهوری تظاهرات و خواسـتار اسـتعفای وی شـده‬ ‫بودنـد‪ .‬تظاهرکنندگانـی کـه قصـد ورود بـه محـل اقامـت‬ ‫رئیس جمهوری را داشـتند‪ ،‬با گاز اشـک اور و شـلیک گلوله‬ ‫پرا کنده شدند‪ .‬پلیس از دستگیری ‪ ۵۳‬نفر درهمین رابطه‬ ‫یشـدن یکـی از‬ ‫شهـا حا کمـی از زخم ‬ ‫خبـر داده و گزار ‬ ‫تظاهرات کننـدگان و به اتش کشید هشـدن یـک اتوبـوس‬ ‫و یـک وسـیله نقلیه پلیـس توسـط معترضـان اسـت‪ .‬پنـج‬ ‫پلیـس نیـز زخمـی و در بیمارسـتان بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫ذخایـر ارزی سـریالنکا در دوسال گذشـته ‪ ۷۰‬درصـد کاهش‬ ‫داشـته و ایـن کشـور از صنـدوق بین المللـی پـول و چیـن‬ ‫و هنـد درخواسـت وام کـرده‪ .‬سـریالنکا در بدتریـن شـرایط‬ ‫اقتصـادی یک دهه قبـل قـرار دارد کـه اعتراضـات گسـترده‬ ‫مـردم را دراین کشـور جنـوب اسـیا درپـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫باوجـود پایان یافتـن منـع امدوشـد‪ ،‬شـمار نیروهـای‬ ‫امنیتـی و نظامـی در پایتخـت‪ ،‬روبه افزایـش اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫کشـور ‪ ۲۲‬میلیون نفـری بـا بزرگ تریـن بحـران اقتصـادی‬ ‫از زمـان اسـتقالل مواجـه اسـت و مـردم ایـن کشـور اینـک‪،‬‬ ‫‪۱۳‬سـاعت بـرق ندارنـد‪ .‬نبـود دارو و سـوخت هـم بـر‬ ‫روزی ‬ ‫مشـکالت مـردم افـزوده اسـت‪.‬‬ ‫‪NBC‬‬ ‫‪70‬درصد امریکایی ها؛‬ ‫بی اعتماد به توانایی های بایدن‬ ‫طبـق یـک نظرسـنجی بحـران‬ ‫اوکرایـن بـر میـزان محبوبیـت‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا اثـر‬ ‫منفـی گذاشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ‪ ۷۱‬درصـد پاسـخ دهندگان‬ ‫گفته انـد کـه اعتمـاد چندانـی بـه‬ ‫یهـای بایـدن بـرای وا کنش به جنگ پوتین ندارند‪.‬‬ ‫توانای ‬ ‫البتـه بخشـی از جامعـه ایـاالت متحـده بـه حـل مشـکالت‬ ‫داخلـی اهمیـت بیشـتری می دهـد تـا جنـگ اوکرایـن‪.‬‬ ‫نهـا‬ ‫حـدود دوسـوم پاسـخ دهندگان گفته انـد کـه بـرای ا ‬ ‫یشـود‬ ‫اقتصـاد داخلـی مهم تریـن اولویـت را دارد‪ .‬گفتـه م ‬ ‫نتایـج ایـن نظرسـنجی در کاخ سـفید حساسـیت های‬ ‫بسـیاری برانگیختـه اسـت‪ .‬نظرسـنجی جدیـد نشـان‬ ‫می دهـد از هـر ‪ ۱۰‬نفـر‪ ،‬هفت نفـر بـه توانایـی بایـدن بـرای‬ ‫مدیریت درگیری بین روسـیه و اوکراین اعتماد کمی دارند‬ ‫شهـا منجـر بـه‬ ‫و از هـر ‪ ۱۰‬نفـر‪ ،‬هشـت نفر نگـران بودنـد تن ‬ ‫یهـا و منجـر بـه جنـگ‬ ‫قیمـت باالتـر بنزیـن بـرای امریکای ‬ ‫هسته ای شود‪ .‬افزایش ادامه دار تورم در امریکا و باالرفتن‬ ‫قیمـت سـوخت دراین کشـور به علـت تحریـم انرژی روسـیه‬ ‫در پـی بحـران اوکرایـن‪ ،‬فشـارها بـر دولـت بایـدن را افزایـش‬ ‫داده اسـت‪ .‬ناظـران براین باورندکـه روسـیه درتلاش اسـت‬ ‫مهـای شـدید جوامـع غربـی به دلیـل‬ ‫شبـه تحری ‬ ‫دروا کن ‬ ‫حملـه بـه اوکرایـن‪ ،‬از صـادرات انـرژی به عنـوان سلاح‬ ‫استفاده کند‪ .‬رئیس جمهوری امریکا اما تا کید کرده است‬ ‫کـه ایـاالت متحـده اجـازه ایـن کار را بـه پوتیـن نمی دهـد‬ ‫و از هـر امکانـی بـرای مقابلـه بـا ان و بازگردانـدن ارامـش‬ ‫بـه بـازار جهانـی انـرژی اسـتفاده می کنـد‪ .‬درهمین راسـتا‬ ‫کاخ سـفید خبـر داده اسـت کـه باتوج هبـه افزایـش شـدید‬ ‫بهـای نفـت خـام در بازارهـای جهانی در پی حمله روسـیه‬ ‫بـه اوکرایـن‪ ،‬امریـکا بخشـی از ذخایـر اسـتراتژیک نفـت‬ ‫خـود را ازاد می کنـد و قصـد دارد طـی شـش ماه روزی‬ ‫یک میلیون بشـکه نفـت از ذخایـر خـود را عرضـه کنـد‪.‬‬ ‫تهـا منجـر‬ ‫این اقـدام می توانـد تاحـدی بـه تعدیـل قیم ‬ ‫شـود و به میـزان محبوبیـت بایـدن بیفزایـد امـا ب هگـزارش‬ ‫بسـایت کانـال یـک تلویزیـون المـان‬ ‫سشـاو» و ‬ ‫«تا گ ‬ ‫رخدادهـای اخیـر تنهـا دلیـل کاست هشـدن محبوبیـت‬ ‫نگـزارش امـده اسـت کـه «یکی دیگـر از‬ ‫بایـدن نیسـت‪ .‬درای ‬ ‫مهم ترین دالیل بی اعتمادی به بایدن بحران افغانستان‬ ‫و عواقـب ان اسـت که به گفتـه بعضـی جمهوری خواهـان‬ ‫باعـث ارائـه چهـره ضعیـف از امریـکا و سوءاسـتفاده پوتیـن‬ ‫از ان شـده اسـت»‪ .‬حـزب دموکـرات ایـاالت متحـده امریـکا‬ ‫نگران اسـت این مسـائل در انتخابات میان دوره ای کنگره‬ ‫در پائیز امسـال به پیروزی جمهوری خواهان منجر شـود‪.‬‬ ‫جمهوری خواهـان با اشـاره به سـخنان فی البداهـه جـو‬ ‫بایـدن باعنوان اینکـه والدیمیر پوتین نمی توانـد در قدرت‬ ‫بمانـد‪ ،‬ان را جدی تریـن مثـال بـرای شـک و تردیـد دربـاره‬ ‫صالحیـت رئیس جمهـوری امریـکا تلقـی کردنـد‪ .‬گریـگ‬ ‫اسـتیوب یکـی از جمهوری خواهـان امریکایی گفته اسـت؛‬ ‫ایـن بسـیار نگران کننـده اسـت کـه فرمانـده مـا نمی توانـد‬ ‫به وضـوح سیاسـت امریـکا را در خار ج از کشـور بیـان کنـد‪.‬‬ ‫یخـواه دیگـری نیـز گفـت؛ اظهـارات‬ ‫تیـم برچـت جمهور ‬ ‫یسـت‬ ‫بی دقـت رئیس جمهـوری بایـدن سـوخت و انرژ ‬ ‫برای ماشـین پروپا گاندای پوتین؛ رئیس جمهوری روسیه‬ ‫یشـکند‪ .‬چنیـن اظهاراتی‬ ‫و همچنیـن اتحـاد مـا را بـا ناتو م ‬ ‫ً‬ ‫شهـا را افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫صرفـا تن ‬ ‫کو چن تانگ‬ ‫بازدارندگیهسته ای!‬ ‫تلنگر‬ ‫‪ ۱۰‬اقدام و تصمیم دولت ســیزدهم در ‪ ۲۰۰‬روزنخســت مســئولیت را می توان «اصالح زمین رویه ها‬ ‫و بذرپاشــی ان» توصیــف و تصریــح کــرد کــه ایــن بذرهــا برخــی ارام ارام جوانــه زده و از خــاک هویــدا‬ ‫یشــوند و برخــی نیــز بــرای رســیدن بــه بطــن و متــن زندگی مــردم و قرارگرفتــن در چشـم انداز ان ها‪،‬‬ ‫م ‬ ‫نهــای پرچالــش اقتصــاد‪،‬‬ ‫تمــاه حضــور در میدا ‬ ‫نیازمنــد گــذر زمــان هســتند‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ هف ‬ ‫برچیده شدن صف کاالهای اساسی‬ ‫مهم تری ــن چالش دولت س ــیزدهم در اغ ــاز کار‪ ،‬اقتصاد و تامین‬ ‫معیشـــت مردم بود‪ .‬صف کاالهای اساسی کرامت مردم را نشانه‬ ‫رفت ــه ب ــود و بی ــش از ه ــر اولویت ــی‪ ،‬برچید هش ــدن ای ــن صف ها‬ ‫مه ــم بود‪ .‬دولت س ــتاد تنظی ــم ب ــازار را به ریاس ــت محمد مخبر‬ ‫مع ــاون اول رئیس جمه ــوری‪ ،‬فع ــال کرد‪ .‬ق ــرارگاه تامی ــن امنیت‬ ‫ته ــای میدان ــی وزرا و معاون ــان دول ــت‬ ‫غذای ــی در کن ــار نظار ‬ ‫تش ــکیل ش ــد و گرچه هنوز تا تثبیت ارامش در سفره های مردم‬ ‫راه زی ــادی باقی مان ــده و اما این مهم خط قرم ــز رئیس جمهور و‬ ‫ته ــای دولت اس ــت‪.‬‬ ‫از اولوی ‬ ‫طرح سامان دادن به خودروسازی داخلی‬ ‫خدم ــات صنع ــت خودروس ــازی ایران‪ ،‬ب ــرای ایرانی ــان به قدری‬ ‫یش ــود که مردم‬ ‫نابس ــامان و دور از معیارهای اس ــتاندارد ارائه م ‬ ‫همیش ــه از ان ناراض ــی ب ــوده و گالیه من ــد هس ــتند‪ .‬اص ــاح این‬ ‫س ــاختار با هش ــت فرم ــان رئیس جمه ــوری در بازدید س ــرزده از‬ ‫نخ ــودرو اغ ــاز ش ــد‪ .‬دول ــت با هدف‬ ‫کارخان ــه خودروس ــازی ایرا ‬ ‫مقابل ــه ب ــا ای ــن اش ــفتگی و ران ــت حاصـ ـل ازان اص ــاح س ــاختار‬ ‫تولی ــد و عرض ــه خ ــودرو را هدف ق ــرار داده‪ .‬به نظر می رس ــد عزم‬ ‫ق ــوه مجری ــه خودروس ــازان را ه ــم ب ــه اص ــاح روی هه ــای خ ــود‬ ‫یک ــه مدیرعامل یکی از ش ــرکت های بزرگ‬ ‫مجب ــور کرده به گونه ا ‬ ‫خودروس ــازی تصری ــح ک ــرده که پ ــس از فرم ــان رئیس جمهوری‬ ‫‪۱۲‬ه ــزار خ ــودروی دپوش ــده در پارکینگ این ش ــرکت ب ــا تامین‬ ‫ ‬ ‫قطع ــات و تکمیل ان تحویل مش ــتری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عزم دولت و بازگشت تولید به مدار اقتصاد‬ ‫تا کید رهبر انقالب و نیاز ضروری کشور برای توسعه سال هاست‬ ‫یش ــود و ایت اهلل رئیس ــی از معتقدان‬ ‫در مفهوم تولید خالصه م ‬ ‫جدی این مفهوم اس ــت و در برهه ها و مس ــئولیت های مختلف‬ ‫ای ــن اعتق ــاد را نش ــان داده‪ .‬احی ــای کارخانه های ــی ک ــه گرفت ــار‬ ‫«نش ــدن ها» و «نمی توانیم ها» و بروکراسـ ـی های پیچیده مانده‬ ‫ب ــود‪ ،‬تامین حداق ــل نیازه ــای معیش ــتی کارگ ــران و بازگرداندن‬ ‫نه ــا بر س ــرکار و حمای ــت از بس ــترهای تولید در کش ــور اولویت‬ ‫ا ‬ ‫دولت و ش ــخص رئیس جمه ــوری در ‪ ۲۰۰‬روز از مس ــئولیت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصمیم دستمزدی دولت و امید عدالت برای کارگران‬ ‫ش ــورای عالی کار متش ــکل از ش ــرکای جامعه کارگران‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫و نماین ــده دول ــت در روزه ــای پایان ــی س ــال گذش ــته‪ ،‬حداق ــل‬ ‫دس ــتمزد روزان ــه را ‪139325‬توم ــان تصوی ــب ک ــرد ت ــا پای ــه م ــزد‬ ‫ماهان ــه کارگ ــران ب ــه چهارمیلی ــون و ‪179750‬توم ــان برس ــد‪.‬‬ ‫یس ــابقه حداق ــل دس ــتمزد کارگ ــران به منظ ــور‬ ‫ای ــن افزای ــش ب ‬ ‫بس ــازی ان ب ــا ت ــورم موج ــود در کش ــور‪ ،‬ازس ــوی دولت‬ ‫متناس ‬ ‫تصمیم جسورانه ‪ ۲۰۰‬روز مس ــئولیت بود‪ .‬تصمیمی که حتی ا گر‬ ‫یه ــای منتق ــدان روبه رو ش ــود‪ ،‬بازه ــم تاحدودی‬ ‫ب ــا یاس خوان ‬ ‫دخل وخ ــرج کارگ ــران را متع ــادل خواه ــد ک ــرد‪ ،‬هرچن ــد دولت‬ ‫همیش ــه دغدغ ــه ای ــن قش ــر را داش ــته و خواهد داش ــت‪.‬‬ ‫سیاســت‪ ،‬دیپلماســی برای دولتی که ســکان هدایت امور اجرایی کشــور را در یکی از دشــوارترین‬ ‫بره ههــا برعهــده گرفــت‪ ،‬کارنامـه ای ســاخته کــه گرچــه خــود بــه کاســتی های ان بیــش از همــگان‬ ‫یتــوان بــه ‪ ۱۰‬اقــدام و تصمیــم مهــم ایــن کارنامــه نمــره قبولــی‬ ‫ا گاه اســت امــا در نگاهــی منصفانــه م ‬ ‫داد و ثمر ههــای ان را در ســال جدیــد و ســال های اینــده به چشــم دیــد‪.‬‬ ‫بدون ماندن در انتظار وین‬ ‫پیشران های پیشرفت‪ِ ،‬‬ ‫اج ــرای ‪ ۴۸‬طرح بزرگ در ‪ ۱۳‬اس ــتان و ‪ ۲۷‬شهرس ــتان با ارزش‬ ‫تقریب ــی ‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتوم ــان و ط ــرح اب رس ــانی ب ــه ‪10000‬‬ ‫روس ــتای کش ــور ب ــا س ــرمایه گذاری ‪ ۱۹‬هزارمیلی ــاردی‪ ،‬اولی ــن‬ ‫ثمره حرکت جهادی گروه «پیش ــرانان پیش ــرفت ایران» اس ــت‬ ‫ک ــه افتت ــاح ان به تعبی ــر رئیس جمه ــوری «اقدام ــی فرخن ــده‬ ‫درجه ــت ایجاد اش ــتغال‪ ،‬افزایش صادرات و رون ــق تولید» بود‪.‬‬ ‫ته ــای داخلی به عن ــوان س ــرفصل تصمیمات‬ ‫ن ــگاه ب ــه ظرفی ‬ ‫ق ــوه مجری ــه‪ ،‬مس ــیر ام ــن گ ــذر از تحریم هاس ــت و این مه ــم را‬ ‫یگ ــذرد‪ ،‬به خوبی نش ــان‬ ‫انچ ــه این روزه ــا در مذا ک ــرات وین م ‬ ‫می ده ــد‪ .‬رفتاره ــای دوگانـ ـه ای همچ ــون ادع ــای رف ــع تحریم‬ ‫در عی ــن تهدی ــد ب ــه پای ــان مذا کـــره‪ ،‬هیاه ــوی حسـ ـن نیت و‬ ‫جلوگی ــری از ورود تی ــم ورزش ــی ای ــران ب ــه امری ــکا‪ ،‬بی ــش از هر‬ ‫زمان دیگری گفته ها و قول های کاخ س ــفید را از اعتبار س ــاقط‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫عزم دولت برای پایان دادن به رانت ارزی‬ ‫نح ــال حس ــاس ترین تصمیم ــات‬ ‫یک ــی از مهم تری ــن و درعی ‬ ‫دول ــت در س ــال گذش ــته ت ــاش و برنامه ری ــزی ب ــرای ح ــذف‬ ‫ارز ترجیح ــی ی ــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان ــی ب ــود و ب ــا تم ــام اماوا گره ــای‬ ‫اجرای ــی ان تالش خواهد ک ــرد این ارز رانت زا را ح ــذف کند‪ .‬ارز‬ ‫یس ــت که بر س ــر اصل فسادزایی‬ ‫ترجیحی از معدود موضوعات ‬ ‫و نا کارام ــدی ان می ــان نهاده ــا‪ ،‬قوا و تحلیلگران‪ ،‬اش ــترا ک نظر‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬بااین هم ــه ام ــا ح ــذف این بس ــتر ران ــت از رهگذر‬ ‫تصمی ــم ش ــجاعانه دول ــت‪ ،‬نیازمن ــد همراه ــی و حمای ــت قوه‬ ‫مقنن ــه و نظ ــارت ق ــوه قضائی ــه ب ــر نحوه اج ــرای ط ــرح حذف‬ ‫یس ــت‪ .‬ح ــذف ارز ترجیح ــی ام ــا تنه ــا خواس ــت دولت‬ ‫ارز رانت ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه تقریب ــا بس ــیاری‬ ‫نیس ــت و ای ــن از مع ــدود موارد ‬ ‫لگ ــران ب ــر س ــر اجراش ــدن ان‬ ‫نهاده ــا و کارشناس ــان و تحلی ‬ ‫یش ــدن ان و رس ــیدن‬ ‫اتفاق نظر دارند‪ .‬هرچند س ــازوکار اجرای ‬ ‫به س ــناریویی ک ــه کمترین تبعات را برای مردم داش ــته باش ــد؛‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ثه ــای گس ــترده و قابل تامل ‬ ‫موض ــوع بح ‬ ‫دوری دولت از حاشیه؛ و ارامش سیاسی‬ ‫یک ــه س ــکان هدای ــت ق ــوه مجری ــه را‬ ‫ایـ ـت اهلل رئیس ــی از روز ‬ ‫به دس ــت گرف ــت‪ ،‬در پی هیچ حاشـــیه ای نب ــود و دولتمردانش‬ ‫را ه ــم از ان من ــع ک ــرد‪ .‬این روی ــه به نوع ــی به ت ــک و پاتک های‬ ‫تریبون های سیاس ــی ک ــه ارامش مردم را نش ــانه رفته بود پایان‬ ‫داد‪ .‬همکاری نزدیک و فش ــرده با قوه مقننه و نمایندگان مردم‬ ‫و همراه ــی ب ــا ق ــوه قضائیه س ــبب ش ــد که ب ــار روان ــی اختالف‬ ‫مسبوق ب هس ــابقه می ــان ق ــوا‪ ،‬از دوش م ــردم برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫دول ــت و ش ــخص رئیس جمه ــوری ب ــه پاستورنش ــینی قناعت‬ ‫نک ــرد و مناطق محروم کش ــور هرهفته میزبان ایت اهلل رئیس ــی‬ ‫ب ــود تا احس ــاس تبعیض تا هر ج اک ــه ممکن و مقدور اس ــت‪ ،‬با‬ ‫حضور کن ــار مردم کاهش یابد‪ .‬وا کسیناس ــیون گس ــترده مردم‬ ‫و ارام ــش حاصل از کاه ــش مرگ ومیرهای کرونای ــی‪ ،‬التهابات‬ ‫سیاس ــی را کاهش داد و فضای عمومی جامعه را ارام س ــاخت‪.‬‬ ‫سیاست خارجی و استراتژی متوازن ساز‬ ‫مهم ترین استراتژی دولت س ــیزدهم از همان روزهای نخست در‬ ‫عرص ــه روابط بین الملل عبور از قوانین نانوش ــته و اش ــتباهی بود‬ ‫که اف ــق روابط بین المل ــل جمهوری اس ــامی را تنه ــا در مرزهای‬ ‫فرامنطقـ ـه ای و درتعامل با غرب می دید‪ .‬دولت س ــیزدهم با عبور‬ ‫از ای ــن خطوط نانوش ــته ت ــاش کرد فص ــل جدی ــدی از روابط با‬ ‫همس ــایگان و کش ــورهای منطق ــه را طر ح ریزی کرده و در مس ــیر‬ ‫رفع س ــوءتفاهم های موجود گام بردارد‪ .‬طی س ــال های قبل نوع‬ ‫مناسبات ایران باعث سوءاســـتفاده امریکا برای اعمال سیاست‬ ‫یک ــه ایران‬ ‫نه ــم درحال ‬ ‫فش ــار حدا کث ــری بر م ــردم ای ــران ش ــد ا ‬ ‫به واس ــطه موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی با ‪ ۱۵‬کشور می تواند‬ ‫هرگونه تحری م ظالمانه را بی اثر کند؛ درواقع سیاس ــت همسایگی‬ ‫یس ــازی تحریم ها اغاز ش ــد و ادام ــه یافت که‬ ‫طب ــق راهب ــرد خنث ‬ ‫ماه هاقب ــل رهبر معظم انقالب بر ان تا کید داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫همسایگان؛ کانونتمرکز دیپلماسیدولتجدید‬ ‫س ــایه س ــنگین نگاه نامحدود به غرب در یک دهه گذش ــته روی‬ ‫روابط ایران با همســـایگانش و برخی دیگر از کشورهای دوست در‬ ‫نق ــاط دورتر‪ ،‬بیش از هر مقطعی احس ــاس ش ــد‪ .‬در عرصه حرف‬ ‫گرچ ــه س ــخن از برق ــراری رواب ــط با همس ــایگان بود ام ــا درعمل‪،‬‬ ‫تم ــام تمرکز ب ــر امری ــکا (به عن ــوان کدخ ــدا در تعبی ــر دولتمردان‬ ‫س ــابق) و برخ ــی متح ــدان اروپایـ ـی اش ب ــود؛ یک ــی از مهم ترین‬ ‫شه ــای دول ــت س ــیزدهم در ‪ ۲۰۰‬روز از فعالیت ه ــم مقابله با‬ ‫تال ‬ ‫چنین رویکردی‪ .‬س ــفر به قطر‪ ،‬همراهی با همسایگان در بحران‬ ‫افغانس ــتان‪ ،‬تالش ب ــرای رفع س ــوءتفاهم های موج ــود در روابط‬ ‫ب ــا برخ ــی همس ــایگان و گس ــترش روابط اقتص ــادی و تج ــاری با‬ ‫کش ــورهای منطقه از مهم ترین اقدامات هفت ماه نخست دولت‬ ‫سیزدهم بود‪.‬‬ ‫حضور در مذاکرات‪ ،‬در چهارچوب برجام‬ ‫ً‬ ‫تبدی ــل مذا ک ــرات هس ــته ای و برج ــام ب ــه مذا کراتی صرف ــا برای‬ ‫رف ــع تحری مه ــا‪ ،‬راه طوالن ــی و البت ــه پ ــر چالش ــی ب ــود ک ــه دولت‬ ‫سیزدهم و دستگاه دیپلماسی ان‪ ،‬از اغاز مسئولیت؛ ان را پیمود‬ ‫و ا کن ــون در مرحلـ ـه ای که انتظارها برای اتخاذ تصمیم سیاس ــی‬ ‫ازس ــوی واش ــنگتن وج ــود دارد‪ ،‬تی ــم مذا کره کنن ــده هس ــته ای‬ ‫یه ــای غ ــرب از برج ــام‬ ‫ـربلند ایس ــتادن در براب ــر زیاده خواه ‬ ‫سـ ِ‬ ‫پ ــاس و مذا کرات موش ــکی تا ش ــروط عجیب ان ها هس ــتند‪ .‬در‬ ‫ پالس مخملین‬ ‫شش ماه گذش ــته ش ــروط مایک پمپئ ــو در برجام ِ‬ ‫یش ــد و عدم پذی ــرش ان ازس ــوی تیم‬ ‫انتون ــی بلینک ــن اع ــام م ‬ ‫مذا کره کنن ــده ب ــه عدم وج ــود اراده تعبی ــر؛ ام ــا چهاردهه لمس‬ ‫یه ــای متنوع امریکا‪ ،‬جمهوری اس ــامی را هوش ــیارتر‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫از ان ک ــرده که بازی های کاخ س ــفید و پشـ ـت صحنه ان را نداند و‬ ‫نشناس ــد‪ .‬ازهمین رو تیم مذا کره کننده دولت س ــیزدهم بی انکه‬ ‫تحت تاثی ــر چنی ــن فضاس ــازی هایی ق ــرار گی ــرد‪ ،‬ت ــاش ک ــرد در‬ ‫چهارچ ــوب برج ــام و ن ــه بیش ــتر و درراس ــتای رف ــع تحری مه ــای‬ ‫هس ــته ای و ن ــه هی ــچ ه ــدف دیگ ــری در مذا ک ــرات ‪ ۴+۱‬در وین‬ ‫حاضر ش ــود‪.‬‬ ‫اغاز «اموزش حضوری مدارس» و انچه دراین باره باید بدانید‬ ‫بـا مصوبـه اخیـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا بیمـاری‬ ‫کرونـا‪ ،‬فعالیـت حضـوری مـدارس از امـروز؛‬ ‫یشـود؛‬ ‫نمـاه از سـر گرفتـه م ‬ ‫‪ ۱۴‬فروردی ‬ ‫یسـت که اموزش وپـرورش طـی‬ ‫این درحال ‬ ‫چندماه گذشـته‪ ،‬به علـت نگرانـی متخصصـان‬ ‫امر و همچنین اولیاء توفیق چندانی در برگزاری‬ ‫سهـا ولـو ب هصـورت پرا کنـده و‬ ‫حضـوری کال ‬ ‫نشـهرها نداشـته و حال‬ ‫یشـده در کال ‬ ‫گروه بند ‬ ‫بـا این مصوبـه‪ ،‬درصدد جبران افت یادگیری در‬ ‫جمعیـت دانش امـوزی برامـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ پیـرو مصوبـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا‪،‬‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش دسـتورالعملی صـادر‬ ‫و در ان بـه تصمیـم سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا‬ ‫شهـای‬ ‫یشـدن اموز ‬ ‫یبـر ضـرورت حضور ‬ ‫مبن ‬ ‫مـدارس و دانشـگاه ها به علـت اهمیـت‬ ‫ارتقـای کیفیـت فراینـد یاددهی‪-‬یادگیـری‬ ‫ب هشـیوه حضـوری و جلوگیـری از اسـتمرار افـت‬ ‫تحصیلـی دانش امـوزان‪ ،‬همچنیـن پیشـگیری‬ ‫از تبعـات جبران ناپذیـر وضعیـت موجـود‬ ‫بـرای اینـده میهـن عزیـز اسلامی اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫در این دسـتورالعمل قیـد شـده کـه بایـد همـه‬ ‫عوامـل اجرایـی‪ ،‬تربیتـی و اموزشـی مـدارس‬ ‫مطابـق ابلاغ و جـدول برنامـه هفتگـی در‬ ‫تهـای‬ ‫مـدارس حضـور یابنـد‪ .‬تمـام فعالی ‬ ‫تربیتـی و اموزشـی مربیـان‪ ،‬امـوزگاران‪ ،‬دبیـران و‬ ‫هنراموزان نیز در همه مقاطع تحصیلی و تمام‬ ‫دروس به صـورت حضـوری (با رعایت بهداشـت‬ ‫فـردی و بهداشـت محیـط‪ ،‬اسـتفاده مناسـب‬ ‫سهـای درس) انجـام‬ ‫از ماسـک و تهویـه کال ‬ ‫تهـای مجـازی درصورت نیـاز‬ ‫شـود‪ .‬ظرفی ‬ ‫ً‬ ‫صرفـا به عنـوان ابـزار مکمـل موردبهر هبـرداری‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬درباره وضعیت حضور دانـش اموزان‬ ‫نیـز براین مهـم تا کیـد شـده کـه حضـور منظـم‬ ‫دانش امـوزان در مدرسـه و کالس درس طبـق‬ ‫یسـت و درصـورت غیبت‬ ‫برنامـه هفتگـی ضرور ‬ ‫غیرموجـه‪ ،‬مطابـق ائین نامـه اجرایـی و سـایر‬ ‫مقـررات مربوطـه مـدارس اقدام می شـود‪ .‬طبق‬ ‫اظهـارات صـادق سـتاری فرد (سـخنگوی وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش) «تا کیـد سـتاد ملـی کرونـا‬ ‫این بود هکـه دانش امـوزان ب هصـورت حضـوری‬ ‫سهـا حضـور یافتـه و تا کیـد‬ ‫و روزانـه در کال ‬ ‫براین اسـت که همـه دانش امـوزان در پنـج روز‬ ‫ش حضـوری‬ ‫هفتـه امـکان اسـتفاده از امـوز ‬ ‫را در مـدارس داشـته باشـند امـا برنامه ریـزی‬ ‫لهـا و نحـوه حضـور‬ ‫بـرای رعایـت پروتک ‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬جـزو اختیـارات شـورای مدرسـه‬ ‫اسـت»‪ .‬همچنین تا کید شـده که دانش اموزان‬ ‫مبتالبه کرونا یا دارای عالئم ابتال به این ویروس‬ ‫یـا داشـتن بیمـاری زمینـه ای بـا تائیـد پزشـک و‬ ‫نیـز رضایـت والدیـن می تواننـد از بسـتر «شـاد»‪،‬‬ ‫اموزش های الزم را دنبال کنند‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫شـده «تمرکـز دراین ابالغیـه این اسـت که همـه‬ ‫دانش امـوزان بایـد در کالس هـای درس حضـور‬ ‫داشـته باشـند امـا ایـن تمهیـد هـم پیش بینـی‬ ‫شـده کـه ا گـر دانش امـوزی مبتالبه کرونـا یـا‬ ‫دارای عالئـم کرونـا بـود یـا دانش امـوزی کـه‬ ‫دارای بیمـاری زمینه ای سـت‪ ،‬امـوزش را از‬ ‫بسـتر مجـازی دنبـال کنـد»‪ .‬هرچنـد مسـئوالن‬ ‫اموزش وپـرورش بـر وا کسیناسـیون توصیـه‬ ‫می کننـد امـا چـون امـوزش حضـوری حـق همـه‬ ‫یبـر همین موضـوع‬ ‫دانش امـوزان اسـت‪ ،‬مبتن ‬ ‫هیـچ شـرطی بـرای حضـور دانش امـوزان در‬ ‫چکـس شـرطی‬ ‫مـدارس پیش بینـی نشـده و هی ‬ ‫بـرای ممانعـت از حضـور دانش امـوز در مدرسـه‬ ‫نمی توانـد بگـذارد‪ .‬سـتاد کرونـا نیـز ایـن شـرط را‬ ‫پیش بینـی نکـرده اسـت»‪ .‬طبـق دسـتورالعمل؛‬ ‫هرگونـه برداشـت وجـه از محـل پرداخـت‬ ‫هزینـه سـرویس بـرای مدرسـه و انجمـن اولیـا و‬ ‫مربیـان و افزایـش شـهریه دانش امـوزان مدارس‬ ‫غیردولتـی ممنـوع اعلام شـده و الزامـی بـرای‬ ‫تهیه پوشش متحدالشکل دانش اموزان وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬دراین راسـتا سـخنگوی اموزش وپـرورش‬ ‫تا کیـد کـرده «شـهریه ای کـه بـرای مـدارس‬ ‫غیردولتـی پیش بینـی شـد این گونـه نبـود‬ ‫کـه بـرای امـوزش مجـازی درنظـر گرفتـه شـود‬ ‫و ا گـر مدرسـه ای خواسـتار شـهریه اضافـی‬ ‫شـد‪ ،‬خانواد ههـا ازطریـق واحدهـای نظارتـی‬ ‫مناطـق اموزش وپـرورش و ادارات ارزیابـی‬ ‫عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات پیگیـری‬ ‫کننـد‪ .‬توصی همـان این اسـت که دانش امـوزان‬ ‫هیـچ پرداخـت اضافـه ای را انجـام ندهنـد و‬ ‫یهـای نظارتـی هـم اهتمـام جـدی‬ ‫در پیگیر ‬ ‫داریـم»؛ امـا دربـاره بازگشـایی مـدارس دوره‬ ‫متوسـطه نیـز نکاتـی ازسـوی کاظمـی؛ معـاون‬ ‫امـوزش متوسـطه وزارت اموزش وپـرورش بیـان‬ ‫شـده اسـت‪« :‬متاسـفانه در دوره متوسـطه اول‬ ‫و دوم با اسـیب جدی درمورد مهارت اموزی که‬ ‫یسـت‪ ،‬مواجـه بودیم و همه‬ ‫خیلـی تا کیـد جد ‬ ‫نهـا دست به دسـت هم داد در ‪ ۱۴‬فروردیـن‬ ‫ای ‬ ‫امـوزش در تمـام مـدارس حضـوری باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برنامـه هفتگـی معلمان کامال مشـخص اسـت و‬ ‫معلمـان طبـق همـان برنامـه در مدرسـه حضور‬ ‫بو ذهـاب‬ ‫می یابنـد»‪ .‬وی دربـاره سـرویس ایا ‬ ‫دانش امـوزان نیـز گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫در بهمـن و اسـفندماه به غیـراز هفت درصـد‬ ‫مـدارس کـه غیرحضـوری کامـل بودنـد‪ ،‬مابقـی‬ ‫مـدارس ب هصـورت حضـوری کامـل و تلفیقـی‬ ‫امـوزش داشـتند و پیش بینی سـرویس مدرسـه‬ ‫همان زمـان انجـام شـده بود‪ .‬مسـئول سـرویس‬ ‫مـدارس‪ ،‬انجمـن اولیـای و مربیـان اسـت ولـی‬ ‫افزایـش قیمتـی نخواهیـم داشـت؛ همچنیـن‬ ‫در بخشـنامه قبلـی بـرای راننـدگان سـرویس‬ ‫مـدارس‪ ،‬وا کسیناسـیون ُدز دوم و سـوم و‬ ‫اسـتفاده از ماسـک اشـاره شـده اسـت»‪ .‬اصغـر‬ ‫باقرزاده؛ سرپرسـت معاونت پرورشی و فرهنگی‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش نیـز بااشـاره به موضـوع‬ ‫ً‬ ‫بازگشایی حضوری مدارس گفت‪« :‬قطعا حضور‬ ‫نهـا بـا‬ ‫دانش امـوزان در مـدارس و تعامـل ا ‬ ‫یکدیگـر‪ ،‬منجر بـه ارتقـای مهارت های مختلف‬ ‫تهـای زندگـی‪ ،‬شـغلی‪ ،‬جسـمی‬ ‫به ویـژه مهار ‬ ‫یشـود؛ امـا انچـه بـه مسـائل تربیتـی‬ ‫و حرکتـی م ‬ ‫یشـود این اسـت که تعامـل‬ ‫و پرورشـی مربـوط م ‬ ‫مربیـان و مشـاوران بـا دانش امـوزان رودررو‪ ،‬در‬ ‫تربیـت‪ ،‬پـرورش و مشـاوره دانش امـوزان بسـیار‬ ‫یسـت»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫تاثیرگذارتـر از تعامـل مجاز ‬ ‫کـرد‪« :‬از همـه دانش امـوزان خواهـش می کنـم‬ ‫بـا حفـظ و رعایـت مسـائل بهداشـتی و قوانیـن‬ ‫وض عشـده بـرای جلوگیـری از شـیوع مجـدد‬ ‫سهـا حاضـر‬ ‫کرونـا وارد مـدارس شـوند و در کال ‬ ‫شـوند‪ .‬از خانواد ههـا تقاضا داریم همـکاری الزم‬ ‫نبـاره انجـام دهنـد و امیدواریـم پـس از‬ ‫را درای ‬ ‫ً‬ ‫تعطیلات نـوروز‪ ،‬مجددا شـاهد پویایی‪ ،‬نشـاط‬ ‫و شـادابی مـدارس بـا حضـور دانش امـوزان و‬ ‫معلمـان باشـیم»‪.‬‬ ‫قرعه کشی جام جهانی فوتبال‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫باالخـــره بعـــد از روزها انتظار در هفته های قبل‪ ،‬قرعه کشـــی مســـابقات جام‬ ‫جهانـــی فوتبال انجـــام گرفت و کشـــور ما به ظاهـــر از بخت خوبـــی برخوردار‬ ‫شـــد‪ .‬اینکه به زعم بســـیاری‪ ،‬قرعه ما خوب بوده است‪ ،‬شـــاید خوش باوری‬ ‫را قوت بخشـــیده اســـت؛ اما جماعت کارشـــناس فوتبال که با سیاســـت هم‬ ‫اشـــنایی دارنـــد‪ ،‬به یقین نظراتـــی جـــدای از خوش بـــاوران دارنـــد؛ چرا که در‬ ‫یـــک نگاه عمقی و همه ســـونگر‪ ،‬ممکن اســـت کـــه این قرعـــه از چن د جهت‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫برای ما ایده ال نباشـــد و چون از قرعه و قرعه کشـــی ســـخن گفته م ‬ ‫الجـــرم بـــه خواجه شـــیراز‪ ،‬حافظ بـــزرگ رو می کنیم و یک بیت از این ش ــاعر‬ ‫نامی را برای دیرباوران یا به نوعی ژرف اندیشـــان‪ ،‬یاداور می شـــوم؛ «اس ــمان‬ ‫بار امانت نتوانســـت کشـــید‪ /‬قرعه فـــال به نام مـــن دیوانه زدنـــد» یعنی که‬ ‫از جنبه هـــای زیـــادی‪ ،‬قرعه ما نه تنها مناســـب نیســـت‪ ،‬بلکه قرعه س ــختی‬ ‫هـــم به شـــمار مـــی رود‪ .‬قرعه ای کـــه با احتمـــال بســـیار‪ ،‬عالوه بـــر انگلیس و‬ ‫امریکا‪ ،‬تیم ســـومی ا کراین یا یک تیم انگلیســـی دیگر به نام ولز یا اســـکاتلند‬ ‫خواهـــد بـــود و البته هیچ کدام برای ما ســـاده نیســـتند‪ .‬ا گـــر از جنبه قدرت‬ ‫تیمـــی به این مســـابقات توجه کنیم‪ ،‬انگلیـــس یکـــی از قوی ترین تیم های‬ ‫حـــال حاضـــر جهان اســـت؛ زیـــرا بعـــد از مدتی که دســـتش از جـــام جهانی‬ ‫کوتـــاه مانـــده بود‪ ،‬درایـــن دوره از مســـابقات فوتبـــال از رویکـــرد یک بعدی و‬ ‫توجـــه صرف بـــه قدرت بدنـــی‪ ،‬فاصلـــه گرفتـــه‪ ،‬روی به تا کتیـــک تیمی هم‬ ‫اورده اســـت و درنتیجه چه بســـا جـــزو چهار تیم دوره نیمه نهایی هم باش ــد‬ ‫و روی ایـــن اصـــل‪ ،‬کارشناســـان زبـــده فوتبـــال جهـــان‪ ،‬انگلیس را تیـــم اول‬ ‫این گـــروه می داننـــد‪ .‬پس از انگلیس کـــه در جـــای اول قرار می گیـــرد‪ ،‬امریکا‬ ‫نیز چندسالی ســـت که در فوتبال ســـری در ســـرها دراورده است؛ تا جایی که‬ ‫بســـیاری از باشـــگاه های فوتبـــال امریـــکا‪ ،‬هم ا کنـــون از مربیـــان درج ــه اول‬ ‫جهـــان‪ ،‬بـــرای پیشـــرفت ســـریع تر بهـــره برده انـــد و از بعد سیاســـی هم این‬ ‫ابرقـــدرت جهانی که در سیاســـت ید طوالیی دارد‪ ،‬وقتی به مســـابقات جام‬ ‫جهانی ادوار گذشـــته نظر می کند‪ ،‬شکســـت امریکا را از ایـــران به یاد می اورد‬ ‫کـــه به جهت جبـــران یا تالفی کردن و زدودن باخت قبلی‪ ،‬شـــاید اســـب خود‬ ‫را زین کند تا این بار بتواند در صحنه ورزش‪ ،‬بر ما چیره شـــود و شکســـت در‬ ‫سیاســـت را جبران کند؛ اما ضلع ســـوم که پیش بینی می شـــود اسکاتلند یا‬ ‫اوکرایـــن باشـــند‪ ،‬باز هم هیچ کدام از این دو احتمال بـــرای ما راحت نخواهد‬ ‫بـــود‪ .‬ا گر اســـکاتلند وارد این گروه شـــود‪ ،‬این تیم همچـــون انگلیس‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اتـــکای بســـیار بـــه قـــدرت بدنـــی و تفـــوق در برخوردهـــای روبـــه رو در زمین‬ ‫مســـابقه‪ ،‬مدتی ســـت به بازی های تیمی و اســـتفاده از تا کتیـــک گروهی نیز‬ ‫توجـــه خاص داشـــته و دیگر نمی توان ان را یک تیم معمولی در ســـطح اروپا‬ ‫دانســـت‪ .‬ا گر هـــم اوکراین ضلع ســـوم احتمالی این مثلث شـــود‪ ،‬با توجه به‬ ‫مشـــکالت سیاســـی که پـــس از ســـقوط هواپیمـــای اوکراینی در تهـــران بین‬ ‫دو کشـــور ایـــران و اوکرایـــن به وجـــود امـــده‪ ،‬شـــاید بـــا چاشـــنی سیاس ــت یا‬ ‫ً‬ ‫احتمـــاال توجـــه بـــه ایـــن تیم بـــه جهـــت حمله روســـیه بـــه ان‪ ،‬کـــه موجب‬ ‫شـــده بســـیاری از مردمانش اواره کشـــورهای دیگر شـــوند‪ ،‬از روی ترحم هم‬ ‫کـــه شـــده از مزایـــای داوری بیشـــتر از تیـــم ما برخـــوردار شـــوند؛ اما بـــا تمام‬ ‫ایـــن حـــدس و گمان ها‪ ،‬کشـــور مـــا از جهت نزدیکـــی به قطر که مســـابقات‬ ‫ً‬ ‫جـــام جهانـــی در ان برگـــزار می شـــود‪ ،‬حتما بیشـــتر از تمام کشـــورهای دیگر‬ ‫از حمایـــت تماشـــا گران برخوردار خواهند بـــود؛ زیرا ایرانیان زیـــادی در قطر‬ ‫حضـــور دارند که بازیکنان ما‪ ،‬از حمایت جدی و تشـــویق دیوانه کننده انان‬ ‫برخـــوردار خواهنـــد بـــود؛ به نحوی کـــه فوتبالیســـت های ما تصـــور کنند که‬ ‫در اســـتادیوم ازادی مســـابقه می دهند‪ .‬از سوی دیگر؛ ســـه چهارم بازیکنان‬ ‫اصلـــی مـــا جـــزو لژیونرهـــا‪ ،‬هســـتند و مدت هاســـت در کشـــورهای اروپای ــی‬ ‫فوتبـــال بـــازی می کننـــد و از قابلیت های ویـــژه ای برخوردارند کـــه ا گر غیرت‬ ‫همیشـــگی ایرانی بـــودن را بـــه ان اضافه کنیم‪ ،‬حتی چه بســـا بـــرای اولین بار‬ ‫به دور بعدی مســـابقات هـــم صعود کنیم‪ .‬ان شـــاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کشت قراردادی در دومیلیون هکتار از گندم زارها‬ ‫وزیر جهاد کشـــاورزی از کشـــت قراردادی در دومیلیون هکتـــار از گندم زارها‬ ‫در ســـال زراعـــی اینـــده خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ ســـید جـــواد ســـاداتی نژاد‬ ‫بااشـــاره به نـــگاه ویـــژه دولت ســـیزدهم به حـــوزه کشـــاورزی و جایـــگاه ویژه‬ ‫ان در دولـــت‪ ،‬گفـــت؛ بـــرای اولین بار کل زنجیـــره تولید غذا بـــه وزارت جهاد‬ ‫ً‬ ‫کشـــاورزی وا گذار شـــده اســـت‪ .‬وی بابیان اینکه قبال حوزه کشـــاورزی گرفتار‬ ‫بیـــن دو وزارتخانه بود‪ ،‬افزود؛ تولید محصوالت کشـــاورزی در یک وزارتخانه‬ ‫و توزیـــع و بـــازار ان در وزارتخانـــه دیگری انجـــام می شـــد؛ واردات و صادرات‬ ‫ان نیز در دســـت بخش دیگری بوده اســـت‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه کشاورزی‬ ‫را اقتصـــاد نمی دانســـتند‪ ،‬عنـــوان کـــرد؛ خـــون جـــاری در اقتصـــاد واردات‬ ‫و صـــادرات اســـت و این درحالی بودکـــه اصالحـــات بخـــش کشـــاورزی نی ــز‬ ‫دارای ادبیـــات اقتصاد نبـــوده و از کلماتی همچون «بیش بـــود» و «کم بود»‬ ‫استفاده می شـــده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نگاه دولت ســـیزدهم نگاه اقتصادی‬ ‫بـــه حوزه کشاورزی ســـت؛ ما کشـــاورزی را بنگاه تولیـــدی می دانیم و تفاوتی‬ ‫با یـــک کارخانه تولیـــدی مانند فـــرش ندارد‪.‬‬ ‫برخورد قانونی با روزه خواران در انظار عمومی‬ ‫دادســـتان کل کشـــور طـــی نامـــه ای و خطاب بـــه فرمانده نیـــروی انتظامی‬ ‫گفـــت؛ کســـانی که به هردلیـــل روزه نیســـتند می بایســـت از تظاهـــر ب ــه‬ ‫روزه خـــواری خودداری کنند و درصورت ارتکاب تحت عنـــوان اقدام به جرم‬ ‫مشـــهود با انان برخورد قانونـــی الزم صورت گیـــرد و ازانجا که اتومبیل حریم‬ ‫خصـــوص تلقی نمی شـــود تظاهـــر بـــه روزه خـــواری در خودرو نیز مش ــمول‬ ‫برخـــورد قانونی خواهد بود‪ .‬به گزارش روابط عمومی دادســـتانی کل کش ــور؛‬ ‫حجت االسالم والمســـلمین منتظری در نامه ای خطاب به ســـردار اش ــتری‬ ‫ضمـــن تبریـــک فرارســـیدن مـــاه مبارک رمضـــان بر ضـــرورت حفـــظ حرمت‬ ‫این مـــاه بـــزرگ تا کیـــد کـــرد و خواســـتار اقدامـــات پیشـــگیرانه دربـــاره عدم‬ ‫روزه خـــواری درمالعـــام و برخورد با حرمت شـــکنان شـــد‪.‬‬ ‫توزیع یکنواخت صنعت در سراسر کشور‬ ‫با طرح امایش وزارت صمت‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معدن و تجارت در ســـفر به خراســـان رضوی در شهرس ــتان‬ ‫زبرخـــان حضـــور یافـــت و در نشســـت بـــا اعضـــای شـــورای اداری و فع ــاالن‬ ‫اقتصادی این شهرســـتان‪ ،‬بیان کـــرد؛ با اجرای طرح امایـــش وزارت صمت‪،‬‬ ‫صنعـــت به صورت یکنواخت در کل کشـــور توزیع می شـــود‪ .‬به گزارش ش ــاتا؛‬ ‫ی امین‪ ،‬افـــزود؛ مســـائل و دغدغه های فعـــاالن اقتصادی‬ ‫ســـید رضا فاطم ‬ ‫کـــه مربوط بـــه وزارت صمت بـــوده باجدیت پیگیری و ســـایر موضوعات به‬ ‫دســـتگاه های مرتبط ارجاع داده می شـــود‪ .‬وی ادامه داد؛ راه انـــدازی اداره‬ ‫صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت در شهرســـتان زبرخان کـــه به تازگی شهرس ــتان‬ ‫شـــده اســـت را نیـــز موردپیگیـــری قـــرار خواهیـــم داد‪ .‬وزیر صنعـــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـــارت در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود درخصـــوص طـــرح امایش‬ ‫صنعتـــی و معدنـــی و تجـــاری وزارت صمـــت اضافـــه کـــرد؛ نبایـــد صنعت در‬ ‫نقطـــه ای مترا کم و در نقطه دیگر رها شـــده باشـــد و طـــرح امایش صنعتی‬ ‫وزارت صمـــت این موضـــوع را مورد پوشـــش قـــرار می دهد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۱‬درصدی تردد بین استانی‬ ‫فرمانـــده انتظامی کشـــور از افزایش ‪ ۵۱‬درصدی تردد بین اســـتانی طی نوروز‬ ‫امســـال خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ ســـردار حســـین اشـــتری گفت؛ در جاده ها‬ ‫شـــاهد موج برگشت مسافران هســـتیم؛ همه مســـیرها روان است‪ .‬ترافیک‬ ‫در مقاطعی ســـنگین و نیمه ســـنگین اســـت اما گره ترافیکی نداریم‪ .‬شاهد‬ ‫انســـداد هـــم نیســـتیم‪ .‬فرمانـــده انتظامی کشـــور تصریح کرد؛ طبـــق اماری‬ ‫کـــه به بنده ابالغ شـــد‪ ،‬شـــاهد افزایش ‪ ۵۱‬درصدی ترددها در ســـطح کش ــور‬ ‫بودیـــم کـــه بین اســـتانی انجـــام شـــده اســـت‪ .‬حـــدود ‪ ۲۳‬درصد نیز ش ــاهد‬ ‫کاهـــش جان باختـــگان حـــوادث ترافیکـــی هســـتیم کـــه به لطـــف و عنایت‬ ‫الهـــی و همـــکاری مـــردم با پلیس و حضـــور همـــکاران بنده بوده اســـت‪ .‬کار‬ ‫همـــکاران مـــن از ‪ ۲۵‬اســـفندماه اغاز شـــده بود و تـــا ‪ ۱۵‬فروردین مـــاه نیز در‬ ‫خدمت مردم هســـتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫‪ 2486‬شنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2486‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره پنج‬ ‫‪3‬‬ ‫همیشگی حوزه سالمت‬ ‫افزایش تعرفه پزشکان؛ چالش‬ ‫ِ‬ ‫پرداخت ‪۶۰‬درصد هزینه های سالمت از جیب مردم!‬ ‫پیشـنهاد افزایـش ‪60‬درصـدی تعرف ههـای پزشـکی درحالـی‬ ‫ازسـوی سـازمان نظام پزشـکی مطـرح شـده کـه معـاون بیمـه‬ ‫خدمات سلامت سـازمان بیمه سلامت معتقد اسـت ‪60‬درصد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫از هزین ههـای سلامت ا کنـون از جیـب مـردم پرداخـت م ‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ «تعرف ههـای پزشـکی» همـواره محـل اختلاف‬ ‫جامعه پزشـکی با دولت بوده؛ طبق روال هرسـال میزان افزایش‬ ‫تعرفه های پزشـکی توسـط نظام پزشـکی تعیین و سـپس توسط‬ ‫یشـود‪ .‬تعرفه خدمات پزشـکی سـال ‪۹۸‬‬ ‫هیئت دولت تصویب م ‬ ‫افزایـش ‪ ۱۰‬درصـدی در بخـش دولتـی و ‪ ۱۳‬درصـدی در بخـش‬ ‫خصوصـی داشـت کـه این میـزان افزایـش ازطـرف دولـت تصویـب‬ ‫و ابلاغ شـد‪ .‬در سـال ‪ ۹۹‬ایـن تعرف ههـا بـا ‪ ۱۵‬درصـد افزایـش و در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬هـم به گفتـه محسـن مصلحـی؛ دبیـر شـورای عالی‬ ‫سـازمان نظام پزشـکی کشـور‪ ،‬پیشـنهاد سـازمان نظام پزشـکی‬ ‫بـرای افزایـش تعرف ههـای بخـش خصوصـی پزشـکی بـا حداقـل‬ ‫‪ ۵۵‬درصـد بـود کـه این میـزان افزایش براسـاس شـرایط اقتصادی‬ ‫جامعـه تعییـن شـد امـا شـورای عالی بیمـه سلامت ‪ ۲۸.۵‬درصـد‬ ‫افزایش تعرفه را اعالم و هیئت وزیران این افزایش را تصویب کرد‪.‬‬ ‫امسـال نیـز سـازمان نظام پزشـکی پیشـنهاد افزایـش تعرف ههـای‬ ‫پزشـکی را داده اسـت‪ .‬پیشـنهادی کـه بنـا به گفتـه مسـئوالن‬ ‫نهـا‬ ‫ایـن سـازمان پـس از بررسـی های کارشناسـی تهیـه شـده و ا ‬ ‫معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شوند‪ .‬چندی پیش‬ ‫نیز محمد رئیس زاده؛ رئیس کل سـازمان نظام پزشـکی کشـور در‬ ‫نشسـت خبـری کـه در محـل سـازمان نظام پزشـکی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫پیشـنهاد افزایـش تعرفـه گلوبـال ‪60‬درصـدی بـرای تعرف ههـای‬ ‫پزشـکی را مطـرح کـرد و گفـت؛ طبـق کار کارشناسـی کـه انجـام‬ ‫دادیـم‪ ،‬عـدد ‪60‬درصـدی افزایـش تعرف ههـا ب هصـورت گلوبـال‬ ‫موردنظرمـان بـود‪ .‬وی تا کیـد کـرد کـه در برخـی حوز ههـای‬ ‫پزشـکی ‪ ۲۱۷‬درصـد رشـد داشـتیم‪ .‬در حوزه هایـی ماننـد‬ ‫یهـای پزشـکی‪ ،‬بال غبـر ‪ ۲۰۰‬درصـد افزایـش‬ ‫تجهیـزات و فناور ‬ ‫هزینـه داشـتیم کـه تناسـبی بـا تـورم ‪ ۴۵‬تـا ‪ ۵۰‬درصـدی نـدارد‪ .‬در‬ ‫بحـث لـوازم مصرفی تا ‪ ۱۳۰‬درصد رشـد داشـتیم‪ ،‬در بحث نیروی‬ ‫انسـانی و حقـوق و دسـتمزدها در برخـی مرا کـز تا ‪ ۵۷‬درصد رشـد‬ ‫داشـتیم‪ ،‬بعـد هـم از افزایـش ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۲۰‬درصـدی تعرف ههـا صحبـت‬ ‫می کنیـم‪ .‬ایـن قابل قبـول نیسـت‪ .‬بایـد توجـه کـرد کـه ا گـر در‬ ‫نهـم بـدون‬ ‫شـرایط فعلـی یـک مطـب بخواهـد سـرپا بمانـد‪ ،‬ا ‬ ‫سـود‪ ،‬ویزیـت بایـد عـددی بال غبـر حداقـل ‪ ۱۲۰‬هزارتومـان شـود‬ ‫ً‬ ‫و کمتـر از ایـن اصلا ارائـه خدمـات قابل انجـام نیسـت‪ .‬پیشـنهاد‬ ‫افزایش ‪60‬درصدی تعرفه های پزشـکی درحالی ازسـوی سازمان‬ ‫نظام پزشـکی مطـرح شـده اسـت کـه معـاون بیمـه خدمـات‬ ‫سلامت سـازمان بیمـه سلامت بااشـاره به تکلیـف قانـون برنامـه‬ ‫یبـر سـهم ‪ ۲۵‬درصـدی مـردم در پرداخـت‬ ‫ششـم توسـعه مبن ‬ ‫نحـال از افزایـش سـهم جیـب مـردم‬ ‫هزین ههـای سلامت‪ ،‬درعی ‬ ‫در پرداخـت ایـن هزین ههـا طی سـال های اخیر ابـراز نگرانی کرده‬ ‫و گفتـه اسـت متاسـفانه متناسـب با رشـد تـورم‪ ،‬بیم ههـا و دولت‬ ‫سـهم بیشـتری در حـوزه سلامت نداشـتند؛ ایـن مابه التفـاوت‬ ‫از جیـب مـردم پرداخـت شـده‪ .‬مهـدی رضایـی دربـاره سـهم‬ ‫فعلـی مـردم در پرداخـت هزین ههـای سلامت‪ ،‬گفتـه اسـت؛‬ ‫طبـق اسـتنادات قطعـی و اخریـن امـاری کـه براسـاس حسـاب‬ ‫ملـی سلامت در سـال ‪ ۱۳۹۷‬منتشـر شـده اسـت‪ ،‬پرداختـی از‬ ‫جیـب مـردم در هزین ههـای سلامت حـدود ‪ ۴۲‬تـا ‪ ۴۵‬درصـد‬ ‫و سـهم بیم ههـا و دولـت هـم حـدود ‪ ۵۵‬درصـد ذکـر شـده و‬ ‫پـس ازان امـار رسـمی دیگـری منتشـر نشـده اسـت؛ امـا براسـاس‬ ‫اطالعـات غیررسـمی وزارت بهداشـت کـه مـا هـم بـا بررسـی های‬ ‫میدانـی و بررسـی امارنام ههـای دارویـی در سـامانه های خـود‬ ‫تاحدزیـادی ان را قبـول داریـم‪ ،‬درحال حاضـر سـهم پرداختـی‬ ‫از جیـب مـردم در هزین ههـای سلامت حـدود ‪60‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه ایـن امـار نگران کننـده اسـت‪ ،‬معتقـد اسـت؛‬ ‫بااین حسـاب مجمـوع سـهم دولـت و بیم ههـا در پرداخـت‬ ‫یسـت که طبـق قانـون‬ ‫ایـن هزین ههـا ‪ ۴۰‬درصـد اسـت این درحال ‬ ‫فگـذاری شـده بـود تـا در هزین ههـای‬ ‫برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬هد ‬ ‫سلامت سـهم مـردم بـه ‪ ۲۵‬درصـد و سـهم دولـت و بیم ههـا بـه‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد برسـد؛ امـا عکـس این موضـوع درحال حاضـر رخ داده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬درمـورد امـار رسـمی فکـر می کنیـم قطعـا عـدد ‪ ۴۲‬درصـد‬ ‫ً‬ ‫یهـا باتوج هبـه گذشـت حـدودا س هسـال‬ ‫سـهم مـردم در پرداخت ‬ ‫زمـان‪ ،‬تغییـر کـرده‪ .‬متاسـفانه متناسـب بـا رشـد تـورم‪ ،‬بیم ههـا‬ ‫و دولـت سـهم بیشـتری در حـوزه سلامت نداشـتند؛ بنابرایـن‬ ‫ایـن مابه التفـاوت از جیـب مـردم پرداخـت شـده اسـت‪ .‬رضایـی‬ ‫درباره اینکـه سـاالنه چنددرصـد مـردم به دلیل هزین ههـای باالی‬ ‫نمـوارد‬ ‫سلامت بـه زیـر خـط فقـر می رونـد‪ ،‬بیـان کـرده اسـت؛ ای ‬ ‫ً‬ ‫بایـد طبـق امـار رسـمی اسـتخراج شـود کـه فعلا امـار جدیـدی‬ ‫نشـرایط را این گونه‬ ‫دردسـترس نیسـت‪ .‬او راهکار برون رفت از ای ‬ ‫شـرح می دهد‪ :‬دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سـهم سلامت‬ ‫از درامـد ناخالـص ملـی افزایـش یابـد و اولویـت کشـور در حـوزه‬ ‫یسـت که به نظـر می رسـد‬ ‫سلامت کمرنـگ نشـود؛ این درحال ‬ ‫ً‬ ‫نسـهم تنـزل یافتـه اسـت‪ .‬سـهم‬ ‫طـی حـدودا س هسـال اخیر ای ‬ ‫سالمت از درامد ناخالص ملی فرازونشیب دارد‪ ،‬یک سال هایی‬ ‫افزایـش و یـک سـال هایی کاهـش پیـدا می کنـد‪ .‬نکتـه دوم اینکه‬ ‫مـا دچـار یـک نا کارایـی در هزین هکـرد حـوزه سلامت هسـتیم‪.‬‬ ‫همـان مقـدار منابعـی کـه از دولـت بـه حـوزه سلامت اختصـاص‬ ‫می یابـد‪ ،‬به دلیـل نا کارایـی‪ ،‬متاسـفانه نمی توانـد عاملـی باشـد‬ ‫تـا پرداختـی از جیـب مـردم افزایـش نیابـد‪ .‬ا گـر بخواهیـم خـود را‬ ‫بـا کشـورهای همسـایه مقایسـه کنیـم‪ ،‬شـبیه ترین کشـور بـه مـا‬ ‫ترکیـه اسـت کـه سـهم پرداختـی حـوزه سالمتشـان از ‪ GDP‬کمتـر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر مقنی باشـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/10/16-50732‬دفتـر ‪2‬‬ ‫تجـام از مالـک مجتبـی مقنی باشـی فرزنـد غالمعلـی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫ترب ‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول مقـدار یک ربع دانـگ و یک دوم ربع دانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 551‬فرعـی از ‪ 160-136-161‬اصلـی بخـش‬ ‫یسـت سـند مالکیـت‬ ‫‪ 13‬مشـهد اراضـی محمودابـاد‪ -‬کالتـه صوفـی‪ -‬امیرابـاد را نمـوده و مدع ‬ ‫مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک مقـدار یک ربع دانـگ و‬ ‫یک دوم ربع دانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 26829‬صفحـه ‪ 140‬دفتـر ‪ 168‬بـه‬ ‫نـام مجتبـی مقنی باشـی ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 481907‬صـادر و تسـلیم شـده و برابـر سـند شـماره‬ ‫‪ 1382/09/19-7080‬دفتـر ‪ 14‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 42546250‬ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی قـرار‬ ‫گرفت و همچنین ششـدانگ پال ک ‪ 596‬فرعی به مسـاحت ‪ 403508‬مترمربع از محل مالکیت وی‬ ‫و تعـدادی از مالکیـن مشـاعی خـارج و بـه غیـر وا گذار شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتـی و دفتر امال ک بیش‬ ‫از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫یشـود هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫ا گهی و متذکر م ‬ ‫سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به‬ ‫پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر مقنی باشـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/10/16-50732‬دفتـر ‪2‬‬ ‫تجـام از مالـک مهـدی مقنی باشـی فرزنـد علیرضـا بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫ترب ‬ ‫شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول مقدار سـه ربع سـهم و سـه چهارم ربع سـهم‬ ‫مشـاع از مـدار پانـزده سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 553‬فرعـی از ‪-136-161‬‬ ‫‪ 160‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد اراضی محموداباد‪ -‬کالته صوفی‪ -‬امیراباد را نموده و مدعی ست سند‬ ‫مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک مقـدار سـه ربع‬ ‫سـهم و سـه چهارم ربع سـهم مشـاع از مـدار پانـزده سـهم ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪26826‬‬ ‫صفحه ‪ 131‬دفتر ‪ 168‬به نام مهدی مقنی باشی ثبت و سند مالکیت ‪ 481904‬صادر و تسلیم شده‬ ‫و برابـر سـند شـماره ‪ 1382/09/19-7080‬دفتـر ‪ 14‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 42546250‬ریـال در رهـن‬ ‫بانک کشـاورزی قرار گرفت و همچنین ششـدانگ پال ک ‪ 596‬فرعی به مسـاحت ‪ 403508‬مترمربع‬ ‫از محل مالکیت وی و تعدادی از مالکین مشـاعی خارج و به غیر وا گذار شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتی‬ ‫و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند مالکیت رسـمی به ایـن اداره‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتراض در مهلت مقـرر و یا وصول اعتـراض بدون‬ ‫تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر مقنی باشـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/10/16-50732‬دفتـر ‪2‬‬ ‫تجـام از مالـک مجتبـی مقنی باشـی فرزنـد غالمعلـی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫ترب ‬ ‫شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول مقدار سـه ربع سـهم و سـه چهارم ربع سـهم‬ ‫مشـاع از مـدار پانـزده سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 553‬فرعـی از ‪-136-161‬‬ ‫‪ 160‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد اراضی محموداباد‪ -‬کالته صوفی‪ -‬امیراباد را نموده و مدعی ست سند‬ ‫مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک مقـدار سـه ربع‬ ‫سـهم و سـه چهارم ربع سـهم مشـاع از مـدار پانـزده سـهم ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪26825‬‬ ‫صفحـه ‪ 128‬دفتـر ‪ 168‬بـه نـام مجتبـی مقنی باشـی ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 481903‬صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده و برابـر سـند شـماره ‪ 1382/09/19-7080‬دفتـر ‪ 14‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 42546250‬ریـال در‬ ‫رهـن بانـک کشـاورزی قـرار گرفـت و همچنیـن ششـدانگ پلا ک ‪ 596‬فرعـی بـه مسـاحت ‪403508‬‬ ‫مترمربـع از محـل مالکیـت وی و تعـدادی از مالکیـن مشـاعی خـارج و بـه غیـر وا گـذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪120‬‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر مغنی باشـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/10/16-50732‬دفتـر ‪2‬‬ ‫تجـام از مالـک مهـدی مغنی باشـی فرزنـد علیرضـا بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫ترب ‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول مقـدار ربـع سـهم مشـاع از شـش سـهم‬ ‫چهارخمـس مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 554‬فرعـی از ‪136-160-161‬‬ ‫یسـت سـند‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد اراضـی محمودابـاد‪ -‬کالتـه صوفـی‪ -‬امیرابـاد را نمـوده و مدع ‬ ‫مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه به حکایت سـامانه مدیریت کشـوری امال ک مقدار ربع سـهم‬ ‫مشـاع از شـش سـهم چهارخمـس مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 14288‬صفحـه ‪113‬‬ ‫دفتـر ‪ 109‬بـه نـام مهـدی مغنی باشـی ثبـت و سـند مالکیـت ‪018156‬الـف‪ 81‬صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫و برابـر سـند شـماره ‪ 1382/09/19-7080‬دفتـر ‪ 14‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 42546250‬ریـال در رهـن‬ ‫از ما اسـت اما علی رغم این موضوع پرداخت از جیب مردمشـان‬ ‫هـم کمتـر از مـا اسـت؛ زیـرا نظـام سلامت کارایـی دارنـد‪ .‬نا کارایی‬ ‫یشـود تـا هزینـه ان را مـردم پرداخـت‬ ‫نظـام سلامت مـا سـبب م ‬ ‫کنند‪ .‬ازسـویی‪ ،‬محمد رئیس زاده (رئیس سـازمان نظام پزشکی)‬ ‫معتقـد اسـت‪ ،‬طـی سـال های اخیـر منابـع و مصـارف دیـده‬ ‫شـده ولـی قیمـت تما مشـده خدمـات را درنظـر نگرفته انـد بلکـه‬ ‫تعرف هگـذاری براسـاس منابـع بیمـه انجـام شـده اسـت و قیمـت‬ ‫یشـود‪ .‬این موضـوع باعـث شـده‬ ‫تما مشـده خدمـات دیـده نم ‬ ‫تعرف ههـای مصـوب طـی سـال های اخیـر رشـد و قیمـت منطقـی‬ ‫نداشـته باشـد‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬بیمـه بایـد منابعـی را تدویـن و تهیه‬ ‫کنـد کـه فشـاری بـه مـردم وارد نشـود‪ .‬دود واقعـی نبـودن تعرفـه‬ ‫پزشـکان به چشـم مـردم مـی رود‪ .‬شـورای عالی بیمـه قیمـت‬ ‫واقعی را منظور نمی کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش‬ ‫می دهـد کـه تفـاوت ان را جامعـه پزشـکی و مـردم بایـد پرداخـت‬ ‫بهـا بسترسـاز‬ ‫کننـد کـه این موضـوع ممکـن اسـت در برخـی مط ‬ ‫تخلـف شـود‪ .‬وقتـی تعرف ههـا واقعـی نباشـد و بیمـه خدمـات را‬ ‫یشـود هزینه خرید تجهیـزات و‬ ‫پوشـش ندهـد پزشـک مجبـور م ‬ ‫وسـایل را به نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشـود‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرده‪ ،‬واقعی نبـودن تعرفـه و عدم پوشـش بیمـه‪،‬‬ ‫بسترسـاز فسـاد خواهـد شـد‪ .‬طـی هشت سال گذشـته ویزیـت‬ ‫پزشـک عمومـی از ‪ ۱۰‬هزارتومـان بـه ‪ ۵۰‬هزارتومـان رسـیده کـه‬ ‫به هیچ وجـه متناسـب بـا تـورم نیسـت‪ .‬بیمـه اعلام می کنـد که ما‬ ‫منابـع نداریـم و بیمار و پزشـک باید خودشـان هزینـه را پرداخت‬ ‫یکـه بیمـه بایـد قیمـت واقعـی خدمـات را ببینـد‪.‬‬ ‫کننـد درصورت ‬ ‫ترکیب شورای عالی بیمه نامتوازن و غیرقانونی است به طوری که‬ ‫ارائه کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در برابر هشت خریدار‬ ‫خدمـت‪ .‬به گفتـه رئیـس زاده‪ ،‬سـازمان نظام پزشـکی پیشـنهاد‬ ‫تعرفه گـذاری را بـرای سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـه شـورای عالی بیمـه ارسـال‬ ‫بانک کشـاورزی قرار گرفت و همچنین ششـدانگ پال ک ‪ 596‬فرعی به مسـاحت ‪ 403508‬مترمربع‬ ‫از محل مالکیت وی و تعدادی از مالکین مشـاعی خارج و به غیر وا گذار شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتی‬ ‫و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به ایـن اداره‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت مقرر و یا وصـول اعتراض بدون‬ ‫تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر مقنی باشـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/10/16-50732‬دفتـر ‪2‬‬ ‫تجـام از مالـک مهـدی مقنی باشـی فرزنـد علیرضـا بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫ترب ‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول مقـدار یک ربع دانـگ و یک دوم ربع دانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 551‬فرعـی از ‪ 160-136-161‬اصلـی بخـش‬ ‫یسـت سـند مالکیـت‬ ‫‪ 13‬مشـهد اراضـی محمودابـاد‪ -‬کالتـه صوفـی‪ -‬امیرابـاد را نمـوده و مدع ‬ ‫مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک مقـدار یک ربع دانـگ و‬ ‫یک دوم ربع دانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 26830‬صفحـه ‪ 143‬دفتـر ‪ 168‬بـه‬ ‫نـام مهـدی مقنی باشـی ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 481908‬صـادر و تسـلیم شـده و برابـر سـند شـماره‬ ‫‪ 1382/09/19-7080‬دفتـر ‪ 14‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 42546250‬ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی قـرار‬ ‫گرفت و همچنین ششدانگ پال ک ‪ 596‬فرعی به مساحت ‪ 403508‬مترمربع از محل مالکیت وی‬ ‫و تعـدادی از مالکیـن مشـاعی خـارج و بـه غیر وا گذار شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتـی و دفتر امال ک بیش‬ ‫از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبـت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫یشـود هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫ا گهی و متذکر م ‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را‬ ‫یسـت‬ ‫بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر مغنی باشـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1399/10/16-50732‬دفتـر ‪2‬‬ ‫تجـام از مالـک مجتبـی مقنی باشـی فرزنـد غالمعلـی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫ترب ‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول مقـدار ربـع سـهم مشـاع از شـش سـهم‬ ‫چهارخمـس مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 554‬فرعـی از ‪136-160-161‬‬ ‫یسـت سـند‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد اراضـی محمودابـاد‪ -‬کالتـه صوفـی‪ -‬امیرابـاد را نمـوده و مدع ‬ ‫مالکیت مزبور مفقود شـده اسـت که به حکایت سـامانه مدیریت کشـوری امال ک مقدار ربع سـهم‬ ‫مشـاع از شـش سـهم چهارخمـس مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 26822‬صفحـه ‪119‬‬ ‫دفتـر ‪ 168‬بـه نـام مجتبـی مقنی باشـی ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 631200‬صـادر و تسـلیم شـده و برابـر‬ ‫سـند شـماره ‪ 1382/09/19-7080‬دفتـر ‪ 14‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 42546250‬ریـال در رهـن بانـک‬ ‫کشـاورزی قـرار گرفـت و همچنیـن ششـدانگ پلا ک ‪ 596‬فرعـی بـه مسـاحت ‪ 403508‬مترمربـع از‬ ‫محـل مالکیـت وی و تعـدادی از مالکیـن مشـاعی خـارج و بـه غیـر وا گـذار شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتی‬ ‫و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به ایـن اداره‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت مقرر و یا وصـول اعتراض بدون‬ ‫تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک یک فرعـی از ‪ 1191‬اصلی واقـع در اراضی‬ ‫شـهر تربت جام بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫بدینوسـیله به کلیه مالکین مشـاعی پال ک های ‪ 1191‬ورثه مومن و ‪ 1192‬ورثه مومن و ‪ 1193‬محمد‬ ‫یشـود نظر‬ ‫ترحمـی و غیـره از پلا ک یـک فرعـی از ‪ 1191‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر تربت جام ابالغ م ‬ ‫بـه اینکـه مالکیـن ششـدانگ پلا ک یـک فرعـی از ‪ 1191‬اصلـی واقـع در اراضی شـهر تربت جام بخش‬ ‫‪ 13‬مشـهد تقاضـای تنظیـم صورت مجلـس تعییـن طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک مذکـور را کـرده‬ ‫اسـت و مقرر شـده نماینده و نقشـه بردار این اداره در مورخ ‪ 1401/02/27‬سـاعت ‪10‬صبح جهت‬ ‫اجـرای عملیـات نقشـه برداری بـه محـل وقـوع ملـک عزیمـت کننـد‪ ،‬لذا بـه علت عدم دسترسـی به‬ ‫یشـود که‬ ‫سـایر مالکین همجوار و به اسـتناد ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابالغ م ‬ ‫یسـت عدم حضور مالکین همجوار‬ ‫در تاریخ مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪ .‬بدیه ‬ ‫مانـع از انجام عملیات نقشـه برداری نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ایـوب عظیمی میش مسـت فرزنـد عبدالعظیم به موجـب دو برگ استشـهادیه‬ ‫شـهادت شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫یسـت سـند‬ ‫مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 74‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدع ‬ ‫مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ‬ ‫پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 76434‬صفحـه ‪ 388‬دفتـر ‪ 443‬بـه نـام ایـوب عظیمی میش مسـت ثبت و‬ ‫کـرد کـه تائیـد نشـد‪ .‬شـورای عالی بیمـه افزایـش ‪ ۲۸‬درصـدی‬ ‫تعرفـه را داد و سـازمان نظام پزشـکی ان را تاییـد نکـرد‪ .‬دولت باید‬ ‫منابـع بیمـه را متناسـب بـا تعرفـه واقعـی افزایـش دهـد‪ .‬سـازمان‬ ‫نهـای علمـی قیمـت واقعـی‬ ‫نظام پزشـکی بـا مشـورت انجم ‬ ‫خدمـات را بـه سـازمان برنامه وبودجـه اعلام کـرد تـا کارشناسـان‬ ‫بداننـد کـه قیمـت واقعـی تما مشـده ویزیـت پزشـک عمومـی‬ ‫چقدر است تا بتواند تا تصمیم گیری درستی انجام شود‪ .‬سعید‬ ‫کریمـی؛ معـاون درمـان وزارت بهداشـت نیـز‪ ،‬دربـاره وضعیـت‬ ‫تعرفه های پزشـکی سـال ‪ ،۱۴۰۱‬گفته است؛ در شورای عالی بیمه‬ ‫عددهـای مربـوط بـه تعرف ههـای پزشـکی سـال جـاری مصـوب‬ ‫یکـه هنـوز ابلاغ نشـده‪ ،‬نمی توانـم اعـداد و‬ ‫شـده‪ ،‬امـا ازانجای ‬ ‫نحـال مصوبـات به سـازمان‬ ‫طبـه ان را ذکـر کنـم‪ .‬درعی ‬ ‫ارقـام مربو ‬ ‫برنامه وبودجـه ارسـال شـده تـا نهایـی شـده و بـرای هیئت دولـت‬ ‫ارسـال شـود‪ .‬طبـق قولـی کـه بـه مـا داده انـد‪ ،‬طـی هفتـه جـاری‬ ‫یـا هفتـه اینـده بحـث تعرف ههـا در هیئت دولـت مطـرح شـده‬ ‫یشـود‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬پیشـنهاد های وزارت‬ ‫و تصمیم گیـری م ‬ ‫بهداشـت هـم دربـاره تعرف ههـا متفاوت بـوده اسـت‪ .‬البته ترکیب‬ ‫شـورای عالی بیمه متشـکل از نماینده وزارت بهداشت‪ ،‬سازمان‬ ‫نظام پزشـکی‪ ،‬دبیـر شـورای عالی بیمـه‪ ،‬نماینـدگان بیم ههـا و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫‪ ...‬اسـت و در انجـا بحـث افزایـش تعرفـه چکـش کاری م ‬ ‫ً‬ ‫یتـوان دربـاره ان‬ ‫فعلا عـدد افزایـش تعرف ههـا قطعـی نیسـت و نم ‬ ‫اظهارنظـر کـرد‪ .‬کریمـی معتقـد اسـت‪ ،‬اعـداد نزدیـک بـه افزایـش‬ ‫‪ ۲۸.۵‬و ‪ ۳۰‬درصـد مطـرح شـده کـه البتـه هنـوز قطعـی نیسـت و‬ ‫بایـد منتظـر تصمیـم هیئت دولـت بـود‪ .‬البتـه بایـد توجه کـرد که‬ ‫باتوج هبـه افزایـش بـاالی حقـوق و دسـتمزد‪ ،‬بـار بیمارسـتان ها‬ ‫بـاال مـی رود‪ .‬درنتیجه پیشـنهاد افزایـش تعرفه ها در حـد ‪ ۲۸.۵‬و‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد بـوده که البته همان طورکه اعالم کردم‪ ،‬قطعی نیسـت‬ ‫و مصـوب نشـده و تصمیـم نهایـی بـا هیئت دولـت اسـت‪.‬‬ ‫سـند مالکیت ‪213407‬د‪ 91‬صادر و تسـلیم شـده‪ .‬پرونده ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتب یـک نوبت ا گهـی و متذکر‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫م ‬ ‫نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول‬ ‫سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـد زواری فرزنـد حسـین بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب اپارتمـان مسـکونی بـه شـماره‬ ‫یسـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود‬ ‫پلا ک ‪ 414‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدع ‬ ‫شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت‬ ‫‪ 76117‬صفحه ‪ 98‬دفتر ‪ 441‬به نام محمد زواری ثبت و سند مالکیت ‪213305‬د‪ 91‬صادر و تسلیم‬ ‫شـده‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک مـاده ‪120‬‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪ .‬رهنـی شـماره ‪ 1392/10/16-75779‬دفترخانه رسـمی‬ ‫تجـام بـه‬ ‫تجـام اسـتان خراسـان رضـوی کـه بـه نفـع بانـک مسـکن شـعبه ترب ‬ ‫شـماره ‪ 25‬شـهر ترب ‬ ‫مبلـغ ‪ 399/491/021‬ریـال بـه مـدت ‪ 180‬مـاه ثبـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مریـم ابراهیـم زاده فرزنـد اسـماعیل بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه‬ ‫یسـت سـند مالکیـت مزبور‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 2796‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدع ‬ ‫مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل‬ ‫ثبـت ‪ 39633‬صفحـه ‪ 92‬دفتـر ‪ 240‬بـه نـام مریـم ابراهیـم زاده ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 999243‬صـادر‬ ‫و تسـلیم شـده و سـه مـورد بازداشـت دائـم بـه موجـب دسـتور شـماره ‪ 1398025001071351‬مـورخ‬ ‫تجـام بـه‬ ‫‪ 1398/04/18‬صـادره از شـعبه اول بازپرسـی دادسـرای عمومـی و انقلاب شهرسـتان ترب ‬ ‫مبلـغ ‪ 500.000.000‬ریـال و بـه موجـب دسـتور شـماره ‪ 140025990035945635‬مـورخ ‪1400/09/22‬‬ ‫تجـام بـه مبلـغ‬ ‫صـادره از شـعبه دوم بازپرسـی دادسـرای عمومـی و انقلاب شهرسـتان ترب ‬ ‫‪ 5.000.000.000‬ریـال و بـه موجـب دسـتور شـماره ‪ 140025990036362369‬مـورخ ‪1400/09/25‬‬ ‫تجـام به مبلـغ ‪ 2.000.000.000‬ریال بازداشـت‬ ‫صـادره از شـعبه ‪ 103‬دادگاه کیفـری دو شهرسـتان ترب ‬ ‫اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک مـاده ‪120‬‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306005000013‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/01/08‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض اقـای رحمـان عارفی فرزند محمدعلی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 158/85‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 47‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی کریم ابـاد بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫یبـی وثوقـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تلکیف‬ ‫خانـم حاجیه ب ‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این‬ ‫ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‬ ‫کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1033‬‬ ‫گزارش‬ ‫حمایت از زنان سرپرست خانوار‬ ‫با ایجاد «صندوق ضمانت»‬ ‫معـــاون امـــور زنـــان و خانـــواده رئیس جمهـــوری بااشـــاره به تصوی ــب‬ ‫«صنـــدوق ضمانـــت زنـــان سرپرســـت خانـــوار» در جلســـه نخس ــت‬ ‫ســـتاد ملـــی زن و خانـــواده دولـــت ســـیزدهم‪ ،‬دربـــاره جزئیـــات ای ــن‬ ‫صنـــدوق گفـــت؛ بـــا تشـــکیل ایـــن صنـــدوق و بـــا همـــکاری وزارت کار‪،‬‬ ‫امیـــد داریـــم بتوانیـــم پوشـــش دهی خوبـــی را بـــرای ان دســـته از زن ــان‬ ‫سرپرس ــت خان ــواری ک ــه ج ــزو دهک ه ــای ی ــک ت ــا پن ــج هس ــتند و البت ــه‬ ‫تحت حمایـــت کمیتـــه امـــداد نیـــز نیســـتند‪ ،‬داشـــته باشـــیم‪ .‬به گـــزارش‬ ‫ایس ــنا؛ انس ــیه خزعل ــی در حاش ــیه جلس ــه اول س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده‬ ‫دولـــت ســـیزدهم کـــه به تازگـــی بـــا حضـــور رئیس جمهـــوری برگـــزار ش ــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد؛ جلســه ســتاد ملــی زن و خانــواده بعــد از چندمــاه کارشناســی‬ ‫و فراقــوه ای بــر روی مصوباتــی کــه قــرار بــود دراین جلســه ســتاد پیشــنهاد‬ ‫داده ش ــود‪ ،‬برگ ــزار ش ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه ق ــرار ب ــود چه ــار پیش ــنهاد در‬ ‫نخســـتین جلســـه ســـتاد ملـــی زن و خانـــواده دولـــت ســـیزدهم ارائ ــه‬ ‫شـــود کـــه به دلیـــل کمبـــود وقـــت و زمـــان تنهـــا دو پیشـــنهاد تصوی ــب‬ ‫ش ــد و فرص ــت ب ــرای س ــایر پیش ــنهاد ها باق ــی نمان ــد‪ ،‬ایـ ـن را ه ــم گف ــت‬ ‫کـــه رئیس جمهـــوری قـــول دادنـــد در اولین فرصـــت بـــرای بررســـی س ــایر‬ ‫پیش ــنهاد ها جلس ـه ای برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ .‬مع ــاون ام ــور زن ــان و خان ــواده‬ ‫رئیس جمهـــوری دربـــاره جزئیـــات مصوبـــات نخســـتین جلســـه س ــتاد‬ ‫مل ــی زن و خان ــواده‪ ،‬توضی ــح داد؛ اولی ــن مصوب ــه مرب ــوط ب ــه «صن ــدوق‬ ‫ضمان ــت زن ــان سرپرس ــت خان ــوار» اس ــت‪ .‬از مش ــکالتی ک ــه در اس ــتان ها‬ ‫ب ــا ان مواجهی ــم این اســت که زن ــان سرپرس ــت خان ــوار به دلی ــل نداش ــتن‬ ‫ضامـــن نمی تواننـــد وام اشـــتغال دریافـــت کننـــد و به همین دلی ــل‬ ‫بســـیاری از اعتباراتـــی کـــه دراین راســـتا بـــرای زنـــان سرپرســـت خان ــوار‬ ‫درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪ ،‬ج ــذب نمی ش ــود‪ .‬خزعل ــی تصری ــح ک ــرد؛ ب ــا‬ ‫تش ــکیل ای ــن صن ــدوق و ب ــا هم ــکاری وزارت کار‪ ،‬امی ــد داری ــم بتوانی ــم‬ ‫پوشـ ـش دهی خوب ــی را ب ــرای ان دس ــته از زن ــان سرپرس ــت خان ــواری ک ــه‬ ‫جـــزو دهک هـــای یـــک تـــا پنـــج هســـتند و درعین حـــال تحت حمای ــت‬ ‫کمیت ــه ام ــداد نی ــز نیس ــتند‪ ،‬داش ــته باش ــیم‪ ،‬تع ــداد ای ــن زن ــان نی ــز ک ــم‬ ‫ً‬ ‫نیس ــت و ح ــدودا بی ــش از دومیلیون نف ــر هس ــتند و امیدواری ــم بتوانی ــم‬ ‫حمای ــت و کمک ــی ب ــرای این ه ــا داش ــته باش ــیم‪ .‬وی درادام ــه بااش ــاره به‬ ‫مصوب ــه دوم این جلس ــه و بابیان اینک ــه ای ــن مصوب ــه مرب ــوط ب ــه س ــاختار‬ ‫معاونـــت و مشـــاوران امـــور زنـــان در وزارتخانه هـــا و سازمان هاس ــت‪،‬‬ ‫افــزود؛ دراین جلســه ارتباطــی کــه معاونــت بایــد بــا ایــن مشــاوران داشــته‬ ‫باش ــد و جایگاه ــی ک ــه ای ــن مش ــاوران بای ــد در وزارتخانه ه ــا و س ــازمان ها‬ ‫داشــته باشــند موردبررســی قــرار گرفــت و مقــرر شــد ایــن مشــاوران ارتقــای‬ ‫جای ــگاه داش ــته باش ــند‪ .‬پســت هایی ب ــه ای ــن مش ــاوران داده ش ــود ت ــا در‬ ‫س ــطح مع ــاون و مدی ــرکل باش ــند و در تصمیم گیری ه ــای کالن س ــازمان‬ ‫و وزارتخان ــه دخال ــت داده ش ــوند و در تم ــام ش ــوراها نظ ــر ان ه ــا گرفت ــه‬ ‫ش ــود و درواق ــع صاحــب رای و نظ ــر در ش ــوراها باش ــند‪ .‬خزعل ــی در پای ــان‬ ‫بـــا یـــاداوری اینکـــه طـــی هشت سال گذشـــته تنهـــا ســـه مرتبه جلس ــه‬ ‫س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده برگ ــزار ش ــده اس ــت و باتا کیدبراینک ــه جلس ــات‬ ‫ای ــن س ــتاد بای ــد باتوجه ب ــه نی ــاز زن ــان ب ــا فاصل ــه ک ــم از ه ــم برگ ــزار ش ــوند‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد؛ امی ــد داری ــم بتوانی ــم قانون ه ــای حمایت ــی بان ــوان را ب ــا‬ ‫کار کارشناســـی دراین جلســـات ارائـــه دهیـــم و این جلســـات زودبـــه زود‬ ‫برگـــزار شـــوند‪ .‬درخصـــوص جلســـه بعـــدی ســـتاد ملـــی زن و خان ــواده‬ ‫نیـــز امیدواریـــم بتوانیـــم در هفته هـــای اینـــده از رئیس جمه ــوری‬ ‫وقت بگیریم‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم خیربی بی شـهنوازی به اسـتناد یک برگ استشـهادیه ای سـند مالکیت حدنگاری‬ ‫که به امضای شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 19‬خاش رسـیده مدعی سـت‬ ‫کـه سـند دفترچـه ای به شـماره چاپی ‪ 285193‬مربوط به ششـدانگ یکبـاب منزل پال ک‬ ‫‪ 411‬فرعـی از ‪ 1822‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر خـاش مـورد ثبـت ‪12570‬‬ ‫صفحه ‪ 372‬دفتر ‪ 75‬به علت جابجایی مفقود شـده و درخواسـت صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی نمـوده و مـورد ثبـت در رهـن و بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصره‬ ‫یشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی‬ ‫یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم است‪ ،‬از تاریخ نشر‬ ‫ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪،‬‬ ‫بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫مجیـد جمشـیدی فر‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک خـاش‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪5/4‬‬ ‫سیدهاشـم موسوی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306005010628‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/12/25‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض اقـای محمدابراهیـم عابدی نیـک فرزنـد حسـین نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 149/60‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 95‬فرعـی از ‪3‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی گـذر ده جیلوگـر بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای علی اصغـر رسـتگار فرزنـد محمدصـادق محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده‬ ‫‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا درصورتی که اشخاص ذینفع‬ ‫بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد؛ که‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل را‬ ‫ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1056‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫ا گهی مزایده منزل و باغ ویالیی متصل بهم پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 121‬اصلی‬ ‫ملکی اقای حسین اولیایی‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق (شـماره پرونـده ‪ )9100400609100848‬ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل و باغ ویلا متصـل بـه هـم بـه مسـاحت ‪ 11582/20‬مترمربـع پلا ک ‪ 19‬فرعـی از‬ ‫‪ 121‬اصلـی بخـش ‪ 2‬خلیل ابـاد بـه ادرس خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان خلیل ابـاد‪ ،‬خیابـان‬ ‫شـهید باهنـر‪ ،‬حاشـیه بلـوار پـارک جنگلـی‪ ،‬کـه سـند مالکیـت ششـدانگ بـه شـماره دفتـر‬ ‫‪ 77‬صفحـه ‪ 287‬و شـماره چاپـی ‪ 779240‬بـه نـام حسـین اولیایـی فرزنـد علیخـان ثبـت و‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت و طبـق سـند رهنـی شـماره ‪ 126413‬مـورخ ‪ 1389/08/11‬در‬ ‫قبال مبلغ ‪ 3/500/000/000‬ریال به اضافه سـود تاخیر و جرایم و حق االجرا در رهن تعاونی‬ ‫مولی الموحدیـن قـرار گرفتـه و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪129/020/800/000‬‬ ‫ریـال ارزیابـی شـده‪ .‬پلا ک فـوق دارای ‪ 550‬مترمربـع اعیانی مسـکونی‪ ،‬اسـتخر ‪ 100‬مترمربع‪،‬‬ ‫سـاختمان نیمه سـاز ‪ 600‬مترمربع در حد سـفت کاری تا مرحله پوشـش سـقف بتونی در دو‬ ‫طبقـه سـاختمان سـرایداری و انبـاری ‪ 106‬مترمربـع و سـالن دامـداری و االچیـق‪ ،‬دارای دو‬ ‫امتیاز انشعابات اب و گاز و یک امتیاز برق سه فاز که برابر گزارش کارشناسی در تصرف اقای‬ ‫حسـین اولیایی اسـت‪ ،‬پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز پنجشـنبه مورخه ‪1401/02/22‬‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان خلیل ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫خلیل ابـاد‪ ،‬حاشـیه میـدان صاحب الزمان(عـج) از طریق مزایـده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬الزم بـه ذکـر‬ ‫از مبلـغ مذکـور شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه م ‬ ‫اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـترا ک‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض‬ ‫و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بده ‬ ‫شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪،‬‬ ‫بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز درصورت وجـود مازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی بابت هزینه های‬ ‫ً‬ ‫فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول‬ ‫ً‬ ‫می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی‬ ‫در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/08 :‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خلیل اباد‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 8‬اردیبهشت ‪ 26 1401‬رمضان ‪ 28 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2486‬‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫اهمی ــت و جای ــگاه ش ــهرداری در انج ــام پروژ هه ــای عمران ــی و‬ ‫تکمی ــل کاره ــای نیمه تم ــام همیش ــه در ک ــرج در اولوی ــت ب ــوده و‬ ‫هســت؛ با توج هبــه ایــن امــر مهــم‪ ،‬شــهردار جــوان و انقالبــی کــرج‬ ‫ت ــاش می کن ــد ب ــا تعام ــل بیش ــتر و بهت ــر ب ــا اعض ــای ش ــورای ش ــهر‬ ‫در ســال جــاری ایــن پروژ ههــا را تعییــن و تکلیــف کنــد و بــا تکمیــل‬ ‫نه ــا‪ ،‬گام ــی ب ــرای رف ــاه و اس ــایش ش ــهروندان ش ــهر ش ــهید پرور‬ ‫ا ‬ ‫نش ــهر ک ــرج گف ــت‪« :‬ب ــا‬ ‫ک ــرج ب ــردارد‪ .‬درهمین راس ــتا؛ ش ــهردار کال ‬ ‫تهــای شــورای اســامی شــهر و بــا کار جهــادی‪ ،‬بازدیدهــای‬ ‫حمای ‬ ‫مس ــتمر و مانع زدای ــی از فعالی ــت ه ــای پیمان ــکاران‪ ،‬امس ــال‬ ‫تغیی ــرات اساس ــی را در وضعی ــت پروژ هه ــای نیمه تم ــام س ــطح‬ ‫شــهر شــاهد خواهیــم بــود و هرگونــه رکــود‪ ،‬وقفــه یــا رونــد تعطیــل و‬ ‫نیمه تعطیــل در کارهــا خــط قرمــز غیرقابــل چشم پوشــی ب هشــمار‬ ‫مـ ـی رود»‪ .‬مصطف ــی س ــعیدی اف ــزود‪« :‬تقاط ــع غیرهمس ــطح‬ ‫ماه ــان‪ -‬ازادی‪ ،‬پارک ــرود‪ ،‬ف ــاز س ــوم کنارگ ــذر مهرش ــهر‪ ،‬چندی ــن‬ ‫س ــوله چندمنظ ــوره مدیری ــت بح ــران‪ ،‬پارکین ــگ طبقات ــی‪،‬‬ ‫کلکتوره ــای جم ــع اوری ابه ــای س ــطحی‪ ،‬س ــاختمان ش ــماره ‪۲‬‬ ‫شــهرداری‪ ،‬چندیــن فقــره اصــاح هندســی و بازگشــایی معبــر‪ ،‬فــاز‬ ‫نخس ــت بزرگ ــراه ش ــمالی‪ ،‬اح ــداث ‪ ۳۰‬پ ــارک محل ـه ای در مناط ــق‬ ‫ده گانــه و… در اولویــت بهر هبــرداری در ســال ‪ ۱۴۰۱‬قــرار دارنــد کــه در‬ ‫کن ــار ان پ ــروژه ه ــای ض ــروری نی ــز در دس ــتور کار ق ــرار می گیرن ــد»‪.‬‬ ‫به گفت ــه ش ــهردار مرک ــز الب ــرز؛ تحق ــق بودج ــه ‪ ۶۱‬هزار میلیارد ریال ــی‬ ‫به عنــوان نقشــه راه اقدامــات عمرانــی و خدماتــی مدیریــت شــهری‬ ‫ک ــرج در س ــال ج ــاری از طری ــق تحق ــق مناب ــع درام ــدی و وص ــول‬ ‫مطالبــات کالن در دســتور کار خواهــد بــود؛ ضمــن انکــه پیگیــری‬ ‫حه ــای جه ــادی‪ ،‬ت ــداوم ش ــفاف س ــازی در انتش ــار ام ــار و‬ ‫طر ‬ ‫اطالع ــات مال ــی و اداری‪ ،‬س ــاماندهی مناب ــع انس ــانی و عدال ــت‬ ‫پرداخت ــی و فرایندهای ــی همچ ــون «چهارش ــنبه ه ــای مردم ــی»‬ ‫نی ــز م ــد نظ ــر ق ــرار دارد‪ .‬س ــعیدی اظه ــار ک ــرد‪« :‬ب ــا مس ــاعدت و‬ ‫توج ــه دول ــت محت ــرم ب ــه پروژ هه ــای کالن قط ــار ش ــهری و بزرگ ــراه‬ ‫ش ــمالی و تا کی ــد اعض ــای محت ــرم ش ــورای اس ــامی ش ــهر‪ ،‬ت ــاش‬ ‫می کنیــم تــا اقدامــات خوبــی در راســتای تکمیــل و بهر هبــرداری از‬ ‫نهــا صــورت پذیــرد‪ ،‬واقعیــت ان اســت کــه با توج هبــه گســتردگی‬ ‫ا ‬ ‫حه ــا و نی ــاز ب ــه مناب ــع عظی ــم مال ــی‪ ،‬مدیری ــت ش ــهری ب ــا‬ ‫ای ــن طر ‬ ‫نه ــا به تنهای ــی‬ ‫ته ــای درام ــدی ق ــادر ب ــه پیش ــبرد ا ‬ ‫محدودی ‬ ‫نیســت و امیدواریــم کــه بــا تحقــق وعد ههــا و مصوبــات ســفر اخیــر‬ ‫ریاسـت جمهوری بــه اســتان‪ ،‬شــاهد رقــم خــوردن اتفاقــات خوبــی‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫راه و نگاه‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫امسال پروژه های نیمه تمام‬ ‫با حمایت شورای شهر تکمیل خواهد شد‬ ‫در جه ــت خدم ــت ب ــه م ــردم باش ــیم»‪.‬‬ ‫تعیین تکلیفابربدهکار سه هزار میلیارد ریالیشهرداری کرج‬ ‫شــهردار کــرج از تعییــن تکلیــف یکــی از ابربدهــکاران ایــن نهــاد بــا‬ ‫یه ــای مس ــتمر و‬ ‫بی ــش از ســه هزار میلیارد ریال بده ــی ب ــا پیگیر ‬ ‫تش ــکیل جلس ــات متع ــدد کارشناس ــی خب ــر داد و گف ــت ک ــه ای ــن‬ ‫رونــد در ســال جــاری بــا جدیــت و اهتمــام جهــادی ادامــه خواهــد‬ ‫داش ــت‪ .‬مصطف ــی س ــعیدی در حاش ــیه بازدی ــد از رون ــد تکمی ــل‬ ‫برخ ــی پروژ هه ــای نیمه تم ــام س ــطح ش ــهر گف ــت‪« :‬در راس ــتای‬ ‫اس ــتیفای حق ــوق ش ــهرداری و ب ــا تا کی ــد اعض ــای ش ــورای ش ــهر و‬ ‫یه ــای مس ــتمر و تش ــکیل جلس ــات متع ــدد کارشناس ــی‬ ‫پیگیر ‬ ‫ط ــی شش ماه گذش ــته یک ــی از ابربده ــکاران ش ــهرداری ک ــرج ب ــا‬ ‫بی ــش از ‪ 300‬میلیارد توم ــان بده ــی در منطق ــه ‪ ۶‬تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫شــد»؛ وی افــزود‪« :‬یکــی از بزرگ تریــن پروژه هــای ســاختمانی کــه‬ ‫ب ــا تخلف ــات بس ــیار زی ــاد اح ــداث ش ــده‪ ،‬ط ــی س ــال های گذش ــته‬ ‫متوق ــف گردی ــده و عم ــا ام ــکان وص ــول مطالب ــات ش ــهرداری از‬ ‫ان میس ــر نب ــوده اس ــت‪ ،‬ا کن ــون و پ ــس از ط ــرح و رس ــیدگی در‬ ‫کمیس ــیون م ــاده ص ــد‪ ،‬رای ان ص ــادر ش ــده و وص ــول مطالب ــات‬ ‫بــه صــورت کامــل طــی چنــد روز اینــده بــه انجــام خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫ش ــهردار مرک ــز الب ــرز ادام ــه داد‪« :‬در راس ــتای تعیی ــن تکلی ــف و‬ ‫اس ــتیفای حق ــوق ش ــهرداری از ابربده ــکاران ک ــه بعض ــا در براب ــر‬ ‫یه ــای میلی ــاردی خ ــود مقاوم ــت می کنن ــد ی ــا‬ ‫پرداخ ــت بده ‬ ‫به جه ــت برخ ــی ش ــرایط‪ ،‬عم ــا ام ــکان وص ــول مبال ــغ س ــخت تر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬پیگیــری ویــژه ای در دســتور کار دوره ششــم مدیریــت‬ ‫ش ــهری ک ــرج ک ــه ب ــا روحی ــه جه ــادی و اهتم ــام انقالب ــی روی کار‬ ‫امــده‪ ،‬قــرار گرفتــه اســت و در همیــن ارتبــاط یکــی از مــوارد محقــق‬ ‫ش ــده در منطق ــه ‪ ۶‬ب ـه زودی واری ــز ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان ــی ب ــه خزان ــه‬ ‫ش ــهر را به هم ــراه خواه ــد داش ــت»‪ .‬س ــعیدی خاطر نش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬انتظ ــار مــی رود ک ــه س ــایر مناط ــق ش ــهرداری ک ــرج نی ــز ب ــا‬ ‫بررس ــی پرون ــده بده ــکاران و ب ــه جری ــان انداخت ــن ان ه ــا به وی ــژه‬ ‫در خصــوص بدهــکاران دانــه درشــت و با اســتفاده از ظرفیت هــای‬ ‫حقوقــی و اداری و قانونــی در مســیر اســتیفای حقــوق شــهرداری‪،‬‬ ‫صیانــت از حقــوق شــهر شــهروندان و عدالــت رفتــاری در برخــورد‬ ‫بــا بدهــکاران گام بردارنــد و بــدون مماشــات و توصیــه پذیــری‪ ،‬بــه‬ ‫تکلیــف شــرعی و قانونــی خــود عمــل کننــد کــه در مرحلــه نخســت‬ ‫مذا ک ــره و دع ــوت ب ــه گفت وگ ــو و تش ــویق ب ــه پرداخ ــت بده ــی‪،‬‬ ‫مد نظ ــر و در اولوی ــت باش ــد»‪.‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه بارگاه منور رضوی؛‬ ‫اشنایی با معماری کهن ایرانی در حرم رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫ح ــرم مطه ــر رض ــوی نه تنه ــا گنجین ــه واقع ــی فرهنگ ــی و‬ ‫یس ــت؛ بلک ــه در زمین هه ــای مردم شناس ــی‪ ،‬جامعه شناس ــی‪،‬‬ ‫هنر ‬ ‫روان شناس ــی و اجتماع ــی بس ــیار مفی ــد اس ــت‪ .‬بس ــیاری از‬ ‫یش ــود؛ ام ــا‬ ‫هنره ــا مانن ــد معماری‪،‬نگارگ ــری و‪ ...‬در ان دی ــده م ‬ ‫متاســفانه ایــن اثــار هنــری‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬کتیب ‪‎‬ههــای حــرم و بســیاری‬ ‫یه ــای ح ــرم از دی ــد بیش ــتر زائ ــران ان پنه ــان مان ــده ‬ ‫از زیبای ‬ ‫اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ رجبعل ــی لباف خانیک ــی؛ پژوهش ــگر و‬ ‫نش ــناس خراس ــانی ص ــوص تاریخچ ــه و معم ــاری ح ــرم‬ ‫باستا ‬ ‫رضــوی گفــت‪« :‬افــرادی کــه بنــای حــرم را ســاخته و شــکل داده انــد‪،‬‬ ‫حکیمــان‪ ،‬دانشــمندان و روان شناســان بزرگــی بوده انــد کــه ســعی‬ ‫داش ــته اند هن ــر ایران ــی اس ــامی را در ای ــن بن ــا تجل ــی دهن ــد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ب ــا اینک ــه صفوی ــان از مری ــدان و ش ــیفتگان‬ ‫تهــای مــداوم‬ ‫ائمه اطهــار(ع) بودنــد؛ امــا حملــه‪ ،‬هجــوم و مزاحم ‬ ‫نهــا مجــال‬ ‫کهــا در خراســان موجــب ناامنــی شــده بــود و بــه ا ‬ ‫ازب ‬ ‫یکــه بــه‬ ‫نکــه بایــد بــه حــرم رضــوی بپردازنــد تــا جای ‬ ‫نم ـی داد‪ ،‬چنا ‬ ‫اس ــتناد «تاری ــخ ش ــهر مش ــهد» بی ــن س ــال های ‪ ۹۱۳‬ت ــا ‪ ۹۱۶‬ه‪.‬ق‬ ‫که ــا ب ــر خراس ــان مس ــلط ش ــدند و ط ــی ان س هس ــال‪ ،‬حا کم ــی‬ ‫ازب ‬ ‫بــر مشــهد گماشــتند بــه نــام ســید هــادی خواجــه»‪ .‬لباف خانیکــی‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪« :‬پ ــس ازای ــن انتص ــاب اغل ــب ام ــرای تیم ــوری مقی ــم‬ ‫که ــا ش ــدند و ب ــه ماوراءالنه ــر انتق ــال یافتن ــد‬ ‫مش ــهد تس ــلیم ازب ‬ ‫که ــا درام ــد‪ ،‬ت ــا اینک ــه یک ــی از پس ــران‬ ‫و خراس ــان ب ــه تص ــرف ازب ‬ ‫س ــلطان حس ــین بایق ــرا ب هن ــام «محم ــد قاس ــم می ــرزا» ب ــه مش ــهد‬ ‫وارد ش ــد و حا ک ــم ازب ــک را اواره ک ــرد‪ .‬س ــیدهادی خواج ــه در م ــرو‬ ‫ب ــه ش ــیبک خان ازب ــک پیوس ــت و او «عبی ــداهلل س ــلطان» را مام ــور‬ ‫حمایــت از ســید هــادی کــرد‪ .‬ان دو بــه مشــهد یــورش اوردنــد و در‬ ‫مش ــهد دس ــت ب ــه تع ــدی دراز کردن ــد و انب ــوه جمعی ــت مج ــاور را‬ ‫ازردن ــد و ح ــرم مطه ــر را غ ــارت و ت ــاراج کردن ــد»‪.‬‬ ‫نشــناس خراســانی ادامــه داد‪« :‬در مشــهد به خصــوص‬ ‫ایــن باستا ‬ ‫اوای ــل ان دوران را ب ــا مش ــکل مواج ــه می کردن ــد‪ ،‬در نتیج ــه‬ ‫مجموع ــه ح ــرم رض ــوی از س ــویی از عنای ــات ش ــاه اس ــماعیل‪،‬‬ ‫پادش ــاه ش ــیعی متعص ــب بی نصی ــب مان ــد و از س ــوی دیگر انچ ــه‬ ‫در ط ــول زم ــان ب ــه ح ــرم مطه ــر وق ــف ی ــا هدی ــه ش ــده ب ــود ب ــه‬ ‫یغم ــا رف ــت ب ــه گونـ ـه ای ک ــه هی ــچ اث ــری از دوران ش ــاه اس ــماعیل‬ ‫صف ــوی در ح ــرم موج ــود نیس ــت»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬ش ــاه اس ــماعیل‬ ‫صف ــوی در اوای ــل م ــاه ش ــعبان س ــال‪ ۹۱۶‬ه‪.‬ق در تعقی ــب ش ــیبک ‬ ‫خــان ازبــک بــه مشــهد وارد شــد‪ .‬شــیبک خــان از مشــهد گریخــت‪.‬‬ ‫ش ــاه اس ــماعیل پ ــس از زی ــارت ح ــرم غ ــارت ش ــده رض ــوی توس ــط‬ ‫ازب ــکان‪ ،‬در تعقی ــب ش ــیبک خ ــان‪ ،‬از راه س ــرخس ع ــازم م ــرو ش ــد‪.‬‬ ‫تس ــاز او و ش ــیبک خ ــان ازب ــک در نزدیک ــی ش ــهر‬ ‫جن ــگ سرنوش ‬ ‫م ــرو اتف ــاق افت ــاد و منج ــر ب ــه شکس ــت ش ــیبک خ ــان ش ــد»‪.‬‬ ‫لباف خانیکــی عنــوان کــرد‪« :‬شــاه اســماعیل سـ ٍـر شــیبک خــان را از‬ ‫تــن جــدا کــرد‪ .‬از کاســه سـ ٍـر او جــام ســاخت‪ .‬پوســت ســرش را از کاه‬ ‫پــر کــرد و نــزد مزاحــم دیگــر غربــی‪ ،‬پادشــاه عثمانــی فرســتاد‪ .‬پــس‬ ‫از ان پیــروزی‪ ،‬خراســان بــه تصــرف صفویــه درامــد و بــه یمــن وجــود‬ ‫ح ــرم رض ــوی ش ــهر مش ــهد یک ــی از مرا ک ــز مه ــم زیارت ــی وتج ــاری در‬ ‫دول ــت صف ــوی ش ــد‪.‬‬ ‫نش ــناس خراس ــانی ادام ــه داد‪ :‬ام ــا ‪ ۲‬س ــال بع ــد‬ ‫ای ــن باستا ‬ ‫که ــا س ــر ب ــر اوردن ــد و در اوای ــل س ــال‪ ۹۱۹‬ه‪.‬ق «تیم ــور‬ ‫ب ــاز ازب ‬ ‫ســلطان» و «عبیــداهلل خــان» ازبــک شــهر مشــهد را تصــرف کردنــد‪،‬‬ ‫تــا اینکــه مجــدد شــاه اســماعیل بــه مشــهد امــد و ایــن شــهر را ازاد‬ ‫یهــا‬ ‫کــرد؛ البتــه ایــران از ســوی غــرب نیــز در معــرض تهاجــم عثمان ‬ ‫ب ــود ت ــا جای ــی ک ــه در س ــال ‪ ۹۲۰‬ه‪.‬ق ش ــاه اس ــماعیل رس ــما درگی ــر‬ ‫جنــگ مهــم و سرنوشــت ســاز «چالــدران» شــد و تــا پایــان عمــرش‬ ‫(س ــال‪ ۹۳۰‬ه‪.‬ق) مج ــال پرداخت ــن ب ــه خراس ــان را نیاف ــت»‪ .‬وی‬ ‫‪۱۱‬ســاله اش‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬پــس از پایــان عمــر شــاه اســماعیل فرزنــد ‬ ‫«تهماســب میــرزا» بــه ســلطنت رســید‪ ،‬امــرای قزلبــاش در دوران او‬ ‫بــه جــان هــم افتادنــد و ســادات رضــوی بــه ویــژه نقیبیــان صاحــب‬ ‫اختی ــار واقع ــی ش ــهر مش ــهد و ح ــرم رض ــوی بودن ــد؛ البت ــه گفت ــه‬ ‫یش ــود ک ــه ت ــا س ــال ‪ ۹۴۶‬ه‪.‬ق ب ــا فت ــح قنده ــار توس ــط س ــپاه‬ ‫م ‬ ‫نه ــای ازب ــک مرع ــوب ش ــدند و عبی ــداهلل ازبـــک‬ ‫قزلب ــاش‪ ،‬خا ‬ ‫کهــا شــد و خســارت ها دیــد‬ ‫درگذشــت؛ مشــهد بارهــا لگدمــال ازب ‬ ‫و پــس از ان بــه مــدت نیــم قــرن نســبتا ارام بــود‪ ،‬امــا در اواخــر قــرن‬ ‫دهــم و در دوران کودکــی شــاه و پریشــانی خراســان دوبــاره ازبک هــا‬ ‫ب ــه مش ــهد ریختن ــد و فجایع ــی وحش ــتنا ک ب ــه ب ــار اوردن ــد»‪.‬‬ ‫لباف خانیک ــی گف ــت‪« :‬ج ــای ش ــگفت اس ــت ک ــه در دوران پـــر‬ ‫اشــوب اوایــل ســلطنت «شــاه طهماســب» حــرم رضــوی همچنــان‬ ‫م ــورد توج ــه خ ــاص و ع ــام ب ــود و از ی ــک س ــو توس ــط ش ــیفتگان و‬ ‫مری ــدان م ــورد تکری ــم و ترمی ــم ق ــرار می گرف ــت و از س ــوی دیگ ــر ب ــه‬ ‫وس ــیله مهاجم ــان ازب ــک م ــورد هج ــوم و غ ــارت واق ــع می شـــد‪.‬‬ ‫ته ــای معم ــاری عص ــر‬ ‫یت ــوان هم ــان دوران را اغ ــاز فعالی ‬ ‫پ ــس م ‬ ‫ً‬ ‫صفــوی در مجموعــه حــرم رضــوی دانســت کــه احتمــاال بانــی ایــن‬ ‫اقدام ــات هم ــان س ــادات ی ــا نقیب ــان بوده ان ــد»‪ .‬ای ــن پژوهش ــگر‬ ‫خراســانی ادامــه داد‪« :‬بــرای مثــال در همــان اوایــل ســلطنت شــاه‬ ‫تهماس ــب تنه ــا من ــاره نزدی ــک گنب ــد مرم ــت و ط ــا کاری ش ــد و در‬ ‫شت ــر (عص ــر‬ ‫س ــال‪ ۹۳۲‬ه‪.‬ق نی ــز س ــطح گنب ــد ح ــرم مطه ــر ک ــه پی ‬ ‫ش ــاهرخ) ب ــا کاش ـی های نفی ــس تزئی ــن ش ــده ب ــود ب ــه خش ـت های‬ ‫‪۷۰‬س ــال پــس از ان و در هن ــگام حمل ــه‬ ‫ط ــا اراس ــته ش ــد و ح ــدود ‬ ‫مج ــدد ازب ــکان ب ــه رهب ــری «عبدالموم ــن خ ــان» خزان ــه ح ــرم ب ــه‬ ‫ت ــاراج رف ــت و طاله ــای روک ــش گنب ــد و من ــاره ب ــرای ض ــرب س ــکه و‬ ‫مص ــرف هزین هه ــا برچی ــده ش ــد ت ــا اینک ــه ش ــاه عب ــاس صف ــوی ک ــه‬ ‫در س ــال ‪ ۱۰۱۰‬ه‪.‬ق پی ــاده از اصفه ــان ب ــه مش ــهد ام ــد‪ ،‬دس ــتور داد‬ ‫منــاره و گنبــد دوبــاره بــه طــا اراســته شــود»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«ش ــاه تهماس ــب خ ــود نی ــز از ح ــرم مطه ــر رض ــوی غاف ــل نب ــود و‬ ‫یک ــرد‪ ،‬اوراق مش ــبک‬ ‫در س ــال‪ ۹۵۷‬ه‪.‬ق ک ــه ب ــا اقت ــدار س ــلطنت م ‬ ‫طالی ــی و پیوس ــته ب ــه ه ــم ب ــر صن ــدوق مقب ــره ام ــام رض ــا(ع) وق ــف‬ ‫که ــا مص ــون مان ــده اس ــت؛‬ ‫ک ــرد ک ــه خوش ــبختانه از دس ــتبرد ازب ‬ ‫البتــه بعدهــا بــر اثــر فرســایش‪ ،‬صنــدوق از ان جــدا شــده و ا کنــون‬ ‫ب ــا ‪ ۱۶۶‬قطع ــه در م ــوزه مرک ــزی اس ــتان ق ــدس رض ــوی نگه ــداری‬ ‫یش ــود»‪ .‬لباف خانیک ــی بی ــان ک ــرد‪« :‬از اوای ــل ق ــرن یازده ــم ه‪.‬ق‬ ‫م ‬ ‫اقدام ــات اساس ــی و گس ــترده ای چ ــه به لح ــاظ س ــاختاری و چ ــه‬ ‫ب ــه جه ــت کارب ــرد ش ــیوه های معم ــاری و نگارگ ــری در مجموع ــه‬ ‫معمــاری حــرم رضــوی اعمــال شــد و عــاوه بــر شــیوه های بومــی‪ ،‬از‬ ‫شــیوه معمــاری رایــج در اصفهــان نیــز در برخــی فضاهــای معمــاری‬ ‫ح ــرم مطه ــر اس ــتفاده ش ــد»‪.‬‬ ‫اجرای تقاطع «شهید حاج یونس زنگی ابادی» کرمان؛‬ ‫منوط به تکمیل مطالعات‬ ‫عفت فالح‬ ‫مطالعـات پـروژه تقاطع «شـهید حـاج یونس زنگی ابـادی» (شـرف اباد) ازنظر‬ ‫شـهردار کرمـان نا کافی سـت‪ .‬سـعید شـعرباف‪ ،‬در نشسـت علنـی کمیسـیون‬ ‫عمران و شهرسـازی شـورای اسلامی شهر کرمان که به منظور بررسی تقاطع‬ ‫شهید حاج یونس زنگی ابادی (شرف اباد) و با حضور چند تن از کارشناسان‬ ‫و اسـاتید دانشـگاه در رشـته های معمـاری شهرسـازی و حمل ونقـل و‬ ‫ترافیک‪ ،‬در محل سـاختمان شـورا برگزار شـد‪ ،‬ضمن تشـکر از شـورا به خاطر‬ ‫برگـزاری ایـن جلسـه ‪ ،‬گفـت‪: :‬در این زمینـه نظـر اعضـای شـورا بـرای مـا مطـاع‬ ‫اسـت؛ امـا تـا زمانـی کـه به این یقین نرسـیم که مطالعات کامل اسـت‪ ،‬هزینه‬ ‫نخواهیـم کـرد‪ .‬امیـدوارم ایـن فراینـد در مـورد سـایر پروژه هـای شـهری هـم‬ ‫مسـطح‬ ‫ادامـه پیـدا کند»‪ .‬شـعرباف تصریـح کرد‪« :‬در مورد تقاطع های غیره ‬ ‫لسـاز‬ ‫در کرمان یک موضوع غیرفنی وجود دارد و ان هم این اسـت که یک پ ‬ ‫مسـطح‬ ‫خـوب در کنـار شـهرداری بـوده کـه به صـورت تهاتـری‪ ،‬تقاطـع غیره ‬ ‫می سـازد و ایـن مسـئله باعـث شـده درواقـع بـرای یـک دکمـه کـت بدوزنـد»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان ادامـه داد‪« :‬ایـن موضوعی سـت کـه بـه لحـاظ پرسـتیژ‬ ‫اجتماعـی و شـانیت بـرای شـهرداران مهـم اسـت و همـه شـهرداران را بـرای‬ ‫سـاخت تقاطع غیرهم سـطح وسوسـه می کند‪ .‬خیلی اوقات دالیل سـاخت‬ ‫تقاطع هـای غیرهم سـطح را نبایـد در موضوعـات فنـی جسـت وجو کـرد؛‬ ‫حداقـل در کرمـان خاسـتگاه دیگـری داشـته اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫درخصـوص تقاطـع «شـهید حـاج یونـس زنگی ابـادی» (شـرف اباد)‪ ،‬بـه‬ ‫یـک تصمیم گیـری چندمعیـاره نیـاز داریـم‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬در موضوعـات‬ ‫مطر ح شـده‪ ،‬مرتـب از معیارهـا و گزینه هـای جدیـد بحـث می شـود‪ ،‬االن هـم‬ ‫گزینه هـا و هـم معیارهـا فراتـر از نکاتـی اسـت کـه مشـاور بررسـی کـرده اسـت؛‬ ‫در حالی کـه به راحتـی می توانسـتیم کار چندمعیـاره ای انجـام دهیـم‪ .‬خیلـی‬ ‫از نکاتـی کـه مطـرح می شـود‪ ،‬مطالعـات تابـع سـفر مبـدا و مقصـد اسـت کـه‬ ‫در دنیـا وجـود دارد و می توانسـت در مطالعـات گنجانـده شـود»‪ .‬شـعرباف‬ ‫با اشـاره به اهمیـت مطالعـات اقتصـادی و تملک هـا بـرای خیابـان «‪۲۴‬‬ ‫اذر» و اثـرات شهرسـازی اجتماعـی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن مجموعـه دیگـر‬ ‫کمربنـدی نیسـت‪ ،‬یـک بزرگـراه اسـت و چـه بخواهیـم یـا نـه‪ ،‬دارد ارام ارام در‬ ‫ایـن شـهر‪ ،‬نقـش اجتماعـی بـازی می کنـد‪ .‬در بزرگـراه شـمالی شـهر کرمـان‪،‬‬ ‫در دوره گذشـته پـارک اجـرا شـده‪ ،‬ایـن یعنـی فضـای اجتماعـی دیـده شـده‬ ‫و بایـد در طر ح هایـی کـه بـرای ایـن نقطـه طراحـی می شـود‪ ،‬ایـن نکتـه را‬ ‫لحاظ کنیم»‪ .‬شهردار کرمان درخصوص نواقص مطالعاتی طرح‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫«گزینه ها کامل نیست؛ امروز مطرح می شود ورودی بلوار «جهاد» را حذف‬ ‫کنیم؛ چند گزینه شبیه سـازی نشـده؛ گزینه های عدم اجرا تا دو سـال اینده‬ ‫و ارائـه جایگزیـن ترافیکـی‪ ،‬دیـده نشـده و ا گـر ایـن معیارهـا بـه روز شـود‪،‬‬ ‫می توانیم تصمیم درسـتی بگیریم‪ .‬اجرای تقاطع غیرهمسـطح شـهید حاج‬ ‫یشـود‬ ‫یونـس زنگی ابـادی‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد تومـان هزینـه دارد کـه بـا ایـن رقـم م ‬ ‫کل نـاوگان اتوبوسـرانی کرمـان را نوسـازی کـرد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه ایـن‬ ‫پـروژه در مطالعـات طـرح جامـع ترافیـک نیامـده و داده هـای ان مربـوط بـه‬ ‫سـال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۵‬اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬منابع نامحدودی نداریم و اجرای چنین‬ ‫پـروژه ای بایـد در کنـار سـایر موضوعـات ترافیکـی شـهر اولویت بنـدی شـود»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان با بیان اینکـه میـزان داده ای کـه امـروز مطـرح می شـود‪ ،‬بـرای‬ ‫سـاخت پـروژه ای بـا ایـن حجـم هزینـه‪ ،‬کفایـت نمی کنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬نظـر‬ ‫اعضـای شـورا بـرای مـا مطـاع اسـت؛ امـا تـا زمانـی کـه بـه ایـن اتقـان نرسـیم‬ ‫کـه مطالعـات کامـل اسـت‪ ،‬هزینـه نخواهیـم کـرد»‪ .‬کـوروش افضلـی‪ ،‬دکتـرای‬ ‫شهرسـازی نیـز در ایـن نشسـت بیـان کـرد‪« :‬ایـن رینـگ احتیـاج بـه سـرعت‬ ‫بـاال و حرکـت روان دارد و تمـام اینهـا بـه داده هـای مطالعاتـی حمل ونقـل و‬ ‫ترافیـک کرمـان برمی گـردد‪ .‬فکـر نمی کنـم در مـورد لـزوم سـرعت بـاال و روانـی‬ ‫حرکت در رینگ شـهر بحثی باشـد‪ ،‬مسـئله این اسـت که چرا حرکت تقاطع‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫«شـرف اباد» بـه بلـوار «جهاد» بیفتد؟ «جهاد» یک خیابان محله ا ‬ ‫افضلی خاطرنشـان کرد‪« :‬برای روانی حرکت نیاز به اصالح هندسـی در سـه‬ ‫سـطح پاییـن‪ ،‬هم کـف و غیرهم سـطح دارد»‪ .‬مریـم فدایی قطبـی (دکتـرای‬ ‫معمـاری و شهرسـازی) نیـز با بیان اینکـه مسـئله این اسـت که بزرگـراه ازاد‬ ‫باشـد و حرکـت در ان روان باشـد و بـه تقاطـع برنخـورد‪ ،‬افـزود‪« :‬مسـئله باالتر‬ ‫این اسـت که در چندیـن نقطـه ایـن اتفـاق افتـاده‪ ،‬اسـم اینجـا سـه راه بـوده‪،‬‬ ‫چطـور تبدیـل بـه تقاطـع شـده؟ در محـدودۀ «اهلل ابـاد» هـم همیـن اتفـاق‬ ‫افتـاده؛ انجـا هـم سـه راه بـوده‪ ،‬چـرا تبدیـل به تقاطع شـده؟ این یـک جریان‬ ‫اسـت کـه حاشـیه دائـم می خواهـد خـودش را در مرکـز وارد کنـد»‪ .‬وی‪ ،‬در‬ ‫مورد حل مسئله تقاطع «شرف اباد» به چند مسئله اشاره کرد و گفت‪ :‬یک‬ ‫مسـئله ایـن اسـت کـه طـرح روگـذر‪ ،‬از «شـرف اباد» بـه «جهـاد» اسـت و روی‬ ‫بزرگـراه نمی افتـد؛ تقاطـع‪ ،‬هشـت جهـت حرکـت دارد و از ایـن حرکت ها فقط‬ ‫یکی با اصالح هندسـی قابل حل نیسـت‪ .‬این دکترای معماری و شهرسـازی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـا الزم اسـت حرکـت از «شـرف اباد» بـه «جهـاد» مسـتقیم اتفـاق‬ ‫بیفتـد و از یـک منطقـه دیگـر مثـل «شـرف اباد» و «زنگی ابـاد»‪ ،‬جمعیـت را‬ ‫وارد یک خیابان تجاری و محلی کنیم؟ ما که داریم بزرگراه «شـهید سـپهبد‬ ‫قاسـم سـلیمانی» را می سـازیم‪ ،‬چرا دوباره از اینجا ورودی برای شـهر تعریف‬ ‫کنیم؟»‬ ‫فدایی قطبی خاطرنشـان کرد‪« :‬یکی از اصول علم شهرسـازی این اسـت که‬ ‫نباید مسیر تردد اتومبیل را تسهیل کنیم‪ ،‬اتومبیل باید طی سلسله مراتبی‬ ‫وارد شـهر شـود؛ از بزرگراه وارد خیابان های اصلی و سـپس وارد خیابان های‬ ‫محلـی شـود‪ .‬به دنبـال ایـن‪ ،‬تقاضـای مشـابهی بـرای «اهلل ابـاد» هـم شـکل‬ ‫می گیـرد؛ نمی توانیـم شـهر را بـه ایـن ترتیـب بـه هـم وصـل کنیـم و گسـترش‬ ‫دهیم»‪ .‬این دکترای شهرسـازی خاطرنشـان کرد‪« :‬مشـاور‪ ،‬عوارض و تبعات‬ ‫اجتماعـی را در نظـر نگرفتـه و مـن به عنـوان یـک شهرسـاز معتقدم کسـی که‬ ‫سـوار اتومبیل شـخصی اسـت‪ ،‬باید در اولویت چندم مدیریت شـهری باشـد‬ ‫و حمل ونقـل عمومـی بایـد در اولویت باشـد‪ .‬مگر در این تقاطـع دوربرگردان‬ ‫کم داریم؟ تقاطع «اهلل اباد» از بزرگ ترین معضالت ماسـت‪ .‬پشـت چراغ قرمز‬ ‫«زنگی اباد» مگر چقدر اذیت می شویم؟ کمی باید صبر کنیم‪ .‬ا گر چراغ قرمز‬ ‫ازاردهنـده اسـت‪ ،‬ان را برداریـد و بگذاریـد همـان سـه راهی کـه بـود‪ ،‬باشـد»‪.‬‬ ‫سـپس‪ ،‬ندیمـی (دکتـرای حمل ونقـل و ترافیـک)‪ ،‬با بیان اینکـه ا گـر براسـاس‬ ‫علم و ائین نامه رفتار شود‪ ،‬مشکالت و حرف و حدیث ها کمتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«صحبـت دکتـر فدایـی درسـت اسـت؛ از ایـن طـرح می توان به طـور موضعی‬ ‫دفـاع کـرد‪ ،‬امـا درون یـک شـبکه و بسـتۀ کلـی‪ ،‬خیـر؛ چرا کـه وقتی مطلوبیت‬ ‫را بـاال می بریـد‪ ،‬تقاضـا زاییـده می شـود‪ ،‬امـا ظرفیـت چـه؟ ایـا می تـوان مـدام‬ ‫ظرفیـت را افزایـش داد؟» وی با اشـاره به ناچیز بـودن بودجـه توسـعه نـاوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی شهر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬در چنین شرایطی تسهیل فضا‬ ‫بـرای حمل ونقـل شـخصی‪ ،‬مشـکل را دوچنـدان می کنـد؛ وقتـی هنـوز بسـتر‬ ‫مناسـب بـرای حمل ونقـل عمومـی‪ ،‬دوچرخـه و پیـاده‪ ،‬فراهـم نشـده‪ ،‬نبایـد‬ ‫فضـا را بـرای تـردد خودروهـای شـخصی بازتـر کـرد»‪ .‬این دکتـرای حمل ونقل‬ ‫و ترافیـک‪ ،‬در اختیـار گذاشـتن زمیـن بـرای چنیـن طر ح هایـی را نادرسـت‬ ‫دانسـت و افـزود‪« :‬وقتـی دیگـران از بیـرون بـه شـهر کرمـان نـگاه می کننـد‪ ،‬از‬ ‫شـدت پرا کندگی ساخت وسـازها تعجب می کنند‪ .‬ببینید چقدر زمین های‬ ‫خالـی در هـر بخـش از شـهر وجـود دارد؟ اینکـه بـا ایـن وجود بـاز می خواهیم‬ ‫شـهر را گسـترده کنیم‪ ،‬جای تعجب اسـت»‪ .‬ندیمی با بیان اینکه ا گر اسـاس‬ ‫مطالعـات‪ ،‬علمـی و دانشـگاهی باشـد‪ ،‬قابل دفـاع خواهد بود‪ ،‬افـزود‪« :‬طرح‬ ‫جامع‪ ،‬اولویت های دیگری مثل حمل ونقل عمومی را هم دارد‪ ،‬اما ایا برای‬ ‫ان هـا هـم بودجـه اختصاص داده می شـود؟» سـپس‪ ،‬رامین ارجمندکرمانی‬ ‫(دکتـرای معمـاری و شهرسـازی و عضـو سـابق شـورای شـهر کرمـان) بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬یکـی از موضوعـات شـورای پنجـم‪ ،‬ازادسـازی رینگ اصلی شـهر کرمان‬ ‫شـامل مسـیر بزرگـراه «ایـت اهلل خامنـه ای» و بزرگـراه «امـام رضـا(ع)» بـود‪.‬‬ ‫براسـاس تمـام ائین نامه هـا هرچقـدر مخالـف خـودرو باشـیم‪ ،‬بایـد تعریـف‬ ‫منطقـی و صحیحـی از ترافیـک شـهر داشـته باشـیم»‪ .‬ایـن دکتـرای معماری‬ ‫و شهرسـازی خاطرنشـان کـرد‪« :‬وقتـی یـک رینـگ بزرگراهـی داریـم‪ ،‬منطـق‬ ‫ایجـاب می کنـد حرکـت مطلـوب و مناسـبی داشـته باشـیم و به همیـن دلیل‬ ‫انجـام مطالعـات مربـوط در دسـتور کار قـرار گرفـت؛ ابتـدا شـهرداری تقاطـع‬ ‫هم سـطح و دوربرگـردان را تعریـف کـرد کـه موافقـان و مخالفانـی داشـت و قـرار‬ ‫شـد مشـاور بگیریـم کـه مشـاور «گارنـو» انتخـاب شـد»‪ .‬ارجمندکرمانـی ادامه‬ ‫داد‪« :‬پـس از بررسـی و امارگیـری‪ ،‬بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ا گـر بخواهیـم‬ ‫مسـئله سـه راهی «شـرف اباد» را بـا دوربرگردان هـای هم سـطح حـل کنیـم‪،‬‬ ‫خیلـی بدتـر از وضـع موجـود می شـود»‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!