روزنامه سایه شماره 2485 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2485

روزنامه سایه شماره 2485

روزنامه سایه شماره 2485

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫نباید مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی شد‬ ‫رئیـس مجلـس تا کیـد کـرد‪« :‬بـا گذاشـتن چـوب الی چـرخ‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬مخالـف هسـتم؛ چرا کـه مانـع شـجاعت در‬ ‫تصمیم گیری مدیران اجرایی می شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ محمدباقر‬ ‫قالیبـاف بـا اعضـای «هیئـت تطبیـق مصوبـات دولـت بـا قوانیـن»‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬وی با تا کید بـر اهمیـت جایـگاه هیئـت تطبیـق‬ ‫مصوبـات دولـت بـا قوانین‪ ،‬گفـت‪« :‬این هیئت جایگاه موثـری دارد‬ ‫و می تواند با عملکردی دقیق‪ ،‬منصفانه و با سرعت کارها را سامان‬ ‫دهـد و از بسـیاری مشـکالت در زمینـه قوانیـن پیشـگیری کنـد»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره ب ه اهمیـت همپوشـانی دسـتگاه های نظارتـی گفـت‪:‬‬ ‫«داد ههـای مجموعه هـای نظارتـی بـدون دخالـت در وظایـف یکدیگـر می توانـد تبـادل شـود»‪.‬‬ ‫اولین پرواز ازمایشی ایرباس ‪A380‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2005‬؛ ایربـاس مـدل ‪ A380‬اولیـن پـرواز ازمایشـی خـود را‬ ‫انجـام داد‪ .‬ایـن هواپیمـای مسـافربری پهن پیکـر‪ ،‬چهار موتـوره و دو طبقـه اسـت‬ ‫کـه توسـط شـرکت «ایربـاس» طراحـی و سـاخته شـد ه اسـت و هم ا کنـون بزرگ تریـن‬ ‫هواپیمـای مسـافربری در جهـان به حسـاب می ایـد‪ .‬سـاخت ان از سـال ‪ 96‬اغـاز‬ ‫شـده بـود‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 25 1401‬رمضان ‪ 27 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2485‬تومان‬ ‫در پی بازگشت سرخک به ایران مطرح شد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫ضرورتتوجهبهبیماری هایواگیردار در پساکرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫کنکور الکترونیکی‬ ‫و مافیای مدادپا ک کن!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫با پیروزی مکرون‬ ‫اروپا متحد ماند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫��نگاهی کوتاه به‬ ‫پنج نویسنده زن �بوکر ب�ین المللی‬ ‫«کتاب هـای جیکـوب» اثـر اولـگا توکارچـوک؛ نویسـنده لهسـتانی برنـده نوبـل ادبیـات‬ ‫میکو کاوا کامی؛ نویسـنده ژاپنی با ترجمه‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬با ترجمه جنیفر کرافت‪« ،‬بهشـت» اثر ِ‬ ‫سـاموئل بـت‪« ،‬النـا می دانـد» اثـر کلودیـا پینیـرو؛ جنایی نویس اهـل ارژانتیـن با ترجمه‬ ‫فرانسـس ریـدل‪« ،‬نـام جدیـد» اثـر جـان فـاس؛ نویسـنده نـروژی بـا ترجمـه دیمویـن‬ ‫سـریلز‪« ،‬خرگـوش نفرین شـده» اثـر بـورا چانـگ بـا ترجمـه انتـون هـور؛ و «مقبـره شـن»‬ ‫اثـر گیتانجالـی شـری؛ نویسـنده هنـدی بـا ترجمه دیزی را کول؛ شـش اثری هسـتند که‬ ‫بـرای کسـب مهم تریـن جایـزه ادبـی جهـان در عرصه اثار داسـتانی ترجمه شـده به زبان‬ ‫انگلیسـی رقابـت می کننـد ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا در کمیته روابط خارجی سـنای کشـورش‬ ‫گفـت‪« :‬مـا همچنـان معتقدیـم بازگشـت بـه پایبنـدی بـه برجـام‪ ،‬بهتریـن راه‬ ‫بـرای رسـیدگی بـه چالـش برنامـه هسـته ای ایران اسـت»‪.‬‬ ‫هژمونی دالر‬ ‫در باتالق جنگ اوکراین‬ ‫چگونه انتخاب اسم‬ ‫می تواند سرنوشت یک انسان را تغییر دهد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش وپرورش اعالم کرد؛‬ ‫برنامه ریزیتابستانی‬ ‫برای جبران افت تحصیلی دانش اموزان‬ ‫‪2‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬البرز و ابیک‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد؛‬ ‫ناراحتی مردم از مسئوالن سابق‬ ‫در حوزه کشاورزی‪ ،‬ادامه دارد‬ ‫اغاز اجرای طرح فعال سازی‬ ‫ظرفیت تولید واحدهای صنعتی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ساراخادم الشریعه‬ ‫و خداحافظی موقت‬ ‫از دنیای شطرنج‬ ‫ا گهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫رایگان‬ ‫‪8‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز پارسـیان درنظـردارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای خریـد روغـن‬ ‫ترمینـول ‪ 66‬بـه شـماره ‪ 2001092416000012‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسـناد اسـتعالم ارزیابی کیفی تا ارسـال دعوتنامه جهت سـایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ ‪ 1401/02/10‬است‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی‬ ‫پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامـه از طریـق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/02/20‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/03‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬استان فارس‪ -‬شهرستان مهر‪ ،‬شرکت پاالیش گاز پارسیان‪ ،‬کدپستی ‪7449184831‬‬ ‫تلفن تماس‪ 36 :‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1308113‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401-06‬‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان درنظردارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‪ ،‬نسبت به "تامین‬ ‫یـراق االت خطـوط ‪ 230‬کیلوولـت جگـدان جاسـک‪ -‬جاسـک زرابـاد و خطـوط ‪ 400‬کیلوولـت عبـوری از محوطـه‬ ‫منطقـه ویژه" اقـدام کند‪.‬‬ ‫لـذا از متقاضیـان شـرکت در ایـن مناقصـه دعـوت به عمـل می ایـد‪ ،‬جهت دریافت اسـناد مناقصه به سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعـه و نسـبت بـه واریـز مبلـغ ‪ 500.000‬ریـال ب هصـورت الکترونیکی به شـماره حسـاب ‪ 4001103104025187‬به نام تمرکز وجوه درامد حق انشـعاب و سـایر درامدهای‬ ‫شـرکت سـهامی برق منطقه ای هرمزگان از تاریخ ‪ 1401/02/07‬لغایت ‪ 1401/02/15‬اقدام و یک نسـخه از اسـناد مناقصه را دریافت کنند ‪ .‬باتوجه به اینکه کلیه مراحل‬ ‫یشـود‪ ،‬الزم اسـت درصورت عدم عضویت قبلی شـرکت ها در‬ ‫برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار م ‬ ‫سامانه فوق‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا الکترونیکی اقدام کنند‪ .‬شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با شـماره ‪ 076-33331700-4‬داخلی ‪2076‬؛ و درخصوص سـامانه با داخلی ‪ 3000‬تماس حاصل فرمایند‪ .‬ثبت شـماره تلفن‪ ،‬فکس و ایمیل از سـوی شـرکت کنندگان‬ ‫ً‬ ‫یشـود اسـناد بایسـتی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شـرکت ارائه شـود‪.‬‬ ‫یسـت‪ .‬ضمنا تا کید م ‬ ‫در سـامانه الزام ‬ ‫‪ -1‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 2.515.961.744‬ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی‬ ‫‪ -2‬الزامـات‪ -1 :‬تامین کننـده یـراق االت الزم اسـت از بیـن سـازنده های داخلـی کـه دارای سـابقه تولیـد یـراق االت هـادی هوایـی در سـطح ‪ 400‬و ‪ 230‬کیلوولـت‬ ‫بـا عملکـرد مطلـوب در زمـان بهر هبـرداری و در طـی ‪ 5‬سـال گذشـته بـوده باشـد‪ ،‬ارائـه کنـد‪( .‬مسـتندات فـروش و رضایت نامـه مربوطـه)؛ ‪ -2‬گواهـی انجـام‬ ‫تایپ تسـت بـر روی کلیـه زنجیر ههـای ‪ 230‬و ‪ 400‬کیلوولـت در ازمایشـگاه های مرجـع و معتبـر مـورد تاییـد شـرکت توانیـر و براسـاس اخریـن ویرایـش اسـتاندارهای‬ ‫‪ IEC61897 - IEC61854 - IEC61284‬ارائه کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬دسـتگاه نظـارت‪ :‬معاونـت بهر هبـرداری شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای هرمـزگان اسـت و شـرکت های متقاضـی می تواننـد درخصـوص سـواالت فنـی خـود بـا تلفـن‬ ‫‪( 09179001101‬اقـای مهنـدس قریشـی) تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬حدا کثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت‪ :‬تا ساعت ‪8‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/02/26‬و زمان بازگشایی پا کات راس ساعت ‪9‬صبح همان‬ ‫روز در دفتر امور تدارکات و قراردادهای این شـرکت اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬به پیشـنهادات مشـروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سـپرده و پیشـنهاداتی که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شـرکت ارسـال شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ا گهی ما در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1307184‬‬ ‫روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ТАСС‎‬‬ ‫اخراج ‪ ۴۰۰‬دیپلمات روس از غرب‬ ‫معــاون وزیــر امــور خارجــه روســیه‬ ‫اعــام کــرد؛ حــدود ‪ ۴۰۰‬دیپلمــات‬ ‫روس از زم ــان اغ ــاز حمل ــه ب ــه‬ ‫اوکرایــن از ‪ ۲۸‬کشــور غربــی اخــراج‬ ‫ش ــده اند‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛‬ ‫یوگن ــی ایوان ــوف در نشس ــت‬ ‫کمیس ــیون موق ــت ش ــورای فدراس ــیون روس ــیه ب ــرای‬ ‫حفاظ ــت از حا کمی ــت و جلوگی ــری از مداخل ــه در ام ــور‬ ‫مهــا‪،‬‬ ‫داخلــی ایــن کشــور گفــت؛ در کنــار اعمــال انــواع تحری ‬ ‫روش موردعالقــه مجــازات مســکو‪ ،‬اخــراج دیپلمات هــای‬ ‫روس ــی ب ــوده اس ــت‪ .‬ای ــن در ‪ ۲۳‬فوری ــه اغ ــاز نش ــد‪ .‬زودت ــر‬ ‫ش ــروع ش ــد و هم ــکاران غرب ــی م ــا ای ـن را تمری ــن کرده ان ــد‪.‬‬ ‫از زم ــان اغ ــاز عملی ــات وی ــژه نظام ــی در اوکرای ــن‪ ،‬ح ــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬کارمنــد ماموریت هــای خارجــی مــا از ‪ ۲۸‬کشــور غربــی‬ ‫اخ ــراج ش ــده اند‪ .‬لهس ــتان‪ ،‬الم ــان‪ ،‬اس ــلوونی‪ ،‬اس ــلوا کی‪،‬‬ ‫کرواس ــی‪ ،‬فرانس ــه‪ ،‬ایتالی ــا و اس ــپانیا از ای ــن کش ــورها‬ ‫یه ــای‬ ‫هس ــتند‪ .‬وی گف ــت؛ البت ــه ظرفی ــت نمایندگ ‬ ‫کنس ــولی در بس ــیاری از کش ــورها ه ــم کاه ــش یافت ــه‪.‬‬ ‫این ام ــر به منظ ــور پیچید هک ــردن ارائ ــه هرگون ــه کم ــک‪،‬‬ ‫ازجمل ــه ب ــه ش ــهروندان روس ــیه و هم وطن ــان م ــا ک ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬این ام ــر‬ ‫دراین کش ــورها زندگ ــی می کنن ــد‪ ،‬انج ــام م ‬ ‫درم ــورد دبی ــران مطبوعات ــی در تع ــدادی از کش ــورها ه ــم‬ ‫یک ــه ام ــکان انتق ــال اطالع ــات‬ ‫ص ــدق می کن ــد‪ ،‬به طور ‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬مع ــاون وزی ــر ام ــور خارج ــه روس ــیه تا کی ــد‬ ‫ک ــرد؛ کاه ــش واقع ــی حداق ــل تش ــکیالت دیپلماتی ــک م ــا‬ ‫در تع ــدادی کش ــورها به این معناسـ ـت که غ ــرب ب هس ــمت‬ ‫یک ــردن روس ــیه در زمین هه ــای مختل ــف حرک ــت‬ ‫منزو ‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬یوگن ــی ایوان ــوف گف ــت؛ جن ــگ ترکیب ــی غ ــرب‬ ‫ته ــا قب ــل از عملی ــات نظام ــی وی ــژه‬ ‫ب ــا روس ــیه ک ــه مد ‬ ‫نشــدن ایــن واقعیــت منجــر شــده کــه‬ ‫اغــاز شــد‪ ،‬بــه روش ‬ ‫ته ــای م ــا ق ــادر ب ــه کار کام ــل در‬ ‫ب ــرای س ــال ها دیپلما ‬ ‫کش ــورهای غرب ــی نبوده ان ــد‪ .‬کنت ــرل کام ــل س ــرویس های‬ ‫امنیتــی غربــی ب هطــور قابل توجهــی ارتبــاط بــا نماینــدگان‬ ‫نه ــا‬ ‫در محاف ــل محل ــی را مخت ــل می کن ــد چرا ک ــه ا ‬ ‫نه ــا را به خاط ــر ارتب ــاط ب ــا روس ــیه‬ ‫می ترس ــند مقام ــات ا ‬ ‫مقص ــر قلم ــداد کنن ــد‪ .‬اخ ــراج م ــداوم‪ ،‬حم ــات مقام ــات‬ ‫محل ــی ب ــه م ــدارس س ــفارت و ص ــدور وی ــزا ‪ ...‬نه تنه ــا‬ ‫اج ــازه کار ع ــادی‪ ،‬بلک ــه اج ــازه زندگ ــی ع ــادی را نی ــز‬ ‫نمی ده ــد‪ .‬مع ــاون س ــرگئی الوروف‪ ،‬وزی ــر ام ــور خارج ــه‬ ‫روس ــیه همچنی ــن اش ــاره ک ــرد ک ــه خ ــروج از ای ــن بح ــران‬ ‫ب ــه تح ــوالت بیش ــتر بس ــتگی دارد‪ .‬او تا کی ــد ک ــرد؛ در ه ــر‬ ‫ســناریویی‪ ،‬احیــای روابــط دیپلماتیــک بــا غــرب بــه ســطح‬ ‫قبــل‪ ،‬به تعبیــری دشــوار‪ ،‬طوالنــی و تدریجــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫تا کید کره و ژاپن بر بهبود روابط‬ ‫هیئ ــت اعزام ــی رئیس جمه ــوری‬ ‫منتخ ــب ک ــره جنوب ــی ب ــا‬ ‫نخسـ ـت وزیر ژاپ ــن دی ــدار ک ــرد‬ ‫و دو ط ــرف تواف ــق کردن ــد ک ــه‬ ‫ب ــدون ف ــوت وق ــت درراس ــتای‬ ‫رواب ــط اینده نگ ــر و ب ــرای مناف ــع‬ ‫متقاب ــل خ ــود هم ــکاری کنن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛ هیئت ــی از‬ ‫دس ــتیاران سیاس ــت خارج ــی رئیس جمه ــوری منتخ ــب‬ ‫ک ــره جنوب ــی ب ــا «فومی ــو کیش ــیدا» دی ــدار کردن ــد‪ .‬ی ــون‬ ‫س ــوک ی ــول ک ــه در ‪ ۱۰‬م ــاه م ــه ریاس ــت جمه ــوری ک ــره‬ ‫جنوب ــی را برعه ــده می گی ــرد‪ ،‬قص ــد خ ــود را ب ــرای بهب ــود‬ ‫رواب ــط ب ــا ژاپ ــن ک ــه گرفت ــار اختالف ــات ناش ــی از اس ــتعمار‬ ‫ژاپ ــن در ش ــبه جزیره ک ــره بی ــن س ــال های ‪۱۹۴۵-۱۹۱۰‬‬ ‫ً‬ ‫ب ــوده‪ ،‬اع ــام ک ــرده اس ــت‪ .‬ژاپ ــن نی ــز متقاب ــا اع ــام ک ــرده‬ ‫ک ــه مش ــتاق توس ــعه رواب ــط اس ــت و کیش ــیدا دراین دی ــدار‬ ‫گفــت؛ همــکاری راهبــردی بیــن ژاپــن‪ ،‬کــره جنوبــی و ایاالت‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫متح ــده ا کن ــون بیش از هر زم ــان دیگ ــری ضرور ‬ ‫وی دراین بــاره گفــت؛ بــرای بهبــود روابــط بیــن ژاپــن و کــره‬ ‫جنوب ــی نبای ــد زم ــان را تل ــف ک ــرد‪ .‬چون ــگ جین‪-‬س ــوک‬ ‫رئیــس هیئــت اعزامــی کــره جنوبــی‪ ،‬بــه خبرنــگاران گفــت؛‬ ‫نه ــا ب ــا کیش ــیدا تواف ــق کردن ــد ک ــه دو کش ــور درراس ــتای‬ ‫ا ‬ ‫رواب ــط اینده نگ ــر و ب ــرای مناف ــع متقاب ــل خ ــود کار کنن ــد‪.‬‬ ‫هیئ ــت هفت نف ــره ک ــره جنوب ــی ب ــرای ی ــک س ــفر پن ـج روزه‬ ‫یسـ ـت که رس ــانه های ک ــره‬ ‫وارد ژاپ ــن ش ــد و این درحال ‬ ‫جنوب ــی درب ــاره حض ــور کیش ــیدا در مراس ــم تحلی ــف ی ــون‬ ‫نب ــاری‬ ‫س ــوک ی ــول گمانه زن ــی کرده ان ــد‪ .‬س ــال ‪ ۲۰۰۸‬اخری ‬ ‫ب ــود ک ــه نخسـ ـت وزیر ژاپ ــن در مراس ــم تحلی ــف ک ــره‬ ‫جنوب ــی ش ــرکت ک ــرد‪ .‬ی ــون از نی ــاز رهب ــران دو کش ــور ب ــه‬ ‫برق ــراری ارتب ــاط و مالق ــات بیش ــتر صحب ــت ک ــرده اس ــت‪،‬‬ ‫ام ــا می ــراث حکوم ــت اس ــتعماری ژاپ ــن و اش ــغال ک ــره در‬ ‫شه ــای او‬ ‫زم ــان جن ــگ جهان ــی همچن ــان می توان ــد تال ‬ ‫را خنث ــی کن ــد‪.‬‬ ‫‪Al Mayadeen‬‬ ‫حمله اردوغان به مواضع بایدن‬ ‫رج ــب طی ــب اردوغ ــان؛‬ ‫ترکی ــه‬ ‫رئیس جمه ــور‬ ‫شب ــه اظه ــارات ج ــو‬ ‫دروا کن ‬ ‫بای ــدن؛ رئیس جمه ــور امری ــکا‬ ‫درخص ــوص ح ــوادث ‪۱۹۱۵‬‬ ‫نه ــا را‬ ‫یه ــا‪ ،‬ا ‬ ‫و مس ــئله ارمن ‬ ‫ً‬ ‫برپای ــه دروغ و اطالع ــات کام ــا اش ــتباه خوان ــد‪ .‬به گ ــزارش‬ ‫ف ــارس؛ اردوغ ــان ط ــی نشس ــت خب ــری در ان ــکارا گف ــت؛‬ ‫ته ــا‬ ‫تعابی ــر و تفاس ــیر استفاد هش ــده توس ــط برخ ــی دول ‬ ‫یه ــا‪،‬‬ ‫نه ــا درخص ــوص مس ــائل ارمن ‬ ‫نه ــای ا ‬ ‫و پارلما ‬ ‫ب ــرای ترکی ــه حک ــم هی ــچ را دارن ــد‪ .‬ح ــوادث س ــال ‪۱۹۱۵‬‬ ‫یســت و‬ ‫لعــام ارمنیــان توســط حکومــت عثمان ‬ ‫یــاداور قت ‬ ‫کنــوع نسل کشــی‬ ‫تا کنــون برخــی کشــورها ایــن واقعــه را ی ‬ ‫که ــا می دانن ــد‪ .‬س ــال گذش ــته بای ــدن‬ ‫ازس ــوی ُتر ‬ ‫کش ــتار ارامن ــه در ‪ ۱۹۱۵‬را نسل کش ــی توصی ــف ک ــرده ب ــود‪.‬‬ ‫چندس ــال قبل ای ــن ح ــوادث در پارلم ــان هلن ــد به عن ــوان‬ ‫نسل کش ــی تصوی ــب ش ــد‪ .‬اردوغ ــان در ادام ــه وا کنـ ـش ‬ ‫کهــا‪،‬‬ ‫خــود بــه نسل کشــی خوانــدن ایــن کشــتار توســط ُتر ‬ ‫افــزود؛ اقــای بایــدن بایــد تاریــخ را به خوبــی بخوانــد؛ بــرای‬ ‫مــا ممکــن نیســت کــه تــاش وی بــرای به چالش کشــیدن‬ ‫نم ــوارد‪ ،‬ببخش ــیم‪ .‬وزارت‬ ‫ترکی ــه را ب ــدون دانس ــتن ای ‬ ‫خارج ــه ترکی ــه نی ــز به تازگ ــی ضم ــن محکومی ــت اظه ــارات‬ ‫نه ــا را برپای ــه اطالع ــات اش ــتباه خوان ــد و در‬ ‫بای ــدن‪ ،‬ا ‬ ‫بیانیـ ـه ای اع ــام ک ــرد؛ ای ــن اظه ــارات و تصمیمات ــی ک ــه‬ ‫حقای ــق تاریخ ــی را ب ــا انگیز هه ــای سیاس ــی ب ــه ابه ــام‬ ‫می کش ــند‪ ،‬رد می کنی ــم و هر انک ــه را ب ــه ان ه ــا اص ــرار ورزد‬ ‫محک ــوم می کنی ــم‪.‬‬ ‫هلناانیلو‬ ‫صبر نکن!‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2485‬‬ ‫«هژمونی دالر» در باتالق جنگ اوکراین‬ ‫تشــدن نظــام مالــی غرب محــور کــه از مدت هاقبــل‬ ‫جنــگ اوکرایــن ممکــن اســت رونــد سس ‬ ‫اغــاز شــده بــود را ســرعت بخشــیده و مجموع ـه ای از کشــورها را ب هســمت تضعیــف نظــام‬ ‫تحری مهــا ســوق دهــد‪ .‬جنــگ اوکرایــن‪ ،‬هم ا کنــون در دو میــدان اقتصــادی و نظامــی‬ ‫کهــای‬ ‫نهــا امریــکا عالو هبــر ارســال کم ‬ ‫درجریــان اســت‪ .‬جوامــع غر بــی و در راس ا ‬ ‫شهــای اقتصــاد روســیه‬ ‫یشــان را هــم بــه ســاحی علیــه بخ ‬ ‫نظامــی بــه اوکرایــن‪ ،‬نظــام مال ‬ ‫تبدیــل کرده انــد‪ .‬ایــن تحری مهــا تا کنــون طیــف وســیعی از اقتصــاد روســیه را هــدف قــرار‬ ‫کهــای اصلــی روســیه بــا پیام رســان بین بانکــی‬ ‫داده انــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ قطــع ارتبــاط بان ‬ ‫تهـای کشـورهای غربـی عالوه برایـن در روزهـای اولیـن‬ ‫محدودی ‬ ‫کاهـش شـدید ارز روسـیه‪ ،‬روبـل در برابـر دالر را به همـراه داشـت‬ ‫یکـه ارز روسـیه روز چهـارم مـاه مـارس بـه ‪ ۰.۰۰۷۳‬دالر در‬ ‫به گونه ا ‬ ‫هـر واحـد و بـه پائین تریـن سـطح خـود رسـید‪ .‬البتـه روبـل ا کنـون‬ ‫دراثـر برخـی سیاسـت های دولت روسـیه؛ ازجمله افزایش شـدید‬ ‫نـرخ بهـره بانـک مرکـزی تقویـت شـده و ارزشـش بـه زمـان قبـل از‬ ‫جنگ بازگشته‪ ،‬هرچندکه برخی اقتصاددان ها هشدار می دهند‬ ‫تقویت روبل تصنعی بوده و شرایط ممکن است هرلحظه دوباره‬ ‫معکوس شـود اما تقابل اقتصادی با روسـیه به عنوان یازدهمین‬ ‫کتـری ماننـد کـره‬ ‫اقتصـاد بـزرگ دنیـا بـا تحریـم کشـورهای کوچ ‬ ‫شـمالی و میانمـار تفـاوت دارد و عواقـب خـاص خـودش را بـرای‬ ‫فهـای تحریم کننـده خواهـد داشـت‪ .‬افزایـش قیمـت جهانی‬ ‫طر ‬ ‫نفـت‪ ،‬کمبود فسـفات برای کودهای شـیمیایی و نیـکل موردنیاز‬ ‫بـرای باتـری خودروهای الکتریکی از تبعات کوتاه مدت درافتادن‬ ‫بـا روسـیه بوده اسـت‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬روسـیه و اوکراین تامین کننده‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۳۰‬درصـد از صـادرات گندم در جهان هسـتند‪ .‬کمبود‬ ‫ً‬ ‫چنیـن کاالهایـی تـورم بیشـتر و رکـود اقتصـادی در اروپـا و احتماال‬ ‫امریـکا را در پـی خواهـد داشـت‪ .‬به همین دلیـل اسـت صنـدوق‬ ‫بین المللـی پـول به خاطـر جنـگ اوکرایـن انتظـارش بـرای رشـد‬ ‫ً‬ ‫اقتصـادی در جهـان را پائیـن اورده و «جـو بایـدن» هـم ظاهـرا‬ ‫برنام ههـای زیسـت محیطی دولتـش را کنـار گذاشـته و افزایـش‬ ‫تولید نفت و گاز در امریکا و جهان را در اولویت قرار داده است‪ .‬از‬ ‫ایـن اثـار کوتا همـدت کـه بگذریـم‪ ،‬تحـوالت اوکرایـن در یک سـطح‬ ‫متـری بـرای‬ ‫یمـدت بسـیار مه ‬ ‫یتـر تبعـات طوالن ‬ ‫بسـیار راهبرد ‬ ‫مناسـبات جهانـی دارنـد و دربردارنـده تمامـی نشـانه های مربوط‬ ‫به به پایان رسیدن فصلی در نظام بین الملل و اغاز فصلی جدید‬ ‫هسـتند‪ .‬دراین میـان‪ ،‬انچـه اهمیـت ویـژه دارد این اسـت که‬ ‫مهـای اقتصـادی علیه روسـیه‪ ،‬ان طورکه طیف گسـترده ای‬ ‫تحری ‬ ‫از کارشناسـان می گوینـد‪ ،‬می توانـد نظام مالـی به محوریت امریکا‬ ‫و کشـورهای غربـی کـه پشـتوانه اصلـی تحریم هاسـت را سـرنگون‬ ‫کـرده و سلاح تحریـم را برای همیشـه از دسـتان ان ها خـارج کند‪.‬‬ ‫دو دانشـمند به نا مهـای «هنـری فـارل» و «ابراهـام نیومن» نظام‬ ‫مالـی جهـان بعـد از فروپاشـی شـوروی را بـه یـک نظـام «قطـب و‬ ‫بهـای اصلـی ان در کشـورهای‬ ‫اقمـاری» تشـبیه کرده انـد کـه قط ‬ ‫کهـای بـزرگ دنیـا‪ ،‬دالر امریـکا و‬ ‫غربـی جـای گرفته انـد‪ .‬بان ‬ ‫زیرسـاخت های مالـی در جهـان تـا انـدازه زیـادی تحت کنتـرل‬ ‫تهـای شـمال امریـکا و غـرب اروپا هسـتند‪ .‬یکـی از مهم ترین‬ ‫دول ‬ ‫بهـای» چنیـن سیسـتمی دالر اسـت‪ .‬دالر ا کنـون زیربنـای‬ ‫«قط ‬ ‫اقتصـاد جهـان ب هشـمار مـی رود‪ ،‬ارز اصلـی بـرای ا کثـر مبـادالت‬ ‫یسـت و واحـد محاسـبات مالـی در دنیـا و واحد ذخیره‬ ‫بین الملل ‬ ‫ً‬ ‫(مثلا برگـه سـهام و اوراق بهـادار ) اسـت امـا امریـکا در سـال های‬ ‫گذشـته از ایـن رابطـه نامتقـارن بـا اقتصـاد جهانـی سوءاسـتفاده‬ ‫کـرده و به تعبیـر «یـان برمـر»‪ ،‬اقتصـاددان و نظری هپـرداز امریکایـی‬ ‫ایـن نظـام مالـی را به عنـوان سلاح علیـه کشـورهای مخالـف بـا‬ ‫سیاسـت خارجـی و امنیتـی ایـاالت متحـده تبدیـل کـرده‪.‬‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬امریـکا و کشـورهای غربـی خودشـان را دروازه بانـان و‬ ‫مالکان مشروع این نظام اقتصادی بین المللی دیده و دسترسی‬ ‫سـایر کشـورها بـه نظـام مالـی بین المللـی را بـه همسـو شـدن بـا‬ ‫سیاسـت های کلـی غـرب منـوط کرده انـد‪ .‬موسسـه ات مالـی‬ ‫بین المللـی هـم به جای انکـه در نقـش نهادهـای انتفاعـی‬ ‫ً‬ ‫غیرسیاسـی عمـل کننـد عملا در نقـش بازوهـای اصلـی غـرب (و‬ ‫حتـی فقـط امریـکا) بـرای قدرت نمائـی ظاهـر شـده اند‪ .‬اصـل‬ ‫محوری در قابلیت تبدیل نظام های مالی به سلاح این اسـت که‬ ‫اقتصاد جهانی شده زنجیره های ارزشی در جهان ایجاد کرده اند‬ ‫شهـای مالـی‬ ‫کـه در هـر مرحلـه از فراینـد تولیـد نیازمنـد ترا کن ‬ ‫برون مرزی و اسـتقراض هسـتند‪ .‬در چنین سیسـتمی‪ ،‬دسترسی‬ ‫بـه زیرسـاخت های مالـی جهانـی (سـازمان هایی ماننـد سـامانه‬ ‫پیام رسان سوئیفت) از اهمیت وافر در عملیات تجاری برخوردار‬ ‫مهـای مالـی امریـکا همگـی بـر ایـن بنیـاد بنـا‬ ‫هسـتند‪ .‬تحری ‬ ‫شده اند‪ .‬در قرن بیست ویکم‪ ،‬کشورهای غربی با اعتمادبه نفس‬ ‫مهـا اسـتفاده کرده انـد و تمایـل داشـته اند کل‬ ‫بیشـتری از تحری ‬ ‫اقتصـاد و جمعیـت یـک کشـور را هـدف تحریـم قـرار داده انـد‪.‬‬ ‫نحـال‪ ،‬همیـن رویه از مدت هاپیش‪ ،‬نظام مالی به محوریت‬ ‫باای ‬ ‫غـرب را به تدریـج متزلـزل کـرده بـود؛ رونـدی کـه به نظـر می رسـد‬ ‫ا کنـون در حال تسری عشـدن اسـت‪ .‬بعدازانکـه امریـکا ب هکـرات‬ ‫کشـورهای مختلـف به ویـژه ایـران را بـا بهان ههـای مختلـف مـورد‬ ‫تحریـم قـرار داد ایـن بحـث ب همـرور در محافـل کارشناسـی جهـان‬ ‫مهـا می توانـد نظـم‬ ‫غـرب مطـرح شـد کـه توسـل مفـرط بـه تحری ‬ ‫مالـی فعلـی در جهـان و به ویـژه هژمونـی دالر را مضمحـل کنـد‪.‬‬ ‫بحـث دراینجـا این اسـت که نهادهـای مالـی دنیـا جایـگاه خـاص‬ ‫خودشـان را مدیـون هیـچ ویژ گـی خـاص غربی نیسـتند بلکه این‬ ‫جایگاه را در نتیجه تبدیل شدنشـان به یک شـبکه بزرگ جهانی‬ ‫با مشارکت تمامی طرف ها به دست اورده اند‪ .‬تجار در کشورهای‬ ‫اسـیایی درواقـع از سیسـتم های مالـی غربـی نـه به دلیـل غربـی‬ ‫تتـر و کارامدتر بـودن ان اسـتفاده‬ ‫بـودن ان بلکـه به دلیـل راح ‬ ‫مهـا در قـرن‬ ‫می کننـد؛ امـا اسـتفاده مکـرر امریـکا از تحری ‬ ‫بیسـت ویکم به ویـژه علیـه ایـران‪ ،‬اعتمـاد بـه چنیـن شـبکه ای را‬ ‫شاید برای اولین بار تضعیف کرد‪ .‬درنتیجه ان تحریم ها مشخص‬ ‫شـد کـه امریـکا بـرای پیشـبرد اهـداف و سیاسـت های داخلـی‬ ‫خـودش به راحتـی می توانـد انجـام مبـادالت دالری را بـرای‬ ‫کهـای مرکـزی کشـورها‪ ،‬نهادهـای مالـی و افـراد‬ ‫تهـا‪ ،‬بان ‬ ‫دول ‬ ‫نهـا بـه نظـام مالی را قطـع کند‪.‬‬ ‫محـدود کنـد و حتـی دسترسـی ا ‬ ‫برهمین اسـاس بـود کـه کشـورهایی ماننـد چیـن و روسـیه و‬ ‫برخی دیگـر به فکـر تشـکیل نظا مهـای مالـی جایگزیـن افتادنـد‪.‬‬ ‫یهــای بانــک مرکــزی روســیه؛ ازجملــه ‪ ۶۳۰‬میلیــارددالر‬ ‫«ســوئیفت» و مسدودســازی دارای ‬ ‫یســت کــه تاب هحــال علیــه روســیه‬ ‫ذخایــر ارز خارجــی ایــن کشــور جــزو مهم تریــن تصمیمات ‬ ‫ب ـه کار گرفتــه شــده اند‪ .‬تحری مهــا به ویــژه در اولیــن مراحــل پــس از اِعمــال ضربه هایــی بــه‬ ‫یشــان در ما ههــای اینــده‬ ‫اقتصــاد روســیه وارد کردنــد و البتــه انتظــار م ـی رود تاثیــرات منف ‬ ‫کمــا کان ادامــه یابــد؛ به عنوان مثــال‪« ،‬ســازمان فــدرال امارهــای دولتــی روســیه» (روســتات)‬ ‫مــاه قبــل اعــام کــرد تــورم در روســیه بــه ‪ ۱۷.۳‬درصــد رســیده کــه باالتریــن رقــم تورم بــرای این‬ ‫کشــور در ‪ ۲۰‬سال گذشــته به حســاب م ـی رود‪.‬‬ ‫ـان جایگزیـن سـوئیفت ازسـوی پوند انگلیس در دهه ‪ ۱۹۹۰‬مواجه شـده و ممکن اسـت به زودی‬ ‫راه انـدازی سـامانه های پیام رس ِ‬ ‫چیـن و روسـیه در سـال های اخیـر بـا همیـن هـدف بـوده اسـت‪ .‬سـلطه خـود در مبـادالت جهانـی و جایگاهـش به عنـوان ارز‬ ‫نمـرزی ذخیره ای را ازدست رفته ببیند‪ .‬در یادداشتی که تحلیلگران این‬ ‫چیـن از سـال ‪ ،۲۰۱۵‬سـامانه ای ب هنـام «سیسـتم برو ‬ ‫پرداخـت برون مـرزی» (‪ )CIPS‬راه انـدازی کـرده و درحال گسـترش بانـک مهـم امریکایی تهیـه کرده انـد عالوه بر عواملی مانند سـهم‬ ‫دادن ان اسـت‪« .‬سـامانه انتقـال پیا مهـای مالـی» (‪ )SPFS‬هـم کوچـک امریـکا از تجـارت جهانـی درمقایسـه با سـلطه دالر در‬ ‫جایگزین روسـیه ای سـوئیفت اسـت که از سـال ‪ ۲۰۱۴‬ایجاد شده پرداخت های جهانی‪ ،‬افزایش بدهی خارجی امریکا به مشکالت‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نهـاد مالـی ا کنـون به عضویـت ان درامده انـد‪ .‬در گذشـته ژئوپولتیـک امریکا نظیر جنـگ اوکراین به عنوان عوامل احتمالی‬ ‫کهـای مرکـزی کشـورها بـرای متنو عسـازی ذخایـر ارز‬ ‫شـاهد بودیـم چنیـن درکـی نه فقـط در کشـورهای هـدف تحریـم‪ ،‬حرکـت بان ‬ ‫نهـا را مجبـور بـه رعایـت خارجی خود اشـاره شـده اسـت‪ .‬دراین تحلیل امده اسـت‪« :‬بعد‬ ‫بلکـه در کشـورهای ثالثـی کـه امریـکا ا ‬ ‫مهـای ثانویـه می کنـد نیـز حاصـل شـد‪ .‬نکتـه جالب انکـه‪ ،‬از جنگ جهانی دوم که بدهی های بزرگ پوند انگلیس انباشته‬ ‫تحری ‬ ‫حتـی کشـورهای اروپایـی متحـد امریـکا هـم در نتیجـه اختالفاتی شـد سـرمایه گذاران بین المللـی ب همـرور ا کـراه بیشـتر و بیشـتری‬ ‫مهـا بـرای نگهـداری این ارز از خودشـان نشـان دادنـد‪ .‬چنانچه اجازه‬ ‫کـه در دوران ریاسـت جمهوری دونالـد ترامـپ بـر سـر تحری ‬ ‫علیه ایران داشـتند به صرافت افتادند مسـیری مسـتقل از امریکا داده شـود بدهـی صادرکننـده یـک ارز ذخیـره ای درمقایسـه با‬ ‫ً‬ ‫یهـا‬ ‫مهـا بـرای خودشـان تعریـف و مشـخص کنند‪ .‬مثال تولیـد ناخالـص داخلـی از حـد بیشـتری فـرا بـرود‪ ،‬خارج ‬ ‫در حـوزه تحری ‬ ‫یسـابقه ب هنـام سـرانجام ممکـن اسـت ا کـراه بیشـتری بـرای نگه داشـتن ان ارز‬ ‫اتحادیـه اروپـا پارسـال گذشـته مکانیسـمی ب ‬ ‫کهـای ارزی کوچـک‬ ‫«مکانیسـم ضداجبـار» را پیشـنهاد کـرده کـه هـدف ان مقابلـه بـا نشـان دهنـد»‪ .‬دراین میـان‪ ،‬ظهـور بلو ‬ ‫«اجبـار اقتصـادی» ازسـوی کشـورهای غیراروپایـی و جلوگیـری از مبتنـی بـرای تسـهیل تجـارت بیـن گرو ههـای خـاص از کشـورها از‬ ‫یسـت کـه ممکـن اسـت رونـد افـول دالر در‬ ‫وادارسـازی کشـورهای اروپایـی بـه اتخـاذ سیاسـت هایی خـاص جملـه مکانیسم های ‬ ‫یسـت‪ .‬راه انـدازی مبـادالت جهانـی را کلیـد بزنـد‪ .‬گوپینـات در مصاحبـه اش بـا‬ ‫فهـای اروپای ‬ ‫بـدون درنظرگرفتـن منافـع طر ‬ ‫نحـاال هـم شـاهد مذا کره‬ ‫لسـازی دستورالعمل «فایننشـال تایمز» گفتـه بـود‪« :‬مـا همی ‬ ‫مکانیسـم هایی مانند «اینسـتکس» یا فعا ‬ ‫موسـوم بـه «قوانیـن انسـدادی» اروپـا بـرای مقابلـه بـا اثـار مجـدد برخـی کشـورها دربـاره ارزی هسـتیم کـه بـا ان بهـای‬ ‫ً‬ ‫یشـان پرداخته شـود (به جای دالر از ارزهای ملی‬ ‫مهـای ضدایرانـی امریکا پس از خروج از برجام هرچند عمال مراودات تجار ‬ ‫تحری ‬ ‫‪ ۲‬کشـور طـرف مـراوده اسـتفاده‬ ‫منفعتـی بـرای ایـران ازجهـت‬ ‫شـود)‪ .‬دالر حتی در این چشم انداز‪،‬‬ ‫مهـا نداشـت‬ ‫جلوگیـری از اثـار تحری ‬ ‫ارز اصلـی جهانـی باقـی خواهـد مانـد‬ ‫اما نشـانگر این بودکـه اروپایی ها هم‬ ‫امـا تکه تک هشـدن (نظـام مالـی‬ ‫متوجه شـده اند بااین حال تا قبل از‬ ‫کتـر‬ ‫جهـان) در سـطوح کوچ ‬ ‫مهـا علیـه‬ ‫جنـگ اوکرایـن و تحری ‬ ‫ً‬ ‫بی تردیـد کاملا امکان پذیـر اسـت»‪.‬‬ ‫مهـا‬ ‫روسـیه امریـکا بـا معرفـی تحری ‬ ‫ازایـن رو در روزهـای قبـل‪،‬‬ ‫علیـه ایـران و چنـد کشـور دیگـر‬ ‫شهـای بسـیار دربـاره قصـد‬ ‫گزار ‬ ‫به عنـوان مـوارد خـاص و اسـتثنایی‬ ‫کشـورها بـرای ایجـاد نر خ های جدید‬ ‫یشـدن چنیـن‬ ‫سـعی داشـت از جد ‬ ‫شگـذاری در مـراودات‬ ‫مبادلـه و ارز ‬ ‫اقدامـات و رونـدی جلوگیـری کنـد یا‬ ‫«گیتا گوپیناث»؛ معاون اول‬ ‫تجـاری منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫دسـت کم حرکـت ان را اهسـته کنـد‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬در یکـی از مهم تریـن‬ ‫تحریـم روسـیه به عنـوان کشـوری که‬ ‫صندوق بین المللی پول‬ ‫قهـا گـزارش شـده کـه‬ ‫ایـن اتفا ‬ ‫عضـو دائـم شـورای امنیـت اسـت و‬ ‫‪۱۱‬فروردین ماه سال جاری‬ ‫عربستان سعودی قصد دارد بخشی‬ ‫گتـری نسـبت بـه سـایر‬ ‫اقتصـاد بزر ‬ ‫از نفـت صادراتـی خـود بـه چیـن را‬ ‫مشـده تا کنـون دارد‬ ‫کشـورهای تحری ‬ ‫هشدار داد که تحریم ها‬ ‫شگـذاری کنـد‪.‬‬ ‫براسـاس «یـوان» ارز ‬ ‫ایـن واقعیـت را پیـش می کشـد کـه‬ ‫علیه روسیه ممکن است‬ ‫«انـدرو اسـتاتفورد» تحلیلگر مسـائل‬ ‫مهـای گسـترده و جامـع قـرار‬ ‫تحری ‬ ‫نبـاره‬ ‫درهمی ‬ ‫اقتصـادی‬ ‫تهـای بین المللـی‬ ‫اسـت علیـه قدر ‬ ‫باعث چندپارگی ذخایر پولی‬ ‫درمصاحب هبـا پایـگاه نشـنال ریویو‬ ‫نیـز بـه کار گرفتـه شـوند‪« .‬پاتریـک‬ ‫شده و سلطه جهانی دالر را‬ ‫رویـداد‬ ‫«ایـن‬ ‫می گویـد‪:‬‬ ‫ارمسـترانگ»‪ ،‬تحلیلگـر اقتصـادی‬ ‫یسـت چـون سـعودی ها‬ ‫قابل توجه ‬ ‫مهـای غـرب‬ ‫دربـاره معنـای تحری ‬ ‫کاهش دهد‪ .‬او به روزنامه‬ ‫نسـو نفتشـان را‬ ‫از سـال ‪ ۱۹۷۴‬به ای ‬ ‫علیـه روسـیه می نویسـد‪« :‬پولتـان را‬ ‫ً‬ ‫«فایننشال تایمز»لندن گفت‪:‬‬ ‫تمامـا بـه دالر فروخته انـد»‪ .‬ظهـور‬ ‫در بانک های ما بگذارید‪ ،‬می توانیم‬ ‫ارزهـای دیجیتـال مکانیسـم‬ ‫ان را مسـدود کنیـم؛ دارایی هایتان را‬ ‫«بااینکه دالر در درازمدت‬ ‫یسـت کـه خطـر انتقـال بـه‬ ‫دیگر ‬ ‫در سـرزمین مـا بگذاریـد‪ ،‬می توانیـم‬ ‫همچنان در جایگاه پول رایج‬ ‫نظا مهـای پرداخـت جایگزیـن را‬ ‫ب هسـرقت ببریـم؛ از پـول مـا اسـتفاده‬ ‫مهم جهان باقی خواهد ماند؛‬ ‫یهـا ازلحـاظ هژمونـی‬ ‫بـرای امریکای ‬ ‫کنیـد‪ ،‬مـا می توانیـم ان را لغـو کنیـم؛‬ ‫دالر جـدی کـرده اسـت‪« .‬ارنسـتو‬ ‫قایق هایتان را در اسکله ما بگذارید‪،‬‬ ‫اما چند پارگی ذخایر پولی در‬ ‫مولینـا» دکتـرای علـوم اقتصـادی و‬ ‫می توانیـم ان را بدزدیـم؛ طالیتـان را‬ ‫سطح کوچک تر محتمل است؛‬ ‫عضـو افتخـاری ا کادمـی علـوم کوبـا‬ ‫در کیف ما بگذارید‪ ،‬ان را می قاپیم»‪.‬‬ ‫می گویـد‪« :‬ا گرچـه ارزهـای دیجیتـال‬ ‫یسـت کـه صدای‬ ‫ایـن درس ‬ ‫ـشـد ودر به گونه ای که برخی کشورها حتی‬ ‫نسبت به ارزهای سنتی بسیارجوان‬ ‫سراسـر جهـان خواهـد پیچی‬ ‫پیش ازاین نیز به تجدیدنظر‬ ‫هسـتند‪ ،‬اما کم کم فرهنگ اسـتفاده‬ ‫نمایشـی عریـان دربـاره این اسـت که‬ ‫نهـا در جهـان درحال رشـد‬ ‫از ا ‬ ‫«نظـم جهانـی قانون محـور» بـه کالم‬ ‫در واحد پولی پرداخته اند‬ ‫اسـت»‪ .‬او تا کیـد می کنـد‪« :‬اسـتفاده‬ ‫سـاده یعنـی «مـا قوانیـن را تعییـن‬ ‫که به ازای معامالت بازرگانی‬ ‫از رمزارزها به عنوان وسیله پرداخت‪،‬‬ ‫می کنیم و به شـما دسـتور می دهیم‬ ‫نشـان دهنده دسـت رد بـه سـینه‬ ‫نهـا تبعیـت کنید»‪ .‬این وضعیت‬ ‫از ا ‬ ‫دریافتمی کنند»‬ ‫ً‬ ‫سـلطه ایـاالت متحـده بـر دالر‬ ‫احتمـاال باعـث خواهـد شـد رونـدی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫جهان ‬ ‫ارز‬ ‫به عنـوان‬ ‫لتـر در تضعیـف‬ ‫کـه از مدت هاقب ‬ ‫نهادهای مالی غربی اغاز شـده بود تسـریع شـده و مجموعه ای از درحال حاضـر اتحادیـه اروپـا ایجـاد یـورو دیجیتـال را کلیـد زده‬ ‫کشـورهای ثروتمندتـر را به فکـر تضعیـف سلاح تحریم ها بینـدازد‪ ،‬اسـت‪ .‬بانـک مرکـزی این منطقـه همچنیـن درحال بررسـی‬ ‫زیـرا هیـچ تضمینی نیسـت جوامع دیگـر از اتفاقی که برای روسـیه اسـتفاده از یـوان (واحـد پـول رسـمی چیـن) به عنـوان ارز ذخیـره‬ ‫یشـود در سـه ماه قبل اسـتفاده از بیت کویـن در‬ ‫شتـر گفتـه شـد‪ ،‬چنیـن اسـت»‪ .‬گفتـه م ‬ ‫افتـاده مصـون باشـند‪ .‬همان طورکـه پی ‬ ‫رونـدی ازپیـش میـان حتـی برخـی متحـدان اروپایـی امریـکا اغـاز کشـور روسـیه بـا رشـد باالیـی مواجـه شـده‪ .‬روزنامـه «ال‬ ‫شـده‪ ،‬امـا ا کنـون احتمـال بیشـتری دارد کـه سـرعت گرفتـه و بـه ا کونومیسـتا» اسـپانیا چندی پیـش نوشـته بزرگ تریـن دولـت‬ ‫یتـر تبدیـل شـود‪ .‬تشـدید نگرانـی نهادهـا و جهان (امریکا) باعث گسـترش اسـتفاده از دارایی های دیجیتال‬ ‫راهکارهـای عملیات ‬ ‫رسـانه های غربـی از بـروز چنین تحولی در نتیجه جنـگ اوکراین‪ ،‬شـده چرا که شـهروندان این دسـت دارایی ها را راه ازدست ندادن‬ ‫ً‬ ‫در روزهـای گذشـته مشـهودتر از هـر زمـان دیگـر بـوده‪ .‬مثلا «گیتا قـدرت خریـد و راهـی بـرای دورزدن اقدامـات قهـری می بیننـد‪.‬‬ ‫نمـاه درواقـع چـرا ایـن اتفـاق می افتـد؟ «لـورا الچ» روزنام هنـگار اروپایـی‬ ‫گوپینـاث»‪ ،‬معـاون اول صنـدوق بین المللـی پـول ‪ ۱۱‬فروردی ‬ ‫مهـا علیـه روسـیه ممکـن اسـت در مقالـه ای کـه در یورونیـوز منتشـر شـد‪ ،‬توضیـح می دهـد کـه‬ ‫سـال جـاری هشـدار داد کـه تحری ‬ ‫مهـای اقتصـادی علیـه‬ ‫کهـا در توسـل یـک کشـور بـه تحری ‬ ‫باعث چندپارگی ذخایر پولی شده و سلطه جهانی دالر را کاهش بان ‬ ‫دهـد‪ .‬او بـه روزنامـه فایننشـال تایمز لنـدن گفت‪« :‬بااینکـه دالر در کشوری دیگر از نقشی اساسی برخوردارند‪ .‬ان ها مانند چشمانی‬ ‫کهـا مسـئول نظـارت بـر‬ ‫درازمـدت همچنـان در جایـگاه پـول رایـج مهـم جهـان باقـی هسـتند کـه همه چیـز را می بیننـد‪ ،‬بان ‬ ‫یسـت که ارزهـای‬ ‫کتـر هرگونـه نقل وانتقـال پـول هسـتند این درحال ‬ ‫خواهـد مانـد‪ ،‬امـا چنـد پارگـی ذخایـر پولـی در سـطح کوچ ‬ ‫ً‬ ‫کهـا را نابینـا می کنند؛ بـازار ارزهای دیجیتال‬ ‫یشـده‪ ،‬بان ‬ ‫یکـه برخـی کشـورها حتـی رمزنگار ‬ ‫کاملا محتمـل اسـت‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫پیش ازایـن نیـز بـه تجدیدنظـر در واحـد پولـی پرداخته انـد کـه بـه هیـچ نهـاد برتـر پاسـخ نمی دهـد و کسـی نیسـت کـه بـر‬ ‫درازای معاملات بازرگانـی دریافـت می کننـد‪ .‬ایـن جنـگ [جنـگ نقل وانتقـاالت نظـارت کنـد‪ .‬به همین دلیل اسـت که کشـورهایی‬ ‫اوکرایـن] همچنیـن موجـب گسـترش تعاملات مالـی دیجیتـال از مانند روسـیه ارزهای دیجیتال را یکی از مکانیسـم های رایگان و‬ ‫لهـای دیجیتـال ناشـناس بـرای اجتنـاب از تسـلیم در برابـر هژمونـی دالر و‬ ‫گون ههـای مختلـف رمزارزهـا گرفتـه تـا پو ‬ ‫کهـای مرکـزی‪ ،‬شـده اسـت»‪ .‬تنهـا یک روز بعدتـر‪ ،‬بانـک خلع سلاح امریکا از تحریم های مالی و اقتصادی می بینند‪ .‬نبرد‬ ‫بان ‬ ‫نبـردن هژمونـی دالر امریـکا از مدت هاقبـل اغـاز شـده و‬ ‫امریکایی «گلدمن سـا کس» هشـدار داد که دالر امریکا در نتیجه بـرای ازبی ‬ ‫مهـای سـخت گیرانه علیـه روسـیه بـا چالش هایـی مشـابه بـا جنگ در اوکراین ان را تشدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫تحری ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫با پیروزی مکرون‪ ،‬اروپا متحد ماند‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫جهـــان کنونـــی رفته رفتـــه به طـــرف دموکراســـی درحرکـــت اســـت و هی ــچ‬ ‫نیرویــی را جلــودار ان نیســت‪ .‬ایــن جبــر طبیعی ســت کــه جهــان و مــردم ان‪،‬‬ ‫هـر روز نســبت بــه روز قبــل‪ ،‬ارمــان و اندیشــه ازادی خواهــی و غیروابســتگی را‬ ‫بیش ــتر خواس ــته و ب ــرای نی ــل ب ــه ان ب ــه ه ــر قیمت ــی هزین ــه می کنن ــد‪ .‬انچ ــه‬ ‫گفت ــه ام ــروز م ــا را تحکی ــم بخش ــیده و عینی ــت می ده ــد‪ ،‬انتخاب ــات اخی ــر‬ ‫فرانســه اســت کــه بــا همــه تبلیغــات و پروپا گانــدای چپ گــرا ان را بـه کار بســتند‬ ‫و بــا جنــاح راســت به شــدت بــا افــکار پوپولیســتی بــه رهبــری خانــم «ماریــن‬ ‫ً‬ ‫لوپ ــن» و باز مان ــده از اف ــکار پ ــدری ک ــه خ ــود روزگاری کام ــا سیاس ــی داش ــت‪،‬‬ ‫باز هــم نتوانســتند بــر «امانوئــل مکــرون» پیــروز شــوند و بــا کســب ‪ 16‬درصــد‬ ‫ً‬ ‫ارای کمت ــر‪ ،‬صحن ــه ریاس ــت ب ــر کش ــور فرانس ــه را مج ــددا ب ــه رقی ــب دوره‬ ‫قبــل خــود؛ مکــرون وا گــذار کردنــد؛ هرچنــد بایــد درنظــر گرفــت خانــم لوپــن‬ ‫در دور دوم توانس ــته اس ــت ب ــا کس ــب ‪ 42‬درص ــد ارا‪ ،‬ب ــر می ــزان محبوبی ــت‬ ‫یک ــرد‪،‬‬ ‫خ ــود بیفزای ــد؛ چه بس ــا ا گ ــر لوپ ــن از مش ــاورین زبردس ــت اس ــتفاده م ‬ ‫یشــد‪ .‬درنهایــت از بیــن ایــن دو کاندیــد برگزیــده دور دوم‪ ،‬مکــرون‬ ‫موفق تــر م ‬ ‫توانس ــت تدبی ــر و خ ــرد بیش ــتری از خ ــود به نمای ــش بگ ــذارد؛ به خص ــوص‬ ‫وقتی ک ــه رقی ــب خ ــود را ب ــه طرف ــداری از پوتی ــن مته ــم ک ــرد ک ــه در چش ــم‬ ‫جهانیـــان و به ویـــژه اروپائیـــان یـــک متجـــاوز زیاده خـــواه اســـت؛ درنتیج ــه‬ ‫امتیــاز قابل توجهــی کســب کــرد و لوپــن توانســت طرفــداری خــود را از پوتیــن‬ ‫پنهـــان کنـــد؛ به همین جهـــت به نظرمی رســـد کـــه ا گـــر کرونـــا و اعتراض ــات‬ ‫مــداوم جلیقه زردهــای فرانســوی و مســئله بازنشســتگی کــه از نقــاط ضعــف‬ ‫مک ــرون به ش ــمار می رف ــت‪ ،‬از محبوبی ــت مک ــرون کاس ــته ب ــود‪ ،‬در ع ــوض‬ ‫جن ــگ پوتی ــن ب ــا اوکرای ــن و موضع گی ــری مک ــرون ب ــه نف ــع اوکرای ــن به موق ــع‬ ‫ب ــه کم ــک او ام ــده و توانس ــت ب ــر می ــزان ارای او بیفزای ــد؛ به وی ــژه ک ــه مک ــرون‬ ‫وف ــاداری خ ــود را ب ــه اروپ ــا و ادام ــه عضوی ــت در ان اتحادی ــه و پیم ــان نات ــو‬ ‫باره ــا اع ــام ک ــرده اس ــت و ای ــن دوم ــورد را رقی ــب او لوپ ــن در ب ــوق ک ــرده ب ــود‬ ‫و ب ــا صراح ــت‪ ،‬مخالف ــت خ ــود را ب ــا ادام ــه حض ــور فرانس ــه در اتحادی هه ــای‬ ‫اروپ ــا و نات ــو بی ــان داش ــته و ج ــزو ش ــعارهای انتخابات ــی خ ــود ق ــرار داده ب ــود؛‬ ‫به هرصــورت بــا پیــروزی مکــرون‪ ،‬بیــش از همــه‪ ،‬کشــورهای اروپایــی ب هشــدت‬ ‫نص ــورت‬ ‫از پیـــروزی او به وجـــد امـــده و از او حمایـــت مجـــدد کردنـــد‪ .‬درای ‬ ‫اتحادی ــه اروپ ــا ب ــرای پنج س ــال اینده ه ــم همچن ــان متح ــد باق ــی مان ــد ت ــا‬ ‫در کن ــار امری ــکا ب ــا دو کش ــور روس ــیه و چی ــن به رقاب ــت بپردازن ــد ک ــه به نظ ــر‬ ‫می ای ــد پوتی ــن قافی ــه را باخت ــه باش ــد و در چاه ــی ک ــه خ ــود حف ــر ک ــرده‪ ،‬ف ــرو‬ ‫بــرود؛ تا جایی کــه پــس از خاتمــه جنــگ‪ ،‬او از اریکــه قــدرت بــه زیــر بیفتــد کــه‬ ‫البت ــه ای ــن سرنوش ــت تمام ــی زیاده خواه ــان در ق ــرن ‪ 21‬و حت ــی ‪ 22‬خواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬م ــردم نی ــز به ش ــدت ب ــا لشکرکش ــی و تصاح ــب س ــرزمین های دیگ ــران‪،‬‬ ‫مخال ــف هس ــتند و برهمین اس ــاس به نظرمی رس ــد ک ــه دنی ــای این ــده‪ ،‬بای ــد‬ ‫یس ــت؛‬ ‫دنی ــای صل ــح و دوس ــتی و همزیس ــتی مس ــالمت امیز باش ــد‪ .‬بدیه ‬ ‫مکــرون تــاش خواهــد کــرد بــه وعده هــای خــود بــرای تحقــق اقتصــاد پویاتــر‬ ‫و مش ــکل بازنشس ــتگان عم ــل کن ــد ت ــا همچن ــان ح ــزب او و طرفداران ــش‬ ‫در صحن ــه انتخاب ــات موف ــق باش ــند؛ البت ــه نبای ــد از نظ ــر دور بداری ــم ک ــه‬ ‫پنج س ــال پیش در همی ــن ای ــام ‪ ،‬تجددخواه ــی مک ــرون و برنام ــه منس ــجم‬ ‫فعالی ــت انتخابات ــی او و حت ــی جوان ـی اش ب ــه کم ــک او ام ــد ت ــا فرانس ــویان از‬ ‫ً‬ ‫س ــنت گذش ــته خ ــود ک ــه معم ــوال سوس ــیال دموکرات ها و اح ــزاب س ــنتی‪،‬‬ ‫گرم کننــده تنــور انتخابــات می شــدند و بیــن ایــن دو جنــاح ریاسـت جمهوری‬ ‫دست به دس ــت می ش ــد‪ ،‬کم ــی فاصل ــه بگیرن ــد‪ .‬او شگفتی س ــاز ش ــده و ب ــه‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری فرانس ــه برگزی ــده ش ــد ک ــه به نوع ــی عص ــر جدی ــدی را ب ــا‬ ‫اغــاز ی ـک دوره نوگرایــی و خداحافظــی از ســنت گرایی گذشــته رقــم زد‪ .‬اینــک‬ ‫م ــردم فرانس ــه‪ ،‬اروپ ــا و حت ــی امری ــکا بای ــد صب ــر کنن ــد و دوره دوم مک ــرون را‬ ‫به نظ ــاره بنش ــینند؛ ام ــا کش ــور و م ــردم فرانس ــه یک ما هو نی ــم دیگ ــر ب ــرای‬ ‫انتخاب ــات نماین ــدگان مجل ــس‪ ،‬بار دیگ ــر پ ــای صندوق ه ــای رای خواهن ــد‬ ‫رف ــت ک ــه بس ــیار حائز اهمی ــت خواه ــد ب ــود؛ چرا ک ــه ا گ ــر ح ــزب و طرف ــداران‬ ‫مک ــرون پی ــروز می ــدان ش ــوند‪ ،‬او ی ـک دوره پنج س ــاله ب ــدون دردس ــر خواه ــد‬ ‫داش ــت؛ ام ــا ا گ ــر طرف ــداران لوپ ــن پی ــروز می ــدان ش ــوند‪ ،‬ش ــاید مک ــرون ب ــا‬ ‫ً‬ ‫چالش ه ــای زی ــادی روبـ ـه رو ش ــود‪ .‬ا کن ــون بای ــد مج ــددا ب ــه انتظ ــار نتای ــج‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس فرانس ــه بنش ــینیم ت ــا چ ــه پی ــش ای ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫برنامه ریزی برای جبران افت تحصیلی دانش اموزان‬ ‫یه ــای‬ ‫مع ــاون ام ــوزش متوس ــطه وزارت اموزش وپ ــرورش گف ــت؛ برنامه ریز ‬ ‫جبران ــی مناس ــبی در تابس ــتان ب ــرای دانش اموزان ــی ک ــه در دروس ــی دچ ــار‬ ‫افــت تحصیلــی شــدند‪ ،‬درنظــر گرفتــه می شــود‪ .‬به گــزارش پانــا؛ محمدمهــدی‬ ‫کاظم ــی در نشس ــت خب ــری ک ــه به مناس ــبت هفت ــه مش ــاغل برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫ضم ــن گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای فرهنگ ــی و دانش ام ــوز اظه ــار‬ ‫ک ــرد؛ نق ــش رس ــانه ها بی بدی ــل اس ــت انتظ ــار داری ــم رس ــانه ها در تحق ــق‬ ‫اهــداف تعلیم وتربیــت کشــور نقش افرینــی کننــد تــا اموزش وپــرورش بتوانــد‬ ‫برنامه هــای خــود را تبییــن و اجــرا کنــد‪ .‬وی ضمــن گرامیداشــت هفتــه معلــم‬ ‫افــزود؛ بایــد از تمــام معلمــان تشــکر کــرد؛ این افــراد در ایــام کرونــا شــبانه روزی‬ ‫ت ــاش کردن ــد ت ــا بح ــث ام ــوزش روی زمی ــن نمان ــد‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت ذخیره سازی فراورده های نفتی‬ ‫مع ــاون وزی ــر نف ــت در ام ــور پاالی ــش و پخ ــش اع ــام ک ــرد؛ افزای ــش ظرفی ــت‬ ‫ذخیـــر ه فراورده هـــای نفتـــی همســـو بـــا توســـعه طر ح هـــای پاالیش ــی در‬ ‫کش ــور دنب ــال می ش ــود‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛ جلی ــل س ــاالری در ائی ــن امض ــای‬ ‫تفاهم نام ــه پ ــروژه اح ــداث مخزن ــگاه (انب ــار نف ــت) ش ــهید ن ــادر مه ــدوی‬ ‫گفـــت؛ ایـــن انبـــار به نـــام شـــهید نـــادر مهـــدوی مزیـــن شـــده کـــه ایش ــان‬ ‫اســطوره مقاومــت و کابوســی بــرای امریکایی هــا در ناوگــروه دریایــی ذوالفقــار‬ ‫نپ ــروژه‬ ‫ب ــود و ان ش ــاءاهلل ک ــه به برک ــت ای ــن ای ــام بتوانی ــم دراین مس ــیر و درای ‬ ‫حهــای‬ ‫رهــرو شــهدا باشــیم‪ .‬وی ادامــه داد؛ مــا در ســال های گذشــته در طر ‬ ‫توس ــعه و تثبی ــت پاالیش ــگاه ها و پروژه ه ــای غی ــر مان ــدگار و در حوز هه ــای‬ ‫صن ــدوق ان ــرژی از ظرفیت ه ــای خوب ــی هم ــراه ب ــا بان ــک مل ــی اس ــتفاده‬ ‫کردی ــم و پروژه های ــی ک ــه در س ــطح مجموعه ه ــای پاالیش ــگاه انج ــام ش ــد‬ ‫ح ــدود هش ــت ت ــا نه میلی ــارددالر س ــرمایه گذاری و نتیج ــه تالش ه ــا در ده ــه‬ ‫‪ ۸۰‬ب ــود‪.‬‬ ‫احتمال افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی قیمت چای‬ ‫مدیـــر اجرایـــی ســـندیکای کارخانه هـــای چـــای شـــمال گفـــت؛ به نظ ــر‬ ‫می رس ــد امس ــال قیم ــت چ ــای خش ــک بی ــن ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۶۰‬درص ــد افزای ــش ن ــرخ‬ ‫خواه ــد داش ــت به عنوان مث ــال س ــر گل چ ــای به ــاره‪ ،‬چ ــای ممت ــاز‪ ،‬ح ــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصـــد افزایـــش نـــرخ را تجربـــه کنـــد‪ .‬به گـــزارش ایلنـــا؛ صـــادق حس ــنی‬ ‫بااش ــاره به اخری ــن وضعی ــت برداش ــت ب ــرگ س ــبز چ ــای گف ــت؛ بهره ب ــرداری‬ ‫از بــرگ ســبز چــای اغــاز شــده امــا ســرما این رونــد را کنــد و بــه عقــب انداختــه‬ ‫اســـت؛ درحال حاضـــر تعـــداد محـــدودی از کارخانه هـــای چـــای به دلی ــل‬ ‫کاه ــش برداش ــت چ ــای دای ــر هس ــتند (ح ــدود ‪ 10‬کارخان ــه فعالی ــت خ ــود را‬ ‫اغ ــاز کردن ــد)‪ .‬ای ــن فع ــال اقتص ــادی بابیان اینک ــه بوت ــه ب ــرگ س ــبز چ ــای ب ــا‬ ‫اغ ــاز فص ــل به ــار رش ــد می کن ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد؛ بوت ــه ب ــرگ چ ــای خ ــزان ناپذی ــر‬ ‫اســـت و بعـــد از خـــواب زمســـتانی در اواخـــر اســـفند و اوایـــل بهـــار رش ــد‬ ‫می کننـــد‪ .‬وی بااشـــاره به عقـــد قـــرارداد کارخانه هـــای چـــای بـــا ســـازمان‬ ‫چ ــای‪ ،‬تصری ــح ک ــرد؛ تم ــام کارخانه ه ــا امادگ ــی بهر هب ــرداری از چ ــای س ــبز را‬ ‫دارن ــد ام ــا همان گون ــه ک ــه اش ــاره ک ــردم س ــرما باع ــث ش ــده اس ــت ب ــرگ س ــبز‬ ‫رش ــد کاف ــی نداش ــته باش ــد ازایـ ـن رو می ــزان ب ــرگ در باغ ــات چ ــای تقلی ــل‬ ‫یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۹۱۵‬میلیون دالری پسته‬ ‫س ــخنگوی گم ــرک اظه ــار ک ــرد؛ از مجم ــوع ص ــادرات ‪ ۱۳۵۳۲۲‬تن ــی پس ــته‬ ‫در پارســـال‪ ۱۱۵۵۵۷ ،‬تـــن ان‪« ،‬پســـته تـــازه بـــا پوســـت» بـــود کـــه ارزش ان‬ ‫‪ ۶۹۶۰۴۳۱۲۴‬دالر به ثبــت رســیده اســت‪ .‬پنــج کشــور اول خریــد پســته های‬ ‫صادراتـــی بـــا پوســـت به ترتیـــب چیـــن بـــا خریـــد ‪ ۱۹۹‬میلیـــون دالر‪ ،‬هن ــد‬ ‫بـــا ‪ ۸۵‬میلیـــون دالر‪ ،‬روســـیه بـــا ‪ ۵۳‬میلیـــون دالر‪ ،‬عـــراق بـــا ‪ ۵۰‬میلیـــون دالر‬ ‫و قرقیزســـتان بـــا ‪ ۴۵‬میلیـــون دالر بودنـــد‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ وی درب ــاره‬ ‫صـــادرات پســـته های بـــدون پوســـت گفـــت؛ صـــادرات ان هـــا نیـــز بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۹۳۳۶‬تـــن و بـــه ارزش ‪ ۲۱۵۸۷۹۰۲۲‬دالر بـــود کـــه کشـــورهای المـــان ب ــا‬ ‫خریـــد ‪ ۵۰‬میلیـــون دالر‪ ،‬هنـــد ‪ ۴۴‬میلیـــون دالر‪ ،‬امـــارات ‪ ۲۹‬میلیـــون دالر‪،‬‬ ‫نن ــوع‬ ‫ع ــراق ‪ ۲۵‬میلی ــون دالر و ترکی ــه ‪ ۱۳‬میلی ــون‪ ،‬پن ــج مقص ــد ص ــادرات ای ‬ ‫پســته ایرانــی بودنــد‪ .‬ســخنگوی گمــرک درخصــوص میــزان صــادرات ســایر‬ ‫پس ــته ها توضی ــح داد؛ ‪ ۴۲۹‬ت ــن س ــایر پس ــته ها بــه ارزش ‪ ۲۵۰۵۶۸۰‬دالر نی ــز‬ ‫دراین مـــدت صـــادر شـــد‪ .‬وی درپایـــان گفـــت؛ به دلیـــل خشک ســـالی و‬ ‫اس ــیب ب ــه محص ــول پس ــته‪ ،‬کاه ــش تولی ــد این محص ــول در س ــال قب ــل و‬ ‫ورود پس ــته س ــایر کش ــورها ب ــه بازاره ــای جهان ــی‪ ،‬متاس ــفانه ص ــادرات ان ــواع‬ ‫پســته در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کاهــش ‪ ۳۳‬درصــدی را در وزن و‬ ‫ارزش به همـــراه داشـــته اســـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2485‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کنکور الکترونیکی و مافیای مدادپا ک کن!‬ ‫پنج نویسنده زن «بوکر بین المللی» دریک نگاه‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫قفسه‬ ‫روان شناسی عاشق و معشوق‬ ‫در غزل حسین منزوی‬ ‫«روان شناسـی عاشـق و معشـوق در غـزل حسـین‬ ‫یسـت تحلیلـی و بینارشـته ای کـه توسـط‬ ‫منـزوی» کتاب ‬ ‫«امیـر عزیـزی» به همـت انتشـارات «انـان» ب هچـاپ‬ ‫رسـید‪ .‬عزیـزی‪ ،‬متولـد ‪ 1358‬تهـران و دارای کارشناسـی‬ ‫یسـت و عالو هبـر سـرودن‬ ‫ارشـد زبـان و ادبیـات فارس ‬ ‫شـعر ‪ ،‬درزمینـه نقدوبررسـی شـعر و امـوزش عـروض نیـز بـه‬ ‫یتـوان‬ ‫تحقیـق و پژوهـش مشـغول اسـت‪ .‬از اثـار دیگـر او م ‬ ‫بـه کتـاب اموزشـی «وزنـت را درسـت کـن» منتشـره توسـط‬ ‫کمـاده» کـه توسـط‬ ‫انتشـارات «انـان» و مجموع هشـعر «ت ‬ ‫انتشـارات «مایا» به چاپ رسـیده اشـاره داشت‪ .‬در بخشی‬ ‫از «روان شناسـی عاشـق و معشـوق در غـزل منـزوی»‬ ‫امـده اسـت‪« :‬در عامـل روان رنجـوری عاشـق (منـزوی)‬ ‫یشـود ؛ امـا کـم‬ ‫یهـای اضطـراب در عاشـق دیـده م ‬ ‫ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫یشـود ‪ .‬همان طور کـه‬ ‫اسـت و در معشـوق اصلا دیـده نم ‬ ‫در مبحـث اضطـراب اشـاره شـد ؛ اضطراب می تواند شـامل‬ ‫ترس ‪ ،‬جدایی یا از دسـت دادن چیزی یا کسـی باشـد و این‬ ‫اضطـراب بـه اولیـن جایـی از بـدن کـه اسـیب می رسـاند‪،‬‬ ‫دسـتگاه گـوارش اسـت و مکانیسـم ان را مختـل کـرده و‬ ‫به عبارتـی خـواب و خـورا ک را از عاشـق می گیـرد؛ عاشـق‬ ‫َ‬ ‫برای اینکـه از ایـن اسـیب در امـان باشـد و از اضطـراب خود‬ ‫کـم کنـد‪ ،‬بـا روش جایگزینـی معشـوق‪ ،‬اضطراب خـود را کم‬ ‫می کند تا شـاید معشـوق از دسـت رفته را فراموش کند و به‬ ‫معشـوق جدیـد چنیـن می گویـد‪ :‬سپاسـمند امید تـوام که‬ ‫پایـان داد‪ /‬بـه یـک کرشـمه خـود فصـل اضطرابـم را»‬ ‫شاتر‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫چگونه «انتخاب اسم» می تواند «سرنوشت» یک انسان را تغییر دهد؟‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫اقـا! ایـن حکایـت کنکـور هـم شـده مثـل حکایـت توقـف‬ ‫شـماره گذاری خودروهـای غیراسـتاندارد و رتبه بنـدی‬ ‫فرهنگیـان کـه دولـت با یک دسـت پـس می زنـد و با پا پیش‬ ‫می کشـد! یعنـی هـم دوسـت دارند کنکـور حذف شـود و هم‬ ‫دوسـت دارنـد پابرجـا بمانـد ‪ ...‬ازیک طرف سـخن از ضرورت‬ ‫نطـرف هـم‬ ‫حـذف کنکـور سـخن به میـان می اورنـد و ازهما ‬ ‫یـک بهانـه جدیـد برای حفـظ ان می تراشـند! این هفته هم‬ ‫ککـن را از کنکور‬ ‫تـازه دوسـتان یادشـان امـاده باید مـداد و پا ‬ ‫ً‬ ‫حـذف؛ و کنکـور را بـه روز کننـد! ظاهرا مافیـای مدادپا ک کن‬ ‫نتوانسـته اند سـبیل دوسـتان را چرب کنند یا چربی دسـت‬ ‫مافیـای تبلـت و دسـتگاه های هوشـمند زیـاد بـوده اسـت!‬ ‫اصـل داسـتان را خودتـان بخوانیـد‪ .‬سـازمان سـنجش‬ ‫اموزش کشـور با همکاری شـرکت های دانش بنیان‪ ،‬نسـبت‬ ‫یکـردن ازمـون سراسـری و ایجـاد مرا کـز ازمـون‬ ‫بـه الکترونیک ‬ ‫هوشـمند بـرای سـال ‪ ۱۴۰۳‬اقـدام می کنـد‪ .‬دراین زمینـه‬ ‫«عبدالرسـول پورعبـاس» دربـاره دسـتگاه های هوشـمندی‬ ‫کـه دراین ازمـون مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«در ازمـون سراسـری ‪ ۱۴۰۳‬از دسـتگاه های هوشـمندی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نظیـر کامپیوتـر‪ ،‬تلفن همـراه و تبلـت اسـتفاده م ‬ ‫یادش به خیر ‪ ...‬کنکور هم کنکورهای قدیم ‪ ...‬باور بفرمائید‬ ‫کنکـور در گذشـته بـرای خـودش کبکبـه و دبدبـه ای داشـت‬ ‫نهـای هفتگانـه جوانـان به حسـاب‬ ‫و در زمـره یکـی از خوا ‬ ‫تنـام گرفتـه کـه بایـد بـدون‬ ‫می امـد‪ .‬از تکمیـل فـرم ثب ‬ ‫تاخوردگی و قلم خوردگی با خودکار مشکی انجام می شد تا‬ ‫گرفتن کارت شرکت در جلسه که یک نصف روز باید در صف‬ ‫می ایسـتادیم و باقـی داسـتان ‪ ...‬امـا امـروز ایـن امـور در کمتر‬ ‫یشـوند! یـاد «علـی کنکوری »هـا هم‬ ‫از چنددقیقـه انجـام م ‬ ‫به خیـر ‪ ...‬البتـه ا گـر ایـن «علـی کنکوری »هـا در عصـر حاضـر‬ ‫نهـا را «سـردار ازمـون»‬ ‫یشـدند‪ ،‬ا ‬ ‫به این عنـوان مفتخـر م ‬ ‫نهـا‬ ‫خطـاب می کردنـد؛ ولـی چـه کنیـم کـه دوران طالیـی ا ‬ ‫نیـز سـپری شـده اسـت‪ .‬ایـن جماعـت که ب همـدد شـرکت در‬ ‫ادوار مختلـف کنکـور‪ ،‬کول هبـاری از تجربه به همراه داشـتند‪،‬‬ ‫هم هسـاله قبـل از ورود بـه جلسـه اطالعـات ذی قیمتـی بـه‬ ‫یهـا ارائـه می کردنـد کـه در هیـچ کالس کنکـوری‬ ‫کنکور اول ‬ ‫یشـد؛ امـا االن از یـال و کوپـال غـول کنکور‬ ‫نظیـر ان یافـت نم ‬ ‫فقط دمش باقی مانده که ان هم در حال کنده شدن است‪.‬‬ ‫اش ان قدر شـور شـده اسـت که ا گر تا دو‪،‬س هسـال قبل برای‬ ‫قبولـی در دانشـگاه دسـت کم شـرکت در ازمـون و نوشـتن‬ ‫تنـام در‬ ‫اسـم روی برگـه الزامـی بـود‪ ،‬االن حتـی نیـازی بـه ثب ‬ ‫کنکور و شرکت در جلسه هم نیست و هروقت هوس کردید‬ ‫ادامـه تحصیـل بدهیـد‪ ،‬می توانیـد بـدون شـرکت در مرحلـه‬ ‫مقدماتـی و گروهـی از گروه صعود کـرده و وارد مرحله حذفی‬ ‫شـوید و بـا پرکـردن فـرم تعییـن رشـته‪ ،‬شـانس خـود را بـرای‬ ‫قبولی در یکی از دانشـگاه های معتبر کشـور امتحان کنید!‬ ‫امـا ایـن به معنـای ضـرورت حـذف کنکـور نیسـت و کنکـور‬ ‫بایـد سـر جایـش باشـد؛ یعنـی ا گـر درهـای تمـام دانشـگاه ها‬ ‫باز باشند و هر دانشگاه چندهزار صندلی خالی هم داشته‬ ‫باشد‪ ،‬کنکور نباید حذف شود! البته ما به شخصه از ازمون‬ ‫و ارزشـیابی دل خوشـی نداریـم و معتقدیم برگـزاری امتحان‬ ‫نوعـی توهیـن بـه شـعور دانش امـوز و دانشـجو محسـوب‬ ‫یشـود‪ .‬درواقـع‪ ،‬امتحـان یعنـی اینکـه مـا شـک داریـم تـو‬ ‫م ‬ ‫چیـزی از درس فهمیـده باشـی! امـا ازانجا کـه دوسـتان در‬ ‫سـازمان عریض وطویـل کنکـور و مافیـای کنکـور بـا حـذف‬ ‫یشـوند‬ ‫کنکور دچار لطمات عدیده و گسـترده اقتصادی م ‬ ‫و ممکـن اسـت بالیـی سـر خـود یـا مـردم بیاورنـد‪ ،‬پیشـنهاد‬ ‫یشـود بـه ازای حـذف کنکـور دانشـگاه ها‪ ،‬چنـد کنکـور‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫جدیـد ابـداع کنیم؛ مثال کنکـور ازدواج‪ ،‬کنکـور طالق‪ ،‬کنکور‬ ‫گواهینامـه رانندگـی‪ ،‬کنکـور اسـتخدام و ‪ ...‬بااین رویکـرد‬ ‫یشـدن ایـن‬ ‫عالو هبـر شکسـتن شـاخ غـول کنکـور و عاد ‬ ‫ازمون برای خلق اهلل‪ ،‬زمینه اشتغال برای عده ای از مدیران‬ ‫بازنشسـته و کسـب درامدهـای چندهزارمیلیـاردی نویـن‬ ‫یشـود!‬ ‫بـرای عـده ای دیگـر فراهـم م ‬ ‫فهرست‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫فریاد بر سر والدین یا تحسین ان ها ‪...‬‬ ‫«کتاب هــای جیکــوب» اثــر اولــگا توکارچــوک؛ نویســنده لهســتانی‬ ‫میکــو‬ ‫برنــده نوبــل ادبیــات ‪ ۲۰۱۸‬بــا ترجمــه جنیفــر کرافــت‪« ،‬بهشــت» اثــر ِ‬ ‫کاوا کامــی؛ نویســنده ژاپنــی بــا ترجمــه ســاموئل بــت‪« ،‬النــا می دانــد» اثــر‬ ‫کلودیــا پینیــرو؛ جنایی نویــس اهــل ارژانتیــن بــا ترجمــه فرانســس ریــدل‪،‬‬ ‫«نــام جدیــد» اثــر جــان فــاس؛ نویســنده نــروژی بــا ترجمــه دیمویــن‬ ‫ســریلز‪« ،‬خرگــوش نفرین شــده» اثــر بــورا چانــگ بــا ترجمــه انتــون هــور؛‬ ‫و «مقبــره شــن» اثــر گیتانجالــی شــری؛ نویســنده هنــدی بــا ترجمــه دیــزی‬ ‫را کــول؛ شــش اثــری هســتند کــه بــرای کســب مهم تریــن جایــزه ادبــی‬ ‫جهــان در عرصــه اثــار داســتانی ترجمه شــده به زبــان انگلیســی رقابــت‬ ‫می کننــد‪ .‬نکتــه قابل توجــه اینکــه در میــان شــش نامــزد نهایــی جایــزه‬ ‫بوکــر بین المللــی امســال‪ ،‬پنــج اثــر متعلــق بــه نویســندگان زن اســت‪.‬‬ ‫جایــزه بوکــر بین المللــی کــه بــه ادبیــات داســتانی ترجمه شــده به زبــان‬ ‫انگلیســی اختصــاص دارد‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۰۵‬به منظــور تکمیــل جایــزه اصلــی‬ ‫«بوکــر» اغاز ب ـه کار کــرد‪ .‬پارســال «در شــب خــون همــه ســیاه اســت» اثــر‬ ‫«دیویــد دیــوپ» (نویســنده فرانســوی) بــا ترجمــه انــا موســکووا کیس؛‬ ‫برنــده جایــزه بوکــر بین المللــی شــد‪ .‬برنــده نهایی بوکــر بین المللــی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۶‬مــی (‪ ۵‬خرداد مــاه) طــی مراســمی در شــهر لنــدن معرفــی م ‬ ‫در ادامــه ایــن مطلــب‪ ،‬پنــج زن منتخــب بــرای رقابــت دراین رویــداد را‬ ‫معرفــی می کنیــم‪.‬‬ ‫«اولـگا توکارچـوک» نویسـنده لهسـتانی متولـد ‪ ۱۹۶۲‬اسـت‪ .‬ایـن نویسـنده‬ ‫‪ ۵۷‬سـاله و فعـال اجتماعـی و البتـه روشـن فکر‪ ،‬به عنـوان یکـی از موفق تریـن‬ ‫نویسـندگان نسـل خـود شـناخته می شـود‪ .‬وی سـال ‪ ۲۰۱۸‬برنـده جایـزه‬ ‫من بوکـر بین المللـی بـرای رمانـی باعنـوان «پروازهـا» شـد و به عنـوان اولیـن‬ ‫نویسـنده لهسـتانی ایـن جایـزه را از ان خـود کـرد‪ .‬او بعدهـا به عنـوان ‪۱۴‬‬ ‫زن برنـده نوبـل ادبـی ‪ ۲۰۱۸‬کـه سـال ‪ ۲۰۱۹‬معرفـی شـد‪ ،‬نیـز انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫«توکارچـوک» بـرای لحـن اسـطوره ای نوشـته هایش شـناخته شـده اسـت‪ .‬او‬ ‫که به عنوان روانشـناس از دانشـگاه ورشو فار غ التحصیل شده؛ مجموعه ای‬ ‫از اشـعار‪ ،‬چندیـن رمـان و نیـز شـماری کتاب متشـکل از داسـتان های کوتاه‬ ‫ً‬ ‫و کتاب هـای غیرداسـتانی در کارنامـه دارد‪ .‬اثـار او بـه تقریبـا ‪ 40‬زبـان ترجمـه‬ ‫شده و او را به یکی از ترجمه شده ترین نویسندگان معاصر لهستانی تبدیل‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یکــی از موضوعــات بســیارتاثیرگذار بــر سرنوشــت‬ ‫انس ــان‪ ،‬انتخ ــاب اس ــم او توس ــط والدین ــش‬ ‫اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬بخشــی از هویــت فــرد کــه ب هنــام‬ ‫یش ــود‪ ،‬توس ــط‬ ‫«هوی ــت انتس ــابی» ش ــناخته م ‬ ‫یش ــود؛ و ای ــن‪ ،‬پدروم ــادر‬ ‫خ ــود ف ــرد تعیی ــن نم ‬ ‫یــا شــرایط جبــری تولــد انســان در یــک موقعیــت‬ ‫اس ــت ک ــه ان را ش ــکل می ده ــد‪ .‬براین مبن ــا؛‬ ‫تجربــه نشــان داده کــه یکــی از ویژگی هایــی کــه‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫ف ــرد ب هم ــرور ب ــا ان عجی ــن و هم ــراه م ‬ ‫مس ــئله انتخ ــاب اس ــم اوس ــت‪ .‬ح ــال ا گ ــر‬ ‫یش ــود‪ ،‬معن ــای عمی ــق‬ ‫اس ــمی ک ــه انتخ ــاب م ‬ ‫ی ــا متعال ــی داش ــته باش ــد؛ چه بس ــا در زندگ ــی‬ ‫ان ف ــرد موث ــر ب ــوده و بـ ـ ه کم ــک او در تنگناه ــا‬ ‫ً‬ ‫می ای ــد؛ ام ــا بعض ــا دی ــده ش ــده ک ــه اسـ ـم های‬ ‫عجیب وغری ــب مان ــع از یافت ــن راه ــی ب هس ــوی‬ ‫موفقی ــت ش ــده اس ــت‪ .‬نتای ــج ی ــک تحقی ــق‬ ‫در دانش ــگاه ه ــاروارد در س ــال ‪ 1948‬نش ــان‬ ‫نه ــا نا مه ــای‬ ‫یک ــه ب ــرای ا ‬ ‫می ده ــد افراد ‬ ‫یش ــود‪ ،‬نس ــبت ب ــه‬ ‫غیرمعم ــول انتخ ــاب م ‬ ‫یک ــه نا مه ــای رای ــج دارن ــد‪ ،‬ش ــانس‬ ‫ان های ‬ ‫بیش ــتری ب ــرای اخ ــراج از مدرس ــه ی ــا دانش ــگاه‬ ‫نهــا‬ ‫داشــته و نشــانه های اختــاالت روانــی در ا ‬ ‫بیشــتر بــوده اســت‪ .‬محققــان حــدس می زننــد‬ ‫کــه یــک نــام غیــرارادی می توانــد تاثیــرات منفــی‬ ‫عمیق ــی ب ــر ف ــرد بگ ــذارد‪ .‬بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد درنظ ــر‬ ‫داش ــت ک ــه مس ــئله اس ــم‪ ،‬بس ــیار موض ــوع‬ ‫یس ــت‪ .‬البت ــه در س ــال های اخی ــر برخ ــی‬ ‫مهم ‬ ‫صت ــر‬ ‫والدی ــن ت ــاش کرده ان ــد اسـ ـم هایی خا ‬ ‫ب ــرای فرزن ــدان خ ــود انتخ ــاب کنن ــد‪ .‬برخ ــی از‬ ‫یه ــا نی ــز به انتخ ــاب اسـ ـم های اصی ــل‬ ‫ایران ‬ ‫ایران ــی روی اورده ان ــد ک ــه بعض ــی از ان اسـ ـم ها‬ ‫پیچی ــده ب ــوده و بیانش ــان چن ــدان س ــاده‬ ‫نیســت؛ امــا درهرحــال بایــد بپذیریــم در عصــری‬ ‫زندگ ــی می کنی ــم ک ــه بخش ــی از هوی ــت خ ــود را‬ ‫از ن ــام خ ــود دریاف ــت می کنی ــم‪ .‬بعضی اوق ــات‬ ‫برخ ــی اس ـم ها‪ ،‬معناه ــای مذم ــوم و ناپس ــندی‬ ‫ً‬ ‫را ب ــا خ ــود به هم ــراه دارد و بعض ــا پدروم ــادر‬ ‫نه ــا چن ــدان دق ــت را ب هخ ــرج‬ ‫در انتخ ــاب ا ‬ ‫یب ــه لیس ــت اس ــامی ک ــه در‬ ‫نداده ان ــد‪ .‬بانگاه ‬ ‫اداره ثبت اح ــوال وج ــود دارد‪ ،‬به نا مه ــای‬ ‫عجیب وغریبــی مثــل «زشــتو‪ ،‬معتــاد‪ ،‬مشــنگ‪،‬‬ ‫یک ــن‪ ،‬گداخ ــوان‪،‬‬ ‫گداباج ــی‪ ،‬کف ــر‪ ،‬کب ــود‪ ،‬گدای ‬ ‫نه ــا‬ ‫مرادکل ــوخ و ‪ »...‬برمی خوری ــم‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫نش ــان می ده ــد گاهی اوق ــات ی ــک انتخ ــاب‬ ‫ناا گاهان ــه می توان ــد تاچ هح ــد ب ــر سرنوش ــت‬ ‫ف ــرد تاثیرگ ــذار باش ــد؛ ام ــا ا گ ــر بپذیری ــم ک ــه در‬ ‫کنــار هویــت انتســابی‪« ،‬هویــت ا کتســابی» فــرد‬ ‫نی ــز موث ــر اس ــت؛ یعن ــی ان بخش های ــی از ی ــک‬ ‫ف ــرد ک ــه ب ــا اراده و انتخ ــاب او پدی ــد می ای ــد‪.‬‬ ‫گس ــالی بااس ــتفاده از‬ ‫درواق ــع‪ ،‬در دوران بزر ‬ ‫ق ــدرت انتخ ــاب و اراده خ ــود توانای ــی عب ــور‬ ‫ته ــای خ ــاص را پی ــدا می کنی ــم‪.‬‬ ‫از موقعی ‬ ‫ای ــن‪ ،‬انس ــان اس ــت ک ــه می توان ــد در هوی ــت‬ ‫ا کتس ــابی‪ ،‬اس ــتعدادهای درونــی اش را ش ــکوفا‬ ‫کن ــد؛ هرچن ــد ممک ــن اس ــت مقولـ ـه ای مث ــل‬ ‫اسـ ـم های نامتع ــارف ی ــا عجیب وغری ــب‪ ،‬او را از‬ ‫ته ــا دور س ــازد؛ ام ــا‬ ‫رس ــیدن ب ــه برخ ــی موقعی ‬ ‫ت ــاش ف ــرد و ج ــدال او می توان ــد دراین زمین ــه‬ ‫بس ــیارموثر باش ــد‪ .‬البت ــه در س ــال های اخی ــر‬ ‫ای ــن ام ــکان ک ــه اف ــراد بتوانن ــد اس ــم خ ــود را‬ ‫تغیی ــر دهن ــد‪ ،‬به وج ــود ام ــده و بس ــیاری ازافراد‬ ‫ب ــه ایـ ـن کار اق ــدام کرده ان ــد‪ .‬توج ــه و تا کی ــد‬ ‫گس ــالی‬ ‫ب ــر اینک ــه ف ــرد بتوان ــد در دوران بزر ‬ ‫نام ــی را ب ــرای خ ــود انتخ ــاب کن ــد‪ ،‬موض ــوع‬ ‫یس ــت‪ .‬برخی ازاف ــراد ب ــا انتخ ــاب‬ ‫بسیارمهم ‬ ‫اسـ ـم های جدی ــد‪ ،‬هوی ــت انتخاب ــی موردنظ ــر‬ ‫خ ــود را ب ــه خ ــود و دیگ ــران اله ــام می کنن ــد و‬ ‫ای ــن می توان ــد اغ ــازی مناس ــب ب ــرای ان ف ــرد‬ ‫به حس ــاب ای ــد‪ .‬بس ــیاری از ش ــعرای م ــا در‬ ‫انتخ ــاب اسـ ـم های خ ــود از اس ــامی مس ــتعار‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد و چه بس ــا حت ــی وقت ــی ان‬ ‫ف ــرد از دنی ــا مـ ـی رود‪ ،‬همچن ــان ب ــا هم ــان ن ــام‬ ‫نن ــوع‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ‬ ‫انتخابـ ـی اش ش ــناخته م ‬ ‫انتخ ــاب ا گاهان ــه می توان ــد تالش ــی درراس ــتای‬ ‫بهب ــود ش ــرایط انس ــان در عص ــر جدی ــد‬ ‫به حســاب ایــد؛ امــا درهرحــال ممکــن اســت مــا‬ ‫گس ــالی پی ــش می روی ــم‪،‬‬ ‫هرچ ــه ب هس ــمت بزر ‬ ‫نوع ــی تض ــاد عمی ــق را ب ــا اس ــم ک ــه هم ــواره ب ــا‬ ‫ً‬ ‫ماس ــت‪ ،‬پی ــدا کنی ــم؛ مث ــا ممک ــن اس ــت م ــن‬ ‫در ش ــغل خ ــود بس ــیارموفق ش ــوم؛ ام ــا وقت ــی‬ ‫اس ــمی دارم ک ــه همچن ــان نتوانس ــته ام ان را‬ ‫ع ــوض کن ــم ی ــا ش ــنیدنش احساس ــی عمی ــق‬ ‫نه ــای ناش ــی از‬ ‫در م ــن ایج ــاد نکن ــد‪ ،‬ب ــا بحرا ‬ ‫یش ــوم‪ .‬درواق ــع‪ ،‬ان‬ ‫ای ــن انتخ ــاب روبـ ـه رو م ‬ ‫ته ــای مقتض ــی س ــیلی هایی‬ ‫اس ــم در موقعی ‬ ‫یک ــه‬ ‫محک ــم ب ــه گ ــوش م ــا می زن ــد؛ به طور ‬ ‫یش ــنویم‪.‬‬ ‫ص ــدای ان را در اعم ــاق وج ــود م ‬ ‫ازطرف ــی‪ ،‬ش ــاید ه ــم ای ــن تقاب ــل ج ــدی بی ــن‬ ‫ً‬ ‫اس ــم و موفقیت های ــی ک ــه مث ــا در ش ــغل ی ــا‬ ‫کار خ ــود به دس ــت می اوری ــم‪ ،‬بتوان ــد م ــا را در‬ ‫ی ــک دیالکتی ــک تض ــادی ب هس ــوی بهترش ــدن‬ ‫و موفقی ــت س ــوق ده ــد‪ .‬درهرح ــال‪ ،‬موفقی ــت‬ ‫له ــای متفاوت ــی‬ ‫ه ــر ف ــرد دراث ــر تضاده ــا و تقاب ‬ ‫در جامع ــه ش ــکل می گی ــرد ک ــه انتخ ــاب اس ــم‬ ‫ی ــا ج ــدال ف ــرد ب ــا اس ــم خ ــود نی ــز می توان ــد‬ ‫یکـ ـی ازان زمین هه ــای مه ــم به حس ــاب ای ــد‪.‬‬ ‫یس ــت‬ ‫مهم تری ــن بخ ــش تجرب ــه اس ــم مسئله ا ‬ ‫ً‬ ‫ک ــه دیگ ــران ب ــرای م ــا به وج ــود می اورن ــد؛ مث ــا‬ ‫در مدرســه یــا دانشــگاه وقتــی اســمی بــا ســختی‬ ‫توس ــط اس ــتاد ی ــا معل ــم بی ــان ش ــود‪ ،‬ممک ــن‬ ‫اس ــت ب ــا تمس ــخر و نیش ــخند س ــایرین روبــه رو‬ ‫شــود یااینکــه وقتــی معلــم یــا اســتاد نمی توانــد‬ ‫ان را به درس ــتی تلف ــظ کن ــد احساس ــی از‬ ‫غ ــم ی ــا درد را در مخاط ــب ایج ــاد کن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫یسـ ـت که ممک ــن اس ــت ب ــرای برخ ــی‬ ‫ان چیز ‬ ‫از م ــا تجرب ــه ش ــده باش ــد‪ .‬تجرب ــه زیس ــته وج ــود‬ ‫اسـ ـم های عجیب وغری ــب می توان ــد صحن ــه‬ ‫ته ــای مختل ــف باش ــد‪.‬‬ ‫مواجه ــه م ــا ب ــا موقعی ‬ ‫ً‬ ‫حت ــی ا گ ــر مث ــا ش ــما در ی ــک بخت ازمای ــی ی ــا‬ ‫قرعه کش ــی ش ــرکت کرده ای ــد‪ ،‬اس ــم و فامی ــل‬ ‫یش ــود‪ ،‬ممک ــن‬ ‫ش ــما ب ــا دش ــواری بی ــان م ‬ ‫اس ــت ای ــن اس ــم به دالیل ــی ح ــذف ش ــود و‬ ‫ش ــما از ان موقعی ــت برت ــر مح ــروم ش ــوید؛‬ ‫هرچندک ــه ای ــن امی ــدواری وج ــود دارد‬ ‫به ــای اتوماس ــیونی و‬ ‫ک ــه کامپیوت ــر انتخا ‬ ‫یب ــر کامپیوت ــر و هوش ــمند بتوان ــد تفاوت ــی‬ ‫مبتن ‬ ‫بی ــن اسـ ـم ها قائ ــل نش ــود؛ ام ــا درهرح ــال‬ ‫ً‬ ‫بعض ــا پی ــش ام ــده ک ــه اف ــراد از رس ــیدن ب ــه‬ ‫ته ــای برت ــر ب ــاز مانده ان ــد و چه بس ــا‬ ‫موقعی ‬ ‫یــک اســم متفــاوت فــرد را در یــک موقعیــت برتــر‬ ‫ق ــرار داده اس ــت‪ .‬تحقیق ــات نش ــان می ده ــد‬ ‫یک ــه مهاج ــرت می کنن ــد‪ ،‬ب ــا مس ــئله‬ ‫افراد ‬ ‫اس ــم خ ــود مواج ــه هس ــتند و چه بس ــا ک ــه‬ ‫س ــعی می کنن ــد مع ــادل خارج ــی اس ــم خ ــود‬ ‫را ب هم ــرور بیابن ــد و خ ــود را در محی ــط جدی ــد‬ ‫ب ــا ان ن ــام شناس ــایی کنن ــد و خ ــود ای ــن نش ــان‬ ‫می ده ــد ف ــرد برای اینک ــه بتوان ــد در جامع ــه‬ ‫جدی ــد ج ــذب ش ــود تاچ هح ــد نی ــاز به انتخ ــاب‬ ‫یب ــر پذی ــرش درون ــی دران جامع ــه‬ ‫اس ــمی مبتن ‬ ‫جدیــد را دارد و البتــه ایــن ممکــن اســت تقابلــی‬ ‫را در ف ــرد ایج ــاد کن ــد ک ــه هوی ــت او طب ــق انچ ــه‬ ‫در کش ــور خ ــود س ــاخته ش ــده اس ــت‪ ،‬به نوع ــی‬ ‫ب ــا هوی ــت جدی ــد او در ی ــک تض ــاد عمی ــق‬ ‫ق ــرار گی ــرد و ف ــرد نمی دان ــد کدا می ــک را بای ــد‬ ‫انتخ ــاب کن ــد‪ .‬گاه ــی‪ ،‬اس ــم ارتب ــاط عمیق ــی ب ــا‬ ‫مقولــه فرهنــگ و درون ســازی فرهنگــی در فــرد‬ ‫یس ــت‬ ‫ایج ــاد می کن ــد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬اس ــم‪ ،‬ظاهر ‬ ‫ک ــه عم ــق معن ــای فراوان ــی را در ه ــر ف ــرد دارد؛‬ ‫بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد ب ــه جنب هه ــای درون ــی ان‬ ‫و اثرگ ــذاری ان توج ــه ک ــرد؛ ل ــذا در مباح ــث‬ ‫جدیــد جامعه شناســی فرهنگــی براین موضــوع‬ ‫یش ــود ک ــه والدی ــن در انتخ ــاب اس ــم‬ ‫تا کی ــد م ‬ ‫ب ــا مش ــاوران دراین زمین ــه مش ــورت کنن ــد و‬ ‫تحقیقــات گســترده ای در انتخــاب اســم انجــام‬ ‫دهن ــد و چه بس ــا ی ــک اس ــم بتوان ــد سرنوش ــت‬ ‫یــک فــرد را تغییــر دهــد و او را در مســیر موفقیــت‬ ‫ی ــا نا کام ــی ق ــرار ده ــد‪ .‬درهرح ــال انتخ ــاب‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه م ــا جب ــرا ب ــا ان مواج ــه‬ ‫اس ــم کنش ‬ ‫یش ــویم‪ .‬ای ــن انتخ ــاب گاه ــی باع ــث ایج ــاد‬ ‫م ‬ ‫احس ــاس عمی ــق س ــربلندی ی ــا سرشکس ــتگی‬ ‫یشــود‪ .‬براســاس نظــر «چارلــز هورتــن کولــی»‬ ‫م ‬ ‫جامع هش ــناس امریکای ــی م ــا در ن ــگاه دیگ ــران‬ ‫پدی ــدار می ش ــویم‪ ،‬س ــپس دیگ ــران درب ــاره م ــا‬ ‫قض ــاوت می کنن ــد ک ــه در نتیج ــه ای ــن نظ ــر‪ ،‬م ــا‬ ‫احســاس سرشکســتگی یــا غــرور می کنیــم‪ .‬حــال‬ ‫یشــود در نــگاه جامعــه‬ ‫وقتــی اســمی انتخــاب م ‬ ‫یش ــویم و درنتیجــه ان م ــا سرش ــار از‬ ‫قض ــاوت م ‬ ‫یش ــویم‪ .‬ح ــال درنظ ــر‬ ‫موقعی ــت ی ــا شکس ــت م ‬ ‫بگیری ــد در جامع ــه م ــا انتخ ــاب اسـ ـم های‬ ‫پس ــری مث ــل «ارش ــیو‪ ،‬اس ــیب‪ ،‬اجب ــاری‪ ،‬اخ ــی‪،‬‬ ‫اردوخ ــان‪ ،‬اش ــتر‪ ،‬اهریم ــن‪ ،‬باباقل ــی‪ ،‬بیابان ــی‪،‬‬ ‫مل ــخ‪ ،‬فض ــا‪ ،‬ف ــراری‪ ،‬ش ــفتالو‪ ،‬ش ــربت‪ ،‬قط ــار‪،‬‬ ‫قط ــاری‪ ،‬قس ــمت‪ ،‬قربان ــی‪ ،‬کاب ــوس‪ ،‬گش ــنه‪،‬‬ ‫گرگ اق ــا‪ ،‬ب ــره‪ ،‬بش ــم‪ ،‬بهداش ــت‪ ،‬بوش ــفر‪ ،‬چ ــاه‪،‬‬ ‫چ ــراغ‪ ،‬چیت ــر‪ ،‬زنگ ــی‪ ،‬س ــرباز‪ ،‬ش ــوجر‪ ،‬عالق ــه‪،‬‬ ‫غ ــم‪ ،‬غ ــارت‪ ،‬ف ــرار‪ ،‬فرام ــوش‪ ،‬گوپ ــال‪ ،‬گم ــان‪،‬‬ ‫ل ــذت‪ ،‬لش ــکر‪ ،‬لل ــو‪ ،‬ورن ــدل و یتی ــم» و اس ـم های‬ ‫دختــری مثــل «افســرده‪ ،‬افــت‪ ،‬عــذاب‪ ،‬زشــتک‪،‬‬ ‫کوچ ــک‪ ،‬چا ک ــر‪ ،‬پال ــون‪ ،‬جان ــدار‪ ،‬دخترب ــس و‬ ‫‪ »...‬تاچ هح ــد می توان ــد ن ــگاه جامع ــه را ب ــه‬ ‫ف ــردی ب ــا عقده ه ــای حق ــارت و نف ــرت هم ــراه‬ ‫س ــازد؟ و ف ــرد چگون ــه می توان ــد از زی ــر تب ــار‬ ‫و زنجی ــر ای ــن عن ــوان گ ــذاری رهای ــی یاب ــد؟‬ ‫ً‬ ‫هرچنــد اخیــرا ســازمان ثبــت و احــوال انتخــاب‬ ‫ه ــر اس ــمی را ب هس ــادگی نمی پذی ــرد؛ ام ــا بای ــد‬ ‫بپذیری ــم انتخ ــاب اس ــم پس ــندیده و خ ــاق‬ ‫تاچ هح ــد می توان ــد سرنوش ــت م ــا را تغیی ــر‬ ‫دهــد‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬بایــد درنظــر داشــت گاهــی‬ ‫به ــای خ ــود ف ــرد ه ــم‬ ‫ی ــک اس ــم در انتخا ‬ ‫ً‬ ‫موث ــر اس ــت‪ .‬ضمن ــا مفروض ــات جه ــان درم ــورد‬ ‫ً‬ ‫مث ــا اس ــم «تای ــرون» ب ــا «فیلی ــپ» متف ــاوت‬ ‫ته ــای‬ ‫اس ــت‪ .‬گاه ــی ن ــام زیب ــا‪ ،‬در گرفت ــن فرص ‬ ‫تحصیل ــی می توان ــد موث ــر باش ــد‪ .‬تحقیق ــات‬ ‫نش ــان می ده ــد اف ــراد ناخ ــودا گاه ب هس ــمت‬ ‫یش ــوند‬ ‫چیزه ــا‪ ،‬اف ــراد و مکان های ــی کش ــیده م ‬ ‫ک ــه ش ــبیه اس ــم خودش ــان اس ــت‪ .‬روانشناس ــان‬ ‫ایــن پدیــده را «خودگرایــی ضمنــی» می نامنــد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬اســم‪ ،‬کششــی جادویــی در خــود ایجــاد‬ ‫می کن ــد‪ .‬در مطالعـ ـه ای بحث برانگی ــز در س ــال‬ ‫‪ 2007‬عن ــوان ش ــد؛ دانش اموزان ــی ک ــه نامش ــان‬ ‫نت ــری‬ ‫یش ــود‪ ،‬مع ــدل پائی ‬ ‫ب ــا ‪ C‬ی ــا ‪ D‬ش ــروع م ‬ ‫نســبت بــه دانش اموزانــی کــه نامشــان بــا ‪ A‬یــا ‪B‬‬ ‫شــروع می شــود را نشــان م ـی داد‪ .‬ایــن مطالعــه‬ ‫اس ــتدالل ک ــرد؛ دانش ام ــوزان به س ــمت نمرات ــی‬ ‫ج ــذب می ش ــوند ک ــه ح ــروف اول موردعالق ــه‬ ‫نه ــا را منعک ــس می کن ــد‪ .‬ای ــا بااین اوص ــاف‬ ‫ا ‬ ‫نح ــد‬ ‫یت ــوان در انتخ ــاب موضوع ــی تاای ‬ ‫م ‬ ‫مه ــم‪ ،‬نق ــش منفعل ــی داش ــت و هم ــه نتای ــج و‬ ‫پیامدهــای ان را پذیرفــت؟ پاســخ دشــوار اســت؛‬ ‫ً‬ ‫ام ــا بای ــد جب ــرا ان را بپذیری ــم ی ــا ب ــرای تغیی ــر ان‬ ‫ت ــاش کنی ــم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫«میکـو کاوا کامـی» خواننـده‪ ،‬بال گـر و نویسـنده ژاپنـی متولـد ‪ 1976‬اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫کارهـای او برنـده جوایـز معتبـر ادبـی ژاپـن در سـبک های مختلـف؛‬ ‫ـاب‬ ‫از جملـه جایـزه ‪ Akutagawa‬بـرای رمـان «سـینه و تخم مـر غ» (به انتخ ِ‬ ‫نیویورک تایمـز یکـی از ‪ 10‬کتـاب برتـر سـال ‪ 2020‬بـود) یـا جایـزه ‪ Tanizaki‬در‬ ‫نبـار‬ ‫سـال ‪ 2013‬بـرای داسـتان های کوتـاه «رویاهـای عشـق» شـده اند‪ .‬اولی ‬ ‫ذوق ادبـی خـود را به عنـوان شـاعر در سـال ‪ 2006‬نمایـش داد و بعـدازان‬ ‫نهـای مـن و جهـان) را در سـال ‪ 2007‬منتشـر‬ ‫اولیـن رمانـش (مـن‪ ،‬دندا ‬ ‫کـرد‪ .‬نوشـته های او به خاطـر ویژگی هـای شـاعرانه‪ ،‬نگـرش متفاوت بـه زنان‪،‬‬ ‫پرسـش های اخالقـی و پرداختـن بـه معضلات جامعـه مـدرن شـناخته‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫«بـورا چانـگ» نویسـنده کـره ای اثـار علمی‪-‬تخیلـی و عمومـا غیرواقعـی‬ ‫متولـد ‪ 1976‬اسـت‪ .‬او دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد در مطالعـات منطقـه‬ ‫روسـیه و اروپای شـرقی از دانشـگاه ییل و دکترای ادبیات اسلاو از دانشـگاه‬ ‫ایندیاناسـت‪ .‬مجموعه داسـتان «خرگـوش نفرین شـده» بـه چندیـن زبـان‬ ‫برگردانـده شـده اسـت‪ .‬او تا کنـون سـه رمـان و سـه مجموعه داسـتان نوشـته‬ ‫اسـت‪ .‬درکناران‪ ،‬به ترجمه اثاری از زبان های روسـی و لهسـتانی به کره ای را‬ ‫نیـز پرداختـه داده اسـت‪.‬‬ ‫«گیتانجالـی شـری» رمان نویـس هنـدی متولـد ‪ 1957‬اسـت‪ .‬او کـه نـام‬ ‫کوچـک مـادرش (شـری) را به عنـوان نـام خانوادگـی خـود انتخـاب کـرده‬ ‫ نام‬ ‫اسـت؛ تابه اینجـا چندیـن داسـتان کوتـاه و پنـج رمان نوشـته و با اثـری به ِ‬ ‫‪ Mai‬در سـال ‪ 2001‬در فهرسـت نهایـی جایـزه کتـاب متقاطـع قـرار گرفـت‬ ‫ُ‬ ‫کـه بانیـان ان‪ ،‬کتاب فروش هـای خـرد هندوسـتان بوده انـد‪ .‬رمـان «مقبـره‬ ‫شـن» او کـه در فهرسـت نهایـی جایـزه بین المللـی بوکـر ‪ 2022‬قـرار دارد؛‬ ‫در سـال ‪ 2018‬باعنـوان ‪ Ret Samadhi‬منتشـر شـده بـود‪ .‬او اثـری انتقـادی‬ ‫هنـدی پیشـگام ژانـر اجتماعـی کـه در مـورد‬ ‫درمـورد «پریم چنـد»؛ نویسـنده‬ ‫ِ‬ ‫سلسـله مراتب طبقاتـی و مصائـب زنـان و کارگـران جامعـه اواخـر دهـه ‪1880‬‬ ‫می نوشـت نیـز منتشـر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫روزی روزگاری در جز�یره‬ ‫«اشوراده» تنها جزیره ایرانی دریای‬ ‫خزر است؛ دهی در مرکز شبه جزیره‬ ‫میان کاله در شهرستان بندر ترکمن‬ ‫استان گلستان‪ .‬این جزیره در سده های‬ ‫گذشته در پی عملکرد و فعالیت‬ ‫گروه های انسانی با حفر کانال‪ ،‬از توده‬ ‫اصلی خشکی خود‬ ‫(شبه جزیره میانکاله) جدا افتاد ه است‪.‬‬ ‫احمدبلباسی‬ ‫«کلودیـا پینیـرو» رمان نویـس و فیلم نامه نویـس ارژانتینی متولد ‪ 1960‬اسـت‬ ‫و بیشـتر به خاطـر اثـار جنایـی و معمایـی اش شـناخته می شـود کـه بیشـتر‬ ‫ان هـا در زادگاهـش پرفـروش شـدند‪ .‬او برنـده جوایـز ادبـی متعـدد؛ از جملـه‬ ‫‪ Premio Sor Juana Inés de la Cruz‬شـده اسـت کـه هرسـاله بـه کتابـی کـه‬ ‫توسـط یـک نویسـنده زن به زبـان اسـپانیایی نوشـته شـود‪ ،‬اهـدا می کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تا کنون پنج اثر او به زبان انگلیسی ترجمه و بعضا به فیلم سینمایی تبدیل‬ ‫شـده اند؛ ماننـد «شـکافی در دیـوار» و «تویـا»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2485‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ شـیری روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪788 -32‬م‪ 59‬و شـماره موتـور ‪ 11486019930‬و شـماره شاسـی ‪ 31004873‬بـه مالکیـت رضـا‬ ‫شـکاری مقدم مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪516‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 407‬بـه رنـگ سـفید متالیـک مـدل‬ ‫‪ 2009‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪686 -19‬د‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 10LH5D1764439‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ VF36DRFJF21781076‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬با شـماره پلا ک ایـران ‪835 -36‬ی‪54‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M13/6499178‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100L4918971‬بـه مالکیـت زریفـه‬ ‫اعظمی زورابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی سند نکاحیه‬ ‫سـند نکاحیـه اقـای مهرعلـی عباسی چیکان سـفلی فرزنـد عبـاس بـا شماره شناسـنامه ‪ 567‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 6419550661‬متولـد ‪ 1341/01/03‬صـادره از اسلام ابادغرب و خانـم ملـک عسـکری فرزنـد رضـا بـا‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1718‬و کـد ملـی ‪ 3329567491‬متولـد ‪ 1355/03/01‬صـادره از اسلام ابادغرب تاریـخ‬ ‫وقـوع عقـد ‪ 1377/06/28‬و محـل وقـوع عقـد شهرسـتان کوهدشـت در تاریـخ ‪ 1401/01/16‬مفقـود و‬ ‫اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی موقـت اینجانـب بهمـن الهامی نـژاد فرزنـد یاسـر بـه شـماره ملـی ‪1900325136‬‬ ‫متولـد ‪ 1374/11/08‬در مقطـع کاردانـی رشـته الکتروتکنیـک بـا شـماره دانشـجویی ‪ 2724150‬صـادره از‬ ‫واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی رامهرمـز مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪54/7/1401 :‬ح‬ ‫خواهان‪ :‬پروانه کهن به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬کوی کارگر‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫خوانده‪ :‬حمید شکوهی طایفه مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/02/25 :‬ساعت ‪8:30‬‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪54/7/1401‬ح بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبـت در‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬خوانـده می توانـد قبـل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعـه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫برگ اجرائیه‬ ‫شماره پرونده‪495/7/1400 :‬ح‬ ‫مشخصات محکوم له‪ :‬نام‪ :‬فواد‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬سیاح طرفی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬ابادان‪ ،‬زمین شهری‪،‬‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬اقـای جاسـمیان‪.‬‬ ‫بلـوار ‪9‬دی‪ ،‬سـاختمان ‪ ،01‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد یـک‪.‬‬ ‫نشـانی محل اقامـت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 511‬مـورخ ‪ 1400/07/03‬شـورای حـل اختلاف ابـادان‪،‬‬ ‫محکوم علیـه اقـای جاسـمیان محکـوم اسـت بـه پرداخت اصل خواسـته بـه مبلـغ ‪ 3.000.000‬ریـال اصل‬ ‫خواسـته و اسـترداد ‪ 2‬قطعـه کیـت ُ(بـرد) یخچـال و درصـورت عدم وجود مبلـغ ‪ 150.000.000‬ریـال در حق‬ ‫خواهـان و مبلـغ ‪ 2.197.500‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی در حـق خواهـان و پرداخت نیم عشـر دولتی در‬ ‫حق صندوق دولت‪ .‬به اسـتناد ماده ‪ 29‬قانون شـوراهای حل اختالف‪ ،‬محکوم علیه مکلف اسـت پس‬ ‫از ابلاغ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد ان را بـه موقـع اجـرا بگـذارد و یـا ترتیبـی بـرای پرداخـت محکوم بـه و یـا‬ ‫انجـام تعهـد و مفـاد رای بدهـد‪ ،‬درغیراینصـورت طبـق قانون اجرای احـکام مدنی اقدام قانونی از سـوی‬ ‫اجـرای احـکام دادگسـتری صـورت می پذیـرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف مجتمع شورا شهرستان ابادان‬ ‫برگ اجرائیه‬ ‫شماره پرونده‪495/7/1400 :‬ح‬ ‫مشـخصات محکوم لـه‪ :‬نـام‪ :‬فـواد‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬سـیاح طرفی‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬ابـادان‪،‬‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪:‬‬ ‫زمین شـهری‪ ،‬بلـوار ‪9‬دی‪ ،‬سـاختمان ‪ ،01‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد یـک‪.‬‬ ‫مینـا‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬دریت اصـل‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬مجهول المـکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 511‬مـورخ ‪ 1400/07/03‬شـورای حـل اختلاف ابـادان‪،‬‬ ‫محکوم علیـه مینـا دریت اصـل محکـوم اسـت بـه پرداخـت اصل خواسـته بـه مبلـغ ‪ 3.000.000‬ریـال اصل‬ ‫خواسـته و اسـترداد ‪ 2‬قطعـه کیـت ُ(بـرد) یخچـال و درصـورت عدم وجود مبلـغ ‪ 150.000.000‬ریـال در حق‬ ‫خواهـان و مبلـغ ‪ 2.197.500‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی در حـق خواهـان و پرداخت نیم عشـر دولتی در‬ ‫حق صندوق دولت‪ .‬به اسـتناد ماده ‪ 29‬قانون شـوراهای حل اختالف‪ ،‬محکوم علیه مکلف اسـت پس‬ ‫از ابلاغ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد ان را بـه موقـع اجـرا بگـذارد و یـا ترتیبـی بـرای پرداخـت محکوم بـه و یـا‬ ‫انجـام تعهـد و مفـاد رای بدهـد‪ ،‬درغیراینصـورت طبـق قانون اجرای احـکام مدنی اقدام قانونی از سـوی‬ ‫اجـرای احـکام دادگسـتری صـورت می پذیـرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف مجتمع شورا شهرستان ابادان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪99/7/1401 :‬ح‬ ‫خواهان‪ :‬محمدامین حردانی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬بهمن ‪ ،1‬پال ک ‪93‬‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه خسارت‬ ‫خوانده‪ :‬طارق اعتمادی منش مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1401/03/16 :‬ساعت ‪8:30‬‬ ‫خواهـان دادخواسـتی بـه خواسـته فـوق بـه طرفیـت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪99/7/1401‬ح بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبـت در‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬خوانـده می توانـد قبـل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعـه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (پژو ‪ 405-TU5‬سفید مدل ‪ 1394‬به شماره پال ک ایران ‪272 -24‬و‪)38‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسـه بایگانی ‪ 9900113‬یک دسـتگاه اتومبیل پژو ‪ 405-TU5‬به رنگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1394‬بـه شـماره شاسـی ‪ 0708271‬و شـماره موتـور ‪ 0088231‬و شـماره پلا ک ایـران ‪272 -24‬و‪38‬‬ ‫متعلـق بـه اقـای سـیدصادق نـوری فرزنـد سـیدرحیم بـه شـماره ملـی ‪( 1988002176‬بدهـکار پرونـده‬ ‫اجرایـی مذکـور ) کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 1.900.000.000‬ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وضعیـت ظاهـری و فنـی خـودرو‪ :‬از نظـر قسـمت های اصلی از جمله پال ک‪ ،‬موتور‪ ،‬شاسـی‪ ،‬اطـاق دارای‬ ‫اصالـت اسـت‪ .‬السـتیک خـودرو دارای اج ‪70‬درصـد اسـت‪ .‬میـزان خالفی خـودرو ‪ 10.305.000‬ریال اسـت‬ ‫و دارای بیمه نامـه مجـاز نـزد شـرکت بیمـه معلم تا مورخـه ‪ 1400/01/10‬اسـت‪ .‬مزایده از سـاعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/02/18‬در اداره ثبت شـوش واقع در زیباشـهر‪ ،‬خیابان یادگار امام(ره)‪ ،‬جنب‬ ‫سـالن ورزشـی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ پایـه ‪ 1.900.000.000‬ریـال شـروع و بـه‬ ‫ً‬ ‫باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود و کلیـه هزینه هـای قانونـی بـه عهـده برنـده مزایـده‬ ‫اسـت‪ .‬برابر ماده ‪ 136‬اصالحی ائین نامه اجرا‪ ،‬متقاضی شـرکت در مزایده موظف اسـت ده درصد مبلغ‬ ‫پایـه کارشناسـی را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز و در روز مزایـده خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه‬ ‫ً‬ ‫مزایـده حاضـر باشـد‪ .‬مضافـا اینکـه مابه التفـاوت ظـرف پنـج روز از تاریخ مزایده به حسـاب صندوق ثبت‬ ‫تودیع شود‪ .‬درصورت عدم واریز مبلغ اخیر درمهلت مقرر‪ ،‬مبلغ ده درصد واریزی قابل استرداد نبوده‬ ‫ً‬ ‫و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انجام مزایده‪1401/02/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/07 :‬‬ ‫اداره ثبت شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چون اقای علی رضایی برابر تقاضای وارده ‪ 1400-0621‬مورخ ‪ 1400/02/02‬با ارائه یک برگ استشهادیه‬ ‫فقدان سـند مالکیت مصدق شـده دفترخانه ‪ 121‬اسلام ابادغرب مدعی سـت سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫پلا ک ‪ 4769‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 370277‬سـری ب‪ 94‬کـه ذیـل دفتـر املا ک الکترونیـک‬ ‫‪ 139520316002001638‬بـه نـام اقـای علـی رضایـی فرزنـد رسـتم بـه شـماره ملـی ‪ 3369537176‬ثبـت‬ ‫و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس برابـر محدودیـت دفتـر املا ک‪ :‬رهنـی شـماره‬ ‫‪ 20850‬مورخ ‪ 1395/12/22‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 121‬شـهر اسلام ابادغرب اسـتان کرمانشـاه‬ ‫بـه نفـع شـرکت ملـی نفـت ایـران بـه مبلـغ ‪ 713665020‬ریـال بـه مـدت ‪ 24‬مـاه ثبـت شـده اسـت‪ .‬در اثـر‬ ‫سـهل انگاری مالـک مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصره هـای‬ ‫ذیـل ان‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار چـاپ می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه‬ ‫ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده که در سـند مالکیت قید نشـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود اسـت بایسـتی تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن‬ ‫ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم اعتـراض و یا چنانچه‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود اداره ثبـت نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات اقـدام و تسـلیم متقاضـی خواهـد کرد‪.‬‬ ‫محمـد عباسـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‪ ،‬از طـرف‬ ‫‪/1/21‬الـف‬ ‫فریبـرز امینی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-1400114418019006714‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جمشـید معصومی اندبیـل فرزنـد هوشـنگ بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1‬صـادره از خلخـال در ششـدانگ یـک دسـتگاه سـاختمان و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 174/5‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 1405‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 261‬واقـع در قریـه نـاورود بخـش ‪ 27‬گیالن‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای برهان فاروقی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/36‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/17-1400114418019007227‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بابک سـلیمانی کجل فرزند موسـی به شماره شناسـنامه ‪ 9495‬صادره‬ ‫از تهران در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 452‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 373‬از ‪ 94‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 44‬واقـع در قریـه کاربنـد بخـش ‪ 27‬گیلان خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫افراسـیاب صیفی نـژاد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/42‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/24-1400114418019006715‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ملیحـه اذرخـش فرزنـد ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 863‬صـادره از‬ ‫اصفهـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 252/10‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 721‬از ‪83‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 16‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای فتح الـه فیضی زاده بداغـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/48‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/19-1400114418019007248‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم مسـتوره دائی نژادریک فرزند خیراله به شماره شناسـنامه ‪ 8‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 321‬متر مربـع پلا ک فرعـی ‪ 291‬از ‪41‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 133‬واقـع در قریـه ییالقی ریک بخش ‪ 28‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای مـروت مروتی ریـک محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/15‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/02-140060318011014772‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرانـوش نامدارکلنگسـتانی فرزنـد محمدعلـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1299‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 448‬متر مربـع پلا ک ‪ 309‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 33‬فرعـی از ‪33‬‬ ‫اصلی واقع در قریه کلنگسـتان بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق حسـن خلیلی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/92‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/09-140060318011015063‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای منوچهـر پویا فرزند غالمحسـین به شماره شناسـنامه ‪ 1350‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 1616‬متر مربـع پلا ک‬ ‫‪ 1156‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 60‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـما بخـش‬ ‫‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق ابوطالـب کامران کسـمائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/94‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اجرای عملیات دیوار بتنی پیش ساخته دو طرف نما‬ ‫شهرداری دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1383‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪453 -11‬س‪ 91‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 22568236647‬و شـماره شاسـی ‪ 82036741‬بـه‬ ‫مالکیـت داود هاشـم زادگان مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری جـک ‪ S5‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪333 -36‬ق‪ 95‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ HFC4GA31DH0048143‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAKSH7314HB144502‬بـه مالکیـت مرضیـه‬ ‫هنرمندکسرینه مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪581‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل ‪ 1393‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪395 -52‬ص‪ 36‬و شـماره موتـور ‪118P0064554‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA8EG646504‬بـه‬ ‫مالکیـت علیرضـا خزاعـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب زهـرا تقی پورکنـدری مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬اریـان بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪153 -36‬ق‪ 81‬و شـماره موتـور ‪ 13386001312‬و شـماره شاسـی ‪ 18916164‬بـه‬ ‫علت فقدان اسـناد فروش‪ ،‬تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪.‬‬ ‫لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز به دفتر‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سمند‬ ‫حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکا ‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام‬ ‫مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫خواهد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪515‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید یخچالـی‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1375‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪461 -32‬م‪ 38‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 1517505822‬و شـماره شاسـی ‪ 75905561‬بـه‬ ‫مالکیـت تیمـور نـوروزی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪517‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدعلـی قدمگاهـی فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪32‬‬ ‫برابر وکالتنامه شماره ‪ 1389/01/24-28370‬دفتر ‪ 13‬قدمگاه از طرف وراث مرحوم‬ ‫سیداسـمعیل قدمگاهـی فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه ‪ 12‬بـه اسـتناد‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـا شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت‬ ‫یسـت سـند‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدع ‬ ‫مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪ 82985‬مربـوط بـه یکدانـگ و نیـم مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه شـماره پلا ک ‪ 79‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان بـه نـام‬ ‫سیداسـمعیل قدمگاهـی اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی دفتـر‬ ‫املا ک مشـخص شـد سـند مالکیـت نامبـرده ذیـل ثبـت ‪ 4172‬دفتر ‪ 26‬صفحـه ‪150‬‬ ‫به نام سیداسـمعیل قدمگاهی فرزند سـیدمحمد ثبت شـده و دفتر امال ک بیش از‬ ‫ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫یشـود هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده‬ ‫ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪،‬‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر‬ ‫به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/07 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای غالمحسـین غفوری مقـدم بـه اسـتناد دو برگ استشـهاد محلـی که به‬ ‫امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 70‬زاهـدان رسـیده‬ ‫مدعی سـت کـه سـند مالکیـت ‪ 889850‬ششـدانگ یـک قطعه زمیـن پال ک‬ ‫‪ 4487/3336‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪،‬‬ ‫زیباشـهر‪ ،‬البـرز ‪ 20‬دفتـر ‪ 140020322001013933‬بـه علـت جابجایـی از‬ ‫بیـن رفتـه درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه‬ ‫اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهی می شـود‬ ‫تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام معاملـه‬ ‫نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعالم‬ ‫و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پس از انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائه نشـود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/07 :‬‬ ‫حسـنعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک زاهـدان‪،‬‬ ‫م الـف ‪91‬‬ ‫از طرف عباسـعلی ا کبری‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گروه کاوش گوهر سپهرداد‬ ‫شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1757‬و شناسه ملی ‪10380153411‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪1399/05/12‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد‪ :‬اقای جواد گل محمدی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0701713313‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل؛ خانـم‬ ‫ثمیـن نصرالهـی بـه شـماره ملـی ‪ 2571106716‬به سـمت نایب رئیس‬ ‫هیئت مدیـره و اقـای سـعید سـاالری به شـماره ملـی ‪ 0690201818‬به‬ ‫سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪،‬‬ ‫بـرات‪ ،‬قراردادهـا و عقـود اسلامی و اوراق عـادی و اداری بـا امضـای‬ ‫اقـای جـواد گل محمـدی (مدیرعامـل و رئیس هیئت مدیره) یا خانم‬ ‫ثمیـن نصرالهـی (نایب رئیـس هیئت مدیـره) همـراه بـا مهـر شـرکت‬ ‫معتبـر اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1308866‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گروه کاوش گوهر سپهرداد‬ ‫شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1757‬و شناسه ملی ‪10380153411‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1399/05/12‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای جـواد‬ ‫گل محمـدی بـه شـماره ملـی ‪ 0701713313‬و خانـم ثمیـن نصرالهـی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2571106716‬و اقـای سـعید سـاالری ‪0690201818‬‬ ‫بـه سـمت اعضـا هیئت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫خانـم زینـب امیری بهابـادی بـه شـماره ملـی ‪ 0703620411‬به سـمت‬ ‫بـازرس اصلـی و خانـم ملیحـه چا کری بیرجنـدی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0700343962‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یکسـال‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬روزنامـه کثیراالنتشـار سـایه جهـت درج ا گهی هـای‬ ‫شـرکت انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1308863‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زبرخان‬ ‫اصالحیه ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول‬ ‫اجرای عملیات دیوار بتنی پیش ساخته دو طرف نما شهرداری دزفول‬ ‫بدینوسـیله پیـرو ا گهـی مناقصـه عمومـی بـه شـماره سیسـتمی ‪ 2001050301000004‬درخصـوص اجـرای عملیـات‬ ‫دیوار بتنی پیش ساخته دو طرف نما سایت پسماند شهرداری دزفول‪ ،‬اصالحاتی به شرح زیر انجام می شود‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان از سایت‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/17‬به تاریخ ‪ 1401/02/10‬تغییر و اصالح می شود‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/27‬به تاریخ ‪ 1401/02/20‬تغییر و اصالح می شود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/01‬به تاریخ ‪ 1401/02/21‬ساعت ‪8‬صبح تغییر و اصالح می یابد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه به قوت خود باقی ست‪.‬‬ ‫م الف ‪1401-10‬‬ ‫سیدمحمدحسن عیسی زاده؛ شهردار دزفول‬ ‫رایگان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری دزفول درنظردارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات دیوار بتنی پیش سـاخته دو طرف نما سـایت‬ ‫پسماند شهرداری دزفول را به شماره سیستمی ‪ 2001050301000004‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسـناد فراخوان تا بازگشـایی پا کت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات دولت‬ ‫(سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫متقاضیـان شـرکت در فراخـون درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثبت نـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی‬ ‫(به صـورت برخـط) بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهـر سـازمانی اقـدام الزم را بـه عمـل اورنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1401/02/04‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان از سایت‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬مورخ ‪1401/02/10‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬مورخه ‪1401/02/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬مورخه ‪1401/02/21‬‬ ‫وجه الضمان شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬معادل ‪ %5‬مبلغ براورد اولیه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی طبق فرمت ارائه‬ ‫شـده و یا فیش نقدی واریزی به شـماره حسـاب ‪ 4057011407610659‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬بدون قید و‬ ‫شـرط‪ ،‬در وجه شـهرداری دزفول می بایست ارائه شود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬شهرداری مرکزی دزفول‪ ،‬جنب فرمانداری‪ -‬تلفن‪42420511-3 :‬‬ ‫م الف ‪1401-9‬‬ ‫سیدمحمدحسن عیسی زاده؛ شهردار دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل‬ ‫‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪937 -32‬ل‪ 39‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12486045415‬و شـماره شاسـی ‪ 40203269‬به مالکیت حسـین‬ ‫عباس زاده فرزند ابوالقاسم با کد ملی ‪ 0700262946‬مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪220‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2485‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود عمومی سال ‪1401‬‬ ‫مربوط به امال ک واقع در بخش های یک‪ ،‬دو و سه شهرستان رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫به موجب ماده ‪ 14‬قانون ثبت اسـناد و امال ک‪ ،‬تحدید حدود قسـمت هایی از امال ک شهرسـتان رامهرمز و رامشـیر‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫شهـای یـاد شـده جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫کهـای ذیـل در بخ ‬ ‫در پال ‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقـای قدرت الـه اسـمی پورگراوند فرزنـد عبدالـه دارای کـد ملـی ‪4819677691‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 206/90‬مترمربـع پلا ک ‪ 30‬فرعـی از ‪ 1067‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‪ ،‬بیـن معلـم یـک و دو‬ ‫‪ -2‬شـهرداری رامهرمـز بـا نمایندگـی اقـای کامـران میسـا طـی معرفی نامـه ‪-87772‬‬ ‫‪ 1400/06/27‬نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 1417/95‬مترمربع پال ک ‪ 1157‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان‬ ‫شـهید منتظـری‪ ،‬میـدان بسـیج‬ ‫‪ -3‬اقـای کیـوان محمدیـان فرزند حمـزه دارای کد ملی ‪ 1910107247‬به شناسـنامه‬ ‫‪ 10714‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪30/18‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1288‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان ازادی‪،‬‬ ‫جنـب بانـک ملی‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬شنبه مورخه ‪ 1401/02/31‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -4‬اقـای سـیدماهان موسـوی فرزنـد سـیدیداله دارای کـد ملـی ‪ 1900363755‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 118/78‬مترمربـع پلا ک ‪ 9578‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬میـدان شـهید سـیدنورالدین موسـوی‪ ،‬کوچـه فرعـی‬ ‫‪ -5‬اقای سـعید زار ع زاده فرزند اسـمعیل دارای کد ملی ‪ 1910096806‬به شناسـنامه‬ ‫‪ 9673‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه گـذر به مسـاحت ‪8/23‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 9601‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش دو رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان‬ ‫ایت اله کاشـانی‪ ،‬کوچه شـهید حاجی زاده‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬یکشنبه مورخه ‪ 1401/03/01‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -6‬اقـای قـدرت اهلل عیوضـی فرزنـد محمـد دارای کـد ملـی ‪ 4819423630‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 1186‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 201/10‬مترمربع پال ک ‪ 8105‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش سـه رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬کـوی شـهید ترکـی خوشـه دار‪ ،‬خیابـان شـهید رادمهـر ‪2‬‬ ‫یپـور فرزنـد حسـین دارای کـد ملـی ‪ 1911687409‬بـه‬ ‫‪ -7‬اقـای عطـاءاهلل فردای ‬ ‫شناسـنامه ‪ 5‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 146/10‬مترمربـع پلا ک ‪ 8367‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان مقـداد‪ ،‬کوچـه شـهید درویـش مـرادی‬ ‫‪ -8‬خانـم کبـری جعفری یگانـه فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪ 1911226932‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 1759‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 240/67‬مترمربـع پلا ک ‪ 8368‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصـر‪ ،‬کـوی شـهید ترکـی‬ ‫‪ -9‬اقـای سـعید بوسـتان زاده فرزنـد گل محمـد دارای کـد ملـی ‪ 1841646997‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 1123‬صـادره از ایـذه نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 181/16‬مترمربـع پلا ک ‪ 1324‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز بـه‬ ‫نتـر از مدرسـه شـهید مالکـی‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی شـهید رجایـی فرعـی پایی ‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬دوشنبه مورخه ‪ 1401/03/02‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -10‬دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت اموزش و پرورش نسـبت به‬ ‫ششـدانگ اعیـان یکبـاب سـاختمان اداری بـه مسـاحت ‪ 1938/28‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 74‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان جمهوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬روبروی پاساژ شهرداری‬ ‫‪ -11‬اقـای محمدامیـن ظهیـری فرزنـد طعیمـه دارای کـد ملـی ‪ 1911858378‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 625‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان یکبـاب مغـازه بـه‬ ‫مساحت ‪ 19/70‬مترمربع پال ک ‪ 1281‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر به‬ ‫ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ ،‬روبـروی بانـک سـپه‬ ‫‪ -12‬اقای ناصر شولی پور فرزند رجب دارای کد ملی ‪ 6629532775‬به شناسنامه‬ ‫‪ 3289‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 170/51‬مترمربع پال ک ‪ 1347‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خیابان شـهید محمد منتظری‪ ،‬کوچه شـهید محمدی زار ع‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬سه شنبه مورخه ‪ 1401/03/03‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫‪ -13‬اقای محمدعلی حسینی نیا فرزند عبدالرضا دارای کد ملی ‪ 6629895517‬به‬ ‫شناسنامه ‪ 987‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 258/90‬مترمربع پال ک ‪ 1556‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر‬ ‫به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬بازار قدیم‪ ،‬جنب لوازم ساختمانی رحیمی‬ ‫‪ -14‬اقـای سـیداحمد موسـوی فرزنـد سـیدعلی دارای کـد ملـی ‪ 19100205343‬بـه‬ ‫شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیان یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 319/19‬مترمربع پال ک ‪ 1574‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خیابان شـهید طاهری‪ ،‬روبروی مدرسه غیرانتفاعی شهیدهاشمی‬ ‫‪ -15‬اداره امـور مالیاتـی شهرسـتان رامشـیر بـه شناسـه ‪ 14000187590‬نسـبت بـه‬ ‫اعیانـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان اداری‪ -‬مسـکونی بـه مسـاحت ‪2273/75‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 1643‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابان شـهید بهشـتی‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬چهارشنبه مورخه ‪ 1401/03/04‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫‪ -16‬دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت اموزش و پرورش به شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 14002184131‬نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان یکبـاب سـاختمان اموزشـی بـه‬ ‫مساحت ‪ 2020/34‬مترمربع پال ک ‪ 1651‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشیر‬ ‫بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهوری اسلامی‪ ،‬جنـب اداره امـوزش و پرورش‬ ‫‪ -17‬اقـای عـادل هوشـمند فرزنـد جلیـل دارای کد ملی ‪ 1900067072‬به شناسـنامه‬ ‫‪ 0‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪11/78‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 1665‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابـان طالقانی‪ ،‬بـازار قدیم‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬شنبه مورخه ‪ 1401/03/07‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫‪ -18‬اقـای عبدالسـاده رشـیدی زاده فرزند خضیـر دارای کد ملـی ‪ 6629516753‬به‬ ‫شناسـنامه ‪ 1691‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ اعیان یکباب خانه و مغازه‬ ‫متصـل بـه ان بـه مسـاحت ‪ 211/60‬مترمربـع پلا ک ‪ 1669‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقع در‬ ‫بخش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان ولی عصر‪ ،‬روبروی شـهرداری‬ ‫‪ -19‬اقـای عبدالسـاده رشـیدی زاده فرزنـد خضیـر دارای کد ملـی ‪ 6629516753‬به‬ ‫شناسنامه ‪ 1691‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 249/13‬مترمربع پال ک ‪ 1670‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامشـیر‬ ‫به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان ولی عصر‪ ،‬روبروی شـهرداری‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬یکشنبه مورخه ‪ 1401/03/08‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫لـذا بـه موجـب ایـن ا گهـی بـه مالـکان و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی و مجاوریـن‬ ‫یشـود کـه در روز مقـرر در محـل وقـوع ملـک خـود حضور‬ ‫کهـای مرقـوم اعلام م ‬ ‫پال ‬ ‫بهـم رسـانده و چنانچـه هـر یـک از متقاضیـان و نماینـده قانونـی انهـا در محـل‬ ‫حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک انهـا برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬بـا حـدود اظهارشـده از طرف‬ ‫مجاوریـن تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬لـذا کسـانی کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق‬ ‫ارتفاقـی ملـک مـورد تحدیـد‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند و معتـرض می باشـند‪،‬‬ ‫برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می تواننـد تـا سـی روز از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ارائـه و سـپس گواهی مشـعر بـر دعوی‬ ‫را از مرجـع صالحیـت دار بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪ .‬درضمـن تقاضا کننـده ثبتـی کـه‬ ‫خـود یـا نماینـده اش در موقـع تحدیـد حـدود حاضـر نبـوده و ملـک مـورد تقاضـای‬ ‫او بـا حـدود اظهارشـده از طـرف مجاوریـن مطابـق مـاده ‪ 15‬تحدیـد شـده‪ ،‬می توانـد‬ ‫ضحـال اعتـراض دهـد‪.‬‬ ‫مطابـق مقـررات ایـن مـاده‪ ،‬عر ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/07 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت بهین تجارت مجد خواف (سهامی خاص)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 802‬و شناسه ملی ‪14006850369‬‬ ‫یشـود تـا در جلسـه‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت م ‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در سـاعت ‪20‬عصـر مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/21‬در ادرس‪ :‬خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان خـواف‪ ،‬شـهرک‬ ‫صنعتـی خرگـرد‪ ،‬قطعـه ‪ ،180‬دفتـر شـرکت ارمـان ترابـر خواف با کدپسـتی‬ ‫یشـود حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصـورت عـدم‬ ‫‪ 9561199321‬تشـکیل م ‬ ‫حضـور کلیـه سـهامداران‪ ،‬جلسـه بـا حضـور ا کثریـت اعضـا برگـزار خواهـد‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت حمل و نقل داخلی کاالی ارمان ترابر خواف (سهامی خاص)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 617‬و شناسه ملی ‪14003684523‬‬ ‫یشـود تـا در جلسـه‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت م ‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در سـاعت ‪12‬عصـر مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/23‬در ادرس‪ :‬خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان خـواف‪ ،‬شـهرک‬ ‫صنعتـی خرگـرد‪ ،‬قطعـه ‪ ،180‬دفتـر شـرکت ارمـان ترابـر خواف با کدپسـتی‬ ‫یشـود حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصـورت عـدم‬ ‫‪ 9561199321‬تشـکیل م ‬ ‫حضـور کلیـه سـهامداران‪ ،‬جلسـه بـا حضـور ا کثریـت اعضـا برگـزار خواهـد‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررسی صورت های مالی منتهی به اسفند ‪1400‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب مدیران‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرسین‬ ‫‪ -4‬بررسی و تصویب سود قابل تقسیم‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررسی صورت های مالی منتهی به اسفند ‪ 1398‬و ‪ 1399‬و ‪1400‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب اعضای هیئت مدیره‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرسین‬ ‫‪ -4‬تصویب سود قابل تقسیم‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه شرکت تجارت ملک معتمد (سهامی خاص)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 47396‬و شناسه ملی ‪10380635230‬‬ ‫یشـود تـا در‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت م ‬ ‫جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در سـاعت ‪ 10‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/31‬در ادرس‪ :‬خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان خـواف‪،‬‬ ‫شـهرک صنعتی خرگرد‪ ،‬قطعه ‪ ،180‬دفتر شـرکت ارمان ترابر خواف‬ ‫یشـود حضـور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫بـا کدپسـتی ‪ 9561199321‬تشـکیل م ‬ ‫درصورت عدم حضور کلیه سـهامداران‪ ،‬جلسـه با حضور ا کثریت‬ ‫اعضـا برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه شرکت کاالبران شرق هوشنگ دژ (سهامی خاص)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 739‬و شناسه ملی ‪14005620635‬‬ ‫یشـود تـا در‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت م ‬ ‫جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در سـاعت ‪16‬عصـر‬ ‫مـورخ ‪ 1401/02/28‬در ادرس‪ :‬خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫خـواف‪ ،‬شـهرک صنعتـی خرگـرد‪ ،‬قطعـه ‪ ،180‬دفتـر شـرکت ارمـان‬ ‫یشـود حضـور‬ ‫ترابـر خـواف بـا کدپسـتی ‪ 9561199321‬تشـکیل م ‬ ‫بهـم رسـانند‪ .‬درصـورت عـدم حضـور کلیـه سـهامداران‪ ،‬جلسـه بـا‬ ‫حضـور ا کثریـت اعضـا برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررسی صورت های مالی ماقبل تا منتهی به اسفند ‪1400‬‬ ‫‪ -2‬تعیین تکلیف وضعیت بدهی های شرکت‬ ‫‪ -3‬بررسی انحالل شرکت و انتخاب مدیر تصفیه‬ ‫رئیسهیئت مدیره‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررسی صورت های مالی ماقبل تا منتهی به اسفند ‪1400‬‬ ‫‪ -2‬بررسی انحالل شرکت و انتخاب مدیر تصفیه‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060310456014573‬و ‪ 140060310456014575‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/12/02‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفات‬ ‫مالکانـه علی اصغـر فرسـویان و حسـین فرسـویان فرزنـد علی بابـا بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2140295870‬و ‪ 2140295862‬هـر یـک نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 32‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی واقـع در قریـه دیمطـوران بخـش ‪ 5‬ثبـت سـاری خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از سـیامک مریخـی و چیتـرا مریخـی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1299968‬‬ ‫ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001006185‬مـورخ ‪ 1400/12/19‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای محمدکریم خزاعی فرزند علی ا کبر به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 593‬در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ 160/56‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1396‬اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند‬ ‫از محـل مالکیـت غالمرضـا دسـتیگردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1298456‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مرضیـه هنرمندکسـرینه مالـک خـودرو سـواری جـک ‪ S5‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪333 -36‬ق‪ 95‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ HFC4GA31DH0048143‬و شـماره شاسـی ‪ NAKSH7314HB144502‬بـه علـت‬ ‫فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر‬ ‫حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت کرمان موتـور واقـع در کیلومتـر ‪ ۱٦‬جـاده مخصـوص‬ ‫یسـت پس از‬ ‫نخـودرو مراجعه کند‪ .‬بدیه ‬ ‫کـرج (شـهید لشـکری)‪ ،‬ابتـدای بلـوار کرما ‬ ‫انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـایپا برلیانـس‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪265 -95‬ج‪ 94‬و شـماره موتور ‪ BM15L/E056139‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS731100G1002219‬بـه مالکیـت امنـه بامیری خیـر بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 3590923271‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪219‬‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای عبدالرحیـم شـهیررودی فرزنـد غال مقـوس بـا توجـه‬ ‫بـه رای قطعـی دادگسـتری خـواف بـه شـماره دادنامـه‬ ‫‪ 1400253912583924‬مورخـه ‪ 1400/11/09‬مبنـی بـر ثبـت طالق‬ ‫یشـود ظـرف مـدت ‪ 7‬روز‬ ‫بـه درخواسـت زوجـه‪ ،‬بـه شـما ابلاغ م ‬ ‫پـس از رویـت ایـن ا گهـی‪ ،‬در دفتـر حاضـر شـوید‪.‬‬ ‫جلیل احمد موحدی‪ ،‬سردفتر طالق ‪ 62‬خواف‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گروه کاوش گوهر سپهرداد شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1757‬و شناسه ملی ‪10380153411‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومـی فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/05/12‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شـد‪ :‬نشـانی مرکز اصلی شـرکت از محل قبلی به ادرس اسـتان خراسـان‬ ‫رضوی‪ ،‬شهرستان تربت حیدریه‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تربت حیدریه‪ ،‬محله حسنی‪،‬‬ ‫کوچـه ‪15‬خـرداد ‪ ،1/11‬خیابـان ‪15‬خـرداد ‪ ،11‬پلا ک ‪ ،119‬طبقـه همکـف کدپسـتی‬ ‫‪ 9519945533‬تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه به شـرح فوق اصالح شـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1308867‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫فا کتـور شـماره ‪ 930978290‬مربـوط بـه بلـوک سـیلندر بـا‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12491043141‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308308000003‬مـورخ ‪ 1401/01/23‬هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی سربیشه‬ ‫حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد خسروی فرزند علی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از حـوزه ‪ 3‬بیرجنـد بـا شـماره ملـی ‪ 0652855083‬در یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2660/49‬مترمربـع قسـمتی از اراضـی مشـاعی مزرعـه چهکندمـود‬ ‫پلا ک ‪ 1641‬فرعـی از ‪ 1105‬اصلـی واقـع در اراضـی مشـاعی مزرعـه چهکندمـود بخـش ‪ 2‬سربیشـه‬ ‫خریداری از مالک رسـمی مشـاعی اقای محمد محسـن زاده فرزند کریم محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/07 :‬‬ ‫محمدحسین مصلحی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سربیشه‬ ‫م الف ‪10/1401/46‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر باینکـه خانـم گل جان رسولی حسـین ابادی تقاضـای کتبی خود را جهت دریافت سـند مالکیت‬ ‫المثنـی نوبـت اول منضـم بـه دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده در دفترخانـه ‪ 13‬خـواف بـه ایـن اداره‬ ‫تحویـل نمـوده و مدعی سـت کـه سـند مالکیت ششـدانگ یکباب منزل پلا ک ثبتی ‪ 13‬فرعـی از ‪252‬‬ ‫اصلی واقع در بخش شـش تربت حیدریه که متعلق به وی اسـت به علت سـهل انگاری مفقود شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـا بررسـی دفتـر الکترونیکـی املا ک مشـخص شـد سـند مالکیـت مذکـور بـه شـماره سـریال‬ ‫‪606446‬الـف‪ 93‬بـه نـام گل جـان رسـولی فرزنـد علی جـان صـادر و تسـلیم شـده و بـه موجـب نامـه‬ ‫شـماره ‪ 140025990023595048‬مورخـه ‪ 1400/06/28‬شـعبه محتـرم سـوم دادیـاری خـواف در قبال‬ ‫یکصد و شصت میلیون تومان بازداشت است‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا باستناد‬ ‫تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/07 :‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫ا گهیموضوعماده‪ 3‬قانونوماده‪ 13‬ائین نامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی‬ ‫اراضیوساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت‬ ‫ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیان جعفـر سـخدری فرزند ابوالقاسـم به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 631‬صادره از قدمگاه در یکباب خانه به مساحت ‪ 397/84‬مترمربع در‬ ‫قسمتی از پال ک‪ 134‬اصلی بخش‪ 3‬زبرخان واقع در اراضی گیاهو خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای محمـد سـخدری فرزند طالب محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/23 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫به موجـب پرونـده اجرایـی ‪ 9900252‬مقـدار تمام ششـدانگ یکباب منزل به شـماره‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ ۱۹۱‬فرعـی از ‪ ۵۰‬اصلـی اراضـی زورابـاد واقـع در بخـش ‪ ۷‬حـوزه ثبـت ملک‬ ‫جویـن (متعلـق بـه اقـای عبـاس کیانفـر فرزنـد رمضـان راهـن) در قبـال طلـب بانـک‬ ‫کشـاورزی نقـاب از طریـق مزایـده حضـوری بـه فروش می رسـد‪ .‬نشـانی ملـک واقع در‬ ‫شهرسـتان جوین‪ ،‬روسـتای زوراباد واقع اسـت‪ .‬مسـاحت عرصه به مقدار ‪۹۹۸/86‬‬ ‫مترمربـع برابـر اعلام کارشـناس رسـمی دادگسـتری کـه بـه صـورت یکبـاب منـزل‬ ‫مسـکونی بـا زیربنـای ‪ ۱۶۸‬مترمربـع بـدون فونداسـیون و بـا دیـوار باربر‪ ،‬سـقف بدون‬ ‫ایـزوگام بـا عمـر بیـش از ‪ ۱۵‬سـال به همـراه بهاربند و اصطبل اسـت‪ .‬دارای انشـعابات‬ ‫اب‪ ،‬بـرق و گاز کـه طبـق نظـر کارشـناس مذکـور در تاریـخ ‪ ۱۴۰۰/11/19‬بـه مبلـغ‬ ‫‪ 5390000000‬ریال ارزیابی و قطعی شده است که در قبال طلب بستانکار (و ‪۱۰‬درصد‬ ‫اضافـی) و سـایر هزینه هـای اجرایی سـت‪ .‬مزایـده روز سه شـنبه مـورخ ‪۱۴۰۱/۰۲/۲۰‬‬ ‫از سـاعت ‪ ۹‬صبـح الـی ‪ ۱۲‬ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک جویـن برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 5390000000‬ریـال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی‬ ‫ً‬ ‫نقـدا فروختـه می شـود و مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه‬ ‫پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬الزم بـه‬ ‫ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا‬ ‫حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتی کـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیز بدهی های‬ ‫مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از این کـه رقـم قطعـی ان‬ ‫معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬به عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایـده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نقـدا وصـول می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی‪ ،‬در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/0۲/07 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی نوبت سوم فروش ‪ 13‬قطعه‬ ‫باقی مانده از ‪ 15‬قطعه زمین با کاربری مسکونی‪ -‬تجاری‬ ‫شماره فراخوان ‪2001005763000001‬‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫شـهرداری سـلماس بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/1060/15‬ش مورخـه ‪ 1400/11/12‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر و نظریـه‬ ‫هیـات تطبیـق فرمانـداری بـه شـماره ‪ 16/9915‬مورخـه ‪ 1400/11/23‬و بالمانـع شـورای محتـرم اسلامی شـهر سـلماس‬ ‫بـه شـماره ‪/1073/15‬ش مورخـه ‪ 1400/11/23‬و در اجـرای مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها‪ ،‬درنظـردارد ‪ 15‬قطعـه‬ ‫زمیـن مسـکونی و تجـاری را از طریـق ا گهـی مزایـده عمومـی‪ ،‬بـا شـرایط زیر به فروش برسـاند‪ .‬لذا جهت دریافت اسـناد به‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه فرمائیـد‪ .‬الزم به ذکـر اسـت کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مزایده‪ ،‬از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لذا الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در‬ ‫سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی‪ ،‬جهـت شـرکت در مزایده را محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام مزایده گزار‪ :‬شهرداری سلماس‬ ‫‪ -2‬موضـوع مزایـده‪ :‬فـروش ‪ 13‬قطعـه باقی مانـده از ‪ 15‬قطعـه زمیـن بـا کاربـری مسـکونی‪ -‬تجـاری بـه شـرح جـدول‬ ‫پیوستی‬ ‫‪ -3‬قیمت پایه‪ :‬براساس قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری به شرح جدول پیوستی‬ ‫‪ -4‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد مزایـده‪ :‬متقاضیـان و شـرکت کنندگان در ایـن مزایـده می بایسـت ‪ %5‬قیمـت‬ ‫کارشناسی پایه مزایده را به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار دو ماهه‪ ،‬یا به صورت نقد (واریز به حساب ‪0106019153005‬‬ ‫سـپرده شـهرداری نزد بانک ملی شـعبه مرکزی سـلماس) ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬رعایـت مـاده یـک مصوبـه مورخـه ‪ 1337/10/22‬الیحـه قانونـی منـع مداخلـه کارکنـان دولـت در معاملات دولتـی و‬ ‫کشـوری در مـورد عـدم شـرکت کارکنـان دولـت در مزایـده‪ ،‬الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخه ‪1401/02/11‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت قبول پشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخه ‪1401/02/21‬‬ ‫‪ -8‬تاریخ گشایش پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخه ‪1401/02/21‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری به استناد بند ‪ 5‬ماده ‪ 5‬ائین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬به پیشنهادهای مشروط‪ ،‬قلم خورده‪ ،‬ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫یشـود در‬ ‫‪ -11‬بـه اسـتناد بنـد (د) مـاده ‪ 18‬قانـون برگـزاری مناقصـات‪ ،‬از کلیـه مزایده گـران شـرکت کننده در مزایـده دعوت م ‬ ‫جلسـه گشـایش پا کت ها برابر بند ‪ 8‬صدرالذکر‪ ،‬در دفتر شـهردار محترم‪ ،‬حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫‪ -12‬سـپرده نفـرات اول تـا سـوم‪ ،‬تـا انجـام تشـریفات قانونـی مزایـده و وا گـذاری زمین هـا‪ ،‬مسـترد نخواهـد شـد؛ لـذا ممکـن‬ ‫اسـت اسـترداد سـپرده بـه طـول انجامـد‪ .‬قبول شـدگان بـه ترتیـب‪ ،‬جهـت وا گـذاری زمین هـا دعـوت خواهنـد شـد و هـرگاه‬ ‫حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند‪ ،‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 8‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها‪ ،‬سـپرده انـان به نفع حسـاب شـهرداری‬ ‫سـلماس ضبـط خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -13‬کلیـه هزینه هـای تشـریفات و چـاپ ا گهی هـای مزایـده و حق الزحمه هـای کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬بـه عهـده‬ ‫برنـده مزایـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -14‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله‪ ،‬در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -15‬متقاضیـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایت ‪ www.salmas.ir‬شـهرداری سـلماس مراجعـه و یـا بـا‬ ‫شـماره تلفـن ‪ 0445243005‬امـور قراردادهـای شـهرداری تمـاس حاصـل فرماینـد‪ .‬درصـورت بـروز هرگونـه ابهـام و سـوال‬ ‫درخصـوص املا ک مـورد مزایـده بـرای شـرکت کننده ها‪ ،‬می تواننـد بـه امـور املا ک مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/31 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪13055635‬‬ ‫شهرداریسلماس‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫احداث بیمارستان ‪ ۴۰۰‬تختخوابی در گرگان‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬پیشـنهاد‬ ‫‪۴۰۰‬‬ ‫بیمارسـتان‬ ‫سـاخت‬ ‫تختخوابـی جدیـد بـرای رسـیدن‬ ‫بـه اسـتانداردهای تخـت بسـتری‬ ‫در شهرسـتان گـرگان بـه وزارت‬ ‫بهداشت داده شده است»‪ .‬سعید‬ ‫حهـای مصـوب از‬ ‫گل فیـروزی در نشسـت خبـری اظهـار داشـت‪« :‬یکـی از طر ‬ ‫محـل سـفر رئیس جمهـوری بـه اسـتان گلسـتان‪ ،‬چهـار پـروژه بیمارسـتان‬ ‫ایـت اهلل طاهـری‪ ،‬کـودکان ایـت اهلل طالقانـی؛ هـر دو در گـرگان‪ ،‬بیمارسـتان‬ ‫گمیشـان و کاللـه به تصویـب رسـید کـه پیشـنهاد سـاخت بیمارسـتان ‪400‬‬ ‫تختخوابـی جدیـد بـرای رسـیدن بـه اسـتانداردهای تخـت بسـتری در‬ ‫شهرسـتان گـرگان بـه وزارت بهداشـت داده شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫از نیمـه دوم سـال ‪ ،99‬معوقـات نسـبت بـه کارکنـان کادر درمـان داشـتیم کـه‬ ‫یهـای الزم بخـش زیـادی از ان پرداخـت شـده و ا کنـون معوقـات‬ ‫بـا پیگیر ‬ ‫یسـت که برخـی از دانشـگاه های‬ ‫از ابـان پارسـال اسـت افـزود‪« :‬این درحال ‬ ‫بتـر از گلسـتان اسـت»‪ .‬گل فیـروزی‬ ‫علوم پزشـکی معوقاتشـان بسـیار عق ‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬در حـوزه دارو ‪2000‬میلیاردریـال بدهـی داریـم و باتوج هبـه‬ ‫یشـده‪ ،‬بـرای پرداخـت حقـوق در سـال جـاری از خـرداد‬ ‫بودجـه پیش بین ‬ ‫و تیـر بـا مشـکل روبـه رو خواهیـم شـد؛ چرا کـه بودجـه امسـال مـا نسـبت بـه‬ ‫پارسـال حـدود ‪2000‬میلیاردریـال کمتـر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ 106‬برنامه به مناسبت «هفته کار و کارگر»‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلسـتان‬ ‫از اجـرای ‪ 106‬برنامـه به مناسـبت هفتـه‬ ‫گرامیداشت کار و کارگر دراین استان خبر داد‬ ‫و گفـت‪ 16« :‬برنامـه هفتـه کار و کارگـر اسـتانی‬ ‫یسـت»‪ .‬حسـینعلی‬ ‫و مابقـی شهرستان ‬ ‫خواجه مظفری در نشست خبری با اصحاب‬ ‫رسـانه اسـتان گلسـتان بـا گرامیداشـت هفتـه‬ ‫کار و کارگر‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬هرساله از ‪ 5‬تا ‪ 11‬اردیبهشت ماه به عنوان هفته کار و‬ ‫کارگر نام گذاری شـده اسـت و در این مناسـبت برنامه های مختلفی در سطح‬ ‫یشـود‪ .‬این هفتـه فرصت مغتنمـی بـرای قدردانی از مـردان و‬ ‫اسـتان برگـزار م ‬ ‫یسـت که با تالش و پشـتکار فراوان خود زمینه رشـد‪ ،‬توسـعه‬ ‫زنان بلندهمت ‬ ‫و پیشـرفت کشـور را فراهـم می کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از ابتـدای انقلاب همـواره‬ ‫کارگـران‪ ،‬قشـر کارفرمایـان و تولیدگـران نقش افریـن بودنـد و در صحن ههـای‬ ‫مختلـف حضـور چشـمگیر داشـتند‪ .‬طـی دوران شـیوع کرونـا نیـز کارگـران‬ ‫صحنـه را خالـی نکردنـد و درایـن دوران سـخت در خـط مقـدم کار و تلاش‬ ‫بودنـد»‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان از برگـزاری ‪ 106‬برنامه‬ ‫به مناسبت هفته کار و کارگر در استان گلستان خبر داد و افزود‪ 16« :‬برنامه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫گرامیداشـت هفته کار و کارگر به صورت اسـتانی و ‪ 90‬برنامه شهرستان ‬ ‫برگـزاری یـادواره شـهدای کارگـری گلسـتان‪ ،‬بازدیـد از واحدهـای تولیـدی‬ ‫نیمه فعـال و را کـد‪ ،‬نشسـت با نمایندگان و تشـکل های کارگـری و کارفرمایی‪،‬‬ ‫برپایـی نمایشـگاه و کارگا ههـای کارافرینـی‪ ،‬برگـزاری نشسـت های بصیرتـی و‬ ‫روشـنگری‪ ،‬از برنام ههـای مـا در هفتـه گرامیداشـت کار و کارگـر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫اجـرای برنامـه بـا هـدف کاهـش اسـیب های اجتماعـی بـا همـکاری نیـروی‬ ‫انتظامـی و بهزیسـتی‪ ،‬دیـدار بـا اسـتاندار و نماینـده ولی فقیـه در گلسـتان‪،‬‬ ‫دیـدار مسـئوالن اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا کارگران اسـیب دیده‬ ‫و حضـور در نمازجمعـه را از جملـه دیگـر برنام ههـای اداره کل تعاون گلسـتان‬ ‫ً‬ ‫در هفتـه کار و کارگـر خبـر داد و یـاداور شـد‪« :‬معمـوال اداره کار به عنـوان‬ ‫اداره ای کـه تنهـا مشـکالت اشـتغال را حـل می کنـد‪ ،‬می شناسـند؛ حال انکـه‬ ‫معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی درایـن اداره کل فعـال اسـت‪ .‬مجموع ههـای‬ ‫ً‬ ‫کارگـری بـاالی ‪ 50‬نفـر حتمـا بایـد خانـه بهداشـت داشـته باشـند و سـال قبـل‬ ‫یـک خانـه بهداشـت کارگـری رتبـه نخسـت کشـوری را ب هخـود اختصـاص‬ ‫داد»‪ .‬وی از ایجـاد مجموعه هـای ورزشـی در شهرسـتان های مختلـف اعم از‬ ‫گرگان‪ ،‬گنبدکاووس و ‪ ...‬خبر داد و بیان کرد‪« :‬درهمین راسـتا ورزشـگاه کالله‬ ‫یشـود و حـدود نه میلیاردتومان اعتبار برای سـاخت این‬ ‫بـه زودی افتتـاح م ‬ ‫ورزشـگاه صـرف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪ ۷۹۰‬کیلومتر از شبکه برق روستایی‬ ‫ِ‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان گفـت‪ ۷۹۰« :‬کیلومتـر از شـبکه‬ ‫روسـتایی گلسـتان فرسـوده بـود و بـرای جایگزینـی ان ‪ ۳۲۰‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار نیـاز اسـت»‪ .‬سـید احمـد موسـوی افـزود‪« :‬در گلسـتان سـه نیـروگاه‬ ‫تهـای ‪ ۲۶‬مگاواتی در گرگان‪ ،‬هشـت مگاواتی‬ ‫فعـال کوچک مقیـاس با ظرفی ‬ ‫در مراوه تپـه؛ و ‪ ۲.۷۶‬مگاواتـی در رامیـان وجـود دارد»‪ .‬طبـق گفتـه‬ ‫وی؛ نیروگاه هـای کوچک مقیـاس دارای مجـوز بهره بـرداری در اسـتان‬ ‫‪۲ ۶۸‬مـگاوات هسـتند‪ .‬وی گفـت‪« :‬نیروگا ههـای خورشـیدی دارای انشـعاب‬ ‫خانگـی در اسـتان به ظرفیـت ‪ ۹۰‬کیلـووات بـوده و یـک نیـروگاه خورشـیدی‬ ‫دیگـر به ظرفیـت پنج مـگاوات (در کرنـد) دردسـت اقدام اسـت»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫نطـرح‪،‬‬ ‫لهـای خودنگهـدار هـم گفـت‪« :‬هـدف از ای ‬ ‫جایگزینـی سـیم بـه کاب ‬ ‫جلوگیـری از تلفـات تـوان و انـرژی‪ ،‬توجـه بـه مسـائل زیسـت محیطی‪ ،‬رعایـت‬ ‫یسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان ادامـه‬ ‫مبلمـان شهر ‬ ‫مهـای شـبکه و‬ ‫داد‪« :‬بهبـود کیفیـت ولتـاژ و رفـع نوسـانات شـبکه‪ ،‬رفـع حری ‬ ‫کاهش حوادث نیروی انسـانی‪ ،‬کاهش خاموشـی های خواسـته و ناخواسته‬ ‫و رعایـت نـرخ خاموشـی‪ ،‬رفـع سـرقت سـیم شـبکه و انـرژی از دیگـر مزایـای‬ ‫اجـرای طـرح سـیم بـه کابـل اسـت‪ ۵۲۵۵ .‬کیلومتـر از سـیم های بـرق اسـتان‬ ‫نهـا‬ ‫بایـد بـه کابـل خودنگهـدار تبدیـل شـود کـه ‪1835‬میلیاردتومـان بـرای ا ‬ ‫اعتبـار نیـاز اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان خبر داد؛‬ ‫استمرار پوشش بیمه زندانیان و افراد مجهول الهویه‬ ‫تا پایان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان گلسـتان از‬ ‫اسـتمرار پوشـش بیمـه زندانیـان‪ ،‬معتـادان‬ ‫و افـراد مجهول الهویـه تـا پایـان امسـال خبـر‬ ‫داد‪ .‬سـید محمـد حسـینی گفـت‪« :‬یکـی از‬ ‫مهم تریـن وظایـف سـازمان بیمـه سلامت‬ ‫ایـران‪ ،‬ایجـاد پوشـش بیمـه ای بـرای افـراد‬ ‫فاقـد بیمـه درمـان بـوده و درحال حاضـر هـم‬ ‫این امر ازطریق صندوق بیمه سالمت همگانی امکان پذیر است»‪ .‬مدیرکل‬ ‫تبـه اسـتمرار ردیـف بودجـه مربـوط‬ ‫بیمـه سلامت گلسـتان افـزود‪« :‬باعنای ‬ ‫بـه پوشـش بیمـه پایـه سلامت زندانیـان‪ ،‬معتـادان و افـراد مجهول الهویـه در‬ ‫قانـون بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور‪ ،‬ارائـه خدمـت بـه گرو ههـای یادشـده تـا پایـان‬ ‫اسفندماه سال جاری کما کان ادامه دارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬مشموالن این طرح‬ ‫می تواننـد بـا رعایـت مقـررات و ضوابـط هر گـروه از خدمات بیمـه ای در تعهد‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت بهره منـد شـوند‪ .‬پوشـش بیمـه ای معتـادان بـه مـواد‬ ‫یشـده ازسـوی واحدهای تابعه سـازمان بهزیسـتی‬ ‫مخدر و روان گردان معرف ‬ ‫و دانشـگاه های علوم پزشـکی‪ ،‬برمبنای ضوابط سـازمان بیمه سلامت ایران‬ ‫تـا پایـان امسـال ادامـه دارد»‪ .‬مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان گفـت‪« :‬افـراد‬ ‫فاقـد هرگونـه پوشـش بیمـه درمانـی می تواننـد بامراجعه به دفاتر پیشـخوان‬ ‫دولت طرف قرارداد یا بامراجعه به سـامانه خدمات غیرحضوری شـهروندی‬ ‫نسبت به بیمه کردن خود و اعضای تحت تکفل خانواده شان اقدام کنند»‪.‬‬ ‫انهدام باند سارقان سیم و کابل برق در گنبدکاووس‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان‬ ‫از انهـدام بانـد سـارقان سـیم‬ ‫و کابـل بـرق در گنبـدکاووس‬ ‫خبر داد‪ .‬سردار محمد سعید‬ ‫فاضـل دادگـر گفـت‪« :‬در پـی‬ ‫وقـوع چند فقـره سـرقت‬ ‫کابـل بـرق در گنبـدکاووس‪،‬‬ ‫رسـیدگی بـه موضـوع در‬ ‫دستورکار ماموران ا گاهی شهرستان قرار گرفت»‪ .‬فرمانده انتظامی گلستان‬ ‫افـزود‪« :‬بـا اشـراف اطالعاتـی و تلاش بی وقفـه پلیـس‪ ،‬متهمـان شناسـایی و‬ ‫پـس از کسـب مجوزهـای قانونـی طـی عملیاتـی غافلگیرانـه هـر چهـار سـارق‬ ‫در مخفیگاهشـان دسـتگیر شـدند»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬متهمان در تحقیقات‬ ‫مقدماتـی و پـس از مواجهـه بـا مسـتندات پلیـس‪ ،‬چـاره ای جـز اقرار نداشـته‬ ‫و بـه ‪ ۸۰‬فقـره سـرقت سـیم و کابـل بـرق در شهرسـتان گنبـدکاووس اعتـراف‬ ‫کردند»‪ .‬فاضل دادگر بااشـاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی‪ ،‬افزود‪« :‬از‬ ‫مخفیـگاه سـارقان‪ ،‬مقادیـری کابـل برق مسـروقه‪ ،‬یک قبضه سلاح غیرمجاز‬ ‫و ادوات سـرقت کابـل کشـف شـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی گلسـتان تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«امنیـت جامعـه‪ ،‬خـط قرمـز پلیـس بـوده و قاطعانـه با مخالن نظـم و امنیت‬ ‫مقابلـه خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2485‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫با مساعدت تولیت استان قدس و درتعامل با مسئوالن شهری و ارتش محقق شد؛‬ ‫بازشدن گره ‪ ۱۵‬ساله گذرگاه شرق به غرب مشهد‬ ‫ِ‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫پ ــس از ‪۱ ۵‬س ــال انتظ ــار‪ ،‬اراضی موس ــوم به‬ ‫«پ ــادگان» ک ــه به واس ــطه توس ــعه ش ــهری‬ ‫در مرک ــز مش ــهد واقع ش ــده‪ ،‬با مس ــاعدت‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین مروی دراختیار‬ ‫م ــردم ق ــرار خواهد گرف ــت و نی ــز در اقدامی‬ ‫مس ــابقه‪ ۶۰ ،‬درصد از اراضـــی ‪ ۴۰۰‬هکتاری‬ ‫ک ‬ ‫پادگان برای ایجـــاد و ارائه خدمات عمومی‬ ‫ش ــهری اختص ــاص خواه ــد یافت‪ .‬اس ــتان‬ ‫ق ــدس رض ــوی در ادامه خدمات گس ــترده‬ ‫خ ــود ب ــه مج ــاوران ب ــارگاه من ــور رض ــوی‪،‬‬ ‫این بار گره از مش ــکل ‪۱ ۵‬س ــاله گذرگاه شرق‬ ‫به غرب مش ــهد ب ــاز کرد‪ .‬قائم مق ــام تولیت‬ ‫نب ــاره گف ــت‪« :‬ط ــی تفاهم ــی‬ ‫اس ــتان درای ‬ ‫ک ــه در کمیس ــیون م ــاده ‪ ۵‬ص ــورت گرفت؛‬ ‫پادگان ارتش از س ــطح ش ــهر مش ــهد خارج‬ ‫خواه ــد ش ــد ت ــا اراض ــی ان ک ــه موقوف ــه‬ ‫یس ــت‪ ،‬برای بهره وری‬ ‫اس ــتان قدس رضو ‬ ‫مناس ــب اس ــتفاده ش ــود»‪ .‬مال ــک رحمتی‬ ‫بابیان اینک ــه ای ــن اتف ــاق ب ــزرگ حاص ــل‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫بی ــش از ‪۱ ۵‬س ــال مذا ک ــره و پیگیر ‬ ‫گف ــت‪« :‬درب ــاره ای ــن اراضی‪ ،‬تعام ــل خوبی‬ ‫بی ــن نهاده ــای متول ــی ب ــا اس ــتان ق ــدس‬ ‫ش ــکل گرفت و حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫م ــروی تا کی ــد داش ــتند اراض ــی پ ــادگان‬ ‫قدی ــم تا انج اک ــه ممکن اس ــت ب ــرای ایجاد‬ ‫خدم ــات عموم ــی مورداس ــتفاده م ــردم‬ ‫ق ــرار گی ــرد»‪ .‬رحمتی اف ــزود‪« :‬دراین راس ــتا‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــد مس ــاحت ای ــن اراض ــی ب ــرای‬ ‫ارائ ــه خدم ــات عموم ــی؛ ازجمل ــه معاب ــر‬ ‫ش ــهری‪ ،‬فضای س ــبز و فضاه ــای خدماتی‬ ‫درنظ ــر گرفت ــه ش ــده که ب ــه بهب ــود کیفیت‬ ‫زندگ ــی م ــردم کم ــک می کن ــد و بخش ــی از‬ ‫کمبوده ــای ش ــهری دراین نقط ــه را مرتفع‬ ‫خواهد کـــرد»‪.‬‬ ‫نظام ــی تعریف ش ــده بود؛ ام ــا با هماهنگی‬ ‫ارت ــش و مدیریت ش ــهری مقرر ش ــد پادگان‬ ‫ب ــه خ ــارج از ش ــهر منتق ــل و ب ــا به ــره وری‬ ‫فض ــای فعل ــی‪ ،‬خدم ــات و فضاه ــای‬ ‫موردنیاز شهر نیز تامین ش ــود»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫فش ــده برای‬ ‫یه ــای تعری ‬ ‫«یک ــی از بهره ور ‬ ‫ای ــن اراض ــی‪ ،‬ح ــدود ‪ 80‬هکتار فضای س ــبز‬ ‫اس ــت ک ــه در قالب دو پ ــارک در دو س ــمت‬ ‫بزرگ ــراه ایجاد و توس ــط یک گ ــذرگاه فضای‬ ‫س ــبز و ر هب ــاغ ب هه ــم متصل خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫رحمتی گف ــت‪« :‬تا کنون پروژه فضای س ــبز‬ ‫با این وس ــعت در بافت مرکزی شهر مشهد‬ ‫وج ــود نداش ــته و این مه ــم‪ ،‬در نتیج ــه‬ ‫مس ــاعدت های تولی ــت اس ــتان ق ــدس و‬ ‫تعام ــل و همراهی مدیریت ش ــهری و ارتش‬ ‫حاصل ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫پیش بینی‪ 80‬هکتار فضای سبز‬ ‫در مکان قبلی پادگان‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫اف ــزود‪« :‬ای ــن اراض ــی موقوف ــه ‪ 400‬هکتاری‬ ‫ش ــامل دو قس ــمت اس ــت که بخشـ ـی ازان‬ ‫مرب ــوط ب ــه میدان تیر س ــابق و بخش ــی نیز‬ ‫پ ــادگان لش ــکر ‪ 77‬ب ــود و ب ــرای ان کارب ــری‬ ‫پیش بینی‪ 30‬هکتار اراضی‬ ‫برای ارائه خدمات موردنیاز شهر‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫ادامـــه داد‪ 25« :‬ت ــا ‪ 30‬هکتار از ای ــن اراضی‬ ‫نیز ب ــرای ایج ــاد خدم ــات موردنیاز ش ــهر؛‬ ‫ازجمل ــه فضاه ــای فرهنگ ــی‪ ،‬اموزش ــی و‬ ‫تاسیسات ش ــهری درنظر گرفته شده است‬ ‫که نقطه عطفی در توس ــعه خدمات شهری‬ ‫خواه ــد بود»‪.‬‬ ‫تسهیل عبورومرور مردم‬ ‫با ایجاد چهار مسیر تردد جدید‬ ‫رحمتی افزود‪« :‬همچنی ــن باتوجه به ایجاد‬ ‫حداق ــل چه ــار گ ــذرگاه ش ــرقی و غرب ــی در‬ ‫اراض ــی پادگان قدیم‪ ،‬اتف ــاق بزرگی در حوزه‬ ‫ترافیکی و تس ــهیل عبور و مردم رقم خواهد‬ ‫خ ــورد و دسترسـ ـی های جدی ــد به وج ــود‬ ‫می ای ــد ک ــه ت ــردد م ــردم را س ــاده تر خواهد‬ ‫ک ــرد»‪ .‬وی درب ــاره زمان بن ــدی اج ــرای‬ ‫یش ــدن مصوب ــه‬ ‫ ط ــرح نی ــز گف ــت‪« :‬نهای ‬ ‫کمیس ــیون ماده ‪ 5‬در شورای عالی معماری‬ ‫و شهرس ــازی کش ــور‪ ،‬ح ــدود دو تا سـ ـه ماه‬ ‫زم ــان خواه ــد برد و پـ ـس ازان اج ــرای طرح‬ ‫نه ــای فرعی اغ ــاز خواهد‬ ‫ب ــا ایج ــاد خیابا ‬ ‫شد»‪.‬‬ ‫اولویت استان قدس در رسیدگی به‬ ‫مشکالت حاشیه شهر مشهد‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫درادام ــه به برخ ــی از اقدامات ای ــن نهاد در‬ ‫ش ــهرک های ش ــهید رجایی و باهنر اش ــاره‬ ‫کرد و افزود‪« :‬استان قدس در کنار خدمات‬ ‫متعدد فرهنگی و اجتماعی دراین مناطق‪،‬‬ ‫اقدامات ــی اثربخش نظیر مس ــاعدت جدی‬ ‫در وا گذاری س ــند مالکیت به مس ــتاجران‪،‬‬ ‫‪۴۹‬س ــاله ب ــه‬ ‫وا گ ــذاری زمی ــن رای ــگان ‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی ب ــرای س ــاخت‬ ‫م ــدارس و مرا ک ــز درمان ــی در محل هه ــای‬ ‫ه ــدف و همچنی ــن خدم ــات بهداش ــتی و‬ ‫ته ــای‬ ‫معیش ــتی را داش ــته اس ــت و حمای ‬ ‫خ ــود را ادامه خواهد داد»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«توج ــه به ام ــور مج ــاوران به ویژه حاش ــیه‬ ‫ش ــهر مش ــهد و تس ــهیل عبوروم ــرور در‬ ‫ش ــریان های مواصالت ــی‪ ،‬ج ــزو اولویت های‬ ‫یس ــت و درحدت ــوان‪،‬‬ ‫اس ــتان ق ــدس رضو ‬ ‫ب ــرای ایج ــاد تح ــول در مح ــات حاش ــیه‬ ‫ش ــهر مش ــهد به نفع مردم‪ ،‬اماده مش ــارکت‬ ‫و تقوی ــت هم ــکاری با س ــایر دس ــتگاه های‬ ‫متولی هس ــتیم و به همین منظور در س ــال‬ ‫‪ ۷۰ ،1399‬هکت ــار از اراض ــی ش ــهرک ش ــهید‬ ‫باهن ــر‪ ،‬ب ــرای بازافرین ــی ش ــهری و س ــاخت‬ ‫مس ــکن حاش ــیه ش ــهر اختص ــاص یافت و‬ ‫پارس ــال نیز زمینی به مس ــاحت پنج هکتار‪،‬‬ ‫ب ــرای س ــاخت بیمارس ــتانی دراختی ــار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مش ــهد قرار گرفت»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل برق منطقه ای از وضعیت برق رسانی دودانگه و چهاردانگه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل بـرق منطقـه ای مازنـدران و‬ ‫گلسـتان به همـراه دکتـر بابایـی کارنامـی‬ ‫(نماینـده مـردم سـاری و میانـدرود در‬ ‫مجلـس) از وضعیـت برق رسـانی و ارائـه‬ ‫خدمـات بـه مـردم‪ ،‬از ایسـتگاه بـرق‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولـت کیاسـر و روسـتاهای پشـت کوه‪،‬‬ ‫ولویـه سـفلی‪ ،‬فوالد محلـه بازدیـد به عمـل‬ ‫اوردنـد‪ .‬دکتـر بابایـی کارنامـی دراین بازدیـد‬ ‫شهـای بی وقفـه‬ ‫ضمـن تشـکر از تال ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت برق منطقـه ای مازندران‬ ‫و گلستان در ارائه خدمات مطلوب به مردم‬ ‫از وی به عنـوان مدیـر جهـادی‪ ،‬توانمنـد و‬ ‫فـردی نخبـه در صنعـت بـرق کشـور یـاد کرد‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی تا کامـی (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان) نیـز‬ ‫دراین بازدیـد ضمـن تشـکر از دغدغ ههـا و‬ ‫یهـای دکتـر کارنامـی گفـت‪« :‬همـه‬ ‫پیگیر ‬ ‫تلاش مـن و همـکاران سـخت کوش شـرکت‬ ‫برق منطقه ای این اسـت که تابستان امسال‬ ‫کمتریـن خاموشـی را در ایـام پیـک مصـرف‬ ‫بـرق داشـته باشـیم»‪ .‬وی خدمت رسـانی‬ ‫مناسـب بـه مـردم شـریف مازنـدران؛ به ویـژه‬ ‫مناطق محروم چهاردانگه و دودانگه ساری‬ ‫را جـزو برنام ههـای اولویـت دار شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان اعلام کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد؛‬ ‫اغاز اجرای طرح فعال سازی ظرفیت تولید واحدهای صنعتی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫لس ــازی ظرفی ــت‬ ‫ف ــارس از اغ ــاز ط ــرح فعا ‬ ‫تولی ــد واحده ــای صنعت ــی در ش ــهرک ها و‬ ‫نواح ــی صنعت ــی اس ــتان خب ــر داد و گف ــت‬ ‫نط ــرح درراس ــتای اج ــرای برنام هه ــای‬ ‫ای ‬ ‫وزارت صنع ــت مع ــدن و تجارت و س ــازمان‬ ‫صنای ــع کوچ ــک و ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬س ــید مصطف ــی‬ ‫ای ــران‪ ،‬اج ــرا م ‬ ‫نط ــرح در فازه ــای‬ ‫هاش ــمی اف ــزود‪« :‬ای ‬ ‫مختل ــف و براس ــاس برنام ــه زمان ــی اج ــرا‬ ‫یش ــود که در مرحله نخس ــت ان‪ ،‬افزایش‬ ‫م ‬ ‫ظرفی ــت واحده ــای فع ــال مس ــتقر در‬ ‫ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی اس ــتان که با‬ ‫ظرفیت کمت ــر از ‪ ۵۰‬درصد فعالیت می کنند‬ ‫لس ــازی‬ ‫در برنام ــه ق ــرار دارد‪ .‬ط ــرح فعا ‬ ‫ظرفی ــت واحده ــای صنعت ــی ب ــا رویک ــرد‬ ‫افزایش میزان بهره وری و اس ــتفاده ی بهینه‬ ‫از مناب ــع زیرس ــاختی و س ــرمایه گذاری های‬ ‫صورت گرفت ــه توس ــط بخ ــش خصوص ــی در‬ ‫واحده ــای تولی ــدی و صنعت ــی عملیات ــی‬ ‫یش ــود»‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت شهرک های‬ ‫م ‬ ‫صنعت ــی ف ــارس بابیان اینک ــه ط ــرح‬ ‫لس ــازی ظرفی ــت تولی ــد واحده ــای‬ ‫فعا ‬ ‫لس ــازی‬ ‫صنعت ــی در دو بخ ــش ب ــاز فعا ‬ ‫واحدهای را ک ــد و کمک به افزایش ظرفیت‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫واحده ــای نیمه فع ــال اجرای ــی م ‬ ‫ته ــای موجود‬ ‫گف ــت‪« :‬بااس ــتفاده از ظرفی ‬ ‫شه ــای خصوص ــی و دولت ــی نظی ــر‬ ‫در بخ ‬ ‫س ــتاد تس ــهیل و رفع موانع تولید ‪ ،‬بانک ها‬ ‫و موسس ــات مالی و اعتباری و نیز اس ــتفاده‬ ‫از ت ــوان علم ــی و تجرب ــی خب ــرگان بخـــش‬ ‫صنعت و ش ــورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬سرمایه گذاران جدید و مشاوران‬ ‫یش ــود»‪ .‬هاش ــمی‪،‬‬ ‫صنعت ــی عملیات ــی م ‬ ‫هدای ــت س ــرمایه گذاران جدی ــد و کمک به‬ ‫ج ــذب ش ــرکای جدی ــد جه ــت اس ــتفاده از‬ ‫زیرس ــاخت های اماد هبـ ـه کار در واحدهـــای‬ ‫را ک ــد‪ ،‬تعیین تکلی ــف واحده ــای را ک ــدی‬ ‫که ــا‪ ،‬ادارات و نهاده ــا یا‬ ‫ک ــه در تمل ــک بان ‬ ‫اش ــخاص ثال ــث ق ــرار دارند‪ ،‬رفع مش ــکالت‬ ‫واحده ــای را کد ب ــا دس ــتگاه ها و نهادهای‬ ‫خدمات رس ــان‪ ،‬کم ــک ب ــه بازس ــازی و‬ ‫نوس ــازی ماش ــین االت و دس ــتگاه های‬ ‫فرس ــوده واحده ــای را ک ــد و کم ــک به حل‬ ‫مش ــکالت حقوق ــی و رفع اختالف ش ــرکا را از‬ ‫مهم تری ــن عناوی ــن اقدامات ــی برش ــمرد که‬ ‫در بخ ــش احی ــای واحده ــای را ک ــد انجام‬ ‫یش ــود‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫م ‬ ‫صنعت ــی ف ــارس همچنی ــن بااش ــاره به‬ ‫مهم تری ــن برنام هه ــا در بخ ــش افزای ــش‬ ‫ظرفیت تولید واحدهای صنعتی نیز گفت‪:‬‬ ‫«دراین زمین ــه برنامه های ــی نظی ــر کم ــک‬ ‫ب ــه تامی ــن م ــواد اولی ــه موردنی ــاز واحده ــا‬ ‫ب هص ــورت تجمعی ب ــا هدف کاه ــش هزینه‬ ‫تما مش ــده‪ ،‬حمای ــت از ارتق ــاء ّفن ــاوری و‬ ‫بهین هک ــردن خط ــوط تولیـ ـد ‪ ،‬تکمیل حلقه‬ ‫مفقوده زنجیره ارزش تولید از مرحله تامین‬ ‫م ــواد اولیه تا مرحله خدم ــات پس ازفروش‪،‬‬ ‫کمک به توس ــعه ب ــازار محص ــوالت ازطریق‬ ‫حمای ــت از برندس ــازی و انج ــام اقدام ــات‬ ‫الزم ب ــا رویک ــرد حضور محص ــوالت تولیدی‬ ‫در بازاره ــای خارجـ ـی ‪ ،‬کم ــک ب ــه تامی ــن‬ ‫مال ــی واحده ــا ب ــه ش ــیوه های جمع ــی و‬ ‫ش ــیوه تامی ــن مال ــی زنجی ــره تامی ــن‪ ،‬ارائ ــه‬ ‫خدم ــات مش ــاوره تخصص ــی جه ــت رف ــع‬ ‫مشکالت درون بنگاهی و شبکه سازی بین‬ ‫بنگاه ها براس ــاس مدل توس ــعه خوشـ ـه ای‬ ‫و نظ ــام مبادالت پیمان ــکاری فرعی ازجمله‬ ‫مهم تری ــن این برنامه دراین بخش اس ــت»‪.‬‬ ‫هاش ــمی افزود‪« :‬به منظور اجرای این طرح‬ ‫کارگروه اس ــتانی متش ــکل از سازمان صنعت‬ ‫مع ــدن و تج ــارت و ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی اس ــتان ف ــارس و نماین ــده‬ ‫لش ــده که در این کارگروه‬ ‫اس ــتانداری تشکی ‬ ‫اخری ــن فهرس ــت واحدهای ــی زی ــر ظرفیت‬ ‫‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬پس از پایش و شناس ــایی توسط‬ ‫مدی ــران ش ــهرک های صنعت ــی‪ ،‬مش ــاوران‬ ‫که ــای صنعتی در اختی ــار کارگروه‬ ‫و کلینی ‬ ‫ق ــرار می گی ــرد و این واحدها توس ــط کارگروه‬ ‫یش ــوند و ان هایی که‬ ‫اس ــتان امتیازبندی م ‬ ‫باالتری ــن امتی ــاز را کس ــب می کنن ــد در‬ ‫اولوی ــت ق ــرار می گیرن ــد»‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعتی ف ــارس افزود ‪:‬‬ ‫«دراین زمین ــه س ــامانه ای نی ــز راه ان ــدازی و‬ ‫واحدهای مش ــمول طرح در س ــامانه ثبت‬ ‫یش ــوند»‪ .‬هاش ــمی اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫لس ــازی ظرفی ــت تولید‬ ‫«اج ــرای ط ــرح فعا ‬ ‫واحده ــای صنعت ــی در ش ــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت ــی اس ــتان بتوان ــد زمین ــه مناس ــبی‬ ‫ب ــرای ارتقای تولید و افزایش اش ــتغال پایدار‬ ‫فراه ــم کند»‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سیستان وبلوچستان تاکید کرد؛‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫سرپرسـت اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی سیستان وبلوچسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«ایثـار و مجاهـدت قشـر نجیـب‪ ،‬شـریف و‬ ‫بی ادعـای کارگـری در جهـش اقتصـادی‬ ‫و رونـق تولیـد و اشـتغال کشـور نقشـی‬ ‫تعیین کننـده دارد»‪ .‬حامـد ارامـش بـا‬ ‫گرامیداشـت فرارسـیدن هفتـه کار و کارگـر‬ ‫افـزود‪« :‬تقـارن ایـن ایام با مـاه پرخیر و برکت‬ ‫یسـت‬ ‫رمضـان و میهمانـی خـدا‪ ،‬بهانه ا ‬ ‫شهـا و زحمـات‬ ‫بـرای پاسداشـت تال ‬ ‫عزیزانـی کـه درراه سـاختن ایـران ابـاد‬ ‫خستگی نمی شناسـند و پای کار انقالبند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در سـال های اخیـر‪،‬‬ ‫کارگـران در بخـش اقتصـاد و تحقـق اهـداف‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی و جهـش تولیـد و اشـتغال‬ ‫گا مهـای بزرگـی برداشـته اند‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫نقش تعیین کنند ه قشر کارگر در رونق تولید‬ ‫«نبایـد توجـه بـه خواسـته های ایـن قشـر‬ ‫از جامعـه محـدود بـه هفتـه کارگـر باشـد و‬ ‫همچنـان راه زیـادی در مسـیر تکریـم مقـام‬ ‫کارگر پیش روی جامعه و باالخص مسئوالن‬ ‫اسـت» ‪ .‬سرپرسـت اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان بابیان اینکـه نا مگـذاری‬ ‫سـال ازسـوی مقـام معظـم رهبـری بـا عنوان‬ ‫«تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افریـن»‪،‬‬ ‫نقـش و جایـگاه کارگـران را بیش ازپیـش در‬ ‫توسـعه همه جانبـه کشـور نمایـان می کنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دولـت مردمـی سـیزدهم در مدتـی‬ ‫که مسئولیت اجرایی کشور را برعهده گرفته‪،‬‬ ‫نشـان داده اسـت کـه رسـیدگی بـه مسـائل و‬ ‫موضوعـات جامعـه کارگـری در اولویـت ان ها‬ ‫قـرار دارد‪ .‬صیانـت از نیـروی کار و حمایـت از‬ ‫کارافرینان و صاحبان کسب وکار را در استان‬ ‫سیستان وبلوچسـتان به عنـوان یـک راهبرد‬ ‫و هـدف جـدی تعریـف کرده ایـم و بـرای‬ ‫رسـیدن بـه ایـن مهـم تلاش خواهیم کـرد»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬بدون شـک بهبود فضای‬ ‫کسـب وکار‪ ،‬سـرمایه گذاری‪ ،‬اشـتغال و رفـاه‬ ‫اجتماعـی درگـرو مشـارکت همه دسـتگاه ها‪،‬‬ ‫سـازمان ها‪ ،‬نهادهـای مسـئول ‪ ،‬کارفرمایـان‬ ‫و کارافرینـان اسـت تـا بـا مسـئولیت پذیری‬ ‫اجتماعـی و حمایـت همه جانبـه از کار و‬ ‫کارگـر رونـق تولیـد را بیش ازپیـش شـاهد‬ ‫باشـیم»‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان ری‪:‬‬ ‫هیچتوجیهی‬ ‫برای تعلل در اجرای برنامه ها پذیرفته نیست‬ ‫حمید زمانی؛ معاون استاندار تهران و فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری در اولیـن جلسـه شـورای‬ ‫اداری شهرسـتان ری در سـال ‪ ۱۴۰۱‬کـه در‬ ‫مجموعـه فاطمه الزهـرا ؟س؟ شـهرری برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره حضرت‬ ‫ایـت اهلل محمـدی ری شـهری؛ تولیـت فقیـد‬ ‫اسـتان حضـرت عبدالعظیـم الحسـنی ؟ع؟ و‬ ‫تقدیـر از دکتـر توکلـی کجانـی؛ فرمانـدار اسـبق شهرسـتان به جهـت خدمـات و‬ ‫اقدامـات انجام شـده طـی دوره مسـئولیت وی‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬خداونـد را شـاکرم‬ ‫کـه توفیـق خدمـت بـه بهتریـن‪ ،‬پا ک تریـن و عزیزترین مردم طبق سـخن مقام‬ ‫معظم رهبری؛ یعنی اهالی شریف شهرستان ری را در زیر سایه گلدسته های‬ ‫حـرم حضـرت سـیدالکریم ؟ع؟ نصیـب بنـده کـرد»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری‬ ‫افـزود‪« :‬دولـت حضـرت ایـت اهلل رئیسـی هیـچ شـانی نـدارد به غیـراز خدمـت‬ ‫بـه مـردم‪ ،‬عملکـرد انقالبـی و فسادسـتیزی‪ .‬مـا نیـز کـه پذیرفته ایـم در رکاب‬ ‫ایشـان و در بدنـه دولـت مردمـی خدمـت کنیـم‪ ،‬هیـچ شـانی غیرازایـن نداریـم‬ ‫و خدمتگـزاری بـه مـردم اصـل کار ماسـت‪ .‬در خدمـت بـه مـردم شـب و روز‬ ‫معنایـی نـدارد و رخـوت و سسـتی از هیـچ مسـئول و مدیـری پذیرفته نیسـت‪.‬‬ ‫به جهـت امکانـات و منابـع بـاارزش و بی شـماری کـه در سـطح این شهرسـتان‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬ازاین پـس مطالبـه مـا از تمامـی مدیـران در ری‪ ،‬کار و عملکـرد ویژه‬ ‫خواهـد بـود و هیچ گونـه توجیـه و بهانـه ای پذیرفتـه نخواهـد شـد»‪ .‬معـاون‬ ‫اسـتاندار تهران گفت‪« :‬بحث شناسـایی فرصت ها و تهدیدهای پیش رو یکی‬ ‫از مهم ترین مسائلی سـت که مدیران شهرسـتان می بایسـت به ان توج ه ویژه‬ ‫کنند‪ .‬مدیران و مسـئولین اجرایی می توانند با شناسـایی نقاط قوت و ضعف‬ ‫دستگاه ها و تبادل اطالعات با مجموعه فرمانداری از بروز بسیاری از اسیب ها‬ ‫و مشکالت در سطح شهرها و روستاهای تابعه جلوگیری کرده و سبب افزایش‬ ‫رضایت نسبی اهالی منطقه شوند‪ .‬برای ایجاد تحول بنا نیست کارها به روال‬ ‫عـادی انجـام شـود‪ .‬باتوجه بـه ظرفیت بـاالی نیروی انسـانی و امکانـات در ری‬ ‫و لـزوم به کارگیـری ظرفیت هـای محلـی‪ ،‬همـه مسـئوالن بایـد پـای کار باشـند‪.‬‬ ‫هیـچ توجیهـی بـرای تعلـل در اجـرای برنامه ها پذیرفته نیسـت و مدیـران باید‬ ‫ازقبل متناسب با ظرفیت های موجود‪ ،‬پیش بینی های الزم را داشته باشند تا‬ ‫غافلگیر نشوند‪ .‬یک عزم جدی باید برای انجام کار ایجاد شود و دراین زمینه‬ ‫هیچ گونـه توجیـه و بهانه تراشـی پذیرفتـه نیسـت»‪.‬‬ ‫کسب مقام دوم تیم رزمی بانوان شهرستان ری‬ ‫تیـم هشـت نفره بانـوان هیئـت انجمن هـای ورزش هـای رزمـی شهرسـتان ری‬ ‫به نمایندگی استان تهران در مسابقات کشوری‪ O-Sport‬سنندج کسب مقام‬ ‫تیمی دوم را کسـب کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پایان عملیات اصالح بخشی‬ ‫از خطوط انتقال اب به مخازن هزارجریب‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬عملیـات اصلاح‬ ‫بخشـی از خطـوط انتقـال اب‬ ‫بـه مخـازن هزارجریـب در شـهر‬ ‫اصفهـان پایـان یافـت‪ .‬مدیـر دفتـر‬ ‫بهره بـرداری و توسـعه تاسیسـات‬ ‫اب ابفـای اسـتان اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫«دراین عملیات که از روز دوشنبه‬ ‫‪ 29‬فروردین مـاه اغـاز شـده بـود بخشـی از دو خـط انتقـال اب شـیرخانه فلمـن‬ ‫به مخازن هزارجریب در محدوده بلوار صفه اصالح و بازسـازی شـد»‪ .‬مجتبی‬ ‫اورنگـی علـت انجـام عملیـات اصلاح و بازسـازی ایـن خطـوط را قدمـت زیـاد و‬ ‫فرسـودگی لوله هـای بتونـی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬طـول هرکـدام از ایـن خطوط‬ ‫انتقال اب حدود‪ 15‬کیلومتر و قطر هر یک‪ 1400‬میلی متر است و وظیفه انتقال‬ ‫اب از شـیرخانه فلمـن تـا مخازن هزارجریب را برعهـده دارنـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬طی‬ ‫این عملیات سـا کنان بخشـی از مناطق جنوب شـهر اصفهان شـامل شـهرک‬ ‫ولی عصـر‪ ،‬امیر حمـزه‪ ،‬شـهرک قـدس‪ ،‬بلـوار گل هـا تـا زنـدان مرکـزی‪ ،‬شـهرک‬ ‫شـهید کشـوری‪ ،‬شـهر بهارسـتان‪ ،‬دنارت و جی شیر با کاهش فشـار اب مواجه‬ ‫شـدند کـه ایـن مشـکل نیـز برطـرف شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛‬ ‫گازرسانی به ‪ ۱۱۲‬روستا و ‪ ۸۵۰‬واحد تولیدی صنعتی‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫گاز خراسـان رضـوی از گازرسـانی بـه ‪ ۱۱۲‬روسـتا‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬واحـد تولیـدی صنعتـی این اسـتان‬ ‫در سـال قبـل خبـر داد و گفـت‪« :‬برنامه هـای‬ ‫تکلیفـی شـرکت گاز خراسـان رضـوی در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به صورت کامـل محقـق شـده اسـت»‪.‬‬ ‫حسن افتخاری افزود‪« :‬در سال قبل در بخش‬ ‫گازرسـانی روسـتایی ‪ ۱۱۲‬روسـتا بـا جمعیتـی بالغ بـر ‪ ۱۲۶۲۰‬خانـوار از نعمـت گاز‬ ‫بهره منـد شـد و ضریـب بهره منـدی خانـوار روسـتایی اسـتان بـه ‪97‬درصـد‬ ‫رسـید»‪ .‬وی افزود‪« :‬درحال حاضر عملیات اجرایی گازرسـانی به ‪ ۱۵۹‬روسـتای‬ ‫دیگـر اسـتان بـا ‪ ۱۵‬هزارخانـوار نیـز درحال اجراسـت کـه با تکمیـل و بهره بـرداری‬ ‫از این طر ح هـا ضریـب نفـوذ گاز روسـتایی واجدشـرایط خراسـان رضـوی بـه‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـد ارتقـا خواهـد یافـت»‪ .‬وی بابیان این مطلـب کـه خراسـان رضـوی‬ ‫بین دیگر اسـتان های کشـور بیشـترین سهم گازرسـانی به واحدهای تولیدی‬ ‫صنعتـی را به خـود اختصـاص داده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬پارسـال بـا تلاش کارکنـان‪،‬‬ ‫پیمانـکاران‪ ،‬مشـاورین و حمایت هـای شـرکت ملـی گاز و نـگاه توسـعه محور‬ ‫مدیریـت ارشـد اسـتان‪ ،‬گازرسـانی بـه ‪ ۸۵۰‬واحـد تولیـدی صنعتـی انجـام شـد‪.‬‬ ‫بااین اقـدام مصـرف میانگیـن سـاالنه حـدود ‪ ۴۰‬میلیون لیتـر از سـوخت مایـع‬ ‫واحدهـای گازدار شـده بـا گاز طبیعـی جایگزیـن شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫استان تصریح کرد‪« :‬مطابق اخرین تقسیم بندی استانداری خراسان رضوی‬ ‫‪ ۲۷۱۴‬روسـتای واجدشـرایط گازرسـانی در اسـتان شـناخته شـده کـه تاکنـون‬ ‫‪ ۲۵۶۲‬روسـتا بـه شـبکه گاز متصـل شـده اند‪ .‬در بخـش شـهری نیـز از مجمـوع‬ ‫‪ ۹۴‬شـهر واجدشـرایط ‪ ۹۳‬شـهر گازدار شـده و برنامه ریـزی بـرای گازرسـانی بـه‬ ‫باجگیران به عنوان تنها شـهر فاقد گاز نیز پیگیری می شـود»‪ .‬افتخاری یاداور‬ ‫شـد‪« :‬ا کنون ‪ ۲۰۰۰۵۶۸‬مشـترک در اسـتان خراسـان رضوی از خدمات شرکت‬ ‫گاز بهره منـد هسـتند»‪.‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز بیان کرد؛‬ ‫روز جهانی قدس؛ نماد وحدت در جهان اسالم‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مدیـرکل ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملل شهرداری شیراز گفت‪« :‬روز جهانی‬ ‫قـدس به عنـوان یـک نمـاد استکبارسـتیز‬ ‫و ایجـاد وحـدت و همبسـتگی بین المللـی‬ ‫در جهـان اسلام شـناخته می شـود»‪ .‬رضـا‬ ‫جاویـدی در جلسـه هماهنگـی و برنامه ریـزی‬ ‫برگزاری مراسم روز جهانی قدس در شهرداری‬ ‫شیراز‪ ،‬گفت‪« :‬روز جهانی قدس به عنوان یک‬ ‫نماد استکبارستیز و عامل ایجاد وحدت و همبستگی بین المللی در جهان‬ ‫اسلام شـناخته می شـود‪ .‬روز جهانـی قـدس پـس از گذشـت چندیـن دهـه‬ ‫ککـش‬ ‫به عنـوان روزی بـرای ایجـاد جریـان استکبارسـتیزی علیـه رژیـم کود ‬ ‫صهیونیسـتی شـناخته شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه جاویـدی؛ جنایـات ایـن رژیـم‬ ‫خود گواه نامشروع بودن ان است؛ چرا که رفتار ضد بشری و کشتار کودکان‬ ‫و زنـان بی دفـاع هیـچ جایگاهـی در جوامـع بین المللـی نـدارد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـیراز گفـت‪« :‬امسـال راهپیمایـی روز‬ ‫جهانـی قـدس در ایـران به عنـوان محـور مقاومـت جهـان اسلام از اهمیـت‬ ‫بیشتری برخوردار است»‪ .‬جاویدی به برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس‬ ‫در دوسال گذشـته به دلیـل بیمـاری کرونـا به صورت خودرویی اشـاره و گفت‪:‬‬ ‫«براسـاس اعلام شـورای هماهنگـی تبلیغات اسلامی فارس‪ ،‬راهپیمایـی روز‬ ‫جهانـی قـدس و همبسـتگی بـا ملـت مظلـوم فلسـطین امسـال ب هصـورت‬ ‫گسـترده همـگام بـا همـه احـاد مـردم در روز جمعـه ‪ ۹‬اردیبهشـت ماه جـاری‬ ‫برگـزار می شـود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫انتصاب مدیرکل ارشاد سمنان به عنوان مدیر ستاد‬ ‫بزرگداشت مناسبت های دفاع مقدس استان‬ ‫حمیدرضــا جاللــی‪ /‬اســتاندار ســمنان در حکمــی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســتان را ب هســمت مدیــر کارگــروه فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬تبلیغــات و اطالع رســانی‬ ‫در ش ــورای هماهنگ ــی و س ــتاد بزرگداش ــت مناس ــبت های دف ــاع مق ــدس‬ ‫و مقاوم ــت در س ــال ‪ 1401‬منص ــوب ک ــرد‪ .‬س ــید محمدرض ــا هاش ــمی‬ ‫ته ــای مدی ــرکل فرهن ــگ و‬ ‫دراین حک ــم ب ــا قدردان ــی از ت ــاش و مجاهد ‬ ‫ارشــاد اســامی و همــکاران ایــن اداره کل در بزرگداشــت مناســبت های دفــاع‬ ‫شهــای‬ ‫مقــدس و مقاومــت بــا پیشــنهاد مدیــرکل بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارز ‬ ‫دفــاع مقــدس اســتان ســمنان و مصوبــه ســتاد بزرگداشــت دفــاع مقــدس و‬ ‫نســمت منصــوب کــرد‪ .‬اســتاندار ســمنان‬ ‫مقاومــت‪« ،‬فرشــید فــاح» را به ای ‬ ‫دراین حکــم ابــراز امیــدواری کــرد‪« :‬بــا انجــام هماهنگی هــای الزم‪ ،‬جلســات‬ ‫منظ ــم و برنامه ه ــای م ــدون‪ ،‬ج ــذاب و اثربخ ــش موردانتظ ــار و هماهنگ ــی‬ ‫کام ــل ب ــا س ــتاد بزرگداش ــت اس ــتانی‪ ،‬ش ــاهد درخش ــش جامع ــه ه ــدف‬ ‫تعیین شــده در ترویــج ارزش هــای انقــاب اســام‪ ،‬دفــاع مقــدس و مقاومــت‬ ‫باش ــیم»‪ .‬س ــرهنگ محمدحس ــن س ــامی (مدی ــرکل بنی ــاد اث ــار و نش ــر‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان ســمنان) در نشســتی بــا فرشــید فــاح‪ ،‬بــه‬ ‫ته ــای بزرگداش ــت مناس ــبت های دف ــاع مق ــدس‬ ‫بررس ــی برنام هه ــا و فعالی ‬ ‫شه ــای اداره کل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫و مقاوم ــت پرداخ ــت و از تال ‬ ‫دراین عرص ــه تقدی ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد راهبری عبور از پیک بار سال ‪1401‬‬ ‫شبکه برق خوزستان‬ ‫اقبال خانـــم جاســـم نژاد‪ /‬س ــتاد راهب ــری عب ــور از پی ــک ب ــار س ــال ‪1401‬‬ ‫منطقـ ـه ای ش ــبکه ب ــرق خوزس ــتان ب ــا ه ــدف ایج ــاد هماهنگ ــی بی ــن‬ ‫ش ــرکت های متول ــی صنع ــت ب ــرق و عب ــور موف ــق از پی ــک ب ــار س ــال ‪،1401‬‬ ‫تشــکیل شــد‪ .‬ب هگــزارش روابط عمومــی شــرکت بــرق منطق ـه ای خوزســتان؛‬ ‫با توج هب ــه اهمی ــت هماهنگ ــی بی ــن ش ــرکت های متول ــی صنع ــت ب ــرق در‬ ‫منطق ــه و ل ــزوم مدیری ــت و اج ــرای برنام هه ــای پاس ــخگویی ب ــار جه ــت‬ ‫عب ــور موف ــق از پی ــک ب ــار س ــال ج ــاری‪ ،‬س ــتاد راهب ــری عب ــور از پی ــک ب ــار‬ ‫س ــال ‪ 1401‬ب ــا حک ــم محم ــود دشـ ـت بزرگ؛ مدیرعام ــل ای ــن ش ــرکت و‬ ‫رئی ــس ش ــورای پایای ــی منطقـ ـه ای ش ــبکه ب ــرق خوزس ــتان تش ــکیل ش ــد‪.‬‬ ‫یت ــوان ب ــه ایج ــاد حدا کث ــر امادگ ــی در‬ ‫از مهم تری ــن وظای ــف ای ــن س ــتاد م ‬ ‫واحده ــای تولی ــد ب ــرق و ارائ ــه گ ــزارش در جلس ــات‪ ،‬پیگی ــری ام ــاده ب ــکاری‬ ‫و بهر هب ــرداری کام ــل از ظرفی ــت واحده ــای اب ــی و حرارت ــی‪ ،‬ارائ ــه گ ــزارش‬ ‫روزانــه میــزان تولیــد‪ ،‬واحدهــای در مــدار و خــارج از مــدار (بــا ذکــر دلیــل) و‬ ‫پیش بینــی تولیــد بــرق منطقــه‪ ،‬ایجــاد امادگــی حدا کثــری جهــت ســرویس‬ ‫در ش ــبکه تح ــت پوش ــش اش ــاره ک ــرد‪ .‬ارائ ــه گ ــزارش روزان ــه و در صورت نی ــاز‬ ‫لحظ ـه ای از محدودی ــت ش ــبکه تح ــت پوش ــش (تولی ــد‪ ،‬انتق ــال و توزی ــع)‪،‬‬ ‫کنتــرل پیــک بــار شــبکه تحت پوشــش با توج هبــه ســقف پیــک بــار اعالمــی‬ ‫ب ــه تمام ــی مناط ــق و ش ــرکت ها‪ ،‬تدوی ــن برنام ــه مدیری ــت ب ــار اضط ــراری‬ ‫بغ ــرب و مطاب ــق س ــقف پی ــک تعیی ــن‬ ‫ب ــا هماهنگ ــی دیس ــپاچینگ جنو ‬ ‫ش ــده‪ ،‬نظ ــارت ب ــر ع ــدم اعم ــال مدیری ــت ب ــار اضط ــراری ب ــه مش ــترکینی ک ــه‬ ‫در برنام هه ــای پاس ــخگویی ب ــار مش ــارکت دارن ــد‪ ،‬شناس ــایی و برخ ــورد ب ــا‬ ‫مرا ک ــز غیر مج ــاز اس ــتخراج رم ــزارز‪ ،‬اطالع رس ــانی از ش ــرایط ش ــبکه ب ــرق ب ــه‬ ‫ذی نفعــان‪ ،‬ارائــه گــزارش روزانــه میــزان بــار‪ ،‬همــکاری مشــترکین‪ ،‬مدیریــت‬ ‫مصــرف انجــام شــده‪ ،‬مدیریــت بــار اضطــراری اعمــال شــده و میــزان مصــرف‬ ‫روزان ــه ش ــبکه و پای ــش ش ــبکه و تاسیس ــات تح ــت مدیری ــت به منظ ــور‬ ‫حفــظ پایــداری و صیانــت از تجهیــزات و مقابلــه بــا ســرقت‪ ،‬از دیگــر وظایــف‬ ‫س ــتاد عب ــور از پی ــک ب ــار س ــال ‪ 1401‬ب ــرق منطقـ ـه ای خوزس ــتان اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان اب و ب ــرق خوزس ــتان‪ ،‬مدی ــران عام ــل ش ــرکت های‬ ‫ته ــای مش ــترکین‬ ‫تولی ــد نی ــروی ب ــرق رامی ــن و اه ــواز‪ ،‬مدیرعام ــل و معاون ‬ ‫و بهر هب ــرداری ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق خوزس ــتان‪ ،‬مدیرعام ــل و‬ ‫ته ــای مش ــترکین و بهر هب ــرداری ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق اه ــواز‪،‬‬ ‫معاون ‬ ‫تهــای مشــترکین و بهر هبــرداری شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫مدیرعامــل و معاون ‬ ‫ته ــای بهر هب ــرداری‪ ،‬برنامه ری ــزی و‬ ‫ب ــرق کهگیلوی هو بویراحم ــد و معاون ‬ ‫بغ ــرب و مدی ــر روابط عموم ــی از‬ ‫تحقیق ــات‪ ،‬مدی ــر دیس ــپاچینگ جنو ‬ ‫ش ــرکت ب ــرق منطقــه ای خوزس ــتان ب ــا حک ــم محم ــود دشــت بزرگ رئی ــس‬ ‫ش ــورای پایای ــی منطق ـه ای ش ــبکه ب ــرق خوزس ــتان‪ ،‬اعض ــای س ــتاد عب ــور از‬ ‫پی ــک ب ــار س ــال ‪ 1401‬را تش ــکیل می دهن ــد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2485‬‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫اثرات اینده کمبود اب در سراسر جهان‬ ‫ح ــدود ‪ ۷۰‬درص ــد از س ــطح زمی ــن را اب تش ــکیل می ده ــد ک ــه سـ ـه درصد‬ ‫ان اب ش ــیرین ب ــوده ک ــه ب ــرای مص ــرف انس ــان ها مناس ــب اس ــت و ح ــدود‬ ‫دوس ــوم از ای ــن اب نی ــز در یخچال ه ــای طبیع ــی ی ـخ زده ق ــرار گرفت ــه اس ــت‬ ‫و ب ــرای اس ــتفاده انس ــان ها دردس ــترس نیس ــت‪ .‬متاس ــفانه میلیون هانف ــر‬ ‫در سرتاســر جهــان بــه اب دسترســی نداشــته و یــا ا گــر امــکان دسترســی بــه‬ ‫منابــع اب بــرای انهــا وجــود داشــته باشــد‪ ،‬نمی تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حقیق ــت دیگ ــری ک ــه درم ــورد ای ــن منب ــع جهان ــی وج ــود دارد این اســت که‬ ‫اب اش ــامیدنی س ــالم و تمی ــز‪ ،‬کمی ــاب اس ــت و میلیون هانف ــر در سراس ــر‬ ‫جه ــان تم ــام روز خ ــود را ب ــرای جس ــتجوی ان ص ــرف می کنن ــد‪ .‬بااین ح ــال‬ ‫افرادی کــه بــه اب اشــامیدنی تمیــز دسترســی دارنــد از ان درســت اســتفاده‬ ‫یس ــت ک ــه باع ــث‬ ‫نمی کنن ــد‪ .‬اس ــتفاده بیش ازح ــد از اب یک ــی از مسائل ‬ ‫یش ــود و بس ــیاری ازافراد ب ــا ان مواج ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫بح ــران و کمب ــود اب م ‬ ‫ممک ــن اس ــت اب ب ــرای اس ــتفاده اف ــراد‪ ،‬حیوان ــات‪ ،‬مص ــارف زمی ــن و ی ــا در‬ ‫تهــای تفریحــی بــدون توجــه بــه تاثیراتــی کــه ممکــن اســت بــر دنیــای‬ ‫فعالی ‬ ‫اطــراف داشــته باشــد‪ ،‬مصــرف شــود‪ ،‬درحالی کــه اب اشــامیدنی در بســیاری‬ ‫از نق ــاط دنی ــا به ط ــور هش ــداردهنده ای درح ــال کاه ــش ب ــوده و مش ــکالت‬ ‫بس ــیاری را ب ــرای م ــردم به وج ــود اورده اس ــت‪ .‬ای ــن مش ــکالت به دلی ــل‬ ‫م غذای ــی م ــردم و اث ــرات‬ ‫افزای ــش چش ــمگیر جمعی ــت جه ــان‪ ،‬تغیی ــر رژیـ ـ ‬ ‫جزیره ه ــای گ ــرم روی زمی ــن ه ــرروز از ش ــدت بیش ــتری برخ ــوردار می ش ــود‪.‬‬ ‫یش ــود‪ ،‬مناطق ــی دچ ــار‬ ‫کس ــالی نی ــز م ‬ ‫کمب ــود اب باع ــث ایج ــاد خش ‬ ‫خشک س ــالی می ش ــوند ک ــه دارای اب وه ــوای گ ــرم و خش ــک ب ــوده و می ــزان‬ ‫بارندگــی بــرای تامیــن منابــع اب ســا کنان انهــا کافــی نباشــد‪ .‬برخــی مناطــق‬ ‫یک ــه مناط ــق دیگ ــر ممک ــن‬ ‫کس ــالی دائم ــی مواج ــه هس ــتند درحال ‬ ‫ب ــا خش ‬ ‫کس ــالی در‬ ‫کس ــالی ش ــوند‪ .‬مش ــکل خش ‬ ‫اس ــت به طور اتفاق ــی دچ ــار خش ‬ ‫سراســر جهــان رایــج بــوده و ممکــن اســت ســطح اب زیرزمینــی را به شــدت‬ ‫کاهــش دهــد و دسترســی بــه اب چشــمه ها را بــرای مــردم غیرممکــن کنــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه بــرای تولیــد مــواد غذایــی موردنیــاز هــر فــرد‪ ،‬البتــه‬ ‫جه ــزار لیت ــر اب درط ــول روز نی ــاز‬ ‫بس ــته ب ــه ن ــوع رژی ــم غذای ــی او ب ــه دو ت ــا پن ‬ ‫یش ــده‬ ‫بک ــره زمی ــن پیش بین ‬ ‫اس ــت‪ .‬به دنب ــال کاه ــش چش ــمگیر مناب ــع ا ‬ ‫اســت کــه بیــش از دوســوم جمعیــت جهــان تــا ســال ‪ ۲۰۲۵‬بــا بحــران کم ابــی‬ ‫مواجــه شــوند‪ .‬امــروز کــه جهــان و به ویــژه ایــران بــا کمبــود شــدید اب مواجــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬ا گاه ــی از روش های ــی ب ــرای حف ــظ ای ــن منب ــع ب ــاارزش مه ــم و‬ ‫ضــروری اســت‪ ،‬تــا بتــوان چنــد نســل اینــده را از نبــود دسترســی کافــی بــه اب‬ ‫و پیامده ــای ان نج ــات داد‪.‬‬ ‫محمدرضا برنیان‪ /‬پایه ششم‪ /‬دبستان شهید میرقلی زاده‬ ‫شهرستان مه والت‪ /‬سال تحصیلی ‪1400-1401‬‬ ‫حضور حافظ قران اهل فاروج بین برترین های کشور‬ ‫رئیسبنیادمستضعفان‪:‬‬ ‫بار مشکالت بر دوش کارکنان اسایشگاه های‬ ‫خیریه است؛ به همه ان ها پاداش می دهیم‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫س ــومین ش ــب ق ــدر ب ــا حض ــور رئی ــس‬ ‫بنی ــاد مس ــتضعفان‪ ،‬رئی ــس بهزیس ــتی‬ ‫ری‪ ،‬بخش ــدار و ش ــهردار کهری ــزک‪ ،‬رئی ــس‬ ‫هلدین ــگ پارس ــینه‪ ،‬اعض ــای هیئت امنا و‬ ‫مدی ــره موسس ــه خیری ــه کهری ــزک‪ ،‬رئی ــس‬ ‫گ ــروه نیک ــوکاری همی ــاران فرهنگ ــی و‬ ‫نیک ــوکاران ام ــور مش ــارکت های موسس ــه‬ ‫خیری ــه کهری ــزک برگ ــزار ش ــد‪ .‬هم زم ــان ب ــا‬ ‫‪ ۲۳‬م ــاه مب ــارک رمضان؛ مراس ــم س ــومین‬ ‫ش ـ ِـب قدر با حض ــور مهندس پروی ــز فتاح؛‬ ‫رئیس بنی ــاد مس ــتضعفان‪ ،‬رضای ــی اصل؛‬ ‫رئیس بهزیس ــتی شهرس ــتان ری‪ ،‬بخش ــدار‬ ‫و ش ــهردار کهری ــزک‪ ،‬اس ــکندری؛ رئی ــس‬ ‫هلدین ــگ پارس ــینه‪ ،‬اعض ــای هیئت امنا و‬ ‫مدی ــره موسس ــه خیری ــه کهری ــزک‪ ،‬بقایی؛‬ ‫رئی ــس گ ــروه نیک ــوکاری همی ــاران فرهنگی‬ ‫و نیک ــوکاران ام ــور مش ــارکت های موسس ــه‬ ‫خیری ــه کهری ــزک و جمع ــی از مددجوی ــان‬ ‫در اسایش ــگاه خیری ــه کهری ــزک برگزار ش ــد‪.‬‬ ‫دراین مراس ــم مهن ــدس پروی ــز فت ــاح‬ ‫در س ــخنانی بابیان اینک ــه اسایش ــگاه‬ ‫خیری ــه کهری ــزک مکان ــی مق ــدس اس ــت‪،‬‬ ‫نش ــب پرفی ــض و‬ ‫اظه ــار داش ــت‪« :‬درای ‬ ‫دراین مح ــل کس ــانی را ش ــفیع و واس ــطه‬ ‫نه ــا‬ ‫ق ــرار می دهی ــم ک ــه دل پ ــا ک و زالل ا ‬ ‫احتم ــال اجاب ــت دع ــا را بیش ــتر می کن ــد و‬ ‫م ــا ای ــن عزی ــزان را واس ــطه های ق ــوی بین‬ ‫خودم ــان و خ ــدای متع ــال ق ــرار می دهیم‬ ‫ت ــا از فیوضات ش ــب قدر بهره مند ش ــویم»‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪« :‬ح ــال ما با حض ــور در‬ ‫یش ــود‪ .‬این‬ ‫اسایش ــگاه کهری ــزک خ ــوب م ‬ ‫یس ــت که ما چندین سال‬ ‫س ــنت حسنه ا ‬ ‫کش ــب‬ ‫افتخ ــار می کنیم شـ ـب های احیا ی ‬ ‫در کهری ــزک حض ــور پی ــدا می کنی ــم و‬ ‫ق ــران به س ــر می گیری ــم و مراس ــم احی ــاء را‬ ‫دراین مح ــل برگ ــزار می کنی ــم‪ .‬خیل ــی ب ــه‬ ‫ای ــن جم ــع معل ــوالن و س ــالمندان اعتقاد‬ ‫نه ــا پا ک اس ــت و وقتی‬ ‫دارم؛ چ ــون دل ای ‬ ‫ق ــران به س ــر می گیرند م ــا هم قات ــى این ها‬ ‫هس ــتیم»‪ .‬فتاح افزود‪« :‬دررابطه با کهریزک‬ ‫من بیش ــتر اینجا می ایم ک ــه از هیئت امنا و‬ ‫هیئت مدیره تش ــکر کن ــم؛ چ ــون کار بزرگی‬ ‫می کنن ــد؛ چرا ک ــه ب ــه این موض ــوع اش ــنا‬ ‫هس ــتم‪ .‬مراسم امشب یک مراسم مهمانی‬ ‫بود؛ امـــا در روزهای دیگر وقتـــی می ایم‪ ،‬در‬ ‫یش ــویم؛ جلس ــه می گذاریم‪،‬‬ ‫جزئیات ریز م ‬ ‫مس ــئوالن موسس ــه گ ــزارش می دهند‪ .‬من‬ ‫درجریان کلیه مس ــائل این موسسه هستم‬ ‫یس ــت که‬ ‫و اعتق ــاد دارم ایـ ـن کار‪ ،‬کار سخت ‬ ‫در اسایش ــگاه کهری ــزک و س ــایر خیری هه ــا‬ ‫یش ــود و درواقع خیلی از مشکالت‬ ‫انجام م ‬ ‫یش ــود‪ .‬ا گر‬ ‫و بار از دوش دولت برداش ــته م ‬ ‫نه ــا روی‬ ‫موسس ــات خیری ــه نباش ــند‪ ،‬ای ‬ ‫یش ــود ک ــه‬ ‫س ــر بهزیس ــتی و دول ــت اوار م ‬ ‫دش ــوار اس ــت‪ .‬خیرین کمک می کنند و بار‬ ‫هزینه روی دوش ان هاس ــت‪ .‬ما هم کمک‬ ‫می کنی ــم؛ باالخ ــره وقت ــی می خواهی ــد اجر‬ ‫روی اج ــر بگذاری ــد‪ ،‬نی ــاز ب ــه کمک اســـت‪.‬‬ ‫ق ــرار ب ــود در اسایش ــگاه کهری ــزک خان ــه‬ ‫بس ــازند ما هم متعهد شدیم س ــیمان ان را‬ ‫تامین کنی ــم»‪ .‬رئی ــس بنیاد مس ــتضعفان‬ ‫و جانب ــازان تا کی ــد ک ــرد‪« :‬من خیل ــی روی‬ ‫کارکن ــان حساس ــیت دارم و س ــعی می کن ــم‬ ‫نه ــا کم ــک کنیم و امش ــب‬ ‫ب ــه معیش ــت ا ‬ ‫ه ــم ق ــول دادیم ب ــه هم ــه کارکن ــان کمک‬ ‫کنی ــم؛ چ ــون کار س ــختی دارن ــد‪ .‬اصل هم‬ ‫کارکن ــان هس ــتند؛ چ ــون ب ــار مش ــکالت‬ ‫ب ــر دوش ان هاس ــت‪ .‬کارکن ــان خ ــدوم‬ ‫اسایش ــگاه اد مه ــای ضعیف ــی هس ــتند و‬ ‫س ــطح حق ــوق ان ها پائین اس ــت‪ .‬امش ــب‬ ‫ه ــم نی ــت کردی ــم و به اعتب ــار ای ــن عزیزان؛‬ ‫هدیـ ـه ای ب ــه هم ــه خادم ــان معل ــوالن و‬ ‫س ــالمندان در هم ــه مرا ک ــز می دهی ــم‪ .‬در‬ ‫بح ــث کرون ــا ه ــم خ ــودم زن ــگ زدم ب ــرای‬ ‫جلوگیری از ش ــیوع بیماری و گس ــترش ان؛‬ ‫نگ ــران اس ــیب دیدن مددجوی ــان در همه‬ ‫مرا ک ــز بودی ــم و ل ــوازم بهداش ــتی را اس ــفند‬ ‫‪ 98‬ب ــرای همه فراه ــم کردی ــم»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«افتخ ــار دارم زمان ــی ه ــم ک ــه وزی ــر نی ــرو‬ ‫ب ــودم‪ ،‬اب اش ــامیدنی اسایش ــگاه کهریزک‬ ‫را تامین ک ــردم و از ‪ 13‬کیلومت ــری تهران اب‬ ‫تامین کردی ــم و این مجموعه به اب ش ــرب‬ ‫ش ــهری متصل ش ــد‪ .‬هم ــه مددجوی ــان و‬ ‫ایتام در همه نقش ــه ایران مهم هستند‪ .‬ما‬ ‫در ‪ 21‬رمض ــان به همه ایتام تحت پوش ــش‬ ‫در کش ــور بال غب ــر ‪ ۱۷۴۰۰۰‬یتی ــم ب ــه هم ــه‬ ‫نه ــا هدی ــه ‪ ۵۰۰۰۰۰‬تومانی دادی ــم و بالغ بر‬ ‫ا ‬ ‫‪ 87‬میلیاردتوم ــان پرداخت کردی ــم‪ .‬بازهم‬ ‫ا گ ــر خدمتی الزم باش ــد؛ چ ــه در کهریزک و‬ ‫چ ــه در موسس ــات خیری ــه دیگر م ــا خادم‬ ‫نه ــا هس ــتیم و کم ــک می کنی ــم در ای ــام‬ ‫ا ‬ ‫م ــاه مب ــارک ه ــم ‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬بس ــته معیش ــتی‬ ‫ه ــر بس ــته ‪ ۵۰۰۰۰۰‬تومان تا اخر م ــاه رمضان‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی‬ ‫بی ــن محروم ــان توزی ــع م ‬ ‫بااشاره به اهمیت ســـوره قدر در قران کریم‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ش ــب ق ــدر از ‪۱ ۰۰۰‬م ــاه‬ ‫‪80‬س ــال و درحقیقت بیش ــتر‬ ‫یعنی بیش از ‬ ‫از طول عمر ماس ــت که برکت بیشتری پیدا‬ ‫می کن ــد»‪ .‬فتاح ادام ــه داد‪« :‬در هیچ ایه ای‬ ‫از ق ــران کری ــم م ــا ن ــزول مالئ ــک را نداری ــم‪.‬‬ ‫نش ــب خداون ــد تم ــام مالئک ــه عال ــم‬ ‫درای ‬ ‫و جبرئی ــل را ن ــازل می کند‪ .‬امش ــب‪ ،‬ش ــب‬ ‫یس ــت و همه می توانیم پا ک شویم‬ ‫سالمت ‬ ‫و به س ــلم برس ــیم‪ .‬امش ــب ش ــب علی ؟ع؟‬ ‫و ش ــب م ــوالی یتیم ــان ه ــم هس ــت و م ــا‬ ‫که ش ــیعه م ــوال هس ــتیم‪ ،‬باید پای خ ــود را‬ ‫ج ــای پای ان حضرت بگذاری ــم و در کمک‬ ‫ب ــه فق ــرا و ایتام ت ــاش کنیم»‪ .‬فت ــاح اظهار‬ ‫داش ــت‪« :‬خداون ــد ان قدر مهرب ــان و رئوف‬ ‫نش ــب هم ــه‬ ‫اس ــت ک ــه می خواه ــد درای ‬ ‫م ــا را ب ــه بهش ــت وارد کن ــد‪ .‬ع ــرض و اندازه‬ ‫بهشت به وس ــعت اس ــمان ها و زمین است‬ ‫و ل ــذا چیزی ب ــرای جهنم باق ــی نمی ماند‪.‬‬ ‫خداون ــد س ــخت نمی گی ــرد و می فرمای ــد‬ ‫ای انس ــان راه ص ــادق ب ــرو‪ ،‬کار خی ــر انجام‬ ‫بده‪ ،‬دس ــت فقیر را بگیر‪ ،‬دل شکسته ای را‬ ‫دری ــاب و به بهش ــت وارد ش ــو‪ .‬درعین حال‬ ‫ا گ ــر دل یتی ــم یا مس ــکینی بش ــکند‪ ،‬عرش‬ ‫یل ــرزد؛ چون دل خدا با ان هاس ــت‪.‬‬ ‫خدا م ‬ ‫راه سعادت این اسـ ـت که راه انبیاء و امامان‬ ‫را درپی ــش بگیریم و کار خی ــر انجام دهیم‪.‬‬ ‫خوش ب هح ــال ش ــما خیری ــن ک ــه دراین راه‬ ‫از مس ــتمندان دس ــتگیری و ب ــه بهتری ــن‬ ‫بن ــدگان خ ــدا خدم ــت می کنی ــد‪ .‬بهترین‬ ‫ایات ق ــران درم ــورد ابرار اس ــت و جایگاهی‬ ‫ک ــه در بهش ــت ب ــرای اب ــرار و نی ــکان وع ــده‬ ‫یس ــت‪ .‬اب ــرار‪ ،‬خود‬ ‫داده اس ــت‪ ،‬چیز دیگر ‬ ‫در بهش ــت چشمه افرین هستند و خداوند‬ ‫می گوی ــد ک ــه م ــن خ ــودم س ــاقی اب ــرار در‬ ‫بهش ــت خواهم بود‪ .‬همان گون ــه که حافظ‬ ‫می گوی ــد»‪.‬‬ ‫به مناسبت روز ملی ایمنی حمل ونقل عنوان شد؛‬ ‫ارتقای ایمنی جاده ها ؛ اولویت نخست راهداران مازنی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مازنـدران ضمـن گرامی داشـت روز‬ ‫ملـی ایمنـی حمل ونقـل (‪ 7‬اردیبهشـت)‬ ‫گفـت‪« :‬ارتقـای ایمنـی جاد ههـا دغدغـه‬ ‫همیشـگی و اولویـت کاری راهـداران‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫مازن ‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مازنـدران؛ مهنـدس حسـن‬ ‫جهانیـان افـزود‪« :‬باتوج هبـه تـردد میلیونـی‬ ‫در جاده هـای مازنـدران ‪ ،‬اجـرای روکـش‬ ‫اسـفالت ‪ ،‬خط کشـی ‪ ،‬نصـب عالئـم ‪،‬‬ ‫اشکارسـازی نقـاط پرحادثـه ‪ ،‬شان هسـازی ‪،‬‬ ‫تعویـض گاردریـل بـا نیوجرسـی ‪ ،‬رنگ امیـزی‬ ‫پای ههـا و نرد ههـا ‪ ،‬شست وشـو و سـاماندهی‬ ‫سهـا و ‪ ...‬باجدیـت‬ ‫عالئـم ‪ ،‬اصلاح قو ‬ ‫دردست اجراسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایمنـی‬ ‫یشـود‬ ‫باعـث توسـعه اقتصـادی در کشـور م ‬ ‫و حساسـیت ها دراین بخـش توسـط‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫ی گرفته م ‬ ‫همـکاران ما بسـیار جـد ‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران مهم تریـن نشـانه افزایـش ایمنی را‬ ‫در جاد ههـای مازنـدران کاهـش تصادفـات‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه انتشـار امـار‬ ‫حـوادث رانندگـی سال گذشـته و بررسـی‬ ‫وضعیـت عملکـردی ایـن اداره کل در ارتقـای‬ ‫ایمنـی‪ ،‬مازنـدران موفـق بـه کاهـش متوالـی‬ ‫یهـای ناشـی از تصادفـات‬ ‫جسـاله در فوت ‬ ‫پن ‬ ‫نشـهری و روستایی‬ ‫ترافیکی در راه های برو ‬ ‫گردیـده اسـت»‪ .‬مهنـدس جهانیـان‬ ‫بااعالم اینکـه نهضـت روکـش اسـفالت را در‬ ‫محورهـای اسـتان مازنـدران اغـاز کردیـم‪،‬‬ ‫نپـروژه‬ ‫گفـت‪« :‬برنامه ریـزی بـرای اجـرای ای ‬ ‫از بهشـهر تـا رامسـر اغـاز شـده اسـت»‪.‬‬ ‫طبـا اقدامـات انجا مشـده‬ ‫وی درارتبا ‬ ‫بـرای حـذف گاردریـل و ایجـاد نیوجرسـی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬عملیـات حـذف گاردریـل و ایجـاد‬ ‫نیوجرسـی کـه از سـال قبل در دسـتورکار‬ ‫قـرار گرفـت کمـا کان ادامـه دارد و برای حفظ‬ ‫زیبـای و جلوگیـری از خسـتگی راننـدگان‬ ‫ایجـاد نیم نیوجرسـی و بحـث فضـای سـبز را‬ ‫عملیاتـی کنیـم»‪.‬‬ ‫به مناسبت «هفته کار و کارگر» منتشر شد؛‬ ‫معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد مازندران اعالم کرد؛‬ ‫پیام تبریکمدیرکل‬ ‫اموزش فنی وحرفه ای مازندران‬ ‫بهره مندی بیش از ‪ ۵۰۰۰‬خانوار مددجو‬ ‫از اجاره مسکن‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران به مناسـبت اغـاز‬ ‫هفتـه کار و کارگـر پیـام تبریکـی صـادر کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکز اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران‪،‬‬ ‫دراین پیـام امـده اسـت‪« :‬بسـم اهلل الرحمـن‬ ‫الرحیـم؛ جامعـه ای کـه فرهنـگ کار و‬ ‫تلاش در ان جـاری باشـد‪ ،‬جامعـه ای‬ ‫موفـق و خودکفـا خواهـد بـود و دراین میـان‬ ‫نقـش کارگـران به عنـوان بـازوان توانمنـد‬ ‫جامعـه درجهـت رشـد‪ ،‬تعالـی‪ ،‬شـکوفایی و‬ ‫پیشـرفت اقتصاد کشـور بسـیار حائزاهمیت‬ ‫و انکارناپذیـر اسـت‪ .‬هفتـه کار و کارگـر و‬ ‫‪ ۱۱‬اردیبهشـت ماه روز جهانـی کار و کارگـر‪،‬‬ ‫فرصـت مناسـبی بـرای تجلیـل از خادمـان‬ ‫عرصه تولید و کسانی ست که عاشقانه برای‬ ‫سـربلندی کشـور عزیزمـان ازخودگذشـتگی‬ ‫می کننـد‪ .‬این جانـب ضمـن گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره شـهیدان واالمقـام کارگـر‪،‬‬ ‫شهـای شـبانه روزی کارگـران پرتلاش و‬ ‫تال ‬ ‫تکـش اسـتان را ارج نهـاده و سلامتی‪،‬‬ ‫زحم ‬ ‫سـعادت و پیـروزی هرچه بیشـتر انـان را در‬ ‫تمـام مراحـل زندگـی از خداونـد متعـال و‬ ‫تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫خواسـتارم»‪ /‬سـید حسـین درویشـی؛‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای اسـتان‬ ‫مازنـدران‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت خانـواده کمیتـه‬ ‫امداد مازندران گفت‪« :‬پارسـال ‪ ۵۱۲۲‬خانوار‬ ‫مددجـو از خدمـات اجـاره مسـکن بهره مند‬ ‫شـدند»‪ .‬سـید موسـی عمـادی ترکامـی‬ ‫با بیان اینکه در مازندان ‪80‬هزار و ‪ 500‬خانوار‬ ‫تحت حمایـت کمیتـه امـداد قـرار دارنـد‪،‬‬ ‫نهـا ‪ ۸۸۷۷۵۰۰۰۰۰‬تومـان‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای ا ‬ ‫ل قبـل پرداخـت‬ ‫اجـاره مسـکن در سـا ‬ ‫شـد»‪ .‬وی بابیـان اینکـه تامین سـرپناه برای‬ ‫مددجویـان نیـز در برنام ههـای امـداد دیـده‬ ‫شـد و امسـال ‪۱۳۰۰‬واحـد مسـکونی بـرای‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪146« :‬‬ ‫این قشـر احـداث م ‬ ‫خانـواده زندانیـان تحت حمایـت نیـز از‬ ‫خدمـات اجـاره مسـکن بهره منـد شـدند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به پرداخـت ودیعـه مسـکن بـه‬ ‫مددجویـان افـزود‪« :‬پارسـال بـه ‪ 449‬خانـوار‬ ‫وام ودیعـه مسـکن پرداخـت شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه تامیـن مسـکن مددجویـان‬ ‫از برنامه های این نهاد اسـت‪ ،‬بیان داشـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«پارسـال وام ودیعـه مسـکن مجموعـا‬ ‫بـه ارزش ‪ ۵۶۶۵۰۰۰۰۰۰‬تومـان ازطریـق‬ ‫صنـدوق قرض الحسـنه امـداد والیـت و‬ ‫بانـک مهـر بـه مددجویـان پرداخـت شـد»‪.‬‬ ‫عمـادی گفـت‪« :‬در مازنـدران ‪ ۸۰۵۰۰‬خانـوار‬ ‫تحت حمایـت کمیتـه امـداد قـرار دارنـد و‬ ‫از خدمـات مختلـف ایـن نهـاد بهره منـد‬ ‫هسـتند»‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬البرز و ابیک‪:‬‬ ‫ناراحتی مردم از مسئوالن سابق در حوزه کشاورزی ادامه دارد‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫نماینـده مـردم قزویـن‪ ،‬البـرز و ابیـک در مجلـس گفـت‪:‬‬ ‫«متاسـفانه همچنـان برخـی از روی ههـای تبعیض امیـز و‬ ‫یبـر باندبـازی و جناح گرایـی برخـی افـراد کـه موجـب‬ ‫مبتن ‬ ‫ناراحتـی مـردم از مسـئوالن سـابق در حـوزه کشـاورزی‬ ‫بـود‪ ،‬ادامـه دارد»‪ .‬فاطمـه محمدبیگـی بااشـاره به بررسـی‬ ‫وضعیـت اب کشـاورزی روسـتای مهدی ابـاد بـزرگ اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬پارسـال از اراضـی کشـاورزی این روسـتا بازدیـد داشـتم‬ ‫و بـه مدیـرکل وقـت جهـاد کشـاورزی اسـتان تذکـرات الزم‬ ‫را دادم»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪« :‬یکـی از دالیـل عدم رضایـت‬ ‫کشـاورزان از مدیریـت سـابق جهـاد کشـاورزی‪ ،‬عدم رعایـت‬ ‫تناسـب سـهمیه اب کشـاورزان در مناطق بود که متاسـفانه‬ ‫شـاهد بی عدالتـی و برخـورد تبعیض امیـز در ارائـه مجوزهای‬ ‫بهره بـرداری از چاه هـای اب کشـاورزی بودیـم»‪ .‬نماینـده‬ ‫قزویـن‪ ،‬البـرز و ابیـک تصریـح کرد‪« :‬مطالبه مهم ما از شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای قزویـن و جهـاد کشـاورزی اسـتان بـرای رفـع‬ ‫مشـکالت اب کشاورزی سـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مسـئوالن‬ ‫مربوطـه بخشـی از کار را تاحـدودی تسـهیل کردنـد؛ امـا‬ ‫متاسـفانه همچنـان برخـی از روی ههـای تبعیض امیـز و‬ ‫یبـر باندبـازی و جناح گرایـی برخـی افـراد کـه موجـب‬ ‫مبتن ‬ ‫ناراحتـی مـردم از مسـئوالن وقـت در حـوزه کشـاورزی بـود‪،‬‬ ‫ادامه دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه طی یک ماه گذشـته جلسـه ای‬ ‫بـا کشـاورزان مهدی ابـاد بـزرگ برگـزار کـرده و درحال پیگیـری‬ ‫حافـــظ قـــران اهل شهرســـتان فـــاروج در بین‬ ‫‪ 114‬مربـــی برتـــر کشـــوری قـــرار گرفـــت‪ .‬رئیس‬ ‫اداره فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی شهرســـتان‬ ‫فـــاروج عنـــوان کـــرد‪« :‬ربابـــه ترابی مقـــدم؛‬ ‫حافـــظ کل قـــران کریـــم از شـــهر تیتکانلو جزو‬ ‫‪ 114‬مربـــی برتـــر حفـــظ کشـــور قـــرار گرفـــت»‪.‬‬ ‫حســـن رضوانـــی ضمـــن تبریـــک بـــه جامعـــه‬ ‫بـــزرگ قرانی شهرســـتان گفت‪« :‬جامعـــه قرانی و دینی یکـــی از ظرفیت های‬ ‫مهم شهرســـتان اســـت که همواره در ســـطح استان و کشـــور پررنگ است‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت موسســـات قرانی کمک شایانی در روند توسعه فرهنگ‬ ‫قـــران و عتـــرت دارد‪ .‬ایـــن موفقیـــت را به مردم شـــریف شهرســـتان فـــاروج و‬ ‫به ویـــژه جامعه قرانی شهرســـتان و ســـرکار خانم ترابی مقـــدم تبریک عرض‬ ‫می کنـــم»‪.‬‬ ‫اغاز گازرسانی به دو روستای «کی کی» و «رشوانلو»‬ ‫مدیرعامل شـــرکت گاز اســـتان خراســـان شـــمالی گفـــت‪« :‬گازرســـانی به دو‬ ‫روســـتای دیگر باالی ‪ ۲۰‬خانوار شروع شد و با انتخاب پیمانکار گازرسانی به‬ ‫دو روســـتای کی کی در شهرستان بجنورد و رشـــوانلو در شهرستان شیروان‪،‬‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫عملیـــات اجرایـــی گازرســـانی بـــه ایـــن دو روســـتا بـــه زودی اغاز م ‬ ‫حســـن رضا میربلوکـــی بابیان این مطلب افـــزود‪« :‬انتخاب پیمانـــکار اجرای‬ ‫عملیـــات گازرســـانی به روســـتای کی کی در شهرســـتان بجنورد و روس ــتای‬ ‫رشـــوانلو در شهرســـتان شـــیروان در کمیتـــه مناقصـــات این شـــرکت انجام‬ ‫شـــد‪ .‬به منظور گازرســـانی بـــه این دو روســـتا ‪ ۱۳‬کیلومتـــر خط توزیـــع گاز با‬ ‫اعتبـــاری بالغ بر ســـه میلیاردتومان اجرا می شـــود و ‪ ۱۸۰‬خانـــوار از نعمت گاز‬ ‫طبیعی برخوردار خواهند شـــد»‪ .‬وی بااشـــاره به پوشـــش ‪ ۹۹.۲‬درصدی گاز‬ ‫در ســـطح روستاهای اســـتان اعالم کرد که استان خراسان شمالی در جمع‬ ‫ســـه شـــرکت برتر کشـــور قـــرار دارد‪ .‬وی تا کید کـــرد به رغم دســـتیابی به این‬ ‫حدنصاب باال‪ ،‬همچنـــان پیگیری اخذ مجوزهای الزم جهت گازرســـانی به‬ ‫روســـتاهای واجدشـــرایط ادامه خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫خراســـان شـــمالی گازرســـانی بـــه روســـتاها را موجب افزایـــش رفـــاه و ایجاد‬ ‫زمینه توسعه کشـــاورزی و اقتصادی روستاها و کمک به مهاجرت معکوس‬ ‫به روســـتاها اعالم کرد و گفت‪« :‬حفظ محیط زیســـت با جلوگیری از مصرف‬ ‫ســـوخت مایع از دیگر نتایج گازرســـانی به روستاهاســـت»‪.‬‬ ‫استاندار مطرح کرد؛‬ ‫خیز خراسان شمالی به سوی توسعه بخش کشاورزی‬ ‫اســـتاندار خراســـان شـــمالی گفت‪« :‬از مهم تریـــن مزیت های اســـتان حوزه‬ ‫کشـــاورزی و دامپروری ســـت؛ درنتیجـــه بـــا ورود جـــدی بـــه بخـــش افزایش‬ ‫بهـــره وری زمین هـــای کشـــاورزی‪ ،‬نقشـــه راه مناســـب و کمـــک گرفت ــن از‬ ‫دانشـــگاه های اســـتان میتوان تحول این حوزه را رقـــم زد»‪ .‬دکتر محمدرضا‬ ‫حســـین نژاد‪ ،‬بـــا حضور در جلســـه کارگروه تخصصـــی حوزه کشـــاورزی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫منابـــع طبیعـــی و محیط زیســـت شهرســـتان اســـفراین با تا کید بـــر اهمیت‬ ‫شـــرکت های دانش بنیـــان گفـــت‪« :‬شـــرکت های دانش بنیـــان می توانند بر‬ ‫روی موضـــوع افزایش بهـــره وری حوزه کشـــاورزی‪ ،‬مزیت هـــای اب‪ ،‬خا ک و‬ ‫ابخیـــزداری ورود جـــدی پیدا کنند»‪ .‬وی خاطر نشـــان کـــرد‪« :‬هدف گذاری‬ ‫اســـتان بـــرای تامیـــن اب شـــرب اســـتفاده از اب هـــای مرزی ســـت ک ــه ب ــا‬ ‫ازاد ســـازی اب پشـــت ســـدها می توانیـــم بـــه توســـعه زمین های کشـــاورزی‬ ‫اســـتان کمـــک کنیـــم کـــه در ســـفر رئیس جمهـــوری ایـــن موضـــوع مطرح‬ ‫می شـــود»‪ .‬دکتر حســـین نژاد بـــه اهمیت گمرک هوایی اشـــاره کـــرد و افزود‪:‬‬ ‫«بـــا راه انـــدازی گمـــرک هوایـــی صـــادرات محصوالت اســـتان رونـــق خواهد‬ ‫گرفت»‪ .‬وی بر توســـعه شهرک های کشـــاورزی تا کید کرد و گفت‪« :‬با توسعه‬ ‫شـــهرک های کشـــاورزی‪ ،‬تقویت طر ح های ابخیزداری‪ ،‬سیستم های نوین‬ ‫ابیـــاری‪ ،‬توســـعه باغات و تقویـــت اب هـــای زیر زمینی شـــاهد تحول بخش‬ ‫کشـــاورزی خواهیم بود»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ اندازی پویش ملی «نیکوکاری به عشق علی ؟ع؟»‬ ‫راه‬ ‫ِ‬ ‫رضا طاهری گفت‪« :‬پویش ملی نیکوکاری به عشق علی ؟ع؟ درراستای طرح‬ ‫ا کـرام ایتـام ایـن نهـاد شـکل گرفتـه و نیکـوکاران اسـتان می توانند بـا روش های‬ ‫گونا گون سرپرسـتی کودکان یتیم و نیازمند در اسـتان را برعهده بگیرند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬پویـش ملـی نیکـوکاری بـه عشـق علـی ؟ع؟ بـا همـکاری کمیتـه امـداد‪،‬‬ ‫رادیـو سراسـری و جمعیـت امام رضایی هـا از اغـاز مـاه رمضـان اغـاز شـده و‬ ‫تـا پایـان ان ادامـه دارد»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان ایلام بـه روش هـای‬ ‫مشـارکت دراین پویش به منظور سرپرسـتی از کودکان یتیم موردحمایت این‬ ‫نهـاد اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬مراجعـه حضـوری بـه دفاتـر و ادارات کمیته امـداد در‬ ‫سراسـر اسـتان‪ ،‬مراجعه بـه پایـگاه اطالع رسـانی ‪ ،ekram.emdad.ir‬ارسـال عدد‬ ‫‪ 1‬به شـماره ‪ ،۳۰۰۰۳۳۳۳۸۴‬تمـاس بـا شـماره تلفن ‪ ۳۲۲۳۲۱۴۹ ۰۸۴‬از جملـه‬ ‫روش های مشارکت در پویش نیکوکاری به عشق علی ؟ع؟ و سرپرستی از ایتام‬ ‫این اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫اغاز خرید دام مازاد عشایر‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫موضـوع از اب منطقـه ای و جهـاد کشـاورزی قزویـن اسـت‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬ادارات مذکـور بایـد دراین موضـوع ورود کـرده‬ ‫و ا گـر مجـوز ناعادالنـه ای در گذشـته صـادر شـده‪ ،‬اصلاح‬ ‫کننـد؛ زیـرا اب کشـاورزی حـق همـه کشـاورزان منطقـه اسـت‬ ‫یکـه بیـش از ‪ ۲۰‬طـرح مجـوزدار کشـاورزی داریـم‪ ،‬بایـد‬ ‫و زمان ‬ ‫نهـا بـه عدالـت رفتـار شـود»‪ .‬نماینـده مـردم قزویـن‪،‬‬ ‫بـا ا ‬ ‫البـرز و ابیـک افـزود‪« :‬یکـی از اعتراضـات مـردم در روسـتای‬ ‫نهـای کشـاورزی‬ ‫مهدی ابـاد بـزرگ این بودکـه برخـی بـا زمی ‬ ‫مسـاوی یـا حتـی کمتـر‪ ،‬سـهمیه اب بیشـتری را می گیرند که‬ ‫این بنا از اول اشتباه بوده و باید اصالح شود‪ .‬درصورت نیاز‪،‬‬ ‫جهـاد کشـاورزی و مـردم مهدی ابـاد بـزرگ می تواننـد ایـن‬ ‫بحـث را ب هصـورت حقوقـی دنبـال کننـد»‪ .‬محمدبیگـی‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬باتوجه به اینکه با سال های خشک سالی‬ ‫روبـه رو هسـتیم و امسـال جـزو سـال های کم ابـی اسـتان‬ ‫شهـای ابـی وجـود دارد؛ پـس‬ ‫ب هشـمار مـی رود‪ .‬احتمـال تن ‬ ‫بـرای جلوگیـری از بـروز تنـش در مـزار ع و باغـات مهدی ابـاد‬ ‫بـزرگ کـه دشـت زرخیـز و کشـاورزان زحمت کشـی دارد‪ ،‬بایـد‬ ‫تقسـیم بندی عادالنـه اب صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫خریـد دام مـازاد عشـایر ایلام اغـاز شـد‪ .‬اذرنـوش عمـوزاده بـا اعلام ایـن خبـر‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه بـه ادامـه رونـد خشک سـالی و تقاضـای متعـدد‬ ‫دامداران و مسئولین استانی مبنی بر اجرای خرید دام عشایر‪ ،‬با مساعدت‬ ‫ً‬ ‫مقـام عالـی وزارت بـا خریـد دام حذفـی (صرفـا میـش) عشـایر به صورت الشـه‬ ‫پیش سـرد؛ موافقـت شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن الشـه ها بـدون دنبـه‬ ‫به قیمـت هرکیلوگـرم ‪ ۸۵۰۰۰۰‬ریـال خریـداری و مبلـغ تمام شـده بـه دامـدار‬ ‫تحویـل خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام گفـت‪« :‬طـی‬ ‫توافق و هماهنگی به عمل امده؛ اداره کل امور عشـایری‪ ،‬پشـتیبانی امور دام‬ ‫و اتحادیـه دامـداران عشـایر موظف انـد دراسـر ع وقت نسـبت به جمع بندی‬ ‫و خریـد دام مـازاد عشـایر اسـتان بـه اولویـت شهرسـتانی و تحویـل ان بـه‬ ‫کشتارگاه استان‪ ،‬اقدامات الزم را به عمل اورند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫رایزنی هـای به عمل امـده بـا وزیـر محتـرم و سـازمان عشـایری کشـور‪ ،‬تنهـا بـا‬ ‫اسـتان های خراسـان رضـوی و اسـتان ایلام جهـت خریـد دام مـازاد عشـایر‬ ‫به صـورت الشـه ای موافقـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۱۶۹‬تائیدیه گواهی ایمنی اسانسور‬ ‫مهنـاز همتـی گفـت‪« :‬پارسـال در ‪ ۴۲۳‬فقـره بازرسـی انجام شـده توسـط‬ ‫کارشناسـان و شـرکت های همـکار ایـن اداره کل‪ ۱۶۹ ،‬فقـره گواهـی تائیدیـه‬ ‫بـرای اسانسـورهای اسـتان صـادر شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تائیدیه هـای اسانسـور‬ ‫اعتبـار یک سـاله دارنـد و درصـورت عدم انجـام سـرویس و نگهـداری مسـتمر‬ ‫توسـط شـرکت های مجاز و عدم بازرسـی ادواری سـالیانه توسـط شرکت های‬ ‫تائیدصالحیت شـده سـازمان ملـی اسـتاندارد‪ ،‬مسـئولیت حـوادث و سـوانح‬ ‫احتمالی متوجه مالکین و مدیران ساختمان های دارای اسانسور و شرکت‬ ‫طـرف قـرارداد سـرویس و نگهـداری اسانسـور مربوطـه خواهد بـود»‪ .‬مدیرکل‬ ‫اسـتاندارد ایلام درپایـان یـاداور شـد‪« :‬مالکیـن و مدیـران سـاختمان ها بایـد‬ ‫پیش از اتمام تائیدیه ایمنی اسانسور جهت انجام بازرسی ادواری و تمدید‬ ‫اعتبـار تائیدیـه گواهـی اقـدام کنند»‪.‬‬ ‫معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان خبر داد؛‬ ‫توزیع ‪ ۴۰۰۰‬بسته معیشتی رمضانی بین نیازمندان‬ ‫معـاون سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) اسـتان ایلام از توزیـع ‪۴۶۰۰‬‬ ‫بسـته معیشـتی در مـاه مبـارک رمضـان بیـن نیازمنـدان سـطح اسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬یـداهلل عزیـزی گفـت‪« :‬اقلام توزیع شـده شـامل برنـج‪ ،‬روغـن‪ ،‬حبوبـات‪،‬‬ ‫ما کارونـی‪ ،‬رب‪ ،‬مـر غ و کنسـرو ماهـی بـوده و تلاش مـا این اسـت که در‬ ‫مـاه مهمانـی خـدا سـفره هیـچ روزه داری خالـی نباشـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫بسـته های معیشـتی توسـط گروه های جهادی سـاماندهی شـده و با همت‬ ‫سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره)‪ ،‬اسـتان به دسـت نیازمندان رسـیده‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بیـش از ‪ ۳۰۰۰‬قلـم انـواع لبـاس بیـن نیازمنـدان سـطح‬ ‫اسـتان توزیع شـده اسـت»‪ .‬وی از ضیافت افطاری در محله های حاشیه ای‬ ‫شـهر ایلام در شـب های قـدر نیـز خبـر داد و گفـت‪« :‬دراین شـب ها بیـش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬پـرس غـذای گـرم بیـن نیازمنـدان توزیـع شـده اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اردیبهشت ‪ 25 1401‬رمضان ‪ 27 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2485‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫یح�ییگل محمدی‬ ‫�بهروز حضرتی �پور‬ ‫سـرمربی پرسـپولیس می گوید مهم ترین بازی تیمش در شـش‬ ‫بـازی باقی مانـده از این فصـل‪ ،‬در دیـدار اول بـا پیـکان اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا‪ ،‬یحیـی گل محمـدی گفـت‪« :‬مـا هنـوز بـرای‬ ‫قهرمانی امید داریم و تسلیم نشدیم و تا اخرین روز می جنگیم‬ ‫کـه تیـم قهرمـان شـود‪ .‬همـه بازیکنانـی کـه در این تیـم هسـتند‪،‬‬ ‫نو دل ‬ ‫بـه پوشـیدن لبـاس پرسـپولیس افتخـار می کننـد و ب اجـا ‬ ‫یهـای بسـیار باعـث شـد دوم باشـیم»‪.‬‬ ‫امده انـد‪ .‬تصمیم گیر ‬ ‫مربـی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی با اشـاره به فراینـد انتخابـی تیـم‬ ‫ملـی جهـت حضـور در بازی های کشـورهای اسلامی‪ ،‬قهرمانی‬ ‫تهـای بین المللی‬ ‫یهـای اسـیایی گفـت‪« :‬تورنمن ‬ ‫جهـان و باز ‬ ‫قزقیزسـتان‪ ،‬لهسـتان‪ ،‬ایتالیـا و اسـپانیا پیـش از اعـزام نفرات به‬ ‫مسـابقات بین المللی دیده شـده اسـت»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ بهروز‬ ‫حضرتی پور افزود‪« :‬قرار اسـت پس از طی چرخه انتخابی‪ ،‬سـه‬ ‫تیـم بـرای حضور در مسـابقات یادشـد ه اماده شـوند»‪.‬‬ ‫سـرمربی تیم والیبال باریج اسـانس عملکرد شـا گردانش در مقابل‬ ‫جی دی پی ای ازبکستان را متفاوت دانست و گفت‪« :‬در این بازی‪،‬‬ ‫بازیکنـان دچـار چالـش جـدی شـدند»‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ فاطمـه‬ ‫شعبان خمسـه پـس از کسـب دومیـن پیـروزی در مسـابقات‬ ‫والیبال قهرمانی باشگاه های اسیا‪ ،‬افزود‪« :‬خدا را شکر می کنم که‬ ‫عملکـرد تیـم باریج اسـانس این بار متفاوت تر بـود؛ چرا که نماینده‬ ‫ازبکسـتان‪ ،‬بهتـر از قرقیزسـتان بـازی کـرد و دچـار چالـش شـدیم»‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫معماری محیط های مجازی؛ طراحی برای متاورس‬ ‫ً‬ ‫سـارا خادم الشـریعه موقتـا از دنیای حرفـه ای خداحافظی کرد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش فـارس؛ اسـتاد بزرگ شـطرنج ایـران بـا انتشـار عکسـی‬ ‫از فرزنـدش در صفحـه شـخصی اش نوشـت‪« :‬دوسـتان عزیـزم‪،‬‬ ‫بسـیار هیجـان زده ام کـه بـه شـما بگویـم پسـرم در ‪ 19‬فوریـه‬ ‫به دنیـا امـد‪ .‬مادر بـودن‪ ،‬بـا اختلاف‪ ،‬مهم تریـن نقـش مـن در‬ ‫یسـت‪ .‬قصـد دارم مدتـی از ورزش حرفـه ای فاصلـه بگیـرم‬ ‫زندگ ‬ ‫یکـه مجـدد احسـاس کنـم دوسـت دارم بـازی کنـم»‪.‬‬ ‫تا زمان ‬ ‫فاطمه شعبان خمسه‬ ‫شناس ــایی م ــوارد ابت ــا ب ــه بیم ــاری س ــرخک در ای ــران‬ ‫موج ــب ش ــد ت ــا مس ــئوالن بهداش ـت ودرمان کش ــور نس ــبت‬ ‫ب ــه ش ــیوع ای ــن بیم ــاری ب ــه خانواد هه ــا هش ــدار دهن ــد‬ ‫ت ــا وا کسیناس ــیون ک ــودکان خ ــود را فرام ــوش نکنن ــد؛ و‬ ‫یسـ ـت که ای ــران در س ــال های گذش ــته تائیدی ــه‬ ‫این درحال ‬ ‫س ــازمان جهان ــی بهداش ــت را ب ــرای ح ــذف وی ــروس بوم ــی‬ ‫س ــرخک دریاف ــت ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫بیم ــاری ویروس ــی س ــرخک در ک ــودکان ک ــه ب ــا عالئ ــم ت ــب و‬ ‫یش ــود و ب ــا عالئ ــم تنفس ــی‪،‬‬ ‫بث ــورات جل ــدی قرمزرن ــگ ظاه ــر م ‬ ‫س ــرفه و ابری ــزش بین ــی و همچنی ــن قرمزش ــدن مخ ــاط چش ــم‬ ‫هم ــراه اس ــت‪ ،‬بسیارمس ــری ب ــوده و ازطری ــق تنف ــس منتق ــل‬ ‫یش ــود ک ــه درص ــورت تش ــدید می توان ــد ع ــوارض خطرنا ک ــی‬ ‫م ‬ ‫نه ــا داش ــته باش ــد‪ .‬در ابت ــدای دوره ابت ــا ب ــه ای ــن‬ ‫ب ــرای ا ‬ ‫بیم ــاری در داخ ــل ده ــان ک ــودک ی ــک س ــری ضایع ــات ایج ــاد‬ ‫یش ــود و از روز س ــوم ت ــا چه ــارم بیم ــاری‪ ،‬عالئ ــم پوس ــتی‬ ‫م ‬ ‫یش ــود؛ ای ــن عالئ ــم در روزه ــای اول ب هص ــورت‬ ‫بیم ــاری اغ ــاز م ‬ ‫یش ــود و در‬ ‫دان هه ــای قرم ــز مج ــزا از ه ــم درص ــورت دی ــده م ‬ ‫روزه ــای بع ــدی‪ ،‬در ب ــدن و س ــپس روی دسـ ـت وپا ظاه ــر‬ ‫یش ــود‪ .‬در ای ــران ب ــه ک ــودکان در ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۸‬ماهگ ــی‪ ،‬وا کس ــن‬ ‫م ‬ ‫ام ام ار (‪ )MMR‬ب ــرای ایمنی زای ــی براب ــر س ــرخک تزری ــق‬ ‫یش ــود‪ .‬طب ــق ام ــار اخی ــر اعالم ــی توس ــط محس ــن زهرای ــی‬ ‫م ‬ ‫یه ــای قابل پیش ــگیری ب ــا وا کس ــن وزارت‬ ‫(رئی ــس اداره بیمار ‬ ‫بهداش ــت) از ابت ــدای س ــال ج ــاری می ــادی یعن ــی از اوای ــل‬ ‫یم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬تا کن ــون ‪ ۹۸‬بیم ــار مبتال ب هس ــرخک در کش ــور‬ ‫د ‬ ‫شناس ــایی ش ــده ک ــه ‪ ۲۸‬نف ــر ایران ــی‪ ۶۶ ،‬نف ــر افغانس ــتانی و‬ ‫چهارنف ــر پا کس ــتانی بودن ــد‪ .‬این تع ــداد بیم ــار ب ــا بررس ــی بی ــش‬ ‫از ‪ ۳۰۰۰‬مــورد مشــکوک بــه بیمــاری در سراســر کشــور شناســایی‬ ‫ش ــده اند‪ .‬به گفت ــه وی در اتب ــاع خارج ــی م ــواردی از ابت ــا‬ ‫حت ــی در گ ــروه س ــنی باالت ــر از ‪۲ ۰‬س ــال ه ــم مش ــاهده ش ــده‬ ‫ک ــه این اف ــراد بیش ــتر س ــابقه وا کسیناس ــیون علی ــه س ــرخک‬ ‫را نداش ــته اند‪ .‬مس ــئوالن وزارت بهداش ــت ضم ــن هش ــدار‬ ‫نســبت بــه افزایــش ابتــا ایــن بیمــاری در کشــور تا کیــد کردنــد؛‬ ‫ا گ ــر خانواد هه ــا ب ــه وا کسیناس ــیون ک ــودکان خ ــود دق ــت کاف ــی‬ ‫کنن ــد و دونوب ــت وا کس ــن را در زم ــان مق ــرر ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۸‬ماهگ ــی ب ــه‬ ‫نه ــا تزری ــق کنن ــد‪ ،‬ج ــای نگران ــی نخواه ــد داش ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫ا ‬ ‫جس ــال‬ ‫س ــا کنان در ای ــران ف ــار غ از ملی ــت ا گ ــر ک ــودک زیرپن ‬ ‫دارن ــد و تا کن ــون تزری ــق ای ــن وا کس ــن را انج ــام نداده ان ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ حتمــا بــرای وا کسیناســیون کــودک خــود علیــه ســرخک اقــدام‬ ‫کنن ــد‪ .‬براس ــاس اع ــام مس ــئوالن بهداشـ ـت ودرمان کش ــور‬ ‫یک ــی از عوام ــل احس ــاس خط ــر درب ــاره ش ــیوع مج ــدد س ــرخک‬ ‫در کش ــور‪ ،‬مرزه ــای ش ــرقی و غرب ــی هس ــتند‪ .‬دکت ــر احس ــان‬ ‫یه ــای نوپدی ــد‬ ‫مصطف ــوی؛ رئی ــس مرک ــز تحقیق ــات بیمار ‬ ‫و بازپدی ــد انس ــتیتو پاس ــتور ای ــران و اس ــتاد اپیدمیول ــوژی‬ ‫ای ــن مرک ــز تحقیقات ــی دراین زمین ــه عل ــت اصل ــی گ ــزارش‬ ‫م ــوارد س ــرخک در ای ــران را ش ــیوع بس ــیارباالی ای ــن بیم ــاری‬ ‫در کش ــورهای همس ــایه ش ــرقی و به طورخ ــاص افغانس ــتان‬ ‫و ت ــردد اتب ــاع وا کسـ ـن نزده ای ــن کش ــور ب ــه ای ــران دانس ــت‪.‬‬ ‫نح ــال تا کی ــد ک ــرد؛ ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا و تمرک ــز‬ ‫وی درعی ‬ ‫بیش ــتر م ــردم و نظ ــام مراقب ــت و بهداش ــتی کش ــور ب ــه ای ــن‬ ‫بیم ــاری‪ ،‬می توان ــد ی ــک عام ــل مس ــتعد کنن ــده ب ــرای توج ــه‬ ‫یه ــا باش ــد‪ .‬رئی ــس بخ ــش اپیدمیول ــوژی‬ ‫کمت ــر ب ــه س ــایر بیمار ‬ ‫انســتیتو پاســتور ایــران اظهــار داشــت؛ ســرخک نوعــی عفونــت‬ ‫یس ــت ک ــه ب هش ــدت وا گی ــردار اس ــت و ح ــدود‬ ‫سیس ــتم تنفس ‬ ‫یک ــه علی ــه ای ــن بیم ــاری وا کس ــینه نش ــده اند‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬درص ــد افراد ‬ ‫ا گ ــر ب ــا بیم ــار مبتالب هس ــرخک در تم ــاس نزدی ــک باش ــند‪،‬‬ ‫می توانن ــد ای ــن بیم ــاری را از ف ــرد مبت ــا بگیرن ــد‪ .‬مصطف ــوی‬ ‫همچنی ــن گف ــت؛ واقعی ــت این اسـ ـت که در دوران همه گی ــری‬ ‫وی ــروس کووی ــد‪ 19-‬باتوج هب ــه اهمی ــت زی ــاد ای ــن بیم ــاری‬ ‫ب ــرای جامع ــه جهان ــی تاحدودزی ــادی توج ــه معم ــول ب ــه نظ ــام‬ ‫یه ــا در دنی ــا کم رن ــگ ش ــد‬ ‫مراقب ــت و گزارش ده ــی س ــایر بیمار ‬ ‫یه ــای‬ ‫و این موض ــوع زمینـ ـه ای را ب ــرای ب ــروز مج ــدد بیمار ‬ ‫نس ــال ای ــن تص ــور درم ــورد ان وج ــود‬ ‫وا گی ــرداری ک ــه سالیا ‬ ‫نهــا رســیده ایم‪ ،‬فراهــم‬ ‫داشــت کــه بــه کنتــرل نســبی درمــورد ا ‬ ‫کن ــد‪ .‬وی ی ــاداور ش ــد؛ گ ــزارش بیماری های ــی نظی ــر س ــرخک‬ ‫در کش ــورهای مختل ــف و فل ــج اطف ــال در مناطق ــی از دنی ــا ک ــه‬ ‫یه ــا رس ــیده‬ ‫س ــال ها و ده هه ــا ب ــه مرحل ــه ح ــذف ای ــن بیمار ‬ ‫بودن ــد‪ ،‬گوی ــای ل ــزوم توج ــه دوب ــاره و فرا گی ــر ب ــه مراقب ــت تم ــام‬ ‫سارا خادم الشریعه‬ ‫بازگشت سرخک به ایران؛ و ضرورت توجه بیشتر‬ ‫به بیماری های وا گیردار در پساکرونا‬ ‫یس ــت‪ .‬رئی ــس مرک ــز‬ ‫یه ــای وا گی ــردار قابل پیشگیر ‬ ‫بیمار ‬ ‫یه ــای نوپدی ــد و بازپدی ــد انس ــتیتو پاس ــتور‬ ‫تحقیق ــات بیمار ‬ ‫ای ــران ادام ــه داد؛ این موض ــوع نش ــانگر ان اسـ ـت که بای ــد‬ ‫بع ــد از دوس ــال از همه گی ــری کووی ــد‪ 19-‬و باتوج هب ــه درس‬ ‫اموخت هه ــای ای ــن پاندم ــی‪ ،‬بازتعری ــف مج ــددی از نظ ــام‬ ‫یه ــای‬ ‫یه ــا‪ ،‬هش ــدار و گزارش ده ــی بیمار ‬ ‫مراقب ــت بیمار ‬ ‫وا گی ــردار در تم ــام کش ــورهای دنی ــا انج ــام ش ــود ت ــا ش ــاهد‬ ‫بازپدی ــدی بیش ــتر و مش ــکالت ناش ــی از ش ــیوع گس ــترده تر‬ ‫یه ــای وا گی ــردار در این ــده نباش ــیم‪ .‬مصطف ــوی‬ ‫برخ ــی بیمار ‬ ‫گف ــت؛ پاندم ــی کووی ــد‪ 19-‬ل ــزوم توج ــه و اولویـ ـت دادن ب ــه‬ ‫یه ــای وا گی ــردار را یک باردیگ ــر ب ــرای جامع ــه جهان ــی‬ ‫بیمار ‬ ‫نشــکل بــرای تقویــت‬ ‫روشــن کــرد و از این فرصــت بایــد به بهتری ‬ ‫زیرس ــاخت های بهداش ــتی جوام ــع اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫ا گرچــه عامــل اصلــی گــزارش مــوارد ســرخک در ایــران‪ ،‬ناشــی از‬ ‫یــک همه گیــری بــزرگ ایــن بیمــاری در کشــور افغانســتان اســت‬ ‫ول ــی قس ــمتی از افزای ــش م ــوارد ابت ــا ب ــه ای ــن بیم ــاری در ای ــران‬ ‫می توان ــد ناش ــی از ع ــوارض پاندم ــی کرون ــا باش ــد ک ــه متاس ــفانه‬ ‫باعــث توجــه کمتــر بــه لــزوم وا کسیناســیون کــودکان علیــه ســایر‬ ‫بیمــاری هــم شــد‪ .‬طبــق برنامــه کشــوری‪ ،‬بایــد وا کســن امــام ار‬ ‫(‪ MMR‬س ــرخک‪ ،‬س ــرخجه و اوری ــون) در دو مرحل ــه و قب ــل‬ ‫شس ــالگی در کن ــار س ــایر وا کسـ ـن ها ب ــه ک ــودکان تزری ــق‬ ‫از ش ‬ ‫ش ــود‪ .‬اپیدمیولوژیس ــت انس ــتیتو پاس ــتور ای ــران تصری ــح ک ــرد؛‬ ‫در روزه ــای اول ک ــه م ــوج ض ــد وا کس ــن کرون ــا در دنی ــا اتف ــاق‬ ‫افت ــاد‪ ،‬ای ــن دغدغ ــه خیل ــی ج ــدی مط ــرح ش ــد ک ــه ای ــن م ــوج‬ ‫یه ــای وا گی ــردار ه ــم‬ ‫می توان ــد در این ــده ب ــرای س ــایر بیمار ‬ ‫مشــکل ایجــاد کنــد‪ ،‬بنابرایــن ا گــر مجالــی فراهــم شــد کــه برخــی‬ ‫نه ــا ی ــا مجام ــع ض ــد وا کس ــن اب ــراز نظ ــر علن ــی و عموم ــی‬ ‫کمپی ‬ ‫نش ــدکه تاح ــدودی‬ ‫نه ــا ای ‬ ‫داش ــته باش ــند‪ ،‬نتیج ــه عملک ــرد ا ‬ ‫ن ــگاه م ــردم در کش ــورهای مختل ــف ب ــه تم ــام وا کسـ ـن ها‬ ‫تحت تاثی ــر ق ــرار گی ــرد و این موض ــوع می توانس ــت تاثیرگ ــذار‬ ‫یه ــا در‬ ‫ب ــر رون ــد وا کسیناس ــیون ک ــودکان علی ــه س ــایر بیمار ‬ ‫ای ــران ه ــم باش ــد‪ .‬مصطف ــوی ب ــر کنت ــرل مرزه ــا ب ــرای جلوگی ــری‬ ‫یه ــای وا گی ــردار در کش ــور تا کی ــد ک ــرد و گف ــت؛‬ ‫از ش ــیوع بیمار ‬ ‫باتوج هب ــه همه گی ــری ش ــدید س ــرخک در افغانس ــتان ک ــه در‬ ‫ان ب ــا وج ــود نظ ــام مراقب ــت بیماری ه ــا و گزارش ده ــی ضعی ــف‬ ‫دراین کش ــور‪ ،‬ح ــدود ‪ ۵۰۰۰۰‬م ــورد ابت ــا و صدهام ــورد م ــرگ‬ ‫ناش ــی از ای ــن بیم ــاری گ ــزارش ش ــده‪ ،‬در ما هه ــای اخی ــر تع ــداد‬ ‫م ــوارد واردش ــده ب ــه ای ــران رون ــد افزایش ــی داش ــته و بیماران ــی‬ ‫در اس ــتان های مختل ــف شناس ــایی ش ــده اند‪ .‬وی ی ــاداور‬ ‫ش ــد؛ این موض ــوع‪ ،‬موج ــب ش ــده ک ــه به دلی ــل ش ــدت س ــرایت‬ ‫ای ــن وی ــروس‪ ،‬تم ــام کودکان ــی ک ــه تا کن ــون وا کسیناس ــیون‬ ‫نه ــا تکمی ــل نش ــده اس ــت‪ ،‬ب ــرای تزری ــق وا کس ــن ام ام ار‬ ‫ا ‬ ‫یه ــای نوپدی ــد‬ ‫فراخ ــوان ش ــوند‪ .‬رئی ــس مرک ــز تحقیق ــات بیمار ‬ ‫و بازپدی ــد انس ــتیتو پاس ــتور ایـــران اظه ــار داش ــت؛ س ــرخک‬ ‫ک ــه درحال حاض ــر از کش ــور همس ــایه وارد ای ــران ش ــده اس ــت‬ ‫در اس ــتان هایی نظی ــر سیستان وبلوچس ــتان‪ ،‬هرم ــزگان‪،‬‬ ‫کرم ــان‪ ،‬خراس ــان‪ ،‬بوش ــهر‪ ،‬ف ــارس‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬ق ــم و ته ــران‬ ‫گ ــزارش ش ــده‪ .‬ازایـ ـن رو‪ ،‬تردده ــای م ــرزی را بای ــد ب هص ــورت‬ ‫یت ــر کنت ــرل و پای ــش م ــرزی ه ــم بای ــد همچن ــان ب ــه ق ــوت‬ ‫جد ‬ ‫یت ــر تردده ــای م ــرزی‪،‬‬ ‫دنب ــال ش ــود‪ .‬مصطف ــوی پای ــش جد ‬ ‫گس ــترش وا کسیناس ــیون اتب ــاع افغانس ــتانی در ای ــران علی ــه‬ ‫س ــرخک و تکمی ــل برنام ــه وا کسیناس ــیون ک ــودکان ایران ــی را‬ ‫از مهم تری ــن عوام ــل کنت ــرل ش ــیوع ای ــن بیم ــاری در کش ــور‬ ‫دانس ــت و گف ــت؛ ب ــا گذش ــت دوس ــال از همه گی ــری کووی ــد‪19-‬‬ ‫یه ــای وا گی ــردار‬ ‫هن ــوز اث ــرات ای ــن بیم ــاری ب ــر س ــایر بیمار ‬ ‫مش ــهود اس ــت و بای ــد براس ــاس درس اموخت هه ــای ای ــن‬ ‫بیم ــاری عالم گی ــر‪ ،‬بازتعریف ــی از نظ ــام مراقب ــت و هش ــدار‬ ‫یه ــای وا گی ــر در دنی ــا انج ــام ش ــود‪ .‬وی ادام ــه داد؛‬ ‫بیمار ‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران از س هس ــال پیش گواهینام ــه ح ــذف‬ ‫س ــرخک را از س ــازمان جهان ــی بهداش ــت دریاف ــت ک ــرده اس ــت‬ ‫ای ــن به ان معناس ـت که س ــازمان جهان ــی بهداش ــت تائی ــد ک ــرده‬ ‫اس ــت ک ــه انتق ــال س ــرخک در داخ ــل کش ــور از ی ــک ایران ــی ب ــه‬ ‫ایران ــی دیگ ــر اتف ــاق نمی افت ــد ام ــا هرس ــال تع ــدادی م ــوارد‬ ‫ابت ــا ب ــه س ــرخک در کش ــور وج ــود داش ــته اس ــت‪ .‬بخ ــش‬ ‫قابل توجه ــی از مبتالی ــان‪ ،‬مرب ــوط ب ــه جمعی ــت غیرایران ــی‬ ‫بودن ــد ک ــه وا کسیناس ــیون س ــرخک را در کشورش ــان انج ــام‬ ‫نداده ان ــد‪ .‬اس ــتاد اپیدمیول ــوژی انس ــتیتو پاس ــتور ای ــران گف ــت؛‬ ‫نه ــا ق ــرار‬ ‫سب ــا ا ‬ ‫این اف ــراد ا گ ــر مبت ــا ش ــده و کودک ــی درتما ‬ ‫گی ــرد و وا کسیناس ــیون س ــرخک ان ک ــودک ه ــم کام ــل نش ــده‬ ‫باشــد‪ ،‬می توانــد بیمــاری را ب هســرعت بــه کــودک منتقــل کننــد‪.‬‬ ‫مصطف ــوی گف ــت؛ در ش ــرایط حاض ــر بای ــد دربرخوردب ــا هرگون ــه‬ ‫ت ــب و بث ــورات جل ــدی ما کولوپاپول ــر (دان هه ــای پوس ــتی در‬ ‫س ــرخک) بالفاصل ــه اقدام ــات جداس ــازی ب ــرای پیش ــگیری از‬ ‫انتق ــال احتمال ــی ب ــه س ــایرین انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫مهرنوش خانزایی‪ /‬ایرنا‬ ‫گسترش دیپلماسی سینما؛ و توسعه روابط فرهنگی ایران و پرتغال‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫«کارل ــوس کوش ــتانهوس»؛ س ــفیر پرتغ ــال‪ ،‬ضم ــن بازدی ــد از بنی ــاد‬ ‫س ــینمایی فاراب ــی ب ــا دکت ــر «س ــید مه ــدی ج ــوادی»؛ مدیرعام ــل‬ ‫بنی ــاد س ــینمایی فاراب ــی‪ ،‬دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬دراین دی ــدار‪،‬‬ ‫ســید مهــدی جــوادی ضمــن خیرمقــدم بــه ســفیر پرتغــال گفــت؛‬ ‫نظ ــر ب ــه مناس ــبات خ ــوب ای ــران و پرتغ ــال در ابع ــاد فرهنگ ــی و‬ ‫سیاس ــی‪ ،‬گس ــترش دیپلماس ــی س ــینمایی ب ــا ای ــن کش ــور ب ــرای‬ ‫یه ــای ای ــران‬ ‫م ــا از اهمی ــت برخ ــوردار اس ــت‪ .‬وی درب ــاره همکار ‬ ‫و پرتغ ــال گف ــت؛ عالو هب ــر برگ ــزاری هفت هه ــای فیل ــم مش ــترک‬ ‫در تابس ــتان امس ــال درص ــدد هس ــتیم ت ــا ب ــرای تولی ــد مش ــترک‬ ‫نی ــز برنامه ری ــزی کنی ــم‪ .‬مناس ــبات م ــا در حوز هه ــای سیاس ــی و‬ ‫یس ــت و نظ ــر ب ــه اش ــترا کات‬ ‫فرهنگ ــی ب ــا پرتغ ــال مناس ــبات خوب ‬ ‫فرهنگ ــی دو کش ــور‪ ،‬تولی ــد مش ــترک کاری ش ــدنی و قابل تام ــل‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریــم امســال بتوانیــم حداقــل فراینــد تولیــد یــک فیلــم‬ ‫مش ــترک ب ــا کش ــور پرتغ ــال را اغ ــاز کنی ــم‪ .‬س ــید مه ــدی ج ــوادی‬ ‫همچنی ــن بااش ــاره به ادبی ــات غن ــی و گنجین هه ــای ادب ــی پرتغ ــال‬ ‫و نویســندگان شــاخص ایــن کشــور نظیــر «انتونیــو لوبــو انتونــش»‬ ‫و «ژوزه س ــاراما گو» اف ــزود؛ یک ــی از برنامه ه ــای هم ــکاری فاراب ــی‬ ‫ب ــا پرتغ ــال برگ ــزاری کارگاه فیلم نامه نویس ــی مش ــترک اس ــت ک ــه‬ ‫می توان ــد پای ــه تولی ــدات مش ــترک را فراه ــم اورد‪ ،‬کارگاه ــی ک ــه در‬ ‫ان درب ــاره موضوع ــات فرهنگ ــی و س ــوژه های مش ــترک س ــینمایی‬ ‫بح ــث و گفت وگ ــو ش ــود و منج ــر ب ــه تولی ــد فیلم نامه های ــی برام ــده‬ ‫از اش ــترا کات م ــردم ای ــران و پرتغ ــال باش ــد‪ .‬ج ــوادی بااش ــاره به‬ ‫عالقــه اقــای ســفیر بــه موضوعــات فرهنگــی و ســینما و همچنیــن‬ ‫ش ــناخت خ ــوب همس ــر وی و مدی ــر فرهنگ ــی س ــفارت پرتغ ــال از‬ ‫س ــینمای ای ــران‪ ،‬گف ــت؛ ای ــن عالقه من ــدی فرص ــت خوب ــی را ب ــرای‬ ‫توس ــعه رواب ــط فرهنگ ــی ایج ــاد می کن ــد و در بنی ــاد س ــینمایی‬ ‫فاراب ــی ام ــاده هرن ــوع هم ــکاری درزمین ــه س ــینما ب ــا کش ــور پرتغ ــال‬ ‫هســتیم و امیــدوارم شــاهد اتفاقــات خــوب و موثــری دراین زمینــه‬ ‫باش ــیم‪ .‬ج ــوادی همچنی ــن از س ــفیر پرتغ ــال و اعض ــای ایـــن‬ ‫س ــفارتخانه ب ــرای حض ــور در جش ــنواره های فیل ــم فج ــر و فیل ــم‬ ‫کودک ونوج ــوان دع ــوت به عم ــل اورد‪ .‬کارل ــوس کوش ــتانهوس نی ــز‬ ‫گفــت؛ خیلــی دوســت داریــم بیــن ســینمای ایــران و پرتغــال رابطــه‬ ‫دوجانب ــه برق ــرار ش ــود‪ .‬ب ــرای م ــا ج ــز مناس ــبات سیاس ــی‪ ،‬فرهن ــگ‬ ‫یت ــوان رابط ــه خ ــوب‬ ‫بس ــیار اهمی ــت دارد و ب ــدون فرهن ــگ نم ‬ ‫و محکم ــی ب ــا کش ــورها داش ــته باش ــیم‪ .‬س ــفیر پرتغ ــال درادام ــه‬ ‫گفــت؛ در بخــش فرهنــگ‪ ،‬انتشــارات برایمــان بســیارمهم اســت امــا‬ ‫متاس ــفانه نویس ــندگانی در دوره معاص ــر داری ــم ک ــه کتاب هایش ــان‬ ‫منتشــر نشــده اســت تــا بعــد از مرگشــان کــه یکــی از شــاعران پرتغــال‬ ‫عالق ــه بس ــیاری ب ــه خی ــام دارد و کتاب ــی نی ــز ب هص ــورت رباعی ــات‬ ‫خیــام منتشــر کــرده اســت‪ .‬ســفیر پرتغــال افــزود؛ بــرای مــا برگــزاری‬ ‫فس ــتیوال فیل ــم پرتغ ــال در ای ــران بس ــیارمهم اس ــت ام ــا تا کن ــون‬ ‫ای ــن اتف ــاق نیفت ــاده و امیدواری ــم امس ــال دراین زمین ــه ب ــا ای ــران‬ ‫هم ــکاری داش ــته باش ــیم‪ .‬در پای ــان ای ــن دی ــدار‪ ،‬س ــفیر پرتغ ــال‬ ‫نس ــخه ای از اخری ــن کت ــب منتشرش ــده در پرتغ ــال ک ــه مرتبـــط‬ ‫یش ــده س ــینمای‬ ‫ب ــا رباعی ــات خی ــام ب ــود و یک ــی از اث ــار بازساز ‬ ‫کالس ــیک پرتغ ــال را ب ــه مدیرعام ــل فاراب ــی هدی ــه ک ــرد‪ .‬طبـــق‬ ‫توافــق صورت گرفتــه مقــرر شــد کــه فعالیــت ســینمایی درخصــوص‬ ‫یه ــای‬ ‫برگ ــزاری هفت هه ــای فیل ــم‪ ،‬کارگا هه ــای مش ــترک و همکار ‬ ‫مس ــازی تولی ــدات مش ــترک ب ــا مش ــارکت‬ ‫بی ــن جش ــنواره ای و فراه ‬ ‫فاراب ــی و نهاده ــای تخصص ــی س ــینمایی پرتغ ــال برنامه ری ــزی و‬ ‫اج ــرا ش ــود‪.‬‬ ‫در چندسال گذشــته‪ ،‬متــاورس شــهرت زیــادی یافتــه اســت و معمــاران‬ ‫را بران داش ــت ت ــا پیامده ــای ان را ب ــرای رابط ــه م ــا ب ــا محی ــط فیزیک ــی‬ ‫و اینک ــه چگون ــه معم ــاری می توان ــد ب ــه ای ــن فض ــای مج ــازی جدی ــد‬ ‫کمـــک کنـــد‪ ،‬درنظـــر بگیرنـــد‪ .‬به گـــزارش هنرانالیـــن؛ معمـــاری در‬ ‫مت ــاورس این روزه ــا دیگ ــر موضوع ــی حاش ــیه ای نیس ــت؛ زی ــرا توس ــط‬ ‫ش ــرکت های معتب ــر پذیرفت ــه ش ــده اس ــت‪ .‬پاتری ــک ش ــوماخر؛ معم ــار‬ ‫شه ــا و‬ ‫المانـــی‪ ،‬می گویـــد‪« :‬متـــاورس جایی ســـت کـــه بســـیاری کن ‬ ‫یه ــای معم ــاری در این ــده در ان رخ می ده ــد»‪ .‬مت ــاورس ب ــدون‬ ‫نواور ‬ ‫محدودیت های ــی مانن ــد فیزی ــک‪ ،‬خ ــواص م ــواد و هزینه ه ــای س ــاخت‪،‬‬ ‫قلمـــرو جدیـــدی از معمـــاری را بیـــان می کنـــد‪ .‬درادامـــه بـــه برخ ــی از‬ ‫روش هـــای مختلـــف تعامـــل معمـــاری بـــا این حـــوزه درحال گس ــترش‬ ‫محیط هـــای دیجیتـــال می پردازیـــم‪.‬‬ ‫برخ ــاف معم ــاری کاغ ــذی ق ــرن ‪ ،۲۰‬معم ــاری مت ــاورس اه ــداف تج ــاری‬ ‫را دنبـــال می کنـــد و همچنـــان برپایـــه رابطـــه مشـــتری‪-‬معمار اس ــتوار‬ ‫اس ــت‪ .‬هرچن ــد عجی ــب به نظ ــر می رس ــد ک ــه مبال ــغ هنگفت ــی در زمی ــن‬ ‫دیجیت ــال س ــرمایه گذاری می ش ــود ام ــا پیش بین ــی می ش ــود ک ــه ب ــه ی ــک‬ ‫صنع ــت تریلی ــون دالری تبدی ــل خواه ــد ش ــد؛ البت ــه ع ــده زی ــادی ب ــرای‬ ‫تبدیل شــدن بــه بخشـی ازان عجلــه دارنــد و طراحــی محیط هــای مجــازی‬ ‫ان هــا در کانــون توجــه قــرار می گیــرد همان طورکــه بــا فرصت هــای تجــاری‬ ‫جدی ــد مانن ــد معم ــاران دس ــنترالند (‪ )Decentraland‬نش ــان داده ش ــده‪.‬‬ ‫اس ــتودیوی طراح ــی و معم ــاری سـ ـه بعدی تازه ساخته ش ــده ب ــه کارب ــران‬ ‫دنی ــای مج ــازی بال کچی ــن دس ــنترالند کم ــک می کن ــد دارای ــی خ ــود را در‬ ‫نپ ــروژه درحقیق ــت ی ــک دنی ــای مج ــازی را‬ ‫مت ــاورس توس ــعه دهن ــد‪ .‬ای ‬ ‫خل ــق ک ــرده ک ــه اف ــراد در بس ــتر ان نس ــبت ب ــه س ــاخت خان ــه‪ ،‬ایج ــاد دفت ــر‬ ‫مجــازی‪ ،‬خریدوفــروش مســتغالت و ‪ ...‬مشــغول شــوند‪ .‬افزون برایــن مــوارد‬ ‫این پــروژه اقتصــاد توکنــی بســیار منحصربه فــردی دارد کــه اجــازه می دهــد‬ ‫نب ــازار‬ ‫تـــا کاربـــران از شـــیوه های مختلفـــی کســـب درامد کننـــد‪ .‬درای ‬ ‫مجـــازی امـــا ک و مســـتغالت‪ ،‬معمـــاران و طراحـــان ســـه بعدی به نظ ــر‬ ‫می رس ــد در ی ــک می ــدان ب ــازی هس ــتند ام ــا هم ــه ب ــا ای ــن نظ ــر مواف ــق‬ ‫نیس ــتند‪ .‬ش ــوماخر در مصاحب ــه اخی ــر خ ــود اس ــتدالل می کن ــد طراح ــی‬ ‫مت ــاورس در ح ــوزه معم ــاری و رش ــته های طراح ــی به ش ــکل گس ــترده تری‬ ‫یک ــه در تئ ــوری‪ ،‬مت ــاورس بای ــد زمی ــن ب ــازی‬ ‫ش ــکل خواه ــد گرف ــت‪ .‬درحال ‬ ‫یکس ــان باش ــد ک ــه در ان هرک ــس جه ــان خ ــود را ایج ــاد کن ــد‪ .‬در واقعی ــت‪،‬‬ ‫شـــرکت ها به دنبـــال این هســـتندکه کاربـــران را بـــه بخشـــی از متـــاورس‬ ‫خ ــود بیاورن ــد ت ــا پ ــول و دان ــش را ب ــرای دس ــتیابی ب ــه ان س ــرمایه گذاری‬ ‫نه ــا ش ــروع ب ــه راه ان ــدازی ش ــرکت های معم ــاری ب ــرای‬ ‫کنن ــد؛ بنابرای ــن‪ ،‬ا ‬ ‫ً‬ ‫پروژه هـــای متـــاورس کرده انـــد و نام هـــای بـــزرگ فـــورا بـــه ایـــن ابت ــکار‬ ‫یه ــای‬ ‫عالقـــه نشـــان دادنـــد‪ .‬چندین ســـال اســـت کـــه موزه هـــا و گالر ‬ ‫هنـــر دیجیتـــال در قالـــب تورهـــای مجـــازی در موسســـات مهـــم وج ــود‬ ‫داش ــته اند‪ ،‬ام ــا این رون ــد تنه ــا ب ــا همه گی ــری و محبوبی ــت فزاین ــده ‪NFT‬‬ ‫تشــدید شــده اســت‪ .‬خانــه حــراج ســاتبیز‪ ،‬کپــی دیجیتالــی از دفتــر مرکــزی‬ ‫خـــود در لنـــدن در دســـنترالند ســـاخته و به عنـــوان یـــک گالـــری هن ــری‬ ‫مجـــازی عمـــل می کنـــد‪ .‬معمـــاران نیـــز به این شـــکل جدیـــد از نمای ــش‬ ‫هن ــر پایبن ــد بوده ان ــد‪ .‬ب ــرای ارت ب ــه ازل میام ــی‪ ،‬معم ــاران زاه ــا حدی ــد‬ ‫ی ــک گال ــری هن ــری مج ــازی باعن ــوان ‪ NFTism‬ایج ــاد کردن ــد ک ــه معم ــاری‬ ‫و تعام ــل اجتماع ــی را در مت ــاورس بررس ــی می کن ــد‪ .‬ای ــن گال ــری مج ــازی‬ ‫براســـاس فناوری هـــای ‪( MMO‬بـــازی انالیـــن چندنفـــره) طر ح های ــی‬ ‫را ارائـــه می کنـــد کـــه توســـط ‪ ZHA‬ایجـــاد شـــده اند کـــه بـــر تجربـــه کارب ــر‬ ‫قه ــای جلس ــات مج ــازی از زم ــان از زم ــان‬ ‫تمرک ــز دارن ــد‪ .‬اس ــتفاده از اتا ‬ ‫اپیدمـــی کوویـــد‪ ۱۹-‬به شـــدت ســـرعت گرفتـــه و درعین حـــال امکان ــات‬ ‫فضاهـــای کاری مجـــازی جدیـــد نه تنهـــا شـــرکت های نرم افـــزاری بلک ــه‬ ‫ش ــرکت های معم ــاری را ب هخ ــود ج ــذب ک ــرده اس ــت‪ .‬س ــال گذش ــته گ ــروه‬ ‫معمــاری «بیارکــه انگلــس» و ‪ UNStudio‬بــا اســتودیو ‪ Squint/Opera‬بــرای‬ ‫توس ــعه ‪ ،SpaceForm‬ی ــک پلتف ــرم مج ــازی مبتنی ب ــر اب ــر ک ــه فراینده ــای‬ ‫طراحــی‪ ،‬بررســی و همــکاری را بــرای معمــاران و توســعه دهندگان تســهیل‬ ‫می کن ــد‪ ،‬هم ــکاری کردن ــد‪ .‬نمون ــه اولی ــه ک ــه محیط ه ــای ســه بعدی را ب ــا‬ ‫دامن ــه ارتباط ــات از راه دور شبی هس ــازی می ک ــرد‪ ،‬در س ــال ‪ ۲۰۱۸‬توس ــعه‬ ‫ً‬ ‫یاف ــت و متعاقب ــا براس ــاس بازخ ــورد معم ــاران و طراح ــان تکمی ــل ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬بیارک ــه انگل ــس از قابلی ــت جدیدتری ــن نمون ــه اولی ــه ‪SpaceForm‬‬ ‫را به عن ــوان محیط ــی خ ــاق ک ــه ام ــکان تالق ــی ان ــی واقعیت ه ــای واقع ــی‬ ‫و خیالـــی را فراهـــم می کنـــد‪ ،‬اســـتفاده می کنـــد‪ .‬معمـــاران درحال حاض ــر‬ ‫به منظ ــور طراح ــی نقشـ ـه های اصل ــی و فضاه ــای معم ــاری در مت ــاورس‬ ‫باع ــث ایج ــاد ی ــک ح ــوزه تخصص ــی دراین حرف ــه ش ــده اند‪ .‬ب ــه گریمش ــاو‬ ‫ماموری ــت داده ش ــد ت ــا پ ــروژه ای را در مت ــاورس ب ــرای پلتف ــرم ‪pax.world‬‬ ‫طراح ــی کن ــد‪ .‬ای ــن پلتف ــرم ب ــه کاربران ــی ک ــه یک قطع ــه زمی ــن در مت ــاورس‬ ‫خریـــداری می کننـــد‪ ،‬امـــکان ایجـــاد زیربنـــای خـــود و اســـتفاده از ان‬ ‫به عن ــوان ی ــک دفت ــر مرک ــزی مج ــازی‪ ،‬فض ــای اموزش ــی ی ــا م ــکان تفریح ــی‬ ‫را ارائ ــه می ده ــد‪ .‬گریمش ــاو ق ــرار اس ــت چه ــار م ــکان اول ای ــن پلتف ــرم را‬ ‫یش ــود‪ ،‬براس ــاس طراح ــی کاروانس ــراها قدیم ــی‬ ‫ک ــه «متاس ــرا» نامی ــده م ‬ ‫بس ــازد‪ .‬معم ــاران زاه ــا حدی ــد از ژانوی ــه ‪ ۲۰۲۲‬درحال برنامه ری ــزی ب ــرای‬ ‫ســاخت یــک شــهر متــاورس بــرای کشــور لیبرلنــد هســتند‪ .‬پــروژه متــاورس‬ ‫لیبرلن ــد هم ــکاری مش ــترکی می ــان پلتف ــرم مت ــاورس‪ ،‬کش ــور لیبرلن ــد‪ ،‬گ ــروه‬ ‫معمـــاری زاهـــا حدیـــد و ‪ ArchAgenda‬بـــا شـــعار «دنیـــای شـــما فرات ــر از‬ ‫واقعی ــت» اس ــت‪ .‬ای ــن دفت ــر از دان ــش و تجرب ــه خ ــود در طراح ــی فض ــا‪،‬‬ ‫مســیریابی و کادربنــدی فضاهــای اجتماعــی بــرای ایجــاد توســعه مجازیــو‬ ‫اس ــت اس ــتفاده ک ــرده اس ــت‪ .‬ازانجایی ک ــه ش ــرکت ها موظف ان ــد فض ــای‬ ‫فیزیکـــی نیـــز داشـــته باشـــند‪ ،‬شـــرکت به شـــدت بـــه هم افزایـــی محی ــط‬ ‫مج ــازی و فیزیک ــی اعتق ــاد دارد و درنتیج ــه ای ــن معم ــاران هس ــتند ک ــه‬ ‫بایـــد ایـــن ســـایت ها را طراحـــی کننـــد نـــه طراحـــان گرافیـــک‪ .‬متـــاورس‬ ‫همچن ــان ب هش ــدت موردبح ــث اس ــت‪ ،‬زی ــرا برخ ــی ان را این ــده معم ــاری‬ ‫و برخی دیگ ــر ان را پدی ــده ای می دانن ــد ک ــه در ان بیش ــتر تعام ــات پول ــی‬ ‫صـــورت می گیـــرد‪ .‬اینکـــه ایـــا متـــاورس جریـــان درامـــد جدیـــدی را ب ــرای‬ ‫معم ــاران ایج ــاد می کن ــد ی ــا فق ــط ی ــک تغیی ــر پارادای ــم دراین حرف ــه اس ــت‬ ‫را زم ــان مش ــخص می کن ــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!