روزنامه سایه شماره 2484 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2484

روزنامه سایه شماره 2484

روزنامه سایه شماره 2484

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫حضور امریکا و ناتو در افغانستان‬ ‫جز خرابی و کشتار‪ ،‬دستاوردی نداشت‬ ‫اولین حضور هاکی روی یخ در المپیک‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1920‬؛ «ها کـی روی یـخ» بـرای اولین بـار وارد بازی هـای‬ ‫المپیـک شـد‪ .‬ایـن اتفاق در رقابت هـای انتورپ (بلژیـک) روی داد و در اولین فینال‬ ‫پیروزی کانادا برابر سـوئد‬ ‫ان‪ ،‬فرانک فردریکسـون توانسـت با کسـب ‪ 7‬امتیاز‪ ،‬باعث‬ ‫ِ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یسـت کـه روی یـخ انجـام م ‬ ‫شـود‪« .‬ها کـی» یـک بـازی تیم ‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬حضـور امریـکا و ناتـو در افغانسـتان‪ ،‬جـز‬ ‫خرابـی و کشـتار‪ ،‬دسـتاوردی نداشـته و بـرای ایـن کشـور و منطقـه‬ ‫تسـاز نبـوده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫امنی ‬ ‫رئیسـی در مراسـم دریافـت اسـتوارنامه «پتریـس وایـواراس» سـفیر‬ ‫ا کردیتـه جمهـوری لتونـی با بیان اینکـه دو کشـور همـواره روابـط‬ ‫دوجانبه و همکاری های بین المللی مطلوبی با یکدیگر داشته اند‬ ‫و مزیـت جغرافیایـی ایـران می توانـد تجـارت بیـن مناطـق اسـیایی‬ ‫و اروپایـی را پررونـق و کم هزینـه کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز در عرصـه‬ ‫بین المللی‪ ،‬با مشـکالت جدی و ظلم و تعدی به کشـورهایی نظیر‬ ‫افغانسـتان و فلسـطین مواجـه هسـتیم»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 24 1401‬رمضان ‪ 26 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2484‬تومان‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تنفسطوالنیبه نفعمذاکراتنیست‬ ‫ِ‬ ‫اینترنت هم‬ ‫«گران» شد‬ ‫ً‬ ‫واقعـــا نمی دانـــم پـــاره ای از مســـئولین کشـــور مـــا ک ــه در‬ ‫ک وش ــبهه ای‬ ‫چش ‬ ‫وف ــاداری ب ــه کش ــور و نظ ــام‪ ،‬ج ــای هیــ ‬ ‫باق ــی نگذاش ــته اند‪ ،‬ب ــه اینترن ــت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫�پژمان جمشیدی؛‬ ‫یرخاکی کشف شده در مستط�یل سبز‬ ‫ز�‬ ‫ِ‬ ‫معیـار «شـهرت» بسـنجیم؛ بی شـک گاهـی ایـن اتفاق زمانـی حاصل‬ ‫ا گـر موفقیـت را بـا‬ ‫ِ‬ ‫می شـود کـه تغییـر مسـیر داده ایـم‪ .‬گاهـی معـروف و به تبـع ان موفـق نمی شـویم‪ ،‬تنهـا‬ ‫شاید به این علت که در مسیر مناسبی حرکت نمی کنیم‪ .‬گاهی نیز باید صبر و حوصله‬ ‫به خـرج داد تـا چشـم انداز موردنظـر هویـدا شـود‪ .‬البته ایـن را نمی توان نسـخه ای برای‬ ‫همـه ادم هـا درنظـر گرفـت؛ کمااینکـه هـر ادمی در مسـیر زندگی و حرفه خود‪ ،‬با شـرایط‬ ‫و انتخاب هـا و محرومیت هـا و امتیازاتـی مواجـه اسـت کـه مختـص خـود اوسـت و‬ ‫نمی توانـد چیزهایـی را تغییـر دهد‪ .‬بااین همه نباید از عامل «شـانس» نیز غافل ماند‪.‬‬ ‫پژمـان جمشـیدی را بایـد یکـی از افـرادی دانسـت‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ بینی ‪ Reuters‬از تحوالت فرانسه پس از انتخابات‬ ‫پیش ِ‬ ‫مکرون در الیزه‬ ‫ماندگار شد‬ ‫شـهاب الدین عزیـزی خـادم؛ رئیـس معـزول فدراسـیون فوتبـال‪ ،‬در نشسـت‬ ‫کمیتـه اخلاق حاضـر نشـد تـا در بـاره و اتهامـات وارده پاسـخگوی ابهامـات‬ ‫موجـود باشـد‪.‬‬ ‫پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه‬ ‫در نخستین ماه سال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش اعالم کرد؛‬ ‫ترمیم زیرساخت اموزشی‬ ‫در ‪ ۱۶‬استان مرزی‬ ‫‪2‬‬ ‫رایگان‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫فرصت زیادی‬ ‫برای خدمت رسانی به شهروندان نداریم‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل راهداری استان خبر داد؛‬ ‫سرقت‪ ۱۰‬میلیاردتومان‬ ‫تجهیزات جاده ای کرمانشاه‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫‪7‬‬ ‫شهالناظریان؛‬ ‫صدای خاطره انگیز دوبله‬ ‫خاموش شد‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2484‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫‪Daily Mail‬‬ ‫انفجار در تاسیسات نفتی روسیه‬ ‫رس ــانه ها از وق ــوع دو انفج ــار‬ ‫ب ــزرگ در دو م ــکان نظام ــی‬ ‫در روس ــیه ک ــه مورداس ــتفاده‬ ‫ارت ــش ای ــن کش ــور ب ــرای اج ــرای‬ ‫حم ــات در اوکرای ــن ق ــرار‬ ‫دارن ــد‪ ،‬خب ــر دادن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایس ــنا؛ دو انفج ــار ب ــزرگ یک ــی در مح ــل ی ــک انب ــار‬ ‫س ــوخت مه ــم ب ــرای حم ــات روس ــیه در دونب ــاس و‬ ‫دیگ ــری در ی ــک تاسیس ــات موش ــکی ارت ــش روس ــیه‬ ‫دراث ــر حملـ ـه ای احتمال ــی از جان ــب اوکرای ــن به وق ــوع‬ ‫پیوس ــته اند‪ .‬بریانس ــک روس ــیه ک ــه در نزدیک ــی م ــرز‬ ‫اوکرای ــن و ب ــاروس واق ــع ش ــده‪ ،‬ابت ــدا ش ــاهد وق ــوع ی ــک‬ ‫شس ــوزی بع ــد از وق ــوع یکس ــری انفجاره ــای ب ــزرگ در‬ ‫ات ‬ ‫مح ــل ی ــک تاسیس ــات انب ــار نف ــت دراث ــر حملـ ـه ای ک ــه‬ ‫اوکرای ــن مظن ــون ب ــه انجام ــش اس ــت ‪ ،‬ب ــود‪ .‬ازس ــوی دیگر‬ ‫شه ــای تائید نش ــده ای درب ــاره وق ــوع ی ــک انفج ــار‬ ‫گزار ‬ ‫دوم در مح ــل ی ــک پای ــگاه نظام ــی دراین منطق ــه ک ــه‬ ‫مح ــل قرارگی ــری واح ــد نظام ــی مرب ــوط ب ــه زرادخان ــه‬ ‫‪ ۱۲۰‬اداره توپخان ــه و را ک ــت ارت ــش روس ــیه ب ــوده‪ ،‬منتش ــر‬ ‫ش ــده اند‪ .‬ی ــک رس ــانه روس گ ــزارش ک ــرد مخ ــازن نف ــت‬ ‫واق ــع در تاسیس ــات اتش گرفت ــه درح ــدود س ــاعت ‪2‬‬ ‫شســوزی بــزرگ‬ ‫بامــداد به وقــت محلــی اتــش گرفتنــد‪ .‬ات ‬ ‫در مح ــل ای ــن انب ــار نف ــت موس ــوم ب ــه انب ــار نف ــت دروژب ــا‬ ‫نش ــهر قابل مش ــاهده‬ ‫در بریانس ــک از تمام ــی نق ــاط ای ‬ ‫ً‬ ‫ب ــود‪ .‬گ ــزارش ش ــده ای ــن انب ــار نف ــت احتم ــاال اهمی ــت‬ ‫زی ــادی ب ــرای تامی ــن ت ــدارکات س ــربازان روس ــی در رون ــد‬ ‫تش ــدید حمالتش ــان ب ــرای دراختیارگرفت ــن کنت ــرل ش ــهر‬ ‫مم ــرز‬ ‫دونب ــاس داش ــت‪ .‬منطق ــه بریانس ــک روس ــیه ه ‬ ‫ب ــا اوکرای ــن ب ــوده و ‪ ۲۴۰‬مای ــل از مس ــکو فاصل ــه دارد‪.‬‬ ‫س ــا کنان مناط ــق نزدی ــک ب ــه ای ــن انب ــار نفت ــی ک ــه دچ ــار‬ ‫شس ــوزی ش ــد‪ ،‬از خانه هایش ــان تخلی ــه ش ــده اند‪.‬‬ ‫ات ‬ ‫شس ــوزی ها را رص ــد‬ ‫ماهوار هه ــای ناس ــا نی ــز ک ــه ات ‬ ‫شس ــوزی را در مختص ــات مرب ــوط‬ ‫می کردن ــد‪ ،‬وق ــوع ات ‬ ‫ب ــه ی ــک تاسیس ــات نف ــت ش ــرکت روس نف ــت واق ــع‬ ‫در ‪ ۷۰‬مایل ــی ش ــمال م ــرز اوکرای ــن تش ــخیص دادن ــد‪.‬‬ ‫خبرگ ــزاری اوکراین ــی یونی ــان به نق ـل از انت ــون گراش ــچنکو‪،‬‬ ‫یکــه‬ ‫مشــاور وزارت امــور داخلــی اوکرایــن نوشــت کــه افراد ‬ ‫در نزدیک ــی انب ــار اتش گرفت ــه‪ ،‬زندگ ــی می کردن ــد انج ــا‬ ‫شس ــوزی تائید نش ــده نی ــز در‬ ‫را تخلی ــه کردن ــد‪ .‬ی ــک ات ‬ ‫نش ــهر گ ــزارش ش ــد‪.‬‬ ‫مح ــل ی ــک س ــایت نظام ــی درای ‬ ‫وزارت وضعی ــت اضط ــراری روس ــیه ابت ــدا جزئی ــات یـ ـک ‬ ‫شس ــوزی را در بخش ــی از تاسیس ــات نظام ــی واق ــع‬ ‫ات ‬ ‫نش ــهر منتش ــر و س ــپس‬ ‫در خیاب ــان مسکوفس ــکی ای ‬ ‫ان را ح ــذف ک ــرد؛ ام ــا ی ــک کان ــال تلگرام ــی تحت عن ــوان‬ ‫شس ــوزی دوم‬ ‫‪ Voenny Osvedomitel‬گ ــزارش داد ک ــه ات ‬ ‫ً‬ ‫احتم ــاال در مح ــل زرادخان ــه ‪ ۱۲۰‬اداره اصل ــی موش ــک و‬ ‫توپخان ــه اس ــت‪ .‬خبرگ ــزاری ایتارت ــاس گزارش ــی درب ــاره‬ ‫شســوزی در محــل مخــازن ذخیــره نفــت در بریانســک‬ ‫ات ‬ ‫منتش ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫فیروزهمظفری‬ ‫حقتحصیل!‬ ‫تلنگر‬ ‫اینترنت هم «گران» شد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫تحوالت فرانسه پس از انتخابات‬ ‫انتخاب ــات ریاسـ ـت جمهوری‬ ‫فرانس ــه درحال ــی ب ــا پی ــروزی‬ ‫مج ــدد امانوئ ــل مک ــرون پای ــان‬ ‫یاف ــت ک ــه تح ــوالت دیگ ــری پ ــس‬ ‫از ایــن انتخابــات‪ ،‬اینــده سیاســی‬ ‫ایــن کشــور را شــکل خواهــد داد‪.‬‬ ‫نب ــار‬ ‫ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ م ــردم فرانس ــه ب ــرای یازدهمی ‬ ‫در جمه ــوری پنج ــم ب ــرای انتخ ــاب رئیس جمه ــوری‬ ‫قه ــای رای‬ ‫کشورش ــان در دور دوم ب هپ ــای صندو ‬ ‫رفتن ــد‪ .‬امانوئ ــل مک ــرون ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۱۷‬نی ــز مقاب ــل‬ ‫ماری ــن لوپ ــن در دور دوم انتخاب ــات ق ــرار گرفت ــه ب ــود‬ ‫نب ــار نی ــز پی ــروزی گذش ــته را تک ــرار ک ــرد ام ــا ب ــا رای‬ ‫ای ‬ ‫مواف ــق کمت ــر و ارای مخال ــف بیشترازگذش ــته‪ .‬رویاروی ــی‬ ‫دو رقی ــب ب ــا ‪ ۵۸.۵۵‬درص ــد رای مک ــرون در براب ــر ‪۴۱.۴۵‬‬ ‫لوپ ــن پای ــان یاف ــت‪ .‬هرچن ــد به این ترتی ــب مک ــرون اولی ــن‬ ‫یس ــت ک ــه پ ــس از ژا ک ش ــیرا ک دو‬ ‫رئیس جمهور ‬ ‫دوره رئیس جمه ــوری فرانس ــه ش ــده اس ــت ام ــا پی ــروزی‬ ‫او تحت الش ــعاع دو ع ــدد ب ــزرگ و مه ــم ق ــرار گرف ــت؛‬ ‫نبــودن نــرخ مشــارکت‪ .‬ا کنــون‬ ‫افزایــش ارای رقیــب و پائی ‬ ‫م ــردم فرانس ــه بای ــد منتظ ــر تح ــوالت ات ــی ای ــن کش ــور‬ ‫پ ــس از انتخاب ــات ریاسـ ـت جمهوری باش ــند‪ .‬یک ــی از‬ ‫نگ ــذاری خواه ــد ب ــود ک ــه‬ ‫ای ــن تح ــوالت انتخاب ــات قانو ‬ ‫مش ــخص خواه ــد ش ــد ک ــه ای ــا مک ــرون حمای ــت ا کثری ــت‬ ‫پارلم ــان را ب ــرای پیش ــبرد سیاسـ ـت هایش دراختی ــار‬ ‫خواه ــد داش ــت ی ــا خی ــر‪ .‬ق ــرار اس ــت دادگاه قان ــون‬ ‫اساســی فرانســه ب هطــور رســمی نتیجــه نهایــی انتخابــات‬ ‫را بی ــن ‪ ۲۷‬ت ــا ‪ ۲۸‬اوری ــل اع ــام کن ــد‪ .‬در این بحبوح ــه‪،‬‬ ‫نخسـ ـت وزیر فرانس ــه می توان ــد اس ــتعفای خ ــود را ارائ ــه‬ ‫کن ــد‪ .‬ا گ ــر مک ــرون بپذی ــرد‪ ،‬وی می توان ــد نخسـ ـت وزیر‬ ‫جدی ــد را ب ــرای تش ــکیل ی ــک دول ــت موق ــت ت ــا زم ــان‬ ‫انتخاب ــات پارلمان ــی م ــاه ژوئ ــن تعیی ــن کن ــد‪ .‬مراس ــم‬ ‫س ــوگند ریاس ـت جمهوری نی ــز ق ــرار اس ــت پی ــش از پای ــان‬ ‫دوره کنون ــی ریاسـ ـت جمهوری مک ــرون در ‪ ۱۴‬م ــه برگ ــزار‬ ‫ش ــود‪ .‬رئیس جمه ــوری فرانس ــه اع ــام ک ــرده اس ــت ک ــه‬ ‫اولی ــن س ــفر خارجــی اش پ ــس از پی ــروزی در انتخاب ــات‪،‬‬ ‫الم ــان و دی ــدار ب ــا صدراعظ ــم ای ــن کش ــور خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫ممک ــن اس ــت س ــفر مک ــرون ب ــه الم ــان ظ ــرف روزه ــای‬ ‫این ــده انج ــام ش ــود‪ .‬رئیس جمه ــوری فرانس ــه همچنی ــن‬ ‫ق ــرار اس ــت دی ــدگاه خ ــود را درم ــورد این ــده اروپ ــا ط ــی‬ ‫س ــخنرانی در اجالس ــی اوای ــل م ــاه م ــی در استراس ــبورگ‬ ‫اعــام کنــد‪ .‬نامزدهــای انتخابــات پارلمانــی فرانســه نیــز از‬ ‫‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۰‬مــی (‪ ۲۶‬الــی ‪ ۳۰‬اردیبهشــت) بــرای کســب ‪۵۷۷‬‬ ‫تن ــام می کنن ــد‪ .‬پ ــس از انتخاب ــات‬ ‫کرس ــی پارلم ــان ثب ‬ ‫پارلمان ــی‪ ،‬به طورس ــنتی رئیس جمه ــوری از حزب ــی ک ــه‬ ‫بیش ــترین ارا را در انتخاب ــات کس ــب کن ــد‪ ،‬نخسـ ـت وزیر‬ ‫جدی ــدی را تعیی ــن می کن ــد ت ــا دول ــت جدی ــد را تش ــکیل‬ ‫ده ــد‪ .‬در انتخاب ــات قبل ــی ح ــزب مک ــرون ا کثری ــت را‬ ‫به دســت اورد امــا ا گــر نتیجــه انتخابــات بعــدی متفــاوت‬ ‫باش ــد‪ ،‬رئیس جمه ــوری فرانس ــه گزین هه ــای کم ــی ب ــرای‬ ‫معرف ــی نخسـ ـت وزیر جدی ــد خواه ــد داش ــت و ش ــاید‬ ‫مجب ــور ب ــه معرف ــی ف ــردی از ح ــزب دیگ ــری ش ــود‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تنفس طوالنی به نفع مذا کرات نیست‬ ‫ِ‬ ‫یشــدن‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت؛ ایران و اتحادیه اروپا دراین امر مشــترک اند که طوالن ‬ ‫تنفــس به نفــع گفت وگوهــا نیســت و مناســب اســت هرچه زودتــر ایــن تنفــس بــا دیــداری حضــوری‬ ‫تــازه شــود و ایــن‪ ،‬در دســتورکار اســت‪ .‬ب هگــزارش وزارت امــور خارجــه؛ ســعید خطی ـب زاده در‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه درپاسخ ب هس ــوالی درم ــورد‬ ‫ته ــای مذا کره کنن ــده ب ــه مذا ک ــرات‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛‬ ‫بازگش ــت هیئ ‬ ‫در گفت وگوه ــا انچ ــه مرب ــوط ب ــه ای ــران‪ ،‬اتحادی ــه اروپ ــا‪ ،‬روس ــیه و‬ ‫چی ــن ب ــوده تم ــام ش ــده اس ــت‪ .‬هماهنگ کنن ــده گفت وگوه ــا‪،‬‬ ‫انچــه را کــه باقــی مانــده بیــن ایــران و ایــاالت متحــده را ازطریــق‬ ‫شب ــردن اس ــت‪ .‬البت ــه هردوط ــرف ای ــران و‬ ‫خ ــود در ح ــال پی ‬ ‫اتحادی ــه اروپ ــا یعن ــی اق ــای امیرعبداللهی ــان و اق ــای ب ــورل‪،‬‬ ‫یش ــدن تنف ــس به نف ــع‬ ‫دراین ام ــر مش ــترک بودن ــد ک ــه طوالن ‬ ‫گفت وگوهــا نیســت و مناســب اســت هرچه زودتــر ایــن تنفــس بــا‬ ‫ی ــک دی ــدار حض ــوری ت ــازه ش ــود‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛ هن ــوز‬ ‫تصمیمــی درخصوص اینکــه ایــن دیــدار در کجــا انجــام شــود و در‬ ‫چــه ســطحی باشــد گرفتــه نشــده ولــی در دســتورکار اســت انچــه‬ ‫یک ــه تنف ــس برق ــرار ش ــده‬ ‫مه ــم اس ــت اینک ــه گفت وگوه ــا از روز ‬ ‫متوق ــف نش ــده و ادام ــه دارد‪ .‬خطیـ ـب زاده درپاسخ ب هس ــوالی‬ ‫درم ــورد دور پنج ــم گفت وگوه ــای ای ــران و عربس ــتان در بغ ــداد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد؛ دوره پنجــم گفتگوهــای ایــران و عربســتان ســعودی‬ ‫ب ــا تالش های ــی ک ــه دول ــت ع ــراق انج ــام داده ب ــود و همچنی ــن‬ ‫تمهیــدات و مســاعدت هایی کــه دولــت عمــان انجــام داد در روز‬ ‫پنجش ــنبه هفت ــه گذش ــته برگ ــزار ش ــد‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه‬ ‫دیپلماس ــی اضاف ــه ک ــرد؛ گفت وگوه ــا در چهارچوب های ــی ک ــه‬ ‫ازقب ــل پیش بین ــی ش ــده ب ــود روبه جلوس ــت‪ .‬دراین دی ــدار تم ــام‬ ‫یت ــوان‬ ‫م ــوارد ب هص ــورت ج ــدی م ــورد گفت وگوه ــا ق ــرار گرف ــت‪ .‬م ‬ ‫گف ــت ک ــه ا گ ــر ای ــن گفت وگوه ــا ب ــه س ــطح سیاس ــی درج هی ــک‬ ‫یت ــوان انتظ ــار داش ــت ب هس ــرعت ش ــاهد‬ ‫ارتق ــاء پی ــدا کن ــد م ‬ ‫پیش ــرفته ج ــدی در حوز هه ــای مختل ــف م ــورد گفت وگ ــو در‬ ‫چهارچ ــوب ای ــن مذا ک ــرات باش ــیم‪ .‬خطیـ ـب زاده بااش ــاره به‬ ‫شه ــای ایجادش ــده می ــان ای ــران و افغانس ــتان در م ــرز‬ ‫تن ‬ ‫دوغــارون‪ ،‬بیــان داشــت؛ مــرزداران غیــور مــا در مرزهــای ایــران و‬ ‫افغانس ــتان جه ــت اوض ــاع داخل ــی افغانس ــتان‪ ،‬نااش ــنایی‬ ‫احتمالــی برخــی از ماموریــن مــرزی کــه هیئت حا کمــه سرپرســتی‬ ‫افغانس ــتان در مرزه ــای ای ــران مس ــتقر ک ــرده اس ــت ب ــا‬ ‫خویش ــتن داری رفت ــار ک ــرده اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد؛ البت ــه‬ ‫این موض ــوع و تک ــرار این موض ــوع ج ــای نگران ــی دارد؛‬ ‫ضمن اینک ــه م ــرزداران م ــا دس ــتور و ماموری ــت دارن ــد ک ــه از‬ ‫هرگون ــه ت ــردد غیرقانون ــی توس ــط هرکس ــی جلوگی ــری کن ــد‪.‬‬ ‫نح ــال م ــا هم ــواره امادگ ــی داری ــم ک ــه تعالی ــم الزم را ب ــه‬ ‫درعی ‬ ‫م ــرزداران افغانس ــتان درخص ــوص شناس ــایی نق ــاط م ــرزی و‬ ‫رفت ــار حرفـ ـه ای در مرزه ــا بدهی ــم‪ .‬ای ــران دراین زمین ــه نگران ــی‬ ‫جــدی دارد و مــا ایـن را بــه هیئت حا کمــه سرپرســتی افغانســتان‬ ‫اع ــام کردی ــم‪ .‬خطیــب زاده درخص ــوص انتق ــال س ــانتریفیوژها‪،‬‬ ‫یس ــت و معاه ــده عدم اش ــاعه را‬ ‫گف ــت؛ ای ــران عض ــو ان‪ .‬پی‪ .‬ت ‬ ‫پذیرفت ــه و انتق ــال س ــانتریفیوژها بع ــد از خراب ــکاری ب ــا اع ــام و‬ ‫اطــاع اژانــس‪ ،‬بــه محــل امنــی صــورت گرفتــه اســت‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داش ــت؛ م ــا در چهارچ ــوب معاه ــده عدم اش ــاعه ای ــن اج ــازه را‬ ‫داری ــم ک ــه در چهارچ ــوب نیازه ــای خودم ــان ه ــر اقدام ــی را‬ ‫زیرنظــر اژانــس انجــام بدهیــم‪ .‬اجــازه بدهیــد نیازهــای صلح امیــز‬ ‫هس ــته ای ای ــران تعری ــف ش ــود و براس ــاس ان برنام ــه م ــا انج ــام‬ ‫یش ــده‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬وی درخص ــوص حمل ــه س ــایبری خنث ‬ ‫اخی ــر ب ــه ای ــران‪ ،‬گف ــت؛ م ــا فق ــدان ج ــدی درخص ــوص قوانی ــن‬ ‫ام ــره بین الملل ــی در ح ــوزه س ــایبری را احس ــاس می کنی ــم‪.‬‬ ‫کش ــورهای مختل ــف ازجمل ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران هم ــواره‬ ‫ت ــاش ک ــرده ک ــه دراین حوز هه ــا برخ ــی قوانی ــن و مق ــررات را ب ــه‬ ‫نش ــمول تبدی ــل کن ــد‪ .‬س ــخنگوی وزارت‬ ‫ی ــک تفاهم نام ــه جها ‬ ‫ام ــور خارج ــه اضاف ــه ک ــرد؛ متاس ــفانه روزان ــه ت ــا چنده ــزار حمل ــه‬ ‫س ــایبری ب ــه تارنماه ــا و پایگا هه ــا و موسس ــات و وزارتخان هه ــای‬ ‫مختل ــف در ای ــران ص ــورت می گی ــرد و البت ــه واقعی ــت ام ــر‬ ‫نه ــا س ــاده نیس ــت؛ کمااینک ــه ان ه اک ــه‬ ‫این اسـ ـت که ردیاب ــی ا ‬ ‫ً‬ ‫بعض ــا ای ــران را مته ــم می کنن ــد و گمانه زنی های ــی از س ــر خیال ــی‬ ‫و طراح ــی انج ــام می دهن ــد‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ م ــا این موض ــوع را‬ ‫ازطری ــق گ ــروه اق ــدام س ــریع در ای ــران پیگی ــری می کنی ــم و مرک ــز‬ ‫مل ــی فض ــای مج ــازی ه ــم این موض ــوع را در دس ــتورکار دارد‪.‬‬ ‫انچ ــه به تازگ ــی اتف ــاق افت ــاده جدای ــی از ای ــن چنده ــزار حمل ــه‬ ‫روزان ــه نیس ــت‪ .‬وی درب ــاره س ــفر مع ــاون دیپلماس ــی اقتص ــادی‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه ب ــه با ک ــو بی ــان داش ــت؛ پروژ هه ــای مش ــترک‬ ‫زی ــادی بی ــن ای ــران و جمه ــوری اذربایج ــان ط ــی چندماه اخی ــر‬ ‫تعریــف شــده ســفرها در ســطوح مختلــف انجــام شــده و دعــوت‬ ‫در س ــطح روس ــای دو کش ــور ب هص ــورت متقاب ــل انج ــام ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی گف ــت؛ ای ــران میزب ــان‬ ‫نشس ــت سـ ـه جانبه ب ــا ترکی ــه و اذربایج ــان خواه ــد ب ــود ک ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬س ــفرهای اقتص ــادی فق ــط ب ــه وزارت‬ ‫درحال پیگیر ‬ ‫یش ــود و توس ــط وزرا نی ــز پیگی ــری ش ــده‪.‬‬ ‫خارج ــه مح ــدود نم ‬ ‫خطیـ ـب زاده بابیان اینک ــه موض ــع ای ــران درخص ــوص جن ــگ‬ ‫اوکرایــن روشــن اســت مــا مخالــف جنــگ هســتیم‪ ،‬گفــت؛ جنــگ‬ ‫را را هح ــل نمی دانی ــم و فک ــر می کنی ــم ازطری ــق گفت وگ ــو و‬ ‫مس ــیرهای دیپلماتی ــک ای ــن جن ــگ بای ــد به پای ــان برس ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی باتا کیدبراینک ــه وزی ــر خارج ــه‬ ‫اوکرای ــن و مقام ــات اوکرای ــن از روز اول از موض ــع ای ــران ا گاه ــی‬ ‫داش ــتند‪ ،‬گف ــت؛ سیاس ــت ای ــران د درم ــورد جن ــگ اوکرای ــن‪،‬‬ ‫یس ــت‪ ،‬ریشـ ـه های ای ــن جن ــگ ب ــه ده هاس ــال‬ ‫سیاس ــت جامع ‬ ‫یگ ــردد‪ ،‬ریش ــه ای ــن جن ــگ توس ــط نات ــو ب ــا محوری ــت‬ ‫قب ــل برم ‬ ‫امری ــکا علی ــه روس ــیه اغ ــاز ش ــد ک ــه بای ــد ب ــه ان توج ــه ج ــدی‬ ‫داش ــت‪ .‬جن ــگ اقتص ــادی‪ ،‬جن ــگ اطالعات ــی و جن ــگ سیاس ــی‬ ‫نشســت مطبوعاتــی هفتگــی خــود‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت روز قــدس در اخریــن جمعــه مــاه مبــارک‬ ‫رمضــان گفــت؛ امیدواریــم راهپیمایــی روز قــدس کــه ازســوی امام خمینـی (ره) بنیــان گذاشــته شــد‪،‬‬ ‫توســط ملــل ازاده و ملــت مســلمان در کشــورهای ازاده باشــکوه تر از هرســال برگــزار شــود‪.‬‬ ‫ته ــا‬ ‫ابع ــاد مختل ــف ای ــن جن ــگ برخ ــاف تواف ــق فی مابی ــن اس ــت‪ .‬مقررات ــی ناظ ــر ب ــر این نیسـ ـت که مان ــع رفت وام ــد دیپلما ‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد مراح ــل‬ ‫یس ــت ک ــه جمه ــوری اس ــامی ش ــود‪ .‬مس ــیر شناس ــایی مس ــیر دیگر ‬ ‫خطیــب زاده تا کی ــد ک ــرد؛ طبیع ‬ ‫ای ــران هیـ ـچ گاه نمی توان ــد مواف ــق جن ــگ باش ــد؛ ضمن اینک ــه خ ــود را ط ــی کن ــد‪ .‬خطیـ ـب زاده درب ــاره اع ــزام حج ــاج ب ــه ح ــج‬ ‫مه ــای یک جانب ــه امســال گفــت؛ گفت وگوهایــی درخصــوص موضوعــات دوجانبــه‬ ‫به عن ــوان کش ــوری ک ــه س ــال ها ه ــدف تحری ‬ ‫مه ــای یک جانب ــه علی ــه ی ــک کش ــور را و منطقـ ـه ای ب ــا هیئ ــت اعزام ــی عربس ــتان انج ــام داده ای ــم‪.‬‬ ‫ب ــوده نمی توان ــد تحری ‬ ‫یش ــود و گفت وگوه ــا حا ک ــی از ای ــن‬ ‫نش ــاءاهلل ح ــج برگ ــزار م ‬ ‫ه ــم به رس ــمیت بشناس ــند‪ .‬وی درادام ــه بااش ــاره به اقدام ــات ا ‬ ‫نات ــو در جه ــان‪ ،‬گف ــت؛ نات ــو ده هاه ــزار افغانس ــتانی‪ ،‬م ــردم اس ــت ک ــه ش ــاید نزدی ــک ب ــه ‪ ۴۰‬هزارنف ــر اع ــزام خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫بی گنــاه و کــودکان عراقــی را قربانــی کــرد‪ ،‬وزیــر جنــگ امریــکا دروغ ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی همچنیــن دربــاره تغییــر ســفرای‬ ‫مبنای ــی ب ــرای حمل ــه ب ــه ع ــراق درس ــت ک ــرد؛ ام ــا هیچ کس ــی در کش ــورمان در برخ ــی از کش ــورها گف ــت؛ ح ــدود ‪ ۴۰‬نف ــر از س ــفرا در‬ ‫دنی ــا ای ــن کش ــور را تحری ــم نک ــرد‪ .‬خطیـ ـب زاده بابیان اینک ــه لیس ــت تغیی ــر هس ــتند ک ــه جانش ــین ها مش ــخص ش ــدند و‬ ‫یش ــدن اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫امری ــکا نه تنه ــا از گذش ــته خ ــودش درس نگرف ــت‪ ،‬بلک ــه پروسـ ـه های اداری درحال ط ‬ ‫ضه ــای خ ــود را ب ــه کش ــورها افزای ــش داده اس ــت‪ ،‬اضاف ــه جنای ــات رژی ــم صهیونیس ــتی در مس ــجداالقصی در روزه ــای‬ ‫تعر ‬ ‫یســت کــه امریــکا نمی توانــد پلیــس‪ ،‬قاضــی‪ ،‬هیئــت اخی ــر‪ ،‬گف ــت؛ انچ ــه م ــا ام ــروز ش ــاهد ان هس ــتیم‪ ،‬موض ــوع اول‬ ‫کــرد؛ طبیع ‬ ‫ژوری و همه چی ــز در دنی ــا باش ــد‪ .‬ای ــاالت متح ــده خ ــود در دنی ــا جهــان اســام یعنــی فلســطین در محــاق قــرار گرفتــه اســت‪ .‬رژیــم‬ ‫متهــم اســت و نمی توانــد مبنــای ســنجش تحــوالت بین المللــی صهیونیس ــتی ب ــا دسیس ــه و نیرن ــگ ت ــاش می کن ــد این موض ــوع‬ ‫باش ــد‪ .‬س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه بااش ــاره به دور جدی ــد اول را بــه موضــوع ثانویــه تبدیــل کنــد‪ .‬وی افــزود؛ افــکار عمومــی‬ ‫گفتگوهــای راهبــردی بیــن واشــنگتن و تل اویــو در هفتــه جــاری جهــان اســام به رغــم دسیس ـه های رژیــم اپارتایــد صهیونیســتی‬ ‫ب ــا محوری ــت مس ــئله هس ــته ای ای ــران گف ــت؛ دول ــت بای ــدن ب ــا همچن ــان موض ــوع فلس ــطین را موض ــوع اول خ ــود می دان ــد‪.‬‬ ‫یه ــای اس ــامی و تم ــام کش ــورهای‬ ‫تهــای دیپلماســی مقاوم ــت س ــازمان همکار ‬ ‫رژیمــی کــه از روز اول تــاش کــرده همــه فرص ‬ ‫را از بی ــن بب ــرد گفت وگوه ــای را ص ــورت داده اس ــت و جمه ــوری ازادی ک ــه در مقاب ــل نژادپرس ــتی ایس ــتاده اس ــت‪ .‬وی تصری ــح‬ ‫نب ــار نیس ــت ک ــه چنی ــن گفت وگوه ــا را ک ــرد؛ برق ــراری رواب ــط ب ــا برخ ــی از س ــران کش ــورهایی ک ــه اش ــتباه‬ ‫اس ــامی ای ــران ب ــرای اولی ‬ ‫یت ــر می کن ــد‪ .‬اع ــام می کن ــم‬ ‫بی ــن امری ــکا و رژی ــم اش ــغالگر ق ــدس ش ــاهد ب ــوده اس ــت‪ .‬مس ــیر محاس ــباتی دارن ــد ای ــن رژی ــم را جر ‬ ‫صلح امی ــز هس ــته ای خ ــود را بـ ـه دوراز هرگون ــه ش ــانتاژ ادام ــه ک ــه تم ــام ابع ــاد مختل ــف قضی ــه فلس ــطین نش ــان می ده ــد‬ ‫می دهی ــم‪ .‬وی بااش ــاره به ت ــاش امری ــکا ب ــرای مقصردانس ــتن این موض ــوع همچن ــان موض ــوع اول جه ــان اس ــام اس ــت و‬ ‫ته ــا‬ ‫به رغ ــم برخ ــی خیان ‬ ‫س ــپاه در ش ــکل گیری تواف ــق ب ــا‬ ‫امیدواریــم کــه وعــده الهــی بـه زودی‬ ‫ایــران‪ ،‬گفــت؛ فروکاســتن انچــه بیــن‬ ‫وی‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫محق ــق‬ ‫م ــا و امری ــکا باق ــی مان ــده ب ــه ی ــک‬ ‫درپاسخ ب هس ــوالی درب ــاره حق اب ــه‬ ‫موض ــوع‪ ،‬تنهاوتنه ــا خواس ــته‬ ‫هیرمن ــد خاطرنش ــان ک ــرد؛ حق اب ــه‬ ‫واشــنگتن و رژیم صهیونیستی ست‪.‬‬ ‫ق ــراردادی بی ــن ای ــران و افغانس ــتان‬ ‫موضوع ــات م ــا ن ــه قاب ــل فروکاس ــتن‬ ‫اس ــت ک ــه از س ــال هاپیش وج ــود‬ ‫هس ــتند و قاب ــل ساد هس ــازی‪.‬‬ ‫داش ــته و ای ــران به عن ــوان ی ــک‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫حا کمی ــت معق ــول و ثبات افری ــن در‬ ‫اضاف ــه ک ــرد؛ انچ ــه بی ــن ای ــران و‬ ‫منطق ــه ت ــاش می کن ــد تم ــام‬ ‫ایــاالت متحــده درحال انجــام اســت‬ ‫موضوع ــات و ن ــکات اختالف ــی را‬ ‫رویاروی ــی دو دی ــدگاه اس ــت؛ ی ــک‬ ‫روشن است که اگر ایاالت‬ ‫ازطری ــق مرضی الطرفی ــن گفت وگ ــو و‬ ‫دیــدگاه حقــوق بین الملــل را نادیــده‬ ‫را ههــای دیپلماتیــک حــل کنــد و بــا‬ ‫می گی ــرد و س ــعی می کن ــد سیاس ــت‬ ‫متحده پاسخ روشنی داده‬ ‫سرپرس ــتی‬ ‫هیئت حا کم ــه‬ ‫خ ــود را ب ــر هم ــه موضوع ــات‬ ‫بود‪ ،‬ما االن در وین بودیم‪.‬‬ ‫افغانس ــتان نی ــز این موض ــوع باره ــا‬ ‫بین الملل ــی حا ک ــم کن ــد و رویک ــرد‬ ‫ط ــرح ش ــده اس ــت‪ .‬س ــخنگوی‬ ‫ته ــران و جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫وین‪ ،‬معطل پاسخ های ایاالت‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه اضاف ــه ک ــرد؛‬ ‫ک ــه معتق ــد اس ــت مذا کرات ــی ک ــه‬ ‫متحده است؛ و واشنگتن‬ ‫کمیس ــاران عال ــی اب ب ــا ه ــم‬ ‫انج ــام ش ــده امض ــا ش ــده مهروم ــوم‬ ‫دیدارهای ــی داش ــته اند و برخ ــی‬ ‫ش ــده بای ــد محت ــرم ش ــمرده ش ــود‪.‬‬ ‫در گزارش هایی که می دهد‪،‬‬ ‫اقدام ــات نا کاف ــی ازس ــوی‬ ‫خطی ـب زاده تا کی ــد ک ــرد؛ انتخاب ــات‬ ‫تصمیم گیری را هرروز به روز‬ ‫سرپرس ــتی‬ ‫هیئت حا کم ــه‬ ‫و سیاس ــت داخل ــی ای ــاالت متح ــده‬ ‫افغانســتان انجــام شــده‪ .‬امیدواریــم‬ ‫نمی توان ــد تعیین کنن ــده نتیج ــه‬ ‫دیگر موکول می کند‪ ،‬تطویل‬ ‫درادام ــه مس ــیری ک ــه می بینی ــم ب ــه‬ ‫مذا ک ــرات وی ــن باش ــد‪ .‬بای ــد‬ ‫مذاکرات را به نفع هیچ طرفی‬ ‫ی ــک اق ــدام قطع ــی س ــازنده‬ ‫تحریم های ــی ک ــه ترام ــپ پای هگ ــذاری‬ ‫بینجامــد‪ .‬ســخنگوی وزارت خارجه‬ ‫ک ــرده از بی ــن ب ــرود و انتف ــاع‬ ‫نمی دانیم‬ ‫درب ــاره هتک حرم ــت ق ــران کری ــم در‬ ‫اقتصــادی ایــران به طورکامــل لحــاظ‬ ‫ســوئد نیــز بیــان کــرد؛ اقداماتــی کــه‬ ‫ش ــود؛ ام ــا رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫در برخــی کشــورهای اســکاندیناوی‬ ‫عامدان ــه ای ــن فروکاس ــتن را انج ــام‬ ‫می ده ــد‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی اظه ــار ک ــرد؛ بی ــن م ــا مش ــاهده ش ــد‪ ،‬منزجرکنن ــده ب ــود‪ .‬وزارت خارج ــه موض ــوع را‬ ‫و روس ــیه درخص ــوص س ــوریه م ــراودات بس ــیارجدی و نزدیک ــی ازطریــق وزارت خارج ههــای مقابــل پیگیــری کــرده اســت‪ .‬وزارت‬ ‫وج ــود دارد و هم ــواره در همی ــن مس ــیر موضوع ــات خ ــود را خارج هه ــا اع ــام برائ ــت کرده ان ــد ول ــی م ــا می خواهی ــم به اس ــم‬ ‫ته ــای سیاس ــی و نظام ــی پیگی ــری کردی ــم و چی ــز ازادی ب ــه مقدس ــات مس ــلمانان توهین ــی ص ــورت نگی ــرد‪ .‬وی‬ ‫ازطری ــق هیئ ‬ ‫پیچی ــده ای وج ــود ن ــدارد‪ .‬وی درم ــورد تاری ــخ قطع ــی ب ــرای درب ــاره س ــرزمین های اش ــغالی اظه ــار داش ــت؛ نبای ــد اج ــازه‬ ‫ته ــای م ــا را تعیی ــن کن ــد‪ .‬اولوی ــت م ــا در‬ ‫دی ــدار حض ــوری مذا کره کنن ــدگان گف ــت؛ اق ــای م ــورا و اق ــای دهی ــم کس ــی اولوی ‬ ‫یس ــت‪ .‬همان طورک ــه‬ ‫باق ــری ه ــر دو در گفت وگوه ــای منظ ــم و گاه روزان ــه هس ــتند و جه ــان اس ــام فلس ــطین و پای ــان اشغالگر ‬ ‫باه ــم درارتب ــاط دارن ــد‪ .‬اینک ــه مالقات ــی ف ــرای ای ــن انج ــام ش ــود رژی ــم اپارتای ــد افریق ــای جنوب ــی ب ــه سرنوش ــتی دچ ــار ش ــد ک ــه‬ ‫توافق ــی ب ــود ک ــه بی ــن امیرعبداللهی ــان و ج ــوزف ب ــورل انج ــام مجبــور شــد از اپارتایــد فاصلــه بگیــرد‪ ،‬رژیــم اپارتایــد صهیونیســتی‬ ‫ش ــده ام ــا ت ــا االن تاریخ ــی ب ــرای این قضی ــه مش ــخص نش ــده بایــد رفرانــدوم را بــا صــدای همــه مــردم اصیــل فلســطین بپذیــرد‬ ‫اســت‪ .‬خطیـب زاده گفــت؛ روشــن اســت کــه ا گــر ایــاالت متحــده و ت ــاان روز زم ــان زی ــادی باق ــی نمان ــده اس ــت‪ .‬س ــخنگوی وزارت‬ ‫پاس ــخ روش ــنی داده ب ــود م ــا االن در وی ــن بودی ــم‪ .‬وی ــن معط ــل خارجــه دربــاره ناتوانــی طالبــان در تامیــن امنیــت در افغانســتان‬ ‫پاســخ های ای ــاالت متح ــده اس ــت و واش ــنگتن در گزارش های ــی و وق ــوع انفجارهای ــی دراین کش ــور بی ــان داش ــت؛ وضعی ــت‬ ‫ک ــه می ده ــد‪ ،‬تصمیم گی ــری را هـــرروز ب ــه روز دیگ ــر موک ــول افغانســتان بــه شــمول تمامــی گرو ههــای قومــی و مذهبــی بــرای‬ ‫می کن ــد‪ ،‬تطوی ــل مذا ک ــرات را به نف ــع هی ــچ ط ــرف نمی دانی ــم‪ .‬جمه ــوری اس ــامی ای ــران از روز اول مه ــم ب ــوده اس ــت‪ .‬م ــا در‬ ‫وی درخص ــوص اع ــزام ی ــک دیپلم ــات از هیئت حا کم ــه افغانســتان اقلیــت نداریــم؛ اقوامــی داریــم کــه در امــروز و فــردای‬ ‫سرپرس ــتی افغانس ــتان ب ــه س ــفارت ای ــن کش ــور در ای ــران گف ــت؛ افغانس ــتان ش ــریک هس ــتند‪ .‬خطیـ ـب زاده ی ــاداوری ک ــرد؛‬ ‫ته ــا بی ــن مرک ــز و س ــفارتخانه ها ام ــری مســئولیت قطعــی هیئت حا کمــه سرپرســتی افغانســتان‪ ،‬تامیــن‬ ‫رفت وام ــد دیپلما ‬ ‫جس ــاله طب ــق امنی ــت هم ــه اق ــوام در افغانس ــتان اس ــت‪ .‬ای ــن هیئ ــت هن ــوز‬ ‫یس ــت ک ــه در دور هه ــای س ــه‪ ،‬چه ــار و پن ‬ ‫عاد ‬ ‫یش ــود‪ .‬این موض ــوع در نتوانس ــته امنی ــت را در برخ ــی مناط ــق برق ــرار کن ــد‪ .‬س ــخنگوی‬ ‫تصمی ــم کش ــورهای فرس ــتنده انج ــام م ‬ ‫کنوانس ــیون های بین الملل ــی پیش بین ــی ش ــده و ام ــر جدی ــدی دس ــتگاه دیپلماس ــی درب ــاره تاری ــخ س ــفر اردوغ ــان‬ ‫نب ــوده و ربط ــی ب ــه شناس ــایی و موضوع ــات دیگ ــر ن ــدارد‪ .‬وی رئیس جمه ــوری ترکی ــه ب ــه ته ــران اظه ــار ک ــرد؛ هن ــوز تاریخ ــی‬ ‫بابیان اینکــه ســفارتخانه افغانســتان در تهــران بــا امــار چندهــزار قطع ــی و نهای ــی ب ــرای س ــفر اردوغ ــان نهای ــی نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مراجعه کنن ــده روبروس ــت و تع ــداد زی ــادی کارمن ــد به وی ــژه در مقدمات ــی دارد و جلس ــاتی بای ــد تنظی ــم ش ــود ت ــا تاری ــخ س ــفر‬ ‫یب ــر‬ ‫بخ ــش کنس ــولی الزم دارد‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد؛ بای ــد مس ــاعدت کنی ــم قطع ــی ش ــود‪ .‬وی درب ــاره اظه ــارات امیرعبداللهی ــان مبن ‬ ‫کاره ــای ای ــن س ــفارتخانه بع ــد از پای ــان ماموری ــت کارکنان ــش توافــق اولیــه درخصــوص ازادســازی منابــع مالــی ایــران در یکــی از‬ ‫که ــای خارج ــی گف ــت؛ توافق ــی ک ــه اق ــای امیرعبداللهی ــان‬ ‫متوق ــف نش ــود‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی بان ‬ ‫درپاسخ ب هس ــوالی درم ــورد حض ــور دیپلمات ــی از طالب ــان در گفتنــد در تهــران انجــام شــده و طــی یکــی دوهفته گذشــته ادامــه‬ ‫محــل ســفارت افغانســتان در تهــران‪ ،‬گفــت؛ ســفارت را بــه هیــچ پیگی ــری بنده ــای توافق ــات ب ــوده‪ .‬اج ــازه دهی ــد جزئی ــات را‬ ‫دولت ــی ک ــه به رس ــمیت نش ــناختیم تحوی ــل نمی دهی ــم‪ .‬هی ــچ بانک مرکزی اعالم کند‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫واقع ــا نمی دان ــم پ ــاره ای از مس ــئولین کش ــور م ــا ک ــه در وف ــاداری ب ــه کش ــور‬ ‫کو ش ــبهه ای باق ــی نگذاش ــته اند‪ ،‬ب ــه اینترن ــت ب ــه‬ ‫چش ‬ ‫و نظ ــام‪ ،‬ج ــای هیــ ‬ ‫چ ــه نح ــوی ن ــگاه می کنن ــد‪ .‬ای ــا ب ــه ان به عن ــوان پدی ــده مه ــم عص ــر‪ ،‬جه ــت‬ ‫ارتباطــات و ا گاهــی از مســائل روزمــره زندگــی‪ ،‬پیشــرفت های بشــری‪ ،‬تبــادل‬ ‫اطالعــات و افــکار بــا ملــل جهــان و از همــه مهم تــر ا گاهــی از پیشــرفت های‬ ‫جهــان در زمینــه شــناخت فضــا و ســایر کــرات اســمانی‪ ،‬اخریــن و جدیدتریــن‬ ‫یافته هــای پزشــکی و غلبــه بــر جهــل و نادانــی می نگرنــد یــا اینکــه بعضــی از‬ ‫بت ــر‬ ‫مس ــئولین ب ــه اینترن ــت ک ــه توانس ــته اس ــت زندگ ــی را ب ــرای بش ــر مطلو ‬ ‫و اســـان تر کنـــد‪ ،‬بـــه چشـــم ســـرگرمی نـــگاه می کننـــد کـــه حتـــی در بی ــن‬ ‫نماینـــدگان مجلـــس نیـــز بـــه ان و در طرحـــی به نـــام صیانـــت کـــه ب ــرای‬ ‫تصوی ــب تقدی ــم س ــاحت مجل ــس ش ــده‪ ،‬دوگان ــه می نگرن ــد‪ .‬ع ــده ای ب ــرای‬ ‫عقب نمان ــدن م ــا از قافل ــه پیش ــرفت جهان ــی‪ ،‬ط ــرح را غیرض ــروری دانس ــته‬ ‫و ب ــرای ع ــدم تصوی ــب‪ ،‬ب ــا هم ــه ت ــوان مب ــارزه می کنن ــد و دربراب ــر این دس ــته‪،‬‬ ‫گروه ــی دیگ ــر‪ ،‬اینترن ــت جهان ــی را فس ــادانگیز دانس ــته و حت ــی ب ــه قیم ــت‬ ‫بی خب ــری م ــردم کش ــورمان‪ ،‬تصوی ــب ان را ض ــروری و واج ــب می ش ــمارند‬ ‫مو غ ــم خ ــود را ب ــه مقولــه ای ب ــا عن ــوان مب ــارزه ب ــا‬ ‫ک ــه دس ــته اخی ــر‪ ،‬تم ــام ه ‬ ‫فس ــاد‪ ،‬معط ــوف ک ــرده و ب ــرای تصوی ــب ان تالش ــی واف ــر دارن ــد‪ .‬در این بی ــن‪،‬‬ ‫از می ــان همی ــن گ ــروه‪ ،‬هس ــتند ع ــده ای ک ــه مب ــادالت اطالع ــات و ا گاه ــی از‬ ‫س ــایر کش ــورها را الزم دانس ــته‪ ،‬ام ــا معتق ــد هس ــتند ک ــه ی ــک اینترن ــت مل ــی‪،‬‬ ‫بای ــد جایگزی ــن اینترن ــت فعل ــی ش ــود‪ .‬در اینج ــا ب ــا احت ــرام ب ــه ه ــر دو گ ــروه و‬ ‫حتــی گروه هــای دیگــری کــه نظــرات متفاوتــی بــا ایــن دو گــروه دارنــد‪ ،‬توجــه‬ ‫ً‬ ‫ش ــما را ب ــه ی ــک نکت ــه توج ــه می کن ــم؛ اوال کش ــور م ــا ک ــه توانس ــته اس ــت در‬ ‫عرص ــه جهان ــی‪ ،‬هم ــه نگاه ه ــا را به خ ــود جل ــب کن ــد‪ ،‬نمی توان ــد و نبای ــد از‬ ‫قافلــه جهانــی عقــب بمانــد‪ .‬دانشــمندان مــا‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬دانشــجویان ممتــاز‬ ‫م ــا و دانش ــجویان کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری بای ــد دنیای ــی از اطالع ــات را‬ ‫ب ــرای پایان نام ــه خ ــود و دف ــاع از ت ــز داش ــته باش ــد و بعض ــی از ان ــان موف ــق‬ ‫بـــه شـــناخت مســـائل مهمـــی در عرصه هـــای مختلـــف دانـــش شـــده اند‬ ‫کـــه بایـــد جهانیـــان از وجـــود ایـــن نخبه هـــای مهـــم ا گاهـــی پیـــدا کنن ــد؛‬ ‫درنتیجــه درصــورت طــرح صیانــت‪ ،‬گروه هــای نخبــه و برتــر جامعــه‪ ،‬ب هجــای‬ ‫پیشـــرفت‪ ،‬دچـــار پســـرفت می شـــوند‪ .‬گو اینکـــه مدت هاســـت وضعی ــت‬ ‫اینترن ــت در کش ــور م ــا بس ــیار اعصاب خردک ــن ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن اینترن ــت ی ــا‬ ‫ً‬ ‫قط ــع اس ــت ی ــا مرتب ــا قط ــع و وص ــل می ش ــود ک ــه پژوهش ــگران م ــا را عاص ــی‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬ب ــه بانک ه ــا مراجع ــه می کنی ــم‪ ،‬پاره ای از اوق ــات‪ ،‬دسـ ـت ها را‬ ‫روی هــم گذاشــته و بــا گفتــن ســه کلمــه «اینترنــت قطــع اســت»‪ ،‬نمی تواننــد‬ ‫بــه کار مشــغول باشــند؛ درنتیجــه تمــام مراجعیــن عصبانــی و ســرخورده و بــا‬ ‫یش ــوند‪ .‬نکت ــه جالب توج ــه‬ ‫روحیــه ای مش ــوش از بان ــک ی ــا اداره خ ــارج م ‬ ‫این اســـت که ا کثریـــت دانش امـــوزان‪ ،‬دانشـــجویان‪ ،‬صاحب نظ ــران‪،‬‬ ‫سیاســیون‪ ،‬اســتادان و به طور کلــی پژوهشــگران از وضعیــت فعلــی اینترنــت‬ ‫در کش ــور ناراض ــی هس ــتند و ح ــال همی ــن سیس ــتم کـ ـج دار و مری ــز را ه ــم‬ ‫دولـــت گـــران خواهـــد کـــرد کـــه گفتـــه می شـــود‪ ،‬پاره ای از اوقـــات نـــرخ ان‬ ‫دو برابــر نــرخ فعلــی بســته های اینترنتی ســت کــه دو شــبکه مخابراتــی مهــم‬ ‫کشـــور به نام هـــای همـــراه اول و ایرانســـل‪ ،‬بســـته های خـــود را بـــا همی ــن‬ ‫نحــوه ارائــه بســیار نامطلــوب و اعصاب خردکــن بــه دو برابــر قیمــت بــه مــردم‬ ‫عرض ــه می کنن ــد‪ .‬خدای ــی ای ــا ای ــن عم ــل ص ــواب اس ــت؟ ان وق ــت می گوین ــد‬ ‫ک ــه صاحب ــان مش ــاغل گران ف ــروش هس ــتند و کااله ــای خ ــود را ب ــا قیم ــت‬ ‫گ ــزاف ارائ ــه می کنن ــد‪ .‬در این حال ــت م ــردم ح ــق دارن ــد بگوین ــد ک ــه خدم ــات‬ ‫دولت ــی گ ــران اس ــت ی ــا اینک ــه بگوین ــد چ ــون دول ــت خدم ــات خ ــود را گ ــران‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬مــردم و فروشــندگان هــم به تبــع دولــت‪ ،‬اجنــاس خــود را گــران‬ ‫می کنن ــد ک ــه حاص ــل ان ت ــورم ‪60‬درص ــدی و گران ــی چند براب ــری کااله ــا و‬ ‫وســایل خانگــی و حتــی اقــام غذایی ســت‪ .‬امیــدوارم مخابــرات بـه زودی در‬ ‫قیمت گذاری هـــا تجدیدنظـــر کنـــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ترمیم زیرساخت اموزشی ‪ ۱۶‬استان مرزی‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش در مراسـم امضـای تفاهم نامـه طـرح توسـعه‬ ‫اجتماع محـور ‪ ۲۰۲۰‬محلـه کم برخـوردار کشـور از برنامه ریـزی بـرای ترمیـم‬ ‫زیرسـاخت ‪ ۱۶‬اسـتان مـرزی بـا همـکار خیریـن و دولـت جهـت تغییـر چهـره‬ ‫این مناطـق کم برخـوردار در بعـد عدالـت اموزشـی خبـر داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛‬ ‫یوسـف نـوری اظهـار کـرد؛ الزم اسـت از خیریـن مدرسه سـاز تشـکر کـرد زیـرا‬ ‫ا کنـون از هـر دو کالس‪ ،‬یـک کالس ازسـوی خیریـن مدرسه سـاز سـاخته‬ ‫می شـود و اثـر تربیتـی یـک مدرسـه خیـری بسیارباالسـت‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه مشترک همکاری‬ ‫وزارتخانه های نفت و علوم‬ ‫ی برای تشـکیل‬ ‫معـاون مهندسـی‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزیر نفت از برنامه ریز ‬ ‫کارگـروه وزارتخانه هـای نفـت و علـوم به منظـور رفـع نیازمندی هـای علمـی و‬ ‫فناوری وزارت نفت خبر داد‪ .‬به گزارش شانا؛ وحیدرضا زیدی فرد در حاشیه‬ ‫نشسـت مشـترک جـواد اوجـی وزیـر نفـت و محمدعلـی زلفـی گل وزیـر علـوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری و معاونـان دو وزارتخانـه و نیـز روسـای دانشـگاه های‬ ‫کشـور گفـت؛ این نشسـت بـرای ایجـاد تفاهـم بیشـتر وزارتخانه هـای نفـت و‬ ‫ث قـرار گرفت‪ .‬وی‬ ‫علـوم برگـزار شـد و مباحث مشـترک بیـن دو طرف موردبح ‬ ‫ضمـن ابـراز رضایـت از نتایـج به دسـت امده دراین نشسـت مشـترک افـزود؛‬ ‫در بسـیاری ازموارد بـه جمع بنـدی رسـیدیم کـه از مهم تریـن نتایـج تشـکیل‬ ‫کارگـروه مشـترک وزارت نفـت و علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری به منظـور بررسـی‬ ‫و پیگیـری مسـائل مشـترک دو وزارتخانـه و ارائـه گـزارش بـه وزیـران بـرای‬ ‫اجرایی شـدن مـوارد اسـت‪ .‬معـاون امـور مهندسـی‪ ،‬پژوهـش و فنـاوری وزیـر‬ ‫نفت تا کید کرد؛ همکاری بیشتر درزمینه طر ح هایی که ازطرف وزارت نفت‬ ‫بـه وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری و دانشـگاه های مختلف وا گذار شـده و‬ ‫مراحـل مختلـف را طی می کند‪ ،‬ازجمله مباحث این نشسـت بـود‪ .‬زیدی فرد‬ ‫تصریـح کـرد؛ دراین نشسـت مقـرر شـد وزارت علـوم نیازمندی هـای علمـی و‬ ‫فنـاوری وزارت نفـت درزمینـه مباحـث جدیـدی کـه ازطـرف نفـت به عنـوان‬ ‫نیازمنـدی مطـرح شـود‪ ،‬برطـرف کنـد‪.‬‬ ‫ گیری رویکرد تولید برای صادرات‬ ‫لزوم شکل ِ‬ ‫معـاون وزیـر صمـت گفـت؛ دوبرابرشـدن سـهم ‪ ۱.۲‬میلیـارددالری ایـران از‬ ‫واردات اوراسـیا دورازدسـترس نیسـت امـا بایـد از فرصـت جنـگ اوکرایـن‬ ‫استفاده کنیم و با عزم جدی دولت و حا کمیت و حوزه تولید‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫را بـرای ورود بـه ایـن بـازار ایجـاد کنیـم‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ علیرضـا پیمـان پـا ک‬ ‫افـزود؛ واردات پنـج کشـور عضـو اوراسـیا حـدود ‪ ۴۰۰‬میلیـارددالر اسـت کـه در‬ ‫سـال قبـل سـهم ایـران درحـدود ‪ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰‬دالر بـوده اسـت و در سـال های‬ ‫اخیـر نیـز عـددی بین یک تا ‪ ۱.۲‬میلیارددالر در نوسـان بود‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫حجـم بازارهـای صادراتـی کشـورهای اطـراف بـرای بخـش دولتی بسـیاربزرگ‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد؛ بخـش خصوصـی بایـد بـرای تامیـن این حـوزه ارتقـا یابـد‪،‬‬ ‫ازطرفـی مـا مـازاد تولیـدم خـود را صـادر می کنیـم‪ ،‬بنابرایـن بایـد رویکـرد‬ ‫تولیـد بـرای صـادرات شـکل بگیـرد و براین اسـاس اسـتانداردهای بازارهـای‬ ‫هـدف و جهت گیری هـا مشـخص شـود و دراین زمینـه شبکه سـازی و‬ ‫کنسرسیوم سـازی بسـیارمهم اسـت‪.‬‬ ‫ شدنشکر‬ ‫شش نرخی ِ‬ ‫دبیـر اتحادیـه بنکـداران اعلام کـرد؛ بعدازاینکـه ارز ترجیحـی بـرای واردات‬ ‫شـکر حـذف و واردات ایـن کاال بـا ارز نیمایـی صـورت گرفـت شـاهد افزایـش‬ ‫نـرخ شـکر در بـازار بودیـم‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ قاسـمعلی حسـنی بابیان اینکـه‬ ‫شـکر پارسـال چهار مرتبـه افزایـش نـرخ را تجربـه کـرد‪ ،‬گفـت؛ پارسـال نـرخ ازاد‬ ‫شـکر ‪ 270‬درصد نسـبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشـت‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اجـرای طـرح رمضـان درراسـتای کنتـرل و کاهـش قیمـت شـکر‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ دولـت چندصد تـن شـکر بـا قیمـت مصـوب کیلویـی ‪ ۱۲۵۳۵‬تومـان‬ ‫دراختیـار بنکـداران قـرار داد و بنکـداران شـکر دولتـی را ازطریـق حوال ههـای‬ ‫‪ 50‬تـا ‪ 100‬تنـی دراختیـار واحدهـای بسـته بندی قـرار دادنـد و واحدهـای‬ ‫بسـته بندی نیـز بـا قیمـت کیلویـی ‪ ۱۶۳۵۰‬تومـان دراختیـار مصرف کننـدگان‬ ‫قـرار دادنـد‪ .‬به گفتـه ایـن فعـال صنفـی؛ توزیـع شـکر طـرح مـاه رمضـان اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دبیـر اتحادیـه بنکـداران درپاسخ به این پرسـش که ایـا افزایـش‬ ‫نـرخ شـکر به دلیـل افزایـش تقاضـا در مـاه رمضـان اتفـاق افتـاده؟ تصریـح‬ ‫کـرد؛ افزایـش نـرخ شـکر از سـال قبـل اغـاز شـد؛ بعدازاینکـه ارز ترجیحـی برای‬ ‫واردات شکر حذف و واردات این کاالی اساسی با ارز نیمایی صورت گرفت؛‬ ‫عالوه برایـن سـودجویی ها و گران فروشـی هایی برخـی فعـاالن در این صنـف‬ ‫نیـز دست به دسـت هم داد تـا شـاهد افزایـش غیرمنطقـی قیمـت شـکر در‬ ‫بـازار داخلـی باشـیم‪ .‬حسـنی بابیان اینکـه شـکر بـا شـش نـرخ در بـازار عرضـه‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت؛ شـکر در بـازار از کیلویـی ‪ ۱۳۰۰۰‬تـا کیلویـی ‪ ۲۵۰۰۰‬تومـان‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬کیلویـی ‪ ۱۵۰۰۰‬تومـان و ‪ ۱۶۳۰۰‬تومـان نر خ های دولتی شـکر برای‬ ‫مصرف کننـدگان اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دعوت‬ ‫داغ ننگ‬ ‫نمای ــش «داغ نن ــگ» نوش ــته ای ــاد اخت ــر (ب ــا ترجم ــه‬ ‫مش ــترک کم ــال عب ــدی و ش ــیرین س ــلیمی) و کارگردان ــی‬ ‫فره ــاد ش ــنتیایی؛ پ ــس از پنـ ـج روز وقف ــه به مناس ــبت‬ ‫شـ ـب های ق ــدر‪ ،‬از دوش ــنبه این هفت ــه اجراه ــای خ ــود‬ ‫در س ــالن اس ــتاد س ــمندریان تماش ــاخانه ایرانش ــهر را از‬ ‫س ــر گرف ــت‪ .‬در خالص ــه ای ــن نمای ــش ام ــده اس ــت‪ :‬امی ــر‬ ‫کاپ ــور؛ وکی ــل درج هی ــک امریکایی‪-‬پا کس ــتانی در کن ــار‬ ‫همســر نقــاش خــود ( ِامیلــی) در حال ترقــی در شــغل خــود‬ ‫هســتند‪ِ .‬امیلــی به همــراه حســین (مســلمان پا کســتانی و‬ ‫پســر خواهــر امیــر) کــه به تازگــی بــه نیویــورک امــده‪ ،‬از امیــر‬ ‫می خواهن ــد وکال ــت ام ــام فری ــد (امام جمع ــه نیوی ــورک) را‬ ‫برعه ــده بگی ــرد ‪ ...‬دراین نمای ــش ‪ ۷۰‬دقیق ـه ای‪ ،‬بازیگران ــی‬ ‫(به ترتی ــب ورود ب ــه صحن ــه) همچ ــون فره ــاد ش ــنتیایی‪،‬‬ ‫ش ــیرین س ــلیمی‪ ،‬امیرعل ــی ش ــیرابادی‪ ،‬به ــزاد کریم ــی‪،‬‬ ‫مهس ــا ش ــجاعی ایف ــای نق ــش می کنن ــد‪ .‬س ــایر عوام ــل‬ ‫کار عبارت ان ــد از مج ــری ط ــرح‪ :‬س ــهیل الریجان ــی‪/‬‬ ‫مشــاور کارگــردان‪ :‬امیــر اخویــن‪ /‬دســتیار کارگــردان‪ :‬ســینا‬ ‫فراهان ــی‪ /‬ط ــراح ص ــدا و اهنگس ــاز‪ :‬ص ــادق نیک فرم ــان‪/‬‬ ‫ط ــراح ن ــور‪ :‬دانی ــال ارباب ــی‪ /‬ط ــراح صحن ــه‪ :‬بردی ــا‬ ‫کوش ــش‪ /‬ط ــراح لب ــاس‪ :‬حس ــین هاش ــمی مقدم‪ /‬مدی ــر‬ ‫صحن ــه‪ :‬پارس ــا یوس ــف‪ /‬اج ــرای ص ــدا‪ :‬ش ــایان صف ــوی‪/‬‬ ‫اج ــرای دک ــور‪ :‬علی ا کب ــر چهاردل ــی‪ /‬ط ــراح پوس ــتر و‬ ‫گرافی ــک‪ :‬امیرحس ــین خ ــدری‪ /‬مدی ــر روابط عموم ــی‪:‬‬ ‫امی ــر قالیچ ــی‪ /‬مدی ــر ام ــور رس ــانه‪ :‬امی ــر پارس ــائیان مهر‪.‬‬ ‫نمای ــش «داغ نن ــگ» ک ــه ب ــرای نخس ــتین بار اس ــت در‬ ‫ای ــران روی صحن ــه مـ ـی رود‪ ،‬ب ــا تهیه کنندگ ــی س ــعید‬ ‫روس ــتایی‪ ،‬هر ش ــب س ــاعت ‪ 21:45‬در س ــالن اس ــتاد‬ ‫ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر بـه روی صحنــه مـی رود‪.‬‬ ‫فستیوال‬ ‫«شاهین»‬ ‫به دنبال کسب جوایز بین المللی جدید‬ ‫فیلــم «شــاهین» به کارگردانــی ســاالر طهرانــی‪ ،‬نویســندگی‬ ‫مه ــران رنجب ــر و تهیه کنندگ ــی مش ــترک ارش س ــجادی‬ ‫حس ــینی و عل ــی گلبه ــاران؛ در ش ــانزدهمین حض ــور‬ ‫بین الملل ــی خ ــود‪ ،‬ب ــه س ــومین دوره از جش ــنواره «هفت ــه‬ ‫بین المللــی فیلــم اســیا» در چیــن دعــوت شــد‪« .‬شــاهین»‬ ‫پیش ازای ــن ب ــه جش ــنواره های بین الملل ــی متع ــددی‬ ‫ازجمل ــه؛ جش ــنواره بین الملل ــی فیل ــم «م ــن هس ــتم»‬ ‫مه ــای اس ــیایی لس انجل ــس‬ ‫انگلس ــتان‪ ،‬جش ــنواره فیل ‬ ‫هالی ــوود‪ ،‬جش ــنواره بین الملل ــی فیل ــم گب ــک کان ــادا‪،‬‬ ‫ال تی ی ـو ای ای ــاالت متح ــده در ایال ــت یوت ــا‪ ،‬دع ــوت ش ــده‬ ‫بــود‪ .‬ایــن فیلــم کــه محصــول ســازمان ســینمایی داریــوش‬ ‫اســت‪ ،‬در حضورهــای بین المللــی خــود صاحــب جوایــزی‬ ‫در جش ــنواره «لیف ــت ایندی ــا» هندوس ــتان و کس ــب‬ ‫تندی ــس بهتری ــن فیلم نام ــه بلن ــد س ــینمایی‪ ،‬برن ــده‬ ‫تندی ــس بهتری ــن فیل ــم بلن ــد از س ــومین دوره جش ــنواره‬ ‫جهان ــی امرت ــا ترکی ــه‪ ،‬منتخ ــب بیس ـت ویکمین جش ــنواره‬ ‫جهان ــی اپوری ــا ویلی ــج ک ــر ه جنوب ــی‪ ،‬برن ــده بهتری ــن فیل ــم‬ ‫اجتماع ــی از جش ــنواره جهان ــی به ــارات هندوس ــتان و‬ ‫برن ــده جای ــزه وی ــژه پانزدهمی ــن جش ــنواره جهان ــی س ــینه‬ ‫ا کس ــز بیرمنگه ــام انگلس ــتان ش ــده اس ــت‪ .‬در فیل ــم‬ ‫«ش ــاهین» ک ــه در ژان ــر ترس ــنا ک‪ ،‬گون ــه روان شناس ــانه‬ ‫س ــاخته ش ــده اس ــت‪ ،‬بازیگران ــی نظی ـ ِـر علیرض ــا کمال ــی‪،‬‬ ‫جب ــر‪ ،‬به ــار نوحی ــان‪ ،‬فرزی ــن‬ ‫گالره عباس ــی‪ ،‬مه ــران رن ‬ ‫مح ــدث‪ ،‬ریحان ــه رض ــی‪ ،‬ه ــادی الی ــاس و احس ــان امان ــی‬ ‫ب ــه ایف ــای نق ــش پرداخته ان ــد‪ .‬همچنی ــن س ــاالر طهران ــی‬ ‫از حضــور عواملــی ماننــد دســتیار تهیــه‪ :‬علیرضــا قدیانــی‪/‬‬ ‫مدی ــر تولی ــد‪ :‬پژم ــان داس ــتان‪ /‬دس ــتیار کارگ ــردان و‬ ‫مبــرداری‪ :‬ســهیل‬ ‫برنامه ریــز‪ :‬عــارف ابراهیمــی‪ /‬مدیــر فیل ‬ ‫من ــژاد‪/‬‬ ‫خویـ ـش کار‪ /‬مدی ــر صداب ــرداری‪ :‬علیرض ــا کری ‬ ‫تدوی ــن‪ :‬مه ــدی رش ــوند‪ /‬طراح ــی و ترکی ــب ص ــدا‪ :‬عرف ــان‬ ‫ابراهیم ــی‪ /‬اهنگس ــاز‪ :‬امی ــد رئیس دان ــا‪ /‬ط ــراح صحن ــه‪:‬‬ ‫حج ــت اش ــتری‪ /‬ط ــراح لب ــاس‪ :‬س ــحر ش ــهامت‪ /‬ط ــراح‬ ‫چهر هپ ــردازی‪ :‬حمی ــد پور س ــیفی‪ /‬منش ــی صحن ــه‪:‬‬ ‫مهتــاب شــهرابی‪ /‬عــکاس‪ :‬هلیــا رضایــی‪ /‬طــراح گرافیــک‪:‬‬ ‫روژان ایرج ــی‪ /‬مدی ــر ام ــور رس ــانه‪ :‬امی ــر پارس ــائیان مهر‪/‬‬ ‫یب ــرد‪ .‬دور هه ــای قبل ــی جش ــنواره‬ ‫دراین فیل ــم به ــره م ‬ ‫یشــد و‬ ‫«هفتــه بین المللــی فیلــم اســیا» در ژاپــن برگــزار م ‬ ‫ایـن دوره جشــنواره از تاریــخ ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۴‬اردیبهشــت ‪ 1401‬در‬ ‫مهــای برگزیــده ایــن جشــنواره‬ ‫یشــود و فیل ‬ ‫چیــن برگــزار م ‬ ‫در بی ــش از ‪ ۲۰۰۰‬س ــالن س ــینما در این کش ــور پخ ــش‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫یادروز سعدی‬ ‫اول اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایران‬ ‫هم زمان با سالروز تولد «سعدی شیرازی» ؛‬ ‫که فرهنگوران او را به عنوان «استاد سخن»‬ ‫می شناسند‪« ،‬یادروز سعدی»‬ ‫نام گرفته است‪.‬‬ ‫علی محمدی راد‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2484‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تصمیم دولت؛‬ ‫پایان دهنده مناقشه تعرفه های پزشکی‬ ‫افزایــش تعرف ههــای پزشــکی کــه هرســال در زمــان تعیین تکلیــف موردمناقشــه اســت‪ ،‬امســال نیــز‬ ‫سازمان نظام پزشکی افزایش ‪ ۶۰‬درصدی تعرفه ها را پیشنهاد داد که موردتائید وزارت بهداشت‬ ‫نبــود و درنهایــت دولــت ایــن پرونــده را بســت‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ پرونــده تعرف ههــای پزشــکی درحالی‬ ‫بــا تصمیــم هیئت دولــت بســته شــد کــه ســازمان نظام پزشــکی افزایــش ‪ ۶۰‬درصــدی ایــن تعرف ههــا را‬ ‫پیشــنهاد داده بود‪ .‬دولت نیز با تصویب افزایش تعرفه ها در بخش دولتی میانگین با ‪ ۱۹.۵‬درصد‬ ‫و در بخــش خصوصــی ‪ ۲۴‬درصــد‪ ،‬موضــوع تعرف ههــای پزشــکی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬را تعیین تکلیــف کرد‪.‬‬ ‫رسـید‪ .‬محمـد رییـس زاده؛ رئیـس کل سـازمان‬ ‫شتـر اعلام کـرده‬ ‫نظام پزشـکی کشـور نیـز پی ‬ ‫بود که براسـاس کار کارشناسـی که انجام شده‪،‬‬ ‫عـدد ‪ ۶۰‬درصـدی افزایـش تعرف ههـا ب هصـورت‬ ‫گلوبـال موردنظـر بود چـون در برخی حوزه های‬ ‫پزشـکی ‪ ۲۱۷‬درصد رشـد و در حوزه هایی مانند‬ ‫یهـای پزشـکی‪ ،‬بیـش‬ ‫تجهیـزات و تکنولوژ ‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬درصـد افزایـش هزینـه وجـود دارد کـه‬ ‫تناسـبی بـا تـورم ‪ ۴۵‬تـا ‪ ۵۰‬درصـدی نـدارد‪ .‬وی‬ ‫معتقـد اسـت چـون در موضـوع لـوازم مصرفـی‬ ‫تـا ‪ ۱۳۰‬درصـد رشـد و درزمینـه نیـروی انسـانی‬ ‫و حقـوق و دسـتمزدها در برخـی مرا کـز تـا‬ ‫یشـود پس افزایش‬ ‫‪ ۵۷‬درصد رشـد مشـاهده م ‬ ‫‪ ۱۰‬تـا ‪ ۲۰‬درصـدی تعرف ههـا قابل قبـول نیسـت‪.‬‬ ‫یسـت که حجـت اهلل عبدالملکـی‬ ‫این درحال ‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی نیـز در‬ ‫نامـه ای بـه ایـت اهلل «سـید ابراهیـم رئیسـی»‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬خواسـتار تعییـن تعرفـه‬ ‫خدمـات تشـخیصی و درمانـی ‪ ۱۴۰۱‬متناسـب‬ ‫بـا افزایـش حقـوق کارکنـان در کشـور شـد‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت؛ ضـرورت دارد تعرفـه خدمـات‬ ‫تشـخیصی و درمانـی سـال ‪ ۱۴۰۱‬متناسـب بـا‬ ‫افزایـش حقـوق کارکنـان در کشـور‪ ۱۰ ،‬درصـد‬ ‫رشـد داشـته باشـد و جـزو حرفـه ای تعرفـه‬ ‫(سـهم پزشـک) در بخـش خصوصـی بـرای‬ ‫اجـرای بنـد ‪ ۶-۹‬سیاسـت های کلـی سلامت‬ ‫و مـاده ‪ ۹‬قانـون احـکام دائمـی برنام ههـای‬ ‫نسـازی تعرفـه‬ ‫توسـعه کشـور بـرای یکسا ‬ ‫پزشـک در بخـش خصوصـی و دولتـی به میـزان‬ ‫ن موضـوع تعییـن‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد کاهـش یابـد بنابرایـ ‬ ‫و مصوبـه ان بـه سـازمان برنامه وبودجـه‬ ‫یشـود و پـس ازان در هیئت دولـت‬ ‫ارسـال م ‬ ‫یشـود‪ .‬نظام پزشـکی یکـی‬ ‫مصـوب و ابلاغ م ‬ ‫از اعضـای شـورای عالی بیمـه سلامت بـوده‬ ‫یمـاه‬ ‫و تعرفـه پیشـنهادی ایـن شـورا را در د ‬ ‫امضـا و تائیـد کـرده اسـت‪.‬در هفت ههـای‬ ‫گذشـته‪ ،‬موضـوع افزایـش تعرف ههـای پزشـکی‬ ‫سهـای زیـادی داشـت و پزشـکان‬ ‫کش وقو ‬ ‫درانتظـار افزایـش ‪ ۶۰‬درصـدی ایـن تعرف ههـا‬ ‫بـا پیشـنهاد سـازمان نظام پزشـکی بودنـد امـا‬ ‫وزارت بهداشـت و دولـت مخالـف این رقـم‬ ‫بودنـد تااینکـه کلیـات تعرف ههـای سلامت و‬ ‫میـزان رشـد ان در سـال ‪ ۱۴۰۱‬در جلسـه روز‬ ‫یکشـنبه (چهـارم اردیبهشـت) هیئت دولـت‬ ‫به ریاسـت ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫رئیس جمهـوری بررسـی و به تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫حال قرار اسـت پس ازاین همه مناقشـه جدول‬ ‫افزایـش تعرف ههـای پزشـکی ازسـوی وزارت‬ ‫بهداشـت تهیـه و ابلاغ شـود تـا درنهایـت در‬ ‫بخـش دولتـی به طورمتوسـط ‪ ۱۹.۵‬درصـد و در‬ ‫بخـش خصوصـی ‪ ۲۴‬درصـد رشـد داشـته باشـد‬ ‫یعنـی حـدود ‪ ۴۰‬درصد کمتر از رقم پیشـنهادی‬ ‫یسـت‪ .‬دراین مسـئله‬ ‫سـازمان نظام پزشک ‬ ‫مهـم‪ ،‬تعرف ههـای پزشـکی به طورقطـع سـازمان‬ ‫نظام پزشـکی از ایـن تصویـب هیئت دولـت‬ ‫رضایـت نـدارد امـا چـون مصوبـه الزم االجراسـت‬ ‫راهـی جـز اجـرای ان در بخـش دولتـی و‬ ‫خصوصـی نیسـت کـه امیدواریـم ارقـام تصویبی‬ ‫در دولـت هـم منجـر بـه افزایـش پرداختـی از‬ ‫جیـب مـردم در بخـش درمانـی نشـود‪.‬‬ ‫تعرف ههـای پزشـکی براسـاس قانـون در‬ ‫شـورای عالی بیمـه سلامت تعییـن و بـرای‬ ‫تصویـب در هیئت دولـت بـه سـازمان‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن تعرف ههـا‬ ‫برنامه وبودجـه ارائـه م ‬ ‫مجموعـه ای از توافـق سـازمان های بیم هگـر‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫وزارت بهداشـت و سـازمان نظام پزشک ‬ ‫کـه درنهایـت در جلسـه هیئت دولت به تصویب‬ ‫می رسـد‪ .‬ا کنـون چـون ‪ ۶۰‬درصـد هزین ههـای‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫درمانـی از جیـب مـردم پرداخـت م ‬ ‫افزایـش ‪ ۶۰‬درصـدی تعرف ههـا تاحـدودی‬ ‫منطقـی به نظـر نمی رسـید زیـرا مـردم‬ ‫دراین زمینـه بسـیار در تنگنـا قـرار می گرفتنـد‬ ‫و شـاید برخی دیگـر تـوان مراجعـه بـه پزشـک‬ ‫متخصـص یـا حتـی عمومـی را هـم نداشـتند‪.‬‬ ‫طبـق روال هرسـال‪ ،‬میـزان افزایـش تعرف ههـای‬ ‫پزشـکی توسـط سـازمان نظام پزشـکی تعییـن و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـپس توسـط هیئت دولـت تصویـب م ‬ ‫تعرفـه خدمـات پزشـکی سـال ‪ ۹۸‬افزایـش‬ ‫‪ ۱۰‬درصـدی در بخـش دولتـی و ‪ ۱۳‬درصـدی‬ ‫در بخـش خصوصـی داشـت‪ .‬در سـال ‪ ۹۹‬ایـن‬ ‫تعرفه ها با ‪ ۱۵‬درصد افزایش و در سال ‪ ۱۴۰۰‬هم‬ ‫شورای عالی بیمه سلامت ‪ ۲۸.۵‬درصد افزایش‬ ‫تعرفـه را اعلام و هیئت وزیـران ایـن افزایـش را‬ ‫تصویـب کـرد‪ .‬امـا قضیـه تعرف ههـای پزشـکی در‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬یک موضوع پرسـروصدا بود چون افزایش‬ ‫‪ ۶۰‬درصـدی ایـن تعرف ههـا بـا اعلام سـازمان‬ ‫نظام پزشـکی وا کنش هایـی را به همـراه داشـت‪.‬‬ ‫ا گرچـه کارشناسـان نظام پزشـکی معتقدنـد کـه‬ ‫تعرف ههـای خدمـات درمانـی بایـد واقعـی شـود‬ ‫امـا تعیین تکلیـف ان در هیئت دولـت به نتیجـه‬ ‫تعرف ههـای خدمـات تشـخیصی و درمانـی‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬و اصلاح نظـام پرداخـت براسـاس‬ ‫قوانیـن و مقـررات مربوطـه در دسـتورکار‬ ‫هیئت دولـت قـرار گیـرد‪ .‬وزیـر تعـاون تا کیـد‬ ‫کـرد؛ براسـاس اخریـن اطالعـات موجـود‪ ،‬میزان‬ ‫پرداخـت مسـتقیم از جیـب مـردم در بخـش‬ ‫سلامت بـه بیـش از ‪ ۴۰‬درصـد افزایـش یافتـه‬ ‫یکـه سـاالنه بیـش از ‪ ۶۰۰‬هزارنفـر‬ ‫اسـت؛ به طور ‬ ‫به علـت هزین ههـای کمرشـکن سلامت دچـار‬ ‫یشـوند‪ .‬یکـی از دالیـل اصلـی ایجـاد‬ ‫فقـر م ‬ ‫هزین ههـای کمرشـکن و فقـرزای سلامت در‬ ‫یسـت‬ ‫کشـور‪ ،‬قیمـت بـاالی خدمـات درمان ‬ ‫بنابرایـن افزایـش شـدید تعرف ههـای پزشـکی‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۱‬موجـب گسـترش فقـر در کشـور‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬البتـه طبـق قانـون برنامـه ششـم‬ ‫فگـذاری شـده بـود تـا سـهم‬ ‫توسـعه کشـور‪ ،‬هد ‬ ‫مـردم در هزین ههـای سلامت بـه ‪ ۲۵‬درصـد و‬ ‫سـهم دولـت و بیم ههـا بـه ‪ ۷۵‬درصـد برسـد امـا‬ ‫عکـس این موضـوع صـادق اسـت کـه چنانچـه‬ ‫افزایـش ‪ ۶۰‬درصـدی تعرف ههـای پزشـکی را هـم‬ ‫یکـه دیگـر‬ ‫داشـتیم به طوریقیـن تعـداد افراد ‬ ‫هزینـه درمانـی هـم نداشـتند رونـد صعـودی‬ ‫یکـرد‪ .‬بهـرام عین الهـی (وزیـر بهداشـت‪،‬‬ ‫پیـدا م ‬ ‫درمـان و امـوزش پزشـکی) نیـز دربـاره پیشـنهاد‬ ‫نظام پزشـکی گفـت؛ تعرف ههـای پزشـکی جدید‬ ‫پیشـنهادی و منتشرشـده اخیـر ازسـوی‬ ‫سـازمان نظام پزشـکی‪ ،‬موردتائیـد وزارت‬ ‫بهداشـت نیسـت‪ .‬وی ادامـه داد؛ تعرف ههـای‬ ‫پزشـکی را شـورای عالی بیمـه سلامت تعییـن‬ ‫یمـاه پارسـال انجـام‬ ‫می کنـد کـه ایـن کار در د ‬ ‫قفسه‬ ‫توانمندسازی روان شناختی زنان سرپرست خانوار‬ ‫«پرویـن صدقـی» در «توانمندسـازی روان شـناختی زنان سرپرسـت خانوار»‬ ‫تهـای‬ ‫بـه ارائـه برخـی از مهم تریـن رویکردهـا دراین زمینـه؛ ازجملـه مهار ‬ ‫زندگـی‪ ،‬مدیریـت اسـترس‪ ،‬هـوش معنوی‪ ،‬ذهن ا گاهـی و ‪ ...‬پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫خانـواده‪ ،‬یـک نظـام اجتماعی کوچـک و یکی از مهم تریـن نهادهای جامعه‬ ‫انسانی سـت کـه بـا وجود تحوالت گونا گونی که طی گذشـت قرن هـا رخ داده‬ ‫همچنـان کارکردهـای مهمـی برعهـده دارد؛ امـا عوامـل متعـددی؛ ازجملـه‬ ‫جنـگ‪ ،‬شهرنشـینی‪ ،‬طلاق‪ ،‬اعتیـاد و مرگ همسـر و نظایـر ان‪ ،‬موجب تغییر‬ ‫سـاختار و کارکـرد خانـواده شـده کـه یکی ازان هـا افزایـش تعـداد خانواده های‬ ‫تک والـدی بـا سرپرسـتی مـادران در سراسـر جهـان اسـت‪ .‬زنـان سرپرسـت‬ ‫خانوار‪ ،‬به کسـانی اطالق می شـود که به دالیل متفاوتی مسئولیت تمام عیار‬ ‫اداره خانـواده؛ اعـم از نگهـداری و تربیـت فرزندان‪ ،‬تامین وضعیت اقتصادی‬ ‫و عاطفـی خانـواده را به عهـده دارنـد‪ .‬ایـن مسـئولیت از زمانی به صورت کامل‬ ‫متوجـه ان هـا خواهـد شـد کـه یـا به صـورت دائـم به علـت مـرگ همسـر تنهـا‬ ‫شـده اند یـا همسرانشـان به علـت بیمـاری صعب العلاج یـا اعتیـاد توانایـی‬ ‫کارکـردن ندارنـد یااینکـه به علـت جرائم سـنگین بـرای مـدت طوالنی (حبس‬ ‫ابـد) در زنـدان بسـر می برنـد و نیـز زنانی کـه مـردان ان هـا جهـت یافتـن کار‬ ‫مهاجـرت کرده انـد را نیـز شـامل می شـود‪ .‬تربیـت فرزنـدان‪ ،‬تامیـن وضعیـت‬ ‫اقتصـادی خانـواده و اداره و مدیریـت خانـه به علـت عدم حضـور پـدر‪ ،‬بـه‬ ‫مـادر منتقـل می شـود‪ .‬البتـه ایـن انتقـال بـدون هیچ گونـه امادگـی عاطفـی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی رخ می دهد و او خال عاطفی سنگین و تنهایی زیادی‬ ‫را احساس و تجربه می کند؛ زیرا همسر و شریک زندگی خود را از دست داده‬ ‫و بـا حجـم بزرگـی از مسـائل اقتصـادی و اجتماعی روبه روسـت‪ ،‬عالوه براینکه‬ ‫هیـچ حمایتـی؛ اعـم از اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و عاطفـی دریافـت نمی کنـد‪.‬‬ ‫ایـن واقعیتی سـت کـه زنـان سرپرسـت خانـواده در جامعـه فشـارهای زیـادی‬ ‫تحمـل می کننـد‪ ،‬این فشـارها بر سلامت روانـی زنان و بالطبع فرزنـدان ان ها‬ ‫و کارکـرد اجتماعـی و اقتصـادی و فرهنگـی خانـواده و در چشـم انداز وسـیع تر‬ ‫بر سالمت جامعه تاثیر می گذارد که افت کیفیت زندگی و عدم رضایت از ان‬ ‫در ان ها قابل مشـاهده اسـت‪ .‬این مسـئولیت ا گرچه نقاط اشـترا کی در بین‬ ‫این قشر از زنان دارد؛ اما برای هر کس می تواند تجربه ای متفاوت از دیگری‬ ‫باشـد؛ به این معنا که پارامترهایی نظیر تفاوت های فردی‪ ،‬پایگاه اقتصادی‬ ‫و اجتماعی فرد‪ ،‬سن‪ ،‬باورهای اعتقادی و ‪ ...‬در کیفیت و کمیت این تجربه‬ ‫تاثیـر می گـذارد‪ .‬مشـکالت بی سرپرسـتی زنان نیز می تواند باعث ایجـاد انواع‬ ‫اختلاالت روانـی و رفتـاری در ان هـا؛ ازجملـه اختالالتـی نظیـر پرخاشـگری و‬ ‫ناسـازگاری بـا محیـط و خانـواده و فرزنـدان‪ ،‬بزهـکاری‪ ،‬روسـپیگری‪ ،‬اعتیـاد‪،‬‬ ‫افسـردگی و سـرانجام ناتوانـی ان هـا در اداره زندگـی شـود‪ .‬ایـن امـکان هسـت‬ ‫کـه زنـان سرپرسـت خانـوار؛ هـم از حیث مادی و هم ازجهت عاطفـی و روانی‬ ‫دارای مشکل شوند و اضطراب و استرس بیشتر و درنتیجه نوسانات خلقی‬ ‫زیـادی را تجربـه کننـد که این امر می تواند باورشـان را درمورد توانمندی های‬ ‫خویـش تحت تاثیـر قـرار داده و احسـاس لـذت از زندگـی را کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫در بخشـی از کتـاب توانمندسـازی روان شـناختی زنـان سرپرسـت خانـوار‬ ‫می خوانیـم‪:‬‬ ‫کـودکان تک والـد به دلیـل فقـدان و جدایـی پدرومـادر از یکدیگـر یـا براثـر‬ ‫غفلت و بی اعتنایی نسبت به تربیت انان‪ ،‬از راهنمایی و تشویق محروم اند‬ ‫و مفاهیـم نادرسـت از جهـان می یابنـد‪ .‬جدایـی ان هـا از والدینشـان؛‬ ‫به خصـوص مـادر‪ ،‬موجـب ناتوانـای در برقـراری رابطـه عاطفـی سـالم و‬ ‫صحیـح؛ و درنتیجـه باعـث می شـود ان هـا خـود را شکسـت خورده بداننـد و‬ ‫دسـت از تلاش بـرای تغییـر‪ ،‬بهبـودی و پیشـرفت بردارنـد (طاهـری‪ ،‬زنـدی و‬ ‫هنرپـروران‪ .)91 ،‬در خانواده هایـی کـه والدیـن دچار طالق عاطفی شـده اند‪،‬‬ ‫به دلیـل تعارضـات میـان والدیـن و همچنیـن وجـود درگیـری و کشـمکش‬ ‫اشـکار بیـن ان هـا‪ ،‬فرزنـد خانـواده دچـار تعـارض روانـی شـده و میـان دو‬ ‫قطـب پدرومـادر سـرگردان می شـود‪ .‬گاهـی به طـرف مـادر و گاهـی ب هطـرف‬ ‫پـدر گرایـش پیـدا می کنـد و زمانـی هـم کـه نمی توانـد از شـخصی پشـتیبانی‬ ‫کنـد‪ ،‬دچـار سـرگردانی می شـود‪ .‬ایـن نوجوانـان خـود پنداره ضعیـف و هویت‬ ‫ناقصـی نسـبت بـه کـودکان عـادی دارنـد‪ .‬رشـد هویـت کودکان ونوجوانـان‬ ‫بـا تجـارب و ادرا کات ان هـا از خانـواده و به ویـژه والدیـن وابسـته اسـت و‬ ‫دراین میـان پیونـد عمیـق و رابطـه عاطفـی میـان والدیـن حائزاهمیـت بوده‬ ‫و ایـن پیونـد باعـث پـرورش حـس خودبـاوری و اعتمادبه نفـس در فرزنـدان‬ ‫می شـود‪ .‬فقـدان حضـور والدیـن سـبب می شـود بسـیاری از ایـن نوجوانـان‬ ‫یشـود از‬ ‫خود پنـداره ضعیـف و هویـت نا کاملی داشـته باشـند و این سـبب م ‬ ‫برقراری رابط ه با سـایر همسـاالن خود اجتناب بورزند‪ .‬ان ها به دلیل فقدان‬ ‫و نداشـتن خانواده هایـی کـه در ان صمیمیـت‪ ،‬محبـت‪ ،‬عشـق و مهربانـی‬ ‫حا کـم اسـت‪ ،‬نمی توانـد ثبـات خـود را حفـظ کننـد و موجبـات تغییـرات‬ ‫مطلـوب در شـخصیت خـود را فراهـم اورنـد‪ .‬ازیک سـو نمی توانـد با اطمینان‬ ‫به شخصیت خود با نامالیمات و مشکالت گونا گون روبه رو شوند و ازجهت‬ ‫دیگـر نمی تواننـد بـدون داشـتن اضطـراب و تشـویش رفتـار نامناسـب خـود‬ ‫ً‬ ‫را موردشـک قـرار دهنـد و متعاقبـا سـعی نمی کنـد ان را به نحـوی مطلـوب و‬ ‫قابل قبـول تغییـر دهنـد (بحرینی‪ ،‬بهـزادی‪ ،‬جـوکار‪ ،‬دهقان و شـهامت‪.)89 ،‬‬ ‫ایـن کتـاب را انتشـارات «ا کادمیـک» در ‪231‬صفحـ ه منتشـر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مکانیسم هایی برای ایجاد مسئولیت بین المللی در برابر حمالت سایبری‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا حملات سـایبری مخـرب در جهـان گسـترش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫این امـر صلـح و امنیـت بین المللی را تهدید می کنـد؛ به گونه ای که‬ ‫این گونـه حملات بـه زیرسـاخت ها در جنـگ روسـیه و اوکرایـن‬ ‫بـروز یافـت‪ ،‬نیـز موجـب درز اسـناد پانامـا شـد‪ ،‬اژانـس تحقیقـات‬ ‫نمـورد مشـابه دیگـر رخ داده‪.‬‬ ‫اینترنتـی روسـیه هـک شـد و هزارا ‬ ‫بـا گسـترش ایـن حملات‪ ،‬ایـن سـوال مطـرح شـده اسـت کـه چـرا‬ ‫هیـچ سیسـتم پاسـخگویی بین المللـی بـرای مهـار ایـن حملات‬ ‫ً‬ ‫سـایبری وجود ندارد؟ محقق جیمز لوئیس در گزارشـی که اخیرا‬ ‫در مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک و بین المللـی (‪ )CSIS‬تحت عنـوان‬ ‫«دسـتیابی بـه مسـئولیت پذیری بـرای نقـض اسـتانداردهای‬ ‫الکترونیکی بین المللی» منتشر شده است‪ ،‬استانداردهایی را که‬ ‫درحال حاضر توسـط سـازمان ملل برای مقابله با جرائم سایبری‬ ‫یشـود‪ ،‬موردبحـث قـرار داده اسـت‪ .‬برجسـته ترین‬ ‫اعمـال م ‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫شهـای پیـش روی‪ ،‬فرایندهـای انتسـاب سیاسـی ا ‬ ‫چال ‬ ‫همراه با برخی پیشـنهادها برای ایجاد یک سیسـتم پاسـخگویی‬ ‫یسـت که از فضای سایبری‬ ‫الزام اور سیاسـی برای همه کشورهای ‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ در سـال‬ ‫‪ ،۲۰۱۵‬کارشناسـان سـازمان ملـل اسـتانداردهای خاصـی را بـرای‬ ‫مقابلـه بـا حمالت سـایبری ایجاد کردنـد و در سـال ‪ ۲۰۲۱‬به اتفاق‬ ‫ارا موردتوافق همه اعضای سـازمان ملل متحد قرار گرفت تا یک‬ ‫چارچـوب الـزام اور سیاسـی بـرای همه کشـورهای اسـتفاده کننده‬ ‫از فضـای سـایبری (اینترنـت) ایجـاد شـود‪ .‬در میـان ایـن‬ ‫استانداردها‪ ،‬دولت ها متعهد می شوند که از استفاده از اینترنت‬ ‫بـرای اقداماتـی کـه صلـح و امنیـت بین المللـی را تهدیـد می کنـد‬ ‫یـا بـه ان اسـیب می رسـاند‪ ،‬جلوگیـری کننـد و ا گاهانـه اجـازه‬ ‫ندهنـد کـه از سرزمین هایشـان بـرای اعمـال غیرقانونـی اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬ایـن محقـق توضیـح داده اسـت کـه از سـال ‪ ۲۰۱۵‬تجربـه‬ ‫بین المللـی نشـان داده اسـت کـه توافـق درمـورد اسـتانداردها و‬ ‫یخـود بـرای دسـتیابی بـه امنیـت سـایبری کافی‬ ‫قوانیـن به خود ‬ ‫نیست بلکه باید یک استراتژی دیپلماتیک جمعی برای نظارت‬ ‫بـر اجـرای ایـن اسـتانداردها تدویـن شـود‪ .‬ازجملـه مهم تریـن‬ ‫نقایـص اسـتانداردهای تائیدشـده توسـط سـازمان ملـل متحـد‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬ازلحـاظ‬ ‫ناتوانـی در بازخواسـت از عاملان حملات سایبر ‬ ‫تئـوری‪ ،‬انجـام هرگونـه اقـدام موثـر دراین راسـتا برعهـده جامعـه‬ ‫یسـت کـه ازطریـق شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد‬ ‫بین الملل ‬ ‫عمـل می کنـد؛ امـا واقعیـت نشـان می دهـد کـه دسـتیابی بـه‬ ‫تهـای مخـرب‬ ‫توافـق در سـازمان ملـل بـرای مقابلـه بـا فعالی ‬ ‫سـایبری بسـیارمحدود اسـت‪ ،‬زیـرا جامعـه بین الملـل تنهـا زمانی‬ ‫حرکـت می کنـد کـه شـما از زور اسـتفاده می کنیـد کـه این مسـئله‬ ‫در حملات سـایبری وجـود نـدارد و هیـچ حملـه سـایبری باعـث‬ ‫مـرگ افـراد نشـده اسـت‪ .‬بـرای غلبـه بـر ایـن مشـکل‪ ،‬ایـن محقـق‬ ‫براین باوراسـت که تهیـه فهرسـتی از اقدامـات منطبـق بـا قوانیـن‬ ‫بین المللـی و اسـتانداردهای موردتوافـق‪ ،‬ازطریـق توسـعه یـک‬ ‫اسـتراتژی دیپلماتیـک جمعـی به منظـور بازخواسـت بین المللـی‬ ‫بـرای مقابلـه بـا حملات سـایبری به عنـوان موضوعـات جـدی‬ ‫ضروری ست‪ .‬درک این ضروری ست که پشتوانه سیاسی مستلزم‬ ‫ارزیابـی محکومیـت دولـت اسـت نـه فـرد؛ بنابرایـن‪ ،‬وا گـذاری امور‬ ‫حملات سـایبری بـه یـک اژانس بین المللی‪ ،‬نه تنهـا یک موضوع‬ ‫فنـی‪ ،‬بلکـه یـک موضـوع سیاسـی نیـز هسـت و بنابرایـن بایـد بـه‬ ‫روابط بین الملل احترام گذاشـته و از سـوءتفاهم توسـط دولت ها‬ ‫اجتنـاب شـود تـا اطالعـات موردنیـاز بـرای پشـتیبانی و حمایـت از‬ ‫تمایل و توانایی مجازات منبع حمله‪ ،‬افزایش مسـئولیت پذیری‬ ‫لسـازی یکسـری اسـتانداردهای‬ ‫در فضـای مجـازی و فعا ‬ ‫موردتوافـق در سـطح بین المللـی فراهـم شـود‪ .‬معیارهـای سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬شـامل سـواالتی بـود کـه کشـور اسـیب دیده می توانسـت از‬ ‫ان ها برای اثبات انتسـاب و مسـئولیت سیاسـی اسـتفاده کند که‬ ‫نهـا عبارت انـد از‪:‬‬ ‫برجسـته ترین ا ‬ ‫چه کسـی مظنـون بـه نقـض حا کمیـت دولـت‪ ،‬بـا قضـاوت طبـق‬ ‫یسـت؟ و چه کسـی از نقـض‬ ‫اقدامـات و بیانی ههـای عموم ‬ ‫یبـرد؟‬ ‫حا کمیـت ازطریـق حملات سـایبری سـود م ‬ ‫ایـا پیامدهـای ایـن نقـض و تجـاوز سـایبری منافـع راهبـردی یـک‬ ‫کشـور دیگـر را تامیـن می کنـد؟ ایـا هـدف از حملـه سـایبری یـک‬ ‫سـود سیاسـی یـا نظامـی بـرای یـک کشـور اسـت؟ ایـا اثـرات منفـی‬ ‫یـک حملـه سـایبری بـه یـک کشـور یـا شـرکت وابسـته ان مربـوط‬ ‫می شـود؟‬ ‫ایـا جرائـم سـایبری مشـابه‪ ،‬چـه در کشـور قربانـی و چـه در‬ ‫کشـورهای دیگـر‪ ،‬بـه کشـوری خـاص به عنـوان عامـل مسـئول‬ ‫اشـاره می کنـد؟‬ ‫ایـا کشـورهای دیگـر نیـز مـورد تخلفـات مشـابهی قـرار گرفته انـد و‬ ‫ایـا منبـع تخلـف را یافته انـد؟ ایـا متحـدان یـا کشـورهای شـریک‬ ‫اطالعـات حمایتـی درمـورد منبـع حملـه سـایبری ارائـه کرده انـد؟‬ ‫گتـر به نظـر‬ ‫ایـا ایـن حملـه سـایبری بخشـی از یـک کمپیـن بزر ‬ ‫می رسـد؟ ایـا شـاخص های فنـی یـا سـایر داد ههـای اطالعاتـی‬ ‫وجـود دارد کـه بـه مجـرم اشـاره کنـد؟ ایـا اطالعـات حمایتـی‬ ‫ازسـوی بازیگـران خصوصـی‪ ،‬شـرکت های امنیـت سـایبری‪ ،‬یـا‬ ‫اطالعـات پشـتیبان از منابـع ملـی و متحـدان و شـرکا وجـود دارد؟‬ ‫ایا سـازمان های اطالعاتی ملی در ارزیابی های قبلی از انتسـاب و‬ ‫شناسـایی عاملان دقیـق بودنـد؟‬ ‫پاسـخ بـه ایـن سـواالت ممکـن اسـت درصـورت حملـه سـایبری‬ ‫ً‬ ‫شهـای اطالعاتـی ممکـن اسـت‬ ‫فـورا دردسـترس نباشـد‪ ،‬امـا گزار ‬ ‫از نتیجه گیـری درمـورد منبـع حملـه‪ ،‬عالوه بر عوامـل دیگر‪ ،‬مانند‬ ‫شـاخص ها و شـباهت ها بـا حـوادث دیگـر پشـتیبانی کنـد‪.‬‬ ‫ضوابط پاسخگو کردن عامالن حمالت‬ ‫یسـت‪ ،‬امـا‬ ‫انتسـاب اولیـن گام بـرای دسـتیابی بـه امنیـت سایبر ‬ ‫کافـی نیسـت‪ .‬دولـت ممکن اسـت بداند چه کسـی مسـئول اسـت‬ ‫امـا هیـچ اقـدام واقعـی انجام نمی دهد زیرا مسـتلزم تصمیم گیری‬ ‫یسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬شناسـایی راه هایـی‬ ‫سیاسـی مقامـات دولت ‬ ‫تهـا می تواننـد پیامدهـای جمعـی را تحمیـل کننـد‬ ‫کـه دول ‬ ‫یتـر) بـرای حمایـت‬ ‫(ماننـد اقدامـات متقابـل سـرزده تر و اجبار ‬ ‫یسـت؛ پـس الزم اسـت در تعریـف سیسـتم‬ ‫از پاسـخگویی ضرور ‬ ‫پاسـخگویی دقت شـود چرا که اقدامات سـایبری مرز بین جنگ‬ ‫یهـای سیاسـی را مشـخص نکـرده‬ ‫نظامـی و جاسوسـی و درگیر ‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫به یاد ‪...‬‬ ‫شهال ناظریان‬ ‫از‬ ‫ناظریـان»؛‬ ‫«شـهال‬ ‫پیش کسـوتان عرصـه دوبلـه‬ ‫و همسـر مرحـوم حسـین‬ ‫عرفانـی (دیگـر دوبلـور فقیـد‬ ‫کشـورمان) شـامگاه یکشـنبه‬ ‫(‪ 4‬اردیبهشـت ماه) براثـر سـکته‬ ‫قلبـی درگذشـت‪ .‬مهسـا عرفانـی؛‬ ‫فرزنـد ان هـا خبـر درگذشـت‬ ‫ایـن پیش کسـوت دوبلـه را‬ ‫تائیـد کـرد‪ .‬مهسـا عرفانـی دربـاره‬ ‫جزئیـات مراسـم خا ک سـپاری پیکـر شـهال ناظریـان گفـت؛ خا ک سـپاری روز‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫چهارشـنبه (‪ 7‬اردیبهشـت ماه) ‪ ۱۰‬صبح در قطعه هنرمندان برگزار م ‬ ‫شـهال ناظریان متولد سـال ‪ ۱۳۲۶‬تهران بود و در سـن ‪ ۷۵‬سـالگی درگذشـت‪.‬‬ ‫او از سـال ‪ ۱۳۴۱‬و هم زمـان بـا تحصیـل در دبیرسـتان‪ ،‬وارد عرصـه دوبلـه شـد‬ ‫و درحقیقـت شـروع حرفـه ای دوبلـه وی بـه سـال ‪ ۱۳۴۲‬برمی گـردد‪ .‬ابتـدا‬ ‫بـا نقش هـای کوتـاه زیرنظـر عطـاءاهلل کاملـی‪ ،‬سـعید شـرافت و محمدعلـی‬ ‫زرنـدی گویندگـی را اغـاز کـرد و سـپس به خاطـر اسـتعدادش خیلـی زود‬ ‫به عنـوان گوینـده نقش هـای اول موردتوجـه مدیـران دوبلاژ قـرار گرفـت‪ .‬او‬ ‫طـی سـال های فعالیـت خـود در دوبلاژ‪ ،‬به جای بسـیاری از بازیگـران مطرح‬ ‫جهـان ازجملـه اینگریـد برگمـن‪ ،‬لـورن بـا کال‪ ،‬سـوفیا لـورن‪ ،‬دایـان کیتـون‪،‬‬ ‫را کوئل ولش‪ ،‬فی داناوی‪ ،‬ان مارگرت‪ ،‬کاترین اسـپا ک‪ ،‬کاترین راس‪ ،‬الیزابت‬ ‫تیلـور‪ ،‬جولـی کریسـتی‪ ،‬سـیلوا کوشـینا‪ ،‬ژا کلیـن بیسـه‪ ،‬کاتریـن دنـوو‪ ،‬میشـل‬ ‫مرسـیه و ‪ ...‬حـرف زده اسـت‪ .‬یکـی از درخشـان ترین گویندگی هـای او در‬ ‫دوبلـه فیلـم مشـهور «کازابالنـکا» به جـای اینگرید برگمـن؛ و در کنار گویندگی‬ ‫حسـین عرفانـی به جـای همفـری بـوگارت اسـت‪ .‬ناظریـان در سـریال های‬ ‫سـال های دور از خانـه‪ ،‬رودخانـه برفـی‪ ،‬پزشـک دهکـده‪ ،‬امیلـی در نیومـون‪،‬‬ ‫افسانه شجاعان و افسران پلیس هم گویندگی کرده است‪ .‬او در کارتون های‬ ‫بـل و سباسـتین‪ ،‬خانـواده دکتـر ارنسـت و افسـانه توشیشـان صداپیشـگی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ناظریـان در کنـار دوبلـه‪ ،‬در برنامـه رادیویـی «صبـح جمعـه بـا‬ ‫شـما» فعالیـت داشـته اسـت‪ .‬بازیگـری در تئاتـر را از سـال ‪ ۱۳۶۸‬تجربـه کـرد‬ ‫و همچنین در سـریال های تلویزیونی «این خانه دور اسـت» (سـاخته بیژن‬ ‫بیرنـگ و مسـعود رسـام) و داسـتان یـک شـهر (سـاخته خسـرو معصومـی) و‬ ‫«پـر پـرواز» و «شـب به خیر غریبـه» به عنـوان‬ ‫اثـار سـینمایی «خوش خیـال»‪ِ ،‬‬ ‫بازیگـر ایفـای کـرد‪ .‬اجرای مسـابقه تلویزیونی «تالش» به همراه همسـرش‪ ،‬از‬ ‫دیگـر فعالیت هایـش به شـمار می اینـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2484‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت احسـان ‪ 125CC‬بـه رنـگ‬ ‫قرمـز مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 764-72649‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ HJ157FMI-31628586‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NDX***125B9018485‬به مالکیت ولی اهلل شجاعی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪514‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ‬ ‫کمـدادی متالیـک مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫نو ‬ ‫‪267 -26‬ل‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 01283009‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412284643770‬بـه مالکیـت محمـود علی نیـا‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چـون اقـای رسـول بخش بهـادری احـدی از مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ 697‬اصلـی مزرعـه و قنـات‬ ‫حیدرابـاد واقـع در بخـش چهـار بلوچسـتان تقاضـای افراز سـهمی خـود از پلا ک مرقوم را با اسـتناد‬ ‫بـه قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب سـال ‪ 1357‬از ایـن اداره کـرده و در ذیـل تقاضـای‬ ‫افـراز خویـش‪ ،‬اعلام داشـته کـه بـه دیگـر مالکیـن مشـاعی دسترسـی نـدارد و ادرس انهـا مشـخص‬ ‫یشـود‬ ‫نمی باشـد‪ ،‬لذا مراتب طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا ا گهی م ‬ ‫و از کسـانی کـه حـق و حقوقـی در ایـن ملـک دارنـد و یا تمایل بـه افراز دارنـد‪ ،‬دعوت به عمل می اید‬ ‫تـا در سـاعت ‪8‬صبـح روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/02/17‬در ایـن اداره و یـا در محـل وقـوع ملـک مزبـور‬ ‫حضـور بهـم رسـانند تـا بـا حضـور و نظـارت انـان‪ ،‬عمـل افـراز برابـر مقـررات صـورت پذیـرد‪ .‬یـاداور‬ ‫یگـردد عـدم حضـور‪ ،‬مانـع از انجـام عمـل افـراز نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/06 :‬‬ ‫جمشهیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫م الف ‪5‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی ال ایکس‬ ‫بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ ۱۳۸۷‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2306014‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412287701453‬بـه مالکیـت حسـن‬ ‫جلمبادانـی فرزنـد علـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمـد نظـری وکیـل خانـم قدم خیر سـردره طبـق وکالت نامـه شـماره ‪ 1401/01/14-93368‬دفترخانه‬ ‫‪ 22‬ری بـه ادرس شـهرری‪ ،‬فداییـان اسلام‪ ،‬مقابـل کارخانـه چیـت ری سـابق‪ ،‬مجتمـع ارکیـده با تسـلیم یک‬ ‫بـرگ استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 1401/01/16-724‬دفتـر ‪ 72‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪400632‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/01/16‬اعالم کرده سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان مسکونی به پال ک ثبتی‬ ‫‪ 34171‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 195‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 495‬در طبقـه ‪ 3‬و واقع‬ ‫در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 62/79‬مترمربع واقع در سـمت‬ ‫جنـوب شـرقی طبقـه سـوم بلـوک ‪ 15‬کـه (‪ )3/51‬سـه متـر و پنجـاه و یـک دسـیمترمربع ان بالکـن اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫انضمـام پارکینـگ قطعـه ‪ 26‬بـه مسـاحت ‪ 11‬مترمربـع واقع در طبقـه زیرزمین و انباری قطعه ‪ 12‬به مسـاحت‬ ‫‪ 3/37‬مترمربع به نام قدم خیر سـردره مالک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ چاپی ‪ 309263‬با شـماره دفتر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 140020301024003249‬ثبـت شـده اسـت و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در رهـن نمی باشـد که به‬ ‫علـت نقـل و انتقـال مفقـود شـده‪ ،‬تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای‬ ‫کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود اسـت بایـد تا ده روز پس از انتشـار ا گهی به ایـن اداره مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‪ ،‬تسلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر‪ ،‬اعتراضی‬ ‫نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت‪ ،‬المثنـی سـند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف محمـد‬ ‫م الـف ‪50‬‬ ‫جعفرعلـی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده‪ 120‬ائین نامه ق‪.‬ثبت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانم سـمانه حاصلـی به موجـب وکالتنامـه رسـمی شـماره ‪ 42677‬مـورخ ‪1393/09/01‬‬ ‫دفترخانه یک شهر حسن اباد فشافویه و وکالتنامه رسمی شماره ‪ 36260‬مورخ ‪ 1400/10/12‬دفترخانه‬ ‫دو شـهر حسـن اباد فشافویه از اقای حجت اله ثبتی طبق درخواسـت وارده شـماره ‪1401/02/04-265‬‬ ‫با تسلیم استشهادیه مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره یک فشافویه مبنی بر اینکه سند مالکیت‬ ‫‪750‬سـهم مشـاع از ‪3415‬سـهم دو دوازدهـم ‪20492/5‬سـهم مشـاع از ‪37812‬سـهم یک شـانزدهم‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 605000‬مترمربع به شـماره پلا ک ‪ 897‬فرعی‬ ‫از ‪ 33‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 35‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه یـک تفکیکی واقـع در حوزه ثبتی‬ ‫فشـافویه (که عبارت یک شـانزدهم از قلم افتاده اسـت) ذیل ثبت ‪ 7277‬دفتر امال ک ‪ 96‬صفحه ‪208‬‬ ‫بـه شـماره چاپـی ‪ 727844‬سـری ج سـال ‪ 91‬بـه نـام حجت الـه ثبتـی ثبت و صادر شـده و حسـب اعالم‬ ‫وکیـل مالـک مفقـود شـده کـه طـی درخواسـت فوق الذکـر تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پال ک‬ ‫مذکور را نموده است‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل‪ ،‬در یک نوبت‬ ‫ا گهـی می شـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم یـا وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬ضمـن ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله به این اداره‪ ،‬اعتراض خود را اعالم و رسـید دریافت کنند‪ .‬درغیراینصورت وفق‬ ‫مقررات‪ ،‬پس از طی تشـریفات صدور سـند المثنی و سـپری شـدن مهلت اعتراض‪ ،‬اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهروز حسین زاده‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‪ ،‬از طرف محمود‬ ‫م الف ‪48‬‬ ‫هاشمی‬ ‫ا گهی ثبت تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات‬ ‫سنگ شکن و تولید شن و ماسه شهرستان بهبهان‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 131‬قانـون کار و ائین نامه هـای مصـوب هیـات وزیـران و بـه‬ ‫موجـب صورت جلسـه های مـورخ ‪ 1400/10/18‬مجمـع عمومـی و ‪1400/10/25‬‬ ‫هیئت مدیره و سـایر مدارک تسـلیمی‪ ،‬اسـامی و سـمت هر یک از اعضای اصلی‬ ‫و علی البـدل هیئت مدیـره و بازرسـان انجمـن صنفـی کـه از تاریـخ ‪1400/10/18‬‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب شـده اند بـه شـرح ذیـل اسـت‪:‬‬ ‫‪ -1‬سیاوش بلقیسی؛ رئیس هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬اقبال شهرویی؛ نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫‪ -3‬اسداله عمادعلی؛ خزانه دار‬ ‫‪ -4‬غالمرضا متشفع؛ دبیر و عضو اصلی‬ ‫‪ -5‬مهراب عزیزی مقدم و غالمرضا متشفع؛ عضو علی البدل‬ ‫‪ -6‬ارش شهبازی؛ بازرس اصلی‬ ‫‪ -7‬عبدالمجید اسماعیلی؛ بازرس علی البدل‬ ‫ً‬ ‫ضمنا برابر مفاد اساسنامه انجمن‪ ،‬کلیه اسناد و اوراق مالی بهادار و تعهداور با‬ ‫امضـای رئیـس یـا یکـی دیگـر از اعضای هیئت مدیره و خزانـه دار و ممهور به مهر‬ ‫انجمن‪ ،‬معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001004964‬مورخـه ‪ 1400/12/03‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه یک سـاری تصرفـات مالکانه اقـای صادق‬ ‫طهماسـبی فرزنـد میرتقـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 111/42‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3454‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه میانـرود مالدسـته بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫بـا کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬کالسه پرونده ‪98/240‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫مهـدی داودی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1307625‬‬ ‫املا ک شهرسـتان سـاری‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان ایلام درنظـردارد انجـام پروژه هـای بـا مشـخصات ذیـل را از طریـق مناقصـه‬ ‫عمومـی بـه پیمانـکاران دارای گواهـی صالحیـت صـادره از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی در رشـته‬ ‫موردنیاز به شرح جدول ذیل و همچنین دارنده گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی وا گذار کند‪ .‬لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد و‬ ‫شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن ‪ 08432230120-7‬داخلی ‪ 313‬گروه قراردادها تماس حاصل فرمایید‪ .‬در‬ ‫ضمـن مبالـغ تضمین‪ ،‬براسـاس ائین نامه تضمیـن معامالت دولتی می باشـد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه ا گهی های مناقصه و همچنین سوابق تجدید مناقصه به عهده برنده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه‪ -‬شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫رشته کاری‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪14014‬‬ ‫نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ شیراوند هلیالن‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫‪2‬‬ ‫نیرو‪ ،‬پایه ‪5‬‬ ‫‪8.720.951.609‬‬ ‫‪436.047.580‬‬ ‫تذکـر‪ :‬ارائـه اصـل ضمانتنامـه (پا کـت الـف) علاوه بر بارگذاری در سـامانه سـتاد‪ ،‬به صـورت فیزیکی به دبیرخانه حراسـت واقع در‬ ‫میدان دفاع مقدس‪ ،‬شـرکت اب و فاضالب اسـتان ایالم‪ ،‬دفتر حراسـت الزامی سـت‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/04‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/02/07‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/07‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/02/21‬‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/02/24‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫رایگان‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم زهـره رضائیـان دارای شماره شناسـنامه ‪ 0730099628‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪ 2/0100095‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان‬ ‫فاطمه صغـری رضائیـان به شماره شناسـنامه ‪ 131‬در تاریـخ ‪ 1400/03/09‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬محمدتقـی رضائیـان فرزنـد غالم نبـی‬ ‫ش‪.‬م ‪ 0730039285‬متولد ‪ 1312/01/14‬صادره از تربت جام همسر متوفیه ‪ -2‬محمود رضائیان فرزند‬ ‫محمدتقـی ش‪.‬م ‪ 0730052966‬متولـد ‪ 1337/04/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬منصـوره‬ ‫رضائیـان فرزنـد محمدتقـی ش‪.‬م ‪ 0730063666‬متولـد ‪ 1339/04/10‬صـادره از تربت جام فرزند متوفیه‬ ‫‪ -4‬زهره رضائیان فرزند محمدتقی ش‪.‬م ‪ 0730099628‬متولد ‪ 1355/11/26‬صادره از تربت جام فرزند‬ ‫متوفیـه ‪ -5‬مرضیـه رضائیـان فرزنـد محمدتقـی ش‪.‬م ‪ 0731637623‬متولـد ‪ 1331/04/01‬صـادره از‬ ‫تربت جام فرزند متوفیه ‪ -6‬فاطمه رضائیان فرزند محمدتقی ش‪.‬م ‪ 0731646010‬متولد ‪1333/11/04‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -7‬زهـرا رضائیـان فرزنـد محمدتقـی ش‪.‬م ‪ 0731682701‬متولـد‬ ‫‪ 1345/04/17‬صادره از تربت جام فرزند متوفیه‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را‬ ‫به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی در یک نوبت ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪533 -77‬س‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 11491003608‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA7CG282332‬بـه‬ ‫مالکیت منصوره نامنی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬اریـان بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪855 -32‬ص‪ 99‬و شـماره موتـور ‪ 13385008707‬و شـماره شاسـی ‪ 18909132‬بـه مالکیـت جلال‬ ‫فیل اللهـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405-SLX-TU5‬مدل ‪ 1391‬با شـماره پال ک ایران ‪273 -36‬ن‪ 94‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 139B0000975‬و شماره شاسی ‪ NAAM31FC3CK849124‬به مالکیت مهدی میرزائی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1289‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ سـفید روغنی مدل‬ ‫‪ 1390‬با شماره پال ک ایران ‪888 -16‬ل‪ 51‬و شماره موتور ‪ 4151007‬و شماره شاسی ‪S1422290273160‬‬ ‫به مالکیت محمود عباسـی اصل مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری تیبـا مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪245 -29‬ط‪ 17‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ SE9M15/8034672‬و شـماره شاسـی ‪ S5810090032214‬بـه مالکیـت محمد منصوریان‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پراید مـدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایـران ‪961 -29‬د‪ 58‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 4067591‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290894452‬بـه مالکیـت رضـا رضایـی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/21-140060318011015384‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمید زینلی فرزند یحیی به شماره شناسنامه ‪ 47‬صادره از رفسنجان‬ ‫در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪ 565‬مترمربع پال ک ‪ 64‬فرعی از‬ ‫‪ 5‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 2‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در قریـه مالسـرا بخـش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق شـکور شمشـادی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/23 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/93‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم ماندانـا شـیخی دارای شماره شناسـنامه ‪ 1070‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 0100044‬از ایـن‬ ‫دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان منصـور گرامی فـر بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 11795‬در تاریـخ ‪ 1388/02/12‬اقامتـگاه دائمـی خـود را بـدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬تانیا گرامی فر به شماره شناسنامه ‪ 3320240528‬صادره از گیالن غرب‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -2‬ملـک دژداری به شماره شناسـنامه ‪ 3329253231‬صـادره از گیالن غرب مادر متوفی‬ ‫‪ -3‬ماندانـا شـیخی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3329542373‬صـادره از گیالن غرب همسـر متوفی‪ .‬اینک با‬ ‫انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا‬ ‫وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف مدت یک مـاه‪ ،‬بـه دادگاه تقدیم‬ ‫دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫حشمت اله تیموری‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک (برگ کمپانی‪ ،‬شناسـنامه سـبز) خودرو سـواری پراید ‪ 132‬مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪665 -56‬ق‪ 46‬و شـماره موتـور ‪ 2566792‬و شـماره شاسـی ‪ S1422287024841‬بـه مالکیـت فرشـاد‬ ‫طالبی زرکامـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد شـده‪ .‬لـذا بدین وسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫کننـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کـرده و گواهـی‪ ،‬اخـذ و تحویـل اداره ثبـت کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‬ ‫مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام اقای امیر جمشـیدنژاد فرزنـد احمد شماره شناسـنامه ‪88‬‬ ‫صـادره سـنندج کـد ملـی ‪ 3732225119‬تحـت پلا ک ‪ 709‬فرعـی از ‪ 2744‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 509/7‬مترمربـع از نسـق اقـای احمـد صادقـی بـه ادرس سـنندج روسـتای بـرازان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/06 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1548‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان خرم اباد‬ ‫بـه شـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1400114425001001017‬و رای شـماره ‪ 140060325001011841‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/12/02‬به تقاضای ولی کفش دوز فرزند علی نسـبت به سـه دانگ از ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 1/30‬مترمربـع مجـزی شـده از باقیمانـده پلا ک شـماره ‪ 55‬فرعـی از ‪ 1911‬اصلی ادغام شـده‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 1‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه پـری صارمـی رسـیدگی و تاییـد و‬ ‫انشـاء شـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‪،‬‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامه کثیراالنتشـار و‬ ‫محلی ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/22 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫م الف ‪41559260‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/02-140060318011014776‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد بشـری قدیم طبع فرزنـد صفـر بـه شماره شناسـنامه ‪5824‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی به مسـاحت ‪355/19‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 626‬فرعـی از ‪ 35‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 147‬فرعـی از ‪ 35‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه واقعه دشـت بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق صفـر بشـری قدیم طبع محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/23 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/77‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء صادره هیات‪ /‬هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی شهرسـتان ایرانشـهر تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضیان و املا ک مورد‬ ‫تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع ذیصالح‬ ‫قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مالکیـت اقـای بهمـن درخشـان نژاد بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5670‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3591568661‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد دوشـنبه در قسـمتی از‪ /‬ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 335/61‬مترمربـع کل پلا ک ‪ 318‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقـع در قطعـه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان بخـش حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا‬ ‫حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالکیـت اقـای خسـرو محمـدی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 127‬کـد ملـی ‪5979849238‬‬ ‫فرزنـد برکت الـه در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 275‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 76‬فرعـی از ‪ 394‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالکیـت اقـای ذبیح الـه ریگـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 192‬کـد ملـی ‪3719062422‬‬ ‫صـادره از خـاش فرزنـد دوسـت محمد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪222‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 568‬فرعـی از ‪ 396‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مالکیت خانم فرشـته ریگی به شناسـنامه شـماره ‪ 959‬کد ملی ‪ 3590450861‬صادره‬ ‫از ایرانشـهر فرزند نواب در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 163‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 568‬فرعـی از ‪ 396‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬مالکیـت اقـای ارشـد بلوچ پـور بـه شناسـنامه شـماره ‪ 170‬کـد ملـی ‪6459934673‬‬ ‫صـادره از راسـک فرزنـد انـور در ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 39/80‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 62‬فرعی از ‪ 398‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچستان حوزه‬ ‫ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مالکیـت اقـای وحیـد نظرزائـی به شناسـنامه شـماره ‪ 4‬کد ملـی ‪ 6459741344‬فرزند‬ ‫محمد در ششـدانگ سـه باب مغازه به مسـاحت ‪ 75/24‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪416‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا‬ ‫حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مالکیت خانم سنجی ملک رودینی به شناسنامه شماره ‪ 49‬کد ملی ‪3590635908‬‬ ‫صـادره از بمپـور متولـد ‪ 1339/01/03‬فرزنـد پیـرداد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 315/44‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 10‬اصلـی واقـع در قطعه یک بخـش دوازده‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -8‬مالکیـت خانـم مهربی بـی سـنجرزهی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 290‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3590440457‬صـادره از مرکـزی فرزنـد شـیرمحمد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 1138/23‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 10‬اصلی واقع در قطعه یک بخش دوازده‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مالکیـت اقـای پیرمحمـد درزاده پـور بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3096‬کـد ملـی‬ ‫‪ 5979754628‬صـادره از فنـوج فرزنـد شـعبان در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 877/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -10‬مالکیـت اقـای ال ل بخـش دهانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 1009‬کد ملـی ‪3590394552‬‬ ‫فرزنـد شـهداد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 5209/72‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 23‬فرعـی از ‪ 394‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مالکیـت خانـم سـاره خاتون هاشـمزهی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 598‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3719516423‬صـادره از خـاش فرزنـد دلمـراد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 191/40‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 410‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -12‬مالکیـت خانـم جمیلـه بمپوری نـژاد بـه شناسـنامه شـماره ‪ 6352‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3590570911‬صـادره از بمپـور فرزنـد ابراهیـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 868/40‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در قطعه یک بخش دوازده بلوچسـتان‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -13‬مالکیـت خانـم شـهپری شـه بخش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 4‬کـد ملـی ‪5979841016‬‬ ‫صـادره از نیک شـهر فرزنـد گل محمـد در ششـدانگ بـه مسـاحت ‪ 396/30‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک شـماره فرعـی از یـک اصلـی واقع در قطعه یک بخـش دوازده حوزه ثبت‬ ‫ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -14‬مالکیت اقای عبدالباقی زردکوهی به شناسنامه شماره ‪ 299‬کد ملی ‪6459822018‬‬ ‫صادره از راسـک فرزند ابراهیم در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 579‬مترمربع کل‬ ‫پلا ک ‪ 1238‬فرعـی از ‪ 414‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -15‬مالکیـت اقـای عبدالسـتار نادری نسـب بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5970056162‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 5970056162‬صـادره از فنـوج فرزنـد رسـول بخش در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 213/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 661‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -16‬مالکیت اقای امین مالئی به شناسنامه شماره ‪ 530‬کد ملی ‪ 3591683671‬صادره‬ ‫از ایرانشهر فرزند عبدالرحمن در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 416/76‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 529‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -17‬مالکیت خانم روزانملک بارانی به شناسـنامه شـماره ‪ 1622‬کد ملی ‪5979676651‬‬ ‫صادره از الشـار فرزند دروش در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 255/83‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 436/394‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫یبـی ناروئـی به شناسـنامه شـماره ‪ 12‬کد ملـی ‪5979831762‬‬ ‫‪ -18‬مالکیـت خانـم جان ب ‬ ‫کشـهر فرزند مزار در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 908/79‬مترمربع‬ ‫صادره از نی ‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -19‬مالکیـت اقـای محمدا کـرم سـتوده به شناسـنامه شـماره ‪ 18‬کد ملـی ‪3591389293‬‬ ‫صـادره از ایرانشـهر فرزنـد محمدکریـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل به مسـاحت ‪657/93‬‬ ‫مترمربـع کل پلا ک ‪ 472‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -20‬مالکیـت خانـم نورنسـاء مزارزائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 23‬کـد ملـی ‪6459792674‬‬ ‫فرزنـد جهانشـاه در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 234/90‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 416‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -21‬مالکیـت اقـای حسـن اهوئـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1180‬کـد ملـی ‪6459002827‬‬ ‫صـادره از سـرباز فرزنـد دوشـک در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 218‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 661‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫نفـر بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3580834381‬کـد ملـی‬ ‫‪ -22‬مالکیـت اقـای میلاد مهرا ‬ ‫‪ 3580834381‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد مهیـم در ششـدانگ یکبـاب مغـازه مشـتمل بـر‬ ‫یکبـاب اتـاق بـه مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان‬ ‫و بلوچسـتان بخـش حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -23‬مالکیت اقای پنجشـنبه کارگر به شناسـنامه شـماره ‪ 3985‬کد ملی ‪3590548126‬‬ ‫فرزنـد شـیرو در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 346/44‬مترمربـع کل پلا ک ‪337‬‬ ‫فرعی از ‪ 398‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -24‬مالکیـت خانـم سـعیده شـه بخش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3710048656‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3710048656‬صـادره از خـاش فرزنـد حسـن در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 240/11‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 119‬فرعـی از ‪ 396‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫یفـرد بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3580569694‬کـد ملـی‬ ‫‪ -25‬مالکیـت اقـای قاسـم صالح ‬ ‫‪ 3580569694‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد کرمـداد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 237/07‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 11‬فرعی از ‪ 401‬اصلی واقع در قطعه بخش‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -26‬مالکیـت اقـای سـعید حسـینی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 161‬کـد ملـی ‪5979981594‬‬ ‫صادره از فنوج فرزند مدد در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 260‬مترمربع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -27‬مالکیـت خانـم مرضیـه اغـاز بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1004‬کـد ملـی ‪3209525765‬‬ ‫فرزنـد ابراهیـم در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 173/50‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 20‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -28‬مالکیـت اقـای علـی جمال زائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 147‬کـد ملـی ‪6459875790‬‬ ‫فرزنـد محمدیعقـوب در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 368‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 410‬اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک‬ ‫ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫بدیه ‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/06 :‬‬ ‫اردشیر محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر‬ صفحه 4 ‫چشم انداز‬ ‫پنج فناوری اموزشی‬ ‫که به زودی رواج پیدا می کند‬ ‫یادگی ــری حی ــن انج ــام بازی ه ــای اموزش ــی‪ ،‬رویک ــردی‬ ‫تجر ب ــی ب ــرای کس ــب دان ــش به ارمغ ــان خواه ــد‬ ‫اورد ک ــه بچ هه ــا را درگی ــر یادگی ــری نگ ــه مـ ـی دارد و‬ ‫مش ــارکت چندحس ــی را تش ــویق می کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫تس ــنیم؛ در گذش ــته‪ ،‬مس ــیرهای مختلف ــی ب ــرای رون ــد‬ ‫یش ــد و در س ــال های اخی ــر‬ ‫اموزش ــی بـ ـه کار گرفت ــه م ‬ ‫شه ــا‪ ،‬پویای ــی بیش ــتری یافت ــه اس ــت‪ .‬از دوره‬ ‫این رو ‬ ‫ابتدایــی تــا امــوزش عالــی‪ ،‬دگرگونــی دیجیتــال در بخــش‬ ‫ام ــوزش ب هط ــرز ش ــگفت اوری س ــرعت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بخــش عمــده تحــول بــه فنــاوری تلفن همــراه‪ ،‬خدمــات‬ ‫اب ــری و واقعی ــت مج ــازی تعل ــق می گی ــرد و امکان ــات‬ ‫جدی ــد ب ــرای یادگی ــری قابل دس ــترس و همه جانب ــه‬ ‫نم ــوارد اش ــاره‬ ‫جم ــورد از ای ‬ ‫ایج ــاد می کن ــد ک ــه ب ــه پن ‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2484‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ورورد بانوان به تیم های عملیات اورژانس‬ ‫‪ .2‬ترکیبی از روش های ‪ REAL، AI، AR‬و ‪VR‬‬ ‫با گذشـ ـت زمان‪ ،‬ب ــه ج ــذب اطالع ــات در قطع ــات‬ ‫بسیارس ــریع و کوچ ــک ع ــادت می کنی ــم؛ امی ــزه ای از‬ ‫ی (‪ ،)AI‬واقعی ــت اف ــزوده (‪)AR‬‬ ‫واقعی ــت‪ ،‬ه ــوش مصنوعــ ‬ ‫ته ــای‬ ‫و واقعی ــت مج ــازی (‪ )VR‬ب ــر ه ــر ح ــوزه از فعالی ‬ ‫ً‬ ‫یگــذارد و قطعــا امــوزش نیــز از ایــن قاعــده‬ ‫انســانی تاثیــر م ‬ ‫یک ــه‬ ‫مس ــتثنا نیس ــت‪ .‬ای ــن ابزاره ــا می توانن ــد در هرکار ‬ ‫نیازمن ــد ب ــه ای ــن وس ــایل باش ــد‪ ،‬بازده ــی قابل توج ــه‬ ‫ایج ــاد کنن ــد و حت ــی ب ــرای ارائ ــه اش ــکال ش ــخصی تر‬ ‫ام ــوزش ی ــا یادگی ــری از راه دور اس ــتفاده خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬اموزش شخصی‬ ‫زمان ــی را ک ــه ی ــک معل ــم به حداق ــل ‪ 50‬دانش ام ــوز‬ ‫ً‬ ‫اختص ــاص مـ ـی داد‪ ،‬والدی ــن نی ــز واقع ــا برایش ــان مه ــم‬ ‫یش ــده‬ ‫نب ــود‪ ،‬گذش ــته اس ــت؛ ام ــوزش شخصی ساز ‬ ‫ل ب ــه رون ــدی روتی ــن اس ــت زی ــرا ا کن ــون‬ ‫درحال تبدیـ ـ ‬ ‫سه ــای درس بس ــیار متنو عت ــر و پیچید هت ــر ش ــده اند‬ ‫کال ‬ ‫و دسترســی بــه فنــاوری بهتــر بــه نیازهــای هــر دانش امــوز‬ ‫کم ــک می کن ــد‪ .‬ابزاره ــای فن ــاوری می توانن ــد ب ــه معلم ــان‬ ‫کم ــک کنن ــد ت ــا تجربی ــات یادگی ــری متفاوت ــی را خ ــارج از‬ ‫نشــده بــه دانش امــوزان ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫برنامــه درســی تعیی ‬ ‫‪ .5‬بازی سازی‬ ‫س ــرگرمی اموزش ــی (‪ )Edutainment‬اصطالح ــی ک ــه‬ ‫یس ــت ب هط ــور موث ــر خودنمای ــی می کن ــد؛‬ ‫مدت ‬ ‫یه ــای اموزش ــی‪ ،‬رویک ــردی‬ ‫یادگی ــری حی ــن انج ــام باز ‬ ‫تجرب ــی ب ــرای کس ــب دان ــش به ارمغ ــان مـ ـی اورد ک ــه‬ ‫دانش ام ــوزان را درگی ــر یادگی ــری نگ ــه م ـی دارد و مش ــارکت‬ ‫چندحس ــی بیش ــتر را تش ــویق می کن ــد‪ .‬حرک ــت م ــوازی‬ ‫ب ــا تکام ــل فن ــاوری در ش ــرایط کنون ــی ی ــک ض ــرورت‬ ‫اس ــت و ای ــن واقعیت ــی ب ــرای این ــده اموزش وپ ــرورش‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫شاخص ترین عالئم ابتال به جهش جدید کرونا‬ ‫ســویه کرونــا امیکــرون اولین بــار در مــاه نوامبــر ‪ ۲۰۲۱‬در کشــور بوتســوانا‬ ‫شناســایی شــد و به ســرعت در فهرســت ســویه های نگران کننده ســازمان‬ ‫جهانــی بهداشــت قــرار گرفــت‪ .‬ایــن ســویه در مدت زمــان کوتاهــی بــه‬ ‫ســویه غالــب در جهــان تبدیــل شــد و جــای واریانــت دلتــا را گرفــت‪.‬‬ ‫ازان زمان تاکنــون جهش هایــی در امیکــرون اتفــاق افتــاده و عالوه بر ســویه‬ ‫اصلــی کــه امیکــرون ‪ BA1‬نام دارد‪ ،‬امیکــرون ‪ BA2‬و ‪ BA3‬نیز به وجود امده‬ ‫اســت‪ .‬زیرســویه امیکــرون ‪ BA2‬مســری تر از ‪ BA1‬اســت و ایــن ســازمان در‬ ‫مــاه مــارس اعــام کــرد کــه این زیرســویه در جهان غالب شــده اســت‪ .‬انگار‬ ‫قــرار اســت حاالحاالهــا اسـم های متفــاوت و ســرایت های بیشــتری از ایــن‬ ‫ویــروس را شــاهد باشــیم؛ دراینجــا بــه ســویه ‪XE‬؛ تازه ترین جهــش ویروس‬ ‫کرونــا می پردازیــم‪.‬‬ ‫امیکرون‪ XE‬چیست؟‬ ‫امیکـرون ‪ XE‬یـک گونـه نوترکیب اسـت‪ .‬گونه های نوترکیب ها زمانـی به وجود‬ ‫می اینـد کـه ویروس هـا مـواد ژنتیکـی خـود را بـا یکدیگـر مبادلـه می کننـد تـا‬ ‫نسـخه ای جدیـد از ترکیـب دو ویـروس والـد به وجـود ایـد‪ .‬ایـن اتفـاق زمانـی‬ ‫رخ می دهـد کـه دو ویـروس از رسـته ها‪ ،‬سـویه ها یـا زیرسـویه های مختلـف‬ ‫سهـا‬ ‫به صـورت هم زمـان یـک سـلول را الـوده می کننـد‪ .‬مـواد ژنتیکـی ویرو ‬ ‫می تواننـد بـا هـم ترکیـب شـده و ویـروس نوترکیـب جدیـدی را بسـازند کـه‬ ‫سهـای‬ ‫خصوصیـات ویروس هـای والـد را دارد؛ بنابرایـن خصوصیـات ویرو ‬ ‫نوترکیـب وابسـته بـه مـواد ژنتیکی سـت کـه از ویـروس والـد بـه نسـخه جدیـد‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬امیکـرون ‪ XE‬ترکیبـی از امیکـرون ‪ BA1‬و ‪ BA2‬اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫ً‬ ‫تا کنون ویروس های زیادی از ترکیب ‪ BA1‬و ‪ BA2‬به وجود امده اند؛ مثال ‪XQ‬‬ ‫در بریتانیا‪ XG ،‬در دانمارک‪ XJ ،‬در فنالند و ‪ XK‬در بلژیک شناسایی شدند‪.‬‬ ‫ولـی ایـن زیرسـویه جدید جهش هـای ‪ NSP1-6‬را از ‪ BA1‬و سـایر جهش های‬ ‫ژنوم را از ‪ BA2‬به ارث برده است‪ .‬به عالوه‪ ،‬سه جهش دیگر روی این ویروس‬ ‫دیـده می شـود کـه پیش تـر نـه در ‪ BA1‬و نـه در ‪ BA2‬دیـده نشـده بـود‪.‬‬ ‫‪ .1‬یادگیری مادام العمر ازطریق خدمات اشتراکی‬ ‫چشـ ـم انداز ام ــوزش ام ــروز حت ــی ب ــا دوس ــال پیش‬ ‫بســیارمتفاوت اســت؛ بــا ســرعت بــاالی پیشــرفت فنــاوری‪،‬‬ ‫ارائه دهن ــدگان ام ــوزش و فرا گی ــران ب هس ــمت ی ــک م ــدل‬ ‫م ــداوم اموزش‪-‬خدم ــات اش ــترا کی‪-‬حرکت می کنن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ای ـن روش به گون ـه ای طراحــی شــده کــه کامــا بــا نیازهــای‬ ‫درحال تغیی ــر کسـ ـب وکارها مطابق ــت داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اموزش نانو‬ ‫ای ــن یادگی ــری ی ــک مفه ــوم جدی ــد فن ــاوری اموزش ــی‬ ‫(‪ )EdTech‬را توصی ــف می کن ــد ک ــه دراین رون ــد فن ــاوری‬ ‫تحول افری ــن‪ ،‬دانش ام ــوزان می توانن ــد منبع ــی ف ــوری‬ ‫ب ــرای یادگی ــری دریاف ــت کنن ــد‪ .‬یادگی ــری نان ــو هنوزه ــم‬ ‫یش ــک در این ــده ات ــی محبوبی ــت‬ ‫محب ــوب اس ــت ام ــا ب ‬ ‫شه ــای ام ــروزی‪،‬‬ ‫بیش ــتری خواه ــد داش ــت زی ــرا در چال ‬ ‫شه ــای انتق ــال دان ــش و‬ ‫یب ــر نی ــاز جامع ــه ب ــا رو ‬ ‫مبتن ‬ ‫مه ــارت همخوان ــی دارد‪.‬‬ ‫کلینیک‬ ‫شدت انتقال سویه جدید‬ ‫ً‬ ‫طبـق براوردهـای اولیـه‪ ،‬جهـش جدیـد تقریبـا ‪ ۱۰‬درصـد مسـری تر از امیکـرون‬ ‫پنهان کار به عنوان مسـری ترین جهش ویروس کروناسـت؛ طبق به روزرسـانی‬ ‫اپیدمیولوژیـک هفتـه قبـل‪ WHO ،‬این تخمین ازمایشی سـت و این سـازمان‬ ‫به نظارت بر این نوع ادامه خواهد داد‪ .‬هنوز‪ ،‬مقامات بهداشتی هیچ دلیلی‬ ‫بـرای نگرانـی با این نـوع جدید نمی بینند‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـازمان اورژانـس کشـور گفـت؛‬ ‫بـه زودی بانـوان فار غ التحصیـل رشـته‬ ‫تهـای پزشـکی در کنـار پرسـتارها بـه‬ ‫فوری ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫مهـای عملیـات اورژانـس اضافـه م ‬ ‫تی ‬ ‫چهاردهـم اذرمـاه ‪ ۱۳۵۲‬سـقف سـالن فـرودگاه‬ ‫مهرابـاد تهـران براثـر لـرزش موتورهـای جـت‬ ‫فروریخـت و درنتیجـه ‪ ۱۶‬تـن کشـته و ‪ ۱۱‬تـن‬ ‫مجـروح شـدند ایـن حادثـه و نبـود امکانـات‬ ‫حهـا بـه بیمارسـتان باعـث شـد‬ ‫انتقـال مجرو ‬ ‫کـه تاسـیس سـازمانی بـرای سـامان دهی بـه‬ ‫وضعیت امدادرسـانی پیش بیمارسـتانی رایگان‬ ‫در دستورکار دولت قرار گرفت و چون دران زمان‬ ‫فقـط سـه کشـور امریـکا‪ ،‬کانـادا و اسـترالیا دارای‬ ‫سیسـتم اورژانـس پیش بیمارسـتانی بودنـد و‬ ‫گروهـی چهارنفـره از پزشـکان ایرانـی بـا سـفر بـه‬ ‫تگـزاس امریـکا و بررسـی اورژانـس انجـا اقـدام بـه‬ ‫جمـع اوری اطالعـات بـرای راه انـدازی سیسـتم‬ ‫مشـابه در ایـران کردنـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حـاال‬ ‫سال هاسـت کـه ایـن سـازمان امدادرسـان کـه‬ ‫بیشـتر تکنسـین های ان مـرد بودنـد‪ ،‬جـان‬ ‫بسـیاری ازافراد را نجـات داده ؛ در مقطعـی در‬ ‫دهـه هشـتاد شمسـی تعـدادی از پزشـکان زن‬ ‫تهـای پزشـکی‬ ‫سهـا امدنـد تـا فوری ‬ ‫بـه امبوالن ‬ ‫را بـه بانـوان ارائـه کننـد امـا به دالیلـی ان طـرح‬ ‫منتفـی شـود امـا در سـال های اخیـر دوبـاره‬ ‫حضـور بانـوان تکنسـین اورژانس خبرسـاز شـده‬ ‫و حـاال قـرار اسـت بـه زودی در کادر امـدادی‬ ‫حضـور پیـدا کننـد‪ .‬مجتبـی خالـدی بااشـاره به‬ ‫ضـرورت به کارگیـری تکنسـین های خانـم در‬ ‫تهـای اورژانـس‪ ،‬گفـت؛ باتوجه به اینکـه‬ ‫عملیا ‬ ‫حدود نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬طبق ضرورت فرهنگ و دین‪ ،‬نیاز به‬ ‫تکنسـین های خانـم بـر بالیـن بیمـاران اورژانس‬ ‫یشـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه اورژانـس‬ ‫احسـاس م ‬ ‫بانـوان در دهـه ‪ ۸۰‬شمسـی نیـز مدتـی در کشـور‬ ‫فعـال بـود‪ ،‬گفـت؛ دران دوره بیشـتر از حضـور‬ ‫تهـای موردنیاز‬ ‫پزشـکان زن و ماماهـا در عملیا ‬ ‫یشـد‪ ،‬امـا در برنامـه جدیـد سـازمان‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫اورژانـس کشـور قـرار اسـت‪ ،‬از فار غ التحصیلان‬ ‫تهـای پزشـکی در کنـار‬ ‫خانـم رشـته فوری ‬ ‫پرستارها استفاده شود‪ .‬خالدی افزود؛ از حدود‬ ‫کسـال ونیم پیـش‪ ،‬بانـوان عالقه منـد امـکان‬ ‫ی ‬ ‫تهـای پزشـکی و تحصیـل‬ ‫انتخـاب رشـته فوری ‬ ‫دراین رشـته کاردانـی را پیـدا کردنـد؛ هم ا کنـون‬ ‫منتظـر فار غ التحصیلـی ایـن دانشـجویان از‬ ‫دانشـگاه هسـتیم تـا بتوانیـم بخشـی ازان ها را‬ ‫در سـازمان اورژانـس کشـور اسـتخدام کـرده و‬ ‫مهـای عملیاتـی مـا حضور داشـته باشـند‪.‬‬ ‫در تی ‬ ‫وی بابیان اینکـه هم ا کنـون در تهـران و برخـی‬ ‫مهـای محـدودی از‬ ‫از مرا کـز اسـتان ها تی ‬ ‫اورژانـس بانـوان فعـال هسـتند‪ ،‬گفـت؛ تیم های‬ ‫اورژانـس بانـوان بـرای مراجعـه بـه بالیـن بیمـار‬ ‫زن در اولویـت هسـتند امـا ا گـر ایـن تیم ها حاضر‬ ‫مهـای اورژانـس اسـتفاده‬ ‫نبودنـد از دیگـر تی ‬ ‫می کنیـم‪ .‬خالدی بازخـورد اسـتفاده از تیم های‬ ‫اورژانـس بانـوان را مثبت اعالم کرد و گفت؛ البته‬ ‫مـا همچنـان بـه ایجـاد تعـداد بیشـتری پایـگاه‬ ‫گسـازی‬ ‫اختصاصـی اورژانـس بانـوان و فرهن ‬ ‫مهـای عملیاتـی‬ ‫بـرای حضـور بانـوان در تی ‬ ‫اورژانـس نیازمند هسـتیم‪ .‬وی ترافیـک را یکی از‬ ‫معضلات بـزرگ اورژانس کشـور برای رسـیدن به‬ ‫نشـهرها ازجمله‬ ‫بالین بیمار به خصوص در کال ‬ ‫تهـران اعلام کـرد و گفـت؛ خطـوط ویـژه‪ ،‬سـرعت‬ ‫سهـا بـه بیمـار را افزایـش داد؛‬ ‫رسـیدن امبوالن ‬ ‫اما مشـکالتی نیز دارد‪ ،‬محدودیت های موجود‬ ‫در ایـن خطـوط‪ ،‬مانـع از رسـیدن هرچ هسـریع تر‬ ‫یشـود‪ .‬در برخـی‬ ‫اورژانـس بـر بالیـن بیمـار م ‬ ‫از خطـوط خروجـی و ورودی بـه خطـوط‬ ‫به میزان کافـی موجـود نیسـت؛ همیـن دلیـل‬ ‫سبب می شود در برخی از مسیرها امبوالنس ها‬ ‫مجبـور شـوند مسـیر بیشـتری را طـی کننـد تـا‬ ‫بتواننـد وارد و یـا از خـارج شـوند کـه این زمـان بـر‬ ‫مهـای اورژانـس بـر‬ ‫اسـت‪ .‬وی زمـان رسـیدن تی ‬ ‫سـر بالین بیمار در شـهرهای کوچک را براساس‬ ‫انچـه قانـون مشـخص کـرده‪ ،‬هشـت دقیقه و در‬ ‫شـهرهای بـزرگ ‪ ۱۲‬دقیقـه اعلام کـرد و افـزود؛ در‬ ‫شـهرهای کوچـک شـرایط بسـیارخوبی داریـم‬ ‫و در بیشـتر مواقـع کمتـر از ‪ ۶‬دقیقـه بـر سـر‬ ‫بالیـن بیمـار می رسـیم‪ ،‬در شـهرهای بـزرگ ‪۸۰‬‬ ‫درصـد مواقـع ‪ ۱۲‬دقیقـه می رسـیم و در ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫مواقـع بیـش از ‪ ۱۲‬دقیقـه زمـان الزم اسـت که‬ ‫به دلیـل ترافیـک اسـت‪ .‬خالـدی درادامـه از‬ ‫مسـئوالن شـهری خواسـت مـکان مناسـبی‬ ‫بـرای اسـتقرار عوامـل اورژانـس در سـطح شـهر‬ ‫نهـا البتـه بایـد‬ ‫تعبیـه کننـد و افـزود؛ این مکا ‬ ‫ً‬ ‫موردنظـر اورژانس باشـد‪ ،‬مثلا اورژانس می داند‬ ‫طهـای شـهری بـرای‬ ‫چـه مکانـی در محی ‬ ‫اسـتقرار عوامـل اورژانـس نیـاز اسـت‪ .‬لحظـات و‬ ‫دقیق ههـا بـرای امدادرسـانی بـرای نجـات بیمـار‬ ‫اهمیـت دارد‪ .‬مسـئوالن شـهری نیـز بایـد ایـن‬ ‫نهـای مناسـب در‬ ‫اهمیـت را درک کننـد و مکا ‬ ‫محیط های شـهری که ترا کم جمعیت باالسـت‬ ‫را دراختیـار اورژانـس قـرار دهنـد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫محدوده هایـی ماننـد جلال ال احمـد‪ ،‬گیشـا‪،‬‬ ‫سـتارخان و شـرق تهـران کـه به دلیـل ترافیـک‬ ‫زیـاد‪ ،‬محدودیـت دسترسـی مناسـب بـه ان‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬گفـت؛ شـهرداری بایـد مناطقـی‬ ‫م اورژانـس‬ ‫دراین محدود ههـا بـرای حضـور تیـ ‬ ‫درنظـر بگیرنـد‪ .‬وی افـزود؛ شـهرداری بایـد‬ ‫مهـای اورژانـس در‬ ‫قوانینـی بـرای جانمایـی تی ‬ ‫محوط ههـای مختلـف شـهری درنظـر بگیـرد و‬ ‫شهـای خصوصـی‬ ‫شهـا ازجملـه بخ ‬ ‫همـه بخ ‬ ‫را موظـف کنـد این مکان ها را دراختیـار اورژانس‬ ‫مهـای اورژانـس درصورت نیـاز‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬تـا تی ‬ ‫در زمـان کمتـری بـه محـل حادثـه برسـند‪ .‬وی‬ ‫افزود هشـدن ‪ ۸۰‬دسـتگاه موتورالنـس بـه نـاوگان‬ ‫امـدادی اورژانـس در ابتـدای سـال جـاری را‬ ‫بسـیارمفید برای حضور به موقع اورژانس بر سـر‬ ‫بالیـن بیمـاران دانسـت و گفـت؛ تعـدادی از این‬ ‫موتورالنس ها برای تجهیز ناوگان اورژانس سـایر‬ ‫اسـتان ها به دیگر شـهرها که بافت های تاریخی‬ ‫و معابـر باریـک داشـتند‪ ،‬ارسـال شـد‪ .‬خالـدی‬ ‫سهـای موجـود در نـاوگان‬ ‫تعـداد موتورالن ‬ ‫اورژانـس تهـران را ‪ ۲۰۰‬موتـور اعلام کـرد و گفـت؛‬ ‫اسـتاندارد تعـداد نـاوگان امـدادی بـرای تهـران‬ ‫یسـت موتـور و امبوالنـس‬ ‫را ‪ ۸۰۰‬دسـتگاه ترکیب ‬ ‫اعلام کـرد و گفـت؛ درحال حاضـر ‪ ۴۰۰‬امبوالنـس‬ ‫و موتـور در نـاوگان امـدادی اورژانـس تهـران بـه‬ ‫ً‬ ‫ارائـه خدمـت مشـغول اند کـه قطعا بایـد افزایش‬ ‫یابـد‪.‬‬ ‫عالئم ابتال به سویه ترکیبی‪XE‬‬ ‫چـارو دات ارورا‪ ،‬متخصـص بیماری هـای عفونـی می گویـد؛ «تا کنـون عالئـم‬ ‫گزارش شـده بـا این نـوع‪ ،‬هماننـد عالئـم امیکـرون خسـتگی‪ ،‬بی حالـی‪ ،‬تـب‪،‬‬ ‫سـردرد‪ ،‬بـدن درد‪ ،‬تپـش قلـب و مشـکالت قلبی سـت»‪ .‬وی ادامـه می دهـد؛‬ ‫ا گرچـه این نـوع از ژانویـه ‪ ۲۰۲۲‬در انگلیـس کشـف شـده امـا مـوارد کـم ابتلا‬ ‫بـه ان دلگرم کننـده اسـت‪ .‬این بدان معناسـت که نگرانـی کـم اسـت و ازایـن رو‪،‬‬ ‫افرادی کـه بـا نـوع امیکـرون الـوده شـده اند هنـوز انتی بادی هـای در گـردش‬ ‫کافـی را به عنـوان محافـظ خـود دارنـد؛ امـا به طورکلی شـدت عالئم کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫از فـردی بـه فـرد دیگـر بسـته بـه وضعیـت وا کسیناسـیون و مصونیـت‬ ‫به دسـت امده از عفونت هـای قبلـی متفـاوت اسـت‪ .‬تغییـر عالئـم بـرای برخی‬ ‫ً‬ ‫افـراد جـدی نیسـت و بـرای برخیممکـن اسـت نسـبتا شـدید باشـد‪ .‬عالئمـی‬ ‫وجـود دارد کـه افـراد باید مراقب ان ها باشـند‪ ،‬مانند تب‪ ،‬گلـودرد‪ ،‬خارش گلو‪،‬‬ ‫سرفه و سرماخوردگی‪ ،‬تحریکات و تغییر رنگ پوست‪ ،‬ناراحتی های گوارشی‪،‬‬ ‫ناراحتی هـای تنفسـی و ‪...‬؛ بیمـاری شـدید می توانـد باعـث مشـکالت شـدید‬ ‫قلبـی‪ ،‬تپـش قلـب و اسـیب عصبـی شـود‪.‬‬ ‫توصیهسازمانجهانیبهداشت‬ ‫ماریا ون کرخو؛ سرپرست فنی سازمان جهانی بهداشت درپاسخ به این سوال‬ ‫اعالم کرد؛ این ویروس هنوز همراه ماست و در سطح گسترده درحال گردش‬ ‫اسـت‪ .‬ما باید از کلیه ابزارهایی که دراختیار داریم اسـتفاده کنیم‪ .‬این ابزارها‬ ‫شامل وا کسن ها و مهم ترازان انجام وا کسیناسیون عمومی در سطح جهان‬ ‫است‪ .‬سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای مجزا اعالم کرد گروه متخصص‬ ‫ان به این نتیجـه رسـیده اند کـه وا کسیناسـیون بـا وا کسـن کوویـد می توانـد‬ ‫به طـور قابل توجـه خطـر ابتلا بـه بیمـاری شـدید و مرگ ومیـر را به دلیـل‬ ‫گسـترش نوع امیکـرون کاهـش دهد‪.‬‬ ‫فواید تزریق دز سوم واکسن‬ ‫بـا گذشـت چند مـاه از تزریـق وا کسـن کرونـا در اولین گـروه از افراد در بسـیاری از‬ ‫کشـورها‪ ،‬پرسـش ها دربـاره نیـاز بـه تزریق دز سـوم وا کسـن کرونا در کشـورهای‬ ‫مختلـف همـواره روبه افزایـش بوده اسـت‪ .‬تحقیقـات در بعضی جوامـع درباره‬ ‫اثربخشـی وا کسـن ها و میـزان ایمنـی در بـدن دریافت کننـدگان وا کسـن بعـد‬ ‫از گذشـت چندمـاه از وا کسیناسـیون قبلـی نشـان می دهـد تزریـق دز سـوم‬ ‫وا کسـن کرونا به خصوص در جمعیت های خاص مانند سـالمندان و افراد با‬ ‫ضعـف و سـرکوب سیسـتم ایمنـی بـرای حفـظ ایمنی جامعـه موردنیاز اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫فرصت زیادی‬ ‫برای خدمت رسانی به شهروندان نداریم‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬بـرای خدمت رسـانی بـه شـهروندان زمـان مـا زیـاد‬ ‫نیسـت و بایـد از این فرصـت نهایـت اسـتفاده را ببریـم»‪ .‬مهنـدس محمدرضا‬ ‫سـبطی در مسـجد حضـرت ابوالفضـل(ع) محلـه کیانشـهر اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«نیازهـای محلات ماننـد نیازهـای بـدن انسـان اسـت و می دانیـم بی نظمی‬ ‫در بدن مشـکالتی را برای انسـان ایجاد می کند»‪ .‬وی افزود‪« :‬الزمه مدیریت‬ ‫شـهری شـامل شـهرداری و شـورای شـهر این اسـت که ردپـای تفکـر بـر همـه‬ ‫نشـاءاهلل بـا نـگاه مسـجدمحوری اتفاقـات‬ ‫تصمیماتـش حا کـم باشـد‪ .‬ا ‬ ‫خوبـی در حـوزه محلات رقـم بزنیـم»‪ .‬وی بااشـاره به اقدامـات جهـادی و‬ ‫منحصرب هفـرد شـهرداری گـرگان گفـت‪« :‬بـرای خدمت رسـانی شایسـته در‬ ‫حـوزه پاسـخگویی بـه مراجعیـن مرکـز پیشـخوان خدمـت را ایجـاد کردیـم و‬ ‫بـا رویکـرد جهـادی و مطابـق بـا فرمـان مانع زدایـی رهبـری‪ ،‬اقدامـات جـدی‬ ‫به عمـل می اوریـم»‪ .‬شـهردار گـرگان تصریـح کـرد‪ ۴۰« :‬دسـتگاه اتوبـوس‬ ‫لوکـس خریـداری شـد کـه از زمـان تاسـیس سـازمان حمل ونقـل طـی بیـش‬ ‫یسـابقه بـوده اسـت»‪ .‬سـبطی بیـان کـرد‪« :‬بـا نگاهـی کـه در‬ ‫از ‪ ۲۰‬سـال اخیر ب ‬ ‫شـورای ششـم درراسـتای تسـهیل در حمل ونقـل عمومـی با کیفیـت وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬اتوبوس هـای فرسـوده را ازرده خـارج و اتوبوس هـای جدیـد را جایگزیـن‬ ‫می کنیـم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬رقـم ‪ ۲۰۰‬میلیـارد از مجمـوع ‪ ۲۴۰‬میلیاردتومـان‬ ‫مبلـغ خریـداری اتوبـوس از سـازمان شـهرداری های کشـور اخـذ کردیـم و‬ ‫بخـش کمتـری از منابـع مالـی مـا اسـتفاده شـده اسـت»‪ .‬شـهردار گـرگان‬ ‫باتا کیدبـر رعایـت عدالـت در تمـام نقـاط شـهر‪ ،‬بیـان کرد‪« :‬برقـراری تـوازن در‬ ‫عدالـت عمرانـی و حوزه های مختلف الزمه دسترسـی به شـاخصه های شـهر‬ ‫یسـت»‪ .‬محمدرضـا سـبطی بااشـاره به منطقـه شـمال شـهر‬ ‫و محلـه اسالم ‬ ‫کهـای خطـی شـهر‬ ‫گفـت‪« :‬پـارک خطـی درحال احـداث جـزو زیباتریـن پار ‬ ‫خواهد بود و مراجعین بسـیاری از همه نقاط سـطح شـهر خواهد داشـت»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪« :‬زمـان بـرای مـا بسـیار حائزاهمیـت اسـت و درراسـتای‬ ‫خدمت رسـانی وقـت چندانـی نداریـم و امسـال بایـد اتفاقـات مبارکـی را رقـم‬ ‫بزنیـم»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬اراده مـا این اسـت که بتوانیـم در کمترین زمـان‬ ‫ممکن نیازهای شـما را در حوزه وظایف شـهرداری و شـورا محقق کنیم و در‬ ‫پایـان چهارسـال روسـفید باشـیم»‪.‬‬ ‫توضیحراه وشهرسازی‬ ‫برای «متقاضیان بالتکلیف» طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان گلسـتان دربـاره‬ ‫نحـوه اسـتعالم طـرح نهضـت ملـی مسـکن توضیحاتـی ارائـه داد‪ .‬پناه یـزدان‬ ‫گفت‪« :‬افرادی که در گلستان ثبت نام ان ها در طرح نهضت ملی ساختمان‬ ‫تائید شود‪ ،‬ازطریق سامانه پیامکی راه وشهرسازی گلستان برایشان پیامک‬ ‫یکـه برایشـان پیامکـی ارسـال نشـده‪ ،‬می تواننـد‬ ‫یشـود‪ .‬افراد ‬ ‫ارسـال م ‬ ‫تنـام خـود را‬ ‫توسـط کـد ره گیـری خـود بامراجع هبـه همـان سـامانه ای کـه ثب ‬ ‫در طـرح نهضـت ملـی سـاختمان انجـام داده انـد وضعیـت اسـتعالم خـود را‬ ‫پیگیری کنند»‪ .‬پناه یزدان گفت‪« :‬افرادی که اسـتعالم ان ها رد شـده اسـت‪،‬‬ ‫می تواننـد نسـبت بـه نتیجـه‪ ،‬اعتـراض خـود را ثبت کننـد»‪ .‬معاون مسـکن و‬ ‫سـاختمان اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان گلسـتان گفت‪ ۸۹۰۰۰« :‬گلسـتانی‬ ‫تنـام در طـرح‬ ‫تنـام کرده انـد‪ .‬مهلـت ثب ‬ ‫در طـرح نهضـت ملـی مسـکن ثب ‬ ‫نهضـت ملـی سـاختمان تـا تاریـخ ‪ ۲۹‬اسـفند ‪ ۱۴۰۰‬بـود و تا این تاریـخ حـدود‬ ‫لشـدن اعتـراض‬ ‫تنـام کـرده بودنـد؛ امـا بـا قبو ‬ ‫نطـرح ثب ‬ ‫‪ ۸۸۰۰۰‬نفـر درای ‬ ‫یکـه در مراحـل اولیـه ثبت نـام رد شـده بودنـد‪ ،‬ایـن امـار بـه ‪ ۸۹۰۰۰‬نفـر‬ ‫افراد ‬ ‫افزایـش یافـت»‪ .‬به گفتـه پنـاه یـزدان؛ از ایـن امـار تا کنـون اسـتعالم ‪۳۰۸۴۷‬‬ ‫تنـام ‪ ۴۶۱۱‬نفـر قطعـی شـده اسـت و بـه بانـک‬ ‫به اتمـام رسـیده و تا کنـون ثب ‬ ‫بـرای تشـکیل پرونـده معرفـی شـده اند‪.‬‬ ‫بیمه ایران اسالمی‬ ‫با تبیین سیره عملی زندگی شهدا و ایثارگران ایران‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬تبیین سـیره‬ ‫عملـی و اهـداف واالی شـهدا و ایثارگـران وظیفـه ای ملـی و درس امـوز اسـت‬ ‫کـه اینـده ایـران اسلامی را بیمـه خواهـد کـرد»‪ .‬اسـرافیل وزیـری در دیـدار‬ ‫چهره به چهـره بـا جامعـه ایثارگـری اسـتان گفـت‪« :‬اقتـدار و امنیـت امـروز مـا‬ ‫مدیـون حماسـه افرینی شـهدا و ایثارگـران اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬خانواده هـای‬ ‫معظـم شـاهد و ایثارگـر بـا دل هایـی سرشـار از ایمـان ثابـت کرده انـد کـه در راه‬ ‫شهـای اسلامی باتما متـوان ایسـتاده اند و عزتمندانـه از راه شـهدا دفـاع‬ ‫ارز ‬ ‫خواهنـد کـرد»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد ادامـه داد‪« :‬رشـد و بالندگـی انقلاب اسلامی‬ ‫مرهـون فدا کاری هـای شـهدا و جانبـازان دوران هشت سـال دفـاع مقـدس‬ ‫یکـه ایـن روحیـه در نـزد ملـت ایـران اسـت‪ ،‬دشـمن نمی توانـد‬ ‫اسـت و تازمان ‬ ‫اسـیبی به نظـام اسلامی وارد کنـد»‪ .‬وی تسـهیل در ارائـه خدمـات مطلـوب‬ ‫بـه جامعـه ایثارگـری را مهم تریـن هـدف بنیـاد خوانـد و گفـت‪« :‬دیـدار بـا‬ ‫یسـت‬ ‫خانواد ههـای شـهدا و ایثارگـران افتخـار و فرصـت ارزشـمند معنو ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫کـه موجـب تـوان بیشـتر بـرای خدمـت بـه بهتریـن بنـدگان خـدا م ‬ ‫نهـا دور‬ ‫وی گفـت‪« :‬در عرص ههـای مختلـف اجتماعـی هرزمـان از ایـن ارما ‬ ‫شـده ایم‪ ،‬شـاهد بودیـم کـه مسـائل‪ ،‬مصائـب و مشـکالت عدیـده ای بـرای‬ ‫جامعـه و اقشـار مختلـف به وجـود امـده اسـت»‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه گازرسانی‬ ‫به هشت خانوار مستمند در روستای باالجاده کردکوی‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور‬ ‫مسـئولین شهرسـتان کردکـوی‬ ‫پروژه گازرسـانی به هشت خانوار‬ ‫مستمند و بی بضاعت روستای‬ ‫باالجـاده به بهر هبـرداری رسـید‪.‬‬ ‫دراین مراسـم کـه اعضـای‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬فرمانـده‬ ‫سـپاه‪ ،‬امام جمعـه کردکـوی‪ ،‬رئیـس اداره گاز و روسـای تعـدادی از ادارات‬ ‫شهرسـتان و تنی چنـد از اهالـی روسـتای باالجـاده حضـور داشـتند‪ ،‬گاز تعـداد‬ ‫هشـت خانـوار مسـتمند کـه بـا همـت خیریـن گرامـی انجـام گرفتـه بـود افتتـاح‬ ‫شـده و بـه جمـع مصرف کننـدگان گاز طبیعـی شهرسـتان اضافـه شـدند‪.‬‬ ‫دراین مراسم از زحمات رحمان مقدم (رئیس اداره گاز کردکوی) با اهدای لوح‬ ‫سـپاس به نحـو شایسـته ای تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫ضبط و معدوم سازی سه الشه گوسفندی‬ ‫کشتار غیرمجاز در گنبدکاووس‬ ‫رئیـس اداره دامپزشـکی گنبـدکاووس گفـت‪« :‬سـه الشـه گوسـفندی کشـتار‬ ‫غیرمجـاز بـا وزن ‪ 80‬کیلوگـرم در گنبـدکاووس ضبـط و بـا دسـتور قضائـی‬ ‫معدوم سـازی شـد»‪ .‬دکتـر گوکالنـی گفـت‪« :‬در پـی گـزارش مردمـی دربـاره‬ ‫کشـتار غیرمجـاز در روسـتای مـرزی قـره گل از توابـع گنبدکاووس کارشناسـان‬ ‫این اداره با مشارکت پاسگاه انتظامی مرزی دوزالوم با عزیمت به محل‪ ،‬سه‬ ‫الشـه گوسـفندی کشـتار غیرمجاز که قصد فروش و توزیع ان را در شهرستان‬ ‫گنبـد را داشـتند‪ ،‬کشـف‪ ،‬ضبـط و بـا دسـتور مقـام قضائـی معدو مسـازی‬ ‫کردنـد»‪ .‬گوکالنـی ضمـن اعلام تشـکیل پرونـده قضائـی بـرای ایـن متخلـف‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬به مصرف کنندگان گوشت قرمز توصیه می شود باتوجه به اینکه دام‬ ‫یشـود و چنانچه مشـکوک به‬ ‫قبل و بعد از کشـتار‪ ،‬در کشـتارگاه ها معاینه م ‬ ‫ً‬ ‫بیماری باشد‪ ،‬از چرخه مصرف حذف می شوند‪ ،‬صرفا از مرا کز مجاز فروش‬ ‫گوشت قرمز که به مهر و برچسب دامپزشکی ممهور شده‪ ،‬استفاده کنند»‪.‬‬ ‫وی از شـهروندان خواسـت بـا مشـاهده هرگونـه تخلـف‪ ،‬مراتـب را توسـط‬ ‫شـماره ‪( 1512‬تلفـن گویـای دامپزشـکی) اطالع دهند تا برخورد قانونـی و الزم‬ ‫بـا متخلفـان بهداشـتی صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2484‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫گشایش نمایشگاه قران و عترت مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نمایشـگاه قـران و عتـرت مازنـدران بـا حضـور‬ ‫حضـرت ایـت ا‪ ...‬محمـدی الئینـی؛ نماینـده‬ ‫ولی فقیه‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫مدیـر حـوزه هنـری‪ ،‬مسـئولین اسـتان و‬ ‫موسسات و مرا کز قرانی در مجتمع فرهنگی‬ ‫و هنـری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد مازنـدران‬ ‫اغازبـه کار کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران؛‬ ‫عبـاس زار ع در ائیـن افتتاحیـه نمایشـگاه‬ ‫قران و عترت مازندران درباره این نمایشگاه‬ ‫گفـت‪« :‬خرسـندیم کـه بـا تدبیـر سـتاد ملـی‬ ‫مدیریـت کرونـا و تحقـق وا کسیناسـیون‬ ‫عمومـی هم وطنـان شـریف ایـران اسلامی‬ ‫و به ویـژه مـردم فهیـم مازنـدران برنام ههـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬قرانـی و هنری ب هصـورت حضوری‬ ‫درحال برگزاری سـت»‪ .‬وی ضمـن قدردانـی‬ ‫از حضـور نماینـده ولی فقیـه در مازنـدران‬ ‫در ائیـن افتتاحیـه این رویـداد فرهنگـی‬ ‫اسـتان یـاداور شـد‪« :‬نمایشـگاه قـران و‬ ‫نمـاه هـرروز‬ ‫عتـرت مازنـدران تـا دهـم همی ‬ ‫از سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۳‬در مجتمـع فرهنگـی و‬ ‫هنـری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران واقـع در میـدان امام خمینـی (ره)‬ ‫سـاری میزبـان عمـوم عالقه منـدان اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬نمایشـگاه قـران عتـرت‬ ‫مازنـدران از سـری برنام ههـای هفتـه قـران‬ ‫و جشـنواره قـران و عتـرت اسـتان اسـت‬ ‫کـه به عنـوان یـک رویـداد مهـم فرهنگـی‬ ‫طـی مـاه مبـارک رمضـان امسـال و پـس‬ ‫از وقفـه ای چندسـاله درراسـتای ترویـج‬ ‫فرهنـگ قرانـی برپـا شـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـا مشـارکت گسـترده اداره کل تبلیغـات‬ ‫اسلامی‪ ،‬حـوزه هنـری‪ ،‬بسـیج هنرمنـدان‬ ‫المپیاد شهری و روستایی در شهرری برگزار می شود‬ ‫نهـای‬ ‫سـپاه کربلا‪ ،‬سـتاد هماهنگـی کانو ‬ ‫فرهنگی هنری مساجد‪ ،‬سازمان بهزیستی‪،‬‬ ‫حـوزه علمیـه خواهـران‪ ،‬اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی‪ ،‬اداره کل اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫بنیـاد قـران و معـارف اسلامی‪ ،‬اداره کل‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران و موسسـات‬ ‫نورالهـدی سـاری و گنجینـه نـور عـرش‬ ‫یسـت»‪ .‬زار ع بـا‬ ‫مشـهر درحال برگزار ‬ ‫قائ ‬ ‫اعلام برخـی از برنام ههـای فرهنگـی و هنری‬ ‫یشـده در سـطح اسـتان‪،‬‬ ‫قرانـی پیش بین ‬ ‫تهـای قرانـی فقط‬ ‫گفـت‪« :‬برنام ههـا و فعالی ‬ ‫مختـص بـه ماه مبـارک رمضـان نبـوده و الزم‬ ‫اسـت در همـه ایـام بـه ترویـج فرهنـگ قـران‬ ‫و عتـرت توجـه داشـت»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسـتان مازنـدران برگـزاری برنام ههـا‬ ‫تهـای قرانـی بـرای اقشـار مختلـف‬ ‫و فعالی ‬ ‫جامعـه و به ویـژه نوجوانـان و جوانـان را یـک‬ ‫ضـرورت دانسـت و افـزود‪« :‬درزمینـه تنـوع و‬ ‫تعـدد برنام ههـای قرانـی محدودیـت قائـل‬ ‫نیسـتیم و تلاش داریـم بـا همراهـی فعـاالن‬ ‫قرانـی و اسـتفاده از ظرفیـت هنرمنـدان یـک‬ ‫یجـای اسـتان‬ ‫نسـازی قرانـی در جا ‬ ‫جریا ‬ ‫ایجاد کنیم»‪ .‬زار ع از برگزاری جشـنواره قران‬ ‫و عتـرت در پنـج رشـته قرانـی‪ ،‬سـینمایی‪،‬‬ ‫ادبـی‪ ،‬نمایـش و هنـری‪ ،‬همچنیـن؛ ایجـاد‬ ‫بخـش ویـژه گفتمـان جهـاد تبییـن ازمنظـر‬ ‫قـران کریـم و ارائـه زنـده اثـار هنـری توسـط‬ ‫هنرمنـدان در حاشـیه نمایشـگاه خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬برگـزاری مسـابقات قـران بخـوان و‬ ‫جایـزه بگیـر‪ ،‬نقاشـی و سـرگرمی ویـژه دانـش‬ ‫امـوزان بخـش کارگاهـی و جشـنواره ای‪،‬‬ ‫تجلیـل از فعـاالن قرانـی را نیـز در دسـتورکار‬ ‫داریـم»‪.‬‬ ‫بومی سازی ‪5000‬قطعه در تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران‬ ‫داخل کشور انجام شد»‪ .‬به گفته مدیرعامل‬ ‫شـرکت فاضلاب تهـران؛ تامیـن پایـدار لـوازم‬ ‫جانبـی و قطعـات یدکـی ایـن تجهیـزات از‬ ‫صفرتاصـد نیـز تضمیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫بومی سازی ‪ ۵۶‬درصدی تا سال ‪۱۴۰۵‬‬ ‫کریمـی بااشـاره به پیش بینـی و‬ ‫یهـا تـا سـال ‪ ۱۴۰۵‬گفـت‪« :‬شـرکت‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫فاضلاب تهـران بـا مشـارکت شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬دانشـگاه ها و مرا کـز پژوهشـی‬ ‫و اسـتفاده از محصـوالت تولیدکننـدگان‬ ‫یسـازی‬ ‫داخلـی قطعـات موفـق بـه بوم ‬ ‫‪ ۶۵‬درصـد نیازهـای قطعاتـی و تجهیزاتـی‬ ‫تصفیه خان ههـای فاضلاب تهـران خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی بااشـاره به طر ح های دیگر شرکت‬ ‫درزمینه سـاخت و توسعه تصفیه خانه های‬ ‫فاضلاب افـزود‪« :‬احـداث واحدهـای ‪ ۷‬و‬ ‫‪ ۸‬تصفیه خانـه فاضلاب جنـوب تهـران‬ ‫بـا ظرفیـت تصفیـه ‪ ۹۲‬میلیون مترمکعـب‬ ‫سـاالنه از برنامه های جاری شـرکت فاضالب‬ ‫تهـران اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فاضلاب‬ ‫تهـران‪ ،‬پیش بینی کـرد‪« :‬با تکمیل عملیات‬ ‫سـاخت ایـن دو واحد ظرفیت نهایی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۴۰‬میلیون مترمکعـب فاضلاب در سـال‬ ‫و پوشـش ‪ ۴۲۰۰۰۰۰‬نفـر از جمعیـت تهـران‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫محقـق م ‬ ‫احداثتصفیه خانه هایمتمرکز‬ ‫وی بابیان اینکـه احـداث تصفیه خان ههـای‬ ‫متمرکـز در طـرح فاضلاب تهـران از‬ ‫یسـت کـه در اولویـت کاری شـرکت‬ ‫اقدامات ‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تصفیه خانـه فاضلاب غـرب‬ ‫بغـرب)‪ ،‬در‬ ‫شـهر تهـران (محـدوده جنو ‬ ‫شـش واحد طراحـی شـده اسـت کـه ا کنـون‬ ‫چهـار مـدول از ان بـا تامیـن منابـع از بانـک‬ ‫توسـعه اسلامی اجـرا و ا کنـون بهر هبـرداری‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ ایـن تصفیه خانه‬ ‫محـدوده ای درحـدود ‪ ۲۰۰۰۰‬هکتـار از غـرب‬ ‫شـهر تهـران‪ ،‬بـا جمعیـت ‪ ۳۱۵۰۰۰۰‬نفـر را‬ ‫تحت پوشـش قـرار می دهـد و متوسـط‬ ‫دبـی فاضلاب ورودی بـه مـدول ‪ ۴-۱‬برابـر‬ ‫بـا شـش مترمکعب بـر ثانیـه اسـت‪ .‬کریمـی‬ ‫دربـاره رفـع مشـکالت فاضلاب منطقـه ‪۲۲‬‬ ‫تهـران یـاداور شـد‪« :‬عملیـات احـداث پکیـج‬ ‫تصفیه خانـه فاضلاب اضطـراری در منطقـه‬ ‫‪ ۲۲‬به ظرفیـت ‪ ۹۰۰‬مترمکعـب در شـبانه روز‬ ‫یشـود ایـن پکیـج‬ ‫طـی سـال جـاری اغـاز م ‬ ‫جمعیتـی درحـدود ‪ ۵۰۰۰‬نفـر از سـا کنان‬ ‫محله ابشـار را تحت پوشـش قـرار می دهد»‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ ۷۱.۶‬درصدی‬ ‫طرح فاضالب تهران‬ ‫وی دربـاره اخریـن وضعیـت پیشـرفت‬ ‫طـرح فاضلاب تهـران گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫نطـرح بیـش از ‪ ۷۰۰۰‬کیلومتـر شـبکه‬ ‫درای ‬ ‫و ‪ ۱۹۱‬کیلومتـر تونـل و خطـوط انتقـال اجـرا‬ ‫شـده اسـت و پیشـرفت اجـرای شـبکه‬ ‫فاضلاب تهـران بـه ‪ ۷۱.۶‬درصـد رسـید»‪.‬‬ ‫تصفیه خانـه فاضالب جنوب تهـران واقع در‬ ‫شـهرری‪ ،‬از پیشـرفته ترین تصفیه خانه های‬ ‫موجـود در ایـران و خاورمیانـه؛ دارای‬ ‫شـش واحد درحال بهره بـرداری و دو واحـد‬ ‫لسـاخت اسـت‪ .‬ظرفیـت اسـمی‬ ‫درحا ‬ ‫واحدهـای ‪ ۱-۴‬ایـن تصفیه خانـه برابـر بـا‬ ‫‪ ۴۵۰۰۰۰‬مترمکعـب در شـبانه روز اسـت‪.‬‬ ‫درراستای طرح «هر شهر یک اردوگاه» صورت گرفت؛‬ ‫بازدید مدیرکل اموزش وپرورش مازندران از اردوگاه دانش اموزی طالیه داران فردا‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در‬ ‫بازدیـد از اردوگاه دانش امـوزی طالیـه داران‬ ‫مشـهر کـه ب هنـام زند هیـاد «ایمـان‬ ‫فـردا قائ ‬ ‫فاعلـی» نا مگـذاری شـده‪ ،‬بـه بررسـی اجـرای‬ ‫حهـای ورزشـی و تفریحـی در این فضـای‬ ‫طر ‬ ‫اردوگاهـی پرداخـت‪ .‬مصطفـی عابـدی‬ ‫دراین بازدیـد کـه بـا همراهـی اصغریـان مدیر‬ ‫مشـهر صـورت پذیرفـت‬ ‫اموزش وپـرورش قائ ‬ ‫بابیان اینکـه طـرح «هـر شـهر یـک اردوگاه»‬ ‫در دسـتورکار اموزش وپـرورش اسـتان قـرار‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬پـس از دوسـال خانه نشـینی‪،‬‬ ‫ب هشـدت نیازمند اجرای برنامه های متعدد‬ ‫مراسـم اولین بزرگداشـت شهادت‬ ‫سـردار پاسـدار «سـید محمـد‬ ‫حجـازی» بـا حضـور مسـئولین و‬ ‫مـردم شـهیدپرور ری در محـل‬ ‫سـپاه حضـرت سیدالشـهدا (ع)‬ ‫اسـتان تهـران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم کـه به همـت سـپاه‬ ‫ناحیه مقاومت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)‪ ،‬بنیاد شهید و امور ایثارگران‬ ‫و شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬و بـا حضـور حمیـد زمانـی (فرمانـدار شهرسـتان ری)‪،‬‬ ‫حجت االسلام شـاهچراغی (امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬سـردار ذوالقـدر (فرمانـده‬ ‫سـپاه حضرت سیدالشـهدا (ع))‪ ،‬ناظم رضوی (شـهردار منطقه ‪ ،)۲۰‬سـرهنگ‬ ‫قنبـری (فرمانـده سـپاه حضـرت عبدالعظیـم (ع)) و بـا حضـور خانواد ههـای‬ ‫معظم شهدا و ایثارگران‪ ،‬نیروهای نظامی و انتظامی‪ ،‬مردم شهید شهرستان‬ ‫ری و خانواده معظم شـهید حجازی در تاالر شـهید جنگرودی سـپاه حضرت‬ ‫سیدالشـهدا (ع) اسـتان تهـران برگـزار شـد‪ ،‬حاضریـن بـا برنامه هایـی ماننـد ذکر‬ ‫خاطـرات دوران جنـگ‪ ،‬قرائت شـعر و ذکر مصیبت اهل بیـت(ع)‪ ،‬یاد و خاطره‬ ‫سردار شهید سید محمد حجازی؛ جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران و از‬ ‫فرماندهـان دفـاع مقـدس را گرامـی داشـتند‪.‬‬ ‫رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ری‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فاضالب تهران خبر داد؛‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫تصفیه خانه فاضالبجنوب تهران)‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فاضلاب تهـران‬ ‫بااشـاره به تامیـن قطعـات موردنیـاز ازطریـق‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫شـرکت توانسـته در سـال های اخیـر بیـش‬ ‫نیـورو‬ ‫از ‪ ۵۰۰۰‬قطعـه بـه ارزش یک میلیو ‬ ‫یسـازی کنـد»‪.‬‬ ‫را در داخـل کشـور بوم ‬ ‫محمدحسـن کریمـی افـزود‪« :‬در بخـش‬ ‫بومی سازی تجهیزات تصفیه خانه فاضالب‬ ‫جنـوب تهـران بـا همـکاری شـرکت های‬ ‫تهـای‬ ‫دانش بنیـان و بااسـتفاده از ظرفی ‬ ‫شـرکت های داخلـی ‪ ۳۵‬درصـد از قطعـات‬ ‫یسـازی شـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تامیـن و بوم ‬ ‫نیـورو‪،‬‬ ‫صرفه جویـی ارزی حـدود یک میلیو ‬ ‫گفـت‪« :‬در تصفیه خانـه فاضلاب جنـوب‬ ‫درحـدود ‪ ۱۵۰۰۰‬قطعـه وجـود دارد کـه بـا‬ ‫یسـازی حـدود ‪ ۵۰۰۰‬قطعـه عالو هبـر‬ ‫بوم ‬ ‫کاهـش چشـمگیر وابسـتگی بـه شـرکت های‬ ‫خارجـی‪ ،‬از خـروج بی رویـه ارز جلوگیـری‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول بااشـاره به‬ ‫مهم تریـن دسـتاوردهای شـرکت در‬ ‫شهـای‬ ‫یسـازی قطعـات در تمـام بخ ‬ ‫بوم ‬ ‫مختلـف مکانیکـی‪ ،‬الکترونیکـی‪ ،‬کنترلـی‬ ‫و ابـزار دقیـق تصفیه خانـه‪ ،‬افـزود‪« :‬تولیـد‬ ‫پهـا‪ ،‬مدیاهـای‬ ‫دیفیوزرهـای هوادهـی‪ ،‬پم ‬ ‫سـولفورزدایی و توربوشـارژ نیـروگاه بیـوگاز‪،‬‬ ‫اسـکرو کانوایـر و کیـت ازمایشـگاهی بـرای‬ ‫نخسـتین بار با یک پنجم قیمـت خارجی در‬ ‫برگزاری بزرگداشت‬ ‫ِ‬ ‫شهادت سردار پاسدار سید محمد حجازی‬ ‫بـرای ورود دانش امـوزان بـه فضاهـای‬ ‫تهـای‬ ‫واقعـی اعـم از برگـزاری اردوهـا‪ ،‬فعالی ‬ ‫بدنـی و فضاهـای تفریحـی هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه پـس از شـیوع کرونـا و تـداوم‬ ‫خانه نشـینی و دوری از مـدارس کـه باعـث‬ ‫ایجـاد اسـیب های روانـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫اموزشـی بـر کـودکان شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ا کنـون بـا بازگشـایی حضـوری مـدارس‬ ‫شـاهد هسـتیم دانش امـوزان جهـت جبران‬ ‫اسـیب های ناشـی از دوران کرونـا نیـاز‬ ‫تهـای بدنـی و‬ ‫مبـرم بـه اردو‪ ،‬تفریـح‪ ،‬فعالی ‬ ‫ورزشـی دارند و دراین راسـتا اموزش وپرورش‬ ‫مازنـدران طـرح هـر شـهر یـک اردوگاه را‬ ‫جهـت ایجـاد روحیـه نشـاط و شـادابی در‬ ‫دانش امـوزان در دسـتورکار قـرار می دهـد»‪.‬‬ ‫گزارش اصنافی؛ شهردار شیراز در ارتباط باعوارض به شورای شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در پنجاه وهفتمیـن صحـن علنـی شـورا شـهردار شـیراز‬ ‫بـه ارائـه گزارشـی دربـاره عـوارض پرداخـت‪ .‬سـید احسـان‬ ‫اصنافـی با بیان اینکـه اخریـن تغییـرات لوایـح عوارضـی تـا ‪۱۵‬‬ ‫بهمن ماه هر سـال باید اعالم شـود‪ ،‬گفت‪« :‬شـورا و شهرداری‬ ‫ایـن کار را انجـام داد کـه به دلیـل یـک ایـراد بـه شـورای حـل‬ ‫اختلاف ارجـاع داده شـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه هزینه هایـی که‬ ‫ت وسـاز دریافـت می کنـد بخشـی‬ ‫شـهرداری در مراحـل ساخ ‬ ‫ناشـی از ارزش افزوده‪ ،‬بخشـی درباره زمین و عرصه و بخشـی‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪« :‬طبق اصالحات‬ ‫مربوط به عوارض ساختمان ‬ ‫عـوارض تمـام عـوارض شـهرداری ضریبـی از قیمـت واحـد‬ ‫زمیـن‪ ،‬سـرقفلی و سـاختمان اسـت کـه توسـط کارشناسـان‬ ‫یشـود»‪ .‬اصنافـی با بیان اینکـه‬ ‫رسـمی دادگسـتری تعییـن م ‬ ‫به روزرسـانی ایـن دفترچ ههـا در سـالیان اخیـر انجـام و‬ ‫ضریـب بـه واقعیـت نزدیـک نشـده بـود‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن عـدم‬ ‫به روزرسـانی واقعـی سـبب شـده کـه عـوارض از سـه درصد بـه‬ ‫یـک درصـد کاهـش یابـد و ایـن حقوق عمومی شـهر اسـت»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه در راسـتای ایفـای حقـوق مـردم شـهر‬ ‫بخش هایـی ب هصـورت پلکانـی به روزرسـانی شـد‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن امـور مطابـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری‬ ‫انجـام گرفتـه اسـت»‪ .‬شـهردار شـیراز دربـاره عـوارض مـاده ‪۱۴‬‬ ‫حشـده دربـاره ان گفـت‪« :‬ایـن مـاده مربـوط‬ ‫و شـبهات مطر ‬ ‫بـه باغـات اسـت کـه در طـی سـال گذشـته فقـط نـه مـورد و‬ ‫مربـوط بـه منطقـه برخـوردار شـهر نیـز بـوده اسـت»‪ .‬امیـد‬ ‫گشتاسـبی (مدیـرکل تشـخیص و وصـول درامـد شـهرداری‬ ‫شـیراز ) با بیان اینکـه متوسـط شـهر ‪ ۳۰‬درصد افزایش داشـته‬ ‫و ملا ک مصوبـه تائید شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬عوارض نوسـازی‬ ‫استثن اسـت کـه سـاالنه محاسـبه و توسـط اداره دارایـی ابلاغ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه در حـوزه اعیـان همچنـان‬ ‫م ‬ ‫بیـش از مصوبـه هیـچ افزایـش عـوارض نداشـته ایم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یتـوان از حقـوق‬ ‫«امـروز قیمـت واقعـی شـده اسـت و نم ‬ ‫مـردم گذشـت»‪ .‬ابراهیـم حسـینی؛ رئیـس کمیسـیون‬ ‫برنامـه و بودجـه شـورای شـهر نیـز در این جلسـه بـا تشـکر از‬ ‫حکـردن ایـن موضـوع گفـت‪:‬‬ ‫پیگیـری اسـتاندار بـرای مطر ‬ ‫«مطر ح شدن این موضوع در فضای مجازی نشان از توجه‬ ‫و حمایـت از اقشـار ضعیـف و زنـده بـودن جامعـه اسـت؛ امـا‬ ‫بایـد مطالبـی برای روشـن شـدن موضـوع مطرح شـود»‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بر اینکه همه بودجه عوارض نیست و تنها ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫بودجـه عـوارض اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هر چیزی که اسـمش عوارض‬ ‫اسـت مصوبـه شـورا نـدارد بایـد ایـن مـوارد را روشـن کـرد»‪.‬‬ ‫حسـینی با بیان اینکه شـورا و شـهرداری از مصوبه تائید شده‬ ‫فرمانـداری عـدول نکـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر مـوردی تخلفی‬ ‫صـورت گرفتـه شـهرداری و شـورا برخـورد خواهنـد کـرد و ا گـر‬ ‫بـه عمـوم مـردم در جایـی فشـار بیایـد شـورای شـهر امادگـی‬ ‫بازنگـری دارد امـا بایـد مربـوط بـه عمـوم مـردم باشـد نـه‬ ‫دودرصـد»‪ .‬غالمعلـی ترابـی (عضـو شـورای شـهر شـیراز ) نیـز‬ ‫نبـاره با اشـاره به صحبـت رئیس جمهـوری کـه مسـببان‬ ‫در ای ‬ ‫وضعیت کنونی مسـئولیت داشـته باشـند از اسـتاندار فارس‬ ‫درخواسـت کـرد کـه این خواسـته رئیس جمهوری در اسـتان‬ ‫اجـرا شـود‪ .‬وی با بیان اینکـه مظلوم تریـن دسـتگاه در بیـن‬ ‫دسـتگاه های دولتـی شـهرداری شـیراز اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬برخـی‬ ‫از دسـتگاه ها وظایـف قانونـی خـود را انجـام نمی دهنـد و‬ ‫می خواهنـد کار خـود را از شـهرداری طلـب کننـد»‪ .‬ترابـی‬ ‫با بیان اینکـه بهتـر بـود کـه قبـل از طـرح در رسـانه و فضـای‬ ‫مجازی جلسـات کارشناسـی برگزار شـود تا شـورا و شـهرداری‬ ‫فرصـت دفـاع داشـته باشـند‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز به واسـطه اینکه‬ ‫تهـای زمیـن کـه بایـد بـه شـهرداری وا گذار شـود منافع‬ ‫قیم ‬ ‫یـک عـده بـه خطـر افتـاده اسـت‪ .‬در مـواردی کـه احسـاس‬ ‫یشـود ورود می کنیـم‬ ‫کنیـم حقوقـی از عامـه مـردم ضایـع م ‬ ‫و در صـورت ضـرورت مصوبـه شـورا اصلاح خواهـد شـد»‪ .‬رضا‬ ‫محمدیان (عضو شـورا شـهر شـیراز ) با بیان اینکه در باغات و‬ ‫پارکینگ ها موضع شورا مشترک است‪ ،‬گفت‪« :‬تورم نا گهانی‬ ‫در مناطـق محـروم از عهـده مـردم خـارج اسـت و بنـا بـود کـه‬ ‫شـهرداری بایـد ظـرف سـه ماه بازخورد مصوبـات را بیـاورد‪ ،‬در‬ ‫بحـث سـهم خدمـات گـزارش شـهرداری می توانـد دوماهـه‬ ‫مطـرح شـود»‪ .‬وی با تا کی دبـر تشـکیل تیـم کارشناسـی‬ ‫رسـمی‪ ،‬افزود‪« :‬ا گر قرار اسـت که مجدد قیمت گذاری شـود‪،‬‬ ‫کمیتـه ای از شـهرداری و شـورا نظـارت کنـد تـا سـبب تـورم‬ ‫نشـود و بـا وضـع موجـود همخوانـی داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫حسـین یوسـف زاده؛ رئیـس اداره ورزش وجوانـان شهرسـتان ری در شـورای‬ ‫اداری ورزش وجوانـان گفـت‪« :‬تحولـی عظیـم در ورزش شـهر در چندماه اینـده‬ ‫رخ خواهـد داد کـه مسـتلزم حمایـت مسـئولین؛ ازجملـه فرمانـدار محتـرم‬ ‫دهیـاران شـورای شهرسـتان و شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«المپیک یا المپیاد ورزشی شهرری با حضور چندین رشته المپیکی؛ ازجمله‬ ‫فوتبال‪ ،‬والیبال‪ ،‬هندبال‪ ،‬بسکتبال‪ ،‬کشتی ازاد و فرنگی‪ ،‬جودو‪ ،‬ووشو‪ ،‬تنیس‬ ‫روی میـز‪ ،‬دومیدانـی‪ ،‬فوتسـال‪ ،‬شـنا؛ و رشـته های دیگر در اینـده نزدیک برگزار‬ ‫می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬کارگروهـی زبـده از پیش کسـوتان ورزش‪ ،‬قهرمانـان‪،‬‬ ‫مسـئولین و بـزرگان ورزش جهـت همفکـری و هم اندیشـی درمـورد برگـزاری‬ ‫هرچه بهتر تشـکیل که بتوانیم مسـابقات را به نحوی مطلوب و با کیفیت باال‬ ‫و بـرای اولین بـار در کشـور برگـزار کنیـم»‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫خدمت به مردم شریف ری‪ ،‬وظیفه همه مدیران است‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای اداری شهرسـتان ری در ‪ ۱۴۰۱‬بـا حضـور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین شـاهچراغی (امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬حمیـد‬ ‫زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬سـید علـی‬ ‫یزدی خـواه (نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس‬ ‫در مجلس)‪ ،‬معاونین فرماندار (ائمه جمعه شهرسـتان)‪ ،‬رئیس دادگسـتری‬ ‫و دادسـتان شهرسـتان ری‪ ،‬فرماندهـان نظامـی و انتظامـی‪ ،‬شـهرداران‪،‬‬ ‫دهیـاران‪ ،‬اعضـای شـوراهای اسلامی شـهرها و روسـتاها‪ ،‬روسـای ادارات و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬در محـل مجموعـه فاطمـه الزهـرا (س) شـهرری برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری دراین جلسـه‬ ‫گفت‪« :‬توفیق خدمت به مردم والیتمدار و شـهیدپرور شـهرری نصیب بنده‬ ‫شـده کـه امیـدوارم از این فرصـت ایجادشـده جهـت خدمـت بـه مـردم و حل‬ ‫مشـکالت انـان نهایـت اسـتفاده صورت گیـرد»‪ .‬حمید زمانی دراین جلسـه از‬ ‫خدمـات و زحمـات دکتـر حسـین توکلـی در دوره تصدی تقدیر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫وی از خدمـات دسـتگاه های خدمات رسـان‪ ،‬نظامـی و انتظامـی در ایـام‬ ‫نوروز تقدیر و تشکر کرد و افزود‪« :‬دولت مردمی ایت اهلل رئیسی شعار مبارزه‬ ‫بـا فسـاد را سـرلوحه برنامه هـای خـود قـرار داده و امیدواریم به همت مدیران‬ ‫دلسـوز و انقالبی معیشـت و مشـکالت مردم عزیزمان مرتفع شود»‪ .‬نماینده‬ ‫عالی دولت در شهرستان ری اظهار داشت‪« :‬روسای ادارات در پاسخگویی‬ ‫و رسـیدگی بـه مشـکالت مـردم بایـد دقیـق عمـل کننـد تا کارهـای مـردم روی‬ ‫زمیـن نمانـد»‪.‬‬ ‫انتصاب سروان علی پای به سمت‬ ‫ (ره)‬ ‫فرماندهی حوزه مقاومت بسیج ‪ ۴۵۹‬شیخ کلینی‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی سـرهنگ محمـود بـه داغـی‪ ،‬فرماندهی ناحیـه حضرت‬ ‫روح اهلل (ره) باقرشـهر‪ ،‬سـروان پاسـدار علـی پای خـوان‪ ،‬به سـمت فرماندهـی‬ ‫جدیـد حـوزه مقاومـت بسـیج ‪ 459‬شـیخ کلینـی (ره) حسـن اباد فشـافویه‬ ‫منصوب شد‪ .‬سروان پاسدار حمید راشکی که به مدت ‪4.5‬سال فرماندهی‬ ‫حـوزه مقاومـت بسـیج ‪ 459‬شـیخ کلینـی (ره) بـود‪ ،‬ازاین سـمت تودیـع شـد‬ ‫و خـود را بـرای کار در بدنـه سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل (ره) باقرشـهر امـاده‬ ‫کـرد‪ .‬این مراسـم بـا حضـور مسـئولین شهرسـتان ری و بخـش فشـافویه‪،‬‬ ‫خانـواده معظـم شـهدا‪ ،‬معتمدیـن‪ ،‬خبرنـگاران‪ ،‬شـورای حـوزه و فرماندهـان‬ ‫پایگاه ها در سـالن کنفرانس سـاختمان معاونت خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫حسـن اباد فشـافویه برگزار شـد‪ .‬دراین مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید‬ ‫حـوزه مقاومـت بسـیج ‪ 459‬شـیخ کلینـی (ره) حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬سـروان‬ ‫پاسـدار حمیـد راشـکی‪ ،‬فرماندهـی سـابق حـوزه مقاومـت بسـیج ‪ 459‬شـیخ‬ ‫کلینی (ره) با ارائه گزارش و عملکردهای انجام شده در زمان مسئولیت خود‬ ‫ارائـه داد و طـی مراسـمی بـا تقدیـر از زحمـات وی تودیـع و سـرهنگ محمود‬ ‫بـه داغـی‪ ،‬فرماندهـی سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل (ره) باقرشـهر‪ ،‬سـروان‬ ‫پاسـدار علـی پای خـوان را به فرماندهـی جدیـد حـوزه مقاومـت بسـیج ‪459‬‬ ‫شـیخ کلینی (ره) منطقه فشـافویه منصوب و معارفه شـد و از سـروان حمید‬ ‫راشـکی‪ ،‬فرماندهـی سـابق حـوزه و سـید مرتضـی کرمانـی‪ ،‬سرپرسـت سـابق‬ ‫حـوزه مقاومـت بسـیج ‪ 459‬شـیخ کلینـی (ره) تقدیـر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«سرمایه گذاری در زمین‪ ،‬با حذف پالستیک»؛‬ ‫شعار سال محیط زیست‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬عطـا پور شـیرزاد در کنفرانـس خبـری «روز زمیـن پـا ک» کـه بـا‬ ‫حضـور خبرنـگاران برگـزار شـد و بـا گرامیداشـت شـب های قـدر گفـت‪« :‬شـعار‬ ‫امسـال ایـن روز جهانـی‪ ،‬سـرمایه گذاری در زمیـن؛ با حذف پالسـتیک انتخاب‬ ‫شـده اسـت و مقـام معظـم رهبـری در حـوزه محیـط زیسـت و حیات وحـش‬ ‫همـواره تا کیـدات ویـژه داشـته اند»‪ .‬سرپرسـت اداره کل محیـط زیسـت فـارس‬ ‫افزود‪« :‬تغییر اقلیمی در جهان موجب شـده محیط زیسـت وضعیت خوبی‬ ‫نداشـته باشـد و فارس دچار مشـکالت عدیده زیسـت محیطی شـده اسـت و‬ ‫مهم ترین کار برای محیط زیست‪ ،‬حفاظت مردم پایه است»‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫«بایـد دنبـال الگـوی حفاظـت جدیـد باشـیم کـه موردتا کیـد سـازمان محیـط‬ ‫زیسـت اسـت و رسانه زبان گویای محیط زیسـت است که می تواند در اموزش‬ ‫عمومـی و ا گاهـی بخشـی دراین حـوزه موثـر باشـد»‪ .‬پو رشـیرزاد تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«محیـط زیسـت فـارس در حـوزه خـود بـر شفاف سـازی تا کیـد دارد و صداقـت‬ ‫دوسـویه بـا رسـانه دراین حـوزه بـه اطالع رسـانی دقیـق منجـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬حتـی یـک واژه می توانـد‪ ،‬محیـط زیسـت را به چالـش بکشـد‬ ‫و رسـانه ها هـر موضوعـی را می تواننـد ازطریـق روابط عمومـی محیـط زیسـت‬ ‫فـارس بـا کسـب اطالعـات تخصصـی پیگیـری و سـپس موضوعـات را دنبـال‬ ‫کننـد»‪ .‬پو رشـیرزاد اضافـه کـرد‪« :‬تغییر الگـوی مصرف و تغییر سـبک زندگی در‬ ‫حـوزه محیـط زیسـت مهـم بـوده و موجـب اسـتفاده درسـت از منابـع موجـود‬ ‫در محیـط زیسـت می شـود و معتقدیـم هـر شـهروند بایـد یـک مدافـع محیـط‬ ‫زیسـت باشـد»‪ .‬وی بااشـاره به سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب گفت‪:‬‬ ‫«مشـارکت فعـال رسـانه بـا ا گاهی رسـانی درسـت و مشـارکت مـردم در حفـظ‬ ‫محیـط زیسـت دراین سیاسـت ها موردتا کیـد ویـژه قـرار دارنـد‪ .‬حرکـت طبـق‬ ‫محتـوا محـوری و نتیجه محـوری دراین حـوزه حائزاهمیـت اسـت و هـدف مـا‬ ‫خـروج از شـعار و تحقـق مطلـوب اهـداف محیـط زیستی سـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«تـاالب پریشـان خشـک شـده؛ و تـاالب بختـگان رو به خشکی سـت و سـتاد‬ ‫احیـای تاالب هـا در اسـتان فعـال اسـت و کارگروه هـا و مطالعـات دانشـگاهی‬ ‫انجـام می دهـد و اسـتاندار فـارس بـا حساسـیت ویـژه مسـائل محیـط زیسـتی‬ ‫را دنبـال می کنـد»‪ .‬پو رشـیرزاد تصریـح کـرد‪« :‬نوع کشـت‪ ،‬میزان و فصل کشـت‬ ‫و میـزان مصـرف اب ا گـر توسـط جهـاد کشـاورزی به خوبـی مدیریـت شـود‬ ‫تـا ‪ ۴۰‬درصـد مشـکالت محیـط زیسـت رفـع خواهـد شـد و تخصیـص حق ابـه ‬ ‫تاالب هـا بسـیارمهم اسـت و درحال حاضـر توسـط اسـتاندار فـارس باجدیـت‬ ‫دنبـال می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬اختصـاص حق ابه هـا و خشک نشـدن‬ ‫تاالب هـا از انتشـار ریزگردهـا جلوگیـری می کند و برای مدیریـت تاالب ها برنامه‬ ‫تهیه شـده و تمام ظرفیت ها مانند نمایندگان ما در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫بایـد پـای کار بیاینـد»‪ .‬پو رشـیرزاد تصریـح کـرد‪« :‬تحقـق توسـعه پایـدار در پـی‬ ‫حفـظ سـرزمین محقـق می شـود و بایـد تـوان ا کولوژیـک و امایـش سـرزمین در‬ ‫شسـوزی یـگان حراسـت‬ ‫اولویـت قـرار بگیـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بـرای بحـث ات ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫همـواره فعـال بـوده و از ظرفیـت جوامع محلی دراین حوزه اسـتفاده م ‬ ‫درمـورد الودگـی شـیراز یک مـورد وضعیـت ناسـالم داشـتیم کـه علت ان بیشـتر‬ ‫گردوغبـار اسـت و معاینـه فنـی خودروهـا نیـز موردتوجـه قـرار دارد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2484‬‬ ‫وابستگی زیاد شهرداری ها‬ ‫به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان‬ ‫سیده کبری سجادی فر‬ ‫شـهرداری ها به عنـوان یـک نهـاد عمومـی غیردولتـی دارای سـاختار درامـد‬ ‫فهـای‬ ‫هزینـه ای هسـتند‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬بـرای هزین ههـای خـود بایـد دارای ردی ‬ ‫مشـخص درامـدی بـوده و ایـن سـرفصل ها طبـق مـاده ‪ ۱۶‬دسـتورالعمل‬ ‫نظـام جامـع مالی شـهرداری های کشـور شـامل درامدهـای ناشـی از عوارض‬ ‫عمومـی شـامل عـوارض نوسـازی و عـوارض پسـماند (درامد ناشـی از عوارض‬ ‫اختصاصـی) شـامل فـروش ترا کـم‪ ،‬بهـای خدمـات و درامدهـای موسسـات‬ ‫انتفاعـی شـهرداری (شـامل بلیـت اتوبـوس و ‪ ،)...‬درامدهـای حاصـل از‬ ‫وجـوه و امـوال شـهرداری‪ ،‬کمک هـای اعطایـی دولـت مرکـزی‪ ،‬دارایی هـا و‬ ‫ً‬ ‫سـایر منابـع تامین اعتبـار اسـت‪ .‬درامدهـا کال از دو بخـش داخلـی و خارجـی‬ ‫یشـود کـه در درامدهـای داخلی دریافتی های مسـتقیم شـهرداری‬ ‫تامیـن م ‬ ‫از اجـاره امـوال و مسـتغالت و فـروش امـوال به دسـت می ایـد و در منابـع‬ ‫درامـد خارجـی از محـل عـوارض شـامل صـدور پروانـه کسـب و پیشـه و ‪...‬‬ ‫ً‬ ‫به دسـت می اید‪ .‬کال شـهرداری ها در تمامی کشـورها دنبال ایجاد سیستمی‬ ‫علمـی و عملیاتـی بـرای کسـب درامد هسـتند و تلاش می کننـد به کمـک این‬ ‫سیستم و راه کارهای تکمیلی‪ ،‬نوسانات درامدی خود را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫دراین بیـن نکتـه مهمـی کـه بایـد بـه ان پرداخت‪ ،‬تناسـب وظایف شـهرداری‬ ‫و منابـع درامـدی ان هاسـت‪ .‬بـا گسـترش جمعیت شهرنشـینی‪ ،‬تقاضـا برای‬ ‫نمـورد‪ ،‬کسـری بودجـه‬ ‫خدمـات عمومـی شـهری افزایـش می یابـد کـه ای ‬ ‫شـهرداری ها را تشـدید می کنـد‪ .‬به عبارت دیگـر هر چـه وظایفـی کـه برعهـده‬ ‫یشـود بیشـتر باشـد‪ ،‬ب هطـور منطقـی بایـد منابـع‬ ‫شـهرداری قـرار داده م ‬ ‫درامدی بیشـتری نیز به شـهرداری تخصیص یابد‪ .‬بانگاهی به ترکیب منابع‬ ‫شـهرداری ها شـاهد وابسـتگی زیـاد بـه درامدهـای حاصـل از صـدور مجـوز‬ ‫مهـای سـاختمانی هسـتیم‪ .‬شـهرداری ها به منظـور‬ ‫سـاختمان و ایجـاد ترا ک ‬ ‫تامیـن مالـی‪ ،‬بـرای انجـام وظایـف محولـه باتوج هبـه ظرفیـت شـهرها اقـدام‬ ‫بـه وضـع عـوارض گونا گـون کردنـد‪ .‬بـرای حداقل کـردن اثـرات نامطلـوب اخذ‬ ‫یسـت؛‬ ‫عـوارض‪ ،‬نیـاز بـه مشـخص کردن الگـوی تامیـن مالـی بخـش عموم ‬ ‫یسـت‬ ‫عمـده درامدهـای شـهری از محـل عـوارض صـدور مجـوز ساختمان ‬ ‫ً‬ ‫کـه کاملا بسـتگی بـه دوران رونـق و رکـود مسـکن دارد؛ لـذا در زمان هایـی کـه‬ ‫افرایـش تقاضـا بـرای ساخت وسـاز وجـود دارد شـهرداری ها بـا فـروش ترا کـم‬ ‫یکـه رکـود اقتصـادی‬ ‫بتـری کسـب می کننـد و زمان ‬ ‫بیشـتر‪ ،‬درامدهـای مطلو ‬ ‫در سـاختار کلـی کشـور حا کـم باشـد‪ ،‬به دنبـال ان تقاضـا بـرای ساخت وسـاز‬ ‫یشـود‬ ‫شهـای زیـادی روبـه رو م ‬ ‫یشـود؛ لـذا درامـد شـهرداری بـا چال ‬ ‫کـم م ‬ ‫ننـوع درامـد اسـت‪ .‬کسـب درامدهای‬ ‫و به عبارتـی نشـان از ناپایـداری ای ‬ ‫جدیـد بایـد ازلحـاظ شـاخصه های عدالـت‪ ،‬کارایـی‪ ،‬شـفافیت‪ ،‬پایـداری‪،‬‬ ‫یبـودن برخـوردار باشـد‪ .‬عدم توانایـی شـهرداری ها در جذب‬ ‫عملیاتـی و کاف ‬ ‫منابـع کافـی باعـث وابسـتگی شـهرداری بـه درامدهـای ناپایـدار شـده اسـت‪.‬‬ ‫عدم پایـداری و کفایـت درامدهـای شـهرداری ها‪ ،‬توسـعه و مدیریـت شـهری‬ ‫را دچـار چالش هایـی کـرده اسـت‪ .‬یکـی از مشـکالتی کـه اقتصـاد ایـران را‬ ‫یسـت و‬ ‫یبـودن زمـان اجـرای پروژ ههـای شهر ‬ ‫دچـار مشـکل کـرده‪ ،‬طوالن ‬ ‫این موضـوع هزین ههـای سـنگینی را بـر اقتصـاد شـهرها تحمیل می کنـد و لذا‬ ‫شهـای اساسـی حوزه مدیریت شـهری بحـث تامین منابع مالی‬ ‫یکـی از چال ‬ ‫یشـود کـه پروژه های توسـعه‬ ‫یسـت‪ .‬کمبـود منابـع مالـی منجر م ‬ ‫و پولـی کاف ‬ ‫شهری جدید برای یک شهر تدوین و ساخته نشود‪ .‬ناپایدار و نا کافی بودن‬ ‫کسـو‪ ،‬کاهـش وابسـتگی درامدهـا بـه دولـت ازسـوی دیگر و‬ ‫درامدهـا ازی ‬ ‫تشـدید مشـکالت شـهری در نتیجـه افزایـش جمعیـت و مهاجـرت شـرایط را‬ ‫بـرای مدیریـت شـهری دشـوارتر کـرده اسـت؛ سـاختار درامـدی شـهرداری ها‬ ‫یسـت؛‬ ‫بـه ناپایدارتریـن منبـع خـود یعنـی عـوارض سـاختمانی متک ‬ ‫به عبارت دیگـر درامـد شـهرداری ها بـه شـرایط رکـودی و تورمـی بـازار مسـکن‬ ‫وابسـته اسـت‪ .‬طبق مولفه های ذکرشـده می توان مطرح کرد که درامدهای‬ ‫شهرداری های از نوع ناپایدار است و در زمان هایی که ساخت وساز مسکن‬ ‫ماننـد سـال های اخیـر بـا چالش هایـی روبـه رو باشـد‪ ،‬درامد شـهرداری ها نیز‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دچـار کسـری م ‬ ‫مسئول امور درامد و نوسازی شهرداری فومن‬ ‫خبر‬ ‫جذب ‪ 41‬هزار مشترک گاز طبیعی در گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬بـا اجـرای عملیات گازرسـانی در سـال گذشـته‪ ،‬حـدود ‪ 41‬هزار‬ ‫مشـترک گاز طبیعـی در گیلان جـذب شـده اسـت‪ .‬عیسـی جمـال نیکویـی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان گفـت‪« :‬بـا جـذب ایـن تعـداد مشـترک‬ ‫در سـال ‪ ،1400‬مجمـوع مصـرف کننـدگان گاز طبیعـی در گیلان بـه بیـش از‬ ‫یک میلیـون و ‪ 182‬مشـترک افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه از‬ ‫مجموع مشترکین گاز جذب شده در سال گذشته‪ ،‬بیش از ‪ 23‬هزار مشترک‬ ‫متعلـق بـه شـهرهای اسـتان بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬علی رغـم پایـان عملیـات‬ ‫گازرسـانی به شـهرها‪ ،‬این شـرکت با برنامه ریزی مدون برای برخورداری همه‬ ‫مشـترکین در مناطـق و حفـرات خالـی شـهرها از نعمـت گاز طبیعـی تلاش‬ ‫می کنـد»‪ .‬جمـال نیکویـی همچنیـن با بیان اینکـه در سـال ‪ 1400‬بـه بیـش‬ ‫از ‪ 17‬هـزار متقاضـی گاز روسـتایی‪ ،‬گازرسـانی شـده اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫شـرکت در سـال گذشـته موفق شـد با گازرسـانی به ‪ 14‬روسـتای صعب العبور‬ ‫و کوهسـتانی‪ ،‬تعـداد روسـتاهای برخـوردار از گاز در گیلان را بـه دوهـزار و‬ ‫‪ 94‬روسـتا و درصـد بهره منـدی گاز روسـتایی اسـتان را بـه بـاالی ‪ 96‬درصـد‬ ‫برسـاند»‪ .‬مدیرعامـل گاز گیلان در خاتمـه از همـه مشـترکین و مصـرف‬ ‫کننـدگان بـه ویـژه مشـترکین جدیـد گاز طبیعـی درخواسـت کـرد تـا ضمـن‬ ‫رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی‪ ،‬برای جلوگیری از گسترش ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬کلیه خدمات مورد نیاز خود را از درگاه های الکترونیک همچون تلفن‬ ‫گویـای ‪ ،3414‬سـایت یـا نرم افـزار موبایلـی شـرکت گاز دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫پیگیری استاندار فارس نسبت به بحث پرداخت عوارض‬ ‫قاسـم توانایی‪ /‬رئیس کمیسـیون برنامه وبودجه شـورای اسالمی شهر شیراز‬ ‫در پنجاه وهفتمیـن جلسـه علنـی شـورا بااشـاره به پیگیـری اسـتاندار فـارس‬ ‫نسبت بحث پرداخت عوارض و تشکر جهت مطر ح کردن این موضوع گفت‪:‬‬ ‫حشـدن این موضـوع در فضـای مجـازی‪ ،‬نشـان از توجـه و حمایـت از‬ ‫«مطر ‬ ‫نشـدن‬ ‫اقشـار ضعیف و زنده بودن جامعه اسـت؛ اما باید مطالبی برای روش ‬ ‫موضـوع مطـرح شـود»‪ .‬ابراهیـم حسـینی باتا کیدبراینکـه همـه بودجـه‪،‬‬ ‫عـوارض نیسـت و تنهـا ‪ ۳۸‬درصـد بودجـه عوارض اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬هرچیزی که‬ ‫نمـوارد را روشـن کـرد»‪.‬‬ ‫اسـمش عـوارض اسـت‪ ،‬مصوبـه شـورا نـدارد؛ بایـد ای ‬ ‫وی بابیان اینکـه شـورا و شـهرداری از مصوبـه تائیدشـده فرمانـداری عـدول‬ ‫نکـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر مـوردی تخلفـی صـورت گرفتـه شـهرداری و شـورا‬ ‫برخـورد خواهنـد کـرد و ا گـر بـه عمـوم مـردم در جایـی فشـار بیایـد‪ ،‬شـورای‬ ‫شـهر امادگـی بازنگـری دارد؛ امـا بایـد مربـوط بـه عمـوم مـردم باشـد؛ نـه‬ ‫دودرصـد»‪ .‬دیگـر عضو شـورای شـهر شـیراز نیـز دراین باره بااشـاره به صحبت‬ ‫رئیس جمهـوری کـه مسـببان وضعیـت کنونـی مسـئولیت داشـته باشـند‪ ،‬از‬ ‫اسـتاندار درخواسـت کـرد کـه ایـن خواسـته رئیس جمهـوری در اسـتان اجـرا‬ ‫شود‪ .‬غالمعلی ترابی بابیان اینکه مظلوم ترین دستگاه در بین دستگاه های‬ ‫دولتی شهرداری شیراز است‪ ،‬گفت‪« :‬برخی دستگاه ها وظایف قانونی خود‬ ‫را انجـام نمی دهنـد و می خواهنـد کار خـود را از شـهرداری طلـب کننـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه بهتـر بـود کـه قبـل از طـرح در رسـانه و فضـای مجـازی جلسـات‬ ‫کارشناسـی برگزار شـود تا شـورا و شهرداری فرصت دفاع داشته باشند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تهـای زمیـن بایـد بـه شـهرداری وا گـذار شـود‪،‬‬ ‫«امـروز به واسـطه اینکـه قیم ‬ ‫منافع یک عده به خطر افتاده اسـت»‪ .‬عضو شـورای شـهر شیراز بابیان اینکه‬ ‫دسـتگاه های قضائی و امنیتی ورود کنند؛ چون سـرمایه های مردم این شهر‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬شـهرداری از ارزش افـزوده‬ ‫تبدیـل بـه دالر و از کشـور خـارج م ‬ ‫یشـود و همـه ایـن عـوارض‬ ‫سـهم خـود را می گیـرد و از سـهم مـردم کـم نم ‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود»‪ .‬ترابـی افـزود‪« :‬درموارد ‬ ‫هـم در خدمـت و بـرای مـردم هزینـه م ‬ ‫یشـود‪ ،‬ورود می کنیـم و‬ ‫احسـاس کنیـم حقوقـی از عامـه مـردم ضایـع م ‬ ‫درصـورت ضـرورت مصوبـه شـورا اصلاح خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛‬ ‫پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه‬ ‫در نخستین ماه سال‬ ‫اجرای عملیات روکش اسفالت و لکه گیری‬ ‫محور ایالم‪-‬مهران‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی ایلام گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۶‬کیلومتـر از محـور ایالم‪-‬مهـران حدفاصـل‬ ‫سـه راهی صالح ابـاد تـا محـدوده کنجانچـم‬ ‫لکه گیری و روکش اسـفالت می شـود»‪ .‬عبداهلل‬ ‫بهـادری در بازدیـد فرمانـدار مهـران از محـور‬ ‫مذکـور اظهـار داشـت‪« :‬قسـمت هایی از ایـن‬ ‫بزرگـراه کـه در سـال های اخیـر باتوج هبـه‬ ‫ضـرورت کاهـش ترافیـک زمـان اربعیـن بـا یـک الیـه اسـفالت زیـر بـار ترافیـک‬ ‫قرارگرفتـه بـود کـه می طلبیـد جهـت حفـظ و نگهـداری ان لکه گیـری و روکش‬ ‫اسـفالت صـورت گیـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هم ا کنـون پیمانـکار در منطقـه مسـتقر‬ ‫نطـرح را‬ ‫و عملیـات لکه گیـری و اسـفالت اغـاز شـده اسـت»‪ .‬وی قـرارداد ای ‬ ‫حـدود ‪ ۴۰‬میلیاردتومـان عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬تـا اربعین سـال جـاری نزدیک‬ ‫بـه هفت کیلومتـر لکه گیـری و ‪ ۱۶‬کیلومتـر روکـش اسـفالت در محـدوده مذکور‬ ‫محـور ایلام بـه مهـران به انجـام می رسـد»‪.‬‬ ‫اجرای کار عمرانی در ‪ ۱۸‬مجتمع روستایی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫جهادگ ــران عرص ــه تولی ــد ف ــوالد مبارک ــه‪،‬‬ ‫نمــاه را بــه مــاه طالیــی تولیــد مبــدل‬ ‫فروردی ‬ ‫س ــاختند و ب ــا ثب ــت رکورده ــای غرورافری ــن‪،‬‬ ‫کارنام ــه درخش ــانی از تولی ــد را به ارمغ ــان‬ ‫اوردن ــد‪ .‬مع ــاون بهر هب ــرداری ف ــوالد‬ ‫مبارک ــه در با اش ــاره به ثب ــت رکورده ــای‬ ‫ماهیان ــه تولی ــد در نواح ــی مختل ــف ای ــن‬ ‫ش ــرکت گف ــت‪« :‬باعنایت به اینک ــه ش ــعار‬ ‫س ــال از س ــوی مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫ّ‬ ‫مزی ــن ب هن ــام «تولی ــد‪ ،‬دانش بنی ــان‪،‬‬ ‫اش ــتغال افرین» گردی ــده‪ ،‬فوالدم ــردان‬ ‫یه ــای‬ ‫ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه ب ــا برنامه ریز ‬ ‫دقی ــق‪ ،‬موف ــق ش ــدند همچ ــون س ــال های‬ ‫قب ــل ب ــا لبی ــک به فرم ــان مق ــام معظ ــم‬ ‫رهب ــری و درراس ــتای تحق ــق ش ــعار س ــال‪،‬‬ ‫در ارتق ــای تولی ــد کش ــور افتخارافرین ــی‬ ‫کنن ــد»‪ .‬عب ــاس ا کبری محم ــدی اف ــزود‪:‬‬ ‫شگ ــران‬ ‫«ب ــا اقدامات ــی ک ــه توس ــط تال ‬ ‫عرص ــه تولی ــد در س ــال گذش ــته ب ــرای‬ ‫تعمی ــرات و اماد هس ــازی خط ــوط تولی ــد و‬ ‫هماهنگ ــی می ــان نواح ــی مختل ــف جه ــت‬ ‫تحق ــق هم افزای ــی هرچه بیش ــتر ب ــرای‬ ‫بهب ــود ش ــرایط فراینده ــا و اماد هک ــردن‬ ‫م ــواد اولی ــه مورد نی ــاز ب ــرای تولی ــد‬ ‫حدا کث ــری ب ــا بیش ــترین ت ــوان انج ــام ش ــد‪،‬‬ ‫نم ــاه ش ــاهد رکوردش ــکنی های‬ ‫در فروردی ‬ ‫متع ــدد در ا کث ــر نواح ــی تولی ــدی ش ــرکت‬ ‫و خل ــق حماسـ ـه ای کم نظی ــر بودی ــم»‪.‬‬ ‫مع ــاون بهر هب ــرداری ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ب ــا ثب ــت رکورده ــای‬ ‫روزان ــه و ماهیان ــه تولی ــد در ابت ــدای س ــال‬ ‫ج ــاری‪ ،‬گام بلن ــدی در افزای ــش تولی ــد‬ ‫ف ــوالد کش ــور برداش ــته ش ــد و درحقیق ــت‬ ‫تش ــده پی ــام اور افزای ــش‬ ‫رکورده ــای ثب ‬ ‫تهــای موجــود در‬ ‫تولیــد بااســتفاده از ظرفی ‬ ‫شــرکت اســت‪ .‬فــوالد مبارکــه بــا تــاش بــرای‬ ‫ثبــت رکوردهــای جدیــد در تولیــد نشــان داد‬ ‫یش ــود ب ــا افزای ــش به ــره وری‪ ،‬حت ــی‬ ‫ک ــه م ‬ ‫ب ــدون س ــرمایه گذاری مضاع ــف‪ ،‬ظرفی ــت‬ ‫تولی ــد را افزای ــش داد و کش ــور را از واردات‬ ‫محص ــوالت بی نی ــاز ک ــرد»‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫«قس ــمتی از فوالده ــای خ ــاص در کش ــور‬ ‫یش ــود و م ــا‬ ‫ازطری ــق واردات تامی ــن م ‬ ‫هر چ ــه در جه ــت تولی ــد محص ــوالت وی ــژه‬ ‫و کیف ــی و مقاط ــع خ ــاص ت ــاش کنی ــم‪،‬‬ ‫ش ــاهد ایج ــاد ارزش اف ــزوده و جلوگی ــری از‬ ‫خ ــروج ارز از کش ــور خواهی ــم ب ــود»‪ .‬ا کب ــری‬ ‫محم ــدی گف ــت‪« :‬عوام ــل متع ــددی در‬ ‫به وقوع پیوس ــتن ای ــن رک ــورد موث ــر ب ــود؛‬ ‫ول ــی به نظ ــر می رس ــد مهم تری ــن عام ــل‪،‬‬ ‫هم افزای ــی هم ــه قس ــمت های ش ــرکت‬ ‫و همدل ــی س ــرمایه های انس ــانی ش ــرکت‬ ‫در تم ــام س ــطوح عملیات ــی و مدیریت ــی‬ ‫و به خدمت گرفت ــن هم ــه ظرفیت هـــای‬ ‫فراین ــدی ش ــرکت درحمایـ ـت از خط ــوط‬ ‫تولی ــد درراس ــتای تحق ــق ای ــن دس ــتاوردها‬ ‫ب ــود‪ .‬از تی ــم مدیری ــت عال ــی ش ــرکت‬ ‫ته ــای انجا مش ــده و هم ــه‬ ‫به خاط ــر حمای ‬ ‫کارکن ــان ش ــرکت در هم ــه نواح ــی تولی ــدی‪،‬‬ ‫پشــتیبانی و ســتادی کــه تمــام همــت خــود‬ ‫را ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن موفقی ــت ب ــزرگ‬ ‫یســابقه را‬ ‫ب ـه کار گرفتنــد و ایــن رکودهــای ب ‬ ‫ک ــه ب ــا رکورده ــای قبل ــی نی ــز فاصل ــه زی ــادی‬ ‫داش ــت محق ــق کردن ــد‪ ،‬صمیمان ــه تش ــکر و‬ ‫قدردان ــی می کن ــم»‪.‬‬ ‫تولید ‪ 752‬هزار و ‪ 350‬تن اهن اسفنجی‬ ‫در ناحیه اهن سازی‬ ‫تالش ــگران ف ــوالد مبارک ــه موف ــق ش ــدند ب ــا‬ ‫ثب ــت رک ــورد تولی ــد ماهیان ــه در واح ــد احی ــا‬ ‫مس ــتقیم ش ــماره ‪ ۱‬به می ــزان ‪۴ ۸۳‬ه ــزار‬ ‫و ‪۹ ۳۰‬ت ــن و در واح ــد احی ــا مس ــتقیم‬ ‫ش ــماره ‪ ۲‬به می ــزان ‪۲ ۶۸‬ه ــزار و ‪۴ ۲۰‬ت ــن‪،‬‬ ‫‪۳‬ت ــن‬ ‫درمجم ــوع ب ــا تولی ــد ‪ ۷۵۲‬ه ــزار و ‪ ۵۰‬‬ ‫اهــن اســفنجی‪ ،‬رکــورد جدیــدی را در تولیــد‬ ‫نس ــازی ش ــرکت ف ــوالد‬ ‫ماهیان ــه ناحی ــه اه ‬ ‫مبارک ــه رق ــم بزنن ــد‪ .‬رک ــورد قبل ــی تولی ــد‬ ‫ماهیان ــه واح ــد احی ــا مس ــتقیم ش ــماره ‪۱‬‬ ‫نم ــاه ‪ ۱۳۸۹‬به می ــزان ‪۴ ۸۰‬ه ــزار‬ ‫در فروردی ‬ ‫‪۷۰‬ت ــن‪ ،‬واح ــد احی ــا مس ــتقیم ‪ ۲‬در‬ ‫و‪ ۵‬‬ ‫نم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬به می ــزان ‪۲ ۶۴‬ه ــزار و‬ ‫فروردی ‬ ‫‪۷۲۹‬ه ــزار‬ ‫‪۴ ۶۰‬ت ــن و درمجم ــوع به می ــزان ‬ ‫نم ــاه‬ ‫و ‪۲ ۵۴‬ت ــن اه ــن اس ــفنجی در فروردی ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ثب ــت رس ــیده ب ــود‪ .‬داری ــوش‬ ‫نس ــازی ش ــرکت‬ ‫رش ــیدی (مدی ــر ناحی ــه اه ‬ ‫ف ــوالد مبارک ــه) گف ــت‪« :‬نق ــش س ــرمایه های‬ ‫انس ــانی و انگی ــزه هم ــکاران م ــا در ناحی ــه‬ ‫نس ــازی در رس ــیدن ب ــه رکورده ــای‬ ‫اه ‬ ‫تولی ــد روزان ــه و ماهیان ــه انکارناپذی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫درواق ــع مس ــئولیت پذیری تالش ــگران‬ ‫نس ــازی ف ــوالد مبارک ــه ب ــرای‬ ‫ناحی ــه اه ‬ ‫نش ــده‬ ‫رس ــیدن ب ــه اه ــداف ازپیش تعیی ‬ ‫عامــل مهمــی در ثبــت ایــن رکــورد ارزشــمند‬ ‫ب ــود»‪.‬‬ ‫تولید ‪ 751‬هزار و ‪ 100‬تن تختال‬ ‫در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫غیورم ــردان ناحی ــه فوالدس ــازی و‬ ‫ریخت هگ ــری م ــداوم ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه‬ ‫‪۱۰۰‬ت ــن تخت ــال در‬ ‫‪۷‬ه ــزار و ‬ ‫ب ــا تولی ــد ‪ ۵۱‬‬ ‫نم ــاه س ــال جدی ــد توانس ــتند از‬ ‫فروردی ‬ ‫رک ــورد قبل ــی تولی ــد ماهیان ــه به می ــزان‬ ‫‪۳‬ت ــن تخت ــال ک ــه در مهرم ــاه‬ ‫‪۷۱۲‬ه ــزار و ‪ ۶۱‬‬ ‫ ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬محق ــق ش ــده ب ــود عب ــور کنن ــد و‬ ‫خودب ــاوری را ب ــه منص ــه ظه ــور برس ــانند‪.‬‬ ‫قاس ــم خوش ــدل پور (مدی ــر ناحی ــه‬ ‫فوالدس ــازی و ریخت هگ ــری م ــداوم ش ــرکت‬ ‫ف ــوالد مبارک ــه) گف ــت‪« :‬ت ــاش ش ــبانه روزی‪،‬‬ ‫برنامه ری ــزی و ت ــاش غیورم ــردان ناحی ــه‬ ‫فوالدس ــازی و ریخت هگ ــری م ــداوم و دیگ ــر‬ ‫واحده ــا ازجمل ــه تعمی ــرات و خری ــد‪،‬‬ ‫منج ــر ب ــه تحق ــق ای ــن رکوردش ــکنی ها در‬ ‫شه ــا از‬ ‫تولی ــد ش ــد»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ای ــن تال ‬ ‫اســفندماه ‪ 1400‬بــا همــکاری مدیــران ارشــد‬ ‫ش ــرکت و ب ــا اماد هس ــازی و ذخیر هس ــازی‬ ‫م ــواد اولی ــه تحق ــق یاف ــت و تالش ــگران‬ ‫ناحی ــه فوالدس ــازی و ریخت هگ ــری م ــداوم از‬ ‫نم ــاه ب ــرای رس ــیدن‬ ‫نخس ــتین روز فروردی ‬ ‫ب ــه رک ــورد ماهیان ــه تم ــام ت ــاش خ ــود را‬ ‫بـ ـه کار گرفتن ــد»‪.‬‬ ‫تولید ‪ 504322‬تن کالف گرم‬ ‫در ناحیه نورد گرم‬ ‫فوالدمــردان ناحیــه نــورد گــرم فــوالد مبارکــه‬ ‫در نخس ــتین م ــاه از س ــال جدی ــد موف ــق‬ ‫‪۳‬ت ــن‬ ‫ش ــدند ب ــا تولی ــد ‪۵ ۰۴‬ه ــزار و ‪ ۲۲‬‬ ‫کالف گ ــرم رک ــورد ت ــازه ای به ثب ــت برس ــانند‬ ‫و رک ــورد قبل ــی تولی ــد ماهیان ــه کالف گ ــرم‬ ‫به می ــزان ‪۵ ۰۰‬ه ــزار و ‪ ۲۷۲‬ت ــن را ک ــه در‬ ‫فروردی ــن ‪ ۱۳۹۸‬رق ــم خ ــورده ب ــود ارتق ــا‬ ‫نن ــژاد (مدی ــر ناحی ــه‬ ‫دهن ــد‪ .‬عل ــی حاجیا ‬ ‫ن ــورد گ ــرم ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه) گف ــت‪:‬‬ ‫«جهادگ ــران عرص ــه تولی ــد در ناحی ــه ن ــورد‬ ‫گ ــرم مجتم ــع ف ــوالد مبارک ــه‪ ،‬پ ــس از توفی ــق‬ ‫نمــاه ســال‬ ‫ثبــت رکــورد روزانــه در ‪ 20‬فروردی ‬ ‫جــاری‪ ،‬موفــق شــدند رکــورد تولیــد ماهیانــه‬ ‫جدی ــدی به ثب ــت برس ــانند و ب ــرگ زری ــن‬ ‫دیگــری بــه مجموعــه افتخــارات گــروه فــوالد‬ ‫مبارکــه بیفزاینــد‪ .‬ایــن دســتاورد غرورافریــن‬ ‫را ک ــه نتیج ــه همدل ــی‪ ،‬هم ــت و ت ــاش‬ ‫تمام ــی کارکن ــان ناحی ــه ن ــورد گ ــرم اس ــت‬ ‫ب ــه کلی ــه هم ــکاران‪ ،‬ذی نفع ــان و ش ــرکای‬ ‫کسـب وکار گــروه فــوالد مبارکــه تبریــک عــرض‬ ‫می کن ــم»‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬هزار و ‪ 715‬تن کالف سرد‬ ‫در ناحیه نورد سرد‬ ‫تالش ــگران خ ــط اص ــاح ش ــماره ‪ ۴‬خط ــوط‬ ‫نهای ــی ناحی ــه ن ــورد س ــرد ش ــرکت ف ــوالد‬ ‫مبارک ــه توانس ــتند ب ــا ثب ــت رک ــورد تولی ــد‬ ‫حش ــده‬ ‫‪7‬ت ــن کالف س ــرد اصال ‬ ‫‪۲۰‬ه ــزار و ‪ 15‬‬ ‫ ‬ ‫ب ــرای نخس ــتین بار از ابت ــدای راه ان ــدازی‬ ‫تا کن ــون‪ ،‬رک ــورد تولی ــد در ای ــن خ ــط را‬ ‫جاب هج ــا کنن ــد‪ .‬محس ــن زار ع (مدی ــر‬ ‫محص ــوالت پوشـ ـش دار و نهای ــی ش ــرکت‬ ‫ف ــوالد مبارک ــه) گف ــت‪« :‬خط ــوط نهای ــی‬ ‫ناحی ــه ن ــورد س ــرد ایس ــتگاه پایان ــی تولی ــد‬ ‫محص ــوالت س ــرد ای ــن ناحی ــه و در خط ــوط‬ ‫تولی ــد ف ــوالد مبارک ــه اس ــت و به نوع ــی‬ ‫ویتری ــن محص ــوالت ای ــن ش ــرکت محس ــوب‬ ‫یشــود‪ .‬ارتقــای کمــی و کیفــی محصــوالت‬ ‫م ‬ ‫ف ــوالد مبارک ــه عالو هب ــر نظ ــارت و کنت ــرل‬ ‫دائم ــی محص ــول و انطب ــاق ان ب ــا الزام ــات‬ ‫مش ــتری در ای ــن خط ــوط از اهمی ــت‬ ‫قابل توجه ــی برخ ــوردار اس ــت ک ــه ب ــا ت ــاش‬ ‫کارکن ــان در ناحی ــه ن ــورد س ــرد ای ــن ش ــرکت‪،‬‬ ‫خ ــط اص ــاح ش ــماره ‪ ۴‬توانس ــت تبل ــور‬ ‫بیان ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری درخص ــوص‬ ‫رف ــع موان ــع تولی ــد باش ــد و ب ــه س ــقف‬ ‫جدی ــدی در تولی ــد محص ــول س ــرد ف ــوالد‬ ‫مبارک ــه دس ــت یاب ــد ک ــه این مه ــم گ ــواه‬ ‫الط ــاف اله ــی و ع ــزم و اراده جمع ــی کارکن ــان‬ ‫یه ــای‬ ‫ب ــوده و نش ــان دهنده توانای ‬ ‫بالق ــوه و بالفع ــل این خط ــوط در کس ــب‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫ته ــای ات ‬ ‫موفقی ‬ ‫دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خبر داد؛‬ ‫اختالف چهارمیلیونی سبد خانوار کارگری‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫دبیـر اجرایـی خانـه کارگـر مازنـدران‬ ‫سـبد واقعـی هزین ههـای خانـوار را‬ ‫‪۱۳‬میلیون تومـان ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬سـبد‬ ‫نشـده و دسـتمزد کارگـران‬ ‫واقعـی تعیی ‬ ‫اختلاف چهار میلیون تومانـی دارد»‪.‬‬ ‫نصـراهلل دریابیگی در نشسـت با خبرنگاران‪،‬‬ ‫عطرافشـانی گلـزار شـهدا‪ ،‬دیـدار بـا نماینـده‬ ‫ولی فقیـه در اسـتان‪ ،‬دیـدار بـا نماینـده‬ ‫مـردم اسـتان در مجلـس خبـرگان‪ ،‬دیـدار‬ ‫بـا مسـئوالن و دسـتگاه قضائـی ازجملـه‬ ‫برنام ههـای هفتـه کارگـر در اسـتان اعلام‬ ‫کـرد‪ .‬وی گردهمایـی زنـان کارگـر و معرفـی‬ ‫کارگـران نمونـه زن‪ ،‬گردهمایـی کارگـران‬ ‫قـراردادی‪ ،‬نشسـت کارگـران و کارفرمایـان‬ ‫بـا اسـتاندار را از دیگـر برنام ههـا برشـمرد و‬ ‫گفـت‪« :‬همچنیـن کارگـران در روز جمعـه‬ ‫بـا شـرکت در راهپیمایـی روز قـدس‪،‬‬ ‫حمایـت خـود را از مـردم مظلـوم فلسـطین‬ ‫بـا محکو مکـردن جنایـت رژیـم غاصـب‬ ‫واقعـی هزینـه خانـوار ‪ ۱۳‬میلیون تومـان‬ ‫یکـه سـبد اعال مشـده‬ ‫بـوده درحال ‬ ‫نه میلیون تومـان اسـت»‪.‬‬ ‫اسـرائیل اعالم خواهند کـرد‪ .‬کارگران امنیت‬ ‫شـغلی ندارنـد و مجبورنـد در چنـد جـا کار‬ ‫کننـد و این مسـئله سـبب بـروز حـوادث کار‬ ‫یشـود»‪ .‬دریابیگـی با تقدیـر از وزیر تعاون‬ ‫م ‬ ‫افـزود‪« :‬برخـی از کارفرمایـان اعتقـاد دارنـد‬ ‫نمی تواننـد حقوق کارگـران را پرداخت کنند‬ ‫و وزیـر کار از کارگـران حمایـت کرده انـد»‪.‬‬ ‫دبیـر اجرایـی خانـه کارگـر مازنـدران نقـش‬ ‫دسـتمزد در قیمـت تما مشـده را کمتـر از‬ ‫‪ ۱۲‬درصـد ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬مشـکل امـروز‬ ‫کشـور سـو مدیریت یـا قانـون هدفمند کردن‬ ‫یاران ههـا‪ ،‬تحریـم ناجوانمردانـه‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫ورود اجنـاس خارجـی و تـورم اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اظهار اینکـه مشـکل کشـور نیـروی کار‬ ‫نیسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬تورم نسـبت به سـبد‬ ‫واقعـی هزین ههـای خانـوار دارای اختلاف‬ ‫یسـت و هنـوز‬ ‫سـه تـا چهار میلیون تومان ‬ ‫دسـتمزدها واقعـی نشـده اسـت؛ زیـرا سـبد‬ ‫به افزایش دستمزد کارگران‬ ‫خوش بیننیستیم‬ ‫رئیـس مجمـع کارگـران مازنـدران‬ ‫با اشـاره به اینکه چنـدان بـه مصوبـه افزایـش‬ ‫دسـتمزد کارگران خوش بین نیسـتم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«اداره کار بایـد پشـتیبان کارگـران باشـند‬ ‫و از انـان حمایـت کننـد»‪ .‬سـید علی ا کبـر‬ ‫ینـژاد تصریـح کـرد‪« :‬اوضـاع کارگان‬ ‫علو ‬ ‫هرسـال بدتـر از سـال قبـل اسـت؛ زیـرا در‬ ‫کبـار حقـوق افزایـش می یابـد؛ امـا‬ ‫سـال ی ‬ ‫تهـا‬ ‫چندبـار شـاهد تـورم و افزایـش قیم ‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی با بیان اینکـه هرچنـد حقـوق‬ ‫کارگـران امسـال ‪ ۵۷‬درصـد افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬متاسـفانه کارگـران‬ ‫قـدرت خریـد کاالهایـی کـه بـا دسـترنج و‬ ‫یشـود را ندارنـد»‪.‬‬ ‫زحمـت انـان تولیـد م ‬ ‫مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫سرقت‪ ۱۰‬میلیاردتومان تجهیزات جاده ای کرمانشاه در سال گذشته‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫لو نقـل جـاده ای‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حم ‬ ‫اسـتان کرمانشـاه از سـرقت ‪ ۱۰‬میلیارد تومـان‬ ‫تجهیـزات جـاده ای کرمانشـاه طـی‬ ‫سـال گذشـته خبـر داد‪ .‬فریبـرز کرمـی‬ ‫با اشـاره به اینکه در ‪ ۱۲‬ماهـه سـال گذشـته‬ ‫رونـد سـرقت عالئـم و تجهیـزات در سـطح‬ ‫محورهـای اصلـی‪ ،‬شـریانی و بزرگرا ههـا‬ ‫اسـتان افزایشـی بـوده‪ ،‬گفـت‪« :‬این مسـئله‬ ‫چالش هایـی را درزمین ٔـه ایمنـی کاربـران‬ ‫جـاده ای ایجـاد کرده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫خسـارت سـه میلیارد و ‪۲۵۰‬میلیون تومانـی‬ ‫سـرقت تابلوهـای اطالعاتـی در اسـتان‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬افزود‪« :‬عالئم جاده ای بیشـترین‬ ‫امـار سـرقت را در این زمینـه دارنـد و به لحاظ‬ ‫ریالـی نیـز بیشـترین خسـارت مربـوط بـه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫سـرقت عالئـم ایمنـی‪ ،‬ترافیک ‬ ‫لو نقـل جـاده ای‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حم ‬ ‫اسـتان کرمانشـاه تصریـح کـرد‪« :‬در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۳۰‬دسـتگاه چـراغ چشـمک زن بـا‬ ‫بـراوردی ریالـی ‪ ۸۱۰‬میلیون ریـال‪ ۵۲۰ ،‬متـر‬ ‫تابلـو اطالعاتـی حـدود ‪ ۲۶‬میلیارد ریـال‪،‬‬ ‫دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬عـدد عالئـم هشـداری‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ایمنـی‪ ،‬ترافیکـی و … بـا بـراورد ریالـی حـدودا‬ ‫‪ ۳۲‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال مربـوط بـه‬ ‫سـرقت عالئـم ایمنـی راه ه اسـت»‪ .‬کرمـی‬ ‫گفـت‪« :‬درزمین ٔـه روشـنایی را ههـا ‪ ۵۴۰‬متـر‬ ‫کابـل بـرق بـا بـراورد ریالـی ‪ ۳۷۸‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دو دسـتگاه ترانسـفورماتور بـرق حـدودا‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون ریـال ب هسـرقت رفتـه اسـت کـه‬ ‫بادرنظرگرفتـن حفـاظ بـرای ترانسـفورماتور‬ ‫یسـت کـه بـرای‬ ‫و تابلوهـای بـرق از اقدامات ‬ ‫جلوگیـری از سـرقت تجهیـزات انجـام شـده‬ ‫کـه سـارقین بـا روش جدیـد و تخریـب پایـه‬ ‫بتنـی و سـقوط ترانـس اقـدام بـه سـرقت‬ ‫تجهیـزات روشـنایی را ههـا کرده انـد»‪ .‬وی‬ ‫از سـرقت سـه هزار پایـه گاردریـل خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ ۱۳« :‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال‬ ‫کهـزار ‪ ۶۰۰‬عـدد‬ ‫پایـه گاردریـل و ی ‬ ‫شـاخه گاردریـل بال غبـر ‪ ۲۸‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون ریـال توسـط سـارقین ب هسـرقت‬ ‫رفتـه اسـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه با توج هبـه‬ ‫محدودیـت اعتبارات تخصیص یافته حفظ‬ ‫و صیانـت از تجهیـزات و عالئـم جـاده ای‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امـری اجتناب ناپذیـر و ضرور ‬ ‫«به طور قطـع بـرای حفـظ جـان کاربـران‬ ‫جاده ای به دلیل سرقت تابلوها و تجهیزات‬ ‫را ههـا‪ ،‬برخـورد قاطـع و شـدید بـا سـارقان‬ ‫توسـط مراجـع ذی صلاح بیش از پیـش‬ ‫مورد نیـاز اسـت»‪.‬‬ ‫پرویـز ناصـری در نشسـت بـا فرمانـدار شهرسـتان سـیروان‪ ،‬بـه نحـوه‬ ‫تامیـن و توزیـع اب شـرب‪ ،‬طر ح هـا و پروژه هـای اب رسـانی درحال اجـرا و‬ ‫حهـا در‬ ‫محدودیت هـای منابـع تامیـن مالـی بـرای تکمیـل اجـرای این طر ‬ ‫ شهرسـتان پرداخـت و افـزود‪« :‬مجموعـه شـرکت اب وفاضلاب ایلام بـرای‬ ‫تمـام شهرسـتان های اسـتان و نیازهـای مشـترکان برنامه هـای هدفمنـدی‬ ‫را تدویـن و بـرای نیـل بـه هـدف و امـر خدمات رسـانی از هیـچ تلاش و‬ ‫کوششـی دریـغ نخواهـد کـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ایجـاد تعامـل و همراهـی بـا‬ ‫ادارات از جملـه اهـداف شـرکت اب وفاضلاب اسـت یـاداور شـد‪« :‬در قالـب‬ ‫طـرح محرومیت زدایـی‪ ،‬اب رسـانی بـه روسـتاهای محـروم‪ ،‬وزارت نیـرو بـا‬ ‫همـکاری قـرارگاه امام حسـن مجتبـی (ع) کار عمرانـی در ‪ ۱۸‬مجتمـع و ‪۳۶‬‬ ‫ً‬ ‫روسـتای اصلـی و کال ‪ ۱۲۸‬روسـتا بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ 5000‬میلیاردریـال را اغـاز‬ ‫کـرده و دراین زمینـه حـوزه شهرسـتان سـیروان نیـز از این طـرح بهره منـد‬ ‫می شـوند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـای ایلام تا کیـد کـرد‪« :‬ا گاه سـازی دربـاره‬ ‫مدیریـت اب ضروری سـت و همـه بایـد بـرای حـل بحـران اب کمـک کننـد»‪.‬‬ ‫فرمانـدار سـیروان نیـز بابیان اینکـه از مجمـوع ‪ ۶۳‬روسـتای حـوزه سـیروان‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬روسـتا با تنش ابی مواجه هسـتند‪ ،‬خواسـتار رفع مشـکالت حوزه‬ ‫اب در سـطح شـهر و روسـتاهای این شهرسـتان و بازسـازی شـبکه اب رسانی‬ ‫روسـتاها شـد‪ .‬علیرضـا رئیسـی بااشـاره به اینکه ایجـاد شـبکه فاضلاب و‬ ‫تصفیه خانـه جـزو ضروریـات این منطقـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا اطالع رسـانی کـه‬ ‫گسـازی‬ ‫انجـام گرفتـه‪ ،‬تمـام ادارات؛ ازجملـه مدارس و دهیاران درباره فرهن ‬ ‫مصـرف بهینـه اب فعـال هسـتند»‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 14‬پروژه پژوهشی در پاالیشگاه گاز‬ ‫محسـن خزلـی گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن نشـانه های ارتقـای کشـورها‪،‬‬ ‫امـوزش همـراه بـا پژوهش اسـت و نتیجه ان‪ ،‬افزایش بهـره وری در حوزه های‬ ‫مختلـف فرهنگـی و اقتصادی ان کشـور خواهد شـد»‪ .‬وی فـزود‪« :‬مهم ترین‬ ‫این پروژه هـا بررسـی بهبـود و بهینه سـازی طراحـی واحـد بازیافـت گوگـرد‬ ‫به منظـور کاهـش مقـدار گوگرد در دودکش نسـبت به مقدار طراحی‪ ،‬بررسـی‬ ‫اثـر نبـود انتی اسـپینیگ نسـبت بـه طراحـی اولیـه در ولـوی سـینی های‬ ‫بر ج هـای تمـاس و احیـای در شـرایط دریافـت خـورا ک حدا کثـری بـا‬ ‫تکنیک های مدل سـازی ‪ ،CFD‬امکان سـنجی روش های تولید ترشیوبوتیل‬ ‫مرکاپتـان از محصـوالت تولیـدی در صنایع پاالیشـگاهی و یا سـایر مـواد اولیه‬ ‫دردسـترس اسـت»‪ .‬رئیس پژوهش و فناوری شـرکت پاالیش گاز ایالم افزود‪:‬‬ ‫«پـروژه پژوهشـی بررسـی بهبـود و بهینه سـازی طراحـی واحـد بازیافـت گوگرد‬ ‫به منظـور کاهـش مقـدار گوگـرد در دودکـش نسـبت به مقدار طراحی توسـط‬ ‫دانشـکده فنی دانشـگاه تهران و بررسـی اثر نبود انتی اسـپینیگ (نسـبت به‬ ‫طراحـی اولیـه) در ولـوی سـینی های بر ج هـای تمـاس و احیـای در شـرایط‬ ‫دریافـت خـورا ک حدا کثـری بـا تکنیک هـای مدل سـازی ‪ CFD‬بـا ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫پیشـرفت توسـط دانشـگاه رازی کرمانشـاه درحال اجـرا هسـتند»‪ .‬وی هـدف‬ ‫از انجـام این پروژه هـا را رفـع نیازهـای عملیاتـی و مهندسـی شـرکت و کاهـش‬ ‫خطـرات زیسـت محیطی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬پـروژه فرصـت مطالعاتـی‬ ‫امکان سـنجی روش های تولید ترشـیوبوتیل مرکاپتان از محصوالت تولیدی‬ ‫در صنایع پاالیشـگاهی یا سـایر مواد اولیه دردسـترس ازسـوی دانشگاه پیام‬ ‫نـور ایلام درحال اجراسـت کـه بـا انجـام پـروژه می تـوان به روش مطلـوب برای‬ ‫اسـتحصال و تولیـد بومـی مـاده ترشـیوبوتیل مرکاپتـان به عنوان یکـی از مواد‬ ‫کلیـدی موردنیـاز کشـور دسـت یافـت»‪ .‬خزلـی تصریـح کـرد‪« :‬پروژه پژوهشـی‬ ‫تحلیـل اقتصـادی و امکان سـنجی بازیابـی بخـار هدررفتـه از خـط کندانـس‬ ‫برگشـتی توسـط پژوهشـگاه صنعـت نفـت و تحقیـق و پژوهـش در تعییـن‬ ‫لشـده‬ ‫شـرایط مناسـب احیا و امکان اسـتفاده مجدد از جاذب های غیرفعا ‬ ‫در بسـتر نم زدای گاز توسـط دانشـگاه ایالم اجرا شـده و خاتمه یافته و نتایج‬ ‫این پروژه هـای پژوهشـی جهـت بهره بـرداری الزم بـه واحدهـای عملیاتـی‬ ‫و مهندسـی ابلاغ شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پژوهـش و تحقیـق‪ ،‬یکـی از ارکان‬ ‫اساسی رشد جوامع است و یک جامعه روبه توسعه‪ ،‬نیازمند نهادهایی ست‬ ‫کـه فرهنـگ پژوهـش را جهـت توسـعه پایـدار به جریـان انداختـه و از نتایـج‬ ‫ایـن پژوهش هـا؛ یافته هـا و نظریـات ارزشـمند را درجهـت نیـل بـه اهـداف‬ ‫ملـی بهره بـرداری کنـد»‪ .‬رئیـس پژوهـش و فنـاوری شـرکت پاالیـش گاز ایلام‬ ‫از تخصیـص اعتبـار ایـن شـرکت بـرای حمایـت از پایان نامه های دانشـجویی‬ ‫مرتبـط بـا حـوزه گاز در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫«این شرکت بستری مناسب برای همکاری فناورانه بین صنعت و دانشگاه‬ ‫بـرای رفـع نیازهـای مسـئله محور ازطریـق حمایـت از پایان نامه هـا را فراهـم‬ ‫کـرده و تا کنـون ‪ ۱۹۱‬پایان نامـه مقاطـع تحصیلات تکمیلـی را موردحمایـت‬ ‫قـرار داده کـه ازاین تعـداد‪ ۱۴۶ ،‬مـورد خاتمـه یافتـه و ‪ ۴۵‬مـورد درحال انجـام‬ ‫هستند»‪.‬‬ ‫سنددارشدن‪ 671‬مترمربع‬ ‫ِ‬ ‫از اراضی ایستگاه های شرکت گاز‬ ‫عبـاس شـمس اللهی بـه دعـاوی حقوقـی و کیفـری مربـوط بـه ایـن شـرکت‬ ‫ً‬ ‫اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬مجموعـا از ‪ ۳۷‬پرونـده دعـاوی حقوقـی مطروحـه‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬مورد منجر به صدور حکم به نفع شـرکت گاز اسـتان شـده و در هیچ کدام‬ ‫نیز شـرکت گاز اسـتان محکوم نشـده که نشـان می دهد این شرکت‪ ،‬کارهای‬ ‫خـود را به صـورت قانونـی انجـام خواهـد داد»‪ .‬وی افزود‪« :‬همچنیـن درمورد‬ ‫‪ ۲۱‬پرونده کیفری مطروحه در محا کم قضائی و هشـت مورد به سـود شـرکت‬ ‫گاز رای صـادر شـده و مابقـی ان هـا درجریـان اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫ایالم به میزان تحصیل اراضی واقع در مسیر خطوط تغذیه و شبکه اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪« :‬طی سـال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۲۳۰۰۰۰‬مترمربع از اراضی شهرسـتان ها‬ ‫و روسـتاهای ابدانـان‪ ،‬هلیلان‪ ،‬ملکشـاهی‪ ،‬چـوار و روسـتاهای بخـش بولـی‪،‬‬ ‫زرین ابـاد و سـیروان توسـط امـور حقوقـی ایـن شـرکت تحصیل و بـرای اجرای‬ ‫حهـا قـرار‬ ‫خطـوط تغذیـه و شـبکه دراختیـار واحـد مهندسـی و اجـرای طر ‬ ‫گرفتـه اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬تلاش می شـود این رونـد امسـال و‬ ‫درراسـتای گازدارکـردن روسـتاهای کمترتوسـعه یافته بخـش زردالن از توابـع‬ ‫شهرسـتان هلیلان تسـریع یابد»‪.‬‬ ‫امکان ثبت درخواست پروانه ا کتشاف‬ ‫از ‪ ۱۸‬اردیبهشت ماه‬ ‫معـاون امورمعـادن وصنایـع معدنـی‪ ،‬صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان‬ ‫ایلام گفـت‪« :‬امـکان ثبـت درخواسـت پروانـه ا کتشـاف از روز یکشـنبه ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهشت ماه برای متقاضیان در محدوده استان ایالم وجود خواهد شد»‪.‬‬ ‫ولی باج افزود‪« :‬به دلیل عملیات به روز رسانی سامانه کاداستر معادن و انجام‬ ‫اصالحـات فنـی‪ ،‬چند ماهی سـت که امـکان ثبـت درخواسـت پروانـه ا کتشـاف‬ ‫وجـود نداشـته اسـت و با توجه بـه اتمام این عملیـات‪ ،‬امکان ثبت درخواسـت‬ ‫پروانه ا کتشاف از روز یکشنبه‪ ۱۸،‬اردیبهشت ماه برای متقاضیان در محدوده‬ ‫استان ایالم وجود خواهد شد»‪ .‬وی با بیان اینکه تمام محدوده های مشمول‬ ‫ازادسازی نیز هم زمان با دسترسی ثبت درخواست صدور پروانه ا کتشاف ازاد‬ ‫خواهنـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬برابر ضوابط موجـود‪ ،‬اولویت درخواسـت با متقاضیانی‬ ‫خواهد بود که تقاضای خود را زودتر از سایرین در سامانه ثبت کنند»‪ .‬معاون‬ ‫امـور معـادن و صنایـع معدنـی صمـت اسـتان تا کیـد کـرد‪« :‬ثبـت درخواسـت‬ ‫ً‬ ‫صرفـا به صـورت غیرحضـوری از طریـق سـامانه کاداسـتر معـادن بـه ادرس‬ ‫‪ www.cadastre.mimt.gov.ir‬انجام خواهد شد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اردیبهشت ‪ 24 1401‬رمضان ‪ 26 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2484‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫کوروش ادیم‬ ‫سیاوش کامکار‬ ‫نمایشـگاه اثـار کـوروش ادیـم با عنـوان «اهسـتگی» برپاسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش هنرانالیـن؛ وی گفـت‪« :‬ریشـه ایـن اثـار‪ ،‬در عالقـه ام‬ ‫بـه مجلـدات اسـت؛ از کودکـی بـه فیزیـک کتـاب و ورق زدنـش‬ ‫عالقه داشتم‪ .‬احساس می کردم از فرایند تولید و تکثیر عکس‬ ‫سهـای دیجیتـال‬ ‫دیجیتـال خسـته و بـه مصرف کننـدگان عک ‬ ‫ی هیـچ انتخابـی هـم‬ ‫تبدیـل شـده ایم‪ .‬در فضـای مجـازی بـ ‬ ‫یشـویم»‪.‬‬ ‫سهـا را مصـرف می کنیـم و هـم مصـرف م ‬ ‫عک ‬ ‫سـومین البوم از پروژه «بر ردیف»؛ شـامل دو قطع ه «سـه گاه» و‬ ‫«تصنیف سه گاه» با هنرمندی سیاوش کامکار؛ نوازنده سنتور‬ ‫و مهـرداد اعظمی کیـا؛ نوازنـده کمانچـه منتشـر شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫نو‬ ‫شتـر دو البـوم از پـروژه «بـر ردیـف» در بهمـ ‬ ‫موسـیقی مـا؛ پی ‬ ‫اسفند ‪ ۱۴۰۰‬منتشر شده بود‪ .‬سیاوش کامکار نوازندگی سنتور‬ ‫را ابتـدا نـزد مـادرش سـودابه سـالم و سـپس نـزد پدرش پشـنگ‬ ‫کامـکار فرا گرفت‪.‬‬ ‫نهـا» نوشـته فرانـک کاتـرل بویـس و بـا ترجمـه‬ ‫رمـان «میلیو ‬ ‫شـهال انتظاریـان؛ توسـط نشـر افـق منتشـر شـد‪ .‬ب هگـزارش مهر؛‬ ‫کاتـرل بویـس‪ ،‬متولـد ‪ ۱۹۵۹‬در انگلسـتان اسـت و به عنـوان‬ ‫یشـود‪ .‬نخسـتین‬ ‫نویسـنده و نمایشـنامه نویس شـناخته م ‬ ‫ن اثـر بـود کـه سـال ‪ ۲۰۰۴‬منتشـر‬ ‫کو نوجـوان او همیـ ‬ ‫کتـاب کود ‬ ‫شـد و مـدال کارنگـی را برایـش به ارمغـان اورد‪ .‬او سـال ‪ ۲۰۱۲‬نیـز‬ ‫جایـزه گاردیـن را دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫شهال انتظاریان‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫در ‪۱ ۵‬سـالگی وارد تیـم «کشـاورز» شـد و سرنوشـت فوتبالـی اش‬ ‫رقـم خـورد‪ .‬او در همـان دوران و در ‪ ۶۵‬بـازی ‪ 7‬گل به ثمـر رسـاند‬ ‫لشـدن بـه یـک سـتاره بـود‪ .‬در ‪18‬سـالگی‬ ‫مکـم در حال تبدی ‬ ‫وک ‬ ‫تسـاز‬ ‫‪۲۱‬سـالگی یـک قـرارداد سرنوش ‬ ‫وارد تیـم «سـایپا» شـد و در ‬ ‫بـا «پرسـپولیس» بسـت و بـا ثبـت یـک گل ملـی‪ ،‬تبدیـل بـه یـک‬ ‫چهـره دوست داشـتنی و جـوان در دنیـای فوتبـال شـد‪ .‬او سـابقه‬ ‫ً‬ ‫‪ 21‬بـازی ملـی (بعضـا عنـوان شـده ‪ )14‬در کارنامه خـود دارد و تنها‬ ‫گل ملـی اش در برابـر تیـم گرجسـتان به ثمـر رسـید‪ .‬در ‪۳۳‬سـالگی‬ ‫یکـه همـه‬ ‫اخریـن بـازی خـود در فوتبـال را انجـام داد و همانجای ‬ ‫یسـت‪ ،‬وارد عرصـه‬ ‫فکـر می کردنـد چـراغ شـهرتش رو به خاموش ‬ ‫بازیگـری شـد‪ .‬او گفتـه اسـت‪« :‬فوتبالیسـت‪ ،‬زمـان محـدودی‬ ‫یشـود‪ .‬در ایـران‪ ،‬ورزشـکار ا گـر قهرمـان‬ ‫دارد کـه یـک روز تمـام م ‬ ‫المپیـک هـم بشـود کـه اتفـاق مهمـی بـرای اوسـت و بـه خیابـان‬ ‫بیایـد‪ ،‬شـاید به انـدازه یـک بازیکـن نیمکت نشـین اسـتقالل و‬ ‫پرسـپولیس شـهرت نداشـته باشـد»‪ .‬به واسـطه عالقـه بـه تئاتـر و‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۹۰‬ب هصـورت میهمـان در یک قسـمت‬ ‫تصویـر‪ ،‬اولی ‬ ‫از سـریال «سـاختمان پزشـکان» حضـور پیـدا کـرد و نشـان داد‬ ‫کـه ضمـن عالقـه‪ ،‬اسـتعداد نیـز دارد‪ .‬بعدازمدتـی‪ ،‬خبـر رسـید‬ ‫یسـت تـا نقـش‬ ‫صداوسـیما دنبـال یـک بازیکـن فوتبـال حرفه ا ‬ ‫«پژمـان» را در سـریالی به همین عنـوان بـازی کنـد‪ .‬همان موقـع‬ ‫بـرادران قاسـم خانی (پیمـان و مهـراب) کـه از عالقـه و اسـتعداد‬ ‫جمشـیدی خبـر داشـتند‪ ،‬او را پیشـنهاد دادنـد و پژمـان‬ ‫راوی‬ ‫جمشـیدی بـرای اولین بـار‪ ،‬در نقـش اول یـک سـریال‪ِ ،‬‬ ‫زندگی خودش شـد و درخشـش کار و بازی این تازه وارد به حدی‬ ‫کشـبه سـتاره شـد‪ .‬حـاال بیـش از یک دهـه از عمـر‬ ‫بـود کـه او ی ‬ ‫تلویزیونـی و سـینمایی پژمـان جمشـیدی می گذرد‪ .‬فوتبالیسـت‬ ‫ دور دنیـای ورزش کـه توسـط سـروش‬ ‫سـال های نه چنـدان ِ‬ ‫نقـدر روان‬ ‫صحـت بـرای بـازی در نقـش خـودش کشـف شـد و ا ‬ ‫بـازی کـرد کـه خیلـی زود پایـش دنیـای حرفـه ای فیلـم و سـریال‬ ‫بـاز شـد‪ .‬از همان زمـان‪ ،‬سـیل پیشـنهادها بـرای به بازی گرفتـن‬ ‫او در پروژ ههـای مختلـف سـینمایی و تلویزیونـی اغـاز شـد؛ امـا‬ ‫جمشـیدی یـا در اثـر درک شـرایط اینـده یـا طبـق مشـاوره های‬ ‫درسـت ان زمان تا مدتی از قبول پیشـنهاد سـر باز زد و تا توانسـت‬ ‫بـه تماشـای تئاتـر نشسـت و در این زمینـه مطالعـه کـرد؛ و حـاال‬ ‫ روایت ازاده شمس‬ ‫«ساحل پوالد» به‬ ‫ِ‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫ضبـط تله تئاتـر «شـام یکشـنبه» به کارگردانی محمـد قنبری که‬ ‫قـرار اسـت در شـبکه های نمایـش خانگـی و فضـای اینترنتـی‬ ‫پخـش شـود‪ ،‬اغـاز شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ ایـن تله تئاتـر بـا بـازی‬ ‫النـاز حبیبـی‪ ،‬ایـوب اقاخانـی‪ ،‬شـبنم قربانـی و رویـا فالحـی‬ ‫یشـود‪ .‬محمـد قنبـری‬ ‫توسـط کوهیـار کالری تصویربـرداری م ‬ ‫تله تئاترهـای «یـک اشـنایی سـاده» و «سـهم زن» را کارگردانـی‬ ‫کـرده اسـت کـه در سـامانه تیـوال در حال پخـش اسـت‪.‬‬ ‫الناز حبی�بی‬ ‫پژمان جمشیدی؛‬ ‫زیرخاکی کشف شده در مستطیل سبز‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫یشــک گاهــی‬ ‫ـار «شــهرت» بســنجیم؛ ب ‬ ‫ا گــر موفقیــت را بــا معیـ ِ‬ ‫یشــود کــه تغییــر مســیر داده ایــم‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق زمانــی حاصــل م ‬ ‫یشــویم‪ ،‬تنهــا شــاید‬ ‫گاهــی معــروف و به تب ـع ان موفــق نم ‬ ‫تکــه در مســیر مناســبی حرکــت نمی کنیــم‪ .‬گاهــی‬ ‫به این عل ‬ ‫نیــز بایــد صبــر و حوصلــه ب هخــرج داد تــا چش ـم انداز موردنظــر‬ ‫یتــوان نســخه ای بــرای همــه‬ ‫هویــدا شــود‪ .‬البتــه ای ـن را نم ‬ ‫اد مهــا درنظــر گرفــت؛ کمااینکــه هــر ادمــی در مســیر زندگــی و‬ ‫تهــا و امتیازاتــی‬ ‫بهــا و محرومی ‬ ‫حرفــه خــود‪ ،‬بــا شــرایط و انتخا ‬ ‫مواجــه اســت کــه مختــص خــود اوســت و نمی توانــد چیزهایــی‬ ‫را تغییــر دهــد‪ .‬بااین همــه نبایــد از عامــل «شــانس» نیــز غافــل‬ ‫مانــد‪ .‬پژمــان جمشــیدی را بایــد یکــی از افــرادی دانســت کــه‬ ‫ا گرچــه نبایــد منکــر موفقیت هایــش در عرصــه فوتبــال شــد؛ امــا‬ ‫یشــک انچــه در حــوزه بازیگــری به دســت اورده بســیار فراتــر‬ ‫ب ‬ ‫نکــه مســیر حرف ـه ای‬ ‫از حــوزه ورزش بــوده اســت‪ .‬شــاید همی ‬ ‫خــود را عــوض کــرد‪ ،‬روال زندگی اش نیز دســتخوش تغییراتی شــد‬ ‫یتــوان ادم‬ ‫کــه بــا موفقیــت بیشــتری همــراه شــد‪ .‬او را ا گرچــه م ‬ ‫خوش اقبالــی نامیــد؛ امــا بارهــا خــودش را ثابت کــرده و نمی توان‬ ‫گفــت همه چیــز به خاطــر بخــت بلنــدش بــوده‪ .‬البتــه همیشــه‬ ‫ً‬ ‫هســتند کســانی که عمــدا یــک ادم موفــق را نادیــده می گیرنــد و‬ ‫محبوبیت هایــش را حاصــل هرچیــزی جــز تــاش و اســتعدادش‬ ‫ً‬ ‫می داننــد‪ .‬ماجــرا بــرای جمشــیدی نیــز همیــن بــوده و او احتمــاال‬ ‫تــا ابــد هــم نمی توانــد نظر مخالفانــش را تغییــر دهد؛ امــا واقعیت‬ ‫اینکــه پژمــان را حتــی غیرپرسپولیس ـی ها نیــز دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫پخــش موفــق ســری ســوم ســریال «زیرخا کــی» در ایــام نــوروز‪،‬‬ ‫باعــث شــد بــه او اختصــاص دادیــم‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫قهـای درخـور‬ ‫امـروز بـا تغییـر معادلـه به نفـع خـود‪ ،‬بـه یکـی از اتفا ‬ ‫هـر پـروژه ای تبدیـل شـده کـه در ان حضـور دارد‪ .‬البتـه کـه او‬ ‫بـرای رسـیدن بـه چنیـن مسـیری‪ ،‬صبـر بسـیاری از خـود نشـان‬ ‫نهـا و نگا ههـا جـدی گرفتـه‬ ‫داد‪ .‬چنـدان از سـوی برخـی جریا ‬ ‫نشـد و تلاش کـرد تـا بـا رویکـردی کـه اجـازه نمـی داد پاسـخ برخـی‬ ‫یهـا را بدهـد‪ .‬بـدون کمتریـن حاشـیه‪ ،‬فقـط کوشـید و‬ ‫بی اخالق ‬ ‫جای خود را در مجامع هنری و میان هنرمندان باز کرد‪ .‬کارنامه‬ ‫پـرکار جمشـیدی از یـک زمانـی به بعـد‪ ،‬پذیـرای اثـار هنـری شـد‪.‬‬ ‫بازیگری که با کار کمدی خوش درخشیده بود و سطح انتظارها‬ ‫از او‪ ،‬در این اندازه بود‪ ،‬نا گهان روی صحنه دشوار تئاتر ظاهر شد‬ ‫و عالقه مندی خود را به حضور در درام های جدی نشـان داد؛ و‬ ‫درسـت از همین زمان بود که برخی بازخوردهای منفی‪ ،‬دامنش‬ ‫را گرفـت و حتـی یکسـری او را در جشـنواره به اسـتهزاء گرفتنـد‪.‬‬ ‫وقتی اولین بار در جشـنواره درخشـید؛ گفت‪« :‬چهارسال فحش‪،‬‬ ‫چهارسـال تهمـت‪ ،‬چهارسـال فشـار‪ ،‬چهارسـال صبـر‪ ،‬چهارسـال‬ ‫تلاش؛ و حـاال مـن کاندیـد بهتریـن بازیگـری سـینمای ایـران!‬ ‫یسـت‪ .‬افریـدگار شـکر! تبریـک بـه همـه‬ ‫چقـدر جـای مـادرم خال ‬ ‫کاندیداهـا‪ .‬افتخـار می کنـم بـه حضـور کنارشـان»‪ .‬در سـینمایی‬ ‫کـه پتانسـیل بـازی هم زمـان و هنرمندانـه در دو مدیـوم کمـدی و‬ ‫جدی‪ ،‬در معدود بازیگران طرازاول تاریخ سـینما یافت می شـود‪،‬‬ ‫بـاور حضـور یـک فوتبالیسـت درهـردوی ایـن ژانرهـا و اسـتقبال‬ ‫اثـارش از سـوی مخاطبـان و برخـی منتقـدان‪ ،‬یـک شـرایط ویـژه‬ ‫نسـال ها بـا حضـور‬ ‫را به وجـود اورده بـود‪ .‬جمشـیدی در تمـام ای ‬ ‫در درام هایـی جـدی‪ ،‬بـه محک توانمندی هایـش در بروز حاالت‬ ‫مختلـف هیجانـی پرداخـت و توانسـت تاحـدودی گلیـم خـود را از‬ ‫اب بیـرون بکشـد‪ .‬او در مصاحبـه ای گفـت‪« :‬وقتـی بـه کاری وارد‬ ‫یشـوم‪ ،‬سـعی می کنم بازی نکنم؛ بلکه ادمی بشـوم که نقشش‬ ‫م ‬ ‫را بر عهـده دارم‪ .‬فکـر می کنـم ا گـر ان ادم بـود‪ ،‬همیـن رفتـار را‬ ‫می کـرد‪ .‬شـاید در بـازی ام ایراداتـی باشـد؛ امـا دارم تلاش می کنـم‬ ‫تـا بهتـر بشـوم»‪ .‬این ممارسـت ها با پذیـرش بسـیاری از درام های‬ ‫او در بخـش رقابتـی جشـنواره و حتـی نامـزدی در بخـش بهتریـن‬ ‫بازیگر مرد‪ ،‬شکلی رسمی به خود گرفت و به یکی از پشتوانه های‬ ‫بزرگـی تبدیـل شـد کـه بـه جمشـیدی و سـایر دوسـتان و‬ ‫یکـرد وی در مسـیر درسـتی از فعالیـت قـرار‬ ‫منتقدانـش اعلام م ‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬البتـه او کـه او ب هخـود مغـرور نشـد و گفـت‪« :‬ادمی که‬ ‫یشـود‪ ،‬بایـد جنبه داشـته باشـد که همـه اد مهـا درباره‬ ‫مشـهور م ‬ ‫او نظـر بدهنـد؛ به ویـژه در کشـور مـا کـه همـه در مـورد هـم حـرف‬ ‫می زنیـم‪ .‬از این موضـوع نگرانـی و ناراحتـی نـدارم و بـه مخالفینـم‬ ‫نهایـت احتـرام را گذاشـته ام‪ .‬هرکسـی می توانـد نظـرش را بدهـد»‪.‬‬ ‫هم زمـان بـا ایـن جبهـه‪ ،‬وی در سیاسـتی درسـت‪ ،‬بـازی در اثـار‬ ‫یکـه در امـاری خارق العـاده‪ ،‬تمـام‬ ‫تجـاری را نیـز ادامـه داد؛ تا جای ‬ ‫اثار کمدی او نه تنها از فروش قابل توجهی برخوردار شدند؛ بلکه‬ ‫او بـا حضـور در نقـش اصلـی «دینامیـت»‪ ،‬یکـی از پرفروش تریـن و‬ ‫ اخیر سـینمای ایـران را بـازی‬ ‫پرمخاطب تریـن اثـار چندسـال ِ‬ ‫کـرده اسـت؛ البتـه کـه در پیدایـش شـرایط موفقیت امیـز حضـور‬ ‫جمشـیدی‪ ،‬یـک شـانس بـزرگ نیز بـا او یار بـود و ان اینکه‪ ،‬عمده‬ ‫نمـدت محـدود‪ ،‬توسـط‬ ‫حضـور او در درا مهـای اجتماعـی ای ‬ ‫کارگردانـان شـاخص و مبتکـر سـینمای ایـران به وقـوع پیوسـت‬ ‫و شـخصیت پردازی به انـدازه ای ظریـف پرداخـت شـده بـود کـه‬ ‫شهـا‪ ،‬زحمـت چندانـی‬ ‫شـاید جمشـیدی بـرای حضـور در ان نق ‬ ‫نمـدت‪ ،‬زیـر سـایه سـنگین‬ ‫ب هخـود نـداد‪ .‬البتـه کـه او در تمـام ای ‬ ‫ایـن نقـد قـرار داشـت کـه وجـوه احساسـی چندانـی بـه بـازی خود‬ ‫راه نداده و در پیاده سازی مبانی تکنیکال نیز از بهره های تجربی‬ ‫اسـتفاده می کنـد؛ و بسـیاری مـدام گفته انـد جای فوتبالیسـت در‬ ‫کس ــی حوصل ــه انج ــام ان را ن ــدارد؛ بنابرای ــن‪ ،‬از ابت ــدا ت ــا انته ــای کار بای ــد‬ ‫حــواس همگــی؛ به ویــژه کارگــردان بــه حفــظ ارامــش گــروه باشــد و نداشــتن‬ ‫ً‬ ‫روحیــه تیمــی‪ ،‬ضعفی ســت کــه تقریبــا همــه مــا داریــم و از کارهــای اداری تــا‬ ‫کوچک تریــن کارهــا ا گــر هرکــس وظایــف خــود را ندانــد‪ ،‬دشــوار و طاقت فرســا‬ ‫خواهـــد بـــود‪ .‬ازطرفـــی‪ ،‬هزینه هـــای اجـــرای نمایـــش بسیارباالســـت و ا گ ــر‬ ‫بخواهی ــم کاری ب ــاب میلم ــان انج ــام ش ــود‪ ،‬بای ــد دک ــور‪ ،‬طراح ــی صحن ــه‪،‬‬ ‫طراح ــی لب ــاس و گری ــم و ‪ ...‬را به نح ــوی بس ــیارعالی درکناره ــم ق ــرار داد ت ــا‬ ‫بتوان ــد محی ــط نمای ــش مخاط ــب را انچ ــه شایس ــته اس ــت ج ــذب کن ــد ک ــه‬ ‫ایـــن خـــود نیازمنـــد هزینه هـــای بسیارباالســـت‪ .‬خیلـــی از کارهـــا در تئات ــر‬ ‫رس ــمی و قانون ــی انج ــام نمی ش ــود‪ .‬هم ــه از نوش ــتن قرارداده ــای رس ــمی‬ ‫فـــرار می کننـــد؛ درحالی کـــه تئاتری بـــودن‪ ،‬یـــک شـــغل ثبت شـــده اس ــت و‬ ‫قرارداده ــای درس ــت مث ــل ق ــرارداد انجم ــن صنف ــی کارگردان ــان‪ ،‬ق ــراردادی‬ ‫عادالنـــه و به نفـــع طرفیـــن اســـت»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬هـــرروز بـــه خ ــودم‬ ‫می گفت ــم کاش م ــا انس ــان ها ج ــای غ ــرزدن و ادای واژه نمی ش ــود‪ ،‬کم ــی ب ــه‬ ‫ســازندگی فکــر می کردیــم‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬بایــد گفــت؛ ســاختن کار بــا یکســری‬ ‫یش ــود؛‬ ‫از بازیگره ــا ک ــه کار اولش ــان اس ــت‪ ،‬دارای ریس ــک اس ــت و س ــخت م ‬ ‫ک ــه البت ــه ش ــیرینی انجایی س ــت ک ــه ای ــن اتف ــاق می افت ــد»‪ .‬ازاده ش ــمس‬ ‫کـــه در این ســـال ها طراحـــی حرکـــت و بـــازی نمایش هـــای «دمـــی در ب ــازار‬ ‫هیزم فروشـــان»‪« ،‬ســـتاره ها خاموش انـــد»‪« ،‬جنـــرال»‪« ،‬تلخـــک قنـــدک»‪،‬‬ ‫«عزازیـــل»‪« ،‬اتاقـــی در هتـــل پـــازا»‪« ،‬حرف هایـــی کـــه بهـــش نگفت ــم»‪،‬‬ ‫«بیســـت ویکمین ســـالگرد»‪« ،‬دیـــدار» و «ســـیاهچاله» را در کارنامـــه خ ــود‬ ‫دارد؛ دربـــاره برنامه هـــای اتـــی خـــود گفـــت‪« :‬در اینـــده نزدیـــک‪ ،‬پـــروژه ای‬ ‫مش ــابه س ــاحل پ ــوالد ب ــا محتوای ــی متف ــاوت کلی ــد خواه ــم زد»‪.‬‬ ‫سینما نیست‪ .‬این نقد سبب شد تا جمشیدی هیچ گاه در نگاه‬ ‫بسـیاری از کسـانی که چنین باوری داشـتند‪ ،‬جدی گرفته نشـود؛‬ ‫امـا دامنـه اقبـال مخاطـب و حتـی جشـنواره بـه او و اثـارش‪ ،‬چیـز‬ ‫دیگـری را نشـان مـی داد‪ .‬او امـا گفتـه اسـت‪« :‬ا گـر یـک هنرمن ِـد‬ ‫کارهـای کودک ونوجـوان‪ ،‬بتوانـد بـه تیـم ملـی بـرود و خـوب بـازی‬ ‫کنـد‪ ،‬خیلـی هـم جـذاب اسـت‪ .‬بـرای نظـر کسـانی که می گوینـد‬ ‫بازیگر‪ ،‬خواننده نشود و فوتبالیست‪ ،‬بازیگر نشود‪ ،‬احترام قائلم؛‬ ‫نهـا می گویـم جهـان بـا همـه‬ ‫امـا همیشـه بـه هوادارانـم و نوجوا ‬ ‫یکـه فکـر می کنید در‬ ‫امکاناتـش بـرای همـه اسـت؛ ازایـن رو‪ ،‬هرکار ‬ ‫ان توانایی دارید‪ ،‬انجام بدهید؛ چون حرف‪ ،‬همیشه هست»‪ .‬او‬ ‫یمـادر» قدم در کارزار جشـنواره‬ ‫پارسـال بـا دو فیلـم «علفزار» و «ب ‬ ‫فجـر دیگـری گذاشـت‪ .‬دو فیلمـی کـه بعـد از ارکان عمومـی شـاید‬ ‫ً‬ ‫یتـر و احتمـاال دامنـه برخـی نگا ههـای‬ ‫مسـیر فعالیـت او را جد ‬ ‫منتقدانـه بـه او را تغییـر خواهـد داد‪.‬‬ ‫برگزاری چهار دوره اموزشی خدمات در کتابخانه های عمومی‬ ‫ِ‬ ‫همای ــش بین الملل ــی «طراح ــی و توس ــعه‬ ‫خدم ــات کتابخانه های عموم ــی؛ الگوها‪،‬‬ ‫اید هه ــا و تجرب هه ــا»؛ دوره اموزش ــی‬ ‫«خدم ــات در کتابخان هه ــای عموم ــی»‬ ‫ک ــه ش ــامل چه ــار کارگاه تخصص ــی‬ ‫«ام ــوزش علم ــی طراح ــی خدم ــت ب ــرای‬ ‫کتابخان هه ــای عمومی»؛ «اص ــول طراحی‬ ‫خدمات کتابخانه برای گروه های خاص»؛‬ ‫«خدم ــات کتابخانه های عموم ــی‪ :‬مبانی‬ ‫الگوه ــا‪ ،‬نمون هه ــای موف ــق» و «بازاریاب ــی‬ ‫خدم ــات در کتابخان هه ــای عموم ــی‪ :‬از‬ ‫مفهوم ت ــا عمل» ‪ ۲۶‬اردیبهشـ ـت ماه برگزار‬ ‫یش ــود‪ .‬ش ــرکت کنندگان می توانن ــد تا ‪10‬‬ ‫م ‬ ‫اردیبهشـ ـت ماه در ای ــن چه ــارگاه ثبت نام‬ ‫کنن ــد درپای ــان نیز ب ــرای ه ــر کارگاه گواهی‬ ‫اموزش ــی چهارس ــاعته صادر می شود‪ .‬این‬ ‫کارگاه ها ب ــه دو صورت مج ــازی و حضوری‬ ‫برگ ــزار ش ــده و ظرفیت ه ــر کارگاه به صورت‬ ‫مجازی ‪ ۱۰۰‬نف ــر و ظرفیت حض ــوری ‪ ۳۰‬نفر‬ ‫اس ــت‪ .‬عالقه من ــدان تنه ــا می توانن ــد در‬ ‫دو کارگاه (ی ــک کارگاه صب ــح و ی ــک کارگاه‬ ‫بعدازظهر) حضور یابند و ش ــرکت هم زمان‬ ‫سه ــای‬ ‫سه ــای صب ــح ی ــا کال ‬ ‫در کال ‬ ‫بعدازظه ــر امکان پذیر نیس ــت؛ باتوجه به‬ ‫یس ــت‬ ‫ظرفی ــت مح ــدود اولوی ــت با کسان ‬ ‫تن ــام کنند‪ .‬هزینه ش ــرکت در‬ ‫ک ــه زودتر ثب ‬ ‫کارگا هه ــا ب هص ــورت مج ــازی ‪ ۵۰۰‬هزارری ــال‬ ‫و ب هص ــورت حض ــوری یک میلیون ری ــال‬ ‫اس ــت‪ .‬همچنی ــن اعض ــای انجم ــن‬ ‫علم ــی ارتق ــای کتابخان هه ــای عموم ــی‬ ‫کش ــور ش ــامل ‪ ۵۰‬درص ــد تخفی ــف ب ــوده و‬ ‫تن ــام در کارگا هه ــا‬ ‫عالقه من ــدان ب ــرای ثب ‬ ‫می توانن ــد ب ــه پرت ــال همای ــش به نش ــانی‬ ‫‪ hamayesh.ipla.ir/fa‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫این دوره شـــامل چهار کارگاه اســـت‪ .‬کارگاه‬ ‫اموزش ــی «اموزش عمل ــی طراحی خدمت‬ ‫ب ــرای کتابخان هه ــای عمومی» ب ــا تدریس‬ ‫ج ــو ج ــی‪ .‬مارک ــز‪ ،‬مول ــف کت ــاب «طراحی‬ ‫خدم ــات کتابخان ــه» و م ــدرس دانش ــگاه‬ ‫پورتلند که به صورت مجازی روز دوش ــنبه‬ ‫‪ ۲۶‬اردیبهشـ ـت ماه از س ــاعت ‪ 8:30‬ت ــا ‪۱۲‬‬ ‫یش ــود‪ ،‬کارگاه «اص ــول طراح ــی‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫ازاده شــمس؛ نویســنده‪ ،‬طــراح و کارگــردان «ســاحل پــوالد» گفــت‪« :‬داســتان‬ ‫ای ــن نمای ــش‪ ،‬قص ــه دختری س ــت ک ــه ابرقهرم ــان نیس ــت و در کش وق ــوس‬ ‫زیس ــت خ ــود‪ ،‬در ای ــن ک ــره خا ک ــی به این ب ــاور رس ــیده ک ــه پذی ــرش لحظ ــه‬ ‫ا کنـــون بـــا تمـــام کم وکاســـتی ها همان چیزی ســـت که بایـــد بیامـــوزد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن نمایــش درجهــت پذیــرش لحظــه ا کنــون و مشــکالت ماســت‪.‬‬ ‫انــکار ســختی ها‪ ،‬دروغــی بیــش نیســت‪ .‬مخاطــب بــا هــر اپیــزود نمایــش مــا‬ ‫خاط ــره دارد؛ به صورتی ک ــه ای ــن پرفورمن ــس ش ــامل ‪ ۱۴‬اپی ــزود پرفورمن ــس‬ ‫اســت و هریــک بیانگــر حالتــی خــاص اســت؛ نظیـ ِـر افرینــش ماهــوی‪ ،‬افرینش‬ ‫بــدوی‪ ،‬میهمانــی‪ ،‬اتش ســوزی‪ ،‬خبــر مــرگ‪ ،‬ســوگ‪ ،‬خا ک ســپاری‪ ،‬کابــوس‪،‬‬ ‫قضـــاوت جامعـــه‪ ،‬خشـــم از جامعـــه‪ ،‬ترغیـــب بـــه خودکشـــی‪ ،‬خودکش ــی‪،‬‬ ‫عاشق شـــدن‪ ،‬هـــوس‪ ،‬خیانـــت کـــوچ‪ ،‬مهاجـــرت‪ ،‬برگشـــت بـــه جامع ــه؛‬ ‫درواق ــع‪ ،‬زندگ ــی سراس ــر ش ــادی و غ ــم اس ــت ک ــه پای ــدار نیس ــت‪ .‬پذی ــرش‬ ‫لحظ ــه ا کن ــون ب ــا هم ــه کم وکاس ــتی ها می توان ــد حالم ــان را بهت ــر کن ــد»‪.‬‬ ‫وی دربـــاره مشـــکالت نمایـــش گفـــت‪« :‬پوشـــیدن کفـــش اهنیـــن‪ ،‬اولی ــن‬ ‫ً‬ ‫چیزی سـ ـت که ه ــر کارگردان ــی بای ــد در اص ــول خ ــود ق ــرار ده ــد و طبیعت ــا‬ ‫گـــروه دوســـتانه از مشـــکالت کار می کاهـــد؛ امـــا ســـختی های ســـاختن کار‬ ‫ً‬ ‫ُپر پرس ــوناژ ب ــا وج ــود زیبایی ه ــا بی ش ــمار‪ ،‬بس ــیار پرزحم ــت اس ــت و تقریب ــا‬ ‫خدمات کتابخانه ب ــرای گروه های خاص»‬ ‫نی ــز ب ــا س ــرفصل های الزام ــات راه ان ــدازی‬ ‫خدم ــات ب ــرای معل ــوالن ‪ /‬س ــالمندان؛‬ ‫یه ــای ی ــک کتابخان ــه دوس ــتدار‬ ‫ویژگ ‬ ‫معل ــول ‪ /‬س ــالمند؛ اص ــول طراح ــی‬ ‫یه ــای‬ ‫جهان ــی و دس ــترس پذیر و فناور ‬ ‫کمک ــی و انطباق ــی‪ ،‬ب ــا تدری ــس منص ــوره‬ ‫فیض اب ــادی‪ ،‬دکت ــرای عل ــم اطالع ــات و‬ ‫دانش شناس ــی (مدیریت اطالع ــات) دیگر‬ ‫یس ــت ک ــه از س ــاعت ‪ 8:30‬ت ــا ‪۱۲‬‬ ‫کارگاه ‬ ‫یش ــود و عالقه من ــدان می توانن ــد‬ ‫اج ــرا م ‬ ‫هم ب هص ــورت حض ــوری و هم مج ــازی در‬ ‫ای ــن کالس ش ــرکت کنن ــد‪ .‬کارگاه اموزش ــی‬ ‫«خدمات کتابخان هه ــای عمومی‪ :‬مبانی‪،‬‬ ‫الگوه ــا‪ ،‬نمون هه ــای موف ــق» س ــومین‬ ‫کارگاه ایـ ـن دوره اس ــت ک ــه با تدری ــس ایان‬ ‫انس ــتیس‪ ،‬کتابدار و مدیرمس ــئول س ــایت‬ ‫‪ Public library news‬ب هص ــورت مج ــازی از‬ ‫س ــاعت ‪ 14:30‬تا ‪ ۱۸‬برگزار می شود‪ .‬تفاوت‬ ‫خدم ــات و برنام هه ــای کتابخان هه ــای‬ ‫خدم ــات‬ ‫نیازس ــنجی‬ ‫عموم ــی‪،‬‬ ‫کتابخان هه ــای عموم ــی‪ ،‬ارزیاب ــی خدمات‬ ‫کتابخان هه ــای عمومی و ارائ ــه نمونه های‬ ‫موف ــق خدم ــات کتابخان هه ــای عموم ــی‬ ‫انگلی ــس س ــرفصل های ایـ ـن دوره اســـت‪.‬‬ ‫کارگاه «بازاریابی خدمات در کتابخانه های‬ ‫عموم ــی‪ :‬از مفه ــوم تا عمل» نی ــز با حضور‬ ‫زه ــرا ناص ــری‪ ،‬دکت ــرای عل ــم اطالع ــات‬ ‫و دانش شناس ــی از دانش ــگاه تهـــران‬ ‫(مدیری ــت اطالع ــات) و م ــدرس دانش ــگاه‬ ‫و پژوهش ــگر ح ــوزه بازاریاب ــی محتوایـــی‬ ‫ب هص ــورت مج ــازی و حض ــوری س ــاعت‬ ‫یش ــود و دراین کارگاه‬ ‫‪ 14:30‬ت ــا ‪ ۱۸‬برگ ــزار م ‬ ‫مباحث ــی همچ ــون‪ ،‬خدم ــات و بازاریابـــی‬ ‫خدمات‪ ،‬مدل‪ ،‬مزیت و تحلیل ش ــکاف در‬ ‫کیفیت خدم ــات‪ ،‬راهبرد و فن ــون بازاریابی‬ ‫محتوایی پیرام ــون بازنمایی خدمات ارائه‬ ‫یش ــود‪ .‬همای ــش بین الملل ــی طراحی و‬ ‫م ‬ ‫توس ــعه خدم ــات کتابخان هه ــای عمومی‬ ‫روزه ــای ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬اردیبهش ــت در شـــهر‬ ‫ش ــیراز برگ ــزار ش ــده و بـ ـه زودی فراخ ــوان‬ ‫یشـــود‪.‬‬ ‫ثبت نام در همایش نیز منتش ــر م ‬ ‫عوامل ــی ک ــه دراین نمای ــش نق ــش داش ــتند عبارت ان ــد از نویس ــنده‪ ،‬ط ــراح‬ ‫و کارگـــردان‪ :‬ازاده شـــمس‪ /‬بازیگـــران‪( :‬پرفورمرهـــا) نســـیم هـــروی‪ ،‬س ــینا‬ ‫توکلـــی‪ ،‬ســـارا عا کـــف‪ ،‬ســـعید بیرامـــزاده‪ ،‬محمدامیـــن قربانـــی‪ ،‬یاس ــمین‬ ‫فریدون ــی‪ ،‬امیرحس ــین ش ــفائی‪ ،‬هی ــوا پورش ــفیقی‪ ،‬ش ــهرزاد طالب ــی‪ ،‬مهس ــا‬ ‫دل ــداده‪ ،‬غزال ــه کارام ــوز‪ ،‬مهدی ــار ص ــدر اوین ــی‪ ،‬مهرش ــاد نصراله ــی‪ ،‬عاطف ــه‬ ‫خان ــی‪ ،‬زه ــرا جعف ــری‪ ،‬رض ــا کیامن ــش‪ ،‬یس ــنا اف ــروزه‪ ،‬هس ــتی ن ــوری‪ ،‬هلی ــا‬ ‫تخ ــواه‪،‬‬ ‫عبـــداهلل زاده‪ ،‬صـــدف قربانـــی‪ ،‬رویـــا یکه فـــاح‪ ،‬ایســـودا حقیق ‬ ‫درس ــا دالور و ازاده ش ــمس‪ /‬بازیگ ــران ک ــودک‪ :‬اس ــپنتا نظرمحم ــدی‪ ،‬اندی ــا‬ ‫چلبیان ــی‪ ،‬هلن ــا بیـ ـج اوری‪ ،‬دلس ــا دالور‪ ،‬فرش ــته بداغ اب ــادی‪ ،‬دین ــا اف ــروزه‬ ‫و دلویـــن لطفی پـــور‪ /‬طـــراح صحنـــه‪ :‬میثـــم انزابـــی‪ ،‬طـــراح لبـــاس‪ :‬زه ــرا‬ ‫پارســـاتبار‪ ،‬طـــراح گریـــم‪ :‬مهتـــاب حســـنی‪ ،‬دســـتیار یـــک گریـــم‪ :‬فاطم ــه‬ ‫حس ــینی‪ /‬مج ــری گری ــم‪ :‬مین ــا محمد ل ــو‪ /‬دس ــتیار کارگ ــردان و برنامه ری ــز‪:‬‬ ‫مرتضـــی فرجـــی‪ /‬دســـتیاران کارگـــردان‪ :‬ســـارا عا کـــف‪ ،‬ســـعید بیرامـــزاده و‬ ‫مهس ــا ش ــیخی‪ /‬ویدئ ـو ارت‪ :‬عطی ــه ش ــمس‪ /‬ط ــراح ب ــادی درام‪ :‬حمیدرض ــا‬ ‫نیکوفــر‪ /‬عکاســان‪ :‬محمدرضــا صفــوی و علیرضــا اذری راد‪ /‬مدیــر صحنــه‪:‬‬ ‫محم ــد فتح الله ــی‪ /‬دس ــتیار صحن ــه‪ :‬نیم ــا علی ــزاده جالل ــی‪ /‬اپرات ــور ن ــور‬ ‫و اپرات ــور ص ــدا‪ :‬مری ــم اس ــماعیلی‪ /‬رهب ــر ارکس ــتر‪ :‬بهن ــام نظ ــری‪ /‬ویول ــن‪:‬‬ ‫(یــک) علیرضــا خلــج اســمعیلی‪ ،‬مهــدی کاس ـی پور‪ ،‬مجیــد خرد جــو‪ ،‬ثمیــن‬ ‫باقــری‪ ،‬محمدرضــا جلیلــی‪ ،‬انــا فیضــی و ســحر خوانــی‪ /‬ویولــن‪( :‬دو) مهــدی‬ ‫قزاقــی‪ ،‬ابوالفضــل دلشــاد‪ ،‬محمدرضــا رجبــی‪ ،‬مریــم مشــیری‪ ،‬مریــم اشــتیانی‬ ‫و هانی ــه نقی ئ ــی‪ /‬الت ــو‪ :‬فرن ــاز ب ــاج ور‪ ،‬رض ــا مجی ــدی‪ ،‬مه ــدی طاه ــری ف ــرد‪،‬‬ ‫س ــارا حدی ــدی و مری ــم نعیم ــی‪ /‬ویلنس ــل‪ :‬مس ــعود فی ــروزی‪ ،‬س ــارا م ــداح‪،‬‬ ‫امیـــن چراغیـــان و ارزو شـــرقی‪ /‬کنتربـــاس‪ :‬اناهیتـــا احمـــدی الریجان ــی و‬ ‫علیرض ــا نقیب ــی‪ .‬تکخ ــوان‪ :‬رض ــا فانی ــد‪ /‬گ ــروه ک ــر‪ :‬عل ــی ش ــکرچی‪ ،‬دالرام‬ ‫شــعبانی‪ ،‬الهــه بانــی‪ ،‬هلــن خانه عنقــا‪ ،‬خشــایار شــهیدی‪ ،‬رویــا رفعتــی‪ ،‬پریســا‬ ‫یفــرد‪/‬‬ ‫رفعتــی‪ ،‬رز عابدینــی‪ ،‬مریــم ا گاه و ایلیــا لطفــی‪ /‬عــود‪ :‬عبــاس وحید ‬ ‫پیان ــو‪ :‬مه ــدی عزی ــزی‪ ،‬رض ــا فانی ــد و مهرش ــاد نصراله ــی‪ /‬کاخ ــن‪ :‬مهرش ــاد‬ ‫نصرالهــی‪ /‬طــراح موســیقی را ک‪ :‬علیرضــا نقیبــی محمودابــادی‪ /‬مشــاوران‬ ‫رس ــانه ‪ :‬پی ــام احم ــدی کاش ــانی و ف ــرزاد جمش ــیددانایی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!