روزنامه سایه شماره 2483 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2483

روزنامه سایه شماره 2483

روزنامه سایه شماره 2483

‫رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫بو کار‬ ‫بهبود شاخص های کس ‬ ‫از اقدامات مهم دولت رئیسی ست‬ ‫زن نیکاراگوئه‬ ‫اولینرئیس جمهوری ِ‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1990‬؛ «ویولتا باریوس د کامورو» به عنوان اولین و تابه امروز‬ ‫تنهـا رئیس جمهـوری زن در کشـور نیکارا گوئـه انتخـاب شـد‪ .‬او کـه در ‪ 18‬ا کتبـر‬ ‫لو هشـتمین رئیس جمهـوری‬ ‫سـال‪ 1929‬متولـد شـد و ا کنـون ‪92‬سـاله اسـت؛ چه ‬ ‫ایـن کشـور بـود و از اوریـل ‪ ۱۹۹۰‬تـا ‪ ۱۹۹۷‬ایـن مقـام را حفـظ کـرد‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت‪« :‬مشـکالت زیـادی در‬ ‫هشت ماه گذشـته از عمـر دولـت ایـت اهلل رئیسـی رفـع شـده که یکی‬ ‫از اقدامـات مهـم انجام شـده در این مـدت‪ ،‬بهبـود شـاخص های‬ ‫بو کار در نظـام اقتصـادی در فراینـد صـدور مجوزهاسـت»‪.‬‬ ‫کسـ ‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدرضـا پورابراهیمـی افـزود‪« :‬دولـت جدیـد‬ ‫در حالـی کار خـود را شـروع کـرد کـه شـرایط اقتصـادی سـختی بـر‬ ‫کشـور حا کـم بـود‪ .‬طبـق گزارش هـای ارائه شـده؛ در پایـان کار دولت‬ ‫روحانی‪ ،‬هیچ شـاخص اقتصادی مثبت و سـالمی در کشـور وجود‬ ‫نداشـت و برایند همه این شـاخص ها که نشـان دهنده میزان رشد‬ ‫یسـت‪ ،‬د ران زمـان صفـر بـود»‪.‬‬ ‫اقتصاد ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 23 1401‬رمضان ‪ 25 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2483‬تومان‬ ‫جنگ فرسایشی با افزایش دستمزد‬ ‫ِ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شـاید در روی کـره زمیـن‪ ،‬در کمتـر کشـوری بسـان‬ ‫مدیرکشی‬ ‫و هزینه باالی دولت کشـور مـا مدیرکشـی می شـود‪ .‬طـی ‪ 30‬سـال کمتر و‬ ‫بیشـتر بـا هزینه هـای گـزاف‪...‬‬ ‫ایا حقوق‪ 1401‬کارگران کمر اقتصاد را می شکند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به کتاب «قمارباز»؛ اثر فیودور داستایفسکی‬ ‫بازی دو سر باخت!‬ ‫روایتی ماندگار از ِ ‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫فساد از هر نوعی نباید‬ ‫در سینما و مراکز فرهنگی‬ ‫رخنه کند‬ ‫فیـودور میخائلوویـچ داستایفسـکی متولـد ‪ 1821‬نویسـنده مشـهور روسـی در مسـکو‬ ‫به دنیـا امـد‪ .‬فیـودور‪ ،‬دومیـن فرزنـد از هفـت فرزند خانـواده بود‪ .‬پدرش‪ ،‬پزشـک نظامی‬ ‫مسـیحی معتقـدی کـه‬ ‫بازنشسـته ای بـود کـه از اوکرایـن بـه مسـکو هجـرت کـرده بـود؛‬ ‫ِ‬ ‫نهـا در‬ ‫مارینسـکی مسـکو بیمـاران تهیدسـت را رایـگان مـداوا می کـرد‪ .‬ا ‬ ‫در بیمارسـتان‬ ‫ِ‬ ‫خانـه ای محقـر از زمین هـای بیمارسـتان مارینسـکی واقع در یکـی از پائین ترین مناطق‬ ‫شـهر در کنـار قبرسـتان مجرمیـن‪ ،‬تیمارسـتان و پرورشـگاه کـودکان سـرراهی زندگـی‬ ‫می کردند‪ .‬هرچند والدینش به وی سـخت می گرفتند؛ ولی او دوسـت داشـت در حیاط‬ ‫بیمارسـتان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فـواد حسـین؛ وزیـر امـور خارجه عراق گفت‪« :‬بغداد پـس از پایان دور پنجم‪،‬‬ ‫میزبـان دور جدیـدی از مذاکرات بین تهـران و ریاض خواهد بود»‪.‬‬ ‫گزارشی از پارک های مادر و کودک؛‬ ‫از ورود اقایان معذوریم!‬ ‫‪8‬‬ ‫فاطمهمزیدی‪:‬‬ ‫با تالش و پشتکار‬ ‫هر دروازه ای‬ ‫گشودنی ست‬ ‫‪5‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس مطرح کرد؛‬ ‫تقویت دیپلماسی زیارت‬ ‫با صدور «روادید زیارت»‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در «تحقق منویات رهبری» پای کار است‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد خبر داد؛‬ ‫سرمایه گذاری‪ 18454‬میلیاردریالی‬ ‫بخش خصوصی در بندر امیراباد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی احداث خط ‪ 63‬کیلوولت سپاهان‪ -‬اطشاران‬ ‫شرکت برق منطقه ای اصفهان احداث خط ‪ 63‬کیلوولت سپاهان‪ -‬اطشاران را طبق کروکی ارائه شده‪ ،‬در دست اجرا دارد‪ .‬لذا برای اطالع کلیه صاحبان حقوق واقع در مسیر‪ ،‬اقدام به درج ا گهی کرده و توجه‬ ‫انـان را بـه مـواد ‪ 18‬و ‪ 19‬قانـون سـازمان بـرق‪ ،‬جهـت دریافـت خسـارات وارده معطـوف مـی دارد‪ .‬مالکیـن و صاحبـان حقـوق مرتبط با موضوع می توانند درصورت هرگونه ابهام و یا کسـب اطالعات بیشـتر‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ درج این ا گهی‪ ،‬با دردسـت داشـتن مدارک مالکیت به شـرکت برق منطقه ای واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان چهارباغ باال مراجعه و یا با شـماره ‪( 36278770‬دفتر حقوقی) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1307436 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫مارین لوپن؛ این راستگرای افراطی‬ ‫ماریـن لوپـن‪ ،‬بـا نـام کامـل «ماریـون ان پریـن لوپـن»‪،‬‬ ‫ سورسـن»‪ ،‬سیاسـتمداری‬ ‫متولـد ‪ 5‬اوت ‪ ۱۹۶۸‬در « ِنوی ِ‬ ‫یسـت کـه در سـال ‪ ۲۰۱۱‬به عنـوان رهبـر حـزب‬ ‫فرانسو ‬ ‫نمـاری لوپـن» شـد‪.‬‬ ‫جبهـه ملـی جانشـین پـدرش «ژا ‬ ‫ب هگـزارش ایمنـا؛ وی کوچک تریـن فرزنـد از سـه دختـر‬ ‫یسـت و دوران کودکـی اش بـا حرفـه سیاسـی و‬ ‫ژان مار ‬ ‫دیدگا ههـای بحث برانگیـز پـدر درزمینـه سیاسـت شـکل‬ ‫گرفت‪ .‬مارین لوپن سـال ‪ ۱۹۹۱‬مدرک حقوق را از دانشـگاه‬ ‫«پانتئون اسـاس» گرفـت و بـا ادامـه تحصیلات در همیـن‬ ‫دانشگاه‪ ،‬سال ‪ ۱۹۹۲‬مدرک تحصیالت پیشرفته خود را در‬ ‫رشته حقوق جزایی دریافت کرد‪ .‬وی در فاصله سال های‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬تـا ‪ ۱۹۹۸‬در پاریـس بـه وکالـت پرداخـت‪ .‬پـس ازان‬ ‫در ‪ ۱۹۹۸‬بـه دسـتگاه اداری جبهـه ملـی پیوسـت کـه در‬ ‫سـال ‪ ۱۹۷۲‬توسـط پـدرش پای هگـذاری شـده و اصلی تریـن‬ ‫اپوزیسیون جناح راست در برابر احزاب اصلی محافظه کار‬ ‫یشـد‪ .‬ماریـن تـا ‪ ۲۰۰۳‬به عنـوان مدیـر‬ ‫فرانسـه محسـوب م ‬ ‫نسـال معـاون‬ ‫امـور حقوقـی حـزب فعالیـت کـرد و درهمی ‬ ‫کسـال بعد یـک کرسـی در‬ ‫رئیـس جبهـه ملـی شـد‪ .‬ی ‬ ‫پارلمان اروپا به دسـت اورد‪ .‬مارین لوپن تاثیرات فراوانی بر‬ ‫حـزب جبهـه ملـی گذاشـت و سـال ‪ ۲۰۰۷‬مدیریـت کمپیـن‬ ‫انتخاباتـی ریاسـت جمهوری پـدرش را برعهـده گرفـت‪.‬‬ ‫پـس ازان بـه خدمـت در بعضـی از پسـت های منطقـه ای و‬ ‫شـهری مشـغول شـد و بـا رهبـری جبهـه ملـی در انتخابات‬ ‫منطقه ای سـال ‪ ۲۰۰۹‬ظاهری قدرتمند به حزب بخشـید‪.‬‬ ‫ماریـن بـا خـروج از زیـر سـایه پـدر بـه یـک چهـره ملـی مجـزا‬ ‫تبدیـل شـد و از دیدگا ههـای افراطـی حـزب فاصلـه گرفـت‪،‬‬ ‫بااین وجـود بعضـی از رویکردهـای حـزب ازجملـه مواضـع‬ ‫تشـده در ان را پذیرفـت‪ .‬ماریـن لوپـن‬ ‫ضدمهاجرتـی تثبی ‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۱‬باتکی هبـر غرایـز سیاسـی شـدیدش به عنـوان‬ ‫رهبـر جبهـه ملـی جانشـین پـدر شـد و سـال ‪ ۲۰۱۲‬با کسـب‬ ‫بیش از ‪ ۱۸‬درصد ارا مقام سوم انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫را در دور اول ازان خود کرد که هرچند باعث حضور وی در‬ ‫دور دوم نشـد‪ ،‬نشـان دهنده بهتریـن نمایـش جبهـه ملـی‬ ‫در انتخابـات ریاسـت جمهوری فرانسـه بـود‪ .‬در انتخابـات‬ ‫محلـی مـارس ‪ ،۲۰۱۴‬جبهـه ملـی در بیـش از د ههـا رقابـت‬ ‫بـرای شـهرداری پیـروز شـد‪ .‬ایـن نخسـتین بار در تاریـخ‬ ‫جبهـه ملـی بـود کـه در یـک انتخابـات سراسـری رتبـه اول‬ ‫یکـرد‪ .‬درایـن دوره لوپن به عنوان برجسـته ترین‬ ‫را کسـب م ‬ ‫سـخنگوی اروپایـی در کانـون توجهـات بین المللـی قـرار‬ ‫داد‪ .‬افزایـش احساسـات ضداسلامی‪ ،‬عملکـرد جبهـه‬ ‫ملـی را در انتخابـات منطقـه ای دسـامبر ‪ ۲۰۱۵‬افزایـش داد‬ ‫و لوپـن در دور اولیـه رای گیـری بـرای ریاسـت منطقـه ای‬ ‫رتبـه اول را به خـود اختصـاص داد‪ .‬وی دراین بـاره پیـروزی‬ ‫رونالـد ترامـپ در انتخابـات ریاسـت جمهوری ‪ ۲۰۱۶‬امریـکا‬ ‫را دلیلـی بـر افزایـش فزاینـده اصـول خـود می دانسـت و‬ ‫یکـرد کارزار انتخاباتـی ترامـپ کـه طبق یک پلتفرم‬ ‫گمـان م ‬ ‫ً‬ ‫کاملا ضدنظـام‪ ،‬ضدمهاجـرت و ضداسلامی قـرار داشـت‪،‬‬ ‫تضمینـی بـر موفقیـت وی در انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬فرانسـه باشـد‪ .‬ماریـن لوپـن در مبـارزات انتخاباتـی‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬فرانسـه از شـعارهای ترامپ بهره برد و خود را ملی گرا‬ ‫و بیگان ههـراس معرفـی کـرد‪ .‬دراین زمـان از حجـاب زنـان‬ ‫نهـا گفـت عقـل سـلیم‬ ‫مسـلمان اظهـار بیـزاری کـرد و بـه ا ‬ ‫می گویـد بـه کشـوری مهاجـرت کننـد کـه بـا روش زندگـی‬ ‫ان هـا مطابقـت دارد‪ .‬پس از شـمارش ارا‪ ،‬لوپن راسـت گرای‬ ‫افراطـی رتبـه دوم پس از امانوئل مکـرون میانه رو را به خود‬ ‫اختصـاص داد‪ .‬دراین زمـان وی به نمایندگـی از «هنیـن‬ ‫بومونـت» بـه کرسـی پارلمـان دسـت یافـت و مجبـور شـد از‬ ‫کرسی پارلمان اروپا که علی رغم مخالفتش با اتحادیه اروپا‬ ‫از سـال ‪ ۲۰۰۴‬دراختیـار داشـت اسـتعفا دهـد‪ .‬دوهفته بعـد‬ ‫به دلیـل سوءاسـتفاده از بودجـه در زمـان عضویـت در‬ ‫پارلمـان اروپـا تحـت بازجویـی قـرار گرفـت و محکـوم بـه‬ ‫پرداخـت جریمـه ای بال غبـر ‪ ۳۰۰۰۰۰‬یـورو شـد‪ .‬وی در ‪۲۰۱۸‬‬ ‫بـرای مح وکـردن ایـن سـابقه ناخوشـایند نـام جبهـه ملـی‬ ‫را بـه تظاهـرات ملـی تغییـر داد‪ .‬ماریـن لوپـن کـه به خاطـر‬ ‫تهـا‬ ‫دیدگا ههـای نامطلـوب خـود درمـورد مهاجـران و اقلی ‬ ‫در فرانسـه شـناخته شـده اسـت‪ ،‬بومی گرایی را پیام اصلی‬ ‫مبـارزات انتخاباتـی اخیـرش معرفـی کـرد و به رغـم هرچیـز‬ ‫دراستانه انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۲۰۲۲‬فرانسه به ویژه‬ ‫یشـدن کمپیـن «اریـک زمور» به عنـوان یک‬ ‫پـس از متالش ‬ ‫سیاست مدار راست گرای افراطی با دیدگاهی چندین برابر‬ ‫یتـر از لوپـن درزمینـه مهاجـرت‪ ،‬بسـیارقوی جلـوه‬ ‫افراط ‬ ‫کـرد‪ .‬دور اول انتخابـات ‪ ۲۰۲۲‬فرانسـه تکـراری ب همـوازات‬ ‫انتخابـات گذشـته بـود؛ چرا کـه درایـن دور نیـز امانوئـل‬ ‫مکـرون و لوپـن در دو رتبـه اول و دوم قـرار گرفتنـد و بـه‬ ‫دور دوم راه یافتنـد‪ .‬فرانسـه‪ ،‬خانـه بزرگ تریـن جمعیـت‬ ‫یسـت و بسـیاری از مسـلمانان انجـا‬ ‫مسـلمان اروپـای غرب ‬ ‫احسـاس می کننـد مبـارزات انتخاباتـی ریاسـت جمهوری‬ ‫نهـا را موردهـدف‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬ب هطـور ناعادالنـه ای ایمـان ا ‬ ‫قـرار داده‪ .‬لوپـن به عنـوان کاندیـدای راسـت گرای افراطـی‬ ‫انتخابـات اعلام کرده بوده درصورت پیـروزی در انتخابات‬ ‫یکـه از ایـن‬ ‫حجـاب را در انظـار عمومـی ممنـوع و افراد ‬ ‫قانون سرپیچی کنند را جریمه خواهد کرد‪ .‬مارین لوپن با‬ ‫دفاع از مواضع اتخاذی خود دراین انتخابات «روسری» را‬ ‫نوعـی یکنواختـی خواند که درطول زمان توسـط افـرادی با‬ ‫شهـای رادیکالـی از اسلام تحمیل شـده که ایـن دفاع‬ ‫بین ‬ ‫بـا مخالفـت زنـان مسـلمان فرانسـه مواجـه شـد‪ .‬یکـی از‬ ‫‪۱۵‬سـال در ارتش فرانسـه‬ ‫ایـن زنـان بااشـاره به اینکه پدرش ‬ ‫خدمت کرده‪ ،‬تا کید کرد حجاب انتخاب خود او در دوران‬ ‫گسـالی بوده و به هیچ وجه به او تحمیل نشـده اسـت‪.‬‬ ‫بزر ‬ ‫لوپـن دیگـر مواضع خود درصورت پیـروزی را محدودکردن‬ ‫یکـردن)‬ ‫مهاجـرت و ممنو عکـردن کشـتارهای ائینـی (قربان ‬ ‫اعالم کرده بود که این امر دسترسی مسلمانان و یهودیان‬ ‫فرانسـوی بـه گوشـت حلال را محـدود می کنـد‪ .‬طبـق‬ ‫چیـک از دو نامـزد اول انتخابـات فعلـی‬ ‫نظرسـنجی ها‪ ،‬هی ‬ ‫فرانسـه در دور اول انتخابـات ازسـوی مسـلمانان فرانسـه‬ ‫بازخـوردی مثبـت کسـب نکـرده و ‪ ۷۰‬درصـد از جمعیـت‬ ‫نلـوک‬ ‫مسـلمان ایـن کشـور از نامـزد سـوم انتخابـات‪« ،‬ژا ‬ ‫مالنشـون» حمایـت کـرده بودنـد‪ .‬ازسـوی دیگر امـار نشـان‬ ‫می دهد که صدهاتن از افراد مشـهور و چهره های ورزشـی‬ ‫کصـدا‬ ‫بـرای جلوگیـری از به قدرت رسـیدن ماریـن لوپـن ی ‬ ‫شهـای ضـد اتحادیـه اروپایـی‬ ‫شـده اند و باتوج هبـه گرای ‬ ‫کـه لوپـن دارد‪ ،‬د ههـا گـروه حقوقـی‪ ،‬اتحادیـه و انجمـن‬ ‫یکـه حامی‬ ‫حقوقـی در سراسـر اتحادیـه اروپـا در کنـار مردم ‬ ‫یخـواه» بـرای مقابلـه بـا به قدرت رسـیدن‬ ‫«جبهـه جمهور ‬ ‫یـک راسـت گرای افراطـی هسـتند بـه تظاهـرات علیـه لوپـن‬ ‫پرداختنـد کـه اتحادیـه حقـوق بشـر فرانسـه نیـز حامـی ان‬ ‫جسـاله مکـرون بـه مسـائل‬ ‫نحـال بی توجهـی پن ‬ ‫بـود‪ .‬باای ‬ ‫زیسـت محیطی و تغییـرات اب وهوایـی‪ ،‬همچنیـن سـبک‬ ‫و سیاسـت های گاه کوبنـده وی و افزایـش هزین ههـای‬ ‫زندگـی در دوران ریاسـت جمهوری اش باعـث شـد مـرز‬ ‫باریکی میان ارای دو نامزد انتخاباتی وجود داشـته باشـد؛‬ ‫و حـاال پـس از پایـان انتخابـات پرتنـش فرانسـه‪ ،‬بایـد دیـد‬ ‫ایـن کشـور ازاین به بعـد چگونـه در عرصـه بین الملـل ظاهر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2483‬‬ ‫جلوگیری از ثروت سوزی؛‬ ‫خط قرمز در دولت سیزدهم‬ ‫سـالیانه ‪۸۰‬میلیـارددالر معـادل ‪۱.۹‬هزار تریلیون تومان پـول ایران‬ ‫یشـود کـه ایـن به معنـای‬ ‫بـرای تامیـن یارانـه سـوخت هزینـه م ‬ ‫گنجـی بـه وزن ‪ ۱۶۵۰‬تـن طلای خالـص اسـت‪ ،‬ازایـن رو وزارت نفت‬ ‫همـواره تلاش کـرده با توسـعه و حمایت همه جانبـه از پروژه های‬ ‫بهین هسـازی از سـوخته شـدن ایـن ثـروت ملـی جلوگیـری‬ ‫نمـاه)‬ ‫کنـد‪ .‬ب هگـزارش وزارت نفـت؛ روز س هشـنبه (‪ ۳۰‬فروردی ‬ ‫تفاهم نامـه ای بیـن وزارت نفـت و شـهرداری تهـران امضـا شـد‬ ‫کـه به موجـب ان بـا حمایـت مالـی صنعـت نفـت پروژ ههـای‬ ‫شهـای‬ ‫بهین هسـازی در مصـرف گاز و سـوخت مایـع در بخ ‬ ‫مختلف به ویژه خانگی و حمل ونقل شـتاب بیشـتر بگیرد‪ .‬شـاید‬ ‫بـرای برخـی سـوال پیـش بیایـد چـرا دغدغـه امـروز وزارت نفـت‬ ‫بهین هسـازی مصـرف و همـکاری هرچه بیشـتر بـا شـهرداری هایی‬ ‫مانند استان تهران است؟ باید گفت که تهران به عنوان پایتخت‬ ‫کشـور و یکـی از اسـتان های پرجمعیـت باالتریـن سـرانه مصـرف‬ ‫انـرژی در کشـور را دارد و کاهـش مصـرف دراین اسـتان می توانـد‬ ‫کمـک شـایانی بـه کاهـش پرداخـت یارانـه انـرژی داشـته باشـد؛‬ ‫یتـوان این اسـتان را به عنـوان الگـو در بهین هسـازی‬ ‫ازایـن رو م ‬ ‫بـه دیگـر اسـتان ها تسـری داد‪ .‬واقعیـت ان اسـت که برنـده اصلـی‬ ‫تحقـق پروژ ههـای بهین هسـازی در سـطح شـهر تهـران و در اینـده‬ ‫نشـهرهای کشـور صنعـت نفـت اسـت‪ .‬جالـب اسـت‬ ‫دیگـر کال ‬ ‫بدانیـد امـروزه به گفتـه کارشناسـان و پیشکسـوتان بهین هسـازی‬ ‫کشـور حجـم سـرمایه گذاری پروژ ههـای بهین هسـازی بسـیارکمتر‬ ‫یسـت‪ .‬براوردها‬ ‫نهـای گاز ‬ ‫از هزین ههـای مربـوط به توسـعه میدا ‬ ‫نشـان می دهـد کـه بـه ازای هـر مترمکعـب گاز‪ ،‬هزینـه افزایـش‬ ‫تولید گاز ازطریق توسـعه میدان های گازی سـه برابر بهین هسـازی‬ ‫مصـرف همـان مقـدار گاز اسـت‪ ،‬ازایـن رو ا کنـون بهین هسـازی‬ ‫مصـرف درمقایسـه با دیگـر راهکارهـا بـرای افزایـش تولیـد گاز‬ ‫اولویـت اصلـی وزارت نفـت اسـت‪ .‬وزارت نفـت دولـت سـیزدهم‬ ‫اغـاز سـختی را به واسـطه تامیـن سـوخت زمسـتانی کشـور و‬ ‫کمبـود ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعبـی گاز داشـت‪ ،‬وانگهـی هم زمـان‬ ‫رقـم قابل توجهـی سـرمایه گذاری بـرای حفـظ ظرفیـت تولیـد در‬ ‫حهـای پاالیـش نفت و گاز ازجمله‬ ‫نهـای نفتـی و گازی و طر ‬ ‫میدا ‬ ‫نهـای نفتـی غـرب و شـرق‬ ‫جمـع اوری گازهـای همـراه نفـت میدا ‬ ‫کارون را جـذب و بـه مرحلـه امضـای تفاهم نامـه و قـرارداد رسـاند‪.‬‬ ‫هم ا کنـون نیـز به نظـر می رسـد دولـت سـیزدهم بـا اشـراف کامـل‬ ‫حهـای بهین هسـازی‬ ‫بـر اهمیـت و صرفـه اقتصـادی بـاالی طر ‬ ‫دورخیـز زیـادی بـرای ایجـاد حلقـه مفقـوده صنعـت نفـت کـه‬ ‫همـان بهین هسـازی باشـد‪ ،‬کرده اسـت‪ .‬چندی پیـش وزارت نفت‬ ‫تهـا‬ ‫یهـا و ظرفی ‬ ‫نسـبت بـه شناسـایی و بهره منـدی از توانمند ‬ ‫حهـا‪ ،‬اید ههـا و پروژ ههـای شـرکت های دانش بنیـان‪،‬‬ ‫و طر ‬ ‫کهـای علـم و فنـاوری‪،‬‬ ‫پژوهشـکده ها‪ ،‬دانشـگاه ها‪ ،‬پار ‬ ‫سـرمایه گذاران و سـرمایه گذاران خطرپذیـری (‪ )VC‬کـه در حـوزه‬ ‫شهـای سـاختمان‪ ،‬و تجـاری رونمایـی کـرد و سـخنگوی ایـن شـرکت چندی پیـش‬ ‫بهین هسـازی مصـرف و کارایـی انـرژی در بخ ‬ ‫صنعـت‪ ،‬حمل ونقـل و کشـاورزی فعالیـت می کننـد ازطریـق گفـت تعداد ‪ ۲۳۹۵‬مشـترک معـادل ‪ ۹۱۶۵‬واحد موتورخانه طبق‬ ‫فراخوان اقدام کرد‪ .‬به گفته «جواد اوجی» (وزیر نفت کشـورمان) متراژ زیربنا بهینه شـده و ‪ ۱۲۷۷۱‬مشـترک در سـامانه ملی اصالح‬ ‫سـالیانه ‪ ۸۰‬میلیـارددالر معـادل ‪2000‬تریلیون تومـان یارانـه (طبـق و بهین هسـازی ثبـت کردنـد‪ .‬ارتقـای کارایـی ‪ ۶۰۰۰۰۰‬موتورخانـه‪،‬‬ ‫یکـردن ‪ ۱۰۰۰۰۰‬چـاه کشـاورزی‪ ،‬جایگزینـی ‪ ۱۴۰۰۰۰‬تا کسـی‬ ‫ارز نیمایـی ‪ ۲۴۰۰۰‬تومـان) بـه تامیـن سـوخت مایـع و گاز در کشـور برق ‬ ‫اختصاص داده می شود که این متاسفانه ایران را به گفته اژانس فرسـوده‪ ۴۰۰۰۰۰ ،‬موتورسـیکلت برقـی‪ ،‬جایگزینـی ‪ ۶۵۰۰۰‬دسـتگاه‬ ‫بین المللـی انـرژی به رتبه نخسـت درزمینه تامین یارانه انـرژی در کامیون و کشنده فرسوده‪ ،‬توسعه مترو کالن شهرها‪ ،‬بهره برداری‬ ‫جهـان تبدیـل کـرده؛ اخریـن ترازنامـه انرژی کشـور شـدت مصرف از ‪ ۱۷۰۰۰‬اتوبـوس دیزلـی یـا ‪ CNG‬و ‪ . ..‬طر ح هایـی هسـتند کـه بـا‬ ‫نهـا میلیاردهـا‬ ‫گاز را در ایـران ‪ ۶.۴‬برابـر و نفـت خـام و فراورده های نفتی را ‪ ۱.۴‬برابر حمایـت وزارت نفـت درصـورت اجـرای کامـل ا ‬ ‫یشـود‪ .‬در قوانیـن و مقـررات کشـور‬ ‫میانگیـن سـرانه مصـرف جهانـی گـزارش می کنـد‪ ،‬تنهـا در سـال لیتـر سـوخت صرفه جویـی م ‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬میـزان بهـره وری مصـرف انـرژی ‪ ۱۱.۱‬درصـد کاهـش داشـته به ویـژه قانـون اصلاح الگـوی مصـرف‪ ،‬مکانیسـم ها و تمهیداتـی‬ ‫کهـای بالعـوض ‪ ،‬وضـع‬ ‫که نشـان دهنده اتالف انرژی و همین طور یارانه هاسـت‪ .‬ترازنامه ماننـد اعطـای تسـهیالت مالـی‪ ،‬کم ‬ ‫انـرژی کشـور بـرای سـال ‪ )۲۰۱۸-۲۰۱۹( ۱۳۹۷‬نشـان می دهـد کـه قوانیـن و اسـتاندارد درمـورد کاالهـای سـاخت داخـل یـا وارداتـی‪ ،‬‬ ‫طبـق تازه تریـن اطالعـات موجـود‪ ،‬سـرانه مصـرف نهایـی انـرژی اطالع رسـانی عمومـی ازطریـق رسـانه های مختلـف و گنجانـدن‬ ‫ایـران بـه ‪ ۱.۷‬برابـر میانگیـن جهانـی رسـیده اسـت‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۲۱‬مطالـب مربـوط بـه صرفه جویـی در مصـرف انـرژی در کتـب‬ ‫با درنظرگرفتن رشـد مصرف انرژی در ایران و روند معکوس سـرانه درسـی مـدارس و دانشـگاه ها‪ ،‬موظـف سـاختن صنایـع بـزرگ بـه‬ ‫مصـرف انـرژی در جهـان‪ ،‬ایـن نسـبت بیشـتر نیـز شـده اسـت‪ .‬داشـتن واحـد مدیریـت انـرژی‪ ،‬برچسـب گذاری اجبـاری کاالهای‬ ‫انرژی بر‪ ،‬تنظیم ساعات کار اصناف‬ ‫وزارت نفـت در چهارسـال اینده‬ ‫و مشـاغل‪ ،‬اسـتفاده از کنتورهـای‬ ‫قصـد دارد بـا هوشمندسـازی‬ ‫سـه تعرفـه بـرای مصرف کننـدگان‬ ‫سـامانه های گرمایـش و سـرمایش‪،‬‬ ‫ترازنامه انرژی کشور برای‬ ‫بـزرگ‪ ،‬معاینـه فنـی خودروهـا‪،‬‬ ‫مدیریـت هوشـمند کنتورهـای‬ ‫توسـعه نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫گاز سـاختمان های مسـکونی‪،‬‬ ‫سال ‪ )۲۰۱۸-۲۰۱۹( ۹۷‬نشان‬ ‫عمومـی‪ ،‬توسـعه اسـتفاده از گاز‬ ‫سیسـتم های مدیریـت انـرژی‬ ‫می دهد که طبق تازه ترین‬ ‫طبیعـی در صنعـت حمل ونقـل‪،‬‬ ‫در سـاختمان (‪ ،)BEMS‬توسـعه‬ ‫پهـای‬ ‫پرداخـت یارانـه بـه الم ‬ ‫فناور یهـای نـو گرمایـش بـا کارایـی اطالعات موجود؛ سرانه مصرف‬ ‫کم مصـرف و ‪ ...‬اندیشـیده شـده‬ ‫جهـای‬ ‫انـرژی بـاال (بـه ویلرهـا‪ ،‬پکی ‬ ‫نهایی انرژی ما به ‪ ۱.۷‬برابر‬ ‫نهـا‪ ،‬رونـد شـتابان‬ ‫تـا بـا اجـرای ا ‬ ‫یهـای رده برچسـب‬ ‫چگالشـی‪ ،‬بخار ‬ ‫مصـرف داخلـی انـرژی کشـور کندتـر‬ ‫ـای‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ ک‬ ‫م‬ ‫ گر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪،C‬‬ ‫انـرژی ‪ A‬و ‪ B‬و‬ ‫میانگین جهانی رسیده است‪.‬‬ ‫شـود‪ .‬مقایسـه ایـن مکانیسـم ها‬ ‫دیـواری و ‪ ،)...‬توسـعه فناوری هـای‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬با درنظرگرفتن‬ ‫و تمهیـدات بـا سـازوکارها و‬ ‫پهـای حرارتـی گازسـوز (‪،)GHP‬‬ ‫پم ‬ ‫تمهیـدات مطـرح در کشـورهای‬ ‫ـد‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ های‬ ‫ه‬ ‫ـامان‬ ‫س‬ ‫ـدازی‬ ‫راه ان‬ ‫رشد مصرف انرژی در ایران و‬ ‫موفـق درزمینـه صرفه جویـی در‬ ‫هم زمـان حـرارت و تـوان (‪،)CHP‬‬ ‫روند معکوس سرانه مصرف‬ ‫مصـرف انـرژی نشـان می دهـد ایـن‬ ‫ممیـزی و بهین هسـازی انـرژی در‬ ‫سـازوکارها و تمهیدهـا در مـوارد‬ ‫حهـا و اید ههـای‬ ‫سـاختمان‪ ،‬طر ‬ ‫انرژی در جهان‪ ،‬این نسبت‬ ‫یسـت‬ ‫قابل توجـه مشـابه ان های ‬ ‫خالقانـه و کاربـردی کاهـش مصـرف‬ ‫حتی بیشتر نیز شده است‬ ‫کـه در کشـورهای موفـق بااتکابـه‬ ‫سـوخت در سـاختمان های‬ ‫تهـای قابل توجـه‬ ‫نهـا موفقی ‬ ‫ا ‬ ‫مسـکونی‪ ،‬اداری‪ ،‬تجـاری و تولیـد و‬ ‫به دسـت امـده اسـت‪ ،‬امـا در ایـران‬ ‫قهـای حرارتـی‬ ‫توسـعه مصالـح و عای ‬ ‫نوین (مواد تغییرفازدهنده (‪ ،)PCM‬عایق های نانو‪ ،‬شیشه های ایـن سـازوکارها در مرحلـه اجـرا به دالیـل متعـددی ازقبیـل امـاده‬ ‫کم گسـیل و‪ )...‬بـه کاهـش مصـرف انـرژی در کشـور کمـک کنـد‪ .‬نبـودن زیرسـاخت های اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی و نبـود‬ ‫برای نمونـه مهرمـاه سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـود کـه شـرکت ملـی گاز ایـران در دسترسـی به بودجه کافی‪ ،‬نتایج موردنظر قانون گذار را به دنبال‬ ‫ایینـی از طـرح ملی بهین هسـازی موتورخانه واحدهای مسـکونی نداشـته اند‪.‬‬ ‫مدیرکشی و هزینه باالی دولت‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫شاید در روی کره زمین‪ ،‬در کمتر کشوری بسان کشور ما مدیرکشی می شود‪.‬‬ ‫طـی ‪ 30‬سـال کمتـر و بیشـتر بـا هزینه هـای گـزاف‪ ،‬مدیـری کارامـد به وجـود‬ ‫می ایـد؛ امـا یک شـبه یـا یک سـاعته‪ ،‬بـا یـک اتهـام‪ ،‬انـگ یـا حتی جـرم قطعی‪،‬‬ ‫با یک تلفن دسـتور صادر می شـود که مدیر اسـتعفا کند یا مجبور به اسـتعفا‬ ‫می شـود‪ .‬بایـد بپذیریـم کـه در این زمینـه مـا در دنیـای کنونـی مثال زدنـی‬ ‫هسـتیم‪ .‬فـردی را از جوانـی و شـاید هـم نوجوانـی در مشـاغل بسـیار مهم‬ ‫قـرار می دهیـم کـه نـه در ان تخصـص دارد و نـه حتـی ا گاهـی مختصـر‪ .‬بـا‬ ‫سـفارش یـا از روی عواطـف و احسـاس و نـه از روی منطـق‪ ،‬مسـئولیت هایی‬ ‫وا گـذار می شـود کـه تـازه بعـد از ‪ 40‬سـال‪ ،‬مدیریت فـرد را زیرسـوال برده‪ ،‬ابـرو از‬ ‫او می گیریـم و بـه گوشـه عزلـت می فرسـتیم و توجـه نمی کنیـم کـه از نظـر مالـی‬ ‫چـه هزینـه هنگفتـی بـرای مدیر شـدن جوان قبلـی و مدیر فعلی صرف شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ و ایـن رویه ای سـت کـه همیشـه جـاری و ساری سـت و ظاهـرا گریـزی‬ ‫از ان نیسـت‪ .‬منطـق حکـم می کنـد کـه وقتـی فـردی را بـا امـوزش و تجربـه‬ ‫نصـورت‬ ‫‪ 30‬سـاله مدیـر کردیـم‪ ،‬نبایـد ایـن مدیـر بـه بیراهـه بـرود؛ درغیرای ‬ ‫یـا در انتخـاب خـود اشـتباه کرده ایـم یـا فـرد موردنظـر به صـورت سفارشـی‬ ‫و احساسـی برگزیـده شـده اسـت کـه متاسـفانه اغلـب در کشـور مـا مدیـران‬ ‫این گونه برگزیده می شوند؛ و چون به غلط رفته ایم‪ ،‬عاقبت ان اخراج است‪.‬‬ ‫حال انکـه در جهـان مترقـی‪ ،‬وقتـی فـردی در سـمت مدیریـت پخته و سـپس‬ ‫بازنشسـته می شـود‪ ،‬تـازه وظیفـه اصلی او اغاز می شـود که از دنیـای تجربه او‬ ‫بـرای سـاخت و اماده کـردن مدیـران مشـاغل مختلـف بهره بجوینـد‪ .‬گو اینکه‬ ‫وقتـی از عـدم مدیریـت یـا سوءاسـتفاده مدیـر از رانـت و اختلاس یـا اسـراف و‬ ‫ولخرجـی بودجـه دولتـی هـم ا گاه می شـویم‪ ،‬اقـدام شایسـته و جـزای الزم را‬ ‫بـرای او درنظـر نمی گیریـم‪ .‬نمونه هایی از این دسـت در کشـور زیاد داشـته ایم‬ ‫و داریـم؛ امـا هیچ یـک به دسـت عدالـت سـپرده نشـده و ا گـر هـم ماننـد‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری‪ ،‬زندانـی می شـوند‪ ،‬بـا او ماننـد همـه زندانیـان رفتـار‬ ‫نمی شـود؛ بلکـه زنـدان را برایـش ماننـد منزلـش دارای رفـاه می کنیـم تـا دیگـر‬ ‫زندانیـان ببیننـد و بداننـد کـه تبعیـض وجـود دارد و چـون این گونـه بـا افـراد‬ ‫خـاص کـه مجـرم شـناخته شـده اند رفتار می کنند‪ ،‬چه بسـا دیگـران هم خود‬ ‫را در سـایه امنیتـی این چنینـی حـس می کننـد و درنتیجـه از تخلـف و بـازی با‬ ‫بیت المـال‪ ،‬هیـچ ابایـی ندارنـد‪ .‬مقاله امـروز در حقیقت انتقـاد از دولتمردان‬ ‫و مسـئولین درجه یـک نظـام اسـت کـه نبایـد مدیـری ماننـد قالیبـاف کـه در‬ ‫دوران مدیریت‪ ،‬خدمت شایسته کرده و در امور شهری تهران و به خصوص‬ ‫اصالح امور ترافیکی‪ ،‬با ساخت اتوبان های جدید‪ ،‬جزو خدمتگزاران باوفای‬ ‫نظـام اسـت‪ ،‬بدیـن گونـه رفتـار شـود کـه همـه رسـانه ها و حتـی شـبکه های‬ ‫اجتماعـی بـه تخریـب شـخصیت او بپردازنـد و هـزاران لطیفـه و جـک بـرای او‬ ‫نشـهر تهران‬ ‫بسـازند‪ .‬این اتهامات که در مورد دوران شـهردار بودن او در کال ‬ ‫به او اطرافیانش وارد شـد و حتی معاون او را دسـتگاه قضا به زندان محکوم‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬به چه علـت خـود ایشـان مصـون از هـر تهمتـی شـده اسـت؟! ایـا‬ ‫همین کـه معـاون یـک مدیـر اختلاس کنـد‪ ،‬مدیـر بایـد مبـری از مسـئولیت‬ ‫شـود؟ ا گر محیط اختالس مهیا نمی شـد‪ ،‬معاون اجازه فسـادی تابدین حد‬ ‫می داشـت؟ به یقیـن پاسـخ منفی سـت‪ .‬وقتـی چند روز پیـش در تهـران‬ ‫امـوزگاری سـرخود و بـا اراده شـخصی‪ ،‬قیچـی به دسـت می گیـرد و مـوی سـر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دانش اموزان را قیچی می کند‪ ،‬فقط او را تنبیه کردند؟ باز پاسـخ منف ‬ ‫مدیـر و معاونیـن مدرسـه همگـی بـا هـم اسـتعفا دادنـد‪ .‬پـس چگونـه اسـت‬ ‫کـه شـهردار تهـران بـه هنـگام اثبـات تخلفـات معاونـش به هیچ عنـوان مـورد ‬ ‫سـوال هم قرار نمی گیرد؟ تازه او خود را کاندیدای نمایندگی مجلس می کند‬ ‫و سـپس رئیـس مجلـس می شـود و بـر صـدر خانـه ملـت قـرار می گیـرد؟ پـس‬ ‫می تـوان نتیجـه گرفـت کـه امـوزش مـا دچـار اشـکال اسـت و گزینـش مدیـران‬ ‫اصولـی نبـوده اسـت؛ کـه ا گـر اصولـی برگزیـده می شـدند‪ ،‬این همـه هزینـه بـه‬ ‫بودجـه بیت المـال تحمیـل نمی شـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رتبه بندی تامین کنندگان داخلی؛ در دستورکار‬ ‫معـــاون صنایـــع عمومـــی وزارت صمـــت در جلســـه پنجـــم از سلس ــله‬ ‫نشســـت های ســـتاد مبـــارزه بـــا کاالی قاچـــاق و تقلبـــی وزارت صم ــت‪،‬‬ ‫گفـــت؛ به دنبـــال ارزیابـــی و رتبه بنـــدی تامین کننـــدگان داخلـــی هس ــتیم‬ ‫و ای ــن‪ ،‬بس ــیارمهم اس ــت زی ــرا ب ــازار بای ــد ش ــفاف و پای ــدار باش ــد ت ــا بتوان ــد‬ ‫درمواجهه ب ــا تنش ه ــای احتمال ــی این ــده‪ ،‬حف ــظ ش ــود‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛‬ ‫محمدمه ــدی ب ــرادران اف ــزود؛ قطعه س ــازان نی ــز بای ــد بتوان ــد اعتم ــاد م ــردم‬ ‫را به خ ــود جل ــب کنن ــد و مجموع ــه اقدام ــات انجام ش ــده در افکارس ــنجی‬ ‫م ــردم خ ــود را نش ــان ده ــد‪.‬‬ ‫ شدن اب سدهای کشور‬ ‫نصف ِ‬ ‫مدی ــر پژوهش ــکده مطالع ــات و تحقیق ــات مناب ــع اب گف ــت؛ کس ــری بزرگ ــی‬ ‫را در مخـــازن اب زیرزمینـــی کشـــور شـــاهدیم و ایـــن کســـری سال ب هس ــال‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫به ویـــژه در مناطـــق مرکـــزی‪ ،‬خشـــک و نیمه خشـــک بیشـــتر م ‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ اشــکان فر خ نیــا دربــاره وضعیــت منابــع اب در ســال جــاری‬ ‫اظهـــار کـــرد؛ بارش هـــا از ابتـــدای ســـال ابـــی جـــاری (ابتـــدای مهـــر ‪1400‬‬ ‫تا کن ــون) ح ــدود ‪ 20‬ت ــا ‪ 25‬درص ــد نس ــبت ب ــه متوس ــط بلندم ــدت کاه ــش‬ ‫یافت ــه ک ــه منج ــر ب ــه تش ــدید خشک س ــالی ش ــده‪ .‬البت ــه نس ــبت ب ــه پارس ــال‬ ‫یگــذارد‬ ‫وضعیــت بــارش بهتــر اســت امــا خشک ســالی در درازمــدت تاثیــر م ‬ ‫کس ــالی‬ ‫و تجم ــع کمب ــود ب ــارش اثرگ ــذار اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ پارس ــال خش ‬ ‫شـــدیدی داشـــتیم‪ .‬امســـال هـــم وضعیـــت همیـــن اســـت و تجمـــع ای ــن‬ ‫دوســـال پشت ســـرهم باعـــث می شـــود ســـال جـــاری شـــرایط ســـخت تر از‬ ‫ســـال قبـــل باشـــد‪ ،‬پارســـال در همین زمـــان ‪ 60‬درصـــد مخـــازن ســـدهای‬ ‫کشــور پــر بــود امــا ا کنــون فقــط ‪ 50‬درصــد پــر هســتند‪ ،‬درواقــع تامیــن اب از‬ ‫ً‬ ‫مناب ــع س ــطحی قطع ــا نس ــبت ب ــه پارس ــال کاه ــش خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ بینی افزایش قیمت نان‬ ‫پیش ِ‬ ‫یه ــا‬ ‫اعـــام رســـمی قیمـــت گنـــدم بـــرای صنـــف و صنعـــت‪ ،‬پیش بین ‬ ‫درخص ــوص رش ــد قیم ــت محص ــوالت وابس ــته ب ــه ارد را تائی ــد ک ــرد‪ .‬به تازگ ــی‬ ‫نایب رئی ــس بنی ــاد مل ــی گن ــدم کاران از قیم ــت ‪ ۱۲۰۰۰‬تومان ــی هرکیل ــو گن ــدم‬ ‫ب ــرای اصن ــاف و صنای ــع وابس ــته ب ــه گن ــدم خب ــر داد‪ .‬به گ ــزارش ان ــا؛ ن ــرخ‬ ‫تعیین شـــده بـــرای گنـــدم‪ ،‬قیمـــت هرکیلـــو ارد را بـــرای صنایـــع و اصن ــاف‬ ‫مصرف کنن ــده محص ــول ت ــا کیلوی ــی ‪ ۱۶۰۰۰‬توم ــان افزای ــش می ده ــد‪ .‬رقم ــی‬ ‫ک ــه به گفت ــه کارشناس ــان‪ ،‬قیم ــت ما کارون ــی را ت ــا دوبراب ــر و قیم ــت ن ــان را ت ــا‬ ‫چهاربرابـــر افزایـــش خواهـــد داد‪ .‬ســـال ‪ ۱۴۰۰‬ارد ســـه نرخی بـــود و اصن ــاف‬ ‫و صنایـــع این محصـــول را بـــا نر خ هـــای متفاوتـــی دریافـــت می کردن ــد‪.‬‬ ‫نانوایی هـــای یارانـ ـه ای‪ ،‬ارد را کیلویـــی ‪ ۶۶۵‬توم ــان‪ ،‬نانوایی هـــای فانت ــزی‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومــان و صنایــع ارد را کیلویــی ‪ 2700‬تومــان از دولــت تحویــل می گرفتنــد‬ ‫و این در ش ــرایطی بود که هرکیل ــو گن ــدم از کش ــاورزان ب ــا قیم ــت ‪ ۵۰۰۰‬توم ــان‬ ‫خریـــداری می شـــد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫کودکان جنگ!‬ ‫امینالحباره‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2483‬‬ ‫سردار حاجی زاده‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جنگ فرسایشی با افزایش دستمزد‬ ‫ِ‬ ‫نگاهی به کتاب «قمارباز»؛ اثر فیودور داستایفسکی‬ ‫ساختن فیلم های فاخر انقالبی‬ ‫«جهاد» است‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫در سـالروز تاسـیس سپاه پاسـداران انقالب اسالمی‪ ،‬سردار‬ ‫«امیرعلـی حاجـی زاده»؛ فرمانـده نیـروی هوافضـای سـپاه‬ ‫پاسـداران انقلاب اسلامی به همـراه جمعـی از فرماندهـان‬ ‫ایـن نیـرو در بنیـاد سـینمایی فارابـی حضـور یافتنـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای بازدیـد کـه بـا ائیـن قدردانـی از عوامـل فیلـم‬ ‫«موقعیـت مهـدی» نیـز همـراه بـود‪ ،‬دکتـر سـید مهـدی‬ ‫جوادی (مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی) ضمن تبریک‬ ‫سـالروز تاسیس سپاه پاسـداران انقالب اسلامی بااشاره به‬ ‫سـهم بسـزای نیـروی هوافضـای سـپاه در تولیـد قـدرت‬ ‫دفاعـی و امنیتـی ایـران بر ضـرورت بازنمایی توانمندی ها‪،‬‬ ‫دسـتاوردها و رشـادت های ایـن نیـرو در قالـب اثـار‬ ‫سینمایی تا کید کرد‪ .‬وی با ارائه گزارشی از وضعیت تولید‬ ‫اثار سـینمایی دفاع مقدسـی و همچنین پروژه های سـال‬ ‫جـاری بنیـاد سـینمایی فارابـی دراین حـوزه‪ ،‬اعلام امادگی‬ ‫کـرد تـا بـا همـکاری بنیـاد فرهنگـی روایـت فتح و مسـاعدت‬ ‫نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران بـرای امسـال یـک اثـر‬ ‫سـینمایی بـا محوریـت قـدرت دفاعـی هـوا و فضـای کشـور‬ ‫ازجملـه تـوان پهپـادی سـپاه سـاخته شـود‪ .‬دراین بازدیـد‬ ‫کـه همـراه بـا ائیـن قدردانـی از عوامـل فیلـم «موقعیـت‬ ‫مهـدی» بـود‪ ،‬سـردار حاجـی زاده پـس از نمایش این فیلم‬ ‫در سـالن «عبـاس کیارسـتمی» بنیـاد سـینمایی فارابـی در‬ ‫سخنانی کوتاه اظهار کرد؛ زنده نگه داشتن یاد شهدا‪ ،‬یک‬ ‫کار زینبـی و بـزرگ اسـت‪ .‬هنـر می توانـد این فرهنـگ را زنده‬ ‫نگـه دارد و در عرصـه هنـر‪ ،‬اثـر فیلـم‪ ،‬پرنفـوذ اسـت‪ .‬امـروز‬ ‫رزمنـدگان‪ ،‬فرماندهـان و افسـران عرصـه جهـاد فرهنگـی‪،‬‬ ‫شـما عزیـزان و متصدیـان سـاخت چنیـن اثـاری هسـتید‬ ‫و بدانیـد ایـن اثـر‪ ،‬بسـیارعمیق بـود و خاطـرات زیـادی‬ ‫یکـه بغـض گلویـش را گرفتـه‬ ‫را برایـم زنـده کـرد‪ .‬او درحال ‬ ‫بـود‪ ،‬افـزود؛ یکـی از نـکات مهـم «موقعیـت مهـدی» برایـم‬ ‫این اسـت که شـهید کاظمـی بارهاوبارهـا خاطـره اخریـن‬ ‫تمـاس بـا شـهید با کری قبـل از شـهادت را برایم درحالی که‬ ‫ً‬ ‫می گریسـت تعریـف کـرده بـود و دقیقا همان صحنه را شـما‬ ‫اینجـا بـرای مـا و مخاطبـان در «موقعیـت مهـدی» ترسـیم‬ ‫کردیـد‪ .‬سـردار حاجـی زاده اظهـار داشـت؛ ایـن فیلـم یـاداور‬ ‫رشـادت عزیـزان مـا در جزایـر مجنـون و در عملیـات بـدر‬ ‫بـود و ایـن خاطـرات را بـرای مـا زنده کرد‪ .‬مـن به نوبه خودم‬ ‫از سـازندگان ایـن فیلـم تشـکر می کنـم و امیـدوارم سـاخت‬ ‫مهـای فاخـر را ادامـه بدهیـد و ایـن کار را‬ ‫این گونـه فیل ‬ ‫ً‬ ‫بـرای خودتـان جهـاد تلقـی کنیـد کـه انصافـا هـم جهـاد‬ ‫اسـت‪ .‬در بخشـی از مراسـم سـید محمـد نـادری (مسـئول‬ ‫بنیـاد فرهنگـی روایـت فتـح) ضمن تبریک سـالروز تشـکیل‬ ‫سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی و تسـلیت به مناسـبت‬ ‫ایـام سـوگواری امیـر مومنـان (ع)‪ ،‬گفـت؛ امـروز مـا در بنیـاد‬ ‫فرهنگـی روایـت فتـح کـه میـراث دار سـید شـهیدان اهـل‬ ‫یسـت‪ ،‬مفتخـر هسـتیم کـه روایتگر‬ ‫قلـم سـید مرتضـی اوین ‬ ‫فتوحات انقالب اسالمی باشیم‪ .‬وی بااشاره به بیش از دو‬ ‫یا سه سال کار مطالعاتی و تحقیقاتی روی این پروژه گفت؛‬ ‫همه عزیزان ازجمله تهیه کننده و کارگردان محترم عوامل‬ ‫صحنـه و بازیگـران دست به دسـت هم دادنـد و یـک کار‬ ‫فاخـر و قابل دفـاع را در حـوزه دفـاع مقـدس تولیـد کردنـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫نهـا به جهـت نـگاه مبنایـی شـهید اوین ‬ ‫همـه ای ‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا بعـد از عبـور از همـه نظری ههـا‪ ،‬به این نقطـه رسـید‬ ‫کـه هنـر چیـزی نیسـت مگـر ابـزاری برای رسـیدن بـه حق و‬ ‫حقیقـت‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫تور عکاسی «ارامستان لهستانی ها»‬ ‫نگـردی» کانـون عکـس اندیشـه‬ ‫سـومین «برنامـه تهرا ‬ ‫(فرادیـد) از بـدو تاسـیس در مردادمـاه سـال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫باعنـوان تور عکاسـی «ارامسـتان لهسـتانی ها» با همکاری‬ ‫فرهنگسـرای اندیشـه برگزار خواهد شـد‪ .‬این تور باتوجه به‬ ‫ادامه همه گیری کرونا‪ ،‬صبحگاه جمعه؛ ‪ ۹‬اردیبهشـت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بـا رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی شـامل پوشـش‬ ‫یشـود‪ .‬گورسـتان کاتولیـک‬ ‫دسـتکش و ماسـک برپـا م ‬ ‫لهستانی های تهران‪ ،‬در محله «دروازه دوالب» در جنوب‬ ‫شهر تهران بوده و ارامگاه ‪ ۱۸۹۲‬شهروند لهستانی ست که‬ ‫همگـی در سـال ‪ ۱۹۴۲‬درگذشـته اند‪ .‬ازاین تعـداد‪ ۴۰۸ ،‬قبـر‬ ‫متعلق به نظامیان لهستانی در جنگ جهانی دوم است‪.‬‬ ‫بیشـتر شـهروندان لهسـتانی کـه در این گورسـتان دفـن‬ ‫شـده اند‪ ،‬کسـانی بودنـد کـه پـس از ازادی از اردوگاه هـای‬ ‫کار اجباری استالین در سیبری و قزاقستان‪ ،‬از راه ایران به‬ ‫چیـک از نظامیـان مدفـون‬ ‫اروپـا بازمی گشـتند‪ .‬درواقـع‪ ،‬هی ‬ ‫در این گورسـتان در عملیـات نظامـی کشـته نشـده اند‪.‬‬ ‫عکاسـان عالقه منـد بـه شـرکت د راین رویـداد به سرپرسـتی‬ ‫میثـاق عباسـی (راهنمـای تورهـای گردشـگری) و مسـعود‬ ‫عطـار هـادی (مـدرس عکاسـی)‪ ،‬می تواننـد بـه صفحـه‬ ‫رسـمی اینسـتا گرام فرادیـد (‪)@Andisheh. Photo. Club‬‬ ‫مراجعـه کـرده یـا بـه شـماره ‪ ۰۹۰۲۳۴۴۰۷۴۴‬در واتـس اپ‬ ‫یسـت؛ کانـون عکس اندیشـه (فرادید)‬ ‫پیـام بدهنـد‪ .‬گفتن ‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬اقدام به برپایی چند نمایشگاه انفرادی‬ ‫برگزاری تورهای عکاسی «الله زار گردی»‬ ‫و گروهی عکس؛ و‬ ‫ِ‬ ‫و «محلـه عودالجـان‪ ،‬بـازار اهنگـران» کـرده اسـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫لک لک های‬ ‫مهاجر‬ ‫روستا های حاشیه دریاچه زریوار مریوان‪،‬‬ ‫این روز ها میزبان صد ها قطعه لک لک‬ ‫مهاجر هستند که به منظور النه سازی و‬ ‫جوجه اوری وارد این منطقه می شوند و‬ ‫اهالی روستاها‪ ،‬با مهربانی با این میهمانان‬ ‫بهاری رفتار می کنند‪ .‬اهالی روستای زریوار‪،‬‬ ‫لک لک های سفید را نماد خوش اقبالی و‬ ‫صلحمی دانند‪.‬‬ ‫اریان نصرالهی‬ ‫بازی دو سر باخت!‬ ‫روایتی ماندگار از ِ ‬ ‫دکتر امیر مسعودرستمی*‬ ‫فیودور میخائلوویچ داستایفسـکی متولد ‪ 1821‬نویسـنده مشهور‬ ‫روسـی در مسـکو به دنیـا امـد‪ .‬فیـودور‪ ،‬دومیـن فرزنـد از هفـت‬ ‫فرزنـد خانـواده بـود‪ .‬پـدرش‪ ،‬پزشـک نظامـی بازنشسـته ای بـود‬ ‫ـیحی معتقـدی که‬ ‫کـه از اوکرایـن بـه مسـکو هجـرت کـرده بود؛ مس ِ‬ ‫ـکی مسـکو بیمـاران تهیدسـت را رایـگان‬ ‫در بیمارسـتان مارینس ِ‬ ‫نهـای بیمارسـتان‬ ‫نهـا در خانـه ای محقـر از زمی ‬ ‫یکـرد‪ .‬ا ‬ ‫مـداوا م ‬ ‫مارینسـکی واقـع در یکـی از پائین تریـن مناطـق شـهر در کنـار‬ ‫قبرسـتان مجرمیـن‪ ،‬تیمارسـتان و پرورشـگاه کـودکان سـرراهی‬ ‫زندگـی می کردنـد‪ .‬هرچنـد والدینـش بـه وی سـخت می گرفتنـد؛‬ ‫یکـه‬ ‫ولـی او دوسـت داشـت در حیـاط بیمارسـتان (جای ‬ ‫بیمـاران افتـاب می گرفتنـد) قـدم بزنـد؛ کنارشـان بنشـینند و‬ ‫داستان هایشـان را بشـنود‪ .‬در ‪ ۱۸۳۴‬همراه با برادرش به مدرسـه‬ ‫شـبانه روزی منتقـل شـدند و در ‪15‬سـالگی مـادرش از دنیـا رفـت‪.‬‬ ‫نسـال‪ ،‬امتحانـات ورودی دانشـکده مهندسـی نظامـی‬ ‫در هما ‬ ‫تسـر گذاشـت و در تابسـتان‬ ‫را در سـن پترزبورگ بـا موفقیـت پش ‬ ‫‪ ۱۸۳۹‬خبـر فـوت پـدرش بـه او رسـید‪ .‬در سـال ‪ ۱۸۴۳‬بـا درجـه‬ ‫افسـری‪ ،‬از دانشـکده نظامی فار غ التحصیل؛ و در اداره مهندسی‬ ‫کسـال بعد‪ ،‬از کارش‬ ‫وزارت جنـگ مشـغول به کار شـد؛ امـا ی ‬ ‫اسـتعفا داد و سـراغ نویسـندگی رفـت‪ .‬در زمسـتان ‪۱۸۴۵-۱۸۴۴‬‬ ‫رمـان کوتـاه «بیچـارگان» را نوشـت کـه بدین وسـیله وارد محافـل‬ ‫نویسـندگان رادیـکال و ساختارشـکن بـزرگ در سـن پترزبورگ شـد‬ ‫و برای خود شـهرتی کسـب کرد‪ .‬طی دوسـال بعدی داسـتان های‬ ‫«همـزاد»‪« ،‬اقـای پروخارچیـن» و «زن صاحب خانـه» را نوشـت‪.‬‬ ‫یـک جاسـوس پلیـس در ایـن محفـل رخنـه کـرد و موضوعـات‬ ‫بحـث ایـن روشـنفکران را بـه مقامـات امنیتی روسـیه گـزارش داد‪.‬‬ ‫پلیـس در سـال ‪ ۱۸۴۹‬او را ب هجـرم برانـدازی حکومـت‪ ،‬دسـتگیر‬ ‫کـرد‪ .‬دادگاه نظامـی بـرای او تقاضـای حکـم اعـدام کـرد کـه در ‪۱۹‬‬ ‫دسـامبر مشـمول تخفیـف شـد و بـه چهارسـال زندان در سـیبری‬ ‫و سـپس خدمـت در لبـاس سـرباز سـاده تغییـر یافـت؛ امـا او را تـا‬ ‫پـای دار بردنـد و در انجـا حکـم بخشـش او را خواندنـد‪ .‬تجربـه‬ ‫شـخصی او از قرارگرفتـن دراسـتانه مـرگ باعـث شـد کـه بـه تاریـخ‬ ‫و ان زمانـه مشـخص‪ ،‬ازمنظـر ویـژه ای بنگـرد‪ .‬در زمـان تبعیـد‬ ‫و زنـدان‪ ،‬حملات صـر ع کـه تـا پایـان عمـر گرفتـار ان بـود‪ ،‬بـر او‬ ‫عـارض شـد‪ .‬در سـال ‪ ۱۸۵۴‬از زنـدان بیـرون امـد و بـا خانمـی‬ ‫یشـود و چندسـال بعد بـا او ازدواج می کنـد‪ .‬ایـن دوسـتی‬ ‫اشـنا م ‬ ‫و وصلـت بیشـتر بـر غم هایـش می افزایـد و در نوشـته هایش از ان‬ ‫زن به عنـوان موجـودی طمـاع و سـطحی یـاد می کنـد؛ امـا زندگ ِـی‬ ‫سرشـار از نامالیمـات و بدبختـی او را از نوشـتن بازنمـی دارد‪.‬‬ ‫یشـود و بـه‬ ‫در سـال ‪ 1859‬باالخـره بـا لغـو تبعیـد او موافقـت م ‬ ‫یگـردد؛ ولـی کمـا کان تحت نظـر پلیـس باقـی‬ ‫سـن پترزبورگ بازم ‬ ‫لهـای ادبـی و هنـری رابطـه‬ ‫نشـهر دوبـاره بـا محف ‬ ‫می مانـد‪ .‬درای ‬ ‫برقـرار می کنـد‪ .‬در سـال ‪ 1865‬فقـر مـادی بـه او فشـار مـی اورد؛‬ ‫یکـه زندگ ِـی‬ ‫طلبکارهـا و رباخـواران بـه او هجـوم می اورنـد؛ به طور ‬ ‫یشـود‪ .‬رمـان «جنایـت و مکافـات» در‬ ‫او ب هحـراج گذاشـته م ‬ ‫یشـود و بعضـی معتقدنـد کـه ایـن نوشـته‪،‬‬ ‫سـال ‪ 1866‬منتشـر م ‬ ‫الهام بخش رمان «مسخ» بوده‪« .‬نیچه»؛ فیلسوف بزرگ المانی‪،‬‬ ‫اثـار او را سـتایش می کنـد و به ویـژه درمـورد ایـن کتـاب می گویـد‪:‬‬ ‫یسـت که به من مطالبی از روانشناسـی‬ ‫«داستایفسـکی تنها کس ‬ ‫یشـود که‬ ‫اموخت!» رمان «قمارباز» نیز در همین زمان منتشـر م ‬ ‫از تجربـه شـخصی او در قمـار حکایـت می کنـد و بـا خانـم جوانـی‬ ‫کـه همـکارش در این رمـان بـود‪ ،‬ازدواج کـرد‪ .‬در سـال ‪ 1878‬پسـر‬ ‫دوم او در سـن چهارسـالگی و درپـی یـک حملـه صـر ع فـوت‬ ‫یسـت که داستایفسـکی مشـغول تحریر‬ ‫می کند و این در موقعیت ‬ ‫نـگارش رمـان بـزرگ خـود؛ «بـرداران کارامـازوف» اسـت کـه ازنظـر‬ ‫بسـیاری‪ ،‬شـاهکار اوسـت و بعضـی نیـز ان را یکـی از چنـد شـاهکار‬ ‫دراماتیک تاریخ می دانند؛ «فروید» ازان جمله اسـت‪ .‬این کتاب‪،‬‬ ‫نقاشـی کامـل اجتمـاع روسـیه ان زمـان اسـت‪ .‬در سـال ‪1881‬‬ ‫داستایفسـکی در پـی یـک خونریـزی فـوت می کنـد و طبـق گفتـه‬ ‫همسـرش؛ خـودش روز مرگـش را می دانسـت! در تشـییع جنازه‬ ‫او بیـش از ‪30‬هزارنفـر شـرکت کردنـد‪ .‬ویژ گـی منحصرب هفـرد اثـار‬ ‫وی‪ ،‬روانـکاوی و بررسـی زوایـای روانـی شـخصیت های داسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬سورئالیسـت ها مانیفسـت خـود را براسـاس نوشـته های‬ ‫داستایفسـکی ارائـه کرده انـد‪ .‬ا کثـر داسـتان های وی همچـون‬ ‫یسـت عصیـان زده‪ ،‬بیمـار‬ ‫شـخصیت خـودش‪ ،‬سرگذشـت مردم ‬ ‫و روان پریـش‪ .‬داستایفسـکی در اثـار خـود‪ ،‬شـخصیت هایی را‬ ‫یکـرد کـه حتـی قتـل را زیـر لـوای مـرام و اعتقـادات‬ ‫حالجـی م ‬ ‫ایدئولوژیـک خـود موجـه می دانسـتند؛ ازایـن رو‪ ،‬اثـار ایـن‬ ‫تهـای قرن بیسـتم و‬ ‫نویسـنده؛ چـه در دوران قدرت یابـی حکوم ‬ ‫چـه امـروزه‪ ،‬بـا چالش های زمانه تناسـب دارنـد‪ .‬او به ویژه به افکار‬ ‫و ایده هایـی کـه پـس از ‪10‬سـال تبعید و بازگشـت به سـن پترزبورگ‬ ‫میـان روشـنفکران رواج یافتـه بـود‪ ،‬بـه دیـده شـک می نگریسـت‪.‬‬ ‫کتـاب «قماربـاز» نوشـته او؛ نخسـتین بار در سـال ‪ 1866‬منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬نویسـنده دراین اثـر کوشـید تـا تجربـه تلخـی را کـه در جریـان‬ ‫اقامتـش در خار ج ازکشـور برایـش پیـش امـده بـود‪ ،‬شـرح دهـد؛‬ ‫یبـر عشـق او بـه قمـار بـود و سـبب شـد تـا‬ ‫تجربـه ای کـه مبتن ‬ ‫پا ک باختـه و مقـروض‪ ،‬بـه روسـیه بازگـردد‪ .‬داستایفسـکی ایـن‬ ‫رمـان را در شـرایط خاصـی نوشـته اسـت و منتقـدان‪ ،‬ان را نوعـی‬ ‫زندگی نامـه نیـز تلقـی می کننـد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬از زبـان یـک معلـم جـوان‬ ‫یشـود که نزد یـک ژنرال‬ ‫روس ب هنـام «الکسـی ایوانویـچ» روایـت م ‬ ‫نهـا بـرای مدتـی در شـهر رولتنبـورگ‬ ‫روسـی مشـغول اسـت‪ .‬ا ‬ ‫نشـهر بـازی قمـاری ب هنـام «رولـت» مشـهور‬ ‫سـا کن بودنـد کـه درا ‬ ‫اسـت‪ .‬ژنـرال‪ ،‬تمـام ثـروت خـود را باختـه و بـه یـک مـرد فرانسـوی‬ ‫(مارکـی دو گریـو) مبلـغ بسـیاری بدهـکار اسـت و منتظـر مـرگ‬ ‫عمـه اش اسـت تـا ثـروت او را بـه ارث ببـرد‪ .‬به نظـر می ایـد کـه مـرد‬ ‫ـری ژنرال (پولینا الکسـاندرونا) درارتباط اسـت‬ ‫فرانسـوی بـا نادخت ِ‬ ‫شبـاور و زبان دراز اسـت‪،‬‬ ‫و معلـم جـوان نیـز کـه جوانی سـاده‪ ،‬خو ‬ ‫یکـه حاضـر‬ ‫ـری ژنـرال؛ یعنـی پولیناسـت؛ درحد ‬ ‫عاشـق نادخت ِ‬ ‫اسـت بـرای او هـرکاری انجـام دهـد؛ حتـی حاضر اسـت خودکشـی‬ ‫کنـد‪ .‬پولینـا‪ ،‬یکـی از شـخصیت های کلیـدی رمـان «قماربـاز»‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا افـراد مختلـف کتـاب‪ ،‬روابـط مرمـوز و عجیبـی دارد و‬ ‫دراین میـان‪ ،‬بیش از همـه ایـن معلـم جـوان را دسـت می انـدازد و‬ ‫از او درجهـت منافـع خـود اسـتفاده می کنـد‪ .‬به او پـول می دهد تا‬ ‫قماربازی‬ ‫قمـار کنـد و پولـی که احتیـاج دارد را برایش فراهم کند و‬ ‫ِ‬ ‫یشـود و اموالـش را درایـن راه از‬ ‫نجـا اغـاز م ‬ ‫معلـم جـوان از همی ‬ ‫گزارش‬ ‫دسـت می دهـد‪ .‬تنهـا الکسـی نیسـت کـه دراین داسـتان دسـت‬ ‫یسـت‪ ،‬از‬ ‫بـه قمـار می زنـد؛ عمـه ژنـرال کـه زن بسـیار ثروتمند ‬ ‫یشـود تـا قمـار کنـد‬ ‫نهـا می ایـد‪ .‬او وسوسـه م ‬ ‫مسـکو بـه دیـدن ا ‬ ‫و البتـه بـا قمـار‪ ،‬تمـام ثروتـش را از دسـت می دهـد‪ .‬عمـه ای کـه‬ ‫اهـل خانـواده بـرای سـهم ارث او دنـدان تیـز کـرده بودنـد‪ ،‬حـاال بـا‬ ‫ایـن باخـت بـزرگ‪ ،‬امیـد همـه را ناامیـد کـرده اسـت‪ .‬اوج داسـتان‪،‬‬ ‫یسـت کـه معلـم جـوان بـرای نجـات پولینـا از دسـت مـرد‬ ‫در جای ‬ ‫فرانسـوی‪ ،‬دسـت بـه قمـاری بـزرگ می زنـد؛ به مقـدار زیـادی پـول‬ ‫یشـود؛ ولـی پولینـا این پـول را قبول نکـرده و معلم جوان‬ ‫برنـده م ‬ ‫را تـرک می کنـد‪ .‬الکسـی ایوانویـچ بعـد از این ماجـرا بـه پاریس سـفر‬ ‫و تمـام پولـش را در انجـا خـرج می کنـد و با پول بسـیار کمـی‪ ،‬برای‬ ‫نشـهر دوسـتش را می بیند و بعد‬ ‫قمـار بـه هامبـورک مـی رود و درا ‬ ‫لکـردن بـا او‪ ،‬از پولینـا خبـر می گیـرد و متوجـه عشـق او بـه‬ ‫از درد د ‬ ‫یشـود؛ ولـی نمی توانـد از قمـار دسـت بکشـد‪.‬‬ ‫خـود م ‬ ‫ـاد قمـار و‬ ‫داستایفسـکی در داسـتان «قماربـاز»‪ ،‬دسـت بـه انتق ِ‬ ‫اثـرات مخـرب ان بـر زندگـی زده اسـت‪ .‬او کـه خـود بـه قمـار اعتیـاد‬ ‫داشـت و دچـار مشـکالت شـده بـود‪ ،‬ایـن کتـاب را در کمتـر از‬ ‫یسـت و نویسـنده‬ ‫کمـاه نوشـت‪ .‬بحـث قمـار‪ ،‬بحثـی اساس ‬ ‫ی ‬ ‫یسـت کـه همه چیـز برپایـه‬ ‫ـرح نوعـی فلسـفه زندگ ‬ ‫درصـدد ط ِ‬ ‫شـانس و اتفـاق اسـت و هیچ چیـز قطعـی نیسـت‪ .‬قماربازهـا بیـن‬ ‫گزین ههـای محـدودی کـه دارنـد‪ ،‬انتخـاب می کننـد و نتیجـه‬ ‫یشـود‪ .‬در زندگ ِـی تصویر شـده نیـز‬ ‫براسـاس شـانس معلـوم م ‬ ‫اتفاقـات غافلگیرکننـده زیـاد می افتـد و چـرخ زندگـی نیـز ماننـد‬ ‫یشـود‬ ‫گردونـه قمـار می چرخـد و اتفاقـی رخ می دهـد‪ .‬دیـده م ‬ ‫کـه در سـر میـز قمـار‪ ،‬عـده ای کاغـذ قلـم در دسـت می گیرنـد و‬ ‫حسـاب وکتاب می کننـد؛ بلکـه بتواننـد رابطـه ای منطقـی کشـف‬ ‫کننـد و ازاین طریـق پولـدار شـوند؛ امـا همان گونـه کـه کشـف ایـن‬ ‫رابطـه در قمـار محـال اسـت‪ ،‬در زندگـی نیـز امـری ناممکـن اسـت‬ ‫و راوی‪ ،‬این گونـه زند هبـودن را زندگـی نمی دانـد‪ .‬در این رمـان‪،‬‬ ‫یکـه نویسـنده‬ ‫یشـود؛ ولـی کار ‬ ‫چهر ههـا و فضاهـا زیـاد تشـریح نم ‬ ‫در ان تبحـر خاصـی دارد‪ ،‬تحلیـل شخصیت هاسـت‪ .‬در قسـمتی‬ ‫از زندگـی‪ ،‬داستایفسـکی بـرای خالصـی از بدهی هایـش مجبـور‬ ‫یکـه در اتاقی‬ ‫اسـت کتابـی را در مـدت کمـی تحویـل دهد و درحال ‬ ‫قـدم می زنـد‪ ،‬داسـتان را روایـت کـرده و خانمـی ان را می نویسـد‪.‬‬ ‫نهـا باهـم ازدواج می کننـد؛ کتـاب فـوق‪« ،‬قماربـاز» بـود!‬ ‫بع دهـا ا ‬ ‫تحلیـل ایـن کتـاب سـخت اسـت‪ .‬همـه قسـمت های اثـر‪ ،‬همـه‬ ‫ً‬ ‫شـخصیت ها و همـه اتفاقـات طـوری هسـتند کـه خواننـده کاملا‬ ‫بـه فکـر فـرو مـی رود‪ .‬مـدام در پـی این اسـت که منظـور و هـدف‬ ‫نویسـنده را درک کنـد‪ .‬خواننـده به دنبـال هـدف نویسـنده از‬ ‫معرفـی شـخصیت ها بـوده و اینکـه هـر دیالـوگ به چه معناسـت!‬ ‫و بسـیاری سـوال دیگـر کـه جـز بـا خوانـدن چندبـاره جملات و‬ ‫فهـا جوابـی به دسـت نخواهـد امـد‪ .‬انچـه در «قماربـاز»‬ ‫پارا گرا ‬ ‫چیـک از شـخصیت ها‪ ،‬درسـت‬ ‫واضـح اسـت این اسـت که رفتـار هی ‬ ‫ماننـد چـرخ بخـت‪ ،‬قابل پیش بینی نیسـت‪ .‬هنگام قمـار‪ ،‬ممکن‬ ‫اسـت بـا انتخـاب رنـگ قرمـز‪ ،‬چندین وچنـد بـار برنـده شـوید‪،‬‬ ‫تسـرهم پـول خوبـی به دسـت اوریـد؛‬ ‫جبـار پش ‬ ‫ممکـن اسـت پن ‬ ‫امـا بـرای بـار ششـم هیچ چیز معلوم نیسـت‪ .‬در کتـاب هم ممکن‬ ‫اسـت چنـد رفتـار خـاص از شـخصیت ها را حدس بزنید؛ امـا درک‬ ‫نهـا خار ج از تصـور اسـت‪ .‬شـاید پیـام اصلـی‬ ‫ـدی ا ‬ ‫وا کنـش بع ِ‬ ‫«قماربـاز» همیـن باشـد‪ :‬رفتـار اد مهـا و انتخاب های انان درسـت‬ ‫شـبیه قمـار اسـت‪ .‬اینکـه زندگـی شـبیه قمـار اسـت و شـما هرگـز‬ ‫نمی دانید چه چیزی در انتظارتان اسـت‪ .‬یکی دیگر از موضوعات‬ ‫مهـم کـه در کتـاب هسـت‪ ،‬بحـث رفتـار اد مهـا نسـبت بـه پـول و‬ ‫کسـی که پـول دارد‪ ،‬اسـت‪ .‬این موضـوع به زیبایـی در اثـر نشـان‬ ‫داده شـده و نویسـنده با به اوج رسـاندن برخی شـخصیت ها رفتار‬ ‫اطرافیان را تشـریح می کرد و بعد با حقیر کردن همان شـخصیت‪،‬‬ ‫روی دیگـر اد مهـا را بـه خواننـده نشـان مـی داد‪ .‬بی جهت نیسـت‬ ‫بهـای داستایفسـکی را بهتریـن کتاب های روانشناسـی و‬ ‫کـه کتا ‬ ‫تحلیـل رفتـار اد مهـا نامیده انـد‪.‬‬ ‫*روانشناس و روان درمانگر‬ ‫ً‬ ‫از فـــردای تعیین دســـتمزد ‪ ۱۴۰۱‬شـــروع شـــد؛ یعنـــی دقیقا از ‪ 20‬اســـفندماه‬ ‫ـمی‬ ‫پارســـال‪« .‬کمـــر بـــازار کار ‪ ۱۴۰۱‬می شـــکند»؛ ایـــن‪ ،‬اولیـــن اظهارنظر رس ـ ِ‬ ‫نایب رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی و از اعضـــای کارفرمایـــی شـــورای عالی کار ب ــود؛‬ ‫عضـــوی کـــه به گفته ســـایر اعضـــا‪ ،‬البته کمتر در جلســـات حضور داش ــت و‬ ‫بعـــد از تصویـــب افزایـــش ‪ ۵۷.۴‬درصـــدی حداقـــل دســـتمزد‪ ،‬به زعـــم خود‬ ‫بـــه حمایـــت پرشـــور از جامعـــه کارفرمایـــان کشـــور برخاســـت و پشـــت هم‬ ‫در گفت وگو بـــا رســـانه ها و در توئیتر و فضای مجـــازی‪ ،‬هشـــدار دارد افزایش‬ ‫‪ ۵۷.۴‬درصدی دســـتمزد ســـال ‪ ،۱۴۰۱‬به راســـتی خانه خراب کن است! «این‬ ‫فعـــال کارفرمایـــی» فردای تعیین دســـتمزد در صفحه توئیتر خود نوش ــت؛‬ ‫ً‬ ‫«ایـــن تصمیم غیرمســـئوالنه و فاقد اینده نگـــری‪ ،‬صرفا به معنـــای پایان کار‬ ‫رســـمی طیـــف گســـترده ای از کســـب وکارهای کوچک و متوســـط متکی به‬ ‫نیروی کار اســـت که ســـتون فقرات بازار کار را تشـــکیل دادنـــد»؛ و همه چیز‬ ‫دوبـــاره از روزهـــای ابتدایـــی فروردین مـــاه‪ ،‬اغاز شـــد؛ از یکســـو‪ ،‬نمایندگان‬ ‫هـــواداران «مـــزد توافقـــی» یا همـــان نهادهـــای خیریـــه و صاحبان‬ ‫جامعـــه‬ ‫ِ‬ ‫کارگاه هـــای کوچـــک زیرپلـــه ای کـــه سال هاســـت از اجـــرای قانـــون کار ف ــرار‬ ‫کرده انـــد و نه کارگـــران خود را بیمه نموده و نه بـــه ان ها حتی نصف حداقل‬ ‫دســـتمزد مصـــوب را می پردازند و ازســـویی‪ ،‬گروهـــی که خـــود را نمایندگان‬ ‫جامعـــه کارفرمایـــی می داننـــد و معتقدنـــد کارفرمایان با این دســـتمزد ضرر‬ ‫می کننـــد! این درحالی ســـت که همیـــن گروه هیچ پاســـخی برای این س ــوال‬ ‫واضـــح و مشـــخص ندارنـــد؛ در همیـــن دو سه ســـال اخیر‪ ،‬نرخ تمـــام کاالها‬ ‫خدمـــات عرضه شـــده توســـط کارفرمایـــان‪ ،‬حداقـــل ‪ ۲۰۰‬تـــا ‪ ۳۰۰‬درص ــد‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫افزایش یافته؛ کارفرمایان همه ســـود چندبرابری به جیـــب زده اند‪ ،‬پس چرا‬ ‫حاضر نیســـتند ســـهمی شایســـته و درخور از این ســـود نجومی بـــه نیروی‬ ‫کار بپردازنـــد؛ چـــرا ارزش افـــزوده نیروی کار باید همیشـــه به جیـــب دیگران‬ ‫ســـرازیر شـــود؟! یـــک کارفرمـــا ا گـــر در بخـــش تولید فعالیت داشـــته باش ــد‪،‬‬ ‫طـــی این چندســـال محصوالت خـــود را بـــه چندبرابر نرخ فروختـــه‪ ،‬نه تنها‬ ‫در کارگاه هـــای بـــزرگ مثل پتروشـــیمی ها یا خودروســـازی‪ ،‬بلکـــه حتی یک‬ ‫کارگاه کوچـــک چندنفـــره که ســـبزی خوردن پـــا ک و به بـــازار عرضه می کند‪،‬‬ ‫قیمـــت محصوالتـــش از ابتـــدای ‪ ۹۸‬تـــا امـــروز بیـــش از ‪ ۲۰۰‬درصـــد افزای ــش‬ ‫ً‬ ‫داشـــته؛ یک واحد صنفـــی کوچک که مثـــا خدمات پلی کپـــی و تکثیر ارائه‬ ‫می دهـــد‪ ،‬نـــرخ خدمـــات را چندبرابر کرده‪ ،‬پس ســـهم کارگران کجاســـت؟!‬ ‫چـــرا ادعـــا می کننـــد ا گر بخـــش ناچیـــزی از ایـــن ســـود را به عامـــان اصلی‬ ‫تولیـــد یعنـــی کارگران بپردازنـــد‪ ،‬کمر بـــازار کار و تولید می شـــکند؟! اظهارات‬ ‫علیـــه دســـتمزد و موضع گیری های بدون پشـــتوانه همچنـــان ادامه یافت؛‬ ‫ســـوگیری ضد کارگری دیگر در ســـوم فروردین ماه؛ ازانجا که‬ ‫برای نمونه‪ ،‬یک‬ ‫ِ‬ ‫دولـــت در ایـــران بزرگ تریـــن کارفرمـــای جامعـــه کارگری ســـت‪ ،‬ایـــن افزایش‬ ‫مـــزد کـــه درواقع به معنـــای افزایش هزینه هـــای دولت اســـت‪ .‬در اقتصادی‬ ‫ً‬ ‫ناتـــراز و بـــر زمینه یک نظـــام مالیه عمومی اشـــفته و بی دروپیکـــر‪ ،‬نهایتا به‬ ‫یش ــدن‬ ‫افزایـــش ناترازی دولت تبدیل می شـــود و ایـــن ناترازی ازطریق پول ‬ ‫کســـر بودجه دولـــت درنهایت به واســـطه تـــورم‪ ،‬بازهم از جیـــب فقیرترین و‬ ‫ضعیف ترین اقشـــار جامعه برداشـــت می شـــود‪ .‬مردم را از تورم می ترس ــانند‬ ‫و این درحالی ســـت که پیـــش از پرداخت اولین دســـتمزد و قبل ازاینکه پول‬ ‫ً‬ ‫در جامعـــه بـــه گـــردش بیفتـــد و احتمـــاال بتواند سرمنشـــا تورم شـــود‪ ،‬نرخ‬ ‫ً‬ ‫کاالهـــا و خدمـــات‪ ،‬حتـــی نر خ هایی که توســـط فرادســـتان و رســـما تعیین‬ ‫ً‬ ‫می شـــود‪ ،‬افزایش یافته اســـت؛ مثـــا در روزهای پایانی فروردین اعالم ش ــد‬ ‫طبق مصوبه شـــورای اســـامی شـــهر تهران بـــرای تعیین نرخ بلیـــت و کرایه‬ ‫وســـایل حمل ونقل عمومی شـــهر تهران در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬و همچنین ابالغیه‬ ‫فرمانـــداری تهـــران درراســـتای اعمـــال افزایـــش میانگین ‪ ۲۵‬درصـــدی نرخ‬ ‫کرایه حمل ونقل عمومی‪ ،‬کرایه تا کســـی و بلیت ناوگان متـــرو و اتوبوس رانی‬ ‫از ‪ 1‬اردیبهشـــت ‪۱۴۰۱‬افزایـــش پیـــدا می کنـــد‪ .‬براین مبنا نـــرخ کرایه خطوط‬ ‫اتوبوس رانی تهران به طورمتوســـط ‪ ۲۵‬درصد در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬نســـبت به سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬افزایـــش پیـــدا می کند‪ .‬نرخ تـــورم رســـمی ‪ ۳۵‬درصدی فروردیـــن ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نشـــان می دهد همچنـــان گرانی هـــا بی اعتنا به میـــزان دســـتمزد کارگران یا‬ ‫قـــدرت خرید ان ها در حال پیشتازی ســـت‪ .‬طبـــق اعالم مرکز امـــار ایران در‬ ‫اول اردیبهشـــت‪ ،‬نـــرخ تورم نقطـــه ای در فروردین ماه ‪ ۱۴۰۱‬بـــه ‪ ۳۵.۶‬درصد‬ ‫رســـیده اســـت؛ یعنی خانوارهای کشـــور به طورمیانگین ‪ ۳۵.۶‬درصد بیشتر‬ ‫از فروردیـــن ‪ ۱۴۰۰‬بـــرای خریـــد یـــک «مجموعـــه کاالها و خدمات یکس ــان»‬ ‫هزینـــه کرده انـــد‪ .‬نـــرخ تـــورم نقطـــه ای فروردین مـــاه ‪ ۱۴۰۱‬درمقایســـه با ماه‬ ‫قبـــل ‪ ۰ .۹‬واحـــد درصـــد افزایـــش یافتـــه‪ .‬نـــرخ تـــورم نقطـــه ای گـــروه عمده‬ ‫«خورا کی هـــا‪ ،‬اشـــامیدنی ها و دخانیـــات» بـــا افزایـــش ‪ ۲.۷‬واحـــد درصدی‬ ‫بـــه ‪ ۴۳.۴‬درصـــد و گـــروه «کاالهـــای غیرخورا کی و خدمـــات» بـــا کاهش ‪۰.۱‬‬ ‫واحـــد درصدی به ‪ ۳۱.۳‬درصد رســـیده اســـت‪ .‬نـــرخ تورم ماهانـــه فروردین‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نیـــز به ‪ ۳.۳‬درصد رســـیده که درمقایســـه با همین اطـــاع در ماه قبل‪،‬‬ ‫‪ ۲.۰‬واحد درصد افزایش داشـــته اســـت‪ .‬بااین حســـاب‪ ،‬همه شـــاخص های‬ ‫تورمـــی قبـــل از به گردش درامـــدن اولین دســـتمزد کارگران در بـــازار اقتصاد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صعودی ســـت؛ پـــس دســـتمزد اساســـا هیچ دخلـــی بـــه افزایش نـــرخ تورم‬ ‫نـــدارد؛ کارفرمایـــان نیز دراین بـــازار تورمی ســـودهای نجومـــی برده اند‪ ،‬پس‬ ‫چـــرا باز گروهی شمشـــیر را از رو بســـته و بـــه جنگ دســـتمزدی امده اند که‬ ‫با همیـــن افزایش ‪ ۵۷.۴‬درصدی بازهم نزدیک به دومیلیون تومان نس ــبت‬ ‫حداقلی هشـــت میلیون و ‪ ۹۷۹‬هزارتومانی کسری‬ ‫به ســـبد معیشت بســـیار‬ ‫ِ‬ ‫دارد؛ الزم بـــه یـــاداوری نیســـت کـــه این ســـبد حداقلی بـــا امارهـــای تورمی‬ ‫دی مـــاه ســـال قبل محاســـبه شـــده و ا گـــر تـــورم ســـه ماه بهمن‪ ،‬اســـفند و‬ ‫فروردیـــن را در ان اعمال کنیم‪ ،‬مشـــخص نیســـت میزان کســـری دســـتمزد‬ ‫از ســـرجمع هزینه هـــای زندگی بـــه چندمیلیـــون تومان برســـد‪ .‬جنجال ها‬ ‫ً‬ ‫تبلیغـــات مـــداوم علیه حداقل دســـتمزد‪ ،‬نهایتـــا موجب برگزاری جلس ــه‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫اصالح‬ ‫فوری شـــورای عالی کار در ‪ 30‬فروردین ماه شـــد؛ جلســـه ای بـــا هدف‬ ‫ِ‬ ‫مصوبه دســـتمزد ‪ ۱۴۰۱‬که خوشـــبختانه به نتیجه نرسید و مخالفان افزایش‬ ‫ً‬ ‫مـــزد فعال بـــه هدفشـــان نرســـیدند‪ .‬حســـین حبیبـــی (عضـــو هیئت مدیره‬ ‫کانـــون عالـــی شـــوراهای اســـامی کار ) دررابطه بـــا موضع گیری هـــا علی ــه‬ ‫ً‬ ‫دســـتمزد و تالش بـــرای تخریـــب ان می گوید؛ واقعـــا عجیب اســـت؛ باید به‬ ‫مخالفان مزد گفت مگر شـــما از کره دیگر امدید؟ دســـتمزد کارگران ایرانی را‬ ‫با همین کشـــورهای همســـایه مقایســـه کنید تا متوجه فاصله بزرگ شوید؛‬ ‫نس ــازی‬ ‫این هـــا بـــا دفاع از مـــزد توافقی و مـــزد کمتر از قانـــون‪ ،‬به دنبال ارزا ‬ ‫نیروی کار برای ســـرمایه داری داخلی و خارجی هســـتند تا شـــرایط استثمار‬ ‫کارگـــران بهتر فراهم شـــود؛ هیچ به روی خـــود نمی اورند کـــه جامعه کارگری‬ ‫ً‬ ‫کشـــور یعنی دقیقا ‪ ۶۵‬درصد از مردم‪ ،‬وضعیت معیشـــتی بســـیار نامناسبی‬ ‫دارنـــد و حتـــی نمی تواننـــد کرایه خانـــه بپردازنـــد! وی ادامـــه می ده ــد؛‬ ‫ســـرمایه داران همیشـــه بـــا قانـــون کار و کار قانونی مخالف بوده و هس ــتند‪.‬‬ ‫به اعتقـــاد ان هـــا‪ ،‬کارگر فقـــط مجاز اســـت کار کنـــد و لقمه نانـــی بخورونمیر‬ ‫داشـــته باشـــد برای زنده ماندن تا روز بعد باز جان بکند و اســـتثمار ش ــود‪.‬‬ ‫عجیب تـــر اینکه‪ ،‬اتاق بازرگانـــی ایران که وظیفه اش درخصـــوص صادرات و‬ ‫واردات و بهبودبخشـــیدن به تراز تجاری کشـــور اســـت‪ ،‬نســـبت بـــه افزایش‬ ‫دســـتمزد ‪ ۱۴۰۱‬اعتـــراض می کنـــد تا کـــدام عدم موفقیـــت را الپوشـــانی کند؟‬ ‫خالصـــه کنـــم؛ کارفرمایانی کـــه توافق نامه افزایـــش مـــزد ‪ ۱۴۰۱‬را امضا کردند‬ ‫و حـــاال دبـــه می کننـــد یعنـــی اینکـــه اراده از خود نداشـــته و تابع زور و فش ـ ِـار‬ ‫اردوگاه ســـرمایه داری هســـتند! این فعال کارگری یک ســـوال روشـــن مطرح‬ ‫می کند؛ ان ها که خـــود را نمایندگان جامعه کارفرمایی و تولید وامی نمایند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫ایا واقعـــا نمی دانند‪ ،‬انچه کمر تولید را شکســـته‪ ،‬بی ثباتی اقتصاد ‬ ‫نه دســـتمزد کارگـــر؛ نمی دانند انچـــه تولیـــد را به زانـــو دراورده‪ ،‬این واقعیت‬ ‫مســـلم اســـت که کارگران پولـــی در بســـاط ندارند تـــا ازاین بازار گـــران چیزی‬ ‫بخرنـــد و رکود ادامه می یابد؟ مبارزه و دشـــمنی با حداقل دســـتمزد‪ ،‬مبارزه‬ ‫بـــا زندگی شـــرافتمندانه بـــرای ‪ ۶۵‬درصد از جمعیت کشـــور اســـت؛ زمانی که‬ ‫مدعـــی می شـــوند بـــا افزایش دســـتمزد‪ ،‬کمـــر بـــازار کار و تولید می شـــکند‪،‬‬ ‫وقتـــی ادعا می کنند ا گر دســـتمزد کارگـــران به اندازه هزینه هـــای زندگی زیاد‬ ‫ً‬ ‫شـــود‪ ،‬تورم بـــاال می رود‪ ،‬واقعـــا کدام الگـــوی اقتصادی اســـتاندارد را مدنظر‬ ‫دارند؛ در کدام کشـــور پیشـــرفته‪ ،‬با به رسمیت شناختن دستمزد شایسته و‬ ‫مکفـــی‪ ،‬تولیـــد ناخالص ملی و رشـــد اقتصـــادی زمین خورده اســـت؟!‬ ‫نسرین هزاره مقدم‪ /‬ایلنا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2483‬‬ ‫بایسـتی بـه مالـک اولیـه پرداخـت شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه شـما ابلاغ می شـود کـه در سـاعات اداری بـه‬ ‫اداره ثبـت اسـناد مراجعـه و نسـبت بـه تحویـل مقـدار واریـزی اقـدام فرماییـد‪.‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/17‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت هونـدا بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 772-29316‬و شـماره موتـور ‪ 0125N2G326130‬و شـماره تنـه ‪ N2G125V9310318‬بـه مالکیـت‬ ‫علی اصغـر شـبانی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 14006031613000178‬مـورخ ‪1400/12/09‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ماهیدشـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی اقـای اصغر عبداله زاده چـکان فرزند رضاقلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 725‬صادره از مراغه در یک واحد کشتارگاه صنعتی به مساحت ‪ 26926/3‬مترمربع‬ ‫پلا ک فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قمشـه لرزنگـه واقـع در ماهیدشـت خریـداری از مالـک رسـمی بانـک‬ ‫ملـت شـعبه کرمانشـاه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫علی ستار سلیمانی تبار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ماهیدشت‬ ‫‪/12‬م الف‪224/‬‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقای عبدالسلام پهلوان احمدابادی‪ ،‬خانم گلجان جان بیگی با داشـتن حکم طالق شـعبه اول دادگاه‬ ‫خانـواده تربت جـام‪ ،‬تقاضـای ثبـت واقعه طلاق را دارد‪ .‬لذا ظرف مـدت ‪ 7‬روز به این دفترخانه به ادرس‬ ‫خیابان المهدی‪ ،7‬پال ک ‪ 3‬مراجعه کنید تا سـند مربوطه با حضور شـما تنظیم و ثبت شـود‪.‬‬ ‫مصطفی اربابی‪ ،‬سردفتر رسمی ازدواج ‪ 64‬و طالق ‪ 38‬تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪282 -24‬ل‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ 2886770‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287881065‬بـه مالکیـت‬ ‫عبدالرضـا انبـار مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪598 -32‬ن‪ 55‬و شـماره موتور ‪ 1855017‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286034337‬به مالکیت سـمیرا‬ ‫جبـاری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1287‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/18-14016031801101000201‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کاظـم کهن سـال فرزنـد کاسـگل بـه شماره شناسـنامه ‪ 11‬صـادره از‬ ‫صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 571‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 462‬فرعـی از ‪ 37‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 37‬اصلـی واقـع در قریـه نفـوت‬ ‫بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق یوسـف صفرزاده نفوتی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/135‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 141‬ای مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪356 -36‬ن‪ 98‬و شـماره موتـور ‪ 2526522‬و شـماره شاسـی ‪ S1482287261735‬بـه مالکیـت‬ ‫غالمحسـین رحیمـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1288‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005004518‬مورخـه ‪ 1400/12/23‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای قاسـم حمید فرزند مشـکور دارای کد ملی ‪6629550536‬‬ ‫به شناسـنامه ‪ 5064‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 314/76‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬کـوی اخوند‪ ،‬خیابان تلمبه‬ ‫خانه شـهید قاسـم اسـکندری خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه غالم اسـکندری تایید شـد‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع‬ ‫قضائی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/51‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/14-140060318011015129‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـجاد نظـری فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 616‬صـادره از‬ ‫قصرشـیرین در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب خانه و محوطه و دامداری به مسـاحت‬ ‫‪ 4575‬مترمربـع پلا ک ‪ 82‬فرعـی از ‪ 80‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 44‬فرعـی از ‪ 80‬اصلی واقع در‬ ‫قریـه پشـت مخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق سـیدمحمد ترابـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/136‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪255 -24‬س‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 178B0029748‬و شـماره شاسـی ‪ JI32829‬بـه مالکیـت فاطمـه‬ ‫زمانی فکـری فرزنـد طهماسـب بـه شـماره ملـی ‪ 1850263655‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 855/4/1400‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فوت مرحوم اقای سـیدفرج نوری فرزند عنایت‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 1989502415‬که سـا کن شـهر شـاوور‪ ،‬خیابان شـهید مفتح‪ ،‬منزل سـیدفرج نوری‬ ‫بوده توسط درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است و برای تاریخ ‪1401/03/21‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 9‬نوبـت تحریـر ترکـه تعییـن گردیـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه متوفـای یـاد شـده یـا‬ ‫نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کس که به طریـق‪ ،‬حقی به ترکه‬ ‫متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهـاد‬ ‫سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪416 -49‬ط‪ 54‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 118P0022557‬و شـماره شاسـی ‪ 7DC627568‬به مالکیت هادی افراشـته فرزند حسن به‬ ‫شـماره ملی ‪ 4240274559‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 28/6/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحومـه خانـم زلیخـا خـوال فرزنـد بـرات بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره شـوش متولـد ‪ 1330/01/01‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬خیابـان مطهـری‪ ،‬پلا ک ‪69‬‬ ‫بوده توسط درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است و برای تاریخ ‪1401/03/16‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 10‬نوبـت تحریـر ترکـه تعییـن گردیـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه متوفـای یـاد شـده یـا‬ ‫نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کس که به طریـق‪ ،‬حقی به ترکه‬ ‫متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه ‪ 6‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهـاد‬ ‫سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریـر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫جایدری‪ ،‬شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫برگ اجرائیه‬ ‫شماره پرونده‪583/7/1400 :‬ح‬ ‫مشـخصات محکوم لـه‪ :‬نـام‪ :‬حاتـم‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬ناصرحیـاوی‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬ابـادان‪ ،‬دهکـده‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪ :‬حیـدر‪.‬‬ ‫بریـم‪ ،‬پشـت جـاده فـرودگاه‪ ،‬کوچـه هشـتم‪ ،‬پلا ک ‪.33‬‬ ‫نام خانوادگی‪ :‬فرحانی عرب‪ .‬و نام‪ :‬فاطمه‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬سالمی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 562‬مـورخ ‪ 1400/08/30‬شـورای حـل اختلاف ابـادان‪،‬‬ ‫محکوم علیـه حیـدر فرحانی عـرب و فاطمـه سـالمی محکومنـد بـه پرداخـت اصـل خواسـته بـه مبلـغ‬ ‫‪ 10.000.000‬ریـال و پرداخـت ‪ 210.000‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی در حـق خواهـان و پرداخـت نیم عشـر‬ ‫دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬بـه اسـتناد ماده ‪ 29‬قانون شـوراهای حـل اختالف‪ ،‬محکوم علیه مکلف‬ ‫اسـت پـس از ابلاغ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد ان را بـه موقـع اجـرا بگـذارد و یـا ترتیبـی بـرای پرداخـت‬ ‫محکوم بـه و یـا انجـام تعهـد و مفـاد رای بدهـد‪ ،‬درغیراینصـورت طبـق قانـون اجـرای احـکام مدنـی اقدام‬ ‫قانونـی از سـوی اجـرای احـکام دادگسـتری صـورت می پذیـرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف مجتمع شورا شهرستان ابادان‬ ‫انتقال سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫اقـای عظیـم حیـدری؛ احترامـا بـا عنایـت بـه اینکـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک باقیمانـده ‪414‬‬ ‫ً‬ ‫(استانداردسـازی شـده بـه پلا ک ‪ )6096‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی سـابقا بـه نـام شـما صـادر شـده اسـت و‬ ‫بـه موجـب سـند انتقـال شـماره ‪ 23132‬مـورخ ‪ 1380/11/01‬دفترخانـه ‪ 18‬اسلام ابادغرب بـه نـام‬ ‫کا کامـراد بابامرادیـان انتقـال یافتـه اسـت و اقـای عبدالرضـا افتابـی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 45352‬مورخ‬ ‫‪ 1392/01/17‬تقاضای اصالح پال ک مرقوم را از این اداره نموده و مشمول ماده ‪ 149‬قانون ثبت است و‬ ‫مساحت ان به مقدار ‪ 44‬سانتیمترمربع اضافه مساحت حاصله پیدا کرده و طبق قانون پس از ارزیابی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫رامهرمز‪-‬رامشیر‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز‪ -‬رامشـیر کـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز شـده اسـت‪ ،‬لـذا‬ ‫مشـخصات متقاضیـان و املا ک موردتقاضـا بـه شـرح ذیل به منظـور اطالع عمـوم در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد و گواهی مشـعر بر دعوی را بـه ایـن اداره ارائه فرمایند‪ .‬در ضمن برابر‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور‪ ،‬صـدور سـند مالکیـت مانـع متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -1‬اقـای عبـد عقیلـی زاده فرزند ناصـر دارای کد ملی ‪ 6629516788‬به شناسـنامه ‪1694‬‬ ‫صـادره از رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 107/76‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیـان ‪ 614‬فرعـی از ‪49‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬نبش‬ ‫خیابان جمهوری اسلامی خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السطنه مافی‬ ‫به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی‬ ‫محمد ارگانی نسـبت به ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -2‬اقای عبد عقیلی زاده فرزند ناصر دارای کد ملی ‪ 6629516788‬به شناسـنامه ‪1694‬‬ ‫صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ‪ 1/5‬دانـگ عرصـه و سـه دانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 405/72‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیـان ‪ 614‬فرعـی از ‪49‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهـوری اسلامی‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه عرصـه و مالکیـت رسـمی محمد ارگانی نسـبت بـه اعیان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پـرواز بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1392‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 768-99685‬و شـماره موتـور ‪ 1013052‬و شـماره‬ ‫شناسـایی ‪ 9212090‬بـه مالکیـت علـی کله ده پائینـی فرزنـد رضـا‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 0690132093‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪209‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چون خانم خدیجه جهانتیغ به موجب وکالتنامه ‪ 45305‬مورخ ‪1390/11/08‬‬ ‫دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 14‬زاهدان و به اسـتناد دو برگ استشـهاد محلی که‬ ‫بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 14‬زاهـدان رسـیده‬ ‫یسـت کـه سـند مالکیت معصومـه جانی ششـدانگ پلا ک ‪4487/9703‬‬ ‫مدع ‬ ‫اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان‪ ،‬زیباشهر‪ ،‬خیابان منشعبه‬ ‫از خیابـان ویلا مـورد ثبـت ‪ 117743‬صفحـه ‪ 262‬دفتـر ‪ 738‬و شـماره چاپـی‬ ‫‪ 600617‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده اسـت و درخواسـت صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه‬ ‫یشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند‬ ‫ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض خود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪،‬‬ ‫اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات‬ ‫اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حسـنعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک زاهـدان‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪87‬‬ ‫طـرف سـیدحمیدرضا خطایی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/01/19-139960319091000044‬هیات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرابـاد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رسـتم نـوزادی فرزنـد اسـفندیار بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره از عنبرابـاد در ششـدانگ یکبـاب کارگاه تیرچـه‬ ‫و بلـوک بـه مسـاحت ‪ 881/23‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پال ک ‪49‬‬ ‫اصلی قطعه یک بخش ‪ 45‬کرمان واقع در عنبراباد‪ ،‬محمداباد‪ ،‬بی بی شهری‪ ،‬خیابان فلسطین‬ ‫جنوبـی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای افراسـیاب تجـدد محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو‬ ‫ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک شهر عنبراباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/18-140060319014005829‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عنایت الـه احمدیوسـفی‬ ‫فرزنـد علیجـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 230‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 574‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک‬ ‫‪ 65‬فرعـی از ‪ 574‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کالغ اباد جیرفت بخـش ‪ 45‬کرمان خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای سـیدا کبر هاشـمی رضا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب دادنامـه ‪ 9909978330500720‬محکوم علیـه شـرکت پاسـارگاد بتن اسلام ابادغرب‬ ‫محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 48/000/000‬تومـان بابـت اصـل خواسـته‪ ،‬مبلـغ ‪1/583/010‬‬ ‫تومـان بابـت خسـارات ناشـی از دادرسـی و مبلـغ ‪ 1/500/000‬تومـان بابـت حق الوکالـه وکیـل در‬ ‫حـق محکوم لـه بهمـن حیـدری و نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا در راسـتای‬ ‫اخـذ محکـوم یـک دسـتگاه بونکر به شـماره پلا ک ایـران ‪646 -19‬ع‪ 97‬توقیف و به کارشناسـی‬ ‫جهـت ارزیابـی ملـک بـه شـرح ذیـل ارجاع شـده‪ :‬با احتـرام در اجرای قرار کارشناسـی صـادره در‬ ‫مورخه ‪ 1400/12/14‬به شماره پرونده ‪ 9909988330500259‬و شماره بایگانی ‪ 0000188‬مبنی‬ ‫بـر ارزیابـی یکدسـتگاه بونکـر بـا موتـور بـه شـماره پلا ک (پلا ک سـوم) ‪646-19‬ع‪ ،97‬اینجانـب‬ ‫کارشـناس رسـمی منتخب سـرهنگ دوم مهدی برازش در سـاعت ‪ 12:30‬مورخه ‪1400/12/14‬‬ ‫در حضـور خواهـان اقـای بهمـن حیـدری فرزنـد علی بـگ از بونکـر موصـوف در محوطه شـرکت‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫بتـون امـاده ناصـری واقـع در شـهرک صنعتـی بازدیـد کـه نتیجـه بـه شـرح ذیـل اعلام م ‬ ‫بونکر دو محور هشـت چرخ بازدید شـده فاقد شـماره شناسـایی از قبیل شـماره حک شاسـی‬ ‫یـا پال کـت مشـحصات بـوده و موتـور ان از نـوع چهـار سـیلندر هنـدی و کمپرسـور علیجانـی و‬ ‫محـور ان از نـوع کاال بـارز اسـت کـه موتـور ان قابـل روشـن کـردن نبـود و معاینـه فنـی بـه منظـور‬ ‫تسـت سلامت موتـور مقـدور نبـود و السـتیک های ان حـدود بیسـت درصـد سـالم بـوده کـه دو‬ ‫حلقـه از انهـا غیرقابـل اسـتفاده اسـت‪ 8( .‬حلقـه السـتیک نیـاز دارد) قیمـت پایـه کارشناسـی‬ ‫یشـود‪ .‬مزایـده بـرای‬ ‫‪ 1/500/000/000‬ریـال معـادل یکصـد و پنجـاه میلیـون تومـان تعییـن م ‬ ‫مورخه ‪ 1401/02/27‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم‬ ‫دادگسـتری اسلام ابادغرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن قیمـت را اعلام کنـد‪ ،‬بـه‬ ‫ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده به‬ ‫صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر مـدت یک ماه از تاریخ مزایده بـه اجرای احکام تودیع‬ ‫کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمـن را تودیع کند‪ ،‬پس‬ ‫از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی که بخواهند از خـودرو موصوف بازدید کنند می تواننـد ‪ 5‬روز قبل‬ ‫از مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید انها داده شـود الزم به ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی‬ ‫اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایـده الزامی سـت‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم و شـماره دادنامـه مربوطـه ‪9009978330400131‬‬ ‫شـعبه دوم دادگاه عمومـی حقوقـی شهرسـتان اسلام ابادغرب کـه بـه لحـاظ عـدم‬ ‫اعتـراض قطعیـت یافتـه‪ ،‬حکـم بـه فـروش اراضـی زراعـی از طریـق مزایده و تقسـیم بهای‬ ‫ان بیـن ورثـه طبـق نظـر کارشـناس و همچنیـن تقسـیم حق ابـه مطابـق نظـر کارشـناس‬ ‫ً‬ ‫صـادر و اعلام می کنـد‪ .‬مضافـا اینکـه هـر چند همسـر متوفی بـا حضـور در دادگاه‪ ،‬مهریه‬ ‫خـود را از ماتـرک مطالبـه کـرده‪ ،‬ولـی سـند نکاحیـه کـه دال لـت بـر تعییـن میـزان مهریـه‬ ‫داشـته باشـد به دادگاه ارائه نکرده‪ .‬با این وصف‪ ،‬چنانچه مشـارالیه رابطه زوجیت وی‬ ‫بـا متوفـی محـرز بـود‪ ،‬مهریـه ایشـان قبل از تقسـیم بایـد از ماتـرک وصول شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫قبـل از تقسـیم‪ ،‬قـادر بـه اثبـات زوجیـت و یـا میـزان مهریه نبـود‪ ،‬بعد از تقسـیم می تواند‬ ‫بـه نسـبت سـهم االرث بـه وراث متوفـی بـرای وصـول مهریـه خـود رجـوع کنـد‪ .‬همچنین‬ ‫اجـرای احـکام مدنـی نیم عشـر دولتـی محاسـبه از محکوم علیـه اخـذ و بـه صنـدوق‬ ‫دولت واریز شـود‪ .‬لذا در این راسـتا اراضی کشـاورزی متوفی محمدولی قاسـمی در قریه‬ ‫قبـاد شـیان در پلا ک ‪ 24‬بـه کارشناسـی جهـت ارزابـی ملـک به شـرح ذیل ارجاع شـده‪:‬‬ ‫کارشناسان منتخب مطابق قرار کارشناسی به محل اراضی کشاورزی واقع در روستای‬ ‫قبـاد شـیان بـه پلا ک ‪ 24‬اصلـی مراجعـه و پـس از بازرسـی اراضـی‪ ،‬نظریـه بـه شـرح ذیـل‬ ‫اعلام می شـود‪ :‬متوفـی محمدولـی قاسـمی در پلا ک ‪ 24‬اصلـی قریـه قبـاد شـیان دارای‬ ‫مبـذر ‪200‬مـن ابـی و ‪310‬مـن دیـم صاحـب نسـق بـوده کـه ماتـرک نامبـرده ‪ 6‬هکتـار ابـی‬ ‫ً‬ ‫در یـک قطعـه و ‪ 2‬هکتـار دیـم و دو قطعـه دیگـر نزدیـک بـه روسـتا جمعا به مبـذر ‪60‬من‬ ‫دیـم اسـت کـه کل زمین هـا برابـر ‪ 6‬هکتـار ابـی و ‪ 3/2‬هکتـار دیمـی کـه بـا درنظرگرفتـن‬ ‫تمامـی جوانـب امـر‪ ،‬پایـه هـر هکتـار بـا درنظرگرفتـن تامیـن اب از چـاه بـه طـور متوسـط‬ ‫‪ 450/000/000‬تومان و اراضی دیم به طور متوسـط ‪ 130/000/000‬تومان براورد می شـود‪.‬‬ ‫بنابراین کل اراضی ابی ‪ 2/700/000/000‬تومان و اراضی دیم ‪ 416/000/000‬تومان دارای‬ ‫یشـود‪ .‬سـهم‬ ‫ارزش اسـت و پایـه کل ماتـرک متوفـی ‪ 3/116/000/000‬بـراورد و اعلام م ‬ ‫عیال متوفی ‪ 389/500/0100‬و سـهم هر دختر ‪ 454/416/6000‬تومان و سـهم هر پسـر‬ ‫‪ 908/833/300‬تومان اسـت‪ .‬مزایده برای مورخه ‪ 1401/02/20‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪10‬صبح‬ ‫مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن قیمـت را اعلام کنـد بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد‬ ‫و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده بـه صـورت نقـد دریافـت‬ ‫و الباقـی را بایـد حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احـکام تودیـع‬ ‫کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن را تودیع‬ ‫کنـد‪ .‬پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده درصـد مبلغ تودیعـی مابقی به نفع صندوق‬ ‫دولـت ضبـط خواهـد شـد کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از اراضـی موصـوف بازدیـد کننـد‬ ‫می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده‪ ،‬بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیب بازدیـد انها داده شـود‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شرکت کنندگان در مزایده الزامی ست‪.‬‬ ‫تیمـور نظـری‪ ،‬مدیـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫‪/1/19‬الـف‬ ‫اسلام ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/12-140060319014005705‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد امیری دوماری فرزند‬ ‫موسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 492‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 574‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪65‬‬ ‫فرعـی از ‪ 574‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کالغ ابـاد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از‬ ‫مالک رسـمی اقای محمد امیری دوماری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/11/14-140060319014005122‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای ابراهیم میرانی طـراده فرزند‬ ‫رضا به شماره شناسـنامه ‪ 20751‬صادره از کهنوج در ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 254‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1204‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪-‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1204‬اصلـی قطعـه ‪ 6‬واقـع در اراضـی گربـه دلفـارد جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای حبیـب اهلل ناصـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1400/12/23-140060319014005948‬هیـات‬ ‫اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید میرحسـینی فرزنـد هدایـت بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 7‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچـه‬ ‫سردسـیری بـه مسـاحت ‪ 1487‬مترمربـع پلا ک ‪ 164‬فرعـی از ‪ 509‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک‬ ‫‪ 108‬فرعـی از ‪ 509‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬واقـع در اراضـی زمیـن توت گـور علیـا سـاردوئیه جیرفـت بخـش ‪34‬‬ ‫کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم نبـات فهیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه مـدت یـک مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/26-140060319014004728‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رحیـم موحدی نیـا فرزنـد‬ ‫کوچکعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 561‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 265‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 565‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از‬ ‫پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 565‬اصلی قطعه ‪ 2‬واقع در اراضی بهجرد جیرفت بخش ‪ 45‬کرمان خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای احمدقلـی امیرتیمـوری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از تاریخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ PARS-XU7‬به رنگ سـفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ ۱۴۰۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۸۸۶ -۴۲‬ب‪ ۶۵‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K1633885‬و شماره شاسی ‪NAANO1CEOMKO88103‬‬ ‫به مالکیت محمود میدانی سفیدسنگی با کد ملی ‪۰۸۴۹۱۹۱۳۱۹‬‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫خانـم اعظـم ارزانـی؛ نظـر به اینکه اقای عباس شمشـیرزن برابـر دادنامه‬ ‫شـماره ‪ 15099667‬مـورخ ‪ 1400/10/19‬و پرونـده کالسـه بـه شـماره‬ ‫‪ 4399601‬حکـم طلاق را از شـعبه ‪ 242‬دادگاه خانـواده شـماره یـک‬ ‫تهـران دریافـت کـرده اسـت؛ لـذا جهـت اجـرای حکـم بـه دفتـر رسـمی‬ ‫ازدواج ‪ 7‬و طلاق ‪ 10‬شـهرری مراجعـه فرماییـد‪.‬‬ ‫سیداحمدعلیفقیه زاده‬ ‫سردفتر دفتر رسمی ازدواج ‪ 7‬و طالق ‪ 10‬شهرری‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان ایلام درنظـردارد انجـام پروژه هـای بـا مشـخصات ذیـل را از طریـق مناقصـه‬ ‫عمومـی بـه پیمانـکاران دارای گواهـی صالحیـت صـادره از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی در رشـته‬ ‫موردنیاز به شرح جدول ذیل و همچنین دارنده گواهینامه صالحیت ایمنی صادره از اداره تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی وا گذار کند‪ .‬لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد و‬ ‫شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن ‪ 08432230120-7‬داخلی ‪ 313‬گروه قراردادها تماس حاصل فرمایید‪ .‬در‬ ‫ضمـن مبالـغ تضمین‪ ،‬براسـاس ائین نامه تضمیـن معامالت دولتی می باشـد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه ا گهی های مناقصه و همچنین سوابق تجدید مناقصه به عهده برنده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫عنوان مناقصه‪ -‬شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫رشته کاری‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪14014‬‬ ‫نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ شیراوند هلیالن‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫‪2‬‬ ‫نیرو‪ ،‬پایه ‪5‬‬ ‫‪8.720.951.609‬‬ ‫‪436.047.580‬‬ ‫تذکـر‪ :‬ارائـه اصـل ضمانتنامـه (پا کـت الـف) علاوه بر بارگذاری در سـامانه سـتاد‪ ،‬به صـورت فیزیکی به دبیرخانه حراسـت واقع در‬ ‫میدان دفاع مقدس‪ ،‬شـرکت اب و فاضالب اسـتان ایالم‪ ،‬دفتر حراسـت الزامی سـت‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/04‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/02/07‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/07‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/02/21‬‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/02/24‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪182 -37‬ق‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 11128016391‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 80413981‬بـه مالکیـت زهـرا عبدالهـی فرزنـد اسـماعیل بـا کـد ملـی ‪ 2851705806‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ارومیه‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات‬ ‫پیـرو ا گهـی تحدیـد حـدود قبلـی کـه بـه موجـب مقـررات مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت منتشـر گردیـده‪ ،‬اینـک‬ ‫برحسـب درخواسـت واصلـه مسـتند بـه مـاده مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬تحدیـد حـدود‬ ‫قسـمتی از املا ک واقـع در بخـش ‪ 10‬و ‪ 11‬حـوزه ثبتـی ایـن واحـد بـه شـرح ذیـل انجـام خواهـد شـد‪:‬‬ ‫بخش‪ 10‬قاینات‬ ‫قطعات مفروزه اراضی چاه اشتر خسب پال ک‪ 194‬اصلی‬ ‫‪ 4‬فرعی مصطفی ا کرمی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار‬ ‫‪ 5‬فرعی مصطفی ا کرمی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار‬ ‫‪ 6‬فرعی مصطفی ا کرمی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار‬ ‫‪ 7‬فرعی مصطفی ا کرمی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار‬ ‫در مورخه ‪1401/03/08‬‬ ‫بخش‪ 11‬قاینات‬ ‫قطعات مفروزه اراضی شاهیک پال ک‪ 1269‬اصلی‬ ‫‪ 1533‬فرعی فاطمه ساالری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫در مورخه ‪1401/03/09‬‬ ‫قطعات مفروزه اراضی ارزنی و غیره پال ک ‪ 1960‬اصلی‬ ‫‪ 1578‬فرعی رضا فیروزی ششدانگ یک قطعه زمین و قسمتی از محوطه متصل‬ ‫در مورخه ‪1401/03/09‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک بـه صاحبـان املا ک و مجاورین شـماره فوق الذکر بوسـیله‬ ‫این ا گهی اخطار می گردد که در موعد مشـخص شـده فوق در محل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫چنانچـه هـر یـک از صاحبـان املا ک یـا نماینـده قانونـی انهـا در موقـع مقـرر حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق‬ ‫مـاده ‪ 15‬قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی بـا حدود اظهار شـده از طـرف مجاورین تحدید خواهد شـد و‬ ‫اعتراضات مجاورین نسـبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امال ک که در موقع مقرر حاضر‬ ‫نبوده انـد مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا ‪ 30‬روز از تاریـخ تحدیـد حـدود پذیرفتـه خواهـد شـد و‬ ‫برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬معترضیـن می بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض خـود‬ ‫بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک قاینـات‪ ،‬ظـرف یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصالح‬ ‫قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت متقاضی‬ ‫می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم‬ ‫و اداره ثبـت هـم بـدون توجـه بـه اعتـراض عملیات ثبتـی را طبق مقـررات ادامـه می دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/02/05:‬‬ ‫غالمرضا صادقیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‪ ،‬از طرف محمد براتی اسداباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫رامهرمز‪-‬رامشیر‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز‪ -‬رامشـیر کـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز شـده اسـت‪ ،‬لـذا‬ ‫مشـخصات متقاضیـان و املا ک موردتقاضـا بـه شـرح ذیل به منظـور اطالع عمـوم در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد و گواهی مشـعر بر دعوی را بـه ایـن اداره ارائه فرمایند‪ .‬در ضمن برابر‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور‪ ،‬صـدور سـند مالکیـت مانـع متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -1‬اقای عبدالحسن عموری فرزند خفیف دارای کد ملی ‪ 6629785363‬به شناسنامه‬ ‫‪ 6‬صادره از رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 107/76‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیـان ‪ 614‬فرعـی از ‪49‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬نبش‬ ‫خیابان جمهوری اسلامی خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السطنه مافی‬ ‫به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی‬ ‫محمد ارگانی نسـبت به ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -2‬اقای عبدالحسن عموری فرزند خفیف دارای کد ملی ‪ 6629785363‬به شناسنامه‬ ‫‪ 6‬صادره از رامشـیر نسـبت به ‪ 1/5‬دانگ عرصه و سـه دانگ اعیانی یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 405/72‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی و اعیـان ‪ 614‬فرعـی از ‪49‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهـوری اسلامی‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه عرصه و مالکیت رسـمی محمد ارگانی نسـبت بـه اعیان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/20 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ صفحه 4 ‫چشم انداز‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2483‬‬ ‫اقتصاد بدون رشد یا رکود اقتصادی؟‬ ‫ایـا امـکان حفـظ ثبـات اقتصـادی‪ ،‬بـدون رشـد اقتصـادی‪،‬‬ ‫وجود دارد و کشورهای ثروتمند حاضر به کاهش تدریجی‬ ‫رشـد اقتصـادی به نفـع جوامع فقیرتر خواهند بـود؟ زندگی‬ ‫در رکـود اقتصـادی یـا اقتصـاد بی رشـد امکان پذیـر اسـت؟‬ ‫نهـا پرسـش هایی اند کـه در نظریـه «اقتصـاد بی رشـد»‬ ‫ای ‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ کارشناسـان‬ ‫اقتصـادی می گوینـد رشـد بی محابـای اقتصـادی بـا ثبـات‬ ‫زیسـت محیطی درتضـاد اسـت‪ .‬چگونـه می توانیـم الگویـی‬ ‫اقتصـادی ایجـاد کنیـم کـه در عین حفظ ثبـات اقتصادی‪،‬‬ ‫الـزام بـه رشـد اقتصـادی را کاهـش دهـد؟ «بی رشـدی»‬ ‫ت که طی سـال های اخیر برای‬ ‫یسـ ‬ ‫(‪ )Degrowth‬اصطالح ‬ ‫اشـاره بـه یـک جنبـش سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعـی و‬ ‫نیـز برخـی نظریه های منتقد پارادایم رشـد اقتصـادی به کار‬ ‫شهـای‬ ‫مـی رود؛ البتـه منشـا چنیـن گرایش هایـی بـه جنب ‬ ‫یشـدن قـرن نوزدهـم می رسـد‪« .‬بی رشـدی»‬ ‫ـد صنعت ‬ ‫ض ِ ‬ ‫دراصـل به معنـای کنارگذاشـتن و رها کردن رشـد اقتصادی‬ ‫به عنوان یک هدف اجتماعی‪ ،‬دربردارنده مسـیر تازه برای‬ ‫جامعـه اسـت؛ مسـیری کـه در ان ‪ ،‬جوامـع منابـع کمتـری‬ ‫مصرف کرده و سازمان دهی و شکل زندگی متفاوتی نسبت‬ ‫بـه امـروز دارنـد‪ .‬در این جوامـع اصل براین اسـت که سلامت‬ ‫اجتماعـی و طبیعتـی‪ ،‬جایگزیـن تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫به عنـوان شـاخص خوشـبختی شـود‪ .‬سـوال این اسـت که‬ ‫اقتصادی واقعی چه شـکلی دارد؟ پاسـخ سـنتی‬ ‫پیشـرفت‬ ‫ِ‬ ‫بـه ان این اسـت که یـک اقتصـاد بزرگ تر همواره بهتر اسـت؛‬ ‫امـا ایـن ایـده ب هطـور روزافزونـی در تنگنـا قـرار می گیـرد؛ زیـرا‬ ‫هم ا کنون می دانیم یک سـیاره با منابع محدود اقتصادی‬ ‫نمی توانـد تـا همیشـه رشـد کند‪ .‬سـیاره زمیـن‪ ،‬زمانی خالی‬ ‫فگـرا‬ ‫از انسـان بـود؛ امـا امـروزه لبریـز از انسـان های مصر ‬ ‫شـده و انسـان های بیشـتری منابـع بیشـتری را مصـرف‬ ‫می کننـد‪ .‬بـرای حفـظ شـرایط اقتصـادی کنونـی‪ ،‬در اینـده‬ ‫بـه سـیاره ای به انـدازه ‪ 1.5‬برابـر زمیـن کنونـی نیـاز خواهـد‬ ‫یسـت که چالـش مبـارزه بـا فقـر جهانـی نیـز‬ ‫بـود! این درحال ‬ ‫بـار اقتصـاد بـر دوش ا کوسیسـتم را تشـدید خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫انتظـار مـی رود کـه جمعیـت زمیـن تـا پایـان سـده جـاری به‬ ‫یسـت که جوامـع ثروتمنـد‬ ‫‪ ۱۱‬میلیاردنفـر برسـد و این درحال ‬ ‫ً‬ ‫جهـان نیـز همچنـان و ظاهرا بی هیـچ حدومـرزی به دنبال‬ ‫رشد اقتصادهای خود هستند‪ .‬درچنین شرایطی بازنگری‬ ‫تهـا قابل اجتنـاب‬ ‫در مفهـوم رشـد در عصـر محدودی ‬ ‫نیسـت‪ .‬پرسـش اینکـه ایـا ایـن بازنگـری‪ ،‬در نتیجـه فاجعـه‬ ‫رخ خواهـد داد یـا براثـر طراحـی و بـا برنامه؟ ایـده وجود یک‬ ‫اقتصاد با وضعیت ثابت‪ ،‬یک جایگزین مطرح کرده است؛‬ ‫امـا ایـن اصطلاح تاحـدی گمراه کننـده اسـت؛ زیـرا نشـان‬ ‫می دهـد ضـرورت دارد‪ ،‬فقـط انـدازه اقتصـاد را در حـد فعلی‬ ‫ثابـت نـگاه داشـت؛ امـا باتوجه به اینکـه کشـورهای فقیـر‪،‬‬ ‫نیازمنـد رشـدی بـرای بهبود وضعیت زندگی هسـتند‪ ،‬پس‬ ‫ایـن گـذار مسـتلزم این اسـت که جوامـع ثروتمنـد‪ ،‬تقاضـای‬ ‫خـود بـرای منابـع و انـرژی را به میـزان زیـادی کاهـش‬ ‫دهنـد‪ .‬در ایجـاد تمایـز بیـن مفهـوم «بی رشـدی» بـا رکـود‬ ‫اقتصـادی بایـد دانسـت‪ :‬بی رشـدی عبـارت از یـک مرحلـه‬ ‫یشـده اسـت و متناسـب در‬ ‫انقبـاض اقتصـادی برنامه ریز ‬ ‫یکـه بـه درون محـدوده ظرفیـت‬ ‫جوامـع ثروتمنـد؛ تازمان ‬ ‫«بیوفیزیـکال» سـیاره زمیـن برسـد‪ .‬این موضـوع‪ ،‬بـه ایجـاد‬ ‫درخواسـت هایی بـرای «بی رشـدی» دامـن زده‪ .‬برخـی‬ ‫نهـا دراین مرحلـه‪ ،‬طرفـداران «بی رشـدی»‬ ‫اقتصاددا ‬ ‫اقتصـادی را متهـم بـه سوءبرداشـت و فهـم نادرسـت از‬ ‫ظرفیـت بالقـوه فنـاوری و بازارهـا و دسـتاوردهای بهـره وری‬ ‫کفایت‬ ‫می کننـد؛ امـا بایـد توجه داشـت که بهـره وری بـدون‬ ‫ِ‬ ‫منابـع‪ ،‬نتیجـه الزم را نخواهـد داشـت‪ .‬بـا وجـود چنددهـه‬ ‫پیشـرفت های مهـم درزمینـه فنـاوری و بهبودهـای بـزرگ‬ ‫درزمینـه بهـره وری امـا بازهـم تقاضـای انـرژی و منابـع‬ ‫مصرفـی در اقتصـاد جهانـی روبه افزایـش اسـت‪ .‬علـت‬ ‫این اسـت که در یـک اقتصـاد رشـد محور‪ ،‬دسـتاوردهای‬ ‫ناشـی از بهـره وری نیـز باردیگـر بـرای مصـرف و رشـد بیشـتر‬ ‫یشـود؛ اما درمقابل‪ ،‬مفهوم «بی رشـدی»‬ ‫سـرمایه گذاری م ‬ ‫یسـت که در قال ِـب «راه اسـان تر»‬ ‫مسـتلزم پذیـرش چیز ‬ ‫به معنـای «تولیـد و مصـرف کمتـر» شـناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫نهـای محیط زیسـت گرا‪« ،‬بی رشـدی» را‬ ‫اقتصاددا ‬ ‫به معنـای کاهـش برابـر و متناسـب مقیاس تولیـد و مصرف‬ ‫در جوامـع تعریـف می کننـد کـه کاهـش مصـرف انـرژی‬ ‫و مـواد خـام را در پـی دارد؛ ایـن‪ ،‬مسـتلزم «متابولیسـم‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کتـر نیسـت؛ بلکـه جامعه ا ‬ ‫اجتماعـی» کوچ ‬ ‫متابولیسم ان‪ ،‬ساختار و اهداف متفاوتی دارد‪ .‬در جامعه‬ ‫یسـازی‬ ‫بـا اقتصـاد «بی رشـد»‪ ،‬تمایـل ب هسـمت محل ‬ ‫اقتصـاد تاحدممکـن وجـود دارد‪ .‬این اقـدام بـه کاهـش‬ ‫تجـارت جهانـی (و اثـار سـوء زیسـت محیطی ناشـی ازان)‬ ‫تهـای‬ ‫و افزایـش مقاومـت و انعطاف پذیـری برابـر وضعی ‬ ‫نامشـخص و مبهـم اینـده منجـر خواهـد شـد‪ .‬از اقدامـات‬ ‫نبـاره‪ ،‬کاهـش سـاعات کار در اقتصـاد رسـمی‬ ‫دیگـر درای ‬ ‫جامعـه و به ازایـش تولیـدات بیشـتر در خانه هاسـت کـه‬ ‫نصـورت‪ ،‬افـراد درامـد کمتـر؛ امـا ازادی و فراغـت‬ ‫درای ‬ ‫یکـه امکان پذیـر‬ ‫بیشـتری خواهنـد داشـت‪ .‬در هرجای ‬ ‫باشـد‪ ،‬مـردم غـذای ارگانیـک خـود را تولیـد و باغچه خـود را‬ ‫ابیاری می کنند و محصوالت کشاورزی را در محله ها عمل‬ ‫می اورنـد‪ .‬گـذار ب هسـمت اقتصـاد «بی رشـد» و وضعیـت‬ ‫ثابت به اشـکال مختلف قابل روی دادن اسـت؛ اما ماهیت‬ ‫ایـن نگـرش جایگزیـن بیانگـر ان اسـت که ایـن تغییـر بایـد‬ ‫«از پائیـن بـه بـاال» باشـد نه اینکـه از بـاال (و از سـمت دولـت)‬ ‫تحمیل شـود‪ .‬هزینه های رشـد اقتصادی شـامل وضعیت‬ ‫نامسـاعد بهداشـت روان‪ ،‬سـاعات طوالنـی کار‪ ،‬ازدحـام‬ ‫یسـت‪ .‬ممکـن اسـت کـه تولیـد ناخالـص داخلـی‬ ‫و الودگ ‬ ‫همچنـان افزایـش یابـد؛ امـا در بسـیاری از اقتصادهـای‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬شاخص های رفاهی از دهه ‪ 70‬تا کنون تغییر‬ ‫زیـادی نداشـته اسـت‪ .‬از یـک سـطح مشـخص باالتـر‪ ،‬رشـد‬ ‫اقتصادی بیشتر موجب افزایش رضایت و شادی نخواهد‬ ‫شـد‪ .‬وقتـی نیازهـای اساسـی تامیـن شـد‪ ،‬درامـد بیشـتر بـه‬ ‫«کاالهـای منزلتـی» (‪ )Positional Goods‬تخصیـص خواهد‬ ‫یافت؛ پس در جوامع پیشرفته این «رشد» نیست که رفاه‬ ‫اجتماعی را بهبود می بخشـد؛ بلکه برابری درامدها این کار‬ ‫را خواهـد کـرد‪ .‬طبـق کتـاب «سـعادت بـدون رشـد» نوشـته‬ ‫«تیـم جکسـون» (اقتصـاددان)؛ اقتصادهـای مدرن اشـکارا‬ ‫یکـه‬ ‫نهـم درحال ‬ ‫حـول رشـد مصـرف بنـا نهـاده شـده اند؛ ا ‬ ‫تا کنـون تلاش زیـادی بـرای طراحـی یـک مـدل اقتصـادی‬ ‫غیرمبتنـی بـر رشـد بلندمـدت انجـام نشـده اسـت‪ .‬یکـی‬ ‫ـام‬ ‫از مطالعـات مهـم دراین زمینـه کار اقتصاددانـی ب هن ِ‬ ‫«پیتـر ویکتـور» اسـت کـه مهم تریـن عوامـل گـذار سـمت‬ ‫یـک اقتصـاد پایـدار را تغییراتـی در سـرمایه گذاری و سـاختار‬ ‫بـازار کار می دانـد‪ .‬در مطالعـه مـوردی اقتصـاد کالن او بـرای‬ ‫کشـور کانـادا‪ ،‬سـرمایه گذاری خالـص تجـاری (کسـب وکارها)‬ ‫یشـود و درکنـاران سـرمایه گذاری از کاالهـای‬ ‫کاهـش داده م ‬ ‫خصوصـی سـمت کاالهـای عمومی تغییر مسـیر می دهد و‬ ‫ایـن کار نیـز ازطریق تغییراتی در نظـام مالیاتی و هزینه های‬ ‫یتـوان‬ ‫عمومـی صـورت می گیـرد‪ .‬نیـروی کار را نیـز م ‬ ‫تاحـدی به علـت تغییـرات جمعیتـی و تاحـدی توسـط‬ ‫سیاسـت هایی بـا هدف تثبیت جمعیـت‪ ،‬به ثبات رسـاند‪.‬‬ ‫فرض براین اسـت که بهـره وری نیـروی کار بـاال مـی رود کـه‬ ‫ً‬ ‫این مسـئله طبیعتا به کاهش کارها و مشـاغل دردسـترس‬ ‫نمـدل اقتصـاد کالن‪ ،‬ازطریـق‬ ‫منجـر خواهـد شـد؛ امـا درای ‬ ‫تقسـیم برابرتـر کار بیـن نیـروی کار موجـود‪ ،‬از بیـکاری‬ ‫جلوگیـری خواهـد شـد‪ .‬جنبـش «بی رشـدی» از سـال‬ ‫سهـای بین المللـی برگـزار کـرده و الهام بخـش‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬اجال ‬ ‫جنبش هایی با مضامین مشابهی در کشورهای مختلف؛‬ ‫ازجملـه مکزیـک‪ ،‬هندوسـتان و تایلنـد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫طرفـداران و نظری هپـردازان اقتصـاد «بی رشـد»؛ ازجملـه بـا‬ ‫انتشـار کتـاب جدیـدی باعنـوان «راهنمایی بـه یک جهان‬ ‫فراتـر از سـرمایه داری» از مزایـای ان می گوینـد و اسـتدالل‬ ‫می کنند که ایدئولوژی رشد‪ ،‬نابرابری های فزاینده و ویرانی‬ ‫یسـازد‪.‬‬ ‫ا کولوژیـک مرتبـط بـا سـرمایه داری را پنهـان م ‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫چرا «فیس بوک» می خواهد‬ ‫در «متاورس» زندگی کنیم؟‬ ‫مـارک زا کربـرگ هفتـه گذشـته‪ ،‬در کنفرانـس‬ ‫سبـوک‪ ،‬اینـده‬ ‫ـزارش درامدهـای فی ‬ ‫تلفن ِـی گ ِ‬ ‫شـرکتش را ترسـیم کرد‪ .‬بخش عمده ای از سـود‬ ‫سبـوک را تبلیغـات تامیـن می کنـد و‬ ‫جـاری فی ‬ ‫نشـبکه درحال حاضـر ماهیانـه حـدود‬ ‫ای ‬ ‫سـه میلیارد کاربـر فعـال دارد؛ امـا تصویـری کـه‬ ‫زا کربـرگ از اینـده ارائـه داد نه بر تبلیغات اسـتوار‬ ‫نشـبکه‬ ‫ـدن کل ِـی ای ‬ ‫بـود‪ ،‬نـه بـر بزرگ ترش ِ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬بلکـه زا کربـرگ گفـت هدفـش‬ ‫ـاورس»‬ ‫این اسـت که فی ‬ ‫سبـوک بـه ایجـاد «مت ِ‬ ‫کمـک کنـد‪ ،‬متـاورس ‪ -‬کـه شـعار روز‬ ‫یسـت‪ -‬تبدیـل بـه مشـغولیتی‬ ‫سیلیکون ول ‬ ‫ذهنـی شـده بـرای هرکسـی که درتلاش اسـت‬ ‫فنـاوری دهـه اینـده را پیش بینـی کنـد و از ان‬ ‫منتفع شود‪ .‬زا کربرگ گفت «پیش بینی می کنم‬ ‫ً‬ ‫مـردم از مرحلـه ای کـه مـا را اساسـا یـک شـرکت‬ ‫رسـانه اجتماعـی بداننـد گـذر خواهنـد کـرد و به‬ ‫مرحلـه ای می رسـند کـه مـا را شـرکتی متاورسـی‬ ‫تلقـی کننـد»‪ .‬ایـن گفتـه زا کربـرگ محـور مهمـی‬ ‫در اطالع رسـانی دربـاره ایـن غـول رسـانه های‬ ‫ً‬ ‫اجتماعـی بود‪ ،‬خصوصـا باتوجه به این واقعیت‬ ‫کـه معنـای دقیـق متـاورس و انچـه از زندگـی‬ ‫ً‬ ‫دیجیتـال در اینـده خبـر می دهـد‪ ،‬اصلا روشـن‬ ‫نیسـت‪ .‬وی‪ ،‬دراین مکالمـه تلفنـی‪ ،‬تعریـف‬ ‫خـاص خـودش را ارائـه می دهـد‪ .‬زا کربـرگ‬ ‫یسـت که در‬ ‫می گویـد متـاورس «محیطی مجاز ‬ ‫ان می توانیـد‪ ،‬در کنـار افـراد دیگـر‪ ،‬در فضاهـای‬ ‫دیجیتـال حضـور داشـته باشـید‪ ،‬اینترن ِـت‬ ‫جسـمیت یافته ای کـه بیش ازانکـه نگاهـش‬ ‫کنیـد داخلـش هسـتید‪ .‬ب هبـاور مـا‪ ،‬متـاورس‬ ‫جانشـین اینترنـت موبایـل خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫درسـت مثـل اصطلاح «فضـای سـایبر» کـه‬ ‫توسـط داستان نویسـی ب هنـام ویلیـام گیبسـون‬ ‫ابـداع شـد‪ ،‬عبـارت «متـاورس» هـم خاسـتگاه‬ ‫ستیونسـن رمانـی دارد ب هنـام‬ ‫ادبـی دارد‪ .‬نیـل ِا ِ‬ ‫اسـنو کـرش کـه در سـال ‪ ۱۹۹۲‬نوشـته شـده‬ ‫اسـت‪ .‬دراین رمـان‪ ،‬قهرمـان داسـتان کـه هیـرو‬ ‫ً‬ ‫نـام دارد و قبلا برنامه نویـس و راننـده تحویـل‬ ‫نشـهر لس انجلس بوده اسـت‪،‬‬ ‫پیتـزا در پادارما ‬ ‫خـود را در متـاورس غـرق می کنـد‪« ،‬جهانـی‬ ‫سـاخته رایانـه کـه رایانـه اش ان را روی عینـک‬ ‫مخصوصـش می انـدازد و در هدفونـش پمپـاژ‬ ‫می کنـد»‪ .‬ایـن جهـان پـای ثابـت دنیـای‬ ‫داسـتانی ایـن کتـاب اسـت‪ ،‬جنبـه ای اشـنا از‬ ‫زندگـی شـخصیت ها کـه به نرمـی‪ ،‬بیـن قلمـرو‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫فیزیکـی و قلمـرو مجـازی جاب هجـا م ‬ ‫متـاورس استیونسـن روی زمینـی تاریـک و زیـر‬ ‫اسـمانی تیره وتـار‪ ،‬مثـل شـب های بی پایـان‬ ‫الس وگاس‪ ،‬از «اسـتریت» تشـکیل شـده‪،‬‬ ‫خیابانـی بی دروپیکـر کـه در ان‪ ،‬سـاختمان ها و‬ ‫تهـا «نرم افزارهـای مختلفـی را کـه توسـط‬ ‫عالم ‬ ‫شـرکت های مهـم طراحـی شـده اند» به نمایـش‬ ‫می گذارنـد‪ .‬همـه ایـن شـرکت ها بـه نهـادی‪،‬‬ ‫معـروف بـه « گـروه پروتـکل چندرسـانه ای‬ ‫ازای سهمشان از امال ک دیجیتال‬ ‫جهانی»‪ ،‬در ِ‬ ‫پـول می پردازنـد‪ .‬کاربـران بـرای را ههـای‬ ‫دسترسـی هم پول می دهند‪ .‬کسـانی که فقط از‬ ‫نتـر برمی اینـد‪ ،‬در‬ ‫ـس پایان ههـای عمومـی ارزا ‬ ‫پ ِ‬ ‫ـور سیاه وسـفید نشـان‬ ‫متـاورس‪ ،‬به صورت هاش ِ‬ ‫یشـوند‪ .‬متـاورس خیالـی استیونسـون‬ ‫داده م ‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال ان قدرهـا هـم از انچـه شـرکت های‬ ‫فنـاوری امروزی درحال توسـعه اش هسـتند دور‬ ‫نیسـت‪ .‬تصـور کنیـد‪ ،‬ماننـد هیـرو‪ ،‬عینکـی‬ ‫کیولس متعلق‬ ‫به چشـم بزنید (که شـاید تولید ا‬ ‫ِ‬ ‫سبـوک باشـد)‪ ،‬یـک اواتـار مجـازی‬ ‫بـه فی ‬ ‫سـه بعدی را کنتـرل کنیـد و گشـتی در ویتریـن‬ ‫معادل‬ ‫مغاز ههـای مجازی بزنید‪ ،‬این ها همگی‬ ‫ِ‬ ‫متاورس ِـی پلتفر مهـای مختلفـی ماننـد‬ ‫سبـوک اسـت)‪،‬‬ ‫اینسـتا گرام ( کـه در مالکیـت فی ‬ ‫نتفلیکـس‪ ،‬یـا بـازی ویدئویـی «ماین کرفـت»‬ ‫هسـتند‪ .‬ممکـن اسـت بـا دوسـتانتان در‬ ‫طبیعـت مجـازی دورهـم جمـع شـوید و‬ ‫دسـته جمعی در سـینمای مجـازی واحـدی‬ ‫ً‬ ‫فیلـم تماشـا کنیـد‪ .‬زا کربـرگ می گویـد «اساسـا‬ ‫شـما قـادر خواهیـد بـود هـرکاری را کـه امـروز در‬ ‫اینترنـت انجـام می دهیـد‪ ،‬در کنـار برخـی کارها‪،‬‬ ‫ماننـد رقصیـدن کـه در اینترن ِـت امـروز معنایـی‬ ‫ندارنـد انجـام بدهیـد»‪ .‬در اینـده‪ ،‬مـا در‬ ‫سبـوک لبـاس‬ ‫سبـوک قـدم می زنیـم‪ ،‬در فی ‬ ‫فی ‬ ‫می پوشیم‪ ،‬در فیس بوک مهمانی های مجازی‬ ‫برگـزار می کنیـم‪ ،‬یـا در قلمـروی دیجیتالـی‬ ‫سبـوک‪ِ ،‬ملـک می خریـم‪ .‬هـر فعالیتـی در‬ ‫فی ‬ ‫انچـه زمانـی دنیـای واقعـی می پنداشـتیم‬ ‫معادلی در متاورس پیدا خواهد کرد و حاضران‬ ‫ایـن امـکان را دارنـد کـه بـرای انجـام انالی ِـن ان‬ ‫تهـا پـول بپردازنـد‪ .‬به گفتـه زا کربـرگ‪،‬‬ ‫فعالی ‬ ‫نهـا بسـیار‬ ‫«کاالهـای دیجیتـال و سـازندگان ا ‬ ‫غول پیکـر خواهنـد شـد»‪ .‬ایـن تغییـر رویـه‬ ‫نحـاال هـم اغـاز شـده اسـت‪ ،‬البتـه نـه در‬ ‫همی ‬ ‫قلمـرو زا کربـرگ‪ .‬بـازی ویدئوی ِـی «زندگـی دوم»‬ ‫نلـب» منتشـر‬ ‫کـه در سـال ‪ ۲۰۰۳‬توسـط «لیند ‬ ‫ـران ان‬ ‫شـد دنیایـی مجـازی خلـق کـرد کـه کارب ِ‬ ‫می توانسـتند در ان بگردنـد‪ ،‬بـرای خودشـان‬ ‫سـاختمان بسـازند‪ ،‬یـا برحسـب دالر امریـکا یـا‬ ‫پـول رای ِـج بـازی‪ ،‬یعنـی «دالر لینـدن»‪ ،‬زمیـن‬ ‫ویدئویی کودکانه ای‬ ‫بخرند‪« .‬روبلوکـس»‪ ،‬بازی‬ ‫ِ ً‬ ‫کـه در سـال ‪ ۲۰۰۶‬منتشـر شـد‪ ،‬اخیـرا بـه دنیـای‬ ‫مسـحورکننده ای تحـول یافتـه کـه در ان‪،‬‬ ‫بازیکنان می توانند خودشان چیزهایی بسازند‬ ‫سهـای اواتـاری گرفتـه تـا‬ ‫و بفروشـند‪ ،‬از لبا ‬ ‫تجربیـات تعاملـی خودشـان‪ .‬روبلوکـس‪،‬‬ ‫به جای انکـه فقـط بـازی واحـدی باشـد‪ ،‬بـه‬ ‫پلتفرمـی بـرای چندیـن بـازی تبدیـل شـد‪.‬‬ ‫«فورتنایـت»‪ ،‬محصـول ‪ ،۲۰۱۷‬از یـک بـازی‬ ‫ُ ُ ُ ُ‬ ‫ش چندنفره به فضای‬ ‫انالیـن و‬ ‫ِ‬ ‫رایگان بکش بک ِ‬ ‫پیچیده تری بدل شـد که بازیکنان می توانند با‬ ‫همکاری هم ساختمان بسازند یا در کنسرت و‬ ‫باقـی رویدادهـای زنده درون بازی شـرکت کنند‬ ‫(اریانـا گرانـده به تازگـی اعلام کـرد بـه زودی‬ ‫دراین فضـا کنسـرت مجـازی اجـرا خواهـد کـرد)‪.‬‬ ‫بازیکنـان فورتنایـت «اسـکین های» اواتـاری و‬ ‫یشـده ای را‬ ‫حـرکات یـا ژسـت های شخصی ساز ‬ ‫می خرنـد کـه اواتارشـان می توانـد اجـرا کنـد‬ ‫شـاید به خاطـر همیـن باشـد کـه زا کربـرگ بـه‬‫رقصیـدن اشـاره می کنـد‪ .‬ا گـر فقـط یـک شـرکت‬ ‫وجـود داشـته باشـد کـه بـرای کسـب منفعـت از‬ ‫ـرکت سـازنده‬ ‫متـاورس امادگـی دارد‪ ،‬ش ِ‬ ‫فورتنایـت‪ ،‬یعنـی «اپیک گیمـز»‪ ،‬اسـت کـه هـم‬ ‫یسـت و هـم بـه فـروش‬ ‫دارای بـازار فـروش باز ‬ ‫یپـردازد ‪-‬‬ ‫ـازی انریل انجیـن م ‬ ‫موتـور باز ‬ ‫یس ِ‬ ‫انریل انجیـن یـک نرم افـزار طراحـی‬ ‫ـای صنعـت‬ ‫یسـت کـه در جا ‬ ‫سه بعد ‬ ‫یج ِ‬ ‫یسـازی و پخـش انالی ِـن اثـار پرجاذبـه ای‬ ‫باز ‬ ‫مثل سـریال تلویزیونـی «مندلورین» که برگرفته‬ ‫از «جنـگ سـتارگان» اسـت مورداسـتفاده قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬ایـن شـرکت اوری ِـل امسـال اعلام کـرد‬ ‫بـرای تقویـت «بینـش متاورسـی اش» بـه‬ ‫یک میلیـارددالر تامیـن سـرمایه نیـاز دارد‪ .‬قـرار‬ ‫نیسـت هیـچ شـرکتی به تنهایـی مالـک یـا‬ ‫نحـال ایجـاد‬ ‫اداره کننـده متـاورس باشـد‪ ،‬باای ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫یکپارچگـی در ان نیازمنـد همکار ‬ ‫دارایی هایـی کـه شـخص در متـاورس کسـب‬ ‫می کنـد‪ ،‬ب هطـور نظـری‪ ،‬قابل انتقـال هسـتند‪.‬‬ ‫نهـا را بیـن پلتفرم هایـی کـه بـه‬ ‫یشـود ا ‬ ‫حتـی م ‬ ‫شـرکت های مختلـف تعلـق دارنـد جاب هجـا کـرد‪.‬‬ ‫این همگا مسـازی ممکن اسـت توسـط فناوری‬ ‫نهـای‬ ‫بال کچیـن‪ ،‬ماننـد رمزارزهـا و توک ‬ ‫غیرقابل معاوضه ‪ ،۶‬امکان پذیر شود که با ثبت‬ ‫و نگهـداری تغییرناپذیـر سوابقشـان شـناخته‬ ‫یشـوند‪ .‬ا گـر از جامعـه انالیـن بـورد ایـپ یـات‬ ‫م ‬ ‫فتـی خریـده باشـید‪،‬‬ ‫کالب یـک اوات ِـار ان ا ‬ ‫فورتنایـت‪ ،‬به لحـاظ نظـری‪ ،‬می توانـد مالکیـت‬ ‫شـما را بـر بال کچیـن اعتبارسـنجی کند و سـپس‬ ‫بـه شـما اجـازه دهـد از ان اواتـار در دنیـای بـازی‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪ .‬همیـن اواتـار می توانـد در‬ ‫روبلوکـس هم ظاهر شـود‪ .‬ان طورکـه زا کربرگ در‬ ‫کنفرانـس گـزارش درامـد گفـت‪ ،‬حوز ههـای‬ ‫گونا گـون قـرار اسـت «هم کنش پذیـری» داشـته‬ ‫باشـند و با پیوسـتن به یکدیگر متاورس فرضی‬ ‫گسـترده تری را شـکل دهنـد‪ ،‬همان طورکـه همه‬ ‫سـایت های تحت وب‪ ،‬بدون سلسـله مراتب‪ ،‬در‬ ‫پروتـکل اینترن ِـت بـاز حاضرند‪ .‬متاورس بینشـی‬ ‫فناورانـه و خوش بینانـه ارائـه می دهـد از‬ ‫اینـده ای کـه در ان‪ ،‬فرهنـگ می توانـد هم زمـان‬ ‫بهـا وجـود داشـته باشـد‪ .‬مالکیـت‬ ‫در تمـام قال ‬ ‫معنـوی ‪-‬عبارتـی کـه ب هطـور روزافـزون بـرای‬ ‫هرنـوع محصـول نواورانـه بـه کار مـی رود‪ -‬را‬ ‫مهـا‪ ،‬بازی های‬ ‫یتـوان‪ ،‬ب هطـور یکجا‪ ،‬بین فیل ‬ ‫م ‬ ‫طهـای واقعیـت مجـازی‬ ‫ویدئویـی و محی ‬ ‫جاب هجـا کـرد‪ .‬ایـن امـکان وسوسـه برانگیزی‬ ‫ـترک فرهنـگ اسـت که‬ ‫بـرای تولیدکننـدگان مش ِ‬ ‫از مالکیت معنوی شان ‪-‬در هرجایی که باشد‪-‬‬ ‫ـارول‬ ‫سـود می برنـد‪ .‬گـروه شـخصیت های م ِ‬ ‫داسـتان های ابرقهرمانی دیزنی همین حاال هم‬ ‫بـه «جهـان سـینمایی» پهلـو می زنـد‪ ،‬پـس چـرا‬ ‫ان را هم زمـان در همـه پلتفر مهـای ممکـن‬ ‫منتشـر نکنیـم؟ متیـو بـال‪ ،‬سـرمایه گذار حامـی‬ ‫متـاورس‪ ،‬پارسـال در مقالـه ای تاثیرگذار نوشـت‬ ‫کـه در فورتنایـت «می توانیـد‪ ،‬به معنـای واقعـی‬ ‫کلمـه‪ ،‬لبـاس یکـی از کارا کترهـای مـارول را در‬ ‫شـهر گاتهـام بپوشـید و هم زمـان بـا کسـانی که‬ ‫سهـای مجـوزدار لیـگ ملـی فوتبـال را‬ ‫لبا ‬ ‫پوشـیده اند تعامـل داشـته باشـید»‪ .‬در اینـده‪،‬‬ ‫ـود کاربـران ممکـن اسـت بـه‬ ‫سـاخته های خ ِ‬ ‫همیـن نـوع انتقال پذیـری و سـوداوری دسـت‬ ‫پیـدا کننـد و مجالـی فراهـم کننـد تـا اید ههـای‬ ‫هـواداران بـا اید ههـای مـارول رقابـت کنـد‪،‬‬ ‫گهـا کـه اد مهـا‬ ‫درسـت همان طورکـه بال ‬ ‫مطالبشـان را خودشـان در ان منتشر می کنند‪،‬‬ ‫زمانـی اوضـاع روزنام ههـا را در هـم ریختنـد‪.‬‬ ‫نحـال‪ ،‬ا گـر بخواهیـم طبـق راهبـرد رشـد‬ ‫باای ‬ ‫سبـوک طـی دهـه اخیـر قضـاوت کنیـم‪،‬‬ ‫فی ‬ ‫لکـردن شـرکتش بـه یـک‬ ‫زا کربـرگ بـه تبدی ‬ ‫متاورس چندپلتفرمی راضی نخواهد شـد‪ .‬این‬ ‫شـرکت‪ ،‬بـه همـان ترتیبی که پلتفرم رسـانه های‬ ‫کتـر را خرید‪ ،‬در خود بلعید و از‬ ‫اجتماع ِـی کوچ ‬ ‫میـدان بـه در کـرد تـا چیـزی شـبیه بـه انحصـار‬ ‫بسازد‪ ،‬ممکن است بخواهد تمام فضایی را که‬ ‫کاربـران در ان اقامـت دارنـد در دسـت بگیـرد تـا‬ ‫سبـوک‪،‬‬ ‫نهـا اجـاره دریافـت کنـد‪ .‬فی ‬ ‫بتوانـد از ا ‬ ‫به راسـتی‪ ،‬ممکـن اسـت امال کـی مجـازی بسـازد‬ ‫کـه کسـب وکارهای کوچـک انالیـن بایـد بـرای‬ ‫نهـا را اجـاره کننـد‪ ،‬یـا‬ ‫فـروش محصـول خـود ا ‬ ‫فضایـی بـرای جلسـات درون بازی بسـازد که در‬ ‫ان‪ ،‬برخـورداری از اواتـاری چشـمگیر و‬ ‫گران قیمـت عامـل مهمـی بـرای شبک هسـازی‬ ‫باشـد‪ ،‬چیـزی شـبیه بـه انتخـاب پس زمینـه‬ ‫پرزرق وبـرق در اپلیکیشـن زوم‪ .‬زندگـی فیزیکـی‬ ‫سبـوک و دیگـر‬ ‫نقـدر بـا فی ‬ ‫نحـاال هـم ا ‬ ‫مـا همی ‬ ‫سبـوک‬ ‫متعلقاتـش اشـباع شـده اسـت کـه فی ‬ ‫بایـد بـرای نسـخه های مجـازی زندگـی مـا‬ ‫سـاختارهای جدیـدی بسـازد و سـپس‪ ،‬بـر‬ ‫نهـا هـم مسـلط شـود تـا بـه توسـعه خـود‬ ‫هما ‬ ‫ادامـه دهـد‪ .‬اظهارنظرهـای زا کربـرگ نسـخه‬ ‫دیگـری از زندگـی انالیـن را به خاطـرم اورد‪ ،‬یـک‬ ‫«نئوپتـس»‪.‬‬ ‫بـازی و فضـای اجتماعـی ب هنـام‬ ‫ِ‬ ‫نئوپتـس در سـال ‪ ۱۹۹۹‬شـروع به کار کـرد‪ .‬یـادم‬ ‫اسـت وقتـی مدرسـه راهنمایـی می رفتـم‪ ،‬ان را‬ ‫یکـردم و راهبردهـای ان را بـا دوسـتانم‬ ‫بـازی م ‬ ‫نبـازی‪ ،‬بازیکـن بایـد از‬ ‫یکـردم‪ .‬درای ‬ ‫ردوبـدل م ‬ ‫موجـودات دیجیتالـی کوچکی مراقبـت کند‪ ،‬به‬ ‫نهـا غـذا بدهـد و تیمارشـان کنـد و بـا‬ ‫ا ‬ ‫«نئوپوینـت» کـه ازطریـق انجـام فعالیت هایـی‬ ‫درون بـازی کسـب می کنـد‪ ،‬لـوازم موردنیازشـان‬ ‫را بخـرد‪ .‬داشـتن پروفایـل ُپروپیمـان‬ ‫نبـازی‪ ،‬هرچنـد از خوره بودنمـان حکایـت‬ ‫درای ‬ ‫داشـت‪ ،‬مایـه غرورمـان بـود و به نوعـی بـا ان‬ ‫نحـال‪ ،‬در انچـه‬ ‫خـودی نشـان می دادیـم‪ .‬باای ‬ ‫سبـوک از متـاورس در نظرمـان مجسـم‬ ‫فی ‬ ‫ـود شـما نئوپـت هسـتید و‬ ‫می کنـد‪ ،‬خ ِ‬ ‫فعالیت هایـی کـه درون ایـن بـازی انجـام‬ ‫می دهیـد می توانـد بر همه ابعـادی از زندگی که‬ ‫ً‬ ‫نهـا رسـیده‪ ،‬مثـل‬ ‫سبـوک بـه ا ‬ ‫قبلا دسـت فی ‬ ‫شغل‪ ،‬روابط شخصی و سیاست‪ ،‬تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫در بینـش زا کربـرگ‪ ،‬نئوپوینت ها تبدیـل به دالر‬ ‫یشـوند و فقـط دراین پلتفـرم‬ ‫سبـوک م ‬ ‫فی ‬ ‫قابل اسـتفاده اند‪ .‬نمایـش مـا در فضـای انالیـن‬ ‫یشـود کـه محـدود بـه‬ ‫بـه انتخابـی بـدل م ‬ ‫سبـوک دراختیارمـان‬ ‫یسـت کـه فی ‬ ‫گزینه های ‬ ‫یگـذارد‪ .‬جهـان مجـازی ای سـر برمـی اورد کـه‬ ‫م ‬ ‫یسـت‪ .‬ایـن جهـان هرچـه‬ ‫ابـی و خا کستر ‬ ‫نتـر‬ ‫درگیرکنند هتـر باشـد‪ ،‬گریـز از ان ناممک ‬ ‫یشـود؛ ماننـد محتـوای همه جانبـه‬ ‫م ‬ ‫رسـانه های اجتماعـی بـا تمـام مسـائل‬ ‫مربوط به ان‪.‬‬ ‫نسیمحسینی‪/‬ترجمان‬ ‫گردشگری موسیقی؛ حلقه مفقوده صنعت توریسم ایران‬ ‫گردش ــگری موس ــیقی‪ ،‬یکی از مهم ترین ارکان گس ــترش توریست‬ ‫در دنیای امروز اس ــت؛ در کش ــور م ــا اما این بخش از گردش ــگری‬ ‫ته ــای واقعـ ـی اش نزدی ــک نش ــده اس ــت‪ .‬امروز‬ ‫هن ــوز ب ــه ظرفی ‬ ‫گردش ــگری به صنعت ــی پردرامد در جهان تبدیل ش ــده؛ صنعتی‬ ‫ک ــه در دل خود هزاران نکته و ویژگی دارد‪ .‬هر جا پای گردش ــگران‬ ‫یش ــود و رون ــق اقتصادی و‬ ‫باز ش ــود‪ ،‬گردش اقتصادی بیش ــتر م ‬ ‫درامدزای ــی برای مردمان ان منطقه ایجاد خواهد ش ــد‪ .‬در میان‬ ‫ـگری فرهنگی و‬ ‫گون هه ــای مختل ــف گردش ــگری در دنی ــا‪ ،‬گردش ـ ِ‬ ‫گردشگری‬ ‫ـاخه‬ ‫هنری نیز رونق بس ــیار دارد‪ .‬ش ــاید مهم ترین ش ـ‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگ ــی و هنری‪« ،‬موزیک توریس ــم» باش ــد‪ .‬به گزارش تس ــنیم؛‬ ‫گردش ــگری موزیک با رویدادهایی اغاز ش ــد ک ــه در زمان و مکان‬ ‫یش ــدند‪ .‬مخاطبان بس ــیاری برای حضور در‬ ‫مش ــخصی برگزار م ‬ ‫ـزاری ان‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫بر‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ـدند‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ قدم‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫چنی ــن رویدادهایی‬ ‫ِ‬ ‫روی ــداد س ــفر می کردند‪ .‬س ــابقه این نوع گردش ــگری را ب ــه یونان‬ ‫له ــای قرون وس ــطا نس ــبت می دهند که‬ ‫و روم باس ــتان و کارناوا ‬ ‫درون مایه های مذهبی داش ــتند‪ .‬یکی از مش ــهورترین نمادهای‬ ‫گردش ــگری موس ــیقی گ ــذرگاه مع ــروف ‪ Abbey Road‬در لن ــدن‬ ‫اس ــت‪ .‬هرس ــاله توریسـ ـت های بس ــیاری ب ــرای بازدی ــد و گرفت ــن‬ ‫عک ــس ی ــادگاری با ای ــن پی ــاده رو‪ ،‬به لندن س ــفر می کنن ــد‪ .‬این‬ ‫گذرگاه ش ــهرتش را مدیون گروه «بیتلز» اس ــت که در س ــال ‪1969‬‬ ‫َ‬ ‫الب ــوم خود را با عکس ــی از این گذرگاه منتش ــر کردن ــد‪« .‬ابی ُرود»‬ ‫ن ــام الب ــوم یازدهم گ ــروه انگلیس ــی و چهارنفره «بیتلز» اس ــت که‬ ‫نس ــال به‬ ‫در تابس ــتان س ــال ‪ 1969‬میالدی ضبط و در پائیز هما ‬ ‫طش ــده توس ــط این گروه‬ ‫بازار ارائه ش ــد‪ .‬این البوم‪ ،‬اخرین اثر ضب ‬ ‫َ‬ ‫یش ــود‪« .‬اب ــی ُرود» از موفق تری ــن اثار «بیتل ــز» بود‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫و به مح ــض انتش ــار در انگلس ــتان‪ ،‬در م ــکان نخس ــت ج ــدول‬ ‫پرفروش تری ــن البو مه ــای روز ق ــرار گرف ــت و ب ــرای ‪ 17‬هفت ــه نی ــز‬ ‫در این رتب ــه باقی مان ــد‪ .‬در امریکا نیز در هفته چهارم انتش ــارش‪،‬‬ ‫در ص ــدر ج ــدول البو مه ــای پرف ــروش روز ایس ــتاد و ت ــا ‪ 11‬هفت ــه‬ ‫دران مکان ماند‪ .‬با انتش ــار دوباره در ســـال ‪ 1987‬و این بار بر لوح‬ ‫فش ــرده (‪ ،)CD‬این الب ــوم دوباره ب ــه جدول البو مه ــای پرفروش‬ ‫بازگش ــت‪ .‬طبق امار ‪AMI‬؛ تا ماه ا کتبر ‪ 7٫6 ،1972‬میلیون نسخه‬ ‫َ‬ ‫از «اب ــی ُرود» در سرتاس ــر دنی ــا ف ــروش رف ــت و در س ــال ‪1980‬‬ ‫این می ــزان‪ ،‬ب ــه ‪ 10‬میلیون نس ــخه رس ــید‪ .‬در ماه دس ــامبر ‪،2003‬‬ ‫مجل ــه «رولینگ اس ــتون»‪ ،‬این الب ــوم را چهاردهمی ــن البوم برتر‬ ‫دنی ــا خوان ــد‪ .‬مجل ــه «تای ــم» نی ــز س ــال ‪ 2006‬و در فهرس ــتی که‬ ‫َ‬ ‫با عن ــوان «‪ 100‬الب ــوم برت ــر همه دوران» منتش ــر ک ــرد‪« ،‬اب ــی ُرود»‬ ‫را در زم ــره بهتری ــن البو مه ــای دهـــه ‪ 1960‬معرف ــی کرد‪ .‬ح ــال ا گر‬ ‫بخواهی ــم تعریف ــی س ــاده از گردش ــگری موس ــیقی ارائ ــه دهیم‪،‬‬ ‫یش ــود که‬ ‫یت ــوان گفت ک ــه این گردش ــگری‪ ،‬ش ــامل افرادی م ‬ ‫م ‬ ‫ب ــا ه ــدف ش ــرکت در ی ــک نمایش‪ ،‬کنس ــرت ی ــا جش ــنواره هایی‬ ‫ازاین قبی ــل‪ ،‬به منطقه ای دیگر ســـفر می کنند؛ دیدار با مش ــاهیر‬ ‫و بزرگان حوزه موس ــیقی هم یکی دیگر از اهداف س ــفر دراین نوع‬ ‫یش ــود‪ .‬ازس ــوی دیگر‪ ،‬این گردشگری‬ ‫از گردش ــگری محس ــوب م ‬ ‫ان چن ــان پررونق اس ــت ک ــه اقتص ــاد گردش ــگری را برپایـ ـه ان بنا‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬به این معنا که اقدام به ش ــرکت افراد در یک جش ــنواره‪،‬‬ ‫کنس ــرت یا نمای ــش و رویدادهای ــی که برای حض ــور در ان ها باید‬ ‫یش ــود پول بیش ــتری توسط گردش ــگران در‬ ‫س ــفر کرد‪ ،‬موجب م ‬ ‫مقاص ــد خ ــرج؛ و درنهایت منجر به رون ــق اقتصاد محلی مقاصد‬ ‫ه ــدف ش ــود‪ .‬به همین دلیل اس ــت که گردش ــگری موس ــیقی در‬ ‫بس ــیاری از مناط ــق جه ــان ب ــه صنعت ــی پردرام ــد تبدیل ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬گردش ــگری موس ــیقی ضمن اینک ــه باع ــث ایج ــاد ل ــذت‬ ‫یش ــود‪ ،‬فعالی ــت مه ــم‬ ‫و احساس ــی خوش ــایند در مخاطب ــان م ‬ ‫یش ــود‪ .‬همچنین می توان گف ــت که عالوه بر‬ ‫فرهنگی نیز تلقی م ‬ ‫تجربه فرهنگی این گردش ــگری که بس ــیار مهم اس ــت؛ سوداوری‬ ‫رویدادهای موس ــیقی نی ــز یکی دیگ ــر از مزایای اصلی ان اس ــت‪.‬‬ ‫طبق امارهایی که ازس ــوی س ــازمان جهانی گردش ــگری منتش ــر‬ ‫ش ــده؛ جش ــنواره های موس ــیقی صنع ــت ‪3.2‬میلیـــارددالری در‬ ‫س ــال ‪ 2016‬بودن ــد ک ــه این رقم تا پیش از س ــال ‪ 2020‬با افزایش ــی‬ ‫دوبراب ــری ب ــه شـ ـش میلیارددالر رس ــید‪ .‬در ایران اما گردش ــگری‬ ‫ـور ان اس ــت‪،‬‬ ‫موس ــیقی هرگ ــز نتوانس ــته ب ــه جایگاه ــی که درخ ـ ِ‬ ‫دس ــت یابد؛ درحالی که ظرفیت موس ــیقی نواح ــی مختلف ایران‬ ‫و موس ــیقی دس ــتگاهی و البته برگزاری رویدادهای موسیقی پاپ‬ ‫ان قدر زیاد اس ــت ک ــه به راحتی می تواند صنعت گردش ــگری را در‬ ‫ای ــران به رونقی درخور برس ــاند‪ .‬کنس ــرت های ن ــوروزی در ایران‪،‬‬ ‫چندس ــالی بود پ ــا گرفته بود‪ .‬کنس ــرت هایی ک ــه در ن ــوروز ‪1399‬‬ ‫و ن ــوروز ‪ 1400‬تعطیل ش ــد و علتش هم ش ــیوع کرونا بود‪ .‬امس ــال‬ ‫ـیون گس ــترده‪ ،‬کرونا کم رنگ ش ــد و کنس ــرت ها‬ ‫ام ــا با وا کسیناس ـ ِ‬ ‫ه ــم رونق گرف ــت‪ .‬از ابان پارس ــال بود ک ــه ارام ارام مج ــوز برگزاری‬ ‫کنس ــرت ها صادر ش ــد‪ .‬گروه هایی که حدود ‪2 2‬م ــاه هیچ اجرای‬ ‫رس ــمی نداش ــتند‪ ،‬کارش ــان را اغ ــاز کردن ــد‪ .‬برخ ــی خوانن ــدگان‬ ‫خیلی زود پیش رفتند و کنس ــرت های متوالی را در دس ــتورکار قرار‬ ‫دادند‪ .‬دراین میان‪ ،‬بیش ــتر خوانندگان‪ ،‬کیش را مکان مناس ــبی‬ ‫برای اغاز اجراهایش ــان دانستند و کنس ــرت های بسیاری در این‬ ‫جزی ــره برگزار ش ــد‪ .‬برگزاری کنس ــرت ها در کیش‪ ،‬یک ــی از راه های‬ ‫رون ـ ِـق حض ــور گردش ــگران در این جزی ــره اس ــت‪ .‬ن ــوروز ‪ 1401‬ام ــا‬ ‫نس ــبت به دوسال گذش ــته ماج ــرای متفاوتی داش ــت‪ .‬ش ــمال و‬ ‫جنوب کش ــور و ش ــهر ته ــران میزبان اجراه ــای بس ــیاری بودند‪.‬‬ ‫اجراهای ــی که باردیگر ثاب ــت کرد که موس ــیقی می تواند به عنوان‬ ‫قط ــب مهمی در عرص ــه گردش ــگری نقش بزرگ ــی را ایفا کن ــد‪ .‬ایا‬ ‫زم ــان ان نرس ــیده که نس ــبت به این مقوله جدی تر ن ــگاه کنیم؟‬ ‫تریبون‬ ‫معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫فساد از هر نوعی نباید‬ ‫در سینما و مرا کز فرهنگی رخنه کند‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده‬ ‫ریاست جمهوری درباره نشست‬ ‫بـا هنرمنـدان زن سـینما بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت بانـوان هنرمنـد‬ ‫گفـت؛ نبایـد اجـازه دهیـم فسـاد‬ ‫از هرنوعـی در سـینما و سـایر‬ ‫مرا کـز فرهنگـی و هنـری رخنـه‬ ‫کنـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ انسـیه‬ ‫درپاسخ به سـوالی‬ ‫خزعلـی‬ ‫ً‬ ‫درمـورد مشـکل هنرمنـدان زن سـینما کـه اخیـرا مطـرح شـده بـود‪ ،‬این گونـه‬ ‫توضیح داد و اظهار داشـت؛ دیداری با برخی از هنرمندان زن عرصه سـینما‬ ‫ً‬ ‫داشـتیم‪ ،‬تعـدادی از هنرمنـدان کـه حقیقتـا خواهـان سالم سـازی محیـط‬ ‫سـینما بودنـد مشـکالت خـود را مطـرح کردنـد و برخی ازان هـا گالیـه داشـتند‬ ‫از اینکـه ورودی هـای هنرمنـدان بـه عرصـه سـینما ضابطه منـد نیسـت و نیاز‬ ‫بـه نظـارت و استانداردسـازی دارد‪ .‬خزعلـی افـزود؛ بـرای پشـتیبانی از ایـن‬ ‫اصالحات با پیگیری وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬گروه اخالق حرفه ای در‬ ‫وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی تشـکیل شـده کـه پنج نفـر از بانـوان هنرمنـد‬ ‫نیـز عضـو این گـروه هسـتند تـا از حقوق بانـوان دفاع کنند‪ .‬وی تا کید کـرد؛ در‬ ‫معاونـت امـور زنـان جلسـات مشـترک بـا بانـوان هنرمنـد از اصنـاف گونا گـون‬ ‫داریـم و از پیشـنهادهایی کـه بـرای سالم سـازی عرصـه هنـر و ایمن شـدن ان‬ ‫برای بانوان است‪ ،‬استقبال می کنیم و ا گر الزم باشد‪ ،‬حمایت حقوقی از این‬ ‫هنرمندان انجام خواهد شـد‪ .‬معاون امور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری‬ ‫گفـت؛ درنهایـت نبایـد اجـازه دهیـم فسـاد از هرنوعی در سـینما و سـایر مرا کز‬ ‫فرهنگـی و هنـری رخنـه کنـد‪ .‬خزعلـی درپاسخ به این سـوال که ایـا معاونـت‬ ‫امـور زنـان و خانـواده در حـوزه اسـیب های اجتماعـی برنامـه خاصـی دارد‬ ‫افزود؛ پشـتیبانی هایی را در اسـتان های مختلف برای فعالیت گرمخانه ها و‬ ‫مرا کـز تـرک اعتیـاد داریم‪ .‬وی خاطرنشـان کرد؛ درباره پیشـگیری از طالق نیز‬ ‫طر ح هایـی امـاده شـده کـه این موضـوع به عنوان یکی از دسـتور جلسـات در‬ ‫سـتاد ملی زن و خانواده و به عنوان یک برنامه مدون در دسـتورکار قرار دارد‬ ‫و اعتبار خوبی برای مقابله با این اسـیب در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬درنظر گرفته شـده‬ ‫اسـت و امیدواریـم در جلسـه بعـدی به سـرانجام برسـد‪ .‬وی دربـاره جلسـه‬ ‫سـتاد ملـی زن و خانـواده کـه بـا حضـور رئیس جمهـوری برگـزار شـد گفـت؛ از‬ ‫زمـان شـروع فعالیـت در معاونـت امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫بـرای فعال کـردن سـتاد ملـی زن و خانـواده تالش هایـی انجـام شـد و‬ ‫نخسـتین جلسـه ایـن سـتاد بـا مشـارکت بسـیارخوب کمـی و کیفـی اعضـا که‬ ‫برخـی نیـز فراقـوه ای هسـتند‪ ،‬برگـزار شـد‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ به همین منظـور‬ ‫چنـد دسـتورکار بـرای طـرح در سـتاد ملـی زن و خانـواده وجـود داشـت کـه‬ ‫در هفتـه جـاری بـا تشـکیل ایـن سـتاد بـا حضـور رئیس جمهـوری‪ ،‬موضـوع‬ ‫ارتقـای سـاختار اداری مشـاوران زن و تشـکیل صنـدوق ضمانـت زنـان‬ ‫سرپرسـت خانوار به سـرانجام رسـید که درنتیجه ان بانوان سرپرسـت خانوار‬ ‫می تواننـد بـرای دریافـت وام اشـتغال خـود اقـدام کننـد‪ .‬خزعلـی ادامـه داد؛‬ ‫صنـدوق ضمانـت زنـان سرپرسـت خانـوار ازاین پـس تسـهیالت اشـتغال تـا‬ ‫کهـای‬ ‫سـقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان بـرای زنـان معسـر سرپرسـت خانـواده ده ‬ ‫یـک تـا پنـج را ضمانـت خواهـد کـرد چـون ا کنـون بیـش از دومیلیـون زن‬ ‫سرپرسـت خانـوار در کشـور در این دهک هـا قـرار دارنـد‪ .‬وی اظهـار داشـت؛‬ ‫یکـی از مشـکالتی کـه بـرای پرداخـت تسـهیالت بـه زنان سرپرسـت خانـوار در‬ ‫اسـتان ها بـا ان مواجـه هسـتیم این اسـت که زنـان سرپرسـت خانـوار به دلیـل‬ ‫نداشـتن ضامـن نمی تواننـد وام اشـتغال دریافـت کننـد و ازایـن رو‪ ،‬بسـیاری‬ ‫از اعتباراتـی کـه بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار درنظـر گرفتـه می شـود‪ ،‬جـذب‬ ‫نمی شـود کـه امیدواریـم بـا تشـکیل این صندوق‪ ،‬مشـکل حل شـود‪ .‬معاون‬ ‫امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری اضافـه کـرد؛ همچنیـن در دبیرخانـه‬ ‫سـتاد ملـی زن و خانـواده چنـد طـرح از هفته هـای اول فعالیـت معاونـت‬ ‫در دسـتور بررسـی بـوده طوری کـه صدها نفرسـاعت روی این موضوعـات‬ ‫کار کارشناسـی بـا حضـور صاحب نظـران انجـام و بحـث و تبادل نظـر صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت و ا کنـون چنـد پیشـنهاد دیگر وجود دارد که در سـتاد ملـی زن و‬ ‫خانـواده بـا حضـور رئیس جمهـوری موردبررسـی قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫کلینیک‬ ‫ارتباط گروه خونی با رژیم غذایی؛‬ ‫باوری علمی یا توصیه ای مخرب؟‬ ‫متخصـــص تغذیه و رژیم درمانی دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــهید بهش ــتی‬ ‫بابیان اینکـــه طبـــق گروه هـــای خونـــی‪ ،‬مصرف یـــا عدم مصرف هیـــچ ماده‬ ‫غذایـــی توصیه نمی شـــود‪ ،‬هشـــدار داد؛ چنانچه به بهانه حفظ ســـامت‬ ‫بـــدن‪ ،‬گـــروه خاصی از مـــواد غذایی حذف شـــود‪ ،‬در درازمدت مشـــکالت‬ ‫فراوانـــی را در پـــی خواهد داشـــت‪ .‬به گزارش ایســـنا؛ دکتر تیرنگ نیســـتانی‬ ‫ً‬ ‫بـــا طـــرح ایـــن ســـوال کـــه ایـــا می شـــود مثـــا بـــرای یک کـــودک س هس ــاله‬ ‫هـــم برمبنـــای اینکه گـــروه خونـــی ‪ A‬دارد یا ‪ B‬برخـــی مواد غذایـــی را منع‬ ‫کـــرد؟ هشـــدار داد؛ ایـــن رژیم هـــای غذایـــی هیچ منطـــق علمـــی ندارند و‬ ‫بـــدون شـــک در درازمـــدت می توانند اســـیب جدی بـــه بـــدن وارد کنند‪.‬‬ ‫وی بااشـــاره به اینکه پیـــروی از رژیم هـــای غذایـــی هرگـــز نبایـــد برمبن ــای‬ ‫ســـلیقه یا بـــاور افـــراد توصیه و تجویز شـــود‪ ،‬اظهـــار کـــرد؛ به طورکلی طب‬ ‫و علوم پزشـــکی بایـــد مبتنی بـــر شـــواهد علمـــی باشـــد‪ .‬ایـــن متخص ــص‬ ‫افـــزود؛ هیچ گونـــه شـــواهد علمـــی مبتنی بـــر اختصاصی بـــودن غـــذا برای‬ ‫گروه هـــای خونـــی مختلـــف وجـــود نـــدارد‪ .‬عضـــو هیئت علمـــی دانش ــگاه‬ ‫علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی بابیان اینکـــه توصیه هـــای غیرعلمی برخی‬ ‫افـــراد بـــرای پیـــروی از رژیم هـــای غذایـــی باتوجه بـــه گـــروه خونـــی خاص‬ ‫یک ــه از‬ ‫می توانـــد به ضـــرر ســـامت تمـــام شـــود‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد؛ زمان ‬ ‫گروه هـــای خونـــی صحبت می کنیـــم این موضوع بـــا دوران کودکـــی نیز گره‬ ‫ً‬ ‫می خـــورد؛ بنابرایـــن ا گر چنانچه این باور درســـت باشـــد قاعدتـــا باید این‬ ‫محدودیت هـــای غذایی برای کـــودکان نیز اغاز شـــود‪ .‬متخصص تغذیه و‬ ‫رژیم درمانی دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی افزود؛ مشکالتی که‬ ‫رژیـــم غذایـــی طبق گـــروه خونی‪ ،‬بـــرای افراد ایجـــاد می کنـــد در گروه های‬ ‫خـــاص‪ ،‬کـــودکان‪ ،‬ســـالمندان و افـــراد بـــا بیمـــاری زمینـــه ای می توان ــد‬ ‫ً‬ ‫به مراتب حادتر باشـــد‪ .‬وی بابیان اینکه اساســـا تامیـــن نیازهای تغذیه ای‬ ‫بـــدن بـــا ریزمغذی هـــا و درشـــت مغذی ها مســـئله ای بســـیارمهم اس ــت‪،‬‬ ‫تا کیـــد کـــرد؛ گروه هـــای تخصصـــی برمبنای شـــواهد علمـــی تصمیم گیری‬ ‫می کننـــد که بدن کـــودکان یا بزرگ ســـاالن به چه میزان و از چـــه گروه هایی‬ ‫بـــه مـــواد غذایـــی نیـــاز دارد‪ .‬عضـــو هیئت علمـــی دانشـــگاه خاطرنش ــان‬ ‫کـــرد؛ مـــواد غذایـــی که افـــراد از کودکـــی تا بزرگ ســـالی مصـــرف می کنند در‬ ‫درازمـــدت اثرات خود را نشـــان می دهـــد و به طورقطعـــی گروه های خونی‬ ‫در اســـتفاده یـــا منـــع مصـــرف مـــواد غذایـــی هیـــچ نقشـــی ندارنـــد‪ .‬وی با‬ ‫یـــاداوری اینکـــه طبق گروه های خونـــی‪ ،‬مصرف یا عدم مصـــرف هیچ ماده‬ ‫غذایـــی توصیه نمی شـــود‪ ،‬هشـــدار داد؛ چنانچه به بهانه حفظ ســـامت‬ ‫بـــدن‪ ،‬گـــروه خاصی از مـــواد غذایی حذف شـــود‪ ،‬در درازمدت مشـــکالت‬ ‫فراوانـــی را در پـــی خواهـــد داشـــت‪ .‬ایـــن متخصـــص تغذیـــه و رژیم درمانی‬ ‫گفـــت؛ مطالعـــات جمعیتـــی و شـــواهد علمـــی ثابت شـــده بســـیارزیادی‬ ‫وجـــود دارد کـــه عدم مصرف گروهـــی از مـــواد غذایی به ویژه لبنیـــات افراد‬ ‫را بـــا مخاطرات متعددی مثل مشـــکالت اســـتخوانی مواجـــه خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضـــو هیئت علمـــی دانشـــگاه بابیان اینکـــه چنانچـــه بـــا نظر پزشـــک الزم‬ ‫باشـــد مصـــرف برخـــی گروه های غذایـــی محدود شـــود‪ ،‬برای جبـــران این‬ ‫کمبـــود‪ ،‬داروهـــای مکمل تجویز می شـــود‪ ،‬گفـــت؛ این موارد بـــا رژیم های‬ ‫ً‬ ‫خودســـرانه کـــه طبـــق گروه هـــای خونی گرفتـــه می شـــود‪ ،‬کامـــا متفاوت‬ ‫اســـت‪ .‬وی اضافـــه کـــرد؛ خطـــرات رژیم هـــای غذایـــی باتوجه به اینکه چه‬ ‫گروه هایـــی از مـــواد غذایـــی حـــذف می شـــوند می توانـــد‪ ،‬متفاوت باش ــد‪.‬‬ ‫ایـــن متخصـــص رژیم درمانـــی باانتقـــاداز رفتارهـــای افرادی کـــه بـــا ه ــدف‬ ‫ســـامت توصیـــه بـــه پیـــروی از رژیم هـــای غذایی وابســـته به گـــروه خونی‬ ‫می کننـــد‪ ،‬افـــزود؛ این موضـــوع کـــه بـــدن انســـان بـــرای حفـــظ ســـامت‬ ‫بـــه چـــه گروهـــی از مـــواد غذایی نیـــاز دارد وابســـته بـــه اعتقاد یا بـــاور این‬ ‫نظـــر غیرکارشناســـانه نیســـت بلکـــه بایـــد تمـــام این مـــوارد علمـــی و ثابت‬ ‫شـــده باشـــد‪ .‬اســـتاد دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی با یاداوری‬ ‫این موضـــوع کـــه ادعای علمی نیاز به شـــواهد علمی معتبـــر دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد؛ نتیجـــه تحقیقـــات در موضوعات ســـامت محور و تغذیـــه ای باید به‬ ‫تاییـــد ســـازمان بهداشـــت جهانی‪ ،‬انســـتیتو تحقیقـــات تغذیه ای کش ــور‪،‬‬ ‫انجمـــن تغذیـــه ایران و یـــا ســـایر مجامع علمی ملـــی و بین المللـــی معتبر‬ ‫دنیـــا برســـد‪ ،‬ایـــن مرا کـــز مرجع رســـمی اعـــام ایـــن مطالب هســـتند و هر‬ ‫مطلبـــی کـــه به تاییـــد این مرا کز نرســـیده باشـــد فاقد اعتبار اســـت‪ .‬طبق‬ ‫اعـــام روابط عمومی دانشـــگاه علوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی‪ ،‬نیس ــتانی‬ ‫بابیان اینکـــه تغذیـــه‪ ،‬رژیـــم غذایـــی و به طورکلـــی امـــور مربوط به ســـامت‬ ‫افـــراد هرگـــز مســـئله ای فردی نیســـت‪ ،‬تا کیـــد کـــرد؛ تحقیقـــات تغذیه ای‬ ‫فقـــط در چهارچوب هـــای علمـــی ســـندیت دارد‪ ،‬ایـــن تحقیقـــات بای ــد‬ ‫تکرارپذیـــر باشـــد تا بـــرای جمعیت عمومی اســـتفاده شـــود‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فارس‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2483‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سینا غریب‬ ‫ رسیدن خاموشی برق امسال‬ ‫به حداقل‬ ‫ِ‬ ‫در زمان اوج مصرف‬ ‫مدیرعاملشرکتبرقمنطقه ایمازندرانو گلستان گفت‪«:‬امیدواریمامسال‬ ‫در زمان اوج مصرف خاموشی های برق به حداقل برسد»‪ .‬کورش موسوی‬ ‫تاکانی در گنبدکاووس گفت‪« :‬مشکالت تامین برق در بازه زمانی ‪ ۱۲۶‬روزه اوج‬ ‫مصرف از اوایل خرداد تا اواسط شهریورماه است»‪ .‬او گفت‪« :‬امسال با تغییراتی‬ ‫در ارایش شبکه توزیع برق با توسعه پست فجر گنبدکاووس وابستگی به برق‬ ‫ترکمنستان برطرف شده و امیدواریم خاموشی به حداقل برسد یا نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬طبق برنامه ریزی ها؛ در سال اینده ششمین و بزرگ ترین پست ‪۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۶۳‬کیلوولت برق منطقه ای مازندران‪-‬گلستان در گنبدکاووس‪-‬ازادشهر‬ ‫احداث می شود»‪ .‬موسوی تاکانی گفت‪ ۵۹٫۵« :‬مگاوات نیروگاه تولید پرا کنده‬ ‫در گنبدکاووس ایجاد شده که ‪ ۸٫۵‬مگاوات ان تا زمان پیک مصرف وارد مدار‬ ‫می شودوهمچنینزمینخطوطارتباطی‪ ۶۳‬کیلوولت گنبدکاووسخریداری‬ ‫و دیوارکشی شده و سازه های فنی ان درحال انجام است»‪.‬‬ ‫رئیس اداره مخابرات گرگان عنوان کرد؛‬ ‫سرقت کابل تلفن؛ چالش جدی مخابرات گرگان‬ ‫لهـای تلفـن را یکـی از‬ ‫رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان گـرگان سـرقت کاب ‬ ‫شهـای بـزرگ در بخـش مخابـرات دانسـت و گفـت‪« :‬سـرقت تجهیـزات و‬ ‫چال ‬ ‫لهـای مخابراتـی عالو هبـر مـردم؛ بـه مـا نیـز اسـیب وارد می کنـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫کاب ‬ ‫ایسـنا؛ احمدرضـا کبیـر افـزود‪« :‬سـرقت‪ ،‬یـک چالـش بـزرگ در حـوزه مخابـرات‬ ‫اسـت‪ .‬تجهیـزات مخابراتـی اعـم از کابـل و ‪ ...‬خسـارت زیـادی بـه مخابـرات‬ ‫می زنـد و ازانج اکـه سـرقت ایـن تجهیـزات موجـب قطع ارتباط تلفـن و اینترنت‬ ‫یشـود‪ ،‬اسـیب زیـادی بـه مـردم وارد می کنـد‪ .‬متاسـفانه ایـن پدیـده به ویـژه‬ ‫م ‬ ‫برای افرادی که از تلفن یا اینترنت امرارمعاش می کنند‪ ،‬بیشـتر اسیب زاسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه امـروز ارتبـاط اینترنـت بـرای خانواد ههـا یـک ضـرورت اسـت‪،‬‬ ‫لهـا‪ ،‬شـهروندان خواسـتار برقـراری ارتبـاط تلفن‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه سـرقت کاب ‬ ‫یـا اینترنـت دراسـر ع وقت هسـتند و ایـن ‪ ،‬مشـکالتی را بـرای مـا نیـز ایجـاد کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس اداره مخابـرات گـرگان بابیان اینکه درشـرایطی که با حجم باالی‬ ‫لهـای مخابـرات مواجـه هسـتیم برقـراری ارتبـاط دراسـر ع وقت کار‬ ‫سـرقت کاب ‬ ‫لهـا و تجهیـزات مخابراتـی‬ ‫یسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬متاسـفانه سـرقت از کاب ‬ ‫سخت ‬ ‫در سـه ماه اخیر افزایـش یافتـه و این مسـئله‪ ،‬تامیـن ارتبـاط را برای مـا و مردم با‬ ‫مشـکل مواجه کرده اسـت»‪ .‬کبیر بااشـاره به اینکه سـرقت کابل های مخابراتی‬ ‫ازلحـاظ مـادی به مخابرات اسـیب وارد کرده اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬این چالش‪،‬‬ ‫بـا اعمـال فشـار روانـی‪ ،‬بـه همکاران ما در مخابرات نیز اسـیب وارد کـرده و مانع‬ ‫یشـود؛ زیـرا بخشـی از تمرکـز ما به‬ ‫حهـای توسـعه ای در مخابـرات م ‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫این بخـش اختصـاص می یابـد»‪ .‬وی شناسـایی گذرگاه های فـروش کابل های‬ ‫بـرق و مخابـرات را ضـروری خوانـد و تا کیـد کـرد‪« :‬کسـی که به دنبـال سـرقت‬ ‫تجهیـزات اسـت به دنبـال فروش ان اسـت؛ لـذا باید گذرگاه های فروش سـیم و‬ ‫کابل های تلفن و برق شناسـایی و مسـدود شـود‪ .‬وقتی منشـا فروش سـارقان‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫نهـا بـرای سـرقت کابـل نیـز کمتـر م ‬ ‫از بیـن بـرود‪ ،‬انگیـزه ا ‬ ‫مخابـرات شهرسـتان گـرگان بابیان اینکـه بـا افزایـش سـرقت ها‪ ،‬هرچ هقـدر‬ ‫همـکاران بـرای پایـداری ارتباطـات تلاش کننـد‪ ،‬سـرعت مـا نسـبت ب هسـرعت‬ ‫سـرقت ها کمتر اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬تمام تالش ما این اسـت که مشـکالت مربوط به‬ ‫نحـوزه دراسـر ع وقت حـل شـود»‪ .‬کبیـر بااشـاره به گالیـه برخی شـهروندان از‬ ‫ای ‬ ‫قطع تلفن ان ها پس از سرقت کابل ها‪ ،‬گفت‪« :‬پس از سرقت کابل های تلفن‪،‬‬ ‫راه اندازی دوباره ان نیازمند طی مراحلی بوده و به زمان نیاز است تا تجهیزات‬ ‫لهـای مخابـرات در محـل موردنظـر جایگـذاری شـود»‪.‬‬ ‫و کاب ‬ ‫خیران؛ راهبران اجتماعی و پیشران مسیر پیشرفت‬ ‫اسـتاندار گلسـتان در دیـدار بـا خیـران گفـت‪« :‬خیریـن‪ ،‬راهبـران اجتماعـی‬ ‫و پیشـران مسـیر پیشـرفت اسـتان هسـتند»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان در دیـدار بـا‬ ‫خیـران گلسـتانی گفـت‪« :‬همـه بـرای توسـعه اسـتان بایـد مشـارکت کننـد»‪.‬‬ ‫علی محمـد زنگانـه گفـت‪« :‬خیـران در توسـعه اسـتان و تحقـق چشـم انداز‬ ‫پیشـرفت تاثیرگذارنـد»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان بااشـاره به سـفر دکتـر سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی بـه گلسـتان نیـز گفـت‪« :‬دور اول مصوبـات سـفر رئیس جمهـوری‬ ‫‪40000‬میلیاردتومـان اعتبـار عمرانـی‪ ،‬پولـی‪ ،‬بانکـی و تسـهیالتی بـرای ‪ ۱۱۱‬طـرح‬ ‫به همـراه داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درامـد سـرانه مـردم گلسـتان‪ ،‬نصـف میانگیـن‬ ‫یسـت؛ و تلاش مـا افزایـش درامـد سـرانه و رسـاندن ان بـه میانگیـن‬ ‫کشور ‬ ‫کشـوری تـا افـق ‪ ۱۴۰۴‬اسـت»‪ .‬اسـتاندار گلسـتان افـزود‪« :‬در ان افـق افزایـش‬ ‫تولیـد ناخالـص اسـتان از ‪56000‬میلیاردتومـان بـه ‪112000‬میلیاردتومـان بـا‬ ‫سـرمایه گذاری ‪250000‬میلیاردتومـان پیش بینـی شـده اسـت و خیـران بایـد‬ ‫دراین مسـیر‪ ،‬مـدد مدیـران اسـتان باشـند»‪.‬‬ ‫لزوم تسریع روند راه اندازی‬ ‫منطقه ازاد اینچه برون گلستان‬ ‫استاندار گلستان در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق ازاد گفت‪« :‬منطقه ازاد‬ ‫اینچ هبـرون گلسـتان‪ ،‬از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و بایـد رونـد راه انـدازی‬ ‫ان تسـریع شـود»‪ .‬علی محمـد زنگانـه گفـت‪« :‬جـذب سـرمایه گذاران داخلـی‬ ‫و خارجـی در انجـا‪ ،‬اهمیـت بسـیار دارد؛ و رفـع موانـع پیـش روی راه انـدازی‬ ‫منطقه ازاد و حمایت از ان باید در دستورکار باشد‪ .‬یکپارچه سازی فعالیت ها‬ ‫و هماهنگـی اقدامـات در حوز ههـای زیرسـاختی و اقتصـادی اهمیـت زیـادی‬ ‫دارد‪ .‬خوشبختانه گلستان در راه اندازی مناطق تازه تاسیس‪ ،‬نسبت به سایر‬ ‫مناطـق جدیدالتاسـیس ایـران جلوتـر اسـت و مسـئله ای در رونـد راه انـدازی‬ ‫وجـود نـدارد»‪ .‬اینچ هبـرون (تنهـا گمـرک زمینـی و ریلـی گلسـتان)‪ ،‬در بخـش‬ ‫داشـلی برون از توابـع شهرسـتان گنبـدکاووس در مـرز ایران و ترکمنسـتان واقع‬ ‫اسـت‪ .‬در سـال های اخیـر بـا بهر هبـرداری از راه اهـن بین المللـی قزاقسـتان‪-‬‬ ‫ترکمنسـتان‪-‬ایران و گـذر ان از اینچ هبـرون‪ ،‬خدمـات گمـرک ریلـی بـه فعالیـت‬ ‫معمـول در مجموعـه گمـرکات اسـتان اضافـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در «تحقق منویات رهبری» پای کار است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئی ــس پارلمان بخش خصوص ــی مازندران‬ ‫بااش ــاره به امادگ ــی این مجموع ــه ب ــرای‬ ‫تحق ــق منوی ــات رهب ــر انقالب‪ ،‬گف ــت‪« :‬ان‬ ‫ان ــدازه ک ــه بخ ــش خصوص ــی در عم ــل به‬ ‫ش ــعارهای رهب ــری در ‪ ۱۲‬سال گذش ــته‬ ‫پ ــای کار ب ــوده اس ــت‪ ،‬بخ ــش دولت ــی‬ ‫چنی ــن نب ــوده اس ــت»‪ .‬عب ــداهلل مهاج ــر‬ ‫داراب ــی با بیان اینک ــه زحم ــت اصل ــی حوزه‬ ‫اقتص ــادی کش ــور را بخ ــش خصوص ــی‬ ‫برعهده دارد‪ ،‬اشـــاره ای به فرمایشـــات مقام‬ ‫معظ ــم رهب ــری داش ــت ک ــه تولیدکنندگان‬ ‫را س ــربازان اقتص ــادی نظام اس ــامی تعبیر‬ ‫کردن ــد‪ .‬وی باعنایت به اینک ــه رهب ــر انقالب‬ ‫ش ــعارهای ‪ ۱۲‬سال گذش ــته را ب ــه ح ــوزه‬ ‫اقتص ــاد اختصاص دادن ــد و تکلیف دولت‪،‬‬ ‫ق ــوای مقنن ــه و قضائیه‪ ،‬بخ ــش خصوصی‬ ‫و م ــردم را روش ــن کردند‪ ،‬این مه ــم را بیانگر‬ ‫ان دانس ــت که ایشان مش ــکل اصلی کشور‬ ‫را در همی ــن ح ــوزه می دان ــد؛ چر اک ــه ا گ ــر‬ ‫اقتصاد هر کش ــوری پویا باش ــد‪ ،‬مش ــکالت‬ ‫کمت ــری خواه ــد داش ــت‪ .‬رئی ــس ات ــاق‬ ‫بازرگان ــی مازن ــدران با بیان اینک ــه بخ ــش‬ ‫خصوص ــی به عن ــوان مش ــاور س ــه ق ــوه‬ ‫به اس ــتناد قان ــون وظایف ــی دارد و هر س ــاله‬ ‫نی ــز برنام هه ــای خ ــود را ب ــه اس ــتانداران‬ ‫وق ــت تقدی ــم می کند‪ ،‬ش ــعار امس ــال رهبر‬ ‫صت ــر از س ــال های گذش ــته‬ ‫انق ــاب را خا ‬ ‫دانس ــت‪ ،‬چ ــه اینکه کن ــار هم چیدن س ــه‬ ‫واژه تولی ــد‪ ،‬دانش بنی ــان و اش ــتغال افرین‬ ‫پی ــام خاص ــی دارد‪ .‬مهاج ــر داراب ــی معتقد‬ ‫اس ــت ک ــه غال ــب تولی ــد اس ــتان مازن ــدران‬ ‫یش ــود و نتیج ــه مطل ــوب‬ ‫س ــنتی اداره م ‬ ‫را ب ــرای م ــا مهی ــا نمی کن ــد؛ ام ــا هرجا ک ــه‬ ‫دانش بنی ــان درکن ــار تولی ــد و تج ــارت ق ــرار‬ ‫گرف ــت‪ ،‬نتای ــج مطلوب ــی به دس ــت ام ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پارلمان بخش خصوص ــی مازندران‬ ‫با بیان اینک ــه دانش بنی ــان در کن ــار تولی ــد‬ ‫بس ــیار کمک کننده اس ــت‪ ،‬ترکیب درس ــت‬ ‫ای ــن دو در کن ــار ه ــم و به معن ــای واقعی را‬ ‫رس ــیدن ب ــه دغدغ ــه اصل ــی رهب ــر انقالب‬ ‫برای تولید اش ــتغال افرین دانس ــت و گفت‪:‬‬ ‫«باالتری ــن ش ــکل تولی ــد اش ــتغال زا را در‬ ‫بخش کش ــاورزی اس ــتان می توانیم داشته‬ ‫باش ــیم تا ب ــه خودکفایی برس ــیم؛ درنتیجه‬ ‫بای ــد کار را ب ــا قدرت بیش ــتری پی ــش ببریم‬ ‫فگ ــذاری‬ ‫و کش ــاورزی دانش بنی ــان را هد ‬ ‫کنی ــم»‪ .‬مهاج ــر داراب ــی با اش ــاره به اینکه‬ ‫ً‬ ‫نه ــای کش ــاورزی‬ ‫قطع ــا مس ــاحت زمی ‬ ‫تغییر پی ــدا نمی کن ــد اما می توانیم س ــطح‬ ‫به ــره وری را افزای ــش بدهیم‪ ،‬معتقد اس ــت‬ ‫ک ــه ا گ ــر زمان ــی می ــزان تولی ــد ما چه ــار الی‬ ‫نت ــن در س ــال بود؛ ام ــا با همین‬ ‫پنج میلیو ‬ ‫زمی ــن و ب ــا دانش بنیان ش ــدن کش ــاورزی‪،‬‬ ‫می توانی ــم تولی ــد را ب ــه هشـ ـت میلیون تن‬ ‫در هرس ــال برس ــانیم و ای ــن تازه‪ ۵۰‬درص ــد‬ ‫راه اس ــت‪ ،‬ا گ ــر تولید م ــا با نگاه به ــره وری با‬ ‫تمرکز بیش ــتر انجام ش ــود به دو برابر میزان‬ ‫تولی ــد در اس ــتان خواهیم رس ــید ک ــه نگاه‬ ‫یس ــت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مقام معظم رهبر ‬ ‫بخ ــش خصوص ــی ب ــرای تحق ــق ش ــعار‬ ‫ً‬ ‫س ــال کامال ام ــاده اس ــت‪ ،‬از پیگیری خوب‬ ‫دکت ــر حس ــینی پور (اس ــتاندار مازن ــدران)‬ ‫و ارتب ــاط ب ــا بخ ــش خصوص ــی گف ــت و‬ ‫پیش ــنهاد داد که یک کمیت ــه تخصصی در‬ ‫ح ــوزه تحق ــق فرمایش ــات رهب ــری زیرنظ ــر‬ ‫اس ــتاندار تش ــکیل ش ــود و پیش ــرفت ها و‬ ‫اقدام ــات ب هص ــورت ماهان ــه رص ــد ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس پارلمان بخش خصوص ــی مازندران‬ ‫گف ــت‪« :‬در ‪۱۲‬سال گذش ــته ا گ ــر هرس ــال‬ ‫ب ــه پنج درص ــد از ش ــعارهای رهب ــری عمل‬ ‫یش ــد‪ ،‬ا کنون مش ــکلی در ح ــوزه تولید و‬ ‫م ‬ ‫اش ــتغال نداش ــتیم»‪ .‬رئیس ات ــاق بازرگانی‬ ‫مازن ــدران بابیان اینک ــه ش ــعارهای س ــال‬ ‫مقام معظ ــم رهبری را س ــربرگ و یا حدا کثر‬ ‫تابل ــو کردیم و جلس ــات را با ش ــعار س ــال در‬ ‫پی ــش گرفتیم و خیل ــی از موضوع ــات را به‬ ‫ان متص ــل کردی ــم؛ تا کی ــد دارد ک ــه باید راه‬ ‫عملیاتی و عمل به دس ــتورات ایش ــان را در‬ ‫پی ــش بگیریم ت ــا به ان ه ــدف نهایی یعنی‬ ‫اش ــتغال و رفع مش ــکالت اقتصادی کش ــور‬ ‫برس ــیم‪ .‬مهاج ــر داراب ــی تا کی ــد ک ــرد‪« :‬ان‬ ‫ان ــدازه ک ــه بخ ــش خصوص ــی در عم ــل به‬ ‫فرمایش ــات رهبری در تمام س ــال ها پای کار‬ ‫بوده اس ــت؛ اما بخ ــش دولتی چنین نبوده‬ ‫اس ــت‪ .‬بخش خصوصی این ظرفیت را دارد‬ ‫که س ــرمایه گذار بی ــاورد؛ اما اب ــزار را دولت در‬ ‫اختی ــار دارد و بای ــد زیرس ــاخت ها را ام ــاده‬ ‫کن ــد‪ ،‬ا گ ــر س ــرمایه گذار بیاید و زیرس ــاخت‬ ‫درس ــت نباش ــد و ازطرف ــی در پیچ وخ ــم‬ ‫بروکراسـ ـی های اداری گرفتار ش ــود‪ ،‬از ادامه‬ ‫یش ــود»‪ .‬رئی ــس پارلم ــان‬ ‫کار منص ــرف م ‬ ‫بخ ــش خصوص ــی مازن ــدران بابیان اینک ــه‬ ‫دانش بنی ــان را بای ــد به عن ــوان ی ــک اص ــل‬ ‫بپذیریم‪ ،‬معتقد اس ــت؛ باید توجه کنیم که‬ ‫ازطرف دیگ ــر ب هس ــمت امارهای نادرس ــت‬ ‫نروی ــم‪ ،‬ا گ ــر ‪ ۱۰۰‬ش ــرکت دانش بنی ــان در‬ ‫استان داریم‪ ،‬این ش ــرکت ها باید به معنای‬ ‫واقع ــی دانش بنیان باش ــند و ش ــرکت های‬ ‫نه ــای‬ ‫دیگ ــری ک ــه ب ــه جم ــع دانش بنیا ‬ ‫اس ــتان می پیوندند باید اهلی ــت الزم برای‬ ‫این عن ــوان مهم را داش ــته باش ــند‪ .‬مهاجر‬ ‫داراب ــی با بیان اینک ــه تع ــداد ش ــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان مهم نیس ــت؛ بلک ــه خروجی‬ ‫این ش ــرکت ها بای ــد بیانگ ــر ماهی ــت ان ها‬ ‫باش ــد‪ ،‬این اتف ــاق ارزش ــمند را ب ــا مدیریت‬ ‫جدی اس ــتاندار مازندران ش ــدنی دانست؛‬ ‫یک ــه ب ــا مدیریت درس ــت می توانیم‬ ‫به طور ‬ ‫در پای ــان س ــال ‪ ۱۴۰۱‬بگوییم که امس ــال در‬ ‫شه ــای دولت ــی و خصوص ــی بهتری ــن‬ ‫بخ ‬ ‫عملک ــرد را در تحق ــق فرمایش ــات رهب ــری‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس در دیدار دستیار وزیر امور خارجه مطرح کرد؛‬ ‫تقویت دیپلماسی زیارت با صدور «روادید زیارت»‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام تولیت اس ــتان قدس بااش ــاره به‬ ‫عالق ــه فراوان زائ ــران خارجی برای تش ــرف‬ ‫ب ــه ب ــارگاه امام رض ــا(ع)‪ ،‬گف ــت‪« :‬دول ــت‬ ‫می توان ــد ب ــرای اس ــتفاده بهت ــر از چنی ــن‬ ‫ظرفی ــت بالق ــوه ای و تقوی ــت دیپلماس ــی‬ ‫زی ــارت‪ ،‬وی ــزای زیارت ــی مش ــهد مق ــدس را‬ ‫تعری ــف و ب ــه عالقه من ــدان ارائ ــه کن ــد»‪.‬‬ ‫مال ــک رحمت ــی در دی ــدار دکت ــر عب ــداهلل‬ ‫س ــهرابی (دس ــتیار وزی ــر ام ــور خارج ــه)‬ ‫ته ــای وزارت‬ ‫گف ــت‪« :‬در ح ــوزه فعالی ‬ ‫امور خارجه در مش ــهد و اس ــتان خراس ــان‬ ‫رض ــوی بای ــد ی ــک نمایندگ ــی ی ــا معاونت‬ ‫وی ــژه وجود داش ــته باش ــد تا بت ــوان ویژه از‬ ‫ظرفیت های بین المللی مش ــهد اس ــتفاده‬ ‫کرد»‪.‬‬ ‫قانونی ساالنه بیش از چهارمیلیون‬ ‫تردد‬ ‫ِ‬ ‫زائر خارجی در خراسان رضوی‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫افزود‪« :‬خراس ــان رضوی‪ ،‬تنها استان کشور‬ ‫اس ــت ک ــه هرس ــال ح ــدود چهارمیلی ــون‬ ‫ت ــردد قانون ــی مس ــافر خارج ــی در ان‬ ‫یش ــود؛ بنابرای ــن‪ ،‬ض ــرورت دارد‬ ‫انج ــام م ‬ ‫دول ــت در حوز هه ــای مختل ــف سیاس ــی‪،‬‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬اقتص ــادی و فرهنگ ــی ن ــگاه‬ ‫متفاوت ــی ب ــه این اس ــتان داش ــته باش ــد»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬مدیری ــت ای ــن چهارمیلی ــون‬ ‫مس ــافر خارج ــی ک ــه عمومش ــان زائ ــران‬ ‫خارجی امام هش ــتم (ع) هس ــتند‪ ،‬نیازمند‬ ‫برنامه ری ــزی ج ــدی وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫و تقوی ــت دفت ــر نمایندگ ــی وزارتخان ــه در‬ ‫مش ــهد اس ــت و به اعتق ــاد بن ــده انج ــام‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫ایـ ـن کار ضرور ‬ ‫استقبال از ویزای زیارت مشهد‬ ‫وی ب ــا ارائ ــه پیش ــنهادی گف ــت‪« :‬یک ــی‬ ‫از کاره ــای مهم ــی ک ــه دول ــت س ــیزدهم‬ ‫می توان ــد انج ــام ده ــد‪ ،‬اعط ــای وی ــزای‬ ‫تقدیر از مدیران نمونه حوزه منابع انسانی‬ ‫شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس‬ ‫محمدعلـی موسـوی زاده؛ مدیـر کار و خدمـات اشـتغال سـازمان منطقـه‬ ‫ویـژه پـارس گفـت‪« :‬به مناسـبت روز ملـی منابـع انسـانی؛ و در حاشـیه‬ ‫کمیتـه تخصصـی مدیـران منابـع انسـانی شـرکت های مسـتقر در پـارس‬ ‫جنوبـی‪ ،‬از مدیـران نمونـه این حـوزه تقدیـر شـد‪ .‬دراین مراسـم مسـائلی‬ ‫نظیـر بازنشسـتگی مشـاغل سـخت و زیـان اور‪ ،‬بازنشسـتگی مشـاغل زودتـر‬ ‫ِ‬ ‫از موعـد‪ ،‬اجـرای مالیـات بـر حقـوق و دسـتمزد‪ ،‬افزایـش حقـوق سـال جـاری‬ ‫نفت و قانون کار‪ ،‬سـاعت های پروازی از عسـلویه و تبدیل وضعیت فرزندان‬ ‫ایثارگـران موردبحـث مدیـران منابـع انسـانی شـرکت های مسـتقر در منطقـه‬ ‫ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس قـرار گرفت»‪ .‬در پایان نیز مدیران منابع انسـانی‬ ‫شـرکت های مجتمـع گاز پـارس جنوبـی‪ ،‬پتروشـیمی نـوری‪ ،‬پتروشـیمی‬ ‫پردیـس‪ ،‬پتروشـیمی زا گـرس‪ ،‬پتروشـیمی جـم‪ ،‬پـارس‪ ،‬پتروشـیمی مخـازن‬ ‫سـبز عسـلویه‪ ،‬پتروشـیمی مهـر‪ ،‬پلیمـر اریاساسـول و پتروشـیمی مرواریـد‬ ‫توسـط مدیریـت کار و خدمـات اشـتغال به عنـوان «مدیـران نمونـه و برتـر‬ ‫منابـع انسـانی» انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫اختصاص‪ ۷۰‬میلیاردتومان‬ ‫برای تبدیل کمربندی جنوبی شیراز به بلوار شهری‬ ‫شـهردار شـیراز گفـت‪ ۷۰« :‬میلیاردتومـان بـرای عملیـات عمرانـی تبدیـل‬ ‫کمربنـدی بـه بلـوار شـهری در سـال جـاری اختصـاص یافتـه اسـت»‪ .‬سـید‬ ‫احسـان اصنافـی در میـز خدمـت مسـجدمحوری در مسـجد میثـم تمـار‬ ‫شـهرک والفجـر واقـع در منطقـه ‪ ۹‬شـهرداری شـیراز گفـت‪« :‬در شـهر شـیراز‬ ‫‪ ۱۶۷‬محلـه داریـم کـه معاونـت برنامه ریـزی نیازمندی هـای ان را احصـا کـرده‬ ‫و در یـک برنامـه زمان بنـدی ‪ ۲۰‬سـاله مرتفـع می شـود»‪ .‬وی انجـام کار و‬ ‫پـروژه در محلات را ملا ک قـرار داد و برنامه ریـزی را برحسـب اولویـت هـر‬ ‫محلـه اعلام کرد‪ .‬شـهردار شـیراز درخصـوص کمربندی جنوبی شـیراز گفت‪:‬‬ ‫«بـا شـکل گیری شـهرک ها کنـار کمربنـدی‪ ،‬انجـا بـه محـل تـردد خودروهـای‬ ‫شـهری و بین شـهری سـبک و سـنگین تبدیـل شـده اسـت»‪ .‬اصنافـی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬تازمانی کـه کامیـون درطـول روز در کمربنـدی جنوبـی شـیراز تـردد‬ ‫می کنـد‪ ،‬امـکان وا گـذاری ان بـه شـهرداری وجـود نـدارد و بـرای این مهـم‬ ‫بایـد دو کمربنـدی یکـی در شمال شـرقی و دیگـری به مـوازات کمربنـدی‬ ‫جنوبـی توسـط وزارت راه احـداث می شـده کـه ترک فعـل کرده انـد»‪ .‬شـهردار‬ ‫شـیراز درخصـوص راهـکار بـرای کمربنـدی جنوبـی شـیراز عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«‪ ۷۰‬میلیاردتومـان بـرای عملیـات عمرانـی تبدیـل کمربندی به بلوار شـهری‬ ‫در سال جاری اختصاص یافته و تا کنون چند جلسه با وزیر راه و معاونانش‬ ‫و اسـتاندار دراین بـاره داشـته ایم»‪ .‬وی بابیان اینکـه عـزم همـه مسـئوالن‬ ‫بـرای حـل مشـکل کمربنـدی جـزم اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬امسـال وزارت راه‬ ‫قـول احـداث تقاطـع سـفیر و شـروع کار تقاطـع قائـم بـا ردیـف بودجـه را داده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـر ارشـد شـهری شـیراز گفـت‪« :‬اولویـت اصلـی بـرای کمربنـدی‪،‬‬ ‫ایمنی سـت و در اینـده کمربنـدی بلـواری بـا سـرعت بـاال خواهـد بـود»‪ .‬وی‬ ‫پیرامـون تقاطع هـای ناقـص گفـت‪« :‬غالـب هزینه هـای یک تقاطـع‪ ،‬موضوع‬ ‫تملـک اسـت و سیاسـت براین اسـت که هرچـه می توان تملـک کرد؛ امـا پروژه‬ ‫نبایـد معطـل تملـک بمانـد»‪ .‬وی از بازبینـی کل شـبکه حمل ونقـل عمومی‬ ‫شـهر خبـر داد و بیـان داشـت‪« :‬طـرح نهایی جامـع حمل ونقل عمومی باید‬ ‫به تائیدیه در سـطح کشـور برسـد و برای تقویت خطوط اتوبوس رانی تا شب‬ ‫عیـد ‪ ۷۴‬اتوبـوس پیگیـری شـده و به دنبـال ‪ ۸۰‬اتوبـوس دیگـر در کنـار ‪۲۰۰‬‬ ‫اتوبوس برقی هستیم»‪ .‬علی ا کبر سلطانی؛ عضو و ناظر شورای اسالمی شهر‬ ‫شـیراز در منطقـه ‪ ۹‬در ایـن میـز خدمـت مسـجدمحوری گفـت‪« :‬از ابتـدای‬ ‫اغاز بـه کار ششـمین دوره مدیریـت شـهری به دنبـال رسـیدگی و پیگیـری امور‬ ‫مناطق کم برخوردار و مستعد پیشرفت بوده ایم»‪ .‬وی بابیان اینکه بسیاری‬ ‫از مشـکالت‪ ،‬ارتباطـی به شـهرداری نـدارد‪ ،‬ابراز امیدواری کـرد؛ در پایان دوره‬ ‫اتفاقـات خـوب و ملموسـی بـرای شـهر و شـهروندان رقـم خـورده باشـد‪.‬‬ ‫استقبال شهرداری شیراز‬ ‫از سرمایه گذاران دراین کالن شهر‬ ‫یس ــت که‬ ‫زی ــارت مش ــهد به زائ ــران خارج ‬ ‫امی ــدوارم بررس ــی ان در دس ــتورکار دول ــت‬ ‫محت ــرم و به خص ــوص وزارت ام ــور خارجه‬ ‫قرار بگی ــرد»‪.‬‬ ‫تمایل کشورهای منطقه‬ ‫به توسعه گردشگری زیارت در ایران‬ ‫قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫افزود‪« :‬هندوس ــتان با ‪ 100‬میلیون ش ــیعه؛‬ ‫و پا کس ــتان ب ــا خی ــل عظیم دل ــدادگان به‬ ‫امام رض ــا(ع)‪ ،‬از کش ــورهایی هس ــتند ک ــه‬ ‫نه ــا در س ــفر ب ــه‬ ‫مس ــئوالن عالی رتب ــه ا ‬ ‫مش ــهد مق ــدس اع ــام کرده ان ــد تمای ــل‬ ‫بس ــیاری ب ــرای تقوی ــت گردش ــگری زیارت‬ ‫مش ــدن ام ــکان پروازهای مس ــتقیم‬ ‫و فراه ‬ ‫ب ــه مش ــهد مق ــدس دارن ــد و دول ــت‬ ‫می توان ــد ب ــا اعط ــای وی ــزای زیارت بس ــتر‬ ‫ان را فراه ــم کن ــد‪ .‬رحمت ــی اف ــزود‪« :‬این ها‬ ‫یس ــت ک ــه خودب هخ ــود و‬ ‫ظرفیت های ‬ ‫ب ــدون ت ــاش و برنامه ریزی م ــا در منطقه‬ ‫ً‬ ‫وجود دارد و طبیعتا با فعال ترشدن وزارت‬ ‫ً‬ ‫یت ــوان مخاطب ــان‬ ‫ام ــور خارج ــه‪ ،‬قطع ــا م ‬ ‫بیش ــتری را نی ــز ب ــرای اس ــتفاده از وی ــزای‬ ‫زی ــارت مش ــهد ج ــذب ک ــرد»‪ .‬قائم مق ــام‬ ‫تولیت اس ــتان ق ــدس رضوی ب ــه این نکته‬ ‫نی ــز اش ــاره ک ــرد ک ــه اس ــتفاده کنندگان از‬ ‫ویزای زی ــارت‪ ،‬دارای فرهنگ مطابق نظام‬ ‫فرهنگ ــی و دینی ما هس ــتند و ازاین جهت‬ ‫نیز دول ــت بس ــیاری از دغدغه های مطرح‬ ‫در ح ــوزه گردش ــگری را نخواهد داش ــت»‪.‬‬ ‫موقعیت خاص خراسان رضوی‬ ‫برای توسعه اقتصادی‬ ‫وی یکی دیگ ــر از دالیل مهم ب ــرای تقویت‬ ‫نمایندگ ــی وزارت امور خارجه در خراس ــان‬ ‫رض ــوی را موقعی ــت خ ــاص ان خوان ــد و‬ ‫گفت‪« :‬اس ــتان خراسان رضوی ‪ 900‬کیلومتر‬ ‫م ــرز مش ــترک ب ــا کش ــورهای اس ــتراتژیکی‬ ‫همچ ــون پا کس ــتان‪ ،‬افغانس ــتان و‬ ‫ترکمنس ــتان دارد و ای ــن موقعیت می تواند‬ ‫به توس ــعه اقتصادی کش ــور کم ــک کند»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی تصری ــح کرد‪« :‬مثال س ــرخس ب ــا وجود‬ ‫ته ــای خاصی ک ــه دارد‪ ،‬متاس ــفانه‬ ‫ظرفی ‬ ‫یک ــه‬ ‫م ــورد غفل ــت واق ــع ش ــده؛ درحال ‬ ‫تقوی ــت این شهرس ــتان ب ــا اج ــرای ط ــرح‬ ‫ترانزی ــت منطقه ای کاال‪ ،‬می تواند بس ــیاری‬ ‫از مش ــکالت م ــا را ح ــل کن ــد»‪ .‬وی تا کی ــد‬ ‫ک ــرد‪« :‬اس ــتان ق ــدس رض ــوی اقدام ــات و‬ ‫س ــرمایه گذاری گس ــترده ای در منطق ــه‬ ‫وی ــژه اقتص ــادی س ــرخس داش ــته ک ــه‬ ‫در وهل ــه اول ب ــرای محرومیت زدای ــی از‬ ‫ منطق ــه و در وهل ــه دوم ب ــا هدف توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی منطق ــه ب ــوده‪ .‬امیدواری ــم ب ــا‬ ‫تبدی ــل س ــرخس به منطق ــه ازاد‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫بهتری برای توس ــعه ای ــن فعالیت ها ایجاد‬ ‫ش ــود»‪ .‬وی درپایان گفت‪« :‬اس ــتان قدس‬ ‫ته ــای خود را برای توس ــعه‬ ‫تمام ــی ظرفی ‬ ‫و تعالی کش ــور پ ــای کار اورده و این امادگی‬ ‫را دارد ک ــه در هم افزای ــی و همراه ــی ب ــا‬ ‫دولت محت ــرم‪ ،‬اقدامات الزم ب ــرای اجرای‬ ‫طر ح های ــی مانن ــد اعطای وی ــزای زیارت و‬ ‫کمک به توس ــعه اقتصادی کش ــور را دنبال‬ ‫کند»‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی اجرای شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر‬ ‫سـید احسـان اصنافـی در نشسـت بـا شـورای شهرسـتان شـیراز گفـت‪:‬‬ ‫«اماده ایـم تـا بیشـترین همـکاری را بـا سـرمایه گذاران حوزه هـای مختلـف؛‬ ‫به ویژه حوزه تفریحی و سـرگرمی تعریف شـده داشـته باشـیم»‪ .‬سـید احسـان‬ ‫اصنافـی در نشسـت بـا اعضـای شـورای اسلامی شهرسـتان گفـت‪« :‬درامـد‬ ‫و هزینـه شـهرداری شـیراز بـا دومیلیون نفـر جمعیـت‪ ،‬همان طورکـه درامـد‬ ‫باالسـت‪ ،‬هزینه هـا نیـز بـاال بـوده و مشـکالت و مسـائل خـاص خـود را دارد»‪.‬‬ ‫وی درباره همکاری شـهرداری با شـورای اسلامی شـیراز و شـوراهای اسلامی‬ ‫این شهرسـتان گفـت‪« :‬بایـد از ظرفیت هـای موجـود اسـتفاده کـرد و در‬ ‫نشـهر‬ ‫حوزه هـای مختلـف امـاده انتقـال تجربیـات هسـتیم»‪ .‬شـهردار کال ‬ ‫شـیراز بابیان اینکه امکان هزینه کردن شـهرداری شـیراز در خارج از محدوده‬ ‫شـهری شـیراز وجـود نـدارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬شـهرداری در مسـائلی نظی ِـر‬ ‫امـوزش اتش نشـان ها‪ ،‬انتقـال تکنولـوژی مدیریـت پسـماند و حوز ههـای‬ ‫عمرانی می تواند برای شـوراهای اسلامی شـهرهای شهرسـتان شـیراز مفید‬ ‫باشـد»‪ .‬وی بـا اسـتقبال از سـرمایه گذاران در شـهر شـیراز‪ ،‬گفـت‪« :‬اماده ایـم‬ ‫تـا بیشـترین همـکاری را بـا سـرمایه گذاران حوزه هـای مختلـف؛ به ویـژه حـوزه‬ ‫تفریحی و سـرگرمی تعریف شـده داشـته باشـیم»‪ .‬محمدتقی تذروی (رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهرستان شیراز ) نیز دراین نشست گفت‪« :‬شورای اسالمی‬ ‫شهرسـتان شـیراز نیـاز بـه تعامـل و همـکاری بـا شـهرداری دارد‪ .‬مسـاعدت و‬ ‫همکاری شـهرداری شـیراز با شـورای اسالمی شهرستان در قالب تفاهم نامه‬ ‫شهـای‬ ‫میسـر می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ا گـر خدمـات و امکانـات الزم بـرای بخ ‬ ‫اطـراف شـیراز ارائـه نشـود‪ ،‬جمعیـت به سـمت شـیراز سـرریز خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی بیش از ‪۱۰‬هزار خانه در صدرا‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫نشـهر گفـت‪« :‬عملیـات لول هگـذاری‬ ‫مدیـر ابفـای شاهی ‬ ‫خـط انتقـال فاضلاب خیابـان مـدرس ‪ ۹۰‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی داشـته اسـت»‪ .‬شـاهرخ شـریفی بابیان اینکـه عمـر‬ ‫نشـهر بـه بیـش از‬ ‫شـبکه جمـع اوری فاضلاب در شاهی ‬ ‫نطـرح بـا هـدف توسـعه و‬ ‫‪5 0‬سـال می رسـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ای ‬ ‫ارتقـای خدمـات جمـع اوری‪ ،‬انتقـال و تصفیـه فاضلاب از‬ ‫نمـاه قبـل عملیاتـی؛ و در ان ‪ 1200‬متـر لولـه پلی اتیلـن‬ ‫ابا ‬ ‫بـا قطـر ‪ 600‬میلی متـر در عمـق متوسـط شـش متری زمیـن‬ ‫اجـرا شـد»‪ .‬وی هزینـه خریـد و اجـرای طـرح لوله گـذاری خط‬ ‫انتقـال فاضلاب خیابـان مـدرس را ‪ 50‬میلیاردریـال از محـل‬ ‫نشـهر اعلام کـرد‬ ‫اعتبـارات داخلـی ابفـای منطقـه شاهی ‬ ‫نطـرح تـا دوهفته اینـده‬ ‫یشـود ای ‬ ‫و افـزود‪« :‬پیش بینـی م ‬ ‫به بهره بـرداری برسـد»‪ .‬وی دربـاره اجـرای عملیـات‬ ‫نشـهر‬ ‫لول هگـذاری خـط انتقـال فاضلاب بلـوار طالقانـی ای ‬ ‫یمـاه پارسـال بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫نطـرح از د ‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬ای ‬ ‫‪ 350‬میلیاردریـال (شـامل خریـد و اجـرا) از محـل اعتبـارات‬ ‫عمرانـی و داخلـی بـه روش نویـن به وسـیله ‪ TBM‬اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دسـتگاه ‪ TBM‬هوشـمندانه بـا رعایـت شـیب‬ ‫نهـای نقشـه برداری‪ ،‬شـروع بـه حفـاری‬ ‫و بـا کمـک دوربی ‬ ‫تونـل می کنـد و در فواصـل بیـن هـر دو حوضچـه‪ ،‬عملیـات‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لول هگـذاری در تونـل و احـداث حوضچـه انجـام م ‬ ‫ایـن ‪ ،‬یکـی از روش هـای نویـن در دنیاسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نشـهر‬ ‫«کل مسـیر خط انتقال فاضالب بلوار طالقانی شاهی ‬ ‫ب هطـول ‪ 6426‬متـر بـا قطرهـای ‪ 1200‬تـا ‪ 1600‬میلی متـر اسـت‬ ‫کـه در سـال های گذشـته درحـدود ‪ 1400‬متـر ان اجـرا شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬اجرای ‪ 1200‬متر دیگر از این خط انتقال‬ ‫با قطر ‪ 1400‬میلی متر و از جنس پلی اتیلن در عمق متوسـط‬ ‫هفت متـری زمیـن درحال اجراسـت کـه تا کنـون ‪ 15‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت»‪ .‬وی علـت انتخـاب مسـیر‬ ‫ طرح پروژه از سـه راه خیابان مدرس تا سـه راه خیابان نبوت‬ ‫را فرسـودگی شـدید و حادثه خیزبـودن مسـیر خوانـد و گفت‪:‬‬ ‫نشـهر حـدود‬ ‫«طـول کل شـبکه جمـع اوری فاضلاب شاهی ‬ ‫‪ 400‬کیلومتـر و طـول خـط انتقـال فاضلاب حـدود ‪ 15‬کیلومتـر‬ ‫شهـای زیـادی از ان بایـد‬ ‫اسـت کـه به دلیـل قدمـت بـاال بخ ‬ ‫اصلاح و بازسـازی شـود»‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت عمـران صـدرا اعلام کـرد کـه تـا پایـان تیرمـاه امسـال ‪۱۰‬هـزار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬واحـد در راسـتای اقـدام ملـی نهضـت تولیـد مسـکن اجرایـی م ‬ ‫عزیـزاهلل روشـن در ائیـن معارفـه عضـو جدیـد هیئت مدیـره شـرکت عمـران‬ ‫شـهر صـدرا گفـت‪« :‬در اغلـب فعالیت هـای انجـام شـده در حـوزه مسـکن در‬ ‫اسـتان فـارس‪ ،‬عملکـرد شـرکت عمـران صـدرا قابـل مشـاهده اسـت»‪ .‬روشـن‬ ‫افـزود‪« :‬با توجه بـه فعالیت هـای پیشـین و پیگیری هـای انجا مشـده و‬ ‫همچنین تعامل مناسـب با شـهرداری صدرا‪ ،‬این شـرکت به یاری خداوند تا‬ ‫پایـان تیرمـاه امسـال ‪ ۱۰‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬واحـد در راسـتای اقـدام ملی نهضت تولید‬ ‫مسـکن اجرایـی خواهـد کـرد؛ همچنیـن بالـغ بـر ‪ ۲۲۰۰‬واحـد از پروژ ههـای‬ ‫مشـارکتی اقـدام ملـی نیز در حال اجراسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت عمـران صدرا‬ ‫در خصوص عملکرد این شرکت در پروژه های راه و زیرساخت ها نیز گزارشی‬ ‫گ قره پیری و ورودی‬ ‫از تالش های این شـرکت برای رفع معارضین مسـیر تن ‬ ‫دوکوهـک بـه صـدرا و فعالیت هـای انجـام شـده در غـرب صـدرا در اتصـال بـه‬ ‫ازادراه شـیراز‪-‬اصفهان ارائـه کـرد‪ .‬یـداهلل رحمانـی (عضو هیئت مدیره شـرکت‬ ‫عمـران شـهرهای جدیـد) نیـز در این مراسـم شـرکت عمـران صـدرا را یکـی از‬ ‫فعال ترین دسـتگاه های اجرایی فارس طی ‪۱۰‬سـال گذشـته دانست و گفت‪:‬‬ ‫«پیش بینی ما در خصوص جذب سـرمایه گذار از طریق پروژه های مشـارکتی‬ ‫در شـهر صدرا با توجه به رویکرد سـالهای قبل و عملکرد بسـیار چشـمگیری‬ ‫کـه در سـال گذشـته داشـته اسـت ایـن امیـد را می دهـد کـه بـا همراهـی‬ ‫بتوانیـم بـه موفقیت هـای بیشـتری در این حـوزه دسـت یابیـم»‪ .‬او ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد کـه حضـور عضـو جدید با توجه بـه تجارب خـوب مدیریتی که‬ ‫در پرونـده دارد‪ ،‬تحـرک بیشـتری در شـرکت ایجـاد کـرده و مسـیرهای بهتـری‬ ‫پیـش روی پیشـرفت شـهر صـدرا قـرار دهد‪ .‬طی حکمی از سـوی معـاون وزیر‬ ‫را هو شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای جدید‪ ،‬جعفـر زاهدی‬ ‫دره شـوری‪ ،‬به عنـوان عضـو هیئت مدیره شـرکت عمـران صدرا منصوب شـد‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ زاهـدی پیش از ایـن مسـئولیت مدیـرکل اداره را هو شهرسـازی‬ ‫اسـتان فـارس را عهـده دار بـوده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫قزوین‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 1401‬شماره‪2483‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ بینی ساخت ‪ ۳۱۰۰۰‬خانه خودمالکی‬ ‫پیش ِ ‬ ‫در نهضت ملی مسکن‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫نخستینبانویلژیونر فوتبالگلستان‪:‬‬ ‫دوبرابری‬ ‫افزایش‬ ‫ِ‬ ‫سقف تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده‬ ‫مدی ــرکل راه وشهرس ــازی اس ــتان قزوی ــن اع ــام ک ــرد‪« :‬س ــقف تس ــهیالت‬ ‫نوس ــازی بافت ه ــای فرس ــوده بی ــش از دوبراب ــر ش ــده اس ــت»‪ .‬س ــید عل ــی‬ ‫هاشــمی گفــت‪« :‬مبلــغ ایــن تســهیالت در اســتان کــه ســازنده ها می تواننــد‬ ‫دریافــت کننــد‪ ۳۵۰ ،‬میلیون تومــان؛ و ســود ان معــادل نــرخ مصــوب شــورای‬ ‫پ ــول و اعتب ــار در زم ــان انعق ــاد ق ــرارداد اس ــت‪ .‬س ــهم اس ــتان‪ ،‬از تس ــهیالت‬ ‫نوس ــازی ‪ ۹۱۴‬فق ــره اس ــت ک ــه تا کن ــون ‪ ۱۴۱‬فق ــره ان مص ــوب ش ــده‪ .‬تم ــام‬ ‫نهــا تــا‬ ‫ســازندگان و کســانی که پروانــه ســاختمانی دریافــت کرده انــد و پــروژه ا ‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ،‬می تواننــد بــه ســایت وزارت راه وشهرســازی‬ ‫تنــام‬ ‫و ســایت شــرکت بازافرینــی شــهری ایــران ‪ https//udrc.ir‬مراجعــه و ثب ‬ ‫کنن ــد ت ــا در نوب ــت وام ق ــرار بگیرن ــد»‪ .‬به گفت ــه او؛ تس ــهیالت به مبل ــغ‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون توم ــان نی ــز ب هص ــورت قرض الحس ــنه ب ــرای کم ــک ب ــه اس ــکان‬ ‫موق ــت اف ــراد درنظ ــر گرفته ش ــده اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬امیدواری ــم متقاضی ــان‬ ‫بــرای دریافــت ایــن تســهیالت اقــدام کــرده و باتوج هبــه ســایر امتیازاتــی کــه‬ ‫ب ــرای اح ــداث مس ــکن در بافت ه ــای نا کارام ــد ش ــهری درنظ ــر گرفته ش ــده‪،‬‬ ‫ش ــتاب نوس ــازی در این بافت ه ــا افزای ــش یاب ــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت تامین انرژی موردنیاز‬ ‫صنایع مستقر در شهرک ها‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی قزوی ــن گف ــت‪« :‬جمـ ـع اوری‬ ‫و س ــاماندهی پس ــاب واحده ــای تولی ــدی مس ــتقر در ش ــهرک های‬ ‫قب ــر مق ــررات زیسـ ـت محیطی از کارکرده ــای تصفیه خان ــه‬ ‫صنعت ــی منطب ‬ ‫نه ــا ب هش ــمار مـ ـی رود»‪ .‬رض ــا صف ــاری بااش ــاره به ض ــرورت‬ ‫دراین مکا ‬ ‫حه ــای جدی ــد تولی ــدی‬ ‫تامی ــن ان ــرژی موردنی ــاز صنای ــع مس ــتقر و طر ‬ ‫دردسـ ـت احداث در ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی‪ ،‬گف ــت‪« :‬از دیگ ــر‬ ‫یه ــای مه ــم ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان بای ــد ب ــه ش ــش پس ــت‬ ‫نیازمند ‬ ‫ب ــرق اش ــاره ک ــرد»‪ .‬صف ــاری اف ــزود‪« :‬تامی ــن هزین هه ــای موردنی ــاز ب ــرای‬ ‫اج ــرای زیرس ــاخت های یادش ــده از مح ــل مناب ــع ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان قزویــن و اعتبــارات ملــی در دســتورکار قــرار دارد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«از فرص ــت س ــفر رئیس جمه ــوری و اعض ــای دول ــت ب ــه اس ــتان قزوی ــن ک ــه‬ ‫یخ ــورد نی ــز ب ــرای کم ــک درخص ــوص پیش ــبرد‬ ‫در این ــده نزدی ــک رق ــم م ‬ ‫حه ــا و تامین اعتب ــار اس ــتفاده خواهی ــم ک ــرد»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬تقوی ــت‬ ‫این طر ‬ ‫زیرس ــاخت های ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی منج ــر ب ــه رش ــد ج ــذب‬ ‫س ــرمایه گذاران بخ ــش تولی ــد خواه ــد ش ــد‪ .‬اح ــداث تصفیه خان ــه در پن ــج‬ ‫ش ــهرک صنعت ــی و گش ــت پس ــت ش ــش ب ــرق صنعت ــی اس ــتان قزوی ــن دارای‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫ی ــک ش ــهر صنعت ــی‪ ۱۳ ،‬ش ــهرک و ش ــش ناحی ــه صنعت ‬ ‫رشد ‪ ۲۶‬درصدی اهدای خون در شب های احیا‬ ‫مدی ــرکل انتق ــال خ ــون اس ــتان قزوی ــن گف ــت‪« :‬در شــب های احی ــای م ــاه‬ ‫رمض ــان س ــال ‪ ۱۴۰۱‬ب ــا افزای ــش اه ــدای خ ــون در اس ــتان قزوی ــن روبـ ـه رو‬ ‫یک ــه اه ــدای خ ــون به طور میانگی ــن ح ــدود ‪ ۲۶‬درص ــد‬ ‫بودی ــم؛ به طور ‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت»‪ .‬مریــم مدرســی افــزود‪« :‬شــب‬ ‫‪ ۱۹‬م ــاه مب ــارک رمض ــان در س ــال ج ــاری ‪ ۲۰۷‬نف ــر و ش ــب ‪ ۲۱‬نی ــز ‪ ۳۱۰‬نف ــر‬ ‫مراجعه کنن ــده داش ــتیم ک ــه از این تع ــداد ‪ ۲۳‬نف ــر خان ــم بودن ــد؛ باتوج هب ــه‬ ‫ش ــرایط موردنی ــاز اف ــراد ب ــرای اه ــدای خ ــون‪ ،‬در ش ــب ‪ ۱۹‬از ‪ ۱۷۵‬نف ــر و در‬ ‫ش ــب ‪ ۲۱‬از ‪ ۲۷۱‬نف ــر خون گی ــری ص ــورت گرف ــت»‪ .‬مدی ــرکل انتق ــال خ ــون‬ ‫ن ‪ ۱۴۰۱‬گف ــت‪« :‬در‬ ‫اس ــتان قزوی ــن با اش ــاره به ام ــار اه ــدای خ ــون در فروردیــ ‬ ‫فروردین م ــا ه س ــال ج ــاری ‪ ۴۳۴۱‬نف ــر ب ــرای اه ــدای خ ــون مراجع ــه کردن ــد‬ ‫ک ــه از ‪ ۳۳۶۲‬نف ــر خون گی ــری ص ــورت گرف ــت‪ ،‬این می ــزان نس ــبت ب ــه م ــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته بــا ‪ ۱۱.۷‬درصــد رشــد روب ـه رو شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«‪ ۱۹۴۲‬نفــر از اهدا کننــدگان جــزو افــرادی بودنــد کــه به صورت مســتمر خــون‬ ‫نم ــاه‬ ‫اه ــدا می کنن ــد‪ ،‬همچنی ــن تع ــداد بان ــوان اهدا کنن ــده خ ــون در ای ‬ ‫نم ــدت ‪ ۱۴۴۵‬واح ــد خ ــون ب ــه بیمارس ــتان های اس ــتان‬ ‫‪ ۲۰۳‬نف ــر ب ــود‪ ،‬در ای ‬ ‫ارس ــال کردی ــم این می ــزان نس ــبت ب ــه مش ــابه س ــال گذش ــته ‪ ۱۲‬درص ــد‬ ‫افزایش یافت ــه اس ــت»‪.‬‬ ‫ساخت دو شهرک صنعتی تخصصی در قزوین‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان قزویــن گفــت‪« :‬دو شــهرک‬ ‫صنعت ــی تخصص ــی ش ــامل ش ــهرک های ان ــرژی و فن ــاوری دراین اس ــتان ب ــا‬ ‫حمای ــت دول ــت و ب ــا س ــرمایه گذاری مش ــترک دولت ــی و بخ ــش خصوص ــی‬ ‫اح ــداث می ش ــود»‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛ رض ــا صف ــاری اف ــزود‪« :‬ب ــرای مکان یاب ــی‬ ‫اح ــداث ای ــن ش ــهرک ها اراض ــی مختلف ــی شناس ــایی و مورد بررس ــی ق ــرار‬ ‫گرفت ــه ک ــه درنهای ــت بهتری ــن م ــکان انتخ ــاب و زیرس ــاخت های الزم در‬ ‫نه ــا ایج ــاد خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی با بیان اینک ــه س ــرمایه گذاری دول ــت در‬ ‫ا ‬ ‫ای ــن ش ــهرک ها در بخ ــش اماده س ــازی و ایج ــاد زیرس ــاخت و س ــرمایه گذاری‬ ‫بخ ــش خصوص ــی نی ــز در زمین ــه تولی ــد و اس ــتقرار و س ــاخت واحده ــای‬ ‫که ــزار هکت ــار زمی ــن ب ــرای‬ ‫تولی ــدی خواه ــد ب ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬ح ــدود ی ‬ ‫یش ــده ک ــه ب هش ــکل مرحله به مرحل ــه‬ ‫اح ــداث ای ــن ش ــهرک ها پیش بین ‬ ‫(فازبن ــدی) اق ــدام ب ــه اماد هس ــازی و ایج ــاد زیرس ــاخت جه ــت اس ــتقرار‬ ‫صنای ــع و واحده ــای تولی ــدی در انه ــا خواه ــد ش ــد»‪ .‬ای ــن مس ــئول گف ــت‪:‬‬ ‫شــهرک صنعتــی فنــاوری در راســتای کمــک بــه تحقــق شــعار ســال «تولیــد‪،‬‬ ‫دانش بنی ــان‪ ،‬اش ــتغال افرین» ب ــا هم ــکاری معاون ــت علم ــی و فن ــاوری‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری و پ ــارک عل ــم و فن ــاوری به منظ ــور اس ــتقرار و فعالی ــت‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان و صنای ــع ب ــا فن ــاوری ب ــاال اح ــداث خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫راه و نگاه‬ ‫از انهدام باند قاچاق سالح‬ ‫تا کشف بزرگ ترین محموله حشیش در فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان فـارس اعلام کـرد‪« :‬بانـد قاچاقچیـان سلاح در‬ ‫شهرسـتان مرودشـت منهدم و بزرگ ترین محموله حشـیش در سـال جاری‬ ‫به میزان یک تن در شیراز کشف شد»‪ .‬سردار سرتیپ رهام بخش حبیبی در‬ ‫نشسـت خبـری در جمـع خبرنـگاران گفـت‪« :‬در راسـتای اجرای طـرح مبارزه‬ ‫بـا سلاح و مهمـات غیرمجـاز در سـطح این اسـتان‪ ،‬مامـوران پلیـس امنیـت‬ ‫بـا اقدامـات فنـی مطلـع شـدند کـه یکـی از اعضـای حرفـه ای بانـد قاچـاق‪،‬‬ ‫تعـدادی سلاح را از اسـتان های غربـی خریـداری و وارد فـارس کـرده اسـت و‬ ‫در منزل شخصی خود در شهرستان مرودشت نگهداری می کند»‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامـی فـارس با بیان اینکـه این موضوع به صورت ویژه در دسـتورکار پلیس‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬مامـوران پلیـس پـس از هماهنگی با مقام قضائی به‬ ‫محـل اعـزام و در بازرسـی از منـزل مذکـور ‪ ۱۸‬قبضـه کلـت کمـری‪ ،‬یـک قبضـه‬ ‫سلاح شـکاری‪ ۳۰ ،‬خشـاب و ‪ ۵۱‬فشـنگ کلت کمری قاچاق کشـف کردند»‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬در این خصوص یکی از اعضای باند قاچاق سلاح دسـتگیر‬ ‫شد و تالش برای دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد»‪ .‬حبیبی درادامه‬ ‫کتـن حشـیش در شـیراز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬مامـوران پلیـس‬ ‫بـه کشـف ی ‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان هنـگام کنتـرل خودروهـای ورودی بـه شـیراز از‬ ‫سـمت پـل فسـا بـه یک دسـتگاه وانـت پیکان مظنـون و دسـتور ایسـت داده‬ ‫امـا راننـده اقـدام به فرار کرد‪ .‬پس از طی مسـافتی تعقیب و گریـز‪ ،‬این خودرو‬ ‫متوقف و در بازرسـی از ان یک تن حشـیش کشـف شـد‪ .‬در این خصوص یک‬ ‫قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی‬ ‫شـد»‪ .‬وی در ادامـه توضیـح داد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون ‪ ۹۲‬خودرو‬ ‫سـبک و سـنگین حامـل مـواد مخـدر در سـطح این اسـتان توقیـف و حـدود‬ ‫کهـزار‬ ‫جتـن انـواع مـواد مخـدر نیـز کشـف شـده اسـت»‪ .‬حبیبـی گفـت‪« :‬ی ‬ ‫پن ‬ ‫و ‪ ۶۵‬متهـم شـامل قاچاقچـی مـواد مخـدر‪ ،‬خرد هفـروش و حمل کننـده نیـز‬ ‫در سـطح اسـتان از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون دسـتگیر شـده اند‪۳۵۰ .‬‬ ‫معتـاد متجاهـر نیـز در سـال جـاری در سـطح اسـتان جمـع اوری و بـه مرا کـز‬ ‫تـرک اعتیـاد تحویـل داده شـده اند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی فـارس تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«شـهروندان در صورت مشـاهده هرگونه موارد مشـکوک و یا اطالع از فعالیت‬ ‫افرادی کـه قصـد برهـم زدن ارامـش مـردم را دارنـد موضـوع را بـا سـامانه ‪۱۱۰‬‬ ‫اطلاع دهند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با تالش و پشتکار‬ ‫می توان هر دروازه ای را گشود‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫این روزهـا کـه برخـی از دختران سـرزمینمان‬ ‫ضهـا سـخن‬ ‫تهـا و تبعی ‬ ‫از محدودی ‬ ‫بـه میـان می اورنـد و البـه الی پسـت ها‬ ‫و مطالبشـان در فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫مخـود از سـرخوردگی ها می گوینـد؛‬ ‫به زع ‬ ‫دخترانـی هسـتند کـه باوجـود تمـام‬ ‫تهـای ورزش‬ ‫مشـکالت و محدودی ‬ ‫تهـای زمانـه‪ ،‬دسـت بـه‬ ‫زنـان و نامالیم ‬ ‫شـاهکارهای بـزرگ زده و می زننـد‪ .‬طـی‬ ‫ سـال های اخیـر دختـران فوتبـال ایـران‬ ‫در رد ههـای مختلـف موفـق بـه کسـب‬ ‫افتخـارات زیـادی بـرای کشـورمان شـده اند‪.‬‬ ‫ان ها کـه بی ادعـا و بـه دوراز هیاهـوی‬ ‫فوتبـال مردسـاالرانه کشـور‪ ،‬باتمام وجـود‬ ‫در زمیـن مسـابقه می دهنـد‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫کشـدن‬ ‫کسـب افتخاراتـی شـده اند کـه نزدی ‬ ‫نهـا بـرای برخـی ورزشـکاران مـرد در‬ ‫بـه ا ‬ ‫حـد یـک روی اسـت! مردانـی کـه دسـتمزد‬ ‫نهـا معـادل هزین ههـای دعوت‪،‬‬ ‫هرکـدام از ا ‬ ‫یهـای تدارکاتـی‪ ،‬شـرکت در یـک‬ ‫اردو‪ ،‬باز ‬ ‫تورنمنـت بین المللـی و کسـب عنـوان‬ ‫قهرمانی توسـط شـیر دختران این سـرزمین‬ ‫اسـت! «فاطمـه مزیـدی» فوتبالیسـت‬ ‫یپـوش گلسـتانی نیـز یکـی از دختـران‬ ‫مل ‬ ‫موفـق فوتبالـی ایـن سـرزمین اسـت کـه‬ ‫تهـای‬ ‫سـهم زیـادی در کسـب ایـن موفقی ‬ ‫غرورانگیـز داشـته اسـت و امـروز به عنـوان‬ ‫نماینـده ایـران در تیـم « گـوری یونایتـد»‬ ‫گرجسـتان به عنـوان اولیـن بانـوی لژیونـر‬ ‫فوتبالیسـت گلسـتانی بازی می کند‪ .‬فاطمه‬ ‫کـه برخلاف بسـیاری از هم تیمی هایش (که‬ ‫یهـا و مـدارس فوتبـال و‬ ‫فوتبـال را از ا کادم ‬ ‫نهـای چمـن مصنوعـی اغـاز کرده انـد)‪،‬‬ ‫زمی ‬ ‫ً‬ ‫نهـای خا کـی محلـه‬ ‫فوتبـال را واقعـا از زمی ‬ ‫خارکالتـه علی ابـاد کتـول شـروع کـرده اسـت‬ ‫و ا کنـون به عنـوان یـک لژیونـر در فوتبـال‬ ‫تسـال قبل‬ ‫کشـور‪ ،‬خانمـی می کنـد‪ .‬هش ‬ ‫او یـک دختـر دبیرسـتانی بـود کـه باوجـود‬ ‫سـن کـم ‪ 15‬بـازی ملـی و دو گل ملـی در‬ ‫مهـای زیـر ‪ 16‬و زیـر‬ ‫کارنامـه داشـت و در تی ‬ ‫گسـاالن ایثـار‬ ‫‪ 19‬سـال کشـور و تیـم بزر ‬ ‫یکـرد؛ امـا امـروز فاطمـه‬ ‫گـرگان بـازی م ‬ ‫یسـت‪ ،‬بـا‬ ‫کـه دانش اموختـه تربیت بدن ‬ ‫کول هبـاری از تجربـه و ا گاهـی‪ ،‬بـه یـک لژیونـر‬ ‫تمام عیـار تبدیـل شـده اسـت‪ .‬او کـه بیش از‬ ‫‪ 70‬بـازی ملـی در رد ههـای مختلـف داشـته‪،‬‬ ‫تا کنـون نزدیـک بـه ‪ 20‬گل ملـی در کارنامـه‬ ‫تهـای زیـادی ازجملـه‬ ‫دارد و بـه تورنمن ‬ ‫چین‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ازبکسـتان‪ ،‬سـریالنکا‪،‬‬ ‫یپـوش‬ ‫اعـزام شـده اسـت‪ .‬امـروز بـا ایـن مل ‬ ‫گلسـتانی هـم کالم شـدیم؛ امـا دیگـر از مدیـر‬ ‫مدرسـه ای کـه سـال ها پیش بـه کوتا هبـودن‬ ‫مهـای‬ ‫مـو و برگـزاری متعـدد اردوهـای تی ‬ ‫ملـی اعتـراض داشـت‪ ،‬سـخنی به میـان‬ ‫نیامـد؛ معلم هایـی کـه ورزش فرزندشـان‬ ‫در باشـگاه تختـی را بـا غیبـت جهـت حضـور‬ ‫شهـای‬ ‫دوسـال قبـل کـه بـا تمرینـات و اموز ‬ ‫نهـا‬ ‫تخصصـی دوبـاره توانسـتم بـه میدا ‬ ‫رسـمی بازگـردم‪.‬‬ ‫درحال حاضر در چه تیمی بازی می کنید؟‬ ‫امسـال بـا تیـم گـوری یونایتـد گرجسـتان‬ ‫کسـاله امضـاء کـردم و از چنـدروز‬ ‫قـرارداد ی ‬ ‫تهـای تیـم مـا اغـاز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دیگـر رقاب ‬ ‫نوع نگاه و حمایت مسئوالن شهرستانی‪،‬‬ ‫اسـتانی و کشـوری را چگونـه ارزیابـی‬ ‫می کنیـد؟‬ ‫در اردوی تیـم ملـی برابـر می دانسـتند؛‬ ‫مسـئوالنی که سـعی داشـتند برای باالبردن‬ ‫شـان و جایـگاه خـود‪ ،‬از جایـگاه جوانانـی‬ ‫مثـل فاطمه پشتوان هسـازی کننـد و ‪ ...‬امروز‬ ‫فاطمه جایگاه خود را در سـطح ملی و فراتر‬ ‫شـناخته اسـت و همـواره قـدردان خانـواده‬ ‫یسـت کـه بی هیـچ چشمداشـتی‬ ‫و افراد ‬ ‫برای موفقیت‪ ،‬سـربلندی‪ ،‬سالمتی اش دعا‬ ‫کردند و سنگ تمام گذاشتند‪ .‬او که همواره‬ ‫تهـای خـود را مرهـون اشـک های‬ ‫موفقی ‬ ‫مـادر‪ ،‬دعـای پـدر و حمایـت پدربزرگـش‬ ‫می دانـد‪ ،‬از روزهـای افتابی سـپهر فوتبالش‬ ‫می گو یـد‪.‬‬ ‫طی سـال های گذشته مسیر پیشرفت را‬ ‫چگونـه طـی کردیـد و چه تحولی در فوتبال‬ ‫شما رخ داد؟‬ ‫همیشـه گفت هشـده کـه فوتبـال یـک ورزش‬ ‫مردانه اسـت و به ویژه در شـهرهای کوچک‬ ‫کـه امکانـات ویـژه بانوان کم اسـت‪ ،‬رسـیدن‬ ‫ً‬ ‫بـه ایـن سـطح از فوتبال واقعا دشـوار اسـت؛‬ ‫اما من با تمرین و پشـتکار فراوان و حمایت‬ ‫بی دریـغ خانـواده موفق شـدم به جایگاهی‬ ‫کـه بـرای خـودم تصور کـرده بودم برسـم‪.‬‬ ‫نسـال ها کـه فوتبـال بـازی‬ ‫طـی ای ‬ ‫می کنیـد‪ ،‬باالترین افتخاری که نصیبتان‬ ‫شـد چـه بـود؟‬ ‫گهـای‬ ‫بنـده در مسـابقات بین المللـی و لی ‬ ‫داخلـی متعددی شـرکت داشـتم و گل های‬ ‫حساسـی هـم به ثمـر رسـاندم؛ امـا عضویـت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫در تیـم ملـی بزرگ تریـن افتخار ‬ ‫نصیـب مـن شـده اسـت و هیچ چیـز جـای‬ ‫ان را نمی گیـرد‪.‬‬ ‫نهـا بگوییـد‪ .‬اولیـن‬ ‫از مربیـان و نقـش ا ‬ ‫مر بـی شـما چـه کسـی بـود؟‬ ‫اولیـن مربـی بنـده خانـم زینـب ابراهیمـی‬ ‫بـود کـه هیـچ گاه زحمـات ایشـان را فرامـوش‬ ‫نسـال ها‬ ‫نمی کنـم‪ .‬مربیـان مـن درطـول ای ‬ ‫نقش اساسـی در پیشرفتم داشتند؛ به ویژه‬ ‫بعـد از پار هشـدن ربـاط صلیبـی کـه در‬ ‫یتـوان به عنـوان سـپری در‬ ‫ورزش را م ‬ ‫برابـر اسـیب های اجتماعـی قلمـداد کـرد‪.‬‬ ‫ای کاش مسـئوالن بخشـی از نـگاه‪ ،‬هزینـه و‬ ‫رویکـرد خـود را درزمینـه کنتـرل اسـیب های‬ ‫اجتماعـی معطـوف ورزش به ویـژه ورزش‬ ‫بانـوان کننـد‪ .‬بانـوان انتظـار شـق القمر از‬ ‫مسـئوالن ندارنـد ولـی حمایـت حداقلـی و‬ ‫فرق نگذاشـتن بین اقایان و بانوان ورزشکار‬ ‫کمترین خواسـته ورزشـکاران به ویـژه بانوان‬ ‫در شـهرهای کوچـک اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چـه توصیه به دختـران جوان دارید؟ حتما‬ ‫بایـد امکانـات باشـد یـا از شـهری کوچـک‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫هـم بـا کمتر یـن امکانـات م ‬ ‫رد ههـای ملـی رسـید؟‬ ‫تنهـا راه موفقیـت تلاش و پشـتکار‬ ‫تهـای دیگـران‬ ‫اسـت‪ .‬امکانـات و حمای ‬ ‫تاثیرگذارنـد؛ ولـی ا گـر فـرد اراده کنـد‪،‬‬ ‫می توانـد بـه هرانچه شایسـتگی دارد برسـد‪.‬‬ ‫به همه دختران همشـهری و هم اسـتانی ام‬ ‫توصیـه می کنـم بـرای رسـیدن بـه رویاهـای‬ ‫بـه حقشـان تلاش کننـد و هیـچ بهانـه ای‬ ‫نیاور نـد‪.‬‬ ‫و سخن پایانی؟‬ ‫کسـانی که از نزدیـک بـا سـطح تیـم ملـی و‬ ‫یهـای بین المللـی و ‪ ...‬اشـنا‬ ‫مشـکالت باز ‬ ‫هسـتند‪ ،‬می داننـد کـه بـازی در ایـن سـطح‬ ‫عالو هبـر مشـکالت و دشـواری های فنـی و‬ ‫تا کتیکـی و رقابتـی مشـکالت حاشـیه های‬ ‫دیگـری نیـز دارد‪ .‬مسـافرت های طوالنـی‬ ‫زمینـی و هوایـی‪ ،‬دوری از خانـه و خانـواده‪،‬‬ ‫تالش برای از دسـت ندادن جایگاه در تیم‪،‬‬ ‫بو ذهـاب؛‬ ‫مشـکالت مالـی‪ ،‬مشـکالت ایا ‬ ‫علی الخصـوص بـرای دختـران‪ ،‬نـگاه‬ ‫غیرحرفـه ای برخی ازافراد به مقوله حرفه ای‬ ‫یهـا‬ ‫ورزش‪ ،‬برخـی حسـادت ها و تنگ نظر ‬ ‫یشـود کـه تمرکـز ورزشـکاران‬ ‫و ‪ ...‬باعـث م ‬ ‫ب ههـم بخـورد و ا گر مشـکالت را سـد راهمان‬ ‫ً‬ ‫ببینیـم اصلا نبایـد ورزش کنیـم و از خانـه‬ ‫نحـال مـن در تمـام‬ ‫خـارج شـویم‪ .‬باای ‬ ‫نسـال ها مشـکالت را بـه عشـق خانـواده‬ ‫ای ‬ ‫و زحمـات دلسـوزانه خانـواده و اطرافیـان‬ ‫تحمـل کـردم و امیـدوارم روزی بتوانـم‬ ‫زحمـات بی شائب هشـان را جبـران کنـم‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‪ /‬مدیرکل راه وشهرسازی مازندران گفت‪« :‬ساخت ‪31000‬‬ ‫واحـد مسـکونی خودمالـک در طـرح نهضـت ملـی مسـکن طـی چهارسـال با‬ ‫همراهی بخش خصوصی برای مازندران پیش بینی شـده اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی راه وشهرسـازی مازنـدران؛ دکتـر سـید محمـد‬ ‫نظری در نشسـت شـورای مسـکن استان در سـاری گفت‪« :‬میانگین ساالنه‬ ‫در مناطـق روسـتایی مازنـدران سـاخت حـدود ‪ 10000‬واحـد مسـکونی نیـاز‬ ‫اسـت و طـی چهارسـال در قالـب طـرح نهضـت ملـی مسـکن می تـوان ‪۴۰۰۰۰‬‬ ‫خانـه بـرای اهالـی روسـتاهای اسـتان سـاخته شـود»‪ .‬وی بااظهاراینکـه‬ ‫گسـترش طـرح خودمالکـی می توانـد مشـکل کمبـود زمیـن را در مازنـدران‬ ‫بـرای اجـرای طـرح نهضـت ملـی مسـکن رفـع کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫ساخت ‪ ۱۴۰۰‬واحد مسکونی خودمالکی در قالب طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫تسـاخت اسـت»‪ .‬وی با اعالم اینکـه بـرای سـاخت خانـه‬ ‫در مازنـدران دردس ‬ ‫در طـرح نهضـت ملـی مسـکن مازنـدران حـدود ‪ ۱۵۰۰‬هکتار زمین نیاز اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـا برنامه ریزی هـای انجام شـده تا کنـون ‪ ۱۰۰۰‬هکتـار تامیـن شـده و‬ ‫درصـدد هسـتیم بـا اجـرای طـرح خودمالکـی؛ هـم بحث کمبـود زمیـن را رفع‬ ‫کنیـم و هم اینکـه اقشـار مختلـف مردم مازندران طبق فرهنگ و سنتشـان با‬ ‫دریافـت تسـهیالت‪ ،‬خانه هـای خـود را در ملـک شـخصی بسـازند»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫راه وشهرسـازی مازنـدران گفـت‪« :‬در چهارچـوب طـرح نهضـت ملی مسـکن‪،‬‬ ‫‪ ۲۳۲۵۰‬واحـد خانـه قـرار اسـت در بافـت فرسـوده مناطـق شـهری اسـتان‬ ‫ساخته شود که فشار کمبود زمین را کم خواهد کرد»‪ .‬وی بابیان اینکه روند‬ ‫سـاخت خانـه در طـرح نهضـت ملـی مسـکن از ماه هـای قبـل در اسـتان اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا کنون عملیات سـاخت ‪ ۲۴۰۰‬هکتـار در قالب این طرح‬ ‫در مازندران دردست اجراسـت و عملیات سـاخت ‪ ۷۵۶‬واحد نیز با همراهی‬ ‫بسـیج سـازندگی در هفته هـای گذشـته در مازنـدران کلنگ زنـی شـد»‪.‬‬ ‫افزودن ‪ ۵۰۰‬مگاوات به ظرفیت شبکه برق خوزستان‬ ‫ِ‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای جبـران بخشـی از افزایـش مصـرف بـرق در فصـل تابسـتان‪،‬‬ ‫شـرکت فجـر انـرژی خلیج فـارس بیـش از ‪ ۵۰۰‬مـگاوات بـه شـبکه سرتاسـری‬ ‫کسـالی‬ ‫تحویـل می دهـد»‪ .‬محمـود دشـت بزرگ افـزود‪« :‬باتوجه بـه خش ‬ ‫به وجودامـده کـه تاثیـر عمـده ای در تولیـد نیروگاه هـای برق ابـی اسـتان‬ ‫خواهـد داشـت‪ ،‬از نیروگاه هـای خـارج از صنعـت بـرق (بخـش خصوصـی)‬ ‫خواسـته شـد مـازاد انـرژی تولیـدی خـود را بـه شـبکه سرتاسـری تحویـل‬ ‫دهنـد»‪ .‬وی افـزود‪ « :‬ماننـد سـال های قبـل‪ ،‬شـرکت فجـر انـرژی خلیج فارس‬ ‫طـی توافقـی بـا شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران‪ ،‬از ابتـدای خـرداد تـا پایان‬ ‫شـهریور بیـش از ‪ ۵۰۰‬مـگاوات بـه شـبکه بـرق خوزسـتان تزریـق خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫ایـن ‪ ۵۰۰‬مـگاوات ازطریـق خطوط و پسـت برق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت اصلی ماهشـهر‪،‬‬ ‫بـه شـبکه سرتاسـری تزریـق خواهـد شـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬این میـزان انـرژی‬ ‫کمـک خواهـد کـرد تـا در پیـک مصـرف بـرق تابسـتان‪ ،‬شـبکه از پایـداری‬ ‫بیشـتری برخـوردار شـود»‪ .‬وی بـا تشـکر از همـکاری شـرکت فجـر انـرژی‬ ‫خلیج فـارس بـرای تزریـق مـازاد انـرژی تولیـدی خـود بـه شـبکه سرتاسـری‪،‬‬ ‫نزدیکی شـروع ماه های اوج مصرف برق‪ ،‬از سـایر شـرکت ها‬ ‫گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫ِ‬ ‫و نیروگاه هـای خـارج از صنعـت بـرق نیـز خواسـته می شـود تـا طـی قـراردادی‬ ‫توافقـی مـازاد بـرق تولیـدی خـود را بـه شـبکه سرتاسـری تحویـل دهنـد»‪.‬‬ ‫دشـت بزرگ افـزود‪« :‬تلاش می شـود بـا واردکـردن نیروگاه های جدیـد به مدار‬ ‫و برنامه هـای مدیریـت مصرفـی و همـکاری مشـترکین‪ ،‬تابسـتان ارا متـری‬ ‫سـپری شـود»‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به هنرمندان صنایع دستی کرمان‬ ‫سرپرست اداره کل تامین اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫ت حق بیمه کارفرمایان‬ ‫اجرائی شدن ارسال لیس ‬ ‫فقط از طریق سامانه خدمات غیرحضوری‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫سرپرسـت اداره کل تامیـن اجتماعـی مازنـدران گفـت‪« :‬از‬ ‫ابتـدای اردیبهشـت ماه‪ ،‬همـه امـور مربـوط بـه لیسـت های‬ ‫ارسـالی حـق بیمـه کارفرمایـان‪ ،‬فقـط ازطریـق سـامانه‬ ‫خدمـات غیرحضـوری امکان پذیـر اسـت»‪ .‬حسـن فلاح‬ ‫لهـای هوشـمند و‬ ‫از اهـداف مهـم این امـر را اجـرای کنتر ‬ ‫سیسـتمی و نمایـش پیغا مهـای متناسـب و هشـدارهای‬ ‫به موقـع عملکـردی بـه کارفرمایـان بـرای ارسـال سـریع تر‬ ‫بتـر لیسـت حـق بیمـه دانسـت و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫و مطلو ‬ ‫«پـس از طراحـی برنامـه هوشمندسـازی لیسـت های‬ ‫حـق بیمـه ارسـالی کارفرمایـان و پیاد هسـازی ان در‬ ‫سـامانه خدمـات غیرحضـوری سـازمان تامین اجتماعـی‪،‬‬ ‫از ابتـدای اردیبهشـت ‪ ،۱۴۰۱‬سـامانه قدیمـی سـمت‬ ‫(‪ )samt.tamin.ir‬بـرای کارفرمایـان غیرفعـال شـده و کلیـه‬ ‫امـور مربـوط بـه لیسـت های ارسـالی حـق بیمـه کارفرمایـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا ازطریق سـامانه خدمات غیرحضوری سـازمان صورت‬ ‫می پذیـرد»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول درخصـوص مزایـای سـامانه‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫جدیـد گفـت‪« :‬از دسـتاوردهای سـامانه جدیـد م ‬ ‫لهـای هوشـمند و سیسـتمی درخصـوص رسـیدگی بـه‬ ‫کنتر ‬ ‫مـدت کارکـرد‪ ،‬عناوین شـغلی و ریز دسـتمزد‪ ،‬نفرات شـاغل‪،‬‬ ‫میـزان رشـد دسـتمزدها و مزایـای مشـمول کسـر حـق بیمـه‬ ‫ی کار و همچنیـن مصوبـات‬ ‫(بر اسـاس مصوبـات شـورای عال ‬ ‫دولـت) و نمایـش پیغا مهـای متناسـب و هشـدارهای‬ ‫به موقـع عملکـردی اشـاره کـرد کـه کارفرمایـان را در ارسـال‬ ‫بتـر لیسـت حـق بیمـه یـاری خواهـد کـرد و‬ ‫سـریع تر و مطلو ‬ ‫ً‬ ‫عملا ب هطـرز موثـری از مشـکالت اتـی و اتالف وقـت و هزینـه‬ ‫مخاطبـان جلوگیـری می کنـد؛ با توج هبـه اسیب شناسـی ها‬ ‫یهـای انجا مشـده در خصـوص ضـرورت ارائـه‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫و توسـعه خدمـات غیرحضـوری بـه ذی نفعـان سـازمان‬ ‫تامین اجتماعـی و حرکـت ب هسـمت بهبـود شـرایط موجـود‪،‬‬ ‫عالو هبـر پیاد هسـازی فرایندهـای جدیـد و انجـام تغییـرات و‬ ‫اصالحـات فراینـدی و فنـی‪ ،‬انتقـال از سـامانه های قدیمـی‬ ‫ب هسـوی اسـتفاده از تکنولوژی های جدید در سـال گذشـته‬ ‫در دستورکار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا امکانات‬ ‫بتـری را بـرای مخاطبـان تامیـن اجتماعـی‬ ‫و شـرایط مطلو ‬ ‫مهیـا سـازد»‪ .‬شایان ذکراسـت؛ بنابـر اعلام سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعی‪ ،‬دسترسـی به سـامانه سـمت ‪ samt.tamin.ir‬تنها‬ ‫برای کارفرمایان غیرفعال شـده و بیم هشـدگان خویش پرداز‬ ‫ازجمله بیم هشـدگان اختیاری‪ ،‬بیم هشـدگان مشـاغل ازاد و‬ ‫سایر بیمه شدگانی که تا کنون از این سامانه برای پرداخت‬ ‫حـق بیمـه خـود اسـتفاده می کردنـد‪ ،‬کمـا کان می تواننـد از‬ ‫ایـن سـامانه بـرای واریـز حـق بیمـه ماهانـه خـود اسـتفاده‬ ‫کنند‪ .‬کارفرمایان درصورت داشـتن سـوال و ابهام یا مواجهه‬ ‫بـا هـر مسـئله ای می تواننـد موضـوع را از طریق سـامانه ‪۱۴۲۰‬‬ ‫بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی اعلام کننـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد خبر داد؛‬ ‫سرمایه گذاری‪ 18454‬میلیاردریالی بخش خصوصی در بندر امیراباد‬ ‫سـرمایه گذاری و بـا تدویـن برنامه ریزی های مناسـب مطابق‬ ‫بـا شـعار سـال ‪ ،1401‬مبلـغ ‪8000‬میلیاردریـال سـرمایه گذاری‬ ‫جدیـد بـه ان اضافـه شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تنـوع‬ ‫سـرمایه گذاری به عنـوان پیشـران ایجاد تنـوع کاال در بندرها‪،‬‬ ‫تاثیر مستقیم در افزایش نرم تخلیه و بارگیری کاال و متعاقب‬ ‫ان در توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار منطقه دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«سـرمایه گذاری های بخـش خصوصـی در بنـدر امیرابـاد‬ ‫در دو شـاخه خدماتـی‪ ،‬تولیـدی و ارزش افـزوده ازقبیـل‬ ‫احـداث سـیلوها‪ ،‬انبارهـا‪ ،‬مخـازن روغـن خورا کـی و احـداث‬ ‫کارخانه هایـی نظی ِـر تولیـد خـورا ک دام و طیـور‪ ،‬ارد‪،MDF ،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـرکل بنـدر امیرابـاد تنـوع‬ ‫فـوالد و گـچ انجـام م ‬ ‫در سـرمایه گذاری ها را موجـب کاهـش میـزان خطرپذیـری‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پور؛ مدیـرکل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد بابیان اینکـه پیگیری ها درجهت ازسـرگیری فعالیت‬ ‫پروژ ههـای را کـد و انعقـاد پروژ ههـای متعـدد سـرمایه گذاری‬ ‫بخـش خصوصـی‪ ،‬از شـاخص های بـارز فعالیـت سـال های‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫اخیـر بنـدر امیرابـاد در سرمایه گذار ‬ ‫«بـا همـکاری و همراهـی همـکاران و مدیـران سـازمان‬ ‫بنادرودریانوردی تا کنون ‪ ۱۸۴۵۴‬میلیاردریال سرمایه گذاری‬ ‫بخـش خصوصـی در این بنـدر صورت گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬با‬ ‫اجـرای سیاسـت ها و دسـتورالعمل های ابالغـی و پیگیـری‬ ‫برنام ههـای راهبـردی توسـعه مشـارکت داخلـی و خارجـی‬ ‫سـازمان بنادرودریانوردی‪ ،‬میزان جذب سـرمایه گذاری بندر‬ ‫امیرابـاد تا کنـون ‪ ۱۸۴۵۴‬میلیاردریـال بوده که انتظـار می رود‬ ‫با رقابتی کردن فضای سرمایه گذاری ایدئال برای متقاضیان‬ ‫یـک بنـگاه اقتصـادی بـزرگ دانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد‬ ‫تهـای موجـود در‬ ‫کـه این مهـم بـا تلاش در تکمیـل ظرفی ‬ ‫حـوز ه خدماتـی‪ ،‬تولیـدی‪ ،‬صنعتـی و گردشـگری و تدویـن‬ ‫سیاسـت های سـرمایه گذاری دریامحـور کـه موجـب افزایـش‬ ‫ترافیک دریایی بندر امیراباد شوند‪ ،‬تحقق یابد‪ .‬سعیدی پور‬ ‫بااشاره به اینکه این بندر با تامین زیرساخت های مناسب و‬ ‫حمایـت همه جانبـه از فعـاالن اقتصـادی شـرایط مناسـبی‬ ‫را جهـت سـرمایه گذاری ایجـاد کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا ایجـاد‬ ‫نظامـی هماهنـگ در حـوزه سـرمایه گذاری‪ ،‬ارتبـاط دوسـویه‬ ‫مناسب میان متقاضیان سرمایه گذاری و بندر و نیز تسهیل‬ ‫در امـور اقتصـادی‪ ،‬بـه زودی شـاهد حضور حدا کثری بخش‬ ‫خصوصـی در پس کران ههـای بنـدر امیرابـاد خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬معـاون صنایع دسـتی اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان گفـت‪« :‬از محـل دسـتورالعمل بنـد الـف‬ ‫تبصـره ‪ 18‬قانـون بودجـه بـه هنرمندان صنایع دسـتی این اسـتان تسـهیالت‬ ‫بانکـی اعطـا می شـود»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ کاظـم حسـین زاده با اشـاره به اینکه‬ ‫نطـرح از اواخـر سـال ‪ 1400‬اغـاز شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬فعـاالن حـوزه‬ ‫ای ‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان کرمـان شـامل تولیدکننـدگان و دارنـدگان فروشـگاه ها‬ ‫و بازارچه هـای صنایع دسـتی کـه تحت پوشـش اداره کل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی ایـن اسـتان هسـتند‪ ،‬می تواننـد بـرای اسـتفاده‬ ‫از این تسـهیالت بـه سـامانه ی الکترونیکـی ‪ my.mcth.ir‬مراجعـه کننـد و تـا‬ ‫‪ 15‬اردیبهشـت ماه ‪ 1401‬نیـز فرصـت ثبت نـام دارنـد»‪ .‬معـاون صنایع دسـتی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمـان افـزود‪:‬‬ ‫«از سـال گذشـته تا کنون ‪ 21‬پروژه اسـتانی با اعتباری معادل ‪ 97‬میلیارد ریال‬ ‫ق کارافرینـی‬ ‫و دو پـروژه ملـی بـا اعتبـاری معـادل ‪ 235‬میلیارد ریـال بـه صنـدو ‬ ‫امیـد بـرای دریافـت تسـهیالت معرفـی شـده اسـت»‪ .‬او با بیان اینکـه سـن‬ ‫متقاضیـان بایـد بیـن ‪ 18‬تـا ‪ 65‬بـوده و هیـچ بدهـی بانکـی و چـک برگشـتی‬ ‫نداشـته باشـند‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬دارا بودن کارت پایـان خدمت یا معافیت دائم‬ ‫(بـرای اقایـان) و همچنیـن پروانـه و جـواز کسـب تولیـد معتبـر صنایع دسـتی‬ ‫بو کار از دیگـر شـرایط دریافـت تسـهیالت اسـت»‪.‬‬ ‫و طـرح توجیهـی کسـ ‬ ‫حسـین زاده خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـرای کارگاه هـای یـک تـا چهار نفـره تـا سـقف‬ ‫‪ 100‬میلیون تومـان‪ ،‬کارگاه هـای پنـج تـا نه نفـره تـا سـقف ‪ 500‬میلیون تومـان‪،‬‬ ‫کو نیم میلیارد تومـان تسـهیالت اعطـا‬ ‫کارگاه هـای ‪ 10‬تـا ‪ 50‬نفـره تـا سـقف ی ‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫زنگ زمین پا ک در «عجب شیر » به صدا درامد‬ ‫به مناسـبت فرا رسـیدن روز جهانـی زمیـن پـا ک‪ ،‬صبـح دیـروز؛ دوشـنبه زنـگ‬ ‫زمیـن پـا ک در مدرسـه دخترانـه صفا در «عجب شـیر» به صـدا درامد‪ .‬معاون‬ ‫پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست اذربایجان شرقی در ائین روز‬ ‫زمیـن پـا ک گفـت‪« :‬روز جهانـی زمیـن پا ک هرسـاله برگـزار می شـود تا به همه‬ ‫ما یاداوری کند که باید زمین را از هرگونه الودگی زیست محیطی حفظ کرده‬ ‫تـا نسـل های اینـده از مواهـب زمیـن و منابـع و ذخایـر طبیعـی ان بهره منـد‬ ‫شـوند»‪ .‬رضـا فدایـی با بیان اینکه حفظ محیط زیسـت وظیفـه ای اجتماعی‬ ‫بر عهـده تک تـک افـراد جامعـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـرمایه گذاری در زمیـن بـا‬ ‫کاهش پالستیک‪ ،‬شعاری ست که برای روز جهانی زمین پا ک انتخاب شده‬ ‫و نشان از اهمیت فرهنگ سازی در حوزه حفاظت از محیط زیست‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید زباله و درنهایت برافراشتن پرچم زمین پا ک به دست همه شهروندان‬ ‫و نسـل های مختلـف اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه حفـظ محیـط زیسـت بـرای‬ ‫داشـتن زمین پا ک محدود به وظایف یک سـازمان و نهاد نمی شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اقـدام شـهرداری عجب شـیر در برگـزاری ویـژه برنامـه روز زمیـن پـا ک اقدامی‬ ‫بسیار خوب و پسندیده به شمار می اید؛ چرا که شهروندان در قالب برگزاری‬ ‫این گونـه اقدامـات نمادیـن و فرهنگـی بـه حفـظ محیـط زیسـت و داشـتن‬ ‫زمیـن پـا ک حسـاس می شـوند»‪ .‬فرمانـدار «عجب شـیر» نیـز در این مراسـم ‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬زمیـن پـا ک حق مسـلم مـردم و دانش امـوزان اسـت و درایـن راه مردم‬ ‫بایـد مشـارکت و همراهـی داشـته باشـند و مسـئوالن بـه تعهـدات خـود عمل‬ ‫کننـد»‪ .‬جعفـر قـادری در ادامـه این مراسـم بیان کـرد‪« :‬بدون مشـارکت مردم‬ ‫هیـچ برنامـه زیسـت محیطی از پیـش نمـی رود و بـرای داشـتن هـوا و زمینـی‬ ‫پـا ک نیـاز به مشـارکت همـه مردم اسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 5‬اردیبهشت ‪ 23 1401‬رمضان ‪ 25 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2483‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫دیدار فعاالن فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی با افشارفرد‪ ،‬نوری و هادی ساعی‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مراسـم تجلیـل از دکتـر‬ ‫ابوالفضـل افشـارفرد (اسـتاد‬ ‫دانشـگاه)‪ ،‬دکتـر غالمرضـا‬ ‫نـوری (نماینـده مـردم‬ ‫بسـتان اباد در مجلس شورای‬ ‫اسلامی) و هـادی سـاعی‬ ‫(رئیـس فدراسـیون تکوانـدو)‬ ‫در سـرای محلـه دولت ابـاد‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬مراسـم تجلیـل از‬ ‫دکتر ابوالفضل افشـارفرد‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمرضا نوری و هادی سـاعی‬ ‫بـا حضـور هیئت مدیـره خیریه‬ ‫سـاجدین اقایـان بهـروزی‪،‬‬ ‫رافتـی‪ ،‬سـپهری‪ ،‬پیرانـه‪ ،‬مالکـی و حا کـی و نیـز یوسـف زاده (رئیـس‬ ‫تربیت بدنـی شهرسـتان ری) و مهنـدس رنجبـران (رئیس تربیت بدنی‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ )۲۰‬در سـرای محلـه دولت ابـاد برگـزار شـد‪ .‬حاج اقـا‬ ‫رافتـی (رئیـس هیئت مدیـره خیریـه سـاجدین) بـا بیـان اینکـه ایـن‬ ‫جلسـه به همت خیریه سـاجدین برگزارشـده اسـت‪ ،‬هدف از برگزاری‬ ‫جلسـه خیریـه سـاجدین بـا مسـئوالن را دیـدار نـوروزی‪ ،‬ایجـاد تفاهـم‬ ‫و انسجام بخشـی بـه فعـاالن گرو ههـای اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و ورزشـی‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬در جلسـه دیـدار فعـاالن فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫محلـه دولت ابـاد و شـهرری و جمعـی از اهالـی بسـتان اباد و بنه کهـل‬ ‫مقیـم تهـران کـه در محـل سـرای محلـه دولت ابـاد برگـزار شـد‪ ،‬از دکتـر‬ ‫ابوالفضـل افشـارفرد‪ ،‬دکتـر غالمرضـا نـوری و هـادی سـاعی بـا اهـدای‬ ‫تندیـس قدردانـی به عمـل امـد‪ .‬ایـن مراسـم کـه ب هصـورت سـاالنه‪،‬‬ ‫باهـدف همدلـی و بررسـی معضلات و مشـکالت حوز ههـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی بسـتان ابادی های مقیـم این شهرسـتان و تهران‬ ‫یشـود‪ ،‬از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا به دلیـل محدودیـت‬ ‫برگـزار م ‬ ‫فشـده بـود‪ ،‬امـروز بـه همـت خیریـه‬ ‫برگـزاری اجتماعـات‪ ،‬متوق ‬ ‫سـاجدین برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دکتر افشارفرد؛ استاد دانشگاه‪:‬‬ ‫منطقه بستان اباد کمترین درصد بیکاری را در سطح کشور دارد‬ ‫در ایـن مراسـم دکتـر افشـارفرد در سـخنانی بـه تاریخچـه روسـتای‬ ‫بنه کهـل پرداخـت و در ادامـه اظهـار داشـت‪« :‬طبـق امارهای رسـمی‪،‬‬ ‫منطقـه بسـتان اباد کمتریـن درصـد بیـکاری را در سـطح کشـور دارد‪.‬‬ ‫کـه ایـن افتخـار به دلیـل غیـرت و تعصـب اهالـی ایـن منطقـه اسـت که‬ ‫حتـی بـا اشـتغال بـه سـخت ترین مشـاغل زندگـی و معیشـت خـود و‬ ‫خانواد هشـان را بـا سـربلندی تامیـن می کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـزرگان‬ ‫ایـن منطقـه‪ ،‬صفـا و صمیمیـت بیـن اهالـی ایجـاد کردنـد و مـا نیـز‬ ‫نهـا ایـن مسـیر را ادامـه دهیـم»‪ .‬وی تا کیـد‬ ‫وظیفه داریـم بیشـتر از ا ‬ ‫کـرد‪« :‬ا گـر بـر نقـاط منفـی پافشـاری کنیـم‪ ،‬ضـرر خواهیـم کـرد و ا گـر‬ ‫اختلاف پیـدا کنیـم‪ ،‬دیگـران سـود ان را خواهند برد؛ امـا ا گر با یکدیگر‬ ‫همـکاری و اتحـاد داشـته باشـیم‪ ،‬پیشـرفت های بیشـتری خواهیـم‬ ‫داشـت»‪.‬‬ ‫دکتر نوری‪:‬‬ ‫برای ایجاد پایگاه ملی باستان شناسی در بستان اباد ردیف‬ ‫اعتباری مجزا گرفتیم‬ ‫در ادامـه؛ دکتـر نـوری (نماینـده مـردم بسـتان اباد در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) بـه ارائـه گـزارش عملکـرد خـود در دوره نهـم و یازدهـم در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی پرداخـت و گفـت‪« :‬شهرسـتان بسـتان اباد‬ ‫ازلحـاظ اثـار تاریخی بسـیار غنی سـت»‪ .‬وی بااشـاره به وجود اثـار دوره‬ ‫هخامنشی در این منطقه اظهار داشت‪« :‬معبد بودائی و در کنار ان‬ ‫بنـای حکومتـی و اثـار متعـدد و تپه تاریخی در بنه کهـل‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫یسـت و مـا بـرای توسـعه گردشـگری و درامدزایـی بـرای اهالـی‬ ‫بزرگ ‬ ‫ایـن منطقـه‪ ،‬برنامـه داریـم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پارسـال پایـگاه ملـی‬ ‫باستان شناسـی شـهر کهـن اوج ان را تامیـن و ردیـف اعتباری مجـزا در‬ ‫سـازمان میـراث فرهنگـی بـرای ان بـاز کردیم»‪ .‬نوری خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«امسال بالغ بر ‪ 180‬میلیاردتومان ردیف بودجه برای تامین اب شرب‬ ‫و کشـاورزی از سـد کلـگان گرفتیـم‪ .‬همچنیـن چهاربانـده کردن مسـیر‬ ‫بسـتان اباد بـه تیکمـه داش و بسـتان اباد بـه تبریـز‪ ،‬در ردیـف بودجـه‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬همچنیـن در بحـث بهداشـت و درمـان‪ ،‬پزشـک مقیـم از‬ ‫نسـاز و سی تی اسـکن در‬ ‫وزارت بهداشـت گرفتیـم؛ دسـتگاه ا کسیژ ‬ ‫یسـی یو و خدمـات‬ ‫بیمارسـتان بسـتان اباد مسـتقر شـد و خدمـات ا ‬ ‫یشـود‪ .‬همچنین اسـفالت کل معابر روسـتای‬ ‫ویژه به بیماران ارائه م ‬ ‫بنه کهـل و اصلاح دودهنـه پـل بعد از سـه راهی و تعریض جاده روسـتا‬ ‫جـزو برنام ههـای ماسـت»‪.‬‬ ‫هادی ساعی‪:‬‬ ‫وظیفه ماست که استعدادیابی و از جوانان حمایت کنیم‬ ‫هادی ساعی (رئیس فدراسیون تکواندو) نیز در سخنانی بابیان اینکه‬ ‫افتخار دارد اهل شـهرری اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬از خدمات و زحمات‬ ‫همه کسانی که تالش می کنند تا همه همشهریان دورهم جمع شویم‪،‬‬ ‫قدردانـی می کنـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بایـد بـا همفکـری برای همشـهری ها و‬ ‫همنوعان خودمان تصمیمات خوبی بگیریم و هرکداممان هر کمکی‬ ‫کـه از دسـتمان برمی ایـد در هـر زمینـه ای کـه فعالیـت می کنیـم‪ ،‬دسـت‬ ‫همشـهری ها و همنوعـان و بسـتگان خودمـان را بگیریـم‪ .‬مـن هـم‬ ‫مستثنا نیستم و خوشحالم بنده را در این جمع ها دعوت می کنید تا‬ ‫در کنار شما فرصت خدمتگزاری به همشهریانم به ویژه در حوزه ورزش‬ ‫را داشـته باشـم»‪ .‬سـاعی با ابراز خرسـندی از اینکه در بین همشهریان‬ ‫خـود ورزش کـردن یـک امـر عمومـی و نهادین هشـده اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬خوشـبختانه این تفکر بین همشهریانم ایجادشـده و ورزش‬ ‫را جـزو سـبد خانـواده خودشـان قـرار داده انـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬از کسـانی‬ ‫کـه دراین زمینـه فعالیـت می کننـد‪ ،‬چـه در شـهرری و چـه در بنه کهـل‪،‬‬ ‫تشکر می کنم و خوشحالم جوانان در روستای ما فعالیت های ورزشی‬ ‫می کننـد»‪ .‬رئیـس فدراسـیون تکوانـدو گفـت‪« :‬جـای قدردانی سـت که‬ ‫تهـای ورزشـی در شـهرری ازجمله ورزش همگانـی‪ ،‬کوهنوردی‪،‬‬ ‫فعالی ‬ ‫والیبال و فوتبال مورد استقبال همگان به ویژه جوانان قرارگرفته است‬ ‫و من در جمع های ورزشـی‪ ،‬ژسـت افتخار ورزشـی بودن شـهر خودم را‬ ‫می گیـرم و افتخـار می کنـم که همشـهری های مـا از بعضی از اسـتان ها‪،‬‬ ‫فدراسـیون ها و هیات هـای ورزشـی‪ ،‬فعالیت هـای بیشـتری دارنـد کـه‬ ‫ایـن موضـوع قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬قهرمـان جهـان و المپیـک در پایـان‬ ‫بااشـاره به اینکه در بین جوانان ما اسـتعدادهای ورزشـی زیادی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬وظیفـه مـا بزرگ ترهاسـت کـه از میـان ایـن جوانـان‪،‬‬ ‫اسـتعدادیابی کنیـم و از ایـن بچ ههـا حمایت های بیشـتری شـود تـا در‬ ‫مسـیر درسـت قرار بگیرند‪ .‬من هم چه در تهران و چه در بسـتان اباد و‬ ‫بنه کهـل‪ ،‬قـول می دهـم در کنار شـما باشـم»‪.‬‬ ‫گزارشی از پارک های مادر و کودک؛‬ ‫از ورود اقایان معذوریم!‬ ‫ـارک م ــادر و ک ــودک‬ ‫وج ــود دو فض ــای ناایم ــن در دو پ ـ ِ‬ ‫یس ــت ک ــه بان ــوان در‬ ‫«وثوق الدول ــه» و «بهن ــود» نکت ــه مشترک ‬ ‫ه ــر دو پ ــارک ب ــه ان اش ــاره می کنن ــد‪ .‬یک ــی از بان ــوان در بوس ــتان‬ ‫وثوق الدول ــه ب ــه عم ــارت ان اش ــاره دارد ک ــه شیشـ ـه های ان‬ ‫شکس ــته اس ــت و درون ان ب ــه مخروب ـه ای تبدی ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مش ــابه این فض ــا در پ ــارک بهب ــود نی ــز وج ــود دارد‪ .‬در قس ــمت‬ ‫لس ــاختی ق ــرار‬ ‫که ــای نیمه ام ــاده در حا ‬ ‫انتهای ــی پ ــارک اتاق ‬ ‫دارن ــد ک ــه ت ــرس و نگران ــی مادره ــا و بچ هه ــا را به هم ــراه دارد‪.‬‬ ‫یک ــی از مادره ــا می گوی ــد؛ ای کاش یک نف ــر ب ــرای م ــا توضی ــح‬ ‫یک ــه می گوین ــد اینج ــا را حصارکش ــی‬ ‫بده ــد‪ ،‬چط ــور درحال ‬ ‫کرده ان ــد ت ــا امنی ــت م ــا را تامی ــن کنن ــد چنی ــن فض ــای ناایم ــن و‬ ‫نیم ــه س ــاخته ای در گوش ــه پ ــارک موج ــود اس ــت؟!‬ ‫«از ورود اقای ــان معذوری ــم» ای ــن جمل ــه اولی ــن مواجه ــه م ــن ب ــا‬ ‫عم ــارت تاریخ ــی وثوق الدول ــه اس ــت‪ .‬عمارت ــی ک ــه ح ــاال پی ــش از‬ ‫بش ــده روی حصاره ــای فل ــزی ک ــه به تازگ ــی‬ ‫ورود ب ــه ان‪ ،‬بن ــر نص ‬ ‫دور ان کش ــیده اند‪ ،‬زودت ــر به چش ــم می ای ــد‪ ،‬بع ــدازان حصاره ــا و‬ ‫نگهبان ــی ک ــه در ورودی پ ــارک نشس ــته‪ ،‬توجه ــم را جل ــب می کن ــد و‬ ‫یک ــه ب ــا دخت ــر خردس ــالش‬ ‫نس ــال و پدر ‬ ‫بع ــدازان یک ــی دو م ــرد میا ‬ ‫نه ــا می گوی ــد «مرده ــا‬ ‫پش ــت حصاره ــا ایس ــتاده اند و نگهب ــان ب ــه ا ‬ ‫ام ــکان ورود ندارن ــد و ورود فق ــط ب ــرای بان ــوان و ک ــودکان ازاد‬ ‫اســت»‪ .‬اولیــن ســوال را از اولیــن مــادر و کودکــی کــه هم زمــان بــا مــن‬ ‫یش ــوند می پرس ــم‪ ،‬از ش ــرایط به وجودام ــده ه ــم‬ ‫وارد پ ــارک م ‬ ‫یس ــت و ه ــم ناراض ــی؛ می گوی ــد‪« :‬حداق ــل اینک ــه مجرده ــا و‬ ‫راض ‬ ‫له ــای کاشت هش ــده در‬ ‫ته ــا از اینج ــا جم ــع ش ــدند» ب ــه گ ‬ ‫الت ولو ‬ ‫محوط ــه پش ــتی عم ــارت اش ــاره می کن ــد و می گوی ــد‪« :‬ا گ ــر اینج ــا‬ ‫نه ــا باق ــی نمان ــده ب ــود»‪ .‬وس ــیله های‬ ‫ب ــرای عم ــوم ب ــود اث ــری از ا ‬ ‫ً‬ ‫بــازی کــودکان و یــک کانکــس کوچــک حــدودا ‪ ۶‬متــری کــه روی ان‬ ‫تابل ــوی ات ــاق م ــادر و ک ــودک درج ش ــده در گوش ــه س ــمت راس ــت‬ ‫در کانک ــس‪ ،‬قفل ــی ق ــرار دارد ام ــا در قف ــل‬ ‫محوط ــه ق ــرار دارد‪ ،‬روی ِ‬ ‫ً‬ ‫نیس ــت‪ .‬خانم ــی ک ــه کن ــار در ایس ــتاده می گوی ــد‪« :‬ا کث ــرا در ای ــن‬ ‫کانک ــس بس ــته اس ــت‪ ،‬فک ــر کن ــم فق ــط ب ــرای نمای ــش ای ــن در را ب ــاز‬ ‫نپ ــارک انج ــام‬ ‫گذاش ــتند»‪ .‬از او درب ــاره اقدام ــی ک ــه ش ــهرداری درای ‬ ‫داده می پرس ــم‪ ،‬می گوی ــد فض ــای س ــبز را مرده ــا ابی ــاری می کنن ــد و‬ ‫بای ــد در س ــاعتی ای ـن کار را انج ــام دهن ــد ک ــه کس ــی در پ ــارک حض ــور‬ ‫نداش ــته باش ــد‪ .‬او می گوی ــد‪« :‬اینک ــه فض ــا جداس ــازی ش ــده خ ــوب‬ ‫اس ــت‪ ،‬ام ــا تمای ــل داش ــتم فض ــا ج ــوری باش ــد ت ــا بتوان ــم مانت ــوام را‬ ‫یش ــود و‬ ‫دربی ــاورم و راح ــت باش ــم»‪ .‬خان ــم دیگ ــری وارد گفت وگ ــو م ‬ ‫گالیه های ــی دارد؛ می گوی ــد‪« :‬ای ــن نق ــص هس ــت ک ــه بچ هه ــا‬ ‫نمی توانن ــد ب ــا پدره ــا اینج ــا بیاین ــد‪ ،‬چ ــون بچ هه ــای م ــن‬ ‫خیلی اوق ــات ب ــا پدرش ــان ب ــه اینج ــا می این ــد‪ ،‬بهت ــر ب ــود ج ــوری‬ ‫تفکی ــک می کردن ــد ک ــه پ ــدران ه ــم بتوانن ــد ب ــا بچ هه ــا در پ ــارک‬ ‫حض ــور داش ــته باش ــند»‪ .‬ک ــودک خردس ــالی دارد و می گوی ــد‬ ‫نگهبان ــی اج ــازه ورود بچ هه ــا ب ــه ات ــاق م ــادر و ک ــودک را نمی ده ــد؛‬ ‫«نمی دان ــم ای ــن ات ــاق را ب ــرای چ ــه مس ــتقر کرده ان ــد‪ ،‬وقت ــی‬ ‫یس ـت که‬ ‫نمی توانیــم از ان اســتفاده کنیــم»‪ .‬فضــای بــازی چندروز ‬ ‫ب ــرای بچ هه ــا ه ــم متف ــاوت ش ــده‪ ،‬در دنی ــای کودکان ــه خ ــود دنب ــال‬ ‫دلیل ــی می گردن ــد ت ــا ببینن ــد چ ــرا ورود پدره ــا ب ــه ای ــن پ ــارک ممن ــوع‬ ‫شــده اســت‪ .‬از پســر خردســالی می پرســم اینکــه فقــط بــا مــادرت بــه‬ ‫ای ــن پ ــارک می ای ــی را دوس ــت داری؟ می گوی ــد‪« :‬دوس ــت داش ــتم‬ ‫مه ــا بیش ــتر به دلی ــل‬ ‫خانوادگ ــی اینج ــا می امدی ــم»‪ .‬رضای ــت خان ‬ ‫نب ــود اراذل واوب ــاش و موتورس ــوارها در پ ــارک اس ــت‪ ،‬برخ ــی ه ــم از‬ ‫یش ــوند راض ــی هس ــتند؛ ام ــا‬ ‫اینک ــه مرده ــا دیگ ــر وارد پ ــارک نم ‬ ‫مه ــا از ای ــن جداس ــازی به دلی ــل نابس ــامانی ها و‬ ‫بیش ــتر خان ‬ ‫جداشــدن اعضــای خانــواده از هــم ناراضــی هســتند‪ .‬دختــر جوانــی‬ ‫نپ ــارک اش ــاره می کن ــد و‬ ‫ب ــه گشـ ـت وگذار عصران ــه پدربزرگ ــش درای ‬ ‫می گوی ــد دیگ ــر نمی توانی ــم باباب ــزرگ را اینج ــا بیاوری ــم‪ .‬صحبت ــی ک ــه‬ ‫مه ــا ازادت ــر‬ ‫مادرب ــزرگ ان را تایی ــد می کن ــد‪« :‬درس ــت اس ــت ک ــه خان ‬ ‫هس ــتند ام ــا ترجی ــح می ده ــم فض ــا ب ــرای هم ــه باش ــد؛ ناامن ــی‬ ‫نداش ــتیم‪ ،‬اراذل واوب ــاش ه ــم نداش ــتیم»‪ .‬روب ــروی پ ــارک‬ ‫یس ــت ک ــه در انج ــا ام ــکان حض ــور‬ ‫وثوق الدول ــه پ ــارک دیگر ‬ ‫خانوادگــی فراهــم اســت‪ .‬از او می پرســم کــه چــرا از فضــای بــاز پــارک‬ ‫روب ــرو اس ــتفاده نمی کنی ــد‪ ،‬می گوی ــد‪« :‬وقت ــی ی ــک پ ــارک دیگ ــر‬ ‫نزدیک ــی خان ــه م ــا هس ــت‪ ،‬چ ــرا بای ــد ب ــه ی ــک پ ــارک دورت ــر بروی ــم؟‬ ‫پدرب ــزرگ ه ــم ب ــه ای ــن پ ــارک ع ــادت ک ــرده ب ــود‪ .‬ای ــن خان ــه قدیم ــی‬ ‫یک ــرد و روحیـ ـه اش از عصرانه های ــی ک ــه در‬ ‫خاطرات ــش را ت ــازه م ‬ ‫اینج ــا می گذران ــد‪ ،‬خ ــوب ب ــود»‪ .‬ب ــه جم ــع دخترانـ ـه ای مـ ـی روم‪،‬‬ ‫بیشترش ــان از حصارکش ــی انجا مش ــده راض ــی هس ــتند و چندنف ــری‬ ‫نه ــا معتقدن ــد ک ــه حصارکش ــی امنی ــت نمــی اورد؛ «چ ــه‬ ‫ه ــم ن ــه‪ .‬ا ‬ ‫پــارک بانوانــی کــه نمی توانیــم راحــت باشــیم‪ .‬یــک حصــار کشــیدند‬ ‫و مرده ــا را راه نمی دهن ــد از بی ــرون حص ــار مرده ــا داخ ــل را‬ ‫نمی بینن ــد؟ پارس ــال این موق ــع هم ــه می توانس ــتند بیاین ــد و کس ــی‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه‬ ‫ه ــم ب ــه کس ــی کار نداش ــت‪ .‬چ ــه پ ــارک بانوان ‬ ‫دوچرخ هس ــوارهای خان ــم اج ــاره ورود نمی دهن ــد؟» مخالف ــان ای ــن‬ ‫جم ــع دختران ــه می گوین ــد‪« :‬م ــا پارک ــی مش ــابه پ ــارک بان ــوان را ب ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫ای ــن فض ــای ایجادش ــده ترجی ــح می دهی ــم‪ ،‬محدودی ‬ ‫نصف ــه و نیم ـه ای ک ــه فق ــط خانواد هه ــا را از ه ــم ج ــدا ک ــرده ب ـه درد‬ ‫یخ ــورد»‪ .‬س ــاعت اس ــتفاده از پ ــارک ه ــم مس ــئله موردانتق ــاد‬ ‫نم ‬ ‫بان ــوان اس ــت‪ .‬می گوین ــد‪« :‬در پ ــارک را س ــاعت ‪ ۷‬می بندن ــد ک ــه ت ــازه‬ ‫اول غ ــروب اس ــت و چندهفته دیگ ــر ک ــه ه ــوا گر مت ــر ش ــود‪ ،‬ت ــازه‬ ‫زم ــان بیرون ام ــدن از خان ــه و اس ــتفاده از پ ــارک اس ــت‪ .‬حداق ــل از‬ ‫ســاعت ‪ ۸‬شــب اینجــا را بــرای اســتفاده خانوادگــی بــاز می کردنــد تــا‬ ‫می توانس ــتیم از فض ــا اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬ی ــک پ ــارک خ ــوب کن ــار‬ ‫خان هم ــان داش ــتیم ک ــه ان را ه ــم این گون ــه ج ــدا کردن ــد»‪ .‬گ ــروه‬ ‫دیگــری از بانــوان بــه ارزش تاریخــی پــارک وثوق الدولــه اشــاره دارنــد‬ ‫نه ــا‬ ‫نه ــای دیدن ــی و فرهنگ ــی منطق ــه ‪ ۱۴‬اس ــت‪ ،‬ا ‬ ‫ک ــه ج ــزو مکا ‬ ‫یش ــود ع ــده ای ب ــه‬ ‫براین نظ ــر هس ــتند ک ــه تصمی ــم اخی ــر باع ــث م ‬ ‫این فض ــا دسترس ــی نداشـــته باش ــند و یکی یک ــی نظراتش ــان را‬ ‫نط ــور می گوین ــد‪« :‬چ ــه امکانات ــی ب هج ــز ی ــک میل ــه س ــبز در‬ ‫ای ‬ ‫ورودی ان ب ــه ای ــن پ ــارک اضاف ــه کرده ان ــد ک ــه اس ــم پ ــارک ک ــودک و‬ ‫م ــادر ب ــرای ان گذاش ــته اند؟ م ــا ک ــه بای ــد حجابم ــان را در پ ــارک‬ ‫رعای ــت کنی ــم‪ ،‬ای ــن پ ــارک بان ــوان اس ــت؟ ا گ ــر توانس ــتند مث ــل چن ــد‬ ‫پ ــارک بانوان ــی ک ــه در ش ــهر وج ــود دارد فض ــا را ب ــرای م ــا‬ ‫بس ــازی کنن ــد ان وق ــت لذت بخ ــش اس ــت‪ .‬اینک ــه تک ــه‬ ‫مناس ‬ ‫مه ــا اینج ــا جم ــع‬ ‫کوچک ــی از پ ــارک را تجمی ــع کردی ــد و گفتی ــد خان ‬ ‫ً‬ ‫ش ــوند چ ــه معن ــی دارد؟» ظاه ــرا ش ــهرداری احس ــاس ک ــرده اینج ــا‬ ‫یک ــه اینج ــا‬ ‫ی ــک فض ــای اضاف ــی از پ ــارک کن ــاری ان اس ــت‪ ،‬درحال ‬ ‫قط ــب گردش ــگری منطق ــه اس ــت‪ ،‬مث ــل اینک ــه ب ــرج طغ ــرل ش ــهرری‬ ‫را تبدیــل بــه پــارک بانــوان کننــد‪ ،‬یــا ابن بابویــه را پــارک مردانــه کننــد‪.‬‬ ‫ب ــه مس ــئوالن بگویی ــد ع ــده ای اینج ــا هس ــتند ک ــه ب ــه ایـ ـن کار‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫ش ــهرداری نق ــد دارن ــد‪« .‬پ ــارک بان ــوان فض ــای مجه ــز و راحت ‬ ‫که ــا انج ــام می ده ــد‬ ‫یک ــه ش ــهرداری ب ــرای ای ــن پار ‬ ‫ام ــا ای ــن کار ‬ ‫یس ــت؟ مگ ــر‬ ‫درش ــان بان ــوان نیس ــت‪ .‬ای ــن جداس ــازی ب ــه چ ــه دلیل ‬ ‫هر‬ ‫هفت‬ ‫وش‬ ‫هد‬ ‫ هها‬ ‫نب‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫قبل ازای ــن بچ هه ــای خودم ــان را ب ــه پ ــارک نمی بردی ــم؟ ا گ ــر ق ــرار‬ ‫باش ــد روزه ــا ب ــا دوس ــتانمان جای ــی بروی ــم ک ــه ب ــه پ ــارک بان ــوان‬ ‫می روی ــم‪ ،‬ام ــا عصره ــا و شـ ـب ها ب ــا همس ــر و خان ــواده بیـــرون‬ ‫می روی ــم‪ .‬حداق ــل ا گ ــر اینج ــا را به اس ــم بان ــوان حصارکشـــی‬ ‫می کنن ــد امکانات ــی ه ــم برایش ــان درنظ ــر بگیرن ــد‪ ،‬از پ ــارک بان ــوان‪،‬‬ ‫مه ــا ه ــم معتقـــد اســـت‬ ‫فق ــط ن ــرده کش ــیده اند»‪ .‬یک ــی از خان ‬ ‫هر ک ــس می خواه ــد می توان ــد از پ ــارک روب ــرو اس ــتفاده کن ــد‪ .‬مقص ــد‬ ‫بع ــدی پ ــارک م ــادر و ک ــودک بهن ــود واق ــع در منطق ــه ده اســـت‪.‬‬ ‫فض ــای ای ــن پ ــارک ب ــا پ ــارک وثوق الدول ــه بس ــیارمتفاوت اس ــت‪ .‬تنه ــا‬ ‫ی ــک ورودی دارد ک ــه ب ــا میل هه ــای س ــبزرنگ حصارکشـــی شـــده‬ ‫اســت و دورتــادور پــارک را منــازل مســکونی احاطــه کرده انــد‪ .‬بانــوان‬ ‫ً‬ ‫نپ ــارک ه ــم نظرات ــی تقریب ــا مش ــابه ب ــا بان ــوان در پـــارک‬ ‫درای ‬ ‫وثوق الدول ــه دارن ــد‪ .‬اینک ــه اراذل واوب ــاش و معتاده ــا نمی توانن ــد ب ــه‬ ‫پ ــارک بیاین ــد برایش ــان رضایت بخ ــش اس ــت و اینکـــه امـــکان‬ ‫اس ــتفاده خانوادگ ــی ازاین فض ــا برایش ــان س ــلب ش ــده‪ ،‬نارضایت ــی‬ ‫ً‬ ‫مه ــا را به هم ــراه دارد‪ .‬ظاه ــرا ای ــن پ ــارک پات ــوق عصرانـــه‬ ‫خان ‬ ‫پیرمرده ــای محل ــه ب ــود‪ ،‬پیرمردهای ــی ک ــه پش ــت میله ه ــای فل ــزی‬ ‫ایس ــتاده اند و نظار هگ ــر داخ ــل پ ــارک هس ــتند و ب ــه این مس ــئله ک ــه‬ ‫دیگ ــر نمی توانن ــد ب ــه ای ــن پ ــارک بیاین ــد ش ــکایت دارن ــد‪ .‬بان ــوان‬ ‫نپ ــارک نی ــز نظرات ــی مش ــابه بان ــوان در پـــارک‬ ‫حاض ــر درای ‬ ‫وثوق الدول ــه دارن ــد و از اینک ــه دیگ ــر ام ــکان حض ــور خانوادگـــی‬ ‫نپــارک ســلب شــده را نادرســت می داننــد‪« .‬واقعیــت ا گــر از تــه‬ ‫درای ‬ ‫دل ــم بگوی ــم از این اق ــدام راض ــی نیس ــتم‪ .‬ا گرچ ــه وقتـــی غـــروب‬ ‫می شـــد یک عـــده پیرمـــرد می امدنـــد اینجـــا و از فضـــا اس ــتفاده‬ ‫می کردنـــد‪ .‬البتـــه اینکـــه موتورســـوارها‪ ،‬ســـگ ها و اراذل واوب ــاش‬ ‫دیگ ــر در پ ــارک دی ــده نمی ش ــوند‪ ،‬خ ــوب اس ــت‪ ،‬ام ــا نمی دان ــم ای ــا‬ ‫تنهـــا راه حـــل همیـــن بـــود؟ مـــا می خواهیـــم بـــا خانـــواده اینج ــا‬ ‫بیایی ــم‪ ،‬ام ــا ازطرف ــی حض ــور یک ع ــده الت ک ــه اینج ــا م ــواد مص ــرف‬ ‫می کننــد را هــم نمی پســندیم»‪ .‬وجــود دو فضــای ناایمــن در هــر دو‬ ‫پ ــارک ک ــه به بهان ــه حف ــظ امنی ــت بان ــوان حصارکش ــی ش ــده‪ ،‬نکت ــه‬ ‫مشترکی س ــت ک ــه بان ــوان در ه ــر دو پ ــارک ب ــه ان اش ــاره داش ــته اند‪.‬‬ ‫یک ــی از بان ــوان در بوس ــتان وثوق الدول ــه ب ــه عم ــارت ان اش ــاره دارد‬ ‫کـــه شیشـــه های ان شکســـته اســـت و درون ان بـــه مخروبـ ـه ای‬ ‫تبدیـــل شـــده اســـت و احســـاس ناامنـــی را بـــرای ان هـــا تش ــدید‬ ‫می کنـــد‪ .‬مشـــابه این فضـــا در پـــارک بهبـــود نیـــز وجـــود دارد‪ .‬در‬ ‫لس ــاختی‬ ‫قســـمت انتهایـــی پـــارک اتاقک هـــای نیمه امـــاده درحا ‬ ‫ق ــرار دارن ــد ک ــه ت ــرس و نگران ــی مادره ــا و بچه ه ــا را به هم ــراه دارد‪.‬‬ ‫یکــی از مادرهــا می گویــد‪« :‬ای کاش یک نفــر بــرای مــا توضیــح بدهــد‬ ‫ک ــه چط ــور درحالی ک ــه می گوین ــد اینج ــا را حصارکش ــی کرده ان ــد ت ــا‬ ‫امنیــت مــا را تامیــن کننــد‪ ،‬چنیــن فضــای ناایمــن و نیمه ســاخته ای‬ ‫در گوش ــه پ ــارک موج ــود اس ــت؟!» علی محم ــد مخت ــاری؛ رئی ــس‬ ‫س ــازمان بوس ــتان ها و فض ــای س ــبز ش ــهرداری ته ــران درب ــاره ای ــن‬ ‫پارک هـــا می گویـــد کـــه قـــرار نیســـت چیـــزی جداســـازی ش ــود‪ ،‬م ــا‬ ‫پارک هایــی را بــرای بانــوان در شــهر تهــران ســاختیم کــه درخواســت‬ ‫خـــود بانـــوان بـــوده و اســـتقبال بســـیارزیادی کردنـــد و ه ــرروز‬ ‫نه ــم‬ ‫درخواســـت می کننـــد تعـــداد ان هـــا زیادتـــر شـــود‪ .‬ای ‬ ‫درخواس ــت بان ــوان ب ــوده اس ــت‪ .‬االن از مادران ــی ک ــه در محوط ــه‬ ‫پ ــارک هس ــتند‪ ،‬س ــوال بفرمایی ــد ک ــه ای ــا درخواس ــت ش ــما ب ــوده ی ــا‬ ‫کــس دیگــری‪ .‬او تا کیــد دارد کــه ایــن درخواســت بانــوان بــوده اســت‬ ‫ک ــه در برخ ــی از پارک ه ــای ب ــزرگ فرامنطقـ ـه ای یک مق ــدار امنی ــت‬ ‫یش ــوند و‬ ‫ندارنـــد و برخی ازافـــراد باعـــث ناراحتی شـــان م ‬ ‫می خواهن ــد ب ــا اس ــودگی خاط ــر در پ ــارک حض ــور داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫مخت ــاری درپاسخ به این س ــوال مبنی براینک ــه بان ــوان معتقدن ــد ک ــه‬ ‫خیلی ازان ه ــا از اینک ــه ب ــا خان ــواده نمی توانن ــد دراین پ ــارک حض ــور‬ ‫داش ــته باش ــند ناراض ــی هس ــتند و ازطرف ــی تمای ــل دارن ــد ک ــه پ ــارک‬ ‫وی ــژه بان ــوان ب ــرای ان ه ــا تامی ــن ش ــود ت ــا فضای ــی دراین قال ــب و ب ــا‬ ‫حصارکشـ ِـی صــرف اظهــار کــرد‪« :‬پــارک ویــژه بانــوان نشــده اســت‪ .‬مــا‬ ‫‪ ۷‬پ ــارک وی ــژه بان ــوان داری ــم و ‪ ۵‬پ ــارک وی ــژه بان ــوان نی ــز به دس ــتور‬ ‫شـــهردار ســـاخته می شـــود‪ .‬جایـــی پـــارک ویـــژه بانـــوان س ــاخته‬ ‫می ش ــود ک ــه ب ــه اط ــراف مش ــرف نداش ــته باش ــد‪ .‬نیم ــی از جمعی ــت‬ ‫ً‬ ‫کشــور را بانــوان تشــکیل می دهنــد و حتمــا بایــد ببینــم درخواســت‬ ‫بان ــوان چیس ــت»‪ .‬او درب ــاره جداس ــازی صورت گرفت ــه دراین پ ــارک‬ ‫می گویـــد‪« :‬جداســـازی نشـــده اســـت‪ .‬االن اینجـــا می بینی ــد ک ــه‬ ‫پس ــربچه ها در س ــنین مختل ــف ب ــا م ــادران خ ــود در پ ــارک هس ــتند‪.‬‬ ‫مختـــاری می گویـــد در جنـــب ایـــن پارک هـــا‪ ،‬پارک هـــای عموم ــی‬ ‫به فاصل ــه ک ــم هس ــتند و ا گ ــر کس ــی تمای ــل ن ــدارد و می خواه ــد ک ــه‬ ‫بـــا خانـــواده در پـــارک حضـــور یابـــد‪ ،‬می توانـــد از ان هـــا اس ــتفاده‬ ‫کنـــد»‪ .‬رئیـــس ســـازمان بوســـتان ها و فضـــای ســـبز شـــهر ته ــران‬ ‫دروا کنش ب ــه اینک ــه بان ــوان ص ــرف ی ــک حصارکش ــی و ممنوعی ــت‬ ‫ورود اقایــان بــه پــارک بــدون وجــود امکانــات را نادرســت می داننــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬امکان ــات تفریح ــی را ب ــرای بان ــوان فراه ــم کرده ای ــم‪ .‬ای ــن‬ ‫به معن ــای جداس ــازی نیس ــت‪ .‬مه ــم اینک ــه پارک های ــی ک ــه ب ــرای‬ ‫م ــادر و ک ــودک اختص ــاص دادی ــم قس ــمتی از ی ــک پ ــارک اس ــت»‪ .‬او‬ ‫کهــا هــم‬ ‫دروا کنش بــه اینکــه بانــوان از تعطیلــی زودهنــگام ایــن پار ‬ ‫ناراض ــی هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪« :‬ت ــا ه ــوا روش ــن اس ــت پارک ه ــا ب ــاز اس ــت و‬ ‫یکــه‬ ‫ایــن به خاطــر امنیــت خودشــان اســت‪ .‬در تابســتان هــم تازمان ‬ ‫ه ــوا روش ــن اس ــت ای ــن پارک ه ــا ب ــاز اس ــت‪ .‬مخت ــاری می گوی ــد ق ــرار‬ ‫اســـت بـــه حصارهـــا پرچیـــن ســـبز بزننـــد تـــا زیبایـــی بصـــری ه ــم‬ ‫داشته باشد»‪.‬‬ ‫منصوره محمدی میاب‪ /‬ایلنا‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬فروردین ‪ 16/1401‬رمضان ‪ 18 /1443‬اوریل ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 395‬تومان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پژمانجمشیدی؛‬ ‫زیرخاکی کشفشده در مستطیل سبز‬ ‫ِ‬ ‫‪w w w. m agl and. i r‬‬ ‫‪w w w. sarafrazannew s. i r‬‬ ‫‪s a r a fr a za n 9 4 @ g m a il.c o m‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!