روزنامه سایه شماره 2479 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2479

روزنامه سایه شماره 2479

روزنامه سایه شماره 2479

‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد؛‬ ‫عزم جدی وزارت کار برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی تا کیـد کـرد‪« :‬وزارت کار بـرای‬ ‫توسـعه اقتصـاد دانش بنیان در کشـور‪ ،‬عـزم جـدی دارد»‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکـز اطالع رسـانی وزارت تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی؛ حجـت اهلل‬ ‫عبدالملکـی در نشسـت مشـترک وزارت تعـاون بـا معاونـت علمـی‬ ‫ریاسـت جمهوری با اشـاره به نام گـذاری سـال ‪ ۱۴۰۱‬مقـام معظـم‬ ‫رهبـری با عنـوان «تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین» عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«توسـعه کارافرینـی و اشـتغال دانش بنیـان‪ ،‬محـور اصلـی اقدامـات‬ ‫وزارت مردم در سال ‪ ۱۴۰۱‬خواهد بود‪ .‬شرکت سرمایه گذاری تامین‬ ‫اجتماعی شسـتا در سـال جدید‪ ،‬با رویکرد توسـعه کمی و کیفی به‬ ‫حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان خواهـد پرداخـت»‪.‬‬ ‫پرتاب اولین ماهواره هندی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1975‬؛ اولین ماهواره هند به نام «اریاباتا» که نام ان برگرفته‬ ‫از نـام ستار هشـناس هنـدی «اریابهاتـا» (اولین نفـر در حـوزه ریاضیـدان‪ -‬منجمانـی‬ ‫از دوره کالسـیک ریاضـی و نجـوم هنـدی) بـود؛ از سـایت پرتـاب کاپوسـتین یار‬ ‫(استراخان) روسیه پرتاب شد‪« .‬اریاباتا» توسط سازمان پژوهش های فضایی هند‬ ‫سـاخته شـده بود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 17 1401‬رمضان ‪ 19 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2479‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫برجام‬ ‫نیمه جان شد‬ ‫ماراتـن مذا کـرات اروپـا و امریـکا در قالـب ‪ 4+1‬و ایـران‬ ‫اسالمی‪ ،‬گویی پایان ندارد‪ .‬اخرین مذا کرات که حدود‬ ‫یک سـال بـه درازا کشـیده شـده‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده ای برای نمایش مده ا در قندهار‬ ‫زنان‪ ،‬نخست�ین قربانیان ج�نگ‬ ‫و سیاست در هر جامعه هستند‬ ‫اصغـر خلیلـی؛ نویسـنده و کارگـردان «مـده ا در قندهـار» بابیان اینکـه فصـل مشـترک اثـار‬ ‫مانـدگار جهـان‪ ،‬در هـر حـوزه ای کـه به عنـوان حـوزه ای خـاص از هنـر مشـخص شـده؛‬ ‫از جملـه سـینما‪ ،‬تئاتـر‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬عکاسـی‪ ،‬مجسـمه و معمـاری‪ ،‬ان دسـته‬ ‫اثـاری کـه موضوعاتـی پیرامـون انسـان را مطـرح می کنـد‪ ،‬مانـدگار شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دراین موقعیـت‪ ،‬تفاوتـی نـدارد کـه شـما در کدام یـک از نقـاط زمیـن‪ ،‬در حال بازتولیـد‬ ‫ان اثـر هسـتید یـا از نـو ان را احیـا می کنیـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه به صـورت مسـتمر در‬ ‫دانشـگاه تدریـس می کنـد و بـا دانشـجو و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫والدیمیـر پوتیـن؛ رئیس جمهـوری روسـیه بـر موضـع قاطـع ایـن کشـور بـرای‬ ‫حمایـت از حقـوق مـردم فلسـطین و حمایـت سیاسـی از ارمـان فلسـطین در‬ ‫مجامـع بین المللـی تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫برادری مثال زدنی ارتش و سپاه‬ ‫همکاری و‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ازادسازی منابع ارزی ایران‬ ‫به امریکا ربطی ندارد‬ ‫عضو اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫اخالق مداری درارتباط با ارباب رجوع‬ ‫از مصادیق امربه معروف است‬ ‫‪2‬‬ ‫تاجران بی انصاف‬ ‫گرانی و نوسانات قیمت برنج را رقم می زنند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫تجدید ا گهی مناقصه (ارزیابی کیفی)‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2001092409000006 :‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث ایستگاه های تقلیل فشار‪ ،‬اجرای شبکه تغذیه و توزیع و گازرسانی به شهر چابهار فاز اول (شامل احداث‬ ‫ایسـتگاه ها و اجـرای انشـعاب خـط انتقـال ورودی ایسـتگاه‪ ،‬اجـرای حـدود ‪ 39.000‬متـر شـبکه تغذیـه و حـدود ‪ 218.000‬متـر شـبکه توزیـع و نصـب‬ ‫حـدود ‪ 190‬انشـعاب و ‪ ...‬در مـدت ‪ 660‬روز تقویمـی بـا حداقـل ‪ 4‬ا کیـپ کامـل فـوالدی و ‪ 4‬ا کیـپ پلی اتیلن مجزا و مسـتقل)‬ ‫‪ -3‬شـرایط اولیـه متقاضیـان‪ :‬الـف) دارا بـودن حداقـل رتبـه ‪ 2‬در رشـته تاسیسـات و تجهیـزات‪ /‬رتبـه ‪ 3‬در رشـته نفـت و گاز از سـازمان برنامـه و بودجـه؛ ب) دارا بـودن ظرفیـت خالـی ارجـاع کار؛‬ ‫ج) دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی؛ د) ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ -4‬دریافت کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬از سایت مذکور از ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ 1401/01/28‬تا مورخ ‪ 1401/02/04‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫‪ -5‬بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات ان‪ :‬تا مورخ ‪ 1401/02/21‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫‪ -6‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی ان است‪.‬‬ ‫‪ -7‬یاداور می شود کلیه مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تشـده در فهرسـت توانمندی های منـدرج در‬ ‫یسـت و صرفا موسسـات و شـرکت های ایرانی ثب ‬ ‫‪ -8‬رعایـت قانـون حدا کثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی الزام ‬ ‫سـامانه توانیران مجاز هستند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این ا گهی‪ ،‬در سایت ‪ www.nigc-khrz.ir‬امکان پذیر بوده و درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با تلفن‪ 051-37072532 :‬و فکس‪ 051-37640036 :‬تماس حاصل شود‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1304103‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/30 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫کد فراخوان ‪ 2001091845000001‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه شـاهرود (اسـتان سـمنان) درنظردارد پیمان مشـروح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد‬ ‫شـرایط وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ http://setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪ .‬لـذا از متقاضیـان شـرکت در مناقصـه دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه بـا درنظـر داشـتن مـدارک مندرج در ذیل‪ ،‬به سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫براورد مناقصه (ریال)‬ ‫بازدید بخش خصوصی‬ ‫از مجاری عرضه و‬ ‫سرویس هایصنعتی‬ ‫(پیمان شماره ‪)4111‬‬ ‫‪9.434.199.058‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪471.709.953‬‬ ‫تاریخ جلسه توضیح اسناد‬ ‫(جلسهتوجیهی)‬ ‫مهلتقبولپیشنهادها‬ ‫تاریخبازگشاییپیشنهادها‬ ‫ساعت ‪10‬صبح مورخ‬ ‫‪1401/02/18‬‬ ‫تا ساعت ‪ 16‬مورخ‬ ‫‪1401/02/22‬‬ ‫ساعت‪8:00‬صبح‬ ‫مورخ ‪1401/02/24‬‬ ‫نوع تضمین‪ :‬تضامین مندرج در ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی شماره ‪/122402‬ت‪50659‬ه‍ سال ‪ 1394‬و یا واریزهای نقدی به حساب جام ‪ 92000704/25‬بانک ملت به نام شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود با کد شناسه ‪108‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ :‬ساعت ‪8‬صبح روز چهار شنبه مورخ ‪1401/01/31‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ :‬پس از انتشار نوبت دوم ا گهی تا ساعت ‪ 16‬مورخه ‪1401/02/08‬‬ ‫محل گشایش پیشنهادها‪ :‬شاهرود‪ ،‬سه راهی راه اهن‪ ،‬خیابان نفت‪ ،‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬سالن کنفرانس منطقه‪ -‬تلفن تماس‪023-32332048 :‬‬ ‫داخلی ‪ 230‬فا کس‪023-32337572 :‬‬ ‫شـرایط عمومـی و مـدارک موردنیـاز بـرای شـرکت در مناقصـه‪ -1 :‬دارا بـودن گواهینامـه صالحیـت از اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و امـور اجتماعـی دارای اعتبـار؛ ‪ -2‬تصویـر کلیـه صفحات اساسـنامه شـرکت‬ ‫و تصویـر ا گهـی تاسـیس اخریـن تغییـرات در روزنامـه رسـمی؛ ‪ -3‬تصویـر کـد اقتصـادی و شناسـه ملـی شـرکت (برابر بـا اصل شـده)؛ ‪ -4‬ارائـه گواهی نامه تایید صالحیت ایمنـی پیمانـکاران از اداره کل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی دارای اعتبـار؛ ‪ -5‬احـراز امتیـاز قابـل قبـول براسـاس معیارهـای ارزیابی توانمندی بهداشـتی‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت (‪( )HSE‬احـراز امتیـاز ‪ 50‬از ‪)100‬؛ ‪ -6‬ارائه اصل گواهی‬ ‫امضاء محضری شخص و یا اشخاصی که طبق اخرین تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهداور شرکت می باشند؛ ‪ -7‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل‪ ،‬به لحاظ کیفیت‬ ‫ارائه شـود‪.‬‬ ‫بارگذاری تمامی مدارک مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران الزامی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/30 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1303911‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه شاهرود‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫رایگان‬ ‫بررسی علل گرایش افراد به اعتیاد‬ ‫‪8‬‬ ‫عباسجمشیدی فر‪:‬‬ ‫ا کثر دیالوگ ها‬ ‫در «خوشنام»‬ ‫ً‬ ‫کامال بداهه هستند‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2479‬‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫برجام‪ ،‬نیمه جان شد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫برادری مثال زدنی‬ ‫همکاری و‬ ‫ِ‬ ‫ارتش و سپاه‬ ‫ازادسازی منابع ارزی ایران به امریکا ربطی ندارد‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در مراسـم رژه ارتـش‬ ‫کشـورمان بـا گرامیداشـت روز ارتـش و درود بـه ارواح مطهـر‬ ‫شـهدا و گرامیداشـت یـاد و خاطـره ایثارگـران و جانبـازان‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد؛ امـام بزرگـوار مـا حکیمانـه امـروز را روز ارتـش‬ ‫اعالم کردند‪ .‬ارتش ما خداخواه‪ ،‬مردم دوسـت‪ ،‬با بصیرت‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬وی افـزود؛ میثـاق بـا‬ ‫مکتبـی و دارای روحیـه انقالب ‬ ‫امـام و همراهـی بـا مـردم بهتریـن جلـوه بصیـرت ارتـش‬ ‫اسـت‪ .‬ارتـش در دفـاع مقـدس بسـیار خـوش درخشـید و‬ ‫تهـای مختلفـی را موفقیت امیـز در اسـمان و دریـا‬ ‫عملیا ‬ ‫انجـام دادنـد‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ وی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه نـام نـام اوران ارتـش هرگـز فرامـوش نم ‬ ‫گفـت؛ تاریـخ‪ ،‬همـواره ارتـش را به عنـوان افتخارافرینـان‬ ‫کشـور یـاد می کنـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ همـکاری و بـرادری‬ ‫یسـت‪ .‬نیروهـای مسـلح مـا‬ ‫ارتـش و سـپاه مثال زدن ‬ ‫ی بسـیار دارنـد‪ .‬محوری تریـن توانمنـدی ایـن‬ ‫توانمنـد ‬ ‫نیروهـای مخلـص‪ ،‬مکتبـی‪ ،‬بامهـارت و اموزش دیـده‪،‬‬ ‫خطرپذیر بـودن اسـت کـه اماده انـد بـا هـر دشـمنی مواجـه‬ ‫شـوند‪ .‬مهم تریـن مولفـه قـدرت در جمهـوری اسلامی‪،‬‬ ‫مـردم متدیـن دلـداده بـه خـدا هسـتند‪ ،‬نیروهـای مسـلح‬ ‫مـا اموزش دیـده‪ ،‬مخلـص و انقالبـی هسـتند‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫نیروهـای مسـلح مـا بعـد از جنـگ تحمیلـی بـه بازسـازی‬ ‫خـود پرداختنـد و امـروز توانمنـدی نظامـی مـا در جهـان‬ ‫مهـا بـرای‬ ‫یخـوب از فرصـت تحری ‬ ‫زبانـزد اسـت‪ .‬ارتـش خیل ‬ ‫توانمند شـدن اسـتفاده کرد‪ ،‬صنایع نظامی ما در بهترین‬ ‫شـرایط قرار دارد و باید از این صنایع در کشـور بهره ببریم‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه نیروهـای مسـلح از مـردم‪ ،‬با مـردم و در‬ ‫مـردم هسـتند‪ ،‬افـزود؛ در مسـئله کرونـا ارتـش و نیروهـای‬ ‫مسـلح در کنـار مـردم بودنـد و بسـیارخوب عمـل کردنـد و‬ ‫امکانات خوبی دراختیار مردم قرار دادند‪ .‬در سیل و زلزله‬ ‫و افات طبیعی‪ ،‬ارتش کنار مردم بود‪ .‬ارتش‪ ،‬سپاه و بسیج‬ ‫اولین گروهی هستند که در مناطق زلزله زده حاضر بودند‬ ‫یشـد‪ ،‬میدان را تـرک نمی کردند‪.‬‬ ‫و تـا مشـکل مـردم رفع نم ‬ ‫وی بـا یـاداوری اینکـه ارتـش نیـروی مجهـز و امـاده بـرای‬ ‫دفـاع از کشـور اسـت و مورداعتمـاد مـردم خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ ارتـش امیدافریـن اسـت‪ .‬امادگـی ارتـش بـرای دشـمن‬ ‫این اسـت که بدانـد قـدرت نیروهـای مسـلح مـا قـدرت‬ ‫یسـت‪ .‬کوچک تریـن تحرکـی ازسـوی دشـمن از‬ ‫بازدارندگ ‬ ‫چشـمان تیزبیـن نیروهـای مسـلح مـا مخفی نیسـت‪ .‬رژیم‬ ‫صهیونیسـتی بدانـد کوچک تریـن تحـرک شـما از نیروهای‬ ‫مسلح ما مخفی نیست و ا گر کوچک ترین حرکتی ازسوی‬ ‫شـما رخ دهـد‪ ،‬مقصـد نیروهـای مسـلح مـا مرکـز رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی خواهـد بـود و قـدرت نیروهـای مسـلح مـا‬ ‫شـما را ارام نمی گـذارد‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ امریـکا اعلام کـرده‬ ‫مهـا و فشـار حدا کثـری علیـه ایـران‬ ‫کـه مـا در تمـام تحری ‬ ‫شکسـت مفتضحانـه نصیبمـان شـد‪ .‬ایـن سرنوشـت همه‬ ‫یسـت که علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند‪.‬‬ ‫کسان ‬ ‫رئیـس همچنیـن اظهـار کـرد؛ پیـام ایـن اقتـدار بـه همـه‬ ‫محرومـان عالـم این اسـت که نیروهـای مسـلح مـا نقطـه‬ ‫امیـد بـرای مظلومـان و مسـتضعفان هسـتند‪ .‬امـروز ارتش‬ ‫ایران در دل مردم جای دارد و این ارتش تحت فرماندهی‬ ‫تهـای محوله‬ ‫معظـم فرمانـده کل قـوا بـرای انجـام ماموری ‬ ‫امادگـی دارد‪ .‬وی بـا تشـکر از ارتـش جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران اظهـار داشـت؛ به عنـوان خدمتگـزار مـردم بـه همـه‬ ‫یشـنوند عرض می کنـم‪ ،‬ارتش‬ ‫کسـانی که صـدای بنـده را م ‬ ‫جمهـوری اسلامی در دل مـردم جـای دارد و ایـن ارتـش‪،‬‬ ‫تحـت فرماندهـی فرمانـده معظـم کل قـوا بـرای انجـام‬ ‫ماموریت هـای محـول شـده‪ ،‬امادگـی دارد و ایـن امادگـی‬ ‫بـرای کشـور مـا توفیـق بسـیاربزرگی اسـت کـه بایـد بـرای ان‬ ‫خـدای متعـال را همـواره شـا کر باشـیم‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ پیمانـی کـه ارتـش در محضـر خـدای‬ ‫یقـدر بـا مـردم و رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫بـزرگ و شـهدای عال ‬ ‫می بندد‪ ،‬پیمانی همیشگی و میثاقی پایدار است‪ .‬از خدا‬ ‫نمـاه؛‬ ‫می خواهیـم بـه حـق مـاه رمضـان و شـهید بزرگـوار ای ‬ ‫حضـرت علـی (ع) و والدت امام حسـن (ع)‪ ،‬بـه ارتـش‬ ‫جمهـوری اسلامی اقتـدار و صالبـت بیش ازپیش مرحمت‬ ‫و دشـمنان انقلاب اسلامی ا گـر قابـل هدایـت نیسـتند‬ ‫به دسـت مـا ریشـه کن فرمایـد‪.‬‬ ‫‪Anadolu Ajansi‬‬ ‫کشته شدن بیش از ‪ ۲۰‬هزار نظامی روس‬ ‫ارتـش اوکرایـن امـاری از تلفـات‬ ‫نیروهـای روس منتشـر کـرده کـه‬ ‫طبـق ان از زمـان اغـاز جنـگ‬ ‫بیـش از ‪۲ ۰‬هـزار سـرباز روس‬ ‫کشـته شـده اند‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫ارتـش اوکرایـن روز دوشـنبه در‬ ‫بیانیـه رسـمی مدعـی شـد از زمـان اغـاز جنـگ در اوکرایـن‬ ‫در ‪ ۲۴‬فوریـه ‪ ،2022‬حـدود ‪ ۲۰۶۰۰‬سـرباز روس کشـته‬ ‫شـده اند‪ .‬طبـق اخریـن به روز رسـانی سـتاد کل اوکرایـن‪،‬‬ ‫نیروهـای اوکراینـی ‪ ۱۶۷‬هواپیمـای روسـی‪ ۱۴۷ ،‬بالگـرد‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۵‬هواپیمـای بی سرنشـین‪ ۷۹۰ ،‬تانـک‪ ۲۰۴۱ ،‬خودروی‬ ‫زرهـی و ‪ ۳۸۱‬سـامانه توپخانـه ای را منهـدم کرده انـد‪.‬‬ ‫در این بیانیـه امـده اسـت ‪ ۱۳۰‬سـامانه موشـک انداز‬ ‫چندگانـه روسـی‪ ۱۴۸۷ ،‬خـودرو‪ ۷۶ ،‬مخـزن سـوخت‪۶۷ ،‬‬ ‫سـامانه ضدهوایی و هفت قایق روسـیه نیز منهدم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بر اسـاس براوردهـای سـازمان ملل متحـد‪ ،‬حداقل‬ ‫‪ ۱۹۸۲‬غیرنظامـی اوکراینـی در این جنگ کشـته و ‪ ۲۶۵۱‬نفر‬ ‫یشـود رقـم واقعـی‬ ‫مجـروح شـده اند کـه تخمیـن زده م ‬ ‫بسـیار بیشـتر باشـد‪ .‬اژانـس پناهنـدگان سـازمان ملـل‬ ‫گفـت کـه بیـش از ‪ ۴.۸‬میلیون اوکراینی به کشـورهای دیگر‬ ‫گریختـه و بیـش از ‪۷‬هفت میلیون نفـر دیگـر در داخـل‬ ‫کشـور اواره شـده اند‪.‬‬ ‫رفاقت!‬ ‫سـعید خطیـب زاده در نشسـت خبـری‬ ‫ضمـن گرامیداشـت «روز ارتـش»‪ ،‬درمـورد‬ ‫موضوعـات باقی مانـده در گفت وگوهـای ویـن‬ ‫گفـت؛ موضوعـات گفت وگوهـای ویـن بـرای‬ ‫همـه عزیـزان به خوبـی روشـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫یکـه به کلیـت توافـق نکنیـم‪ ،‬دربـاره‬ ‫مـا تازمان ‬ ‫هیچ چیـز توافـق نخواهیـم کـرد‪ .‬موضوعاتـی‬ ‫هنـوز باقـی مانـده و قـرار نیسـت در برجـام‬ ‫تغییـری انجـام شـود و موضوعـات باقیمانـده‬ ‫یکـه تمـام شـود‪ ،‬می توانیـم بگوییـم توافـق‬ ‫زمان ‬ ‫دردسـترس است‪ .‬به گزارش وزارت امور خارجه؛‬ ‫سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی افزود؛ انچه در‬ ‫ویـن درحال گفت وگوسـت بـا رعایـت تمـام مفـاد‬ ‫برجام اسـت و دو سـند برجام و قطعنامه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل معیار حرکت است‬ ‫و تبـادل پیا مهـا بین تهران و واشـنگتن ازطریق‬ ‫مـورا درحال انجـام اسـت‪ .‬وی ادامـه داد؛‬ ‫ا کنـون جـو ویـن منفـی نیسـت زیـرا ایـران و ‪۴+۱‬‬ ‫همـه کارهـای خـود را انجـام داده انـد و منتظـر‬ ‫پاسـخ مناسـب از سـمت واشـنگتن هسـتند تـا‬ ‫یهـا را برطـرف کننـد‪ ،‬واشـنگتن سیاسـت‬ ‫نگران ‬ ‫تاخیـر را درپیـش گرفتـه اسـت و ویـن همچنـان‬ ‫جـو مناسـبی بـرای احیـای برجـام اسـت‪ .‬وی‬ ‫درمـورد حملـه رژیم صهیونیسـتی به نمازگـزاران‬ ‫مسـجداالقصی گفت؛ متاسـفانه باردیگر شاهد‬ ‫هتک حرمـت رژیـم جعلـی صهیونیسـتی و‬ ‫تهـای‬ ‫یـورش بـه نمازگـزاران بودیـم‪ ،‬طـی هف ‬ ‫قبـل‪ ،‬شـهدای زیـادی را ملـت فلسـطین‬ ‫تقدیـم کردنـد و شـاهد سـکوت سـازمان های‬ ‫بین المللـی هسـتیم‪ ،‬جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫اقدامـات خـود را در سـطح سـازمان های‬ ‫یهـای اسلامی انجـام‬ ‫بین المللـی و همکار ‬ ‫داده و اقـای امیرعبداللهیـان نامـه ای را بـه‬ ‫یهـای اسلامی فرسـتادند و بـا‬ ‫سـازمان همکار ‬ ‫اسـماعیل هنیـه نیـز گفت وگوهـای مبسـوطی‬ ‫یسـازی برخـی‬ ‫را داشـته‪ .‬متاسـفانه رونـد عاد ‬ ‫از کشـورهای منطقـه موجـب شـده تـا ایـن رژیـم‬ ‫شهـای وی‬ ‫یتـر شـود‪ .‬وی تا کیـد کـرد؛ تال ‬ ‫جر ‬ ‫یهـا بـا مسـئولین کشـورهای دیگـر‬ ‫طـی رایزن ‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬در روزهـای اتـی این رونـد را ادامـه‬ ‫می دهیـم زیـرا رژیـم زیاد هخـواه و بحران افریـن‬ ‫صهیونیسـتی تنهـا بـا پاسـخ محکـم دسـت از‬ ‫این اقدامـات برمـی دارد‪ .‬خطیـب زاده درمـورد‬ ‫ازادسـازی منابـع ارزی جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫گفـت؛ ازادسـازی منابـع جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران‪ ،‬بازگشـت پول هایـی کـه از صـادرات‬ ‫کاال و خدمـات اسـت و ربطـی بـه کشـورهای‬ ‫ثالـث نـدارد‪ ،‬امریـکا تلاش می کنـد درمـورد هـر‬ ‫موضوعـی مداخلـه کنـد کـه بـا ادعاهـای اقـای‬ ‫بایـدن فاصلـه دارد‪ .‬ایـران هرچـه صـادر کـرده‪،‬‬ ‫پولش را دریافت می کند‪ .‬درخصوص ازادسازی‬ ‫منابع‪ ،‬توضیحاتی را ارائه دادیم و سفری انجام‬ ‫شـد و هیئتی به ایران امد و همه چیز در مسـیر‬ ‫یسـت؛ بـه امریـکا اجـازه‬ ‫خـودش درحال پیگیر ‬ ‫نمی دهیـم در ان دخالـت کنـد‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دسـتگاه دیپلماسـی درخصـوص ادعـای یکی از‬ ‫رسـانه های امریکایـی مبنی براینکـه درخواسـت‬ ‫تضمیـن از ایـران بـرای چشم پوشـی از انتقـام‬ ‫خـون سـردار سـلیمانی‪ ،‬گفـت؛ اصـل اساسـی‬ ‫در سیاسـت خارجـی ایـران بعـد از تـرور بزدالنـه‬ ‫سـردار رشـید ایـران و اسلام شـکل گرفـت کـه‬ ‫اقـدام صورت گرفتـه توسـط مسـببان‪ ،‬عاملان‬ ‫و مشـاوران این عمـل بزدالنـه بـی کیفـر نخواهـد‬ ‫مانـد‪ .‬ایـن یـک اصـل قطعـی در سیاسـت‬ ‫خارجـی جمهـوری اسلامی ایـران اسـت کـه‬ ‫این افـراد بایـد بـه پیشـگاه عدالـت اورده شـوند‪.‬‬ ‫وی درپاسخ ب هسـوالی درمـورد اظهـارات سـفیر‬ ‫اوکراین در تهران‪ ،‬مبنی براینکه ایرانی ها کمکی‬ ‫به ما نکرده اند‪ ،‬گفت؛ مواضع ایران درخصوص‬ ‫جنـگ اوکرایـن روشـن و در تـداوم اشـکار قـرار‬ ‫دارد‪ .‬مـا ضدیـت بـا اصـل جنـگ را بارهاوبارهـا‬ ‫گفتیـم ضمن اینکـه ریشـه های ایـن بحـران باید‬ ‫ب هجـد بررسـی شـود‪ .‬پایبنـدی بـه منشـور ملـل‬ ‫متحـد و عمـل صادقانه بـه توافقات بین المللی‬ ‫و گفت وگـو را هحـل امـروز اوکرایـن اسـت‪ .‬سـفیر‬ ‫اوکراین بهتر اسـت‪ ،‬توئیت وزیر خارجه اوکراین‬ ‫را باردیگـر بخوانـد تـا متوجـه مواضـع دولـت‬ ‫خـود شـود‪ .‬خطیـب زاده درمـورد سـفر هیئتـی‬ ‫از عـراق بـه ایـران اظهـار کـرد؛ یکـی از مهم تریـن‬ ‫موضوعاتـی کـه در سـفر وزیـر خارجـه عـراق بـه‬ ‫تهـران صـورت گرفـت‪ ،‬بحـث راه اهـن شـلمچه‪-‬‬ ‫بصـره بـود‪ .‬درمـورد تـردد اتباع دو کشـور و صدور‬ ‫روادیـد درحال گفت وگـو بـا عـراق هسـتیم‪.‬‬ ‫همچنین عراق در حوزه منطقه ای به خصوص‬ ‫گفت وگوهـا میـان ایـران و عربسـتان سـعی کـرده‬ ‫اسـت تـا نقـش خـود را ایفـا کنـد‪ .‬روابـط ایـران و‬ ‫عـراق سـقفی نـدارد و می تواننـد ارتقـای روابـط‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬سـخنگوی وزارت امـور خارجـه‬ ‫درمورد دسـتاوردهای هشـت ماه وزارت خارجه‬ ‫افـزود؛ وزارت امـور خارجـه بـرای تمـام شـئون‬ ‫زندگـی مـردم تلاش خـود را انجـام داده‪ .‬امـروز‬ ‫کـه بـا شـما صحبـت می کنـم روابـط مـا بـا ترکیـه‪،‬‬ ‫عمـان‪ ،‬عـراق و برخـی کشـورهای حـوزه خلیـج‬ ‫فـارس و قفقـاز رشـد زیـادی داشـته و همچنیـن‬ ‫در یک سال گذشـته بیـش از ‪1.3‬میلیاردیـورو‬ ‫حجـم تجـارت مـا بـا عمـان بـوده و بـا کشـور‬ ‫ترکیـه نیـز این حجـم تجـارت را داشـته ایم‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد؛ امـروز نفـت ایـران بـا فـرض ادامـه‬ ‫همیـن شـرایط در ایـران و گفت وگوهـا در ویـن‪،‬‬ ‫وضـع اقتصـاد مـا ازنظـر ذخایـر ارزی نسـبت‬ ‫به این نقطه در سـال گذشـته بسـیاربهتر اسـت‪.‬‬ ‫دربـاره روابـط مـا بـا دیگـر کشـورها اجـرای سـند‬ ‫جامـع همکاری ‪۲۵‬سـاله بـا چین را اغـاز کردیم‪.‬‬ ‫کهـای اقتصـادی و سیاسـی منطقـه ای‬ ‫بـا بلو ‬ ‫روابـط خـود را برقـرار کردیـم‪ .‬همچنیـن پارسـال‬ ‫در حـوزه سلامت بـا بحـران مواجـه بودیـم و‬ ‫دیپلماسـی سلامت یکـی از دسـتاوردهای‬ ‫وزارت خارجه است و وزارت امور خارجه نه تنها‬ ‫در حـوزه وا کسـن بلکـه در حـوزه تولیـد وا کسـن‬ ‫و خدمـات در کنـار ملـت بـوده اسـت و هرکجـا‬ ‫نیـازی بـوده وزارت خارجـه حاضـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫خطیـب زاده درخصـوص هتک حرمـت قـران‬ ‫کریـم‪ ،‬گفـت؛ انچـه در سـوئد اتفـاق افتـاد بسـیار‬ ‫منزجرکننـده بـود و جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫ایـن هتک حرمـت بـه سـاحت قـران مجیـد را بـه‬ ‫اشـد وجـه محکـوم می کنـد و تکـرار این موضـوع‬ ‫در سـوئد و توسـط اتبـاع ان کشـور جـای تاسـف‬ ‫عمیـق اسـت و منتظریـم دولـت سـوئد جـای‬ ‫سوءاسـتفاده از ازادی بیـان بـه مسـئولیت خود‬ ‫عمـل کنـد و عکس العمـل مناسـب را نشـان‬ ‫تهـا‬ ‫دهـد‪ .‬جهـان اسلام از ایـن هتک حرم ‬ ‫بسـیار جریحـه دار اسـت‪ .‬سـخنگوی دسـتگاه‬ ‫تهـای‬ ‫دیپلماسـی درمـورد توقـف فعالی ‬ ‫شهـای کنسـولی اما کـن دیپلماتیـک‬ ‫بخ ‬ ‫ضهـای‬ ‫ایـران در افغانسـتان در پـی تعر ‬ ‫شهـای‬ ‫تهـای بخ ‬ ‫اخیـر‪ ،‬گفـت؛ فعالی ‬ ‫کنسـولی مـا در افغانسـتان بالفاصلـه بعـد از‬ ‫تعـدی صورت گرفتـه متوقـف شـد و مقامـات‬ ‫هیئت حا کمـه فعلـی افغانسـتان تماس هایـی‬ ‫را بـا سـفیر و سرکنسـول های ایـران داشـتند و‬ ‫نهـای الزم را دادنـد و به طور تدریجی از‬ ‫اطمینا ‬ ‫تهـا از سـر گرفتـه شـد‪ .‬موضوع‬ ‫همـان روز فعالی ‬ ‫حضـور اتبـاع افغانسـتانی مقابـل سـفارتخانه ها‬ ‫بـا محدودیـت روبـرو بـود کـه بـا اطمینانـی کـه‬ ‫هیئت حا کمـه سرپرسـتی افغانسـتان داد از‬ ‫سـر گرفتـه شـد‪ .‬وی گفـت؛ ب هجـد وضعیـت‬ ‫اما کـن دیپلماتیـک در افغانسـتان و اتبـاع‬ ‫تهـای ایـران بـرای مـا از اهمیـت‬ ‫و دیپلما ‬ ‫برخـوردار اسـت و منتظـر عمـل مسـئوالنه تر‬ ‫هیئت حا کمـه و معرفـی ان هایـی هسـتیم کـه‬ ‫ایـن تحریـک و اقـدام را انجـام دادنـد و همـه‬ ‫بایـد هوشـیار باشـیم چـون برخـی می خواهنـد‬ ‫بـر مـوج دروغیـن احساسـی سـوار شـوند و‬ ‫روابـط دو ملـت را دچـار سـوءتفاهم های جـدی‬ ‫کننـد‪ .‬سـخنگوی وزارت امـور خارجـه درمـورد‬ ‫جام جهانـی فوتبـال در قطـر‪ ،‬گفـت؛ کارگروهـی‬ ‫زیرنظر معاون اول رئیس جمهوری شکل گرفته‬ ‫و وزارت خارجه عضو ان اسـت و سـعی می کنیم‬ ‫درراسـتای دیپلماسـی وزرشـی هـرکاری الزم‬ ‫اسـت انجـام شـود‪ .‬در سـفر کوتـاه بـه افریقـا بـا‬ ‫مقامـات سـنگال و غنـا صحبـت کـرده ام‪ ،‬البتـه‬ ‫فدراسـیون اهـداف دیگـری را بـرای مسـابقات‬ ‫مهـای تمرینـی درنظـر دارد‪ ،‬ولـی‬ ‫دوسـتانه و تی ‬ ‫نحـد هـم فروگذار نمی کنیـم که فرصتی‬ ‫مـا درای ‬ ‫را برایشـان فراهـم بیاوریـم‪ .‬وی افـزود؛ دربـاره‬ ‫اقتصـاد ورزش‪ ،‬وزارت گردشـگری مـا و مناطـق‬ ‫ازاد و نهادهـای ذی ربـط مشـغول تدارکاتـی‬ ‫نحـوزه هـم وزارت امـور خارجـه‬ ‫هسـتند و درا ‬ ‫درحال تلاش اسـت‪ .‬خطیـب زاده درخصـوص‬ ‫ریزگردهـا و بحـث دیپلماسـی اب‪ ،‬گفت؛ کمیته‬ ‫ً‬ ‫دیپلماسـی اب کشـور همیـن شـنبه مجـددا‬ ‫به ریاسـت معـاون حقوقـی و بین المللـی وزارت‬ ‫خارجـه جلسـه داشـت‪ .‬موضـوع اب و محیـط‬ ‫زیست در دو اداره کل وزارت خارجه در معاونت‬ ‫یشـود‪ .‬در‬ ‫حقوقـی و بین المللـی پیگیـری م ‬ ‫اداره حقوقـی وزارت خارجـه رسـیدگی بـه‬ ‫رودخان ههـای مـرزی و منابـع ابـی مشـترک بیـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایـران و کشـورهای دیگـر پیگیـری م ‬ ‫یـک اداره کل هـم درخصـوص موضوعـات‬ ‫محیط زیسـتی داریـم‪ .‬وی افـزود؛ این که مراجع‬ ‫تخصصـی اعلام کننـد کـه منشـا ایـن ریزگردهـا‬ ‫کجاسـت قـدم اول اسـت برخـی می گوینـد عـراق‬ ‫اسـت برخـی عـراق و سـوریه و برخـی عربسـتان‬ ‫سـعودی و حتـی سـودان را منشـا اصلـی اعلام‬ ‫می کننـد‪ .‬فار غ ازاینکـه کدام یک از این پاسـخ ها‬ ‫دلیـل اصلـی باشـد باید دنبـال را هحـل اجماعی‬ ‫و مرضی الطرفیـن بیـن همـه بگردیـم و راه حلـی‬ ‫را پیـدا کنیـم تـا همـه جوامـع منطقـه بتواننـد‬ ‫بهـای مشـترک و محیـط زیسـت کار‬ ‫در حـوزه ا ‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫قدرت نمایی پهپادی ارتش با دستاوردهای جدید‬ ‫کیوسک‬ ‫امره یلماز‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫رژه «روز ارتـش» درحالـی بـا حضـور‬ ‫رئیس جمهـوری برگـزار شـد کـه ارتـش جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران برخـی از جدیدتریـن دسـتاوردها‬ ‫و تجهیـزات خـود را برای نخسـتین بار به نمایش‬ ‫گذاشـت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ مراسم رژه ‪ ۲۹‬فروردین؛‬ ‫سـالروز ارتـش جمهـوری اسلامی و گرامیداشـت‬ ‫یهـای نیـروی زمینـی دیـروز‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫قهرمان ‬ ‫ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی (رئیس جمهـوری)‬ ‫در جـوار مرقـد مطهـر حضـرت امام خمینـی (ره)‬ ‫نهـای محمـول و خودرویـی‬ ‫و بـا حضـور یگا ‬ ‫ارتـش برگـزار شـد که طـی ان برخی از جدیدترین‬ ‫دستاوردها و تجهیزات ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران به نمایـش درامـد‪ .‬اولیـن نکتـه چشـمگیر‬ ‫ مراسـم‪ ،‬حضـور پرحجـم و پرشـمار انـواع‬ ‫پهپادهـای موجـود در سـازمان رزم ارتـش بـود‬ ‫کـه دراین مراسـم دو نـوع ان بـرای نخسـتین بار‬ ‫به نمایـش درامـد‪ .‬مهاجـر ‪ ،۶‬مهاجـر ‪ ،۴‬مهاجـر‬ ‫‪ ،۲‬رعـد ‪ ،۸۵‬ارش‪ ،‬ابابیـل ‪ ،۴‬یسـیر‪ ،‬کـرار‪ ،‬ناصـر‪،‬‬ ‫کیـان ‪ ،۱‬کیـان ‪ ،۲‬امیـد‪ ،‬کمـان ‪ ،۱۲‬کمـان ‪ ۲۲‬و‬ ‫پهپـاد صـادق از پهپادهایی بودنـد که در حجم‬ ‫انبـوه و چندفرونـدی از مقابـل جایـگاه عبـور‬ ‫کردنـد‪ .‬دو نـوع پهپـاد جدیـد نیـز بـرای اولین بـار‬ ‫به نمایـش درامـد که یکی ازان ها پهپاد ابابیل‪۵-‬‬ ‫کتـر از مهاجـر‬ ‫نـام داشـت؛ نسـخه ای کوچ ‬ ‫‪ ۶‬کـه قابلیـت حمـل شـش بمـب هوشـمند و‬ ‫نقطـه زن سـری قائـم را دارد‪ .‬دیگـر پهپـادی کـه‬ ‫بـرای نخسـتین بار به نمایـش درامـد‪ ،‬پهپـادی‬ ‫انتحـاری مشـابه پهپـاد هـاروپ اسـت کـه بـرای‬ ‫فقـراردادن انـواع اهـداف بـه کار گرفتـه‬ ‫هد ‬ ‫یشـود‪ .‬کمـان ‪ ۲۲‬نیـز به عنـوان بزرگ تریـن‬ ‫م ‬ ‫پهپـاد رزمـی ارتـش دراین مراسـم پیشـاپیش‬ ‫سـایر پهپادها از مقابل جایگاه عبور کرد‪ .‬کمان‬ ‫‪ ۲۲‬بـا مداومـت پـروازی بیـش از ‪۲۴‬سـاعت و‬ ‫بـرد عملیاتـی ‪۳۰۰۰‬کیلومتـر قابلیـت حمـل انـواع‬ ‫محمول ههـای رزمـی‪ ،‬اپتیکـی و جنگالـی را دارد‪.‬‬ ‫موشـک های زمین به زمیـن فتـح ‪ ۳۶۰‬دیگـر‬ ‫سلاحی بـود کـه نمایشـش درایـن رژه خبـر از‬ ‫تجهیز نیروی زمینی ارتش به این موشـک های‬ ‫تا کتیکـی مـی داد‪ .‬فتـح ‪ ۳۶۰‬موشـکی تا کتیکی و‬ ‫ً‬ ‫جدیـد اسـت کـه اخیـرا در سـازمان رزم نیروهـای‬ ‫مختلـف ازجملـه نیـروی زمینـی سـپاه‪ ،‬نیـروی‬ ‫ً‬ ‫دریایـی سـپاه و اخیـرا هـم نیـروی زمینـی ارتـش‬ ‫مشـاهده شـده اسـت‪ .‬دزفـول نـام سـامانه‬ ‫پدافنـدی جدیـد کـه درواقـع نسـخه ایرانـی‬ ‫همـان سـامانه تـور‪-‬ام ‪ ۱‬اسـت بـر روی شاسـی‬ ‫چـر خ دار سـوار شـده؛ ایـن سـامانه پدافنـدی‬ ‫بـرد کوتـاه می توانـد بـا انـواع اهـداف هوایـی اعـم‬ ‫از موشـک های کـروز‪ ،‬پهپـاد و جنگند ههـای‬ ‫دشـمن در بـرد ‪ ۱۲‬کیلومتـر و حدا کثـر ارتفـاع‬ ‫نهـا را منهـدم کنـد‪.‬‬ ‫شـش کیلومتر درگیـر و ا ‬ ‫یهـای بـارز ایـن سـامانه زمـان پائیـن‬ ‫از ویژگ ‬ ‫بارگـذاری مجـدد موشـک های ان اسـت‪ .‬سـال‬ ‫قبل و درخالل رزمایش مدافعان اسـمان والیت‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬پدافنـد هوایـی نیـروی هوافضـای سـپاه‬ ‫بااستفاده از این سامانه موفق به انهدام اهداف‬ ‫دراین رزمایـش شـد و حـاال هـم ایـن سـامانه‬ ‫دراختیـار نیروی پدافنـد هوایی ارتش قرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬از دیگر سـامانه هایی که برای اولین بار در‬ ‫رژه ‪ ۲۹‬فروردیـن ‪ ۱۴۰۱‬بـا حضـور رئیس جمهـوری‬ ‫به نمایـش درامـد‪ ،‬سـامانه پدافنـدی «صیـاد‬ ‫تا کتیکـی» بـود کـه نسـخه جدیـدی از سـامانه‬ ‫شـهید صیـاد اسـت کـه در ان رادار و النچـر‬ ‫موشـک هر د و روی یک شاسـی قرار دارند که به‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تحـرک بیشـتر سـامانه منجـر م ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ماراتــن مذا کــرات اروپــا و امریــکا در قالــب ‪ 4+1‬و ایــران اســامی‪ ،‬گویــی پایــان‬ ‫نــدارد‪ .‬اخریــن مذا کــرات کــه حــدود یک ســال بـه درازا کشــیده شــده‪ ،‬درســت‬ ‫در لحظاتــی کــه قــرار بــود پایــان خــوش ان اعــام شــود‪ ،‬به نا گهــان بــا ادعــای‬ ‫جدی ــد نماین ــده روس ــیه رن ــگ باخ ــت و بنابرای ــن نرس ــید ان لحظ ــه ش ــیرین‬ ‫ک ــه ا کثری ــت خیرخواه ــان جهان ــی در پ ــی ش ــنیدن ان بودن ــد؛ درنتیج ــه ب ــاز‬ ‫دور باطـــل‪ ،‬بـــاز شـــل کن و ســـفت کن ها و باز هـــم قهـــر و نـــاز‪ .‬ایـــن یک ــی از‬ ‫عجای ــب روزگار ماس ــت ک ــه هم ــه مذا کره کنن ــدگان‪ ،‬ب ــا مثبت اندیش ــی و ب ــا‬ ‫طیب خاط ــر‪ ،‬به دنب ــال پای ــان خ ــوش ان بودن ــد ک ــه باز ه ــم ی ــک ادع ــای‬ ‫جدیــد از ســوی روســیه معــادالت جهانــی را به هــم زد‪ .‬حتــی ســفر اخــر مــورا؛‬ ‫ســخنگوی جنــاح اروپایــی بــه تهــران هــم نتوانســت گــر ه ایــن معادلــه بســیار‬ ‫پیچی ــده و از ن ــوع گ ــره ک ــور را ب ــاز کن ــد‪ .‬پی ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران و‬ ‫خواســت مــا بســیار روشــن بــود و تــاش شــد کــه مســیر دیگــری طــی شــود؛ امــا‬ ‫هنــوز پاســخ جدیــدی از ســوی امریکایی هــا دریافــت نشــده اســت؛ چنانچــه‬ ‫در یک ــی از نشس ـت های خطی ـب زاده؛ سرپرس ــت گ ــروه ایران ــی ش ــرکت کننده‬ ‫یس ــازی‬ ‫در کنفران ــس وی ــن در س ــال ‪ 1401‬عن ــوان ش ــد ک ــه در ح ــوزه خنث ‬ ‫تحریم هــا و ارتقــای تجــارت خصوصــی‪ ،‬نفتــی و غیرنفتــی‪ ،‬دولــت نمــره قبولــی‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬به ه ــرروی در دس ــتگاه دیپلماس ــی‪ ،‬ب ــا ماه ه ــا مذا ک ــره و د هه ــا‬ ‫تو برگشـ ـت های متع ــدد‪،‬‬ ‫جلس ــه در وی ــن و صده ــا جلس ــه در ته ــران و رف ‬ ‫تهــای دســتگاه را معطــوف بــه مذا کــرات کــرد؛‬ ‫حجــم بســیار زیــادی از فعالی ‬ ‫در حالی ک ــه نماین ــده روس ــیه در ح ــد س ــخنگو ب ــود و پ ــس از ه ــر نشس ــت‪ ،‬از‬ ‫خبره ــای خ ــوش س ــخن می گف ــت‪ ،‬در اخریـ ـن روز ب ــا صراح ــت اع ــام ک ــرد؛‬ ‫لهــای‬ ‫لو فصــل شــده و نــور امیــدی در د ‬ ‫‪98‬درصــد مســائل بیــن طرفیــن ح ‬ ‫ً‬ ‫مــردم و در اذهــان دو کشــور امریــکا و ایــران بیــدار شــد؛ امــا ظاهــرا این رشــته‬ ‫س ــر دراز دارد و به هیچ وج ــه جمع ش ــدنی نیس ــت‪ .‬از تم ــام این ه ــا گذش ــته‪،‬‬ ‫مش ــکالت تحریم ــی و حض ــور وس ــیع کرون ــا و مس ــائل پزش ــکی ان‪ ،‬روزه ــای‬ ‫س ــختی را ب ــرای م ــردم و مس ــئولین کش ــور ایج ــاد ک ــرده ک ــه برون رف ــت از ان‬ ‫در ســایه به بــار نشســتن مذا کــرات امکان پذیــر بــود؛ درواقــع از برجــام رایحــه‬ ‫خوب ــی ب ــه مش ــام نمی رس ــد و باز ه ــم اندک ان ــدک خوش بین ــی ج ــای خ ــود‬ ‫را ب ــه بدبین ــی می ده ــد‪ .‬درعین ح ــال به نظ ــر می رس ــد ک ــه رویک ــرد امری ــکا‬ ‫باع ــث توق ــف در وی ــن ش ــده اس ــت و از ی ــک نکت ــه نبای ــد غفل ــت کنی ــم ک ــه‬ ‫امری ــکا بس ــان هم ــه گذش ــته اش‪ ،‬گه ــی ب ــه نع ــل می زن ــد و زمان ــی ب ــه می ــخ و‬ ‫درنتیج ــه ای ــن سیاســت های دوگان ــه‪ ،‬همیش ــه در عرصه ه ــای بین الملل ــی‬ ‫نمی توان ــد پیام ــد خوب ــی برای ــش به هم ــراه داش ــته باش ــد‪ .‬ا گ ــر مذا ک ــرات‬ ‫را تا این روزه ــا بررس ــی کنی ــم‪ ،‬داس ــتان ریسمانی س ــت ک ــه به ش ــدت ن ــازک‬ ‫می شــود؛ امــا هرگــز بریــده نمی شــود و ایــن جریــان بیــش از ‪ 12‬ســال اســت کــه‬ ‫ش ــدت و کاه ــش ان مقطع ــی ش ــده اس ــت‪ .‬بدیهی س ــت؛ اث ــر سیاس ـت های‬ ‫دوروی امری ــکا‪ ،‬ب ــه کش ــور م ــا لطم ــه بیش ــتری زده و ب ــازار م ــا را در الته ــاب‬ ‫زیادت ــر ف ــرو ب ــرده اس ــت‪ .‬ازان جمل ــه ن ــرخ ارزه ــای معتب ــر جهانی س ــت ک ــه‬ ‫بس ــیار بی ثب ــات ش ــده و به تاسـ ـی از ان قیمت ه ــای اق ــام مصرفی س ــت ک ــه‬ ‫ب ــا گران ــی و ت ــورم و بی ثبات ــی‪ ،‬لطم ــه ش ــدید و غیرجبران ــی ب ــر اقتص ــاد کش ــور‬ ‫وارد ک ــرده اس ــت؛ تا جایی ک ــه قیم ــت بعض ــی از اق ــام ت ــا دو و س ـه برابر ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ادام ــه ای ــن توق ــف و رک ــود مذا کرات ــی‪ ،‬باع ــث می ش ــود ک ــه تندروه ــای‬ ‫ایران ــی و امریکای ــی ک ــه مخال ــف به س ــرانجام رس ــیدن برج ــام هس ــتند‪ ،‬ب ــه‬ ‫تکاپــوی بیشــتر بیفتنــد تــا مانــع از امضــای توافــق شــوند کــه به یقیــن زیــان‬ ‫ی ان م ــوج نگران ــی‬ ‫ان ب ــه پیک ــره اقتص ــاد کش ــور‪ ،‬غیرقابل تص ــور ب ــوده و در پ ـ ‬ ‫و ناراحت ــی م ــردم ش ــریف م ــا بیش ــتر و بیش ــتر می ش ــود ک ــه در نهای ــت نه تنه ــا‬ ‫ایــران و امریــکا‪ ،‬بلکــه کشــورهای منطقــه خاورمیانــه نیــز از ســردی روابــط ایــن‬ ‫دو کش ــور زی ــان خواهن ــد دی ــد‪ .‬پ ــس یک بار دیگ ــر بای ــد ارزو کنی ــم ک ــه بای ــدن‬ ‫و طرفــداران او بــه تفکــر بیشــتر بیفتنــد کــه ا گــر توافــق ایــران و امریــکا صــورت‬ ‫نگی ــرد‪ ،‬دود برخاس ــته از ان‪ ،‬ب ــه چش ــم م ــردم دو کش ــور و جه ــان خواه ــد‬ ‫رف ــت‪ .‬ب ــا تم ــام ای ــن اوضا عو اح ــوال‪ ،‬خوش ــبختانه هن ــوز می ت ــوان ب ــه اغ ــاز‬ ‫ً‬ ‫مجــدد مذا کــرات امیــدوار بــود و این مهــم بــا مقــداری نرمــش دو طرفــه حتمــا‬ ‫به اســانی انجــام شدنی ســت‪ .‬در پایــان با توجه به اینکــه دولــت و مجلــس در‬ ‫بهتری ــن ش ــکل تفاه ــم و هم ــکاری و همفک ــری همه جانب ــه هس ــتند و مث ــل‬ ‫گذش ــته چ ــوب الی چ ــرخ همدیگ ــر نمی گذارن ــد‪ ،‬امی ــد مــی رود ک ــه محی ــط‬ ‫تفاه ــم در مس ــائل مختل ــف همین گون ــه روش ــن باش ــد ک ــه ای کاش بای ــدن و‬ ‫اعض ــای کنگ ــره نی ــز درم ــورد مس ــائل برج ــام از تفاه ــم برخ ــوردار ش ــوند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تحصیل ‪ ۱۴٫۸‬درصد هنرجویان هنرستان ها‬ ‫در رشته های هنری‬ ‫جلســـه مشـــترک نماینـــدگان دو وزارتخانـــه اموزش وپـــرورش و وزارت‬ ‫ارش ــاد ب ــا حض ــور محمدمه ــدی کاظم ــی (مع ــاون ام ــوزش متوس ــطه وزی ــر‬ ‫اموزش وپــرورش) و محمــود ســاالری (معــاون امــور هنــری وزارت ارشــاد) در‬ ‫دفت ــر معاون ــت ام ــوزش متوس ــطه برگ ــزار ش ــد‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛ دراین دی ــدار‬ ‫پیرام ــون همکاری ه ــای مش ــترک دو وزارتخان ــه و تقوی ــت رواب ــط هم ــکاری‬ ‫در توســـعه هنرســـتان های وابســـته هنـــری در وزارت ارشـــاد و افزای ــش‬ ‫ظرفیـــت رشـــته های هنـــری و توســـعه ایـــن اموزش هـــا و نیـــز انعق ــاد‬ ‫تفاهم نامه هـــای جدیـــد همـــکاری بیـــن دو وزارتخانـــه بحـــث و گفت وگ ــو‬ ‫شـــد‪ .‬گفتنی ســـت؛ ا کنـــون ‪ 71668‬هنرجـــوی دختـــر و ‪ 11891‬هنرج ــوی‬ ‫پس ــر (مجم ــوع ‪ 83559‬هنرج ــو) در تم ــام اس ــتان ها در رش ــته های هن ــری‬ ‫وابســـته بـــه وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد در شـــاخه های فنی وحرفـــه ای و‬ ‫کاردانـــش مشـــغول به تحصیل هســـتند کـــه این تعـــداد ‪ 14.8‬درصـــد کل‬ ‫هنرجوی ــان ش ــاغل ب ــه تحصی ــل در ش ــاخه های مذک ــور اس ــت‪.‬‬ ‫کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری؛‬ ‫ثمره دانش بنیان شدن صنعت نفت‬ ‫ن صنعـــت را کاهـــش هزین ــه و‬ ‫وزیـــر نفـــت ثمـــره دانش بنیان شـــدن ایـــ ‬ ‫افزای ــش به ــره وری خوان ــد و گف ــت؛ امیدواری ــم ک ــه ب ــا تحق ــق این ام ــر در‬ ‫صنع ــت نف ــت می ــزان س ــاخت داخ ــل تجهی ــزات ( ا کن ــون ‪ ۶۰‬ت ــا ‪ ۷۰‬درص ــد‬ ‫داخلی س ــازی) افزای ــش یاب ــد و به س ــمت ص ــادرات این محص ــوالت بروی ــم‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ش ــانا؛ ج ــواد اوج ــی در دی ــدار مس ــئوالن نظ ــام ب ــا رهب ــر معظ ــم‬ ‫انقـــاب اســـامی بابیان اینکـــه به تازگـــی وزارت نفـــت بـــرای اســـتفاده از‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان در پن ــج ح ــوزه ش ــامل افزای ــش تولی ــد‪ ،‬چا هه ــای‬ ‫کم بــازده‪ ،‬بهین هســازی مصــرف ســوخت‪ ،‬جم ـع اوری گازهــای همــراه نفــت‪،‬‬ ‫تکمیــل زنجیــره ارزش افــزوده در پتروشــیمی و نیازهــای کاالیــی وزارت نفــت‬ ‫ک ــه از خ ــارج وارد می ش ــود فراخوان ــی اع ــام ک ــرد‪ ،‬گف ــت؛ در این فراخ ــوان‬ ‫تع ــداد قابل توجه ــی ش ــرکت حض ــور یافتن ــد ک ــه همکاران ــم درحال ارزیاب ــی‬ ‫ایـــن شـــرکت ها هســـتند‪ .‬وی ثمـــره دانش بنیان شـــدن صنعـــت نف ــت را‬ ‫کاه ــش هزینــ ه و افزای ــش به ــره وری دانس ــت‪.‬‬ ‫اینده پژوهی در رویکردهای بازار هدف صادراتی‬ ‫معــاون وزیــر صمــت و رئیـس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحــاب رســانه از افزایــش بیــش از ‪ ۱۳‬میلیــارددالری صــادرات در‬ ‫س ــال قب ــل خب ــر داد و گف ــت؛ به دنب ــال افزای ــش عم ــق ص ــادرات و تثبی ــت‬ ‫ان ب ــا حض ــور مان ــدگار در کش ــورهای ه ــدف صادرات ــی هس ــتیم‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ش ــاتا؛ علیرض ــا پیمان پ ــا ک بابیان اینک ــه اینده پژوه ــی رویکرده ــای ب ــازار‬ ‫هـــدف صادراتـــی دراین نـــگاه در دســـتورکار قـــرار دارد‪ ،‬افـــزود؛ تحلی ــل و‬ ‫بررس ــی ب ــازار ب ــرای جهت گیری ه ــای ات ــی تولی ــد طب ــق تغیی ــرات بازاره ــای‬ ‫جهان ــی ب ــا کم ــک صاحب نظ ــران و بخ ــش خصوص ــی در دس ــتورکار اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه پروژه هـــای عملیاتـــی بـــرای ارتقـــای صـــادرات کش ــور‬ ‫مش ــخص و تعری ــف ش ــده‪ ،‬گف ــت؛ برای اینک ــه تولی ــد صادرات مح ــور ش ــود‬ ‫به دنبـــال تشـــکیل کنسرســـیوم ها و کنسرســـیوم ســـازی بااســـتفاده از‬ ‫حوزه هـــای فناورانـــه در بخش هـــای لوازم خانگـــی‪ ،‬کشـــاورزی و صنای ــع‬ ‫غذای ــی هس ــتیم‪.‬‬ ‫اغازبه کار قرارگاه عملیاتی گذر از اوج بار ‪۱۴۰۱‬‬ ‫قـــرارگاه عملیاتـــی گـــذر از اوج بـــار ‪ 1401‬بـــا حضـــور وزیـــر نیـــرو در ش ــرکت‬ ‫مدیری ــت ش ــبکه ب ــرق ای ــران به منظ ــور مدیری ــت تولی ــد و مص ــرف ب ــرق در‬ ‫تابس ــتان امس ــال فعالی ــت خ ــود را اغ ــاز ک ــرد‪ .‬به گ ــزارش وزارت نی ــرو؛ ای ــن‬ ‫مرک ــز ب ــا نرم افزاره ــا و امکان ــات ب ـه روز تجهی ــز ش ــده ت ــا ب ــا در اختیار داش ــتن‬ ‫اطالعـــات کامـــل پایـــش شـــبکه سراســـری بـــرق‪ ،‬بـــه مدیریـــت هم زم ــان‬ ‫تولی ــد و مص ــرف در س ــال ‪ 1401‬بپ ــردازد‪ .‬ای ــن ق ــرارگاه متش ــکل از مدی ــران‬ ‫و کارشناس ــان متخص ــص در بخش ه ــای مختل ــف صنع ــت ب ــرق اس ــت ک ــه‬ ‫در شــاخه های مختلــف بــا تبــادل دانــش و تجربــه در گــذر موفــق از دوران‬ ‫اوج بــار در ســال ‪ 1401‬همــکاری خواهنــد داشــت‪ .‬در جلســه اغاز بـه کار ایــن‬ ‫ق ــرارگاه‪ ،‬عالو هب ــر وزی ــر نی ــرو‪ ،‬مع ــاون ب ــرق و ان ــرژی وزی ــر نی ــرو‪ ،‬مدیرعام ــل‬ ‫توانی ــر‪ ،‬مدیرعام ــل ش ــرکت مدیری ــت ش ــبکه ب ــرق ای ــران و دیگ ــر مدی ــران‬ ‫صنع ــت ب ــرق کش ــور حض ــور داش ــتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪2479‬ه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2479‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره س‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫عباسجمشیدی فر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ا کثر دیالوگ ها در «خوشنام» کامال بداهه هستند‬ ‫پرونده ای برای نمایش «مده ا در قندهار»‬ ‫زنان‪ ،‬نخستین قربانیان جنگ و سیاست در هر جامعه هستند‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫نمایــش «مــده ا در قندهــار» اخریــن اثــر «اصغــر خلیلــی» در مقــام نویســنده و کارگــردان؛ هر شــب ســاعت ‪ 50( 21‬دقیقــه)‬ ‫شکستن تابوهای موجود در «مده ا»؛ ‬ ‫به مثابه راه رفتن بر لبه تیغ‬ ‫اصغـر خلیلـی؛ نویسـنده و کارگـردان «مـده ا در قندهـار»‬ ‫بابیان اینکـه فصـل مشـترک اثـار مانـدگار جهـان‪ ،‬در هـر حـوزه ای‬ ‫کـه به عنـوان حـوزه ای خـاص از هنـر مشـخص شـده؛ از جملـه‬ ‫سـینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬عکاسـی‪ ،‬مجسـمه و معماری‪،‬‬ ‫ان دسـته اثـاری کـه موضوعاتـی پیرامـون انسـان را مطـرح‬ ‫می کنـد‪ ،‬مانـدگار شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین موقعیـت‪ ،‬تفاوتـی‬ ‫نـدارد کـه شـما در کدا میـک از نقـاط زمیـن‪ ،‬در حال بازتولیـد ان‬ ‫اثـر هسـتید یـا از نـو ان را احیـا می کنیـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه‬ ‫ب هصـورت مسـتمر در دانشـگاه تدریـس می کنـد و بـا دانشـجو و‬ ‫روحیه پژوهشـگری دانشـجویان مواجه اسـت و به همین خاطر‪،‬‬ ‫ب هشـکلی ب هصـورت روزمـره بـا اثـار ادبیـات و نمایـش جهـان‬ ‫درارتباط اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬سـال ها بود که عالقه مند بودم نمایشـی‬ ‫را بـا موضـوع زنـان افغانسـتان تولیـد کنـم و دراین زمـان‪ ،‬قرابـت و‬ ‫نزدیکی موضوع مده ا را درشرایطی که عشق دیرینه اش به نفرتی‬ ‫یشـود‪ ،‬در شـرایط کنونی زنان افغانستان دیدم؛‬ ‫عمیق مبدل م ‬ ‫و ایـن بسـتر را مهیـا دیـدم کـه ایـن نمایـش را دراین موقعیـت‬ ‫دراماتیـک قـرار دهـم»‪ .‬ایـن مـدرس دانشـگاه‪ ،‬نـگارش‪ ،‬تولیـد و‬ ‫کارگردانـی «مـده ا در قندهـار» را چالشـی خـوب و جذاب دانسـته‬ ‫و بابیان اینکـه گرت هبـرداری و اداپت هکـردن ایـن اثـر‪ ،‬بـه تغییراتـی‬ ‫شـگرف نیازمنـد بـوده تـا بتوانـد در ان جغرافیـا‪ ،‬ان را پیـاده کنـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬مهم تریـن وضعیتـی کـه در نـگارش ایـن متـن بـا‬ ‫ان مواجـه بـوده ام‪ ،‬دو نکتـه بـود کـه برایـم بسـیار حائزاهمیـت‬ ‫بـوده؛ اول اینکـه نمایشـنامه مـده ا بـا مولف ههـای خـاص خـود‪،‬‬ ‫نمایشـنامه ای شناخت هشـده اسـت و شکسـتن تابوهای موجود‬ ‫در ان؛ هـم کاری بسـیارخطرنا ک اسـت و هـم ریسـک پذیری‬ ‫باالیـی را می طلبـد؛ گویـی راه رفتـن بـر لبـه تیـغ اسـت»‪ .‬خلیلـی‬ ‫باتا کیدبر اینکـه اعتقـاد دارد هـر اثـر هنـری در زمـان خویـش‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬گفت‪« :‬این‪ ،‬یعنی ا گر نمایشـی را امسـال‬ ‫مجددا خلق م ‬ ‫ً‬ ‫تولیـد می کنیـد و سـال بعـد بخواهیـد مجـددا ان را تولیـد کنیـد‪،‬‬ ‫در شـرایط کنونـی‪ ،‬زمـان خـاص‪ ،‬تعبیـری جدیـد بـه مخاطـب‬ ‫می دهـد؛ چرا کـه نمایـش‪ ،‬یـک هنـر زنـده اسـت و ایـن زندگـی و‬ ‫پویایـی در لحظه لحظـه خویـش‪ ،‬تعبیـر و معنایـی خـاص دارد»‪.‬‬ ‫یک گرته برداری وفادارانه از اثر «اوریپید»‬ ‫بهـزاد محسـنی؛ بازیگـر نمایـش «مـده ا در قندهـار» بابیان اینکـه‬ ‫جسـال اسـت به عنـوان بازیگـر ثابـت در اثـار نمایشـی گـروه‬ ‫پن ‬ ‫«تجربـه نو» حضـور دارد‪ ،‬گفت‪« :‬من با این گروه ازپیش درارتباط‬ ‫بـودم و به دلیـل حضـورم در پروژ ههـای تصویـر و بازیگـری مقابـل‬ ‫یشـد به فعالیت تئاتر بپـردازم و بااینکه‬ ‫دوربیـن‪ ،‬کمتـر فرصت م ‬ ‫در حـوزه نمایـش حضـور داشـتم‪ ،‬بیشـتر وقتـم را حضـور در‬ ‫پروژ ههـای تصویـری گرفتـه بـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه حضـور‬ ‫در گـروه «تجربـه نـو» و اشـنایی بـا اعضـای جدیـد ان‪ ،‬تجربـه و‬ ‫جریان فکری تازه ای را برایش در پی داشـته اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬حس‬ ‫نگـروه‪ ،‬شـکلی پژوهشـی دارد؛ و‬ ‫می کنـم ماهیـت حضـور در ای ‬ ‫ناخـودا گاه‪ ،‬بازیگـر بـرای رسـیدن بـه نقـش خویـش‪ ،‬ناچـار اسـت‬ ‫دسـت بـه تحقیـق بزنـد و بـا تفحـص‪ ،‬جسـت وجو و بررسـی‪ ،‬بـه‬ ‫نتیجـه اصلـی برسـد»‪ .‬ایـن بازیگـر باسـابقه تئاتـر‪ ،‬نـوع اثـاری کـه‬ ‫نهـا پرداختـه‬ ‫نگـروه انتخـاب؛ و نـوع نمایش هایـی کـه بـه ا ‬ ‫درای ‬ ‫شهـای جـذاب پیـش روی خویـش برشـمرده و‬ ‫یشـود را از چال ‬ ‫م ‬ ‫شهـا بـرای او لذت بخـش بـوده اسـت‪،‬‬ ‫بااذعان به اینکـه ایـن چال ‬ ‫یکـردم‪،‬‬ ‫نگـروه کار م ‬ ‫شهـای قبلـی نیـز کـه بـا ای ‬ ‫گفـت‪« :‬در نمای ‬ ‫فراینـد رسـیدن بـه نقـش برایـم بسـیار جذابیـت داشـت و ایـن‬ ‫فراینـد را خیلـی می پسـندم»‪ .‬محسـنی «مـده ا در قندهـار» را‬ ‫یـک گرته بـرداری وفادارانـه از «مـده ا» اثـر «اوریپیـد» برشـمرده‬ ‫و بااذعان به اینکـه همـگان می داننـد انـواع مختلفـی از «مـده ا»‬ ‫بهـای مختلـف نوشـته شـده؛ یـا در قالـب فیلـم و نمایـش‬ ‫در قال ‬ ‫به تصویـر درامـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬موضوعـی کـه دراین نمایـش‬ ‫برایـم جذابیـت داشـت‪ ،‬این بودکـه ایـن اثـر‪ ،‬متکـی بـر پژوهـش و‬ ‫تحقیـق اسـت‪ .‬اثـر قبلـی گـروه باعنـوان پـات نیـز کـه در جشـنواره‬ ‫تئاتـر فجـر پارسـال اجـرا شـد‪ ،‬غیرکمیـک بـود و بازیگر بایـد روایتی‬ ‫بسـیارجدی را حیـن بـازی بـرای مخاطـب به تصویـر می کشـید»‪.‬‬ ‫نقش بی بدیل هنر نمایش در توسعه صلح جهانی‬ ‫یپـور؛ بازیگـر نمایـش «مـده ا در قندهـار»‬ ‫حمیدرضـا کاظم ‬ ‫ً‬ ‫بابیان اینکـه قطعـا توجـه بـه موضوعـات روز و اتفاقـات و تحوالت‬ ‫مهـم جهانـی و انسـانی‪ ،‬از وجـوه مشـترک ایـن اثـر بـا دیگـر اثـار‬ ‫نگـروه‪،‬‬ ‫نمایشـی قبلـی گـروه «تجربـه نـو» اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ای ‬ ‫همـواره تلاش کـرده تـا نسـبت بـه مسـائل مهـم انسـانی و روز‬ ‫بی تفـاوت نبـوده و دغدغه منـد موضوعـات را دنبـال کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه نقشـی کـه دراین نمایـش برعهـده او گذاشـته‬ ‫شـده‪ ،‬به شـدت انسـانی و ازادی خواه اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬این کارا کتر‬ ‫باتوجه به اینکـه علـم و قلـم را به عنـوان سلاح اصلـی در دسـت‬ ‫دارد‪ ،‬برایـم بسـیارجذاب بـود؛ زیـرا معتقـدم جنـگ و خشـونت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بدتریـن‪ ،‬فاجعه امیزتریـن و بی رحم تریـن اتفـاق بشر ‬ ‫ازسـویی‪ ،‬تعامـل و گفت وگـو را بهتریـن را هحـل بـرای پیشـرفت و‬ ‫ی می دانـم»‪ .‬ایـن بازیگـر باسـابقه تئاتـر‪ ،‬باتا کیدبر اینکـه‬ ‫ابادانـ ‬ ‫ً‬ ‫قطعـا رسـیدن بـه لهجـه افغـان‪ ،‬چالـش بـزرگ و اصلـی او‬ ‫دراین نقـش بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬کوشـیدیم بـا کمـک هم وطنان‬ ‫عزیـز افغـان و دیگـر بازیگـران گروه‪ ،‬به لهجه و نـوع گویش نزدیک‬ ‫ً‬ ‫یهـای ان شـاید هنـوز به خوبـی از‬ ‫شـویم‪ .‬ا گرچـه قطعـا ریزه کار ‬ ‫اب درنیامـده باشـد؛ امـا تلاش براین بودکه به لحن اصلی گویش‬ ‫نزدیـک شـوم و کارا کتـر بـرای مخاطـب باورپذیـر شـود»‪ .‬وی‬ ‫در پایـان‪ ،‬تئاتـر را زبـان دیالـوگ و گفت وگـو دانسـته و بابیان اینکـه‬ ‫تعامـل‪ ،‬همزیسـتی و مشـارکت از کارکردهـای اصلـی تئاتـر اسـت‪،‬‬ ‫زنان؛ نخستین قربانیان جنگ و سیاست در هر جامعه‬ ‫نازیلا احمـدی؛ بازیگـر نقـش «مـده ا» بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه‬ ‫یپـردازد‬ ‫نبـار اسـت بـا گـروه «تجربـه نـو» بـه همـکاری م ‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫نهـا را گروهـی دغدغه منـد دانسـته کـه بـا همـه تلاش خـود‬ ‫وا ‬ ‫جهـت به روی صحن هبـردن اثـری مشـترک درراسـتای پیونـد‬ ‫ایـران و افغانسـتان گام برداشـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬بسیارخوشـحالم کـه‬ ‫نگـروه حضـور دارم و به عنـوان نقـش اصلـی ایـن اثـر‪ ،‬بـه روی‬ ‫درای ‬ ‫صحنـه مـی روم»‪ .‬وی کـه سال هاسـت در نقش هایـی متفـاوت و‬ ‫ً‬ ‫متعـدد بـه ایفـای نقـش پرداختـه‪ ،‬ایـن نمایـش را نمایشـی کاملا‬ ‫زنانه دانسته و بابیان اینکه این اثر‪ ،‬ابعاد مختلف زندگی یک زن‬ ‫را در وضعیتـی سیاسـی روایـت می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬مـده ا در قندهـار‬ ‫به نظـرم اتفـاق و انتخـاب بسـیار درسـتی بـوده اسـت و معتقـدم‬ ‫زمانی که در یک کشور‪ ،‬اتفاقاتی به واسطه جنگ می افتد‪ ،‬زنان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬مسـتقیما‬ ‫اولیـن کسـانی هسـتند کـه قربانـی م ‬ ‫بـر روی این نقطـه دسـت گذاشـته اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫اتفاقـات اخیـر در افغانسـتان‪ ،‬ورود دوبـاره طالبـان‪ ،‬اغـاز دوبـاره‬ ‫جنـگ و رخدادهایـی کـه به تبـع ان اتفـاق افتـاد‪ ،‬امـروز زنـان را‬ ‫بیش ازهمـه در افغانسـتان تحت تاثیـر خویـش قـرار داده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬فکـر می کنـم فضـای موجـود دراین نمایـش‪ ،‬بـه فضـای‬ ‫امروز افغانسـتان بسـیارنزدیک اسـت و ازسویی‪ ،‬باید به این نکته‬ ‫نیـز اذعـان داشـت کـه تماشـاچی ایـن اثـر‪ ،‬می توانـد به واسـطه‬ ‫نهـا را بـر روی صحنـه می بینـد‪ ،‬اتفاقـات اخیـر‬ ‫یکـه ا ‬ ‫اتفاقات ‬ ‫افزود‪« :‬تئاتر‪ ،‬یکی از تاثیرگذارترین هنرها بر روی مخاطب است؛‬ ‫یشـوند؛ و‬ ‫زیـرا در تئاتـر‪ ،‬انسـان ها بـه بیانـی مشـترک نزدیـک م ‬ ‫ً‬ ‫قطعا نمایش‪ ،‬در توسعه صلح جهانی و تعامل فرهنگ ها‪ ،‬اقوام‬ ‫ً‬ ‫یتـوان از اثار ان‬ ‫و نژادهـا نقشـی بی بدیـل ایفا می کند که اصال نم ‬ ‫چشـم پوشـید»‪.‬‬ ‫یپــور‪ ،‬بهــزاد محســنی‪ ،‬نازیــا احمــدی‪ ،‬نرگــس‬ ‫در «خانــه هنرمنــدان ایــران» ب ـه روی صحنــه م ـی رود‪ .‬حمیدرضــا کاظم ‬ ‫یســت کــه بــر زنــان افغــان‬ ‫هــزاره و مانــی خلیلــی؛ بازیگــران ایــن اثــر هســتند‪« .‬مــده ا در قندهــار»‪ ،‬روایتــی از رنــج و ستم ‬ ‫وارد شــده و نگاهــی نــو و در دایــره زمــان خویــش‪ ،‬بــه نمایشــنامه «مــده ا» اثــر «اوریپیــد» دارد‪.‬‬ ‫افغانسـتان را بفهمـد و احسـاس کنـد»‪ .‬وی «مـده ا» را زنی بسـیار‬ ‫عاشـق دانسـته کـه به واسـطه تعلق خاطـر بـه عشـق خویـش‪،‬‬ ‫هرانچـه در کـف داشـته از دسـت داده اسـت و بابیان اینکـه ایـن‬ ‫زن حاضـر شـده به خاطر نگاه داشـتن عشـقش‪ ،‬از خانـواده خود‬ ‫نیز بگذرد‪ ،‬افزود‪« :‬مده ا ان قدر از عشـق لبریز اسـت و این عشـق‬ ‫نقـدر چشـم و گـوش او را بسـته؛ کـه هرگـز نمی توانـد چیـزی جـز‬ ‫ا ‬ ‫ان عشـق را ببینـد‪ .‬او ب هشـدت زنـی قدرتمنـد اسـت و همان گونـه‬ ‫کـه عاشـق اسـت‪ ،‬می خواهـد بـا قـدرت خویـش‪ ،‬رخدادهـای‬ ‫پیرامونـی را مدیریـت کنـد و خـود را از باتلاق وضعیـت موجـود‪،‬‬ ‫بیـرون بکشـد»‪.‬‬ ‫«دایه»؛ نماینده ‪ 90‬درصد زنان افغانستان‬ ‫نرگـس هـزاره؛ بازیگـر نقـش «دایـه» دراین اثـر‪ ،‬حضـور در گـروه‬ ‫نمایـش «تجربـه نـو» را یکـی از افتخـارات حـوزه کاری خـود‬ ‫یهـای‬ ‫دانسـته و بااشـاره به اینکه طـی تمرینـات اثـر‪ ،‬همکار ‬ ‫خـوب و اثربخشـی رقـم خـورده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تصـور می کنـم‬ ‫نگـروه‪ ،‬تـازه ابتـدای راه اسـت و خوشـحالم کـه در‬ ‫پیوسـتن بـه ای ‬ ‫ً‬ ‫نگـروه بـه مـن ثابـت شـد کارگـردان دقیقـا‬ ‫مسـیر تمریناتـم درای ‬ ‫می دانسـت چـه می خواهـد‪ .‬همین امـر‪ ،‬موجـب شـد کارکـردن‬ ‫کنـار ایـن دوسـتان‪ ،‬بـه موضوعـی لذت بخـش بـرای مـن مبـدل‬ ‫شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه وقتـی اثـار پیشـین اصغـر خلیلـی را‬ ‫در مقـام نویسـنده و کارگـردان دنبـال کـرده اسـت‪ ،‬متوجـه شـده‬ ‫کـه کارگردانـی دغدغه منـد بـوده و به دنبـال اتفاقـات روز جامعـه‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ نـه صرفـا به دنبـال به روی صحن هبـردن یـک اجـرا‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«این موضـوع بـرای من بسـیار خوشـایند بـوده اسـت و همین امر‬ ‫موجـب شـد کـه بـا حـس نگاه خـاص خـودم به ایـن نمایش نگاه‬ ‫کنم»‪ .‬وی بابیان اینکه از مدت هاپیش فیلم ها و کتاب هایی را با‬ ‫موضوع «مده ا» دراختیار داشته است که تابه امروز فرصت مرور‬ ‫یکـه ایـن کار بـه مـن پیشـنهاد‬ ‫نهـا را نداشـته‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬زمان ‬ ‫ا ‬ ‫شـد‪ ،‬بـه این موضـوع فکـر کـردم کـه ایـن‪ ،‬بهترین فرصت اسـت تا‬ ‫سـراغ نمایشـنامه ها و کتبـی کـه پیرامـون این موضـوع دارم‪ ،‬بـروم‬ ‫ً‬ ‫نبـار بخوانـم یـا در فرصتـی مناسـب‪ ،‬حتمـا‬ ‫نهـا را بـرای اولی ‬ ‫وا ‬ ‫مهـای مرتبـط بـا این موضـوع را به تماشـا بنشـینم»‪ .‬هـزاره‬ ‫فیل ‬ ‫بااشـاره به اینکه بـا ایـن رفتـار تلاش کـرده تـا فضایـی از «مـده ا» را‬ ‫در ذهـن خویـش داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬پس از مدتـی از ایـن کار‬ ‫منصـرف شـدم؛ زیـرا هرگـز نمی خواسـتم فضـای ایجادشـده را بـا‬ ‫فضای ذهنی ساخته خویش مقایسه کنم و بخواهم شخصیت‬ ‫تهـای مختلـف مـورد کنـکاش قـرار دهـم‪ .‬دلـم‬ ‫دایـه را در موقعی ‬ ‫می خواسـت همه چیـز برایـم تازگـی خـاص داشـته باشـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه «دایـه»‪ ،‬کارا کتـری نبوده اسـت کـه از او دور باشـد؛ و‬ ‫بااشـاره به اینکه داسـتان های مشـابه با زندگی «دایه» را از زندگی‬ ‫یکـه اطـراف او بوده انـد‪ ،‬بسـیار شـنیده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫زنان ‬ ‫کـرد‪« :‬زنـان در افغانسـتان از کمتریـن حق وحقـوق برخوردارند؛ و‬ ‫دایـه دراین نمایـش‪ ،‬نماینـده ‪ 90‬درصـد زنان افغانسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫معلمی مهربان؛ درست مانند معلم نمایش‬ ‫مانـی خلیلـی؛ بازیگـر کـودک نمایـش «مـده ا در قندهـار»‬ ‫شهـای‬ ‫بااشـاره به اینکه در اوقـات فراغـت خـود به تماشـای نمای ‬ ‫گسـاالن نشسـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن به دلیل اینکه‬ ‫کـودکان و بزر ‬ ‫تئاترهـای زیـادی را دیـدم‪ ،‬بـا نمایـش و کارهایی که بازیگـران روی‬ ‫صحنـه می کردنـد‪ ،‬اشـنا بـودم»‪ .‬وی بابیان اینکـه فیل مهـای‬ ‫کارتونـی و سـینمایی زیـاد می بینـد و به همین دلیـل دوسـت‬ ‫داشـته دراین اثـر ایفـای نقـش کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین نمایش نقش‬ ‫نبـار کـه متـن را خوانـدم‪ ،‬فکر کردم‬ ‫یـک بچـه افغـان را دارم و اولی ‬ ‫یسـت؛ امـا‬ ‫کـه بایـد به زبـان خـودم حـرف بزنـم و ایـن‪ ،‬کار ساده ا ‬ ‫ی متوجـه شـدم بایـد به زبـان افغـان حـرف بزنـم‪ ،‬فهمیـدم‬ ‫وقتـ ‬ ‫ایـن کار بسیارسـخت اسـت؛ امـا کسـانی که در افغانسـتان به دنیـا‬ ‫امـده بودنـد‪ ،‬بـا مـن حـرف زدنـد و مـن نیـز ک مکـم بـا حـرف زدن‬ ‫نهـا اشـنا شـدم»‪ .‬ایـن بازیگـر خردسـال بااشـاره به اینکه وقتـی‬ ‫ا ‬ ‫لباس یک کودک افغان را بر تن کرده است و با زبان افغان حرف‬ ‫زده‪ ،‬تصور کرده که دیگر مبدل به یک کودک افغان شده است‪،‬‬ ‫یسـت که پدرومادرش در‬ ‫افزود‪« :‬نقشـی که بازی می کنم‪ ،‬بچه ا ‬ ‫خانـواده بـه اختلاف رسـیده و بـا هـم خـوب نیسـتند و قرار اسـت‬ ‫مـادر خانـواده و مـن‪ ،‬همـراه بـرادرم کـه هنـوز به دنیـا نیامـده‪ ،‬از‬ ‫کشـورمان بیـرون برویـم؛ امـا یکسـری اتفاقـات می افتـد که مـادرم‬ ‫نجـا بمانـد»‪ .‬خلیلـی بااذعان به اینکـه‬ ‫تصمیـم می گیـرد هما ‬ ‫درایـن کار نقـش دانش امـوزی را دارد کـه یـک معلـم بـه او درس‬ ‫می دهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬معلـم خیلـی حواسـش به من اسـت؛ که یعنی‬ ‫یکـه در خانـه می افتـد‪ ،‬ایـن تنهـا معلـم اسـت‬ ‫در بدتریـن اتفاقات ‬ ‫کـه حواسـش بـه مـن اسـت و احسـاس می کنـم معلـم واقعـی مـن‬ ‫نیـز‪ ،‬مثـل معلمـی کـه دراین نمایـش دارم‪ ،‬بـا من مهربـان خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬به دلیل شـرایط کرونا معلم خـودم را از نزدیک‬ ‫یسـت؛ درسـت‬ ‫ندیدم؛ اما حس می کنم معلم من‪ ،‬معلم مهربان ‬ ‫مثـل معلـم ایـن نمایش»‪.‬‬ ‫لزوم وجود یک جریان فکری خاص‬ ‫در موسیقی تک تک صحنه های یک نمایش‬ ‫محمـد نـادری؛ اهنگسـاز «مـده ا در قندهـار» با اشـاره به اینکه‬ ‫در هـر حـوزه از هنـر‪ ،‬مشـکالتی هسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز موسـیقی‬ ‫یسـت که کمترکسـی می توانـد‬ ‫تئاتـر و موسـیقی نمایـش به گونه ا ‬ ‫دراین رشـته‪ ،‬هنرجو یا دانشـجو داشـته باشد؛ و عمده کسانی که‬ ‫دراین زمینـه فعالیـت دارند‪ ،‬این عرصـه را تجربی دنبال می کنند‪.‬‬ ‫باوجوداینکـه برخـی از کارگردانـان و موسـیقیدانان صاحب نظـر‬ ‫نحـوزه مشـغول به فعالیت هسـتند‪ ،‬امـروز بسـیاری ازافراد‬ ‫درای ‬ ‫ سـمت موسـیقی های امـاده می رونـد‪ .‬این دسـت از موسـیقی را‬ ‫از شـبکه های اجتماعـی و یـا اینترنـت دانلـود می کننـد و بـدون‬ ‫هیچ گونـه تخصصـی‪ ،‬فقـط به صرف اینکـه زیباسـت‪ ،‬ان را بـه کار‬ ‫ً‬ ‫می برنـد و اصلا بـه این موضـوع توجـه ندارنـد که این موسـیقی با‬ ‫نمایـش سـازگاری دارد یـا خیـر»‪ .‬این اهنگسـاز تئاتـر بابیان اینکه‬ ‫در بسـیاری ازموارد‪ ،‬شـاید موسـیقی سوارشـده روی یـک اثـر‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬بسـیار زیبـا به نظـر‬ ‫وقتـی ازسـوی مخاطـب شـنیده م ‬ ‫برسـد؛ امـا ازنظـر تکنیکـی و تخصصـی‪ ،‬ان اسـتانداردهای الزم را‬ ‫یسـت که باید‬ ‫در خـود نـدارد‪ ،‬افـزود‪« :‬موسـیقی نمایش به گونه ا ‬ ‫کتـک صحن ههـا دارای جریـان فکـری باشـد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫بـرای ت ‬ ‫معتقدم یک اهنگساز تئاتر باید به کارگردانی‪ ،‬میزانسن‪ ،‬طراحی‬ ‫نـور‪ ،‬طراحـی صحنـه و دیگر مسـائلی ازاین دسـت تسـلط داشـته‬ ‫باشـد یـا حتـی بـر معمـاری مسـلط باشـد و بدانـد کـه چـه جنـس‬ ‫از معمـاری‪ ،‬در چـه سـبکی‪ ،‬بـا چـه سـازی قـرار اسـت در چـه‬ ‫فضایـی چـه نـوع از موسـیقی را اجـرا کنـد»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکـه‬ ‫یـک اهنگسـاز تئاتـر‪ ،‬بایـد بیـش از یـک اشـنایی سـاده نسـبت‬ ‫بـه موضوعـات جـاری در تئاتـر اطالعـات داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«یـک اهنگسـاز بایـد بدانـد کـه چـه نـوع از بـازی‪ ،‬چـه حسـی را‬ ‫در تماشـاچی ایجـاد می کنـد و همین موضـوع‪ ،‬بایـد سرمنشـا‬ ‫ترشـحات ذهنـی او بـرای سـاخت یـک موسـیقی فاخـر بـرای‬ ‫یـک اثـر نمایشـی قـرار بگیـرد»‪ .‬وی کـه تجربـه حضـور در بیـش‬ ‫از ‪ 50‬جشـنواره‪ ،‬ملـی و بین المللـی را در کارنامـه داشـته اسـت‪،‬‬ ‫سهـا‪ ،‬سـبک ها و‬ ‫بااذعان به اینکـه اهنگسـاز تئاتـر‪ ،‬بایـد پارادوک ‬ ‫فضاهای جاری در یک اثر نمایشی را بشناسد و بداند قرار است‬ ‫چـه فضایـی را بـا موسـیقی خـود ایجـاد کند‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬در کل‬ ‫یسـت و‬ ‫بایـد گفـت؛ موسـیقی فیلـم و نمایش‪ ،‬مقوله ای تخصص ‬ ‫سهـای کمتـری نسـبت بـه دیگـر رشـته های‬ ‫به جهت اینکـه کال ‬ ‫یتـوان گفـت کـه‬ ‫موسـیقی در دانشـگاه ها بـرای ان وجـود دارد‪ ،‬م ‬ ‫شهـا در کشـور نمی بینیـم»‪.‬‬ ‫ازاین دسـت اموز ‬ ‫عکس‪:‬حسین گلستان‬ ‫عبـاس جمشـیدی فر؛ بازیگـر نقـش فریـدون در سـریال «خوشـنام» کـه‬ ‫این شـب ها از شـبکه ‪ 1‬درحال پخـش اسـت؛ دربـاره بـازی در کنـار هومـن‬ ‫حاجی عبداللهـی دراین مجموعـه و چگونگـی پیوسـتنش بـه گـروه گفـت؛‬ ‫راسـتش با هومن دوسـتی خیلی قدیمی داریم اما هیچ وقت سـر کار مشـترک‬ ‫همبـازی نبودیـم‪ .‬در خوشـنام اولین بـار بـود کـه بـا هـم بـازی کردیـم و مقابـل‬ ‫هـم قـرار گرفتیـم‪ .‬ماجرای پیوسـتن به گروه خوشـنام هـم برایم خیلی مفصل‬ ‫بـود؛ چـون قصـد داشـتم مدتـی سـریال کار نکنـم امـا طبـق یکسـری مسـائل‬ ‫شـخصی تصمیم براین شـدکه دوباره سـریال کار کنم‪ .‬اخرین سـریالم طنز اخر‬ ‫ً‬ ‫خـط بـود‪ .‬ضمنا خیلی دوسـت داشـتم بـا اقای نجـف زاده (کارگـردان) کار کنم‬ ‫چـون بـا ایشـان یـک رفاقـت دیرینـه داشـتم و درنهایت این اتفاق میسـر شـد‪.‬‬ ‫وی به نقش «فریدون» در «خوشنام» و جذابیت هایی که این کارا کتر برایش‬ ‫داشت‪ ،‬اشاره کرد و گفت؛ کارا کتری که در خوشنام بازی می کنم‪ ،‬فکر می کنم‬ ‫تابه حـال در هیـچ سـریالی تجربـه اش نکـردم‪ .‬از همـان روز اول کـه ایـن کارا کتـر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫را بـا متـن خوانـدم‪ ،‬دیـدم تکلیـف این شـخصیت کامال مشـخص اسـت و اصال‬ ‫معلـوم بـود کـه بیشـتر بـار کمـدی کار را بایـد خـودش پیـش ببـرد؛ پـس تمـام‬ ‫تالشـم را کردم تا این اتفاق میسـر شـود؛ خداراشـکر فکر کنم این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫بازیگر سریال های «سه دونگ سه دونگ»‪« ،‬عید امسال»‪« ،‬خانه اجاره ای»‬ ‫و «بچه مهندس» درپاسخ به اینکه خودش چه نظری درباره سریال رمضانی‬ ‫«خوشـنام» دارد؟ اظهـار کـرد؛ مـا تمـام تالشـمان را کردیـم؛ منظـور از مـا جمـع‬ ‫بازیگران است نه فقط من و هومن؛ بلکه همه بچه ها تمام تالش خودمان را‬ ‫ً‬ ‫به کار بستیم تا کاری خوب به مخاطبان ارائه بدهیم‪ .‬زمینه اصلی قصه‪ ،‬تقریبا‬ ‫جذاب اسـت ولی وقتی ما بیاییم ان را بخش بخش کنیم و موشـکافانه به ان‬ ‫ً‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬اساسـا یکسـری ایرادات و اشـکاالتی داشـته‪ .‬به هرحال ما همیشـه‬ ‫چه در سینما و چه در تلویزیون در بخش قصه کمی ضعیف هستیم که این‬ ‫اتفاق به خاطر نوع نگرشـمان به جامعه‪ ،‬نوع سیاسـت هایی که وجود دارد و‬ ‫همچنین نوع سـلیقه ها و اختالف نظرهاسـت‪ .‬وی تصریح کرد؛ ا گر بخواهیم‬ ‫درباره قصه صحبت کنیم باید خیلی گسـترده تر بحث کنیم؛ به همین خاطر‬ ‫ً‬ ‫فکر می کنم خوشنام هم از این قاعده واقعا مستثنا نبود‪ .‬بااین حال ما تمام‬ ‫تالشـمان را کردیـم طبق بیسـی کـه داریم بتوانیم اتفاقـات درسـتی را دراین کار‬ ‫رقم بزنیم‪ .‬حاال که قسـمت هایی از کار پخش شـده‪ ،‬شـاید بیشتر موقعیت ها‬ ‫حداقل درمورد خودم به جرئت بگویم ‪ ۷۰‬درصد دیالوگ ها داخل متن نبوده‬ ‫ً‬ ‫و کامال بداهه اتفاق افتاده اسـت‪ .‬ما با بچه ها سـاعت ها نشسـتیم و مشـورت‬ ‫کردیـم تـا بتوانیـم قصـه را جذاب تر کنیم؛ بنابراین ا کثر دیالوگ ها در خوشـنام‬ ‫ً‬ ‫کامال بداهه هسـتند‪ .‬ایفا گر نقش فریدون در «خوشـنام» درباره بازخوردهای‬ ‫ایـن سـریال طنـز هـم یـاداور شـد؛ مـردم کـه همیشـه بـه مـا لطـف دارنـد و‬ ‫خداراشـکر کار را دنبال می کنند‪ .‬معتقدم بزرگ ترین منتقد‪ ،‬مخاطبان کارها‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ .‬مـا واقعـا بی وقفـه تمـام تالشـمان را کردیم تـا کار خـوب به مـردم ارائه‬ ‫بدهیـم حتـی کل ایـام نـوروز را کار کردیـم و فقـط دوروز تعطیـل بودیـم تـا کار را‬ ‫بتوانیـم سـریع تر بـه انتـن برسـانیم‪ .‬تصویربـرداری همچنـان ادامـه دارد و فکـر‬ ‫می کنـم تـا یک هفته دیگـر کار تمـام شـود‪ .‬او درباره اینکـه دراین سـال ها بیشـتر‬ ‫در کارهـای کمـدی در تلویزیـون دیـده شـده‪ ،‬درپاسـخ به اینکه ایـا خـودش‬ ‫را بیشـتر بازیگـر کمـدی می دانـد یـا جـدی؟ خاطرنشـان کـرد؛ به هرحـال هـر‬ ‫بازیگـری دوسـت دارد هـر نقشـی را کـه خـودش در ذهنش طراحی کـرده‪ ،‬اجرا‬ ‫کند‪ .‬من هم مستثنا نیستم کمااینکه در «زخم کاری» هم اولین کاری را بازی‬ ‫ً‬ ‫کـردم کـه هیـچ پیش زمینـه ای بـا کمـدی نداشـت و کار و کارا کتـر کاملا جـدی‬ ‫بودنـد‪ .‬حتـی قبل ازان هـم در تئاتـر‪ ،‬نیمـی از کارهایم طنز و نیمی دیگر جدی‬ ‫بودنـد و ایـن خیلی سـخت اسـت بـرای بازیگرانـی کـه بـا فیلم هـای سـینمایی‬ ‫کمدی و سـریال های طنز وارد عرصه می شـوند و بخواهند خطشـان را عوض‬ ‫کننـد‪ .‬خداراشـکر مـن هـم توانسـتم و تمام تالشـم را کـردم که بتوانـم در هر دو‬ ‫ژانر بازی کنم‪ .‬االن هم نمی توانم بگویم طنز را بیشتر دوست دارم یا کارهای‬ ‫جـدی را؛ هـر دو ژانـر را دوسـت دارم‪ .‬تعریـف از خـود نمی کنـم ولـی فکر می کنم‬ ‫ً‬ ‫در هـر دو ژانـر هـم تقریبـا موفـق بـودم‪ .‬جمشـیدی فر دربـاره تجربـه همـکاری‬ ‫ً‬ ‫بـا برنامـه «جوکـر» توضیـح داد؛ به نظـرم در جوکـر اصلا بحـث بازیگـری مطـرح‬ ‫نیسـت کـه مـن بخواهـم دربـاره بـازی حـرف بزنـم‪ .‬جوکـر بیشـتر برمی گـردد بـه‬ ‫کارا کتـر واقعـی هـر شـخصی کـه حضـور پیـدا می کنـد تـا کاری انجـام بدهـد‪ .‬در‬ ‫جوکر در موقعیت هایی قرار می گیرید که خودتان هسـتید تا از یک خالقیتی‬ ‫بهـره ببریـد‪ .‬خداراشـکر دراین برنامـه هـم بازخوردها نسـبت به من خـوب بود‬ ‫و خـودم راضـی بـودم‪ .‬بـه جوکـر نـگاه بازیگـری نـدارم حداقـل درمـورد خـودم‬ ‫می توانـم بگویـم خـود واقعـی ام را نشـان دادم‪ .‬ایـن بازیگـر دربـاره شـتاب زدگی‬ ‫سریال های مناسبتی تلویزیون و دشواری هایی که برای بازیگران و تیم تولید‬ ‫به همـراه دارد‪ ،‬این گونـه گفـت؛ شـتاب زدگی اثـار مناسـبتی‪ ،‬به بحث مدیریتی‬ ‫و رویکـرد مدیرانـی برمی گـردد کـه در صداوسـیما تصمیم گیرنـده هسـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن اتفـاق از دیربـاز بـوده و به نظـرم هسـت و خواهـد بـود و یـک بحـث کاملا‬ ‫تخصصـی مدیریتی سـت‪ .‬به عقیـده مـن یـک نقص اسـت که گـروه سـازنده در‬ ‫فشـاری قـرار می گیرنـد کـه ازقبـل تصمیـم گرفتـه نشـده و نا گهـان اعلام پخش‬ ‫می کننـد‪ .‬خـود سـازمان بایـد ان را حـل کنـد‪ .‬در بخـش افـت کیفیـت اثـار‬ ‫ً‬ ‫مناسـبتی کـه بـا شـتاب زدگی همراه انـد هـم اساسـا بعضی هـا بـه متـن و قصـه‬ ‫ً‬ ‫خـرده می گیرنـد امـا نـگاه سـازمان و دیدگاهـش فعلا به این شـکل اسـت؛ البته‬ ‫من خیلی کوچک تر از انم که دراین زمینه نظری بدهم اما تازمانی که این نوع‬ ‫ً‬ ‫دیـدگاه و سیاسـت گذاری روی سـریال ها باشـد کـه فرضـا یک سـریال کمـدی و‬ ‫جدی نتواند طبق اتفاقات روز جامعه کاری کند‪ ،‬به نظرم ضعف قصه دوباره‬ ‫ً‬ ‫سراغمان می اید‪ .‬کارهای کمدی کامال طبق اتفاقات روز جامعه باید ساخته‬ ‫شوند و همان اتفاقات را به چالش بکشند و سپس اجرا کنند اما تا وقتی این‬ ‫نـگاه تغییـر نکنـد قطع به یقیـن مـا بایـد همچنـان یکسـری قصه هـای تکـراری‬ ‫ببینیـم و روزبـه روز قصه هایمـان ضعیـف و ضعیف تـر می شـود‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫بهاره‬ ‫نمـاه جـاری‪ ،‬کار خـود را اغـاز و‬ ‫گالـری «برمـخ» بـا ورود بـه قـرن جدیـد‪ ،‬از فروردی ‬ ‫نمـاه برگـزار کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نمایشـگاه اثـار هنـری باعنـوان «بهـاره» را از ‪ 26‬فروردی ‬ ‫هنرمنـدان ایـن نمایشـگاه به ترتیـب عبارت انـد از سـاجده امیرحیـدری‪ ،‬دیبـا‬ ‫اوحـدی‪ ،‬غـزل بخشـی زاده بـرج‪ ،‬مریـم بهـرام بحـری‪ ،‬نگیـن تیمـوری‪ ،‬مریـم‬ ‫تندرسـت‪ ،‬زهرا حسـینی‪ ،‬ارمیتا رعنایی‪ ،‬اعظم سـعیدی‪ ،‬پریسـا شـفیعی‪ ،‬زهرا‬ ‫عباسـقلی زاده‪ ،‬مهشـاد عباسـی انارکـی‪ ،‬شـکوفه قیمتـی‪ ،‬مرجان فرخنـده کالم‬ ‫قدیـم‪ ،‬اناهیتـا کالهـی زنـوزی‪ ،‬روژینـا نـادری‪ ،‬نگیـن نـوروزی و سمی هسـادات‬ ‫هاشمی؛ که با تکنیک های مختلف؛ از رنگ روغن‪ ،‬سیاه قلم‪ ،‬ابرنگ‪ ،‬پاستل و‬ ‫دیجیتال ارت در سبک های متنوع رئال‪ ،‬سورئال‪ ،‬نگارگری‪ ،‬دیجیتال و ‪ ...‬اثار‬ ‫خـود را به نمایـش گذارده انـد‪ .‬طـی برگـزاری نمایشـگاه‪ ،‬ورکشـاپ های مختلـف‬ ‫نیز برگزار خواهد شد‪ .‬عالقه مندان جهت بازدید تا ‪ 31‬اردیبهشت ماه‪ ،‬فرصت‬ ‫ـزاری این رویداد‪ :‬تهـران‪ ،‬میرداماد‪،‬‬ ‫دارنـد کـه بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 18‬به محل برگ ِ‬ ‫میدان محسـنی‪ ،‬خیابان شـاهنظری‪ ،‬پال ک ‪ ،11‬گالری «برمخ» مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2479‬‬ ‫برگاجرائیه‬ ‫مشـخصات محکوم لـه‪ :‬نـام‪ :‬اسـما‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬باقری زاده کاورینام عبدالمهـدی‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪:‬‬ ‫شـوش‪ ،‬خیابـان شـهید دانـش و سـاحلی‪ ،‬کوچـه اللـه‪ ،‬پلا ک ‪ .5‬مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪ :‬بابـک‪.‬‬ ‫نام خانوادگـی‪ :‬اسـمی نژادلموچی‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬مجهول المـکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامه شـماره ‪ 583‬مـورخ ‪ 1400/08/81‬شـورای حل اختالف شـوش حوزه مرکزی‬ ‫محکوم علیه بابک اسمی نژادلموچی محکوم است به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال‬ ‫سند رسمی خودرو موضوع دعوا و خواهان و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی پرداختی در حق‬ ‫خواهـان صـادر و اعلام می نمایـد‪ .‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 33‬قانـون شـوراهای حـل اختالف‪ ،‬محکوم علیه مکلف‬ ‫است پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به‬ ‫و یـا انجـام تعهـد و مفـاد رای بدهـد‪ ،‬درغیراینصـورت طبق قانون اجـرای احکام مدنی اقدام قانونی از سـوی‬ ‫اجرای احکام دادگسـتری صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو بارکـش رنـو کامیـون میـدالم ‪ 17‬تـن بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪562 -42‬ع‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 82M0671816‬و شـماره شاسـی ‪ NAD45ACA000007273‬بـه‬ ‫مالکیـت الهـه عبداله نـژاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪505‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو وانـت نیسـان مـدل ‪ 1361‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪377 -32‬ل‪ 41‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 033389‬و شـماره شاسـی ‪ 057958‬بـه مالکیـت علیجـان شـیبانی راد مفقـود شـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1184‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132-SE‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪694 -32‬ل‪ 99‬و شماره موتور ‪ M135686636‬و شماره شاسی ‪ NAS421100G1201537‬به مالکیت زهرا‬ ‫علی جمعه زاده اغوی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1183‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت موتورسـیکلت هندا به رنگ نقره ای مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک مشـهد ‪ 17158-15‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 41004239‬و شـماره تنه ‪ 12558711370‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو وانت مزدا به رنگ نقره ای ابی متالیک مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪755 -32‬ص‪79‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ FE144698‬و شـماره شاسـی ‪ NAGPXPE11B2066615‬بـه مالکیـت کریمـداد کریمـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند خودرو سواری پژو پارس مدل ‪ 1396‬با شماره پال ک ایران ‪674 -42‬ص‪ 82‬و شماره موتور‬ ‫‪ 164B0135561‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE6HH984367‬به مالکیت یاسـین خدیو مفقود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط است‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی ال ایکس ای مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ایران ‪128 -42‬ص‪ 24‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 2205938‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286646057‬به مالکیت علی رضا یاسین پورسـهی مفقود شده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬خ‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060306012004569‬و ‪ 140060306012004570‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک‬ ‫کاشـمر بـه ترتیـب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم زهـرا بی پرسـتارعارف اباد فرزنـد محمدزمان به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0900756896‬صـادره از کاشـمر و اقـای غالمعلـی فیض عارفـی فرزنـد محمدزمـان بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0902254431‬صـادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪118/50‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 1458‬اصلـی واقع در بخش یک شـهر کاشـمر بـه ادرس خیابان ‪ 15‬خـرداد ‪5/7‬‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علی اصغر عظیمیان محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/15 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪462‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند اصلـی و کارت موتورسـیکلت سـریر ‪ 125‬سی سـی بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره‬ ‫موتـور ‪ 3009252‬و شـماره تنـه ‪ NBJ125B8834466‬بـه مالکیـت حسـین نیسـی فرزنـد نعیـم بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 5268647563‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو بنـز کمپرسـی ال کا ‪ 1513/36‬بـه رنگ زرد خردلی روغنی مدل ‪ 1974‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪356 -49‬ع‪ 24‬و شـماره موتـور ‪ 0099110007619‬و شـماره شاسـی ‪ 14104807‬بـه مالکیـت محمدعلـی دواره‬ ‫فرزنـد سـردار بـه شـماره ملـی ‪ 4251242866‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت هونـدا ‪ 200‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪568-98821‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 403661‬و شـماره تنـه ‪ 9403513‬بـه مالکیـت امیـد اسـون فرزنـد رسـتم بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 6000107811‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪575 -29‬ط‪ 13‬و شـماره موتـور ‪ 2284942‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287431302‬بـه مالکیـت علـی رضائـی‬ ‫مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-TU3‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪463 -19‬ه‍‪13‬ـ و شـماره موتـور ‪ 182A0168709‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE3NJ283542‬بـه مالکیـت‬ ‫علـی محمودی گاوبنـده مفقود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪847 -24‬و‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ M13/5866340‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100h3361647‬بـه مالکیـت‬ ‫اقـای جمعـه زبیـدی فرزنـد کاظـم بـا شـماره ملـی ‪ 2001776098‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملـی و گواهینامـه حمـزه رضایـی بـا کـد ملـی ‪ 3341637222‬و شـماره گواهینامـه ‪ 9700757479‬و‬ ‫بیمه نامه و کارت خودرو وانت پراید مدل ‪ 1399‬با شـماره پال ک ایران ‪337 -29‬د‪ 76‬به نام سـینا رنجبر در‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/01/21‬مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب میلاد سـیفی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-XU7‬مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪773 -19‬ه‍‪94‬ـ و شـماره موتـور ‪ 124K0228892‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA8DK835000‬بـه علـت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (برگ سـبز و سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتر حقوقی سـازمان فروش‬ ‫شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی ست پس از انقضای مهلت‬ ‫مذبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت موتورسـیکلت نامـی ‪ 125CC‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ‪ 517-43444‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 0128290‬و شـماره تنـه ‪ 1136529‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظـر بـه دعـوی پرونـده داوری کالسـه ‪ 1400/428‬مطروحـه توسـط اقایـان جبـار احمدی سـیاناو‪ ،‬فریـدون‬ ‫رستمی با وکالت اقای وریا ایزدی به طرفیت شرکت تعاونی مسکن رزمندگان کردستان‪ ،‬بنیاد تعاون ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اقایان محمد نیایش‪ ،‬صالح الدین محمدی‪ ،‬محمدعزیز رحمانی‪ ،‬شهاب الدین‬ ‫شـهنازیان‪ ،‬خانـم رویـا جبـاری بـه خواسـته الـزام بـه تنظیـم و انتقال سـند رسـمی یک قطعه زمین با شـماره‬ ‫اجرایـی ‪ 1188‬در محـدوده پلا ک ثبتـی ‪ 1182‬اصلـی بخـش یـک سـنندج‪ ،‬کلیـه خسـارات قانونی دادرسـی و‬ ‫داوری‪ ،‬بـا توجـه بـه مجهول المـکان بـودن اقایـان محمـد نیایـش فرزنـد ولـی‪ ،‬صالح الدیـن محمـدی فرزنـد‬ ‫عبدالحمید‪ ،‬محمدعزیز رحمانی فرزند محمد‪ ،‬شهاب الدین شهنازیان فرزند علی‪ ،‬خانم رویا جباری فرزند‬ ‫محمدرضـا وفـق مـاده ‪ 73‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنی‪ ،‬مراتـب را یک بار در روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی‬ ‫می شود تا از تاریخ نشر ا گهی با اخذ مستندات پرونده در وقت رسیدگی تعیین شده روز پنجشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/19‬سـاعت ‪11‬صبـح جهـت رسـیدگی بـه پرونـده در مرکـز داوری اتـاق تعـاون حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت وفق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫رحمت اله عطری‪ ،‬رئیس اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪1509‬‬ ‫ا گهیتحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 6/3/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای غالمعبـاس رشـنوچراغی فرزنـد‬ ‫براخاش به شماره شناسـنامه ‪ 163‬صادره شـوش متولد ‪ 1337‬که سـا کن شـوش‪ ،‬خیابان فردوسـی‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ 39‬بوده توسط درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده است و برای تاریخ ‪1401/03/01‬‬ ‫راس سـاعت ‪9‬صبـح نوبـت تحریـر ترکـه تعییـن گردیـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه متوفـای یاد شـده‬ ‫یـا نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه بـه طریق‪ ،‬حقـی به ترکه‬ ‫متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهـاد‬ ‫سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریـر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/11/28-139960316002003499‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امان حاجیان فرزند علی جان به شماره شناسنامه ‪ 9541‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 115/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در‬ ‫اسلام ابادغرب‪ ،‬روبـروی اداره بـرق‪ ،‬کوچـه شـهید مظفـری خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـات زنگنـه بـه‬ ‫شماره نامه ‪ 54/59‬محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫از طرف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002003177‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای جالل جلیلیان فرزند اله قلی به شماره شناسـنامه ‪ 1580‬صادره از اسلام ابادغرب‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 213/88‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‬ ‫خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی حجت جلیلیان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫از طرف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/07-140060318011015014‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی شـبان فرد فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 607‬صـادره از تهـران در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب اتاقک مسکونی به مساحت ‪ 250‬مترمربع پال ک ‪ 437‬فرعی‬ ‫از ‪ 46‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی واقـع در مرکیـه بخش ‪ 22‬گیالن خریـداری از‬ ‫نسـق عینعلـی لطف زاده مرکیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهی به مـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض و پـس از انقضای مـدت مذکور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/16 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/71‬‬ ‫ا گهیتحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 33/3/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای کریـم محسـنی فرزنـد عفریـت بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2001733161‬صـادره دزفـول متولـد ‪ 1338‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬ابراهیم ابـاد‪ ،‬خیابـان امـام‬ ‫حسـین(ع)‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکه شـده و قـرار تحریر ترکه صـادر گردیده اسـت و برای‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/03/02‬راس سـاعت ‪10‬صبـح نوبـت تحریـر ترکـه تعیین گردیده‪ .‬لذا بدینوسـیله بـه تمامی ورثه‬ ‫متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی انها‪ ،‬بستانکاران‪ ،‬از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به طریق‪،‬‬ ‫حقی به ترکه متوفی دارد در تاریخ و ساعت یاد شده در شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫(جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت شـرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/26-140060318011010878‬و رای اصالحـی شـماره ‪-140060318011015483‬‬ ‫‪ 1400/12/25‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب تانکار فرزند تراب‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 856‬صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 456/43‬مترمربـع پلا ک ‪ 289‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقع در قریه نرگستان بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق تراب تانکار (تا کار ) محرز شده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهـی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/16 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/72‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/13-140060318011011479‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حشـمت اله نـوروزی فرزنـد قدرت الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از شـازند در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت ‪ 266/14‬مترمربع پال ک ‪ 2117‬فرعی از‬ ‫‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 593‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در ضیابر بخش ‪ 25‬گیالن خریـداری از‬ ‫مالکیت سعدی اسمعیلی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضای مـدت مذکور‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/16 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/73‬‬ ‫ا گهیتحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 28/6/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحومـه خانـم زلیخـا خـوان فرزنـد بـرات بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره شـوش متولـد ‪ 1330/01/01‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬خیابـان مطهـری‪ ،‬پلا ک ‪ 96‬بوده‬ ‫توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریر ترکه صـادر گردیـده اسـت و بـرای تاریـخ ‪ 1401/03/16‬راس‬ ‫سـاعت ‪ 10‬نوبت تحریر ترکه تعیین گردیده‪ .‬لذا بدینوسـیله به تمامی ورثه متوفای یاد شـده یا نمایندگان‬ ‫قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس که به طریق‪ ،‬حقی به ترکه متوفـی دارد در‬ ‫تاریخ و سـاعت یاد شـده در شـعبه ‪ 6‬شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش (جهاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلوار‬ ‫امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫جایدری‪ ،‬شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری سـمند سـورن ‪ EF7‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪357 -36‬ق‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 147H0142208‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAACS1YEVFF823343‬بـه مالکیـت نویـد فلاح مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪506‬‬ ‫ا گهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (نوبت دوم)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید شـده‪ .‬لذا بدینوسـیله مشـخصات امال ک در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز جهت اطالع‬ ‫عموم ا گهی میشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫این اداره تسـلیم کنند و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام اقای ماشـاله محمدی منش فرزند حبیب اله صادره از سـنندج تحت پال ک ‪ 492‬فرعی از ‪ 51‬اصلی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ‪ 8387‬مترمربع جزو سـند رسـمی به‬ ‫شـماره ‪ 3812‬مورخ ‪ 1319/01/08‬به ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نوره‬ ‫‪ -2‬ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه نـام اقـای اقبـال دوسـتی فرزنـد احمـد صـادره از سـنندج تحـت پلا ک ‪ 491‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی بخـش ده منطقـه ‪ 2‬سـنندج بـه مسـاحت ‪ 1518‬مترمربـع جـزو سـند رسـمی بـه شـماره ‪ 3812‬مـورخ‬ ‫‪ 1319/01/08‬بـه ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نـوره‬ ‫‪ -3‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام خانـم عایشـه محمـدی فرزنـد حسـن صـادره از سـنندج تحـت پلا ک ‪ 494‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ‪ 5259‬مترمربع جزو سـند زارعانه به شـماره‬ ‫‪ 18746‬مـورخ ‪ 1351/03/11‬بـه نـام شـکراله دوسـتکامی و لطف الـه محمـدی به ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نوره‬ ‫‪ -4‬ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه نـام اقـای زانیـار زارعی نـوره فرزنـد خلیـل صـادره از سـنندج تحـت پلا ک ‪ 484‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ‪ 1836‬مترمربع جزو سـند رسـمی به شـماره ‪ 3812‬مورخ‬ ‫‪ 1319/01/08‬بـه ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نوره‬ ‫‪ -5‬ششـدانگ یک قطعه باغ به نام خانم افسـر کا که خانی فرزند حمزه صادره از سـنندج تحت پال ک ‪ 485‬فرعی از ‪ 51‬اصلی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ‪ 2733‬مترمربع جزو سـند رسـمی به شـماره ‪ 3812‬مورخ‬ ‫‪ 1319/01/08‬به ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نوره‬ ‫‪ -6‬ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه نـام خانـم ژالـه کا که خانـی فرزنـد حمـزه صـادره از سـنندج تحـت پلا ک ‪ 483‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ‪ 5985‬مترمربع جزو سـند رسـمی به شـماره ‪ 2517‬مورخ‬ ‫‪ 1320/03/29‬بـه ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نوره‬ ‫‪ -7‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بالمثالثه به نام ‪ -1‬خانم چنور محمدی نوره فرزند لطف اله صادره از سنندج ‪ -2‬خانم شیدا محمدی نوره فرزند لطف اله صادره از سنندج ‪ -3‬خانم اسمر محمدی نوره فرزند لطف اله‬ ‫صادره از سـنندج تحت پال ک ‪ 490‬فرعی از ‪ 51‬اصلی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ششـدانگ ‪ 26998‬مترمربع جزو سـند زارعانه به شـماره ‪ 18746‬مورخ ‪ 1351/03/11‬به نام شـکراله دوسـتکامی و لطف اله محمدی‬ ‫به ادرس سـنندج‪ ،‬روستای نوره‬ ‫‪ -8‬ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی بالمرابعه به نام ‪ -1‬خانم هانا محمدی نوره فرزند لطف اله صادره از سـنندج ‪ -2‬خانم سـمیرا محمدی نوره فرزند لطف اله صادره از سـنندج ‪ -3‬خانم گالله محمدی نوره فرزند لطف اله‬ ‫صـادره از سـنندج ‪ -4‬خانـم بلـور محمدی نـوره فرزنـد لطف الـه صـادره از سـنندج تحـت پلا ک ‪ 493‬فرعـی از ‪ 51‬اصلی بخش ده منطقه ‪ 2‬سـنندج به مسـاحت ششـدانگ ‪ 4101‬مترمربع جزو سـند زارعانه به شـماره ‪ 18746‬مورخ‬ ‫‪ 1351/03/11‬به نام شـکراله دوسـتکامی و لطف اله محمدی به ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای نوره‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/15 :‬‬ ‫هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫م الف ‪1423‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری میتوبیشـی گاالنـت سوپرسـالن‬ ‫بـه رنـگ بـژ روغنـی مـدل ‪ 1992‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪323 -36‬ق‪ 56‬و شـماره موتـور **‪ 0151‬و شـماره شاسـی‬ ‫*‪ 00390‬بـه مالکیـت هـادی غالمی مقنـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪502‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ 125‬بـه رنـگ‬ ‫مشـکی بـا شـماره پلا ک ‪ 772-86923‬بـه مالکیـت‬ ‫ابراهیـم نـوری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫ا سـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪772‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت هنـدا ‪ 125‬دنـا بـه رنـگ قرمـز‬ ‫مدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک ‪ 773-65949‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 32050004‬و شـماره تنـه ‪ 8556049‬بـه مالکیـت کاظـم‬ ‫وجدانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪504‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت زال تـوس ‪ 200‬به رنگ مشـکی مـدل ‪1400‬‬ ‫با شماره پال ک ‪ 778-17947‬و شماره موتور ‪0200N3N404278‬‬ ‫و شـماره شناسـایی ‪ N3NAKZKHEMMJ15183‬بـه مالکیـت‬ ‫علـی علیپوریان ازغنـد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪501‬‬ ‫ا گهیمزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ ۱۴۰۰۰۰۰۸۳‬لـه خانـم زهـرا فوالدپـور علیـه محمـد شجاعی نسـب‬ ‫به خواسـته وصول مهریه تعداد ‪ ۳۱۳‬سـکه تمام بهار ازادی به انضمام حقوق دولتی‪ ،‬سـهم االرث‬ ‫اقای محمد شجاعی نسب از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت یکصد و هشتاد‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ ۲۰۰‬فرعـی از ‪ ۳‬اصلـی ناحیـه ‪ ۳۴‬گیالنغـرب بخـش شـش کرمانشـاه به نشـانی محله‬ ‫فرهنگیان‪ ،‬کوی گلسـتان‪ ،‬کوچه سـوم‪ ،‬سـمت راسـت (شـهید محمدبیگی) که سـند ان به شـماره‬ ‫سـریال ‪ 439407‬بـه نـام مرحـوم جهانگیـر شجاعی نسـب صـادر شـده اسـت‪ ،‬محـدود بـه حـدود‬ ‫مطابـق سـند‪ ،‬کـه خانـم زهـرا فوالدپـور بابـت مهریـه خـود تقاضـای بازداشـت و مزایـده سـهم االرث‬ ‫همسـرش را از پلا ک دویسـت فرعـی از سـه اصلـی ناحیـه سـی و چهـار گیالنغـرب بـه نـام جهانگیـر‬ ‫شجاعی نسـب را نمـوده کـه طبـق نظـر کارشـناس ششـدانگ بـه مبلـغ ‪( 14/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬چهـارده‬ ‫میلیـارد ریـال) ارزیابـی شـده و برابـر محاسـبه شـعبه حسـابداری ثبـت متبـوع‪ ،‬سـهم االرث مدیـون‬ ‫مبلـغ ‪ 2/450/۰۰۰/۰۰۰‬ریـال اسـت‪ .‬پلا ک فـوق دارای ‪ ۱۲۳/50‬مترمربـع اعیانـی در یـک طبقـه بـا‬ ‫ً‬ ‫قدمـت حـدودا ‪ ۱۷‬سـال و دارای انشـعابات اب و بـرق و گاز اسـت کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا‪ ،‬در‬ ‫تصـرف احـدی از وراث می باشـد‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز یکشـنبه مـورخ ‪1401/02/۱۸‬‬ ‫(هیجدهـم اردیبهشـت مـاه سـال چهارصـد و یـک) در اداره ثبـت اسـناد و املا ک گیالنغـرب (واحـد‬ ‫اجـرا) واقـع در خیابـان امـام(ره)‪ ،‬جنـب اداره تامیـن اجتماعـی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪.‬‬ ‫مزایـده از مبلـغ ‪ 14/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریـال (چهـارده میلیـارد ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت‬ ‫یشـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫پیشـنهادی نقدا فروخته م ‬ ‫اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایده‪ ،‬اعـم از اینکه رقم قطعی ان معلوم‬ ‫بده ‬ ‫شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی‬ ‫بابـت هزین ههـای فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد‪ .‬مورد مزایـده به باالترین‬ ‫قیمت که خریدار داشته باشد و نقدا ده درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت واریز‬ ‫کنـد بـه فـروش می رسـد‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ ۵‬روز‬ ‫یکـه ظرف مهلت مقـرر‪ ،‬مانده مبلغ‬ ‫از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت واریـز کنـد‪ .‬درصورت ‬ ‫فروش را واریز ننماید‪ ،‬مبلغ ده درصد واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫یشـود‪ .‬فـروش مال به‬ ‫شـد‪ .‬دراینصـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایده تجدید م ‬ ‫نسـیه درهرصورتـی جایـز اسـت کـه متعهدلـه فـروش بـه نسـیه را قبـول داشـته و مدیـون نیز مـازاد را‬ ‫ً‬ ‫نقـدا دریافـت و یـا نسـبت بـه مـازاد‪ ،‬نسـیه را قبـول کنـد؛ درهردوصـورت خود مسـئول خواهنـد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‬ ‫کلیـه هزین ههـای قانونـی بـه عهـده برنده مزایده اسـت‪ ،‬حق مزایده و نیم عشـر نقدا وصول م ‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه روز مزایـده مصـادف بـا تعطیـل‬ ‫و سـایر هزین ههـای قانونـی برابـر مقـررات وصـول م ‬ ‫رسمی غیرمترقبه شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی‪ ،‬در همان محل و ساعت انجام می شود‪.‬‬ ‫یهـای الکترونیکـی‬ ‫مـورد مزایـده بیمـه نمی باشـد‪ .‬ایـن ا گهـی پـس از تاییـد نهایـی‪ ،‬در سـایت ا گه ‬ ‫سـازمان ثبـت قـرار خواهـد گرفـت و بـه منزلـه انتشـار ا گهـی در روزنامه کثیراالنتشـار محلی اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/01/30 :‬‬ ‫جمال نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گیالنغرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمدمعین یعقوب زاده برابر وکالتنامه رسمی شماره ‪ 223280‬مورخه ‪1400/09/22‬‬ ‫دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1‬تربت حیدریـه بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت دوسـهم مشـاع از چهارد هسـهم ششـدانگ پلا ک ‪ 482‬فرعـی واقـع در اراضـی قندشـتن از‬ ‫پلا ک ‪ 225‬اصلـی دهسـتان اربعـه بخـش یـک تربت حیدریـه که متعلق به محمدمهدی شـجیعی اسـت‬ ‫به علت نامعلوم مفقود شده که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امال ک تربت حیدریه‪ ،‬سند‬ ‫مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 147‬صفحـه ‪ 97‬و شـماره ثبـت ‪ 50798‬بـه نـام محمدمهـدی شـجیعی فرزنـد‬ ‫علی نقـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 926‬صـادره تربت حیدریـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـامانه املا ک‬ ‫کشـور توسـط اداره ثبـت اسـناد و املا ک تربت حیدریـه بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده‬ ‫یشـود هر کسـی نسـبت به ملک‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬به‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/01/30 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1182‬‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین مشاور طرح نو‬ ‫(سهامی خاص) به شماره ثبت ‪53493‬‬ ‫جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت می شـود تـا در جلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در سـاعت ‪9‬صبـح روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/02/14‬در محـل شـرکت بـه ادرس‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬منطقـه ‪،15‬‬ ‫شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪ ،‬محلـه عباس ابـاد‪ ،‬اندیشـه‪،‬‬ ‫کوچه شـهیدمحمدجعفر احدی (اندیشـه ‪ ،)4‬خیابان اندیشـه‪ ،‬پال ک ‪،37‬‬ ‫طبقـه همکـف‪ -‬کدپسـتی ‪ 1569933111‬تشـکیل می شـود‪ ،‬حضـور بهـم‬ ‫رسـانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب اعضای هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرسین‬ ‫‪ -3‬تصویـب تـراز و حسـاب سـود و زیـان سـاالنه و تعییـن پـاداش‬ ‫هیئت مدیـره و بازرسـین‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301060005874‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫حسـین عامـری فرزنـد حبیب الـه بـه شناسنام هشـماره ‪ 3752‬در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 248‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی‬ ‫واقـع در خیرابـاد بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن خریـداری از رشـید پارسـا‬ ‫اقامیرلـو محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪612‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۱۶۶‬مـورخ ‪ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـرخس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی حسـین مـروی‬ ‫فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ ۷۹۸‬صـادره از مزداونـد در یـک قطعـه بـاغ معروف به‬ ‫سراسـیاب بـه مسـاحت ‪ ۴۳۳۲۸۶۳‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۴۴‬اصلـی واقـع در روسـتای کالتـه‬ ‫عـوض محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۰۱/۱۵ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای علیرضـا رسـتمی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 458‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪111/0000779‬ح از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده و چنین‬ ‫توضیـح داده کـه شـادروان چراغعلـی رسـتمی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 314‬در تاریـخ‬ ‫‪ 1388/12/22‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت‬ ‫ان متوفـی منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬علیرضـا رسـتمی ش ش ‪ 458‬ش‪.‬م ‪4031501048‬‬ ‫متولـد ‪ 1342/11/01‬صـادره از کبودراهنـگ فرزنـد متوفـی ‪ -2‬قدمخیـر رسـتمی‬ ‫ش ش ‪ 10‬ش‪.‬م ‪ 4032121532‬متولـد ‪ 1337/08/10‬صـادره از کبودراهنـگ فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -3‬مریـم بدیـع ش ش ‪ 2‬ش‪.‬م ‪ 4032119597‬متولـد ‪ 1327/01/05‬صـادره‬ ‫از کبودراهنـگ فرزنـد متوفـی ‪ -4‬زهـره شـجاع صدر ش ش ‪ 69‬ش‪.‬م ‪4031497156‬‬ ‫متولـد ‪ 1303/01/01‬صـادره از کبودراهنـگ همسـر متوفـی ‪ -5‬فـرخ رسـتمی ش ش‬ ‫‪ 1‬ش‪.‬م ‪ 4032121605‬متولـد ‪ 1335/02/10‬صـادره از کبودراهنـگ فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -6‬کبـری رسـتمی ش ش ‪ 6‬ش‪.‬م ‪ 4032119491‬متولـد ‪ 1328/08/09‬صـادره از‬ ‫کبودراهنـگ فرزنـد متوفـی ‪ -7‬رضیـه رسـتمی ش ش ‪ 2‬ش‪.‬م ‪ 4032121907‬متولـد‬ ‫‪ 1332/05/03‬صـادره از کبودراهنـگ فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات‬ ‫مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی‬ ‫دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر نخسـتین ا گهی ظرف یک‬ ‫مـاه تقدیـم دارد‪ ،‬واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مجتبی زنگنه‪ ،‬قاضی حوزه ‪ 111‬شوراهای حل اختالف گل تپه‬ ‫م الف ‪48‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001005400‬مـورخ ‪ 1400/10/30‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی رزگـی فرزنـد محمـد به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 179‬در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 70/95‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 51‬فرعـی از ‪ 313‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫بیرجنـد از محـل مالکیـت عبدالعلـی خیـام زاده محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1294765‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060307005005571‬مـورخ ‪1400/12/28‬‬ ‫هیـات بـه شـماره کالسـه ‪ 1400-177‬موضـوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو بجنـورد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ولـی مرادپـور فرزنـد نیازعلی به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 310‬صـادره از بجنـورد در یکبـاب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 165/6‬مترمربـع از پلا ک ‪ 155‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫شـهرداری بجنـورد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم‪،‬‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫احمد اصغری شیروان‪ ،‬رئیس‬ ‫شناسه ا گهی ‪1294375‬‬ ‫ثبت اسناد و امال ک منطقه دو بجنورد‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2479‬‬ ‫ا گهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه یـک قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی‬ ‫متقاضیان پرونده تشـکیلی طبق قانون مذکور را براسـاس گزارش کارشناسـان و به اسـتناد مدارک موجود‬ ‫در پرونـده بـه شـرح ذیـل تاییـد نموده انـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140060330001011083‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001406‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای جلال جاویـد فرزنـد مهـدی در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 98/90‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 3‬فرعی‬ ‫از ‪ 10295‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی‬ ‫شـماره ‪ 25752‬مـورخ ‪ 1400/08/11‬دفترخانـه ‪ 74‬قـم (م الـف ‪)13076‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140060330001011228‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000810‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای سـیدمحمدمهدی علوی فرزند‬ ‫سیدمحمدحسـین در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪138/45‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره باقیمانـده ‪ 11‬فرعـی از ‪ 10529‬اصلـی واقـع در قم بخش یک‬ ‫حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر ‪ 331‬صفحه‬ ‫‪ 225‬و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 86677‬مـورخ ‪ 1371/08/19‬دفترخانـه ‪3‬‬ ‫قـم (م الـف ‪)13077‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330001009790‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001252‬مربـوط بـه تقاضـای اقای محسـن کریمی فرزند محمد در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 250‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 128‬اصلی‬ ‫واقـع در قـم بخـش ‪ 9‬حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره ‪48599‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/09/07‬دفترخانـه ‪ 37‬قـم (م الـف ‪)13078‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140060330001011090‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000383‬مربـوط بـه تقاضـای اقای سـعد قنبری فرزند عبدالمنعم‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 80/25‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 11526‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملک اداره یک قم سـند رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 20189‬مـورخ ‪ 1399/07/19‬دفترخانـه ‪ 77‬قـم (م الـف ‪)13079‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330001010255‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001206‬مربـوط بـه تقاضـای اقای ابوالفضل اقاجانی فرزند رحمان‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 73/70‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪15‬‬ ‫فرعـی از ‪ 10473‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 82743‬مـورخ ‪ 1397/05/14‬دفترخانـه ‪ 24‬قـم (م الـف ‪)13122‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140060330001011225‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000919‬مربوط به تقاضای اقای غالمرضا عبدالهیان فردوئی فرزند‬ ‫حسـن در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 84‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 11006‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه‬ ‫عادی از غالمرضا و غالمحسـن ارغوان سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر ‪170‬‬ ‫صفحه ‪ 298‬الی ‪ 304‬و به موجب سند رسمی شماره ‪ 45903‬مورخ ‪1360/09/09‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 15‬قـم (م الـف ‪)13141‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140060330001006850‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001355‬مربوط به تقاضای خانم محبوبه خوش سـخن مظفری‬ ‫فرزنـد عباسـعلی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 80‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 11512/640‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قم‬ ‫سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 349‬صفحـه ‪ 505‬بـه موجب سـند قطعی‬ ‫‪ 52097‬مـورخ ‪ 1398/03/02‬دفترخانـه ‪ 29‬قـم (م الـف ‪)13142‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140060330001010851‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000449‬مربوط به تقاضای خانم نجمه ساالرمرادی فرزند حسن‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 40/70‬مترمربع پال ک شماره ‪10467‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند رسـمی شـماره‬ ‫‪ 198725‬مـورخ ‪ 1400/03/30‬دفترخانـه ‪ 3‬قـم (م الـف ‪)13144‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140060330001010576‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000551‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای حسـین مـرادی فرزنـد غلام در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 55/45‬مترمربع پال ک شـماره ‪10473‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از نصرالـه تشـکری نیا (م الـف ‪)13145‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140060330001010236‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001429‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم زهـرا سـرجوبه فرزنـد عبـاس‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 300/25‬مترمربـع پلا ک شـماره‬ ‫‪ 10650‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم ‪ -1‬سـند‬ ‫مالکیت مشـاعی صادره در دفتر ‪ 108‬صفحه ‪ 315‬و ‪ -2‬در دفتر ‪ 564‬صفحه ‪309‬‬ ‫بـه موجـب سـند قطعـی ‪ 46385‬مـورخ ‪ 1400/08/19‬دفترخانـه ‪ 42‬قـم (م الـف‬ ‫‪)13165‬‬ ‫‪ -11‬رای شـماره ‪ 140060330001010262‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001419‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای داود حاجـی زاده فرزنـد علـی در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 218/20‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪362‬‬ ‫فرعـی از ‪ 10933‬و ‪ 10934‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملک اداره یک‬ ‫قم ‪ -1‬سـند رسـمی شـماره ‪ 196950‬مورخ ‪ 1399/09/06‬دفترخانه ‪ 3‬قم ‪ -2‬سـند‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 23990‬مـورخ ‪ 1400/04/08‬دفترخانـه ‪ 75‬قـم (م الـف ‪)13178‬‬ ‫‪ -12‬رای شـماره ‪ 140060330001011227‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001235‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای عقیل بیاتی نیا فرزند محمد در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 127/67‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪292‬‬ ‫فرعـی از ‪ 11134‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند‬ ‫مالکیت مشاعی صادره در دفتر ‪ 260‬صفحه ‪ 351‬و به موجب سند رسمی شماره‬ ‫‪ 31608‬مـورخ ‪ 1400/08/22‬دفترخانـه ‪ 89‬قـم (م الـف ‪)13180‬‬ ‫‪ -13‬رای شـماره ‪ 140060330001011594‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001423‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم زهـرا ابوالحسـنی فرزنـد رمضان‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 122/76‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪2‬‬ ‫فرعـی از ‪ 9464‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم بـه‬ ‫موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 98692‬مـورخ ‪ 1387/01/20‬دفترخانه ‪ 5‬قـم (م الف‬ ‫‪)13181‬‬ ‫‪ -14‬رای شـماره ‪ 140060330001011397‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001001526‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمدرضـا فقیهـی فرزنـد‬ ‫علی ا کبر در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 120‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 10480‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند مالکیت‬ ‫مشـاعی صـادره در دفتـر ‪ 419‬صفحـه ‪( 474‬م الـف ‪)13182‬‬ ‫‪ -15‬رای شـماره ‪ 140060330001011226‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000400‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای روح اله شـیخ شـعاعی فرزند علی‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 61/95‬مترمربع پال ک شماره ‪ 1‬فرعی‬ ‫از ‪ 11493‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسـطه از هادی زین العابدینی سـند مالکیت مشـاعی صادره در دفتر‬ ‫‪ 506‬صفحـه ‪ 469‬و بـه موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 115932‬مـورخ ‪1386/10/13‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 7‬قـم (م الـف ‪)13183‬‬ ‫‪ -16‬رای شـماره ‪ 140060330001010515‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000037‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای علـی زینلـی فرزنـد غالمعلـی در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 201‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 2‬فرعـی از‬ ‫‪ 10418‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه‬ ‫عـادی مع الواسـطه از غالمعلـی زینلی به موجب سـند مالکیت مشـاعی صـادره در‬ ‫دفتـر ‪ 355‬صفحـه ‪ 393‬بـه انضمـام سـهم االرث خویـش (م الـف ‪)13184‬‬ ‫‪ -17‬رای شـماره ‪ 140060330001010381‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430001001741‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای پرویـز مـرادی فرزنـد نصـرت در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 93/67‬مترمربع پال ک شماره ‪ 7‬فرعی‬ ‫از ‪ 10350‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سـند رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 62553‬مـورخ ‪ 1384/09/05‬دفترخانـه ‪ 14‬قـم (م الـف ‪)13185‬‬ ‫‪ -18‬رای شـماره ‪ 140060330001012538‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000845‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای حسـن ایـازی فرزنـد حسـین در‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 84/92‬مترمربـع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 7633‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک‬ ‫قـم مبایعه نامـه عـادی مع الواسـطه از ‪ -1‬زهـرا خدابخشـی به موجب سـند رسـمی‬ ‫شماره ‪ 41962‬مورخ ‪ 1356/11/08‬دفترخانه ‪ 6‬قم نسبت به ‪50‬سهم از ‪120‬سهم‬ ‫و ‪ -2‬مبایعه نامه عادی از صدیقه طبابائی بفروئیه به موجب سند رسمی شماره‬ ‫‪ 9293‬مـورخ ‪ 1389/04/12‬دفترخانـه ‪ 31‬قـم نسـبت بـه ‪70‬سـهم از ‪120‬سـهم (م‬ ‫الـف ‪)13186‬‬ ‫‪ -19‬رای شـماره ‪ 140060330001012543‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430001000846‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم صدیقـه طباطبائی بفروئیـه‬ ‫فرزنـد سـیداقا در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 84/92‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 7633‬اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اداره یـک قـم مبایعه نامـه عـادی مع الواسـطه از ‪ -1‬زهـرا خدابخشـی بـه‬ ‫موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 41962‬مـورخ ‪ 1356/11/08‬دفترخانـه ‪ 6‬قـم نسـبت‬ ‫بـه ‪50‬سـهم از ‪120‬سـهم و ‪ -2‬مبایعه نامـه عـادی از صدیقـه طبابائی بفروئیـه بـه‬ ‫موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 9293‬مـورخ ‪ 1389/04/12‬دفترخانـه ‪ 31‬قم نسـبت‬ ‫بـه ‪70‬سـهم از ‪120‬سـهم (م الـف ‪)13187‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفته و از انجائیکه مقرر شـده اسـت پس از نشـر ا گهی و انقضای‬ ‫موعـد مقـرر‪ ،‬سـند مالکیـت رسـمی صـادر شـود؛ باتوجه بـه عـدم دسترسـی بـه‬ ‫مالکیـن مشـاعی‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬تا چنانچه‬ ‫اشـخاص ذینفع اعتراضی داشـته باشـند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشـار ا گهی‬ ‫نوبت اول‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه یک قم تسـلیم و رسـید ان‬ ‫را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬بـه دادگاه مراجعه و‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل‬ ‫نماینـد‪ .‬الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند براسـاس قانـون مذکـور مانـع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫مهدی زار ع شحنه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001005125‬مورخـه ‪ 1400/12/16‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری متصرفـی اقـای بلال زیـار الریمـی فرزنـد علی رضـا نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بـر اتاقک بـه مسـاحت ‪ 190‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 3428‬اصلـی واقـع در یـک بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫م ‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪ .‬کالسـه ‪1400/324‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/16 :‬‬ ‫مهدی داودی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ساری‬ ‫شناسه ا گهی ‪1295141‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی به شماره مزایده ‪5001005971000001‬‬ ‫مزایده احاله مدیریت طرح توسعه زراعت چوب منطقه دوسلق‬ ‫شهرستان شوش‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان شوش درنظردارد جهت اجرای طرح فوق به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد‬ ‫مزایـده‪ ،‬بـا بهره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بـا شـماره مزایـده ‪ 5001005971000001‬به صـورت‬ ‫الکترونیکـی‪ ،‬ب هصـورت اجاره‪ ،‬اقـدام کند‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬ساعت ‪ 12:30‬مورخه ‪1401/01/24‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 08:30‬الی ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/01/24‬لغایت مورخه ‪1401/01/30‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 08:30‬مورخه ‪1401/02/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 09:30‬مورخه ‪1401/02/05‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی ست‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارک الکترونیکـی دولـت (سـتاد) اسـت و کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده‪ ،‬شـامل خریـد و دریافت اسـناد مزایده درصـورت وجود‬ ‫هزینه مربوطه (پرداخت تضمین شرکت در مزایده)‪ ،‬ودیعه‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت‪ ،‬بازگشایی پا کات‪ ،‬اعالم به برنده‪ ،‬واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه‬ ‫و از ایـن طریـق امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد می شود باتوجه به تنوع خدمات مطرح شده در مزایده‪ ،‬قبل از ارائه پیشنهاد‪ ،‬از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل اید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/29 :‬‬ ‫اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان شوش‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان‬ ‫پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در‬ ‫پرونـده به شـرح ذیـل تاییـد نموده اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140060330002017532‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002868‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای اسـماعیل چهرقانـی فرزنـد‬ ‫علی صفـدر در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان‬ ‫احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 80/44‬مترمربع پال ک شـماره فرعـی از ‪ 2094‬اصلی‬ ‫واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از قربانعلـی کریمـی صفحـه ‪ 539‬دفتـر ‪( 369‬م الـف ‪)13074‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140060330002017524‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002866‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ابراهیـم چهرقانـی فرزنـد‬ ‫علی صفـدر در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان‬ ‫احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 80/44‬مترمربع پال ک شـماره فرعـی از ‪ 2094‬اصلی‬ ‫واقـع درقـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از قربانعلـی کریمـی صفحـه ‪ 539‬دفتـر ‪( 369‬م الـف ‪)13075‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140060330002017152‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002001149‬مربـوط بـه تقاضای خانم خدیجه طغانی فرزند غالمرضا‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 156/27‬مترمربع پال ک شماره فرعی از ‪ 2333‬و ‪ 2334‬اصلی که طبق بخشنامه‬ ‫سـازمان بـه پلا ک ‪ 2334‬اصلـی تبدیـل شـده واقـع در قـم بخش حـوزه ثبت ملک‬ ‫اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی ثبـت دفتـر الکترونیکـی ‪-8904‬‬ ‫‪ 1398‬و مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از حمید جعفری فتح به میزان‬ ‫‪ 6‬مترمربـع صفحـه ‪ 454‬دفتـر ‪( 554‬م الـف ‪)13143‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140060330002017146‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002002937‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای مالک اشـتر احمـدزاده فرزنـد‬ ‫علی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت‬ ‫‪ 120‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2174‬مکرر اصلی که طبق بخشـنامه سـازمان‬ ‫به پال ک ‪ 3121‬اصلی تبدیل شـده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از هـادی مددخـواه صفحـه ‪ 130‬دفتـر‬ ‫‪( 36‬م الـف ‪)13146‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140060330002017067‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001296‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمـد جواهری افضـل فرزنـد‬ ‫اسـداله در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 84/04‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2091‬اصلـی نسـبت بـه ‪67/60‬‬ ‫مترمربـع و پلا ک ‪ 2092‬اصلـی نسـبت بـه ‪ 16/44‬مترمربـع واقـع در قم بخش حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی نسـبت بـه ‪16/44‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 2092‬اصلـی ثبـت دفتـر الکترونیکـی ‪ 1397-1879‬و مبایعه نامـه‬ ‫عادی و خریداری مع الواسطه از انسی رضویان نسبت به ‪ 67/60‬مترمربع از پال ک‬ ‫‪ 2091‬اصلـی (م الـف ‪)13147‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140060330002017068‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001298‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای امیـد فرجـی فرزنـد ذبیح الـه در‬ ‫قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪86/20‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2091‬اصلـی بـه میـزان ‪ 69/75‬مترمربـع و پلا ک‬ ‫‪ 2092‬اصلـی بـه میـزان ‪ 16/45‬مترمربـع واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره‬ ‫دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی نسـبت بـه ‪ 16/45‬مترمربع ثبـت دفتر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 1397-1879‬و مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از انسـی‬ ‫رضویـان نسـبت بـه ‪ 69/75‬مترمربـع (م الـف ‪)13148‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140060330002014266‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1397114430002003014‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای مهدی سـعادتی فرزند حسـن‬ ‫در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪120‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2174‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از سـیداحمد فاتحـی طی‬ ‫سـند قطعـی شـماره ‪ 12744‬مـورخ ‪ 1341/6/26‬دفترخانه ‪ 14‬قم (م الـف ‪)13177‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140060330002017450‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002000421‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای رحیـم نـوری فرزنـد حسـین در‬ ‫قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪81/85‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1955‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری مع الواسـطه از عبـاس افسـر (م الـف‬ ‫‪)13179‬‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از انجائیکـه مقرر شـده اسـت پس از نشـر ا گهی و انقضای‬ ‫موعد مقرر‪ ،‬سند مالکیت رسمی صادر شود؛ باتوجه به عدم دسترسی به مالکین‬ ‫مشـاعی‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬تا چنانچه اشـخاص‬ ‫ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار ا گهی نوبت اول‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف‬ ‫یـک مـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد‪ .‬الزم‬ ‫بـه توضیـح اسـت که صدور سـند براسـاس قانـون مذکور مانـع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/15 :‬‬ ‫عباسپورحسنی حجت ابادی‪،‬رئیسثبتاسنادمنطقهدو قم‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2479‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان‪:‬‬ ‫دستیابی به اهداف استراتژیک‬ ‫نیازمند سرمایه انسانی توانمند است‬ ‫علـی طالبـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز گلسـتان با کارکنـان واحد منابع انسـانی‬ ‫شـرکت گفت وگـو کـرد‪ .‬دراین دیـدار علی طالبی با تبریک ایـن روز مهم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ثبـت روز ملـی منابـع انسـانی باانگیـزه توجـ ه دادن سـازمان ها و نهادهـای‬ ‫دولتـی و خصوصـی بـه اهمیـت سـرمایه های انسـانی در سـازمان ها بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه منابـع انسـانی‪ ،‬ارتبـاط مسـتقیمی بـا بهـره وری و‬ ‫توسـعه پایدار در هر شـرکت و سـازمانی دارد‪ ،‬افزود‪« :‬نیروی انسـانی در همه‬ ‫سـطوح سـازمانی‪ ،‬سـرمایه اصلی شـرکت هستند و با نقشـی که ایفا می کنند‪،‬‬ ‫بـا مدیریـت صحیـح سـایر منابـع می تواننـد بهتریـن نتیجـه را دررسـیدن بـه‬ ‫نشـده شـرکت تامیـن کننـد»‪ .‬طالبـی اظهـار داشـت‪« :‬ارتقـای‬ ‫اهـداف تعیی ‬ ‫سرمایه انسانی و افزایش کارایی ان ها‪ ،‬بی شک به افزایش بهره وری سازمان‬ ‫یشـود و تمـام سـازمان ها بـرای برخـورداری از عملکـرد مناسـب و‬ ‫منجـر م ‬ ‫دستیابی به اهداف استراتژیک خود‪ ،‬نیازمند سرمایه انسانی توانمند و کارا‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی درادامـه‪ ،‬مطالبـی را نیـز پیرامون چینش و نگهداشـت نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬تناسب شغل و شاغل‪ ،‬نیروی انسانی سرچشمه تحوالت سازمان‪،‬‬ ‫اخلاق حرفـه ای و حفـظ کرامـات انسـانی‪ ،‬توجـه بـه مقولـه امـوزش بـا هـدف‬ ‫مشـدن خطاها و توانمندسـازی کارکنان‪ ،‬حضور فعال نیروهای انسـانی در‬ ‫ک ‬ ‫شهـای سـازمان‪ ،‬ایجـاد رضایت منـدی در بدنـه سـازمان و مـوارد‬ ‫تمامـی بخ ‬ ‫مرتبـط دیگـر بیـان کرد‪.‬‬ ‫پلمب و تخلیه‬ ‫‪ ۳۷‬مرکز خریدوفروش غیرمجاز پسماند خشک‬ ‫معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری گـرگان از پلمـپ و‬ ‫تخلیـه ‪ ۳۷‬مرکـز خریدوفـروش‬ ‫غیرمجـاز پسـماند خشـک در‬ ‫کوی عرفان و بلوار صیاد شیرازی‬ ‫خبـر داد‪ .‬احمـد سـاالری گفـت‪:‬‬ ‫«دومیـن طـرح مشـترک برخـورد‬ ‫بـا مرا کـز غیرمجـاز در شـهر گـرگان بـا همراهـی دادسـتانی‪ ،‬نیـروی انتظامـی و‬ ‫مرکـز بهداشـت بـه مرحلـه اجرا گذاشـته شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هرگونـه فعالیت و‬ ‫دایرکـردن مرا کـز خریدوفـروش پسـماند در مناطق مسـکونی ممنوع اسـت و‬ ‫شهرداری درجهت اجرای قانون بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬از ادامه کار ان ها جلوگیری‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬شـهروندان بـرای جلوگیـری از هرگونـه ضرروزیـان‬ ‫لسـازی این مرا کـز‪ ،‬از مجازبودن فعالیت‬ ‫یسـت قبـل از فعا ‬ ‫احتمالـی‪ ،‬ضرور ‬ ‫خود اسـتعالم الزم را به عمل اورده تا دچار مشـکالت بعدی نشـوند»‪ .‬معاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان افـزود‪« :‬فعالیـت مرا کـز خریدوفـروش‬ ‫عالوه براینکه اعتراضات شهروندان و سا کنین را به همراه دارد؛ باعث الودگی‬ ‫بصری و زیسـت محیطی شـده و نیز موجبات ایجاد مزاحمت و اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی در سـطح محلات را فراهـم مـی اورد»‪ .‬به گفتـه سـاالری؛‬ ‫برخـورد قاطـع و قانونـی مسـتمر در دسـتورکار دادسـتانی‪ ،‬شـهرداری‪ ،‬مرکـز‬ ‫بهداشـت و دیگـر دسـتگاه های مرتبـط قـرار دارد‪.‬‬ ‫مقاوم سازی ‪ ۵۶‬درصد واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫حسـینی گفـت‪« :‬از زمـان شـروع طـرح نوسـازی و بهسـازی واحدهـای‬ ‫مسـکونی روسـتایی تا کنـون ‪ ۵۶‬درصـد خان ههـای روسـتاییان در اسـتان‬ ‫گلسـتان مقاو مسـازی شـده اسـت»‪ .‬او می گویـد‪« :‬طـرح ویـژه نوسـازی و‬ ‫بهسـازی واحدهـای مسـکونی روسـتایی از سـال ‪ ۸۴‬اغـاز شـد و دران زمـان‬ ‫فقـط هفت درصـد واحدهـای مسـکونی در روسـتاهای کشـور و به تبـع ان‬ ‫در اسـتان ها مقاو مسـازی شـده بـود»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان‬ ‫نطـرح توانسـتیم شـاخص مقاو مسـازی‬ ‫‪۱۶‬سـال بـا اجـرای ای ‬ ‫گفـت‪« :‬بعـد از ‬ ‫واحدهـای مسـکونی روسـتایی در اسـتان را بـه ‪ ۵۶‬درصـد افزایـش دهیـم؛‬ ‫یکـه متوسـط ایـن شـاخص در کشـور ‪ ۵۰‬درصـد اسـت»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫درحال ‬ ‫نطـرح درمقابل هبـا حـوادث و کاهـش‬ ‫«باتوج هبـه ضرورتـی کـه اجـرای ای ‬ ‫جسـاله و‬ ‫خسـارت ها دارد‪ ،‬بنـا داریـم طـی ‪ ۱۰‬سـال و در قالـب دو برنامـه پن ‬ ‫کهـا‪ ،‬دهیـاران و مـردم همـه واحدهـای مسـکونی کـم دوام و‬ ‫بـا کمـک بان ‬ ‫بـی دوام را در روسـتاهای اسـتان مقاوم سـازی کنیـم و در سـال ‪ ۱۴۱۰‬پایـان‬ ‫نوسـازی واحدهـای مسـکونی غیرمقـاوم را جشـن بگیریـم»‪ .‬وی می گویـد‪:‬‬ ‫«نظارت بر ساخت وسازهای روستایی حتی شاید سخت گیرانه تر از نظارت‬ ‫بـر ساخت وسـازها در شهرهاسـت»‪.‬‬ ‫حدنگاری اراضی ملی در حریم روستاهای استان‬ ‫دادگسـتری‬ ‫رئیـس کل‬ ‫اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫متولـی‬ ‫«دسـتگاه های‬ ‫بایـد در کوتاه ترین زمـان‬ ‫بـرای حدنـگاری اراضـی‬ ‫ملـی در حریـم روسـتاهای‬ ‫اسـتان اقـدام کننـد»‪ .‬حیدر‬ ‫اسـیابی افـزود‪« :‬دسـتگاه های متولـی در کوتاه ترین زمـان بـرای حدنـگاری‬ ‫تهـای روسـتایی اسـتان اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫و تعیین تکلیـف اراضـی ملـی در باف ‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان کـه ریاسـت شـورای حفـظ حقـوق بیت المال‬ ‫استان را نیز برعهده دارد‪ ،‬گفت‪« :‬امال ک ملی و منابع طبیعی واقع در حریم‬ ‫و بافت روسـتاهای اسـتان که به بنیاد مسـکن تحویل شده هنوز حدنگاری‬ ‫نهـا در‬ ‫نشـده کـه این امـر‪ ،‬بسـتر را بـرای دسـت اندازی و تجـاوز بـه ایـن زمی ‬ ‫روسـتاهای اسـتان فراهـم کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫شناسایی و دستگیری‬ ‫سارق سابقه دار بناهای تاریخی گرگان‬ ‫سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬یـگان حفاظـت ایـن اداره‪ ،‬سـارق سـابقه دار بناهـای شـهر تاریخـی‬ ‫گرگان را دستگیر کردند»‪ .‬رحمان فرمانی افزود‪« :‬طبق خبری از میراث بانان‬ ‫افتخاری مبنی بر اقدامات مشـکوک فردی ناشـناس در شـهر تاریخی گرگان‪،‬‬ ‫نیروهـای پایـگاه عملیاتـی مرکـز یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی اسـتان بـا‬ ‫هماهنگـی فرماندهـی ایـن یـگان بـه محـل موردنظـر اعـزام شـد‪ .‬مامـوران‬ ‫بهـای‬ ‫بـا ورود بـه محـل‪ ،‬یک نفـر را حیـن ارتـکاب سـرقت در پنجـره و چو ‬ ‫ساختمان یکی از بناهای تاریخی دستگیر کردند»‪ .‬فرمانی می گوید‪« :‬متهم‬ ‫یسـت‪ ،‬برای سـیر مراحل قانونی به نیروی‬ ‫که از سـارقان سـابقه دار و حرفه ا ‬ ‫انتظامی گرگان تحویل شد»‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دسـتی گلسـتان گفـت‪« :‬نیروهـای یـگان حفاظـت ایـن اداره کل‬ ‫شـبانه روزی مناطـق تاریخـی اسـتان را نظـارت می کننـد و هرگونـه گـزارش و‬ ‫ً‬ ‫یشـود»‪ .‬وی از مـردم خواسـت‪« :‬درصـورت‬ ‫اخبـار تخلـف سـریعا پیگیـری م ‬ ‫مشـاهده مـوردی دراین بـاره مراتـب را بـا شـمار ه ‪ ۰۱۷-۳۲۲۴۱۵۵۷‬در میـان‬ ‫بگذارنـد»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۶۱۹‬کیلوگرم «قارچ ترافل» قاچاق از ابتدای سال‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان گفـت‪« :‬مامـوران یـگان‬ ‫حفاظت منابع از ابتدای ‪ ۱۴۰۱‬تا کنون توانستند ‪ ۶۱۹‬کیلوگرم قارچ ترافل که‬ ‫غیرقانونـی از عرص ههـای جنگلـی اسـتان برداشـت شـده اند را حیـن قاچـاق‬ ‫بـه سـایر نقـاط کشـور کشـف کننـد»‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی افـزود‪« :‬برداشـت‬ ‫ایـن قـارچ از اسـفندماه اغـاز شـده و تـا شـهریور ادامـه دارد و بسـیاری از‬ ‫مـردم محلـی باتوج هبـه قیمـت بـاالی ترافـل بـرای کسـب درامد بـا تخریـب‬ ‫ریشـه درختـان اقـدام بـه برداشـت غیرقانونـی ایـن مـاده خورا کـی می کننـد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان گفـت‪« :‬طبـق اعلام سـازمان‬ ‫لهـا ممنـوع اعلام‬ ‫لهـا از نیمـه دوم ‪ ۹۸‬برداشـت قـارچ ترافـل از جنگ ‬ ‫جنگ ‬ ‫شـد امـا بـا مجرمان ان برخـوردی صورت نمی گرفت تااینکه در اواخر پارسـال‬ ‫لهـا و قوه قضائیه راهکارهای قانونی‬ ‫بـا پیگیـری اداره حقوقی سـازمان جنگ ‬ ‫به دادگسـتری اسـتان ها ابالغ شـد که طبق ان ازاین پس توسـط دادگسـتری‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫بـا نـگاه جدیـد بـرای جمع اوری کنندگان ان قـرار مجرمیت اعمال م ‬ ‫لهـای هیرکانی‬ ‫لطفـی گفـت‪« :‬نیروهـای منابع طبیعی با گشـت زنی در جنگ ‬ ‫درصـورت مشـاهده یـا دریافـت گـزارش جمـع اوری قـارچ ترافـل‪ ،‬حمـل‪،‬‬ ‫خریدوفـروش ان اقـدام بـه شناسـایی و دسـتگیری متخلفـان و معرفـی انـان‬ ‫فشـده قـارچ ترافـل‬ ‫بـه دسـتگاه قضائـی می کننـد‪ .‬ارزش محمول ههـای کش ‬ ‫در سـال جـاری‪ ،‬بـه حـدود ‪ ۱۳‬میلیاردریـال می رسـد؛ دراین رابطـه شـش‬ ‫متهـم دسـتگیر و بـه مراجـع قضائـی معرفـی شـدند»‪ .‬قـارچ ترافـل یـا دنبالن‪،‬‬ ‫لهـای هیرکانـی در‬ ‫نوعـی قـارچ خورا کـی گران قیمـت و کمیـاب اسـت و جنگ ‬ ‫ً‬ ‫شـمال کشـور خصوصـا ناحیـه شـرق گلسـتان یکـی از ذخیره گا ههـای اصلـی‬ ‫ننـوع قـارچ اسـت‪ .‬سـال ‪ ۹۹‬یـک مسـتند خبـری بـه قاچـاق ان و‬ ‫رویـش ای ‬ ‫لهـای هیرکانـی وارد می کنـد‪ ،‬پرداخـت‪ .‬در پـی پخـش‬ ‫صدماتـی کـه بـه جنگ ‬ ‫این مسـتند خبری باشـگاه خبرنگاران جوان گلسـتان‪ ،‬معاون حقوقی وقت‬ ‫رئیس جمهـوری قوانیـن مربـوط بـه ممنوعیـت برداشـت قـارچ ترافـل را از‬ ‫لهـای هیرکانـی اعلام کـرد‪.‬‬ ‫جنگ ‬ ‫در شب نوزدهم ماه رمضان صورت می گیرد؛‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫اخالق مداری درارتباط با ارباب رجوع‬ ‫از مصادیق امربه معروف است‬ ‫عفت فالح‬ ‫س ــعید ش ــعرباف در جلس ــه ش ــورای‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر ش ــهرداری‬ ‫ک ــه ب ــا حض ــور اعض ــای س ــتاد احی ــای‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر اس ــتان کرم ــان‬ ‫در مح ــل ش ــهرداری تش ــکیل ش ــد‪ ،‬ضم ــن‬ ‫ارزوی قبول ــی طاع ــات و عب ــادات در م ــاه‬ ‫مبــارک رمضــان‪ ،‬امربه معــروف و نهی ازمنکــر‬ ‫را تکلی ــف و مس ــئولیت بزرگ ــی خوان ــد و‬ ‫اف ــزود‪« :‬امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر ج ــزو‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫مع ــدود اص ــول قان ــون اساس ‬ ‫قان ــون و س ــازوکار اجرای ــی دقیق ــی ب ــرای‬ ‫ً‬ ‫ان درنظ ــر گرفت ــه نش ــده و مجموع ــا‪ ،‬کاری‬ ‫در ش ــان این موض ــوع انج ــام نش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی بااش ــاره به روایت ــی از کت ــاب‬ ‫الحی ــات‪ ،‬مبنی براینک ــه «ا گ ــر امربه مع ــروف‬ ‫و نهی ازمنک ــر اج ــرا نش ــود‪ ،‬اش ــرار ب ــر ش ــما‬ ‫تس ــلط می یابن ــد»‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«رهب ــر معظ ــم انق ــاب نی ــز در یک ــی از‬ ‫س ــخنرانی های خ ــود‪ ،‬بی ــان کرده ان ــد‬ ‫ک ــه ا گ ــر خ ــواص ب ــه وظیف ــه خ ــود در‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر عم ــل نکنن ــد‪،‬‬ ‫هم ــان بالی ــی ب ــر س ــر جمه ــوری اس ــامی‬ ‫می ای ــد ک ــه ب ــر س ــر حکوم ــت پیامب ــر(ص)‬ ‫ام ــد ک ــه بع ــد از ‪ ۵۰‬س ــال‪ ،‬ان ب ــا را ب ــر س ــر‬ ‫ن ــوه پیامب ــر(ص) اوردن ــد»‪ .‬ش ــهردار کرم ــان‬ ‫باتا کیدب ــر ل ــزوم تعری ــف س ــطح مداخل ــه‬ ‫ش ــهرداری در امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬بای ــد بدانی ــم م ــردم انتظ ــار چ ــه‬ ‫معروف ــی را از دس ــتگاه اجرای ــی ش ــهرداری‬ ‫دارن ــد؟ ا گ ــر دنب ــال پاس ــخگویی هس ــتند‬ ‫بایــد دراین راســتا بکوشــیم و ببینیــم چقــدر‬ ‫خ ــود را درمع ــرض س ــوال ش ــهروندان ق ــرار‬ ‫می دهی ــم و چق ــدر ش ــفاف هس ــتیم؟»‬ ‫ش ــعرباف خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬نح ــوه‬ ‫هزینه ک ــرد درامده ــای ش ــهرداری بای ــد ب ــه‬ ‫اطــاع عمــوم رســانده شــود و مــردم بداننــد‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫بیت الم ــال چط ــور ص ــرف م ‬ ‫قم ــداری‬ ‫وی باتا کیدب ــر اهمی ــت اخال ‬ ‫طب ــا ارباب رج ــوع‪ ،‬گف ــت‪« :‬بای ــد‬ ‫درارتبا ‬ ‫درم ــورد ویژگی ه ــای ی ــک س ــازمان طی ــب‬ ‫تدب ــر؛ و ان را اجرای ــی کنی ــم»‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫«ه ــدف غای ــی این اسـ ـت که ح ــس حض ــور‬ ‫خداون ــد در فض ــای ش ــهر تقوی ــت ش ــود؛‬ ‫یک ــه ای ــن ح ــس حض ــور را‬ ‫پ ــس هرچیز ‬ ‫یک ــه‬ ‫تقوی ــت کن ــد‪ ،‬مع ــروف اس ــت و هرچیز ‬ ‫ای ــن ح ــس را ک ــم کن ــد‪ ،‬منک ــر»‪ .‬وی بی ــان‬ ‫کــرد‪« :‬اســتفاده از فضــای تبلیغاتــی تابلوهــا‬ ‫و بیلبورده ــای ش ــهری درجه ــت تروی ــج‬ ‫فرهن ــگ امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‪،‬‬ ‫در برنام ــه اس ــت و دراین زمین ــه تا کی ــد‬ ‫داری ــم پیا مه ــای غیرمس ــتقیم طب ــق‬ ‫هن ــر ب ــه ش ــهروندان منتق ــل ش ــود»‪ .‬دبی ــر‬ ‫ش ــورای امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‬ ‫ش ــهرداری نی ــز بابیان اینک ــه ه ــدف اصل ــی‬ ‫ش ــورای امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‪،‬‬ ‫یس ــت‪ ،‬از تش ــکیل دبیرخان ــه‬ ‫فرهنگ ساز ‬ ‫ش ــورا خب ــر داد و اف ــزود‪« :‬اطالع رســـانی‬ ‫اولی ــن مرحل ــه اس ــت و برگ ــزاری برنامه ه ــای‬ ‫اموزش ــی و مس ــابقات کتاب خوان ــی ب ــا‬ ‫موض ــوع امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‬ ‫را در برنام ــه داری ــم»‪ .‬محم ــد ش ــیوخی‪،‬‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر را راهگشـــای‬ ‫بس ــیاری از مس ــائل دانس ــت و خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬تبلیغ ــات محیط ــی درزمین ــه احی ــای‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‪ ،‬حق ــوق‬ ‫ش ــهروندان و عف ــاف و حج ــاب‪ ،‬در برنام ــه‬ ‫ً‬ ‫اس ــت؛ ضمن ــا بای ــد درزمین ــه تفکی ــک‬ ‫خانم هــا و اقایــان در شــهرداری در جاهایــی‬ ‫ک ــه ض ــروری نیس ــت‪ ،‬ت ــاش ش ــود»‪ .‬دبی ــر‬ ‫س ــتاد امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر اس ــتان‬ ‫نیــز بــا اعــام امادگــی بــرای هرگونــه همــکاری‬ ‫ب ــا ش ــهرداری‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در س ــال‬ ‫‪ ۹۴‬قان ــون حمای ــت از ام ــران ب ــه مع ــروف و‬ ‫ناهی ــان از منک ــر‪ ،‬تصوی ــب ش ــد؛ ام ــا اب ــاغ‬ ‫ان جه ــت اج ــرا ت ــا س ــال ‪ ۹۷‬ط ــول کش ــید»‪.‬‬ ‫عل ــی ش ــجاع حیدری اف ــزود‪« :‬دراین قان ــون‪،‬‬ ‫وظایــف برخــی دســتگاه ها مشــخص شــده و‬ ‫طبــق ان‪ ،‬ســتاد امربه معــروف و نهی ازمنکــر‬ ‫در س ــطح کش ــور و ش ــورای اس ــتانی و‬ ‫شهرس ــتانی زیرمجموع ــه ان تعری ــف ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر در تم ــام‬ ‫نهادهــای دولتــی‪ ،‬خصوصــی و مردمــی و هــر‬ ‫مجموع ــه فع ــال در جامع ــه‪ ،‬تعری ــف ش ــده‬ ‫اص ــل ‪ 8‬قان ــون اساس ــی ب ــه این موض ــوع‬ ‫اختصــاص یافتــه کــه اولویــت و اهمیــت ان را‬ ‫نش ــان می ده ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر در س ــه‬ ‫ح ــوزه م ــردم ب ــه دول ــت‪ ،‬دول ــت ب ــه م ــردم‬ ‫و م ــردم ب ــه م ــردم تعری ــف ش ــده‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«تا کن ــون‪ ،‬در دو ح ــوزه دول ــت ب ــه م ــردم‬ ‫و م ــردم ب ــه دول ــت‪ ،‬خیل ــی ضعی ــف عم ــل‬ ‫یک ــه ای ــن دو ح ــوزه می توان ــد‬ ‫ش ــده؛ درحال ‬ ‫الگــوی رفتــاری بــرای ترویــج امربه معــروف و‬ ‫نهی ازمنک ــر در ح ــوزه م ــردم ب ــه م ــردم ه ــم‬ ‫باش ــد»‪ .‬ش ــجاع حیدری بااش ــاره به اینکه‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‪ ،‬هفتمی ــن‬ ‫و هش ــتمین واج ــب دی ــن اس ــام اس ــت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬احیــای امربه معــروف و نهی ازمنکــر‪،‬‬ ‫نی ــاز ب ــه ت ــاش ف ــراوان دارد و روحی ــه‬ ‫احی ــای امربه مع ــروف بای ــد اول در فض ــای‬ ‫ش ــهری و بع ــد در خ ــود ش ــهرداری برپ ــا‬ ‫ش ــود»‪ .‬مع ــاون نظام ــی و انتظام ــی س ــتاد‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر اس ــتان نی ــز‬ ‫با اش ــاره به اینکه ش ــهرداری ی ــک مجموع ــه‬ ‫یس ــت و‬ ‫عمران ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و اجتماع ‬ ‫دربرخوردب ــا ارباب رج ــوع‪ ،‬بای ــد رفت ــار‬ ‫خوب ــی اعم ــال ش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬تبلیغ ــات‬ ‫و عوام ــل محیط ــی بس ــیاراثرگذار اس ــت و‬ ‫بیلبوردهــای ســطح شــهر بایــد در مقاطعــی‬ ‫دراختی ــار مجام ــع فرهنگ ــی؛ ازجمل ــه‬ ‫س ــتاد امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر ب ــرای‬ ‫گس ــازی ق ــرار گی ــرد»‪ .‬مس ــئول ام ــور‬ ‫فرهن ‬ ‫مس ــاجد س ــتاد امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‬ ‫اســتان نیــز باتا کیدبــر لــزوم افزایــش ارتبــاط‬ ‫ش ــهرداری ب ــا مس ــاجد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ش ــهرداری‬ ‫می توان ــد امکانات ــی را دراختی ــار مس ــاجد‬ ‫بگ ــذارد ت ــا باع ــث ج ــذب بیش ــتر م ــردم ب ــه‬ ‫مس ــاجد ش ــود»‪ .‬عب ــاس طیب نی ــا بی ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬ش ــورای امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‬ ‫فه ــا و منکره ــای موج ــود‬ ‫ش ــهرداری‪ ،‬معرو ‬ ‫در ش ــهرداری را ب ــه س ــتاد گ ــزارش ده ــد»‪.‬‬ ‫عب ــاس زنگی اب ــادی؛ مس ــئول نظ ــارت و‬ ‫ارزیاب ــی س ــتاد امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر‬ ‫اس ــتان نی ــز از دوگانگ ــی نظ ــارت در س ــطح‬ ‫ش ــهر‪ ،‬انتق ــاد ک ــرد و گف ــت‪« :‬احص ــای‬ ‫مصادی ــق مع ــروف و منک ــر در ش ــهرداری‬ ‫یس ــت و نظ ــارت بای ــد قب ــل از تخل ــف‬ ‫الزام ‬ ‫در س ــطح ش ــهر انج ــام ش ــود»‪ .‬مرج ــان‬ ‫ش ــفیعی؛ مس ــئول عف ــاف و حج ــاب س ــتاد‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر اس ــتان نی ــز‬ ‫بابیان اینک ــه ش ــهرداری وظای ــف زی ــادی‬ ‫در ط ــرح مل ــی عف ــاف و حج ــاب‪ ،‬برعه ــده‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ازجمل ــه وظای ــف‬ ‫شــهرداری دراین زمینــه‪ ،‬جلوگیــری از تبلیــغ‬ ‫کاالهــای فرهنگــی مغایــر بــا عفــاف و حجــاب‬ ‫گس ــرای‬ ‫در س ــطح ش ــهر و تاس ــیس فرهن ‬ ‫عف ــاف و حج ــاب اس ــت»‪ .‬دراین جلس ــه‪،‬‬ ‫حک ــم مس ــئولیت رئی ــس ش ــورای‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر ش ــهرداری‪ ،‬ب ــه‬ ‫ســعید شــعرباف‪ ،‬شــهردار کرمــان اعطــا شــد‪.‬‬ ‫محمــد شــیوخی نیــز حکــم دبیــری شــورای‬ ‫امربه مع ــروف و نهی ازمنک ــر ش ــهرداری را از‬ ‫ش ــهردار کرم ــان دریاف ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫نیروهـای مسـلح بـا جان فشـانی های خـود‬ ‫اجـازه ندادنـد یک وجـب از خـا ک کشـور بـه‬ ‫بیگانـگان وا گـذار شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫هم ا کنـون تمـام تجهیـزات ارتـش مـدرن و‬ ‫به روز اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬امروز ارتش و نیروهای‬ ‫پهـای‬ ‫ارتـش دانش محـور بـوده و تی ‬ ‫وا کنش سـریع ارتش این امادگی را دارند در‬ ‫کمترین زمـان هـر ماموریتـی را در هرجایی از‬ ‫خا ک وطن انجام دهند»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫حراسـت و مرزبانـی از ‪ ۲۵۰‬کیلومتـر از‬ ‫‪ ۳۷۱‬کیلومتـر مرز مشـترک اسـتان کرمانشـاه‬ ‫بـا کشـور عـراق برعهـده ارتـش اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یکـه سـه ا کیـپ مسـتقر در مرزهـای‬ ‫«درحال ‬ ‫اسـتان داریـم‪ ،‬بـا تجهیـزات الکترونیکـی‬ ‫و اپتیکـی هـم ب هصـورت شـبانه روزی از‬ ‫مرزهـا حراسـت می کنیـم»‪ .‬دیـدار جمعـی‬ ‫از ارتشـیان بـا نماینـده ولی فقیـه در اسـتان‬ ‫و امام جمعـه کرمانشـاه‪ ،‬عطرافشـانی گلـزار‬ ‫شـهدا‪ ،‬بخشـش اضافه خدمـت سـربازان‬ ‫ارتـش‪ ،‬تجلیـل از خانـواده شـهدا‪ ،‬دیـدار بـا‬ ‫پیش کسـوتان و یـادگاران دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫پهـای پزشـکی بـه مناطـق‬ ‫اعـزام ا کی ‬ ‫محـروم‪ ،‬برگـزاری مسـابقات ورزشـی و‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬برگـزاری محفل انس بـا قران کریم‬ ‫و ‪ ...‬از دیگـر برنام ههـای درنظرگرفت هشـده‬ ‫در اسـتان کرمانشـاه به مناسـبت روز ارتـش‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری نمایشگاه قران و عترت‬ ‫به همراه برنامه های متنوع فرهنگی و دینی در سراسر استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‬ ‫مازن ــدران از برپای ــی نمایش ــگاه ق ــران و‬ ‫عت ــرت و اج ــرای برنام هه ــای گونا گ ــون‬ ‫فرهنگــی و مذهبــی در مــاه مبــارک رمضــان‬ ‫خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران؛ عبــاس‬ ‫زار ع گف ــت‪« :‬این برنام هه ــا ب ــا هم ــکاری‬ ‫کان ــون فرهنگ ــی و هن ــری مس ــاجد ‪ ،‬بس ــیج‬ ‫هنرمن ــدان و مش ــارکت دیگ ــر دس ــتگاه های‬ ‫فرهنگــی و موسســات قرانــی در مــاه مبــارک‬ ‫رمض ــان در مس ــاجد و مرا ک ــز فرهنگ ــی و‬ ‫دین ــی سراس ــر اس ــتان برگ ــزار خواه ــد ش ــد» ‪.‬‬ ‫وی زم ــان برپای ــی نمایش ــگاه ق ــران و عت ــرت‬ ‫را از تاری ــخ ‪ ۴‬لغای ــت ‪ ۱۰‬اردیبهشـ ـت ماه در‬ ‫مجتمــع فرهنگــی و هنــری ارشــاد مازنــدران‬ ‫واقـ ـ ع در س ــاری ‪ ،‬می ــدان ام ــام (ره) عن ــوان‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬زمــان بازدیــد از این نمایشــگاه‬ ‫از س ــاعت ‪ ۱۶‬ت ــا ‪ ۲۳‬اس ــت»‪ .‬زار ع عم ــده‬ ‫برنام هه ــای ان اداره کل را ک ــه در قال ــب‬ ‫حه ــای گونا گ ــون در سراس ــر اس ــتان‬ ‫طر ‬ ‫نش ــرح اع ــام ک ــرد‪:‬‬ ‫یش ــود ‪ ،‬به ای ‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫بنابـر اعلام اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫امام خمینـی (ره)‪ ،‬ایـت اهلل دکتـر سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی سـخنران مراسـم شـب‬ ‫نوزدهـم مـاه مبـارک رمضـان (احیـا) در‬ ‫حـرم مطهـر خواهـد بـود‪ .‬به گـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫امام خمینـی (ره)؛ مراسـم شـب نوزدهـم‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان از سـاعت ‪۳۰ :۲۲‬‬ ‫در حـرم امـام راحـل بـا قرائـت ایاتـی از کالم اهلل مجیـد توسـط قـاری بین المللـی‬ ‫هـادی موحـد امیـن اغاز می شـود و در ادامه سـید علی محمد سـادات رضوی‬ ‫مداحـی خواهـد کـرد‪ .‬سـخنرانی رئیس جمهـوری ایـت اهلل دکتـر سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی‪ ،‬قرائـت دعـای جوشـن کبیـر توسـط مـداح اهل بیـت(ع) حـاج حمیـد‬ ‫رمضـان پـور و مراسـم احیـاء توسـط حجت االسلام سـید ابراهیـم هاشـمیان از‬ ‫دیگـر برنامه هـای شـب اول احیـا در حرم امـام راحل خواهد بود‪ .‬براسـاس این‬ ‫گزارش؛ حاج سعید پرویزی قاری مراسم شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان‬ ‫اسـت که از سـاعت ‪ ۲۳‬اغاز می شـود‪ ،‬قرائت دعای جوشـن کبیر توسـط مداح‬ ‫اهل بیـت (ع) حـاج احمـد خلـف زاده‪ ،‬مداحـی و روضه خوانـی توسـط مـداح‬ ‫اهل بیـت(ع) حـاج احمـد شـربیانی و سـخنرانی و انجـام مراسـم احیـاء توسـط‬ ‫حجت االسلام سـید ابراهیم هاشـمیان از دیگر برنامه های شـب دوم احیا در‬ ‫حرم امام راحل است؛ همچنین در مراسم احیا شب بیست وسوم ماه مبارک‬ ‫رمضـان حـرم امام خمینـی (ره)‪ ،‬از سـاعت ‪ ۲۳‬قـاری بین المللـی حـاج قاسـم‬ ‫مقدسـی ایاتی از کالم اهلل مجید را قرائت می کند و سـپس این مراسـم با قرائت‬ ‫دعـای جوشـن کبیـر توسـط مـداح اهل بیـت (ع) حـاج اسـداهلل عـرب سـرخی‪،‬‬ ‫مناجـات خوانـی و مداحـی توسـط مداح اهل بیـت(ع) حاج مهـدی منصوری‬ ‫ادامـه می یابـد و درنهایـت حجت االسلام سـید ابراهیـم هاشـمیان سـخنرانی‬ ‫خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان مسافرنما در شهرری‬ ‫برگزاری رژه «روز ارتش» در کرمانشاه به صورت خودرویی‬ ‫ِ‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫ارشـد نظامـی ارتـش در غـرب کشـور گفـت‪:‬‬ ‫«رژه روز ارتـش‪ ،‬خودرویـی برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫امیـر سـلیمان طاهـری افـزود‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫تـداوم شـیوع کرونـا‪ ،‬رژه روز ارتـش و‬ ‫حماسـه افرینی های نیـروی زمینـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امسـال نیـز صرفـا خودرویـی برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫طاهـری افـزود‪« :‬مراسـم رژه خودرویـی از‬ ‫سـاعت ‪ 8:30‬روز ‪ ۲۹‬فروردیـن هم زمـان بـا‬ ‫سراسـر کشـور بـا حضـور مسـئولین اسـتانی‬ ‫لهـای بهداشـتی در‬ ‫و بـا رعایـت پروتک ‬ ‫بزرگـراه حضـرت امـام (ره) کرمانشـاه برگـزار‬ ‫شـد»‪ .‬فرمانـده قـرارگاه عملیاتـی ارتـش در‬ ‫غـرب کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬در ایـن رژه بخشـی از‬ ‫تجهیـزات و دسـتاوردهای نیـروی زمینـی‬ ‫ارتـش ب هصـورت نمادیـن به نمایـش‬ ‫درامـد‪ .‬همچنیـن فـرود چتربـازان ارتـش را‬ ‫دراین مراسـم داشـتیم»‪ .‬طاهری بااشـاره به‬ ‫اقتـدار کنونـی ارتـش در کنار سـایر نیروهای‬ ‫مسـلح‪ ،‬گفـت‪« :‬در هیـچ برهـه از تاریـخ‬ ‫به انـدازه امـروز در امادگـی کامـل نبوده ایـم؛‬ ‫کمااینکـه در هـر جنگـی کـه در دوران قبـل‬ ‫از پیـروزی انقلاب در کشـور رخ داده‪،‬‬ ‫بخش هایـی از خـا ک سـرزمین به بیگانگان‬ ‫وا گـذار شـده؛ امـا در دوران دفـاع مقـدس‬ ‫شـاهد بودیـم کـه ارتشـیان کنـار سـایر‬ ‫سخنرانی رئیس جمهوری در حرم امام‬ ‫ (ره)‬ ‫«اختتامی ــه مس ــابقات قران ــی در ‪ ۱۰‬رش ــته و‬ ‫دو مقطــع خواهــران و بــرادران و خردســاالن‬ ‫ب ــاالی ‪ ۱۶‬و زی ــر ‪ ۱۶‬س ــال ب هص ــورت مج ــازی‬ ‫دانش ام ــوزی و حض ــوری ب ــه تاری ــخ جمع ــه‬ ‫‪ ۱۶‬اردیبهشـ ـت ماه در موسس ــه نوراله ــدی‬ ‫س ــاری اختتامی ــه بخ ــش س ــینمایی‬ ‫ب ــه تاری ــخ پنجش ــنبه ‪ ۱۱‬اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫س ــاعت ‪ ۱۰‬صب ــح س ــالن س ــلمان هرات ــی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران‬ ‫اختتامیــه بخــش فرهنگــی و ادبــی و هنــری‬ ‫بــه تاریــخ ‪ ۸‬اردیبهشـت ماه ســاعت ‪ ۹‬صبــح‬ ‫س ــالن س ــلمان هرات ــی اداره کل فرهن ــگ و‬ ‫ارش ــاد اس ــامی مازن ــدران برگ ــزاری محاف ــل‬ ‫انــس بــا قــران در هفــت شــهر اســتان ســاری‪،‬‬ ‫بابــل‪ ،‬امــل‪ ،‬زیــراب‪ ،‬قائمشــهر‪ ،‬نــور‪ ،‬بابلســر‬ ‫در ده ــه س ــوم رمض ــان اختتامی ــه اصل ــی‬ ‫جشنواره‪-‬چهارش ــنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشـ ـت ماه‬ ‫ســاعت ‪ ۱۷‬عصــر موسســه نورالهــدی ســاری‬ ‫مش ــارکت کنندگان ‪ :‬مج ــری س ــینمایی‬ ‫بس ــیج هنرمن ــدان‪ ،‬مج ــری فرهنگ ــی‬ ‫ش وپ ــرورش‪ ،‬مج ــری محاف ــل‬ ‫هن ــری اموز ‬ ‫قران ــی اوق ــاف‪ ،‬مج ــری مس ــابقات قران ــی‬ ‫بخ ــش دانش ام ــوزی و مج ــازی دارالق ــران‬ ‫ش وپ ــرورش ‪ ،‬مج ــری مس ــابقات‬ ‫اموز ‬ ‫قران ــی ب هص ــورت حض ــوری‪ ،‬نوراله ــدی‪،‬‬ ‫ش وپ ــرورش‪ ،‬مج ــری‬ ‫اوق ــاف‪ ،‬اتحادی ــه‪ ،‬اموز ‬ ‫نمایشــگاه جشــنواره‪ ،‬موسســه گنجینــه نــور‬ ‫قائمش ــهر‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬زن و‬ ‫مردی که در پوشش مسافر سوار بر خودروی‬ ‫مال باخته شده و خودرواش را به سرقت کرده‬ ‫بودند‪ ،‬دسـتگیر شـدند»‪ .‬سرهنگ دوستعلی‬ ‫جلیلیـان افـزود‪« :‬سـاعت ‪ ۱۶‬بیسـت و هشـتم‬ ‫فروردین مـاه تیم عملیـات کالنتـری دولت اباد‬ ‫درحـال گشـت زنی در محـدوده بلـوار قدس به‬ ‫راننده و سرنشین یک دستگاه خودروی پراید‬ ‫مشـکوک و بـرای بررسـی موضـوع در یـک عملیـات پلیسـی خـودرو را متوقـف و‬ ‫متهمـان کـه زن و مـرد جوانـی بودنـد‪ ،‬دسـتگیر کردنـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در بررسـی های تخصصی انجام شـده سـرقتی بودن خودرو محرز و متهمان‬ ‫به همـراه خـودروی مسـروقه بـه کالنتـری منتقـل شـدند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫شهرسـتان ری افـزود‪« :‬در تحقیقـات مشـخص شـد کـه متهمـان خـودروی‬ ‫مذکـور از شـهر مشـهد به قصـد تهـران کرایـه و پـس از ورودی بـه شـهر تهـران در‬ ‫محلـه نامجـو بـه بهانـه ای راننـده را از اتومبیـل پیـاده و در یک لحظـه خـودرو را‬ ‫سـرقت و از محل متواری می شـوند‪ .‬در ادامه تحقیقات پلیسـی مالک خودرو‬ ‫شناسـایی شـد و متهمان برای کشـف سـایر جرائم احتمالی در اختیار پلیس‬ ‫ایـن فرماندهـی قـرار دارنـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری همچنیـن در‬ ‫خبـری دیگـر از دسـتگیری سـارق حرفه ای مغـازه که دراین شهرسـتان مرتکب‬ ‫چهارفقره سـرقت شـده بود‪ ،‬خبر داد‪ .‬سـرهنگ جلیلیان گفت‪« :‬در پی وقوع‬ ‫چندفقـره سـرقت مغـازه در محـدوده قیام دشـت‪ ،‬مشـخص شـد کـه سـارق یـا‬ ‫سـارقان از طریـق دریچه هـای کولـر وارد مغازه هـا شـده و امـوال مغـازه را سـرقت‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در تحقیقـات مشـخص شـد تمامـی سـرقت ها توسـط‬ ‫ً‬ ‫سـارق جوانـی سـابقه دار انجـام شـده اسـت کـه به تازگـی از زنـدان ازاد و مجـددا‬ ‫بـه سـرقت از مغـازه روی اورده اسـت»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری بـه‬ ‫شناسایی پاتوق متهم در محدوده جاده حصار امیر اشاره کرد و افزود‪« :‬پس‬ ‫از هماهنگی هـای قضایـی سـارق در مخفیگاهـش دسـتگیر شـد و به کالنتری‬ ‫قیامدشت انتقال یافت»‪ .‬این مسئول ادامه داد‪« :‬در پی جویی های انتظامی‬ ‫متهم به چهار فقره سـرقت از مغازه و یک فقره سـرقت از مشـاعات سـاختمان‬ ‫معتـرف کـه بـا جانمایـی محل های سـرقت هر پنـج مال باخته شناسـایی و به‬ ‫کالنتـری دعـوت شـدند»‪ .‬سـرهنگ جلیلیان افـزود‪« :‬متهـم برای سـیر مراحل‬ ‫قانونـی بـه دادسـرا معرفـی و بـا صـدور قرار مناسـب روانه دادسـرا شـد»‪.‬‬ ‫مسدود شدن چهارحلقه چاه اب غیرمجاز در شهرری‬ ‫مدیر امور منابع اب شهرستان ری‪ ،‬از انسداد چهار حلقه چاه اب غیرمجاز و‬ ‫جلوگیری از تخلیه ساالنه بیش از پنج هزار متر مکعب اب در سال از سفره های‬ ‫زیرزمینی این امور طی یک روز کاری خبر داد‪ .‬سید حمیدرضا حسینی گفت‪:‬‬ ‫«بـا همـکاری گـروه گشـت و بازرسـی و اخـذ دسـتور قضایـی درجهت صیانـت از‬ ‫منابع ابی‪ ،‬چهار حلقه چاه غیرمجاز به عمق‪ ۶۵‬متر و ابدهی‪ ۰.۲۹‬لیتر در ثانیه‬ ‫پر و مسدود شد»‪ .‬این مسئول با بیان اینکه این تعداد چاه ها درجهت اجرای‬ ‫طـرح احیـاء و تعادل بخشـی اب هـای زیرزمینـی مسـدود شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بـا اجـرای ایـن عملیـات از خـروج پنج هـزار و ‪ ۱۲۲‬متر مکعـب اب از سـفره های‬ ‫زیرزمینـی ایـن امـور جلوگیـری خواهـد شـد»‪ .‬وی با تا کید بـر ارتبـاط خـوب و‬ ‫همـکاری تنگاتنـگ دسـتگاه قضایـی بـرای برخـورد بـا متخلفـان و متجـاوزان‬ ‫بـه منابـع اب سـطحی و زیرزمینـی افـزود‪« :‬برداشـت های بی رویـه اب سـبب‬ ‫افت سـطح اب های زیرزمینی شـده اسـت و کاهش سـطح اب های زیرزمینی‬ ‫خطـرات و عواقـب جبران ناپذیـری از جملـه ایجاد فروچاله‪ ،‬فرونشسـت زمین‪،‬‬ ‫شور شدن اب و کاهش کیفیت اب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع‪،‬‬ ‫این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع اب دریغ نمی کند»‪ .‬مدیر‬ ‫امور منابع اب شهرستان ری گفت‪« :‬امور منابع اب شهرری بر اساس قانون با‬ ‫هرگونه تخلف در زمینه اب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد‬ ‫بو کتاب از سـفره های اب‬ ‫قانونـی خواهـد کـرد»‪ .‬برداشـت بی رویـه و بی حسـا ‬ ‫زیرزمینی باعث فرونشست زمین در استان تهران است‪ ،‬این پدیده خطرناک‬ ‫ا گرچه می تواند در اثر سایر پدیده های طبیعی زمین شناسی مانند زمین لرزه‪،‬‬ ‫انحلال سـنگ های گچـی‪ ،‬نمکی یـا اهکی‪ ،‬اب شـدن یخ هـا و حرکت هـای ارام‬ ‫پوسـته و خـروج گـدازه از پوسـته جامـد زمیـن یـا فعالیت هـای انسـانی ماننـد‬ ‫معدنـکاری‪ ،‬برداشـت سـیاالت زیرزمینـی ماننـد اب های زیرزمینی‪ ،‬نفـت یا گاز‬ ‫ایجاد شـود؛ اما به گفته کارشناسـان؛ کاهش شـدید سـطح اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫مهم تریـن دلیـل فرونشسـت زمیـن به ویـژه در ایـران به شـمار مـی رود‪ .‬کاهـش‬ ‫بارش‪ ،‬مدیریت نکردن مصرف اب در بخش کشاورزی‪ ،‬رعایت نکردن سهمیه‬ ‫برداشـت اب توسـط برخـی کشـاورزان و اسـتفاده از روش هـای سـنتی ابیـاری‪،‬‬ ‫افزایـش مصـرف اب توسـط صنایـع و مـردم موجـب شـده اسـت تـا بخـش‬ ‫قابل توجهـی از منابـع ابـی در سراسـر کشـور خشـک شـود و سـطح سـفره های‬ ‫زیرزمینـی به شـدت پائیـن بیایـد‪ ،‬این مسـئله موجـب شـده تا حفره هـای تهی‬ ‫از منابـع ابـی براثـر وارد امـدن فشـار طبقـات فوقانـی زمیـن فـرو بریـزد و پدیـده‬ ‫فرونشسـت زمیـن در بسـیاری از مناطـق به ویژه اسـتان تهـران اتفاق بیفتد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2479‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫حال خوش تاالب «کانی برازان» مهاباد؛‬ ‫بهشت پرندگان ایران‬ ‫بایدیک باربرای همیشه‬ ‫از تمرکزگرایی در تعلیم وتربیت خارج شویم‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در جلسـه شـورای معاونیـن‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان مدرسـه محوری و تمرکززدایـی را از اصـول برنام ههـای‬ ‫خـود دانسـت‪ .‬مصطفـی عابـدی بابیان اینکـه مدرسـه‪ ،‬واحـد اصلـی‬ ‫تعلیم وتربیـت اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ا گـر بـه مدرسـه به عنـوان موجـودی کـه‬ ‫شهـای مخصـوص خـود را صـورت می دهـد نـگاه نکنیـم‪،‬‬ ‫حیـات دارد و کن ‬ ‫ً‬ ‫یشـویم صرفـا بـه بخشنامه نویسـی و گزارش نویسـی ا کتفـا؛ و تمـام‬ ‫مجبـور م ‬ ‫مسـائل تعلیم وتربیـت را بـا نام ههـای اداری و بخشـنامه مدیریـت کنیـم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به لـزوم تفویـض اختیـار قانونـی بـه مـدارس اسـتان‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«اصـل بهـره وری حکـم می کنـد کـه نظـام تعلیم وتربیـت در بدنـه توانمنـد‬ ‫شـود و خـود بـه رویـه ای از کارکـرد واقعـی درزمین ههـای تربیتـی دسـت یابـد‪.‬‬ ‫چنانچـه از تمرکزگرایـی دور شـویم‪ ،‬می توانیـم اقدامـات خودجـوش مـدارس‬ ‫و دانش امـوزان را در بسـتر حیـات طیبـه مشـاهده کنیـم و ایـن‪ ،‬اصلی تریـن‬ ‫برنامـه مدیریـت جدیـد اموزش وپـرورش مازنـدران خواهـد بـود»‪ .‬عابـدی‬ ‫بابیان اینکـه بایـد یک باربرای همیشـه از تمرکزگرایـی خـارج شـویم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یهـای کـف‬ ‫تهـا و توانمند ‬ ‫«نظـام مدیریتـی متمرکـز نمی توانـد محدودی ‬ ‫مدرسـه را درک کنـد‪ .‬بایـد یک باربرای همیشـه این موضـوع را حـل کنیـم کـه‬ ‫یشـود؛ مگر با‬ ‫مدیر مدرسـه را به جایگاه اصلی اش بازگردانیم‪ .‬این میسـر نم ‬ ‫افزایش نقش افرینی مدارس و اعطای فرصت های مناسـب تصمیم گیری به‬ ‫تهـای پنهـان مـدارس را بـه منصـه ظهـور برسـاند»‪.‬‬ ‫مـدارس تـا ظرفی ‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫خیران ‪ ۱۵۰۰‬میلیاردریال به حوزه سالمت کمک کردند‬ ‫رئیـس دانـش علوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫شهـای خیـران‬ ‫بـا تقدیـر از تال ‬ ‫سلامت‪ ،‬میـزان کمـک انـان را در حـوزه‬ ‫بهداشـت ودرمان طـی یک سال گذشـته‬ ‫بیـش از ‪ ۱۵۰۰‬میلیاردریـال اعلام کـرد‪.‬‬ ‫فرهـاد غالمـی در همایـش تجلیـل از‬ ‫خیـران حـوزه بهداشـت ودرمان اسـتان‬ ‫بابیان اینکه خیران حلقه واسطه دولت‬ ‫و مـردم هسـتند‪ ،‬بـه نقـش تاثیرگـذار‬ ‫انـان در تامیـن و ارتقـای سلامت اشـاره‬ ‫و اضافـه کـرد‪« :‬سلامت‪ ،‬از شـاخصه های اصلـی توسـعه در کشـور ب هشـمار‬ ‫مـی رود»‪ .‬وی بااظهاراینکـه بـا همراهـی خیـران زیرسـاخت های مناسـبی در‬ ‫حوزه سلامت ایجاد شـده و مشـارکت خیران برای سرمایه گذاری دراین بخش‬ ‫روبه افزایـش اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬خیـران بـرای ایجـاد زیرسـاخت و توسـعه بخـش‬ ‫سلامت تالش های شـبانه روزی دارند»‪ .‬وی کمک خیران به حوزه سلامت و‬ ‫بهداشـت درمان اسـتان را طی یک سال گذشـته ‪ ۱۵۴‬میلیاردتومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫تیمور طهماسب پور (رئیسمجمعخیرانسالمتمازندران)نیز بااظهاراینکه‬ ‫دولت به تنهایی قادر به ارتقای شاخص سالمت نیست‪ ،‬از تالش های خیران‬ ‫برای توسعه زیرساخت ها و شاخص های این بخش تقدیر کرد و گفت‪« :‬نقش‬ ‫خیـران دراین زمینـه بـر کسـی پوشـیده نیسـت‪ .‬در اسـتان‪ ،‬طر ح های خبرسـاز‬ ‫زیـادی وجـود دارد کـه بـرای تکمیلـش نیازمنـد مشـارکت نیکوکاران هسـتیم»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از فعالیـت مجمـع خیـران سلامت در ‪ ۱۸‬شهرسـتان اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫نمـاه ‪ ( ۱۸‬اوریـل)‪ ،‬روز‬ ‫مدیر عامـل ایـن شـرکت بـا ارسـال پیامـی‪ ۲۹ ،‬فروردی ‬ ‫جهانـی سـیمبان را به تمامـی سـیمبانان زحمتکـش کشـور و به خصـوص‬ ‫سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تبریک گفت‪ .‬در پیام‬ ‫عبدالوحید مهدوی نیا چنین امده است‪« :‬برق الزمه رفاه و زندگی امروز است‬ ‫تامیـن بدون وقفـه ایـن انـرژی‪ ،‬بـدون زحمـات سـیمبانان در تمامـی بخش ها‬ ‫دسـت یافتنی نخواهـد بـود و احـداث و توسـعه هـزاران کیلومتـر شـبکه توزیع و‬ ‫فوق توزیع‪ ،‬انتقال و تعمیر‪ ،‬نگهداری و رفع عیب شبکه های گسترده و عظیم‬ ‫فکـردن کوچک تریـن مشـکل‬ ‫نهـا صـورت می گیـرد»‪ .‬برطر ‬ ‫بـرق بـا دسـتان ا ‬ ‫در هرسـاعت از شـبانه روز در دورتریـن نقـاط و حتـی مناطـق صعب العبـور‪،‬‬ ‫حضـور در شـرایط بحـران بـا ازجان گذشـتگی و چشـمانی بیـدار و نیـز حضـور‬ ‫در دل حوادثـی کـه خطـرات جانـی به همـراه خواهـد داشـت‪ ،‬تنهـا گوشـه ای از‬ ‫جان فشانی و ایثارگری یکایک سیمبانان زحمتکش بوده و ما بایستی قدردان‬ ‫ایـن عزیـزان باشـیم‪ .‬این جانـب از زحمـات شـبانه روزی یکایـک همـکاران‬ ‫سیمبان که مایه فخر و مباهات برای شرکت هستید تقدیر و تشکر می نمایم‬ ‫و امیـدوارم بـه پشـتوانه زحمـات شـبانه روزی شـما بتوانیم خدمتی شایسـته و‬ ‫درخور شان مردم عزیزمان ارائه نمائیم؛ از خداوند متعال توفیق بیش ازپیش‬ ‫برایتان مسئلت دارم‪ ۱۸ .‬اوریل (‪ ۲۹‬فروردین) به عنوان روز جهانی سیمبانان‬ ‫در سراسـر جهـان شناخت هشـده و ایـن روز در خیلـی از کشـورهای دنیـا توسـط‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مدیـران و دسـت اندرکاران صنعـت بـرق گرامـی شـمرده م ‬ ‫حضور مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شمال استان در سامانه سامد‬ ‫بـا هماهنگـی و برنامه ریـزی دفتـر بازرسـی اسـتانداری و در راسـتای اجـرای‬ ‫نظام نامـه مدیریـت ارتباطـات مردمـی در بسـتر سـامد و تبییـن اهـداف دولت‬ ‫یبـر‬ ‫و تحقـق مصادیـق حقـوق شـهروندی و تا کیـدات مقـام عالـی اسـتان مبن ‬ ‫اسـتمرار تعامـل مـردم و دولـت و پاسـخگویی بـه درخواسـت ها و مشـکالت‬ ‫هم وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسـان برای همه اقشـار جامعه برای ارتباط‬ ‫مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی‪ ،‬مهندس محمد‬ ‫سـلیمانی مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان با حضور‬ ‫در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ‪ ۱۱۱‬به صورت مستقیم‬ ‫سهـای مـردم شـمال اسـتان بـود‪.‬‬ ‫پاسـخگوی تما ‬ ‫دیدار شهردار جدید و رئیس شورای شهر زرند‬ ‫با مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان‬ ‫علـی ضیاءالدینـی (شـهردارجدید) به همـراه رئیـس شـورای شـهر زرنـد بـا‬ ‫مهندس سلیمانی (مدیر عامل شرکت نیروی برق شمال استان) در خصوص‬ ‫ت وگـو کردنـد‪.‬‬ ‫نسـازمانی دیـدار و گف ‬ ‫افزایـش همـکاری و تعاملات دوجانبـه بی ‬ ‫در این دیـدار در مـورد اجـرای پروژ ههـای توسـعه شـبکه برق با توجه به مباحث‬ ‫سـیما و منظـر شـهری و مسـائل زیسـت محیطی‪ ،‬سـاماندهی و بهسـازی‬ ‫روشـنایی شـهری به ویـژه روشـنایی و نورپـردازی بافـت تاریخـی‪ ،‬هماهنگـی‬ ‫درخصوص اجرای حفاری ها در سطح شهر‪ ،‬جابه جایی تاسیسات برق برای‬ ‫اجرای پروژه های عمران شـهری‪ ،‬روشـنایی معابر و میادین و اماکن عمومی‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫طراحـی و اجـرای پروژ ههـای مشـارکتی و همچنیـن اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در زمینه فرهنگ سازی مدیریت‬ ‫ت وگـو شـد‪ .‬در این دیـدار مهنـدس جهـادی (معـاون‬ ‫مصـرف بـرق بحـث و گف ‬ ‫هماهنگـی بـرق شهرسـتان ها) نیـز حضـور داشـت ‪.‬‬ ‫بازگشایی موقت موزه نفت سوزها‬ ‫تگـر گوشـه ای از تاریـخ ایـن مرز وبـوم (از عصـر‬ ‫تسـوزهای کرمـان روای ‬ ‫مـوزه نف ‬ ‫کسـال تعطیلـی بـا حضـور بازدیدکننـدگان‬ ‫صفویـه تا کنـون) پـس از حـدود ی ‬ ‫مددجـوی کمیتـه امـداد و مـوزه داران به صورت موقـت بازگشـایی شـد‪.‬‬ ‫کسـال حرف وحدیـث‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ بازگشـایی موقـت ایـن مـوزه پـس از ی ‬ ‫یبـر احتمـال تعطیلـی کامـل ان درحالی بو دکـه ‪۱۲‬‬ ‫و انتشـار خبرهایـی مبن ‬ ‫اسـفند ماه سـال ‪ ۹۹‬به عنـوان پنجمیـن مـوزه از مجموعـه صنعـت نفـت در‬ ‫محل باغ و عمارت کنسـولگری قدیم انگلیس در محله زریسـف شـهر کرمان‬ ‫گشـایش یافتـه بـود‪ .‬ایـن مـوزه پـس از چندمـاه فعالیـت در اوایـل سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعطیل شـد و کادر اداری و سـاختار موزه نیز منتقل شـدند؛ اما برای فعالیت‬ ‫مجدد موزه‪ ،‬از بهمن ماه سال گذشته با رایزنی ها و مکاتبات اداری مسئوالن‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی تصمیـم بـر انتقـال مدیریـت مـوزه بـه‬ ‫منطقـه کرمـان گرفته شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست شرکت ابفای بوشهر بیان کرد؛‬ ‫مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف اب؛‬ ‫راهکار مهمی در گذر از تنش ابی‬ ‫سـید محمـد جعفـری‪ /‬سرپرسـت شـرکت اب وفاضلاب اسـتان بوشـهر‬ ‫بااشـاره به فرارسـیدن فصـل گرمـا و افزایـش مصـرف اب بـر توجـه بـه مدیریـت‬ ‫مصرف اب تا کید کرد و گفت‪« :‬همکاری مشترکان اب در بهینه مصرف کردن‬ ‫نشـده‬ ‫اب قابل تقدیـر اسـت ولـی درصـدی از مشـترکین بیـش از الگـو تعیی ‬ ‫مصـرف می کننـد این مهـم سـبب بـروز مشـکالت در توزیـع عادالنـه اب‬ ‫می شود»‪ .‬ابوالحسن عالی بابیان اینکه اب تولیدی استان بوشهر گران ترین‬ ‫اب اشـامیدنی در کشـور اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬به صـورت متوسـط قیمـت‬ ‫تمام شـده تولیـد و تهیـه اب اشـامیدنی هر مترمکعـب ‪ 7500‬تومـان اسـت‬ ‫درحالی کـه بیـن ‪ 600‬تـا ‪ 1000‬تومـان در اختیـار مصرف کننـدگان قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه بیـش از ‪ 80‬درصـد اب اشـامیدنی اسـتان بوشـهر از دیگـر‬ ‫اسـتان ها از سـد کوثـر کهگیلویه وبویراحمـد و خـط اب رسـانی کازرون تهیـه و‬ ‫توزیـع می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬عالوه برایـن حـدود ‪ 10‬درصـد اب ازطریـق تاسیسـات‬ ‫اب شیرین کن تهیه و از تولیدکنندگان خریداری و در شبکه اب رسانی توزیع‬ ‫می شـود»‪ .‬سرپرسـت شرکت اب وفاضالب استان بوشهر سـرانه مصرف اب را‬ ‫در استان را ‪ 250‬لیتر به ازای هرنفر در شبانه روز اعالم کرد و گفت‪« :‬این میزان‬ ‫ی اسـت کـه می تـوان بـا مدیریت مصرف‬ ‫بسـیار باالتـر از اسـتانداردهای جهانـ ‬ ‫و اسـتفاده از تجهیـزات کاهنـده تـا ‪ 50‬درصـد این میـزان را کاهـش داد»‪ .‬عالـی‬ ‫مشـکالت سـفره های زیرزمینـی اب و بحرانـی بـودن دشـت های اسـتان را‬ ‫یـاداور شـود؛ تصریـح کـرد‪« :‬منابع داخلی اب اسـتان در سـفره های زیرزمینی‬ ‫غیرقابل برداشت است که برای بخشی از چاه ها با مشکالت برای تامین اب‬ ‫روسـتاها برنامه ریـزی شـده اسـت‪ .‬امیـد مـی رود بـا واردمدارشـدن پروژ ههـای‬ ‫اب شـیرین کن بحـران کم ابـی در اسـتان کاهـش یایـد»‪.‬‬ ‫توئیت وزیر کار‬ ‫در تمجید از رکوردهای تولیدی ذوب اهن اصفهان‬ ‫تـاالب بین المللـی کانـی بـرازان مهابـاد کـه در بیـن پرنـده‬ ‫نگـران لقـب بهشـت پرنـدگان را گرفتـه اسـت و به لطـف‬ ‫یهـای خـوب سـال ابـی جـاری‪ ،‬این روزهـا پـراب‬ ‫بارندگ ‬ ‫و شـاداب حـال وروز خوبـی دارد و در انتظـار میزبانـی از‬ ‫یسـت کـه در مسـیر بازگشـت از مناطـق‬ ‫پرنـدگان مهاجر ‬ ‫یشـوند‪ .‬تـاالب‬ ‫جنوبـی بـرای اسـتراحت و تغذیـه وارد ان م ‬ ‫بین المللـی کانـی بـرازان بـا مسـاحت هـزار و ‪ ۵۰‬هکتـار در‬ ‫جنـوب دریاچـه ارومیـه و ‪ ۳۰‬کیلومتـری مهابـاد واقـع شـده و‬ ‫به عنـوان بیسـت و چهارمیـن تـاالب کشـور در کنوانسـیون‬ ‫بهـای‬ ‫رامسـر به ثبـت رسـیده اسـت و به عنـوان یکـی از تاال ‬ ‫اقمـاری دریاچـه ارومیـه و نخسـتین پناهـگاه حیات وحـش‬ ‫بهـای زیبـا و مهـم این اسـتان‬ ‫اذربایجـان غربـی از تاال ‬ ‫ب هشـمار مـی رود‪ .‬ایـن تـاالب کـه بـا مسـاحت حوضـه ابریـز‬ ‫چهارهـزار و ‪ ۱۰‬هکتـار تحت مدیریـت سـازمان حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت قـرار دارد‪ ،‬از باارزش تریـن زیسـتگاه های‬ ‫انـواع پرنـدگان ابـزی و کنـار ابـزی مهاجـر و بومـی در شـمال‬ ‫غـرب کشـور ب هشـمار مـی رود کـه همچـون نگینـی فیـروزه ای‬ ‫هم هسـاله در فصـول مختلـف سـال میزبـان هـزاران پرنـده‬ ‫ُ‬ ‫مهاجـر و بومـی اسـت‪ .‬تـاالب کانـی بـرازان کـه در زبـان کردی‬ ‫به معنـی «چشـمه گرازه ا »سـت در شـمال روسـتای «قـره ‬ ‫داغ» واقـع شـده و به دلیـل گونا گونـی و فراوانـی گون ههـای‬ ‫تگـردی کشـور به عنـوان‬ ‫زیسـتی ازسـوی کمیتـه ملـی طبیع ‬ ‫نخسـتین سـایت پرنده نگـری در ایـران نیـز معرفـی شـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن تـاالب‪ ،‬تقریبـا در تمـام فصـول سـال امـکان‬ ‫میـاب را بـه عالقه منـدان‬ ‫مشـاهده پرنـدگان وحشـی و ک ‬ ‫یهـای ایـن‬ ‫می دهـد کـه این امـر از منحصربه فردتریـن ویژگ ‬ ‫بهـای‬ ‫زیسـتگاه ابـی در کشـور اسـت کـه ان را از دیگـر تاال ‬ ‫یسـازد‪.‬‬ ‫موجـود متمایـز م ‬ ‫تاالب کانی برازان؛ میزبان ‪ ۳۵‬هزار پرنده مهاجر‬ ‫فصـل بهـار‪ ،‬بهتریـن زمـان بـرای مشـاهده پرنـدگان ب هشـمار‬ ‫مـی رود؛ هرچندکـه در فصـل پائیـز نیـز شـمار پرنـدگان‬ ‫افزایـش پیـدا می کنـد و پرنـدگان جوان بـه گروه های قدیمی‬ ‫می پیوندنـد؛ ولـی فصـل بهار نیز به دلیل اغاز زمـان زاداوری‬ ‫بهـا از اهمیـت زیـادی‬ ‫و جوجـه اوری پرنـدگان در تاال ‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬جوجـه اوری انـواع پرنـدگان مهاجـر و بومی‬ ‫نتـاالب‪ ،‬زیبایـی ایـن پهنـه ابـی را دوچنـدان می کنـد؛‬ ‫درای ‬ ‫یکـه صـدای جوج ههـای تازه از تخم درامـده از‬ ‫به طور ‬ ‫میـان نیزارهـا ب هگـوش می رسـد و جوجه هایـی کـه به ردیـف‬ ‫تسـر مادرشـان در اب درحـال شـنا کردن هسـتند‪،‬‬ ‫در پش ‬ ‫بهـا حکم فرمـا‬ ‫فضـای دل نشـین و زیبایـی را بـر ایـن تاال ‬ ‫می کنـد کـه می توانـد بـرای پرنـده نگـران بسـیار جـذاب و‬ ‫دیدنـی باشـد‪ .‬رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد‬ ‫گفـت‪« :‬تـاالب بین المللـی کانـی بـرازان این شهرسـتان‬ ‫باتوج هبـه بارندگی های مطلوب سـال ابی جـاری‪ ،‬این روزها‬ ‫‪۳۵‬هـزار بـال انـواع پرنـدگان مهاجـر اسـت»‪.‬‬ ‫میزبـان بیـش از ‬ ‫اروق سـخنور افزود‪« :‬این پرندگان با شـروع فصل مهاجرت‬ ‫وارد ایـن پهنـه ابـی شـده و شمارشـان به دلیـل احیـای ایـن‬ ‫تـاالب و شـرایط زیسـتی مناسـب نسـبت بـه دومـاه گذشـته‬ ‫یهـای اخیـر‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد افزایش یافتـه اسـت‪ .‬بارندگ ‬ ‫کسـو و ازطرف دیگـر انتقـال ‪ ۲.۵‬میلیون مترمکعـب‬ ‫از ی ‬ ‫اب از سـد مهابـاد بـه ایـن تـاالب موجـب احیـای ان شـده و‬ ‫زمینـه بسیار مناسـبی را بـرای زیسـت و اسـتراحت پرنـدگان‬ ‫مهاجـر در ایـن پهنـه ابـی به وجـود اورده اسـت»‪ .‬سـخنور‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬هم ا کنـون حجـم اب ورودی بـه ایـن تـاالب‬ ‫از سرشـاخه رودخانـه مهابـاد همچنـان جریـان داشـته و‬ ‫در وضعیـت فعلـی بـه نیم مترمکعب بر ثانیـه رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫نهـای مختلـف متنـاوب بـوده‬ ‫عمـق اب ایـن تـاالب در مکا ‬ ‫‪۷۵‬سـانتی متر در نوسـان‬ ‫و ارتفـاع اب بیـن صفـر تـا حدا کثـر ‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬اب ایـن تـاالب از رودخانـه مهابـاد‪ ،‬چشـمه روسـتای‬ ‫یشـود که‬ ‫شهـای اطـراف این تاالب تامین م ‬ ‫قـره داغ و زهک ‬ ‫شهـا سـرعت ورود اب از وضعیـت‬ ‫باتوج هبـه الیروبـی زهک ‬ ‫مناسـبی برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫تاالب کانی برازان؛‬ ‫میزبان پرندگان کمیاب و درحال انقراض‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت مهابـاد اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫نتـاالب پرنـدگان‬ ‫«براسـاس مشـاهدات انجا مشـده درای ‬ ‫مهاجری شامل ابزی و کنار ابزی ازجمله خوتکا‪ ،‬فالمینگو‪،‬‬ ‫غـاز خا کسـتری‪ ،‬پلیـکان‪ ،‬انـواع مرغابـی سرسـبز و حنایـی‪،‬‬ ‫نسـرخ‬ ‫تاجـدار‪ ،‬فیلوکـس‪ ،‬فالمینگـو‪ ،‬کشـیم بـزرگ و گرد ‬ ‫و کوچـک‪ ،‬تنجـه‪ ،‬انقـوت‪ ،‬خـروس کولـی‪ ،‬انـواع ابچلیـک‪،‬‬ ‫کا کایـی ارمنـی و سرسـیاه و پرسـتوی دریایـی هم ا کنـون‬ ‫وجـود دارد»‪ .‬سـخنور بابیان اینکـه در میـان ایـن پرنـدگان‬ ‫مهاجر‪ ،‬پرندگان کمیابی چون «اردک سرسفید»‪« ،‬خروس‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫کولـی د مسـفید» و «مرمـری» نیـز دیـده م ‬ ‫«مـدت توقـف ایـن پرنـدگان مهاجـر در تـاالب کانـی بـرازان‬ ‫متفـاوت بـوده و بعضـی از گون ههـا تنهـا چندروز توقـف دارند‬ ‫نتـاالب بـه اسـتراحت‬ ‫و برخی دیگـر مـدت بیشـتری درای ‬ ‫و تغذیـه می پردازنـد‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬عالو هبـر گون ههـای‬ ‫بومـی تـاالب کانـی بـرازان‪ ،‬برخـی از گون ههـا زمسـتان خـود‬ ‫نتـاالب سـپری می کننـد و در فصـل بهـار دوبـاره بـه‬ ‫را درای ‬ ‫مناطـق شـمالی تر می رونـد»‪.‬‬ ‫افزایش ‪50‬درصدی میزان اب تاالب کانی برازان‬ ‫نسبت به پارسال‬ ‫مدیرعامـل شـرکت تعاونـی خدمـات گردشـگری تـاالب کانی‬ ‫بـرازان مهابـاد نیـز می گویـد‪« :‬حجـم اب تـاالب بین المللـی‬ ‫یهـای مناسـب سـال ابـی‬ ‫یبـرازان» باتوج هبـه بارندگ ‬ ‫کان ‬ ‫جـاری بـا حـدود ‪ ۵۰‬درصـد افزایـش نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫سـال قبل هم ا کنـون بـه حـدود ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۲‬میلیون مترمکعـب‬ ‫رسـیده اسـت»‪ .‬محسـن معارف پنـاه گفـت‪« :‬این وضعیـت‬ ‫بشـده تـا ایـن تـاالب میزبـان بیـش از‬ ‫مناسـب زیسـتی موج ‬ ‫‪ ۳۵‬هـزار بـال انـواع پرنـده باشـد کـه درمقایسـه با سـال های‬ ‫گذشـته ازنظـر تنـوع پرنـدگان شـرایط بسـیار مناسـبی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه هم ا کنـون حجـم اب‬ ‫ورودی به این تاالب از سرشاخه رودخانه مهاباد همچنان‬ ‫جریـان دارد افـزود‪ :‬در سـال گذشـته تخصیـص به موقـع‬ ‫حقابـه ‪ ۲.۵‬میلیون مترمکعبـی بـه ایـن تـاالب موجـب شـد‬ ‫کشـدن خـارج شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫تـا از خطـر خش ‬ ‫«شـرایط بسـیار مناسـب زیسـتی ایـن تـاالب موجـب شـد تـا‬ ‫در تعطیلات عیـد نـوروز امسـال کانـی بـرازان میزبـان حـدود‬ ‫ن ههـزار گردشـگر باشـد کـه شـماری از ان ها حتـی از امکانات‬ ‫نهـای ویـژه‬ ‫بـرج پرنده نگـری ایـن سـایت ازجملـه دوربی ‬ ‫دیـدن پرنـدگان نیـز اسـتفاده کردنـد»‪.‬‬ ‫کانی برازان؛ سرزنده ترین تاالب حوضه دریاچه ارومیه‬ ‫بهـای اذربایجـان‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت و احیـای تاال ‬ ‫یهـای مطلـوب سـال ابـی جـاری و‬ ‫غربـی گفـت‪« :‬بارندگ ‬ ‫اختصـاص به موقـع حقابـه باعث شـده تـا تـاالب بین المللی‬ ‫بهـای اقمـاری‬ ‫کانـی بـرازان مهابـاد به عنـوان یکـی از تاال ‬ ‫دریاچـه ارومیـه اینـک بـه سـرزنده ترین و پویاتریـن تـاالب‬ ‫لشـده و هم اینـک پذیـرای شـماری‬ ‫ایـن حوضـه ابریـز تبدی ‬ ‫زیـادی از پرنـدگان بومـی و مهاجـر این منطقـه تبدیـل‬ ‫بهـای اقمـاری‬ ‫شـود»‪ .‬امیـد بنابـی افـزود‪« :‬حقابـه تاال ‬ ‫دریاچـه ارومیـه در سـال ابـی جـاری براسـاس مطالعـات‬ ‫انجا مشـده‪ ۱۷۶ ،‬میلیون مترمکعـب تعییـن شـده اسـت کـه‬ ‫امـور اب اسـتان بایـد این میـزان را از منابـع ابـی مختلـف‬ ‫بهـای اسـتان‬ ‫تامیـن کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه حقابـه تاال ‬ ‫مطالعه و در قالب طرحی به وزارت نیرو ارسـال شـده اسـت‪،‬‬ ‫نطـرح میـزان موردنیـاز هـر تـاالب و زمـان الزم‬ ‫افـزود‪« :‬درای ‬ ‫بـرای تامیـن حقابـه ان تعییـن و بـرای تخصیـص دراختیـار‬ ‫دسـتگاه های ذی ربـط قـرار گرفتـه اسـت تـا در سـال ابـی‬ ‫جـاری تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫راه اندازی ایستگاه پایش انالین مولفه های زیستی‬ ‫در تاالب کانی برازان‬ ‫بهـای اذربایجـان‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت و احیـای تاال ‬ ‫غربـی گفـت‪« :‬بـا راه انـدازی ایسـتگاه مولفـه زیسـتی پایـش‬ ‫انالیـن در تـاالب کانـی بـرازان مولف ههـای عمـق اب‪ ،‬میـزان‬ ‫ا کسـیژن‪ ،‬دمـا‪ ،‬فشـار و رطوبـت تـاالب رصـد شـده و ضمـن‬ ‫بهـای‬ ‫کنتـرل و رصـد ان ب هصـورت انالیـن بـه دفتـر تاال ‬ ‫یشـود»‪ .‬بنابـی بـا تائیـد الودگـی اب ورودی‬ ‫ایـران ارسـال م ‬ ‫بـه تـاالب کانـی بـرازان افـزود‪« :‬ایـن الودگـی کـه دارای منشـا‬ ‫فاضالب انسانی و پساب کودهای شیمیایی استفاده شده‬ ‫در بخـش کشـاورزی اسـت ازطریـق رودخانـه مهابـاد کـه‬ ‫جـزو یکـی از الوده تریـن رودخان ههـای اسـتان اسـت و‬ ‫یشـود‪ .‬این امـر موجـب‬ ‫شهـا وارد ایـن تـاالب م ‬ ‫نیـز زهک ‬ ‫افزایـش نیتـرات و فسـفات موجـود در اب تـاالب شـده و‬ ‫ضمـن الـوده سـاختن محل زیسـت انواع جانـوران ان زمینه‬ ‫کهـا فراهـم کـرده اسـت»‪ .‬بنابـی گفـت‪:‬‬ ‫را بـرای رشـد جلب ‬ ‫«بـرای مقابلـه بـا این معضـل‪ ،‬کارشناسـان محیـط زیسـت‬ ‫بـه دو صـورت کوتا همـدت و بلندمـدت وارد عمـل شـده اند‬ ‫کهـا و در‬ ‫کـه در کوتا همـدت بـا جمـع اوری مکانیکـی جلب ‬ ‫نهـای طبیعـی و مصنوعـی زمینـه‬ ‫بلندمـدت بـا ایجـاد ال گ ‬ ‫بهبـود کیفیـت اب ان فراهـم شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫یزنند‬ ‫تاجران بی انصاف‪ ،‬گرانی و نوسانات قیمت برنج را رقم م ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫عض ــو ات ــاق بازرگان ــی مازن ــدران بابیان اینک ــه‬ ‫س ــود ناش ــی از برن ــج و مرکب ــات نصی ــب‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬اخت ــاف‬ ‫کش ــاورز نم ‬ ‫ش ــدید قیم ــت از مزرع ــه ت ــا ب ــازار را ع ــده ای‬ ‫تاج ــر بی انص ــاف رق ــم می زنن ــد»‪ .‬موس ــی‬ ‫اقای ــی بااش ــاره به تف ــاوت قیم ــت دو‬ ‫محص ــول اصل ــی و دس ــترنج م ــردم ش ــمال؛‬ ‫ش ــامل برن ــج و مرکب ــات از مزرع ــه ت ــا ب ــازار‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬متاس ــفانه س ــود ای ــن دس ــترنج‬ ‫نصیــب کشــاورزان و زحمتکشــان اصلــی ان‬ ‫یش ــود و حلق ــه گمش ــده ای ــن اخت ــاف‬ ‫نم ‬ ‫ش ــدید قیم ــت را ع ــده ای رق ــم می زنن ــد‬ ‫ک ــه خ ــود را هرچن ــد تاج ــر می نامن ــد؛ ام ــا‬ ‫ب ــا روش و من ــش تج ــارت اصی ــل و کاس ــب‬ ‫حبی ــب خ ــدا‪ ،‬بیگان ــه هس ــتند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه دالل و واس ــطه دو ت ــا چهارت ــن‬ ‫برن ــج را از ای ــن ب ــه ان می فروش ــد؛ ول ــی‬ ‫کسـ ـی که ‪۱ ۰۰‬ت ــن برن ــج در انب ــار دارد‪ ،‬تاج ــر‬ ‫یت ــوان ن ــام دالل‬ ‫یش ــود و نم ‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫را ب ــر وی نه ــاد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬دلی ــل نوس ــانات و‬ ‫تف ــاوت فاح ــش قیم ــت از مزرع ــه ت ــا ب ــازار‬ ‫تاجران ــی هس ــتند ک ــه انص ــاف ندارن ــد»‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪« :‬راه ــکار ثب ــات در ب ــازار برن ــج و‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی این اس ـت که نظ ــارت‬ ‫بیشــتری روی برنــج وارداتــی صــورت گیــرد و‬ ‫مســتقیم از واردات به دســت مصرف کننــده‬ ‫برســد»‪ .‬اقایــی گفــت‪« :‬قیمــت پایــه برنــج در‬ ‫فص ــل جدی ــد ش ــالی کاری بس ــتگی ب ــه نظ ــر‬ ‫تاج ــران و اقای ــان دارد و ا گ ــر برن ــج خارج ــی‬ ‫بــا قیمــت واقعــی و نظــارت بــه مــردم عرضــه‬ ‫ش ــود‪ ،‬ن ــرخ برن ــج چن ــدان ب ــاال نمـ ـی رود‪.‬‬ ‫هیــچ کشــاورزی باالتــر از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۲‬هزارتومــان‬ ‫محص ــول را نفروخ ــت و س ــود بیش ــتر‬ ‫نصی ــب واس ــطه ها و تاج ــران ش ــده اس ــت‬ ‫و امیدواری ــم تج ــار اصی ــل و واقع ــی راه ــی‬ ‫بیابن ــد ت ــا حق ــوق تولیدکنن ــدگان واقع ــی‬ ‫و مصرف کنن ــدگان توس ــط س ــودجویان و‬ ‫فرصت طلب ــان پایم ــال نش ــود»‪.‬‬ ‫صنعتـی در شـهرک های صنعتـی در تعامـل‬ ‫و همـکاری بـا اداره کل محیط زیسـت انجـام‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬عالوه بـران؛ ‪ 20‬درصـد از‬ ‫مسـاحت شـهرک های صنعتـی را بـه فضـای‬ ‫سـبز اختصـاص می دهیـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫برنامه ریـزی بـرای سـاخت مـدول سـوم‬ ‫تصفیه خانـه شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز‬ ‫نطـرح بیـش از‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای اجـرای ای ‬ ‫‪ 90‬میلیاردریـال اعتبـار اولیـه جـذب شـده و‬ ‫طـرح تـا هفتـه اینـده بـه مناقصـه مـی رود و‬ ‫عملیات اجرایی ان نیز اردیبهشـت امسـال‬ ‫یشـود»‪ .‬هاشـمی خواسـتار همکاری‬ ‫اغـاز م ‬ ‫و حمایـت اداره کل محیـط زیسـت بـرای‬ ‫توسـعه شـهرک های صنعتـی و اصلاح رده‬ ‫وجود ‪ ۶۵۱۰۰۰‬مشترک گاز طبیعی در استان کرمانشاه‬ ‫سـهراب مـرادی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز کرمانشـاه گفـت‪« :‬جهـت اجـرای‬ ‫برنامه هـای توسـعه ای‪ ،‬امسـال گازرسـانی‬ ‫بـه ‪ ۳۵۳‬روسـتا در مناطـق سـخت گـذر‬ ‫و دو شـهر ازگلـه و ریجـاب این اسـتان‬ ‫دردست اجراسـت»‪ .‬سـیروس شـهبازی‬ ‫افـزود‪« :‬بـا گازرسـانی بـه این روسـتاها‪،‬‬ ‫ضریـب نفـوذ گاز در بخـش روسـتایی‬ ‫اسـتان بـه ‪ ۹۴‬درصـد ارتقـاء خواهـد یافـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬عالوه بـر مـوارد‬ ‫مذکـور‪ ،‬گازرسـانی بـه ‪ ۲۵‬روسـتا در مرحلـه مناقصه گـذاری و ‪ ۱۶۳‬روسـتا نیـز‬ ‫در مرحله طراحی سـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمانشـاه گفت‪« :‬در‬ ‫ً‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه ‪ ۱۳۰‬روسـتای اسـتان عمدتـا در مناطـق سـخت گـذر گازرسـانی‬ ‫شـد و درحال حاضـر ‪ ۸۴‬درصـد خانوارهـای روسـتایی کرمانشـاه از نعمـت گاز‬ ‫طبیعـی برخـوردار هسـتند‪ .‬حـال‪ ،‬از مجمـوع ‪ ۲۵۴۶‬روسـتای دارای سـکنه‬ ‫اسـتان کرمانشـاه ‪ ۲۳۰۰‬روسـتا قابـل گازرسانی سـت کـه ازاین تعـداد ‪۱۷۹۲‬‬ ‫روسـتا از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار هسـتند»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬پارسـال‬ ‫به منظور توسـعه گازرسـانی در سـطح استان و به ویژه روستاهای باقی مانده‬ ‫و شـهرهای مـرزی؛ پروژه هـای گازرسـانی بـه سـه شـهر و بیـش از ‪ ۳۰۰‬روسـتا‬ ‫دردسـت اقدام بـود کـه بـا اجـرای این طر ح هـا ‪ ۲۶۷۶۹‬مشـترک جدیـد بـه‬ ‫مصرف کننـدگان گاز طبیعـی در اسـتان افـزوده شـد»‪ .‬شـهبازی بابیان اینکـه‬ ‫پارسـال ‪ ۱۰۶۷۵‬انشـعاب جدید شـهری و روسـتای نصب شد‪ ،‬گفت‪« :‬جهت‬ ‫تحقـق این مهـم ‪ ۷۶۲‬کیلومتـر در بخـش شـهری و روسـتای شـبکه گذاری‬ ‫شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز کرمانشـاه گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۶۵۱۰۰۰‬مشـترک در‬ ‫اسـتان مصرف کننـده گاز طبیعی اند که ازاین تعـداد ‪ ۵۲۱۰۰۰‬مورد اشـترا ک در‬ ‫بخش شـهری شـامل ‪ ۳۰‬شـهر؛ و ‪ ۱۳۰۲۱۲‬مورد اشـترا ک در بخش روسـتایی‬ ‫بـا ‪ ۴۳۹۲۸۷‬خانـوار اسـت»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان خبر داد؛‬ ‫رتب ه اول ایالم در کاهش جرائم رانندگی و سرقت‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان با بیان اینکـه دسـتگاه های فرهنگـی و اجرایـی در‬ ‫زمینـه کاهـش ناهنجاری هـای اجتماعـی بایـد بـه رسـالت خـود عمـل کننـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬اسـتان ایلام در حـوزه کاهـش تلفـات و جرائـم رانندگی و سـرقت رتبه‬ ‫اول کشـور را کسـب کـرده اسـت»‪ .‬سـردار دالور القاصی مهـر افـزود‪« :‬امسـال‬ ‫بـا فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در طلیعـه سـال جدیـد‪ ،‬بـه عنـوان سـال‬ ‫«تولیـد‪ ،‬دانـش بنیـان و اشـتغال افریـن» نامگـذاری شـده اسـت و بایـد گفـت‬ ‫کـه نیـروی انتظامـی بیشـترین نقـش و تاثیرگـذاری را در راسـتای تحقق شـعار‬ ‫سـال دارد»‪ .‬وی با بیان اینکـه زیربنـای تولیـد و اشـتغال امنیـت اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ا گـر امنیـت وجـود نداشـته باشـد‪ ،‬سـرمایه گذاری اقـدام بـه سـرمایه گذاری‬ ‫در راسـتای تولیـد و اشـتغال افرینی نخواهـد کـرد و کسـب و کار و رونـق‬ ‫اقتصـادی کـه بایـد اتفـاق بیافتـد نیـز تحقـق پیـدا نمی کنـد؛ با توجه بـه اینکه‬ ‫همـکاران مـا در نیـروی انتظامـی‪ ،‬خـود را سـرباز والیـت و خـادم و خدمتگـزار‬ ‫مـردم می داننـد‪ ،‬از ابتـدای سـال جـاری بـا همـت مضاعـف و تلاش شـبانه‬ ‫روزی در این راسـتا پـای کار امده انـد»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫چرا بعضی از تخم مر غ ها پوسته قهوه ای‬ ‫و بعضی پوسته سفید دارند؟‬ ‫تعامل و هم افزایی شرکت شهرک های صنعتی فارس با اداره کل محیط زیست فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در جلسـه مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی فـارس بـا مدیـرکل محیـط زیسـت‬ ‫اسـتان‪ ،‬بـر تعامـل و هم افزایـی به منظـور‬ ‫توسـعه صنعـت و شـهرک های صنعتـی بـا‬ ‫حفـظ الزامـات زیسـت محیطی تا کیـد شـد‪.‬‬ ‫دراین جلسـه کـه مدیـر ایمنـی‪ ،‬بهداشـت‪،‬‬ ‫محیـط زیسـت و انـرژی شـرکت شـرک های‬ ‫صنعتـی فـارس نیـز حضـور داشـت‪،‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس‪ ،‬با تبریـک انتصاب مدیرکل حفاظت‬ ‫محیـط زیسـت بـرای وی در این مسـئولیت‬ ‫ارزوی موفقیـت کـرد و بابیان اینکـه‬ ‫توسـعه صنعـت بی درنظرگرفتـن الزامـات‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬توسـعه ای پایـدار نیسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬رعایـت مسـائل زیسـت محیطی در‬ ‫یسـت و‬ ‫شـهرک های صنعتـی الـزام قانون ‬ ‫دراین زمینـه مصمـم هسـتیم»‪ .‬مهنـدس‬ ‫سـید مصطفـی هاشـمی بابیان اینکـه از‬ ‫مرحله مطالعات و امکان سنجی شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تا مرحله استقرار واحدهای‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬وزیـر تعـاون و کار و رفـاه اجتماعـی در توئیتـی‪ ،‬از رکوردهـای‬ ‫تولیـدی اخیـر «ذوب اهـن اصفهـان»‪ ،‬در دوره مدیریـت جدیـد ایـن‬ ‫شـرکت تمجیـد کـرد‪ .‬حجـت اهلل عبدالملکـی نوشـت‪« :‬تجربـه مدیریتـی‬ ‫درهمین مـدت کوتـاه دولـت مردمـی نشـان داده بخـش قابل توجهـی از‬ ‫ً‬ ‫دسـتاوردهای مهـم‪ ،‬صرفـا بـا سالم سـازی مدیریتـی و با همیـن ظرفیت های‬ ‫موجـود به دسـت می ایـد»‪ .‬ذوب اهـن اصفهـان کـه در مجموعـه وزارت مردم‬ ‫به تازگـی تغییـر در راس خـود را تجربـه کـرده‪ ،‬در ماه هـای پایانـی ‪ ۱۴۰۰‬بال غبـر‬ ‫شـش رکـورد تولیـدی قابل توجـه کسـب کـرد و توانسـت رکـورد تولید چـدن در‬ ‫‪ ۵۰‬سال گذشـته به میـزان ‪ ۲۷۶۹۰۰۰‬تـن و رکـورد تولیـد ماهیانـه چـدن مـذاب‬ ‫به میـزان ‪ ۲۵۰۸۷‬تـن در بهمن مـاه ‪ ۱۴۰۰‬را بشـکند؛ شکسـت رکـورد تولیـد‬ ‫‪ ۵۰‬سال گذشـته در کک خشـک نیز با تولید ‪ ۱۲۲۳۰۰۰‬تن سـاالنه ‪ ۱۴۰۰‬محقق‬ ‫شـد‪ .‬مهنـدس ایـرج رخصتی؛ سرپرسـت مدیریت عامـل ذوب اهن اصفهان‬ ‫اسـت کـه کوشـیده بـا رویکـرد جدیـد؛ به ویژه در تامیـن مواد اولیـه‪ ،‬تولید این‬ ‫مجتمـع عظیـم صنعتـی را افزایـش دهـد‪.‬‬ ‫زیسـت محیطی برخـی شـهرک های صنعتی‬ ‫شـد و گفت‪« :‬با تعامل و همراهی با اداره کل‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬ضمـن حفـظ الزامـات‬ ‫زیست محیطی؛ توسـعه ای پایدار در استان‬ ‫یخـورد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط‬ ‫رقـم م ‬ ‫زیسـت فـارس نیـز بـر همـکاری‪ ،‬تعامـل و‬ ‫تفاهـم بـا مجموعـه شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی فـارس بـرای توسـعه پایـدار صنعـت‬ ‫اسـتان تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬معتقـدم کـه‬ ‫بـا حفـظ الزامـات زیسـت محیطی؛ هـم‬ ‫می توانیـم بـه توسـعه صنعتـی دسـت یابیـم‬ ‫و هـم حافـظ محیـط زیسـت باشـیم»‪.‬‬ ‫مهنـدس عطا پور شـیرزاد افـزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫ماهیـت شـکل گیری شـهرک های صنعتـی‬ ‫بـرای تمرکـز واحدهـای صنعتـی و جلوگیـری‬ ‫ً‬ ‫نهـا گفـت‪« :‬قطعـا کنتـرل‬ ‫از پرا کندگـی ا ‬ ‫و پایـش واحدهـای صنعتـی و تولیـدی‬ ‫به لحـاظ حفـظ مسـائل زیسـت محیطی‬ ‫در سـطح شـهرک های صنعتـی اسـان تر‬ ‫یسـت کـه در نقـاط خـارج از‬ ‫از واحدهای ‬ ‫شـهرک های صنعتـی مسـتقر شـده اند»‪.‬‬ ‫تخم مـرغ می توانـد رنگ هـای مختلفـی داشـته باشـد‪ ،‬امـا در فروشـگاه ها‬ ‫بیشـتر دورنـگ سـفید و قهـوه ای وجـود دارد‪ .‬بااین وجـود‪ ،‬بسـیاری از مـردم‬ ‫نمی دانند دالیل رنگ های متفاوت پوسـته تخم مرغ چیسـت‪ .‬دانشـمندان‬ ‫تخم مر غ هـای قهـوه ای را بـا تخم مر غ هـای سـفید مقایسـه کرده انـد تـا ببینند‬ ‫ایـا تفاوتـی بیـن ان هـا وجـود دارد یا خیر‪ .‬مطالعات ان ها نشـان داده اسـت‪ ،‬که‬ ‫رنـگ پوسـته تخم مـرغ‪ ،‬اثـر زیـادی بـر کیفیـت و محتوای تخم مـرغ نـدارد‪ .‬این‬ ‫به معنای ان است که رنگ پوسته تخم مرغ‪ ،‬تاثیری بر سالم بودن یا نبودن ان‬ ‫نـدارد؛ تنهـا تفاوت دراین زمینه‪ ،‬رنگدانه پوسـته اسـت‪ .‬در واقع‪ ،‬رنگدانه هایی‬ ‫یشـود؛‬ ‫که مر غ ها تولید می کنند‪ ،‬باعث تفاوت در رنگ پوسـته ی تخم مرغ م ‬ ‫بنابراین‪ ،‬تخم مر غ ها متفاوت اند چون مر غ ها با هم تفاوت دارند‪ .‬مر غ هایی‬ ‫کـه الله هـای گـوش سـفید دارنـد‪ ،‬تخم مر غ هـای سـفید‪ ،‬تخـم می گذارنـد و‬ ‫مر غ هایـی کـه الله هـای گـوش قرمـز‪ -‬قهـوه ای دارنـد‪ ،‬تخم مر غ هایـی بـا رنـگ‬ ‫قهـوه ای تخـم می گذارنـد‪ .‬عالوه برایـن مر غ هـای سـفید بـا پرهـای سـفید‪،‬‬ ‫تخم مر غ هـای سـفید و مر غ هایـی بـا پرهـای قرمـز و قهـوه ای تخم مر غهـای‬ ‫قهـوه ای می گذارنـد‪ .‬رنـگ تخم مرغ به نژاد مرغ نیز بسـتگی دارد‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫مر غ هـای لگـرن تخم هایـی بـا پوسـت ه سـفید می گذارنـد‪ ،‬درحالی کـه مر غ های‬ ‫پلیمـوت را ک یـا مر غ هـای رود ایلنـد قرمـز‪ ،‬تخم هایـی بـا پوسـته ی قهـوه ای‬ ‫می گذارنـد‪ .‬حتـی بعضـی از نژادهای مرغ مانند ارا کانا‪ ،‬امرکانا (مرغ امریکایی)‪،‬‬ ‫دونـگ ژیانـگ و لوشـی تخم هایـی با پوسـته ی ابی و سـبزابی می گذارند‪ .‬نکته‬ ‫جالـب اینکـه ایـن دو تخم مرغ از نظر مواد غذایی تفاوت بسـیار اندکـی دارند و‬ ‫فقط رنگ شـان اسـت که بین ان ها تفاوت ایجاد کرده اسـت و تفاوت مزه این‬ ‫ً‬ ‫تخم مر غ ها به دلیل رژیم غذایی مر غ های تخم گذار ان هاست؛ بنابراین‪ ،‬مثال‬ ‫ا گر به هر دو نوع مرغ یک غذا بدهید‪ ،‬تفاوت مزه تخم مرغ ان ها بسیار اندک‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬بعضـی از مـردم‪ ،‬طعـم تخم مر غ هـای سـفید را ترجیـح می دهند‪،‬‬ ‫در حالی کـه بعضی دیگـر بـا اطمینـان زیـاد می گوینـد تخم مـرغ قهـوه ای طعـم‬ ‫بهتـری دارد؛ امـا همان طورکـه ایـن تخم مر غ هـا در ارزش غذایـی بـا هم تفاوتی‬ ‫نداشـتند‪ ،‬هیچ تفاوت محسوسـی بین طعم تخم مر غ های سـفید و قهوه ای‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬رنـگ زرده تخم مر غ هـای قهـوه ای تیره تـر اسـت؛ امـا دلیـل‬ ‫ان مقـدار بیشـتر غذایـی اسـت کـه مر غ هـای بـا اللـ ه گـوش قهـوه ای مصـرف‬ ‫می کنند‪ .‬بنابراین تخم مر غ های قهوه ای و سفید‪ ،‬مواد مغذی مشابهی دارند‬ ‫و فواید سلامتی انها به رنگ پوسـته وابسـته نیسـت‪.‬‬ ‫الیاس شیدایی‪ ،‬پایه ششم‪ ،‬مدرسه غیرانتفاعی اندیشه‬ ‫شهرستان مه والت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ‪ 17 1401‬رمضان ‪ 19 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2479‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ا�یو کلَ ن‬ ‫َ‬ ‫رسـید یـک اثـر هنـری نامرئـی از ایـو کلـن به قیمـت ‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬دالر‬ ‫چکش خورد‪ .‬یک مجموعه دار اروپایی در حراجی اخیر ساتبیز‬ ‫در پاریس‪ ،‬برای داشتن این رسید‪ ،‬این رقم را پرداخت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ ایـن اثـر ا کنـون از سـوی مجموعـه داران به عنـوان جـد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یهـا شـناخته م ‬ ‫نهـای غیرقابل معاوضـه یـا ان اف ت ‬ ‫توک ‬ ‫کلن‪ ،‬از چهره های کلیدی در جنبش نورئالیسـم فرانسـوی دهه‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬و از پیشـگامان هنـر نمایش محـور ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫کلینیک‬ ‫ماکان بند‬ ‫هیـو لـوری؛ هنرپیشـه بریتانیایـی کـه بیشـتر بـرای بـازی در‬ ‫ی «خانه » شـهرت دارد ‪ ،‬یکی از رمان های ا گاتا‬ ‫سـریال تلویزیون ‬ ‫ی کـه مورد عالقـه اوسـت را در قالـب مجموعـه تلویزیونی‬ ‫کریسـت ‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫«چـرا از ایوانـز نخواسـتند؟ » در تلویزیـون به نمایـش م ‬ ‫به گـزارش مهـر؛ ایـن رمان در سـال ‪۱۹۳۴‬در بریتانیا منتشـر شـد‬ ‫و دربـاره فردی سـت کـه یـک مـرد درحال مـرگ را در نزدیکـی‬ ‫صخر ههـای سـاحل ولـز پیـدا می کنـد‪.‬‬ ‫«مـا کان بنـد» در سـالن میلاد نمایشـگاه بین المللـی طـی‬ ‫یکـه بیشـتر گرو ههـا و‬ ‫دو سـئانس روی صحنـه رفـت‪ .‬در حال ‬ ‫خوانندگان موسیقی در ایران‪ ،‬ترجیح می دهند در ماه مبارک‬ ‫نگـروه تصمیـم‬ ‫رمضـان کنسرت هایشـان را برگـزار نکننـد؛ امـا ای ‬ ‫گرفـت در مـاه میهمانـی خـدا‪ ،‬شـبی شـاد و پر انـرژی را بـرای‬ ‫مخاطبانـش رقـم بزنـد‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ این گروه یکـی از‬ ‫ـرکار موسـیقی پـاپ بـوده اسـت‪.‬‬ ‫گرو ههـای پ ِ‬ ‫اگاتا کریستی‬ ‫علل گرایش افراد به اعتیاد‬ ‫کلـی رایـکارد؛ فیلمسـاز مولـف امریکایـی کـه بـه داشـتن سـبک‬ ‫«اهسته» مشهور است‪ ،‬از سوی جشنواره فیلم لوکارنو با اهدای‬ ‫یشـود‪ .‬به گزارش مهر؛‬ ‫جایزه یک عمر دسـتاورد هنری تجلیل م ‬ ‫رایـکارد از زمان نخسـتین فیلمـش با عنـوان «رودخانه علف» که‬ ‫بـا تحسـین منتقـدان روبـه رو شـد بر مـدار خاص سـینمای خود‬ ‫مانده و به عنوان چهره ای واقعی از سینمای مستقل امریکا طی‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا یک رب عقـرن فعالیت کرده اسـت‪.‬‬ ‫کلی رایکارد‬ ‫رمزگشایی از تاروپود دست بافته های کرمان‬ ‫ط ــرح‪ ،‬نق ــش و ش ــیوه باف ــت ه ــر گلی ــم رم ــزوراز و پیش ــینه ای دارد ک ــه ان را ب ــه افرینش ــی ارزش ــمند و چشـ ـم نواز تبدی ــل‬ ‫می کن ــد؛ ثب ــت و مس ــتندنگاری ای ــن صنایع دس ــتی م ــردم کرم ــان زمینه س ــاز مان ــدگاری و انتق ــال ب ــه نس ـل های بع ــد خواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬دسـ ـت بافت های م ــردم کرم ــان درواق ــع تنه ــا ی ــک وس ــیله ک ــه روی ان بنش ــینیم ی ــا ب ــرای زیبای ــی جای ــی از خان ــه‬ ‫اویزان ــش کنی ــم نیس ــت؛ حرف ه ــا دارن ــد ب ــرای گفت ــن؛ از ط ــرح‪ ،‬نق ــش‪ ،‬ن ــخ‪ ،‬رن ــگ‪ ،‬ن ــوع باف ــت و س ــبک زندگ ــی م ــردم و قوم ــی‬ ‫ک ــه س ــال ها و بلک ــه قرن ه ــا سینه به س ــینه از م ــردان م ــرد و زن ــان زن ای ــن س ــرزمین ب ــه اینج ــا رس ــیده اس ــت؛ ا گ ــر ش ــنوا‬ ‫باش ــیم‪ ،‬حرف های ــش حرف ه ــا دارن ــد ب ــرای ش ــنیدن‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛ اس ــتان کرم ــان باس ــابقه تاریخ ــی و فرهنگ ــی که ــن‬ ‫و س ــرزمین چه ــار اقلی ــم‪ ،‬مه ــد ان ــواع صنای ــع س ــاخت دس ــت اس ــت؛ طوری ک ــه باوج ــود گس ــترش شهرنش ــینی و ظه ــور‬ ‫اب ــزار و وس ــایل م ــدرن و تغیی ــر س ــبک زندگ ــی در دهه ه ــای اخی ــر‪ ،‬هن ــوز در ه ــر ش ــهر و روس ــتای کرم ــان می ت ــوان اث ــار و‬ ‫تولی ــدات صنایع دس ــتی را مش ــاهده ک ــرد‪ .‬دسـ ـت بافت های اس ــتان کرم ــان ش ــامل ف ــرش‪ ،‬قال ــی‪ ،‬ان ــواع گلی ــم و حصی ــر از‬ ‫مش ــهورترین و نفیس تر ی ــن محص ــوالت زیران ــداز ح ــوزه صنایع دس ــتی دی ــار کریم ــان محس ــوب می ش ــود ک ــه اوازه جهان ــی‬ ‫دارن ــد و زینت بخ ــش کاخ ه ــای مجل ــل و خانه ه ــا در داخ ــل و خار ج ازکش ــور هس ــتند‪ .‬به همین مناس ــبت بخش های ــی از‬ ‫گفت و گ ــوی ب ــا عقی ــل سیس ــتانی (هنرمن ــد‪ ،‬پژوهش ــگر و م ــدرس دانش ــگاه) ک ــه در ح ــوزه گلی ــم س ــیرجان و دس ـت بافت های‬ ‫عش ــایری اس ــتان کرم ــان تحقیق ــات و نوش ــته های ارزش ــمندی را در کارنام ــه دارد‪ ،‬نشس ــتیم ت ــا باس ــابقه و ماهی ــت گلی ــم در‬ ‫اس ــتان بیش ــتر اش ــنا ش ــویم‪.‬‬ ‫جف ــت ق ــاب مع ــروف ب ــه چه ــل ماش ــوله ی ــا س ــینه ریزی ــا چپ ــی‬ ‫و خ ــارا‪ ،‬س ــوزنی ضخی ــم‪ ،‬گلی ــم ف ــرش ی ــا گلی ــم ترکیب ــی‪ ،‬ت ــک‬ ‫ق ــاب و جف ــت ق ــاب ش ــیرکی پی ــچ وج ــود داش ــته ک ــه در ش ــهر‬ ‫که ــای ش ــیرکی پی ــچ و گلی ــم ف ــرش از‬ ‫جهان ــی س ــیرجان تکنی ‬ ‫که ــای گلیم باف ــی‬ ‫ش ــهرت بیش ــتری نس ــبت ب ــه س ــایر تکنی ‬ ‫برخوردارن ــد»‪ .‬وی بی ــان ک ــرد‪« :‬منطق ــه س ــیرجان‪ ،‬یک ــی از‬ ‫مناطــق مهــم و معــروف عشایرنشــین در کنــار شهرســتان های‬ ‫ُ ُ‬ ‫راب ــر‪ ،‬ارزوئی ــه‪ ،‬بردس ــیر‪ ،‬ش ــهربابک‪ ،‬جیرف ــت‪ ،‬عنبراب ــاد‪،‬‬ ‫باف ــت‪،‬‬ ‫کهن ــوج‪ ،‬منوج ــان‪ ،‬فاری ــاب‪ ،‬قلعه گن ــج و رودب ــار ن ــوب از‬ ‫مهم تری ــن مناط ــق باف ــت و تولی ــد گلی ــم در اس ــتان کرم ــان‬ ‫هس ــتند‪ .‬تن ــوع و کیفی ــت ب ــاال در ابع ــاد‪ ،‬ط ــرح‪ ،‬نق ــش‪ ،‬اف ــکار‪،‬‬ ‫اق ــوام و کارب ــرد دس ــت بافت ــه بخص ــوص گلی ــم دســت بافته در‬ ‫س ــیرجان و اس ــتان کرم ــان باع ــث ش ــده ت ــا گلی ــم ای ــن مناط ــق‬ ‫یک ــی از خاص تری ــن کااله ــای صنایع دس ــتی و هنره ــای‬ ‫س ــنتی کش ــور زم ــان حاض ــر باش ــد»‪.‬‬ ‫م ــن عاش ــق صنایع دس ــتی و دس ــت بافته ه ــای کرم ــان‬ ‫هس ــتم‪ ،‬اف ــزود‪« :‬همیش ــه یک ــی از افتخارات ــم ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫شه ــای هن ــری‪ ،‬تاریخ ــی و فرهنگ ــی ای ــن ح ــوزه‬ ‫درم ــورد ارز ‬ ‫تحقی ــق و صحب ــت کن ــم و بنویس ــم و فرش باف ــی مهم تری ــن‪،‬‬ ‫عمومی تری ــن و غنی تری ــن هن ــر اس ــتان کرم ــان و منطق ــه‬ ‫س ــیرجان اس ــت»‪ .‬سیس ــتانی گف ــت‪« :‬ا گرچ ــه هنره ــای س ــنتی‬ ‫و صنایع دس ــتی اس ــتان کرم ــان ارزش ه ــای نهفت ــه زی ــادی‬ ‫فه ــای مه ــم ان توج ــه نداش ــتن ب ــه‬ ‫دارد ول ــی یک ــی از ضع ‬ ‫مس ــتندنگاری تاریخ ــی دقی ــق ای ــن رشته هاس ــت ک ــه معتق ــدم‬ ‫مقول ــه تحقیق ــات علم ــی و پژوه ــش در ای ــران ج ــدی نیس ــت و‬ ‫نح ــوزه ص ــورت گی ــرد»‪.‬‬ ‫امی ــدوارم تغیی ــرات اساس ــی درای ‬ ‫ای ــن پژوهش ــگر و محق ــق صنایع دس ــتی اس ــتان کرم ــان‬ ‫معتق ــد اس ــت ک ــه ثب ــت و مس ــتندنگاری علم ــی‪ ،‬دسـ ـت بافت‬ ‫اس ــتان و به وی ــژه منطق ــه س ــیرجان را از زوال و ناب ــودی‬ ‫نه ــا نی ــز در کش ــور و دنی ــا‬ ‫نج ــات می ده ــد و ب ــه معرف ــی ا ‬ ‫کم ــک می کن ــد‪ .‬وی ا کن ــون دانش ــجوی دکت ــری پژوه ــش‬ ‫هن ــر در دانش ــگاه ته ــران اس ــت و مش ــغول تالی ــف کت ــاب‬ ‫دائره المع ــارف گلی ــم ش ــهر جهان ــی س ــیرجان ک ــه تا کن ــون ‪۲‬‬ ‫جل ــد ان انتش ــار یافت ــه؛ جل ــد دوم ای ــن دائره المع ــارف اواخ ــر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در حاش ــیه نشس ــت ش ــورای راهب ــردی ارزیاب ــی ش ــهرها‬ ‫و روس ــتاهای مل ــی صنایع دس ــتی کش ــور رونمای ــی ش ــد‪.‬‬ ‫روس ــتای دارس ــتان س ــیرجان و این شهرس ــتان به س ــبب‬ ‫گلی ــم ش ــیرکی پی ــچ به عن ــوان دهک ــده جهان ــی گلی ــم به ثب ــت‬ ‫رس ــیده اند‪ .‬سیس ــتانی با بیان اینک ــه براس ــاس تحقیق ــات‪،‬‬ ‫گلیم باف ــی در تمام ــی مناط ــق عشایرنش ــین و روستانش ــین‬ ‫اس ــتان کرم ــان در بی ــن اق ــوام مختل ــف وج ــود داش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬گلی ــم‪ ،‬محصولی س ــت ک ــه از درگی ــری تاروپ ــود نخ ــی‪،‬‬ ‫پش ــمی و موی ــی ی ــا تمام پش ــم به دس ــت می ای ــد و بیش ــترین‬ ‫کارب ــردش ف ــرش زی ــر پ ــا و دسـ ـت بافت های کیسه ای س ــت‪.‬‬ ‫ا گرچ ــه تاری ــخ دقی ــق بافندگ ــی در ای ــن منطق ــه‪ ،‬به دلی ــل‬ ‫وج ــود نداش ــتن ف ــرش رقم ــدار و قدیم ــی‪ ،‬حت ــی در یافت هه ــای‬ ‫عش ــدن پش ــم درگذرزم ــان‬ ‫باس ــتان شناس ــان و به دلی ــل ضای ‬ ‫غیرممک ــن ب ــه نظ ــر می رس ــد؛ ام ــا مس ــلم اس ــت ک ــه ارتب ــاط‬ ‫مســتقیمی بیــن زندگــی شــبانی و گل ـه داری بــا بافندگــی وجــود‬ ‫داش ــته اس ــت»‪.‬‬ ‫تنوع زیاد در تکنیک و روش‬ ‫وی بابیان اینک ــه گلیم باف ــی در اس ــتان کرم ــان ش ــهر جهان ــی‬ ‫س ــیرجان دارای تن ــوع زی ــادی در تکنی ــک و روش باف ــت اس ــت‬ ‫ادام ــه می ده ــد‪« :‬براس ــاس تحقیق ــات‪ ،‬از گذش ــته تا کن ــون‬ ‫حداق ــل هش ــت تکنی ــک گلیم باف ــی ازجمل ــه س ــاده باف ــی‪،‬‬ ‫شاتر‬ ‫فریاد خاموش‬ ‫پیمان محسنی‪ ،‬محسن ساالری‪،‬‬ ‫محمدهادی عطایی و سارا زکریانژاد؛‬ ‫کارگردانی‬ ‫بازیگران این نمایش به طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫محمدهادی عطایی هستند که برپایه متنی‬ ‫از محمدرضا عطایی فر به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 22‬اردیبهشت ماه ساعت ‪18:45‬‬ ‫در «تئاترشهر» ( سالن سایه)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫تنوع‪ ،‬ماندگاری رنگ و نقوش اصالت دار‬ ‫پژوهشــگر حــوزه گلیــم کرمــان تنــوع و مانــدگاری رنــگ‪ ،‬کیفیــت‬ ‫ب ــاال‪ ،‬گیاه ــی و بومی ب ــودن رنگ زاه ــا و نبات ــات مورداس ــتفاده‬ ‫در ایــن دس ـت بافته و اســتفاده از مــواد اولیــه طبیعــی و بومــی‬ ‫در تاروپ ــود محص ــوالت‪ ،‬بهره گی ــری از نق ــوش بوم ــی و اصال ــت‬ ‫دار در ای ــن دس ــت بافت ــه و وج ــود بافن ــدگان ماه ــر و خب ــره را‬ ‫از مهم تری ــن امتیازه ــا و مزیت ه ــای گلی ــم اس ــتان به وی ــژه‬ ‫شهرس ــتان س ــیرجان برمی ش ــمارد‪ .‬وی می گوی ــد‪« :‬درواق ــع‬ ‫بس ــیاری از زن ــان و دخت ــران شهرس ــتان س ــیرجان عش ــایر و‬ ‫روستایی نش ــین بوده ان ــد ک ــه بافندگ ــی یک ــی از هنرهایش ــان‬ ‫یش ــده و ان را سینه ب هس ــینه از مادرانش ــان ی ــاد‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫گرفته ان ــد و گلیم باف ــی هنوزه ــم بخش ــی از وظای ــف روزان ــه‬ ‫زن ــان ق ــوم افش ــار و منب ــع مهم ــی ب ــرای درام ــد خان ــواده‬ ‫یش ــود»‪ .‬سیس ــتانی اف ــزود‪« :‬ازجمل ــه بافن ــدگان‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫گلی ــم در س ــیرجان‪ ،‬اق ــوام افش ــار و بچاقچ ــی هس ــتند ک ــه در‬ ‫دنی ــا دس ــت بافت هه ــای افش ــار مع ــروف اس ــت و همچنی ــن‬ ‫ای ــن ش ــهرت‪ ،‬بی ارتب ــاط ب ــا اعتب ــار جهان ــی دس ــت بافته ه ــای‬ ‫افشــاری و غیرافشــاری ســیرجان در گذشــته نیســت و بســیاری‬ ‫از دس ــت بافت هه ــای افش ــار منطق ــه س ــیرجان در موز هه ــا و‬ ‫کلکس ــیون های (مجموع ــه) خار ج ازای ــران وج ــود دارد ک ــه ب ــا‬ ‫ثب ــت جهان ــی گلی ــم ای ــن شهرس ــتان در ‪ ۱۳۹۶‬ازس ــوی ش ــورای‬ ‫جهان ــی صنایع دس ــتی‪ ،‬ای ــن اعتب ــار رس ــمیت بیش ــتری‬ ‫پی ــدا ک ــرد و نی ــاز ب ــه توس ــعه و معرف ــی بیش ــتری ب ــا ن ــگاه مل ــی‬ ‫و بین الملل ــی دارد»‪ .‬وی تا کی ــد می کن ــد‪« :‬داش ــتن ارزش‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬فرهنگ ــی‪ ،‬اقلیم ــی و اجتماع ــی از ویژگی ه ــای‬ ‫گلیم ه ــا در مناط ــق مختل ــف اس ــتان کرم ــان محس ــوب‬ ‫یس ــت و‬ ‫می ش ــود؛ ازانجا ک ــه گلی ــم دارای وزن مناسب ‬ ‫حمل ونق ــل ان چن ــدان دش ــوار نیس ــت موردتوج ــه خری ــداران‬ ‫داخل ــی و خارج ــی ق ــرار دارد و گلیم باف ــی ام ــروزه در س ــیرجان‬ ‫ازلح ــاظ تامی ــن درام ــد مال ــی در درج ــه اول مش ــاغل خانگ ــی‬ ‫یت ــوان در‬ ‫ق ــرار دارد»‪ .‬به گفت ــه سیس ــتانی گلی ــم س ــیرجان را م ‬ ‫تمامــی منــازل روســتایی‪ ،‬عشــایری و شــهری منطقــه دیــد کــه‬ ‫ای ــن نش ــان از ارزش فرهنگ ــی‪ ،‬بوم ــی و اجتماع ــی این رش ــته‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫روند ر وبه کاهش تولید‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬در دهه ه ــای اخی ــر‪ ،‬از یکس ــو رون ــد‬ ‫تولی ــد دس ــت بافت هه ــا ب ــا هم ــه کارکرده ــای س ــابق در ای ــن‬ ‫اقلی ــم روبه کاه ــش اس ــت و ازس ــوی دیگر به دلی ــل ارزش‬ ‫و خواه ــان ای ــن دس ــت بافته ه ــا در خ ــارج از مرزه ــای‬ ‫کش ــورمان‪ ،‬اغل ــب چنی ــن دس ــت بافته ه ــای ارزش ــمندی‬ ‫ب ــدون ثب ــت و مس ــتندنگاری در جای ــی ب هم ــرور از کش ــور‬ ‫یش ــوند ک ــه ب ــا ای ــن تفاس ــیر می ت ــوان گف ــت اغل ــب‬ ‫خ ــارج م ‬ ‫ان ه ــا روبـ ـه زوال و فراموش ــی رفته ان ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫رمزگشایی از تار وپود دست بافت های کرمان‬ ‫وی تا کی ــد ک ــرد‪« :‬پژوه ــش علم ــی و میدان ــی در کش ــور و‬ ‫اس ــتان کرم ــان کار بسیارس ــختی اس ــت و نوش ــتن چنی ــن‬ ‫به ــا و پژوهش های ــی بسیارس ــخت تر‪ ،‬زمان ب ــر و‬ ‫کتا ‬ ‫بی انته ــا محس ــوب می ش ــود؛ م ــن ب ــه س ــهم و بضاع ــت خ ــودم‬ ‫یک ــی از رس ــالت های تخصصـ ـی ام را س ــرلوحه فعالیت های ــم‬ ‫شه ــای تاریخ ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و‬ ‫ق ــرار دادم ت ــا ت ــاش کن ــم ارز ‬ ‫ـری صنایع دس ــتی و هنره ــای س ــنتی اس ــتان کرم ــان‬ ‫هن ـ ِ‬ ‫ب ــه ش ــکل صحی ــح و علم ــی‪ ،‬کش ــف‪ ،‬ضب ــط‪ ،‬معرف ــی‪ ،‬ثب ــت‬ ‫و مس ــتند نگاری ش ــوند»‪ .‬سیس ــتانی‪ ،‬ناش ــر دایره المع ــارف‬ ‫دسـ ـت بافت های عش ــایری اس ــتان کرم ــان را پژوهش ــگاه‬ ‫میراث فرهنگ ــی و گردش ــگری کش ــور عن ــوان می کن ــد‬ ‫ک ــه ب ــا هم ــکاری اداره کل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و‬ ‫صنایع دس ــتی کرم ــان‪ ،‬فرمان ــداری وی ــژه س ــیرجان‪ ،‬ش ــهرداری‬ ‫ش ــهر جهان ــی س ــیرجان‪ ،‬ات ــاق بازرگان ــی‪ ،‬ش ــرکت معدن ــی و‬ ‫صنعت ــی گل گه ــر و معاون ــت صنایع دس ــتی و هنره ــای س ــنتی‬ ‫کش ــور ب ــه مرحل ــه چ ــاپ رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫داود رجبی ‬ ‫دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫اعتی ــاد‪ ،‬از جمل ــه معضالتی س ــت ک ــه بش ــر ب ــا ان دسـ ـت به گریبان ب ــوده و‬ ‫در ط ــول زمان ه ــای متم ــادی به وی ــژه ب ــا پیش ــرفت های چش ــمگیر در عل ــم‬ ‫پزش ــکی‪ ،‬دارودرمان ــی و روان شناس ــی راه ه ــای مختلف ــی را ب ــرای رهای ــی از‬ ‫ان امتح ــان ک ــرده اس ــت؛ ام ــا ب ــا وج ــود تم ــام پیش ــرفت های صورت گرفت ــه‪،‬‬ ‫اعتیــاد همچنــان به عنــوان مشــکلی فرا گیــر در جوامــع بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫ف ــرد معت ــاد م ــوادی را مص ــرف می کن ــد ی ــا رفتارهای ــی را دنب ــال می کن ــد ک ــه‬ ‫به رغــم وجــود پیامدهــای نا گــواری کــه دارد‪ ،‬فــرد را راحــت نگذاشــته و تاثیــر‬ ‫پاداش دهن ــده ان‪ ،‬محرک ــی ب ــرای تک ــرار عم ــل می ش ــود‪ .‬اعتی ــاد این روزه ــا‬ ‫مفه ــوم گس ــترده تری پی ــدا ک ــرده اس ــت ام ــا به ط ــور کل ــی ش ــامل مص ــرف‬ ‫م ــوادی مانن ــد ال ــکل‪ ،‬تری ــا ک‪ ،‬کوکائی ــن و نیکوتی ــن ی ــا رفتارهای ــی پرخط ــر و‬ ‫تکرارشــونده ماننــد قمــار می شــود‪ .‬شــواهد نشــان می دهــد کــه خصوصیــات‬ ‫نوروبیولــوژی در هرگونــه رفتــار اعتیــادی یکســان اســت‪ :‬ایــن رفتــار ب هشــدت‬ ‫قس ــمت های پ ــاداش و تقوی ــت مغ ــز را ک ــه ش ــامل دوپامی ــن اس ــت‪ ،‬درگی ــر‬ ‫یک ــه‬ ‫می کن ــد؛ درنتیج ــه‪ ،‬مح ــل اتص ــال عص ــب در قش ــر پیش پیش ــانی‪ ،‬جای ‬ ‫یش ــود و‬ ‫مهم تریـــن عملکردهـــای مغـــز در ان اتفـــاق می افتـــد‪ ،‬قطـــع م ­ ‬ ‫تم ــام توج ــه ف ــرد روی س ــرنخ های مرب ــوط ب ــه م ــواد ی ــا فعالی ــت م ــورد نظ ــر‬ ‫متمرک ــز می ش ــود‪ .‬اسیب شناس ــی اعتی ــاد و راه ه ــای پیش ــگیری و درم ــان‬ ‫ان بس ــیار متن ــوع و زی ــاد اس ــت؛ ام ــا منظ ــور م ــا از نوش ــتن مقال ــه ای ــن هفت ــه‬ ‫ل اس ــت ک ــه چ ــرا ادم ــی ب ــه‬ ‫درخص ــوص ای ــن موض ــوع‪ ،‬پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوا ‬ ‫م ــواد مخ ــدر ی ــا م ــواد روان گ ــردان معت ــاد ی ــا وابس ــته می ش ــود و ت ــوان ت ــرک‬ ‫ان را نــدارد؟ درواقــع هــدف امــروز مــا ایــن نیســت کــه دربــاره عالئــم و را ههــای‬ ‫ً‬ ‫ت ــرک اعتی ــاد س ــخن بگویی ــم؛ بلک ــه صرف ــا ب ــه ای ــن نکت ــه می خواهی ــم اش ــاره‬ ‫کنیــم کــه چــرا ادمــی بــه مــواد مخــدر یــا روان گــردان معتــاد می شــود‪ .‬از ‪ 12‬تــا‬ ‫‪ 18‬ســالگی کــه بحرانی تریــن ســن بــرای هــر انسانی ســت‪ ،‬افــراد ‪78.8‬درصــد‬ ‫یعن ــی بیش ــترین ام ــار تجرب ــه اول خ ــود ب ــرای اس ــتفاده از م ــواد مخ ــدر را در‬ ‫ایـــن ســـنین انجـــام می دهنـــد؛ به گونه ای کـــه کنجـــکاوی ‪26.5‬درص ــد‪،‬‬ ‫تمای ــل ش ــخصی ‪24.8‬درص ــد و اص ــرار دوس ــتان ‪22‬درص ــد در اعتی ــاد اف ــراد‬ ‫یشــود‬ ‫موثــر بــوده اســت‪ .‬دالیــل گونا گونــی بــرای اینکــه چــرا فــردی معتــاد م ‬ ‫وجــود دارد کــه بــه بخش هایــی از ان‪ ،‬به طــور خالصــه اشــاره خواهیــم کــرد؛‬ ‫بــا درنظــر گرفتــن ایــن مطلــب کــه ا گاهــی از علــل بــروز یــک پدیــده می توانــد‬ ‫تــا حــد زیــادی از ابتــای بــه ان جلوگیــری کنــد‪ .‬برخــی از علــل گرایــش افــراد‬ ‫بــه اعتیــاد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬انس ــان موجودی س ــت ک ــه ب ــرای رفت ــارش نی ــاز ب ــه پ ــاداش دارد‪ .‬گروه ــی‬ ‫از م ــا ادمی ــان ت ــوان به تاخیر انداخت ــن دریاف ــت پ ــاداش را نداری ــم و مغزم ــان‬ ‫درمقابــل کاری کــه انجــام می دهــد‪ ،‬به ســرعت انتظــار پــاداش و لــذت دارد‪.‬‬ ‫ای ــن رفت ــار تحت تاثی ــر س ــاختار و عملک ــرد ل ــوب پیش ــانی مغ ــزی ان هاس ــت‬ ‫کــه چــون در ایــن قســمت اختــال به وجــود امــده اســت همیشــه ب هســرعت‬ ‫به دنبــال رســیدن بــه پــاداش یعنــی خوشــنودی و لــذت هســتند‪ .‬در نتیجــه‬ ‫اعتی ــاد در بی ــن چنی ــن اف ــرادی بس ــیار زی ــاد دی ــده می ش ــود‪ .2 .‬ف ــردی ک ــه‬ ‫دچـــار اختـــال خلـــق یعنـــی بیمـــاری دوقطبی ســـت‪ ،‬احتمـــال بیش ــتری‬ ‫دارد ت ــا ب ــه اعتی ــاد روی بی ــاورد‪ .3 .‬اف ــرادی ک ــه دچ ــار عدم توج ــه و تمرک ــز ب ــا‬ ‫بیش فعالــی یــا بــدون بیش فعالــی هســتند هــم در معــرض اعتیــاد بــه مــواد‬ ‫مخ ــدر ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬افـــرادی کـــه افســـردگی دارنـــد هـــم احتمـــال معتاد شـــدن بیش ــتری‬ ‫در مقایســـه با دیگـــران دارنـــد‪ .5 .‬ســـایر تغییـــرات بیوشـــیمیایی مغ ــز‬ ‫هـــم می توانـــد فـــرد را به ســـوی اعتیـــاد بکشـــاند‪ .6 .‬افـــرادی بـــه بیم ــاری‬ ‫اســـکیزوفرن دچـــار شـــده اند‪.‬‬ ‫یســت بــرای معتــاد شــدن‪.‬‬ ‫‪ .7‬دسترســی اســان بــه مــواد مخــدر‪ ،‬خــود دلیل ‬ ‫‪ .8‬کس ــانی ک ــه به دنب ــال حمای ــت گروه ــی هس ــتند و از پش ــتیبانی خان ــواده‬ ‫محــروم هســتند‪ .9 .‬ناتوانــی در مدیریــت شکســت تحصیلـی ‪ ،‬شــغلی و حتــی‬ ‫عشــقی‬ ‫‪ .10‬اختالف ــات خانوادگ ــی و ازهم پاش ــیدن خان ــواده ‪ .11‬رواب ــط ناس ــالم بی ــن‬ ‫م ــادر‪ ،‬پ ــدر و فرزن ــدان ‪ .12‬بی ــکاری و نداش ــتن امکان ــات مال ــی مناس ــب ‪.13‬‬ ‫نداش ــتن دسترس ــی راح ــت ب ــه مکان ه ــای ورزش ــی ‪ .14‬مقابل ــه ب ــا اضط ــراب‬ ‫‪ .15‬تنهایـــی و احســـاس پوچی کـــردن ‪ .16‬تخیلـــی و خیال باف بـــودن ‪.17‬‬ ‫عوام ــل ارث ــی و ژنتیک ــی‬ ‫ا گ ــر ی ــک‪ ،‬دو ی ــا چن ــد دلی ــل از دالیل ــی ک ــه در ب ــاال گفت ــه ش ــده را در زندگ ــی‬ ‫ف ــردی به عن ــوان عامل ــی ج ــدی درنظ ــر بگیری ــم‪ ،‬احتم ــال اینک ــه ان ف ــرد‬ ‫معت ــاد ش ــود بس ــیار زی ــاد اس ــت‪ .‬ب ــرای مقابل ــه ب ــا اعتی ــاد ف ــرد‪ ،‬بای ــد اول‬ ‫ریش ـه یابی کــرد کــه کــدام یــک ازدالیــل بــاال باعــث اعتیــاد فــرد شــده اســت‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫لزوم چاره اندیشی برای رفع بحران‬ ‫در ‪ ۲۲‬صندوق بیمه ای کشور‬ ‫مدیـــرکل امـــور حقوقـــی و قوانیـــن تامیـــن اجتماعـــی با اشـــاره به اینکه‬ ‫سیاســـت های کلـــی ایـــن ســـازمان‪ ،‬بـــر اصـــاح قوانیـــن و ســـاختارهای‬ ‫صندوق هـــای بازنشســـتگی تا کیـــد دارد گفـــت؛ ا کنـــون ‪ ۲۲‬صن ــدوق‬ ‫بیمـ ـه ای در کش ــور داری ــم ک ــه تع ــادل مناب ــع و مص ــارف بس ــیاری از ای ــن‬ ‫م خ ــورده و عوام ــل متع ــددی داش ــته اس ــت‪ .‬یک ــی از‬ ‫قه ــا بـ ـ ه هـ ـ ‬ ‫صندو ‬ ‫نه ــا‬ ‫بحران ه ــای اساس ــی‪ ،‬همی ــن صندوق ه ــا هس ــتند ک ــه بای ــد ب ــرای ا ‬ ‫یه ــای‬ ‫چاره اندیشـــی شـــود‪ .‬به گـــزارش ایســـنا؛ عمـــران پیرامـــون ویژگ ‬ ‫نظـــام جامـــع و کارامـــد تامیـــن اجتماعـــی اظهـــار کـــرد؛ از اهـــداف مه ــم‬ ‫سیاســـت های کلـــی تامیـــن اجتماعـــی این اســـت که رفـــاه عموم ــی‬ ‫گس ــترش یاب ــد‪ ،‬رف ــع فق ــر ص ــورت گرفت ــه و ارائ ــه خدم ــات اجتماع ــی ب ــا‬ ‫فرا گیـــری بیشـــتری اســـتمرار یابـــد‪ .‬وی افـــزود؛ پس ازانقـــاب‪ ،‬اقدام ــات‬ ‫خوب ــی در این زمین ــه انج ــام ش ــده اس ــت ام ــا ت ــاش م ــا بای ــد براین باش ــدکه‬ ‫خدمـــات اجتماعـــی جامعیـــت بیشـــتری پیـــدا کنـــد و مـــردم برمبن ــای‬ ‫کرام ــت و عدال ــت ای ــن خدم ــات را دریاف ــت کنن ــد‪ .‬مدی ــرکل ام ــور حقوق ــی‬ ‫و قوانی ــن س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه برخ ــی چالش ه ــای موج ــود در‬ ‫نســند‬ ‫نظــام تامیــن اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت؛ تامیــن اجتماعــی در ای ‬ ‫ب ــه مفه ــوم ع ــام بـ ـه کار رفت ــه و ش ــامل س ــه ح ــوزه بیمه ه ــای اجتماع ــی‪،‬‬ ‫یش ــود؛ و هم ــه حوزه های ــی ک ــه م ــردم‬ ‫ح ــوزه حمایت ــی و ح ــوزه ام ــدادی م ‬ ‫نیازمن ــد دریاف ــت خدم ــات اجتماع ــی از ان ه ــا هس ــتند را دربرمی گی ــرد‪.‬‬ ‫نعیمـــی ادامـــه داد؛ یکـــی از بندهـــای سیاســـت های کلـــی‪ ،‬بـــر اص ــاح‬ ‫قوانی ــن و س ــاختارها تا کی ــد دارد‪ .‬ا کن ــون ‪ ۲۲‬صن ــدوق بیمــه ای در کش ــور‬ ‫داریـــم کـــه تامیـــن اجتماعـــی‪ ،‬صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری و تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی نیروه ــای مس ــلح بزرگ تری ــن ان ه ــا هس ــتند‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫نه ــا‬ ‫وضعی ــت ام ــروز صندوق ه ــا دالی ــل مختلف ــی داش ــته ک ــه از جمل ــه ا ‬ ‫می تـــوان بـــه تحمیـــل هزینه هـــای اضافـــه و معافیت هـــای مالیات ــی‬ ‫اش ــاره ک ــرد گف ــت؛ در این س ــند تا کی ــد ش ــده ک ــه بای ــد مناب ــع پای ــدار ب ــرای‬ ‫صندوق ه ــا پیش بین ــی ش ــود‪ .‬درب ــاره اص ــاح س ــاختارها نی ــز تا کی ــد ش ــده‬ ‫اس ــت؛ صندوق ه ــای کوچک ــی داری ــم ک ــه نمی توانن ــد بیمه ش ــده جدی ــد‬ ‫ً‬ ‫جـــذب کننـــد و بـــر هزینه هایشـــان افـــزوده می شـــود و این هـــا حتم ــا‬ ‫نیازمن ــد اص ــاح س ــاختار هس ــتند؛ چه بس ــا نی ــاز باش ــد در ی ــک صن ــدوق‬ ‫ب ــزرگ ادغ ــام ش ــوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!