روزنامه سایه شماره 2476 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2476

روزنامه سایه شماره 2476

روزنامه سایه شماره 2476

‫وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫وجود فرصت های فراوان در روابط ایران و افریقای جنوبی‬ ‫پرواز اولین خلبان زن بر فراز «کانال مانش»‬ ‫وزیـر امـور خارجـه در گفت وگو بـا همتـای افریقـای جنوبـی خـود‬ ‫با اشـاره به اهمیـت قـاره افریقـا در سیاسـت خارجـی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬فرصت هـا و ظرفیت هـای فراوانـی در روابـط‬ ‫ایـران و افریقـای جنوبـی وجـود دارد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حسـین‬ ‫امیرعبداللهیـان روابـط دو کشـور را در عرصه هـای مختلـف‪ ،‬خـوب‬ ‫ارزیابـی کـرد و با اشـاره به برگـزاری موفـق چهاردهمیـن کمیسـیون‬ ‫مشـترک اقتصـادی دو کشـور‪ ،‬از امادگـی ایـران بـرای برگـزاری‬ ‫پانزدهمیـن کمیسـیون مشـترک در اینـده نزدیـک خبـر داد؛ و‬ ‫با اشـاره به حمایـت ایـران و افریقـای جنوبـی از مواضـع یکدیگـر در‬ ‫نهاد های بین المللی‪ ،‬بر تداوم این روند و همکاری دو کشور در مجامع بین المللی تا کید کرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1912‬؛ «هریت کوئیمبی» که سال ‪ 1911‬به عنوان اولین خلبان‬ ‫زن جهان‪ ،‬توانست گواهینامه خلبانی امریکا را دریافت کند؛ تبدیل به اولین زنی شد‬ ‫‪3‬سـالگی درگذشـت؛ اما‬ ‫که بر فراز «کانال مانش» پرواز و از ان عبور کرد‪ .‬او ا گرچه در ‪ 7‬‬ ‫تاثیر بسـیاری بر هوانوردی زنان گذاشت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 14 1401‬رمضان ‪ 16 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2476‬تومان‬ ‫رئیس جمهوریمطرحکرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫هشـت ماه بـه برگـزاری مسـابقات فوتبـال‬ ‫جام جهانی مانده اسـت‪ .‬در کشـورهای مختلف یا‬ ‫حداقـل در ‪ 32‬کشـور جهـان‪...‬‬ ‫ویزای رایگان‬ ‫برای فوتبال جهانی‬ ‫چهار سال تورم‪ ۴۰‬درصد؛ عامل اصلی گرانی ها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشتی بر فیلم «بتمن»‬ ‫کام بک به سبک مت ر�یوز‬ ‫‪2‬‬ ‫درک درس ِـت‬ ‫ذوق زدگـی اولیـه مخاطـب حیـن تماشـای فیلـم‬ ‫«بتمن» مـت ریـوز‪ ،‬ناشـی از ِ‬ ‫ِ‬ ‫گاتهام و پرتره ابرقهرمان محبوب هالیوود است؛ مواردی که پروژه جاه طلبانه‬ ‫اتمسفر شهر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«زک اسنایدر» و شرکت فیلم سازی «برادران وارنر» در براورد ان ناموفق بودند‪ .‬دلیل دیگر‬ ‫ایـن ذوق زدگـی می توانـد پیوسـتگی دنبالـه دار قلبی‪ ،‬عاطفی و ذهنی مخاطب با سـه گانه‬ ‫بتمـن «کریسـتوفر نـوالن» باشـد‪ .‬ذهـن مخاطـب هرگـز سـه گانه تاریخـی «بتم ِـن»‬ ‫تاریخـی‬ ‫ِ‬ ‫نوالن را فراموش نخواهد کرد؛ «مت ریوز» هم منکر سـطح کیفی و کمی سـه گانه نوالن در‬ ‫سینمای ابرقهرمانی نمی شود و برای باالبردن ارزش ساخته خود‪ ،‬شوالیه تاریکی اش را با‬ ‫سـاخته های نـوالن هم تـراز و حتـی بهتر از ان ها می دانـد ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬علی شیربند‬ ‫سـعید خطیب زاده؛ سخنگوی‬ ‫وزارت امـور خارجـه‪ ،‬تعـرض‬ ‫صهیونیسـت ها در مـاه رمضـان‬ ‫بـه اماکـن مقـدس فلسـطین؛‬ ‫و یـورش بـه روزه داران و‬ ‫نمازگـزاران در مسـجداالقصی را‬ ‫محکـوم کـرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در بازدید تخصصی از شعب دادگستری و دادسرای اسالمشهر‪:‬‬ ‫تصدی امر خطیر قضا مستلزم صبر و بردباری بسیار است‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۱۳۴۶‬پروژه طرح هادی‬ ‫در ‪ ۷۶۱‬روستای مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد تشریح کرد؛‬ ‫رسانه ها باید متن فرهنگی جامعه‬ ‫و بازوی قدرتمند تمام امور جاری شهر باشند‬ ‫اقدامات ویژه حوزه حمل ونقل و ترافیک‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان‬ ‫‪8‬‬ ‫ورود ساالنه‬ ‫یک میلیون گردشگر درمانی به کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫اورالندو جولیوس؛‬ ‫افسانهموسیقی افریقا‬ ‫در گذشت‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪MND-1401-01‬‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان سـمنان درنظـردارد در چارچـوب قانـون برگـزاری مناقصـات و‬ ‫ائین نامه هـای اجرایـی مرتبـط‪ ،‬جهـت انجـام پروژه هـای عمـران روسـتایی به شـرح ذیل از طریق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای اقـدام کند‪ .‬کلیـه مراحل‬ ‫برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق‬ ‫درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران‬ ‫درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی راجهـت شـرکت در‬ ‫مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بهسازی روستای قلعه نو خرقان شاهرود (شامل اجرای خیابان سازی‪ ،‬اسفالت و ‪)...‬‬ ‫‪ -2‬بهسازی روستای قدس میامی (شامل اجرای دیوار حایل سنگی‪ ،‬سنگفرش و ‪)...‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪ 1401/01/25‬است‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/01/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/02/07‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/02/08‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت هـای‬ ‫"الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬سـمنان‪ ،‬میـدان سـعدی‪ ،‬بلـوار ‪ 17‬شـهریور‪ ،‬روبـروی کلینیـک دندانپزشـکی‪ ،‬سـاختمان ‪ ،123‬بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی اسـتان سـمنان‪ -‬تلفـن تمـاس‪31620248 :‬‬ ‫روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سمنان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظردارد اجرای پروژه مشـروحه ذیـل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بـا ارزیابـی کیفـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد از تاریـخ ‪1401/01/24‬‬ ‫لغایت ‪ 1401/01/31‬از طریق سـامانه سـتادایران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقدام کنند و‬ ‫پیشـنهادات خـود را باتوجه بـه مندرجـات دفترچـه مناقصـه‪ ،‬ظرف مهلت مقـرر در جدول زیر‪ ،‬در سـامانه سـتادایران بارگذاری‬ ‫ً‬ ‫ی مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪،‬‬ ‫کـرده و پا کت هـای مناقصـه را بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویـل دهنـد‪ .‬ضمنـا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از انقضـا ‬ ‫ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪ .‬کارفرمـا نسـبت بـه رد یـا قبـول یک یا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2001005066000002 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/102/603‬‬ ‫انجامفعالیت های‬ ‫اصالح و بهینه سازی‬ ‫(پایدارسازی خط ده باال و‬ ‫رفع افت ولتاژ )‬ ‫در حوزه عمل مدیریت برق‬ ‫شهرستانتفت‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2 1.600.000.000‬فیش واریز وجه‬ ‫نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪ 14‬روز شنبه‬ ‫مورخ ‪1401/02/10‬‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫روز شنبه مورخ‬ ‫‪1401/02/17‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ :‬چهار ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ داوطلبـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن‪ 035-36248989 :‬امـور تـدارکات و ‪ 035-36243111‬امـور مهندسـی و نظـارت تمـاس حاصـل‬‫فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/24 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1300194‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫ً‬ ‫توجه‪ :‬اعالم امادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفا بصورت الکترونیکی (توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadIran.ir‬است‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره م م‪ 00/0380/‬مربوط تعمیرات انتقالی و‬ ‫بهسازی منازل نوع سی واقع در فازهای صفر‪ ،‬یک و دو شهرک نفت (سال ‪)1400‬‬ ‫‪ -1‬شـرح مختصـر خدمـات‪ :‬تخریـب و برچیـدن‪ ،‬بتـن درجـا‪ ،‬رنگ امیـزی‪ ،‬اجـرکاری‪ ،‬کارهـای الومنیومـی‪ ،‬کارهـای فوالدی‪ ،‬کاشـی و سـرامیک‪ ،‬شـیراالت و لوازم بهداشـتی‪ ،‬لوله هـای فوالدی و پی وی سـی و‬ ‫پروپیلـن‪ ،‬کلیـد و پریـز‪ ،‬کابل هـای فشـار ضعیـف‪ ،‬چراغ های صنعتی و وسـایل فشـار ضعیف تابلویی‬ ‫‪ -2‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‪ :‬محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام ان ‪ 8‬ماه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬براورد کارفرما‪ :‬براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪ 17.706.029.220‬ریال و تعدیل پذیر است‪.‬‬ ‫‪ -4‬شرایط مناقصه گران متقاضی‪:‬‬ ‫ داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه‬‫ مناقصه گران دارای پایه ‪ 5‬رشته ساختمان و ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬‫ در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر‪ ،‬اولویت با شرکت های بومی استانی ست‬‫ داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬‫ توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪ 885.301.461‬ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه شود‪( :‬الف) ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ‬‫فوق الذکر به شـماره حسـاب ‪ IR940100004001111604022067‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شـعبه مرکزی جمهوری اسلامی ایران‪ -‬اهواز کد ‪ 0‬حسـاب – به نام شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب؛‬ ‫(ب) ارائـه ضمانتنامـه بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر طبـق فـرم نمونه که ابتدا بـرای مدت ‪ 90‬روز معتبر بوده وپس از ان نیز با اعالم کارفرما برای مدت ‪ 90‬روز دیگر قابل تمدید باشـد‪.‬‬ ‫ توانایی ارائه ‪ %5‬مبلغ پیمان (درصورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات‬‫مناقصه گـران جهـت تحویـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار علاوه بـر بارگـذاری تصویـر تضمیـن از طریـق سـامانه‪ ،‬الزم اسـت به صورت حضوری به دفتر کمیسـیون مناقصـات در اهـواز‪ ،‬کوی فدائیان اسلام‪،‬‬ ‫مجتمـع تندگویـان‪ ،‬واقـع در روبـروی بلـوک دو‪ ،‬سـاختمان طر ح هـای راه و سـاختمان در مهلـت مقـرر مراجعه و تضمین را تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬محـل و مهلـت دریافـت مـدارک مناقصه گـران‪ :‬از کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد ظـرف مهلـت مقرر در ایـن فراخوان جهـت دریافت اسـناد و اعالم امادگی از طریق سـامانه سـتاد و به‬ ‫نشـانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعـه کننـد تـا ارزیابی هـای الزم وفـق ائین نامـه اجرایـی بنـد "ج" مـاده ‪ 12‬قانـون برگـزاری مناقصـات (ارزیابـی سـاده) بر روی مدارک ارسـالی مناقصه گـران به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیرحضوری) و از ساعت ‪ 8:00‬مورخ ‪ 1401/01/28‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪1401/02/06‬‬ ‫‪ -7‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبلغ ‪ 4.046.000‬ریال به حساب از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫‪ -8‬محل‪ ،‬زمان تحویل و گشـایش پیشـنهادها‪ :‬متقاضیان مکلفند پیشـنهادات خود را حدا کثر تا سـاعت ‪ 14:00‬روز سه شـنبه مورخ ‪ 1401/02/20‬به صورت الکترونیکی و از طریق سـامانه سـتاد تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا پیشـنهادات در سـاعت ‪ 08:00‬روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1401/02/21‬گشـایش و قرائت خواهد شـد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسـایی معتبر بالمانع اسـت‪.‬‬ ‫همچنین مناقصه گران می بایسـت ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار در سـامانه‪ ،‬تا سـاعت ‪ 14:00‬روز سه شـنبه مورخ ‪ 1401/02/20‬اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی‬ ‫به کمیسـیون مناقصات شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسلام‪ ،‬مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬سـاختمان سـابق طر ح های راه و سـاختمان تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل الزم و ضروری ست‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد‪ ،‬ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکت ها‪ ،‬ا گهی تاسیس‪ ،‬اخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد ا گهی الزامی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1300872‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫نوعضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل پا کت ها‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫امور حقوقی و قراردادها شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2/1401‬رمضان ‪ 4 /1443‬اوریل ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 393‬تومان‬ ‫سفر ناصرالدینشاه‬ ‫به تهران ‪ 1401‬با بهرام رادان‬ ‫‪w w w. m ag l an d . i r‬‬ ‫‪w w w. saraf raz an n ew s. i r‬‬ ‫‪Ema il:s a r a fr a zan 94@g m ai l . co m‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫چهار سال تورم ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫عامل اصلی گرانی هاست‬ ‫تصدی امر خطیر قضا‬ ‫مستلزم صبر و بردباری بسیار است‬ ‫کیوسک‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫ترکیه به دنبال روابط دائمی با اسرائیل‬ ‫وزی ــر ام ــور خارج ــه ترکی ــه در‬ ‫س ــخنانی اعالم کرد هفته س ــوم‬ ‫اردیبهش ــت به اس ــرائیل س ــفر؛‬ ‫و ط ــی ای ــن س ــفر ب ــا مقام ــات‬ ‫عالی رتب ــه اس ــرائیلی دی ــدار و‬ ‫رایزن ــی خواه ــد ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫شخ ــوان در جری ــان مصاحب ــه ب ــا‬ ‫ایس ــنا؛ مول ــود چاوو ‬ ‫ش ــبکه ‪ ،NTV‬از برنامه اش برای س ــفر به اراضی اشغالی‬ ‫شخ ــوان بااعالم اینک ــه‬ ‫در م ــاه این ــده خب ــر داد‪ .‬چاوو ‬ ‫ان ــکارا س ــعی می کن ــد ب ــا اس ــرائیل رابطـ ـه ای دائم ــی‬ ‫بن ــا کن ــد گف ــت؛ ترکی ــه ام ــاده تقوی ــت و توس ــعه رواب ــط‬ ‫یه ــای دوجانب ــه می ــان دو ط ــرف در تمام ــی‬ ‫و همکار ‬ ‫س ــطوح اس ــت‪ .‬اوغلو گف ــت؛ از س ــال ‪ ۱۹۴۹‬رواب ــط ما با‬ ‫فرازونش ــیب هایی روبه رو بوده اس ــت‪ .‬می توانم به ش ــما‬ ‫بگوی ــم این به دلی ــل نقض حقوق فلس ــطینی ها بوده نه‬ ‫به دلی ــل مش ــکالت در رواب ــط دوجانبه ما و اف ــزود؛ ما از‬ ‫اس ــرائیل انتظ ــار داری ــم برای داش ــتن یک رابط ــه پایدار‬ ‫ب ــه قوانی ــن بین الملل ــی دررابط هب ــا مس ــئله فلس ــطین‬ ‫احت ــرام بگ ــذارد‪ .‬وزی ــر ام ــور خارج ــه ترکی ــه تا کی ــد کرد‬ ‫یه ــا ب ــا اس ــرائیل در‬ ‫کش ــورش خواه ــان توس ــعه همکار ‬ ‫ح ــوزه ان ــرژی‪ ،‬تج ــارت‪ ،‬س ــرمایه گذاری‪ ،‬عل ــم و فناوری‪،‬‬ ‫یس ــت‪ .‬وی ب ــا یاداوری س ــفر‬ ‫کش ــاورزی و امنی ــت غذای ‬ ‫اس ــحاق هرت ــزوگ (رئیس رژیم صهیونیس ــتی) ب ــه انکارا‬ ‫و تم ــاس تلفن ــی نفتال ــی بن ــت (نخسـ ـت وزیر اس ــرائیل)‬ ‫ب ــا رجب طی ــب اردوغ ــان (رئیس جمهور ترکی ــه)‪ ،‬افزود؛‬ ‫درحال حاض ــر تح ــرکات جدی ــدی در روابط م ــا به وجود‬ ‫ام ــده اس ــت‪ .‬هرت ــزوگ؛ رئی ــس رژی ــم صهیونیس ــتی در‬ ‫م ــارس گذش ــته از ان ــکارا بازدی ــد ک ــرد؛ اولی ــن دی ــدار‬ ‫ازاین قبیل در ‪ ۱۵‬سال گذش ــته که به گفت ــه او هدف از ان‬ ‫بازس ــازی رواب ــط بی ــن ترکیه و اس ــرائیل داس ــت‪.‬‬ ‫تایسلینهارس‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬‬ ‫ویزای رایگان برای فوتبال جهانی‬ ‫رئیس قوه قضائیه در بازدید تخصصی از شعب دادگستری و دادسرای اسالمشهر‪:‬‬ ‫رئیس جمه ــوری‪ ،‬چهارس ــال ت ــورم ‪ ۴۰‬درص ــد را عام ــل‬ ‫یه ــا دانس ــت و بااش ــاره به اقدام ــات دول ــت‬ ‫اصل ــی گران ‬ ‫ب ــرای مه ــار ت ــورم و گران ــی گف ــت؛ موفقی ــت دول ــت‬ ‫این اسـ ـت که ظرف هشـ ـت ماه توانس ــته ت اح ــدی جلوی‬ ‫س ــیل تورمی قب ــل را بگیرد و نرخ رش ــد تورم مهار ش ــده‬ ‫و در ما هه ــای ات ــی کمتر و کمت ــر خواهد ش ــد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن ــا؛ ایـ ـت اهلل س ــید ابراهی ــم رئیس ــی باتا کیدبراینک ــه‬ ‫کس ــی حق ندارد از تورم س ــاختاری موج ــود برای تامین‬ ‫اغ ــراض ش ــخصی ی ــا گروه ــی سوءاس ــتفاده کن ــد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد؛ دول ــت ه ــم سیاسـ ـت های پول ــی مال ــی را اص ــاح و‬ ‫ه ــم ب ــا گران فروش ــی مب ــارزه می کن ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری‬ ‫دس ــتور مه ــار اس ــب س ــرکش ت ــورم را برنام ــه اصل ــی‬ ‫معیش ــتی دول ــت در هشت ماه گذش ــته عن ــوان ک ــرد و‬ ‫ادام ــه داد؛ چهارس ــال تورم باالی ‪ ۴۰‬درصد و رش ــدهای‬ ‫اقتص ــادی منف ــی ی ــا نزدی ــک به صف ــر‪ ،‬به ق ــدرت خرید‬ ‫م ــردم به وی ــژه قش ــرهای ضعی ــف اس ــیب های ج ــدی‬ ‫زده اس ــت؛ بنابرای ــن فوری تری ــن دس ــتورکار دول ــت‬ ‫ب ــه جلوگی ــری از س ــیل ت ــورم و ت ــاش ب ــرای بهب ــود‬ ‫ق ــدرت خری ــد خان ــوار اختص ــاص پی ــدا ک ــرد‪ .‬ایـ ـت اهلل‬ ‫رئیس ــی اف ــزود؛ اتخ ــاذ تصمیم ــات مه ــم پول ــی و مال ــی‬ ‫نم ــدت موجب ش ــد ن ــرخ ت ــورم ‪12‬ماه ــه از حدود‬ ‫درای ‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــد در ش ــهریور ‪ ۱۴۰۰‬ب ــه ‪ ۴۶‬درص ــد در اس ــفند‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬رس ــیده؛ یعن ــی بی ــش از ‪ ۱۳‬واح ــد درص ــد کاه ــش‬ ‫یافت ــه‪ .‬وی بابیان اینک ــه اقدام ــات انجا مش ــده توس ــط‬ ‫دول ــت به این معنانیسـ ـت که دراین مدت قیم ــت کاالها‬ ‫و خدم ــات افزای ــش نداش ــته اس ــت‪ ،‬گف ــت؛ موفقی ــت‬ ‫دول ــت این اسـ ـت که ظرف هشـ ـت ماه توانس ــته تاحدی‬ ‫جلوی س ــیل تورمی گذش ــته را بگی ــرد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫باتا کیدبراینکه هنوز س ــیل تورم و خرابی ان به طورکامل‬ ‫متوق ــف نش ــده‪ ،‬اف ــزود؛ ام ــا در دولت س ــیزدهم نش ــان‬ ‫دادی ــم می توانی ــم س ــرعت ت ــورم را ک ــم و در ما هه ــای‬ ‫نش ــاءاهلل کمت ــر و کمت ــر کنیم ت ــا به تدریج‬ ‫این ــده نی ــز ا ‬ ‫اقتص ــاد ملی بتوان ــد از زی ــر اوار تورمی کمر راس ــت کند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیس ــی ادام ــه داد؛ البته در کنار ت ــورم به عنوان‬ ‫یه ــا‪ ،‬بعض ــی سوءاس ــتفاده ها‬ ‫عل ــت س ــاختاری گران ‬ ‫ً‬ ‫نی ــز هس ــت ک ــه اساس ــا دس ــتگاه های نظارت ــی دول ــت‬ ‫موظف ب ــه جلوگی ــری از این سوءاس ــتفاده ها هس ــتند‪.‬‬ ‫وی ل ــزوم برخ ــورد ب ــا سوءاس ــتفاده کنن ــدگان را برنام ــه‬ ‫ج ــدی دولت عن ــوان و تصریح ک ــرد؛ باید مراقبت ش ــود‬ ‫ع ــده ای به بهان ــه وج ــود ای ــن ت ــورم س ــاختاری‪ ،‬ب ــرای‬ ‫تامی ــن مناف ــع و اغراض نامش ــروع ش ــخصی ی ــا گروهی‪،‬‬ ‫ته ــای اقتص ــادی ب ــه مردم‬ ‫ته ــا را فرات ــر از واقعی ‬ ‫قیم ‬ ‫شه ــای نظارت ــی در اینجا‬ ‫تحمی ــل نکنن ــد و وظیفه بخ ‬ ‫ان اسـ ـت که مراقب ــت کنن ــد ت ــا در ح ــق م ــردم اجح ــاف‬ ‫نش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به ت ــاش نهاده ــای نظارت ــی ب ــرای‬ ‫جلوگی ــری از افزای ــش قیمت ها گفت؛ تا کن ــون اقدامات‬ ‫نهاده ــای نظارت ــی دراین عرص ــه نتیجه بخ ــش ب ــوده‬ ‫و این اقدام ــات در م ــواردی توانس ــته‪ ،‬دسـ ـت های‬ ‫پشـ ـت پرده در ایج ــاد فش ــار گرانی به مردم را شناس ــایی‬ ‫نه ــا در بازار را خنث ــی کند‪ .‬ایت اهلل‬ ‫و اقدام ــات مخرب ا ‬ ‫رئیس ــی گف ــت؛ دول ــت اقدام ــات موث ــر در هردوبخ ــش‪،‬‬ ‫یعن ــی تداوم اصالح سیاسـ ـت های پولی‪-‬مال ــی و مبارزه‬ ‫نش ــاءاهلل باجدیت پیگی ــری خواهد‬ ‫ب ــا گران فروش ــی را ا ‬ ‫ک ــرد ت ــا بتوانی ــم فش ــار گرانی ب ــر معیش ــت م ــردم عزیز را‬ ‫به تدری ــج ک ــم و کمت ــر کنیم‪.‬‬ ‫خشونت علیه زنان‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین محس ــنی اژه ای‬ ‫‪ ۲۵‬فروردیـــن در ادامـــه بازدیدهای میدانی از‬ ‫مراج ــع و مرا ک ــز قضائ ــی‪ ،‬ب هم ــدت بی ــش از‬ ‫چهارس ــاعت و ‪ ۳۰‬دقیق ــه از دادگس ــتری و‬ ‫دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب شهرس ــتان‬ ‫اسالمشهر که دارای هش ــت شعبه بازپرسی و‬ ‫یس ــت بازدی ــد ک ــرد و از‬ ‫‪ ۱۳‬ش ــعبه دادیار ‬ ‫نزدی ــک در جری ــان کم وکی ــف خدمت رس ــانی‬ ‫قضائ ــی ب ــه م ــردم و مراجعی ــن در این واح ــد‬ ‫قضائ ــی ق ــرار گرف ــت‪ .‬عالو هب ــر دی ــدار ب ــدون‬ ‫واس ــطه ب ــا م ــردم و مراجعه کنن ــدگان ب ــه‬ ‫دس ــتگاه قضائ ــی‪ ،‬اسیب شناس ــی از روندها و‬ ‫فرایندهای موج ــود در مرا کز و مراجع قضائی‬ ‫اه ــداف‬ ‫اصلی تری ــن‬ ‫از‬ ‫یک ــی‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین محس ــنی اژه ای از‬ ‫بازدیده ــا و سرکشـ ـی های خ ــود از واحدهای‬ ‫یس ــت؛ این مه ــم در بازدی ــد‬ ‫قضائ ‬ ‫قاضی القض ــات از دادگس ــتری و دادس ــرای‬ ‫عموم ــی و انقالب اسالمش ــهر نی ــز موردتوجه‬ ‫بود و رئی ــس قوه قضائیه ب ــا نگاهی تخصصی‬ ‫و موش ــکافانه‪ ،‬روندهای موج ــود دراین واحد‬ ‫قضائ ــی را موردارزیاب ــی ق ــرار داد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫می ــزان؛ رئیس دس ــتگاه قضا درابت ــدا از تمام‬ ‫هش ــت شعبه بازپرس ــی و ‪ ۱۳‬ش ــعبه دادیاری‬ ‫دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب شهرس ــتان‬ ‫اسالمش ــهر و دفت ــر اظهارنظر و ثب ــت کل این‬ ‫دادســـرا بازدید به عمل اورد و با کســـب اطالع‬ ‫از ام ــار پروند هه ــای موج ــودی‪ ،‬ورودی و‬ ‫مختوم ــه ای ــن ‪ ۲۱‬ش ــعبه و فراین ــد دریاف ــت و‬ ‫ارج ــاع پرونده ها در ان ها‪ ،‬ب هص ــورت موردی‬ ‫ب ــه مطالع ــه چن ــد پرون ــده پرداخ ــت و پس از‬ ‫مداقه و دقت نظ ــر در کیفیت و تاریخ مندرج‬ ‫ً‬ ‫روی پروند هه ــا‪ ،‬مش ــخصا خط ــاب به قضات‬ ‫تحقی ــق و دادی ــاران ای ــن واح ــد قضائ ــی ب ــر‬ ‫اعمال نهایت دقت و س ــرعت در رس ــیدگی به‬ ‫پروند هه ــا و فوریت در ارج ــاع ان ها به مراجع‬ ‫قضائ ــی بع ــدی جه ــت پیش ــگیری از اطال ــه‬ ‫دادرسـ ـی ها تا کید ک ــرد‪ .‬وی با مش ــاهده یک‬ ‫ضاب ــط قضائ ــی ک ــه ب ــرای پیش ــبرد ام ــور‬ ‫پرون ــده ای در دادس ــرای اسالمش ــهر حض ــور‬ ‫داشـــت‪ ،‬از او دربـــاب فرایندهـــای کاری و‬ ‫نه ــا مواجه ان ــد‬ ‫مس ــائلی ک ــه ضابطی ــن ب ــا ا ‬ ‫س ــواالتی را مطرح ک ــرد و به مطالع ــه اجمالی‬ ‫پرونده در دســـت ضابط مزبـــور پرداخت‪ .‬وی‬ ‫هن ــگام سرکش ــی از یک ــی از ش ــعب بازپرس ــی‬ ‫دادس ــرای اسالمش ــهر پس ازانکه متوجه شد‬ ‫قاض ــی تحقی ــق ای ــن ش ــعبه ط ــی‬ ‫یک هفته اخی ــر از دادیاری به بازپرس ــی ارتقاء‬ ‫یافت ــه‪ ،‬توصی هه ــا و نصیحت های ــی را خطاب‬ ‫ً‬ ‫به ای ــن بازپرس جوان مطرح کرد و مش ــخصا‬ ‫ب ــه او تذک ــر داد که میان مجرم ــان حرفه ای و‬ ‫یک ــه از روی غفل ــت ی ــا‬ ‫خطرن ــا ک و افراد ‬ ‫فریب خوردگ ــی جرم ــی را مرتک ــب ش ــده اند‬ ‫تمیی ــز و تفکی ــک قائ ــل ش ــود و ضم ــن‬ ‫اراس ــته کردن خود ب ــه تقوا و صب ــر و بردباری‪،‬‬ ‫پیوس ــته درص ــدد جل ــب رضای ــت م ــردم و‬ ‫مراجعه کنن ــدگان براید زیرا ت ــاش برای جلب‬ ‫رضایت م ــردم و مراجعه کنندگان به دس ــتگاه‬ ‫قض ــا عالو هب ــر داش ــتن اج ــر اخ ــروی س ــبب‬ ‫پیش ــگیری از ش ــکل گیری پرونده های جدید‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫و کاه ــش ام ــار ورودی پروند هه ــا م ‬ ‫قاضی القض ــات این نکت ــه را گوش ــزد ک ــرد ک ــه‬ ‫تص ــدی ام ــر خطی ــر قض ــا‪ ،‬مس ــتلزم صب ــر و‬ ‫تحم ــل و بردب ــاری بس ــیار اس ــت و بای ــد از‬ ‫خداون ــد اس ــتمداد بطلبی ــم ب ــه هم ــه م ــا‬ ‫س ــعه صدر‪ ،‬تشخیص درست و اس ــتقامت در‬ ‫راه ح ــق را عنای ــت فرمای ــد‪ .‬مناسـ ـب نبودن‬ ‫فض ــای فیزیکی دادس ــرای عموم ــی و انقالب‬ ‫اسالمش ــهر و مش ــکالتی که بدین سبب برای‬ ‫قض ــات‪ ،‬کارکن ــان و ارباب رج ــوع به ای ــن مرکز‬ ‫قضائ ــی پی ــش می ای ــد‪ ،‬م ــوردی ب ــود ک ــه‬ ‫دراین بازدی ــد موردتوج ــه رئی ــس عدلی ــه قرار‬ ‫گرف ــت‪ .‬رئی ــس ق ــوه قضائی ــه از زحم ــات و‬ ‫یش ــائبه و مجاهدان ــه کارکن ــان‬ ‫خدم ــات ب ‬ ‫دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب اسالمش ــهر که‬ ‫نه ــا از اهال ــی این منطقه نیس ــتند و‬ ‫برخی ازا ‬ ‫از مس ــافت های دور هرصب ــح ب ــرای ارائ ــه‬ ‫خدم ــات قضائ ــی ب ــه م ــردم دراین واح ــد‬ ‫حض ــور می یابن ــد‪ ،‬تقدی ــر به عم ــل اورد‪.‬‬ ‫درخ ــال بازدی ــد رئی ــس ق ــوه قضائی ــه از‬ ‫دادگس ــتری و دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب‬ ‫اسالمش ــهر‪ ،‬نماین ــده کارگ ــران کارخان ــه‬ ‫لش ــده کیان تای ــر نیز ک ــه در این مرجع‬ ‫تعطی ‬ ‫قضائ ــی حض ــور داش ــت ن ــزد رئی ــس عدلیه از‬ ‫مش ــکالت و موان ــع پیش امده بر س ــر راه این‬ ‫کارخان ــه و ح ــدود ‪ ۱۰۰۰‬کارگ ــر ان س ــخن گفت‬ ‫ک ــه حجت االسالم والمس ــلمین محس ــنی‬ ‫اژه ای ضم ــن تا کی ــد ب ــر اهمی ــت تولی ــد و‬ ‫اش ــتغال زایی در کش ــور اع ــام ک ــرد طب ــق‬ ‫دس ــتور ص ــادره ب ــه رئیـ ـس کل دادگس ــتری ‬ ‫اس ــتان تهران‪ ،‬با فوری ــت پیگیری درخصوص‬ ‫رف ــع مش ــکالت کارخان ــه کیان تای ــر و‬ ‫بازگشـ ـت به کار کارگ ــران زحمتک ــش این واحد‬ ‫تولیدی صورت خواهد گرفـــت‪ .‬پس از بازدید‬ ‫از س ــاختمان دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب‬ ‫اسالمش ــهر ک ــه مزی ــن ب هن ــام ش ــهید ح ــاج‬ ‫یس ــت‪ ،‬حجت االس ــام ‬ ‫قاس ــم سلیمان ‬ ‫والمس ــلمین محس ــنی اژه ای از ش ــعب‬ ‫دادگس ــتری شهرس ــتان اسالمش ــهر اع ــم از‬ ‫ش ــعب کیف ــری‪ ،‬حقوق ــی‪ ،‬خان ــواده و اج ــرای‬ ‫اح ــکام ان نی ــز بازدی ــد به عم ــل اورد‪.‬‬ ‫دراین بازدی ــد نی ــز رئی ــس ق ــوه قضائی ــه از‬ ‫مس ــئوالن و متصدیان مربوطه درب ــاره فرایند‬ ‫رس ــیدگی‪ ،‬موج ــودی و ن ــوع پروند هه ــا‪،‬‬ ‫س ــواالتی را مط ــرح و توصیه های ــی را خط ــاب‬ ‫نه ــا پیرام ــون ارتق ــای کیفی ــت‬ ‫ب ــه ا ‬ ‫خدمت رس ــانی ب ــه مراجعه کنن ــدگان اظه ــار‬ ‫کرد‪ .‬همان طورکه اش ــاره ش ــد اسیب شناس ــی‬ ‫از رونده ــا و فراینده ــای موج ــود در مرا ک ــز و‬ ‫مراج ــع قضائ ــی یک ــی از اصلی تری ــن اه ــداف‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین محس ــنی اژه ای از‬ ‫بازدیده ــا و سرکشـ ـی های خ ــود از واحدهای‬ ‫یم ــاه پارس ــال در هن ــگام‬ ‫یس ــت؛ در د ‬ ‫قضائ ‬ ‫بازدی ــد رئی ــس ق ــوه قضائی ــه از دادس ــرای‬ ‫کارکن ــان دول ــت‪ ،‬رف ــع ابهام ــات در اماره ــای‬ ‫ناظ ــر بر پروند هه ــای قضائی و پرهی ــز از عدم‬ ‫ارج ــاع به موق ــع پروند هه ــا ب ــرای لح ــاظ‬ ‫امارگرای ــی موردتا کی ــد رئی ــس عدلی ــه ق ــرار‬ ‫گرف ــت و دراین راس ــتا دس ــتوراتی را خطاب به‬ ‫مع ــاون اول ق ــوه قضائی ــه و س ــایر مس ــئوالن‬ ‫قضائ ــی ص ــادر ک ــرد‪ .‬براین مبنا یک ــی از نکات‬ ‫قابل توجه در ش ــعب دادگس ــتری اسالمش ــهر‬ ‫رف ــع مش ــکالت و ابهام ــات ام ــاری و وج ــود‬ ‫اماره ــای متق ــن ناظ ــر ب ــر پروند هه ــا‬ ‫یک ــه‬ ‫در این مرج ــع قضائ ــی ب ــود؛ امر ‬ ‫موردتا کی ــد موک ــد رئی ــس ق ــوه قضائی ــه‬ ‫درراس ــتای انسداد منافذ فس ــاد و پیشگیری‬ ‫یس ــت و درراس ــتای این مهم‪،‬‬ ‫از اطاله دادرس ‬ ‫‪ ۱۸‬ط ــرح پایل ــوت مرتب ــط ب ــا رف ــع مش ــکالت‬ ‫س ــازوکارهای اماری در مرا کز و مراجع قضائی‬ ‫با حض ــور معاون اول دس ــتگاه قض ــا عملیاتی‬ ‫ش ــد؛ البت ــه در یک ــی از ش ــعب دادگس ــتری‬ ‫اسالمش ــهر‪ ،‬رئی ــس ق ــوه قضائی ــه ب ــه وج ــود‬ ‫برخ ــی ابهام ــات در اماره ــای مرتب ــط ب ــا‬ ‫پروند هه ــای قضائ ــی ای ــن ش ــعبه پ ــی ب ــرد و‬ ‫تذکرات الزم را برای رف ــع ان صادر کرد‪ .‬رئیس‬ ‫عدلی ــه طی بازدید از دادگس ــتری اسالمش ــهر‬ ‫هن ــگام مواج هش ــدن با یک ــی از کارشناس ــان‬ ‫رس ــمی دادگس ــتری توصی هه ــا و تذکراتی را به‬ ‫شه ــا و اس ــیب های امر‬ ‫وی جه ــت رف ــع چال ‬ ‫کارشناس ــی مطرح و از وی سواالتی تخصصی‬ ‫درب ــاب معضالت ــی نظی ــر وج ــود تناق ــض در‬ ‫کارشناسـ ـی ها‪ ،‬رانت در پروند هه ــای ارجاعی‬ ‫بـــه کارشناس ــان‪ ،‬کمب ــود مس ــتندات در‬ ‫پروند هه ــای ارجاعی به کارشناس ــی‪ ،‬پذیرش‬ ‫هم زم ــان پروند هه ــای ارجاع ــی توس ــط یک‬ ‫کارش ــناس و ‪ ...‬مط ــرح ک ــرد‪ .‬قاضی القض ــات‬ ‫هن ــگام بازدید خ ــود از یکی از ش ــعب کیفری‬ ‫دادگس ــتری شهرس ــتان اسالمش ــهر‪ ،‬خطاب‬ ‫نش ــعبه توصیه های‬ ‫ب ــه قاض ــی مس ــتقر در ای ‬ ‫مهم ــی را درخص ــوص اهمی ــت عل ــم قاض ــی‬ ‫بـــرای اح ــراز و انتس ــاب بزه به مته ــم مطرح و‬ ‫بـــر رعایت توام ــان حقوق متهمین و ش ــکات‬ ‫نی ــز تا کی ــد ک ــرد‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫محس ــنی اژه ای هن ــگام حض ــور در یک ــی از‬ ‫ش ــعب اج ــرای اح ــکام ای ــن مرج ــع قضائ ــی‪،‬‬ ‫ضم ــن تا کید بر ض ــرورت اعمال نظ ــارت ویژه‬ ‫ب ــر واحده ــای اج ــرای اح ــکام‪ ،‬تذکرات ــی را‬ ‫درخص ــوص اعم ــال نهای ــت دق ــت در بخش‬ ‫اج ــرای اح ــکام مط ــرح ک ــرد‪ .‬وی همچنی ــن‬ ‫هن ــگام حض ــور در یکی دیگر از ش ــعب اجرای‬ ‫اح ــکام دادگس ــتری اسالمش ــهر وقت ــی یکی از‬ ‫قض ــات ای ــن واح ــد از عدم توج ــه مرج ــع‬ ‫سه ــای‬ ‫تجدیدنظ ــر نس ــبت ب ــه صورت مجل ‬ ‫ارجاع ــی گالی ــه ک ــرد‪ ،‬توصیـ ـه ای تخصص ــی و‬ ‫راهگش ــا را خطاب ب ــه این قاضی ب ــرای نحوه‬ ‫سه ــا ب ــه مرج ــع‬ ‫ارج ــاع صورت مجل ‬ ‫تجدیدنظ ــر مط ــرح ک ــرد‪ .‬یک ــی از ن ــکات‬ ‫قابل توج ــه در بازدی ــد حجت االس ــام ‬ ‫والمس ــلمین محس ــنی اژه ای از دادگستری و‬ ‫دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب اسالمش ــهر‬ ‫این بودک ــه برخ ــی نماین ــدگان ته ــران در‬ ‫مجل ــس نی ــز دراین بازدی ــد و سرکش ــی رئیس‬ ‫عدلی ــه را همراه ــی کردن ــد‪ .‬درخالل نشس ــت‬ ‫هم اندیش ــی با اعض ــای کمیس ــیون صنایع و‬ ‫مع ــادن مجل ــس ش ــورای اس ــامی در ‪۲۱‬‬ ‫ک ــه‬ ‫ب ــود‬ ‫ج ــاری‬ ‫نم ــاه‬ ‫فروردی ‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین محس ــنی اژه ای‬ ‫بااش ــاره به دس ــتور خ ــود ب ــه مقام ــات و‬ ‫مس ــئوالن قضائ ــی در سراس ــر کش ــور ب ــرای‬ ‫ص ــدور مجوز به نمایند هه ــای مجلس جهت‬ ‫شه ــا و مرا ک ــز مختل ــف قضائی‬ ‫بازدی ــد از بخ ‬ ‫گف ــت؛ ازنظر م ــا بازدید نماین ــدگان مجلس و‬ ‫س ــایر مس ــئوالن از بخش ها و مرا ک ــز مختلف‬ ‫قضائ ــی و احص ــای نواق ــص و ای ــرادات‬ ‫زیرمجموع هه ــای قضا و ارائه راه حل ازس ــوی‬ ‫نه ــا‪ ،‬نه تنها بالاش ــکال که مفی ــد و مثمرثمر‬ ‫ا ‬ ‫اس ــت و از این موض ــوع اس ــتقبال می کنی ــم‪.‬‬ ‫ش ــریفیان (نماین ــده م ــردم اسالمش ــهر در‬ ‫مجل ــس) دراین بازدی ــد‪ ،‬اطلس ــی از مس ــائل‬ ‫کالن و خ ــرد این شهرس ــتان را تقدی ــم رئی ــس‬ ‫ق ــوه قضائیه ک ــرد و رئیس عدلیه با اس ــتقبال‬ ‫از این موض ــوع ب ــه ای ــن نماین ــده مجل ــس و‬ ‫فرمان ــدار اسالمش ــهر توصی ــه ک ــرد ک ــه ب ــا‬ ‫تش ــکیل کارگروه های ــی تخصص ــی متش ــکل از‬ ‫شه ــای مختل ــف شهرس ــتان‬ ‫مس ــئوالن بخ ‬ ‫اسالمش ــهر و رئیس دادگس ــتری این شهر‪ ،‬به‬ ‫احص ــاء و اولویت بندی مش ــکالت و معضالت‬ ‫یس ــت؛‬ ‫این شهرس ــتان مب ــادرت ورزند‪ .‬گفتن ‬ ‫در حاش ــیه حض ــور رئی ــس ق ــوه قضائی ــه در‬ ‫دادگس ــتری و دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب‬ ‫شهرس ــتان اسالمش ــهر تع ــدادی از‬ ‫مراجعه کنن ــدگان و وکالی حاضر دراین مرجع‬ ‫قضائ ــی مس ــائل و مش ــکالت خ ــود را ب ــا‬ ‫قاضی القض ــات در میان گذاش ــتند‪ .‬همچنین‬ ‫هم زم ــان ب ــا حض ــور رئی ــس دس ــتگاه قضا در‬ ‫دادگس ــتری و دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب‬ ‫اسالمش ــهر‪ ،‬نیروهای مرک ــز ارتباطات مردمی‬ ‫قوه قضائی ــه نیز در این مرجع قضائی مس ــتقر‬ ‫ش ــدند تا درخواسـ ـت ها و نامه های مردمی را‬ ‫ب ــرای ترتیب اثر دادن جمـ ـع اوری کنند‪ .‬انجام‬ ‫بازدیده ــای میدان ــی و سرکش ــی از مرا ک ــز و‬ ‫مراج ــع قضائ ــی اع ــم از دادگس ــتری ها‪،‬‬ ‫نه ــا و س ــایر س ــازمان های‬ ‫دادس ــراها‪ ،‬زندا ‬ ‫تابع ــه دس ــتگاه قضائ ــی یک ــی از روی هه ــای‬ ‫مدیریت ــی حجت االس ــا م والمس ــلمین‬ ‫محس ــنی اژه ای در منصب ریاس ــت دس ــتگاه‬ ‫قضاس ــت و وی عالو هب ــر س ــفرهای اس ــتانی و‬ ‫بازدیده ــا و سرکشـ ـی هایی ک ــه ط ــی ای ــن‬ ‫س ــفرها از مرا ک ــز و مراج ــع قضائ ــی انج ــام‬ ‫می ده ــد‪ ،‬تا کنون در تهران عالو هب ــر بازدید از‬ ‫دادگس ــتری و دادس ــرای عموم ــی و انق ــاب‬ ‫اسالمش ــهر‪ ،‬از دادس ــرای ناحی ــه ‪ ۲‬ته ــران‬ ‫(مس ــتقر در سعادت اباد)‪ ،‬دادس ــرای کارکنان‬ ‫دول ــت (ناحی ــه ‪ ۲۸‬ته ــران)‪ ،‬دادگس ــتری‬ ‫شهرس ــتان ق ــدس‪ ،‬دادس ــرا و دادگس ــتری‬ ‫شهرس ــتان قرچ ــک‪ ،‬مجتم ــع قضائ ــی قدس‬ ‫ته ــران‪ ،‬دادس ــرا و دادگس ــتری ش ــهرری و نیز‬ ‫شعب کشیک دادس ــراهای نواحی ‪۲۷ ،۱۶ ،۳‬‬ ‫و ‪ ۳۴‬ته ــران بازدی ــد داش ــته و از نزدی ــک در‬ ‫جری ــان نح ــوه خدمت رس ــانی ب ــه م ــردم و‬ ‫مراجعی ــن ق ــرار گرفت ــه و عالو هب ــر گفت وگ ــو با‬ ‫عه ــای قضائی‪،‬‬ ‫قض ــات و کارکن ــان این مجتم ‬ ‫ب ــرای ح ــل مش ــکالت تع ــدادی از‬ ‫مراجعه کنندگان دس ــتورات مقتض ــی را صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هشـــت ماه بـــه برگـــزاری مســـابقات فوتبـــال جام جهانـــی مانده اســـت‪ .‬در‬ ‫کشـــورهای مختلف یا حداقل در ‪ 32‬کشـــور جهان‪ ،‬چه بسا اغلب کارهای‬ ‫جـــاری ان ها و حتی مســـابقات ورزشـــی‪ ،‬متاثر ازاین رویـــداد جهانی‪ ،‬کمتر‬ ‫مورد توجـــه بـــوده و مســـائل جـــاری و حتـــی در دولت هـــا نیـــز به نوع ــی‬ ‫کارهـــای روزمـــره‪ ،‬ازاین رویـــداد بســـیار مهم جهانـــی تاثیـــر پذیرفته اس ــت‪.‬‬ ‫ا گـــر بپذیریـــم کـــه فوتبـــال این روزهـــا دیگر یـــک بـــازی نیســـت؛ فقط یک‬ ‫ورزش نیســـت کـــه برای ســـامتی مفیـــد باشـــد‪ ،‬فوتبال یک پدیده اس ــت‬ ‫کـــه در تمـــام کشـــورهای این کره خا کی جـــاری و ساری ســـت؛ چرا که هیچ‬ ‫حرکـــت و عملـــی وجود ندارد کـــه بتوانـــد میلیاردها نفر از سراســـر جهان را‬ ‫به ســـوی خود جلـــب کند؛ و بـــاز فیفا یـــا فدراســـیون بین المللـــی فوتبال‪،‬‬ ‫سازمانی ســـت که دارای تشـــکیالت پیچیده و به صورتی پیشـــرفته اس ــت‬ ‫کـــه تا کیـــد دارد؛ حتـــی در داخل کشـــورها‪ ،‬با هـــر دین و زبـــان و حکومت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بایـــد فوتبـــال انان مســـتقل و مســـتقیما زیرنظـــر و تابع فیفا باشـــد‪ .‬رئیس‬ ‫ایـــن ســـازمان به هر کشـــوری می رود‪ ،‬بـــا تشـــریفات خاص از او اســـتقبال‬ ‫می شـــود؛ این فدراســـیون هـــر چهارســـال یک بار‪ ،‬مســـابقات جام جهانی‬ ‫فوتبـــال را به میزبانـــی داوطلبانه یک کشـــور برگزار می کند کـــه تمام نگاه ها‬ ‫متوجـــه ایـــن مســـابقات و نتایـــج ان می شـــود؛ امـــا هـــر کشـــوری موف ــق‬ ‫شـــود میزبان این مســـابقات باشـــد‪ ،‬یکســـری زیرســـاخت هایی نیـــاز دارد‬ ‫ً‬ ‫کـــه باید تمامـــا اماده شـــود تا اجازه برگزاری مســـابقات را داشـــته باش ــند‪.‬‬ ‫قـــرار اســـت مســـابقات جهانـــی ســـال ‪ 2022‬در ســـال جـــاری و در ابان ماه‬ ‫در امیرنشـــین کوچـــک قطـــر برگـــزار شـــود؛ کشـــوری در جنـــوب جمهوری‬ ‫اســـامی ایـــران کـــه بـــا جمعیـــت حـــدود یک میلیون نفـــر و بهره منـــدی از‬ ‫ی توانســـته اس ــت‬ ‫اقتصـــادی بسیار پیشـــرفته و سرشـــار از دالرهـــای نفتـــ ‬ ‫نظـــر فیفـــا را جلب کند تـــا میزبانی ان به این کشـــور کوچک وا گذار ش ــود‪.‬‬ ‫اینـــک خبرهـــای بســـیارخوبی از این مســـابقات به کشـــور ما می رس ــد که‬ ‫بـــا اســـتقبال بســـیارخوب مـــردم مـــا روبـــه رو شـــده اســـت و ان هـــم توافق‬ ‫کشـــور کوچـــک امـــا مهـــم و اســـتراتژیک قطر بـــا جمهـــوری اســـامی ایران‬ ‫اســـت تـــا در هنگام برگـــزاری مســـابقات‪ ،‬همـــکاری ذی قیمتی میـــان این‬ ‫کشـــور دوســـت و همســـایه جنوبی قطر با کشـــور مـــا صورت گیرد تا ش ــاید‬ ‫بســـیاری از توریســـت ها و گردشـــگران فوتبالـــی‪ ،‬در اندک مدتـــی بتوانن ــد‬ ‫بـــه جزیـــره کیـــش و قشـــم و ســـایر بندرهـــای ایرانـــی وارد شـــوند و حتی از‬ ‫انـــان ویـــزا هم گرفته نشـــود که این مســـئله از دو ســـو حائز اهمیت اس ــت؛‬ ‫نخســـت از بعـــد اقتصـــادی کـــه به یقین عـــده زیادی بـــه ایـــران می ایند و‬ ‫در جزیـــره توقف کرده و به میـــزان قابل مالحظه ای از اثار و صنایع دس ــتی‬ ‫ایرانـــی گرفتـــه تـــا کاالهـــای دیگـــر را خریـــداری خواهنـــد کـــرد کـــه چنی ــن‬ ‫شـــرایطی رونـــق اقتصـــادی را به همـــراه خواهـــد داشـــت؛ و از بعـــد دیگ ــر‪،‬‬ ‫بســـیاری از شـــرکت کنندگان و تماشـــا گران کـــه تا کنـــون از چهـــره کش ــور‪،‬‬ ‫الگـــوی خوبـــی بـــه نظرشـــان نرســـیده و در پرتو ســـعایت و تبلیغـــات پوچ‬ ‫امریـــکا و بعضـــی از کشـــورهای عربی در ذهـــن خود تصویر خوبی از کش ــور‬ ‫و مـــردم مـــا ندارند‪ ،‬فرصتی برایشـــان فراهم شـــده تا بتواننـــد خط بطالنی‬ ‫بر تبلیغات مســـموم در این زمینه بکشـــند و چه بســـا این مســـابقات حتی‬ ‫بتوانـــد کشـــورهای خاورمیانـــه و خلیـــج همیشـــگی فـــارس را با مـــا‪ ،‬عقاید‬ ‫و مهمان نـــوازی ایرانیـــان بیشـــتر اشـــنا کنـــد‪ .‬بدیهی ســـت؛ خوشـــبختانه‬ ‫منطقـــه ازاد کیـــش و سرپرســـتی مناطـــق ازاد ایـــران‪ ،‬از هم ا کنـــون در فکر‬ ‫بهبود و توســـعه زیرســـاخت های مهمی برای جلب توریســـت ها هس ــتند‬ ‫کـــه ســـاخت زمین هـــای فوتبال‪ ،‬هتل هـــای ابرومنـــد‪ ،‬گردشـــگاه های زیبا‬ ‫و مردم پســـند و ایجـــاد اما کـــن دیدنـــی توریســـتی ازجملـــه ان هاســـت ت ــا‬ ‫گردشـــگران به خوبی با کشـــور بزرگ ما اشـــنا شـــده و در پرتو این شناخت‪،‬‬ ‫بتوانیم توریســـت های میلیونی از کشـــورهای جهان را به طرف کشـــورمان‬ ‫جلـــب کنیم‪ .‬ان شـــاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫نیاز به ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار کالس درس‬ ‫در مناطق حاشیه شهری‬ ‫وزیـــر اموزش وپـــرورش در ســـفر بـــه اصفهـــان و طـــی جلســـه ش ــورای‬ ‫اموزش وپـــرورش این اســـتان از اســـتخدام ‪ ۳۴۰۰۰‬نفـــر در ازم ــون‬ ‫اســـتخدامی اموزش وپـــرورش خبـــر داد و بااشـــاره به کمبـــود کالس ه ــای‬ ‫درس در مناطـــق حاشـــیه شـــهری به دلیـــل مهاجـــرت بـــه این مناط ــق‬ ‫گفـــت کـــه در مناطـــق حاشـــیه شـــهری بـــه ســـاخت ‪ ۲۰۰‬هـــزار کالس نیاز‬ ‫ُ‬ ‫اســـت‪ .‬به گزارش پانا؛ یوســـف نـــوری ‪157‬امیـــن شـــورای اموزش وپرورش‬ ‫اصفهـــان گفـــت؛ واقعیـــت این اســـت که وضعیـــت اموزش وپـــرورش در‬ ‫نیروی انســـانی مناســـب نیســـت‪ .‬مادامی که معلم اماده نداشـــته باشیم‬ ‫امـــکان پیشـــرفت تربیتـــی و عدالت و پیشـــرفت وجـــود نـــدارد‪ .‬پس برای‬ ‫جبـــران کمبـــود نیـــروی انســـانی تکالیـــف قانونـــی ابالغـــی اجرایی ش ــد و‬ ‫حـــدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفـــر نیـــرو تعیین تکلیـــف شـــدند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت نفت‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫وزارت نفـــت و معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری همس ــو ب ــا‬ ‫منویـــات رهبـــری و سیاســـت های دولـــت ســـیزدهم مبنی بـــر توس ــعه‬ ‫ظرفیت هـــا‪ ،‬ایجـــاد هم افزایـــی و تحقـــق اقتصـــاد دانش بنیـــان‪ ،‬با هدف‬ ‫تدویـــن برنامـــه جامـــع بـــرای توســـعه دانش بنیـــان صنعـــت نفـــت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیـــش و پتروشـــیمی تفاهم نامـــه همـــکاری امضـــاء کردنـــد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫شـــانا؛ تفاهم نامـــه همـــکاری وزارت نفـــت و معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهوری بـــا هـــدف تدویـــن برنامـــه جامـــع بـــرای توس ــعه‬ ‫دانش بنیـــان صنعـــت نفـــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـــش و پتروشـــیمی بیـــن س ــورنا‬ ‫ســـتاری‪ ،‬معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیس جمهـــوری و جواد اوجـــی‪ ،‬وزیر‬ ‫نفـــت امضاء شـــد‪ .‬به منظـــور برنامه ریزی و اجـــرای موضـــوع تفاهم نامه‪،‬‬ ‫هفـــت کارگـــروه تخصصـــی بـــا عناویـــن کارگـــروه توســـعه دانش بنیـــان در‬ ‫حـــوزه باالدســـتی نفـــت و گاز‪ ،‬کارگـــروه توســـعه دانش بنیـــان در ح ــوزه‬ ‫پاالیش و پتروپاالیش‪ ،‬کارگروه توســـعه دانش بنیان در حوزه پتروشـــیمی‪،‬‬ ‫کارگـــروه توســـعه دانش بنیـــان در حوزه پائین دســـت گاز‪ ،‬کارگروه توس ــعه‬ ‫دانش بنیـــان در حـــوزه بومی ســـازی تجهیـــزات صنعـــت نفـــت‪ ،‬کارگ ــروه‬ ‫توســـعه دانش بنیـــان در حـــوزه بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی؛ و کارگ ــروه‬ ‫توســـعه دانش بنیـــان در حوزه توســـعه زیســـت بوم فنـــاوری صنعت نفت‬ ‫تشـــکیل می شـــود و اعضـــای کارگروه هـــای تخصصـــی شـــامل مدی ــران‬ ‫ذی ربـــط و مدیـــران اصلـــی زیرمجموعـــه وزارت نفت و مدیـــران معاونت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهوری خواهنـــد بـــود‪.‬‬ ‫انتخاب صادرکننده نمونه از بین دانش بنیان ها‬ ‫وزیـــر صمـــت بابیان اینکـــه امســـال صادرکننـــده نمونـــه را از بی ــن‬ ‫دانش بنیان هـــا انتخـــاب می کنیـــم‪ ،‬گفـــت که صنایـــع دانش بنیـــان باید‬ ‫به عنـــوان قطـــار تحقیـــق و توســـعه به حرکـــت دراینـــد‪ .‬به گـــزارش ش ــاتا؛‬ ‫ســـید رضـــا فاطمی امیـــن دربـــاره میـــزان صـــادرات بخـــش دانش بنیان‪،‬‬ ‫توضیـــح داد؛ یکـــی از اولویت هـــای مـــا در تجـــارت خارجـــی این اسـ ـت که‬ ‫به جـــای صادرات مـــواد خام یـــا نیمه خـــام به ســـمت کاالی دانش بنیان‬ ‫برویـــم‪ .‬وی بابیان اینکه در پارســـال ‪ ۱۱۰‬شـــرکت دانش بنیـــان را در بخش‬ ‫جانبـــی به عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه معرفـــی کـــرده و بـــه ان هـــا جای ــزه‬ ‫دادیـــم‪ ،‬ادامـــه داد؛ امـــا امســـال باتوجه بـــه تا کیـــدات مقـــام رهبـــری ب ــر‬ ‫حـــوزه دانش بنیان‪ ،‬مـــا کامـــل معیارهای صادرکننـــده نمونـــه را بازنگری‬ ‫کـــرده و صادرکننده هایـــی کـــه کاالهـــای دانش بنیـــان صـــادر می کنن ــد‬ ‫دارای اهمیـــت بیشـــتری خواهند بود و جـــزو صادرکننده برتر محس ــوب‬ ‫خواهند شـــد‪.‬‬ ‫توقف واردات موبایل های باالی ‪ ۶۰۰‬دالر‬ ‫رئیـــس اتحادیـــه دســـتگاه های مخابراتـــی و ارتباطـــی گفـــت؛ پارس ــال‬ ‫مصوبـــه کارگـــروه هماهنگـــی سیاســـت های ارزی و تجـــاری مقـــرر کرد که‬ ‫بـــرای گوشـــی های بـــاالی ‪ ۶۰۰‬دالر‪ ،‬ارز حاصـــل از صـــادرات خشـــکبار ب ــه‬ ‫ان هـــا تخصیـــص داده شـــود و ازانجایی کـــه واردکننـــدگان تلفن هم ــراه‬ ‫نتوانســـتند ایـــن ارز را از صادرکننـــدگان دریافـــت کننـــد شـــاهد گران ــی‬ ‫پنـــج تـــا شـــش میلیونی این نـــوع از گوشـــی ها در بـــازار هســـتیم‪ .‬به گفت ــه‬ ‫ایـــن فعـــال صنفـــی؛ واردات مـــدل ‪ Z، S‬و ‪ N‬برنـــد سامســـونگ و تم ــام‬ ‫مدل هـــای اپـــل کـــه قیمـــت ان هـــا بـــاالی ‪ 600‬دالر اســـت متوقـــف ش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬به گـــزارش ایلنـــا؛ مهـــدی محبـــی ادامـــه داد؛ بـــازار گوشـــی های‬ ‫گران قیمـــت ناارام و عرضـــه ان ها در بازار کاهش یافته و هر فروشـــنده ای‬ ‫کـــه ایـــن کاالهـــا را دارد بـــا افزایـــش ‪ 20‬تـــا ‪ 30‬درصـــدی ان را در ب ــازار‬ ‫عرضه می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫ازدحام بی امان خاطرات‬ ‫لوح افکار مرا تسخیر کرد‬ ‫گونه های خیس و چشمان ترم‬ ‫راز انکار مرا تفسیر کرد‬ ‫با قدم هایی مکدر از مالل‬ ‫سوی قاب پنجره ماوا زدم‬ ‫خیره بر ماه و تبسم بر لبم‬ ‫شوق دیدار مرا تکفیر کرد‬ ‫گرچه اغراقی تجسم گونه است‬ ‫لیک جان را با نگاهش می ربود‬ ‫دل رهین عشق نابش بود و بس‬ ‫ظلمت تار مرا شب گیر کرد‬ ‫او به غایت بهترین بود و فزون‬ ‫با تبحر از مودت می سرود‬ ‫ساحتش غرق تقدس بود و لیک‬ ‫اوج اقرار مرا تطهیر کرد‬ ‫من ز پژوا ک صدایش بی امان‬ ‫غرق در شور ترنم می شدم‬ ‫انعکاس هاله رخسار او‬ ‫شوق دلدار مرا تعبیر کرد‬ ‫شامگاهی عزم رفتن کرد و من‬ ‫با تحیر خیره بر مهجوری اش‬ ‫در تالطم بود جسم و جان من‬ ‫درد اوار مرا تکثیر کرد‬ ‫اویخته ام به رخت اویز‪،‬‬ ‫دل تنگی هایم!‬‫وقتی که «تو» هستی‬ ‫به درمی اورم‬ ‫این پیرهن گشاد را ‪...‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود ساالنه‬ ‫یک میلیون گردشگر درمانی به کشور‬ ‫مریممجلسی نیا‬ ‫زانا کوردستانی‬ ‫افسردگی مزمن گرفته اند‬ ‫ِ‬ ‫پنجره های اتاقکم ‪...‬‬ ‫اه!‬ ‫سال هاست‪ ،‬تنها دل خوشی شان‬ ‫‪ -‬طلوع افتاب است‪.‬‬ ‫لیال طیبی (رها)‬ ‫قفسه‬ ‫«زخمه ای» تازه بر قانون‬ ‫از «اهدا مصلحی»‬ ‫کتـاب «زخمـه؛ قطعاتـی برای سـاز قانون» شـامل تصانیف‬ ‫ایرانـی‪ ،‬قطعـات محلـی و کالسـیک در دو بخـش تالیـف‬ ‫شده‪ :‬بخش اول‪ ،‬ویژه هنرجویان مبتدی و نیمه مبتدی؛‬ ‫و بخـش دوم‪ ،‬قطعـات ده انگشـتی‪ ،‬همـراه ا کومپانیمـان‬ ‫ت چـپ اسـت‪ .‬ایـن اثـر کـه گـرداوری‪ ،‬تنظیـم و تالیـف‬ ‫دسـ ‬ ‫ان را «اهـدا مصلحـی»؛ از نوازنـدگان و مدرسـان سـاز قانـون‬ ‫بر عهـده داشـته‪ ،‬توسـط انتشـارات موسـیقی «عـارف»‬ ‫در نیمـه دوم فروردین مـاه ‪ 1401‬منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫یسـت کـه توضیحـات‬ ‫این مجموعـه شـامل نمونـه صوت ‬ ‫مرتبـط بـا شنید هشـدن و دریافـت ان‪ ،‬در صفحـه نخسـت‬ ‫کتـاب درج شـده‪« .‬اهـدا مصلحـی» متولـد سـال ‪1368‬؛‬ ‫نوازنـده و مـدرس سـاز قانـون‪ ،‬دانش اموختـه مقطـع‬ ‫یسـت و‬ ‫کارشناسـی رشـته موسـیقی از دانشـکده موسیق ‬ ‫تدریـس در این حـوزه را از سـال ‪ 1388‬اغـاز کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رئی ــس اداره گردش ــگری س ــامت وزارت‬ ‫بهداش ــت گفت؛ س ــاالنه یک میلیون گردشگر‬ ‫ً‬ ‫درمان ــی ک ــه عمدت ــا از کش ــورهای همس ــایه‬ ‫یش ــوند‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫هس ــتند ب ــه کش ــور وارد م ‬ ‫ایرن ــا؛ محمدرض ــا ترجم ــان در ی ــک نشس ــت‬ ‫خب ــری ک ــه در هت ــل الوند برگ ــزار ش ــد‪ ،‬افزود؛‬ ‫‪ ۸۰‬درص ــد مراجع ــات گردش ــگری درمان ــی‬ ‫ب ــه کش ــور از کش ــورهای همس ــایه به وی ــژه‬ ‫افغانس ــتان و عراق هستند و ‪ ۲۰۰‬مرکز درمانی‬ ‫دارای مج ــوز پذیرش بیم ــاران خارجی بوده و‬ ‫فعالی ــت می کنن ــد‪ .‬وی گف ــت؛ ای ــران رتبه ‪۴۶‬‬ ‫دنی ــا در ح ــوزه گردش ــگری س ــامت اس ــت و‬ ‫گردش ــگری درمانی ساالنه س ــه تا پنج هزاردالر‬ ‫ارزاوری به کش ــور دارد‪ .‬رئیس اداره گردشگری‬ ‫س ــامت وزارت بهداشت درادامه بابیان اینکه‬ ‫همه گی ــری وی ــروس کرونا اس ــیب های زیادی‬ ‫در ح ــوزه گردش ــگری س ــامت به کش ــور وارد‬ ‫ً‬ ‫ک ــرد‪ ،‬گف ــت؛ کال ‪ ۷۳‬درصد افت در گردش ــگری‬ ‫س ــامت ط ــی دوس ــال اخیر از ش ــیوع کرونا در‬ ‫دنیا اتفاق افتاد و س ــهم کش ــورهای اس ــیایی‬ ‫که از قطب های گردش ــگری س ــامت هستند‪،‬‬ ‫بیش ــتر بوده‪ .‬طی دوس ــال اخیر با شیوع کرونا‬ ‫ای ــران ‪ ۷۰‬درص ــد اف ــت در ح ــوزه گردش ــگری‬ ‫س ــامت داش ــته‪ .‬ترجم ــان بابیان اینک ــه‬ ‫جای ــگاه ای ــران درزمینه گردش ــگری س ــامت‬ ‫ازلح ــاظ پتانس ــیل وضعی ــت مناس ــبی را‬ ‫دارد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد؛ بح ــث بازاریاب ــی در حوزه‬ ‫گردش ــگری س ــامت ب ــرای م ــا حائزاهمی ــت‬ ‫اس ــت و بای ــد ب ــا برگ ــزاری نشس ــت‪ ،‬همای ــش‬ ‫شه ــای بین الملل ــی‬ ‫و مش ــارکت در همای ‬ ‫ازطری ــق بازاریاب ــی ج ــذب گردش ــگر کنی ــم‪.‬‬ ‫در ادام ــه این نشس ــت به ــزاد ش ــجاعی (دبیر‬ ‫اجرای ــی نخس ــتین کنفران ــس و نمایش ــگاه‬ ‫تگ ــردی) نی ــز‬ ‫گردش ــگری س ــامت و طبیع ‬ ‫گفت؛ برپایی نمایش ــگاه ها به ویژه در س ــطوح‬ ‫منطقـ ـه ای و بین الملل ــی از جنب هه ــای‬ ‫مختل ــف در ح ــوزه گردش ــگری س ــامت‬ ‫موجب ــات پویای ــی اقتص ــاد بوم ــی را فراه ــم‬ ‫یس ــازد ک ــه از جمل ــه ان کم ــک به توس ــعه‬ ‫م ‬ ‫و رون ــق صنعت گردش ــگری و حف ــظ و ارتقای‬ ‫یس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ هدف‬ ‫س ــطح اش ــتغال مل ‬ ‫برگ ــزاری چنی ــن نمایش ــگاه هایی‪ ،‬تقوی ــت و‬ ‫توس ــعه صنع ــت گردش ــگری و تاثیرگ ــذاری‬ ‫ان در اقتص ــاد کالن کش ــور و افزای ــش‬ ‫اش ــتغال در کش ــور اس ــت‪ .‬ش ــجاعی اف ــزود؛‬ ‫ب ــرای پربارتر ش ــدن و ارتق ــای ارزش علم ــی‬ ‫نمایش ــگاه های گردش ــگری س ــامت فرصت ــی‬ ‫ب ــرای به روزرس ــانی دان ــش فن ــی و اش ــنایی با‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫دس ــتاوردهای نوین صنعت ایجاد م ‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد؛ نخس ــتین کنفران ــس‬ ‫بین المللی گردش ــگری س ــامت دکتر بس ــکی‬ ‫ک ــه مهم تری ــن روی ــداد در ح ــوزه گردش ــگری‬ ‫یس ــت ‪ ۲۴‬ت ــا ‪۲۷‬‬ ‫س ــامت و طبیعت گرد ‬ ‫خردادماه در اس ــتان گلس ــتان برگزار می شود‪.‬‬ ‫بهناز بس ــکی (رئیس ش ــورای سیاست گذاری‬ ‫اولی ــن همای ــش و نمایش ــگاه گردش ــگری‬ ‫س ــامت و طبیعت گردی) گف ــت؛ برگزاری این‬ ‫کنفران ــس می توان ــد به ایجاد بس ــتر مناس ــب‬ ‫ته ــای س ــرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ب ــرای معرف ــی ظرفی ‬ ‫ش ــناخت پزش ــکان معتب ــر‪ ،‬بیمارس ــتان ها‪،‬‬ ‫نه ــا‪ ،‬ش ــرکت ها‪،‬‬ ‫له ــا‪ ،‬انجم ‬ ‫که ــا‪ ،‬هت ‬ ‫کلینی ‬ ‫سه ــای فع ــال در حوزه‬ ‫راهنمای ــان ت ــور و اژان ‬ ‫تگ ــردی کم ــک‬ ‫گردش ــگری س ــامت و طبیع ‬ ‫زی ــادی کن ــد و مش ــارکت و هم ــکاری تمام ــی‬ ‫عوام ــل‪ ،‬ضرورت ــی اجتناب پذی ــر برای رش ــد و‬ ‫توس ــعه گردش ــگری س ــامت و طبیعت گردی‬ ‫در کش ــور ب هش ــمار می ای ــد ک ــه در ده هه ــای‬ ‫گذش ــته خال ان ب هش ــدت احس ــاس می شود‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد؛ کش ــورهایی مانن ــد تایلن ــد‪،‬‬ ‫مکزی ــک‪ ،‬هن ــد‪ ،‬ترکی ــه و ام ــارات ام ــروزه در‬ ‫ردی ــف مقاصد جذب گردش ــگر س ــامت دنیا‬ ‫یش ــوند‪ ،‬دراین می ــان ای ــران‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫ته ــای رقابت ــی و‬ ‫به دالی ــل متع ــددی مزی ‬ ‫پتانس ــیل باالی ــی درزمین ــه ج ــذب گردش ــگر‬ ‫درمانی و س ــامت دارد که متاس ــفانه چندان‬ ‫یش ــود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ب ــه ان ها اهمیت داده نم ‬ ‫ک ــرد؛ از تمام ــی متصدیان و فعالی ــن این حوزه‬ ‫دع ــوت ب ــه مش ــارکت ش ــده و خواهش ــمند‬ ‫یت ــری برای‬ ‫اس ــت ب ــه این موضوع ن ــگاه جد ‬ ‫پیش ــبرد ای ــن ش ــاخه از صنع ــت گردش ــگری‬ ‫ک ــه یک ــی از کسـ ـب وکارهای روز جهان ــی‬ ‫ب هش ــمار مـ ـی رود‪ ،‬داش ــته باش ــند‪ .‬حس ــن‬ ‫طباطبای ــی (دبی ــر علم ــی این همای ــش) نی ــز‬ ‫گف ــت؛ کنفران ــس بین الملل ــی گردش ــگری‬ ‫تگ ــردی ی ــک پلتف ــرم مه ــم‬ ‫س ــامت و طبیع ‬ ‫ب ــرای ارائ ــه پیش ــرفت های جدی ــد و نتای ــج‬ ‫تحقیقات در زمینه های گردش ــگری س ــامت‬ ‫یس ــت‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛ یکی‬ ‫و طبیعت گرد ‬ ‫از محورهای مهم توس ــعه پایدار در هر کش ــور‬ ‫و مقص ــد گردش ــگری در س ــطح تج ــارت ملی‪،‬‬ ‫منطقـ ـه ای و بین المل ــل‪ ،‬اموزش و دسترس ــی‬ ‫ب ــه نی ــروی انس ــانی توس ــعه یافته اس ــت‪ .‬در‬ ‫اولی ــن کنفران ــس بین الملل ــی گردش ــگری‬ ‫تگ ــردی دکت ــر بس ــکی‬ ‫س ــامت و طبیع ‬ ‫باتوج هب ــه اهمیت رویداد‪ ،‬برانی ــم با همکاری‬ ‫و پش ــتیبانی اس ــاتید و متخصصی ــن مج ــرب‬ ‫مل ــی‪ ،‬منطقـ ـه ای و بین الملل ــی این حوزه یک‬ ‫س ــری نشسـ ـت های تخصص ــی‪ ،‬کارگا هه ــای‬ ‫اموزش ــی ب ــرای فعالی ــن و کارشناس ــان‪،‬‬ ‫مدی ــران و مس ــئولین گردش ــگری س ــامت‪،‬‬ ‫تگ ــردی و محی ــط زیس ــت برگ ــزار‬ ‫طبیع ‬ ‫کنی ــم‪ .‬وی اف ــزود؛ قص ــد داری ــم ب ــا برگ ــزاری‬ ‫اولی ــن کنفران ــس و نمایش ــگاه بین الملل ــی‬ ‫گردش ــگری س ــامت و طبیعت گردی و دعوت‬ ‫از صاحب نظ ــران و فعالی ــن این عرص ــه‪ ،‬ب ــه‬ ‫را هح ــل مناس ــبی جه ــت ارتق ــای جای ــگاه‬ ‫تگ ــردی‬ ‫گردش ــگری س ــامت و طبیع ‬ ‫به وی ــژه در بخ ــش ام ــوزش نی ــروی انس ــانی‬ ‫موردنی ــاز ای ــن صنع ــت دس ــت یابی ــم‪ .‬دبی ــر‬ ‫علم ــی نخس ــتین کنفران ــس و نمایش ــگاه‬ ‫تگ ــردی اف ــزود؛‬ ‫گردش ــگری س ــامت و طبیع ‬ ‫دراین روی ــداد‪ ،‬ضم ــن بررس ــی راهکاره ــای‬ ‫نح ــوزه ب ــه عم ــده ‬ ‫ام ــوزش مناس ــب درای ‬ ‫شه ــای پیـ ـش روی‬ ‫مش ــکالت و چال ‬ ‫گردش ــگری س ــامت و طبیعت گردی در ایران‬ ‫خواهی ــم پرداخ ــت‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬نکته درباره ریزگردها‬ ‫ارامش‬ ‫مرتضـی احمـر در این کتـاب‪ ،‬از «محسـن» می گویـد؛‬ ‫شـخصی کـه در رمـان «نفـر پنجـم» نوجوانـی اش را بـا‬ ‫عضویـت در گروهـی کـه علیـه رژیـم پهلـوی مبـارزات‬ ‫یشـود و‬ ‫یکـرده‪ ،‬طـی می کنـد و دسـتگیر م ‬ ‫مسـلحانه م ‬ ‫یسـت بـا مریضـی العلاج و منتظـر‬ ‫در این کتـاب پیرمرد ‬ ‫ازسوی انتشارات «شهید کاظمی» با قیمت‬ ‫مرگ‪ .‬این اثر‬ ‫ِ‬ ‫‪60‬هزارتومـان منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫بـا ورود طوفـان گردوغبـار بـه کشـور در روزهـای‬ ‫اخیـر و رسـیدن ان بـه پایتخـت از ‪ ۱۹‬فروردیـن‪،‬‬ ‫ایـن االینـده توانسـت بـه اصلی تریـن عامـل‬ ‫الودگـی هـوای کشـور تبدیل شـود و ذرات معلق‬ ‫کمتـر از ‪ ۱۰‬میکـرون افزایـش چشـمگیری پیـدا‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ ایـران عالو هبـر داشـتن‬ ‫اقلیمـی خشـک و نیمه خشـک بـا قرارگیـری‬ ‫در کنـار چندیـن کشـور مشـابه‪ ،‬در سـال های‬ ‫اخیـر همـواره بـا مشـکل گردوغبـار و ریزگردهـا‬ ‫دسـت وپنجه نـرم کـرده‪ .‬تغییـرات اقلیمـی‪،‬‬ ‫تهـای انسـانی نیـز‬ ‫کسـالی و فعالی ‬ ‫خش ‬ ‫مزیدبرعلـت شـده تـا ری ههـای فرسـوده ایرانیـان‬ ‫بیش ازگذشـته خـا ک بخـورد‪ .‬درمـورد ریزگردهـا‬ ‫بایـد دانسـت کـه ‪...‬‬ ‫ریزگـرد پدیده ای سـت کـه از گردوغبـار‪ ،‬دود و‬ ‫دیگـر ذر ههـای خشـک تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫ریزگردها باعث کدرشـدن اسـمان و کاهش دید‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫خاسـتگاه ریزگـرد االیند ههـای صنعتـی‪،‬‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫لهـا‪ ،‬گسـترش بیابا ‬ ‫شسـوزی جنگ ‬ ‫ات ‬ ‫بهـا‪ ،‬رودخان ههـا و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫کشـدن تاال ‬ ‫خش ‬ ‫ریزگـرد زمانـی ایجـاد می شـود کـه ذرات گردوغبار‬ ‫و دود در هوای خشـک بیشـتر شـود‪.‬‬ ‫فرسـایش بـادی نیـز در قالـب گردوغبـار‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تهدیداتـی کـه بـرای خـا ک کشـور به همـراه دارد‪،‬‬ ‫بـه تولیـد ریزگـرد نیز کمـک می کند‪.‬‬ ‫شـوره زارها که خا ک در ان ها خشـک و شکننده‬ ‫نهـای گردوغبـار و‬ ‫یشـود‪ ،‬سـبب ایجـاد طوفا ‬ ‫م ‬ ‫تشـدید مشـکل ریزگرد می شوند‪.‬‬ ‫نهـا شـوره زار اسـت‪ ،‬بـا‬ ‫ریزگردهایـی کـه منشـا ا ‬ ‫یشـوند‬ ‫ذرات تبخیرشـده نمـک نیـز امیختـه م ‬ ‫نهـا را دوچنـدان‬ ‫و این موضـوع اسـیب و ضـرر ا ‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫بـروز پدیـده ریزگـرد شـامل عوامـل داخلـی و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عوامـل خارجـی م ‬ ‫برخـی ریزگردهـا منشـا طبیعـی دارنـد و‬ ‫یمـوارد بـا جریـان بـاد از کشـورهای دیگـر‬ ‫دربرخ ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫وارد ایـران م ‬ ‫گهـای‬ ‫بهـا‪ ،‬جن ‬ ‫پرداخت نکـردن حق ابـه تاال ‬ ‫نبـردن بافـت جنگلـی و‬ ‫نسـوز و ازبی ‬ ‫خانما ‬ ‫کمـک بـه بیابان زایـی از اصلی تریـن عوامـل‬ ‫افزایـش ریزگردهـا هسـتند‪.‬‬ ‫ریزگردهـا بـا اسـیب بـه تاسیسـات صنعتـی و‬ ‫ماشـین االت مورداسـتفاده انسانشـده و اثـار‬ ‫منفـی اقتصـادی خـود را نیـز روی زندگـی انسـان‬ ‫می گذارنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ریزگردهـا عالوه براینکـه مسـتقیما باعـث کاهـش‬ ‫یشـوند‪ ،‬روی کاهـش کیفیـت‬ ‫کیفیـت هـوا م ‬ ‫نـور و قابلیـت جـذب ان روی بـرگ گیاهـان نیـز‬ ‫تاثیرگذارنـد‪.‬‬ ‫ریزگردهـا بـا ایجـاد اختلال در گرده افشـانی و‬ ‫تخلیـه بـار الکتریکـی هرچنـد بـا ولتـاژ بسـیارکم‬ ‫توانایـی بـاروری گیاهـان را کاهـش می دهنـد‪.‬‬ ‫طبـق اعلام سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫نهـای گردوغبـار داخلـی کشـور‬ ‫وسـعت کانو ‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون هکتـار اسـت‪.‬‬ ‫ریگ پاشـی در زمین هایـی کـه خـا ک سسـت‬ ‫دارنـد و مسـتعد ایجـاد گردوغبـار هسـتند‬ ‫می توانـد از ایـن پدیـده جلوگیـری کنـد‪.‬‬ ‫کاهـش مشـکل گردوغبـار یـا همـان ریزگـرد‬ ‫نهـای‬ ‫یکـه منشـا بسـیاری از طوفا ‬ ‫ازانجای ‬ ‫گردوغبـار کشـورهای همسـایه اند‪ ،‬نه تنهـا‬ ‫نیازمنـد عـزم ملـی و برنامه ریـزی صحیـح اسـت؛‬ ‫ی منطقـه ای را می طلبـد‪.‬‬ ‫بلکـه همـکار ‬ ‫نقد فیلم‬ ‫یادداشتی بر فیلم «بتمن»‬ ‫سپهرگلمکانی‬ ‫‪sepehrgolmakani@gmail.com‬‬ ‫«بتمـن» مـت ریـوز‪ ،‬ناشـی از‬ ‫ذوق زدگـی اولیـه مخاطـب حیـن تماشـای فیلـم‬ ‫ِ‬ ‫گاتهـام و پرتـره ابرقهرمـان محبـوب هالیوود اسـت؛‬ ‫اتمسـفر شـهر‬ ‫درسـت‬ ‫درک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مواردی کـه پـروژه جاه طلبانـه «زک اسـنایدر» و شـرکت فیل مسـازی «بـرادران‬ ‫وارنـر» در بـراورد ان ناموفـق بودنـد‪ .‬دلیـل دیگـر ایـن ذوق زدگـی می توانـد‬ ‫بتمن‬ ‫پیوستگی دنباله دار قلبی‪ ،‬عاطفی و ذهنی مخاطب با سه گانه تاریخی ِ‬ ‫«بتمن» نوالن‬ ‫«کریسـتوفر نوالن» باشـد‪ .‬ذهن مخاطب هرگز سـه گانه تاریخی‬ ‫ِ‬ ‫را فرامـوش نخواهـد کـرد؛ «مـت ریـوز» هـم منکـر سـطح کیفـی و کمـی سـه گانه‬ ‫نـوالن در سـینمای ابرقهرمانـی نمی شـود و بـرای باالبـردن ارزش سـاخته‬ ‫نهـا‬ ‫خـود‪ ،‬شـوالیه تاریکـی اش را بـا سـاخته های نـوالن هم تـراز و حتـی بهتر از ا ‬ ‫«بتمن» مت ریوز مطرح شود‪،‬‬ ‫می داند‪ .‬ا گر بحث قیاس بین سه گانه نوالن و‬ ‫ِ‬ ‫بی شـک سـاخته وی نمی توانـد هـم رده «شـوالیه تاریکـی» (‪ )۲۰۰۸‬قـرار گیـرد؛‬ ‫«بتمـن»‬ ‫ولـی توانایـی رقابـت د رهر جهـت بـا «سـراغاز بتمـن» (‪ )۲۰۰۵‬را دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مـت ریـوز از مقدمه چینـی بـرای شـرح «این گونـه بـروس ویـن بـه مـرد عدالـت‬ ‫تبدیـل می شـود» می گریـزد؛ شـاید بااتکابـه مدت زمـان طوالنـی اثـر‪ ،‬مخاطـب‬ ‫انتظـار یـک مقدمـه مختصـری از تبدیل بروس وین به بتمن را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫حال انکـه مقدمـه «سـراغاز بتمـن» در شـکل گیری و تحول شـخصیت انقالبی‬ ‫«بتمـن» ریـوز مخاطـب را‬ ‫و عدالت طلـب ویـن‪ ،‬بی نظیـر عمـل کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫در درون فاسـدترین و کثیف تریـن گاتهـام ساخته شـده سـینما می بـرد؛ جـرم‬ ‫و جنایـت در این کالن شـهر به بدترین شـکل اتفـاق می افتـد؛ سیاسـتمداران‪،‬‬ ‫پلیـس و مقام هـای عالی رتبـه قضائـی‪ ،‬بخشـی از فسـاد اقتصـادی و طبقاتـی‬ ‫این شـهر را شـکل و توسـعه می دهنـد‪ .‬مـوارد فـوق کافی سـت کـه بتمن‪/‬ویـن‬ ‫انگیـزه ای بـرای تغییـر نظـام حا کـم بـر شـهر پیـدا کنـد‪ .‬گام اول مبـارزه بتمـن با‬ ‫فسـاد‪ ،‬بـا یـک پرونـده قتـل ویـژه گـره می خـورد؛ «ریدلر» (بـا بازی پـاول دانـو) در‬ ‫پوششـی شـبیه انچـه «دیویـد فینچـر» در «زودیـا ک» (‪ )۲۰۰۷‬از زودیـا ِک قاتـل‬ ‫به تصویـر کشـیده بـود‪ ،‬اولیـن جرقـه را بـرای به تکاپو انداختـن بتمـن روشـن‬ ‫«بتمـن» ریـوز رنگ وبـوی جنایـی از همـان ابتـدا دارد‪ .‬او از خلـق‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫صحنه هـای شـلوغ و پرزرق وبـرق بـرای ایجـاد نبـردی طوالنـی بیـن بتمـن و‬ ‫شـروران فاصلـه می گیـرد و تلاش می کند ابرقهرمـان را در قالب بهتریـن کارا گاه‬ ‫گاتهام به تصویر کشد‪ .‬درمجموع‪ ،‬فیلم در زیرژانر جنایی موفق عمل می کند‪.‬‬ ‫کارا گاه بـازی بتمـن همـراه بـا میزانسـن درسـت صحنه هـای قتـل‪ ،‬به خوبـی‬ ‫حال وهـوای یـک فیلـم نئو‪-‬نـوار را به مخاطب منتقل می کند‪ .‬روند فیلم کند‬ ‫کتـک‬ ‫اسـت؛ امـا مخاطـب را درگیـر می کنـد‪ .‬جمـع اوری سـرنخ ها‪ ،‬بررسـی ت ‬ ‫داده هـای ریدلـر و همچنیـن اسـتفاده درسـت از نمـای نزدیک جهت نمایش‬ ‫االت جـرم‪ ،‬همان چیزی سـت که حداقـل باید در سـینمای ژانر جنایی رعایت‬ ‫شـود‪ .‬خرده داسـتان هایی؛ اعـم از برخـورد بتمـن بـا زن گربـه ای‪ ،‬گره گشـایی از‬ ‫گذشـته پـدر و خانـواده اش (وین هـا و فالکونـی) و برقـراری رابطـه مفید بـا الفرد‪،‬‬ ‫شو گربه بازی و چالش های ذهنی بتمن‬ ‫گرچه گاه به مشکل می خورند؛ اما مو ‬ ‫«بتمن» ریوز‪ ،‬زمانی‬ ‫ضعف‬ ‫ پوشاند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫و ریدلر‪ ،‬ضعف های پرده اول و دوم را م‬ ‫ِ‬ ‫بـرای مخاطـب جـدی می شـود کـه ریـوز در احـوال زندگـی بتمن‪/‬ویـن‪ ،‬تنهـا‬ ‫تمرکزش را روی بتمن گذاشته است‪ .‬حضور بروس وین‪ ،‬کوتاه و نا کافی ست؛‬ ‫او در برقـراری ارتبـاط بـا سـایر شـخصیت ها گـم می شـود و ایـن گم گشـتگی‪،‬‬ ‫وین مردم گریز‪،‬‬ ‫زمان حضورش در گاتهام به وضوح احسـاس م ‬ ‫یشـود‪ .‬بروس ِ‬ ‫ گیر ریوز ان چنان فرصت خودنمایی در جامعه تیره و تاریک‬ ‫کم حرف و گوشه ِ‬ ‫گاتهام پیدا نمی کند؛ هرچند پتینسون تمام تالش خود را انجام داده تا بدون‬ ‫پوشش زره و نقاب‪ ،‬جذاب به نظر رسد‪ .‬این موضوع پیرامون شخصیت ریدلر‬ ‫ً‬ ‫هنگام برداشتن نقاب‬ ‫نیز صدق می کند‪ .‬مجموعا شخصیت های نقاب پوش‬ ‫ِ‬ ‫خود‪ ،‬دچار ضعف اساسـی در جایگاه خود می شـوند‪ .‬وقتی هویت ریدلر افشـا‬ ‫می شـود‪ ،‬او دیگر از پشـت میله های تیمارسـتان ارکام جذاب به نظر نمی رسد‬ ‫و کاریزمـای خـود را از دسـت می دهـد‪ ،‬جنـس حرف هـای جنجالـی اش نخ نمـا‬ ‫و کلیشـه ای می شـود و در همـان ایدئولـوژی تکـراری شـخصیت «بیـن» در‬ ‫«شوالیه تاریکی برمی خیزد» (‪ ،)۲۰۱۲‬سعی می کند در جان و ذهن بتمن ترس‬ ‫را به وجـود اورد‪ .‬گـره معمـای نهایـی و شـوک اور ریدلـر به خوبی باز می شـود؛ اما‬ ‫یکـه‬ ‫در مرحلـه اجـرا‪ ،‬سـاده انگارانه و قابل پیش بینـی جلـو مـی رود؛ به نحو ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مخاطـب در دیـدن لحظـه نبـرد بـزرگ بتمـن بـا شـروران‪ ،‬ناامیـد م ‬ ‫مخاطـب پـس از تماشـای حـدود سه سـاعت‪ ،‬ایـن سـوال را می پرسـد‪« :‬ایـا‬ ‫نبرد بزرگ بتمن علیه شـروران به همین اندازه بود؟» متاسـفانه بله! مخاطب‬ ‫ی که از سالن های سینمای ابرقهرمانی «مارول» بیرون می اید و اثری پر‬ ‫امروز ‬ ‫از سکانس های درگیری پرزرق وبرق را می بیند‪ ،‬انتظار دارد در بتمن‪ ،‬به اندازه‬ ‫سـینمای «مـارول»‪ ،‬شـاهد نبردهایـی فیزیکـی درگیرکننـده باشـد‪ .‬البتـه نبـود‬ ‫شـوخی هایی از جنـس شـوخی های نوجوانانـه سـینمای مـارول در «بتم ِـن»‬ ‫ریوز‪ ،‬جای بسی خوشحالی برای طرفداران جدی سینمای ابرقهرمانی ست‪.‬‬ ‫«بتمن» ریوز ازنظر فنی فیلم خوبی سـت؛ «کریگ فریزر» تمام خالقیت خود‬ ‫ِ‬ ‫را بـرای گرفتـن قاب هـای زیبـا از ورود بتمـن‪ ،‬چشـم انداز صنعتـی و پسـامدرن‬ ‫کالن شـهر گاتهام به کار برده اسـت‪ .‬موسـیقی فیلم «مایکل جا کینجو» به مزه‬ ‫موسـیقی تیک تا ک گونـه «هانـس زیمـر» نیسـت؛ امـا شنیدنی سـت‪ .‬ترکیـب‬ ‫«بتمـن» ریـوز بسـیارخوب اسـت؛ «رابـرت پتینسـون» می توانـد‬ ‫بازیگـران در‬ ‫ِ‬ ‫درادامـه بـه یکـی از به یادماندنی تریـن بتمن هـای تاریـخ سـینما تبدیل شـود‪.‬‬ ‫حضور کوتاه و جذاب شخصیت «پنگوئن» با بازی «کالین فارل»‪ ،‬مخاطب را‬ ‫شـخصیت به مراتب کاریزماتیک تر از ریدلر‪،‬‬ ‫برای دیدن داسـتان اورژینال این‬ ‫ِ‬ ‫در یـک مجموعـه تلویزیونـی جدا گانـه منتظـر می گـذارد‪ .‬مخاطـب‪« ،‬بتم ِـن»‬ ‫ریوز را پس از گذراندن تجربه ای اسفنا ک از پروژه اشفته «زک اسنایدر» تماشا‬ ‫می کنـد؛ پـس بـا چنیـن پیش زمینـه ای‪ ،‬اثـر ریـوز او را راضی نگـه مـی دارد‪ .‬ریوز‪،‬‬ ‫برنامـه بلندمدتـی بـرای بتمـن خـود در ذهـن دارد و ایـن‪ ،‬تـازه اغاز ماجراسـت‪.‬‬ ‫مخاطـب از گام ابتدایـی ریـوز راضی سـت؛ امـا انتظـار دارد کـه در گام بعـدی‪،‬‬ ‫تـوازن را بیـن ویـن و بتمـن برقـرار سـازد و بـه ضدقهرمـان خـود کمی بیشـتر از‬ ‫ریدلـر فرصـت خودنمایـی مقابـل بتمـن دهـد‪ .‬ریـوز می دانـد کـه در معرفـی‬ ‫و پرده بـرداری از یکـی از بدمن هـای تاریـخ سـینما (جوکـر) در دنبالـه بعـدی‬ ‫«بتمـن»‪ ،‬هرگـز نباید اشـتباه کند‪.‬‬ ‫به یاد ‪...‬‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫هملت پشت کوهی‬ ‫مهدی عطایی دریایی‪ ،‬مجید کشاورز‪،‬‬ ‫گاتا عابدی‪ ،‬افسانه برزه کار‪ ،‬یاسمن صیاد‬ ‫دقت کار‪ ،‬غزل لوری‪ ،‬سعید سلیمی و محمد‬ ‫ جامه شورانی؛ بازیگران این اثر به نویسندگی‬ ‫کارگردانی ابراهیم پشت کوهی هستند‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫که تا ‪ 14‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ 20:15‬در‬ ‫«تئاترشهر»( چهارسو)میزبانعالقه مندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫کام بک به سبک مت ریوز‬ ‫اورالندو جولیوس‬ ‫«اورالنـدو جولیـوس»؛ نوازنـده سا کسـیفون سـبک افرو‪/‬هایالیـف و اسـتاد‬ ‫موسـیقی افریقایـی‪ ،‬در سـن ‪79‬سـالگی درگذشـت‪ .‬جزئیـات مـرگ‬ ‫مسـلم‬ ‫ِ‬ ‫او هنـوز منتشـر نشـده؛ بااین حـال‪ ،‬منابـع نزدیـک بـه او‪ ،‬ایـن خبـر را در‬ ‫اصلـی نیجریـه (زادگاه ایـن هنرمنـد) تائیـد کرده انـد‪ .‬او کـه بـا نـام‬ ‫رسـانه های‬ ‫ِ‬ ‫اصلـی «اورالنـدو جولیـوس اریمـو ا کمـود» سـال ‪ 1943‬متولـد شـد؛ درامـر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫خواننـده و نویسـنده اهنـگ نیـز بـود‪ .‬او را از توسـعه دهندگان مهـم افروبیـت‬ ‫می داننـد؛ یـک ژانـر موسـیقی محبـوب شـامل ترکیبـی از عناصـر سـبک های‬ ‫موزیـک افریقـای غربـی ماننـد موسـیقی فوجـی و هایالیـف بـا جـز امریکایـی‬ ‫ـیقی‬ ‫و متاثـر از سـول و فانـک‪ .‬او نقـش قابل توجهـی در‬ ‫شناسـایی موس ِ‬ ‫ِ‬ ‫زادگاهـش در جهـان‪ ،‬از دهـه ‪ 60‬به این سـو داشـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬‬ ‫مهندس نورالهی؛ بخشدار مرکزی شهرستان بهبهان‪:‬‬ ‫تحوالت و خدمات انجام گرفته در بخش مرکزی شهرستان بهبهان قابل تحسین است‬ ‫بیش از ‪ 230‬هزار مترمربع اسفالت و زیرسازی صورت گرفته است‬ ‫اقدام های صورت گرفته در پی تالش و زحمات دهیاران بوده است‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫توفیقــی حاصــل شــد تــا دیــداری بــا مهنــدس فیض الــه نورالهــی (بخشــدار و رئیــس و مدیرعامــل‬ ‫تعاونــی دهیــاران)‪ ،‬نایب رئیــس شــورای بخــش مرکــزی و مســئولین امــور مالــی دهیــاران داشــته‬ ‫باشــیم و از خدمــات انجام گرفتــه در بخش هــا و روســتاهای بخــش مرکــزی شهرســتان بهبهــان‬ ‫مطلــع شــویم‪ .‬دراین دیــدار از بخشــدار مرکــزی شهرســتان بهبهــان خواســتم ابتــدا بــه معرفــی‬ ‫خــود بپــردازد‪« .‬بسـم اهلل الرحمــن الرحیــم‪ ،‬نورالهــی هســتم‪ ،‬بیــش از ‪ 28‬ســال ســابقه خدمــت در‬ ‫اموزش وپــرورش دارم‪ .‬در بســیاری از مــدارس در ســمت مدیریــت خدمــت کــرده ام‪ .‬در تعاونــی‬ ‫مســکن شــماره چهــار فرهنگیــان به عنــوان مدیرعامــل تعاونــی توانســتم ســرپناهی بــرای تعــداد‬ ‫شمه ای از اقدامات صورت گرفته‬ ‫و اغاجـاری در مجلـس شـورای اسلامی)‪ ،‬شـاهد خدماتـی در‬ ‫در زمان تصدی بخشداری تاکنون‬ ‫ان روسـتا بوده ایـم و یـا روسـتای شـهرویی‪ ،‬کردسـتان بـزرگ‪،‬‬ ‫مهنـدس نورالهـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار مـا کـه چـه شـهرک وحـدت کـه بایـد گفت اسـفالت ایـن مناطـق از بودجه‬ ‫اقداماتـی در زمـان تصـدی وی انجام گرفتـه‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬نفـت بـوده اسـت‪ ،‬قابل ذکـر اسـت روسـتاهایی کـه اسـفالت‬ ‫«در یک سـال و انـدی کـه در خدمـت مـردم هسـتم‪ ،‬اقدامـات شـده بسـیاری از ان ها هم ازسـوی شـورای بخش مرکزی بوده‬ ‫و خدمـات قابل توجهـی صـورت گرفتـه کـه من همـه را مدیون کـه کمـک و مسـاعدت ویـژه ای داشـته اند مثـل محمدابـاد‪،‬‬ ‫تلاش و زحمـات تعاونـی دهیـاران‪ ،‬دهیـاران و اعضـای خیرابـاد و غیـره کـه بیـش از ‪ 25‬روسـتا در بخـش مرکـزی‬ ‫شـورای اسلامی می دانـم‪ .‬زیـرا ا گـر نبودنـد ان هـا کـه یکـدل و زیرسـازی و اسـفالت شـده اسـت بنابرایـن قضـاوت را بـه مـردم‬ ‫می سـپارم کـه در مـدت یک سـال‬ ‫یکرنـگ باهـم باشـند‪ ،‬ا گـر صداقـت‬ ‫و انـدی این همـه اسـفالت صـورت‬ ‫و عالقه منـدی کارکنـان بخشـداری‬ ‫گرفتـه بی سـابقه بـوده اسـت‪ .‬رقمـی‬ ‫و حسـابداران و حمایـت امـور‬ ‫بخشدار مرکزیبهبهان‪:‬‬ ‫ً‬ ‫معـادل ‪ 235‬هـزار مترمربـع مجموعا‬ ‫مالـی بخشـداری و هیئت مدیـره‬ ‫اسـفالت و زیرسـازی انجام گرفتـه‬ ‫تعاونـی دهیـاران نبودنـد‪ ،‬مـن‬ ‫ً‬ ‫در بخـش مرکـزی شهرسـتان‪ ،‬یقینـا‬ ‫موفـق نبـودم االن ادعـا کنـم کـه‬ ‫بـا تالش هـای همه جانبـه نماینـده‬ ‫تنهـا درزمینـه اسـفالت بخش هـا و‬ ‫محتـرم مـردم بهبهـان‪ ،‬فرمانـدار‬ ‫روسـتاهای بخش مرکزی شهرستان‬ ‫محتـرم ایـن شهرسـتان‪ ،‬بخشـداری‬ ‫بهبهـان‪ ،‬بیـش از ‪230‬هـزار مترمربـع‬ ‫تـوام بـوده کـه جای تقدیر و تشـکر از‬ ‫اسـفالت و زیرسـازی انجام گرفتـه‬ ‫ان هـا دارد»‪.‬‬ ‫اسـت»‪ .‬بخشـدار مرکـزی افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن میـزان اسـفالت رقـم بسـیار‬ ‫ً‬ ‫خدمات انجام شده درزمینه اب‬ ‫قابل توجهی سـت کـه انصافـا هـم‬ ‫بخشـدار مرکـزی دررابطه بـا تامیـن‬ ‫از تعاونـی دهیـاران و هیئت مدیـره‬ ‫اب شـرب روسـتاهای بخـش مرکـزی‬ ‫مربوطـه و هـم کارکنـان امـور مالـی و‬ ‫شهرسـتان بهبهـان گفـت‪« :‬دسـت‬ ‫حسـابداران و کارکنـان بخشـداری‬ ‫ً‬ ‫دهیـاران دراین زمینـه هـم کاملا‬ ‫تقدیـر و تشـکر ویـژه ای دارم»‪ .‬وی‬ ‫بـاز بـود کـه بـا کمک هـای شـایانی‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد توجـه داشـت اعتبارات‬ ‫مربوطـه به حسـاب دهیاری هـا واریـز می شـود و روسـتای کـه داشـتند توانسـتند بسـیاری از مشـکالت و نارضایتی هـای‬ ‫ً‬ ‫دهیاران کم برخوردار با همکاری دوسـتان صدیق در شـورای مـردم در ایـن مـورد را برطـرف کنند‪ .‬مثال دررابطه با شکسـتگی‬ ‫اسلامی بخـش مرکـزی کـه بسـیاری از فعالیت هـای صـورت لوله هـا و توسـعه شـبکه اب کـه وظیفـه ذاتـی اداره ابفـا بـود‪،‬‬ ‫ادامه خدمت رسانی و‬ ‫توسعه معابر و اسفالت‬ ‫روستاهای بخش مرکزی‬ ‫با پیگیری مستمر و‬ ‫جهادی سردار مظلومی؛‬ ‫نمایندهدلسوز شهرستان‬ ‫بهبهان‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه ورزش و اموزش وپـرورش هـم دهیـاران پرتلاش مـا‬ ‫کمک هـای زیـادی بـه مـدارس داشـته اند و یا در بحث یـادواره‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـهدای گران قـدر مناطـق بخـش مرکـزی‪ ،‬حقـا و انصافـا ان ها‬ ‫سـنگ تمـام گذشـته اند و در هـر نقطـه ای از بخـش و روسـتا‬ ‫کـه یـادواره شـهیدی برگزارشـده‪ ،‬دهیـاران فعـال حضـوری گـرم‬ ‫و سـبز داشـته اند و دیـن خـود را نسـبت بـه شـهدای گران قـدر‬ ‫مملکـت ادا کرده انـد»‪ .‬بخشـدار مرکـزی ادعـا دارد‪« :‬در بحـث‬ ‫ً‬ ‫پا ک سـازی فضـا و جـداول هـم جـدا کارشـده کـه بایـد گفـت‬ ‫اهک پاشـی و تنظیـف فضـای عمومـی توسـط دهیـاران زبانـزد‬ ‫عـام و خـاص اسـت‪ .‬از سـویی دیگـر عالوه بـر توسـعه فضـای‬ ‫سـبز در ضمـن برنامه هـا در هفتـه درختـکاری‪ ،‬دهیـاران‬ ‫مذکـور در کار کاشـت درخـت در روسـتاها نقـش ارزنـده ای‬ ‫ایفـا کرده انـد و همچنیـن دهیـاران تحـت پوشـش بخشـداری‬ ‫مرکـزی درزمینـه مسـائل دینی‪ ،‬کارهای فرهنگی و مسـاجد‪ ،‬از‬ ‫هیچ گونـه کوششـی دریـغ نداشـتند»‪.‬‬ ‫برنامه های اینده‬ ‫مهنـدس نورالهـی پیرامـون برنامه هـای اینـده بخشـداری‬ ‫گفـت‪« :‬تصمیـم بـر ان اسـت کـه در سـال جـاری بـه مبلمـان‬ ‫و زیباسـازی روسـتاها و بخش هـای مربوطـه‪ ،‬توجـه ویژهـای‬ ‫شـود؛ زیـرا پـس از اسـفالت و زیرسـازی روسـتاها‪ ،‬نوبـت بـه‬ ‫مبلمـان‪ ،‬زیباسـازی و توسـعه فضـای سـبز ان هاسـت کـه در‬ ‫ایـن رابطـه‪ ،‬بـا بهره مندی از "بنیـاد برکت" ان شـاءاهلل خواهیم‬ ‫توانسـت بـه موفقیت هایـی دسـت یابیم»‪ .‬و در بخـش دیگری‬ ‫از سـخنان خود بیان کرد‪« :‬دررابطه با اشـتغال زایی و چشـمه‬ ‫اب درمانـی گـراب کـه در جـذب توریسـت و توسـعه اقتصـادی‬ ‫بسـیار موثـر اسـت پیگیریهایـی شـده کـه ان شـاءاهلل شـاهد‬ ‫موفقیت هایـی دراین زمینـه خواهیـم بـود‪ .‬اب درمانـی گـراب‬ ‫از قدمـت زیـادی برخـوردار اسـت‪ .‬عالوه بـر این هـا معتقدیـم‬ ‫سـرمایهگذاری ا گـر در ایـن مناطـق انجام شـود‪ ،‬شـاهد بهبود‬ ‫و بیشـتر و بهتـر وضعیـت جاده هـای روسـتایی و ارتبـاط‬ ‫نزدیک تـری بیـن روسـتاها خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫بازدید مهندس نورالهی‬ ‫(بخشدار بخش مرکزی)‬ ‫از اجرای پروژه های‬ ‫اسفالتروستاهای‬ ‫بخش مرکزی و تقدیر‬ ‫و تشکر از شوراها و‬ ‫دهیارانروستاها‬ ‫گرفتـه مدیـون همـکاری و تلاش ان هـا بـوده که قابل تحسـین‬ ‫اسـت‪ ،‬به خصـوص اینکـه توجـه خاصـی بـه روسـتاهای‬ ‫کم برخـوردار مثـل تل بـردی‪ ،‬بـرج حسـن قلی خان‪ ،‬سـرحداقا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬نورالهی همچنین گفت‪« :‬از کمک و مسـاعدت‬ ‫اعتبـارات نفـت بسـیاری از پروژه هـا در روسـتاها اجراشـده کـه‬ ‫ازجملـه کوتـک محمـد کریـم اسـت کـه در اثـر همکاری هـا و‬ ‫پیگیری های مستمر سردار مظلومی (نماینده مردم بهبهان‬ ‫امـا دهیـاران عزیـز و پرتلاش بـه جـد همـکاری کـرده و هزینـه‬ ‫نمـوده تـا بتواننـد رضایـت مـردم در این رابطـه را جلب کنند»‪.‬‬ ‫وی دراین زمینـه افـزود‪« :‬قابل توجـه اسـت کـه دهیـاران ایـن‬ ‫مناطـق کمـک و مسـاعدت بـه افـراد بی بضاعـت درراسـتای‬ ‫فرمـان مقـام معظـم رهبـری تحـت عنـوان کمک هـای‬ ‫مومنانـه بـه افـراد نیازمنـد و افرادی کـه در اثـر بیمـاری کرونـا‬ ‫اسـیب دیده اند را هـم در برنامـه کاری خـود داشـته اند و نیـز‬ ‫طرح اشتغال زایی موفق بوده‬ ‫بخشـداری مرکـزی شهرسـتان بهبهـان گفـت‪« :‬در جهـت‬ ‫اشـتغال زایی در بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان‪ ،‬تلاش و‬ ‫فعالیت های زیادی با همکاری اداره فنی و حرفهای‪،‬و کمیته‬ ‫امـداد امـام خمینـی(ره) و میـراث فرهنگـی و گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی انجـام شـده که ازجمله ایجـاد کارگاه قالی بافی‪،‬‬ ‫گلیم بافـی و کپوبافـی را می تـوان نـام بـرد کـه تعـداد زیـادی نیـز‬ ‫نیـرو جـذب کارشـده اسـت»‪ .‬مهنـدس نورالهـی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن اعتبـارات خوبـی بـرای پـرورش ماهـی‪ ،‬دامـداری‪،‬‬ ‫پـرورش بلدرچیـن‪ ،‬مینـا کاری‪ ،‬بسـته بندی خرمـا‪ ،‬بسـته های‬ ‫داروهـای گیاهـی و معرفـی متقاضیان به بانک جهت دریافت‬ ‫تسـهیالت موردنظـر‪ ،‬اختصـاص داده شـده اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر‬ ‫اسـت درزمینـه کپوبافـی حـدود ‪ ۱۴۰‬نفـر اشـتغال زایی شـده‬ ‫اسـت کـه جـا دارد از کمیته امداد امام خمینـی(ره)‪ ،‬اداره فنی‬ ‫و حرفهای و سـازمان میراث فرهنگی و گردشـگری شهرسـتان‬ ‫بهبهـان تقدیـر و تشـکر شـود»‪.‬‬ ‫زیــادی از فرهنگیــان از شــروع اولیــه و دریافــت وام تــا کلیــد تحویــل‪ ،‬احــداث و بــه قشــر ارزشــمند‬ ‫فرهنگــی تحویــل دهــم‪ .‬از تاریــخ ‪ 1399/08/23‬در خدمــت وزارت کشــور به عنــوان بخشــدار‬ ‫مرکــزی شهرســتان بهبهــان افتخــار خدمــت دارم‪ .‬مــدرک تحصیل ـی ام کارشناســی ارشــد رشــته‬ ‫روانشناسی ســت»‪.‬‬ ‫بسته های معیشتی ویژه‬ ‫فرمانـداری‪ ،‬سـردار مظلومـی (نماینـده مـردم بهبهـان در‬ ‫مهنـدس نورالهـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود در رابطـه مجلـس شـورای اسلامی) و مهنـدس یارمحمـدی (رئیـس‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـا توزیـع بسـته های معیشـتی افـزود‪« :‬توزیـع بیـش از یکهـزار دفتـر ایشـان) کـه حقـا و انصافـا در هـر نقطـه از روسـتاهای‬ ‫بسـته معیشـتی شـامل مـواد غذایـی‪ ،‬هرکـدام بـه مبلـغ سـه بخـش مرکـزی‪ ،‬برنامـه بـوده اسـت حضـور فعـال داشـتند و‬ ‫میلیون ریـال بـه بـاال‪ ،‬از دیگـر اقداماتی سـت کـه توسـط اعضـای موجبـات دلگرمـی ما را فراهم کرده اند تقدیر و تشـکر می کنم‪.‬‬ ‫شـوراهای اسلامی روسـتاها و بخش هـای مرکـزی انجام شـده و همچنیـن از مدیـران دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان‬ ‫بین نیازمندان و مستمندان توزیع شده است‪ .‬حتی بسیاری ازجملـه جهـاد کشـاورزی‪ ،‬امـور عشـایر‪ ،‬بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬اداره ابفـا‪ ،‬سـازمان بـرق‪،‬‬ ‫از اعضای شـوراها‪ ،‬دستمزد و پاداش‬ ‫شـرکت گاز و نیـروی انتظامـی کـه بـا‬ ‫و حـق جلسـه خـود را بیـن اهالـی‬ ‫ایـن بخشـداری همکاری داشـته اند‬ ‫روسـتاها (افـراد مسـتمند) تقسـیم‬ ‫مهندسنورالهی؛‬ ‫تقدیـر و تشـکر می کنـم»‪ .‬وی در‬ ‫می کننـد کـه الزم اسـت مراتـب تقدیـر‬ ‫بخشدار‪:‬‬ ‫ادامـه افـزود‪« :‬البتـه گالیه هایـی‬ ‫و تشـکر خود را اعالم کنیم‪ .‬امیدوارم‬ ‫از عـدم همـکاری بعضـی از‬ ‫بـه هـر نیت کـه باشـد موردقبول حق‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان‬ ‫واقـع شـود»‪.‬‬ ‫دارم کـه مجالـی بـه ذکـر نـام ان هـا‬ ‫صبور باشیم‬ ‫نیسـت‪ .‬ا گـر ایـن عـدم همـکاری و‬ ‫ً‬ ‫تا مشکالت مرتفع شود‬ ‫کم مهری ادامه داشـته باشـد‪ ،‬ناچارا‬ ‫اسـامی و علـت ان را اعلام خواهـم‬ ‫مهنـدس نورالهـی از صبـوری و‬ ‫کـرد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬از مسـئولین‬ ‫بردبـاری مـردم روسـتاها و بخشـهای‬ ‫ً‬ ‫امـور مالـی بخشـداری‪ ،‬کـه انصافـا بـا‬ ‫مرکـزی تقدیـر و تشـکر کـرده و گفـت‪:‬‬ ‫دقـت همه جانبـه و با صبر و حوصله‬ ‫«علی رغـم مشـکالت اقتصـادی کـه‬ ‫انجام وظیفـه می کننـد؛ بـدون اینکـه‬ ‫در جامعـه امروزی سـت‪ ،‬مردم عزیز و‬ ‫اضافـه کاری دریافـت کننـد و علیرغم‬ ‫خونگـرم بخش مرکزی در مقابل این‬ ‫کمـی حقـوق‪ ،‬صادقانـه و دلسـوزانه‬ ‫مشـکالت صبـوری و بردبـاری خـود‬ ‫و خدمـت می کننـد کمـال تشـکر‬ ‫را حفـظ کـرده و ارزو میکننـد هـر چـه‬ ‫رادارم و ان شـاءاهلل در اینـده تلاش‬ ‫زودتر این مشـکالت مرتفع شـود‪ .‬لذا‬ ‫به عنوان بخشدار‪ ،‬وظیفه خود میدانم از یکایک ان ها تقدیر و خواهـد شـد نسـبت بـه افزایـش حقـوق ان هـا اقـدام شـود‪.‬‬ ‫تشـکر کنـم و بـا اسـتعانت از خداوند منان ارزو می کنـم با درایت همچنیـن از ناظـران فنـی در دهیـاری و تعاونـی دهیـاران‪،‬‬ ‫و تلاش تعاونـی دهیـاران‪ ،‬بخشـداری مرکـزی و شـورای اسلامی اعضـای هیئت مدیـره دهیـاران و کلیـه کارکنـان بخشـداری‬ ‫ً‬ ‫بخش مرکزی هر چه زودتر شاهد رفع مشکالت موجود باشیم به خصـوص دهیـاران‪ ،‬واقعـا بـا دسـتمزد پاییـن‪ ،‬همگـی بـا‬ ‫جدیـت در حـال فعالیـت هسـتند تقدیـر و تشـکر و سـپاس‬ ‫تـا همـه در محیطـی ارام بـه زندگـی خـود ادامـه دهیـم»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رادارم‪ .‬مجـددا یـاداور می شـود ا گـر نبودنـد ایـن افـراد فعـال و‬ ‫تقدیر و تشکر کلی بخشدار مرکزی‬ ‫پرتلاش‪ ،‬خدمـات انجام گرفته را شـاهد نبودیم و اقداماتی که‬ ‫بخشدار مرکزی دراین دیدار دوستانه و صمیمی‪ ،‬از همکاری در روسـتاها و بخش هـا شـده‪ ،‬مدیـون همیـن تلاش دهیاران‬ ‫و تشریک مسـاعی دسـتگاه های اجرایـی شهرسـتان یـاد کـرد و بـوده کـه جهـادی کار می کننـد»‪.‬‬ ‫افـزود‪« :‬الزم میدانـم از حـاج اقـا ناصری (امام جمعه بهبهان)‪ ،‬بـا تقدیـر و تشـکر از اقـای پودنچـی (مسـئول روابـط عمومـی‬ ‫مهنـدس زمانی اصـل (فرمانـدار ) و به طورکلـی مجموعـه بخشـداری مرکـزی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫در سال جاری به مبلمان‪،‬‬ ‫زیباسازی و توسعه‬ ‫فضای سبز در روستاهای‬ ‫ش مربوطه با‬ ‫بخ ‬ ‫بهره مندی از کمک های‬ ‫بنیاد برکت‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه ای خواهد شد‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬‬ ‫مهندس احسان گندمی؛ دهیار و رئیس هیئت مدیره تعاونی دهیاران‪:‬‬ ‫از بخشدار مرکزی که در دوران خدمت‬ ‫در بخشداری همت جهادی داشته و تحوالت‬ ‫خوبی ایجاد کرده تشکر و قدردانی می کنم‬ ‫مهندس قاسم رحیمی؛ دهیار و مدیرعامل تعاونی دهیاران بخش مرکزی‪:‬‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬با کمترین هزینه‪ ،‬توسط دهیاران‬ ‫عزیز و صادق‪ ،‬انجام گرفته که جای تشکر دارد‬ ‫پای صحبت دهیار و مدیرعامل تعاونی دهیاران‬ ‫رحیمـی در ایـن گفتگـو بـه خبرنـگار مـا اظهـار داشـت‪« :‬مـن‬ ‫هـم به نوبـه خـود از دهیاریهـا تشـکر ویـژه دارم‪ .‬از بخشـداری و‬ ‫عمرانـی بـا کمتریـن هزینـه‪ ،‬توسـط دهیـاران عزیـز و صـادق‬ ‫ً‬ ‫انجام گرفتـه تـا جـدا جـای تقدیـر و تشـکر و قدردانـی دارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل تعاونـی دهیـاران افـزود‪ « :‬از سـردار مظلومـی‬ ‫پروژه های عمرانی یکساله شورای بخش‪ ،‬با اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ 7/820/000/000‬ریال و پروژه های عمرانی یکساله از اعتبارات نفت‬ ‫به مبلغ ‪ 48/000/000/000‬ریال بوده است‪ .‬بر ج های نوری روستاهای‬ ‫دولت اباد‪ ،‬شهرویی و دودانگه خریداری شده که به زودی نصب‬ ‫خواهد شد‬ ‫شـش سـت ورزشـی در روسـتاها اقـدام کردنـد؛ کمـال تقدیـر و‬ ‫تشـکر رادارم»‪.‬‬ ‫پای صحبت رئیس هیئت مدیره تعاونی دهیاران‬ ‫احسان گندمی به خبرنگار ما گفت‪« :‬جا دارد از همه دهیاران‬ ‫بخـش مذکـور کـه باتوجه بـه کم وکاسـتی هایی کـه وجـود دارد‪،‬‬ ‫بادل و جان و باصداقت و روحیه جهادی کار میکنند‪ ،‬تشـکر‬ ‫و سپاسـگزاری داشـته باشـم‪ .‬همچنیـن از بخشـدار مرکـزی که‬ ‫ً‬ ‫انصافـا از روزی کـه بـه ایـن سـمت منصوب شـده‪ ،‬سروسـامان‬ ‫خوبـی بـه بخـش داده و همـت جهـادی دارد و تحوالت خوبی‬ ‫ایجاد کرده‪ ،‬تشکر و قدردانی می کنم و در پایان از حسابداران‬ ‫تعاونـی دهیـاران و بخـش امـور مالـی هـم تقدیـر و تشـکر ویـژه‬ ‫دارم»‪.‬‬ ‫شـورای اسلامی) بـود‪ ،‬از نزدیـک بـا مشـکالت و نیازهـای‬ ‫مـردم روسـتاها و بخش هـا اشـنا شـده و بـرای رفـع مشـکالت‬ ‫روسـتای کوتـک حاجی اقـا بـا اعتبـار ‪ 150‬میلیون تومـان کـه از‬ ‫سـوی پاالیشـگاه بیدبلنـد ‪ 2‬بـا پیگیری هـای سـردار مظلومـی‬ ‫پروژه های عمرانی یکساله دهیاری ها به مبلغ ‪12/340/919/662‬‬ ‫ریال و پروژه های عمرانی یکساله بخش مرکزی شهرستان به مبلغ‬ ‫‪ 103/534/546/692‬ریال است‬ ‫پای صحبت دو مسئول امور مالی دهیاران‬ ‫خانـم شـهروین (مسـئول امـور مالـی دهیـاران) بـه خبرنـگار مـا‬ ‫گفـت‪« :‬تقدیـر و تشـکر خالصانـه ای از همـه همـکاران دارم‪.‬‬ ‫درحقیقت کار بسـیار سـختی را در یک سـال گذشـته متحمل‬ ‫شـدیم و بااینکـه میـزان حقـوق دریافتـی رضایت بخـش نبـود‪،‬‬ ‫امـا در بحـث مالـی و انجام وظیفه و مسـئولیت سـنگینی که به‬ ‫دوش داشـتیم‪ ،‬به طـور جـد کار کردیـم و زحمـت کشـیدیم»‪.‬‬ ‫خانم پورموسوی (از مسئولین امور مالی دهیاران و کارشناس‬ ‫ارشد حسابداری) گفت‪« :‬از بخشدار و دهیاران محترم تقدیر‬ ‫و تشـکر دارم؛ امـا بایـد عـرض کنـم ازنظر کاری مشـکالتی داریم‬ ‫کـه امیـدوارم بخشـدار و دهیـاران توجـه خاصـی بـه ان مبـذول‬ ‫فرمایند»‪.‬‬ ‫از همـکاری مـردم روسـتاها کـه بـا مـا یکـدل و یکرنـگ هسـتند‬ ‫و صادقانـه همـکاری می کننـد سپاسـگزارم‪ .‬ازسـوی دیگر بایـد‬ ‫عـرض کنـم در مجموعـه تعاونـی دهیـاران نیـز پروژه هـای‬ ‫(نماینـده مـردم بهبهـان در مجلـس شـورای اسلامی) و رئیس‬ ‫اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان بهبهـان کـه تلاش کردنـد و‬ ‫نسـبت بـه احـداث شـش زمیـن چمـن ورزشـی مصنوعـی و‬ ‫پای صحبت نایب رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی‬ ‫ادریـس قاسـمی (نایب رئیـس شـورای اسلامی بخـش مرکزی و‬ ‫عضو هیئت مدیره شـورای اسلامی اسـتان) هم به خبرنگار ما‬ ‫گفـت‪« :‬ابتـدا از مهنـدس سـیاهپوش (رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫بخـش مرکـزی) کـه بـه نیابـت از طـرف ایشـان دراین نشسـت‬ ‫حضـور دارم تقدیـر و تشـکر می کنـم‪ .‬همچنیـن از مجموعـه‬ ‫بخشـداری و ادارات ذی ربـط‪ ،‬تعاونـی دهیـاران‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـوراها و دهیاری هـای بخـش مرکزی هم به نوبه خودم تشـکر‬ ‫و قدردانـی می کنـم»‪.‬‬ ‫بازدید و دیدارهای اخیر بخشدار مرکزی شهرستان بهبهان‬ ‫مهنـدس نورالهـی در روزهـای اخیـر دیدارهـا و بازدیدهـای‬ ‫زیـادی داشـته کـه مـورد اسـتقبال اهالـی روسـتاها و بخش هـا‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬در یکـی از ایـن دیدارهـا کـه بـه همـراه مهنـدس‬ ‫یارمحمـدی (رئیـس دفتـر نماینـده مـردم بهبهـان در مجلـس‬ ‫مطـرح شـده تصمیماتـی اتخـاذ کـرد‪ .‬علاوه بـر ان‪ ،‬دیـدار‬ ‫بخشـدار مرکـزی و اعضـای شـورای بخـش مرکـزی و دهیـاران‬ ‫بـا خانـواده شـهید احسـان فتحـی‪ ،‬بازدیـد از روسـتای قلعـه‬ ‫سـیدمقیم و اجـرای جـدول و زیرسـازی بـه مقـدار ‪ 300‬متـر بـه‬ ‫ارزش ‪ 900‬میلیون تومـان و بازدیـد از زیرسـازی و جدول گـذاری‬ ‫(نماینـده مـردم بهبهـان) تامیـن شـده و نیـز بازدیـد بـه اتفـاق‬ ‫مهنـدس زمانی اصـل (فرماندار شهرسـتان بهبهـان) از منطقه‬ ‫اب درمانـی گـراب را می تـوان نـام بـرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا نمایشـگاه صنایـع دسـتی از سـوی بخشـداری مرکـزی‬ ‫برگـزار شـد کـه مـورد اسـتقبال خـوب مـردم قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫جناب اقای مظلومی؛ نماینده محترم شهر بهبهان‬ ‫ً‬ ‫اینجانب مراتب قدردانی و سپاس فراوان از حضرتعالی را دارم؛ اول از طرف خودم و نیابتا از طرف اهالی روستای کریم اباد‪ .‬سالها‬ ‫ُ‬ ‫بـود کـه ورودی روسـتا‪ ،‬بلای جـان عزیزانمـان می شـد‪ .‬در ایـن سـال ها‪ ،‬خسـارات جانـی و مالـی زیـادی بـر گـرده مردم روسـتایمان‬ ‫بـود و اینـک در سـال جدیـد کـه می بایسـت در شـور و شـوق بهـار می بودیـم و از طبیعـت و درکنـار هـم بـودن لـذت می بردیـم‪ ،‬بـاز‬ ‫جـاده غیراسـتاندارد‪ ،‬در بی توجهـی مسـئولین‪ ،‬جوانـی رعنـا را از مـا گرفت و روسـتایمان را سـیاهپوش و غم زده کـرد‪ .‬با خبر جذب‬ ‫اعتبـار بـرای ایجـاد فلکـه ورودی روسـتا‪ ،‬روزنه هـای امیـد را در دل مردم جوانه زد تا دیگر نگرانی و اسـترس اتفاقی دیگر را نداشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬همیشـه بـر ایـن بـاور بـوده و هسـتیم کـه بهبهان نیازمند مردانی همچون شماسـت تـا با تالش و پیگیـری‪ ،‬غبار کهنگی و‬ ‫عقب ماندگـی را از ایـن شـهر بزدایـد‪ .‬امیـدوارم بـا تلاش حضرتعالـی ایـن پـروژه هرچـه سـریعتر راه اندازی شـود‪ .‬قـدردان تالش های‬ ‫شـما مـرد جهادی خواهیـم بود‪.‬‬ ‫ارادتمند قاسم رحیمی؛ دهیار روستای کریم اباد‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪544 -32‬ل‪ 91‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/8588227‬و شـماره شاسـی ‪ NAS811100J5789655‬بـه مالکیـت حمیـد بسـنده مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1178‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/25-140060322002002293‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت ذوالفقـاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 984‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 5338903814‬صـادره زهـک فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 160/03‬مترمربع پال ک شماره ‪ 666‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش ‪ 2‬حوزه ثبت‬ ‫ملـک زابـل‪ ،‬خیابـان دانشـگاه ‪ 16‬خریـداری از مسـافر اتش افـزا طبـق سـند قطعـی شـماره ‪ 56640‬مـورخ‬ ‫‪ 1395/05/22‬دفترخانـه ‪ 27‬زابـل (توضیحـات‪ :‬صـدور سـند مالکیـت برابـر نامـه شـماره ‪ 2080‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/17‬بـا حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی درصورتیکـه تغییـر و تبدیـل و تفکیـک را دارا نباشـد و‬ ‫مفـاد قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا نیـز رعایـت شـود) محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪54‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/10/12-140060322002005957‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صفیـه میرعمادی به شناسـنامه شـماره ‪ 6‬کـد ملـی ‪3673986929‬‬ ‫صادره زابل فرزند ا کبر به صورت ششدانگ یکباب منزل یک اتاقه به مساحت ‪ 224/50‬مترمربع پال ک‬ ‫شماره ‪ 808‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان‬ ‫حافـظ شـمالی وا گـذاری طبـق سـند عـادی از غالمعلـی افشـاری مقدم محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪55‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/15-140060322002007885‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فریبـرز رویین تـن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 13963‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3674229293‬صـادره زابـل فرزنـد عیسـی به صـورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 200‬مترمربع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 991‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫بلـوار ایـت اهلل بختیـاری‪ ،‬کوچـه ‪ 16‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از محمـد نخعـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪56‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/18-140060322002007070‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمحسـین خواجه ابراهیمـی بـه شناسـنامه شـماره ‪5630013513‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 5630013513‬صـادره نهبنـدان فرزنـد مـوال به صـورت ششـدانگ یکدربنـد مغـازه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 12‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 463‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان فردوسـی‪ ،‬پاسـاژ سـجاد مالکیت مشـاعی متقاضـی ذیل ثبـت ‪ 14488‬صفحه‬ ‫‪ 253‬دفتـر ‪ 84‬موضـوع سـند قطعـی ‪ 1396/12/05-136397‬دفترخانـه ‪ 2‬زابـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪57‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/16-140060322002006999‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد جهانتیغ به شناسـنامه شـماره ‪ 546‬کد ملی ‪5339255247‬‬ ‫صـادره زابـل فرزنـد فداحسـین به صـورت ششـدانگ یکباب منـزل بـه مسـاحت ‪ 328/50‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 529‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬جاده‬ ‫سـیاهمرد‪ ،‬کوچـه ‪ 22‬بهـار وا گـذاری طبـق سـند عـادی از محمدعلـی مسـعودی و عباسـعلی یاردوسـتی‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪60‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای پیمـان ا کبـری بـا تقدیـم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده در دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 140‬کرمانشـاه‬ ‫مدعی سـت کـه سـند مالکیـت پلا ک ‪ 3171‬فرعـی از ‪ 138‬اصلـی یـک قطعـه زمیـن نـوع ملـک طلـق بـا‬ ‫کاربـری بـه پلا ک ثبتـی ‪ 3171‬فرعـی از ‪ 138‬اصلـی بـه مالکیـت پیمـان ا کبـری با جز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪6‬‬ ‫بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان موضـوع سـند مالکیـت اصلی بـه شـماره چاپـی ‪ 197974‬که‬ ‫در صفحـه ‪ 16‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 366‬ذیل شـماره ‪ 73148‬ثبت شـده اسـت‪ .‬محدودیـت دفتر امال ک‪:‬‬ ‫رهنی شماره ‪ 1392/10/14-29632‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 40‬شهر گیالنغرب استان کرمانشاه‬ ‫کـه بنفـع بانـک ملـت شـعبه گیالنغـرب بـه مبلـغ ‪ 620/000/000‬ریـال بـه مـدت ‪ 48‬مـاه ثبـت شـده‪ .‬رهنـی‬ ‫شـماره ‪ 29634‬مورخ ‪ 1392/10/14‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 40‬شـهر گیالنغرب استان کرمانشاه‬ ‫کـه بنفـع بانـک ملـت شـعبه گیالنغـرب بـه مبلـغ ‪ 620/000/000‬ریـال بـه مـدت ‪ 48‬مـاه ثبـت شـده‪ .‬مـازاد‬ ‫دارد رهنی شماره ‪ 29633‬مورخ ‪ 1392/10/14‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 40‬شهر گیالنغرب استان‬ ‫کرمانشـاه کـه بـه نفـع بانـک ملـت شـعبه گیالنغـرب بـه مبلـغ ‪ 620/000/000‬ریـال بـه مـدت ‪ 48‬مـاه ثبـت‬ ‫شـده‪ .‬مـازاد دارد رهنـی شـماره ‪ 38833‬مـورخ ‪ 1396/04/28‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 40‬شـهر‬ ‫گیالنغرب استان کرمانشاه که بنفع بانک ملت شعبه گیالنغرب به مبلغ ‪ 1/847/000/000‬ریال به مدت‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬‬ ‫‪ 24‬مـاه ثبـت شـده‪ .‬بـر اثـر سـرقت مفقـود شـده‪ .‬لـذا مراتـب طبق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت در یک‬ ‫نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه فرد یـا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سـند مالکیـت در نزد خود‬ ‫هسـتند از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬مراتـب را بـه ایـن اداره اعلام دارنـد درغیراینصـورت‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت طبق مقررات اقدام و سـند مالکیت اولیه از درجه اعتبار سـاقط و ابطال‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫مهدی زراعی وش‪ ،‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه‬ ‫‪/135‬م الف‪12/‬‬ ‫یک‪ ،‬از طرف مهدی میهمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/05-140060322002006600‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای شـهاب جهان تیـغ بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3660573043‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3660573043‬صـادره زابـل فرزنـد محمدعلی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪172/25‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 879‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان بلـوار کشـاورز‪ ،‬کشـاورز ‪ ،3‬میلان ‪ 3‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی موضـوع سـند‬ ‫قطعـی ‪ 1399/12/26-142312‬دفترخانـه ‪ 2‬زابـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪61‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/14-140160322002000028‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسینعلی سرگزی به شناسنامه شماره ‪ 4181‬کد ملی ‪3670803319‬‬ ‫صادره زابل فرزند عبداهلل به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 150/91‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 230‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان‬ ‫میرحسـینی ‪ ،18‬فرعـی دوم سـمت چـپ مالکیـت مشـاعی متقاضـی ذیـل ثبـت ‪ 25470‬صفحـه ‪47‬‬ ‫دفتـر ‪ 180‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪62‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/02/13-140060322002000483‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسعود مرادی به شناسنامه شماره ‪ 0‬کد ملی ‪ 3660232696‬صادره‬ ‫زابـل فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 202‬مترمربع پال ک شـماره ‪1381‬‬ ‫اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش یک حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬فلکه بشیراله‪ ،‬امام خمینی(ره)‬ ‫‪ 15‬اعیان موضوع مالکیت مشاعی متقاضی ذیل ثبت ‪ 22026‬دفتر ‪ 143‬صفحه ‪ 196‬و خریداری عرصه‬ ‫از شـهرداری زابل طبق سـند قطعی شـماره ‪ 41752‬مورخ ‪ 1398/11/28‬دفترخانه ‪ 35‬زابل محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪64‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/03-140060322002007482‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای موسـی گمرکی به شناسـنامه شـماره ‪1‬موالیـد کد ملی‬ ‫‪ 3673718312‬صـادره زابـل فرزنـد سـلطان به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 260/72‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 23‬فرعـی از ‪ 1012‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬خیابان شـهید مطهری‪ ،‬مطهری ‪ ،11‬کوچه اول سـمت راسـت‪ ،‬انتهای کوچه‬ ‫وا گـذاری طبـق سـند عـادی از فاطمـه گمرگـی زاده ذیـل ثبـت ‪ 8515‬صفحـه ‪ 241‬دفتـر ‪ 46‬محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪65‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/15-140060322002007893‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه عارف بنجـار بـه شناسـنامه شـماره ‪ 164‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3670579907‬صـادره زابـل فرزنـد غالم حسـن به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 249/99‬مترمربع پال ک شماره ‪ 717‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان‬ ‫شهرسـتان زابل‪ ،‬خیابان هیرمند‪ ،‬هیرمند ‪ 58‬مالکیت مشـاعی متقاضی ذیل ثبت ‪ 20046‬صفحه ‪214‬‬ ‫دفتـر ‪ 141‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪66‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای سـیروس بسـاطی احـدی از وراث مرحـوم صدریـه بسـاطی برابـر تقاضـای وارده ‪1400-0298‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/01/23‬بـا ارائـه یـک بـرگ استشـهادیه فقـدان سـند مالکیـت مصـدق شـده دفترخانـه ‪26‬‬ ‫اسلام ابادغرب مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 77‬فرعـی از ‪ 44‬اصلـی بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 331577‬که ذیل ثبت ‪ 19002‬صفحه ‪ 220‬دفتر امال ک ‪ 89‬به نام سیروس بساطی ثبت و سند مالکیت‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس ‪ 2797‬مـورخ ‪ 1389/04/14‬دفترخانـه ‪ 121‬اسلام ابادغرب بـه خانـم‬ ‫صدریـه بسـاطی فرزنـد جهانشـاه شماره شناسـنامه ‪ 958‬متولـد ‪ 1350/01/20‬صـادره از اسلام ابادغرب‬ ‫دارای شـماره ملی ‪ 3340699518‬انتقال قطعی داده شـد‪ .‬سـپس برابر سـند رهنی شـماره ‪ 4289‬مورخ‬ ‫‪ 1389/08/18‬دفترخانـه ‪ 121‬اسلام ابادغرب در رهـن بانـک مسـکن قـرار گرفـت‪ .‬محدودیـت‪ :‬یـک مـورد‬ ‫بازداشـت دائـم به موجب دسـتور شـماره ‪ 140050990019947772‬مـورخ ‪ 1400/08/29‬صـادره از اجرای‬ ‫احـکام شـعبه سـوم دادگاه عمومـی (حقوقـی) شهرسـتان اسلام ابادغرب بـه نفـع شـعبه بـرای مالکیـت‬ ‫صدریـه بسـاطی بازداشـت اسـت کـه در اثـر سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصره هـای ذیـل ان‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل (سند ذمه)‬ ‫بنابر درخواسـت خانم سـمانه وحدانی به شـرح وارده ‪ 1400/12/07-140005007141022531‬به موجب پرونده اجرایی ‪139904007141000852‬‬ ‫و بـه شـماره بایگانـی ‪ 9900961‬یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد جی تی ایکس ای به شـماره پال ک انتظامی ایـران ‪145 -26‬ب‪ 76‬متعلق بـه اقای جواد‬ ‫وحدانی فرزند خدابخش متولد ‪ 1370/07/05‬شماره ملی ‪ 0670275530‬مدیون پرونده اجرایی کالسه فوق که به استناد سند ازدواج شماره‬ ‫‪ 1399/01/21-691‬دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ ۳۲‬شـهر بجنـورد اسـتان خراسـان شـمالی‪( ،‬تعـداد ‪ ۱۲۴‬قطعـه عیـن سـکه طلای تمـام بهـار ازادی‬ ‫بـه عنـوان مهریـه و مبلـغ ‪ 70‬میلیون تومـان جهیزیـه و لـوازم منـزل و مبلـغ ‪ ۴۰‬میلیون تومـان زیـوراالت طلا) کـه پـس از تسـعیر سـکه بـه قیمـت روز‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 15/880/800/000‬ریـال بابـت طلـب خانـم سـمانه وحدانـی و مبلـغ ‪ 794/040/000‬ریال نیم عشـر اجرایی بازداشـت شـده اسـت و طبق‬ ‫نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ ‪ 540/000/000‬ریال (پانصد و چهل میلیون ریال) براورد شـده و نظریه ارزیابی قطعی شـده اسـت و‬ ‫از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشـنبه مورخه ‪ 1401/01/31‬در محل اداره اجرای اسـناد رسـمی بجنورد واقع در بجنورد‪ ،‬خیابان شـریعتی شـمالی‪،‬‬ ‫جنب اداره پسـت قدیم از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شـده و در جلسـه‬ ‫شـرکت کننـد‪ .‬مزایـده فقـط در یـک نوبـت برگزار می شـود و از مبلغ پانصـد و چهل میلیون ریـال (‪ 540/000/000‬ریال) شـروع و به باالترین قیمت‬ ‫پیشنهادی نقد فروخته می شود و طبق ماده ‪ 136‬اصالح ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات‬ ‫اجرایـی سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪ ۱۰‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز‪ ،‬از طریق‬ ‫مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد و درصورتـی کـه ظرف مهلت مقرر مانده حسـاب را به حسـاب سـپرده ثبت واریـز نکند مبلغ مذکور‬ ‫ً‬ ‫قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فـروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می شـود‪ .‬ضمنا‬ ‫ً‬ ‫کلیـه بدهی هـای خـودرو مذکـور (خالفـی‪ ،‬پارکینـگ‪ ،‬هزینـه دفترخانـه و غیـره) بـه عهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود و حـق مزایـده و نیم عشـر نقـدا‬ ‫دریافـت می شـود‪ .‬چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی اعلام شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد‬ ‫شـد‪ .‬مشـخصات خـودرو طبـق نظریـه کارشـناس‪ :‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پراید به شـماره انتظامـی ایـران ‪145 -26‬ب‪ 76‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 1497277/M13‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285830702‬بـه رنـگ سـفید روغنـی تیـپ جی ال ایکـس ای مـدل ‪ ۱۳۸۵‬دوگانه سـوز‪ ،‬پال ک هـای جلـو‬ ‫و عقـب اصیـل اسـت‪ ،‬پال کت هـای اتـاق و مشـخصات و حـک موتـور و اتـاق اصیـل و منطبـق بـا اسـناد شماره گذاری سـت و اصالـت سـواری مذکـور‬ ‫مورد تایید است‪ .‬وضعیت بدنه و ظاهری خودرو‪ :‬بازدید بدنه اتاق در سر گلگیر جلو و گلگیر عقب چپ و درب صندوق عقب و کف صندوق‬ ‫و سـینی عقـب و درب اول راسـت دارای اثـار ضـرب و تصـادف و رنگ شدگی سـت‪ .‬سـقف در لبـه سـمت چـپ دارای رنـگ رفتگـی و زنـگ اسـت‪،‬‬ ‫چراغ های خطر طرفین عقب شکسته است و پوسته سمت چپ سپر جلو شکسته است‪ .‬به علت توقیف طوالنی سواری مذکور باطری فاقد‬ ‫شارژ بوده و امکان تست وضعیت فنی موتور مقدور نشد‪ .‬وضعیت الستیک ها دارای عاج کمتر از ‪۶۰‬درصد و به علت توقیف طوالنی‪ ،‬فرسوده‬ ‫اسـت‪ ،‬روکش هـای صندلـی ضعیـف و سـواری فاقـد ضبـط و رادیوپخـش و فاقـد زاپـاس و جک و اچـار چرخ و فاقد قالپاق یک چرخ اسـت‪ .‬به نظر‬ ‫می رسـد که بیمه نامه سـواری نیز در پی توقیف منقضی شـده باشـد‪ .‬محل اسـتقالل ماشـین جهت بازدید بجنورد‪ ،‬پارکینگ میرزا کوچک خان‬ ‫واقع شـده است‪.‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1301663‬‬ ‫انتشـار می شـود تـا هـر کـس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده که در سـند مالکیت قید‬ ‫نشـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬به ثبت‬ ‫محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصـورت عـدم اعتـراض و یـا چنانچـه درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام و تسـلیم متقاضی خواهـد کرد‪.‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/14‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/01-140060322002007438‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای محمدعلی اصغریان به شناسـنامه شـماره ‪ 24934‬کد ملی‬ ‫‪ 3620248291‬صـادره زاهـدان فرزنـد رمضـان به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪98/95‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 16‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫انتهـای کوچـه ‪ 13‬منشـعبه از بلـوار شـهید میرحسـینی(ره) وا گـذاری بـه طـور مع الواسـطه و بـه موجـب‬ ‫سـند عادی از رمضان اصغریان ذیل ثبت ‪ 13041‬صفحه ‪ 362‬دفتر ‪ 89‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪67‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/11/05-140060322002006591‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خورشید بارانی پور به شناسنامه شماره ‪ 1042‬کد ملی ‪3672018317‬‬ ‫صـادره زابـل فرزنـد سـلطان محمد به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 282/50‬مترمربـع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 923‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫بلـوار ارتـش‪ ،‬ارتـش ‪ 6‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از ابراهیـم سـلطانی فر ذیـل ثبـت ‪ 1585‬صفحـه ‪558‬‬ ‫دفتـر ‪ 8‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪68‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای مسـافر بلـوچ دارای شماره شناسـنامه ‪ 3650634181‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪6/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان نویـد بلـوچ بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 7010040303‬در تاریـخ ‪ 1400/12/08‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬مسـافر بلـوچ فرزنـد محمـود شـماره ملـی‬ ‫‪ 3650634181‬پـدر متوفـی ‪ -2‬صیدبی بـی پـرکاوش فرزنـد مهـران شـماره ملـی ‪ 3651038734‬مـادر‬ ‫متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای هان محمـد نوحانـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 3650075474‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 7/1401‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان محمد‬ ‫نوحانی به شماره شناسنامه ‪ 7010093741‬در تاریخ ‪ 1400/12/08‬در اخرین اقامتگاه دائمی خود بدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬هان محمـد نوحانی فرزنـد مرادبخش‬ ‫شـماره ملـی ‪ 3650075474‬پـدر متوفـی ‪ -2‬رضیـه ناهـوک فرزنـد حسـین شـماره ملـی ‪6459237670‬‬ ‫مادر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005004086‬مـورخ ‪ 1400/11/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم افسانه صاحب فرزند منوچهر دارای کد ملی ‪1911072404‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 29‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 2002/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار خلیج‬ ‫فـارس‪ ،‬جنـب پلیـس راه تاییـد شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد و برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع قضایی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/36‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و بـرگ وکالـت خـودرو سـواری پرایـد بـه رنگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1377‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪286 -32‬ن‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 00082315‬و شـماره شاسـی ‪ S1412277566067‬بـه مالکیـت‬ ‫غالم حسـین بوبـک مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای احمـد قنبری چنگ ابـادی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0730119343‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 2/0100056‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین توضیح‬ ‫داده که شـادروان صغری کریمی تیموری جهان ابادی به شماره شناسـنامه ‪ 420‬در تاریخ ‪1396/09/18‬‬ ‫در اخیـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪:‬‬ ‫‪ -1‬سـعید علیمردانی نافچـی فرزنـد یارعلـی ش‪.‬م ‪ 0730112136‬متولـد ‪ 1358/09/20‬صادره از تربت جام‬ ‫فرزنـد متوفیـه ‪ -2‬کمـال علیمردانی نافچـی فرزنـد یادعلـی ش‪.‬م ‪ 0943528054‬متولـد ‪1362/07/01‬‬ ‫صـادره از مشـهد فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬وحیـد علیمردانی نافچـی فرزنـد یادعلـی ش‪.‬م ‪ 0945900104‬متولـد‬ ‫‪ 1366/03/18‬صادره از مشـهد فرزند متوفیه‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به‬ ‫اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفیـه نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهـی مزایـده امـوال غیرمنقـول (ششـدانگ یکبـاب خانـه پلا ک ثبتـی ‪ 2705/78‬بخـش ‪ 4‬شـوش)‬ ‫موضـوع پرونـده اجرایـی کالسـه بایگانـی ‪8900040‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فوق ششـدانگ یکباب خانه پال ک ثبتـی ‪ 2705/78‬بخش ‪ 4‬شـوش‬ ‫ً‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 997/93‬مترمربـع بـا حـدود اربعـه‪ :‬شـماال بـه طـول (‪ )39/97‬سـی و نـه متـر و نـود و هفـت‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر بـه دوهـزار و هفتصـد و پنـج اصلـی؛ شـرقا درب و دیـوار بـه طـول (‪ )25/00‬بیسـت و پنـج متـر به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خیابان ‪2‬؛ جنوبا به طول (‪ )39/90‬سـی و نه متر و نود سـانتیمتر به دوهزار و هفتصد و پنج اصلی؛ غربا‬ ‫به طول (‪ )24/98‬بیست و چهار متر و نود و هشت سانتیمتر به دوهزار و هفتصد و پنج اصلی (حقوق‬ ‫ارتفاقـی نـدارد) واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش بـه نشـانی شـوش‪ ،‬روسـتای دوسـلق کـه ذیـل ثبـت ‪ 701‬صفحه‬ ‫‪ 130‬دفتـر جلـد ‪ 6‬املا ک ثبـت و سـند مالکیـت ان بـه نـام صالـح چنانـی فرزنـد عبدالنبـی صـادر و طبـق‬ ‫نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 5.600.000.000‬ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪ .‬ملـک مذکـور دارای اسـکلت‬ ‫اجری با شـارپ با ورق گالوانیزه و با اعیان حدود ‪ 120‬مترمربع با مالت ماسـه و سـیمان بوده و در تملک‬ ‫اقـای صالـح چنانـی اسـت‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/02/07‬در اداره‬ ‫ثبـت شـوش واقـع در زیباشـهر‪ ،‬خیابـان یـادگار امـام(ره)‪ ،‬جنـب سـالن ورزشـی از طریـق مزایده بـه فروش‬ ‫ً‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 5.600.000.000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه‬ ‫می شـود‪ .‬برابـر مـاده ‪ 136‬اصالحـی ائین نامـه اجـرا‪ ،‬متقاضـی شـرکت در مزایـده موظـف اسـت ده درصـد‬ ‫مبلـغ پایـه کارشناسـی را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز و در روز مزایـده‪ ،‬خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در‬ ‫جلسه مزایده حاضر باشد‪ .‬همچنین می بایست مابه التفاوت ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب‬ ‫صنـدوق ثبـت تودیـع شـود‪ .‬درصورت عدم واریز مبلغ اخیر درمهلت مقرر‪ ،‬مبلـغ ده درصد واریزی قابل‬ ‫اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط‬ ‫بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا‬ ‫باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی ان‬ ‫معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی‬ ‫ً‬ ‫بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا‬ ‫وصـول می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انجام مزایده‪1401/02/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/01/27 :‬‬ ‫اداره ثبت شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند رسـمی مالکیت‪ ،‬سـند کمپانی و برگ سـبز خودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-1700‬به رنگ سـفید‬ ‫روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪995 -34‬ص‪ 26‬و شـماره موتور ‪ 14790012260‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ F287129‬بـه مال کیـت سـیدعلی مهدوی سـلیم فرزنـد سـیدکاظم به شـماره ملـی ‪ 2001693338‬مفقود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫گواهـی موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب سـعید بهبهانی مقـدم فرزنـد نذیـر بـه کـد ملـی ‪5299633165‬‬ ‫در مقطـع کاردانـی پیوسـته رشـته مکانیـک خـودرو صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهـان بـه‬ ‫شـماره ‪ 215/952/76‬مورخ ‪ 1395/02/15‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شـود ان را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/02/26 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪123 -66‬س‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ 13989000614‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31EC0BK255606‬بـه‬ ‫مالکیـت تیمـور کشـاورز فرزنـد علی پنـاه ش ش ‪ 317‬صـادره از گچسـاران مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی ماده ‪ 10‬ائین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی از دادگسـتری داالهـو تقاضـای سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان واقـع در بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حـوزه ثبتـی کرنـد بـه مسـاحت ‪ 207/92‬مترمربـع تحـت‬ ‫پلا ک ‪ 6936‬فرعـی ‪ 282‬از ‪ 1‬اصلـی در اجـرای الحـاق مـواد بـه قانـون سـاماندهی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫چنانچـه اشـخاصی کـه نسـبت بـه اصـل ملـک اعتـراض دارنـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ظـرف بیسـت (‪ )20‬روز‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسـناد و امال ک داالهو تسـلیم کند‪ .‬درغیراینصورت برابر‬ ‫مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/01/27 :‬‬ ‫خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت خودرو وانت نیسـان به رنگ ابی روغنی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪933 -19‬م‪73‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ Z247146685Z‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140BG0447139‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪674 -29‬د‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 622858‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAZPL140TBO339913‬به مالکیت فردین ملکی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب جهانگیـر میرزایـی مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪455 -29‬ه‍‪ 53‬و شـماره موتور ‪ 12489280457‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21CA9BK441299‬به علت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (برگ کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت‬ ‫مذبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل شناسـنامه اینجانـب سـمیه کیانـی فرزنـد کاظـم متولـد ‪ 1363/10/20‬دارای شـماره ملـی‬ ‫‪ 3341379649‬از تاریـخ ‪ 1400/11/01‬مفقـود شـده و از ایـن تاریـخ‪ ،‬هیچگونـه مسـئولیتی در قبـال ان‬ ‫نـدارم‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود بـا شـماره ‪ 09188357790‬تمـاس حاصـل فرمایـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪537 -29‬د‪ 24‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11285037107‬و شـماره شاسـی ‪ 22102112‬بـه مالکیـت علی رضـا صفـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری جـک ‪ S5-AT‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪119 -33‬ط‪ 69‬و شماره موتور ‪ HFC4GA3/1DL0002267‬و شماره شاسی ‪NAKSH7321LB180700‬‬ ‫به مالکیت ایرج قمری منظر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع عموم ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم کنند و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیـم و گواهی اخذ و تحویـل اداره‬ ‫ثبـت کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق‬ ‫مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی به نام اقای ابراهیم مرادی فرزند محمدکریم شماره شناسـنامه ‪1410‬‬ ‫صـادره از کامیـاران کـد ملـی ‪ 3839168279‬تحـت پلا ک ‪ 282‬فرعـی از ‪ 57‬فرعـی از ‪ 2633‬الـی ‪ 2635‬و‬ ‫‪ 2641‬و ‪ 2642‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه مسـاحت ‪ 94/50‬مترمربـع از پلا ک ‪ 57‬فرعـی از ‪ 2633‬الـی‬ ‫‪ 2635‬و ‪ 2641‬و ‪ 2642‬اصلـی بخـش ‪ 3‬بـه ادرس سـنندج‪ ،‬گریاشـان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1482‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی منصوره قدمگاهی فرزند رضا به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1742‬صادره از قدمگاه در یکباب خانه به مساحت ‪ 127/43‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 416‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی قدمـگاه‬ ‫خریداری از مالک رسـمی مشـاعی صغری قدمگاهی فرزند حسـن محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی یک قسمت از امال ک واقع در بخش شش تربت حیدریه‬ ‫شهرستانخواف‬ ‫بموجـب مـاده ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت اینـک بـر حسـب درخواسـت واصلـه مسـتند بـه ماد ههـای‬ ‫مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت تحدیدحـدود ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه شـماره‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ 1357‬فرعـی از ‪ 155‬اصلـی بـه نـام عبدالحسـین قانعـی رودی فرزنـد غالمرضـا و غیره‬ ‫ُ‬ ‫در مورخـه ‪ 1401/02/19‬سـاعت نـه صبـح در محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا به موجب مـاده ‪14‬‬ ‫قانـون ثبـت بـه صاحبـان املا ک و مجاوریـن شـماره های فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهـی اخطـار‬ ‫می شود که در روز و ساعت مقرر باال در محل‪ ،‬حضور بهم رسانند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان‬ ‫املا ک یـا نماینـده قانونـی انها در موقع مقرر حاضر نباشـند‪ ،‬مطابق مـاده ‪ 15‬قانون مزبور ملک‬ ‫مـورد ا گهـی بـا حـدود اظهارشـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهد شـد و اعتراضـات مجاورین‬ ‫نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد‬ ‫مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا سـی روز از تاریـخ تحدیدحـدود پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬در‬ ‫اجـرای تبصـره دو مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیـف پروند ههـای معتـرض ثبتـی‪ ،‬معترضیـن‬ ‫می بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف یک مـاه‪ ،‬دادخواسـت اعتراض خـود را‬ ‫بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/01/27:‬‬ ‫امیرجعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 12004164‬مورخ ‪ 1400/10/15‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای مرتضـی جزءجاللیـان بـه شـماره ملـی ‪ 4579627611‬فرزنـد یوسـفعلی در‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪100‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 57‬اصلـی واقـع در مازنـدران بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا بـه کالسـه‬ ‫‪ 279/1400‬خریـداری شـده از اقـای محمدحسـن امـام وردی محـرز شـده‪ .‬لـذا‬ ‫یشـود‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫تـا درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خـود را به مراجـع قضائی تقدیم‬ ‫یسـت درصورت انقضـاء مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/01/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1297433‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12004826‬و ‪ 12004824‬مـورخ ‪ 1400/11/21‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حبیـب‬ ‫نظریان کارکمی به شـماره ملی ‪ 4999583380‬فرزند رمضانعلی در ‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم‬ ‫پنج دانگ و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقال مشـاع عرصه به انضمام ‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم ششـدانگ‬ ‫اعیانـی و خانـم زهـرا غالمـی بـه شـماره ملـی ‪ 2180625618‬فرزنـد اصغـر در ‪1‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪2‬سـهم پنج دانـگ و ‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم‬ ‫ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 207/65‬مترمربع از پال ک‬ ‫‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه ‪ 212/1400‬و ‪ 213/1400‬واقـع در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبت نکا خریداری‬ ‫شـده از اقـای یاسـر بابادوسـت و خانـم معصومـه بهرامـی محـرز شـده‪ .‬کـه مقـدار ‪15‬سـیر و‬ ‫‪8‬مثقال مشـاع عرصه وقف اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1297969‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نـکا‬ صفحه 6 ‫ایالم‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2476‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اجرای طرح هادی در روستا های زیر ‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی ایلام از اجـرای طـرح هـادی در‬ ‫روسـتا های زیـر ‪ ۲۰‬خانـوار اسـتان ایلام خبـر داد‪ .‬حبیـب اهلل محبـی گفـت‪:‬‬ ‫«بـرای اجـرای عملیـات اسـفالت‪ ،‬جـدول‪ ،‬سـنگ فرش‪ ،‬اصلاح معابـر‪،‬‬ ‫پیاده روسازی و مبلمان روستایی در این روستا ها بیش از ‪ ۱۷۰‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبـار هزینـه شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬طبـق قانـون‪ ،‬روسـتا های بـاالی‬ ‫‪ ۲۰‬خانـوار‪ ،‬در اولویـت اجـرای طـرح هـادی هسـتند؛ امـا در اسـتان ایلام‬ ‫نطـرح در روسـتا های زیـر‬ ‫به دلیـل تصویـب به موقـع تهیـه طـرح هـادی‪ ،‬ای ‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫‪ ۲۰‬خانـوار نیـز اجرایـی م ‬ ‫ایلام گفـت‪« :‬در ‪ ۲۲۰‬روسـتای اسـتان ایلام فـاز اول طـرح هـادی و در بیـش‬ ‫نطـرح به اتمـام رسـیده اسـت؛ همچنیـن‬ ‫از ‪ ۱۶۰‬روسـتا فـاز دوم اجـرای ای ‬ ‫بازنگـری در طـرح هـادی ‪ ۶۰‬روسـتا نیـز در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫بااشـاره به برنام ههـای ایـن بنیـاد در سـال جـاری گفـت‪« :‬بـرای سـه ماهه اول‬ ‫امسـال‪ ،‬اسـفالت بیـش از ‪ ۳۳‬روسـتای اسـتان ایلام در دسـتورکار قـرار گرفتـه‬ ‫حهـا‪،‬‬ ‫و مناقصـات ان نیـز برگـزار شـده اسـت»‪ .‬محبـی افـزود‪« :‬بـرای این طر ‬ ‫پیمانکار انتخاب شـده و عملیات اجرایی ان ها به زودی اغاز خواهد شـد»‪.‬‬ ‫وی به کاهش سود تسهیالت ساخت مسکن روستایی به پنج درصد اشاره‬ ‫و تا کید کرد‪« :‬در بخش مسـکن روسـتایی سـاخت دوهزارواحد مسـکونی در‬ ‫دسـتورکار بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان قـرار دارد»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی پروازهای ایالم مشهد و بالعکس‬ ‫مدیـر فـرودگاه شـهدای ایلام گفـت‪« :‬افزایـش پـرواز مشـهد ایلام و بالعکـس‬ ‫سـبب کاهـش ‪ ۴۰۰‬هزارتومانـی دراین مسـیر شـد»‪ .‬محمدجـواد یگانـه افـزود‪:‬‬ ‫«دراین راستا قیمت بلیت از یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار به ‪ ۹۸۰‬هزارتومان کاهش‬ ‫یافـت‪ .‬درحال حاضـر پروازهـای مسـیر ایلام مشـهد و بالعکـس در روزهـای‬ ‫یشـود کـه از تاریـخ ششـم اردیبهشـت ماه‬ ‫کشـنبه و چهارشـنبه انجـام م ‬ ‫ی ‬ ‫سـال جـاری این تعـداد بـه چهار پـرواز در هفته افزایش خواهـد یافت»‪ .‬مدیر‬ ‫فـرودگاه شـهدای ایلام خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن پـرواز بـا هواپیمـای بویینـگ‬ ‫زا گرس و فوکر شـرکت اسـمان و در روزهای یکشـنبه‪ ،‬س هشـنبه‪ ،‬چهارشنبه و‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفته یگانه؛ روزانه حدود‬ ‫جمعه به صورت رفت وبرگشـت انجام م ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬مسـافر ازطریـق ایـن فـرودگاه جاب هجـا م ‬ ‫‪ 90‬میلیارد ریال خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫به بیماران ارائه شد‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد ایلام گفـت‪« :‬در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بیـش از ‪ ۹۰‬میلیارد ریـال‬ ‫صـرف انجـام خدمـات درمانـی و بهداشـتی بیمـاران نیازمنـد اسـتان در‬ ‫سـرفصل های گونا گـون شـد»‪ .‬رضـا طاهـری افـزود‪« :‬ایـن میـزان هزینـه کـه‬ ‫ً‬ ‫تو درمان کمیتـه امداد اسـتان ایالم عمدتـا در مناطق‬ ‫توسـط حـوزه بهداشـ ‬ ‫محروم و حاشیه نشـین درسـال گذشـته صورت گرفته در سرفصل های بیمه‬ ‫مکمل مددجویان‪ ،‬تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز بیماران صعب العالج‪،‬‬ ‫توسـعه بیمـه اجتماعـی مددجویـان‪ ،‬ارتقـای شـاخص های بهداشـتی‬ ‫جسـال و تغذیه مـادران‬ ‫نیازمندان‪،‬کمـک بـه رفـع سـوء تغذیـه کـودکان زیر پن ‬ ‫باردار و شیرده انجام گرفته است»‪ .‬وی به انجام طرح غربالگری مددجویان‬ ‫درسـال ‪ ۱۴۰۰‬اشـاره کرد و گفت‪« :‬در این زمینه نیز بیش از شـش هزار مددجو‬ ‫در زمینه های بینایی سـنجی‪ ،‬شـنوایی سنجی و تجویز عینک مورد معاینه‬ ‫قرارگرفتـه و یک میلیـارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون ریـال بـا مشـارکت خیریـن سلامت و‬ ‫از طریق مشـارکت و هم افزایی منابع هزینه این طرح شـده اسـت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫جسـال‬ ‫کمیتـه امـداد ایلام در ادامـه بـه برنامـه سـوء تغذیه کـودکان زیـر پن ‬ ‫و مـادران بـاردار و شـیرده کـه بـا همـکاری مرا کـز بهداشـتی و درمانـی اسـتان‬ ‫اجـرا شـده اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در این زمینه نیز تعداد ‪ ۱۲۰۸‬نفـر از این برنامه‬ ‫بهره منـد شـده و حـدود ‪ ۱۵‬میلیارد ریـال نیـز صـرف انجـام ایـن برنامـه و تهیـه‬ ‫سـبد غذایـی بـرای ایـن خانواد ههـا شـده اسـت‪ .‬در خصـوص بیمـه مکمـل‬ ‫مددجویـان و خریـد تجهیـزات بیمـاران خـاص و صعب العلاج نیز بـه بیش از‬ ‫‪۱۲‬هـزار و ‪ ۲۸۰‬نفـر خدمـت ارائـه شـده و ‪ ۳۲‬میلیارد ریـال نیـز صـرف انجام این‬ ‫ ‬ ‫خدمـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«هایما ‪ »S8‬امسال به تولید می رسد‬ ‫نخـودرو خراسـان از افزایـش ظرفیت‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیرعامـل ایرا ‬ ‫تولید خودروهای شاسی بلند خبر داد و گفت‪« :‬با بهره برداری از پروژه توسعه‬ ‫خط مونتاژ در اواسـط سـال‪ ،‬عالوه بر افزود هشـدن هایما ‪ ،S8‬تیراژ تولید هایما‬ ‫یفـرد افـزود‪« :‬خـط جدیـد‬ ‫‪ S5‬و ‪ S7‬پلاس افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬بیـژن زاهد ‬ ‫تولید که توسط شرکت تام و ایران خودرو خراسان درحال تجهیز است‪ ،‬امکان‬ ‫تولیـد هم زمـان چهـار مـدل خـودروی شاسـی بلند را دارد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫نخـودروی خراسـان‬ ‫بیـش از ‪ ۴۹۰۰۰‬دسـتگاه خـودروی هایمـا از ‪ ۱۳۹۴‬در ایرا ‬ ‫تولید شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬تعهدات خودروهای هایما به روز شـده و هیچ گونه‬ ‫تعهـد معوقـی وجـود نـدارد»‪ .‬وی دربـاره زمـان تولیـد محصـول جدیـد گفـت‪:‬‬ ‫«برنامه تولید هایما ‪ S8‬در دستورکار ایران خودروی خراسان قرار دارد که طبق‬ ‫فگـذاری‪ ،‬امسـال بـه بـازار عرضه خواهد شـد»‪.‬‬ ‫هد ‬ ‫فوالد مبارکه؛ رتبه اول نخستین جشنواره‬ ‫تقدیر از برگزیدگان مسئولیت اجتماعی‬ ‫فـوالد مبارکـه در اولیـن رویـداد تقدیر از فعاالن و بنگاه های اقتصـادی در حوزه‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی موفـق بـه کسـب رتبـه اول در بخـش سـازمانی ایـن‬ ‫رویـداد شـد‪ .‬در اولیـن رویـداد تقدیـر از فعـاالن و بنگاه های اقتصـادی در حوزه‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی‪ ،‬از شـرکت فـوالد مبارکه به عنوان شـرکت فعـال این‬ ‫حـوزه تقدیـر شـد‪ .‬ایـن رویـداد بـرای اولین بار اسـت که به همت اتـاق بازرگانی‪،‬‬ ‫یشـود کـه فـوالد مبارکـه در ایـن‬ ‫صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی اصفهـان برگـزار م ‬ ‫رویـداد موفـق بـه کسـب رتبـه اول در بخـش سـازمانی شـد‪ .‬محم دجـواد براتـی‬ ‫(مدیـر روابط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه) به نمایندگـی از مدیرعامـل ایـن‬ ‫شـرکت لـوح تقدیـر و تندیـس این رویـداد را دریافت کـرد‪ .‬فوالد مبارکه به عنوان‬ ‫پیشـران اقتصـاد کشـور در سـال های متمـادی از بـدو تاسـیس‪ ،‬در این عرصـه‬ ‫پیشتاز بوده و مفتخر به کسب جوایز مختلفی در عرصه استانی و ملی شده‬ ‫است‪ .‬مدیران فوالد مبارکه همواره بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی این شرکت‬ ‫را تولید اشتغال پایدار دانسته و به ویژه در سال «تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال‬ ‫افریـن» بـرای این مهـم برنامه ریزی هایـی را انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد؛‬ ‫رتبه چهارم استان قزوین‬ ‫در تامین شیر صنایع لبنی کشور‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان قزویـن گفـت‪« :‬ایـن اسـتان جایـگاه چهـارم کشـور را در تامیـن شـیر‬ ‫صنعتی برای واحد های لبنی کشور دارد»‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان قزویـن؛ حمیدرضـا عزتـی در نشسـت مشـترک بـا‬ ‫حضـور نماینـدگان دادسـتانی‪ ،‬اسـتانداری‪ ،‬مدیر عامـل اتحادیـه دامـداران‬ ‫استان ‪ ،‬نماینده انجمن صنفی دامداران و مدیران منطقه ای کارخانه های‬ ‫لبنـی و نماینـده دامـداران بـر لزوم اهمیت اسـتمرار تولید شـیر در واحدهای‬ ‫تولیـدی و تامیـن نقدینگـی واحدهـای دامـداری و همـکاری و مسـاعدت‬ ‫بیشـتر کارخان ههـای تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬بـا تولیـد بیـش از ‪ ۷۰۰‬هزار تـن شـیر‬ ‫خـام با کیفیـت یکـی از اسـتان های تامین کننـده مـوارد اولیـه صنایـع لبنـی‬ ‫کشـور اسـت»‪ .‬معاون بهبود تولیدات دامی سـازمان جهاد کشـاورزی استان‬ ‫قزویـن گفـت‪« :‬تولیـد شـیر در واحدهـای تولیـدی دامـی و صنایـع لبنـی‬ ‫کشـدن بـه پایـان سـال ادامـه خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫با توج هبـه نزدی ‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫مردم‪ ،‬اخرین عکس ها را با کوه بی بی شهربانو بیندازند!‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس کمیتـه گردشـگری شـورای شـهر تهـران‬ ‫بااشـاره به مرا کـز گردشـگری شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫یبـی شـهربانو‬ ‫«برداشـت های بی رویـه از کـوه ب ‬ ‫ایـن کـوه را بـه تپـه تبدیـل کـرده اسـت»‪ .‬سـید‬ ‫احمـد علوی‪ ،‬عضو شـورای شـهر تهـران در ابتدای‬ ‫جلسـه پنجـاه و هشـتم شـورا در ارائـه گـزارش‬ ‫بازدیـد از پروژ ههـای فرهنگـی و گردشـگری دارای‬ ‫اولویت منطقه ‪ ۲۰‬بااشـاره به پروژه تبدیل کارخانه‬ ‫سـیمان ری بـه مـوزه‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن کارخانـه از‬ ‫نخسـتین کارخان ههـای سـیمان در ایـران اسـت‬ ‫یهـای صورت گرفتـه در‬ ‫کـه در سـایه بی توجه ‬ ‫دور ههـای گذشـته‪ ،‬تعـدادی از وسـایل و قطعـات‬ ‫ارزشـمندی کـه در ایـن کارخانـه بـه کار رفتـه بـود‬ ‫مـورد سـرقت قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«بسیاری از دستگاه های ان همچنان در کارخانه‬ ‫به جای مانـده و همین امـر‪ ،‬لـزوم اماد هسـازی‬ ‫و بهر هبـرداری از مـوزه را تشـدید می کنـد چرا کـه‬ ‫خطـر غیـب شـدن سـایر وسـایل نیـز وجـود دارد»‪.‬‬ ‫رئیـس کمیتـه گردشـگری شـورای شـهر تهـران‬ ‫بااشـاره به وجـود اسـناد تاریخـی ذی قیمـت از‬ ‫کارخانـه و وسـایلی کـه از کارخانـه این مجموعـه‬ ‫درحـال مرمـت و بازافرینـی باهـدف تبدیـل بـه‬ ‫فضـای عمومـی خلاق و ایمـن و فضایـی جهـت‬ ‫تهـای دانش بنیـان در جنـوب پایتخـت‬ ‫فعالی ‬ ‫اسـت؛ گفت‪« :‬اما کار با سـرعت کمی پیش می رود‬ ‫و راه درازی تـا تبدیـل ان بـه مـوزه اسـت»‪ .‬علـوی‬ ‫همچنیـن درخصـوص مشـکالت گردشـگری در‬ ‫چشـمه علی گفـت‪« :‬سـال گذشـته طرحـی جهـت‬ ‫سـاماندهی ایـن محـدوده توسـط شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ 20‬تهیـه شـده بـود؛ اما به دلیـل عدم توجه‬ ‫بـه ضوابـط میراث فرهنگـی موردتائیـد واقـع نشـده‬ ‫نطـرح می بایسـت‬ ‫اسـت‪ .‬تدویـن و تصویـب ای ‬ ‫سـریع تر عملیاتـی شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫شهـای مهم‬ ‫«همچنیـن باتوج هبـه پتانسـیل و ارز ‬ ‫در محوطـه باسـتانی تپه چشـمه علی‪ ،‬می بایسـت‬ ‫بـا همـکاری وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی‪ ،‬فضایـی بـرای نمایـش پیشـینه‬ ‫تاریخـی ایـن محـدوده و اثـار به جای مانـده ایجـاد‬ ‫کـرد‪ .‬این موضـوع در گردشـگری ایـن محـدوده‬ ‫بسـیارتاثیرگذار خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران تا کید‬ ‫کرد‪« :‬هم ا کنون فقدان پارکینگ‪ ،‬دسترسی راحت‬ ‫مراجعه کننـدگان به سـنگ نبشـته و درج یـادگاری‬ ‫و کنده کاری روی این اثر ارزشمند تاریخی‪ ،‬فقدان‬ ‫سـرویس بهداشـتی و اما کنی برای ارائه خدمت به‬ ‫گردشـگران ازجمله ضعف های عمده چشـمه علی‬ ‫بـرای تبدیـل بـه مـکان گردشـگری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به کاهـش دبـی اب چشـمه علی بـر‬ ‫اثـر حفـاری تونـل متـرو افـزود‪« :‬ایـن اتفـاق موجـب‬ ‫تغییـر رفتـار خـا ک و فرونشسـت هایی در منطقـه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬علـوی درخصـوص گورسـتان زیریـن‬ ‫شـهرری‪ ،‬برج اینانج و نقاره خانه از هجوم سـارقان‬ ‫بـه ایـن گورسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫وجـود اثـار ارزشـمند مدفـون در ایـن محوطـه‬ ‫باسـتانی پتانسـیل بسـیارباالیی جهـت توسـعه‬ ‫گردشـگری تاریخـی دارد و می بایسـت بـا همـکاری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫از ایـن محـدوده حفاظـت بیشـتری صـورت گیـرد‬ ‫شهـای علمـی و مسـتندنگاری صـورت‬ ‫و کاو ‬ ‫پذیـرد‪ .‬متاسـفانه رهـا شـدن ایـن محوطـه زمینـه‬ ‫را بـرای حضـور سـارقان اشـیاء تاریخـی مهیـا کـرده‬ ‫یجـای ایـن محوطـه اثـار کاوش این سـارقان‬ ‫و جا ‬ ‫یخـورد»‪ .‬وی درادامـه کـوه بی بـی‬ ‫به چشـم م ‬ ‫شـهربانو را تپه خواند و گفت‪« :‬شـاید تعجب کنید‬ ‫کـه چـرا جـای کـوه از عنوان تپه اسـتفاده کـردم! ا گر‬ ‫سـری بـه ایـن محوطـه زده باشـید می بینیـد کـه از‬ ‫ان کـوه بـا عظمـت تنها اسـمش مانـده و تپـه ای در‬ ‫مجـاورت مقبـره بی بی شـهربانو! از همین جا اعالم‬ ‫می کنـم کـه شـهروندان اخریـن عکس های خـود را‬ ‫با کوه و مقبره بی بی شـهربانو بیندازند که با ادامه‬ ‫رونـد فعلـی در اینـده نزدیـک دیگـر اثـری از کـوه‬ ‫باقـی نمی مانـد»‪ .‬وی بااشـاره به تصاویـر موجـود‬ ‫از ایـن کـوه و اطـراف ان تا کیـد کـرد‪« :‬همان گونه کـه‬ ‫در تصاویـر مشـخص اسـت‪ ،‬برداشـت بی رویـه‬ ‫کارخانـه سـیمان از ایـن کـوه‪ ،‬ان را بـه تپـه ای میـان‬ ‫در ههـای عظیـم ناشـی از برداشـت بی رویـه تبدیل‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬درصورتی کـه کـوه بی بـی شـهربانو‬ ‫دارای ویژ گـی فرهنگـی و طبیعـی اسـت و می تـوان‬ ‫ان را بازتابـی از منظـر فرهنگـی دانسـت»‪ .‬علـوی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬برهمین اسـاس سـتاد گردشـگری‬ ‫شـهرداری تهـران اقـدام بـه تهیـه پرونـده ثبـت‬ ‫ملـی منظـر فرهنگـی کـوه بی بـی شـهربانو کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬این موضـوع در جلسـات متعـدد در وزارت‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫مطـرح گردیـد امـا تا کنـون تصمیمـی گرفتـه نشـده‬ ‫اسـت و مذا کـرات متعـددی جهـت ثبـت اثـار و‬ ‫تدویـن حریـم و ضوابـط حفاظتـی صورت گرفتـه‬ ‫اسـت کـه همگـی بی نتیجـه مانـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به خطـر نابـودی مقبـره بی بـی شـهربانو‬ ‫گفـت‪« :‬متاسـفانه انفجارهایـی کـه بـرای برداشـت‬ ‫سـیمان از کـوه صـورت می گیـرد موجب ریـزش کوه‬ ‫در اطراف مقبره بی بی شـهربانو شـده و این مقبره‬ ‫را به شـدت تهدیـد می کنـد‪ .‬هیـچ بعیـد نیسـت بـا‬ ‫انفجـار بعـدی اثـار به جامانـده از کـوه روی مقبـره‬ ‫سـقوط کنـد و ان را نیـز نابـود کنـد»‪ .‬رئیـس کمیتـه‬ ‫گردشـگری شـورای شـهر تهـران درخصـوص پـروژه‬ ‫ایـوان ری نیـز گفت‪« :‬ایوان ری یکی از عظیم ترین‬ ‫سـرمایه های متعلـق بـه شـهرداری تهـران اسـت‬ ‫کـه در چهارسـال گذشـته بـه امـان خـدا رهـا شـده‬ ‫و بهر هبـرداری از ان صـورت نمی گیـرد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬متاسـفانه یکـی از ایراداتـی کـه ایـن سـرمایه‬ ‫بـزرگ دارد‪ ،‬مشـکل فقـدان پارکینـگ اسـت کـه‬ ‫الزم اسـت شـهرداری ضمـن بهره بـرداری سـریع از‬ ‫این مجموعـه نسـبت بـه تامیـن ان فکـری کنـد»‪.‬‬ ‫به گفتـه علـوی؛ این مجموعـه می توانـد باتوج هبـه‬ ‫قرارگیـری در سـایت باستان شناسـی محوطـه‬ ‫سـلجوقی و مجـاورت بـا بـرج طغـرل به عنـوان‬ ‫یـک فضـای عمومـی در قالـب مـوزه میزبـان‬ ‫گردشـگران‪ ،‬متخصصیـن تاریـخ و باستان شناسـی‬ ‫قـرار گیـرد و جایـگاه ملـی و بین المللـی پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن وجـود سـالن ها همایـش و محل هایـی‬ ‫کـه بـرای اجـرای تئاتـر روبـاز طراحی شـده می توانـد‬ ‫این مـکان را بـه یـک مـکان فرهنگـی شـلوغ تبدیـل‬ ‫سـازد‪.‬‬ ‫با دستور تولیت استان قدس رضوی؛‬ ‫روزانه ‪ 70‬هزار روزه دار مهمان حرم امام رضا(ع) می شوند‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫هم زمـان بـا دهـه دوم مـاه مبـارک رمضـان و بـا‬ ‫دسـتور تولیـت اسـتان قـدس‪ ،‬سـفره های افطـار‬ ‫حـرم مطهـر رضـوی بـرای پذیرایـی از جمعیـت‬ ‫بیشـتری از زائران و مجاوران روزه دار امام رضا(ع)‪،‬‬ ‫گسـترده تر شـد‪ .‬معاون خدمات زائـران حرم مطهر‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬از ابتـدای مـاه مبـارک رمضـان‪،‬‬ ‫سـفرهای اطعـام رضـوی بـا همـکاری موا کـب امـام‬ ‫رضـا(ع) در بـاب الهـادی و بـاب الکاظـم برپـا شـده‬ ‫کـه در ایـن سـفره ها روزانـه از دوهـزار ‪ 500‬زائـر و‬ ‫مجـاور حـرم رضـوی پذیرایـی و دعوت نام ههـای‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫ان نیـز همـه روزه در حـرم مطهـر توزیـع م ‬ ‫امیـن بهنـام افـزود‪« :‬عالوه بـر ان از دهـه دوم مـاه‬ ‫مبـارک رمضـان بـا دسـتور تولیـت اسـتان قـدس‪،‬‬ ‫پذیرایـی از مجـاوران در سـفره های اطعـام رضـوی‬ ‫در صحـن امـام حسـن مجتبـی(ع) اغـاز شـده‬ ‫کـه در ایـن سـفره‪‎‬ها روزانـه از سـه هزار مجـاور‬ ‫یشـود»‪ .‬وی در خصـوص نحـوه توزیـع‬ ‫پذیرایـی م ‪‎‬‬ ‫دعوت نام ههـای سـفره اطعـام رضـوی در میـان‬ ‫مجـاوران توضیـح داد‪« :‬توزیـع دعوت نام ههـای‬ ‫سـفر ه افطاری صحن امام حسـن مجتبی(ع) ویژه‬ ‫مجـاوران‪ ،‬از ‪ ۲۴‬فروردیـن مصادف با ‪ ۱۱‬ماه مبارک‬ ‫رمضـان اغـاز شـده و خادمـان رضـوی بـا حضـور در‬ ‫نقـاط مختلـف شـهر مشـهد‪ ،‬ایـن دعوت نام ههـا‬ ‫را در درب منـازل توزیـع می کننـد؛ همچنیـن‬ ‫هـر شـب سـه هزار زائـر روزه دار مهمـان خـوان‬ ‫پربرکـت رضـوی در مهمانسـرای حضـرت رضـا(ع)‬ ‫یشـوند کـه دعوت نامـه ان از طریق نرم افزارهای‬ ‫م ‬ ‫«نعیـم رضـوان» و «نسـیم رضـوان» بـه زائـران ارائـه‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون خدمـات زائـران حـرم مطهـر‬ ‫م ‪‎‬‬ ‫رضـوی تصریـح کـرد‪« :‬علاوه بر سـفره های افطاری‬ ‫داخـل حـرم مطهـر‪ ،‬روزانـه در حریـم حـرم مطهـر‬ ‫تهـزار زائـر و مجـاور حضـرت رضـا(ع) بـا‬ ‫نیـز از هف ‬ ‫غذای گرم و بسـته های افطاری سـاده با مشـارکت‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه پرونده ‪140104007141000066‬‬ ‫بدینوسـیله به اقای علی شـیدبر فرزند محمدحسـن متولد ‪1373/12/29‬‬ ‫شـماره ملـی ‪ 5240138117‬و شماره شناسـنامه ‪ 5240138117‬بـه نشـانی‪:‬‬ ‫اشـخانه‪ ،‬روسـتای مالحسـن احد از ورثه مرحوم محمدحسـن شیدبر ابالغ‬ ‫یشـود که خانم زهرا کاظمی جهت وصول مبلغ ‪ 1/204/589/305‬ریال‬ ‫م ‬ ‫بابت مهریه به استناد سند ازدواج شماره ‪ 1372/09/10-4901‬دفتر ازدواج‬ ‫شـماره ‪ 30‬و طالق ‪ 6‬بجنورد علیه مورث شـما مرحوم محمدحسـن شـیدبر‬ ‫اجرائیـه صـادر کـرده و پرونـده اجرایـی بـه کالسـه ‪ 140104007141000066‬در‬ ‫ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 1401/01/22‬مامـور پسـت‬ ‫مانه و سـملقان ابالغ واقعی به شـما میسـر نشـده اسـت‪ .‬لذا بنا به تقاضای‬ ‫بستانکار به شرح وارده ‪ 1401/01/25-001157‬طبق ماده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامه‬ ‫اجـرا‪ ،‬مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنام ههـای کثیراالنتشـار‬ ‫یشـود و چنانچـه ظرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ این ا گهی‪ ،‬که‬ ‫محلـی ا گهـی م ‬ ‫یشـود‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهی مـورث خـود اقدام‬ ‫روز ابلاغ محسـوب م ‬ ‫نکنیـد‪ ،‬عملیـات اجرایی جریـان خواهد یافت‪.‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1400/09/20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140060310013022133‬مـورخ ‪ 1400/11/19‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی چمسـتان تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حشـمت اله محمـدی فرزند صمد نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ 180/40‬مترمربع‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 522‬فرعـی از ‪ 100‬اصلـی واقـع در قریـه نعمت ابـاد بخـش ‪11‬‬ ‫خریـداری شـده از اقـای قاسـم خواجه پـور مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی‪/‬سراسـری در شـهرها منتشـر و‬ ‫در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها‬ ‫از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع‬ ‫ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل کند و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهد که دراینصـورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت می کند و صدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشا رنوبت دوم‪1401/02/10 :‬‬ ‫عین الـه تیمـوری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1301907‬‬ ‫امال ک چمسـتان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب نعیمـه عظیمـی فرزنـد عبدالعظیـم بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1363‬صادره از مالیر در مقطع کارشناسی رشته فیزیک کاربردی صادره از واحد دانشگاهی‬ ‫ارا ک بـه شـماره ثبـت سـازمان مرکـزی ‪ 4081‬مـورخ ‪ 1387/01/31‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد ارا ک به نشـانی‬ ‫ارا ک‪ ،‬میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ ،38135/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/27 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت و سند کمپانی موتورسیکلت پیشرو ‪ 125‬به رنگ‬ ‫قرمـز مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 772-87676‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 59311458‬به مالکیت مهدی دادستان فرزند رمضان با کد ملی‬ ‫‪ 0690800101‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪413‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت اپاچـی ‪ 180CC‬بـه رنـگ قرمـز‬ ‫زرشـکی مـدل ‪ ۱۳۹۳‬بـا شـماره پلا ک ‪۹۲۱۹۵-۷۷۱‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0E6AE2254431‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ N2G***180P9312948‬بـه مالکیـت سـجاد فدائـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ن‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چـون اقـای محمدعلـی یس کـرد احـدی از مالکیـن مشـاعی پلا ک ‪ 695/87‬اصلـی قسـمتی از مزرعـه و قنـات کهن حبـش واقـع در بخـش چهـار بلوچسـتان شـهر خـاش تقاضـای افـراز قسـمتی از‬ ‫سـهمی خود را از پال ک مرقوم با اسـتناد به قانون افراز و فروش امال ک مشـاع مصوب سـال ‪ 1357‬را از این اداره نموده و در ذیل درخواسـت افراز خویش‪ ،‬اعالم داشـته که به دیگر مالکین مشـاعی‬ ‫دسترسـی نـدارد و ادرس انهـا مشـخص نمی باشـد‪ ،‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا ا گهـی می شـود و از کسـانی که حـق و حقوقـی در ایـن ملـک دارنـد و یـا‬ ‫تمایـل بـه افـراز دارنـد‪ ،‬دعـوت بـه عمـل می ایـد تـا در سـاعت ‪8‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/02/07‬در ایـن اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسـانند تا با حضور و نظـارت انان‪،‬‬ ‫عمـل افـراز برابـر مقـررات صـورت پذیـرد‪ .‬یـاداور می شـود عدم حضـور‪ ،‬مانع از انجـام عمل افراز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/01/27 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫م الف ‪401-1‬‬ ‫رایگان‬ ‫موا کـب حسـینی(ع) پذیرایـی می‪‎‬شـود»‪ .‬بهنـام‬ ‫همچنیـن از توزیـع افطـاری متبـرک حضـرت‬ ‫رضـا(ع) در مناطـق حاشـیه شـهر مشـهد خبـر‬ ‫داد و گفـت‪« :‬روزانـه دوهـزار و ‪ 500‬غـذای متبـرک‬ ‫مهمانسـرای حضـرت رضـا(ع) در مناطـق حاشـیه‬ ‫شـهر مشـهد توسـط خـدام بـارگاه منـور رضـوی‬ ‫توزیـع می شـود»‪ .‬وی با اشـاره به توزیـع بسـته های‬ ‫افطـاری سـاده بیـن صفـوف نمـاز مغـرب و عشـا در‬ ‫حـرم مطهـر‪ ،‬گفـت‪« :‬از ابتـدای ماه مبـارک رمضان‬ ‫هـر شـب حـدود ‪ ۵۰‬هـزار بسـته افطـاری سـاده‬ ‫نیـز در میـان صفـوف نمازگـزاران در حـرم مطهـر‬ ‫رضـوی توزیـع می شـود کـه پذیرایـی از دومیلیـون‬ ‫نمازگـزار تـا پایـان ایـن مـاه مبـارک پیش بینی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬معـاون خدمات زائـران حرم مطهر رضوی‬ ‫دربـاره بـازه زمانـی اجـرای این سـنت حسـنه گفت‪:‬‬ ‫«با توجه بـه شـرایط اب و هوایـی و فراهم بـودن‬ ‫امـکان میزبانـی از زائـران در صحن هـا‪ ،‬ایـن‬ ‫حهـا تـا پایان ماه پربرکت رمضـان ادامه خواهد‬ ‫طر ‬ ‫داشـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬فروردین ‪ 14 1401‬رمضان ‪ 16 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2476‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح اب رسانی‬ ‫به روستای «تیرتاش» گلوگاه‬ ‫بـا شـروع عملیـات‬ ‫اجرایـی طـرح اب رسـانی‬ ‫بـه روسـتای تیرتـاش‬ ‫شهرستان گلوگاه ‪ ،‬کمبود‬ ‫اب ‪ ۲۵۵۰‬نفر از اهالی این‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫روسـتا برطـرف م ‬ ‫در ائیـن کلنگ زنـی طـرح‬ ‫اب رسـانی بـه روسـتای‬ ‫شهرسـتان‬ ‫تیرتـاش‬ ‫گلـوگاه‪ ،‬دکتـر شـریعتی‬ ‫(نماینـده مـردم شـرق‬ ‫مازنـدران در مجلـس)‪،‬‬ ‫مهنـدس بهـزاد بـرارزاده (مدیرعامـل شـرکت ابفـای اسـتان)‪ ،‬دکتـر داودی‬ ‫(فرمانـدار گلـوگاه) و جمعـی از مدیـران شهرسـتانی‪ ،‬خانـواده معظـم شـهدا و‬ ‫مردم منطقه حضور داشـتند‪ .‬ابتدا مهندس برارزاده طی سـخنانی بااشـاره به‬ ‫نطـرح اب رسـانی گفـت‪« :‬طرح اب رسـانی به روسـتای‬ ‫مشـخصات اجرایـی ای ‬ ‫تیرتـاش بـا هـدف افزایـش ظرفیـت تامیـن و رفـع کمبـود اب اشـامیدنی در‬ ‫مواقـع پیـک مصـرف بـا پیش بینـی اعتبـاری بال غبـر ‪ ۲۵‬میلیاردریـال شـروع‬ ‫نطـرح عملیاتـی شـامل احـداث‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای اجـرای ای ‬ ‫کبـاب مخـزن بتنـی ‪ ۵۰۰‬مترمکعبـی‪ ،‬تکمیل ایسـتگاه پمپاژ‪ ،‬محوط هسـازی‬ ‫ی ‬ ‫مخـزن و ایسـتگاه پمپاژ به مسـاحت ‪ ۵۰۰‬مترمربـع انجام می گیـرد»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب مازنـدران ادامـه داد‪« :‬بـا بهر هبـرداری از طـرح اب رسـانی‬ ‫نطـرح‬ ‫بـه روسـتای تیرتـاش گلـوگاه ‪ ۲۵۵۰‬نفـر از اهالـی ایـن روسـتا از مزایـای ای ‬ ‫برخوردار خواهند شـد»‪ .‬در ادامه دکتر شـریعتی ضمن قدردانی از تالش های‬ ‫حهـای‬ ‫مدیرعامـل و کارکنـان شـرکت اب وفاضلاب مازنـدران در اجـرای طر ‬ ‫اب رسـانی به ویـژه در بحـث محرومیت زدایـی گفـت‪« :‬مهنـدس بـرارزاده یـک‬ ‫یسـت کـه درطول مـدت کوتاه سـکان داری شـرکت اب وفاضالب‬ ‫مدیـر جهاد ‬ ‫تهـای چشـمگیری در اسـتان انجـام شـد؛ درنتیجـه امیدواریم‬ ‫اسـتان‪ ،‬فعالی ‬ ‫بـا ایـن شـیوه جهـادی و تسـریع در اجـرای پروژ ههـای اب رسـانی روسـتایی تـا‬ ‫پایـان سـال ‪ ۱۴۰۲‬به نتیجـه مطلوبـی در حـوزه اب رسـانی بـه روسـتاها برسـیم و‬ ‫مشـکالت اب اشـامیدنی در روسـتاها برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرکل اموزش وپرورش استان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد تشریح کرد؛‬ ‫اقدامات ویژه حوزه حمل ونقل و ترافیک‬ ‫در ایام ماه مبارک رمضان‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون عمـران‪ ،‬حمل ونقـل و ترافیـک‬ ‫شـهرداری مشـهد بـه اقدامـات انجا مشـده‬ ‫در حـوزه اتوبوس رانـی اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫« براین اسـاس در ایـام مـاه مبـارک رمضـان‬ ‫قبـل از اذان مغـرب خطـوط محـوری بـرای‬ ‫سـرویس دهی مطلـوب بـه شـهروندان‬ ‫بـا اختصـاص اتوبـوس موردنیـاز تقویـت‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید خلیـل منبتـی افـزود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫«سـاعت سـرویس دهی خطـوط در ایـام مـاه‬ ‫مبـارک رمضـان طبـق روال روزهـای عـادی تـا‬ ‫سـاعت ‪ 21‬اسـت؛ امـا برنامه ریـزی الزم بـرای‬ ‫ً‬ ‫سهـا خصوصـا‬ ‫سـرویس دهی به موقـع اتوبو ‬ ‫در سـاعات قبـل از اذان مغـرب انجام گرفتـه تا‬ ‫شـهروندان برای رسـیدن به افطار با مشکلی‬ ‫مواجه نشـوند»‪ .‬وی تصریـح کرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫ایـن برنامه ریـزی در خطـوط پرترا کـم و از‬ ‫دوسـاعت مانـده بـه افطـار سـرفاصله زمانـی‬ ‫سهـا کاهـش پیـدا خواهـد کـرد‪ .‬بعـد از‬ ‫اتوبو ‬ ‫تخلیـه ایسـتگاه ها درراسـتای اجـرای طـرح‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ب همـدت ‪ 20‬دقیقـه سـرویس دهی موقتـا‬ ‫قطـع و کارکنـان نسـبت ب هصـرف افطـار اقدام‬ ‫می کننـد»‪ .‬وی بـه طـرح ویـژه سـرویس دهی‬ ‫اتوبوس رانـی در روز قـدس و شـب های‬ ‫قـدر اشـاره و گفـت‪« :‬براین اسـاس درصـورت‬ ‫برپایـی راهپیمایـی روز قـدس با ‪ 180‬دسـتگاه‬ ‫اتوبوس از ‪ 20‬پایانه سطح شهر در مسیرهای‬ ‫منتهـی بـه حـرم مطهـر سـرویس دهی رایگان‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪ ،‬همچنیـن در روز عیـد‬ ‫سـعید فطـر نیـز در خطـوط منتهـی بـه حـرم‬ ‫مطهـر بـا صـد دسـتگاه اتوبـوس از پنـج پایانـه‬ ‫موقـت محـدوده حـرم مطهـر بـه نمازگـزاران‬ ‫یشـود»‪ .‬منبتی‬ ‫سـرویس دهی ویـژه انجـام م ‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬همچنیـن در شـب های قـدر‬ ‫سـرفاصله زمانـی سـرویس دهی در زمـان‬ ‫ازدحـام مسـافر در ایسـتگاه ها در خـط یـک‬ ‫بـه چهـار دقیقـه کاهـش پیـدا می کنـد‪ .‬در‬ ‫کنـار ایـن برنام ههـای صبـح روز عیـد فطـر نیـز‬ ‫زمـان سـرویس دهی بـه نمازگـزاران به میـزان‬ ‫کسـاعت درخـت خطـوط قطـار شـهری‬ ‫ی ‬ ‫مشـهد افزایـش پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬معـاون‬ ‫عمـران‪ ،‬حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری‬ ‫مشـهد بـه ویژه برنام ههـای سـازمان‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اشاره‬ ‫کـرد و گفت‪« :‬پایش ترافیک در لحظـات اذان‬ ‫مغرب و شب های گران قدر قدر‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫زمان بنـدی چرا غهـای فرماندهـی در‬ ‫سـاعات پیـک ترافیـک (قبـل از اذان مغـرب)‬ ‫و شـب های قـدر‪ ،‬فعالیـت ‪2 4‬سـاعته مرکـز‬ ‫کنتـرل ترافیـک در شـب های قـدر درراسـتای‬ ‫سـاماندهی ترافیـک جهـت تسـهیل در‬ ‫ایاب وذهـاب بخشـی از این اقدامـات اسـت‪.‬‬ ‫هماهنگـی و ارتبـاط مسـتمر با پلیس راهـور و‬ ‫نسـازی‬ ‫شهـای ذی ربـط بـرای روا ‬ ‫سـایر بخ ‬ ‫تهـای‬ ‫ترافیـک و اطالع رسـانی از محدودی ‬ ‫ترافیکـی از دیگـر اقدامـات ایـن سـازمان در‬ ‫ایـام مـاه مبـارک رمضـان اسـت‪ .‬تغییر سـاعت‬ ‫فعالیـت ایسـتگاه های دوچرخـه بایـد و از‬ ‫روزانـه بـه شـبانه روزی‪ ،‬جانمایـی دوچرخـه‬ ‫در ایسـتگاه های منطقـه ثامـن بـا حدا کثـر‬ ‫ظرفیـت در شـب های قـدر ‪ ،‬اماد هبـاش‬ ‫گهـای‬ ‫سرپرسـتان مناطـق در پارکین ‬ ‫غیـر حاشـیه و هسـته مرکـزی شـهر در‬ ‫شـب های قـدر و افزایـش سـاعت کاری روزانـه‬ ‫پارکینگ های غیر حاشیه بخشی از اقدامات‬ ‫ایـن شـرکت در مـاه مبـارک رمضـان اسـت‪.‬‬ ‫تقویتخطوطوناوگانتاکسیرانیدر مبادی‬ ‫منتهـی بـه حـرم مطهـر به ویـژه در شـب های‬ ‫قـدر‪ ،‬اماد هبـاش گشـت های خودرویـی و‬ ‫گشـت های موتـوری بازرسـی‪ ،‬اماد هبـاش‬ ‫نماینده سازمان مستقر در نظارت تصویری‬ ‫و توزیـع و نصـب پرچـم روی تاکسـی ها در‬ ‫سـالروز شـهادت حضـرت علـی(ع) ازجملـه‬ ‫اقدامات حوزه تا کسـیرانی در این ماه اسـت»‪.‬‬ ‫منبتـی بااشـاره به برنام ههـای سـازمان‬ ‫پایانـه مسـافربری شـهرداری مشـهد نیـز‬ ‫افـزود‪« :‬غبارروبـی‪ ،‬نظافـت ‪ ،‬ضدعفونـی و‬ ‫اماد هسـازی نمازخانه ها‪ ،‬فضاسازی مناسب‬ ‫فضاهـای موجـود به مناسـبت مـاه مبـارک‬ ‫رمضـان و برگـزاری جلسـه قرائـت و تفسـیر‬ ‫قران کریم در نمازخانه ها بخشـی از اقدامات‬ ‫سـازمان پایان ههـا دراین ایـام خواهـد بـود؛‬ ‫همچنیـن حضـور گشـت های بازرسـی در‬ ‫محدوده قرمز (هسته مرکزی شهر) و مبادی‬ ‫ورودی شهر و کنترل تردد ناوگان حمل ونقل‬ ‫بارخیـز ازجملـه اقدامـات سـازمان مدیریت و‬ ‫نظارت بر حمل ونقل بار درون شهری در ماه‬ ‫مبـارک رمضـان اسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫رسانه ها باید متن فرهنگی جامعه و بازوی قدرتمند تمام امور جاری شهر باشند‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی وزیـر اموزش وپـرورش مصطفـی عابـدی به عنـوان‬ ‫هجدهمیـن مدیـر کل اموزش وپـرورش مازنـدران منصـوب شـد‪ .‬ائیـن‬ ‫تکریـم از علیرضـا سـعدی پور و معارفـه مصطفـی عابـدی به عنـوان مدیـرکل‬ ‫اموزش وپـرورش مازنـدران؛ باحضـور عبـدی (معـاون وزیـر اموزش وپـرورش)‪،‬‬ ‫محبـی (معـاون اسـتاندار مازنـدران) و دیگـر مسـئوالن ملـی و اسـتانی در‬ ‫باشـگاه فرهنگیـان مرکز اسـتان برگزار شـد‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران‬ ‫تمرکززدایی را اصلی ترین برنامه خود عنوان کرد و گفت‪« :‬باید از نظام مدیریتی‬ ‫یکـه‬ ‫نهـا بازگردانیـم‪ .‬روز ‬ ‫متمرکـز خـارج شـده و نقـش اصلـی مـدارس را بـه ا ‬ ‫مدرسـه تعالـی پیـدا کنـد و رشـد داشـته باشـد‪ ،‬ان روز جایـگاه اموزش وپـرورش‬ ‫رشـد خواهـد کـرد و مـا از راهبـرد بـه کاربـرد رسـیدیم»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ حکـم‬ ‫مدیـرکل جدیـد اموزش وپـرورش مازنـدران توسـط عبـدی معـاون وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش بـه عابـدی اعطـا شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرماندار شیراز‪:‬‬ ‫در فرمانداری شیراز به روی تمام افراد باز است‬ ‫فرمانـدار جدیـد شـیراز در مراسـم تودیـع و معارفـه فرمانـدار شهرسـتان شـیراز‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در فرمانـداری بـه روی تمـام افـراد بـاز اسـت و هـر کمکـی کـه از دسـت‬ ‫مـا بربیایـد در خدمـت هسـتیم»‪ .‬لطـف اهلل شـیبانی افـزود‪« :‬در این راسـتا از‬ ‫نقـدر فرمانـداری اسـتدعا دارم کـه بـا مراجعیـن بـا‬ ‫تمـام همـکاران عزیـز و گرا ‬ ‫رویـی گشـاده‪ ،‬حسـن اخلاق و تواضـع برخـورد کننـد؛ که ا گر نتوانیـم قدمی که‬ ‫موردانتظـار ارباب رجـوع اسـت را برداریم؛ ولی بااخالق خـوب و تواضع و احترام‬ ‫می توانیم بخشـی از خواسـته معنوی مراجعین را برطرف کنیم»‪ .‬او با اشـاره به‬ ‫خطـوط الزم االجر ابـودن در مسـیر خدمـت بـه مـردم در فرمانـداری شـیراز‬ ‫نقـدر و گران بهای انبیـاء‪ ،‬علما‪،‬‬ ‫خاطر نشـان کـرد‪« :‬حفـظ نظـام کـه میـراث گرا ‬ ‫شـهدا و به ویـژه حضـرت امـام (ره) اسـت و بایـد هماننـد جانمـان از ایـن نظـام‬ ‫پاسـداری کنیـم از مباحـث مهـم دراین مسـیر اسـت‪ .‬رعایـت احـکام رهبری که‬ ‫یسـت کـه بایـد رعایـت شـود‪.‬‬ ‫شـجره طیبـه والیت فقیـه اسـت‪ ،‬از دیگـر خطوط ‬ ‫بعـدازان رعایـت حـدود همـه ارکان نظـام و قوانیـن و مقـررات اسـت‪ .‬هر کس که‬ ‫دراین مسـیر هسـت؛ همـراه او هسـتیم و همـگام بـا او هسـتیم و پشـتیبان او‬ ‫هسـتیم در یـک کالم خدمتگـزار و خـادم او هسـتیم»‪ .‬شـیبانی گفـت‪« :‬درمورد‬ ‫مطالبی که عزیزان گفتن درمورد بحث مسائل اقتصادی من به دلیل پیشینه‬ ‫‪۱۰‬سـال اسـت کـه‬ ‫بلنـدی کـه در این راسـتا دارم در خدمـت هسـتم‪ .‬قریـب بـه ‬ ‫حضـرت اقـا شـعارهای سـال را درجهـت تولیـد‪ ،‬کارافرینـی و اشـتغال و مـوارد‬ ‫مربوط به معیشت مردم تنظیم می کنند و دراین راستا انشااهلل خداوند توفیق‬ ‫دهد که بتوانیم گره های کور اقتصادی را در شهرستان هرچند با دسته ناتوان‬ ‫خـود باز کنیـم»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان خبر داد؛‬ ‫برگزاری ائین های تجلیل از ایت اهلل شاهچراغی‬ ‫در دامغان و سمنان‬ ‫حمیدرضا جاللی‪ /‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان از برگزاری‬ ‫شهـای تجلیـل از ایـت اهلل شـاهچراغی در روزهـای ‪ 29‬اردیبهشـت ماه و‬ ‫همای ‬ ‫‪ 19‬خـرداد خبـر داد‪ .‬فرشـید فلاح در نشسـت کارگـروه علمـی پژوهشـی انجمن‬ ‫اثار و مفاخر فرهنگی اسـتان سـمنان گفت‪« :‬این نکوداشـت در تاریخ بیسـت‬ ‫و نهـم اردیبهشـت در دامغـان و ‪ 19‬خردا دمـاه در سـمنان برگـزار خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به برگـزاری موفـق کنگـره نکوداشـت ایت اهلل العظمی سـید محمود‬ ‫حسـینی شـاهرودی در سال گذشته گفت‪« :‬نشسـت های اولیه این کنگره در‬ ‫شهرهای شاهرود و مشهد برگزار شده است و کنگره اصلی که بخش مهم ان‬ ‫اسـت نیز مهرماه در قم برگزار خواهد شـد»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫اسـتان سـمنان‪ ،‬برگـزاری ائیـن نکوداشـت علمـای شهرسـتان دامغـان را نیـز از‬ ‫برنام ههـای پایـان سـال جـاری بیـان کرد و گفـت‪« :‬در این همایش ها قرار اسـت‬ ‫از میرزا علی ا کبر معلم‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین مهدوی دامغانی و ایت اهلل‬ ‫خدایـی در دامغـان تجلیـل شـود»‪ .‬دراین نشسـت کـه سـایر اعضـا نیـز حضـور‬ ‫تقـراردادن‬ ‫داشـتند؛ بنـا شـد با هماهنگـی شـوراها‪ ،‬یک هنرمنـد بـرای دراولوی ‬ ‫نا مگـذاری مفاخـر به عنـوان نماینـده انجمـن معرفـی شـود‪ ،‬تابلوهایـی بـرای‬ ‫معرفی مفاخر هر شـهر در مبادی ورودی ان نصب شـود‪ ،‬هر شهرسـتان برای‬ ‫بزرگداشت مفاخر خود نکوداشت هایی را برگزار کند و با همکاری صد او سیما‬ ‫برنامـه چهر ههـای اشـنا بـرای معرفـی مفاخر اسـتان تهیـه و پخش شـود‪ .‬تهیه‬ ‫کتابشناسـی مفاخـر اسـتان سـمنان و برنامه ریـزی بـرای بزرگداشـت ایـت اهلل‬ ‫عالمـی از علمـای سـمنان بـا کمـک حـوزه علمیـه ایـن روحانـی وارسـته از دیگر‬ ‫مصوبات نشسـت ایـن کارگـروه بود‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫فرمانـدار ری گفـت‪« :‬بنـده بـه نقش رسـانه ها‬ ‫اعتقـاد واقعی داشـته و در تمامـی امور جاری‬ ‫ب هجـای نـگاه بـه رسـانه ها به عنـوان یـک‬ ‫نهـا را به عنـوان متـن‬ ‫پیوسـت فرهنگـی‪ ،‬ا ‬ ‫فرهنگـی می دانـم و معتقد هسـتم که رسـانه‬ ‫در تمامـی امـور به عنـوان یـک بـازوی قـوی و‬ ‫فعـال بایـد نقش افرینـی کنـد»‪ .‬حمیـد زمانـی‬ ‫در اولیـن نشسـت صمیمـی بـا خبرنـگاران و‬ ‫اصحـاب رسـانه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬حضـور یافـت و‬ ‫ّ‬ ‫سـاعاتی را بـه دوراز هرگونـه تکلف و تشـریفات‬ ‫مرسـوم بـا فعـاالن عرصـه خبـر و رسـانه بـه‬ ‫ت وگـو پرداخـت‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫گف ‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری در ابتـدای ایـن‬ ‫نشسـت ضمـن عـرض تبریـک به مناسـبت‬ ‫فرارسـیدن سـال نـو و مـاه مبـارک رمضـان‬ ‫گفـت‪« :‬بنـده به عنـوان فرمانـدار ری بـه‬ ‫یکایک شـما عزیـزان افتخار می کنـم و هدفی‬ ‫جـز اعتلای شـما اصحـاب رسـانه و کمـک بـه‬ ‫شـما نـدارم و امیـدوارم بتوانیـم در ح دتـوان‬ ‫و امکانـات بـرای اصحـاب رسـانه در ری‬ ‫کارهـای مانـدگاری انجـام بدهیـم»‪ .‬زمانـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بنـده به عنـوان فرزنـد کوچـک و‬ ‫خـادم مردم شـریف ری همواره تلاش کرده ام‬ ‫کـه در روابطـم برپایـه صداقـت عمـل کنـم؛‬ ‫به ویـژه در رابط هبـا شـما خبرنـگاران عزیـز کـه‬ ‫اعتقـاد دارم بـر الی ههـای پنهـان شهرسـتان‬ ‫اشـراف کامـل داشـته و می توانیـد بـا نظـرات‬ ‫و پیشـنهاد های خـود یاری رسـان مسـئولین‬ ‫باشید»‪ .‬فرماندار شهرستان ری گفت‪« :‬بنده‬ ‫به عنـوان خـادم ملـت‪ ،‬غیـر از عشـق بـه مردم‬ ‫چیـزی نـدارم و افـکار عمومـی در شهرسـتان‬ ‫به دلیـل سـابقه عملکـرد بنـده این موضـوع‬ ‫را به خوبـی درک کرده انـد و به همین دلیـل‬ ‫در ایـن دوره اهالـی متدیـن ری بـا خادمیـن‬ ‫خود در مجموعه دولت مردمی بسیار همراه‬ ‫و همـدل هسـتند کـه این موضـوع بـرای مـا‬ ‫یسـت»‪ .‬معـاون‬ ‫نعمـت و افتخـار بسـیار بزرگ ‬ ‫اسـتاندار تهـران عنـوان کـرد‪« :‬بنـده به عنـوان‬ ‫فرزنـد ری بـه ایـن خـاک و مـردم نجیـب ان‬ ‫عالقـه قلبـی داشـته و حتـی یـک خشـت‬ ‫ایـن شـهر را بـه هیچ کجـای دیگـری ترجیـح‬ ‫نمی دهـم‪ .‬از همیـن رو بنـده اطمینـان دارم‬ ‫کـه مـا در ری روزهـای بسـیار خوبی را پیـش رو‬ ‫خواهیـم داشـت و مجموعه فرمانـداری یکی‬ ‫از موثرتریـن دوران خـود را سـپری خواهد کرد‬ ‫و در وقایـع و رویدادهـای مختلـف بـه شـکلی‬ ‫اثرگـذار حاضـر بـوده و در تصمیـم سـازی هـا‬ ‫نقـش افرینـی خواهـد کـرد»‪ .‬زمانـی در ادامـه‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬بنـده بـه نقـش رسـانه ها اعتقـاد‬ ‫واقعی داشته و در تمامی امور جاری به جای‬ ‫نـگاه بـه رسـانه ها به عنـوان یـک پیوسـت‬ ‫نهـا را به عنـوان متـن فرهنگـی‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ا ‬ ‫می دانم و معتقد هستم که رسانه در تمامی‬ ‫امـور بعنـوان یـک بـازوی قـوی و فعـال‪ ،‬بایـد‬ ‫نقش افرینی کند»‪ .‬فرماندار ویژه ری در پایان‬ ‫گفت‪« :‬بنده از تمامی شما عزیزان خبرنگار و‬ ‫اصحابرسانهدرخواستهمراهی‪،‬همدلی‪،‬‬ ‫مطالب هگـری‪ ،‬انعـکاس به موقـع تمامـی اخبـار‬ ‫و در مجمـوع در کنـار یکدیگـر قـرار گرفتـن‬ ‫و تلاش بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف کـه‬ ‫همـان اعتلای جایـگاه رفیـع شهرسـتان ری‬ ‫و کسـب رضایت حدا کثـری مـردم انقالبـی و‬ ‫قدرشـناس ان اسـت را درخواسـت می کنـم»‪.‬‬ ‫شایان ذکر اسـت؛ به همـت فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان ری اولیـن نشسـت بـا ضیافـت‬ ‫افطـاری و بـا گفت وگـو چهره به چهـره بـا‬ ‫خبرنـگاران در تـاالر اسـمان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۱۳۴۶‬پروژه طرح هادی در ‪ ۷۶۱‬روستای مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن مازنـدران از اجـرای‬ ‫هـزار و ‪ ۳۴۶‬پـروژه طـرح هـادی در ‪۷۶۱‬‬ ‫روسـتای اسـتان بـا اعتبـار ‪ ۷۹۱‬میلیـارد‬ ‫تومـان خبـر داد‪ .‬علـی اصغـر اسـمانی مقـدم‬ ‫با اشـاره به اینکه د وهـزار و ‪ ۴۶۵‬روسـتای‬ ‫بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار در اسـتان وجـود دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای ایـن روسـتاها طـرح هـادی‬ ‫تهیه شـده اسـت؛ ولی در زمینه اجرا نسـبت‬ ‫به میانگین شـاخص کشور در استان پائین‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی با عنوان اینکـه شـاخص‬ ‫اجرایـی در حـوزه اجـرای طرح هـادی دارای‬ ‫عقـب ماندگـی هسـتیم‪ ،‬عـدم تامیـن زمیـن‬ ‫کافـی توسـط بنیـاد مسـکن در روسـتاها را از‬ ‫جملـه مشـکالت بیـان کـرد و افـزود‪« :‬بنیـاد‬ ‫مسـکن موظـف هسـت اراضـی مورد نیـاز را‬ ‫احصاء کند و دستگاه های دولتی اراضی که‬ ‫در محـدوده دارنـد در اختیـار بنیـاد مسـکن‬ ‫قـرار دهنـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه بیشـترین‬ ‫خدمـات در روسـتاها بایـد انجـام شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بـا اعتبـارات سـال جـاری اجـرای‬ ‫طـرح هـادی رد ‪ ۷۶۱‬روسـتا انجـام شـد و‬ ‫هـزار و ‪ ۳۴۶‬پـروژه طـرح در ان پیش بینـی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن‬ ‫مازنـدران اعتبـار پیـش شـده ملـی و اسـتانی‬ ‫طـرح هـادی را ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومـان ذکـر کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬از مجمـوع اعتبـارات ‪ ۱۹۱‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اعتبار استانی پیش بینی‬ ‫شـد کـه ‪ ۵۴‬درصـد معـادل ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومـان‬ ‫تخصیـص داده شـد»‪ .‬اسـمانی مقدم‬ ‫بابیان اینکـه ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومـان اعتبـار ملـی‬ ‫حهـای هـادی پیـش بینـی شـد که‬ ‫بـرای طر ‬ ‫دو برابر اعتبارات اسـتانی بوده اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«‪ ۳۴۵‬میلیارد تومـان معـادل ‪ ۸۴‬درصـد این‬ ‫اعتبـارات تخصیـص یافتـه اسـت»‪ .‬وی از‬ ‫پیش بینـی ‪ ۱۷۵‬میلیارد تومـان قیـر یارانه ای‬ ‫بـرای اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬طبق قانون‬ ‫ایـن قیـر بایـد ب هصـورت مسـتقیم بـرای‬ ‫اسـفالت اسـتفاده شـود و ایـن درحالـی بـود‬ ‫کـه تـا د وسـال قبل از ان ب هصـورت تهاتـری‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫مازنـدران با بیان اینکـه ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومـان در‬ ‫قالـب سـفر رئیس جمهوری بـرای طر ح های‬ ‫بنیـاد مسـکن پیش بینـی شـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬از این میـزان ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومـان‬ ‫حهـای هـادی‬ ‫بـرای اجـرا و بازنگـری طر ‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیارد تومـان بـرای جابجایـی‬ ‫روسـتاهای درمعـرض خطـر پیش بینـی‬ ‫شـد و تا کنـون ‪ ۱۰‬درصـد اعتبـارات ب هصـورت‬ ‫نقـدی تخصیـص داده شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬طـرح هـادی ‪ ۵۴۰‬روسـتای‬ ‫اسـتان نیازمند تامین اعتبار بوده و تا کنون‬ ‫اعتبـار مورد نیـاز ان تخصیـص داده نشـده‬ ‫اسـت و بـرای بازنگـری طـرح هـادی هـر‬ ‫روسـتا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومـان و در مجمـوع‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومـان اعتبـار الزم داریـم»‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان‪:‬‬ ‫گازرسانی به ‪ ۴۹‬روست ا و دو شهر در دست اجراست‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر پـروژه خـط انتقـال گاز بـه‬ ‫شهرستان بندرلنگه‪ ،‬گازرسـانی به ‪ ۴۹‬روستا‬ ‫و دو شهر در دست اجرا و بیش از ‪ ۴۵۰‬روستا‬ ‫و ‪ ۱۲‬شـهر نیـز در مرحلـه مطالعـه ‪ ،‬طراحـی و‬ ‫نسـپاری شـرکت گاز اسـتان هرمـزگان‬ ‫پیما ‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬فـواد حمـزوی‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر‪ ،‬پـروژه خـط انتقـال گاز بـه‬ ‫شهرستان بندرلنگه‪ ،‬گازرسـانی به ‪ ۴۹‬روستا‬ ‫از جمله ‪ ۳۴‬روستا در شهرستان بندرعباس‬ ‫کـه شـامل ‪ ۲۸‬روسـتا در دهسـتان ایسـین و‬ ‫تازیـان و شـش روسـتا در دهسـتان گچیـن‬ ‫( گچیـن بـاال‪ ،‬گچیـن پاییـن‪ ،‬مـغ احمـد بـاال‪،‬‬ ‫َ‬ ‫مـغ احمـد پائیـن‪ ،‬دمیلـو و ک َلم َتلـی )‪ ،‬شـش‬ ‫روسـتای محـور کوهیج‪-‬هرنـگ شهرسـتان‬ ‫بسـتک (خلـوص‪ ،‬فاریـاب‪ ،‬گتـاو‪ ،‬هرنـگ‪،‬‬ ‫کوخـرد و نهنـد)‪ ،‬چهـار روسـتای ال کنـدی‪،‬‬ ‫دهنـگ‪ ،‬بیگلرابـاد و تدرویـه در شهرسـتان‬ ‫بسـتک‪ ،‬پنـج روسـتای گهکـم‪ ،‬علـی ابـاد‪،‬‬ ‫مبـارک حسـینی‪ ،‬طاشـکوئیه و سـید جـوذر‬ ‫شهرسـتان حاجی ابـاد و همچنیـن دو شـهر‬ ‫کوهیـج و تازیـان در دست اجراسـت کـه رونـد‬ ‫نهـا از پیشـرفت مطلوبـی‬ ‫یشـدن ا ‬ ‫عملیات ‬ ‫برخـوردار اسـت و بـا به ثمر رسـیدن ایـن‬ ‫پروژه هـای گازرسـانی‪ ،‬بیـش از ‪ ۲۲‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۲۵‬خانـوار روسـتایی و شـهری از نعمـت‬ ‫گاز طبیعـی بهره منـد خواهنـد شـد‪ .‬در سـال‬ ‫جـاری پـروژه هـای گازرسـانی بـه شـهرهای‬ ‫میناب‪ ،‬بندرلنگه‪ ،‬بندر کنگ‪ ،‬فارغان و سرگز‬ ‫احمدی نیز در مرحله پیمان سپاری ست»‪.‬‬ ‫حمـزوی گفـت‪« :‬گازرسـانی بـه بیـش از ‪۱۷۰‬‬ ‫واحد صنعتی و نیروگاهی از جمله گازرسانی‬ ‫بـه صنایـع محـور بندرعباس‪-‬حاجـی ابـاد‪،‬‬ ‫گل خانـه هـای سـرچاهان حاجـی ابـاد‪،‬‬ ‫گل خانـه هـای محـور گهکم‪-‬هاشـم اباد‬ ‫و همچنیـن بیـش از ‪ ۴۵۰‬روسـتا در شـرق‬ ‫و غـرب اسـتان و ‪ ۱۲‬شـهر از جملـه رویـدر‪،‬‬ ‫جنـاح‪ ،‬کوشـکنار‪ ،‬چـارک‪ ،‬لمـزان‪ ،‬پهـل‪،‬‬ ‫سـوزا‪ ،‬تیـرور‪ ،‬زیارتعلـی‪ ،‬سـیریک‪ ،‬گـروگ و‬ ‫کوهسـتک در سـال جاری در مرحله مطالعه‬ ‫و طراحـی قـرار دارد و بـا گازرسـانی بـه ایـن‬ ‫‪۱۰۰‬هـزار خانـوار برخـوردار‬ ‫مناطـق نیـز حـدود ‬ ‫یشـوند‪ .‬در‬ ‫از ایـن نعمـت خـدادادای م ‬ ‫اواخـر سـال گذشـته نیـز بـا تکمیل گازرسـانی‬ ‫بـه سـه شـهر قلعـه قاضـی‪ ،‬تخـت و بیـکاه و ‪۱۰‬‬ ‫روسـتا (هفت روسـتا محـدوده قلعـه قاضی و‬ ‫تخـت و سـه روسـتا در محـدوه بیـکاه) ن ههـزار‬ ‫و ‪ ۸۹۴‬خانـوار از ایـن نعمـت الهـی برخـوردار‬ ‫شـدند»‪ .‬حمـزوی با اشـاره به نا مگـذاری سـال‬ ‫جـاری از طـرف مقـام معظم رهبری که مزین‬ ‫بـه تولیـد‪ ،‬دانـش بنیـان و اشـتغال افریـن‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬شـرکت گاز اسـتان به عنـوان‬ ‫توزیع کننـده یکـی از مهم تریـن اقلام سـبد‬ ‫انـرژی مـردم و صنایـع مسـتقر در اسـتان‬ ‫همـواره حامـی تولیـد و صنعـت بـوده اسـت‬ ‫و در راسـتای تحقـق اهـداف ترسـیم شـده‬ ‫توسـط رهبـری معظـم انقلاب برنام ههـای‬ ‫ویـژه ای را در دسـتور کار خـود قـرار داده‬ ‫اسـت‪ .‬گسـترش محـدوده تحت پوشـش‬ ‫مشـترکین این سـوخت پا ک و جایگزینی گاز‬ ‫طبیعی به جای سـوخت های مایع‪ ،‬موجب‬ ‫صرفه جویـی قابل توجـه و اشـتغال افرینی‬ ‫بسـیار خوبی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تجلیل از ورزشکاران و پیشکسوتان بخش فشافویه‬ ‫هم زمـان بـا روز یازدهـم مـاه مبـارک رمضـان ضیافـت افطـاری به دعـوت‬ ‫عبـاس قنبـری (پیشکسـوت ورزش و نایب رئیـس هیئـت پرورش انـدام بخـش‬ ‫فشـافویه) برگـزار شـد‪ .‬هم زمـان بـا روز یازدهـم مـاه مبـارک رمضـان ضیافـت‬ ‫افطـاری بـه دعـوت عبـاس قنبـری پیشکسـوت ورزش و نایب رئیـس هیئـت‬ ‫پـرورش انـدام بخـش فشـافویه برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش سـایه؛ دراین مراسـم کـه با‬ ‫حضـور محمدرضـا حسـنی (رئیـس اداره ورزش وجوانـان)‪ ،‬جمعـی از روسـای‬ ‫هیئـت ورزشـی‪ ،‬مربیـان رشـته های ورزشـی‪ ،‬پیشکسـوتان ورزشـی و قهرمانـان‬ ‫رشـته های مختلـف ورزشـی برگـزار شـد‪ ،‬ازسـوی اداره ورزش وجوانـان بخـش‬ ‫فشـافویه از قهرمانان‪ ،‬روسـای هیئت های ورزشـی‪ ،‬مربیان رشـته های ورزشـی‬ ‫و پیشکسـوتان ورزش تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫انتصاب معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان‬ ‫بـا پیگیـری و معرفـی توسـط حمیـد زمانـی؛‬ ‫فرمانـدار دو انتصـاب در ادارات شهرسـتان‬ ‫ری صـورت گرفـت و به موجـب یکـی از ان هـا‪،‬‬ ‫طی حکمی حسین شـریف دوست به عنوان‬ ‫معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرسـتان ری‬ ‫منصوب شد‪ .‬وی کارمند متخصص و انقالبی‬ ‫در مسـائل مرتبـط بـا امـور مالـی فرمانـداری‬ ‫بـوده اسـت و حـاال عهـده دار برنامه ریـزی و نظـارت مالـی در سیسـتم اجرایـی‬ ‫شهرسـتان ری شـده اسـت‪ .‬همچنین طی حکم دیگری‪ ،‬سـهیل یعقوب نژاد‬ ‫به عنـوان رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان ری منصـوب شـد‪.‬‬ ‫وی جوانی با تخصص‪ ،‬به عنوان رئیس اصلی ترین حوزه مرتبط با شـعار سـال‬ ‫و منویـات مقـام معظـم رهبـری در حـوزه تولیـد و اشـتغال قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫انتصاب در اداره کل امور شهری‬ ‫و شوراهای استانداری تهران‬ ‫مهنـدس عابـد ملکـی (معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری تهـران)‪،‬‬ ‫طـی حکمـی داریـوش علـی حیـدری را ب هسـمت معـاون اداره کل دفتـر امـور‬ ‫شـهری و شـوراها منصـوب کـرد‪ .‬در متـن حکـم ابالغـی امـده اسـت‪« :‬جنـاب‬ ‫اقـای داریـوش علـی حیـدری‪ /‬نظـر به مراتـب تعهـد‪ ،‬تخصـص و شایسـتگی‬ ‫جنابعالی و باعنایت به پیشـنهاد مدیرکل محترم دفتر امور شـهری و شـوراها‪،‬‬ ‫به موجـب ایـن حکـم به سـمت معـاون اداره کل دفتـر امـور شـهری و شـوراها‬ ‫اسـتانداری تهران تعیین می شـوید»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ داریوش علی حیدری‬ ‫(کارمند رسمی شهرداری باقرشهر) است که سوابقی چون مدیریت امور مالی‬ ‫شـهرداری باقرشـهر‪ ،‬فرماندهـی حـوزه بسـیج کارمنـدان شـهید پلارک‪ ،‬معـاون‬ ‫اداری مالی سازمان همیاری شهرداری ها و رییس گروه مالی و درامد و بودجه‬ ‫اداره کل دفتر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری تهران را در کارنامه خدمتی‬ ‫خـود دارد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫حمایت دادستانی جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت‪« :‬اقداماتی که مجموعه دادستانی‬ ‫درجهـت حمایـت از توزیـع برق اسـتان جهت کاهش سـرقت تاسیسـات برقی‬ ‫می دهـد قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬سـید احمـد موسـوی در دیـدار بـا دادسـتان‬ ‫عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان گفـت‪« :‬همـکاری دادسـتانی در نهادین هکـردن‬ ‫مصـرف بهینـه بـرق و رعایـت الگـوی مصـرف و همچنیـن پیشـگیری از سـرقت‬ ‫تاسیسـات برقـی‪ ،‬بسـیاراثرگذار اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫گلسـتان از تعامـل بسـیار مناسـب عوامـل و همـکاران دسـتگاه های قضائـی‬ ‫و انتظامـی اسـتان بـا صنعـت توزیـع بـرق قدردانـی کـرد و گفـت‪« :‬همـکاری‬ ‫مجموعه هـای قضائـی و انتظامـی بـا ایـن شـرکت موجـب شـده تـا در زمینـه‬ ‫شناسـایی و دسـتگیری سـارقان سـیم ها و شـبکه های توزیـع بـرق اقدامـات‬ ‫شایسته ای صورت پذیرفته و فعالیت هایی نیز در زمینه اقدامات پیشگیرانه‬ ‫بـرای جلوگیـری از سوء اسـتفاده از بـرق هـم به اجـرا درامـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«هر چه امور محوله را درسـت تر و شایسـته تر انجام دهیم‪ ،‬بیشـتر موردعنایت‬ ‫پـروردگار متعـال قـرار گرفتـه و مـردم هـم رضایـت بیشـتری خواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫اسـپانلو تصریـح کـرد‪« :‬هرجاکـه بـه وظائـف درسـت عمـل شـده و قاطـع کار‬ ‫کرده ایم‪ ،‬سودمندی بیشتری دربرداشته و با ارائه خدمات شایسته به مردم‪،‬‬ ‫می توانیم در این توفیق الهی‪ ،‬بیش از پیش نقش افرینی کنیم و از همین امروز‬ ‫دسـتور ا کید به تمام دادسـتان های مسـتقر در شهرسـتان های اسـتان صادر‬ ‫می شـود تـا بـا سـارقان تاسیسـات و شـبکه های بـرق بـا اشـد مجـازات برخـورد‬ ‫کنند»‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪« :‬مشکالت و چالش هایی که در زمینه‬ ‫ً‬ ‫استفاده های غیرمجاز از برق وجود دارد‪ ،‬قطعا مورد توجه دستگاه قضائی قرار‬ ‫نهـا پرداختـه خواهد شـد»‪.‬‬ ‫دارد و بـا بهره گیـری از اهرم هـای الزم و قانونـی بـه ا ‬ ‫دو فروش ضایعات‬ ‫پلمب شدن مرا کز خری ‬ ‫مدیـر شـهرداری منطقـه ‪ 2‬گـرگان گفـت‪« :‬طـرح پا ک سـازی و جمـع اوری‬ ‫ضایعـات و همچنیـن پلمـب مرا کـز غیرمجـاز خریدوفـروش ضایعـات واقـع در‬ ‫کـوی عرفـان باهـدف مبـارزه بـا عوامـل تهدیدکننـده علیـه بهداشـت عمومـی‬ ‫شـهروندان اجـرا شـد»‪ .‬مهنـدس بیـژن مومنـی افـزود‪« :‬با توجه بـه ازدیـاد‬ ‫حشـرات و جونـدگان و شـیوع بیمـاری در منطقـه ‪ ،‬طـرح سـاماندهی مرا کـز‬ ‫غیر مجـاز خریدوفـروش ضایعـات به منظور تامین سلامت شـهروندان سـاکن‬ ‫دراین منطقه در دستور کار دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گرفته است‪ .‬پیرو‬ ‫شـکایات و نارضایتـی مردمـی و پیگیـری اهالـی کـوی عرفـان این طـرح بـا حکم‬ ‫دادسـتانی از سـوی خدمـات شـهری شـهرداری منطقـه دو گـرگان بـا همراهـی‬ ‫نیـروی انتظامـی‪ ،‬اماکـن و مرکـز بهداشـت بـرای حـل این معضـل اجتماعـی‬ ‫صورت گرفت‪ .‬با توجه به مزاحمت های ایجادشده برای شهروندان و علی رغم‬ ‫عدم توجه به اخطارهای قبلی تا کنون هیچ گونه ترتیب اثری از سوی صاحبان‬ ‫مشـاغل و مرا کز غیر مجاز به منظور تامین امنیت و ارامش و ایجاد منطقه ای‬ ‫عـاری از بیمـاری و الودگـی اقـدام نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیر بنیاد شهید استان بیان کرد؛‬ ‫صیانت از حقوق جامعه ایثارگری؛‬ ‫مهم ترین تکلیف کارکنان بنیاد‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان گفت‪« :‬صیانت از حقوق‬ ‫جامعـه ایثارگـری و حفـظ کرامـت ایـن قشـر معـزز مهم ترین تکلیف بنیـاد بوده‬ ‫و این مهـم بـا ارزیابـی موثـر کارکنـان محقق خواهد شـد»‪ .‬اولین جلسـه ارزیابی‬ ‫عملکرد بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان گلسـتان در سـال جدید با حضور‬ ‫مدیرکل‪ ،‬معاونین روسا و کارشناسان ستادی به منظور بررسی روند پیشرفت‬ ‫ارزیابی عملکرد این اداره کل برگزار شـد‪ .‬اسـرافیل وزیری گفت‪« :‬خدمت گزاری‬ ‫یشـود‬ ‫بـه جامعـه ایثارگـری ازجملـه توفیقاتی سـت کـه نصیـب هرکسـی نم ‬ ‫و به پـاس ایـن توفیـق الهـی بایـد به بهترین نحـو وظایـف خـود را در قبـال‬ ‫خانواده های معظم شاهد و ایثارگر انجام دهیم‪ .‬ا گر بر این باوریم که خداوند‬ ‫و شـهدا ناظر بر اعمال ما هسـتند‪ ،‬باید کار را با دقت و جدیت بیشـتری انجام‬ ‫دهیم تا خداپسـندانه باشـد‪ .‬مطالعه قوانین و مقررات به کارکنان بنیاد اجازه‬ ‫می دهد با تسلط بیشتری خدمات مطلوب به قشر عزیز ایثارگر ارائه و سطح‬ ‫رضایـت جامعـه ایثارگـری را در کمترین زمـان ممکـن فراهـم کننـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«صیانـت از حقـوق جامعـه ایثارگـری و حفـظ کرامـت این قشـر معـزز مهم ترین‬ ‫تکلیـف بنیـاد بـوده و این مهـم بـا ارزیابـی موثـر کارکنان محقق خواهد شـد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2953

روزنامه سایه 2953

شماره : 2953
تاریخ : 1402/09/19
روزنامه سایه 2952

روزنامه سایه 2952

شماره : 2952
تاریخ : 1402/09/18
روزنامه سایه 2950

روزنامه سایه 2950

شماره : 2950
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!