روزنامه سایه شماره 2465 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2465

روزنامه سایه شماره 2465

روزنامه سایه شماره 2465

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫کشورهای غربی به دنبال پروژه بدنام سازی ایران هستند‬ ‫اغاز ماه پرفیض رمضان مبارک باد‬ ‫درز اسناد محرمانه پاناما‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2016‬؛ اطالعاتـی در مـورد ‪ 214488‬شـرکت «فراسـاحلی»‬ ‫در قالـب ‪ ۱۱٫۵‬میلیـون سـند محرمانـه باعنـوان «اسـناد پانامـا» منتشـر شـد‪« .‬مرکـز‬ ‫یشـود کـه به دلیـل نـرخ مالیـات کم‪ ،‬مقـررات‬ ‫مالـی فراسـاحلی» بـه مناطقـی گفتـه م ‬ ‫انعطاف پذیـر و سیاسـت پنهـان کاری دقیـق‪ ،‬بـرای تاسـیس شـرکت های تابعـه‪،‬‬ ‫گزینـه ای جذاب انـد تـا قوانیـن را دور بزننـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی وزارت امور خارجه با اشـاره به تالش کشـورهای غربی به‬ ‫اسـتمرار پـروژه ایران هراسـی‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن کشـورها کـه خـود سـابقه‬ ‫طوالنی در نقض فاحش حقوق انسـان ها؛ از جمله از طریق فروش‬ ‫سلاح بـه رژیم هـای خودکامـه و اشـغالگر و متجـاوز دارنـد‪ ،‬حقـوق‬ ‫بشـر را ابـزار پیشـبرد مطامـع و اغـراض سیاسـی خـود کرده انـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ سـعید خطیـب زاده قطعنامـه وضعیـت حقوق بشـر‬ ‫در جمهوری اسالمی ایران و تصویب ان در نشست شورای حقوق‬ ‫ً‬ ‫بشـر را کاملا مـردود و فاقـد وجاهـت قانونـی دانسـت و طـرح ایـن‬ ‫قطعنامه توسـط انگلیس و سایر کشـورهای غربی و تکرار ادعاهای‬ ‫بی اسـاس را مبتنی بـر اطالعـات نادرسـت و مغرضانـه اعلام کـرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬اول رمضان ‪ 3 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2465‬تومان‬ ‫‪ ۱۰‬امتیاز مثبت دولت در کارنامه‪ ۲۰۰‬روزه‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫باالخـــره بعد از روزها انتظار‪ ،‬قرعه کشـــی مس ــابقات‬ ‫قرعه کشی‬ ‫جام جهانی فوتبال جـــام جهانـــی فوتبـــال انجـــام گرفـــت و کش ــور م ــا‬ ‫به ظاهـــر از بخـــت خوبـــی برخـــوردار شـــد ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هنرمندان زنی‬ ‫که با خودکشی از دنیا رفتند؟!‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز اموزش حضوری مدارس و انچه دراین باره باید بدانید‬ ‫ی بود که طی سـال ‪ 1400‬از دسـت دادیم‪ .‬این‬ ‫«زهـره فکورصبـور»؛ جـزو اخریـن هنرمندان ‬ ‫بازیگر سـینما و تلویزیون که متولد سـال ‪ ۱۳۵۷‬بود؛ از ‪20‬سـالگی وارد عرصه هنر شـد‪ .‬او‬ ‫در دوران فعالیت حرفه ای اش‪ ،‬در حدود ‪ ۳۰‬سریال و فیلم تلویزیونی بازی کرد و تجربه‬ ‫ج اثر سـینمایی نیز در کارنامه اش دیده می شـود‪ .‬هنوز علت دقیق مرگ او‬ ‫حضور در پن ‬ ‫ روز ‪ ۱۰‬اسفندماه که خبر فوت وی در سن ‪ ۴۳‬سالگی منتشر‬ ‫ن‬ ‫هما‬ ‫اما‬ ‫نیست؛‬ ‫مشخص‬ ‫ِ‬ ‫شـد‪ ،‬حتـی رسـانه های رسـمی نیـز به احتمال خودکشـی او اشـاره کرده بودنـد؛ ماجرایی‬ ‫کـه ابتـدای سـال جـاری‪ ،‬درمـورد «ازاده نامـداری» نیـز به شـکلی مطـرح بـود‪ .‬دراینکـه ایـا‬ ‫ً‬ ‫ایـن اتفاق (خودکشـی) واقعا صورت گرفتـه یا نه‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫علی بهادری جهرمی؛ سـخنگوی دولت گفت‪« :‬براسـاس مصوبه چهارشنبه‬ ‫هفتـه گذشـته هیئت وزیران؛ سـاعت کاری کارمنـدان در ماه مبـارک رمضان‪،‬‬ ‫یک سـاعت کاهـش می یابد»‪.‬‬ ‫مسلمانان کدام شهرهای جهان‬ ‫«ساعات طوالنی تری» را روزه خواهند بود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫علیرضاجهانبخش‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش مطرح کرد؛‬ ‫تحول تولید و اشتغال در کشور؛‬ ‫با نقش افرینی خیرین مدرسه ساز‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون دریایی اداره کل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫کار را برای رقیبان‬ ‫سخت خواهیم کرد‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛‬ ‫کشت قراردادی‬ ‫در دومیلیون هکتار از گندم زارها‬ ‫رشد هفت برابری مسافران دریایی‬ ‫در مقایسه با تعطیالت نوروز پیش از شیوع کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان‬ ‫‪5‬‬ ‫خانواده بهبهانی در سوگ‬ ‫در واپسـین روزهـای سـال ‪ 1400‬و در اسـتانه نـوروز ‪1401‬‬ ‫متاسـفانه خانـواده بـزرگ بهبهانـی به سـوگ نشسـت و‬ ‫جـوان رعنـای خـود؛ اقـای مهنـدس هومـن بهبهانـی را‬ ‫در اثـر سـانحه رانندگـی از دسـت داد‪ .‬همـکاران روزنامـه‬ ‫سایه ضمن تاثر بسیار از این واقعه دردناک‪ ،‬درگذشت‬ ‫ایـن جـوان برومنـد را بـه جنـاب اقـای علـی بهبهانـی؛‬ ‫پـدر داغـدار ایشـان و سرپرسـت روزنامـه سـایه در‬ ‫اسـتان قزویـن و دیگـر وابسـتگان به ویـژه دکتـر علی اکبر‬ ‫بهبهانـی؛ مدیـر مسـئول روزنامـه سـایه تسـلیت گفتـه و‬ ‫بـرای بازمانـدگان صبـر و بردبـاری خواسـتاریم‪.‬‬ ‫کارکنان و تحریریه روزنامه سایه‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪1401-1‬‬ ‫تاریخ‪1401/01/14 :‬‬ ‫ُ‬ ‫این شرکت براساس مفاد قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬مصوب ‪ 1383/11/17‬درنظر دارد‪ ،‬مناقصه عمومی خرید ‪150‬تن لوله‬ ‫پلی اتیلن تک الیه با قطرهای مختلف را با مشخصات زیر برگزار کند‪ .‬تولیدکنندگان و تامین کنندگانی که مایلند در این‬ ‫مناقصـه شـرکت کننـد‪ ،‬باعنایت به توضیحات و مشـخصات ذیل الذکر‪ ،‬می توانند از تاریـخ ‪ 1401/01/14‬لغایـت ‪1401/01/18‬‬ ‫ً‬ ‫جهـت دریافـت اوراق مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولت مراجعه کنند‪ .‬ضمنا جهت کسـب اطالعات بیشـتر‬ ‫می توانیـد بـه سـایت شـرکت اب و فاضلاب اسـتان و یـا پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصـات مراجعه و یا با شـماره تلفن های‬ ‫‪ 056-32214752-8‬تمـاس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫لوله‬ ‫پلی اتیلن‬ ‫تک‬ ‫الیه با‬ ‫قطرهای‬ ‫مختلف‬ ‫مشخصاتفنی‬ ‫استاندارد‬ ‫تعداد‪/‬‬ ‫مقدار‬ ‫مدت تحویل مبلغ براورد (ریال)‬ ‫تضمینشرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫‪PE100- SF:1.25‬‬ ‫مواد اولیه‬ ‫خودرنگ‬ ‫ُ‬ ‫‪ 150 ISRI14427-2‬تن‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪60.000.000.000‬‬ ‫‪3.000.000.000‬‬ ‫سطح‬ ‫بازرسی‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫محل‬ ‫تحویل‬ ‫کاال‬ ‫انبار‬ ‫بازرسی‬ ‫سطح عمرانی مرکزی‬ ‫بیرجند‬ ‫یک‬ ‫‪ -1‬اخرین مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/01/29‬‬ ‫‪ -2‬زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/01/30‬در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬صرفـا تضمین هایـی کـه براسـاس بخشـنامه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬تنظیـم شـده باشـند‪،‬‬ ‫قابـل قبـول خواهـد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬لطفا اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت کنید‪.‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪http://setadiran.ir‬‬ ‫‪www.abfa-khj.ir‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1294933‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها شرکت اب و فاضالب خراسان جنوبی‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫اتش بس دوماهه در یمن‬ ‫نماینـده ویـژه سـازمان ملـل در‬ ‫یمـن از موافقـت مقامـات یمنـی‬ ‫و عربسـتان سـعودی بـا پیشـنهاد‬ ‫شبـس سـازمان ملـل متحـد‬ ‫ات ‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش مهر؛ پیشنهاد‬ ‫شبـس‬ ‫سـازمان ملـل متحـد ات ‬ ‫دوماهـه بـوده و قـرار بـوده از شـنبه این هفتـه اغـاز شـود‪.‬‬ ‫شبـس در‬ ‫وی همچنیـن افـزود؛ امـکان تمدیـد مهلـت ات ‬ ‫نشـده وجـود دارد‪ .‬هانس‬ ‫یمـن پـس از پایـان مهلـت تعیی ‬ ‫فهـای درگیـر جنـگ بـا برگـزاری‬ ‫گراندبـرگ توضیـح داد؛ طر ‬ ‫نشستی تحت نظارت سازمان ملل برای بازگشایی راه ها و‬ ‫مسـیرها در تعز و اسـتان های دیگر یمن موافقت کرده اند‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫شبـس بـرای انصـاراهلل و یمن ‬ ‫یسـت اعلام ایـن ات ‬ ‫گفتن ‬ ‫تسـال یـک پیـروزی بـزرگ اسـت‪ .‬هرچنـد‬ ‫بعـد از هش ‬ ‫سهـای قبلـی سـعودی ها پایبنـد بـه ان نبودنـد و‬ ‫اتش ب ‬ ‫شبـس همیـن رونـد را دنبـال کننـد‬ ‫ممکـن اسـت در این ات ‬ ‫شبـس و شـرایط انصـاراهلل می تواند زمینه‬ ‫امـا قبـول ایـن ات ‬ ‫یهـا به ویـژه در‬ ‫کسـب دسـتاوردهای بیشـتر بـرای یمن ‬ ‫عرصـه سیاسـی باشـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2465‬‬ ‫‪ ۱۰‬امتیاز مثبت دولت در کارنامه ‪ ۲۰۰‬روزه‬ ‫‪South China Morning Post‬‬ ‫ادامه ناارامی ها در سریالنکا‬ ‫شهـا از تشـدید تدابیـر‬ ‫گزار ‬ ‫امنیتـی در کلمبـو به دنبـال‬ ‫تظاهـرات مردمـی مقابـل محـل‬ ‫اقامـت رئیس جمهـوری ایـن‬ ‫کشـور حکایـت دارنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ سـریالنکا در بدتریـن‬ ‫شـرایط اقتصـادی یک دهه گذشـته قـرار دارد و این مسـئله‬ ‫اعتراضـات گسـترده مـردم را دراین کشـور جنـوب اسـیا‬ ‫در پـی داشـته اسـت‪ .‬صدهـا معتـرض جلوی محـل اقامت‬ ‫رئیس جمهوری تظاهرات و خواسـتار اسـتعفای وی شـده‬ ‫بودنـد‪ .‬تظاهرکنندگانـی کـه قصـد ورود بـه محـل اقامـت‬ ‫رئیس جمهوری را داشـتند‪ ،‬با گاز اشـک اور و شـلیک گلوله‬ ‫پرا کنده شدند‪ .‬پلیس از دستگیری ‪ ۵۳‬نفر درهمین رابطه‬ ‫یشـدن یکـی از‬ ‫شهـا حا کمـی از زخم ‬ ‫خبـر داده و گزار ‬ ‫تظاهرات کننـدگان و به اتش کشید هشـدن یـک اتوبـوس‬ ‫و یـک وسـیله نقلیه پلیـس توسـط معترضـان اسـت‪ .‬پنـج‬ ‫پلیـس نیـز زخمـی و در بیمارسـتان بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫ذخایـر ارزی سـریالنکا در دوسال گذشـته ‪ ۷۰‬درصـد کاهش‬ ‫داشـته و ایـن کشـور از صنـدوق بین المللـی پـول و چیـن‬ ‫و هنـد درخواسـت وام کـرده‪ .‬سـریالنکا در بدتریـن شـرایط‬ ‫اقتصـادی یک دهه قبـل قـرار دارد کـه اعتراضـات گسـترده‬ ‫مـردم را دراین کشـور جنـوب اسـیا درپـی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫باوجـود پایان یافتـن منـع امدوشـد‪ ،‬شـمار نیروهـای‬ ‫امنیتـی و نظامـی در پایتخـت‪ ،‬روبه افزایـش اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫کشـور ‪ ۲۲‬میلیون نفـری بـا بزرگ تریـن بحـران اقتصـادی‬ ‫از زمـان اسـتقالل مواجـه اسـت و مـردم ایـن کشـور اینـک‪،‬‬ ‫روزی ‪۱ ۳‬سـاعت بـرق ندارنـد‪ .‬نبـود دارو و سـوخت هـم بـر‬ ‫مشـکالت مـردم افـزوده اسـت‪.‬‬ ‫‪NBC‬‬ ‫‪70‬درصد امریکایی ها؛‬ ‫بی اعتماد به توانایی های بایدن‬ ‫طبـق یـک نظرسـنجی بحـران‬ ‫اوکرایـن بـر میـزان محبوبیـت‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا اثـر‬ ‫منفـی گذاشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ‪ ۷۱‬درصـد پاسـخ دهندگان‬ ‫گفته انـد کـه اعتمـاد چندانـی بـه‬ ‫یهـای بایـدن بـرای وا کنش به جنگ پوتین ندارند‪.‬‬ ‫توانای ‬ ‫البتـه بخشـی از جامعـه ایـاالت متحـده بـه حـل مشـکالت‬ ‫داخلـی اهمیـت بیشـتری می دهـد تـا جنـگ اوکرایـن‪.‬‬ ‫نهـا‬ ‫حـدود دوسـوم پاسـخ دهندگان گفته انـد کـه بـرای ا ‬ ‫یشـود‬ ‫اقتصـاد داخلـی مهم تریـن اولویـت را دارد‪ .‬گفتـه م ‬ ‫نتایـج ایـن نظرسـنجی در کاخ سـفید حساسـیت های‬ ‫بسـیاری برانگیختـه اسـت‪ .‬نظرسـنجی جدیـد نشـان‬ ‫می دهـد از هـر ‪ ۱۰‬نفـر‪ ،‬هفت نفـر بـه توانایـی بایـدن بـرای‬ ‫مدیریت درگیری بین روسـیه و اوکراین اعتماد کمی دارند‬ ‫شهـا منجـر بـه‬ ‫و از هـر ‪ ۱۰‬نفـر‪ ،‬هشـت نفر نگـران بودنـد تن ‬ ‫یهـا و منجـر بـه جنـگ‬ ‫قیمـت باالتـر بنزیـن بـرای امریکای ‬ ‫هسته ای شود‪ .‬افزایش ادامه دار تورم در امریکا و باالرفتن‬ ‫قیمـت سـوخت دراین کشـور به علـت تحریـم انرژی روسـیه‬ ‫در پـی بحـران اوکرایـن‪ ،‬فشـارها بـر دولـت بایـدن را افزایـش‬ ‫داده اسـت‪ .‬ناظـران براین باورندکـه روسـیه درتلاش اسـت‬ ‫مهـای شـدید جوامـع غربـی به دلیـل‬ ‫شبـه تحری ‬ ‫دروا کن ‬ ‫حملـه بـه اوکرایـن‪ ،‬از صـادرات انـرژی به عنـوان سلاح‬ ‫استفاده کند‪ .‬رئیس جمهوری امریکا اما تا کید کرده است‬ ‫کـه ایـاالت متحـده اجـازه ایـن کار را بـه پوتیـن نمی دهـد‬ ‫و از هـر امکانـی بـرای مقابلـه بـا ان و بازگردانـدن ارامـش‬ ‫بـه بـازار جهانـی انـرژی اسـتفاده می کنـد‪ .‬درهمین راسـتا‬ ‫کاخ سـفید خبـر داده اسـت کـه باتوج هبـه افزایـش شـدید‬ ‫بهـای نفـت خـام در بازارهـای جهانی در پی حمله روسـیه‬ ‫بـه اوکرایـن‪ ،‬امریـکا بخشـی از ذخایـر اسـتراتژیک نفـت‬ ‫خـود را ازاد می کنـد و قصـد دارد طـی شـش ماه روزی‬ ‫یک میلیون بشـکه نفـت از ذخایـر خـود را عرضـه کنـد‪.‬‬ ‫تهـا منجـر‬ ‫این اقـدام می توانـد تاحـدی بـه تعدیـل قیم ‬ ‫شـود و به میـزان محبوبیـت بایـدن بیفزایـد امـا ب هگـزارش‬ ‫بسـایت کانـال یـک تلویزیـون المـان‬ ‫سشـاو» و ‬ ‫«تا گ ‬ ‫رخدادهـای اخیـر تنهـا دلیـل کاست هشـدن محبوبیـت‬ ‫نگـزارش امـده اسـت کـه «یکی دیگـر از‬ ‫بایـدن نیسـت‪ .‬درای ‬ ‫مهم ترین دالیل بی اعتمادی به بایدن بحران افغانستان‬ ‫و عواقـب ان اسـت که به گفتـه بعضـی جمهوری خواهـان‬ ‫باعـث ارائـه چهـره ضعیـف از امریـکا و سوءاسـتفاده پوتیـن‬ ‫از ان شـده اسـت»‪ .‬حـزب دموکـرات ایـاالت متحـده امریـکا‬ ‫نگران اسـت این مسـائل در انتخابات میان دوره ای کنگره‬ ‫در پائیز امسـال به پیروزی جمهوری خواهان منجر شـود‪.‬‬ ‫جمهوری خواهـان با اشـاره به سـخنان فی البداهـه جـو‬ ‫بایـدن باعنوان اینکـه والدیمیر پوتین نمی توانـد در قدرت‬ ‫بمانـد‪ ،‬ان را جدی تریـن مثـال بـرای شـک و تردیـد دربـاره‬ ‫صالحیـت رئیس جمهـوری امریـکا تلقـی کردنـد‪ .‬گریـگ‬ ‫اسـتیوب یکـی از جمهوری خواهـان امریکایی گفته اسـت؛‬ ‫ایـن بسـیار نگران کننـده اسـت کـه فرمانـده مـا نمی توانـد‬ ‫به وضـوح سیاسـت امریـکا را در خار ج از کشـور بیـان کنـد‪.‬‬ ‫یخـواه دیگـری نیـز گفـت؛ اظهـارات‬ ‫تیـم برچـت جمهور ‬ ‫یسـت‬ ‫بی دقـت رئیس جمهـوری بایـدن سـوخت و انرژ ‬ ‫برای ماشـین پروپا گاندای پوتین؛ رئیس جمهوری روسیه‬ ‫یشـکند‪ .‬چنیـن اظهاراتی‬ ‫و همچنیـن اتحـاد مـا را بـا ناتو م ‬ ‫ً‬ ‫شهـا را افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫صرفـا تن ‬ ‫کو چن تانگ‬ ‫بازدارندگیهسته ای! تلنگر‬ ‫‪ ۱۰‬اقدام و تصمیم دولت ســیزدهم در ‪ ۲۰۰‬روزنخســت مســئولیت را می توان «اصالح زمین رویه ها‬ ‫و بذرپاشــی ان» توصیــف و تصریــح کــرد کــه ایــن بذرهــا برخــی ارام ارام جوانــه زده و از خــاک هویــدا‬ ‫یشــوند و برخــی نیــز بــرای رســیدن بــه بطــن و متــن زندگی مــردم و قرارگرفتــن در چشـم انداز ان ها‪،‬‬ ‫م ‬ ‫نهــای پرچالــش اقتصــاد‪،‬‬ ‫تمــاه حضــور در میدا ‬ ‫نیازمنــد گــذر زمــان هســتند‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ هف ‬ ‫برچیده شدن صف کاالهای اساسی‬ ‫مهم تری ــن چالش دولت س ــیزدهم در اغ ــاز کار‪ ،‬اقتصاد و تامین‬ ‫معیشـــت مردم بود‪ .‬صف کاالهای اساسی کرامت مردم را نشانه‬ ‫رفت ــه ب ــود و بی ــش از ه ــر اولویت ــی‪ ،‬برچید هش ــدن ای ــن صف ها‬ ‫مه ــم بود‪ .‬دولت س ــتاد تنظی ــم ب ــازار را به ریاس ــت محمد مخبر‬ ‫مع ــاون اول رئیس جمه ــوری‪ ،‬فع ــال کرد‪ .‬ق ــرارگاه تامی ــن امنیت‬ ‫ته ــای میدان ــی وزرا و معاون ــان دول ــت‬ ‫غذای ــی در کن ــار نظار ‬ ‫تش ــکیل ش ــد و گرچه هنوز تا تثبیت ارامش در سفره های مردم‬ ‫راه زی ــادی باقی مان ــده و اما این مهم خط قرم ــز رئیس جمهور و‬ ‫ته ــای دولت اس ــت‪.‬‬ ‫از اولوی ‬ ‫طرح سامان دادن به خودروسازی داخلی‬ ‫خدم ــات صنع ــت خودروس ــازی ایران‪ ،‬ب ــرای ایرانی ــان به قدری‬ ‫یش ــود که مردم‬ ‫نابس ــامان و دور از معیارهای اس ــتاندارد ارائه م ‬ ‫همیش ــه از ان ناراض ــی ب ــوده و گالیه من ــد هس ــتند‪ .‬اص ــاح این‬ ‫س ــاختار با هش ــت فرم ــان رئیس جمه ــوری در بازدید س ــرزده از‬ ‫نخ ــودرو اغ ــاز ش ــد‪ .‬دول ــت با هدف‬ ‫کارخان ــه خودروس ــازی ایرا ‬ ‫مقابل ــه ب ــا ای ــن اش ــفتگی و ران ــت حاصـ ـل ازان اص ــاح س ــاختار‬ ‫تولی ــد و عرض ــه خ ــودرو را هدف ق ــرار داده‪ .‬به نظر می رس ــد عزم‬ ‫ق ــوه مجری ــه خودروس ــازان را ه ــم ب ــه اص ــاح روی هه ــای خ ــود‬ ‫یک ــه مدیرعامل یکی از ش ــرکت های بزرگ‬ ‫مجب ــور کرده به گونه ا ‬ ‫خودروس ــازی تصری ــح ک ــرده که پ ــس از فرم ــان رئیس جمهوری‬ ‫‪۱۲‬ه ــزار خ ــودروی دپوش ــده در پارکینگ این ش ــرکت ب ــا تامین‬ ‫ ‬ ‫قطع ــات و تکمیل ان تحویل مش ــتری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عزم دولت و بازگشت تولید به مدار اقتصاد‬ ‫تا کید رهبر انقالب و نیاز ضروری کشور برای توسعه سال هاست‬ ‫یش ــود و ایت اهلل رئیس ــی از معتقدان‬ ‫در مفهوم تولید خالصه م ‬ ‫جدی این مفهوم اس ــت و در برهه ها و مس ــئولیت های مختلف‬ ‫ای ــن اعتق ــاد را نش ــان داده‪ .‬احی ــای کارخانه های ــی ک ــه گرفت ــار‬ ‫«نش ــدن ها» و «نمی توانیم ها» و بروکراسـ ـی های پیچیده مانده‬ ‫ب ــود‪ ،‬تامین حداق ــل نیازه ــای معیش ــتی کارگ ــران و بازگرداندن‬ ‫نه ــا بر س ــرکار و حمای ــت از بس ــترهای تولید در کش ــور اولویت‬ ‫ا ‬ ‫دولت و ش ــخص رئیس جمه ــوری در ‪ ۲۰۰‬روز از مس ــئولیت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تصمیم دستمزدی دولت و امید عدالت برای کارگران‬ ‫ش ــورای عالی کار متش ــکل از ش ــرکای جامعه کارگران‪ ،‬کارفرمایان‬ ‫و نماین ــده دول ــت در روزه ــای پایان ــی س ــال گذش ــته‪ ،‬حداق ــل‬ ‫دس ــتمزد روزان ــه را ‪139325‬توم ــان تصوی ــب ک ــرد ت ــا پای ــه م ــزد‬ ‫ماهان ــه کارگ ــران ب ــه چهارمیلی ــون و ‪179750‬توم ــان برس ــد‪.‬‬ ‫یس ــابقه حداق ــل دس ــتمزد کارگ ــران به منظ ــور‬ ‫ای ــن افزای ــش ب ‬ ‫بس ــازی ان ب ــا ت ــورم موج ــود در کش ــور‪ ،‬ازس ــوی دولت‬ ‫متناس ‬ ‫تصمیم جسورانه ‪ ۲۰۰‬روز مس ــئولیت بود‪ .‬تصمیمی که حتی ا گر‬ ‫یه ــای منتق ــدان روبه رو ش ــود‪ ،‬بازه ــم تاحدودی‬ ‫ب ــا یاس خوان ‬ ‫دخل وخ ــرج کارگ ــران را متع ــادل خواه ــد ک ــرد‪ ،‬هرچن ــد دولت‬ ‫همیش ــه دغدغ ــه ای ــن قش ــر را داش ــته و خواهد داش ــت‪.‬‬ ‫سیاســت‪ ،‬دیپلماســی برای دولتی که ســکان هدایت امور اجرایی کشــور را در یکی از دشــوارترین‬ ‫بره ههــا برعهــده گرفــت‪ ،‬کارنامـه ای ســاخته کــه گرچــه خــود بــه کاســتی های ان بیــش از همــگان‬ ‫یتــوان بــه ‪ ۱۰‬اقــدام و تصمیــم مهــم ایــن کارنامــه نمــره قبولــی‬ ‫ا گاه اســت امــا در نگاهــی منصفانــه م ‬ ‫داد و ثمر ههــای ان را در ســال جدیــد و ســال های اینــده به چشــم دیــد‪.‬‬ ‫بدون ماندن در انتظار وین‬ ‫پیشران های پیشرفت‪ِ ،‬‬ ‫اج ــرای ‪ ۴۸‬طرح بزرگ در ‪ ۱۳‬اس ــتان و ‪ ۲۷‬شهرس ــتان با ارزش‬ ‫تقریب ــی ‪ ۵۰۰‬هزارمیلیاردتوم ــان و ط ــرح اب رس ــانی ب ــه ‪10000‬‬ ‫روس ــتای کش ــور ب ــا س ــرمایه گذاری ‪ ۱۹‬هزارمیلی ــاردی‪ ،‬اولی ــن‬ ‫ثمره حرکت جهادی گروه «پیش ــرانان پیش ــرفت ایران» اس ــت‬ ‫ک ــه افتت ــاح ان به تعبی ــر رئیس جمه ــوری «اقدام ــی فرخن ــده‬ ‫درجه ــت ایجاد اش ــتغال‪ ،‬افزایش صادرات و رون ــق تولید» بود‪.‬‬ ‫ته ــای داخلی به عن ــوان س ــرفصل تصمیمات‬ ‫ن ــگاه ب ــه ظرفی ‬ ‫ق ــوه مجری ــه‪ ،‬مس ــیر ام ــن گ ــذر از تحریم هاس ــت و این مه ــم را‬ ‫یگ ــذرد‪ ،‬به خوبی نش ــان‬ ‫انچ ــه این روزه ــا در مذا ک ــرات وین م ‬ ‫می ده ــد‪ .‬رفتاره ــای دوگانـ ـه ای همچ ــون ادع ــای رف ــع تحریم‬ ‫در عی ــن تهدی ــد ب ــه پای ــان مذا کـــره‪ ،‬هیاه ــوی حسـ ـن نیت و‬ ‫جلوگی ــری از ورود تی ــم ورزش ــی ای ــران ب ــه امری ــکا‪ ،‬بی ــش از هر‬ ‫زمان دیگری گفته ها و قول های کاخ س ــفید را از اعتبار س ــاقط‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫عزم دولت برای پایان دادن به رانت ار زی‬ ‫نح ــال حس ــاس ترین تصمیم ــات‬ ‫یک ــی از مهم تری ــن و درعی ‬ ‫دول ــت در س ــال گذش ــته ت ــاش و برنامه ری ــزی ب ــرای ح ــذف‬ ‫ارز ترجیح ــی ی ــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان ــی ب ــود و ب ــا تم ــام اماوا گره ــای‬ ‫اجرای ــی ان تالش خواهد ک ــرد این ارز رانت زا را ح ــذف کند‪ .‬ارز‬ ‫یس ــت که بر س ــر اصل فسادزایی‬ ‫ترجیحی از معدود موضوعات ‬ ‫و نا کارام ــدی ان می ــان نهاده ــا‪ ،‬قوا و تحلیلگران‪ ،‬اش ــترا ک نظر‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬بااین هم ــه ام ــا ح ــذف این بس ــتر ران ــت از رهگذر‬ ‫تصمی ــم ش ــجاعانه دول ــت‪ ،‬نیازمن ــد همراه ــی و حمای ــت قوه‬ ‫مقنن ــه و نظ ــارت ق ــوه قضائی ــه ب ــر نحوه اج ــرای ط ــرح حذف‬ ‫یس ــت‪ .‬ح ــذف ارز ترجیح ــی ام ــا تنه ــا خواس ــت دولت‬ ‫ارز رانت ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه تقریب ــا بس ــیاری‬ ‫نیس ــت و ای ــن از مع ــدود موارد ‬ ‫لگ ــران ب ــر س ــر اجراش ــدن ان‬ ‫نهاده ــا و کارشناس ــان و تحلی ‬ ‫یش ــدن ان و رس ــیدن‬ ‫اتفاق نظر دارند‪ .‬هرچند س ــازوکار اجرای ‬ ‫به س ــناریویی ک ــه کمترین تبعات را برای مردم داش ــته باش ــد؛‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ثه ــای گس ــترده و قابل تامل ‬ ‫موض ــوع بح ‬ ‫دوری دولت از حاشیه؛ و ارامش سیاسی‬ ‫یک ــه س ــکان هدای ــت ق ــوه مجری ــه را‬ ‫ایـ ـت اهلل رئیس ــی از روز ‬ ‫به دس ــت گرف ــت‪ ،‬در پی هیچ حاشـــیه ای نب ــود و دولتمردانش‬ ‫را ه ــم از ان من ــع ک ــرد‪ .‬این روی ــه به نوع ــی به ت ــک و پاتک های‬ ‫تریبون های سیاس ــی ک ــه ارامش مردم را نش ــانه رفته بود پایان‬ ‫داد‪ .‬همکاری نزدیک و فش ــرده با قوه مقننه و نمایندگان مردم‬ ‫و همراه ــی ب ــا ق ــوه قضائیه س ــبب ش ــد که ب ــار روان ــی اختالف‬ ‫مسبوق ب هس ــابقه می ــان ق ــوا‪ ،‬از دوش م ــردم برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫دول ــت و ش ــخص رئیس جمه ــوری ب ــه پاستورنش ــینی قناعت‬ ‫نک ــرد و مناطق محروم کش ــور هرهفته میزبان ایت اهلل رئیس ــی‬ ‫ب ــود تا احس ــاس تبعیض تا هر ج اک ــه ممکن و مقدور اس ــت‪ ،‬با‬ ‫حضور کن ــار مردم کاهش یابد‪ .‬وا کسیناس ــیون گس ــترده مردم‬ ‫و ارام ــش حاصل از کاه ــش مرگ ومیرهای کرونای ــی‪ ،‬التهابات‬ ‫سیاس ــی را کاهش داد و فضای عمومی جامعه را ارام س ــاخت‪.‬‬ ‫سیاست خارجی و استراتژی متواز ن ساز‬ ‫مهم ترین استراتژی دولت س ــیزدهم از همان روزهای نخست در‬ ‫عرص ــه روابط بین الملل عبور از قوانین نانوش ــته و اش ــتباهی بود‬ ‫که اف ــق روابط بین المل ــل جمهوری اس ــامی را تنه ــا در مرزهای‬ ‫فرامنطقـ ـه ای و درتعامل با غرب می دید‪ .‬دولت س ــیزدهم با عبور‬ ‫از ای ــن خطوط نانوش ــته ت ــاش کرد فص ــل جدی ــدی از روابط با‬ ‫همس ــایگان و کش ــورهای منطق ــه را طر ح ریزی کرده و در مس ــیر‬ ‫رفع س ــوءتفاهم های موجود گام بردارد‪ .‬طی س ــال های قبل نوع‬ ‫مناسبات ایران باعث سوءاســـتفاده امریکا برای اعمال سیاست‬ ‫یک ــه ایران‬ ‫نه ــم درحال ‬ ‫فش ــار حدا کث ــری بر م ــردم ای ــران ش ــد ا ‬ ‫به واس ــطه موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی با ‪ ۱۵‬کشور می تواند‬ ‫هرگونه تحری م ظالمانه را بی اثر کند؛ درواقع سیاس ــت همسایگی‬ ‫یس ــازی تحریم ها اغاز ش ــد و ادام ــه یافت که‬ ‫طب ــق راهب ــرد خنث ‬ ‫ماه هاقب ــل رهبر معظم انقالب بر ان تا کید داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫همسایگان؛کانونتمرکز دیپلماسیدولتجدید‬ ‫س ــایه س ــنگین نگاه نامحدود به غرب در یک دهه گذش ــته روی‬ ‫روابط ایران با همســـایگانش و برخی دیگر از کشورهای دوست در‬ ‫نق ــاط دورتر‪ ،‬بیش از هر مقطعی احس ــاس ش ــد‪ .‬در عرصه حرف‬ ‫گرچ ــه س ــخن از برق ــراری رواب ــط با همس ــایگان بود ام ــا درعمل‪،‬‬ ‫تم ــام تمرکز ب ــر امری ــکا (به عن ــوان کدخ ــدا در تعبی ــر دولتمردان‬ ‫س ــابق) و برخ ــی متح ــدان اروپایـ ـی اش ب ــود؛ یک ــی از مهم ترین‬ ‫شه ــای دول ــت س ــیزدهم در ‪ ۲۰۰‬روز از فعالیت ه ــم مقابله با‬ ‫تال ‬ ‫چنین رویکردی‪ .‬س ــفر به قطر‪ ،‬همراهی با همسایگان در بحران‬ ‫افغانس ــتان‪ ،‬تالش ب ــرای رفع س ــوءتفاهم های موج ــود در روابط‬ ‫ب ــا برخ ــی همس ــایگان و گس ــترش روابط اقتص ــادی و تج ــاری با‬ ‫کش ــورهای منطقه از مهم ترین اقدامات هفت ماه نخست دولت‬ ‫سیزدهم بود‪.‬‬ ‫حضور در مذاکرات‪ ،‬در چهارچوب برجام‬ ‫ً‬ ‫تبدی ــل مذا ک ــرات هس ــته ای و برج ــام ب ــه مذا کراتی صرف ــا برای‬ ‫رف ــع تحری مه ــا‪ ،‬راه طوالن ــی و البت ــه پ ــر چالش ــی ب ــود ک ــه دولت‬ ‫سیزدهم و دستگاه دیپلماسی ان‪ ،‬از اغاز مسئولیت؛ ان را پیمود‬ ‫و ا کن ــون در مرحلـ ـه ای که انتظارها برای اتخاذ تصمیم سیاس ــی‬ ‫ازس ــوی واش ــنگتن وج ــود دارد‪ ،‬تی ــم مذا کره کنن ــده هس ــته ای‬ ‫یه ــای غ ــرب از برج ــام‬ ‫ـربلند ایس ــتادن در براب ــر زیاده خواه ‬ ‫سـ ِ‬ ‫پ ــاس و مذا کرات موش ــکی تا ش ــروط عجیب ان ها هس ــتند‪ .‬در‬ ‫ پالس مخملین‬ ‫شش ماه گذش ــته ش ــروط مایک پمپئ ــو در برجام ِ‬ ‫یش ــد و عدم پذی ــرش ان ازس ــوی تیم‬ ‫انتون ــی بلینک ــن اع ــام م ‬ ‫مذا کره کنن ــده ب ــه عدم وج ــود اراده تعبی ــر؛ ام ــا چهاردهه لمس‬ ‫یه ــای متنوع امریکا‪ ،‬جمهوری اس ــامی را هوش ــیارتر‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫از ان ک ــرده که بازی های کاخ س ــفید و پشـ ـت صحنه ان را نداند و‬ ‫نشناس ــد‪ .‬ازهمین رو تیم مذا کره کننده دولت س ــیزدهم بی انکه‬ ‫تحت تاثی ــر چنی ــن فضاس ــازی هایی ق ــرار گی ــرد‪ ،‬ت ــاش ک ــرد در‬ ‫چهارچ ــوب برج ــام و ن ــه بیش ــتر و درراس ــتای رف ــع تحری مه ــای‬ ‫هس ــته ای و ن ــه هی ــچ ه ــدف دیگ ــری در مذا ک ــرات ‪ ۴+۱‬در وین‬ ‫حاضر ش ــود‪.‬‬ ‫اغاز «اموزش حضوری مدارس» و انچه دراین باره باید بدانید‬ ‫بـا مصوبـه اخیـر سـتاد ملـی مقابلـه بـا بیمـاری‬ ‫کرونـا‪ ،‬فعالیـت حضـوری مـدارس از امـروز؛‬ ‫یشـود؛‬ ‫نمـاه از سـر گرفتـه م ‬ ‫‪ ۱۴‬فروردی ‬ ‫یسـت که اموزش وپـرورش طـی‬ ‫این درحال ‬ ‫چندماه گذشـته‪ ،‬به علـت نگرانـی متخصصـان‬ ‫امر و همچنین اولیاء توفیق چندانی در برگزاری‬ ‫سهـا ولـو ب هصـورت پرا کنـده و‬ ‫حضـوری کال ‬ ‫نشـهرها نداشـته و حال‬ ‫یشـده در کال ‬ ‫گروه بند ‬ ‫بـا این مصوبـه‪ ،‬درصدد جبران افت یادگیری در‬ ‫جمعیـت دانش امـوزی برامـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ پیـرو مصوبـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا‪،‬‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش دسـتورالعملی صـادر‬ ‫و در ان بـه تصمیـم سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا‬ ‫شهـای‬ ‫یشـدن اموز ‬ ‫یبـر ضـرورت حضور ‬ ‫مبن ‬ ‫مـدارس و دانشـگاه ها به علـت اهمیـت‬ ‫ارتقـای کیفیـت فراینـد یاددهی‪-‬یادگیـری‬ ‫ب هشـیوه حضـوری و جلوگیـری از اسـتمرار افـت‬ ‫تحصیلـی دانش امـوزان‪ ،‬همچنیـن پیشـگیری‬ ‫از تبعـات جبران ناپذیـر وضعیـت موجـود‬ ‫بـرای اینـده میهـن عزیـز اسلامی اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫در این دسـتورالعمل قیـد شـده کـه بایـد همـه‬ ‫عوامـل اجرایـی‪ ،‬تربیتـی و اموزشـی مـدارس‬ ‫مطابـق ابلاغ و جـدول برنامـه هفتگـی در‬ ‫تهـای‬ ‫مـدارس حضـور یابنـد‪ .‬تمـام فعالی ‬ ‫تربیتـی و اموزشـی مربیـان‪ ،‬امـوزگاران‪ ،‬دبیـران و‬ ‫هنراموزان نیز در همه مقاطع تحصیلی و تمام‬ ‫دروس به صـورت حضـوری (با رعایت بهداشـت‬ ‫فـردی و بهداشـت محیـط‪ ،‬اسـتفاده مناسـب‬ ‫سهـای درس) انجـام‬ ‫از ماسـک و تهویـه کال ‬ ‫تهـای مجـازی درصورت نیـاز‬ ‫شـود‪ .‬ظرفی ‬ ‫ً‬ ‫صرفـا به عنـوان ابـزار مکمـل موردبهر هبـرداری‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬درباره وضعیت حضور دانـش اموزان‬ ‫نیـز براین مهـم تا کیـد شـده کـه حضـور منظـم‬ ‫دانش امـوزان در مدرسـه و کالس درس طبـق‬ ‫یسـت و درصـورت غیبت‬ ‫برنامـه هفتگـی ضرور ‬ ‫غیرموجـه‪ ،‬مطابـق ائین نامـه اجرایـی و سـایر‬ ‫مقـررات مربوطـه مـدارس اقدام می شـود‪ .‬طبق‬ ‫اظهـارات صـادق سـتاری فرد (سـخنگوی وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش) «تا کیـد سـتاد ملـی کرونـا‬ ‫این بود هکـه دانش امـوزان ب هصـورت حضـوری‬ ‫سهـا حضـور یافتـه و تا کیـد‬ ‫و روزانـه در کال ‬ ‫براین اسـت که همـه دانش امـوزان در پنـج روز‬ ‫ش حضـوری‬ ‫هفتـه امـکان اسـتفاده از امـوز ‬ ‫را در مـدارس داشـته باشـند امـا برنامه ریـزی‬ ‫لهـا و نحـوه حضـور‬ ‫بـرای رعایـت پروتک ‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬جـزو اختیـارات شـورای مدرسـه‬ ‫اسـت»‪ .‬همچنین تا کید شـده که دانش اموزان‬ ‫مبتالبه کرونا یا دارای عالئم ابتال به این ویروس‬ ‫یـا داشـتن بیمـاری زمینـه ای بـا تائیـد پزشـک و‬ ‫نیـز رضایـت والدیـن می تواننـد از بسـتر «شـاد»‪،‬‬ ‫اموزش های الزم را دنبال کنند‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫شـده «تمرکـز دراین ابالغیـه این اسـت که همـه‬ ‫دانش امـوزان بایـد در کالس هـای درس حضـور‬ ‫داشـته باشـند امـا ایـن تمهیـد هـم پیش بینـی‬ ‫شـده کـه ا گـر دانش امـوزی مبتالبه کرونـا یـا‬ ‫دارای عالئـم کرونـا بـود یـا دانش امـوزی کـه‬ ‫دارای بیمـاری زمینه ای سـت‪ ،‬امـوزش را از‬ ‫بسـتر مجـازی دنبـال کنـد»‪ .‬هرچنـد مسـئوالن‬ ‫اموزش وپـرورش بـر وا کسیناسـیون توصیـه‬ ‫می کننـد امـا چـون امـوزش حضـوری حـق همـه‬ ‫یبـر همین موضـوع‬ ‫دانش امـوزان اسـت‪ ،‬مبتن ‬ ‫هیـچ شـرطی بـرای حضـور دانش امـوزان در‬ ‫چکـس شـرطی‬ ‫مـدارس پیش بینـی نشـده و هی ‬ ‫بـرای ممانعـت از حضـور دانش امـوز در مدرسـه‬ ‫نمی توانـد بگـذارد‪ .‬سـتاد کرونـا نیـز ایـن شـرط را‬ ‫پیش بینـی نکـرده اسـت»‪ .‬طبـق دسـتورالعمل؛‬ ‫هرگونـه برداشـت وجـه از محـل پرداخـت‬ ‫هزینـه سـرویس بـرای مدرسـه و انجمـن اولیـا و‬ ‫مربیـان و افزایـش شـهریه دانش امـوزان مدارس‬ ‫غیردولتـی ممنـوع اعلام شـده و الزامـی بـرای‬ ‫تهیه پوشش متحدالشکل دانش اموزان وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬دراین راسـتا سـخنگوی اموزش وپـرورش‬ ‫تا کیـد کـرده «شـهریه ای کـه بـرای مـدارس‬ ‫غیردولتـی پیش بینـی شـد این گونـه نبـود‬ ‫کـه بـرای امـوزش مجـازی درنظـر گرفتـه شـود‬ ‫و ا گـر مدرسـه ای خواسـتار شـهریه اضافـی‬ ‫شـد‪ ،‬خانواد ههـا ازطریـق واحدهـای نظارتـی‬ ‫مناطـق اموزش وپـرورش و ادارات ارزیابـی‬ ‫عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات پیگیـری‬ ‫کننـد‪ .‬توصی همـان این اسـت که دانش امـوزان‬ ‫هیـچ پرداخـت اضافـه ای را انجـام ندهنـد و‬ ‫یهـای نظارتـی هـم اهتمـام جـدی‬ ‫در پیگیر ‬ ‫داریـم»؛ امـا دربـاره بازگشـایی مـدارس دوره‬ ‫متوسـطه نیـز نکاتـی ازسـوی کاظمـی؛ معـاون‬ ‫امـوزش متوسـطه وزارت اموزش وپـرورش بیـان‬ ‫شـده اسـت‪« :‬متاسـفانه در دوره متوسـطه اول‬ ‫و دوم با اسـیب جدی درمورد مهارت اموزی که‬ ‫یسـت‪ ،‬مواجـه بودیم و همه‬ ‫خیلـی تا کیـد جد ‬ ‫نهـا دست به دسـت هم داد در ‪ ۱۴‬فروردیـن‬ ‫ای ‬ ‫امـوزش در تمـام مـدارس حضـوری باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برنامـه هفتگـی معلمان کامال مشـخص اسـت و‬ ‫معلمـان طبـق همـان برنامـه در مدرسـه حضور‬ ‫بو ذهـاب‬ ‫می یابنـد»‪ .‬وی دربـاره سـرویس ایا ‬ ‫دانش امـوزان نیـز گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫در بهمـن و اسـفندماه به غیـراز هفت درصـد‬ ‫مـدارس کـه غیرحضـوری کامـل بودنـد‪ ،‬مابقـی‬ ‫مـدارس ب هصـورت حضـوری کامـل و تلفیقـی‬ ‫امـوزش داشـتند و پیش بینی سـرویس مدرسـه‬ ‫همان زمـان انجـام شـده بود‪ .‬مسـئول سـرویس‬ ‫مـدارس‪ ،‬انجمـن اولیـای و مربیـان اسـت ولـی‬ ‫افزایـش قیمتـی نخواهیـم داشـت؛ همچنیـن‬ ‫در بخشـنامه قبلـی بـرای راننـدگان سـرویس‬ ‫مـدارس‪ ،‬وا کسیناسـیون ُدز دوم و سـوم و‬ ‫اسـتفاده از ماسـک اشـاره شـده اسـت»‪ .‬اصغـر‬ ‫باقرزاده؛ سرپرسـت معاونت پرورشی و فرهنگی‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش نیـز بااشـاره به موضـوع‬ ‫ً‬ ‫بازگشایی حضوری مدارس گفت‪« :‬قطعا حضور‬ ‫نهـا بـا‬ ‫دانش امـوزان در مـدارس و تعامـل ا ‬ ‫یکدیگـر‪ ،‬منجر بـه ارتقـای مهارت های مختلف‬ ‫تهـای زندگـی‪ ،‬شـغلی‪ ،‬جسـمی‬ ‫به ویـژه مهار ‬ ‫یشـود؛ امـا انچـه بـه مسـائل تربیتـی‬ ‫و حرکتـی م ‬ ‫یشـود این اسـت که تعامـل‬ ‫و پرورشـی مربـوط م ‬ ‫مربیـان و مشـاوران بـا دانش امـوزان رودررو‪ ،‬در‬ ‫تربیـت‪ ،‬پـرورش و مشـاوره دانش امـوزان بسـیار‬ ‫یسـت»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫تاثیرگذارتـر از تعامـل مجاز ‬ ‫کـرد‪« :‬از همـه دانش امـوزان خواهـش می کنـم‬ ‫بـا حفـظ و رعایـت مسـائل بهداشـتی و قوانیـن‬ ‫وض عشـده بـرای جلوگیـری از شـیوع مجـدد‬ ‫سهـا حاضـر‬ ‫کرونـا وارد مـدارس شـوند و در کال ‬ ‫شـوند‪ .‬از خانواد ههـا تقاضا داریم همـکاری الزم‬ ‫نبـاره انجـام دهنـد و امیدواریـم پـس از‬ ‫را درای ‬ ‫ً‬ ‫تعطیلات نـوروز‪ ،‬مجددا شـاهد پویایی‪ ،‬نشـاط‬ ‫و شـادابی مـدارس بـا حضـور دانش امـوزان و‬ ‫معلمـان باشـیم»‪.‬‬ ‫قرعه کشی جام جهانی فوتبال‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫باالخـــره بعـــد از روزهـــا انتظار‪ ،‬قرعه کشـــی مســـابقات جـــام جهانـــی فوتبال‬ ‫انجـــام گرفـــت و کشـــور مـــا به ظاهـــر از بخـــت خوبـــی برخـــوردار شـــد‪ .‬اینکه‬ ‫به زعـــم بســـیاری‪ ،‬قرعـــه ما خـــوب بوده اســـت‪ ،‬شـــاید خوش بـــاوری را قوت‬ ‫بخشـــیده اســـت؛ اما جماعت کارشـــناس فوتبال که با سیاست هم اشنایی‬ ‫دارنـــد‪ ،‬به یقیـــن نظراتی جـــدای از خوش بـــاوران دارند؛ چرا کـــه در یک نگاه‬ ‫عمقـــی و همه ســـونگر‪ ،‬ممکن اســـت که ایـــن قرعـــه از چن د جهت بـــرای ما‬ ‫ایـــده ال نباشـــد و چـــون از قرعه و قرعه کشـــی ســـخن گفته می شـــود‪ ،‬الجرم‬ ‫بـــه خواجه شـــیراز‪ ،‬حافظ بـــزرگ رو می کنیم و یـــک بیت از این شـــاعر نامی‬ ‫را بـــرای دیربـــاوران یـــا به نوعی ژرف اندیشـــان‪ ،‬یاداور می شـــوم؛ «اســـمان بار‬ ‫امانـــت نتوانســـت کشـــید‪ /‬قرعه فـــال به نام مـــن دیوانـــه زدند» یعنـــی که از‬ ‫جنبه هـــای زیـــادی‪ ،‬قرعـــه مـــا نه تنها مناســـب نیســـت‪ ،‬بلکه قرعه س ــختی‬ ‫هـــم به شـــمار مـــی رود‪ .‬قرعه ای کـــه با احتمـــال بســـیار‪ ،‬عالوه بـــر انگلیس و‬ ‫امریکا‪ ،‬تیم ســـومی ا کراین یا یک تیم انگلیســـی دیگر به نام ولز یا اســـکاتلند‬ ‫خواهـــد بـــود و البته هیچ کدام برای ما ســـاده نیســـتند‪ .‬ا گـــر از جنبه قدرت‬ ‫تیمـــی به این مســـابقات توجه کنیم‪ ،‬انگلیـــس یکـــی از قوی ترین تیم های‬ ‫حـــال حاضـــر جهان اســـت؛ زیـــرا بعـــد از مدتی که دســـتش از جـــام جهانی‬ ‫کوتـــاه مانـــده بود‪ ،‬درایـــن دوره از مســـابقات فوتبـــال از رویکـــرد یک بعدی و‬ ‫توجـــه صرف بـــه قدرت بدنـــی‪ ،‬فاصلـــه گرفتـــه‪ ،‬روی به تا کتیـــک تیمی هم‬ ‫اورده اســـت و درنتیجه چه بســـا جـــزو چهار تیم دوره نیمه نهایی هم باش ــد‬ ‫و روی ایـــن اصـــل‪ ،‬کارشناســـان زبـــده فوتبـــال جهـــان‪ ،‬انگلیس را تیـــم اول‬ ‫این گـــروه می داننـــد‪ .‬پس از انگلیس کـــه در جـــای اول قرار می گیـــرد‪ ،‬امریکا‬ ‫نیز چندسالی ســـت که در فوتبال ســـری در ســـرها دراورده است؛ تا جایی که‬ ‫بســـیاری از باشـــگاه های فوتبـــال امریـــکا‪ ،‬هم ا کنـــون از مربیـــان درج ــه اول‬ ‫جهـــان‪ ،‬بـــرای پیشـــرفت ســـریع تر بهـــره برده انـــد و از بعد سیاســـی هم این‬ ‫ابرقـــدرت جهانی که در سیاســـت ید طوالیی دارد‪ ،‬وقتی به مســـابقات جام‬ ‫جهانی ادوار گذشـــته نظر می کند‪ ،‬شکســـت امریکا را از ایـــران به یاد می اورد‬ ‫کـــه به جهت جبـــران یا تالفی کردن و زدودن باخت قبلی‪ ،‬شـــاید اســـب خود‬ ‫را زین کند تا این بار بتواند در صحنه ورزش‪ ،‬بر ما چیره شـــود و شکســـت در‬ ‫سیاســـت را جبران کند؛ اما ضلع ســـوم که پیش بینی می شـــود اسکاتلند یا‬ ‫اوکرایـــن باشـــند‪ ،‬باز هم هیچ کدام از این دو احتمال بـــرای ما راحت نخواهد‬ ‫بـــود‪ .‬ا گر اســـکاتلند وارد این گروه شـــود‪ ،‬این تیم همچـــون انگلیس‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اتـــکای بســـیار بـــه قـــدرت بدنـــی و تفـــوق در برخوردهـــای روبـــه رو در زمین‬ ‫مســـابقه‪ ،‬مدتی ســـت به بازی های تیمی و اســـتفاده از تا کتیـــک گروهی نیز‬ ‫توجـــه خاص داشـــته و دیگر نمی توان ان را یک تیم معمولی در ســـطح اروپا‬ ‫دانســـت‪ .‬ا گر هـــم اوکراین ضلع ســـوم احتمالی این مثلث شـــود‪ ،‬با توجه به‬ ‫مشـــکالت سیاســـی که پـــس از ســـقوط هواپیمـــای اوکراینی در تهـــران بین‬ ‫دو کشـــور ایـــران و اوکرایـــن به وجـــود امـــده‪ ،‬شـــاید بـــا چاشـــنی سیاس ــت یا‬ ‫ً‬ ‫احتمـــاال توجـــه بـــه ایـــن تیم بـــه جهـــت حمله روســـیه بـــه ان‪ ،‬کـــه موجب‬ ‫شـــده بســـیاری از مردمانش اواره کشـــورهای دیگر شـــوند‪ ،‬از روی ترحم هم‬ ‫کـــه شـــده از مزایـــای داوری بیشـــتر از تیـــم ما برخـــوردار شـــوند؛ اما بـــا تمام‬ ‫ایـــن حـــدس و گمان ها‪ ،‬کشـــور مـــا از جهت نزدیکـــی به قطر که مســـابقات‬ ‫ً‬ ‫جـــام جهانـــی در ان برگـــزار می شـــود‪ ،‬حتما بیشـــتر از تمام کشـــورهای دیگر‬ ‫از حمایـــت تماشـــا گران برخوردار خواهند بـــود؛ زیرا ایرانیان زیـــادی در قطر‬ ‫حضـــور دارند که بازیکنان ما‪ ،‬از حمایت جدی و تشـــویق دیوانه کننده انان‬ ‫برخـــوردار خواهنـــد بـــود؛ به نحوی کـــه فوتبالیســـت های ما تصـــور کنند که‬ ‫در اســـتادیوم ازادی مســـابقه می دهند‪ .‬از سوی دیگر؛ ســـه چهارم بازیکنان‬ ‫اصلـــی مـــا جـــزو لژیونرهـــا‪ ،‬هســـتند و مدت هاســـت در کشـــورهای اروپای ــی‬ ‫فوتبـــال بـــازی می کننـــد و از قابلیت های ویـــژه ای برخوردارند کـــه ا گر غیرت‬ ‫همیشـــگی ایرانی بـــودن را بـــه ان اضافه کنیم‪ ،‬حتی چه بســـا بـــرای اولین بار‬ ‫به دور بعدی مســـابقات هـــم صعود کنیم‪ .‬ان شـــاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کشت قراردادی در دومیلیون هکتار از گندم زارها‬ ‫وزیر جهاد کشـــاورزی از کشـــت قراردادی در دومیلیون هکتـــار از گندم زارها‬ ‫در ســـال زراعـــی اینـــده خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ ســـید جـــواد ســـاداتی نژاد‬ ‫بااشـــاره به نـــگاه ویـــژه دولت ســـیزدهم به حـــوزه کشـــاورزی و جایـــگاه ویژه‬ ‫ان در دولـــت‪ ،‬گفـــت؛ بـــرای اولین بار کل زنجیـــره تولید غذا بـــه وزارت جهاد‬ ‫ً‬ ‫کشـــاورزی وا گذار شـــده اســـت‪ .‬وی بابیان اینکه قبال حوزه کشـــاورزی گرفتار‬ ‫بیـــن دو وزارتخانه بود‪ ،‬افزود؛ تولید محصوالت کشـــاورزی در یک وزارتخانه‬ ‫و توزیـــع و بـــازار ان در وزارتخانـــه دیگری انجـــام می شـــد؛ واردات و صادرات‬ ‫ان نیز در دســـت بخش دیگری بوده اســـت‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه کشاورزی‬ ‫را اقتصـــاد نمی دانســـتند‪ ،‬عنـــوان کـــرد؛ خـــون جـــاری در اقتصـــاد واردات‬ ‫و صـــادرات اســـت و این درحالی بودکـــه اصالحـــات بخـــش کشـــاورزی نی ــز‬ ‫دارای ادبیـــات اقتصاد نبـــوده و از کلماتی همچون «بیش بـــود» و «کم بود»‬ ‫استفاده می شـــده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نگاه دولت ســـیزدهم نگاه اقتصادی‬ ‫بـــه حوزه کشاورزی ســـت؛ ما کشـــاورزی را بنگاه تولیـــدی می دانیم و تفاوتی‬ ‫با یـــک کارخانه تولیـــدی مانند فـــرش ندارد‪.‬‬ ‫برخورد قانونی با روزه خواران در انظار عمومی‬ ‫دادســـتان کل کشـــور طـــی نامـــه ای و خطاب بـــه فرمانده نیـــروی انتظامی‬ ‫گفـــت؛ کســـانی که به هردلیـــل روزه نیســـتند می بایســـت از تظاهـــر ب ــه‬ ‫روزه خـــواری خودداری کنند و درصورت ارتکاب تحت عنـــوان اقدام به جرم‬ ‫مشـــهود با انان برخورد قانونـــی الزم صورت گیـــرد و ازانجا که اتومبیل حریم‬ ‫خصـــوص تلقی نمی شـــود تظاهـــر بـــه روزه خـــواری در خودرو نیز مش ــمول‬ ‫برخـــورد قانونی خواهد بود‪ .‬به گزارش روابط عمومی دادســـتانی کل کش ــور؛‬ ‫حجت االسالم والمســـلمین منتظری در نامه ای خطاب به ســـردار اش ــتری‬ ‫ضمـــن تبریـــک فرارســـیدن مـــاه مبارک رمضـــان بر ضـــرورت حفـــظ حرمت‬ ‫این مـــاه بـــزرگ تا کیـــد کـــرد و خواســـتار اقدامـــات پیشـــگیرانه دربـــاره عدم‬ ‫روزه خـــواری درمالعـــام و برخورد با حرمت شـــکنان شـــد‪.‬‬ ‫توزیع یکنواخت صنعت در سراسر کشور‬ ‫با طرح امایش وزارت صمت‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معدن و تجارت در ســـفر به خراســـان رضوی در شهرس ــتان‬ ‫زبرخـــان حضـــور یافـــت و در نشســـت بـــا اعضـــای شـــورای اداری و فع ــاالن‬ ‫اقتصادی این شهرســـتان‪ ،‬بیان کـــرد؛ با اجرای طرح امایـــش وزارت صمت‪،‬‬ ‫صنعـــت به صورت یکنواخت در کل کشـــور توزیع می شـــود‪ .‬به گزارش ش ــاتا؛‬ ‫ی امین‪ ،‬افـــزود؛ مســـائل و دغدغه های فعـــاالن اقتصادی‬ ‫ســـید رضا فاطم ‬ ‫کـــه مربوط بـــه وزارت صمت بـــوده باجدیت پیگیری و ســـایر موضوعات به‬ ‫دســـتگاه های مرتبط ارجاع داده می شـــود‪ .‬وی ادامه داد؛ راه انـــدازی اداره‬ ‫صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت در شهرســـتان زبرخان کـــه به تازگی شهرس ــتان‬ ‫شـــده اســـت را نیـــز موردپیگیـــری قـــرار خواهیـــم داد‪ .‬وزیر صنعـــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـــارت در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود درخصـــوص طـــرح امایش‬ ‫صنعتـــی و معدنـــی و تجـــاری وزارت صمـــت اضافـــه کـــرد؛ نبایـــد صنعت در‬ ‫نقطـــه ای مترا کم و در نقطه دیگر رها شـــده باشـــد و طـــرح امایش صنعتی‬ ‫وزارت صمـــت این موضـــوع را مورد پوشـــش قـــرار می دهد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۱‬درصدی تردد بین استانی‬ ‫فرمانـــده انتظامی کشـــور از افزایش ‪ ۵۱‬درصدی تردد بین اســـتانی طی نوروز‬ ‫امســـال خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ ســـردار حســـین اشـــتری گفت؛ در جاده ها‬ ‫شـــاهد موج برگشت مسافران هســـتیم؛ همه مســـیرها روان است‪ .‬ترافیک‬ ‫در مقاطعی ســـنگین و نیمه ســـنگین اســـت اما گره ترافیکی نداریم‪ .‬شاهد‬ ‫انســـداد هـــم نیســـتیم‪ .‬فرمانـــده انتظامی کشـــور تصریح کرد؛ طبـــق اماری‬ ‫کـــه به بنده ابالغ شـــد‪ ،‬شـــاهد افزایش ‪ ۵۱‬درصدی ترددها در ســـطح کش ــور‬ ‫بودیـــم کـــه بین اســـتانی انجـــام شـــده اســـت‪ .‬حـــدود ‪ ۲۳‬درصد نیز ش ــاهد‬ ‫کاهـــش جان باختـــگان حـــوادث ترافیکـــی هســـتیم کـــه به لطـــف و عنایت‬ ‫الهـــی و همـــکاری مـــردم با پلیس و حضـــور همـــکاران بنده بوده اســـت‪ .‬کار‬ ‫همـــکاران مـــن از ‪ ۲۵‬اســـفندماه اغاز شـــده بود و تـــا ‪ ۱۵‬فروردین مـــاه نیز در‬ ‫خدمت مردم هســـتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫پیامدهای طالق برای جامعه‬ ‫کارشناس ــان می گوین ــد ط ــاق به عل ــت اس ــیب هایی که‬ ‫ب ــه ک ــودکان و زن ــان وارد می کن ــد‪ ،‬می توان ــد باع ــث بروز‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫نوع ــی بی نظم ــی در جامعه ش ــود؛ این درحال ‬ ‫ا کث ــر تحقیق ــات انجا مش ــده دراین زمین ــه عوام ــل موثر‬ ‫ب ــر ط ــاق را موردتوج ــه ق ــرار داده ان ــد ت ــا اس ــیب ها و‬ ‫پیامده ــای ان‪ .‬نشس ــت تخصص ــی باعن ــوان بررس ــی‬ ‫«فراین ــد ط ــاق در ده ــه ‪ » ۹۰‬به هم ــت موسس ــه‬ ‫خان ــواده اس ــامی و تربیت معن ــوی خات ــم‪ ،‬وزارت علوم‬ ‫و تحقیق ــات و فن ــاوری پژوهش ــگاه ح ــوزه و دانش ــگاه و‬ ‫انجم ــن علمی مطالع ــات اجتماع ــی حوزه‪ ،‬برگزار ش ــد‪.‬‬ ‫دراین نشس ــت «ابراهی ــم فتح ــی» عض ــو هیئت علم ــی‬ ‫دانش ــگاه صداوس ــیما و «داود رحیم ــی سجاس ــی»‬ ‫عض ــو هیئت علم ــی دانش ــگاه ش ــاهد ب ــه س ــخنرانی‬ ‫پرداختن ــد‪ .‬همچنی ــن «زه ــرا ابیار» پژوهش ــگر‪ ،‬اس ــتاد‬ ‫ح ــوزه و دانش ــگاه دبی ــر این نشس ــت ب ــود‪ .‬فتح ــی‪،‬‬ ‫نخس ــتین س ــخنران نشس ــت گف ــت؛ دررابطه با مس ــئله‬ ‫یس ــت‪ .‬نکت ــه‬ ‫ط ــاق‪ ،‬ذک ــر چن ــد نکت ــه الزم و ضرور ‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد‬ ‫نخس ــت این اسـ ـت که ط ــاق از مسائل ‬ ‫یک ــه در‬ ‫ب ــه ماه ــوی اجتماع ــی ان توج ــه ش ــود؛ درحال ‬ ‫جامع ــه این مس ــئله ب ــا مس ــائل سیاس ــی گ ــره خ ــورده‪.‬‬ ‫دوم اینک ــه در جامعه ما امارهایی که درب ــاره طالق ارائه‬ ‫یش ــود‪ ،‬بیانگ ــر واقعی ــت نیس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ ما س ــه‬ ‫م ‬ ‫ن ــوع روش محاس ــباتی جه ــت امر ط ــاق داری ــم؛ روش‬ ‫قه ــای صورت گرفت ــه‬ ‫اول این گونه اسـ ـت که تع ــداد طال ‬ ‫نس ــال محاسبه‬ ‫کس ــال‪ ،‬با تعداد ازدواج های هما ‬ ‫دری ‬ ‫یش ــود ک ــه درس ــت نیس ــت؛ زی ــرا هم ــه کس ــانی که‬ ‫م ‬ ‫نس ــال ازدواج‬ ‫کس ــال ط ــاق گرفته ان ــد‪ ،‬درهما ‬ ‫دری ‬ ‫یت ــوان گف ــت این روش درس ــتی‬ ‫نکرده ان ــد؛ بنابرای ــن م ‬ ‫نیس ــت زیرا ا گر براس ــاس ایـ ـن روش عمل کنی ــم‪ ،‬اهنگ‬ ‫روبه رش ــد طالق در ایران را خواهیم داش ــت؛ درحالی که‬ ‫اماره ــا نش ــان می دهن ــد ک ــه در برخ ــی از س ــال ها ام ــار‬ ‫ط ــاق‪ ،‬افزایش چندانی نداش ــته اس ــت‪ .‬وی ادامه داد؛‬ ‫در روش دیگ ــر‪ ،‬می ــزان ط ــاق را براس ــاس تع ــداد طالق‬ ‫کس ــال قبل‪ ،‬محاس ــبه می کنن ــد؛ مانن ــد‬ ‫برمبن ــای ی ‬ ‫تورم‪ .‬ه ــر جامعه ای ک ــه جمعیتش ثابت نباش ــد؛ یعنی‬ ‫اهنگ رش ــد ی ــا کاه ــش نداش ــته باش ــد‪ ،‬باایـ ـن روش با‬ ‫یش ــود‪ .‬ایـ ـن روش در جامع ــه م ــا که‬ ‫مش ــکل مواج ــه م ‬ ‫رون ــد ثابت جمعیتی نداش ــتیم‪ ،‬م ــا را با مش ــکل روبه رو‬ ‫می کن ــد‪ .‬از همی ــن روی‪ ،‬بای ــد گف ــت در جامع ــه م ــا‬ ‫ً‬ ‫یش ــود و‬ ‫عمدت ــا با دو روش فوق امار طالق محاس ــبه م ‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درص ــد بیش ازانچه در واقعیت موجود اس ــت‪،‬‬ ‫یش ــود؛ ازایـ ـن رو ش ــاید بت ــوان گف ــت‬ ‫انع ــکاس داده م ‬ ‫یس ــت‬ ‫بهترین روش در جامعه ما‪ ،‬روش محاس ــبه نسل ‬ ‫ک ــه می تواند رون ــد دقیق تری از طالق را نش ــان دهد؛ اما‬ ‫به عل ــت زمان برب ــودن در اف ــکار عموم ــی مطرح نش ــده‬ ‫ً‬ ‫نس ــال‬ ‫اس ــت‪ .‬مث ــا ا گ ــر مبنای محاس ــبه ط ــاق‪ ،‬هما ‬ ‫باش ــد‪ ،‬ن ــرخ ط ــاق ‪ ۳۲‬درص ــد‪ ،‬ا گ ــر مبن ــا س ــال قب ــل‬ ‫مالحظ ــه ش ــود ام ــار ط ــاق ‪ ۳۲‬درص ــد؛ ول ــی ا گ ــر طبق‬ ‫مبنای نس ــلی توجه ش ــود‪ ،‬ن ــرخ طالق ‪ ۲۵‬درصد اس ــت‬ ‫ک ــه در حال ــت س ــوم‪ ،‬دقیق تر به نظ ــر می رس ــد و به واقع‬ ‫یت ــوان گف ــت پیون ــد مس ــائل‬ ‫کت ــر اس ــت؛ پ ــس م ‬ ‫نزدی ‬ ‫اجتماع ــی با امور سیاس ــی‪ ،‬س ــبب ارائه ام ــار غیرواقعی‬ ‫یک ــه با س ــایر روش ها‪،‬‬ ‫یش ــود؛ به گونه ا ‬ ‫درب ــاره طالق م ‬ ‫ح ــدود هفت درص ــد ام ــار طالق بیش ــتر از ح ــد واقعی را‬ ‫یش ــود‪ .‬دکتر فتحی به مس ــئله اجتماعی‬ ‫نش ــان داده م ‬ ‫قه ــای بی ــن ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۱۴‬س ــال نی ــز اش ــاره‬ ‫ازدواج و طال ‬ ‫داش ــته و می گوید؛ الزم اسـ ـت که نس ــبت به تغییر قانون‬ ‫یت ــری‬ ‫درزمین ــه س ــن ازدواج در جامع ــه‪ ،‬توج ــه جد ‬ ‫نگ ــذاران و فع ــاالن عرص ــه خانواده ش ــود‪.‬‬ ‫ازس ــوی قانو ‬ ‫‪۱۰‬س ــال‪ ،‬به عن ــوان‬ ‫عدم توج ــه ب ــه پدی ــده ط ــاق زیر ‬ ‫یش ــود؛‬ ‫مس ــئله ای اجتماعی‪ ،‬در جامعه ما احس ــاس م ‬ ‫یک ــه ما در س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ح ــدود ‪ ۷۲۵‬مورد طالق‬ ‫به گونه ا ‬ ‫‪۱۰‬س ــال را در کش ــور خ ــود داری ــم‪ .‬این ام ــر نیازمن ــد‬ ‫زیر ‬ ‫نگ ــذاری و نظ ــارت ب ــر‬ ‫توج ــه ج ــدی درزمین ــه قانو ‬ ‫حس ــن اجرای ان ازس ــوی دس ــتگاه های ذی ربط است‪.‬‬ ‫در ادام ــه نشس ــت‪ ،‬دکت ــر رحیم ــی به عن ــوان دومی ــن‬ ‫س ــخنران نشس ــت این موضوع را مط ــرح می کند؛ طالق‬ ‫ً‬ ‫عموم ــا به عل ــت اس ــیب هایی ک ــه ب ــه ک ــودکان و زن ــان‬ ‫وارد می کن ــد‪ ،‬به عن ــوان نوع ــی بی نظم ــی در جامع ــه‬ ‫یسـ ـت که ا کث ــر تحقیقات‬ ‫یش ــود؛ این درحال ‬ ‫مالحظه م ‬ ‫در جامع ــه م ــا‪ ،‬بیش ــتر بر عوام ــل موثر بر ط ــاق متمرکز‬ ‫هس ــتند ت ــا اس ــیب ها و پیامده ــای ان‪ .‬نکت ــه دیگ ــری‬ ‫ک ــه وی درادامه س ــخنان خود و همس ــو ب ــا دکتر فتحی‬ ‫اش ــاره می کن ــد این اسـ ـت که ط ــاق ب ــه ه ــر معنایی که‬ ‫مدنظر باش ــد‪ ،‬در س ــال های اخیر روند افزایشی داشته‬ ‫و با نحوه محاس ــباتی متداول‪ ،‬به مس ــئله تبدیل ش ــده‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد ب ــه ماهوی‬ ‫اس ــت ام ــا ط ــاق از مسائل ‬ ‫یک ــه در جامع ــه م ــا‬ ‫اجتماع ــی ان توج ــه ش ــود؛ درحال ‬ ‫این مس ــئله ب ــا مس ــائل سیاس ــی گ ــره خ ــورده؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫این احتم ــال وج ــود دارد ک ــه افزایش نرخ ط ــاق‪ ،‬از اثار‬ ‫یک ــه در تحقیق ــات‬ ‫افزای ــش ن ــرخ ازدواج باش ــد؛ درحال ‬ ‫یش ــود‪ .‬در اف ــکار عموم ــی‬ ‫ب ــه این ام ــر کمت ــر توج ــه م ‬ ‫یش ــود ک ــه تمای ــل اف ــراد ب ــه طالق‬ ‫چنی ــن برداش ــت م ‬ ‫افزای ــش یافته اس ــت؛ درحالی که این برداش ــت درس ــت‬ ‫نیس ــت‪ .‬رحیم ــی درادام ــه ب ــه بی ــان روش محاس ــبه از‬ ‫ط ــرق نرخ ناخالص ط ــاق‪ ،‬روش خالص ط ــاق و روش‬ ‫نس ــال‪،‬‬ ‫محاس ــبه ازطریق مبانی طالق و ازدواج درهما ‬ ‫شه ــا بازنمای ــی نزدی ــک ب ــه‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت این رو ‬ ‫یش ــوند که مس ــئله معمولی‬ ‫واقعی ــت ندارن ــد و باعث م ‬ ‫را ب ــه مس ــئله اجتماع ــی تبدی ــل کنی ــم و ان ــرژی جامعه‬ ‫را ب هس ــمت ان پدی ــده بکش ــانیم‪ .‬وی ای ــن پیش ــنهاد‬ ‫را مط ــرح می کن ــد ک ــه تع ــداد ط ــاق بـ ـه ازای ه ــر ‪۱۰۰۰‬‬ ‫ازدواج در زن ــان متاه ــل س ــنجیده ش ــود‪ .‬باایـ ـن روش‬ ‫رون ــد ط ــاق رش ــد خیل ــی کمت ــری نس ــبت ب ــه س ــایر‬ ‫شه ــای محاس ــباتی دارد‪ .‬رحیم ــی همچنی ــن در‬ ‫رو ‬ ‫بح ــث مس ــئله مندی ط ــاق را موردبحث ق ــرار می دهد‬ ‫و می گوی ــد ب ــا افزای ــش جمعی ــت زن ــان متاه ــل‪ ،‬می ــزان‬ ‫یش ــود؛ بدین معنا که طالق‬ ‫ط ــاق نیز بیش ــتر دی ــده م ‬ ‫می توان ــد تابع ــی از ازدواج باش ــد‪ .‬وی در پایان نشس ــت‬ ‫یس ــت‬ ‫اذع ــان داش ــت ک ــه ط ــاق مس ــئله ای اجتماع ‬ ‫ک ــه رون ــد روبه رش ــدی در جامع ــه ای ــران داش ــته؛ ول ــی‬ ‫ً‬ ‫شه ــای محاس ــباتی به علت اینک ــه عمدت ــا ازس ــوی‬ ‫رو ‬ ‫یش ــود و ن ــگاه سیاس ــی‬ ‫جمعیت شناس ــان مط ــرح نم ‬ ‫ب هخ ــود گرفت ــه‪ ،‬بیانگ ــر واقعی ــت موجود نیس ــت‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2465‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهترین گوشی های ‪2022‬‬ ‫شایعاتبنزینی‬ ‫چگونه اتش اقتصادی را شعله ور می کنند؟‬ ‫هــرگاه در جمعــی ســخن از بنزیــن به میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬محــال اســت بــا واکنشــی جــز‬ ‫«چــی شــده؟ گــران شــد؟» مواجــه شــوید‪.‬‬ ‫یکــه پیداســت ایــن مایــع‬ ‫همان طور ‬ ‫کهــای فلــزی‪ ،‬جایــگاه‬ ‫جان بخــش بــه اتاق ‬ ‫ویــژه ای بین مــردم دارد؛ اما ســوال این اسـت که‬ ‫چــه شــد کــه بــه اینجــا رســیدیم؟‬ ‫از قدیم االیـام بنزین نه تنهـا در میان مردم ایران‬ ‫بلکه در سراسر دنیا به عنوان یک کاالی حیاتی‬ ‫ب هشـمار مـی رود‪ ،‬ب هقـول «تافلـر» (نویسـنده و‬ ‫ایند هپـژوه امریکایـی) بـا اغـاز مـوج دوم زندگـی‬ ‫بشر‪ ،‬دیگر انرژی اب و باد جای خود را به انرژی‬ ‫سـوخت های فسـیلی داد تا موتور کارخانه های‬ ‫صنعتـی و ماشـین االت مختلـف به حرکـت‬ ‫درامـده و تولیـد انبوهـی از کاالهـا صـورت گیـرد؛‬ ‫بنزیـن نیـز به عنـوان سـوخت فسـیلی بـه یـک‬ ‫کاالی ارزشـمند تبدیل شـد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ اما‬ ‫مهم تریـن کاربـرد بنزیـن بـرای بشـر مایعـی‬ ‫جان بخـش بـه خـودروی سـواری زیـر پـای انـان‬ ‫است؛ اما مثل همیشه بازهم تفاوت نگاه میان‬ ‫غربـی و شـرقی وجـود دارد‪ .‬دنیـای غـرب کـه بـه‬ ‫الودگی های ناشـی از سـوزاندن بنزین واقف شد‬ ‫روزبـه روز از وابسـتگی بـه ایـن سـوخت فسـیلی‬ ‫یهـای نـو ماننـد‬ ‫فاصلـه گرفـت و ب هسـمت انرژ ‬ ‫انـرژی بـرق و انـرژی خورشـید بـرای‬ ‫به حرکـت دراوردن خـودروی زیـر پـای خـود‬ ‫حرکـت کـرد و ب هقـول تافلـر خـود را بـه مـوج سـوم‬ ‫زندگی بشـر انداخت؛ اما شـرقی ها مثل همیشه‬ ‫زحمت تغییر را به جان نخریدند‪ .‬ازسـویی عدم‬ ‫مکـردن زیرسـاخت های حمل ونقـل‬ ‫فراه ‬ ‫عمومـی نظیـر متـرو و اتوبـوس‪ ،‬مـردم را بـه ایـن‬ ‫کهـای فلـزی وابسـته تر کـرد‪ .‬خالصه اینکـه‬ ‫اتاق ‬ ‫امـروز زندگـی ایرانـی بـرای هرنـوع سـفر درون و‬ ‫برون شـهری بـه خـودروی سـواری گـره خـورده و‬ ‫جان مایـه خـودروی سـواری انـان نیـز بنزیـن‬ ‫یکـه پیداسـت حیـات و‬ ‫اسـت پـس همان طور ‬ ‫ممـات ایرانـی بـه قیمـت بنزیـن وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر صبـح جمعـه یـک ِقـران بـه قیمـت بنزیـن‬ ‫افـزوده شـود عصـر جمعـه از شـیر مـر غ تـا جـان‬ ‫ادمیـزاد دو ِقـران گران تـر خواهـد شـد‪ .‬پـس‬ ‫این اسـت که تـا هرجـا سـخن از بنزیـن به میـان‬ ‫می ایـد سـایرین گوششـان را تیـز کـرده تـا جملـه‬ ‫بعـدی را بشـنوند‪ .‬تغییـر قیمـت بنزیـن البتـه‬ ‫نه تنهـا در میـان مـردم بلکـه در میـان مسـئوالن‬ ‫نیز موضوعی چالش برانگیز است‪ .‬تصمیم گیری‬ ‫دربـاره ایـن سـوخت اسـتراتژیک کار سـاده ای‬ ‫نبـار در سـال ‪ ۹۸‬بـود کـه بـا‬ ‫نیسـت‪ .‬اخری ‬ ‫راه اندازی دوباره سـازوکار سـهمیه بندی بنزین‪،‬‬ ‫قیمـت ایـن مایـع جان بخـش تغییر کـرد و به دو‬ ‫نـرخ ازاد (‪ ۳۰۰۰‬تومانـی) و نـرخ سـهمیه ای‬ ‫(‪ ۱۵۰۰‬تومانـی) تقسـیم شـد‪ .‬اتخـاذ ایـن تصمیـم‬ ‫حیاتی با تبعاتی در سـطح جامعه همراه بود‪ .‬با‬ ‫روی کارامـدن مجلـس یازدهـم و پـس از تشـکیل‬ ‫کمیسـیون های تخصصـی دراین مجلـس‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫خردادمـاه ‪ ۹۹‬بـود کـه مجـددا زمزم ههـای تغییـر‬ ‫در شـیوه سـهمیه بندی بنزیـن و قیمـت ان بـا‬ ‫حهـای متعـدد بنزینـی در راهروهـای‬ ‫ارائـه طر ‬ ‫پارلمـان پیچیـد‪ .‬نماینـدگان مجلـس یازدهـم بـا‬ ‫پیش کشـیدن موضوعاتی نظیر باالبـودن میزان‬ ‫مصرف بنزین در کشـور‪ ،‬غیرعادالنه بودن توزیع‬ ‫یارانـه بنزیـن و ضـرورت اصلاح الگـوی مصـرف‬ ‫دراین حـوزه طر ح هـای خـود را روی میـز‬ ‫کمیسـیون انرژی مجلس گذاشـتند‪ .‬یکی از این ‬ ‫حهـای پرهیاهـو طـرح اختصـاص بنزیـن بـه‬ ‫طر ‬ ‫نطـرح با شـعار‬ ‫خانوارهـای فاقـد خـودرو بـود؛ ای ‬ ‫گسـترش عدالـت در میـان خانوارهـای ایرانـی‬ ‫مطـرح شـد و به دنبـال این بودکـه بـه هـر خانـوار‬ ‫مشـمول دریافـت یارانـه کـه فاقـد خـودرو بـوده‬ ‫بـه ازای هرنفـر ‪ ۱۵‬لیتـر در مـاه سـهمیه بنزیـن‬ ‫یارانـه ای اختصـاص دهـد‪ .‬ازسـویی دراین طـرح‬ ‫محدودیت هایـی بـرای تخصیـص سـهمیه‬ ‫بنزیـن بـه خانواده هایـی کـه دارای بیـش از دو و‬ ‫سـه خـودرو بودنـد درنظر گرفته شـده بود‪ .‬البته‬ ‫حهـای بنزینـی نماینـدگان مجلـس یازدهـم‬ ‫طر ‬ ‫یشـود بلکه نمایندگان‬ ‫به یک طرح خالصه نم ‬ ‫حهـای متعـددی بـا عناویـن مختلـف نظیـر‬ ‫طر ‬ ‫ً‬ ‫«وان» یـا سـایر مـوارد کـه حتـی بعضـا جزئیـات‬ ‫بیشـتر ان ها در رسـانه ها منتشر نشـد را به میان‬ ‫اوردنـد‪ .‬در تب وتـاب ماجراهـای بنزینـی‬ ‫نماینـدگان‪ ،‬سـراغ فریـدون عباسـی کـه ریاسـت‬ ‫کمیسـیون انـرژی مجلـس در اجالسـیه اول‬ ‫مجلـس یازدهـم را برعهـده داشـت‪ ،‬رفتیـم و‬ ‫حهـا را جویـا شـدیم‪ .‬عباسـی‬ ‫جزئیـات این طر ‬ ‫یکـه نـرخ ارز کنتـرل نشـده‪،‬‬ ‫معتقـد بـود تازمان ‬ ‫ارزش پـول ملـی حفـظ نشـود و قیمـت بنزیـن را‬ ‫واقعـی نکنیـم‪ ،‬مصـرف بی رویـه خواهیم داشـت‬ ‫یشـود‪ ،‬لذا برای این منظور‬ ‫و بهره وری ایجاد نم ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫حهـای مختلـف بحـث م ‬ ‫دربـاره طر ‬ ‫نهـا این اسـت که بنزیـن را بـه کـد ملـی‬ ‫یکی ازا ‬ ‫زیرسـاخت های الزم به منظـور اجـرای ازمایشـی‬ ‫طرح بازتوزیع یارانه بنزین ازطریق ارائه سهمیه‬ ‫بنزیـن بـه افراد جای خودروها در جزیره قشـم و‬ ‫ً‬ ‫کیـش تا کید داشـت‪ .‬انتشـار این نامه مجـددا با‬ ‫شهـای گسـترده ای در سـطح فضـای‬ ‫وا کن ‬ ‫مجـازی مواجـه شـد و ایـن سـوال در اذهـان‬ ‫عمومـی جامعـه پیـش امـد کـه ایـا مجلـس و‬ ‫دولـت بـه دوراز چشـم مـردم تصمیمـی جدیـد‬ ‫درخصـوص بنزیـن اتخـاذ کرده انـد؟ ما نیز سـراغ‬ ‫فریـدون عباسـی رفتـه و ایـن سـوال را طـرح‬ ‫کردیـم؛ امـا ایـن عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس‬ ‫اذعـان داشـت کـه چنیـن طرحی در کمیسـیون‬ ‫انـرژی مجلـس مطـرح نشـده و اعضـای‬ ‫کمیسیون انرژی در جریان جزئیات ان نیستند‪.‬‬ ‫وی تا کیـد نیـز داشـت کـه طر ح هایـی بـا ایـن‬ ‫اهمیـت بایـد دارای پیوسـت های فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و روانـی باشـد‪ .‬فریـدون‬ ‫حسـنوند (رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی) در اجالسـیه دوم نیـز‬ ‫شبـه انتشـار چنیـن خبـری‪ ،‬تا کیـد کرد؛‬ ‫دروا کن ‬ ‫تا کنـون در دولـت و مجلـس بحثـی دربـاره‬ ‫افزایـش قیمـت بنزیـن بـرای سـال ‪ 1401‬مطـرح‬ ‫در زمستان ‪ ۱۴۰۰‬بود که به یک باره تصویر نامه‬ ‫محرمانه ای در فضای مجازی منتشر شد که به اجرای‬ ‫طرحی باعنوان «بازتوزیع یارانه بنزین» بازمی گشت‪.‬‬ ‫این نامه که ازسوی محسن رضایی (معاونت اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری)‪ ،‬ابالغ شده بود بر فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های الزم به منظور اجرای ازمایشی طرح‬ ‫بازتوزیع یارانه بنزین ازطریق ارائه سهمیه بنزین به افراد‬ ‫جای خودروها در جزیره قشم و کیش تاکید داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫انتشار این نامه مجددا با واکنش های گسترده ای در سطح‬ ‫فضای مجازی مواجه شد و این سوال در اذهان عمومی‬ ‫جامعه پیش امد که ایا مجلس و دولت به دوراز چشم‬ ‫مردم تصمیمی جدید درخصوص بنزین اتخاذ کرده اند؟‬ ‫لفـروش‬ ‫اختصـاص دهیـم و ایـن سـهمیه قاب ‬ ‫باشـد‪ .‬طرح دیگر که جامع تر اسـت اینکه واحد‬ ‫جامـع انـرژی تعریـف کنیم که ایـن کار مدیریت را‬ ‫در مصـرف انـرژی ممکـن خواهـد کـرد‪ .‬رئیـس‬ ‫وقـت کمیسـیون انـرژی مجلـس تا کیـد کـرد کـه‬ ‫سـعی می کنیـم بـا همفکـری بـا وزارت نفـت‬ ‫طرحـی را ارائـه کنیـم کـه قابل اجرا باشـد و دولت‬ ‫ان را قبـول کنـد چـون از کارهـای شـتاب زده‬ ‫نتیجـه نمی گیریـم‪ .‬هرچـه از روزهـای اغازبـه کار‬ ‫کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫گذشـت ماجراهـای بنزینـی بیشـتر از تب وتـاب‬ ‫افتـاد؛ امـا هرازچندگاهـی سـخن از تصمیمـات‬ ‫مجلـس درخصـوص تغییـر در شـیوه‬ ‫سـهمیه بندی بنزیـن و افزایـش قیمـت ان‬ ‫ب هگـوش می رسـید کـه هربـار بـا تکذیـب‬ ‫این موضـوع ازسـوی کمیسـیون انـرژی مواجـه‬ ‫شـد‪ .‬روزهـا گذشـت و دولـت سـیزدهم نیـز‬ ‫سـکان داری امـور اجرایـی کشـور را در دسـت‬ ‫کبـاره‬ ‫گرفـت‪ .‬در زمسـتان ‪ ۱۴۰۰‬بـود کـه به ی ‬ ‫تصویـر نامـه محرمانـه ای در فضـای مجـازی‬ ‫منتشـر شـد کـه بـه اجـرای طرحـی باعنـوان‬ ‫بازتوزیـع یارانـه بنزیـن بازمی گشـت‪ .‬ایـن نامه که‬ ‫ازسـوی محسـن رضایـی (معاونـت اقتصـادی‬ ‫رئیس جمهوری)‪ ،‬ابالغ شـده بود بر فراهم کردن‬ ‫حشـده در رسـانه ها‬ ‫نشـده و موضوعـات مطر ‬ ‫گمانه زنـی بـوده اسـت‪ .‬وی تا کیـد داشـت کـه‬ ‫تا کنـون بحثـی دربـاره افزایـش قیمـت بنزیـن نیز‬ ‫در کمیسـیون انـرژی مطـرح نشـده و افزایـش‬ ‫قیمـت در ‪ 1401‬کـذب اسـت‪ .‬چنـدی نگذشـت‬ ‫کـه جـواد اوجـی (وزیـر نفـت) به تشـریح جزئیات‬ ‫طرح بازتوزیع یارانه بنزین پرداخت و تا کید کرد‬ ‫دولـت سـیزدهم قصـد افزایـش قیمـت بنزیـن را‬ ‫نـدارد امـا مصمـم اسـت تـا بـه ان دسـته از‬ ‫یکـه صاحـب خـودرو نیسـتند و تا کنـون از‬ ‫افراد ‬ ‫«یارانـه بنزیـن» بی بهـره مانده انـد‪ ،‬یارانـه بدهد‪.‬‬ ‫درحقیقـت دولـت قصـد دارد کـه بنزیـن را‬ ‫ب هصـورت عادالنـه بیـن همـه مـردم توزیـع کند و‬ ‫همـه هم وطنـان از ایـن نعمـت بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫نطـرح دردسـت انجام‬ ‫اقدامـات کارشناسـی ای ‬ ‫نطـرح در جزایـر‬ ‫اسـت و قـرار شـده درابتـدا ای ‬ ‫کیش و قشم به صورت پایلوت و ازمایشی اجرا و‬ ‫پـس ازان نیـز در سراسـر کشـور اجـرا شـود‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد داشـت کـه هیـچ افزایـش قیمتـی در کار‬ ‫نیسـت امـا تمـام مـردم چـه کسـانی که صاحـب‬ ‫خـودرو بـوده و چـه کسـانی که خـودرو ندارنـد‪،‬‬ ‫کسـال در‬ ‫برحسـب کارت ملی و ب اشـرط اینکه ی ‬ ‫ایـران اقامـت داشـته باشـند‪ ،‬در ابتـدای‬ ‫نطـرح‪ ،‬ماهانـه ‪ ۱۵‬لیتـر بنزیـن ‪ ۱۵۰۰‬تومانی به‬ ‫ای ‬ ‫فهرست‬ ‫نهـا تعلـق می گیـرد و دریافت کننـدگان‬ ‫ا ‬ ‫می تواننـد ان را اسـتفاده یـا ب هصـورت اعتبـاری از‬ ‫بخـش ریالـی ان اسـتفاده کننـد‪ .‬قـرار اسـت‬ ‫نطـرح همـه مـردم از یارانه بنزین اسـتفاده‬ ‫درای ‬ ‫یسـت کـه بـرای دولـت‬ ‫کننـد و جـزو طر ح های ‬ ‫هزینـه دارد ولـی درنهایـت همـه مـردم بهره منـد‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬سـرانجام از ابتـدای اسـفندماه‬ ‫نطـرح ب هصـورت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـود کـه اجـرای ای ‬ ‫ازمایشـی در جزیـره کیـش کلیـد خـورد‪ .‬طبـق‬ ‫نطـرح بـه افـراد دارای کارت کیش ونـدی‬ ‫ای ‬ ‫‪ ۲۰‬لیتـر سـهمیه بنزیـن تعلـق گرفـت امـا قیمـت‬ ‫بنزیـن تغییری نمی کند‪ .‬قیمت بنزیـن یارانه ای‬ ‫همچنـان ‪ ۱۵۰۰‬تومـان و قیمت بنزین ازاد همان‬ ‫یکـه خـودرو ندارنـد‬ ‫‪3000‬تومـان اسـت‪ .‬افراد ‬ ‫می تواننـد سـهمیه خـود را انتقـال داده و‬ ‫نطـرح‬ ‫یکـه پیداسـت ای ‬ ‫بفروشـند‪ .‬همان طور ‬ ‫کـه ا کنـون ب هصـورت ازمایشـی به اجـرا درامـده بـا‬ ‫حهـای مختلف نمایندگان‬ ‫خیلـی از اهـداف طر ‬ ‫نحـوزه سـازگار اسـت؛ امـا هنـوز‬ ‫مجلـس درای ‬ ‫مشـخص نیسـت چقـدر در اجـرا موفـق خواهـد‬ ‫یشـود کـه‬ ‫بـود‪ .‬ازسـویی ایـن سـوال مطـرح م ‬ ‫جایگاه کمیسیون انرژی مجلس به عنوان نهاد‬ ‫تخصصـی مجلـس شـورای اسلامی در اتخـاذ‬ ‫چنیـن تصمیمـات مهمـی در حـوزه انـرژی‬ ‫کجاسـت؟ مصطفـی نخعـی (سـخنگوی‬ ‫کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسلامی)‬ ‫درخصوص اخرین جلسه ای که این کمیسیون‬ ‫بـا وزیـر نفت درخصوص جزئیـات و زمان اجرای‬ ‫نطـرح برگـزار کـرده بـود‪ ،‬گفـت کـه درخواسـت‬ ‫ای ‬ ‫کمیسـیون انـرژی از دولـت این اسـت که بـا نـگاه‬ ‫جام عتـری طـرح بازتوزیـع یارانه بنزین را بررسـی‬ ‫کنـد‪ .‬وی تا کیـد داشـت کـه ا کثریـت اعضـای‬ ‫کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسلامی زمان‬ ‫اجـرای طـرح بازتوزیـع یارانـه بنزیـن را مناسـب‬ ‫نطـرح بـا تعامـل و‬ ‫ندانسـته و الزم اسـت ای ‬ ‫همفکـری فراقـوه ای بررسـی و ارزیابـی شـود‪.‬‬ ‫یکـه گفتـه شـد از زمـان نشسـتن‬ ‫همان طور ‬ ‫نمایندگان مجلس یازدهم بر روی صندلی های‬ ‫حهـای متعـددی بنزینـی بـر‬ ‫سـبز پارلمـان‪ ،‬طر ‬ ‫روی میـز کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی نیـز قـرار گرفتـه‪ .‬مـا نیـز سرنوشـت‬ ‫حهـا را از فریـدون عباسـی به عنـوان‬ ‫این طر ‬ ‫عضـوی از کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬جویـا شـدیم‪ .‬وی تا کیـد کـرد هنـوز‬ ‫اجماعی دراین حوزه شکل نگرفته و یک کمیته‬ ‫کارشناسـی مشـترک بیـن دولـت‪ ،‬مجلـس و‬ ‫نماینـدگان بخـش خصوصـی بـرای بررسـی‬ ‫حهـای تغییـر‬ ‫کارشناسـی کارکردهـا و اثـار طر ‬ ‫تگـذاری ان‬ ‫شـیوه سـهمیه بندی بنزیـن و قیم ‬ ‫یکـه‬ ‫شـکل نگرفتـه‪ .‬وی معتقـد بـود تازمان ‬ ‫نحـوزه ب هصـورت جزیـره ای کار شـود بـه‬ ‫درای ‬ ‫نتیجـه مطلـوب نخواهیـم رسـید و الزم اسـت که‬ ‫حهـا و نتایـج انـان‬ ‫کارکـرد هریـک از این طر ‬ ‫موردبررسـی کارشناسـی قرار گیـرد‪ .‬همان طور که‬ ‫درابتدا گفته شـد بنزین به عنوان جان مایه ابزار‬ ‫سیر و سیاحت ایرانی ها جایگاه ویژ ه بین مردم‬ ‫نحـوزه برای همه افراد‬ ‫دارد‪ .‬ازایـن رو بحـث درای ‬ ‫شـیرین اسـت و خیلی از صاحبان کرسـی دنبال‬ ‫نحـوزه هسـتند؛‬ ‫حهـای مختلـف درای ‬ ‫ارائـه طر ‬ ‫نحـوزه‬ ‫یکـه صاحب نظـران ای ‬ ‫امـا همان طور ‬ ‫یکـه کارشناسـان بـر سـر‬ ‫تا کیـد داشـتند مادام ‬ ‫یـک میـز ننشسـته و از نـگاه کارشناسـی‪،‬‬ ‫حهـای رنگارنـگ را نسـنجند‪،‬‬ ‫این طر ‬ ‫نحـوزه جایـز نیسـت‪ .‬امیـد‬ ‫تصمیم گیـری درای ‬ ‫اسـت در سـال جدیـد ایـن اجمـاع کارشناسـانه‬ ‫شکل بگیرد تا هم حکایت های بنزینی ختم به‬ ‫خیـر؛ و هـم ابـی بـر بـازار شـایعات پرهیاهـوی‬ ‫این حوزه ریخته شود‪.‬‬ ‫اولیـــن گوشـــی که باید در فهرســـت بهتریـــن گوشـــی ‪ ۲۰۲۲‬از ان نـــام ببریم‪،‬‬ ‫«ایفـــون ‪ »14‬اســـت‪ .‬ان طورکـــه گفتـــه شـــده اســـت؛ «ایفـــون ‪ 14‬پـــرو» و‬ ‫ً‬ ‫«ایفـــون ‪ 14‬پرومکـــس» کامـــا طراحی جدیـــدی خواهند داشـــت و دیگر از‬ ‫صفحه نمایش های ناچ (که شـــکل صفحه نمایش مســـتطیل کامل نیست‬ ‫و در ســـمتی از صفحه نمایش برشـــی بـــرای قرارگیـــری دوربین یـــا اجزا دیگر‬ ‫وجـــود دارد) خبـــری نیســـت و بـــا صفحه نمایش هـــای ‪ ( Punch-hole‬ک ــه‬ ‫دوربیـــن به صـــورت یک ســـوراخ کوچـــک در ســـمتی از صفحه نمایـــش قرار‬ ‫می گیـــرد تـــا فضای بیشـــتری بـــرای صفحه نمایـــش باقی بمانـــد) جایگزین‬ ‫خواهند شـــد‪.‬‬ ‫«گلکســـی ‪ »S22‬اولین گوشـــی از ســـری گوشـــی های پرچم دار سامســـونگ‬ ‫در ســـال ‪ 2022‬اســـت‪ .‬بایـــد گفـــت متاســـفانه ایـــن گوشـــی نـــه ویژگی های‬ ‫بســـیارخوب ‪ S22 Ultra‬را داراســـت و نـــه صفحـــ ه بـــزرگ ‪ S22 Plus‬را‪ .‬بهت ــر‬ ‫اســـت بر گزینه هایـــی که در این گوشـــی وجود نـــدارد‪ ،‬تمرکز نکنیـــم بلکه به‬ ‫تمـــام ویژگی هـــای خوبـــی که این گوشـــی به شـــما عرضـــه می کنیـــد توجه‬ ‫داشـــته باشـــیم‪ .‬یکی از ان هـــا این اســـت که بـــا خریـــد «سامســـونگ ‪»S22‬‬ ‫شـــما می توانید از چیپســـت جدید سامســـونگ یعنی نســـل یک چیپست‬ ‫اســـنپدرا گون ‪ 8‬بهـــره ببریـــد‪ .‬بعالوه می توانیـــد انتظار یـــک صفحه نمایش‬ ‫درخشـــان را از این گوشـــی داشـــته باشید‪.‬‬ ‫به عنـــوان عضـــوی از خانـــواده پرچـــم دار سامســـونگ در ســـال ‪2022‬‬ ‫پیشـــنهاد کردن ««گلکســـی ‪ S22‬پـــاس» بـــه خریـــداران اســـان اســـت‪ .‬ب ــا‬ ‫داشـــتن اندازه ای کوچک تر نســـبت به ‪ S22 Ultra‬و البتـــه قیمتی پایین تر‪،‬‬ ‫بـــرای خیلی ازافـــراد حتـــی می توانـــد انتخـــاب مناســـب تری باشـــد‪ .‬ا گرچ ــه‬ ‫در مقابـــل ویژگی هـــای به خصـــوص ‪ S22‬اولترا ممکن اســـت نادیـــده گرفته‬ ‫شـــود‪ .‬همچنین بســـیاری از ویژگی های این گوشـــی مشـــابه گلکســـی ‪S22‬‬ ‫اســـت تنهـــا در انـــدازه ای بزرگ تـــر و البتـــه با یـــک باتـــری بزرگ تر‪.‬‬ ‫بایـــد بگوییـــم «گلکســـی ‪ S22‬اولتـــرا» از بهتریـــن گوشـــی های ‪ 2022‬ازنظ ــر‬ ‫دوربین اســـت‪ .‬شـــاید حتی بتوانیـــم ان را برترین گوشـــی ســـال ‪ ۲۰۲۲‬تلقی‬ ‫کنیم! بعالوه یکی از پیشـــرفت هایی که این گوشـــی نســـبت به گوشی نسل‬ ‫قبـــل خـــود یعنی ‪ S21 Ultra‬داشـــته اســـت‪ ،‬داشـــتن یک محفظـــه داخلی‬ ‫بـــرای نگهـــداری از قلم ‪ S‬گوشی ســـت‪.‬‬ ‫نس ــال‬ ‫گلکســـی ‪ S22‬تنهـــا گوشـــی سامســـونگ ‪ 2022‬موردانتظـــار درای ‬ ‫ً‬ ‫نیســـت بلکه عرضـــه «‪ Z‬فولد ‪ »4‬هم موردانتظار اســـت و احتمـــاال در میان‬ ‫گوشـــی های فولـــد ( گوشـــی های بـــا قابلیت تا ُ شـــدن) برترین گوشـــی س ــال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬می تواند باشـــد‪ .‬البته این گوشـــی احتماال تا اواســـط اوت یا ســـپتامبر‬ ‫ً‬ ‫بـــه بـــازار عرضـــه نخواهد شـــد‪ .‬این مـــدل احتمـــاال ظاهـــری درخشـــان تر و‬ ‫مقاوم تـــر بـــه گردوخـــا ک و رطوبت نســـبت به مـــدل قبلی خواهد داش ــت‪.‬‬ ‫همچنیـــن باتـــری بزرگ تـــر و دوربیـــن زیر صفحه نمایشـــی خواهد داش ــت‪.‬‬ ‫یکـــی از بهترین گوشـــی های ‪ 2022‬میـــان رده که می توانیم به شـــما معرفی‬ ‫کنیم‪« ،‬گلکســـی ‪ »A53‬اســـت کـــه ویژگی هـــای خوبی را که در گوشـــی های‬ ‫پرچـــم دار شـــاهد هســـتیم را در قیمت یک گوشـــی میـــان رده به شـــما ارائه‬ ‫یش ــوید‬ ‫می دهـــد‪ .‬بـــا دیـــدن ســـایز صفحه نمایـــش و ابعـــاد ان‪ ،‬متوجـــه م ‬ ‫کـــه گوشـــی بزرگی ســـت‪ .‬ا گرچـــه رزولوشـــن صفحه نمایـــش ایـــن گوش ــی در‬ ‫حـــد گوشـــی های پرچم دار نیســـت امـــا رزولوشـــن ‪ Full HD‬ارائـــه می دهد‪.‬‬ ‫همچنیـــن دارای رفرش ریـــت ‪ 120‬هرتزی ســـت کـــه یـــک ویژگـــی خ ــوب‬ ‫محســـوب می شود‪.‬‬ ‫ســـونی ‪ Xperia 1 III‬مدتـــی طوالنی ســـت کـــه بهترین گوشـــی عرض هش ــده‬ ‫توســـط شـــرکت سونی ســـت‪ .‬بایـــد بگوییـــم از مشـــخصات احتمالـــی ای ــن‬ ‫ً‬ ‫گوشـــی اطالعات چندانی در دست نیست اما این گوشـــی احتماال دوربین‬ ‫اصلـــی ‪ 50‬مگاپیکســـلی و سنســـوری مخصوص بـــرای دوربین جلـــو خواهد‬ ‫داشـــت‪ .‬درهرصـــورت مـــا انتظـــارات خوبـــی از «‪ »Xperia 1 IV‬داریـــم زی ــرا‬ ‫تمرکز ســـونی اغلـــب روی دوربین گوشی هاســـت‪ .‬همچنین صفحه نمایش‬ ‫ً‬ ‫باتوجه بـــه مدل های قبلی احتماال رزولوشـــن ‪4‬کی خواهد داشـــت‪ .‬تا کنون‬ ‫از جدیدتریـــن مـــدل گوشـــی ‪ 2022‬شـــرکت ســـونی همین قـــدر اطالع ــات‬ ‫دردســـترس است‪.‬‬ ‫از جدیدترین گوشـــی های ‪« ،2022‬گوگل پیکسل ‪ »7‬است‪ .‬پس از تغییرات‬ ‫ً‬ ‫اساســـی گوگل در ‪( Pixel 6‬از بهترین گوشـــی های میـــان رده ‪ )2022‬احتماال‬ ‫این بار شـــاهد تغییـــرات ان چنان بزرگـــی نخواهیم بود؛ اما پیکســـل ‪ 6‬جان‬ ‫تازه ای به خط تولید گوشـــی های پیکسل بخشـــیده و حاال مخاطبان خود‬ ‫را هیجان زده درانتظار پیکســـل ‪ 7‬نگه داشته است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در معرفـــی گوشـــی های ‪ 2022‬احتمـــاال باید نام «پیکســـل فولد» هـــم اورده‬ ‫شـــود‪ .‬ا گرچه سال هاســـت درباره این گوشـــی می شـــنویم اما به تازگی اعالم‬ ‫شـــده این گوشـــی در اواســـط ســـال ‪ ۲۰۲۲‬عرضه خواهد شـــد‪ .‬این گوش ــی‬ ‫ً‬ ‫صفحه نمایـــش ‪ OLED‬بـــا قابلیت تاشـــو و احتماال ‪ 7.6‬اینچی و چیپس ــت‬ ‫ً‬ ‫شـــرکت گوگل را خواهد داشـــت‪ .‬با تمـــام این ویژگی ها‪ ،‬این گوشـــی احتماال‬ ‫بتوانـــد یکـــی از بهتریـــن گوشـــی های ســـال ‪ 2022‬بـــا قابلیـــت تاشـــوی غیر‬ ‫سامســـونگ باشـــد که ارزش انتظار را داشته باشـــد؛ بنابراین الزم است این‬ ‫گوشـــی هم به لیســـت جدیدترین گوشـــی های ‪ 2022‬اضافه شـــود‪.‬‬ ‫از جدیدتریـــن گوشـــی های ‪ 2022‬باید به گوشـــی هواوی «‪ »P50 Pro‬اش ــاره‬ ‫کنیـــم‪ .‬این گوشـــی ابتدا در ‪ 29‬جـــوالی ‪ 2021‬در چین و ســـپس در ماه اوت‬ ‫به صورت جهانی عرضه شـــد‪ .‬باید گفت این گوشـــی موبایل در یک بررس ــی‬ ‫کلی ارزشـــش را دارد چرا که شـــاید برترین گوشی ســـال ‪ ۲۰۲۲‬نباشد اما جزو‬ ‫بهترین گوشـــی های ‪ ۲۰۲۲‬جهـــان خواهد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـــی از بهتریـــن گوشـــی های ‪ 2022‬احتمـــاال بایـــد «‪ »Nokia 10‬باشـــد ک ــه‬ ‫گفتـــه شـــده دارای دوربین ســـلفی زیـــر صفحه نمایش‪ ،‬صفحـــه ضدخش‪،‬‬ ‫دوربینی پنج لنزی و سنســـور اصلی ‪ 108‬یا ‪ 200‬مگاپیکسلی ســـت‪ .‬چیپست‬ ‫اســـنپدرا گون بـــا بهتریـــن کیفیـــت را نیـــز دارد؛ امـــا متاســـفانه ایـــن هم ــه‬ ‫چیزی ســـت که می توانیـــم دربـــاره ان حـــدس بزنیـــم زیـــرا از زمـــان عرض ــه‬ ‫‪ Nokia 9‬در ‪ ،2019‬ایـــن کمپانـــی چندان اطالعاتی درباره وجود یک گوش ــی‬ ‫جدید مطرح نکرده اســـت!‬ ‫گوشـــی «‪ »Xiaomi 12‬در اخرین روزهـــای ســـال ‪ 2021‬عرضه شـــد و می توان‬ ‫ان را از گوشـــی های برتر ‪ ۲۰۲۲‬به حســـاب اورد‪ .‬این گوشـــی دارای چیپس ــت‬ ‫اســـنپدرا گون ‪ 8‬نســـل یک اســـت؛ که نیاز به یاداوری نیســـت که چیپس ــت‬ ‫قدرتمندی ســـت‪ .‬ایـــن چیپســـت بـــرای انجـــام فعالیت هایـــی کـــه نی ــاز به‬ ‫قـــدرت باالیـــی دارند و انجام هم زمان چندکار در گوشـــی‪ ،‬مناســـب اس ــت‪.‬‬ ‫ی زیبا هســـت اینکه حین بازی ‪ ،‬گوشـــی ب هش ــدت‬ ‫مشـــکلی که در این گوشـــ ‬ ‫داغ می شـــود؛ این مســـئله حین شارژ شـــدن گوشـــی نیز مشـــهود است‪.‬‬ ‫فاطمه طاهری‪ /‬پالزا‬ ‫مسلمانان کدام شهرهای جهان «ساعات طوالنی تری» را روزه خواهند بود؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبق گزارش ستادهای اس ــتهالل و گروه های‬ ‫رص ــدی دفت ــر مق ــام معظ ــم رهب ــری در‬ ‫سراس ــر کش ــور؛ م ــاه ش ــعبان ‪ ۳۰‬روزه ب ــوده و‬ ‫کش ــنبه ‪۱۴‬‬ ‫غره م ــاه رمض ــان ‪ ۱۴۴۳‬ام ــروز؛ ی ‬ ‫نم ــاه خواهد بود‪ .‬بد نیس ــت که امروز‬ ‫فروردی ‬ ‫باتوج هب ــه این موض ــوع نگاه ــی بیندازی ــم به‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫ش ــهرهایی ک ــه مس ــلمانان ســـا کن در ا ‬ ‫به خاط ــر ش ــرایط جغرافیای ــی و طوالنی بودن‬ ‫روزه ــا‪ ،‬مدت زم ــان بیش ــتری از روز را بای ــد‬ ‫یک ــه ط ــول‬ ‫روزه بمانن ــد‪ .‬به عبارت ــی‪ ،‬در حال ‬ ‫م ــاه رمض ــان ب ــرای همه مس ــلمانان یکس ــان‬ ‫ً‬ ‫ـدت روزه گرفت ـ ِـن روزان ــه اساس ــا‬ ‫اس ــت؛ ام ــا م ـ ِ‬ ‫چنی ــن نیس ــت‪ .‬از انج اک ــه مس ــلمانان در‬ ‫اداب روزه داری‪ ،‬عه ــد می کننـــد از خ ــوردن و‬ ‫اشامیدن طی ساعاتی از شبانه روز خودداری‬ ‫ـمالی ک ــره زمین‬ ‫کنن ــد‪ ،‬ان ه اک ــه در بخ ــش ش ـ ِ‬ ‫یت ــر‬ ‫زندگ ــی می کنن ــد‪ ،‬بای ــد مدت ــی طوالن ‬ ‫کت ــر‬ ‫نس ــبت ب ــه همتای ــان خ ــود ک ــه نزدی ‬ ‫مک ــره جنوبی‬ ‫ب ــه خ ــط اس ــتوا ی ــا حت ــی در نی ‬ ‫زندگ ــی می کنن ــد ( ک ــه م ــاه رمض ــان را جش ــن‬ ‫می گیرن ــد)‪ ،‬ب ــدون غ ــذا و نوش ــیدنی بمانند‪.‬‬ ‫بس ــایت ‪Islamicfinder‬؛‬ ‫طبق گزارش ‪ 2022‬و ‬ ‫روزه داران ش ــهر «اس ــلو» (پایتخ ــت ن ــروژ )‪،‬‬ ‫بای ــد بی ــش از ‪1 7.5‬س ــاعت ایـ ـن کار را انج ــام‬ ‫دهن ــد؛ ک ــه طوالنی تری ــن س ــاعات روزه داری‬ ‫یش ــود‪ .‬مس ــلمانان‬ ‫در جه ــان محس ــوب م ‬ ‫ً‬ ‫ش ــهر «جا کارت ــا» (پایتخ ــت اندون ــزی) تقریبا‬ ‫‪ 13‬س ــاعت و ‪ 15‬دقیق ــه روزه می گیرن ــد‪.‬‬ ‫این زم ــان در «ملب ــورن» (اس ــترالیا) در نیم کره‬ ‫جنوب ــی‪ ،‬ح ــدود ‪1 2.5‬س ــاعت اس ــت‪.‬‬ ‫‪ 17‬ساعت و ‪ 33‬دقیقه‬ ‫‪ 16‬ساعت و ‪ 7‬دقیقه‬ ‫اسلو‬ ‫لندن‬ ‫‪ 15‬ساعت و ‪ 1‬دقیقه‬ ‫استانبول‬ ‫‪ 14‬ساعت و ‪ 40‬دقیقه‬ ‫نیویورک‬ ‫‪ 13‬ساعت و ‪ 59‬دقیقه‬ ‫مکه‬ ‫‪ 13‬ساعت و ‪ 33‬دقیقه‬ ‫ال گوس‬ ‫‪ 13‬ساعت و ‪ 16‬دقیقه‬ ‫جاکارتا‬ ‫‪ 12‬ساعت و ‪ 32‬دقیقه‬ ‫ملبورن‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬هاچ بـک بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1383‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪726 -32‬م‪ 33‬و شماره موتور ‪ 4007080‬و شماره شاسی ‪ 83634171‬به مالکیت یوسف صفائی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪455‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو اردی ‪ 1600‬مدل ‪ 1382‬با شـماره پال ک ایران ‪321 -32‬ن‪ 94‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 22328123092‬و شـماره شاسـی ‪ 0081722744‬بـه مالکیـت رضـا وهـاب زاده مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1250‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ‪ MVM-315H-NEW‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪811 -36‬ن‪ 78‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ MVM477FJAF043277‬و شـماره شاسـی ‪ NATFBAMD6F1032520‬به مالکیت امیر‬ ‫کوهسـتانی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1251‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیک مـدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪667 -32‬ص‪ 51‬و شـماره موتـور ‪ 12484107936‬و شـماره شاسـی ‪ 13235468‬بـه مالکیـت فریبـا‬ ‫رمضانی فـورک مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت دوکابیـن وینـگل ‪ 5‬بـه رنگ سـفید بـا نـوار زرد معمولی مـدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪598 -32‬ع‪ 98‬و شماره موتور ‪ 4G69S4NSMQ9898‬و شماره شاسی‪NAYCP21B0DA202250‬‬ ‫به مالکیت سـعید ابراهیمی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تا کسـی پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪621 -12‬ت‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 11283123883‬و شـماره شاسـی ‪ 83523072‬بـه مالکیـت صالح الدیـن‬ ‫سـاالری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪536 -23‬ص‪ 49‬و شـماره موتور ‪ 12486012793‬و شـماره شاسـی ‪ 70700341‬به مالکیت بهروز فراسـت‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری ‪ 206‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪776 -82‬ط‪ 79‬و شـماره موتور ‪ FSS15242651‬و شـماره شاسـی ‪ 10838845‬به مالکیت فاطمه‬ ‫خدادادهمدانـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـند کمپانـی و کارت خـودرو وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪161 -32‬ص‪ 22‬و شـماره موتـور ‪ 215648‬و شـماره شاسـی ‪ D24975‬بـه مالکیـت حیـدر‬ ‫حسـینی محمودابادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪236 -32‬ص‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 32908118757‬و شـماره شاسـی ‪ 81217577‬بـه مالکیـت رضـا‬ ‫قلندرابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو وانـت نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪191 -32‬ص‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 285164‬و شـماره شاسـی ‪ D80727‬بـه مالکیـت عبـداهلل غفاری بژگانـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد به رنگ سـفید روغنـی مدل ‪ 1377‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪252 -36‬ج‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 00064626‬و شـماره شاسـی ‪ S1412277550868‬بـه مالکیـت مجیـد‬ ‫پاسـدار مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪167 -32‬ص‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 11491010442‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AAXCG347459‬بـه‬ ‫مالکیـت عبدالرحمـن اسـماعیلی بزنجردی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم شـیالن شـهرکی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0732361850‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 4/0001529‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان رسـول شـهرکی بـه شناسـنامه ‪ 0730633462‬در تاریـخ ‪ 1400/10/08‬در اقامتـگاه دائمـی خـود‬ ‫بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬پروین زیرکی ش‪.‬م ‪0730080277‬‬ ‫متولـد ‪ 1349/09/03‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی ‪ -2‬شـیالن شـهرکی ش‪.‬م ‪0732361850‬‬ ‫متولـد ‪ 1366/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬شـیوا شـهرکی ش‪.‬م ‪ 0720067847‬متولـد‬ ‫‪ 1368/11/26‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬متیـن شـهرکی ش‪.‬م ‪ 0720354961‬متولـد‬ ‫‪ 1373/03/20‬صادره از تربت جام فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را‬ ‫به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم نمایـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت ماشـین و کارت سـوخت خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪463 -14‬ی‪ 45‬و شـماره موتـور ‪ 124K1426631‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21VELH270150‬بـه مالکیـت حسـن حمیـد فرزند بدر به شـماره ملـی ‪ 6629536185‬صادره‬ ‫از رامشـیر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪282 -34‬ن‪ 32‬و شـماره موتـور ‪ 124K1096899‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CE7HK598353‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی جاویـد فرزنـد غالمعلـی بـا شـماره ملـی ‪ 5279692654‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مادر موتورسـیکلت تکتاز ‪ 125CC‬به رنگ ابی مدل ‪ 1382‬با شـماره پال ک ‪ 566-53226‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 688965‬و شـماره تنـه ‪ 8202256‬بـه مالکیـت بهـروز خورده بیـن فرزنـد نجـف بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1860363441‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫تمـام مدارک موتورسـیکت کبیرموتـور کازرون ‪ CDI 125‬با شـماره موتـور ‪ 156FMINCV2010159830‬و‬ ‫شـماره تنه ‪ NOV 125 c9032036‬به مالکیت عادل زبیدی نیا به کد ملی ‪ 5269784351‬مفقود شـده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪521 -24‬و‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 2849784‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288224916‬بـه مالکیت‬ ‫محمدرضـا تتـر بـا کـد ملـی ‪ 5268863096‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪138 -24‬و‪ 34‬و شـماره موتور ‪ 2904317‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288246697‬به مالکیت نعیم طلیلی‬ ‫با شـماره ملی ‪ 5269190508‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2465‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002003177‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جلال جلیلیـان فرزنـد اله قلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1580‬صـادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 213/88‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع‬ ‫در اسلام ابادغرب خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی حجـت جلیلیـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫از طرف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1399‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪551-29‬ه‍‪46‬ـ و شـماره موتـور ‪ M15/8914246‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100L1255741‬بـه مالکیـت‬ ‫ً‬ ‫ابـوذر نـوروزی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪ .‬ضمنـا طبق وکالتنامه‪ ،‬غالمرضـا نوروزی جهت هرگونـه اقدام‬ ‫اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری ‪ MVM-X33S‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪245 -34‬ی‪ 43‬و شماره موتور ‪ MVM484FBDL032061‬و شماره شاسی ‪NATGBAYL6M103567‬‬ ‫به مالکیت عبدالزهرا نواصری مفرد مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند راننـده بـاری پایـه یـک تحـت نظـر سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای بـه شـماره‬ ‫‪ 2787481‬مورخـه ‪ 1392/08/25‬بـه نـام مهربـان محمـدی بـا کـد ملـی ‪ 6419886473‬مفقـود شـده و‬ ‫اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب خلیل الـه نیـازی مالـک خـودرو سـواری سـمند ‪ EL‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪776 -29‬ب‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 12488212451‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAC51CA5AF006771‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر کس ادعایـی در مورد خـودرو مذکور دارد‪ ،‬ظـرف مدت ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سمند مراجعه‬ ‫نمایـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مذبور‪ ،‬طبق ضوابـط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشمند خودرو به شماره ‪ 2339446‬متعلق به ناوگان پژو ‪ 405-GLXI-8/1‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪435 -19‬ع‪ 38‬و شـماره شناسـنامه خـودرو ‪ IRFC407E30B398768‬و شـماره موتـور ‪12486194739‬‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت ماشـین و بیمه نامـه خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬بـه رنـگ سـفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪379 -19‬م‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ 11488110018‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA8AG207295‬به مالکیت مرضیه مرادی فرزند علی عسگر با شماره ملی ‪3256911773‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪823 -19‬ص‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 11486059327‬و شـماره شاسـی ‪ 31655952‬بـه مالکیـت عبـاس‬ ‫شـلتوکی بـا شـماره ملـی ‪ 3251076124‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه رنـگ سـبز یشـمی متالیـک مـدل ‪ 1378‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪475 -19‬م‪ 54‬و شـماره موتـور ‪ 130889‬و شـماره شاسـی ‪ S1412278618160‬بـه مالکیـت‬ ‫لطیـف نجفی قره ولـی بـا شـماره ملـی ‪ 4969551421‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪1389‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪953 -66‬ب‪ 64‬و شـماره موتـور ‪ 12489127975‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CA1AE270633‬به مالکیت لیدا بهسرشت مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز کارت حمل سلاح شـکاری تک لول سـاخت کشـور روسـیه با شـماره سلاح ‪ 10045118‬به نام مظفر‬ ‫نظری علی ابـادی فرزنـد علی ا کبـر بـه شـماره ملـی ‪ 4949114956‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131SE‬مدل ‪ 1393‬با شـماره پلا ک ایـران ‪849 -29‬د‪48‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 5065623‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100E1000564‬به مالکیت یوسـف کمری مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1397‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪923 -29‬ط‪ 15‬و شـماره موتـور ‪ M13-6092808‬و شـماره شاسـی ‪NAS411100J3424452‬‬ ‫بـه مالکیـت محمـد ابراهیمـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪376 -74‬ق‪ 92‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 3401613‬و شـماره شاسـی ‪ S1422289149110‬بـه‬ ‫مالکیـت راهلـه هنـرور رحمانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪458‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت ریتـون ‪ CDI125‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 772-39424‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ N2W-125A1051986‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ N2W***125P9008410‬بـه مالکیـت نعمـت املی نظـری‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪460‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پـارت ‪ CDI125‬بـه رنـگ ابـی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 765-13466‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 156FMI*12150079‬و شـماره تنـه ‪NB3***125P9061268‬‬ ‫بـه مالکیـت سـارینا صادقیان میالنـی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪453‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خودرو سـواری پراید صبـا جی تی ایکس‬ ‫بـه رنـگ سـبز یشـمی متالیـک مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪218 -32‬م‪ 98‬و شـماره موتـور ‪ 00331272‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412281796879‬بـه مالکیـت مجتبـی مرادپورقلعه بـاال مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪457‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪328 -82‬ص‪ 25‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 11538206017‬و شـماره شاسـی ‪ 82906278‬به مالکیت‬ ‫نوروزعلـی روحی ارمکـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪459‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت انـرژی ‪ 125SP‬بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 771-94929‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ KB25H2102016‬و شـماره تنـه ‪ NIK***125B9300368‬بـه‬ ‫مالکیـت امیررضـا صابـری مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪454‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ابوالحسـن جوانفکر موشـکی مالـک خـودرو سـواری پـژو اردی ای‬ ‫‪ 1600‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪389 -36‬ق‪ 53‬و شـماره موتـور ‪ 11784013524‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 13415615‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫یسـت‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیه ‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکا ‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪456‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و سند خودرو سواری تیبا ‪ 2‬هاچ بک به رنگ سفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۹۴‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۹۳۵ -۹۸‬ب‪ ۸۵‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ ۸۲۶۳۴۸۴‬و شـماره شاسـی ‪NAS821100F1038849‬‬ ‫بـه مالکیـت پیمانـه بحیرائی بـا کـد ملـی ‪ 3961823189‬مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب دادنامـه ‪ 9909978330300733‬محکوم علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخـت‬ ‫مبلـغ ‪ 300/000/000‬ریـال‪ ،‬بابـت وجـه سـفته مسـتند دعـوا و مبلـغ ‪ 1/429/207‬ریـال بـه‬ ‫عنـوان هزینـه دادرسـی تودیـع شـده و تعرفـه دفتـر خدمـات قضائـی و خسـارت تاخیـر‬ ‫تادیـه از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت ‪ 1399/02/10‬کـه براسـاس نـرخ تـورم اعالمـی از سـوی‬ ‫بانک مرکزی در اجرای احکام محاسـبه خواهد شـد در حق محکوم له‪ ،‬و پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 8/500/000‬ریـال هزینـه دادرسـی در حـق دولـت‪ .‬لـذا در راسـتای اخـذ محکوم بـه‪ ،‬تعـداد‬ ‫‪ 33‬عـدد لولـه اب الومینیومـی ‪ 6‬متـری واقـع در پارکینـگ اقایـی‪ ،‬توقیـف و به کارشناسـی‬ ‫جهت ارزیابی ملک به شـرح ذیل ارجاع شـده‪ .‬در اجرای قرار کارشناسـی پرونده شـماره‬ ‫‪ 9909988330300046‬بـه شـماره بایگانـی ‪ 0000465‬درخصـوص دادخواسـت خانـم‬ ‫اذر میری جوشـهر بـه طرفیـت اقـای تیمـور بسـاطی بـه اسـتحضار می رسـاند اینجانـب‬ ‫کارشـناس منتخـب پـس از حضـور در دادگاه و مطالعـه پرونـده در معیـت احـدی از‬ ‫فرزنـدان خواهـان بـه نـام اقای فرشـاد احمدیان از اموال توقیف شـده در پارکینگ نیروی‬ ‫انتظامـی واقـع در جنـب شـهرک صنعتـی اسلام ابادغرب بازدیـد بـه عمـل اورده و نظریـه‬ ‫خـود را بـه شـرح ذیـل جهـت هرگونـه اقـدام مقتضـی تقدیـم و اعلام مـی دارد‪ -1 .‬طبـق‬ ‫بازدیـد بـه عمـل امـده امـوال توقیـف شـده در پارکینـگ نیـروی انتظامـی واقـع در مسـیر‬ ‫جـاده اسلام ابادغرب بـه کرمانشـاه‪ ،‬جنـب شـهرک صنعتـی‪ ،‬شـامل ‪ 33‬لولـه الومینیومـی‬ ‫ً‬ ‫‪ 6‬متـری ‪ 3‬اینـج بـا وزن تقریبـا بـه طـور متوسـط ‪ 5‬کیلوگـرم می باشـند کـه باتوجه بـه سـالم‬ ‫بـودن لولـه‪ ،‬عـدم خوردگـی و همچنیـن میانگیـن وزن (‪ 5‬کیلوگـرم)‪ ،‬ارزش ریالـی هـر یـک‬ ‫ً‬ ‫لولـه الومینیومـی مبلـغ ‪ 280/000‬تومـان (دویسـت و هشـتاد هـزار تومـان) جمعـا مبلـغ‬ ‫‪ 9/240/000‬تومـان (نـه میلیـون و دویسـت و چهـل هـزار تومان) تعیین و براورد می شـود‪.‬‬ ‫مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1401/01/28‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتر اجـرای احکام‬ ‫مدنـی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه باالتریـن‬ ‫قیمـت را اعلام کنـد بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده‪،‬‬ ‫فی المجلس از برنده مزایده به صورت نقد دریافت شـده و الباقی را حدا کثر ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ مزایـده به اجـرای احکام تودیع نماید‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر‬ ‫دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن را تودیع کند‪ ،‬پس از کسـر هزینه های اجرایـی از ده‬ ‫درصد مبلغ تودیعی‪ ،‬مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد‪ .‬کس یا کسانی که‬ ‫بخواهند از لوله های موصوف بازدید کنند می توانند ‪ 5‬روز قبل از مزایده به اجرا مراجعه‬ ‫تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم به ذکـر اسـت ثبت ثنا بـرای تمامی اصحـاب دعوی و‬ ‫شـرکت کنندگان در مزایـده الزامی سـت‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای مصطفـی محمـدزاده فرزنـد غالمعلـی؛‬ ‫مجهول المـکان‪ ،‬همسـر شـما خانـم فاطمـه راحلـی‬ ‫بـا تحویـل حکـم دادگاه بـه ایـن محضـر‪ ،‬درخواسـت‬ ‫ثبـت طلاق خـودش را دارد بـا بـذل کل مهریـه‪ .‬لـذا‬ ‫بـه شـما اخطـار می شـود ظـرف مهلـت ‪ 6‬روز خـود را‬ ‫بـه ایـن محضـر معرفـی کنیـد‪ .‬درغیراینصـورت طلاق‬ ‫ثبـت می شـود‪ .‬ادرس محضـر‪ :‬مشـهد‪ ،‬خیابـان‬ ‫مطهـری جنوبی‪ ،‬مطهری جنوبـی ‪ ،28‬بعد از چهارراه‬ ‫اول‪ ،‬پلا ک ‪ 79/2‬تلفـن تمـاس‪-37297836 :‬‬ ‫‪ 09158698187‬هاشـمی‬ ‫سیدهاشمهاشمی‬ ‫سردفتر دفتر ازدواج ‪ 2‬و طالق ‪ 4‬مشهد‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪134 -29‬د‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ M13-6304437‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100K3536331‬بـه مالکیـت‬ ‫جهـاد ربانـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز خودرو اتوبوس بیابانی هیوندای ‪ HD-D6CB*L1D-A‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪743 -27‬ع‪ 43‬و شـماره موتـور ‪ D6CBB215809‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ N3PVTF28DCVMP0097‬بـه مالکیـت خسـرو اقائـی بـا شـماره ملـی ‪ 2871861821‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002002466‬مـورخ ‪ 1400/12/22‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امیررضـا جوهـری فرزنـد محمدرضـا بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3241663061‬صادره از کرمانشاه در یک قطعه زمین و مستحدثات ساخته شده در‬ ‫ان به مسـاحت ‪ 2974/03‬مترمربع پال ک فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پشـت گاراژ بسـاطی‬ ‫خریداری از مالک برابر مبایعه نامه عادی از محمدرضا جوهری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/12/24 :‬‬ ‫فریبرز امینی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی‬ ‫در پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابادغرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 140060316002001635‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مندرج در قانون به داره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان کرمانشـاه مجموعه ورزشـی کارگران‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ -‬صادره از اسالم ابادغرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪2912/23‬‬ ‫در تاریـخ ‪ 1401/01/30‬روز دوشـنبه راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا‬ ‫بـه موجـب ایـن ا گهـی بـه کلیـه مالکیـن پال ک هـای مجـاور اخطـار می شـود کـه در روز و سـاعت مقـرر در‬ ‫محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانون ثبت اسـناد و امال ک‪ ،‬چنانچه تقاضا کننـده در موقع‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف‬ ‫مجاوریـن تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد‪ ،‬مجاورینـی کـه نسـبت بـه‬ ‫حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم کننـد‪ .‬درغیراین صـورت اداره ثبـت اسـناد‪،‬‬ ‫بـدون توجـه بـه اعتـراض‪ ،‬عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/01/14 :‬‬ ‫از طرف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/1‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002002700‬مـورخ ‪ 1400/10/04‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای روح الـه قاسـمی فرزنـد یدالـه بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 952‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 102/08‬مترمربـع‬ ‫پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬سیدحشـمت خریداری از مالک رسـمی برابر شـماره‬ ‫‪ 54/65‬از موقوفـات زنگنـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/12/24 :‬‬ ‫فریبرز امینی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/11/28-139960316002003499‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امـان حاجیـان فرزنـد علی جـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 9541‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 115/50‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬روبـروی اداره برق‪ ،‬کوچه شـهید مظفـری خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی موقوفـات زنگنـه بـه شـماره نامـه ‪ 54/59‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫از طرف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002002107‬مـورخ ‪ 1400/11/09‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی شـریفی نیا فرزنـد صیدمحمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 60‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪160/24‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 2661‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بلـوار راه کربلا‪ ،‬پشـت هنرسـتان فنـی دکتر‬ ‫چمـران خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/01/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/12/24 :‬‬ ‫فریبرز امینی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/264‬الف‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308001005400‬مـورخ ‪ 1400/10/30‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی رزگـی فرزنـد محمـد به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 179‬در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 70/95‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 51‬فرعـی از ‪ 313‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫بیرجنـد از محـل مالکیـت عبدالعلـی خیـام زاده محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1294765‬‬ ‫بیرجند‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫رویداد‬ ‫ک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2465‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره ی‬ ‫‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫علیرضاجهانبخش‪:‬‬ ‫کار را برای رقیبان‪ ،‬سخت خواهیم کرد‬ ‫چگونه دانش بنیان ها اقتصاد را متحول می کنند؟‬ ‫ب هب ــاور تمام ــی کارشناس ــان در اسیب شناس ــی اقتص ــاد ای ــران‬ ‫در درج ــه اول بای ــد به وابس ــتگی اقتصاد ای ــران و بودجه دولت‬ ‫ب ــه فروش م ــواد خام و ب ــا ارزش افزوده پایین اش ــاره کرد‪ .‬ریش ــه‬ ‫اصل ــی این معض ــل در ضع ــف دان ــش و تکنول ــوژی در صنع ــت‬ ‫اس ــت که متاس ــفانه این مس ــئله باعث ش ــده نقطه قوتی به نام‬ ‫وج ــود مناب ــع زیرزمین ــی ب ــه اهرم ــی ب ــرای تحری ــم و فش ــار ب ــر‬ ‫اقتص ــاد ای ــران تبدیل ش ــود‪ .‬برهمین اس ــاس‪ ،‬از ابت ــدای دهه‬ ‫‪ 80‬کلی ــدواژه دانش بنی ــان ب هط ــور مک ــرر توس ــط رهب ــری تکرار‬ ‫ش ــده اس ــت که درهمین راس ــتا قان ــون «حمایت از ش ــرکت ها و‬ ‫یس ــازی نواوری ها و اختراعات»‬ ‫موسس ــات دانش بنیان و تجار ‬ ‫در س ــال ‪ ۱۳۸۹‬تصوی ــب ش ــد‪ .‬امس ــال نی ــز رهب ــری ب ــا انتخاب‬ ‫ش ــعار س ــال تحت عنوان تولی ــد دانش بنی ــان و اش ــتغال افرین‬ ‫وی ــژه ب ــر ض ــرورت حرک ــت ب هس ــمت اقتص ــاد دانش بنی ــان در‬ ‫شه ــای مختل ــف تا کی ــد کرده ان ــد‪ .‬براین مبن ــا‪ ،‬ا گ ــر ن ــگاه‬ ‫بخ ‬ ‫وی ــژه ای ب ــه س ــهم مس ــکن در اقتص ــاد بیندازی ــم خواهیم دید‬ ‫ه ــرگاه صنع ــت س ــاختمان رونق داش ــته اس ــت چ ــرخ اقتصاد‬ ‫نی ــز به حرک ــت درام ــده اس ــت بنابرای ــن باتوجه به ش ــعار س ــال‬ ‫ج ــاری یک ــی از حوزه هایی ک ــه تولی ــد دانش بنی ــان را می طلبد‬ ‫یه ــای ان‬ ‫و بای ــد ت ــاش زی ــادی ب ــرای جب ــران عقب ماندگ ‬ ‫یس ــازی در بخش مس ــکن‬ ‫ش ــود‪ ،‬تولی ــد دانش بنی ــان و صنعت ‬ ‫اس ــت‪ .‬به گزارش مه ــر؛ درهمین رابطه احمدرضا س ــرحدی زاده‬ ‫کارش ــناس اقتصاد مس ــکن بابیان اینکه هرچه بیش ــتر به سمت‬ ‫دانش بنیان تر ش ــدن پی ــش بروی ــم‪ ،‬اقتص ــاد را از وضعی ــت‬ ‫نس ــازی م ــا‬ ‫فعل ــی بیش ــتر خ ــارج خواهی ــم ک ــرد‪ ،‬گف ــت؛ مسک ‬ ‫نش ــدن در بخ ــش مس ــکن‬ ‫یس ــت و ب ــرای دانش بنیا ‬ ‫سنت ‬ ‫بای ــد دو موض ــوع را در دس ــتورکار ق ــرار دهی ــم‪ :‬یک ــی اس ــتفاده‬ ‫له ــای تکنولوژی ــک س ــاختمان و دیگ ــری اس ــتفاده‬ ‫از متریا ‬ ‫شه ــای ب ــا تکنول ــوژی ب ــاال در ساخت وس ــاز‪ .‬دیگ ــر در‬ ‫از رو ‬ ‫دنی ــا از اج ــر و بل ــوک س ــیمانی اس ــتفاده نمی کنن ــد بلک ــه‬ ‫یس ــازی‬ ‫شس ــاخته و مصال ــح م ــدرن ب ــرای صنعت ‬ ‫قطع ــات پی ‬ ‫ً‬ ‫مورداس ــتفاده قرار می گی ــرد؛ که مثال برج ‪ ۳۰‬طبق ــه را چندماهه‬ ‫یس ــازند حال انکه س ــاخت چنین برجی در ایران چندس ــال‬ ‫م ‬ ‫ط ــول می کش ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه ا گ ــر تم ــام مناب ــع خ ــود را در‬ ‫بخش ساخت وس ــاز س ــنتی مس ــکن بگذاریم‪ ،‬امکان پیشرفت‬ ‫تکنولوژی ــک را نخواهی ــم داش ــت‪ ،‬ی ــاداور ش ــد؛ ام ــروزه مصالح‬ ‫یش ــوند ک ــه ای ــن‬ ‫م ــدرن از محص ــوالت پتروش ــیمی تولی ــد م ‬ ‫تکنول ــوژی در کش ــور م ــا در بخش پتروش ــیمی وج ــود دارد ولی‬ ‫یس ــت‪ .‬طب ــق‬ ‫صدهاس ــال اس ــت روش ساخت وس ــاز م ــا سنت ‬ ‫اماره ــای بانک مرک ــزی‪ ،‬تا کن ــون ح ــدود ‪ ۸۵‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫ته ــای دانش بنیان اختصاص داده ش ــده‬ ‫تس ــهیالت به فعالی ‬ ‫بااین حال س ــهم دانش بنیان ها از تولید ناخالص کش ــور حدود‬ ‫یک درص ــد ب ــراورد ش ــده ک ــه باتوجه به تس ــهیالت داد هش ــده و‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫تع ــداد ش ــرکت های دانش بنی ــان در کش ــور رق ــم پائین ‬ ‫دراین راس ــتا‪ ،‬عل ــی امیرش ــاهی کارش ــناس ح ــوزه تامی ــن مالی‬ ‫باتا کیدبراینک ــه یکی از مهم ترین موضوعات رش ــد کمی و کیفی‬ ‫یس ــت گف ــت؛‬ ‫نه ــا در اقتص ــاد مس ــئله تامی ــن مال ‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫ً‬ ‫این ــک تامین مال ــی این گونه از ش ــرکت ها معم ــوال ازطری ــق بازار‬ ‫پ ــول (وام) ی ــا جذب س ــرمایه گذار در خ ــارج از بازار س ــرمایه رخ‬ ‫می ده ــد‪ .‬وی افزود؛ طبق فهرس ــتی که ازط ــرف معاونت علمی‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری منتشر ش ــده‪ ،‬حدود ‪ ۳۵‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در ب ــازار س ــرمایه پذیرفت ــه ش ــده اند که طبق محاس ــباتم ارزش‬ ‫کل این ش ــرکت ها حدود ‪ ۱۱۰‬هزارمیلیاردتومان اس ــت که حدود‬ ‫‪ ۱.۵‬درصد از کل ارزش بازار س ــهام را ش ــامل می شود‪ .‬امیرشاهی‬ ‫ته ــای‬ ‫بابیان اینک ــه ظرفی ــت ب ــازار فراب ــورس نی ــز ب ــرای فعالی ‬ ‫یش ــود‬ ‫اس ــتارت اپی و تخصص ــی مهیاس ــت گفت؛ پیش ــنهاد م ‬ ‫که ب ــازار تخصصی ب ــرای ش ــرکت های دانش بنیان و اس ــتارتاپ‬ ‫ب ــا قوانی ــن س ــهل ایجاد ش ــود ت ــا ش ــرکت های مزب ــور به راحتی‬ ‫نب ــازار پذی ــرش ش ــوند‪ .‬باید تا کید ش ــود ک ــه ا کثر‬ ‫بتوانن ــد درای ‬ ‫ش ــرکت های دانش بنیان ــی ک ــه در ب ــازار س ــرمایه حض ــور دارند‪،‬‬ ‫درزمینه خدمات فعال هس ــتند‪ .‬باتوج هب ــه تا کید مقام معظم‬ ‫یب ــر تولید دانش بنیان‪ ،‬باید زمینه توس ــعه فعالیت‬ ‫رهبری مبن ‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان در ح ــوزه تولی ــد نی ــز مهی ــا ش ــود‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه باید بی ــش از س ــایر حوزه ها‬ ‫کش ــاورزی ح ــوزه دیگر ‬ ‫یش ــدن حرکت کند زی ــرا بخش عمده ای‬ ‫ب هس ــمت دانش بنیان ‬ ‫یش ــود و ازان طرف‪،‬‬ ‫از کش ــاورزی م ــا به صورت س ــنتی انج ــام م ‬ ‫حداق ــل ‪ ۸۵‬درص ــد اب مصرف ــی کش ــور در بخ ــش کش ــاورزی‬ ‫مورداس ــتفاده قرار می گیرد‪ .‬دراین رابطه احـــد ازادی خواه عضو‬ ‫کمیس ــیون کش ــاورزی مجل ــس گف ــت؛ در چندسال گذش ــته در‬ ‫حوزه مدیری ــت منابع اب عملکرد ضعیفی داش ــتیم درحالی که‬ ‫مص ــرف اب در کش ــاورزی م ــا بس ــیارزیاد اس ــت؛ این مس ــئله‬ ‫ضرورت ورود ش ــرکت های دانش بنیان در ح ــوزه اب و مدیریت‬ ‫مص ــرف مناب ــع اب را نش ــان می ده ــد‪ .‬وی بح ــث اب مج ــازی‬ ‫را یک ــی از راهکاره ــای مدیری ــت مص ــرف مناب ــع اب دانس ــت و‬ ‫یس ــت‬ ‫اضاف ــه ک ــرد؛ اص ــاح الگ ــوی کش ــت از دیگر بخش های ‬ ‫ک ــه ش ــرکت های دانش بنی ــان بای ــد ب ــه ان ورود کنند و م ــا باید‬ ‫الگوهای کش ــت بس ــیاری از محصوالت کش ــاورزی را به طورجد‬ ‫اص ــاح کنی ــم‪ .‬ازادی خواه تا کید کرد که کمیس ــیون کش ــاورزی‬ ‫تش ــده در‬ ‫نم ــاه ج ــاری ش ــرکت های دانش بنی ــان ثب ‬ ‫در همی ‬ ‫ح ــوزه کش ــاورزی را دع ــوت و راه های همکاری با این ش ــرکت ها‬ ‫در بخ ــش را بررس ــی می کن ــد‪ .‬در پای ــان س ــال ‪ ۲۰۲۰‬بی ــش از‬ ‫‪ ۲۵‬درصد نیاز الکتریس ــیته جهانی به وس ــیله منابع تجدیدپذیر‬ ‫مانند خورش ــید‪ ،‬باد‪ ،‬برق ابی‪ ،‬بایومس و ژئوترمال تامین ش ــده‬ ‫ً‬ ‫اس ــت؛ مثال متوسط سهم مش ــارکت انرژی های تجدیدپذیر در‬ ‫تولید کل انرژی موردنیاز در کش ــورهایی نظیر المان و دانمارک‬ ‫فگ ــذاری ان ها رس ــیدن به‬ ‫از ‪ ۳۰‬درص ــد فرات ــر رفته اس ــت و هد ‬ ‫ام ــار تولی ــد بی ــش از نیم ــی از ان ــرژی موردنی ــاز خود به وس ــیله‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫ای ــن مناب ــع ت ــا قب ــل از س ــال ‪ ۲۰۳۰‬اس ــت‪ .‬این درحال ‬ ‫‪۱۰۰۰‬م ــگاوات ان ــرژی تجدیدپذی ــر در ایران‬ ‫به طورکل ــی کمت ــر از ‬ ‫یش ــود‪ .‬البت ــه وزارت نیرو برنام ــه تولی ــد ‪ ۱۰‬هزارمگاوات‬ ‫تولی ــد م ‬ ‫انرژی تجدیدپذیر در دولت س ــیزدهم را در دستورکار قرار داده‪.‬‬ ‫یه ــای‬ ‫دراین رابط ــه‪ ،‬محمدامی ــن وزی ــری راد کارش ــناس انرژ ‬ ‫تجدیدپذی ــر گف ــت؛ دسـ ـت یابی ب ــه تولی ــد ‪ ۱۰‬هزارم ــگاوات برق‬ ‫تجدیدپذی ــر ب ــا به کارگیری پتانس ــیلی دانش ــی دانش ــگاهیان و‬ ‫مس ــازی زیرس ــاخت ها و منابع‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان‪ ،‬فراه ‬ ‫مال ــی موردنیاز به وس ــیله دول ــت و همچنین همی ــاری و تعامل‬ ‫مس ــازی تکنول ــوژی و‬ ‫شه ــای دولت ــی و خصوص ــی در فراه ‬ ‫بخ ‬ ‫ً‬ ‫نیروی انس ــانی موردنیاز قطعا تس ــهیل خواهد ش ــد‪ .‬وی افزود؛‬ ‫باید اش ــاره ش ــود که ایران س ــالیانه به طورمتوس ــط دارای بیش‬ ‫تس ــاعت‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬روز افتابی با متوس ــط تابش بیش از پنج کیلووا ‬ ‫بر مترمرب ــع اس ــت؛ بنابراین باتوجه به تا کید مس ــئولین کش ــور‬ ‫یت ــوان به‬ ‫یه ــا م ‬ ‫نن ــوع از انرژ ‬ ‫ب ــر ل ــزوم توس ــعه اس ــتفاده از ای ‬ ‫مس ــازی زیرس ــاخت ها به وس ــیله‬ ‫اینده خوش بین بود تا با فراه ‬ ‫دول ــت بت ــوان از پتانس ــیل دانش ــگاهیان و ش ــرکت های فع ــال‬ ‫نح ــوزه به نحواحس ــن اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬وزی ــری راد گف ــت؛‬ ‫درای ‬ ‫البت ــه ا کنون در کش ــور م ــا تکنولوژی س ــاخت کام ــل تجهیزات‬ ‫تولید ان ــرژی از منابع تجدیدپذیر مانن ــد پنل های فتوولتائیک‬ ‫خورش ــیدی و توربین های ب ــادی کوچک با بازده ــی باال وجود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬ا گرچ ــه ط ــی س ــالیان اخی ــر گا مه ــای مثبت ــی جه ــت‬ ‫نه ــای بادی ب ــزرگ توس ــط ش ــرکت هایی مانند‬ ‫س ــاخت توربی ‬ ‫مپن ــا برداش ــته ش ــده اس ــت اما بازه ــم نیاز ب ــه توس ــعه صنایع‬ ‫ً‬ ‫له ــای‬ ‫و دان ــش س ــاخت ای ــن تجهی ــزات خصوص ــا ب ــرای پن ‬ ‫یش ــود؛ زی ــرا وارداتی بودن‬ ‫فتوولتائی ــک در کش ــور احس ــاس م ‬ ‫بس ــیاری از ای ــن تجهی ــزات موج ــب افزایش قیمت تما مش ــده‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای مصرف کنن ــده و متعاقبا کاهش صرفه اقتص ــادی احداث‬ ‫یه ــا خواه ــد ش ــد‪ .‬صنع ــت‬ ‫یب ــر ای ــن انرژ ‬ ‫نیروگا هه ــای مبتن ‬ ‫نف ــت ا گرچه قدمتی دیرینه در اقتصاد کش ــور دارد اما همیش ــه‬ ‫ب ــه ش ــرکت های خارج ــی وابس ــته بودی ــم و فن ــاوری نقش ــی‬ ‫در توس ــعه این بخ ــش نداش ــت؛ براین مبن ــا در ‪15‬س ــال اخیر‬ ‫مه ــا زن ــگ خط ــری ب ــود ت ــا م ــا را بی ــدار کن ــد ک ــه متوجه‬ ‫تحری ‬ ‫ارزش فن ــاوری ش ــویم و بفهمی ــم ک ــه فن ــاوری ه ــم قابل تحریم‬ ‫اس ــت‪ .‬دراین خصوص جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت‬ ‫نف ــت بابیان اینک ــه در هم ــه زمین هه ــای صنعت نف ــت ازلحاظ‬ ‫نش ــدن عق ــب افتاده ای ــم‪ ،‬گفت؛ در ح ــوزه فرایندها‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫خیل ــی عق ــب افتاده ای ــم‪ ،‬در ح ــوزه کاتالیسـ ـت ها همچنی ــن‪،‬‬ ‫در ح ــوزه تجهی ــزات وضعیتم ــان بهت ــر اس ــت و ش ــرکت هایی‬ ‫نس ــال ها ت ــاش می کردن ــد ای ــن تجهی ــزات‬ ‫هس ــتند ک ــه درای ‬ ‫را بس ــازند ول ــی در باق ــی زمین هه ــا چنی ــن امکان ــی نداش ــتیم؛‬ ‫یش ــدن ای ــن‬ ‫پ ــس بای ــد هرچ هس ــریع تر ب ــرای دانش بنیان ‬ ‫یس ــازی دانش‬ ‫صنع ــت برنامه ریزی کنی ــم‪ .‬وی بااش ــاره به بوم ‬ ‫فن ــی پتروپاالیش ــگاه ها‪ ،‬اظه ــار ک ــرد؛ مس ــئله پتروپاالیش ــگاه ها‬ ‫این اسـ ـت که تمام تالش پاالیش ــگاه های ما جای اینکه معطوف‬ ‫که ــای‬ ‫ب ــه بنزی ــن‪ ،‬گازوئی ــل و س ــایر س ــوخت ها باش ــد‪ ،‬خورا ‬ ‫ورودی س ــایر پتروش ــیمی ها را تامین کنند؛ بنابرای ــن به راحتی‬ ‫می توانی ــم ی ــک پاالیش ــگاه را به نح ــوی طراح ــی کنی ــم ک ــه هر‬ ‫ً‬ ‫محصول ــی می خواهی ــم از ان تولی ــد کنی ــم‪ .‬مث ــا ممکن اس ــت‬ ‫ً‬ ‫م ــا بخواهی ــم تولی ــد بنزی ــن را افزایش ی ــا کاهش دهیم ی ــا مثال‬ ‫صنعت پتروش ــیمی ما بگوید که ال‪ .‬پی‪.‬جی یا نفتای بیش ــتری‬ ‫یم ــان را ط ــوری تغیی ــر دهی ــم‬ ‫الزم دارم و م ــا می توانی ــم طراح ‬ ‫که متناس ــب با نی ــاز باش ــد؛ بنابراین دانش فنی پتروپاالیش ــگاه‬ ‫موض ــوع پیچی ــده و دارای فراین ــد جدیدی نیس ــت‪.‬‬ ‫ملی پـــوش فوتبـــال ایـــران بـــاور دارد که گـــروه دوم جهانی بسیارســـخت و‬ ‫تیـــم ملـــی فوتبـــال انگلیـــس به عنـــوان یـــک مدعـــی می توانـــد چنـــد تیم‬ ‫داشـــته باشـــد‪ .‬به گـــزارش ایرنا؛ تیـــم ملی فوتبال کشـــورمان در گـــروه دوم‬ ‫رقابت هـــای جام جهانـــی فوتبـــال بـــا تیم هـــای انگلیـــس‪ ،‬امریـــکا و برنده‬ ‫پلـــی اف اروپـــا هم گروه اســـت و نخســـتین دیدار ایـــن تیـــم روز ‪ ۳۰‬ابان در‬ ‫برابـــر تیم ملی فوتبـــال انگلیس اســـت‪ .‬علیرضا جهانبخـــش در گفت وگو با‬ ‫شـــبکه اســـکای اســـپورت درزمینـــه حضـــور ایـــران در گـــروه دوم اظه ــار‬ ‫داشـــت؛ تیـــم ضعیف و اســـان در جام جهانی وجود نـــدارد و بهترین های‬ ‫هـــر قـــاره در جشـــنواره فوتبـــال جهـــان حضـــور دارنـــد‪ .‬بـــازی مقابـــل هر‬ ‫تیمـــی در جام جهانـــی ســـخت اســـت و مـــن ایـــن را در دو جام جهان ــی‬ ‫گذشـــته تجربـــه کـــردم‪ .‬وی ادامـــه داد؛ گـــروه دوم گـــروه راحتی نیس ــت و‬ ‫حضـــور انگلیـــس دراین گروه کار را دشـــوار می کند‪ .‬این تیـــم در یورو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫خـــوب کار کـــرد و موفق به حضور در فینال شـــد‪ .‬در جام جهانی گذش ــته‬ ‫نیـــز انگلیـــس در جمـــع چهـــار تیم برتـــر بـــود‪ .‬کاپیتـــان تیم ملـــی فوتبال‬ ‫ایـــران در ارزیابـــی از تیـــم ملـــی فوتبـــال امریکا نیز افـــزود؛ این تیـــم یکی از‬ ‫بهتریـــن نســـل های فوتبال خـــود را دارد و بیـــش از ‪ ۷۰‬درصـــد بازیکنانش‬ ‫در لیگ هـــای اروپایـــی تـــوپ می زنند و تاثیرگـــذار نیز هســـتند‪ .‬ملی پوش‬ ‫فوتبـــال ایـــران ادامـــه داد؛ تیم هـــای پلـــی اف اروپـــا نیـــز توانایی زیـــادی را‬ ‫دارد و در بازی هایشـــان فوق العـــاده خـــوب کار کرده انـــد کـــه توانســـته اند‬ ‫بـــه این مرحله برســـند‪ .‬رســـیدن به پلـــی اف قدم بزرگـــی برای ان هـــا بوده‬ ‫اســـت‪ .‬به نظـــرم همـــه تیم هـــای گـــروه خوب هســـتند امـــا ا گـــر خودمان‬ ‫باشـــیم و شـــرایط اماده ســـازی مناســـب باشـــد می توانیم کارهـــای خیلی‬ ‫مثبتـــی انجـــام بدهیـــم‪ .‬جهانبخـــش درمـــورد تیـــم برنـــده دیدار ایـــران و‬ ‫ً‬ ‫انگلیـــس گفـــت؛ قطعـــا بـــازی ســـختی می شـــود‪ .‬باتوجه به تجربـــه ای که‬ ‫از دیـــدار اولمـــان بـــا مرا کـــش در جام جهانـــی ‪ ۲۰۱۸‬دارم‪ ،‬می دانـــم ب ــازی‬ ‫اول در تورنمنتـــی مثـــل جام جهانـــی فوق العـــاده ســـخت خواهـــد ش ــد‪.‬‬ ‫ترجیـــح می دهـــم که بـــا تیم هـــای دیگر گـــروه تورنمنـــت فوتبال را ش ــروع‬ ‫کنیـــم امـــا قرعه به نـــام بازی ایـــران و انگلیس افتاده اســـت و بایـــد خود را‬ ‫بـــرای ایـــن دیدار اماده کنیـــم‪ .‬کاپیتان تیم ملی ادامه داد؛ تیم منس ــجم‬ ‫انگلیـــس در جام جهانـــی حضـــور دارد و این کشـــور فوتبال خوبـــی دارد و‬ ‫می توانـــد ســـه تیم ملی داشـــته باشـــد‪ .‬وی ایـــن را هم افـــزود؛ بـــا امادگی‬ ‫بـــه قطـــر خواهیم رفـــت و کار را بـــرای انگلیس ســـخت می کنیـــم‪ .‬نتایجی‬ ‫کســـب خواهیم کرد که موجب خوشـــحالی مردم شـــود‪ .‬تمام تالش خود‬ ‫را بـــرای ســـربلندی پرچـــم ایـــران و افتخارافرینـــی می کنیم‪.‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد یـک و سـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق الذکر امال کی کـه در هیـات منـدرج در قانون‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان فـردوس مـورد رسـیدگی و رای ان صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫‪ -1‬اقـای احمـد قنبـری فرزنـد حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2842/70‬مترمربـع پلا ک ‪ 3006‬فرعـی از یـک اصلی بخش‬ ‫یک فردوس خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای محمدباقر هروی زاده‬ ‫و خانـم فاطمـه هـروی زاده‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬شهرسـتان فـردوس‪ ،‬شـهرک‬ ‫بهـداری‪ ،‬حاشـیه کمربنـدی‬ ‫‪ -2‬اقـای ناصـر کیوانـی فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 3315/70‬مترمربـع از پلا ک باقیمانـده ‪ 61‬فرعـی از یـک‬ ‫اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای فضل اله‬ ‫حمیدی مقـدم‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬باغسـتان علیـا‬ ‫‪ -3‬اقـای مهـدی اسـدی فرزنـد حسـینعلی و خانم امنـه تقـی زاده فرزند غالمعلی‬ ‫هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت کل‬ ‫‪ 926/83‬مترمربـع از پلا ک باقیمانـده ‪ 61‬فرعـی از یـک اصلی بخش یک فردوس‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای فضل الـه حمیدی مقـدم‪ -‬محـل‬ ‫وقوع ملک‪ :‬باغسـتان علیا‬ ‫‪ -4‬اقـای ولی الـه خازنـی فرزنـد عزیزالـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی و بـاغ مشـتمل بـر خانه بـه مسـاحت ‪ 20339/79‬مترمربع از پلا ک ‪752‬‬ ‫فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی‬ ‫اقـای سـیدمحمد معـزی‪ -‬محـل وقوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضی خداونـدی‪ ،‬جاده‬ ‫خانکوک‬ ‫‪ -5‬خانـم زهـرا خدیـوی فرزنـد محمدرضا نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 2997/46‬مترمربع پال ک ‪ 3255‬فرعی از یک اصلی بخش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مـع الواسـطه از مالکیت رسـمی اقای غالمعلی شـکیبی‪-‬‬ ‫محـل وقـوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬شـهرک بهداری‪ ،‬خیابان پرسـتار ‪5‬‬ ‫‪ -6‬اقـای محمدحسـین یزدان پنـاه فرزنـد محمدعلـی نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 289/32‬مترمربع پال ک ‪ 1304‬اصلی بخش یک‬ ‫فردوس خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی خانم فاطمه عسکری نیا و اقای‬ ‫سـیدمحمد رکنی معزیـان‪ -‬محـل وقـوع ملک‪ :‬شـهر قدیم فـردوس‬ ‫‪ -7‬اقـای علـی احمـدی فرزنـد محمدابراهیـم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 849/76‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4111‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای حبیب الـه‬ ‫طالبیـان‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضـی تـوکل‬ ‫‪ -8‬اقـای محمـد خویشـاوند فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه بـاغ به‬ ‫مسـاحت ‪ 1217/27‬مترمربـع پلا ک ‪ 2562‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای ابوالقاسـم زال هوشـمند و خانـم کوچـک‬ ‫قندهـاری (زال هوشـمند)‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬شـهر قدیـم فـردوس‪ ،‬حاشـیه‬ ‫خیابـان کمربنـدی‬ ‫‪ -9‬خانم ام البنین وحیدی فرزند محمداسـمعیل نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 301/66‬مترمربع از پلا ک ‪ 4111‬فرعی از یک اصلی بخش یک‬ ‫فردوس خریداری مع الواسـطه از مالکیت رسـمی اقای محمدحسـین شـکیبی‪-‬‬ ‫محـل وقـوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬شـهرک بسـیجیان‪ ،‬خیابان طالئیـه‪ ،‬نبش طالئیه ‪6‬‬ ‫‪ -10‬اقای امید کرمانی خانکوک فرزند امراله نسبت به ششدانگ یکباب محوطه‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 99/43‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪4825‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از مالکیت رسـمی‬ ‫بانـو زینـت سـلطان طاقتی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬خیابـان حافـظ‪ ،‬بیـن‬ ‫حافـظ ‪ 19‬و ‪17‬‬ ‫‪ -11‬خانـم مریـم تهاجمـی فرزنـد ابراهیـم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1841/80‬مترمربـع پلا ک ‪ 2879‬فرعـی از یـک اصلی بخش‬ ‫یک فردوس خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای رجبعلی تفوق مقدم‪-‬‬ ‫محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضی بلده‬ ‫‪ -12‬اقای وحید وحدانی فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مسـاحت ‪ 32/03‬مترمربع از پال ک ‪ 1537‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقایـان سـیدمجتبی خاتمـی‪ ،‬محمـد‬ ‫راژه‪ ،‬محمـد جـان میرزاقلـی‪ ،‬غالمحسـین کبوتـری‪ ،‬سـیدمحمد پارسـای محبی‪،‬‬ ‫اسـداله دوغ ابادی‪ ،‬ابراهیم تهاجمی‪ ،‬عبدالجواد موذن‪ ،‬حسـین عاملی‪ ،‬حسـن‬ ‫قوی بامداد‪ ،‬غالمعلی رافتی‪ ،‬حسـین چاوشـی‪ ،‬غالمحسـین مزدستان‪ ،‬غالمرضا‬ ‫غفـوری‪ ،‬سـیدمحمد شـاه قلی‪ ،‬محمدباقـر مدبـر‪ ،‬هدایت الـه راد‪ -‬محـل وقـوع‬ ‫ملک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬حاشـیه خیابـان امام خمینـی(ره)‬ ‫‪ -13‬خانم خیرالنسـاء وجودزاده فرزند غالمرضا نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1531/90‬مترمربـع پلا ک ‪ 2478‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی خانـم شـهربانو‬ ‫زیارتی عزیـز و اقـای حجـی اسـماعیل زیارتی عزیـز و خانـم شـهربانو بلبـل‪ -‬محـل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬پایین تـر از ارامسـتان‬ ‫‪ -14‬اقای عباسـعلی نجفی فرزند علیمراد نسـبت به ششـدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 221/13‬مترمربع از پال ک های ‪ 9618‬فرعی و ‪ 11846‬فرعی از یک اصلی‬ ‫بخش یک فردوس خریداری بالواسطه از مالک رسمی شرکت تعاونی بسیجیان‬ ‫فردوس‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬شهرک بسیجیان‪ ،‬خیابان طالئیه ‪1‬‬ ‫‪ -15‬اقـای جـواد سـلطانی فرزنـد نصرالـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 3000‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3607‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقایـان محمـد توکلـی و‬ ‫محمدعلـی هجـری‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬جـاده فـردوس بـه سـرایان‬ ‫‪ -16‬اقای مهدی قلی زاده فرزند علیمراد نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 57/14‬مترمربـع از پلا ک ‪ 16246‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی شـرکت تعاونـی مسـکن‬ ‫بسـیجیان فـردوس‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬بلـوار کشـاورز‪ ،‬زعفرانیه ‪5‬‬ ‫‪ -17‬خانـم معصومـه جهانگیـری فرزنـد حسـن و خانـم حشـمت کفیلـی فرزنـد‬ ‫محمدرضـا هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت کل ‪ 1897/33‬مترمربـع از پلا ک ‪ 726‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی‬ ‫بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه و قهـری از مالکیـت رسـمی اقـای‬ ‫محمدرضـا کفیلـی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬منطقـه جواداالئمـه‬ ‫‪ -18‬اقای عبدالحسین امیدیان فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت کل ‪ 3139/09‬مترمربع (که از این مساحت ‪274/98‬‬ ‫مترمربـع حریـم رودخانـه اسـت) از پلا ک ‪ 76‬اصلی بخش یک فـردوس خریداری‬ ‫مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای محمدحسـین عرفانی‪ -‬محل وقـوع ملک‪:‬‬ ‫فردوس‪ ،‬روسـتای ظهر‬ ‫‪ -19‬خانـم راضیـه یوسـف زاده قصاب فرزنـد حسـن نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫باغ منـزل بـه مسـاحت ‪ 2197/27‬مترمربـع پلا ک باقیمانـده ‪ 987‬فرعـی از‬ ‫یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس انتقـال قهـری از مالـک رسـمی اقـای حسـن‬ ‫یوسـف زاده قصاب‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی(ره) ‪18‬‬ ‫‪ -20‬خانـم راضیـه یوسـف زاده قصاب فرزنـد حسـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 905/92‬مترمربـع پلا ک ‪ 4467‬فرعـی از ‪ 988‬فرعـی‬ ‫از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس انتقـال قهـری از مالـک رسـمی اقـای حسـن‬ ‫یوسـف زاده قصاب‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی(ره) ‪18‬‬ ‫‪ -21‬خانم راضیه یوسف زاده قصاب فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 1714/85‬مترمربع پال ک ‪ 46‬فرعی از دو اصلی بخش‬ ‫یـک فـردوس انتقـال قهـری از مالـک رسـمی اقـای حسـن یوسـف زاده قصاب‪-‬‬ ‫محل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬خیابان ربانی املشـی‬ ‫‪ -22‬خانم مریم نبیلی مقدم فرزند حسین نسبت به ‪1700‬سهم مشاع (مترمربع)‬ ‫از ‪3903/29‬سـهم (مترمربـع) ششـدانگ قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 3903/29‬مترمربع پال ک ‪ 1821‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری‬ ‫بالواسطه از مالک رسمی اقای حسن قوی بامداد‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬اسالمیه‪،‬‬ ‫کشـتمان وسـطی بلده معروف به سـرکویر‬ ‫‪ -23‬اقـای مجتبـی صابـری فرزنـد محمدکلـوخ نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫بـاغ بـه مسـاحت ‪ 609/48‬مترمربـع از پلا ک ‪ 70‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫فردوس خریداری مع الواسـطه از مالکیت رسـمی اقای سـیدعلی شیردل‪ -‬محل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضـی محمدابـاد‬ ‫‪ -24‬اقـای رضـا قلـی پـرورده فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1481/58‬مترمربع پلا ک ‪ 852‬فرعی از ‪ 2‬اصلی بخش یک‬ ‫فـردوس خریـداری بالواسـطه از مالـک رسـمی خانـم بهجـت مقـدس زاده‪ -‬محل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضی سـعداباد‬ ‫‪ -25‬خانـم صدیقـه مزدسـتان فرزنـد حجـی و خانـم نجمـه شـعربافیان فرزنـد‬ ‫محمدعلی هرکدام به ترتیب نسبت به سه دانگ مشاع و یک ونیم دانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت کل ‪ 369/59‬مترمربـع از پلا ک ‪3488‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از مالکیت رسـمی‬ ‫اقایـان غالمرضـا نورائـی و محمدرضـا زبرجـدی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪،‬‬ ‫خیابـان امـام رضـا(ع)‬ ‫‪ -26‬اقـای محمـود منصوریـان فرزنـد غالمحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 437/68‬مترمربع پلا ک ‪ 1672‬فرعـی از ‪563‬‬ ‫فرعـی از دو اصلـی بخـش یـک فـردوس خریداری بالواسـطه از مالک رسـمی اقای‬ ‫محمدعلـی جنگجـو‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬میـدان موسـی ابن جعفر(ع)‬ ‫‪ -27‬خانم بهجت پیش اهنگ فرزند اسـداله نسـبت به ششـدانگ یکباب منزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 232/43‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3488‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک‬ ‫فردوس خریداری بالواسـطه از مالک رسـمی اقای محمدباقر خادمی و مالکیت‬ ‫مشـاعی خودشـان‪ -‬محـل وقوع ملـک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابـان امام رضـا(ع) ‪8‬‬ ‫‪ -28‬خانـم مرضیـه تقوایـی فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکباب منـزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 207/20‬مترمربـع از پلا ک ‪ 744‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش یـک فـردوس‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی حیـدر اورنگی طاهرابـاد‪ -‬محـل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬منطقـه جواداالئمـه(ع)‬ ‫‪ -29‬اقـای علیرضـا راحت طلـب فرزنـد غالمحسـین نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 245/58‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4112‬فرعی و از پلا ک ‪15810‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی بخـش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از مالکیت رسـمی‬ ‫اقایـان حسـین عاملـی و محمدرضـا سـودمند‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪،‬‬ ‫خیابان بعثـت ‪19‬‬ ‫‪ -30‬اقـای رضـا محمدنیـا فرزنـد حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مساحت ‪ 197/66‬مترمربع از پال ک ‪ 4099‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس‬ ‫از محل مالکیت مشاعی خودشان‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان حافظ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -31‬خانم راضیه رمضانی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 270/21‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1131‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقای علی ا کبر حسـینی‪-‬‬ ‫محـل وقـوع ملک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬بلوار انقالب اسلامی‬ ‫‪ -32‬اقـای حسـینعلی اسـدی فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1634/21‬مترمربـع از پلا ک ‪ 60‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای نعمت الـه‬ ‫قدسـی نیا‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬باغسـتان علیـا‬ ‫‪ -33‬اقـای جـواد جالیـری فرزنـد غالمرضـا و خانـم منصـوره اینـه دار فرزنـد‬ ‫محمدعلـی هرکـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫بـه مسـاحت کل ‪ 220‬مترمربـع از پلا ک ‪ 9616‬فرعـی از ‪ 4111‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه و خریداری بالواسـطه از مالک رسـمی‬ ‫شـرکت تعاونی مسـکن بسـیجیان فـردوس‪ -‬محل وقـوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬شـهرک‬ ‫بسـیجیان‪ ،‬خیابـان طالئیـه ‪3‬‬ ‫‪ -34‬اقـای عبدالحسـین عطـاردی فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 6589/59‬مترمربـع پلا ک ‪ 866‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقایـان سـیدعبداله و‬ ‫سـیدعبدالکریم میررضـوی و خانـم خیرالنسـاء خالقـی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪:‬‬ ‫فـردوس‪ ،‬اراضـی خداونـدی‬ ‫‪ -35‬اقـای غالمرضـا رمضانـی فرزنـد حجـی رجبعلـی و خانـم زهـرا ادرا کـی فرزنـد‬ ‫علیجـان هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب باغ منـزل به‬ ‫مسـاحت کل ‪ 1406/58‬مترمربـع از پلا ک ‪ 113‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک‬ ‫فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی اقای عبدالرحیم شـجاع لطفی‪-‬‬ ‫محـل وقـوع ملـک‪ :‬باغسـتان علیا‬ ‫‪ -36‬خانم صغری صیادمحمدی فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫منـزل (مخروبـه) بـه مسـاحت ‪ 286/82‬مترمربـع پلا ک ‪ 1150‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی خانـم سـتاره صدفـی‪ -‬محـل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬محله سردشـت‬ ‫‪ -37‬خانم الهام اخروی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 176/36‬مترمربع از پال ک ‪ 4113‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس‬ ‫از محل مالکیت مشاعی خودشان‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان ورزش‪،‬‬ ‫ورزش ‪2‬‬ ‫‪ -38‬اقـای علی ا کبـر فاضلی نیـا فرزنـد عبدالعلـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫کهـای ‪517‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت کل ‪ 2536/89‬مترمربع پال ‬ ‫فرعی و ‪ 518‬فرعی از ‪ 4‬اصلی بخش یک فردوس خریداری بالواسـطه از مالکیت‬ ‫رسمی اقایان علی ا کبر باوقار و عبدالعلی فاضلی نیا‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪،‬‬ ‫اراضـی نوغاب‬ ‫‪ -39‬خانـم فاطمـه شـکرگزار فرزنـد علی ا کبـر نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از‬ ‫کهـای‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت کل ‪ 2536/89‬مترمربـع پال ‬ ‫‪ 517‬فرعـی و ‪ 518‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه‬ ‫از مالکیـت رسـمی اقـای علی ا کبـر باوقـار و همچنیـن از محـل مالکیـت مشـاعی‬ ‫خودشـان‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضـی نوغـاب‬ ‫‪ -40‬اقـای محمدباقـر ازادشـریفی فرزنـد ابراهیم نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫بـاغ بـه مسـاحت ‪ 2128/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 124‬فرعـی از ‪ 226‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫فردوس خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای محمد ازادشریفی‪ -‬محل‬ ‫وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اراضـی علی ابـاد‪ ،‬جـاده قدیـم فـردوس به خانکوک‬ ‫‪ -41‬اقـای علـی زنـده دل فرزنـد محمدحسـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2445/16‬مترمربـع پلا ک ‪ 596‬فرعـی از یـک اصلـی‬ ‫بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی خانـم کوکـب‬ ‫پاسدارباغسـتانی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬باغسـتان سـفلی‬ ‫‪ -42‬خانـم مریـم رضائیـان فرزنـد محمدحسـن نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1730/41‬مترمربـع پلا ک ‪ 2321‬از یـک اصلـی بخـش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای محمدحسـن‬ ‫رضائیـان و خانـم گوهـر محبـت نیـک (رضائیـان)‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪،‬‬ ‫اراضـی بلـده‬ ‫‪ -43‬اقـای غالمرضـا پژمـان فرزنـد ذبیـح نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مساحت ‪ 298/77‬مترمربع پال ک ‪ 4693‬فرعی از ‪ 4500‬فرعی از یک اصلی بخش‬ ‫یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از مالکیـت رسـمی اقـای ذبیح الـه پژمـان و‬ ‫خانـم ربابـه فیـروزی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬خیابـان حافظ‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی ایـن ا گهـی نسـبت بـه املا ک فوق الذکـر بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق روزنامه کثیراالنتشـار و محلی ا گهی و درصورتی که اشـخاص ذینفع به اراء‬ ‫صـادره‪ ،‬اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی و در‬ ‫روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املا ک فـردوس تحویـل دهنـد و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬بایـد دادخواسـت اعتـراض خـود را‬ ‫بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک تسـلیم نماینـد‪ .‬دراینصـورت اقدامات ثبـت‪ ،‬موکول بـه ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتراض در مهلت قانونـی واصل نگردد‬ ‫یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک ارائه نکند‪،‬‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه مراجع قضائی نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/01/14 :‬‬ ‫محمـود جهانی مهـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪401/1‬‬ ‫شهرسـتان فـردوس‬ صفحه 5 ‫نگاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2465‬‬ ‫گردشگران پنج قاره؛‬ ‫میهمان نوروزی حرم بانوی کرامت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اداره امـور بین الملـل حـرم بانـوی کرامـت در ایـام نـوروز بـا اراده خدماتـی‬ ‫ازقبیل برگزاری تورهای حرم شناسی و شخصیت شناسی حضرت معصومه‪،‬‬ ‫برگـزاری حلق ههـای معرفـت و پاسـخ گویی بـه سـوال های شـرعی و اعتقـادی‬ ‫زائـران پذیـرای زائـران و گردشـگران خارجـی از پنـج قاره جهان در این اسـتان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی تولیت اسـتان حضـرت معصومـه؛ اداره‬ ‫امور بین الملل حرم مطهر دراین ایام پذیرای زائران بین المللی از کشورهای‬ ‫دانمارک‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬یونان‪ ،‬تونس‪ ،‬سوئیس‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬سـوئد‪ ،‬المان‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬لهسـتان‪ ،‬امریکا‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬پرتغال‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬سـوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬کویت‪ ،‬پا کسـتان و هندوسـتان بوده اسـت؛ همچنین‬ ‫پذیـرش و راهنمایـی زائـران و گردشـگران خارجی و ارائه تورهـای حرم گردی‪،‬‬ ‫حرم شناسـی و شخصیت شناسـی حضـرت معصومـه بـا حضـور بیـش از ‪۴۰‬‬ ‫کارشـناس زبـان دان حـرم صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬از دیگـر برنامه هـای اداره امور‬ ‫بین الملـل‪ ،‬برپایـی حلق ههـای معرفـت بـرای زائـران بین المللـی بـه زبان های‬ ‫عربـی‪ ،‬اردو و اذری بـوده کـه هـرروز از سـاعت ‪ ۱۰‬الـی ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۷‬الـی ‪ ۲۲‬در صحن‬ ‫صاحب الزمـان (عـج) به اجرا درامده اسـت‪ .‬همچنین پاسـخ گویی به مسـائل‬ ‫شـرعی و اعتقـادی زائـران غیرفارسـی زبان به وسـیله کارشناسـان اداره امـور‬ ‫بین الملـل اسـتان فاطمـی نیـز در ایـام نـوروز انجـام و ایـن زائـران می تواننـد‬ ‫بامراجعه بـه دفتـر ایـن اداره در صحن صاحب الزمان(عـج) در دونوبت صبح‬ ‫و عصـر پاسـخ سـوال ها و شـبهه های خـود را دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ ۱۱‬میز خدمت برای پاسخ گویی به سواالت شرعی‬ ‫به همـت واحـد خدمـات فرهنگـی حـرم حضـرت معصومـه‪ ۱۱ ،‬میـز ثابـت و‬ ‫سـیار‪ ،‬پاسـخ گوی مسـائل شـرعی و اعتقـادی زائـران و مجـاوران ایـن اسـتان‬ ‫هسـتند‪ .‬اسـتان حضرت معصومه ضمن اعالم این خبر‪ ،‬یاداور شـده اسـت؛‬ ‫از دیگـر خدمـات بخش پاسـخ گویی به مسـائل شـرعی حـرم مطهر‪ ،‬تصحیح‬ ‫قرائـت نمـاز و بیـان احـکام مبتالبـه مـردم بیـن دو نمـاز ازجملـه احکام سـفر‪،‬‬ ‫احـکام صله رحـم و احـکام نظافـت و پا کیزگـی اسـت کـه توسـط کارشناسـان‬ ‫این بخـش صـورت می گیـرد‪ .‬براسـاس ایـن گـزارش؛ کارشناسـان مرا کـز‬ ‫پاسـخ گویی بـه سـوال شـرعی و اعتقـادی حـرم در دفتـر مرکـزی در ورودی‬ ‫شبسـتان امام خمینـی(ره) از سـمت صحـن صاحب الزمان(عـج) ب هصـورت‬ ‫‪ ۲۴‬سـاعته و دفاتـر باب السلام‪ ،‬ورودی درب هشـت حـرم مطهـر‪ ،‬رواق‬ ‫عالمـه مجلسـی‪ ،‬مسـجد باالسـر‪ ،‬حجـره ‪ ۱۹‬صحـن امام رضـا علیه السلام و‬ ‫صحن امام هادی علیه السلام از سـاعت ‪ ۹‬تا اذان ظهر و از سـاعت ‪ ۱۷‬تا ‪۲۲‬‬ ‫پاسـخگوی زائـران و مجـاوران حـرم کریمه اهل بیت(س) هسـتند؛ همچنین‬ ‫یـک دفتـر پاسـخ گویی بـه مسـائل شـرعی و اعتقـادی نیـز در ورودی صحـن‬ ‫مسـجد اعظـم از سـمت صحـن جواداالئمـه واقـع شـده اسـت و احـکام بیـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫الصالتیـن نیـز در نمازهـای جماعـت مسـجد اعظـم بیـان م ‬ ‫موزه فاطمی؛ تلفیقی از فرهنگ باستانی و اسالمی‬ ‫تسـین بـا اشـیاء دوره‬ ‫گنجـواره فصلـی مـوزه فاطمـی بـا نمایـش سـفره هف ‬ ‫قاجار عالوه بر نمایش اثار موزه ای‪ ،‬تلفیقی از همزیستی و سازگاری فرهنگ‬ ‫باسـتانی و اسلامی ایـران را به نمایـش گذاشـت‪ .‬گـزارش اسـتان حضـرت‬ ‫معصومه حا کی ست؛ در این هفت سین موزه ای دوره قاجار یک جلد قران‬ ‫خطـی نفیـس بـا جلـد ال کی‪ ،‬اینه پایـه دار با قاب نقره ای و قـاب اینه کوچک‪،‬‬ ‫سـکه های متعلـق بـه دوره قاجـار‪ ،‬رحـل قـران بـا طـرح و نقـش گل وبوتـه‪،‬‬ ‫چـراغ روشـنایی از جنـس شیشـه و بارفتـن و دو شـمعدان بارفتـن‪ ،‬سـماور‬ ‫تسـین‬ ‫زغالی مسـی‪ ،‬قوری و کاسـه چینی و هفت گلدان نقره ای حاوی هف ‬ ‫تسـین‬ ‫درمعرض دید عموم قرار گرفت‪ .‬این ایده و سـبک چینش سـفره هف ‬ ‫یسـت و بـا ایـن روش جـذاب عالو هبـر جذابیت بصری و مـوزه ای‪،‬‬ ‫نـو و ابتکار ‬ ‫بازدیدکنندگان با پیشینه این رسم ایرانی که با ورود مضامین و اثار مذهبی‬ ‫مثل رحل‪ ،‬قران و ادعیه صبغه اسالمی نیز پیدا کرده‪ ،‬اشنا می شوند‪ .‬طبق‬ ‫نمـاه در‬ ‫اعلام اسـتان حضـرت معصومـه‪ ،‬گنجـواره فصلـی از ابتـدای فروردی ‬ ‫ورودی مـوزه فاطمـی در تـاالر عتـرت جانمایـی و بـه نمایـش گذاشـته شـده و‬ ‫مورداسـتقبال زائـران و بازدیدکننـدگان قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار فارس خبر داد؛‬ ‫برپایی نمایشگاه بزرگ قرانی در فارس‬ ‫اس ــتاندار ف ــارس با تا کی دب ــر لزوم‬ ‫ترویج ق ــران و توجه به گس ــترش‬ ‫فضای قران ــی در ایام م ــاه مبارک‬ ‫رمض ــان‪ ،‬گف ــت‪« :‬ق ــرار اس ــت در‬ ‫مح ــل نمایش ــگاه بین الملل ــی‬ ‫ش ــیراز‪ ،‬نمایش ــگاه ب ــزرگ قران ــی‬ ‫برپا ش ــود»‪ .‬محمدهادی ایمانیه‬ ‫در حاش ــیه مراس ــم غبارروب ــی‬ ‫مس ــاجد ش ــیراز در اس ــتانه م ــاه‬ ‫مب ــارک رمض ــان‪ ،‬با بیان اینک ــه‬ ‫انچ ــه از انس ــان باق ــی می مان ــد‪،‬‬ ‫یس ــت که از خود ب ــر جای می گذارد‪ ،‬افزود‪« :‬امس ــال مردم‬ ‫باقیات صالحات ‬ ‫گ وب ــوی دیگری در م ــاه مبارک رمضان‬ ‫و متدینین ش ــهر توق ــع دارند که رن ‬ ‫در ش ــهر و اس ــتان حا کم باش ــد»‪ .‬ایمانیه با بیان اینکه س ــازمان تبلیغات از‬ ‫گو بوی‬ ‫ه ــر جنبه ای که می دان ــد از این فرصت معنوی اس ــتفاده کند تا رن ‬ ‫ش ــهر متناس ــب با ماه رمضان باش ــد‪ ،‬گف ــت‪ ۴۱۰« :‬گ ــروه جه ــادی در قالب‬ ‫جه ــزار ج ــوان زیرنظ ــر بس ــیج س ــازندگی در ایام ن ــوروز مش ــغول خدمت‬ ‫پن ‬ ‫ته ــای قابل توج ــه انج ــام دادن ــد ازاین ظرفی ــت‬ ‫ب ــه م ــردم بودن ــد و فعالی ‬ ‫در کن ــار پای ــگا ه مقاوم ــت مس ــاجد و اصن ــاف باید اس ــتفاده کرد ت ــا فضای‬ ‫اس ــتان متف ــاوت ش ــود»‪ .‬اس ــتاندار ف ــارس با بیان اینک ــه افراد بس ــیاری در‬ ‫اس ــتان ای ــن دغدغه را دارند که فضا متناس ــب ب ــا ماه مبارک باش ــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«نمی خواهی ــم فضای حا کمیتی باش ــد باید فضای فرهنگی حا کم باش ــد‪،‬‬ ‫‪ ۹۹‬درص ــد کار بای ــد ب هص ــورت فرهنگ ــی انجام ش ــود»‪.‬‬ ‫برپایی بازارچه های فروش‬ ‫تولیدات زنان سرپرست خانوار در کرج‬ ‫مازندران‬ ‫مع ــاون اس ــتاندار الب ــرز و فرمان ــدار وی ــژه ک ــرج از دایر ش ــدن بازارچ هه ــای‬ ‫حمای ــت از ف ــروش تولی ــدات زنان سرپرس ــت خانوار دراین شهرس ــتان خبر‬ ‫داد‪ .‬غفور قاسـ ـم پور گف ــت‪« :‬این بازارچه های ماه مب ــارک رمضان در محل‬ ‫باغ گل های پارک ش ــهید چمران‪ ،‬پ ــارک تنیس و برخی مرا کز موقت تنظیم‬ ‫ب ــازار دای ــر ش ــده اس ــت»‪ .‬وی افزود‪« :‬یک ــی از مطالب ــات بانوان سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار شهرس ــتان ک ــرج راه ان ــدازی بازارچه های ــی جهت ف ــروش تولیدات‬ ‫داخلی این قش ــر بود که ب ــا پیگیری دفتر امور بانوان و خان ــواده فرمانداری‬ ‫ک ــرج‪ ،‬اجرای این طرح در دس ــتورکار مدیریت ش ــهری ق ــرار گرفت‪ .‬حمایت‬ ‫نط ــرح بوده اس ــت که با‬ ‫از بان ــوان سرپرس ــت خان ــوار از اه ــداف اج ــرای ای ‬ ‫یه ــای جدی و پیش بینی س ــاز و کارهای مناس ــب‪ ،‬رون ــد اجرای ان‬ ‫پیگیر ‬ ‫از س ــال ‪ ۱۴۰۱‬در ش ــهر ک ــرج اغاز ش ــده اس ــت»‪ .‬فرمان ــدار کرج گف ــت‪« :‬ماه‬ ‫مب ــارک رمض ــان فرصت مناس ــبی ب ــرای پ ــرورش روح‪ ،‬خودس ــازی و کمک‬ ‫یش ــود ت ــا روحیه‬ ‫ب ــه نیازمندان اس ــت ک ــه در اجرای ط ــرح مذکور تالش م ‬ ‫کمک به همنوعان ایام ماه مبارک رمضان در س ــطح ش ــهر بین شهروندان‬ ‫تسری یابد»‪.‬‬ ‫در نشست مدیرکل راه وشهرسازی با معاونین عنوان شد؛‬ ‫وزیر اموزش وپرورش مطرح کرد؛‬ ‫بهره گیری از توان حدا کثری‬ ‫برای تسریع در پروژه نهضت ملی مسکن‬ ‫تحول تولید و اشتغال در کشور؛ با نقش افرینی‬ ‫خیرین مدرسه ساز و توسعه فعالیت های دانش بنیان‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش گفـت‪« :‬خیریـن‬ ‫تهـای‬ ‫مدرس هسـاز بـا توسـعه فعالی ‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬می تواننـد در تحـول تولیـد‬ ‫و اشـتغال در کشـور نقش افرینـی کننـد»‪.‬‬ ‫یوسـف نـوری در سـفر بـه اسـتان خراسـان‬ ‫رضـوی و نشسـت صمیمـی بـا خیریـن‬ ‫مدرس هسـاز اسـتان‪ ،‬بااشـاره به اینکه‬ ‫امسـال ازسـوی رهبـر انقلاب ب هنـام سـال‬ ‫«تولیـد؛ دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین»‬ ‫نا مگـذاری شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬بی تردیـد‪ ،‬بـا‬ ‫تهـای دانش بنیـان‪ ،‬تولیـد‬ ‫توسـعه فعالی ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫و اشـتغال در کشـور متحـول م ‬ ‫وی افـزود‪« :‬بررسـی ها نشـان داده وقتـی‬ ‫یشـود؛ حداقـل نـرخ‬ ‫تولیـد دانش بنیـان م ‬ ‫بازگشت سرمایه در حوزه صنعت ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫در کشـاورزی ‪ ۵۰‬درصـد و در خدمـات بـه‬ ‫‪100‬درصـد افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬نـوری‬ ‫بااشـاره به نقـش خیریـن در تحقـق شـعار‬ ‫سـال گفـت‪« :‬فعالیـت خیریـن مدرس هسـاز‬ ‫به شکل موثری در تولید و اشتغال تاثیرگذار‬ ‫اسـت‪ .‬امـروزه؛ نتایـج کارهـای خیریـه‬ ‫به عنـوان بخـش سـوم اقتصـاد در جهـان‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفتـه و تاثیـر ان در حـوزه‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬حـدود ‪ ۱۵‬درصـد و در حـوزه تولیـد‬ ‫ناخالـص داخلـی‪ ،‬معـادل هشـت درصد‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش بابیان اینکـه یکـی از بـرکات‬ ‫نظام جمهوری اسلامی‪« ،‬مشـارکت مردمی‬ ‫در همـه امـور» اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا مشـاهده‬ ‫کارنامـه عملکـردی خیریـن مدرس هسـاز‪،‬‬ ‫نهـا را شـریک ‪ ۴۹‬درصـدی‬ ‫یتـوان ا ‬ ‫م ‬ ‫سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس‬ ‫دانسـت‪ .‬خیریـن‪ ،‬همـواره در سـاخت‪،‬‬ ‫نگهداشـت و تجهیـز مـدارس‪ ،‬نقش افریـن‬ ‫بوده انـد»‪ .‬عضـو کابینـه دولـت بابیان اینکـه‬ ‫مـا موظفیـم بـا جدیت دغدغ ههـای خیرین‬ ‫را شناسـایی و پیگیـر باشـیم‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫قانـون بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬اولویـت بودجـه به‬ ‫مـدارس خیرسـاز اختصـاص یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫نـوری بااشـاره به اینکه طبـق قانـون‪ ،‬سـهمی‬ ‫از درامـد تمـام دسـتگاه های اجرایـی دولتـی‬ ‫و غیردولتـی بـه اموزش وپـرورش اختصـاص‬ ‫داده شـده کـه بایـد ان را پیگیـری و مطالبـه‬ ‫کنیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـبختانه ا کنـون از‬ ‫حمایـت تعـدادی از نهادهـا همچـون سـتاد‬ ‫اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مسـتضعفان‬ ‫برخـوردار هسـتیم ولـی باتوجه به گسـتردگی‬ ‫دسـتگاه تعلیم وتربیـت‪ ،‬این مقـدار کافـی‬ ‫یهـای الزم را بـرای‬ ‫نیسـت و بایـد پیگیر ‬ ‫حمایت شـرکت های خصوصـی و غیردولتی‬ ‫یکـه‬ ‫از مـدارس و اموزش وپـرورش‪ ،‬تاجای ‬ ‫بـرای هـر مدرسـه یـک پشـتیبان تعییـن‬ ‫کنیـم‪ ،‬ادامـه دهیـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫مهم تریـن اقدامـات صورت گرفتـه در‬ ‫اموزش وپـرورش بعـد از پیـروزی انقلاب‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بعـد از تاسـیس امـور تربیتـی‪،‬‬ ‫تشـکیل مجمـع خیریـن مدرس هسـاز کشـور‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۷۷‬و تدویـن و تصویـب سـند‬ ‫تحـول بنیادیـن‪ ،‬از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش اسـت»‪ .‬درادامـه‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش خراسـان رضـوی‬ ‫بااشـاره به اینکه اینـده ایـن سـرزمین‬ ‫به دسـت جوانـان و نوجوانـان‪ ،‬سـاخته‬ ‫یشـود کـه بخشـی ازان ها بـا توجهـات‬ ‫م ‬ ‫تهـای خیریـن ادامـه تحصیـل‬ ‫و حمای ‬ ‫می دهنـد‪ .‬گفـت‪« :‬در خراسـان رضـوی‬ ‫خیریـن سـهم بسـزایی در مدرس هسـازی‬ ‫داشـته و در کشـور همیشـه برتـر بوده انـد و‬ ‫نهـا باعـث افتخـار کشـور به ویـژه خراسـان‬ ‫ا ‬ ‫رضـوی بـوده و همیشـه از مواهبشـان‬ ‫دسـتگاه تعلیم وتربیـت بهره منـد اسـت»‪.‬‬ ‫شوشـتری بااشـاره به «ارامـش خاطـری» کـه‬ ‫خیریـن بـرای اموزش وپـرورش اسـتان ایجاد‬ ‫کرده انـد افـزود‪« :‬در سـال جـاری بیـش از‬ ‫دوهزارمیلیاردریـال مشـارکت خیریـن در‬ ‫پروژ ههـای اسـتان خراسـان رضـوی بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش خراسـان‬ ‫رضـوی جایـگاه خیریـن را واال خواند و گفت‪:‬‬ ‫«در همـه مجامـع بـرای حـل مشـکالت از‬ ‫یشـود و ایـن‬ ‫خیریـن عزیـز کمـک گرفتـه م ‬ ‫یسـت بـرای خیریـن عزیـز کـه‬ ‫تـاج افتخار ‬ ‫همـه دسـتگاه های متفـاوت بـرای رفـع‬ ‫نهـا کمـک می گیرنـد و همیشـه‬ ‫موانـع از ا ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی‬ ‫گشـایش ها بعـدازان ایجـاد م ‬ ‫بااشاره به ایه شریفه ‪ ۲۶۱‬سوره «بقره» گفت‬ ‫نهـا ایـن ایـه را‬ ‫ ‪« :‬خیریـن عزیـز و خانـواده ا ‬ ‫تجربـه کرده انـد ازایـن رو هـرروز بیش ازقبـل‬ ‫تهـای خیرشـان و دسـتان ارزشـمند‬ ‫بـه نی ‬ ‫یشـود و‬ ‫و سخاوتمندشـان برکـت داده م ‬ ‫امیـدوارم بـا کمـک شـما خیریـن عزیـز اینده‬ ‫روشـنی بـرای فرزندانمـان دراین مرزوبـوم‬ ‫بسـازیم»‪ .‬غالمعلـی رافتـی؛ رئیـس مجمـع‬ ‫خیریـن مدرس هسـاز اسـتان خراسـان نیـز‬ ‫دراین نشسـت گفـت‪« :‬ایـن مجمـع در سـال‬ ‫کسـال بعد نیـز در تهـران‬ ‫‪ ۷۷‬در مشـهد و ی ‬ ‫ایجـاد شـد و خوشـبختانه امـروز در سراسـر‬ ‫کشـور مجامع خیرین مدرس هسـاز فعال اند‪.‬‬ ‫بیـن مجمـع خیریـن مدرس هسـاز و اداره کل‬ ‫نوسـازی خراسـان رضـوی تعامـل خـوب و‬ ‫ارزشـمندی برقـرار اسـت کـه باعـث تقویـت‬ ‫کار و موفق به جذب بیشتر نیکوکاران شده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫معاون دریایی اداره کل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫رشد هفت برابری مسافران دریایی در مقایسه با تعطیالت نوروز پیش از شیوع کرونا‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دریایـی اداره کل‬ ‫معـاون امـور‬ ‫خدمـات‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد از ارائـه‬ ‫ِ‬ ‫سـتاد طـرح تسـهیل سـفرهای دریایـی بندر‬ ‫امیرابـاد بـه بیـش از ‪۱ ۵‬هـزار مسـافر در قالـب‬ ‫قهـای ایمـن و‬ ‫دوهـزار و ‪ ۵۰۰‬سـفر بـا قای ‬ ‫دارای شناسـه ثبـت در هفتـه نخسـت‬ ‫تعطیلات عیـد نـوروز خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ حبیـب الـه طالبـی بااشـاره به اینکه‬ ‫از اغازبـه کار سـتاد طـرح تسـهیل سـفرهای‬ ‫دریایـی بنـدر امیرابـاد ‪ ،‬باتوج هبـه ‬ ‫یهـای صورت گرفتـه درخصـوص‬ ‫پیش بین ‬ ‫اسـتقبال گسـترده مسـافران در تعطیلات‬ ‫سـال نـو ‪ ،‬تمـام تمهیـدات الزم در باالتریـن‬ ‫سـطوح ایمنـی اتخـاذ شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در هفـت روز نخسـت سـال جـاری ‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ ۱۵‬هزار مسـافر در قالب دوهزار و ‪ ۵۰۰‬سـفر با‬ ‫قهـای ایمـن در مناطـق تحت حفاظت‬ ‫قای ‬ ‫بنـدر امیرابـاد بـه گشـت دریایـی پرداختنـد‬ ‫کـه درمقایسـه با مـدت مشـابه نـوروز پیـش‬ ‫از شـیوع کرونـا ‪ ،‬رشـد بیـش از هفت برابـری را‬ ‫نشـان می دهـد»‪ .‬وی نصـب بنرهـای ایمنی‬ ‫سـفرهای دریایی در سـواحل ‪ ،‬توزیع بروشور‬ ‫ایمنـی سـفرهای دریایـی میـان مسـافران ‪،‬‬ ‫برگـزاری کارگاه اموزشـی اشـاعه فرهنـگ‬ ‫محیـط زیسـت دریایـی در منطقـه ‪ ،‬تجهیـز‬ ‫تیـم همیـار ناجـی بـه ادوات ایمنـی شـامل‬ ‫جلیقـه ‪ ،‬حلقـه و بویـه نجـات را بخشـی از‬ ‫اقداماتـی عنـوان کـرد کـه پیـش از اغـاز طـرح‬ ‫تسـهیل سـفرهای دریایـی توسـط معاونـت‬ ‫دریایـی بنـدر امیرابـاد انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون دریایـی اداره کل بنـدر امیرابـاد در‬ ‫بخـش دیگـری از تبییـن اقدامـات بنـدر‬ ‫امیرابـاد در بخـش ایمنـی مسـافران دریایـی‬ ‫بـه انجـام گشـت های منظـم دریایی توسـط‬ ‫شـناور ناجـی ‪ ، ۱‬بازدیـد و ممیـزی از وضعیت‬ ‫مناطق گردشـگری تحت پوشش ‪ ،‬پایش کد‬ ‫خدماتـی ‪ ۱۵۵۰‬در محـدوده تحت پوشـش ‪،‬‬ ‫توزیـع واچ بویـه جهـت تفکیـک مسـیرهای‬ ‫قهـای دریایـی و سـایر خدمـات‬ ‫قای ‬ ‫گردشـگری دریایـی و انعقـاد قـرارداد ارائـه‬ ‫خدمـات جسـتجو و نجـات دریایـی بـا دو‬ ‫فرونـد قایـق مسـتقر در بنـادر گـز و ترکمـن‬ ‫بـا همـکاری اداره بنادرودریانـوردی اسـتان‬ ‫گلسـتان اشـاره کـرد‪ .‬طالبـی در پایـان گفت از‬ ‫اغـاز اجـرای طرح تسـهیل سـفرهای دریایی‬ ‫تا کنـون بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هزارنفر مسـافر از سـواحل‬ ‫تحـت حا کمیـت بنـدر امیرابـاد ازقبیـل‬ ‫پالژهـای فر ح ابـاد سـاری ‪ ،‬مرواریـد نـکا و ‪...‬‬ ‫بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫پیام مدیرکل ارشاد استان‪ ،‬به مناسبت روز جهانی تئاتر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران به مناسبت‬ ‫روز جهانی تئاتر‪ ،‬پیامی را منتشر کرد‪ .‬در متن ان امده‬ ‫است؛ روز جهانی تئاتر‪ ،‬فرصتی ســت برای بزرگداشت‬ ‫ی بی شـمارش‪ .‬تئاتـر نوعـی تفریـح‬ ‫ایـن هنـر و گونه هـا ‬ ‫و الهـام اســت کــه می توانـد میـان فرهنگ هـا و مـردم‬ ‫مختلفـی کــه در سراسـر جهـان زندگـی می کننـد‪ ،‬پـل‬ ‫ارتباطـی برقـرار کنـد؛ امـا تئاتر حتـی بیش ازاین اســت؛‬ ‫چرا کــه می توانـد فرصت هایـی بـرای امـوزش و اطالع رسـانی نیـز فراهـم اورد‪.‬‬ ‫این جانـب ضمـن تبریـک روز جهانـی تئاتـر بـر تمامـی فرهیختـگان و فعـاالن‬ ‫مازندرانـی عرصـه هنرهـای نمایشـی‪ ،‬امیـدوارم همچـون گذشـته شـاهد ادامه‬ ‫افتخارافرینـی ایـن هنرمنـدان در عرصـه ملـی باشـیم‪ / .‬عبـاس زار ع؛ مدیـرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪.‬‬ ‫یاسـر‬ ‫تهـای اداره کل‬ ‫ی اسـتان را از اولوی ‬ ‫هوشمندسـازی جاد ههـا ‬ ‫راهـداری مازنـدران برشـمرد و گفـت‪« :‬وضعیـت حمل ونقـل‬ ‫ً‬ ‫کاال و مایحتـاج عمومـی مـردم در اسـتان کاملا عـادی بـوده و‬ ‫این مهم بدون هیچ مشـکلی درحال انجام اسـت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای ا ستان مازندران تصریح کرد‪:‬‬ ‫مشـهر‬ ‫«در ایـام طـرح نـوروزی امسـال محورهـای ساری‪ -‬قائ ‬ ‫مشـهر و برگشـت‪،‬‬ ‫و برگشـت‪ ،‬امل‪-‬بابـل و برگشـت‪ ،‬بابل‪-‬قائ ‬ ‫بابلسر‪-‬فریدون کنار و برگشت‪ ،‬امل‪-‬محموداباد و برگشت و‬ ‫محـور چالوس‪-‬عباس اباد و برگشـت پرترددترین محورهای‬ ‫اسـتان بوده انـد»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪« :‬دراین ایـام بـازه زمانـی‬ ‫سـاعات ‪ 17‬تـا ‪ 20‬هـرروز شـلوغ ترین سـاعات در محورهـای‬ ‫کشـنبه ‪ 7‬فروردین ‪1401‬‬ ‫ی مازندران بوده و روز ی ‬ ‫نشـهر ‬ ‫برو ‬ ‫پرترددترین روز با بیش از دومیلیون و ‪ 630‬هزار تردد در ایام‬ ‫طـرح نـوروزی بـوده اسـت»‪ .‬مهنـدس جهانیـان از راننـدگان‬ ‫خواسـت عالو هبـر رعایـت فاصلـه طولـی به ویـژه در فصـول‬ ‫بارندگـی و رعایـت سـرعت مطمئنـه از هرگونـه سـبقت های‬ ‫غیرمجـاز و تخلفـات حادث هسـاز در جاد ههـا پرهیـز کننـد تـا‬ ‫شـاهد وقـوع حـوادث نا گـوار نباشـیم‪ .‬وی از تـداوم اجـرای‬ ‫نمـاه در محورهـای‬ ‫طـرح نـوروزی راهـداری تـا ‪ ۱۴‬فروردی ‬ ‫ً‬ ‫مواصالتـی اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬مجموعـا ‪ 250‬دسـتگاه‬ ‫پهـای‬ ‫ماشـین االت راهـداری بـا ‪ 350‬نفـر نیـرو در قالـب ا کی ‬ ‫راهداری‪ ،‬در ‪ 20‬راهدارخانه استان در اماده باش کامل بوده‬ ‫و در راهدارخانه سیار و ثابت استان برای خدمات رسانی در‬ ‫مواقـع نیـاز مسـتقر هسـتند»‪.‬‬ ‫وزیر نیرو در گناباد اعالم کرد؛‬ ‫پیش بینی ‪ ۷۰‬هزارمیلیاردریال اعتبار برای رفع مشکل اب وبرق خراسان رضوی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬خراسـان رضـوی‪ ،‬اولیـن‬ ‫اسـتان کشـور در برخـورداری از بودجـه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بااشـاره به برخـی‬ ‫محسـوب م ‬ ‫حشـده‬ ‫دیدگا ههـای و نقطه نظـرات مطر ‬ ‫دراین جلسـه‪ ،‬بـر ضـرورت بهـره وری اب‬ ‫تا کیـد کـرد و بابیان اینکـه بهـره وری در‬ ‫اب یـک ضـرورت اسـت نـه انتخـاب گفـت‪:‬‬ ‫«امنیـت غذایـی و رشـد اشـتغال‪ ،‬صنعـت‬ ‫و تولیـد نیازمنـد افزایـش بهـره وری از اب‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازندران به مناسبت روز جهانی تئاتر‬ ‫از پیش کسـوتان تئاتـر مازنـدران دیدار‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد مازندران؛ عباس زارع‬ ‫به همـراه محسـن محمـدی معـاون‬ ‫هنری و سینمایی و یاسر محمودی رئیس انجمن نمایش استان با حضور در‬ ‫خانه هنرمندان پیش کسوت تئاتر و تلویزیون؛ استاد محمد جونیان و استاد‬ ‫بهـزاد شـاهنده بـا ایشـان دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬در پایـان ایـن دیـدار‪ ،‬ازسـوی‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬لـوح سـپاس و هدایایـی به رسـم‬ ‫یادبـود بـه ایـن پیش کسـوتان اهـدا شـد‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫ثبت میانگین روزانه بیش از دومیلیون تردد در محورهای برون شهری‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫وزیـر نیـرو از پیش بینـی ‪ ۷۰‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫اعتبـار بـرای رفـع مشـکل صنعـت اب وبـرق‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی خبـر داد‪ .‬علی ا کبـر‬ ‫محرابیـان کـه به عنـوان نماینـده دولـت در‬ ‫سـفر اسـتانی بـه گنابـاد سـفر کـرده بـود در‬ ‫جمـع نخبـگان‪ ،‬تولیدکننـدگان و کارافرینـان‬ ‫این شهرسـتان افـزود‪« :‬این مبلـغ توسـط‬ ‫اسـتاندار و مدیـران اسـتانی ب هصـورت‬ ‫عادالنـه میـان شـرکت های اب وبـرق توزیـع‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی مهم تریـن هـدف دولـت‬ ‫ی اسـتانی را توجـه عادالنـه بـه‬ ‫در سـفرها ‬ ‫نقـاط مختلـف کشـور و رفـع موانـع رشـد‬ ‫و توسـعه اسـتان ها دانسـت و اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬قبـل از هـر سـفر‪ ،‬جلسـات متعـدد‬ ‫کارشناسـی و تخصصـی برگـزار و نیازهـا و‬ ‫دیدگا ههـای مدیـران در پیش نویـس‬ ‫یشـود»‪ .‬محرابیـان‬ ‫مصوبـات لحـاظ م ‬ ‫ی اسـتانی دولـت‬ ‫اعتبـارات مصـوب سـفرها ‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۰‬به طورکامـل پرداخـت شـد و‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۱‬هـم اعتبـارات مناسـبی بـرای‬ ‫این موضـوع درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫دیدار مدیرکل ارشاد با پیش کسوتان تئاتر استان‬ ‫خبر‬ ‫ی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ا ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ی اسـتان مازنـدران‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ا ‬ ‫از ثبـت میانگیـن روزانـه بیـش از ‪ ۲۲۱۴۰۰۰‬تـردد از انـواع‬ ‫وسـایل نقلیه در محورهـای این اسـتان در ایـام نوروز امسـال‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران؛ مهنـدس حسـن‬ ‫جهانیـان اظهـار داشـت‪« :‬این تعـداد تـردد از ‪ ۲۵‬اسـفندماه‬ ‫پارسـال تا ‪ ۹‬فروردین امسـال توسـط سـامانه های هوشـمند‬ ‫در اسـتان ثبـت شـده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫پارسـال افزایـش ‪ 24‬درصـدی داشـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون ‪ 106‬سـامانه ترددشـمار‪ 45 ،‬دوربیـن نظـارت‬ ‫تصویـری‪ 110 ،‬سـامانه ثبـت تخلفـات عبورومـرور سـرعت‪،‬‬ ‫سـه سـامانه توزیـن حیـن حرکـت (‪ )WIM‬و ‪ 11‬تابلـوی پیـام‬ ‫متغیـر در جاد ههـای اسـتان فعـال اسـت»‪ .‬وی شناسـایی‬ ‫نـاوگان بـاری بـا تنـاژ اضافـی غیرمجـاز و برداشـت پلا ک و‬ ‫تهـای مهـم سـامانه‬ ‫سـرعت خودروهـای عبـوری را از قابلی ‬ ‫ی اسـتان‬ ‫توزیـن حیـن حرکـت عنوان کـرد و افـزود‪« :‬جاده ها ‬ ‫بـه ایـن سیسـتم مجهـز هسـتند»‪ .‬وی ارتقـای ایمنـی راه ها و‬ ‫مدیرکلراه وشهرسازیمازندراندر نشستهماهنگیبامعاونینبر بهره گیری‬ ‫از توان حدا کثری برای تسـریع در پروژه های طرح نهضت ملی مسـکن تا کید‬ ‫کرد‪ .‬دکتر سـید محمد نظری در اولین جلسـه هماهنگی به منظور پیگیری و‬ ‫رفـع موانـع اجرایـی جهـت تسـریع و تسـهیل در روند اجـرای پروژه نهضت ملی‬ ‫مسکن در سال جاری باتا کیدبر بهره از همه امکانات برای سرعت بخشیدن‬ ‫به این طرح‪ ،‬افزود‪« :‬این اداره کل همسو با سیاست های وزارت راه وشهرسازی‬ ‫بخـش قابل توجهـی از زمین هـای احـداث واحدهای مسـکونی این پروژه ملی‬ ‫را در اسـتان تامیـن کـرده و این رونـد تـا براورده شـدن نیـاز چهارسـاله بـا قـوت و‬ ‫جدیـت ادامـه دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نهضـت ملـی مسـکن یکـی از سیاسـت های‬ ‫کالن دولـت سـیزدهم در حـوزه مسـکن اسـت کـه طبـق این سیاسـت‪ ،‬احداث‬ ‫چهارمیلیون واحد مسـکونی در چهارسـال در برنامه دولت قرار گرفته اسـت»‪.‬‬ ‫نظری باتا کیدبر اجرایی شـدن هرچه سـریع تر پروژه های نهضت ملی مسـکن‬ ‫در اسـتان و رسـیدن بـه برنامـه ابالغـی ازطـرف مقـام عالـی وزارت خواسـتار‬ ‫پیگیری و تالش شـبانه روزی معاونین و روسـای ادارات کل شـد‪ .‬سـید محمد‬ ‫نظـری درخصـوص برنامه ریزی هـا و اقدامـات به عمل امـده درجهـت مقاومت‬ ‫و عمـر سـاختمان های اقـدام ملـی و نهضـت ملـی مسـکن گفـت‪« :‬سـاخت‬ ‫واحدهای طر ح های ملی مسکن (اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن)‬ ‫چه به صورت انبوه سـازی باشـد و چه به صورت گروهی یا توسـط بنیاد مسکن‬ ‫انقالب‪ ،‬با اخذ مجوز و پروانه ساخت شروع می شود»‪ .‬مدیرکل راه وشهرسازی‬ ‫ا ستان مازندران خاطرنشان کرد‪« :‬در عملیات اجرایی این واحدها تمام موارد‬ ‫مربـوط بـه اسـتحکام و مقاومـت سـاختمان چـه به لحاظ ایسـتایی و مقاومت‬ ‫در برابـر زلزلـه و چـه عمـر مفیـد سـاختمان درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره مکان یابـی صورت گرفتـه جهـت احـداث سـاختمان های طـرح نهضت‬ ‫ملـی مسـکن گفـت‪« :‬تمـام زمین هـای درنظرگرفته شـده ازلحـاظ انطبـاق بـا‬ ‫یسـت؛‬ ‫طـرح جامـع و طـرح تفصیلـی شـهر‪ ،‬بررسـی و کنتـرل می شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫دراین جلسـه مسـائل‪ ،‬مشـکالت و چالش هـای پیـش رو در طـرح نهضت ملی‬ ‫مسـکن‪ ،‬مبحـث تامیـن زمیـن‪ ،‬فرایندهـای الحـاق بـه محـدوده‪ ،‬فرایندهـای‬ ‫انعقـاد قـرارداد و تفاهم نامه هـا و ‪ ...‬موردبررسـی قـرار گرفـت و جهـت رفـع موانـع‬ ‫توسـط مقـام عالـی وزارت راه وشهرسـازی اتخاذ تصمیم شـد‪.‬‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بـه برخـی واحدهـای صنعتـی‬ ‫موفـق در ابـداع و سـاخت تجهیـزات نویـن‬ ‫ابیـاری زیرسـطحی اشـاره کـرد کـه بهـره وری‬ ‫اب را تـا شـش برابر و تولیـد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی را تـا سـه برابر افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫وی تجهیز تنها سـه درصد اراضی کشـاورزی‬ ‫بـه سیسـتم تحت فشـار ابیـاری را ناچیـز‬ ‫شهـای ابیـاری‬ ‫ارزیابـی کـرد و بـر تغییـر رو ‬ ‫تا کیـد و کشـاورزان گنابـاد را بـه اسـتفاده‬ ‫ننـوع ابیـاری توصیـه کـرد‪ .‬وزیـر نیـرو‬ ‫از ای ‬ ‫همچنیـن اعلام کـرد‪« :‬اب رسـانی بـه ‪۱۰۰۰۰‬‬ ‫روسـتا بـا تامیـن کامـل اعتبـار و بهره گیـری از‬ ‫ظرفیت های نهادهـای و گروه های جهادی‬ ‫و خیریـن به عنـوان بزرگ تریـن طرح عمرانی‬ ‫کشـور در ‪ ۳۱‬اسـتان شـروع شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی از فرمانـدار و نماینـده گنابـاد خواسـت‬ ‫روسـتاهای مواجـه بـا مشـکل اب شـرب‬ ‫در شهرسـتان را اعلام کننـد تـا در فهرسـت‬ ‫وزارت نیرو گنجانده شـوند‪ .‬محرابیان وعده‬ ‫داد این روسـتاها و همچنیـن خـط انتقـال‬ ‫اب و نقـاط فرسـوده شـبکه توزیـع اب شـهر‬ ‫گنابـاد س هسـال اصلاح خواهـد شـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬تصفیه خانـه فاضلاب گنابـاد نیـز بـا‬ ‫اختصاص اعتبار ویژه تکمیل خواهد شد»‪.‬‬ ‫طبـق ایـن گزارش محرابیـان در بـدو ورود به‬ ‫گنابـاد در مرقـد عالمـه محمدتقـی بهلـول‬ ‫حضـور یافـت و ضمـن قرائـت فاتحـه‪ ،‬نمـاز‬ ‫مغـرب و عشـا را بـه امامـت حجت االسلام‬ ‫صادقـی امام جمعـه گنابـاد اقامـه کـرد و در‬ ‫دیـدار بـا خانـواده شـهید رضـازاده‪ ،‬صبـر و‬ ‫اسـتقامت بازمانـدگان شـهدا را سـتود‪.‬‬ ‫ی استانی رئیس جمهوری‬ ‫سفرها ‬ ‫بارقه امید را در دل مردم زنده کرده است‬ ‫نپـور‬ ‫وط ‬ ‫ازغنـدی‪/‬‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫ی اسـتانی‬ ‫گفـت‪« :‬سـفرها ‬ ‫رئیس جمهـوری و حضـور‬ ‫مسـئوالن در میـان مـردم‪،‬‬ ‫بارقـه امیـد و نشـاط را در دل‬ ‫مـردم زنـده کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در دیـدار جمعـی از علمـا و فضلای‬ ‫مشـهد مقـدس با رئیس جمهوری کـه در تاالر والیت حرم مطهـر رضوی انجام‬ ‫شـد‪ ،‬بـه لغـو سـخنرانی نـوروزی رهبـر معظـم انقلاب در حـرم امام رضـا (ع) برای‬ ‫سومین سـال پیاپـی به سـبب رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی مقابلـه بـا‬ ‫کرونا اشاره و گفت‪« :‬سومین سالی ست که از حضور پرفیض رهبر عظیم الشان‬ ‫ً‬ ‫انقالب اسالمی در مشهد مقدس‪ ،‬محرومیم و حقیقتا این موضوع اندوهی بر‬ ‫دل ماسـت»‪ .‬وی از اقدامـات موثـر دولت در مهار اپیدمی کرونا تقدیـر و افزود‪:‬‬ ‫«تلاش تحسـین برانگیز و موفقیت امیز دولـت در حفاظـت از جان هم وطنان‬ ‫بـا کنتـرل و تقلیل شـیوع ویـروس کرونا در کشـور قابل تقدیر اسـت و امیدواریم‬ ‫بـه زودی ایـن بیمـاری به طورکلـی ریشـه کن و شـرایط بـه روال عـادی بازگـردد»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بااشـاره به سـفر اسـتانی رئیس جمهـوری بـه‬ ‫اسـتان خراسـان رضوی‪ ،‬گفت‪« :‬از رئیس جمهوری محترم که نخسـتین سـفر‬ ‫اسـتانی خـود در سـال و قـرن جدیـد را از کنـار مضجـع نورانـی و شـریف حضـرت‬ ‫ثامن الحجـج (ع) اغـاز کرده انـد‪ ،‬تشـکر می کنـم‪ .‬ان شـاءاهلل ایـن سـفر منشـا‬ ‫تحـول‪ ،‬بـرکات و نقطه عطفـی در توسـعه و پیشـرفت اسـتان خراسـان رضـوی‬ ‫و رفـع مشـکالت مـردم باشـد»‪ .‬وی بـه احیـای اعتمـاد و امیـد مـردم بـه دولـت‬ ‫ی اسـتانی و اقدامات و تصمیمات امیدوارکننده‬ ‫اشـاره و تصریح کرد‪« :‬سـفرها ‬ ‫دولـت‪ ،‬بارقـه امیـد و نشـاط را در دل مـردم ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬وی ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫«رهبـر معظـم انقلاب و ولی فقیـه از رئیس جمهـوری و دولـت محتـرم رضایـت‬ ‫دارنـد‪ ،‬ایـن رضایتمنـدی نعمتـی بـزرگ و قـوت قلبـی بـرای تلاش مضاعـف‬ ‫دولـت در راه خدمت رسـانی بـه مـردم اسـت»‪ .‬وی روحیـه مردمـی‪ ،‬تواضـع و‬ ‫انگیـزه خدمـت صادقانـه و بـدون منـت دولـت بـه مـردم را سـتود و عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«حضور بی واسطه و نزدیک رئیس جمهوری و وزیران در میان مردم و بررسی‬ ‫مسـتقیم مشـکالت‪ ،‬تا کنون موفقیت هایی را به دنبال داشـته و ان شـاءاهلل در‬ ‫اینده با عنایت خداوند متعالی و اخالص مسئوالن این توفیقات بیش ازپیش‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان خبر داد؛‬ ‫افزایش جزایر توریستی هرمزگان به ‪ ١٠‬جزیره‬ ‫اسـتاندار هرمـزگان گفـت‪« :‬با پیگیـری و همکاری معـاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫جزایـر گردشـگری هرمـزگان بـه ‪ ١٠‬مورد افزایش خواهد یافت»‪ .‬مهدی دوسـتی‬ ‫افـزود‪« :‬یکـی از برنامه هـای اصلی برای گسـترش گردشـگری در اسـتان افزایش‬ ‫تعـداد جزایـر مهمان پذیـر در خلیـج فـارس اسـت‪ .‬در حال حاضـر پنـج جزیـره‬ ‫هرمـزگان قابلیـت گردشـگری دارنـد کـه بـا پیگیـری و همـکاری معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری ایـن جزایـر بـه ‪ ١٠‬مـورد افزایـش خواهـد یافـت کـه بـا توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های مناسـب‪ ،‬ایـن جزایـر نقـش پررنگـی در گسـترش صنعـت‬ ‫گردشـگری اسـتان خواهنـد داشـت‪ .‬در ‪ ٢٨‬اسـفند ماه‪ ،‬رئیس جمهـوری‬ ‫دسـتور پرداخـت سـوخت کشـتی های تفریحـی کـروز را صـادر کـرد که بـه زودی‬ ‫ایـن کشـتی ها در سـواحل هرمـزگان حاضـر خواهنـد شـد کـه این امـر منجـر بـه‬ ‫ً‬ ‫گسترش هرچه بیشتر صنعت توریسم در هرمزگان می شود»‪ .‬وی گفت‪« :‬قویا‬ ‫معتقـدم مالکیـت پایـه اصلـی توسـعه در کشـور اسـت؛ چرا کـه با مالکیـت مردم‬ ‫بـرای بهسـازی امـوال خـود تلاش خواهنـد کـرد‪ .‬بـا موافقـت ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ٣۵٠‬هکتار برای جابه جایی زمین های موجود در شهر بندرعباس با مالکین‬ ‫حقیقی و حقوقی تخصیص داده شـده اسـت که با تکمیل شـدن جابه جایی‬ ‫زمین هـا‪ ،‬سـندهای مـردم سـا کن دراین مناطـق به مـرور ارائـه خواهـد شـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫رویداد‬ ‫ک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره‪2465‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬شماره ی‬ ‫‪7‬‬ ‫معرفی سریال های رمضانی‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشریح کرد؛‬ ‫ی برای روزه داران در دوران کرونا‬ ‫ی تغذیه ا ‬ ‫توصیه ها ‬ ‫زهـرا عبداللهـی درخصـوص توصی ههـای تغذیـه ای در ایـام‬ ‫روزه داری گفـت؛ در مـاه مبـارک رمضـان نیـز ماننـد همیشـه‬ ‫پیـروی از برنامـه غذایـی متنـوع و متعـادل یعنـی تامیـن انـواع‬ ‫مختلفـی از مـواد غذایـی به تناسـب بـا هـم و مقادیـر کافـی از‬ ‫مـواد موردنیـاز بـرای حفـظ سلامت بـدن و رعایـت میانـه روی‬ ‫بـا محدودکـردن غذاهـای دارای چربـی‪ ،‬کلسـترول‪ ،‬قنـد‪ ،‬نمـک‬ ‫یشـود‪ .‬وی ادامـه داد؛ غذاهـا‬ ‫زیـاد و ترکیبـات افزودنـی توصیـه م ‬ ‫طبـق محتـوای پروتئیـن‪ ،‬ویتامیـن و مـواد معدنی در شـش گروه‬ ‫اصلـی غذایـی قـرار دارنـد‪ .‬انتخـاب انـواع غذاهـا از گرو ههـای‬ ‫مختلـف و همچنیـن انتخـاب مـواد غذایـی جایگزیـن در هـر‬ ‫فکـردن نیازهـای تغذیـه ای شـامل اب‪،‬‬ ‫گـروه غذایـی بـرای برطر ‬ ‫نهـا‪ ،‬مـواد معدنـی‪ ،‬پروتئیـن و انـرژی موردنیـاز‬ ‫املاح‪ ،‬ویتامی ‬ ‫بـدن افـراد روزه دار در سـه وعـده غذایـی (سـحر‪ ،‬افطـار و شـام)‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش وزارت بهداشـت؛ مدیـرکل دفتـر بهبـود‬ ‫ضرور ‬ ‫تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‬ ‫نهـا‬ ‫نهـای ا ‬ ‫درخصـوص شـش گـروه غذایـی اصلـی و جایگزی ‬ ‫گفت؛ گروه نان و غالت؛ نان ها (شـامل سـنگک‪ ،‬بربری‪ ،‬نان جو‪،‬‬ ‫نهـای محلـی)‪ ،‬برنـج‪ ،‬انـواع ما کارونـی‪،‬‬ ‫لـواش‪ ،‬تافتـون و سـایر نا ‬ ‫رشـته ها‪ ،‬غلات صبحانـه‪ ،‬بلغـور گنـدم و بلغـور جوسـت‪ .‬توصیـه‬ ‫این اسـت که حداقـل نیمـی از نـان و غلات مصرفـی روزانـه از نـوع‬ ‫سـبوس دار باشـد‪ .‬وی افـزود؛ گـروه سـبزی ها؛ شـامل انـواع کاهو‪،‬‬ ‫اسـفناج‪ ،‬کرفـس‪ ،‬سـبزی خوردن و سـایر سـبزی های برگـی‪ ،‬انواع‬ ‫کلـم‪ ،‬هویـج‪ ،‬بادمجـان‪ ،‬نخودسـبز‪ ،‬لوبیاسـبز‪ ،‬انـواع کـدو‪ ،‬فلفـل‪،‬‬ ‫قـارچ‪ ،‬خیـار‪ ،‬گوجه فرنگـی‪ ،‬پیـاز و ‪ ...‬اسـت‪ .‬گـروه میوه ها؛ شـامل‬ ‫انـواع میو ههـای فصـل ازجملـه مرکبـات (ماننـد پرتقـال‪ ،‬نارنگـی‪،‬‬ ‫پفـروت)‪ ،‬سـیب‪ ،‬کیـوی و ‪ ...‬و‬ ‫لیموتـرش‪ ،‬لیموشـیرین‪ ،‬گری ‬ ‫انـواع اب میـوه طبیعـی و بـدون شـکر افـزوده‪ ،‬کمپـوت میو ههـا‬ ‫(کم شیرین یا بدون شکر افزوده) و میوه های خشک (خشکبار )‬ ‫است‪ .‬عبداللهی عنوان کرد؛ مصرف مقادیر کافی گروه سبزی ها‬ ‫نهـا به خصـوص‬ ‫و میو ههـا در ایـام روزه داری بـا تامیـن ویتامی ‬ ‫شسـاز ویتامیـن ‪ A‬بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی‬ ‫ویتامیـن ‪ C‬و پی ‬ ‫بـدن بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬کمک می کنـد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت درمـورد گـروه شـیر و‬ ‫لبنیـات نیـز بیـان کرد؛ شـیر و لبنیات شـامل شـیر‪ ،‬ماسـت‪ ،‬پنیر‪،‬‬ ‫نگـروه عالو هبـر تامیـن کلسـیم و فسـفر و‬ ‫کشـک و دوغ اسـت‪ .‬ای ‬ ‫نهـای گـروه ‪ B‬به ویـژه ویتامیـن ب ‪۲‬‬ ‫بخشـی از پروتئیـن‪ ،‬ویتامی ‬ ‫و ب ‪ ۱۲‬را کـه بـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن کمـک می کننـد‪،‬‬ ‫مچـرب‬ ‫تامیـن می کنـد‪ .‬توصیـه این اسـت که لبنیـات از نـوع ک ‬ ‫(کمتر از ‪۲.۵‬درصد چربی) مصرف شـود‪ .‬وی گفت؛ گروه گوشـت‬ ‫نگـروه منبـع تامیـن پروتئیـن حیوانـی و بـا کیفیت‬ ‫ممـر غ؛ ای ‬ ‫و تخ ‬ ‫باال هستند و شامل گوشت قرمز‪ ،‬مر غ‪ ،‬ماهی‪ ،‬میگو‪ ،‬بلدرچین‪،‬‬ ‫یشـوند؛ گـروه‬ ‫ممـر غ و تخـم سـایر پرنـدگان م ‬ ‫غـاز‪ ،‬اردک‪ ،‬تخ ‬ ‫حبـوب و مغـز دان ههـا و حبـوب نیـز شـامل نخـود‪ ،‬انـواع لوبیـا‪،‬‬ ‫عـدس‪ ،‬باقلا‪ ،‬لپـه‪ ،‬ماش و ‪ ...‬و مغزها شـامل گـردو‪ ،‬بادام‪ ،‬فندق‪،‬‬ ‫پسته‪ ،‬بادام زمینی‪ ،‬بادام هندی و ‪ ...‬هستند‪ .‬عبداللهی تصریح‬ ‫کـرد؛ در ایـام روزه داری در دوران کرونـا‪ ،‬بایـد بـه مصـرف منابـع‬ ‫کافـی پروتئیـن اعـم از حیوانـی یا گیاهی که برای عملکرد طبیعی‬ ‫سیسـتم ایمنـی بـدن بـرای پیشـگیری از کوویـد‪ ۱۹-‬الزم انـد‪،‬‬ ‫توجـه شـود‪ .‬انـواع حبـوب منبـع پروتئین هسـتند و وقتـی همراه‬ ‫یشـوند‪ ،‬به عنـوان جایگزیـن گوشـت‪ ،‬مـر غ و‬ ‫بـا غلات مصـرف م ‬ ‫ماهـی می تواننـد یـک پروتئیـن خـوب و با کیفیـت را بـرای بـدن‬ ‫تامیـن می کننـد‪ .‬عبداللهـی درخصـوص وعـده غذایـی در سـحر‬ ‫توضیـح داد؛ وعـده سـحری و دو وعـده افطـار و شـام‪ ،‬وعد ههـای‬ ‫یکـه درطـول روز فعالیـت بیشـتری‬ ‫اصلـی هسـتند؛ به ویـژه افراد ‬ ‫یشـود‬ ‫دارنـد‪ ،‬نـوع غذاهایـی کـه در وعـده سـحری خـورده م ‬ ‫بـا تامیـن انـرژی و مـواد مغـذی موردنیـاز بـدن نقـش مهمـی در‬ ‫حفظ کارایی و جلوگیری از کم ابی بدن‪ ،‬ضعف و خستگی دارد‪.‬‬ ‫وی درخصـوص نـکات مهـم در وعـده سـحر گفـت؛ در سـحری از‬ ‫غذاهـای کم حجـم و غنـی از مـواد مغـذی که کم نمـک‪ ،‬کم چرب‬ ‫ً‬ ‫مشـیرین هسـتند‪ ،‬اسـتفاده شـود‪ .‬اصـوال مصـرف زیـاد قنـد‪،‬‬ ‫وک ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫نمـک و چربـی موجـب تضعیف سیسـتم ایمنـی بدن م ‬ ‫همچنیـن مقـدار مناسـب از سـبزی های مختلـف (خـوردن و‬ ‫سـاالد) مصرف شـود‪ .‬سـبزی ها با دارابودن مواد مغذی مختلف‬ ‫و اب‪ ،‬عالوه بر تامین ویتامین ها و مواد معدنی موردنیاز بدن‪ ،‬از‬ ‫تشنگی و خشکی گلو که می تواند فرد را مستعد ابتال به بیماری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬کنـد‪ ،‬جلوگیـری می کننـد‪ .‬عبداللهی خاطرنشـان کرد؛‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مصرف مواد غذایی شـیرین در وعده سـحری توصیه نم ‬ ‫مواد غذایی شـیرین با تحریک انسـولین و ورود سـریع قند خون‬ ‫بـه داخـل سـلول ها و درنتیجـه افـت قنـد خون موجب گرسـنگی‬ ‫بشـدن بدن و‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفت؛ باتوجه به اینکه کم ا ‬ ‫زودرس م ‬ ‫خشکی گلو می تواند زمینه را برای ابتال به کووید‪ ۱۹-‬فراهم کند‪،‬‬ ‫در وعـده سـحر سـبزی هایی کـه اب بیشـتری دارنـد و درطـول روز‬ ‫از تشـنگی و کم ابـی بـدن جلوگیـری می کننـد مثـل کاهـو‪ ،‬خیـار و‬ ‫گوجه فرنگـی مصـرف شـود‪ .‬نوشـیدنی های خیلـی شـیرین مثـل‬ ‫نوشـابه های گازدار‪ ،‬شـربت ها و چـای خیلـی شـیرین و چـای‬ ‫پررنـگ هـم موجـب تشـنگی‪ ،‬خشـکی دهـان و گلـو درطـول روز‬ ‫می شوند و توصیه می شود در وعده سحر مصرف نشوند‪ .‬چای‬ ‫پررنـگ چـون مدر اسـت می تواند موجب دفـع اب بدن و کم ابی‬ ‫طـی روزه داری شـود‪ .‬وی گفـت؛ غذاهـای پرپروتئیـن مثـل انـواع‬ ‫کبـاب‪ ،‬جوجه کبـاب‪ ،‬ماهـی و غذاهـای خشـک و پرروغـن مثـل‬ ‫کتلـت و کوکـو‪ ،‬سوسـیس و کالبـاس‪ ،‬پیتـزا‪ ،‬کله پاچـه و همچنیـن‬ ‫خشـده و پرادویه موجب احسـاس تشـنگی‬ ‫غذاهای چرب و سر ‬ ‫یشـوند‪ .‬ایـن غذاهـا به ویـژه در‬ ‫و خشـکی دهـان درطـول روز م ‬ ‫شـرایط فعلـی کـه بـا شـیوع بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬مواجـه هسـتیم‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت در وعـده سـحر مصرف نشـوند و به طورکلـی غذاهای‬ ‫سـاده و سـبک مثـل انـواع پلـو و خورشـت در حجـم کـم (بـرای‬ ‫یکـه فعالیـت بدنـی بیشـتری درطـول روز دارند) یـا غذاهای‬ ‫افراد ‬ ‫یکـه درطـول روز فعالیـت‬ ‫سـبک تر شـبیه صبحانـه (بـرای افراد ‬ ‫کمـی دارنـد) بـرای سـحر می توانـد مناسـب باشـد‪ .‬مدیـرکل دفتـر‬ ‫بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت درخصوص وعـده غذایی‬ ‫در افطـار گفـت؛ در وعـده افطـار بایـد ضمـن پرهیـز از پرخـوری‪،‬‬ ‫نحـال پرانـرژی اسـتفاده شـود‪ .‬سـعی‬ ‫از غذاهـای سـبک و درعی ‬ ‫شود غذا به ارامی جویده شود‪ .‬در هنگام افطار بدن نیاز به یک‬ ‫منبع انرژی ب هشـکل گلوکز دارد که کاهش قند خون در سـاعات‬ ‫روزه داری را جبـران کنـد‪ .‬وی ادامـه داد؛ مصـرف یـک لیـوان اب‬ ‫گـرم‪ ،‬چـای کمرنـگ یـا یک لیوان شـیر گرم همراه با خرما یا عسـل‬ ‫در شروع افطار توصیه می شود‪ .‬استفاده از غذاهای سبک مثل‬ ‫فرنی‪ ،‬شـیربرنج‪ ،‬نان و پنیر و سـبزی یکی از عادات خوب غذایی‬ ‫یکـردن‬ ‫ایرانـی دراین ایـام اسـت‪ .‬شست وشـوی کامـل و ضدعفون ‬ ‫سـبزی مصرفـی بایـد طبـق دسـتورالعمل چهارمرحلـه ای وزارت‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی انجام شود‪ .‬عبداللهی عنوان‬ ‫کـرد؛ انـواع سـوپ کم چرب‪ ،‬اش کم حبوب و سـبک‪ ،‬حلیم بدون‬ ‫روغـن (حلیـم منبـع خوبـی از مـواد نشاسـته ای‪ ،‬فیبـر‪ ،‬پتاسـیم‬ ‫و منیزیـوم اسـت) غـذای مناسـبی بـرای افطـار اسـت‪ .‬خـوردن‬ ‫شهـای غلیـظ و چـرب کـه مقـدار زیـادی پیـازداغ و نعنـاع داغ‬ ‫ا ‬ ‫دارد و حبـوب فـراوان به دلیـل ایجـاد مشـکالت گوارشـی در‬ ‫بپـز‪ ،‬سـبزی های پختـه‬ ‫یشـود‪ .‬سـیب زمینی ا ‬ ‫افطـار توصیـه نم ‬ ‫بپـز‪،‬‬ ‫ممـر غ ا ‬ ‫مثـل کـدو‪ ،‬کلـم‪ ،‬گل کلـم‪ ،‬هویـج و نخودفرنگـی‪ ،‬تخ ‬ ‫کـره و عسـل غذاهـای مناسـبی بـرای افطـار هسـتند‪ .‬وی گفـت؛‬ ‫فهرست‬ ‫مصـرف بامیـه و زولبیـا کـه دارای مقادیـر زیـادی قنـد و چربـی‪،‬‬ ‫اسـیدهای چـرب اشـباع و ترانـس اسـت‪ ،‬بسـیارمحدود شـود‪.‬‬ ‫به طورکلـی زیـاده روی در مصـرف مـواد قنـدی و شـیرین ازجملـه‬ ‫حلـوا‪ ،‬شـله زرد خیلـی شـیرین و ‪ ...‬در وعـده افطـار عالوه براینکـه‬ ‫به اضافـه دریافـت انـرژی و چاقـی می انجامـد‪ ،‬موجـب تضــعیف‬ ‫یشـود‪ .‬وی درخصـوص وعـده غذایـی‬ ‫سیسـتم ایمنـی بـدن م ‬ ‫شـام در روزه داری گفـت؛ شـام به عنـوان یکـی از وعده هـای‬ ‫غذایـی مهـم در روزه داری بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬بهتر اسـت‬ ‫افـراد روزه دار حـدود یک سـاعت پـس از صـرف یـک افطـار سـاده‬ ‫و سـبک اقـدام بـه خـوردن شـام کننـد‪ .‬در وعـده شـام می تـوان از‬ ‫گـروه گوشـت‪ ،‬مـر غ یـا ماهـی‪ ،‬حبـوب‪ ،‬نـان یـا برنـج‪ ،‬ب هشـکل پلو و‬ ‫کهـای مختلـف بـا نان‬ ‫خـورش‪ ،‬کوکوهـا و کتلـت کم روغـن‪ ،‬خورا ‬ ‫سـبوس دار همـراه بـا سـبزی و سـاالد‪ ،‬ماسـت یـا دوغ اسـتفاده‬ ‫کـرد‪ .‬وی گفـت؛ غذایـی کـه در وعـده شـام خـورده می شـود بایـد‬ ‫مچـرب و کم نمـک باشـد‪ .‬پـس از شـام و تـا قبل ازخـواب مصرف‬ ‫ک ‬ ‫میـوه و مایعـات بـرای جبـران کم ابـی بـدن و حفـظ سلامت و‬ ‫یشـود‪ .‬مصرف سـبزی‪ ،‬سـاالد هنگام افطار‬ ‫ایمنی بدن توصیه م ‬ ‫و خـوردن میـوه بیـن افطـار و شـام و در فاصلـه زمانـی بیـن افطـار‬ ‫شسـاز‬ ‫تـا سـحر به دلیل اینکـه منبـع خوبـی از ویتامیـن ‪ C‬و پی ‬ ‫ویتامیـن ‪ A‬اسـت‪ ،‬بـرای تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن توصیـه‬ ‫یشـود‪ .‬سـبزی ها و میوه ها هم چنین دارای مقادیر کافی فیبر‬ ‫م ‬ ‫هسـتند کـه بـه پیشـگیری از یبوسـت کمک می کننـد‪ .‬عبداللهی‬ ‫گفـت؛ در وعـده شـام ب هجـای مصـرف نوشـیدنی های شـیرین‬ ‫ماننـد نوشـابه های گازدار‪ ،‬ماءالشـعیر‪ ،‬اب میو ههـای صنعتـی و‬ ‫یشـود از اب اشـامیدنی سـالم‪ ،‬دوغ و‬ ‫انـواع شـربت ها‪ ،‬توصیـه م ‬ ‫عرقیات سـنتی و شـربت های خانگی بسـیارکم شـیرین اسـتفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تلویزیــون در روزهــای ابتدایــی ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــا چهــار ســریال به اســتقبال‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان مـی رود‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ «نجــا ‪« ،»۲‬از سرنوشــت ‪،»۴‬‬ ‫«خوشــنام» و «مســافران شــهر» چهــار ســریال های مناســبتی تلویزیــون‬ ‫بــرای مــاه رمضــان ‪ ۱۴۰۱‬هســتند‪.‬‬ ‫سـریال «خوشـنام» به کارگردانی علیرضا نجف زاده و تهیه کنندگی احمد زالی‬ ‫در ایـام مـاه مبـارک رمضـان هر شـب بعـد از خبـر سـاعت ‪ ۲۱‬از شـبکه ‪ 1‬پخـش‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬در خالصه داسـتان ایـن سـریال می خوانیـم‪ :‬از مکافـات عمـل‬ ‫غافـل مشـو‪ ،‬گنـدم از گنـدم برویـد جـو ز جو‪ .‬برخی بازیگران سـریال خوشـنام‬ ‫عبارت انـد از حمیـد لوالیـی‪ ،‬هومـن حاجی عبدالهـی‪ ،‬عباس جمشـیدی فر‪،‬‬ ‫شـهره لرسـتانی‪ ،‬فریده سـپاه منصور‪ ،‬سـحر ولدبیگی‪ ،‬امیر کربالیی زاده‪ ،‬امیر‬ ‫غفارمنـش‪ ،‬نیلوفـر رجایـی فـر و رابعه مدنی‪.‬‬ ‫سـریال «از سرنوشـت ‪ »۴‬به کارگردانـی محمدرضـا خردمنـدان و تهیه کنندگی‬ ‫ا کبـر تحویلیـان در مـاه رمضـان از شـبکه ‪ 2‬سـیما پخـش می شـود‪« .‬از‬ ‫سرنوشـت» تا کنـون سـه فصـل را پشت سـر گذاشـته اسـت و فصـل چهـارم‬ ‫موانـع تولیـد داخـل بـر سـر راه جوانـان و تشـویق بـه تولیـد دانش بنیـان را‬ ‫دنبـال می کنـد‪ .‬برخـی بازیگـران ان عبارت انـد از مجیـد واشـقانی‪ ،‬حسـین‬ ‫پا کـدل‪ ،‬لیلا بلـوکات‪ ،‬رضا داوودنژاد‪ ،‬سـاناز سـعیدی‪ ،‬سـید مهـرداد ضیایی‪،‬‬ ‫نگیـن صـدق گویـا‪ ،‬سـولماز غنی‪ ،‬مائـده طهماسـبی و رضا بنفشـه خواه‪ .‬این‬ ‫اثـر‪ ،‬محصـول گـروه فیلـم و سـریال شـبکه ‪ 2‬سیماسـت کـه هرشـب سـاعت‬ ‫‪ 21:30‬بـه روی انتـن مـی رود‪.‬‬ ‫شـبکه ‪ 3‬سـیما‪ ،‬پخـش فصـل دوم سـریال «نجلا» به کارگردانـی خیـراهلل‬ ‫تقیانی پـور و تهیه کنندگـی سـعید سـعدی را کـه از اول فروردیـن اغـاز شـده‬ ‫تـا پایـان مـاه رمضـان ادامـه می دهـد‪ .‬ایـن سـریال در سـاعت ‪ ۲۰‬و ‪ ۴۵‬دقیقـه‬ ‫پخـش می شـود‪ .‬فصـل یکـم «نجلا» مهرمـاه ‪ ۱۳۹۹‬هم زمـان بـا اربعیـن‬ ‫حسـینی روی انتـن رفـت‪ .‬حسـام منظـور‪ ،‬محیـا دهقانـی‪ ،‬ملیـکا شـریفی نیا‪،‬‬ ‫مصطفـی ساسـانی‪ ،‬سـوگل طهماسـبی‪ ،‬ایـوب اقاخانـی‪ ،‬مرتضـی شـاه کرم‪،‬‬ ‫بدرالسـادات برنجانـی‪ ،‬محسـن پوشـایی‪ ،‬هدایـت هاشـمی‪ ،‬سـید مهـرداد‬ ‫ضیایـی و ازیتـا حاجیـان برخـی بازیگرانـی هسـتند که دراین سـریال بـه ایفای‬ ‫نقـش می پردازنـد‪.‬‬ ‫«مسـافران شـهر» سـریال رمضانـی شـبکه ‪ 5‬اسـت‪ .‬ایـن سـریال کـه در ژانـر‬ ‫ملـودرام اجتماعـی بـه معضلات روز جامعـه می پـردازد‪ ،‬نگاهـی ویـژه بـه‬ ‫رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس و ایثارگران دارد‪ .‬سریال «مسافران‬ ‫شـهر» به صـورت اپیزودیـک طراحـی شـده و هـر اپیـزود حول یک شـخصیت‬ ‫اصلـی و بـا داسـتانی متفـاوت در چنـد قسـمت طراحـی شـده که بـا یک خط‬ ‫داسـتانی مشـترک‪ ،‬همـه اپیزودهـا را به هـم مرتبـط کـرده اسـت‪ .‬تهیه کننـده‬ ‫«مسـافران شـهر» پرویـز امیری سـت و سـیروس حسـن پور و احمـد معظمـی‬ ‫نیـز از جملـه کارگردان های این سـریال اند‪ .‬از بازیگـران ان می توان به حبیب‬ ‫دهقان نسـب‪ ،‬اسـماعیل محرابی‪ ،‬ویدا جوان‪ ،‬اشـا محرابی‪ ،‬شـهرام قائدی‪،‬‬ ‫پوراندخت مهیمن‪ ،‬فریبا کوثری‪ ،‬شـهرزاد کمال زاده و نسـرین نکیسـا اشـاره‬ ‫کرد‪ .‬سـریال «مسـافران شـهر» از ابتدای ماه مبارک رمضان‪ ،‬هر شـب سـاعت‬ ‫‪ ۲۰‬از شـبکه ‪ 5‬سـیما پخـش می شـود و تکـرار ان سـاعت ‪ ۲۳‬خواهـد بـود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 14‬فروردین ‪ 1401‬اول رمضان ‪ 3 1443‬اوریل ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2465‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫جف کونز‬ ‫عل�یرضا شفائی‬ ‫جـف کونـز؛ هنرمنـد نامـدار امریکایـی‪ ،‬از برنامـه خـود بـرای‬ ‫فرسـتادن تندیس هایـش بـه فضـا و برپایـی اولیـن نمایشـگاه‬ ‫اثـارش در مـاه خبـر داد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ او که از گران ترین‬ ‫هنرمنـدان زنـده جهـان اسـت‪ ،‬در تـدارک تولیـد مجموعـه ای از‬ ‫یسـت کـه در اینـده نزدیـک‪ ،‬از مرکـز فضایی کنـدی در‬ ‫اثـار هنر ‬ ‫یشـوند و در یک نمایشـگاه دائمی‬ ‫فلوریـدا بـه فضـا فرسـتاده م ‬ ‫به نمایـش درمی اینـد‪.‬‬ ‫کنسـرت نمایش «تران ههـای شـرقی» در دور جدیـد اجراهـای‬ ‫خـود‪ ،‬بـا خوانندگـی علیرضـا شـفائی بـه کارش ادامـه می دهـد‪.‬‬ ‫ایـن کار کـه از ‪ ۱۱‬اسـفندماه پارسـال شـروع شـده بـود‪ ،‬در ‪۲۸‬‬ ‫اسـفندماه بـه کار خـودش خاتمـه داد؛ اما مقرر شـد که از نیمه‬ ‫نمـاه امسـال یـک نوبـت دیگـر ایـن کنسـرت نمایش‬ ‫فروردی ‬ ‫بـه روی صحنـه بـرود‪ .‬ب هگـزارش موسـیقی مـا؛ خواننـده دور اول‬ ‫اجراهـای ان‪ ،‬حجـت اشـرف زاده بـود‪.‬‬ ‫اورسـکیز‬ ‫کتـاب «چـرا بـه علـم اعتمـاد کنیـم؟» نوشـته ِنیومـی ِ‬ ‫بـا ترجمـه میثـم محمدامینـی؛ توسـط نشـر نـو منتشـر و راهـی‬ ‫بـازار نشـر شـده اسـت‪ .‬نسـخه اصلـی ایـن کتـاب‪ ،‬سـال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫توسـط انتشـارات دانشگاه پرینسـتون امریکا چاپ شده است‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ مولـف این کتـاب‪ ،‬اسـتاد تاریـخ و فلسـفه علـم و‬ ‫نقش علم در‬ ‫اسـتاد علوم زمین هاروارد و از پیشـاهنگان بحث ِ‬ ‫اجتمـاع اسـت‪.‬‬ ‫اورسک�یز‬ ‫ِن�یومی ِ‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ی بــود کــه طــی ســال‬ ‫«زهــره فکورصبــور»؛ جــزو اخریــن هنرمندانـ ‬ ‫‪ 1400‬از دســت دادیــم‪ .‬ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون کــه‬ ‫متولــد ســال ‪ ۱۳۵۷‬بــود؛ از ‪20‬ســالگی وارد عرصــه هنــر شــد‪ .‬او‬ ‫در دوران فعالیــت حرف ـه ای اش‪ ،‬در حــدود ‪ ۳۰‬ســریال و فیلــم‬ ‫ج اثــر ســینمایی‬ ‫تلویزیونــی بــازی کــرد و تجربــه حضــور در پن ـ ‬ ‫یشــود‪ .‬هنــوز علــت دقیــق مــرگ او‬ ‫نیــز در کارنام ـه اش دیــده م ‬ ‫ روز ‪ ۱۰‬اســفندماه که خبر فــوت وی‬ ‫مشــخص نیســت؛ امــا همــان ِ‬ ‫در ســن ‪ ۴۳‬ســالگی منتشــر شد‪ ،‬حتی رســانه های رسمی نیز به‬ ‫احتمــال خودکشــی او اشــاره کــرده بودنــد؛ ماجرایــی کــه ابتــدای‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬درمــورد «ازاده نامداری» نیز ب هشــکلی مطرح بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دراینکــه ایــا ایــن اتفــاق (خودکشــی) واقعــا صــورت گرفتــه یــا نــه؛‬ ‫ً‬ ‫هیــچ مرجعــی رســما اعالم نظــر نکــرد؛ همان طور کــه در مــواردی‬ ‫ً‬ ‫ازاین دســت کــه در جهــان نیــز شــاهدش بوده ایــم‪ ،‬بعضــا بــا ُمهر‬ ‫نگــزارش بــه‬ ‫«مــرگ مشــکوک»‪ ،‬پرونــده ماجــرا را بســته اند‪ .‬درای ‬ ‫‪ 10‬بازیگــر معــروف کــه به احتمال زیــاد دراثــر خودکشــی از دنیــا‬ ‫رفته انــد‪ ،‬اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫جیـن سـیبرگ؛ او شـب ‪ ۳۰‬اوت ‪42( ۱۹۷۹‬سـالگی) ناپدیـد شـد‪.‬‬ ‫یکـه در یـک پتـو در صندلـی عقب رنو‬ ‫نه روزبعـد‪ ،‬جسـدش در حال ‬ ‫پیچیده شد بود‪ ،‬نزدیک اپارتمانش پیدا شد‪ .‬پلیس یادداشتی‬ ‫را به زبـان فرانسـه از ایـن بازیگـر‪ ،‬خطـاب بـه پسـرش یافـت کـه در‬ ‫بخشـی ازان نوشـته بود‪« :‬ببخش! من دیگر نمی توانم با اعصابم‬ ‫زندگـی کنم»‪.‬‬ ‫مریلیـن مونـرو؛ در ‪ ۴‬اوت ‪ ۱۹۶۲‬در ‪ ۳۶‬سـالگی بر اثـر مصـرف‬ ‫بیش از حـد باربیتـورات در خانـه اش در لس انجلـس درگذشـت‪.‬‬ ‫مرگـش خودکش ِـی احتمالـی اعلام شـد؛ حتـی یکـی از شـعرهایش‬ ‫دربـاره خودکشـی بـا پریـدن از روی پـل بروکلیـن اسـت کـه در ان‬ ‫گفتـه؛ «ایـن پـل‪ ،‬زیباتـر از ان اسـت که ادم خـودش را از بـاالی ان‬ ‫پـرت کنـد»‪.‬‬ ‫کارول لندیـس؛ زندگـی او چنـان بـا افسـردگی و شکسـت های‬ ‫پیاپـی همـراه شـده بـود کـه د وبـار خودکشـی کـرد و سـرانجام در‬ ‫یکـه بـاردار بـود‪ ،‬در خانه اش‬ ‫‪29‬سـالگی (‪ )1948‬جسـدش در حال ‬ ‫یافـت شـد‪ .‬البتـه بعدهـا گفتـه شـد که مـرگ او خودکشـی نبـوده و‬ ‫یـک بازیگـر او را به قتـل رسـاند ه؛ امـا این ادعا هیچ گاه ثابت نشـد‪.‬‬ ‫ایـو میلـر؛ ایـن بازیگـر امریکایـی بیـن سـال های ‪ ۱۹۴۵‬تـا ‪ ۱۹۶۱‬در‬ ‫‪ ۴۱‬فیلـم ظاهـر شـد‪ .‬او در لس انجلـس متولـد شـد و در کالیفرنیـا‬ ‫درگذشـت؛ درواقـع‪ ،‬نـه روز پـس از سـالگرد تولـد ‪ ۵۰‬سـالگی اش؛ در‬ ‫کبـار نیـز در ‪ 1955‬بـا ضربـه‬ ‫‪ 17‬اوت ‪ 1973‬خودکشـی کـرد‪ .‬او ی ‬ ‫تریبون‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۱۰‬فیلم برتر تاریخ سینمای کره‬ ‫فیلـم سـینمایی «پسرکشـی»؛ اخریـن سـاخته محمدهـادی‬ ‫کریمـی طـی ‪ ۲۱ ،۲۰‬و ‪ ۲۸‬مارس در سـینما تک ونکور کانـادا ا کران‬ ‫و بـا توجـه مخاطبـان روبـه رو شـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ژالـه صامتـی‪،‬‬ ‫ارمـان درویـش‪ ،‬بهـاره کیان افشـار‪ ،‬لیلا زارع‪ ،‬لیلا اوتـادی‪ ،‬نسـیم‬ ‫ادبی‪ ،‬فرخ نعمتی‪ ،‬گلوریا هاردی‪ ،‬صحرا اسدالهی‪ ،‬زینب قادری‪،‬‬ ‫شـهناز نصرتـی و سـهیل قاصـدی؛ بازیگران این فیلم سـینمایی‬ ‫هسـتند اجتماعـی ‪93‬دقیقه ای هسـتند‪.‬‬ ‫ژاله صامتی‬ ‫هنرمندان زنی که با خودکشی از دنیا رفتند؟!‬ ‫چاقـو بـه شـکمش‪ ،‬اقـدام بـه خودکشـی کـرده بـود‪.‬‬ ‫مارگـو همینگـوی؛ جسـد نـوه ارنسـت همینگـوی (نویسـنده)؛ که‬ ‫در عرصـه بازیگـری و مدلینـگ فعالیت داشـت؛ در ‪ 1‬ژوئیـه ‪،1996‬‬ ‫در اسـتودیویی در سـانتا مونیکا پیـدا شـد‪ .‬جسـد او ب هشـدت‬ ‫تجزیـه شـده بـود؛ امـا کالبدشـکافی رسـمی و گـزارش سم شناسـی‬ ‫پزشکی قانونی نشان داد او بیش از حد فنوباربیتال مصرف کرده‬ ‫بـود‪ .‬او هنـگام مـرگ‪42 ،‬سـاله بـود‪.‬‬ ‫جویـس جیمسـون؛ در ‪ 16‬ژانویـه ‪ ،1987‬بـا مصـرف بیش از حـد‬ ‫قـرص در سـن ‪ 54‬سـالگی خودکشـی کـرد‪ .‬جسـد او سـوزانده شـد‬ ‫و خا کسـترش در دریـا پرا کنـده شـد‪ .‬او بیشـتر بـرای حضـور در‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق‬ ‫اثـار تلویزیونـی؛ به ویـژه در دهـه ‪ 1960‬شـناخته م ‬ ‫گزارش های رسـمی؛ این هنرمند ب هشـدت از مشـکل افسـردگی و‬ ‫یبـرد‪.‬‬ ‫بی خواب ِـی ناشـی ازان رنـج م ‬ ‫دوروتی هیل؛ او با پریدن از اپارتمانش در سال ‪ 1938‬خودکشی‬ ‫کـرد‪« .‬فریـدا کالـو»؛ نقـاش معـروف مامـور شـد تـا یـک نقاشـی‬ ‫به افتخـار او خلـق کنـد‪ .‬هیـل هنـگام مرگـش در ‪ 21‬ا کتبـر ‪1938‬‬ ‫تنهـا ‪33‬سـاله بـود‪ .‬مـرگ شـوهرش و به دنبـال ان‪ ،‬چنـد رابطـه‬ ‫ناموفـق‪ ،‬او را از نظـر مالـی بـه دوسـتان ثروتمنـدش وابسـته کـرده‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کیـم وینونـا؛ او اصالتـا سر خ پوسـت بـود و در منطقـه مربـوط‬ ‫بـه بومیـان بـزرگ شـد؛ در عرصـه بازیگـری نیـز بیشـتر در قالـب‬ ‫یشـد؛ چهـار ازدواج و‬ ‫شـخصیت هایی بومـی امریکایـی ظاهـر م ‬ ‫م می خورد‪ .‬او در ‪ 23‬ژوئن‬ ‫سـه طالق در پرونده زندگی او به چشـ ‬ ‫‪ 1978‬در ‪47‬سـالگی‪ ،‬بـا شـلیک گلولـه‪ ،‬بـه زندگی خود پایـان داد‪.‬‬ ‫لیبی هولمن؛ مرگ جان اف کندی و مارتین لوتر کینگ جونیور‪،‬‬ ‫شکسـت یوجیـن مک کارتـی در انتخابـات‪ ،‬مـرگ مـردان جـوان‬ ‫یتـوان‬ ‫در جنـگ ویتنـام‪ ،‬مـرگ پسـرش؛ و بیمـاری دوسـتش را م ‬ ‫عواملی خواند که در بروز افسـردگی او نقش داشـتند و او را الکلی‬ ‫کردند‪ .‬او سـرانجام در ‪ 18‬ژوئن ‪67( 1971‬سـالگی) خودکشـی کرد‪.‬‬ ‫ورا سیسـون؛ او در تاریـخ ‪ 6‬اوت سـال ‪ 1954‬در سـن ‪6 3‬سـالگی‬ ‫صهـای خـواب اور خودکشـی کـرد؛‬ ‫بـا مصـرف بیش از حـد قر ‬ ‫کسـال قبلش‬ ‫ان هم درحالی که همسـرش (ریچارد راسـون) نیز ی ‬ ‫نهـا قبـل از این اقـدام‪ ،‬به اتهـام‬ ‫(‪ )1953‬خودکشـی کـرده بـود‪ .‬ا ‬ ‫جاسوسـی در ویـن‪ ،‬توسـط گشـتاپو دسـتگیر شـده؛ و ‪34‬روز‬ ‫حبـس در زنـدان انفـرادی را تجربـه کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫صنعــت هالیــوود در ســال های اخیــر به دلیــل عدم به کارگیــری خالقیــت‪،‬‬ ‫خلــق خطــوط داســتانی قابل پیش بینــی و تکیــه بیش ازانــدازه بــه تصاویــر‬ ‫کامپیوتــری ازلحــاظ کیفیــت به طــرز محسوســی افــت کــرده‪ .‬درمقابــل‪،‬‬ ‫ســینمای کــره امــروز فیلم هایــی می ســازد کــه در عیــن ابتــکار و پیچیدگــی از‬ ‫مرزبنــدی میــان ژانرهــای مختلــف نیــز عبــور می کنند‪ .‬وقتی فیلم ســینمایی‬ ‫«انــگل» ســاخته بونــگ جــون هــو در ســال ‪ ۲۰۲۰‬جایــزه اســکار بهتریــن‬ ‫ً‬ ‫فیلــم را بــرد‪ ،‬صنعــت ســینمای کــره نهایتــا بــه توجــه و محبوبیــت جهانــی‬ ‫کــه مســتحقش بــود‪ ،‬رســید‪ .‬بیشــتر اثــاری کــه این روزهــا در ســینمای کــره‬ ‫تولیــد می شــوند از کیفیــت قابل قبولــی برخوردارنــد و همه نــوع مخاطبــی را‬ ‫راضــی می کننــد‪ .‬این درحالی س ـت که اثــار هالیــوودی پرفــروش‪ ،‬یــا دنبالــه‬ ‫ً‬ ‫یــک مجموعــه ســینمایی محبوب هســتند یا شــبیه بــه فیلم هایی کــه قبال‬ ‫ســاخته و مورداســتقبال قــرار گرفته بودنــد‪ .‬باتوجه به موفقیت و محبوبیت‬ ‫اخیــر ســینمای کــره‪ ،‬دراین مطلــب ‪ ۱۰‬فیلــم برتــر کــره ای براســاس رتبه بنــدی‬ ‫ســایت ‪ IMDb‬معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫‪ .1‬اولدبوی‬ ‫فیلـم ا کشـن‪ ،‬درام و رازالـود اولدبـوی دربـاره مردی سـت کـه ربـوده شـده و‬ ‫به مـدت ‪ ۱۵‬سـال در اتاقـی زندانـی می شـود و پـس از ازادشـدن بایـد طـی‬ ‫پنـج روز رباینـده خـود را پیـدا کنـد‪ .‬چویـی میـن سـیک‪ ،‬یـو جـی تائـه‪ ،‬کانـگ‬ ‫هـای جونـگ و کیـم بایونـگ اوک دراین فیلـم ‪ ۱۲۰‬دقیقـه ای بـه ایفـای نقـش‬ ‫پرداخته انـد‪« .‬اولدبـوی» در سـال ‪ ۲۰۰۴‬جایـزه بـزرگ جشـنواره فیلـم کـن را‬ ‫ازان خود کرد و در سـال ‪ ۲۰۰۸‬توسـط ‪ CNN‬در فهرسـت ‪ ۱۰‬فیلم برتر اسـیا در‬ ‫تاریـخ قـرار گرفـت‪ .‬ایـن فیلـم ‪ ۱۵‬میلیـون دالر در گیشـه فـروش کـرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬خاطرات قتل‬ ‫فیلم جنایی و رازالود «خاطرات قتل» درباره دو کارا گاه است که درتالش اند‬ ‫پـرده از راز پرونـده یـک قتـل سـریالی زنـان جـوان در یـک روسـتای کوچـک‬ ‫بردارنـد‪ .‬از بازیگـران ایـن فیلـم ‪ ۱۳۲‬دقیقـه ای می تـوان بـه کانـگ هو سـونگ‪،‬‬ ‫کیـم سـانگ کیونـگ‪ ،‬روئـه هـا کیـم و جائـه هـو سـونگ اشـاره کـرد‪« .‬خاطرات‬ ‫قتـل» در چندیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم؛ ازجملـه جشـنواره فیلـم کـن‪،‬‬ ‫جشـنواره بین المللـی فیلـم هاوایـی‪ ،‬جشـنواره بین المللـی فیلـم لنـدن‪،‬‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم توکیو و جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین‬ ‫به نمایـش درامـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬شیون‬ ‫فیلـم ‪ ۱۵۶‬دقیقـه ای شـیون دربـاره پلیسی سـت کـه مامـور می شـود دربـاره‬ ‫بیمـاری رازالـودی کـه در یـک روسـتای کوچـک شـیوع پیـدا کـرده‪ ،‬تحقیـق‬ ‫کنـد تـا بتوانـد دختـرش را نجـات دهـد‪ .‬ایـن فیلـم ترسـنا ک کـه بـا بودجـه‬ ‫هشـت میلیون دالر سـاخته شـده بود‪ ۳۴ ،‬جایزه از جشـنواره های سینمایی‬ ‫مختلـف را به خـود اختصـاص داد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کنیز‬ ‫ماجراهـای فیلـم «کنیـز» از جایـی شـروع می شـود کـه دختـری به عنـوان‬ ‫کنیـز به اسـتخدام یـک زن ثروتمنـد ژاپنـی درمی ایـد و به طـور مخفیانـه درگیـر‬ ‫توطئـه ای علیـه او می شـود‪ .‬ایـن فیلـم مهیـج و درام جایـزه بفتـا و جایـزه‬ ‫انجمـن منتقـدان فیلـم بوسـتون بـرای بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان را در‬ ‫کارنامـه دارد و درمجمـوع ‪ ۳۸‬میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزاردالر در گیشـه فـروش کـرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫«دوستان» بعد از دوسال به صحنه بازمی گردند‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫نمایـش «دوسـتان» نوشـته کوبـو ابـه و بـا ترجمـه فردیـن توسـلیان‬ ‫و بـا طراحـی‪ ،‬دراماتـورژی و به کارگردانـی نـادر نادرپـور؛ در دوره‬ ‫دوم اجراهـا پـس از اسـتقبال تماشـا گران از دوره اول اجراهـا‬ ‫در شـهریورماه ‪ ،۱۳۹۹‬از ‪ ۱۵‬فروردین مـاه ‪ ،۱۴۰۱‬سـاعت ‪ ۲۱‬در‬ ‫تماشاخانه «اهورا» به روی صحنه خواهد رفت‪ .‬رامتین سلیمانی‪،‬‬ ‫مهشـید دالوری‪ ،‬حسـین کرمـی‪ ،‬مرواریـد کفایـی‪ ،‬زویـا زارعـی‪ ،‬باران‬ ‫شـریعتی‪ ،‬وانیـا افضلـی‪ ،‬فریـد ترابـی‪ ،‬حسـن معصو منـژاد‪ ،‬صابـر‬ ‫خرم بخـت‪ ،‬درسـا پورقاسـمی‪ ،‬محمدرضـا فطرتـی‪ ،‬پرسـتو جانکی‪،‬‬ ‫ـود نـادر نادرپـور؛ بازیگـران جدیدتریـن اثـر‬ ‫ماهـان خاتمـی و خ ِ‬ ‫نـادر نادرپـور کارگـردان شناخت هشـده و باسـابقه تئاتـر هسـتند‪.‬‬ ‫یسـت؛ «دوسـتان» بـا ایجـاد تغییراتـی در بازیگـران و عوامـل‬ ‫گفتن ‬ ‫شاتر‬ ‫صنا�یع دستیبلوچ‬ ‫بنیادمستضعفانبه منظور ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار و توانمندسازی‬ ‫اقتصاد خانواده روستایی و‬ ‫استفاده از ظرفیت های فرهنگی‬ ‫و بومی و محرومیت زدایی در‬ ‫شهرستانقصرقند(جنوب‬ ‫نو بلوچستان)‪،‬باوام های‬ ‫سیستا ‬ ‫قرض الحسنه و اموزش راهکارهای‬ ‫توسعه در زمینه صنایع دستی و تولید‬ ‫ملی و اشتغال زایی مردم منطقه‬ ‫کمک های موثری کرده است‪.‬‬ ‫احمدبلباسی‬ ‫گـروه نمایشـی نسـبت بـه دوره اول اجراهـا‪ ،‬اولیـن نمایشـی نـام‬ ‫خواهـد گرفـت کـه اغازگـر سـال تئاتـری ‪ ۱۴۰۱‬در تماشـاخانه «اهورا»‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬در خالصه داسـتان چنیـن امـده اسـت‪ :‬خانـواده ای‬ ‫هشـت نفره بـدون دعـوت و شـناخت قبلـی وارد خانه مـردی به نام‬ ‫«هاما» می شـوند و نظم زندگی او را به هم می زنند‪« .‬هاما» در برابر‬ ‫نهـا تلاش‬ ‫یشـود و بـرای بیرون رانـدن ا ‬ ‫نهـا دچـار اسـتیصال م ‬ ‫ا ‬ ‫زیـادی می کنـد؛ امـا دیگـر عوامـل اثـر عبارت انـد از مجـری طـرح‪:‬‬ ‫اموزشـگاه هنرهای نمایشی صحنه‪ /‬دسـتیار کارگردان‪ :‬الله ابید‪/‬‬ ‫منشـی صحنـه‪ :‬ایـدا مـرادی‪ /‬اجـرای دکـور‪ :‬رامیـن دولت ابـادی‪/‬‬ ‫طـراح نـور‪ :‬علیرضـا ترحمـی‪ /‬نورپـرداز‪ :‬مهرنـوش ترحمی‪ /‬دسـتیار‬ ‫نور‪ :‬نوشین ترحمی‪ /‬طراح لباس‪ :‬مهرناز عباسی‪ /‬طراح و مجری‬ ‫یفـرد‪ /‬موسـیقی‬ ‫گریـم‪ :‬فاطمـه امینـه‪ /‬اهنگسـاز‪ :‬پارسـا مصلح ‬ ‫یفـرد‪،‬‬ ‫یفـرد‪ ،‬پارسـا مصلح ‬ ‫زنـده (‪ )Mad Band‬وحیـد مصلح ‬ ‫یفـرد‪ /‬سـردبیر خبـری‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‪/‬‬ ‫پرهـام مصلح ‬ ‫روابط عمومـی و فضـای مجـازی‪ :‬فریبـا جدیـدی‪ ،‬فرشـته سـهی‬ ‫و شهراشـوب مفتاحـی‪ /‬مشـاور رسـانه ‪ :‬فـرزاد جمشـیددانایی‪/‬‬ ‫عکاسـان‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‪ ،‬فـرزاد جمشـیددانایی‪ ،‬لیلا‬ ‫محر مپـور و زهـرا سـرجوقیان‪ /‬سـاخت تیـزر و طراحی پوسـتر‪ :‬فرید‬ ‫ترابـی و کیـان راد (فرهـان)‪ /‬تبلیغـات رسـانه ای‪ :‬محمـد دانشـور‪.‬‬ ‫نمایـش یادشـده تـا ‪ ۱‬اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬میزبـان عالقه منـدان‬ ‫بـه تئاتـر اسـت و مخاطبـان می تواننـد ازطریـق مراجعـه بـه سـایت‬ ‫فروش بلیت «تیوال» یا گیشه تماشاخانه «اهورا» واقع در ابتدای‬ ‫مفتـح جنوبـی‪ ،‬بیـن کوچـه تـور و همـراه‪ ،‬مجتمـع هنـری تیتـان‬ ‫(عرفـان) اقـدام بـه خریـداری بلیـت کننـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬برف شکن‬ ‫یشـود کـه‬ ‫ماجراهـای فیلـم علمی‪-‬تخیلـی «برف شـکن» از جایـی شـروع م ‬ ‫یـک ازمایـش ناموفـق اقلیمـی باعـث نابـودی نسـل بشـر می شـود و تنهـا‬ ‫ان ها کـه سـوار بـر قطـار برف شـکن بودنـد‪ ،‬نجـات می یابنـد‪ .‬کریـس ایوانـز‪،‬‬ ‫جیمی بل‪ ،‬تیلدا سـویینتون و اد هریس از بازیگران این فیلم ‪ ۱۲۶‬دقیقه ای‬ ‫هسـتند‪« .‬برف شـکن» به عنـوان نخسـتین فیلـم انگلیسـی زبان بونـگ جون‬ ‫هـو‪ ،‬نامـزد ‪ ۱۰۵‬جایـزه شـد و ‪ ۳۴‬تـای ان هـا را بـه خانـه بـرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬انگل‬ ‫فیلـم کمـدی‪ ،‬درام و مهیـج «انـگل» کـه در سـال ‪ ۲۰۱۹‬ا کـران شـد و بـرای‬ ‫اولین بـار در تاریـخ‪ ،‬اسـکار بهتریـن فیلـم را از ان یـک فیلـم غیرانگلیسـی زبان‬ ‫کـرد‪ ،‬دربـاره رابطـه میـان خانـواده ثروتمنـد پـارک و خانـواده فقیـر کیـم اسـت‬ ‫کـه زیـر سـایه طمـع و اختلاف طبقاتـی تهدیـد پیـش مـی رود‪ .‬ایـن فیلـم‬ ‫‪ ۱۳۲‬دقیقـه ای بـا بودجـه ‪ ۱۱‬میلیـون دالری سـاخته شـد و ‪ ۲۶۹‬میلیـون دالر‬ ‫فروخـت‪ .‬از مهم تریـن جوایـز «انـگل» می تـوان بـه چهـار جایـزه اسـکار‬ ‫در شـاخه های بهتریـن فیلـم‪ ،‬بهتریـن کارگردانـی و بهتریـن فیلم نامـه‬ ‫غیراقتباسی‪ ،‬جایزه گلدن گلوب و بفتا برای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان و‬ ‫نخـل طلای جشـنواره کـن اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫‪ .7‬من شیطان را دیدم‬ ‫داستان اثر جنایی «من شیطان را دیدم» درباره مامور امنیتی ست که قصد‬ ‫دارد انتقـام قتـل همسـرش را از یـک قاتـل سـریالی بگیـرد‪ .‬لـی بیونـگ هـان‪،‬‬ ‫چویـی میـن سـیک‪ ،‬جیـو گـوگ هـوان و هـو جین چـون از بازیگـران این فیلم‬ ‫‪ ۱۴۴‬دقیقـه ای هسـتند‪ .‬نامـزدی بـرای جایـزه بهتریـن فیلم بـرداری و بـردن‬ ‫جایـزه بهتریـن تدویـن از جوایـز فیلـم اسـیایی تنهـا بخشـی از دسـتاوردهای‬ ‫فیلـم مـن شـیطان را دیـدم اسـت کـه بـا بودجـه شـش میلیون دالری سـاخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪.8‬تعقیب کننده‬ ‫فیلـم جنایـی «تعقیب کننـده» روایتگـر داسـتان مردی سـت کـه کمتـر از‬ ‫‪ ۱۲‬سـاعت وقـت دارد شـواهدی علیـه یـک قاتـل سـریالی روانـی پیـدا کنـد تـا‬ ‫جلـوی ازادی او را از زنـدان بگیـرد‪ .‬ایـن فیلـم بـا بیـش از پنج میلیـون بازدیـد‪،‬‬ ‫سـومین فیلـم پرفـروش تاریـخ کـره اسـت‪.‬‬ ‫‪ .9‬مردی از ناکجااباد‬ ‫فیلـم جنایـی و ا کشـن «مـردی از نا کجااباد» داسـتان مغازه داری بی حاشـیه‬ ‫بـا گذشـته ای پرماجـرا را روایـت می کنـد کـه برای نجـات کودکی کـه تنها رفیق‬ ‫اوسـت بـا گـروه قاچاقچیـان مـواد مخـدر و اعضـای بدن درگیر می شـود‪.‬‬ ‫‪ .10‬مادر‬ ‫فیلـم سـینمایی رازالـود و جنایـی «مـادر» دربـاره مادری سـت که بـرای یافتن‬ ‫قاتلـی کـه بـرای پسـرش پاپـوش درسـت کـرده‪ ،‬خـود را بـه درودیـوار می زنـد‪.‬‬ ‫ایـن فیلـم ‪ ۱۲۹‬دقیقـه ای بـرای اولین بـار در بخـش نوعـی نـگاه جشـنواره‬ ‫جهانـی کـن به نمایـش درامد‪ .‬منتقدان بـازی بازیگـران‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬فیلم نامه‬ ‫و منحصربه فردبـودن ایـن فیلـم را تحسـین کرده انـد‪.‬‬ ‫ایدا شجاع بوسجین‪ /‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!