روزنامه سایه شماره 2423 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2423

روزنامه سایه شماره 2423

روزنامه سایه شماره 2423

‫معاونرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»‬ ‫مشوقی برای زنان است‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬قانـون جوانـی جمعیـت و حمایت‬ ‫از خانـواده بـرای همـه عرصه هـای زندگی زنان و جزو سیاسـت های‬ ‫یسـت کـه بـه نقش زنـان بر می گـردد»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ انسـیه‬ ‫تشویق ‬ ‫خزعلـی در مراسـم تجلیـل از زنـان کارافریـن در وزارت تعـاون افـزود‪:‬‬ ‫«همـه سیاسـت ها و قوانیـن حـوزه زنـان به منظـور ارتقـای جایـگاه‬ ‫انـان‪ ،‬کمـک بـه فرزنـداوری و تـوان علمـی زنـان اسـت‪ .‬شـورای عالی‬ ‫انقالب ‪ ۳۰‬سال است به ترسیم جایگاه زن پرداخته؛ در اوج جنگ‬ ‫تحمیلـی و در سـال ‪ ۱۳۶۵‬زمـان حضـور امـام راحـل و رهبـر فرزانـه‬ ‫انقلاب جایـگاه زن ترسـیم شـده کـه در جهـان نظیر نـدارد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون دالر‬ ‫یپـروری سـازمان شـیالت‬ ‫مرتضـی افراسـیابی؛ سرپرسـت معاونـت توسـعه ابز ‬ ‫با بیان اینکـه صـادرات میگـوی پرورشـی ‪ ۱۵۰‬میلیـون دالر در سـال ‪ ۱۴۰۰‬ارزاوری‬ ‫‪۸‬تـن میگـو از سـطح ‪۱ ۴‬هـزار و ‪ ۳۴‬هکتـار تولیـد؛‬ ‫داشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬امسـال ‪۵ ۷‬هـزار و ‪ ۰۰‬‬ ‫و ‪ ۷۵‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد ان روانـه بازارهـای منطقـه‪ ،‬اسـیا و اروپـا شـد؛ بیشـترین میـزان‬ ‫صـادرات بـه چیـن و امـارات اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 22 1400‬جمادی الثانیه ‪ 25 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2423‬تومان‬ ‫مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران هشدار داد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫تحقیق و تفحص‬ ‫از خودروسازان!‬ ‫افزایش مصرف گاز در مرحله خطر!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫‪ 15‬تا ‪20‬هزار کشته‬ ‫در تصادفات رانندگی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ حضور پنهان» در کالس درس ؛‬ ‫«عدم‬ ‫ِ‬ ‫چالش اموزش و�پرورش در دوران کرونا‬ ‫مهرمـاه بـود کـه سرپرسـت پیشـین وزارت اموزش وپـرورش‪ ،‬از وجـود ‪۲ ۱۰‬هـزار‬ ‫دانش امـوز بازمانده ازتحصیـل در دوره ابتدایـی و حـدود ‪ ۷۶۰‬هـزار دانش امـوز تـارک‬ ‫تحصیـل در دوره متوسـطه خبـر داد‪ .‬به اذعـان بعضـی از کارشناسـان و مسـئوالن‬ ‫اموزش وپـرورش؛ امـوزش غیرحضـوری در دوران کرونـا‪ ،‬بـر جریـان امـوزش لطمـه وارد‬ ‫کرده و چه بسـا به شـکلی قابل توجه بر شـمار بازماندگان از تحصیل افزوده؛ موضوعی‬ ‫کـه اموزش وپـرورش بایـد بـرای ان برنامـه جـدی داشـته باشـد ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیتـر سـیارتو؛ وزیـر امـور خارجـه مجارسـتان در واکنش بـه تنـش موجـود بیـن‬ ‫غـرب و روسـیه گفـت‪« :‬مـا جنـگ سـرد جدیـد نمی خواهیـم»‪.‬‬ ‫افت کیفی خودروها‬ ‫و سیاست های شکست خورده‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫همه پذیرفته اند که امریکا نباید‬ ‫دوباره از توافق خارج شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار گرگان بیان کرد؛‬ ‫سربلندی نیروهای خدماتی‬ ‫در ازمون مقابله با سرما‬ ‫‪6‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد بیان کرد؛‬ ‫نقش افرینی ذوب اهن‬ ‫در توسعه ریلی چابهار‬ ‫‪7‬‬ ‫نرخ پائین مشارکت اجتماعی زنان؛‬ ‫از مهم ترین مسائل اجتماعی شهر قائم‬ ‫‪6‬‬ ‫حامدسلیمان زاده‬ ‫داوری جشنواره‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫بین المللیفیلمبرلین‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫‪8‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬شماره و موضوع مناقصه‪ :‬فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره ‪« 4000233‬ایجاد و نگهداری فضای سبز پاالیشگاه و‬ ‫اداره پشتیبانی مشهد برای مدت دو سال» با شماره فراخوان ‪ 2000092134000174‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬استان خراسان رضوی‪ ،‬کیلومتر ‪ 165‬جاده مشهد‪ -‬سرخس‪ ،‬شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫‪ -3‬شـرایط مناقص هگـر‪ :‬کلیـه شـرکت های دارای رتبـه ‪( 7‬هفـت) گواهینامـه صالحیـت اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در کـد فعالیـت نگهـداری و خدمـات فضـای سـبز که در‬ ‫ارزیابـی کیفـی مرتبـط‪ ،‬امتیـاز الزم را وفـق معیارهای اعالم شـده کسـب کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و ادرس دریافـت اسـناد‪ :‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 19‬مـورخ ‪ ،1400/11/14‬متقاضیـان می تواننـد از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـامانه سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ https://www.setadiran.ir‬اسناد استعالم ارزیابی کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت کنند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی کیفی (از دریافت و‬ ‫تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه) و سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد‬ ‫یسـت اسـناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی‪ ،‬به مناقصه گران تایید شـده از طریق سـامانه سـتاد ارسـال خواهد شـد‪ .‬متقاضیان بعد از دریافت اسـتعالم‬ ‫شـد‪ .‬بدیه ‬ ‫لشـده را به همراه مدارک موردنیاز‪ ،‬در سـامانه مذکور بارگذاری و ارسـال کنند‪.‬‬ ‫ارزیابی‪ ،‬می بایسـت حدا کثر تا سـاعت ‪ 19‬مورخ ‪ 1400/11/28‬اسـتعالم ارزیابی تکمی ‬ ‫‪ -5‬مبلغ براورد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 146.528.500.000‬ریال (یک صد و چهل و شش میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون و پانصد هزار ریال) در مدت پیمان‬ ‫تهـای مناقصـه راس سـاعت ‪ 10‬مـورخ ‪ 1400/12/11‬در حضـور پیشـنهاددهندگان و بـا حداقـل ‪ 2‬پیشـنهاد قیمـت در ادرس مشـهد‪ ،‬خیابـان‬ ‫تهـا‪ :‬پا ک ‬ ‫‪ -6‬زمـان گشـایش پا ک ‬ ‫ابکـوه‪ ،‬نبـش ابکـوه ‪( 7‬دانشسـرای شـمالی)‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد‪ ،‬اتـاق کنفرانـس گشـایش خواهـد یافـت‪ .‬الزم به ذکـر اسـت تاریـخ اعال مشـده‬ ‫درخصـوص گشـایش پیشـنهادهای قیمـت‪ ،‬قطعـی نبـوده و بـا توجـه بـه رونـد ارزیابـی کیفـی‪ ،‬امـکان تغییـر تاریـخ وجـود خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1812651‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش از شهید هاشمی نژاد‬ ‫ا گهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (پاالیشـگاه نهم (فاز ‪ ))12‬درنظردارد اقالم موردنیاز خود را با شـرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه ستاد) تامین کند‪.‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2000093498000756 :‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‪ :‬شماره مناقصه ‪ R9/400/22‬و شماره تقاضا ‪3091100612‬‬ ‫موضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی‪ :‬فلو مانیتور (ساخت داخل)‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 32.800.000.000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 1.640.000.000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت وزیران است‪.‬‬ ‫تاریخ های مهم در فرایند برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستادایران‪:‬‬ ‫زمان اولین انتشار ا گهی‪ /‬ارسال به صفحه اعالن عمومی‪ :‬مورخ ‪1400/11/01‬‬ ‫مهلت بارگیری و دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستادایران‪ :‬مورخ ‪1400/11/11‬‬ ‫مهلت بارگذاری و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستادایران‪ :‬مورخ ‪1400/11/26‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی و مالی در سامانه ستادایران‪ :‬پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی‪ ،‬به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سامانه ستاد ارسال می شود‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ -‬کنگان‪ ،‬کیلومتر ‪ 15‬جاده عسلویه‪ ،‬مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬پاالیشگاه نهم (فاز ‪ ،)12‬کدپستی ‪7539171057‬‬ ‫تلفن‪ -07731463728-07731463913 :‬فکس‪07731463351-07731463327 :‬‬ ‫ بدیهی سـت کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشـنهادهای خارج از سـامانه سـتاد‪،‬‬‫هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شـد‪ .‬مناقصه گران بایسـتی نسـبت به ثبت نام در سـامانه سـتاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ www.SPGC.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن های ‪ 07731463913-07731463728‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1264956‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2423‬‬ ‫‪Bain & Company‬‬ ‫‪Almasirah‬‬ ‫سانسور مظلومیت یمن در رسانه ها‬ ‫رئی ــس اتحادیه جهان ــی علمای‬ ‫مقاوم ــت و رئی ــس جماع ــت‬ ‫علم ــای ع ــراق ضم ــن تا کی ــد بر‬ ‫ایس ــتادن مقاومت در کنار ملت‬ ‫مظلوم یمن‪ ،‬از سانس ــور صدای‬ ‫مظلوم ــان یمن ــی در رس ــانه ها‬ ‫انتق ــاد کردن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مهر؛ ش ــیخ ماهر حم ــود گفت‬ ‫کش ــورهای نفت خی ــز (حاش ــیه خلی ــج ف ــارس) تنه ــا به‬ ‫مکان ــی ب ــرای برداش ــت پ ــول تبدی ــل ش ــده اند و هی ــچ‬ ‫اس ــتقالل و حا کمیت ــی از خ ــود ندارن ــد‪ .‬وی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫ب ــا وج ــود تم ــام مش ــکالت‪ ،‬ص ــدای مقاوم ــت در لبنان‬ ‫ضب ــه ظل ــم و بی عدالت ــی علی ــه مل ــت یم ــن‬ ‫دراعترا ‬ ‫یسـ ـت که شیخ خالد المال‬ ‫همچنان باالس ــت‪ .‬این درحال ‬ ‫رئی ــس جماع ــت علمای عراق بااش ــاره به تح ــوالت یمن‬ ‫یش ــده‬ ‫گف ــت؛ مل ــت یم ــن درمع ــرض کش ــتار برنامه ریز ‬ ‫ق ــرار گرفت ــه و اینکه این کش ــتار به دس ــت ابزارهای عربی‬ ‫و اس ــامی ص ــورت می گی ــرد‪ ،‬غم وان ــدوه م ــا را دوچندان‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬وی درادام ــه اف ــزود؛ متاس ــفانه جنایت ها‬ ‫علی ــه مل ــت یم ــن باوجوداینکه ش ــنیع و زش ــت اس ــت‪،‬‬ ‫یه ــا را ت ــکان نمی دهد‪ .‬ش ــیخ خال ــد المال‬ ‫وج ــدان برخ ‬ ‫یه ــا خوش ــحال‬ ‫چک ــس از کش ــتار یمن ‬ ‫تا کی ــد ک ــرد؛ هی ‬ ‫یک ــه ب ــا رژی ــم صهیونیس ــتی و‬ ‫یش ــود مگ ــر ان های ‬ ‫نم ‬ ‫امری ــکا ارتب ــاط دارن ــد‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد؛ رس ــانه ها‬ ‫نمی خواهن ــد کس ــی از مظلومی ــت مل ــت یم ــن س ــخن‬ ‫بگوی ــد و این رویک ــرد رس ــانه ها مس ــئولیت م ــا را در قبال‬ ‫یس ــازد‪.‬‬ ‫اع ــام همبس ــتگی ب ــا مظلومان س ــنگین م ‬ ‫‪Deutsche Welle‬‬ ‫المان و ضرر ‪ ۳۵۰‬میلیاردیورویی‬ ‫نتیج ــه ی ــک بررس ــی نش ــان‬ ‫می ده ــد بح ــران دوس ــاله کرون ــا‬ ‫ح ــدود ‪ ۳۵۰‬میلیاردی ــورو ب ــه‬ ‫اقتص ــاد الم ــان خس ــارت وارد‬ ‫کرده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش تس ــنیم؛‬ ‫ش ــیوع کرون ــا در الم ــان مانن ــد‬ ‫جوام ــع اروپای ــی دیگ ــر عواق ــب اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی‬ ‫و سیاس ــی گس ــترده ای ب هب ــار اورده اس ــت‪ .‬براورده ــای‬ ‫موسس ــه اقتص ــاد الم ــان (‪ )IW‬در س ــالگرد ش ــیوع کرونا‬ ‫در الم ــان حا کی ازان اسـ ـت که بخ ــش بزرگ ــی از ای ــن‬ ‫هزین ــه س ــنگین‪ ،‬به دلی ــل کاهش مص ــرف و دلی ــل دیگر‬ ‫ان کاهش س ــرمایه گذاری شرکت هاس ــت‪ .‬این موسس ــه‬ ‫پیش بین ــی می کن ــد در سه ماه نخس ــت ‪ 2022‬نی ــز‬ ‫ممک ــن اس ــت ‪ 50‬میلیاردی ــورو هزینه بیش ــتر ب ــه اقتصاد‬ ‫الم ــان وارد ش ــود‪ .‬اقتصاددان ــان انتظار دارن ــد که بهبود‬ ‫نش ــرایط س ــال ها طول بکش ــد‪ .‬طب ــق یافته های این‬ ‫ای ‬ ‫تحقی ــق‪ ،‬در اغاز این بحران‪ ،‬قوانی ــن مربوط به قرنطینه‬ ‫ب ــه بروز مش ــکالتی در فراینده ــای تولی ــد و روند تحویل‬ ‫در داخ ــل و خار ج ازکش ــور منجر ش ــد‪ .‬با محدودش ــدن‬ ‫طش ــدن مش ــتریان نی ــز‬ ‫گزین هه ــای مص ــرف و محتا ‬ ‫هزین هه ــای بیش ــتری ب ــر اقتص ــاد الم ــان وارد ش ــد‪.‬‬ ‫ازس ــوی دیگر مب ــادالت تجاری ب ــا دیگر کش ــورها کاهش‬ ‫ً‬ ‫نش ــرایط کال در سـ ـه ماه دوم س ــال‬ ‫یاف ــت‪ .‬در نتیج ــه ای ‬ ‫‪ ،2020‬تولی ــد ناخال ــص داخل ــی الم ــان نس ــبت به س ــال‬ ‫پیـ ـش ازان‪ 11 ،‬درص ــد کاه ــش پی ــدا ک ــرد‪.‬‬ ‫جرک‬ ‫ماسکبزنید! تلنگر‬ ‫‪ 15‬تا ‪20‬هزار کشته‬ ‫در تصادفات رانندگی‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫چین؛ بزرگ ترین بازار کاالهای لوکس‬ ‫س ــهم س ــرزمین اصل ــی چی ــن از‬ ‫ب ــازار جهان ــی کااله ــای لوکس با‬ ‫افزای ــش خری ــد مصرف کنن ــدگان‬ ‫چینی افزایش یافت و این کش ــور‬ ‫را در مس ــیر تبدیل به بزرگ ترین‬ ‫ب ــازار کااله ــای لوک ــس جه ــان تا‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۵‬ق ــرار داد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ مصرف کنندگان‬ ‫ته ــای کرونای ــی‬ ‫چین ــی هرچن ــد به دلی ــل محدودی ‬ ‫نمی توانن ــد به راحت ــی به خ ــارج س ــفر کنن ــد‪ ،‬در داخل‬ ‫کش ــور هزین ــه بیش ــتری ب ــرای خری ــد کااله ــای لوک ــس‬ ‫انج ــام می دهن ــد‪ .‬ف ــروش کااله ــای لوکس ش ــخصی در‬ ‫س ــرزمین اصلی چین در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬درمقایسـ ـه با س ــال‬ ‫پیـ ـش ازان ‪ ۳۶‬درص ــد رش ــد ک ــرد و ب ــه ‪ ۴۷۱‬میلیاردیوان‬ ‫(‪ ۷۳.۵۹‬میلی ــارددالر ) رس ــید‪ .‬این رق ــم بی ــش از دوبراب ــر‬ ‫‪ ۲۳۴‬میلیاردی ــوان ب ــود ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۱۹‬ب ــرای خری ــد‬ ‫کااله ــای لوک ــس در س ــرزمین اصل ــی چین هزینه ش ــده‬ ‫ب ــود‪ .‬طبق گ ــزارش ش ــرکت بین‪ ،‬س ــهم س ــرزمین اصلی‬ ‫چی ــن از بازار لوکس جه ــان به حدود ‪ ۲۱‬درصد در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬رش ــد کرد که باالت ــر از ‪ ۲۰‬درصد در ســـال ‪ ۲۰۲۰‬بود‪.‬‬ ‫انتظ ــار مـ ـی رود این رون ــد رش ــد ادام ــه پی ــدا ک ــرده و ت ــا‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۵‬چی ــن را به بزرگ تری ــن ب ــازار کاالهای لوکس‬ ‫در جه ــان تبدی ــل کن ــد‪ .‬چی ــن با رش ــد طبقه متوس ــط‬ ‫ای ــن کش ــور‪ ،‬بهتری ــن داس ــتان مصرف کنن ــده در جهان‬ ‫مان ــده و میانگی ــن درام ــد قاب ــل هزین ــه باالت ــر از ت ــورم‬ ‫مان ــده‪ .‬ف ــروش کااله ــای چ ــرم ح ــدود ‪ ۶۰‬درص ــد رش ــد‬ ‫شه ــای مختل ــف‬ ‫ک ــرد و س ــریع ترین رش ــد را می ــان بخ ‬ ‫ب ــازار داش ــت و بع ــد کااله ــای الیف اس ــتایل ب ــا رش ــد‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی ق ــرار گرفتند‪ .‬عامل اصلی رش ــد ب ــازار لوکس‬ ‫در چی ــن‪ ،‬رش ــد فروش ــگاه های ب ــدون تعرفه در اس ــتان‬ ‫جزی ــره ای هاین ــان واقع در جنوب این کش ــور ب ــوده‪ .‬در‬ ‫دوسال گذش ــته‪ ،‬سیاسـ ـت های جدید دولت‪ ،‬مالیات ها‬ ‫را کاه ــش داده و تدابی ــر مس ــاعد کسـ ـب وکار دیگ ــری‬ ‫معرف ــی کرده تا این منطق ــه را به یک بندر تج ــارت ازاد و‬ ‫مرکز مص ــرف بین الملل ــی تبدیل کند‪ .‬حت ــی پیش ازاین‬ ‫ته ــای س ــفر مرب ــوط ب ــه پاندم ــی مان ــع‬ ‫ک ــه محدودی ‬ ‫از س ــفرهای خارج ــی مصرف کنن ــدگان چین ــی ش ــود‪،‬‬ ‫برنده ــای لوک ــس به دلی ــل اعتراض ــات خش ــونت امیز در‬ ‫هنگ کن ــگ‪ ،‬ب ــه هاین ــان و مناطق دیگر س ــرزمین اصلی‬ ‫چی ــن مهاج ــرت ک ــرده ب ــود‪ .‬ف ــروش کااله ــای لوک ــس‬ ‫در فروش ــگاه های ب ــدون تعرف ــه هاین ــان پ ــس از رش ــد‬ ‫‪ ۱۲۲‬درصدی در ‪ ،۲۰۲۰‬رش ــد ساالنه ‪ ۸۵‬درصد را در ‪۲۰۲۱‬‬ ‫داش ــت و به ‪ ۶۰‬میلیاردیوان رسید‪ .‬س ــهم فروشگاه های‬ ‫هاین ــان از ف ــروش کااله ــای لوک ــس ش ــخصی چی ــن در‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬ب ــه ‪ ۱۳‬درص ــد درمقایسـ ـه با نه درص ــد در ‪ ۲۰۲۰‬و‬ ‫شـ ـش درصد در س ــال های پیش ازان رس ــید‪ .‬تحلیلگران‬ ‫واحد ا کونومیس ــت اینتلیجنس انتظار دارند با گشایش‬ ‫فروش ــگاه های جدی ــد ب ــدون تعرف ــه در ش ــهرهای بزرگ‬ ‫مانن ــد پک ــن‪ ،‬تیان جی ــن و ش ــانگهای‪ ،‬سیاسـ ـت های‬ ‫جدی ــد دول ــت کمک کن ــد ب ــازار داخلی کااله ــای لوکس‬ ‫ب ــدون تعرف ــه در فاصل ــه ‪ ۲۰۲۱‬تا ‪ ۲۰۲۵‬ح ــدود چهاربرابر‬ ‫افزای ــش پی ــدا کن ــد و ب ــه ‪ ۲۵۸‬میلیاردیوان برس ــد؛ البته‬ ‫ته ــای مرب ــوط به س ــفر‬ ‫ا گ ــر مقام ــات چین ــی محدودی ‬ ‫بین الملل ــی و س ــقف خرید بدون تعرفه را تس ــهیل کنند‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫همه پذیرفته اند که‬ ‫امریکا نباید دوباره از توافق خارج شود‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارجه از پیش ــرفت مذا ک ــرات وین خبر‬ ‫داد و گف ــت؛ هم ــه طرف ها پذیرفته ان ــد که نباید دوباره ش ــاهد‬ ‫خ ــروج امریکا از توافق هس ــته ای باش ــیم‪ .‬به گزارش ایرنا؛ س ــعید‬ ‫خطیـ ـب زاده در نشس ــت خبری درمورد اخری ــن تحوالت مرتبط‬ ‫ب ــا مذا ک ــرات ای ــران ب ــا ‪ ۴+۱‬در وی ــن اظه ــار داش ــت؛ پیش ــرفت‬ ‫گفت وگوه ــا در مس ــیر درس ــت اس ــت‪ .‬در ه ــر چه ــار ح ــوزه‬ ‫پیش ــرفت های خوب ــی داش ــتیم و در برخ ــی اس ــناد پرانتزه ــا و‬ ‫اختالف ها کمتر ش ــده است‪ .‬بس ــیاری از ایده های ایران تبدیل‬ ‫ب ــه کلمات ش ــدند ازجمل ــه در ح ــوزه تضامین‪ .‬مهم این اس ــت‬ ‫هم ــه اط ــراف مذا ک ــرات در وی ــن پذیرفتن ــد این اسـ ـت که نباید‬ ‫انچه در س ــال های قبل ب ــا خروج امری ــکا از برج ــام رخ داد تکرار‬ ‫ً‬ ‫ش ــود‪ .‬وی تصریح کرد؛ اید هه ــای کامال اجرای ــی و عملیاتی را در‬ ‫وی ــن با واقع نگ ــری ارائ ــه کردیم و معتقدی ــم این اید هه ــا امکان‬ ‫گفت وگ ــو درب ــاره تضامی ــن را فراه ــم کرده اس ــت‪ .‬ای ــران در وین‬ ‫اس ــت برای ی ــک توافق که دو ویژگی عمده داش ــته باش ــد پایدار‬ ‫و قابل ات ــکا؛ برای همین‪ ،‬مس ــیر اخذ تضامین مهم اس ــت‪ .‬ایران‬ ‫هیچ پیش شـــرطی را از روز اول نپذیرفته اســـت‪ .‬وی اضافه کرد؛‬ ‫موفقی ــت ب ــزرگ این بودکه بس ــیاری از ایده هایی ک ــه جمهوری‬ ‫اس ــامی ازجمله در ح ــوزه تضامین مطرح کرده ب ــود‪ ،‬تبدیل به‬ ‫کلمات ش ــدند‪ .‬مهم این اسـ ـت که همه اطراف مذا کرات در وین‬ ‫پذیرفته ان ــد نبای ــد انچ ــه در س ــال های گذش ــته ب ــا خ ــروج‬ ‫غیرقانون ــی ای ــاالت متح ــده اتف ــاق افتاد‪ ،‬تکرار ش ــود‪ .‬ل ــذا اصل‬ ‫اینک ــه تضامی ــن بای ــد اندیش ــیده ش ــود موردتواف ــق هم ــه بوده‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی خاطرنش ــان ک ــرد؛ ما‬ ‫ً‬ ‫اید هه ــای کامال اجرای ــی و عملیاتی را با واقع نگ ــری در وین ارائه‬ ‫کردی ــم و فکر می کنی ــم ایده های ما ام ــکان گفت وگ ــو را در حوزه‬ ‫یس ــت م ــا در فضای رس ــانه‬ ‫تضامی ــن فراه ــم اورد‪ .‬البت ــه طبیع ‬ ‫یش ــود را مجدد مذا کره‬ ‫انچه در پش ــت درهای بس ــته مذا کره م ‬ ‫نمی کنی ــم‪ .‬وی گف ــت؛ جمهوری اس ــامی ایران در وین هس ــت‬ ‫برای اینک ــه توافقی پایدار و قابل اتکا به دس ــت ای ــد و برای همین‬ ‫یس ــت‪ .‬وی درخصوص‬ ‫مس ــیر اخذ تضامین مس ــیر بسیارمهم ‬ ‫شش ــرط مذا ک ــرات گفت؛‬ ‫اظه ــارات اخیر راب ــرت مالی درباره پی ‬ ‫جمهوری اســـامی ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته‬ ‫اس ــت‪ .‬ط ــرح این موضوعات ا گر ب ــرای مصارف داخلی و رس ــانه‬ ‫باش ــد از ان عب ــور می کن ــد وگرن ــه پی ــام و قطع ــی ان هم ــواره‬ ‫این بودک ــه مذا ک ــرات به اندازه کاف ــی پیچی ــده اس ــت و نبای ــد ب ــا‬ ‫اظه ــارات پیچی ــده‪ ،‬ان را پیچید هت ــر کرد‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه‬ ‫دیپلماس ــی درپاسخ ب هس ــوالی درباره اتب ــاع زندانی در دو کش ــور‬ ‫اظه ــار کرد؛ درخص ــوص وضعیت اتباع جمهوری اس ــامی ایران‬ ‫در ای ــاالت متحده ما از روز اول به خاطر موضوعیت انس ــانی این‬ ‫یه ــای خ ــود را مط ــرح کردی ــم چ ــه ب هص ــورت‬ ‫داس ــتان نگران ‬ ‫مس ــتقیم چ ــه غیرمس ــتقیم‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد؛ این موضوع چه‬ ‫پی ــش از مذا کرات و چ ــه همراه با این مذا کرات در دس ــتورکار ما‬ ‫یس ــت که دو مس ــیر مختلف هس ــت‪ .‬ا گ ــر ایاالت‬ ‫بوده اما طبیع ‬ ‫متح ــده به توافقاتی که ازقبل هم انجام داده بود‪ ،‬پایبند باش ــد‬ ‫لح ــل اس ــت‪.‬‬ ‫این موض ــوع انس ــانی در کمترین زم ــان قاب ‬ ‫خطیـ ـب زاده یاداور ش ــد؛ برخالف اتباع ما ک ــه در ایاالت متحده‬ ‫مه ــای غیرقانون ــی فراس ــرزمینی و‬ ‫به بهان ــه واه ــی دورزدن تحری ‬ ‫غیرموج ــه ای ــاالت متح ــده بر ض ــد م ــردم ای ــران گ ــروگان گرفته‬ ‫ش ــده اند و امروز برخی از ان ها در ش ــرایط غیرانس ــانی نگهداری‬ ‫یش ــوند‪ .‬برخ ــاف ان ها کس ــانی که در ای ــران زندانی هس ــتند‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫ق ــوه قضائیه کام ــا اتهاماتش ــان را اعالم ک ــرده و جرائمی مرتکب‬ ‫ش ــدند ک ــه در دادگاه صالح ــه مراح ــل ان ط ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه باردیگ ــر تا کی ــد ک ــرد؛ ای ــن دو‬ ‫یس ــت که از هم جداس ــت ولی ا گ ــر اراده در طرف مقابل‬ ‫مسیر ‬ ‫باش ــد در ه ــر دو مس ــیر ای ــن ام ــکان را داری ــم در کمترین زم ــان‬ ‫ممک ــن ب ــه توافق قاب ــل پای ــدار برس ــیم و قابل اتکا برس ــیم‪ .‬وی‬ ‫درم ــورد پیش ــنهاد راب ــرت مال ــی درم ــورد مذا ک ــرات وی ــن و‬ ‫ش ــروع به کار ش ــرکت های امریکای ــی در ته ــران گف ــت؛ برج ــام‬ ‫به خوب ــی نش ــان می ده ــد ای ــن امریکا بود ک ــه تمام ش ــرکت ها و‬ ‫یه ــای امریکای ــی را تحریم کرده که وارد ایران نش ــوند و ا گر‬ ‫کمپان ‬ ‫خواهان حضور ش ــرکت ها در ایران هس ــتند‪ ،‬تحریم شرکت های‬ ‫خ ــود و تحریم های اولیه را بردارند‪ .‬این تصمیم یک طرفه اس ــت‬ ‫ک ــه باید خودش ــان بگیرند و ربطی ب ــه ایران ن ــدارد‪ .‬خطیب زاده‬ ‫درمورد توافق موقت که ازس ــوی برخی از رس ــانه ها مطرح ش ــد‪،‬‬ ‫گف ــت؛ ای ــران به دنبال تواف ــق پای ــدار و قابل اتکاس ــت و چیزی را‬ ‫کمت ــرازان نمی پذی ــرد‪ .‬کیفی ــت توافق ب ــرای ما مهم هس ــت و نه‬ ‫چی ــزی کمتر و ن ــه چیزی بیش ــتر‪ .‬وی تا کید ک ــرد؛ توافق موقت‬ ‫هیچ وق ــت در دس ــتورکار ای ــران نب ــوده و ما ضرورت ج ــدی برای‬ ‫رس ــیدن ب ــرای تواف ــق کیف ــی و محتوای ــی داری ــم و امی ــدوارم‬ ‫واش ــنگتن این ضرورت را متوجه شـــده باش ــد‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫یه ــا‬ ‫ام ــور خارج ــه درپاسخ ب هس ــوالی درب ــاره ادع ــای امریکای ‬ ‫درخص ــوص توقی ــف کش ــتی ایران ــی اظه ــار ک ــرد؛ ای ــن اولین بار‬ ‫نیس ــت ک ــه چنی ــن اظهارات ــی ازس ــوی برخ ــی مقام ــات ای ــاالت‬ ‫یش ــود موضع ما موضع روش ــن اس ــت‪ .‬انچه در‬ ‫متح ــده بیان م ‬ ‫یس ــت که با س ــبعیت‬ ‫یم ــن اتف ــاق می افت ــد یک ت ــراژدی انسان ‬ ‫حمله کنن ــدگان و اغازکنن ــدگان و ادامه دهن ــدگان جن ــگ و این‬ ‫محاص ــره غیرانس ــانی درحال وقوع اس ــت‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه‬ ‫دیپلماس ــی درب ــاره رزمایش چی ــن‪ ،‬ایران و روس ــیه اظه ــار کرد؛‬ ‫ه ــدف رزمایش مرکب که با ش ــرکت واحدهای مختلف نیروهای‬ ‫ای ــران و واحدهای متناظر از چین و روس ــیه‪ ،‬برگزار ش ــد‪ ،‬صلح و‬ ‫ثب ــات در منطقه بود و مس ــیر تعام ــات ایران با روس ــیه و چین‬ ‫شه ــا توس ــط‬ ‫درحال گس ــترش اس ــت‪ .‬وی درم ــورد ایج ــاد چال ‬ ‫امری ــکا در وی ــن گف ــت؛ در ح ــوزه راس ــتی ازمایی پیش ــرفت های‬ ‫بیش ــتری نس ــبت به تضامی ــن ب ــوده‪ .‬موضوعات بس ــیارمهمی‬ ‫درم ــورد راس ــتی ازمایی باق ــی مان ــده اس ــت و بای ــد تصمیم ــات‬ ‫اساس ــی دراین خص ــوص گرفت ــه ش ــود‪ .‬س ــخنگوی وزارت ام ــور‬ ‫خارج ــه همچنی ــن درخص ــوص عک ــس منتشرش ــده توس ــط‬ ‫اولیانـــوف درمورد پیشـــرفت مذا کـــرات وین گف ــت؛ مذا کرات در‬ ‫مس ــیر مش ــخص و گفت وگوه ــای روش ــن و دس ــتورکار دقی ــق‬ ‫درحال انج ــام اس ــت‪ .‬ا گ ــر ط ــرف مقاب ــل اراده الزم را از خ ــودش‬ ‫نش ــان بده ــد گفت وگوها در زم ــان خودش به نتیجه می رس ــد‪.‬‬ ‫خطیـ ـب زاده اف ــزود؛ ای ــران هم ــواره کن ــار م ــردم یم ــن اس ــت‬ ‫برای اینک ــه ص ــدای ای ــن م ــردم مظل ــوم تحت فش ــار ب هگ ــوش‬ ‫جهانی ــان برس ــد و ت ــاش کردیم ازطریق س ــازوکارهای سیاس ــی‬ ‫بتوانی ــم به فراین ــد گفت وگوهای یمنی‪-‬یمنی کم ــک کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادام ــه داد؛ متاس ــفانه ان ها ک ــه مناف ــع زیادی در فروش س ــاح‬ ‫دارند‪ ،‬برخی کشـــورهای اروپایی نظیر انگلیس‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه و‬ ‫امری ــکا ب هط ــور مش ــخص دخال ــت می کنن ــد و ای ــن زنجی ــره‬ ‫بمباران های ــی ک ــه ش ــاهدش هس ــتیم به خاط ــر س ــفید‬ ‫یس ــت ک ــه به ائت ــاف خودخوان ــده متجاوز برای کش ــتار‬ ‫امضای ‬ ‫یس ــت برای کس ــانی که‬ ‫مردم یمن داده ش ــده و این ننگ تاریخ ‬ ‫ایـ ـن کار را انجام می دهند‪ .‬خطیـ ـب زاده تا کید ک ــرد؛ البته مردم‬ ‫مق ــاوم یمن نش ــان داده ان ــد تا این مس ــائل را ازطری ــق مقاومت‬ ‫ح ــل می کنن ــد‪ .‬هرچه زودتر همه طرف ها پایبندی خودش ــان را‬ ‫ً‬ ‫ب ــه حل سیاس ــی نش ــان دهن ــد‪ ،‬قطع ــا این بح ــران در ش ــرایط‬ ‫بهتری قابل حل اس ــت‪ .‬وی درم ــورد گفت وگوه ــای بین افغانی‬ ‫نی ــز گفت؛ ای ــران موافق گفت وگوهای بین االفغانی بوده اس ــت و‬ ‫ته ــران ب هج ــد دنب ــال این اسـ ـت که گفت وگوه ــا به نف ــع م ــردم‬ ‫افغانس ــتان باشد‪ .‬س ــخنگوی دستگاه دیپلماس ــی درمورد حق‬ ‫رای ایران در س ــازمان ملل و بدهی کره جنوبی گفت؛ متاس ــفانه‬ ‫بده ــی قطعی ک ــره جنوبی ب ــه ای ــران همچنان پرداخت نش ــده‬ ‫یش ــود با س ــرعت‬ ‫باق ــی مانده و انچه بین دو کش ــور گفت وگو م ‬ ‫بس ــیار ال ک پش ــتی درحرکت اس ــت که نه موردقبول ماست و نه‬ ‫یش ــود‪ .‬این ها پول مردم ای ــران و منابع قطعی مردم‬ ‫فراموش م ‬ ‫ایران اس ــت ک ــه ن ــزد دولت ک ــره به امانت اس ــت و متاس ــفانه ما‬ ‫رعای ــت این امان ــت را ندیدیدم و انچه االن اتف ــاق افتاده‪ ،‬بخش‬ ‫اندک ــی از پول م ــا در کره ازطریق امنی به حس ــاب س ــازمان ملل‬ ‫منتق ــل ش ــده اس ــت‪ .‬منتظ ــر ش ــرایطی هس ــتیم ک ــه ام ــکان‬ ‫دسترس ــی کام ــل ب ــه منابعم ــان ایج ــاد ش ــود‪ .‬وی درم ــورد‬ ‫ته ــای ای ــران‬ ‫گفت وگوه ــای ای ــران و عربس ــتان گف ــت؛ دیپلما ‬ ‫برای نخس ــتین بار پس از چندس ــال برای شرکت در نشست اتی‬ ‫س ــازمان همکاری اس ــامی در عربس ــتان به س ــر می برند و تمرکز‬ ‫نس ــازمان اس ــت‪ .‬وی‬ ‫ام ــروز م ــا بازگش ــایی نمایندگی ایران درای ‬ ‫یش ــدن اب س ــد کم ــال خان گف ــت؛ انچه بین‬ ‫درخصوص جار ‬ ‫ایران و مقامات افغانس ــتان در س ــال های مختلف بحث ش ــده‬ ‫یس ــت ک ــه در ‪ ۱۳۵۱‬درخص ــوص‬ ‫ی ــک ق ــرارداد ال ــزام اور حقوق ‬ ‫حق اب ــه ای ــران از هیرمند بین دو کش ــور اجرا ش ــده و الزم االجرا و‬ ‫یس ــت‪ .‬اص ــول حق ــوق بین المل ــل تا کی ــد می کن ــد ک ــه‬ ‫حقوق ‬ ‫هر کس در افغانس ــتان حا کم اس ــت ای ــن حق ابه را ب ــرای ایران و‬ ‫طبیع ــت منطقه قائل ش ــود‪ .‬س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی‬ ‫ادامه داد؛ بس ــیاری از رودهای مرزی از خ ــا ک ایران می امدند و‬ ‫ب ــه افغانس ــتان می رفتن ــد و ام ــروز ب ــا ای ــن انح ــراف در اب ن ــه‬ ‫موض ــوع حق ابه بلکه موضوع محیط زیس ــت منطقه تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته اس ــت‪ .‬در س ــال ابی گذش ــته کمتر از پنج درصد از کل‬ ‫حق اب ــه ای ــران تامین ش ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ انچه به عنوان بازش ــدن‬ ‫یس ــت باید جزئیات فنی اش از وزارت نیرو پرس ــیده‬ ‫س ــدهای اب ‬ ‫ش ــود‪ .‬به عنوان موضع وزارت خارجه عرض می کن ــم این قرارداد‬ ‫یس ــت ک ــه باجدیت به عنوان وظیفه حقوقی‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬تنها قرارداد ‬ ‫طرف افغانس ــتانی پیگی ــری می کنیم‪ .‬خطیـ ـب زاده درخصوص‬ ‫وا کن ــش ب ــه اظه ــارات نفتال ــی بن ــت‪ ،‬نخسـ ـت وزیر رژی ــم‬ ‫صهیونیس ــتی‪ ،‬گف ــت؛ درخصوص رژی ــم جعلی اش ــغالگر قدس‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪ .‬ای ــن رژی ــم ذاتا‬ ‫ه ــم موض ــع ما هم ــان موض ــع همیشگ ‬ ‫براس ــاس ترور و خش ــونت و برهم زدن قطعنامه های بین المللی‬ ‫اس ــتوار اس ــت و در نپیوس ــتن به معاه ــدات بین الملل ــی در قله‬ ‫دسـ ـت نیافتنی ق ــرار دارد ک ــه هی ــچ کش ــوری نمی توان ــد چش ــم‬ ‫خ ــودش را بر روی نقض های مک ــرر این رژیم ببن ــدد‪ .‬وی ادامه‬ ‫یس ــت ک ــه موض ــع ان تغیی ــر نکن ــد و ب ــدون ای ــن‬ ‫داد؛ طبیع ‬ ‫خش ــونت و برهـ ـم زدن نظ ــم بین الملل ــی ام ــکان حی ــات در‬ ‫س ــرزمین های اش ــغالی را نمی بیند‪ .‬باید بپذیرد نظم بین الملل‬ ‫عوض ش ــده و ی ــک رژیم یاغی نمی تواند ب ــه یاغی گری های خود‬ ‫ادام ــه دهد‪ .‬خطیب زاده درمورد تنش پیش امده بین روس ــیه و‬ ‫غ ــرب‪ ،‬گف ــت؛ جمه ــوری اس ــامی ای ــران بادق ــت و از نزدی ــک‬ ‫ً‬ ‫تح ــوالت اوکرای ــن را پیگی ــری می کن ــد و طبیعتا ت ــاش کردیم با‬ ‫طرف های ــی ک ــه در موضوع هس ــتند رایزنی های خود را داش ــته‬ ‫باش ــیم‪ .‬راه حل ــی که ما برای هم ــه تنش های منطقـ ـه ای درنظر‬ ‫می گیری ــم‪ ،‬گفت وگ ــو و را هح ــل سیاس ــی و دیپلماتی ــک اس ــت و‬ ‫امیدواری ــم ب ــا کاه ــش تنش ب ــه چنی ــن گفت وگوهای ــی نزدیک‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اپیدمـــی کرونا هم نتوانســـت از ســـفرهای بین شـــهری مردم کشـــورمان کم‬ ‫کنـــد‪ .‬گویـــا این جزئـــی از زندگی مردم ما شـــده که هـــر شـــرایط اب و هوایی‬ ‫و هـــر مشـــکلی درزمینه بهداشـــتی نیز نمی توانـــد مانعی بر ســـر راه تفریح و‬ ‫خوش گذرانـــی یـــا دیدوبازدید مـــردم باشـــد؛ به نحوی که حتی ا گـــر خودرو‪،‬‬ ‫ناایمـــن باشـــد؛ جاده هـــا برفـــی شـــود و امنیـــت جانـــی مســـافران در خط ــر‬ ‫باشـــد؛ بازهم به گفته جوانان‪ ،‬خیالی نیســـت و ســـفر را عشـــق اســـت! امروز‬ ‫بنا دارم از میزان ســـنگین تلفات جانی ســـفرهای بین شهری سخن بگویم‬ ‫کـــه عوامـــل زیـــادی در بـــروز ان نقـــش دارنـــد‪ .‬نخســـت وظایف راننـــدگان و‬ ‫سرنشـــینان ســـفرها را بگویم که با وجود تحریم ها و کوچک تر شـــدن س ــفره‬ ‫خانـــوار و گرانـــی تجهیزات خودروهـــا‪ ،‬از جمله بهای بنزیـــن مصرفی‪ ،‬گرانی‬ ‫الســـتیک ها و حتـــی الســـتیک های خودروهـــا کـــه بســـان قلـــب بس ــیاری‬ ‫ً‬ ‫از مردمـــان عزیزمـــان کامـــا صـــاف شـــده و عـــاج نـــدارد‪ ،‬ولی باز هم س ــفر را‬ ‫عشـــق اســـت و متاســـفانه میـــزان این ســـفرها حتـــی در دو ســـاله کرونایی‪،‬‬ ‫بســـیاربیش تر از ســـال های قبـــل از ان شـــده اســـت‪ .‬جاده هـــا کـــه بی ــش از‬ ‫‪90‬درصد ان ها از اســـتانداردهای مناســـب برخوردارند و همه ساله بازسازی‬ ‫یش ــود‬ ‫می شـــوند‪ .‬هـــر روز هـــم کـــه می گذرد‪ ،‬بـــر شـــمار اتوبان هـــا افزوده م ‬ ‫و از این حیـــث‪ ،‬دولـــت و وزرای را هو شهرســـازی بـــه وظایـــف خـــود به خوبی‬ ‫عمـــل می کننـــد و در اصطـــاح کم فروشـــی نمی کننـــد؛ امـــا باز هـــم نی ــاز به‬ ‫تســـطیح و بازســـازی بیشـــتر دارند‪ .‬مامورین راهداری و پلیـــس راهور که در‬ ‫تمام شـــبانه روز در حال گشـــت زنی هســـتند و مراقبـــت الزم را بـــرای اجرای‬ ‫مقـــررات رانندگـــی مبـــذول می کننـــد و به نحو بـــارزی در اثـــر تـــاش ان ــان‪ ،‬از‬ ‫وقوع بســـیاری از تصادفات کاســـت ه شـــده که شایســـته تقدیر هســـتند؛ اما‬ ‫متاســـفانه خودروهـــای وطنـــی از اســـتاندارد مطلوبـــی برخوردار نیس ــتند؛‬ ‫هرچنـــد نبایـــد نوع تولیـــدات هر کشـــوری را با دیگر کشـــورها مقایســـه کرد؛‬ ‫امـــا به هر روی مـــردم حق دارند کـــه بگویند به چه علـــت خودروهای وطنی‬ ‫کیفیـــت مناســـبی ندارنـــد؟ این روزها حتـــی در تولید خودرو در کشـــورهای‬ ‫جهـــان به نوعـــی مســـابقه صـــورت گرفته اســـت‪ .‬کشـــوری چـــون المـــان‪ ،‬با‬ ‫ایجـــاد کارخانه هایـــی مثـــل بنـــز‪ ،‬بـــی ام و و فولکس وا گـــن توانســـته اس ــت‬ ‫بـــازار بســـیاری از کشـــورها را در اشـــغال خود دربیـــاورد که تولید ایـــن نوع از‬ ‫خودروهـــا‪ ،‬حتی بـــه ابرو و حیثیـــت المان افزوده اســـت‪ .‬یا در کـــره جنوبی‬ ‫که بازار بســـیاری از کشـــورها را به دســـت اورده‪ ،‬متولیان امر توانســـته اند کره‬ ‫جنوبـــی را به ســـایر کشـــورهای جهان با نامـــی قابل توجه معرفـــی کنند که‬ ‫هـــم از نظـــر کیفـــی دارای نمـــره عالی ســـت و هم از نظـــر کمی ان قـــدر درامد‬ ‫ارزی بـــرای ایـــن کشـــور به وجـــود اورده اســـت که این کشـــور را در شـــمار ‪10‬‬ ‫کشـــور برتـــر اقتصـــادی دنیـــا قـــرار داده اســـت؛ امـــا چرا در کشـــور مـــا پس از‬ ‫‪ 70‬ســـال کـــه از راه انـــدازی دو کارخانـــه بزرگ و معتبـــر ایران خودرو و س ــایپا‬ ‫می گـــذرد و بیـــش از ‪100‬هـــزار کارگـــر و مهنـــدس فنی در طول ســـه شـــیفت‪،‬‬ ‫شـــبانه روز به تولید مشـــغول هســـتند‪ ،‬هنوز ازنظر کیفیت‪ ،‬به حد متوس ــط‬ ‫هـــم نرســـیده ایم و با وجودی کـــه ایـــن خودروهـــا در ده ســـاله اخیر تـــا دو و‬ ‫ســـه برابر قیمـــت به فـــروش می رســـند‪ ،‬از نظـــر ایمنی نمـــره قبولـــی ندارند؟‬ ‫حال انکـــه دنیا می داند که نخبگان ایران در همه رشـــته ها‪ ،‬زبانزد هس ــتند‬ ‫و در مســـابقات رشـــته های مختلـــف علمی‪ ،‬مهندســـی‪ ،‬همیشـــه س ــرامد‬ ‫هســـتیم‪ .‬پـــس به چه علـــت از نظـــر کیفیـــت به حـــد جهانـــی نرســـیده ایم؟‬ ‫متاســـفانه هفتـــه گذشـــته کـــه ‪ 60‬خـــودرو باهم به شـــدت برخـــورد کردند و‬ ‫کشـــته و مصدوم هم داشـــتیم و بســـیاری از انان به اهن پاره تبدیل شدند‪،‬‬ ‫حتـــی بـــرای نمونـــه‪ ،‬ایربـــک یـــک خـــودرو هم باز نشـــد کـــه جـــا دارد توجه‬ ‫جـــدی و فـــوری بـــه این مســـئله شـــود و ا گـــر از نظـــر طراحی و فنی مش ــکل‬ ‫دارنـــد‪ ،‬متخصصـــان هر چه زودتـــر بـــرای رفـــع ان اقـــدام کننـــد‪ .‬در نهایت از‬ ‫مجمـــوع گفته شـــده ها چنیـــن برمی ایـــد کـــه ‪ 90‬درصـــد تصادفـــات ناش ــی‬ ‫از بی کیفیتـــی خودروهـــای داخلی ســـت کـــه حتـــی بدنـــه و اتـــاق ان نی ــز با‬ ‫کوچک تریـــن برخـــورد و تصـــادف‪ ،‬درهم پیچیده می شـــوند‪ .‬عـــدم کیفیت‬ ‫مناســـب یا ضعف کیفیت خودروهـــای تولید داخل‪ ،‬موردی ســـت که بارها‬ ‫و بارها توســـط مراجع ذی صالح به ویژه راهنمایی و رانندگی گوشـــزد ش ــده‬ ‫و حتـــی تهدیـــد کرده انـــد کـــه درصـــورت ادامه تولیـــد چنیـــن خودروهایی‪،‬‬ ‫ان هـــا را شـــماره گذاری نخواهنـــد کرد کـــه امیدواریـــم موردتوجه قـــرار گیرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افزایش پوشش تحصیلی دختران مناطق محروم‬ ‫شو پـــرورش در امور زنان توانمندســـازی زنان سرپرس ــت‬ ‫مشـــاور وزیـــر اموز ‬ ‫خانـــوار و افزایـــش پوشـــش تحصیلی دختـــران مناطـــق محـــروم را از جمله‬ ‫برنامه هـــای مهم دانســـت که نیازمنـــد همراهی و همکاری ســـت‪ .‬به گزارش‬ ‫پانـــا؛ زهرا پناهـــی روا در همایش بانـــوی خردمند و بزرگداشـــت روز زن که در‬ ‫نو نوجوانان برگزار شـــد گفت؛‬ ‫ســـالن حجاب کانـــون پـــرورش فکـــری کودکا ‬ ‫بی تردیـــد انتخـــاب میـــاد حضـــرت فاطمـــه (س) به عنـــوان هفتـــه تکریم و‬ ‫بزرگداشـــت و احترام نســـبت به مقـــام زن و مـــادر‪ ،‬بزرگداشـــتی افتخار امیز‪،‬‬ ‫مســـئولیت افرین و نیـــز فرصتی ســـت کـــه در ایـــن اینـــه خدای نمـــا بنگریم‬ ‫و فاطمی شـــدن را بـــه مجاهـــدت طلـــب کنیـــم و بـــا اخـــاق بهشـــتی دختر‬ ‫پیامبر (ص) شـــبیه تر شـــویم‪.‬‬ ‫افزایش صادرات ایران تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫رئیـــس کل ســـازمان توســـعه تجـــارت در نشســـت خبـــری خـــود با تا کی دب ــر‬ ‫تحقـــق وعده وزیـــر صمت دربـــاره افزایش صادرات در ســـال جـــاری‪ ،‬گفت؛‬ ‫صـــادرات ایران تـــا پایان ‪ 1400‬بـــه ‪ 45‬میلیارد دالر می رســـد‪ .‬به گزارش ش ــاتا؛‬ ‫علیرضـــا پیمان پا ک طی یک نشســـت خبـــری که در محل نمایشـــگاه های‬ ‫بین المللـــی تهـــران برگزار شـــد‪ ،‬اظهار کـــرد؛ وزیـــر صنعت‪ ،‬معـــدن و تجارت‬ ‫پیش از ایـــن وعـــده افزایـــش پنج میلیـــارد دالری صـــادرات نســـبت به س ــال‬ ‫گذشـــته را داده بـــود که با امـــاری که هم ا کنـــون در اختیار داریـــم‪ ،‬صادرات‬ ‫از مـــرز ‪ ۴۰‬میلیـــارد دالر گذشـــته و تا پایان ســـال ‪ 1400‬به رقـــم ‪ ۴۵‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد رســـید‪.‬وی افـــزود؛ طی سه ماه گذشـــته میزان بازگشـــت ارز صادراتی‬ ‫‪ ۱۰‬تـــا ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشـــته که این مســـئله نیز ناشـــی از تنوع بخش ــی به‬ ‫مســـیر برگشـــت ارز حاصل از صادرات اســـت‪.‬‬ ‫افزایش مصرف گاز در مرحله خطر‬ ‫مدیـــر دیســـپچینگ شـــرکت ملـــی گاز ایـــران با تا کید بـــر حدا کثـــر ض ــرورت‬ ‫صرفه جویـــی در مصـــرف گاز طبیعـــی‪ ،‬اعـــام کـــرد کـــه با توجه بـــه اس ــتمرار‬ ‫هـــوای ســـرد‪ ،‬پیش بینـــی می شـــود در روزهـــای اینـــده مصـــرف گاز بخ ــش‬ ‫خانگـــی و تجاری بـــه روزانـــه ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب برســـد‪ .‬به گزارش ش ــانا؛‬ ‫محمدرضـــا جوالیـــی در این بـــاره گفـــت؛ باتوجه بـــه کاهش دمـــا در مناطق‬ ‫شـــمال و شـــمال غرب‪ ،‬میانگیـــن روزانـــه تـــا ‪ ۶۶۰‬میلیون مترمکعـــب گاز در‬ ‫بخـــش خانگی و تجاری مصرف می شـــود کـــه حدود ‪ ۸۰‬درصـــد گاز تولیدی‬ ‫یس ــت و‬ ‫کشـــور اســـت‪ .‬وی با بیان اینکـــه این مقدار مصـــرف رقم بسیارباالی ‬ ‫ســـبب اعمـــال محدودیت هـــا در دیگـــر صنایع می شـــود‪ ،‬افـــزود؛ هر چقدر‬ ‫مصـــرف گاز در بخـــش خانگـــی افزایـــش یابـــد به همین مقـــدار مجبوری ــم‬ ‫ســـوخت نیروگاه هـــا و صنایعـــی مانند فـــوالد و پتروشـــیمی ها را کـــم کنیم‪.‬‬ ‫ارتباط ‪ ۳۰‬درصد مرگ های کشور با دود‬ ‫رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات ســـرطان با بیان اینکه ‪ ۳۰‬درصـــد مرگ ها در کش ــور‬ ‫بـــا دود مرتبـــط اســـت‪ ،‬گفت؛ از ســـال قبل بـــا وزارت نیرو فلزات ســـنگین در‬ ‫اب را بررســـی کردیـــم و نمونـــه اب در تابســـتان را گرفته ایم‪ .‬زمســـتان و بهار‬ ‫ســـال اینـــده را نیز بررســـی می کنیم اما مقدمـــات ان این اســـت که وضع ما از‬ ‫نظر فلزات ســـنگین در اب خوب نیســـت‪ .‬به گزارش ایلنا؛ محمداســـماعیل‬ ‫ا کبـــری در نشســـتی خبـــری در ارتباط بـــا وضعیت ســـرطان در ایـــران گفت؛‬ ‫تقریبـــا ‪40‬درصد ســـرطان ها قابل پیشـــگیری هســـتند به شـــرطی که برنامه‬ ‫مـــدون حا کمیتی بـــرای ان داشـــته باشـــیم‪20 .‬درصد ســـرطان ها منجر به‬ ‫مرگ می شـــوند‪ .‬ســـرطان در ایـــران و دنیـــا دومین دلیل مرگ مردم اس ــت‪.‬‬ ‫بیماری هـــای قلبی عروقی ســـرجمع اولیـــن دلیل مرگ اســـت و ا گر این نوع‬ ‫بیماری هـــا را از هـــم تفکیـــک کنیم ســـرطان اولین دلیل مرگ اســـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2423‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افت کیفی خودروها و سیاست های شکست خورده‬ ‫اتناسرخه‬ ‫دلم می خواهد پنهان شوم؛ پنهان شوم‬ ‫در میان نت های موسیقی؛‬ ‫در البه الی واژه ها؛‬ ‫در ورقه های کاغذهای مچاله شده؛‬ ‫در رنگ های درهم امیخته شده ی پالت نقاشی‪،‬‬ ‫در شعر های شاعری عاشق؛‬ ‫در تنهایی اواز خواندن پرنده ی توی قفس‪.‬‬ ‫دلم پر می کشد برای پنهان شدن و پیدانشدن ‪...‬‬ ‫رها فالحی‬ ‫موهایم را که کوتاه کردند؛‬ ‫قلب من به کنار‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫غض «گل سرم»‬ ‫با ب ِ‬ ‫‪ -‬چه کنم؟!‬ ‫سهیالبایرامی‬ ‫راز و نیازم با خدا‬ ‫ای محبوبم‪ ،‬معبودم‬ ‫سال هاست که در خلوت خود با تو سخن می گویم‪.‬‬ ‫روی نیایش به سوی تو اورده ام‪.‬‬ ‫در سراشیب زندگی‬ ‫از حضور و توکل تو راه ها برایم هموار شد‪.‬‬ ‫شب هایی که رازهایم را در خلوت خود‪،‬‬ ‫با تو سر به سجده گذاشتم‬ ‫که فقط تو می دانی و من ‪...‬‬ ‫حرف هایی که تو شنیدی و من ‪...‬‬ ‫همه در میان‪ ،‬من و تو باقی ست ‪...‬‬ ‫در روح جسمم یاد و نام تو را ثبت کرده ام‪.‬‬ ‫معبودم‪ ،‬در طوفان زندگی ام عهدوپیمانی با تو بستم‬ ‫که در ارامشم هرگز فراموش نخواهم کرد‬ ‫در دوستی را که تو به رویم گشودی‬ ‫و ان ِ‬ ‫هرگز نبندم‪.‬‬ ‫فاطمهعسگرپور‬ ‫ نگران نیستم نه!‬ ‫اگرچه دور اما‪،‬‬ ‫از بیراهه های دورتر ‪ ،‬هم‬ ‫دوباره به تو‪،‬‬ ‫‪ -‬خواهم رسید!‬ ‫لیال طیبی (رها)‬ ‫تســال فعالیــت دولــت‬ ‫افــت کیفــی خودروهــا و درجــازدن صنعــت خودروســازی‪ ،‬محصــول هش ‬ ‫قبــل اســت کــه ثمــره و نتیجــه ان در محصــوالت خودروســازان و نارضایتــی مشــتریان مشــهود‬ ‫اســت‪ .‬در دولــت ســیزدهم امــا انحصارزدایــی از صنعــت خــودرو و ارتقــای کیفیــت تولیــدات‬ ‫یشــود‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا‪ ،‬برخــورد ‪ ۶۰‬دســتگاه خــودرو‬ ‫به عنــوان یــک هــدف اصلــی و مهــم دنبــال م ‬ ‫در جــاده بهبهــان کــه به کشت هشــدن پنج نفــر و مصدومیت ‪ ۴۱‬نفــر انجامیــد‪ ،‬در کانون توجهات‬ ‫در دولـت قبـل موضـوع کسـری قطعـات و‬ ‫خودروهـای ناقـص بارهاوبارهـا رسـانه ای شـد‪.‬‬ ‫مسـئله ای کـه بـه پائین امـدن شـمارگان تولیـد‬ ‫خودروسـازان دامـن زد و موجـب عرضـه کـم‬ ‫خـودرو و پیشـی گرفتن تقاضـا از عرضـه شـد‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـا فاصلـه شـدید قیمـت کارخانـه ای و‬ ‫نحـال‪ ،‬شـاهد‬ ‫بـازاری خودروهـا را رقـم زد‪ .‬درعی ‬ ‫بودیـم بیشـترین تمرکـز ازسـوی خودروسـازان‬ ‫بـر تکمیـل خودروهـای ناقـص و افزایـش‬ ‫تیـراژ بـوده و ازایـن رو‪ ،‬درعمـل کیفیـت فـدای‬ ‫یتـوان‬ ‫تسـاله را م ‬ ‫کمیـت شـد‪ .‬ایـن دوره هش ‬ ‫سیاسـی ترین دوران صنعـت خودروسـازی‬ ‫یکـه شـاهد حضـور افـرادی‬ ‫کشـور نامیـد به طور ‬ ‫ماننـد خادم الملـه‪ ،‬جمالـی‪ ،‬یکـه زار ع و ‪ ...‬در‬ ‫تهـای‬ ‫خودروسـازی ها بودیـم کـه بـا محکومی ‬ ‫قضائـی مواجـه یـا محکـوم و دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تسـاله‬ ‫یسـت که مثلا طـی هش ‬ ‫این درحال ‬ ‫نخـودرو فقـط شـاهد‬ ‫دولـت مهـرورزی در ایرا ‬ ‫دو جابه جایـی و روی کارامـدن منطقـی و‬ ‫یشـود‬ ‫نجم الدیـن بودیـم‪ .‬صنعتـی کـه ادعـا م ‬ ‫یسـت‬ ‫امـروز گرفتـار مشـکالت شـدید نقدینگ ‬ ‫و محصـوالت خـود را بازیـان می فروشـد و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کهـای دولت ‬ ‫براین اسـاس نیازمنـد کم ‬ ‫حتـی عبدالناصر همتی رئیـس کل بانک مرکزی‬ ‫دولـت دوازدهـم مهرمـاه ‪ ۹۸‬در اظهارنظـری‬ ‫بابیان اینکـه خودروسـازان می خواهنـد‬ ‫همه چیز به نفع خودشـان باشـد‪ ،‬گفت‪« :‬تا کی‬ ‫بایـد ایـن خودروسـازی فشـل را ادامـه دهیـم؟»‬ ‫در بیـن سـال های ‪ ۹۲‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬شـاهد بودیـم‬ ‫نخـودرو و‬ ‫در دو خودروسـاز بـزرگ کشـور ایرا ‬ ‫سـایپا جـز تولیـد محـدود خودروهـای جدیـد‬ ‫پـژو ‪ ۲۰۰۸‬و سـیتروئن سـی ‪ ،۳‬هیـچ پیشـرفتی‬ ‫حاصـل نشـد و مقایسـه خودروهـا نشـان‬ ‫می دهـد کیفیـت و اپشـن های محصـوالت‬ ‫ب هشـدت بـا کاهـش مواجـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫تسـاله حضـور‬ ‫یسـت که در دوره هف ‬ ‫این درحال ‬ ‫نخـودرو‪ ،‬از پیـکان‬ ‫منوچهـر منطقـی در ایرا ‬ ‫و ار ‪ .‬دی بـه طراحـی خـودروی دنـا رسـیدیم و‬ ‫خودروهـای سفارشـی بـا امکاناتـی همچـون‬ ‫کـروز کنتـرل و دنده اتوماتیـک بـه مشـتریان‬ ‫یشـد‪ .‬ایـن صنعـت در سـال های قبـل‬ ‫عرضـه م ‬ ‫تهـا را دریافـت کـرده‬ ‫سـطح باالیـی از حمای ‬ ‫نمـاه ‪ ۸۹‬رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫اسـت‪ ۹ .‬فروردی ‬ ‫نخـودرو تا کیـد‬ ‫در بازدیـد از گـروه صنعتـی ایرا ‬ ‫کردنـد‪« :‬بـا وجـود پیشـرفت های ارزشـمند در‬ ‫صنعـت کشـور؛ امـا بایـد بـا کار‪ ،‬تلاش و پیگیـری‬ ‫دوچنـدان و خسـتگی ناپذیر و تکی هبـر دانـش و‬ ‫علـم و ارتقـای کیفیـت محصـوالت داخلـی‪ ،‬یـک‬ ‫حرکت جهشـی در بخش صنعت انجام شـود»‪.‬‬ ‫بااین وجـود‪ ،‬حمایـت تما مقـد از خودروسـازان‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬عملکـرد غیرقابل دفـاع و‬ ‫بسیارضعیف ان ها را رقم زد به طوری که رضایت‬ ‫مـردم به طورکامـل فرامـوش شـد و حتـی در‬ ‫ً‬ ‫موضوعـی مثـل خدمـات پس ازفـروش کـه اتفاقا‬ ‫مهـا نیـز نـدارد و احتـرام بـه‬ ‫هیـچ ربطـی بـه تحری ‬ ‫یشـود‪ ،‬مـوج نارضایتـی‬ ‫مشـتری محسـوب م ‬ ‫را شـاهدیم‪ .‬امـروز خدمـات پس ازفـروش در‬ ‫ششـده‬ ‫خودروسـازان ایرانـی مقولـه ای فرامو ‬ ‫شهـای مردمـی مختلـف واصلـه‬ ‫اسـت و گزار ‬ ‫یسـت؛ از گارانتـی بـرای‬ ‫یهـا حا ک ‬ ‫بـه خبرگزار ‬ ‫فروش اجناس خودشـان به مشـتریان استفاده‬ ‫یمـوارد به بهانـه اینکـه‬ ‫می کننـد‪ .‬حتـی دربرخ ‬ ‫خدمـت سـاده ای ماننـد تعویـض روغـن ازسـوی‬ ‫مشـتری در خـارج از نمایندگـی مربوطـه انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬گارانتـی خـودرو باطـل شـده اسـت! ایـن‬ ‫تهـا کـه در شـکلی دیگـر بـا ممنوعیـت‬ ‫حمای ‬ ‫واردات خـودرو از سـال ‪ ۹۶‬بـه کشـور به بهانـه‬ ‫یشـد‪ ،‬درمقابـل بـا اجازه یافتن‬ ‫نبـود ارز انجـام م ‬ ‫خودروسـازان داخلـی بـه سـاخت و فـروش‬ ‫ً‬ ‫ی همراه شد که عمال چیزی‬ ‫خودروهای مونتاژ ‬ ‫چو مهر ههـای قطعـات‬ ‫بیـش از سـفت کردن پی ‬ ‫یکـه خودروهـای یادشـده‬ ‫وارداتـی نبـود‪ .‬درحال ‬ ‫نهــا را ب هســمت صنعــت خودروســازی کشــور و تولیــدات بی کیفیــت ان‬ ‫قــرار گرفــت و باردیگــر ذه ‬ ‫نســانحه موجب حیرت همگان شــد‪ ،‬باز نشــدن کیســه هــوای خودروها‬ ‫جلــب کــرد‪ .‬انچــه در ای ‬ ‫قتــر بــر کیفیــت خودروهــا را گوشــزد کــرد‪ .‬در تصــادف اخیــر‬ ‫بــود کــه باردیگــر ضــرورت نظــارت دقی ‬ ‫چیــک از خودروهــای ایرانی باز نشــد که همین موضوع انتقــادات‬ ‫بیــان شــد کــه کیســه هــوای هی ‬ ‫زیــادی به همــراه داشــت‪.‬‬ ‫تهـای گـزاف و چندبرابـر قیمـت بـازار‬ ‫بـا قیم ‬ ‫نمـورد‪،‬‬ ‫جهانـی ب هفـروش می رفتنـد‪ .‬در اخری ‬ ‫شرکت خودروسازی مدیران خودرو‪ ۲۵ ،‬دی ماه‬ ‫از محصـول جدیـد خـود تیگـو ‪ ۸‬پـرو رونمایـی‬ ‫کرد که قیمت یک میلیارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫نشـده بـرای این محصـول چینـی بـا‬ ‫تعیی ‬ ‫انتقـادات و حاشـیه های زیـادی همـراه شـد و‬ ‫درنهایـت سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان‬ ‫و تولیدکننـدگان توقـف فـروش و تحویـل ان را‬ ‫تهـای انـواع‬ ‫خواسـتار شـد‪ .‬نگاهـی بـه قیم ‬ ‫خودروهـای تولیـدی دو خودروسـاز بزرگ کشـور‬ ‫از زمـان اغازبـه کار دولـت روحانـی در مـرداد ‪ ۹۲‬تا‬ ‫نمـاه حضـور وی در تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬حا کـی از‬ ‫اخری ‬ ‫رشـد متوسـط ‪ ۶۱۰‬درصـدی قیمت هاسـت امـا‬ ‫ان ه اکـه سـنگ ایـن صنعـت را به سـینه می زنند‬ ‫باانتقـاداز قیمت گذاری دسـتوری‪ ،‬معتقدند که‬ ‫واقعی سـازی قیمـت خودروهـای داخلـی شـاید‬ ‫یتـوان بـا‬ ‫منجـر بـه کاهـش تقاضـا شـود امـا م ‬ ‫شهـای اقسـاطی و‬ ‫شـیوه هایی همچـون فرو ‬ ‫لیزینگـی بـه حفـظ مشـتریان پرداخـت‪ .‬بررسـی‬ ‫یسـت؛ درحـدود‬ ‫وضعیـت ایـن صنعـت حا ک ‬ ‫پنـج تـا شش سال گذشـته خودروسـازان درگیـر‬ ‫مسـائلی همچـون کمبـود نقدینگـی‪ ،‬مشـکالت‬ ‫ارزی و ‪ ...‬شـده و بسـیاری بازارهایشان در عراق‪،‬‬ ‫سـوریه و ونزوئلا را از دسـت دادنـد طوری کـه‬ ‫حـال حتـی به میـزان سـال ‪ ۹۰‬نیـز قـادر بـه‬ ‫صـادرات نیسـتند‪ .‬امـروز شـاهد صف کشـیدن‬ ‫مـردم بـرای خریـد خـودروی داخلـی هسـتیم‬ ‫یبـودن و رانـت شـیرین‬ ‫به دلیـل دونرخ ‬ ‫موجـود در ان اسـت و ا کثـر انـان مصرف کننـده‬ ‫واقعـی خـودرو نیسـتند‪ .‬در سـال های گذشـته‬ ‫صنعـت خـودرو و سیاسـت گذاران ایـن صنعـت‬ ‫فرصت هـای زیـادی را از دسـت دادنـد و انحـراف‬ ‫قابل توجهی از سند چشم انداز ان اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در سـال های قبـل در سـند چشـم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫خـودرو تولیـد سه میلیون دسـتگاه سـواری ( کـه‬ ‫یک میلیون دسـتگاه ان بایـد صـادر شـود)‪،‬‬ ‫تولیـد ‪ ۱۲۰‬هزاردسـتگاه خـودروی تجـاری و‬ ‫صـادرات ‪ ۳۰‬هزاردسـتگاه ان و تولیـد قطعـه‬ ‫بـه ارزش ‪ ۲۵‬میلیـارددالر و صـادرات بـه ارزش‬ ‫شـش میلیارددالر در ان پیش بینـی شـده بـود‪.‬‬ ‫صنعـت خـودروی کشـورمان در سـال های‬ ‫اخیـر از مشـکالت و چالش هایـی ماننـد زیـان‬ ‫انباشـته‪ ،‬کیفیـت پائیـن تولیـدات‪ ،‬نحـوه‬ ‫تگـذاری و بدهـی زیـاد بـه قطع هسـازان و‬ ‫قیم ‬ ‫یبـرد‪ .‬وزیـر صمـت‬ ‫زنجیـره تامیـن رنـج بـرده و م ‬ ‫کابینـه دولـت سـیزدهم گفتـه اسـت؛ متاسـفانه‬ ‫صنعـت خودروسـازی ایـران طـی سـال های‬ ‫گذشـته ازنظـر کیفیـت و قیمـت عملکـرد و رونـد‬ ‫مناسـبی نداشـته؛ امـا ایـن مشـکالت به معنـای‬ ‫ان نیسـت که ایـن صنعـت را کنـار بگذاریم‪ .‬سـید‬ ‫رضـا فاطمـی امیـن گفـت؛ عـده ای می گوینـد ا گر‬ ‫ایـن صنعـت را کنار گذاشـته و بـه واردات خودرو‬ ‫اقـدام کنیم به نفع ماسـت امـا برعکس معتقدم‬ ‫یسـت‬ ‫صنعـت خودروسـازی دارای ظرفیت ‬ ‫کـه می توانـد بـه افتخـار ملـی تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫درهمین راسـتا یک برنامه دوسـاله برای صنعت‬ ‫خـودرو تدویـن شـده کـه اجرایی شـدن ان‪،‬‬ ‫تحـول جـدی دراین صنعـت به دنبـال خواهـد‬ ‫داشـت و اوج ان سـال ‪ ۱۴۰۴‬خواهد بود‪ .‬افزایش‬ ‫تیراژ تولید و صادرات خودرو یکی از برنامه های‬ ‫یکـه‬ ‫وزیـر صمـت دولـت سـیزدهم بـود طور ‬ ‫نهـای مختلـف اعلام کـرد؛ برنامـه‬ ‫در تریبو ‬ ‫مـا تولیـد ‪ ۱.۶‬میلیون دسـتگاه خـودرو در سـال‬ ‫اینـده اسـت که در ‪ ۱۴۰۴‬به سه میلیون دسـتگاه‬ ‫افزایـش خواهـد یافـت و بایـد ‪ ۳۰‬درصـد ان‬ ‫(حـدود یک میلیون دسـتگاه) تاان زمـان‪ ،‬روانـه‬ ‫بازارهای صادراتی شـود‪ .‬وی افزود؛ مترصد این‬ ‫هسـتیم کـه در حوزه صنعت خـودرو بین دولت‬ ‫و مجلـس کاری مشـترک شـکل بگیـرد تـا تصویـر‬ ‫روشـنی از پروژ ههـا و برنام ههـا داشـته و شـاهد‬ ‫تحولـی جـدی در صنعـت خـودرو باشـیم‪.‬‬ ‫ حضور پنهان» در کالس درس ؛‬ ‫«عدم‬ ‫ِ‬ ‫چالش اموزش وپرورش در دوران کرونا‬ ‫کنار تو‪،‬‬ ‫انجا ِ‬ ‫ نمی دانم!‬‫اما اینجا‪ ،‬کنار من‬ ‫دق کرده اند‪،‬‬ ‫ تمام گنجشک ها!‬‫چند روزی است‬ ‫بعد تو‬ ‫ِ‬ ‫دانه از دست کسی نچیده اند‪.‬‬ ‫مهرمــاه بــود کــه سرپرســت پیشــین وزارت‬ ‫‪۲۱۰‬هــزار دانش امــوز‬ ‫اموزش وپــرورش از وجــود ‬ ‫بازمانده ازتحصیــل در دوره ابتدایــی و حــدود‬ ‫‪۷۶۰‬هــزار دانش امــوز تــارک تحصیــل در دوره‬ ‫ ‬ ‫متوســطه خبــر داد‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ به اذعــان‬ ‫کارشناســان و مســئوالن اموزش وپــرورش؛‬ ‫امــوزش غیرحضــوری در دوران کرونــا‪ ،‬بر جریان‬ ‫امــوزش لطمــه وارد کــرده و چه بســا ب هشــکلی‬ ‫قابل توجــه بــر شــمار بازمانــدگان از تحصیــل‬ ‫افــزوده اســت؛ موضوعــی کــه اموزش وپــرورش‬ ‫بایــد بــرای ان برنامــه جــدی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مریم غنی پوریان‬ ‫من‬ ‫غرق بازی کالغ پر‬ ‫تو‬ ‫دور از چشم نا خدا‬ ‫بی خبر از همه ی دنیا‬ ‫می رفتی با رقیب‬ ‫با خدای این روزها‬ ‫انی‬ ‫به خود امدم‬ ‫غم بود‬ ‫باال می رفت از نوک پا ‪...‬‬ ‫تا خشک کند‬ ‫لبخند تر را‬ ‫کنج لب های خاطره‬ ‫چنبره یماتم‬ ‫در تک سلول یخ زده‬ ‫از مرز حنجره می گذرد‬ ‫لب به لب مژه ها‬ ‫نمی بارد‬ ‫از چشم ها‬ ‫ته نشینمی شود‬ ‫در فنجان تلخ این روزها‬ ‫نجات دهنده‬ ‫خفته در گور رویا‬ ‫کنـژاد؛ معلـم و کارشـناس اموزش وپـرورش‬ ‫محمدرضـا نی ‬ ‫بابیان اینکـه به نظـر می رسـد در دوران کرونـا‪ ،‬امـوزش جهانـی و‬ ‫ذیـل ان امـوزش در ایـران به شـدت اسـیب دیـده اسـت اظهـار‬ ‫لهـا و‬ ‫شهـا بـا رعایـت پروتک ‬ ‫یکـردن اموز ‬ ‫کـرد؛ هرچنـد حضور ‬ ‫ازسـویی توسـعه وا کسیناسـیون و کاهـش مرگ ومیـر ناشـی از‬ ‫یتـوان‬ ‫کرونـا در جبـران افـت کیفیـت امـوزش موثـر اسـت امـا نم ‬ ‫نگـران دو موضـوع «بازماندگـی از تحصیـل» و «وضعیـت تحصیلی‬ ‫دانش امـوزان در دوره اول ابتدایـی» نبـود‪ .‬اموزش وپـرورش بـرای‬ ‫ان گـروه از دانش امـوزان کـه سـال اول‪ ،‬دوم و سـوم ابتدایـی را‬ ‫در دوران شـیوع کرونـا ب هصـورت مجـازی گذراندنـد و وضعیـت‬ ‫تحصیلـی مناسـبی ندارنـد چـه می خواهـد کنـد؟ ایـن کارشـناس‬ ‫اموزش وپـرورش بااشـاره به افزایـش شـمار بازمانـدگان از امـوزش‬ ‫در دوران کرونـا به واسـطه عدم برخـورداری از ابزارهـا و امکانـات‬ ‫امـوزش مجـازی گفـت؛ امارهای پنهان بازماندگـی از تحصیل فراتر‬ ‫یسـت که اعلام می کننـد‪ .‬در دوسال گذشـته امـاری‬ ‫از ان چیز ‬ ‫یشـد کـه‬ ‫یبـر عدم اسـتفاده ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۵۰‬درصـدی از شـاد اعلام م ‬ ‫مبن ‬ ‫کنـژاد‬ ‫حـدود ‪ ۴.۵‬تـا ‪ ۷.۵‬میلیـون دانش امـوز را دربرمی گرفـت‪ .‬نی ‬ ‫بـه رونـد امـوزش در مناطـق محـروم نیـز اشـاره کـرد و گفـت ‪ ۱۰‬تـا‬ ‫یشـود و مدیران‬ ‫‪۱ ۵‬سـال اسـت سـرانه ای میـان مـدارس توزیـع نم ‬ ‫را وادار کـرده و البتـه نهادهـای باالدسـت نیـز تشـویق می کننـد‬ ‫از خانواد ههـا پـول بگیرنـد‪ .‬هزینـه مـدارس دولتـی در مناطـق‬ ‫نشـهرها بـه دوش خانواد ههـا افتـاده؛‬ ‫متوسـط شـهری و کال ‬ ‫نحـال کیفیـت امـوزش بـاال نیسـت و امـار رتب ههـای برتـر‬ ‫باای ‬ ‫یسـت امـا‬ ‫کنکـور گـواه بـر کیفیـت پائیـن امـوزش در مـدارس دولت ‬ ‫در مناطـق محـروم خانواد ههـا پولـی ندارنـد بـه مـدارس بدهنـد و‬ ‫امـوزش کیفیتـی هـم نـدارد‪ .‬متاسـفانه شـاید بتـوان گفـت اسـیب‬ ‫یشـود و شـاهد پیامدهایـی‬ ‫اصلـی بـه دختـران دانش امـوز وارد م ‬ ‫نظی ِـر ترک تحصیـل زودهنـگام و کودک همسـری دراین مناطـق‬ ‫هسـتیم‪ .‬وی تا کید کرد که نبود امکانات و سـطح پائین معیشـت‬ ‫عامـل مهـم بازدارندگـی از تحصیـل دخترهاسـت‪ .‬برخی می گویند‬ ‫تنهـا عامـل فرهنگـی در برخـی از مناطـق در ترک تحصیـل دخیـل‬ ‫ً‬ ‫یکـه لزومـا این گونـه نیسـت‪ .‬طرحـی ب هنـام «مـدارس‬ ‫اسـت؛ درحال ‬ ‫یشـود امـا دخترهـا بـرای رفت وامـد بیـن‬ ‫روسـتامرکزی» اجـرا م ‬ ‫روسـتاها امنیـت ندارنـد ولـی ا گـر مدرسـه در روسـتا وجـود داشـته‬ ‫باشـد خانواد ههـا دخترانشـان را بـه مدرسـه می فرسـتند‪ .‬برنامـه‬ ‫اموزش وپـرورش بـرای کاهش امار بازماندگی از تحصیل چیسـت؟‬ ‫ً‬ ‫ایـا قـرار اسـت بـار بازگشـت بـه مدرسـه نیـز کال بـه دوش خیریـن‬ ‫بیفتـد؟‬ ‫رضوان حکیم زاده؛ معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش‬ ‫دربـاره اقدامـات انجام شـده بـرای بازگشـت ‪۲ ۱۰‬هـزار کـودک‬ ‫بازمانده ازتحصیـل در دوره ابتدایـی‪ ،‬گفـت؛ دوسـال قبل امـار‬ ‫بازمانـدگان مـا ‪ ۱۴۲‬هزارنفـر بـود که پارسـال ‪ ۶۰‬هزارنفر بـه ان افزوده‬ ‫ً‬ ‫شـد کـه عمدتـا کالس اولـی بودنـد و خانـواده تصمیـم گرفتـه بـود‬ ‫نهـا‬ ‫تنـام نکننـد کـه شـماری از ا ‬ ‫به علـت شـرایط بیمـاری و ‪ ...‬ثب ‬ ‫تنـام کردنـد و بـه مدرسـه برگشـتند‪ .‬وی افـزود؛ گـروه‬ ‫امسـال ثب ‬ ‫یشـدند و مشـکالت دیگـری‬ ‫نشـرایط نم ‬ ‫دیگـر‪ ،‬مشـمول ای ‬ ‫نهـا را در پای ههـای مختلـف‬ ‫داشـتند کـه حـدود ‪ ۲۵‬هزارنفـر ا ‬ ‫ازسـوی استان ها شناسـایی کرده و به چرخه اموزش بازگرداندیم‪.‬‬ ‫تعـدادی دیگـر هـم مهاجـرت کـرده بودنـد کـه امـار تفکیکـی ان در‬ ‫مـوارد مختلف احصاء شـده اسـت‪ .‬معـاون اموزش ابتدایـی وزارت‬ ‫یسـوادی»‬ ‫اموزش وپرورش بابیان اینکه برنامه «انسـداد مبادی ب ‬ ‫را باجدیت پیگیری می کنیم گفت؛ یکی از مشکالت ما شناسایی‬ ‫شهـا‬ ‫ایـن بچ ههـا در دوران تعطیلـی مـدارس بـود؛ طبـق گزار ‬ ‫تنـام کـرده بودنـد امـا‬ ‫دانش اموزانـی را داشـتیم کـه در مدرسـه ثب ‬ ‫چون مدرسه حضوری دایر نبود همراه خانواده هایشان مشغول‬ ‫یشـدند و به نوعـی «عدم حضـور‬ ‫کار کشـاورزی و ماننـد ان م ‬ ‫پنهـان» را شـاهد بودیـم و باعـث شـده بـود کـه ایـن دانش امـوزان‬ ‫و به ویـژه در مناطـق کم برخـوردار از حیـث امـوزش لطمـه ببیننـد‪.‬‬ ‫وی دربـاره تـارکان تحصیـل میان پایـه توضیـح داد و گفت؛ پارسـال‬ ‫ب هطـور دقیـق وضعیـت دانش اموزانـی کـه تکـرار پایـه داشـتند و یـا‬ ‫بازمانده ازتحصیـل بودنـد را احصـاء کریـم‪ .‬از اسـتان ها خواسـتیم‬ ‫مدیران در هر مدرسـه‪ ،‬تمام دانش اموزان سـال قبل خود را رصد‬ ‫و وضعیـت ان ها کـه پارسـال در ان مدرسـه بودنـد را بررسـی کننـد‪.‬‬ ‫یشـد یـا دانش امـوز در مدرسـه‬ ‫طبـق ایـن بررسـی مشـخص م ‬ ‫حضـور دارد و بـه پایـه باالتـر رفتـه یـا تکـرار پایـه دارد یـا دیگـر در ان‬ ‫ً‬ ‫مدرسـه نیسـت‪ .‬طبیعتـا ا گـر ان دانش امـوز در مدرسـه دیگـری‬ ‫تنـام کـرده‬ ‫تنـام کنـد‪ ،‬کـد ملـی اش در مدرسـه ای کـه ثب ‬ ‫ثب ‬ ‫تنـام نکـرده باشـد‪ ،‬تـارک‬ ‫مشـخص و ثبـت شـده و ا گـر به کلـی ثب ‬ ‫تحصیـل اسـت‪ .‬معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت اموزش وپـرورش‬ ‫بابیان اینکـه مـا تارکان تحصیلی میان پایه را شناسـایی و امارشـان‬ ‫را تجمیـع کرده ایـم گفـت؛ طبـق مـاده ‪ ۴۷‬ائین نامـه اجرایـی‬ ‫جدیـد مـدارس‪ ،‬یکـی از وظایـف مدیـران مـدارس رصـد جریـان‬ ‫حضـور دانش امـوزان در مدرسـه اسـت‪ .‬عالوه برایـن ما برنامه های‬ ‫مداخلـه ای بـرای هـر اسـتان داریـم و ا گـر در هـر منطقـه طبـق‬ ‫گـزارش مدیـر مدرسـه‪ ،‬چندتـن از دانش امـوزان در سـال جـاری در‬ ‫مدرسه حضور نداشتند؛ باید وضعیت ان تعداد که هنوز ثبت نام‬ ‫ً‬ ‫نشـده اند‪ ،‬بررسـی و گـزارش شـود‪ .‬وی تا کیـد کـرد معمـوال چالـش‬ ‫مـا در بخـش تـارکان تحصیـل میان پای ههـا بیشـتر از بازماندگـی‬ ‫یسـت و معتقدیـم کـه بـا پیگیـری جـدی‬ ‫تحصیلـی از اول ابتدای ‬ ‫یتـوان موضـوع امـوزش در جمعیت تارکان تحصیل‬ ‫این برنامـه‪ ،‬م ‬ ‫میان پایـه را سـاماندهی کـرد‪.‬‬ ‫نیش‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫تحقیق و تفحص از خودروسازان!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یک عـــده کـــه نافشـــان را در مملکت بـــا نـــدارد و نداریم و نمی شـــود پیوند‬ ‫زده انـــد‪ ،‬خیلـــی بـــه دنیـــای خـــواب و رویـــا اعتقـــادی ندارند؛ ولـــی ازطرفی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بســـیاری از ابناء بشـــر کال در عالم خواب و رویا بســـر می برند‪ .‬اصال یک عده‬ ‫به امیـــد دیـــدن خواب هـــای شـــفاف و با کیفیـــت‪ ،‬زندگـــی می کننـــد و از هر‬ ‫موقعیتی برای خوابیدن اســـتفاده می کنند؛ ازجمله همین «عمو ســـیفی»‬ ‫خودمان (ســـرایدار مفخم مدرســـه) که فکر کنم هر شـــب یک ‪ DVD‬کامل‬ ‫خـــواب می بیند! چندروزقبل تعریـــف می کرد که خواب دیـــده یک مازراتی‬ ‫زرشـــکی‪ ،‬تـــودوزی ابریشـــمی‪ ،‬رینگ اســـپرت‪ ،‬بیمه بدنـــه کامل و ‪ ...‬س ــوار‬ ‫شـــده و در جاده هـــای شـــمال در حال رانندگی ســـت؛ امـــا داخـــل مازرات ــی‬ ‫شـــبیه پـــژو ‪ 206‬بـــود! وی معتقـــد اســـت چـــون تابه حـــال ســـوار مازرات ــی‬ ‫نشـــده اســـت‪ ،‬ضمیر ناخـــودا گاه وی نیز تصـــوری از داخل مازراتـــی ندارد؛‬ ‫بنابرایـــن‪ ،‬در رویـــا تصویـــر پـــژو ‪ 206‬پخـــش می کرده! البتـــه االن بـــا اختراع‬ ‫جدید دوســـتان پژوهشـــگر به نوعی مشـــکل کیفیـــت خواب هـــای مبهم‪،‬‬ ‫سیاه وســـفید و ‪ 8‬میلی متـــری حـــل؛ و عالوه براینکـــه می تـــوان خواب هایی‬ ‫با کیفیـــت ‪ HD‬و وضـــوح بـــاال دیـــد‪ ،‬کنترل خواب نیز ممکن شـــده اس ــت!‬ ‫ســـند معتبر به نقل جراید ‪« ...‬پژوهشـــگران‪ ،‬هدبند جدیدی ســـاخته اند‬ ‫کـــه می توانـــد بـــا اندازه گیـــری فعالیـــت حرکات چشـــم‪ ،‬بـــه کاربـــر در کنترل‬ ‫رویاهـــای خـــود کمـــک کنـــد‪ .‬کارکـــرد ایـــن ســـربند این گونه اســـت که ب ــا‬ ‫اندازه گیـــری امـــواج مغـــزی و فعالیـــت حرکات چشـــم‪ ،‬زمانی را که فـــرد وارد‬ ‫مرحله ای از خواب موس ــوم به ‪ REM‬می شـــود‪ ،‬شناســـایی می کند‪ .‬سپس‬ ‫این دســـتگاه یکســـری نـــور متســـاطع می کنـــد کـــه دراین حالـــت کارب ــران‬ ‫می تواننـــد وارد وضعیـــت رویای واضح و شـــفاف شـــوند و رویاهـــای خود را‬ ‫کنتـــرل کننـــد‪ .‬این ســـربند می تواند به افـــراد در دیدن خواب های ش ــفاف‬ ‫ً‬ ‫و واضـــح نیـــز یـــاری برســـاند» (روزنامه حمایـــت)‪ .‬حقیقتا دســـت مملی ‪...‬‬ ‫یعنـــی این یارانـــه‪ ،‬کارانـــه‪ ،‬ســـبد کاال‪ ،‬عیدی و پـــاداش و ‪ 10‬درصـــد افزایش‬ ‫حقوق ناز شســـت این دانشـــمندان و پژوهشـــگران ‪ ...‬از شـــیر بـــدون پالم‬ ‫مـــادر حالل تـــر ‪ ...‬یعنـــی دیگـــر موســـم خواب هـــای پریشـــان و برفک ــی و‬ ‫سیاه وســـفید و کابوس های هولنا ک به پایان رســـیده اســـت و موقع دیدن‬ ‫خواب های هدفمند و کنترل شـــده فرارســـیده‪ .‬این طوری که این دوستان‬ ‫محقق و پژوهشـــگر درحال پیشـــروی اند به نظر می رســـد تا چندوقت دیگر‬ ‫«دســـتگاه رویاســـاز» هـــم تولیـــد کننـــد با انـــواع اپشـــن ها و قابلیـــت رویت‬ ‫خـــواب درباب موضوعات مختلف نظیر مســـافرت های هوایـــی‪ ،‬اقامت در‬ ‫هتل هـــای ان چنانـــی‪ ،‬خرید خانه و خـــودرو‪ ،‬تفریحات مهیـــج‪ ،‬وام ازدواج‪،‬‬ ‫مســـکن مهر‪ ،‬خرید خـــودروی ارزان قیمـــت‪ ،‬دریافت وام کم بهـــره‪ ،‬افزایش‬ ‫یارانـــه و ‪...‬؛ یعنـــی در اینـــده کافی ســـت قبل ازخواب مواردی را که دوس ــت‬ ‫داریـــد «خـــواب» ببینید‪ ،‬با مدت زمان مشـــخص و رعایـــت موازین اخالقی‬ ‫و شـــرعی از منـــوی دســـتگاه انتخـــاب کنیـــد و بـــه «خـــواب» برویـــد‪ .‬البته‬ ‫ً‬ ‫این دســـتگاه قطعا هوشـــمند ساخته می شـــود و درصورت نیاز‪ ،‬مدت زمان‬ ‫برخـــی خواب ها را تمدیـــد و صحنه های مالل اور نظیر ایســـتادن در صف‪،‬‬ ‫تاخیـــر هواپیما و قطـــار‪ ،‬یافتن ضامن معتبر‪ ،‬تلفـــن از بانک بابت تاخیر در‬ ‫ً‬ ‫پرداخـــت قســـط و ‪ ...‬را خودبه خـــود حذف می کند! ضمنا با این سیس ــتم‬ ‫پیشـــرفته حتـــی می تـــوان برخـــی امـــور را کـــه ســـال ها به طـــول انجامیده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تو ریس کرد و به ســـرانجام رســـاند؛ مثال خودروهایی تولید‬ ‫یک شـــبه راســـ ‬ ‫کرد که دســـتکم هنگام انهدام‪ ،‬کیســـه هوایشـــان باز شـــود‪ ،‬مجوز حرفه ای‬ ‫واقعـــی بـــرای باشـــگاه ها صـــادر کـــرد‪ ،‬تکلیـــف بابـــک زنجانـــی و رویاهایش‬ ‫را یکســـره کـــرد؛ یـــا خـــاوری را در گونـــی کـــرد و مقابـــل میز قاضی گذاش ــت‪.‬‬ ‫حقـــوق نجومی را بـــه خزانه برگردانـــد‪ ،‬تحقیق و تفحص از خودروســـازان را‬ ‫به ســـرانجام رســـاند‪ ،‬رتبه بنـــدی فرهنگیان و نظـــام تعرفه گـــذاری خدمات‬ ‫پرســـتاران و ‪ ...‬را اجـــرا کـــرد و خیلـــی از کارهـــای دیگـــر را کـــه مشـــمول مرور‬ ‫زمان شـــده اند‪ ،‬یک شـــبه اجرایی کرد! قشـــنگ نیســـت؟!‬ ‫کلینیک‬ ‫پیامدهای افزایش سن در زمان بارداری‬ ‫یکـــی از مهم تریـــن ویژ گـــی جوامـــع درحال گـــذار‪ ،‬ســـرعت تحـــوالت‬ ‫اجتماعـــی ان هاســـت‪ .‬خانـــواده و قلمروهـــای جنســـیتی ناظر بـــر ان؛‬ ‫ازجملـــه عرصه هـــای اجتماعـــی پرتحـــول در دنیـــای امـــروز اس ــت‪.‬‬ ‫خانـــواده ایرانـــی نیـــز در دهه هـــای گذشـــته شـــاهد تحـــوالت عمی ــق و‬ ‫گســـترده ای در کارکردهـــای خـــود بوده اســـت‪ .‬افزایش طـــاق‪ ،‬کاهش‬ ‫نـــرخ ازدواج‪ ،‬هسته ای شـــدن خانـــواده‪ ،‬تغییـــر در ســـاختار قـــدرت در‬ ‫خانواده‪ ،‬تحول در شـــیوه های همســـرگزینی‪ ،‬افزایش حضور اجتماعی‬ ‫زنـــان و ‪ ،...‬بخشـــی از روند تغییرات خانـــواده ایرانـــی را تعریف می کنند‪.‬‬ ‫یکـــی از عناصـــر مهـــم این تحـــوالت را می تـــوان افزایـــش ســـن ازدواج و‬ ‫به تبـــع ان باالرفتـــن میانگین ســـن مـــادران دانســـت کـــه پیامدهایی را‬ ‫بـــر مناســـبات خانـــواده حمل می کنـــد که این مـــوارد در دو دســـته کلی‬ ‫جـــا می گیرنـــد؛ ‪ .۱‬پیامدهـــای تربیتـــی و روان شـــناختی ‪ .۲‬پیامده ــای‬ ‫بهداشـــتی‪ .‬اینجا به برخی از پیامدهای تربیتی و روان شـــناختی اشاره‬ ‫می کنیـــم‪.‬‬ ‫افزایـــش فاصله ســـنی مادر و فرزنـــد‪ :‬برای توضیـــح این مورد بهتر اس ــت از‬ ‫یـــک مثال اســـتفاده کنیـــم‪ .‬وقتی مردی در ســـن ‪ ۴۰‬ســـالگی و یـــک زن در‬ ‫ســـن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬سالگی ازدواج کنند و درهمان ســـال اول ازدواج نیز صاحب‬ ‫فرزند شـــوند؛ پس از ‪ ۱۰‬ســـال فاصله ســـنی میان ان ها و فرزندشـــان بس ــیار‬ ‫به چشـــم می ایـــد (فرزنـــد ‪ ۱۰‬ســـاله‪ ،‬مـــادر ‪ ۴۰‬یـــا ‪ ۴۵‬ســـاله و پدر ‪ ۵۰‬س ــاله)‪.‬‬ ‫تربی ــت این فرزن ــد در دوران کودکی و نوجوانی دشـــوار خواهد بـــود زیرا در‬ ‫مـــوارد بســـیاری ان هـــا نمی تواننـــد یکدیگـــر را درک کنند‪ .‬ازطرفـــی والدین‬ ‫تـــوان و حوصلـــه ای برای وقت گذاشـــتن بـــرای فرزنـــد ندارنـــد‪ .‬دراین حال‬ ‫فرزندشـــان به احتمال زیـــاد با مشـــکالتی مانند ســـرخوردگی و تندخویی و‬ ‫خشـــونت وارد اجتماع خواهد شـــد‪.‬‬ ‫کاهـــش انعطاف پذیـــری‪ :‬تعـــداد زیـــادی از بانـــوان دلیـــل فرزنـــداوری‬ ‫دیرهنـــگام را به مـــدت زمانی کـــه فرزند از ان هـــا می گیرد‪ ،‬مرتبـــط می کنند؛‬ ‫یعنـــی با حضـــور فرزند نمی توانند برای کارهایشـــان برنامه ریـــزی کنند و به‬ ‫اهداف خود برســـند‪ .‬ازطرفـــی این افراد تصور می کنند بعـــد از به دنیاامدن‬ ‫فرزنـــد‪ ،‬گوشه نشـــین شـــده و موقعیت هـــای خـــود را از دســـت می دهن ــد‪.‬‬ ‫به همین دلیـــل یـــا به دنبـــال تعویق فرزنـــداوری هســـتند یا داشـــتن فرزند‬ ‫را نفـــی می کننـــد‪ .‬ا گـــر درنظـــر داشـــته باشـــیم کـــه والدیـــن جـــوان ان ــرژی‬ ‫و حوصلـــه بیشـــتری دربرخوردبـــا فعالیت هـــای فرزندانشـــان دارنـــد و در‬ ‫برنامه ریـــزی انعطـــاف بیشـــتری دارنـــد؛ می بینیـــم کـــه مـــوارد بســـیاری از‬ ‫مـــادران هســـتند کـــه در عین داشـــتن فرزند اهـــداف خود را نیـــز باجدیت‬ ‫دنبـــال می کنند‪.‬‬ ‫کم شـــدن مســـئولیت پذیری‪ :‬مـــادران و پـــدران با ســـن بـــاال قـــدرت دوران‬ ‫جوانـــی را ندارنـــد و توانایـــی این افـــراد درمواجهه بـــا فشـــارها و مشـــکالت‬ ‫زندگـــی کـــم شـــده‪ .‬درواقـــع افزایش ســـن‪ ،‬شـــور و اشـــتیاق جوانـــی را برای‬ ‫رســـیدن بـــه هـــدف کاهـــش می دهـــد و ثباتـــی که طـــی ســـال ها در زندگی‬ ‫ایجاد شـــده با حضور بچـــه تحت تاثیر قـــرار می گیرد‪ .‬این شـــرایط درادامه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫غالبـــا بی انگیزگی و کاهش مســـئولیت پذیری والدین نســـبت بـــه فرزندان‬ ‫را همـــراه دارد‪.‬‬ ‫مقایسه شـــدن بـــا والدیـــن جوان تـــر‪ :‬مقایســـه یـــک امـــر ذهنی ســـت ک ــه‬ ‫به خصـــوص در میـــان کودکان ونوجوانـــان رواج بیشـــتری دارد‪ .‬کـــودکان‬ ‫والدین خ ــود را با پدرومادر دیگر هم سن وســـاالن قیـــاس می کنند و مدام‬ ‫دنبال ظاهری جوان‪ ،‬ش ــاداب و س ــرزنده در پدرومادرشان هستند‪ .‬برخی‬ ‫فرزنـــدان از اینکـــه پدرومـــادری با ســـن باال دارنـــد‪ ،‬خجالت می کشـــند‪ .‬نیز‬ ‫کـــودکان به دلیـــل عدم درک متقابـــل با والدیـــن و فاصله ای کـــه در فضای‬ ‫فکری نســـبت به هم دارنـــد‪ ،‬اذیت خواهند شـــد‪ .‬می دانیـــم که صمیمیت‬ ‫بین شـــما و کودکتان از محبت کردن به او حاصل می شـــود‪ .‬یادتان باش ــد‬ ‫کـــه توجـــه نا کافـــی به کـــودک در مـــواردی موجب شـــکل گیری شـــخصیت‬ ‫وابســـته و مهرطلب در بزرگ ســـالی می شـــود‪.‬‬ ‫امیر نوده فراهانی‪ /‬فارس‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2423‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت نامحدود‬ ‫بـه حکایـت پرونـده کالسـه ‪ 0000641‬ایـن شـورا اقـای حبیـب انصاری مقـدم فرزنـد رسـتم اعلام کـرده کـه‬ ‫مرحومـه ماه بی بـی اذرنـوش فرزنـد مصیب با کـد ملـی ‪ 5339780694‬در مـورخ ‪ 1400/08/09‬فوت کرده‬ ‫اسـت و وصیتنامـه ای از وی باقـی نمانـده و ورثـه حین الفـوت وی را بـه شـرح ذیل اعالم کـرده‪ -1 :‬حبیب‬ ‫‪ -2‬حسینعلی ‪ -3‬احمدعلی ‪ -4‬منصور ‪ -5‬حمیدرضا ‪ -6‬ناهید همگی با نام خانوادگی انصاری مقدم‬ ‫فرزنـدان متوفیـه‪ .‬ایـن ا گهـی یـک نوبت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار در اجرای مـاده ‪ 362‬قانون‬ ‫امـور حسـبی مصـوب ‪ 1374/04/18‬منتشـر می شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افـرادی بـه درخواسـت مزبـور‬ ‫ً‬ ‫معتـرض باشـند‪ ،‬مراتـب اعتـراض خـود را حدا کثـر ظرف مـدت یک ماه‪ ،‬به این شـورا کتبا منعکس کنند‪.‬‬ ‫قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان زهک‬ ‫م الف ‪214‬‬ ‫پلا ک ‪ 2661‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب بهزیسـتی خریـداری برابر مبایعه نامه عـادی و عدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ابوالقاسـم صدیقی مرادابـادی دارای شماره شناسـنامه ‪ 220‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 1/0001436‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان محنـا صدیقی مرادابـادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0721373879‬در تاریـخ ‪ 1400/10/22‬در‬ ‫اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬ابوالقاسـم‬ ‫صدیقی مرادابـادی فرزنـد غالم غـوث ش ش ‪ 220‬متولـد ‪ 1363/01/01‬صـادره از تربت جـام پدر متوفی ‪-2‬‬ ‫طلعـت سـبحانی مرادابادی فرزنـد ذبیح الـه ش ش ‪ 2‬متولـد ‪ 1364/01/13‬صـادره از تایبـاد مـادر متوفی‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی یک نوبت‬ ‫ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/24-140060322002005598‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد بزی سـا کت به شناسـنامه شـماره ‪ 25‬کد ملی‬ ‫‪ 3673999710‬صـادره زابـل فرزنـد بـرات به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 241‬مترمربـع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 823‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫کوچه ‪ 82‬منشـعبه از خیابان امام خمینی(ره) شـمالی وا گذاری طبق سـند عادی از محمدعلی بامری‬ ‫صفحـه ‪ 107‬دفتـر ‪ 91‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪961‬‬ ‫اصالحیه ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫پیـرو انتشـار ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی درج شـده در روزنامـه سـایه شـماره ‪ 2422‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/11/04‬ملکی اقای غالمرضا بیکی‪ ،‬پال ک ‪ 106‬فرعی از ‪ 21‬اصلی صحیح اسـت که در ا گهی قبلی‬ ‫پلا ک فرعـی بـه اشـتباه ‪ 104‬درج شـده بـود و بدینوسـیله اصلاح می شـود‪.‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی‪.‬تی‪.‬ایکـس مـدل ‪ 1377‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪634 -42‬ن‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 082991‬و شـماره شاسـی ‪ S1412277565819‬بـه مالکیـت زهـرا مومنـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چون خانم گل بی بی شـمس با تسـلیم دو برگ فرم فقدان سـند مالکیت که امضاء شـهود را دفتر اسـناد‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 35‬زابـل بـه شـماره ‪ 1400/10/21-324048‬گواهـی نمـوده اسـت‪ ،‬اعلام داشـته کـه سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 143/84‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سیسـتان که به نام گل بی بی شـمس صادر‬ ‫و تسـلیم شـده و اعالم داشـته که بر اثر جابجایی مفقود شـده؛ لذا مراتب به موجب تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬ا گهی می شود که هر کسی نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه ایـن‬ ‫اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬چنانچـه ظرف‬ ‫مدت مقرر اعتراض نرسید و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت اسناد‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی مبـادرت خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/05 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪1015‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت سـپند ‪ CDI125‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪ 14256-122‬و شـماره موتـور ‪12094411‬‬ ‫و شـماره تنـه ‪ NB5***125S8664145‬بـه مالکیـت مصیـب بهمن ابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060306012003723‬و ‪ 140060306012003726‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کاشـمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهدیه اسـماعیلی فرزند کاظم به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 0890304254‬صادره از کاشـمر در دودانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان و مهدی اسماعیلی‬ ‫فرزنـد رمضـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 0890086850‬صـادره از کاشـمر در چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 81/29‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1033‬فرعـی از ‪ 58‬اصلـی واقـع در بخـش سـه‬ ‫کاشـمر بـه ادرس خیابـان نسـترن شـمالی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای غالمرضـا رجبـی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪329‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/07-140060322002005172‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری سـنچولی به شناسـنامه شـماره ‪ 2110174145‬کد ملی‬ ‫‪ 2110174145‬صـادره گـرگان فرزنـد محمداعظـم به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪212‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 114‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابـل‪ ،‬کوچـه ‪ 9‬منشـعبه از خیابـان شـهید میرحسـینی وا گـذاری طبـق سـند عـادی تعـدادی از ورثـه مـزار‬ ‫فراهـی بـه نام هـای سـلطانعلی و محمدعلـی و فاطمـه و صغـری و مریم و زهرا و رضا شـهرت همگی فرهی‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف رضا ده مرده‬ ‫م الف ‪960‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری زانتیا به رنگ سـفید مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران ‪411 -44‬ی‪ 33‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 46285‬و شـماره شاسـی ‪ S1512287173277‬بـه مالکیـت رضـا پارسـه فرزنـد بهـادر بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 5179464293‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002002038‬مـورخ ‪ 1400/10/26‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا فالحت پیشـه فرزنـد خدا کـرم بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 523‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 159/71‬مترمربـع‬ ‫مفقودی‬ ‫سه برگ سند سفید موتورسیکلت‬ ‫زال توس ‪ 150CC‬به رنگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 781-72987‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0150N3N203942‬و شـماره‬ ‫تنـه ‪N3N***150Z9568552‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/29-140060322002005662‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین علی حشـمتی زاده بـه شناسـنامه شـماره ‪ 132‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3673478427‬صـادره زابـل فرزنـد قاسـم به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 158/54‬مترمربع پال ک شماره ‪ 726‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان‬ ‫حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬هیرمند شـمالی‪ ،‬خیابان شـهید ژیانی‪ ،‬سـمت راسـت‪ ،‬کوچه دوم وا گذاری طبق‬ ‫سـند عـادی از غالمحسـین جاهدسـراوانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪963‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/27-140060322002005645‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـکندر براهوئـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 165‬کـد ملـی‬ ‫‪ 5339968367‬صـادره زابـل فرزنـد عبدالـه به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪585/54‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 713‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل‪ ،‬خیابان هیرمند شمالی‪ ،‬انتهای هیرمند ‪ 82‬وا گذاری طبق سند عادی از منصور فیروز جهانتیغی‬ ‫موضـوع سـند قطعـی ‪ 1380/04/02-76973‬دفترخانـه ‪ 24‬زابـل محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪964‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/29-140060322002005663‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اله بخـش عیسـی زائی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 734‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3621213678‬صـادره زاهـدان فرزنـد بشـیراهلل به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل به مسـاحت ‪193/90‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 991‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابـل حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪ ،‬خیابـان هامـون غربـی‪ ،‬روبـروی مدرسـه اسـتثنایی‪ ،‬داخـل کوچه وا گـذاری‬ ‫طبـق سـند عـادی از محمدعلـی لطیفـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪965‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫خواهان‪ :‬زهرا احمدی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬ذوالفقاری‬ ‫کالسه پرونده‪864/7/1400 :‬‬ ‫مرجـع رسـیدگی‪ :‬شـعبه ‪7‬‬ ‫خواسـته‪ :‬مطالبـه‬ ‫خوانـده‪ :‬حمـزه بسـاطی مجد‪ .‬مجهول المـکان‬ ‫شـورای حـل اختالف شهرسـتان ابـادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1400/12/01 :‬ساعت ‪10:30‬‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه نموده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 864/7/1400‬بـه ثبـت رسـیده اسـت و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت‪ ،‬بـه اسـتناد مـاده‬ ‫‪ 73‬قانون ائین دادرسـی مدنی ا گهی ابالغ دادخواسـت و ضمایم ان و وقت رسـیدگی برای یک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ ،‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مربوطه مراجعه‬ ‫و اصـل دادخواسـت و ضمایـم ان را دریافت کند‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫خواهـان‪ :‬علـی جلیلیـان بـه نشـانی‪ :‬خرمشـهر‪ ،‬کـوی طالقانـی‬ ‫کالسـه پرونـده‪637/7/1400 :‬‬ ‫خواسـته‪ :‬اعسـار محکـوم جهـت اسـتماع شـهادت شـهود‬ ‫خوانـده‪ :‬مکـی عنانـی‪ .‬مجهول المـکان‬ ‫مرجـع رسـیدگی‪ :‬شـعبه ‪ 7‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان ابـادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1400/12/01 :‬ساعت ‪10‬‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه نموده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 637/7/1400‬بـه ثبـت رسـیده اسـت و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت‪ ،‬بـه اسـتناد ماده‬ ‫‪ 73‬قانون ائین دادرسـی مدنی ا گهی ابالغ دادخواسـت و ضمایم ان و وقت رسـیدگی برای یک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ ،‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مربوطه مراجعه‬ ‫و اصـل دادخواسـت و ضمایـم ان را دریافت کند‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری‬ ‫پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل‬ ‫‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪514 -64‬ق‪ 11‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 1766381‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412285985585‬بـه مالکیـت‬ ‫شـهناز روشـن مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫خواهان‪ :‬منوه احمدی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬ذوالفقاری‬ ‫کالسه پرونده‪862/7/1400 :‬‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه وجه مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه‪7‬‬ ‫خوانده‪ :‬حمزه بساطی مجد‪ .‬مجهول المکان‬ ‫وقت رسیدگی‪ 1400/12/01 :‬ساعت ‪11‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه نموده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 862/7/1400‬بـه ثبـت رسـیده اسـت و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت‪ ،‬بـه اسـتناد مـاده‬ ‫‪ 73‬قانون ائین دادرسـی مدنی ا گهی ابالغ دادخواسـت و ضمایم ان و وقت رسـیدگی برای یک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ ،‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مربوطه مراجعه‬ ‫و اصـل دادخواسـت و ضمایـم ان را دریافت کند‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫جواز حمل سلاح شـکاری یک لول سـاچمه زنی ته پر کالیبر ‪ 12‬مدل دسـتکش سـاخت ایران به شـماره‬ ‫‪ 41900864‬بـه نـام محمـود غالمی چنگلوائـی فرزنـد محمدشـاه بـه شـماره ملـی ‪ 1860542247‬مفقـود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ال ایکـس بـه رنـگ شـکالتی متالیـک مـدل ‪ 1385‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪527 -24‬س‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 12485091239‬و شـماره شاسـی ‪ 17631117‬بـه مالکیـت فریـده داودی‬ ‫فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی ‪ 6279853594‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت خودرو سـواری پژو ‪ 405-GLX‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪894 -19‬ب‪ 64‬و شـماره موتـور ‪ 12485044200‬و شـماره شاسـی ‪ 24027254‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری پـژو روا بـه رنـگ نوک مـدادی روغنـی مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪877 -19‬ب‪ 91‬و شـماره موتـور ‪ 11685021238‬و شـماره شاسـی ‪ 15418868‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عیـدان عبیـداوی فرزنـد لفتـه بشناسـنامه ‪ 3802‬صـادره از دشـت ازادگان درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم لفتـه عبـداوی بشناسـنامه ‪1773‬‬ ‫صـادره دشـت ازادگان در تاریـخ ‪ 1393/08/29‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد‬ ‫از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬علـی عبیـداوی ش ش ‪ 4939‬پسـر متوفی‬ ‫‪ -3‬عباس عبداوی ش ش ‪ 10310‬پسـر متوفی ‪ -4‬مریم عبداوی ش ش ‪ 16290‬دختر متوفی ‪ -5‬سـکینه‬ ‫عبـداوی ش ش ‪ 1323‬دختـر متوفـی ‪ -6‬فاطمـه عبـداوی ش ش ‪ 16389‬دختـر متوفـی ‪ -7‬خدیجـه‬ ‫عبـداوی ش ش ‪ 4938‬دختـر متوفـی ‪ -8‬زهـرا عبیـداوی ش ش ‪ 2829‬دختـر متوفـی ‪ -9‬لیلا عبـداوی‬ ‫ش ش ‪ 1454‬دختر متوفی ‪ -10‬صدیقه عبداوی ش ش ‪ 4937‬دختر متوفی ‪ -11‬ملوک عبیداوی ش ش‬ ‫‪ 2154‬دختـر متوفـی ‪ -12‬مکیـه چاوشـی ش ش ‪ 7006‬همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات‬ ‫قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کس اعتـراض دارد یا وصیتنامـه از متوفی نزد‬ ‫او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه به جز‬ ‫سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/18-140060318011012849‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد نظری رونکیانی فرزند موسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 126‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب اتاقـک مسـکونی بـه مسـاحت ‪554‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 135‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی واقع در قریه‬ ‫رونکیـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت جمـال نظـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/850‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/18-140060318011012847‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد نظری رونکیانی فرزند موسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 126‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب اتاقـک مسـکونی بـه مسـاحت ‪327‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 134‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی واقع در قریه‬ ‫رونکیـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت جمـال نظـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/851‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/18-140060318011012848‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد نظری رونکیانی فرزند موسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 126‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب اتاقـک مسـکونی بـه مسـاحت ‪111‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 136‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی واقع در قریه‬ ‫رونکیـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت جمـال نظـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/852‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/13-140060318011012671‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه بلغانـی فرزنـد مسـعود بـه شماره شناسـنامه ‪ 429‬صـادره‬ ‫از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب اتاقـک مسـکونی بـه مسـاحت ‪381/63‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 645‬فرعـی از ‪ 24‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 98‬فرعـی از ‪ 24‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه دلیونـدان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق صفـر پابوس گیگاسـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/853‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/30-140060318011013467‬و رای ‪1400/10/13-140060318011012673‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای جلیل محمدی درویشـی‬ ‫فرزنـد گداعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 352/59‬مترمربـع پلا ک ‪ 318‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی مفـروز و مجری شـده از پال ک‬ ‫‪ 1‬باقیمانـده فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه سیاه درویشـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریداری از نسـق گداعلی‬ ‫محمـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/854‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ ۱۳۹۶‬با شـماره پال ک ایران ‪۳۵۱ -24‬ج‪ ۷۵‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ M13/5919332‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100H1029020‬مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139560316002003340‬مـورخ ‪ 1395/10/29‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غضنفـر الهیـاری فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 905‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 231/50‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شـهرک نیـروی انتظامـی‪ ،‬کوچـه سـرو ‪ 7‬خریـداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای خانجـان شـرفخانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/19 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/202‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/23-140060318011011805‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـیده فاطمه مجدکمائـی فرزنـد سـیداحمد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3447‬صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت ‪1728/05‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1321‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 37‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقع در قریه‬ ‫الدمـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق زین العابدیـن مجدکمائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/21 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/771‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/13-140060318011011481‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فیـروزان بیژنـگ فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 237‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪ 1237/65‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 104‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 16‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در قریـه اسیابسـر‬ ‫بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق مالکیـت علی ا کبـر بیژنـگ محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/21 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/772‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان فسـم شـاطرکهکی دادخواسـتی بـه طرفیـت محسـن نجاتیان مقـدم بـه خواسـته مطالبـه وجـه‬ ‫تقدیـم کـه بـه شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و‬ ‫برای روز دوشـنبه مورخ ‪ 1400/12/09‬سـاعت ‪9‬صبح تعیین وقت شـده و چون محسـن نجاتیان مقدم‬ ‫ً‬ ‫مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فوق یک نوبت‬ ‫در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫مـدت یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل‬ ‫اقامـت خـود را اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و‬ ‫دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد نمود‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری‬ ‫ام وی ام ‪ 110‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪459 -26‬ب‪ 22‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ MVM372FGD033012‬و شـماره‬ ‫شاسی ‪NATEBACA7D1007593‬‬ ‫بـه مالکیـت محسـن اسـفیدانی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اداره اموزش وپـرورش منطقـه زبرخـان ‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان (دبیرسـتان دخترانـه سلسـله الذهب) بـه مسـاحت ‪ 2589/37‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 71‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی واقـع‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان از محـل مالکیـت معصومـه هاشـمی فرد فرزنـد سیدحسـین؛ ‪ -2‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان (هنرسـتان ابراهیـم ‪ )4‬بـه مسـاحت ‪ 1945/33‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 71‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان از محـل مالکیـت معصومه بیگـم هاشـمی فرد فرزنـد سیدحسـین؛ ‪ -3‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫(انباری اموزش وپرورش) به مسـاحت ‪ 345/64‬مترمربع در قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 138‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت ابوالقاسـم قانعی نیا (پوست فروشـان)‬ ‫فرزند سـیدمعصوم؛ ‪ -4‬ششـدانگ یکباب سـاختمان (دبیرسـتان حضرت معصومه(س)) به مسـاحت ‪ 1954/95‬مترمربع در قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 193‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪3‬‬ ‫حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت سیدحسن قدمگاهی فرزند سیدمحمد؛ ‪ -5‬ششدانگ یکباب ساختمان (دبستان شهید سیداحمد قدمگاهی) به مساحت ‪ 4028/16‬مترمربع در قسمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 134‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت سیداسـماعیل فرجامی فرزند سـیدمحمد؛ ‪ -6‬ششـدانگ یکباب سـاختمان (هنرسـتان شـهید مظلوم بهشـتی) به‬ ‫مسـاحت ‪ 2351/21‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 415‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حاج غالمرضا برومند و میرزاحسـن نیکـزاد فرزندان‬ ‫حاج رمضـان؛ ‪ -7‬یکبـاب سـاختمان (دارالقـران قدمـگاه) بـه مسـاحت ‪ 575/25‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 27‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان از محـل‬ ‫مالکیت سـیدعلی قدمگاهی فرزند سیدیوسـف؛ ‪ -8‬ششـدانگ یکباب سـاختمان (دبسـتان اسـتثنایی امید زبرخان) به مسـاحت ‪ 1703/87‬مترمربع در قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 415‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در‬ ‫خراسان رضوی بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حاج غالمرضا برومند و میرزاحسن نیکزاد فرزندان حاج رمضان؛ ‪ -9‬ششدانگ یکباب ساختمان (کانون شهید مطهری قدمگاه) به مساحت‬ ‫‪ 2125/96‬مترمربع در قسمتی از پال ک شماره ‪ 415‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حاج غالمرضا برومند فرزند حاج رمضان؛ ‪ -10‬ششدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان (اموزشـگاه نور ایمان ‪ )2‬به مسـاحت ‪ 1740/74‬مترمربع در قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 19‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 3‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسـن نیکزاد‬ ‫شو پـرورش زبرخـان) بـه مسـاحت ‪ 3419/86‬مترمربـع پال ک هـای شـماره ‪ 36‬و ‪ 37‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪3‬‬ ‫فرزنـد رمضـان؛ ‪ -11‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان (سـاختمان اداره اموز ‬ ‫حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت ثبتی سیدحسین محیطی فرزند سیدهاشم و ا کبر قدمگاهی فرزند سلیمان است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بـود‪ .‬برابر مـاده ‪ 13‬ائین نامه مذکـور‪ ،‬پس از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدید حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین‬ ‫ا گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی مزایده عمومی مرحله دوم‬ ‫انجمـن حمایـت از بیمـاران خـاص شهرسـتان قـدس با توجه به بند ‪ 2‬مجوز شـماره ‪ 1400-11‬درنظـردارد ادامه فعالیت مرکز جامع دیالیز‬ ‫بـا شـرایط ذیـل را بـه بخـش خصوصـی وا گـذار کنـد‪ .‬پـس از بازدیـد از مـکان مرکـز دیالیـز‪ ،‬نظرات و پیشـنهادات خـود و نحوه مدیریـت ان را‬ ‫هـم در پا کتی جدا گانـه‪ ،‬ارائه کنید‪.‬‬ ‫ انجمن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود است‪.‬‬‫ حدا کثر مهلت دریافت اسناد مزایده و ارائه پا کت پیشنهاد قیمت‪ ،‬یک هفته کاری پس از انتشار ا گهی است‪.‬‬‫ مبلغ پیشـنهادی می بایسـت از نظر درصد مبلغ به صورت مشـخص‪ ،‬معین و بدون ابهام بوده و در پا کت جدا گانه و ال ک و مهر شـده‬‫تسلیم شود‪.‬‬ ‫ هزینه درج ا گهی ها برعهده برنده مزایده است‪.‬‬‫محل توزیع اسناد‪ :‬شهرقدس‪ ،‬بلوار ‪45‬متری انقالب‪ ،‬خیابان صنعت چهارم‪ ،‬ساختمان بیمارستان درحال ساخت امام علی(ع)‬ ‫محل بازدید مرکز دیالیز‪ :‬شهرقدس‪ ،‬بلوار مصلی‪ ،‬روبروی بیمارستان ‪12‬بهمن‪ ،‬پال ک ‪375‬‬ ‫روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2423‬‬ ‫در اسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد؛‬ ‫جشن بزرگ میالد حضرت فاطمه زهرا‬ ‫و گرامیداشت روز مادر‬ ‫(س)‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در روز میلاد مطهـر حضـرت فاطمـه زهـرا(س)‪ ،‬مـادران‬ ‫سـالخورده سـا کن در اسایشـگاه خیریـه کهریـزک‬ ‫مورداحترام ویژه خیرین و هنرمندان جامعه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اسایشـگاه خیریـه کهریـزک؛ در‬ ‫خجسـته زادروز دخت نبی مکرم اسلام‪ ،‬حضرت فاطمه‬ ‫زهرا(س) و گرامیداشـت روز مادر‪ ،‬جشـن بزرگی به همین‬ ‫مناسـبت در اسایشـگاه خیریـه کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬ایـن‬ ‫مراسـم بـا حضـور جمـع زیـادی از مـادران سـالخورده و‬ ‫نیـز سـایر مددجویـان کهریـزک‪ ،‬هنرمنـدان‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری و سرپرست‬ ‫روزنامـه سراسـری سـایه در شهرسـتان های اسـتان تهران‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬در ایـن مراسـم باشـکوه‪ ،‬گرو ههـای مختلـف‬ ‫هنـری بـا اجـرای برنام ههـای شـاد و مناسـبتی‪ ،‬سـاعات‬ ‫خوشـی را ارزانـی همـگان کردنـد‪ .‬همچنیـن در ادامـه این‬ ‫مراسـم‪ ،‬ناهیـد انصـاری‪ ،‬سـالمند شـاعر و هنرمنـدی کـه‬ ‫سال هاسـت در اسایشـگاه کهریزک روزگار سـپری می کند‪،‬‬ ‫بـه نمایندگـی از سـایر همسـاالن خـود‪ ،‬فرارسـیدن زادروز‬ ‫حضرت زهرا(س) و روز مادر را به همه مادران ایران زمین‬ ‫تبریـک گفـت‪ .‬در بخشـی دیگـری از ایـن مراسـم‪ ،‬مدیـر‬ ‫اسایشگاه خیریه کهریزک با تبریک میالد صدیقه طاهره‪،‬‬ ‫حضـرت زهـرا(س) بـه همـه مـادران ایـران‪ ،‬به ویژه مـادران‬ ‫سـالخورده کهریزک‪ ،‬گفت‪« :‬همه مادران عزیز اسایشـگاه‬ ‫و سـایر مددجویان این مرکز‪ ،‬ولی نعمتان ما هسـتند و ما‬ ‫خوشحالیم که توفیق خدمتگزاری به این بندگان خاص‬ ‫خداوند نصیبمان شـده است»‪ .‬محمدرضا صوفی نژاد با‬ ‫تجلیـل از همـه نیکـوکاران حاضـر در ایـن مراسـم‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشت‪« :‬شما گرامیان درطول ‪۵۰‬سال گذشته‪ ،‬نان اوران‬ ‫کهریـزک بوده ایـد و بـدون حضـور شـما‪ ،‬هرگـز امـکان‬ ‫خدمت به خانواده ‪۱۷۵۰‬نفری کهریزک میسر نمی شد»‪.‬‬ ‫ینـژاد بـا دعـوت از عمـوم هم وطنـان بـرای تامیـن‬ ‫صوف ‬ ‫مایحتـاج عمومـی زندگـی مددجویـان تحـت پوشـش‬ ‫اسایشـگاه خیریـه کهریـزک نیز گفـت‪« :‬امیدواریم همانند‬ ‫تهـای‬ ‫تمامـی سـال های گذشـته و بـا اتـکا بـه حمای ‬ ‫همه جانبـه خیریـن و نیکـوکاران‪ ،‬بتوانیـم در تـداوم‬ ‫خدمتگـزاری بـه محرومیـن و نیازمندترین اقشـار جامعه‪،‬‬ ‫خادمیـن موفقـی بـرای ایـن مجموعـه خیریه باشـیم»‪ .‬در‬ ‫پایـان مراسـم‪ ،‬بـه جمعـی از مددجویـان هنرمنـد تحـت‬ ‫پوشـش اسایشـگاه خیریـه کهریـزک هدایایـی اهـدا شـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت کلیـه هزین ههـای برگـزاری ایـن مراسـم و‬ ‫نیـز اهـدای هدایای مددجویان‪ ،‬توسـط نیکوکاران حاضر‬ ‫در جشـن بـزرگ روز مـادر تامیـن شـد‪.‬‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫خرم ان کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است‬ ‫ازدواج اسان و همدلی خیرین تهران‬ ‫گوش کن‬ ‫صدای ساز می اید‬ ‫بانگ سرناست که خبر از پیوندی میان دو دلداده را سر داده‬ ‫دستانت را به من بده‪ ،‬دست های تو با من اشناست‬ ‫گام ها را محکم تر برداریم؛ قدمی سرشار از مهر برای یاری رساندن به هم وطنانمان در جای جای سرزمین پهناورمان ایران‬ ‫مدیر قرارگاه محرومیت زدایی؛ فاطمه چوپانی گفت‪« :‬زمستان هزار و چهارصد با گرمی دل های به هم پیوسته نوید بخش سراغازی پر رنگ تر از همیشه برای قرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫بنیـاد بین المللـی خیریـه ابشـار عاطفه هاسـت‪ .‬تامیـن جهیزیـه بـه نو عروسـان تحت حمایـت به مناسـبت میلاد حضرت زهـرا (س) این بـار افتخار خدمت رسـانی بـه دیار سـنگ و اب ‪،‬‬ ‫کهـای مردمـی خیریـن اسـتان تهـران‪ ،‬یاری رسـان زوج هـای جوانی سـت کـه اغازگـر زندگـی هسـتند‪.‬‬ ‫سـرزمینی به وسـعت یـک تاریـخ ‪ ،‬اسـتان کرمانشـاه را نصیبمـان کـرده اسـت‪ .‬کم ‬ ‫همچنیـن در راسـتای اعتلای سـیره عملـی امیـر مومنـان (ع) باهـدف خدمت رسـانی به اقشـار اسـیب پذیر همچون گذشـته گامی دیگر برداشـته ایم و با اهـدای ‪ 150‬سـری جهیزیه به‬ ‫نوعروسـان تحت حمایـت به مبلـغ ده میلیارد ریـال معـادل یک میلیارد تومـان کـه شـامل گاز‪ ،‬فـرش‪ ،‬پتـو ‪ ،‬بخاری‪ ،‬سـرویس تفلون و چینی و ‪ ...‬می شـود در ترویج ازدواج اسـان و سـنت‬ ‫پیامبر رحمت (ص) گام استواری برداشته ایم و الزم به ذکر است؛ استان های عزیزی طی شهریور ماه و تا کنون از قرارگاه محرومیت زدایی جهیزیه دریافت کردند که شامل اذربایجان‬ ‫لو بختیاری‪ ،‬کرمان‪ ،‬خوزسـتان‪ ،‬کرمانشـاه‪ ،‬خراسـان‬ ‫غربـی‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬لرسـتان‪ ،‬ایلام‪ ،‬چهار محا ‬ ‫یسـت‪ .‬در رزمایـش حضـور داشـتند و از نزدیـک از کمک های‬ ‫جنوبـی ‪ ،‬خراسـان شـمالی ‪ ،‬کهگیلویه وبویراحمـد ‪ ،‬خراسـان رضو ‬ ‫مومنانـه خیریـن اسـتان بازدیـد کردنـد‪ .‬جـا دارد از نیکوکاران گرامی که همواره حامی محرومان هسـتند‪ ،‬تشـکر کنیم»‪.‬‬ ‫بنیاد بین المللی ابشار خیریه ابشار عاطفه ها‬ ‫قرارگاهمحرومیت زدایی‬ ‫‪www.absharatefeha.org‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪abshaar_atefeha‬‬ ‫تلگرام‬ ‫‪t.me/bitolreza‬‬ ‫کدمهربانی‬ ‫‪*147*3*800 #‬‬ ‫شماره کارت‪6273-8110-4319-1250 :‬‬ ‫شماره حساب‪ :‬بانک سپه (انصار سابق)‬ ‫دومین دوره جایزه ادبی روایت فراخوان داد‬ ‫فراخـوان دومیـن دوره جایـزه ادبـی روایـت‬ ‫توسـط انجمـن ادبیـات داسـتانی روایـت منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬حسـین عبـاس زاده؛ دبیـر انجمـن ادبیـات‬ ‫داسـتانی گفـت‪« :‬با اسـتفاده از تجربیـات برگزاری‬ ‫دوره نخسـت ایـن جایـزه و باهـدف ایجـاد‬ ‫انگیـزه جهـت تالیـف و انتشـار مجموع ههـای‬ ‫داسـتان کوتـاه در سـطح کشـور و نیـز معرفـی‬ ‫بخـوان‬ ‫ایـن مجموع ههـا بـه مخاطبـان کتا ‬ ‫فارسـی زبان‪ ،‬فراخـوان دومیـن دوره جایـزه‬ ‫ادبـی روایـت توسـط انجمـن ادبیـات داسـتانی‬ ‫روایت منتشـر شـده است»‪ .‬حسـین عباس زاده‬ ‫افـزود‪« :‬نویسـندگان‪ ،‬پدیداورنـدگان و ناشـران‬ ‫می تواننـد بـا ارسـال اثـار خـود در قالـب‬ ‫ن کوتـاه» در ایـن جایـزه ادبـی‬ ‫«مجموعـه داسـتا ‬ ‫شـرکت کنند‪ .‬این جایـزه محدودیت جغرافیایی‬ ‫و ملیتـی نـدارد و تمـام پارسـی زبانان از سراسـر‬ ‫دنیـا می تواننـد در ان شـرکت کننـد‪ .‬بنـا به گفتـه‬ ‫بهـای ارسـالی بایـد‬ ‫دبیـر ایـن جایـزه ادبـی‪ ،‬کتا ‬ ‫برای نخسـتین بار در سـال ‪ 99-98‬منتشـر شـده‬ ‫باشـند و در جشـنوار ه دیگـری مقامـی کسـب‬ ‫نکـرده باشـند‪ .‬نویسـندگان و ناشـران می تواننـد‬ ‫‪ 1‬نسـخه از اثـار خـود را تـا پایـان اسـفندماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـه دبیرخانـه جایـزه ادبـی روایـت بـه کدپسـتی‪:‬‬ ‫‪ ۹۱۸۷۹۶۳۴۷۹‬ارسـال کننـد‪ .‬عالقه منـدان‬ ‫بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر به نشـانی پایـگاه‬ ‫الکترونیکـی ‪ www.revayatedastan.ir‬مراجعه‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براسـاس محتویات پرونده برحسـب محکوم علیه و‬ ‫جعفـر مرتضایی عالیـی محکـوم بـه پرداخـت قیمت روز ‪ 75‬عدد سـکه طلای تمام بهـار ازادی‬ ‫از ماتـرک متوفـی در حـق محکوم لـه خانـم مـژگان محمـدی بـا وکالـت خانـم نسـرین عنایتـی و‬ ‫پرداخـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت؛ لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی ملـک بـه پلا ک‬ ‫ثبتـی ‪ 2368‬فرعـی از ‪ 89‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 66/93‬مترمربـع بـه ادرس کهریـزک‪ ،‬شـهرک‬ ‫پیـام‪ ،‬خیابـان اول‪ ،‬پلا ک ‪ ،34‬سـاختمان کاج‪ ،‬طبقـه ‪ 6‬کـه سـاختمان ‪ 5‬طبقـه دو واحـدی‬ ‫احداث و بنا شـده که طبقه همکف به صورت پارکینگ و ‪ 4‬طبقه فوقانی به صورت مسـکونی‬ ‫مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد‪ .‬سـاختمان بـه لحـاظ انشـعابات دارای گاز و بـرق مجزی سـت و‬ ‫نمـای سـاختمان بـا سـنگ تراورتـن و پنجـره پی وی سـی و شیشـه رفلکـس احـداث بنـا شـده‬ ‫اسـت‪ .‬اپارتمـان مذکـور دارای ‪ 2‬اتـاق خـواب و فاقـد نقاشـی در حـدود ‪10‬سـال سـاخت و دارای‬ ‫اسانسـور اسـت‪ .‬ششـدانگ اپارتمـان مذکـور بـا توجـه بـه مسـاحت ‪ 66/93‬مترمربـع و بـدون‬ ‫احتسـاب هرگونه رهن و وام و بدهی و دیون احتمالی به اشـخاص حقیقی و حقوقی به مبلغ‬ ‫‪ 6/050/000/000‬ریـال بـراورد قیمـت می شـود کـه قیمـت پایـه بـرای مزایـده اسـت‪ .‬بـه تقاضـای‬ ‫محکوم لـه بـرای مزایـده اپارتمـان موصـوف در روز ‪ 1400/11/22‬از سـاعت ‪ 10‬الـی ‪ 11‬از طریـق‬ ‫مزایده در دفتر شـعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شـهید‬ ‫بهشـتی‪ ،‬جنـب شـهرداری بـه فـروش می رسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابی شـده‪ ،‬شـروع و بـه‬ ‫کسـانی کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد کننـد فروختـه خواهد شـد‪10 .‬درصد مبلغ پیشـنهادی‬ ‫فی المجلـس از برنـده مزایـده دریافـت و نامبـرده مکلـف اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت‬ ‫الباقـی ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪ ،‬درغیراین صـورت ‪10‬درصـد اولیـه بـا هزینه های اجرایـی به نفع‬ ‫صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می شود‪ .‬طالبین درصورت تمایل می توانند ‪ 5‬روز قبل‬ ‫از موعـد مزایـده‪ ،‬بـه ایـن شـعبه مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انان از ملـک مـورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫رضا حسینی‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪887‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ ۲۰۶‬به رنگ نقره ای متالیک‬ ‫مدل ‪ ۱۳۸۲‬با شماره موتور ‪ 10FX4H1966058‬و شماره‬ ‫شاسـی ‪ 82677575‬به مالکیت مجید غالمی فرزند علی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ج‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬هـ‍ هیـات محتـرم وزیـران بدینوسـیله بـه‬ ‫ً‬ ‫کارفرمـای محتـرم پیمانـکاری شـرکت سـاختمانی متـا راه کـه فعلا مجهول المکان اسـت‪ ،‬ابالغ می شـود اقای‬ ‫جـواد علی زاده جوریـز بـا کـد شناسـایی بیمـه ‪ 0069605297‬ادعـای اشـتغال در کارگاه فوق الذکـر بـا عنـوان‬ ‫شـغلی کارگر سـاده داشـته اند که کمیته بدوی مشـاغل سـخت و زیان اور استانی مسـتقر در اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان جنوبـی شـغل مذکـور را در زمـره مشـاغل سـخت و زیـان اور تاییـد نموده اسـت‪.‬‬ ‫یگـردد تـا خوانـده درصـورت اعتـراض حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 15‬روز‬ ‫لـذا موضـوع بدینوسـیله در روزنامـه درج م ‬ ‫کاری‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان طبـس واقع در خیابان امام خمینی‪،‬‬ ‫کوچـه شـهید عظیمـی زاده تحویـل نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونـی‪ ،‬رای مذکـور قطعـی و‬ ‫الزم االجـرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫م الف ‪109‬‬ ‫شهرستان طبس‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2423‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫انعقاد ‪ ۵۷۲‬میلیارد ریال قرارداد عمرانی‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی گلسـتان گفت‪« :‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۷۲‬میلیارد ریـال قـرارداد‬ ‫عمرانـی از محـل منابـع ملـی‪،‬‬ ‫حهـای عمرانـی و داخلـی‬ ‫طر ‬ ‫ایـن شـرکت منعقـد شـد»‪ .‬رضـا‬ ‫شـهمرادی افـزود‪« :‬قـرارداد‬ ‫اجـرای ‪ ۵۵‬طـرح عمرانـی در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان طـی ‪ ۹‬مـاه‬ ‫به امضا رسـیده اسـت‪ .‬زیرسـازی و خیابان کشـی شـهرک صنعتی اترک‪ ،‬طرح‬ ‫توسـعه شـهرک صنعتـی گنبـد‪ ،‬شـبکه داخلـی گاز ناحیـه صنعتـی گمیشـان‪،‬‬ ‫فیبرنـوری ناحیـه صنعتی امام خمینی‪ ،‬مخزن هزار مترمکعبـی و بهره برداری‬ ‫و تجهیـز چـاه ناحیـه صنعتـی گلسـتان و کنتـرل سـیالب و زهکشـی شـهرک‬ ‫یسـت کـه امسـال‬ ‫حهـای عمران ‬ ‫صنعتـی اق قلا ازجملـه قراردا دهـای طر ‬ ‫حهـای عمرانـی بر اسـاس نیـاز و برنامـه عملیاتی‬ ‫منعقـد شـد»‪ .‬او گفـت‪« :‬طر ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫نشـده شـهرک ها‪ ،‬برنامه ریـزی و اجـرا م ‬ ‫مصـوب و تدوی ‬ ‫«امسـال‪ ۴۱ ،‬فقـره قـرارداد عمرانـی بـه ارزش بیـش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریـال تحویـل‬ ‫موقـت و قطعـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شهردار گرگان بیان کرد؛‬ ‫سربلندی نیروهای خدماتی در ازمون مقابله با سرما‬ ‫شـهردار گـرگان درخصـوص خدمات رسـانی‬ ‫و امدادرسـانی عوامـل شـهرداری گـرگان در‬ ‫نمـاه گفـت‪:‬‬ ‫سـرمای نخسـتین روزهای بهم ‬ ‫«پـس از صـدور هشـدار سـطح نارنجـی و‬ ‫هشـدار در شـهر گـرگان‪ ،‬تمهیـدات الزم و‬ ‫برنامه ریـزی جهـت خدمات رسـانی بهتـر‬ ‫انجـام و نیروهـای عملیاتـی‪ ،‬امـدادی و‬ ‫خدمـات شـهری و همچنیـن بسـیج ماشـین االت و تجهیـزات انجـام شـد»‪.‬‬ ‫مهنـدس محمدرضـا سـبطی افـزود‪« :‬در حـوزه خدمـات شـهری اعـزام‬ ‫ماشـین االت و تجهیـزات ازجملـه بـرف روب‪ ،‬گریـدر‪ ،‬کامیـون و ‪ ...‬بـه محـور‬ ‫ناهارخـوران و زیـارت جهت اسـتقرار و خدمات رسـانی به موقـع صورت گرفت‬ ‫و تعدادی لودر برای بارگیری ماسه و نمک و استقرار در منطقه ناهارخوران‬ ‫و زیـارت مجهـز شـدند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬خدمت رسـانی از سـاعت ‪ 3‬بامـداد‬ ‫اغـاز شـد و خداونـد را شـا کریم کـه بـا انجـام اقدامـات به موقـع مسـیر تـردد در‬ ‫محـور گردشـگری زیـارت بازگشـایی شـد»‪ .‬شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬در حـوزه‬ ‫کبـار انجـام شـد کـه حـدود ‪70‬‬ ‫لو نقـل نیـز بازدیـد فنـی هـر دوسـاعت ی ‬ ‫حم ‬ ‫دسـتگاه اتوبـوس امـاده خدمت رسـانی شـدند»‪ .‬سـبطی بـه خدمات رسـانی‬ ‫در حـوزه سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫کسـازی پارک ها‬ ‫سـازمان نیـز بـا نیروی انسـانی‪ ،‬تجهیـزات و ادوات جهت پا ‬ ‫و معابـر و حفاظـت از فضـای سـبز در حالـت اماد هبـاش قـرار گرفت»‪ .‬شـهردار‬ ‫گـرگان ادامـه داد‪« :‬برف تکانـی از درختان سـفیدپوش در محـور ناهارخوران‪،‬‬ ‫کهـا‪ ،‬هـرس درختـان‬ ‫کیسـه پیچ کردن درختـان‪ ،‬کـف شـورهای اب پار ‬ ‫خطرساز و درگیر با سیم های برق‪ ،‬پاشیدن ماسه در معابر پارک ها از جمله‬ ‫اقدامـات دیگـر بودنـد‪ .‬نیروهـای عملیاتـی و امـدادی سـازمان اتش نشـانی‬ ‫و خدمـات ایمنـی نیـز ماننـد همیشـه باتما متـوان در حالـت اماد هبـاش‬ ‫مهـای عملیاتـی به موقـع در محـل بیـش از‬ ‫قـرار گرفتنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ تی ‬ ‫‪ 20‬مـورد حادثـه گـزارش شـده اعـزام شـدند کـه کـه ‪ 16‬مـورد حـوادث‪ ،‬مربـوط‬ ‫بـه اب گرفتگـی منـازل و معابـر و شـش مورد گرفتار شـدن خـودرو در خیابـان‬ ‫به علـت بارندگـی و لغزندگـی جاده بودند‪ .‬شـهردار گـرگان گفت‪« :‬ضمن اینکه‬ ‫موضـوع اب گرفتگـی در محـل احـداث پـروژه زیرگذر افسـران‪-‬انجیراب نیز در‬ ‫زمـان بهر هبـرداری پـروژه به طور کامـل مرتفـع خواهـد شـد»‪ .‬سـبطی در پایـان‬ ‫با اشـاره به اقدامـات پیشـگیرانه نیرو های خدماتـی و امـدادی در زمان بارش‬ ‫لسـال ب هصـورت مسـتمر انجـام‬ ‫بـاران و بـرف افـزود‪« :‬این اقدامـات درطو ‬ ‫می شود؛ اما با توجه به هشدار هواشناسی نسبت به شروع بارش ها‪ ،‬تمامی‬ ‫عوامـل و نیر وهـای شـهرداری گـرگان از امادگـی کامـل برخـوردار هسـتند»‪.‬‬ ‫تقدیر سپاه نینوا استان از مخابرات منطقه‬ ‫بـا ارسـال لـوح سـپاس از سـوی سـرتیپ دوم پاسـدار علـی ملـک شـاهکویی‬ ‫شهـای انجا مشـده دکتـر‬ ‫(فرمانـده سـپاه نینـوا اسـتان گلسـتان) از تال ‬ ‫غالمعلی شـهمرادی و کارکنان مخابرات منطقه تقدیر شـد‪ .‬هدف از ارسـال‬ ‫لوح سپاس فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و تقدیر از مخابرات منطقه ‪،‬‬ ‫قدردانـی بابـت اجـرای پـروژه فیبررسـانی بـه نواحی مقاومت اسـتان بـوده که‬ ‫منجـر بـه برقـراری ارتبـاط پایـدار شـده اسـت‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد‬ ‫عملیـات اجرایـی ‪ ۵۰۰‬واحـد مسـکونی مددجویـان کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینـی (ره) گلسـتان بـا حضـور علی محمـد زنگانـه (اسـتاندار گلسـتان)‬ ‫و جمعـی از مسـئوالن اغـاز شـد‪ .‬اعتبـار ایـن واحدهـا ‪ ۸۰‬میلیارد تومـان‬ ‫(‪ ۵۰‬میلیارد تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه بـا بازپرداخـت ‪۲ ۰‬سـاله و‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومـان کمـک بالعـوض) بـوده کـه در راسـتای اجـرای تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری پنج جانبـه میـان کمیتـه امـداد‪ ،‬سـتاد اجرایـی فرمـان امام‪ ،‬بسـیج‬ ‫سـازندگی‪ ،‬بنیـاد مسـتضعفان و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اجرایـی‬ ‫یشـود‪ .‬مراسـم کلنگ زنی این مراسـم در روسـتای قزلجه ماتی شهرسـتان‬ ‫م ‬ ‫گنبـد برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مصدومیت جنگلبان در پی تذکر به متخلف‬ ‫تذکر به متخلف‪ ،‬مصدومیت‬ ‫نیـروی یـگان حفاظـت‬ ‫منابع طبیعـی گـرگان را در‬ ‫پـی داشـت‪ .‬فرمانـده یـگان‬ ‫حفاظـت منابع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری گلسـتان بابیـان‬ ‫این خبـر گفـت‪« :‬مامـور یـگان‬ ‫حفاظت منابع طبیعی در حین گشت زنی در جنگل قرق گرگان پس از تذکر‬ ‫بـه دامـدار متخلـف مـورد ضرب وشـتم او قـرار گرفـت»‪ .‬عیسـی گلبینی مفـرد‬ ‫افـزود‪« :‬علـی شـکیبا از ناحیـه سـر و دسـت مجـروح و بـرای انجـام درمـان‬ ‫بـه بیمارسـتان پنـج اذر گـرگان منتقـل شـد‪ .‬دامـدار متخلـف بـا سلاح سـرد‬ ‫نیـروی یـگان منابع طبیعـی را مجـروح کـرده بـود»‪ .‬گلبینی مفـرد گفـت‪« :‬فـرد‬ ‫متخلـف دسـتگیر و بـرای انجـام مراحـل قانونـی بـه مراجـع قضایـی معرفـی‬ ‫شـد‪ .‬از ابتـدای امسـال تا کنـون ‪ ۱۳‬جنگلبـان هنـگام گشـت و مراقبـت مـورد‬ ‫ب وشـتم قـرار گرفتند‪ .‬ایـن حوادث‪ ،‬مربوط به شهرسـتان های گالیکش‪،‬‬ ‫ضر ‬ ‫ازادشـهر‪ ،‬رامیـان‪ ،‬علی ابـاد کتـول‪ ،‬گـرگان‪ ،‬کردکـوی و بندرگـز اسـت»‪.‬‬ ‫کشف کاالهای احتکار شده در گنبدکاووس‬ ‫فرمانـده انتظامـی گنبـدکاووس‬ ‫از کشـف کاالهـای احتـکار‬ ‫شـده در یکـی از انبارهـای‬ ‫این شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫یفـر‬ ‫سـرهنگ محمـود عل ‬ ‫گفـت‪« :‬در پـی کسـب خبـری‬ ‫یبـر احتـکار کاال هـای‬ ‫مبن ‬ ‫موردنیـاز شـهروندان در یکـی از‬ ‫انبار هـای سـطح شهرسـتان‪ ،‬موضـوع ب هصـورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران‬ ‫پلیـس ا گاهـی گنبـد قرار گرفـت»‪ .‬او گفت‪« :‬پـس از انجـام اقدامات اطالعاتی‬ ‫و ارزیابـی به عمل امـده‪ ،‬گروهـی متشـکل از مامـوران پلیـس ا گاهـی به همـراه‬ ‫کارشناسـان اداره صمـت و تعزیـرات شهرسـتان بـه محـل موردنظـر اعـزام‬ ‫شـدند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی گنبـدکاووس گفـت‪« :‬مامـوران در بازرسـی از انبـار‬ ‫مربوطه کاال های اساسـی شـامل انواع روغن‪ ،‬شـکر‪ ،‬برنج‪ ،‬پودر های شوینده‬ ‫و‪ ،...‬بـدون مجـوز کـه به قصـد گران فروشـی درون انبار جمع اوری شـده بود را‬ ‫کشف کردند»‪ .‬او گفت‪« :‬برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی کاال های مکشوفه‬ ‫یفـر؛ انبار‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون ریـال بـراورد شـده اسـت»‪ .‬به گفته سـرهنگ محمود عل ‬ ‫مورد نظـر پلمـب ‪ ،‬یـک متهـم دسـتگیر و با تشـکیل پرونـده برای سـیر مراحل‬ ‫قانونـی بـه مراجـع قضایـی معرفـی شـد‪.‬‬ ‫جشن بزرگداشت روز زن در اسایشگاه کهریزک‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫برگزاری باشکوه تر‬ ‫لزوم ایجاد اتاق فکر برای‬ ‫ِ‬ ‫ائین دهه فجر انقالب اسالمی‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬بـرای عمـل بـه‬ ‫خواسـته رهبـر معظـم انقلاب اسلامی‬ ‫یبـر سـوق دادن برنام ههـا و جشـن های‬ ‫مبن ‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی ب هسـمت‬ ‫مردمی بـودن و ایجـاد طـراوت در ان‪ ،‬بایـد‬ ‫اتـاق فکـر ایجـاد شـود»‪ .‬سـعید َشـعرباف‬ ‫افـزود‪« :‬حکـم رهبـر معظـم انقلاب مبتنی بر‬ ‫اسیب شناسـی اقدامـات فرهنگـی و به ویـژه‬ ‫برنامه هـای اجرایـی ازسـوی شـورای‬ ‫یسـت»‪ .‬وی‬ ‫هماهنگـی تبلیغـات اسالم ‬ ‫بابیان اینکـه ازجملـه انتقـادات رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب بـه برگـزاری جشـن های‬ ‫نهـا ب هسـمت‬ ‫ـمی نظـام‪ ،‬سـوق یافتن ا ‬ ‫رس ِ‬ ‫نهادهـای دولتی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬برگـزاری‬ ‫مراسـم ملـی و مذهبـی توسـط مـردم‪،‬‬ ‫مدنظـر ایشـان اسـت»‪ .‬وی موضـوع دوم‬ ‫مدنظـر رهبـر انقلاب را ایجـاد طـراوت و‬ ‫شـادی در برگـزاری مراسـم ملـی و انقالبـی‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬به دلیـل نبـود فضـای شـاد‬ ‫و مفـرح‪ ،‬جوانـان‪ ،‬نوجوان و کودکان‪ ،‬جذب‬ ‫یشـوند‪ .‬طبـق دو‬ ‫این گونـه برنام ههـا نم ‬ ‫اصل مدنظر رهبر معظم انقالب‪ ،‬الزم اسـت‬ ‫شـورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سـایر‬ ‫نهـای فرهنگـی‪ ،‬در رویکـرد خـود بـرای‬ ‫ارگا ‬ ‫برنام ههـای فرهنگـی‪ ،‬تجدیدنظـر کننـد‪.‬‬ ‫یشـود بـرای هدایـت‬ ‫نبـاره پیشـنهاد م ‬ ‫درای ‬ ‫یبـودن‬ ‫برنام ههـا و جشـن ها سـمت مردم ‬ ‫و ایجـاد طـراوت‪ ،‬اتـاق فکـر ایجـاد شـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه در برگـزاری مراسـم‬ ‫لهـا‪،‬‬ ‫دومیـن سـالگرد شـهادت سـردار د ‬ ‫رویکـرد مردمـی‪ ،‬شـکوه و جلـوه خاصـی‬ ‫ایجـاد کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬اغلـب برنام ههـا توسـط‬ ‫مـردم و هزین ههـای پیرامـون ان بـا کمـک‬ ‫خیـران و تشـکل های مردمـی تامیـن شـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬تنـوع‪ ،‬جذابیـت و بهـره وری بـاال از‬ ‫وا گـذاری کارهـا بـه مـردم نشـاءت می گیـرد‪.‬‬ ‫در دومیـن مراسـم سـالگرد شـهادت حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی‪ ،‬شـاهد بودیـم کـه عنـوان‬ ‫مـرد میـدان‪ ،‬بـه مـردی در میـان مـردم‬ ‫تبدیـل شـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه طبـق‬ ‫فرمـوده رهبـر معظـم انقلاب؛ جشـن‬ ‫پیـروزی انقلاب در ‪ ۲۲‬بهمـن امسـال بایـد‬ ‫به صدا درامدن سوت مسابقات جام فجر‬ ‫در شهرداری کهریزک‬ ‫تتـر از سـال های قبـل باشـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫متفاو ‬ ‫«وظیفـه شـهرداری‪ ،‬اسـتفاده از ابزارهـای‬ ‫بسـازی شـهر در ایـام دهـه فجـر‬ ‫مناس ‬ ‫حهـای‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار کرمـان‪ ،‬ایجـاد طر ‬ ‫تبلیغاتی متناسب با هویت شهر و استفاده‬ ‫از چهر ههـای سرشـناس کرمانـی در ارائـه‬ ‫پیـام و خاطـره از دوران پیـروزی انقلاب در‬ ‫فضـای تبلیغاتـی را پیشـنهاد داد و گفـت‪:‬‬ ‫«درراسـتای ایجـاد فضـای مفـرح در جشـن‬ ‫یتـوان از ابـزار موسـیقی اسـتفاده‬ ‫انقلاب‪ ،‬م ‬ ‫کـرد؛ چرا کـه موسـیقی بـا نـوای انقالبـی‬ ‫می تواند بسـیارتاثیرگذار باشـد‪ .‬میدان شـورا‬ ‫نیـز به عنـوان مرکـزی بـرای برگـزاری مراسـم‬ ‫و جشـن های انقالبـی و مذهبـی‪ ،‬مـکان‬ ‫یسـت»‪ .‬رئیـس شـورای هماهنگـی‬ ‫مناسب ‬ ‫تبلیغـات اسلامی اسـتان‪ ،‬بااشـاره به رویکرد‬ ‫انقالبـی شـهردار‪ ،‬از همـکاری شـهرداری و‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا در موضوعـات فرهنگـی تقدیـر‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬از شـهرداری انتظـار داریـم در‬ ‫ُ‬ ‫برگـزاری باشـکوه ‪43‬امیـن مراسـم پیـروزی‬ ‫انقالب اسالمی ما را همراهی کند»‪ .‬حسین‬ ‫مشـعاع بابیان اینکـه شـورای هماهنگی‬ ‫انج ‬ ‫تبلیغـات اسلامی در برگزاری مناسـبت های‬ ‫ملـی و مذهبـی؛ ازجملـه راهپیمایـی روز‬ ‫متـر‬ ‫قـدس‪ ۱۳ ،‬ابـان‪ ۹ ،‬دی و ازهمه مه ‬ ‫ایـام اهلل دهـه فجـر‪ ،‬وظایفـی را برعهـده دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬سـتاد دهـه فجـر تشـکیل شـده و‬ ‫طبق تقسیم کار‪ ،‬وظایف همه دستگاه های‬ ‫اجرایـی کـه مسـتقیم و غیرمسـتقیم‬ ‫دراین موضـوع دخیل انـد‪ ،‬مشـخص‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی با تا کی دبـر اسـتفاده‬ ‫تهـای موجـود در جشـن‬ ‫از همـه ظرفی ‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی‪ ،‬گفـت‪« :‬دهـه فجـر‬ ‫طـوری برنامه ریـزی شـده کـه همـه اقشـار را‬ ‫دربرمی گیـرد»‪ .‬وی‪ ،‬شـهرداری را از اعضـای‬ ‫اصلـی سـتاد گرامیداشـت دهه فجـر نامید و‬ ‫گفـت‪« :‬شـهرداری کرمـان مسـئولیت کمیته‬ ‫بسـازی شـهری را برعهده‬ ‫تبلیغـات و مناس ‬ ‫مشـعاع ضمـن ابـراز امیـدواری‬ ‫دارد»‪ .‬انج ‬ ‫از اینکـه جشـن امسـال بـا همـکاری‬ ‫شـهرداری‪ ،‬باشـکوه تر برگـزار شـود‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬شـهرداری در برگـزاری جشـن های‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی در سـال های‬ ‫گذشـته‪ ،‬تجربـه خوبـی دارد»‪ .‬وی‪ ،‬جشـن‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی در سـال جـاری را‬ ‫«جشـن ملی ‪ »۱۴۰۰‬بیان کرد و افزود‪« :‬برای‬ ‫مشـارکت بیشـتر‪ ،‬نشـاط افرینی و ایجـاد‬ ‫شـادی‪ ،‬نیـاز اسـت جشـن باشـکوه تری‬ ‫برگـزار کنیـم»‪ .‬رئیـس شـورای هماهنگـی‬ ‫یبـودن و‬ ‫تبلیغـات اسلامی اسـتان‪ ،‬مردم ‬ ‫ایجـاد طـراوت را از رویکردهـای مدنظـر رهبـر‬ ‫انقلاب برشـمرد و افـزود‪« :‬تلاش می کنیـم‬ ‫همـه کمیت ههـا و گرو ههـا و تشـکل های‬ ‫مردمـی‪ ،‬ایـن دو موضـوع را مدنظـر قـرار‬ ‫دهنـد‪ .‬درخصـوص تبلیغـات و فضاسـازی‬ ‫فضـای شـهری‪ ،‬عالو هبـر شـهرداری‪،‬‬ ‫نهـای دیگـر نیـز مشـارکت دارنـد»‪ .‬وی‬ ‫ارگا ‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت شـهرداری های مناطـق‬ ‫پنج گانه‪ ،‬نصب بنرهای تبلیغاتی و استفاده‬ ‫از گرو ههـای مردمـی و تکایـا و مسـاجد را نیـز‬ ‫از جمله پیشنهاد ها خواند و افزود‪« :‬شکوه‬ ‫راهپیمایـی ‪ ۲۲‬بهمـن بـه نمادهاسـت؛‬ ‫پـس درخواسـت داریـم پوسـترها متنـوع‬ ‫و بـا حال وهـوای انقلاب‪ ،‬چـاپ و منتشـر‬ ‫خشـعاعی؛ معـاون‬ ‫شـود»‪ .‬عبدالرضـا شی ‬ ‫فرهنگـی شـهردار نیـز بـر رویکـرد مردمـی‬ ‫در اجـرای مراسـم جشـن پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی تا کیـد کـرد و گفت‪« :‬برگزاری جشـن‬ ‫بـا زمینه شـادی‪ ،‬نشـاط و ارتباطـات مردمی‬ ‫در اولویـت اسـت؛ پـس تلاش خواهیـم کـرد‬ ‫تشـکل های مردمی حضور داشـته باشـند و‬ ‫بـا محوریـت خـود کار را اداره کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل را هو شهرسازی استان مازندران‪:‬‬ ‫پیامک سامانه ملی امالک و اسکان کشور جعلی نیست‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئی ــس اداره ارتباط ــات و اطالع رس ــانی‬ ‫اداره کل را هو شهرس ــازی اس ــتان مازن ــدران‬ ‫یب ــودن‬ ‫گف ــت‪« :‬ش ــایعات مرتب ــط ب ــا جعل ‬ ‫پیام ــک س ــامانه ملی ام ــا ک و اس ــکان که‬ ‫درخص ــوص خان هه ــای خال ــی از س ــکونت‬ ‫اس ــت‪ ،‬صح ــت ن ــدارد و م ــردم ش ــریف‬ ‫مازن ــدران ک ــه از سرش ــماره ‪V.MASKAN‬‬ ‫پیام ــک دریاف ــت کردن ــد‪ ،‬باید وارد س ــامانه‬ ‫تن ــام کنن ــد»‪ .‬س ــید‬ ‫ش ــده و اق ــدام ب ــه ثب ‬ ‫حمید حس ــینی گف ــت‪« :‬براس ــاس تکلیف‬ ‫وزارت راه وشهرس ــازی و همچنین اطالعات‬ ‫دریافت ــی از دس ــتگاه های مختل ــف کش ــور‬ ‫تع ــدادی مل ــک ک ــه وضعی ــت س ــا کن در‬ ‫نه ــا تا کی ــد ش ــده اس ــت در س ــامانه ملی‬ ‫ا ‬ ‫امال ک و اس ــکان شناس ــایی ش ــده و جهت‬ ‫تعیین تکلی ــف وضعی ــت س ــکونت ای ــن‬ ‫امال ک پیامکی با سرش ــماره ‪V.MASKAN‬‬ ‫ب ــه مال ــکان ای ــن ام ــا ک ارس ــال ش ــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی تصریح ک ــرد‪« :‬در متن پیامک‬ ‫لش ــده ام ــده اس ــت‪ :‬مل ــک ش ــما‬ ‫ارسا ‬ ‫به عن ــوان خان ــه خال ــی شناس ــایی ش ــده‬ ‫ً‬ ‫اس ــت؛ لطفا ت ــا تاری ــخ ‪ ۲۰‬و ی ــا ‪ ۲۳‬دی ماه یا‬ ‫… ‪ ۱۴۰۰‬وضعی ــت امال ک خود را در س ــامانه‬ ‫ام ــا ک و اس ــکان ‪ amlak.mrud.ir‬تعیی ــن‬ ‫نص ــورت مطاب ــق قان ــون‬ ‫کنی ــد‪ .‬در غیرای ‬ ‫مالیات های مس ــتقیم اقدام خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫رئی ــس اداره ارتباط ــات و اطالع رس ــانی‬ ‫اداره کل را هو شهرس ــازی اس ــتان مازن ــدران‬ ‫لش ــده‬ ‫تا کید ک ــرد‪« :‬مضمون پیامک ارسا ‬ ‫ً‬ ‫با سرش ــماره ‪ V.MASKAN‬کامال موردتائید‬ ‫است و ش ــایعات مرتبط با جعلی بودن این‬ ‫پیام ــک با ای ــن سرش ــماره صحت ن ــدارد»‪.‬‬ ‫یک ــه‬ ‫وی ادام ــه داد‪« :‬در همین راس ــتا افراد ‬ ‫پیامک مذکـــور را دریافت کردند‪ ،‬الزم اســـت‬ ‫ت ــا تاری ــخ اعال مش ــده در پیام ــک دریافت ــی‬ ‫خ ــود ب ــه س ــامانه ام ــا ک و اس ــکان کش ــور‬ ‫بـ ـه ادرس ‪ amlak.mrud.ir‬مراجع ــه کنن ــد»‪.‬‬ ‫یس ــت درص ــورت‬ ‫حس ــینی اف ــزود‪« :‬بدیه ‬ ‫ثب ــت وج ــود س ــکونت و مالکی ــت توس ــط‬ ‫مالکان مذکور براس ــاس قانون‪ ،‬ملک مذکور‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫از جرگ ــه خانه های خالی خارج م ‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مطرح کرد؛‬ ‫تحقق کامل برنامه تولید گاز در شرکت نفت و گاز شرق‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫هم زم ــان ب ــا اوج گی ــری س ــرمای ه ــوا‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت بهر هب ــرداری نف ــت‬ ‫و گاز ش ــرق از تحق ــق کام ــل تولی ــد گاز در‬ ‫لش ــرق کش ــور خب ــر داد‪ .‬در راس ــتای‬ ‫شما ‬ ‫تامی ــن پای ــدار س ــوخت زمس ــتانی نواح ــی‬ ‫لش ــرقی کش ــور‪ ،‬ب ــا ت ــاش‬ ‫ش ــمال و شما ‬ ‫کارکن ــان ش ــرکت بهر هب ــرداری نف ــت و گاز‬ ‫نش ــرکت در‬ ‫ش ــرق‪ ،‬تولی ــد تکلیف ــی گاز درای ‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰‬بی ــش از ‪ ۱۰۰‬درصد محقق ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش ــرکت بهر هب ــرداری نف ــت و گاز‬ ‫ش ــرق اف ــزود‪« :‬در هرس ــال برمبن ــای ت ــوان‬ ‫تولید از مخازن نفت و گاز برای ش ــرکت های‬ ‫تولی ــدی نفت و گاز تابع ــه وزارت نفت تولید‬ ‫یش ــود ک ــه در ‪۱ ۰‬م ــاه‬ ‫تکلیف ــی تعیی ــن م ‬ ‫گذش ــته‪ ،‬ای ــن ش ــرکت ب ــه تعهدات خ ــود با‬ ‫ه ــدف تامی ــن به موق ــع س ــوخت مص ــرف‬ ‫خانگ ــی و صنای ــع به وی ــژه در فص ــول س ــرد‬ ‫س ــال عمل کرده اس ــت»‪ .‬مهندس فرش ــید‬ ‫خیب ــری اف ــزود‪« :‬ای ــن ش ــرکت ب ــا تولیـ ـد ‬ ‫هم زمـان بـا سـالروز والدت حضـرت زهـرا(س) و گرامیداشـت مقـام و منزلـت‬ ‫زن‪ ،‬مراسـم جشـن و تجلیـل از مـادران در اسایشـگاه معلولیـن و سـالمندان‬ ‫کهریزک برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشـاد شهرسـتان‬ ‫ری؛ دراین مراسـم‪ ،‬برنامه های نمایش کمدی‪ ،‬موسـیقی سـنتی‪ ،‬دف نوازی‬ ‫هنرمنـدان بانـو‪ ،‬اهـدای کتـاب و دکلمـه خوانـی اجـرا شـد و تنی چنـد از‬ ‫مادران نیز موردتجلیل قرار گرفتند‪ .‬این برنامه به همت مدیریت اسایشـگاه‬ ‫معلولیـن و سـالمندان کهریـزک‪ ،‬بخشـداری کهریـزک و اداره فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫‪ ۴۶‬میلیون متر مکع ــب گاز ت ــرش در روز و‬ ‫تزریق روزان ــه ‪ ۱۰‬میلیون متر مکع ــب از ان در‬ ‫مخ ــزن ش ــوریجه ‪ D‬جه ــت ذخیر هس ــازی و‬ ‫بهر هب ــرداری در چهارم ــاه س ــرد س ــال نقش‬ ‫مهم ــی در گرمای ــش خان هه ــای هم وطنان‬ ‫و اس ــتمرار چرخه تولی ــد کارخانه ها بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬با توجه به اینک ــه برنام ــه ش ــرکت مل ــی‬ ‫نفت ایران بر اس ــتمرار و تولید پایدار اس ــت‪،‬‬ ‫کش ــف مخ ــازن جدید و توس ــعه ان ها نقش‬ ‫نش ــده‬ ‫مهم ــی در اج ــرای اه ــداف تدوی ‬ ‫لش ــرق‬ ‫یک ــه م ــا در حوزه شما ‬ ‫دارد؛ به طور ‬ ‫فش ــده ت ــوس‪ ،‬ب ــراورد‬ ‫کش ــور مخ ــزن کش ‬ ‫ت ــوان تولی ــد روزان ــه سـ ـه میلیون مترمکعب‬ ‫گاز را داری ــم که ب ــا برنامه ریزی ش ــرکت نفت‬ ‫یش ــود‬ ‫مناطق مرک ــزی ایران‪ ،‬پیش بینی م ‬ ‫ت ــا س هس ــال این ــده به بهر هب ــرداری برس ــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش ــرکت بهر هب ــرداری نف ــت و گاز‬ ‫ش ــرق گفت‪« :‬در حوزه فعالیت این ش ــرکت‬ ‫طب ــا ذخیر هس ــازی گاز‬ ‫چن دپ ــروژه در ارتبا ‬ ‫داری ــم ک ــه مرحله نخس ــت ان در س ــال ‪۹۳‬‬ ‫ب ــا تزری ــق روزان ــه ‪ ۱۰‬میلیون متر مکع ــب گاز‬ ‫در هشـ ـت ماه فص ــل گ ــرم س ــال ب ــه مخزن‬ ‫ش ــوریجه ‪ D‬ح ــدود ‪ ۱۷‬میلیون مترمکع ــب‬ ‫گاز در چهارماه سردس ــال برداشت داشتیم‬ ‫و به تازگ ــی ب ــا برنام هه ــای توس ــعه ای ک ــه‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ب ــا ه ــدف افزایش س ــطح‬ ‫ذخیر هس ــازی گاز در برنام ــه خ ــود ق ــرارداده‬ ‫یش ــود؛ میزان ذخیر هس ــازی گاز به‬ ‫براورد م ‬ ‫‪۲۰‬میلیون مترمکع ــب گاز در روز برس ــد ک ــه‬ ‫این خ ــود نویدبخش گا مه ــای موثرتری در‬ ‫توس ــعه و تامی ــن پایدار س ــوخت زمس ــتانی‬ ‫ش ــهرهای تح ــت پوش ــش خواهد ب ــود»‪.‬‬ ‫هم زمان با والدت باسعادت مادر سادات اغازبه کار کرد؛‬ ‫سرپرستی مجمع جهانی سادات در استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید مرتضـی شـیرازی؛‬ ‫سرپرسـت مجمـع جهانـی سـادات در اسـتان فـارس‪ ،‬بـا‬ ‫تبریـک و شـادباش میلاد باسـعادت حضـرت فاطمـه(س)‬ ‫نگـذار انقلاب اسلامی‬ ‫مـادر سـادات و سـالروز والدت بنیا ‬ ‫ایـران امام خمینـی (ره) بـا اعلام اغازبه فعالیـت این مجموعه‬ ‫ارزشـی گفـت‪« :‬ازانجا کـه طبـق سـوره کوثـر‪ ،‬خداونـد متعـال‬ ‫بـه وجـود نازنیـن پیامبـر اسلام (ص) بشـارت گسـترش‬ ‫پرخیروبرکـت نسـل ان حضـرت را ازطریـق یگانـه دختـر‬ ‫ایشـان حضـرت فاطمـه زهـرا (س) داده بـود‪ ،‬بحمـداهلل بـا‬ ‫والدت باسـعادت امام حسـن مجتبـی و امام حسـین (ع)‪،‬‬ ‫ذریـه و نسـل پیامبـر ا کـرم (ص) ازطریـق ایـن دو امـام همـام‬ ‫روبه گسـترش نهـاد»‪ .‬دکتـر سـید مرتضـی شـیرازی بااشـاره به‬ ‫یهـای مختلـف به کار رفتـه در محـو‬ ‫دشـمنی ها و کینه توز ‬ ‫ایـن نسـل پرخیروبرکـت‪ ،‬گفـت‪« :‬انچـه درطول تاریـخ‬ ‫یخـورد‪ ،‬تلاش خلفـای جـور در محـو و نابـودی‬ ‫به چشـم م ‬ ‫سلسـله سـادات بنی الزهـرا سلام اهلل علیهـا به اشـکال گاه‬ ‫بسـیار فجیـع مانند گذاشـتن ایشـان به صورت زنـده بین دو‬ ‫یکـه بسـیاری‬ ‫دیـوار‪ ،‬سـربریدن ها و امثـال ان بـوده؛ تاجای ‬ ‫از سـادات مجبـور بـه تقیـه و مخفی نگه داشـتن نسـب خـود‬ ‫یهـا‪ ،‬ازانجا کـه اراده‬ ‫شـدند؛ امـا علی رغـم همـه ایـن کینه توز ‬ ‫خداوند بر حفظ و گسـترش نسـل مادر سـادات تعلق گرفته‬ ‫بـود‪ ،‬بحمـداهلل امـروز شـاهد حضـور حـدود ‪200‬میلیون نفـر‬ ‫از ایشـان در کشـورهای مختلـف هسـتیم؛ دراین میـان‬ ‫ایـران عزیـز از وجـود حـدود هشـت میلیون سـید برخـوردار‬ ‫بـوده و خوشـبختانه نزدیـک بـه ‪500‬هزارنفـر از ایشـان در‬ ‫اسـتان فارس سـا کن هسـتند»‪ .‬اسـتاد حوزه و فقه و حقوق‬ ‫دانشـگاه بااشـاره به برکاتـی کـه ازطریـق ایـن نسـل پربرکـت‬ ‫درطول تاریـخ بـرای اسلام و تشـیع؛ به ویـژه جهـت گسـترش‬ ‫اسلام نـاب محمـدی (ص) داشـته اسـت کـه شـاخص ترین‬ ‫نهـا‪ ،‬پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی ایـران به رهبـری‬ ‫ا ‬ ‫امام خمینـی(ره) و در امتـداد ان بـا رهبـری داهیانـه مقـام‬ ‫یسـت اظهـار کـرد‪« :‬ازانجا کـه‬ ‫معظـم رهبـری مدظله العال ‬ ‫ً‬ ‫میـان مسـلمانان و خصوصـا شـیعیان‪ ،‬سـادات‪ ،‬حرمـت و‬ ‫احتـرام ویـژه ای دارنـد‪ ،‬مهم تریـن برنامـه مجمـع جهانـی‬ ‫سـادات‪ ،‬شناسـایی و معرفی این بزرگواران به عموم جامعه‬ ‫اسـت کـه در مراحـل بعـدی‪ ،‬ارائـه برنام ههـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫جهـادی و تشـکیل کارگرو ههـای نسب شناسـی‪ ،‬صلـح و‬ ‫سـازش و سـایر خدمـات بـه ایـن عزیـزان بـا بهره منـدی از‬ ‫رهنمودهـای نماینـده مقـام معظـم رهبـری در اسـتان و‬ ‫امام جمعـه معـزز شـیراز و سـایر ائمه جمعـه محتـرم اسـتان‪،‬‬ ‫همـکاری و مسـاعدت اسـتاندار محتـرم و مسـئولین‬ ‫عالی مقـام اسـتان فـارس‪ ،‬علمـاء و فرهیختـگان حـوزوی و‬ ‫نشـاء اهلل‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬جامعـه پزشـکی و خیریـن ارجمنـد ا ‬ ‫صـورت خواهـد پذیرفـت»‪.‬‬ ‫شـهردار کهریـزک‪ ،‬از اغـاز‬ ‫مسـابقات ورزشـی ادارات در‬ ‫قالـب جـام فجـر به میزبانـی‬ ‫شـهرداری‬ ‫تربیت بدنـی‬ ‫کهریـزک خبـر داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫کهریـزک؛ علـی کلهـر برگـزاری‬ ‫مسـابقات ورزشـی را فرصتـی‬ ‫مغتنـم بـرای ترویـج فرهنـگ‬ ‫ورزش بیـن شـهروندان؛ به ویـژه نوجوانـان و جوانـان و احیـای برنام ههـای‬ ‫ورزشـی پـس از تعطیلـی دوسـاله اما کن ورزشـی به دلیل شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫خوانـد و گفـت‪« :‬شـهرداری کهریـزک بـا بهـر ه از امکانـات و تجهیـزات ورزشـی‬ ‫مدیریـت شـهری‪ ،‬امادگـی خـود را بـرای برگـزاری مسـابقات والیبال و فوتسـال‬ ‫کـه بـا هماهنگـی شـورای بخـش کهریزک برگـزار می شـود را در ورزشـگاه تختی‬ ‫اعلام کـرده اسـت»‪ .‬طبـق هماهنگی هـای مشـترک ازسـوی تربیت بدنـی‬ ‫شـهرداری و شـورای بخـش کهریـزک؛ ایـن مسـابقات از ‪ ۳‬بهمـن اغـاز شـده و‬ ‫اختتامیه ان نیز ‪ ۱۳‬بهمن (دهه فجر) برگزار می شود‪ .‬درهریک از رشته های‬ ‫ورزشـی والیبـال و فوتسـال‪ ،‬شـش تیـم شـرکت کرده انـد و سـوت برگـزاری‬ ‫مسـابقات هرروز از سـاعت ‪ ۱۵‬در سـالن ورزشـی تختی شـهر کهریزک به صدا‬ ‫درمی ایـد‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه دستاوردهای بانوان کارافرین ری‬ ‫نمایشـگاه دسـتاوردهای بانـوان کارافریـن ری‪ ،‬بـا حضـور فرمانـدار و بانـوان‬ ‫یهـای تابعـه‪ ،‬بانـوان‬ ‫کارمنـد شـاغل در فرمانـداری‪ ،‬بخشـداری و دهیار ‬ ‫کارافریـن و تولیدکننـدگان این شهرسـتان‪ ،‬در مرکـز ری شناسـی افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ مهدیـه کنگـی (مشـاور امـور بانـوان و خانـواده فرمانـداری ویژه‬ ‫شهرسـتان ری) در حاشـیه برگزاری این نمایشـگاه گفت‪« :‬به مناسـبت میالد‬ ‫باسـعادت حضـرت فاطمـه(س)‪ ،‬روز زن و گرامیداشـت مقـام مـادر‪ ،‬ایـن‬ ‫نمایشـگاه جهـت حمایـت از بانـوان کارافریـن شهرسـتان ری و بـرای معرفـی‬ ‫دسـتاوردها و توانمندی هـای انـان برگـزار شـد‪ .‬حـدود ‪ ۲۰‬غرفـه فعـال شـامل‬ ‫صنایع دسـتی‪ ،‬محصـوالت چـرم و پوشـا ک اسلامی و فراورده هـای خانگـی‪،‬‬ ‫قالیبافـی و گلیم بافـی از روسـتاهای مختلـف شهرسـتان ری دراین نمایشـگاه‬ ‫حضـور دارنـد‪ .‬نقـش زنـان در جامعـه اهمیـت فراوانـی دارد؛ چرا کـه زنـان بـا‬ ‫فعالیت هـای خـود در زمینه هـای مختلـف اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و فرهنگـی‬ ‫تاثیر بسـیار در توسـعه یک جامعه دارند و شـماری از بانوان بااراده و پشـتکار‬ ‫و ایجـاد کارگاه هـا افزون بـر درامدزایـی خـود‪ ،‬برای تعدادی از بانوان سرپرسـت‬ ‫خانـوار نیـز اشـتغال زایی کرده انـد»‪ .‬وی ضمـن تشـکر از حضـور مسـئوالن در‬ ‫افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه از تمـام متصدیـان کـه در برگـزاری ایـن نمایشـگاه‬ ‫مساعدت داشتند‪ ،‬تقدیر و تشکر کرد‪ .‬این نمایشگاه از ‪ ۳‬بهمن ماه به مدت‬ ‫سه روز از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۲۰‬جهت بازدید عموم در مرکز ری شناسی برقرار است‪.‬‬ ‫ازادسازی زمین های کشاورزی ری‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری‪ ،‬از‬ ‫ازادسـازی ‪ ۲۴۷۰۰‬مترمربـع از اراضـی‬ ‫کشـاورزی دراین شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪:‬‬ ‫«در پـی کسـب خبـری مبنی براینکـه‬ ‫افرادی با تفکیک اراضی کشاورزی‪ ،‬اقدام‬ ‫به فـروش ان در قالـب زمیـن مسـکونی‬ ‫در بخـش قلعه نـو می کننـد‪ ،‬رسـیدگی‬ ‫بـه موضـوع در دسـتورکار مامـوران ایـن پلیـس قـرار گرفـت‪ .‬بـا انجـام کارهـای‬ ‫اطالعاتـی‪ ،‬زمین هـا در روسـتاهای ده خیـر و فیروزابـاد شناسـایی؛ و ‪ 10‬متهـم‬ ‫پـس از هماهنگـی قضائـی دسـتگیر شـدند‪ .‬دراین رابطـه ‪ ۲۴۷۰۰‬مترمربـع از‬ ‫اراضی کشاورزی که به صورت غیرقانونی به وسیله سیم خاردار و دیوارکشی‪،‬‬ ‫محصـور شـده بـود‪ ،‬ازاد شـده و دراختیـار نماینـده جهـاد این شهرسـتان قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬کارشناسـان‪ ،‬ارزش زمین هـای رفع تصرف شـده را ‪ 250‬میلیاردریـال‬ ‫اعلام کرده انـد و بـا تکمیـل تحقیقـات پلیسـی‪ ،‬متهمـان بـرای سـیر مراحـل‬ ‫قانونـی دراختیـار مرجـع قضائـی قـرار گرفتنـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ پائین مشارکت اجتماعی زنان؛‬ ‫از مهم ترین مسائل اجتماعی شهرقائم‬ ‫کارشـناس مـددکاری دفتـر تسـهیل گری و توسـعه محلـی شـهرقائم گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از مهم تریـن مسـائل اجتماعـی محلـه شـهرقائم‪ ،‬نـرخ پائین مشـارکت‬ ‫اجتماعـی زنـان اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ مرضیـه رزانـی‪ ،‬با بیان اینکـه یکـی از‬ ‫مهم ترین مسـائل اجتماعی محله شـهرقائم‪ ،‬نرخ پائین مشـارکت اجتماعی‬ ‫زنـان اسـت؛ گفـت‪« :‬دفتـر تسـهیل گری و توسـعه محلـی شـهرقائم از بـدو‬ ‫ورود بـه محلـه‪ ،‬بـا تیم سـازی و گروه سـازی از بیـن زنـان محلـه‪ ،‬فعالیت هایـی‬ ‫را مختـص بانـوان محلـه تعریـف کـرده اسـت تـا از این طریـق بـر نـرخ پائیـن‬ ‫مشـارکت زنـان در محلـه موثـر واقـع شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در این راسـتا‬ ‫بعـد از سه سـال از حضـور دفتـر تسـهیل گری در محلـه شـهرقائم‪ ،‬امـروز زنـان‬ ‫و دختـران محلـه‪ ،‬بیش از گذشـته پیگیـر مسـائل و مشـکالت محلـه هسـتند‬ ‫و در فعالیت هـای اجتماعـی در محلـه حضـور پررنگـی دارنـد»‪ .‬کارشـناس‬ ‫مـددکاری دفتـر تسـهیلگری و توسـعه محلی شـهرقائم‪ ،‬بیان کـرد‪« :‬هم زمان‬ ‫بـا سـالروز میلاد حضـرت زهـرا(س) مراسـم جشـنی به همین مناسـبت در‬ ‫مسـجد بقیه اهلل (عـج) محلـه شـهرقائم برگـزار شـد کـه در ضمن این مراسـم از‬ ‫پنج نفر از بانوان فعال محله از سوی دفتر تسهیل گری تقدیر به عمل امد»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬دفتر تسـهیل گری شـهرقائم بسـتر هم افزایی و همکاری فعالین‬ ‫حـوزه زنـان را در محلـه به وجـود اورده اسـت و در این راسـتا‪ ،‬با اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای موجـود در محلـه‪ ،‬برنامـه اقداماتـی را بـا هـدف رشـد و بالندگـی‬ ‫خانـواده بـا همراهـی و همـکاری بانـوان محلـه اجـرا کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫پرداخت شدن حقوق کارگران شهرداری شادگان‬ ‫شـهردار شـادگان گفـت‪« :‬بـا تامیـن منابـع مالـی حقـوق دی مـاه کارگـران‬ ‫شـهرداری شـادگان بـه روز شـده و ایـن کارگـران حقـوق عقب افتـاده ندارنـد»‪.‬‬ ‫مرتضی زاهدی افزود‪« :‬شـهرداری با همراهی شـورای شـهر شادگان به دنبال‬ ‫تامیـن منابـع مالـی پایـدار بـرای پرداخت مطالبـات کارگران و سـایر هزینه ای‬ ‫شـهر اسـت و دراین راسـتا مطالعـات و بررسـی هایی صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫شـهردار شـادگان گفـت‪« :‬دریافـت طلب هـای معـوق شـهرداری از مـردم و‬ ‫نهادهـای دولتـی‪ ،‬پیمانـکاری و اسـتفاده از ماشـین االت شـهرداری نمونـه‬ ‫فعالیت هایی است که شهرداری توانست بااستفاده از ان ها بخشی از منابع‬ ‫مالـی خـود را تامیـن کنـد»‪ .‬زاهدی بیان کرد‪« :‬شـهرداری شـادگان ‪ ۹۰‬میلیارد‬ ‫بدهی به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که این میزبان بدهی مربوط‬ ‫بـه دوسال گذشـته اسـت کـه قصـور در پرداخـت باعـث افزایـش بدهـی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـازمان تامیـن اجتماعـی به عنـوان بزرگ تریـن طلبـکار شـهرداری‬ ‫شـادگان به لحـاظ قانونـی حق بسـتن حسـاب های جـاری شـهرداری را دارد؛‬ ‫امـا تلاش مـا پرداخـت ایـن بدهـی به صـورت اقسـاط اسـت»‪ .‬شـادگان‪ ،‬در‬ ‫فاصلـه ‪ ۷۰‬کیلومتـری اهـواز مرکـز اسـتان خوزسـتان واقـع اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2423‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫با حضور مدیرکل نوسازی مدارس مازندران انجام شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫با حضور شهردار منطقه ‪ 20‬صورت گرفت؛‬ ‫برگزاری جلسه هیئت مدیره‬ ‫مجمع خیرین مدرسه ساز استان‬ ‫جلسـه هیئت مدیـره مجمـع خیریـن اسـتان بـا حضـور مهنـدس جهانیـان‬ ‫ش وپـرورش‬ ‫(مدیـر کل نوسـازی مـدارس)‪ ،‬دکتـر سـعدی پور (مدیـرکل اموز ‬ ‫اسـتان مازنـدران)‪ ،‬هاشـمی (مدیرعامـل) و اعضـای هیئت مدیـره مجمـع در‬ ‫محل سالن اجتماعات ساختمان دنیای ارزوی ساری برگزار شد‪ .‬مهندس‬ ‫تهـای‬ ‫حسـن جهانیـان در این جلسـه گفـت‪« :‬بـرای رسـانه ای کردن فعالی ‬ ‫ایـن اداره کل مسـتند «از تبـار ریحانـه» را در چنـد قسـمت تولیـد و از شـبکه‬ ‫ملـی پخـش کردیـم‪ .‬بیـش از ‪ ۱۷‬میلیارد تومـان اعتبـار مالـی از خیریـن خـارج‬ ‫از اسـتان جـذب کردیـم و مدارسـی را بـا ایـن منابـع تکمیـل یـا اسـتارت‬ ‫زده ایـم؛ همچنیـن مازنـدران اولیـن اسـتانی بـود کـه بیـش از ‪۱۰‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبـار از محـل صرفه جویـی یاران ههـا بـرای مطالبـات پیمانـکاران نوسـازی‬ ‫اسـتان جـذب کـرد»‪ .‬مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان‬ ‫افـزود‪« :‬با توج هبـه تمـام تالشـی کـه در انجـام وظایفمـان کرده ایـم‪ ،‬هنـوز از‬ ‫شـاخص ها بسـیار فاصلـه داریـم»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل تعاون استان‬ ‫از تصفیه خانه فاضالب ساری‬ ‫به منظـور بررسـی مشـاغل مرتبـط بـا تصفیه خان ههـای فاضلاب ‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران به همراه مشاورین کارگری و مدیرعامل‬ ‫بو فاضلاب اسـتان از تصفیه خانـه فاضلاب شـهر سـاری بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫مهنـدس بـرارزاده (مدیرعامـل شـرکت) در این بازدیـد ضمـن تشـریح شـرایط‬ ‫کار در محیـط تصفیه خانـه فاضلاب‪ ،‬از امادگـی شـرکت جهـت بهره منـدی‬ ‫کارکنـان از مزایـای بیمـه مشـاغل سـخت و زیـان اور به منظـور پاسداشـت‬ ‫خدمـات و حفظ سلامت همـکاران دراین بخش‪ ،‬خبـر داد‪ .‬باقری (مدیرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران) نیـز با اشـاره به فضـای کار‪ ،‬واحدهـای‬ ‫مربوطـه و مشـاغل در تصفیه خانـه فاضلاب‪ ،‬در خصـوص بررسـی ایـن نـوع‬ ‫مشـاغل در کمیسـیون مشـاغل سـخت و زیـان اور در ایـن اداره کل قـول‬ ‫مسـاعدت و همـکاری داد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫رتبه برتر کارفرمای سالمت محور‬ ‫برای شرکت پاالیش گاز‬ ‫روح اهلل نوریـان گفـت‪« :‬کسـب عنـوان رتبـه برتـر کارفرمـای سلامت محور‬ ‫لهـای‬ ‫در راسـتای اهتمـام بـه سلامت و ایمنـی شـاغلین‪ ،‬رعایـت پروتک ‬ ‫بهداشـتی مقابلـه بـا پاندمـی کرونـا‪ ،‬تزریـق ‪ ١٠٠‬درصـدی وا کسـن و ‪ ...‬بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه کسـب ایـن عنـوان توسـط معـاون بهداشـتی و‬ ‫رئیـس مرکـز بهداشـت اسـتان ابلاغ شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بر اسـاس بازدیـد‬ ‫میدانی به عمل امده توسط کارشناس سالمت کار حوزه معاونت بهداشتی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی‪ ،‬کارشـناس امـور اجتماعـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی و کارشـناس حرفـه ای مدیریـت درمـان سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫تهـای فوق الذکـر و بررسـی مسـتندات مربوطه‬ ‫از رونـد اجـرا و پیگیـری فعالی ‬ ‫در جلسـه شـورای هماهنگـی بیم هشـدگان‪ ،‬ایـن شـرکت به عنـوان کارفرمای‬ ‫سلامت محور اسـتانی انتخـاب شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت پاالیـش‬ ‫گاز ایلام با بیان اینکـه پارامترهـای سـنجش کارفرمـای سلامت محور شـامل‬ ‫چهـار بخـش و ‪ ۲۹‬زیرمجموعـه بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مداخلات مدیریتـی‬ ‫در محـل کار بـا هفـت زیرمجموعـه‪ ،‬مداخلات ایمنـی و کاهـش حـوادث بـا‬ ‫‪ ۱۰‬زیر مجموعـه‪ ،‬مداخلات کاهـش عوامـل خطـر کارکنـان و خانـواده بـا پنـج ‬ ‫زیرمجموعه و میزان رعایت اصول زیست محیطی در چرخه تولید تا مصرف‬ ‫نهایـی محصـول بـا هفـت زیر مجموعـه‪ ،‬از مهم تریـن شـاخص ها در تعییـن‬ ‫یهـای‬ ‫کارفرمـای سلامت محور بـوده اسـت»‪ .‬نوریـان با بیان اینکـه بـا پیگیر ‬ ‫مسـتمر اداره ‪ HSE‬و پشـتیبانی مسـئولین و همـکاران مجموعـه‪ ،‬دسـتیابی‬ ‫قشـده ابـراز امیـدواری کـرد کـه شـاهد کسـب رتبـه برتـر‬ ‫نهـدف محق ‬ ‫به ای ‬ ‫کشـوری شـرکت پاالیـش گاز ایلام باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان خبر داد؛‬ ‫پیشرفت ‪ ۸۲‬درصدی طرح سامانه گرمسیری‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای ایلام از پیشـرفت ‪ ۸۲‬درصـدی طـرح‬ ‫سـامانه گرمسـیری خبـر داد و گفـت‪« :‬از مصوبـات سـفر ریاسـت جمهوری‬ ‫نطـرح اسـت»‪ .‬علی پوراحمـد افزود‪« :‬طرح سـامانه‬ ‫تامین اعتبـار تکمیـل ای ‬ ‫گرمسـیری ‪ ۱۷‬هزار هکتـار از اراضـی دهلـران‪ ،‬مهـران و ایلام را تامیـن اب‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬مدیرعامـل اب منطقـه ای ایلام گفـت‪« :‬از دیگـر پروژ ههـای‬ ‫در دسـت بهره بـرداری‪ ،‬طـرح ‪۵۳‬هزارهکتـاری اراضـی دشـت های عبـاس‪،‬‬ ‫یسـت کـه به طور کامـل‬ ‫حهـای مقـام معظـم رهبر ‬ ‫عیـن خـوش و فکـه از طر ‬ ‫اجـرا و ‪ ۴۰‬هزار هکتـار از اراضـی تحـت پوشـش در حال حاضـر ازطریـق‬ ‫این طـرح ابیـاری می شـوند»‪ .‬وی در ادامـه از پیشـرفت ‪ ۸۵‬درصـدی پـروژه‬ ‫نطـرح کـه جـزو مصوبـات‬ ‫تصفیه خانـه اب شـهر ایـوان خبـر داد و گفـت‪« :‬ای ‬ ‫یشـود‪ .‬بـا‬ ‫یسـت کـه خردا دمـاه سـال اینـده افتتـاح م ‬ ‫سـفر ریاست جمهور ‬ ‫بهره بـرداری از این پـروژه در دراز مـدت اب شـرب شهرسـتان ایـوان تصفیـه‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛‬ ‫عبور پایش مصرف گاز ادارات ایالم از مرز چهارهزار مورد‬ ‫عبـاس شـمس اللهی گفـت‪« :‬بر اسـاس بخشـنامه ابالغـی صرفه جویـی در‬ ‫مصـرف گاز از سـوی معـاون اول رئیس جمهـوری‪ ،‬تشـکیل جلسـات مرتبـط‬ ‫در اسـتانداری‪ ،‬مکاتبـه و ابلاغ بـه کلیـه ادارات و نهادهـای دولتـی درجهـت‬ ‫رعایت حدا کثر صرفه جویی در مصرف گاز‪ ،‬شرکت گاز ایالم اقدام به تشکیل‬ ‫گشـت های پایـش مصـرف گاز ادارات و ارگان هـای دولتـی کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه از شـروع ایـن طـرح تا کنـون‪ ۵۰۵ ،‬مـورد اخطـار بـه ادارات و‬ ‫ارگان های دولتی اسـتان که نسـبت به رعایت الگوی مصرف اقدام نکرده اند‬ ‫ابلاغ شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬پیـرو اخطار هـای صـادره‪ ،‬متاسـفانه برخـی از‬ ‫دوایـر دولتـی نه تنهـا در جهـت رعایـت الگـوی مصـرف اقدامـی نکرده انـد؛‬ ‫نهـا‬ ‫بلکـه افزایـش مصـرف نیـز داشـته اند کـه به ناچـار نسـبت بـه قطـع گاز ا ‬ ‫اقـدام شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام با بیان اینکـه تا کنـون گاز‬ ‫ت ارگان دولتـی در سـطح اسـتان قطـع شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـا‬ ‫هفـ ‬ ‫ً‬ ‫بـرودت هـوا و افزایـش مصـرف گاز‪ ،‬اخیـرا تعـداد ‪ ۲۰‬دسـتگاه دولتـی دیگـر‬ ‫نهـا بـه اسـتانداری اعلام شـده و‬ ‫مشـمول قطـع گاز می باشـند کـه لیسـت ا ‬ ‫در صـورت عدم اصلاح فـوری در رونـد مصـرف خـود‪ ،‬گاز این دسـتگاه ها نیـز‬ ‫قطـع خواهـد شـد»‪ .‬وی بـر ضـرورت صرفه جویـی مشـترکین خانگـی و اداری‬ ‫ُ‬ ‫در مصـرف گاز تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬به منظـور صرفه جویی و مدیریـت انرژی‪،‬‬ ‫از مسـئوالن ادارات درخواسـت شـده بـود کـه وسـایل گرمایشـی سـازمان ها‬ ‫کسـاعت قبـل از اتمـام سـاعت کاری و نیـز در تعطیلات اخـر هفتـه‬ ‫را ی ‬ ‫خاموش کنند»‪ .‬شـمس اللهی با اشـاره به اینکه این شـرکت در انجام رسـالت‬ ‫سـازمانی و مسـئولیت اجتماعی خود با مشـارکت نیروهای امداد و بسـیجی‬ ‫حـوزه گاز‪ ،‬دمـای محیـط ادارات اسـتان را رصـد کـرده و از نزدیـک مورد پایش‬ ‫قـرار می دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬درطـول ایـن دوره بازرسـی ها‪ ،‬بـه ان دسـته از ادارات‬ ‫و نهادهایـی کـه موضـوع صرفه جویـی یـا دمـای رفـاه را رعایـت نکردنـد در‬ ‫مرحلـه اول‪ ،‬اخطـار کتبـی ابلاغ شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکه این گشـت ها‬ ‫به صورت مسـتمر در سـاعات کاری ایـام هفتـه و نیـز در تعطیلات پایـان‬ ‫هفتـه مصـرف گاز و رعایـت دمـای رفـاه در ادارات و سـاختمان های دولتـی‬ ‫را پایـش می کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬در صـورت عدم رعایـت صرفه جویـی و دمـای‬ ‫رفـاه‪ ،‬در مرحلـه اول اخطـار کتبـی بـه ایـن ادارات ابلاغ می شـود و در صـورت‬ ‫عدم اصلاح مصـرف‪ ،‬در مرحلـه بعـد لیسـت ادارات متخلـف بـه اسـتانداری‬ ‫اعلام کـه در صـورت عدم توجـه بـه اخطار هـا یـا عدم اصلاح رویـه مصـرف گاز‪،‬‬ ‫نهـا قطـع خواهـد شـد»‪ .‬شـمس اللهی‬ ‫برابـر قوانیـن و مقـررات مربوطـه‪ ،‬گاز ا ‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بـا افزایـش بـرودت هـوا و افزایـش مصـارف گاز طبیعـی در فصـل‬ ‫کتـک افراد‬ ‫سـرد سـال‪ ،‬صرفه جویـی در مصـرف ایـن حامـل انرژی از سـوی ت ‬ ‫جامعـه بسـیارمهم بـوده و مشـترکین گرامی بـا رعایت الگوی مصـرف بهینه و‬ ‫رعایـت دمـای رفـاه (‪ ۱۸ - ۲۱‬درجه سـانتی گراد) شـرکت گاز اسـتان ایلام را در‬ ‫ارائـه خدمـات مسـتمر یـاری کننـد»‪.‬‬ ‫افتتاح دومین نیروگاه خورشیدی ‪ 30‬کیلوواتی‬ ‫در منطقه ‪20‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دومین نیروگاه خورش ــیدی ‪ 30‬کیلوواتی‪3 ،‬‬ ‫بهمن ماه در ساختمان شماره ‪ 2‬شهرداری‬ ‫منطق ــه ‪ 20‬افتت ــاح و به بهر هب ــرداری‬ ‫ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی ش ــهرداری‬ ‫منطق ــه ‪20‬؛ در مراس ــمی با حض ــور محمد‬ ‫ناظ ــم رض ــوی (ش ــهردار منطق ــه ‪،)20‬‬ ‫دکت ــر انص ــاری (مدی ــرکل محیط زیس ــت و‬ ‫توس ــعه پای ــدار ش ــهرداری ته ــران)‪ ،‬جمعی‬ ‫از مس ــئولین اداره کل محی ــط زیس ــت و‬ ‫توس ــعه پایدار ش ــهرداری ته ــران و معاونان‬ ‫و مدی ــران ارش ــد منطق ــه ‪20‬؛ ای ــن نی ــروگاه‬ ‫به بهره برداری رس ــید‪ .‬محم ــد ناظم رضوی‬ ‫انرژی خورش ــیدی‪ ،‬یک منبع‬ ‫بابیان اینک ــه ِ‬ ‫ـرژی پ ــا ک و تجدیدپذیر ب ــرای جلوگیری‬ ‫ان ـ ِ‬ ‫از الودگ ــی محی ــط زیس ــت اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینک ــه نص ــب پنل خورش ــیدی‬ ‫نه ــای اداری و س ــازمان ها و‬ ‫در مکا ‬ ‫نه ــا در کاه ــش هزین هه ــا و االیندگ ــی‬ ‫ارگا ‬ ‫محیط ــی تاثی ــر بس ــزا دارد‪ ،‬اولی ــن نی ــروگاه‬ ‫خورش ــیدی ‪ 10‬کیلووات ــی در س ــال ‪ 99‬در‬ ‫بخش ــی از س ــاختمان مرک ــزی این منطق ــه‬ ‫به بهر هب ــرداری رس ــید و روزان ــه ‪ ۱۰‬درص ــد‬ ‫از ب ــرق س ــاختمان این منطق ــه تامی ــن‬ ‫یش ــود»‪ .‬او کاه ــش ورود االیند هه ــای‬ ‫م ‬ ‫ایجادش ــده توس ــط نیروگاه های تولید برق‬ ‫ب ــه محی ــط زیس ــت‪ ،‬کاه ــش هزین هه ــای‬ ‫مص ــرف ب ــرق در مجموع هه ــای بزرگ ــی‬ ‫نظی ــر ش ــهرداری‪ ،‬صرفه جوی ــی در مصرف‬ ‫ان ــرژی برق و انرژی های فس ــیلی‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫بهین ــه از ظرفی ــت خورش ــید به عن ــوان‬ ‫منب ــع تولی ــد ان ــرژی را از مزای ــای اس ــتفاده‬ ‫از نیروگا هه ــای خورش ــیدی خوان ــد‪ .‬او‬ ‫بااش ــاره به اینکه ام ــروزه یک ــی از ضروریات ــی‬ ‫ک ــه در دس ــتورکار ش ــهرداری ته ــران ق ــرار‬ ‫دارد‪ ،‬پرداخت ــن ب ــه مس ــائل محی ــط‬ ‫یس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬موقعی ــت جغرافیایی‬ ‫زیست ‬ ‫یسـ ـت که به لح ــاظ‬ ‫منطق ــه ‪ 20‬به گونه ا ‬ ‫یه ــای پا ک‪،‬‬ ‫تاب ــش خورش ــید و تولید انرژ ‬ ‫ظرفی ــت خوب ــی دارد‪ .‬اس ــتفاده از ان ــرژی‬ ‫به ــای س ــطحی ب ــرای تولی ــد‬ ‫حاص ــل از ا ‬ ‫ب ــرق در دس ــتورکار ق ــرار دارد و باید توس ــعه‬ ‫یه ــای تجدیدپذی ــر با جدیت بیش ــتر‬ ‫انرژ ‬ ‫دنب ــال ش ــود»‪ .‬ش ــینا انص ــاری؛ مدیـــرکل‬ ‫محیط زیس ــت و توس ــعه پایدار ش ــهرداری‬ ‫ته ــای ش ــهردار‬ ‫ته ــران ب ــا تقدی ــر از حمای ‬ ‫منطق ــه در اج ــرای پروژ هه ــای محی ــط‬ ‫زیس ــتی‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ته ــران بال غب ــر ‪ 300‬روز‬ ‫افتاب ــی داریم ک ــه می توان با بهره مناس ــب‬ ‫یه ــای تجدیدپذی ــر‬ ‫از ان‪ ،‬اس ــتفاده از انرژ ‬ ‫را توس ــعه داد؛ خوش ــبختانه ش ــهرداری‬ ‫تهران دراین بخش پیشروس ــت‪ .‬به کارگیری‬ ‫یه ــای تجدیدپذی ــر‪ ،‬راهکار مناس ــب‬ ‫انرژ ‬ ‫ب ــرای غلب ــه ب ــر معض ــات محیط زیس ــتی‬ ‫نظی ـ ِـر الودگی هواس ــت و ته ــران از ظرفیت‬ ‫نن ــوع‬ ‫قابل توجه ــی ب ــرای بهره گی ــری از ای ‬ ‫یه ــا برخ ــوردار اس ــت؛ ازایـ ـن رو‪ ،‬تامین‬ ‫انرژ ‬ ‫دودرص ــد ان ــرژی مصرف ــی در فضاه ــای‬ ‫تحت مدیری ــت ش ــهرداری تهران س ــاالنه از‬ ‫یه ــای تجدیدپذیر ازس ــوی مجموعه‬ ‫انرژ ‬ ‫یش ــود»‪ .‬او‬ ‫مدیری ــت ش ــهری دنب ــال م ‬ ‫باتا کیدبراینک ــه بازچرخان ــی اب‪ ،‬موض ــوع‬ ‫یس ــت ک ــه ب هج ــد دنب ــال تحق ــق‬ ‫مهم ‬ ‫انی ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬خان هه ــای محیط زیس ــت‪،‬‬ ‫ارکان اجرای ــی مدیریت محله اند و بس ــتری‬ ‫مناس ــب جه ــت مش ــارکت ش ــهروندان‬ ‫ً‬ ‫فراه ــم می کنن ــد‪ .‬ا گ ــر م ــردم مس ــتقیما‬ ‫وارد موضوع ــات محی ــط زیس ــتی ش ــوند‪،‬‬ ‫دغدغه مند ش ــده و داوطلبانه برای تحقق‬ ‫اه ــداف محیط زیس ــتی ت ــاش می کنند»‪.‬‬ ‫در برنامه ای ک ــه به همت معاونت خدمات‬ ‫ش ــهری و محیط زیست ش ــهرداری منطقه‬ ‫‪ 20‬در س ــرای محل ــه ش ــهادت برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫ب ــا حض ــور مدی ــرکل محی ــط زیس ــت و‬ ‫توس ــعه پای ــدار ش ــهرداری تهران و ش ــهردار‬ ‫منطق ــه ‪ 20‬از مدی ــران س ــراهای مح ــات‬ ‫ش ــهادت‪ ،‬دولت اب ــاد و منصوری ــه و منگل‪،‬‬ ‫ب هپ ــاس راه ان ــدازی خان هه ــای محی ــط‬ ‫زیس ــت و اجرای ط ــرح اموزش ــی محیط یار‬ ‫نس ــراها تقدی ــر ش ــد‪.‬‬ ‫در ای ‬ ‫مدیرعامل جدید توزیع برق شیراز معرفی شد‬ ‫بـر لـزوم توجـه هرچه بیشـتر بـه ایـن دارایـی‬ ‫با اهمیت‪ ،‬تا کید کرد‪ .‬او همچنین خواسـتار‬ ‫اطالع رسـانی مطلـوب و ارتقـای ا گاهـی‬ ‫مـردم نسـبت بـه تغییـرات تعرف ههـای بـرق‬ ‫بـا جلـب همـکاری رسـانه ها شـد و تا کیـد‬ ‫کـرد کـه این اقـدام در راسـتای مدیریـت‬ ‫هرچه بهتـر مصـرف انـرژی ارزشـمند بـرق‪،‬‬ ‫اجرایـی شـده اسـت‪ .‬رخشـانی مهر تا کیـد‬ ‫کـرد کـه تنهـا عـده ای قلیـل از مشـترکان بـرق‬ ‫به دالیـل مختلـف مصرف بـاال و غیرمتعارفی‬ ‫از ایـن انـرژی دارنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد کـه‬ ‫بخـش اعظـم جامعـه جـزو گـروه مشـترکین‬ ‫یشـوند و‬ ‫خوش مصـرف بـرق طبقه بنـدی م ‬ ‫نگـروه از جامعه‬ ‫تغییـر تعرف ههـا تاثیری بـر ای ‬ ‫نـدارد‪ .‬او همچنیـن خواسـتار برنامه ریـزی‬ ‫مطلـوب بـرای عبـور از پیـک بـار تابسـتان‬ ‫سـال اینـده و نصـب کنتورهـای هوشـمند‬ ‫تهـا دانسـت و گفـت‪« :‬نصـب‬ ‫را از اولوی ‬ ‫کنتورهای هوشمند در بخش های مختلف‬ ‫ً‬ ‫خصوصا صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫بـا هـدف مدیریـت پیـک بـار دارای اهمیـت‬ ‫اسـت»‪ .‬رخشـانی مهر خاطرنشـان کـرد کـه‬ ‫با توج هبـه جایـگاه فـارس و شـیراز در زمینـه‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬نصـب کنتورهـای هوشـمند در‬ ‫این بخش از ابعاد مختلف مدیریت مصرف‬ ‫و پیـک بـار و همچنیـن کمـک بـه حفـظ‬ ‫منابع ابی‪ ،‬اهمیت دوچندانی دارد‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگـی امـور توزیـع بـرق شـرکت توانیـر‬ ‫همچنیـن بر لزوم توجـه به وصول مطالبات‬ ‫تهـا اشـاره و‬ ‫به عنـوان یکی دیگـر از اولوی ‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه علی رغـم موفقیت های‬ ‫حاصلـه طـی سـال های گذشـته تا کنـون‪،‬‬ ‫را ههـای نرفتـه زیـادی پیـش روی صنعـت‬ ‫بـرق قـرار دارد‪ .‬حقیقـی (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای فـارس) نیـز دراین جلسـه بـا‬ ‫قدردانی از اقدامات مهندس زراعت پیشـه‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد کـه مهندس سلاحی نیـز از بدنه‬ ‫صنعـت بـرق بـوده و بـا فرازونشـیب های این‬ ‫صنعـت اشـنایی کامـل دارد‪ .‬حقیقـی یکی از‬ ‫تهـا را مدیریـت‬ ‫مهم تریـن مسـائل و اولوی ‬ ‫مصـرف انـرژی بـرق دانسـت و ضـرورت‬ ‫شهـای گسـترده بـرای تامیـن‬ ‫تـداوم تال ‬ ‫بـرق پایـدار و مطمئـن بـرای همـه مشـترکان‬ ‫را دارای اهمیـت دانسـت‪ .‬جمشـیدی‬ ‫(مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری فـارس) نیـز‬ ‫در این جلسـه‪ ،‬صنعـت بـرق را از صنایـع‬ ‫پیشـروی کشـور برشـمرد و خاطرنشـان‬ ‫کـرد کـه یکـی از افتخـارات توزیـع بـرق شـیراز‬ ‫این است که کمترین میزان شکایات مردمی‬ ‫را در فـارس ب هخـود اختصـاص داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق شـیراز نیـز در این جلسـه‪ ،‬ضمـن تکریـم‬ ‫اقدامـات و خدمـات مدیریـت سـابق ایـن‬ ‫شـرکت‪ ،‬بـر پیگیـری مسـائل مد نظـر دولـت‬ ‫مردمـی سـیزدهم و ارتقـای پاسـخگویی و‬ ‫رضایت مندی مردم را از اولویت ها برشـمرد‪.‬‬ ‫محمدرضا سالحی خاطرنشان کرد‪« :‬تاسی‬ ‫بـه سیاسـت های دولـت دکتـر رئیسـی‪،‬‬ ‫ارتقـای اعتمـاد عمومـی بـه خدمتگـزاران‬ ‫صنعـت بـرق و افزایـش حـس اعتمـاد و امید‬ ‫بـه فعـاالن صنعـت بـرق را مد نظـر خواهـم‬ ‫داشـت»‪.‬‬ ‫تعرفه های برق مشترکین پرمصرف اصفهانی افزایش یافت‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫نم ــاه‬ ‫طب ــق مصوب ــه جدی ــد هیئت وزی ــران ک ــه از اول بهم ‬ ‫اجرای ــی ش ــده اس ــت؛ تعرف ــه ب ــرق مش ــترکان ت ــا س ــطح‬ ‫یش ــود و مابقی مصرف‬ ‫مصرفی الگ ــو‪ ،‬یارانه ای محاس ــبه م ‬ ‫مش ــمول تعرف هه ــای جدی ــد ب ــرق خواهد ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫روابط عموم ــی ش ــرکت توزی ــع ب ــرق اصفه ــان؛ جریم ــه‬ ‫فه ــای برق از بهمن ماه اغاز ش ــده و‬ ‫فه ــا و پرمصر ‬ ‫بد مصر ‬ ‫در ائین نام ــه جدید تعرفه برق مش ــترکان خانگی طبق بند‬ ‫تبص ــره ‪ ۸‬قانون بودجه ســـال ‪ ۱۴۰۰‬به تصویب هیئت وزیران‬ ‫رس ــیده و هدفش اص ــاح مصرف پرمصرف ها بوده اس ــت و‬ ‫به عبارتی فقط ‪ ۲۵‬درصد مش ــترکان مشمول این جریمه ها‬ ‫خواهن ــد ش ــد؛ البت ــه این بخ ــش نی ــز ا گ ــر مص ــرف خ ــود را‬ ‫اص ــاح کنن ــد‪ ،‬دوب ــاره هزین ــه قب ــض ان ها کاه ــش خواهد‬ ‫یاف ــت‪ .‬بااش ــاره به اینکه بخ ــش کم ــی از مش ــترکان مصرف‬ ‫نگ ــروه تا کن ــون از یاران ــه بیش ــتری‬ ‫باالت ــر از الگ ــو دارن ــد‪ ،‬ای ‬ ‫یش ــدند ک ــه طب ــق مصوب ــه جدی ــد‪ ،‬ازاین پس‬ ‫بهره من ــد م ‬ ‫یاران ــه یکس ــانی ک ــه ب ــرای کل مش ــترکان لح ــاظ ش ــده نی ــز‬ ‫نه ــا تعلق خواه ــد گرفت و مش ــترکان پرمص ــرف بابت‬ ‫ب ــه ا ‬ ‫مص ــرف بیش از الگو‪ ،‬هزینه بیش ــتری بای ــد بپردازند‪ .‬این کار‬ ‫جه ــت برق ــراری عدالت در توزی ــع یارانه های ان ــرژی صورت‬ ‫گرفت ــه و ازانجا ک ــه بیش ــترین ب ــرق موردنیاز کش ــور توس ــط‬ ‫یش ــود‪ ،‬دول ــت بای ــد ب ــرق را با‬ ‫بخ ــش خصوص ــی تولی ــد م ‬ ‫قیم ــت واقع ــی خری ــداری و با ن ــرخ یارانـ ـه ای به مش ــترکان‬ ‫نش ــرایط‪ ،‬مش ــترکانی ک ــه از ب ــرق‬ ‫تحوی ــل ده ــد ک ــه درای ‬ ‫بیش ــتری اس ــتفاده کرده ان ــد‪ ،‬از یاران ــه بیش ــتری بهره من ــد‬ ‫یش ــدند‪ .‬کارشناس ــان و متخصصان صنعت ب ــرق پس از‬ ‫م ‬ ‫بررس ــی دقیق مص ــارف مش ــترکان طبق چند مولف ــه‪ ،‬برای‬ ‫می ــزان مناس ــب مص ــرف ب ــرق مش ــترکان الگوی ــی طراح ــی‬ ‫ً‬ ‫کردن ــد که یک اقدام اصولی بوده و معم ــوال جزو برنامه های‬ ‫اصل ــی ب ــرای ارائ ــه خدم ــات بهت ــر ب ــه مش ــترکان اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن الگ ــو ابتدا طب ــق اب وه ــوا و اقلی ــم کش ــور و باتوجه به‬ ‫میزان متوس ــط دم ــای هوا ب ــه مناطق مختل ــف معتدل یا‬ ‫عادی و گرمس ــیری تقس ــیم ش ــده‪ ،‬س ــپس درراس ــتای نیاز‬ ‫خانواره ــای مختل ــف ب ــه اس ــتفاده از ان ــرژی برق‪ ،‬وس ــایلی‬ ‫فش ــویی‪ ،‬اتو‪ ،‬یخچال و‬ ‫مانند روش ــنایی‪ ،‬لباسشویی و ظر ‬ ‫ً‬ ‫‪ ...‬ک ــه معموال برای رف ــاه موردنیاز بوده‪ ،‬درنظر گرفته ش ــده‬ ‫تس ــاعت در‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن الگ ــو ب ــرای مش ــترکان ‪ ۲۰۰‬کیلووا ‬ ‫تس ــاعت ب ــرای ماه های‬ ‫ماه های غیرگرم س ــال و ‪ ۳۰۰‬کیلووا ‬ ‫گرم اس ــت و مناطق گرمس ــیر کشور هم متناس ــب با شرایط‬ ‫اب وهوای ــی الگ ــوی خ ــاص خ ــود را دارن ــد‪ .‬براین مبن ــا ا گ ــر‬ ‫مش ــترکان ب ــرق بتوانن ــد در ماه های گرم س ــال مصرف خود‬ ‫را نس ــبت به دوره مشابه س ــال قبلش‪ ،‬کاهش داده و به زیر‬ ‫الگوی مصرف برس ــانند‪ ،‬به ازای هر کیلووات ساعت کاهش‬ ‫مص ــرف معادل قیم ــت مص ــوب پ ــاداش گرفت ــه و از دولت‬ ‫یسـ ـت که دول ــت در‬ ‫یش ــوند؛ البت ــه این درحال ‬ ‫بس ــتانکار م ‬ ‫چهارچ ــوب الگوی مص ــرف‪ ،‬ب ــرق را به نرخ یارانـ ـه ای و کمتر‬ ‫کس ــوم این قیم ــت دراختیار مش ــترکان ق ــرار می دهد‬ ‫از ی ‬ ‫و پ ــاداش کاه ــش مص ــرف در زمان پی ــک و اوج بار ش ــبکه‪،‬‬ ‫می توان ــد ت ــا دوبراب ــر قیم ــت تامین ب ــرق هم افزای ــش یابد‪.‬‬ ‫عالوه برای ــن‪ ،‬ائین نام ــه هیئت دول ــت پیش بین ــی ک ــرده‬ ‫تعرف ــه ب ــرق مش ــترکان تحت پوش ــش نهاده ــای حمایت ــی‬ ‫مانن ــد کمیته امداد و بهزیس ــتی درص ــورت کاهش به میزان‬ ‫ً‬ ‫‪ ۵۰‬درص ــد الگوی مصرف‪ ،‬رای ــگان درنظر گرفته ش ــود‪ .‬یقینا‬ ‫با رعای ــت راهکارهای مدیریت مصرفی عالو هب ــر تاثیرگذاری‬ ‫در مص ــرف خانواره ــا‪ ،‬می توان ب ــه تامین برق پایدار کش ــور‬ ‫کمک ش ــایانی کرده و درراس ــتای کمک به اقتصاد خانواده‬ ‫گام برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫افزایش ظرفیت تولید و اشتغال با احداث پست جدید‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬به منظـور تامیـن‬ ‫بـرق پایـدار و افزایـش ظرفیـت واحدهـای‬ ‫تولیدی‪ ،‬پسـت برق ‪ 63‬کیلو ولت در شـهرک‬ ‫صنعتـی اردبیـل ‪ 2‬احـداث می شـود»‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل؛ محمـد اهلـی‬ ‫افـزود‪« :‬با توج هبـه توسـعه شـهرک صنعتـی‬ ‫اردبیـل ‪ ،2‬پسـت ‪ 230‬کیلـووات ایـن شـهرک‬ ‫دیگـر جوابگـوی بـرق موردنیـاز واحدهـای‬ ‫تولیـدی نخواهـد بـود کـه به همین علـت‪،‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫بهره برداری از مرحله دوم محور کاشان‪ -‬برزک‬ ‫تا سه ماه دیگر‬ ‫رئیس اداره راه وشهرسـازی شهرسـتان کاشـان‪ ،‬از تکمیل و بهره برداری مرحله‬ ‫دوم محـور کاشـان‪ -‬برزک تـا سـه ماه اینده خبـر داد‪ .‬مجتبـی اراسـته دربـاره‬ ‫وضعیـت اقدامـات انجام شـده در محور کاشـان‪ -‬برزک گفـت‪« :‬این جاده یکی‬ ‫از حادثه خیزتریـن محورهـای شهرسـتان کاشـان و شـمال اسـتان اصفهـان‬ ‫اسـت کـه تکمیـل بانـد دوم ایـن محـور به عنـوان یکـی از مطالبه هـای مردمـی‬ ‫سـبب کاهـش تصادف هـا دراین مسـیر می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اجـرای الیـه‬ ‫بیس مرحله دوم محور کاشـان به برزک و بالعکس از روسـتای خنچه به طول‬ ‫هشـت کیلومتر‪ ،‬گفـت‪« :‬اجـرای بیـس‪ ،‬ابنیه فنـی و اجرای الیه نهایی اسـفالت‬ ‫این طرح تا سه ماه اینده با صرف اعتبار ‪ ۳۰‬میلیاردتومان تکمیل و بهره برداری‬ ‫می شـود»‪ .‬به گفتـه وی؛ تامیـن ‪ ۳۰‬میلیاردتومـان اعتبـار مصـوب بـرای تکمیـل‬ ‫ن‪ -‬برزک و قیـر ان از محـل اعتبارهـای ملـی و اسـتانی‬ ‫بانـد دوم محـور کاشـا ‬ ‫صـورت می گیـرد‪ .‬اجـرای مرحلـه سـوم و پایانـی ایـن محـور و بالعکـس؛ ازجملـه‬ ‫سـاماندهی سـه راهی های مـرق‪ ،‬سـعداباد و بـرزک و زیرگـذر می توانـد ارزوی‬ ‫‪ ۴۰‬سـاله مـردم منطقـه را محقـق کند‪.‬‬ ‫اصالح بیش از ‪ 2500‬متر از خطوط انتقال‬ ‫و شبکه فرسوده فاضالب شاهین شهر‬ ‫با حضور مجازی مسئوالن شرکت مادر تخصصی توانیر و مقام های استانی؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور مجـازی مسـئوالن‬ ‫شـرکت مـادر تخصصـی توانیـر و مقا مهـای‬ ‫اسـتانی و مدیـران عامـل صنعـت اب و‬ ‫بـرق فـارس‪ ،‬ضمـن تکریـم خدمـات جلال‬ ‫زراعت پیشـه‪ ،‬مدیرعامل سـابق‪ ،‬محمدرضا‬ ‫سلاحی به عنـوان مدیرعامـل جدیـد توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق شـیراز معرفـی شـد‪ .‬هم زمـان بـا‬ ‫میلاد مسـعود حضـرت فاطمـه زهـرا(س)‪،‬‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور مدیـرکل دفتـر فنـی‬ ‫اسـتانداری و مدیـران صنعـت اب و بـرق‬ ‫اسـتان فـارس و حضـور ویدئوکنفرانسـی‬ ‫رخشـانی مهر (معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫توزیـع شـرکت توانیـر) و صالحـی (مدیـر‬ ‫روابط عمومی شرکت توانیر) ضمن قدردانی‬ ‫شهـای زراعت پیشـه‬ ‫از خدمـات و تال ‬ ‫(مدیرعامـل سـابق)‪ ،‬محمدرضـا سلاحی‬ ‫به عنـوان مدیرعامـل جدیـد شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق شـیراز معرفـی شـد‪ .‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور توزیـع شـرکت توانیـر در‬ ‫این جلسـه با اشـاره به اقدامـات تاثیرگـذار‬ ‫توزیـع بـرق شـیراز طـی سـال های اخیـر‪،‬‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن خدمـات و‬ ‫اقدامـات جدیـد در راسـتای ارتقـا و بهبـود‬ ‫شـاخص های مختلـف خدمت رسـانی‬ ‫نپـس نیـز تـداوم یابـد‪.‬‬ ‫بـه مشـترکان‪ ،‬ازای ‬ ‫رخشـانی مهر‪ ،‬با بیان اینکـه ارزشـمندترین‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫دارایـی یـک سـازمان‪ ،‬منابـع انسان ‬ ‫اصفهان‬ ‫احـداث پسـت جدیـد در دسـتور کار شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫اهلـی افـزود‪« :‬یکـی از درخواسـت های ایـن‬ ‫شـرکت در جریان سـفر ریاسـت جمهوری به‬ ‫اردبیـل‪ ،‬احـداث پسـت برق در چند شـهرک‬ ‫صنعتـی از جملـه شـهرک صنعتـی اردبیـل ‪2‬‬ ‫بـود کـه خوشـبختانه ایـن درخواسـت جـزو‬ ‫یکـی از مصوبـات سـفر ریاسـت جمهوری‬ ‫قرار گرفت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت شـهرک های‬ ‫نپـروژه‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل اجـرای ای ‬ ‫تاثیر گـذار را بسـیارمهم ارزیابـی کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«بـا احـداث ایـن پسـت‪ ،‬بـرق موردنیـاز‬ ‫صنایـع جدیـد ایـن شـهرک طـی چندسـال‬ ‫اتـی تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬خوشـبختانه بـا تملـک فـاز توسـعه‬ ‫‪ 95‬هکتـاری شـهرک صنعتـی اردبیـل ‪ 2‬در‬ ‫ابتـدای سـال جـاری‪ ،‬سـرمایه گذاران بـزرگ و‬ ‫مناسـبی بـرای حضـور در ان اعلام امادگـی‬ ‫کرده انـد کـه به طور حتـم بـا بهر هبـرداری از‬ ‫حهـای بـزرگ‪ ،‬بـرای خیـل عظیمـی‬ ‫ایـن طر ‬ ‫از جوانـان جویـای کار‪ ،‬اشـتغال پایـدار‬ ‫ایجـاد خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل از‬ ‫نپـروژه‬ ‫تامیـن زمیـن رایـگان بـرای اجـرای ای ‬ ‫خبر داد و افزود‪« :‬جانمایی و محل احداث‬ ‫پسـت جدیـد انجـام شـده اسـت و انتظـار‬ ‫می رود که شرکت برق منطقه ای اذربایجان‬ ‫نپـروژه را اغـاز کنـد»‪.‬‬ ‫عملیـات اجرایـی ای ‬ ‫وی تامیـن زیرسـاخت ها در شـهرک های‬ ‫صنعتـی را جـزو یکـی از اصلی تریـن وظایـف‬ ‫تهـای ایـن شـرکت برشـمرد و افـزود‪:‬‬ ‫و اولوی ‬ ‫«توسـعه شـهرک های صنعتـی و تامیـن‬ ‫زیرسـاخت ها در ان‪ ،‬بسـتر بسیار مناسـبی را‬ ‫بـرای حضـور سـرمایه گذاران ایجـاد می کنـد‬ ‫کـه بایـد از فرصـت بـرای افزایـش تولیـد و‬ ‫اشـتغال اسـتان اسـتفاده کنیـم»‪.‬‬ ‫امسـال بیـش از ‪ 2500‬متـر از خطـوط انتقـال و شـبکه‬ ‫فرسـوده فاضلاب شاهین شـهر‪ ،‬اصلاح و بازسـازی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیـر ابفـای شاهین شـهر در نشسـت‬ ‫خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد‪« :‬شبکه فاضالب‬ ‫این شـهر حدود ‪ 50‬سـال قدمت دارد که بخش های‬ ‫زیـادی از ان فرسـوده شـده و نیـاز بـه بازسـازی فـوری‬ ‫دارد»‪ .‬شاهرخ شریفی افزود‪« :‬کل طول شبکه فاضالب شهرهای شاهین شهر‬ ‫و گز حدود ‪ ۴۵۵۰۰۰‬متر و کل طول خطوط انتقال حدود ‪ ۲۵۵۰۰‬متر اسـت که‬ ‫امسـال نزدیک به ‪ ۳۰۰۰‬متر ان اصالح شـده اسـت»‪ .‬وی به فرسـودگی شـبکه و‬ ‫نشـهر‬ ‫خطـوط انتقـال فاضلاب خیابان هـای طالقانی و شـهید مدرس شاهی ‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬از مجمـوع ‪ 6500‬متـر خـط انتقـال فاضلاب ایـن خیابـان‬ ‫بـا قطـر ‪ 1400‬میلی متـر تا کنـون حـدود ‪ 1400‬متـر اصلاح شـده و بازسـازی و‬ ‫اصلاح ‪ 1200‬متـر دیگـر ان بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ 35‬میلیاردتومـان از محـل منابـع‬ ‫داخلـی درحال انجـام اسـت‪ .‬اصلاح ‪ 1200‬متـر از خـط انتقـال فاضلاب خیابـان‬ ‫شـهید مـدرس شاهین شـهر به قطـر ‪ 600‬میلی متـر نیـز بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫هشـت میلیاردتومان از محـل منابـع داخلـی درحال انجـام اسـت کـه ‪ 90‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی داشـته و امیدواریـم تـا پایـان سـال به پایان برسـد»‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد کشور بیان کرد؛‬ ‫نقش افرینی ذوب اهن در توسعه ریلی چابهار‬ ‫سـعید محمـد؛ مشـاور رئیس جمهـوری و دبیر شـورای عالی مناطق ازاد کشـور‬ ‫بـا حضـور در غرفـه ذوب اهـن اصفهـان در نمایشـگاه لجسـتیک چابهـار گفت‪:‬‬ ‫«ایـن شـرکت باتوجه بـه ظرفیت هایـش می توانـد درراسـتای توسـعه ریلـی‬ ‫چابهـار نقـش مهمـی را داشـته باشـد»‪ .‬محمـد دراین بازدیـد بـا مسـئولین‬ ‫ذوب اهـن درخصـوص تعامـل و همـکاری بیشـتر گفت وگـو کـرد و تولیـد ریـل‬ ‫را دسـتاورد بـزرگ کشـور توسـط ذوب اهـن اصفهـان بـرای توسـعه حمل ونقـل‬ ‫ریلـی توصیـف کـرد‪ .‬محمدجعفـر صالحـی (معـاون خریـد) و علیرضـا رضوانیان‬ ‫(معـاون برنامه ریـزی و توسـعه ذوب اهـن) نیـز در غرفـه شـرکت بـا مسـئولین‬ ‫بازدیدکننـده مذا کـره کـرده و پاسـخگوی بازدیدکننـدگان بودنـد‪ .‬معـاون خرید‬ ‫ذوب اهن اصفهان درگفت وگوبا دبیر شورای عالی مناطق ازاد کشور بااشاره به‬ ‫تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری و رئیس جمهـوری بـر حمایـت از تولیـد ملـی‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط کنونی جهت تامین مواد اولیه؛‬ ‫به ویژه سـنگ اهن و زغال سـنگ با مشـکالت بسـیار مواجه اسـت و ذوب اهن‬ ‫به دلیـل عدم برخـورداری از سـهمیه سـنگ اهن‪ ،‬مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬حرکـت شـرکت های معدنی به سـمت تولید فـوالد که در تخصـص ان ها‬ ‫نیسـت‪ ،‬نادرسـت بـوده و ایـن شـرکت ها بایـد بـه افزایش کمی و کیفی تولیـد در‬ ‫حـوزه معـدن تمرکـز کننـد‪ .‬ا گـر ذوب اهـن اصفهـان دغدغـه تامیـن مـواد اولیـه‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬می توانـد بیش ازگذشـته محصـوالت موردنیـاز کشـور؛ ازجملـه‬ ‫ریـل را تولیـد کنـد کـه در توسـعه زیرسـاخت های حمل ونقـل ریلـی نقش مهی‬ ‫دارد»‪ .‬رضـا راسـتی؛ مدیـرکل دفتـر ترانزیـت گمـرک ایـران و محمدعلی خاشـی؛‬ ‫ناظر گمرکاتاستانسیستان وبلوچستان‪،‬دیگر مسئولینیبودند کهدر غرفه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان حضـور یافتند و با سـلطانی (مدیر امور فنـی و برنامه ریزی‬ ‫تولید شرکت) گفت وگو کردند‪ .‬همایش و نمایشگاه لجستیک چابهار با حضور‬ ‫سـعید محمـد؛ معـاون رئیس جمهـوری و دبیر شـورای عالی مناطق ازاد کشـور‬ ‫یمـاه‬ ‫و جمعـی از کارشناسـان و متخصصـان حـوزه حمل ونقـل کشـور‪ ۳۰ ،‬د ‬ ‫اغازبه کار کرد‪ .‬هدف از برگزاری همایش و نمایشگاه یادشده معرفی ظرفیت ها‬ ‫و امتیـازات بنـدر چابهـار به عنـوان کانـون جدیـد لجسـتیک و زنجیـره تامیـن‬ ‫لسـازی داالن ترانزیت‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬در این رویداد‪ ،‬راهبردهای عملی برای فعا ‬ ‫جنوب‪-‬شمال ازطریق چابهار و جایگاه لجستیکی ان به عنوان محور توسعه‬ ‫مکـران موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ 58‬درصدی تولید شمش الومینیوم‬ ‫در شرکت الومینای ایران‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬شـرکت‬ ‫الومینـای ایـران تـا پایـان‬ ‫اخریـن روز از فصـل پائیـز‬ ‫توانسـت رشـد ‪ 58‬درصدی در‬ ‫تولیـد شـمش الومینیـوم بـه‬ ‫ثبـت برسـاند‪ .‬مطابـق امارهـا‬ ‫تولیـد شـمش الومینیـوم‬ ‫دراین شـرکت از اغـاز سـال ‪ 1400‬تـا پایـان اذر مـاه بـه ‪ 28‬هـزار و ‪ 92‬تـن رسـید‪ .‬این‬ ‫امار در مقایسه با نه ماهه سال ‪ 99‬رشد ‪ 58‬درصدی نشان می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫تولیـد شـمش ایـن شـرکت در اخریـن مـاه پاییـز امسـال بـا رشـد ‪ 44‬درصـدی‬ ‫یسـت؛‬ ‫درمقایسـه با اذرمـاه ‪ 99‬بـه سـه هزار و ‪ 164‬تـن رسـید‪ .‬بررسـی ها حا ک ‬ ‫تولیـد پـودر الومینـا به عنـوان مـاده اولیـه تولیـد شـمش دراین شـرکت تـا پایـان‬ ‫پائیز به ‪ 175‬هزار و ‪ 284‬تن رسید که تغییری درمقایسه با نه ماهه ‪ 99‬نداشت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تولید پودر الومینا با رشـد شـش درصدی در اذر ماه امسـال نسبت‬ ‫بـه اذر سـال گذشـته‪ ،‬بـه ‪ 19‬هـزار و ‪ 366‬تـن رسـید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه‪:‬‬ ‫مصرف گاز در کرمانشاه به ‪ ۱۴‬میلیون متر مکعب رسید‬ ‫سـهراب مـرادی‪ /‬مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به لـزوم‬ ‫رعایـت مصـرف بهینـه گاز‪ ،‬گفـت‪« :‬مصـرف روزانـه گاز در اسـتان کرمانشـاه بـه‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون متر مکعـب رسـیده اسـت»‪ .‬سـیروس شـهبازی افـزود‪« :‬با توج هبـه‬ ‫بـرودت هـوا و کاهـش محسـوس دمـا مصـرف گاز در اسـتان کرمانشـاه نسـبت‬ ‫بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته افزایـش ‪ ۱۵‬درصـدی را داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬میـزان مصـرف روزانـه گاز در اسـتان کرمانشـاه در حال حاضـر‬ ‫بـه ‪ ۱۴‬میلیون متر مکعـب در روز رسـیده و بـرای جلوگیـری از افـت فشـار گاز‪،‬‬ ‫رعایـت الگـوی مصـرف و صرفه جویـی الزم و ضـروری اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کرمانشـاه تصریـح کـرد‪« :‬با توجه بـه افزایـش مصـرف گاز در‬ ‫اسـتان کرمانشـاه اداره گاز محدودیت هایـی را در مصـرف گاز بخـش صنعـت‬ ‫به ویـژه کارخانـه سـیمان و نیروگاه هـای اسـتان کرمانشـاه اعمـال کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫شـهبازی گفت‪« :‬به منظور کنترل و نظارت بر مصرف گاز در ادارات سـازمان ها‬ ‫و ارگان هـای اسـتان کرمانشـاه طـرح پایـش مصـرف گاز و کنتـرل دمـا بیـن ‪ ۱۸‬تـا‬ ‫‪ ۲۱‬درجه سـانتی گراد به طور روزانـه رصـد می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در بخـش‬ ‫خانگـی به منظـور کنتـرل مصـرف گاز هـر بخـاری بـا کاهـش یـک یـا دودرجه ای‬ ‫پنـج تـا ‪ ۱۰‬درصـد در مصـرف گاز صرفه جویـی می شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اولویت نخست ایجاد ایمنی در سیستم های‬ ‫گرمایشی سـت و بعـد بایـد صرفه جویی را مدنظر داشـته باشـیم‪ ،‬افـزود‪« :‬مردم‬ ‫برای حفظ جان خود و خطرات ناشـی از گاز منوا کسـیدکربن از سیسـتم های‬ ‫گرمایشـی مناسـب و اسـتاندارد استفاده کنند و از باز بودن مسیر دودکش ها و‬ ‫سالم بودن شیراالت گاز اطمینان حاصل کنند»‪ .‬شهبازی گفت‪« :‬با توجه به‬ ‫اعمال جریمه برای مشترکین پرمصرف توصیه می شود که مردم روش صحیح‬ ‫مصرف گاز را رعایت کنند و در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرم مناسب‬ ‫و اسـتفاده از پنجره هـای دوجـداره و نصـب درزگیـر در پنجره هـا و بهین هسـازی‬ ‫موتورخانه هـا در مصـرف گاز صرفه جویـی کننـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 22 1400‬جمادی الثانیه ‪ 25 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2423‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫حامد سلیمان زاده‬ ‫عبدالرحیم سیاهکارزاده‬ ‫با دعوت رسمی هفتا دو دومین جشنواره بین المللی فیلم برلین‬ ‫و فیپرشـی؛ حامـد سـلیمان زاده (منتقـد و مـدرس سرشـناس و‬ ‫بین المللی سینمای ایران) روی صندلی داوری جایزه فیپرشی‬ ‫هفتا دو دومین دوره جشـنواره بین المللی فیلم برلین که ‪ 10‬تا ‪20‬‬ ‫یشـود‪ ،‬خواهـد نشسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ او منتقد‬ ‫فوریـه برگـزار م ‬ ‫و مـدرس بین المللـی سـینمای ایـران اسـت کـه داوری فیپرشـی‬ ‫هفتا دو چهارمیـن جشـنواره کـن را نیـز تجربه کرده اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر اجرایـی چهاردهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر‬ ‫گفت‪« :‬جشنواره امسال‪ ،‬متفاوت از قبل است و می توان گفت‬ ‫یسـت کـه در دوره های گذشـته‬ ‫مجموعـه ای از بهتریـن اتفاقات ‬ ‫رخ داده و نتیجـه مثبـت داشـته اند»‪ .‬ب هگـزارش هنرانالیـن؛‬ ‫عبدالرحیم سیاهکارزاده افزود‪« :‬از ویژگی های رویداد امسال‪،‬‬ ‫توجه به استان هاسـت‪ .‬با همه اسـتان ها و مناطق ازاد مکاتبه‬ ‫کردیـم و در نهایـت ‪ ۳۰‬اسـتان بـه دعـوت مـا پاسـخ دادند»‪.‬‬ ‫البـوم «مینیمیـر انیکـس» بـا اهنگسـازی و نوازندگـی کالریـز کشـاورز‬ ‫منتشـر شـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن البـوم تحت تاثیـر نـگاه فرمـال‬ ‫ل گرفتـه اسـت؛ به این معنا کـه‬ ‫سـیکلیکال کالریـز کشـاورز شـک ‬ ‫نهـای اغازیـن‪،‬‬ ‫یشـده در مووما ‬ ‫لهـای موسـیقایی معرف ‬ ‫متریا ‬ ‫به اشکال مختلفی در مینیاتورهای بعدی نمود می یابند‪ .‬این البوم‪،‬‬ ‫یسـت که با رویکرد بداهه پردازانه و در‬ ‫شـامل ‪ ۲۲‬مینیاتور موسیقای ‬ ‫فاصله زمسـتان سـال ‪ ۲۰۲۰‬تا تابسـتان سـال ‪ ۲۰۲۱‬سـاخته شـده اند‪.‬‬ ‫کالر�یز کشاورز‬ ‫مح ــروم و زن ــان رنگین پوس ــت‪ .‬کتاب زن ــان ناخوش نش ــانمان‬ ‫می ده ــد که می ــراث این س ــلب حق و تبعی ــض چگونه ت ــا امروز‬ ‫به جای مانده و منجر ش ــده اس ــت به این که زن ــان حضور کم و‬ ‫نامتناس ــبی در ازمایش های پزش ــکی داشته باش ــند و این تفکر‬ ‫غلب ــه پی ــدا کند ک ــه درد زن ــان ریش ــه روان ــی و عاطف ــی دارد‪ .‬در‬ ‫ نتیج ــه ای ــن طرز فک ــر‪ ،‬نظامی درمانی ش ــکل گرفته ک ــه نا کافی‬ ‫و گاه خصومت امی ــز اس ــت و به جای اینک ــه زن ــان را ب ــه س ــایر‬ ‫متخصصان ارجاع دهند و ان ها را ب هس ــمت تش ــخیص و درمان‬ ‫هدفمن ــد هدای ــت کنن ــد‪ ،‬داروه ــای ضد افس ــردگی و ارام بخش‬ ‫نه ــا‪ ،‬بیش ــتر از م ــردان‪ ،‬تجوی ــز می کن ــد‪ .‬فک ــر نگارش‬ ‫را ب ــرای ا ‬ ‫ای ــن کتاب زمان ــی در ذهن کلگهورن ش ــکل گرف ــت که خودش‬ ‫ـوس منتش ــر‬ ‫قربان ــی بی اعتنای ــی پزش ــکان ش ــد و بیم ــاری لوپ ـ ِ‬ ‫او را س ــالیان س ــال تش ــخیص ندادن ــد‪ ،‬مرض ــی ک ــه تش ــخیص‬ ‫ُ‬ ‫قطع ــی ان دش ــوار اس ــت و زن ــان نه برابر بیش ــتر از م ــردان به ان‬ ‫یش ــوند (س ــلنا گوم ــز‪ ،‬خواننده موس ــیقی پ ــاپ درباره‬ ‫مبت ــا م ‬ ‫دش ــواری هایش در مقابل ــه ب ــا ای ــن بیم ــاری پیچی ــده و العالج‬ ‫یک ــردم بفهم ــم چ ــرا‬ ‫اش ــکارا س ــخن گفت ــه اس ــت)‪« .‬س ــعی م ‬ ‫هیچ یک از پزش ــکان معالجم ح ــرف زیادی درب ــاره این بیماری‬ ‫نداش ــتند‪ .‬می توانس ــتند توضیح بدهند که چه اتفاقی در بدن‬ ‫می افت ــد ولی نمی دانس ــتند چ ــرا من مبتال ش ــده ام و چ ــرا من‪،‬‬ ‫به عنوان یک زن‪ ،‬بیش ــتر مس ــتعد ابتال به این بیم ــاری بوده ام‪.‬‬ ‫ش ــروع ک ــردم ب ــه جسـ ـت وجو در تاریخ پزش ــکی و یافت ــن زنانی‬ ‫که حس ــی مش ــابه من داش ــتند» (کلگهورن ن ــگارش این کتاب‬ ‫را در دوران قرنطین ــه کرون ــا اغ ــاز کرد و ات ــکای او به بایگانی های‬ ‫اینترنتی پزش ــکی و بخ ــش انالین کتابخانه ولکام ب ــود‪ .‬باخنده‬ ‫می گوید «خوش ــبختانه مردانی ک ــه درباره بدن زنان نوش ــته اند‬ ‫ُپر ح ــرف بوده اند و از نوش ــتن درب ــاره زنان ل ــذت می برده اند»)‪.‬‬ ‫ای ــن «زنان هم درد» ب ــرای کلگهورن انگیزه ای ش ــدند ت ــا درباره‬ ‫یه ــای مزم ــن و العالج ــی بدان ــد که زنان را بیش ــتر‬ ‫س ــایر بیمار ‬ ‫مبت ــا می کنند‪ .‬یک ــی از این بیماری ها اندومتری ــوز یا نا به جایی‬ ‫یش ــوند‬ ‫اس ــتر رحم اس ــت ک ــه ‪10‬درصد زنان جه ــان دچار ان م ‬ ‫ُ‬ ‫و هن ــوز تش ــخیص ان ب هط ــور میانگی ــن هف ــت تا ن هس ــال زمان‬ ‫یب ــرد‪ .‬ا گرچ ــه ای ــن بیم ــاری در ده ــه ‪ ۱۹۲۰‬کش ــف ش ــد ول ــی‬ ‫م ‬ ‫کلگه ــورن ب ــه ای ــن نکت ــه اش ــاره می کند که ب ــا گذش ــت نزدیک‬ ‫ب ــه ی ــک ق ــرن‪ ،‬هن ــوز تم ــام معماه ــای مرب ــوط ب ــه تش ــخیص‬ ‫شاتر‬ ‫جشنواره تجسمی فجر‬ ‫هنرمندان هنرهای تجسمی‪ ،‬اثار خود را به‬ ‫دبیرخانهچهادرهمینجشنوارهتجسمی‬ ‫فجر که در موسسه فرهنگی‪،‬هنری «صبا»‬ ‫مستقر است‪ ،‬تحویل دادند‪.‬‬ ‫معین باقری‬ ‫فریباکلهر‪:‬‬ ‫رفاقت با ادم های خاص‪ ،‬مهم تر از کتابخوانی ست‬ ‫ا کـران فیلـم سـینمایی «اینـده» به نویسـندگی و کارگردانـی‬ ‫امیـر پورکیـان؛ پـس از پایـان جشـنواره فیلـم فجـر امسـال و از‬ ‫نمـاه قطعـی شـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ ایـن اثـر‪ ،‬یـک درام‬ ‫‪ ۲۳‬بهم ‬ ‫اجتماعـی ملتهـب اسـت کـه پانتـه ا بهـرام‪ ،‬کامبیـز دیربـاز‪ ،‬امیـر‬ ‫جعفـری‪ ،‬نیمـا شـعبان نژاد‪ ،‬شـهرام قائـدی‪ ،‬علـی اسـتادی‪،‬‬ ‫شـیرین یزدان بخـش‪ ،‬الدن ژاوه ونـد‪ ،‬سـوگل نـوروزی‪ ،‬بهـاره‬ ‫افشـاری و ‪ ...‬در ان به عنـوان بازیگـر حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫�بهاره افشاری‬ ‫چرا پزشکی در زمینه بیماری های زنان‬ ‫پیشرفت چندانی نمی کند؟‬ ‫وقتــی الینــور کلگهــورن بــرای مشــکل پوســتی اش بــه دکتــر‬ ‫مراجعــه کــرد‪ ،‬در موقعیــت ناخوشــایندی قــرار گرفــت؛‬ ‫پزشــکان به خوبــی بــا بیمــاری اش اشــنا بودنــد امــا درمانــی‬ ‫ً‬ ‫بــرای ان نداشــتند‪ .‬بعــدا فهمیــد تعــداد زنانــی کــه درگیر این‬ ‫ُ‬ ‫یشــوند‪ ،‬نه برابــر مــردان اســت‪ .‬او کــه پس زمینــه‬ ‫بیمــاری م ‬ ‫قدرتمنــدی در تاریــخ و فمینیســم داشــت‪ ،‬بالفاصلــه‬ ‫ً‬ ‫دریافــت کــه احتمــاال بــا جلــوه دیگــری از تبعیض جنســیتی‬ ‫در پزشــکی روبه روســت‪ .‬انجــا بــود کــه شــروع کــرد بــه‬ ‫خوانــدن تاریـ ِـخ حرف هایــی کــه پزشــکان دربــاره زنــان و‬ ‫بیماری هایشــان زده انــد‪ .‬حاصــل ایــن مطالعــات کتابــی‬ ‫خواندنــی شــد کــه بــه تاز گــی منتشــر شــده اســت ‪...‬‬ ‫نگ ــذار ط ــب نوی ــن‪ ،‬ب ــر ای ــن ب ــاور ب ــود ک ــه زن ــان‬ ‫بق ــراط؛ بنیا ‬ ‫تحت کنترل َر ِحمش ــان هس ــتند‪ .‬جیم ــز ماریون س ــیمز که پدر‬ ‫یه ــای زن ــان اس ــت‪ ،‬در میانه ق ــرن نوزدهم‪،‬‬ ‫عل ــم نوی ــن بیمار ‬ ‫روی زن ــان سیاه پوس ــتی ک ــه به بردگ ــی گرفت ــه ش ــده بودن ــد‬ ‫ازمایش های ــی انج ــام داد ب ــدون اینک ــه از داروی بیهوش ــی‬ ‫نه ــا نس ــبت ب ــه زن ــان‬ ‫اس ــتفاده کن ــد چ ــرا ک ــه معتق ــد ب ــود ا ‬ ‫سفید پوس ــت درد کمت ــری ح ــس می کنن ــد (مجس ــمه او بیش‬ ‫از ی ــک ق ــرن در س ــنترال پ ــارک نیویورک نص ــب بود ت ــا اینکه در‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۱۸‬برچیده ش ــد)‪ .‬پزش ــکان ادعا می کردند که حق رای‬ ‫زن ــان به جس ــم ش ــکننده و ذه ــن کوچکش ــان اس ــیب می زند‪.‬‬ ‫له ــای نق ــض نفرت انگیزی ب ــرای ان قانون‬ ‫ای ــن نمون هه ــا‪ ،‬مثا ‬ ‫بقراط اس ــت که می گوید «نخس ــت اینکه هیچ اسیبی مرسان»‪.‬‬ ‫یس ــت‪ ،‬اجتماع ــی و فرهنگی‬ ‫تاریخ پزش ــکی همان قدر که علم ‬ ‫نیز هس ــت و غلبه جنس مذکر در تار وپ ــود بنیان های ان جای‬ ‫گرفت ــه‪ .‬کلگه ــورن که یک سال گذش ــته را در تاریخ رابط ــه زنان با‬ ‫علم پزش ــکی غور کرده اس ــت‪ ،‬ب ــه گاردین گفت؛ بس ــیار تعجب‬ ‫ک ــرده از اینکه فهمی ــده این رابط ــه «چقدر دسیسـ ـه امیز بوده‪،‬‬ ‫تش ــناختی‬ ‫نه ــم ب ــه صورت ــی ا گاهان ــه»‪« .‬نظری هه ــای زیس ‬ ‫ا ‬ ‫درب ــاره ب ــدن جن ــس مونث در این راس ــتا بـ ـه کار گرفته ش ــده اند‬ ‫ک ــه باوره ــای اجتماع ــی محدودکنن ــده زنان را حف ــظ و تحکیم‬ ‫کنن ــد»‪ .‬کت ــاب ت ــازه او زنان ناخوش‪ ،‬لیس ــت بلندباالی ــی فراهم‬ ‫می کن ــد از برداشـ ـت ها و تش ــخیص های نادرس ــتی ک ــه در‬ ‫ط ــول تاری ــخ درباره جس ــم و ذه ــن زنان وجود داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫نس ــاله باور نکردن ــی و گاه ــی‬ ‫یه ــای هزارا ‬ ‫کلگه ــورن از بدرفتار ‬ ‫وحش ــتنا کی پ ــرده برمـ ـی دارد که تح ــت لوای پزش ــکی ب ــا زنان‬ ‫ص ــورت گرفت ــه‪ ،‬از رح ــم س ــرگردان در یونان باس ــتان (ای ــن باور‬ ‫ک ــه جای گیری نادرس ــت رح ــم ریش ــه بس ــیاری از بیماری های‬ ‫زنان اس ــت) و محا کمه س ــاحره ها در قرون وس ــطای اروپا گرفته‬ ‫تا سـ ـر بر اوردن مفهوم هیس ــتری و افس ــانه های ام ــروزی درباره‬ ‫ً‬ ‫قاعدگ ــی‪ .‬کلگه ــورن قب ــا از پژوهش ــگران دانش ــگاه ا کس ــفورد‬ ‫ب ــوده و تجارب ــی در تاریخ و فرهنگ فمینیس ــتی دارد‪ .‬او به یاری‬ ‫همی ــن تجرب ــه‪ ،‬چهارچ ــوب دقیق ــی را بن ــا می کن ــد ک ــه گرچ ــه‬ ‫غال ــب اوق ــات انس ــان را به خش ــم مـ ـی اورد ولی اش ــکار می کند‬ ‫ک ــه برخ ــورد دنی ــای مردس ــاالر پزش ــکی ب ــا زن ــان چ ــرا و چگونه‬ ‫چنی ــن ویرانگران ــه ب ــوده اس ــت؛ به خصوص ب ــا زن ــان گروه های‬ ‫تریبون‬ ‫ای ــن بیم ــاری به ق ــوت خ ــود باقی ان ــد‪« .‬ی ــک پزش ــک در دهه‬ ‫‪ ،۱۹۲۰‬اندومتری ــوز را معم ــای سبب شناس ــی نامید و ام ــروزه نیز‬ ‫هن ــوز نمی دانی ــم عل ــت ای ــن بیم ــاری چیس ــت‪ .‬ردگی ــری این‬ ‫یس ــت که‬ ‫‪100‬س ــاله مثال بارز پیش ــرفت ناچیز ‬ ‫ع ــدم پیش ــرفت ‬ ‫داش ــته ایم‪ .‬می خواس ــتم به گذش ــته برگردم و دریاب ــم چرا هنوز‬ ‫یش ــماری درباره این بیماری ها بی پاس ــخ مانده‬ ‫پرسـ ـش های ب ‬ ‫ضه ــا از کج ــا‬ ‫یه ــا و تبعی ‬ ‫اس ــت و ای ــن ش ــکاف ها و بی عدالت ‬ ‫امده ان ــد»‪ .‬صنع ـ ِـت پررون ـ ِـق به زیس ــتی ب ــه کمک ای ــن نقصان‬ ‫ش ــتافته اس ــت‪ .‬کلگه ــورن نش ــان می ده ــد س ــود ای ــن صنعت‬ ‫یش ــود و محبوبیت ان رابطه مستقیم‬ ‫بیش ــتر از زنان حاصل م ‬ ‫یه ــای مرم ــوز دارد‪« .‬این صنعت‬ ‫ب ــا می ــزان ش ــیوع ای ــن بیمار ‬ ‫ـان‬ ‫می دان ــد زنان ‬ ‫یک ــه دچ ــار ای ــن ناخوشـ ـی ها هس ــتند از جری ـ ِ‬ ‫ـکی مرس ــوم دل ــزده ش ــده اند‪ ،‬پ ــس خ ــودش را در‬ ‫غال ـ ِـب پزش ـ ِ‬ ‫قامت جایگزینی ارائه می دهد که یاری رس ــان و ش ــنونده اس ــت‬ ‫و فردی ــت ف ــرد را به رس ــمیت می شناس ــد‪ .‬بخش عم ــد ه لحن و‬ ‫صنعت به زیس ــتی م ــن را به طرز وحش ــتنا ک ی ــاد قرن ‪19‬‬ ‫بی ــان‬ ‫ِ‬ ‫و ام ــراض و س ــندرم های خ ــاص ان می ان ــدازد»‪ .‬کلگه ــورن در‬ ‫سراس ــر ای ــن کت ــاب تا کید می کن ــد که ن ــژاد‪ ،‬دسترس ــی و برتری‬ ‫در مقوله جنس ــیت اهمیت زی ــادی دارند‪ .‬او به این نکته اش ــاره‬ ‫می کن ــد «در بریتانی ــا‪ ،‬ما ب ــا نا کامی هایمان درباره س ــامت زنان‬ ‫سیاه پوس ــت و اس ــیایی و چند رگ ــه درگی ــر بوده ای ــم‪ .‬ای ــن گروه‬ ‫نس ــبت به زنان سفید پوس ــت‪ ،‬در حوزه س ــامتی‪ ،‬و به خصوص‬ ‫در ح ــوزه بهداش ــت ب ــاروری‪ ،‬ب ــا نابرابری های بس ــیار بیش ــتری‬ ‫مواجه ان ــد»؛ ام ــا از وا کن ــش «بس ــیار ارام» دول ــت در حی ــرت‬ ‫اس ــت‪« .‬خشـ ـم اور و تکان دهنده اس ــت که برای مسائلی مانند‬ ‫گو می ــر م ــادران سیاه پوس ــت هن ــگام زایم ــان‪ ،‬پ ــول و‬ ‫ن ــرخ مر ‬ ‫اس ــتراتژی‪ ،‬تامی ــن بودج ــه و پژوه ــش و اولویت بخش ــی ف ــوری‬ ‫بیش ــتری در کار نیس ــت»‪ .‬ب هم ــوازات ای ــن تاری ـ ِـخ بی عدالت ــی و‬ ‫درماندگ ــی‪ ،‬تاریخی جایگزین و توانمن دس ـ ِـاز ممل ــو از مقاومت و‬ ‫مشارکت س ــودمند زنان نیز در جریان اس ــت‪ .‬کلگهورن از ماری‬ ‫پاتن ــم جا کوب ــی نام می برد‪ ،‬پزش ــک پیـ ـش گام امریکای ــی که در‬ ‫ده ــه ‪ ۱۸۷۰‬ای ــن ای ــده را مط ــرح ک ــرد ک ــه زن ــان در دوره ع ــادت‬ ‫ماهان ــه نی ــاز ب ــه اس ــتراحت دارن ــد‪« .‬پزش ــکان م ــرد از ح ــرف و‬ ‫حدیث س ــایرین و حدس و گمان خودش ــان استفاده می کردند‬ ‫ولی پاتنم جا کوبی از تجربه زیســـته و دانش ش ــخصی زنان بهره‬ ‫نه ــا را ثابت ک ــرد‪ .‬باید از دانش ــی که زنان‬ ‫گرف ــت و خ ــاف نظر ا ‬ ‫خودش ــان درباره خود دارند اس ــتفاده کنند ت ــا فرهنگ نابرابری‬ ‫در پزش ــکی را تغیی ــر دهن ــد؛ در به کارگی ــری این دان ــش افراطی‬ ‫یش ــود»‪ .‬کلگه ــورن در بخ ــش اخ ــر کتاب ــش با‬ ‫ج ــدی دی ــده م ‬ ‫ن ــام «م ــا را ب ــاور ک ــن» از این ــده ای امیدبخ ــش ح ــرف می زن ــد‪.‬‬ ‫ته ــا ب ــود که اعتم ــادی ب ــه روایت زن ــان از بدن خودش ــان‬ ‫مد ‬ ‫نبود‪ .‬ا گرچه امروزه و در پزش ــکی مدرن زنان اج ــازه دارند درباره‬ ‫ب ــدن خودش ــان دان ــش بیاموزن ــد (امتی ــازی ک ــه ب ــرای قرن ها‬ ‫ممن ــوع بود) و می توانند عضوی از جامعه پزش ــکی بش ــوند ولی‬ ‫کلگهورن بر این باور اسـ ـت که فهم س ــامت زن ــان هنوز موضوعی‬ ‫نح ــال کلگه ــورن‬ ‫یش ــود‪ .‬با ای ‬ ‫ف ــوری و ج ــدی محس ــوب نم ‬ ‫می گوی ــد دست به کار ش ــدن ب ــرای یافت ــن را هح ــل س ــخت‬ ‫ً‬ ‫نیس ــت‪« .‬اولویت بخش ــی ب ــه ص ــدای زن ــان واقع ــا مهم اس ــت‪.‬‬ ‫فک ــر نمی کنم هم ــه این ها توطئ ــه پنهانی مردس ــاالری باش ــد‪.‬‬ ‫جانب ــداری ن اخ ــود ا گاه بس ــیار ریشـ ـه دار اس ــت‪ ،‬حتی در بس ــتر‬ ‫خود من هرگاه فرصت کافی داشته ام‬ ‫تعامالت پزش ــک و بیمار‪ِ .‬‬ ‫ک ــه بی انکه قضاوت بش ــوم یا هولم کنن ــد ازادانه حرف ــم را بزنم‪،‬‬ ‫احس ــاس کرده ام که درمان بهتری دریافت ک ــرده ام»‪ .‬کلگهورن‬ ‫به این نکته اش ــاره می کند اس ــتراتژی اخیر دول ــت بریتانیا درباره‬ ‫س ــامت زنان پیش گامانه اس ــت زیرا ش ــواهد مرب ــوط به درمان‬ ‫ـود زن ــان جمـ ـع اوری کرده‪.‬‬ ‫زنان تو ًس ــط نظ ــام س ــامت را از خ ـ ِ‬ ‫«احتماال نخس ــتین بار در تاریخ اس ــت که از تجربیات ش ــخصی‬ ‫و ص ــدای زنان اس ــتفاده ش ــده اس ــت‪ .‬این نقطـ ـ ه عزیمتی مهم‬ ‫اس ــت زی ــرا زنان ک ــه س ــنگ نیس ــتند‪ ،‬زب ــان دارن ــد و می توانند‬ ‫خودش ــان حرفش ــان را بزنند»‪ .‬کلگهورن امیدوار اس ــت کتابش‬ ‫ب ــرای تم ــام کس ــانی ک ــه تجربـ ـه ای دش ــوار و دردن ــا ک در حوزه‬ ‫س ــامت داش ــته اند مفید واقع ش ــود و «احس ــاس کنن ــد اعتبار‬ ‫و ارزش دارن ــد زی ــرا چنی ــن تجربیات ــی می توان ــد منج ــر به حس‬ ‫تنهایی و تضعیف روحیه ش ــوند و مخل کرامت انس ــانی باشند‪.‬‬ ‫از طرف ــی ابت ــا به ی ــک بیم ــاری از این لح ــاظ هم معنادار اس ــت‬ ‫ک ــه نش ــان می دهد ش ــما در جری ــان تولی ــد این دان ــش حیاتی‬ ‫نق ــش دارید‪ .‬امی ــدوارم خوانندگان بتوانند خودش ــان را در این‬ ‫تاری ــخ ببینند و جای دهند‪ ،‬تاریخی که امی ــد می رود حاال دیگر‬ ‫توانایی تغییردادن مس ــیرش را داش ــته باش ــیم»‪.‬‬ ‫بابک طهماسبی‪ /‬ترجمان‬ ‫«فریبـا کلهـر» نامی شناخته شـده‬ ‫بـرای عالقه منـدان ادبیات اسـت؛‬ ‫جلـد‬ ‫به مناسـبت انتشـار اولیـن‬ ‫ِ‬ ‫مجموعـه «قصه هـای سـائوری»‬ ‫به نـام «چطـور طوطی هـا قاطـی‬ ‫می کننـد» به قلـم او؛ بـا وی دربـاره‬ ‫ایـن کتـاب گفت وگـو کردیـم‪.‬‬ ‫به گـزارش ایبنـا؛ او درباره اینکـه‬ ‫چطـور می تـوان در دنیایـی کـه‬ ‫کـودکان بـا قوانیـن مشـخصی‬ ‫زندگـی می کننـد و بـا ان هـا‬ ‫کمابیـش اشـنا هسـتند‪ ،‬سـاختار‬ ‫شـکن بـود؟ می گویـد‪« :‬داسـتان‪،‬‬ ‫سـاختار خاص دارد‪ .‬هرچه بیشتر‬ ‫از ایـن سـاختار پیـروی کنـی‪ ،‬موفقیتـت تضمین شـده تر اسـت‪ .‬منظـورم از‬ ‫سـاختار‪ ،‬عناصـر داسـتان اسـت‪ .‬بـدون پایبنـدی بـه ایـن عناصـر‪ ،‬نمی توانی‬ ‫نویسـنده موفقـی باشـی‪ .‬البتـه سـال ها طـول می کشـد تـا یک نفـر یـا گروهـی‬ ‫ً‬ ‫پیـدا شـود و تغییـرات کوچکـی دراین سـاختار بدهـد؛ مثلا زاویـه دیـد تـازه یـا‬ ‫نحـوه روایـت خاصـی را کشـف کنـد‪ .‬ایـا من ساختارشـکن بـوده ام؟ نمی دانم‪.‬‬ ‫دیگـران کتاب هایـم را بررسـی و قضـاوت کننـد؛ امـا نواوری هایـی داشـته و‬ ‫در بعضـی جنبه هـا؛ به ویـژه رمان نویسـی بـرای کودک ونوجـوان توانسـته ام‬ ‫حرکت هـای مثبـت و رو به جلویـی داشـته باشـم‪ .‬شـاید بـا مثال هایـی‬ ‫بتوانـم منظـورم را توضیـح دهـم‪ .‬اولیـن رمانـم؛ امـروز چلچلـه مـن‪ ،‬اسـت کـه‬ ‫سـال ‪ 7۰‬چـاپ شـد؛ از چنـد جهـت بـرای خـودم و البتـه تاریخچـه ادبیـات‬ ‫کودک ونوجـوان حائزاهمیـت اسـت‪ .‬بـرای خـودم ازاین جهـت مهـم اسـت که‬ ‫ً‬ ‫بـا ان‪ ،‬وارد دنیـای رمان نویسـی شـدم؛ کاری کـه واقعـا تجربـه و حتی دانشـش‬ ‫را نداشـتم؛ امـا به هرجهـت نوشـتم و نتیجـه نسـبت بـه زمان خـودش‪ ،‬خوب‬ ‫بـود‪ .‬ازنظـر جایگاهـش در ادبیـات کودک ونوجـوان‪ ،‬امـا ازاین جهـت مهـم‬ ‫اسـت که فانتزی نویسـی را در نسـل نویسـنده های بعدازانقالب که ب هشـدت‬ ‫واق عگـرا بودنـد‪ ،‬راه انداخـت‪ .‬نمی دانـم می توانـم ایـن کتـاب را اولیـن رمـان‬ ‫نوجـوان و فانتـزی بعدازانقلاب بنامـم یـا نـه؛ امـا بی شـک جـز اولین هاسـت‪.‬‬ ‫دومیـن ویژگـی ایـن کتـاب‪ ،‬پرداختن به محیط زیسـت اسـت‪30 .‬سـال پیش‬ ‫توجـه کمـی بـه شـکاف الیـه ازون و مسـئولیت جهانـی بـرای حفـظ محیـط‬ ‫زیسـت می شـد‪ .‬پرداختـن بـه ان‪ ،‬نوعـی فضل فروشـی و خودبرترپنـداری و‬ ‫سانتی مانتالیسـم به شـمار می رفـت؛ امـا امـروز محیـط زیسـت و تعهـد بـرای‬ ‫حفظ ان‪ ،‬دغدغه جهانی ست و به همین دلیل روزبه روز رمان ها و قصه های‬ ‫متـر‬ ‫بیشـتری بـا محوریـت محیـط زیسـت نوشـته می شـود‪ .‬ویژگـی خیلـی مه ‬ ‫ایـن کتـاب به رسمیت شـناختن دخترهـا بـرای انجـام کارهای بـزرگ و رهبری‬ ‫گـروه همسـاالن و حتـی جامعـه اسـت‪ .‬دراین کتـاب‪ ،‬ابتـدا دخترهـا حرکـت‬ ‫بزرگی را کلید می زنند و بعد‪ ،‬پسرها هم به ان ها می پیوندند‪ .‬این درون مایه‬ ‫امـروز هـم بـرای قشـری از جامعـه قابل قبـول نیسـت‪ .‬ا گـر بـه ‪30‬سـال پیش‬ ‫برگردیـد و فضـای جامعـه و کتاب هایـی کـه چـاپ می شـد را بررسـی کنیـد‪،‬‬ ‫متوجـه می شـوید کـه ساختارشـکنی در درون مایـه رمـان مـن صـورت گرفتـه‪.‬‬ ‫ساختارشـکنی در ادبیـات کـودک به سـختی می توانـد رخ بدهـد‪ .‬ا گـر دنبـال‬ ‫مـوج نـو در ادبیـات کـودک دنیـا بگردید‪ ،‬متوجه می شـوید موج نـوی ادبیات‬ ‫کودک مربوط به مضامین و محتواست‪ .‬واردشدن مضامینی مثل رواداری‪،‬‬ ‫صلـح‪ ،‬حقـوق برابـر اقلیت هـا‪ ،‬تبعیـض نـژادی و چیزهایـی ازاین قبیـل‪ ،‬مـوج‬ ‫نـوی ادبیـات کـودک در دنیاسـت‪ .‬در دیگـر رمان هـای کودک ونوجـوان‬ ‫مـن هـم همیـن چیزی کـه شـما اسـمش را ساختارشـکنی می گذاریـد؛ و‬ ‫مـن اسـمش را نـواوری می گـذارم‪ ،‬وجـود دارد»‪ .‬او ادامـه می دهـد‪« :‬کتـاب‬ ‫هوشـمندان سـیاره اورا ک بـا درون مایـه عشـق در شـکل های مختلفـش؛ و‬ ‫بـا سـبک اپـرای فضایـی‪ ،‬مـرد سـبز شش هزارسـاله بـا درون مایـه جاودانگـی‬ ‫و پیونـد اسـطوره و علـم ازاین دسـت بـوده اسـت‪ .‬در جزیـره افسـونگران بـرای‬ ‫اولین بـار از فرهنـگ ایرانیـان باسـتان و اوسـتا اسـتفاده کـردم‪ .‬موجـودات و‬ ‫اسـطوره های اوسـتایی مثل اشـموغ و خستر و خستر افکن برای اولین بار در‬ ‫رمان جزیره افسـونگران اسـتفاده شـد‪ .‬در رمان بازگشـت هرداد‪ ،‬اسـطوره ای‬ ‫ایرانـی را بـا فجایـع محیـط زیسـتی پیونـد زدم‪ .‬در رمـان تازه تـرم هرکـول خانم‬ ‫بیسـت درصدی‪ ،‬دنیـای فانتـزی خاصـی را سـاختم و جـادو و علـم را باهـم‬ ‫ترکیـب کـردم؛ یعنـی کنـار جادو جمبـل و ورد و ازاین قبیـل‪ ،‬فیزیـک کوانتـوم‬ ‫و جهان هـای مـوازی را قـرار دادم‪ .‬می خواهـم بگویـم کـه مـن همیشـه سـعی‬ ‫کـرده ام درون مایـه رمان هایم متفاوت باشـد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬هیچیـک از رمان های‬ ‫کودک ونوجـوان مـن شـبیه هـم نیسـتند؛ حتـی شـبیه کارهـای دیگـران هـم‬ ‫نیسـتند‪ .‬ا گـر در کارهـای موفـق جهانی نـگاه کنید‪ ،‬می بینید ان ها ب هشـدت‬ ‫بـه عناصـر داسـتان کودک ونوجـوان پایبنـد بوده انـد‪ .‬ساختارشـکنی‪ ،‬کلمـه‬ ‫بزرگی سـت کـه به سـختی تحقـق می یابـد؛ امـا درون مایـه می توانـد پیشـرو و‬ ‫جلوتـر از زمـان خـود باشـد‪ .‬همیشـه بایـد منتظـر حرف هـای جدیـد باشـیم‪.‬‬ ‫حرف های جدید از هر دهانی ممکن است بیرون بیاید‪ .‬نویسنده زن باشد‬ ‫یا مرد‪ ،‬پیش کسـوت باشـد یا جوان ‪ ...‬فرقی نمی کند‪ .‬فرق اساسـی‪ ،‬در نگاه و‬ ‫زاویه دید به هستی سـت‪ .‬به اینکه ارزش ها و اولویت هایت چیسـت و چقدر‬ ‫از علـم و ا گاهـی در چنتـه داری‪ .‬مـن از دانـش روز البتـه نـه به شـکل عمیـق؛‬ ‫امـا در حدی کـه بـه کارم بیایـد‪ ،‬با خبـرم‪ .‬به دوسـتان نویسـنده ام بارها گفته ام‬ ‫رمان خوانـی بـس اسـت؛ کتاب هـای دیگـر بخوانیـد‪ .‬مهم تـر از کتابخوانـی‪،‬‬ ‫رفاقـت بـا ادم هـای خـاص اسـت‪ .‬فایـده ای کـه از همنشـینی بـا اد مهـای‬ ‫متفـاوت و خوش فکـر بـرده ام‪ ،‬از هیـچ کتابـی نبـرده ام»‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫‪1417‬‬ ‫انسـان هایی درگیـر روزمرگـی؛ کـه ایدئولوژی هایشـان را فرامـوش کرده انـد و‬ ‫مـا بـا دیـدن ایـن داسـتان‪ ،‬به فکـر فرومی رویـم! محمدرضـا لوانـی و نسـیم‬ ‫ باقریـان؛ بازیگـران ایـن نمایـش به کارگردانـی سـید امیـر حسـینی هسـتند کـه‬ ‫نمـاه در‬ ‫برپایـه متنـی از سـعید البوعبـادی بـه روی صحنـه رفتـه و تـا ‪ 13‬بهم ‬ ‫«تماشـاخانه سـرو» میزبان عالقه مندان اسـت‪ .‬در توضیح این اثر امده که از‬ ‫همراه داشـتن فرزنـدان زیر ‪ ۱۵‬سـال خـودداری کنیـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!