روزنامه سایه شماره 2422 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2422

روزنامه سایه شماره 2422

روزنامه سایه شماره 2422

‫سرمربی تیم ملی فوتبال زنان‪:‬‬ ‫بازنده میدان بودیم؛ اما درسی بزرگ گرفتیم‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال زنـان گفـت‪« :‬در دیـدار برابـر چیـن‪،‬‬ ‫بازنـده میـدان بودیـم؛ بااین حـال‪ ،‬درسـی بـزرگ گرفتیـم»‪ .‬مریـم‬ ‫ایراندوسـت در نشسـت خبـری پـس از شکسـت سـنگین ‪ ۷‬بـر صفر‬ ‫ایـران برابـر چیـن‪ ،‬افـزود‪« :‬درسـت اسـت کـه بازنـده میـدان بودیـم؛‬ ‫امـا بـه بازیکنانـم افتخـار می کنم تا دقیقه اخر تلاش کردند و ناامید‬ ‫نشـدند‪ .‬در فوتبال این شکسـت ها طبیعی سـت و تیم ملی فوتبال‬ ‫مـردان نیـز ‪ 7‬گل دریافـت کردنـد و ایـن شکسـت‪ ،‬از ارزش هـای تیـم‬ ‫کـم نمی کنـد و مطمئنـم بـرای اولین بار اسـت تیـم ایران بـا تیم های‬ ‫ً‬ ‫بـزرگ رقابـت می کنـد و قطعـا از ایـن بـازی درس می گیـرد»‪.‬‬ ‫‪6263000‬تن‬ ‫محمـد قربانـی؛ معـاون برنامه ریـزی و اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪:‬‬ ‫«شـش میلیون و ‪ ۲۶۳‬هزار تـن محصـوالت کشـاورزی و غـذا بـه ارزش سـه میلیارد و‬ ‫‪ ۸۷۸‬میلیـون دالر از ابتـدای سـال ‪ 1400‬تـا پایـان اذرمـاه از کشـور صـادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫هندوانـه‪ ،‬گوجه فرنگـی‪ ،‬سـیب‪ ،‬سـیب زمینی‪ ،‬پیـاز‪ ،‬موسـیر و سـیر‪ ،‬اقلام عمـده‬ ‫صادراتـی کشـاورزی به لحـاظ وزنـی دراین مـدت بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 1400‬جمادی الثانیه ‪ 24 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2422‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫بازگشایی مدارس خوشـبختانه بـا همـت و تلاش وافـر دولـت رئیسـی و‬ ‫و دانشگاه ها‪،‬‬ ‫اولیای بهداشـت کشـور و واردات قابل توجه وا کسـن و‬ ‫خوش باوری ست تولیـد وا کسـن داخلـی کرونـا‪ ،‬شـیوه مقابلـه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چطور تشخیص دهیم کسی در خطر است تا کمکش کنیم؟‬ ‫ گو�یی خودکشی!‬ ‫پیش‬ ‫ِ‬ ‫بازمانـدگان افرادی کـه خودکشـی کرده انـد در یک چیـز شـریک اند‪ :‬حسـرت می خورنـد‬ ‫ِ‬ ‫کـه ای کاش انجـا بودیـم‪ ،‬ای کاش سـراغش رفتـه بودیـم‪ ،‬شـاید می توانسـتیم چیـزی‬ ‫بگوییـم یـا کاری کنیـم؛ اما دشـواری اصلی در پیشـگیری از خودکشـی همین جاسـت‪.‬‬ ‫بسـیاری از افرادی که خودکشـی می کنند هیچ عالمتی که نشـانه مشکلی جدی باشد‬ ‫از خـود بـروز نمی دهنـد‪ .‬نویسـنده ایـن یادداشـت از بـرادرش می نویسـد کـه عالئـم‬ ‫افسـردگی نداشـت‪ ،‬شـغل جدیدی پیدا کرده بود و زندگی اش رونق تازه ای گرفته بود؛‬ ‫ش وخـرم‬ ‫کسـانی که او را یـک روز قبـل از خودکشـی دیـده بودنـد می گفتنـد ظاهـری خو ‬ ‫داشـته‪ .‬پـس چطـور تشـخیص دهیـم کسـی درخطـر اسـت و ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ف مـا‬ ‫عیسـی زار عپـور؛ وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت‪« :‬هـد ‬ ‫این اسـت که کنـار توسـعه پلتفرم هـای داخلـی و افزایـش سـهم اقتصـاد‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬نیازمندی هـای حـوزه ترافیـک بین الملـل برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت ؟ع؟‪:‬‬ ‫هیئت‪ ،‬کانون جهاد تبیین است؛ نقش خود را‬ ‫در مقابلجنگرسانه ایعلیهملتبیابید‬ ‫مدیر روابط عمومیسازماننظام پزشکی‪:‬‬ ‫درامد بیش از ‪ ۳۰‬درصد پزشکان‬ ‫زیر خط فقر است‬ ‫‪2‬‬ ‫تولیت استان قدس هشدار داد؛‬ ‫بیان مطالب غیرموثق دینی؛‬ ‫خورا ک دهی به شبکه های معاند با مکتب‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد؛‬ ‫امادگی کامل تجهیزات و نیروی های امدادی‬ ‫برای خدمت رسانی به مشترکین‬ ‫‪6‬‬ ‫پرونده ای برای نمایش‬ ‫همه چیز می گذرد تو نمی گذری‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئله اصلی زنان‬ ‫تکریمواقعی‬ ‫از هویت انان است‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫گزارش‬ ‫‪2‬‬ ‫جایگاه قهوه در کشورهای‬ ‫تولیدکنندهاینمیوهافسانه ای‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2422‬‬ ‫بازگشایی مدارس و دانشگاه ها‬ ‫خوش باوری ست‬ ‫کارشناسان ‪ Foreign Policy‬هشدار دادند؛‬ ‫بیــش از ‪ ۷۵‬کشــور در جهــان قهــوه پــرورش می دهنــد و‬ ‫بهتریــن کشــاورزان دنیــا دان ههــای مختــص بــه منطقــه‬ ‫نهــا گیاهــان خــود را بــا عشــق‬ ‫خــود را کشــت می کننــد‪ .‬ا ‬ ‫پــرورش داده و جهــت تهیــه یک فنجــان باکیفیــت‬ ‫باتما متــوان تــاش می کننــد‪ .‬متخصصــان قهــوه بــه‬ ‫کیفیــت بیــش از کمیــت ان اهمیت می دهنــد‪ .‬اب وهوای‬ ‫گــرم و مرطــوب و در برخــی مناطــق بارندگــی زیــاد باعــث‬ ‫یشــود‪ .‬ایــا درختــان‬ ‫رشــد بیشــتر ایــن درختــان م ‬ ‫قهــوه کــه در مناطــق گرمســیری و در ارتفاعــات بــاال‬ ‫رشــد می کنــد‪ ،‬محصــوالت بهتــری را به عمــل م ـی اورد؟‬ ‫ارتفاعــات بــاال در کشــت قهــوه منجــر بــه افزایــش‬ ‫یشــک‬ ‫یشــود امــا ب ‬ ‫یهــای طعمــی م ‬ ‫چگالــی و پیچیدگ ‬ ‫نتــر رشــد می کننــد نیــز‬ ‫قهوه هایــی کــه در ارتفاعــات پائی ‬ ‫می تواننــد اســتثنائی و خــاص باشــند‪ ،‬ا گرچــه شــرایط در‬ ‫ً‬ ‫نتــر معمــوال کمتــر ایدئــال اســت‪.‬‬ ‫ارتفاعــات پائی ‬ ‫ازانجا کـه برزیـل و قهـوه متـرادف هـم شـده اند‪ ،‬تصـور‬ ‫شهـا اولین‬ ‫شـروع قهـوه در برزیـل دشـوار اسـت‪ .‬طبـق گزار ‬ ‫ً‬ ‫گیاهـان قهـوه تقریبا در اوایل قرن هجدهم به برزیـل اورده‬ ‫شـد و طـی ‪۵ ۰‬سـال از ایالـت شـمالی پـارا در سـال ‪ ۱۷۲۷‬تـا‬ ‫ریودوژانیـرو منتشـر شـد‪ .‬درابتـدا قهـوه ب هطـور انحصـاری‬ ‫جهت مصرف محلی و بومی توسـط مستعمره نشـین های‬ ‫یشـد اما با شـروع افزایش تقاضا در‬ ‫اروپایی پرورش داده م ‬ ‫ایـاالت متحـده و قـاره اروپـا در اواسـط قـرن نوزدهـم ذخایـر‬ ‫قهـوه در تمـام مناطـق جهان شـروع به کاهش کرد‪ .‬شـیوع‬ ‫ً‬ ‫بیماری زنگ برگ قهوه عمال سـبب نابودی مناطق اصلی‬ ‫پـرورش؛ و ایـن تبدیـل بـه اغـازی بـرای شـکوفایی صنعـت‬ ‫قهـوه در امریـکای مرکـزی و جنوبـی شـد‪ .‬وسـعت برزیـل و‬ ‫ریزاقلی مهـای ان ظرفیـت تولیـد شـگفت انگیزی را نشـان‬ ‫داد و مجـاورت ان بـا ایـاالت متحـده‪ ،‬برزیـل را تبدیـل بـه‬ ‫یـک شـرکت صـادرات و واردات قابل دسـترس بـرای بـازار‬ ‫غرب کرد‪ .‬یکی دیگر از مسـائل جالبی که برزیل در سرتاسـر‬ ‫جهـان بـا قهـوه شـناخته شـده و در ان نقـش داشـته‪،‬‬ ‫شهـای متنـوع قهـوه ای اسـت کـه‬ ‫تعـداد زیرگون ههـا و جه ‬ ‫یـا به طورطبیعـی یـا توسـط تولیـد ازمایشـگاه دراین منطقه‬ ‫پدیـدار شـده اند‪.‬‬ ‫قهـوه در دهـه اول ‪ ۱۷۰۰‬به واسـطه کشـیش ها کـه در میـان‬ ‫اسـتعمارگران اسـپانیایی بودنـد بـه کلمبیـا امـده اسـت و‬ ‫اولیـن مـزار ع در شـمال کشـور در حوز ههـای سـانتاندر و‬ ‫بویـا کا قـرار داشـتند‪ .‬در تمام قرن نوزدهم گیاهـان قهوه در‬ ‫کشور پرا کنده شدند و میانگین مزار ع کوچک تری نسبت‬ ‫به سایر جوامع تولیدکننده امریکای التین داراست‪ .‬تولید‬ ‫تجـاری و صـادرات قهـوه در دهـه اول قـرن نوزدهـم اغـاز‬ ‫ً‬ ‫شـد امـا تـا قـرن بیسـتم نسـبتا محـدود باقـی مانـد‪ .‬برپایـی‬ ‫فدراسـیون ملـی قهـوه کلمبیـا پیشـرفت عظیمـی بـرای‬ ‫صنعت قهوه کشور بود و کلمبیا به سرعت خود را به عنوان‬ ‫یـک منطقه تولیدکننده قهوه مطرح کـرد که درحال حاضر‬ ‫بـا برزیـل و ویتنـام بـر سـر عنـوان برتریـن تولیدکننـده قهـوه‬ ‫جهـان رقابت می کند‪ .‬کلمبیا هنـوز به طور انحصاری قهوه‬ ‫عربیـکا را تولیـد می کنـد؛ گرچـه ایـن کشـور از پسـرفت ها و‬ ‫نتـر ناشـی از بیمـاری زنـگ بـرگ قهـوه‬ ‫عملکردهـای پائی ‬ ‫یبـرد امـا به لطـف توسـعه و انتشـار‬ ‫در دهـه اول ‪ ۲۰۱۰‬رنـج م ‬ ‫نهـای فعاالنـه حفاظتـی و‬ ‫گیاهـان مقـاوم بـه بیمـاری و ف ‬ ‫ً‬ ‫درمـان تولیـد تقریبـا بـه جایـگاه خـود بازگشـته اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بیـن کشـورهای تولیدکننـده قهـوه اتیوپـی تقریبـا وضعیـت‬ ‫افسـانه ای خـود را حفـظ کـرده و خاسـتگاه اولیـه قهـوه‬ ‫عربیـکا ب هشـمار مـی رود‪ .‬برخلاف ا کثـر کشـورهای‬ ‫پرورش دهنـده قهـوه دراین کشـور قهـوه به عنـوان یـک‬ ‫محصـول فروشـی و زودبـازده به واسـطه اسـتعمار معرفـی‬ ‫یکـه درختـان قهـوه ب هصـورت طبیعـی در‬ ‫نشـد‪ .‬از زمان ‬ ‫لهـا یافـت نشـده اند‪ ،‬قرن هاسـت پـرورش قهـوه‪،‬‬ ‫جنگ ‬ ‫فـراوری و نوشـیدن قهـوه بخشـی از سـبک زندگـی روزمـره‬ ‫ب هشـمار می ایـد و درنهایـت ایـن درختـان بـرای مصـرف‬ ‫ی از‬ ‫خانگـی و فـروش تجاری تحت کشـت قـرار گرفته اند‪ .‬یک ‬ ‫جنب ههـای منحصرب هفـرد تولیـد قهـوه اتیوپی این اسـت که‬ ‫مصـرف محلـی ان بسیارباالسـت زیـرا ایـن نوشـیدنی نقش‬ ‫بسـیارمهم و قابل توجهـی در زندگـی روزمـره مـردم اتیوپـی‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ .‬تقریبـا نیمـی از تولیـد سـاالنه (‪ ۶.۵‬میلیون کیسـه)‬ ‫ً‬ ‫در خـود کشـور مصـرف شـده و تقریبـا ‪ ۳.۵‬میلیون کیسـه‬ ‫یشـود‪ .‬قهـوه هنـوز بخشـی از مقدمات و تـدارکات‬ ‫صـادر م ‬ ‫یهـا راهـی بـرای جم عکـردن خانـواده‪ ،‬دوسـتان‬ ‫میهمان ‬ ‫و نزدیـکان دور یـک میـز بـرای دورهمـی و گفت وگوهـا در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اتیوپـی محسـوب م ‬ ‫یهـا بـه جزایـر‬ ‫قهـوه در دهـه اول ‪ ۱۶۰۰‬توسـط هلند ‬ ‫نبـار توسـط کمپانـی هلنـدی هنـد‬ ‫اندونـزی وارد؛ و اولی ‬ ‫شـرقی در دهـه اول ‪ ۱۷۰۰‬صـادر شـد‪ .‬جـاوا اولیـن جزیـره ای‬ ‫بـود کـه قهـوه را تحـت کشـت قـرار داد و تاریخچـه طوالنـی‬ ‫کـه درمـورد گیـاه قهـوه دراین اراضـی وجـود دارد‪ ،‬بخشـی‬ ‫از دلیـل نامیـدن قهـوه باعنـوان «جاوا»سـت‪ .‬به طورکلـی‬ ‫اندونـزی چهارمیـن کشـور ازنظـر بیشـترین تولیـد قهـوه در‬ ‫جهـان اسـت‪ ،‬گرچـه جـاوا کـه زمانی یـک تولیدکننـده قوی‬ ‫و خاسـتگاه اصلـی پرتقاضاتریـن ذخایـر قهـوه جهـان بـود‪،‬‬ ‫بـه بازگیـری جایـگاه خـود در صـدر لیسـت جهانـی نزدیـک‬ ‫یهـا رواج‬ ‫هـم نیسـت‪ .‬مـزار ع بـزرگ تحت مالکیـت هلند ‬ ‫داشـته و کارگـران افـراد محلـی ازلحـاظ مالـی و سیاسـی از‬ ‫رژیـم اسـتعماری رنج می بردنـد‪ .‬در ده ههـای ‪ ۱۸۶۰‬و ‪۱۸۷۰‬‬ ‫اپیدمـی زنـگ بـرگ قهـوه بـازار ان در اندونـزی را نابـود کـرده‬ ‫و منجـر بـه تـرک بسـیاری از املا ک توسـط هلندی ها شـد‪.‬‬ ‫بـا درهم شکسـتن مـزار ع کارگـران قطعـات کوچـک زمیـن را‬ ‫دراختیار گرفته و سرانجام ا کثر ذخایر قدیمی گونه عربیکا‬ ‫را تحـت کشـت قهـوه و پیوندهـای مختلـف مقاو متـر بـه‬ ‫بیمـاری قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫صرف نظـر از وقتـی قهوه برای اولین بار به هنـدوراس اورده‬ ‫شـدند‪ ،‬ایـن گیاهـان نقـش مهمـی را در اقتصـاد ملـی ایفـا‬ ‫یکـه اعتبـار زیـادی بـه قهـوه بخشـیده‬ ‫کـرده اسـت؛ تاحد ‬ ‫یشـود تـا از ورشکسـتگی دولـت ملـی حیـن بحـران‬ ‫م ‬ ‫اقتصـادی سـال ‪ ۲۰۰۹‬جلوگیـری شـود‪ .‬به رغـم فقـدان‬ ‫شـهرت و اعتبار جذاب سـایر کشـورهای تولیدکننده قهوه‬ ‫امریـکای مرکـزی ماننـد کاسـتاریکا‪ ،‬السـالوادور‪ ،‬گواتمـاال‬ ‫گتـری‬ ‫و هنـدوراس به ارامـی تبدیـل بـه تولیدکننـده بزر ‬ ‫شـده و حجـم بیشـتری را درمقایسـه با تمـام کشـورهای‬ ‫منطقـه صـادر کـرده و ازنظـر صـادرات جهانـی در رتبـه‬ ‫هفتـم قـرار دارد‪ .‬باتوجه به اینکـه حجـم زیـادی از قهـوه‬ ‫یشـود امـا یافتـن قهو ههـای با کیفیـت‬ ‫هنـدوراس صـادر م ‬ ‫دراین کشـور دشـوارتر اسـت؛ زیرا فاقد زیرسـاخت های الزم‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بـرای پشـتیبانی از بازارهـای قهو ههـای تخصص ‬ ‫همسـایگان ان دراین بازارهـا شـرکت دارنـد‪.‬‬ ‫مصطفیصارمی نیا‪/‬ایسنا‬ ‫لوپ‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افساید!‬ ‫تلنگر‬ ‫احتمال ‪ ۱۰‬درگیری خطرناک در جهان‬ ‫در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫ً‬ ‫نگــزارش بــه چنــد نقطــه‬ ‫یهــا باشــند‪ ،‬اشــاره کــرد‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ ایــن مجلــه در ای ‬ ‫گهــای منطقـه ای و درگیر ‬ ‫مجلــه «فاریــن پالیســی» در گزارشــی‪ ،‬بــه تعــدادی از نقــاط درگیــری کــه احتمــاال شــاهد جن ‬ ‫ً‬ ‫جهــان اشــاره کــرده کــه احتمــاال در ســال جــاری میــادی شــعله ور شــوند‪.‬‬ ‫اوکراین‬ ‫چـه روسـیه ای کـه تصمیـم گرفتـه اسـت نیروهایـش را در مرزهـا‬ ‫مسـتقر کنـد‪ ،‬بـه اوکرایـن حملـه کنـد یـا نـه‪ ،‬نادیده گرفتـن تجمیع‬ ‫نیروهـا و قلمدا دکـردن ان به عنـوان یـک فریـب یـا مانـور اشـتباه‬ ‫اسـت‪ .‬درگیـری در اوکرایـن از سـال ‪ ۲۰۱۴‬اغـاز شـد و در سـال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بـا نگرانـی روسـیه از نقـش اروپـا در درگیـری و حمایـت کشـورهای‬ ‫ناتـو از اوکرایـن این موضوع ماهیـت خطرنا ک تری یافت‪ .‬کی یف‪،‬‬ ‫مسـکو را متهـم می کنـد ده ه اهـزار سـرباز را در نزدیکـی مرزهایـش‬ ‫یکـه روسـیه‬ ‫یسـت؛ در حال ‬ ‫مسـتقر کـرده و امـاده حملـه احتمال ‬ ‫برنامه ریـزی بـرای هرگونـه حملـه را رد و اوکرایـن و امریـکا را متهـم‬ ‫تسـازی را دنبـال می کننـد‪.‬‬ ‫می کنـد کـه رویکـردی بی ثبا ‬ ‫اتیوپی‬ ‫کشـوری کـه د وسـال پیش اخبـار مثبتـی از ان مخابـره و منتشـر‬ ‫یشـد و بـا خوش بینـی بـه بازگشـت صلـح و دموکراسـی‪ ،‬سـال‬ ‫م ‬ ‫گذشـته میلادی به دلیـل شعله ور شـدن نـزاع دوبـاره رو امـد‪.‬‬ ‫جنـگ در اتیوپـی در نوامبـر ‪ ۲۰۲۰‬درگرفـت وقتـی ابـی احمـد‬ ‫(نخسـت وزیر) نیروهای فدرال را به تیگرای فرسـتاد تا بر مقامات‬ ‫محلـی زیـر نظـر «جبهـه خلـق ازادسـازی تیگـرای» مسـلط شـوند‬ ‫نگـروه را متهـم بـه حملـه بـه مقرهـای ارتـش اتیوپـی کـرده‬ ‫زیـرا ای ‬ ‫یکـه طـی روزهـای گذشـته ارامـش بـه کشـور بازگشـته‬ ‫بـود‪ .‬در حال ‬ ‫و دولـت گفتـه نیروهایـش در داخـل تیگـرای پیشـروی نخواهنـد‬ ‫کـرد؛ امـا ایـن موضع گیـری ثابت نماند و دولت گفت کـه در صورت‬ ‫تعـرض بـه حا کمیـت کشـور و تهدیـد ان اوضـاع فـرق می کنـد‪.‬‬ ‫شبـس در کشـور اعلام نشـده و ناظـران قبـل از‬ ‫همچنیـن ات ‬ ‫نبـاره‬ ‫صحبـت دربـاره پایـان درگیـری موضعـی بـا اطمینـان در ای ‬ ‫ندارنـد‪.‬‬ ‫افغانستان‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬فصلـی طوالنـی از جنـگ در افغانسـتان را کـه دو دهـه‬ ‫ً‬ ‫طـول کشـید‪ ،‬بسـت؛ امـا فصـل جدیـدی بـاز کـرد کـه احتمـاال بعد‬ ‫از روی کار امدن طالبان و تسـلط بر کشـور پس از خروج نیروهای‬ ‫امریکایـی‪ ،‬فصـل جدیـد درگیـری از ان دور نباشـد‪ .‬بعـد از تسـلط‬ ‫طالبـان تعـدادی از کشـورها کمک هایشـان را بـه افغانسـتان‬ ‫یکـه دیگـر کشـورها حسـاب های بانکـی در‬ ‫متوقـف کردنـد در حال ‬ ‫ً‬ ‫نگـروه تقریبـا بـه لحـاظ‬ ‫کهـای جهانـی را مسـدود کردنـد و ای ‬ ‫بان ‬ ‫مالـی فلـج شـده اسـت‪ .‬انتظـار مـی رود کـه طالبـان نتوانـد حقـوق‬ ‫کارمنـدان را پرداخـت کنـد و بحـران اقتصـادی کشـور افزایش یابد‬ ‫کهـا افزایـش یابـد؛ مسـئله ای کـه‬ ‫و خطـر گرسـنگی بـا توقـف کم ‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال نـزاع در ایـن کشـور را شـعله ور کنـد‪.‬‬ ‫امریکا و چین‬ ‫بعد از خروج از افغانسـتان‪ ،‬امریکا بالفاصله با اسـترالیا و انگلیس‬ ‫توافـق «ا کـوس» را امضـا کـرد کـه کانبـرا را قـادر خواهـد سـاخت‬ ‫یهـای اتمـی در اختیـار داشـته باشـد‪ ،‬ایـن اشـاره قـوی‬ ‫زیردریای ‬ ‫بـه اهـداف اسـتراتژیک جدیـد امریکاسـت کـه تمرکـز اساسـی اش‬ ‫روی را ههـای بازدارندگـی چیـن اسـت‪ .‬چن دمـاه بعـد از بررسـی‪،‬‬ ‫وزارت دفـاع امریـکا (پنتا گـون) به این نتیجـه رسـید تمرکـز جهانـی‬ ‫نیروهـای امریکایـی نیـاز فـوری بـه اصالحـات گسـترده نـدارد‬ ‫به رغم اینکه تحلیل بیشتری در استحکامات در اسیا و اقیانوس‬ ‫یشـود‪ .‬با در نظر گرفتن وضعیت کشـور چین‪ ،‬پنتا گون‬ ‫ارام اجرا م ‬ ‫در حال برنامه ریـزی بـرای بهبـود زیرسـاخت ها در برخـی مناطـق‬ ‫اقیانـوس ارام از جملـه گـوام اسـت‪ .‬دولـت امریـکا قصـد دارد ایـن‬ ‫کشـور قـدرت مسـلط بـر منطقـه اقیانـوس ارام و هنـد باقـی بمانـد‬ ‫و تایـوان همچنـان از اهمیـت زیـادی برای منافع امریـکا برخوردار‬ ‫تهـای نظامـی خـود را در نزدیکـی‬ ‫نسـو چیـن فعالی ‬ ‫اسـت‪ .‬در ا ‬ ‫تایـوان افزایـش داده اسـت‪.‬‬ ‫ایران در تقابل با امریکا و اسرائیل‬ ‫یکـه تنـش بیـن ایـران و امریـکا در زمـان دونالـد ترامـپ‬ ‫در حال ‬ ‫رئیس جمهـوری سـابق امریـکا اغـاز شـد و ا کنـون تمـام شـده؛ امـا‬ ‫شهـا بـرای احیـای برجـام به نظـر ناامیدانـه هسـتند و ایـن‬ ‫تال ‬ ‫احتمـال تنـش مجـدد را در پـی دارد‪ .‬تبدیـل ایـران بـه قـدرت‬ ‫یهـای رژیـم‬ ‫هسـته ای بـرای غـرب تعجـب اور نیسـت بلکـه نگران ‬ ‫صهیونیسـتی را برمی انگیـزد کـه ارتشـش را بـرای سـناریوهایی‬ ‫یسـت که‬ ‫جهـت حملـه بـه ایـران امـاده کـرده اسـت‪ .‬این در حال ‬ ‫بهـای خلیـج فـارس و دیگـر نقـاط‬ ‫شهـا بیـن سـه طـرف در ا ‬ ‫تن ‬ ‫افزایـش یافتـه و ا گـر مذا کـرات هسـته ای بـه شکسـت بینجامـد‬ ‫شهـا بـه درگیری هایـی خـارج از کنتـرل در زمیـن یـا در دریـا یـا‬ ‫تن ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫فضـای سـایبری منجـر م ‬ ‫یمن‬ ‫جنـگ یمـن بـرای مدتـی انـدک در طـول سـال ‪ ۲۰۲۱‬از عناویـن‬ ‫یکـه هنـوز جنـگ تمـام نشـده اسـت‬ ‫اخبـار غایـب بـود در حال ‬ ‫و شـاخص ها اشـاره دارنـد جنـگ در سـال ‪ ۲۰۲۲‬ب هسـمت‬ ‫شـدت گرفتن مـی رود‪ .‬ائتلاف عربی به سـرکردگی عربسـتان تالش‬ ‫دارد انصـاراهلل در یمـن را تضعیـف کنـد؛ اما این تالش ها به نتیجه‬ ‫یکـه به نظـر می رسـد عربسـتان کـه در این جنـگ‬ ‫نرسـیده در حال ‬ ‫دست دارد خیالی برای پایان دادن سریع جنگ ندارد‪ .‬در مقابل‬ ‫انصـاراهلل درگیـری را بـه خـا ک عربسـتان کشـانده و موشـک های‬ ‫بالسـتیک و پهپادهـا را بـه مناطـق سـعودی و دیگـر یمن شـلیک‬ ‫یشـوند‪ ،‬کشورهای‬ ‫می کند و سـعودی ها مدعی مقابله با ان ها م ‬ ‫شبـس اصـرار دارنـد‪.‬‬ ‫عربـی و بین المللـی نیـز بـر پایبنـدی بـه ات ‬ ‫فلسطین و اسرائیل‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۲۱‬شـاهد بازگشـت مسئاله فلسـطین به سر خط خبرها‬ ‫به دلیل تحوالت قدس و جنگ چهارم اسرائیل علیه غزه بود‪ .‬در‬ ‫پایـان سـال ‪ ۲۰۲۱‬نیـز بنـی گانتس‪ ،‬وزیر جنگ رژیم صهیونیسـتی‬ ‫در منزلـش در نزدیکـی تل اویـو در مرکـز اراضـی اشـغالی بـا محمود‬ ‫عبـاس رئیـس تشـکیالت خودگـردان فلسـطین مالقـات کـرد کـه‬ ‫وا کنـش منفـی گرو ههـای فلسـطینی را به دنبـال داشـت‪ .‬درپـی‬ ‫این دیدار سـه فلسـطینی در حمله رژیم صهیونیسـتی به شمال‬ ‫غـزه زخمـی شـدند‪ .‬در این حملات مواضـع دیده بانی فلسـطینی‬ ‫یشـدن یـک اسـرائیلی‬ ‫هـدف قـرار گرفـت‪ .‬ایـن اتفـاق پـس از زخم ‬ ‫در اثـر تیرانـدازی تک تیرانـدازی فلسـطینی در شـمال غـزه بـود‪.‬‬ ‫این رویداد نیز به بازگشـت درگیری در ابتدای سـال ‪ ۲۰۲۲‬هشـدار‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫هائیتی‬ ‫نهـای سیاسـی و بالیـای‬ ‫گهـا‪ ،‬بحرا ‬ ‫هائیتـی همـواره شـاهد جن ‬ ‫یشـد سـال ‪ ۲۰۲۱‬چنـدان‬ ‫یسـت‪ .‬باانکـه پیش بینـی م ‬ ‫طبیع ‬ ‫اتفـاق خاصـی را رقـم نزند؛ اما رئیس جمهوری هائیتـی ‪ 7‬ژوئیه در‬ ‫منزلش ترور شد و این کشور را بیشتر غرق در ناامنی و تردید کرد‪.‬‬ ‫در ژانویـه قبل ویدئویی منتشـر شـد که هلی کوپترهـای امریکایی‬ ‫را بـر فـراز سـواحل نشـان مـی داد که حکایـت از مداخلـه احتمالی‬ ‫امریـکا در هائیتـی پـس از ربـودن دو امریکایـی و خانواده هایشـان‬ ‫تهـا پیش‬ ‫(‪ ۱۶‬امریکایـی و یـک کانادایـی) داشـت‪ .‬هائیتـی از مد ‬ ‫یهـا را‬ ‫یهـا و خارج ‬ ‫یسـت کـه محل ‬ ‫شـاهد تسـلط گروهک های ‬ ‫بـه ازای پـول می رباینـد‪ .‬دولـت امریـکا هائیتـی را در منطقـه قرمـز‬ ‫قـرار داده و به نظـر مداخلـه در ان بعیـد نیسـت‪.‬‬ ‫میانمار‬ ‫ابتـدای فوریـه فرماندهـان ارتـش میانمـار دسـت بـه کودتـای‬ ‫نظامـی زدنـد که در پی ان رهبران ارشـد؛ از جمله رئیس جمهوری‬ ‫و انـگ سـان سـوچی مشـاورش را بازداشـت کردنـد‪ .‬قبـل از‬ ‫پایـان ‪ ۲۰۲۱‬و در اسـتانه سـال نـو‪ ،‬کشـتاری در ایالـت کایـا رخ داد‬ ‫یکـه شورشـیان حامـی دموکراسـی و نیروهـای ارتـش درگیـر‬ ‫ طور ‬ ‫شـدند و در نتیجـه‪ ۳۰ ،‬نفـر کشـته شـدند کـه دو نفرشـان کارمنـد‬ ‫امداد رسـان بودنـد‪ .‬شـورای نظامـی کشـور مسـوول ان شـناخته‬ ‫شـد‪ .‬کشـورهای غربـی از مدت ها پیـش فـروش سلاح بـه ارتـش‬ ‫میانمـار را حتـی در مرحلـه گـذار دموکراسـی محـدود کرده انـد زیرا‬ ‫می گوینـد دسـت بـه جرائـم ضد انسـانی در حملـه خونبـار خـود‬ ‫علیـه اقلیـت روهینجـا زده اسـت‪ .‬به نظـر در سـال ‪ ۲۰۲۲‬نیـز ایـن‬ ‫نـزاع ادامـه پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫تندروها در افریقا‬ ‫از زمان شکست داعش در ‪ ۲۰۱۷‬در خاورمیانه‪ ،‬افریقا منطقه ای‬ ‫طگـرا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫شـاهد درگیری هایـی علیـه گرو ههـای افرا ‬ ‫تندروهـا در چنـد کشـور افریقایـی از غـرب تـا شـرق در مالـی‪،‬‬ ‫کشـورهای سـاحل و منطقه دریاچه چاد تا نیجریه تا شـرق کنگو‬ ‫و موزامبیـک شـاهد افزایش حضـور تندروها بوده انـد که خواهان‬ ‫ایجـاد والیـت داعـش در انجـا هسـتند‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫خوشـــبختانه با همت و تالش وافر دولت رئیســـی و اولیای بهداشـــت کشور‬ ‫و واردات قابل توجـــه وا کســـن و تولید وا کســـن داخلی کرونا‪ ،‬شـــیوه مقابله‬ ‫کشـــور ما با این بیماری در مقایســـه با کشـــورهای اروپایی‪ ،‬غربی و امریکایی‬ ‫بســـیار موفق تر بوده اســـت؛ به نحوی که در هفته گذشـــته میـــزان مبتالیان‬ ‫روزانـــه بـــه دوهـــزار و جان باختگان بـــه ‪20‬نفر در روز رســـیده اســـت که باید‬ ‫از همـــه دســـت اندرکاران و ســـازمان های مختلـــف موظـــف و به ویـــژه کادر‬ ‫ن موفقیت‪ ،‬ســـازمان های‬ ‫درمـــان‪ ،‬تشـــکر و قدردانـــی کـــرد‪ .‬به یقین؛ در ایـــ ‬ ‫تو درمان‬ ‫مختلف نقش داشـــته اند کـــه ازجمله ان ها باید از وزارت بهداشـــ ‬ ‫شو پرورش‬ ‫و امـــوزش پزشـــکی‪ ،‬وزارت علـــوم و تحقیقـــات و همچنیـــن اموز ‬ ‫کـــه بـــا همـــکاری و هم فکـــری‪ ،‬کالس هـــا را به صـــورت مجـــازی یـــا انالی ــن‬ ‫تشـــکیل داد‪ ،‬از ســـوی خانواده هـــای ایرانـــی قدردانـــی کـــرد ؛ امـــا این روزها‬ ‫ً‬ ‫مرتبا از ســـوی اولیای اموزشـــی کشـــور‪ ،‬ســـخن از بازگشـــایی مرا کز اموزش ــی‬ ‫به صورت حضوری ســـت که جای تعمق و بررســـی بســـیار دارد‪ .‬اینکه میزان‬ ‫ابتـــا پائیـــن امـــده اســـت و دولتمـــردان ما براســـاس یکســـری امـــار و ارقام‪،‬‬ ‫دل خـــوش داشـــته و امیدوارنـــد کـــه مرا کز اموزشـــی حضور شـــود‪ ،‬حکایت‬ ‫از عشـــق و عالقـــه انـــان بـــه فرا گیـــری بیشـــتر دانش امـــوزان و دانشـــجویان‬ ‫ی دارد؛ امـــا نبایـــد ایـــن امار و ارقـــام ما را گـــول بزند؛‬ ‫در کالس هـــای حضـــور ‬ ‫گو اینکه تعطیلی مـــدارس‪ ،‬موجب عقب ماندگی علمی دانش اموزان ش ــده‬ ‫اســـت و در این مســـئله جای هیچ شـــک و تردیدی نیســـت؛ اما درحقیقت‬ ‫با این محدودیت ها به ســـامت جامعه کمک شـــده اســـت؛ چون اصل در‬ ‫ی بنا شده و ســـپس امور جاری متداول در جوامع؛‬ ‫هر جامعه ای بر ســـامت ‬ ‫ً‬ ‫بنابرایـــن‪ ،‬در این وضعیـــت‪ ،‬با توجه به اینکـــه علمای پزشـــکی کشـــور‪ ،‬مرتبا‬ ‫ُ‬ ‫هشـــدار می دهنـــد و معتقدنـــد کـــه در ســـه هفته اینده امیکرون ب هش ــدت‬ ‫فرا گیر می شـــود‪ ،‬نباید این ریســـک را برای افزایش بازدهی اموزشـــی در برابر‬ ‫ســـامت جامعه انجـــام داد‪ .‬حتی رئیـــس مرکز تحقیقات ویروس شناس ــی‬ ‫دانشـــگاه علوم پزشـــکی معتقـــد اســـت کـــه براســـاس داده هـــای موج ــود و‬ ‫پیش بینی هـــای به عمل امـــده علمـــی‪ ،‬بایـــد بـــه برقـــراری محدودیت های‬ ‫مجـــدد فکـــر کـــرد و نبایـــد صبـــر کنیـــم تـــا بحـــران به وقـــوع بپیونـــدد و بعد‬ ‫بخواهیـــم جلـــوی ان را بگیریـــم‪ .‬او معتقـــد اســـت تا ســـه هفته اینده س ــویه‬ ‫ُ‬ ‫امیکـــرون ســـویه غالـــب در تمـــام جهـــان خواهـــد شـــد و ایران هـــم جدای‬ ‫از جهـــان نیســـت‪ .‬اینک ا گـــر بپذیریم که فقـــط ‪15‬میلیون نفـــر از جمعیت‬ ‫کشـــورمان ســـه ُ دز وا کســـن را تزریق کرده باشند و اغلب دانشـــجویان و ا کثر‬ ‫دانش امـــوزان هنوز حتی یک ُدز وا کســـن را نزده انـــد‪ ،‬خدای نا کرده ممکن‬ ‫اســـت ان قدر به بحران برســـیم کـــه درمـــان ان امکان پذیر نباشـــد و به نظر‬ ‫تو درمان همیشـــه ایده ای‬ ‫می رســـد ایـــن تفکر غالـــب در جامعـــه بهداشـــ ‬ ‫غالـــب بـــوده اســـت؛ چرا کـــه این روزهـــا تمام کشـــورهای پیشـــرفته بـــه این‬ ‫نتیجه رســـیده اند کـــه باید از وقوع بحران های بهداشـــتی جلوگیری ش ــود‪.‬‬ ‫تو درمان‪ ،‬وزارت بهداش ــت و‬ ‫به عبارت دیگـــر؛ حتی بایـــد به وزارت بهداشـــ ‬ ‫پیشـــگیری اطـــاق کرد که پیشـــگیری را ارجح بـــه درمـــان می دانند‪ .‬خوب‬ ‫اســـت که اولیای اموزشی کشـــور به این توصیه و توصیه دیگری که از سوی‬ ‫کارشـــناس بهداشـــتی در مقام مدیریت اورژانس بیمارســـتان ســـینا مطرح‬ ‫شـــده‪ ،‬گوش فـــرا دهند که گفته اســـت؛ ابتالی بـــه کرونا ارام ارام و با ش ــیب‬ ‫ضعیـــف دارد باال می رود کـــه ا گر این اتفاق بیفتد و شـــیب صعودی به خود‬ ‫گیـــرد‪ ،‬بازگشـــایی مرا کـــز اموزشـــی کاری ســـت خطـــا؛ چـــون در حال حاض ــر‬ ‫ظرفیـــت ای ســـی یوهای بیمارســـتانی تکمیل اســـت و درنتیجه بازگش ــایی‬ ‫مـــدارس و دانشـــگاه ها در این شـــرایط‪ ،‬انداختـــن کبریت درون انبـــار باروت‬ ‫اســـت که عواقب ان نا گفتنی ســـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ج تا ‪ 11‬ساله ها‬ ‫اغاز وا کسیناسیون پن ‬ ‫سرپرســـت مرکـــز روابط عمومـــی و اطالع رســـانی وزارت بهداشـــت پی ــرو‬ ‫مصوبـــات ســـتاد ملـــی کرونا گفـــت؛ ســـتاد مصوب کـــرد که وا کسیناس ــیون‬ ‫گروه ســـنی پنج تا ‪ 11‬ســـال در سراســـر کشـــور به صـــورت پلکانی و بـــا رضایت‬ ‫والدیـــن اغاز شـــود‪ .‬به گـــزارش وبدا؛ مهنـــدس محمد هاشـــمی درخصوص‬ ‫مصوبـــات پیشـــنهادی جهـــت تصویـــب در ســـتاد ملـــی کرونـــا به ریاس ــت‬ ‫رئیس جمهـــوری مـــورخ ‪ 2‬بهمن ‪ ،1400‬عنـــوان کرد؛ با توجه به لـــزوم امادگی‬ ‫کامـــل مرا کـــز درمانـــی مقابله بـــا کرونـــا؛ اجـــرای مـــاده ‪ 27‬قانـــون جمعیت‬ ‫مبنی بـــر به کارگیـــری خانم هـــای پزشـــک دارای فرزنـــد در محـــل ســـکونت‬ ‫به مدت شـــش ماه به تعویق می افتـــد و مطابق روال قبلی وزارت بهداش ــت‬ ‫خدمـــت می کنند‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۵۰‬درصد بازار تلویزیون توسط قاچاق‬ ‫نایب رئیـــس اتحادیـــه فروشـــندگان لوازم خانگـــی گفـــت؛ به طور میانگین در‬ ‫ســـال دومیلیون دســـتگاه تلویزیون در کشـــور مصـــرف می شـــود و ظرفیت‬ ‫تولیـــد سه میلیون دســـتگاه تلویزیـــون در داخل را هـــم داریم امـــا بین ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از این دومیلیون دســـتگاه توســـط شـــبکه قاچاق تامین می شود‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایلنـــا؛ محمدحســـین اســـامیان در مـــورد اخریـــن وضعیـــت بازار‬ ‫لوازم خانگـــی و وضعیـــت قاچـــاق در این حـــوزه اظهـــار کـــرد؛ در مـــاه اخی ــر‬ ‫برخورد در ســـطح عرضه در بازار بسیاربیشتر شـــده است و در سطح عرضه‬ ‫تهـــران شـــاهد فروش کمتـــری از کاالی قاچاق هســـتیم‪ .‬برخوردها تش ــدید‬ ‫شـــده و در چند مـــورد هم ســـتاد مبارزه با قاچـــاق کاال‪ ،‬اقدام بـــه جمع اوری‬ ‫کاال از ســـطح عرضـــه کرده انـــد؛ بنابرایـــن به نظر می رســـد کـــه کاالی قاچاق‬ ‫کمتر شـــده است‪.‬‬ ‫اجرای پرقدرت طرح درج قیمت تولیدکننده‬ ‫محمدصـــادق مفتـــح؛ قائم مقـــام وزیـــر صمـــت در خصوص اینکه ایـــا درج‬ ‫قیمـــت تولیدکننـــده روی کاالهـــا لغـــو نشـــده اســـت؟ گفـــت؛ درج قیم ــت‬ ‫نط ــرح‬ ‫تولیدکننـــده روی کاالهـــا حـــذف نشـــده و بحـــث در بـــاره لغـــو ای ‬ ‫فضاسازی ســـت و در هـــر طرحـــی بـــه ایـــن گســـتردگی نقطه نظراتـــی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به گـــزارش انا؛ وی افزود؛ در جلســـاتی که برگزار شـــد بحث براین بودکه‬ ‫جلســـات کارشناســـی ادامه پیدا کند و پیشـــنهاد هایی که در جهت بهبود‬ ‫این پـــروژه و کارایـــی بهترین پـــروژه وجود دارد شناســـایی و عملیاتی ش ــود‬ ‫و این طـــرح طبقـــه متوقف نشـــده اســـت بلکـــه ادامـــه کار با قـــدرت و قوت‬ ‫بیشـــتری انجام می شـــود‪.‬‬ ‫محدودشدنفعالیت‬ ‫شرکت های حقوقی مهندسی ساختمان‬ ‫مدیرکل دفتر توســـعه مهندسی ســـاختمان وزارت راه‪ ،‬از اعمال محدودیت‬ ‫فعالیـــت شـــرکت های حقوقـــی مهندســـی ســـاختمان خبـــر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تســـنیم؛ علی محمـــد عبـــدی قهـــرودی با اعالم اینکـــه از اول بهمـــن‪ ،‬فق ــط‬ ‫شـــرکت هایی کـــه خـــود را بـــا شـــیوه نامه تشـــخیص صالحیـــت اشـــخاص‬ ‫حقوقـــی طـــراح و ناظر (ابالغـــی اســـفند ‪ )1399‬تطبیق داده باشـــند‪ ،‬امکان‬ ‫فعالیـــت و ارائـــه خدمـــات مهندســـی دارنـــد‪ ،‬اظهار کـــرد؛ ظرفیت اش ــتغال‬ ‫شـــرکت هایی که دارای پروانه معتبر بوده ولی هنوز مراحل تطبیق ش ــرایط‬ ‫خـــود را با شـــیوه نامه مذکـــور انجـــام نداده اند تا پایان ســـال ‪ 50‬درصـــد و در‬ ‫ل ‪ 1401‬و ‪ 1402‬تـــا زمـــان اعتبار پروانـــه‪ ،‬به ترتیـــب ‪ 30‬و ‪ 10‬درصد ظرفیت‬ ‫ســـا ‬ ‫اشـــتغال فعلی انان خواهـــد بود‪.‬‬ ‫درامد بیش از ‪ ۳۰‬درصد پزشکان‪ ،‬زیر خط فقر‬ ‫رضـــا الری پور؛ مدیـــر روابط عمومی ســـازمان نظام پزشـــکی دربـــاره افزایش‬ ‫‪ ۶۰‬درصـــدی تعرفـــه خدمـــات درمانـــی در ســـال اینـــده گفت؛ قیمـــت ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار تومانـــی کـــه اعـــام شـــده به معنای بهـــای واقعی خدمت بـــه بیمار‬ ‫اســـت یعنـــی ا گر یـــک مطـــب یـــا مرکـــز درمانـــی بخواهد بـــه فعالیـــت خود‬ ‫ً‬ ‫ادامـــه بدهد بایـــد این مبلغ دریافت شـــود‪ .‬این مقام مســـئول گفت؛ قطعا‬ ‫قبـــول دارم بخشـــی از پزشـــک ها پایبنـــد به اخـــاق نیســـتند و درامد های‬ ‫خـــاف دارنـــد امـــا باید توجـــه کنیم کـــه بیـــش از ‪ ۳۰‬درصد جامعه پزش ــکی‬ ‫درامـــد زیـــر خـــط فقر دارنـــد‪ .‬متاســـفانه پزشـــک متخصص جراحـــی داریم‬ ‫کـــه درامـــدش ‪ ۱۵‬میلیون تومـــان و پزشـــک متخصـــص اورژانس با ‪۲ ۰‬ش ــب‬ ‫کشـــیک نه میلیون تومـــان دریافتـــی دارد‪ .‬مـــردم فکـــر می کنند وضـــع مالی‬ ‫همـــه پزشـــک ها خوب اســـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫بنر‬ ‫رونمایی از ‪ 30‬دستاورد ایرانی‬ ‫درحوزه فناوری های شناختی‬ ‫بـا حضـور معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫یهـای شـناختی‬ ‫نسـاخت فناور ‬ ‫از ‪ 30‬دسـتاورد ایرا ‬ ‫در نمایشـگاه دائـم محصـوالت دانش بنیـان صادراتـی‬ ‫نسـاخت رونمایـی شـد‪ .‬ب هگـزارش معاونـت علمـی‬ ‫ایرا ‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهوری؛ سـورنا سـتاری بااشـاره به‬ ‫نوظهور بودن این حوزه فناورانه و ظرفیت های کشور برای‬ ‫پیشـتازی فناوری شـناختی گفـت؛ این فنـاوری درپیوندبا‬ ‫یهـا می توانـد تحول افریـن باشـد‪.‬‬ ‫سـایر علـوم و فناور ‬ ‫یهـای‬ ‫گا مهـای خوبـی در مسـیر توسـعه علـو م و فناور ‬ ‫شـناختی پیمـوده شـده و همچنـان‪ ،‬راه زیـادی بـرای‬ ‫پیمـودن درپیـش داریـم‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه می بایـد بـا‬ ‫نقش افرینـی بخـش خصوصـی‪ ،‬هزین ههـای بسـیاری در‬ ‫یهـای‬ ‫توسـعه مرزهـای دانـش‪ ،‬امـوزش و توسـعه فناور ‬ ‫شـناختی صـرف شـود‪ ،‬ادامـه داد؛ سـتادهای توسـعه‬ ‫فنـاوری در معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری‬ ‫اهدافـی نظیـر توسـعه نیـروی انسـانی‪ ،‬ایجـاد و رونـق‬ ‫زیسـت بوم نـواوری و کنارهم قـراردادن اجـزای زیسـت بوم‬ ‫یهـای‬ ‫را دنبـال می کننـد‪ .‬سـتاد توسـعه علـوم و فناور ‬ ‫تقـراردادن توسـعه ایـن فنـاوری‪،‬‬ ‫شـناختی نیـز بـا دراولوی ‬ ‫اقدامـات اثربخشـی را دراین حـوزه صـورت داده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫بسـیاری از پروژ ههـای کالن‪ ،‬محصـوالت دانش بنیـان و‬ ‫شهـای مـرز دانـش شـناختی بـا همیـن الگـو به ثمـر‬ ‫پژوه ‬ ‫رسـیده‪ ،‬عنـوان کـرد؛ دسـتاوردهای ایران سـاخت در حوزه‬ ‫یهـای شـناختی‪ ،‬حاصـل رونـد تدریجـی‪،‬‬ ‫علـوم فناور ‬ ‫مسـتمر و هدفمنـد بـوده و حرکتـی کـه از چندسـال پیش‬ ‫اغـاز شـد‪ ،‬بـه بلوغی رسـیده اسـت که امـروز این محصوالت‬ ‫فگـذاری‬ ‫را به تدریـج وارد بـازار می کنـد‪ .‬وی باتا کیدبـر هد ‬ ‫بـرای پروژ ههـای مـرز دانـش گفـت؛ بایـد برای اینکـه یـک‬ ‫فگـذاری دقیـق‬ ‫پـروژه مـرز دانـش بـه نتیجـه برسـد‪ ،‬هد ‬ ‫صـورت بگیـرد‪ .‬اینکـه یـک پـروژه ابتـدای راه بـه محصـول‬ ‫لگـذاری و ایجـاد زیسـت بوم‪،‬‬ ‫یسـت امـا ری ‬ ‫نرسـد طبیع ‬ ‫ضـرورت اسـت؛ بایـد به این نتیجه برسـیم توسـعه ب هشـکل‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون علمـی‬ ‫خلق السـاعه و نـا گاه محقـق نم ‬ ‫و فنـاوری رئیس جمهـوری بابیان اینکـه نتیجـه حرکـت‬ ‫یشـده در توسـعه مرزهـای دانـش‬ ‫مسـتمر و هدف گذار ‬ ‫و فنـاوری‪ ،‬اقتـدار و پیشـتازی کشـور اسـت‪ ،‬ادامـه داد؛‬ ‫کشـوری کـه می خواهـد در حوزه ای توانمند شـود‪ ،‬احتیاج‬ ‫دارد که توسـعه دانش و فناوری را اولویت قرار دهد و برای‬ ‫رسـیدن بـه ایـن توسـعه بایـد حرکتـی هدفمنـد‪ ،‬مسـتمر و‬ ‫پیوسـته را اغـاز کنـد؛ ایجاد یک زیسـت بوم مسـاعد‪ ،‬زمینه‬ ‫را بـرای رشـد بذرهـای نـواوری فراهـم خواهـد کـرد و هـدف‬ ‫تبدیل به محصول یا توسعه مرزهای دانش را به سرانجام‬ ‫یهـای‬ ‫می رسـاند‪ .‬سـتاری بابیان اینکـه علـوم و فناور ‬ ‫شـناختی‪ ،‬حـوزه ای جدیـد و نیازمنـد تربیـت نیـروی‬ ‫انسانی سـت‪ ،‬ادامه داد؛ در بسـیاری از دانشگاه ها احتیاج‬ ‫داریـم از فار غ التحصیلان ایرانـی خار ج ازکشـور اسـتفاده‬ ‫نسـبب زمینـه بازگشـت ایـن نخبـگان را‬ ‫کنیـم و به همی ‬ ‫فراهـم کرده ایـم‪ .‬وی بااشـاره به حمایـت از توسـعه مرزهای‬ ‫یسـازی گفـت؛ تلاش‬ ‫دانـش در کنـار پروژ ههـای تجار ‬ ‫می کنیم سـاختار و فرهنگی را که به تولید داخل‪ ،‬سـاخت‬ ‫محصـوالت رقابتـی و قابل عرضـه در بازارهـای منطقـه ای‬ ‫یشـود ترویـج و حمایـت کنیـم‪ .‬معـاون‬ ‫و جهانـی منجـر م ‬ ‫علمـی و فنـاوری رئیس جمهـوری شـکل گیری زیسـت بوم‬ ‫یهـای شـناختی را امـری ضـروری دانسـت و گفـت؛‬ ‫فناور ‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬نیـروی انسـانی‪ ،‬سـرمایه گذاران‬ ‫و ازمایشـگاه های بخـش خصوصـی‪ ،‬متخصصـان و‬ ‫پژوهشـگران‪ ،‬بخش های اثرگذار این زیسـت بوم هسـتند و‬ ‫زمین هسـاز تحـوالت و اتفاقـات خـوب خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2422‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت ؟ع؟‪:‬‬ ‫مسئله اصلی زنان‪ ،‬تکریم واقعی از هویت انان است‬ ‫هیئت‪ ،‬کانون جهاد تبیین است؛ نقش خود را‬ ‫در مقابل جنگ رسانه ای علیه ملت بیابید‬ ‫در خجس ــته س ــالروز والدت با سعادت حضرت‬ ‫فاطم ــه زه ــرا(س)‪ ،‬رهب ــر انق ــاب اس ــامی در‬ ‫دیدار جمع ــی از مداحان اهل بیت‪ ،‬با اش ــاره به‬ ‫برخی ابع ــاد واالی ش ــخصیت حضرت صدیقه‬ ‫ته ــای اجتماع ــی و‬ ‫کب ــری؛ ا زجمل ــه حرک ‬ ‫ته ــا را کانون‬ ‫خدم ــت بی منت به م ــردم‪ ،‬هیئ ‬ ‫عظیم تبیین دانس ــتند و تا کی ــد کردند‪:‬‬ ‫جهاد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«هیئت ها باید محل روش ــنگری و پاسخ متقن‬ ‫و صحی ــح به س ــواالت روز جامعه به ویژه نس ــل‬ ‫ج ــوان باش ــد»‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای‬ ‫در این دی ــدار ضم ــن تبری ــک س ــالروز می ــاد‬ ‫حض ــرت فاطمه زه ــرا س ــام اهلل علیها و س ــالروز‬ ‫والدت امام خمینـ ـی (رض) و روز گرامیداش ــت‬ ‫مق ــام م ــادر و زن‪ ،‬ب ــه برخ ــی ابعاد ش ــخصیت‬ ‫فوق الع ــاده حض ــرت زه ــرا س ــام اهلل علیها‬ ‫براس ــاس ای ــات ق ــران کری ــم و احادی ــث اش ــاره‬ ‫کردن ــد و گفتن ــد‪« :‬جای ــگاه طه ــارت‪ ،‬کار ب ــرای‬ ‫خ ــدا و خدم ــت بی منت؛ و موقعی ــت ممتاز در‬ ‫مواجه ــه ب ــا جبهه باط ــل در قضیه مباهل ــه‪ ،‬از‬ ‫ جمله ویژگی های بی نظیر ان حضرت هس ــتند‬ ‫ً‬ ‫نه ــا اش ــاره‬ ‫ک ــه در ق ــران کری ــم صراحت ــا ب ــه ا ‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬ایش ــان با اش ــاره به ای ــات س ــوره‬ ‫«ده ــر»‪ ،‬خدمت بی منت و کم ــک خالصانه به‬ ‫نیازمندان را از نشانه های مهم جامعه فاطمی‬ ‫خواندن ــد و افزودن ــد‪« :‬به لط ــف اله ــی‪ ،‬بع ــد از‬ ‫پیروزی انقالب اســـامی‪ ،‬جامعه ایران‪ ،‬فاطمی‬ ‫ش ــده اس ــت و ط ــی ‪ ۴۳‬سال گذش ــته حرک ــت‬ ‫فاطمـــی را در دوران دفـــاع مقـــدس‪ ،‬در دوران‬ ‫حرک ــت علم ــی و خدم ــات بی منت ش ــهیدانی‬ ‫همچ ــون فخ ــری زاده‪ ،‬ش ــهدای هس ــته ای و‬ ‫دانش ــمند ب ــزرگ مرح ــوم کاظمی اش ــتیانی‪ ،‬و‬ ‫در ح ــوادث طبیع ــی همچ ــون س ــیل و زلزل ــه‬ ‫بارهـــا دیده ایـــم‪ .‬رهبر انقـــاب اســـامی‪ ،‬دوران‬ ‫ش ــیوع کرون ــا و خدمات ــی را ک ــه بی مز دو من ــت‬ ‫ارائه شـــد و همچنان ادامه دارد‪ ،‬نمونه دیگری‬ ‫از حرکت برگرفت ــه از الگوی فاطمی برش ــمردند‬ ‫و تا کی ــد کردن ــد‪« :‬حض ــرت فاطم ــه زه ــرا (س)‬ ‫ته ــای‬ ‫بای ــد در هم ــه جه ــات و به وی ــژه حرک ‬ ‫اجتماع ــی و انقالب ــی‪ ،‬اس ــوه و الگ ــو باش ــند»‪.‬‬ ‫حض ــرت ایت اهلل خامنـ ـه ای در بخ ــش دیگری‬ ‫ته ــا اش ــاره‬ ‫نش ــان ب ــه موض ــوع هیئ ‬ ‫از سخنا ‬ ‫کردن ــد و گفتن ــد‪« :‬محور ش ــکل گیری هیئت ها‬ ‫به عن ــوان ی ــک واح ــد اجتماع ــی‪ ،‬م ــودت‬ ‫اهل بیـ ـت (ع) و زنده نگه داش ــتن راه و مکت ــب‬ ‫ائمـــه بوده کـــه از زمان خود ان بزرگواران شـــکل‬ ‫گرفته اس ــت»‪ .‬ایش ــان‪ ،‬نقش و کارایی هیئت ها‬ ‫را در مقاط ــع مختل ــف و به وی ــژه دوران انقالب‬ ‫اس ــامی و دفاع مقدس‪ ،‬ب ــزرگ و بس ــیاراثرگذار‬ ‫خواندند و افزودند‪« :‬براســـاس فرمایشات ائمه‬ ‫عظیم تبیین و‬ ‫اطهار(ع)؛ هیئ ــت‪ ،‬کانون جهاد‬ ‫ِ‬ ‫یس ــت»‪ .‬رهبر انقالب‪ ،‬ساختار هیئت‬ ‫روشنگر ‬ ‫را مرک ــب از «مغ ــز و معنا» و «تح ــرک و پویایی»‬ ‫دانس ــتند و گفتن ــد‪« :‬مغ ــز و معن ــای هیئ ــت‪،‬‬ ‫هم ــان تبیی ــن مکت ــب اس ــت؛ و هیئ ــت‪ ،‬مرک ــز‬ ‫مهم تبیین مفاهیم و معارف اس ــامی و پاس ــخ‬ ‫به س ــوال های گونا گون جوانان درباره مس ــائل‬ ‫یس ــت‪ .‬پویای ــی و تحرک‬ ‫اصولی و س ــبک زندگ ‬ ‫هیئت نیز به معنای فرصت مواجهه مس ــتقیم‬ ‫با مخاطب و انتقال احساس ــات است»‪ .‬ایشان‬ ‫ق ــوام و اس ــاس هیئت را مقوله جه ــاد خواندند‬ ‫و افزودن ــد‪« :‬هر ت ــاش خوب و بجای ــی‪ ،‬جهاد‬ ‫نیس ــت‪ .‬جه ــاد یعنی ت ــاش ب ــرای هدف گیری‬ ‫دش ــمن؛ و در ه ــر زم ــان بای ــد عرص ــه جه ــاد را‬ ‫به درس ــتی تش ــخیص داد»‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل‬ ‫خامنـ ـه ای با اش ــاره به عرص هه ــای گونا گ ــون‬ ‫جه ــاد در دور هه ــای مختل ــف نظی ـ ِـر جه ــاد‬ ‫نظامی‪ ،‬علم ــی و فعالیت و خدم ــت اجتماعی‬ ‫ً‬ ‫تا کی ــد کردن ــد‪« :‬مث ــا خدم ــت اجتماع ــی ب ــه‬ ‫م ــردم در ش ــرایطی که دش ــمن ب ــا ایج ــاد فش ــار‬ ‫نه ــا مقاب ــل‬ ‫اقتص ــادی س ــعی در ق ــرار دادن ا ‬ ‫نظام اس ــامی دارد‪ ،‬جهادی ارزش ــمند است»‪.‬‬ ‫ایش ــان با اشاره به تحرک وس ــیع دشمنان ملت‬ ‫ایران برای وارون هس ــازی اف ــکار و تخریب ایمان‬ ‫و باوره ــای م ــردم به وس ــیله انب ــوه رس ــانه ها و‬ ‫ب ــا اس ــتفاده از ه ــزاران متخصص هنر و رس ــانه‬ ‫و پش ــتیبانی های هنگف ــت مال ــی و امنیت ــی‪،‬‬ ‫مهم تری ــن عرص ــه جه ــاد را عرص ــه «تبیی ــن و‬ ‫روش ــنگری» دانس ــتند و تا کی ــد کردن ــد‪« :‬در‬ ‫ته ــا باید‬ ‫مقاب ــل ای ــن حرک ــت ش ــیطانی‪ ،‬هیئ ‬ ‫از خود س ــوال کنن ــد در جنگ بی ام ــان جبهه‬ ‫ح ــق و باطل‪ ،‬و تقاب ــل روای ــت دروغ و حقیقت‬ ‫نه ــا و مبانی‬ ‫در کج ــا ق ــرار دارن ــد و چگونه ارما ‬ ‫اصل ــی انق ــاب را گس ــترش می دهن ــد؟» رهب ــر‬ ‫انق ــاب‪« ،‬واع ــظ» و «م ــداح» را دو س ــتون‬ ‫مه ــم و پای ــدار هیئ ــت برش ــمردند و با تا کی دب ــر‬ ‫منحصر به فر دب ــودن هن ــر مداح ــی‪ ،‬گفتن ــد‪:‬‬ ‫«مداح ــی با ج ــا دادن دل مخاط ــب و بردن او‬ ‫به عم ــق تاری ــخ‪ ،‬ب ــه او معرفت دین ــی‪ ،‬اخالقی‬ ‫و سیاس ــی می بخش ــد»‪ .‬ایش ــان ب ــا تحس ــین‬ ‫هم ــکاری ش ــاعران ائین ــی و مداح ــان ب ــرای‬ ‫پر بار ک ــردن مجال ــس اهل بیـ ـت (ع) و اعت ــای‬ ‫ش ــعر ائین ــی‪ ،‬گفتند‪« :‬ص ــدا‪ ،‬اهنگ و هندس ــه‬ ‫خوانندگ ــی ص ــورت هن ــر مداح ــی را تش ــکیل‬ ‫می ده ــد؛ اما ای ــن صورت که در واقع‪ ،‬وس ــیله و‬ ‫ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و ان هدایت‬ ‫و محب ــت جهت دهن ــده ب ــه حرک ــت جامعه در‬ ‫درون ان گ ــم ش ــود»‪ .‬ایش ــان‪ ،‬ابت ــکار و نواوری‬ ‫در ام ــر مداح ــی را خ ــوب و مفی ــد برش ــمردند‬ ‫و افزودن ــد‪« :‬ن ــواوری نبای ــد به هنجارش ــکنی و‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫تریبون‬ ‫تغیی ــر هوی ــت مداح ــی منج ــر ش ــود و اج ــرای‬ ‫م ــداح را ب هس ــمت ام ــوری که مداحی نیس ــت‬ ‫ـیقی پاپ نیس ــت»‪.‬‬ ‫بلغزاند؛ زیرا مداحی‪ ،‬موس ـ ِ‬ ‫رهب ــر انق ــاب اس ــامی با اش ــاره به نقش افرینی‬ ‫نه ــای خوب مداح ــان در دوران دفاع‬ ‫و امتحا ‬ ‫مق ــدس و نیز در فتن ــه ‪ ،۸۸‬گفتن ــد‪« :‬مداحان‬ ‫به معن ــای واقع ــی کلم ــه مجاهدپ ــروری و‬ ‫ش ــهیدپروری کردن ــد و در جن ــگ رس ــانه ای و‬ ‫فرهنگ ــی می ــان جمهوری اس ــامی و دش ــمن‪،‬‬ ‫ص ــدای رس ــای مداح ــان انقالب ــی کارس ــاز بود‬ ‫و ام ــروز نی ــز ای ــن ص ــدای رس ــا همچن ــان باید‬ ‫در مقابل هب ــا جبه ــه گس ــترده دش ــمن کارس ــاز‬ ‫باش ــد»‪ .‬حض ــرت ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای ت ــاش و‬ ‫نواوری مداحان ب ــرای جذب جوانان را اقدامی‬ ‫خ ــوب و تعالی بخش خواندن ــد و تا کید کردند‪:‬‬ ‫«مراقب باش ــید‪ ،‬ج ــذب جوان ــان به هر قیمتی‬ ‫نباش ــد و این گونه نش ــود که برای جذب جوان‪،‬‬ ‫از برخی اهنگ ها و نواهای نامناس ــب استفاده‬ ‫ش ــود»‪ .‬ایش ــان با تا کید بر اینکه جذب جوانان‬ ‫بای ــد با حف ــظ س ــاختار صحیح هیئت باش ــد‪،‬‬ ‫گفتند‪« :‬باید مراقبت ش ــود ت ــا ترکیب مداحی و‬ ‫حقیقت و هوی ــت ان از بین نرود»‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اس ــامی‪ ،‬مداح ــان را ب ــه اس ــتفاده از مطالب و‬ ‫اش ــعار متق ــن و معتب ــر توصیه و تا کی ــد کردند‪:‬‬ ‫«برخی مواق ــع ی ــک حرف سس ــت یا ی ــک بیان‬ ‫نارس ــا و غلط‪ ،‬دستاویز زیر س ــوال بردن اسالم و‬ ‫تش ــیع و حمله به علمای ب ــزرگ و معارف دینی‬ ‫می شود؛ بنابراین‪ ،‬اس ــتفاده از مطالب مستند‬ ‫ً‬ ‫و مقتن حتما در برنامه کاری مداحان باش ــد»‪.‬‬ ‫پیش از س ــخنان رهبر انقالب اس ــامی‪11 ،‬نفر از‬ ‫مداحان و ش ــاعران به قرائت اش ــعار و مدایحی‬ ‫در فضائ ــل حضرت فاطمه زهرا س ــام اهلل علیها‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ایـــت اهلل ســـید ابراهیـــم رئیســـی در همایـــش «بانـــوی خردمنـــد» ک ــه‬ ‫به مناســـبت بزرگداشـــت میـــاد حضـــرت فاطمـــه زهـــرا (س) و روز زن؛ و ب ــا‬ ‫حضـــور جمعـــی از بانـــوان فرهیختـــه‪ ،‬دانشـــگاهی دســـتگاه های دولت ــی‬ ‫و خانواده هـــای شـــهدا و ایثارگـــران در محـــل اجـــاس ســـران برگـــزار ش ــد‪،‬‬ ‫اظهار کرد؛ برای شـــناخت شـــخصیت فاطمـــه اطهر بایـــد از وجود حضرت‬ ‫فاطمـــه (س) و خـــدا کمـــک گرفـــت‪ .‬درک لیله القدر طبق انچـــه در حدیث‬ ‫معـــروف فرات کوفی ســـت‪ ،‬درگروی معرفـــت به صدیقه طاهره (س) اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه شـــناخت جایگاه ملکوتی حضرت زهـــرا(س) جز برای اولیا‬ ‫خـــدا امکان ندارد‪ ،‬گفت؛ حقیقـــت نام های مقدس او را هـــم که در روایات‬ ‫امـــده نمی دانیـــم به چه معناســـت؛ انســـیه‪ ،‬حـــورا‪ ،‬ام ابیهـــا‪ ،‬لـــوال فاطم ــه‬ ‫لمـــا خلقتکما‪ ،‬حجـــت اهلل علینا اســـامی و صفاتی ســـت که نشـــان جایگاه‬ ‫ملکوتی بسیاربلند ایشـــان است‪ .‬ایت اهلل رئیســـی افزود؛ برای دستیابی به‬ ‫شـــخصیت فاطمه(س) باید به انچه از ســـیر و ســـلوک فاطمی دردسترس‬ ‫ماســـت؛ توجـــه کنیم؛ بشـــریت بایـــد خطبه های ایشـــان را بفهمـــد و به ان‬ ‫عمـــل کنـــد‪ .‬وی بااشـــاره به خطبه حضـــرت فاطمه زهـــرا(س) اضافـــه کرد؛‬ ‫خطبه ایشـــان چهار محور اساســـی قران‪ ،‬علی (ع)‪ ،‬عدالت‪ ،‬انسان و نجات‬ ‫انســـان را دربرمی گیـــرد‪ .‬ا گر همه ابعـــاد این خطبه جامـــع فاطمی مطالعه‬ ‫شـــود‪ ،‬راه «فاطمـــی زیســـتن» را خواهیـــم اموخت‪ .‬رئیس دولت ســـیزدهم‬ ‫ادامـــه داد؛ فاطمـــه در دوران کودکـــی‪ ،‬فاطمـــه بعد از رحلت مـــادر مکرمه‪،‬‬ ‫فاطمـــه در کنـــار پدر در شـــعب ابی طالـــب‪ ،‬فاطمه در کنـــار امیرالمومنین‪،‬‬ ‫فاطمـــه و تربیـــت حســـنین و زینبیـــن‪ ،‬فاطمـــه و دفـــاع از دیـــن و والی ــت‪،‬‬ ‫فاطمـــه و دفـــاع از رســـالت رســـول و والیـــت ولی‪ ،‬فاطمـــه و جهـــاد تبیین و‬ ‫روشـــنگری‪ ،‬فاطمـــه و کنارزدن نقـــاب از چهره نفاق‪ ،‬فاطمه و شناســـاندن‬ ‫دوســـت و دشـــمن؛ همـــه ابعـــاد زندگی و ســـیره فاطمـــه اســـت‪ .‬وی افزود؛‬ ‫مقـــام عالـــی که خداونـــد به عنـــوان نمونـــه زن کمال یافته معرفـــی می کند‪،‬‬ ‫فاطمـــه(س) اســـت و بـــرای معرفت بـــه فاطمه انچه دردســـترس ماس ــت‪،‬‬ ‫باید شـــناخته شـــود‪ .‬وی بابیان اینکـــه حضرت زهرا (س) یـــک هدیه ملکی‬ ‫فـــدک از پیامبـــر (ص) و یک هدیـــه ملکوتی یـــا همان تســـبیحات را به اذن‬ ‫پـــروردگار دارد‪ ،‬تا کیـــد کرد؛ تســـبیحات در زندگی بشـــر نقش فـــراوان دارد‪.‬‬ ‫فرزندانتـــان را به تســـبیحات ملتـــزم کنید تا محور زندگی شـــان خدا باش ــد‬ ‫و خدایـــی عمـــل کنند تا دراین عالـــم دچار انحطاط نشـــوند و کجی اخالق‬ ‫انـــان را نگیـــرد‪ .‬وی بابیان اینکـــه زندگی ســـالم بایـــد درگروی چیزی باش ــد‬ ‫کـــه خدا فرمـــوده گفت؛ این گنجینـــه ارزشـــمند را خداوند از لســـان پیامبر‬ ‫بـــه فاطمـــه(س) مرحمت کـــرد و همه هســـتی و عالـــم در این تســـبیحات‬ ‫قـــرار داده شـــده‪ .‬ایـــت اهلل رئیســـی بابیان اینکـــه شـــناخت این شـــخصیت‬ ‫بزرگ امروز وظیفه اســـت‪ ،‬گفت؛ چه بســـا ایشـــان در همه ادیـــان ابراهیمی‬ ‫مورداحتـــرام و الگـــو و منشـــا همـــه خیـــرات در عالـــم اســـت‪ .‬منشـــا هم ــه‬ ‫اندیشـــه خیر و اخالق پســـندیده فاطمه زهراســـت؛ اما امـــروز نمی خواهند‬ ‫فاطمـــه (س) شـــناخته شـــود و الگوی زنـــان و جوانـــان فاطمه(س) باش ــد‬ ‫و بســـیار تـــاش می کننـــد تـــا انســـان را از بـــاور و فرهنـــگ خـــود دور کن ــد‪.‬‬ ‫نس ــاز‬ ‫رئیس جمهـــوری خاطرنشـــان کـــرد؛ بایـــد بدانیم ایـــن فرهنگ تمد ‬ ‫فاطمـــه اطهـــر و تمدن فاطمـــی و فرزندانـــش امروز می توانـــد نجات بخش‬ ‫جهـــان معاصر باشـــد‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه عمده محور نشســـت های دنیا‬ ‫دربـــاره زنان فهم گم گشـــتگی انان اســـت؛ گفت؛ شـــرق و غرب نـــگاه ابزاری‬ ‫به زن دارند اما در اســـام ســـخن از پیشـــگیری از گم گشـــتگی‪ ،‬خشـــونت و‬ ‫صدماتی ســـت که فرد‪ ،‬خانـــواده و نقش اجتماعی بـــه زن وارد می کند‪ .‬این‬ ‫ً‬ ‫پیشـــگیری بـــرای ان اســـت که اصال زنی بـــه این گم گشـــتگی در هویت مبتال‬ ‫نشـــود‪ .‬رئیس دولت ســـیزدهم افزود؛ مســـئله اصلی زنان مـــا تکریم واقعی‬ ‫از مقـــام زن و هویـــت زنانـــه ان هاســـت و تا وقتی بـــه این هویـــت واقعی که‬ ‫خـــدا در وجـــودش گذاشـــته و در کماالت تفاوتـــی با مرد قائل نشـــده‪ ،‬نگاه‬ ‫نداشـــته باشـــیم‪ ،‬نمی توانیم موفق باشـــیم‪ .‬ایـــت اهلل رئیســـی بابیان اینکه‬ ‫در راه رســـیدن بـــه کمـــاالت عالـــی انســـانی تفاوتـــی بیـــن زن و مـــرد وج ــود‬ ‫نـــدارد‪ ،‬گفـــت؛ توجـــه به ایـــن هویـــت و صیانـــت و پاســـداری از زن و تالش‬ ‫بـــرای ارتقای شـــخصیت زن در خانواده و اجتماع بســـیاری از اســـیب های‬ ‫اجتماعـــی را حل کنـــد‪ .‬وی مهم ترین چالش انســـان را نشـــناختن حقوق‬ ‫و مســـئولیت خـــود عنـــوان کـــرد و گفـــت؛ عدم شـــناخت و حقـــوق زن ــان از‬ ‫بزرگ تریـــن چالش هـــا اســـت زنان بایـــد بداند حق و تکلیفشـــان چیس ــت‪.‬‬ ‫هر جا حقی وجود دارد تکلیفی ســـت و حق و تکلیف الزم و ملزوم هس ــتند‪.‬‬ ‫رئیس جمهـــوری درادامـــه بااســـتنادبه ایـــن فرمایش مقام معظـــم رهبری‬ ‫کـــه زنـــان تاریخ ســـاز و تمدن ســـاز هســـتند‪ ،‬اضافـــه کـــرد؛ نقـــش زنـــان در‬ ‫پیـــروزی انقالب و در دفاع مقدس و به شهادت رســـیدن ‪ 7000‬زن بر کس ــی‬ ‫پوشـــیده نیســـت‪ .‬نقش افرینی زنـــان درطول تاریـــخ مرهون صبـــوری ان ها‬ ‫کنار همســـران و فرزندانشان اســـت‪ .‬انچه دراین رابطه بســـیار اهمیت دارد‬ ‫این اســـت که بدانیم نگاه اســـام به زن بســـیارمتفاوت از نـــگاه مغرب زمین‬ ‫اســـت‪ .‬وی بـــا طـــرح ایـــن ســـوال کـــه حـــق رای چندســـال اســـت در غرب‬ ‫راه اندازی شـــده اســـت؟ گفت؛ ‪ ۱۴۰۰‬ســـال قبل بـــه حق رای‪ ،‬این خواس ــته‬ ‫زنـــان توجـــه شـــده اســـت‪ .‬مســـئله زن و خانـــواده قابل تفکیـــک نیس ــت و‬ ‫نـــگاه اســـام بـــه حقـــوق متـــوازن زن و مـــرد بســـیار اهمیـــت دارد‪ .‬رئی ــس‬ ‫دولـــت ســـیزدهم با طرح این پرســـش کـــه زن چگونه می توانـــد در جامعه‬ ‫حضور موثری داشـــته باشـــد‪ ،‬گفت؛ باید ســـنگ زیربنـــای جامعه برمبنای‬ ‫عقالنیـــت‪ ،‬عدالـــت‪ ،‬اخـــاق و معنویـــت اســـتوار باشـــد‪ .‬زنـــان در چنی ــن‬ ‫جامعـــه ای نقـــش تعیین کننـــده دارنـــد‪ .‬وی بابیان اینکه رفع اســـیب های‬ ‫اجتماعی موردتوجه دولت قرار گرفته اســـت‪ ،‬یاداور شـــد؛ همه ســـازمان ها‬ ‫و نهادهـــا بداننـــد که این مســـئله محوری ســـت و ســـازمان امـــور اجتماعی‬ ‫کـــه مرتبط بـــا این موضوع اســـت باید فعالیـــت و تالش خود را بیشـــتر کند‪.‬‬ ‫رئیســـی یکـــی از مســـائل مربوط بـــه خانواده ها را مشـــاوره زوجیـــن و هزینه‬ ‫ان عنـــوان کـــرد و گفت؛ پیشـــنهاد رایگان بودن مراجعه به مشـــاورین امین‬ ‫مطرح شـــده‪ .‬ازسویی مســـائلی مانند تحصیل‪ ،‬اشـــتغال بانوان و وضعیت‬ ‫زنـــان سرپرســـت خانـــوار از موضوعـــات مهـــم و موردتوجـــه دولـــت اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنشـــان کـــرد؛ در مشـــاوره ها‪ ،‬تا کید براین اســـت که در‬ ‫طالق هـــای توافقـــی تجدیدنظـــر و منجر بـــه حل وفصل اختالف ها ش ــود؛‬ ‫ً‬ ‫گفـــت؛ مشـــکالت زوج ها که منجـــر به طالق می شـــود باید حل شـــود‪ .‬مثال‬ ‫ا گر مســـئله مســـکن بـــرای زوج مشـــکل افرین شـــد بایـــد این مشـــکل رفع‬ ‫شـــود‪ .‬وی باتا کیدبراینکه عقب ماندگی در مسکن رفع شدنی ست‪ ،‬مسئله‬ ‫اشـــتغال را از دیگر دغدغه هـــای خانوارها عنوان کرد و گفت؛ ســـازمان امور‬ ‫اجتماعـــی که در دولت فعال اســـت‪ ،‬باید اقشـــار مختلف مردم و ســـمن ها‬ ‫مشـــارکت داشـــته باشـــند‪ .‬رئیســـی بیم هشـــدن زنان سرپرســـت خان ــوار را‬ ‫هـــم موردتوجـــه و از دغدغه هـــای دولت برشـــمرد و گفـــت؛ حمایت ها باید‬ ‫اجرایی و عملیاتی باشـــد‪ .‬رئیس دولت ســـیزدهم ابراز امیـــدواری کرد انچه‬ ‫دغدغه بانوان و خانواده هاســـت ازســـوی ســـازمان های مردم نهـــاد دنبال‬ ‫شـــود و دولـــت وظیفـــه دارد حمایـــت و نظارت این مســـائل را دنبـــال کند‪.‬‬ ‫وی افـــزود؛ مـــا درایـــن دوره به مســـئولیت و همراهـــی مردم بســـیار جایگاه‬ ‫داده ایـــم و امیدواریـــم دراین جایـــگاه بســـیاری از مشـــکالت به کمک مردم‬ ‫مرتفع شـــود‪.‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2422‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به پال ک ‪ 104‬فرعی از ‪ 21‬اصلی ملکی غالمرضا بیکی در‬ ‫بخش ‪ 4‬سیستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ‪ 1400/11/25‬روز دوشنبه ساعت ‪8‬صبح در محل‬ ‫شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد؛ بدینوسـیله به اطلاع مجاورین و مسـتدعی ثبت پال ک فوق می رسـاند تا‬ ‫در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصورتی کـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یا نماینده‬ ‫قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت‬ ‫بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریخ تنظیـم صورت مجلس‬ ‫ً‬ ‫تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن‬ ‫تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود‬ ‫موضوع ماده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانون ثبت‪ ،‬می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض‬ ‫بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیم دادخواسـت به مرجع ذیصالح قضائـی صورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه‬ ‫زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/04 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پلا ک ‪ 105‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی ملکـی نـادر‬ ‫بیکی در بخش ‪ 4‬سیستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ ‪ 1400/11/25‬روز دوشنبه ساعت ‪8‬صبح‬ ‫در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد؛ بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق‬ ‫می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصورتی کـه مسـتدعی ثبت پلا ک فوق‬ ‫و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪15‬‬ ‫قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم‬ ‫ً‬ ‫صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده‬ ‫قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت‬ ‫و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تنظیـم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصلاح قضائی صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/04 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـود حاجی پـور دارای شماره شناسـنامه ‪ 6240‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 1/0001417‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیح داده که شـادروان لیلی‬ ‫دهقانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 4596‬در تاریـخ ‪ 1398/01/09‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت به‪ -1 :‬محمـد حاجی پور فرزند غفـور ش ش ‪ 3‬متولد‬ ‫‪ 1322/02/02‬صادره از دربیان همسـر متوفی ‪ -2‬مصطفی حاجی پور فرزند محمد ش ش ‪ 868‬متولد‬ ‫‪ 1364/07/28‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬منصـوره حاجی پـور فرزنـد محمـد ش ش ‪5915‬‬ ‫متولـد ‪ 1367/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬مجیـد حاجی پـور فرزنـد محمـد ش ش ‪883‬‬ ‫متولـد ‪ 1362/09/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬مجتبـی حاجی پـور فرزنـد محمـد ش ش‬ ‫‪ 0720277620‬متولد ‪ 1372/01/01‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -6‬سـهیال حاجی پور فرزند محمد‬ ‫ش ش ‪ 38‬متولـد ‪ 1350/02/17‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -7‬محمـود حاجی پـور فرزنـد محمـد‬ ‫ش ش ‪ 6240‬متولـد ‪ 1357/07/08‬صـادره از تهـران فرزنـد متوفـی ‪ -8‬علـی حاجی پـور فرزنـد محمـد‬ ‫ش ش ‪ 4499‬متولـد ‪ 1352/09/11‬صـادره از تهـران فرزنـد متوفـی ‪ -9‬معصومـه حاجی پـور فرزنـد محمـد‬ ‫ش ش ‪ 259‬متولـد ‪ 1348/11/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی‬ ‫درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراضی‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-XU7-CNG‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪194 -42‬ص‪26‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K0862356‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21VE3GK310130‬بـه مالکیـت حکمت الـه‬ ‫خدمتگذاربرابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند وبـرگ سـبز موتورسـیکلت باجـاج ‪ 135cc‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پال ک ایـران ‪ 98396-765‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ JWMBSA77567‬و شـماره ‪ VIN:IRAHC90138Y024754‬بـه مالکیـت غالمعلی نظام دوسـت‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم معصومـه ثابتی نسـب فرزنـد علی ا کبـر بـه شـماره ملـی ‪ 0051224437‬بـه اسـتناد‬ ‫یـک بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/1400/5879‬مـورخ ‪ 1400/11/02‬جهـت‬ ‫دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت دوم به این اداره مراجعه و مدعی سـت سـند مالکیت سـه دانگ از‬ ‫ششـدانگ پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 2035‬اصلی بخش یک حومه کاشـمر به علت سـهل انگاری گم شـده اسـت‬ ‫و برابـر دفتـر املا ک کاشـمر سـند مالکیـت (صلـح خیـاری) تمامـی سـه دانگ از ششـدانگ پلا ک فوق به‬ ‫شـماره چاپـی ‪403972‬ب‪ 99‬بـه شـماره الکترونیکـی ‪ 140020306012001158‬بـه نام ربابه سسـفدی ثبت‬ ‫و صـادر شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک‬ ‫اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪369‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـا شـماره پلا ک ایـران ‪176 -26‬ص‪ 53‬و شـماره موتـور ‪ 11490093790‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA8CG321720‬بـه مالکیـت حسـین معاضد مفقـود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ولـی اقـا خسـروی مالـک خـودرو سـواری پـژو ار‪.‬دی‪.‬ای ‪ 1600‬بـه رنـگ یشـمی روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪928 -29‬ب‪ 19‬و شـماره موتـور ‪ 11785017124‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ IRFC231V044410862‬به علت فقدان اسناد فروش (سند کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی اسناد‬ ‫مذکـور را کـرده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر‬ ‫حقوقی سـازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مذبـور‪ ،‬طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب شـهرام لطفی مالک خودرو سـواری پژو ‪ 405‬دوگان هسـوز با شـماره پال ک ایران ‪739 -19‬س‪36‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1080245‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VEXHK006485‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور‬ ‫را کـرده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقی‬ ‫سـازمان فـروش ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از‬ ‫انقضـای مهلـت مذبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ماشـین‪ ،‬برگ سـبز‪ ،‬سـند اصلی‪ ،‬پال ک و کارت سـوخت خودرو سـواری تیبا به رنگ سـفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪845 -34‬و‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ M15/8907847‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS811100L5885368‬بـه مالکیـت موسـی مختـاری بـا کد ملی ‪ 1990520928‬مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خودرو سـواری پراید جی ال ایکس ای مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ایران ‪698 -56‬ق‪23‬‬ ‫و شماره موتور ‪ 1798310‬و شماره شاسی ‪ S1412285002205‬به مالکیت محمدعلی رمضانپورپشتیری‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316001003257‬مـورخ ‪ 1400/08/25‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرصت عزیزی ده باغی فرزند مراد‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 159‬کد ملی ‪ 3252683857‬صادره از کرمانشـاه در ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 173‬مترمربـع در محـدوده اراضـی پلا ک ‪ 54‬فرعـی از ‪ 140‬اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه‬ ‫کرمانشاه به ادرس کرمانشاه‪ ،‬مسکن‪ ،‬خیابان رزاقی شاد‪ ،‬کوچه نهم‪ ،‬پال ک ‪ 7‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫بانـو فخرالتـاج ربیـع محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کرمانشاه‬ ‫‪/2267‬م الف‪12/‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002001948‬مـورخ ‪ 1400/10/15‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم پرسـتو اسـفندیاری گوراجوبی فرزنـد نامـدار‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 19‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 116/69‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 2657‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شـهرک ولیعصـر‪ ،‬شـهرک اندیشـه خریـداری برابـر‬ ‫مبایعه نامه عادی و عدم دسترسـی به مالک اولیه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1400/1945‬مورخ ‪ 1400/10/15‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای خانجـان صادقـی فرزنـد شاه حسـین بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 563‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 125/29‬مترمربـع پلا ک ‪ 7‬فرعـی از ‪3‬‬ ‫اصلی واقع در اسالم ابادغرب‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬خیابان شهید خسروابادی خریداری برابر مبایعه نامه عادی‬ ‫از قاسـم عسـکری و عدم دسترسـی به مالک اولیه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480009851‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم رقیه گرزین‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ ۶۵۲‬و شـماره ملـی ‪ 2120593345‬صـادره از گـرگان فرزنـد کاظـم متقاضـی کالسـه‬ ‫پرونـده ‪ 1400114412001000486‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۹۵‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ 3‬حوزه ثبت ناحیـه ‪ ۲‬گرگان طبق‬ ‫رای صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪9826‬‬ ‫محمدامیـن صفی صافی‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603124800009507‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم زهـرا‬ ‫نجفی نـژاد بـه شماره شناسـنامه ‪ ۷۰۷‬و شـماره ملـی ‪ 2120338701‬صـادره از گـرگان فرزنـد محمدرضـا‬ ‫متقاضـی کالسـه پرونـده ‪ 1400114412001000273‬در ششـدانگ زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 333.16‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۸۹‬اصلـی واقـع در اراضـی خرگوش تپـه بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت‬ ‫ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکر‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را با ذکر‬ ‫شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‬ ‫بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصالح قضائـی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواسـت را به‬ ‫ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪9830‬‬ ‫محمدامیـن صفی صافـی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301024002512‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهرری تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه نادری فـر فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪ 151‬صـادره از ری در‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ 40/95‬مترمربع پلا ک ‪2072‬‬ ‫فرعـی از ‪ 112‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه نادری محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضایی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/20 :‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪854‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای علـی عبدالهـی بـه وکالـت از طـرف فاطمـه فضل الهـی طبـق وکالتنامـه شـماره ‪ 1400/10/11-41943‬دفترخانـه ‪ 62‬شـهرری بـه ادرس شـهرری‪ ،‬جـاده قـم‪ ،‬خیابـان شـهید ولی الـه غیبـی‪ ،‬کوچه شـهیدمحمد رسـتگار‪ ،‬پال ک ‪ 12‬با تسـلیم یک برگ‬ ‫استشـهاد مصدق به شـماره ‪ 1400/09/11-3946‬دفتر ‪ 62‬شـهرری به شـرح وارده به شـماره ‪ 4036343‬مورخ ‪ 1400/10/13‬اعالم نموده سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان به پال ک ثبتی ‪ 51‬فرعی از ‪ 1485‬اصلی مفروز و مجزا شـده از‬ ‫‪ 11‬فرعی از اصلی مذکور قطعه ‪ 2‬در طبقه ‪ ..‬و واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 01‬حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت ‪ 67/5‬مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه ‪ 2‬به مساحت ‪ 11‬مترمربع واقع در طبقه ‪ -1‬و انباری قطعه ‪ 2‬به مساحت ‪12‬‬ ‫مترمربع به مالکیت فاطمه فضل الهی فرزند حجی اسمعیل شماره شناسنامه ‪ 2038‬متولد ‪ 1350/08/04‬صادره از شهرری دارای شماره ملی ‪ 0491408651‬با جز سهم ‪ 6‬از کل سهم ‪ 6‬به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند‬ ‫مالکیت ‪ 20766‬تاریخ ‪ 1397/01/29‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 62‬شـهرری اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 194501‬سـری د سـال ‪ 97‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 139820301024008339‬ثبت شـده است و طبق‬ ‫یشـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‬ ‫گواهی دفتر امال ک در رهن نمی باشـد که به علت نقل و انتقال مفقود شـده و تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت کرده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است باید تا ده روز پس از انتشار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت‬ ‫اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات‪ ،‬صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف محمد جعفرعلی‬ ‫م الف ‪883‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫فراخوان تامین نیروی انسانی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری دزفول درنظردارد فراخوان تامین نیروی انسانی کادر‬ ‫خدماتی و اداری به شماره ‪ 2000095174000001‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫متقاضیـان شـرکت در فراخـوان‪ ،‬درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثبت نـام و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی‬ ‫(به صـورت برخـط) بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهـر سـازمانی‪ ،‬اقـدام الزم را بـه عمـل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1400/10/27‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬مورخه ‪1400/11/11‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1400/11/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬در مورخه ‪1400/11/24‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬وجه الضمان شرکت در مناقصه‪ ،‬یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر مطابق تیپ‬ ‫کشـوری به مبلغ ‪ 2/500/000/000‬ریال (معادل ‪ %5‬اعتبار پروژه) و با اعتبار سـه ماه و یا فیش واریزی بدون قید و شـرط به شـماره‬ ‫حساب سپرده ‪ 0113066323001‬نزد بانک ملی مرکزی در وجه سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری دزفول‬ ‫اطالعات تماس و ادرس دستگاه‪ :‬دزفول‪ ،‬خیابان پست‪ ،‬خیابان واحد‪ ،‬جنب هالل احمر‬ ‫شماره تماس‪ 061-42420543-4 :‬فکس‪061-42420545 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪120587‬‬ ‫محمد صفاری پور؛ رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت احسـان بـه رنـگ نقـره ای بـا‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 763-49854‬و شـماره تنـه ‪8923837‬‬ ‫بـه مالکیـت محمـد معیلـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪368‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪193 -36‬ق‪ 74‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0751753‬و شـماره شاسـی ‪NAAC91CE6FF045670‬‬ ‫بـه مالکیـت سـیده ا کرم زهرائـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪364‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو تا کسـی پـژو ‪ 405-GLX‬دوگان هسـوز بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪246 -78‬ت‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 1221795‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 033798‬بـه مالکیـت شـهره شاه حسـینی فرزنـد بهـروز بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0430037015‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫ورامین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪573 -36‬ن‪ 46‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 4858858‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100D1256874‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی رضوانی با کد ملـی ‪ 0703845098‬مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪573‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬به رنگ سـفید روغنی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای‬ ‫مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک ایران ‪233 -26‬ل‪ 35‬و شماره موتور‬ ‫‪ M13/6072964‬و شـماره شاسـی ‪NAS411100J3427710‬‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۶۷۲ -۳۲‬ص‪ ۵۳‬و شـماره موتـور ‪ ۳۷۹۱۷۵۱‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412289676660‬بـه مالکیـت علیرضـا دلپذیرنصرابـادی با کد‬ ‫به مالکیت ملیکا ولی پور مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ملی ‪ ۰۷۳۰۳۲۱۵۵۱‬مفقود شـده از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای جمشـید فردوسـی به ادرس شـهرری‪ ،‬محله تختی‪ ،‬خیابان هجده متری تختی‪ ،‬کوچه شـهید علیرضا‬ ‫قاسمی(‪ ،)25‬پال ک ‪ ، 1‬طبقه اول با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به شماره ‪ 1400/10/05-30782‬دفتر‬ ‫‪ 69‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4035551‬مـورخ ‪ 1400/10/07‬اعلام نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـه پلا ک ثبتـی ‪ 7947‬فرعـی از ‪ 116‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 10‬فرعـی از اصلـی مذکـور‬ ‫قطعـه ‪ 960‬در طبقـه و واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت‬ ‫‪ 70/65‬مترمربـع بـه مالکیـت جمشـید فردوسـی فرزنـد جـواد شماره شناسـنامه ‪ 3198‬متولـد ‪1342/01/10‬‬ ‫صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ‪ 0045772940‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 110790‬مـورخ ‪ 1386/05/25‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره‬ ‫‪ 385‬شـهر تهـران اسـتان تهـران‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی به شـماره چاپی ‪ 142246‬سـری ب سـال ‪98‬‬ ‫بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 139820301024024074‬ثبـت شـده اسـت و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در رهن‬ ‫نمی باشـد کـه بـه علـت نقـل و انتقـال مفقـود شـده‪ ،‬تقاضـای صـدور المثنی سـند مالکیت نمـوده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود تا هر کس نسـبت به ملـک مورد‬ ‫طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود اسـت باید تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهی‪ ،‬به‬ ‫ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬ا گر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات‪ ،‬صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف محمـد‬ ‫م الـف ‪882‬‬ ‫جعفرعلی‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پال ک چهار اصلی بخش دو رامهرمز‬ ‫نظربه اینکـه هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی خانـم پـوران‬ ‫ینـژاد فرزنـد اسـداله دارای کـد ملـی ‪ 1911068652‬بشناسـنامه ‪ 15‬صـادره از‬ ‫جعفر ‬ ‫رامهرمـز را برابـر رای شـماره ‪ 140060317005003456‬مورخـه ‪ 1400/10/12‬تاییـد نمـوده و‬ ‫یهـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافته لذا تحدیـد حدود پلا ک موصوف‬ ‫ا گه ‬ ‫بنام مشـارالیه تحت عنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪2475/90‬‬ ‫مترمربع به ادرس رامهرمز‪ ،‬جاده سرچشـمه در روز شـنبه مورخه ‪ 1400/11/30‬از سـاعت‬ ‫یشـود‪ .‬لذا بدینوسـیله به موجب‬ ‫‪ 9‬الـی ‪12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت انجام م ‬ ‫این ا گهی به مالکین یا مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می شود که عملیات‬ ‫تحدیـد حـدود و نقشـه برداری در سـاعت و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهد شـد‬ ‫و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی بـا توجـه بـه مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ‬ ‫تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/04 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/686‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006004667‬هیـات‬ ‫اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسین نوازنده فرزند عباس به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 4‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪315/75‬‬ ‫مترمربـع (سـیصد و پانـزده متـر و هفتـاد و پنـج صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 528‬فرعـی‬ ‫از اراضـی شـاهده پلا ک ‪ 129‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقع در خراسـان رضـوی بخش یک حوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالکیـت رسـمی متقاضی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به موجـب ماده‬ ‫‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده‬ ‫‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر‪ ،‬تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کنند‪ .‬معترض باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/04 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی صورت مجلس عدم افراز پال ک ‪ 451‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬تهران‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫در اجـرای دسـتور وارده بـه تاریـخ ‪ 1400/02/22‬و بـه شـماره ‪ 4005100‬مبنـی بـر افـراز به حضـور اعلام می شـود‪ .‬عرصـه‬ ‫و اعیـان ششـدانگ زمیـن بـه شـماره ‪ 451‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از اصلـی مذکـور قطعـه واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه‬ ‫‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران ذیـل صفحـه ‪ 73‬و ‪ 587‬دفتـر ‪ 22‬و ‪ 30‬به ترتیـب بـه نـام بانو محترم خانم‬ ‫کفایـی نسـبت بـه ‪5‬دانـگ مشـاع و حـاج حسـین چیـذری نسـبت بـه یکدانـگ ثبـت و به چاپـی ‪ 131852‬و ‪204634‬‬ ‫سـند صـادر شـده اسـت‪ ،‬سـپس مع الواسـطه ششـدانگ طبـق سـند قطعـی ‪ 21753‬مـورخ ‪ 1353/06/27‬دفتـر ‪211‬‬ ‫تهـران بـه اقایـان علی امیـد ذا کـری و لطف الـه قـادوش بالسـویه منتقـل شـده اسـت‪ .‬سـپس سـه دانگ مشـاع ملکـی‬ ‫لطف الـه قـادوش طبـق دادنامـه ‪ 1385/07/19-411/85/6‬شـعبه ‪ 6‬دادگاه انقلاب اسلامی تهـران و طـی نامـه‬ ‫‪ /858793‬تـا ‪ 1385/12/22-61986‬دادیـار شـعبه دوم اجـرای احـکام دادسـرای انقلاب اسلامی تهـران ناحیـه‬ ‫‪ 20‬به نفـع سـتاد اجرائـی فرمـان امـام(ره) مصـادره و سـه دانگ مشـاع مذکـور ذیـل ثبـت دفتـر ‪ 142‬دفتـر ‪ 2140‬ب هنـام‬ ‫سـتاد مذکـور ثبـت و سـند به چاپـی ‪ 352967‬صـادر شـده اسـت سـپس سـه دانگ سـتاد طبـق سـند ‪ 758‬دفتـر‬ ‫‪ 1462‬تهـران مـورخ ‪ 1390/03/02‬بـه نـادر نقشـینه انتقـال یافتـه اسـت‪ .‬سـپس مقـدار دودانـگ و دو پنجم دانـگ از‬ ‫سـه دانگ ملکـی علی امیـد ذا کـری طبـق اسـناد قطعـی ‪ 1354/09/06-27680‬و ‪ 1354/12/19-28824‬دفتـر ‪211‬‬ ‫تهـران بـه اقـای محمدهـادی نقشـینه منقـل شـده اسـت و نسـبت بـه مـورد انتقـال اخیرالذکـر صفحـه ‪ 590‬دفتـر ‪54‬‬ ‫ثبت و سـند به چاپی ‪ 634987‬سـند صادر شـده اسـت و ملکی محمدهادی نقشـینه نیز طبق سـند انتقال ‪92602‬‬ ‫مورخ ‪ 1384/08/08‬دفتر ‪ 240‬تهران به اقای مسعود نقشینه منتقل شده است‪ .‬سپس طبق سند انتقال ‪12432‬‬ ‫مـورخ ‪ 1395/04/03‬دفتـر ‪ 71‬شـهرری خانـم معصومـه ذا کـری از وراث علی امید ذا کری سه سـهم از ‪120‬سـهم خود را‬ ‫بـه مهـدی شاهسـوند انتقـال یافته اسـت و سـپس طبـق سـند انتقـال ‪ 13074‬مـورخ ‪ 1395/07/05‬دفتر ‪ 71‬شـهرری‬ ‫علیرضـا ذا کـری از وراث علی امیـد ذا کـری شش سـهم از ‪120‬سـهم خـود را بـه مهـدی شاهسـوند انتقـال یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫تصمیـم مسـئول واحـد ثبتـی‪ :‬باعنایت بـه نظریـه کارشناسـان و گواهـی شـهرداری طبـق نامـه ‪ 520/10939‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/07‬مبنـی بـر احـراز عـدم قابلیـت افـراز ملـک مـورد تقاضـا‪ ،‬مراتـب در اجـرای مقـررات مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و‬ ‫مادتیـن ‪ 5‬و ‪ 6‬ائین نامـه بـه مالکیـن ابلاغ‪ ،‬تـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬طبـق مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و فروش امال ک مشـاع‪ ،‬به‬ ‫مرجـع قضائـی مراجعـه کننـد و پـس از ان متقاضی اعالم داشـته اند به اقامتگاه خانم محبوبه ذا کری مالک مشـاعی‬ ‫دسترسـی نـدارد‪ ،‬لـذا تصمیـم واحـد ثبتـی در یـک نوبـت در روزنامـه منتشـر می شـود‪ .‬لـذا چنانچـه اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـید می توانیـد مطابـق مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز‪ ،‬ظـرف مهلـت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه دادگاه‬ ‫محـل وقـوع ملـک اعلام کنید‪.‬‬ ‫م الف ‪ 881‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف محمد جعفرعلی‬ ‫ا گهی ابالغ صورت مجلس تصمیم عدم قابلیت افراز پال ک‪ 1800‬فرعی از ‪ 162‬اصلی واقع در بخش دوازده تهران‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫ینـژاد بـه موجـب دسـتور ذیـل وارده ‪ 4010509‬مـورخ ‪ 1400/03/30‬درخواسـت‬ ‫باتوجه به اینکـه خانـم فاطمـه بروجرد ‬ ‫افـراز سـهم خـود را از پلا ک فوق الذکـر از ایـن اداره کـرده اسـت و سـپس اینجانـب طباطبایـی‪ ،‬نماینـده ثبـت شـهرری‬ ‫و طبـق بررسـی پرونـده و اینکـه جریـان ثبتـی خاتمـه یافتـه و سـند معـارض نـدارد‪ ،‬وضعیـت ثبتی به شـرح ذیل اسـت‪.‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه شـماره ‪ 1800‬فرعـی از ‪ 162‬اصلـی مفـروز و مجزا شـده‬ ‫از فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪50‬‬ ‫مترمربـع ذیـل ثبـت صفحـات ‪ 54‬الـی ‪ 77-67‬و دفتـر ‪ 1287‬بـه نـام کلثوم هداوندی (نسـبت ‪1‬سـهم به انضمام بهای‬ ‫کسـهم مشاع از‬ ‫کسـهم مشـاع از ‪9‬سـهم ششـدانگ به اسـتثنای بهای ثمنه اعیان) و زهرا (ی ‬ ‫ثمنیه اعیانی) و ا کرم (ی ‬ ‫کسـهم مشـاع از ‪9‬سـهم ششـدانگ به اسـتثنای بهای‬ ‫‪9‬سـهم ششـدانگ به اسـتثنای بهای ثمنیه اعیان) فاطمه (ی ‬ ‫ثمنیه اعیان) حسین (دوسهم مشاع از ‪9‬سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیان) ابوالفضل (دوسهم مشاع‬ ‫کسـهم مشـاع از ‪9‬سـهم ششـدانگ به اسـتثنای بهای‬ ‫از ‪9‬سـهم ششـدانگ به اسـتثنای بهای ثمنیه اعیان) مریم (ی ‬ ‫ینـژاد ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـپس برابـر سـند‬ ‫ثمنیـه اعیـان) شـهرت همگـی بروجرد ‬ ‫ینـژاد بـه کلثـوم هداونـدی منتقـل شـده‬ ‫‪ 112957‬مـورخ ‪ 1366/01/27‬دفترخانـه ‪ 6‬شـهرری سـهمی مهـری بروجرد ‬ ‫اسـت و سـپس مریـم بروجـردی بـه موجـب حصـر وراثـت شـماره ‪ 140091390007612968‬مـورخ ‪ 1400/06/24‬صـادره‬ ‫از شـعبه ‪ 53‬مجتمـع شـماره ‪ 2‬شـورای حـل اختلاف تهـران فـوت کرده اسـت و ورثه حین الفـوت ان عبارتنـد از‪ -1 :‬زهرا‬ ‫چپـور؛ و سـپس هداونـدی بـه‬ ‫‪ -2‬فاطمـه ‪ -3‬مریـم ‪ -4‬زهـره ‪ -5‬غالمحسـین ‪ -6‬محمدمهـدی شـهرت همگـی قلی ‬ ‫موجـب حصـر وراثـت شـماره ‪ 40091390013562880‬مـورخ ‪ 1400/10/20‬صـادره از شـعبه ‪ 965‬شـورای حـل اختلاف‬ ‫شهرستان ری فوت کرده است و ورثه حین الفوت ان عبارتند از‪ -1 :‬ابوالفضل ‪ -2‬ا کرم ‪ -3‬زهرا ‪ -4‬حسین ‪ -5‬فاطمه‬ ‫لسـپر‪ .‬نظربه اینکه با بررسـی به عمل امده توسـط اینجانبان سـیدجواد‬ ‫شـهرت همگی بروجردی نژاد ‪ -6‬فاطمه سی ‬ ‫طباطبایـی نماینـده ثبـت و مهنـدس شـاپور حقیقـی نقشـه بردار ثبـت شـهرری‪ ،‬عـدم قابلیـت افراز ملـک مذبـور احراز‬ ‫شده است و شهرداری منطقه ‪ 20‬تهران نیز برابر نامه شماره ‪ 520/10814‬مورخ ‪ 1400/04/06‬در اجرای مقررات ماده‬ ‫‪ 101‬قانون شهرداری‪ ،‬ملک مرقوم را غیرقابل افراز تشخیص داده است‪ .‬لذا بدینوسیله مراتب عدم قابلیت افراز ملک‬ ‫موصـوف بـه موجـب مـاده ‪ 2‬قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع و مـاده ‪ 6‬ائین نامـه قانـون افـراز و فـروش امال ک مشـاع‬ ‫چپـور‪ ،‬لـذا مراتـب‬ ‫و باتوجه به اینکـه بـه اظهـارات متقاضـی مبنـی بـر عـدم دسترسـی بـه ادرس اقـای محمدمهـدی قلی ‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه شـریک مشـاعی اعتراضـی دارد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود‬ ‫فـوق ا گهـی م ‬ ‫را بـه مرجـع قضائی تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫م الف ‪884‬‬ ‫مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا براسـاس محتویـات پرونـده بـر حسـب محکوم علیـه رحیـم کریمـی فرزنـد غالمعلی‬ ‫محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 83/704/745/889‬ریـال در حـق محکو ملـه بانـک تعـاون و پرداخـت مبلـغ نیم عشـر دولتـی در‬ ‫تبـه معرفـی ملک معادل ‪2‬دانگ از ششـدانگ زمین کشـاورزی به مسـاحت ‪30‬هـزار مترمربع‬ ‫حـق صنـدوق دولـت؛ لـذا باعنای ‬ ‫به پال ک ثبتی ‪ 836‬فرعی از ‪ 178‬اصلی‪ ،‬اینک گزارش کارشناسـی پس از بازدید محل واقع در ‪60‬متری شـوراباد‪ ،‬شـهرک کوثر‪،‬‬ ‫خیابان ‪ ،13‬انتهای خیابان خا کی‪ ،‬سمت راست و باتوجه به نقشه جانمایی شده ملک توسط کارشناس امور ثبتی مضبوط‬ ‫در پرونده و معاینه فنی محل و بررسی های الزم و تحقیقات محلی صورت گرفته به شرح ذیل تقدیم می شود‪ .‬مطابق نظریه‬ ‫کارشناسـی جنـاب اقـای مهنـدس ازاد ارمکـی کارشـناس امور ثبتی‪ ،‬که موقعیت مورد کارشناسـی بـر روی تصاویر ماهـواره ای و‬ ‫نقشه ‪ 1:2000‬هوایی منطقه جانمایی شده است‪ ،‬وضعیت ثبت را دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت‬ ‫حـدود ‪ 30000‬مترمربـع (سـی هزار مترمربـع) قطعـه ‪ 813‬تفکیکـی پلا ک ثبتـی ‪ 836‬فرعـی از ‪ 178‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫اصلـی مذکـور اراضـی حسـین اباد گردنـه بخـش ‪ 12‬تهـران ذیـل ثبـت ‪ 9077‬صفحـه ‪ 280‬دفتـر ‪ 49‬کهریـزک ب هنـام اقـای رحیـم‬ ‫کریمی فرزند عباسـعلی صادر و سـند مالکیت به شـماره چاپی ‪ 54374‬تسـلیم شـده اسـت‪ .‬که حدود و مشـخصات به شـرح‬ ‫ذیل اعالم شده است‪ :‬شمال به طول ‪ 120‬متر به قطعه ‪ 785‬تفکیکی؛ شرق به طول ‪ 250‬متر به قطعه ‪ 814‬تفکیکی؛ جنوب‬ ‫ب هطـول ‪ 120‬متـر بـه خیابـان ‪30‬متـری؛ غـرب ب هطـول ‪ 250‬متـر بـه قطعـه ‪ 812‬تفکیکـی‪ .‬براسـاس نظریـه کارشناسـی امـور ثبتی‪،‬‬ ‫قسـمتی از مسـاحت پلا ک فـوق در طـرح احـداث خیابـان ‪30‬متـری در حـد شـمالی قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬در بازدیـد به عمل امـده‬ ‫از محل‪ ،‬ملک به صورت هموار و فاقد کشـت و کار مشـاهده شـد و در قسـمت بخش شـمال غربی از پال ک‪ ،‬مسـاحتی حدود‬ ‫‪ 7050‬مترمربع (در ابعاد ‪ )60×117‬تبدیل به چهاردیواری فاقد درب ورودی شده است و اعیانی خاص دیگری مالحظه نشد‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه مراتـب مشـروح بـاال و اینکـه زمیـن در موقعیـت دارای پتانسـیل صنعتـی قـرار گرفتـه اسـت و درصـورت عـدم وجـود‬ ‫هرگونـه موانـع قانونـی جهـت انتقـال سـند مالکیـت اعـم از منابـع طبیعـی و جهـاد کشـاورزی و اداره ثبـت و ‪ ...‬ارزش ششـدانگ‬ ‫قطعـه زمیـن به انضمـام چهاردیـواری موجـود در کل پلا ک به عنـوان پایـه ‪ 128/000/000/000‬ریـال (یکصـد و بیسـت و هشـت‬ ‫میلیارد ریال) که ارزش دودانگ مشاع از ششدانگ پال ک مبلغ ‪ 42/600/000/000‬ریال (چهل و دو میلیارد و ششصد میلیون‬ ‫یشـود کـه قیمـت پایـه بـرای مزایده اسـت‪ .‬تقاضـای محکوم له بـرای مزایده زمین کشـاورزی موصـوف در‬ ‫ریـال) بـراورد قیمـت م ‬ ‫روز ‪ 1400/11/23‬از سـاعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬از طریق مزایده در دفتر شـعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع‬ ‫در بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جنـب شـهرداری بـه فـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و بـه کسـانی کـه باالترین‬ ‫قیمت را پیشنهاد کنند فروخته خواهد شد‪10 .‬درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف‬ ‫نصـورت ‪10‬درصـد اولیه با هزین ههـای اجرایی به‬ ‫اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت الباقی ثمن معامله اقـدام کند‪ ،‬درغیرای ‬ ‫یشـود‪ .‬طالبیـن درصـورت تمایـل می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از موعد مزایـده‪ ،‬به این‬ ‫نفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫ً‬ ‫شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید انان از ملک مورد مزایده داده شود‪ .‬ضمنا افرادی که مایل به شرکت در مزایده مزبور هستند‬ ‫می بایسـت ‪10‬درصـد مبلـغ مزایـده را ب هصـورت چـک تضمینی به همراه خود داشـته باشـند‪.‬‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪885‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد یـک و سـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون فوق الذکـر‪ ،‬امال کـی کـه در هیئـت منـدرج در قانـون مذکـور‪ ،‬مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهر فـردوس‬ ‫مـورد رسـیدگی و رای ان صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫اقـای اسـماعیل دوزنده فـردوس فرزنـد غالمحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪1925/50‬‬ ‫مترمربـع شـماره پلا ک ‪ 598‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس‪ ،‬از محـل مالکیـت مشـاعی خودشـان‪ -‬مـکان وقـوع ملـک‪:‬‬ ‫شهرسـتان فـردوس‪ ،‬باغسـتان علیـا‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی این ا گهی نسـبت به امال ک‬ ‫فوق الذکر به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی ا گهی و درصورتی که اشخاص ذی نفع به اراء صادره اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهند و رسـید اخذ کنند‪ ،‬معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه نمـوده و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهنـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکول بـه ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت‪ ،‬مانع مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/19 :‬‬ ‫محمود جهانی مهر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فردوس‬ ‫م الف ‪400/90‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو‬ ‫‪ 405-GLX‬بـه رنـگ نقـره ای‬ ‫متالیک مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪739 -26‬ل‪ 27‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 12489170488‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM11CAXBK632860‬بـه‬ ‫مالکیـت محمد رجبی مجـرد مفقود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول‬ ‫شرکت تعاونی مصرف محلی فرامرزی شماره ثبت ‪455‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت ‪ 09:00‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/12/05‬در محل‬ ‫واقع اسـتان تهران‪ ،‬بهارسـتان‪ ،‬صالحیه‪ ،‬خیابان سـی متری ولی عصر‪ ،‬انتهای بهارسـتان دهم‪ ،‬حسـینیه حضرت علی ا کبر(ع) تشـکیل می شـود حضور بهم رسـانند‪ -1 .‬کاندیدای تصدی‬ ‫هیئت مدیـره‪ /‬بازرسـین بایسـتی ظـرف ‪( 5‬پنـج) روز از انتشـار ا گهـی نوبـت اول جهـت ثبت نـام بـه دفتـر شـرکت تعاونـی مراجعـه کننـد‪ -2 .‬درصورتی که هـر یک از اعضـا نتوانند در مجمع‬ ‫عمومـی فـوق حضـور یابنـد‪ ،‬می تواننـد اسـتفاده از حـق خـود را بـرای حضـور و اعمال رای در مجمع عمومی‪ ،‬به یک نماینـده تام االختیار وا گذار کنند‪ .‬تعـداد ارای وکالتی هر عضو‪ ،‬حدا کثر‬ ‫سـه رای و هـر شـخص غیرعضـو تنهـا یـک رای خواهـد بـود‪ .‬الزم به ذکـر اسـت تاییـد نماینـده تام االختیـار‪ ،‬بـا بـازرس و احدی از اعضـای هیئت مدیره تعاونـی خواهد بـود‪ .‬بدین منظور عضو‬ ‫متقاضـی اعطـای نمایندگـی‪ ،‬بایـد حدا کثـر تـا یـک روز قبـل از مجمـع بـه همـراه نماینده خود و با دردست داشـتن مـدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسـایی معتبـر‪ ،‬در محل دفتر‬ ‫شـرکت تعاونـی حاضـر‪ ،‬تـا پـس از احـراز هویـت طرفیـن (عضویـت متقاضـی و اهلیـت نماینـده) برگه نمایندگی مربوط توسـط مقام مذکـور تایید و برگـه ورود به مجمع عمومی بـرای نماینده‬ ‫صادر شـود‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس‬ ‫‪ -2‬رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی منتهی به سال های ‪ 1383‬الی ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین‬ ‫‪ -4‬گزارش تغییرات اعضا و سرمایه‬ ‫‪ -5‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج ا گهی های شرکت‬ ‫هیئت مدیره‬ صفحه 4 ‫خودنویس‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2422‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫ضدبازنشستگی!‬ ‫قرص ِ‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫حقیقت امر تا همین چندسال قبل که همه چیز سر جایش بود و زندگی ها‬ ‫ً‬ ‫کاملا اتوماتیـک‪ ،‬اسـتریلیزه و هموژنیـزه نشـده بودنـد‪ ،‬مردم بـرای خیلی امور‬ ‫خودشـان را بـه دردسـر نمی انداختنـد و به اصطلاح لـوس نمی کردند و طبق‬ ‫روال پیـش می رفتنـد‪ .‬از دولـت و زمین وزمـان هـم بـه اخبـار ‪ 20:30‬شـکایت‬ ‫ً‬ ‫نمی کردنـد و نهایتـا در تا کسـی چهارتـا غـر ریـز می زدنـد‪ .‬فی المثـل یکـی از‬ ‫مواردی که مردم خیلی راحت با ان کنار می امدند و تفاهم اساسی داشتند‪،‬‬ ‫همیـن داسـتان بازنشسـتگی و دوران پیـری بـود؛ یعنـی هروقـت خلـق اهلل‬ ‫دوران خدمتشـان به پایـان می رسـید‪ ،‬خیلـی شـیک و مجلسـی چهـار طـرف‬ ‫اداره را می بوسـیدند و کت وشـلوار را بـه میـخ اویـزان می کردنـد و خلاص ‪!...‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا بازنشسـتگی و ایـام پیـری بـرای خـودش کلـی کالس داشـت و ب هقـول‬ ‫عبـداهلل عمرانـی «فانـوس مـاه را باال بزن تا تقویم ها کهنه شـوند و پیر شـویم؛‬ ‫که فرزانگی در خا کسـتر اسـت»؛ شـاهد از غیب رسـید‪ .‬نخیر شـاعر این شـعر‬ ‫نیامده اسـت؛ شـاهد مادربزرگ عمو سـیفی (سـرایدار مفخم مدرسـه) اسـت‬ ‫کـه هروقـت بـرای دیـدار عمو سـیفی بـه مدرسـه می ایـد‪ ،‬دوهزار بار ذکـر «الهی‬ ‫پیـر شـی ننـه» را تکـرار می کنـد‪ .‬هرچنـد خـودش با ‪ 90‬سـال سـن و بلندشـدن‬ ‫بـوی حلـوا و شـله زرد و فرنـی اش بازهـم معتقـد اسـت «پیـری ان نیسـت که در‬ ‫سـر بدود موی سـفید ‪ »...‬اما امروز داسـتان تومنی هشـت پارسـه با گذشـته‬ ‫فـرق دارد و خلـق اهلل بعـد از بازنشسـتگی تـازه باید ادای جوان هـا دربیاورند و‬ ‫دنبال شـغل جدید باشـند و به قول وزیر نفت باید روزی ‪ 12‬سـاعت کار کنند‬ ‫تا در خرج یومیه نمانند‪ .‬بماند که عده ای هم از بعد از فراغت از صداوسیما‬ ‫بایـد در هولدینـگ خلیـج فـارس عـرق بریزنـد و قس علی هـذا ‪ ...‬ب هقـول‬ ‫مولـوی علیه الرحمـه «در دل مـا اللـه زار و گلشنی سـت ‪ ...‬پیـری و پژمردگـی‬ ‫را راه نیسـت ‪ »...‬البتـه بـا ایـن حناهـای پا کسـتانی و شـامپوهای جدیـد رنگ‬ ‫یلـی‬ ‫مـو‪ ،‬همه چیـز امکان پذیـر شـده‪ .‬جالب اینکـه برخـی دانشـمندان هـم ل ‬ ‫بـه الالی مـردم می گذارنـد و بـرای دو مثقـال شـهرت بیشـتر‪ ،‬بـا اختراعـات و‬ ‫ا کتشـافات عجیب وغریـب‪ ،‬خودشـیرینی می کننـد‪ .‬نمونـه اش اختـراع قـرص‬ ‫ضدا کسـیدان اسـت‬ ‫ضدپیـری ‪ OCEA SKIN‬یـک مـاده ِ‬ ‫ضدپیـری! قـرص ِ‬ ‫ِ‬ ‫کـه حـاوی مـواد فعـال و ویتامین هـای روی‪ ،‬سـلنیوم‪ ،‬بتـا کاروتـن‪ ،‬ویتامیـن‬ ‫‪ C‬و ‪ E‬بـوده و تاثیـر بسـیاری در جلوگیـری از پیـری پوسـت دارد‪ .‬از قـرص‬ ‫جوان کننـده و ضد پیـری می توان با نام بهترین قرص ضد چـروک صورت نام‬ ‫بـرد کـه به مـرور جلـوی رونـد پیـری پوسـت را می گیـرد‪ .‬می ترسـیم دوروزدیگـر‬ ‫قـرص ضد بازنشسـتگی هـم اختـراع شـود و کنـار پروسـیجر هایی کـه بعضـی‬ ‫کاندیدهـای ریاسـت جمهوری بـرای شـاداب سـازی و جوان سـازی بـه کار‬ ‫بسـته بودند‪ ،‬اسـتخدام و یافتن شـغل را برای دهه شصتی ها که خوب برای‬ ‫دهـه هفتـادی و هشـتادی ها نیـز تبدیـل بـه رویا کند! وحشـتنا ک نیسـت؟!‬ ‫پرونده ای برای نمایش «همه چیز می گذرد تو نمی گذری»‬ ‫روایت انسانی‬ ‫ِ‬ ‫درگیر با درون و بیرون خود‬ ‫لیال طیبی (رها)‬ ‫و عشق‪،‬‬ ‫زنی تنهاست در خانه‪،‬‬ ‫که نیمه اش تویی‪،‬‬ ‫تو که هرگز نیستی ُو ‪،‬‬ ‫همیشهبامنی!‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫غالمعلیاطمینان‬ ‫حســن طبی ـب زاده؛ بازیگــر و خواننــده اســت؛ دانشــجوی رشــته‬ ‫اهنگسازی؛ و هنراموخته مدرسه هنرهای نمایشی در رشته سینما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مســتقال جریانــی ب ـه راه انداختــه تــا ب هصــورت پرفورمنس موســیقی‪،‬‬ ‫شهــا‬ ‫بــا مخاطبــان اثــارش ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬او تجربــه بــازی در نمای ‬ ‫و اجراهــای موســیقی بدیعــی را در کارنامــه هنــری خــود دارد کــه از‬ ‫یتــوان بــه اجــرای کنســرت‪-‬کتاب «فرشــته ای از‬ ‫نهــا م ‬ ‫جملــه ا ‬ ‫نبــار در دنیــا‪ ،‬طــی ان‪ ،‬تماشــاچی‬ ‫اســمون» اشــاره کــرد کــه بــرای اولی ‬ ‫تــوام بــا خوانــش کتابــی منظــوم‪ ،‬در یــک کنســرت نیــز حضــور دارد‪ .‬او‬ ‫تهــای هنــری خــود‪ ،‬بــه پرفورمنس موســیقی روی اورد‬ ‫در ادامــه فعالی ‬ ‫و بــه ترکیبــی جدیــد از هنــر نمایــش و موســیقی پرداخــت‪ .‬تازه تریــن‬ ‫یســت‬ ‫یگــذرد تــو نمی گذری»‪ ،‬موسیقی نمایش ‬ ‫اجــرای او «همه چیــز م ‬ ‫یبــه شــیوه «یــرژی گروتفســکی»‪ ،‬ب ـه روی صحنــه رفــت‪.‬‬ ‫کــه بانگاه ‬ ‫نپــروژه به ترتیــب عبارت انــد از نویســنده‪ :‬محمــد‬ ‫عوامــل همــکار درای ‬ ‫چر مشــیر‪ /‬کارگردان‪ :‬حســن طبیب زاده‪ /‬بازیگر‪ :‬حسن طبیب زاده‪/‬‬ ‫مشــاور هنــری‪ :‬بابــک جمشــیدی‪ /‬گــروه کارگردانــی‪ :‬نــدا‬ ‫مــرادی‪ ،‬فاطمــه فتحــی‪ ،‬رضــا مــردی و محمدرضــا‬ ‫کاظمــی‪ /‬اهنگســاز‪ ،‬خواننــده و اجــرای‬ ‫موســیقی‪ :‬حســن طبی ـب زاده‪ /‬تبلیغــات‬ ‫فضــای مجــازی‪ :‬ســارا کاظمــی‪ /‬مدیــران‬ ‫صحنــه‪ :‬شــیما اســفندیاری و ارمــان‬ ‫جمشــیدیان‪ /‬عــکاس صحنــه‪ :‬پیــام‬ ‫احمدی کاشــانی‪ /‬مشــاوران رســانه ای‪:‬‬ ‫پیــام احمــدی کاشــانی و شــقایق فرشــته‪/‬‬ ‫طراح گرافیک‪ :‬بابک جمشــیدی‪ /‬طراحی ذهنی‪:‬‬ ‫مبینــا رســتمی‪.‬‬ ‫اخرین شعرم همین شعر عزای اخر است‬ ‫مرگ شاعر در همین شعر و نوای اخر است‬ ‫می سرایم از غم بی باوران روزگار‬ ‫از غم فردا بگویم چون جفای اخر است‬ ‫اشک چشمم از ازل من در گلو می ریزمش‬ ‫اشک چشمم را ندیدی‪ ،‬قطره های اخر است‬ ‫خسته ام با هر زبان گفتم من از این خستگی‬ ‫خوب بنگر اه من از شعله های اخر است‬ ‫کل دوزخ را شبی بی ادعا طی می کنم‬ ‫پای من همراه من باش‪ ،‬پیچ های اخر است‬ ‫شرحه شرحه گشته این دل از عذاب روزگار‬ ‫قلب من ارام باش‪ ،‬این ضربه های اخر است‬ ‫از خم ابروی دنیا نیشترها خورده ام‬ ‫خنجری دیگر بباید‪ ،‬ان دوای اخر است‬ ‫نقش دیوار‪ ،‬از برایت شعرها می خواندمی‬ ‫جای پایم نقش دیوار‪ ،‬رهنمای اخر است‬ ‫جای دل تنگ است میان مردمان بی وفا‬ ‫این دل زخمی من فکر سرای اخر است‬ ‫ای اجل سبزینه پوش امشب به بالین من ای‬ ‫چون خم ابروی تو بی شک شفای اخر است‬ ‫من رها خواهم شدم از وادی جا ماندگان‬ ‫تو ببینی بر تن من‪ ،‬ان ردای اخر است‬ ‫اشک چشمت را نگه دار از غم جانسوز من‬ ‫از برایم اشک چشمت‪ ،‬چون جفای اخر است‬ ‫همرهان‪ ،‬ارامتر ‪ ،‬قلبم ز پا افتاده است‬ ‫می رسد َ‬ ‫هر دم به گوشت‪ ،‬ان نوای اخر است‬ ‫فهرست‬ ‫رنج مادر در تابلوهای نقاشی‬ ‫یگـذرد‬ ‫کارگـردان و بازیگـر نمایـش «همه چیـز م ‬ ‫یگـذری» گفـت‪« :‬متـن ایـن اثـر‪ ،‬گوشـه ای‬ ‫تـو نم ‬ ‫از زندگی انسـان امروز اسـت که با درون و بیرون‬ ‫خـود درگیـر اسـت؛ درگیـر بـا دودنیایـی کـه در‬ ‫تهـای بنیادیـن‪ ،‬یک فصل مشـترک‬ ‫عیـن تفاو ‬ ‫دارنـد‪ :‬شـلوغی و تنهایـی! ایـن جمـع اضـداد‪،‬‬ ‫یکی از ویژگی های این اثر اسـت که ان را جذاب‬ ‫می کنـد‪ .‬مخاطـب ایـن نمایش نامـه هم زمـان‪،‬‬ ‫هـم درگیـر شـلوغی و هیاهـو و هر ج ومـرج در‬ ‫یشـود؛ و هـم‬ ‫دنیـای بیرونـی و درونـی خـود م ‬ ‫متوجـه خلـوت و تنهایـی ان‪ .‬یکـی از پیا مهـای‬ ‫اصلـی ایـن اثـر این اسـت که مـا به عنـوان انسـان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫موجودی اجتماعی و نهایتا با تنهایی و فردیت‬ ‫نهـا گریـز و‬ ‫دسـت به گریبان هسـتیم و مـا را از ای ‬ ‫گـذری نیسـت‪ .‬هن ِـر انسـان بودن دراین اسـت که‬ ‫بتـوان میـان دنیـای بیـرون و درون و ایـن‬ ‫همهمـه و خلـوت تعامـل و تعـادل برقـرار کـرد»‪.‬‬ ‫حسـن طبیـب زاده دربـاره مشـکالت اجـرای‬ ‫ایـن نمایـش گفـت‪« :‬از سـختی های اجـرای‬ ‫یتـوان بـه تعـدد شـخصیت های ان‬ ‫ایـن کار م ‬ ‫اشـاره کـرد و شـیوه اجـرای مونولـوگ‪ .‬تک بازیگـر‬ ‫مـا بایـد بـرای باورپذیـری و ارتقـای کیفـی کار‪،‬‬ ‫بـرای هریـک از شـخصیت ها تیـپ‪ ،‬لحـن و‬ ‫یکـرد و طـی‬ ‫صدایـی منحصرب هفـرد انتخـاب م ‬ ‫یهـا بـود‪ .‬این امـر‬ ‫اجـرا‪ ،‬مراقـب حفـظ ایـن ویژگ ‬ ‫ـتن مهـارت فنـی و خالقیـت‬ ‫مس ِ‬ ‫ـتلزم داش ِ‬ ‫یسـت؛ ب هشـخصه کوشـیده ام در تمـام‬ ‫فراوان ‬ ‫اجراهـا‪ ،‬تمـام توانم را بـرای ان به کار بگیرم‪ .‬دیگر‬ ‫فاطمهعسگرپور‬ ‫خوب می دانم!‬ ‫بدون «تو»‪،‬‬ ‫‪ -‬ارزنی نمی ارزم!‬ ‫سعید فالحی (زانا کوردستانی)‬ ‫و‍ عشق‬ ‫ُ‬ ‫غض است‬ ‫ب ِ‬ ‫فرزند دوری و دل تنگی‬ ‫که هر نیمه شب‬ ‫گلو گرفته‬ ‫و جان مرا ‪...‬‬ ‫شـاهد نمایشـی بـودم کـه بـا همـه اظهارنظـرات سـلیقه ای و متفاوتـی کـه دربـاره ان‬ ‫یتـوان کـرد؛ از دو جهـت برایـم کاری بـود کـه بـا حداقلـی از رضایـت‪ ،‬سـالن نمایـش‬ ‫م ‬ ‫را تـرک کـردم؛ یکـی‪ ،‬صداقـت حضـوری بازیگـر نمایـش (حسـن طبیـب زاده) بـود کـه‬ ‫با اینکه اغلب اوقات بر صحنه روی صندلی نشسته بود و نمایش از حرکت صحنه ای‬ ‫(یـا عمـل صحنـه ای) برخـوردار نبـود (و بااینکـه ایـن سـکون و بی حرکتـی در سـلیقه و‬ ‫یکـردم و بـه بـازی او‪ ،‬بی نهایـت از‬ ‫انتخـاب مـن نبـود)؛ درپایـان کـه بـه نمایـش فکـر م ‬ ‫شهـای جورواجور‬ ‫نقـدر نمای ‬ ‫یکـردم؛ چـرا؟ چون ا ‬ ‫ایـن سـکون او احسـاس رضایـت م ‬ ‫دیـده ام کـه بازیگرانشـان‪ ،‬از تـرس بی عملـی صحنـه ای‪ ،‬حـرکات پارازیت گونـه بـر‬ ‫یخـودی‬ ‫صحنـه انجـام می دهنـد کـه کوچک تریـن دلیلـی بـرای انجـام ایـن حـرکات ب ‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬شـاید ایـن‪ ،‬از مـوارد اسـتثنایی و نـادر بـود کـه یـک بازیگـر بـر صحنـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چـون دلیلـی نبـود حرکتـی کنـد‪ ،‬تقریبـا در تمـام مـدت نشسـته بر صندلی ایفای نقش‬ ‫یکـرد؛ و همیـن‪ ،‬صمیمیـت و صداقتـی را در کار برایـش به ارمغـان اورد کـه حداقـل‬ ‫م ‬ ‫بـرای مـن‪ ،‬نقطـه مثبـت کارش بـود‪ .‬مسـئله دوم کـه سـخت نظـر مـرا جلـب کـرد‪ ،‬ریتـم‬ ‫یـا ضرب اهنگـی بـود کـه ایـن نمایـش صحنـه ای از ان برخوردار بـود؛ اما ایا ایـن امکان‪،‬‬ ‫از حرفـه خوانندگـی و نوازندگـی او به اجـرا راه یافتـه؟ جـواب بـه ایـن سـوال‪ ،‬تغییـری در‬ ‫صورت مسـئله نمی دهـد؛ و ضرب اهنـگ درسـت نمایـش‪ ،‬یکـی از امتیـازات مثبـت‬ ‫نمایـش صحنـه ای او بـود‪ .‬نا گفتـه نمانـد کـه مـن ایـن مت ِـن چر مشـیر را خیلی دوسـت‬ ‫دارم‪ .‬بـرای مـن‪ ،‬او شـطحی مـدرن سـاخته کـه گرچـه به صـورت مونولوگی ارائـه و چاپ‬ ‫ـطح کالمـی‪ ،‬در اجـرای صحنـه ای بایـد بـا شـطحی‬ ‫شـده اسـت؛ امـا به گمانـم ایـن ش ِ‬ ‫ً‬ ‫تصویری و حرکتی همراهی شـود که نه لزوما تصویرسـازی برای متن چر مشـیر باشـد؛‬ ‫بلکـه مسـتقل از ان عمـل کنـد؛ و مـن تردیـد نـدارم ا گـر این عمـل اجرایـی امکان پذیـر‬ ‫شـود‪ُ ،‬بعـد سـومی در ذهـن تماشـاچی نقش خواهد بسـت کـه با تجربه زندگـی روزمره‬ ‫او (به ویژه ا کنون که در زندگی روزمره مان همگی به دالیل گونا گون که همگان دانند‪،‬‬ ‫اچمـز شـده ایم) بی ارتبـاط نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫استاد صدرالدین زاهد‬ ‫شاتر‬ ‫خانم حوا‬ ‫مدیر ماشین رختشویی نیا گارا تصمیم‬ ‫می گیرد با مترو به محل کارش برود؛ که‬ ‫عاشق می شود ‪ !...‬پریا شفیعیان‪ ،‬محمد‬ ‫ صادقیان و علیرضا ناصحی؛ بازیگران این‬ ‫اثر به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ناصحی‬ ‫هستند که تا ‪ 8‬بهمن ماه ساعت ‪ 18‬در‬ ‫«تاالر محراب» ‪0‬سالن استاد جمشید الیق)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫مریم دلفانی‬ ‫مشـکل پیـش رو کـه همـواره بـا مـا همـراه بـوده‪،‬‬ ‫یسـت جهـت طراحـی و تهیـه و‬ ‫مشـکالت مال ‬ ‫اجـرای دکـور و ابـزار الزم بـرای اجـرا تبلیغـات و ‪...‬‬ ‫بـا وجـود این مسـئله‪ ،‬تلاش شـده سـادگی دکـور‬ ‫تجهیـزات لطمـه ای بـه اصـل کار وارد نکنـد‪.‬‬ ‫یهـا و کشـش‬ ‫شـیوه روایـی ایـن متـن و نکته بین ‬ ‫داسـتان و سـیالی و خیال انگیزبودن ان‪ ،‬همگی‬ ‫از عوامـل محـرک برای انتخاب این اثـر بوده اند‪.‬‬ ‫ت کـه به‬ ‫یسـ ‬ ‫طنـز موجـود دراین اثـر‪ ،‬از ان گونه ا ‬ ‫یشـود و مخاطـب را‬ ‫یـک خنـده صـرف ختـم نم ‬ ‫یبـرد‪ .‬این خود‪ ،‬ویژگی ارزشـمندی‬ ‫به فکـر فروم ‬ ‫بـرای یـک اثـر به حسـاب می ایـد‪ .‬جـدای از ایـن‬ ‫عامـل کـه مربـوط به کیفیـت متن اسـت‪ ،‬اجرای‬ ‫این کار دشـوار اسـت و شـخصیت پردازی در ان‪،‬‬ ‫دشـوارتر‪ .‬اجـرای مونولـوگ بـرای هـر بازیگـری‪،‬‬ ‫محکـی به حسـاب می ایـد و همیشـه از انجـام‬ ‫کارهایی که عیارسـنج باشـند‪ ،‬اسـتقبال کـرده ام‪.‬‬ ‫یسـت کـه ازمونـی بسـیارخوب‬ ‫ایـن متـن‪ ،‬از نوع ‬ ‫ب هشـمار می رونـد‪ .‬قـرار اسـت درادامـه باتوج هبـه‬ ‫تجـارب زیسـتی و حال وهـوای روحـی خـود‪ ،‬اثـار‬ ‫و اجراهایـی جدیـد را در اینـده ای نه چنـدان دور‬ ‫تجربـه کنیـم‪ .‬انچـه بیشـترین اهمیـت را بـرای‬ ‫مـا دارد‪ ،‬تعامـل بـا مخاطـب‪ ،‬یافتـن تماشـاچی‬ ‫مسـتعد و انتقـال احسـاس بـا راحت ترین شـکل‬ ‫و متریـال اسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬نمی توانـم بگویـم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا بازیگـرم یـا خواننـده؛ امـا قطعـا زبـان هنـر‬ ‫را بلـدم و می خواهـم حرف هایـم را ب هگـوش‬ ‫تماشـاچی هایم برسـانم»‪.‬‬ ‫می خواهـم فـار غ از اسـلوب مرسـوم نقدنویسـی ( کـه همـه به کمـال درسـت اسـت) دربـاره نمایـش «همه چیـز‬ ‫ـکاوی دیدن متنی از محمد‬ ‫یگـذرد‪ ،‬تـو نم ‬ ‫م ‬ ‫یگـذری» حـس خود را بنویسـم‪ .‬به دعوت دوسـتی گرامی؛ و کنج ِ‬ ‫چر مشـیر‪ ،‬بـه تماشـاخانه هیلاج رفتـم‪ .‬نظـر شـما بعـد از دیـدن ایـن نمایـش‪ ،‬از دو حال خارج نیسـت‪ :‬بسـیار‬ ‫دوستش دارید؛ یا بسیار دوستش ندارید! دلیل‪ :‬برای لذت بردن از این نمایش‪ ،‬باید و باید و باید خیال پرداز‬ ‫باشـید! وگرنـه چگونـه بپذیریـد «دکتـر مصـدق پـای مادرتـان را مالش دهد؛ پدرتـان لچک بیندازد سـر الیزابت‬ ‫تیلـور‪ ،‬خانـواده تـزار نیـکالی دوم در کـرت خیارهـا ول بگردنـد؛ خواهرتـان در عصـر دایناسـورها بخواهـد یـک‬ ‫متن‬ ‫تیراناسور را از دام اعتیاد نجات دهد و تیم فوتبال زنان مریخ بیاید زمین برای انجام بازی!» اجرای این ِ‬ ‫سنگین‪ ،‬تمرین و تسلط بسیار می طلبد که حسن طبیب زاده به غایت از پس ان برامده‪ .‬است‪ .‬این نمایش‬ ‫یسـت‬ ‫پسـازی و شخصیت پرداز ‬ ‫تک پرده و تک گو (مونولوگ) با پرسـوناژهای بسـیار نیازمند صداسـازی‪ ،‬تی ‬ ‫کبـار روی صحنـه رفتـه باشـد‪،‬‬ ‫کـه طبیـب زاده به خوبـی توانسـته اسـت جان بخشـی کنـد‪ .‬هرکـس حتـی ی ‬ ‫می توانـد اذعـان کنـد ‪40‬دقیقـه مداوم تک گویی چقدر طاقت فرساسـت‪ .‬حسـن طی اجرا چندبـار تبحرش در‬ ‫نواختـن سـاز و خوانـدن اواز را بـا ترانه هایـی درراسـتای نمایشـنامه به رخ می کشـد‪ .‬در یکی از ایـن خواندن ها‪،‬‬ ‫از زبـان کالغـی دلبـری می کنـد! به مانند یک صداپیشـه عروسـکی‪ ،‬توانایی فریـب ذهـن را دارد؛ بااین تفاوت که‬ ‫عروسـکی در کار نیسـت! حیـن اجـرا سـه بار از صندلـی چوبـی فکسـتنی کـه روی ان نشسـته‪ ،‬برمی خیـزد؛‬ ‫ً‬ ‫دوبـار بـرای ایجـاد مشـارکت تماشـا گران و شـوک دادن بـه تماشـاچی ها و بـار سـوم ‪ ...‬اصلا چـرا بایـد لـو بدهـم‬ ‫بهتریـن بخـش اجرایـش را؟ شـاید بگوییـد مگـر هن ِـر «بازیگر بـودن» غیرازایـن اسـت؟ و مـن می گویـم بـرای یـک‬ ‫ببـودن و این حجـم تلاش و تمریـن جهـت اجرایـی بی نقـص‪ ،‬قابل تقدیرتـر‬ ‫راوی خو ‬ ‫دانشـجوی موسـیقی‪ِ ،‬‬ ‫ـیاهی صحنه‬ ‫اسـت‪ .‬حداقل برای فرازهایی از متن که‬ ‫ِ‬ ‫نیازمند حزن و بغض اسـت‪ ،‬مانند بسـیاری دیگر به س ِ‬ ‫نهـا فریاد الکی‬ ‫نهـا و پرده خوا ‬ ‫یبـرد بـرای ریختـن اشـک مصنوعی در چشـمانش! یـا مانند مرثیه خوا ‬ ‫پنـاه نم ‬ ‫ـداری اهـن االت و ضایعـات!»‬ ‫ی‬ ‫«خر‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫ـن»‬ ‫ت‬ ‫گف‬ ‫ـوگ‬ ‫ل‬ ‫مونو‬ ‫ـد‬ ‫ن‬ ‫بل‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫س‬ ‫«ر‬ ‫ـن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـرق‬ ‫ف‬ ‫ـد‬ ‫ن‬ ‫ دا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـون‬ ‫چ‬ ‫نمی زنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نمی گویـم اجرایـی بی نقـص؛ چـون حتـی فکرکـردن بـه اینکـه «بـا دختـری از مریـخ ب هسـمت جگرکـی اسـتیون‬ ‫وسپای اقاجانت نشستی و از میان جمعیت برانی ‪ »...‬خودبه خود مستعد‬ ‫اسپیلبرگ بروی؛ ان گونه که ترک‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫به ُتپقی! موکدا می گویم می توان مو از ماسـت بازی اش گرفت؛ ولی با نقل به مضمون از اسـتاد سـمندریان که‬ ‫«ان» بازیگـری را دارد‪.‬‬ ‫می گفتنـد‪ :‬بازیگـر باید «ان» داشـته باشـد؛ حسـن طبیـب زاده ِ‬ ‫محمدجابراالنصاری‬ ‫«مـادر و مهـر مـادری»‪ ،‬همـواره یکـی از سـوژه های مهـم تابلوهای نقاشـی بوده‬ ‫است‪.‬به گزارشایسنا؛مادربودنرامی توانپا ک ترینو مقدس ترینوظیفه ای‬ ‫دانسـت کـه بـه زن ها محول می شـود‪ .‬مـادران درطول تاریخ همـواره مهم ترین‬ ‫تاثیر را بر قلب و روح فرزندانشـان گذاشـته اند‪ .‬نقش مادر در جامعه همیشـه‬ ‫موردتکریم و توجه ویژه بوده‪ .‬در اثار هنری نیز از قرون وسـطی تا زمان کنونی‪،‬‬ ‫مادران یکی از سـوژه های مهم محسـوب می شـده اند‪ .‬تابلوهای پرتعدادی با‬ ‫موضوع مادر در سبک های مختلف هنری؛ ازجمله امپرسیونیسم و کوبیسم‬ ‫ترسـیم شـده اسـت‪ .‬در هرکدام از سـبک های مختلف‪ ،‬جوهره اصلی مشـترک‬ ‫اسـت و ان عشـق پـاک مـادر بـه فرزند اسـت‪ .‬در ادامـه این گزارش‪ ،‬با چند تابلو‬ ‫بـا موضـوع مـادر به انتخـاب «الجزیـره» اشـنا می شـوید‪ .‬تابلوهایـی بـا موضـوع‬ ‫مهـر مـادری از اغـاز قـرن هجدهـم‪ ،‬به شـکلی واقع گرایانـه ترسـیم شـده اند‪،‬‬ ‫از جملـه ایـن اثـار تابلویـی از یـک مـادر و فرزنـدش اثـر لئـون ژان باسـیل پـرو؛‬ ‫نقـاش فرانسـوی (‪ )۱۸۳۲-۱۹۰۸‬اسـت‪ .‬ایـن تابلـو تصویـری واقع گرایانـه از یـک‬ ‫مـادر به همـراه کودکـش را نشـان می دهـد‪ .‬مـادر درحال بوسـیدن کودک اسـت‬ ‫درحالی کـه لـوازم بافتنـی و نـخ کنـار دسـتش قـرار گرفتـه و در حال بافـت لباسـی‬ ‫بـرای کودکـش اسـت‪ .‬در قـرن ‪ ۱۹‬و دوره ویکتوریایـی در اروپـا‪ ،‬مـادران ناچـار‬ ‫می شـدند فرزنـدان خـود را به طـور غیرقانونـی به دنیـا اورده و بعـد به اجبـار بـه‬ ‫بیمارسـتان های تخصصـی کـودکان بسـپارند‪ .‬ایـن بیمارسـتان ها این گونـه‬ ‫نـوزادان را بـرای خدمـت و بیـگاری در اینـده بزرگ می کردند‪ .‬این موضوع سـوژه‬ ‫برخی نقاشـان ان دوره بوده اسـت‪ .‬یکی از تابلوهایی که با این موضوع ترسـیم‬ ‫شـده تابلویی اثر هنری نلسـون اونیل (‪ )۱۸۱۷-۱۸۸۰‬اسـت‪ .‬در این تابلو چهره‬ ‫زنی که نوزادش را مقابل بیمارستان گذاشته و با او خداحافظی می کند‪ ،‬بیانگر‬ ‫رنـج و اندوهی سـت کـه مـادران دران شـرایط متحمـل می شـده اند‪ .‬تابلویـی‬ ‫یسـت که ویژه به نقش‬ ‫به نام «مرد در دریا» اثر ونسـان ونگوگ نیز یکی از اثار ‬ ‫مادر می پردازد‪ .‬هرچند نامش درظاهر کمی عجیب و بی ارتباط است اما نام‬ ‫ایـن اثـر بـه مـادری تنهـا و رنج دیـده اشـاره دارد کـه نـوزادی را بغـل گرفتـه و پـدر‬ ‫نـوزاد صیـاد بـوده و در دریـا بسـر می بـرد و مـادر تنها با فرزندش نشسـته اسـت‪.‬‬ ‫این نقاشـی مربوط به سـبک امپرسیونیسـم اسـت‪ .‬مکتب کوبیسـم از ابتدای‬ ‫قرن بیستم با زیرپا گذاشتن بسیاری از قوانین و قواعد طراحی پا گرفت و پابلو‬ ‫پیکاسـو یکی از پیشـگامان این سـبک اسـت‪ .‬پیکاسـو ده ها اثر با موضوع مادر‬ ‫بـه سـبک های گونا گـون دارد‪ .‬یکـی از ان هـا تابلـوی مـادر و کـودک اسـت کـه در‬ ‫سـال ‪ ۱۹۲۱‬ترسـیم کرده‪ .‬این نقاشـی بدن انسـان را در پس زمینه ای غیرواقعی‬ ‫ترسیم کرده و احساسات مادر نسبت به کودکش را در اولویت قرار داده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سپند دل‬ ‫البومـی جدیـد بـا اهنگسـازی محمدرضـا عزیـزی و خوانندگـی وحیـد تـاج‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ایـن مجموعـه شـامل نـه اهنـگ در سـبک موسـیقی سـنتی ایرانی سـت‪ .‬در‬ ‫قطعـات ایـن البـوم از اشـعار افشـین یداللهـی‪ ،‬سـایه‪ ،‬محمدرضـا شـفیعی‬ ‫کدکنـی‪ ،‬مهـدی اخوان ثالـث و رهـی معیـری بهـره گرفته شـده‪ .‬در توضیحات‬ ‫ان امـده‪« :‬سـپند دل‪ ،‬پـرواز خیـال اسـت در خلوت هـای ُپراشـوب شـخصی‪.‬‬ ‫روایتی ست موسیقایی از سرگذشتی که همواره در من و ما می تپد و جریان‬ ‫دارد»‪ .‬نوازنـدگان شناخته شـده متعـددی در این البوم همـکاری کرده اند که‬ ‫از میان ان ها می توان به علیرضا دریایی‪ ،‬میثم مروستی‪ ،‬اتنا اشتیاقی‪ ،‬زکریا‬ ‫یوسـفی و پـدرام فریوسـفی اشـاره کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2422‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫فرسودگی ‪ ۵۰‬درصد ناوگان تا کسیرانی در گرگان‬ ‫رئیـس سـازمان حمل ونقـل شـهرداری‬ ‫گـرگان‪ ،‬از فرسـودگی ‪ ۵۰‬درصـد نـاوگان‬ ‫تاکسـیرانی دراین شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫علی رضـا کمـال غریبـی گفـت‪« :‬در گرگان‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰۰‬تاکسـی و ‪ ۱۰۰‬اتوبوس داریم؛‬ ‫و میانگیـن عمـر نـاوگان حمل ونقـل در‬ ‫‪۱۰‬سـال اسـت‪ .‬بال غبـر ‪ ۵۰‬درصـد نـاوگان تاکسـی رانی گـرگان فرسـوده اند‪.‬‬ ‫کشـور ‬ ‫تنـام دریافـت تسـهیالت نوسـازی تاکسـی فعـال اسـت و راننـدگان‬ ‫سـایت ثب ‬ ‫تنـام کننـد‪ .‬برای تاکسـی های‬ ‫تاکسـی می تواننـد بـرای دریافـت تسـهیالت ثب ‬ ‫گـرگان‪ ،‬کارواش رایـگان در سـطح شـهر برقـرار کردیـم و راننـدگان می تواننـد بـا‬ ‫دریافـت ژتـون‪ ،‬از خدمـات کارواش بهـره ببرنـد‪ .‬چنانچه شـهروندی گرگانـی در‬ ‫تاکسـی وسـیله ای گـم کـرده باشـد‪ ،‬می توانـد بـا شـماره ‪ ۰۹۱۱۴۰۶۱۷۰۷‬تمـاس‬ ‫بگیـرد و کسـب اطلاع کنـد»‪.‬‬ ‫شهروندان‪ ،‬صرفه جویی گاز را جدی بگیرند‬ ‫مهنـدس علـی طالبـی‪ ،‬از اهتمـام و‬ ‫جدی گرفتـن صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫گاز خبـر داد و گفـت‪« :‬در وضعیـت فعلـی‬ ‫بـا ورود جبهـه هـوای سـرد‪ ،‬بـارش بـرف‬ ‫و سـردی شـدید هـوا در کشـور و اسـتان‪،‬‬ ‫میـزان مصـرف گاز به میـزان چشـمگیری‬ ‫بـاال رفتـه و این امر در برخی نقاط اسـتان‬ ‫افـت نا گهانـی فشـار گاز را به همـراه خواهـد داشـت؛ بنابراین‪ ،‬از مشـترکین عزیز‬ ‫تقاضـا داریـم تـا نهایـت صرفه جویـی را در مصـرف گاز داشـته باشـند‪ .‬همـکاری‬ ‫و همیاری مشـترکین خانگی درزمینه مدیریت بهینه مصرف می تواند کمک‬ ‫بسیارخوبی برای استمرار جریان گاز باشد که دراین رابطه مشترکین می توانند‬ ‫با کاهش حداقل یک درجه دمای منزل خود‪ ،‬حدود شـش درصد در مصرف‬ ‫گاز صرفه جویـی کننـد‪ .‬همه می توانیـم با مدیریت مصرف‪ ،‬در اسـتمرار جریان‬ ‫گاز کمـک؛ و از قط عشـدن گاز در اسـتان جلوگیـری کنیـم»‪ .‬وی از مهم تریـن‬ ‫اقداماتـی کـه می توانـد دراین زمینه کمک شـایانی کند را پوشـیدن لباس های‬ ‫گـرم زمسـتانه‪ ،‬تنظیـم دمـای محیـط با پیچ تنظیـم بخـاری‪ ،‬ک مکـردن حداقل‬ ‫یک درجـه از دمـای محیـط‪ ،‬نصـب پرد ههـای ضخیـم و بلنـد‪ ،‬مسـدودکردن‬ ‫روزنه های ورود هوای سرد بادرنظرگرفتن هوای موردنیاز برای سوخت وسایل‬ ‫گازسـوز‪ ،‬تنظیم دمای اتاق درحد اسـتاندارد (بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬سـانتی گراد)‪ ،‬بستن‬ ‫در‬ ‫شـیر شـوفاژ اتاق هایی که مورداسـتفاده قرار نمی گیرند و بسته نگه داشـتن ِ‬ ‫شکـردن بخـاری موجـود در ان و ‪ ...‬عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫قهـای خالـی و خامو ‬ ‫اتا ‬ ‫مدیرکل اوقاف گلستان خبر داد؛‬ ‫هم زمان با میالد حضرت فاطمه زهرا(س) صورت گرفت؛‬ ‫تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرانی‬ ‫شرکت گاز مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هم زمـان بـا میلاد بـا سـعادت حضـرت‬ ‫فاطمـه زهـرا(س)‪ ،‬نفـرات برتـر مرحلـه‬ ‫مقدماتـی مسـابقات قـران کریـم ویـژه‬ ‫فرزنـدان‪ ،‬همسـران و کارکنـان شـرکت گاز‬ ‫مازنـدران تجلیـل شـدند‪ .‬دبیـر شـورای‬ ‫فرهنگـی شـرکت گاز اسـتان‪ ،‬از رقابـت‬ ‫‪ ۶۴۰‬نفـر از همسـران‪ ،‬فرزنـدان و کارکنـان‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران در مرحلـه‬ ‫مقدماتـی مسـابقات قرانـی خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬هر سـاله رتب ههـای نخسـت‬ ‫مسـابقات قرانـی شـرکت گاز ملـی ایـران‪،‬‬ ‫از ان همسـران و فرزنـدان کارکنـان شـرکت‬ ‫گاز مازنـدران اسـت»‪ .‬سـید حمـزه عمـادی‬ ‫در ائیـن اختتامیـه و تجلیـل از نفـرات برتـر‬ ‫ت وسـومین دوره‬ ‫مرحلـه مقدماتـی بیس ‬ ‫مسـابقات فرزنـدان کارکنـان و مرحلـه‬ ‫مقدماتـی سـیزدهمین دوره مسـابقات‬ ‫همسـران و کارکنـان شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬ضمـن قدردانـی از اهتمـام ویـژه‬ ‫قاسـم مایلی رسـتمی؛ سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫تهـای قرانـی و‬ ‫مازنـدران بـرای انجـام فعالی ‬ ‫فرهنگـی در این مجموعـه‪ ،‬گفـت‪« :‬امسـال‬ ‫‪ ۶۴۰‬نفـر از کارکنـان و همسـران و فرزنـدان‬ ‫در دوره مقدماتـی مسـابقات قـران حضـور‬ ‫پیـدا کردنـد»‪ .‬مسـئول دارالقـران شـرکت‬ ‫گاز اسـتان مازنـدران افـزود‪« :‬متسـابقین‬ ‫در ایـن دوره در رشـته های حفـظ‪ ،‬ترتیـل‪،‬‬ ‫تحقیـق‪ ،‬مفاهیـم قـران کریـم و نهج البالغـه‬ ‫برگزاری اختتامیه کنگره ملی یحیی بن زید؟ع؟‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬مراسـم اختتامیـه کنگـره ملـی یحیـی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نمـاه برگـزار م ‬ ‫بـن زیـد(ع)‪ ۴ ،‬بهم ‬ ‫حجت االسلام روح اهلل سـلیمانی فرد در‬ ‫نشسـت خبـری کنگـره ملـی یحیـی بـن‬ ‫زیـد(ع) گفـت‪« :‬مراسـم افتتاحیـه کنگـره ملـی‬ ‫یحیـی بـن زیـد(ع) بـا حضـور اسـاتید علمـی و‬ ‫شـخصیت های برجسـته بین المللی‪ ،‬ملی و اسـتانی در دانشگاه گنبدکاووس‬ ‫یشـود‪ .‬مراسـم اختتامیـه کنگـره نیـز عصـر‬ ‫افتتـاح و مقـاالت برگزیـده برگـزار م ‬ ‫همان روز با حضور ایت اهلل حسـینی بوشـهری؛ رئیس جامعه مدرسـین حوزه‬ ‫علمیـه و امام جمعـه قـم و ایـت اهلل نورمفیـدی؛ نماینـده ولی فقیه در گلسـتان‬ ‫و رئیـس کنگـره و همچنیـن شـخصیت های علمـی و دانشـگاهی و حـوزوی در‬ ‫یشـود‪ .‬درمجمـوع بیـش از ‪ ۱۰۰‬مقالـه بـه‬ ‫امامـزاده یحیـی بـن زیـد(ع) برگـزار م ‬ ‫دبیرخانه کنگره راه یافته بود که ‪ ۱۸‬مقاله برگزیده شدند‪ .‬مقاالت برتر در قالب‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کتابـی گـرداوری و چـاپ؛ و در مراسـم اختتامیه کنگـره از ان رونمایی م ‬ ‫امامـزاده یحیـی بـن زیـد(ع) از دیربـاز مطرح بـود که از این بزرگوار تجلیل شـود‪.‬‬ ‫دراین راستا کنگره ملی برگزار شده است‪ .‬یکی از مولفه های وجود امامزادگان‪،‬‬ ‫تقویت فرهنگ ظلم ستیزی و احیای فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر است‪.‬‬ ‫بـه نفـرات برگزیـده ایـن کنگـره‪ ،‬لـوح سـپاس‪ ،‬تندیـس کنگـره وجـه نقـد اهـدا‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مشارکت بیش از ‪ ۴۸۰۰۰‬گلستانی‬ ‫در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫تنـام‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی گلسـتان‪ ،‬از ثب ‬ ‫بیـش از ‪ ۴۸۰۰۰‬متقاضـی در طـرح نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن در اسـتان خبـر داد‪ .‬محبوبـی‬ ‫گفـت‪« :‬تاکنـون ‪ ۴۸۰۴۶‬متقاضـی در اسـتان‬ ‫گلسـتان تاکنـون در سـامانه نهضـت ملـی‬ ‫مسکن ثبت نام کرده اند»‪ .‬وی افزود‪« :‬تاکنون‬ ‫در شـهر گـرگان ‪ ،17224‬در شـهر مینودشـت‬ ‫‪ ،4779‬در شـهر اق قال ‪ 2931‬و در شـهر گنبد ‪ 2909‬نفر در سـامانه نهضت ملی‬ ‫‪23‬سـال‬ ‫ی ‬ ‫نام نویسـی کرده انـد»‪ .‬وی دربـاره جزئیات ثبت نام مردان مجرد باال ‬ ‫در طـرح نهضـت ملـی مسـکن ‪ ،‬گفـت‪« :‬جهـت حمایـت و تسـهیل در ازدواج‬ ‫جوانان‪ ،‬ثبت نام مردان مجرد متقاضی در طر ح های حمایتی تامین مسکن‬ ‫یمـاه امسـال اغاز‬ ‫تنـام متقاضیـان کـه از ‪ 20‬د ‬ ‫وزارت را ه صـورت می پذیـرد و ثب ‬ ‫کمـاه ادامـه دارد‪ .‬متقاضیـان مـرد مجـرد بـا داشـتن حداقـل‬ ‫شـده‪ ،‬ب همـدت ی ‬ ‫‪ 23‬سال هنگام ثبت نام تا ‪ 44‬سال تمام‪ ،‬فاقد سابقه مالکیت مسکن یا زمین‬ ‫با کاربری مسـکونی و دارابودن سـابقه سـکونت در شـهر محل تقاضا براسـاس‬ ‫ضوابـط ابالغـی وزارت راه وشهرسـازی و عدم اسـتفاده از امکانـات دولتـی از اول‬ ‫تنـام اقدام کننـد و درصورت‬ ‫انقلاب در حـوزه مسـکن می توانند نسـبت به ثب ‬ ‫نشـرایط‪ ،‬تائیـد اولیـه خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫احـراز ای ‬ ‫ادامه قطعی برق در برخی روستاهای استان‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬بـرق روسـتاهای‬ ‫دهنـه محمدابـاد کتـول و روسـتای‬ ‫زیـارت گـرگان همچنـان قطـع اسـت‬ ‫و پـس از بازگشـایی جاد ههـا‪ ،‬بـرق‬ ‫ایـن روسـتاها نیـز وصـل خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬رسـول حسـام دربـاره اخریـن‬ ‫روسـتاهای اسـتان پـی از بـارش بـرف و کـوال ک افـزود‪« :‬بـرق روسـتاهای دهنـه‬ ‫محمدابـاد کتـول و روسـتای زیـارت گـرگان همچنـان قطـع اسـت و پـس از‬ ‫بازگشـایی جاد ههـا‪ ،‬بـرق ایـن روسـتاها نیز وصل خواهد شـد‪ .‬برق چند روسـتا‬ ‫در دهنـه محمدابـاد کتـول و همچنیـن بـرق روسـتای زیـارت همچنـان قطـع‬ ‫است»‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت‪« :‬ماشین االت راهداری‬ ‫پـس از بازگشـایی محورهـای اصلـی برای بازگشـایی محورهای روسـتایی اعزام‬ ‫شـده اند و به محـض بازگشـایی ایـن جاد ههـا نیروهای شـرکت توزیع نیـرو برای‬ ‫وصل برق به شبکه و تعمیرات موردنیاز اقدام می کنند‪ .‬در مناطقی که شبکه‬ ‫بـرق از میـان درختـان جنگلی و شـاخه های درختان عبور کـرده به علت بارش‬ ‫بـرف احتمـال نوسـان یـا قطـع بـرق وجـود دارد»‪.‬‬ ‫برگزاری مانور امادگی مقابله با ویروس کرونا‬ ‫در اداره گاز گمیشان‬ ‫به منظـور اهمیـت موضـوع امادگی بیشـتر کارکنان برای پیشـگیری و مقابله با‬ ‫ُ‬ ‫شـیوع ویـروس منحـوس کرونـا به ویژه ویروس امیکرون و ممانعت از گسـترش‬ ‫ان‪ ،‬مانـوری درهمین رابطـه در محـل اداره گاز گمیشـان برگـزار شـد‪ .‬ایـن مانـور‬ ‫با هماهنگی واحد ‪ HSE‬گاز گلستان و همکاری اداره گاز شهرستان گمیشان‬ ‫انجام شد که در ان نحوه عملکرد نیروهای شرکت گاز درمواجهه با مراجعین‪،‬‬ ‫همکاران و اشخاص مشکوک مبتالبه ویروس کرونا و هماهنگی ها و اقدامات‬ ‫ضـروری جهـت ممانعـت و ورود بیمـاران بـه اداره و تمـاس بـا اورژانـس و‬ ‫نهـا بـه مرا کـز درمانـی و همچنیـن ضدعفونـی کـردن محیـط مربوطه‬ ‫انتقـال ا ‬ ‫موردارزیابی قرار گرفت‪ .‬درهمین راسـتا حسـب برنامه ریزی های به عمل امده‪،‬‬ ‫بـا ورود فـرد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا کـه به قصـد دریافـت خدمـات بـه اداره‬ ‫گاز گمیشـان مراجعـه کـرده بـود‪ ،‬حراسـت اداره ضمـن تـب سـنجی و مشـاهده‬ ‫ً‬ ‫سـرفه های مسـتمر و عالئـم مرتبـط دیگـر‪ ،‬فـورا بـا اورژانـس ‪ 115‬تمـاس گرفتـه و‬ ‫ً‬ ‫بـا رعایـت کاملا مـوارد بهداشـتی‪ ،‬از ورود شـخص مشـکوک بـه کرونـا بـه داخـل‬ ‫اداره جلوگیـری کـرده و مسـئول اداره را نیـز در جریـان ایـن موضـوع قـرارداد‪ .‬در‬ ‫ً‬ ‫ادامـه اورژانـس ‪ 115‬شهرسـتان نیـز پـس از اطلاع از موضـوع سـریعا بـه محـل‬ ‫واردشده و ضمن انجام اقدامات اولیه ایشان را جهت انجام معاینات تکمیلی‬ ‫به مرا کز درمانی منتقل کردند و در ادامه نیز جهت مقابله با شیوع کرونا محل‬ ‫مراجعه شخص مبتال و سایر بخش های دیگر اداره ضدعفونی شد‪ .‬در خاتمه‬ ‫نیـز جلسـه ای بـا حضـور نماینـدگان امـور ‪ HSE‬گاز گلسـتان و رئیـس اداره گاز‬ ‫شهرستان برگزارشده که در همین خصوص روند انجام مانور‪ ،‬امادگی کارکنان‬ ‫جهـت مقابلـه بـا ویـروس کرونا مـورد پایـش و ارزیابی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫به رقابـت پرداختنـد و نفـرات اول هـر رشـته‬ ‫بـه مسـابقات سراسـری شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایـران راه پیـدا کردنـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫‪ ۴۴۵‬نفـر از متسـابقین از بیـن همسـران و‬ ‫کارکنـان بودنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬همچنیـن ‪ ۱۹۵‬نفـر‬ ‫از متسـابقین را فرزنـدان کارکنـان تشـکیل‬ ‫می دادنـد»‪ .‬عمـادی با بیان اینکـه هر چـه‬ ‫در راسـتای ترویـج فرهنـگ قرانـی بـرای‬ ‫همـکاران کار کنیم کم اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬تالش‬ ‫داریم در کنار کار و خدمات رسـانی‪ ،‬برگزاری‬ ‫تهـای فرهنگـی و قرانـی را بـا هـدف‬ ‫فعالی ‬ ‫حفـظ خانواد ههـای کارکنـان از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی در دسـتور کار داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه ‪ ۸۲‬نفـر از بیـن متسـابقین‬ ‫ایـن دوره از مسـابقات قرانـی نفـرات اول تـا‬ ‫سـوم این دوره از مسـابقات انتخاب شدند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬نفـرات اول بـه مسـابقات سراسـری‬ ‫شـرکت ملـی گاز ایـران راه یافتنـد»‪ .‬عمـادی‬ ‫با بیان اینکـه تبادل نظـر بیـن اسـتان ها‬ ‫را در راسـتای هرچه بهتـر برگزار شـدن‬ ‫تهـای قـران و عتـرت در شـرکت گاز‬ ‫فعالی ‬ ‫را پیگیـر هسـتیم‪ ،‬افـزود‪« :‬اسـتان مازنـدران‬ ‫در سـال های گذشـته در بخـش فرزنـدان‬ ‫و همسـران کارکنـان رتبه هـای اول و دوم‬ ‫شـرکت ملـی گاز ایـران را ب هخـود اختصـاص‬ ‫داده اسـت»‪ .‬وی ضمـن یـاداوری اینکـه‬ ‫‪۲۲‬نفر از استان به مسابقات سراسری اعزام‬ ‫یشـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬بخـش اطالع رسـانی این‬ ‫م ‬ ‫تهـای قرانـی در شـرکت گاز به صورت‬ ‫فعالی ‬ ‫چهره به چهـره انجـام شـد و خداونـد متعـال‬ ‫را شـا کریم کـه همسـران و فرزنـدان کارکنـان‬ ‫بهترین و بیشـترین استقبال را از مسابقات‬ ‫قرانـی داشـتند»‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ ۴۴‬هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی‬ ‫رده تولیـد و عرضـه نیـز تعطیل شـد ه اسـت»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ ۵۵١« :‬پرونـده مربـوط بـه‬ ‫کشـف دسـتگاه های ماینر غیرمجاز و قاچاق‬ ‫دراین اسـتان اسـت که از ابتدای سـال جاری‬ ‫تشـکیل شـده و از این تعـداد بـه ‪ ۴٢٨‬پرونده‬ ‫رسـیدگی شـده و متخلفـان ان بـه پرداخـت‬ ‫‪ ۴٢١‬میلیارد ریـال جریمـه محکـوم شـده اند‬ ‫و دسـتگاه های ماینـر نیـز ضبـط شـده ‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‬ ‫رضـوی با بیان اینکـه در حـوزه تخلفـات ارزی‬ ‫از ابتـدای امسـال تا کنـون ‪ ۵۹‬پرونـده در‬ ‫تعزیـرات حکومتـی اسـتان تشـکیل شـده که‬ ‫‪ ۴۲‬پرونده از این تعداد مختومه شد ه است؛‬ ‫درخصـوص اسـتفاده از ارد نیمه یارانـه ای‬ ‫برای تولید نان صنعتی و فروش ان به قیمت‬ ‫ازاد افـزود‪« :‬ا گـر مجموعـه تولیـد نان صنعتی‬ ‫از ارد نیمه یارانـه ای اسـتفاده می کنـد بایـد‬ ‫محصـول خـود را بـا نـرخ مصـوب عرضـه‬ ‫کنـد و عرضـه محصـول بـه نـرخ ازاد تخلـف‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‬ ‫رضـوی با اشـاره به شـایعاتی درخصـوص‬ ‫کمبـود روغـن‪ ،‬شـکر و برخـی اقلام اساسـی‬ ‫در بـازار گفـت‪« :‬هیـچ کمبـودی در بـازار‬ ‫وجـود نـدارد و افزایـش بی رویـه قیمـت برنـج‬ ‫شهـای‬ ‫نیـز تخلـف اسـت و شـهروندان گزار ‬ ‫تخلـف را از طریـق سـامانه تلفنـی ‪ ۱۲۴‬یـا‬ ‫سـامانه اینترنتـی ‪ ۱۳۵‬تعزیـرات حکومتـی‬ ‫اعلام کننـد تـا موردرسـیدگی قـرار گیـرد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬جریمـه ‪ ۸۹‬میلیارد ریالـی بـرای یـک‬ ‫کشـتارگاه مـرغ‪ ،‬جریمـه یک میلیارد ریالـی‬ ‫نخـودرو به دلیـل گران فروشـی و تحویـل‬ ‫ایرا ‬ ‫‪ ۴۰‬دسـتگاه خـودرو ثبت نامی از شـرکت های‬ ‫مختلـف خودروسـاز بـه مشـتریان‪ ،‬جریمـه‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد ریالـی یـک مجتمـع گوشـت‪،‬‬ ‫جریمـه نه میلیارد ریالـی یکـی از واحدهـای‬ ‫صنفـی به دلیـل گران فروشـی برنـج‪ ،‬جریمـه‬ ‫‪ ٢٨‬میلیارد ریالـی متخصـص ارتوپـدی‬ ‫به دلیـل گران فروشـی و جریمه سـنگین ارزی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت جابـان گیتـی بـا ارزش‬ ‫‪ ۹۰‬هزار میلیارد ریـال از مهم تریـن پرونده های‬ ‫سـال جـاری ایـن اداره کل اسـت»‪ .‬مدنـی‬ ‫افـزود‪« :‬با توج هبـه وضعیـت اقتصـادی‬ ‫کشـور‪ ،‬مسـئولیت در حوزه نظارت و بازرسـی‬ ‫بـرای ایجـاد ارامـش در بـازار مضاعـف شـده‬ ‫و به رغـم کمبـود نیـرو پروند ههـای تخلـف‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫تعزیراتـی ب هسـرعت در حال رسیدگ ‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬از ایـن رو بـرای ارامـش‬ ‫اقتصـادی در اسـتان‪ ،‬کمیتـه اقـدام مشـترک‬ ‫تنظیـم بـازار به ریاسـت اسـتاندار و دبیـری‬ ‫تعزیـرات حکومتـی بـرای نظـارت بـر بـازار در‬ ‫ایـام پایـان سـال و در اسـتانه نـوروز تشـکیل‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شـده و جلسـات ان در حال برگزار ‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتی خراسـان رضوی‬ ‫با تا کید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های‬ ‫تعزیراتـی گفـت‪« :‬تعـداد پروند ههـای‬ ‫ورودی زیـاد اسـت و بعـد از تهـران بیشـترین‬ ‫پروند ههـای ورودی مربـوط بـه تعزیـرات‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫حکومتـی خراسـان رضو ‬ ‫«در حـوزه پیشـگیری نیـز اقدامـات مختلـف‬ ‫در دسـتور کار اسـت و دور ههـای اموزشـی‬ ‫قوانیـن و مقـررات بـرای اتحادی ههـا‪ ،‬صنوف و‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫شهـای مختلـف در حال برگزار ‬ ‫بخ ‬ ‫سرهنگ خلبان ولی رحمانی‪:‬‬ ‫وحدت‪ ،‬سرلوحه کار مسئوالن باشد‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫جانشـین مرکـز امـوزش هوانیـوز ارتـش با اشـاره به اینکه‬ ‫وحـدت عامـل پیـروزی در دفـاع مقـدس بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز‬ ‫بایـد ایـن وحـدت در میـان مسـئوالن باشـد»‪ .‬سـرهنگ ولـی‬ ‫رحمانـی در یـادواره شـهدای واالمقـام شـپول کنـار فومـن‬ ‫ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان‪ ،‬گفـت‪« :‬عـزت‪،‬‬ ‫سـربلندی‪ ،‬پیشـرفت و توسـعه و بهره منـدی از بازدارندگـی‬ ‫پایـدار همـه در سـایه خـون شـهدا‪ ،‬ایثارگـران‪ ،‬جانبـازان‪،‬‬ ‫ازادگان به ویـژه دعـای خانـواده معـزز شهداسـت»‪ .‬مدیـر‬ ‫قـرارگاه محرومیت زدایـی و جهـادی نیـروی زمینـی ارتـش بـه‬ ‫خاطـره ای از شـهادت سرلشـگر خلبـان؛ حسـین خلعتبـری‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬وقتـی می خواسـتند خبـر شـهادت ایـن‬ ‫شـهید بزرگـوار را بـه مـادرش بگوینـد‪ ،‬مـادرش می گویـد مـن‬ ‫خـواب دیـده ام کـه پسـرم شـهید شـده و سـر بـر بـدن نـدارد و‬ ‫بـه مـادرش از قبـل الهـام شـده بـود»‪ .‬جانشـین مرکـز امـوزش‬ ‫هوانیوز ارتش با اشـاره به اینکه ان هایی که عزیزترین نزدیکان‬ ‫خـود را در راه دفـاع از ایـن سـرزمین امـاده و بـه جبهه هـا‬ ‫فرسـتادند بدانیـد در همـه جـای ایـن میهنمـان عزیـز‬ ‫هسـتند‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬شـهدا‪ ،‬شـاهد و ناظـر و هدایتگـر‬ ‫مسـیر مـا هسـتند ارامـش امـروز مـا مدیـون جان فشـانی ها و‬ ‫رشـادت های ایـن عزیـزان اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به سـخنان‬ ‫مقـام معظـم رهبـری مبنی بر اینکـه زنده نگه داشـتن یـاد‬ ‫شـهدا کمتـر از شـهادت نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬عزیزتریـن سـرمایه‬ ‫هـر انسـانی جانـش اسـت و این افـراد جانشـان را بـا ا گاهـی‬ ‫کامـل در امـاج گلولـه قـرار دادنـد»‪ .‬جانشـین مرکـز امـوزش‬ ‫هوانیـوز ارتـش با اشـاره به اینکه نیروهـای نظامـی و انتظامـی‬ ‫وظیفـه اصلـی انهـا دفـاع و مرزهـای کشـورها و ایجـاد امنیـت‬ ‫پایـدار بـرای ایـران اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬امـروز ا گـر امنیتـی در‬ ‫ایـران اسلامی وجـود دارد به واسـطه بیـداری جان فشـانی‬ ‫ایـن عزیـزان اسـت‪ .‬عشـق بـه وطـن‪ ،‬والیـت مـداری و ایمـان‬ ‫بـه خـدا از مهم تریـن مولف ههـا و ویژ گـی رزمنـدگان و شـهدا‬ ‫بـوده و امـروز نیز در سـرلوحه کار نیروهای مسـلح قـرار دارد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ رحمانی با اشـاره به اینکه وحـدت بایـد در راس امور‬ ‫مسـئوالن قرار گیرد تا دین خود به شـهدا و مردم را ادا کنند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬اولویـت کار مـا اطاعـت از ولـی امـر مسـلمین اسـت و‬ ‫این باید با عمل ثابت شـود و با سـخن امکان پذیر نیسـت»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه نیروهـای مسـلح بخشـی از تـوان خـود را در‬ ‫شـرایط سـخت بـرای مـردم اعم از سـیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬مـردم یاری ها‬ ‫و بالیای طبیعی به کار می گیرند‪ ،‬گفت‪« :‬نیروهای مسـلح در‬ ‫کنـار مـردم هسـتند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد؛‬ ‫امادگی کامل تجهیزات و نیروی های امدادی برای خدمت رسانی به مشترکین‬ ‫ارش مرادی‬ ‫به علـت بـارش فـراوان بـرف و قطـع ارتبـاط‬ ‫تـردد بیـن تعـدادی از روسـتاهای اسـتان‬ ‫کردسـتان و بررسـی نحـوه خدمت رسـانی؛‬ ‫جلسـه مدیریـت بحـران بـا حضـور مهنـدس‬ ‫احمـد فعل هگـری و اعضـای کمیتـه مدیریـت‬ ‫بحران در سـالن جلسـات شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردسـتان برگزار شـد‪ .‬فعله گری گفت‪« :‬تمام‬ ‫تاسیسات و تجهیزات و نیروی های امدادی‬ ‫برای خدمت رسانی به مشترکین در امادگی‬ ‫کامل انـد و شـرایط بـرای خدمت رسـانی‬ ‫مسـتمر و مطمئـن فراهـم اسـت‪ .‬بـا اسـتقرار‬ ‫توده هـوای سـرد و بـارش بـرف و بـاران در‬ ‫اسـتان و ا کثـر نقـاط کشـور‪ ،‬در چندروزاخیـر‬ ‫و روزهـای اتـی‪ ،‬دمـای هـوای اسـتان کاهـش‬ ‫می یابـد‪ .‬از مـردم شـریف اسـتان تقاضـا‬ ‫داریـم بـا ادامـه همـکاری در اسـتفاده ایمـن‬ ‫و مناسـب گاز طبیعـی‪ ،‬نهایـت صرفه جویـی‬ ‫را داشـته باشـند‪ .‬مصـرف روزانـه کل اسـتان‪،‬‬ ‫چندروزاخیـر از مـرز ‪ ۱۵‬میلیون مترمکعـب‬ ‫فراتـر رفتـه اسـت‪ .‬شـبکه تغذیـه ایسـتگاه‬ ‫‪ CGS‬دوم سـقز به اتمـام رسـیده و امـاده‬ ‫مشـدن‬ ‫تزریـق گاز و تایـن اسـت و بـا فراه ‬ ‫شـرایط‪ ،‬در چندروز اتـی در مـدار مصـرف‬ ‫قـرار می گیـرد»‪ .‬وی ضمـن شـکرگزاری بابـت‬ ‫نـزول و بـارش بـرف بـه درگاه خداونـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«از تلاش مضاعـف و چندبرابـری کارکنـان‬ ‫زحمت کش شـرکت گاز اسـتان کردسـتان در‬ ‫شهـا بـرای ارائـه خدمـات مسـتمر‬ ‫تمـام بخ ‬ ‫و مـداوم بـه مشـترکین عزیـز‪ ،‬کمـال تشـکر‬ ‫را دارم و درخواسـت می شـود دسترسـی‬ ‫بـه ایسـتگاه ها مدنظـر ویـژه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫وی درادامـه‪ ،‬بـه فشـار مناسـب و ارایـش‬ ‫خطـوط اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫وضعیـت فشـار شـبکه و خطـوط مطلـوب‬ ‫یشـود در‬ ‫بـوده؛ ولـی پیش بینـی م ‬ ‫چندروزاینـده بـا سردشـدن هـوا و مانـدگاری‬ ‫ان‪ ،‬ذخایـر خطـوط بـا افزایـش مصـرف‬ ‫روبه کاهـش حرکـت کنـد کـه مـردم بایسـتی‬ ‫در مصـرف گاز طبیعـی رعایـت حدا کثـری‬ ‫در مصـرف بهینـه را داشـته باشـند»‪ .‬وی‬ ‫دررابط هبـا مدیریـت مصـرف گاز طبیعـی‬ ‫در سـازمان های دولتـی اسـتان نیـز افـزود‪:‬‬ ‫کسـاعت‬ ‫«روشـن کردن وسـایل گرمایشـی ی ‬ ‫نهـا‬ ‫شکـردن ا ‬ ‫قبـل از اغـاز کار و خامو ‬ ‫کسـاعت قبـل از پایـان کار‪ ،‬خاموش کردن‬ ‫ی ‬ ‫وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل‪ ،‬انجام‬ ‫معاینـه فنـی‪ ،‬تعمیـر وسـایل گرمایشـی و‬ ‫دیگـر اقدامـات الزم جهـت افزایـش بازدهـی‬ ‫وسـایل گازسـوز نظیـر نصـب سـامانه پایـش‬ ‫هوشـمند موتورخانـه‪ ،‬بایـد در ادارات‬ ‫جلسـه هم اندیشـی شـهرداران شـهرهای شهرسـتان ری پیرامـون ارتقـای‬ ‫جایـگاه مدیریـت شـهری برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫کهریزک؛ علی کلهر در جلسـه مشـترک با شـهرداران ری‪ ،‬بازدید مدیرکل دفتر‬ ‫امـور شـهری از شـهرداری های ری و ارائـه نظری ههـای راهبـردی دربـاره بهبـود‬ ‫مدیریـت اداری و اجرایـی ایـن نهادهـای اجتماعـی و خدماتـی را فرصتـی‬ ‫مناسـب بـرای تبدیـل معضلات شـهر و شـهرداری ها بـه فرصت هـا براسـاس‬ ‫ظرفیت هـای پیشـنهادی اسـتانداری برشـمرد‪ .‬شـهردار کهریـزک؛ برگـزاری‬ ‫جلسـات هم اندیشـی شـهرداران را یکـی از مهم تریـن راه هـای تبـادل تجربـه و‬ ‫تدبیر برای اداره امور شهرها و کاهش میزان ازمون وخطا در مدیریت شهری‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬وی افـزود‪« :‬امـروزه نقـش شـهرداری ها فقـط بـه نظافـت و اداره‬ ‫کالبـد فیزیکـی شـهر خالصـه نمی شـود و شـهرها‪ ،‬نقـش توسـعه محـوری در‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬ارامـش و امنیـت ملـی دارنـد ؛ پـس بایـد بـه مقولـه مدیریت‬ ‫شـهری درباره رفع مسـائل و مشـکالت ان ها توجه بیشـتر و دقیق تری داشت‬ ‫تـا بـا برنامه ریـزی و مدیریـت‪ ،‬بسـتر مناسـبی بـرای رشـد اقتصـادی‪ ،‬تثبیـت‬ ‫سیاسـی و افزایـش مشـارکت شـهروندان ایجـاد کـرد»‪ .‬در ادامـه‪ ،‬شـهرداران‬ ‫شـهرهای کهریزک‪ ،‬حسـن اباد‪ ،‬قیامدشـت‪ ،‬قلعه نو و باقرشـهر نقطه نظرات و‬ ‫پیشـنهاد های خـود را بـرای توسـعه مدیریـت شـهری ارائـه دادنـد‪.‬‬ ‫به مناسبت «هفته گرامیداشت زن» صورت می گیرد؛‬ ‫تخفیف ثبت نام در اموزشگاه های هنری شهرستان‬ ‫اموزشـگاه های هنـری زیرنظـر اداره فرهنـگ و ارشـاد ری بـا همـکاری‬ ‫انجمن های هنری به مناسبت والدت حضرت زهرا(س) و هفته گرامیداشت‬ ‫مقـام زن؛ از «هنرجویـان بانـو» بـا تخفیـف ویـژه ثبت نـام می کننـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی فرهنگ و ارشاد شهرستان ری؛ این طرح با هدف گرامیداشت‬ ‫مقـام و منزلـت زن و ایجـاد تسـهیالت ویـژه بـرای ترویـج هنـر بیـن بانـوان‬ ‫عالقه منـد انجـام می شـود‪ .‬اموزشـگاه های موسـیقی‪ ،‬هنرهـای تجسـمی‪،‬‬ ‫هنرهـای نمایشـی دارای مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و مجتمـع‬ ‫فرهنگـی و هنـری شـیخ ابوالفتـوح رازی‪ ،‬شـامل این طـرح هسـتند‪ .‬بانـوان‬ ‫عالقه منـد می تواننـد تـا ‪ ۷‬بهمن مـاه ازاین تسـهیالت ویـژه اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫نمایشگاه «دستاوردهای بانوان کارافرین»‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتی خراسـان رضوی‬ ‫از تشـکیل بیـش از ‪ ۴۴‬هـزار پرونـده ورودی‬ ‫بـه تعزیـرات حکومتـی اسـتان خراسـان‬ ‫‪٣‬هـزار‬ ‫رضـوی خـب داد و گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۴‬‬ ‫پرونـده ازاین تعـداد مربـوط بـه حـوزه کاال و‬ ‫خدمـات بـوده اسـت»‪ .‬سـید مرتضـی مدنـی‬ ‫افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‬ ‫بیـش از ‪ ۴۴‬هـزار پرونـده ورودی بـه تعزیـرات‬ ‫حکومتـی اسـتان داشـته ایم کـه بیـش از‬ ‫‪ ٣۴‬هـزار پرونـده از این تعـداد مربـوط بـه‬ ‫حـوزه کاال و خدمـات‪ ،‬بیـش از چهار هـزار‬ ‫پرونـده مربـوط بـه بخـش بهداشـت ودرمان‬ ‫و چهار هـزار و ‪ ٣٠‬فقـره پرونـده نیـز مربـوط بـه‬ ‫حـوزه ارز بـوده اسـت»‪ .‬وی خاطر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫«تعـداد پرونده هـای ورودی در سـال جـاری‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال ‪ ۲۷‬درصـد‬ ‫افزایـش داشـت ه و میـزان جرائـم پروند ههـای‬ ‫رسـیدگی شـده نیـز سـه هزار میلیارد ریال‬ ‫اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال‬ ‫بیـش از ‪ ١٠٠‬درصـد افزایـش داشـت ه اسـت»‪.‬‬ ‫مدنـی گفـت‪« :‬از ابتـدای امسـال تا کنـون‬ ‫سـه هزار و ‪ ۴۰۹‬بازرسـی از اصنـاف سـطح‬ ‫شـهر انجـام شـده کـه در پـی ایـن بازرسـی ها‬ ‫‪ 1913‬فقـره پرونـده بـا بیـش از ‪ ۸۲‬میلیارد ریال‬ ‫جریمـه تشـکیل شـد ه اسـت؛ همچنیـن در‬ ‫جریـان ایـن بازرسـی ها ‪ ۲۷۱‬مـورد پـرده اعلام‬ ‫تخلـف صنفـی نصـب شـده و ‪ ۹۵‬واحـد در‬ ‫هم اندیشی شهرداران ری‬ ‫در مسیر رسیدن به چشم انداز توسعه‬ ‫مدنظـر باشـد‪ .‬رعایـت دمـای رفـاه ‪18‬‬ ‫تـا ‪ 21‬درج هسـانتی گراد‪ ،‬کاهـش دمـای‬ ‫سهـای مناسـب‪،‬‬ ‫منـزل بـا پوشـیدن لبا ‬ ‫نصـب پنجر ههـای دوجـداره‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫شکـردن وسـایل‬ ‫پرد ههـای ضخیـم‪ ،‬خامو ‬ ‫گرمایشـی اما کـن بی اسـتفاده‪ ،‬پوشـاندن‬ ‫دریچ ههـای کولر‪ ،‬عایق کاری موتورخانه ها و‬ ‫اسـتفاده نکردن از شـومینه به علـت بازدهی‬ ‫و ایمنـی پائیـن؛ از سـاده ترین راهکارهـای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف گاز طبیع ‬ ‫ا گـر مـردم تنهـا یک درجـه وسـایل گرمایشـی‬ ‫خـود را کمتـر کننـد‪ ،‬پنـج تـا شـش درصد در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی صرفه جویـی م ‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا طـرح بهین هسـازی مصـرف انـرژی‬ ‫در موتورخان ههـای منـازل مسـکونی و‬ ‫تجـاری مشـترک رایـگان بـوده و هزین ههـای‬ ‫بهین هسـازی موتورخانـه شـامل تنظیـم‬ ‫مشـعل های موتورخانـه‪ ،‬نصـب رسـوب گیر‬ ‫و عایـق کاری پـس از انجـام اصالحـات‬ ‫لهـای‬ ‫به وسـیله شـرکت های مجـری و کنتر ‬ ‫الزم توسـط شـرکت ملـی گاز ایـران پرداخـت‬ ‫یشـود‪ .‬همـکاران مـا بـا امادگـی کامـل‬ ‫م ‬ ‫شـبانه روز درتالش انـد امـکان بهره منـدی‬ ‫پایـدار از نعمـت گاز را تـا پایـان فصـل سـرما‬ ‫بـرای همـه مشـترکان فراهـم سـازند»‪.‬‬ ‫مراسـم نمایشـگاه دسـتاوردهای بانـوان کارافریـن‬ ‫شهرسـتان ری بـا حضـور حسـین توکلـی کجانـی؛‬ ‫معاون اسـتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬بخشـداران تابعـه‪ ،‬مشـاور فرمانـدار و مسـئول‬ ‫امـور بانـوان فرمانـداری‪ ،‬بانـوان کارمنـد شـاغل در‬ ‫فرمانـداری و بخشـداری و دهیاری هـای تابعـه و با‬ ‫حضـور بانـوان کارافرین و تولیدکنندگان شـاغل در‬ ‫سـطح شهرسـتان ری در مرکـز ری شناسـی واقـع در شـهرری؛ میـدان هـادی‬ ‫سـاعی جنـب میـدان مـدرس برگـزار شـد‪ .‬در حاشـیه برگـزاری این رویـداد‪،‬‬ ‫مهدیـه کنگـی؛ مشـاور امـور بانـوان و خانـواده فرمانـداری ویـژه ری گفـت‪:‬‬ ‫«به مناسـبت میلاد باسـعادت حضـرت زهـرا(س) و گرامیداشـت مقـام مـادر‬ ‫و روز زن‪ ،‬این رویـداد جهـت حمایـت از بانـوان کارافریـن این شهرسـتان‬ ‫بـرای معرفـی دسـتاوردها و توانمندی هـای ایـن بانـوان برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫حـدود ‪ ۲۰‬غرفـه فعـال شـامل صنایع دسـتی‪ ،‬محصـوالت چـرم و پوشـا ک‬ ‫اسلامی و همچنیـن فراورده هـای خانگـی‪ ،‬قالیبافـی و گلیم بافـی و ‪ ...‬کـه از‬ ‫روسـتاهای تابعه شهرسـتان ری هستند‪ ،‬دراین نمایشگاه حضور داشتند»‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ این نمایشـگاه از ‪ ۲‬بهمن ماه به مدت سـه روز از سـاعت ‪ ۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫جهـت بازدیـد عمـوم شـهروندان در مرکـز ری شناسـی برقـرار بـود‪.‬‬ ‫رکاب زنی مدیران شهری منطقه ‪۲۰‬‬ ‫با شعار «هوای پا ک‪ ،‬حقوق عامه اراده ملی»‬ ‫هم زمـان بـا روز ملـی «هـوای پـاک» شـهردار‪ ،‬معاونـان و شـهرداران نواحـی‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬مسـیر میـدان مـادر تـا پایانـه جوانمـرد قصـاب را بـا شـعار «هـوای‬ ‫پـاک‪ ،‬حقـوق عامـه اراده ملـی» رکاب زدنـد‪ .‬در حاشـیه این رویـداد‪ ،‬محمـد‬ ‫ناظـم رضـوی (شـهردار منطقـه ‪ )۲۰‬کیفیـت هـوا را از مهم تریـن فا کتورهـای‬ ‫اعظـم الودگـی هـوا به علـت تـردد‬ ‫زیسـت محیطی دانسـت و گفـت‪« :‬بخـش‬ ‫ِ‬ ‫وسـایل نقلیه موتوری سـت و اسـتفاده از دوچرخه به عنوان حمل ونقل پاک‪،‬‬ ‫راهگشـای این معضـل شـهری خواهـد بـود»‪ .‬او باتا کیدبـر اهمیـت ارتقـای‬ ‫فرهنـگ شـهروندان دربـاره اهمیـت هـوای پـا ک‪ ،‬گفـت‪« :‬مدیـران شـهری بـا‬ ‫مشـارکت مردمی باید بسـتری برای تداوم هوای پاک در جامعه ایجاد کنند»‪.‬‬ ‫وی ضمـن بازدیـد از پایانـه تاکسـیرانی متـروی جوانمـرد قصـاب‪ ،‬از نزدیـک بـا‬ ‫تاکسـیرانان ایـن پایانـه گفت وگـو کـرد‪ .‬وی درادامـه‪ ،‬از مراحـل تنظیـم رایـگان‬ ‫موتـور خـودروی تاکسـیرانان کـه بـا همـکاری یکـی از تعمیرگاه هـای تخصصـی‬ ‫انجـام شـد و همچنیـن فعالیـت غرفه هـای بازیافـت و تفکیـک مـواد و امـوزش‬ ‫کاشـت و نگهـداری گل هـای اپارتمانـی در این پایانـه بازدیـد کـرد‪ .‬به مناسـبت‬ ‫«هفتـه هـوای پـا ک» امـکان اسـتفاده کارکنـان این منطقـه و شـهروندان از‬ ‫خدمـات تنظیـم موتـور رایـگان در یکـی از تعمیرگاه هـای تخصصـی هماهنـگ‬ ‫شـده بـود‪ .‬گفتنی سـت؛ مراسـم «هفتـه هـوای پـا ک» بـا همـکاری اداره محیط‬ ‫زیسـت معاونـت خدمـات شـهری و محیـط زیسـت‪ ،‬معاونـت حمل ونقـل و‬ ‫ترافیـک و اداره هـای فضـای سـبز و بازیافـت و شـهرداری ناحیـه ‪ ۲‬برگـزار شـد‪.‬‬ ‫از قهرمانی جهان تا دستگیری از مستمندان‬ ‫بـه باشـگاه ورزشـی محلـه «گلحصـار»‬ ‫سـری زدیـم تـا بـا کسـی که مسـیر‬ ‫قهرمانـی را بـه راه ورسـم پهلوانـی‬ ‫پیونـد زده‪ ،‬گفت وگـو کنیـم‪ .‬به گـزارش‬ ‫محمـد صفـر زاده؛ قهرمانـی کـه عشـق‬ ‫و عالقـه اش بـه منـش پهلوانی موجب‬ ‫شـد تـا دسـتگیری از مسـتمندان را‬ ‫سـرلوحه کار خـود قـرار دهـد‪« .‬علیرضا‬ ‫جدیدی» قهرمان کیک بوکس جهان‬ ‫و فرزند پرافتخار ری که هدفش از ابتدا‬ ‫کمک کردن به مردم بوده؛ در بیان انگیزه و راز شروع این مسیر می گوید‪« :‬قصه‬ ‫از انجـا شـروع شـد کـه شش سـال پیش به اتفـاق یکـی از دوسـتان‪ ،‬مرغـی خون‬ ‫در خانه را باز کردند‪ ،‬صاحب خانه‬ ‫در خانه نیازمندی بردند‪ .‬وقتی ِ‬ ‫کردند و به ِ‬ ‫گریـه کـرد؛ علـت را پرسـیدند و گفـت مـدت زیادی بـود اهل خانه‪ ،‬مرغ نخـورده‬ ‫بودنـد‪ .‬امـروز بـا هزار زحمـت‪ ،‬مرغـی تهیـه کـردم‪ ،‬شسـتم و در سـبد گذاشـتم‪.‬‬ ‫ازقضـا‪ ،‬گربـه ای امـد و ان را خورد‪ .‬در حیاط نشسـتم و به شـدت غصه دار شـدم‬ ‫کـه شـما زنـگ خانـه را زدیـد و بـا یـک مـرغ امدیـد ‪ ...‬از همان جـا بـود کـه جرقـه‬ ‫این کار روشـن شـد و هرماه با دوسـتانم شـروع کردیم به توزیع سه تا چهار مرغ‬ ‫بیـن نیازمنـدان کـه االن به لطف خـدا به حدود ‪ ۶۰۰‬خانـوار و درمجموع حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نفر رسیده است‪ .‬بسته های حمایتی حاوی روغن‪ ،‬تن ماهی‪ ،‬ما کارونی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مرغ‪ ،‬برنج‪ ،‬گوشت و ‪ ...‬است که البته محدود به محله گلحصار نیست و بعضا‬ ‫بـه برخـی نقـاط دوردسـت هم ارسـال می شـود»‪ .‬پر مدال ترین ورزشـکار یکی از‬ ‫رشته های رزمی در سال ‪ ،۲۰۰۹‬ورزش قهرمانی را خیلی موثر دراین کار می بیند‬ ‫و حتی این کار را به دلیل دیدن مشکالت مختلف مردم از نزدیک‪ ،‬از قهرمانی‬ ‫سخت تر می داند و می گوید دراین مسیر از خیلی چیزها باید گذشت و خیلی‬ ‫طعنه هـا را بایـد نادیـده گرفـت و از خیلـی کارهـا صرف نظـر کـرد؛ وی پهلـوان را‬ ‫کسـی می دانـد کـه خـدا مـدام بـه وی نظـر دارد‪ .‬ایـن قهرمـان‪ ،‬تختـی را پهلـوان‬ ‫واقعـی و الگـو می دانـد و می گویـد پهلوانی سـت کـه مانـدگار می مانـد‪ .‬وی مردم‬ ‫ایـران و ری را زحمتکـش و غیرتمنـد می دانـد و می گویـد کـه کاش مسـئوالن‬ ‫بیشـتر حواسشـان بـه مردم باشـد و بیشـتر خدمـت کنند‪ .‬قـدردان مـردم عزیز‬ ‫هسـتم کـه همیشـه بـه مـن لطـف؛ و هـوای مـن را داشـته اند‪.‬‬ صفحه 6 ‫مرکزی‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2422‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫تارا محمدی‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم ‪ ۴۳‬هزار کودک‬ ‫در استان‬ ‫مدیر کل بهزیسـتی اسـتان مرکزی گفت‪« :‬طرح غربالگری تنبلی چشـم برای‬ ‫شسـال امسـال بـا هـدف پیشـگیری از ضعـف و کم‬ ‫‪ ۴۳‬هـزار کـودک سـه تـا ش ‬ ‫بینایـی کـودکان اجـرا شـد»‪ .‬زهـرا امینـی افـزود‪« :‬امسـال برنامـه پیشـگیری از‬ ‫لهـای بهداشـتی در‬ ‫تنبلـی چشـم از ابتـدای تیرمـاه بـا رعایـت کامـل پروتک ‬ ‫‪ ۱۸۰‬پایگاه غربالگری سنجش بینایی در مجتمع های بهزیستی‪ ،‬خانه های‬ ‫بهداشـت و مسـاجد در تمامی شهرسـتان های استان اغاز شـد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«‪ ۱۵‬اپتومتریست و سه چشم پزشک در اجرای طرح غربالگری تنبلی چشم‬ ‫کـودکان اسـتان مرکـزی همـکاری دارنـد»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مرکـزی‬ ‫یسـت که درصورت عدم تشـخیص‬ ‫گفت‪« :‬تنبلی چشـم نوعی اختالل بینای ‬ ‫به موقـع فـرد از یـک یـا هـر دو چشـم کم بینـا و نابینـا خواهـد شـد و ایـن‬ ‫بیمـاری در دو تـا سـه درصد از کـودکان دیـده می شـود»‪ .‬امینـی افـزود‪« :‬رشـد‬ ‫و تکامـل مرکـز بینایـی در مغـز از دوران جنینـی تـا ‪ ۱۰‬سـالگی ادامـه دارد کـه‬ ‫حدا کثر سـرعت رشـد ان تا س هسـالگی اسـت نتیجه تکامل دسـتگاه بینایی‬ ‫درایـن دوران دیـد واضـح و کامـل اسـت و هـر عاملـی کـه باعث اشـکال دید در‬ ‫یک یا هر دو چشـم کودک شـود‪ ،‬رشـد و تکامل بینایی را متوقف و درنتیجه‬ ‫یشـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تنبلـی چشـم‬ ‫باعـث کاهـش میـزان بینایـی کـودک م ‬ ‫یشـود و هرچـه درمـان چشـم تنبل عقب‬ ‫شسـالگی ایجـاد م ‬ ‫قبـل از سـن ش ‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بیفتـد‪ ،‬احتمـال به دسـت اوردن بینایـی کامـل کمتـر م ‬ ‫بهزیستی استان مرکزی گفت‪« :‬تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم تشخیص‬ ‫به موقـع عوامـل ایجاد کننـده ان اسـت و درمـان تنبلـی چشـم بـه سـنی که در‬ ‫ان تنبلی چشم به وجودامده‪ ،‬مدت زمانی که از ایجاد تنبلی چشم گذشته‬ ‫و زمـان شـروع درمـان تنبلـی بسـتگی دارد»‪ .‬امینـی افـزود‪« :‬ا گاهـی والدین و‬ ‫همـکاری انـان کلیـد موفقیـت درمـان اسـت و والدیـن بایـد بدانند کـه دوران‬ ‫کودکی تنها زمان دسـتیابی به درمان کامل اسـت و در صورت از دسـت دادن‬ ‫ان این فرصـت بـرای همیشـه ازدسـت رفته اسـت»‪ .‬طـرح غربالگـری تنبلـی‬ ‫چشـم از سـال ‪ ۷۴‬در سـازمان بهزیستی کشـور اغاز شده و هر ساله به صورت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫هم زمـان در سراسـر کشـور اجرایـی م ‬ ‫شهردار اراک خبر داد؛‬ ‫هدف گذاری برای ایجاد ‪ ۵۶۰‬هکتار کمربند سبز در ارا ک‬ ‫شـهردار ارا ک گفـت‪« :‬ایجـاد ‪ ۵۶۰‬هکتـار‬ ‫نسـازی‬ ‫کمربنـد سـبز ارا ک و جوا ‬ ‫لهـای ٍموجـود در دسـتورکار‬ ‫جنگ ‬ ‫مدیریت شـهری ارا ک قرار دارد»‪ .‬علیرضا‬ ‫کریمـی افـزود‪« :‬ایجـاد ایـن کمربنـد بـرای‬ ‫نشـهر الـوده ارا ک‪ ،‬یـک ضـرورت‬ ‫کال ‬ ‫شهـا دراین خصـوص‬ ‫اسـت و همـه تال ‬ ‫بـه کار گرفتـه شـده اسـت‪ .‬امسـال اجـرای‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار فضای سبز در کمربند سبز شهر‬ ‫(از منبـع اب تـا گردنـه سـیبک)‪ ،‬درختـکاری پردیـس کوهسـتان واقـع در کـوی‬ ‫امام علـی (ع)‪ ،‬توسـعه منطقه ‪ ۲۲۸‬هکتاری جنگل کاری چقا برای جلوگیـری از‬ ‫ورود ریزگردهای کویر میقان انجام شده است‪ .‬شهرداری ارا ک طی سال های‬ ‫اخیر اقدامات قابل توجهی برای کمک به رفع مشـکل الودگی هوا انجام داده‬ ‫و برنام ههـای مختلفـی نیـز دردسـت اجرا دارد‪ .‬نوسـازی نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫عمومی در بخش اتوبوس های شـهری و گازسـوزکردن ان ها‪ ،‬سـاخت پردیس‬ ‫گهـای طبقاتی‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫خودرویـی‪ ،‬ایجـاد تقاط عهـای غیره مسـطح‪ ،‬پارکین ‬ ‫مسـیر دوچرخ هسـواری و همچنیـن مطالعـات دقیـق طـرح ‪ BRT‬در ارا ک از‬ ‫جملـه اقدامـات صورت گرفتـه اسـت‪ .‬توسـعه مسـیر دوچرخ هسـواری و ارتقـای‬ ‫فرهنگ دوچرخ هسـواری در ارا ک‪ ،‬از دیگر ضروریات اسـت‪ .‬در چندسـال اخیر‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتـر مسـیر دوچرخ هسـواری در ارا ک ایجـاد شـده و اجـرای سـه کیلومتر‬ ‫دیگـر در پـارک ال لـه (در بلـوار قـدس) دردست اجراسـت کـه بـا تحقـق ان‪ ،‬مسـیر‬ ‫نشـهر تـا پایـان امسـال بـه ‪ ۳۵‬کیلومتـر می رسـد‪ .‬اجـرای‬ ‫دوچرخ هسـواری ای ‬ ‫نه کیلومتر مسیر دوچرخه سواری صنایع شهر ارا ک نیز در دستورکار است که‬ ‫فگـذاری شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اجـرای ان در سـال اتـی هد ‬ ‫خبر‬ ‫دیدار فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫نیروی زمینی ارتش با نماینده ولی فقیه گیالن‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬سـرهنگ خلبـان ولـی رحمانـی؛ فرمانـده قـرارگاه‬ ‫محرومیت زدایـی و جهـادی نیـروی زمینـی محـوری ارتـش و جانشـین‬ ‫فرماندهی مرکز اموزش هوانیروز شـهید وطن پور اصفهان در سـفری دوروزه‬ ‫بـه گیلان‪ ،‬بـا ایت اهلل رسـول فالحتی (نماینده ولی فقیه در گیلان) دیدار کرد‬ ‫و بـا تشـریح اقدامـات ایـن قـرارگاه؛ از رهکردهـای نماینـده ولی فقیه گیلان در‬ ‫حهـا و برنام ههـای محرومیت زدایـی بهـره بـرد‪.‬‬ ‫تسـریع و اقـدام مطلـوب طر ‬ ‫طـی ایـن دیـدار‪ ،‬ایـت اهلل فالحتـی بابیان اینکـه نیروهـای مسـلح جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران بـرای رضـای خـدا و امنیت مـردم همه تالش خـود را می کنند‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫افـزود‪« :‬نیروهـای مسـلح جمهـوری اسلامی‪ ،‬یـک نیـروی مردم ‬ ‫کـه زیـر پرچـم یـک مرجـع تقلیـد متقـی و مقتـدر خدمـت می کننـد»‪ .‬وی‬ ‫تهـای مختلـف ارتـش ایـران پس ازانقلاب اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫بـه ماموری ‬ ‫«امـروز ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬والیتمـدار اسـت و در مسـیر صـراط‬ ‫مسـتقیم حرکـت می کنـد»‪ .‬وی‪ ،‬هـدف نیـروی زمینـی محـوری ارتـش را در‬ ‫محرومیت زدایـی از اقصی نقـاط ایـران‪ ،‬هدفـی مهـم و بـزرگ خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫«خدمـت در عرصـه محرومیت زدایـی‪ ،‬جهـاد در راه خداسـت»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫محسن جعفری؛ فرمانده سپاه ناحیه فومن و تعدادی از خلبانان هوانیروز‬ ‫ارتـش نیـز دراین دیـدار حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫دانشجویان پزشکی به دنبال کسب دانش بیشتر‬ ‫با رعایت اصول اخالقی باشند‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬اسـتاندار فـارس‬ ‫خطـاب بـه دانشـجویان پزشـکی‬ ‫دانشـگاه شـیراز گفـت‪« :‬کسـب‬ ‫دانـش بیشـتر بـا رعایـت اصـول‬ ‫اخالقـی را در اولویـت قـرار دهنـد‬ ‫و پـس از فار غ التحصیلـی نیـز‬ ‫علم انـدوزی را رهـا نکننـد و‬ ‫به دنبـال دانـش بیشـتر باشـند»‪.‬‬ ‫دکتـر محمدهـادی ایمانیـه در‬ ‫ائیـن روپـوش سـفید دانشـجویان‬ ‫ورودی مهـر ‪ ،۱۳۹۷‬در دانشـکده‬ ‫پزشـکی شـیراز‪ ،‬با تا کی دبـر اهمیـت‬ ‫حفـظ احتـرام دو محـور مهـم «علـم و سـواد» و «اخلاق و معرفـت» در‬ ‫خدمـت پزشـکی‪ ،‬از دانشـجویان پزشـکی خواسـت تـا بـا رعایت ایـن موازین‪،‬‬ ‫زندگـی خـود را وقـف خدمـت بـه مـردم کننـد‪ .‬ایمانیـه گفـت‪« :‬دانشـجویان‬ ‫این رشـته از اغـاز ورود بـه دانشـگاه‪ ،‬همـکاران مجموعـه سلامت هسـتند‬ ‫و مـا را در خدمت رسـانی بـه مـردم به ویـژه در بحـران کرونـا یـاری رسـاندند‪.‬‬ ‫بـا حفـظ اخلاق حرفـه ای بایـد به گونـه ای خدمت رسـانی کنیـد کـه بیمـار‬ ‫عضوی از خانواده شـما اسـت؛ تالش کنید تا احترام همراهان بیمار را جلب‬ ‫کنیـد‪ ،‬زیـرا دعـای انـان از باارزش تریـن دعاهـا بـرای کادر درمـان اسـت»‪ .‬ایـن‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز بااشـاره به دغدغ ههـای‬ ‫دانشـجویان پزشـکی پـس از فار غ التحصیلـی‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد تـا ایـن‬ ‫دغدغه ها باهمت‪ ،‬تدبیر‪ ،‬ا گاهی و انگیزه‪ ،‬موجب افتخارافرینی و سربلندی‬ ‫تهـای خـود از دانشـجویان خواسـت تـا‬ ‫شـود‪ .‬او در بخـش دیگـری از صحب ‬ ‫سپاسـگزار خداونـد باشـند و از تمـام افرادی کـه در ایـن موفقیت انـان را یاری‬ ‫کرده انـد‪ ،‬نظیـر پـدر‪ ،‬مـادر و اسـاتید‪ ،‬قدردانـی کننـد و بداننـد که با اسـتعانت‬ ‫یشـک از موفق تریـن و‬ ‫از خداونـد و مشـخص کردن اهـداف بـزرگ خـود‪ ،‬ب ‬ ‫خادم تریـن افـراد جامعـه خواهنـد بـود‪ .‬ایمانیـه از دانشـجویان خواسـت تـا‬ ‫در خلال کارهـای خـود در زمـان تحصیـل‪ ،‬بـرای مشـکالت جامعـه نیـز وقـت‬ ‫بگذارنـد و بـه مرا کـزی نظیـر مرا کـز تـرک اعتیـاد‪ ،‬درمـان ایدز‪ ،‬مرا کـز نگهداری‬ ‫معلـوالن‪ ،‬ناشـنوایان‪ ،‬نابینایـان و بانـوان بدسرپرسـت سـر بزنند تـا در جریان‬ ‫مسـائل اجتماعـی قـرار گرفتـه و بـرای کمـک بـه ایـن قشـر اسـیب پذیر نیـز‬ ‫برنامه ریـزی و خدمـت کننـد‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد دهه فجر انقالب اسالمی‬ ‫در تامین اجتماعی مازندران‬ ‫تولیت استان قدس در دیدار اساتید گروه معارف دانشگاه های مشهد‪:‬‬ ‫بیان مطالب غیرموثق دینی‪ ،‬خورا ک دهی‬ ‫به «شبکه های معاند با مکتب» است‬ ‫علی زنگنه‬ ‫تولیت اس ــتان قدس رضوی بی ــان مطالب‬ ‫غیرموث ــق و انتس ــاب ان به دی ــن را موجب‬ ‫خورا ک ده ــی رس ــانه ای ب ــه ش ــبکه های‬ ‫معان ــد ب ــا مکت ــب و مذه ــب‪ ،‬دانس ــت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین احمد مروی در‬ ‫دیدار اس ــاتید گ ــروه معارف دانش ــگاه های‬ ‫مش ــهد ک ــه در ح ــرم مطه ــر رض ــوی انجام‬ ‫ش ــد‪ ،‬بابیان اینک ــه دع ــوت م ــردم ب ــه دین‬ ‫بای ــد ب ــا عل ــم‪ ،‬ا گاه ــی‪ ،‬مطالع ــه‪ ،‬بصیرت و‬ ‫بی ــان مطال ــب از منابع موثق همراه باش ــد؛‬ ‫بس ــیاری از انحراف ــات را نتیج ــه معرف ــی‬ ‫نامناس ــب دی ــن خوان ــد و گف ــت‪« :‬ام ــروز‬ ‫یک ــردن دی ــن موج ــب بیش ــترین‬ ‫بد معرف ‬ ‫اس ــیب ب ــه دی ــن ش ــده اس ــت‪ .‬متاس ــفانه‬ ‫نظارت ــی در عرصه تبلیغ دی ــن وجود ندارد؛‬ ‫و برخی بابی ــان مطالب موهون به نام دین‪،‬‬ ‫بیش ــترین اس ــیب را به دین می زنند»‪ .‬وی‬ ‫نس ــبت دادن مطال ــب غیرموث ــق ب ــه دی ــن‬ ‫را موج ــب خدش ــه ب ــه دیـ ـن داری م ــردم‬ ‫کس ــو بی ــان مطالبی‬ ‫دانس ــت و گفت‪« :‬ازی ‬ ‫که موجب وهن دین اس ــت و ازس ــوی دیگر‬ ‫تنه ــا ب ــه احساس ــات و ش ــور توج هک ــردن‬ ‫بی درنظرگرفت ــن منط ــق قران ــی و عقالنیت؛‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــا ان روبه رویی ــم‪.‬‬ ‫دو گرفتار ‬ ‫ش ــعائر و ش ــور‪ ،‬بس ــیار الزم و خوب اس ــت؛‬ ‫ام ــا کن ــارش باید ب ــه عمق بخش ــی معرفتی‬ ‫نیز توج ــه ش ــود»‪ .‬وی بابیان اینکه مطالب‬ ‫غیرموث ــق درب ــاره دی ــن‪ ،‬خورا ک رس ــانه ای‬ ‫نه ــای معان ــد ب ــا‬ ‫ب ــرای ش ــبکه ها و جریا ‬ ‫مکت ــب و مذه ــب را فراهم می کن ــد و چهره‬ ‫ناصحیح ــی از اس ــام نش ــان می ده ــد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬هزینه کرد از دین و مقدس ــات‬ ‫ب ــرای پوش ــاندن اش ــتباهات و خطاه ــا‬ ‫موج ــب ضرب ــه ب ــه اعتق ــادات دین ــی مردم‬ ‫اس ــت‪ .‬هیـ ـچ گاه ام ــام راحـ ـل (ره) و مق ــام‬ ‫معظم رهبری در سخنان خود از مقدسات‬ ‫و دی ــن هزین ــه نکردن ــد و تنها از خ ــدا برای‬ ‫م ــردم س ــخن گفتن ــد؛ ای ــن س ــلوک‪ ،‬یـــک‬ ‫الگ ــو و معیار ب ــرای همه متدینین اس ــت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه حض ــرت رضـ ـا (ع) عالم ال‬ ‫محم ــد(ص) هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪« :‬چ ــه خوب‬ ‫است دانش ــگاهیان با استعانت به حضرت‬ ‫رضـ ـا (ع) از عنای ــات عال ــم ال محمـ ـد (ص)‬ ‫ب ــرای رف ــع گره های علم ــی خ ــود بهره مند‬ ‫ش ــوند و برای این منظور‪ ،‬بای ــد فضاهایی را‬ ‫برای برگزاری جلس ــات علمی دانش ــجویان‬ ‫و اس ــاتید دانش ــگاه ها دراین مکان مقدس‬ ‫فراهم کنی ــم»‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫م ــروی با اس ــتقبال از پیش ــنهاد ارائ هش ــده‬ ‫توس ــط یکی از اس ــاتید درب ــاره ایج ــاد دفتر‬ ‫ارتب ــاط اس ــتان ق ــدس ب ــا دانش ــگاه ها‪ ،‬به‬ ‫رویکردهای فرهنگی اس ــتان قدس رضوی‬ ‫اش ــاره و باتا کیدبراینکه موضوعات فرهنگی‬ ‫اولویت این اس ــتان مقدس اس ــت‪ ،‬تصریح‬ ‫چی ــک از برنام هه ــای فرهنگ ــی‬ ‫ک ــرد‪« :‬هی ‬ ‫اس ــتان ق ــدس را تعطی ــل نکرده ای ــم‪ .‬البته‬ ‫ممک ــن اس ــت باتوج هب ــه ش ــرایط در برخی‬ ‫برنام هه ــا تعدی ــل ص ــورت گرفته باش ــد که‬ ‫منحص ــر به حوز هه ــای فرهنگی نی ــز نبوده‬ ‫و در تمام بخش های اس ــتان قدس اعمال‬ ‫شده اس ــت»‪ .‬وی در بخش پایانی سخنان‬ ‫خود‪ ،‬بر اهمیت توس ــعه نذر فرهنگی اشاره‬ ‫ً‬ ‫و عن ــوان ک ــرد‪« :‬نذره ــا در جامع ــه عموم ــا‬ ‫معطوف ب ــه اطعام اس ــت‪ .‬باید ت ــاش کرد‬ ‫ت ــا س ــنت ن ــذر فرهنگ ــی در جامع ــه رواج‬ ‫پیدا کند تا در کنار گس ــترانیدن س ــفره های‬ ‫احس ــان و اطعام‪ ،‬خیران در ح ــوزه نذورات‬ ‫فرهنگی همچون نذر کتاب نیز وارد شوند‪.‬‬ ‫ـعار محوری استان‬ ‫تحقق زیارت متعالی‪ ،‬ش ـ ِ‬ ‫یس ــت و این مهم ب ــا باالبردن‬ ‫ق ــدس رضو ‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫فرهن ــگ دین ــی م ــردم محق ــق م ‬ ‫در ابت ــدای این دی ــدار‪ ،‬تعدادی از اس ــاتید‬ ‫گرو هه ــای مع ــارف و اعض ــای هیئت علمی‬ ‫دانشگاه های فردوس ــی‪ ،‬علوم پزشکی‪ ،‬ازاد‬ ‫اس ــامی و فرهنگی ــان حدود دوس ــاعت به‬ ‫بی ــان مطال ــب‪ ،‬دیدگا هه ــا و نقطه نظ ــرات‬ ‫خ ــود پرداختند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان منطقه ویژه خبر داد؛‬ ‫گزنی پروژه فروسیلیس در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند‬ ‫کلن ‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مرتضی صف ــدری زاده در بازدید مدیرعامل‬ ‫بان ــک تج ــارت اس ــتان خراس ــان جنوب ــی‬ ‫از منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن‬ ‫شه ــای صنعت ــی‪،‬‬ ‫س ــازمان باتوج هب ــه گرای ‬ ‫تج ــاری‪ ،‬خدمات ــی و حمایت ــی ت ــاش‬ ‫ک ــرده ت ــا به می ــزان س ــرمایه گذاری های‬ ‫متقاضی ــان برای حض ــور در عرص ــه فضای‬ ‫کسـ ـب وکار ت ــاش کن ــد»‪ .‬رئی ــس س ــازمان‬ ‫منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی خراس ــان جنوبی‬ ‫گف ــت‪« :‬این منطق ــه‪ ،‬از موتوره ــای محرک‬ ‫در اس ــتان اس ــت ک ــه متناس ــب ب ــا فضای‬ ‫اقتص ــادی حا ک ــم ت ــاش دارد بهتری ــن‬ ‫دس ــتاورد را ب ــرای جامع ــه پیرامون ــی خ ــود‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬س ــازمان منطق ــه وی ــژه‬ ‫اقتص ــادی خراس ــان جنوب ــی ت ــاش دارد‬ ‫ت ــا در خدم ــت توس ــعه ص ــادرات کااله ــای‬ ‫ایران ــی ب ــه کش ــور افغانس ــتان باش ــد‪.‬‬ ‫خوش ــبختانه ت ــا امروز متناس ــب با ش ــرایط‬ ‫توانسته ایم پاس ــخگوی متقاضیان باشیم؛‬ ‫زی ــرا معتقدی ــم توس ــعه اقتص ــادی ج ــز‬ ‫همراه ــی بخ ــش خصوص ــی امکان پذی ــر‬ ‫لس ــازی‪ ،‬معرف ــی بخ ــش‬ ‫نیس ــت و فعا ‬ ‫خصوص ــی می توان ــد ب ــه توس ــعه اس ــتان‬ ‫ته ــای‬ ‫کم ــک کن ــد»‪ .‬وی باتا کیدب ــر مزی ‬ ‫فراوان خراس ــان جنوبی نس ــبت ب ــه برخی‬ ‫از نق ــاط توس ــعه یافته کش ــور‪ ،‬اف ــزود‪« :‬در‬ ‫ته ــای‬ ‫ح ــوزه س ــایت م ــرزی‪ ،‬یک ــی از مزی ‬ ‫اس ــتان هم مرزی با کش ــور افغانستان است‬ ‫ک ــه مرز ماهی ــرود به دلیل اس ــتراتژیک بودن‬ ‫ای ــن م ــرز‪ ،‬مورداس ــتقبال تج ــار اس ــت و‬ ‫درحال حاض ــر فعالی ــت تج ــاری از م ــرز‬ ‫ماهیرود با کش ــور افغانس ــتان درحال انجام‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی این را هم تا کی ــد کرد که هدف‬ ‫م ــا به عن ــوان س ــرمایه گذار در خراس ــان‬ ‫جنوبی این اسـ ـت که اس ــتان ازنظر توس ــعه‬ ‫تج ــاری بتوان ــد جای ــگاه خوب ــی را ب هخ ــود‬ ‫اختصاص دهد و ب ــر خود وظیفه می دانیم‬ ‫ک ــه در منطق ــه ویژه اقتصادی اس ــتان برای‬ ‫واحدهای ــی که قص ــد دارن ــد دراین منطقه‬ ‫کار کنن ــد‪ ،‬بس ــتر الزم را تامی ــن کنی ــم‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینک ــه ا کن ــون هی ــچ محدودیت ــی‬ ‫ب ــرای ورود س ــرمایه گذار در منطق ــه وی ــژه‬ ‫اقتص ــادی نداری ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬معتقدی ــم ا گر‬ ‫فرمایش ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری درم ــورد‬ ‫اقتص ــاد اجرای ــی ش ــود‪ ،‬هیچ جای ــی ب ــرای‬ ‫تحری ــم و مش ــکالت اقتص ــادی باق ــی‬ ‫نمی مان ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به پ ــروژه تولی ــد‬ ‫فروس ــیلیس در منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی‬ ‫بیرجن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬در ده ــه فج ــر این پروژه‬ ‫با س ــرمایه گذاری ح ــدود ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی خراس ــان جنوبی‬ ‫کلنگ زنی م ‬ ‫را عس ــلویه معدنی ای ــران دانس ــت و گفت‪:‬‬ ‫«مع ــدن و تجارت‪ ،‬دو بازوی محور توس ــعه‬ ‫یس ــت و چ ــون معدن‪،‬‬ ‫در خراس ــان جنوب ‬ ‫پتانسیل نسبی و خوبی برای استان است‪،‬‬ ‫جری ــان توس ــعه اس ــتان خراس ــان جنوبی‪،‬‬ ‫یگ ــذرد و‬ ‫از دو بخ ــش مع ــدن و تج ــارت م ‬ ‫نگاه ها باید به سمت وس ــوی تولید و معدن‬ ‫بیش ــتر گرایش یاب ــد»‪ .‬حاتم ــی؛ مدیرعامل‬ ‫بان ــک تج ــارت خراس ــان جنوب ــی نی ــز طی‬ ‫ای ــن دی ــدار‪ ،‬ضم ــن قدردان ــی از اقدام ــات‬ ‫انجا مش ــده توس ــط منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫در بیرجند‪ ،‬گفت‪« :‬خوش ــبختانه خراس ــان‬ ‫جنوب ــی‪ ،‬یک ــی از اس ــتان های ب ــا ظرفی ــت‬ ‫خدادادی و بســـیارخوب است که می تواند‬ ‫شه ــای‬ ‫زمین ــه اش ــتغال م ــردم را در بخ ‬ ‫مختل ــف؛ اع ــم از صنع ــت‪ ،‬مع ــدن‪ ،‬تجارت‬ ‫‪ ...‬رق ــم زن ــد»‪ .‬وی ضم ــن اع ــام امادگ ــی‬ ‫مجموع ــه بان ــک تج ــارت ب ــا منطق ــه ویژه‬ ‫یه ــا از‬ ‫اقتص ــادی اس ــتان‪ ،‬اف ــزود‪« :‬برخ ‬ ‫خراس ــان جنوبی باعن ــوان اس ــتان محروم‬ ‫ی ــاد می کنن ــد؛ ام ــا معتق ــدم باتوج هب ــه‬ ‫ته ــا و مواه ــب اله ــی‪ ،‬این اس ــتان‬ ‫ظرفی ‬ ‫نه تنه ــا مح ــروم نیس ــت؛ بلک ــه اس ــتانی‬ ‫توانمن ــد در عرص هه ــای مختل ــف اس ــت»‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬پیشنهاد شهرداری شیراز برای گنجانده شدن در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫ش ــهردار ش ــیراز در س ــفر نیـ ـم روزه خ ــود ب ــه پایتخ ــت‪،‬‬ ‫نشسـ ـت هایی را ب ــا معاون ــان رئیس جمه ــوری پیرام ــون‬ ‫موضوع ــات مختل ــف از جمل ــه س ــهم ش ــهرداری ها در‬ ‫بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬داش ــت‪ .‬س ــید احس ــان اصناف ــی در توضی ــح‬ ‫ای ــن س ــفر نیـ ـم روزه گف ــت‪« :‬دو جلس ــه مفید و مه ــم برای‬ ‫ش ــهرداری ها در تهران با معاونان رئیس جمهوری داشتیم‬ ‫ک ــه اث ــار و ثم ــرات ان در این ــده ملم ــوس خواه ــد ب ــود‪ .‬در‬ ‫جلس ــه اول ک ــه از س ــاعت دو عص ــر اغ ــاز ش ــد‪ ،‬میهم ــان‬ ‫مع ــاون اول رئیس جمه ــوری‪ ،‬دکتر مخبر و رئیس س ــازمان‬ ‫مدیری ــت و برنامه ریزی کش ــور‪ ،‬دکتر میرکاظم ــی با موضوع‬ ‫فه ــای مرب ــوط به ش ــهرداری ها در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کش ــور‬ ‫ردی ‬ ‫بودیم»‪ .‬به گفته ش ــهردار ش ــیراز؛ عالوه بر وی در این جلسه‬ ‫زا کان ــی (ش ــهردار ته ــران)‪ ،‬ارجائ ــی (ش ــهردار مش ــهد)‪،‬‬ ‫قاسـ ـم زاده (ش ــهردار اصفه ــان) و ش ــهرداران ی ــزد و رش ــت‬ ‫نیز حض ــور داش ــتند‪ .‬اصناف ــی درخصوص ری ــز موضوعات‬ ‫حش ــده در جلس ــه ب ــا مع ــاون اول رئیس جمه ــوری و‬ ‫مطر ‬ ‫رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و برنامه ریزی‪ ،‬گف ــت‪« :‬پیرامون‬ ‫فه ــای بودجـ ـه ای ش ــهرداری ها از‬ ‫موضوعات ــی نظی ــر ردی ‬ ‫جمل ــه درص ــد ارزش اف ــزوده و نح ــوه تخصی ــص ان‪ ،‬تهات ــر‬ ‫یه ــای دول ــت ب ــه ش ــهرداری ها‪ ،‬بخش ــودگی جرائ ــم‬ ‫بده ‬ ‫مالیات ــی و تامی ــن اجتماعی ش ــهرداری ها‪ ،‬اوراق مش ــارکت‬ ‫پروژ هه ــای زیرس ــاختی مث ــل مت ــرو و وص ــول س ــهم جرائم‬ ‫نش ــهرها بح ــث و گفت وگو‬ ‫راهنمای ــی و رانندگ ــی ب ــرای کال ‬ ‫ش ــد»‪ .‬او با اش ــاره به اینکه در جلس ــه پیش ــین با معاون اول‬ ‫رئیس جمه ــوری در تاری ــخ ‪ ۲۹‬اذرم ــاه نی ــز ‪ ۱۴‬دس ــتورکار‬ ‫خروج ــی جلس ــه ب ــوده‪ ،‬گف ــت‪« :‬تع ــدادی از موضوع ــات‬ ‫حش ــده توس ــط دول ــت در مجل ــس دفاع خواهد ش ــد‬ ‫مطر ‬ ‫و تع ــدادی نی ــز ب ــه نظـــر کارشناس ــی دکت ــر ع ــادل (معاون‬ ‫نش ــهر ها)‬ ‫س ــازمان مدیری ــت و برنامه ریزی و دبیرخانه کال ‬ ‫من ــوط ش ــد ک ــه پیگیـــری و انج ــام خواهد ش ــد»‪ .‬ش ــهردار‬ ‫ش ــیراز همچنین از ارائه ‪ ۲۹‬پیش ــنهاد بودجه ای در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬گف ــت و افزود‪« :‬پیش از جلس ــه ش ــهرداری ش ــیراز ‪۲۹‬‬ ‫پیش ــنهاد خود را ب ــرای گنجان ــدن در بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬را برای‬ ‫نش ــهرها‪ ،‬نمایندگان مردم شیراز در‬ ‫وزیر کشور‪ ،‬مجمع کال ‬ ‫مجلس‪ ،‬س ــخنگوی کمیس ــیون تلفیق و رئیس کمیسیون‬ ‫ته ــای ان ــان درجه ــت‬ ‫عم ــران ارس ــال ک ــرده ت ــا از ظرفی ‬ ‫فه ــای بیش ــتری از بودج ــه عموم ــی دول ــت‬ ‫ج ــذب ردی ‬ ‫جهت ش ــهرداری ها اس ــتفاده ش ــود »‪ .‬او س ــپس به جلسه‬ ‫دوم ک ــه بالفاصل ــه پ ــس از جلس ــه اول اغاز ش ــد پرداخت و‬ ‫گفت‪« :‬جلس ــه دوم با حضور دکتر دهق ــان‪ ،‬معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمه ــوری برگ ــزار ش ــد ک ــه در ان ب ــه ط ــرح بح ــث‬ ‫درخص ــوص موضوع ــات حقوق ــی مرتب ــط ب ــا ش ــهرداری ها‬ ‫پرداختی ــم»‪ .‬به گفت ــه ای ــن مقام مس ــئول اه ــم موضوعات‬ ‫حش ــده در جلس ــه با معاون حقوق ــی رئیس جمهوری‬ ‫مطر ‬ ‫ش ــامل صدور پروانه برروی زمین های فاقد س ــند‪ ،‬مباحث‬ ‫تغیی ــرات قان ــون م ــاده ‪ ۱۰۰‬ش ــهرداری مبنی بر رس ــیدگی به‬ ‫تخلف ــات س ــاختمانی در ش ــهرداری ها‪ ،‬موض ــوع اخت ــاف‬ ‫مس ــکن و شهرس ــازی و ش ــهرداری ها پیرامون اعمال ماده‬ ‫‪ ۱۰۱‬ب ــر روی زمین های تفکیکی دولت در محدوده ش ــهرها‪،‬‬ ‫موض ــوع تعاری ــف قانون ــی ع ــوارض پروان ــه س ــاختمانی‪،‬‬ ‫ع ــوارض س ــاختمانی جه ــت اعم ــال در درص ــد پرداخت ــی‬ ‫ب ــه نه ــاد کتابخان هه ــا و اموزش وپ ــرورش و مباح ــث می ــان‬ ‫ازجمل ــه موض ــوع نی ــروی انس ــانی و ائین نامه اس ــتخدامی‬ ‫ش ــهرداری ها بوده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی‪ ،‬هنری خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫راه یابی هشت کانون خراسان جنوبی به مرحله نیمه نهایی رویداد ملی «فهما»‬ ‫رضا بهنام‬ ‫حجت االس ــام ابراهی ــم س ــبزه کار گف ــت‪:‬‬ ‫نه ــای فرهنگ ــی هن ــری‬ ‫«مدی ــران کانو ‬ ‫خراس ــان جنوبی‪ ،‬در س ــومین رویداد ملی‬ ‫فهم ــا برنامه های اجر اش ــده خود را در س ــه‬ ‫شبس ــتان فرهن ــگ‪ ،‬هن ــر و ن ــواوری؛ و ‪12‬‬ ‫رواق ترنج‪ ،‬دانش‪ ،‬رســـانه‪ ،‬سرود‪ ،‬فن اوری‪،‬‬ ‫فیل ــم‪ ،‬نمای ــش‪ ،‬قل ــم‪ ،‬کارافرین ــی‪ ،‬کت ــاب‪،‬‬ ‫ن ــور و همدل ــی ثبت کردن ــد»‪ .‬مدیر س ــتاد‬ ‫نه ــای فرهنگ ــی هن ــری‬ ‫هماهنگ ــی کانو ‬ ‫خراس ــان جنوبی افزود‪« :‬برخ ــی از کانون ها‬ ‫در چنـــد رواق از رواق هـــای ‪ 12‬گان ــه رویداد‬ ‫فهما حائز ش ــرایط انتخاب ب ــرای راه یابی از‬ ‫مرحله استانی به مرحله کش ــوری شده اند‬ ‫ک ــه دراین زمین ــه ت ــاش ش ــده در ه ــر رواق‬ ‫ک ــه امتیازه ــای بیش ــتری کس ــب کرده اند‪،‬‬ ‫‪۷‬ب ــاب کان ــون فرهنگ ــی‬ ‫معرف ــی ش ــوند‪ ۹ .‬‬ ‫هنری خراس ــان جنوب ــی به مرحل ــه داوری‬ ‫یافتن ــد ک ــه ازاین تع ــداد‪ ۱۶ ،‬کان ــون بع ــد از‬ ‫داوری اس ــتان ب ــه س ــتاد فهم ــای کش ــور‬ ‫معرف ــی و ب ــه مرحل ــه بع ــدی راه یافتن ــد‪ .‬با‬ ‫ارزیاب ــی میدان ــی مس ــتندات و گزارش های‬ ‫ارس ــالی از ای ــن کانون ها‪ ،‬درنهایت هش ــت‬ ‫کان ــون فرهنگی هنری خراس ــان جنوبی به‬ ‫مرحل ــه نیمه نهای ــی راه یافتند»‪ .‬س ــومین‬ ‫روی ــداد مل ــی «فهم ــا» ب ــا ش ــعار «ب ــه توان‬ ‫م ــردم» درحالی اغاز ش ــد که بال غب ــر ‪۲۶۰۰۰‬‬ ‫کان ــون فرهنگ ــی‪ ،‬هن ــری در دل مس ــاجد‬ ‫کش ــور فع ــال ب ــوده و درحال ارائ ــه خدما ‬ ‫ت‬ ‫ب ــه اعضای خود هس ــتند‪ .‬این روی ــداد که از‬ ‫مرداد اغاز ش ــد و ت ــا پای ــان اذر ادامه یافت‪،‬‬ ‫رقابت ــی س ــالم می ــان بچه های مس ــجد در‬ ‫بس ــتر فضای مجازی جه ــت امتیازدهی به‬ ‫حه ــا و برنامه های‬ ‫ته ــا باتوجه به طر ‬ ‫فعالی ‬ ‫کانون های فرهنگی هنری مس ــاجد اس ــت‪.‬‬ ‫ته ــای فرهنگ ــی‬ ‫ای ــن رقاب ــت مل ــی‪ ،‬فعالی ‬ ‫یش ــود و ب ــا‬ ‫و هن ــری مس ــاجد را ش ــامل م ‬ ‫ته ــای‬ ‫ه ــدف ارزیاب ــی و احص ــای ظرفی ‬ ‫موجود در حوزه مس ــجد‪ ،‬ب ــا رویکرد تقویت‬ ‫ش ــاخص های مس ــجد محور در مح ــات‬ ‫یش ــود و فرصت ــی مناس ــب ب ــرای‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫ته ــای‬ ‫شناس ــایی اس ــتعدادها و ظرفی ‬ ‫نه ــای مس ــاجد و کادرس ــازی نی ــروی‬ ‫کانو ‬ ‫متعه ــد و متخص ــص ب ــرای این ــده کش ــور‬ ‫نه ــا‪ ،‬راه‬ ‫اس ــت که ب ــا پویای ــی دائم ــی کانو ‬ ‫را ب ــرای رس ــیدن به مس ــجد طراز اس ــامی‬ ‫هموار می کن ــد‪ .‬رویداد نخس ــت «فهما»‪ ،‬از‬ ‫ً‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۸‬رسما اغاز ش ــد و دراین رویداد‪،‬‬ ‫اس ــتان قم به عنوان پایتخ ــت فرهنگ وهنر‬ ‫مس ــاجد ایران انتخاب شد‪ .‬دومین رویداد‬ ‫«فهم ــا» با ش ــعار «ای ــران ق ــوی» برگرفته از‬ ‫س ــخنان مق ــام معظم رهب ــری برگزار ش ــد‪.‬‬ ‫س ــومین رویداد نی ــز در ‪ ۱۲‬رواق ش ــامل ‪۴۰‬‬ ‫یش ــود و اعض ــاء می توانند‬ ‫بخ ــش برگ ــزار م ‬ ‫ب ــا ورود ب ــه س ــامانه بچ هه ــای مس ــجد‪،‬‬ ‫برنامه ها و فعالیت های خ ــود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‪ /‬مدیرکل‬ ‫تامیـن اجتماعـی مازنـدران‬ ‫در جلسـه هماهنگـی سـتاد‬ ‫دهـه فجـر انقلاب اسلامی‬ ‫کـه بـا حضـور اعضـای سـتاد‬ ‫در محـل اداره کل تامیـن‬ ‫اجتماعـی مازنـدران برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـر اهمیـت برگـزاری بـا‬ ‫هرچه شـکوه تر برنامه هـای‬ ‫ایـام ا‪ ...‬دهـه مبـارک فجـر در تامیـن اجتماعـی اسـتان مازنـدران تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫سـید علی اصغر محمودی با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای گلگون کفن‬ ‫ایـن مرز و بـوم گفـت‪« :‬انقلاب اسلامی مرهـون اندیشـه بی بدیـل حضـرت‬ ‫یشـک‬ ‫امـام راحـل(ره) به عنـوان بنیان گـذار کبیـر انقلاب اسالمی سـت و ب ‬ ‫ایـن انقلاب‪ ،‬بی نـام خمینـی در هیچ جـای دنیـا شـناخته شـده نیسـت»‪ .‬او‬ ‫یاداوری و تذکر ایام شـکوهمند انقالب اسلامی را مصداق شـکر نعمت الهی‬ ‫دانسـت و افـزود ‪« :‬ایـن ایـام فرصـت مغتنمـی بـرای برشـمردن دسـتاوردها و‬ ‫نعمت هایی سـت که به برکات انقالب اسلامی ایران نصیب ما شـده است»‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی مازنـدران از عطرافشـانی و غبارروبـی مـزار شـهدا ‪،‬‬ ‫تجلیـل از خانواده هـای شـهدای انقلاب و ایثارگران جنگ تحمیلی ‪ ،‬برگزاری‬ ‫مسـابقات فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و هنـری‪ ،‬برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای‬ ‫انقلاب اسلامی در حـوزه تامیـن اجتماعـی ‪ ،‬اجـرای برنامه هـای خالقانـه و‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای فضـای مجـازی به جهـت محدودیت هـای ناشـی از‬ ‫شیوع ویروس کرونا ‪ ،‬تبیین مکتب حاج قاسم و توزیع کمک های مومنانه‪،‬‬ ‫ انتقـال پیـام انقلاب اسلامی بـه دانش امـوزان در دیدارهـای چهره به چهـره‬ ‫به عنـوان برخـی از برنامه هـای تامیـن اجتماعـی مازنـدران نـام بـرد‪.‬‬ ‫‪ 290‬متر مکعب سنگ فرش و دیوارچینی‬ ‫ن‬ ‫برای جلوگیری از سقوط دکل برق در خوزستا ‪‎‬‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪ /‬مدیر امور بهره برداری برق ناحیه شـرق شـرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزسـتان گفت‪ :‬برای جلوگیری از سـقوط یکی از دکل های خط‬ ‫‪ 132‬کیلوولـت در این ناحیـه‪ 290 ،‬متر مکعب سـنگ فرش و دیوارچینی انجام‬ ‫شـده اسـت‪ .‬محمد سـلبی افزود‪« :‬یکی از دکل های خط ‪ 132‬کیلوولت مهم‬ ‫ایـن ناحیـه ( خـط امیدیـه یـک‪ -‬فرعـی بهبهان) کـه در مسـیر صعب العبوری‬ ‫قرار داشت به علت بارش باران شسته و زیر پایه ان خالی شده بود‪ ،‬بحرانی‬ ‫و درمعرض سـقوط قرار گرفت»‪ .‬وی افزود‪« :‬پس از بازدیدهای به عمل امده‬ ‫از سـوی معاونـت بهره بـرداری بـا کمـک امـور بهینه سـازی تصمیـم بـر‬ ‫ن‪‎‬سـازی ان بـرای جلوگیـری از سـقوط دکل شـد»‪ .‬مدیر امـور بهره برداری‬ ‫ایم ‬ ‫نسـازی‬ ‫برق ناحیه شـرق شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان گفت‪« :‬برای ایم ‬ ‫ایـن دکل در مدت زمـان بیـش از یک مـاه ‪ 290‬مترمکعـب سـنگ فرش و‬ ‫دیوار چینی انجام شد و با ایجاد ‪ 50‬پله و انحراف اب محوطه باالی دکل به‬ ‫اطراف‪ ،‬دکل ایمن سـازی شـد»‪ .‬سـلبی هزینه این اقدام را بیش از دو میلیارد‬ ‫و ‪500‬میلیون ریـال اعلام کـرده اسـت‪ .‬بر اسـاس این گزارش‪ ،‬امـور بهره بـرداری‬ ‫ناحیـه شـرق شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‪ ،‬وظیفـه بهره بـرداری از‬ ‫پسـت های بـرق و تامیـن بـرق فـوق توزیـع شهرسـتان های امیدیـه‪ ،‬رامشـیر‪،‬‬ ‫اقاجـری‪ ،‬میـان کـوه‪ ،‬جایـزان و شـرکت های صنعتـی منطقـه را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫جمع اوری‪ ۱۰‬میلیون لیتر‬ ‫اب های سطحی حاصل از بارندگی‬ ‫سرپرسـت معاونـت خدمـات شـهری شـهردار کرمـان دربـاره جمـع اوری‬ ‫و هدایـت اب هـای سـطحی ناشـی از بارندگـی اخیـر گفـت‪« :‬حـدود‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰۲۳۰‬هزارلیتـر اب هـای سـطحی حاصـل از ایـن بارندگـی جمـع اوری‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬محمـود ایرانمنـش بابیان اینکـه شـهرداری در بارندگـی‬ ‫روزهـای اخیـر به موقـع عمـل کـرد‪ ،‬افـزود‪ ۲۸۳« :‬نفـر نیـروی انسـانی‬ ‫این حجـم از اب را در مناطـق پنج گانـه شـهر کرمـان جمـع اوری کردنـد»‪.‬‬ ‫وی تعـداد تانکرهـای استفاده شـده بـرای رفـع اب گرفتگـی را ‪ ۲۳‬دسـتگاه‬ ‫ذکـر و تا کیـد کـرد‪« :‬در جمـع اوری اب هـای سـطحی‪ ۳۴ ،‬دسـتگاه پمـپ‬ ‫ثابـت و ‪ ۴۱‬دسـتگاه پمـپ سـیار اسـتفاده شـد‪ .‬در بارندگـی اخیـر‪ ،‬از امکانـات‬ ‫ُ‬ ‫و تجهیزاتـی ماننـد سه دسـتگاه بیـل بکهـو‪ ،‬نه دسـتگاه کامیـون‪ ،‬دو دسـتگاه‬ ‫موتوربرق و پنج دسـتگاه خودروی خاور‪ ،‬اسـتفاده شد»‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫در این عملیـات‪ ،‬دو دسـتگاه لـودر و یک دسـتگاه بیـل مکانیکـی نیـز بـه کار‬ ‫گرفتـه شـد‪ ،‬افـزود‪ ۲۳« :‬دسـتگاه خـودروی اجراییـات نیـز در عملیـات رفـع‬ ‫اب گرفتگـی بارندگـی اخیر فعـال بوده اسـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ در این بارندگی ها‬ ‫بیـش از ‪ ۲۷۰۰۰۸۰۰‬هزارلیتـر اب هـای سـطحی حاصـل از بارندگـی جمـع اوری‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫تشکر وزیر نیرو از شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫ایـن قدردانـی در هفتـه جـاری طـی دو مرحلـه ازطریـق تمـاس تلفنـی بـا‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫س تلفنـی بـا عبدالوحیـد مهدوی نیـا‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫علی ا کبـر محرابیـان در تمـا ‬ ‫اخبار و تصاویر منتشـره توسـط روابط عمومی ان شـرکت فعالیت جهادگرانه‬ ‫و بی شـائبه شـما و همـکاران را مشـاهده کـردم؛ لـذا از اقدامـات شایسـته و‬ ‫تلاش شـبانه روزی جنابعالـی و همـکاران درجهـت رفـع خاموشـی و پایـداری‬ ‫شـبکه؛ ان هـم در کمترین زمـان ممکـن سپاسـگزارم و همچنیـن قـدردان‬ ‫تالش هـای ارزنـده سـه نفر از همـکاران مدیریـت برق ریگان که در سـیل اخیر‬ ‫گرفتـار شـده بودنـد نیـز هسـتم»‪.‬‬ ‫روشن شدن چراغ خانه های‬ ‫مناطق سیل زده جنوب استان‬ ‫بـارش نـزوالت اسـمانی (بـرف و بـاران) در کلیـه مناطـق تحت پوشـش شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان باعـث طغیـان رواناب هـا و بـروز‬ ‫سـیالب های ویرانگـر شـد و این امـر موجـب بـروز خاموشـی در مناطق مذکور‬ ‫شـد؛ لـذا بـا حضـور به موقـع ا کیپ هـای بـرق در مناطـق سـیل زده اقدامـات‬ ‫موثـری جهـت رفـع خاموشـی و پایـداری شـبکه انجـام شـد‪ .‬د راین بحـران‪،‬‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬معـاون بهره بـرداری و دیسـپاچینگ‪ ،‬مدیـر دفتـر بحـران‪،‬‬ ‫روابط عمومـی و کارشناسـان مربوطـه در مناطـق گرفتـار در سـیل حضـور‬ ‫داشـتند‪ .‬مهـرداد محسـنی؛ مدیـر دفتـر روابط عمومی شـرکت گفـت‪« :‬اینک‬ ‫بـرق تمـام روسـتاها در شهرسـتان های تحت پوشـش شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق جنـوب اسـتان کرمـان وصـل؛ و تنهـا دو روسـتای حسـن اباد چاه ملک و‬ ‫علی ابـاد از توابـع شهرسـتان ریـگان‪ ،‬به دلیـل شکسـتگی پـل اصلـی ریگان به‬ ‫ایرانشهر و عدم امکان تردد‪ ،‬دچار خاموشی برق هستند‪ .‬ا کیپ های برق با‬ ‫تجهیـزات و ماشـین االت درحال اماده باش انـد تـا به محض بازگشـایی مسـیر‬ ‫باتمام تـوان نسـبت بـه تعمیـرات شـبکه اقـدام کـرده و برق مشـترکین محترم‬ ‫دو روسـتای فـوق وصـل شـود‪ .‬خاموشـی اخریـن روسـتای شهرسـتان رودبـار‬ ‫جنـوب بـا نـام چـاه گمشـاد نیـز رفـع و این روسـتا نیـز بـرق دار شـد»‪ .‬روسـتای‬ ‫ً‬ ‫مذکـور بـا تلاش همـکاران مدیریـت بـرق شهرسـتان دقیقـا دوسـاعت بعـد از‬ ‫بازگشـایی مسـیر‪ ،‬بـرق دار شـد‪.‬‬ ‫حل مشکل قطعی اب ناشی از سیل در جنوب کرمان‬ ‫مدیـر امـور ابفـای شهرسـتان منوجـان‪ ،‬از حـل مشـکل قطعـی اب ناشـی‬ ‫از سـیل در شهرسـتان منوجـان خبـر داد‪ .‬مصطفـی شـیخ سـامانی گفـت‪:‬‬ ‫«در پـی خسـارات سـیل بـه شـبکه اب وفاضلاب منوجـان‪ ،‬اب اشـامیدنی‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬مشـترک در نقـاط مختلـف این شهرسـتان قطـع و پـس از بازسـازی‬ ‫ً‬ ‫مجددا وصل شـد‪ .‬پس از قطعی اب به دلیل اسـیب شـبکه توزیع در سـیل‪،‬‬ ‫به صـورت سـیار و بـا ‪ ۷۱‬تانکـر اب رسـانی انجـام؛ و چهارحلقـه چـاه مجـدد‬ ‫اب‬ ‫تجهیـز شـد»‪ .‬وی بااشـاره به رفـع ‪ ۱۳۸‬مـورد از اتفاقـات شـبکه توزیـع ِ‬ ‫جنـوب کرمـان و خسـارت ‪ ۱۴‬میلیاردتومانـی سـیل بـه تاسیسـات اب رسـانی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۶۸۰۰‬متـر از خطـوط انتقـال و شـبکه دراین شهرسـتان‬ ‫بازسـازی شـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 21 1400‬جمادی الثانیه ‪ 24 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2422‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫سعید محجو�بی‬ ‫حمید حامی‬ ‫نمایشـگاه نقاشـی سـعید محجوبـی کـه از ‪ ۲۴‬دی مـاه در‬ ‫نمـاه جـاری تمدیـد‬ ‫خانـه کتـاب پیدایـش برپاسـت‪ ،‬تـا ‪ 8‬بهم ‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ «تـوازن نامـوزون» عنـوان ایـن‬ ‫نمایشـگاه اسـت کـه در ان‪ ۴۶ ،‬اثـر از تازه تریـن اثـار ایـن هنرمند‬ ‫به تماشاسـت‪ .‬ایـن درواقـع‪ ،‬دومیـن نمایـش انفـرادی سـعید‬ ‫یسـت؛ و ایـن اثـار بـا تکنیـک میکس متریـال و در‬ ‫محجوب ‬ ‫انداز ههـای مختلـف در مـدت س هسـال اخیر خلـق شـده اند‪.‬‬ ‫تسـال سـکوت‪ ،‬در‬ ‫حمیـد حامـی کـه به تازگـی و بعـد از هف ‬ ‫مهرمـاه امسـال البـوم «نارنـج و ترنـج» را منتشـر کـرده اسـت‪،‬‬ ‫نمـاه ‪ 1400‬در‬ ‫اولیـن کنسـرت خود بعد از شـیوع کرونـا را ‪ ۱۲‬بهم ‬ ‫سـالن همایـش ایرانیـان برگـزار خواهـد کـرد‪ .‬به گزارش موسـیقی‬ ‫مـا؛ بلیت فروشـی کنسـرت ایـن خواننـده سـبک پـاپ‪ ،‬شـروع‬ ‫‪۱۰۰‬هـزار تومـان تـا‬ ‫شـده؛ و قیمـت بلیـت رویـداد موردنظـر‪ ،‬از ‬ ‫‪ ۳۹۵‬هزار تومـان اسـت‪.‬‬ ‫دوره دوم جایـزه ادبـی «چهـل» به دبیـری عالیـه عطایـی‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش ایبنـا؛ بیـش از ‪ 20‬داور باالی ‪4 0‬سـال‬ ‫برگـزار م ‬ ‫ً‬ ‫در این رای گیـری شـرکت خواهنـد کـرد کـه متعاقبـا معرفـی‬ ‫یشـوند‪ .‬جایـزه ادبـی «چهـل» به همـت «مکتـب تهـران» در‬ ‫م ‬ ‫یپـردازد کـه‬ ‫جسـاله‪ ،‬بـ ه داوری اثـار نویسـندگانی م ‬ ‫هـر دوره پن ‬ ‫دارای حداقل سـه اثر داسـتانی منتشـره با مجوز رسـمی وزارت‬ ‫ارشـاد؛ در بـاز ه سـنی ‪ 35‬تـا ‪ 40‬سـال قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫عالیه عطا�یی‬ ‫یکــه خودکشــی کرده انــد در یک چیــز‬ ‫ـدگان افراد ‬ ‫بازمانـ ِ‬ ‫شــریک اند‪ :‬حســرت می خورند که ای کاش انجا بودیم‪ ،‬ای کاش‬ ‫ســراغش رفتــه بودیــم‪ ،‬شــاید می توانســتیم چیــزی بگوییــم یــا‬ ‫کاری کنیــم؛ امــا دشــواری اصلــی در پیشــگیری از خودکشــی‬ ‫یکــه خودکشــی می کننــد‬ ‫همین جاســت‪ .‬بســیاری از افراد ‬ ‫هیــچ عالمتــی کــه نشــانه مشــکلی جــدی باشــد از خــود بــروز‬ ‫نمی دهنــد‪ .‬نویســنده ایــن یادداشــت از بــرادرش می نویســد‬ ‫کــه عالئــم افســردگی نداشــت‪ ،‬شــغل جدیــدی پیــدا کــرده بــود‬ ‫و زندگ ـی اش رونــق تــازه ای گرفتــه بــود؛ کســانی که او را ی ـک روز‬ ‫ش وخــرم‬ ‫قبــل از خودکشــی دیــده بودنــد می گفتنــد ظاهــری خو ‬ ‫داشــته‪ .‬پــس چطــور تشــخیص دهیــم کســی درخطــر اســت‬ ‫و چطــور کمکــش کنیــم؟ خیلی اوقــات از خــودم می پرســم‬ ‫ان لحظ ـه ای کــه بــرادرم دیویــد بــه رودخانــه پــا می گذاشــت‬ ‫در فکــرش چــه می گذشــت‪ .‬شــاید‪ ،‬دران روز از دســامبر ‪،۲۰۰۵‬‬ ‫به جایــی رســیده کــه رنـ ِـج روانــی را همچــون صــدای ابشــار‬ ‫یشــنیده اســت؛ ابشــاری کــه خروشــش نگذاشــته صــدای‬ ‫م ‬ ‫یســت کــه همیشــه‬ ‫تفکــر عقالنــی را بشــنود؛ و همیــن ناامید ‬ ‫نگران کننــده اســت ‪...‬‬ ‫ـای امیدنداشـتن‪،‬‬ ‫واژه ‪ Despair‬از فعـل التیـن ‪ ،Desperare‬به معن ِ‬ ‫گرفته شده است‪ .‬امید‪ ،‬کیفیتی ست ناملموس؛ هم ذهنی ست و‬ ‫ً‬ ‫ـتر‬ ‫هـم تغییرپذیـر‪ .‬قطعـا بـرادرم در جوانـی ادم امیـدواری بـود‪ .‬بیش ِ‬ ‫اد مهـا همین طورنـد‪ .‬حتـی ظاهـرش هـم ظاهـر اد مهـای امیـدوار‬ ‫بـود‪ ،‬پسـری موطالیـی و صاف وسـاده کـه بی درنـگ دل بـه دریـا‬ ‫ً‬ ‫مـی زد‪ .‬ذاتـا خوش بیـن بـود‪ .‬تـازه ‪ 40‬سـالش شـده بـود کـه نامـه ای‬ ‫برایم فرستاد و گفت مصرف ماری جوانا را کمتر کرده و هرطور شده‬ ‫دارد بدهی هایـش را صـاف می کند‪ .‬امیـدوار بود ولی از جایی به بعد‬ ‫تهـا فکـر خودکشـی را‬ ‫یهـا مد ‬ ‫امیـدش را از دسـت داد‪ .‬چـرا بعض ‬ ‫یشـوند؟‬ ‫یهـا قاطـع دسـت به کار م ‬ ‫کسـنگین می کننـد و بعض ‬ ‫سب ‬ ‫ساالنه ‪20‬میلیون نفر اقدام به خودکشی می کنند اما ‪19‬میلیون نفر‬ ‫از ان ها موفق نمی شوند؛ یا کسی جلوی شان را می گیرد‪ ،‬یا دارو کم‬ ‫یشـوند‪ .‬مثل ان هایی که‬ ‫مصرف می کنند یا خودشـان پشـیمان م ‬ ‫یپـروا بـه طـرف پایـه پلـی می راننـد و درسـت در‬ ‫بـا سـرعت زیـاد و ب ‬ ‫اخریـن لحظـه فرمـان را می چرخانند‪ .‬اینکـه در ان ثانیـه چه اتفاقی‬ ‫یسـت کـه این روزهـا توجـه پژوهشـگران را ب هخـود‬ ‫می افتـد موضوع ‬ ‫جلـب کـرده اسـت‪ .‬طـرح پژوهشـی «پـروژه دالیـل ادامـه زندگـی» در‬ ‫ مستر همیلتون‪ ،‬با همکاری مرکز مراقبت بهداشتی‬ ‫دانشگاه مک‬ ‫ِ‬ ‫سنت جوزف‪ ،‬سرنخ هایی برای پاسخ به این پرسش دراختیارمان‬ ‫یگـذارد‪ .‬ایـن پژوهـش را دکتـر جنیفـر بـراش اغـاز کـرد کـه در مرکـز‬ ‫م ‬ ‫خدمـات اورژانـس روان پزشـکی در سـنت جوزف کار می کنـد‪ .‬هربـار‬ ‫کسی دست به خودکشی ناموفق می زد‪ ،‬براش را خبر می کردند تا با‬ ‫ً‬ ‫او صحبـت کنـد‪ .‬بـراش می گویـد «معمـوال وقتـی می رسـیدم بـاالی‬ ‫سرشـان‪ ،‬دسـت کم چندسـاعتی از امدنشـان بـه بخـش اورژانـس‬ ‫ً‬ ‫می گذشـت‪ .‬تقریبـا اغلب اوقـات بـه مـن نگاه می کردنـد و می گفتند‬ ‫یکـردم؟ از پسـش برنیامـدم‪ .‬بـه این فکر‬ ‫چـه فکـری پیـش خـودم م ‬ ‫یشـود‪ ،‬بـه بچه هایم‪ ،‬به‬ ‫نکـرده بـودم که همسـرم چقـدر ناراحت م ‬ ‫یسـازم یا چیزهایی شـبیه به ایـن ‪...‬؛‬ ‫شـغلم‪ ،‬بـه کلبـه ای که دارم م ‬ ‫یکـه مـن می دیدمشـان‪ ،‬یک‬ ‫امـا از زمـان اقـدام بـه خودکشـی تاوقت ‬ ‫اتفاقـی افتـاده بـود‪ .‬برای همیـن‪ ،‬تصمیـم گرفتیـم ایـن سـوال را از‬ ‫بیمـاران بپرسـیم کـه ان لحظـه چـه اتفاقـی افتـاد؟ چه چیـزی فـرق‬ ‫کـرد؟ دشـوار می توانسـتند تغییـری را کـه رخ داده بـود به روشـنی‬ ‫توضیح دهند و پاسخ هایشان از چشم دوختن به مرگ تا برگزیدن‬ ‫زندگـی متغیـر بـود؛ امـا در ایـن میانه یک اتفاقی افتـاده بود»‪ .‬پـروژه‬ ‫یکـه اقـدام بـه خودکشـی کرده انـد یـا‬ ‫دالیـل ادامـه زندگـی بـه افراد ‬ ‫به جد قصدش را داشـته اند اجازه می دهد ناشـناس داستانشان را‬ ‫بازگو کنند یا ان را بنویسـند و به اشـترا ک بگذارند‪ .‬ان ها در اینترنت‬ ‫منتشر می شوند؛ یکی درمیان غمگین‪ ،‬شوق انگیز‪ ،‬تسلی بخش و‬ ‫هولناک هستند‪ .‬زنی که پسرش را از او گرفته بودند و افسرده شده‬ ‫بـود‪ ،‬تصمیـم گرفته بـود از بالکن خانه اش در طبقه ششـم بپـرد‪ .‬او‬ ‫نوشـته بـود «درسـت در اخریـن لحظـه‪ ،‬وقتـی دودسـتی نرد ههـای‬ ‫بالکـن را چسـبیده بـودم‪ ،‬نمی خواسـتم بمیـرم اما خیلی دیر شـده‬ ‫بود‪ .‬افتادم روی اسفالت پارکینگ»‪ .‬او‪ ،‬براثر این سقوط‪ ،‬صدمات‬ ‫شـدید و فراوانـی دیـده بـود‪ .‬زن دیگـری بود که با اتومبیل باسـرعت‬ ‫ب هسـمت پای ههـای یـک پل هوایی حرکـت کرده بود و قصد داشـت‬ ‫خودش را در تصادف بکشد‪ .‬نا گهان ترمز کرده و کنار می زند‪ ،‬چون‬ ‫نطـوری رهـا کنـد‪.‬‬ ‫می فهمـد نمی توانـد بچه هایـش را ای ‬ ‫یکـه‬ ‫یکـه خـدا را یافته انـد‪ ،‬ان های ‬ ‫داسـتان هایی هسـت از ادم های ‬ ‫فهمیده اند کسی به فکرشان است و کسانی که پس از یک بار اقدام‬ ‫بـه خودکشـی ویرانـه ای را کـه ممکـن بـود به جای بگذارند با چشـم‬ ‫خودشـان دیده اند‪ .‬زنی نوشـته بود اولین بار در ‪10‬سـالگی اقدام به‬ ‫خودکشی کرده؛ با سرکشیدن یک بطری ُید‪ .‬در جنگ جهانی دوم‬ ‫هواپیمای شوهر انگلیسی اش که خلبان بود‪ ،‬سرنگون شده و بیوه‬ ‫ـردگی پس از‬ ‫شـده بود‪ .‬او دوباره ازدواج کرد و بچه دار شـد‪ .‬بعد‪ ،‬افس ِ‬ ‫زایمـان سـراغش امـد و دوبـاره فکـر خودکشـی بـه سـرش زد‪ .‬تحـت‬ ‫شـوک درمانی قـرار گرفـت و قصـد داشـت خـودش را از بـاالی پـل در‬ ‫بزرگراه شـلوغ زیر ان پرت کند اما بعد فکر کرد برای راننده ای که به‬ ‫یشـود‪ .‬طـی دوره ای دیگـر از حملـه افسـردگی‪،‬‬ ‫او می زنـد دردسـر م ‬ ‫می خواسـته بـا مصـرف تعـداد زیـادی قرص خـودش را بکشـد‪ .‬او‪ ،‬با‬ ‫داشـتن شـش فرزند‪ ،‬از همه تکانه های خودکشـی جان سالم به در‬ ‫بـرده‪ ،‬عضـو یـک گـروه بازتوانـی شـده و فهمیـده کـه یـوگا می توانـد‬ ‫کمکـش کنـد؛ اما بند اخر داسـتانش دلسـردکننده اسـت؛ «حـاال در‬ ‫‪ ۸۵‬سـالگی‪ ،‬افـکار خودکشـی مـدام بـا من اند چـون نمی خواهم که‬ ‫سـربار خانـواده ام باشـم‪ .‬مـن عمـری طوالنـی و شـاد‪ ،‬خانـواده ای‬ ‫فوق العاده و زندگی مشـترکی عالی داشـته ام و حس می کنم خیلی‬ ‫ششـانس بـودم کـه موفـق نشـدم خـودم را بکشـم»‪.‬‬ ‫خو ‬ ‫ً‬ ‫باهمه این ها‪ ،‬هنوزهم تلویحا می گوید ممکن است این کار را انجام‬ ‫دهـد‪ .‬خودکشـی‪ ۷۵‬سـال همـراه همیشـگی او بـوده و خواهـد بـود‪.‬‬ ‫«عمـری طوالنـی و شـاد» داشـته امـا بازهـم‪ ،‬در چندیـن موقعیـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می خواسـته بـه ان پایـان دهـد و احتمـاال هنوزهـم می خواهـد‪.‬‬ ‫درست است که منطق همیشه ضعف هایی دارد اما هیچ منطقی‬ ‫در خودکشی نیست‪ .‬وقتی از براش پرسیدم انتظار دارد از این پروژه‬ ‫چه چیـزی دسـتگیرش شـود‪ ،‬جـواب داد «خیلـی کمتـر از انچـه‬ ‫اصلی‬ ‫هنـگام شـروع کارمان انتظار داشـتم»‪ .‬یکـی از دشـواری های ِ‬ ‫شهـا‬ ‫ننـوع پژوه ‬ ‫ـعت ترسـناک ان اسـت‪ .‬ای ‬ ‫پژوهـش موردنظـر وس ِ‬ ‫نهـا مطالعـه زندگی انـد‪ .‬پشـت‬ ‫خیلی چیزهـا را بررسـی می کننـد‪ .‬ا ‬ ‫هـرکاری‪ ،‬فکـری هسـت‪ .‬فردریـش نیچـه گفتـه «خیـال خودکشـی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫یسـت؛ چه بسـا شـب های بد که با ان بسـر م ‬ ‫دلگرمی بزرگ ‬ ‫پیمایـش ملـی دربـاره مصرف مـواد مخدر و سلامتی بـراورد می کند‬ ‫گزارش‬ ‫راز های اژانس های فضایی که از ان ها بی خبر بودید!‬ ‫«دشـت خامـوش» سـاخته احمـد بهرامـی؛ کـه در سـینماهای‬ ‫ایـران در حال ا کـران اسـت‪ ،‬موفـق بـه کسـب جایزه صلـح نروژی‬ ‫‪ NoPFA‬شـد‪ .‬ایـن جایـزه‪ ،‬بـه فیلمـی تعلـق می گیـرد کـه بـا‬ ‫قتـری از اختلاف و خشـونت‪،‬‬ ‫شـیوه ای خالقانـه بـه درک عمی ‬ ‫کمـک کنـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ علـی باقـری‪ ،‬فـرخ نعمتـی‪ ،‬مهدیـه‬ ‫نسـاج‪ ،‬تـورج الونـد‪ ،‬مجیـد فرهنـگ‪ ،‬ناصـر عالقمنـدان‪ ،‬راضیـه‬ ‫ایرانـی و ‪ ...‬در این فیلـم ایفـای نقـش کرده انـد‪.‬‬ ‫مهدیه نساج‬ ‫چطور تشخیص دهیم کسی در خطر است تا کمکش کنیم؟‬ ‫ گویی خودکشی!‬ ‫پیش ِ‬ ‫ا گرچـــه ا کتشـــافات فضایـــی و تمرکـــز بـــر ان هـــا بـــرای بشـــر ام ــری‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫ضروری ســـت؛ امـــا گاه اژانس هـــا درگیـــر حواشـــی زیـــادی م ‬ ‫ازطرفی‪ ،‬کشـــورهای دیگر نیز ســـعی در سوءاســـتفاده از این ا کتشافات‬ ‫فضایـــی درجهـــت منافـــع خـــود دارنـــد‪ .‬طبق گـــزارش «لیســـت ورس»؛‬ ‫می تـــوان گفـــت کـــه مـــا باردیگـــر در عصـــر رقابت هـــای فضای ــی‬ ‫زندگـــی می کنیـــم‪ .‬رقابـــت کشـــورها بـــرای تســـخیر اســـمان و فض ــا از‬ ‫خا کســـترهای جنـــگ ســـرد تـــا قـــرن ‪ 21‬ادامـــه داشـــته اســـت‪ .‬رهب ــران‬ ‫جهانـــی در حال اماده شـــدن برای یافتن شـــرایطی بهتر در ا کتشـــافات‬ ‫کیهان هســـتند‪ .‬رقابـــت فضایـــی درحال حاضر بســـیار فراتـــر از رقابت‬ ‫امریـــکا و شـــوروی در دهـــه ‪ ۱۹۰۰‬رفتـــه و این روزها‪ ،‬ده هـــا مدعی وجود‬ ‫دارنـــد کـــه می خواهنـــد بـــا پرچم ملـــی یا ارم شـــرکت خـــود‪ ،‬اســـمان را‬ ‫به تســـخیر دراورنـــد‪ .‬از پکـــن تـــا باواریـــا‪ ،‬بنگلـــور تـــا اتـــاق هیئت مدیره‬ ‫حه ــای‬ ‫جـــف بیـــزوس‪ ،‬برنامه هـــای زیـــادی درحال اجـــرا هســـتند و طر ‬ ‫زیـــادی از فضاپیماها نهایی شـــده؛ اما با فراوانـــی اژانس های فضایی‪،‬‬ ‫رســـوایی ها و اتفاقـــات فراوانـــی هـــم به وجـــود می ایـــد‪ .‬پیش ازای ــن‬ ‫اشـــاره های زیادی بـــه اتفاقات اژانس فضایی ناســـا شـــده؛ اما تا کنون‬ ‫اشـــاره ای به ســـایر رقبـــای فضایی این اژانس نشـــده اســـت‪ .‬به گزارش‬ ‫باشـــگاه خبرنگاران جـــوان؛ دراینجا قصـــد داریم به برخـــی از این موارد‬ ‫اشـــاره کنیم‪.‬‬ ‫سوءقصد علیه مدیر هوافضای هند‬ ‫تاپان میس ــرا تا همی ــن اواخر یکی از چهره های ارشـــد ســـازمان هوافضای‬ ‫هنـــد بـــود‪ .‬طـــی مـــدت حضـــورش در اژانـــس فضایی ملـــی هنـــد (‪)ISRO‬‬ ‫در فنـــاوری ماهواره هـــای نظارتی شـــرکت داشـــت؛ اما در ســـال ‪ ،۲۰۱۷‬این‬ ‫دانشـــمند ادعـــا می کنـــد پس از تالش شـــخصی بـــرای مســـموم کردن وی‪،‬‬ ‫قربانـــی ســـوءقصد شـــده اســـت‪ .‬ایـــن دانشـــمند در نتیجـــه مســـمومیت‬ ‫بـــرای مـــداوا بـــه بیمارســـتان منتقـــل شـــد‪ .‬او درادامه بـــا طیف وســـیعی از‬ ‫مســـائل پزشـــکی جدی ازجمله مشـــکالت تنفســـی‪ ،‬جوش های پوستی و‬ ‫هیپوکســـی مواجه شد‪.‬‬ ‫توپخانه فضایی مخفی جماهیر شوروی در جنگ سرد‬ ‫در اوج جنـــگ ســـرد مقامـــات اتحاد جماهیر شـــوروی احتمـــال می دادند‬ ‫امریکا به فضاپیماهای ارزشـــمند ان ها حمله کنـــد؛ بنابراین ان ها در دهه‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬یک ســـاح توپخانه ای ســـاختند که می توانســـت در فضا عمل کند‪.‬‬ ‫توپ فضایی شـــوروی یک پروژه بســـیار محرمانـــه بود‪ .‬پـــروژه این توپ که‬ ‫توســـط ارون ریختر طراحی شـــده بود‪ ،‬قـــادر بود هزاران شـــلیک در دقیقه‬ ‫داشـــته باشـــد‪ .‬تـــوپ ‪ ۱۴.۵‬میلی متـــری گلوله هـــای ‪ ۲۰۰‬گرمـــی را با س ــرعتی‬ ‫معـــادل ‪ ۶۹۰‬متر بر ثانیه شـــلیک می کـــرد‪ .‬این توپخانه به عنـــوان تجهیزاتی‬ ‫بـــرای دفـــاع از ایســـتگاه فضایی المـــاز‪ ،‬در دوران جنگ ســـرد نصب ش ــده‬ ‫بـــود‪ .‬المـــاز که از کلمه روســـی الماس گرفته شـــده‪ ،‬یک پاســـگاه نظامی در‬ ‫لبه هـــای جـــو زمین بود کـــه به فناوری جاسوســـی پیشـــرفته مجهز ش ــده‬ ‫بـــود‪ .‬طی جنگ ســـرد‪ ،‬شـــوروی وجـــود ایســـتگاه های جاسوســـی در مدار‬ ‫را انـــکار می کـــرد امـــا چنددهه بعـــد معلوم شـــد نه تنهـــا یک تـــوپ فضایی‬ ‫ســـاخته اند بلکـــه ان را به فضـــا نیز پرتـــاب کرده اند‪.‬‬ ‫اژانس فضایی ژاپن درگیر رسوایی رشوه‬ ‫ســـال ‪ ،۲۰۱۸‬به دلیـــل یـــک رســـوایی سیاســـی مقامـــات ژاپنـــی بـــه اژان ــس‬ ‫فضایـــی ملی ژاپـــن (‪ )JAXA‬انتقـــادات شـــدیدی کردند‪ .‬کازوا کـــی کاواباتا‬ ‫یکی از افرادی بود که در پی این رس ــوایی به دریافت رشـــوه متهم ش ــد‪ .‬او‬ ‫درحال حاضـــر درحال گذرانـــدن سه ســـال حبـــس تعلیقی ســـت‪.‬‬ ‫ت متحده‪8.3 ،‬میلیون نفر از بزرگ ساالن‬ ‫که در سال ‪ ،۲۰۰۸‬در ایاال ‬ ‫نهـا‪2.3 ،‬میلیون نفـر بـرای‬ ‫افـکار خودکشـی داشـته اند‪ .‬از میـان ا ‬ ‫ً‬ ‫خودکشـی برنامه ریـزی نیـز کـرده بودنـد و ‪1.1‬میلیون نفـر هـم واقعـا‬ ‫اقـدام بـه خودکشـی کـرده بودنـد‪ .‬ایـن اولیـن تحقیـق علمـی دربـاره‬ ‫افکار خودکشی بود‪ .‬مانند بسیاری از امارهای دیگر خودکشی‪ ،‬این‬ ‫امار نیز تردیدبرانگیز است‪ :‬چه کسی می تواند درون افکار تیره ما را‬ ‫ببینـد؟ تـازه همیـن اعـداد و ارقـام اعال مشـده هـم خبـر خوشـی‬ ‫برایمان ندارند‪ .‬شاید حق با نیچه باشد که می گوید فکر خودکشی‬ ‫یهـا را تسـلی می دهـد؛ امـا ایـن فکـر‪ ،‬هم زمـان کـه دلگرممـان‬ ‫بعض ‬ ‫می کنـد‪ ،‬مـا را بـه تهدیـدی بـرای خودمـان نیـز تبدیـل می کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه اعلام می کننـد می خواهنـد خودشـان را بکشـند قطعـا‬ ‫افراد ‬ ‫یکـه اقـدام بـه‬ ‫یشـان بیشـتر اسـت و افراد ‬ ‫احتمـال خودکش ‬ ‫خودکشـی می کننـد خطـر موفقیتشـان در اقدا مهـای بعـدی‪.‬‬ ‫هرچه بیشـتر دراین طیـف پیـش رویـم‪ ،‬فکـر خودکشـی عینیـت‬ ‫بیشـتری ب هخـود می گیـرد‪ .‬وقتـی اد مهـا پـس از مصـرف تعـدادی‬ ‫قـرص خـواب اور کـه به خیالشـان بـرای مـردن کافـی بـوده ب ههـوش‬ ‫می اینـد‪ ،‬چـه رخ می دهـد؟ بـرای بعضـی از نجات یافتـگان همـان‬ ‫یشـوند و متوجـه‬ ‫یسـت‪ .‬وقتـی بیـدار م ‬ ‫اقـدام بـه خودکشـی کاف ‬ ‫یشـوند محاسباتشان اشـتباه بوده‪ ،‬ترس برشـان می دارد و دیگر‬ ‫م ‬ ‫نقـدم‬ ‫هرگـز ایـن کار را نمی کننـد؛ امـا بـرای بقیـه‪ ،‬ایـن تـازه اولی ‬ ‫اساسی ست‪ .‬برادر من یک باردیگر هم برای خودکشی تالش کرده‬ ‫بـوده‪ ،‬ایـن را یکـی از دوسـتان سـابقش بـه مـن گفـت؛ بعدازاینکـه‬ ‫شـنید می خواهـد ترکـش کند‪ ،‬می خواسـته بـا قرص خـواب خـود را‬ ‫کقـدم بـه خودکشـی‬ ‫بکشـد‪ .‬از دیـد امـار‪ ،‬بـرادرم بـا ان تلاش اول ی ‬ ‫نحـال‪ ،‬امارهـای دلگرم کننـده ای‬ ‫کتـر شـده اسـت‪ .‬باای ‬ ‫کامـل نزدی ‬ ‫هم هستند که می گویند خودکشی بحران محور است و ا گر افراد را‬ ‫ً‬ ‫از خودکشی نجات دهیم یا منع و کمی کمکشان کنیم‪ ،‬واقعا دیگر‬ ‫سراغش نخواهند رفت‪ .‬پژوهشی باعنوان «حاال کجا هستند؟» در‬ ‫یپـردازد کـه طـی‬ ‫سـال ‪ ۱۹۷۸‬منتشـر شـد کـه بـه بررسـی ‪ ۵۱۵‬نفـر م ‬ ‫سـال های ‪ ۱۹۳۷‬تـا ‪ ۱۹۷۱‬سـعی داشـتند خـود را از پـل گلدن گیـت‬ ‫سان فرانسیسـکو پائیـن بیندازند و موفق نشـدند‪ .‬پس از یـک دوره‬ ‫نهـا یـا هنـوز زنده انـد یـا‬ ‫به طورمیانگیـن ‪۲ ۶‬سـاله‪ ۹۴ ،‬درصـد ا ‬ ‫یکـه‬ ‫ـدگان افراد ‬ ‫به دالیـل طبیعـی فـوت کرده انـد‪ .‬بسـیاری از بازمان ِ‬ ‫خودکشـی کرده انـد یـک حسـرت مشـترک دارنـد‪ :‬ای کاش انجـا‬ ‫بودیم‪ .‬یا کاش می امد سـراغ ما شـاید می توانسـتیم چیزی بگوییم‬ ‫یا کاری کنیم؛ اما معمای اصلی در پیشـگیری از خودکشـی همین‬ ‫است‪ :‬چطور تشخیص دهیم کسی درخطر است و چطور کمکش‬ ‫کنیم؟ادویناس‪.‬اشنایدمن(‪)۲۰۰۹-۱۹۱۸‬راپدر خودکشی شناسی‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫مـدرن می داننـد‪ .‬او می نویسـد خودکشـی نتیجـه درد روان ‬ ‫چیزی که نامش را «روان درد» گذاشته‪ .‬عوامل دیگر مثل افسردگی‪،‬‬ ‫شـرم‪ ،‬ناامیـدی‪ ،‬بدهـکاری و ژنتیـک‪ ،‬همگـی‪ ،‬ازان جهـت بـه‬ ‫خودکشـی مربوط انـد کـه منجـر بـه درد روانـی تحمل ناپذیـری‬ ‫می شوند‪ .‬او معتقد است خودکشی شناسی همان مطالعه بر روی‬ ‫یگـردد‪ ،‬از‬ ‫فـرد اسـت‪ .‬سـراغاز خودکشی شناسـی بـه ‪ ۱۹۴۹‬برم ‬ ‫بیمارسـتان عصـب روان شناسـی اداره امـور کهن هسـربازان در‬ ‫لس انجلس غربی‪ ،‬جایی که اشنایدمن در ان به عنوان روان شناس‬ ‫بالینی کار می کرد‪ .‬از او خواسته بودند برای بیوه های دو کهنه سرباز‬ ‫که خودشان را کشته بودند نامه تسلیت بنویسد‪ .‬وقتی به پزشکی‬ ‫قانونـی شـهر رفـت تـا پرونـده ان دو را بگیرد‪ ۷۲۱ ،‬نامه خودکشـی در‬ ‫زیرزمیـن انجـا پیـدا کـرد‪ .‬او بـدون اجازه نامه ها را برداشـت و سـپس‬ ‫کبـاره به این نتیجـه رسـید کـه ارزش پژوهشـی احتمالـی ایـن‬ ‫ ی ‬ ‫نامه ها‪ ،‬هرچه باشد‪ ،‬در نخواندن ان هاست‪ .‬درعوض‪ ،‬درخواست‬ ‫کرد تا صدها نامه خودکشی ساختگی برایش بنویسند‪ .‬سپس او و‬ ‫فاربـرو‪ ،‬طـی یـک ازمایـش کـور‪ ،‬دو گـروه را بـا هـم‬ ‫همـکارش نورمـن ِ‬ ‫مقایسـه کـرده و سـعی کردنـد نام ههـای واقعـی را از نام ههـای‬ ‫سـاختگی تشـخیص دهند‪ .‬پژوهش ان ها در سـال ‪ ۱۹۵۷‬منتشر و‬ ‫سـراغازی شـد بر مطالعه علمی خودکشـی‪ ،‬درتقابل با دیدگاهی که‬ ‫ان را انحرافی اجتماعی می پنداشـت‪ .‬به باور اشـنایدمن‪ ،‬نامه های‬ ‫خودکشـی می تواننـد مسـیری طالیـی ب هسـوی فهـم خودکشـی‬ ‫باشند؛ اما برای انکه بتوانید به بینشی صحیح از خودکشی برسید‪،‬‬ ‫باید چیزهایی از فردی که نامه را نوشـته بدانید‪ .‬وقتی ان فرد دیگر‬ ‫نیسـت‪ ،‬مجبوریـد بـه دفترچ ههـای خاطـرات‪ ،‬دوسـتان و خانـواده‬ ‫تکیـه کنیـد تـا پرتـره ای از ان فـرد بـرای خود بسـازید‪ .‬در سـال ‪،۲۰۰۴‬‬ ‫اشـنایدمن در هشتادوچندسـالگی کتـاب کالبدشـکافی ذهـن‬ ‫خودکشـی گرا را منتشـر کـرد‪ .‬ایـن اثـر دربردارنـده تنهـا یـک نامـه‬ ‫یسـت کـه پزشـک و وکیـل ‪ ۳۳‬سـاله ای بـا نـام‬ ‫خودکشـی طوالن ‬ ‫مستعار ارتور ان را نوشته است‪ .‬مصاحبه هایی با والدین‪ ،‬خواهر و‬ ‫برادر‪ ،‬دوسـت‪ ،‬همسـر سـابق‪ ،‬نامزد سـابق‪ ،‬روان درمانگر و پزشـک‬ ‫نهـا روایـت‬ ‫ارتـور نیـز در کتـاب گنجانـده شـده اسـت‪ .‬هریک ازا ‬ ‫متفاوتی از ارتور تعریف می کنند‪.‬ارتور هم مثل برادر من در برهه ای‬ ‫بـه زندگـی اش پایـان داد کـه درظاهـر همه چیـز داشـت خوب پیش‬ ‫می رفت‪ .‬او پزشـک رزیدنت موفقی بود‪ ،‬همسـرش عاشـقش بود و‬ ‫یکـرد‪ .‬شـباهت های دیگـری هـم بیـن ارتـور و‬ ‫خانـواده حمایتـش م ‬ ‫بـرادر مـن‪ ،‬دیویـد‪ ،‬وجـود دارد‪ .‬ارتـور به شـدت بدغـذا بـود؛ فقـط‬ ‫یخـورد کـه هیچ سسـی رویش نریخته باشـند و میـوه و‬ ‫گوشـتی را م ‬ ‫شسـالگی انگشـت شسـتش را‬ ‫یخـورد‪ .‬تـا ش ‬ ‫سـبزی هـم نم ‬ ‫می مکیـد‪ .‬بـرادر مـن هم این دو خصلت را داشـت‪ .‬دیوید‪ ،‬حتی در‬ ‫دهه‪ 40‬زندگی اش‪ ،‬به پیشخدمت رستوران سفارش می کرد «هیچ‬ ‫سـبزی ای در بشـقاب نباشـد»‪ .‬وقتی بچه بود‪ ،‬رسـت بیف با سـس‬ ‫کره‪ ،‬پوره سیب زمینی‪ ،‬اسپا گتی با سس و سوپ نودل مرغ لیپتون‬ ‫ً‬ ‫یخـورد و تقریبـا بـه چیـز دیگـری لـب نمـی زد‪ .‬انگشـت شسـت‬ ‫م ‬ ‫نقـدر زیـاد و بـا خشـونت می مکیـد کـه پوسـتش کنـده‬ ‫دسـتش را ا ‬ ‫می شد و خون می امد‪ .‬ارتور با نبوغ و شوخ طبعی زیرکان ه افسردگی‬ ‫یکـرد و دور زندگـی اش حصـار می کشـید‪ ،‬درسـت‬ ‫خـود را مخفـی م ‬ ‫ معنای جسـت وجوی‬ ‫مثل دیوید‪ .‬مطالعه خودکشـی‪ ،‬تاحدی‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫الگوهاسـت‪ .‬می دانیـم افـراد متاهـل‪ ،‬درمقایسـه با کسـانی که مجرد‬ ‫هستند یا طالق گرفته اند‪ ،‬به احتمال کمتری دست به خودکشی‬ ‫می زنند‪ .‬احتمال خودکشی در مردان بیشتر از زنان است (هرچند‬ ‫اقدام به خودکشـی در زنان بیشـتر اسـت)‪ .‬همچنین خودکشـی در‬ ‫یسـت‪ .‬میـزان‬ ‫کشـورهای شـمالی بیشـتر از کشـورهای جنوب ‬ ‫خودکشی در افراد مبتال به افسردگی و اعتیاد نیز باالست‪ .‬ایا اینکه‬ ‫تهـای فـردی مشـترکی دارنـد معنـای‬ ‫ارتـور و دیویـد هـر دو خصل ‬ ‫خاصی دارد؟ طبق پژوهش دکتر رابرت بولتون‪ ،‬استاد روان پزشکی‬ ‫ـردگی عمـده و اختلال‬ ‫دانشـگاه مونیتوبـا‪ ،‬پـس از اختلال افس ِ‬ ‫شـخصیت مـرزی‪ ،‬وابسـتگی بـه نیکوتیـن سـومین عامل خطـرزای‬ ‫ـیگاری قهـاری بود؛‬ ‫مهـم در اقـدام بـه خودکشـی اسـت‪ .‬برادر من س‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫اما ایا سیگارکشـیدن خودش یک عامل خطرسـاز اسـت یا صرفا در‬ ‫دسـته خصوصیات دیگری (اعتیاد و مشـکالت سلامت روان) قرار‬ ‫می گیرد که نقشی در سیگارکشیدن دارند؟ همایش «بیرون امدن‬ ‫از تاریکی» که به میزبانی «انجمن پیشگیری از خودکشی کانادا» در‬ ‫نیا گارا فالز برگزار شد‪ ،‬بر پیچیدگی پژوهش درباره خودکشی تا کید‬ ‫کـرد‪ .‬این همایـش پژوهشـگران‪ ،‬درمانگـران بالینـی‪ ،‬دانشـگاهیان و‬ ‫کارکنـان مشـاوره تلفنـی خودکشـی را از کانـادا و امریـکا گردهـم اورده‬ ‫بود‪ .‬دیوید لستر‪ ،‬استاد دانشگاه ریچارد استاکتون در نیویورک که‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫بـا لقـب «اقـای خودکشی شناسـی» شـناخته م ‬ ‫دراین همایـش دربـاره ذهـن خودکشـی گرا سـخنرانی کـرد‪ .‬لسـتر ‪100‬‬ ‫نحـوزه نوشـته اسـت امـا او نیـز‪ ،‬علی رغـم‬ ‫کتـاب و ‪ ۲۵۵۰‬مقالـه درای ‬ ‫تمرکـز و وقـت بسـیاری که صـرف این موضوع کـرده‪ ،‬اعتراف می کند‬ ‫هنـوز نمی دانـد چـرا افـراد خودشـان را می کشـند‪ .‬او بـرای تا کیـد‬ ‫بیشـتر می پرسـد‪« :‬تـا االن بـه چه چیـزی رسـیده ام؟ بـه هیـچ‬ ‫نتیجه ای‪ ،‬به هیچ جمع بندی رضایت بخشـی نرسـیده ام ‪ ...‬شاید‬ ‫هیـچ اتفـاق خاصـی نیفتـد امـا یک دانـه شـن اضافی که به تل شـن‬ ‫یشـود و ان وقت ما ان یک دانه‬ ‫اضافه شـود باعث فروریختن تل م ‬ ‫شـن را مقصـر فروریختـن تـل می دانیم»‪ .‬تازه ترین کار لسـتر تحلیل‬ ‫ـراد‬ ‫روزنوشـت ها یـا دفترهـای خاطـرات مفصل ‬ ‫یسـت کـه از اف ِ‬ ‫خودکشـی کرده ب هجـا مانده انـد‪ .‬سـرنخ مشـترک در همـه ایـن‬ ‫دفترهـای خاطـرات این اسـت که هرچـه فرد به خودکشـی نزدیک تر‬ ‫شده‪ ،‬از بدبینی نوشته هایش کاسته است‪ .‬برای تحلیل خاطرات‬ ‫از یـک برنامـه نرم افـزاری اسـتفاده شـده کـه نشـان داد هرچـه بـه‬ ‫انتهای دفتر خاطرات نزدیک می شویم‪ ،‬با افزایش عواطف مثبت‪،‬‬ ‫کاهـش عواطـف منفـی و کاهـش کاربـرد واژ ههـای مربـوط بـه مـرگ‬ ‫یشـویم‪ ،‬طوری که به نظر می رسـد نویسنده روبه بهبودی‬ ‫مواجه م ‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬هـم بـرادر مـن و هـم ارتـور در روزهای قبل از خودکشـی‬ ‫نهـا‬ ‫یشـده؛ و ا ‬ ‫شـاد و سـرزنده بودنـد‪ .‬اوضـاع داشـته بهتـر م ‬ ‫یشـود‪ .‬بـاور‬ ‫خودشـان هـم می دانسـتند کـه اوضـاع دارد بهتـر م ‬ ‫عمومی براین اسـت که بخشـی از این تغییر مثبت در خلق وخو‪ ،‬در‬ ‫بسیاری ازموارد خودکشی‪ ،‬ربطی به بهترشدن اوضاع ندارد (ا گرچه‬ ‫شاید ربط داشته باشد)‪ ،‬بلکه به این علت است که افراد حاال دیگر‬ ‫عزمشان را برای کشتن خودشان جزم کرده اند‪ .‬ان ها می دانند که‬ ‫رنـج بـه زودی پایـان می پذیـرد و همیـن فکـر و وعـده‪ ،‬ارامشـان‬ ‫می کنـد‪ .‬ا کثـر پژوهش هایـی کـه دربـاره خودکشـی صـورت می گیـرد‬ ‫پژوهش هایـی کمـی هسـتند یعنـی دنبـال الگوهایـی در سـن‪،‬‬ ‫جنسـیت‪ ،‬پیش زمینـه‪ ،‬مصـرف مـواد مخـدر و ‪ ...‬می گردنـد‪ .‬لسـتر‬ ‫یتـر‪ ،‬یعنـی تلاش بـرای‬ ‫شهـای کیف ‬ ‫معتقـد اسـت شـاید از پژوه ‬ ‫رسـیدن بـه شـناخت اختصاصـی از هـر فـرد‪ ،‬یافت ههـای بیشـتری‬ ‫نصـورت نیـز شـناخت زندگـی یک‬ ‫نصیبمـان شـود ولـی حتـی درای ‬ ‫فرد و پی بردن به دالیلش برای خودکشـی همیشـه معنای خاصی‬ ‫ً‬ ‫منتقل نمی کند‪ .‬لسـتر می گوید‪« :‬شـناختن یک فرد‪ ،‬لزوما‪ ،‬کمکی‬ ‫یسـت از‬ ‫بـه شـناخت دیگـران نمی کنـد»‪ .‬بـرادر مـن نمونه ا ‬ ‫چالش هایی که پژوهشگران و متخصصان پیشگیری از خودکشی‬ ‫با ان ها روبه رو می شوند‪ .‬به لحاظ اماری‪ ،‬او مجموعه پیچیده ای از‬ ‫عوامل خطرساز را در خود داشت اما درظاهر هیچ عالمتی از خود‬ ‫بـروز نمـی داد کـه نشـانه مشـکلی باشـد‪ .‬هیـچ خبـری از عالئـم‬ ‫افسـردگی نبـود‪ .‬شـغل جدیـدی پیـدا کـرده بـود و زندگـی اش رونـق‬ ‫تازه ای گرفته بود‪ .‬کسـانی که او را یک روز قبل از مرگش دیده بودند‬ ‫یخـوب بـوده؛ امـا دنیایـی کـه مـردم‬ ‫می گفتنـد روحیـه اش خیل ‬ ‫می دیدنـد و دنیایـی کـه او می دیـد تفاوت بسـیاری با هم داشـتند‪.‬‬ ‫به خاطر فاصله های جغرافیایی زیادی که خانواده ما را از هم جدا‬ ‫ً‬ ‫یکـم دیـدم چـون تقریبـا‬ ‫گسـالی دیویـد را خیل ‬ ‫کرده انـد‪ ،‬دنیـای بزر ‬ ‫یشـدیم‪ .‬تصویر کودکی اش هنوز‬ ‫هردوسـال یک بار دورهم جمع م ‬ ‫یسـت کـه از او ب هیـاد دارم‪ ،‬پسـرکی موطالیـی و‬ ‫شـفاف ترین تصویر ‬ ‫معصـوم و عاشـق شـیرینی و شـکالت کـه در محلـه می چرخیـد و از‬ ‫مادرانی که شـیفته اش شـده بودند شـیرینی می گرفت؛ بچه ای که‬ ‫کبـار در خـواب از پل ههـا پائیـن رفتـه بـود و روی تلویزیـون‬ ‫ی ‬ ‫ً‬ ‫سیا هسـفیدمان در اتـاق نشـیمن خـراب کاری کـرده بـود‪ .‬واقعـا کـه‬ ‫توصیـف عجیبی سـت‪ .‬ان اوایـل‪ ،‬وقتـی در کلگـری گـروه موسـیقی‬ ‫تشـکیل داده بـود‪ ،‬مـن دانشـجو بـودم‪ .‬می رفتـم و او را می دیـدم که‬ ‫در جاهای سطح پائین شرق کلگری که پر از دانشجو و پیرمردهای‬ ‫نطـور‬ ‫علاف بـود سـاز مـی زد‪ .‬زمـان دانشـگاه خیـال می کردیـم ای ‬ ‫یشـدیم و بحث های‬ ‫جاها اصالتی دارند‪ ،‬برای همین جذبشـان م ‬ ‫دانشـجویی مان را در انجـا دربـاره ا گزیستانسیالیسـم و اینکـه اریک‬ ‫ـودر پـی می گرفتیـم و از‬ ‫کالپتـون گیتاریسـت بهتر ‬ ‫یسـت یـا رای ک ِ‬ ‫تنوعـی کـه در محیـط اطرافمـان بـود حـظ می بردیـم‪ .‬روی صحنه‪،‬‬ ‫بـرادرم ب هطـرز غریبـی راحت بود و بی انکه به خود زحمتی بدهد به‬ ‫همـه ایـن دنیاهـا تعلـق داشـت‪ .‬دیویـد‪ ،‬بیشـتر از ا کثـر اد مهـا‪،‬‬ ‫نسخه های مختلفی از خودش را به ادم های مختلف نشان داده‬ ‫بود‪ .‬پس از مرگش‪ ،‬با دوسـتان و هم گروهی های سـابق حرف زدم‪.‬‬ ‫هر کدامشـان زوایـای متفاوتـی از دیویـد را نشـانم دادنـد‪ .‬ایـن‬ ‫روایت های مختلف از زندگی و از مرگ او‪ ،‬چیزی مثل چندین النه‬ ‫یکـردم هرقـدر در ان ها‬ ‫خرگـوش جلـوی پایـم گذاشـتند که حـس م ‬ ‫پائین بروم‪ ،‬دیوید بازهم بکر و ناشناخته ان زیر ایستاده است؛ اما‬ ‫ناچـار بـودم بـه وایت ُ هـرس بـروم تا دنیایش را ببینم تا ببینـم او چه‬ ‫می دید‪.‬‬ ‫نسیمحسینی‪/‬ترجمان‬ ‫جیم برایدنستاین؛ مدیر جنجالی ناسا‬ ‫جیم برایدنســـتاین یکـــی از جنجالی ترین افرادی ســـت که ریاســـت اژانس‬ ‫یک ــه‬ ‫فضایـــی امریـــکا را برعهـــده داشـــت‪ .‬ایـــن سیاســـتمدار ســـابق زمان ‬ ‫به عنوان مدیر ناســـا انتخاب شد‪ ،‬هدف انتقادات شـــدیدی قرار گرفت‪ .‬او‬ ‫در ســـال ‪ ۲۰۱۸‬به مدیریت ناســـا رســـید اما به دلیل نداشـــتن دانش علمی‪،‬‬ ‫موردانتقـــاد قـــرار گرفت؛ زیرا مردم نگران بودند با وجود او‪ ،‬ناســـا ب هس ــمت‬ ‫ً‬ ‫تجاری شـــدن حرکت کنـــد‪ .‬نهایتا در ‪ ۲۰۲۱‬از ســـمت خـــود کناره گیری کرد‪.‬‬ ‫ماهواره ها تحت حمله هکرها‬ ‫بســـیاری از ماهواره هایـــی کـــه امـــروزه دور زمیـــن می چرخنـــد درمع ــرض‬ ‫حمـــات ســـایبری اند‪ .‬شـــرکت هایی ماننـــد اســـپیس ایکـــس و وان وب‬ ‫بســـیار عجلـــه کرده انـــد تـــا اســـمان را بـــا ماهواره هـــای خود تســـخیر کنند‬ ‫امـــا کارشناســـان ســـایبری می گویند که این شـــرکت ها امنیـــت فضاپیمای‬ ‫خـــود را نادیـــده گرفته انـــد زیـــرا حملـــه هکرها به ان هـــا می تواند خطرس ــاز‬ ‫باشـــد‪ .‬ناســـا در موارد متعددی قربانی هکرهای ماهواره ای شـــده اس ــت؛ ‬ ‫ً‬ ‫مثـــا در ســـال ‪ ،۱۹۹۸‬هکرهـــا کنتـــرل ‪ ROSAT‬را کـــه یک پروژه مشـــترک با‬ ‫نه ــا‬ ‫مرکـــز هوافضـــای المـــان بـــود را به دســـت گرفتنـــد‪ .‬به همین خاطـــر ا ‬ ‫ً‬ ‫مجبـــور شـــدند پنل هـــای خورشـــیدی را مســـتقیما به ســـمت خورش ــید‬ ‫بگیرند‪ .‬این اقدام باعث س ــوختن باتری و درنهایت ســـقوط این تلسکوپ‬ ‫به ســـمت زمین شـــد‪.‬‬ ‫برنامه کشورها برای حضور نظامی در فضا‬ ‫تـــا همیـــن اواخـــر‪ ،‬ایـــده نیـــروی فضایـــی نظامـــی‪ ،‬اتفاقـــی بـــود ک ــه‬ ‫دورازذهـــن به نظـــر می رســـید اما ا کنـــون‪ ،‬کیهان عرصـــه ای بـــرای درگیری‬ ‫بین المللی ســـت‪ .‬شـــایعه شـــده که کشـــورهای زیـــادی دارای قابلیت های‬ ‫نظامـــی فضایـــی هســـتند و ا کنـــون‪ ،‬امریـــکا و فرانســـه نیـــز به جمـــع ان ها‬ ‫پیوســـته اند‪ .‬در ســـال ‪ ،۲۰۱۹‬دونالـــد ترامـــپ شـــاخه جدیـــدی از نیروهای‬ ‫مســـلح امریـــکا به نام نیروی فضایی تاســـیس کـــرد‪ .‬ماهیـــت دقیق نیروی‬ ‫فضایـــی هنوز مشـــخص نیســـت امـــا ترامپ مدعی شـــده بود کـــه از منافع‬ ‫امریـــکا در میـــدان نبـــرد اســـمانی محافظـــت خواهـــد کـــرد‪ .‬البتـــه برخ ــی‬ ‫از کارشناســـان نگران انـــد ایـــن تنش هـــای شـــدید عواقـــب فاجع هب ــاری‬ ‫داشـــته باشـــد‪ .‬مارک گوبـــرود فیزیکـــدان و اســـتاد صلح‪ ،‬جنـــگ و دفاع در‬ ‫دانشـــگاه کارولینـــای شـــمالی می گویـــد کـــه رونـــد ایـــن وقایـــع می تواند به‬ ‫بی ثبات ســـازی و جنـــگ هســـته ای ختـــم شـــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!