روزنامه سایه شماره 2421 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2421

روزنامه سایه شماره 2421

روزنامه سایه شماره 2421

‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫لزوم قانع کردن افراد ُمردد درباره اهمیت وا کسن کرونا‬ ‫رئیس جمهـوری بـا درخواسـت از رسـانه ها و چهره هـا و‬ ‫شـخصیت های علمـی بـرای تبییـن اهمیـت وا کسـن کرونـا بـرای‬ ‫کسـانی که هنـوز شـبهه و تردیـد دارنـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬تاثیـر ُدز سـوم‬ ‫وا کسـن در صیانـت از جـان مـردم بایـد بـرای افـکار عمومـی تبییـن‬ ‫شـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی افـزود‪« :‬امـروز‬ ‫به خاطـر تالش هـا و فدا کاری های خالصانه و خسـتگی ناپذیر همه‬ ‫ً‬ ‫دستگاه های مسئول و همراهی و همکاری مردم‪ ،‬از شرایط نسبتا‬ ‫مناسـبی نسـبت بـه سـایر کشـورها برخورداریـم و برای کنتـرل کامل‬ ‫این بیماری الزم اسـت همچنان شـیوه نامه های بهداشـتی با دقت‬ ‫مراعـات شـود»‪.‬‬ ‫‪30‬درصد‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سـید رضـا فامـی امیـن؛ وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت کشـور با اشـاره به اجـرای‬ ‫نطـرح ب هصـورت نمونـه و پایلـوت بـا‬ ‫طـرح تامیـن مالـی زنجیـره ای‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬ای ‬ ‫کهـای عامـل بـا هفـت بانـک کشـور اجـرا‬ ‫هم افزایـی بانـک مرکـزی و هماهنگـی بان ‬ ‫شـده اسـت و بـا ایـن روش‪ ،‬حداقـل ‪ ۳۰‬درصـد بهـره وری منابع موجـود ارتقاء خواهد‬ ‫یافـت»‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 20 1400‬جمادی الثانیه ‪ 23 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2421‬تومان‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ایران؛ هفتمین سازنده توربین در جهان‬ ‫به راسـتی که دختـران و زنـان ایرانـی در عرصـه علم‬ ‫توقفنایب قهرمان‬ ‫زنان اسیا در برابر ایران و دانـش‪ ،‬هنـر و ورزش نشـان داده انـد کـه بـرای‬ ‫موفقیـت و اثبـات شایسـتگی‪ ،‬نه تنهـا ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خشم رسانه های غر�بی‬ ‫از توافقات ا�یران و روسیه‬ ‫‪2‬‬ ‫ شـبکه ‪ Al Jazeera‬در گزارشـی اورده اسـت؛ ابراهیم رئیسـی پیش از عزیمت به مسـکو‪،‬‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه این سـفر به «نقطه عطفی» در روابط کشـورش با روسـیه منجر‬ ‫شـود‪ .‬وزرای نفـت و اقتصـاد ایـران کـه رئیسـی را دراین سـفر همراهـی می کردنـد اظهـار‬ ‫کردنـد مذا کـرات ان هـا بـا همتایـان روسـی خـود فراتـر از انتظـار بـود‪ .‬ایـن وزرا بـدون‬ ‫افشـای جزئیـات توافقـات اعلام کردنـد؛ در بخش هـای تجـارت‪ ،‬انـرژی‪ ،‬حمل ونقـل و‬ ‫بانکـی توافق هایـی خوبـی صورت گرفته و وعـده داده اند که نتایج ان در اینده نزدیک‬ ‫قابل پیش بینـی خواهـد بـود ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مریم کاظمی پور؛ معاون توسـعه ورزش زنان وزارت ورزش‪ ،‬از افزایش سـطح‬ ‫کمـی و کیفـی حضـور زنـان ورزشـکار ایـران در بازی هـای اسـیایی ‪ ۲۰۲۲‬خبـر‬ ‫داد و گفت‪« :‬وزارت ورزش در دولت سیزدهم رویکرد متفاوتی را برای توسعه‬ ‫ورزش زنـان دنبـال می کند»‪.‬‬ ‫گفت وگو با عوامل نمایش‬ ‫چهارشنبه اخرین روز هفته‬ ‫کارشناسان«بلومبرگ» مطرحکردند؛‬ ‫‪3‬‬ ‫ریسک های عمده اقتصاد جهان در سال ‪2022‬‬ ‫معاون وزیر را هو شهرسازی بیان کرد؛‬ ‫رئیس سازمان نوسازی مدارس خبر داد؛‬ ‫بسته شدن پرونده مدارس تخریبی‬ ‫طیچهارسال اینده‬ ‫‪2‬‬ ‫رودخانه ای در کرمانشاه نداریم‬ ‫که الوده به فاضالب نباشد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫معاونت خدمات شهری پیشانی شهرداری ست؛‬ ‫نگاه جزیره ای در اداره شهر معنا ندارد‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫شهردار کرج گفت‪« :‬معاونت خدمات شهری‪ ،‬در صف اول مجموعه مدیریت شهری‬ ‫برای خدمات رسانی به شهروندان قرار دارد»‪ .‬مصطفی سعیدی سیرائی در سی وهفتمین‬ ‫کمیسیون معاونین خدمات شهری و محیط زیست کالن شهرهای کشور‪ ،‬که در باشگاه‬ ‫میالد شهرداری کرج برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬کرج که به فرمایش مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫با عنوان ایران کوچک شناخته می شود‪ ،‬در حقیقت شهر همه مدعوینی ست که‬ ‫امروز از کالن شهرهای مختلف مهمان ما هستند»‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه معاونت‬ ‫خدمات شهری‪ ،‬نقش به سزایی در رضایت شهروندان از مجموعه مدیریت شهری و‬ ‫در نگاهی کلی تر‪ ،‬نظام و انقالب دارد‪ ،‬افزود‪« :‬معاونت خدمات شهری‪ ،‬در صف اول‬ ‫مجموعه مدیریت شهری‪ ،‬برای خدمات رسانی به شهروندان قرار دارد»‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪« :‬جمع اوری زباله و رفت وروب شهر‪ ،‬یکی از حوزه های فعالیت معاونت خدمات‬ ‫شهری ست که طبق قانون‪ ،‬یکی از سه وظیفه مهم شهرداری ها تلقی می شود»‪ .‬سیرائی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬فعالیت سازمان های مختلفی از جمله سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‪،‬‬ ‫پسماند‪ ،‬اتش نشانی و ساماندهی مشاغل‪ ،‬با معاونت خدمات شهری گره خورده؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬ا گر می خواهیم رضایت شهروندان در حوزه خدمات شهری را جلب کنیم‪ ،‬سایر‬ ‫حوزه ها هم باید خدمات با کیفیتی ارائه دهند»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬برای افزایش رضایت‬ ‫شهروندان از عملکرد مجموعه مدیریت شهری‪ ،‬باید از نگاه جزیره ای فاصله بگیریم و‬ ‫همه بخش های شهرداری به عنوان پیکری واحد عمل کنند»‪ .‬وی ابراز کرد‪« :‬عالوه براین‪،‬‬ ‫فعالیت های بخش های مختلف شهرداری‪ ،‬از جمله معاونت خدمات شهری‪ ،‬باید‬ ‫برمبنای اصول علمی و دانش روز باشد تا بتوانیم به نتایج دلخواه دست یابیم»‪ .‬شهردار‬ ‫کرج در ادامه با بیان اینکه شهرداری ها از جمله حوزه خدمات شهری‪ ،‬در بسیاری موارد‪،‬‬ ‫مورد بی مهری قرار می گیرند‪ ،‬گفت‪« :‬متاسفانه در بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬برخی از ردیف های‬ ‫مربوط به شهرداری ها حذف شده است»‪ .‬وی در پایان بااشاره به اینکه چنین جلساتی‬ ‫زمینه بهره گیری از تخصص و تجربه سایر کالن شهرها در حوزه مدیریت شهری را فراهم‬ ‫گوش و چشم جامعه‬ ‫کر و کور شده است‬ ‫مدیرکلمحیط زیست کرمانشاه‪:‬‬ ‫مازندران؛ تنها استان‬ ‫دارای طرح ویژه شهرسازی‬ ‫‪2‬‬ ‫رخشانبنی اعتماد‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درنظردارد اقالم موردنیاز خود را با شرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) تامین کند‪.‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2000093498000729 :‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‪ :‬تقاضای‪ 0015355‬مناقصه شماره‪R5/1400/ME0015355KM-0‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‪ :‬خرید‪ TUBE‬برای بویلر‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ‪ 3.000.000.000‬ریال‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار به صـورت یکـی از تضامیـن قابل قبول وفق ائین نامـه تضمیـن شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیات‬ ‫وزیـران و مـوارد مندرج در سـامانه سـتادیران اسـت‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 60.000.000.000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ 5 :‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری پیشـنهادات فنی‪ /‬مالی در سـامانه سـتاد‪ :‬پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد ارسـال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ -‬شهرستان عسلویه‪ ،‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬پاالیشگاه پنجم‪ ،‬ساختمان اداری‪ ،2‬اداره خرید‪ ،‬گروه خرید‬ ‫بدیهی سـت کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشـنهادهای خارج از سـامانه سـتاد‪،‬‬ ‫هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شـد‪ .‬مناقصه گران بایسـتی نسـبت به ثبت نام در سـامانه سـتاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت‪ www.SPGC.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن های‪ 07731317243-07731317241‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/03 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1263081‬‬ ‫روابط عمومیشرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪« :‬بدون شک با بهره گیری از تجربه سایر کالن شهرها در حوزه خدمات‬ ‫شهری‪،‬جلوگیریاز ساخت وسازهایغیرمجاز‪،‬توسعهفضایسبز و ‪...‬می توانیمدر مسیر‬ ‫توسعههمه جانبه کالن شهر کرج گا مبرداریم»‪.‬‬ ‫اهتماممدیریتشهری‪،‬برایتعیین تکلیفاسنادامالکمنطقهاسالم اباد‬ ‫شهردار کرج گفت‪« :‬از ابتدای امسال تا کنون؛ حدود ‪۵۰‬میلیاردتومان در بحث تملکات‬ ‫شهریهزینهشده‪ ،‬کهبیشاز ‪۱۱‬میلیاردتومان انمربوطبهمنطقهاسالم ابادبودهاست»‪.‬‬ ‫مصطفی سعیدی سیرائی در جلسه بررسی مشکالت اهالی منطقه اسالم اباد اظهار کرد‪:‬‬ ‫«اسالم اباد به دالیل فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اجتماعی و ‪ ...‬یکی از مناطق خاص کرج محسوب‬ ‫می شود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬مردم این منطقه‪ ،‬در برهه های حساس از هشت سال دفاع‬ ‫مقدس گرفتهتاحضور در راهپیمایی هایخودجوشودفاعاز حرماهل بیت(ع)‪،‬همیشه‬ ‫درصحنه حضور داشته و پای کار نظام و انقالب بوده اند»‪ .‬شهردار کرج در ادامه با تا کید‬ ‫بر ضرورت تسریع در روند تاسیس شرکت ساماندهی اسالم اباد توضیح داد‪« :‬با راه اندازی‬ ‫این شرکت‪ ،‬مجموعه مشخصی برای پیگیری پروژه های تعریف شده در این محدوده‬ ‫و پاسخگویی به اهالی این محله معرفی می شود»‪ .‬سعیدی سیرائی با تا کیدبراینکه‬ ‫برای ساماندهی اسالم اباد‪ ،‬اولویت بندی اقدامات مدنظر ضروری ست‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫«تعیین تکلیفاسنادامال کاینمنطقه‪،‬اولیناولویتی ست کهبایددر دستورکار قرار بگیرد‬ ‫و با این اقدام‪ ،‬بسیاری از مشکالت سا کنان حل می شود»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬وقتی اسناد‬ ‫این منطقه تعیین تکلیف شده و امکان دریافت سند و اخذ پروانه ساخت برای اهالی‬ ‫فراهم شود‪ ،‬انگیزه مردم برای مشارکت در حل مشکالت بیشتر خواهد شد»‪ .‬شهردار‬ ‫کرج با اشاره به اینکه منابع مالی شهرداری محدود است و این امکان وجود ندارد که تمام‬ ‫اعتبارات شهرداری برای پروژه های محله اسالم اباد هزینه شود‪ ،‬گفت‪« :‬از ابتدای امسال‬ ‫تا کنون‪ ،‬حدود‪۵۰‬میلیاردتومان در بحث تملکات‪ ،‬هزینه شده که بیش از ‪۱۱‬میلیاردتومان‬ ‫انمربوطبهمنطقهاسالم ابادبودهاست»‪.‬به گفتهسعیدی سیرائی‪،‬تعیینتکلیفرینگ‬ ‫‪۳۰‬متری اسالم اباد‪ ،‬از دیگر اولویت های شهرداری ست و باید هر چه سریع تر نسبت‬ ‫به چگونگی تکمیل ان‪ ،‬تصمیم واحدی اتخاذ شود‪ .‬به گفته وی تکمیل بلوار شریعتی‬ ‫باید قبل از اتمام رینگ ‪۳۰‬متری انجام شود؛ چون بخش زیادی از سا کنان این منطقه‪،‬‬ ‫از این بلوار تردد خواهند داشت و این پروژه به نوعی کاربری محلی دارد‪ .‬شهردار کرج‬ ‫گفت‪« :‬خوشبختانه در این دوره از مدیریت شهری‪ ،‬اهتمام ویژه ای برای حل مشکالت‬ ‫اسالم اباد وجود دارد و امیدواریم سال اینده‪ ،‬شاهد اتفاقات خوبی در این منطقه باشیم و‬ ‫رضایت اهالی از خدمات صورت گرفته افزایش یابد»‪.‬‬ ‫فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48544343‬‬ ‫انجام عملیات طراحی و مهندسی‪ ،‬خرید‬ ‫تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور‪،‬‬ ‫نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد خط‬ ‫اسیدشویی و تاندم مداوم (‪)PLTCM‬‬ ‫‪1400/11/23‬‬ ‫قراردادهایتوسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48545174‬‬ ‫انجام عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی‬ ‫و تجهیزات الکتریکی‬ ‫‪1400/11/15‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصهعمومی ‪48547336‬‬ ‫سیم پیچی‪ ،‬سرویس و تعمیر موتورهای فشار‬ ‫ضعیف ‪DC, AC‬‬ ‫‪1400/11/09‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48545177‬‬ ‫انجام عملیات تعمیرات برق تجهیزات خطوط‬ ‫تولید و نواحی پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و فوالد سبا‬ ‫‪1400/11/15‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصهعمومی ‪48547437‬‬ ‫انجام عملیات فورواردینگ محصوالت‬ ‫صادراتی‬ ‫‪1400/11/10‬‬ ‫قراردادهایتوسعه‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48546291‬‬ ‫ساخت و تعمیر تجهیزات متفرقه فلزی‬ ‫خطوطتولید‬ ‫‪1400/11/09‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫‪7‬‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫‪48544669‬‬ ‫انجام عملیات اصالحی‪ ،‬بازسازی و‬ ‫بهینه سازیتجهیزاتمکانیکیخطوطتولید‬ ‫تاسیسات برقی‪ ،‬پروژه های بتنی‪ ،‬اسکلت‬ ‫فلزی و ساختمانی‬ ‫‪1400/11/08‬‬ ‫قراردادهای خرید‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد و کسـب اطالعـات بیشـتر درخصـوص فراخوان هـای عمومـی‪ ،‬ارزیابـی کیفی‪ ،‬مناقصـات و مزایـدات به‬ ‫وب سایت شرکت به نشانی ‪ /www.msc.ir‬منوی خرید و تامین کنندگان‪ /‬مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نسبت‬ ‫بـه انتخـاب مناقصـه موردنظـر از طریـق سیسـتم ارتبـاط بـا تامین کننـدگان (‪ )SRM‬اقـدام کنیـد‪ .‬اطالعـات سـایر فراخوان هـا از‬ ‫طریق سـایت شـرکت‪ ،‬قسـمت اطالعیه ها قابل دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫شماره ا گهی‪061-1400 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫خشم رسانه های غربی‬ ‫از توافقات ایران و روسیه‬ ‫‪Al Jazeera‬‬ ‫نش ــبکه قطری اورده است که‬ ‫ای ‬ ‫ابراهیم رئیس ــی پی ــش از عزیمت‬ ‫به مســـکو‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که‬ ‫این س ــفر ب ــه «نقطه عطف ــی» در‬ ‫رواب ــط کش ــورش با روس ــیه منجر‬ ‫شـــود‪ .‬وزرای نفت و اقتصاد ایران‬ ‫نس ــفر همراهی می کردن ــد اظهار کردند‬ ‫که رئیس ــی را درای ‬ ‫مذا ک ــرات ان ها ب ــا همتایان روس ــی خ ــود فرات ــر از انتظار‬ ‫بود‪ .‬این وزرا بدون افشـــای جزئیات توافقات اعالم کردند‬ ‫شه ــای تج ــارت‪ ،‬ان ــرژی‪ ،‬حمل ونق ــل و بانکی‬ ‫ک ــه در بخ ‬ ‫توافق های ــی خوب ــی ص ــورت گرفت ــه و وع ــده داده ان ــد که‬ ‫نتای ــج ان در این ــده نزدیک قابل پیش بینی و محس ــوس‬ ‫خواه ــد ب ــود‪ .‬س ــفیر ایران در مس ــکو نی ــز گفت ک ــه رکورد‬ ‫تج ــارت دوجانب ــه ای ــران و روس ــیه ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬از‬ ‫‪ ۳.۵‬میلی ــارددالر فرات ــر رف ــت‪ ،‬هن ــوز درمقایسـ ـه با رواب ــط‬ ‫اقتصادی دوجانبه روس ــیه با دیگر کش ــورهای همس ــایه‬ ‫نس ــفر حمایت‬ ‫خود بس ــیارکمتر اس ــت‪ .‬پوتین نی ــز درای ‬ ‫خـــود را از ایران برای به دســـت اوردن جایگاه بیشـــتری در‬ ‫اتحادی ــه اقتصادی اوراس ــیا اعالم کرد و گف ــت هردوطرف‬ ‫ب ــرای ایج ــاد منطق ــه ازاد تجاری ت ــاش می کنند‪.‬‬ ‫‪The New York Times‬‬ ‫س ــفر ایت اهلل رئیس ــی به روس ــیه‬ ‫و حض ــور در کاخ کرملی ــن خش ــم‬ ‫رس ــانه امریکای ــی را برانگیخت ــه‬ ‫یک ــه وی در گزارش ــی‬ ‫ طور ‬ ‫عن ــوان ک ــرد ای ــران می خواه ــد از‬ ‫مه ــای اقتص ــادی ش ــدید‬ ‫تحری ‬ ‫امری ــکا علیه خودش به روس ــیه پناه ببرد‪ .‬این رس ــانه ابراز‬ ‫امی ــدواری کرده ک ــه باتوج هب ــه روابط اقتص ــادی نزدیک‬ ‫روس ــیه و اس ــرائیل‪ ،‬اه ــداف اقتص ــادی ایران از این س ــفر‬ ‫محق ــق نش ــود‪ .‬همچنی ــن در بخشـ ـی دیگر از گ ــزارش ب ــا‬ ‫خش ــم و عصبانی ــت اورده پوتین روابط بیش ــتر ب ــا ایران و‬ ‫نق ــش پررن ــگ ای ــران در اتحادیه اقتص ــادی اوراس ــیا را به‬ ‫ایـ ـت اهلل رئیس ــی گوش ــزد ک ــرده اس ــت‪ .‬نیویورک تایم ــز در‬ ‫بخشـ ـی دیگر از گ ــزارش خ ــود اورده اس ــت باوجوداینک ــه‬ ‫مس ــئولین کاخ کرملی ــن درخص ــوص ش ــیوع امیک ــرون‬ ‫ب ــه پوتی ــن هش ــدار داده بودند ام ــا او در فاصل ــه ‪ ۲۰‬فوتی‬ ‫رئیس ــی نشس ــته و مفاد پیش نویس قرارداد ‪ ۲۰‬ساله بین‬ ‫دو کش ــور را از وی تحویل گرف ــت‪ .‬نیویورک تایمز اورده که‬ ‫ً‬ ‫توافق ‪۲ ۰‬س ــاله بی ــن ایران و روس ــیه عمدتا بر س ــر انتقال‬ ‫فن ــاوری و س ــرمایه گذاری روس ــیه در زیرس ــاخت های‬ ‫ان ــرژی ای ــران متمرک ــز اس ــت‪ ،‬به همین دلی ــل ی ــک توافق‬ ‫اقتصادی امنیتی گس ــترده ای مش ــابه با ان چیزی ست که‬ ‫یک ــه چی ــن‬ ‫یه ــا ب ــا چی ــن به امض ــا رس ــاندند‪ .‬طور ‬ ‫ایران ‬ ‫ح ــدود ‪ ۴۰۰‬میلی ــارددالر در پروژ هه ــای مختل ــف ای ــران‬ ‫‪۲۵‬س ــال ب ــا‬ ‫س ــرمایه گذاری می کن ــد و درع ــوض ب هم ــدت ‬ ‫تخفی ــف وی ــژه نف ــت را از خری ــداری می کن ــد‪.‬‬ ‫‪Financial Times‬‬ ‫این رس ــانه امریکایی در گزارش ــی‬ ‫مفصل اورده که ابراهیم رئیس ــی؛‬ ‫رئیس جمه ــوری ای ــران روز‬ ‫چهارش ــنبه درحال ــی ب ــا والدیمیر‬ ‫پوتی ــن از روس ــیه دی ــدار ک ــرد که‬ ‫جمه ــوری اس ــامی به دنب ــال‬ ‫گس ــترش رواب ــط ب ــا مس ــکو و پک ــن ب ــرای مقاوم ــت بهتر‬ ‫در براب ــر فش ــارهای سیاس ــی و اقتصادی ای ــاالت متحده‬ ‫اس ــت‪ .‬درهمین خص ــوص مجیدرض ــا حری ــری رئی ــس‬ ‫ات ــاق بازرگانی ای ــران و چین گفت؛ ای ــران باید محصوالت‬ ‫خ ــام و پتروش ــیمی و م ــواد معدن ــی خ ــود را ص ــادر کند تا‬ ‫زیرس ــاخت ها و فن ــاوری واردات خ ــود را توس ــعه ده ــد‬ ‫ت ــا اقتص ــاد رش ــد کن ــد‪ .‬م ــا ام ــاده انج ــام تجارت ب ــا همه‬ ‫کش ــورهای غی ــر از امری ــکا و اس ــرائیل هس ــتیم؛ ام ــا ا گ ــر‬ ‫کش ــورهای دیگر مایل نباش ــند ما نمی توانی ــم تازمانی که‬ ‫بمیری ــم دراز بکش ــیم و دست روی دس ــت بگذاری ــم چون‬ ‫چی ــن ام ــاده ورود ب ــه تم ــام بازاره ــای ماس ــت‪ .‬چی ــن از‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۱۴‬بزرگ تری ــن ش ــریک تج ــاری ای ــران و مقص ــد‬ ‫اصل ــی ص ــادرات نف ــت خ ــام ته ــران در س ــال های اخی ــر‬ ‫ب ــوده‪ .‬خری ــد نفت چی ــن ب ــرای بق ــای اقتصادی و رش ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬وزی ــر امور خارج ــه چین گفت؛‬ ‫اخی ــر ایران حیات ‬ ‫همکاری های بلندمدت دو کش ــور ایران و چین درزمینه‬ ‫انرژی‪ ،‬زیرســـاخت ها‪ ،‬ظرفیت تولید‪ ،‬علم و فناوری گرفته‬ ‫تا مراقبت های پزش ــکی و بهداش ــتی‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬شیالت‬ ‫یش ــود‪ .‬تج ــارت ای ــران با‬ ‫و امنی ــت س ــایبری را ش ــامل م ‬ ‫روس ــیه نی ــز در ماه های اخی ــر افزایش یافته اس ــت‪ .‬طبق‬ ‫امار رس ــمی ای ــران‪ ،‬ارزش کل مب ــادالت تجاری دو کش ــور‬ ‫ط ــی نه ماه منتهی ب ــه اواخر دس ــامبر به ‪ ۱.۶‬میلی ــارددالر‬ ‫رس ــید ک ــه نس ــبت ب هم ــدت مش ــابه پارس ــال ‪ ۴۱‬درص ــد‬ ‫افزای ــش داش ــته اس ــت‪ .‬رئیس ــی روز چهارش ــنبه در دیدار‬ ‫ب ــا همت ــای روس خ ــود گف ــت امی ــدوار اس ــت این میزان‬ ‫تج ــارت بی ــن دو کش ــور افزای ــش یابد‪.‬‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫خبرگ ــزاری ترکی ــه نی ــز با پوش ــش‬ ‫س ــفر ایت اهلل رئیس ــی به روسیه و‬ ‫دیدار ب ــا پوتین اعالم ک ــرد روابط‬ ‫دو کشـــور در دوران کرونـــا افزایش‬ ‫قابل توجه ــی داش ــته و دو کش ــور‬ ‫در اج ــرای پروژ هه ــای ب ــزرگ و‬ ‫هم ــکاری در دیگر ام ــور اقتص ــادی به توافق رس ــیده اند‪.‬‬ ‫اناتولـــی در بخـــش دیگری از ایـــن گـــزارش اورده که روابط‬ ‫ای ــران ب ــا اتحادی ــه اقتص ــادی اوراس ــیا نی ــز توس ــعه پیدا‬ ‫کـــرده و هردوطرف ایران و روســـیه روی ایجـــاد منطقه ازاد‬ ‫تج ــاری مش ــترک درحال رایزنی هس ــتند‪.‬‬ ‫‪Middle East Eye‬‬ ‫ای ــن خبرگ ــزاری لندن نش ــین‬ ‫نی ــز در گزارش ــی ب ــه س ــفر‬ ‫رئیس جمه ــوری کش ــورمان ب ــه‬ ‫مس ــکو و ابع ــاد اقتص ــادی ان‬ ‫پرداختـــه و در گزارشـــی اورده‬ ‫اســـت؛ قـــرارداد ‪۲ ۰‬س ــاله مابی ــن‬ ‫ایران و روس ــیه حول محور الحاق این کش ــور به س ــازمان‬ ‫یه ــای ش ــانگهای می چرخ ــد‪ .‬ای ــران در قب ــال‬ ‫همکار ‬ ‫خرید تس ــلیحات روس ــی ب ــه ان ها نف ــت خود را بفروش ــد‬ ‫نه ــا پ ــول نف ــت خ ــود از چی ــن را ب ــه روس ــیه‬ ‫ی ــا درقبال ا ‬ ‫یش ــود‪ .‬ایران‬ ‫بپـــردازد که بیش از ‪ ۲۰‬میلی ــارددالر براورد م ‬ ‫می خواه ــد با این قرارداد وضعی ــت وخیم اقتصادی خود‬ ‫را سروس ــامان ده ــد‪ .‬تعیین تکلی ــف وام وعده داد هش ــده‬ ‫پنج میلی ــارددالری روس ــیه ب ــه ای ــران‪ ،‬عرض ــه بخش ــی از‬ ‫نف ــت ای ــران ب ــه بازاره ــای جهان ــی ازطری ــق ش ــرکت های‬ ‫روس ــی‪ ،‬انعق ــاد ق ــرارداد جدید ف ــروش نف ــت در برابر کاال‪،‬‬ ‫افزای ــش رک ــورد تج ــارت دوجانب ــه بین ای ــران و روس ــیه از‬ ‫سـ ـه میلیارددالری ب ــه پنج میلی ــارددالر و تج ــارت ب ــا ارز‬ ‫دوجانبه و ملی دو کشـــور و حذف دالر از مبادالت تجاری‬ ‫دو کش ــور از خواس ــته های ای ــران اس ــت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2421‬‬ ‫ُ‬ ‫نه ریسک عمده اقتصاد جهان در سال ‪2022‬‬ ‫توقف نایب قهرمان زنان اسیا‬ ‫در برابر ایران‬ ‫کارشناسان«بلومبرگ» مطرح کردند؛‬ ‫ُ‬ ‫«بلومبــرگ» در گزارشــی‪ ،‬نــه ریســک عمــده اقتصــاد جهــان در ســال جــاری میــادی را بررســی و به‬ ‫نهــا اشــاره کــرده اســت‪ .‬ظهــور ســویه های جدیــد ویــروس کرونــا‪ ،‬بازگشــت تــورم‬ ‫تبعــات هریک ازا ‬ ‫پس از چهاردهه به اقتصاد جهان‪ ،‬افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دالر‪ ،‬رکود اقتصادهای‬ ‫نوظهور‪ ،‬کاهش رشــد چین‪ ،‬اشــفتگی سیاســی اروپا‪ ،‬پایان سیاسـت های مالی حمایتی‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمــت مــواد غذایــی در خاورمیانــه و تحــوالت سیاســی و ژئوپلیتیــک؛ مهم تریــن ریس ـک های‬ ‫بالقــوه در ســال ‪ ۲۰۲۲‬خواهنــد بــود‪ .‬ب هگــزارش پایــگاه اطالع رســانی و پایــش اثــار اقتصــادی کرونــا؛‬ ‫در پــی ظهــور ویــروس کرونــا در پایــان ســال ‪ ۲۰۱۹‬عصــر جدیــدی در اقتصــاد جهانــی شــکل گرفــت‬ ‫نســال کرونایــی جهــان اغاز شــده‬ ‫و تحــوالت عمیقــی در جهــان به وقــوع پیوســت‪ .‬بااینکــه سومی ‬ ‫اســت تبعات این واقعه همچنان ادامه دارد و جریان های سیاســی و اقتصادی زیادی از ان متاثر‬ ‫‪ .1‬تداوم کرونا با سویه های جدید‬ ‫ش ــروع وی ــروس کرون ــا در جه ــان درحال ــی‬ ‫نس ــال خ ــود وارد ش ــد ک ــه جه ــان‬ ‫ب ــه سومی ‬ ‫نه ــای ناش ــی از ش ــیوع‬ ‫همچن ــان ب ــا بحرا ‬ ‫ای ــن وی ــروس دسـ ـت به گریبان اس ــت‪ .‬دامن ــه‬ ‫تحوالتی که کرونا رقم زده اس ــت را ش ــاید نتوان‬ ‫به طورکام ــل ن ــام ب ــرد ام ــا تح ــوالت اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس ــی و حقوق ــی ناشـ ـی ازاین وی ــروس‬ ‫یت ــوان ادعا کرد‬ ‫ب هق ــدری گس ــترده بوده ک ــه م ‬ ‫از تغییر سرنوش ــت انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫امریکا ت ــا ناارامی های اروپا و منازعات گس ــترده‬ ‫بر س ــر تصویب قوانی ــن در اقصی نق ــاط جهان‬ ‫تحت تاثیر ش ــیوع کرونا بوده است‪ .‬گرچه بیش‬ ‫کس ــال از اغاز اولین فرایند وا کسیناسیون‬ ‫از ی ‬ ‫یگ ــذرد ام ــا کرونا همچن ــان خود‬ ‫سرتاس ــری م ‬ ‫را ب ــر زندگی عادی انس ــان ها تحمی ــل می کند‪.‬‬ ‫س ــویه های جدی ــدی ک ــه گاه وبی ــگاه از نق ــاط‬ ‫مختل ــف س ــر برمی اورن ــد و رفت ــار متفاوت ــی را‬ ‫نس ــبت به س ــویه های قبل ــی نش ــان می دهند‬ ‫یش ــود تا انس ــان ها به رغ ــم تالش های‬ ‫باعث م ‬ ‫بسیارش ــان برای کنترل بیم ــاری‪ ،‬همچنان به‬ ‫این مه ــم دس ــت نیافت ــه باش ــند‪ .‬جدیدتری ــن‬ ‫س ــویه ای ــن بیم ــاری اومیک ــرون اس ــت ک ــه‬ ‫گرچ ــه ب ــرای نتیجه گیری درب ــاره ان زود اس ــت‬ ‫ام ــا باع ــث ش ــده در بس ــیاری از اقتصاده ــای‬ ‫ته ــا‬ ‫پیش ــرفته زمزم ــه بازگش ــت محدودی ‬ ‫به گوش برس ــد‪ .‬این موض ــوع می تواند ب ــاز رکود‬ ‫را ب ــه اقتص ــاد جهانی تحمی ــل کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬بازگشت تورم پس از چهاردهه‬ ‫اماره ــای منتش ــره از ش ــاخص به ــای‬ ‫مصرف کنن ــده امری ــکا حا کی ازان اسـ ـت که‬ ‫اقتصاد این کش ــور در ماه نوامبر تورمی معادل‬ ‫‪6.8‬درص ــد را تجرب ــه ک ــرده اس ــت‪ .‬این رق ــم از‬ ‫س ــال ‪ ۱۹۸۲‬س ــابقه نداش ــته و اقتص ــاد امریکا‬ ‫رک ــورد ت ــورم ‪۴ ۰‬س ــاله خ ــود را شکس ــته اس ــت‪.‬‬ ‫این موض ــوع در کن ــار کاه ــش اش ــتغال و تولید‬ ‫موجب ش ــده اس ــت قدرت خری ــد خانوارهای‬ ‫امریکای ــی کاه ــش یابد‪ .‬گرچ ــه از ماه های قبل‬ ‫مقامات ف ــدرال رزرو اظهارات ــی مبنی بر موقتی‬ ‫بودن ت ــورم ارائ ــه می کردند اما با گذشـ ـت زمان‬ ‫مش ــخص ش ــد که تورم س ــر س ــازگاری ن ــدارد و‬ ‫همچن ــان بر مدار صعود و رکوردش ــکنی حرکت‬ ‫می کن ــد‪ .‬این ت ــورم ب ــه امریکا محدود نش ــده و‬ ‫در بس ــیاری از کش ــورهای جهان خودی نشان‬ ‫داده‪ .‬ای ــن ت ــورم تاح ــدی ب ــه سیاسـ ـت های‬ ‫انبس ــاطی پیگی ــری ش ــده ازس ــوی بانک های‬ ‫مرک ــزی جه ــان درمبارزه با رک ــود ناش ــی از کرونا‬ ‫مربوط اس ــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬تهدید فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره‬ ‫در ده ــه قب ــل‪ ،‬رفت ــار انقباض ــی ف ــدرال رزرو‬ ‫بی ــن س ــال های ‪ ۲۰۱۳‬ت ــا ‪ ۲۰۱۸‬نش ــان داد ک ــه‬ ‫این اق ــدام چ ــه تاثی ــری می توان ــد ب ــر بازارهای‬ ‫مالی بگ ــذارد‪ .‬باتوجه به اوج گی ــری دوباره تورم‬ ‫و رش ــد ش ــاخص های اصل ــی بازاره ــای مال ــی‬ ‫نه ــا‪ ،‬بی ــم ان مـ ـی رود‬ ‫یب ــودن ا ‬ ‫و بی ــم حباب ‬ ‫ف ــدرال رزرو باردیگ ــر سیاسـ ـت های انقباض ــی‬ ‫را پیگی ــری کن ــد‪ ،‬سیاسـ ـت هایی ک ــه پ ــس‬ ‫از دوس ــال سیاس ــت انبس ــاطی دورازانتظ ــار‬ ‫نیس ــت‪ .‬نتیج ــه منطقی چنی ــن اقدام ــی رکود‬ ‫اقتص ــادی در س ــال ‪ ۲۰۲۳‬خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬دوئل فدرال رزرو و اقتصادهای نوظهور‬ ‫افزای ــش ن ــرخ به ــره ب ــه افزای ــش ق ــدرت دالر‬ ‫می انجام ــد خب ــری ک ــه می توان ــد به مثاب ــه‬ ‫کابوس ــی ب ــرای اقتصاده ــای نوظه ــور جه ــان‬ ‫عم ــل کن ــد‪ .‬ب ــا افزای ــش ق ــدرت دالر‪ ،‬خ ــروج‬ ‫س ــرمایه از کش ــورهایی ب ــا بازاره ــای نوظه ــور‬ ‫ش ــدت می گی ــرد و گاه ــی ب ــه بح ــران ارزی‬ ‫دراین کشورها بدل خواهد ش ــد‪ .‬در دوره قبلی‬ ‫افزایش نرخ بهره توس ــط فدرال رزرو‪ ،‬س ــه کشور‬ ‫ارژانتی ــن‪ ،‬افریق ــای جنوب ــی و ترکیه بیش ــترین‬ ‫اس ــیب را دیدن ــد؛ بلومب ــرگ معتق ــد اس ــت در‬ ‫شــده اند‪ .‬بلومبــرگ در گزارشــی مهم تریــن ریس ـک های ســال جدیــد را تشــریح کــرد؛ براین مبنــا‬ ‫ســایه رکــود و تــورم بــر ســر اقتصادهــای بــزرگ جهــان ماننــد امریــکا و چیــن ســنگینی می کنــد و بیــم‬ ‫ان م ـی رود بــا افزایــش نــرخ بهــره در امریــکا بازارهــای نوظهــور شــاهد اغــاز رکــود باشــند‪ .‬ازطرفــی‬ ‫نهــای سیاســی؛ از تنــش در اتحادیــه اروپــا و خطــر ظهــور ملی گرایــان افراطــی تــا ریســک‬ ‫بحرا ‬ ‫قهــای ســال جدیــد‬ ‫درگیــری چیــن و تایــوان و به خطرافتــادن صنعــت نیم ههــادی در جهــان‪ ،‬اف ‬ ‫نهــا‪ ،‬ظهــور گاه وبیــگاه ســویه‬ ‫میــادی را بــا هال ـه ای از ابهــام روب ـه رو می کنــد‪ .‬گذشــته از همــه ای ‬ ‫جدیــدی از ویــروس کرونــا جهــان را در نااطمینانــی و هــراس از شــروع مــوج جدیــد از قرنطینــه و‬ ‫یبــرد‪ .‬بایــد منتظــر مانــد و دیــد درنهایــت کدا میــک از ایــن تهدیدها‬ ‫کاهــش تولیــد اقتصــادی فروم ‬ ‫ب هصــورت بالفعــل اقتصــاد جهانــی را متاثــر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دور جدی ــد افزای ــش نرخ به ــره امری ــکا‪ ،‬عالوه بر‬ ‫س ــه کش ــور قبلی برزیل و مصر نی ــز در برابر این‬ ‫افزای ــش اس ــیب پذیر خواهن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬توقف رشد اژدهای زرد‬ ‫در سـ ـه ماه س ــوم س ــال ‪ ۲۰۲۱‬اقتص ــاد‬ ‫چی ــن از حرک ــت روبه رش ــد خ ــود بازایس ــتاد‪.‬‬ ‫قرنطین هه ــای مک ــرر ناش ــی از بح ــران کرون ــا‪،‬‬ ‫کمب ــود ان ــرژی و بحران ناش ــی از ورشکس ــتگی‬ ‫غ ــول تولی ــد مس ــکن چین ــی‪ ،‬اورگرن ــد‪ ،‬باع ــث‬ ‫ش ــده تا رش ــد اقتصادی چی ــن در س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تنه ــا ‪0.8‬درصد باش ــد که بس ــیارکمتر از رش ــد‬ ‫یس ــت ک ــه جه ــان به ان‬ ‫شـ ـش درصد ساالنه ا ‬ ‫عادت کرده اس ــت‪ .‬بااین حال به نظر می رس ــد‬ ‫بح ــران بخ ــش مس ــکن چی ــن گس ــترده تر از‬ ‫یسـ ـت که تا ام ــروز رخ داده و باتوجه به‬ ‫ان چیز ‬ ‫س ــهم ‪ ۲۵‬درصدی این بخ ــش از تولید اقتصاد‬ ‫چی ــن‪ ،‬این کاه ــش می تواند جه ــان را در رکود‬ ‫فروبب ــرد و حت ــی موج ــب انح ــراف برنامه های‬ ‫ف ــدرال رزرو برای کنترل س ــطح اش ــتغال و تورم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ .6‬اشفتگی سیاسی در قاره سبز‬ ‫هماهنگی میان کش ــورهای اروپایی و حمایت‬ ‫همگان ــی از سیاسـ ـت های بان ــک اروپ ــا باع ــث‬ ‫ش ــده اس ــت که تاحدزی ــادی بتوانن ــد با کمک‬ ‫یکدیگر به بح ــران کرونا وا کنش نش ــان دهند؛‬ ‫هماهنگ ــی که می تواند ب هس ــرعت از بین برود‪.‬‬ ‫فرانس ــه و ایتالی ــا درحالی به اس ــتقبال صندوق‬ ‫رای می رون ــد ک ــه به قدرت رس ــیدن ملی گرایان‬ ‫بدبی ــن ب ــه سیاسـ ـت های اتحادی ــه می توان ــد‬ ‫مخ ــوردن ارام ــش این بخ ــش از جهان‬ ‫بـــه بره ‬ ‫منج ــر ش ــود‪ .‬ازطرف ــی ممکن اس ــت شکس ــت‬ ‫مذا ک ــرات تجاری میان بریتانی ــا و اتحادیه اروپا‬ ‫بـــه یک جنگ تج ــاری تمام عیار منجر ش ــود و‬ ‫تعرف هه ــای واردات و تعرف هه ــای حمل ونق ــل‬ ‫ته ــا را باالت ــر ببرد‪.‬‬ ‫می توان ــد قیم ‬ ‫‪ .7‬احتمال اتمام حمایت های مالی‬ ‫در همه گیـری کرونا‪ ،‬دولت ها هزین ههـای زیادی‬ ‫را برای حمایت از کارگران و حفظ مشاغل انجام‬ ‫دادنـد امـا درحال حاضـر به نظـر می رسـد بـرای‬ ‫کنتـرل تـورم سیاسـت های ریاضتی در راه اسـت‪،‬‬ ‫موضعـی کـه بـه ایجـاد رکـود در دوران پسـا کرونا‬ ‫می انجامـد‪.‬‬ ‫‪ .8‬قیمت مواد غذایی و خاورمیانه‬ ‫شهـای‬ ‫گرسـنگی یکـی از عوامـل تاریخـی جنب ‬ ‫یسـت و ترکیبـی از اب وهـوای بـد و‬ ‫اجتماع ‬ ‫بحران ناشی از ویروس کرونا باعث شده قیمت‬ ‫مـواد غذایـی در بازارهـای جهانـی افزایـش یابـد‪.‬‬ ‫اخریـن شـوک قیمت مـواد غذایی در سـال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫موجـی از اعتراضـات مردمـی را در خاورمیانـه‬ ‫به وجود اورد‪ .‬درحال حاضر شهروندان سودان‪،‬‬ ‫یمن و لبنان در شـرایط نامطلوبی بسـر می برند‬ ‫و باتوجه به اینکـه خیـزش مردمـی در خاورمیانـه‬ ‫ب هنـدرت محلـی باقـی می ماننـد می توانـد بـه‬ ‫یهـای گسـترده منطقـه ای منجـر شـود‪.‬‬ ‫بی ثبات ‬ ‫‪ .9‬سیاست‪ ،‬منطقه ای و محلی‬ ‫عالوه بر انچه تا اینجا ذکر شـد‪ ،‬جهان همچنان‬ ‫یشـود‪ .‬باال گرفتـن‬ ‫توسـط جنـگ تهدیـد م ‬ ‫شهـای چیـن و تایـوان ب هسـرعت می توانـد‬ ‫تن ‬ ‫تهـا تبدیـل و بـه‬ ‫بـه رویارویـی میـان ابرقدر ‬ ‫جنـگ بـزرگ دیگری بدل شـود؛ امـا این بدترین‬ ‫سناریوسـت‪ .‬سـناریوهای دیگـر تهدیدهایـی‬ ‫یهـای تایوانـی‬ ‫ماننـد کاهـش تولیـد نیمه هاد ‬ ‫را متوجـه اقتصـاد جهـان می کنـد چرا کـه‬ ‫ایـن قطعـات در تولیـد خـودرو تـا تلفن همـراه‬ ‫حیاتی انـد‪ .‬ازطرفـی ترکیـه و برزیـل نیـز در سـال‬ ‫تسـازی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬بـا انتخابـات سرنوش ‬ ‫روبـه رو هسـتند کـه می توانـد شـرایط سیاسـی‬ ‫و اقتصـادی ایـن دو کشـور را بهبـود دهـد یـا‬ ‫وضعیـت را در ایـن اقتصادهـای نوظهـور بدتـر‬ ‫کنـد‪.‬‬ ‫پنج هشدار دبیرکل سازمان ملل برای سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫انتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل «بیماری‬ ‫همه گی ــر کووید‪ ۱۹-‬و افزای ــش نابرابری جهانی‪،‬‬ ‫ام ــور مال ــی جهان ــی‪ ،‬بح ــران اب وهوای ــی‪،‬‬ ‫بی قانون ــی در فض ــای س ــایبری و تهدید صلح‬ ‫و امنی ــت جهان ــی» را به عن ــوان پن ــج هش ــدار‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۲‬برش ــمرد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ دبیرکل‬ ‫س ــازمان ملل گف ــت؛ می خواهم س ــال ‪ ۲۰۲۲‬را‬ ‫ب ــا به صدا دراوردن پنج هش ــدار اغ ــاز کنم‪ .‬این‬ ‫هش ــدارها نیازمند بس ــیج تمام کشورهاس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان کرد؛ کرونا همچنان زندگی ها‪،‬‬ ‫برنام هه ــا و امیده ــا را زی ــرورو می کند‪ .‬قطعیت‬ ‫یه ــا‬ ‫نح ــال‪ ،‬نابرابر ‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬درهمی ‬ ‫درحال افزای ــش اس ــت‪ .‬ت ــورم درحال افزای ــش‬ ‫اســـت‪ .‬بحران اب وهوا‪ ،‬الودگی و ازدســـت دادن‬ ‫تن ــوع زیس ــتی ادام ــه دارد‪ .‬جه ــان ب ــا ناارام ــی‬ ‫یه ــای وحش ــیانه مواج ــه‬ ‫سیاس ــی و درگیر ‬ ‫ته ــای جهانی‬ ‫اس ــت‪ .‬بی اعتم ــادی بین قدر ‬ ‫درحال افزای ــش اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛ هم ــه ای ــن‬ ‫شه ــا دراص ــل شکسـ ـت های حکمران ــی‬ ‫چال ‬ ‫جهان ــی هس ــتند؛ از س ــامت جهان ــی گرفته تا‬ ‫فناوری دیجیتال‪ ،‬بس ــیاری از چهارچوب های‬ ‫چندجانب ــه ام ــروزی منس ــوخ ش ــده اند و دیگر‬ ‫ب ــرای دس ــتیابی به هدف مناس ــب نیس ــتند‪.‬‬ ‫گوت ــرش اضافه کرد؛ جه ــان باید در نب ــرد کرونا‬ ‫به حالت اضطراری برود‪ .‬ســـویه اومیکرون یک‬ ‫هشدار دیگر است‪ .‬س ــویه بعدی ممکن است‬ ‫بدتر باش ــد‪ .‬توقف ش ــیوع کرون ــا در جهان باید‬ ‫در راس دس ــتورکار همه باش ــد‪ .‬وی گفت؛ باید‬ ‫با اطالعات نادرســـت درباره وا کسن مبارزه کرد‬ ‫و اقدامات بیشتری انجام شـــود تا جهان برای‬ ‫همه گیری بعدی اماده ش ــود‪ .‬گوترش گفت که‬ ‫جهان باید برای اصـــاح امور مالی جهانی وارد‬ ‫حال ــت اضط ــراری ش ــود‪ .‬کش ــورهای کم درامد‬ ‫کمتری ــن رش ــد خ ــود را در ی ــک نس ــل تجرب ــه‬ ‫می کنن ــد‪ .‬دبیرکل س ــازمان ملل گف ــت تفاوت‬ ‫بی ــن جوام ــع توس ــعه یافته و درحال توس ــعه‬ ‫درحال تبدی ــل ب ــه ی ــک سیس ــتم اس ــت‪ .‬این‬ ‫تف ــاوت‪ ،‬نس ــخه ای ب ــرای بی ثبات ــی‪ ،‬بح ــران و‬ ‫یس ــت‪ .‬ای ــن عدم تع ــادل‪،‬‬ ‫مهاج ــرت اجبار ‬ ‫یه ــای‬ ‫مش ــکل نیس ــت؛ بلک ــه یک ــی از ویژگ ‬ ‫یس ــت‪ .‬دبیرکل س ــازمان‬ ‫سیس ــتم مالی جهان ‬ ‫مل ــل چندی پی ــش در س ــخنرانی خ ــود در‬ ‫اج ــاس مج ــازی جهان ــی اقتص ــاد ب ــه رهبران‬ ‫جهان ــی و تج ــاری گف ــت ک ــه «همبس ــتگی‬ ‫جهان ــی درعمل وجود ن ــدارد»‪ .‬گوت ــرش افزود‬ ‫ک ــه روی ــداد امس ــال در داووس «در س ــایه یک‬ ‫دوره دش ــوار ب ــرای اقتص ــاد کش ــورها‪ ،‬م ــردم و‬ ‫س ــیاره زمین» برگزار می شود‪ .‬طبق پیش بینی‬ ‫ش ــاخص اقتص ــادی س ــازمان مل ــل متحد که‬ ‫لخ ــروج از‬ ‫به تازگی منتش ــر ش ــد‪ ،‬جه ــان درحا ‬ ‫یک بحران اقتصادی فلج کننده اس ــت اما این‬ ‫بهبودی همچنان ش ــکننده و نامساوی ست‪.‬‬ ‫وی گفت؛ دوسال گذش ــته حقیقتی س ــاده اما‬ ‫بی رح ــم را به نمای ــش گذاش ــت مبنی براینک ــه‬ ‫تس ــر بگذاری ــم‪ ،‬هم ــه را‬ ‫ا گ ــر کس ــی را پش ‬ ‫پشت سر گذاش ــته ایم‪ .‬دبیرکل س ــپس از همه‬ ‫ش ــرکت کنندگان دراین اج ــاس خواس ــت تا بر‬ ‫س ــه حوزه مه ــم تمرک ــز کنن ــد‪ .‬او توضی ــح داد‬ ‫نم ــورد‪ ،‬مقابل ــه ب ــا همه گی ــری کرون ــا‬ ‫ک ــه اولی ‬ ‫باتکی هب ــر عدال ــت و انص ــاف اس ــت‪ .‬عالو هب ــر‬ ‫تمرکز ب ــر براب ــری وا کس ــن‪ ،‬گوترش اع ــام کرد؛‬ ‫جه ــان بای ــد ب ــا س ــرمایه گذاری در نظ ــارت‪،‬‬ ‫حه ــای وا کن ــش‬ ‫تش ــخیص زودهن ــگام و طر ‬ ‫س ــریع در هر کش ــور‪ ،‬ب ــرای همه گی ــری بعدی‬ ‫ام ــاده ش ــود‪ .‬دومی ــن ح ــوزه ای ک ــه ازنظر وی‬ ‫نی ــاز ب ــه اق ــدام ف ــوری دارد‪ ،‬سیس ــتم مال ــی‬ ‫یس ــت‪ .‬گوت ــرش توضی ــح داد‪« :‬بای ــد‬ ‫جهان ‬ ‫سیس ــتم مالی جهان ــی را اصالح کنی ــم تا همه‬ ‫کش ــورها بتوانن ــد از ان اس ــتفاده کنن ــد»‪ .‬وی‬ ‫یس ــابقه‪ ،‬فض ــای درحال ناب ــودی‬ ‫ب ــه ت ــورم ب ‬ ‫مالی‪ ،‬ن ــرخ باالی بهره و افزایش ش ــدید قیمت‬ ‫ان ــرژی و م ــواد غذایی اش ــاره کرد و گف ــت؛ این‬ ‫ت ــورم ب ــه همه جه ــان و به وی ــژه به کش ــورهای‬ ‫کم درام ــد و متوس ــط ضرب ــه می زند‪.‬ازنظر وی؛‬ ‫«کش ــورهای جهان ب ــا درامد کم و متوس ــط در‬ ‫زمان نی ــاز نمی توانند از سیس ــتم مالی جهانی‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد»‪ .‬س ــومین و اخرین ح ــوزه ای‬ ‫که دبیرکل س ــازمان مل ــل در اظه ــارات خود بر‬ ‫ان تا کی ــد ک ــرد‪ ،‬اق ــدام اقلیم ــی در کش ــورهای‬ ‫درحال توس ــعه ب ــود‪ .‬گوت ــرش اس ــتدالل ک ــرد؛‬ ‫گرمای ــش ‪ ۱.۲‬درجه ای ه ــوا «پیامدهای ویرانگر‬ ‫ته ــای بس ــیارگران و ناامی ــدی را در‬ ‫و قیم ‬ ‫جهان به همراه داش ــته اس ــت»‪ .‬طب ــق گزارش‬ ‫س ــازمان ملل؛ در دودهه گذش ــته‪ ،‬هزینه های‬ ‫اقتص ــادی ناش ــی از بالی ــای مرتبط ب ــا اب وهوا‬ ‫‪ ۸۲‬درص ــد افزای ــش یافته اس ــت‪ .‬تنها در س ــال‬ ‫گذش ــته‪ ،‬ش ــرایط اب وه ــوای نامس ــاعد باعث‬ ‫خس ــارت ‪ ۱۲۰‬میلیارددالری در س ــطح جهان و‬ ‫م ــرگ ‪ ۱۰‬هزارنف ــر ش ــد‪ .‬در ‪ ،۲۰۲۰‬ش ــرایط وخیم‬ ‫اقلیم ــی ‪ ۳۰‬میلیون نف ــر را در جه ــان اواره ک ــرد‬ ‫یس ــت که به دلیل‬ ‫که سـ ـه برابر بیش ــتر از کسان ‬ ‫جن ــگ و خش ــونت اواره ش ــده اند‪ .‬یک میلیارد‬ ‫کودک نی ــز در جهان درمعرض خطرات ناش ــی‬ ‫از تغیی ــرات اقلیم ــی ق ــرار دارند‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســـتی که دختـــران و زنـــان ایرانی در عرصـــه علم و دانش‪ ،‬هنـــر و ورزش‬ ‫نشـــان داده اند که برای موفقیت و اثبات شایســـتگی‪ ،‬نه تنها از کشورهای‬ ‫جهان و به خصوص کشـــورهای پیشـــرفته و مدعی برابری حقوق زن و مرد‬ ‫چیـــزی کـــم ندارند‪ ،‬بلکه به لطـــف غیرت و غـــرور ملی‪ ،‬همـــواره از همتایان‬ ‫جهانـــی خـــود برتر و موفق تر هم هســـتند‪ .‬ایـــن ادعا در ســـال هاپیش و در‬ ‫عرصـــه علمـــی به جهانیـــان اثبات شـــده بود که کســـب مقام هـــای برتر در‬ ‫فیزیک‪ ،‬ریاضی‪ ،‬شـــیمی و کامپیوتـــر‪ ،‬بارها در میدان هـــای جهانی‪ ،‬صدق‬ ‫گفتـــار مـــا را می رســـاند‪ .‬در عرصه فضـــا و ریاضی نیز که خانـــم میرزاخانی بر‬ ‫قلـــه ریاضی جهان قرار داشـــت و فرضیـــه اثبات شـــده اش در ریاضی‪ ،‬نبوغ‬ ‫جهانـــی اش را بـــه رخ جهـــان و جهانیان کشـــید‪ .‬نمونه هایی از این دس ــت‬ ‫به ویـــژه در رده بانـــوان‪ ،‬ان قـــدر زیـــاد و مثال زدنی ســـت کـــه در حجـــم این‬ ‫مقالـــه نمی گنجد؛ امـــا در ورزش‪ ،‬دختـــران ما تا کنون علی رغم اســـتفاده از‬ ‫پوشـــش های نامتعارف از دید فدراســـیون های بین المللی‪ ،‬ثابت کرده اند‬ ‫کـــه بـــا اراده و صرف فعل خواســـتن به عـــاوه همت ایرانی‪ ،‬با حفظ ش ــعائر‬ ‫اســـامی و رعایـــت حجاب‪ ،‬باز هم می تـــوان موفق بود و تبلیغات مس ــموم‬ ‫پاره ای از کشـــورها و عده ای از معاندین‪ ،‬پیرامون ســـخت گیری در پوش ــش‬ ‫ورزشـــکاران زن مـــا‪ ،‬ادعایـــی کاذب و غیرقابل بـــاور و غیرقابل قبـــول ب ــرای‬ ‫زنـــان و دختران عزیز ایرانی ســـت و حتی در مســـابقات تیمی چون فوتبال‬ ‫ً‬ ‫و بـــا لباس کامال پوشـــیده هـــم می توان کاری کـــرد کارســـتان؛ نمونه عینی‬ ‫و عملـــی ان‪ ،‬نخســـتین مســـابقه فوتبـــال زنـــان در قالـــب جـــام ملت های‬ ‫اســـیا بود که بـــا رد تمام اظهارنظرات غربی هـــا که از قبل مـــا را بازنده بازی‬ ‫می دانســـتند‪ ،‬دختـــران ایران توانســـتند تیم فوتبـــال زنان هندوســـتان را‬ ‫که در مســـابقات پیشـــین به عنوان نایب قهرمان اســـیا برگزیده شـــده بود‪،‬‬ ‫متوقـــف کنند و ا گر شـــانس کمی با ما همراه می شـــد‪ ،‬حتی می توانس ــتیم‬ ‫بر این کشـــور صاحب مقام در ســـطح اســـیا هـــم چیره هم شـــویم‪ .‬در این‬ ‫مســـابقات‪ ،‬زهـــره کودایـــی؛ دروازه بـــان شایســـته کشـــورمان با درخش ــش‬ ‫بی نظیـــر و باصالبـــت بســـیار‪ ،‬نگذاشـــت توپـــی وارد دروازه ایـــران شـــود‪ .‬او‬ ‫ان قـــدر درخشـــید که در تمـــام مطبوعـــات و خبرگزاری های اســـیایی‪ ،‬او را‬ ‫قهرمـــان معرفی کردند؛ درنتیجه این اولین حضور بانوان ما در مســـابقات‬ ‫رســـمی قاره کهن اســـیا بـــود که توانســـتند نـــام و اوازه پرافتخـــار جمهوری‬ ‫اســـامی ایران را در ســـطح قاره بلندتر از گذشـــته پراوازه کننـــد‪ .‬امیدواریم‬ ‫وزارت ورزش مـــا و به خصـــوص دولـــت مردمـــی رئیســـی‪ ،‬بـــا افتخـــار از این‬ ‫حضـــور‪ ،‬به عنـــوان پیش درامـــدی بـــرای حضـــور بیشـــتر تیم های ورزش ــی‬ ‫زنـــان مـــا در ا کثـــر رشـــته های ورزشـــی‪ ،‬با ذکـــر مســـائل شـــرعی و منطقی‪،‬‬ ‫از مقـــام معظـــم رهبـــری بخواهنـــد که جریـــان این مســـابقات از ســـیمای‬ ‫ورزش جمهـــوری اســـامی ایـــران نیـــز پخـــش شـــود تـــا بهانه ای به دس ــت‬ ‫ماهواره هـــای ایرانـــی و خبرگزاری هـــای خارجـــی نیفتـــد کـــه با زیرپوش ــش‬ ‫قـــرار دادن این مســـابقات بـــرای خـــود و به زعم خـــود‪ ،‬طرفـــداران زیادتری‬ ‫را به طـــرف شـــبکه های خـــود جـــذب می کننـــد؛ همچنیـــن در رشـــته های‬ ‫دومیدانـــی‪ ،‬شـــطرنج‪ ،‬والیبـــال‪ ،‬بســـکتبال‪ ،‬هندبـــال‪ ،‬شمشـــیربازی‪،‬‬ ‫اسب ســـواری‪ ،‬ورزش های رســـمی و ورزش های رایج در جهان که با حفظ‬ ‫حجـــاب و حرمت های دینی ما‪ ،‬منعی نداشـــته باشـــد‪ ،‬به زنان کشـــورمان‬ ‫اجـــازه دهند تـــا در عرصه مســـابقات و رقابت هـــا‪ ،‬شایســـتگی های خود را‬ ‫بـــه جهانیان بیشـــتر به اثبات برســـانند‪ .‬در پایـــان ضمن تقدیر و تش ــکر از‬ ‫فدراســـیون فوتبال بـــرای صدور مجوز حضـــور بانوان ما دراین مســـابقات‪،‬‬ ‫الزم اســـت از زحمـــات مربیـــان‪ ،‬سرپرســـتان و به خصـــوص ورزشـــکاران‬ ‫عزیزمان‪ ،‬نهایت تشـــکر و قدردانی را داشـــته باشـــیم و موفقیـــت برای این‬ ‫کاروان ورزشـــی را از خداونـــد متعال خواهان و خواســـتار باشـــیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫بسته شدن پرونده مدارس تخریبی‬ ‫طی چهارسال اینده‬ ‫رئیـــس ســـازمان نوســـازی و توســـعه و تجهیـــز مـــدارس کشـــور گف ــت؛‬ ‫پیش بینـــی می شـــود طـــی چهار ســـال اینده در صـــورت مشـــارکت خیری ــن‬ ‫مدرسه ســـاز پرونـــده مـــدارس تخریبی به طور کامل بســـته شـــود‪ .‬به گزارش‬ ‫پانـــا؛ مهراله رخشـــانی مهر درباره دســـتاورد ســـفر خـــود به مـــدارس رودان‬ ‫و مینـــاب اســـتان هرمزگان برای بررســـی خســـارات ناشـــی از ســـیل‪ ،‬گفت؛‬ ‫حـــدود ‪19.5‬درصد فضاهای اموزشـــی داخل‪ ،‬نیازمند تخریب و بازس ــازی‬ ‫و مقاوم ســـازی هســـتند‪.‬‬ ‫ایران؛ هفتمین سازنده توربین در جهان‬ ‫ایـــران با حمایت های شـــرکت مهندســـی و توســـعه گاز‪ ،‬هفتمین س ــازنده‬ ‫توربین در جهان شـــد‪ .‬به گزارش شـــانا؛ رضا نوشـــادی (مدیرعامل ش ــرکت‬ ‫مهندســـی و توســـعه گاز ) از شـــرکت توربوکمپرســـور نفـــت (‪ )OTC‬بازدی ــد‬ ‫کـــرد و ضمـــن مذا کـــره دربـــاره اجـــرای پروژه هـــای موثـــر در بهین هس ــازی‬ ‫مصرف ســـوخت در تاسیســـات تقویت فشـــار گاز‪ ،‬در جریان روند س ــاخت‬ ‫توربین هـــای گازی صنعتی شـــرکت قرار گرفـــت‪ .‬وی در این بازدید‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫توربوکمپرســـور نفت را از شـــرکای قابل اتکای شـــرکت مهندســـی و توس ــعه‬ ‫گاز ایـــران در تحقـــق برنامه هـــای اینـــده برشـــمرد و گفـــت؛ ظرفیـــت فن ــی‬ ‫این شـــرکت کـــه حاصـــل ســـال ها تـــاش متخصصـــان توانمند ان اس ــت‪،‬‬ ‫این مجموعـــه را در ســـطح پیشـــرفته ای از بلوغ صنعتی و فناوری نس ــبت‬ ‫به رقبـــا قـــرار می دهد‪.‬‬ ‫مشاهده قبض برق روی کنتور‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر هوشمندســـازی و فناوری هـــای نویـــن توانیـــر‪ ،‬از ام ــکان‬ ‫دریافـــت اطالعات اشـــترا ک و خدمات بـــرق از طریق نصب برچســـب های‬ ‫‪ QR-code‬خبـــر داد و گفـــت؛ مشـــترکان دارای کنتورهای غیرهوشـــمند‪ ،‬از‬ ‫ا کنـــون می توانند بـــا این امـــکان در هر زمـــان از اطالعات مصـــرف و تعرفه‬ ‫خود مطلع شـــده و الگـــوی مصرفشـــان را مدیریت کنند‪ .‬به گـــزارش توانیر؛‬ ‫هادی مدقـــق از اتمام نصب ‪ QR-code‬کنتورهای بـــرق تا پایان بهمن ماه‬ ‫بـــرای مشـــترکین خبـــر داد و افـــزود؛ پیش از انکـــه هوشمندســـازی هم ــه‬ ‫کنتورها انجام شـــود‪ ،‬مشـــترکین برق می توانند از طریق گوشی تلفن همراه‬ ‫برچســـب های ‪ QR-code‬نصب شـــده روی کنتور برق خود را اســـکن کرده‬ ‫و از میـــزان مصـــرف و هزینه بـــرق خود از ابتـــدای دوره تا لحظه اســـکن کد‬ ‫‪ QR‬مطلـــع شـــوند‪ .‬وی تصریح کرد؛ برچســـب های ‪ ، Qr-code‬زیرس ــاخت‬ ‫الزم بـــرای خریـــد بســـته انرژی انـــد کـــه با توجه بـــه اجـــرای ائین نامـــه نحوه‬ ‫محاســـبه تعرفه برق‪ ،‬کمک شـــایانی به رعایت الگـــوی مصرف برق و کنترل‬ ‫هزینه مشـــترکان می کند‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫تریبونسرمایه داری‬ ‫خاویر کوبرو تورس‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2421‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به اخرین اثر «سجاد افشاریان»‬ ‫درگفت وگوبا عوامل نمایش «چهارشنبه اخرین روز هفته» مطرح شد؛‬ ‫چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟‬ ‫خانه اش ویران باد‬ ‫سهیالبایرامی‬ ‫بار الهـا ! بـا نسـیم محبـت و احسـان تـو در اغـوش پـاک و‬ ‫پر مهر «مادر» پرورش یافتیم؛ که وجود مقدسشـان همچون‬ ‫خورشـید صبحگاهـی‪ ،‬روشـنی بخش زندگـی مـا بـوده ‪...‬‬ ‫بار الهـا! تـو بهتـر می دانـی کـه مـادران فـداکار مهربـان بـا دلـی‬ ‫سرشـار از ایمـان و پاهایـی محکـم و اسـتوار و دسـت هایی‬ ‫قدرتمنـد و توانـا در سـخت ترین و دشـوارترین پیش امدهـای‬ ‫نا گـوار زندگـی نجات بخـش وجـود مـا بوده انـد‪.‬‬ ‫مادر! مربی مکتب عشق و وفا‬ ‫ستـر اسـت و‬ ‫قلـب تـو از تمـام معابـد و مسـاجد جهـان مقد ‬ ‫تـو سرچشـمه نـوازش و محبتی‪.‬‬ ‫مادر! هنراموز زندگی؛ قلمم از نگارش شکوه تو ناتوان است‬ ‫و هزاران شمع در ستایش تو اندک‪.‬‬ ‫بار الهـا! دسـت بـه دعـا برمـی دارم و از تـو می خواهـم مـادران‬ ‫سرزمینم را در پناه خودت سالم و سرفراز داری و به ما توفیق‬ ‫دهـی «مـادر» را بیشـتر از هر وقـت دیگـری دوسـت بدار یـم و‬ ‫دست بوسشـان باشـیم‪ .‬مـادران سـرزمینم فروغتـان تا انتهای‬ ‫زمـان جاویـد و روزتـان تـا پایـان روزگار مبـارک‬ ‫اتناسرخه‬ ‫من انتخاب کرده ام دوستت داشته باشم‪.‬‬ ‫سرد باشی‪ ،‬دوستت داشته باشم‬ ‫کم باشی‪ ،‬دوستت داشته باشم‬ ‫بد باشی‪ ،‬دوستت داشته باشم‬ ‫من و قلبم‬ ‫من و چشمانم‬ ‫سوگند خورده ایم به عشقت!‬ ‫امار روزهایی که رفته ای از دستم دررفته است‪،‬‬ ‫بعد رفتنت هیچ چیز نمی گویم‪.‬‬ ‫تو را سپردم به روزهای سرشار از دل تنگی‬ ‫دلم پیش تو اسیر است و اسیر است‪.‬‬ ‫به قول شاعر‬ ‫رفتن تو دل انگیزتر از امدن دیگری ست‪.‬‬ ‫محمددانشور‬ ‫این روزهــا دراســتانه «جشــنواره تئاتــر فجــر» کــه مهم تریــن و بزرگ تریــن رویــداد نمایشــی ایــران‬ ‫یشــود‪ ،‬نمایشــی براســاس تجرب ـه ای شــخصی‪ ،‬مســتند؛ امــا دراماتیــک در پردیــس‬ ‫محســوب م ‬ ‫تئاتــر تیتــان تماشــاخانه «اهــورا» ب ـه روی صحنــه م ـی رود کــه شــاید اینــه تمام نمــای اجتمــاع مــا‬ ‫باشــد‪ .‬نمایشــی اجتماعــی کــه از الی ههــای اصلــی شــهر برامــده و فریــاد مشــترک قشــر فرودســت و‬ ‫طیــف اســیب پذیر جامعــه اســت‪ .‬شــما در نمایــش «چهارشــنبه اخریــن روز هفتــه» همــه عواطــف‬ ‫یشــود‪ ،‬بــا گفت وگــوی پینگ پنگــی‬ ‫انســانی را تجربــه می کنیــد‪ .‬ایــن اثــر بــا ریتمــی ک ـش دار اغــاز م ‬ ‫یبــرد تــا در تابلــوی بعــدی به وســعت دل شــادمان‬ ‫دکتــر و زندانــی اوج می گیــرد؛ شــمارا به فکــر فروم ‬ ‫شــوید و در پــرده اخــر‪ ،‬تضــاد منافــع و هجــوم وحشــی تبعــات مخــرب اعتیــاد را منکــوب ذهنتان کند‬ ‫نمــاه ‪1400‬‬ ‫و ســرانجام ایــن ویــروس ســمج قربانــی خــود را انتخــاب کنــد! ایــن نمایــش تــا ‪ 17‬بهم ‬ ‫هر شــب ســاعت ‪ 19‬ب ـه روی صحنــه م ـی رود‪ .‬ان ها کــه از رئالیت ههــای تصنعــی و باســمه ای به تنــگ‬ ‫امده انــد‪ ،‬فرصــت دیــدن ایــن نمایــش را از دســت ندهنــد‪ .‬دراین اثر‪ ،‬حســن اســدی‪ ،‬شــقایق فتحی‪،‬‬ ‫ســیاووش مهندســی‪ ،‬حمیــد دمیرچــی و حامــد رحیمــی نصــر؛ ایفــای نقش می کننــد‪ .‬کارگردانــی این‬ ‫اثــر را ســیاووش مهندســی بــا هدایــت حامــد رحیمــی نصــر برعهــده دارد‪.‬‬ ‫زینب ساعدی (س ‪ .‬شاپرک)‬ ‫بر کدامین حواس؟‬ ‫جست وجو کنم تو را‬ ‫در چشم صبح‬ ‫یا نگاه غروب‬ ‫چندبعدیاحساسی‬ ‫در کورترین نقطه ی قلب‬ ‫و من تجسم یک عشق بی انتها را‬ ‫با تو و دست هایت حس می کنم‬ ‫کنار باغی از یاس های وحشی‬ ‫تو پرنده ای با ژکوند ترین لبخند‬ ‫میان شاخسار شعرم‬ ‫واژه های وارونه ی دوستت دارمی الی الی غزل ها‬ ‫از ارتفاع عاشقانه ها‬ ‫تا خالی نبودنت‬ ‫نقطه ای سر خط است‬ ‫به فاصله ی فرسنگ ها‬ ‫صامتی مصوت و‬ ‫قافیه ترین ردیف بیت ها‬ ‫«در معاشرت کدام رگ؟»‬ ‫می زند نبض اضطراب‬ ‫که مرا لبریز ابهام‬ ‫در حوضچه ی تردید‬ ‫خیس و‬ ‫من تو را با ژرف ترین بوسه‬ ‫شیرین کام‬ ‫انچنان در افکارم غرقی‬ ‫که قایقی ترین ثانیه ها را نمی بینم‬ ‫تو کلمات عریان خاطره ای‬ ‫بر حجمه ی خاطرم‪.‬‬ ‫یک حرف و دو حرفی‬ ‫در دی ماه انتظار و‬ ‫دست نیافتنی ترین ارزویزمستانم‬ ‫که تن پوش بهمن ماه کرده ام‬ ‫سـیاووش مهندسـی؛ کارگـردان و بازیگـر نمایـش‬ ‫«چهارشـنبه اخریـن روز هفتـه» دربـاره متـن ایـن‬ ‫نمایـش گفـت‪« :‬نمایـش چهارشـنبه اخریـن روز‬ ‫هفتـه براسـاس داسـتانی واقعـی شـکل گرفتـه؛‬ ‫درواقـع‪ ،‬اید هپـرداز اثـر کـه گویـا از مـددکاران‬ ‫نهـا بـوده‪ ،‬دوسـت قدیمـی خـود‬ ‫سـازمان زندا ‬ ‫را کـه به اتهـام قتـل عمـد محکوم به اعـدام‬ ‫اسـت‪ ،‬مالقـات می کنـد‪ .‬مالقـات ایـن دو نفـر در‬ ‫چهارشنب هشـب قبـل از اعـدام او اتفـاق می افتـد‪.‬‬ ‫این موضـوع خمیرمایـه داسـتان نمایـش اسـت‬ ‫کـه بـه ان پروبـال دادیـم و مخاطب پسـند کردیـم‪.‬‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬شـخصیت های جدیـد وارد داسـتان‬ ‫شـدند؛ طاهـره‪ ،‬قصـه را در مسـیر عاشـقانه قـرار‬ ‫داد؛ و قـدرت هـم وارد داسـتان شـد‪ .‬این موضـوع‬ ‫سـبب شـد از نگاهـی دیگـر بـه داسـتان بپردازیـم‪.‬‬ ‫موضـوع داسـتان بسـیار مـرا تحت تاثیـر قـرار داد و‬ ‫زمانی که نمایشنامه نوشته شد؛ به توصیه حامد‬ ‫رحیمـی نصـر دریافتیـم کـه بـاز نیازمنـد پرداختی‬ ‫دراماتیـک و اماد هسـازی بـرای اجـرای روی‬ ‫صحنـه اسـت؛ پـس توسـط سـید جـواد موسـوی‬ ‫دراماتـورژی و بـه جذابیـت اثـر اضافـه شـد»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره انتخـاب بازیگـران نمایـش گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫اجـرای ایـن اثـر‪ ،‬حامـد رحیمـی نصـر بسـیار مـا را‬ ‫کمـک کـرد و بایـد گفـت بـدون حضـور او‪ ،‬اجـرای‬ ‫نمایـش امکان پذیـر نبـود و مـا از تجربـه و دانـش‬ ‫او بسـیار بهـره بردیـم‪ .‬ازهمیـن رو‪ ،‬بـا کمـک وی‪،‬‬ ‫دیگـر بازیگـران نمایـش را انتخـاب کردیـم»‪ .‬وی‬ ‫مهم تریـن چالـش خـود را درراسـتای تبدیـل‬ ‫نمایشنامهبهنمایشیعینی«کار گروهی»عنوان‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬چالش کار تیمی یا همان تیم ورک‪،‬‬ ‫حلقـه مفقـوده جامعـه مـا در همـه سـطوح و‬ ‫رشته هاسـت‪ .‬شـما نـگاه کنیـد؛ اسـتعدادهای‬ ‫بسـیاری از کشـور مـا امـروز قلـب تپنـده هنـر‪ ،‬علم‬ ‫و صنعـت دنیـا هسـتند؛ امـا چـرا به واقـع ایـن‬ ‫اسـتعدادها درکنارهـم نمی تواننـد‪ ،‬کار کننـد؟‬ ‫در ورزش هـم این گونـه اسـت‪ .‬مـا در رشـته های‬ ‫انفـرادی همـواره مـردان و زنـان طالیـی داریـم؛ اما‬ ‫شهـای گروهـی خوش بینانـه در رنک ‪-۲۰‬‬ ‫در ورز ‬ ‫‪ ۳۰‬جهـان قـرار می گیریـم‪ .‬جامعـه هنـری ما هـم از‬ ‫ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت‪ .‬به واقـع بـرای اجرای‬ ‫این اثر‪ ،‬همگی یکدل و یکرنگ شدیم تا به انچه‬ ‫حامـد رحیمـی نصـر در پایـان اجـرا فریـاد می زنـد‪،‬‬ ‫شاتر‬ ‫برسـیم‪ :‬چه کسـی می خواهد من و تو ما نشـویم؟‬ ‫خانـه اش ویران باد!» وی بااشـاره به حضور مردم‬ ‫در سـالن های نمایـش‪ ،‬گفـت‪« :‬انتظـار اسـتقبال‬ ‫بیشـتری از ایـن نمایـش را داشـتیم؛ اما با شـرایط‬ ‫یهـا بیشـتر شـده و‬ ‫حاضـر و شـیوع کرونـا نگران ‬ ‫یسـت که دوسـتداران تئاتر رغبت کمتری‬ ‫طبیع ‬ ‫بـرای حضـور در سـالن ها داشـته باشـند؛ امـا‬ ‫باتوجه به وا کسینه شدن افراد جامعه و با رعایت‬ ‫یتـوان بـه سـالن های‬ ‫لهـای بهداشـتی م ‬ ‫پروتک ‬ ‫تئاتـر رونـق بخشـید‪ .‬رونـق تئاتـر‪ ،‬رونـق دیگـر‬ ‫صنایـع هنـری؛ ازجملـه سینماسـت و ا گـر تئاتـر‪،‬‬ ‫رونـق بگیرد‪ ،‬اتفاق های بهتـری برای دیگر هنرها‬ ‫هـم رخ می دهـد‪ .‬اسـتفاده از ماسـک در تمـام‬ ‫طـول اجـرا و تمهیداتـی کـه ازسـوی گـروه اجرایـی‬ ‫یشـود‪ ،‬سـبب بازگشـت مخاطبـان بـه‬ ‫انجـام م ‬ ‫سـالن های نمایشـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫امـا ایفـای نقـش یگانه پرسـوناژ زن در نمایـش‬ ‫«چهارشـنبه اخریـن روز هفتـه» یـا همـان‬ ‫«طاهـره» کـه جرقـه تضـاد منافـع را بیـن دیگـر‬ ‫پرسـوناژهای اثـر ایجـاد می کنـد‪ ،‬برعهـده شـقایق‬ ‫یسـت‪ .‬او نقشـی راهبردی را در شـکل گیری‬ ‫فتح ‬ ‫دیالکتیـک و عناصر مختلـف اثر عهده دار اسـت‪.‬‬ ‫«طاهره» نمایش را به مسـلخ تراژدی می کشـاند؛‬ ‫«طاهـره» گـره ملودرامـی عاشـقانه؛ و لختی بعـد‬ ‫یشـود‪ .‬او نماینده اجتماع زنان قشـر‬ ‫قهرمانانه م ‬ ‫اسیب پذیر است و همین نقش چندوجهی‪ ،‬کار‬ ‫شـقایق فتحـی را بسـیار تـرد و شـکننده می کنـد‪.‬‬ ‫وی دربـاره ایفـای نقـش دراین نمایـش‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«حـدود دوسـال قبل در کنـار حسـن اسـدی‬ ‫تجربـه بـازی در چنـد نمایـش را داشـتم؛ کـه‬ ‫چیـک بـه میـوه‬ ‫متاسـفانه به دالیـل مختلـف هی ‬ ‫اجـرا نرسـیدند‪ .‬حسـرت نقش افرینـی کنـار وی‬ ‫در دل بـود؛ تـا چندماه پیـش کـه ازطـرف وی بـه‬ ‫حامـد رحیمـی نصـر معرفی شـدم‪ .‬ابتـدا گفتمان‬ ‫مشـترکی شـکل گرفـت و ارتبـاط خوبـی بیـن‬ ‫عوامـل ایجـاد شـد‪ .‬وقتـی متـن را خوانـدم‪ ،‬بسـیار‬ ‫یکـه متوجـه شـدم ایـن اثـر‬ ‫لـذت بـردم و هنگام ‬ ‫براسـاس واقعیـت نوشـته شـده‪ ،‬احسـاس کـردم‬ ‫یسـت کـه در سـال های اخیـر زیـاد بـه ان‬ ‫موضوع ‬ ‫پرداختـه شـده و دوسـت دارم در ان ایفـای نقش‬ ‫کنـم‪ .‬نقـش طاهـره‪ ،‬بسـیار پرچالـش بـود و بـرای‬ ‫مـن مهـم اسـت نقشـی ایفـا کنـم کـه توانایی های‬ ‫مـرا نشـان دهـد‪ .‬دراین راه سـعی کـردم تلاش وافر‬ ‫و فراغت خاطر ویژه ای داشته باشم»‪ .‬این بازیگر‬ ‫تئاتـر دربـاره داسـتان «چهارشـنبه هفتـه» گفـت‪:‬‬ ‫ن روز هفتـه‪،‬‬ ‫«به نظـرم نمایـش چهارشـنبه اخریـ ‬ ‫تهیه کننده‪ :‬اساناستودیو‬ ‫نویسندگان‪ :‬فاطیما برازنده و مهدی مهریار‬ ‫دراماتورژ‪ :‬سید جواد موسوی‬ ‫کارگردان‪ :‬سیاووش مهندسی‬ ‫مشاور کارگردان‪ :‬حامد رحیمی نصر‬ ‫طراح صحنه‪ :‬امیرمحمد قاسمی زاده‬ ‫طراح گرافیک‪ :‬مهدی رایگانی‬ ‫طراح لباس‪ :‬مهرناز عباسی‬ ‫طراح گریم‪ :‬منیر صمدانی‬ ‫طراحی و ترکیب صدا و ساخت تیزر‪ :‬امیرمحمد فصیحی‬ ‫عکاسان‪ :‬علیرضا یوسفی نژاد و سیاوش عباسی‬ ‫دستیار کارگردان‪:‬امیرمحمدفصیحی‬ ‫منشی صحنه‪ :‬بهار بلغاری‬ ‫گروه کارگردانی‪ :‬نابغه براورده‪ ،‬سروین مظاهری‪ ،‬سیاوش عباسی و ارسالن احسانی‬ ‫عکاسان‪ :‬علی یوسفی نژاد و سیاوش عباسی‬ ‫مشاور رسانه‪ :‬محمد دانشور‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬محمد لها ک‬ ‫اجرا‪ :‬دی و بهمن ماه ‪1400‬؛ ساعت ‪ ۱۹‬تماشاخانه «اهورا»‬ ‫یادداشت‬ ‫یـک فرهنـگ غلـط را اسیب شناسـی می کنـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه طاهـره‬ ‫داسـتان نمایـش مثلـث عشق ‬ ‫و جلیـل و حتـی شـخصیت قـدرت‪ ،‬قربانـی ان‬ ‫هسـتند‪ .‬داسـتان اثـر تلـخ و تکان دهنـده اسـت و‬ ‫به نظـرم قص ههـای مشـابه ان را در جامعـه امـروز‬ ‫بسـیار می بینیـم؛ اما نمایـش چهارشـنبه اخرین‬ ‫ روز هفته بیشتر روایتگر داستان است و تصمیم‬ ‫یسـپارد»‪ .‬فتحـی‬ ‫نهایـی را بـه مخاطـب خـود م ‬ ‫درپاسـخ به اینکه نمایشـنامه هایی کـه براسـاس‬ ‫واقعیـت هسـتند تاچه انـدازه در جذب مخاطب‬ ‫تاثیـر دارنـد؟ گفـت‪« :‬نمایشـنامه های خـاص‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مخاطـب خـاص خـود را دارنـد و مسـلما تعـداد‬ ‫مخاطبـان خـاص کمتـر بـوده و جـذب مخاطـب‬ ‫عـام برایشـان سـخت تر اسـت؛ امـا مخاطـب عـام‪،‬‬ ‫نمایشـنامه های واقعـی را بـه زندگـی شـخصی‬ ‫ن نیـز‬ ‫کتـر می بینـد و بـرای تماشـای ا ‬ ‫خـود نزدی ‬ ‫یگـذارد‪ .‬در این چندشـب کـه نمایـش‬ ‫زمـان م ‬ ‫بـه روی صحنـه رفتـه‪ ،‬نظرات خوبـی از مخاطبان‬ ‫دریافت کردیم؛ پس مخاطب عام ارتباط بهتری‬ ‫با این گونه نمایشنامه ها برقرار می کند؛ کمااینکه‬ ‫باید مخاطب خاص و عام را در تمام کارها درنظر‬ ‫بگیریـم و خوشـبختانه مخاطبـان خـاص هـم‬ ‫راضـی از سـالن نمایـش خـارج شـدند»‪.‬‬ ‫سیاهی الیتناهی‬ ‫«بک تو بلک»؛ شاعرانگی میان نور و‬ ‫ِ‬ ‫عاطفهمالیری‬ ‫سـجاد افشاریان در مقام نویسنده‪،‬‬ ‫کارگـردان‪ ،‬بازیگـر و تهیه کننـده کـه‬ ‫طـی سـالیان پیـش نمایش هایـی؛‬ ‫از جملـه «شـرقی غمگیـن»‪،‬‬ ‫«هرکسـی یا روز می میرد یا شـب من‬ ‫شـبانه روز» و ‪ ...‬را در کارنامـه خـود‬ ‫دارد‪ ،‬دی مـاه جـاری نمایـش «بـک‬ ‫تـو بلـک» را بـه روی صحنـه سـالن تئاتـر «شـهرزاد» بـرده اسـت؛ «بـک تـو بلـک»‬ ‫اجرایی سـت تک پرسـوناژ بـا حضـور سـجاد افشـاریان در صحنـه و صداهایـی‬ ‫کـه او را در این نقـش همراهـی می کننـد‪ .‬نمایـش بـا زمزمـه و شـاید پچ پچ هایـی‬ ‫کـه انـگار وا گویه هـای هـر شخصی سـت بـا خـودش یـا صـدای مردمانـی کـه در‬ ‫کوچه وخیابـان از کنارمـان می گذرنـد‪ ،‬شـروع می شـود‪ .‬اینکـه نـور‪ ،‬حـرف اول‬ ‫را در ایـن اجـرا می زنـد یـا سـیاهی؛ ناخـودا گاه مخاطـب را به یـاد شـعر «هرکسـی‬ ‫از ظـن خـود شـد یـار مـن» می انـدازد؛ چر ا کـه افشـاریان چـه در مقـام بازیگـر یـا‬ ‫نویسـنده‪ ،‬شـاعرانگی را خـوب می دانـد و این مهـم سلسـله وار در اجراهایـش؛‬ ‫خاصه ان هاکه در ان‪ ،‬هم نقش افرین بوده و هم نویسـنده و کارگردان‪ ،‬واضح‬ ‫ً‬ ‫و مبرهـن اسـت‪ .‬در حیطـه مونولـوگ‪ ،‬قطعـا بـار سـنگین فضـای کار بر عهـده‬ ‫پس ان‪ ،‬با حرکت و اجرای خوب برامده؛‬ ‫بازیگر اسـت که افشـاریان به خوبی از ِ‬ ‫اجرایی که تا انتها از هیجان کار نمی کاهد‪ .‬او در «بک تو بلک» نبض تماشا گر‬ ‫را در دست دارد؛ انجاکه باید مخاطب را در شادی های کوچک نقش «علی»‬ ‫سهیم می کند و جایی دیگر میان تاریکی معلق نگه می دارد تا مخاطب برای‬ ‫لحظاتـی بـا خـودش تنهـا بمانـد‪ ،‬شـور را درلحظـه و اسـتیصال را از عمـق وجود‬ ‫تجربـه کنـد‪« .‬بـک تـو بلـک» شـاید روایـت حرف هایی سـت در پـس ذهـن هـر‬ ‫سـیاهی الیتناهـی همذات پنـداری می کنـد‬ ‫مخاطبـی کـه بـا «علـی» از ابتـدا تـا‬ ‫ِ‬ ‫ دیـواری محبـوس در ان‪ ،‬وجـب می گیـرد‪« .‬بـک تـو‬ ‫و تنهایـی اش را در چهار‬ ‫ِ‬ ‫بلـک» درامی سـت کـه بی شـک ذهـن مخاطـب را درگیـر می کنـد‪ .‬پریشـانی‬ ‫احوال «علی» به واسطه نقشی که از این کارا کتر در خاطر خواهد ماند‪ ،‬حتی‬ ‫بیـرون از سـالن نمایـش نیـز مخاطـب را تنهـا نمی گـذارد و ایـن به مثابـه خلـق‬ ‫شخصیتی ست که شاید در چهاردیواری تنهایی مان شکل گرفته؛ اما قدرت‬ ‫توصیفش را نداشـتیم‪ .‬در خصوص فضاسـازی‪ ،‬کادربندی روی صحنه با تنها‬ ‫چهارپایـه ای کـه می بینیـم و بـازی نور و سـایه؛ و در پی اش‪ ،‬سـیاهی این مهم را‬ ‫به ذهن مخاطب متبادر می کند که قرار نیست تنها شخصیت دربند را بیرون‬ ‫از ان کادر ببینیم؛ مگر لحظه ای که به دیواری خارج از ان کادر پناه می برد که‬ ‫نیـازی بـه گمانه زنـی نخواهـد بـود و حتـی جایی برای فکـر نمی ماند که نه تنها‬ ‫روح؛ بلکـه جسـمش بـه رهایـی خواهـد رسـید‪ .‬ورود شـما بـه سـالن نمایـش‬ ‫همـراه اسـت بـا نـور ‪ ...‬ا گـر در میانـه یـا پایـان این درام‪ ،‬سـیاهی عرصه را بر شـما‬ ‫یسـت‬ ‫تنگ کرد‪ ،‬نهراسـید؛ که در این تاریکی تنها نیسـتید‪« .‬بک تو بلک» اثر ‬ ‫درخشان و محکی ست برای مخاطبی که روی چهارپایه تنهایی اش می لغزد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫رخشانبنی اعتماد‪:‬‬ ‫گوش و چشم جامعه کر و کور شده است‬ ‫رخشـان بنی اعتمـاد گفـت‪« :‬متاسـفانه واقعیـت این اسـت که ان قـدر گـوش و‬ ‫چشم جامعه کر و کور شده است که خود ما هم در بیان موضوعات و مسائل‬ ‫اجتماعیبهتکرار رسیده ایم؛امابهزادنعلبندیهنرمندانهزبانجدیدیبرای‬ ‫بیـان این دسـت از موضوعـات پیـدا کـرده اسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ ائیـن دیـدار‬ ‫مستندانیمیشن «کاغذپاره ها» به نویسندگی‪ ،‬کارگردانی و تهیه کنندگی بهزاد‬ ‫نعلبنـدی؛ ‪ ۱‬بهمن مـاه هم زمـان بـا اغـاز ا کـران در سـینماهای «هنروتجربـه»‪،‬‬ ‫در سـالن ‪ ۳‬سـینما فرهنـگ برگـزار شـد‪ .‬در این مراسـم‪ ،‬رخشـان بنی اعتمـاد‬ ‫(کارگردانو فیلمنامه نویس)‪،‬محمدرضادلپا ک(صدا گذار سینما)‪،‬لیلیارشد‬ ‫(فعال اجتماعی و مدیرعامل موسسـه زنان سـرزمین خورشـید)‪ ،‬باران کوثری‬ ‫و مختـار سـائقی (بازیگـر)‪ ،‬انسـیه ملکـی (صدا گـذار «کاغذپاره هـا»)‪ ،‬مهـدی‬ ‫کوهیـان (تهیه کننـده سـینما)‪ ،‬بهـزاد نعلبنـدی (کارگـردان ایـن اثـر) و جمعـی از‬ ‫ً‬ ‫زنـان کـه قبلا تجربـه ای مشـابه سـوژه های فیلـم داشـته اند‪ ،‬حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫این فیلم‪ ،‬با حضور فیلم ساز در یک مرکز نگهداری زنان کارتن خواب و ضبط‬ ‫صـدای تعدادی از ان هـا کـه قصـه زندگی شـان را روایـت کرده انـد‪ ،‬شـکل گرفتـه‪.‬‬ ‫پس از ضبط این صداها‪ ،‬تصاویر ان به صورت انیمیشـن سـاخته شـده است‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫بنمای ُر خ‬ ‫نمایشـگاه گروهـی هنرهـای‬ ‫تجسـمی «بنمـای ُر خ»‬ ‫به عنـوان اولیـن نمایشـگاه‬ ‫از سـری نمایشـگاه هایی‬ ‫باهمین عنـوان ‪ 8‬بهمن ماه در‬ ‫گالری «مورا» از ساعت ‪ 16‬تا ‪20‬‬ ‫بـا حضـور جمعـی از هنرمندان‬ ‫افتتـاح خواهـد شـد‪ .‬گـروه‬ ‫هنـری «ژامـک» در هشـتمین‬ ‫نمایشـگاه خـود سـراغ طراحـی‬ ‫تخصصـی پرتـره رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫این رویـداد کـه به همـت «لیلا‬ ‫زمانـی» از ‪ 8‬تـا ‪ 13‬بهمن مـاه‬ ‫سـال جـاری برگـزار خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬اولیـن نمایشـگاه پرتـره‬ ‫مفهومـی و انتزاعـی باعنـوان «بنمـای رخ» اسـت کـه بناسـت به عنـوان یکـی‬ ‫از نمایشـگاه های ثابـت دراین گـروه‪ ،‬ادامـه داشـته باشـد‪ .‬دراین نمایشـگاه‪،‬‬ ‫اسـاتید و هنرمنـدان بسـیاری حضـور خواهنـد داشـت‪ .‬از برنامه هـای جنبی‬ ‫برگـزاری ان‪ ،‬بایـد بـه اجرای «نمایش پرفورمنس» با هنرمندی ارام نیک بین‬ ‫و اسـاره هداونـد اشـاره کـرد‪ .‬امیـد جان نثـار قمصـری؛ اهنگسـاز و نوازنـده نیـز‬ ‫ایـن نمایشـگاه و اجـرای پرفورمنـس را بـا قطعاتـی از پیانـو همراهـی می کنـد‪.‬‬ ‫نمایشـگاه «بنمـای ُر خ» همـه روزه بیـن سـاعات ‪ 16‬تـا ‪ 19‬به نشـانی تهـران‪،‬‬ ‫خیابـان اسـتاد نجات اللهـی‪ ،‬خیابـان ارا ک‪ ،‬پلا ک ‪ ،64‬طبقـه دوم‪ ،‬گالـری‬ ‫«مـورا» میزبـان عالقه منـدان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫ستوان اینیشمور‬ ‫دخ�یل‬ ‫بر پنجره ��نگشوده فوالد‬ ‫محبوبه کبیر ‪ ،‬علی حیدری ‪ ،‬شیوا شعبانی و‬ ‫ارام نیک بین (نقش خوانان) و زهرا شمیرانی‬ ‫(صحنه خوان)ایننمایشنامه خوانی‬ ‫متن‬ ‫به کارگردانی علی حیدری؛ و برمبنای ِ‬ ‫لیدا شیرمرد هستند که در ششمین دوره‬ ‫نمایشنامه خوانی مولوی (یادمان صادق‬ ‫صفایی) در روز پنج شنبه ‪ ۳۰‬دی ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در «مرکز تئاتر مولوی» (سالن اصلی)‬ ‫به اجرا درامد‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫نمایـش «سـتوان اینیشـمور»‬ ‫مارتیـن‬ ‫به نویسـندگی‬ ‫ مک دونـا و به کارگردانـی علـی‬ ‫درزی؛ از ‪ 6‬بهمن مـاه به مـدت‬ ‫‪10‬شـب (تـا ‪ 16‬بهمن مـاه)‬ ‫سـاعت ‪ 21:15‬در تماشـاخانه‬ ‫«اهورا» به روی صحنه خواهد‬ ‫رفـت‪ .‬فـواد امینی نیـا‪ ،‬محمـد‬ ‫ وثوقـی‪ ،‬ارمیـن احمدونـد‪،‬‬ ‫میلاد افشـارمهر‪ ،‬مهسـا‬ ‫ چیـذری‪ ،‬امیرحسـین الری‪،‬‬ ‫میثـم عزیـزی‪ ،‬مالـک خادمـی‬ ‫و علـی درزی دراین نمایـش‬ ‫ایفـای نقـش دارنـد‪ .‬دیگـر‬ ‫عوامـل ایـن پـروژه عبارت انـد از دسـتیار کارگـردان‪ :‬فـواد امینی نیـا‪ /‬منشـی‬ ‫صحنـه‪ :‬هدیـه ایرانیـان‪ /‬طـراح دکـور‪ :‬مالـک خادمـی‪ /‬اتـاق فرمـان‪ :‬هومـان‬ ‫صادقیـان و امیرحسـین الری‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬هدیـه ایرانیـان‪ /‬مدیـر تولیـد‪:‬‬ ‫ارمیـن اقـراری‪ /‬تصویربـردار پشـت صحنـه‪ :‬لیلـی اشـتیاق‪ /‬مشـاوران رسـانه ‪:‬‬ ‫پیـام احمـدی کاشـانی و فـرزاد جمشـیددانایی‪ /‬عکاسـان‪ :‬پیـام احمـدی‬ ‫ کاشـانی‪ ،‬فـرزاد جمشـیددانایی و لیلا محرم پـور‪ /‬روابـط عمومـی‪ :‬فریبـا‬ ‫جدیـدی‪ /‬تیـزر و پوسـتر‪ :‬فریـد ترابـی و کیـان راد (فرهـان)‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید سـایپا ‪ 141‬ای مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪481 -32‬ل‪ 46‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 00416782‬و شـماره شاسـی ‪ S1482283108167‬به مالکیت اصغر کارگرمیکانیکی مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1180‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای عباسـعلی عظیمـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0732350565‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 1/0001428‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان محمدعلـی عظیمـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0730132897‬در تاریـخ ‪ 1400/07/21‬در اقامتـگاه‬ ‫دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬شـهناز نـوروزی فرزند‬ ‫ابراهیـم کـد ملـی ‪ 0950340839‬متولـد ‪ 1350/01/01‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی ‪ -2‬عباسـعلی‬ ‫عظیمـی فرزنـد محمدعلـی کـد ملـی ‪ 0732350565‬متولـد ‪ 1365/07/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -3‬مهنـاز عظیمـی فرزنـد محمدعلـی کـد ملـی ‪ 0732370469‬متولـد ‪ 1366/07/20‬صـادره از‬ ‫تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬امیـر عظیمی فرزند محمدعلی کـد ملـی ‪ 0720152232‬متولـد ‪1369/11/13‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬محمـد عظیمـی فرزنـد محمدعلـی کـد ملـی ‪ 0720584711‬متولـد‬ ‫‪ 1377/01/13‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را‬ ‫به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای عبداهلل میش مسـت دارای شماره شناسـنامه ‪ 353‬به شـرح دادخواسـت به کالسـه‬ ‫‪ 3/0001213‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان طال‬ ‫میش مسـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 0731826531‬در تاریـخ ‪ 1392/02/25‬در اقامتـگاه دائمـی خـود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬عبدالقـادر عابـد فرزنـد عبدالـه‬ ‫ش ش ‪ 0730472541‬متولـد ‪ 1315/07/15‬صـادره از تربت جـام نیک پـی همسـر متوفـی ‪ -2‬سـرور‬ ‫میش مسـت فرزنـد غالم رضـا ش ش ‪ 0731832833‬متولـد ‪ 1326/07/08‬صـادره از تربت جـام فلـورزه‬ ‫خواهـر متوفـی ‪ -3‬محمـد میش مسـت فرزنـد غالم رضـا ش ش ‪ 0730375145‬متولـد ‪1313/11/10‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فلـورزه بـرادر متوفـی به غیـر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد‪ .‬اینک با انجام تشـریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسی‬ ‫اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد‬ ‫واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت تک تـاز بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 772-23793‬و شـماره موتـور ‪ 019500‬و شـماره تنـه ‪ NEJ125G9302633‬بـه مالکیـت عبدالرحمـن‬ ‫پوردلکـش مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای سـعید شـولی زاده فرزنـد ارسلان بشناسـنامه ‪ 1900075695‬درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیح داده که شـادروان مرحوم ارسلان شـولی زاده هندیجان بشناسـنامه ‪874‬‬ ‫صـادره اغاجـاری در تاریـخ ‪ 1400/10/06‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمـی اش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬سـعید شـولی زاده هندیجان فرزنـد ارسلان بـه ش ش و کـد ملـی ‪ 1900075695‬متولـد ‪1368/11/05‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -2‬سـارا شـولی زاده هندیجان فرزنـد ارسلان بـه ش ش و کـد ملـی ‪ 1900326817‬متولـد‬ ‫‪ 1374/11/07‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬کبـری ترکی باغبادرانـی فرزنـد اسـداله ش ش ‪ 52‬کـد ملـی ‪1911109693‬‬ ‫متولد ‪ 1356/01/01‬همسـر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت‬ ‫ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ‬ ‫ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/675‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/30-140060322002004861‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت اربابـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2012‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3673566547‬صـادره زابـل فرزنـد محمـد به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪299/10‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 373‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک زابـل‪،‬‬ ‫خیابـان فرخـی سیسـتانی‪ ،‬فرخـی ‪ ،27‬سـمت چـپ خریـداری طبـق سـند عـادی و بـه طـور مع الواسـطه‬ ‫از موسـی ملک صفـت فرزنـد علـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪956‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/29-140060322002004856‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی مرادقلـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 4‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3673763903‬صـادره زابـل فرزنـد حسـینعلی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪112/77‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 705‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬کوچـه ‪ 6‬منشـعبه از خیابـان دانشـجو خریـداری طبـق سـند عـادی از گوهـر ناصـرزاده ذیـل ثبـت‬ ‫‪ 8507‬دفتـر ‪ 54‬صفحـه ‪ 112‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪955‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/29-140060322002004858‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای محمدعلی اصغریان به شناسـنامه شـماره ‪ 24934‬کد ملی‬ ‫‪ 3620248291‬صـادره زاهـدان فرزنـد رمضـان به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪262/15‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 16‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبتـی ملـک‬ ‫زابل‪ ،‬انتهای کوچه ‪ 13‬منشعبه از بلوار شهید میرحسینی موضوع مالکیت مشاعی متقاضی ذیل ثبت‬ ‫‪ 13042‬دفتر ‪ 89‬صفحه ‪ 365‬محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪954‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/29-140060322002004855‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی مرادقلـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 4‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3673763903‬صادره زابل فرزند حسـینعلی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪148/56‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 705‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬کوچـه ‪ 6‬منشـعبه از خیابـان دانشـجو موضـوع مالکیـت مشـاعی متقاضـی خریـداری طبـق سـند‬ ‫قطعـی شـماره ‪ 38973‬مـورخ ‪ 1397/07/15‬دفترخانـه ‪ 35‬زابـل از اقـای محب علـی ناصرزاده ذیل ثبت‬ ‫‪ 8504‬دفتـر ‪ 54‬صفحـه ‪ 103‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪953‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/13-140060322002005304‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم محمدقاسـمی به شناسـنامه شـماره ‪ 674‬کد ملی‬ ‫‪ 3671234911‬صادره زابل فرزند علی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 199/47‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 657‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان حـوزه ثبـت‬ ‫ملک زابل‪ ،‬خیابان بهار‪ ،‬بهار ‪ 9‬مالکیت مشـاعی متقاضی موضوع سـند قطعی ‪1400/05/31-75643‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 27‬زابـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪952‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/08/12-140060318011010061‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد مقیم قمی فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪ 3562‬صـادره از تهران در‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2421‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی به مسـاحت ‪ 720‬مترمربع پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪5‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 2‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در قریـه مالسـرا بخـش ‪25‬‬ ‫گیالن خریداری از نسـق رحمت ا کبری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/773‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۲۰۰۳۰۰۱۴۵۸‬مورخـه ‪ 1400/09/21‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خـاش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای دین محمـد شـهنوازی فرزنـد صاحبـداد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۱۳۰۵۵‬صـادره از خـاش در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 235/30‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ ۶۹۶‬اصلـی قطعـه ‪ 1‬واقـع در اراضـی اسلام اباد‪ ،‬کوچـه منشـعبه از خیابـان امـام جعفـر صـادق(ع)‪،‬‬ ‫امـام جعفرصـادق ‪ ،9‬از بخـش ‪ 4‬بلوچسـتان شـهر خـاش خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مصطفـی‬ ‫یاراحمدزهـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪139‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۳۲۰۰۳۰۰۱۴۴۹‬مورخـه ‪ 1400/09/22‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک خـاش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای راشـد کردی نمندالـی فرزنـد خدانظـر بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۵۶۵۱‬صـادره از خـاش در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ ۲۴۵‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ ۶۷۴‬اصلـی قطعـه ‪ 1‬واقـع در اراضـی خلیل ابـاد‪ ،‬کوچـه منشـعبه از خیابـان لکزائـی‪ ،‬لکزائـی ‪ ،10‬منشـعبه‬ ‫از خیابـان جمهـوری از بخـش ‪ 4‬بلوچسـتان شـهر خـاش خریـداری بالواسـطه از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫علـی زار ع پـور محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪137‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز موتورسـیکلت ‪ 150‬سـحر بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪ 851-15198‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 438242‬و شـماره تنه ‪ 9595129‬به مالکیت محمد روان شـادی فرزند ابراهیم با کد ملی‬ ‫‪ 1861362145‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ابالغ رای هیات نظارت‬ ‫اقـای حجت الـه خسـرویان فرزنـد حبیـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 235‬و کـد ملـی ‪ 1861277490‬بـه ادرس‬ ‫بهبهـان‪ ،‬فلکـه شـیراز‪ ،‬بـه سـمت فلکـه محسـنی‪ ،‬حریـم کانـال سـه کوچـه بعـد از داروخانـه عمادعلـی‪،‬‬ ‫خانـه اول سـمت راسـت‪ ،‬درب خانـه قهـوه ای و کوچـک‪ ،‬خانـه طبقـه بـاال‪ ،‬سـرنبش کوچـه سـوپری اقای‬ ‫ً‬ ‫هـادی کرمـی فعلا مجهول المـکان بـه اطلاع می رسـاند درخصوص رسـیدگی به اعتـراض واصلـه از طرف‬ ‫وکالی شـما بـه نظریـه ریاسـت محتـرم ثبـت مبنـی بـر مسـتثنیات دیـن نبـودن پلا ک ‪ 4955/25‬بخـش‬ ‫یـک بهبهـان ملکـی شـما موضـوع پرونـده اجرایـی بـه شـماره بایگانـی ‪ 9900320‬بـه هیات نظارت اسـتان‬ ‫گـزارش شـده کـه نظریـه هیـات محتـرم بـه شـرح بین الهاللیـن بـه شـما ابلاغ می شـود‪ .‬ایـن رای طبق بند‬ ‫‪ 8‬مـاده ‪ 25‬اصالحـی قانـون ثبـت صـادر شـده و قطعی سـت‪( .‬باعنایـت بـه پاسـخ اسـتعالم به عمـل امـده‬ ‫از پلیـس اطالعـات و امنیـت عمومـی فـا اسـتان خوزسـتان‪ ،‬پلیـس مهاجـرت و گذرنامـه مبنـی بـر اینکـه‬ ‫ً‬ ‫مدیـون در تاریـخ ‪ 1396/07/19‬از کشـور خـارج و تا کنـون بـه کشـور مراجعت ننموده؛ بنابراین‪ ،‬مسـتندا‬ ‫بـه بنـد الـف مـاده ‪ 61‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا اصالحـی ‪ 1398‬مـورد بازداشـت از‬ ‫ً‬ ‫مستثنیات دین تلقی نمی شود و نظریه ریاست اداره ثبت از این بابت تایید می شود‪ ).‬ضمنا درصورت‬ ‫عـدم ثبت نـام شـما در سـامانه ثنـای قـوه قضائیـه‪ ،‬بدین وسـیله بـه اطلاع می رسـاند می بایسـت جهـت‬ ‫ثبت نـام و دریافـت حسـاب کاربـری اقـدام فرماییـد‪ .‬لـذا زین پـس کلیـه ابالغ هـای بعـدی از طریـق ابلاغ‬ ‫الکترونیکـی انجـام خواهـد شـد‪ .‬بدیهی سـت مسـئولیت عـدم دریافـت هرگونـه ابلاغ و اخطـار بعـدی‪،‬‬ ‫برعهـده شـما خواهـد بود‪.‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بهبهان‬ ‫م الف ‪8/390‬‬ ‫ا گهی فقدان گواهینامه موقت پایان تحصیالت‬ ‫مـدرک گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات اینجانـب کاوه شـافعیان فرزنـد ابراهیم به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 34450‬و شـماره ملـی ‪ 3250770078‬صـادره از کرمانشـاه در مقطـع کارشناسـی رشـته حقـوق صـادره از‬ ‫واحد دانشـگاهی زابل به شـماره ‪/17672‬ا ک مورخ ‪ 1388/03/05‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از‬ ‫یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه حقـوق زابـل به نشـانی دانشـگاه زابل ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری وانـت نیسـان ‪ 2000‬بـه رنـگ ابـی روغنی مـدل ‪ 1363‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪316 -19‬ج‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 109363‬و شـماره شاسـی ‪ 091533‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 1400/10/20-140060318011013018‬و ‪ 1400/10/20-140060318011013019‬و‬ ‫‪ 1400/10/20-140060318011013020‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم صفـورا شـاخس گورابزرمخی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 48‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا و صغـرا شـاخس فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 3278‬صـادره از صومعه سـرا و سـیما‬ ‫شـاخس گورابزرمخی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 2064‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک‬ ‫ً‬ ‫قطعه زمین مشـتمل بر یکباب اتاقک مسـکونی به مسـاحت ‪ 316‬مترمربع (مشاعا بالسـویه) پال ک ‪1410‬‬ ‫فرعی از ‪ 88‬اصلی مفروز و مجری شده از پال ک ‪ 16‬فرعی از ‪ 88‬اصلی واقع در قریه گورابزرمیخ بخش ‪22‬‬ ‫گیلان خریـداری از مالکیـت غالمحسـین شـاخص گوراب زرمخی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/03 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/828‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عیـدان عبیـداوی فرزنـد لفتـه بشناسـنامه ‪ 3802‬صـادره از دشـت ازادگان درخواسـتی به خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم لفتـه عبـداوی بشناسـنامه ‪1773‬‬ ‫صـادره دشـت ازادگان در تاریـخ ‪ 1393/08/29‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد‬ ‫از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر پسـر متوفـی ‪ -2‬علی عبیـداوی ش ش ‪ 4939‬پسـر متوفی‬ ‫‪ -3‬عباس عبداوی ش ش ‪ 10310‬پسر متوفی ‪ -4‬مریم عبداوی ش ش ‪ 16290‬دختر متوفی ‪ -5‬سکینه‬ ‫عبـداوی ش ش ‪ 1323‬دختـر متوفـی ‪ -6‬فاطمـه عبـداوی ش ش ‪ 16389‬دختـر متوفـی ‪ -7‬خدیجـه‬ ‫عبـداوی ش ش ‪ 4938‬دختـر متوفـی ‪ -8‬زهـرا عبیـداوی ش ش ‪ 2829‬دختـر متوفـی ‪ -9‬لیلا عبـداوی‬ ‫ش ش ‪ 1454‬دختـر متوفـی ‪ -10‬صدیقـه عبـداوی ش ش ‪ 4937‬دختـر متوفـی ‪ -11‬ملـوک عبیـداوی‬ ‫ش ش ‪ 2154‬دختـر متوفـی ‪ -12‬مکیـه چاوشـی ش ش ‪ 7006‬همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر‬ ‫وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/09/15-140060318011011521‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی شـرکت گسـکر مـر غ گیلان (سـهامی خـاص) بـه شـماره ثبـت ‪ 18979‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ 1400464790‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر سـالن مرغـداری به مسـاحت ‪ 25000‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 19‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 28‬اصلی واقع در قریه سنجاربسـت‬ ‫بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق امان الـه شـفیقی بهمبری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/770‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پلا ک و بـرگ سـبز موتورسـیکلت کاسـیا ‪ 125‬بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ‪ 768-16751‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 06121375‬و شـماره تنـه ‪ 125A8616062‬بـه مالکیـت علـی‬ ‫افخمی نیـا بـا کـد ملـی ‪ 0703786946‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪751‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس دوگانه سـوز بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪133 -26‬ل‪ 35‬و شـماره موتـور ‪ 12489202461‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAN21CA6BK794759‬بـه مالکیـت علی رضا‬ ‫شوری کشـتان مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای حسـن مژدکانلـو فرزنـد رحیـم؛ خانـم ا کـرم خورسـندی خیراباد فرزنـد‬ ‫زین العابدیـن بـا دردسـت داشـتن دادنامـه شـماره ‪140025390009048779‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/08/22‬بـه قطعیـت ‪ 1400/10/28‬و کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 140025920002908877‬صـادره از شـعبه محتـرم ‪ 25‬دادگاه خانـواده مشـهد‪،‬‬ ‫قصـد ثبـت واقعـه طلاق خـود را دارد؛ لـذا ظـرف مـدت هفـت روز بـه ایـن دفتـر‬ ‫ً‬ ‫خانه مراجعه کنید‪ .‬درغیراینصورت طالق همسـر شـما غیابا ثبت خواهد شـد‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مراتـب جهـت اطلاع اعلام م ‬ ‫مصیب رنجبر‪ ،‬سردفتر طالق ‪ ۱۲‬مشهد‬ ‫ا گهی فوت‬ ‫یشـود اقای جعفر شـیائیان فرزند ابراهیم به‬ ‫بدینوسـیله اعالم م ‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1379577772‬و شماره شناسـنامه ‪ 555‬و شـماره‬ ‫سـریال شناسـنامه ‪ 691-533689‬تاریـخ تولـد ‪1318/05/01‬‬ ‫صـادره از تبریـز در تاریـخ ‪ 1400/09/19‬فـوت شـده و ارامـگاه ایـن‬ ‫مرحـوم در قطعـه ‪ 303‬ردیـف ‪ 22‬شـماره ‪ 32‬اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪626 -94‬ل‪ 34‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K1427850‬و شـماره شاسـی ‪ H201678‬بـه مالکیـت اسـامه‬ ‫مالخالدینـی فرزنـد عبدالباقـی بـا کـد ملـی ‪ 3380794791‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪752‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی احمـد قدمگاهـی فرزنـد حبیب اله به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 220‬در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 220/67‬مترمربـع در قسـمتی پلا ک ‪ 178‬فرعـی از‬ ‫‪ 138‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی کاریزنـو شـهیر بـه ابوالعباسـی خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی محمـد قدمگاهـی فرزنـد ابوالحسـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کننـد و دراین صـورت اقدامات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد و صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور‪ ،‬پـس از تنظیم‬ ‫اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صـورت‬ ‫همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/03 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی دعوت به متراژ و مساحت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای اسـداهلل انصـاری احـدی از وراث مرحـوم غالمرضـا‬ ‫انصـاری مالـک سـهم االرث مشـاع از ششـدانگ یکبـاب دکان بـه شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 71‬فرعـی واقـع در خلیل ابـاد پال ک ‪ 23‬اصلی بخـش دو خلیل اباد‬ ‫اسـت و بـه موجـب نامـه وارده بـه شـماره ‪ 33/1400/2698‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/10/29‬درخواسـت متـراژ و مسـاحت را نمـوده و اعلام داشـته کـه از‬ ‫نـام و ادرس مجاوریـن اطالعـی نداشـته؛ لذا به اسـتناد کـد ‪ 914‬م‪.‬ب‪.‬ث‬ ‫حسـب تقاضـای نامبـرده از طریـق درج ا گهـی در روزنامـه‪ ،‬بـه کلیـه‬ ‫مجاوریـن پلا ک فوق الذکـر ابلاغ می شـود که به منظور متراژ و مسـاحت‬ ‫پال ک موصوف‪ ،‬نماینده و نقشـه بردار این اداره در روز س هشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/11/19‬سـاعت ‪10‬صبـح بـه محـل وقوع ملک بـه ادرس خلیل اباد‪،‬‬ ‫نبـش خیابـان باهنر ‪ 1‬عزیمت خواهد کـرد و مالکین مجاور می توانند در‬ ‫ً‬ ‫وقـت مقـرر در محـل حاضـر و از حقـوق متصـوره خـود دفـاع کنند‪ .‬ضمنا‬ ‫عـدم حضـور انـان مانـع از عملیـات متـراژ و مسـاحت نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/03 :‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خلیل اباد‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت‬ ‫ساختمانی رزین سازه ترشیز (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1276‬و شناسه ملی ‪10380127348‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت دعوت می شـود تا در جلسـه‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العـاده شـرکت سـاختمانی رزیـن‬ ‫سـازه ترشـیز (سـهامی خـاص) بـه شـماره ثبـت ‪ 1276‬و شناسـه ملـی‬ ‫‪ 10380127348‬کـه در تاریـخ ‪ 1400/11/16‬روز شـنبه راس سـاعت‬ ‫‪8‬صبـح بـه نشـانی شـرکت‪ :‬خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان کاشـمر‪،‬‬ ‫خیابـان امـام موسـی صدر ‪ ،24‬پلا ک ‪ 11‬کدپسـتی ‪9671857553‬‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬حضـور بهـم رسـانید‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بتـول صائمـی فرزنـد محمدحسـین بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره از زبرخـان در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪3110/36‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 867‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 556‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی واقـع در اراضـی قدمـگاه‬ ‫بخـش ‪ 3‬زبرخـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای سیدحسـن قدمگاهـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق‬ ‫روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫یسـت‬ ‫کننـد و دراین صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪ .‬برابـر ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامـه مذکـور‪ ،‬پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک‬ ‫در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصـی منتشـر می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب مدیران‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرس‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/03 :‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2421‬‬ ‫بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از اسایشگاه خیریه کهریزک؛‬ ‫فاتح دل های نیازمندان بار دیگر به اسایشگاه خیریه کهریزک امد‬ ‫پرداخت پاداش یک میلیون تومانی بنیاد مستضعفان به‪ 2350‬پرسنل اسایشگاه خیریه کهریزک‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫س ــاعت هش ــت به وق ــت ق ــرار عاش ــقی‪ ،‬ب ــا طل ــوع خورش ــید از افق‬ ‫مش ــهد؛ مردی از تبار هش ــت س ــال دف ــاع مقدس‪ ،‬س ــرزده و خا کی‪،‬‬ ‫ـبز ش ــهر سیدالکریم ش ــد‪ .‬برگزیده‬ ‫وارد اسایش ــگاه کهریزک‪ ،‬نگین س ـ ِ‬ ‫ش ــدن او به عن ــوان مدی ــر مردمی و جهادی‪ ،‬موجب ش ــد ت ــا وزارت‬ ‫خزانـ ـه داری امری ــکا او را به عن ــوان یک ــی از مقامات رس ــمی و کلیدی‬ ‫بنیاد مس ــتضعفان‪ ،‬در لیست س ــیاه قرار داده و تحریم کند‪ .‬او رئیس‬ ‫بنیاد مس ــتضعفان اس ــت که خ ــود را وقف اف ــراد نیازمن ــد و طبقات‬ ‫مح ــروم جامع ــه ک ــرده و عش ـ ِـق خدم ــت ب ــه ولی نعمت ــان انق ــاب‪،‬‬ ‫در اولی ــن س ــاعات روز‪ ،‬او را به اسایش ــگاه کهریزک کش ــانده اس ــت تا‬ ‫نیـ ـم روزی را در کنار س ــالمندان و معلوالن این مرکز س ــپری کند‪ .‬این‬ ‫اولی ــن ب ــاری نیس ــت که س ــید پرویز فت ــاح‪ ،‬ق ــدم در ای ــن مجموعه‬ ‫یگ ــذارد؛ بلک ــه باره ــا در ای ــن مرک ــز حضور پی ــدا ک ــرده و از‬ ‫خیری ــه م ‬ ‫نزدیک‪ ،‬مش ــکالت‪ ،‬معضالت و س ــختی های این مجموعه را لمس و‬ ‫درک کرده اســـت‪ .‬در اســـتانه میالد حضرت زهرا(س)‪ ،‬مهندس فتاح‬ ‫شه ــای مختلف اسایش ــگاه خیریه‬ ‫ب ــه هم ــراه معاونان خ ــود‪ ،‬از بخ ‬ ‫کهری ــزک‪ ،‬بازدی ــد ک ــرد و از نزدی ــک در جری ــان اقدام ــات و خدم ــات‬ ‫پرس ــنل خ ــدوم این اسایش ــگاه ق ــرار گرف ــت‪ .‬او همچنین ب ــا حضور‬ ‫در دارالق ــران ای ــن مرک ــز‪ ،‬دقایق ــی را در کنار مددجویان نشس ــت و با‬ ‫قرائ ــت ایات ــی از کالم اهلل مجید‪ ،‬روح خود را صیق ــل داد‪ .‬رئیس بنیاد‬ ‫شه ــای مختلف ای ــن مجموعه‪،‬‬ ‫مس ــتضعفان پ ــس از بازدید از بخ ‬ ‫در جم ــع اعض ــای هیئت مدی ــره و هیئت امن ــای اسایش ــگاه خیریه‬ ‫کهری ــزک اظه ــار داش ــت‪« :‬وس ــعت خدم ــات این اسایش ــگاه بس ــیار‬ ‫گس ــترده است و خدمات ‪ 18‬اسایش ــگاه در اسایشگاه خیریه کهریزک‬ ‫تجمیع ش ــده اس ــت»‪ .‬مهن ــدس فت ــاح ب ــا قدردان ــی از خدمتگزاری‬ ‫پرس ــنل تالش ــگر و زحمت کش این مرک ــز در بحث درمان‪ ،‬رس ــیدگی‬ ‫ب ــه بیماران خ ــاص و تیمار س ــالمندان و معلوالن‪ ،‬اذع ــان کرد‪« :‬من‬ ‫س ــال ها لباس نظامی بر تن داش ــته ام و ماموریت ها و کارهای بسیار‬ ‫س ــخت و دش ــواری انج ــام داده ام؛ اما تحمل انجام یـ ـک روز کارهای‬ ‫طاقت فرس ــای پرس ــتارها و پرس ــنل اسایش ــگاه کهری ــزک را ن ــدارم و‬ ‫مش ــقات و رن ــج کار در این مجموع ــه را درک می کن ــم»‪ .‬او همچنین‬ ‫ب ــا بی ــان ایه ‪ 100‬س ــوره توب ــه‪ ،‬بیان ک ــرد‪« :‬ان ــان که در ایمان س ــبقت‬ ‫گرفتن ــد‪ ،‬از مهاج ــر و انص ــار (و در دی ــن ثاب ــت ماندند) و ان ــان که به‬ ‫نیک ــی پیروی ان ــان کردند‪ ،‬خدا از انها خش ــنود اس ــت و انه ــا از خدا‬ ‫خش ــنودند‪ ،‬و خ ــدا ب ــرای همه انها بهشـ ـت هایی که از زی ــر درختان‬ ‫یس ــت مهی ــا س ــاخته‪ ،‬ک ــه در ان بهش ــت ت ــا اب ــد‬ ‫نه ــا نهره ــا جار ‬ ‫ا ‬ ‫ّ‬ ‫یس ــت»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫متنعم باش ــند‪ ،‬این به حقیقت سعادت بزرگ ‬ ‫«کم ــک کردن به اف ــراد معلول‪ ،‬س ــالمند و بیماران خاص با ش ــرایط‬ ‫دشـــوار و طاقت فرسا‪ ،‬راه بهشت و ســـعادت ابدی را برای شما هموار‬ ‫می کن ــد و ب ــه اس ــتناد احادی ــث‪ ،‬روای ــات دین ــی و ای ــات ق ــران کریم‪،‬‬ ‫هر کس ــی قدم ــی برای بیم ــاران‪ ،‬س ــالمندان‪ ،‬معلوالن و نیز پرس ــنل‬ ‫و کارکن ــان این س ــازمان ب ــردارد‪ ،‬پ ــاداش ان چندین برابر ب ــه زندگی‬ ‫یگ ــرد د»‪ .‬در ای ــن جلس ــه‪ ،‬هیئت مدی ــره اسایش ــگاه‬ ‫خودش ــان برم ‬ ‫نی ــز به تش ــریح اقداماتی که ب ــرای رف ــاه مددجویان ای ــن مرکز انجام‬ ‫یش ــود و بار مالی مش ــکالت و معضالت موجود در اداره اسایشگاه‬ ‫م ‬ ‫پرداختن ــد و اع ــام کردن ــد‪« :‬نگه ــداری از ‪ 1750‬مددج ــو ک ــه زبان ــی‬ ‫ب ــرای بیان مش ــکالت و نیازهای خود ندارند‪ ،‬در ش ــرایط نابس ــامان‬ ‫اقتصادی موجود بس ــیار س ــخت اس ــت»‪ .‬صوفی نژاد اظهار داشت‪:‬‬ ‫«تع ــداد کارکنان این مجموعه‪ ،‬حت ــی بیش از تع ــداد کارکنان برخی‬ ‫یس ــت که تولیدکنن ــده کاال و خدمات بوده‬ ‫س ــازمان ها و شرکت های ‬ ‫و تولی ــد درامد می کنند؛ اما اسایش ــگاه خیریه کهری ــزک میزبان ‪1750‬‬ ‫مددج ــوی بیم ــار‪ ،‬س ــالمند و معل ــول اس ــت ک ــه ع ــاوه بر خ ــورا ک‬ ‫روزان ــه‪ ،‬به لحاظ ش ــرایط خ ــاص و نیاز ب ــه دارو‪ ،‬درمان و پرس ــتاری‪،‬‬ ‫هزین هه ــای ان ــان در مقایس ــه ب ــا ی ــک خانوار پنج نف ــره سرس ــام اور و‬ ‫نح ــال تا کنون ب ــا کمک های نوع دوس ــتانه و‬ ‫کمرش ــکن اس ــت‪ .‬باای ‬ ‫مردم ــی اداره ش ــده اس ــت‪ .‬گاه ــی اوق ــات بر اثر فش ــار ت ــورم و تحریم‬ ‫که ــای مردم ــی ک ــم ش ــده و ب ــه مو‬ ‫و وضعی ــت ب ــد اقتص ــادی‪ ،‬کم ‬ ‫رس ــیده؛ اما قطع نش ــده اس ــت»‪ .‬رئیس اسایش ــگاه خیریه کهریزک‪،‬‬ ‫به تش ــریح نیازه ــای اساس ــی ای ــن مجموع ــه پرداخ ــت و نیازه ــای‬ ‫ف ــوری ای ــن مرکز را در سـ ـه حوزه عن ــوان ک ــرد و اظهار داش ــت‪« :‬برای‬ ‫بازس ــازی بخش های فرس ــوده و قدیمی‪ ،‬نیاز به مصالح س ــاختمانی‬ ‫از جمله س ــیمان‪ ،‬س ــنگ‪ ،‬کاش ــی‪ ،‬ش ــیراالت و تجهیزات توانبخشی‬ ‫داری ــم‪ .‬همچنی ــن ب ــرای تهیه س ــایر ملزوم ــات و پرداخ ــت حقوق و‬ ‫که ــای غیرنق ــدی و ان ــواع لبنیات‬ ‫کم ــک معیش ــتی کارکن ــان و کم ‬ ‫ب ــرای س ــالمندان و مددجوی ــان‪ ،‬به کمک های نقدی بیش ــتری نیاز‬ ‫ُ‬ ‫‪1250‬تن سیمان‬ ‫اس ــت»‪ .‬در این جلسه‪ ،‬مهندس فتاح متعهد ش ــد‬ ‫موردنی ــاز ب ــرای س ــاخت واحده ــای مس ــکونی کارکن ــان اسایش ــگاه‬ ‫تس ــاخت اس ــت و نیز س ــیمان موردنیاز‬ ‫خیری ــه کهریزک را که دردس ‬ ‫ب ــرای تعمی ــرات بناه ــای فرس ــوده اسایش ــگاه را تامی ــن کن ــد‪ .‬وی‬ ‫ب ــه مناس ــبت گرامیداش ــت می ــاد حض ــرت زه ــرا(س) ب ــا قدردانی از‬ ‫خدم ــات و تالش های کارکنان و پرس ــنل خدوم این مجموعه‪ ،‬مبلغ‬ ‫یک میلیون توم ــان به ‪2350‬نف ــر کل کارکنان به اضافه بازنشس ــتگان‬ ‫این موسس ــه پرداخت کرد‪ .‬همچنین مقرر ش ــد بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫مص ــرف لبنی ــات بیم ــاران اسایش ــگاه خیری ــه کهری ــزک را بـــه مـــدت‬ ‫کس ــال تامی ــن کند‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫هدیه ماه عسل رئیس بنیاد مستضعفان به یک زوج‬ ‫در روزه ــای گذش ــته مراس ــم ازدواج ی ــک زوج در اسایشـــگاه خیریـــه‬ ‫کهری ــزک برگ ــزار ش ــد‪ .‬در ای ــن مراس ــم ک ــه ع ــروس و دامـــاد‪ ،‬از وجود‬ ‫بزرگ‬ ‫بس ــتگان درجه یک محروم بودند‪ ،‬اقای صوفی نژاد ب ــه عنوان ِ‬ ‫خانواده و پدر انان‪ ،‬پیوند این زوج را رقم زد‪ .‬مراس ــم ازدواج این زوج‬ ‫همزم ــان با اغاز دهه مبارک فجر و س ــالگرد پیروزی انقالب اســـامی‬ ‫یش ــود‪ .‬رئیس بنیاد مســـتضعفان‪ ،‬با‬ ‫در روز دوازده ــم بهمن برگزار م ‬ ‫حضور در ش ــهرک عمید اسایش ــگاه کهری ــزک‪ ،‬در دیدار بـــا این زوج‪،‬‬ ‫ضم ــن تبریک پیوند این زوج س ــا کن در اسایش ــگاه خیریه کهریزک‪،‬‬ ‫که به تازگی مراس ــم عقد انان برگزار ش ــده اس ــت و در چنـــد روز اینده‬ ‫ب ــه خان ــه بخ ــت می رون ــد‪ ،‬ب ــرای م ــاه عس ــل انها‪ ،‬س ــفر به مشـــهد‬ ‫مق ــدس را به عنوان هدیه ویژه پیوند این زوج س ــا کن در اسایشـــگاه‬ ‫هدیه کرد و متعهد ش ــد کس ــری ها و وس ــایل موردنیاز زندگـــی انان را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫هر کس به سالمندان و معلوالن کمک کند محبوب خداست‬ ‫فتـــاح بااظهارخرســـندی از ارائـــه خدمـــات متنـــوع بـــه مددجوی ــان‪،‬‬ ‫خطـــاب به کارکنان اسایشـــگاه خیریه کهریزک گفت‪« :‬عشـــق و عالقه‬ ‫من بـــه کارکنان زحمت کـــش این مجموعـــه تمامی نـــدارد؛ چون انها‬ ‫مانند فرشـــته به دور بیماران می گردند و ســـخت ترین کارهای ممکن‬ ‫را انجـــام می دهنـــد»‪ .‬وی همچنیـــن اظهـــار داشـــت‪« :‬ســـالمندان و‬ ‫معلـــوالن‪ ،‬از انســـان های خـــاص خداونـــد و بنـــدگان محبـــوب خ ــدا‬ ‫هســـتند و هر کس به انها کمک کند‪ ،‬محبوب خداســـت‪ .‬ای کاش ما‬ ‫هم می توانستیم در راه ابرار باشیم و مثل ابرار و خیرین بی نام ونشان‬ ‫کـــه در این مرا کـــز داوطلبانه خدمت می کنند و هم دنیـــا و هم اخرت‬ ‫خود را می ســـازند‪ ،‬باشـــیم»‪ .‬فتاح افـــزود‪« :‬کارکنان اسایشـــگاه خیریه‬ ‫کهریزک‪ ،‬اســـوه های خدمتگزاری در جامعه هســـتند و خدمت کردن‬ ‫به ان ها پاســـخ مناســـبی به خدمات خالصانه این قشـــر زحمت کش‬ ‫خواهـــد بـــود و مـــا هرچـــه بـــه خادمـــان مـــردم و ســـالمندان خدمت‬ ‫کنیـــم‪ ،‬کم اســـت»‪ .‬وی همچنیـــن مبالغی به عنوان کمک معیش ــتی‬ ‫بـــرای کارکنان درنظرگرفت و در بحث ســـاخت مســـکن هم گفت‪80« :‬‬ ‫واحد مســـکونی توســـط یکی از خیرین درحال ساخت است که بنیاد‬ ‫مســـتضعفان در ســـاخت این پروژه هم مشـــارکت جدی دارد و بعد از‬ ‫افتتاح این ســـازه‪ ،‬در اواخر نیمه اول س ــال ‪ ،1401‬مســـاعدت های الزم‬ ‫را بـــرای ســـاخت پروژه های جدیـــد در زمین مجـــاور این پـــروژه‪ ،‬برای‬ ‫ســـاخت مســـکن جدید و وا گذاری به زنان سرپرســـت خانـــوار و فاقد‬ ‫همســـر و کارکنـــان اسایشـــگاه کـــه وام مســـکن دریافت نکرده و س ــند‬ ‫ملکی به نامشـــان نیســـت انجام دهد»‪.‬‬ ‫یک جوان معلول‪ ،‬اشک مهندس فتاح را دراورد‬ ‫صحنـــه زیبایی هنـــگام پایـــان بازدیـــد رئیس بنیـــاد مســـتضعفان از‬ ‫اسایشـــگاه خیریه کهریـــزک و خداحافظی مهندس فتـــاح با مدیران‬ ‫ایـــن مجموعـــه‪ ،‬رقـــم خـــورد‪ .‬یـــک جـــوان معلـــول ســـوار بـــر ویلچر؛‬ ‫خـــودش را بـــه مهندس فتاح رســـاند و با دســـتان ناتوان خـــود برای‬ ‫او دســـت تـــکان داد‪ .‬ایـــن مدیـــر انقالبـــی از خـــودروی خـــود پی ــاده‬ ‫شـــد و نـــزد این جـــوان معلول رفـــت و بـــا او احوالپرســـی کـــرد‪ .‬جوان‬ ‫معلـــول بـــا لکنت زبان به مهندس فتاح ســـام کرد و بـــه او خوش امد‬ ‫گفـــت‪ .‬رئیـــس بنیاد مســـتضعفان خطـــاب به جـــوان معلـــول گفت‪:‬‬ ‫«مگـــر تـــو من را می شناســـی؟» جـــوان معلـــول گفت‪« :‬بله من ش ــما‬ ‫را می شناســـم شـــما مهنـــدس "فتـــاح" رئیـــس بنیـــاد مســـتضعفان‬ ‫هستید»‪.‬‬ ‫در نشست عمومی شورای اسالمی کرمان تاکید شد؛‬ ‫ضرورت افزایش سرعت ترمیم اسفالت ها پس از حفاری‬ ‫عفت فالح‬ ‫نشس ــت عموم ــی ش ــورای اس ــامی کرم ــان‪ ،‬ب ــا حض ــور رئی ــس و‬ ‫س ــایر اعضای ش ــورا و ش ــهردار کرمان برگزار ش ــد‪ .‬ابتدای نشس ــت‪،‬‬ ‫چندم ــورد ای ــراد فرمانداری به مصوبات ش ــورا قرائ ــت و درخصوص‬ ‫نم ــوارد مق ــرر ش ــد م ــدارک موردنی ــاز ب ــه فرمان ــداری ارس ــال و بر‬ ‫ای ‬ ‫مصوب ــات ش ــورا اص ــرار ش ــود‪ .‬س ــپس‪ ،‬س ــید محمدص ــادق تق ــوی‬ ‫(منش ــی ش ــورا) به درخواس ــت فرمان ــداری مبنی بر ارائه مس ــتندات‬ ‫بیش ــتر درخص ــوص مصوب ــه ش ــورا دررابط هب ــا وا گ ــذاری زمی ــن ب ــه‬ ‫«هیئ ــت ش ــهدای بیت اهلل الح ــرام کرم ــان» به قیم ــت کارشناس ــی‬ ‫روز بـ ـه ازای بس ــتانکاری ای ــن هیئ ــت از ش ــهرداری مطاب ــق توافقی‬ ‫ً‬ ‫ک ــه قبال می ــان اس ــتانداری و ش ــهرداری ص ــورت گرفته‪ ،‬اش ــاره کرد‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون حقوق ــی ش ــورا بااش ــاره به وار دب ــودن ای ــرادات‬ ‫حقوقی ب ــه این اقدام‪ ،‬گف ــت‪« :‬معاونت های عمران ــی و برنامه ریزی‬ ‫وق ــت اس ــتانداری‪ ،‬از دو ردی ــف بودجه مربوط به جن ــگل قائم (عج)‬ ‫و بزرگ ــراه ش ــمالی ب ــه ش ــهرداری کم ــک کرده ان ــد و از ش ــهرداری‬ ‫خواس ــته اند از منابع داخلی خود برای تملیک و گس ــترش مس ــجد‬ ‫یک ــه‬ ‫قائم (ع ــج) هزین ــه کن ــد»‪ .‬محم ــد امینـ ـی زاده گف ــت‪« :‬درحال ‬ ‫ه ــر ردی ــف اعتب ــار باید در ج ــای خود هزینه ش ــود و ش ــهرداری هم‬ ‫الزام ــی ن ــدارد از مناب ــع داخل ــی خود ب ــرای این اق ــدام هزین ــه کند؛‬ ‫ً‬ ‫نس ــال‬ ‫ضمن ــا ب ــراورد دو مبل ــغ ‪ 150‬میلی ــون و ‪ 200‬میلیون توم ــان ا ‬ ‫ب ــه ‪ 18‬میلیاردتوم ــان امروز نی ــز قابل تامل اس ــت»‪ .‬علیرض ــا نادری؛‬ ‫نم ــورد ب ــا مس ــئوالن وق ــت‬ ‫رئی ــس ش ــورا نی ــز بااش ــاره به اینکه درای ‬ ‫نم ــورد‪ ،‬درواقع کمک اس ــتانداری‬ ‫صحبت کرده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ‬ ‫ب ــرای خری ــد امال ک اط ــراف مس ــجد قائم جه ــت گس ــترش فضای‬ ‫مس ــجد‪ ،‬به هیئت ش ــهدای بیت اهلل الحرام از محل بودجه عمومی ‬ ‫اس ــتانی ب ــوده؛ اما ازانجا ک ــه ردیفی ب ــرای این ام ــر در بودجه دولتی‬ ‫نبوده‪ ،‬ش ــهرداری را به عنوان واس ــط درنظر گرفته ان ــد و در پنج مورد‬ ‫یک میلی ــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون توم ــان ب ــه ش ــهرداری کم ــک کرده ان ــد و‬ ‫مق ــرر ش ــده ش ــهرداری بـ ـه ازای ان به همین می ــزان‪ ،‬زمی ــن جه ــت‬ ‫گس ــترش مس ــجد دراختی ــار ان هیئ ــت بگ ــذارد‪ .‬این اق ــدام قانونی‬ ‫بوده و مش ــکلی برای تملک امال ک اطراف مس ــجد نداش ــته؛ وقتی‬ ‫مبلغی در س ــنوات قبل مخصوص این کار به ش ــهرداری داده ش ــده‬ ‫و ه ــدف موردنظ ــر براورده نش ــده‪ ،‬باید امروز با محاس ــبه ن ــرخ تورم‬ ‫برگردان ــده ش ــود‪ .‬ای ــن‪ ،‬دورزدن قان ــون اس ــت؛ اس ــتانداری ردی ــف‬ ‫بودجه ب ــرای چنین کمکی نداش ــته و اق ــدام دراین زمینه منوط به‬ ‫تصمیم شوراست‪ .‬ش ــهرداری مبلغ ‪ ۱۸‬میلیاردتومان را از چه ردیفی‬ ‫بای ــد بپ ــردازد؟ به عن ــوان بده ــی ی ــا کمک؟» س ــپس ن ــادری گفت‪:‬‬ ‫«م ــا مرج ــع رس ــیدگی ب ــه تخل ــف دوره های قب ــل نیس ــتیم‪ .‬معادل‬ ‫یک میلی ــارد و ‪400‬میلیون توم ــان به ش ــهرداری پرداخت ش ــده و در‬ ‫جب ــران ان‪ ،‬از مناب ــع داخل ــی ش ــهرداری جه ــت تمل ــک ملک های‬ ‫ً‬ ‫یش ــود»‪ .‬امینـ ـی زاده یاداور ش ــد‪« :‬مثال‬ ‫اط ــراف مس ــجد پرداخت م ‬ ‫اس ــتانداری جه ــت اس ــفالت مس ــیر ارامس ــتان جدی ــد ک ــه ح ــدود‬ ‫‪ 50‬میلیاردتومان هزین ــه دارد‪ ،‬هفت میلیاردتومان اعتبار اختصاص‬ ‫داده؛ این ردیف بودجه مخصوص اس ــفالت مس ــیر ارامستان است‬ ‫و نمی توانی ــم ان را ج ــای دیگ ــری هزین ــه کنی ــم»‪ .‬فتـ ـح اهلل مویدی؛‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون خدم ــات ش ــهری‪ ،‬بهداش ــت و محی ــط زیس ــت‬ ‫ش ــورا نیز دراین رابط ــه گفت‪« :‬وقتی مصوبه ش ــورا در هیئت تطبیق‬ ‫تائید ش ــده‪ ،‬باید اجرا ش ــود‪ .‬از وظایف ش ــهرداری‪ ،‬کمک به مسائل‬ ‫یس ــت و مس ــجد قائم (عج) حرف اول را در مس ــائل فرهنگی‬ ‫فرهنگ ‬ ‫ش ــهر کرم ــان می زن ــد»‪ .‬امینـ ـی زاده ه ــم دراین رابط ــه ی ــاداور ش ــد‪:‬‬ ‫«کل بودج ــه فرهنگ ــی ش ــهرداری در ‪ ۱۴۰۰‬یک میلیاردتوم ــان بوده‬ ‫و چنی ــن برداش ــتی قابل تام ــل اس ــت»‪ .‬منص ــور ایرانمن ــش؛ رئیس‬ ‫کمیس ــیون عم ــران‪ ،‬شهرس ــازی و میراث فرهنگ ــی ش ــورا نی ــز گفت‪:‬‬ ‫نم ــورد خیلی بحث‬ ‫«در دور هه ــای چه ــارم و پنجم ش ــورا ه ــم درای ‬ ‫ش ــد؛ ا کنون فرمان ــداری مس ــتندات را درخواس ــت کرده که ارس ــال‬ ‫یش ــود و ا گ ــر در هیئ ــت انطباق رد ش ــد‪ ،‬در حل اختالف بررس ــی‬ ‫م ‬ ‫خواه ــد ش ــد»‪ .‬س ــعید َش ــعرباف؛ ش ــهردار کرم ــان نیز خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬طب ــق مصوب ــه ‪ 16‬تی ــر ‪ 1394‬فرمان ــداری درخص ــوص ای ــن‬ ‫مصوبه پاس ــخ داده که جابه جای ــی در اعتب ــارات در حیطه وظایف‬ ‫یک ــه ش ــهرداری و ش ــورا‪ ،‬این ام ــر فرهنگی را‬ ‫ش ــورا نیس ــت و درصورت ‬ ‫مدنظ ــر ق ــرار داده ان ــد‪ ،‬می توانند طبق م ــاده ‪ 16‬و از مح ــل بودجه‬ ‫فرهنگ ــی خ ــود اقدام کنن ــد»‪ .‬حس ــین چناریان؛ رئیس کمیس ــیون‬ ‫بودجه‪ ،‬منابع پایدار و س ــرمایه گذاری ش ــورا نیز گفت‪« :‬هم اش ــکال‬ ‫قانون ــی به ای ــن مصوب ــه را وارد می دانم و هم مواف ــق صحبت اقای‬ ‫موی ــدی در ل ــزوم حمای ــت ش ــهرداری از متولی ــان فرهنگی ش ــهرم؛‬ ‫ام ــا ازانجا که مبلغ باالس ــت‪ ،‬بهتر اس ــت اس ــناد و مدارک‪ ،‬بررس ــی و‬ ‫جلس ــاتی گذاش ــته ش ــود و با طرف مقابل مصالحه کنیم»‪ .‬س ــپس‬ ‫ایرانمنش خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬مبلغ اصل ــی ‪ ۲۴‬میلیاردتوم ــان بوده‬ ‫و ب ــا مصالح ــه به ‪ ۱۸‬میلیارد رس ــیده اس ــت»‪ .‬محمدرضا کمس ــاری؛‬ ‫یس ــت‬ ‫س ــخنگوی ش ــورا نیز بابیان اینکه این رویه اش ــتباه؛ اما جار ‬ ‫و مخص ــوص کرم ــان ه ــم نیس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬در س ــایر ش ــهرداری ها‬ ‫ه ــم ازانجا که غیردولتی هس ــتند و دستش ــان ب ــرای پرداخ ــت بازتر‬ ‫یس ــت‪ ،‬پرداخت های ــی ب ــرای کم ــک ب ــه برخ ــی‬ ‫نه ــای دولت ‬ ‫از ارگا ‬ ‫یش ــود ک ــه هرچن ــد قانونی نیس ــت؛ اما‬ ‫گرو هه ــا و نهاده ــا انج ــام م ‬ ‫نمی توانی ــم ب ــا ان مقابل ــه کنی ــم؛ پس موضوع باید بررس ــی ش ــود»‪.‬‬ ‫امینـ ـی زاده نی ــز ی ــاداور ش ــد‪« :‬این مصوبه ش ــوراهای س ــوم و پنجم‬ ‫هیچ گاه ازس ــوی کمیته تطبیق تائید نش ــده اس ــت»‪ .‬درپایان‪ ،‬مقرر‬ ‫ش ــد مس ــتندات موجود دررابطه با این مس ــئله به فرمانداری ارسال‬ ‫و طب ــق نظ ــر هیئ ــت تطبیق تصمیم گی ــری ش ــود‪ .‬درادام ــه‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس ــیون بودج ــه‪ ،‬منابع پایدار و س ــرمایه گذاری ش ــورا بااش ــاره به‬ ‫نگرانی ش ــورا درب ــاره زم ــان جمع بندی و ارائ ــه گ ــزارش بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ارائ ــه بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬ب ــه ش ــورا‪ ،‬گف ــت‪« :‬به رغ ــم تا کی ــد و تذک ــر ب ــه‬ ‫ش ــهرداری درمورد کم بودن فرصت ارائه بودجه‪ ،‬هنوز اقدام نش ــده‬ ‫یه ــای درام ــدی امس ــال‪ ،‬بای ــد‬ ‫و با توج هبـ ـ ه عدم تحق ــق پیش بین ‬ ‫قت ــری ب ــرای س ــال اینده پیش بینی ش ــود؛‬ ‫یت ــر و دقی ‬ ‫بودج ــه واقع ‬ ‫پس از ش ــهرداری می خواهیم با حساس ــیت بیش ــتری دراین زمینه‬ ‫اقدام کند»‪ .‬چناریان افزود‪« :‬باید از نمایندگان ش ــورا در کمیس ــیون‬ ‫یت ــر و دقیق تری برای س ــال‬ ‫تلفی ــق دعوت ش ــود ت ــا بودج ــه منطق ‬ ‫این ــده تدوی ــن ش ــود»‪ .‬وی ب ــه موافقت کمیس ــیون بودجه ب ــا نامه‬ ‫ش ــهرداری درخصوص تهاتر با ش ــرکت گاز اس ــتان درم ــورد وا گذاری‬ ‫نش ــهری‬ ‫قس ــمت جنوب ــی زمی ــن ایس ــتگاه تقلی ــل فش ــار گاز درو ‬ ‫واق ــع در خیاب ــان «فلس ــطین» به مس ــاحت ‪ ۱۴۵‬مترمربع بـ ـه ارزش‬ ‫‪ ۱۰‬میلی ــارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون ری ــال‪ ،‬ب ــه ش ــهرداری اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪:‬‬ ‫«مق ــرر ش ــد بـ ـه ازای ان‪ ،‬ی ــک زمی ــن به مس ــاحت ‪ 110‬مت ــر بـ ـه ارزش‬ ‫‪ 23‬میلی ــارد و ‪ 250‬میلیون ری ــال واق ــع در بل ــوار پزش ــک‪ ،‬ب ــا کارب ــری‬ ‫نش ــهری به شرکت گاز‬ ‫فضای س ــبز جهت ایستگاه تقلیل فشار درو ‬ ‫وا گ ــذار و مبلغ ‪ 13‬میلی ــارد و ‪ 55‬میلیون ری ــال مابه التفاوت به عنوان‬ ‫بســـته تشـــویقی عوارض صـــدور پروانه ســـاختمانی که قرار اس ــت از‬ ‫ابتـــدای بهمن مـــاه در شـــهرداری های مناطق اعمال شـــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یس ــت‬ ‫«اطالع رســـانی گســـترده بـــه شـــهروندان دراین زمینه ضرور ‬ ‫تـــا همـــه مـــردم بتواننـــد از ایـــن امـــکان اســـتفاده کننـــد و ب ــرای‬ ‫خدمت رســـانی بهتـــر بـــه مـــردم‪ ،‬درصورت لـــزوم‪ ،‬مناطـــق به صورت‬ ‫شـــیفت بندی فعالیـــت کننـــد»‪ .‬وی‪ ،‬نیـــاز بـــه لکه گیـــری معاب ــر را از‬ ‫مشـــکالت مشـــهود در سطح شـــهر خواند و افزود‪« :‬شـــهرداری های‬ ‫مناطـــق‪ ،‬ایـــن نقاط را شناســـایی و اعالم کننـــد و بعد از پایـــان دوره‬ ‫ً‬ ‫بارندگـــی حتما رســـیدگی شـــود»‪.‬‬ ‫طلب ش ــهرداری از ش ــرکت گاز اس ــتان در وجه ش ــهرداری پرداخت‬ ‫ش ــود»‪ .‬رئی ــس کمیس ــیون بودج ــه‪ ،‬منابع پای ــدار و س ــرمایه گذاری‬ ‫ش ــورا درخص ــوص پرداخت های ش ــهرداری به ق ــرارگاه خاتم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ش ــهرداری ملزم به پرداخت تا س ــقف ‪ ۱۰‬میلیاردتومان جهت خرید‬ ‫تجهی ــزات و ارماتور ش ــده ک ــه پیش ــنهاد تهیه این می ــزان تجهیزات‬ ‫ازطریق تهاتر با زمین در کمیس ــیون مصوب ش ــده اس ــت»‪ .‬نادری؛‬ ‫نش ــیوه معامله درس ــت نیس ــت؛ بهتر‬ ‫رئی ــس ش ــورا نی ــز گف ــت‪« :‬ای ‬ ‫اس ــت زمی ــن فروخته ش ــود و ارماتور نیز نق ــد خریده ش ــود؛ اما حاال‬ ‫ناچ ــار از تهاتری ــم»‪ .‬بع ــد‪ ،‬کمس ــاری گف ــت‪« :‬هن ــوز نمی دانی ــم پل‬ ‫یس ــت؛ ایا ش ــهرداری باید خس ــارت‬ ‫ش ــهدای خلبان در چه شرایط ‬ ‫تاخی ــر را بپ ــردازد؟ از ش ــهردار می خواهی ــم ک ــه در نشسـ ـت های‬ ‫عموم ــی گزارش ــی از وضعی ــت این پروژ هه ــا ارائ ــه دهد»‪.‬‬ ‫«چای نبات»‪ ،‬یک رویداد بسیارخوب‪ ،‬موثر و قوی‬ ‫وی‪ ،‬برگ ــزاری روی ــداد «چای نب ــات» توس ــط س ــازمان فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫اجتماع ــی و ورزش ــی ش ــهرداری کرم ــان را ی ــک رویداد خ ــوب‪ ،‬موثر‬ ‫و ق ــوی توصی ــف ک ــرد و اف ــزود‪« :‬متاس ــفانه اعض ــای ش ــورا چندان‬ ‫ط ــی این روی ــداد نبودن ــد؛ اما انچ ــه در ائی ــن اختتامی ــه ان دیدیم‪،‬‬ ‫نش ــان از موفقیت این رویداد در جلب مش ــارکت ش ــهروندان دارد»‪.‬‬ ‫بعد‪ ،‬عش ــرت کردس ــتانی؛ رئیس کمیس ــیون فرهنگ ــی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ً‬ ‫گردش ــگری ش ــورا گف ــت‪« :‬کمیس ــیون فرهنگی کام ــا در جریـــان ریز‬ ‫برنام هه ــای روی ــداد چای نبات ب ــوده و همه اقدام ــات با هماهنگی‬ ‫کمیس ــیون انج ــام ش ــده؛ ام ــا ازاین به بع ــد‪ ،‬برنام هه ــای فرهنگـــی‬ ‫ش ــهری در جلس ــات عموم ــی ش ــورا مطرح خواهد ش ــد»‪ .‬ســـپس‪،‬‬ ‫رئیس کمیس ــیون عمران‪ ،‬شهرس ــازی و میراث فرهنگی شورا‪ ،‬ضمن‬ ‫تش ــکر از زحمات س ــازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزش ــی شـــهرداری‬ ‫در برگ ــزاری رویداد «چای نب ــات»‪ ،‬ان را یک کار کم نظیر توصیف کرد‬ ‫و افـــزود‪« :‬حدود ‪ 2000‬نفر از ش ــهروندان دراین رویداد ش ــرکت کردند‬ ‫و مس ــائل و مش ــکالت محل هه ــای خ ــود را مط ــرح کردند که نشـــان‬ ‫داد جوان ــان و نوجوان ــان م ــا چق ــدر پ ــای کار هس ــتند»‪ .‬ایرانمنش‬ ‫باتا کیدب ــر ل ــزوم ت ــداوم روی ــداد «چای نب ــات»‪ ،‬گف ــت‪« :‬جا داشـــت‬ ‫این رویداد توس ــط صداوس ــیما بیش ــتر پوش ــش داده می شـــد»‪.‬‬ ‫صدور مجوز حفاری برای فاضالب‬ ‫َ‬ ‫براساس اصالح اشکاالت ترمیم اسفالت‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون عم ــران‪ ،‬شهرس ــازی و میراث فرهنگـــی شـــورا‬ ‫بااش ــاره به اینکه در نشس ــت هفت ــه قبل ش ــورا مقرر ش ــد مجوزهای‬ ‫بش ــده تر و براســـاس‬ ‫حف ــاری در پ ــروژه فاضالب ش ــهر کرمان حسا ‬ ‫گزارش های ــی ک ــه از اصالح ایرادات به ش ــورا می دهند‪ ،‬صادر شـــود‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬ط ــی هفت ــه اخی ــر‪ ،‬س ــرعت کار در پ ــروژه فاض ــاب بیشـــتر‬ ‫یش ــود‪ .‬ا گر س ــرعت کار باال‬ ‫ش ــده و اس ــفالت معاب ــر زودتر ترمی ــم م ‬ ‫ب ــرود‪ ،‬ش ــهرداری در ص ــدور مج ــوز هم ــکاری می کند»‪ .‬امینـــی زاده‬ ‫معابـــر‬ ‫گف ــت‪« :‬مصوب ــه ش ــورا این بودک ــه به هیچ وج ــه تازمانی کـــه‬ ‫ِ‬ ‫یش ــده اس ــفالت؛ و اصالح ــات انج ــام نش ــده‪ ،‬مجـــوز جدیـــد‬ ‫حفار ‬ ‫حف ــاری داده نش ــود»‪ .‬ایرانمن ــش نی ــز گف ــت‪ « :‬گ ــزارش مصـــور از‬ ‫اقدام ــات پیمان ــکار داده ش ــده و ش ــهرداری بای ــد عملکـــرد ان ها را‬ ‫بررس ــی کن ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه بی ــش از ‪ 1000‬نف ــر درحال انجام‬ ‫کار در پ ــروژه فاضالب ش ــهر کرم ــان هس ــتند‪ ،‬افزود‪« :‬نمی تـــوان کار‬ ‫یم ــدت متوق ــف ک ــرد؛ بنابرای ــن‪ ،‬تعام ــات بین بخشـــی و‬ ‫را طوالن ‬ ‫یس ــت»‪ .‬کمس ــاری‪ ،‬سخنگوی شـــورا نیز‬ ‫پیگیری ش ــهرداری ضرور ‬ ‫بااش ــاره به اینکه اعض ــای ش ــورا به محاس ــن و لزوم اج ــرای این پروژه‬ ‫واق ــف هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪« :‬نبای ــد به بهان ــه ض ــرورت اجـــرای پـــروژه‬ ‫فاض ــاب‪ ،‬از اهمی ــت معاب ــر ش ــهر غاف ــل ش ــویم؛ اج ــرای این پروژه‬ ‫نبای ــد زندگ ــی م ــردم را مخت ــل کند و نظ ــارت بر ُحس ــن اجـــرای ان‬ ‫باید به طورجدی ادامه داش ــته باش ــد»‪ .‬س ــپس‪ ،‬ایرانمنش درمورد‬ ‫ساخت و نصب ِالمان مادر شهیدان سیف الدینی‬ ‫درادامـــه‪ ،‬رئیس کمیســـیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و گردشـــگری ش ــورا‬ ‫گفـــت‪« :‬باتوجه به نزدیک شـــدن هفته گرامیداشـــت مقـــام زن و روز‬ ‫مادر‪ ،‬مصوب شـــد ِالمان مادر ســـه شـــهید محمدحســـن‪ ،‬حس ــین‬ ‫و محمد عبـــاس ســـیف الدینی کـــه شـــهید محســـن برهانی نی ــز نوه‬ ‫ایـــن مادر شـــهید بوده اســـت؛ همچنین المان مادر ســـردار ش ــهید‬ ‫قاســـم ســـلیمانی که تربیت یافته مادری باایمان و فـــدا کار بوده اند‪،‬‬ ‫در ســـطح شهر نصب شـــود»‪ .‬کردســـتانی درخصوص «مرکز راهبری‬ ‫همیـــاری محلـــه» باعنوان «مرهـــم» و برگزاری رویـــداد «چای نبات»‬ ‫در قالـــب ایـــن مرکـــز‪ ،‬ضمن تشـــکر از ســـازمان فرهنگـــی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـــی شـــهرداری کرمـــان در برگـــزاری این رویـــداد‪ ،‬گفـــت‪« :‬ط ــی‬ ‫ســـه ماه اخیر یـــک کار جهادی شـــبانه روزی توســـط ســـازمان انجام‬ ‫و جلســـات بســـیار فشـــرده بـــا گروه هـــای مختلـــف به ویـــژه جوانان‬ ‫و نوجوانـــان ســـا کن در محله هـــا برگـــزار شـــد تـــا بتوانند خودش ــان‪،‬‬ ‫مســـائل محله هـــای خـــود را روایت کننـــد و وارد فرایند حل مس ــئله‬ ‫شـــوند؛ تـــا به این ترتیـــب نســـبت بـــه محیـــط پیرامـــون و محل ــه‬ ‫خـــود احســـاس مســـئولیت داشـــته باشـــند»‪ .‬وی باتا کیدبـــر تداوم‬ ‫رویـــداد «چای نبـــات» یـــاداور شـــد‪« :‬نکته مهـــم این بودکـــه رویداد‬ ‫چای نبـــات بـــا حداقل هزینـــه برگزار شـــد؛ چنانچـــه ا گر طب ــق روال‬ ‫عـــادی اقـــدام می شـــد‪ ،‬بـــه بودجـــه میلیـــاردی نیـــاز داشـــت؛ ام ــا‬ ‫باتکیه بـــر نیروهـــای مردمی و جهـــادی بـــا ‪ ۳۰‬میلیون تومـــان انجام‬ ‫شـــد کـــه می توانـــد الگویـــی بـــرای ســـایر برنامه هـــا و رویداده ــای‬ ‫شـــهری باشـــد»‪ .‬فتـــح اهلل مویـــدی؛ رئیـــس کمیســـیون خدم ــات‬ ‫شـــهری‪ ،‬بهداشـــت و محیط زیســـت شـــورا نیز گفت‪« :‬چندین نامه‬ ‫درباره خروج اصناف االینده از ســـطح شـــهر به کمیســـیون رس ــیده‬ ‫کـــه باتوجه بـــه نارضایتـــی مـــردم‪ ،‬ضـــرورت دارد هرچه ســـریع تر ب ــه‬ ‫این موضـــوع رســـیدگی شـــود»‪ .‬درادامـــه‪ ،‬کمســـاری درمـــورد خان ــه‬ ‫ی اســـتانداری بـــه نظرات مـــردم‪ ،‬تصریح‬ ‫شـــهر‪ ،‬باانتقـــاداز بی توجه ‬ ‫کـــرد‪« :‬شـــورا جلســـه ای بـــرای حل مســـئله نصـــب پله هـــای ورودی ‬ ‫اســـتانداری در حریـــم خانه شـــهر برگزار کـــرد که متاســـفانه نماینده‬ ‫اســـتانداری دراین جلســـه حضـــور نیافـــت‪ .‬اســـتانداری به گونـ ـه ای‬ ‫برخـــورد نکند که مـــردم تصور کنند چـــون در قدرت هســـتند‪ ،‬هرکار‬ ‫بخواهنـــد انجام می دهنـــد؛ اســـتانداری باید بگوید براســـاس کدام‬ ‫موافقـــت با شـــورا یـــا موقوفـــه به حریم شـــورا تعدی شـــده اس ــت؟»‬ ‫ســـخنگوی شـــورا افزود‪« :‬میراث فرهنگی باید اعـــام کند طبق کدام‬ ‫قانون و ضابطه اجازه س ــاخت پلکان داده شـــده است؟ وگرنه مردم‬ ‫هم در شـــرایط مشـــابه کـــه از تعدی به حریـــم بناهـــای میراثی منع‬ ‫می شـــوند‪ ،‬ســـوال خواهند کرد چرا اســـتانداری ایـــن کار را انجام داد‬ ‫و مواخذه نشـــد؟» کمســـاری گفت‪« :‬باید پاســـخ روشـــن داده شود؛‬ ‫ا گر دلیل روشـــن و منطقی وجود دارد‪ ،‬افکار عمومی توجیه ش ــوند؛‬ ‫بی توجهـــی بـــه دعـــوت و درخواســـت نماینـــدگان مـــردم‪ ،‬در ش ــان‬ ‫اســـتانداری کرمان نیســـت»‪.‬‬ ‫تشکیل کمیسیون «میراث فرهنگی و گردشگری»‬ ‫درانتها‪ ،‬تقوی؛ منشی شـــورا‪ ،‬از تشکیل کمیسیون «میراث فرهنگی‬ ‫و گردشـــگری» در شـــورای اســـامی شـــهر کرمـــان خبـــر داد و گفت‪:‬‬ ‫«طبـــق ضرورتـــی کـــه اعضـــای شـــورا تشـــخیص دادنـــد‪ ،‬تش ــکیل‬ ‫کمیســـیون مجـــزای میراث فرهنگـــی و گردشـــگری به تصویب ش ــورا‬ ‫رســـید کـــه ازاین پس جلســـات خود را رســـمی برگـــزار خواهـــد کرد»‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2421‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‪:‬‬ ‫سهم گلستان در طرح کارورزی‪ ۲۷۰۰ ،‬نفر است‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬گلسـتان در طـرح کارورزی دوهـزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬سـهمیه اسـتانی دارد و تمامـی صنـوف‪،‬‬ ‫رشـته های کشـاورزی‪ ،‬صنعتـی و خدماتـی‬ ‫نطـرح ثبت نام کنند»‪ .‬سـعید‬ ‫می تواننـد درای ‬ ‫مازندرانی افزود‪« :‬طرح کارورزی و مشوق های‬ ‫بیمـه ای از سـال گذشـته شـروع شـده و‬ ‫امسـال هـم ادامـه دارد‪ .‬گلسـتان دوهـزار و ‪ ۷۰۰‬سـهمیه اسـتانی دارد و تمامـی‬ ‫نطـرح‬ ‫صنـوف‪ ،‬رشـته های کشـاورزی‪ ،‬صنعتـی و خدماتـی می تواننـد درای ‬ ‫تنـام کننـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬فار غ التحصیلان دانشـگاهی کـه رشـته ان ها‬ ‫ثب ‬ ‫نطـرح جـذب‬ ‫بـا فعالیـت اقتصـادی ان شـرکت مرتبـط باشـد‪ ،‬می تواننـد درای ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـده و تـا دوسـال سـهم بیمـه کارفرمـا توسـط اداره کار پرداخـت م ‬ ‫یسـت‬ ‫نهـا کمتر از کارشناس ‬ ‫یکـه میـزان تحصیلات ا ‬ ‫مازندرانـی گفـت‪« :‬افراد ‬ ‫نطـرح شـرکت کنند‪ .‬تمـام کارگاه هایی که جدید تاسـیس‬ ‫هـم می تواننـد درای ‬ ‫تنـام کـرده و از مشـوق های بیمـه ای‬ ‫نطـرح ثب ‬ ‫یشـوند هـم می تواننـد درای ‬ ‫م ‬ ‫نطـرح را جـذب و اشـتغال‬ ‫ان اسـتفاده کننـد»‪ .‬مازندرانـی هـدف از اجـرای ای ‬ ‫بیشـتر دانش اموختگان دانشـگاهی عنوان و گفت‪« :‬انتقال مهارت و تجربه و‬ ‫یسـت که وزارت تعاون‬ ‫همچنین ایجاد انگیزه کارافرینی و کسـب وکار از اهداف ‬ ‫نطـرح دنبـال می کنـد»‪.‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی درای ‬ ‫دیدار مدیرکل بیمه سالمت استان با نمایندگان‬ ‫پزشکان شاغل در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت‪ ،‬موانع و راهکارها جهت تسـهیل در امر اجرای طرح‬ ‫نسخه الکترونیک در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان با حضور مدیرکل بیمه‬ ‫سلامت گلسـتان‪ ،‬مدیریت بیمارسـتان صیاد شـیرازی و نمایندگان دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اسـتان برگـزار شـد‪ .‬دراین جلسـه کـه بـا همراهـی معاونـت درمـان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد‪ ،‬مشکالت نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫با حضور پزشـکان متخصص صاحب فرایند در بیمارسـتان صیاد شـیرازی که‬ ‫بزرگ تریـن بیمارسـتان اسـتان گلسـتان اسـت‪ ،‬از نزدیـک موردبحـث‪ ،‬بررسـی‬ ‫و تبادل نظـر قـرار گرفـت‪ .‬همچنیـن مقـرر شـد؛ همـکاران غیرپزشـک ازجملـه‬ ‫شهـا هـم مـورد امـوزش مشـترک‬ ‫مسـئولین پذیـرش‪ ،‬ترخیـص و منشـی بخ ‬ ‫اداره کل بیمه سلامت گلسـتان و دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان قرار گیرند‪.‬‬ ‫معاون شهرداری گرگان خبر داد؛‬ ‫اجرای نهضت اسفالت تا شب عید در گرگان‬ ‫معـاون زیربنایـی‪ ،‬حمل ونقـل و ترافیـک‬ ‫شـهرداری گرگان از اجرای نهضت اسـفالت‬ ‫نشـهر خبـر داد‪ .‬مرتضـی‬ ‫تـا شـب عیـد درای ‬ ‫فاضلی عارف افزود‪« :‬تا پایان سال اسفالت‬ ‫محورهـای اصلـی شـهر گـرگان بازسـازی‬ ‫و تکمیـل خواهـد شـد‪ .‬امسـال برخلاف‬ ‫سـال های گذشـته‪ ،‬بـرای سرعت بخشـی‬ ‫نشـهری گـرگان توسـط سـه‬ ‫بـه رونـد کار‪ ،‬روکـش اسـفالت محورهـای درو ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر به غیـراز پیمانـکار‬ ‫پیمانـکار انجـام م ‬ ‫شـهرداری‪ ،‬یـک پیمانـکار هـم در محور انجیراب و افسـران مشـغول به فعالیت‬ ‫بـوده و پیمانـکار دیگـر در محـور کمربنـدی و زیرگـذر معلم فعالیـت خـود را اغاز‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬فاضلـی عـارف بابیان اینکـه اسـفالت محـور کمربنـدی کـه یکـی از‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫محورهـای پرتـردد شـهر اسـت تـا پایـان سـال کامـل بازسـازی م ‬ ‫«اسفالت این محور برعهده شهرداری نیست؛ زیرا این مسیر به دلیل نداشتن‬ ‫کمربندی جزو محورهای برون شهری محسوب شده و نگهداری ان به عهده‬ ‫راه وشهرسازی ست»‪ .‬معاون زیربنایی‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شهرداری گرگان‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬کمربندی به دلیل تردد ماشـین های باربری با اسـیب های‬ ‫فراوانـی روبـرو بـوده و تـا پیـش از سـال جدیـد اسـفالت ان تعمیـر خواهد شـد»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص نهضـت اسـفالت گفـت‪« :‬تلاش می کنیـم تـا پایـان سـال همـه‬ ‫کوچـه و خیابانـی کـه ‪ ۷۰‬درصـد سـاکن داشـته باشـد را اسـفالت کنیـم؛ زیـرا‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬فعالیت ادارات حفار سبب اسیب به خیابان خواهد شد»‪.‬‬ ‫فاضلی عارف افزود‪« :‬عالوه بر روکش اسفالت‪ ،‬مرمت نوار حفاری معابر سطح‬ ‫شـهر در دسـتورکار شـهرداری قرارگرفتـه که پـس از تکمیل حفـاری ادارات حفار‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون زیربنایـی‪،‬‬ ‫نهـا بـه شـهرداری‪ ،‬مرمـت اجرایـی م ‬ ‫و تحویـل ا ‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شـهرداری گرگان بابیان اینکه امسـال برخالف سال های‬ ‫گذشـته‪ ،‬پیـش از روکـش‪ ،‬تمامـی اسـفالت های قبلـی تراشـیده شـده و سـپس‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر روکـش جدیـد روی اسـفالت قبلـی‬ ‫روکـش جدیـد انجـام م ‬ ‫اجـرا شـود‪ ،‬پـس از مـدت کوتاهـی اسـیب دیده و مـا بـا مشـکالت دیگـری مانند‬ ‫یشـویم‪.‬‬ ‫کوتـاه شـدن طـول جـداول و ارتفـاع نامناسـب اسـفالت هـم روبـرو م ‬ ‫وی بـا گالیـه از عدم همـکاری دسـتگاه های حفـاروی بااشـاره به قیمـت بـاالی‬ ‫یهـای انجا مشـده تـا پایـان‬ ‫اسـفالت خاطرنشـان کـرد‪« :‬طبـق پیش بین ‬ ‫نشـهری‬ ‫سـال‪ ،‬مبلـغ ‪ ۵۰۰‬میلیاردریـال بابـت روکـش اسـفالت محورهـای درو ‬ ‫گـرگان صـرف خواهـد شـد»‪ .‬عـارف همچنیـن بـا گالیـه از عدم همـکاری ادارات‬ ‫یشـویم کـه منجـر بـه‬ ‫حفـار گفـت‪« :‬گاهی اوقـات در شـهر بـا مسـائلی روبـه رو م ‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از مشـکالت اساسـی مـا در بحـث‬ ‫دوبـاره کاری اسـفالت در شـهر م ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫اسـفالت محورهـا‪ ،‬عدم هماهنگـی بیـن دسـتگاه های اجرای ‬ ‫برگزاری جلسه کمیسیون‬ ‫روابط عمومی کانون وکالی دادگستری‬ ‫جلسـه کمیسـیون روابط عمومـی کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان با حضور‬ ‫رئیس و نایب رئیس کانون و اعضای کمیسـیون برگزار شـد‪ .‬دراین جلسـه که با‬ ‫محوریت برگزاری جشن استقالل کانون وکالی دادگستری و شانزدهمین دوره‬ ‫تحلیـف کاراموختـگان وکالـت گلسـتان برگـزار شـد‪ ،‬پـس از تبادل نظـر اعضـای‬ ‫یهـای الزم جهـت برگـزاری باشـکوه جشـن‬ ‫حاضـر‪ ،‬مقـرر شـد؛ هماهنگ ‬ ‫اسـتقالل و شـانزدهمین دوره تحلیـف‪ ،‬بـا تعییـن اعضـای تیـم اجرایـی و‬ ‫یسـت؛ جشن اسـتقالل کانون وکالی دادگستری‬ ‫تشـریفات انجام شـود‪ .‬گفتن ‬ ‫و شـانزدهمین دوره تحلیـف کاراموختـگان وکالـت گلسـتان‪ ،‬روز پنجشـنبه‬ ‫‪ 1400/12/05‬بـا حضـور تعـدادی از مسـئوالن اسـتانی‪ ،‬وکال و کارامـوزان وکالـت‪،‬‬ ‫قضـات و… در تـاالر فخرالدیـن اسـعد گرگانـی برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪۱۱‬درصدی تصادفات درون شهری استان‬ ‫نشـهری‬ ‫رئیس پلیـس راهـور گلسـتان از افزایـش ‪ ۱۱‬درصـدی تصادفـات درو ‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬سـرهنگ عبـاس مهاجـر بسـطامی در نشسـت خبـری بـا‬ ‫اصحاب رسـانه گفت‪« :‬در نه ماه نخسـت سـال‪ ،‬تعداد تصادفات درون شهری‬ ‫گلسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته هفـت فقـره بیشـتر بـوده و رشـد ‪ ۱۲‬درصـدی‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬تعـداد جان باختـگان در نه ماهه امسـال نسـبت‬ ‫به سـال گذشـته هشـت درصد رشـد داشـته؛ ولی در تعداد مجروحان نسـبت‬ ‫بـه مـدت مشـابه سـال قبـل پنج درصـد کاهـش داشـتیم»‪ .‬رئیس پلیـس راهـور‬ ‫گلستان ادامه داد‪« :‬درمجموع تصادفات استان گلستان‪ ۱۱‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬در تصادفات درون شهری ما هر چهارروز یک نفر فوت می شوند‪ .‬روزانه‬ ‫یشـوند و به طورمیانگین ‪ ۵۰‬مورد خسـارتی داریم»‪ .‬بسـطامی‬ ‫‪ ۱۱‬نفر مجروح م ‬ ‫بابیان اینکه بیشترین تصادفات به علت عدم توجه به جلو ست‪ ،‬افزود‪« :‬یکی‬ ‫یشـود‪ ،‬مربـوط بـه‬ ‫از عمده تریـن مـوارد کـه باعـث کاهـش توجـه راننـدگان م ‬ ‫یکـه از هـر چهار راننـده یک نفـر درحـال‬ ‫اسـتفاده از تلفن همـراه اسـت؛ به طور ‬ ‫یهـا در شـهرهای‬ ‫مکالمـه بـا تلفن همـراه اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬امـار فوت ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫گـرگان‪ ،‬مینودشـت و مراوه تپـه افزایشـی و در سـایر شـهرها کاهش ‬ ‫بسطامی همچنین میزان امار مجروحان را در شهرهای بندر گز‪ ،‬بندر ترکمن‪،‬‬ ‫گمیشـان‪ ،‬رامیـان و مراوه تپـه افزایشـی و در سـایر شـهرها کاهشـی اعلام کـرد‪.‬‬ ‫رئیس پلیـس راهـور گلسـتان افـزود‪ ۲۰« :‬درصد افرادی که جـان خود را از دسـت‬ ‫دادند رانندگان وسایل نقلیه‪ ۵۵ ،‬درصد سرنشینان موتورسیکلت و ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫مربـوط بـه عابـران پیـاده رو اسـت‪ ۲۰ .‬درصـد مجروحـان مربـوط بـه راننـدگان‬ ‫خـودرو‪ ۵۳ ،‬درصـد را کبـان موتورسـیکلت‪ ۳۵ ،‬درصد عابرین پیـاده و دو درصد‬ ‫شـامل دوچرخ هسـواران هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه اسـتان گلسـتان جـزو ‪۱۵‬‬ ‫استان اول اسیب دیده در بحث موتورسوران است‪ ،‬از عموم مردم درخواست‬ ‫کـرد تـا بـا رعایـت قوانین و فرهنگ درسـت رانندگی جلو صدمـات جبران ناپذیر‬ ‫ناشی از استفاده نادرست از این وسیله نقلیه را بگیرند‪ .‬بسطامی نزدیک بودن‬ ‫شـهرهای اسـتان به هم دسترسی اسـان را علت استفاده زیاد از موتورسیکلت‬ ‫در اسـتان دانسـت و افـزود‪« :‬متاسـفانه اغلـب کسـانی که از موتورسـیکلت‬ ‫اسـتفاده می کننـد فاقـد کاله ایمنـی‪ ،‬بیمه نامـه و گواهی نامـه هسـتند و افـراد‬ ‫ً‬ ‫قانون گریـزی هسـتند کـه معمـوال سـرعت مجـاز را رعایـت نکـرده و حـوادث‬ ‫جبران ناپذیـری ب هبـار می اورنـد»‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫معاون وزیر را هو شهرسازی بیان کرد؛‬ ‫مازندران؛ تنها استان دارای طرح ویژه شهرسازی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون وزیـر را هو شهرسـازی و دبیـر‬ ‫شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری ایـران‬ ‫گفـت‪« :‬مازنـدران تنهـا اسـتان دارای طـرح‬ ‫یسـت؛ امـا بـرای‬ ‫ویـژه شهرسـازی استان ‬ ‫نطـرح گامـی در اسـتان برداشـته‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫نشـده اسـت کـه امیدواریـم در دوره جدیـد‬ ‫مدیریت استانی شاهد پیگیری برای اجرای‬ ‫این طرح باشـیم»‪ .‬به گزارش اداره ارتباطات و‬ ‫اطالع رسانی را هو شهرسازی استان مازندران؛‬ ‫دکتر فرزانه صادق مالواجد افزود‪« :‬با توجه به‬ ‫یهـای منحصر به فـرد مازنـدران از نظـر‬ ‫ویژگ ‬ ‫اقلیمـی و سـاختار جغرافیایـی و میـزان‬ ‫تقاضایی که برای ساخت بناها دراین استان‬ ‫ت وسـاز‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬برنامه ریـزی بـرای ساخ ‬ ‫و گسـترش مناطـق شـهری در این اسـتان‬ ‫تهـای‬ ‫یهـا و محدودی ‬ ‫بایـد بر مبنـای ویژگ ‬ ‫این اسـتان باشـد کـه به همین منظـور‬ ‫نیـز طـرح ویـژه شهرسـازی مازنـدران در‬ ‫شـورای عالی معمـاری و شهرسـازی کشـور‬ ‫تعریـف شـده بـود»‪ .‬مالواجـد گفـت‪« :‬چنیـن‬ ‫اقدامـی بـرای هیـچ اسـتانی انجـام نشـده و‬ ‫فقـط بـرای مازنـدران با توج هبـه اهمیتـی کـه‬ ‫داشـت و دارد تهیه شـد؛ یعنی مازندران تنها‬ ‫یسـت‬ ‫اسـتان دارای طـرح ویـژه شهرساز ‬ ‫و بـرای هیـچ اسـتانی چنیـن طرحـی را‬ ‫نداریـم»‪ .‬معـاون شهرسـازی و معمـاری وزیـر‬ ‫راه وشهرسـازی گفـت‪« :‬دلیـل تعریـف طـرح‬ ‫ویـژه شهرسـازی بـرای مازنـدران این اسـت که‬ ‫کتـک‬ ‫برنامه ریـزی جدا گانـه بـرای ت ‬ ‫شـهرهای این اسـتان به هیچ وجـه به نتیجـه‬ ‫نمی رسـد؛ یعنـی ا گـر اتفاقی در بابلسـر بیفتد‬ ‫نشـهر در پیـش‬ ‫و رونـدی در شهرسـازی ای ‬ ‫گرفتـه شـود روی شـهرهای دیگـر هـم تاثیـر‬ ‫یگـذارد‪ .‬ایـن ارتبـاط بیـن سـایر شـهرهای‬ ‫م ‬ ‫مازنـدران در شـرق‪ ،‬غـرب و مرکـز اسـتان نیـز‬ ‫وجـود دارد»‪ .‬مالواجـد خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«این اسـتان سال هاسـت کـه پاسـخگوی‬ ‫مطالبـات کل کشـور شـده و ا گـر برنامـه‬ ‫جامـع و یکپارچـه بـرای کل اسـتان اجرایـی‬ ‫نشـود کـه متاسـفانه تـا االن اجـرا نشـد‪ ،‬رونـد‬ ‫نامناسـب ساخت وسـاز بـه همیـن وضعیتـی‬ ‫کـه ا کنـون می بینیـم ادامـه خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری‬ ‫ت وسـاز‬ ‫ایـران با اشـاره به روند نامطلوب ساخ ‬ ‫در شـهرهای مازنـدران گفـت‪« :‬در نبـود یـک‬ ‫برنامـه هدفمنـد و یکپارچـه شهرسـازی امـروز‬ ‫می بینیـم کـه ساخت وسـازهای غیرمجـاز‬ ‫بسـیار زیادی در شـهرهای این اسـتان شـکل‬ ‫گرفتـه اسـت؛ البتـه نمی خواهـم بگویـم کـه‬ ‫همه این ساخت وسـازها تخلف اسـت؛ بلکه‬ ‫مطالباتـی هـم وجـود داشـت کـه چـون روش‬ ‫مناسـب پاسـخگویی به ان مطالبات تعریف‬ ‫نشـده بـود ا کنـون شهرسـازی اسـتان بـه ایـن‬ ‫وضعیـت افتـاده اسـت»‪ .‬وی دربـاره چرایـی‬ ‫به سرانجام نرسـیدن طـرح ویـژه شهرسـازی‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬متاسـفانه مسـئوالن‬ ‫یشـدن‬ ‫قبلـی اسـتان چنـدان بـرای اجرای ‬ ‫نطـرح همکاری نکردند؛ اما خوشـبختانه‬ ‫ای ‬ ‫در مذا کراتـی کـه بـا اسـتاندار جدیـد و معـاون‬ ‫عمرانـی اسـتاندار داشـتیم بـا نظـر مثبـت‬ ‫و موافقشـان مواجـه شـدیم»‪ .‬معـاون‬ ‫شهرسـازی و معمـاری وزیـر راه وشهرسـازی‬ ‫گفـت‪« :‬بـا همراهـی مسـئوالن اسـتان و‬ ‫نطـرح را‬ ‫یتـوان ای ‬ ‫برنامه ریـزی مناسـب م ‬ ‫بـرای مازنـدران بـه جریـان انداخـت‪ .‬طرحـی‬ ‫کـه از برنامـه امایشـی تهیـه شـده برای اسـتان‬ ‫متفـاوت اسـت و در حـد تعریـف یـک کالبـد‬ ‫نطـرح‬ ‫پائیـن می ایـد»‪ .‬مالواجـد افـزود‪« :‬ای ‬ ‫کمـک می کنـد کـه شهرسـازی در مازنـدران‬ ‫نطـرح ویـژه‬ ‫بـا برنامـه پیـش بـرود‪ .‬درای ‬ ‫شهرسازی تمام اتفاقات جمعیتی و فعالیتی‬ ‫مازنـدران باهـم دیـده شـود‪ .‬ا گـر مسـئوالن‬ ‫ً‬ ‫استان همکاری کنند اجرای این طرح حتما‬ ‫به مدیریت ساخت وساز و بهبود روند توسعه‬ ‫شـهری در سراسـر مازنـدران کمـک می کند»‪.‬‬ ‫فرزانـه صـادق مالواجـرد (معاون شهرسـازی و‬ ‫معماری وزیر و دبیر شـورای عالی شهرسـازی‬ ‫و معمـاری ایـران) بـرای حضـور در جلسـه‬ ‫بررسـی طـرح تفصیلـی‪ ،‬مناطـق الحاقـی و‬ ‫پهن ههـای بلندمرتب هسـازی شـهر سـاری بـه‬ ‫مازنـدران سـفر کـرد و پـس از بازدیـد از چنـد‬ ‫منطقـه شـهری حاشـیه ای سـاری همـراه بـا‬ ‫معاون عمرانی اسـتاندار و مدیران شـهری در‬ ‫جلسـه بررسـی طـرح تفصیلـی شـرکت کـرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫ستاد اجرایی امام(ره) در فراوری زرشک خراسان جنوبی سرمایه گذاری کند‬ ‫رضا بهنام‬ ‫جعفـری خواسـتار ورود سـتاد اجرایـی‬ ‫حضـرت امـام(ره) بـرای سـرمایه گذاری در‬ ‫مگاپروژه فراوری زرشک‪ ،‬پاالیشگاه لبنیات و‬ ‫اتمام پروژه های نیمه تمام بخش کشـاورزی‬ ‫در خراسـان جنوبی شـد‪ .‬مهدی جعفری در‬ ‫نشسـت انعقـاد چهـار تفاهم نامـ ه همـکاری‬ ‫بـا سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره)‬ ‫کـه بـا حضـور معـاون اجتماعـی ایـن سـتاد‬ ‫در اسـتانداری برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬سـاالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارتـن زرشـک در خراسـان جنوبـی‬ ‫یشـود کـه به خاطـر عـدم فـراوری‬ ‫تولیـد م ‬ ‫ان در اسـتان خانواد ههـای بسـیاری متضـرر‬ ‫یشـوند کـه خواسـتار سـرمایه گذاری‬ ‫م ‬ ‫سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) در‬ ‫مگاپـروژه فـراوری زرشـک هسـتیم»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی خراسـان جنوبـی‬ ‫بااشـاره به لـزوم ایجـاد صنایـع بسـته بندی‬ ‫و سـردخانه چندمنظـوره در اسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«سـاالنه ‪ ۶۰‬هزارتـن مـرغ و ‪ ۱۶‬هزارتـن گوشـت‬ ‫یشـود و ذخایـر‬ ‫قرمـز دراین اسـتان تولیـد م ‬ ‫اسـتراتژیک اسـتان نیـز سـاالنه هزارتـن اسـت‬ ‫کـه نیازمنـد ایجـاد سـردخانه زیـر صفـر و‬ ‫بـاالی صفـر بـرای نگهـداری ایـن محصـوالت‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی نیـاز سـاالنه اسـتان بـه‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزارتـن نهاد ههـای دامـی را اعلام کـرد و‬ ‫افزود‪« :‬اما انباری برای نگهداری نهاده های‬ ‫دامـی نداریـم کـه بایـد سـه مجتمـع انبـاری‬ ‫‪ ۱۰‬هزارتنـی در شهرسـتان طبـس‪ ،‬بیرجنـد و‬ ‫قایـن احـداث شـود»‪ .‬جعفـری ادامـه داد‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه ظرفیـت دامـی اسـتان بایـد‬ ‫سـاالنه ‪۶ ۰۰‬تـن شـیر در اسـتان تولیـد شـود؛‬ ‫امـا به دلیـل نبـود زیرسـاخت های لبنـی‪،‬‬ ‫یشـود کـه ‪ ۹۰‬تـن ان‬ ‫‪ ۱۲۵‬تـن شـیر تولیـد م ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫بـه اسـتان های دیگـر صـادر م ‬ ‫درخواسـت داریـم سـتاد اجرایـی در بـرای‬ ‫ایجـاد پاالیشـگاه لبنیـات در خراسـان‬ ‫جنوبـی سـرمایه گذاری کنـد»‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫«طـرح نیمه تمـام کشـتارگاه طیـور فـردوس‬ ‫بـا پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۵۰‬درصـد‪ ،‬کشـتارگاه‬ ‫طیـور نهبنـدان بـا ‪ ۶۰‬درصـد پیشـرفت و‬ ‫کشتارگاه دام نهبندان با پیشرفت ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫کشـتارگاه مرغ درمیان با پیشـرفت ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫و کارخانـه شـیر نهبنـدان به دلیـل عـدم‬ ‫توانایی خرید تجهیزات اماده مشارکت برای‬ ‫اتمـام این پروژه هاسـت»‪ .‬جعفـری در پایـان‬ ‫گفـت‪« :‬صنـدوق حمایـت از سـرمایه گذاری‬ ‫در بخـش کشـاورزی در ‪ ۱۱‬شهرسـتان و سـه‬ ‫صندوق زنان در استان وجود دارد که هدف‬ ‫مـا تامیـن سـرمایه دولـت به میـزان سـه هزار‬ ‫میلیاردتومـان اسـت کـه ا گـر دوهزارمیلیـارد‬ ‫سـهم بنیـاد برکـت و هزارمیلیـارد سـهم‬ ‫اسـتان و سـه هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیـارد سـهم‬ ‫مشـارکت کنندگان و تولیدکننـدگان بخـش‬ ‫کشـاورزی تامین شـود اسـتقالل مالی استان‬ ‫در بخـش کشـاورزی تامیـن خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫حسـین امامـی (مدیرعامـل اب وفاضلاب‬ ‫خراسـان جنوبـی) دراین جلسـه گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون بـا مشـارکت سـتاد اجرایـی فرمـان‬ ‫حضـرت امـام(ره) در خراسـان جنوبـی‪۳۵ ،‬‬ ‫روسـتا از اب سـالم و بهداشـتی برخـوردار‬ ‫شـدند و اب رسـانی بـه هفـت روسـتای‬ ‫دیگـر تـا پایـان امسـال انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫باتوج هبـه اتمـام تفاهم نامه های قبلـی برای‬ ‫اب رسـانی بـه روسـتاها اسـتان‪ ،‬درخواسـت‬ ‫داریـم تفاهم نام ههـای جدیـدی بـه امضـا‬ ‫برسـد تـا بتوانیـم بخشـی از مشـکالت کم ابی‬ ‫روسـتاییان را رفـع کنیـم»‪ .‬امامـی بااشـاره به‬ ‫هدررفـت ‪ ۴۰‬درصـدی اب در خراسـان‬ ‫جنوبـی به دلیـل فرسـودگی شـبکه ها‪،‬‬ ‫درخواست کرد ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امـام(ره) دراین زمینـه ورود پیـدا کنـد تـا‬ ‫بـا اصلاح شـبکه های فرسـوده پایـداری‬ ‫شـبکه‪‎‬ها را افزایـش دهیـم‪.‬‬ ‫برگزاری ائین ورود یک رام قطار شهری شامل پنج وا گن به شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شـهردار شـیراز در ائیـن ورود یـک رام قطـار شـهری شـامل‬ ‫نهـا‬ ‫نشـهر گفـت‪« :‬ارزش ایـن وا گ ‬ ‫پنـج وا گـن بـه ایـن کال ‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیارد تومـان بـه نـرخ امـروز اسـت»‪ .‬مهنـدس سـید‬ ‫احسـان اصنافـی افـزود‪ ۲۰« :‬دسـتگاه وا گـن توسـط کارخانـه‬ ‫یهـا پنج دسـتگاه بـه‬ ‫در ابهـر تولیـد شـده کـه بـا پیگیر ‬ ‫شـهر شـیراز اختصـاص داده شـد»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫اخریـن رام قطارهـا در سـال ‪ ۹۶‬وارد شـیراز شـده بـود‪،‬‬ ‫تهـای اعضـای شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬بـا حمای ‬ ‫نهـا‬ ‫شهـای مجموعـه قطـار شـهری ایـن وا گ ‬ ‫شـیراز و تال ‬ ‫به عنـوان چهاردهمیـن رام قطـار شـهری وارد شـیراز شـد»‪.‬‬ ‫شـهردار شـیراز ادامـه داد‪« :‬رونـد احـداث خـط دو متـرو‬ ‫از میـدان قهرمانـان در میانـرود تـا میـدان امـام حسـین بـا‬ ‫تلاش مجموعـه مدیریـت شـهری سـرعت بیشـتری یافتـه‪،‬‬ ‫لگـذاری فـاز نخسـت خـط دو به اتمـام رسـیده اسـت و در‬ ‫ری ‬ ‫یشـود»‪ .‬مهندس‬ ‫ایـام دهـه فجـر تسـت گـرم خطـوط اغـاز م ‬ ‫اصنافی خاطرنشان کرد‪« :‬تالش داریم در هفته دولت سال‬ ‫اینـده مسـافرگیری خـط دو از ایسـتگاه قهرمانـان تـا امیرکبیـر‬ ‫اغـاز شـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه بـرای کاهـش زمـان انتظـار بـه‬ ‫هفت دقیقـه‪ ۱۶۵ ،‬وا گـن دیگـر موردنیـاز اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬طـی‬ ‫روزهـای گذشـته بـا حمایـت اعضـای شـورای اسلامی شـهر‬ ‫و نماینـدگان شـیراز در مجلـس پیگیـر بحـث فاینانـس بـرای‬ ‫‪ ۱۶۵‬وا گن موردنیاز شـیراز بودیم و مراحلی از کار انجام شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۴۵۰‬میلیـارد اوراق مشـارکت اختصـاص یافتـه بـه‬ ‫شـیراز در سـال جـاری را بـه ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومـان افزایـش پیـدا‬ ‫کـرد کـه ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومـان بـرای اتوبـوس و مابقـی بـرای مترو‬ ‫اسـت تـا جهشـی در تکمیـل خطـوط متـرو داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫محمدتقـی تـذروی نایب رئیـس شـورا و رئیـس کمیسـیون‬ ‫لو نقـل شـورای اسلامی شـهر شـیراز نیـز دراین ائیـن‬ ‫حم ‬ ‫گفـت‪« :‬یـک قـدم بلنـد بـرای متـروی شـیراز برداشـته شـد‪،‬‬ ‫اخریـن وا گن هایـی کـه وارد چرخـه حمل ونقـل ریلـی شـده‬ ‫بـود مربـوط بـه سـال ‪ ۹۶‬بـود»‪ .‬تـذروی افزود‪« :‬تالش شـورای‬ ‫اسلامی شـهر در دوره ششـم این اسـت که خواسـته های‬ ‫شـهروندان همچـون توسـعه متـرو را عملیاتـی کنیـم‪،‬‬ ‫لو نقل عمومی را گسـترش و بار ترافیکی شـهر را کاهش‬ ‫حم ‬ ‫دهیـم»‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری فـارس‬ ‫نشـهرها‬ ‫نیـز در این مراسـم بیـان کـرد‪« :‬ایجاد موازنه بین کال ‬ ‫یسـت کـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و‬ ‫از مسائل ‬ ‫به همین دلیـل پیگیـری شـد تـا مجموعـه ریلـی شـیراز بـه‬ ‫تعداد وا گن های بیشتری مجهز شود»‪ .‬محمودرضا رضایی‬ ‫لو نقل شـیراز قائده‬ ‫کوچـی عنـوان کرد‪« :‬در طرح جامع حم ‬ ‫نشـهر طراحـی‬ ‫این بود هکـه شـش خـط ریلـی بـرای ایـن کال ‬ ‫شـود کـه خـط یـک ان اجرایـی شـده و بخشـی از خـط دوم‬ ‫نهـم سـال اینـده اجـرا خواهـد شـد‪ .‬عملیـات ایسـتگاه‬ ‫ا ‬ ‫خـط سـه اغـاز شـده و خـط چهـار هـم دردسـت مطالعه‬ ‫اسـت‪ .‬بـا پیگیـری شـورای شـهر و شـهرداری‪ ،‬شـهرداری‬ ‫نشـهر اختصـاص‬ ‫نهـای متـرو را بـه ای ‬ ‫شـیراز موفـق شـد وا گ ‬ ‫دهـد و فا کتـوری کـه تاثیرگـذاری قطـار شـهری را مشـخص‬ ‫تهـای دید هشـده‬ ‫می کنـد‪ ،‬سـرفاصله انتظـار اسـت‪ .‬از ظرفی ‬ ‫لو نقـل عمومـی بایـد بهره‬ ‫در بودجـه ملـی بـرای توسـعه حم ‬ ‫بـرد و از سـوی دیگر شـهرداری نیـز بحـث فاینـاس و جـذب‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی را پیگیـری تا با وجـود این ظرفیت ها‬ ‫و افزایـش سـرعت عملیـات عمرانـی فرصت خوبـی در اختیار‬ ‫یسـت تـا طـی چهار سـال اینده سـرفاصله زمانـی را‬ ‫شهردار ‬ ‫کاهـش دهـد»‪.‬‬ ‫مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫افزایش‪86‬درصدی میانگین رضایتمندی مشتریان صنعت لوازم خانگی از فوالد مبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیـر پشـتیبانی فـروش و بازاریابـی شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه گفـت‪« :‬میانگیـن رضایـت‬ ‫مشـتریان لوازم خانگـی فـوالد مبارکـه از ایـن‬ ‫شـرکت در سـال قبـل‪ ،‬بـه ‪86‬درصـد رسـید‬ ‫یشـده مـا‬ ‫کـه بیـش از اهـداف برنامه ریز ‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬مهـدی اقازینلـی در نشسـت‬ ‫هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب وکار‬ ‫کـه بـا مشـتریان ایـن شـرکت در عرصـه تولیـد‬ ‫لوازم خانگـی برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬میانگیـن‬ ‫رضایت مشتریان صنعت لوازم خانگی فوالد‬ ‫مبارکـه از ایـن شـرکت‪ ،‬طـی سـال های ‪ ۹۵‬تـا‬ ‫‪ ۹۷‬حـدود ‪ ۸۰‬درصـد بـوده کـه این میـزان‬ ‫در سـال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬ارتقـاء یافتـه و بـه‬ ‫‪86‬درصـد رسـید کـه این میـزان‪ ،‬بیـش از‬ ‫یشـده مـا بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫اهـداف برنامه ریز ‬ ‫وی بااشـاره به رشد تولید محصوالت شرکت‬ ‫یشـود در‬ ‫فـوالد مبارکـه افزود‪« :‬پیش بینی م ‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬مصرف ورق های فوالدی صنعت‬ ‫لوازم خانگـی کشـور بـه حـدود ‪ ۲۷۰‬هزارتـن‬ ‫افزایـش یابـد‪ .‬براوردهـای مـا نشـان داده کـه‬ ‫ایـن‪ ،‬در سـال ‪ ۱۴۰۴‬بـه حـدود ‪ ۴۰۰‬هزارتـن‬ ‫خواهـد رسـید‪ .‬سـهم فـوالد مبارکـه در‬ ‫عرضـه محصـوالت سـرد در بازارهـای‬ ‫داخـل بـه ‪ ۵۹‬درصـد رسـیده؛ سـهم سـایر‬ ‫تولیدکننـدگان ‪ ۳۳‬درصـد و سـهم واردات‬ ‫هشـت درصد اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه کل‬ ‫تنـاژ تحویلـی به صنعت لوازم خانگی توسـط‬ ‫فـوالد مبارکـه طـی نه ماه امسـال بـه بیـش از‬ ‫‪ ۱۲۵‬هزارتن رسـید‪ ،‬گفت‪« :‬سهم محصوالت‬ ‫تحویل داد هشـده فـوالد مبارکـه بـه صنعـت‬ ‫نمـدت‪ ،‬در ورق‬ ‫لوازم خانگـی کشـور درای ‬ ‫سـرد ‪ ۷۶‬درصـد‪ ،‬در ورق گالوانیـزه ‪ ۱۶‬درصـد‬ ‫و در ورق رنگـی سـه درصد بـود»‪ .‬وی ضمـن‬ ‫تقدیر از حضور مدیران صنعت لوازم خانگی‬ ‫کشـور دراین نشسـت‪ ،‬گفت‪« :‬تمام تالش ما‬ ‫در فـوالد مبارکـه عرضـه محصـوالت کیفـی‬ ‫موردنیـاز صنعـت لوازم خانگـی کشـور اسـت‬ ‫تـا رضایـت صنعتگـران این بخـش از فـوالد‬ ‫مبارکـه افزایـش پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اقامه نماز در کاخ کرملین‬ ‫لرزه بر اندام دشمنان انداخت‬ ‫امام جمعـه شـهرری بااشـاره به سـفر‬ ‫رئیس جمهوری به کشور روسیه دستاوردهای‬ ‫سیاسـی و اقتصـادی بسـیاری بـرای کشـور‬ ‫داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اتحـاد ایـن دو کشـور و اقامـه‬ ‫نمـاز رئیس جمهـوری در کاخ کرملیـن‪ ،‬لـرزه‬ ‫بـر انـدام دشـمنان انداخـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫حجت االسلام سـید علـی شـاهچراغی در‬ ‫خطبه های این هفته نمازجمعه که با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫در حـرم عبدالعظیـم(ع) برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کاخ کرملیـن که زمانی مرکـز مبارزه‬ ‫بـا اقدامـات دینـی بـود امـروز بـه مکانـی بـرای اقامه نمـاز رئیس جمهـوری ایران‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه نفـوذ اسلام بـه کاخ کرملیـن و اقامـه نمـاز در‬ ‫ایـن کاخ پیام هـای زیـادی بـرای دشـمنان دارد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬امـروز ایـن کار‬ ‫رئیس جمهـوری موجـب تـرس غربی هـا و امریکایی هـا شـده اسـت‪ .‬اقامـه نمـاز‬ ‫در کاخ کرملین‪ ،‬بیانگر نفوذ دین مبین اسلام به مرا کزی سـت که در گذشـته‬ ‫بـا جریان هـای دینـی مخالفـت می کردنـد»‪ .‬امام جمعـه شـهرری در ادامـه بـه‬ ‫پیروزی های اخیر مردم یمن در مقابل متجاوزان سعودی و اماراتی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪« :‬ملت یمن شرایط سختی را می گذرانند؛ ولی بااین حال پیروزی های‬ ‫خوبـی را درمقابـل متجـاوزان به دسـت اورده انـد»‪ .‬شـاهچراغی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«متجاوزان سعودی در درگیری شهری و زمینی زمین گیر شده اند؛ اما ازطریق‬ ‫حملات هوایـی بـه مـردم بی دفـاع یمـن حملـه می کننـد کـه این موضـوع هـم‬ ‫نشـکنی‬ ‫ازسـوی نیروهای انصاراهلل یمن بی پاسـخ نخواهد ماند و جواب دندا ‬ ‫بـه متجـاوزان سـعودی خواهنـد داد»‪ .‬ایـن مسـئول در پایـان بااشـاره به میلاد‬ ‫حضـرت زهـرا(س) و روز زن گفـت‪« :‬دراسـتانه والدت حضـرت زهـرا و روز زن قـرار‬ ‫داریـم بـدون شـک شـناخت ما از ایشـان محدود اسـت و تنها پـروردگار‪ ،‬پیامبر‬ ‫اسلام(ص)‪ ،‬حضـرت علـی(ع) ایشـان را شـناخته و شـناخت مـا از روی روایـات‬ ‫و احادیث اسـت»‪ .‬شـاهچراغی بااشـاره به چهار محور اساسـی درباره شـناخت‬ ‫حضـرت زهـرا(س) گفـت‪« :‬ایشـان انسـانی کامـل‪ ،‬فـردی بـا اخلاص‪ ،‬معیـار‬ ‫شـناخت حق از باطل بودند که محبت خودشـان را به نسـل بعد خود یعنی‬ ‫امامان انتقال دادند‪ .‬ایشان همسری نمونه‪ ،‬مادری دلسوز و بانوی باحجاب‬ ‫و عفـاف بودنـد کـه تـا ابـد الگـوی زنـان جهـان می تواننـد باشـند»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهرستان ری‪:‬‬ ‫این شورا با حضور نخبگان راهبری می کند‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهرستان ری بابیان اینکه این شورا با حضور نخبگان‬ ‫و معتمـدان تصمیم گیـری و تصمیم سـازی درزمینـه حـل مشـکالت مـردم را‬ ‫نحـد‬ ‫راهبـری می کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر سـطح افـکار و اندیشـه های خـود را به ای ‬ ‫ارتقـا دهیـم‪ ،‬به طورقطـع بـا همدلـی‪ ،‬همـکاری و هماهنگـی اتفاقـات خوبـی را‬ ‫رقـم می زنیـم»‪ .‬جعفـر شـربیانی افـزود‪« :‬شهرسـتان ری بـا جغرافیـای گسـترده‬ ‫دارای ظرفیت هـای بـاالی صنعتـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬کشـاورزی و منابـع انسـانی‬ ‫غنی سـت و درواقـع می توانیـم بـه ری ماننـد یـک کالن شـهر بنگریـم و مسـائل‬ ‫ان را بـا کالن شـهرهای کشـور موردارزیابـی قـرار دهیـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫منطقه ‪ ۲۰‬شـهرداری تهران واقع در بخش مرکزی ری شـورای مسـتقل ندارد‪،‬‬ ‫ک نهاد باالدسـتی و فرادسـتی می تواند‬ ‫گفت‪« :‬شـورای شهرسـتان به عنوان ی ‬ ‫مشـکالت را احصـا و مطالبـات مـردم از دسـتگاه ها و سـازمان ها را بـه مسـئوالن‬ ‫منتقـل و پیگیـری کند»‪ .‬عضو هیئت رئیسـه شـورای اسلامی شـهر تهـران‪ ،‬ری‬ ‫و تجریـش بابیان اینکـه کارگـروه رسـانه شـورای شهرسـتان ری به منظـور ایجـاد‬ ‫شبکه ارتباطی با مردم تشکیل شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬طبق هم اندیشی های‬ ‫انجام شـده‪ ،‬تصمیـم گرفتیـم در همـه حوزه هـا کارگروه هـای مختلفـی را بـرای‬ ‫احصـا و اولویت بنـدی مشـکالت مـردم تشـکیل دهیـم و باتوجه بـه اهمیـت‬ ‫رسـانه دراین برهـه از زمـان و ایجـاد یـک شـبکه ارتباطـی بـا مـردم اولیـن کارگروه‬ ‫را در حـوزه رسـانه تشـکیل دادیـم»‪ .‬شـربیانی اعلام کـرد‪« :‬اعضـای این کارگـروه‬ ‫بادرنظرگرفتـن معیارهـای رسـانه سـالم و اثرگـذار انتخـاب شـده اند البتـه ایـن‬ ‫بدان معنی نیسـت که سـایر رسـانه ها این ویژگی ها را ندارند؛ افرادی انتخاب‬ ‫شده اند که در کنار رسالت رسانه ای خود بتوانند در این کارگروه موثر باشند»‪.‬‬ ‫شـربیانی گفـت‪« :‬اززمانی کـه در شـورای شهرسـتان ری حضـور دارم بـا تحلیـل‬ ‫وضعیت موجود دریافتیم که از ظرفیت های شـورای شهرسـتان در دوره های‬ ‫گذشـته غفلـت شـده اسـت؛ کما اینکـه اقداماتـی نیـز انجـام شـده بـود»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬بـرای حـل مشـکالت مـردم در چهارچـوب نظـام انقلاب اسلامی‬ ‫بایـد از همـه ظرفیت هـا بـدون مرزبندی هـا اسـتفاده کنیـم لذا هرکـس دغدغه‬ ‫حل مشـکالت مردم را داشـته باشـد برای ما محترم اسـت و دراین راسـتا همه‬ ‫ظرفیت هـا را بـه کار می گیریـم»‪.‬‬ ‫تخریب‪ ۲۱‬فقره ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در زمین های کشاورزی‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان ری از تخریـب ‪۲۱‬‬ ‫فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫و ازادسـازی ‪ ۲۴‬هـزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬مترمربـع از زمین هـای‬ ‫مرغـوب کشـاورزی در بخـش‬ ‫قلعه نـو این شهرسـتان خبـر داد‪ .‬جبرئیـل بـرادری گفـت‪« :‬درراسـتای اجرای‬ ‫تبصـره ‪ ۲‬مـاده ‪ ۱۰‬قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و‬ ‫باغ هـا‪ ۲۱ ،‬فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز در روسـتای فیروزابـاد بخـش قلعـه‬ ‫شهرسـتان ری تخریب شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه اداره جهاد کشـاورزی نظارت‬ ‫بـر ساخت وسـازهای غیرمجـاز را در سـال جـاری تشـدید کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«عملیـات تخریـب تمـام ایـن ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـا دسـتور قضایـی‬ ‫و حضـور عوامـل انتظامـی و قضایـی اجـرا شـده اسـت»‪ .‬بـرادری اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«بخـش قلعه نـو قطـب تولیـد گنـدم شهرسـتان ری اسـت از همیـن جهـت‬ ‫اراضـی کشـاورزی این بخـش نبایـد بـا هـدف افزایـش ارزش افـزوده بـرای‬ ‫برخی ازافـراد سـودجو بـه بـاغ و ویلای شـخصی و یـا انبار تبدیل شـود»‪ .‬مدیر‬ ‫جهاد کشـاورزی شهرسـتان ری با تا کید بر حفاظت از زمین های کشـاورزی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا هرگونـه ساخت وسـازهای غیرمجـاز و دخل وتصـرف در‬ ‫زمین هـای کشـاورزی کـه مانـع از تولیـد محصوالت کشـاورزی شـود ب هشـدت‬ ‫برخورد می شود»‪ .‬این مسئول ادامه داد‪« :‬تیم های گشتی جهاد کشاورزی‬ ‫ری به صـورت شـبانه روزی محدوده هـای این منطقـه را رصـد و بـا متخلفـان‬ ‫در امـر ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد می کننـد»‪ .‬بـرادری از همـه مالـکان‬ ‫و کشـاورزان خواسـت کـه قبـل از هرگونـه اقدامـی درزمینـه ساخت وسـاز در‬ ‫زمین های کشـاورزی با مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان مکاتبه داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬بخـش قلعه نـو از توابـع شهرسـتان ری هم ا کنـون دارای ‪ ۴۰‬هزارنفـر‬ ‫جمعیـت اسـت کـه در ‪ ۲۰‬کیلومتری جنوب ری و در مسـیر جـاده ورامین قرار‬ ‫دارد‪ .‬این بخـش به دلیـل قرارگرفتـن در کنـار رودخانـه سـرخه حصار و اراضـی‬ ‫کشاورزی حاصل خیز‪ ،‬قطب تولید گندم این شهرستان محسوب می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛‬ ‫تولید پودر تزریقی سفکوئینوم سولفات‬ ‫با نام تجاری «سفا کتان»‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬پـودر تزریقـی‬ ‫«سـفکوئینوم سـولفات» بـا نـام‬ ‫تجـاری «سـفا کتان»‪ ،‬از جدیدتریـن‬ ‫انتی بیوتیک هـای دامـی بـرای اولین بار‬ ‫در کشـور توسـط شـرکت داروسـازی‬ ‫نصـر فریمـان بـه بـازار عرضـه شـد‪ .‬دکتـر‬ ‫ناصری؛ مسئول فنی و مدیر تحقیق و توسعه شرکت داروسازی نصر فریمان‪،‬‬ ‫شـرکت دانش بنیـان داروسـازی دامـی تولیـد گفـت‪« :‬سـفکوئینوم سـولفات‬ ‫به صورت پماد پستانی برای دام ها در داخل ایران تولید و مصرف می شود؛‬ ‫ً‬ ‫اما فرم تزریقی این دارو که قبال به صورت سوسپانسیون تزریقی ‪ ۲٫۵‬درصد و‬ ‫با نام تجاری کوبا کتان وارد کشـور می شـد‪ ،‬امروز به دلیل تحریم ها دیگر وارد‬ ‫نمی شـود و مـا باتکیه بـر تـوان داخـل‪ ،‬ایـن نیـاز دارویـی دامـی را رفـع کردیـم‪.‬‬ ‫انتخـاب این محصـول به دلیـل مصـرف بی رویـه انتی بیوتیک هـای خانـواده‬ ‫پنی سـیلین ها در دام هـا و ایجـاد مقاومـت دارویی منجر بـه درمان طوالنی تر‬ ‫و گاه بی اثـر‪ ،‬اسـت‪ .‬خانـواده سفالوسـپورین که نسـل جدیـد انتی بیوتیک ها‬ ‫هسـتند و سـابقه مصـرف طوالنـی در ایـران ندارنـد‪ ،‬باعـث شـده حیوانـات‬ ‫در درمـان مقاومـت نشـان نـداده و درمـان به صـورت قطعـی و موثـر انجـام‬ ‫شـود‪ .‬مزایـا و ویژگـی ایـن دارو‪ ،‬دوره پرهیـز از مصـرف بسـیارکوتاه ان اسـت و‬ ‫همین امر سـبب شـده شـیر و گوشـت دام پس از مدت کوتاهی قابل مصرف‬ ‫انسـانی باشـد‪ .‬ما امروز می توانیم نیازهای دارویی دامی در کشـور را بااتکابه‬ ‫دانش فنی بومی و اسـتفاده از ظرفیت های داخلی‪ ،‬دانشـمندان و نخبگان‬ ‫کشـورمان برطـرف؛ و از خـروج ارز و عبـور از تحریم هـا موفـق عمـل کنیـم؛ امـا‬ ‫نیـاز اسـت بسـترهای تولیـد و حمایت های داخلـی از تولیدکننـدگان افزایش‬ ‫یافتـه و موانـع از سـر راه تولیدکننـدگان برداشـته شـود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2421‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت روز زن در بندر امیر اباد‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن والدت حضـرت فاطمه زهـرا (س) و گرامیداشـت روز زن‬ ‫و مقـام مـادر ‪ ،‬مراسـمی بـا حضور بانوان شـاغل در منطقه ویـژه اقتصادی بندر‬ ‫امیر ابـاد برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد؛‬ ‫ محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در این مراسـم کـه در بنـدر امیرابـاد برگـزار شـد‪،‬‬ ‫ضمـن بر شـمردن سـجایای اخالقـی حضـرت زهـرا(س) ‪ ،‬بـر رعایـت فرهنـگ‬ ‫اسلامی و پیروی از ان بانوی بزرگوار تا کید کرد‪ .‬وی به نقش اجتماعی بانوان‬ ‫در جامعه و ضرورت حضور ان ها در مناسبات اجتماعی‪ ،‬سیاسی ‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اقتصـادی اشـاره کـرد و از بانـوان حاضـر در جلسـه خواسـت که در حفظ بنیان‬ ‫یسـت؛ پیش از ایراد‬ ‫خانواده و روابط عاطفی حاکم بر ان کوشـا باشـند‪ .‬گفتن ‬ ‫سخنرانی مدیرکل بندر امیراباد ‪ ،‬در خصوص برخی از مسائل مرتبط با بانوان‬ ‫بحـث و تبادل نظـر شـد و سـعیدی پور از زحمـات ایـن همـکاران قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫ارائه اموزش خانواده‬ ‫به بیش از نه هزار مددجوی مازندرانی‬ ‫معـاون فرهنگی کمیتـه امداد مازنـدران گفت‪:‬‬ ‫«بـه ن ههـزار و ‪ 426‬مددجـوی تحت حمایـت‬ ‫ایـن نهـاد ‪ ،‬طـی نه ماهـه سـال جـاری امـوزش‬ ‫خانواده ارائه شد»‪ .‬میثم معافی گفت‪« :‬هدف‬ ‫شهـا ‪ ،‬تلاش بـرای اصلاح‬ ‫از برگـزاری ایـن اموز ‬ ‫سـبک زندگـی و اندیشـه در جامعـه هـدف‪،‬‬ ‫تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسالم و بسط‬ ‫بینـش الهـی بر اسـاس اموز ههـای دینـی ‪ ،‬تحکیـم و بالندگـی نهـاد خانـواده و‬ ‫مصونیت بخشی در مقابل عوامل بروز اشفتگی و گسستگی ‪ ،‬تقویت احساس‬ ‫کرامـت اجتماعـی و برانگیختـن عـزت نفـس و ‪ ...‬بـوده اسـت»‪ .‬وی محـور ایـن‬ ‫تمـداری‬ ‫تهـای زندگـی ‪ ،‬مثبت اندیشـی بـا رویکـرد معنوی ‬ ‫شهـا را مهار ‬ ‫اموز ‬ ‫جهـای جـوان‪ ،‬دانشـجویان‪ ،‬سـالمندان‪ ،‬زنـان سرپرسـت‬ ‫برشـمرد و افـزود‪« :‬زو ‬ ‫خانـوار ‪ ،‬جوانـان مسـتعد ازدواج‪ ،‬مسـتعدین اشـتغال و خودکفایـی و‪ ...‬از ایـن‬ ‫شهـا بهره منـد شـدند»‪ .‬معـاون فرهنگـی کمیتـه امـداد مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫اموز ‬ ‫«این اموزش ها به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار شد که بیشترین افراد‬ ‫بهره مند شده از این اموزش ها زنان سرپرست خانوار بوده اند»‪ .‬معافی افزود‪:‬‬ ‫«ارائـه خدمـات فرهنگـی بـه افـراد و خانواده های نیازمند و انجام فعالیت های‬ ‫فرهنگـی و اموزشـی ازجملـه برنام ههـای ایـن نهاد اسـت»‪.‬‬ ‫شانزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر در مازندران‬ ‫محفـل شـعر فجـر مازنـدران‪ ،‬از سـری‬ ‫برنامه های شانزدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شـعر فجـر؛ در سـاری برگزار م ‬ ‫روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫مازنـدران؛ عبـاس زارع (مدیـرکل)‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«درراسـتای برگـزاری سلسـله شـب های شـعر‬ ‫شـانزدهمین جشـنواره بین المللی شعر فجر‪،‬‬ ‫ایـن محفـل ادبـی بـا حضـور شـاعران نامـی‬ ‫ایـران و مازنـدران؛ حمیدرضـا شکارسـری‪،‬‬ ‫ارش شـفاعی‪ ،‬امید مهدی نژاد‪ ،‬محمدسـعید‬ ‫میرزایی‪ ،‬علیرضا دهرویه‪ ،‬کیوان ملکی‪ ،‬حمید حمزه نژاد‪ ،‬شعبان کرمدخت‪،‬‬ ‫وحیـد دانـا‪ ،‬ارزو ولیپـور‪ ،‬مـژده پا ک سرشـت‪ ،‬لیال مشـفق‪ ،‬میثم رنجبـر و منصور‬ ‫نمـاه در سـالن سـلمان هراتی مجتمع فرهنگی‬ ‫علی اصغـری ‪ ،‬دوشـنبه ‪ ۴‬بهم ‬ ‫و هنـری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد مازنـدران برگـزار خواهـد شـد‪ .‬مازنـدران بـا‬ ‫داشتن ادیبان و شاعران برجسته‪ ،‬امادگی برگزاری مرحله نهایی شانزدهمین‬ ‫جشـنواره بین المللـی شـعر فجـر را داشـته کـه ازایـن رو درخواسـت خـود را بـه‬ ‫دبیرخانـه ایـن جشـنواره اعلام کرده ایـم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دو نشان برتر سال ‪ 1400‬برای شرکت الومینای ایران‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬هجدهمیـن‬ ‫نهـای‬ ‫برتری ‬ ‫جشـنواره‬ ‫روابط عمومی ایـران‪ ،‬هم زمان‬ ‫با هفدهمین دوره سمپوزیوم‬ ‫بین المللـی روابط عمومـی بـا‬ ‫حضـور بیـش از ‪ ۲۵۰‬سـازمان‬ ‫یمـاه در مرکـز‬ ‫و شـرکت‪ ۲۶ ،‬د ‬ ‫شهـای بین المللـی‬ ‫همای ‬ ‫صداوسیما جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برگزار شـد‪ .‬دراین رویداد‪ ،‬نشـان «مدیر ارشـد ارتباط گسـتر» به مهندس‬ ‫زارع مدیرعامل شـرکت الومینای ایران اعطا و با اهدای تندیس‪ ،‬از وی تقدیر‬ ‫به عمـل امـد‪ .‬مدیـر ارشـد ارتبـاط گسـتر طبـق چهار شـاخص‪ ،‬ارتباط مناسـب‬ ‫بـا رسـانه ها‪ ،‬داشـتن ارتباطـات مناسـب بـا کارکنـان و همـکاران‪ ،‬داشـتن منش‬ ‫و شـخصیت ارتباطـی و حمایـت از حـوزه ارتباطـات و روابط عمومـی انتخـاب‬ ‫یشـود‪ .‬گفتنی سـت؛ دراین رویـداد روابط عمومی شـرکت الومینـای ایران نیز‬ ‫م ‬ ‫به عنوان روابط عمومی برتر در شاخه برنامه ریزی ارتباطی و پیوست ارتباطی‬ ‫کشـوری معرفـی؛ و از سـید احمـد قلعه نویـی (مدیـر ارتباطـات و روابط عمومـی‬ ‫این شرکت) با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد‪17.‬امین دوره سمپوزیوم‬ ‫بین المللی روابط عمومی با همکاری «انجمن بین المللی روابط عمومی» و با‬ ‫حضـور‪ ،‬سـخنرانی و ارائـه مقالـه توسـط اسـتادان برجسـته ایرانـی و خارجـی بـا‬ ‫موضـوع «روابط عمومی پسـاکرونا؛ تغییـرات‪ ،‬الزامـات و پیامدها» و برگـزاری دو‬ ‫کارگاه تخصصـی بـا عناویـن «نحـوه تهیـه و تنظیـم پیوسـت ارتباطـی و الزامـات‬ ‫ناشی از دوره پساکرونا» و «ویکی پدیا و کاربردهای ان در روابط عمومی» به کار‬ ‫خـود پایـان داد‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس‪:‬‬ ‫رفاه زائران در حرم مطهر اولویت است‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬از پروژ ههـای عمرانـی‬ ‫حـرم مطهـر امام رضـا(ع) بازدیـد به عمـل اورد و از نزدیـک در جریـان رونـد‬ ‫پیشرفت ان ها قرار گرفت‪ .‬حجت االسالم والمسلمین احمد مروی پروژه های‬ ‫عمرانـی حـرم امام رضـا(ع)؛ از جملـه پـروژه احـداث رواق زیرسـطحی صحـن‬ ‫ازادی‪ ،‬توسـعه وضوخان ههـای حـرم مطهـر‪ ،‬مرمـت و کاشـی کاری های صحـن‬ ‫پیامبـر اعظـم (ص) و بافـت پیرامـون حریـم رضـوی را مـورد بازدیـد قـرار داد‪.‬‬ ‫دراین بازدیـد‪ ،‬مدیـران و متصدیـان عمـران و توسـعه حرم مطهر‪ ،‬نحـوه اجرای‬ ‫پروژه ها را توضیح دادند و تولیت استان قدس ضمن قرارگرفتن در جریان امور‬ ‫نهـا‬ ‫و بررسـی وضعیـت انجـام پروژ ههـا‪ ،‬دسـتوراتی دربـاره سرعت بخشـی بـه ا ‬ ‫صادر کرد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مروی بر لزوم تسریع در انجام عملیات‬ ‫عمرانـی؛ ضمـن رعایـت «حسـن اجـرا و کیفیـت» تا کید کـرد و گفت‪« :‬سـرعت و‬ ‫کیفیـت اجـرای پروژ ههـای عمرانی حرم مطهـر موجب افزایش خدمت رسـانی‬ ‫بـه زائـران و تسـهیل امـر زیـارت بـوده و تامیـن رفـاه زائـران در حـرم مطهـر‪ ،‬از‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫تهـای نخسـت اسـتان قـدس رضو ‬ ‫اولوی ‬ ‫برگزاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫استان تهران مشترک با شهرستان قدس‬ ‫سـپیده حاصلی پنـاه‪ /‬سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اسـتان تهـران‬ ‫مشـترک بـا شهرسـتان قـدس بـا حضـور اسـتاندار تهـران‪ ،‬فرمانـدار قـدس‪،‬‬ ‫نماینـده مـردم قـدس‪ ،‬شـهریار و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی و دیگـر‬ ‫مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی در سـالن جلسـات دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد شـهرقدس برگـزار شـد‪ .‬محسـن منصـوری در جریـان سـفر یـک روزه بـه‬ ‫شهرستان قدس با اشاره به برنامه های ستاد تسهیل گفت‪« :‬در چهارچوب‬ ‫برنام ههـای سـتاد تسـهیل بازدید هایـی از شهرسـتان های مختلـف به عمل‬ ‫امـده اسـت کـه امـروز از واح دهـای تولیـدی شـهرک های صنعتی شهرسـتان‬ ‫قـدس بازدیـد انجـام شـد‪ .‬در بازدیدهـای صورت گرفتـه اخیـر ‪ ۶۷‬مصوبـه‬ ‫تصویـب شـده اسـت کـه ‪ ۴۵‬مصوبـه ب هصـورت صـددر صـد اجرایـی و دیگـر‬ ‫یسـت»‪ .‬اسـتاندار تهـران در جریان بازدید از شـرکت‬ ‫مصوبـات درحال پیگیر ‬ ‫بهمـن موتـور عنـوان کـرد‪« :‬مجموعـه گـروه تولیـدی بهمـن موتـور ازلحـاظ‬ ‫خودروسازی پرتوان و پیشروست؛ چرا که از سرمایه انسانی مطلوب‪ ،‬دانش‬ ‫و تکنولـوژی پیشـرفته ای برخـوردار اسـت»‪ .‬در ادامـه بازدید هـا‪ ،‬اسـتاندار‬ ‫تهـران بـا حضـور در شـرکت نـوش اذر به منظور رفع موانع و بررسـی مشـکالت‬ ‫موجـود بـا عوامـل ان مجموعـه گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫تقدیر از مراقبت های بهداشتی‬ ‫علوم پزشکی لرستان در زمان کرونا از زندانیان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫دکتـر بهـرام دلفـان؛ سرپرسـت دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی لرسـتان و دکتر مریم کوشـکی؛‬ ‫معـاون بهداشـت دانشـگاه‪ ،‬بـا عبدالمجیـد‬ ‫کشـوری؛ مدیـرکل اداره زندان هـای اسـتان‬ ‫لرسـتان دیـدار کردنـد‪ .‬دراین دیـدار‪ ،‬دکتـر‬ ‫دلفـان بـا تشـکر از حضـور کشـوری مدیـرکل‬ ‫نهـای لرسـتان و هیئت همـراه‬ ‫اداره زندا ‬ ‫در سـتاد دانشـگاه علوم پزشـکی لرسـتان‪ ،‬‬ ‫یهـای فی مابیـن باید مانند‬ ‫گفـت‪« :‬همکار ‬ ‫گذشـته ادامـه یابد و پیشـنهاد می کنـم برای‬ ‫توانمندسـازی زندانیـان در لرسـتان بایـد‬ ‫مهـارت شـغلی امـوزش داده شـود تـا بعـد‬ ‫از گـذران دوران ندامتـگاه‪ ،‬ان هـا به سـمت‬ ‫اشـتغال هدایـت شـوند و ایـده کار و اشـتغال‬ ‫را در بیـن زندانیـان ترویـج دهیـم»‪.‬‬ ‫خدمت به زندانیان «وظیفه» است‬ ‫دکتـر کوشـکی؛ معـاون بهداشـت دانشـگاه‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬برابـر مسـئولیتی کـه داریـم و‬ ‫خدمـت بـه زندانیـان‪ ،‬وظیفـه خـود را انجـام‬ ‫داده ایـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از زندان هـا بازدیـد‬ ‫یخـورد‪.‬‬ ‫کردیـم و شـرایط خوبـی به چشـم م ‬ ‫تجهیـزات بهداشـتی و درمانـی بسـیارخوب‬ ‫نهـای اسـتان لرسـتان‬ ‫و مطلوبـی در زندا ‬ ‫وجـود دارد و در زمـان کرونـا نیروهـای‬ ‫یهـا‬ ‫یهـا و غربالگر ‬ ‫به اشـتی بـرای نمونه گیر ‬ ‫مسـتمر حضـور داشـته اند‪ .‬دقـت در امـر‬ ‫یهـا بسـیار رعایـت شـده‬ ‫سلامت زندان ‬ ‫بـود کـه نشـانگر مدیریـت توانمنـد اداره‬ ‫زندان های اسـتان لرسـتان است و ما شاهد‬ ‫نهـا نبودیـم‬ ‫طغیـان بیمـاری کرونـا در زندا ‬ ‫کـه البتـه نواقـص موجـود را ابلاغ کرده ایـم»‪.‬‬ ‫بعـد‪ ،‬مدیـرکل اداره زندان هـا و اقدامـات‬ ‫تامینـی و تربیتـی اسـتان گفـت‪« :‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی لرسـتان جهـت سلامت‬ ‫یهـا در زمـان کرونـا از هـر اقدامـی بـرای‬ ‫زندان ‬ ‫تامین سلامت ان ها تالش کرده و همکاری‬ ‫نهـا‬ ‫بین بخشـی بیـن دانشـگاه و اداره زندا ‬ ‫در باالتریـن سـطح ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫تقدیر از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫درپایـان‪ ،‬عبدالمجیـد کشـوری؛ مدیـرکل‬ ‫اداره زندان هـا و اقدامـات تامینـی و تربیتـی‪،‬‬ ‫شهـای دکتـر دلفـان و مجموعـه‬ ‫از تال ‬ ‫دانشـگاه به واسطه همکاری های فی مابین‬ ‫تهـای بهداشـتی دانشـگاه‬ ‫باالخـص مراقب ‬ ‫در زمـان کرونـا درجهـت تامیـن سلامت‬ ‫ندامتگا ههـای اسـتان لرسـتان‪ ،‬تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫دیدار با نماینده مردم پلدختر در مجلس‬ ‫دکتـر دلفـان؛ سرپرسـت دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اسـتان لرسـتان بـا سـید‬ ‫حمیدرضـا کاظمـی؛ نماینـده مـردم‬ ‫شهرسـتان های پلدختـر‪ ،‬معمـوالن و شـهر‬ ‫سـراب حمـام در مجلـس‪ ،‬دیـدار و گفت وگـو‬ ‫کرد‪ .‬در نشسـتی که با حضور دکتر فرهادی؛‬ ‫معـاون توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه‬ ‫و مدیـران شـبکه بهداشـت و روسـای مرکـز‬ ‫بهداشـت‪ ،‬بیمارستان‪ ،‬دانشـکده پرستاری‬ ‫و اورژانـس ‪ ۱۱۵‬و درمـان و برخـی مسـئولین‬ ‫واحدهـای سـتادی این شهرسـتان صـورت‬ ‫تهـا‪ ،‬موانع و مشـکالت بررسـی‬ ‫گرفـت‪ ،‬فرص ‬ ‫شـد؛ و پـس از تبادل نظـر‪ ،‬دربـاره به کارگیـری‬ ‫راه کارهـای مناسـب‪ ،‬تصمیم گیری هایـی‬ ‫صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫ارائه گزارش سالمت مردم شهرستان‬ ‫سـید حمیدرضـا کاظمـی ب هصـورت کلـی‬ ‫طبـق نیازسـنجی حـوزه سلامت شهرسـتان‬ ‫گزارشـی ارائـه کـرد و از دکتـر دلفـان خواسـت‬ ‫کـه باتوجه به سـیل ‪ ۹۸‬کـه باعث ازبین بردن‬ ‫بسـیاری از زیرسـاخت های این شهرسـتان‬ ‫شـده‪ ،‬انتظـار مـی رود بـا مشـکالت‬ ‫بهداشـت ودرمان؛ ازجملـه کمبـود پزشـکان‬ ‫متخصـص و تامیـن امبوالنـس و پرداخـت‬ ‫یهـای دارویـی بـا شـبکه‬ ‫بخشـی از بده ‬ ‫بهداشـت ودرمان شهرستان مساعدت الزم‬ ‫انجـام شـود‪ .‬دکتـر دلفـان گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫یهـای‬ ‫موقعیـت خـاص پلدختـر‪ ،‬نیازمند ‬ ‫حـوزه بهداشـت ودرمان؛ ازجملـه کمبـود‬ ‫پزشـکان اورولـوژی و نورولـوژی‪ ،‬مانـدگاری و‬ ‫تخصیـص امکانـات رفاهـی منـازل سـازمانی‬ ‫پزشـکان را در اولویـت قرارمـی دهیـم»‪.‬‬ ‫دلفـان به اتفـاق کاظمـی‪ ،‬فرهادی و روسـای‬ ‫شـبکه بهداشـت ودرمان‪ ،‬از دانشـکده‬ ‫پرسـتاری و بیمارسـتان بازدیـد کـرده و از‬ ‫لسـاخت‬ ‫نزدیـک درجریان پروژه های درحا ‬ ‫نهـا قـرار گرفـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫و تکمیـل ا ‬ ‫تصمیماتی درراسـتای حل این مشـکالت و‬ ‫ارتقـای خدمات دهـی گرفتـه شـد‪.‬‬ ‫تاکید بر تکمیل و تجهیز مراکز‬ ‫در دهه فجر‬ ‫نسـفر کـه به منظـور بررسـی مشـکالت‬ ‫در ای ‬ ‫بهداشـتی درمانـی و اموزشـی به همـراه دکتـر‬ ‫فرهـادی؛ معـاون توسـعه مدیریـت منابـع‬ ‫دانشـگاه در دفتـر نماینـده پلدختـر صـورت‬ ‫گرفـت‪ ،‬ابتـدا مدیـران شـبکه‪ ،‬روسـای مرکـز‬ ‫بهداشت‪ ،‬بیمارستان و اورژانس ‪ ۱۱۵‬گزارش‬ ‫مبسـوطی درخصـوص مسـائل و مشـکالت‬ ‫مالـی نسـبت بـه تکمیـل و تجهیـز مرا کـز کـه‬ ‫در دهـه فجـر امـاده بهر هبـرداری هسـتند‪،‬‬ ‫ارائـه داده و درادامـه‪ ،‬از بلـوک زایمـان (‪L D‬‬ ‫‪_R) MRI‬بیمارسـتان خوابـگاه دانشـکده‬ ‫پرسـتاری بازدیـد؛ و تصمیماتـی جهـت‬ ‫لسـاخت‬ ‫تکمیـل و تسـریع پروژ ههـای درحا ‬ ‫گرفتـه شـد‪.‬‬ ‫بازدید نماینده شهرستان رشت و خمام از پروژه های برق استان گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان رشـت و خمـام از‬ ‫پروژه های پسـت غرب رشـت و سـلیمانداراب‬ ‫شرکت برق منطقه ای گیالن بازدید کرد‪ .‬جبار‬ ‫ینـژاد در این بازدیـد ضمـن قدردانـی از‬ ‫کوچک ‬ ‫تالش های مدیر عامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫یبـزرگ و‬ ‫گیلان گفـت‪« :‬پروژ ههـای خیل ‬ ‫سـنگینی در شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان‬ ‫در حال انجـام اسـت کـه نیـاز بـه منابـع مـادی‬ ‫زیـادی دارد کـه در این زمینـه مسـاعدت های‬ ‫یهـای‬ ‫الزم انجـام خواهـد شـد تـا بـا پیگیر ‬ ‫مستمر مدیر عامل برق گیالن که از نیروهای‬ ‫خیلـی خـوب بومـی و فنـی اسـتان اسـت‪،‬‬ ‫این پروژ ههـا دراسـر ع وقت به بهر هبـرداری‬ ‫برسـند تـا مـردم عزیـز اسـتان و کشـورمان‬ ‫نهـا بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫بتواننـد از منافـع ا ‬ ‫بهمـن داراب زاده (مدیر عامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای گیالن) در این بازدید گفت‪« :‬پروژه‬ ‫پسـت ‪ 230.63.20‬کیلوولـت غـرب رشـت‪،‬‬ ‫نشـهر رشـت‬ ‫بزرگ تریـن پـروژه اجرایـی کال ‬ ‫و بزرگ تریـن پـروژه شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫گیلان از نظـر میـزان سرمایه گذار ‬ ‫نپـروژه بـا هـدف تعدیـل بـار‬ ‫وی افـزود‪« :‬ای ‬ ‫پسـت های انتقـال مجـاور و تقویـت شـبکه‬ ‫فـوق توزیـع مرکـز اسـتان بـا اعتبـاری حـدود‬ ‫‪ 300‬میلیارد تومـان در حال احـداث اسـت‬ ‫یشـود؛ در صـورت تامیـن‬ ‫کـه پیش بینـی م ‬ ‫به موقـع اعتبـار در سـال ‪ 1401‬به بهر هبـرداری‬ ‫برسـد»‪ .‬داراب زاده گفـت‪« :‬این پـروژه بـرای‬ ‫ً‬ ‫شهرسـتان رشـت کاملا حیاتـی بـوده و عمده‬ ‫مشـکالت شهرسـتان رشـت بـا بهر هبـرداری از‬ ‫این پـروژه برطـرف خواهد شـد‪ .‬با بهر هبـرداری‬ ‫از این پسـت و خـط چهارمـداره مختلـط ‪230‬‬ ‫و ‪ 63‬کیلوولـت غـرب رشت‪ -‬انزلی‪ -‬پر هسـر‬ ‫بخشـی از مشـکل حبـس تولیـد نیـروگاه پـره‬ ‫سـر حـل خواهـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در واقع با‬ ‫بهره بـرداری از این خـط حـدود ‪ 200‬مـگاوات از‬ ‫انرژی تولیدی نیروگاه پره سر ازاد خواهد شد‬ ‫و می تواند به دسـت مشـترکان محترم برسـد‪.‬‬ ‫ازا دسـازی ایـن مقـدار از ظرفیـت نیروگاهـی‬ ‫یکـه کشـور در مواقـع‬ ‫پـره سـر دراین برهـه زمان ‬ ‫پیـک بـار بـا کمبـود تولیـد نیـروی بـرق مواجه‬ ‫اسـت‪ ،‬بسـیار حیاتـی و اسـتراتژیک بـوده و‬ ‫از اهمیـت دو چندانـی برخـوردار اسـت»‪.‬‬ ‫مدیر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان‬ ‫گفت‪« :‬هزینه اجرای پروژه ها در استان گیالن‬ ‫بسیار باالسـت‪ .‬به علـت شـرایط جغرافیایـی‬ ‫خـاص اسـتان گیلان‪ ،‬هزینـه اجـرای پروژ ههـا‬ ‫در اسـتان چهار برابـر سـایر اسـتان ها اسـت‪.‬‬ ‫نبـودن زمیـن‪ ،‬ضعیف بودن بافـت خاک‪،‬‬ ‫گرا ‬ ‫ابخیز بودنزمین هاو دسترسیبسیار سخت‬ ‫به محل احداث فونداسیون و حمل مصالح‬ ‫بـه روش بسـیار ابتدایی موجـب تحمیـل این‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫هزین ههـا و چندین برابر شـدن ان م ‬ ‫فراخوان اصناف استان بوشهر جهت حضور در جشنواره «خرید شفاف»‬ ‫سید حسین جعفری‬ ‫معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجـارت سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت اسـتان بوشـهر از فراخـوان اصنـاف اسـتان‬ ‫بوشـهر جهـت حضـور در جشـنواره «خریـد شـفاف» خبـر‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت اسـتان بوشـهر؛ ابوالقاسـم محمـد زاده با اشـاره به‬ ‫فسـازی‬ ‫سیاسـت های دولـت سـیزدهم درخصـوص شفا ‬ ‫تهـا‪ ،‬حذف واسـطه های زائد و‬ ‫نظـام توزیـع‪ ،‬نظـارت بر قیم ‬ ‫کاهـش هزین ههـای مصرف کننـده‪ ،‬افـزود‪« :‬برگزاری جشـنواره‬ ‫«خریـد شـفاف» کـه از ‪ 25‬دی مـاه ‪ 1400‬اغـاز شـده اسـت و‬ ‫کمـاه در قالـب اصنـاف منتخـب‪ ،‬فروشـگاه های‬ ‫ب همـدت ی ‬ ‫مجـازی‪ ،‬فروشـگاه های زنجیـره ای و میادیـن میوه وتر هبـار‬ ‫یشـود»‪ .‬محمـد زاده عنـوان کـرد‪« :‬جشـنواره خریـد‬ ‫برگـزار م ‬ ‫شـفاف توسـط دفتـر خدمـات عمومـی وزارت صمـت و بـا‬ ‫راهبـری معاونـت تجـارت و خدمـات وزارتخانـه متبـوع برگـزار‬ ‫شـده و اطالعی ههـای ایـن جشـنواره در مجـاری رسـمی‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن تجـارت و رسـانه های تحت پوشـش‬ ‫از جملـه ‪ www.e-sonoof.ir‬و ‪ www.124.ir‬و ‪shatanews.ir‬‬ ‫و ‪ mimt.gov.ir‬و تارنمـای ‪ linkbazar.ir‬منتشـر شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مخاطبیـن فراخـوان فروشـگاه های‬ ‫اینترنتـی دارای سـکوی فـروش یـا راهنمـای خریـد هسـتند و‬ ‫رعایـت مقـررات عمومـی ازجمله قانـون تجـارت الکترونیکی‪،‬‬ ‫ائین نام ههـا و دسـتورالعمل های مربـوط و دارابـودن سـکوی‬ ‫فـروش اینترنتـی بـا امـکان معرفـی یـا عرضـه کاال ‪ /‬خدمـت‬ ‫توسـط واحدهـای صنفـی شـامل هریـک از انـواع سـکوهای‬ ‫درج ا گهـی‪ ،‬غرف هسـازی یـا فروشگا هسـازی از شـرایط‬ ‫فروشـگاه های اینترنتـی جهـت شـرکت در ایـن فراخـوان‬ ‫اسـت؛ همچنیـن فروشـگاه های اینترنتـی بایـد بـا رعایـت‬ ‫تگـذاری و ارائـه تخفیـف ویـژه بـرای‬ ‫سیاسـت های قیم ‬ ‫جشـنواره‪ ،‬صفحـه ویـژه (‪ )Landing Page‬بـرای جشـنواره‬ ‫خریـد شـفاف را ایجـاد و بنـر تبلیغاتـی جشـنواره در صفحـه‬ ‫اول فروشـگاه را نمایـش دهنـد»‪ .‬معـاون سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت اسـتان بوشـهر گفـت‪« :‬دار ابـودن یکـی از‬ ‫انـواع سـکوهای فـروش اینترنتـی یـا راهنمـای خریـد نظیـر‬ ‫سـکوهای قیمت یابـی‪ ،‬درج ا گهـی‪ ،‬غرفـه سـازی یـا فـروش‬ ‫اینترنتـی‪ ،‬برخـورداری از شـبکه مشـتریان و حجـم فـروش‬ ‫مناسب‪ ،‬دسترسی به تامین کنندگان محصوالت موردنیاز و‬ ‫برخورداری از وبگاه با ظاهر و پشتیبانی مناسب از مهم ترین‬ ‫معیارهـای انتخـاب اسـت»‪ .‬عالقه مندان می تواننـد از طریق‬ ‫ایمیـل ‪ info@linkbazar.ir‬پیشـنهاد های خـود را ارسـال یـا‬ ‫جهـت ارسـال بـه دبیرخانـه بـا شـماره تلفن ‪۰۲۱-۸۸۹۶۱۰۹۴‬‬ ‫تمـاس حاصـل کننـد‪.‬‬ ‫مدیرکلمحیط زیست کرمانشاه‪:‬‬ ‫رودخانه ای در کرمانشاه نداریم که الوده به فاضالب نباشد‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫مدی ــرکل محی ــط زیس ــت کرمانش ــاه گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«تقریبا رودخانه ای در کرمانش ــاه نداریم که‬ ‫ال ــوده به فاضالب نباش ــد»‪ .‬اح ــد جلیلیان‬ ‫در نشس ــت خب ــری که به مناس ــبت «هفته‬ ‫ه ــوای پ ــا ک» برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اش ــاره ای ب ــه‬ ‫وضعیت محیط زیس ــت کرمانش ــاه داش ــت‬ ‫و افزود‪« :‬طبق اس ــتانداردهای جهانی باید‬ ‫‪ ۱۰‬درص ــد وس ــعت اس ــتان تح ــت حفاظت‬ ‫محیط زیست باشد که خوشبختانه ا کنون‬ ‫ای ــن اس ــتاندارد را داری ــم»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫تا پارس ــال‪ ،‬وس ــعت مناطق تحت مدیریت‬ ‫محی ــط زیس ــت اس ــتان ‪ ۱۶۳‬هزارهکت ــار‬ ‫براب ــر ب ــا ‪ ۶.۷‬درصد مس ــاخت اس ــتان بود‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬از ابت ــدای امس ــال‪ ،‬ارتقای مناطق‬ ‫تحت مدیری ــت محی ــط زیس ــت اس ــتان را‬ ‫ش ــاهد بودی ــم‪ .‬ا کن ــون ‪ 245‬هزارهکت ــار از‬ ‫وس ــعت اس ــتان در قالب مناطق چهارگانه‬ ‫تحت مدیریت محیط زیس ــت اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫از برنامه های ــی ب ــرای اص ــاح ح ــدود برخی‬ ‫از مناط ــق تحت مدیری ــت محی ــط زیس ــت‬ ‫ک ــه ارزش ا کولوژیک خود را ازدسـ ـت داده یا‬ ‫مناط ــق مس ــکونی در ان ها واقع ش ــده هم‬ ‫ی ــاد ک ــرد و گف ــت‪« :‬قرارگرفت ــن در محدوده‬ ‫محی ــط زیس ــت‪ ،‬ب ــرای مناط ــق مس ــکونی‬ ‫محدودیت های ــی ایجاد می کن ــد‪ .‬چنانچه‬ ‫مناط ــق این چنین ــی از گردون ــه مدیری ــت‬ ‫محیط زیس ــت خارج ش ــود‪ ،‬مناطق جدید‬ ‫بکر ک ــه دارای غن ــای حیات وحش اســـت‪،‬‬ ‫جایگزی ــن خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی از تنوع غنی‬ ‫گون هه ــای جان ــوری س ــا کن در محی ــط‬ ‫زیس ــت اس ــتان هم یاد کرد و اف ــزود‪« :‬اینک‬ ‫در اس ــتان کرمانش ــاه ‪ 48‬گون ــه پس ــتاندار‪،‬‬ ‫‪ 185‬گون ــه پرن ــده‪ 34 ،‬گون ــه دوزیس ــت و‬ ‫‪ 34‬گون ــه خزنده شناس ــایی ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫جلیلی ــان‪ ،‬حفاظ ــت از ای ــن تن ــوع زیس ــتی‬ ‫را کاری دش ــوار دانس ــت که نیازمن ــد تعداد‬ ‫بیش ــتری نی ــرو ب ــوده و اف ــزود‪« :‬متاس ــفانه‬ ‫ا کنون ب ــا کمبود نی ــرو مواجهیم و حفاظت‬ ‫از مناط ــق تحت مدیری ــت محی ــط زیس ــت‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫اس ــتان با کمتر از ‪ 60‬نیرو انجام م ‬ ‫وی از برنامه ری ــزی و پیگی ــری ب ــرای جذب‬ ‫طب ــان جدی ــد در اس ــتان‬ ‫‪ 67‬نی ــروی محی ‬ ‫خب ــر داد ک ــه درص ــورت تحق ــق‪ ،‬پوش ــش‬ ‫مناط ــق تحت مدیری ــت بهتر خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیس ــت اس ــتان کرمانش ــاه‬ ‫س ــپس از معضالت زیسـ ـت محیطی استان‬ ‫ً‬ ‫ی ــاد کرد و الودگ ــی اب ها که عمدتا ناش ــی از‬ ‫فاض ــاب اس ــت را یک ــی از مهم تری ــن ان ها‬ ‫برش ــمرد‪ .‬به گفته وی؛ در س ــطح کرمانش ــاه‬ ‫ً‬ ‫تقریب ــا هی ــچ رودخانـ ـه ای نداریم ک ــه الوده‬ ‫ب ــه فاضالب؛ چه ش ــهری‪ ،‬چه انس ــانی و ‪...‬‬ ‫نباش ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه ا کث ــر رودخانه ها‬ ‫به لح ــاظ س ــاختاری ام ــکان خودپاالی ــی‬ ‫نه ــا‬ ‫و کاه ــش می ــزان الودگ ــی ک ــه وارد ا ‬ ‫یش ــود را دارند‪ ،‬گفت‪« :‬مس ــئله انجاست‬ ‫م ‬ ‫کس ــالی‪ ،‬دب ــی‬ ‫ک ــه به دلی ــل ش ــرایط خش ‬ ‫ا کث ــر رودخانه ها افت چش ــمگیری داش ــته‬ ‫یه ــا خود را‬ ‫و همین ام ــر باعث ش ــده الودگ ‬ ‫بیش ــتر نش ــان دهد»‪.‬‬ ‫برگزاری نشست توجیهی اخذ گواهی نامه صالحیت پیمانکاران در ابفای استان اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫نشسـت توجیهـی پیمانـکاران بـرای دریافـت‬ ‫گواهی نامـه صالحیـت بهر هبـرداری از‬ ‫تاسیسـات اب برگزار شـد‪ .‬رئیس بهر هبـرداری‬ ‫از شـبکه توزیـع اب ابفـای اسـتان اصفهـان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق دسـتورالعمل ابالغـی شـرکت‬ ‫مهندسـی اب وفاضلاب ایـران؛ پیمانـکاران‬ ‫فعـال در بخـش بهر هبـرداری و توسـعه‬ ‫اب‪ ،‬بایـد تـا اخـر سـال موفـق بـه دریافـت‬ ‫گواهی نامـه صالحیـت از شـرکت مهندسـی‬ ‫ابفـای کشـور شـوند»‪ .‬مهـدی شـمس بگی‬ ‫شرایط احراز صالحیت شرکت های متقاضی‬ ‫بهر هبـرداری و نگهـداری تاسیسـات اب را‬ ‫مهم دانست و گفت‪« :‬تحصیالت‪ ،‬تخصص‪،‬‬ ‫تجربـه‪ ،‬سـوابق درخشـان و رضایـت کارفرمـا‬ ‫در اخـذ گواهی نامـه صالحیـت پیمانـکاران‬ ‫بسـیارموثر اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫تهـا در بخـش بهر هبـرداری‬ ‫گسـتردگی فعالی ‬ ‫و توسـعه اب‪ ،‬بـه تخصـص و تجربـه موفـق‬ ‫تهـای مربـوط بـه‬ ‫نیـاز دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬فعالی ‬ ‫اب شـرب‪ ،‬بـه دو فراینـد تولیـد و توزیـع اب‬ ‫یشـوند‪ :‬تولید شـامل اسـتحصال‪،‬‬ ‫تقسـیم م ‬ ‫انتقـال (پمپـاژی یـا ثقلـی)‪ ،‬ذخیر هسـازی‬ ‫تهـای‬ ‫و تصفیـه؛ و توزیـع شـامل فعالی ‬ ‫مربـوط به بهر هبـرداری و نگهـداری از‬ ‫تاسیسـات و تجهیـزات‪ ،‬تصفیه خان ههـا‪،‬‬ ‫خطـوط انتقـال‪ ،‬ایسـتگاه های پمپـاژ‪،‬‬ ‫مخـازن ذخیـره اب‪ ،‬شـبکه توزیع‪ ،‬انشـعابات‬ ‫و اب شیرین کن هاسـت»‪ .‬این نشسـت بـا‬ ‫حضـور سـحر قنبـری؛ کارشـناس هماهنگـی‬ ‫معاونـت بهر هبـرداری و توسـعه شـرکت‬ ‫مهندسی اب وفاضالب کشور؛ و ‪ 28‬پیمانکار‬ ‫فعـال در بخـش بهر هبـرداری و توسـعه اب‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خبر داد؛‬ ‫طر ح های تشویقی بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫برای فرزنداوری در استان‬ ‫علی عسـگری در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسـان جنوبی‪ ،‬گفت‪« :‬یکی‬ ‫از اولویت های دولت‪ ،‬استان خراسان جنوبی ست و قبل از سفر با معاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری هماهنـگ کردم که مقرر شـد دراین سـفر برنامه ریزی ها برای‬ ‫حضـور دکتـر مخبـر در اسـتان انجـام شـود»‪ .‬معـاون اجتماعـی سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان حضـرت امـام (ره) بابیان اینکـه ایـن سـتاد در دو بخـش اقتصـادی و‬ ‫اجتماعـی فعالیـت دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین راسـتا بنیـاد برکـت در حـوزه عمرانـی‪،‬‬ ‫اب رسـانی بـه روسـتاها و اشـتغال خـرد‪ ،‬بنیـاد احسـان در حـوزه حمایـت از‬ ‫محرومـان و فوریت هـای امـدادی و جهـادی و بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد نیـز در حـوزه‬ ‫سلامت و جمعیـت فعالیـت می کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به برنامه هـای بنیـاد ‪۱۵‬‬ ‫خـرداد بـرای پیشـگیری از معلولیت هـا و حمایـت از کودکان دچار اسـیب های‬ ‫اسـکلتی عضالنـی در مناطـق محـروم‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن رسـیدگی به مـادران‬ ‫بـاردار و کـودکان دچـار سـوءتغذیه و حمایـت از زوج هـای نابـارور در دسـتورکار‬ ‫ایـن بنیـاد اسـت»‪ .‬عسـگری از اجـرای طر ح هـای تشـویقی بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد‬ ‫بـرای حمایـت و تشـویق خانواده هـا بـه فرزنـداوری در خراسـان جنوبـی خبـر‬ ‫داد و افـزود‪« :‬در این راسـتا تمـام عزیزانـی کـه فرزند چهارم به دنیا بیاورنـد‪ ،‬مورد‬ ‫حمایت های مختلفی ازسوی بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد قرار خواهند گرفت‪ .‬استان قم‪،‬‬ ‫اولیـن اجرا کننـده طـرح حمایتـی جهـت افزایـش جمعیـت بـوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به وجـود ‪ ۱۰۰‬روسـتای «بـدون بیـکار» در کشـور به همـت بنیـاد برکـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬اسـتان بـدون بیـکار‪ ،‬از برنامه هـای محـوری ایـن سـتاد در خراسـان‬ ‫جنوبی ست تا این استان را به عنوان پایلوت اجرا به کشور معرفی کنیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه افزایش سرمایه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و انسانی در دستورکار ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬این سـتاد بیشـتر فعالیت های‬ ‫خـود را بـا همـکاری گروه هـای جهـادی انجـام می دهـد»‪.‬‬ ‫افتتاح ایستگاه تحقیقات شتر و گونه های مرتعی‬ ‫به جد در بیرجند‬ ‫ایسـتگاه تحقیقـات شـتر و گونه هـای مرتعـی اسـتان هم زمـان بـا سـفر معـاون‬ ‫اجتماعـی سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) در دشـت به جـد بیرجنـد‬ ‫به بهره بـرداری رسـید‪ .‬ایـن ایسـتگاه‪ ،‬بخشـی از زنجیـره طـرح هـاب منطقـه ای‬ ‫شـتر بـوده کـه توسـط سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) در اسـتان‬ ‫درحال اجراسـت و ظرفیـت پـرورش ‪ ۵۰۰‬شـتر شـیرده صنعتـی را دارد‪ .‬ایسـتگاه‬ ‫تحقیقـات شـتر و گونه هـای مرتعـی کـه بـه مرکـز نـژادی شـتر معـروف اسـت‪،‬‬ ‫به عنـوان بخـش پیشـران طـرح هـاب منطقـه ای شـتر فعالیـت می کنـد کـه‬ ‫بـا هـدف تولیـد گونه هـای برتـر ژنتیکـی شـتر بـرای گله هـای روسـتایی‪ ،‬انجـام‬ ‫تحقیقـات درخصـوص گونه هـای مرتعـی بـوم اسـتان و توسـعه ان هـا‪ ،‬تولیـد‬ ‫علوفـه و شـیر برای مصرف اسـتان‪ ،‬ایجاد مرکز پیشـران در نـواوری و فنـاوری در‬ ‫پرورش شتر‪ ،‬تولید گونه های مرتعی و نیز ایجاد زیرساخت های پژوهشی برای‬ ‫دانشـجویان و مرکـز تحقیقـات کشـاورزی راه انـدازی شـده اسـت‪ .‬طـرح ایجـاد‬ ‫مرکـز منطقه ای پرورش شـتر (هاب) سـال ‪ ۱۳۹۸‬با هـدف افزایـش ارزش افزوده‬ ‫و اشتغال زایی در قالب انعقاد تفاهم نامه ای بین استانداری خراسان جنوبی‬ ‫و سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام (ره) در اسـتان اغاز شـد‪ .‬خراسـان جنوبی‬ ‫دومیـن اسـتان دارای جمعیـت شـتر (‪ ۳۰‬هزارنفـر) اسـت کـه براسـاس اخریـن‬ ‫امـار رسـمی سـاالنه ‪ ۱۲۰۰‬تـن گوشـت و ‪ ۱۵۰۰‬تـن شـیر خـام شـتر دراین اسـتان‬ ‫تولیـد می شـود‪ .‬بـا اجـرای طـرح هـاب شـتر ‪ ۸۰۰۰‬فرصـت شـغلی در اسـتان‬ ‫خراسـان جنوبی ایجاد می شـود و ظرفیت تولید محصوالت نیز به ‪ ۲۵‬هزارتن‬ ‫خواهد رسـید‪ .‬درحال حاضر ‪ ۹۵‬درصد وسـعت خراسـان جنوبی را عرصه های‬ ‫بیابانی تشکیل می دهد؛ لذا وضعیت بیابانی و مرتعی استان قابلیت افزایش‬ ‫جمعیـت شـتر را دارد‪.‬‬ ‫مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در ‪ ۶۶۰‬طرح عمرانی و زیربنایی‬ ‫ (ره)‬ ‫سـید مجتبـی موسـوی در جلسـه انعقـاد تفاهم نامـه سـتاد اجرایـی فرمـان‬ ‫حضـرت امـام (ره) بـا اسـتاندار خراسـان جنوبـی گفـت‪« :‬بنیاد برکـت در مبحث‬ ‫توانمندسازی اقتصادی‪ ،‬توسعه کارافرینی و اشتغال زایی تا کنون‪ ۷۹۷۵‬طرح‬ ‫بـا سـرمایه گذاری ‪1330‬میلیاردتومـان انجـام داده کـه موجـب اشـتغال زایی‬ ‫‪ ۳۲۰۰۰‬نفـر در اسـتان شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت‬ ‫امـام (ره) خراسـان جنوبـی بااشـاره به اجـرای ‪ ۱۲‬طـرح بنگاه محـور بـا ظرفیـت‬ ‫اشـتغال ‪ ۱۱۲۸۰‬نفـر در اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬همچنیـن ‪ ۸۰۶۳‬طـرح اجتماع محـور‬ ‫بـا ظرفیـت اشـتغال ‪ ۲۱۹۴۰‬نفـر و ‪ ۲۱‬طـرح تسـهیالت محور بـا ظرفیـت اشـتغال‬ ‫‪ ۷۶۰‬نفر دراین اسـتان اجرا شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به مشارکت ستاد اجرایی‬ ‫فرمـان حضـرت امـام (ره) در ‪ ۶۶۰‬طـرح زیربنایـی اسـتان‪ ،‬افـزود‪« :‬ازاین تعـداد‬ ‫تاکنـون ‪ ۴۹۶‬طـرح زیربنایی با حجم سـرمایه گذاری ‪ ۸۲‬میلیاردتومان اجرایی‬ ‫شده است و ‪ ۲۱۰‬پروژه عمرانی تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬به اتمام خواهد رسید‪ .‬ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مبحث توانمندسـازی‪ ،‬توسـعه کارافرینی و‬ ‫اشـتغال زایی بـرای سـال جـاری ‪ ۲۶۰۰‬طرح پیش بینی کرده که تا کنـون حدود‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬طرح اقتصادی اجتماع محور با حجم سرمایه گذاری ‪ ۳۵۱‬میلیاردتومان‬ ‫انجـام شـده اسـت‪ .‬در بحـث سـند توسـعه شهرسـتان نهبنـدان و اجـرای‬ ‫طـرح پیشـرفت و ابادانـی این شهرسـتان نیـز ‪ ۵۰۰‬میلیاردریـال سـرمایه گذاری‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫پیش بینـی شـده؛ کـه طـی دوسـال ایـن اعتبـار در نهبنـدان هزینـه م ‬ ‫مدیرکل ارشاد استان خبر داد؛‬ ‫برگزاری هشتمین جشنواره فیلم فجر در استان‬ ‫ناصـر نبـی زاده در دیـدار مسـئوالن کمیته هـای سـتاد گرامیداشـت دهـه فجـر‬ ‫انقالب با نماینده ولی فقیه در خراسـان جنوبی‪ ،‬گفت‪« :‬هشـتمین جشـنواره‬ ‫فیلـم فجـر اسـتان هم زمـان بـا چهلمیـن جشـنواره فجـر کشـور در خراسـان‬ ‫جنوبـی برگـزار می شـود»‪ .‬مدیـرکل ارشـاد خراسـان جنوبـی گفـت‪« :‬درراسـتای‬ ‫سیاسـت های عدالت محـور دولـت سـیزدهم‪ ،‬طـرح دوره هـای امـوزش رایگان‬ ‫هنر در مناطق محروم کشور اجرا می شود و این طرح هم زمان با دهه فجر در‬ ‫خراسـان جنوبی اغاز می شـود»‪ .‬وی از برپایی نمایشگاه های متعدد؛ ازجمله‬ ‫اثار خوشنویسی اساتید کشوری در ایام دهه فجر خبر داد و افزود‪« :‬همچنین‬ ‫چهاردهمین جشـنواره هنرهای تجسـمی فجر در اسـتان برگزار خواهد شد»‪.‬‬ ‫نبـی زاده بابیان اینکـه در حوزه هـای قرانـی نیـز برنامه های متعددی در سـطح‬ ‫اسـتان پیش بینـی شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬برگـزاری نهمیـن جشـنواره شـعر فجـر‪،‬‬ ‫دومیـن جشـنواره کاالهـای فرهنگـی و بومـی‪ ،‬شـب های شـعر‪ ،‬نشسـت های‬ ‫بصیرتی‪ ،‬اختتامیه جشنواره شعر رستاخیز شن ها‪ ،‬از دیگر برنامه های استان‬ ‫در دهه فجر اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به برگزاری جشـن انقالب در مناطق مرزی با‬ ‫همـت کانون هـای فرهنگـی و هنـری مسـاجد در دهه فجر‪ ،‬گفت‪« :‬مسـابقات‬ ‫کتاب خوانـی بـرای تبییـن دسـتاوردهای انقلاب نیـز پیش بینی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫علیرضـا ایینـه دار؛ مدیـرکل صداوسـیمای خراسـان جنوبـی دراین نشسـت به‬ ‫فعالیـت کمیته تبلیغات و رسـانه اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬دراین راسـتا ‪ ۲۴۷‬برنامه‬ ‫رادیویی؛ ازجمله ‪ ۴۰‬قسمت مجموعه رادیویی پیرامون انقالب اسالمی‪۱۳۸ ،‬‬ ‫برنامه در حوزه سیما و برنامه ها و تولیدات حوزه خبری و ‪ ۸۷‬برنامه در فضای‬ ‫مجـازی تولیـد و پخش خواهد شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید و عرضه بیش از ‪ ۵۰۰‬گرید فوالدی در فوالد مبارکه‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مدیـر متالـورژی و روش هـای تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه گفت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون فـوالد مبارکـه بیـش از ‪ ۵۰۰‬گریـد فـوالدی در حوزه هـای مختلـف‬ ‫لوازم خانگـی‪ ،‬خودروسـازی‪ ،‬لوله سـازی‪ ،‬صنایـع قوطی سـازی و ‪ ...‬تولیـد‬ ‫می کند»‪ .‬علیرضا مولوی زاده در نشسـت هم اندیشـی فوالد مبارکه و شـرکای‬ ‫کسـب وکار کـه بـا مشـتریان فـوالد مبارکـه در عرصـه تولیـد لوازم خانگـی برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای اسـتفاده صحیـح از هـر گریـد فـوالد مبارکه‪ ،‬مشـتریان این‬ ‫شـرکت می تواننـد از خدمـات مشـاوره فـوالد مبارکـه دراین زمینـه اسـتفاده‬ ‫کننـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه در صورتی کـه سـفارش گذاری ها به درسـتی انجـام‬ ‫شـود‪ ،‬مشـکالت مشـتریان به حداقـل می رسـد‪ ،‬افـزود‪« :‬از ان جا کـه فـوالد‬ ‫مبارکه قابلیت تولید محصوالت تجاری‪ ،‬کششـی‪ ،‬فوق کششـی و اسـتحکام‬ ‫بـاال را دارد؛ بنابرایـن ایـن شـرکت می توانـد تولیـد محصـوالت کیفـی ویـژه‬ ‫را در دسـتورکار خـود قـرار دهـد‪ .‬خوشـبختانه شـرکت فـوالد مبارکـه ازنظـر‬ ‫تلورانس هـای ابعـادی درخواسـتی مشـتریان مطابـق بـا اسـتانداردهای‬ ‫بین المللـی را در دو حالـت تلرانـس نرمال و تلرانس ویژه می تواند محصوالت‬ ‫خـود را بـه مشـتریان عرضـه کنـد‪ .‬در این راسـتا از مشـتریان خـود درخواسـت‬ ‫داریـم همـه خواسـته های بلندمـدت خـود را به همـراه تنـاژ مصرفـی بـه فوالد‬ ‫مبارکـه بـرای تصمیم گیـری در طر ح هـای توسـعه ایـن شـرکت ارائـه کننـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مرا کز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬بهمن ‪ 20 1400‬جمادی الثانیه ‪ 23 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2421‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫طاهری؛فرماندار شهریار‪:‬‬ ‫تکریم و معارفه معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫شهریار‬ ‫ وپرورش‬ ‫ش‬ ‫اموز‬ ‫شورای‬ ‫برتر‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫فرمانداری شهرستان شهریار‬ ‫برای چهارمین سال متوالی در استان تهران‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرمانـدار و رئیـس شـورای اموزش وپـرورش شهرسـتان شـهریار از کسـب رتبـه برتر شـورای‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان شـهریار در میـان مناطـق ‪۲۱‬گانـه شهرسـتان های اسـتان‬ ‫تهـران بـرای چهارمیـن سـال متوالـی خبـر داد‪ .‬نورالـه طاهـری (فرمانـدار و رئیـس شـورای‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان شـهریار ) بـا اعلام ایـن خبـر گفت‪« :‬به همـت تمامی اعضای‬ ‫شـورای اموزش وپـرورش شهرسـتان شـهریار‪ ،‬ازجملـه خیـران عزیـز‪ ،‬ایـن شـورا بـرای‬ ‫چهارمیـن سـال متوالـی در میـان مناطـق شهرسـتان های اسـتان تهـران‪ ،‬رتبـه برتـر را‬ ‫کسـب کرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این شـورا طی چهارسـال گذشته‪ ،‬با رویکردی متفاوت و همتی‬ ‫بیش ازپیـش‪ ،‬اقداماتـی مانـدگار و متفـاوت از تمامـی ادوار انجـام داده اسـت و سـاخت‬ ‫حـدود ‪ ۵۰‬مدرسـه طـی ایـن مـدت گـواه تلاش ایـن شـورا در شـهریار اسـت»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫شـهریار بااشـاره به بهر هبـرداری میانگیـن ‪ ۱۰‬مدرسـه در سـال‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬شهرسـتان‬ ‫یشـود و خدمـت و‬ ‫شـهریار به عنـوان پرجمعیت تریـن منطقـه اموزشـی کشـور قلمـداد م ‬ ‫تلاش در حـوزه مدرس هسـازی و کاهـش ترا کـم کالسـی‪ ،‬امـروز وظیفـه تمـام دسـتگاه ها‬ ‫یسـت»‪ .‬طاهری بااشـاره به افتتاح چندین مدرسـه‬ ‫من جمله مسـئوالن مدیریت شهر ‬ ‫در دهـه مبـارک فجـر امسـال‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا در شـورای اموزش وپـرورش تمـام تلاش خـود را‬ ‫برای دفاع از سرانه اموزشی و حل مشکالت این پروژه ها به کار گرفته ایم و دست طلب‬ ‫یـاری خـود را ب هسـوی تمـام خیریـن عزیـز در ایـن مسـیر دراز می کنیـم»‪.‬‬ ‫دیدار و تکریم شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اندیشه‬ ‫از مادر شهید سرفراز سردار محمد زارع‬ ‫بـا حضـور بهـروز کاویانـی (شـهردار )‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی و بسـیجیان پایگاه حضرت‬ ‫ولیعصر(عج) شـهر اندیشـه‪ ،‬از مادر بزرگوار شـهید سرافراز سـردار محمد زار ع‪ ،‬از شهدای‬ ‫دفـاع مقـدس دیـدار و تکریـم شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر روابط عمومـی و امـور بین الملل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ دراین دیـدار‪ ،‬شـهردار اندیشـه ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫نقـدر کشـور‪ ،‬به ویـژه شـهر اندیشـه‪،‬‬ ‫اهمیـت زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطـره شـهدای گرا ‬ ‫گفـت‪« :‬حضـور و تکریـم از خانـواده شـهدا‪ ،‬یـک وظیفـه کلـی و تجدیـد بیعـت با راه شـهدا‬ ‫و امـام راحـل(ره) اسـت و اینکـه بدانیـم ایـن انقلاب بـا خـون چـه انسـان های پا کـی‬ ‫به دسـت مـا سپرد هشـده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬شـهید زار ع یکـی از افتخـارات شـهر‬ ‫اندیشـه اسـت‪ .‬تاسـی از خصوصیات و ویژگی های ایشـان‪ ،‬راه خدمت را برای مسـئولین‬ ‫سـخت تر و خطیرتـر می کنـد و امیدواریـم پـروردگار متعـال نیز مـا را در ادامـه راه ثابت قدم‬ ‫نگه دارنـد»‪ .‬مـادر شـهید محمـد زار ع نیـز در ادامه با ابراز خرسـندی از حضور مسـئولین‬ ‫یهـای شـهید بزرگـوار گفـت‪« :‬محمـد بـرای مـا بسـیار عزیـز‬ ‫و اشـاره بـه خاطـرات و ویژگ ‬ ‫بـود‪ ،‬امـا فرمـان امـام و حفـظ نظـام و انقلاب وظیفه ای بود که باعث شـد به مقـام واالی‬ ‫شـهادت دسـت یابد و چه اجر و مزدی بهتر از این که شـامل حال پسـرم شـد و امیدوارم‬ ‫یسـت در پایان این دیدار‪ ،‬شـهردار‬ ‫شـفاعت کننده همه ما در نزد پروردگار باشـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫و اعضای شـورای اسلامی با اهدا لوح از مادر شـهید محمد زار ع تجلیل و تکریم کردند‪.‬‬ ‫ائیـن معارفـه معـاون سیاسـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار کـه بـا حضـور نورالـه طاهـری‬ ‫(فرمانـدار شـهریار )‪ ،‬معاونیـن و جمعـی از کارکنـان فرمانـداری برگـزار شـد؛ از زحمـات و‬ ‫شهـای "هـادی منجیـری" قدردانـی و "محمدحسـین مداحـی" به عنـوان سرپرسـت‬ ‫تال ‬ ‫معاونـت سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار معرفی شـد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار؛ در ایـن ائیـن‪ ،‬کـه بـا حضـور فرمانـدار شـهریار‪،‬‬ ‫شهـای "هـادی‬ ‫معاونیـن و جمعـی از کارکنـان فرمانـداری برگـزار شـد‪ ،‬از زحمـات و تال ‬ ‫منجیری" قدردانی و "محمدحسین مداحی" به عنوان سرپرست معاونت سیاسی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اجتماعـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار معرفـی شـد‪ .‬نورالـه طاهـری در ایـن مراسـم‪،‬‬ ‫طبـا‬ ‫بااشـاره به شـرایط سـخت دوسـال اخیـر و عملکـرد خـوب فرمانـداری‪ ،‬به ویـژه درارتبا ‬ ‫برگزاری انتخابات در سال ‪ 13۹۸‬و سال جاری‪ ،‬به ویژه مشکالت ناشی از همه گیری بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬از تالش های ارزشمند معاونین‪ ،‬مدیران و کارکنان فرمانداری ازجمله اقای منجیری‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫در مـدت تصـدی پسـت معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‪ ،‬قدردانـی کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫محمدحسـین مداحی‪ ،‬از نیروهای جوان شـاغل در فرمانداری شهرسـتان شـهریار اسـت و‬ ‫قبـل از ایـن‪ ،‬به عنـوان ریاسـت اداره شـهری و روسـتایی مشـغول بـه فعالیـت بـود‪.‬‬ ‫رونمایی از کتاب الله های اندیشه؛ با حضور سردار علی باللی‬ ‫در مراسـم گرامیداشـت شـهدا حـوزه مقاومـت بسـیج حضـرت ولیعصر(عـج) بـا حضـور‬ ‫خانواد ههـای معظـم شـهدا و ایثارگـران‪ ،‬مـردم شـریف و شـهیدپرور شـهر اندیشـه‪ ،‬سـردار‬ ‫سـرتیپ پاسـدار علـی باللـی‪ ،‬امام جمعـه محتـرم‪ ،‬بهـروز کاویانـی (شـهردار )‪ ،‬رئیـس و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬سـرهنگ زرگـر (فرمانـده سـپاه ناحیـه امـام هـادی شـهر‬ ‫اندیشه)‪ ،‬کردی (رئیس بنیاد شهید شهرستان شهریار ) و دیگر مسئولین شهری‪ ،‬کتاب‬ ‫الل ههـای اندیشـه رونمایـی شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ در این جلسـه سردار سـرتیپ علی باللی بااشاره بر‬ ‫یهـای شـهدا غیرقابل توصیـف و‬ ‫نگـرش الهـی شـهدا گفـت‪« :‬رشـادت ها و دالورمرد ‬ ‫نهـا بـا رضایـت خداونـد گر هخـورده بـود کـه‬ ‫تشـریح اسـت‪ ،‬چرا کـه اهـداف واال و الهـی ا ‬ ‫یشـد و نگارش این رشـادت های باعث رشـد‬ ‫درنهایت به ارامش و امنیت مردم منجر م ‬ ‫و تعالـی فرهنـگ ایثـار و شـهادت اسـت»‪ .‬وی در ادامـه بـه خاطراتـی از جنـگ تحمیلـی‬ ‫یحـد رزمنـدگان اسلام بـرای مقابلـه بـا دشـمن اشـاره کـرد و بیـان کـرد‪« :‬امـروز‬ ‫و ایمـان ب ‬ ‫به واسـطه ایـن ازخودگذشـتگی ها‪ ،‬مـا در اقتـدار و امنیـت کامـل بـه سـر می بریـم»‪ .‬بهـروز‬ ‫کاویانـی (شـهردار اندیشـه) نیـز در حاشـیه ایـن مراسـم با ابـراز خرسـندی از رونمایی این‬ ‫بهـای ارزنـده در حـوزه شـهدای ایـن شـهر رونمایـی شـد و‬ ‫کتـاب افـزود‪« :‬از یکـی از کتا ‬ ‫امیدواریـم در چـاپ دوم ایـن کتـاب‪ ،‬بـا مشـارکت شـهرداری بتوانیـم بـا تکمیـل ایـن اثـر و‬ ‫ثبـت خاطـرات و اثـار شـهدای شـهر اندیشـه‪ ،‬اقـدام خوبـی دراین زمینـه صـورت دهیم»‪.‬‬ ‫یسـت کـه بر گردن‬ ‫وی افـزود‪« :‬یـاداوری و روایـت درسـت و صحیـح از شـهدا‪ ،‬وظیفه دین ‬ ‫همه ماسـت‪ ،‬تا درک کنیم شـهدا چه انسـان های ازاده‪ ،‬باعزت و بزرگی بوده اند که برای‬ ‫نهـای انقلاب اسلامی‪ ،‬همه هسـتی خـود را فدا کرده اند تـا ارامش و امنیت‬ ‫دفـاع از ارما ‬ ‫را امـروز تجربـه کنیـم و ایـن امانـت را بـه مـا سـپردند و امیـد اسـت بتوانیـم ادامه دهنـده‬ ‫نهـا باشـیم»‪ .‬الهـام افراشـته (رئیـس شـورای اسلامی شـهر اندیشـه) نیـز در‬ ‫حقیقـی راه ا ‬ ‫حاشـیه این مراسـم‪ ،‬باتا کیدبر خصوصیات شـهدا اظهار داشـت‪« :‬نگاه بر خصوصیات‬ ‫نهـا‪ ،‬می توانـد سـهم بزرگـی‬ ‫بـازر شـهدای شـهر اندیشـه و کنـکاش در زندگـی و هـدف ا ‬ ‫در روشـنگری نسـل اینـده داشـته باشـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا نـگاه بـه همـت‪ ،‬پشـتکار و‬ ‫ً‬ ‫والیتمـداری شـهدای شـهرمان کـه در ایـن کتـاب بـه ان اشـاره شـده‪ ،‬قطعـا دریچـه ای‬ ‫تـازه در طـرز تفکـر مـا شـکل می گیـرد کـه موضـوع بسـیاری قابـل تاملی سـت و بارهـا ایـن‬ ‫مهم توسـط مقام معظم رهبری به ان اشـاره شـده اسـت»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬امیدواریم‬ ‫بـا انجـام این گونـه کارهـای فرهنگـی در حـوزه شـهدا و برگـزاری این گونـه جلسـات‪ ،‬سـهم‬ ‫کوچکی از وظیفه ای که برگردن همه ما در قبال خون شهداست را برای انتقال درست‬ ‫ازخودگذشـتگی های ایـن شـهید و شـهدای بـزرگ شـهر اندیشـه‪ ،‬انجـام داده باشـیم»‪.‬‬ ‫گفتنی سـت از گرداورنـدگان ایـن اثـر معنـوی و فرهنگـی تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬شـایان ذکـر‬ ‫اسـت در پایـان ایـن مراسـم‪ ،‬از خانواده هـای معظـم شـهدای شـهر اندیشـه نیـز بـه رسـم‬ ‫اهـدا لـوح‪ ،‬تکریـم و تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات ورزشی پرورش اندام «شهریار ایران» در شهر اندیشه‬ ‫بـه همـت شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه‪ ،‬با حضور‬ ‫دکتـر نصیرزاده (ریاسـت فدراسـیون پـرورش انـدام)‪ ،‬ناصر‬ ‫گرجـی (مربـی تیـم ملـی پـرورش انـدام ایـران)‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شهر اندیشه‪ ،‬ملی پوشـان رشته پرورش‬ ‫انـدام‪ ،‬اصحـاب رسـانه های ورزشـی و دیگـر مسـئولین‬ ‫شـهری‪ ،‬مسـابقات ورزشـی پـرورش انـدام "شـهریار ایـران"‬ ‫در سـالن والیـت ایـن شـهر برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد‬ ‫خبـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی‬ ‫و شـهرداری اندیشـه؛ مرتضـی بهرامـی (نایب رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اندیشـه) در حاشـیه برگـزاری ایـن‬ ‫تهـا گفـت‪« :‬ایـن سـری مسـابقات‪ ،‬باهـدف کشـف‬ ‫رقاب ‬ ‫اسـتعدادهای درخشـان شـهر و بـه مـدت دوروز‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور ورزشـکاران رشـته پـرورش انـدام برپـا شـد و رقابـت‬ ‫بسـیار مطلـوب و پرشـوری بیـن شـرکت کنندگان را شـاهد‬ ‫بودیـم»‪ .‬وی بـا ابـراز خرسـندی از اسـتقبال خـوب و‬ ‫بسـبک افـزود‪« :‬در این‬ ‫حضـور تیم های باتجربه و صاح ‬ ‫مسابقات‪ ،‬در روز اول‪ ،‬تیم شهرداری اندیشه با مدیریت‬ ‫اقایان امیر خسروانی و رضا بختیاری به مربیگری کامران‬ ‫صالحـی و علـی فوالدونـد موفق به قهرمانی و کسـب کاپ‬ ‫تیمـی هـر دو رشـته بادی بیلدینـگ و بادی کالسـیک و در‬ ‫روز دوم‪ ،‬تیم ریبون با مربیگری اشکان متقیان در رشته‬ ‫فیزیـک و تیـم فرامـرز عزیـزی بـا مربیگـری فرامـرز عزیـزی‬ ‫در رشـته کالسـیک‪ ،‬موفـق بـه قهرمانـی و کسـب کاپ‬ ‫تیمـی شـدند»‪ .‬بهرامـی در پایـان سـخنان خـود‪ ،‬ضمـن‬ ‫قدردانی از زحمات محمد داداشی (مسئول ورزش شهر‬ ‫اندیشـه) اظهار داشـت‪« :‬با برنامه ریزی انجام شـده‪ ،‬این‬ ‫سـری از مسـابقات کـه در قالـب المپیادهـای ورزشـی و در‬ ‫رشـته های مختلـف ورزشـی‪ ،‬بـرای عالقمند تـدارک دیده‬ ‫شده‪ ،‬که در اینده نزدیک‪ ،‬نحوه برگزاری ان اطالع رسانی‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اغاز دوازدهمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی در شهر اندیشه‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی‪ ،‬سـرهنگ زرگر (فرمانده سـپاه‬ ‫ناحیـه مقاومـت بسـیج امـام هـادی علیه السلام)‪ ،‬فرمانـده و بسـیجیان پایـگاه شـهید‬ ‫امـراهلل بابابزرگـی و دیگـر مسـئولین‪ ،‬دوازدهمیـن مرحلـه رزمایـش همدلـی و مواسـات‪،‬‬ ‫در شـهر اندیشـه بـا توزیـع بیـش از هزاربسـته معیشـتی اغـاز شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ الهـام افراشـته‬ ‫(رئیس شـورای اسلامی شـهر) دراین خصوص گفت‪« :‬به همت سـپاه ناحیه امام هادی‬ ‫علیه السلام و حوزه مقاومت بسـیج شـهید امراهلل بابابزرگی با همکاری شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫شـهرداری‪ ،‬سـتاد اقامه نماز جمعه و خیرین شـهر اندیشـه‪ ،‬شاهد رزمایش دیگری بانام‬ ‫مواسات و همدلی هستیم که خدا را شکر می کنیم که ما را نیز در این امر خدا پسندانه‬ ‫پیشقدم کرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬پس از تا کیدات و منویات و فرمایشات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫در راسـتای اجـرای رزمایش هـای مومنانـه؛ هم ا کنـون دوازده مرحلـه از اغـاز ایـن طـرح‬ ‫ً‬ ‫یگـذرد و قطعـا دل بسـیاری از تنگدسـتان و کم بضاعتـان شـهر‪،‬‬ ‫اجتماعـی پسـندیده م ‬ ‫شادتر شده است که ان شاءاهلل خداوند اجر واقعی ان را برای خیرین مقدر و کسانی که‬ ‫دراین راستا حرکت کرده اند‪ ،‬مقدر فرماید»‪ .‬وی یاداور شد‪« :‬این بسته ها‪ ،‬بنا به لیست‬ ‫تعییـن شـده‪ ،‬باتوج هبـه پاالیشـی کلی توسـط نهادهای مردمـی‪ ،‬صورت گرفته؛ تا شـاهد‬ ‫کتـر از روی دوش نیازمنـدان جامعـه باشـیم»‪ .‬وی ضمـن تشـکر از‬ ‫برداشـتن بـاری کوچ ‬ ‫بسـیجیان دریادل و حوزه های بسـیج شـهید بابابزرگی و حوزه بسـیج خواهران حضرت‬ ‫زکیه تصریح کرد‪« :‬ان شاءاهلل با برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬این حرکت اجتماعی پسندیده‬ ‫و مهم‪ ،‬باز هم در شهر به اجرا درخواهدامد و امید است که خیرین و مردم شریف شهر‬ ‫اندیشـه‪ ،‬در این امر خداپسـندانه سـهیم باشـند»‪.‬‬ ‫اغاز مرحله دیگری از توزیع بسته های حمایتی؛ در طرح کمک های مومنانه به افراد‬ ‫کم بضاعت در شهر اندیشه‬ ‫همچنین در بخش دیگری به همت شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه‪ ،‬با همکاری‬ ‫حـوزه مقاومـت بسـیج حضـرت ولیعصر(عـج) سـپاه ناحیـه امام هادی علیه السلام شـهر‬ ‫اندیشـه‪ ،‬مرحلـه دیگـری از توزیـع بسـته های حمایتـی و معیشـتی بیـن افـراد نیازمنـد‬ ‫و کم بضاعـت در ایـن شـهر بـا حضـور فرمانـده سـپاه ناحیـه امـام هـادی علیه السلام و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه اغـاز شـد‪ .‬مرتضـی بهرامـی (نایب رئیـس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اندیشـه) دراین خصـوص گفـت‪« :‬باتوجه به تا کیدات مقـام معظم رهبری‬ ‫کهـای مومنانـه‪ ،‬شـهرداری اندیشـه از اغـاز بحـث کرونا‪ ،‬اقـدام به توزیع‬ ‫درخصـوص کم ‬ ‫چنـد مرحلـه از بسـته های حمایتـی و معیشـتی در بیـن شـهروندان بی بضاعـت کـرد‪،‬‬ ‫کـه در ادامـه ایـن عمـل خیرخواهانـه و جامعه محـور‪ ،‬مرحلـه بعـدی ایـن طـرح بـا توزیـع‬ ‫‪۲۵۰‬بسـته بـه نیابـت از سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و شـهدای سـرفراز شـهر‬ ‫اندیشـه اغـاز شـد»‪ .‬بهرامـی در ادامـه ضمـن تقدیـر از همکاری جهـادی و میدانـی حوزه‬ ‫مقاومت بسـیج حضرت ولیعصر(عج) سـپاه ناحیه امام هادی علیه السلام در این مورد‬ ‫افـزود‪« :‬در توزیـع ایـن بسـته ها‪ ،‬باتوج هبـه پاالیشـی کـه درخصـوص تهیـه شناسـنامه ای‬ ‫جامـع از افـراد ناتـوان‪ ،‬کم بضاعـت انجـام گرفتـه‪ ،‬بسـته های مذکـور به دسـت نیازمنـدان‬ ‫واقعـی خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫شهردار اندیشه‪:‬‬ ‫روند لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر اندیشه‬ ‫همچنان ادامه دارد‬ ‫به ــروز کاویان ــی (ش ــهردار اندیش ــه) از ادام ــه عملی ــات‬ ‫اجرای ــی لکه گی ــری و اس ــفالت معاب ــر س ــطح این ش ــهر‬ ‫خب ــرداد‪ .‬ب هگ ــزارش واح ــد خب ــر روابط عموم ــی و ام ــور‬ ‫بین المل ــل ش ــورای اس ــامی و ش ــهرداری اندیش ــه؛‬ ‫ش ــهردار اندیش ــه بی ــان ک ــرد‪« :‬با توج ــه به اینکه ش ــهر‬ ‫ماهیت ــی زن ــده دارد‪ ،‬ش ــهرداری ها یک ــی از وظایف ــی که‬ ‫بای ــد در طول س ــال به صورت مس ــتمر عملیات ــی کنند‪،‬‬ ‫اس ــفالت‪ ،‬بهس ــازی و لکه گیری معابر و خیابان هاست؛‬ ‫ک ــه در ای ــن راس ــتا‪ ،‬ش ــهرداری اندیش ــه نیز بناب ــه اعالم‬ ‫کارشناس ــان‪ ،‬ای ــن وظیفه را در شـ ـش ماهه دوم س ــال‪،‬‬ ‫پ ــس از تعری ــف و تصوی ــب و ط ــی مراح ــل قانون ــی‪ ،‬در‬ ‫دس ــتورکار خ ــود ق ــرار داده اس ــت»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ل ــذا‬ ‫عملی ــات لکه گی ــری و اس ــفالت معابـــر ســـطح شـــهر‬ ‫هم ا کن ــون باتوج هب ــه ش ــرایط مســـاعد اب وهوایـــی‪ ،‬با‬ ‫قوت در حال انجام اس ــت و پیمانکاران در راستای رفع‬ ‫نقای ــص و برطرف کردن نقاطی که با این مشـــکل مواجه‬ ‫هس ــتند‪ ،‬ب ــه انج ــام وظای ــف محولـــه دراین خصـــوص‬ ‫رون ــد اجرای ــی این پ ــروژه را انج ــام می دهنـــد»‪ .‬کاویانی‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬برای اج ــرای دقیق این مهـــم همکارانم‬ ‫ب ــا نظ ــارت مس ــتمر جه ــت ع ــدم دوبـــاره کاری و اجرای‬ ‫مطل ــوب ان اق ــدام می کنند و شـــهروندان نیز می توانند‬ ‫درصورت مش ــاهده مش ــکلی درخصوص معابـــر‪ ،‬مراتب‬ ‫را ب ــه س ــامانه ‪ ۱۳۷‬اع ــام؛ تا در اســـر ع وقت نســـبت به‬ ‫رس ــیدگی ب ــه ان اقدام ش ــود»‪.‬‬ ‫برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم؛ در مسجد جامع امام حسین؟ع؟ شهر اندیشه‬ ‫در اسـتانه سـالروز وفـات حضـرت ام البنیـن(س)‪ ،‬طـی مراسـمی یـادواره شـهدای مدافـع‬ ‫حـرم‪ ،‬در مسـجد جامـع امـام حسـین(ع) شـهر اندیشـه‪ ،‬با حضـور خانواده معظم شـهدا‬ ‫و ایثارگـران‪ ،‬مـردم شـهیدپرور و والیتمـدار‪ ،‬بهـروز کاویانـی (شـهردار )‪ ،‬اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬فرماندهان سـپاه و بسـیج شهر اندیشـه و دیگر مسئولین شهری و شهرستانی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری اندیشـه؛ در ایـن مراسـم کـه بـه همـت حـوزه مقاومـت بسـیج شـهید امـراهلل‬ ‫بابابزرگـی‪ ،‬بـا همـکاری شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه برگـزار شـد‪ ،‬سـردار اهوازیـان‬ ‫به عنـوان سـخنران‪ ،‬بااشـاره به دسـتاوردهای مهـم شـهدای مدافـع حـرم‪ ،‬به ویـژه حـاج‬ ‫قاسم سلیمانی گفت‪« :‬هم رزمان و یاران حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬همه جنس انسان های‬ ‫تمـدار بودنـد‪ .‬او مجاهدانـی تربیـت کـرد کـه‬ ‫بـزرگ‪ ،‬ازاده و خوش اخلاق و باایمـان و والی ‬ ‫توانسـتند با ایثار خود‪ ،‬رشـادت های بی نظیری خلق کنند»‪ .‬وی در ادامه افزود‪« :‬حاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی‪ ،‬زمانـی کـه مـا خـواب بودیم به شـهادت رسـید؛ چرا که او همیشـه بیدار‬ ‫بود و به مانند کادر درمان‪ ،‬که درحال حاضر در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند‪ ،‬برای‬ ‫اعتلای اهـداف نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی هوشـیار بـود‪ .‬ایـن مـرد بـزرگ‪ ،‬هفـده‬ ‫جبهه پراسترس را مدیریت کرد»‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬بسیجی پروری‬ ‫را از خصوصیـات بـارز مـادران بسـیجی دانسـت و اظهـار داشـت‪« :‬بزرگ تریـن بسـیجی‪،‬‬ ‫امیرالمومنیـن بـود‪ .‬چرا کـه ایـن اقداماتـی کـه امـروز در قالـب کمـک مومنانه با نام قاسـم‬ ‫سـلیمانی انجـام می گیـرد‪ ،‬در ان زمـان‪ ،‬حضـرت علـی(ع) باتوجه بـه همـه مسـائل روز‪،‬‬ ‫خـود بـه ان عمـل می کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬قاسـم سـلیمانی در بیـن کادر و سـربازان‪ ،‬هرگـز‬ ‫بـا درجـه حضـور پیـدا نمی کـرد؛ ولـی حیـن مالقـات بـا رهبـر‪ ،‬بـا درجه حضـور پیـدا می کرد‬ ‫به خاطراینکـه همـه ببیننـد رهبـر تنهـا نیسـت و ایـن درس بزرگی سـت کـه بایـد از او‬ ‫بیاموزیـم»‪ .‬وی بـا روایت خاطراتی از حاج قاسـم سـلیمانی و اهمیـت دادن این قهرمان‬ ‫بـزرگ کشـورمان بـه خانـواده شـهدا گفـت‪« :‬حاج قاسـم سـلیمانی بـوی فرزندان شـهدا را‬ ‫از پدرانشـان استشـمام می کـرد و همیشـه دسـتان پـدران شـهدا را می بوسـید»‪ .‬وی در‬ ‫بخشـی دیگـر از سـخنان خـود افـزود‪« :‬ایـن مـرد بـزرگ‪ ،‬همیشـه به دنبـال رهـروان واقعـی‬ ‫والیـت و ایثـار بـوده و رشـادت ها و مبـارزات ایشـان در فلسـطین و غـزه‪ ،‬تـا انجا پیش رفت‬ ‫کـه صهیونیسـت ها از نـام او بـه هـراس می افتادنـد و شـا گردانی را به نـام مدافعـان حـرم‬ ‫به تاریخ معرفی کرد تا پابه پای او‪ ،‬شـربت شـیرین شـهادت را بنوشـند»‪ .‬سـردار اهوازیان‬ ‫اضافه کرد‪« :‬مدافعان حرم‪ ،‬برگ زرین دیگری از تربیت شـدگان نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬برای عدالت محوری و حق طلبی انقالب اسلامی هسـتند که زنده نگه داشـتن‬ ‫مکتـب سـلیمانی و مدافعـان حـرم؛ به راسـتی وظیفـه سنگینی سـت کـه برعهـده همـه‬ ‫مـا وا گـذار شـده و امیدواریـم بتوانیـم در راه ایـن انسـان های ازاده و باغیـرت‪ ،‬همـواره بـا‬ ‫رهبـری مقـام معظـم رهبـری گام برداریـم»‪ .‬گفتنی سـت در پایـان ایـن مراسـم‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬از خانواده هـای شـهدا و بسـیجیان شـهر اندیشـه تقدیـر شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!