روزنامه سایه شماره 2420 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2420

روزنامه سایه شماره 2420

روزنامه سایه شماره 2420

‫استاندار تهران‪:‬‬ ‫«بازگشایی مدارس» گام به گام پیگیری می شود‬ ‫اسـتاندار تهـران از پیگیـری گام بـه گام بازگشـایی حدا کثـری مـدارس‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬علـوم و اسـتانداری تهـران خبـر‬ ‫توسـط وزرای کشـور‪ ،‬اموز ‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ محسـن منصـوری گفت‪« :‬درحال پیگیـری موضوع‬ ‫هسـتیم‪ .‬چند روز گذشـته نیز جلسـه ای با حضور وزارای کشـور‪ ،‬اموزش و‬ ‫پـرورش و علـوم برگـزار شـد‪ .‬بازگشـایی حدا کثری‪ ،‬مصوبه سـتاد ملی کرونا‬ ‫و دسـتور رئیس جمهوری سـت؛ درنتیجـه موضـوع توسـط وزرای کشـور‪،‬‬ ‫شو پرورش و علوم و استانداری تهران دنبال خواهد شد تا با رعایت‬ ‫اموز ‬ ‫پروتکل های بهداشـتی بازگشـایی حدا کثری اتفاق بیافتد‪ .‬خانواده های‬ ‫تهرانی حساسیتی در این موضوع دارند که شاید بیشتر از سایر نقاط کشور است؛ ولی نباید بگذاریم‬ ‫ایـن حساسـیت منجـر بـه افـت تحصیلـی دانش امـوزان شـود»‪.‬‬ ‫‪161‬درصد‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خطـوط فعـال تلفن همـراه تـا پایان سه ماه هسـوم ‪ ،۱۴۰۰‬به ‪۱۳۵‬میلیون عدد رسـیده‬ ‫کـه ضریـب نفـوذ را بـه ‪161.67‬درصد می رسـاند‪ .‬ویژگی هایـی از جمله تعداد خطوط‬ ‫وا گذارشـده‪ ،‬ضریـب نفـوذ‪ ،‬تعـداد کشـورهای دارای ارتباط رومینگ‪ ،‬میزان پوشـش‬ ‫جـاده ای‪ ،‬شـهر و روسـتاهای تحت پوشـش و ‪ ...‬در هـر اپراتـوری متفـاوت اسـت کـه‬ ‫نهـا را از هـم متمایـز می کند‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 19 1400‬جمادی الثانیه ‪ 22 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2420‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ت رسانه های روسیه از سفر رئیس جمهوری ایران؛‬ ‫روای ‬ ‫ارامستان ها؛ مدت هـای مدیدی سـت کـه بسـیاری از مـردم‪ ،‬تمـاس‬ ‫ناقل سرطان مـداوم بـا سـنگ یـا سنگ تراشـان و سـنگ بران را بـد‬ ‫دانسـته و می پنداشـتند و براین باورنـد کـه‪...‬‬ ‫تاکیدمسکو‪-‬تهرانبر ارتقایروابطدوجانبه‬ ‫‪2‬‬ ‫ن اجتماعی‬ ‫کاربرد هنر در کاهش بحرا ‬ ‫و اسیب های ناشی ازان‬ ‫سـوال اینجاسـت که ایا هنر و هنرمند می تواند در بحران های اجتماعی ایجادشـده‪،‬‬ ‫بار اسـترس و اسـیب های ناشـی ازان رویداد را در جامعه کاهش دهد؟ پاسـخ بسـتگی‬ ‫دارد به میـزان ضخامـت الیه هـای اسـیب دیده و توانمندی هنرمنـدان‪ ،‬میزان اعتماد‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫عمومـی بـه ان هـا و اینکـه مـردم یک جامعه چگونه پذیرای هنر در جامعه م ‬ ‫وقتـی پیشـامدی رخ می دهـد و حادثـه ای اتفـاق می افتـد؛ در شـرایط اضطـراری کـه‬ ‫البتـه خطرنـا ک و ناپایـدار بـرای افـراد و گروه هـای مختلـف جامعـه اسـت‪ ،‬همـه ب ههـم‬ ‫می گوییم که شرایط بحرانی ست! درواقع درچنین وضعیتی تعادل در جامعه ناپدید‬ ‫می شـود؛ حالتـی کـه پویـا‪ ،‬خطرنا ک‪ ،‬متغیر اسـت و ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫میخائیـل اولیانـوف؛ مذاکره کننـده ارشـد روسـیه از اصـرار طرف هـای غربـی‬ ‫بـرای نهایی کـردن مذاکـرات ویـن کـه بـا محـور رفـع تحریم هـا جریـان دارد‪،‬‬ ‫انتقـاد و تصریـح کـرد کـه روسـیه مخالـف ضرب االجل هـای ساختگی سـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در بازدید از بندر امیراباد مطرح کرد؛‬ ‫حمایت از ناوگان دریایی ملی و ارائه تسهیالت‬ ‫جهت خرید یا ساخت شناور‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری ‪:‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫امروز به حضور زنان‬ ‫در مشارکت اجتماعی نیازمندیم‬ ‫مدیرکل دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستا در وزارت کشور‪:‬‬ ‫امروز روحانیون‪ ،‬رسالتی حیاتی‬ ‫درمقابله با انحرافات دینی برعهده دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫شهرداران به اسیب های اجتماعی‬ ‫و حاشیه نشینی توجه داشته باشند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زهره کودایی‪:‬‬ ‫تالش می کنیم از چین‬ ‫هم امتیاز بگیریم‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ ‫جناب اقای مجید بخت ازما‬ ‫انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان معـاون مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری مشـهد کـه بیانگـر تعهـد‪ ،‬کارامـدی‪ ،‬لیاقـت و‬ ‫شایسـتگی های برجسـته ان بـرادر گرامـی بـه عنـوان نیـروی جـوان و انقالبی در‬ ‫صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام و وطـن اسلامی اسـت‪ ،‬تبریـک عـرض‬ ‫نمـوده؛ موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫تسلیت‬ ‫مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحنا ک زندگی را خزانی ماتم زده‬ ‫به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه افرینش در فراخنای‬ ‫بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست‬ ‫بدینوسـیله درگذشـت معلـم و خبرنـگار پیشکسـوت؛ مرحـوم‬ ‫محمدحسـین ملکی را به خانواده محترم ایشـان و اصحاب رسـانه‬ ‫تسـلیت عـرض کـرده‪ ،‬برایشـان از درگاه خداونـد متعـال مغفـرت‪ ،‬و بـرای‬ ‫شـما و سـایر بازمانـدگان‪ ،‬صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده فروش امالک‬ ‫شماره ‪2000000181000001‬‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی درنظردارد فروش اما کن ورزشی مازاد خود (با مشخصات ذیل الذکر ) را از طریق مزایده عمومی‬ ‫و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده‪ ،‬بـا بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬و با شـماره مزایـده ‪140001‬‬ ‫(شماره سیستمی ‪ )2000000181000001‬به صورت الکترونیکی وا گذار کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫پال ک‬ ‫فرعی‬ ‫پال ک‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫ملک‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫مبلغ ودیعه (ریال)‬ ‫میزان‬ ‫مالکیت‬ ‫‪1‬‬ ‫فراهان‪ ،‬بلوار شهید چمران‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫شهدای مدافع حرم‬ ‫‪782‬‬ ‫‪74‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20.000.000.000‬‬ ‫‪1.000.000.000‬‬ ‫ششدانگ‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬تا مورخه ‪ 1400/10/29‬ساعت ‪13:00‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1400/10/29‬لغایت مورخه ‪ 1400/11/10‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬مورخه ‪ 1400/11/10‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از مورخه ‪ 1400/10/30‬لغایت مورخه ‪ 1400/11/02‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫زمان اعالم به برنده مزایده‪ :‬مورخ ‪ 1400/11/13‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬مورخ ‪ 1400/11/12‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت اسـت و کلیـه مراحل فرایند مزایده‪ ،‬شـامل دریافت اسـناد مزایده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت‬ ‫برند هبـودن مزاید هگـران محتـرم از ایـن طریـق امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیـه اطالعـات مـوارد فـروش ملـک شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش‪ ،‬در بـرد اعلان عمومـی کارتابـل امـوال غیرمنقول سـامانه سـتاد‪ ،‬قابل مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با این شماره تماس حاصل فرمایند‪ :‬مرکزپشتیبانی و راهبری سامانه‪1456 :‬‬ ‫‪ -4‬بازگشایی پا کات مزایده‪ ،‬با حداقل یک متقاضی انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه ثبت قرارداد و کلیه مراحل صدور سند و انتقال ان در دفترخانه اسناد رسمی‪ ،‬به عهده برنده مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان شـرکت در مزایده‪ ،‬الزم اسـت نسـبت به واریز ‪ %5‬قیمت پایه کارشناسـی زمین یا به صورت الکترونیکی و از طریق سـامانه سـتاد و یا به صورت فیش واریزی به شـماره‬ ‫حسـاب ‪ 4051005507520475‬به نام وزرات ورزش و جوانان‪ ،‬اقدام کرده و فیش واریزی را به دبیرخانه کمیته اسـتانی ماده ‪ 5‬اداره کل‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مزایده گر اقرار می کند که در هنگام شرکت در مزایده‪ ،‬مشمول قانون منع مداخله وزرا‪ ،‬نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/29 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1262740‬‬ ‫دبیرخانه کمیته استانی ماده ‪ 5‬قانون الحاق ‪2‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫ارامستان ها؛ ناقل سرطان‬ ‫ت رسانه های روسیه از سفر رئیس جمهوری ایران؛‬ ‫روای ‬ ‫تا کید مسکو‪-‬تهران بر ارتقای روابط دوجانبه‬ ‫رسـانه های روسـیه با انعکاس و بازتاب اخبار سـفر ایت اهلل سید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی؛ رئیس جمهـوری ایـران بـه روسـیه و ارائـه‬ ‫لهـای متفـاوت‪ ،‬همگـی بـر موضـع تقویـت‬ ‫شهـا و تحلی ‬ ‫گزار ‬ ‫روابـط مسـکو‪-‬تهران در حوز ههـای مختلـف‪ ،‬تا کیـد کردنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ روزنامـه «کامرسـانت» ضمـن بازتـاب اخبـار سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری مـا‪ ،‬در گزارشـی مفصـل نوشـت‪« :‬دومیـن روز از‬ ‫سـفر ابراهیـم رئیسـی بـه روسـیه‪ ،‬بـه بازدیـد از دومـای دولتـی‪،‬‬ ‫دانشـگاه دولتـی مسـکو و مسـجد کلیسـای جامـع مسـکو‬ ‫اختصـاص داشـت‪ .‬او در سـخنرانی خـود در جمـع نماینـدگان‬ ‫نهـا را خوشـحال‬ ‫دومـا بـا پیش بینـی پایـان قریب الوقـوع ناتـو‪ ،‬ا ‬ ‫یکـه میزبانـان بیـن سـخنان رئیسـی‪ ،‬او را تشـویق‬ ‫کـرد‪ .‬درحال ‬ ‫می کردنـد‪ ،‬تیـم وزرایـی که بـا او وارد شـده بودنـد‪ ،‬درحال مذا کره‬ ‫بـا شـرکای روسـی بـر سـر پارامترهای همـکاری اقتصـادی به ویژه‬ ‫در حـوزه نفـت و گاز بودنـد‪ .‬در دیـدار رئیس جمهـوری ایـران از‬ ‫دومـای دولتـی نماینـدگان بـا تشـویق و ایسـتادن از او اسـتقبال‬ ‫کردند‪ .‬رئیسی کریسمس و سال نوی میالدی را به نمایندگان و‬ ‫مـردم روسـیه تبریـک گفـت و از جدایـی جامعـه مـدرن از‬ ‫پیوندهـای معنـوی ابرازتاسـف کـرد و یـاداور شـد کـه ایـران درگیـر‬ ‫سـاخت سلاح هسته ای نیست‪ .‬وی بابیان اینکه این بخشی از‬ ‫اسـتراتژی دفاعـی مـا نیسـت‪ ،‬افـزود؛ اژانـس تا کنـون ‪۱ ۵‬بـار تائید‬ ‫تهـای هسـته ای ایـران وجـود‬ ‫کـرده هیچ گونـه تخلفـی در فعالی ‬ ‫نـدارد‪ .‬وی تائیـد کـرد ا گـر غرب به طور موثـر و جدی تحریم های‬ ‫ضدایرانی را لغو کند‪ ،‬تهران اماده است طی مذا کرات جاری در‬ ‫ویـن بـه توافق هایـی بـر سـر توافـق هسـته ای دسـت یابـد‪ .‬در‬ ‫سخنان ابراهیم رئیسی جایگاه ویژه ای به روابط دوجانبه داده‬ ‫شد‪ .‬او به طورخالصه به دیدار سه ساعته روز قبلش با والدیمیر‬ ‫پوتیـن (رئیس جمهـوری روسـیه) اشـاره کـرد کـه طـی ان‪ ،‬هـر دو‬ ‫رهبـر توافـق کردند باید تالش های بیشـتری برای توسـعه روابط‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬رئیس جمهـوری ایـران از نماینـدگان مجلـس‬ ‫دومـای دولتـی خواسـت تـا همیـن کار را انجـام دهنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی‪ ،‬نمونـه موفـق همـکاری ایـران و روسـیه در سـوریه ممکـن‬ ‫اسـت الگویـی موثـر بـرای توسـعه روابـط دوجانبـه در حوز ههـای‬ ‫مختلـف باشـد‪ .‬ابراهیـم رئیسـی تا کید کـرد؛ اصلی تریـن کاری که‬ ‫برای تامین منافع دو کشـور باید انجام شـود‪ ،‬جلوگیری از نفوذ‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق سـخنان وی‪ ،‬عناصـر‬ ‫عناصـر سـوم بـه امـور داخل ‬ ‫سـوم‪ ،‬امریـکا و ناتـو هسـتند‪ .‬رئیس جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫گفـت؛ ناتـو به بهان ههـا و پوشـش های مختلف دسـت به نفوذ به‬ ‫فضاهای جغرافیایی کشورها می زند و جوامع مستقل را تهدید‬ ‫می کنـد و بالفاصلـه بـا ریختـن مرهـم بـر دل نماینـدگان روسـی‬ ‫افـزود؛ چنیـن رفتـاری درنهایـت منجـر بـه فروپاشـی اتحـاد‬ ‫اتالنتیـک شـمالی خواهـد شـد‪ .‬به گفتـه اقـای رئیسـی؛ ا کنـون‬ ‫امریـکا و ناتـو در ضعیف ترین موقعیت ها قـرار دارند‪ .‬باوجوداین‬ ‫می بینیـم کـه تمایـل بـه سیاسـت توسـعه طلبانه از بیـن نرفتـه‬ ‫اسـت؛ برعکـس ان را در دسـتورکار خـود قـرار می دهنـد و‬ ‫ً‬ ‫تهـای مسـتقل دقیقـا از درون‬ ‫مهم تریـن هـدف تضعیـف دول ‬ ‫مهـای اقتصـادی و‬ ‫اسـت و تلاش می کننـد بـا اعمـال تحری ‬ ‫تکـردن اوضـاع داخلـی کشـور بـه هـدف خـود برسـند‪.‬‬ ‫بی ثبا ‬ ‫رئیس جمهـوری رئیسـی پـس از دومـای دولتـی بـه دانشـگاه‬ ‫دولتـی مسـکو رفـت و در انجـا‪ ،‬رئیـس دانشـگاه ویکتـور‬ ‫سـادوونیچی مـدرک اسـتادی و دکتـرای افتخـاری و یـک‬ ‫شـاخه گل را بـه وی اهـدا کـرد‪ .‬رئیـس دانشـگاه دولتـی مسـکو‬ ‫گفـت؛ بـه ابراهیـم رئیسـی عنـوان دکتـرای افتخـاری دانشـگاه‬ ‫یشـود کـه تضمین کننـده حقـوق‪ ،‬افتخـارات و‬ ‫مسـکو اعطـا م ‬ ‫امتیـازات اوسـت‪ .‬رئیس جمهـوری ایـران در مسـجد جامـع‬ ‫مسـکو بـا شـیخ راویـل عین الدیـن (رئیـس هیئـت روحانـی‬ ‫مسـلمانان فدراسـیون روسـیه) نیـز تفاهـم کامـل متقابـل پیـدا‬ ‫کـرد‪ .‬عین الدیـن به نوبه خود به اهمیت دیدار ابراهیم رئیسـی با‬ ‫رئیس جمهـوری پوتیـن بـرای مسـلمانان روسـیه و جهان اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬رئیـس شـورای مفتیـان بااشـاره به اقامـه نمـاز رئیسـی در‬ ‫کرملیـن گفـت؛ پیام هایـی از کشـورهای مختلـف پـس از عکـس‬ ‫رئیس جمهـوری ایـران در حال اقامـه نمـاز در کرملیـن دریافـت‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن عکـس در تمـام شـبکه های اجتماعـی و‬ ‫رسـانه ها پخـش شـد‪ .‬عین الدیـن بـه رئیسـی گفـت؛ دعای شـما‬ ‫در کرملین نمادین و معنادار بود و از فنالند به من نوشـتند که‬ ‫بـر کرملیـن برکـت نـازل شـده اسـت»‪ .‬رسـانه «کامرسـانت» در‬ ‫ادامـه ایـن گـزارش نوشـت‪« :‬والدیمیـر پوتیـن در ‪ ۱۹‬ژانویـه (‪۲۹‬‬ ‫دی) در کرملیـن بـا همتـای خود‪ ،‬ابراهیم رئیسـی رئیس جمهور‬ ‫فهـای او گـوش داد‪.‬‬ ‫اسلامی ایـران دیـدار کـرد و بـه تمـام حر ‬ ‫روسـای جمهوری در فاصله بسیارمناسـبی از یکدیگر نشستند‬ ‫یعنـی بـا یـک میز بیضی بلنـد و لبه های دور ان از هم جدا شـده‬ ‫بودنـد‪ .‬والدیمیـر پوتیـن خطـاب به ابراهیم رئیسـی گفـت؛ اقای‬ ‫رئیس جمهـور‪ ،‬ابتـدا از شـما تشـکر می کنـم کـه درایـن دوران‬ ‫سـخت کوویـد‪ ۱۹-‬بـه مسـکو امدیـد! دو رئیس جمهـوری کـه‬ ‫فهـای زیـادی بـرای‬ ‫هـر دو کشورشـان تحـت تحریـم بودنـد‪ ،‬حر ‬ ‫گفتـن داشـتند‪ .‬پوتیـن دراین دیـدار گفـت؛ در عرصـه جهانی‪ ،‬ما‬ ‫شهـای مـا‪،‬‬ ‫بسـیارنزدیک همـکاری می کنیـم‪ .‬به لطـف تال ‬ ‫تاحدزیـادی توانسـتیم بـه دولـت سـوریه کمـک کنیـم تـا بـر‬ ‫تهدیدهـای مرتبط با تروریسـم بین المللی غلبه کنـد‪ .‬البته االن‬ ‫هـم شـما و هـم مـا نگـران وضعیتـی هسـتیم کـه در افغانسـتان‬ ‫یسـت؛ می خواهـم همـه این مسـائل را با شـما‬ ‫در حال شکل گیر ‬ ‫در میـان بگـذارم تـا موضـع شـما را درمـورد این مسـائل بدانـم‪.‬‬ ‫والدیمیـر پوتیـن افـزود؛ و در همـان ابتـدای دیـدار از شـما‬ ‫می خواهیم که بهترین ارزوهای من را پس از بازگشت به تهران‬ ‫بـه رهبـر روحانـی اقـای خامنـه ای برسـانید‪ .‬رئیسـی هـم‬ ‫دراین دیـدار گفـت؛ روابط با روسـیه اسـتراتژیک خواهـد بود و نه‬ ‫کوتا همـدت یـا موضعـی و در شـرایط بسـیار اسـتثنایی کنونـی کـه‬ ‫رویارویـی بـا اقدامـات یک جانبـه غـرب ازجملـه امریـکا وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬مـا می توانیـم در تعامـل خـود هم افزایـی ایجـاد کنیـم‪ .‬او‬ ‫یهـا مقاومـت‬ ‫افـزود؛ بیـش از ‪40‬سـال اسـت کـه در برابـر امریکای ‬ ‫می کنیـم و هرگـز به دلیـل تحریـم و تهدیـد جلـوی پیشـرفت و‬ ‫توسـعه کشـور را نخواهیـم گرفـت»‪ .‬رسـانه «کامرسـانت» ادامـه‬ ‫داد؛ ابراهیم رئیسـی که یک سـجاده به همراه داشـت‪ ،‬در میانه‬ ‫مذا کـرات بـرای اقامـه نمـاز‪ ،‬بـه اتـاق کنـاری رفـت‪ .‬شـبکه‬ ‫تلویزیونـی روسـی «دوژد» هـم در گزارشـی گفت‪« :‬اسـتقبال وزیر‬ ‫انـرژی روسـیه از ایـت اهلل رئیسـی در فـرودگاه مسـکو بازتـاب‬ ‫لهـای‬ ‫گسـترده ای در رسـانه های ایـن کشـور داشـت‪ .‬در پروتک ‬ ‫تشـریفات روسـیه‪ ،‬اسـتقبال از روسـای جمهوری توسـط معاون‬ ‫کسـاعت ونیم از‬ ‫یشـود‪ .‬پس از گذشـت ی ‬ ‫وزیـر خارجـه انجـام م ‬ ‫دیـدار ایـت اهلل رئیسـی با پوتین‪ ،‬مذا کـرات برای دقایقی متوقف‬ ‫شد تا رئیس جمهوری ایران نماز مغرب را در کاخ کرملین محل‬ ‫مذا کرات اقامه کند»‪ .‬در گزارش شـبکه «دوژد» همچنین گفته‬ ‫لهـای‬ ‫شـد کـه دیـدار ایـت اهلل رئیسـی و پوتیـن تحـت پروتک ‬ ‫شـدید کرونایـی و بـا فاصلـه ای کـه سلامت دو طـرف را تضمیـن‬ ‫کنـد‪ ،‬انجـام شـد‪ .‬رسـانه روسـی یـاداوری کـرد کـه امـار (مربـوط به‬ ‫همـان روز دیـدار ) مبتالیان به کرونـا در روسـیه از مـرز ‪ ۳۴‬هزارنفـر‬ ‫گذشـت و امـار مرگ ومیـر کرونایـی هـم دراین کشـور بیـش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفـر بـود‪ .‬روزنامـه گازیتا نیز به نقل از ابراهیم رئیسـی نوشـت‪:‬‬ ‫«سیاسـتی کـه ناتـو دنبـال می کنـد درنهایـت منجـر بـه‬ ‫ازهم پاشیدگی این اتحاد خواهد شد»‪ .‬به گزارش «ریانووستی»؛‬ ‫ابراهیـم رئیسـی در جمـع نماینـدگان گفـت؛ ناتـو به بهان ههـای‬ ‫مختلـف بـه مناطـق جغرافیایـی کشـورهای مختلـف نفـوذ‬ ‫تهـای هسـته ای ایـران‬ ‫می کنـد‪ .‬وی در سـخنان خـود بـه فعالی ‬ ‫نیـز اشـاره کـرد‪ .‬به گفتـه او‪ ،‬اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی تائیـد‬ ‫کـرده کـه ایـران دراین زمینـه تخلفـی نـدارد و همه چیـز طبـق‬ ‫یشـود‪ .‬رئیس جمهـوری ایـران همچنیـن تا کیـد‬ ‫قانـون انجـام م ‬ ‫کـرد کـه ایـران درگیـر سـاخت سلاح هسـته ای نیسـت؛ ایـن در‬ ‫اسـتراتژی دفاعـی کشـور نیسـت‪ .‬ب هگـزارش «تـاس»؛ هم زمـان بـا‬ ‫سـفر رئیس جمهوری ایران به مسـکو وزرای امور خارجه‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫اقتصـاد و دارایـی کـه همـراه وی امـده بودنـد‪ ،‬بـا شـرکای روسـی‬ ‫نهـا دسـتور داده شـد تـا تصمیمـات‬ ‫خـود دیـدار کردنـد و بـه ا ‬ ‫اتخاذشـده توسـط رئیس جمهوری دو کشور را فوری اجرا کنند‪.‬‬ ‫نحـال‪ ،‬احسـان خانـدوزی (وزیر اقتصاد ایـران) از توافق‬ ‫درهمی ‬ ‫بر سـر ایجاد «خط حمایت پنج میلیارددالری» و سـایر توافقات‬ ‫یکـه جـواد اوجـی‬ ‫در حـوزه تجـاری و اقتصـادی خبـر داد؛ درحال ‬ ‫(وزیـر نفـت) هـم گفـت؛ شـرکت های روسـی درزمینـه توسـعه‬ ‫نهـای گاز و نفـت‪ ،‬سـاخت پاالیشـگاه های نفـت و انتقـال‬ ‫میدا ‬ ‫فنـاوری و تجهیـزات فراینـدی بـه ایران موافقت کرده اند‪ .‬شـبکه‬ ‫تلویزیونی «روسـیه ‪»۲۴‬؛ رسـانه رسـمی روسیه هم که در سراسر‬ ‫یشـود‪ ،‬بخشـی از مذا کـرات روسـای‬ ‫ایـن کشـور پخـش م ‬ ‫جمهـوری ایـران و روسـیه را کـه بـه معـدود خبرنـگاران اجـازه‬ ‫حضـور داده شـده بـود‪ ،‬ب هطـور مسـتقیم پخش کرد‪ .‬این رسـانه‬ ‫نمـورد در پایـگاه اینترنتـی ویـژه خـود‬ ‫روسـی در گزارشـی درای ‬ ‫نوشـت‪« :‬رئیس جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬روابـط کشـورش بـا‬ ‫روسـیه را مشـارکت راهبـردی و درازمـدت توصیـف کـرد‪ .‬طـرف‬ ‫یهـای راهبـردی بیـن‬ ‫ایرانـی‪ ،‬پیش نویـس توافقنامـه همکار ‬ ‫ایـران و روسـیه را بـه رئیس جمهـوری روسـیه ارائـه کـرد و گفـت؛‬ ‫ایـن سـند می توانـد دورنمـای روابـط دو کشـور را حداقـل بـرای‬ ‫حشـده‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در بازگشـت از سـفر اخیـر بـه روسـیه‪ ،‬دربـاره دسـتاوردهای ایـن سـفر گفـت‪« :‬مباحـث مطر ‬ ‫نسـفر درجهـت تحقـق اهـداف کالن سیاسـت خارجـی جمهـوری اسلامی ایـران؛ یعنـی تعامل حدا کثـری با جهـان و به ویژه‬ ‫در ای ‬ ‫نسـفر توافـق اساسـی بـرای گسـترش روابـط‬ ‫کشـورهای همسـو و هم پیمـان بـا ایـران بـود»‪ .‬رئیس جمهـوری با اشـاره به اینکه در ای ‬ ‫همه جانبـه و پایـدار و سـودمند بیـن دو کشـور به دسـت امـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬بی تردیـد‪ ،‬توسـعه روابـط بـا روسـیه بـه امنیـت و رفـاه‬ ‫ً‬ ‫تسـاز‬ ‫یهـای دوجانبـه تهـران و مسـکو حتمـا برای منطقـه و عرصه بین الملل امنی ‬ ‫دو ملـت کمـک خواهـد کـرد‪ .‬گسـترش همکار ‬ ‫نسـفر دربـاره مسـئله پولـی و بانکـی بیـن دو کشـور گفت وگـو داشـتیم؛ افـزود‪« :‬دو کشـور‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه در ای ‬ ‫می توانند در جهت شکست سلطه دالر بر روابط پولی و بانکی گام بردارند و مبادالت خود را با پول ملی انجام دهند‪ .‬همچنین‬ ‫وزیر نفت کشـورمان توافقات خوبی با مسـئولین انرژی روسـیه در حوزه توسـعه میدان های نفت و گاز داشـت‪ .‬در حوزه مسـائل‬ ‫تجـاری‪ ،‬بـر رفـع موانـع تجـاری و جهـش تجارت بین دو کشـور توافق شـد‪ .‬ا کنون سـطح تعامالت تجاری بین دو کشـور قابل قبول‬ ‫نیسـت؛ لـذا دو کشـور توافـق کردنـد در گام اول‪ ،‬تعاملات تجـاری فی مابیـن را بـه ‪ ۱۰‬میلیـارد دالر در سـال افزایـش دهنـد‪ .‬دو کشـور‬ ‫قتـر مـورد‬ ‫تهـای کشـاورزی و نیـز زمین ههـای مناسـب مبـادالت کاالهـای کشـاورزی دو طـرف را ب هشـکلی دقی ‬ ‫توافـق کردنـد ظرفی ‬ ‫شناسـایی قـرار دهنـد تـا نسـبت بـه افزایـش تبـادل کاالهای کشـاورزی اقـدام کننـد»‪ .‬دکتر رئیسـی با بیان اینکه جمهوری اسلامی‬ ‫لسـازی کریـدور‬ ‫نسـفر‪ ،‬بـر فعا ‬ ‫لو نقـل برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در ای ‬ ‫تهـای بسـیار خوبی د زمینـه ترانزیـت و حم ‬ ‫ایـران از ظرفی ‬ ‫شمال‪-‬جنوب توافق شد‪ .‬این مسیر ترانزیتی مسیر و زمان ترانزیت کاال از روسیه و کشورهای مختلف شمالی ایران را به مناطق‬ ‫جنوبی بسـیار کوتاه تر خواهد کرد‪ .‬گفت وگوهای خوبی نیز در زمینه گسـترش همکاری های دفاعی‪ ،‬هوا‪ -‬فضا و فضایی انجام و‬ ‫مقرر شد وزارت امور خارجه و وزیر نفت به عنوان رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی اجرای مصوبات و توافقاتی را‬ ‫که بین دو کشور انجام شده تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند»‪ .‬ایت اهلل رئیسی در ادامه سخنانش افزود‪« :‬در زمینه سیاست‬ ‫خارجی‪ ،‬اولین نکته ای که در گفت وگوها مطرح شـد‪ ،‬مسـئله مواضع و ادرا ک مشـترکی بود که نسـبت به تحوالت خارجی میان‬ ‫یهـای ایران‬ ‫دو کشـور وجـود دارد‪ .‬ایـن ادرا ک مشـترک موجـب گسـترش همـکاری بیـن دو کشـور خواهـد شـد‪ .‬بی تردیـد‪ ،‬همکار ‬ ‫ً‬ ‫نهـای منطقـه ای و مسـائل بین المللـی و ارتقـای امنیـت‪ ،‬ثبـات‪ ،‬صلـح و عدالـت کمک کنـد؛ مثال‬ ‫و روسـیه می توانـد بـه حـل بحرا ‬ ‫تجربـه همـکاری خوبـی کـه در زمینـه مبـارزه با تروریسـم و حفظ امنیت در سـوریه داشـتیم‪ ،‬می توانـد در حوز ههـای دیگر؛ از جمله‬ ‫شهـای دیگـر کـه مـورد توافـق دو طـرف اسـت‪ ،‬تکرار شـود‪ .‬امـروز حضور ایـران در منطقه به عنوان کشـوری‬ ‫در منطقـه قفقـاز و بخ ‬ ‫تسـاز اسـت و کشـورهای همسـایه شـاهد بودنـد هر جـا ایـران حضور داشـته‪ ،‬به عکـس حضور و‬ ‫مسـتقل و مقتـدر‪ ،‬حضـوری امنی ‬ ‫تسـاز بوده اسـت»‪.‬‬ ‫دخالـت بیگانـگان کـه بـرای منطقه مشـکل امنیتی ایجـاد کرده‪ ،‬امنی ‬ ‫‪ ۲۰‬سـال اینده ترسـیم کند»‪ .‬شـبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه‬ ‫نیـز در گزارشـی به نقـل از سـید ابراهیـم رئیسـی گفـت‪« :‬ایـران و‬ ‫روسـیه می تواننـد بـرای مقابلـه بـا اقدامـات امریـکا در صحنـه‬ ‫نگـزارش به نقـل از‬ ‫بین المللـی بـا یکدیگـر همـکاری کننـد»‪ .‬درای ‬ ‫رئیس جمهوری ایران بر همکاری مسکو و تهران برای مقابله با‬ ‫اقدامـات یک جانبـه غـرب تا کیـد شـده اسـت‪ .‬خبرگـزاری‬ ‫«ریانووسـتی» نیـز چنـد گـزارش از دیدار رئیسـی و پوتین منتشـر‬ ‫نهـا گفتـه شـد پوتیـن در مسـکو بـا همتـای‬ ‫کـرد کـه در یکی ازا ‬ ‫ایرانـی خـود دیـدار و مذا کـره کـرد‪ .‬دراین گـزارش تا کیـد شـد‪:‬‬ ‫«سـران ایـران و روسـیه‪ ،‬طیـف وسـیعی از موضوعـات دوجانبه و‬ ‫مهـای غـرب و وضعیـت پیرامـون برنامـه‬ ‫اوضـاع منطقـه و تحری ‬ ‫هسـته ای ایـران و برجـام را بررسـی کردنـد»‪ .‬در گـزارش دیگر این‬ ‫رسـانه روسـی به نقـل از رئیسـی گفتـه شـد‪« :‬تجربـه خـوب‬ ‫همـکاری ایـران بـا روسـیه می توانـد شـرایط بـرای به کارگیـری‬ ‫چنیـن تعاملـی در سـایر عرص ههـا را فراهـم کنـد»‪ .‬خبرگـزاری‬ ‫«تـاس» نیـز چندیـن گـزارش دربـاره دیـدار روسـای جمهـوری‬ ‫شهـا بـه‬ ‫ایـران و روسـیه منتشـر کـرد کـه در یکـی از ایـن گزار ‬ ‫موضـوع گفت وگـو دربـاره برجـام اشـاره شـد‪ .‬دراین گـزارش امـد‪:‬‬ ‫«پوتیـن در دیـدار بـا همتـای ایرانـی خـود گفـت کـه می خواهـد‬ ‫موضـع وی دربـاره وضعیـت توافـق هسـته ای را بداند و دانسـتن‬ ‫این موضع برای وی بسـیارمهم اسـت»‪ .‬در گزارش دیگر «تاس»‬ ‫بـه مسـئله سـوریه اشـاره شـد کـه پوتیـن گفـت؛ بـا کمـک ایـران و‬ ‫روسیه دولت دمشق توانست بر تروریست ها غلبه کند و تجربه‬ ‫همـکاری دراین زمینـه موفـق بـود‪ .‬خبرگـزاری «اسـپوتنیک» نیـز‬ ‫در گزارشـی تحت عنـوان «رئیسـی‪ :‬روی همـکاری بـا روسـیه‬ ‫درزمینـه فضا حسـاب می کنیـم» اورده اسـت‪« :‬رئیس جمهوری‬ ‫ایـران درگفت وگوبـا والدیمیـر پوتیـن خاطرنشـان کـرد‬ ‫ی جدیـد در زمین ههـای‬ ‫نشـرایط امـکان توسـعه همـکار ‬ ‫درای ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬علمـی‪ ،‬فنـی‪ ،‬دفاعـی‪ ،‬نظامـی‪،‬‬ ‫امنیتـی‪ ،‬فضایـی و بسـیاری دیگر وجـود خواهد داشـت‪ .‬رئیسـی‬ ‫پـس از اهـدای پیـام سلام ایـت اهلل خامنـه ای (رهبـر روحانـی‬ ‫ایـران) بـه رئیس جمهـور فدراسـیون روسـیه‪ ،‬گفـت؛ رهبـر ایـران‬ ‫همچنیـن بـر توسـعه و گسـترش روابـط بیـن کشـورهایمان و بـر‬ ‫یکـه می توانیـم باهـم ایجـاد کنیـم‪ ،‬تا کیـد می کنـد»‪ .‬چند‬ ‫موارد ‬ ‫رسـانه روسـی؛ ازجملـه خبرگـزاری «تاتاراینفـورم» تاتارسـتان و‬ ‫تارنمای «فین مارکت» هم به نقل از سـخنان رئیسـی در دیدار با‬ ‫پوتیـن نوشـتند؛ سـطح مبـادالت بازرگانـی و اقتصـادی ایـران و‬ ‫شهـا؛‬ ‫روسـیه می توانـد چندبرابـر افزایـش بیابـد‪ .‬طبـق ایـن گزار ‬ ‫رئیس جمهـوری ایـران اعلام کـرد روابـط بازرگانـی و اقتصـادی‬ ‫ایـران و روسـیه رضایت بخـش نیسـت و امـکان بـرای افزایـش‬ ‫شهـا به نقـل از رئیسـی گفتـه‬ ‫چندبرابـری ان هسـت‪ .‬دراین گزار ‬ ‫شـد کـه حجـم مبـادالت بازرگانـی ایران و روسـیه ‪ ۳۸‬درصد رشـد‬ ‫داشته‪ .‬اژانس خبری اخبار فدرال روسیه نیز بااشاره به برگزاری‬ ‫دیـدار سـران ایـران و روسـیه گفـت‪« :‬ایـن دیـدار در کاخ کرملیـن‬ ‫برگـزار شـد و گفت وگـو دربـاره اجرای طر ح های اقتصادی روسـیه‬ ‫و ایـران در دسـتورکار ایـن دیـدار قـرار داشـت»‪ .‬تارنمـای روسـی‬ ‫«رگنوم» نیز در گزارشی نوشت؛ رئیس جمهوری ایران به پوتین‬ ‫پیشـنهاد کـرد کـه بـا همـکاری یکدیگـر بـا خودسـری های امریکا‬ ‫در سـطح جهانـی مقابلـه و مبـارزه کننـد‪ .‬ایـن رسـانه روسـی‬ ‫به نقـل از ایـت اهلل رئیسـی نوشـت‪« :‬مـا بیـش از ‪ ۴۰‬سـال اسـت بـا‬ ‫امریـکا مبـارزه می کنیـم و بـا تحریـم و تهدیـد هـم پیشـرفت های‬ ‫خـود را هیـچ گاه متوقـف نخواهیـم کـرد»‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫جشـنبه پـس از سـفری دوروزه‪ ،‬مسـکو را‬ ‫کشـورمان شـامگاه پن ‬ ‫به مقصـد تهـران تـرک کـرد‪ .‬ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی طـی‬ ‫سـفر بـه روسـیه عالو هبـر دیدار با همتـای روس خود؛ بـا ایرانیان‬ ‫مقیـم روسـیه‪ ،‬فعـاالن اقتصـادی و تجـار روس و رئیـس شـورای‬ ‫مسـلمانان ایـن کشـور نیـز دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬وی در جمـع‬ ‫نماینـدگان مجلـس دومـای روسـیه و اعضـای شـورای علمـی‪،‬‬ ‫اسـاتید و دانشـجویان دانشـگاه ملـی مسـکو نیـز حضـور یافـت و‬ ‫ً‬ ‫سخنرانی کرد؛ و ضمنا «دکترای افتخاری دانشگاه ملی مسکو»‬ ‫نیز به او اعطا شـد‪ .‬رئیسـی در پایان برنامه های سـفر به روسـیه‪،‬‬ ‫در «مسـجد جامـع مسـکو» حضـور یافـت و پـس از اقامـه نمـاز‬ ‫جماعت‪ ،‬در جمع نمازگزاران سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مدت هـای مدیدی سـت کـه بسـیاری از مـردم‪ ،‬تمـاس مـداوم بـا سـنگ یـا‬ ‫سنگ تراشـان و سـنگ بران را بـد دانسـته و می پنداشـتند و براین باورنـد‬ ‫کـه تمـاس مـداوم بـا سـنگ‪ ،‬باعـث بیمـاری سـل می شـود‪ .‬بعدهـا در مـورد‬ ‫چاپخانـه داران کـه تمـاس مداوم با حروف سـربی داشـتند‪ ،‬این اعتقاد ایجاد‬ ‫شـد که این شـغل و حرفه‪ ،‬سـل اور اسـت و انسـان را مسـلول می کند‪ .‬چه بسـا‬ ‫کـه در گذشـته افرادی کـه از این طریـق می مردنـد‪ ،‬در اثـر بیمـاری سـل نبـوده‬ ‫و شـاید هـم ابتلای بـه سـرطان‪ ،‬ان هـا را از پـای دراورده باشـد‪ .‬نمی تـوان بـا‬ ‫قاطعیـت ایـن برداشـت ها را تائیـد یـا تکذیـب کـرد؛ اما خوشـبختانه این روزها‬ ‫ً‬ ‫کـه علـم پزشـکی‪ ،‬تقریبـا تمامـی دردهـای ناشـناخته را شـناخته اسـت و‬ ‫لهـای‬ ‫به کمـک دسـتگاه های مـدرن ازمایشـگاهی و حتـی کشـف فرمو ‬ ‫ناشـناخته به کمـک کامپیوتـر و اینترنـت‪ ،‬بـه کشـف مهمـی دسـت یافتـه ‬ ‫اسـت‪ ،‬پـاره ای از دانشـمندان‪ ،‬کارکـردن و در مجـاورت سـنگ های گرانیتـی‬ ‫بـودن را یکـی از عوامـل ایجـاد سـرطان دریافته انـد‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه یکـی از‬ ‫انـواع سـرطان‪ ،‬درگیـری ریـه بـا عواملـی چـون دود‪ ،‬براده هـای سـرب و اهـن‪،‬‬ ‫تشعشـعات اتمی‪ ،‬سـکونت در مجاورت دائمی اشـعه های مختلف و تنفس‬ ‫در محیط هـای سـنگ بری و فلزکاری سـت؛ به خوبـی می تـوان پذیرفـت‬ ‫کـه سنگ تراشـان و انانـی کـه سـنگ های بـزرگ گرانیتـی را بـا دسـتگاه های‬ ‫مختلف به سنگ ساختمانی و سنگ قبر تبدیل می کنند‪ ،‬هر ان درمعرض‬ ‫ابتلای بـه بیمـاری خاصـی هسـتند کـه در نهایـت بـه ان سـرطان می گوینـد‪.‬‬ ‫ایـن فرضیـه از اوایـل قـرن ‪ 19‬رواج یافـت و اوج ان در اواسـط و حتـی اواخـر‬ ‫قـرن ‪ 20‬دیـده شـد کـه بـا شـدت از فرضیـه گذشـته و بـه اثبـات رسـیده اسـت؛‬ ‫اینکـه پـاره ای از مشـاغل‪ ،‬سـرطان زا هسـتند‪ .‬این روزهـا نیـز ان قـدر باورهـا‬ ‫در این مـورد قـوت گرفتـه کـه حتی مجاورت با پاره ای از سـنگ ها‪ ،‬به خصوص‬ ‫سـنگ های گرانیتـی‪ ،‬موجـب ابتلا و اشـاعه سـرطان می شـود‪ .‬ازسـوی دیگر؛‬ ‫گو میر و برای تهیه قبر‬ ‫مو هم چشمی حتی در مواقع مر ‬ ‫متاسفانه رواج چش ‬ ‫ً‬ ‫از نـوع سـنگ گران تـر نیـز وجـود دارد و بعضـا انتخـاب سـنگ های گرانیـت در‬ ‫ارامسـتان های کشـور‪ ،‬موجـب اشـاعه سـرطان می شـود کـه بـ ا نهایـت تاسـف‬ ‫بایـد گفـت؛ به کارگیـری و بریـدن و نوشـتن کلمات مختلف و نقش کـردن ان بر‬ ‫روی سـنگ های قبر نیز به شـیوع سـرطان کمک می کند‪ .‬حال ا گر بپذیریم‬ ‫شستن این قبیل سنگ های قبر‪ ،‬با صابون‪ ،‬اب و اشیای تیز و برنده و انگاه‬ ‫تمـاس دسـت بـا سـروصورت و دهـان در اندک مدتـی امـکان ابتلای فـرد را در‬ ‫ارامسـتان ها بـه سـرطان حتمـی می نمایـد کـه بارهـا بـه مسـئولین بهداشـتی‬ ‫کشـور نیـز ایـن خطـر گوشـزد شـده‪ ،‬امـا متاسـفانه هنـوز هیـچ اقـدام عملـی‬ ‫دراین خصـوص صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬ای کاش بـا اتخـاذ تصمیمـی سـخت‬ ‫از سـوی ارامسـتان ها و غیرمجاز کردن اسـتفاده از چنین سنگ هایی‪ ،‬جلوی‬ ‫این رونـد گرفتـه شـود و عدم اسـتفاده از ان به صـورت اجبـاری درایـد تـا مـردم‬ ‫مـا را کـه متاثـر از درگذشـت اعضـای خانـواده بـه خیـال خـود‪ ،‬انجام وظیفـه‬ ‫بهتـر را در هزینـه زیادتر کـردن می پندارنـد‪ ،‬ا گاه و هوشـیار سـازد‪ .‬قوت و نقطه‬ ‫اتـکای این جانـب بـرای ایـن مقالـه‪ ،‬اظهارنظـر صریـح و قاطـع اسـتاد محتـرم‬ ‫دانشـگاه؛ مرجانـه خراط صادقی سـت کـه دکتـرای محیـط زیسـت داشـته و از‬ ‫نخبـگان مجمـع حـوزوی دانشـگاهی مازنـدران اسـت کـه می گوید تحقیقات‬ ‫نشـان داده اسـت که اسـتفاده از سنگ های گرانیت در ارامستان ها‪ ،‬به علت‬ ‫داشـتن مـواد پرتـوزا ماننـد اورانیـوم‪ ،‬یکـی از دالیـل بروز سـرطان اسـت‪ .‬بازهم‬ ‫تائیـد و توصیـه کارشناسـان زمین شناسـی و مهندسـی معـدن به اینکه حتی‬ ‫در داخـل منـازل و اشـپزخانه و حمـام نیـز از ایـن نمونـه سـنگ اسـتفاده‬ ‫نشـود‪ ،‬ادعـای سـرطان زایی ایـن سـنگ ها را قـوت بخشـیده اسـت‪ .‬به نظـر‬ ‫ایـن صاحب نظـران‪ ،‬تشعشـع و ایجـاد گاز رادون در هـوای منـازل و بیـرون‬ ‫از ان‪ ،‬ماننـد دود کـردن یـک بسـته سـیگار در روز اسـت و به خصـوص کـه در‬ ‫محیط هـای نمـور و تاریـک‪ ،‬مقادیـر بیش تـری از ایـن گازهـا وجـود دارد‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Oxfam‬‬ ‫ثروت میلیاردرهای جهان‬ ‫ دالری ِ‬ ‫افزایش پنج تریلیون ِ‬ ‫نتایـج یـک بررسـی نشـان داد میلیاردرهـای جهـان‬ ‫بـا نـرخ کم سـابقه ای در تاریـخ بشـری بـه ثروتشـان‬ ‫اضافـه کردنـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ یافته هـای گـزارش‬ ‫«نابرابـری می کشـد» سـازمان خیریـه «ا کسـفورد‬ ‫اینترنشـنال» نشـان داد ‪ ۲۷۵۵‬میلیـاردر جهـان‬ ‫شـاهد افزایـش مجمـوع ثـروت خـود به میـزان‬ ‫پنج تریلیـون دالر از مـارس سـال ‪ ۲۰۲۱‬بودنـد کـه این رقـم باالتـر از مجمـوع‬ ‫سـهم بـازار شـرکت های اپـل و امـازون اسـت‪ .‬ثـروت میلیاردرهـای جهـان‬ ‫از مـارس سـال ‪ ،۲۰۲۱‬از ‪ ۸.۶‬تریلیـون دالر بـه ‪ ۱۳.۸‬تریلیـون دالر افزایـش‬ ‫یافـت‪ .‬در گـزارش «ا کسـفام» امـده اسـت کـه ثـروت میلیاردرهـا از زمـان اغـاز‬ ‫پاندمی رشـد بیشـتری درمقایسـه با ‪ ۱۴‬سال گذشـته داشـته اسـت‪ .‬این رشـد‬ ‫تحت تاثیـر مداخلـه دولتـی در کل جهـان روی داده کـه بـه رشـد اقتصادهـا‬ ‫تحـرک بخشـیده و قیمـت سـهام ها را افزایـش داده اسـت‪ .‬رشـد ثـروت‬ ‫دراین مـدت کوتـاه به انـدازه ای زیـاد بـوده کـه در نقطـه اوج خـود از اوج عصـر‬ ‫طالیـی ایـاالت متحـده در اواخـر قـرن نوزدهـم پیشـی گرفتـه اسـت‪ .‬درواقـع‬ ‫از سـال ‪ ۱۹۹۵‬یک درصـد ثروتمنـد جهـان شـاهد رشـد ‪ ۱۹‬برابـری ثروتشـان‬ ‫نسـبت بـه ‪ ۵۰‬درصـد پائینـی بوده انـد‪ .‬طبـق گـزارش ا کسـفام؛ تنهـا در سـال‬ ‫میلادی قبـل‪ ۱۰ ،‬ثروتمنـد بـزرگ جهـان بیـش از ‪ ۴۰۰‬میلیارددالر به ثروتشـان‬ ‫افزودنـد کـه در راس ان هـا ایلان ماسـک؛ مدیرعامـل شـرکت های «تسلا» و‬ ‫«اسـپیس ایکـس» بـا افزایـش رقـم ‪ ۱۲۱‬میلیـارددالری ثروتـش قـرار داشـت‪ .‬در‬ ‫دوسال نخسـت پاندمـی‪ ۱۰ ،‬ثروتمنـد برجسـته جهـان مجمـوع ثروتشـان را‬ ‫دوبرابـر کـرده و از ‪ ۷۰۰‬میلیـارد بـه ‪ ۱.۵‬تریلیـون دالر رسـاند ند؛ یعنـی در هرثانیه‬ ‫‪ ۱۵‬هـزاردالر بـه ثروتشـان افـزوده شـد‪ .‬گابریـل بوچـر؛ مدیـر اجرایـی ا کسـفام‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬ا گـر ایـن ‪ ۱۰‬مـرد ‪ ۹۹.۹۹۹‬درصـد ثروتشـان را همین فردا از دسـت‬ ‫دهنـد‪ ،‬هنـوز از ‪ ۹۹‬درصـد دیگـر مـردم جهـان پولدارتر خواهند بـود! این افراد‬ ‫ا کنـون شـش برابر ثـروت بیشـتری از ‪ ۳.۱‬میلیـارد مـردم فقیـر دارنـد»‪ .‬ایـن‬ ‫گـزارش درادامـه‪ ،‬بااسـتنادبه امـار «بانـک جهانـی»‪ ،‬بـراورد کـرده کـه ا کنـون‬ ‫‪ ۱۶۳‬میلیون نفر بیشـتری نسـبت به اغاز پاندمی کووید در فقر بسـر می برند‪.‬‬ ‫براسـاس گـزارش شـبکه ‪CNBC‬؛ ا کسـفام بـراورد کرده که «نابرابـری» در مرگ‬ ‫حداقل ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر در روز سـهیم بوده اسـت که نتیجه عدم دسترسـی‬ ‫بـه غـذا و مراقبـت بهداشـتی در کشـورهای فقیرتـر اسـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رکوردشکنی ایرانیان در مصرف گاز‬ ‫معـاون عملیـات دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران از ثبـت رکـورد تـازه در‬ ‫مصـرف گاز کشـور خبـر داد و گفـت؛ هم وطنـان بـا پوشـیدن لباس هـای گـرم‬ ‫و کاهـش دمـای تجهیـزات گرمایشـی مـا را در مدیریـت شـرایط یـاری کننـد‪.‬‬ ‫به گـزارش شـانا؛ مسـعود کاظمـی گفـت؛ مصـرف گاز در بخـش خانگـی و‬ ‫تجـاری در روزهـای اخیـر بـه رقـم بی سـابقه ‪ ۶۶۰‬میلیون مترمکعـب در روز‬ ‫رسـیده کـه چنیـن رقمـی در سـال جـاری و سـال های قبـل بی سـابقه بـوده‬ ‫اسـت؛ هم ا کنـون بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد گاز تولیـدی کشـور در بخـش خانگـی‬ ‫مصـرف می شـود‪ .‬وی با بیان اینکـه با توجه بـه تـداوم سـرما در هفتـه اتـی‬ ‫احتمـال افزایـش مصـرف در روزهـای پیـش رو وجـود دارد و ممکـن اسـت در‬ ‫سرشـاخه ها بـا افـت فشـار مواجـه شـویم‪ ،‬افـزود؛ تقاضـا داریـم هموطنـان بـا‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف گاز در بخش هـای خانگـی و تجـاری شـرکت ملـی گاز‬ ‫را یـاری کننـد تـا بتوانیـم توزیـع گاز در بخـش خانگـی را بـرای روزهـای اینـده‬ ‫مدیریـت کنیـم‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۱۵‬مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫ِ‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت؛ ‪ ۲۱۵‬مشـکل و مسـئله کـه واحدهـای‬ ‫تولیدی در سطح کشور با ان مواجه هستند را استخراج و شناسایی کردیم‪.‬‬ ‫به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا فاطمـی امیـن در نشسـت بـا جمعـی از فعـاالن‬ ‫اقتصـادی شهرسـتان ابـادان کـه در فرمانـداری ایـن شهرسـتان برگـزار شـد‪،‬‬ ‫افـزود؛ بـرای این تعـداد مشـکل ‪ ۲۰‬راهکار را درنظر گرفتیم تا با عملیاتی کردن‬ ‫ان ها این مشکالت را برطرف کنیم‪ .‬وی گفت؛ شعب بانکی در شهرستان ها‬ ‫اختیـار کمـی در پرداخـت تسـهیالت دارنـد و ازایـن رو تولید کننـدگان سـرمایه‬ ‫خـود را بـه اسـتان های بـزرگ می برنـد تـا تسـهیالت دریافـت کننـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫سلبریتی هایی که‬ ‫از مظلومیت فلسطین حمایت کرده اند‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هم زمــان بــا باال گرفتــن مجــدد تــب «هــری پاتــر»‬ ‫‪۲۰‬ســالگی‬ ‫در جهــان در پـ ِـی انتشــار نســخه ویــژه ‬ ‫این مجموعــه محبــوب ســینمایی‪ ،‬انتشــار پســتی‬ ‫‪۳۱‬ســاله انگلیســی‪ ،‬بازتاب هایــی‬ ‫سیاســی از بازیگــر ‬ ‫گســترده در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی‬ ‫داشــت‪« :‬امــا واتســون»؛ از بازیگــران اصلــی ایــن اثــر‪،‬‬ ‫بــا انتشــار یــک پســت در صفحــه اینســتا گرامش‪،‬‬ ‫بــا مــردم مظلــوم فلســطین اعــام همبســتگی کــرد؛‬ ‫اقدامــی کــه ب همــذاق ســردمداران اســرائیل خــوش‬ ‫نیامــد؛ ازجملــه ســفیر رژ یــم صهیونیســتی در ســازمان‬ ‫ملــل کوشــید بــا گوش ـه کنایه بــه حضــور واتســون در‬ ‫«هــری پاتــر»‪ ،‬اقــدام او را کودکانــه جلــوه دهــد! واتســون‬ ‫شتــر هــم نشــان داده نســبت بــه ظل م وســتم‬ ‫کــه پی ‬ ‫بــه مردمــان فلســطین و افغانســتان بی تفــاوت‬ ‫نیســت‪ ،‬تصویــری منتشــر کــرده کــه روی ان‪ ،‬ایــن‬ ‫یخــورد‪« :‬همبســتگی‪ ،‬یــک فعــل‬ ‫جملــه به چشــم م ‬ ‫اســت»؛ ز یــر تصویــر نیــز متنــی از «ســارا احمــد» (یکــی‬ ‫از محققــان دانشــگاه های انگلســتان و اســترالیا کــه‬ ‫در زمینــه تقاطــع نظریــه فمینیســتی‪ ،‬نظریــه کوییــر‪،‬‬ ‫نظریــه انتقــادی نــژادی و پسااســتعمارگرایی فعالیــت‬ ‫می کنــد) اورده‪« :‬همبســتگی‪ ،‬دربرگیرنــده تعهــد و کار و‬ ‫درک این نکتــه اســت کــه حتــی ا گــر احســاس‪ ،‬زندگــی‬ ‫و جســممان یکــی نباشــد‪ ،‬هم ـ ه روی یــک زمیــن‬ ‫نگــزارش بــه ‪ 10‬ســلبریتی زن معــروف در‬ ‫هســتیم»‪ .‬درای ‬ ‫جهــان کــه دســت بــه اقداماتــی مشــابه در حمای ـت از‬ ‫فلســطین زده انــد‪ ،‬اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫سوزان ساراندون‬ ‫بازیگـری بـا پنـج نامزدی اسـکار کـه چهاربـارش متوالی بود‬ ‫و در پنجمین بار برنده شـد‪ .‬او نیز جزو حامیان فلسـطین‬ ‫کسـازی قومـی در انجـا هشـدار‬ ‫اسـت کـه بارهـا علیـه پا ‬ ‫داده‪ .‬او در نامـه ای سرگشـاده‪ ،‬به همـراه تیلـدا سـوینتون‪،‬‬ ‫ریچـارد گیـر‪ ،‬سـیمون پـگ و مـارک روفالـو؛ اقدامـات رژیـم‬ ‫غاصـب اسـرائیل را محکـوم کـرد‪.‬‬ ‫لیناهیدی‬ ‫او را بیشـتر با حضور در نقش «سرسـی لنیسـتر» در سریال‬ ‫«بـازی تاج وتخـت» می شناسـیم‪ .‬درپـی اقدام غیرانسـانی‬ ‫صهیونیسـت ها درمـورد سـا کنان منطقـه شـیخ جـراح‪ ،‬او‬ ‫نیـز بـا انتشـاری پسـتی دنبالـه دار‪ ،‬ایـن حرکـت را محکـوم‬ ‫کـرد و نسـبت بـه اوارگـی فلسـطینیان‪ ،‬مشـکالت زنـان و‬ ‫نهـا‪ ،‬هشـدار داد‪.‬‬ ‫ت علیـه ا ‬ ‫کـودکان؛ و اعمـال خشـون ‬ ‫وایوال دیویس‬ ‫برنـده جایـزه اسـکار ‪ 2017‬بهتریـن بازیگر نقـش مکمل زن‬ ‫برای فیلم «حصارها»؛ پسـتی با عنوان و هشـتگ «بیایید‬ ‫یگـذرد‪ ،‬حـرف بزنیـم»‬ ‫در مـورد انچـه در شـیخ جـراح م ‬ ‫را منتشـر کـرد تـا توجـه جهانیـان را بـه موضـوع اخـراج‬ ‫غیرقانونـی فلسـطینیان توسـط اسـرائیل از این منطقـه‪،‬‬ ‫جلـب کنـد‪ .‬ایـن وا کنـش‪ ،‬بازتابـی گسـترد ه در اینسـتا گرام‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫ناتالیپورتمن‬ ‫بازیگری با تبار اسرائیلی که همواره از رژیم اشغالگر قدس‬ ‫به دلیـل رفتـار نژادپرسـتانه بـا فلسـطینی ها‪ ،‬انتقـاد کـرده‪.‬‬ ‫ضبـه دولـت نتانیاهـو‪ ،‬جایـزه‬ ‫او در سـال ‪ 2018‬در اعترا ‬ ‫«جنسـیس» کـه بـه ان «نوبـل اسـرائیل» می گوینـد را رد‬ ‫و تا کیـد کـرد‪« :‬بدرفتـاری بـا ان ها کـه از جنایـات شـما رنـج‬ ‫شهـای مـن مطابقـت نـدارد»‪.‬‬ ‫می برنـد‪ ،‬بـا ارز ‬ ‫دوا لیپا‬ ‫خواننـده بریتانیای ِـی البانیایی تبار وقتی همبسـتگی خود‬ ‫را بـا فلسـطین اعلام کـرد؛ بـه یهودسـتیزی متهـم شـد؛ اما‬ ‫پاسـخ داد‪« :‬مـن‪ ،‬در همبسـتگی بـا همـه مـردم مظلـوم‬ ‫جهـان؛ و فـار غ از هـر نژادپرسـتی هسـتم»‪ .‬او بـا خواهـران‬ ‫حدیـد (بلا و جیجـی) یـک مثلـث اعتراضـی ایجـاد و‬ ‫نبـاره را ری توئیـت کردنـد‪.‬‬ ‫پسـت های یکدیگـر درای ‬ ‫بال حدید‬ ‫او از خانـواده معـروف حدیـد اسـت کـه در مدلینـگ‬ ‫حضوری فعال داشـته و دارند‪ .‬در سـال گذشته بعدازانکه‬ ‫خواهـرش «جیجـی» پسـتی دربـاره جنایـات اشـغالگران‬ ‫اسـرائیل درمـورد فلسـطینیان به اشـترا ک گذاشـت‪،‬‬ ‫وارد عمـل شـد و نوشـت‪« :‬درد اجـدادم را حـس می کنـم‬ ‫و برایشـان می گریـم؛ در سـال ‪ 2021‬نبایـد جایـی بـرای‬ ‫این کارهـا باشـد»‪.‬‬ ‫کهالنی‬ ‫خواننـده جوانـی کـه بـا برنامـه ‪America's Got Talent‬‬ ‫شـروع کـرد و نه تنهـا ب هسـرعت کارهـای پرفروشـی را ارائـه‬ ‫داد؛ بلکـه در سـال ‪ 2016‬نامـزد گرمـی نیـز شـد؛ پسـتی در‬ ‫توئیتـر به انتشـار رسـاند و ضمـن حمایـت از فلسـطینیان؛‬ ‫کهـای مردمـی قـرار داد کـه‬ ‫لینکـی را بـرای اهـدای کم ‬ ‫توسـط افـراد متعـددی بازنشـر شـد‪.‬‬ ‫پنه لوپهکروز‬ ‫بازیگـر اسـپانیایی به دلیـل امضـای طومـاری در مـورد‬ ‫نسل کشـی فلسـطینیان توسـط اشـغالگران اسـرائیل‪،‬‬ ‫موردحملات گسـترده قـرار گرفـت کـه تـا مـرز باج خواهـی از‬ ‫او پیش رفتند‪ .‬او گفته بود‪« :‬غزه در وحشـت بسـر می برد‬ ‫و اروپـا و امریـکا کاری نمی کننـد»؛ حرفـی کـه باعـث شـد‬ ‫ً‬ ‫مسـازان هالیـوود عملا تـا مدتـی او را تحریـم کننـد‪.‬‬ ‫فیل ‬ ‫سلناگومز‬ ‫وقتـی در ‪ 18‬جـوالی ‪ 2014‬ایـن خواننـده‪ ،‬پسـت «ایـن‬ ‫دربـاره انسـانیت اسـت؛ بـرای غـزه دعـا کنیـم» را در‬ ‫اینسـتا گرامش منتشـر کـرد‪ ،‬طوفانـی از اتـش علیـه او‬ ‫ازسـوی اسـرائیلی ها بـه راه افتـاد و از او پرسـیدند کـه ایـا‬ ‫نحـال‪ ،‬او ماننـد «ریانـا»‬ ‫طرفـدار «حمـاس» اسـت؟ باای ‬ ‫عقـب نکشـید و پسـتش را حـذف نکـرد‪.‬‬ ‫ووپی گلدبرگ‬ ‫سـال ‪ 2012‬یکـی از طرفـداران ایـن بازیگـر از او خواسـت‬ ‫لعـام مردم غزه را بازنشـر کند‪ .‬گلدبرگ‬ ‫توئیتـی درمـورد قت ‬ ‫ایـن کار را انجـام داد؛ و درپاسـخ به کاربرانـی کـه عمـل او را‬ ‫نکوهـش کردنـد‪ ،‬گفت‪« :‬دلیلی نـدارد که چون بعضی ها از‬ ‫نکـردن حقیقـت خوششـان نیامـده‪ ،‬از نظـر و اعتقاد‬ ‫عنوا ‬ ‫شـخصی ام دسـت بکشـم»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫معاون رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫کاربرد هنر‬ ‫ن اجتماعی و اسیب های ناشی ازان‬ ‫در کاهش بحرا ‬ ‫شهال اسالمی*‬ ‫سـوال اینجاسـت کـه ایـا هنر و هنرمنـد می تواند‬ ‫نهـای اجتماعـی ایجادشـده‪ ،‬بـار‬ ‫در بحرا ‬ ‫اسـترس و اسـیب های ناشـی ازان رویـداد را در‬ ‫جامعـه کاهـش دهـد؟ پاسـخ بسـتگی دارد‬ ‫به میـزان ضخامـت الی ههـای اسـیب دیده و‬ ‫توانمنـدی هنرمنـدان‪ ،‬میـزان اعتمـاد عمومـی‬ ‫نهـا و اینکـه مـردم یـک جامعـه چگونـه‬ ‫بـه ا ‬ ‫یشـوند‪ .‬وقتـی‬ ‫پذیـرای هنـر در جامعـه م ‬ ‫پیشـامدی رخ می دهـد و حادثـه ای اتفـاق‬ ‫می افتـد؛ در شـرایط اضطـراری کـه البتـه‬ ‫خطرنـا ک و ناپایـدار بـرای افـراد و گرو ههـای‬ ‫مختلـف جامعـه اسـت‪ ،‬همـه ب ههـم می گوییـم‬ ‫یسـت! درواقـع‬ ‫کـه شـرایط بحران ‬ ‫درچنین وضعیتـی تعـادل در جامعـه ناپدیـد‬ ‫یشـود؛ حالتـی کـه پویـا‪ ،‬خطرنـا ک‪ ،‬متغیـر‬ ‫م ‬ ‫اسـت و مانـدگاری ان بسـته به میـزان و بزرگـی‬ ‫ً‬ ‫رویـداد دارد‪ .‬این بحران ها مطمئنا اسـیب های‬ ‫اجتماعی بسیاری را در وضعیت جامعه پدیدار‬ ‫می کننـد‪ .‬طوفانـی کـه رخ می دهد‪ ،‬ازنظـر زمان‪،‬‬ ‫ر خ دادن‪،‬‬ ‫چگونگـی‬ ‫و‬ ‫مـکان‬ ‫یسـت؛ امـا ره اورد ان بـرای‬ ‫غیرقابل پیش بین ‬ ‫افـراد جامعـه‪ ،‬منفـی بـوده و اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و روانـی بسـیاری به همـراه دارد؛ ایـن‬ ‫نهـا بـا امدنشـان زندگـی مـردم را بـا سـطح‬ ‫بحرا ‬ ‫باالیـی از عدم اطمینـان و پیچیدگـی تغییـر‬ ‫می دهنـد؛ اما رویدادها و بحران های اجتماعی‬ ‫نهـای اقتصـادی و‬ ‫کـه گاهـی دربرگیرنـده بحرا ‬ ‫سیاسـی اند چـه هسـتند؟ بحران هایـی کـه‬ ‫بر اسـاس بالیـای طبیعـی و غیر طبیعـی‬ ‫یشـوند و شـامل زلزلـه‪ ،‬سـیل‪،‬‬ ‫نا مگـذاری م ‬ ‫نهـای محیـط زیسـت‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫شسـوزی‪ ،‬بحرا ‬ ‫ات ‬ ‫خـا ک‪ ،‬بیمـاری (مثـل پندمـی کرونـا در عصـر‬ ‫حاضـر )‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬اعتیـاد‪ ،‬زنـان بی سرپرسـت‪،‬‬ ‫نسـالی و بازنشسـتگی‪ ،‬بحـران هویـت‪ ،‬فـرار‬ ‫میا ‬ ‫مغزهـا و نخبـگان‪ ،‬بحـران شـعور اجتماعـی‪،‬‬ ‫بحـران اعتمـاد عمومـی‪ ،‬مهاجـرت‪ ،‬در کشـور ما‬ ‫پـرواز اوکرایـن‪ ،‬کشـتی سـانچی‪ ،‬پالسـکو و ‪...‬‬ ‫نهـا را به دو دسـته‬ ‫هسـتند؛ در اینجـا ایـن بحرا ‬ ‫بحران های پنهان و بحران های اشـکار‪ ،‬تقسیم‬ ‫نهـای اشـکار‪ ،‬قابل دیـدن‪،‬‬ ‫می کنیـم‪ .‬بحرا ‬ ‫سکـردن و شـنیدن هسـتند؛ اما اسـیب های‬ ‫لم ‬ ‫ناشـی از ان مـا را بـا یـک سـری اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و روانـی روبـه رو می کنـد کـه خـود‬ ‫با توج هبـه ضخامـت و وسـعتش بـه بحـران‬ ‫نهـای پنهـان‪،‬‬ ‫یشـود؛ امـا بحرا ‬ ‫تبدیـل م ‬ ‫بحران هایـی هسـتند کـه زیـر پوسـت جامعـه‬ ‫نهـا را حس می کنند؛‬ ‫حرکـت می کننـد و مـردم ا ‬ ‫امـا بی نام ونشـان هسـتند و بایـد ان را پدیـدار‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬مثلا خانـم «بتـی فریـدان» نویسـنده‬ ‫یسـت‬ ‫امریکایـی‪ ،‬روانشناسـی محقـق و شخص ‬ ‫کـه در مرحلـه دوم جنبـش فمینیسـتی زنـان‬ ‫یکـرد؛ او کتابـی ب هنـام ‪Feminine‬‬ ‫فعالیـت م ‬ ‫‪ Mystique‬در سـال ‪ 1962‬نوشـت کـه ب هنـام‬ ‫«رمـزوراز بـودن زنانـه» بـه فارسـی ترجم هشـده و‬ ‫بسـیار موفـق بـوده اسـت‪ .‬در مصاحبـه ای‬ ‫مجـری از او پرسـید کـه علـت جذابیـت ایـن‬ ‫کتـاب شـما در چیسـت؟ او پاسـخ داد‪« :‬زنـان‬ ‫بسـیاری بـرای درمـان و روانـکاوی پیـش مـن‬ ‫می امدنـد و مشـکالتی داشـتند؛ البتـه مشـکل‬ ‫جنسـی نبـود و همـه حـس می کردیـم کـه‬ ‫یسـت امـا بی نام ونشـان اسـت؛ مـن‬ ‫بحران ‬ ‫مشکل پنهان را اشکار کردم و داستان مشکلی‬ ‫کـه هیـچ نامـی نداشـت را بـه عرصـه ظهـور‬ ‫رسـاندم و به عنـوان یـک زن فمنیسـت کـه از‬ ‫یکـرد دراین کتـاب‪،‬‬ ‫حقـوق زنـان دفـاع م ‬ ‫اضطـراب و افسـردگی پنهـان زنـان سـفید طبقـه‬ ‫متوسـط دهـه ‪ ۱۹۵۰‬امریـکا را عیـان کـرد م کـه‬ ‫به عنـوان زنـان خانـه دار و مصرف کنند ههـای‬ ‫بـدون درامـد بودنـد»‪ .‬چـاپ ایـن کتـاب موجب‬ ‫تشـکیل انجمـن ملی زنـان امریکا (‪ )NOW‬شـد‪.‬‬ ‫او ایـن بحـران را از زیـر پوسـت جامعـه امریـکا‬ ‫بیـرون کشـیده و بـه ان نـام داد؛ در واقـع خانـم‬ ‫فریدان خالق است‪ .‬او خلق می کند و بحرانی را‬ ‫نشـان می دهـد کـه تا کنـون بـه ان پرداختـه‬ ‫نشـده بـود‪ .‬البتـه بسـیاری از هنرمنـدان مـا‬ ‫نهـا را به واسـطه هنرشـان بازنمایـی‬ ‫بحرا ‬ ‫می کننـد؛ بحـران پالسـکو‪ ،‬پـرواز اوکرایـن‪،‬‬ ‫نهـای‬ ‫دختـران شـین اباد در بحـث بحرا ‬ ‫اموزشـی و ‪ ...‬امـا خانـم فریـدان ان را نمایـان‬ ‫می کنـد‪ .‬در مرحلـه بعـد بـه ایـن می پردازیـم کـه‬ ‫حـاال بحـران اتفـاق افتـاده‪ ،‬وا کنـش روانـی و‬ ‫جسـمی افـراد چگونـه اسـت؟ از اینجـا بـه بعـد‬ ‫فا کتورهـای بسـیاری در افـراد یـک جامعه فعال‬ ‫یشـود‪ .‬اولیـن فا کتـور شناخت هشـده‬ ‫م ‬ ‫نشـناختی‪ ،‬ترس اسـت و سـپس ناامیدی و‬ ‫روا ‬ ‫ناتوانـی شـکل می گیـرد کـه جلوگیـری از ایـن‬ ‫ناامیـدی یـک هـدف مهـم در کاهـش بحـران‬ ‫اسـت‪ .‬افـرادی از فا کتـور انـکار بـرای کمرنـگ‬ ‫نشـان دادن و کوچک تر نشـان دادن وسـعت‬ ‫فاجعه استفاده می کنند و برخی با بزرگ نمایی‬ ‫بیش ازاندازه ان موجب وحشت خود و دیگران‬ ‫یشـوند‪ .‬عـده ای منفی بافـی کـرده و بر اسـاس‬ ‫م ‬ ‫اسـتدال ل های خـود و گاهـی بر اسـاس منطـق و‬ ‫گاه نیـز بر اسـاس احساسـات نظـر می دهنـد و‬ ‫یشـود و از‬ ‫سـپس اسـترس و انزایتـی ظاهـر م ‬ ‫اینجـا بـه بعـد ما با عالئم جسـمی ظاهرشـده در‬ ‫یشـویم کـه شـکایت از سـردرد‪،‬‬ ‫افـراد روبـه رو م ‬ ‫دردهـای عضالنـی‪ ،‬کمردرد‪ ،‬دردهای گوارشـی و‬ ‫شـکمی‪ ،‬دارنـد؛ امـا دراین مواقـع چـه بایـد کـرد؟‬ ‫باید بپذیریم که مدیریت بحران و ریسـک کردن‬ ‫دربرخی مواقـع اتحـاد و همدلـی مـردم را بیشـتر‬ ‫کـرده و بـا برانگیخت هکـردن احساسـات مـردم‬ ‫از طریق هنر‪ ،‬روحیه یاری رسـانی و همدلی را در‬ ‫نهـا تقویـت کـرده و انان را بـه ارامش و صبوری‬ ‫ا ‬ ‫دعـوت کنیـم‪ .‬در اینجـا ما به نقش و مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی هنرمنـد برای بازبینی و انجـام اموری‬ ‫یشـود‪ ،‬می پردازیـم‪ .‬نقـش‬ ‫کـه بـه او محـول م ‬ ‫هنرمند چیست؟ ان را در دو مرحله موردبررسی‬ ‫قـرار می دهیـم؛ مرحلـه اول‪ ،‬هنرمندانـی کـه‬ ‫به واسـطه هنرشـان بـه جایگاهـی رسـیده و‬ ‫اشـتهاری پیـدا می کننـد‪ ،‬محبوبیـت و جذابیت‬ ‫به دسـت می اورنـد؛ برد اجتماعـی پیدا می کنند‬ ‫و می تواننـد در عرصـه توسـعه و تغییـر افـکار‬ ‫نهـای بحرانـی‬ ‫عمومـی و کمک رسـانی در زما ‬ ‫تاثیر گـذار باشـند؛ البتـه نـه ازطریـق هنرشـان‬ ‫بلکـه به واسـطه جذابیـت و محبوبیـت خـود؛‬ ‫ماننـد نماینـده مـردم در مجلس کـه در حالی که‬ ‫شـهروندی در جامعـه ب هشـمار مـی رود‪ ،‬امـا‬ ‫به خاطـر رای مـردم تریبونـی به دسـت اورده‪،‬‬ ‫در جهـت خواسـته های مـردم سـخن می گوید و‬ ‫ایـن موضـوع هیـچ ربطی بـه خروجـی کار او یا اثر‬ ‫هنـری او نـدارد؛ بلکـه پذیرفت هشـدن او به خاطر‬ ‫یسـت کـه به واسـطه‬ ‫جذابیـت و محبوبیت ‬ ‫هنـرش کسـب کـرده؛ حـال ممکـن اسـت هنـر او‬ ‫به وسـیله مـردم دیـده یـا حتـی شـنیده نشـده‬ ‫ً‬ ‫باشـد امـا جامعـه بـا نـام او اشناسـت؛ مثلا‬ ‫جمـع اوری اعانـه و پـول در زلزلـه و سـیل و‬ ‫به دسـت اوردن اعتمـاد عمومـی‪ .‬البتـه اینجـا‬ ‫وقتـی از مسـئولیت اجتماعـی و تعهـد صحبـت‬ ‫می کنیـم بـا دو واژه پر معنـا در هنـر روبـه رو‬ ‫یشـویم‪ .‬مسـئولیت در معنـای اجتماعـی ان‬ ‫م ‬ ‫بـه سـوال و جوابـی اشـاره می کنـد کـه بیشـتر‬ ‫یسـت؛ اما وقتی از تعهد هنرمند صحبت‬ ‫بیرون ‬ ‫یسـت‪ .‬مسـئولیت از سـوی‬ ‫می کنیـم‪ ،‬درون ‬ ‫یشـود؛ امـا تعهـد‬ ‫اجتمـاع پرسـش و پاسـخ م ‬ ‫یسـت که بیشـتر از سـاحت درونـی فـرد‬ ‫چیز ‬ ‫جوشش پیدا می کند‪ .‬حاال که از تعهد صحبت‬ ‫می کنیـم‪ ،‬تعهـد بـه خـود هنـر مطـرح اسـت و‬ ‫یتـوان‬ ‫اینجـا تعهـد بـه هنـر را نیـز از دو منظـر م ‬ ‫موردبررسی قرار داد؛ «زیباشناسی» و «تعهد به‬ ‫اخلاق»‪ .‬چـون نمی خواهـم وارد ایـن بحـث‬ ‫شـوم و رشـته کالم از دسـتمان خـارج شـود‪ ،‬از‬ ‫این مقولـه می گذریـم‪ .‬مـورد دوم اینکـه برخـی از‬ ‫یشـان ا گاهی رسـانی‬ ‫هنرمنـدان بـا اثـر هنر ‬ ‫می کننـد؛ بـا ابـزار کار و زبـان بیانـی و با اسـتفاده از‬ ‫نهـا‬ ‫عوامـل شـنیداری نوشـتاری و دیـداری‪ ،‬ا ‬ ‫تهـای بیرونـی را تبدیـل بـه اثـر هنـری‬ ‫واقعی ‬ ‫ً‬ ‫می کننـد؛ در واقـع امـوزش می دهنـد‪ .‬مثلا در‬ ‫پندمـی کرونـا مـا شـاهد بودیـم کـه بسـیاری از‬ ‫لهـای‬ ‫هنرمنـدان مـا تشـویق بـه رعایـت پروتک ‬ ‫بهداشتی را با موسیقی‪ ،‬شعر‪ ،‬داستان مستند‪،‬‬ ‫موسـیقی‪ ،‬نواختـن سـاز و انیمیشـن و‪ ...‬انجـام‬ ‫می دادنـد؛ حتـی هنرمنـدان در کشـورهای‬ ‫مختلـف اثـاری را ارائـه دادنـد کـه هـم جنبـه‬ ‫اموزشـی و هـم درمانـی و هـم سـرگرمی و زیبایـی‬ ‫داشـت و دراین بحـران توانسـتند بـار اسـترس‬ ‫امیخته با ترس را در روان مردم افسـرده کاهش‬ ‫دهنـد؛ ماننـد مجسـمه مسـیح در ریـو دو ژانیرو‬ ‫کـه ملبـس بـه لبـاس پزشـکی شـد و رعایـت‬ ‫لهـای بهداشـتی و نقـش پزشـکان را بـه‬ ‫پروتک ‬ ‫یهـای‬ ‫یکـرد البتـه بـا نور پرداز ‬ ‫مـردم یـاد اوری م ‬ ‫زیبـا‪ ،‬زیبایـی هنـر را نیـز نمایـش مـی داد و حتـی‬ ‫اجراهـای خیابانـی و اهنـگ نواختـن مـردم‬ ‫یتـوان گفـت؛‬ ‫بالکـن بـه بالکـن‪ .‬به عبارتـی م ‬ ‫یسـت که تاثیـر می گیرد و‬ ‫هنرمنـد توانمند‪ ،‬کس ‬ ‫یگـذارد و یـک ویژ گـی بـارز دارد و ان‬ ‫تاثیـر م ‬ ‫مدیریـت زبـان اسـت؛ اینکـه بـرای انتقـال‬ ‫مفاهیـم‪ ،‬گویـا و راحت اسـت‪ .‬هنر این خاصیت‬ ‫را دارد کـه به واسـطه اثـار هنـری مـردم را بـه‬ ‫ارامـش و صبـوری دعـوت می کنـد و در این بیـن‬ ‫هنر درمانـی کـه در روان شناسـی بسـیار‬ ‫مورد توجـه اسـت‪ ،‬ا کنـون در خیلـی از جوامـع‬ ‫به عنـوان یـک الگـو و معیـار مورداجـرا قـرار گرفته‬ ‫یتـوان در مواقـع‬ ‫اسـت و از طریـق این رشـته م ‬ ‫بحرانـی‪ ،‬میـزان اسـترس‪ ،‬انزایتـی و تـرس افـراد را‬ ‫نهـا را بـه ارامـش و صبـر دعـوت‬ ‫کاهـش داده و ا ‬ ‫کـرد و به وسـیله ان در مدیریـت پیشـگیری‬ ‫نهـای‬ ‫نهـا کار سـاز بـود‪ .‬در زما ‬ ‫این قبیـل بحرا ‬ ‫بحرانـی مـا نمی توانیم منکر نقاشـی های پرشـور‬ ‫سهـای شـورانگیز باشـیم‪ .‬فکـر کنیـد کـه‬ ‫و عک ‬ ‫چقـدر انگیـزه ایجـاد می کنـد دیـدن این قبیـل‬ ‫هنرهـا در ترغیـب کمک رسـانی به مـردم و نقش‬ ‫سـرودها و خطاب ههـای حماسـی چگونـه باعـث‬ ‫گکـردن امیدهـا‬ ‫لهـا و پررن ‬ ‫زنده نگه داشـتن د ‬ ‫یکـه مـا در توسـعه فرهنگـی و‬ ‫یشـود‪ .‬چیز ‬ ‫م ‬ ‫توسـعه کشـور بـه ان نیازمندیـم؛ امیـد و‬ ‫یسـت کـه یکـی از فا کتورهـای مهـم در‬ ‫امیدوار ‬ ‫ارام کردن مردم و جامعه در دوران بحرانی ست‪.‬‬ ‫پس به واسـطه هنر‪ ،‬هنر درمانی و هنرمندان ما‬ ‫نهـای اجتماعـی و‬ ‫می توانیـم بـه کاهـش بحرا ‬ ‫اسـیب های ناشـی ازان کمـک کنیـم‪ .‬دکتـر علـی ‬ ‫زاده محمـدی در کتـاب «هنردرمانی» می گوید‪:‬‬ ‫«هنـر بـا پـرورش ادرا ک هنـری‪ ،‬نـگاه مـردم بـه‬ ‫تهـای همدیگـر و‬ ‫درک و تحمـل تفاو ‬ ‫شهـای متفاوت را قوی تر می کنـد و در واقع‬ ‫نگر ‬ ‫هنـر کمـک می کند که مردم همدیگر را بپذیرند‬ ‫و قبول کنند‪ .‬درک هنر به معنی واقعی همدلی‬ ‫تهـا را اسـان تر‬ ‫و شـکیبایی پذیـرش تفاو ‬ ‫یسـت که الزمـه‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن همان چیز ‬ ‫کثرت گرایـی دمکراسـی و احتـرام در جامعـه‬ ‫اسـت»‪ .‬همان طورکـه گفتـه شـد؛ در شـرایط‬ ‫بحرانـی در جامعـه نقـش هنـر و هنرمنـد در دو‬ ‫یشـود‪ .‬مرحلـه اول‬ ‫مرحلـه نشـان داده م ‬ ‫هنرمندانـی هسـتند کـه به واسـطه هنرشـان بـه‬ ‫جایگاهـی رسـیده و اشـتهاری به دسـت اورده و‬ ‫تریبونـی پیـدا می کننـد و در عرصـه توسـعه و‬ ‫تغییـر افـکار عمومـی و کمک رسـانی در‬ ‫نهـای بحرانـی تاثیر گـذار هسـتند؛ امـا‬ ‫زما ‬ ‫یکـه بـه هنر درمانـی اشـاره می کنیـم‪ .‬در‬ ‫زمان ‬ ‫هنر درمانـی هنرهایـی ماننـد رنگ امیـزی‪،‬‬ ‫خاتـم کاری‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬مجسم هسـازی بـا گل و‬ ‫شـن‪ ،‬روزنام هنـگاری‪ ،‬کارت پسـتال سـازی‬ ‫سـاخت دسـتبند و گردنبنـد بـا مهر ههـای رنگی‬ ‫خاصیـت درمانـی بیشـتری دارد؛ البتـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ن رشته های ‬ ‫هنر درمانـی یکـی از بیـ ‬ ‫جنبه های مختلف ان جای تامل بسیار دارد و‬ ‫امـوزش ان نیـز نیـاز بـه افـراد اهـل فـن دارد‪ ،‬در‬ ‫اینجا فقط به نقش روان شناختی ان در مواقع‬ ‫ایجـاد شـرایط بحرانـی اشـاره می کنیـم؛ و بـه‬ ‫نقش موسـیقی درمانی اشـاره بیشتری خواهیم‬ ‫داشـت‪ .‬معنـای لغـوی ‪ music‬یـا موسـیقی کـه از‬ ‫دائره المعـارف ‪ letter‬فرانسـه در صفحـه ‪۶۱۵‬‬ ‫برگرفت هشـده ارتبـاط بـه موز ههـا داشـته و علـم و‬ ‫یسـت کـه بـه روح‪ ،‬پدیـده ای مطبـوع و‬ ‫هنر ‬ ‫منظـم می دهـد‪ .‬مـا می توانیـم از موسـیقی های‬ ‫فولکلو ریـک‪ ،‬موسـیقی های حماسـی و ملـی ‪،‬‬ ‫میهنـی ‪ ،‬موسـیقی های کـودکان و خالصـه هـر‬ ‫اهنگـی و سـازی کـه حـال مـردم خـوب می کند و‬ ‫ان کاتارسیسـم (پاالیش روانی ) را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫گهـا و‬ ‫خالصـه بـا سـاخت و اجـرای اهن ‬ ‫موسـیقی هایی کـه در ان شـرایط بحرانـی‬ ‫هنرمنـدان می تواننـد حـس مـردم جامعـه‬ ‫اسـیب دیده را بهتـر کننـد‪ .‬حتـی در فیلـم‬ ‫یکـه کشـتی‬ ‫تایتانیـک دیدیـم زمان ‬ ‫قشـدن و مـردم از فقیـر و غنـی‬ ‫در حال غر ‬ ‫لمـرگ بودنـد‪ ،‬گـروه موسـیقی بـر روی‬ ‫درحا ‬ ‫عرشـه کشـتی امـد و بـرای روحیه دادن بـه مردم‬ ‫تـا زمـان مرگشـان نواختند‪ .‬موسـیقی‪ ،‬زبـان روح‬ ‫اسـت و تاریـخ مـا بـا فرهنـگ موسـیقی گـره‬ ‫خـورده؛ موسـیقی تاثیـر بسـیارزیادی روی افـراد‬ ‫در زمـان بحـران دارد و بـه مردم کمک می کند تا‬ ‫نهـا‬ ‫ارامـش گرفتـه و اسـترس و ناامیـدی در ا ‬ ‫کاهـش یابـد‪ .‬در مـورد بعضی ازافـراد کـه دچـار‬ ‫اسـیب مغـزی هسـتند و درد و رنـج زیـادی را‬ ‫یهـا نیـز در‬ ‫تحمـل می کننـد (این گونـه بیمار ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫جامعـه و در خانـواده بحران ‬ ‫اسـیب های ناشـی از ان بـر سـایر افـراد خانـواده‬ ‫اثر گـذار اسـت )‪ .‬تحقیقـات نشـان داده کـه‬ ‫موسـیقی می توانـد اسـیب ها را ترمیـم کـرده و به‬ ‫نهـا کمـک کنـد؛ یعنـی تولـد دوبـاره‬ ‫تکثیـر نوروژ ‬ ‫سـلول های مغز‪ .‬وقتی موسـیقی گوش می کنید‬ ‫یشـود؛ حتی یک قسـمت‬ ‫تمام مغزتان فعال م ‬ ‫از مغـز هـم نیسـت کـه به صورتـی درگیـر نباشـد و‬ ‫قسـمت های مختلـف مغـز کـه مرکـز کنتـرل‬ ‫احساسـات خالقیـت و نیـروی عملکـرد مهـارت‬ ‫شکـردن بـه‬ ‫هسـتند‪ ،‬همگـی در حیـن گو ‬ ‫موسیقی کار می کنند و فعالند‪ .‬در بیماری های‬ ‫مختلـف ماننـد فیبرومیالژیـا‪ ،‬اوتیسـم و ام اس‬ ‫موسـیقی می توانـد تمـام ذهـن را دربرگرفتـه و‬ ‫باعـث درمـان شـود و از درد و رنـج بیمـاران‬ ‫بکاهـد‪ .‬نه تنهـا موسـیقی دارای قـدرت‬ ‫الهام بخـش و سـرگرم کننده اسـت؛ بلکـه اثـر‬ ‫نشـناختی قدرتمندی نیز دارد که می تواند‬ ‫روا ‬ ‫سلامت و تندرسـتی را بـه بـار اورد و باعـث‬ ‫نهـا امیـد و‬ ‫توانمنـدی روانـی افـراد شـود و بـه ا ‬ ‫ً‬ ‫انگیـزه دهـد‪ .‬معمـوال موسـیقی و حتـی رقـص‬ ‫به همـراه انکـه نوعی ورزش اسـت؛ زیرا رقص هم‬ ‫کـه از واژه یونانـی ‪ dancing‬اسـت و در المانـی‬ ‫یشـود به معنـی کش امـدن‪،‬‬ ‫‪ damson‬گفتـه م ‬ ‫درازکشـیدن و قدم زدن می تواند در بحران های‬ ‫اجتماعـی کمـک کند؛ در نتیجه پاسـخ به اینکه‬ ‫نهـای‬ ‫ایـا هنـر و هنرمنـد می تواننـد در بحرا ‬ ‫مختلـف بـه مـردم یـاری رسـانند؟ با توج هبـه‬ ‫ضخامـت و وسـعت اسـیب های ناشـی ازان‬ ‫بحـران مثبـت اسـت و کارکـرد هنـر و هنرمنـد در‬ ‫کاهـش اسـیب های روانـی و اجتماعـی در‬ ‫نهـای اجتماعـی می توانـد بسـیارتاثیرگذار‬ ‫بحرا ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫*روانشناس و هومیوپات‬ ‫ساخت سالن ورزشی و استودیو فیلم در ایستگاه فضایی بین المللی‬ ‫ً‬ ‫یـک شـرکت بریتانیایـی اخیـرا اعلام کـرده کـه قصـد دارد تـا سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۴‬یـک اسـتودیو فیلـم و سـالن ورزشـی را بـه ایسـتگاه فضایـی‬ ‫بین المللی متصل کند‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ ا گر یک شـرکت انگلیسـی‬ ‫به وعده ای که داده اسـت عمل کند‪ ،‬ایسـتگاه فضایی بین المللی‬ ‫می توانـد تـا اواسـط این دهـه یـک اسـتودیوی اختصاصـی فیلـم‬ ‫و سـالن ورزشـی داشـته باشـد‪ .‬شـرکت ‪Space Entertainment‬‬ ‫ً‬ ‫‪ Enterprise‬یا به اختصار (‪ )SEE‬مسـتقر در لندن‪ ،‬اخیرا فاش کرده‬ ‫قصـد دارد یـک مـاژول کـه امـکان پخـش فیلـم‪ ،‬ورزش و سـرگرمی‬ ‫در ان وجـود دارد تـا سـال ‪ ۲۰۲۴‬در ایسـتگاه فضایـی بین المللـی‬ ‫ایجـاد کنـد‪ .‬در ایـن ماژول کـه ‪ 1-SEE‬نام دارد‪ ،‬امکان پخش فیلم‪،‬‬ ‫موسیقی و رویدادهای ورزشی وجود دارد و همچنین هنرمندان‪،‬‬ ‫تولیدکننـدگان و خالقانـی کـه می خواهنـد در مـدار نزدیـک زمین و‬ ‫محیـط ریـز گرانـش تولیـد محتـوا کننـد‪ ،‬می تواننـد در انجـا حضـور‬ ‫یابند‪ .‬این تسهیالت امکان توسعه‪ ،‬تولید‪ ،‬ضبط‪ ،‬پخش همگانی‬ ‫و پخـش زنـده محتـوا را فراهـم خواهـد کـرد‪ .‬شـرکت هوافضـای‬ ‫امریکایـی ا کسـیوم اسـپیس (‪ )Axiom Space‬کـه در ژانویـه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تائیدیـه ناسـا را بـرای سـاخت یـک بخـش تجـاری از ایسـتگاه‬ ‫فضایی بین المللی (‪ )ISS‬به دست اورد‪ ،‬ساخت ‪ 1-SEE‬را برعهده‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬ایـن مـاژول بـر روی بـازوی تجـاری شـرکت ا کسـیوم‬ ‫موسـوم بـه ‪ Axiom Station‬کـه میزبـان سـرمایه گذاری های تجاری‬ ‫دیگـر از جملـه گردشـگری فضایـی خواهـد بـود‪ ،‬متصـل خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬سـپس در سـال ‪ Axiom Station ۲۰۲۸‬از ایسـتگاه فضایـی‬ ‫بین المللـی جـدا خواهـد شـد‪ .‬شـرکت ‪ SEE‬که توسـط کارافرینـان و‬ ‫تهیه کنندگانـی ب هنـام «النـا» و «دیمیتـری لسنفسـکی» در بریتانیـا‬ ‫تاسـیس شـده اسـت‪ ،‬در حال حاضـر درحال برنامه ریـزی بـرای‬ ‫یسـت‪ .‬مایـکل سـوفردینی؛ مدیرعامل‬ ‫کهـای مال ‬ ‫جمـع اوری کم ‬ ‫ا کسـیوم اسـپیس گفـت‪« :‬اولیـن ایسـتگاه فضایـی تجـاری جهـان‬ ‫یسـت کـه امکانـات متنوعـی را در مـدار‬ ‫دارای زیرسـاختی اساس ‬ ‫فراهـم خواهـد کـرد‪ .‬افـزودن یـک مـکان سـرگرمی اختصاصـی بـه‬ ‫تهـای تجـاری ایـن ایسـتگاه در قالـب ‪ ،1۱-SEE‬قابلیت انجا‬ ‫قابلی ‬ ‫را به عنـوان پلتفرمـی بـرای کاربـران جهانـی گسـترش خواهـد داد»‪.‬‬ ‫شـرکت ‪ SEE‬یکـی از تهیه کننـدگان فیلـم جدیـد «تـام کـروز» اسـت‬ ‫کـه قـرار اسـت بخشـی ازان در ایسـتگاه فضایـی فیل مبـرداری شـود‪.‬‬ ‫هیـچ هزینـه یـا بودجـه ای بـرای ایـن مـاژول کروی مشـخص نشـده‬ ‫یشـود که‬ ‫اسـت؛ امـا انتظـار مـی رود قطر ان ‪ ۲۰‬فوت باشـد‪ .‬تصور م ‬ ‫«ا کسیوم اسپیس» مسئول بردن «تام کروز» و یک تهیه کننده به‬ ‫ایسـتگاه فضایـی خواهـد بـود‪.‬‬ ‫نیاز به حضور زنان در مشارکت اجتماعی‬ ‫معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬شـاهدیم برخلاف‬ ‫تمـام جنگ هـا و درگیری هـا در راس عالـم کـه زنـان مشـکل و مانـع و موجـب‬ ‫کنـدی و مقاومـت در جنگ انـد‪ ،‬در ایـران و در جبهـه مقاومـت زنان مشـوق‪،‬‬ ‫پشـتیبان و همراهـان گمنامی انـد کـه دل امـام و رزمنـدگان را محکـم نگـه‬ ‫می دارنـد و امـام (ره) محروم کـردن انـان از مشـارکت اجتماعـی را نه تنهـا امری‬ ‫مضـر بـرای زنـان؛ بلکـه تحمیلـی به اسلام و مسـلمین می دانـد و امـروز بیش‬ ‫از هـر زمـان دیگـر نیازمنـد ایـن حضـور بـا بصیـرت و مقتدرانه زنان هسـتیم»‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ انسـیه خزعلـی به عنـوان سـخنران پیـش از خطبـه در‬ ‫نمازجمعـه این هفتـه تهـران (اول بهمـن ‪ )۱۴۰۰‬حاضـر شـد‪ ،‬دراسـتانه والدت‬ ‫حضـرت زهـرا (س)‪ ،‬بـا تبریـک این روز گفت‪« :‬امروز دشـمن زنـان و خانواده ها‬ ‫را هـدف گرفتـه و دراین جنـگ به ظاهـر نـرم و درواقـع سـخت و دشـوار‪ ،‬زنـان‬ ‫در خـط مقدم انـد و ضـرورت دارد مـردان مدافـع ان هـا دراین جنـگ باشـند‬ ‫و از ان هـا پشـتیبانی کننـد»‪ .‬معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬دراین جنگ شـناختی و رسـانه ای ا گر زنان که محور خانه اند؛‬ ‫مسـلح نشـوند‪ ،‬بـرای دفـاع برنخیزنـد و از حریـم خـود و خانـواده بـا سلاح روز‬ ‫امـد و تاثیر گـذار دفـاع نکنند؛ دشـمن گام بـه گام برای ضربه به منابع انسـانی‬ ‫پیشـروی می کنـد کـه بنـای دشـمن به تعبیـر قـران‪ ،‬نابـودی سـرمایه های‬ ‫مـادی و معنوی سـت»‪ .‬وی با تا کید بـر ضـرورت حضـور زنـان در عرص ههـای‬ ‫اجتماعی و بابیان اینکه ا گر دشـمن در دل خانه به پیروزی برسـد شکسـتی‬ ‫بـس ذلیالنـه را بایـد تحمـل کـرد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬خـود بانـوان هسـتند کـه بایـد‬ ‫از سـرمایه های بی نظیـری کـه خلقت به صـورت انحصـاری و به عنوان مزیتی‬ ‫نسـبی در اختیارشـان قـرار داده دفـاع کننـد تـا سـطح مطالبـات زنـان بـه امور‬ ‫ناچیـز‪ ،‬بـازی و سـرگرمی تنـزل نیابـد»‪ .‬خزعلـی با اشـاره به ممنوعیـت فعالیت‬ ‫زنـان ورزشـکار بـا حجـاب در برخـی کشـورهای غربی‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬شـاهدیم‬ ‫در برخـی کشـورهای غربـی حضـور زنـان ورزشـکار بـا حجـاب علی رغـم همـه‬ ‫ادعای ان ها در دموکراسـی و تکثرگرایی ممنوع اسـت و این امر بیانگر خوف‬ ‫ان هـا از الگـوی سومی سـت کـه روزبـه روز درحال گسـترش اسـت‪ .‬حضـور زنان‬ ‫قهرمـان بـر روی سـکوهای بین المللـی برایشـان زنگ خطر اسـت و ب هشـدت‬ ‫هزینـه دارد و امـروز وظیفـه همـه مـردان و زنـان اسـت که در حفظ این سـنگر‬ ‫بکوشـند»‪ .‬معـاون امـور زنـان و خانـواده از «اجتمـاع» و «خانـواده» به عنـوان‬ ‫دو سـنگر بسـیارمهم بـرای زنـان یـاد کـرد و افـزود‪ « :‬زنـان به طورخاص وظیفه‬ ‫دارنـد در هـر دو سـنگر از همـه تـوان و داشـته های معنـوی خـود اسـتفاده و‬ ‫بـر مهارت هـای خـود بیفزایند‪ .‬سـنگر اجتماعی به عنوان یکی از سـنگرها که‬ ‫مسـیر پیشـرفت کشـور را پـی بریـزد و سـنگر خانـواده کـه بـا شـرایط سـخت و‬ ‫یشـک‬ ‫ویـژه ای کـه درایـن دوران داریـم و بـا بحـران جمعیتـی کـه مواجهیـم ب ‬ ‫نقـش محـوری را زنـان جهادگـر بایـد بـه دوش بگیرنـد و در هـر دو سـنگر مهـم‬ ‫حاضر باشـند»‪ .‬وی در بخش دیگر سـخنان خود به ماموریت معاونت امور‬ ‫زنـان و خانـواده در راسـتای ارتقـای جایـگاه زنـان و خانـواده نیـز اشـاره و بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬معاونـت امـور زنـان و خانواده با ماموریت ارتقاء و تعالی زنان و خانواده‬ ‫و اسیب زدایی از این دو حیطه‪ ،‬برنامه جامعی را برای توانمندسازی زنان و‬ ‫اسـیب زدایی از ان ها دردسـت اجرا دارد که با کمک گرفتن از نیروهای بالقوه‬ ‫و بالفعـل زنـان حرکـت بزرگـی را شـروع کـرده و دسـت تمـام زنـان را بـرای ایـن‬ ‫جهـاد سـازنده می فشـارد»‪ .‬معـاون امـور زنـان و خانـواده رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫دربـاره برنامـه ایـن معاونـت بـرای ارتقـای جایگاه زنـان و خانـواده‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در مرحلـه نخسـت رفـع محرومیـت از زنـان به ویـژه زنان سرپرسـت خانـوار و‬ ‫زنـان بدسرپرسـت و درمـان اسـیب های متوجـه ان هاسـت کـه از مهم تریـن‬ ‫ایـن اسـیب ها می تـوان بـه افزایـش طلاق و تغییـر سـبک زندگـی اشـاره کـرد؛‬ ‫در دسـتور کار ایـن معاونـت اسـت ‪ .‬پررنگ تریـن مسـئله در ایـن اسـیب ها نیـز‬ ‫بحـث فرهنگی سـت و در فرهنـگ نیـز نقـش بانـوان به مراتـب اثر گذار تـر از‬ ‫یسـازند؛‬ ‫مـردان اسـت چرا کـه بانـوان نیمـی از جامعه انـد و نیمـی دیگـر را م ‬ ‫بنابراین زنان را دریابیم و قدردان زحمات ان ها باشیم که می توانند حرکت‬ ‫تمدنـی کشـور را بـا خـردورزی سـرعت بخشـند»‪ .‬خزعلـی بابیان اینکـه روز‬ ‫والدت حضـرت فاطمـه زهـرا (س) به حـق بـه زنـان تعلـق گرفـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«البتـه کـه فاطمـه (س) در ابعـاد وجـودی حیاتی خویش الگـوی جامع برای‬ ‫همـه مـردان و زنـان اسـت و تاریـخ تمـام زنـان اهل بیـت از حضـرت خدیجـه‬ ‫(س) تـا دخـت ایشـان و تمـام نـوادگان و منسـوبین ترسـیم گر ایـن الگوهـای‬ ‫بی بدیـل اسـت کـ ه بـا خـردورزی و تدبیـر‪ ،‬مسـیر والیـت را همـوار‪ ،‬از ان‬ ‫پشـتیبانی کرده و در شـرایط سـخت چالش ها را به فرصت تبدیل و بهترین‬ ‫بهره بـرداری بـرای رسـاندن پیـام وحـی بـه عالـم از موقعیت هـای مختلـف را‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی وجـه بـارز تمـام کنشـگری های مذکـور را تدبیـر و خردمنـدی‬ ‫دانسـت و بـا یـاداوری اینکـه کـه مقـام معظـم رهبـری از ایـن کنشـگری ها‬ ‫به عنوان حرکتی قهرمانانه نام می برند‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬از تدبیر همسر فرعون‬ ‫کـه رای الهـی را بـر تمـام شـکوه فرعونـی ترجیـح می دهـد و الگـو تمـام زنـان و‬ ‫مـردان مومـن می شـود تـا تدبیـر ربوبـی و خاصـی چـون تدبیـر حضـرت مریـم‬ ‫و نمونه هایـی مثـل ملکـه ای کـه عاقالنـه در برابـر پیـام سـلیمان اسـتدالل‬ ‫می کنـد و تـا مـادر حضرت موسـی(ع) کـه در اوج قلیان احساسـات و عواطف‬ ‫یتـوان‬ ‫مـادری طفـل خـود را بـا تـوکل بـر خـدا بـه اب می سـپارد؛ چگونـه م ‬ ‫ایـن حرکت هـای قهرمانانـه را توصیـف کـرد؟»‪ .‬معـاون امـور زنـان و خانـواده‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬با اشـاره به حرکـت قهرمانانه مادران شـهدای دفاع مقدس‬ ‫و دفـاع از حریـم والیـت و امامـت‪ ،‬افـزود‪« :‬تاریـخ گـواه اسـت وقتـی مـادر چهـار‬ ‫شـهید نـزد امـام (ره) مـی رود‪ ،‬عکـس فرزندان شـهید خود را نشـان می دهد و‬ ‫امـام بی طاقـت می شـود و فـرو می ریزد این مادر اسـتوار می گوید اماما این ها‬ ‫را دادم کـه اشـک تـو را نبینـم‪ .‬چگونـه می تـوان ایـن حرکت هـای قهرمانانـه را‬ ‫توصیـف کـرد؟‪ .‬لـذا شـاهدیم برخلاف تمـام جنگ هـا و درگیری هـا در راس‬ ‫عالـم کـه زنـان مشـکل و مانـع و موجـب کنـدی و مقاومـت در جنگ انـد‪ ،‬در‬ ‫ایـران و در جبهـه مقاومـت زنـان مشـوق و پشـتیبان و همـراه گمنامی انـد کـه‬ ‫دل امـام و رزمنـدگان را محکـم نگـه می دارنـد و امـام (ره) محروم کـردن انـان از‬ ‫مشـارکت اجتماعـی را نه تنهـا امـری مضـر بـرای زنـان بلکه تحمیلی به اسلام‬ ‫و مسـلمین می دانـد و امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـر نیازمنـد ایـن حضـور بـا‬ ‫بصیـرت و مقتدرانـه زنـان هسـتیم»‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫زهره کودایی؛ بهترین بازیکن دیدار ایران و هند‬ ‫دروازه بـان تیـم ملـی فوتبال زنـان ایران به عنوان بهترین بازیکن دیـدار ایران‬ ‫و هنـد انتخـاب شـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ تیـم ملـی فوتبـال زنـان ایـران در اولیـن‬ ‫دیـدار خـود از جـام ملت هـای فوتبـال زنـان اسـیا در ورزشـگاه دی وای پاتیل‬ ‫بمبئـی مقابـل هنـد میزبـان بـه میـدان رفـت و در پایان به تسـاوی بـدون گل‬ ‫دسـت پیـدا کـرد‪ .‬کودایـی چنـد موقعیـت خطرنـا ک هنـد را مهـار کـرد و مانـع‬ ‫بازشـدن دروازه خـود شـد‪ .‬دروازه بـان تیـم ملـی فوتبـال زنـان ایـران پـس از‬ ‫ایـن بـازی گفـت‪« :‬بـرای اولین بـار بـه ایـن مسـابقات امده ایـم و شـرایط تـا‬ ‫حـدودی سـخت اسـت؛ امـا خوب بـازی کردیم و خوب جنگیدیـم»‪ .‬کودایی‬ ‫افزود‪« :‬بازی سـختی بود‪ .‬اولین مسـابقه در هر تورنمنتی مثل جام ملت ها‬ ‫حساسـیت خـاص خـود را دارد‪ .‬مـا هـم بـرای اولین بـار بـه ایـن مسـابقات‬ ‫امده ایـم و شـرایط تاحـدودی سـخت اسـت امـا خـوب بـازی کردیـم و خـوب‬ ‫جنگیدیـم»‪ .‬او افـزود‪« :‬تیـم هنـد هـم خیلی خـوب بـود‪ .‬بـه ان هـا تبریـک‬ ‫می گویـم امـا مـا همـه تالشـمان را می کنیـم تـا بـازی بـه بـازی شـرایطمان بهتـر‬ ‫شـود و بهتریـن نتایـج را دراین تورنمنـت کسـب کنیـم»‪ .‬کودایـی در مـورد‬ ‫مسـابقه ایـران بـا چیـن که سـوم بهمـن ‪ ۱۴۰۰‬برگـزار می شـود‪ ،‬بیان کـرد‪« :‬تیم‬ ‫چین بسیار حرفه ای ست و تجربه زیادی در اسیا دارد‪ .‬ما اولین بار است که‬ ‫به این مسـابقات امده ایم اما ایرانی هسـتیم و همیشـه باغیرت و شـجاعت‬ ‫بـازی می کنیـم‪ .‬تلاش می کنیـم تـا در بازی با چین بهترین عملکرد را داشـته‬ ‫باشـیم و بتوانیـم از ان بـازی هـم امتیـاز کسـب کنیـم»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری کیـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪286 -42‬ج‪67‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ G4KD/HH575164‬و شـماره شاسـی ‪ NAS62120CH1031251‬بـه مالکیـت غالمرضـا‬ ‫ابراهیـم زاده گل مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس مـدل ‪ 1381‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪839 -32‬ن‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ 22568112674‬و شـماره شاسـی ‪ 81011821‬بـه مالکیـت مهـدی‬ ‫بلوچ قرائـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1179‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مهـدی پا کـروان مالـک خـودرو سـواری پـژو اردی ای ‪ 1600‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪319 -68‬ج‪ 28‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 11784054251‬و شـماره شاسـی ‪ 13459209‬به علت فقدان اسـناد فروش تقاضای رونوشت‬ ‫المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫‪10‬روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه‬ ‫کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1178‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060306012003784‬و ‪ 140060306012003791‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد یزدان شناس فیض ابادی فرزند محمدحسن‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 150‬صـادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و خانـم‬ ‫سـمیه کامـی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 629‬صـادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 284/80‬مترمربع از پال ک های ‪ 2175 ،4880 ،177‬و ‪ 2176‬فرعی از ‪3027‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس خیابان فاطمیه ‪ ،6‬پال ک ‪ 17‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫مالکیـت مشـاعی متقاضیـان و کلیـه ورثـه محمدحسـن یزدان شـناس فیض ابـادی و زهـرا طوقانـی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪348‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060306012003776‬و ‪ 140060306012003777‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مبارکه یزدان شناس فیض ابادی فرزند محمدحسن‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 12077‬صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و اقای‬ ‫علـی شـاطری فرزنـد محمدحسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 11423‬صـادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 199/54‬مترمربـع از پال ک هـای ‪ 2175 ،177‬و ‪ 2176‬فرعـی از‬ ‫‪ 3027‬اصلی واقع در بخش یک حومه کاشـمر به ادرس خیابان فاطمیه ‪ ،6‬پال ک ‪ 19‬خریداری از مالک‬ ‫رسـمی خانـم لیلا عاقل بافنـده و کلیـه ورثـه محمدحسـن یزدان شـناس فیض ابـادی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪350‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306012004021‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای حسین فخارطبسی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه ‪ 12466‬صادره از کاشمر‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 167/80‬مترمربـع از پلا ک ‪ 190‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقع در‬ ‫بخش یک حومه کاشمر به ادرس خیابان نیازمند ‪ ،11‬پال ک ‪ 12‬خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی‬ ‫متقاضی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪354‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/21-140060318011011743‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز حسن زاده نرگسـی فرزنـد فریـدون بـه شماره شناسـنامه ‪1319‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر یکباب انبـاری به مسـاحت ‪1239/93‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 286‬فرعی از ‪ 1‬اصلی مفروز و مجری شده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در قریه نرگستان‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق تـراب تانـکار محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار ا گهی به مـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/769‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/25-140060322002005620‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه اسلامی پور بـه شناسـنامه شـماره ‪ 19600‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3620194939‬صـادره زاهـدان فرزنـد محمـد به صـورت ششـدانگ اعیان یکباب مغازه به مسـاحت‬ ‫‪ 27/90‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 785‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان بیرجندیهـا وا گـذاری از کلثـوم پوردادی مقـدم ذیـل ثبـت ‪ 2465‬صفحـه ‪109‬‬ ‫دفتر ‪ 15‬که طبق انحصار وراثت به شماره ‪ 9909975500200435‬مورخ ‪ 1399/05/11‬متقاضی تنها ورثه‬ ‫کلثـوم پوردادی مقـدم اسـت‪ ،‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪1019‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای مهـران احمـدی فرزنـد علیرضـا بشناسـنامه ‪ 10‬کـد ملـی ‪ 1911642601‬صـادره از رامهرمـز درخواسـتی‬ ‫به خواسـته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم تقیه زرگان به شناسنامه شـماره‬ ‫‪ 1406‬و کـد ملـی ‪ 1752712153‬صـادره اهـواز در تاریـخ ‪ 1400/09/02‬در اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی‬ ‫خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬محمـد احمـدی فرزنـد علیرضـا ش ش و کـد ملـی‬ ‫‪ 1900646821‬متولـد ‪ 1387‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -2‬زینـب احمـدی فرزنـد علیرضـا ش ش و کد‬ ‫ملـی ‪ 1900702398‬متولـد ‪ 1389‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی‬ ‫مراتب مزبور را در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و‬ ‫رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/674‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت مـزدا دوکابین مـدل ‪ 1391‬با شـماره پلا ک ایـران ‪796 -26‬ص‪45‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ FEA14692‬و شـماره شاسـی ‪ NAGPC12CA112350‬بـه مالکیـت براتعلـی محمـودی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پراید با شـماره پلا ک ایـران ‪839 -42‬ج‪ 16‬و شـماره موتور ‪ 2853813‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412288227286‬بـه مالکیـت محمدتقـی اسـمعیل نژاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ‪ ۲۰۶‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۶۹۵ -۲۶‬ص‪ ۷۱‬و شـماره موتـور ‪ 167B0045237‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAP41FE2JJ588094‬بـه مالکیـت فاطمـه حسـن زاده عفتی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی‪ ،‬برگ سـبز و کارت خودرو سـواری پراید مدل ‪ ۱۳۹۷‬با شـماره پال ک ایران ‪۷۳۵ -۲۱‬ی‪ ۳۸‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ ۰۰۱۴۸۰۲۶‬و شـماره شاسـی ‪ S1412279625760‬به مالکیت علی کاظم ازاد مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ‪ TM‬با شـماره پال ک ایـران ‪823 -26‬ک‪ 27‬و شـماره موتـور ‪MT4AW5616J‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ N3HKTAD6CMFX00163‬بـه مالکیـت علی اصغـر اصغـرزاده مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار ساقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه رنـگ شـیری روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪195 -24‬س‪ 28‬و شماره موتور ‪ 00433955‬و شماره شاسی ‪ S1412282899304‬به مالکیت‬ ‫صـادق انصـاری فرزنـد روح الـه بـا کـد ملی ‪ 2391197111‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت زامیـاد بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪426 -49‬ط‪ 35‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 604249‬و شماره شاسی ‪ B0320930‬به مالکیت عبدالعظیم ارجمند فرزند عبدالصالح با‬ ‫کـد ملـی ‪ 4251220560‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو پرایـد بـار بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک ایـران ‪439 -34‬ن‪ 32‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M135876441‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100H4968825‬بـه مالکیـت علـی ابروشـن فرزنـد بهـروز بـا کد‬ ‫ملـی ‪ 1850346291‬صـادره از بهبهـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫ریـز نمـرات اینجانـب زهـرا جوکار فرزند حسـن با کـد ملـی ‪ 1850050279‬در مقطع کاردانی رشـته معماری‬ ‫فار غ التحصلی ‪ 1389‬صادره از جهاد دانشگاهی خوزستان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬از‬ ‫یابنده تقاضا می شـود ان را به جهاد دانشـگاهی اهواز واقع در خیابان گلسـتان تحویل دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/17-140060318011011759‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن پارسـه مرکیه فرزند حسـین به شماره شناسـنامه ‪ 81‬صـادره از‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات‬ ‫پیرو ا گهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ‪ 14‬قانون ثبت منتشـر گردیده‪ ،‬اینک برحسـب درخواسـت واصله مسـتند به ماده مذکور و ماده ‪61‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬تحدید حدود قسـمتی از امال ک واقع در بخش ‪ 9‬و ‪ 11‬حوزه ثبتی این واحد به شـرح ذیل انجام خواهد شـد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 9‬قاینات‬ ‫قطعات مفروزه اراضی مزرعه عباس اباد کالته کربالیی علی پال ک ‪ 155‬اصلی‬ ‫‪ 8‬فرعـی فاطمـه حسـین زاده ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـجر (دارای بخشـنامه‬ ‫ریاسـت سـازمان ثبـت اسـناد کشـور بـه شـماره ‪ 1391/01/29-91/23511‬در‬ ‫یسـت)‬ ‫کهـای یـک و ‪ 2‬فرع ‬ ‫استانداردسـازی پال ک هـا پلا ک ‪ 8‬فرعـی حاصـل پال ‬ ‫در مورخه ‪1400/11/27‬‬ ‫بخش ‪ 11‬قاینات‬ ‫قطعات مفروزه مزرعه کهناب پال ک ‪ 1266‬اصلی‬ ‫‪ 2997‬فرعی از ‪ 313‬فرعی روح اله زحمتی ششدانگ یکباب منزل‬ ‫در مورخه ‪1400/11/28‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک بـه صاحبـان املا ک و مجاوریـن شـماره‬ ‫فوق الذکر بوسیله این ا گهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق در محل‬ ‫وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪ .‬چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نماینده قانونی‬ ‫انهـا در موقـع مقـرر حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی بـا‬ ‫حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت‬ ‫بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد‬ ‫مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت فقط تا ‪ 30‬روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شـد‬ ‫و برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبت‪ ،‬معترضین می بایسـت از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‪ ،‬ظرف یک ماه دادخواست اعتراض‬ ‫خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت متقاضـی می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و‬ ‫گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون‬ ‫توجـه بـه اعتـراض عملیات ثبتـی را طبق مقـررات ادامـه می دهد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/11/02 :‬‬ ‫محمد براتی اسداباد‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫از طرف علی صفایی فر‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه و انبـاری بـه مسـاحت‬ ‫‪ 1088‬مترمربـع پلا ک ‪ 436‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 17‬و غیـره فرعـی از ‪ 46‬اصلی‬ ‫واقع در قریه مرکیه بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق کاسـگل پارسـه مرکیه و حسـین پارسـه محرز شـده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشند می توانند از تاریخ اولین‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/768‬‬ ‫ا گهی فقدان مدارک تحصیلی‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب کاوه شافعیان فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ‪ 34450‬و شماره ملی‬ ‫‪ 3250770078‬صـادره از کرمانشـاه در مقطـع کارشناسـی رشـته حقـوق صـادره از واحـد دانشـگاهی زابـل‬ ‫بـه شـماره ‪ 890377231‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه‬ ‫دانشـکده حقـوق دانشـگاه زابـل بـه نشـانی دانشـگاه زابل ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫شماره ‪/17672‬ا ک‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی ترا کتـور کشـاورزی ‪ MF‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪744 -14‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ LFW01388W‬و شـماره شاسـی ‪ H08691‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/20-140060318011013021‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی نیرومندسـیاهمرد فرزند گل بـرار به شماره شناسـنامه ‪27‬‬ ‫صـادره از شـاندرمن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بـه مسـاحت ‪5500‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 263‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 12‬و ‪ 42‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریه کلنگسـتان بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق علی کریمی کلنگسـتانی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/825‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1400/10/11-140060318011012612‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم شـهین خداپرست پیرسـرائی فرزنـد حسـن به شماره شناسـنامه ‪ 632‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪ 369/13‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 8106‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 337‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫زیده سـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق محمـد نیکی نـژاد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/826‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/15-140060318011012282‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـلم نعمتی ضیابـری فرزند محمـود به شماره شناسـنامه ‪ 14‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه و دوبـاب انبـاری بـه مسـاحت‬ ‫‪ 1038/63‬مترمربـع پلا ک ‪ 99‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 43‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه نوپاشـان بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق خسـرو جوادپـور محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/827‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫شناسـنامه و اصـل سـند ترا کتـور کشـاورزی تـک دیفرانسـیل فرگوسـن مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ LF7712459P‬و شـماره سـری ‪ DO7452A1‬بـه مالکیـت رضـا روشـن نقش مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو وانـت بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪789 -58‬ب‪ 29‬و شـماره موتـور ‪ 11486031319‬و شـماره شاسـی ‪ 31652073‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب مجتبـی کربالیی فیـروز (شـریک) بـه شـماره ملـی ‪ 6649788449‬مالـک سـه سـهم مشـاع از‬ ‫ششـدانگ سـهم مشـاع پلا ک ثبتـی ‪ 1‬فرعـی از ‪ 156‬اصلـی واقـع در اراضـی فیروزابـاد بـه نشـانی جـاده‬ ‫ورامیـن‪ ،‬فیروزابـاد‪ ،‬جـاده ده خیـر‪ ،‬خیابـان مخابـرات‪ ،‬انتهـای خیابان مخابرات موضوع سـند‪ /‬اسـناد‬ ‫مالکیت شـماره ‪ -‬صادره به تاریخ ‪ -‬متقاضی تعیین بسـتر و حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر در داخل و‬ ‫مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امور اب شـهرری براسـاس ضوابـط و مقررات‬ ‫جـاری تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه مالکیـن مشـاعی بـه امـور اب و تکمیـل پرونـده‬ ‫می باشـد‪ .‬لذا از کلیه مالکین مشـاعی تقاضا می شـود با در دسـت داشـتن مدارک مالکیت خود ظرف‬ ‫مدت ‪ 10‬روز از مدت انتشـار ا گهی به امور منابع اب شـهرری به نشـانی میدان شـهرری‪ ،‬ابتدای جاده‬ ‫قـم‪ ،‬خیابـان شـهید بغـدادی‪ ،‬نبـش کوچه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت عدم مراجعه‬ ‫مالکین مشـاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شـرکت اب منطقه ای تهران (امور اب شـهرری)‬ ‫نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 131EX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪523 -55‬ل‪ 12‬و شـماره موتـور ‪ 4983112‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS411100D1306007‬بـه مالکیـت محسـن رجـب زاده بـه کـد ملـی ‪ 0480297150‬مفقـود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1400/1900‬مورخ ‪ 1400/10/11‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ارسلان جمشـیدی فرزنـد علیمـراد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 817‬و کـد ملـی ‪ 6419728691‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪97/18‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 2652‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابان مفتح‪ ،‬کوچه توحید خریداری‬ ‫برابـر مبایعه نامـه عـادی از محمدمـراد مرادی لعل ابـادی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002001907‬مـورخ ‪ 1400/10/11‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای کیوان بدری فرزند کرم به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 3330053657‬صادره از اسلام ابادغرب در یکباب سـاختمان واقع در بدره ای به مسـاحت ‪154/72‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 19‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بـدره ای خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی‬ ‫و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/1903‬مورخ ‪ 1400/10/11‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد شـهروز فرزنـد امـان بـه شماره شناسـنامه ‪21859‬‬ ‫صادره از اسالم ابادغرب در یکباب ساختمان به مساحت ‪ 91/41‬مترمربع پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪ 18‬اصلی‬ ‫واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابان شـهیدچمران‪ ،‬روبروی اداره برق خریداری از مالک رسـمی موقوفات‬ ‫خـاص حسـینعلی خان زنگنـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/1463‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای همایون جاللی فرزند الماس به شماره شناسـنامه ‪ 1566‬در یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 31/61‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬جنـب‬ ‫میدان هدایت خریداری برابر نامه شـماره ‪ 54/79‬از موقوفات زنگنه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1400‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان بهبهان‬ ‫به استناد ماده ‪ 12‬قانون ثبت اسناد و امال ک و ماده ‪ 25‬اصالحی و تبصره های الحاقی به ان‪ ،‬اشخاصی که نسبت به امال ک مجهول المالک در سه ماهه سوم‬ ‫سـال ‪ 1400‬تقاضای ثبت نموده اند به شـرح زیر جهت اطالع عموم ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫ماده ‪12‬‬ ‫‪ -1‬خانـم حمیـده بهبهانیـان فرزنـد قربـان ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پلا ک ‪573‬‬ ‫واقـع در بخـش یـک بهبهـان‪ ،‬خیابـان عدالـت‪ ،‬کوچـه روبـروی مسـجد جامـع‪ ،‬کوچـه طالقانـی‪ ،‬پلا ک ‪ 8‬بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 79/23‬مترمربـع‬ ‫‪ -2‬خانـم فاطمـه محمدعلی نـژادی فرزنـد محمـد (مالـک چهـل چهـل و نهـم سـهم)‪ ،‬اقـای محمدحسـن‬ ‫محمدعلی نـژادی فرزنـد ا کبـر (مالـک پنـج سـهم و پنـج هفتـم سـهم)‪ ،‬خانـم زهـرا محمدعلی نـژادی فرزنـد‬ ‫محمـد (مالـک چهـل چهـل و نهـم سـهم)‪ ،‬اقـای حبیـب محمدعلی نـژادی فرزنـد ا کبـر (پنـج سـهم و پنـج‬ ‫هفتـم سـهم)‪ ،‬خانـم سـحر محمدعلی نـژادی فرزنـد محمد (مالک چهل چهـل و نهم سـهم)‪ ،‬خانم جواهر‬ ‫محمدعلی نژادی فرزند ا کبر (مالک دوسـهم و شـش هفتم سـهم)‪ ،‬اقای حسـین محمدعلی نژادی فرزند‬ ‫محمـد (مالـک یـک سـهم و سـی و یـک چهـل و نهـم سـهم)‪ ،‬اقـای داود محمدعلی نـژادی فرزنـد محمـد‬ ‫ً‬ ‫(مالک یک سـهم و سـی و یک چهل و نهم سـهم) مجموعا ‪20‬سـهم مشـاع از مقسـم ‪96‬سـهم ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه دارای پلا ک ‪ 3964‬واقـع در بخـش یـک بهبهان‪ ،‬محل گود چهک‪ ،‬جنگ مسـجد دهباشـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 111/21‬مترمربـع‬ ‫‪ -3‬خانـم خورشـید بـاوی فرزنـد فـرج ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پلا ک ‪ 4229‬واقـع در بخـش یـک‬ ‫بهبهـان‪ ،‬خیابـان پیـروز‪ ،‬محلـه پـر‪ ،‬کوچـه مسـجد‪ ،‬پلا ک ‪ 78‬بـه مسـاحت ‪ 137/51‬مترمربـع‬ ‫‪ -4‬اقای نوراله دهدشـتیان فرزند محمدابراهیم ششـدانگ یکباب خانه مخروبه دارای پال ک ‪ 4592‬واقع‬ ‫در بخش یک بهبهان‪ ،‬پشـت دبیرسـتان شـهید بخردیان‪ ،‬کوچه نیک خلق به مسـاحت ‪ 322‬مترمربع‬ ‫‪ -5‬خانم پری نجارپور فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه دارای پال ک ‪ 5777/138‬واقع در بخش یک‬ ‫بهبهان‪ ،‬خیابان پیروز‪ ،‬فرعی مطهری‪ ،‬کوچه نجارپور‪ ،‬پال ک ‪ 24‬به مساحت ‪ 224‬مترمربع‬ ‫حپـور فرزنـد عبدالرسـول (مالـک ‪4/5‬دانـگ) و خانـم فرخنـده‬ ‫‪ -6‬اقـای فهیـم فال ‬ ‫کرم دوسـت فرزنـد عیسـی (مالـک ‪1/5‬دانـگ) ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پلا ک‬ ‫‪ 5814/165‬واقـع در بخـش یـک بهبهـان‪ ،‬خیابـان شـهید کرم نسـب‪ ،‬خیابـان شـهید ایقـان‪ ،‬پلا ک ‪ 68‬بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 336‬مترمربـع‬ ‫‪ -7‬اقای خسرو غالمان فرزند مرتضی ششدانگ قسمتی از یکباب خانه دارای پال ک ‪ 7183‬واقع در بخش‬ ‫یک بهبهان‪ ،‬خیابان شهید نهائی‪ ،‬کوچه شهید نهائی‪ ،‬پال ک ‪ 20‬به مساحت ‪ 24/70‬مترمربع‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه تقاضـای ثبـت املا ک مشـروحه فـوق واخواهـی دارد‪ ،‬می توانـد مطابـق مـاده ‪ 16‬قانـون‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک از انتشـار اولین ا گهی نوبتی نسـبت به پال ک هایی که مشـمول ماده ‪ 12‬می باشـند‪ ،‬به‬ ‫مـدت ‪ 90‬روز و نسـبت بـه املا ک مشـمول مـاده ‪ 25‬اصالحی و تبصره های الحاقی به ان تـا ‪ 30‬روز واخواهی‬ ‫ً‬ ‫خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد‪ .‬هـرگاه بیـن متقاضی و دیگـری قبل از انتشـار ا گهی نوبتـی‪ ،‬دعوایی‬ ‫در دادگاه مطـرح بـوده اسـت‪ ،‬می بایسـت در مـدت مقـرر‪ ،‬گواهـی مشـعر بـر جریـان طـرح دعـوای مطروحـه‬ ‫را از مراجع ذیصالح قضائی دریافت و به این اداره تسـلیم کند‪ .‬درغیراینصورت حق او سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫کهـای فـوق بـه ترتیـب شـماره پلا ک به عمـل خواهد امـد و اعتـراض به حـدود و حقوق‬ ‫تحدیـد حـدود پال ‬ ‫ً‬ ‫ارتفاقـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی تـا ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا بـا توجـه بـه تبصـره‬ ‫‪ 2‬مـاده واحـده اعتـراض‪ ،‬معتـرض بایسـتی ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪،‬‬ ‫نسبت به تسلیم درخواست به مرجع ذیصالح قضائی اقدام و گواهی مبنی بر تقدیم درخواست را به این‬ ‫اداره تسـلیم کنـد‪ ،‬درغیراینصـورت عملیات ثبتی ادامـه خواهد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان بهبهان‬ ‫م الف ‪8/343‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت هیرمـن ‪ CDI-125CC‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 3881‬بـا شـماره پلا ک ‪ 761-54587‬و شـماره موتـور ‪ 22556322‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NFZ***125C8851871‬بـه مالکیـت علـی حسـین زاده میرابادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪363‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثبتیقائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیات موضوع ماده یـک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای‬ ‫الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت اطلاع عموم به شـرح ذیل ا گهـی می گردد‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه ساروکال ‪ 18‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 5411‬فرعـی بـه نـام خانـم سیده سـوگند پورقربـان نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 142/90‬مترمربـع خریـداری‬ ‫مع واسـطه از خانـم کبـری مسافری سـاروکالئی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 5411‬فرعی به نام اقای سعید حسین زاده نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 142/90‬مترمربـع خریـداری مع واسـطه از‬ ‫خانم کبری مسافری سـاروکالئی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق‬ ‫ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول‬ ‫بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا‬ ‫معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬‬ ‫مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صـورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند‬ ‫و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد‬ ‫حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/18 :‬‬ ‫رحمـت سـلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1255994‬‬ ‫املا ک قائم شـهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ ‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه لموک ‪ 23‬اصلی بخش ‪06‬‬ ‫‪ 4088‬فرعـی بـه نـام خانـم فاطمـه فکـوری نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در‬ ‫ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 441/32‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از خانم‬ ‫سـیده مریم پیرزاد هسـاوری مالک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل‬ ‫تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه‬ ‫اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪13‬‬ ‫ً‬ ‫ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن‬ ‫ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به‬ ‫املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحد ثبتـی ا گهی تحدید حـدود را‬ ‫بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1263883‬‬ ‫و امال ک قائم شهر‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1400‬حوزه ثبتی زبرخان‬ ‫بـه دسـتور مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت و مـاده ‪ 59‬ائین نامـه مذکـور‪ ،‬اسـامی اشـخاصی کـه نسـبت بـه امال ک‬ ‫مجهول المالـک واقـع در بخش هـای تابعـه حـوزه ثبتی تا اخـر اذرماه ‪ 1400‬تقاضای ثبـت نموده اند‪ ،‬با‬ ‫نـوع مـورد تقاضـا بـرای اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی شهرستان زبرخان‬ ‫اراضی فاقد ثبت نوبهار پال ک ‪ 247‬اصلی بخش ‪ 3‬زبرخان‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 53592/56‬مترمربع به شماره پال ک ‪ 4‬فرعی از‬ ‫‪ 247‬اصلی بخش ‪ 3‬زبرخان اقای علی هراتی فرزند شکراله‬ ‫بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی شهرستان زبرخان‬ ‫‪ -2‬ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 229/24‬مترمربع به شـماره پال ک ‪ 1183‬فرعی از ‪135‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخان اقای صفیه حلفی فرزند عبدالحسـین‬ ‫لـذا بـه دسـتور مـواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانـون ثبـت‪ ،‬هـر کس نسـبت به امال ک ا گهی شـده در باال معترض اسـت‬ ‫و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شـده و در جریان رسـیدگی اسـت‪ ،‬می بایسـتی‬ ‫اعتـراض و یـا گواهـی دال بـر جریـان دعـوی خـود را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ا گهـی ظـرف مـدت ‪90‬‬ ‫(نـود) روز‪ ،‬و در مـورد ا گهـی اصالحـی بـه مـدت سـی روز به اداره ثبت اسـناد و امالک زبرخان تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نمـوده و در اجـرای تبصـره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی‬ ‫و مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬معترضیـن از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه‪ ،‬دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مراجـع مذکـور اخذ و‬ ‫ً‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد‪ .‬ضمنـا حقـوق ارتفاقـی در مـورد تحدیـد حـدود و صورتمجلـس تحدیـدی‬ ‫منظور می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1400‬هجری شمسی حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان تربت جام‬ ‫به دسـتور ماده ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون مذکور‪ ،‬اسـامی اشـخاصی‬ ‫تجـام تـا اخـر اذرمـاه‬ ‫کـه نسـبت بـه املا ک مجهول المالـک واقـع در حـوزه ثبتـی ترب ‬ ‫یکهزار و چهارصد هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند‪ ،‬با نوع ملک مورد تقاضا‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫بـرای اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت هشـتاد مترمربـع بـه شـماره پلا ک‬ ‫دوازده فرعی از هفتصد و هشتاد و دو اصلی (‪ 12‬فرعی از ‪ 782‬اصلی) واقع در اراضی‬ ‫تجـام بخش سـیزده مشـهد مـورد تقاضـای اقای نورمحمد مشـفق‬ ‫شـهر ترب ‬ ‫لـذا بـه دسـتور مـواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانـون ثبـت‪ ،‬هـر کـس نسـبت بـه املا ک ا گهـی شـده‬ ‫فـوق معتـرض اسـت و یـا اینکـه بیـن متقاضیـان ثبـت و دیگـری اقامـه دعـوی شـده‬ ‫و یـا در جریـان اسـت‪ ،‬می بایسـت از تاریـخ انتشـار اولیـن نوبـت ا گهـی بـه مـدت نـود‬ ‫تجـام تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد و در‬ ‫روز‪ ،‬اعتـراض خویـش را بـه ثبـت اسـناد ترب ‬ ‫اجرای تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه‪ ،‬دادخواسـت اعتراض خـود را به مراجع‬ ‫ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مراجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060301060003423‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم منصـوره‬ ‫گروسی فرزند فضلعلی به شماره شناسنامه ‪ 0410374822‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 50‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 3702‬فرعـی از ‪ 111‬اصلـی واقـع در‬ ‫ورامیـن بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن مبایعه نامـه عـادی از ورثـه فضل علـی‬ ‫گروسـی بـه مقـدار ‪ 44‬مترمربـع و مقـدار ‪ 6‬مترمربـع از علی اصغـر عیسـی پور محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫محمـود داودی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪517‬‬ ‫ورامیـن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 9390‬مـورخ ‪ 1400/09/15‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن‬ ‫عابدرسـتمی فرزنـد غالم رضـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 310/24‬مترمربـع کـه قسـمتی از پلا ک ‪ 1687‬فرعـی از ‪ 39‬اصلی به شـماره‬ ‫کالسه ‪ 1400/372‬واقع در اراضی رستمکال بخش ‪ 18‬ثبت بهشهر محرز شده است‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1260925‬‬ ‫و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫اقـای مسـعود شـریفی قیمومتـا برابـر قیـم نامـه شـماره ‪ 9400184‬مـورخ‬ ‫‪ 1394/05/06‬شـعبه دوم امـور سرپرسـتی کـرج بـه قیمومیـت محجـور خانـم‬ ‫مینـو حبیب مظاهـری ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده اعلام‬ ‫کـرده اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی واقـع در‬ ‫طبقـه اول بـه مسـاحت ‪ 81.93‬مترمربـع قطعـه ‪ 4‬تفکیکی سـمت جنـوب غربی‬ ‫به شـماره ‪ 13542‬فرعی از ‪ 168‬اصلی مفروز از ‪ 6036‬فرعی از اصلی مذکور ذیل‬ ‫شـماره ثبـت و صفحـه ‪ 49‬دفتـر جلـد ‪ 69‬بـه شـماره چاپـی ‪ 336702‬کـه بـه نـام‬ ‫مینو حبیب مظاهری صادر و تسـلیم شـده اسـت به علت سـهل انگاری مفقود‬ ‫شـده اسـت و تقاضـای صـدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت‪ .‬لـذا مراتب به‬ ‫اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی بـه مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود و یا انجام‬ ‫معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور باشـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ده‬ ‫روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت به این اداره تسـلیم تا وفق‬ ‫مقـررات عمـل شـود‪ .‬بدیهی سـت چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر اعتراضـی واصـل‬ ‫نشـود و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود سـند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقـررات بـه متقاضـی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه کرج‬ ‫م الف ‪/583‬ف‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪1400‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود‪ ،‬طبـق مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت و رعایت ماده‬ ‫‪ 59‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬اسـامی افـرادی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال ‪ 1400‬نسـبت بـه املا ک‬ ‫مجهول المالـک‪ ،‬تقاضـای ثبـت نموده انـد را جهـت اطلاع عمـوم‪ ،‬بـه شـرح ذیـل‪ ،‬ا گهـی‬ ‫می کنـد‪:‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشاه‬ ‫فروعات از یک اصلی جوانرود‬ ‫پلا ک ‪ 5256‬فرعـی از ‪ 116‬فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود اقـای اسـماعیل عینی تبـار فرزنـد‬ ‫عزیـز مقـدار ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 46/80‬مترمربـع‬ ‫لـذا برابـر مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت‪ ،‬کسـانی کـه به درخواسـت ثبت هـای منـدرج در این ا گهی‬ ‫معترضنـد‪ ،‬می تواننـد اعتـراض خـود را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهـی‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫‪90‬روز‪ ،‬بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود تسـلیم و رسـید دریافـت کننـد‬ ‫(مراتـب از سـوی ایـن اداره بـه مراجـع قضائـی احالـه می شـود) و یـا بـا توجـه بـه مـاده ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬چنانچه قبال دعوایی در محا کم قضائی (قبل از انتشار ا گهی حاضر) مطرح‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬با اخذ گواهی از محکمه مربوط و ارائه ان (ظرف همان مدت) مانع اسـقاط‬ ‫حـق خـود شـوند‪ .‬حقـوق ارتفاقـی و اعتـراض بـه حـدود‪ ،‬در موقـع تنظیـم صورتمجلـس‬ ‫تحدیـد حـدود پذیرفتـه و منظور می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو ترا کتور ای تی ام ‪ ۲۸۵‬مدل ‪۱۳۹۲‬‬ ‫بـا شـماره موتـور ‪ LFW82961A‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ N3HKA1CE3TAM23645‬بـه مالکیـت‬ ‫حمیـد رودبـاری فرزنـد فـر ج اهلل مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬هــ هیـات محتـرم وزیـران‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله بـه کارفرمـای محتـرم پیمانـکاری شـرکت معادن گسـتر سـپاهان که فعلا مجهول المکان‬ ‫اسـت‪ ،‬ابلاغ می شـود اقـای عباسـعلی نظـری بـا کـد شناسـایی بیمـه ‪ 0069604413‬ادعـای اشـتغال‬ ‫در کارگاه فوق الذکـر بـا عنـوان شـغلی معـدن کار داشـته اند کـه کمیته بدوی مشـاغل سـخت و زیـان اور‬ ‫اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان جنوبـی شـغل مذکـور را در زمـره‬ ‫مشـاغل سـخت و زیـان اور تاییـد نمـوده اسـت‪ .‬لـذا موضـوع بدینوسـیله در روزنامـه درج می گـردد تـا‬ ‫خوانـده درصـورت اعتـراض حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی شهرسـتان طبـس واقـع در خیابـان امـام خمینی‪ ،‬کوچه شـهید عظیمـی زاده تحویل‬ ‫نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونـی‪ ،‬رای مذکـور قطعـی و الزم االجـرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانـه مشـاغل سـخت و زیـان اور اسـتانی مسـتقر در اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫م الـف ‪106‬‬ ‫اجتماعـی شهرسـتان طبس‬ ‫مفقودی‬ ‫پال کـت خـودرو سـواری پـژو روا مـدل ‪1387‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪859 -52‬ص‪ 17‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11687042328‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAB21AA99H026951‬بـه‬ ‫مالکیت محسـن مصطفی پور مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060306009001089‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫چنـاران تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای علی اصغـر واحداللهی مالمحمدقلی‬ ‫فرزنـد ادینه محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 0982008511‬صـادره از مشـهد در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 120/01‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 129‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫مهترحاجـی خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک چنـاران از محـل مالکیـت‬ ‫قدرت الـه نیک فرجـام محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان‬ ‫‪ -1‬مهـدی کاریـزی فرزنـد عزیزالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 168‬صـادره از قدمـگاه در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 162‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 437‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی واقـع در قدمـگاه بخـش ‪ 3‬زبرخـان از محـل مالکیـت‬ ‫سـیدمحمد قدمگاهـی فرزنـد سـیدعلی؛ ‪ -2‬خانـم مهدیـه قدمگاهـی فرزنـد محمدرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪43‬‬ ‫صـادره از قدمـگاه در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 288/40‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 437‬فرعـی از ‪135‬‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی قدمگاه از محل مالکیت سـیدمحمد قدمگاهی فرزند سـیدعلی؛ ‪ -3‬ایمان‬ ‫حاجی ابـادی فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 1050139089‬صـادره از نیشـابور در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 23749‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 78‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی نوبهـار از‬ ‫محل مالکیت علی ا کبر تنگل مزاری فرزند رجبعلی؛ ‪ -4‬محسن قدمگاهی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪8914‬‬ ‫صادره از مشـهد در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 258/20‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪ 408‬فرعی از ‪ 135‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقـع در اراضـی قدمـگاه از محـل مالکیت محمـد قدمگاهی فرزند ذبیح الـه؛ ‪ -5‬مهدی قدمگاهی‬ ‫فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪ 1832‬صادره از قدمگاه در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 316/84‬مترمربع در‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 408‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان از محـل مالکیت محمد قدمگاهی فرزند ذبیح اله محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیت‪ ،‬مانـع از مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نخواهـد بـود‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور‪ ،‬پـس از تنظیم اظهارنامه حـاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتـب را در‬ ‫اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدید حـدود را به صـورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/11/02 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری سـایپا هاچ بک مـدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪138 -52‬ص‪ 51‬و شـماره موتور ‪ 5223690‬و شـماره شاسی‬ ‫‪ NAS431100E5799858‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۴۰‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷‬هیات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـرخس‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض ورثـه مرحـوم ابراهیـم گرمرودی ثابـت در‬ ‫یکبـاب مغـازه تجـاری بـه مسـاحت ‪ 34/07‬مترمربـع پلا ک ‪ ۶۶۸‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱‬اصلـی واقـع در سـرخس‪ ،‬حاشـیه بلوار طالقانی غربی‪ ،‬چهـاراه امام‬ ‫خمینـی(ره) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۰/۱۰/۱۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۰/۱۱/۰۲ :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪535 -32‬ج‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 11283129912‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 83486172‬بـه مالکیـت علی ا کبـر‬ ‫صبـوری فرزنـد حسـن علی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫انجام بیش از یک میلیون و پانصد هزار ساعت‬ ‫کار بدون حادثه در گاز استان‬ ‫رئیـس امـور ‪ HSE‬شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫‪8‬سـاعت‬ ‫‪543‬هـزار و ‪ 62‬‬ ‫از ثبـت یک میلیـون و ‬ ‫کار بـدون حادثـه در شـرکت گاز اسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬مهـدی ضمیـری گفـت‪« :‬این موضـوع‬ ‫ماحصـل رعایـت مقـررات و دسـتورالعمل های‬ ‫ایمنـی‪ ،‬بهداشـت و محیـط زیسـتی در شـرکت‬ ‫بـوده کـه توانسـته ایـن حجـم از سـاعت کار‬ ‫بـدون حادثـه به همـراه صـدور ‪ 83‬هـزار و ‪ 817‬پروانـه کار اجـرای ایمـن فعالیـت‬ ‫را در سـطح شـرکت گاز اسـتان گلسـتان را داشـته باشـد‪ .‬بر اسـاس اطالعـات‬ ‫ت‪ /‬پروانـه کار در نه ماهـه اول سـال ‪ ،1400‬بـا‬ ‫اخذشـده از سـامانه صـدور پرمی ‬ ‫حمایـت مجموعـه مدیریـت شـرکت و تدابیـر اتخاذشـده بـرای انجـام ایمـن‬ ‫تهـا‪ ،‬بیـش از یک میلیـون و ‪ 543‬هزار و ‪862‬نفرسـاعت کار بدون حادثه‬ ‫فعالی ‬ ‫نشـرکت انجام شـد»‪ .‬رئیس امور ‪ H‬شرکت گاز استان گلسـتان ادامه داد‪:‬‬ ‫در ای ‬ ‫«این شـرکت در راسـتای حفظ سلامت کارکنان شـرکت و پیمانکاران به عنوان‬ ‫اصلی تریـن سـرمایه های شـرکت و نیـز حفـظ سـرمایه های فیزیکـی تـا پایـان‬ ‫اذر ماه سال جاری با اجرای الزامات ‪ ،HSE‬برگزاری مستمر دوره های اموزشی‪،‬‬ ‫انجام بازرسـی ها‪ ،‬مانورها و ‪ ...‬توانسـته اسـت که بر اسـاس اطالعات اخذشـده‬ ‫جهـزار و ‪ 504‬پرمید‬ ‫از سـامانه مذکـور‪ ،‬تعـداد ‪1 2‬هـزار و ‪ 316‬پروانـه کار شـامل پن ‬ ‫گرم و شـش هزار و ‪ 812‬پرمیت سـرد مختلف به همراه ‪ 83‬هزار و ‪ 817‬سـاعت کار‬ ‫‪335‬هـزار و ‪ 270‬نفر سـاعت در بخـش پیمانـکاران اجرایـی‪ ،‬یک میلیـون و‬ ‫و ‬ ‫ هـزار و ‪ 592‬نفر ‪-‬سـاعت کار بـدون حادثـه در بخـش کارکنـان رسـمی‪ ،‬قـراردادی‬ ‫و پیمانـکاری را در شـرکت به ثبـت برسـاند»‪ .‬ضمیـری بابیان اینکـه این شـرکت‬ ‫همـواره تلاش کـرده تـا بـا برگـزاری دور ههـای اموزشـی مختلـف سـطح دانـش‬ ‫ً‬ ‫و ا گاهـی کارکنـان را در حـوزه ‪ HSE‬ارتقـا داده تـا امـورات ب هصـورت کاملا ایمـن‬ ‫انجـام پذیرفتـه و از وقـوع حـوادث حیـن کار جلوگیـری به عمـل ایـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در این رابطه از ابتدای سـال جاری به صورت مسـتمر دوره اموزشـی متناسب‬ ‫بـرای کارکنـان شـرکت به میـزان ‪ 4032‬نفرسـاعت شـامل ایمنـی و اتش نشـانی‪،‬‬ ‫یهـای عبرت امـوزی از حـوادث‪ ،‬بازامـوزی پروان ههـای انجـام کار‬ ‫درس گروه ‬ ‫و مـوارد مشـابه دیگـر برگـزار کنـد»‪ .‬رئیس امور بهداشـت ایمنی‪ ،‬محیط زیسـت‬ ‫و پدافنـد و مدیریـت بحـران شـرکت گاز اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬در راسـتای‬ ‫دستیابی به ارائه خدمات مستمر حدا کثری به مشترکین گاز طبیعی استان‬ ‫و ادامـه اجـرای طر ح های توسـعه ای در شـرایط ویژه شـیوع ویروس کـروال‪ ،‬این‬ ‫شرکت با اتخاذ تدابیر مناسب و رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های ابالغی‬ ‫و بـا مشـارکت و همـکاری کارکنـان‪ ،‬توانسـت خدمات رسـانی بـه مشـترکین را‬ ‫حهـای توسـعه ای را هـم در حـد قابل قبولی به پیش ببرد»‪.‬‬ ‫اسـتمرار داده و طر ‬ ‫شناسایی ‪ ۱۲۰‬هزار هکتار از مراتع درمعرض اسیب‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان گفـت‪« :‬همـه مراتـع‬ ‫تحت سرپرسـتی منابع طبیعـی دارای بهره بردارانـی همچـون دامـداران و‬ ‫مرزنشـینان هسـتند و وظیفـه مـا مدیریـت چـرای دام و جلوگیـری از چـرای‬ ‫غیرمجـاز و بی رویـه اسـت کـه دراین زمینه هـرروز تذکرهـای الزم به بهر هبـرداران‬ ‫ققلا‪،‬‬ ‫یشـود»‪ .‬عبدالرحیـم لطفـی افـزود‪« :‬مراتـع در شهرسـتان های ا ‬ ‫داده م ‬ ‫گمیشـان‪ ،‬مراوه تپـه و گنبـدکاووس و کاللـه به دلیـل قرار داشـتن در منطقـه‬ ‫ریزگردهـا موردتوجـه بیشـتر قـرار دارنـد‪ .‬در حال حاضـر ‪ ۱۲۰‬هزار هکتـار از مراتـع‬ ‫در منطقـه کولیجـه و داشـلی برون شناسـایی شـده و با توج هبـه اعتباراتـی‬ ‫حهـای بیابان زدایـی را بـرای انهـا تهیـه کـرده و بـا‬ ‫یشـود‪ ،‬طر ‬ ‫کـه تامیـن م ‬ ‫مشـارکت بهر هبـرداران‪ ،‬وارد عملیـات اجرایـی هم شـده ایم»‪ .‬لطفـی افـزود‪« :‬در‬ ‫سـال های گذشـته بـر روی ‪ ۱۷‬هزار هکتـار کار از ایـن مراتـع برنام ههـای خوبـی‬ ‫از جملـه انجـام شـش هزار هکتار بوتـه کاری‪ ،‬چهار هزار هکتـار هاللـی ابگیـر و‬ ‫هفت هزار هکتـار بوتـه کاری و بذر پاشـی انجام شـده اسـت‪ .‬در مجمـوع تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۲۳‬میلیارد تومان برای مقابله با بیابان زدایی هزینه شده که از این بین‬ ‫‪ ۱۳‬میلیارد تومان توسط اداره منابع طبیعی و‪ ۱۰‬میلیارد تومان هم توسط مردم‬ ‫تامین شده است»‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان گفت‪« :‬تالش‬ ‫می کنیـم در اینـده بـا انجـام بوتـه کاری بـرای حفـظ و نگهـداری مراتـع گا مهـای‬ ‫بیشتری را برداریم»‪ .‬وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی و مراتع کم بازده از جمله‬ ‫مناطـق نیمه بحرانی در اسـتان ب هشـمار می روند‪ ،‬افـزود‪« :‬برخـی از این اراضی‬ ‫تحت نظارت سازمان های نیمه دولتی مانند بنیاد مستضعفان‪ ،‬بنیاد برکت و‬ ‫یهـای زیرنظـر نیـروی انتظامـی قرار داشـته که بایـد به ان ها توجه شـود‪.‬‬ ‫تعاون ‬ ‫پدیـده ریزگـرد یـک بالی تدریجی و پیش رونده اسـت که امیدواریم گلسـتان با‬ ‫یهـای درسـت‪ ،‬از ایـن بحـران رهایـی یابـد»‪.‬‬ ‫تصمیمـات و برنامه ریز ‬ ‫برگزاری نخستین جلسه استقبال از بهار ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در شهرداری گرگان‬ ‫نخسـتین جلسـه هم اندیشـی و برنامه ریـزی اسـتقبال از بهـار ‪ ۱۴۰۱‬بـا حضـور‬ ‫معاونیـن‪ ،‬مدیـران و نماینـدگان سـازمان ها‪ ،‬مناطـق و واحدهـای شـهرداری‬ ‫گـرگان در دفتـر حـوزه معاونـت خدمـات شـهری برگـزار شـد‪ .‬احمـد سـاالری‬ ‫(معـاون خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان) گفـت‪« :‬این نشسـت در روزهـای‬ ‫کشـدن بـه فصـل بهـار و ایـام نـوروز در راسـتای‬ ‫یمـاه با توج هبـه نزدی ‬ ‫پایانـی د ‬ ‫ارائـه خدمات رسـانی مطلـوب و متفـاوت نسـبت بـه سـال های قبـل برگـزار‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬سـاالری افـزود‪« :‬طـرح اسـتقبال از بهـار از یکـم اسـفند ماه ‪1400‬‬ ‫نمـاه ‪ 1401‬ادامـه خواهـد‬ ‫در سـطح شـهر شـروع خواهـد شـد و تـا ‪ 14‬فروردی ‬ ‫داشـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬با توج هبـه مطالبـه شـهروندان و ادامـه شـیوع‬ ‫ویروس کرونا تالش خواهد شـد در سـال جدید در اقدامات اجرایی‪ ،‬گل کاری‬ ‫و المان های نوروزی ازلحاظ کمی و کیفی سالی متفاوت تر از گذشته را شاهد‬ ‫باشـیم»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان ادامـه داد‪« :‬اجـرای طـرح‬ ‫اسـتقبال از بهار نقش مهمی در ایجاد نشـاط و شـادابی فضای عمومی شـهر‬ ‫و شـهروندان ایجاد می کند»‪ .‬به گفته سـاالری؛ اماد هسـازی المان های جدید‪،‬‬ ‫ت وشـو و رنگ امیـزی جـداول‪ ،‬بازسـازی و‬ ‫گل کاری‪ ،‬حـذف زوائـد بصـری‪ ،‬شس ‬ ‫یهـا و‬ ‫یهـا و خروج ‬ ‫کسـازی ویـژه ورود ‬ ‫رنگ امیـزی مخـازن زبالـه‪ ،‬نظافـت و پا ‬ ‫مرا کز گردشـگری و اماکن عمومی و همچنین لکه گیری اسـفالت و توجه ویژه‬ ‫بـه محلات کم برخـوردار از جملـه مـواردی هسـتند که در قالب طرح اسـتقبال‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫از بهـار اجـرا م ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رونمایی از پوستر جشنواره سراسری‬ ‫«اواها و نواهای نبوی» در دانشگاه ازاد بجنورد‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫مراس ــم رونمای ــی از پوس ــتر جش ــنواره‬ ‫سراس ــری اواه ــا و نواه ــای نب ــوی‪ ،‬در‬ ‫دانش ــگاه ازاد اس ــامی واح ــد بجن ــورد ب ــا‬ ‫حض ــور مس ــئوالن دانش ــگاهی و اس ــتان‬ ‫خراس ــان ش ــمالی برگ ــزار ش ــد‪ .‬رئی ــس‬ ‫ی ش ــمالی و واح ــد‬ ‫دانش ــگاه ازاد خراس ــان ‬ ‫بجن ــورد‪ ،‬در مراس ــم رونمای ــی از پوس ــتر‬ ‫جش ــنواره سراس ــری اواها و نواه ــای نبوی‬ ‫گف ــت‪« :‬دانش ــگاه ازاد اس ــامی واح ــد‬ ‫بجن ــورد در کنار ‪ ۱۰‬اس ــتان برگزی ــده میزبان‬ ‫برگزاری جش ــنواره فرهنگ ــی و هنری امامت‬ ‫و مهدوی ــت ب ــوده ک ــه س ــهم این اس ــتان و‬ ‫واحد دانشـــگاهی‪ ،‬برگزاری جشـــنواره اواها‬ ‫یس ــت»‪ .‬غالمرض ــا کاظم ــی‬ ‫و نواه ــای نبو ‬ ‫گفت‪« :‬تنوع باالی موس ــیقی مقامی و اواها‬ ‫و نواه ــای سراس ــر کش ــور و دس ــتاوردهای‬ ‫یس ــت که با‬ ‫هنرمندان س ــرمایه گران سنگ ‬ ‫برگ ــزاری چنی ــن جش ــنواره هایی می توانیم‬ ‫بستر مناس ــبی برای این هنر باارزش فراهم‬ ‫ک ــرده و ب ــرای معرف ــی ای ــن هن ــر گا مه ــای‬ ‫خوب ــی برداری ــم‪ .‬برگ ــزاری جش ــنواره های‬ ‫فرهنگی و هن ــری می تواند در کنار رس ــالت‬ ‫مه ــم و خطی ــر ام ــوزش در دانش ــگاه ها ب ــه‬ ‫پ ــرورش اس ــتعدادهای جوان ــان نیز کمک‬ ‫قابل توجهی داش ــته و بس ــتری برای بروز و‬ ‫ظه ــور اس ــتعدادها و توانمندی ها باش ــد»‪.‬‬ ‫وی حضور تمام ارگان ها و س ــازمان ها برای‬ ‫برگزاری جش ــنواره را خواس ــتار ش ــد و گفت‪:‬‬ ‫«ب ــرای هرچه باش ــکوه تر برگزارش ــدن ای ــن‬ ‫جش ــنواره ملی امیدواریم تمام هنرمندان‪،‬‬ ‫پیش کس ــوتان موس ــیقی‪ ،‬دس ــتگاه های‬ ‫ی اس ــتان در کنار دانش ــگاه‬ ‫متول ــی و اجرای ‬ ‫باش ــند ت ــا بتوانی ــم ش ــاهد برگ ــزاری‬ ‫هرچه باش ــکوه تر ای ــن جش ــنواره باش ــیم»‪.‬‬ ‫جشنواره ها باید محور وحدت باشند‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی خراسان‬ ‫ش ــمالی نیز گف ــت‪« :‬برگ ــزاری جش ــنواره ها‬ ‫بای ــد مح ــور وح ــدت و هم افزایی باش ــند و‬ ‫ً‬ ‫این جش ــنواره قطعا می تواند همین هدف‬ ‫را محق ــق کن ــد»‪ .‬حس ــین فرخن ــده گفت‪:‬‬ ‫«در برگ ــزاری جش ــنواره ها بای ــد چند مولفه‬ ‫مه ــم موردتوج ــه قرار گی ــرد که یک ــی از این‬ ‫مولف هه ــا حض ــور حدا کث ــری هنرمن ــدان و‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫توجه ویژه به بخش های تخصص ‬ ‫وی بابیان اینک ــه متول ــی برگ ــزاری ای ــن‬ ‫جشنواره‪ ،‬دانشـــگاه ازاد ا ست‪ ،‬گفت‪« :‬برای‬ ‫برگ ــزاری هرچه بهتر ای ــن جش ــنواره ها باید‬ ‫هم ــکاری تم ــام دس ــتگاه های اس ــتانی‬ ‫وجود داش ــته باش ــد تا جش ــنواره به خوبی‬ ‫دیده و معرفی ش ــود»‪ .‬وی باتا کیدبر حضور‬ ‫هنرمن ــدان در بخ ــش داوری جش ــنواره‬ ‫یس ــت از ظرفی ــت انجم ــن‬ ‫گف ــت‪« :‬ضرور ‬ ‫موسیقی اســـتان برای داوری اثار جشنواره‬ ‫یس ــت و‬ ‫به ــره ببری ــم‪ .‬ای ــن جش ــنواره‪ ،‬مل ‬ ‫امیدواری ــم ک ــه ش ــاهد حض ــور حدا کث ــری‬ ‫هنرمندان اس ــتان به ویژه هنرمندان خطه‬ ‫ج ــرگالن‪ ،‬اق ــوام مختلف و ‪ ...‬باش ــیم»‪.‬‬ ‫شهردار شیراز خبر داد؛‬ ‫شکل گیری شاخص های هویت شیراز‬ ‫ذیل عنوان سومین حرم‬ ‫نشـهر ذیـل عنـوان‬ ‫شـهردار شـیراز با بیان اینکـه شـاخص های هویـت ایـن کال ‬ ‫تهـای‬ ‫سـومین حـرم اهل بیـت شـکل می گیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬مجمـوع ظرفی ‬ ‫نشـهرهای ایرانـی‬ ‫مذهبـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬هنـری و تاریخـی شـیراز در قالـب جها ‬ ‫بـا سـایر کشـورها قابل تبـادل اسـت»‪ .‬احسـان اصنافـی در نخسـتین نشسـت‬ ‫هم اندیشی جهان شهرهای ایرانی که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات‬ ‫نشـهرهای جهانـی و جهـان‬ ‫اسلامی در تهـران برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬نقـش کال ‬ ‫شـهرها در توسـعه دیپلماسـی و گردشـگری غیرقابل انـکار و مکملـی بـرای‬ ‫یسـت» ‪ .‬وی بااسـتنادبه سـخنان مقام معظم‬ ‫دیپلماسـی و گردشـگری دولت ‬ ‫رهبـری در سـفر بـه شـیراز افـزود‪« :‬مقـام معظـم رهبـری شـیراز را سـومین حـرم‬ ‫اهل بیـت (ع) نامیدنـد و در ذیـل ایـن عنـوان تمـام شـاخصه های هویتی شـهر‬ ‫شـکل می گیـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬شـیراز بـه شـهر گنبدهـای فیـروزه ای مشـهور‬ ‫نشـهر واقـع شـده اسـت‪ ،‬ایـن سـرمایه‬ ‫و مرقـد امـام زادگان عظیم الشـانی درای ‬ ‫مذهبی بخشی از تاریخ مذهب تشیع است»‪ .‬اصنافی همچنین با برشمردن‬ ‫شـاخصه های تاریـخ غنـی و برنـد فرهنگـی و ادبـی شـیراز گفـت‪« :‬مجمـوع این‬ ‫نشـهرهای ایرانـی بـا سـایر کشـورها قابل تبـادل‬ ‫تهـا در قالـب جها ‬ ‫ظرفی ‬ ‫اسـت‪ .‬چنانچه این ظرفیت ها در قالب سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‬ ‫و کمیسـیون ملـی یونسـکو پیـش بـرود‪ ،‬موثـر خواهـد بـود و شـهرداری شـیراز‬ ‫بر اساس سیاست گذاری های شورای شهر امکان همراهی و همکاری با سایر‬ ‫جهـان شـهرهای ایـران را دارد»‪.‬‬ ‫انتصاب نماینده تام االختیار دانشگاه‪ ،‬در زمینه‬ ‫اجرای قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی شـیراز طـی‬ ‫حکمـی‪ ،‬مهنـدس «ابـوذر پاریـزی» را به عنـوان نماینـده تام االختیـار دانشـگاه‬ ‫درزمین ٔـه اجـرای قانـون انتشـار و دسترسـی ازاد به اطالعات دانشـگاه منصوب‬ ‫کـرد‪ .‬در متـن حکـم دکتـر «سـید وحید حسـینی» سرپرسـت دانشـگاه خطاب‬ ‫ً‬ ‫تبـه نامـه شـماره‬ ‫بـه مهنـدس «پاریـزی» امـده اسـت‪« :‬احترامـا باعنای ‬ ‫‪/۱۱۸/۲۵۷۷‬د مـورخ ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۴‬مرکـز روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی‪ ،‬نظر به مراتب تعهد جنابعالی‪ ،‬به موجب‬ ‫این ابالغ به عنوان نماینده تام االختیار دانشگاه در زمینه اجرای قانون انتشار‬ ‫یشـوید‬ ‫و دسترسـی ازاد به اطالعات دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز منصوب م ‬ ‫تـا انشـاا‪ ...‬وفـق مقـررات نسـبت بـه اجـرای بهینـه امـور محولـه اهتمـام جـدی‬ ‫مبـذول نمائیـد‪ .‬توفیـق روزافـزون شـما را از خداونـد منـان خواسـتارم»‪.‬‬ ‫ارسال بیش از ‪ ۴۰۰‬اثر به‬ ‫چهارمین جشنواره اواها و نواهای رضوی‬ ‫دبیـر اجرایـی جشـنواره اواهـا و نواهـای‬ ‫رضـوی‪ ،‬از ارسـال بیـش از ‪ ۴۰۰‬اثـر ارسـالی‬ ‫بـه چهارمیـن جشـنواره اواهـا و نواهـای‬ ‫رضـوی خبر داد‪ .‬محمدحسـین اسـماعیلی‬ ‫گفـت‪« :‬جشـنواره اواهـا و نواهـای رضـوی در‬ ‫چهارمین سال برگزاری با استقبال چشمگیر‬ ‫هنرمندان و اهالی موسیقی مواجه شده که‬ ‫ایـن‪ ،‬نشـان از عالقـه و ابـراز ارادت جامعـه‬ ‫هنـری و هنرمنـدان عرصـه موسـیقی بـه‬ ‫سـاحت نورانـی امـام هشـتم دارد»‪ .‬وی‬ ‫بـا ارائـه گـزارش از تعـداد اثـار ارسـالی بـه‬ ‫دبیرخانه جشـنواره افـزود‪« :‬دراین جشـنواره‬ ‫شهـای مختلـف و از‬ ‫بیـش از ‪ ۴۰۰‬اثـر در بخ ‬ ‫سراسـر کشـور بـه دبیرخانه جشـنواره ارسـال‬ ‫شـده کـه نسـبت بـه پارسـال ‪ ۳۳‬درصـد رشـد‬ ‫داشـته است‪ .‬شـرکت کنندگان دراین دوره در‬ ‫شهـای رقابتـی شـامل اواهـای رضوی با‬ ‫بخ ‬ ‫محوریت موسـیقی اوازی در حوزه موسـیقی‬ ‫نواحـی و ردیـف دسـتگاهی و نواهـای رضوی‬ ‫در حوزه هم نوازی و گروه نوازی در موسـیقی‬ ‫ردیف دستگاهی و موسیقی نواحی و بخش‬ ‫غیررقابتـی شـامل موسـیقی ملـل و مـرور اثـار‬ ‫تولیدشـده درزمینه موسـیقی رضوی حضور‬ ‫پیـدا کرده انـد»‪ .‬وی از حضـور هنرمنـدان‬ ‫خارجی از کشورهای افغانستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ترکیـه و اذربایجـان نیـز خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«بخـش موسـیقی ملـل این رویـداد بـرای‬ ‫نسـال پیاپـی بـا دعـوت از هنرمنـدان‬ ‫سومی ‬ ‫سـایر کشـورها کـه در حـوزه رضـوی تولیـد اثـر‬ ‫دارنـد‪ ،‬بـه ارائـه و معرفـی اثـار موسـیقایی در‬ ‫یپـردازد»‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫سـطح جهانـی م ‬ ‫از حضـور داوران برجسـته و کارشناسـان‬ ‫باسـابقه حـوزه موسـیقی در چهارمیـن دوره‬ ‫ایـن جشـنواره خبـر داد و افـزود‪« :‬داوران‬ ‫جشـنواره کـه به میزبانـی اسـتان تهـران‬ ‫یشـود‪ ،‬متشـکل از احمـد صـدری‪،‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫شـهرام صارمـی‪ ،‬هوشـنگ جاویـد‪ ،‬جهانگیـر‬ ‫نصـری اشـرفی و مهیـار شـادروان اسـت کـه‬ ‫مسئولیت انتخاب اثار برتر را به عهده دارند‪.‬‬ ‫امیدواریم با پایان داوری شاهد اثرات ممتاز‬ ‫و ارزشـمند فرهنگـی و هنـری در زمین ههـای‬ ‫مختلـف موسـیقی و جهـت توسـعه فرهنـگ‬ ‫و معـارف اسلامی؛ به ویـژه معـارف رضـوی در‬ ‫اسـتان تهـران باشـیم»‪.‬‬ ‫توجه به تعمیق فرهنگ نبوی‬ ‫در هنر موسیقی‬ ‫دبیـر تخصصـی جشـنواره اواهـا و نواهـای‬ ‫نبـوی گفـت‪« :‬مهم تریـن هـدف برگـزاری‬ ‫این رویـداد‪ ،‬تعمیـق فرهنـگ نبـوی و‬ ‫هم افزایـی فرهنـگ اسلامی و ایرانـی در‬ ‫یسـت»‪ .‬رویـا جاجوندیـان‬ ‫هنـر موسیق ‬ ‫در حاشـیه مراسـم رونمایـی از پوسـتر‬ ‫جشـنواره «اواهـا و نواهـای نبـوی» گفـت‪:‬‬ ‫«جشـنواره اواهـا و نواهـای نبـوی ب همـوازات‬ ‫دیگـر حوز ههـای جشـنواره فرهنگـی و‬ ‫هنـری امامـت و مهدویـت در سراسـر کشـور‬ ‫ی شـمالی‬ ‫به میزبانـی دانشـگاه ازاد خراسـان ‬ ‫و بـا مشـارکت سـازمان ها و دسـتگاه های‬ ‫یشـود‪ .‬مهم تریـن‬ ‫اجرایـی اسـتان برگـزار م ‬ ‫هـدف برگـزاری این رویـداد‪ ،‬تعمیـق فرهنـگ‬ ‫نبـوی و هم افزایـی فرهنـگ اسلامی و ایرانی‬ ‫در هنر موسیقی ست‪ .‬دانشـگاه ازاد اسالمی‬ ‫در سـال های اخیـر بـا نقش افرینـی گسـترده‬ ‫در عرص ههـای مختلـف اجتماعـی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫نبـود تـا دیگـر ابعـاد رسـالت‬ ‫و هنـری برا ‬ ‫دانشـگاهی و اجتماعـی خویـش را فراتـر از‬ ‫امـوزش نیـز بـه منصـه ظهـور برسـاند»‪ .‬عضـو‬ ‫هیئت علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫بجنـورد گفـت‪« :‬جشـنواره اواهـا و نواهـای‬ ‫نبـوی پـس از رخـوت تحمیـل کرونـا کـه شـور‬ ‫حضـور دانشـگاهیان را در فضـای دانشـگاه‬ ‫یسـت تـا‬ ‫کمرنـگ کـرده بـود‪ ،‬نقطه عطف ‬ ‫هنرمنـدان و هنرافرینـان اقـوام و مذاهـب‬ ‫مختلـف در کشـور و به ویـژه جامعـه‬ ‫دانشـگاهی کنـار هـم وحـدت را در نوایـی‬ ‫نـو طنیـن افکننـد‪ .‬جایـگاه موسـیقی اصیـل‬ ‫و اقبـال باالیـی کـه ایـن هنـر در جامعـه دارد‬ ‫و تنـوع بـاال و غنـای درخورتوجـه موسـیقی‬ ‫مقامـی و اواهـا و نواهـای بومـی مناطـق‬ ‫یسـت‬ ‫مختلـف ایـران‪ ،‬سـرمایه ارزشمند ‬ ‫شهـای معنـوی‬ ‫کـه می توانـد مفاهیـم و ارز ‬ ‫و متعالـی را بـرای درک زیبایـی و ارتقـای‬ ‫درک هنـری افـراد و به ویـژه جوانـان کشـور‬ ‫بـه کار گیـرد»‪ .‬وی بابیـان تنـوع قومیـت در‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـتان خراسـان‬ ‫شـمالی نیز با تنوع اقوام و پیشـینه فرهنگی‬ ‫درخـور تامـل از ظرفیـت فرهنگـی و هنـری‬ ‫قابل توجـه از فرهنگ وهنـر اقـوام تـرک‪ ،‬کـرد‪،‬‬ ‫ترکمـن‪ ،‬تـات و فـارس برخـوردار و همـواره‬ ‫در عرص ههـای مختلـف فرهنگـی و هنـری‬ ‫نقش افرینی کرده است‪ .‬دبیرخانه جشنواره‬ ‫از همـه هنرمنـدان و پیش کسـوتان گران قدر‬ ‫ایـران بـرای مشـارکت دراین رویـداد دعـوت‬ ‫کـرده و بـرای عالقه منـدان اطالعـات الزم‬ ‫درباره چگونگی ثبت نام و ارسـال اثر و شـیوه‬ ‫ارزیابـی در تارنمـای جشـنواره (‪http//conf.‬‬ ‫دردسـترس‬ ‫‪)bojnourdiau.ac.ir/nava‬‬ ‫اسـت‪ .‬امیدواریـم بـا برگـزاری جشـنواره و‬ ‫ـدازی اواهـا و نواهـای نبـوی در‬ ‫طنین ان ِ‬ ‫ی شـمالی‪ ،‬شـاهد اثـرات ممتـاز و‬ ‫خراسـان ‬ ‫ارزشـمند فرهنگی و هنری موسـیقی همسـو‬ ‫بـا توسـعه فرهنگ و معارف نبـوی و مهدوی‬ ‫در اسـتان باشـیم»‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اثار به دبیرخانه جشنواره؛‬ ‫تا‪ ۲۵‬بهمن ماه‬ ‫علـی سـلیمان پور؛ عضـو سـتاد اجرایـی‬ ‫جشـنواره اواهـا و نواهـای نبـوی هـم‬ ‫دراین برنامـه بااشـاره به انتخـاب پوسـتر‬ ‫جشـنواره به عنـوان پوسـتر برتـر‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«طراحـی پوسـتر جشـنواره سراسـری نواهـا و‬ ‫اواهای نبوی‪ ،‬توسط رویا جاجوندیان؛ عضو‬ ‫هیئت علمی گروه پرستاری و دبیر تخصصی‬ ‫جشنواره؛ و خوشنویسی متن پوستر توسط‬ ‫خلیـل رسـتمی بجنـوردی؛ کارمنـد حـوزه‬ ‫دانشـجویی دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫بجنـورد و اسـتاد ممتـاز خوشنویسـی انجـام‬ ‫شـد کـه به دلیـل ظرافـت هنرمندانـه ای کـه‬ ‫در این پوسـتر شـاهدیم‪ ،‬ایـن اثـر ازسـوی‬ ‫دبیـرکل جشـنواره به عنـوان پوسـتر برگزیـده‬ ‫و معرفـی شـد»‪ .‬عضـو هیئت علمی دانشـگاه‬ ‫ازاد واحـد بجنـورد گفـت‪« :‬مهلـت ارسـال اثار‬ ‫بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره تـا ‪ ۲۵‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اسـت و اختتامیـه جشـنواره ‪ ۹‬اسـفند؛‬ ‫هم زمان با سـالروز مبعث پیامبر اسالم (ص)‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫در شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری بررسی شد؛‬ ‫برنامه های والدت حضرت زهر ا‬ ‫هفته زن و دهه فجر‬ ‫(س)‬ ‫صدو سـومین نشسـت شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان ری بـا حضـور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی شـاهچراغی؛ امام جمعـه شـهرری‪،‬‬ ‫حسـین توکلـی؛ معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری‪ ،‬سـید حسـن‬ ‫صفـوی؛ رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد و جمعـی از اعضـای شـورا در فرمانـداری‬ ‫ری برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد شهرسـتان ری؛‬ ‫دراین جلسـه‪ ،‬هماهنگـی برنامه های میالد باسـعادت حضرت فاطمـه (س) و‬ ‫هفتـه بزرگداشـت مقـام زن و برنامه هـای دهـه مبـارک فجـر انجـام شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫شـورای فرهنگ عمومی ری با اشـاره به درپیش بودن والدت حضرت زهرا(س)‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن بانـوی بزرگـوار به عنـوان بهتریـن زن عالـم و کوثـر افرینـش‪ ،‬الگـوی‬ ‫عملـی و عینـی زنـان مسـلمانان اسـت و بـا تربیـت فرزندانـی تاریخ سـاز‪ ،‬نقشـی‬ ‫موثـر در تحـوالت مانـدگار تاریـخ اسلام داشـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫سهـای اموزنـده‬ ‫شـاهچراغی افـزود‪« :‬سـبک زندگـی زهـرای مرضیـه (س) در ‬ ‫و جذابـی بـرای انسـان های ازاده و الگـوی همـه دوران دارد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫برگزاری مراسـم «ری و انقالب اسلامی» با محوریت نقش مردم ری در پیروزی‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‪ ،‬در برخـی شـهرها انجـام شـده و اثـار قلمـی و‬ ‫پژوهشـی فاخـری نیـز تهیـه شـده؛ و هویـت ری می طلبـد کـه این گونـه طر ح ها‬ ‫به صـورت جـدی و بـا مطالعـه و بررسـی همه جانبـه انجـام پذیـرد»‪ .‬حسـین‬ ‫توکلی؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری نیز بر اهمیت بزرگداشت‬ ‫میالد حضرت زهر ا(س) و هفته بزرگداشت مقام و منزلت زن در تمام بخش ها‬ ‫و روستاهای این شهرستان تا کید کرد و گفت‪« :‬ادارات و نهادهای شهرستان‬ ‫ضمـن تجلیـل از همـکاران بانـو و مـادران شـاغل‪ ،‬برنامه هـای متنوعـی در‬ ‫دسـتورکار خواهنـد داشـت»‪.‬‬ ‫دیدار نماینده مجلس با خانواده شهید معصومعلی‬ ‫دکتـر سـید علـی یزدیخـواه‬ ‫بـا حضـور در منـزل شـهید‬ ‫معصومعلـی از پـدر بزرگـوار‬ ‫ایـن شـهید عیـادت کـرد‪.‬‬ ‫در این دیـدار نماینـده مـردم در‬ ‫مجلس شـورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫«پاسداشـت مقـام شـهدا و‬ ‫ایثارگـران و ار ج نهـادن بـه مقـام انـان وظیفه سنگینی سـت که بـر دوش تمامی‬ ‫مسـئولین و احـاد ملـت اسـت»‪ .‬یزدیخـواه افـزود‪« :‬سـربلندی و افتخـار ایـران‬ ‫اسلامی مرهـون فـدا کاری شـهدا و رزمنـدگان در جبهه هـای حـق علیـه باطـل‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬خانـواده شـهدا مایـه افتخـار جامعـه‪ ،‬انقلاب اسلامی و‬ ‫سـرمایه های معنوی کشـور هسـتند و دیدار با ایشـان و رسـیدگی به مشـکالت‬ ‫ایـن عزیـزان وظیفـه مسـئوالن اسـت»‪.‬‬ ‫دیدار شهردار منطقه ‪۲۰‬‬ ‫با خانواده جانباز سرافراز؛ رضا درویشی‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۲۰‬با هدف‬ ‫تکریمخانوادهمعزز شهداو‬ ‫ایثارگـر و تجلیل از رشـادت‪،‬‬ ‫ایثـار و ازخودگذشـتگی‬ ‫انـان بـا جانبـاز سـرافراز‬ ‫رضـا درویشـی دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شهرداری منطقه ‪۲۰‬؛ به منظور تجلیل از ایثارگری و ازخودگذشتگی جانبازان‬ ‫هشت سـال دفاع مقدس محمد ناظم رضوی با جانباز سـرافراز رضا درویشـی‬ ‫دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬در این بازدیـد کـه رئیـس بنیـاد شـهید شـهرری‪ ،‬معـاون‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی ‪ ،‬شـهردار ناحیـه ‪ ،٢‬سرپرسـت روابط عمومـی‪ ،‬فرمانـده‬ ‫حوزه بسیج و مسئول ایثارگران منطقه نیز حضور داشتند‪ ،‬ضمن گفت وگوی‬ ‫صمیمانـه بـا خانـواده ایـن جانبـاز گران قـدر‪ ،‬بـا اهـدای لـوح تقدیـر از صبـر و‬ ‫اسـتقامت وی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫به مناسبت سالروز حادثه ساختمان پالسکو صورت گرفت؛‬ ‫دیدار فرماندار با خانواده معظم شهید بهنام میرزاخانی‬ ‫حسـین توکلـی کجانـی؛‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری بـا همراهـی حسـین‬ ‫نصـراهلل؛ رئیـس بنیـاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران‬ ‫شهرسـتان ری و عباسـی؛‬ ‫مدیـر حـوزه فرمانـدار بـا خانـواده معظـم شـهید بهنـام میرزاخانـی از شـهدای‬ ‫حادثه سـاختمان پالسـکو در سـال ‪ ۱۳۹۵‬دیدار کرد‪ .‬شـهید بهنام میرزاخانی‬ ‫فرزنـد ری از شـهدای قهرمـان حادثـه تلـخ سـاختمان پالسـکو در تاریـخ ‪۳۰‬‬ ‫دی مـاه ‪ ۱۳۹۵‬اسـت کـه بـر اثـر جراحـات ناشـی از سـوختگی شـدید بـه خیـل‬ ‫دوستان و همکاران شهید خود پیوست‪.‬خانواده معظم این شهید عزیز‪ ،‬در‬ ‫اوج گذشـت و ایثارگـری پـس از مـرگ مغـزی فرزنـد خود با اهدای قلب بهنام به‬ ‫یکی از بیماران نیازمند‪ ،‬مسبب بهبودی و ادامه حیات انسان دیگری شدند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی خبر داد؛‬ ‫اختصاص وام‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫برای بهسازی بافت فرسوده‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد‪:‬‬ ‫امروز روحانیون‪ ،‬رسالتی حیاتی درمقابله با انحرافات دینی برعهده دارند‬ ‫علی زنگنه‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی گفـت‪:‬‬ ‫«امـروز روحانیـون‪ ،‬رسـالتی حیاتـی بـرای‬ ‫معرفت افزایـی و عمق بخشـی بـه معـارف‬ ‫اسلامی در جامعـه بـرای مقابلـه بـا انحرافات‬ ‫دینـی و حفـظ ایمـان جوانـان برعهـده‬ ‫دارنـد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد‬ ‫مـروی در دیـدار بـا ائمـه جماعـات حاشـیه‬ ‫شـهر مشـهد کـه در حـرم مطهـر امام رضـا (ع)‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تبلیـغ چهره به چهـره‬ ‫در عیـن سـادگی‪ ،‬کارکـرد زیـادی داشـته و‬ ‫بسـیار در معرفت افزایـی و عمق بخشـی بـه‬ ‫اعتقادات دینی مخاطبان موثر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبـر نفـوذ رسـانه های نویـن در جوامـع‬ ‫نهـا در امـر تبلیـغ دیـن‪،‬‬ ‫و لـزوم اسـتفاده از ا ‬ ‫گفـت‪« :‬در کنـار ضـرورت اسـتفاده مبلغـان از‬ ‫یهـای نویـن ارتباطـی و رسـانه های‬ ‫فناور ‬ ‫نوظهـور؛ بایـد توجـه داشـت شـیوه سـنتی‬ ‫تبلیـغ چهره به چهـره و بی واسـطه همچنـان‬ ‫شهـای‬ ‫جـزو موثرتریـن و کارامدتریـن رو ‬ ‫تبلیـغ دیـن اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به تلاش‬ ‫جریان هـای انحرافـی بـرای جـذب جوانـان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬همـواره جهـان اسلام بـا فرق ههـای‬ ‫انحرافـی روبـه رو بـوده و مسـتکبران تلاش‬ ‫نهـا در جوامـع و ایجـاد‬ ‫کرده انـد بـا ظهـور ا ‬ ‫نهـای دروغیـن و‬ ‫ننـوع جریا ‬ ‫گرایـش بـه ای ‬ ‫نهـا را‬ ‫به ویـژه میـان جوانـان‪ ،‬فطـرت الهـی ا ‬ ‫درراسـتای اهـداف شـیطانی و مسـتکبرانه‬ ‫خـود منحـرف کننـد»‪ .‬وی یکـی از عوامـل‬ ‫گرایـش افـراد بـه جریان های انحرافـی را نقص‬ ‫نهـا نسـبت بـه دیـن‬ ‫در معرفـت و شـناخت ا ‬ ‫و عد مشـناخت افراد نسبت به حقیقت این‬ ‫نهـای منحـرف دانسـت و دراین میـان‬ ‫جریا ‬ ‫نقـش روحانیـت در روشـنگری و مقابلـه بـا‬ ‫نهـا را بسـیارمهم ارزیابـی و خاطرنشـان‬ ‫ا ‬ ‫کـرد‪« :‬اسلام و مکتـب تشـیع روشـنگر و‬ ‫ا گاهی بخـش بـوده و این امـر چالـش جـدی‬ ‫بـرای نظـام سـلطه ایجـاد کـرده؛ لـذا بـرای‬ ‫مقابلـه بـا این جریـان اصیـل اسلامی و نظـام‬ ‫اسلامی‪ ،‬بـا ایجـاد انحرافـات دینـی تلاش‬ ‫می کننـد‪ ،‬اهـداف اسـتکباری خـود را دنبـال‬ ‫کنند»‪ .‬وی رسالت روحانیون را در روشنگری‬ ‫نسبتبهجریاناتانحرافی‪،‬سنگینبرشمرد‬ ‫و افـزود‪« :‬روحانیـت بایـد بـر روی مبانـی‬ ‫اعتقادی تشیع باقوت کار کنند‪ .‬مبانی دینی‬ ‫جوانـان بایـد تقویـت؛ و شـبهات و ابهامـات‬ ‫نهـا پاسـخ داده شـود و وظیفـه روحانیـون‬ ‫ا ‬ ‫فعـال در مناطـق حاشـیه شـهر دراین عرصـه‬ ‫خطیـر اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مروی به اقدامات امدادرسـان اسـتان قدس‬ ‫به نیازمندان حاشـیه شهر مشهد اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬در حوز ههـای معیشـتی به میـزان‬ ‫تـوان و امکانـات دسـتگیری از مجـاوران‬ ‫حضـرت رضـا (ع) را وظیفـه خـود می دانیـم‬ ‫نحـوزه اقـدام‬ ‫و به میـزان مقـدورات درای ‬ ‫می کنیـم»‪ .‬در ابتـدای ایـن دیـدار و پیـش‬ ‫از سـخنان تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‪،‬‬ ‫تعـدادی از ائمـه جماعـات حاشـیه شـهر‬ ‫مشـهد بـه ایـراد سـخن و بیـان دغدغ ههـا و‬ ‫نقطه نظـرات خـود پرداختنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه‪:‬‬ ‫مصرف بی رویه‪ ،‬باعث افت فشار و قطعی گاز می شود‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمانشـاه بابیان اینکـه‬ ‫محدودیت مصرف گاز برای نیروگاه ها و صنایع بزرگ اعمال‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬با مصرف بی رویه گاز توسـط مشـترکان؛‬ ‫ً‬ ‫امـکان افـت فشـار و نهایتـا قطعـی گاز وجـود دارد»‪ .‬سـیروس‬ ‫شـهبازی بااشـاره به هشـدار سـازمان هواشناسـی نسـبت‬ ‫بـه کاهـش دمـا و یخبنـدان اسـتان در روزهـای اینـده‪ ،‬از‬ ‫مشـترکان گاز خواسـت مصـرف بهینـه گاز را رعایـت کننـد تـا‬ ‫بـا مشـکل قطعـی گاز مواجـه نشـویم‪ .‬او افـزود‪« :‬مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی گاز ب هصـورت سراسـری در سـتاد مرکـزی کشـور‬ ‫یشـود و شـرکت های گاز استان ها فقط توزیع کننده‬ ‫انجام م ‬ ‫هسـتند؛ بنابرایـن‪ ،‬امـکان دارد ا گـر نقطـه ای از کشـور دچـار‬ ‫افـت فشـار گاز شـود از دیگـر مناطـق گاز ان منطقـه تامیـن‬ ‫شـود؛ ازایـن رو‪ ،‬بایـد باهـم الگوهـای مصـرف را رعایت کنیم»‪.‬‬ ‫شـهبازی میـزان مصـرف روزانـه گاز اسـتان کرمانشـاه را در‬ ‫بخـش خانگـی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬اداری و صنایـع کوچـک بیـن ‪۱۳‬‬ ‫تـا ‪ ۱۴‬میلیون مترمکعـب اعلام کـرد و افـزود‪« :‬به خاطراینکـه‬ ‫در مصـرف گاز اسـتان دچـار کمبـود نشـویم‪ ،‬گاز نیروگا ههـا و‬ ‫صنایـع بـزرگ را محـدود کرده ایـم و ا گـر مـردم الگـوی مصـرف‬ ‫(تنظیـم دمـا بیـن ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۱‬درجـه) را رعایـت کننـد در تامیـن‬ ‫گاز ایـن صنایـع نیـز مشـکلی نخواهیم داشـت»‪ .‬او بااشـاره به‬ ‫چندمـورد مسـمومیت ناشـی از نشـت گاز در سـطح اسـتان‬ ‫از ابتـدای اغـاز فصـل سـرما تا کنـون از مشـترکان خواسـت‬ ‫جهت حفظ جان و سلامت خود و اعضای خانواده نسـبت‬ ‫بـه رعایـت نـکات ایمنـی ماننـد اسـتفاده از وسـایل گازسـوز‬ ‫اسـتاندارد‪ ،‬اسـتفاده از کالهـک دودکـش ‪ H‬در پشـت بام و‬ ‫شـیلنگ و بسـت اسـتاندارد اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان تهـران ضمـن‬ ‫تشـریح نشسـت خـود بـا رئیـس بنیـاد مسـکن‬ ‫از وام ‪۲۰۰‬میلیون تومانـی بـا سـود پنج درصـد‪،‬‬ ‫باز پرداخـت ‪ ۲۰‬سـاله بـرای نوسـازی بافـت‬ ‫فرسـوده در تهـران خبـر داد‪ .‬سـید علـی‬ ‫یزدیخـواه؛ نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬شـمیرانات‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس در مجلـس در‬ ‫نشسـتی بـا رئیـس بنیاد مسـکن انقلاب اسلامی‪ ،‬با اشـاره به وجـود بافت های‬ ‫فرسـوده شـهری و روسـتایی فـراوان در شهرسـتان ری‪ ،‬بـر لـزوم بازنگـری و‬ ‫اجـرای طـرح هـادی روسـتاها و نوسـازی ایـن بافت هـای فرسـوده تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬دراین جلسـه مقـرر شـد؛ بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی ضمـن‬ ‫تخصیص اعتبارات الزم‪ ،‬نسبت به بازنگری طرح هادی روستاهایی که بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬سـال از طـرح هـادی ان هـا می گـذرد‪ ،‬بـا قیـد فوریـت اقدام کنـد»‪ .‬مهندس‬ ‫ا کبـر نیکـزاد نیـز دراین جلسـه عنـوان کـرد؛ بـرای نوسـازی بافت هـای فرسـوده‬ ‫وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانـی بـا سـود پنج درصـد‪ ،‬بازپرداخـت ‪ ۲۰‬سـاله و بـا ضمانـت‬ ‫سـفته زنجیـره ای سـه نفره و همچنیـن بـرای افـراد تحت پوشـش کمیتـه امداد‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومـان وام بالعـوض در نظـر گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫دهمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه‬ ‫سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟‬ ‫دهمیـن مرحلـه رزمایـش‬ ‫کمک هـای مومنانـه توسـط سـپاه‬ ‫ناحیـه حضـرت عبدالعظیـم‬ ‫حسـنی(ع) به همـت گروه هـای‬ ‫جهـادی و سـپاه ری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی (ع) گفـت‪:‬‬ ‫«دراین برهـه از زمـان و با توجه بـه مشـکالت به وجودامـده بـرای اقشـار نیازمند‬ ‫و اسـیب دیده از کرونـا گروه هـای جهـادی در سـپاه و بسـیج تهیه‪ ،‬بسـته بندی‬ ‫و توزیـع ایـن بسـته های کمـک معیشـتی را مصـداق انقالبی گـری می داننـد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ روح اهلل قنبـری گفـت‪« :‬دراین مرحلـه از رزمایـش تعـداد چهار هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬بسته کمک معیشتی شامل بسته های مواد غذایی در میان نیازمندان‬ ‫و خانـواده کم برخـوردار شهرسـتان ری توزیـع خواهـد شـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫ارزش ریالـی هـر بسـته از ایـن کمک هـ ا ‪۶۰۰‬هزارتومـان اسـت‪ ،‬گفـت ‪« :‬بـر طبـق‬ ‫کارگروه هـای تشکیل شـده افراد نیازمند واقعی در بخش ها جمـع اوری و بانک‬ ‫اطالعاتی تهیه شـده و این کمک ها به دسـت انان خواهد رسـید»‪ .‬در حاشـیه‬ ‫این مراسـم‪ ،‬رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران شهرسـتان گفت‪« :‬حمایـت از‬ ‫خانواده هـای بی بضاعـت و کم برخـوردار با توجه بـه شـرایط اقتصـادی امـروز‪،‬‬ ‫یکـی از مهم تریـن مسـائل اسـت کـه این مهـم به همـت بسـیج و سـپاه محقـق‬ ‫می شـود»‪ .‬حسـین نصـراهلل افـزود‪« :‬در رزمایـش کمک هـای مومنانـه یـاد و‬ ‫خاطـره شـهدای هشت سـال دفاع مقدس همیشـه زینت بخـش این محافل‬ ‫و مجلس بوده و هسـت و امیدواریم روح بلندمرتبه شـهدای گران قدر از همه‬ ‫عوامل و مجریان این کار خیر راضی باشند»‪ .‬شایان ذکر است دهمین مرحله‬ ‫رزمایش کمک های مومنانه گروه های جهادی سپاه حضرت عبدالعظیم(ع)‬ ‫ری در سالن فاطمه الزهرا (س) با حضور سرهنگ قنبری‪ ،‬نصراهلل رئیس بنیاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران و دیگـر مسـئوالن شهرسـتان ری برگـزار شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان جنوبی‬ ‫رضابهنام‬ ‫شهردار بیرجند‪:‬‬ ‫اداره شهر بیرجند با دریافت عوارض محقق نمی شود‬ ‫اعضای ش ــورای شهر و ش ــهردار بیرجند با استاندار خراس ــان جنوبی دیدار‬ ‫و گفت وگ ــو کردند‪ .‬ذراین دیدار‪ ،‬ش ــهردار بیرجند گف ــت‪« :‬بیرجند به عنوان‬ ‫یت ــوان ادار ه کرد‬ ‫مرک ــز اس ــتان خراس ــان جنوبی را ب ــا دریاف ــت ع ــوارض نم ‬ ‫و جوابگ ــوی نی ــاز به ح ــق مردم نخواه ــد بود و بای ــد به عنوان مرکز اس ــتان‬ ‫مورد توج ــه ق ــرار گی ــرد»‪ .‬ش ــهردار بیرجن ــد در این دی ــدار با اش ــاره به اینکه‬ ‫در ایـ ـن دوره مدیریت ش ــهری بحث انضباط مالی و اداری مدنظر اس ــت که‬ ‫ش ــهروندان در مراجع ــه به ش ــهرداری از حدا کث ــر رضایت بهره مند ش ــوند‪،‬‬ ‫یت ــوان اداره‬ ‫گف ــت‪« :‬بیرجند به عنوان مرکز اس ــتان را ب ــا دریافت عوارض نم ‬ ‫ک ــرد و جوابگوی نیاز به حق مردم نخواهد بود و باید به عنوان مرکز اس ــتان‬ ‫م ــورد توجه قرار گیرد»‪ .‬مهدی بهترین تا کید کرد‪« :‬ا گر قرار اس ــت جهش ــی‬ ‫در ش ــهر بیرجن ــد اتفاق بیافت ــد از دالن س ــرمایه گذار و س ــرمایه گذاری عبور‬ ‫می کند»‪ .‬بهترین به مش ــکل اراضی پ ــادگان ‪ ۰۴‬و ضرورت تعیین تکلیف ان‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬امتداد سـ ـه راه اس ــدی در موضوع کاروانس ــرای مس ــتوفی به کالف‬ ‫س ــردرگمی تبدیل ش ــده اس ــت که باید راهکاری برای ان اندیش ــیده شود و‬ ‫یس ــت که باید حق قانونی او اجابت ش ــود»‪ .‬شهردار‬ ‫مالک کاروانس ــرا مدع ‬ ‫یس ــت که مردم‬ ‫بیرجند بیان کرد‪« :‬انتقال صنوف االینده بیرجند از مسائل ‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫دنب ــال می کنند؛ اما هنوز به س ــرانجام نرس ــیده اما در حال پیگیر ‬ ‫قن ــژاد؛ عض ــو ش ــورای ش ــهر بیرجن ــد نی ــز‬ ‫حجت االس ــام مه ــدی عبدالرزا ‬ ‫ب ــه برخ ــی از اس ــیب های فرهنگ ــی و اجتماع ــی ش ــهر بیرجند اش ــاره کرد و‬ ‫خواس ــتار برگزاری ش ــورای فرهنگ عمومی اس ــتان برای بررس ــی و حل این‬ ‫مس ــائل ش ــد‪ .‬همچنین لزوم تکمیل پروژه های نیمه تم ــام‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫امکانات در ش ــمال و جوب ش ــهر‪ ،‬تعیین تکلیف مجتمع ه ــال‪ ،‬همکاری‬ ‫پلی ــس راهنمایی و رانندگی ب ــرای احداث میدان اجتماعات ش ــهر‪ ،‬حذف‬ ‫لو نق ــل زمین ــی و هوای ــی و توجه به‬ ‫بروکراس ــی اداری‪ ،‬توس ــعه ن ــاوگان حم ‬ ‫بازافرینی ش ــهری از دیگر مس ــائلی بود که اعضای ش ــورای ش ــهر بیرجند در‬ ‫نشس ــت با اس ــتاندار خراس ــان جنوبی مطرح کردند‪.‬‬ ‫تاکید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی ا ستانداری‪:‬‬ ‫دفاتر‪ ،‬حساب و گردش مالی معادن‪ ،‬فعال شود‬ ‫علیرضـا عبـاس زاده در جلسـه شـورای‬ ‫معـادن اسـتان بااشـاره به بنـد الـف‬ ‫مـاده ‪ 43‬قانـون برنامـه ششـم توسـعه‬ ‫گفـت‪« :‬طبـق ایـن قانـون؛ حسـاب های‬ ‫بانکـی و گـردش مالـی خریدوفـروش‬ ‫معـادن بـا رعایـت ضوابـط قانونـی بایـد در‬ ‫اسـتان های محـل ذخایـر معدنـی انجـام‬ ‫گیـرد و دفاتـر مالـی و قانونـی مربوطـه در‬ ‫استان های مذکور مستقر شود»‪ .‬سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی‬ ‫ اسـتانداری بابیان اینکـه در حـوزه مالیاتـی اقتـدار حا کمیتـی داریـم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫بکـردن صاحبان و شـرکت های معدنـی از ظرفیـت اداره کل‬ ‫«بایـد بـرای مجا ‬ ‫مالیاتـی بهـره گرفـت»‪ .‬وی بااشـاره به این مهـم کـه بایـد ایـن ماده قانونـی در‬ ‫شـورای معـادن اسـتان موردبررسـی و تصویـب قرار گیـرد‪ ،‬گفت‪« :‬باید بـا افراد‬ ‫و شـرکت هایی کـه حاضـر بـه اسـتقرار دفاتـر و انجـام حسـاب های بانکـی در‬ ‫نهـا جرائـم درنظـر گرفتـه‬ ‫محـل ذخایـر معدنـی نیسـتند‪ ،‬برخـورد و بـرای ا ‬ ‫شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه بایـد بـا انجـام برخـی مالحظـات به نفع اسـتان ورود‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـا امار دقیقی از میـزان خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬درامـد و ‪ ...‬معادن وجود‬ ‫دارد؟» به گفتـه وی؛ چنانچـه معدنـی در جغرافیـای اسـتان قـرار دارد‪ ،‬بایـد‬ ‫سـرمایه گذار نسـبت بـه اسـتقرار دفاتـر‪ ،‬انجـام حسـاب های بانکـی و گـردش‬ ‫مالـی معـدن اقـدام کنـد و شـورای معـادن اسـتان نیـز بایـد ناظـر این مهـم‬ ‫کتـک معـادن موجـود در اسـتان مالیـات‬ ‫باشـد‪ .‬وی بابیان اینکـه بایـد از ت ‬ ‫گرفته شود‪ ،‬خواستار تعیین زمان برای اجرای این مصوبه قانونی و ابالغ ان‬ ‫بـه واحدهـای معدنـی شـد و گفـت‪« :‬درصـورت عدم اجـرای ایـن ماده قانونی‬ ‫خدمـات اراده شـده بـه معـادن بایـد قطـع شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه مکلـف‬ ‫بـه اجـرای قانونیـم‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬باید شـورای معادن نسـبت بـه راه انـدازی و‬ ‫تشـکیل کمیتـه نظارتـی متشـکل از اداره کل مالیاتـی‪ ،‬خانـه معـدن‪ ،‬اداره کل‬ ‫اقتصـاد و دارایـی بـرای پیگیـری امـور اقـدام کنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ طبـق جـزو‬ ‫‪ 4‬بنـد الـف مـاده ‪ 43‬بایـد حسـاب های بانکـی‪ ،‬گـردش مالـی خریدوفـروش‬ ‫معـادن در اسـتان های ذخایـر معدنـی انجـام شـود و عدم انجـام ان جـرم‬ ‫و ترک فعـل اسـت و بایـد توسـط شـورای معـادن نظـارت صـورت گیـرد‪ .‬وی‬ ‫یبـر‬ ‫درخصـوص جـزو ‪ 5‬بنـد الـف مـاده ‪ 43‬قانـون برنامـه ششـم توسـعه مبن ‬ ‫پرداخـت خسـارت بـه اهالـی سـا کن در اطـراف برخـی معـادن به علـت ایجـاد‬ ‫الودگی و ‪ ،...‬گفت‪« :‬برای کاهش االم و خسارت باید به مردم منطقه هزینه‬ ‫پرداخت؛ و معادنی که با ایجاد االینده و ‪ ...‬باعث خسارت به اهالی منطقه‬ ‫شـوند‪ ،‬شناسـایی شـده و میـزان جرائـم و ‪ ...‬در جلسـات شـورای معـادن‬ ‫موردبررسـی قـرار می گیـرد»‪ .‬وی خواسـتار تشـکیل کمیتـه تخصصـی میـزان‬ ‫خسـارت و االیندگـی براسـاس مسـتندات شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس ستاد جامع مدیریت بحران شهرداری ساری‪:‬‬ ‫مشکل خاصی در شهر نداریم‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬حسـن کالنتـری؛ معـاون برنامه ریـزی و هماهنگـی‬ ‫مناطـق و رئیـس سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری مرکـز اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫مهـای‬ ‫یبـر بـرودت هـوا و بارندگـی‪ ،‬تی ‬ ‫«به دنبـال هشـدار هواشناسـی مبن ‬ ‫عملیاتـی مدیریـت بحـران شـهرداری سـاری در اماد هبـاش کامـل هسـتند»‪.‬‬ ‫مهـای امـدادی مدیریـت بحـران در رفـع‬ ‫وی با اشـاره به وا کنـش سـریع تی ‬ ‫مهـا بـا امادگـی کامـل و اسـتفاده از‬ ‫اب گرفتگـی معابـر شـهری‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن تی ‬ ‫تجهیـزات فنـی‪ ،‬مانـع از بـروز مشـکل خـاص در سـطح شـهر شـدند»‪ .‬رئیـس‬ ‫ستاد جامع مدیریت بحران و دبیر پدافند غیرعامل شهرداری ساری گفت‪:‬‬ ‫«یـک مـورد سـقوط درخـت بـر روی خـودرو در خیابـان پیـروزی اتفـاق افتـاد‬ ‫که خوشـبختانه تلفات و خسـارات جانی به همراه نداشـت»‪ .‬کالنتری افزود‪:‬‬ ‫مهـای عملیاتـی و امـدادی ب هسـرعت در محـل حاضـر شـده و نسـبت‬ ‫«تی ‬ ‫بـه بازگشـایی مسـیر و قطـع درخـت‪ ،‬اقـدام کردنـد»‪ .‬وی با اشـاره به بازدیـد‬ ‫فرمانـدار سـاری از واحدهـای عملیاتـی مدیریـت بحـران‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«مجموعه مدیریت شـهری پای کار اسـت تا خدمات مسـتمر به شـهروندان‬ ‫ارائـه شـود»‪ .‬معـاون شـهردار سـاری گفـت‪« :‬بـا تجهیـز ماشـین االت سـبک و‬ ‫سـنگین‪ ،‬اماده هرگونه امدادرسـانی و رفع انسداد جاده ای هستیم‪ .‬به علت‬ ‫پیش بینی یخبندان برای امشـب‪ ،‬سـطح پل ها و زیرگذرها با مخلوط ماسـه‬ ‫نسـازی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫و نمـک‪ ،‬ایم ‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫ فاطمـه خمسـه (رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان قزویـن) با حضور‬‫در دفتـر کار محمدمهـدی برومنـدی (معـاون امـور باغبانـی وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی) بـا وی دیـدار و در خصـوص مهم تریـن موضوعـات مرتبـط بـا‬ ‫توسـعه باغبانـی اسـتان بـا وی گفت وگـو کـرد ‪ .‬ایـن دیـدار و نشسـت صمیمـی‬ ‫بـا همراهـی اسـماعیلی (معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی)‪ ،‬پیل هفـروش (مدیـر‬ ‫امـور باغبانـی سـازمان) و رحمانـی (معـاون فنـی جهـاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫تا کسـتان) انجـام شـد‪ .‬در این نشسـت‪ ،‬در خصـوص اعتبـارات توسـعه باغات‬ ‫در اراضـی شـیب دار اسـتان‪ ،‬اجرای سیسـتم فـراز (داربسـتی کردن) در باغات‬ ‫انگور‪ ،‬احداث باغات مادری و توسعه گلخانه ها و طر ح های سایبان باغات‬ ‫گفتگـو و تبادل نظـر شـد‪.‬‬ ‫ نماینـده مـردم قزویـن‪ ،‬ابیـک و البـرز در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪:‬‬‫«مدیـران شـهری بایـد برای رونق گردشـگری اسـتان که موجب ایجـاد درامد‬ ‫یشـود‪ ،‬تلاش کننـد»‪ .‬فاطمـه محمد بیگـی همچنین‬ ‫پایـدار بـرای شـهرها م ‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای حـل مشـکالت اسـتان بایـد همـه مدیـران شـوند خوشـبختانه‬ ‫مجمـع نماینـدگان اسـان همـکاری الزم را بـا نهادهـا دارنـد»‪.‬‬ ‫ اسـتاندار قزویـن از برخـی واحدهـای صنعتـی در شهرسـتان های ابیـک و‬‫البـرز شـامل شـرکت های «توسـعه فـن افـزار توسـن»‪« ،‬توسـعه بـازار راسـن»‪،‬‬ ‫«هفـت المـاس و توسـعه فـوالد سـاب» و «تونـل سـاز ماشـین» بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫اعالیـی در بازدیـد از واحدهـای صنعتـی تولیـدی قزویـن گفـت‪« :‬رفـع موانـع‬ ‫تولیـد در دسـتورکار اسـت منابـع مالـی و زیرسـاختی مهم تریـن مشـکالت‬ ‫واحدهـای صنعتـی قزویـن اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1400‬شماره‪2420‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گام بلند دیگری در عرصه حفاظت از محیط زیست‬ ‫توسط ذوب اهن اصفهان‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫خسارت ‪ 74‬میلیاردریالی طوفان و سیل‬ ‫به تاسیسات اب سه شهرستان‬ ‫بـارش شـدید بـاران و طوفـان‪،‬‬ ‫خسـارت‬ ‫‪ 74‬میلیاردریـال‬ ‫اب رسـانی‬ ‫تاسیسـات‬ ‫بـه‬ ‫شهرسـتان های صالح ابـاد‪ ،‬تایبـاد‬ ‫و باخـرز در خراسـان رضـوی وارد‬ ‫کـرد‪ .‬مدیـر دفتـر مدیریـت بحـران‬ ‫و پدافنـد غیرعامـل ابفـای اسـتان‬ ‫خراسان رضوی بیشترین خسارت با ‪ 68‬میلیاردریال را مربوط به شهرستان‬ ‫مـرزی صالح ابـاد اعلام کـرد و گفـت‪« :‬وقوع طوفان ابتـدا موجب قطع جریان‬ ‫بـرق و خـروج چـاه شـماره ‪ 2‬در شـهر مـرزی صالح ابـاد از مـدار تولیـد به دلیـل‬ ‫سـوختن پمـپ به مدت پنج سـاعت شـد که بـا تالش همـکاران‪ ،‬این منبع به‬ ‫شـبکه تامیـن برگشـت؛ منتهـا بـا شـروع بـارش و وقـوع سـیل‪ ،‬اب شـرب شـهر‬ ‫جنت ابـاد و ‪ 27‬روسـتا بـا ‪ ۲۷۴۳‬خانـوار قطـع شـد»‪ .‬رضـا یاقوتی نیـا افـزود‪:‬‬ ‫«مدیرعامـل و مدیـر دفتـر حراسـت ابفـای خراسـان رضـوی در پـی اطلاع‬ ‫حادثـه در منطقـه حضـور یافتنـد و ضمـن شـرکت در جلسـه سـتاد بحـران‬ ‫شهرسـتان به ریاسـت مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری؛ از نزدیـک رفـع‬ ‫مشـکل تامیـن اب شـهروندان و روسـتاییان را مدیریـت کردنـد»‪.‬‬ ‫تجهیز و توسعه بیمارستان چناران‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫با همت تالش ــگران «ذوب اه ــن اصفهان»‪،‬‬ ‫پروژ هه ــای بهین هس ــازی الکتروفیلت ــر ‪۱۱۰‬‬ ‫ا گلومراس ــیون و نص ــب بگ فیلت ــر وا گ ــن‬ ‫توزی ــن ک ــوره بلن ــد به بهر هب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫وظیفه بخش ا گلومراسیون‪ ،‬تولید ا گلومره‬ ‫ب ــا ش ــرایط فنی مناس ــب ب ــرای مص ــرف در‬ ‫بخش ک ــوره بلن ــد اس ــت‪ .‬در فراین ــد تولید‬ ‫ط چن ــد م ــاده ریزدان ــه‬ ‫ا گلوم ــره‪ ،‬از مخل ــو ‬ ‫مختل ــف ب ــا خ ــواص فیزیک ــی و ش ــیمیایی‬ ‫متف ــاوت ک ــه در پروسـ ـه های دیگ ــر تولی ــد‬ ‫نس ــازی‬ ‫ب و همگ ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬پس از مرطو ‬ ‫م ‬ ‫نه ــا از کوره پخ ــت‪ ،‬ماده ای‬ ‫و عب ــوردادن ا ‬ ‫جدی ــد ب ــا ترکی ــب ش ــیمیایی یکنواخ ــت‬ ‫به وجود می اید که ب ــه ان ا گلومره (کلوخه)‬ ‫می گویند‪ .‬ط ــی فرایندهای پخ ــت ا گلومره‬ ‫در ماش ــین های پخ ــت‪ ،‬تولی ــد ذرات غب ــار‬ ‫به عن ــوان جنب ــه زیسـ ـت محیطی منف ــی‬ ‫مطرح اس ــت‪ .‬طی س ــنوات قبل‪ ،‬به منظور‬ ‫ح ــذف و کاه ــش پیامده ــای نامطل ــوب‬ ‫ناش ــی از ماش ــین های پخت ا گلومره پروژه‬ ‫پنج گانه زیسـ ـت محیطی تعریف و اجرا شد‪.‬‬ ‫نپ ــروژه طب ــق اس ــتفاده از فن اوری های‬ ‫ای ‬ ‫پیش ــرفته تصفیه غبار و ش ــامل مهندسی‪،‬‬ ‫س ــاخت و نص ــب شـ ـش عدد الکتروفیلت ــر‬ ‫روی خروج ــی ماش ــین های پخ ــت‬ ‫ش ــماره های ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ ۳‬واح ــد ا گلومراس ــیون‬ ‫و مس ــیرهای انتق ــال مواد مربوط ــه بود‪ .‬هر‬ ‫نپ ــروژه از س ــال ‪۹۴‬‬ ‫ش ــش الکتروفیلت ــر ای ‬ ‫به بهر هب ــرداری رس ــیده و می ــزان غب ــار را ت ــا‬ ‫س ــطح اس ــتاندارد درجـ ـه ‪ ۲‬ذرات ســـازمان‬ ‫ط زیس ــت ب ــرای کارخانه ها و‬ ‫حفاظت محی ‬ ‫کارگاه های صنعت ــی در خروجی دودکش ها‬ ‫نپ ــروژه جه ــت‬ ‫کاه ــش داده اس ــت‪ .‬ای ‬ ‫ارتق ــای ش ــاخص های زیسـ ـت محیطی‬ ‫و کمین هس ــازی می ــزان غب ــار خروج ــی‬ ‫از دودک ــش الکتروفیلت ــر ‪ ۱۱۰‬و ارتق ــای‬ ‫ش ــاخص های بهداش ــت حرفـ ـه ای (کنترل‬ ‫گردوغب ــار داخ ــل کارگاه ــی در مح ــدوده‬ ‫اس ــتانداردهای مرتبط) پروژه بهین هس ــازی‬ ‫الکتروفیلت ــر ‪ ۱۱۰‬ا گلومراس ــیون تعریف و فاز‬ ‫اجرای ــی ان در توق ــف ا گلوماش ــین ش ــماره ‬ ‫‪ 1‬ا گلومراس ــیون از ‪ ۱۴۰۰/۶/۱۹‬اغ ــاز و ط ــی‬ ‫‪ ۱۲‬ش ــبانه روز و ص ــرف هزینـ ـه ای بال غب ــر‬ ‫‪ ۸۰‬میلیاردری ــال انج ــام ش ــد‪ .‬این اقدام ــات‬ ‫به عنوان گام اول اصالحات و بهین هس ــازی‬ ‫روی الکتروفیلت ــر ‪ ۱۱۰‬ص ــورت گرفت ــه و در‬ ‫نپ ــروژه فعالیت های ــی‬ ‫رون ــد تکمی ــل ای ‬ ‫برنامه ری ــزی و درحال اق ــدام اس ــت؛‬ ‫بنابرای ــن‪ ،‬ازانج اک ــه اه ــداف پ ــروژه طب ــق‬ ‫یه ــای انجام گرفت ــه توس ــط‬ ‫اندازه گیر ‬ ‫ازمایش ــگاه معتم ــد محیط زیس ــت محقق‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬در گام بع ــدی ب ــرای حف ــظ‬ ‫نش ــرایط اق ــدام خواه ــد ش ــد‬ ‫و تثبی ــت ای ‬ ‫یه ــای الزم‬ ‫و درادام ــه نی ــز برنامه ریز ‬ ‫جه ــت اج ــرای عملی ــات گام اول ب ــرای دو‬ ‫الکتروفیلت ــر ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۱۳۰‬باتوج هب ــه تجربیات‬ ‫بش ــده اق ــدام خواه ــد ش ــد‪ .‬الزم‬ ‫کس ‬ ‫اس ــت از تمام هم ــکاران محت ــرم حوزه ها و‬ ‫ته ــای مختلف کارخان ــه و پیمانکار‬ ‫مدیری ‬ ‫پروژه ک ــه با ت ــاش مجدانه خوی ــش نتایج‬ ‫مثبت یادش ــده را رقم زدند و از مس ــاعدت‬ ‫مدیرعام ــل محت ــرم ش ــرکت ک ــه هم ــواره‬ ‫باتا کی دب ــر بهبود ش ــرایط زیسـ ـت محیطی‬ ‫کارکن ــان و م ــردم ش ــریف منطق ــه‪ ،‬ب ــا‬ ‫ته ــای بی دری ــغ خوی ــش‪ ،‬اج ــرای‬ ‫حمای ‬ ‫پروژ هه ــای زیسـ ـت محیطی در ش ــرکت را‬ ‫ممک ــن و هموار س ــاخته اند‪ ،‬سپاس ــگزاری‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫پروژه بگ فیلتر واگن توزین‬ ‫کوره بلند شمار ه ‪1‬‬ ‫در امت ــداد پروژ هه ــای بهب ــود‬ ‫زیسـ ـت محیطی شرکت س ــهامی ذوب اهن‬ ‫اصفه ــان‪ ،‬در کارگاه وا گن توزی ــن کوره بلند‬ ‫ش ــمار ه ‪ 1‬به عل ــت نب ــود سیس ــتم تهویه در‬ ‫جمـ ـع اوری گردوغب ــار حاص ــل از تعیی ــن‬ ‫می ــزان تن ــاژ مواد مختلف ش ــارژی ب ــه کوره‬ ‫بلن ــد (ش ــامل کک متال ــوژی‪ ،‬س ــنگ اهن‪،‬‬ ‫ا گلوم ــره و مواد کمـ ـک ذوب) به ک ــوره بلند‬ ‫پ ــروژه نص ــب بگ فیلتر وا گ ــن توزی ــن کوره‬ ‫بلن ــد ش ــمار ه ‪ 1‬ب ــا ه ــدف کاه ــش گردوغبار‬ ‫یگ ــرم بر مترمکعب‬ ‫کارگاهی ب ــه زیر پنج میل ‬ ‫تعری ــف ش ــد‪ .‬یکی دیگ ــر از اه ــداف اصل ــی‬ ‫پ ــروژه‪ ،‬جلوگی ــری از انتش ــار االیند هه ــای‬ ‫واح ــد مذک ــور ب ــه محی ــط زیس ــت و کنترل‬ ‫یگ ــرم‬ ‫خروج ــی مربوط ــه ب ــه زی ــر ‪ ۳۰‬میل ‬ ‫ب ــر نرم ــال مترمکع ــب ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫نپ ــروژه بااس ــتفاده از ت ــوان ش ــرکت های‬ ‫ای ‬ ‫داخل ــی‪ ،‬از ‪ ۹۷/۸/۱‬و ب ــا هزین ــه بال غب ــر‬ ‫‪ ۴۹.۳‬میلیاردری ــال و ‪ ۱۱۶۶۱۴‬یورو اغاز و طی‬ ‫نم ــاه‬ ‫برنام ــه زمان بن ــدی س هس ــاله در ابا ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به بهر هب ــرداری رس ــید‪ .‬ط ــی این پروژه‬ ‫‪ ۱۵۰‬مترمکعب خا ک برداری‪ ۲۰۰ ،‬مترمکعب‬ ‫ـرح‬ ‫بتن ری ــزی‪ ۱۳۲ ،‬تن اس ــکلت فلزی ب هش ـ ِ‬ ‫ونتیالتور هشـ ـت تن‪ ،‬بگ فیلت ــر ‪ ۴۵‬تن‪ ،‬نوار‬ ‫نقال ــه یک تن‪ ،‬دا کتینگ (ش ــامل دودکش‪،‬‬ ‫‪۶۶‬ت ــن‪ ،‬االوات ــور‬ ‫کان ــال‪ ،‬ه ــود و دامپ ــر) ‬ ‫جت ــن؛ تعداد‬ ‫سـ ـه تن‪ ،‬بونکر ذخی ــره غبار پن ‬ ‫‪ ۶۴۰‬بگ پلی اس ــتر س ــوزنی و سیستم جت‬ ‫پالس اس ــتفاده ش ــد‪ .‬اینک عملیات نصب‬ ‫تجهی ــزات و تس ــت س ــرد و گ ــرم ب هص ــورت‬ ‫صددرص ــد انج ــام گرفت ــه و در مرحل ــه رفع‬ ‫پان ــچ لیسـ ـت ها ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستا در وزارت کشور‪:‬‬ ‫شهرداران به اسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی توجه داشته باشند‬ ‫سهراب مرادی‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور شـوراهای اسلامی‬ ‫شـهر و روسـتا در وزارت کشـور‪ ،‬یکـی از‬ ‫محورهـای مهـم مدیریـت بحـران شـهرداری‬ ‫را توجـه بـه اسـیب های اجتماعـی؛ ازجملـه‬ ‫حاشیه نشـینی‪ ،‬بافت فرسـوده و پسماندها‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬از شـهردار کرمانشـاه‬ ‫انتظـار مـی رود بـه این مسـائل مهـم توجـه‬ ‫جدی داشـته باشند»‪ .‬محمدرضا صمیمی‬ ‫در مراسـم معارفـه شـهردار کرمانشـاه‬ ‫نشـهر بابیان اینکـه‬ ‫در تـاالر انتظـار ای ‬ ‫شـهرداری ها به دلیـل تنـوع فعالیت هایـی‬ ‫کـه دارنـد‪ ،‬می تواننـد باعـث ارتقـای رضایـت‬ ‫یـا عدم رضایـت بسـیار مـردم شـوند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«تکریـم ارباب رجـوع و رسـیدگی بـه مسـائل‬ ‫و مشـکالت مـردم و شـهر همـواره بایـد‬ ‫در اولویـت کاری شـهرداران باشـد»‪ .‬وی‬ ‫نشـهرها‬ ‫بابیان اینکـه در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬به کال ‬ ‫و شـهرداران توجـه جـدی شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن موضوعاتـی کـه‬ ‫شـهرداران بایـد موردتوجـه قـرار دهنـد‪،‬‬ ‫مدیریـت مصـرف اب به خاطـر بحـران اب‬ ‫بهـا‬ ‫کشـور و مدیریـت فضـای سـبز بـا پـس ا ‬ ‫اسـت که موردتا کید وزارت کشـور و متولیان‬ ‫حـوزه اب اسـت»‪ .‬وی اهمیـت سـاماندهی‬ ‫نیـروی انسـانی را یکی دیگـر از موضوعـات‬ ‫مهـم شـهرداران کشـور دانسـت و گفـت‪« :‬مـا‬ ‫در شـهرداری ها سـه برابر ظرفیـت نیـروی کار‬ ‫داریـم؛ امـا بـاز بـا کمبود نیرو مواجه هسـتیم‬ ‫و بایـد نحـوه مدیریـت و به کارگیـری ایـن‬ ‫نیروهـا در دسـتورکار قـرار گیـرد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫دفتـر امـور شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا‬ ‫در وزارت کشـور‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهرداری ها‬ ‫می تواننـد به لحـاظ اقتصـادی در سـطح‬ ‫شـهرها و اسـتان ها بسـیارتاثیرگذار باشـند‬ ‫و بایـد شـهرداران بـه این موضـوع درامـد‬ ‫پایـدار توجـه کننـد‪ .‬یکی از موضوعـات که در‬ ‫شـهرداری ها بـا ان مواجهیـم‪ ،‬فسـاد اسـت؛‬ ‫هرچنـد بـا حجـم و گسـترده و تنـوع فعالیـت‬ ‫این دسـتگاه بسـیارناچیز اسـت؛ امـا بایـد‬ ‫این امـر ناچیـز نیـز رفع شـود»‪ .‬او بر همکاری‬ ‫شـهرداری ها بـا دسـتگاه های اجرایـی در‬ ‫موضوع تامین معیشت و مسکن باتوجه به‬ ‫فرهنـگ شـهری ایرانـی اسلامی تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬کرمانشـاه بـا سـابقه دیرینـه‪،‬‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬تاریخـی شـهری بـزرگ و با قدمـت‬ ‫اسـت و بایـد انتصـاب هم زمـان اسـتاندار و‬ ‫شـهردار کرمانشـاه را بـرای خدمت رسـانی‬ ‫بایـد به فال نیـک گرفـت»‪ .‬وی بااعالم اینکـه‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬شـهر کشـور‪ ،‬شـهردار دارنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«ازاین تعـداد‪ ۵۴ ،‬شـهر بـاالی ‪ ۲۰۰۰۰۰‬نفـر‬ ‫جمعیـت دارنـد‪ .‬طبـق مـاده ‪ ۹۰‬قانـون‬ ‫تهـای شـهرداران توسـط‬ ‫شـوراها بـر فعالی ‬ ‫هیئـت تطبیـق متشـکل از فرمانـدار و رئیس‬ ‫دادگسـتری شهرسـتان و یکـی از اعضـای‬ ‫شورا نظارت می شود و هیئت حل اختالفی‬ ‫نیـز در سـطح شهرسـتان و مرکـز کشـور نیز بر‬ ‫اختالفات رسـیدگی می کنند‪ .‬طبق ماده ‪۸۰‬‬ ‫قانـون شـوراها ‪ ۴۰۰‬نوع خدمـت در قالب ‪۳۴‬‬ ‫شرح وظیفه برای شهرداری ها تعریف شده‬ ‫کـه نشـان از اهمیـت و جایـگاه مهـم توجـه‬ ‫بـه شـهرداران اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫شـهرداران بایـد سـه وجهـه شایسـتگی‬ ‫فـردی‪ ،‬سـازمانی و راهبـردی بـرای موفقیـت‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬گفـت‪« :‬اول‪ ،‬شایسـتگی‬ ‫یهـای‬ ‫یکـه از دانـش تجربـه و ویژگ ‬ ‫فرد ‬ ‫یشـود‪ .‬دوم‪ ،‬ویژ گـی‬ ‫شـخصی فـرد ناشـی م ‬ ‫شایسـتگی سـازمانی؛ یعنـی اینکـه شـهردار‬ ‫تهـای‬ ‫تهـا‪ ،‬مهار ‬ ‫بتوانـد از منابـع و ظرفی ‬ ‫نیـروی انسـانی به نحواحسـن اسـتفاده‬ ‫کننـد؛ و سـوم‪ ،‬از اینکـه شـهردارها بتواننـد‬ ‫تهـا؛ و‬ ‫راهبـرد و اسـتراتژی بـرای فعالی ‬ ‫اهداف و اسـتراتژی مشـخص داشـته باشند‬ ‫تـا دسـتاوردی ملمـوس داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنا؛ در پایان این مراسـم‪ ،‬شـهردار‬ ‫یمـاه امسـال‬ ‫نشـهر کرمانشـاه کـه ‪ ۲۲‬د ‬ ‫کال ‬ ‫ازسـوی وزیـر کشـور منصـوب شـد‪ ،‬معرفـی‬ ‫شـد‪ .‬در بیست وششـمین جلسـه شـورای‬ ‫شهر کرمانشاه که ‪ ۲۱‬اذر در سرسرای شورای‬ ‫شـهر برگـزار شـد‪« ،‬نـادر نـوروزی» بـا کسـب‬ ‫‪ ۱۱‬رای موافـق اعضـاء‪ ،‬سـکان شـهرداری‬ ‫کرمانشـاه را برعهـده گرفـت‪ .‬مشـاور عالـی‬ ‫ اسـتانداری اسـتان مرکـزی‪ ،‬معـاون بازرسـی‬ ‫کل ناجا و مدیرکل حقوقی شهرداری تهران‪،‬‬ ‫معـاون اجرایـی و اطالع رسـانی کرسـی و مرکـز‬ ‫حقـوق بشـر صلـح و دموکراسـی دانشـگاه‬ ‫شهید بهشتی و کارشناس ارشد کمیسیون‬ ‫حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ از‬ ‫یسـت‪ .‬حـدود‬ ‫جملـه سـوابق اجرایـی نوروز ‬ ‫‪ ۳۰‬نفر برای تصدی پسـت شهردار کرمانشاه‬ ‫اعالم امادگی کرده بودند که پس از دوهفته‬ ‫یهـا و مصاحب ههـای متعـدد شـش نفر‬ ‫ارزیاب ‬ ‫بـه مرحلـه نهایـی رسـیدند کـه شـورای شـهر‬ ‫نهـا نـوروزی را به عنـوان‬ ‫کرمانشـاه از میـان ا ‬ ‫شـهردار کرمانشـاه برگزیـد‪ .‬سـعید طلوعـی؛‬ ‫شـهردار قبلی کرمانشـاه ‪ ۱۲‬مرداد ‪ ،1400‬پس‬ ‫از ‪ ۳۰‬مـاه مسـئولیت شـهرداری کرمانشـاه‬ ‫نسـمت خداحافظـی کـرد‪.‬‬ ‫ازای ‬ ‫نماینده مردم چناران‪ ،‬طرقبه‪ ،‬شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫از امضـای تفاهم نامـه توسـعه و تجهیـز بیمارسـتان ثامن االئمـه (ع) چنـاران‬ ‫بین استان قدس رضوی (سازمان موقوفات ملک) و دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مشـهد خبر داد‪ .‬حسـین امامی راد گفت‪« :‬این تفاهم نامه با هدف توسـعه‬ ‫بخش هـای اورژانـس‪ ،‬بسـتری‪ ،‬اطفـال و داخلـی در بـازه زمانـی دوسـاله‬ ‫و بـا صـرف اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۱۰‬میلیاردتومـان در محـل بیمارسـتان منعقـد‬ ‫شـد‪ .‬اماده سـازی فضـای مناسـب جهـت اسـتقرار دسـتگاه سی تی اسـکن‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫محوطه سـازی و توسـعه فضـای پارکینـگ ایـن بیمارسـتان‪ ،‬از موارد ‬ ‫کـه دراین تفاهم نامـه منظـور و عملیاتـی خواهـد شـد»‪ .‬بیمارسـتان‬ ‫ثامن االئمـه (ع) چنـاران تنهـا بیمارسـتان جنـرال ‪ 64‬تختخوابـی در منطقـه‬ ‫اسـت کـه جمعیـت نزدیـک به ‪ ۲۵۰۰۰۰‬نفر از شهرسـتان های چنـاران و گلبهار‬ ‫و شـهرها و روسـتاهای سـیداباد‪ ،‬رادکان‪ ،‬گلبهـار و گلمـکان و توابـع غربـی‬ ‫تبادکان و مشهد را پوشش می دهد‪ .‬کمبود تجهیزات و متخصص از عمده‬ ‫مشـکالت این بیمارسـتان است که پیوسـته گالیه های مردمی زیادی در پی‬ ‫داشـته و مکرر در رسـانه ها پیگیری شـده اسـت‪ .‬این بیمارستان را موقوفات‬ ‫ملـک اوایـل انقلاب احـداث و تحویـل دانشـگاه علوم پزشـکی کـرده‪ ،‬امسـال‬ ‫نیـز درمانـگاه تخصـص ایـن بیمارسـتان بـا ‪ 2500‬متـر زیربنـا و بـا صـرف بال غبـر‬ ‫‪ 18‬میلیاردتومـان توسـط موقوفـات ملـک احـداث‪ ،‬تجهیـز و راه انـدازی و‬ ‫چندی پیـش افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫دستگیری چهار قاچاقچی مواد مخدر‬ ‫توسط مرزبانان هنگ تایباد‬ ‫جانشـین مرزبانـی خراسـان رضـوی‪ ،‬از دسـتگیری چهـار قاچاقچـی مـواد‬ ‫مخـدر در حـوزه اسـتحفاظی هنگ مـرزی تایباد خبر داد‪ .‬سـرهنگ محمود‬ ‫پارسـافر گفـت‪« :‬درراسـتای جلوگیـری از ورود مـواد مخدر به کشـور‪ ،‬مرزبانان‬ ‫ایـن فرماندهـی موفـق شـدند چهـار تبعـه کشـور افغانسـتان را کـه قصـد ورود‬ ‫مواد مخدر ازطریق جاسـاز در معده را داشـتند‪ ،‬شناسـایی و دسـتگیر کنند‪.‬‬ ‫مرزبانـان ایـن فرماندهـی در هنـگ تایبـاد پـس از انجـام اقدامـات اولیـه‪ ،‬از‬ ‫قاچاقچیـان دستگیرشـده سـه کیلوگرم مـواد مخـدر از نـوع هروئیـن کشـف‬ ‫و ان هـا را جهـت سـیر مراحـل قانونـی بـه مراجـع قضائـی تحویـل دادنـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به رشـادت های مرزبانـان اسـتان خراسـان رضـوی دربرخوردبـا‬ ‫قاچاقچیـان مـواد مخـدر‪ ،‬افـزود‪« :‬مقابلـه بـا هرگونه مبـادرت به قاچـاق مواد‬ ‫مخـدر‪ ،‬یکـی از مهم تریـن وظایـف مرزبانـان ماسـت و ایـن غیور مـردان بـا‬ ‫تـوکل بـر پیشـگاه الهـی در راه مقابلـه بـا سـودا گران مـرگ به جـد در شـبانه روز‬ ‫می کوشـند تـا بـا عزمـی راسـخ بـا افـراد سـودجو و فرصت طلب برخـورد کنند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫تعیین تکلیف پروژه تقاطع غیرهم سطح‬ ‫«شهدای خلبان»‬ ‫عفت فالح‪ /‬شـهردار کرمان درارتباط با نظر اعضای شـورا درباره توقف پروژه‬ ‫فاضالب شـهر کرمان درصورت عدم اصالح ایرادهایی که در اسـفالت پس از‬ ‫حفـاری مشـاهده شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬فاضلاب کرمـان‪ ،‬پـروژه بزرگی سـت و امـکان‬ ‫توقـف پـروژه را در مقیـاس کالن نداریـم و به صلاح هـم نیسـت؛ زیـرا حجـم‬ ‫بزرگـی از نیـروی انسـانی و تجهیـزات معطـل می ماننـد»‪ .‬سـعید شـعرباف‪ ،‬در‬ ‫نشسـت عمومـی شـورای اسلامی شـهر کرمـان‪ ،‬گفـت‪« :‬شـورا یک بـازه زمانی‬ ‫بـرای ارائـه گزارش هـای پیمانـکار دربـاره اصلاح ایـرادات مشـخص کنـد و‬ ‫درصورتی کـه تاان زمـان ایـرادات برطـرف نشـد‪ ،‬تصمیم گیـری شـود»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره تقاطع غیرهم سـطح «شـهدای خلبان»‪ ،‬گفـت‪« :‬از زمان جمع بندی‬ ‫طـرح و اجـرای دو فـاز‪ ،‬نامـه ابلاغ را صادر کردیم و شـمارنده تاخیرها متوقف‬ ‫شد؛ به قرارگاه سازندگی خاتم نیز اعالم کردیم‪ .‬قرارگاه خاتم باید چند تغییر‬ ‫کوچـک در جزئیـات طـرح مـی داد کـه در دو فاز جمع بندی شـد و موردتائید‬ ‫شـهرداری هم قرار گرفت؛ سـپس اعالم کردند برای شـروع کار نیاز به مصالح‬ ‫و تامیـن مالـی دارنـد و بایـد چنـد پیمانـکار اصلـی را تامیـن مالـی کننـد تـا کار‬ ‫سریع تر شروع شود‪ .‬ازنظر ما جزئیات فنی و اجرای دو مرحله پروژه و توقف‬ ‫شـمارنده تاخیر‪ ،‬تعیین تکلیف شـده و برای تامین منابع مالی موردنیاز هم‬ ‫تلاش داریـم ازطریـق تهاتر اقـدام کنیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن‪:‬‬ ‫دو شرطی‬ ‫همه مدیران بی هیچ قی ‬ ‫مدیون شهدا هستند‬ ‫فرماندار شهرستان قدس خبر داد؛‬ ‫فعالیت ‪ 1600‬مرکز تولید و صنفی در بخش صنعت قدس‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫در ادامـه جلسـه سـتاد تسـهیل‪ ،‬وحیـد گلی کانـی در سـتاد‬ ‫تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اسـتان تهـران مشـترک بـا‬ ‫شهرسـتان قـدس بـا اشـاره بـه تعـداد مرا کز صنفـی و صنعتی‬ ‫در شـهرقدس گفـت‪« :‬شـهرقدس به دلیـل همجـواری بـا‬ ‫یسـت؛‬ ‫نشـهر تهـران و کـرج دارای مرا کـز تولیـدی بسیار ‬ ‫کال ‬ ‫یکـه هـزار و ‪ ۶۰۰‬مرکـز تولیـد و صنفـی در بخـش‬ ‫به طور ‬ ‫صنعـت فعالیـت می کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـهرقدس دارای دو‬ ‫شـهرک صنعتـی غیردولتـی قـدس و گلبرگ‪-‬زا گـرس اسـت‬ ‫که با هسـته مرکزی شـهر ارتباط دارد و کلیه زیرسـاخت های‬ ‫موجـود شـهری پیوسـت بـا ایـن شهرک هاسـت»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫قدس درخصوص مشـکالت بخش صنعت این شـهر گفت‪:‬‬ ‫«در شـهرک های صنعتـی بـا مشـکل صـدور مجـوز به منظـور‬ ‫نهـای خالـی‬ ‫توسـعه مواجـه هسـتیم؛ چرا کـه بخشـی از زمی ‬ ‫یسـت؛ همچنیـن با توج هبـه‬ ‫موجـود در اختیـار شهردار ‬ ‫مصوبـه شـهرک های صنعتـی و اراضـی خالـی کـه هیـچ‬ ‫ت وسـازی نبایـد صـورت گیـرد شـاهد دوگانگـی در‬ ‫ساخ ‬ ‫صـدور مجوزهـا مواجـه می باشـیم»‪ .‬گلی کانـی گفـت‪« :‬از‬ ‫یتـوان بـه تبدیـل پروانـه صنفـی بـه‬ ‫دیگـر مشـکالت م ‬ ‫صنعتـی اشـاره کـرد کـه در سـال ‪ ۹۹‬ایـن امـر مصـوب شـد و‬ ‫باتوجه بـه امتیازاتـی کـه در ایـن حوزه وجـود دارد‪ ،‬باید موانع‬ ‫موجـود هرچ هسـریع تر برطـرف شـود»‪ .‬مقـام عالـی دولـت در‬ ‫شهرسـتان افزود‪« :‬شـهرک های صنعتی پیوسـت شهرستان‬ ‫اسـت و زمانـی در حریـم بخشـداری و شـهرداری بـود و در‬ ‫بخـش توزیـع درامـدی بـا چالـش مواجـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫در رابطـه با مشـکالت شـهرک صنعتـی گلبرگ‪-‬زا گرس گفت‪:‬‬ ‫«در مصوبه اصلی شهرک صنعتی گلبرگ‪-‬زا گرس مساحت‬ ‫ان ‪ ۲۱۱‬هکتـار تعییـن شـده ولـی در تجدیـد نظـر ‪ ۱۱۹‬هکتـار‬ ‫مصوبـه شـده و عوامـل شـهرک خواسـتار تجدید نظـر در این‬ ‫مورد نسـبت به توسـعه هستند»‪ .‬فرماندار شهرستان قدس‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬موضوع اسـناد مالکیتی از مشـکالتی مشـترک‬ ‫در حـوزه شـهری و صنعتـی می باشـد کـه ایـن امر شـرکت ها را‬ ‫بـا چالـش بـرای ارائـه تضمـن بـه منظـور دریافـت وام و دیگـر‬ ‫مـوارد مواجـه کـرده اسـت»‪ .‬وحیـد گلی کانـی افـزود‪« :‬حـدود‬ ‫نهـزار نیروی انسـانی‬ ‫‪ ۳۰‬شـرکت قطعـات خـودروی بـا چندی ‬ ‫در ایـن جـا مسـتقر اسـت که بـا چالش های جـدی مطالبات‬ ‫از شـرکت های خودروسـازی مواجـه هسـتند‪ .‬در مجموعـه‬ ‫هفـت جـوی شـرکت های متعددی مسـتقر هسـتند کـه باید‬ ‫نسـبت به مشـکالت بسـتر حریـم رودخانـه اقداماتـی صورت‬ ‫گیـرد»‪.‬‬ ‫شهرداری قزوین به عضویت مجمع شهرداران کالن شهر های ایران درامد‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫شـهردار قزویـن از عضویـت رسـمی ایـن شـهر‬ ‫نشـهر های ایـران با‬ ‫در مجمع شـهرداران کال ‬ ‫هدف انتقال تجارب و حفظ حقوق و منافع‬ ‫مشـترک خبـر داد‪ .‬مهـدی صباغـی گفـت‪:‬‬ ‫«شهر قزوین با سبقه ای باستانی به فرهنگ‬ ‫و تاریخ و سبک زندگی و هویت ایران اسالمی‬ ‫پیونـد خـورده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن شـهر‬ ‫همـواره در طـول تاریـخ‪ ،‬مرکـز فرهنـگ‪ ،‬علـم‪،‬‬ ‫نسـازی و تحـوالت فرهنگـی‪،‬‬ ‫اندیشـه‪ ،‬تمد ‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و نظامـی‬ ‫بـوده اسـت و از ایـن رو بایـد جایـگاه ویـژه ان‬ ‫را در عصـر کنونـی و در توسـعه کشـور تبییـن‬ ‫کـرد»‪ .‬صباغـی گفـت‪« :‬چهر ههـای شـاخص‬ ‫شـهدای گرانقـدر قزویـن همچـون شـهیدان‬ ‫رجایـی‪ ،‬بابایـی‪ ،‬لشـگری‪ ،‬حسـن پور و اسـوه‬ ‫ایثـار و مقاومـت سـردار ازادگان مرحـوم‬ ‫ابوترابـی و همچنیـن چهر ههـای درخشـان‬ ‫علمـای گرانقـدر ایـن دیـار در طـول تاریـخ و‬ ‫پـرورش هنرمنـدان‪ ،‬ادیبـان و دانشـمندان‬ ‫نشـان دهنده هویـت ریشـه دار مـردم قزویـن‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار قزویـن با اشـاره به جمعیـت‬ ‫نیم میلیونـی شـهر قزویـن و ضـرورت توسـعه‬ ‫ان‪ ،‬افزود‪« :‬با پیگیری و مکاتبات انجام شده‬ ‫بـا عضویـت قزویـن به عنـوان بیسـتمین‬ ‫نشـهر های‬ ‫عضـو مجمـع شـهرداران کال ‬ ‫ایـران موافقـت شـده اسـت»‪ .‬صباغـی گفـت‪:‬‬ ‫«عضویـت قزویـن در این مجمـع علاوه‬ ‫بـر ارتقـای جایـگاه سیاسـی و اجتماعـی‬ ‫تهـای ویـژه ای را در‬ ‫شـهر قزویـن‪ ،‬فرص ‬ ‫مسـیر توسـعه و پیشـرفت شـهر و همچنیـن‬ ‫امـکان تبادل نظـر و اسـتفاده از تجربیـات‬ ‫نشـهر ها در زمین ههـای موفـق گونا گـون‬ ‫کال ‬ ‫فراهـم مـی اورد»‪ .‬پیش از ایـن شـهردار قزویـن‬ ‫نشـهر های‬ ‫به همـراه شـهرداران سـایر کال ‬ ‫ایـران بـا احمـد وحیـدی وزیـر کشـور دیـدار‬ ‫و پیرامـون موضوعـات مدیریـت شـهری و‬ ‫مسـائل مشـترک شـهر ها و دولـت گفت وگـو‬ ‫و تبادل نظـر کردنـد‪ .‬مجمـع شـهرداران کالن‬ ‫شـهر ها در سـال ‪ ۱۳۷۸‬بـا موافقـت و تصویـب‬ ‫شـهرداران کالن شـهر های منتخـب اولیـن‬ ‫نشـهر ها بـا هـدف‬ ‫دوره شـورای اسلامی کال ‬ ‫انتقـال تجـارب و حفـظ حقـوق و منافـع‬ ‫مشـترک و عمومـی شـهرداری های کالن‬ ‫شـهر ها در شـهر مقدس مشهد تشکیل شد‬ ‫نشـهر ها بـه‬ ‫کـه در سـال ‪ ۱۳۸۵‬دبیرخانـه کال ‬ ‫کالن شهر تهران انتقال یافت و شهردار تهران‬ ‫نیـز دبیـرکل ایـن مجمـع اسـت‪.‬‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬دکتـر علـی حسـین نژاد؛ مدیـرکل تامیـن اجتماعـی گیلان‬ ‫در اقدامـی شایسـته در تکریـم از خانواده هـای معظـم شـهدا بـا خانـواده‬ ‫شـهید محمـد اتـش دهقـان؛ اولیـن شـهید بسـیجی شهرسـتان فومـن در‬ ‫روسـتای «داربـاغ»‪ ،‬دیـدار داشـت‪ .‬دکتـر حسـین نژاد اولیـن مدیرکلی سـت کـه‬ ‫به همـراه معاونیـن‪ ،‬مدیـران شهرسـتانی و علی چراغی؛ مسـئول پایگاه شـهید‬ ‫فیاض بخش تامین اجتماعی گیالن در چندسال اخیر با این خانواده شهید‬ ‫دیـدار داشـته و پـای در دو دل ان هـا نشسـته اسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬موظفیـم برای‬ ‫قدردانی از خون شـهدا‪ ،‬خواسـته های به حق خانواده ایشـان را محقق کنیم‪.‬‬ ‫همـه مدیران بی هیچ قی دو شـرطی مدیون شـهدا هسـتند‪ .‬طی دیـداری که با‬ ‫همسـر و فرزندان شـهید اتش دهقان (علی‪ ،‬مصطفی و مرتضی) داشـتیم‪ ،‬به‬ ‫این امر واقف شـدیم که خانواده معظم شـهدا در معنویات غرق اند و توقعات‬ ‫مادی ندارند‪ .‬تشـکیل میز خدمت جهادی توسـط اداره کل تامین اجتماعی‬ ‫بـا هماهنگـی پایگاه شـهید فیاض بخش تامین اجتماعـی و با همکاری سـپاه‬ ‫پاسـداران اغـاز؛ و در چهـار شـعبه لوشـان‪ ،‬اسـتارا‪ ،‬خمـام‪ ،‬بندرانزلـی اجـرا شـد‬ ‫و فـردا دوشـنبه الهیجـان نیـز به عنـوان پنجمیـن شهرسـتان بـه ایـن لیسـت‬ ‫افـزوده می شـود‪ .‬رویکـرد مـا طبق فرمایشـات مقام معظم رهبری‪ ،‬حاج قاسـم‬ ‫سـیلمانی و دیدگاه مردمی دولت دکتر رئیسـی؛ شـکل جدیدی به خود گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬سـعی مـا بر ان بـوده بـا اسیب شناسـی‪ ،‬مـردم راحت تـر بـا مسـئولین‬ ‫ذی ربـط ارتبـاط برقـرار کـرده و بـه سـریع ترین شـکل ممکـن‪ ،‬کارهـای خـود را‬ ‫انجـام دهنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در میـز خدمـت جهادی‪ ،‬پنج شهرسـتان لوشـان‪،‬‬ ‫اسـتارا‪ ،‬بندرانزلـی‪ ،‬خمـام و الهیجـان در چتـر حفاظتی سـازمان قـرار گرفتند»‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن مالقـات چندسـاعته بـا ایـن خانـواده‪ ،‬علـی اتـش دهقـان؛ فرزنـد‬ ‫اول ان شـهید بزرگـوار بـا قدردانـی از دکتر حسـین نژاد‪ ،‬گفت‪« :‬بـرای خانواده ما‬ ‫جای خوشحالی سـت که بعد از چنددهه دکتر حسـین نژاد به عنوان مدیری‬ ‫دلسوز و جهادی به روستایی دورافتاده امده اند و با اخالق مداری خود نشان‬ ‫می دهنـد خانـواده شـهدا فرامـوش نشـده اند»‪ .‬وی دیـدار مدیـران بـا خانـواده‬ ‫شـهدا را امری ارزشـمند دانسـت و تصریح کرد‪« :‬بی تردید این بازدیدها سـبب‬ ‫دلگرمی خانواده شهدا شده و ایجاد انگیزه ای برای سایر مدیران استان برای‬ ‫دیدار و شنیدن حرف های خانواده شهدا خواهد بود»‪ .‬میز خدمت جهادی‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی تاکنـون در پنج شهرسـتان گیلان صورت گرفتـه و از‬ ‫مهم تریـن برنامه هـای راهبـردی مدیریـت جهـادی ایـن سـازمان‪ ،‬شناسـایی‪،‬‬ ‫بررسـی مشـکالت و معضلات و دغدغه هـای احتمالـی مـردم اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 19 1400‬جمادی الثانیه ‪ 22 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2420‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مراسم معارفه فرماندار شهرستان ساری برگزار شد‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫مازندران را با وفاق و همدلی شکوفا کنیم‬ ‫جابه جایی مسئوالن‪ ،‬تزریق نفس تازه در بین مدیران برای خدمت به احاد جامعه است»‪ .‬سید محمود حسینی پور‬ ‫بااشـاره به اینکه در انتصابات به ترکیب کاملی از جوانان و تداوم کار پیشکسـوتان می اندیشـیم‪ ،‬افزود‪« :‬مازندران برای‬ ‫توسـعه فقط به همدلی و وفاق نیاز دارد»‪‎.‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬میز خدمت در جمهوری اسلامی ایران امانت اسـت‬ ‫و به نوبـت در اختیـار افـراد قـرار می گیـرد و هیـچ گاه ایـن میـز خدمـت توقـف نـدارد و همیشـه فعـال اسـت و مسـئوالن در‬ ‫یکـه مدیـری از مسـئولیت کنـار مـی رود ایـن‬ ‫خدمـت احـاد جامعـه هسـتند»‪ .‬اسـتاندار مازنـدران تصریـح کـرد‪« :‬ان روز ‬ ‫حس را داشـته باشـد که ا گر خدا و مردم از وی راضی باشـند‪ ،‬خوب اسـت و ا گر مسـئولی کارهایی که انجام داده در راه‬ ‫خـدا باشـد به طورحتـم مقبولیـت خداونـدی حتمـی و جـاری اسـت»‪ .‬حسـینی پور گفـت‪« :‬نـگاه مـا در انتصابـات‪ ،‬نـگاه‬ ‫مکملـی و همه جانبـه بـا حضـور پیشکسـوتان و جوانـان اسـت و مدیـران جـوان بایـد در میـدان عمـل باشـند و به تبـع‪،‬‬ ‫پیشکسـوتان هـم بایـد فعالیـت کاری خـود را پیگیـری کننـد»‪ .‬نماینـده عالی دولـت در مازنـدران بابیـان اینکه مدیریت‬ ‫جوانان در مسـئولیت های مختلف می تواند به مثابه شکسـتن قفل کم تحرکی در انجام فعالیت ها باشـد‪ ،‬گفت‪« :‬ارائه‬ ‫خدمات در شهرسـتان سـاری در مناطق شـهری و روسـتایی عادالنه باشـد‪ .‬ساری را باید به طورویژه ببینیم و مازندران‬ ‫یسـت»‪ .‬حسـینی پور ادامـه داد‪« :‬ا گر‬ ‫بـرای پیشـرفت نیازمنـد همدلـی و همگرایـی تمامی گروه های سیاسـی و اجتماع ‬ ‫قـرار باشـد مـا بخواهیـم کارهـای بزرگـی در سـاری انجـام بدهیـم بایـد همگـرا و همـدل باشـیم و تمـام نخبـگان پـای کار‬ ‫باشـند و توسـعه سـاری در اولویت مسـئوالن ارشـد مازندران باشد»‪ .‬اسـتاندار مازندران گفت‪« :‬ما هیچ وقت با تک روی‬ ‫یشـود»‪ .‬حسـینی پور‬ ‫تهـا حاصـل م ‬ ‫پیشـرفت نخواهیـم کـرد و ا گـر در مسـیر همدلـی حرکـت کنیـم به تبـع ان‪ ،‬موفقی ‬ ‫گفت‪« :‬به فرماندار جدید توصیه می کنم که مبادا جوان گرایی باعث کنار گذاشـتن تجارب پیشکسـوتان شـود و باید از‬ ‫ظرفیت تمام مسئوالن انقالبی برای توسعه استان به ویژه در مناطق روستایی استفاده شود»‪ .‬وی افزود‪« :‬تا کید من‬ ‫ان اسـت که تمام دسـتگاه های اجرایی باید ازنظر مدیریتی خود را تحت مدیریت فرماندار بدانند و در فعالیت مدیران‬ ‫در اسـتان تفکر جزیره ای ممنوع اسـت»‪.‬‬ ‫مراسـم معارفـه دکتـر محمدعلـی نوبخـت (فرمانـدار مرکز اسـتان) با حضور ایـت اهلل محمدی الئینـی (نماینده ولی فقیه‬ ‫در اسـتان)‪ ،‬حسـینی پور (اسـتاندار مازنـدران)‪ ،‬بابایـی کارنامـی و زارعی (نمایندگان مردم سـاری و میانـدرود در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی)‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شـهر ‪ ،‬معاونان و مدیران مجموعه شـهرداری و جمعی از مسـئوالن اسـتانی‬ ‫و شهرسـتانی برگزار شـد‪ .‬سـید محمود حسـینی پور اسـتاندار مازندران در ایین معارفه سرپرسـت فرمانداری سـاری که‬ ‫در سالن همایش های اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد‪ ،‬گفت‪« :‬وظیفه همه ما گره گشایی از مشکالت مردم و فلسفه‬ ‫سـیزدهم با شـعار دولت مردمی و ایران قوی در خدمت احاد جامعه در مرکز اسـتان هسـتم»‪ .‬وی افزود‪« :‬مردم داری‬ ‫و والیتمـداری در اولویـت کاری همـه مـا مسـئوالن خواهـد بـود»‪ .‬فرمانـدار سـاری گفـت‪« :‬بـا کلیدواژه هـای معنویـت‪،‬‬ ‫عقالنیـت‪ ،‬عدالـت‪ ،‬رفـاه‪ ،‬رضایـت و معنـا بـرای توسـعه سـاری تلاش خواهیـم کـرد و گره گشـایی از مشـکالت مـردم یـک‬ ‫اصل اجتناب ناپذیر در این نظام مقدس اسـت»‪ .‬نوبخت افزود‪« :‬خدامحوری‪ ،‬عدالت‪ ،‬برادری‪ ،‬انصاف‪ ،‬مردم داری و‬ ‫والیت مداری شرط اول مسئولیت است و ایجاد رضایت مبتنی بر قانون مداری ست»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬باید باهم دلی‪،‬‬ ‫هم گرایی ب هسـمت شـهر خالق‪ ،‬امیدافرین و معنوی برویم؛ بنا داریم باهمت همه گروه ها‪ ،‬جریان ها‪ ،‬سـلیقه ها که دل‬ ‫درگرو نظام اسلامی دارند‪ ،‬ایجاد امید کنیم و شـعار ما برای تحقق این موضوع مدیریت کارامد همراه با توزیع صحیح‬ ‫قـدرت‪ ،‬عدالـت و ثـروت به جامعه اسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار جدید شهرستان ساری؛‬ ‫باید با همدلی و همگرایی به سمت شهر خالق‪ ،‬امیدافرین و معنوی برویم‬ ‫دکتـر محمدعلـی نوبخـت فرمانـدار جدیـد مرکـز اسـتان در ادامـه این مراسـم گفـت‪« :‬بنـا داریـم بـا همـت همـه گرو ههـا‪،‬‬ ‫نهـا‪ ،‬سـلیقه ها کـه دل درگـرو نظـام اسلامی دارنـد‪ ،‬ایجـاد امیـد کنیـم و شـعار ما بـرای تحقق این موضـوع مدیریت‬ ‫جریا ‬ ‫کارامـد همـراه بـا توزیـع صحیـح قـدرت‪ ،‬عدالت و ثروت به جامعه اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬از ُحسـن اعتماد اسـتاندار محترم‬ ‫به پاس مسوولیتی که به بنده دادند تا در خدمت مردم ساری باشم نهایت قدردانی رادارم و افتخار می کنم در دولت‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی در بازدید از بندر امیراباد مطرح کرد؛‬ ‫مدیرکل ارشاد مارندران در معارفه هیئت منصفه مطبوعات‪:‬‬ ‫حمایت از ناوگان دریایی ملی و ارائه تسهیالت جهت خرید یا ساخت شناور‬ ‫مطالبه گری و نقد منصفانه‪ ،‬سرلوحه رسانه ها باشد‬ ‫ته ــای راهبردی ‪،‬‬ ‫مع ــاون وزیر راه وشهرس ــازی باتا کیدبراینکه بن ــادر باید از تمام ظرفی ‬ ‫زیربنای ــی و لجس ــتیکی خود جه ــت ارتق ــای ش ــاخص های عملیاتی و س ــرمایه گذاری‬ ‫یش ــدن‬ ‫اس ــتفاده کننـ ـد ‪ ،‬از تخصی ــص اعتب ــارات الزم س ــازمانی ‪ ،‬به منظ ــور اجرای ‬ ‫برنام هه ــای توس ــعه ای بن ــدر امیراب ــاد خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی اداره کل‬ ‫بنادرودریان ــوردی امیراب ــاد ؛ علی ا کب ــر صفای ــی در جلسـ ـه ای ک ــه ب ــا حض ــور معاونین‬ ‫ام ــور بن ــدری و مناطق وی ــژه و امور دریایی س ــازمان بن ــادر و مدی ــرکل و معاونین بندر‬ ‫امیراب ــاد در مح ــل ای ــن بن ــدر برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ضم ــن اب ــراز خرس ــندی از رون ــد عملکرد و‬ ‫برنامه های توس ــعه ای بندر امیراباد‪ ،‬مس ــائل موج ــود در حوزه های مختل ــف دریایی‪،‬‬ ‫بن ــدری‪ ،‬س ــرمایه گذاری و پروژه های فنی و مهندس ــی را مط ــرح و اعضای هیئت عامل‬ ‫حاضر در جلس ــه توضیحاتی را دراین خص ــوص ارائه کردند‪ .‬صفای ــی باتا کیدبراینکه با‬ ‫روی کارام ــدن دول ــت مردمی و تا کید ریاسـ ـت جمهوری بر توس ــعه بن ــادر و نقش مهم‬ ‫نه ــا در تح ــوالت اقتصادی کش ــور گفت ک ــه س ــازمان بنادرودریانوردی ب ــا اختصاص‬ ‫ا ‬ ‫اعتب ــارات الزم ‪ ،‬بن ــادر کش ــور به وی ــژه بن ــدر امیراب ــاد را در تس ــریع و تس ــهیل اج ــرای‬ ‫برنامه های توس ــعه ای و س ــرمایه ای ی ــاری می رس ــاند‪ .‬وی به ضرورت حض ــور و تقویت‬ ‫ت ــردد کش ــتی ها ب ــا مالکی ــت ایران ــی در دریای خ ــزر اش ــاره ک ــرد و از ارائه تس ــهیالت به‬ ‫بخ ــش خصوصی فع ــال در ح ــوزه اقتص ــاد دریامحور جهت خرید یا س ــاخت ش ــناور و‬ ‫حمایت از ناوگان دریایی ملی ازســـوی ســـازمان بنادرودریانوردی خبر داد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س ــازمان بنادرودریان ــوردی همچنی ــن یک ــی از برنامه های اصل ــی بن ــادر را فراهم اوردن‬ ‫زیرس ــاخت ها جهت افزایش جذب س ــرمایه گذار دانست و عملکرد رش ــد ‪ ۴۰۰‬درصدی‬ ‫بن ــدر امیراباد در جذب س ــرمایه گذار را باتوجه به اراضی وس ــیع پش ــتیبانی و ایجاد امور‬ ‫زیربنایی بس ــیار مطلوب ارزیاب ــی و بر تداوم این روند افزایش ــی تا کید ک ــرد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه وشهرس ــازی در ادام ــه باتوج هب ــه نق ــش مهم بن ــدر امیراب ــاد در کری ــدور بین المللی‬ ‫ش ــمال ‪-‬جنوب گف ــت‪« :‬بااس ــتفاده از ای ــن ظرفیت و همچنین ت ــوان بن ــدر امیراباد در‬ ‫حمل ونقـــل چندوجهی‪ ،‬میزان واردات‪ ،‬صادرات و ترانزیت کاال را با کشـــورهای اوراس ــیا‬ ‫توســـعه خواهیم داد»‪ .‬صفایی به موقعیت راهبردی اراضی شـــرقی بندر امیراباد و لزوم‬ ‫یس ــازی و جذب س ــرمایه گذاری با رویکرد تازه‬ ‫برنامه ریزی های گس ــترده جهت عملیات ‬ ‫و نوی ــن اش ــاره ک ــرد و از تالش درجه ــت الحاق ‪ ۲۷۰‬هکت ــار از این اراضی ب ــه بندر اصلی‬ ‫باه ــدف افزایش ج ــذب س ــرمایه گذاران در اینده نزدیک خبر داد‪ .‬مدیرعامل س ــازمان‬ ‫بنادرودریانـــوردی درپایان ضمن قدردانی از عملکـــرد و اقدامات مطلوب بندر امیراباد ‪،‬‬ ‫اتی ــه این بندر را در حوزه های مختلف بس ــیار امیدوارکننده و روش ــن دانس ــت‪ .‬در اغاز‬ ‫ای ــن جلس ــه محمدعلی اص ــل س ــعیدی پور (مدی ــرکل بنادرودریان ــوردی امیراب ــاد) به‬ ‫معرف ــی قابلیت ها و تبیین عملکرد بندر امیراباد در س ــال جاری پرداخت و توضیحاتی‬ ‫را درخص ــوص پروژ هه ــای مرتب ــط ب ــا مس ــئولیت های اجتماع ــی بن ــدر نظی ــر تعریض‬ ‫یس ــت؛ معاون‬ ‫ج ــاده ورکال _ گهرب ــاران و جاد هه ــای منته ــی ب ــه بن ــدر ارائه ک ــرد‪ .‬گفتن ‬ ‫وزی ــر راه وشهرس ــازی پی ــش از برگزاری ای ــن جلس ــه از پروژه های توس ــعه ای‪ ،‬زیربنایی‪،‬‬ ‫س ــرمایه گذاری و جاد هه ــای ورکال _ گهرب ــاران بازدی ــد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران در جلسه شورای اداری خبر داد؛‬ ‫خدماتمستمر و غیرمستمر‬ ‫برای ‪ ۶۳‬هزارنفر از جامعه هدف در حوزه توان بخشی‬ ‫جلسـه شـورای اداری بهزیسـتی مازنـدران بـا حضـور دکتـر علی محمـد قـادری (معـاون‬ ‫وزیـر و رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور ) ‪ ،‬علیرضـا انجالسـی (مشـاور و مدیـرکل حـوزه‬ ‫ریاسـت سـازمان بهزیسـتی کشـور )‪ ،‬دکتـر فـرزاد گوهردهی (مدیرکل بهزیسـتی مازنـدران)‬ ‫و اعضـای شـورای اداری و کارشناسـان مسـئول بهزیسـتی اسـتان برگـزار شـد‪ .‬دکتـر فـرزاد‬ ‫گوهردهـی مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران بابیان اینکـه ‪ ۶۳‬هزارنفـر از جامعـه هـدف در‬ ‫حـوزه توان بخشـی خدمـات مسـتمر و غیرمسـتمر دریافـت می کننـد ‪ ،‬گفـت ‪« :‬در اسـتان‬ ‫مازندران ‪ ۱۱۳‬مرکز در حوزه توان بخشی فعال هستند که درحال حاضر بیش از پنج هزار‬ ‫نخـواه از ایـن خدمـات اسـتفاده می کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه در اسـتان مازنـدران‬ ‫توا ‬ ‫یشـود ‪ ،‬افزود ‪« :‬بیش‬ ‫بال غبـر ‪ ۷۱‬میلیاردریـال ماهانـه ب هصـورت یارانه بـه مرا کز پرداخت م ‬ ‫از ‪ ۱۶‬هزارنفـر کمـک مسـتمری و حـق پرسـتاری خانـواده محـور و افـراد ضایعـه نخاعـی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نحـوزه بال غبـر ‪ ۱۶۷‬میلیاردریـال ماهانـه پرداخـت م ‬ ‫دریافـت می کننـد کـه درای ‬ ‫دکتر گوهردهی بابیان اینکه در استان مازندران ‪ ۱۱۵‬مرکز مثبت زندگی فعالیت می کند ‪،‬‬ ‫ادامـه داد ‪« :‬درحال حاضـر ‪ ۴۸۵۷‬پرونـده در حـوزه اجتماعـی داریـم کـه بـه مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگـی وا گـذار شـده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبـر توجـه بـه سلامت روان جامعـه ‪ ،‬افـزود ‪« :‬در‬ ‫نه ماهـه سـال جـاری همـکاران ‪( ۱۴۸۰‬صـدای مشـاور ) بـه بیـش از ‪ ۱۲۵‬هزارنفـر مشـاوره‬ ‫تخصصـی ارائـه دادنـد»‪ .‬دکتـر گوهردهـی بابیان اینکـه در سـال جـاری ‪ ۲۰۴۹‬طـرح‬ ‫اشـتغال زایی اجـرا شـده اسـت‪ ،‬ادامـه داد ‪« :‬در سـال جـاری تسـهیل گری بـرای ‪۴۸۰‬‬ ‫مسـکن انجـام شـده و در اختیـار جامعـه هـدف قـرار گرفتـه اسـتـ»‪.‬‬ ‫از ابتدای سال جاری تا کنون صورت گرفت؛‬ ‫عملیات الیروبی صد پل در مازندران‬ ‫لو نقل جاده ای اســـتان مازنـــدران از الیروبی حدود‬ ‫سرپرســـت اداره کل راهداری و حم ‬ ‫ً‬ ‫‪ 100‬دس ــتگاه پل در نقاط مختلف اس ــتان خصوصا در مس ــیر محورهای اصلی و فرعی‬ ‫ب ــرای جلوگی ــری از ب ــروز مش ــکل در فصل بارندگ ــی خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عمومی‬ ‫لو نق ــل ج ــاده ای مازن ــدران؛ مهن ــدس اس ــماعیل ف ــوالدی ‪،‬‬ ‫اداره کل راه ــداری و حم ‬ ‫با اش ــاره به اقدامات ــی ک ــه راه ــداری اس ــتان ب ــرای جلوگی ــری از ب ــروز مش ــکل در فصل‬ ‫بارندگی و مس ــدود ش ــدن راه ها گفت‪« :‬یک ــی از مهم ترین این اقدام ــات الیروبی پل ها‬ ‫ً‬ ‫در مس ــیرهای مختلف اس ــتان خصوصا در نقاط روس ــتایی و جاده های اصلی و فرعی‬ ‫بوده اســـت»‪ .‬وی از الیروبی ‪ 100‬دس ــتگاه پل در سطح اس ــتان خبر داد و افزود‪« :‬عمده‬ ‫ای ــن الیروبی ها مربوط به پل های محورهای ش ــریانی بوده اس ــت‪ .‬سرپرس ــت اداره کل‬ ‫لو نق ــل ج ــاده ای اس ــتان همچنی ــن از انج ــام ‪ 25‬مورد خا کبـــرداری و‬ ‫راه ــداری و حم ‬ ‫له ــا ی ــاد ک ــرد که با ه ــدف مدیریت عب ــور اب‬ ‫تنظی ــم بس ــترهای ورودی و خروج ــی پ ‬ ‫له ــا ص ــورت گرفت ــه اس ــت»‪ .‬ف ــوالدی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬دودس ــتگاه پل‬ ‫از دهان ــه پ ‬ ‫درویش ــان و س ــلیمان اباد نیز در حال احداث هس ــتند که مردم برای تردد با مش ــکالت‬ ‫لو نقل جاده ای اس ــتان‬ ‫کمت ــری مواج ــه ش ــوند»‪ .‬سرپرس ــت اداره کل راه ــداری و حم ‬ ‫مازندران تعمیر هش ــت دس ــتگاه پل را نی ــز از دیگر اقدامات انجا مش ــده ای ــن اداره کل‬ ‫له ــا پیش از‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ .‬مهن ــدس ف ــوالدی با بیان اینک ــه کار الیروب ــی‪ ،‬س ــاماندهی پ ‬ ‫فص ــل بارندگ ــی و از اوایل امس ــال اغاز ش ــده‪ ،‬گف ــت‪« :‬هر جا نی ــاز باش ــد؛ کار الیروبی و‬ ‫له ــا را ادامه خواهی ــم داد»‪.‬‬ ‫س ــاماندهی پ ‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مطالبه گـری و نقـد منصفانـه را از رسـانه های اسـتان‬ ‫خواسـتار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛‬ ‫عبـاس زار ع در جلسـه معارفـه اعضـای جدیـد هیئـت منصفـه مطبوعـات اسـتان در‬ ‫سـخنانی ‪ ،‬مازنـدران را دارای رتبـه بـاال ازلحـاظ نشـریات و رسـانه های خبـری در کشـور‬ ‫دانسـت و گفـت ‪« :‬بیـش از ‪ 500‬رسـانه شـامل خبرگـزاری‪ ،‬روزنامـه (اعـم از محلـی و‬ ‫سرپرسـتی روزنامه هـای کشـوری)‪ ،‬هفته نامـه‪ ،‬ماهنامـه‪ ،‬فصلنامـه‪ ،‬سـالنامه و پایـگاه‬ ‫خبری دارای مجوز دراین اسـتان مشـغول فعالیت هسـتند»‪ .‬وی از تشـکیل ‪ 24‬پرونده‬ ‫در هیئت منصفه پیشین خبر داد و افزود‪ :‬ازاین تعداد سه پرونده منجر به محکومیت‬ ‫شـد کـه دو محکومیـت به صـورت تعلیقـی و یـک محکومیت نیـز به صورت جـزای نقدی‬ ‫بـود کـه نشـان از تعامـل ایـن هیئـت بـا رسـانه ها و دادگسـتری اسـتان دارد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران مطرح کرد؛‬ ‫تعامل با مساجد برای فرهنگ سازی جهت اصالح الگوی مصرف‬ ‫سرپرس ــت ش ــرکت گاز مازندران بابیان اینکه اموزش قران و توس ــعه فعالیت های قرانی‬ ‫در اولوی ــت برنام هه ــای ش ــرکت گاز مازندران ق ــرار دارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬عمل به ق ــران در کنار‬ ‫ش ــرکت کارکنان‪ ،‬همس ــران و فرزندان کارکنان در مس ــابقات قرانی برای ما مهم اس ــت‪،‬‬ ‫نح ــوزه محدودی ــت بودجه ای نداریم»‪ .‬قاس ــم مایلی رس ــتمی بابیان اینکه کار ما‬ ‫درای ‬ ‫یس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬در کل مازندران ‪ ۶۱‬ش ــهر داریم‪ ۵۹ ،‬شـــهر گازدار شدند‪ ،‬دوهزار‬ ‫گازرسان ‬ ‫و ‪ ۴۶۷‬روس ــتا گازدار ش ــدند‪ ۳۳۲ ،‬روس ــتا دردسـ ـت اقدام داری ــم‪ ،‬امیدواری ــم ت ــا س ــال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬کل مازن ــدران گازدار ش ــوند»‪ .‬سرپرس ــت ش ــرکت گاز مازن ــدران همچنین عنوان‬ ‫یس ــت»‪ .‬مایلی رس ــتمی اعالم کرد‪:‬‬ ‫ک ــرد‪« :‬جنس و ماهی ــت کار ما تامین انرژی گرمایش ‬ ‫«در ‪ ۲۴‬روس ــتا در بهش ــهر‪ ۸ ،‬روس ــتا در س ــاری‪ ۱۷ ،‬روس ــتا در تنکاب ــن درحال اج ــرای‬ ‫پروژه گازرس ــانی هس ــتیم‪ ،‬درمجموع حدود یک میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار مش ــترک در استان‬ ‫داری ــم»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬در بح ــث الگ ــوی مص ــرف انتظ ــار ما از هم ــه مردم این اسـ ـت که‬ ‫دم ــای من ــزل را بی ــن ‪ ۱۸‬ت ــا ‪ ۲۱‬درج هس ــانتی گراد نگ ــه دارن ــد ت ــا بتوانی ــم ب ــا مدیری ــت‬ ‫کس ــاعت قبل از پایان کار ش ــعله ها را خاموش‬ ‫این بخ ــش و به خصوص ادارات اینکه ی ‬ ‫کنند اس ــتمرار گازرس ــانی را داشته باش ــیم» ‪ .‬سرپرست ش ــرکت گاز مازندران تا کید کرد‪:‬‬ ‫گس ــازی مصرف بهین ــه گاز ازطریق اطالع رس ــانی در فض ــای الکترونیک‪،‬‬ ‫«ب ــرای فرهن ‬ ‫بهره گی ــری از صداوس ــیمای مرکز اس ــتان طب ــق ق ــرارداد‪ ،‬در اجتماعات و ش ــبکه های‬ ‫اجتماعی و همچنین اس ــتفاده از ظرفیت مساجد اقدام خواهیم کرد»‪ .‬مایلی رستمی‬ ‫درپاسـ ـخ به ای ــن س ــوال ک ــه ای ــا از ظرفیت بی ــش از ه ــزار و ‪ ۱۹۶‬کان ــون در اس ــتان برای‬ ‫گس ــازی درخصوص اصالح الگوی مصرف گاز اس ــتفاده می کنی ــد‪ ،‬گفت‪« :‬از این‬ ‫فرهن ‬ ‫گس ــازی برای اصالح‬ ‫فع ــاالن می خواهیم ب ــرای همکاری با ش ــرکت گاز در بحث فرهن ‬ ‫الگ ــوی مصرف ب ــه روابط عموم ــی مراجعه کنند‪ ،‬ما ب ــه همه گفتیم‪ ،‬مص ــرف بهینه گاز‬ ‫وظیفه همه اس ــت»‪ .‬سرپرست ش ــرکت گاز مازندران از تخفیف این شرکت به مشتریان‬ ‫تهـــای نهادهای مختلف خب ــر داد و‬ ‫خـــوب و رایگان کـــردن افـــراد مددجو تحت حمای ‬ ‫گفـــت‪« :‬از ان طرف انتظارمان این اســـت که همـــه کمک کننـــد‪ ،‬دراین خصوص اموزش‬ ‫در مـــدارس و مســـاجد قبـــل از شـــیوع کرونـــا به صـــورت پررنـــگ و االن هـــم ب هص ــورت‬ ‫منطقـــه ای ارائه می شـــود»‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه عمل بـــه قران در کنار شـــرکت کارکنان‬ ‫و همســـران و فرزنـــدان کارکنـــان در مســـابقات قرانـــی بـــرای ما مهم اســـت‪ ،‬بی ــان کرد‪:‬‬ ‫«این بخش برای شـــرکت گاز بســـیار بااهمیت اســـت دراین حوزه محدودیت بودجه ای‬ ‫نداریـــم و هـــر حمایتـــی را که الزم باشـــد انجام می دهیم‪ ،‬شـــرکت در مســـابقات ب ــا ارائه‬ ‫تشـــویقات مختلف در دســـتورکار داریم» ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!