روزنامه سایه شماره 2418 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2418

روزنامه سایه شماره 2418

روزنامه سایه شماره 2418

‫وزیر امور خارجه خبر داد؛‬ ‫ترسیم نقشه راه جدید در روابط ایران و روسیه‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان؛ وزیـر امـور خارجـه در یادداشـتی در یـک‬ ‫رسـانه روسـی تصریـح کـرد کـه نقشـه راه جدیـد در روابـط جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران و فدراسـیون روسـیه ترسـیم می شـود؛ و دو کشـور‬ ‫در مناسـبات دو جانبـه‪ ،‬مصمـم هسـتند تـا معاهـده اسـاس روابـط‬ ‫متقابل و اصول همکاری را مطابق با تحوالت جهانی به روز رسـانی‬ ‫کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ او در اسـتانه سـفر رئیس جمهـوری اسلامی‬ ‫ایران به مسـکو‪ ،‬طی یادداشـتی در خبرگزاری روسـی «اسـپوتنیک»‬ ‫نوشـت کـه سـفر ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی‪ ،‬به مسـکو به دعوت‬ ‫رسـمی والدیمیـر پوتیـن (رئیس جمهـوری فدراسـیون روسـیه) در‬ ‫شـرایط متفاوتـی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫ُ‬ ‫سید روح اله لطیفی؛ سخنگوی گمرک گفت‪« :‬سهم صادرات ایران با نه کشور‬ ‫‪۸‬هـزار و‬ ‫عضـو سـازمان همـکاری اسلامی در نه ماهه امسـال‪۱۹ ،‬میلیـون و ‪ ۵۶‬‬ ‫ُ‬ ‫‪۵۳۱‬تـن کاال بـه ارزش هفت میلیـارد و ‪ ۶۴۰‬میلیون و ‪ ۴۸۸‬هـزار و ‪ ۵۱۷‬دالر بود که‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل جهـش ‪ ۴۱‬درصـدی در وزن؛ و ‪ ۵۲‬درصـدی‬ ‫در ارزش دارد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 16 1400‬جمادی الثانیه ‪ 19 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2418‬تومان‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫پیشگیریدر مقابله باتعدیبهاراضیملیو طبیعی‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫طالق؛ سرانجام ‪60‬درصد‬ ‫ازدواج ها در البرز‬ ‫الودگی تهران‬ ‫و لئوناردو داوینچی!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ روایت امارهای ‪PRIS‬‬ ‫مقایسه میزان تولید انرژی هسته ای در کشورها به‬ ‫ِ‬ ‫جهانی پاک با ن�یروی اتمی‬ ‫ً‬ ‫تقریبا ‪ 450‬را کتور در سراسـر جهان‪ ،‬تولیدکننده «انرژی هسـته ای» برای کشـورهای‬ ‫ درصـد بـرق جهـان را‬ ‫مختلـف هسـتند کـه البتـه مجموعـه همـه ان هـا تنهـا حـدود ‪10‬‬ ‫ِ‬ ‫تامیـن می کننـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬در حالی کـه برخـی کشـورها به سـمت تولیـد و اسـتفاده از‬ ‫انـرژی هسـته ای به عنـوان «منبـع انـرژی پـا ک» روی اورده انـد‪ ،‬تولیـد ان به طور کلـی‬ ‫از زمـان اوج خـود در دهـه ‪ ،1990‬کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬قصـد داریـم در اینفوگرافیـک‬ ‫امروز‪ ،‬تولید برق هسـته ای را به تفکیک کشـور های دارای این امکان‪ ،‬در سـال ‪2020‬‬ ‫و بااسـتفاده از داده های مرکز «سیسـتم اطالعات را کتور قدرت» (‪ )PRIS‬مرور کنیم؛‬ ‫مرکـزی کـه توسـط «اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی» بیـش از‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادی از ‪ ۱۶‬شهید‬ ‫اتش نشان‬ ‫حادثه پالسکو‬ ‫انسـیه خزعلـی؛ معـاون رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬کارمنـدان زن براسـاس‬ ‫پویـش حـس خـوب؛ و اسـتفاده از مرخصـی تشـویقی می تواننـد بـا خانـواده در‬ ‫پارک هـا‪ ،‬از برنامه هـای متنـوع روز زن بهـره ببرنـد»‪.‬‬ ‫ظرف سه سال محقق خواهد شد؛‬ ‫عکس‪ :‬مجید حق دوست‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر عامل ذوب اهن اصفهان مطرح کرد؛‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران تاکید کرد؛‬ ‫ذوب اهن اصفهان «قلب صنعت فوالد ایران‬ ‫و نگینی در دشت طبس» است‬ ‫معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت ‪:‬‬ ‫مدارس غیردولتی؛‬ ‫بازوی پرتوان دولت در حوزه تعلیم وتربیت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 110‬هزار نیروی پیمانکاری در نفت و گاز‬ ‫ساماندهی و طبقه بندی می شوند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫َ َ ْ ُ‬ ‫اهَّلل ُی ْو ِت ِ َ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ‬ ‫یم‬ ‫ذ ِلک فضل ِ‬ ‫یه من یشاء و اهَّلل ذو الفض ِل الع ِظ ِ‬ ‫جناب اقای مهدی شاد‬ ‫انتصاب شایسـته جنابعالی به عنوان رئیس سـازمان بسـیج خراسـان رضوی‬ ‫را تبریـک عـرض می کنیـم‪ .‬رجـای واثـق دارد حضـور شـما در ایـن مسـئولیت‪،‬‬ ‫به عنـوان خادمـی صدیـق و والیتمـدار بـا کوله بـار گرانـی از تجربـه‪ ،‬نویدبخـش‬ ‫نشـاط و تحـرک بیش ازپیـش ان مدیریـت محتـرم خواهـد شـد‪ .‬دوام توفیقات و‬ ‫مزیـد عـزت و سلامت جنابعالـی را از جهانـدار جان افریـن مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫سرکار خانمفهیمهبهشتی صفت‬ ‫انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان سرپرسـت روابط عمومـی و اطالع رسـانی‬ ‫و همچنیـن مسـئول امـور بانـوان و عفـاف و حجـاب اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫خراسان رضوی که بیانگر تعهد‪ ،‬کارامدی‪ ،‬لیاقت و شایستگی های برجسته شما به عنوان‬ ‫نیـروی جـوان و انقالبـی در صحنه هـای خدمـت صادقانـه بـه نظـام و وطـن اسلامی اسـت‪،‬‬ ‫تبریـک عـرض نمـوده؛ موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منـان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده فروش امالک‬ ‫شماره ‪2000000181000001‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی درنظردارد فروش اما کن ورزشی مازاد خود (با مشخصات ذیل الذکر ) را از طریق مزایده عمومی‬ ‫و بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده‪ ،‬بـا بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬و با شـماره مزایـده ‪140001‬‬ ‫(شماره سیستمی ‪ )2000000181000001‬به صورت الکترونیکی وا گذار کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫پال ک‬ ‫فرعی‬ ‫پال ک‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫ملک‬ ‫کاربری‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫مبلغ ودیعه (ریال)‬ ‫میزان‬ ‫مالکیت‬ ‫‪1‬‬ ‫فراهان‪ ،‬بلوار شهید چمران‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫شهدای مدافع حرم‬ ‫‪782‬‬ ‫‪74‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20.000.000.000‬‬ ‫‪1.000.000.000‬‬ ‫ششدانگ‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬تا مورخه ‪ 1400/10/29‬ساعت ‪13:00‬‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1400/10/29‬لغایت مورخه ‪ 1400/11/10‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬مورخه ‪ 1400/11/10‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از مورخه ‪ 1400/10/30‬لغایت مورخه ‪ 1400/11/02‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫زمان اعالم به برنده مزایده‪ :‬مورخ ‪ 1400/11/13‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬مورخ ‪ 1400/11/12‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت اسـت و کلیـه مراحل فرایند مزایده‪ ،‬شـامل دریافت اسـناد مزایده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت‬ ‫برند هبـودن مزاید هگـران محتـرم از ایـن طریـق امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیـه اطالعـات مـوارد فـروش ملـک شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش‪ ،‬در بـرد اعلان عمومـی کارتابـل امـوال غیرمنقول سـامانه سـتاد‪ ،‬قابل مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با این شماره تماس حاصل فرمایند‪ :‬مرکزپشتیبانی و راهبری سامانه‪1456 :‬‬ ‫‪ -4‬بازگشایی پا کات مزایده‪ ،‬با حداقل یک متقاضی انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه ثبت قرارداد و کلیه مراحل صدور سند و انتقال ان در دفترخانه اسناد رسمی‪ ،‬به عهده برنده مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان شـرکت در مزایده‪ ،‬الزم اسـت نسـبت به واریز ‪ %5‬قیمت پایه کارشناسـی زمین یا به صورت الکترونیکی و از طریق سـامانه سـتاد و یا به صورت فیش واریزی به شـماره‬ ‫حسـاب ‪ 4051005507520475‬به نام وزرات ورزش و جوانان‪ ،‬اقدام کرده و فیش واریزی را به دبیرخانه کمیته اسـتانی ماده ‪ 5‬اداره کل‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مزایده گر اقرار می کند که در هنگام شرکت در مزایده‪ ،‬مشمول قانون منع مداخله وزرا‪ ،‬نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/29 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1262740‬‬ ‫دبیرخانه کمیته استانی ماده ‪ 5‬قانون الحاق ‪2‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی‬ ‫اتصال ‪ ۸۰‬درصد خانوارها‬ ‫به اینترنت فیبرنوری‬ ‫‪5‬‬ ‫بهناز طاهرخانی‪:‬‬ ‫دختران فوتبالیست ما‬ ‫بسیار با انگیزه اند‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪The Guardian‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪2418‬‬ ‫به صدادرامدن زنگ خطر برای بایدن!‬ ‫کسـال از‬ ‫پـس از گذشـت ی ‬ ‫دوره ریاسـت جمهوری جـو‬ ‫بایـدن‪ ،‬وی ا کنـون به دلیـل‬ ‫تـداوم کاهـش محبوبیـت و‬ ‫یهـا نسـبت‬ ‫افزایـش بی اعتماد ‬ ‫بـه مدیریتـش در امریـکا‪ ،‬بـا‬ ‫یکـه بـا ادامـه رونـد‬ ‫شـرایط سـختی روبـه رو شـده؛ طور ‬ ‫یشـود کـه ایـا او از اولیـن دوره‬ ‫فعلـی‪ ،‬ایـن سـوال مطـرح م ‬ ‫ریاست جمهوری اش جان سالم به درخواهد برد؟ به گزارش‬ ‫نسـال ریاسـت جمهوری بایـدن در شـرایطی‬ ‫ایرنـا؛ اولی ‬ ‫سـخت و پرابهـام بـرای رئیس جمهـوری پایان یافـت که قول‬ ‫یسـازی اوضاع امریکا را وعده داده بود‪ .‬بیشـتر‬ ‫بهبود و عاد ‬ ‫حهـای بایـدن همچنـان در کنگـره متوقـف بـوده و حتی‬ ‫طر ‬ ‫حهـا موانـع‬ ‫اعضـای حـزب دموکـرات در پیشـبرد این طر ‬ ‫ایجـاد کرده انـد‪ .‬گسـترش کرونـا باردیگـر در امریـکا از کنتـرل‬ ‫یشـدن‬ ‫خـارج شـده‪ ،‬مـوارد ابتلای روزانـه رکـورد زده و بستر ‬ ‫شهروندان امریکایی بیش از هرزمان دوران همه گیری شده‪.‬‬ ‫حکـم دولتی برای وا کسـن زدن یا ازمایـش دادن کارمندان با‬ ‫برخی موانع؛ از جمله احکام دیوان عالی روبه رو شـده‪ .‬تورم‬ ‫امریـکا بـه باالتریـن میـزان طـی ‪ ۴۰‬سـال اخیر افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬مذا کـرات دیپلماتیـک دولـت بایـدن در عقب رانـدن‬ ‫روسیه از مسیر جنگ احتمالی با اوکراین تاکنون ناکام بوده‬ ‫است‪ .‬بایدن پس از به دست اوردن ارای بیشتر درمقایسه با‬ ‫دیگر نامزدهای انتخاباتی در تاریخ امریکا‪ ،‬ا کنون فقط پس‬ ‫از گذشت‪ ۱۲‬ماه به یکی از نامحبوب ترین روسای جمهوری‬ ‫تاریـخ امریـکا تبدیـل شـده‪ .‬میـزان تائیـد عملکـرد بایـدن‬ ‫بـرای ما ههـا درحـدود ‪ ۴۰‬درصـد بـود؛ و در نظرسـنجی اخیـر‬ ‫انجا مشـده میـزان محبوبیت او بـه ‪ ۳۳‬درصد کاهش یافت!‬ ‫کارشناسان معتقدند پازل نامحبوب شدن بایدن بخش ها‬ ‫و دالیل زیادی داشته است‪ .‬بایدن با فهرستی از وعده های‬ ‫جاه طلبانه وارد کاخ سـفید شـد؛ از وعده ازبین بردن تهدید‬ ‫ویـروس مرگبـار کرونـا تـا شـروع دوران جدیـد حکمرانـی‬ ‫یهـای‬ ‫مسـئولیت پذیر در کاخ سـفید و افزایـش همکار ‬ ‫کسـال از دوره‬ ‫دو حـزب دراین کشـور‪ .‬پـس از گذشـت ی ‬ ‫ریاسـت جمهوری او‪ ،‬همچنـان بـا یـک همه گیـری بی وقفـه‬ ‫دسـت وپنجه نـرم می کنـد‪ .‬در جامعـه امریـکا بسیاربیشـتر‬ ‫از گذشـته دودسـتگی و اختلاف وجـود دارد و حـزب‬ ‫یخـواه همچنـان بـر مسـئله تقلـب در انتخابـات‬ ‫جمهور ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬تا کید می کند‪ .‬بیل گالستون؛ عضو برجسته موسسه‬ ‫یکـه یـک رئیس جمهـور‬ ‫بروکینگـز دراین زمینـه گفـت‪« :‬زمان ‬ ‫یشـود‪ .‬دولـت‬ ‫لسـاز م ‬ ‫انتظـارات را بـراورده نکنـد‪ ،‬مشک ‬ ‫بایدن عملکرد خوبی در مدیریت اوضاع کرونایی نداشته و‬ ‫انتظارات جامعه امریکا را دراین راه براورده نکرده است‪ .‬روند‬ ‫کاهـش محبوبیـت بایـدن هم زمـان بـا شـیوع گونـه دلتـا در‬ ‫سراسـر امریـکا اغـاز شـد و محبوبیت رئیس جمهـوری امریکا‬ ‫پـس از کاهـش شـدید به دنبـال خـروج امریـکا از افغانسـتان‬ ‫ب هطـور چشـمگیر در مسـیر نزولـی قـرار گرفـت‪ .‬ا گرچـه ا کثـر‬ ‫یهـا خواهـان خـروج امریـکا از افغانسـتان بودنـد؛‬ ‫امریکای ‬ ‫امـا صحن ههـای نا گـوار از کابـل به دنبـال حضـور طالبـان و‬ ‫شـرایط خـروج عجوالنـه باعـث شـد تـا ایـن تلقـی کـه بایـدن‬ ‫جایـگاه امریـکا را در عرصـه جهانـی احیـا می کنـد‪ ،‬کمرنـگ‬ ‫شـود‪ .‬مسـیری که دولت امریکا در روند خروج از افغانسـتان‬ ‫طـی کـرد‪ ،‬ضربـه ای بـه دیـدگاه عمـوم نسـبت بـه تجربـه‬ ‫و کفایـت بایـدن بـود»‪ .‬ازلحـاظ سـابقه در عرصـه سیاسـی‬ ‫ایـن کشـور‪ ،‬رای رای دهنـدگان در اولیـن انتخابـات پـس از‬ ‫روی کارامـدن یـک رئیس جمهـوری‪ ،‬دیدگا ههـا نسـبت بـه‬ ‫عملکرد دولت را نشـان می دهد که انتخابات میان دوره ای‬ ‫یشـود و‬ ‫کنگره امریکا اولین ازمون دولت بایدن محسـوب م ‬ ‫رای دهنـدگان ممکـن اسـت بایـدن را بـا رای به حزب مقابل‬ ‫تنبیـه کننـد‪ .‬طبـق نظرسـنجی موسسـه گالـوپ؛ روسـای‬ ‫جمهـوری امریـکا بـا میـزان محبوبیـت کمتـر از ‪ ۵۰‬درصـد‪،‬‬ ‫‪ ۳‬کرسـی‬ ‫شـاهد ایـن خواهنـد بـود کـه حزبشـان میانگیـن ‪ ۷‬‬ ‫مجلـس نمایندگان را طی انتخابات میـان دوره ای از دسـت‬ ‫بدهد‪ .‬نظرسنجی اخیر شبکه سی بی اس‪ ،‬نیویورک تایمز و‬ ‫مرکز یوگاو نشان داد؛ رای دهندگان امریکایی ا کنون نسبت‬ ‫به شـرایط همه گیری کرونا و اقتصاد امریکا احسـاس بدتری‬ ‫درمقایسـه با اوایـل دوران ریاسـت جمهوری بایـدن دارنـد‪.‬‬ ‫رای دهنـدگان اندکـی از طـرح سـرمایه گذاری تریلیـون دالری‬ ‫بایـدن در تاسیسـات زیربنایـی امریـکا و طـرح نجـات امریـکا‬ ‫حمایـت می کننـد‪ .‬بایـدن همچنیـن بـا ازدسـت دادن‬ ‫تهـا در میـان جوانانـی کـه نسـبت بـه عـدم اقدامـات‬ ‫حمای ‬ ‫مناسـب دولـت در حـوزه تغییـرات اقلیمی‪ ،‬بخـش خدمات‬ ‫درمانـی و مسـائل دیگـر عصبانی انـد‪ ،‬روبـه رو بـوده اسـت‪.‬‬ ‫پیشگیری در مقابله با تعدی به اراضی ملی و طبیعی‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه گفــت؛ دســتگاه های مســئول بایــد مکلــف و موظــف شــوند کــه در مقولــه مهــم‬ ‫مقابلــه بــا تصرفــات غیرقانونــی اراضی و تغییر کاربری های غیرمجــاز‪ ،‬اصل پیشــگیری را در اولویت‬ ‫برنام ههــا و اقدامــات قــرار دهنــد و در همــان بــدو امــر‪ ،‬اجــازه ساخت وســاز و احــداث بنــا را در‬ ‫مناطقــی کــه ممنوعیــت قانونــی دارد‪ ،‬ندهنــد‪ .‬ب هگــزارش مرکز رســانه قوه قضائیــه؛ در پی دســتورات‬ ‫مهم حجت االسالم والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای؛ رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله‬ ‫رئی ــس ق ــوه قضائی ــه بااش ــاره به اهمی ــت صیان ــت از بیت المال‬ ‫در ح ــوزه زمی ــن و رفع تصرف ــات از منابع طبیع ــی و اراض ــی ملی‬ ‫ته ــای دس ــتگاه قضائ ــی درراس ــتای اج ــرای بن ــد‬ ‫ک ــه از اولوی ‬ ‫دوم اص ــل ‪ ۱۵۶‬قان ــون اساس ــی ناظ ــر ب ــر احیای حق ــوق عامه‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت؛ نق ــش دو عنص ــر اب وخ ــا ک در اس ــتمرار بق ــای‬ ‫انس ــانی حائزاهمی ــت اس ــت؛ ل ــذا مدیری ــت منابع اب ــی و زمین‬ ‫و اص ــاح بهر هب ــرداری از ای ــن مناب ــع‪ ،‬از موضوع ــات بس ــیار‬ ‫نه ــا موجبات‬ ‫حائزاهمی ــت اس ــت ک ــه بی توجهی و غفل ــت از ا ‬ ‫یش ــود‪ .‬رئی ــس دس ــتگاه‬ ‫ب ــروز اس ــیب های جبران ناپذی ــر م ‬ ‫قض ــا ط ــی نشس ــت ش ــورای عالی حفظ حق ــوق بیت الم ــال‪ ،‬به‬ ‫شناس ــایی خاله ــای هشـ ـت گانه ای اش ــاره ک ــرد ک ــه در ح ــوزه‬ ‫مدیری ــت زمین در کش ــور وج ــود دارد و به واس ــطه ای ــن خالها‪،‬‬ ‫اراض ــی مل ــی و منابع طبیع ــی کش ــور درمع ــرض اس ــیب ها و‬ ‫مش ــکالت ج ــدی‪ ،‬عدی ــده و محسوس ــی قرارگرفته ان ــد‪ .‬وی ب ــا‬ ‫برش ــمردن مش ــکالتی ک ــه به واس ــطه تصرف ــات اراض ــی و تغیی ــر‬ ‫یه ــا و الودگ ــی مناب ــع اب ــی ب ــرای کش ــور و م ــردم ایج ــاد‬ ‫کاربر ‬ ‫یش ــود‪ ،‬گفت؛ مشخص نبودن حریم های ش ــهری و روستایی‬ ‫م ‬ ‫و اختالف ــات دس ــتگاه ها دراین رابط ــه‪ ،‬عدم ایج ــاد و پیش ــبرد‬ ‫ط ــرح تفضیل ــی بس ــیاری از روس ــتاها و ش ــهرها‪ ،‬عدم تکمی ــل‬ ‫ط ــرح حدن ــگاری‪ ،‬وج ــود مرا کز متع ــدد تصمیم گی ــری و صدور‬ ‫جوازه ــای ساخت وس ــاز‪ ،‬تص ــرف اراضی توس ــط دس ــتگاه های‬ ‫حکومت ــی و ش ــرکت های تعاون ــی وابس ــته ب ــه این دس ــتگاه ها‪،‬‬ ‫یه ــا و عدم پیگی ــری و نظ ــارت بـ ـه روز‬ ‫عدم دق ــت در وا گذار ‬ ‫و فق ــدان نظ ــارت هوش ــمند صددرص ــدی‪ ،‬اختالف ــات بی ــن‬ ‫دس ــتگاه های مختلف ازجمله س ــازمان اوق ــات و منابع طبیعی‬ ‫در ح ــوزه اراض ــی‪ ،‬خالهای ــی که هن ــگام جابه جای ــی دولت ها و‬ ‫مس ــئوالن برای سوءاس ــتفاده چی ها و س ــودا گران زمی ــن ایجاد‬ ‫یس ــت که بای ــد برای رف ــع ان ها‬ ‫یش ــود‪ ،‬از مس ــائل و معضالت ‬ ‫م ‬ ‫جه ــت صیانت از بیت الم ــال در حوزه اراض ــی‪ ،‬اقدامات و تدابیر‬ ‫الزم و عاج ــل ص ــورت گی ــرد‪ .‬رئی ــس دس ــتگاه قض ــا دس ــتورکار‬ ‫اجرای ــی و جمع بن ــدی جلس ــه ش ــورای عالی حف ــظ حق ــوق‬ ‫بیت الم ــال را جه ــت تصویب اعض ــاء قرائت کرد و گف ــت؛ از امروز‬ ‫با جدیت بیش ــتر ازقبل چنانچه مس ــئولی چه در دس ــتگاه قضا‬ ‫همه جانبــه‪ ،‬بی اغمــاض و هرنــوع خــط قرمــز با متجاوزان و متعدیــان به اراضی ملی و منابع طبیعی‬ ‫و ســودا گرانی کــه مبــادرت بــه تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی می کننــد و نیــز قلع وقمــع و تخریــب‬ ‫بی مالحظــه بناهــا و مســتحدثاتی کــه ازســوی افــراد عــادی و برخــی از دســتگاه های حکومتــی و‬ ‫یشــوند‪ ،‬جلســه شــورای عالی حفــظ حقــوق بیت المــال‬ ‫دولتــی در حریــم رودخان ههــا احــداث م ‬ ‫به ریاســت رئیــس عدلیــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫و چ ــه در ق ــوه مجری ــه در انج ــام وظایف و تکالیف خود نس ــبت‬ ‫ب ــه صیان ــت از بیت الم ــال در حوزه زمی ــن کوتاهی و قص ــور کرد‬ ‫تحت تعقی ــب ق ــرار گی ــرد و ب ــرای تش ــخیص وق ــوع تخل ــف ی ــا‬ ‫ج ــرم دراین رابط ــه‪ ،‬کارگروه ــی ایج ــاد ش ــود‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد؛‬ ‫دس ــتگاه های مربوط ــه و به وی ــژه دس ــتگاه های دولت ــی باید در‬ ‫تکمی ــل طرح کاداس ــتر به ق ــوه قضائیه کمک کنن ــد و چنانچه‬ ‫در پیش ــبرد این ام ــر دارای مضای ــق و مش ــکالت بودجـ ـه ای‬ ‫هس ــتند‪ ،‬موض ــوع را انتق ــال دهند ت ــا موض ــوع هرچه زودتر رفع‬ ‫ش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به وجود برخی احکام قضائ ــی قطعی درباره‬ ‫رفع تصرف ــات از اراض ــی ک ــه به دالیلـــی ط ــی س ــال های گذش ــته‬ ‫ازجمله تبع ــات اجتماعی‪ ،‬قابلیت اجرایی پی ــدا نکردند‪ ،‬گفت؛‬ ‫درم ــورد اج ــرای اح ــکام قطع ــی قضائ ــی ناظ ــر ب ــر رفع تصرفات‬ ‫از اراض ــی‪ ،‬وزارت کش ــور و ش ــوراهای تامین اس ــتانی مس ــئولیت‬ ‫یابن ــد و دادس ــتان های سراس ــر کش ــور دراین رابط ــه طب ــق نظر‬ ‫وزارت کش ــور و ش ــوراهای تامی ــن اس ــتانی عم ــل کنن ــد‪ .‬وی‬ ‫ً‬ ‫بااش ــاره به اختالفات ــی ک ــه بعض ــا می ــان دس ــتگاه های دولت ــی‬ ‫مه ــا و پیش ــبرد پروژ هه ــای مرتب ــط با‬ ‫درخص ــوص تعیی ــن حری ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود ک ــه پروژه ای‬ ‫اراضی وجود دارد‪ ،‬گفت؛ بعضا مشـــاهده م ‬ ‫پ ــس از تصوی ــب در دولت و تخصیص بودجه ب ــرای ان از ناحیه‬ ‫مجل ــس‪ ،‬با ش ــکایت محیط زیس ــت به دادس ــتانی ب ــرای توقف‬ ‫یس ــت‬ ‫یش ــود؛ دراین زمین ــه ضرور ‬ ‫اج ــرای پ ــروژه مواج ــه م ‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی مختلف در وهل ــه نخس ــت اختالفات را‬ ‫می ــان خود حل وفصل کنن ــد و چنانچه به هردلیل ــی امکان رفع‬ ‫اختالفات وجود نداش ــت‪ ،‬موضوع را به دستگاه قضائی منتقل‬ ‫کنن ــد تا ق ــوه قضائی ــه نیز ب ــرای رفـــع ای ــن اختالف ــات اقدامات‬ ‫مقتض ــی را انج ــام ده ــد‪ .‬وی گف ــت؛ دبیرخان ــه ش ــورای عالی‬ ‫حف ــظ حق ــوق بیت الم ــال به تناس ــب موضوع ــات مرتب ــط ب ــا‬ ‫مناب ــع اب ــی و اراض ــی‪ ،‬کارگرو هه ــای م ــوردی و تخصص ــی ایجاد‬ ‫کن ــد تا در جلس ــه بعد م ــوارد نیازمند ب ــه قانون یا س ــازوکارهای‬ ‫اجرایی‪ ،‬به تصویب برس ــد‪ .‬تهدید س ــامت مردم و اس ــیب های‬ ‫جبران ناپذی ــر زیسـ ـت محیطی و تحمیل س ــایر خس ــارت هایی‬ ‫ک ــه به واس ــطه ساخت وس ــازها در بس ــتر و حری ــم رودخان هه ــا‪،‬‬ ‫یش ــود‪ ،‬از دیگ ــر موضوعات مورداش ــاره‬ ‫ب ــه جامع ــه تحمی ــل م ‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ملی «خروج هسـته ای» تعطیل‬ ‫ِ‬ ‫قالب بخشـی از برنامه ِ‬ ‫کند؛ درحالی که «فرانسـه» برعکس‪ ،‬قصد دارد ظرفیت‬ ‫هسـته ای خویـش را افزایـش دهـد‪ .‬ا گرچـه به نظـر‬ ‫یهـای پـا ک؛‬ ‫می رسـد کـه بحـث رواج اسـتفاده از انرژ ‬ ‫ـش درحال گسـترش به عنوان‬ ‫و «تولیـد بـرق» از ایـن دان ِ‬ ‫یکـی از اهـداف اولیـه و واالی توسـعه نیروگا ههـای‬ ‫هسـته ای‪ ،‬میـان جوامـع ثروتمنـد و قدرتمنـد جهـان‬ ‫مطـرح اسـت؛ امـا درعمـل چنیـن نیسـت؛ کمااینکـه‬ ‫ً‬ ‫امارهـا خلاف این امـر را اثبـات می کننـد؛ مثلا بعـد از‬ ‫فرانسـه کـه ‪70‬درص ِـد بـرق موردنیـاز خـود را ازاین مسـیر‬ ‫تامیـن می کنـد‪ ،‬بـه کشـور «اسـلوا کی» و «اوکرایـن»‬ ‫می رسـیم کـه بـه تولیـد بـرق بیـش از ‪50‬درصـدی‬ ‫ازاین راه دسـت یافته اند؛ اما این مسـئله در کشورهایی‬ ‫نظی ِـر «المـان» (‪11.3‬درصد)‪« ،‬بریتانیـا» (‪14.5‬درصد)‪،‬‬ ‫«کانـادا» (‪14.6‬درصـد)‪« ،‬امریـکا» (‪19.7‬درصـد)‪،‬‬ ‫«روسـیه» (‪20.6‬درصـد) و کـره جنوبـی (‪29.6‬درصـد)‬ ‫جـای پرسـش دارد‪ .‬درکل‪ ،‬جغرافیـای اروپـا بـا وجـود‬ ‫‪ 14‬کشـور از ‪ 15‬نـام اول فهرس ِـت جوامعـی بـا بیشـترین‬ ‫اتـکا بـه نیـروی هسـته ای بـرای تولیـد بـرق‪ ،‬در صـدر‬ ‫قار ههـای جهـان قرار می گیرد‪ .‬بااین حال‪ ،‬جالب اسـت‬ ‫بدانیـد کـه تنها تعداد کمی از این کشـورها (اروپایی ها)‬ ‫تولیدکنندگان برتر هسته ای به صورت مطلق هستند؛‬ ‫ً‬ ‫مثلا در «اسـلوا کی»‪ ،‬انـرژی هسـته ای ‪ 53.1‬درصـد از‬ ‫بـرق انجـا را تامیـن می کنـد؛ اما چهار را کتور این کشـور‪،‬‬ ‫کمتـر از یک درصـد از کل ظرفیـت عملیاتـی جهانـی را‬ ‫نسـو‪« ،‬ایـاالت متحـده» بـا تولیـد‬ ‫شـکل می دهنـد‪ .‬از ا ‬ ‫برقـی به مراتـب کمتـر‪ ،‬از نظـر سـهم انـرژی هسـته ای در‬ ‫ً‬ ‫رتبه ‪ 17‬قرار دارد‪ .‬این اختالف‪ ،‬عمدتا به دلیل وسـعت‬ ‫و جمعیـت اسـت؛ به این معن اکـه کشـورهای اروپایـی‬ ‫چـون بسـیار کوچک تر هسـتند‪ ،‬در کل‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫گتـر ماننـد «ایـاالت متحده» یـا «چین»‪،‬‬ ‫کشـورهای بزر ‬ ‫بـرق کمتـری تولیـد می کنند‪ .‬بااینکـه چشـم انداز انرژی‬ ‫ً‬ ‫هسـته ای در جهـان دائمـا در حال تغییـر اسـت و‬ ‫ ان قدرهـا روشـن و مشـخص نیسـت؛ امـا تنهـا در سـال‬ ‫ ای دیگـر در سـطح‬ ‫‪ 2020‬بیـش از ‪ 50‬را کتـور هسـته ِ‬ ‫تسـاخت بـوده و بـرای ایجـاد صدهـا‬ ‫جهـان در دس ‬ ‫ً‬ ‫ـور دیگـر (عمدتـا در اسـیا) نیـز برنامه ریـزی شـده‬ ‫را کت ِ‬ ‫ افزایـش جوامـع از‬ ‫ه‬ ‫روب‬ ‫رویگردانـی‬ ‫بـا‬ ‫درواقـع‪،‬‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سوخت های فسیلی؛ و هم زمان استقبال از روی اوری‬ ‫بـه منابـع انـرژی بـدون کربـن (انـرژی نـو یـا جایگزیـن‬ ‫کـه بـرای تولیدشـان‪ ،‬از منابـع بـدون کربـن اسـتفاده‬ ‫یشـود؛ مانند انرژی خورشـیدی‪ ،‬انرژی بادی‪ ،‬انرژی‬ ‫م ‬ ‫دریایـی‪ ،‬زمین گرمایـی‪ ،‬نیروگا ههـای ابـی و کربـن خنثی‬ ‫ً‬ ‫مانند زیسـت توده)‪« ،‬انرژی هسـته ای» احتماال شـاهد‬ ‫ـات خود در ترکیب انرژی های‬ ‫دور تـازه ای از‬ ‫تجدیدحی ِ‬ ‫ِ‬ ‫جهانـی؛ بـا وجـود برنامه ریـزی بـرای حـذف تدریجی در‬ ‫چندیـن کشـور‪ ،‬در جهـان باشـد‪.‬‬ ‫اژه ای طی جلس ــه ش ــورای عالی حف ــظ حقوق بیت الم ــال بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی گف ــت؛ در اس ــتان الب ــرز بعضا در حاش ــیه و بس ــتر رودهایی‬ ‫یش ــوند‪،‬‬ ‫ک ــه مناب ــع اب ش ــرب ش ــهروندان تهرانی محس ــوب م ‬ ‫ازس ــوی اف ــراد ع ــادی و دس ــتگاه های حکومتی و دولت ــی بناها‬ ‫و مس ــتحدثاتی نظی ــر مرا ک ــز تفریحی‪ ،‬ویال و رس ــتوران س ــاخته‬ ‫ ش ــده اس ــت؛ این ام ــر از جنب هه ــای گونا گون به وی ــژه به جهات‬ ‫زیسـ ـت محیطی و سالمت شهروندان واجد اسیب ها و خسارات‬ ‫یس ــت و الزم اس ــت س ــازمان محیط زیس ــت دراین رابطه‪،‬‬ ‫جد ‬ ‫نظ ــر کارشناس ــی خ ــود را ارائه ده ــد‪ .‬رئیس ش ــورای عالی حفظ‬ ‫حق ــوق بیت المال‪ ،‬ب ــه انتقاد از دس ــتگاه هایی پرداخ ــت که در‬ ‫بس ــتر رود چال ــوس به عن ــوان یک ــی از مناب ــع تامین اب ش ــرب‬ ‫ش ــهروندان تهران ــی‪ ،‬اق ــدام به ساخت وس ــاز کرده ان ــد و خطاب‬ ‫ب ــه اعض ــای ش ــورای عالی حف ــظ حق ــوق بیت الم ــال گف ــت؛‬ ‫بیایی ــد کار ج ــدی و همه جانب ــه را از رود چال ــوس ش ــروع کنیم‬ ‫دس ــتگاه های حکومتی‪ ،‬دولتی و افراد عادی در بس ــتر رودخانه‬ ‫نم ــورد‬ ‫و ن ــه در حریم ــان ساخت وس ــاز داش ــته اند بای ــد درای ‬ ‫اقدام ــی یکپارچ ــه و هماهن ــگ صورت گی ــرد‪ ،‬ق ــوه قضائیه یکی‬ ‫یس ــت ک ــه در بس ــتر رود چال ــوس اق ــدام ب ــه‬ ‫از دستگاه های ‬ ‫ساخت وس ــاز کرده؛ بن ــای مربوط به دس ــتگاه قض ــا ا گرچه یک‬ ‫یس ــت اما بای ــد به عنوان اولی ــن مکان در‬ ‫بن ــای کوچک و قدیم ‬ ‫ان نقطه تخریب ش ــود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیروس ــت که‬ ‫خود دس ــتگاه متولی دراین زمینه اس ــت؛ به س ــایر دس ــتگاه ها‬ ‫نی ــز بای ــد اخط ــار و هش ــدار مج ــدد داد ک ــه نس ــبت ب ــه اعمال‬ ‫قان ــون درخصوص مس ــتحدثات مربوط به خود در حاش ــیه رود‬ ‫چال ــوس اقدام کنند؛ این بناها و مس ــتحدثات که داخل بس ــتر‬ ‫ً‬ ‫رودخانه اند‪ ،‬مس ــلما به صورت خالف س ــاخت ه ش ــده اند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه جلس ــه ش ــورای عالی حفظ حقوق بیت المال‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫اصالح ش ــیوه های مدیریتی در حوزه منابع اب ــی و اراضی تا کید‬ ‫ک ــرد و گف ــت؛ در حوزه منابع اب ــی و اراضی چنانچ ــه اقدام فوری‬ ‫و عاجل ــی جهت اص ــاح مدیریت مصرف‪ ،‬بهر هب ــرداری‪ ،‬توزیع و‬ ‫س ــایر جهات‪ ،‬صورت نگی ــرد‪ ،‬در اینده ای نه چندان دور‪ ،‬کش ــور‬ ‫یش ــود؛ یک نمونه ان فرونشس ــت‬ ‫درگیر اس ــیب های متعدد م ‬ ‫لس ــکونت بودن مناط ــق اس ــت‪.‬‬ ‫زمی ــن و غیرقاب ‬ ‫تولید انرژی هسته ای؛‬ ‫جهانی پاک با نیروی اتمی‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪ 450‬را کتـور در سراسـر جهـان‪ ،‬تولیدکننـده‬ ‫«انـرژی هسـته ای» بـرای کشـورهای مختلـف هسـتند‬ ‫نهـا تنهـا حـدود ‪ 10‬درص ِـد‬ ‫کـه البتـه مجموعـه همـه ا ‬ ‫یکـه‬ ‫بـرق جهـان را تامیـن می کننـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬در حال ‬ ‫برخـی کشـورها ب هسـمت تولیـد و اسـتفاده از انـرژی‬ ‫هسـته ای به عنوان «منبع انـرژی پـا ک» روی اورده اند‪،‬‬ ‫تولیـد ان به طور کلـی از زمـان اوج خـود در دهـه ‪،1990‬‬ ‫کاهـش یافته اسـت‪ .‬قصد داریـم در اینفوگرافیک امروز‪،‬‬ ‫تولیـد بـرق هسـته ای را به تفکیـک کشـور های دارای‬ ‫ایـن امـکان‪ ،‬در سـال ‪ 2020‬و بااسـتفاده از داد ههـای‬ ‫مرکـز «سیسـتم اطالعـات را کتـور قـدرت» (‪ )PRIS‬مـرور‬ ‫کنیـم؛ مرکـزی کـه توسـط «اژانـس بین المللـی انـرژی‬ ‫ـوان یـک پایـگاه‬ ‫اتمـی» بیـش از پنج دهـه اسـت به عن ِ‬ ‫تهـای نیروگا ههـای هسـته ای‬ ‫داده جامـع‪ ،‬بـر فعالی ‬ ‫نهـا نظـارت‬ ‫در سراسـر جهـان متمرکـز شـده و بـر ا ‬ ‫می کنـد‪ .‬داد ههـای ان کـه پیوسـته به روزرسـانی و‬ ‫یسـت در مـورد‬ ‫یشـود‪ ،‬حـاوی اطالعات ‬ ‫تکمیـل م ‬ ‫را کتورهـای در حال بهره بـرداری‪ ،‬در حال سـاخت؛ و‬ ‫حتـی از رد هخـارج‪ .‬اطالعاتـش نیـز توسـط «اژانـس‬ ‫بین المللـی انـرژی اتمـی» و از طریـق نهادهـای مرتبـط‬ ‫ـمی تائیدشـده در کشـورهای عضـو‪ ،‬جمـع اوری‬ ‫و رس ِ‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق ایـن داده نمـا کـه در ‪ 17‬ژانویـه ‪2022‬‬ ‫م ‬ ‫ پـردازی ‪ Visual Capitalist‬منتشـر‬ ‫ازسـوی منبـع داده‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شـده؛ تنهـا ‪ 15‬کشـور‪ ،‬بیـش از ‪ 91‬درصـد از تولیـد‬ ‫بین الملل ِـی انـرژی هسـته ای را در اختیـار دارنـد کـه‬ ‫یشـان به ترتیـب عبارت انـد از‬ ‫ـای سـهم جهان ‬ ‫برمبن ِ‬ ‫ایـاالت متحـده‪ ،‬چیـن‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬روسـیه‪ ،‬کـره جنوبـی‪،‬‬ ‫کانـادا‪ ،‬اوکرایـن‪ ،‬المـان‪ ،‬اسـپانیا‪ ،‬سـوئد‪ ،‬بریتانیـا‪ ،‬ژاپـن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نهـا مجموعـا مالـک ‪404‬مورد‬ ‫هنـد‪ ،‬بلژیـک و چـک؛ ای ‬ ‫‪44‬مـورد‬ ‫ـور موجـود در جهـان هسـتند؛‬ ‫ِ‬ ‫از ‪ 448‬را کت ِ‬ ‫باقی مانـده نیـز بـه سـایر کشـورها تعلـق دارد! بیـش‬ ‫از ‪ 50‬درصـد از انـرژی ترکیب ِـی «امریـکا» توسـط انـرژی‬ ‫یشـود‪ .‬عالوه بر ایـن؛ ‪ 88‬را کتـور از‬ ‫هسـته ای تولیـد م ‬ ‫‪ 96‬را کتـور فعـال ایـن کشـور‪ ،‬در سـال ‪ 2020‬تائیدیـه ‬ ‫تمدید عمـر ‪ 20‬سـاله خـود را دریافـت کردنـد‪« .‬چیـن»؛‬ ‫ِ‬ ‫دومیـن تولید کننـده بـزرگ انـرژی هسـته ای جهـان‪،‬‬ ‫در تلاش بـرای دسـتیابی بـه اهـداف بلندمـدت برنامـه‬ ‫لسـرمایه گذاری بیشـتر‬ ‫بو هوای ِـی خـود‪ ،‬در حا ‬ ‫ا ‬ ‫نحـوزه اسـت‪ .‬تخمیـن زده شـده کـه طـرح‬ ‫در ای ‬ ‫موردنظر این کشـور (شـامل سـاخت ‪ 150‬را کتور جدید‬ ‫ِ‬ ‫تـا سـال ‪ )2035‬بیـش از ‪ 440‬میلیـارد دالر هزینـه دارد‪.‬‬ ‫یهـا در مـورد انـرژی هسـته ای و اسـتفاده‬ ‫نظـر اروپای ‬ ‫ً‬ ‫از ان امـا متفـاوت از یکدیگـر اسـت؛ مثلا «المـان»‬ ‫به عنـوان هشـتمین کشـور بـزرگ در این فهرسـت‪،‬‬ ‫تصمیـم دارد اخریـن را کتـور فعـال خـود را امسـال در‬ ‫طالق؛‬ ‫سرانجام ‪60‬درصد ازدواج ها در البرز‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫ روایت امارهای ‪PRIS‬‬ ‫مقایسه میزان تولید انرژی هسته ای در کشورها به‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫بر اساسکشور ها‬ ‫یهـای ترکیبـی در تولیـد بـرق بـدون کربن در جهـان بود‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 2020‬انـرژی هسـته ای تامین کننـده ‪4.3‬درصـد از انرژ ‬ ‫در چارت زیر‪ ،‬سـهم هریک از کشـورهای اول فهرسـت دراین زمینه مشـخص شـده اسـت‬ ‫بلژیک‬ ‫کانادا‬ ‫تلگرافی‬ ‫امادگی کامل تمام مدارس کشور‬ ‫برای برگزاری کالس های حضوری‬ ‫شو پـرورش گفـت؛ یکـی از افتخـارات دولـت‪ ،‬وا کسیناسـیون اسـت‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫ی‪ ۱۲‬سـال انجـام شـده اسـت؛ از ایـن رو‬ ‫کـه بـرای ‪ ۹۰‬درصـد دانش امـوزان باال ‬ ‫مـدارس امادگـی دارنـد براسـاس ظرفیت هـا بازگشـایی شـوند‪ .‬به گـزارش پانـا؛‬ ‫یوسـف نـوری با بیان اینکـه برخـی کشـورها بـا بهـر ه از بخش هـای غیردولتـی‬ ‫شو پـرورش‬ ‫شو پـرورش را فراهـم کرده انـد‪ ،‬گفـت؛ اموز ‬ ‫زیرسـاخت های اموز ‬ ‫از نظـر نصیـب اموزشـی برابـر به دلیـل حا کمیـت توزیـع رویـه ای‪ ،‬وضعیـت‬ ‫شو پـرورش در این شـرایط نقشـی مهـم در‬ ‫مناسـب نـدارد‪ .‬شـوراهای اموز ‬ ‫مرحلـه دوم کرونـا دارنـد‪ .‬مرحلـه اول امـوزش از راه دور و امـوزش مجازی بود؛‬ ‫مرحلـه دوم دوره انتقـال از فضـای مجـازی بـه فضـای واقعـی بـا کمـک وزارت‬ ‫بهداشـت و اسـتانداران اسـت‪.‬‬ ‫ایران؛ صادرکننده خدمات انرژی به اروپا‬ ‫شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ایـران به جهـت انجـام خدمـات مهندسـی و‬ ‫احـداث خطـوط انتقـال گاز‪ ،‬تاسیسـات تقویـت فشـار گاز و توسـعه مخـازن‬ ‫ذخیره سـازی گاز‪ ،‬بـا یـک شـرکت اروپایـی یادداشـت تفاهـم همـکاری امضـاء‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ بنـا شـد شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ایـران در زمینـه‬ ‫انجـام خدمـات مهندسـی و احـداث خطـوط انتقـال گاز‪ ،‬تاسیسـات تقویـت‬ ‫ی الزم را انجـام‬ ‫فشـار گاز و توسـعه مخـازن ذخیره سـازی گاز در اروپـا‪ ،‬همـکار ‬ ‫دهـد‪ .‬رضـا نوشـادی؛ مدیرعامـل شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز با اشـاره به‬ ‫مذا کـرات دوجانبـه کـه بـا حضـور نماینـده مدیریـت امـور بین الملـل شـرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران انجـام شـد‪ ،‬هـدف از امضـای ایـن تفاهم نامـه را بررسـی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری مشترک و همکاری در زمینه های مختلف مانند‬ ‫امکان سـنجی احـداث پاالیشـگاه‪ ،‬نیـروگاه و خطـوط لولـه گاز اعلام و اظهـار‬ ‫کـرد؛ ایـن تفاهم نامـه جهـت تبـادل دانـش‪ ،‬تخصـص و تجـارب طرفیـن در‬ ‫فهـای‬ ‫حوزه هـای مشـترک کاری و ایجـاد کارگـروه بـا حضـور نماینـدگان طر ‬ ‫ایرانـی و شـرکت اروپایـی امضـاء شـد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 800‬کارگاه تولیدی کوچک در ‪1400‬‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۱۱۵‬هزار تن عسل‬ ‫فرانسه‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫تعداد را کتورهای فعال‬ ‫اوکراین‬ ‫اسپانیا‬ ‫قـرار اسـت مـا در کجـای تاریـخ قـرار بگیریـم کـه نظـام خانوادگـی مـا ب هسـادگی‬ ‫و به راحتـی و حتـی بـه زحمـت یـک لیـوان اب خـوردن‪ ،‬از هـم بپاشـد؟‬ ‫چگونـه اسـت کـه همـگان از ازدواج به نـام پیمانـی اسـمانی یـاد می کننـد‪ ،‬امـا‬ ‫بـرای همین امـر مقـدس کـه مزیـن بـه کلمـه ارزشـمند اسمانی سـت‪ ،‬در یـک‬ ‫چشـم برهم زدن‪ ،‬رشـته های پیونـد‪ ،‬ان قـدر سسـت و نـازک می شـود کـه‬ ‫برخالف سـامان گرفتن پیوند که در اغاز بسـیار مسـتحکم می نماید‪ ،‬به وقت‬ ‫افتـراق و جدایـی بـا ر خ دادن کلمـه نامانـوس طلاق کـه تـا سـه دهه پیش‪ ،‬بـار‬ ‫بسـیار منفی داشـت‪ ،‬پـاره خو اهـد شـد و حکم طلاق صادر می شـود‪ .‬هرچند‬ ‫بازهـم در کشـور عزیـز مـا‪ ،‬میـزان طلاق دربرابـر ازدواج به نسـبت ‪ 60‬بـه ‪40‬‬ ‫به طـرف طلاق غـش می کنـد؛ امـا در جای جـای کشـور پهنـاور مـا‪ ،‬میـزان‬ ‫پرا کندگـی ایـن پدیـده‪ ،‬از نمـوداری یکسـان پیـروی نمی کنـد و بهتـر اسـت‬ ‫بگوییـم کـه در جوامـع سـنتی مـا‪ ،‬همچـون روسـتاها‪ ،‬بخش ها و اسـتان های‬ ‫کم برخـوردار‪ ،‬امـار متفـاوت اسـت؛ امـا با وجودی کـه میـزان تـورم و سـختی‬ ‫معیشـت در تهران و شـهرهای درجه یک چندان تفاوتی ندارد‪ ،‬امار حکایت‬ ‫ً‬ ‫از ایـن دارد کـه در اسـتان البـرز و شـهر کـرج کـه معمـوال جمعیـت غیربومی ان‬ ‫بسیار بیش تر از سا کنان محلی ست‪ ،‬از هر ‪ 100‬ازدواج صورت گرفته‪ 60 ،‬ازدواج‬ ‫ان منجر به طالق می شـود! یعنی همین روسـتائیان و شهرسـتانی هایی که‬ ‫در فکر زندگی بهتر و اینده ایمن تر به طرف تهران می ایند‪ ،‬دربرخوردبا گرانی‬ ‫سرسـام اور و هزینـه اجـاره و خریـد مسـکن در تهـران‪ ،‬رو به سـوی شـهرهای‬ ‫اطـراف تهـران ماننـد کـرج و محـدوده ان می گذارنـد؛ تاجایی کـه کار بـه انجـا‬ ‫رسـیده اسـت کـه در همیـن جمعیـت شـهرهای کوچـک و جدیـد کـه اقامـت‬ ‫در کـرج را برگزیده انـد‪ ،‬به سـرعت‪ ،‬نظـام خانـواده در حال سست شـدن و‬ ‫ً‬ ‫ارزش هـای خانوادگـی رو بـه افـول گذاشـته و عمـر ازدواج هـم مرتبـا کمتـر‬ ‫می شـود‪ .‬بااین اوصـاف چنیـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه گرانـی و سـختی‬ ‫معیشـت در هـر محیطـی کـه باشـد‪ ،‬حتـی در شـهرهای کوچـک‪ ،‬می توانـد‬ ‫نطـرف‪،‬‬ ‫ق و از ا ‬ ‫ثبـات و نظـام خانـواده را درهـم بشـکند کـه امـار بـاالی طلا ‬ ‫امـار ازدواج پائین تـر‪ ،‬تحفـه شـرایط مطر ح شـده در ایـن دهـه بـوده اسـت؛‬ ‫درنتیجه با توجه به اعالم رسـمی دفتر برنامه ریزی و توسـعه اجتماعی وزارت‬ ‫شو جوانان‪ ،‬در مورد اثار طالق و ازدواج در استان البرز و شهرستان کرج‬ ‫ورز ‬ ‫در ایـران می تـوان بـه برداشـت های تـازه ای رسـید‪ .‬در ایـن اظهارنظـر رسـمی‬ ‫گفته شـده که در نیمه اول سـال جاری‪ ،‬حدود ‪60‬درصد ازدواج ها‪ ،‬به طالق‬ ‫ختم شـده و در مقایسـه با شـش ماهه مدت مشـابه سـال قبل در این استان‪،‬‬ ‫میـزان ازدواج نیم درصـد کاهـش یافتـه و طلاق ‪1/8‬درصـد افزایـش داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید مهریـه سـنگین‪ ،‬قوانیـن مهریه‪ ،‬اجاره نشـینی بـا اجاره هـای باال‪،‬‬ ‫سـختی معیشـت‪ ،‬گرانـی‪ ،‬بیـکاری‪ ،‬تـورم‪ ،‬درامـد کـم‪ ،‬فقـر و فسـاد و به نوعـی‬ ‫فحشـا زیادتر شـده و جوانان با عدم ازدواج‪ ،‬خود را بسـیار راحت تر می یابند‬ ‫و بـدون دردسـر بـا زندگـی بـدون تعهـد‪ ،‬روزگار می گذراننـد‪ .‬ا گـر شـرایط‬ ‫به همین منـوال پیـش رود‪ ،‬چه بسـا در اینـده هیچ گونـه ازدواجـی صـورت‬ ‫نمی گیـرد تـا نیـاز بـه طلاق باشـد! با این اوصـاف؛ به نظـر می رسـد که در کشـور‬ ‫مـا اقتصـاد‪ ،‬حـرف اصلـی و دائمـی را می زنـد و چـون در حال حاضـر به واسـطه‬ ‫جمیـع جهـات‪ ،‬اقتصـاد در خانـواده کمتـر می شـود‪ ،‬به همان نسـبت ازدواج‬ ‫کمتـری صـورت می گیـرد و از سـوی دیگر‪ ،‬طلاق از ازدواج پیشـی می جویـد و‬ ‫تـداوم این وضعیـت‪ ،‬به شـکل بسـیار خطرنا کـی خـود را نشـان خواهـد داد؛‬ ‫درنتیجـه در اینـده کشـور مـا پیـر می شـود و مضـار ان بـرای فرداهـا بسـیار‬ ‫سـنگین و غیرقابل جبـران خواهـد بـود‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت با بیان اینکـه توسـعه اقتصـادی و‬ ‫اشـتغال در هـر کشـور بـا محوریـت بخـش خصوصـی امکان پذیـر اسـت‪،‬‬ ‫گفـت؛ ‪ 85‬برنامـه حمایتـی در ‪ 25‬سـرفصل را به فعـاالن اقتصادی بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسـط ارائه می دهیم که نسـبت به سـال گذشته چهاربرابر شده‬ ‫بو کارهای کوچـک‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ علـی رسـولیان با بیان اینکـه کسـ ‬ ‫ماننـد بنگاه هـای بـزرگ‪ ،‬بـه فضـای کاری مناسـب نیـاز دارنـد‪ ،‬ادامـه داد؛‬ ‫تـا امـروز ‪ 800‬کارگاه تولیـدی کوچـک در شـهرک های صنعتـی ایجـاد شـده؛‬ ‫ً‬ ‫درحالی کـه در سـال گذشـته این رقـم تنهـا ‪ 79‬واحـد بـود‪ .‬ضمنـا برنامه ریـزی‬ ‫مـا احـداث ‪ 1400‬واحـد بـرای امسـال اسـت‪.‬‬ ‫سوئد‬ ‫بریتانیا‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫روسیه‬ ‫مجـری طـرح توسـعه زنبـورداری وزارت جهـاد کشـاورزی‪ ،‬تولیـد سـاالنه‬ ‫جهـزار‬ ‫عسـل را حـدود ‪ ۱۱۵‬هزار تـن و ظرفیـت صادراتـی این محصـول را پن ‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬هزار تـن عنـوان کـرد‪ .‬به گـزارش وزارت جهـاد؛ حسـین ا کبرپـور افـزود؛‬ ‫در هشت ماهه امسـال‪ ۱۰۸۰ ،‬تـن عسـل بـه ارزش ‪ ۸۶‬میلیارد تومـان صـادر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دراین مـدت هفت تـن و ‪ ۱۴۰‬کیلوگـرم بـره مـوم بـه ارزش‬ ‫یک میلیارد تومـان نیـز فقـط بـه کشـور چیـن صـادر کرده ایـم‪ .‬مجـری طـرح‬ ‫توسـعه زنبـورداری وزارت جهـاد کشـاورزی تا کیـد کـرد؛ با توجه بـه مرغوبیـت‬ ‫عسـل ایـران‪ ،‬چیـن نسـبت بـه واردات ان تمایـل نشـان داده و به دلیـل‬ ‫جمعیـت بـاال‪ ،‬بـازاری خـوب بـرای تولیـدات زنبـورداران ماسـت و موجـب‬ ‫ترغیـب انـان بـرای تولیـد می شـود‪.‬‬ ‫نقش گروه های پنج گانه درمقابله با کرونا‬ ‫المان‬ ‫چک‬ ‫کره جنوبی‬ ‫چین‬ ‫سایر کشورها‬ ‫ژاپن‬ ‫هند‬ ‫رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشـت گفت؛ ا گر میزان اسـتفاده‬ ‫از ماسـک بـه بـاالی ‪ ۸۰‬درصـد برسـد تـا ‪ ۳۸‬درصـد در کاهـش بیمـاری موثـر‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ جعفـر جندقـی گفـت؛ در اجـرای فراینـد هوشـمند‬ ‫رفـع محدودیت هـا‪ ،‬همـه مشـاغل به شـرط وا کسیناسـیون و رعایـت پروتکل‬ ‫مجـاز بـه فعالیت انـد‪ .‬حفـظ رنگ بنـدی کـه ملا ک عمـل بـود فقـط محـدود‬ ‫لهـا و‬ ‫بـه اطالع رسـانی مـردم اسـت و در اجـرای محدودیت هـا‪ ،‬رعایـت پروتک ‬ ‫وا کسیناسـیون مورد عمـل اسـت‪ .‬او افـزود؛ حفـظ جداول الزامـات و ضمانت‬ ‫اجرایـی در گروه هـای پنج گانـه حائز اهمیـت اسـت‪ .‬فـاز اول شـامل کارکنـان‬ ‫دولـت و موسسـات و شـرکت های خصوصـی می شـود‪ .‬فـاز دوم مربـوط بـه‬ ‫تـردد درون شهری سـت‪ .‬فـاز سـوم مربـوط بـه اصنـاف اسـت‪ .‬در فـاز چهـارم‬ ‫تـردد برون شـهری و هوایـی مدنظـر اسـت‪ .‬هریـک از مسـئولین نظـارت‬ ‫دستگاه های مختلف‪ ،‬باید بر نحوه فعالیت و روند رعایت پروتکل ها کنترل‬ ‫کافـی را داشـته باشـند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪ 2418‬چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪2418‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادی از ‪ ۱۶‬شهید اتش نشان حادثه پالسکو‬ ‫جس ــال چشـ ـم انتظاری‪ ،‬ش ــمارش معک ــوس ب ــرای‬ ‫پ ــس از پن ‬ ‫بهر هب ــرداری از س ــاختمان جدی ــد «پالس ــکو» اغ ــاز ش ــده‬ ‫اس ــت و به نظ ــر می رس ــد ای ــن س ــاختمان ک ــه روزی روزگاری‬ ‫تک اس ــمان خراش ته ــران ب ــود‪ ،‬دوب ــاره بتوان ــد جای ــگاه‬ ‫نوس ــتالژیک خود را در دل پایتخت نش ــینان بازیابد‪ 30 .‬دی ماه‬ ‫س ــال ‪ ،۹۵‬روزی تل ــخ ب ــرای ایرانی ــان اس ــت؛ حوالی س ــاعت ‪۱۱‬‬ ‫صب ــح ایـ ـن روز ب ــود ک ــه س ــاختمان در حریق گرفتار پالس ــکو‪ ،‬بر‬ ‫روی ج ــان و س ــرمایه م ــردم فروریخ ــت و ‪ ۱۶‬اتش نش ــان در راه‬ ‫س از ای ــن حادثه‬ ‫نج ــات هم وطن ــان خ ــود ش ــهید ش ــدند‪ .‬پـ ـ ‬ ‫نا گ ــوار و در چندنوب ــت‪ ،‬مس ــئوالن خبر از س ــاخت پالس ــکوی‬ ‫جدی ــد در کمترین زم ــان را دادن ــد؛ گواینکه در راه س ــاخت ان‪،‬‬ ‫سه ــای فراوان ــی بی ــن ش ــهرداری ته ــران ب ــرای صدور‬ ‫کش وقو ‬ ‫پروان ــه و بنی ــاد مس ــتضعفان به عن ــوان مال ــک پیش ام ــد؛ اما‬ ‫درنهای ــت و پس از ح ــل مش ــکالت‪ ،‬اجربه اجر این س ــاختمان‬ ‫جس ــال‪،‬‬ ‫گذاش ــته ش ــد و ح ــاال ق ــرار اس ــت پ ــس از گذش ــت پن ‬ ‫بـ ـه زودی ای ــن س ــاختمان ب ــرای پایتخت نش ــینان رونمای ــی‬ ‫ش ــود؛ اتف ــاق خوبی ک ــه ش ــاید تلخ ــی ان حادث ــه در کام مردم‬ ‫را از بی ــن َنب ــرد؛ ام ــا می توان ــد تس ــکین االم درد کس ــبه ای ــن‬ ‫س ــاختمان تج ــاری و نمادی نوس ــتالژیک از اس ــمی باش ــد که‬ ‫نس ــازی تهران ب هش ــمار می رفت‪.‬‬ ‫روزی خود‪ ،‬نش ــانه ای از مدر ‬ ‫مجری پروژه س ــاختمان پالس ــکو درباره مختص ــات و تجهیزات‬ ‫نس ــاختمان گفت؛ س ــاختمان جدید پالس ــکو‬ ‫به کار رفت ــه درای ‬ ‫در ‪ ۲۰‬طبق ــه ش ــامل ‪ ۱۵‬طبق ــه روی زمین و پنج طبق ــه زیرزمین‬ ‫به بهر هب ــرداری خواه ــد رس ــید‪ .‬مه ــدی مقیم ــی اف ــزود؛ ای ــن‬ ‫س ــاختمان در وس ــعت بیش از ‪2500‬مترمربع در محل قبلی‪ ،‬با‬ ‫‪ ۳۴۶‬باب مغازه طبق اس ــتاندارهای الزم س ــاخته؛ و با امکانات‬ ‫بـ ـه روز و پیش ــرفته نظی ـ ِـر پرد هه ــای ضدحریق و اب افش ــان ها‬ ‫در س ــقف ها و راهروه ــای امن ب ــرای نجات افراد‪ ،‬تجهیز ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه س ــازه جدی ــد نزدی ــک چهارهزارت ــن‬ ‫یس ــت‪ ،‬گف ــت؛ در س ــازه جدی ــد‪ ،‬بازش ــوهایی در‬ ‫اس ــکلت فلز ‬ ‫داخل ســـاختمان ایجاد شـــده تا در زمان وقوع احتمالی اتش‪،‬‬ ‫نه ــا به راحتی ب ــه راهروهای‬ ‫اتش نش ــانان بتوانن ــد که ب ــا نردبا ‬ ‫پالسکو برسند و س ــا کنان را از محل حادثه خارج کنند‪ .‬مجری‬ ‫س ــاختمان پالس ــکو ادام ــه داد؛ ب ــرای راحت ــی مردم و کس ــبه‪،‬‬ ‫نس ــاختمان تجهی ــز ش ــده‬ ‫‪ ۱۶‬پله برق ــی و پن ــج اسانس ــور درای ‬ ‫و همچنی ــن ع ــرض راهروه ــا نی ــز افزای ــش یافت‪ .‬وی گف ــت؛ در‬ ‫س ــاختمان قدیمی‪ ،‬عرض راهروها کمت ــر از دومتر بود که مردم‬ ‫و کس ــبه را هنگام حادثه با مش ــکل مواجه می کرد؛ اما در س ــازه‬ ‫جدی ــد‪ ،‬ع ــرض راهروها را به مق ــدار اس ــتاندارد افزای ــش دادیم‪.‬‬ ‫مقیمی یاداور ش ــد؛ باتوجه به اینکه در پروژه جدید‪ ،‬از سیستم‬ ‫ایمن ــی هوش ــمند اس ــتفاده ش ــده اس ــت؛ بنابراین‪ ،‬مش ــاعات‬ ‫س ــاختمان نیز افزای ــش یافته و ازس ــوی دیگر عالوه بر پل ــه فرار‪،‬‬ ‫الزام ــات ایمنی و اسانس ــور و یک ات ــاق امن به ان اضافه ش ــده‬ ‫که این موض ــوع نیز متراژ هر واحد را بی ــن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش‬ ‫داده اس ــت‪ .‬به گفت ــه وی؛ ا کن ــون مغاز هه ــای این س ــاختمان‬ ‫در حال تحوی ــل به مالکان اس ــت و مش ــکلی دراین زمینه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬س ــاختمان پالسکو در س ــال ‪ ۱۳۴۱‬با ‪ ۱۷‬طبقه تجاری در‬ ‫لش ــرقی چهارراه اس ــتانبول بلندترین اسمان خراش‬ ‫ضلع شما ‬ ‫جش ــنبه‬ ‫مدرن تهران و خاورمیانه بود که این س ــاختمان روز پن ‬ ‫‪۵۴‬س ــال از زم ــان س ــاخت‪ ،‬ب ــا ‪ ۵۶۰‬واحد‬ ‫‪ ۳۰‬دی ‪ ۱۳۹۵‬پ ــس از ‬ ‫شس ــوزی فروریخت‪ .‬امروز پالس ــکو دوباره س ــر‬ ‫تج ــاری براث ــر ات ‬ ‫به اس ــمان بلن ــد ک ــرده ‪ ...‬اتش نش ــان ها ب ــرای اطف ــای حریق‬ ‫وارد غ ــول اهن ــی پایتخت ش ــده بودند؛ قهرمانا های ــی که ‪ ۱۶‬نفر‬ ‫نج ــا باق ــی ماندن ــد‪ .‬از فرمانده ــان ایس ــتگاه ها‬ ‫نه ــا هما ‬ ‫از ا ‬ ‫گرفت ــه ت ــا اتش نش ــان هایی ک ــه تنها چندس ــال س ــابقه حضور‬ ‫در س ــازمان اتش نش ــانی را داش ــتند‪ ،‬همه برای کمک به مردم‬ ‫گرفتار در ساختمان پالسکو حاضر ش ــدند؛ درنهایت نیز پس از‬ ‫خروج تعداد قابل توجهی از ش ــهروندان از س ــاختمان پالسکو‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬اتش نش ــان ش ــهید زی ــر اوار س ــاختمان ماندن ــد‪ .‬عملی ــات‬ ‫تجس ــس و اوارب ــرداری برای یافتن پیکرهای ش ــهدای پالس ــکو‬ ‫ً‬ ‫شه ــای صورت گرفته‬ ‫روزه ــا ب هط ــول انجامی ــد و نهایت ــا ب ــا تال ‬ ‫ش ــده تمام پیکرهای اتش نش ــان ها از زیر اوار ساختمان خارج‬ ‫ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش می ــزان؛ پیک ــر اتش نش ــان های ش ــهید حادثه‬ ‫پالس ــکو‪ ،‬در قطعه ‪ ۵۰‬گلزار شهدای بهشـ ـت زهرا (س) و در جوار‬ ‫ش ــهدای گمنام‪ ،‬ارام گرفته اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــهید علی امینی؛ مدی ــر منطقه ‪ ۲‬عملیات اتش نش ــانی بود‪.‬‬ ‫وی صب ــح ‪ ۳۰‬دی ماه درش ــرایطی که ش ــیفت نبود‪ ،‬با همس ــر و‬ ‫دخت ــرش در بهشـ ـت زهرا (س) حض ــور داش ــت‪ .‬امین ــی وقت ــی‬ ‫یش ــود‪ ،‬در‬ ‫از حادث ــه حری ــق در س ــاختمان پالس ــکو مطل ــع م ‬ ‫کمترین زم ــان خ ــود را به محل حادثه می رس ــاند و برای کمک‪،‬‬ ‫یش ــود‪ .‬ش ــهید امینی س ــابقه ‪۲ ۸‬س ــال حضور‬ ‫وارد عملیات م ‬ ‫در س ــازمان اتش نش ــانی را داش ــت‪ .‬وی متول ــد س ــال ‪ ۱۳۴۴‬در‬ ‫هش ــترود مراغه بود‪ .‬پیکر ش ــهید امینی‪ ،‬س ــاعت ‪ ۲‬نیم هش ــب‬ ‫نم ــاه با کمک نیروهای تجس ــس‪ ،‬از زیر اوار س ــاختمان‬ ‫‪ 3‬بهم ‬ ‫پالس ــکو خارج شد‪.‬‬ ‫ش ــهید علیرض ــا س ــفی زاده؛ فرمان ــده ایس ــتگاه ‪ ۴‬س ــازمان‬ ‫اتش نش ــانی ب ــود‪ .‬وی زم ــان حادث ــه در س ــاختمان حض ــور‬ ‫داش ــت‪ .‬اخرین مکالمات شهید س ــفی زاده درشرایطی که اعالم‬ ‫می کن ــد س ــاختمان اوار ش ــده‪ ،‬ضب ــط ش ــده و ب هی ــادگار مانده‬ ‫اس ــت ک ــه می گوی ــد‪« :‬من س ــفی زاده هس ــتم؛ اینجا اوار ش ــده‪.‬‬ ‫یک قس ــمت فض ــا دارم‪ .‬س ــقف بیش ــتر پائی ــن بیای ــد‪ ،‬م ــن گیر‬ ‫می کن ــم»‪ .‬ش ــهید س ــفی زاده متول ــد ‪ ۱۳۵۲‬بوده و کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد اطف ــای حریق داش ــت‪.‬‬ ‫حس ــین س ــلطانی؛ از ش ــهدای حادث ــه پالس ــکو و از نیروه ــای‬ ‫ایستگاه ش ــماره ‪ ۱۱۳‬بود‪ .‬گفته می شود ش ــهید سلطانی‪ ،‬زمان‬ ‫حادث ــه ب ــرای نج ــات یک ــی از هم ــکاران مص ــدوم خ ــود داخل‬ ‫س ــاختمان ش ــده؛ اما دیگ ــر موفق به خروج از پالس ــکو نش ــد و‬ ‫این س ــاختمان‪ ،‬ب ــه محل ش ــهادتش تبدی ــل ش ــد‪ .‬وی زمان‬ ‫حادثه پالس ــکو ‪ ۳۴‬سال س ــن داش ــت و یک دختر از او به یادگار‬ ‫مانده اس ــت‪.‬‬ ‫حام ــد هوائ ــی؛ اتش نش ــان ایس ــتگاه ‪ ۲۸‬قلعه مرغ ــی ب ــود‪.‬‬ ‫وی به هم ــراه ب ــرادر دوقل ــوی خ ــود (حس ــام) و دیگ ــر ب ــرادرش‬ ‫(حبیب)‪ ،‬در اتش نش ــانی مش ــغول به فعالیت ب ــود و روز حادثه‬ ‫درش ــرایطی که امتح ــان داش ــت و بای ــد س ــر جلس ــه امتح ــان‬ ‫یش ــد ؛ ام ــا خ ــود را به محل حادثه پالس ــکو‬ ‫دانش ــگاه حاضر م ‬ ‫رس ــاند ت ــا ب ــه ش ــهروندان گرفت ــار در س ــاختمان کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫حس ــام؛ ب ــرادر دوقل ــوی حام ــد‪ ،‬س ــال ‪ ۸۷‬ب ــه اتش نش ــانی‬ ‫پیوس ــت؛ و حام ــد‪ ،‬اواخر س ــال ‪ ۹۴‬وارد س ــازمان اتش نش ــانی‬ ‫ش ــد و پ ــس از گذران ــدن دوره اموزش ــی‪ ،‬از اواخ ــر ش ــهریورماه‬ ‫شاتر‬ ‫شترمرغ‬ ‫همیشه‪ ،‬همیشه مثل همیشست؛ حتی‬ ‫ا گه همیشه‪ ،‬همیشه مثل همیشه نباشه!‬ ‫مهلقا باقری‪ ،‬مهران امام بخش‪ ،‬افشین‬ ‫ حسنلو و بهنام شرفی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫کارگردانی محمد لهراسبی‬ ‫به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که تا ‪ 6‬بهمن ماه ‪ 1400‬ساعت ‪21‬‬ ‫در «پردیس تئاتر شهرزاد» ( سالن ارکیده)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫نیش‬ ‫الودگی تهران و لئوناردو داوینچی!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫سال هاسـت مسـئولین درتالش انـد پـوزه الودگـی تهـران را بـه خـا ک بمالنـد و‬ ‫خو دم‬ ‫هر کـس در هـر مقـام و جایـگاه سـعی دارد زیـر یک خم این غول بی شـا ‬ ‫را بگیـرد و بـا تشریک مسـاعی بقیـه‪ ،‬قـال قضیـه را بکننـد؛ اما ایـن حریف چغر‬ ‫و بد بـدن (به قـول عامـل؛ گزارشـگر محبـوب کشـتی) به این راحتی هـا خـا ک‬ ‫هـم نمی شـود؛ چه رسـد بـه ضربه فنـی‪ .‬البتـه به تازگـی روزنامـه «اطالعـات»‬ ‫مطلبـی مربـوط بـه ‪50‬سـال قبل منتشـر کـرد کـه از جهاتـی‪ ،‬خیـال برخـی‬ ‫مسـئولین راحـت شـد! «الودگـی هـوا در چهارراه هـای پر رفت وامـد شـهر‬ ‫تهـران از حـد متعـارف گذشـته و ا کسـید دو کربـن موجـود دراین مناطـق‬ ‫سـبب افزایـش بیماری هـای اعصـاب گردیـده اسـت‪ .‬ایـن مطالـب را اقـای‬ ‫دکتـر احمـد هومـن اسـتاد دانشـگاه تهـران در جلسـه دیـروز کلـوب روتـاری‬ ‫بیـان داشـت» (اطالعـات ‪ 25‬مهـر ‪)1351‬؛ مالحظـه فرمودیـد! مـا از همـان‬ ‫اول بـه گزارش هـای جهـت دار و مغرضانـه برخـی مغرضـان شـک داشـتیم‪.‬‬ ‫مگـر چندمیلیـون خـودرو‪ ،‬وجـود صدهـا کارخانـه‪ ،‬قطـع درختـان به بهانـه‬ ‫سـاخت برج‪ ،‬مازوت سـوزی نیروگاه ها‪ ،‬چند میلیون موتورسـیکلت فرسوده‪،‬‬ ‫بنزین حاوی سرب و مخلفات و ‪ ...‬می توانند این همه الودگی تولید کنند؟!‬ ‫ایـن سـند تاریخـی نشـان داد اتهاماتـی کـه چـپ و راسـت بـه تولیدکننـدگان‬ ‫خـودرو؛ به ویـژه دو کمپانـی مفخـم ایران خودرو‪ ،‬سـایپا و سـایر سـازمان های‬ ‫و نهادهـای ذی ربـط و دخیـل در امر سلامت مردم وارد می شـود‪ ،‬بی اسـاس‬ ‫بـوده و الودگـی تهـران ارثی سـت کـه گذشـتگان و درگذشـتگان ب هیـادگار‬ ‫گذاشـته اند و این معضـل جـزو معضلات نوپدیـد و نوظهـور نیسـت کـه بتوان‬ ‫یک شـبه ان را رفع ورجـوع کـرد؛ بااین وجود‪ ،‬مسـئوالن تمهیدات و تعطیالت‬ ‫مفصلـی را بـرای رفـع ایـن مشـکل تـدارک دیده انـد کـه سـنگ خـارا را اب‬ ‫می کنـد؛ ولـی چـه کنیـم کـه اسـتثناء درمـورد الودگی هوا جـواب نداده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هرچند ما شـخصا عالقه مند هسـتیم دراین موضوع ورود کرده و راهکارهای‬ ‫سوفسـطایی و هرمنوتیـک ارائـه کنیـم؛ ولـی چـه کنیم که سـایر طنز نویسـان‬ ‫تمام راه حل ها را به صورت فله ای وارد بازار کردند و دست ما خالی و چیپس‬ ‫خرمـا بـر نخیـل! از ابپاشـی و مه پاشـی و سم پاشـی شـهر گرفتـه تـا تعطیلات‬ ‫مفصـل و خلوت کـردن یـا به عبارتـی کوچانـدن کارمنـدان و دسـت به دامن‬ ‫کائنات شـدن برای وزش باد و بارش باران و ‪...‬؛ تاجایی که یک زمانی معاون‬ ‫امـوزش حمل ونقـل ترافیک شـهرداری‪ ،‬برخـی از روش های مبـارزه با الودگی‬ ‫هـوا را شـبیه بـه ارزو هـای کودکانه می دانسـت! البته مسـئوالن زیاد هم نباید‬ ‫بـه دل بگیرنـد؛ چـون طر ح هـای «لئونـاردو داوینچی» هـم درابتدا تصـورات و‬ ‫تخیلات دسـت نیافتنی مطـرح می شـدند!‬ ‫تریبون‬ ‫کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان‪:‬‬ ‫دختران فوتبالیست ایران بسیار باانگیزه اند‬ ‫کاپیتـان تیم ملی فوتبـال زنان گفت؛ مدت ها منتظر حضور دراین تورنمنت‬ ‫بودیـم‪ .‬ا کنـون وقتـش اسـت کـه بـه خواسـته های خـود برسـیم‪ .‬مطمئـن‬ ‫هسـتم کـه فوتبالـی خـوب را به نمایـش می گذاریـم‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ بهنـاز‬ ‫تهـای‬ ‫طاهرخانـی در نشسـت خبـری پیـش از دیـدار بـا هنـد در جـام مل ‬ ‫اسـیا گفـت؛ همـه مـا اماده ایـم بـا انگیـزه بـاال به مصـاف هنـد برویـم‪ .‬دختـران‬ ‫فوتبالیسـت مـا انگیـزه ای بـاال دارنـد‪ ،‬تمرینـات خوبـی را پشت سـر گذاشـته و‬ ‫منتظـر شـروع رقابت هـای جـام ملت هـا هسـتیم‪ .‬او ادامـه داد؛ همان طورکه‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال زنـان گفـت‪ ،‬مدت زمان زیـادی از تاسـیس فوتبال‬ ‫زنـان ایـران نمی گـذرد و بـرای اولین بـار دراین تورنمنـت بـزرگ شـرکت می کند‪.‬‬ ‫اینـده خوبـی بـرای فوتبـال ایـران تصـور می کنـم‪ ،‬راه زیـادی داریـم امـا بـرای‬ ‫موفقیـت ایـران از هیـچ تالشـی دریـغ نمی کنیـم‪ .‬کاپیتـان تیـم ملـی فوتبـال‬ ‫تهـای‬ ‫زنـان ادامـه داد؛ تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـرای اولین بـار در جـام مل ‬ ‫فوتبـال اسـیا شـرکت می کنـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫اثار حبیب فر ج ابادی‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی اثـار حبیـب فر ج ابـادی کـه تـا ‪ 5‬بهمن مـاه در «گالـری‬ ‫ نشـانی تهـران‪ ،‬میدان هفـت تیر‪ ،‬خیابان‬ ‫اعتمـاد ‪ »1‬بیـن سـاعات ‪ 12‬تـا ‪ 20‬به‬ ‫ِ‬ ‫مفتـح جنوبـى‪ ،‬بن بسـت شـیرودى‪ ،‬پلا ک ‪ ۲۵‬برپاسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد متولد‬ ‫‪ 1361‬در شـاهرود بـوده و «سـری روی کاغـذ» (‪« ،)92‬سـری شـطحیات‬ ‫اختیاریه» (‪ )91‬و «سـری نیشـگون» (‪ ،)90‬از جمله نمایشـگاه های انفرادی او‬ ‫طـی این سـال ها به شـمار می رونـد‪.‬‬ ‫یک ــه در‬ ‫در ایس ــتگاه ‪ ۲۸‬مش ــغول به کار ش ــده ب ــود‪ .‬هم ــه افراد ‬ ‫روزه ــای اوارب ــرداری پالس ــکو در محل حادثه حضور داش ــتند‪،‬‬ ‫تصوی ــر زن ــی را به خاط ــر دارند ک ــه پشـ ـت به اوار و روبه قبله نماز‬ ‫می خوانـــد؛ ان زن‪« ،‬ســـهیال اجاقی» مادر شـــهید حامد هوائی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بهنام میرزاخانی؛ اتش نش ــان ایس ــتگاه ‪ ۲‬س ــازمان اتش نشانی‬ ‫ب ــود‪ .‬وی زم ــان حادث ــه دچ ــار س ــوختگی ش ــد و ب ــا ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫س ــوختگی‪ ،‬ب ــه بیمارس ــتان ش ــهید مطه ــری منتق ــل ش ــد؛ و‬ ‫پ ــس از یک روز ک ــه در کما بود‪ ،‬ب هش ــهادت رس ــید‪ .‬میرزاخانی‪،‬‬ ‫نخس ــتین ش ــهید اتش نش ــان حادثه س ــاختمان پالسکو لقب‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬اتش نش ــان ش ــهید‪ ،‬از س ــال ‪ ۹۰‬وارد ســـازمان‬ ‫اتش نش ــانی ش ــده ب ــود و تاری ــخ تول ــد وی ‪ ۳۱‬خردادماه ســـال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬ثب ــت ش ــده اس ــت‪ .‬میرزاخانی جوان ترین ش ــهید حادثه‬ ‫پالس ــکو بوده اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــهید ناص ــر مه ــروز؛ اتش نش ــان ایس ــتگاه ‪ ۲۴‬س ــازمان‬ ‫اتش نش ــانی ب ــود‪ .‬وی به هم ــراه س ــه ب ــرادر دیگر خ ــود؛ فیروز‪،‬‬ ‫رضا و حس ــن‪ ،‬همه ش ــغل اتش نش ــانی را انتخاب ک ــرده بودند‬ ‫نه ــا‪ ،‬ناص ــر در این حادث ــه ب هش ــهادت رس ــید‪ .‬از‬ ‫ک ــه از می ــان ا ‬ ‫میان برادرانش‪ ،‬فیروز‪ ،‬فرمانده ش ــیفت ایس ــتگاه ‪ ۷۳‬اس ــت؛ و‬ ‫حس ــن نیز مسئولیت فرماندهی شیفت ایس ــتگاه ‪ ۶۰‬را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪۳‬س ــاله از کارکنان ایستگاه شماره ‪۳‬‬ ‫شهید محس ــن قدیانی؛ ‪ ۸‬‬ ‫‪۱۲‬س ــاله و شش ساله به نام های‬ ‫اتش نشـــانی و دارای دو دختر ‬ ‫مبینا و رومینا بود‪.‬‬ ‫ش ــهید مهدی حاجی پور؛ از دوس ــتان نزدیک محسن قدیانی‬ ‫یش ــود بع ــد از ش ــهادت وی‪ ،‬محس ــن‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬گفت ــه م ‬ ‫قدیان ــی باره ــا می ــان دوس ــتان و اعض ــای خانواده خ ــود اعالم‬ ‫کرده که ارزو دارد همانند دوس ــت خود ب هش ــهادت برس ــد‪ .‬وی‬ ‫در اخری ــن پنجش ــنبه دی ماه س ــال ‪ ۹۵‬در زیر اوار س ــاختمان‬ ‫پالس ــکو گرفتار ش ــد و ب هش ــهادت رسید‪.‬‬ ‫فری ــدون علی تبار؛ اتش نش ــان ایس ــتگاه ش ــمار ه ‪ 1‬اتش نش ــانی‬ ‫ب ــود‪ .‬وی ک ــه متول ــد س ــال ‪ ۶۹‬ب ــوده اس ــت‪ ،‬در هنرس ــتان‬ ‫اتش نش ــانی مش ــغول به تحصیل ش ــد و بع ــد ب ــه س ــازمان‬ ‫یش ــود روز حادثه پالس ــکو‪،‬‬ ‫اتش نش ــانی راه پی ــدا ک ــرد‪ .‬گفته م ‬ ‫امتحان داش ــت و بالفاصله بعد از حضور در امتحان دانش ــگاه‪،‬‬ ‫خ ــود را ب ــه مح ــل حادث ــه رس ــاند‪ .‬درحال حاض ــر خیابان ــی‬ ‫در محل ــه علی اب ــاد جنوب ــی منطق ــه ‪ ۱۶‬ب هن ــام ای ــن ش ــهید‬ ‫اتش نش ــان نا مگ ــذاری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مجتب ــی کوهی؛ روز ‪ ۲۱‬مـــرداد ‪ ۶۵‬به دنیا ام ــد و فار غ التحصیل‬ ‫کاردان ــی رش ــته ب ــرق ب ــود و به دلیل عالقه ب ــه کار اتش نش ــانی‪،‬‬ ‫دانش ــجوی کارشناسی این رشته ش ــد‪ .‬وقتی به شهادت رسید‪،‬‬ ‫دختـــرش «دالرام»‪ ،‬تنهـــا ‪ ۱۸‬ماه داش ــت‪ .‬در ایامی که تجس ــس‬ ‫ب ــرای یافتن پیکر ش ــهدای اتش نش ــان ادامه داش ــت‪ ،‬همس ــر‬ ‫ نشانی همس ــرش‪ ،‬در محل حادثه‬ ‫وی با پوش ــیدن لباس اتش‬ ‫ِ‬ ‫حض ــور یاف ــت‪ .‬این حض ــور‪ ،‬تبدیل به یک ــی از تصاوی ــر ماندگار‬ ‫حادثه پالس ــکو شد‪.‬‬ ‫امیرحس ــین داداش ــی؛ اتش نش ــان ایس ــتگاه ش ــماره ‪۴۶‬‬ ‫شس ــال ب ــود ک ــه‬ ‫اتش نش ــانی ب ــود‪ .‬وی ‪۲ ۷‬س ــال داش ــت و ش ‬ ‫یک ــرد‪ .‬وی از غواص ــان زب ــده ب ــود و‬ ‫نس ــازمان فعالی ــت م ‬ ‫در ای ‬ ‫پدرش از اتش نش ــان های بازنشس ــته کش ــور اس ــت‪ .‬وی متولد‬ ‫یش ــود ج ــزو نخس ــتین‬ ‫نم ــاه س ــال ‪ ۶۷‬ب ــود و گفت ــه م ‬ ‫‪ ۲۹‬ابا ‬ ‫اتش نش ــان هایی ب ــوده ک ــه در اوار س ــاختمان پالس ــکو گرفت ــار‬ ‫ش ــد‪ .‬بعد از حادثه پالس ــکو‪ ،‬کوچ ــه همایون واق ــع در خیابان‬ ‫فرهن ــگ‪ ،‬کوچ ــه کوهینی تفرش ــی به نام ش ــهید «امیرحس ــین‬ ‫داداش ــی» نا مگ ــذاری ش ــد‪.‬‬ ‫ش ــهید رض ــا ش ــفیعی؛ ب ــرای ورود به اتش نش ــانی ازم ــون داد و‬ ‫درنهایت با پذیرش ورودی‪ ،‬وارد این س ــازمان ش ــد‪ .‬اتش نشان‬ ‫ش ــفیعی در ایس ــتگاه ش ــماره ‪ ۱۳‬فعالیت می کرد‪ .‬از او به عنوان‬ ‫یش ــود‪ .‬زمان حادثه پالس ــکو‪ ،‬اعالم شد‬ ‫«داماد» پالس ــکو یاد م ‬ ‫که وی قرار بوده در اســـفندماه همان سال مراس ــم ازدواج خود‬ ‫را برگزار کند‪.‬‬ ‫محس ــن روحان ــی؛ اتش نش ــان اه ــل رضوانش ــهر گی ــان ب ــود‪.‬‬ ‫پیک ــر وی در کن ــار س ــایر اتش نش ــان ها در قطع ــه ‪ ۵۰‬س ــازمان‬ ‫اتش نش ــانی به خا ک س ــپرده نش ــد؛ بلکه خانواده اش‪ ،‬پیکر او‬ ‫را ب ــه زادگاهش منتق ــل کردند‪ .‬ب ــرادر وی در شهرس ــتان تالش‬ ‫اتش نش ــان اس ــت‪ .‬از ای ــن ش ــهید‪ ،‬دخت ــری ب هن ــام «مهس ــا»‬ ‫ب هی ــادگار مانده اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــهید حس ــین حس ــین زاده از اتش نش ــان های ایس ــتگاه‬ ‫یس ــت ک ــه در ‪ ۲۷‬س ــالگی ب هش ــهادت رس ــید‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬اتش نشان ‬ ‫اتش نش ــان حس ــین زاده صب ــح روز حادثه هنگامی که ش ــیفت‬ ‫را تحوی ــل می گی ــرد‪ ،‬به عن ــوان نخس ــتین نیروه ــای اعزام ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬وی اه ــل گی ــان؛‬ ‫ب ــه مح ــل حادث ــه پالس ــکو اع ــزام م ‬ ‫شهرس ــتان رودس ــر و از بهتری ــن ورزش ــکاران ای ــران در رش ــته‬ ‫تای کیک بوکسینگ بود‪ .‬کوچه ش ــانزدهم در محدوده خواجه‬ ‫عب ــداهلل انص ــاری ب هن ــام وی نا مگ ــذاری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اتش نش ــان رض ــا نظری؛ پ ــس از ورود به س ــازمان اتش نش ــانی‬ ‫در ایس ــتگاه ‪ ۲۵‬س ــعادت اباد دوران اموزش ــی را گذراند و سپس‬ ‫در ایس ــتگاه ‪ ۱۳‬بعث ــت مس ــتقر ش ــد‪ .‬وی متول ــد ‪ ۲۴‬خ ــرداد‬ ‫‪ ۶۸‬اس ــت‪ .‬اتش نش ــان ش ــهید نظری مهندس مکانی ــک بود‪.‬‬ ‫پس ازاینکه پیکر این ش ــهید از زیر اوارهای پالس ــکو خارج شد‪،‬‬ ‫خان ــواده اش تصمی ــم گرفتند پیکرش را ب ــه ارا ک منتقل کنند‪.‬‬ ‫در قطعه بهشـ ـت زهرا (س) ته ــران‪ ،‬یادمانی از ش ــهید نظری در‬ ‫کنار س ــایر قبور شهدای اتش نش ــان به جا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫محم ــد اقای ــی؛ یک ــی از ‪ ۱۶‬اتش نش ــان فدا کار ‬ ‫حادث ــه پالس ــکو ج ــان خ ــود را از دس ــت داد‪ .‬وی از جمل ــه‬ ‫اتش نش ــان های ایس ــتگاه ش ــمار ه ‪ 1‬ب ــود‪ .‬تصوی ــر وداع «ان ــا» از‬ ‫پدر شهیدش در معراج ش ــهدا‪ ،‬یکی از درداورترین صحنه های‬ ‫بع ــد از حادثه پالسکوس ــت‪.‬‬ ‫اتش نش ــان علی مس ــتوفی؛ ‪ ۳۰‬دی ماه وقتی حادثه پالسکو به‬ ‫ایستگاه های س ــازمان اتش نشانی اعالم ش ــد‪ ،‬به عنوان نیروی‬ ‫کمک ــی از ایس ــتگاه ‪ ۳۱‬خیاب ــان دماون ــد خ ــود را به س ــاختمان‬ ‫ً‬ ‫پالس ــکو رس ــاند‪ .‬وی نهایت ــا زیر اوار س ــاختمان پالس ــکو گرفتار‬ ‫ش ــد ت ــا ب ــه جم ــع ش ــهدای س ــازمان اتش نش ــانی بپیون ــدد‪.‬‬ ‫ش ــهید مس ــتوفی متولد ‪ ۱۹‬مرداد س ــال ‪ ۶۳‬و دانشجوی ایمنی‬ ‫نه ــای محل ــه‬ ‫و بهداش ــت ب ــود‪ .‬درحال حاض ــر یک ــی از خیابا ‬ ‫نن ــو ب هن ــام وی نام گذاری ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫تهرا ‬ ‫قفسه‬ ‫ایده‪ :‬هفت عنصر اساسی برای ‪...‬‬ ‫کتابـی بـا نـام کامـل «ایـده‪ :‬هفـت‬ ‫عنصـر اساسـی برای ماندگار شـدن‬ ‫داستان‪ ،‬نمایش نامه و فیلم نامه»‬ ‫نوشـته اریـک بـورک بـا ترجمـه‬ ‫محسـن یـاوری کـه انتشـارات‬ ‫«نیمـاژ» در ‪152‬صفحـه بـا قیمـت‬ ‫‪48‬هزارتومـان منتشـر کـرد‪ .‬بـورک؛‬ ‫سـال ‪ 1965‬در امریـکا متولـد‬ ‫شـد‪ .‬ایـن کتـاب‪ ،‬تا به امـروز تنهـا‬ ‫کتابی سـت کـه تا این حـد جامـع به‬ ‫مبحث ایده در نوشـتن می پـردازد‬ ‫و این مسـئله‪ ،‬اهمیـت چـاپ ان را‬ ‫به خوبـی نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫بازی های ویدئویی و ترویج خشونت‬ ‫احمد رحمه‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪196 -32‬ص‪ 39‬و شماره موتور ‪ 10FSD83510833‬و شماره شاسی ‪ 72080601‬به مالکیت خسرو اهون‬ ‫مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1386‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪393 -22‬ل‪ 84‬و شـماره موتـور ‪ 1968994‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286100105‬بـه مالکیـت فرشـته‬ ‫احمدی خشـتی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری سـمند سـورن بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪812 -74‬ق‪ 49‬و شماره موتور ‪ 12490280271‬و شماره شاسی ‪ NAACC1CF3CF441172‬به مالکیت‬ ‫مهـدی حیـدری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/29-140060322002005659‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم بردبـار بـه شناسـنامه شـماره ‪ 624‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3670725474‬صـادره زابـل فرزنـد حسـن ب هصـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 632/29‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 726‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابل‪ ،‬خیابان شـهید ژیانی‪ ،‬کوچه دوم سـمت راسـت وا گذاری طبق سـند عادی از‬ ‫غالمحسـین جاهدسـراوانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/29 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪1020‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم شـهربانو نیکنـام احـدی از وراث اقـای خسـرو نیکنـام بـه وکالـت از سـایر وراث طـی‬ ‫درخواسـت وارده ‪ 1400/09/23-10881‬اعلام کـرده کـه سـند مالکیـت دفترچـه ای بـه شـماره چاپـی‬ ‫‪ 563973‬مربـوط بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه پلا ک ‪ 343‬اصلی واقـع در بخش یک‬ ‫رامهرمـز کـه بـه نـام اقـای خسـرو نیکنـام ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده کـه در اثـر جابجایـی‬ ‫مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت‬ ‫یشـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫اطلاع یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم دارد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/29 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/654‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪396 -99‬ﻫ ‪ 15‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124KO516574‬و شـماره شاسـی ‪ NAAMOICAXEK653327‬بـه مالکیـت مهـدی شـادلو فرزنـد‬ ‫غالم حسـین مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو کامیـون بـاری چوبـی مـدل ‪ 1360‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪143 -42‬ع‪ 43‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 10027411‬و شـماره شاسـی ‪ 14749419‬بـه مالکیـت اصغـر نودهـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانـب زهـرا برزلـی فرزنـد حسـن بـه شـماره ‪ ۹۸۱۳۲۱۲۰۳۵‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند خودرو سـواری ام وی ام ‪ 550‬مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪893 -32‬ن‪ 55‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ MVM484FCAFF002799‬و شـماره شاسـی ‪ NATGCARK2F1002715‬بـه مالکیـت مجیـد‬ ‫روسـتا مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1173‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید صبا جی تی ایکس مدل ‪ 1380‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪799 -12‬ط‪ 91‬و شماره موتور ‪ 00265976‬و شماره شاسی ‪ S1412280730898‬به مالکیت محمد زاهد‬ ‫پا کتل مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1174‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603170070002706‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ساسـان قره باغـی فرزنـد طاهـر بـه شناسـنامه ‪ 498‬و کـد ملـی ‪1860400280‬‬ ‫صـادره از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 40/10‬مترمربـع در قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 4959/4‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالـک رسـمی رامیـن طباطبائیـان‬ ‫و سـیمین افشار خمسـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/29 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/374‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک اعـم از سـند‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت خـودرو و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ بـژ‬ ‫مدل ‪ 1388‬با شماره پال ک ایران ‪832 -34‬ن‪ 22‬به مالکیت خانم مرمر رعیت فرزند مرتضی با کد ملی‬ ‫‪ 1818550180‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک اعـم از سـند‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت خـودرو‪ ،‬پلا ک و کارت سـوخت خـودرو سـواری پـژو پـارس‬ ‫بـه رنـگ نقـره ای ابـی متالیـک مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪665 -24‬ب‪ 14‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12483006981‬و شـماره شاسـی ‪ 83801579‬بـه مالکیـت علـی مشـیدی فرزنـد جمعـه بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 1861098123‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک اعـم از سـند‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت خـودرو‪ ،‬پلا ک و کارت سـوخت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه‬ ‫کمـدادی خا کسـتری مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪489 -49‬ص‪ 46‬و شـماره موتـور‬ ‫رنـگ نو ‬ ‫‪ 12490198413‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11SA0BK268691‬بـه مالکیـت وحیـد مشـیدی فرزنـد علـی‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 1850061124‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلـول سـاچمه زنی کالیبـر ‪ 12‬مـدل چخماقـی سـاخت امریـکا بـه شـماره‬ ‫مجـوز حمـل سلاح شـکاری ی ‬ ‫‪ 278224‬بـه نـام علـی گندمـی فرزنـد صفـر بـا کـد ملـی ‪ 1861340818‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫دادنامه‬ ‫خواندگان‪ -1 :‬خانم ماما‬ ‫خواهان‪ :‬موسسـه تعاونی اعتباری ثامن االئمه علیه السلام با وکالت اقای کریم بنیانی‬ ‫غریبی پورصالح ابادی؛ ‪ -2‬اقای حسـن دهقانی؛ ‪ -3‬اقای علی رحیمی فرد؛ ‪ -4‬اقای جانبخش صیدپور‬ ‫گردشـکار‪ :‬به تاریخ ‪ 1400/10/06‬در وقت فوق العاده شـعبه اول شـورای حل اختالف دادگسـتری شهرسـتان شـوش به‬ ‫تصـدی اینجانـب قاضـی شـورای حـل اختلاف پرونـده کالسـه ‪ 22/1/99‬تحت نظـر اسـت‪ .‬بـا عنایـت بـه جمیـع اوراق و‬ ‫محتویـات پرونـده ایـن مرجـع راجـع بـه دادخواسـت تقدیمـی ختـم رسـیدگی را اعلام و بـا اسـتعانت از خداوند متعـال و‬ ‫تکیـه بـر شـرف و وجـدان‪ ،‬بـه شـرح ذیـل مبـادرت به صـدور حکـم می نماید‪:‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصوص دادخواست خواهان موسسه مال اعتباری ثامن االئمه علیه السالم با وکالت اقای کریم بنیانی به طرفیت‬ ‫اقای کریم بنیانی به طرفیت خواندگان ‪ -1‬خانم ماما غریبی پورصالح ابادی ‪ -2‬اقای حسن دهقانی فرزند ماشاهلل ‪-3‬‬ ‫یفـرد فرزنـد امیـر ‪ -4‬اقـای جهان بخـش صیدپـور فرزند یداله به خواسـته الـزام خواندگان بـه پرداخت‬ ‫اقـای علـی رحیم ‬ ‫تسهیالت وام موضوع قرارداد تسهیالت شماره ‪ 2135476/12415522/1‬به مبلغ ‪ 190/000/000‬ریال با احتساب کلیه‬ ‫خسـارات قانونـی و جرایـم بهـره بانکـی طبـق قـرارداد و تاخیـر تادیـه بدیـن شـرح کـه وکیل خواهـان بیان داشـته خوانده‬ ‫ردیف اول اقدام به اخذ تسهیالت از خواهان نموده و سایر خواندگان نیز بازپرداخت تسهیالت را ضمانت نموده اند‪،‬‬ ‫بـا توجـه بـه عـدم پرداخـت تسـهیالت در رسـید معیـن‪ ،‬خواهـان تقاضـای محکومیـت تضامنـی خوانـدگان بـه پرداخت‬ ‫اصـل تسـهیالت و خسـارت تاخیـر تادیـه طبـق وجـه التـزام تعییـن شـده در قـرارداد را نمـوده اسـت‪ .‬خوانـدگان علیرغـم‬ ‫ابلاغ حضـور نیافتـه و الیحـه ای نیـز رسـال ننموده انـد‪ .‬بـا توجـه بـه مفـاد مـدارک ارائـه شـده از سـوی شـرکت خواهـان و‬ ‫بـا توجـه بـه عـدم ارائـه دلیـل مخالفـی از سـوی خوانـدگان و بـا توجـه بـه نظریه کارشناسـی رسـیده کـه مصـون از اعتراض‬ ‫طرفیـن باقـی مانـده اسـت و میـزان طلـب مـورد اسـتحتاق خواهـان را بـرای ضوابـط قانونـی الزم الرعایـه مصـوب از سـوی‬ ‫ً‬ ‫بانـک مرکـزی بـه میـزان مجموعـا ‪ 246/196/254‬ریـال و میـزان جریمـه روزانـه را بـه میـزان ‪ 209/075‬ریـال اعلام نموده‬ ‫اسـت؛ بنابراین‪ ،‬این مرجع با پذیرش ادعای خواهان به اسـتناد مواد ‪ 198‬و ‪ 519‬قانون ائین دادرسـی مدنی و ماده ‪10‬‬ ‫قانون مدنی و ماده ‪ 15‬قانون عملیات بانکداری بدون ربا‪ ،‬رای به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ ‪190/000/000‬‬ ‫ریال بابت اصل خواسـته‪ ،‬همچنین پرداخت جریمه قراردادی روزانه به مبلغ ‪ 209/075‬ریال بابت تاخیر در پرداخت‬ ‫وام براسـاس راهـکار مشـخص شـده در قـرارداد طرفیـن کـه مـورد تاییـد کارشـناس برگزیده قرار گرفتـه تـا روز پرداخت‪ ،‬که‬ ‫میزان جریمه قراردادی روزانه با توجه به مبلغ بدهی احراز شـده توسـط کارشـناس تا هنگام گزارش کارشناسـی روزانه‬ ‫بـه میـزان مبلـغ ‪ 209/075‬ریـال تـا روز پرداخـت اسـت کـه ایـن مبلـغ روزانه مشـخص شـده درصـورت پرداخت بخشـی از‬ ‫مبلـغ محکومیـت توسـط خوانـده بـه نسـبت بدهـی باقـی مانده تغییـر خواهد کـرد و همچنین بـه پرداخـت تعرفه دفتر‬ ‫خدمـات و هزینـه دادرسـی و حق الوکالـه وکیـل برابر تعرفه و همچنین دسـتمزد کارشناسـی بـه مبلـغ ‪ 3/000/000‬ریال در‬ ‫حق خواهان صادر و اعالم می نماید‪ .‬رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ‪ ،‬قابل واخواهی در همین‬ ‫مرجع و سـپس ظرف بیسـت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان شـوش اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪2418‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪345 -58‬ط‪ 28‬و شـماره موتور ‪ 4472154‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290397262‬به مالکیت سـیدعلی‬ ‫حسـینی نیا فرزنـد سیدقاسـم بـا کـد ملـی ‪ 3579932519‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا به رنگ سـفید مدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایـران ‪912 -24‬س‪ 53‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2860305‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288950348‬بـه مالکیـت روح اهلل خیـاط فرزنـد عیـدی‬ ‫مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و قولنامـه خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ قرمز متالیک مـدل ‪ 1384‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪832 -24‬س‪ 17‬و شماره موتور ‪ 10FSS15054643‬و شماره شاسی ‪ 19818288‬به مالکیت‬ ‫خانم معصومه حسین پوربهبهانی فرزند جعفر با شماره شناسنامه ‪ 24401‬صادره بهبهان مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/15-140060318011011539‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عباس اقاجانپـور گورابزرمخی فرزند کاظم به شماره شناسـنامه ‪538‬‬ ‫صـادره از صومع هسـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪227/54‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 131‬فرعی از ‪ 8‬اصلی مفروز و مجری شده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در قریه چکوور‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق تقـی مـرادی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار ا گهی به مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/780‬‬ ‫گواهی فوت‬ ‫برابـر گواهـی وفـات صـادر شـده از اداره ثبـت احـوال صومع هسـرا‪ ،‬اقـای مصطفـی روحی قرابائـی فرزنـد‬ ‫علی ا کبر متولد ‪ 1320/02/26‬به شماره ملی ‪ 2679482549‬در تاریخ ‪ 1377/04/25‬به علت بیماری‬ ‫سـرطان متوفی شـده اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ابالغ قرار تامین خواسته‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1400/10/21‬در وقـت فوق العـاده شـعبه پنجـم شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش پرونده‬ ‫یشـود خواهان خسـاراتی را که ممکن است به واسطه‬ ‫کالسـه ‪ 650/5/1400‬تحت نظر اسـت‪ .‬مالحظه م ‬ ‫ً‬ ‫اجـرای قـرار تامیـن خواسـته بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬نقـدا بـه صنـدوق دادگسـتری واریـز نمـوده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه‬ ‫صـدور قـرار می کند‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت اقـای حسـن چنانـی فرزنـد نبـی بـه طرفیـت اقـای رامیـن بشـیری بـه خواسـته‬ ‫صـدور قـرار تامیـن خواسـته بـه مبلـغ ‪ 10/000/000‬ریـال نظربه اینکـه خواهـان خسـاراتی کـه ممکـن اسـت‬ ‫به واسـطه اجـرای ایـن قـرار بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬بـه موجـب فیـش پیوسـت واریـز نمـوده اسـت‪ .‬لـذا ایـن‬ ‫ً‬ ‫مرجـع بـا قبـول درخواسـت خواهـان مسـتندا بـه بنـد (د) مـاده ‪ 108‬قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه عمومی‬ ‫و انقلاب در امـور مدنـی قـرار تامیـن خواسـته از امـوال خوانـده بـه مبلغ فوق الذکـر صادر و اعلام می کند‪.‬‬ ‫قـرار صـادر پـس از ابلاغ قابـل اجـرا و ظـرف مـدت ده روز پـس از ابلاغ قابـل اعتـراض در ایـن مرجع اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پـژو بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ ۱۳۹۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۸۱۹ -۷۲‬ص‪ ۸۶‬و شـماره موتور ‪ 178B0025558‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE7LJ08893‬به مالکیت‬ ‫عبـاس اهنگری واشـکن فرزنـد شـعبان بـا کـد ملـی ‪ ۲۱۹۰۱۱۵۴۸۵‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای مجیـد جعفـری بـه شـماره ملـی ‪ 0490225888‬بـه ادرس شـهرری‪ ،‬خیابـان شـیخ ا کبـری‪ ،‬خیابـان‬ ‫مشـکالته‪ ،‬پلا ک ‪ 8‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق بـه شـماره ترتیـب ‪ 10144-10145‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/09/24‬دفترخانـه ‪ 36‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4033543‬مـورخ ‪ 1400/09/24‬اعلام‬ ‫داشـته سـند مالکیـت یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی به پلا ک ثبتـی ‪ 50166‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی مفروز‬ ‫و مجـزا شـده از ‪ 44534‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ‪ 10‬در طبقـه ‪ 5‬واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه‬ ‫ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 112/1‬مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه ‪ 10‬ذیل شـماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ 139820301024029194‬به نام مجید جعفری ثبت و به شـماره چاپی ‪ 696341‬سـند‬ ‫مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده اسـت و بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده که درخواسـت سـند مالکیت‬ ‫یشـود تا هر‬ ‫المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهی م ‬ ‫کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬باید‬ ‫تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت‬ ‫یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظرف مهلـت مقـرر‪ ،‬اعتراضی نرسـد و یا درصـورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫م الـف ‪ 851‬سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طرف سـهراب‬ ‫عزیزنژاد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪358 -36‬ن‪ 57‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 12484206096‬و شـماره شاسـی ‪ 17617416‬به مالکیت‬ ‫حسـین زنـده بـا کـد ملـی ‪ 0690358172‬مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪358‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪386 -32‬ل‪ 94‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12483097603‬و شـماره شاسـی ‪ 83045319‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی یگانه فر بـا کد ملـی ‪ 0703504371‬مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪359‬‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬ه ـ هیـات محتـرم وزیـران بدینوسـیله بـه‬ ‫ً‬ ‫یشـود‬ ‫کارفرمـای محتـرم پیمانـکاری شـرکت معـادن گسـتر سـپاهان کـه فعلا مجهول المـکان اسـت‪ ،‬ابلاغ م ‬ ‫اقای علی اصغر دارابکالئی با کد شناسـایی بیمه ‪ 0036263501‬ادعای اشـتغال در کارگاه فوق الذکر با عنوان‬ ‫شـغلی معـدن کار داشـته اند کـه کمیتـه بدوی مشـاغل سـخت و زیـان اور اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان جنوبـی شـغل مذکـور را در زمـره مشـاغل سـخت و زیـان اور تاییـد نموده اسـت‪.‬‬ ‫یگـردد تـا خوانـده درصـورت اعتـراض حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 15‬روز‬ ‫لـذا موضـوع بدینوسـیله در روزنامـه درج م ‬ ‫کاری‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان طبـس واقع در خیابان امام خمینی‪،‬‬ ‫کوچـه شـهید عظیمـی زاده تحویـل نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونـی‪ ،‬رای مذکـور قطعـی و‬ ‫الزم االجـرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫م الف ‪101‬‬ ‫شهرستان طبس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006003852‬هیـات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جعفـر فحـول فرزنـد محمدحسـن بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 608‬صادره از تربت حیدریه نسـبت به ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 462/20‬مترمربع‬ ‫(چهارصـد و شـصت و دو و بیسـت صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 300‬متصـل بـه ‪ 31‬فرعـی از‬ ‫اراضـی موسـی اباد پلا ک ‪ 2‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از مالـک رسـمی بانـو طاهـره توسـلی محـرز گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق‬ ‫روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگـردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/13 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006004519‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدمهـدی‬ ‫بلبل تربتیفرزندمحمدبهشماره شناسنامه‪ 26853‬صادرهاز تربت حیدریهنسبتبهششدانگیکبابمغازه‬ ‫به مسـاحت ‪ 55/80‬مترمربع (پنجاه و پنج و هشـتاد صدم مترمربع) و برابر رای شـماره ‪140060306006004520‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدجـواد بلبل تربتی فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪ 4283‬صـادره‬ ‫از تایبـاد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت ‪ 54/73‬مترمربع (پنجـاه و چهار و هفتادوسـه صدم‬ ‫مترمربـع) و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006004521‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک تربت حیدریه تصرفـات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقـای رضا بلبل تربتی فرزند‬ ‫محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 546‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 53/78‬مترمربع (پنجاه و سـه و هفتادوهشـت صدم مترمربع) قسـمتی از پال ک ‪ 373‬فرعی از اراضی حسـنی‬ ‫سـفلی پلا ک ‪ 233‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حوزه ثبت ملـک تربت حیدریه‬ ‫از مالکیـت رسـمی متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد کـه دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/13 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/30-140060308002001364‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی قاین تصرفـات مالکانه و بالمعارض متقاضـی اقای پرویز‬ ‫تقـی زاده بـه شماره شناسـنامه ‪ 7135‬کـد ملـی ‪ 0888259379‬صـادره از قایـن‬ ‫فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪666/30‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 607‬فرعـی از ‪ 1269‬اصلـی اراضـی مزرعـه شـاهیک‬ ‫بخش ‪ 11‬قاینات (از محل مالکیت دوازده سهم اقای اسماعیل اسماعیل زاده)‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/29 :‬‬ ‫محمد براتی اسداباد‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک قاین‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان خرم اباد‬ ‫بشـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1400114425001000178‬و رای شـماره ‪ 140060325001008603‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/09/11‬به تقاضای مسـعود طاهری فرزند رحیم نسـبت به ششـدانگ یکباب ساختمان (تجاری‪-‬‬ ‫مسـکونی) بـه مسـاحت ‪ 41/53‬مترمربـع مجـزی شـده از پلا ک شـماره ‪ 21‬فرعـی از ‪ 2103‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 1‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه مسـعود طاهـری (متقاضـی) رسـیدگی‬ ‫و تاییـد و انشـاء شـد‪ .‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی‪ ،‬در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی م ‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫یسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫م الف ‪415591028‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 1400/09/20-140060318011011679‬و ‪ 1400/09/20-140060318011011680‬هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدتقی اقائی کهن هسـری‬ ‫فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 102‬صـادره از صومع هسـرا و خانم سـیده زهرا سـیدپورمیاندهی فرزند‬ ‫سـیدحبیب بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬صـادره از صومع هسـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر‬ ‫ً‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 120‬مترمربـع (مشـاعا بالسـویه) پلا ک ‪ 10566‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز‬ ‫و مجـری شـده از پلا ک ‪ 274‬از ‪ 42‬اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق‬ ‫محمداسـماعیل قاسـمی نجات محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫یسـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/767‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم عـذرا شـیبانی بـه اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪13‬‬ ‫مجـزی شـده از ‪ 4‬فرعـی از ‪ 3473‬اصلـی بخـش یک شـهر تربت حیدریه به علت‬ ‫نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 75‬صفحـه ‪ 297‬و شـماره ثبـت‬ ‫‪ 16081‬بـه نـام عـذرا شـیبانی فرزنـد قدرت الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 7‬صـادره‬ ‫تربت حیدریـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامه اصالحـی قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کسـی نسـبت بـه ملـک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقرر و یـا وصول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/29 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ‪140000029‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000029‬یک ونیم دانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان یـک قطعـه مسـکونی (بـا عرصـه‬ ‫وقـف) بـه شـماره پلا ک ثبتـی پانصـد و بیسـت و چهـار فرعـی از چهـار اصلـی بخـش سـیزده مشـهد به مسـاحت ششـدانگ‬ ‫دویسـت و چهل و هشـت مترمربع به نشـانی تربت جام‪ ،‬خیابان پاسـداران‪ ،‬پاسـداران پانزده‪ ،‬پال ک دوازده با حدود اربعه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه شـرح شـماال‪ :‬دیـوار بـه دیـوار به طـول بیسـت و چهـار متـر بـه شـماره پانصـد و بیسـت و سـه فرعـی از چهـار اصلی؛ شـرقا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫درب و دیواریسـت به طول ده متر و سـی و سـه سـانتیمتر به خیابان؛ جنوبا‪ :‬دیوار به دیوار به طول بیسـت و چهار متر به‬ ‫ً‬ ‫شـماره پانصد و بیسـت و پنج فرعی؛ غربا‪ :‬دیوار به دیوار به طول ده متر و سـی و سـه سـانتیمتر به شـماره پانصد و سـی و‬ ‫شـش فرعی از چهار اصلی که سـند ان ذیل ثبت شـماره هفتاد و چهار هزار و پانصد و نه‪ ،‬صفحه یکصد و هفتاد و شـش‪،‬‬ ‫دفتـر چهارصـد و بیسـت و هشـت به شـماره چاپـی یکصـد و شـصت و هفـت هـزار و چهارصد و هفتاد سـری پ سـال یکهزار‬ ‫و سـیصد و نـود به نـام اقـای حمیـد امیری عسـکری ثبـت و صـادر شـده کـه خانـم عـزت مهـدوی زاد بـه اسـتناد سـند ازدواج‬ ‫شماره شانزده هزار و ششصد و چهار مورخ بیستم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک تنظیمی دفترخانه‬ ‫ازدواج شـماره هفتـاد و چهـار مشـهد اجراییـه ای نسـبت بـه تعـداد یکصـد و پنجـاه سـکه کامـل طلای بهـار ازادی تحـت‬ ‫کالسـه ‪ 9910181‬علیـه اقـای حمیـد امیری عسـکری در شـعبه دوم اجـرای اسـناد رسـمی مشـهد صـادر کرد‪ .‬اجراییـه صادره‬ ‫در تاریخ بیسـت و هشـتم اسـفند ماه سـال یکهزار و سـیصد و نود و نه از طریق سـامانه ثنا به مدیون ابالغ و سـپس حسب‬ ‫درخواسـت بسـتانکار جهـت ادامـه عملیـات اجرایـی نسـبت بـه تعـداد یکصـد و پنجـاه سـکه طلای تمـام بهـار ازادی کـه‬ ‫به مبلغ پانزده میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال مقوم شده به انضمام مبلغ هفتصد و شصت و یک میلیون‬ ‫و دویسـت و پنجـاه هـزار ریـال حقـوق دولتـی‪ ،‬بـه ایـن واحـد اجرا نیابـت داده شـد‪ .‬پرونده اجرایی تحـت کالسـه ‪140000029‬‬ ‫در این واحد تشـکیل و پال ک ثبتی فوق الذکر در قبال مبالغ مذکور به انضمام دوعشـر اضافه‪ ،‬بازداشـت شـد‪ .‬ششـدانگ‬ ‫اعیان پال ک مذکور با بهره مندی از منافع عرصه موقوفه به مساحت ششدانگ دویست و چهل و هشت مترمربع است‪.‬‬ ‫اعیان موجود در سه طبقه (همکف و دو طبقه فوقانی) دارای اسکلت فلزی‪ ،‬سقف ضربی‪ ،‬کف سرامیک‪ ،‬کابینت گلس‪،‬‬ ‫گرمایـش بخـاری گازی‪ ،‬سـرمایش کولـر ابـی‪ ،‬دیوارهـا گـچ و کاغـذ‪ ،‬فاقـد نماسـازی و به صـورت سـه واحـد مسـکونی احـداث‬ ‫شده است‪ .‬براساس اندازه گیری در محل (پایانکار ارائه نشد) طبقات اول و دوم هر کدام دارای مساحت تقریبی یکصد و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫پنجاه مترمربع (سـه خواب) و همکف حدود هشـتاد مترمربع (دو خواب) با اسـتفاده از حیاط جنوبی مشـاهده م ‬ ‫هر کدام از واحدهای مسکونی دارای انشعابات اب‪ ،‬برق و گاز مستقل و مجموعه فاقد اسانسور است و در هنگام بازدید‬ ‫مـورد بهره بـرداری مسـکونی قـرار دارد‪ .‬طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری یک ونیم دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان‬ ‫پلا ک مذکـور‪ ،‬بـا بهره منـدی از منافـع عرصـه موقوفـه بـه مبلـغ هفـت میلیـارد و دویسـت و پنجاه میلیـون ریـال ارزیابی و‬ ‫قطعی شده است‪ .‬طبق گزارش مامور ابالغ و اجرا و کارشناس‪ ،‬طبقات اول و دوم ملک موصوف در تصرف مالک و طبقه‬ ‫همکف در تصرف مسـتاجر‪ ،‬اقای احراری با مبلغ رهن یکصد میلیون تومان از تاریخ یکم مهرماه سـال یکهزار و چهارصد‬ ‫الـی یکـم مهرمـاه سـال یکهـزار و چهارصـد و یـک در رهن اسـت‪ .‬لذا مزایده یک ونیم دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان پال ک‬ ‫فـوق‪ ،‬بـا عرصـه وقـف از سـاعت نـه الـی دوازده روز چهارشـنبه مـورخ سـیزدهم بهمن مـاه سـال یکهـزار و چهارصـد در‬ ‫واحـد اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املا ک تربت جـام واقـع در بلـوار امام خمینـی‪ ،‬روبـروی اداره گاز از طریق مزایـده به فروش‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده یک ونیم دانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان پلا ک فـوق‪ ،‬بـا عرصه وقـف از مبلغ هفت میلیارد و دویسـت و‬ ‫ً‬ ‫پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬طبق ماده صد و سی و شش ائین نامه‬ ‫اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب‬ ‫سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ‬ ‫فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر‪،‬‬ ‫مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬مطابق فراز‬ ‫دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده درصورت درخواسـت بسـتانکار‪ ،‬تجدید م ‬ ‫شـش بند الف ماده صد و بیسـت و یک ائین نامه اجرا‪ ،‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم‬ ‫از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض‬ ‫شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهـده برنده مزایده اسـت و‬ ‫نیـز طبـق مـاه صـد و بیسـت و پنـج ائین نامـه اجـرا‪ ،‬درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل‬ ‫رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/29 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪2418‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫ظرف سه سال محقق خواهد شد؛‬ ‫اتصال ‪ ۸۰‬درصد خانوارها‬ ‫به اینترنت فیبرنوری‬ ‫معـاون وزیـر ارتباطـات گفـت؛ تـا س هسـال دیگر ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫یبـر فیبـر نـوری‬ ‫خانوارهـای ایرانـی بـه اینترنـت مبتن ‬ ‫دسترسـی پیـدا می کننـد و حتـی کاربـران می تواننـد سـرعت‬ ‫گیگابیت برثانیـه را تجربـه کننـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ صـادق‬ ‫عباسـی شـاهکوه اظهار داشـت؛ راه اندازی ‪ ۲۰‬میلیون پورت‬ ‫یبـر فیبـر نـوری بـرای منـازل یـک‬ ‫اینترنـت پرسـرعت مبتن ‬ ‫برنامـه س هسـاله اسـت کـه بـا پشـتیبانی وزارت ارتباطـات و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫فنـاوری اطالعـات و همـکاری اپراتورهـا محقـق م ‬ ‫برنامه ریـزی این اسـت که طـی س هسـال پوشـش اینترنـت‬ ‫ثابـت ‪ ۲۰‬میلیون خانـوار ایرانـی (‪ ۸۰‬درصـد خانـوار) را ازطریـق‬ ‫فیبـر نـوری داشـته باشـیم‪ .‬رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات‬ ‫و ارتباطـات رادیویـی تا کیـد کـرد؛ تکنولوژی فیبر‪ ،‬بـه ارتقای‬ ‫ً‬ ‫سـرعت دسترسـی می انجامـد و عملا محدودیتـی در‬ ‫سـرعت دسترسـی بـه شـبکه نخواهیـم داشـت و می توانیـم‬ ‫سـرعت های گیگابیت برثانیـه را بـه کاربـران ارائـه کنیـم‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر ارتباطات خاطرنشـان کرد؛ این مسـیر‪ ،‬نیازمند‬ ‫کار اجرایـی بسـیارطوالنی و مفصلـی در کل کشـور اسـت کـه‬ ‫پـس از اتمـام برنامه ریـزی و تعییـن اپراتورهـا‪ ،‬اجرایـش اغـاز‬ ‫نحـال به تازگـی وزیـر ارتباطـات دلیـل‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬درهمی ‬ ‫وضعیت نابسـامان اینترنت خانگی را سیاسـت های غلط و‬ ‫تلنبار شـده در یک دهه گذشـته عنوان کرد و گفت؛ مردم ما‬ ‫شایسته سرعت های چن د‪ ۱۰۰‬مگابیتی اند که دورازدسترس‬ ‫نیسـت‪ .‬به گفته عیسـی زار ع پور؛ طبق گزارش اسپیدتسـت‬ ‫در حـوزه اینترنـت ثابـت بیـن ‪ ۱۸۱‬کشـور رتبـه ‪ ۱۴۲‬را داریـم و‬ ‫وضعیـت تلفن همـراه هـم ا گرچـه بهتـر از ثابـت اسـت (رتبـه‬ ‫نهـم نیازمنـد بهبـود اسـت کـه ب هصـورت مسـتمر‬ ‫‪ )۷۰‬ولـی ا ‬ ‫پیگیـری می کنـم‪ .‬وی گفت؛ اصلاح این رویـه در کوتاه مدت‬ ‫نمـدت و بلندمدتی‬ ‫امکان پذیـر نیسـت اما برنامه های میا ‬ ‫برای افزایش کیفیت و سـرعت شـبکه ارتباطی کشـور تدارک‬ ‫نشـاءاهلل پـروژه «فیبـر نـوری‬ ‫دیده ایـم‪ .‬زار عپـور ادامـه داد؛ ا ‬ ‫یخـورد و تا پایـان دولت‬ ‫نقـاط» از دهـه فجـر امسـال کلیـد م ‬ ‫یبـر فیبـر نـوری‬ ‫سـیزدهم ‪ ۲۰‬میلیـون پـورت پرسـرعت مبتن ‬ ‫یشـود‪ .‬البته تحقق‬ ‫بـرای منـازل و کسـب وکارها راه انـدازی م ‬ ‫یسـت کـه دولـت‬ ‫نپـروژه بـزرگ ملـی نیازمنـد عـزم مل ‬ ‫ای ‬ ‫سـیزدهم خـود را بـرای ان امـاده کـرده اسـت‪.‬‬ ‫تو امد افراد دارای معلولیت‬ ‫ضرورت تسهیل رف ‬ ‫کلینیک‬ ‫در جراحی دیسک گردن چه مراحلی را می گذرانیم؟‬ ‫کو نیـم تـا چهار سـاعت‬ ‫به طورکلـی عمـل جراحـی دیسـک گـردن‪ ،‬حـدود ی ‬ ‫بر اسـاس وسـعت عمـل شـما طـول خواهـد کشـید و بـه ایـن زمـان بایـد یـک‬ ‫تـا دو سـاعت زمـان الزم بـرای بیهوش کـردن و به هوش امـدن را اضافـه کـرد‪.‬‬ ‫در مرحلـه اول‪ ،‬پزشـک بیهوشـی می خواهـد کـه بـه پشـت روی میـز جراحـی‬ ‫دراز بکشـید تا بتواند فرایند بیهوش شـدن شـما را انجام دهد‪ .‬پزشـک برش‬ ‫کوچکـی را در قسـمت راسـت یـا چـپ گـردن شـما ایجاد می کنـد و با کنـار زدن‬ ‫عضلات گـردن و جمع کـردن نـای‪ ،‬مـری و شـریان ها حفـره ای را در بـه درون‬ ‫سـتون فقـرات در ناحیـه گـردن ایجـاد می کنـد‪ .‬در نهایـت نیـز عضالتـی کـه از‬ ‫قسـمت جلوی سـتون فقرات محافظت می کنند‪ ،‬برداشـته شـده و کنار زده‬ ‫می شـوند تـا پزشـک بتوانـد به خوبـی دیسـک و مهـره اسـتخوانی را مشـاهده‬ ‫کنـد‪ .‬جـراح بـا اسـتفاده از دسـتگاه رادیولـوژی‪ ،‬محـل دقیـق دیسـک و مهـره‬ ‫اسـیب دیده را مشـخص می کنـد‪ .‬اسـتخوان های مهـره در قسـمت زیـر و‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫بـاالی دیسـک اسـیب دیده بـه کمـک دسـتگاه مخصـوص جـدا م ‬ ‫پزشـک‪ ،‬الیه خارجی دیسـک را برش می زنند و به کمک وسـایل مخصوص‬ ‫جراحـی حـدود دو سـوم از دیسـک را خـارج و بـه کمـک یـک میکروسـکوپ‬ ‫جراحـی‪ ،‬موضـع مورد نظـر را بررسـی می کنـد تـا بقایـای دیسـک را نیـز خـارج‬ ‫یشـوند‬ ‫کنـد‪ .‬رباط هایـی کـه در قسـمت پشـت مهـره قـرار دارنـد‪ ،‬برداشـته م ‬ ‫تـا پزشـک بتوانـد بـه کانال نخاعی دسترسـی پیـدا کرده و بقایای دیسـک که‬ ‫بـه اعصـاب سـتون فقـرات فشـار وارد می کننـد را خـارج کند‪ .‬سـپس اقـدام به‬ ‫رفـع زائده هـای اسـتخوانی می کنـد کـه باعث فشـار به ریشـه عصب هسـتند‪.‬‬ ‫بـه کمـک دریـل مخصوص جراحی سـوراخی که اعصاب نخاعـی از ان خارج‬ ‫ی گفتـه می شـود کـه‬ ‫می شـوند را بـزرگ می کنـد‪ .‬بـه ایـن روش فورامینوتومـ ‬ ‫فضـای بیشـتری را بـرای اعصـاب مهیـا می کنـد‪ .‬سـپس پزشـک یـک دیسـک‬ ‫مصنوعـی را کـه از مـواد سـنتتیک (مصنوعـی) سـاخته شـده‪ ،‬درون فضـای‬ ‫خالـی دیسـک قـرار می دهـد‪ .‬داخـل دیسـک مصنوعـی از اسـتخوان یـا مـواد‬ ‫سـنتتیک پـر می شـود تـا پـس از چند مـاه مهره هـای بـاال و پائیـن دیسـک بـه‬ ‫ً‬ ‫هـم چسـبانده شـوند‪ .‬نهایتـا پزشـک اقـدام بـه بخیـه زدن عضلات و پوسـت‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫دکتر نوراهلل اشراقی جراح مغز و اعصاب‬ ‫فهرست‬ ‫کشورهایی که هنوز‬ ‫گردشگران را راه نمی دهند!‬ ‫شــماری از کشــورها هنــوز به دلیــل مقــررات جلوگیــری‬ ‫از ابتالبه کرونــا یــا به دلیــل افزایــش امــار ابتــا بــه ســویه‬ ‫ُ‬ ‫«امیکــرون» مرزهایشــان را ب ـه روی گردشــگران خارجــی‬ ‫ُ‬ ‫بســته اند‪ .‬ب هگــزارش ایســنا؛ ظهــور ســویه «امیکــرون»‬ ‫ویــروس کرونــا تغییراتــی در ســطح جهانــی ایجــاد کــرد؛ ‬ ‫یکــه شــماری از کشــورها ناچــار بــه اعــام تعطیلــی‬ ‫به نحو ‬ ‫تهــا‬ ‫موقتــی مرزهــا شــدند و برخی دیگــر نیــز محدودی ‬ ‫بــرای پذیــرش بازدیدکننــدگان خارجــی را باردیگــر به اجــرا‬ ‫گذاشــتند‪.‬‬ ‫چین‬ ‫ً‬ ‫مرزهـای چیـن از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا تقریبـا بـه روی‬ ‫تمامـی مسـافران خارجـی بسـته شـده اسـت‪ .‬در مـوارد‬ ‫خاصـی امـکان ورود بـه چیـن وجـود دارد امـا ایـن مختـص‬ ‫سـفرهای دیپلماتیـک ‪ ،‬مسـافران دارنـده مجـوز معتبـر کار‬ ‫در انجـا ‪ ،‬دارنـدگان مجـوز معتبـر ورود به دلیـل مشـکالت‬ ‫شـخصی یـا سـفر بـا اهـداف انسان دوسـتانه اسـت‪ .‬سـفر‬ ‫بـرای بازدیـد از دیـوار بـزرگ چیـن‪ ،‬شـهر ممنوعـه در پکـن‬ ‫یـا ارتـش سـفالین درحال حاضـر ممنـوع اسـت‪ .‬مسـافران‬ ‫خارجـی کـه واجدشـرایط بـرای ورود بـه چیـن هسـتند نیـز‬ ‫نهـا بـه‬ ‫بایـد مقـررات خاصـی را رعایـت کننـد کـه از جملـه ا ‬ ‫یتـوان‬ ‫لـزوم سـپری کردن قرنطینـه ‪ ۱۴‬روزه پیـش از سـفر م ‬ ‫تهـا و قرنطینه هایی‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬بـا وجود چنیـن محدودی ‬ ‫کـه در نقـاط مختلـف چیـن پـس از گـزارش ابتالبه کرونـا‬ ‫به اجـرا درمی ایـد ‪ ،‬به نظـر نمی رسـد در اینـده نزدیـک‬ ‫بتـوان دسـت کم بـرای اهداف گردشـگری شـاهد بازگشـایی‬ ‫مرزهـای ایـن کشـور بـود‪.‬‬ ‫نیوزیلند‬ ‫نیوزیلنـد یکی از سـخت گیرانه ترین مقررات مربـوط به کرونا‬ ‫را به منظـور جلوگیـری از شـیوع کرونـا وضـع کـرده اسـت‪ .‬از‬ ‫ً‬ ‫یکـه مرزهـای ایـن کشـور تقریبـا بـه روی تمام مسـافران‬ ‫زمان ‬ ‫بسته شده حدود دو سال گذشته است و به نظر نمی رسد‬ ‫یهـا هم تغییری دراین وضعیت ایجاد شـود‪.‬‬ ‫کـه به این زود ‬ ‫در دسـامبر‪ ،‬مقا مهـای نیوزیلنـد رونـد بازگشـایی تدریجـی‬ ‫مرزهـا و سـفر بـدون قرنطینـه بـرای نیوزیلندی های سـا کن‬ ‫نمـاه اجـرا شـود به دلیـل ظهـور‬ ‫اسـترالیا را کـه قـرار بـود ای ‬ ‫ویروس کرونا به تعویق انداختند‪ .‬این تعویق برنامه سبب‬ ‫ایجـاد ابهـام دربـاره احتمـال اجـرای برنام ههـای نیوزیلنـد‬ ‫بـرای بازگشـایی مرزهـا بـه روی مسـافران خارجـی از اوریـل‬ ‫پیـش رو شـده اسـت‪.‬‬ ‫تایوان‬ ‫سـفر بـه تایـوان‪ ،‬در اینـده نزدیـک بـرای بازدیـد از طبیعـت‬ ‫خمـوزه ملی سـلطنتی‬ ‫ایـن جزیـره و مقاصـد گردشـگری و کا ‬ ‫ان کـه بزرگ تریـن اثـار تاریخـی سـلطنتی چیـن را در خـود‬ ‫جـای داده اسـت‪ ،‬امکان پذیـر نخواهـد بـود‪ .‬ایـن کشـور از‬ ‫زمـان اغـاز همه گیری ویروس کرونا قوانین سـخت گیرانه ای‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫بـرای ورود بـه کشـور به اجـرا گذاشـته کـه به موجـب ا ‬ ‫درحال حاضـر فقـط گرو ههـای محـدودی از مسـافران‬ ‫خارجـی امـکان ورود بـه کشـور را دارنـد‪ .‬از جملـه مسـافران‬ ‫واجدشـرایط برای ورود به این کشـور به سا کنان‪ ،‬مسافران‬ ‫خارجـی کـه فرزنـد یـا همسـر شـهروندان تایوانـی هسـتند و‬ ‫یتـوان اشـاره کـرد؛ امـا حتـی‬ ‫برخـی از شـاغالن خارجـی م ‬ ‫لهـای سـخت گیرانه و‬ ‫نگـروه از افـراد نیـز پروتک ‬ ‫بـرای ای ‬ ‫ً‬ ‫لـزوم سـپری کردن دوران قرنطینـه وجـود دارد‪ .‬ا کنـون عمال‬ ‫سـفرهای گردشـگری در تایـوان امکان پذیـر نیسـت چرا کـه‬ ‫صـدور ویزاهـای گردشـگری متوقـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫فیلیپین‬ ‫به رغـم طر ح هایـی کـه در دسـامبر پارسـال بـرای بازگشـایی‬ ‫مرزهـای انجـا بـه روی مسـافران وا کسین هشـده برخـی از‬ ‫کشـورها رونمایی شـد‪ ،‬سـفر به فیلیپین همچنان به دلیل‬ ‫ُ‬ ‫ظهـور سـویه «امیکـرون» امکان پذیـر نیسـت‪ .‬به تازگـی‬ ‫مقا مهـای فیلیپیـن از افزایـش امـار ابتلا بـه ویـروس کرونـا‬ ‫دراین کشـور خبـر دادنـد‪ .‬مقرراتـی کـه بـرای توقـف شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا دراین کشـور به اجـرا گذاشـته شـده ‪ ،‬تاحـد‬ ‫بسـیارزیادی سـبب رکـود گردشـگری بین المللـی این کشـور‬ ‫شده است‪ .‬درحال حاضر ورود به فیلیپین برای شهروندان‬ ‫و گروه محدودی از مسـافران خارجی که اغلب سـا کن این‬ ‫کشور هستند یا همسر یا فرزند شهروند فیلیپینی هستند‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪ .‬صـدور ویزای گردشـگری متوقف شـده‪،‬‬ ‫بنابرایـن سـفر بـرای بازدید از مکان های دیدنی فیلیپین تا‬ ‫اطلاع ثانـوی غیرممکـن اسـت‪.‬‬ ‫مراکش‬ ‫یسـت از گزین ههـای محبـوب‬ ‫نهـای متماد ‬ ‫مرا کـش قر ‬ ‫گردشـگران بـوده؛ امـا به دلیـل ممنوعیـت سـفری موقتـی‬ ‫کـه مقا مهـای ایـن کشـور از زمـان اغـاز همه گیـری ویـروس‬ ‫کرونـا به اجـرا گذاشـته اند‪ ،‬درحال حاضـر سـفر بـه این کشـور‬ ‫متوقـف شـده اسـت‪ .‬در مـاه نوامبـر مقا مهـای ایـن کشـور‬ ‫تمـام پروازهـای مسـافربری تجـاری مسـتقیم بـه مرا کـش‬ ‫را به حالـت تعلیـق دراورنـد‪ .‬ایـن ممنوعیـت دسـت کم تـا‬ ‫‪ ۳۱‬ژانویـه ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬این اقـدام فقـط یکـی از‬ ‫یسـت کـه مقا مهـای ایـن کشـور از زمـان اغـاز‬ ‫تمهیدات ‬ ‫همه گیری به اجرا گذاشـته اند‪ .‬زمانی که پروازها از سـر گرفته‬ ‫شوند‪ ،‬برخی از مسافران می توانند از مرا کش تحت شرایط‬ ‫خاصـی بازدیـد کننـد‪.‬‬ ‫پنجره‬ ‫شهــا مواجــه‬ ‫فــرد «دارای معلولیــت» کــه می خواهــد از خانــه بیــرون بیایــد‪ ،‬بــا انــواع موانــع و چال ‬ ‫یشــود؛ از دس ـت انداز و چاله وچول ههــای پیــاده رو تــا امــاده نبــودن سیســتم حمل ونقــل‬ ‫م ‬ ‫عمومــی؛ از پل ههــای فروشــگاه ها تــا نــرده یــا میل ههــا در پیــاده رو؛ درحقیقــت او به واســطه نبــود‬ ‫بســازی در جامعــه تنهــا مانــده اســت ‪...‬‬ ‫مناس ‬ ‫می کن ــد؛ موان ــع پیاده روه ــا و نبود ام ــکان گذر‬ ‫ویلچ ــر از پی ــاده رو ب ــا مقوالت ــی مانند توس ــعه‪،‬‬ ‫ته ــا هی ــچ س ــنخیتی‬ ‫عدال ــت و براب ــری فرص ‬ ‫ن ــدارد‪ .‬رئی ــس دبیرخان ــه س ــتاد پیگی ــری و‬ ‫بس ــازی کش ــور می گوی ــد؛‬ ‫هماهنگ ــی مناس ‬ ‫نه ــای ش ــهری‬ ‫به هرح ــال اینک ــه در خیابا ‬ ‫له ــای چندصدمیلیون ــی ت ــردد کنن ــد‬ ‫اتومبی ‬ ‫ام ــا یک ف ــرد معل ــول یا حت ــی س ــالمند امکان‬ ‫گ ــذر از پی ــاده رو ان خیابان را نداش ــته باش ــد‪،‬‬ ‫تصوی ــر زش ــتی از نابراب ــری فرصت هاس ــت و‬ ‫ب ــا مقوالت ــی چ ــون توس ــعه و عدال ــت و برابری‬ ‫ته ــا هی ــچ س ــنخیتی ن ــدارد‪ .‬وی اضافه‬ ‫فرص ‬ ‫می کن ــد؛ به رغ ــم تا کید ف ــراوان درب ــاره جامعه‬ ‫یکپارچ ــه و ام ــکان دسترس ــی ب ــرای هم ــه‪ ،‬در‬ ‫جامعه کنون ــی به دلیل موانع نگرش ــی و موانع‬ ‫محیط ــی و فیزیکی ف ــراوان و نب ــود اطالعات و‬ ‫دانـــش الزم دراین بـــاره‪ ،‬امکان مشـــارکت افراد‬ ‫دارای معلولی ــت بس ــیارپیچیده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫می افزای ــد؛ باتوجه به اینک ــه مرج ــع مناس ــب‬ ‫ب ــرای اق ــدام عمل ــی درزمین ــه رعای ــت اص ــول‬ ‫بس ــازی در س ــطح کش ــور فراهم ش ــده‬ ‫مناس ‬ ‫باش ــد امیدواری ــم در این ــده ش ــاهد تح ــول‬ ‫بس ــازی محی ــط و‬ ‫عظیم ــی در توس ــعه مناس ‬ ‫اما ک ــن عموم ــی باش ــیم و درنهای ــت فرهن ــگ‬ ‫بس ــازی در جامع ــه نهادینه ش ــود‪ .‬یک‬ ‫مناس ‬ ‫رویک ــرد یکپارچه موردنیاز اس ــت ت ــا اطمینان‬ ‫حاصل ش ــود که افراد معلول تنه ــا نمی مانند‪.‬‬ ‫ترکیب ــی از اقدام ــات اصل ــی و هدفمن ــد در‬ ‫یس ــت‪ .‬بهتری ــن‬ ‫یه ــا ضرور ‬ ‫هم ــه برنامه ریز ‬ ‫بس ــازی موردنظ ــر‪،‬‬ ‫راه دس ــتیابی ب ــه مناس ‬ ‫بس ــازی در همه‬ ‫گنجان ــدن برنامه های مناس ‬ ‫برنام هه ــا و ساخت وسازهاس ــت‪ .‬اقدام ــات‬ ‫هدفمند باید ب ــا پرداختن ب ــه الزامات خاصی‬ ‫یش ــوند‪،‬‬ ‫که ب ــا قانون های موج ــود براورده نم ‬ ‫بس ــازی را تکمی ــل کند‪.‬‬ ‫جری ــان اصل ــی مناس ‬ ‫چنی ــن اقداماتی نی ــازی به افزای ــش زیادی به‬ ‫هزین ــه کل ــی ن ــدارد به خص ــوص ا گ ــر نیازهای‬ ‫همگان ــی در طراحی اولیه درنظر گرفته ش ــود‪.‬‬ ‫ازس ــوی دیگر این اقدام ــات هدفمن ــد بای ــد در‬ ‫بازس ــازی ها نی ــز مدنظ ــر ق ــرار گیرن ــد‪ .‬ا کن ــون‬ ‫ش ــماره پیامک ــی ‪ ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲‬نیز ب ــرای مردم‬ ‫بس ــازی را‬ ‫تعبی ــه ش ــده ت ــا مش ــکالت مناس ‬ ‫ای ــن ام ــار برای بررس ــی ام ــار ش ــیوع معلولیت‬ ‫اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬همچنی ــن باتوج هب ــه قان ــون‬ ‫برنام ــه شش ــم توس ــعه و تصوی ــب رص ــد‬ ‫اس ــیب های اجتماع ــی و معلولی ــت در م ــاده‬ ‫‪ 6‬ای ــن قان ــون‪ ،‬کارگروه های ــی ب ــرای چگونگ ــی‬ ‫به دسـ ـت اوردن اطالعات و امار دقیق تشکیل‬ ‫ش ــد و طرح تعیی ــن ش ــیوع و علت یاب ــی انواع‬ ‫له ــای منج ــر ب ــه کم توان ــی ش ــکل‬ ‫اختال ‬ ‫گرفت‪ .‬جهانش ــاد ب ــه اجرای ط ــرح رصد طبق‬ ‫خوشـ ـه بندی و تکمی ــل پرسش ــنامه اش ــاره‬ ‫ک ــرد و گف ــت؛ اطالع ــات به دسـ ـت امده تحلیل‬ ‫نه ــا و س ــازمان های مختل ــف‬ ‫و دراختی ــار ارگا ‬ ‫اش ــتغال‪ ،‬بیم ــه‪ ،‬اموزش وپ ــرورش و وزارت‬ ‫بهداش ــت ق ــرار می گی ــرد‪ .‬مش ــاور ط ــرح رص ــد‬ ‫معلولی ــت نیز گفت؛ ا گ ــر جامعه ام ــاری را یک‬ ‫دایره س ــفید فرض کنیم‪ ،‬اف ــرادی در این دایره‬ ‫ً‬ ‫با تعریف امروز س ــامت نس ــبتا ازنظر تندرستی‬ ‫س ــالم هس ــتند‪ ،‬ع ــده ای ه ــم ازنظ ــر س ــاختار‬ ‫یش ــوند‬ ‫اناتوم ــی و فیزیولوژی دچار مش ــکل م ‬ ‫ته ــای مختلف ــی دارن ــد‪ .‬دکت ــر کیوان‬ ‫ک ــه عل ‬ ‫دواتگ ــران اف ــزود؛ تم ــام اتفاق های ــی ک ــه‬ ‫در ح ــوزه پزش ــکی و توان بخش ــی می افت ــد‬ ‫ته ــای عملک ــردی را‬ ‫ق ــادر اس ــت محدودی ‬ ‫به حداق ــل برس ــانند و بااین وج ــود گاه هرچ ــه‬ ‫تالش ش ــود محدودیت های عملک ــردی بیمار‬ ‫یش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به رنگ بن ــدی‬ ‫رف ــع نم ‬ ‫دای ــره س ــامت ادام ــه داد؛ کسـ ـی که در دای ــره‬ ‫ت داده‬ ‫بنف ــش اس ــت زم ــان طالی ــی را از دسـ ـ ‬ ‫و بای ــد بتوانی ــم کاری کنی ــم ک ــه ف ــرد از دای ــره‬ ‫فی ــروزه ای ب ــه دای ــره بنف ــش وارد نش ــود و ا گر‬ ‫بت ــوان کاری ک ــرد ک ــه او در دای ــره س ــفید ق ــرار‬ ‫گی ــرد‪ ،‬بازتوان ــی انج ــا م ش ــده اس ــت‪ .‬مش ــاور‬ ‫ط ــرح رص ــد معلولی ــت تصری ــح ک ــرد؛ بازتوانی‬ ‫می تواند توس ــط یک ج ــراح یا یک کارش ــناس‬ ‫بهزیس ــتی انجام گیرد‪ ،‬مهم این اسـ ـت که دایره‬ ‫فی ــروزه ای ب هس ــمت س ــفید رود ی ــا فی ــروزه ای‬ ‫باق ــی بمان ــد و امروز جم ــع ش ــده ایم به خوبی‬ ‫غربالگ ــری کنی ــم و ا گ ــر ش ــما پرسش ــگران قدر‬ ‫یک ــه انج ــام می دهی ــد را بدانی ــد با‬ ‫و ارزش کار ‬ ‫انج ــام غربالگری و به دنبال ان پیش ــگیری موثر‬ ‫قدم بس ــیاربزرگی برای ش ــهر و اس ــتان و کشور‬ ‫برمی دار ی ــد‪.‬‬ ‫متاس ــفانه جامع ــه فرام ــوش ک ــرده اس ــت ک ــه‬ ‫اف ــراد دارای معلولی ــت نی ــز مانن ــد هم ــگان‬ ‫نیازه ــای اولی ــه یکس ــانی دارن ــد مانن ــد ح ــق‬ ‫برخورداری از سیس ــتم حمل ونق ــل عمومی یا‬ ‫حـــق برخورداری از تردد اســـان در پیاده روها و‬ ‫اما ک ــن عمومی‪ .‬اغل ــب پیاده روه ــا حتی برای‬ ‫اف ــراد س ــالم هم مناس ــب نیس ــت چه رس ــد به‬ ‫اف ــراد دارای معلولی ــت ام ــا نبای ــد فراموش کرد‬ ‫افراد ســـالم به هرحال از رفت وامـــد روزانه خود‬ ‫بازنمی مانن ــد ام ــا اف ــراد دارای معلولیت حتی‬ ‫درص ــورت مواجهه با کوچک تری ــن مانع‪ ،‬دچار‬ ‫تاخیر در رفت وامد یا حت ــی بازماندن از برنامه‬ ‫ً‬ ‫یش ــوند‪ .‬اخی ــرا ایـ ـت اهلل س ــید‬ ‫روزان ــه خ ــود م ‬ ‫ابراهی ــم رئیس ــی (رئیس جمه ــوری کش ــور ) در‬ ‫جلس ــه هیئت دول ــت باتا کیدبر ل ــزوم خدمات‬ ‫خالصان ــه و ت ــاش همه جانب ــه ب ــرای رف ــع‬ ‫مش ــکالت م ــردم‪ ،‬گفته که همه دس ــتگاه ها در‬ ‫حیطه مس ــئولیت های خود بای ــد تالش کنند‬ ‫ت ــا زندگی و رفت وامد معلولین در س ــطح ش ــهر‬ ‫و ادارات تس ــهیل ش ــود و تهی ــه وس ــیله نقلیه‬ ‫یس ــت‬ ‫مناس ــب ب ــرای ای ــن عزی ــزان از وظایف ‬ ‫ک ــه برعهده دولت اس ــت‪ .‬طبق م ــاده ‪ ۲‬قانون‬ ‫حمای ــت از حق ــوق اف ــراد دارای معلولی ــت نیز‬ ‫تم ــام وزارتخان هه ــا‪ ،‬س ــازمان ها و موسس ــات‬ ‫و ش ــرکت های دولت ــی و نهاده ــای عموم ــی‬ ‫و انقالب ــی موظف ان ــد در طراح ــی‪ ،‬تولی ــد و‬ ‫اح ــداث س ــاختمان ها و اما ک ــن عموم ــی و‬ ‫معاب ــر و وس ــایل خدمات ــی به نح ــوی عم ــل‬ ‫کنن ــد ک ــه ام ــکان دسترس ــی و بهره من ــدی از‬ ‫ان ها بـــرای افـــراد دارای معلولیت مانند ســـایر‬ ‫اف ــراد فراه ــم ش ــود‪ .‬رئی ــس دبیرخان ــه س ــتاد‬ ‫بس ــازی کش ــور نیز‬ ‫پیگیری و هماهنگی مناس ‬ ‫می گوی ــد؛ باتوج هب ــه افزایش س ــن س ــالمندی‬ ‫و نی ــاز جانب ــازان‪ ،‬معل ــوالن‪ ،‬بیم ــاران و حت ــی‬ ‫یش ــده‪،‬‬ ‫اف ــراد س ــالم ب ــه فض ــای مناسب ساز ‬ ‫الزم اس ــت این موض ــوع در دس ــتورکار‬ ‫مس ــئوالن ق ــرار گی ــرد‪ .‬ابراهی ــم کاظم ــی‬ ‫نس ــرائی می افزای ــد؛ ‪ ۷۰‬درص ــد اج ــرای‬ ‫موم ‬ ‫یس ــت‬ ‫بس ــازی برعه ــده شهردار ‬ ‫کار مناس ‬ ‫بس ــازی‬ ‫ک ــه بای ــد اهتم ــام وی ــژه ای ب ــه مناس ‬ ‫داش ــته باش ــند و در شهرس ــتان ها و استان ها‬ ‫جلس ــاتی دراین زمین ــه برگزار ش ــود‪ .‬وی تا کید‬ ‫در ه ــر زمینـ ـه ای ب ــه این ش ــماره اع ــام کنند‪.‬‬ ‫س ــامانه معب ــر از س ــال ‪ ۱۳۹۵‬راه اندازی ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــامانه معبر ب ــا ش ــماره ‪۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲‬‬ ‫ازس ــوی دبیرخانه س ــتاد هماهنگی و پیگیری‬ ‫بس ــازی کش ــور ب ــرای دریاف ــت و‬ ‫مناس ‬ ‫پیگیری مش ــکالت ش ــهروندان درباره موضوع‬ ‫مناسب سازی محیط ش ــهری راه اندازی شده‬ ‫اس ــت‪ .‬هم میهنان می توانند مراتب ش ــکایات‬ ‫ً‬ ‫و مش ــکالت خود را صرفا دراین زمینه با ارس ــال‬ ‫پیامک ش ــامل ش ــرح مش ــکل‪ ،‬ن ــام منطقه یا‬ ‫محله‪ ،‬شهرس ــتان‪ ،‬استان یا دس ــتگاه اجرایی‬ ‫ب ــه دبیرخان ــه س ــتاد هماهنگ ــی و پیگی ــری‬ ‫بس ــازی کش ــور اع ــام کنن ــد‪ .‬پیام های‬ ‫مناس ‬ ‫‪۷‬س ــاعت پ ــس از دریافت‪،‬‬ ‫واصل ــه حدا کثر تا ‪ ۲‬‬ ‫بازبین ــی و موردبررس ــی ق ــرار خواهن ــد گرفت و‬ ‫پ ــس از بررس ــی و تش ــخیص ارتب ــاط موض ــوع‪،‬‬ ‫مرات ــب ب ــه دبیرخانه اس ــتانی یا دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی مربوط ــه در س ــطح مل ــی ارج ــاع‬ ‫یش ــود‪ .‬طبق ام ــار جامعه جهان ــی؛ معلوالن‬ ‫م ‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از جمعیت را تش ــکیل می دهند‬ ‫ک ــه در ای ــران ای ــن ام ــار ‪ ۱۰‬درص ــد محاس ــبه‬ ‫نه ــا معلولی ــت‬ ‫یش ــود ک ــه سـ ـه درصد از ا ‬ ‫م ‬ ‫یش ــدید دارن ــد‪ .‬هم ا کن ــون‬ ‫ش ــدید و خیل ‬ ‫یک میلی ــون و ‪۶ ۰۰‬ه ــزار معلول تحت پوش ــش‬ ‫بهزیس ــتی هس ــتند‪ .‬چندی پی ــش‪ ،‬ش ــبنم‬ ‫جهانش ــاد در مراس ــم ش ــروع «ط ــرح رص ــد‬ ‫معلولیت در اس ــتان ی ــزد» با ارائ ــه توضیحاتی‬ ‫طب ــا چگونگ ــی اج ــرای ط ــرح یادش ــده‬ ‫درارتبا ‬ ‫گفت؛ طبق سرش ــماری س ــال ‪ ۱.۳ ،۱۳۹۰‬درصد‬ ‫یعن ــی ‪ ۱۳‬در یک هزارنف ــر ام ــار معلوالن کش ــور‬ ‫برای ارائه به س ــازمان بهداش ــت جهانی اعالم‬ ‫ش ــد‪ .‬وی عل ــت ش ــروع ط ــرح رص ــد را تف ــاوت‬ ‫چش ــمگیر ام ــار اعال مش ــده با ام ــار ارائ هش ــده‬ ‫ازس ــوی س ــازمان بهداش ــت جهان ــی عن ــوان‬ ‫کرد‪ .‬مع ــاون دفتر پیش ــگیری از معلولیت های‬ ‫س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور اظه ــار ک ــرد؛ بانک‬ ‫اطالعاتی معلوالن س ــازمان بهزیس ــتی ش ــامل‬ ‫معل ــوالن مراجعی ــن به س ــازمان اس ــت که فرد‬ ‫توس ــط متخصص ــان و کارشناس ــان ارزیاب ــی‬ ‫تخصص ــی بالین ــی ش ــده و ن ــام وی ازنظ ــر نوع‬ ‫معلولی ــت و ش ــدت معلولیت در س ــامانه ثبت‬ ‫یت ــوان از‬ ‫یش ــود‪ .‬وی گف ــت؛ بااین وجود نم ‬ ‫م ‬ ‫دنیایشگفت انگیز قلمی ها!‬ ‫باتری هـــای قلمـــی سال ها ســـت کـــه نیروبخـــش طیـــف وســـیعی از ل ــوازم‬ ‫الکترونیکی خانگی هســـتند و هرچنـــد در این مدت ازلحـــاظ ظاهری تغییر‬ ‫ً‬ ‫چندانـــی نکرده انـــد‪ ،‬امـــا تکنولوژی هـــای به کاررفتـــه در ان ها کامـــا دگرگون‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬ایـــن باتری هـــا کـــه درواقـــع نوعـــی پیـــل خشـــک ســـیلندری‬ ‫هســـتند‪ ،‬در ابعـــاد مختلـــف تولیـــد و بـــه بـــازار عرضـــه می شـــوند‪ .‬به گزارش‬ ‫زومیـــت؛ در این مقال ه بـــا انواع باتری ســـیلندری‪ ،‬به خصوص دو ســـایز ‪AA‬‬ ‫(بخوانیـــد دابـــل ِای) و ‪( AAA‬بخوانیـــد تریپل ِای) کـــه در ایران به ترتیب به‬ ‫«قلمی» و «نیم قلمی» مشـــهور هســـتند‪ ،‬اشنا شـــویم‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫ِ‬ ‫که در سرتاســـر این نوشـــتار‪ ،‬منظور از عبـــارت «باتری»‪ ،‬درواقـــع ِ‬ ‫«باتری های سیلندری اســـتاندارد» اســـت‪ .‬باتری های سیلندری‪ ،‬به شکل‬ ‫اشـــنایی که امروزه ان ها را می شناســـیم‪ ،‬اوایل قرن بیستم میالدی معرفی‬ ‫و روانـــ ه بازار شـــدند‪ .‬در ابتدا اســـتاندارد خاصـــی برای ایـــن باتری ها وجود‬ ‫نداشـــت و شـــرکت های ســـازند ه باتـــری‪ ،‬باتری های ســـیلندری خـــود را در‬ ‫انـــداز ه دلخـــواه تولید می کردنـــد؛ تا اینکه ســـازمان های اســـتاندارد ازجمله‬ ‫موسســـ ه ملی اســـتاندارد امریکا (‪ ،)ANSI‬در ســـال ‪ ۱۹۰۷‬اولین استانداردها‬ ‫را برای ابعاد باتری های ســـیلندری وضع کردند‪ .‬اســـتاندارد باتری های ‪AA‬‬ ‫یـــا قلمی (که امـــروزه متداول ترین نوع باتری ســـیلندری در جهان ب هش ــمار‬ ‫می رونـــد) در ســـال ‪ ۱۹۴۷‬وضـــع شـــد؛ هرچند ایـــن باتری هـــا مدت ها قبل‬ ‫از استانداردســـازی نیـــز به صـــورت گســـترده تولیـــد و اســـتفاده می شـــدند‪.‬‬ ‫باتری هـــای ‪ AA‬حـــدود پنج ســـانتی متر طـــول و ‪ ۱٫۳‬ســـانتی متر قط ــر‬ ‫دارنـــد‪ .‬وزن باتری هـــای قلمـــی بســـته به نوع ان هـــا متغیر اســـت و از ‪ ۱۵‬گرم‬ ‫در باتری هـــای لیتیومـــی تـــا ‪ ۳۱‬گـــرم در باتری هـــای نیکل‪-‬هیدریـــد فل ــزی‬ ‫می رســـد‪ .‬امـــروزه حدود ‪ ۶۰‬درصـــد از باتری هـــای الکاالین فروخته شـــده در‬ ‫جهـــان از نـــوع ‪ AA‬هســـتند‪ .‬باتری هـــای ‪ AAAA‬یا نیم قلم مـــوارد مصرف‬ ‫بســـیار کمتری نســـبت به دیگر انواع باتری های ســـیلندری دارند و هرچند‬ ‫از ســـال ‪ ۲۰۱۰‬بـــه بعـــد اندکـــی بـــه شـــهرت ان هـــا افـــزوده شـــد ه اســـت؛ ام ــا‬ ‫همچنـــان به ســـختی می توان ان هـــا را در فروشـــگاه های لـــوازم الکترونیکی‬ ‫پیـــدا کـــرد‪ .‬از ایـــن نـــوع باتری هـــا بیشـــتر در دســـتگاه های کوچکـــی چون‬ ‫اشـــاره گرهای لیزری کوچـــک‪ ،‬ریموت دزدگیـــر ماشـــین‪ ،‬خودکارهای مجهز‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫به المپ ‪ ،LED‬اســـتایلوس ها و امپلی فایرهای هدفون اســـتفاده م ‬ ‫به طورکلـــی دو دســـته باتری قلمـــی داریم‪.‬‬ ‫باتری های غیر شارژی‬ ‫باتری هـــای غیـــر شـــارژی یـــا یک بارمصـــرف که بـــا نـــام «ســـلول های اولیه»‬ ‫(‪ )Primary Cell‬نیـــز شـــناخته می شـــوند‪ ،‬پـــس از یک بـــار اســـتفاده دیگ ــر‬ ‫قابلیـــت شـــارژ شـــدن و اســـتفاده ی مجـــدد ندارنـــد‪ .‬دلیـــل اینکـــه ای ــن‬ ‫باتری هـــا را نمی توان شـــارژ کـــرد‪ ،‬بازگشـــت ناپذیر بودن وا کنش شـــیمیایی‬ ‫تولیدکننـــد ه الکتریســـیته در ان ها ســـت‪ .‬باتری هـــای غیر شـــارژی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از بـــازار ‪ ۵۰‬میلیـــارد دالری باتـــری را به خـــود اختصـــاص داده انـــد و هرس ــال‬ ‫حـــدود ‪ ۱۵‬میلیـــارد عـــدد از ان هـــا تولیـــد و روانـــ ه بـــازار می شـــود‪ .‬ازجمل ــه‬ ‫باتری هـــای قلمی غیرشـــارژی می تـــوان به باتری هـــای روی‪-‬کربـــن (–‪Zinc‬‬ ‫‪ )Carbon‬اشـــاره داشـــت کـــه قدیمی تریـــن باتری های خشـــک هســـتند که‬ ‫بـــه تولید انبـــوه تجاری رســـیدند‪ .‬ظرفیـــت ان ها در ســـایز ‪ AA‬حـــدود ‪۴۰۰‬‬ ‫تـــا ‪ ۹۰۰‬میلی امپـــر اســـت‪ .‬باتری هـــای الکاالیـــن (‪ )Alkaline‬یـــا قلیایـــی نوع‬ ‫دیگـــری از باتری های غیرقابل شـــارژ هســـتند که انـــرژی خـــود را از وا کنش‬ ‫بین روی و دی ا کســـید منگنز (‪ )Zn/MnO2‬تامیـــن می کنند‪ .‬البته نوعی از‬ ‫باتری هـــای الکاالیـــن با قابلیت شـــارژ مجـــدد نیز وجـــود دارد؛ امـــا به اندازه ‬ ‫دیگـــر انواع باتری های شـــارژی متداول نیســـت‪ .‬باتری هـــای لیتیومی یکی‬ ‫از جدیدتریـــن انـــواع باتری هـــای غیرقابل شـــارژ هســـتند‪ .‬در ایـــن باتری ها‬ ‫ً‬ ‫معمـــوال از لیتیوم به عنوان اند و منگنز دی ا کســـید به عنوان کاتد اســـتفاده‬ ‫می شـــود‪.‬‬ ‫باتری های شارژی‬ ‫باتری هـــای بـــا قابلیت شـــارژ مجدد یـــا «ســـلول های ثانویـــه» (‪Secondary‬‬ ‫یش ــوند‪،‬‬ ‫‪ )Cell‬کـــه در بـــازار بیشـــتر بـــا نـــام «باتـــری شـــارژی» شـــناخته م ‬ ‫باتری هایـــی هســـتند که می توان چندین بـــار انرژی الکتریکی ذخیر هش ــده‬ ‫ً‬ ‫در ان هـــا را اســـتفاده و مجـــددا ان را پـــر کـــرد‪ .‬فرایند شـــارژ در ایـــن باتری ها‬ ‫به گونه ای ســـت که الکتـــرود فعـــال مثبت با ا کســـید شـــدن‪ ،‬الکتـــرون تولید‬ ‫می کنـــد و الکتـــرود منفی بـــا دریافـــت الکتـــرون کاهـــش (‪ )Redox‬می یابد و‬ ‫دراین میـــان الکترولیـــت نقش بافـــر بین دو الکتـــرود را بازی می کنـــد‪ .‬اولین‬ ‫ل باتری های شـــارژی «نرخ خالی شـــدن شـــارژ» بســـیار باالیی داشتند؛‬ ‫مد ‬ ‫به طوری کـــه پیـــش از اینکـــه به دســـت مشـــتری برســـند‪ ،‬روی قفسـ ـه ی‬ ‫فروشـــگاه تمام شـــارژ ان ها خالی می شـــد و کاربـــران قبل از اولین اســـتفاده‬ ‫مجبـــور بودنـــد ان هـــا را ابتدا شـــارژ کنند؛ امـــا باتری هـــای شـــارژی امروزی‬ ‫ً‬ ‫معمـــوال نـــرخ خالی شـــدن شـــارژ بســـیار کم تـــری دارنـــد‪ .‬عالوه بـــر قابلی ــت‬ ‫اســـتفاد ه مجـــدد‪ ،‬از جملـــه مهم تریـــن مزایای باتری های شـــارژی نس ــبت‬ ‫ً‬ ‫بـــه باتری هـــای یک بارمصرف می تـــوان به ولتاژ نســـبتا ثابت ان هـــا درطول‬ ‫مدت شـــارژدهی اشـــاره کـــرد‪ .‬همچنیـــن با اینکـــه قیمت اولیـــ ه باتری های‬ ‫ً‬ ‫شـــارژی معمـــوال بســـیار گران تـــر از باتری هـــای غیـــر شـــارژی اســـت؛ ام ــا‬ ‫باتوجه بـــه قابلیت شـــارژ مجدد‪ ،‬هزین ه کلـــی ان ها در درازمـــدت به مراتب از‬ ‫باتری هـــای غیـــر شـــارژی ارزان تر تمام می شـــود‪.‬‬ ‫مسعودتوکلی‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪2418‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫درخشش شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫در جشنواره شهید رجایی‬ ‫علی ا کبـر نصیـری گفـت‪« :‬باتوج هبـه مکاتبـات شـرکت توانیـر و سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان دربـاره گـزارش ارزیابـی عملکـرد سـال ‪99‬‬ ‫(جشـنواره شـهید رجایی) و همچنین گزارش ارزیابی عملکرد داخلی وزارت‬ ‫نیـرو (همایـش مدیـران) و گـزارش شـاخص های کلیـدی طـرح سـیما‪ ،‬ایـن‬ ‫نخـود کنـد‪.‬‬ ‫شـرکت توانسـت در حـوزه منابـع انسـانی موفقیت هایـی را ازا ‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان در جشـنواره شـهید رجایـی سـال ‪ 99‬در‬ ‫گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت توانست رتبه دوم را کسب کرد‪ .‬همچنین‬ ‫سـطح خـوب را در ارزیابـی عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی سـال ‪ 99‬ب هخـود‬ ‫اختصـاص داد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان بااشـاره به‬ ‫پایش شاخص های کلیدی عملکرد (طرح سیما‪ -‬توانیر) در سال ‪ 99‬افزود‪:‬‬ ‫«توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان دراین پایـش بیـن شـرکت های توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق سرتاسـر کشـور نیـز رتبـه ‪ 10‬را ازان خود کرد‪ .‬کسـب سـطح خـوب و رتبه ‪10‬‬ ‫بیـن ‪ 39‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق سراسـر کشـور در ارزیابـی عملکـرد داخلی‬ ‫وزارت نیـرو در سـال ‪( 99‬همایـش مدیـران) از دیگـر افتخـارات توزیـع نیـروی‬ ‫یسـت؛ طبـق رنگ بنـدی اعال مشـده ازسـوی‬ ‫بـرق گلسـتان اسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫شـرکت توانیر که براسـاس ان شـرکت های توزیع ارزیابی می شوند‪ ،‬توزیع برق‬ ‫نخـود کـرد‪.‬‬ ‫گلسـتان در ناحیـه سـبز قـرار گرفتـه و کسـب رتبـه خـوب را ازا ‬ ‫اجرای طرح ضربتی ساماندهی متکدیان شهر کهریزک‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫مدارس غیردولتی‪ ،‬بازوی پرتوان دولت‬ ‫در حوزه تعلیم وتربیت هستند‬ ‫پوشش ‪43‬درصدی بیمه تامین اجتماعی در استان‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان گلسـتان‬ ‫بااشـاره به تکلیف قانونی دولت برای حمایت‬ ‫اجتماعـی از همـه مـردم‪ ،‬گفـت‪« :‬درصـورت‬ ‫یتـوان سـطح‬ ‫تامیـن منابـع مالـی پایـدار م ‬ ‫پوشـش بیمـه ای را بـه حدا کثـر رسـاند»‪.‬‬ ‫هـادی نودهـی در حاشـیه حضـور در دفتـر در‬ ‫گلسـتان بااشـاره به اینکه مجموعـه خدمـات‬ ‫یشـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مـا در سـطح اسـتان بـه دو بخـش درمانـی و بیمـه ای تقسـیم م ‬ ‫«در بخـش درمـان خدمـات مـا به سـه زیرمجموعه مسـتقیم‪ ،‬غیرمسـتقیم و‬ ‫خرید خدمت تقسیم می شود»‪ .‬وی بابیان اینکه در بخش درمان مستقیم‪،‬‬ ‫تمـام مرا کـز بیمارسـتانی و درمانی ما که به بیم هشـدگان اجبـاری ما خدمات‬ ‫رایـگان ارائـه می دهنـد‪ ،‬مدنظـر هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬بخـش غیرمسـتقیم شـامل‬ ‫تمـام بیمارسـتان ها و مرا کـز درمانـی دولتـی و خصوصی انـد کـه طـرف قـرارداد‬ ‫بـا تامیـن اجتماعـی بـوده و بیم هگـذار مـا تنهـا فرانشـیز ناچیـزی را پرداخـت‬ ‫می کنند»‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی به باتا کیدبراینکه برخی از بیمارستان ها‬ ‫نیـز بـا هیچ بیمه ای قـرارداد ندارنـد‪ ،‬افزود‪« :‬دراین گونـه مرا کز نیز بیمه گذاران‬ ‫مـا بعـد از انجـام هزینـه‪ ،‬بـا ارائـه مسـتندات پرداختـی و کسـر فرانشـیز مبلـغ‬ ‫هزین هشـده را از تامیـن اجتماعـی هزینـه می کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬طبق اصل‬ ‫ماموریـت دوم ایـن نهـاد در حـوزه خدمات بیمه ا ‬ ‫‪ 29‬قانون اساسـی؛ ما مکلف به انجام تعهداتی در حوزه بازنشسـتگی‪ ،‬فوت‪،‬‬ ‫درمـان و ازکارافتادگـی هسـتیم؛ کـه مسـتمری بازنشسـته ها یکـی از مهم تریـن‬ ‫ان هاسـت»‪ .‬وی تامیـن اجتماعـی را یـک مجموعـه درامـد هزینـه و خوداتـکا‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬در سـال ‪ 1399‬و ‪ 1400‬سـه مرحلـه افزایـش حقـوق بـرای‬ ‫جامعـه هـدف خـود داشـته ایم کـه هرچنـد در برابـر تغییـرات تورمـی هنـوز کم‬ ‫اسـت؛ امـا حقـوق ‪ ۱۶۱۱۰۰۰‬تومـان‪ ،‬امـروز بـه ‪ ۴۳۰۰۰۰۰‬تومـان رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫وی ضمـن حمایـت از افزایـش حقـوق کارگران و بیم هشـدگان این سـازمان؛ بر‬ ‫ضرورت تامین منابع مالی ان نیز تا کید کرد و گفت‪ ۱۴۵۰۰۰۰۰« :‬نفر بیمه شده‬ ‫یشـود کـه ا گـر‬ ‫داریـم کـه حـق بیمـه این افـراد حـدود ‪17000‬میلیاردتومـان م ‬ ‫میزان حقوق ماهیانه و پرداخت حقوق کوتاه مدت؛ ازجمله بارداری‪ ،‬پروتز‪،‬‬ ‫درمـان و ‪ ...‬را محاسـبه کنیـم‪ ،‬چیـزی ازاین مبلـغ بـرای پرداخت های بعدی و‬ ‫مسـتمری های بازنشسـتگی و ‪ ...‬باقـی نمی مانـد»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران در جلسه‬ ‫انتخابـات شـورای هماهنگـی موسسـان‬ ‫مدارس و مرا کز اموزشی و پرورشی غیردولتی‬ ‫اسـتان بااشـاره به اینکه مـدارس غیردولتـی‬ ‫در عصـر کرونـا پای کار بودند و از جدیدترین‬ ‫شهـا و تجهیـزات بـرای امـوزش فرزنـدان‬ ‫رو ‬ ‫اسـتفاده کردنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬فضـای مجـازی‬ ‫فرصتـی بـود کـه امـوزش از راه دور را تجربـه‬ ‫کنیـم‪ .‬فضـای مجـازی‪ ،‬عبـور از جامعـه‬ ‫ماشـینیزم سـمت جامعه دانایی محـور بود؛‬ ‫دراین ماجـرا سـهم بی بدیـل معلمـان در‬ ‫رقـم زدن اتفاقـات خـوب بـرای دانش امـوزان‬ ‫یسـت»‪ .‬علیرضـا سـعدی پور‬ ‫ انکارنا شدن ‬ ‫بابیان اینکـه ا گـر همـه زیرسـاخت ها فراهـم‬ ‫باشـد‪ ،‬بهره وری در فضای مجازی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫یسـت؛ افـزود‪:‬‬ ‫فضـای واقعـی و حضور ‬ ‫« چیـزی جایگزیـن امـوزش حضـوری و معلم‬ ‫یشـود‪ .‬بـرای داشـتن اموزش وپرورشـی‬ ‫نم ‬ ‫تهـای زندگـی را‬ ‫پویـا و بانشـاط بایـد مهار ‬ ‫بـه دانش امـوزان بیاموزیـم‪ .‬اتفاقاتـی خـوب‬ ‫کـه در حـوزه المپیادهـای علمـی و کنکـور در‬ ‫مـدارس غیردولتـی رقـم خـورد را به فال نیـک‬ ‫می گیریـم؛ امـا نبایـد از تربیـت تما مسـاحتی‬ ‫دانش امـوزان در تـراز سـند تحـول غافـل‬ ‫شـویم‪ .‬تقدیـر از رتب ههـای برتـر علمـی‪،‬‬ ‫امـری نیکوسـت؛ امـا نبایـد از دانش امـوزان‬ ‫واگذارینقش هایاجتماعی‬ ‫به دانش اموزان‪ ،‬با اعتماد به ان ها‬ ‫ش وپـرورش‬ ‫همچنیـن مدیـرکل اموز ‬ ‫مازنـدران در جلسـه شـورای معاونیـن‬ ‫اداره کل نیـز‪ ،‬بـر اعتمـاد بـه دانش امـوزان‬ ‫شهـای اجتماعـی بـه انـان‬ ‫و وا گـذاری نق ‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬علیرضـا سـعدی پور گفـت‪:‬‬ ‫«نقـادی سـرلوحه کار خبرگـزاری پانـا باشـد‪.‬‬ ‫خبرنـگاران پانـا بایـد خبرهـای انتقـادی‬ ‫هـم کار کننـد ولـی بـا نقـد منصفانـه و‬ ‫مشـفقانه‪ .‬ایـن موضـوع کـه خبرهـای‬ ‫خـوب مـدارس توسـط خبرنـگاران پانـا‬ ‫منعکـس شـود بسـیار جالـب و هیجان انگیـز‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بایـد بـه دانش امـوزان‬ ‫فهـای خـود را‬ ‫اعتمـاد کنیـم تـا بتواننـد حر ‬ ‫به راحتـی بیـان کننـد‪ .‬در همین راسـتا بایـد‬ ‫شهـای اجتماعـی را بـه انـان وا گـذار‬ ‫نق ‬ ‫یتـوان‬ ‫کنیـم‪ .‬از ظرفیـت خبرگـزاری پانـا م ‬ ‫بـرای وا گـذاری نقش هـا بـه دانش امـوزان‬ ‫در همـه شهرسـتان ها و مناطـق اسـتفاده‬ ‫کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پنج هـزار مدرسـه در‬ ‫جهـزار خبرنـگار پانـا‬ ‫اسـتان داریـم و بایـد پن ‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬خبرنـگاران خبرگـزاری پانـا‬ ‫نبایـد بـه اخبـار اموزش وپـرورش محـدود‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس تشریح کرد؛‬ ‫نوسازی ‪ 37‬دستگاه تا کسی درون شهری گرگان‬ ‫مدیرعامـل سـازمان حمل ونقـل شـهرداری‬ ‫گرگان‪ ،‬از نوسازی ‪ 37‬دستگاه تا کسی شهری‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهـدی کمال غریبـی گفت‪« :‬بالغ بر‬ ‫‪ 2940‬خودروی تا کسی و ‪ 100‬دستگاه اتوبوس‬ ‫شـهری در گـرگان فعال انـد که عمـر مفید این‬ ‫نـاوگان حمل ونقـل حدا کثـر ‪1 0‬سـال اسـت‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫و پـس ازان فرسـوده محسـوب م ‬ ‫نشـهری بیـش از‬ ‫به گفتـه وی؛ ا کنـون حـدود ‪ 50‬درصـد از تا کسـی های درو ‬ ‫‪ 10‬سـال قدمـت دارنـد و فرسـوده اند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬سـایت نوسـازی نـاوگان‬ ‫فرسـوده به نشـانی ‪ www.nosazi.org‬فعـال اسـت و تا کنـون ‪ 57‬دسـتگاه‬ ‫تنـام کرده انـد کـه امسـال ‪ 37‬دسـتگاه‪ ،‬تا کسـی خـود را‬ ‫نسـایت ثب ‬ ‫درای ‬ ‫تحویل گرفته اند‪ .‬با نظر مثبت مهندس سـبطی (شـهردار گرگان)‪ ،‬رانندگان‬ ‫تا کسـی متقاضـی تسـهیالت نوسـازی می تواننـد در صنـدوق کارافریـن یـا‬ ‫بانـک رسـالت کـه کارمـزد کمتـری دریافـت می کننـد‪ ،‬سـپرده گذاری کننـد تـا‬ ‫نهـا پرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫شـهرداری مبلغـی را به عنـوان تسـهیالت ‪ 60‬ماهـه بـه ا ‬ ‫راننـدگان تا کسـی و اتوبـوس ازنظـر اقتصـادی جـزو اقشـار ضعیـف جامعه انـد‬ ‫نهـا را فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫و مـا بایـد شـرایط الزم بـرای نوسـازی خودروهـای ا ‬ ‫جایـگاه سـوخت در خیابـان قابـوس همـه روزه از سـاعت ‪ 6‬تـا ‪ 17‬دراختیـار‬ ‫یسـت و کارواش رایـگان نیـز بـرای ایـن عزیـزان درنظـر گرفتـه‬ ‫راننـدگان تا کس ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی‪ ،‬از شـهروندان خواسـت باتوج هبـه سـختی کار راننـدگان‬ ‫حمل ونقـل عمومـی‪ ،‬برخـورد صمیمانه تری با این رانندگان داشـته باشـند‪.‬‬ ‫توانمنـد در دیگـر زمین ههـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫هنـری‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬قرانـی و دیگـر مهار ‬ ‫یهـا و‬ ‫فنـی غافـل شـویم؛ زیـرا تنهـا کنکور ‬ ‫یهـا خروجـی اموزش وپـرورش‬ ‫المپیاد ‬ ‫نیسـتند؛ بلکـه تمـام ایـن دانش امـوزان‬ ‫یهـای‬ ‫دارای مهـارت‪ ،‬همـه از خروج ‬ ‫اموزش وپـرورش هسـتند‪ ۲۴ .‬درص ِـد‬ ‫‪۱۲۰‬هـزار‬ ‫دانش امـوزان اسـتان؛ یعنـی حـدود ‬ ‫دانش امـوز اسـتان در مـدارس غیردولتـی‬ ‫مشـغول به تحصیل هسـتند و این امـر‬ ‫نشـان دهنده توان بـاالی مدارس غیردولتی‬ ‫در کاهـش بـار مالـی دولـت اسـت و درواقـع‪،‬‬ ‫مـدارس غیردولتـی بـازوان پرتـوان دولـت‬ ‫در حـوزه تعلیم وتربیـت هسـتند؛ چرا کـه بـار‬ ‫بزرگـی از روی دوش دولـت برمی دارنـد‪ .‬بـا‬ ‫تلطیـف قوانیـن مربـوط بـه نوسـازی ازسـوی‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬امیدواریـم مشـکالت و‬ ‫شهـای فراوانـی که دراین زمینـه فراروی‬ ‫چال ‬ ‫یسـت برداشـته شـود‪.‬‬ ‫مـدارس غیردولت ‬ ‫برخـی قوانیـن مربـوط بـه مـدارس غیردولتی‬ ‫نیـز وجـود دارد کـه مغفـول و برزمین مانـده‬ ‫اسـت کـه بـا مطالب هگـری و اسـتفاده از خـرد‬ ‫جمعـی در شـورای موسسـان مـدارس‬ ‫نهـا امیـد‬ ‫یتـوان بـه اجـرای ا ‬ ‫غیردولتـی‪ ،‬م ‬ ‫بسـت»‪ .‬وی بااشـاره به رعایـت حق وحقـوق‬ ‫کارکنـان مـدارس غیردولتـی توسـط‬ ‫موسسـان‪ ،‬خواسـتار داشـتن سـعه صدر‪،‬‬ ‫پذیرفتن انتقادات و پیدا کردن راه حل برای‬ ‫ان توسط موسسان مدارس غیردولتی شد‪.‬‬ ‫شـوند؛ بلکـه بایـد مسـائل مختلـف جامعـه‬ ‫را نیـز تحت پوشـش خبـری قـرار دهـد»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬خوشـبختانه صد ا وسـیمای‬ ‫مرکـز اسـتان برنام ههـای تلویزیونـی را بـرای‬ ‫جوانـان و نوجوانـان تدارک دیـده تـا حداقـل‬ ‫کبـار عصرهـا جوانـان و نوجوانان‬ ‫هفته ای ی ‬ ‫فهـای خـود‬ ‫در ان برنامـه تلویزیونـی حر ‬ ‫را بزننـد و انتقـادات خـود را ارائـه کننـد؛‬ ‫همچنیـن اخبـار جوان ههـا نیـز قـرار اسـت‬ ‫بـه زودی در شـبکه اسـتانی راه انـدازی شـود‬ ‫کـه ایـن یـک ظرفیـت فوق العـاده اسـت تـا به‬ ‫دانش امـوزان نقش هـای بزرگتـری را وا گـذار‬ ‫کنیـم»‪ .‬سـعدی پور در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنان خـود شـوراهای دانش امـوزی را یـار‬ ‫نمـدارس دانسـت و تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫و یـاور مدیرا ‬ ‫«شـورای دانش امـوزی در حـد تشـریفات‬ ‫فهـای روسـای شـوراهای‬ ‫نباشـد و حر ‬ ‫دانش امـوزی در مـدارس شـنیده شـود‬ ‫تـا دانش امـوزان در مـدارس نقش افریـن‬ ‫و اثرگـذار باشـند»‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‪،‬‬ ‫مجلـس دانش امـوزی را تمریـن دموکراسـی‬ ‫‪۵۵۰‬هـزار‬ ‫و مرد مسـاالری برشـمرد و گفـت‪ « :‬‬ ‫دانش امـوز در اسـتان در حال تحصیـل‬ ‫هسـتند کـه مشـورت و اسـتفاده از خـرد‬ ‫جمعـی ایـن جمعیـت بـزرگ دانش امـوزی‬ ‫ش وپـرورش بسـیار کمـک‬ ‫می توانـد بـه اموز ‬ ‫کنـد»‪.‬‬ ‫مصوبات بیست ویکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر مشـهد در پایـان‬ ‫بیسـت ویکمین جلسـه علنی شـورای شهر مشهد‪ ،‬به تشریح‬ ‫مصوبـات این جلسـه پرداخـت و گفـت‪« :‬اولیـن دسـتورکار‬ ‫این نشسـت کـه به تصویـب اعضـای شـورای شـهر رسـید‪،‬‬ ‫نقـدر بـود»‪.‬‬ ‫الیحـه نا مگـذاری معابـر فرعـی ب هنـام شـهدای گرا ‬ ‫موسـی الرضا حاجی بگلـو افـزود‪« :‬برهمین اسـاس‪ ،‬معبـر‬ ‫فرعـی تـوس ‪ ۴۷‬واقـع در بلـوار تـوس بـا حفـظ شـماره ب هنـام‬ ‫شـهید حسـن الهـی؛ معبـر فرعـی شـهید درودی ‪ ۷‬واقـع در‬ ‫بلـوار تـوس‪ ،‬تـوس ‪ ۴۱‬بـا حفـظ شـماره ب هنـام شـهید ابوالفضل‬ ‫طاهـری؛ و معبـر فرعـی پیامبـر اعظـم (ص) ‪ ۵‬واقـع در بزرگـراه‬ ‫پیامبر اعظم (ص) با حفظ شماره به نام شهید حسین پایدار‬ ‫نا مگـذاری شـد»‪ .‬وی بابیان اینکه درادامـه‪ ،‬الیحه اعمال ماده‬ ‫‪ ۹‬قانـون نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و املا ک بـرای اجـرای‬ ‫برنام ههـای عمومـی‪ ،‬عمرانی و نظامـی دولت در محـور بزرگراه‬ ‫پیامبـر اعظـم (ص) بـا قیـد دو فوریـت به تصویب رسـید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«طبـق ایـن مصوبـه‪ ،‬بـه شـهردار مشـهد مقـدس‪ ،‬به عنـوان‬ ‫دیدار مدیر مخابرات منطقه با مدیرکل دادگستری استان‬ ‫یشـود‬ ‫باالتریـن مقـام اجرایـی شـهرداری‪ ،‬اجـازه داده م ‬ ‫باتوج هبـه ضـرورت و تسـریع در اجـرای طـرح احـداث چپ گرد‬ ‫بزرگراهپیامبر اعظم (ص)بهبزرگراهایت ا‪...‬هاشمیرفسنجانی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه تملـک و تحصیـل حریـم مقـدار در مسـیر دو پلا ک‬ ‫مجـزا‪ ،‬طبـق اعمـال ماده قانونـی مذکـور اقـدام کنـد‪ .‬طـرح‬ ‫نحـوه تامیـن پارکینـگ در املا ک دارای سـابقه پاسـخگویی‪،‬‬ ‫دیگـر دسـتورکار جلسـه بـود کـه بـا رای اعضـای شـورای شـهر‬ ‫به تصویـب رسـید؛ مصوبـه ای کـه طبـق ان‪ ،‬شـهرداری مشـهد‬ ‫مقدس موظف است درمواردی که حقوقات کسری پارکینگ‬ ‫(طبـق ارای کمیسـیون مـاده ‪ ،۱۰۰‬عـوارض‪ ،‬بهـای خدمـات) را‬ ‫تجدیدبنا‪ ،‬مسـاحت پارکینگ تسوی هشـده‬ ‫اخـذ کـرده تـا زمان‬ ‫ِ‬ ‫را درصورت تغییرات بنا ازلحاظ سطح و سطوح و بهره برداری‬ ‫به عنـوان حقوق مکتسـبه منظـور و لحاظ کنـد»‪ .‬حاجی بگلو‬ ‫بابیان اینکه اخرین مصوبه «طرح تشکیل قرارگاه اجتماعی»‬ ‫بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬طبـق مصوبـه شـورای شـهر؛ شـهرداری بایـد‬ ‫به منظـور تسـری اخلاق اجتماعـی و پیشـگیری‪ ،‬کاهـش و‬ ‫مقابلـه با اسـیب های اجتماعی با به کارگیـری تمام ظرفیت ها‬ ‫و امکانـات مـادی و معنـوی در چهارچوب وظایف شـهرداری‪،‬‬ ‫مشـارکت سـایر نهادهـا و دسـتگاه های مرتبـط‪ ،‬بااتکابـه‬ ‫حلقه های میانی و ظرفیت های مردمی و بر محوریت مسجد‬ ‫و بـا تا کیـد محلـه و خانواده محـوری‪ ،‬نسـبت بـه تهیـه سـازوکار‬ ‫تشـکیل قـرارگاه اجتماعـی ظـرف دومـاه اقـدام و بـه شـورای‬ ‫اسلامی شـهر ارائـه کنـد»‪.‬‬ ‫پیام منصور یزدی زاده به مناسبت سالروز تاسیس ذوب اهن اصفهان؛‬ ‫ذوب اهن اصفهان «قلب صنعت فوالد ایران و نگینی در دشت طبس» است‬ ‫دکتـر غالمعلـی شـهمرادی؛ مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان‪ ،‬بـا حیـدر‬ ‫اسـیایی؛ مدیـرکل دادگسـتری اسـتان دیـدار کـرد‪ .‬دراین دیـدار کـه بـا هـدف‬ ‫بررسـی راهکارهـای پیشـگیری و کاهـش سـرقت تجهیـزات مخابراتـی برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـر افزایـش همـکاری دسـتگاه قضائـی بـا مخابـرات تا کیـد کردنـد‪ .‬دکتـر‬ ‫شـهمرادی بـا ابـراز خرسـندی از اینکـه نهادهـای انتظامـی و قضائـی تا کنـون‬ ‫همکاری های خوبی با مخابرات داشـته اند‪ ،‬افزود‪« :‬تعدد سـرقت ها موجب‬ ‫اختلال در خدمت رسـانی و ارائـه خدمـات و سـرویس های مناسـب بـه‬ ‫متقاضیـان و مشـتریان شـده اسـت‪ .‬تدابیـر اندیشید هشـده دربـاره کاهـش و‬ ‫پیشـگیری از سـرقت ها در مخابرات‪ ،‬نیازمند افزایش همکاری دسـتگاه قضا‬ ‫بـوده و دراین زمینـه تاثیرگـذار خواهـد بـود»‪ .‬حیـدر اسـیایی نیـز از اقدامـات‬ ‫انجا مشـده دادگسـتری سـخن گفـت و افـزود‪« :‬امادگـی کامـل درجهـت رفـع‬ ‫این معضـل بـزرگ و همـکاری بـا مخابـرات وجـود دارد»‪.‬‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد؛‬ ‫کشف ‪ ۷۶۱‬میلیاردریال کاالی قاچاق در استان‬ ‫اقتصـادی‬ ‫امنیـت‬ ‫رئیس پلیـس‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬در نه ماه امسـال بال غبـر‬ ‫‪ ۷۶۱‬میلیاردریـال کاالی قاچـاق در گلسـتان‬ ‫کشـف شـده کـه درمقایسـه با مـدت مشـابه‬ ‫پارسـال ‪ ۵۶‬درصـد افزایـش دارد»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫عباسـعلی پهلوانی نسـب در نشسـت خبـری‬ ‫بـا اصحـاب رسـانه گلسـتان دربـاره مهم تریـن‬ ‫پروند ههـای جرائـم اقتصـادی گفـت‪« :‬یک فقـره احتـکار گنـدم به میـزان‬ ‫‪ ۱۲۶۰۰۰‬کیلوگـرم در تاریـخ ‪ ۱۹‬ابـان امسـال در گنبـدکاووس بـه ارزش بال غبـر‬ ‫نه میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال کشـف؛ و یـک متهـم هـم دراین راسـتا دسـتگیر‬ ‫شـد‪ .‬دومیـن پرونـده مهـم کشـف احتکار در شهرسـتان گنبـدکاووس بود که‬ ‫سـموم کشـاورزی به میـزان ‪ ۱۸۳۵۰‬کیلوگـرم به ارزشـی بال غبـر ‪ ۱۰‬میلیاردریـال‬ ‫کشـف و یـک متهـم هـم دسـتگیر شـد»‪ .‬وی از کشـف یک فقـره اخلال در‬ ‫نظـام تولیـدی به میـزان ‪ ۱۲۶۹۲۰‬کیلوگـرم نهاد دامـی یارانه ای بـه ارزش بالغ بر‬ ‫‪ ۱۱‬میلیاردریـال و دسـتگیری دو متهـم در گـرگان خبـر داد و افـزود‪« :‬متهمـان‬ ‫نخـواری به مسـاحت‬ ‫بـه مراجـع ذیصلاح معرفـی شـدند‪ .‬یک فقـره زمی ‬ ‫‪ ۱۰۲۴‬مترمربـع به ارزشـی بال غبـر ‪ ۴۱‬میلیاردریـال نیـز در علی ابـاد کتـول کشـف‬ ‫شـد‪ .‬ارزش کل پرونده هـای مکشـوفه در حـوزه قاچـاق کاال و ارز در اسـتان‬ ‫گلسـتان در نه ماه امسـال بالغ بر ‪ ۷۶۱‬میلیاردریال بوده اسـت که در مقایسه با‬ ‫مـدت مشـابه پارسـال به مبلـغ ‪ ۴۸۹‬میلیاردریـال‪ ،‬رشـد ‪ ۵۶‬درصـدی داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬بیشـترین کشـفیات در حـوزه قاچـاق کاال و ارز مربـوط بـه سـوخت‪،‬‬ ‫مـواد غذایـی خارجـی‪ ،‬داروهـای دامـی و سـیگار اسـت‪ .‬یکـی از اولویت هـای‬ ‫نخـواری بحـث قاچـاق‬ ‫مهـم پلیـس امنیـت اقتصـادی در کنـار مبـارزه بـا زمی ‬ ‫کاال و ارز اسـت و به همین منظـور ‪ ۱۳‬طـرح مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز طـی‬ ‫نه ماهه امسـال در اسـتان اجـرا شـده کـه ارزش کاالهـای مکشـوفه طـی‬ ‫حهـا بال غبـر ‪ ۱۲۹‬میلیاردریـال بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫این طر ‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان‪ ،‬قلـب صنعـت فـوالد‬ ‫ایـران‪ ،‬نگینـی در دشـت طبـس و نامـی کـه‬ ‫حتـی بـرای یک بار هم که شـده به گوش ا کثر‬ ‫مـردم ایـران خـورده اسـت و ازمنظـر بسـیاری‬ ‫از کارشناسـان و صاحب نظـران اقتصـاد‬ ‫و صنعـت کشـور‪ ،‬حرکـت ایـران ب هسـمت‬ ‫یشـدن را پی ریـزی کـرد‪ .‬ایـن مجتمع‬ ‫صنعت ‬ ‫عظیـم صنعتـی نه تنهـا رویـای ایرانیـان برای‬ ‫دستیابی به صنعت فوالد را محقق ساخت؛‬ ‫بلکه زمین هسـاز شکل گیری سـایر واحدهای‬ ‫فـوالدی شـد و در تولـد و رشـد دیگـر صنایـع‬ ‫نیـز موثر بود‪ .‬تربیـت ‪ ۱۰۰‬هزار مدیر‪ ،‬مهندس‬ ‫و کارگـر ماهـر درایـن دوران‪ ،‬چالـش کمبـود‬ ‫نیـروی انسـانی ماهـر در دهـه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬را‬ ‫پوشـش داد تـا صنایـع پـس از ذوب اهـن‬ ‫به لحـاظ منابع انسـانی با مشـکل عمدهای‬ ‫مواجه نباشند‪ .‬تاثیر ذوب اهن در راه اندازی‬ ‫معـادن و توسـعه زیرسـاخت های صنعـت‬ ‫تتـر از تربیت نیروی انسـانی‬ ‫فـوالد‪ ،‬کم اهمی ‬ ‫ً‬ ‫نبـود و عملا امـکان شـکل گیری واحدهـای‬ ‫فـوالدی جدیـد را فراهـم اورد‪ ،‬کارخانه هایـی‬ ‫که در تاسیس‪ ،‬توسعه و حتی مدیریت امروز‬ ‫یهـا‬ ‫نهـا شـاهد حضـور پررنـگ ذوب اهن ‬ ‫ا ‬ ‫هسـتیم‪ .‬ذوب اهـن اصفهـان هم ا کنـون بـا‬ ‫شـرکت های زیرمجموعـه میزبـان حـدود‬ ‫‪ ۱۷‬هزارنفـر کارکنـان اسـت و معیشـت کارگران‬ ‫لسـنگ ایران نیـز از این کارخانه‬ ‫معـادن زغا ‬ ‫یشـود‪ .‬کارخانـه ای کـه‬ ‫عظیـم تامیـن م ‬ ‫همچـون مـادری بخشـنده هرانچـه در تـوان‬ ‫داشـت‪ ،‬بـرای طراحـی‪ ،‬سـاخت و توسـعه‬ ‫صنایع مختلف مانند مجتمع فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬خراسـان‪ ،‬قـروه‪ ،‬یـزد و ‪ ...‬در‬ ‫سراسـر ایـن مـرز پرگهـر بـه کار گرفـت تـا همـه‬ ‫درکنارهمدیگر طعم شـیرین رشـد و بالندگی‬ ‫را بچشـند و معیشـت ایـران و ایرانـی را رونـق‬ ‫بخشـند‪ .‬ذوب اهـن اصفهـان کـه تالشـگران‬ ‫ان در پیـروزی انقلاب اسلامی دوشـادوش‬ ‫مردم علیه رژیم ست مشـاهی فعالیت کردند؛‬ ‫در سـال های دفـاع مقـدس نیـز بـا اعـزام نیرو‬ ‫بـه جبهـه‪ ،‬پشـتیبانی از جنـگ بـا سـاخت‬ ‫قطعـات و تجهیـزات و تقدیـم ‪ ۲۸۷‬شـهید‪،‬‬ ‫ـکار حـق علیـه‬ ‫حضـور جانانـه ای در این پی ِ‬ ‫باطـل داشـت و تـا همیشـه نمـاد ایثارگـری‬ ‫در خانـواده صنعـت کشـور شـد‪ .‬کنـار ایـن‬ ‫دسـتاوردها‪ ،‬ذوب اهـن اصفهـان درجهـت‬ ‫ایفـای مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬خدمـات‬ ‫بسـیاری ماننـد احـداث بزرگـراه ذوب اهـن‪،‬‬ ‫تاسـیس فوالدشـهر‪ ،‬ایجـاد ‪ ۱۶۵۰۰‬هکتـار‬ ‫فضـای سـبز دست کشـت‪ ،‬سـاخت ورزشـگاه‬ ‫بزرگ فوالدشهر‪ ،‬بیمارستان شهید مطهری‬ ‫و ‪ ...‬را نیـز بـه جامعـه ارائـه کـرده اسـت؛ لـذا‬ ‫یتـوان گفـت هیـچ صنعتـی‬ ‫به جرئـت م ‬ ‫ماننـد ذوب اهـن اصفهـان‪ ،‬در اجتمـاع‬ ‫ریشـه دار نیسـت‪ .‬ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫در تاریـخ سراسـر افتخـار خـود‪ ،‬عالو هبـر‬ ‫نقشـی کـه در شـکل گیری فرهنـگ صنعتـی‬ ‫کشـور و راه انـدازی سـایر صنایـع داشـته‪،‬‬ ‫دسـتاوردهای چشـمگیری حاصـل کـرده‬ ‫یتـوان‬ ‫نهـا م ‬ ‫اسـت کـه از جملـه مهم تریـن ا ‬ ‫بـه تولیـد ریـل اشـاره کـرد‪ .‬دراین راسـتا تولیـد‬ ‫شـمش ریـل و انـواع ریـل موردنیـاز کشـور‬ ‫مطابـق اسـتانداردهای جهانی با گریـد ‪E160‬‬ ‫کـه تنهـا شـش کشـور دنیـا قـادر بـه تولیـد‬ ‫ان هسـتند‪ ،‬صـورت گرفـت کـه نقشـی مهـم‬ ‫در توسـعه زیرسـاخت حمل ونقـل کشـور‬ ‫دارد‪ .‬تولیـد محصـوالت جدیـد نظیـر ارک‬ ‫معـدن‪ ،‬ورق سـازه های فـوالدی‪ ،‬تیراهـن‬ ‫بال پهـن‪ ،‬ریـل متـرو‪ ،‬ریـل زبانـه سـوزن و ‪،...‬‬ ‫کسـب عنـوان صادرکننـده ممتـاز‪ ،‬نمونـه‬ ‫تسـال‪ ،‬دریافـت‬ ‫ملـی و اسـتانی طـی هش ‬ ‫مـدال افتخـار ملـی صـادرت‪ ،‬واحـد نمونـه‬ ‫اسـتاندارد طی سـال های متمادی‪ ،‬دریافت‬ ‫لـوح حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان‬ ‫طـی سـال های مختلـف‪ ،‬کسـب گواهینامـه‬ ‫صـادرات محصـوالت بـه اروپـا‪ ،‬کسـب‬ ‫اسـتاندارد ملـی تولیـد ریـل و ‪ ...‬بخشـی از‬ ‫دیگـر دسـتاوردهای ایـن شـرکت محسـوب‬ ‫یشـود‪ .‬درپایـان‪ ،‬از همـه تالشـگرانی کـه‬ ‫م ‬ ‫طـی گذشـت بیـش از نی مقـرن از عمـر ایـن‬ ‫نکـه‬ ‫صنعـت نقش افریـن بودنـد؛ چـه انا ‬ ‫ا کنـون بیـن مـا نیسـتند (روحشـان قریـن‬ ‫رحمـت پروردگار )‪ ،‬چـه انان که در جای جای‬ ‫ایران زمیـن منشـا تولیـد و توسـعه سـایر‬ ‫صنایـع هسـتند و تالشـگرانی کـه امـروز‬ ‫دراین صنعـت عظیـم بـرای رونـق تولیـد و‬ ‫شـکوفایی بیش ازپیـش ان تلاش می کننـد‪،‬‬ ‫تشـکر و قدردانـی می کنـم‪ .‬امیداسـت که بـا‬ ‫هم افزایـی و همدلـی و بهره گیـری از دانـش و‬ ‫تکنولـوژی روز بتوانیم میراث دار خوبی برای‬ ‫اینـدگان باشـیم و صنعـت کشـور را بـر ریـل‬ ‫تولیـد و توسـعه قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫علـی کلهـر‪ ،‬شـهردار کهریـزک از اغـاز طـرح ضربتـی سـاماندهی متکدیـان و‬ ‫معتادان متجاهر شهر خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شهرداری کهریزک؛‬ ‫در این طـرح کـه به همـت واحـد اسـیب های اجتماعـی شـهرداری کهریـزک‬ ‫ت متولی‪،‬‬ ‫به اجـرا درمی ایـد‪ ،‬متکدیـان و معتـادان متجاهر با هماهنگـی ادارا ‬ ‫بـه مرا کـز تـرک اعتیـاد و گرمخانه ها ارجاع داده می شـوند‪ .‬اجـرای این طرح با‬ ‫هدف ایجاد فضای مناسـب برای اسـکان این افراد فاقد سـرپناه در ایام سـرد‬ ‫سـال و کاهـش اسـیب های اجتماعـی اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫برگزاری کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد شهرستان ری‬ ‫کمیتـه فرهنگـی پیشـگیری از اعتیـاد شهرسـتان ری بـا حضـور رئیـس پایـگاه‬ ‫نهـم مبـارزه بـه مـواد مخـدر تهـران بـزرگ در مجتمـع فرهنگـی هنـری شـیخ‬ ‫ابوالفتـوج رازی شـهرری برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ سـرهنگ حسـین اردالن (رئیـس پایـگاه نهـم‬ ‫مبارزه به مواد مخدر تهران بزرگ) در این نشست به نقش و اهمیت اموزش‬ ‫در پیشـگیری از اعتیـاد اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬نقـش امـوزش در پیشـگیری از‬ ‫یشـود؛‬ ‫اعتیـاد کلیـدی بـوده و نتایـج ان در مدت زمـان طوالنـی مشـاهده م ‬ ‫از ایـن رو بایـد اموزش هـای الزم در خانواده هـا و مـدارس بـا هـدف تقویـت و‬ ‫افزایش اطالعات والدین و فرزندان نسـبت به مواد مخدر انجام شـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬فراینـد مبـارزه بـا مـواد مخـدر در چهـار حوزه پیش بینی‪ ،‬پیشـگیری‪،‬‬ ‫درمان و مقابله خالصه می شود و مهم ترین بخش ان پیشگیری ست که با‬ ‫ا گاهی بخشـی و انجـام کار فرهنگـی قابل انجام اسـت»‪ .‬سـید حسـن صفوی‬ ‫(رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری) نیـز در این نشسـت‬ ‫افـزود‪« :‬در حـوزه پیشـگیری و ا گاهـی‪ ،‬برنامه هـای متنوعی از جملـه برگزاری‬ ‫دوره هـای اموزشـی‪ ،‬تولیـد اثـار فرهنگی و هنری و پوشـش تبلیغات محیطی‬ ‫انجـام شـده کـه ایـن برنامه هـا بایـد مسـتمر برگـزار شـود‪ .‬تمامـی نهادهـا و‬ ‫قتـر از‬ ‫ادارات نسـبت بـه ایـن حـوزه وظیفـه دارنـد تـا در امـر پیشـگیری‪ ،‬موف ‬ ‫گذشـته عمـل کنیم»‪.‬‬ ‫برگزاری ائین تجلیل از مادران و همسران شهدا‬ ‫هم زمـان بـا سـالروز وفـات حضـرت ام البنیـن(س)‪ ،‬ائیـن تجلیـل از مـادران‬ ‫و همسـران معـزز شـهدا در اسـتان امامـزادگان ابراهیـم(ع) و اسـماعیل(ع)‬ ‫کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ علـی کلهـر؛‬ ‫شـهردار کهریـزک ضمـن گرامیداشـت ایـن روز گفـت‪« :‬مـادران و همسـران‬ ‫شـهدا‪ ،‬اسـوه صبـر و ایثـار و اسـتقامت هسـتند و باعـث افتخـار اسـت کـه در‬ ‫سالروز وفات حضرت ام البنین(س) این سعادت نصیبمان شده تا با تکریم‬ ‫ایـن عزیـزان‪ ،‬قطـره ناچیـزی از دینمـان را بـه مقـام شـامخ شـهدا و خانـواده‬ ‫معززشـان ادا کنیـم»‪ .‬شـهردار کهریـزک در جمـع مـادران و همسـران شـهدا‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـادران و همسـران شـهدا پیـروان راسـتین راه حضـرت‬ ‫ام البنیـن(س) در عرصـه جهـاد و شـهادت هسـتند و بـر هیچ کـس پوشـیده‬ ‫نیسـت‪ ،‬ارامـش و امنیـت کشـور و پایـداری انقلاب اسلامی را پـس از گذشـت‬ ‫بیـش از چهاردهـه مدیـون حضـور پربرکـت مـادران و همسـرانی هسـتیم کـه‬ ‫بـا ازخودگذشـتگی و صبـوری‪ ،‬فرهنـگ ایثـار و شـهادت را ترویـج دادنـد»‪ .‬در‬ ‫ادامـه مراسـم‪ ،‬پـس از برگـزاری برنامه هـای مذهبـی از مـادران و همسـران‬ ‫شـهدای عزیـز تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫مدیرکل شهری و شوراهای استانداری تهران‪:‬‬ ‫شهرداری ها به جای شهر‪ ،‬خودشان را اداره می کنند‬ ‫هـادی گورابـی؛ مدیـرکل شـهری‬ ‫و شـوراهای اسـتانداری تهـران‬ ‫در مراسـم معارفـه شـهردار‬ ‫ورامیـن‪ ،‬گفـت‪« :‬ورامیـن و‬ ‫شـهدای ‪ ۱۵‬خـرداد این خطـه‬ ‫طلیعـه دار انقلاب اسلامی‬ ‫بـوده و مذهبی بـودن ایـن دیـار‪،‬‬ ‫همیشـه زبانـزد بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش علت نیـوز؛ وی گفـت‪:‬‬ ‫«هم جـوار تهـران شـهرهایی داریم‬ ‫کـه شکل گیری شـان باتوجه بـه مهاجرپذیـری شـکل گرفتـه؛ امـا ورامیـن از‬ ‫شهرهایی سـت که قدمت شـهری ان بسیارباالسـت و این ویژگی ها می تواند‬ ‫در حوزه مدیریت شـهری هم به مجموعه مدیریت شـهری کمک کند‪ .‬باید‬ ‫در شـهر نـگاه توسـعه پایـدار داشـته باشـیم‪ .‬توسـعه پایـدار تفـاوت می کنـد‬ ‫بـا رشـد‪ ،‬ا گـر بـه یـک ُبعـد بپردازیـم و بـه ابعـاد دیگـر نپردازیـم‪ ،‬یـک تعریفـی از‬ ‫رشـد اسـت‪ .‬واژه توسـعه پایـدار‪ ،‬یعنـی تمـام ان مهـم رشـد و توسـعه یابـد‪ .‬در‬ ‫حکـم شـهردار جدیـد ورامیـن امده اسـت معماری ایرانی‪-‬اسلامی که تا کید‬ ‫یکـه‬ ‫وزیـر کشـور بـوده و باتوجه بـه مـوارد توضیـح داده شـده‪ ،‬یکی ازموارد ‬ ‫دراین شـهر بایـد اجـرا شـود‪ ،‬همیـن اسـت‪ .‬رشـد در حوزه هـای اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬بحث دیگر موضوع مبارزه با فساد است که باید توجه‬ ‫ً‬ ‫ویـژه بـه ان کـرد‪ .‬بحـث دیگر علم اسـت‪ .‬بعضا برخی ها فقط می گویند مبارزه‬ ‫بـا فسـاد؛ امـا علـم مبـارزه بـا ان را ندارنـد‪ .‬اینکه فقـط فریاد بزنیـم می خواهیم‬ ‫بـا فسـاد مقابلـه کنیـم؛ این طـوری نیسـت؛ به خصـوص در حوزه هایـی نظی ِـر‬ ‫شـهرداری ها‪ .‬درواقـع‪ ،‬شـهرداری ها ان قـدر ایتم هـای گسـترده ای دارنـد کـه‬ ‫ا گـر می خواهیـم بـا فسـاد مقابلـه کنیـم‪ ،‬بایـد علـم بـه ان موضـوع را داشـته‬ ‫باشـیم کـه اقـای مومنـی باتوجه بـه رشـته تحصیلـی و مدیریتـی کـه در حـوزه‬ ‫شـهرداری داشـته‪ ،‬از عهـده ایـن کار برمی ایـد‪ .‬شـهرداری ها بایـد تسـهیلگری‬ ‫را بـرای مـردم اسـان کننـد‪ .‬ا گـر مـردم ایـن نـگاه را ببیننـد‪ ،‬نسـبت بـه نظـام و‬ ‫جمهـوری اسلامی دیدگاهـی مثبت پیدا می کنند‪ .‬توجه بـه جوانان انقالبی‬ ‫و رویش هـای جدیـد کـه در گام دوم بـه ان اشـاره شـده و مقـام معظم رهبری‬ ‫نیـز براین موضـوع تا کیـد دارنـد؛ امیـدوارم بـا نگاهـی کـه اقـای مومنـی دارد‪،‬‬ ‫کارهـا را به پیـش خواهـد بـرد»‪ .‬ایـن مقـام اسـتانداری تهـران درخصـوص‬ ‫درامدهای پایدار گفت‪« :‬واقعیت اینکه شکل درامدها در مدیریت جدید و‬ ‫نوین شهری تغییر کرده؛ شهرداری ها خودشان را اداره می کنند؛ درحالی که‬ ‫شـهرداری باید شـهر را اداره کنند و واقعیت این اسـت که تمام قالب منابع در‬ ‫حوزه هـای جـاری و حقـوق صـرف می شـود و از ارائـه خدمـات در حوز ههـای‬ ‫مختلـف بـه مـردم غافـل می شـوند‪ .‬امیـدوارم شـهردار جدیـد ورامیـن‪ ،‬ایـن‬ ‫تـراز را منفـی کنـد؛ چـون خدمـات به مـردم باید به نحواحسـن ارائه شـود‪ .‬ا گر‬ ‫ً‬ ‫خدمات مناسـبی به مردم ارائه شـود‪ ،‬مردم یقینا قدردان هسـتند پس باید‬ ‫خدمـات مناسـبی را بـه مـردم عزیزمـان ارائـه کنیـم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیرعامل زا گرس جنوبی‬ ‫از منطقه عملیاتی «اغار و داالن»‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬دکتـر سـید ابوالحسـن محمـدی؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بهره بـرداری نفـت و گاز زا گـرس جنوبـی بـا هـدف تعامـل بـا منابـع انسـانی‪،‬‬ ‫از منطقـه عملیاتـی اغـار و داالن بازدیـد کـرد‪ .‬دکتـر محمـدی؛ از اداره کاال‪،‬‬ ‫انبارهـای کاال‪ ،‬ترابـری سـبک و سـنگین‪ ،‬ایمنـی‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬محیـط زیسـت‬ ‫و پدافنـد غیرعامـل و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بازدیـد و بـا کارکنـان ایـن‬ ‫ادارات دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬وی‪ ،‬درادامـه بـا روسـای ادارات این منطقـه‬ ‫عملیاتی نشسـت مشـترکی برگزار و از زحمات و تالش های همکاران منطقه‬ ‫اغـار و داالن به لحـاظ تولیـد حدا کثـری تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬پیش بینـی‬ ‫برنامه هـا و تامیـن به موقـع کاال و خدمـات‪ ،‬دیـدار و گفت وگـو بـا کارکنـان‪،‬‬ ‫جاری سـازی اطالعـات در بدنـه سـازمان‪ ،‬پیاده سـازی سـامانه گامـا و تکریـم‬ ‫افـراد توانمنـد و خلاق و ‪ ...‬از موضوعـات مطر ح شـده دراین نشسـت بـود‪.‬‬ ‫اغـار و داالن‪ ،‬یکـی از مناطـق عملیاتـی پنج گانـه شـرکت بهره بـرداری نفـت و‬ ‫گاز زا گـرس جنوبی سـت کـه در حـوزه جغرافیایـی شهرسـتان های فراشـبند‪،‬‬ ‫فیروزابـاد و قیـر و کارزیـن قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 1400‬شماره‪2418‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بوشهر‬ ‫سید حسین جعفری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای استان خبر داد؛‬ ‫برنامه ریزی الزم جهت تسهیل‬ ‫در ورود و خروج کاال در بندر بوشهر‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫اموزش مهارتی ‪ ۲۷۶۰۸‬نفر در استان‬ ‫سـید حسـین درویشـی گفـت‪« :‬امسـال‬ ‫به رغـم فرازونشـیب هشـدارهای کرونایـی‬ ‫و تعطیلـی گاه وبیـگاه اموزشـگاه های ازاد‬ ‫فنی وحرفـه ای؛ ایـن موسسـات توانسـتند‬ ‫لهـای‬ ‫بـا رعایـت فاصلـه اجتماعـی و پروتک ‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬ب هصـورت انالیـن و حضـوری‬ ‫طـی نه ماهه امسـال ‪ ۲۷۶۰۸‬نفـر را امـوزش‬ ‫مهارتـی دهنـد‪ .‬در بـازه زمانـی مذکـور ‪ ۵۰۶۲‬دوره اموزشـی بـرای عالقه مندان‬ ‫بـه فرا گیـری مهـارت توسـط اموزشـگاه های ازاد برگـزار شـد کـه ‪ ۴۲۱۱‬دوره‬ ‫مربـوط بـه رشـته های مرتبـط بـا خدمـات‪ ۵۵۴ ،‬دوره مربـوط بـه رشـته های‬ ‫مرتبـط بـا صنعـت‪ ۳۳ ،‬دوره مربـوط به رشـته های مرتبط با کشـاورزی و ‪۲۶۴‬‬ ‫دوره مربـوط بـه رشـته های مرتبـط بـا فرهنگ وهنـر بـود»‪ .‬مدیـرکل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران‪ ،‬تعـداد اموزشـگاه های ازاد را ‪ ۶۶۰‬موسسـه اعلام‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬در این اموزشـگاه ها ‪ ۱۲۳۰‬نفـر مربـی در ‪ ۵۰۶۲‬دوره اموزشـی در‬ ‫شهـای کشـاورزی‪ ،‬فرهنگ وهنـر‪ ،‬صنعـت و خدمـات‪ ،‬تدریـس کردنـد»‪.‬‬ ‫بخ ‬ ‫وی اموزش دیـدگان در رشـته های فن اورانـه را ‪ ۱۰۸۸‬نفـر اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«در بخـش خصوصـی و امـوزش در رشـته های فن اورانـه ‪ ۶۵۶‬نفـر در بخـش‬ ‫سلامت‪ ۳۳۰ ،‬نفـر در بخـش فرهنگی‪،‬اموزشـی‪ ۸۹ ،‬نفـر در بخـش راهبـردی‪،‬‬ ‫شـش نفر در بخـش گیاهـان دارویـی و هفت نفـر در بخـش صنایـع دریایـی‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای را فرا گرفتنـد»‪.‬‬ ‫اموز ‬ ‫فوالد مبارکه در مسیر تامین پایدار مواد اولیه و انرژی‬ ‫دکتـر خدائیـان؛ رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور‪ ،‬در راس هیئتـی‪ ،‬از بنـدر‬ ‫اول ایـن دیـدار کـه در بالکن طبقه هفتـم «برج بندر»‬ ‫بوشـهر دیـدن کـرد‪ .‬در ِ‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬سـیاوش ارجمنـدزاده؛ مدیـرکل بنادرودریانـوردی اسـتان بوشـهر‬ ‫ضمـن خوشـامدگویی بـه هیئت بازدیدکننـده‪ ،‬به بیان گزارشـی از فعالیت ها‬ ‫و اقدامات انجام شـده در این اداره کل پرداخت‪ .‬وی بندر بوشـهر را بندری با‬ ‫قدمت تاریخی و روبه توسعه منطبق با ایتم های بین المللی خواند و افزود‪:‬‬ ‫«افق توسـعه بندر بوشـهر و تبدیل ان به یک بندر نسـل سـومی در مجتمع‬ ‫بنـدری نگیـن خواهـد بـود کـه حجـم عمـده ان را محیط هـای کانتینـری و‬ ‫بخـش دیگـر را مخـازن بـرای صـادرات و واردات مـواد نفتـی مایـع تشـکیل‬ ‫می دهـد»‪ .‬دکتـر خدائیـان و هیئت همـراه بـا حضـور در محوطـه عملیاتـی‬ ‫بنـدر بوشـهر‪ ،‬از نزدیـک از انبارهـا و رونـد تخلیـه و بارگیـری کاال دیـدن کردند‪.‬‬ ‫خدائیـان در حاشـیه بازدیـد از محوطه هـای بنـدر بوشـهر‪ ،‬گفـت‪« :‬بندرهـا از‬ ‫مبـادی مهـم در ورود و خـروج کاال هسـتند کـه بیـن بندرهـا نیـز بنـدر بوشـهر‬ ‫به لحـاظ پتانسـیل های باالیـش‪ ،‬از جایـگاه ویـژه و حائـز اهمیتـی برخـوردار‬ ‫اسـت‪ .‬سـعی خواهیـم کـرد بـا برنامه ریزی هـای الزم شـرایط ورود و خـروج‬ ‫کاال را دراین بنـدر تسـهیل کنیـم‪ .‬زیبنـده و شایسـته نیسـت کـه کاالهایـی؛‬ ‫اعـم از خودروهـا و سـایر کاالهـا طـی سـال های متمـادی در بندرهـا رسـوب‬ ‫داشته باشند؛ لذا امیدواریم این سفر تسهیلگر و تعیین تکلیفی باشد برای‬ ‫این موضـوع کـه طـی سـالیان در بندرهـا به وجـود امـده اسـت»‪.‬‬ ‫برگزاری همایش شهرداران ‪ ۴۰‬گانه استان بوشهر‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری بیش از ‪ ۵۰۰‬دوره اموزشی‬ ‫در جمعیت هال ل احمر‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬جهـت افزایـش امادگـی‪ ،‬مهـارت‪،‬‬ ‫مهـای‬ ‫تقویـت کار گروهـی و توانمندسـازی تی ‬ ‫عملیاتی‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰۰‬دوره اموزش تخصصی‬ ‫و عمومـی طـی نه ماهـه ‪ 1400‬در جمعیـت‬ ‫هالل احمـر این اسـتان برگـزار شـد»‪ .‬دکتـر‬ ‫غالمعلـی فخاری گفـت‪« :‬این دوره ها شـامل‪،‬‬ ‫‪ ۵۹‬دوره امـوزش تخصصـی امدادگـران و‬ ‫نجات دهندگان‪ ۲۱۴ ،‬دوره امادگی در برابر مخاطرات‪ ۱۶ ،‬دوره مهارت های‬ ‫پایه داوطلبی‪ ۱۶ ،‬دوره ضمن خدمت‪ ۱۸۹ ،‬دوره ‪ ۲۲‬ساعته ویژه داوطلبان‬ ‫و جوانـان‪ ،‬دو دوره اسـکان اضطـراری‪ ،‬سـه دوره بازامـوزی مربیـان‪ ،‬یـک ‬ ‫دوره اصـول پیمایـش و راهبـری در عملیـات امدادونجـات و البتـه دو دوره‬ ‫مدیریـت فرماندهـی عملیـات امدادونجـات و پیش بیمارسـتانی بـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شهـای الزم را‬ ‫مجموعـا بیـش از ‪ ۸۰۰۰‬نفـر بـا حضـور دراین دور ههـا اموز ‬ ‫یسـازی اموزش های تخصصی‬ ‫فرا گرفتنـد»‪ .‬فخـاری باتا کیدبـر ضـرورت کیف ‬ ‫ویـژه امدادگـران و نجات دهنـدگان گفـت‪« :‬امـوزش‪ ،‬پایـه و اسـاس ارائـه‬ ‫هرنـوع خدمـت پایـدار اسـت کـه میـزان رضایتمنـدی گیرنـدگان خدمـت‪،‬‬ ‫بـا کیفی ِـت خدمـات ارائ هشـده ارتبـاط مسـتقیم دارد‪ .‬تقویـت‪ ،‬تجهیـز و‬ ‫مهـای امـدادی‪ ،‬از برنام ههـای‬ ‫تهـای علمـی و عملیاتـی تی ‬ ‫ارتقـای ظرفی ‬ ‫شهـای ارائ هشـده بـه‬ ‫مهـم هالل احمـر در حـوزه امـوزش اسـت‪ .‬اموز ‬ ‫نجات دهنـدگان و امدادگـران بایـد به گونـه ای باشـد کـه بتوانـد بـه نیازهـای‬ ‫جامعـه هـدف کـه متاثـران از حـوادث و اسـیب دیدگان از سـوانح هسـتند‪،‬‬ ‫مهـای کارامـد و مجهـز امدادونجـات‬ ‫پاسـخ مطلـوب دهـد»‪ .‬وی حضـور تی ‬ ‫در هـر شهرسـتان را مهـم و اطمینان بخش توصیف کرد و گفـت‪« :‬مازندران‪،‬‬ ‫استانی با گستره حادثه خیزی زیاد است که این وضعیت‪ ،‬امادگی تیم های‬ ‫امـدادی را بـرای وا کنـش به موقـع و موثـر در مواقع نیـاز بیش ازپیش افزایش‬ ‫می دهـد»‪ .‬وی باتا کیدبـر اهتمـام جـدی همـه مدیـران شـعب هالل احمـر‬ ‫اسـتان بـه مقولـه مهـم امـوزش‪ ،‬گفت‪« :‬هیچ گونه کاسـتی و ضعـف در فرایند‬ ‫اموزشـی نجات دهنـدگان و امدادگـران پذیرفتنـی نیسـت و توانمندسـازی‬ ‫نجات دهنـدگان ازطریـق طراحـی و برگـزاری دور ههـای جدیـد اموزشـی و‬ ‫برگـزاری دور ههـای بازامـوزی تخصصـی بایـد در دسـتورکار قـرار گیـرد‪ .‬هرچـه‬ ‫میـزان توانمنـدی نجات دهنـدگان و امدادگـران ازطریـق برگـزاری دور ههـای‬ ‫ً‬ ‫اموزشـی تخصصـی افزایـش یابد‪ ،‬قطعا فرایند اجرای عملیـات امدادونجات‬ ‫بـا دقـت‪ ،‬سـرعت و اطمینـان بیشـتری انجـام خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین پایدار اب ‪ 20‬روستای جرقویه‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مدیـر ابفـای جرقویـه گفـت‪« :‬از‬ ‫‪ 21‬روسـتای این شهرسـتان‪ ،‬اب ‪ 20‬روسـتا‬ ‫بـا جمعیتـی معـادل ‪ ۱۸۰۰۰‬نفـر ب هصـورت‬ ‫یشـود»‪ .‬جـواد اسـماعیلی‬ ‫پایـدار تامیـن م ‬ ‫گفـت‪« :‬امسـال بـا زیر پوشـش قرارگرفتن چهـار‬ ‫روسـتای اسـفنداران‪ ،‬حارث ابـاد‪ ،‬احمدابـاد‬ ‫و فیض ابـاد؛ روسـتاهایی کـه در شهرسـتان‬ ‫جرقویه از اب طرح اب رسانی اصفهان بزرگ استفاده می کنند‪ ،‬به ‪ 20‬روستا‬ ‫رسـید»‪ .‬وی از نصـب ‪ 700‬کنتـور اب در ایـن چهـار روسـتا خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون ‪ ۱۲۲۸۳‬فقـره انشـعاب در روسـتاهای جرقویـه نصـب شـده اسـت‪.‬‬ ‫ ا کنـون فقـط روسـتای اسـداباد بـا کمتـر از ‪ 20‬خانـوار به دلیـل فاصلـه زیـاد بـا‬ ‫تاسیسـات‪ ،‬تحت پوشـش طـرح اب رسـانی اصفهـان بـزرگ قـرار نـدارد؛ امـا بـا‬ ‫حفـر و تجهیـز یک حلقـه چـاه و اجـرای یک کیلومتـر خـط انتقـال بـه مخـزن‬ ‫‪ 50‬مترمکعبـی‪ ،‬تامیـن اب شـرب پایـدار این روسـتا نیـز در دسـتورکار قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬عالو هبـر سـامانه اب رسـانی اصفهـان بـزرگ‪ ،‬از منابـع داخلـی‬ ‫ماننـد سـه حلقه چـاه بـا ابدهـی حـدود ‪20‬لیتربرثانیـه بـرای تامیـن اب شـرب‬ ‫یشـود‪115 .‬کیلومتـر طـول خطـوط‬ ‫روسـتائیان منطقـه جرقویـه اسـتفاده م ‬ ‫انتقـال‪ 245 ،‬کیلومتـر طـول شـبکه توزیـع و بیـش از ‪ ۳۰۰۰‬مترمکعـب حجـم‬ ‫مخـازن اب روسـتایی در منطقـه جرقویـه اسـت کـه بخشـی ازان نیازمنـد‬ ‫اصالح و بازسازی سـت‪ .‬از ابتدای سـال جاری‪ ،‬درحدود دوکیلومتر از شـبکه‬ ‫فرسـوده و خطـوط انتقـال اب روسـتایی اصلاح و بازسـازی شـد و هم ا کنـون‬ ‫نیـز اصلاح بیـش از ‪ 700‬متر شـبکه توزیع در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬تامین کمی‬ ‫و کیفـی اب شـرب روسـتائیان‪ ،‬از اولویت هاسـت کـه بـا پایـش مسـتمر کیفـی‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫سلامت اب شـرب تضمیـن م ‬ ‫برگزاری دوره تشریفات مدیران در استانداری فارس‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬سرپرسـت اداره کل‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل اسـتانداری‬ ‫فـارس گفـت‪« :‬دوره تشـریفات مدیـران ویـژه‬ ‫کارکنـان روابط عمومـی دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫برگـزار شـد»‪ .‬هـادی بسـتام بابیان اینکـه‬ ‫برگـزاری دور ههـای اموزشـی بـا کیفیـت بـاال‪،‬‬ ‫از برنام ههـای مدیریـت روابط عمومـی در‬ ‫دوره جدیـد اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در دوره تشـریفات مدیـران‪ ،‬موضوعـات موردنیـاز‬ ‫مدیـران روابط عمومـی درزمینـه رعایـت تشـریفات فـردی‪ ،‬تدریـس شـد‪.‬‬ ‫امسـال برگـزاری دوره هـای اموزشـی مدیریـت اسـتراتژیک روابط عمومـی و‬ ‫روابط عمومـی توسـعه بخـش در دسـتورکار ایـن اداره کل قـرار دارد‪ .‬ایـن دوره‬ ‫بـا تدریـس دکتـر احمـد یحیایـی ایلـه ای‪ ،‬در سـالن شـهید قاضی اسـتانداری‬ ‫فـارس برگـزار شـد»‪ .‬دکتـر یحیایـی؛ اسـتاد علـوم ارتباطـات و روابط عمومـی‬ ‫کقـدم تفـاوت و بیشـتر بودن‬ ‫درایـن دوره اموزشـی بابیان اینکـه تشـریفات ی ‬ ‫اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬تشـریفات به معنـای توجـه و احتـرام بیشـتر اسـت و‬ ‫یشـود»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه ارتباطات‬ ‫موجـب تقویـت ارتباطات سـازمانی م ‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬زیـرا ارتباطـات غیرکالمـی‬ ‫غیرکالمـی موثرتـر از ارتباطـات کالم ‬ ‫یتـر اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫یشـود و به یادماندن ‬ ‫زودتـر شـروع م ‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تشـریفات‪ ،‬رسـمی ترین و محترمانه تریـن شـکل رفتـار انسان ‬ ‫«در تشـریفات بایـد بایدهـای اخالقـی‪ ،‬بایدهـای ادبـی و بایدهـای حقوقـی‬ ‫موردتوجـه قـرار گیـرد»‪ .‬ایـن اسـتاد ارتباطـات باتا کیدبراینکـه تشـریفات‬ ‫یسـت و‬ ‫به معنـای تجملات نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تشـریفات به معنـای اداب دان ‬ ‫نسـازمانی بهتـری شـکل بگیـرد»‪.‬‬ ‫کمـک می کنـد تـا ارتباطـات برو ‬ ‫حل مشکل قطعی اب ناشی از سیل در جنوب کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬مدیـر امـور ابفـا شهرسـتان منوجـان از حل مشـکل قطعـی اب‬ ‫ناشـی از سـیل در شهرسـتان منوجـان خبـر داد‪ .‬مصطفـی شـیخ سـامانی‬ ‫بو فاضلاب شهرسـتان منوجـان‬ ‫گفـت‪« :‬در پـی خسـارات سـیل بـه شـبکه ا ‬ ‫اب اشـامیدنی هشـت هزار مشـترک در نقاط مختلف این شهرسـتان قطع و‬ ‫ً‬ ‫پـس از بازسـازی مجـددا وصـل شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پـس از قطعـی اب به دلیل‬ ‫اسـیب شـبکه توزیـع در سـیل‪ ،‬ب هصـورت سـیار و بـا ‪ ۷۱‬تانکـر اب رسـانی‬ ‫انجـام و چهـار حلقـه چـاه مجـدد تجهیـز شـد»‪ .‬شـیخ سـامانی با اشـاره به‬ ‫رفـع ‪ ۱۳۸‬مـورد از اتفاقـات شـبکه توزیـع اب در جنـوب کرمـان و خسـارت‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد تومانی سـیل به تاسیسـات اب رسـانی‪ ،‬گفت‪« :‬بیش از شـش هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬متـر از خطـوط انتقـال و شـبکه در این شهرسـتان بازسـازی شـد»‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫معـاون بهر هبـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫گفـت‪« :‬فـوالد مبارکه برنامه هایی بـرای ایجاد‬ ‫پایداری در زنجیره تولید شـامل تامین پایدار‬ ‫مـواد اولیـه و انـرژی دردسـت اقدام دارد تـا‬ ‫لسـال‪ ،‬پایـدار و تـاب اور محصـوالت‬ ‫درطو ‬ ‫موردنیـاز صنایـع داخـل را تامیـن کنـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرنـگار فـوالد؛ عبـاس ا کبـری‬ ‫محمـدی گفـت‪« :‬فـوالد مبارکه در سـال های‬ ‫گذشـته‪ ،‬توسـعه کمـی و کیفـی را درراسـتای‬ ‫تامین نیازهای داخلی در دستورکار خود قرار‬ ‫داده اسـت؛ این شـرکت به رغم افزایش تولید‬ ‫و محصـوالت خـود توانسـته مصـارف انـرژی‬ ‫را کاهـش و حجـم محصـوالت تولیدشـده‬ ‫ً‬ ‫را ازنظـر کیفیـت و تنـوع بهبـود دهـد؛ مثلا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا محصـول تختـال گریـد ‪ APIX70‬بـا‬ ‫ضخامـت ‪ ۳۰۰‬میلی متـر را بـه تولیـد انبـوه‬ ‫رسـاند تـا بخـش عمـده ای از نیـاز صنعـت‬ ‫را تامیـن و صنایـع مربوطـه را از واردات ان‬ ‫بی نیـاز کنـد؛ همچنیـن بـا تامیـن ورق رنگـی‬ ‫موردنیـاز صنایـع تولیدکننـده لوازم خانگـی‬ ‫توانسته کشور را به خودکفایی برساند و تمام‬ ‫گریدهـای ورق های رنگی لوازم خانگـی را که از‬ ‫حساسـیت‪ ،‬دقت و کیفیـت زیادی برخـوردار‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه مرحلـه تولیـد برسـاند‪ .‬فـوالد‬ ‫مبارکـه در سـال گذشـته بیـش از ‪ ۵۵۰‬هزارتـن‬ ‫محصـوالت ویـژه را بـا کیفیتـی بـاال تولیـد کـرد‬ ‫نهـا در سـال های گذشـته‪ ،‬از‬ ‫کـه تمـام ا ‬ ‫نهـا‬ ‫یشـد‪ .‬تولیـد ای ‬ ‫کشـورهای دیگـر وارد م ‬ ‫عالوه براینکـه مـا را از واردات بی نیـاز می کنـد؛‬ ‫موتـور محرکـه اشـتغال‪ ،‬خودکفایـی و بهبـود‬ ‫شـرایط اقتصـادی در صنایـع کشـور خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬امیدواریـم در برنامـه‬ ‫ً‬ ‫سـال های اینـده باتوجه به اینکـه تقریبـا‬ ‫تمـام زنجیـره تولیـد فـوالد در فـوالد مبارکـه‬ ‫لسـازی ان‪ ،‬حجـم تولیـد‬ ‫هسـت‪ ،‬بـا متعاد ‬ ‫محصـوالت در قسـمت های مختلـف ایـن‬ ‫زنجیـره را متـوازن کنیـم؛ عالوه برایـن‪ ،‬قـرار‬ ‫یهـای صورت گرفتـه‪،‬‬ ‫اسـت بـا برنامه ریز ‬ ‫تنـوع و کیفیـت محصـوالت و بهـره وری در‬ ‫تولیـد فـوالد مبارکـه را ارتقـاء دهیـم»‪ .‬ا کبـری‬ ‫محمـدی بابیان اینکـه فـوالد مبارکـه ا کنـون‬ ‫لهـای‬ ‫ازنظـر مصـارف ویـژه و مطلـق حام ‬ ‫انـرژی و مـواد مصرفـی در وضعیـت خوبـی‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن بنـگاه عظیـم صنعتـی‬ ‫یسـت‬ ‫ازنظـر مصـرف اب نیـز در وضعیت ‬ ‫کـه کمترین میـزان برداشـت از اب خـام را‬ ‫دارد و بـا اقداماتـی کـه انجـام داده‪ ،‬طـی‬ ‫سـال های اینـده نیـز همین مقـدار انـدک را‬ ‫بـا سـرمایه گذاری هایی توسـعه ای در فـوالد‬ ‫مبارکـه بـه صفـر می رسـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬فـوالد‬ ‫مبارکـه برنامه هایـی بـرای ایجـاد پایـداری در‬ ‫زنجیره تولید شـامل تامیـن پایدار مـواد اولیه‬ ‫و انـرژی دردسـت اقدام دارد تـا درطول سـال‪،‬‬ ‫پایـدار و تـاب اور محصـوالت موردنیـاز صنایع‬ ‫کشـور را تامیـن کنـد؛ امیـدوارم رونـدی کـه‬ ‫از ابتـدای بهره بـرداری فـوالد مبارکـه در ‪۲۳‬‬ ‫دی مـاه ‪ ۱۳۷۱‬اغـاز شـد و تا کنـون روبه رشـد‬ ‫یهـای صورت گرفتـه ادامـه‬ ‫بـوده بـا برنامه ریز ‬ ‫یابـد‪ .‬ایـران رتبـه دهـم تولیـد فـوالد جهـان را‬ ‫دارد و شرکت فوالد مبارکه نیز میان‪ ۵۰‬شرکت‬ ‫برتـر فوالدسـاز جهـان اسـت؛ کـه بـا همـت و‬ ‫تلاش یکایک کارگـران و کارکنان این مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی‪ ،‬جایگاه این شرکت را در دنیا‬ ‫ارتقـاء خواهیـم داد»‪ .‬معـاون توسـعه فـوالد‬ ‫مبارکه باتا کیدبر ضرورت پشتیبانی از صنایع‬ ‫خودروسـازی و لوازم خانگـی کشـور گفـت‪:‬‬ ‫«فـوالد مبارکـه درراسـتای عمـل بـه منویـات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬درصـدد تامیـن پایـدار‬ ‫مـواد اولیـه موردنیـاز صنایـع پائین دسـتی؛‬ ‫ازجملـه خودروسـازی و تولیدکننـدگان‬ ‫لوازم خانگـی داخـل کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت خبر داد؛‬ ‫ساماندهی و طبقه بندی ‪ 110‬هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت و گاز‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون توسـعه و مدیریـت سـرمایه انسـانی وزارت نفـت‪،‬‬ ‫از سـاماندهی و طبقه بنـدی بیـش از ‪1 10‬هـزار نیـروی‬ ‫پیمانـکاری در صنعـت نفـت و گاز خبـر داد‪ .‬مهـدی‬ ‫یمـددی در بازدیـد از شـرکت های تولیـد انـرژی در حـوزه‬ ‫عل ‬ ‫شمال شرق کشور؛ به ویژه پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫گفـت‪« :‬دلیـل اصلـی حضـور مدیـران منابـع انسـانی‬ ‫بهـای انـرژی کشـور؛ به ویـژه در منطقـه‬ ‫وزارتخانـه در ها ‬ ‫مـرزی سـرخس و منطقـه عملیاتـی خانگیـران‪ ،‬رسـیدگی بـه‬ ‫شهـای حـوزه منابـع انسـانی در شـرکت ها‬ ‫مشـکالت و چال ‬ ‫و هم اندیشـی بـا مدیـران شـرکت های اصلـی ذی ربـط؛‬ ‫به ویـژه در مناطـق عملیاتـی و دیـدار صمیمانـه و رودررو بـا‬ ‫کارکنـان شـاغل دراین مناطـق اسـت‪ .‬طـی چهـاردوره بازدیـد‬ ‫از مناطـق عملیاتـی صنایـع نفـت و گاز کشـور و نشسـت بـا‬ ‫مدیـران صنعـت‪ ،‬کارکنـان پیمانـکاری‪ ،‬قـراردادی و رسـمی‪،‬‬ ‫مشـکالت شـغلی و معیشـتی تمـام کارکنـان کـه در مشـاغل‬ ‫گونا گـون صنعـت مشـغول انجام وظیفـه هسـتند‪ ،‬احصـا‬ ‫شـده و برای رفع مشـکالت موجود‪ ،‬ایده های خوبی مطرح‬ ‫یسـت‪ .‬بایـد درد و مشـکالت‬ ‫و بـا اولویـت درحال پیگیر ‬ ‫نهـا بادرنظرگرفتـن‬ ‫را در محـل شناسـایی؛ و بـرای رفـع ا ‬ ‫نظـرات کارکنـان نسـخه تجویـز کنیم‪ .‬خوشـبختانه مدیران‪،‬‬ ‫اشـراف کاملـی بـر وضـع مشـکالت کارکنـان دارنـد و ایـن‬ ‫نـگاه‪ ،‬بـرکات مثبتـی به همـراه داشـته اسـت‪ .‬طبـق قوانیـن‬ ‫یبـر تبدیـل وضعیـت کارکنـان‬ ‫ابالغـی بـه صنعـت نفـت مبن ‬ ‫دارای شـرایط ایثارگـری‪ ،‬درحال حاضـر براسـاس بنـد و‬ ‫مـاده ‪ 44‬قانـون ایثارگـران و بنـد د تبصـره ‪ 20‬قانـون بودجـه‬ ‫‪ ،1400‬درحال حاضـر اقدامـات مناسـبی صـورت پذیرفتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی تنـوع قراردادهـا و تنـوع مبنـای پرداخت حقوق‬ ‫در بخـش کارکنـان پیمانـکاری‪ ،‬قـراردادی و رسـمی را از‬ ‫مشـکالت جـاری خوانـد و گفـت‪« :‬ا کنـون‪ ،‬خیـل عظیمـی از‬ ‫نیروهـای شـاغل مـا در قالـب گرو ههـای پیمانـکاری هسـتند‬ ‫کـه قدم هایـی بـرای رفـع مشـکالت ایـن قشـر برداشـته ایم؛‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا هم ا کنـون حـدود ‪1 50‬هـزار نیـروی پیمانکاری شـاغل‬ ‫در صنعـت نفـت داریـم کـه بـا طـرح طبقه بنـدی‪ ،‬بیـش‬ ‫نهـا سـاماندهی شـده اند و الزم اسـت‬ ‫از ‪ 110‬هزارنفـر از ا ‬ ‫سـاماندهی مابقی این نیروها نیز در دسـتورکار قرار بگیرد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه وزیـر نفـت دولـت سـیزدهم نـگاه مثبتـی‬ ‫در حـوزه منابـع انسـانی دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬محدودیتـی بـرای‬ ‫عملکرد درسـت و قانونمند منویات سـرمایه های انسانی در‬ ‫صنعـت نفت نداشـته؛ و دراین راسـتا شـورای مدیـران منابع‬ ‫انسـانی شـکل گرفتـه کـه تا کنـون ‪ ۱۷‬جلسـه ان برگـزار شـده؛‬ ‫و دراین جلسـات‪ ،‬مشـکالت و دغدغ ههـای کارکنـان شـاغل‬ ‫در صنعـت موردبررسـی واقـع شـده اسـت»‪ .‬معـاون توسـعه‬ ‫مدیریـت و سـرمایه انسـانی وزارت نفـت تا کیـد کـرد‪« :‬مـا بـا‬ ‫دیـد و نـگاه مثبـت کمـک می کنیـم وضعیـت سـاختار در‬ ‫شـرکت های نفـت و گاز بهبـود پیـدا کنـد و در حـوزه معاونـت‬ ‫منابـع انسـانی‪ ،‬قـول مسـاعد می دهیـم مشـکالت کارکنـان‬ ‫رسـیدگی و تصمیمـات کاربـردی کـه به نفـع و صلاح کارکنـان‬ ‫خـدوم صنعـت نفـت اتخـاذ شـود»‪.‬‬ ‫برپایی سه نمایشگاه ملی هنرهای تجسمی در یزد‬ ‫منا محمدی‬ ‫‪ ۱۳۱‬اثـر از ‪ ۱۱۰‬هنرمنـد در سـه نمایشـگاه‬ ‫مجـازی‪ ،‬هم زمـان در سـه پلتفـرم به معـرض‬ ‫نمایـش درامـد‪ .‬نمایشـگاه گروهـی نقاشـی‪،‬‬ ‫تصویرسـازی‪ ،‬کاریکاتـور‪ ،‬نقاشـی خط‪،‬‬ ‫تذهیـب‪ ،‬پوسـتر و ارم «به رسـم پـرواز» بـا‬ ‫‪ 81‬اثـر از ‪ 68‬هنرمنـد؛ و نمایشـگاه گروهـی‬ ‫مجازی عکس «به رسـم پرواز» با ‪ 27‬اثر از ‪24‬‬ ‫هنرمند؛همچنیننمایشگاه گروهیمجازی‬ ‫نقاشـی کودک ونوجـوان «به رسـم نسـل نـو»‬ ‫بـا ‪ 23‬اثـر از ‪ 23‬هنرمنـد کودک ونوجـوان؛‬ ‫از ‪ 20‬دی تـا ‪ 20‬اسـفند ‪ ،1400‬هم زمـان در‬ ‫بسـایت و صفحـه اینسـتا گرام گـروه هنـری‬ ‫و ‬ ‫رسـم و اینستا گرام نگارخانه «اویسنیت» یزد‬ ‫برپاسـت‪ .‬سـمیرا صفـاری؛ مـدرس دانشـگاه‪،‬‬ ‫گرافیسـت و کیوریتـور ایـن دو رویـداد‪ ،‬معرفـی‬ ‫دیدگاه ها و چشـم انداز متفاوت‪ ،‬ایجاد بسـتر‬ ‫مناسب برای بروز خالقیت هنرمندان ایران‪،‬‬ ‫همچنینارتباطو اشناییبیشتر متقاضیان‬ ‫بین المللـی بـا هنـر ایرانیـان و ارتقـای سـطح‬ ‫کسـازی میـان هنرهـا را‬ ‫کیفــی و فصـل مشتر ‬ ‫از جملـه اهـداف مشـترک ایـن نمایشـگاه ها‬ ‫افـزود‪ .‬همچنیـن بـرای نمایشـگاه «به رسـم‬ ‫تماشا»‪،‬موضوعطبیعت‪،‬نمایشگاه«به رسم‬ ‫پـرواز»‪ ،‬موضوعـات اسـمان‪ ،‬پـرواز‪ ،‬پرنـدگان‪،‬‬ ‫حمایـت از محیط زیسـت و پرنـدگان‪ ،‬الودگی‬ ‫لپـردازی و نیز نمایشـگاه «به رسـم‬ ‫هـوا و خیا ‬ ‫نسـل نـو» ارزوهـا و چشـم اندازهای نسـل نـو‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫ـداد به رسـم تماشـا افـزود‪:‬‬ ‫اسـتیتمنت روی ِ‬ ‫یسـت کـه در ان بـه تماشـای‬ ‫«جهـان ایینه ا ‬ ‫یتـوان نشسـت‪ .‬اینـه ای که از چشـم‪،‬‬ ‫خـود م ‬ ‫یشـود و هـر چشـم می توانـد‬ ‫از دیـدن‪ ،‬زاده م ‬ ‫انچـه دیـده را به زبـان طـرح و رنـگ یـا بـه‬ ‫لهجـه تصویـر ترجمـه کنـد؛ و دیـدن همـان‬ ‫یشـود؛‬ ‫یشـدن اسـت بـا انچـه دیـده م ‬ ‫یک ‬ ‫وگرنـه بو مهـا و تابلوهـا و حتـی کلمـات چیزی‬ ‫فکـردن نداشـتند‪ .‬پـس قـرار اسـت‬ ‫بـرای تعری ‬ ‫خـودت را ببینـی و ان را بـه هنـر برگردانـی تـا‬ ‫دیگـر چشـم ها در ان خویشـتن را از پنجـره‬ ‫دیدن تو تماشـا کنند‪ .‬نقاشـی‪ ،‬تصویرسازی‪،‬‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬نقاشی خط و تذهیب رودهایی اند‬ ‫کـه منظـره را در ان می ریـزی و در نمایشـگاه‬ ‫نبـار در یـزد جـاری‬ ‫به رسـم تماشـا بـرای اولی ‬ ‫می کنـی»‪ .‬وی بااشـاره ب ه اسـتیتمنت رویـداد‬ ‫به رسـم پـرواز افـزود‪« :‬چگونـه بایـد پـرواز را در‬ ‫مستطیلی از رنگ و نور جای داد و اسمان را‬ ‫طوری قاب گرفت که همچنان ادامه داشته‬ ‫باشـد‪ .‬چگونـه بایـد از الودگـی عکـس گرفـت‬ ‫کـه جامعـه بیـدار شـود و بـه ان بیندیشـد؟‬ ‫یتـوان پرند هبـودن را نشـان داد و‬ ‫چگونـه م ‬ ‫یکـه می توانـد‪ ،‬بـه‬ ‫بـه تخیـل اجـازه داد تاجای ‬ ‫سهـا پنجره هایـی‬ ‫دویـدن ادامـه دهـد؟ عک ‬ ‫هسـتند کـه قـرار اسـت رو بـه حقیقـت بـاز‬ ‫شـوند و تماشـای حقیقـت اسـت کـه انسـان‬ ‫را بـه اندیشـیدن فرامی خوانـد‪ .‬پنجره هایـی‬ ‫کـه هشـدار می دهنـد کـه حـال منظـره خـوب‬ ‫نیسـت و بـرای کمـک‪ ،‬همـه باید دسـت به کار‬ ‫شـوند»‪ .‬برگزارکننـده بااشـاره به اینکه در‬ ‫استیتمنت رویداد به رسم نسل نو ذکر شده‬ ‫کـه نقاشـی های کـودک دروغ نمی گوینـد؛‬ ‫چـون او نقاشـی نمی کشـد! کـودک دارد بـا‬ ‫نقاشـی دربـاره خـودش و دنیایـی کـه دربرش‬ ‫گرفتـه‪ ،‬حـرف می زنـد؛ گفـت‪« :‬احساسـاتی‬ ‫یشـوند‬ ‫کـه بی واسـطه روی کاغـذ ریختـه م ‬ ‫و چیـزی جـز راسـت گفتـن بلـد نیسـتند‪.‬‬ ‫خط هایـی کـه حـرف می زننـد‪ ،‬رنگ هایـی‬ ‫کـه چیـزی تعریـف می کننـد و جهانـی کـه‬ ‫نقـدر سـاده اسـت کـه بـرای بزرگ ترهـا‬ ‫ا ‬ ‫ترسـنا ک به نظر می رسـد‪ .‬ایا جهان این همه‬ ‫راسـت گفتن را بـر خواهـد تابیـد؟» وی افـزود‪:‬‬ ‫«این نمایشـگاه ها به همت گروه هنری رسـم‬ ‫و با کیوریتوری سمیرا صفاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫در رویداد به رسـم تماشـا‪ ،‬از میان بیش از ‪900‬‬ ‫تشـده طـی دوره فراخـوان‪ 81 ،‬اثـر‬ ‫اثـر دریاف ‬ ‫از ‪ 68‬هنرمنـد؛ در نمایشـگاه به رسـم پـرواز‪،‬‬ ‫تشـده طـی‬ ‫از میـان بیـش از ‪ 300‬اثـر دریاف ‬ ‫دوره فراخـوان‪ 27 ،‬اثـر از ‪ 24‬هنرمنـد؛ و نیـز‬ ‫در مجموعـه به رسـم نسـل نـو‪ ،‬از میـان بیش‬ ‫از ‪ 150‬اثـر دریافت شـده طـی دوره فراخـوان‪،‬‬ ‫‪ 23‬اثـر از ‪ 23‬هنرمند کودک ونوجوان توسـط‬ ‫هیئـت داوران انتخـاب شـده و بـه نمایشـگاه‬ ‫راه یافته انـد‪ .‬زیبایـی‪ ،‬خالقیـت و نـواوری‪،‬‬ ‫مفهوم رسـانی‪ ،‬همچنیـن اصالـت اثـر و بیـان‬ ‫بصری متفاوت از موضوع از مال ک های مهم‬ ‫انتخـاب بـود‪ .‬داوران این رویـداد سـارا خبیـر‪،‬‬ ‫مسعود صفرنیا و سمیرا صفاری (از مدرسین‬ ‫دانشگاه و طراحان در سطح کشور ) هستند‪.‬‬ ‫هنرمنـدان راه یافتـه بـه نمایشـگاه به رسـم‬ ‫تماشا‪ ،‬فاطمه اهلل یاری‪ ،‬مریم زالی زاده مینق‪،‬‬ ‫سـارا صدقـی‪ ،‬ماریـا قلیـزاده مقد مپـور‪ ،‬غـزل‬ ‫یداللهـی‪ ،‬یلدا نظـری‪ ،‬شـیدا ولـی زاده‪ ،‬پریفام‬ ‫رحیمـی‪ ،‬زهره هدایتی‪ ،‬مهدیه ظهیری‪ ،‬هما‬ ‫ینـژاد‪ ،‬فاطمـه اسـدی‪ ،‬مهنـاز اسـحاقی‪،‬‬ ‫عل ‬ ‫ریحانـه بیاتـی‪ ،‬رویـا محمـدزاده‪ ،‬بیتـا محبـی‪،‬‬ ‫فاطمه قاسـم زاده گفشـه‪ ،‬سـیده زهرا اقامیر‪،‬‬ ‫محمدعلـی مجتهـد‪ ،‬حسـنا قهرمانـی‪،‬‬ ‫معصومـه برزگرپـور‪ ،‬پرسـتو محمدجانـی‪ ،‬وفـا‬ ‫ا کبری‪ ،‬فائزه شریفی‪ ،‬زهرا ساعی‪ ،‬الینا کیانی‪،‬‬ ‫هانیـه حیدری نسـب‪ ،‬فرشـته کاردوسـت‬ ‫پاریزی‪،‬مریمشریفی‪،‬شیمادهشهریان‪،‬علی‬ ‫نـوروزی پـره‪ ،‬یسـنا حسـنپور کاشـانی‪ ،‬سـحر‬ ‫کخـواه‪،‬‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬سـیما فلاح‪ ،‬مرضیـه نی ‬ ‫ناهیـد پا کروان‪ ،‬فاطمه شـعبانی‪ ،‬امیرمحمد‬ ‫حات مپـور‪ ،‬معصومـه مصطفـی زاده‪ ،‬نسـیم‬ ‫رفتـاری‪ ،‬مهدیـه محمدپـور‪ ،‬زهـرا رئیسـی‪،‬‬ ‫پژمان نوروزی‪ ،‬ندا دانایی‪ ،‬ماهرخ صفا‪ ،‬مریم‬ ‫ناخداسوروئی‪ ،‬احمدرضا زنگنه‪ ،‬سمانه فالح‬ ‫قشـناس‪ ،‬مهسـا دهقان قهفرخـی‪ ،‬نیلوفر‬ ‫ح ‬ ‫سـیفی پور‪ ،‬یگانـه محسـنی‪ ،‬مری مسـادات‬ ‫هاشمیباباحیدری‪،‬علیرضاصفاریشمالی‪،‬‬ ‫مریم گنجه یان‪ ،‬مهنا بنائی‪ ،‬مرتضی سمائی‪،‬‬ ‫زهره شایسـته فر‪ ،‬زهرا قهرمانی تبریـزی‪ ،‬نادیا‬ ‫محمدامینـی‪ ،‬سید هسـاناز اقائـی‪ ،‬مهرانگیـز‬ ‫طالئـی زاده‪ ،‬ا کـرم هدایتـی‪ ،‬پریسـا معقولـی‬ ‫ینـژاد‪،‬‬ ‫سـنگاچینی‪ ،‬مسـتوره مصطفای ‬ ‫یپـور‪ ،‬نسـیم دالونـد‪ ،‬سـمیرا‬ ‫حسـین اقائ ‬ ‫صفـاری‪ ،‬کیمیـا رضائـی‪ ،‬زهـره میرجاویـدکار‬ ‫هسـتند‪ .‬هنرمندان شـرکت کننده در به رسم‬ ‫پـرواز‪ ،‬فاطمـه علـی دادی شـمس ابادی‪،‬‬ ‫نگار شـمس‪ ،‬معصومه اغاز‪ ،‬مهدی کشـاورز‪،‬‬ ‫بپـور صنعتـی‪ ،‬حامـد ممکـن‪،‬‬ ‫شـیرین رج ‬ ‫ننـژاد‪ ،‬یوسـف خرمـی‪ ،‬امیـر‬ ‫ریحانـه اخوا ‬ ‫جـوادزاده‪ ،‬مریـم ناخداسـوروئی‪ ،‬ناهیـد‬ ‫پا کـروان‪ ،‬یلـدا نصیـری زرقانـی‪ ،‬رفیـع رفیعـی‪،‬‬ ‫ازیتـا اسـدالهی‪ ،‬نرجـس کریمـی‪ ،‬سـعید‬ ‫محمدی نصرابادی‪ ،‬سـمانه غفوری‪ ،‬سـمیرا‬ ‫صفـاری‪ ،‬فاطمـه جالل ابـادی پـور راوری‪،‬‬ ‫نسـیم دالونـد‪ ،‬سـیمین حنیف نژاد‪ ،‬مسـعود‬ ‫صفرنیـا‪ ،‬علی ا کبـر مطلـق زاده‪ ،‬حسـین‬ ‫یپـور هسـتند‪ .‬راه یافتـگان بـه رویـداد‬ ‫اقائ ‬ ‫به رسـم نسـل نو‪ ،‬ارینا شـرفیان‪ ،‬اریا عسـکری‪،‬‬ ‫مهدیـس امینـی‪ ،‬سـاینا شـرفیان‪ ،‬فاطمـه‬ ‫معصومـی‪ ،‬پرهـام کلهـر‪ ،‬مهرسـا فاتحـی‪،‬‬ ‫ارشـیدا یزدانـی‪ ،‬انیـا نوروزی مهـر‪ ،‬سـید‬ ‫هیـراد عمرانـی خراسـانی‪ ،‬فاطمـه مـرادی‪،‬‬ ‫یسـنا ال حبیـب‪ ،‬سـارا علیپـور‪ ،‬روشـا بیا کـی‪،‬‬ ‫ادیشـا بیا کـی‪ ،‬تبسـم صدیـق‪ ،‬بـاران صدیـق‪،‬‬ ‫فاطیمـا خالقـی‪ ،‬راشـنو نوراقایـی‪ ،‬دلسـا‬ ‫ارغـوان نجفـی‪ ،‬ادرینـا خوبانـی‪ ،‬رسـپینا وثوق‬ ‫و سـارا لطفـی هسـتند»‪ .‬عالقه منـدان بـرای‬ ‫بازدیـد می تواننـد تـا ‪ 20‬اسـفندماه ‪ 1400‬بـه‬ ‫نمایشـگاه مجـازی «به رسـم یلـدا»؛ هم زمـان‬ ‫در سـه پلتفـرم سـایت گـروه هنـری رسـم‬ ‫(‪)rasmgroup.com‬؛ و صفحـه اینسـتا گرام‬ ‫گـروه هنـری رسـم (‪ )@rasmgroup‬و‬ ‫صفحـه اینسـتا گرام نگارخانـه اویسـنیت‬ ‫یـزد (‪ )@avicennite_gallery‬مراجعـه و از‬ ‫اثـار ارائ هشـده دیـدن کننـد‪ .‬هنردوسـتان‬ ‫می تواننـد جهـت خریـد اثـار و کسـب‬ ‫اطالعـات بیشـتر‪ ،‬بـا تلفـن ‪09365101026‬‬ ‫تماسبگیرند‪.‬‬ ‫مدیرکل شـهری و شـوراهای اسـتانداری بوشـهر در همایش شـهرداران ‪ ۴۰‬گانه‬ ‫استان بوشهر گفت‪« :‬از جمعیت‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬نفری این استان‪ ۸۵۶۰۰۰،‬نفر معادل‬ ‫‪ ۷۴‬درصـد از جمعیـت اسـتان‪ ،‬از شـهرداری ها خدمـات می گیرنـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫اداره کل روابط عمومـی اسـتانداری بوشـهر؛ هوشـنگ رسـتم پور بابیان اینکـه‬ ‫ا کنـون ‪ ۸۷‬درصـد از شـهرداران بوشـهر منصـوب شـده اند ‪ ،‬گفـت‪ ۴۷« :‬درصـد از‬ ‫منصوبین فوق لیسـانس‪ ۵۰ ،‬درصد لیسـانس و یک نفر فوق دیپلم دارد»‪ .‬وی‬ ‫بااشاره به اینکه تنها‪ ،‬شهردار اب پخش «خانم» است و سایر شهرداران استان‬ ‫«اقـا» هسـتند‪ ،‬ادامـه داد‪ « :‬تحصیلات ‪ ۳۵.۳‬درصد شـهرداران اسـتان عمران‪،‬‬ ‫‪ ۱۴.۷‬درصـد برنامه ریـزی شـهری و شهرسـازی‪ ۲۶.۵ ،‬درصـد حقـوق و ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫مدیریت است»‪ .‬وی بابیان اینکه بودجه شهرداری های استان بوشهر نسبت‬ ‫بـه پارسـال بـا ‪ ۶۳‬درصـد رشـد‪ ،‬بـه ‪2000‬میلیارد رسـیده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬سـرانه هر‬ ‫شـهروند در اینجا معادل ‪ ۲۴۰۰۰۰۰‬تومان اسـت»‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر‪:‬‬ ‫ارکان کشور با هم منسجم هستند‬ ‫محمدی زاده؛ استاندار بوشهر در نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫گفت‪« :‬هم ا کنون دولت انقالبی شکل گرفته و ارکان کشور با هم منسجم بوده‬ ‫و فرماندهـی و مدیریـت بسـیارخوبی هـم داریـم؛ لـذا دراین شـرایط الزم اسـت‬ ‫نیروهای انقالبی برای کمک به کشور در جنگ اقتصادی وارد صحنه شوند‪.‬‬ ‫قوه قضائیه درزمینه کمک به نقش افرینی مردم و بخش خصوصی در جنگ‬ ‫اقتصادی نقشی مهم دارد‪ .‬برای استقرار دفتر نمایندگی سازمان بازرسی کل‬ ‫کشـور در عسـلویه امادگی داریم و اسـتقرار این دفتر در عسـلویه کمک شـایانی‬ ‫برای تسریع در حل وفصل مشکالت قضائی دراین منطقه و تسهیل امور برای‬ ‫سـرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد داشت»‪.‬‬ ‫توزیع ‪ 107‬هزارتن نهاده های دامی در استان‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد کشـاورزی بوشـهر گفـت‪:‬‬ ‫«از ابتـدای سـال تا کنـون؛ ‪ 107‬هزارتـن نهاده هـای کشـاورزی بـه ارزش‬ ‫‪ 260‬میلیاردتومان در سامانه بازارگاه بین مرغداران و دامداران استان توزیع‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان؛‬ ‫افشـین قطبـی افـزود‪« :‬نهاده هـا شـامل ‪ 78‬هزارتـن ذرت‪ ،‬کنجالـه و سـویا؛ و‬ ‫نیـز ‪ 29‬هزارتـن ذرت‪ ،‬جـو دامـی و کنجالـه بـوده اسـت‪ .‬بـرای شـب عیـد نیـز‬ ‫تا کنـون ‪ ۲۰۰۰۱۸۸‬هزارقطعـه جوجه ریـزی در اسـتان انجـام شـده و تلاش‬ ‫می شـود هیـچ مشـکلی بـرای تامیـن مـر غ گـرم تـا اخـر اسـفندماه و نیمـه اول‬ ‫فروردین ماه ‪ 1401‬در اسـتان وجود نداشـته باشـد»‪ .‬وی قیمت مر غ مصوب‬ ‫را هرکیلـو ‪ 31‬هزارتومـان در اسـتان اعلام کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همکاریدوجانبه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی لرستان با مخابرات استان‬ ‫سـید احمـد موسـوی‪ /‬نبی الـه شمسـی فر به منظـور همـکاری و تعامـل میـان‬ ‫مخابـرات منطقـه لرسـتان و دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان‪ ،‬بـا مدیـر ان‬ ‫سـازمان دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه لرسـتان به همـراه مدیر‬ ‫و روسـای ادارات حـوزه تجـاری جهـت بررسـی و توسـعه و اجـرای طر ح هـای‬ ‫خصوصـی فیبـر نـوری‪ ،‬بـا دکتـر دلفـان دیـدار کـرد و دربـاره بررسـی مشـکالت‬ ‫و اجـرای طر ح هـای اختصاصـی و تجهیـز دانشـگاه ها بـه اینترنـت بانـد پهـن‬ ‫مخابرات‪ ،‬ارائه راهکارهای نسخ الکترونیک و تقویت زیرساخت های ارتباطی‬ ‫دانشـگاه جهـت گسـتردگی و اثربخشـی ارائـه خدمـات الکترونیکـی در بحـث‬ ‫الکترونیکی کردن نسخ پزشکی و دارو‪ ،‬توسعه شبکه سالمت در استان‪ ،‬اتصال‬ ‫مرا کز و خانه های بهداشـت به اینترنت و ارائه سـرویس های ویژه به مرتبطان‬ ‫بـا دانشـگاه علوم پزشـکی؛ اعـم از پزشـکان و کارکنـان‪ ،‬در سـالن اجتماعـات‬ ‫حـوزه ریاسـت دانشـگاه به بحـث و گفت وگـو پرداختنـد‪ .‬شمسـی فر بااشـاره به‬ ‫اهمیـت توسـعه ارتباطـات و ارائـه سـرویس های ویـژه اینترنـت پرسـرعت بانـد‬ ‫پهـن مخابـرات بـه موسسـات‪ ،‬سـازمان ها و دانشـگاه ها‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای حرکـت‬ ‫به سـمت شـهر هوشـمند‪ ،‬نیـاز بـه گسـتردگی شـبکه فیبـر نـوری هسـتیم کـه‬ ‫مخابـرات منطقـه لرسـتان دراین بـاره اقدامـات موثـری انجـام داده و انتظـار‬ ‫مـی رود سـایر دسـتگاه های اجرایـی نیـز مخابـرات را همراهـی کننـد‪ .‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشکی لرستان در ارائه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک‪ ،‬خوب‬ ‫عمـل کـرده اسـت‪ .‬عمده تریـن فعالیت هـای علوم پزشـکی در ارائـه خدمـات‬ ‫ً‬ ‫الکترونیکی سـت و انصافـا دانشـگاه در بحـث دولـت الکترونیـک‪ ،‬ازاین حیـث‬ ‫خـوب عمـل کـرده اسـت‪ .‬به خاطـر گسـتردگی و اثربخشـی دانشـگاه و اینکـه‬ ‫فضـای مجـازی روی همه چیـز اثرگـذار اسـت؛ می تـوان دیتـا سـتاد دانشـگاه‪،‬‬ ‫بیمارسـتان ها و شـبکه های بهداشـت را بـه فیبـر نـوری وصـل کـرد و اسـتفاده‬ ‫از ارتباطـات به جـد بایـد پیگیـری شـود و همـکاران مـا ایـن امادگـی را دارنـد کـه‬ ‫در کارگروه هـای تخصصـی‪ ،‬بسـترها و زیرسـاخت های ارتباطـی دانشـگاه را‬ ‫بـا کمترین هزینـه ممکـن توسـعه دهنـد»‪ .‬دکتـر بهـرام دلفـان نیـز گفـت‪« :‬بایـد‬ ‫راه میانبـری وجـود داشـته باشـد تـا درصـورت کنـدی یـا قطـع ارتبـاط اینترنتـی‬ ‫به هردلیل‪ ،‬بتوان داده ها را بارگذاری کرد و مشکلی در بحث نسخ الکترونیکی‬ ‫ً‬ ‫پیـش نیایـد»‪ .‬وی احترام گذاشـتن بـه یکدیگـر و کال فرهنگ سـازی را یکـی از‬ ‫اقدامات مهم دانست که باید در سطح جامعه نهادینه شود و پزشکان چون‬ ‫بـا جـان مـردم درارتباط انـد؛ بایـد مهربان تـر از دیگـران باشـند تـا رضایـت بیمـار‬ ‫و همراهـان بیمـار جلـب شـود‪ .‬وی توسـعه ارتباطـات و خدمـات الکترونیکـی‬ ‫را نیـز یکـی از اولویـت دانشـگاه دانسـت و گفـت‪« :‬همـه راهکارهـا و جوانـب امـر‬ ‫سـنجیده شـود و ضمـن بررسـی مـوارد مطر ح شـده‪ ،‬نقشـه راهـی بـرای توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های ارتباطـی دانشـگاه ترسـیم شـود»‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۸۰۰۰‬سرباز از طرح «سرباز مهارت»‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫رضا بهنام‪ /‬مجتبی ابراهیمی گفت‪« :‬در قالب طرح سرباز‪-‬مهارت تعداد‪۱۲۱۹‬‬ ‫سرباز نیروهای مسلح استان (ارتش و نیروی انتظامی) دوره های مهارت های‬ ‫عمومی کارافرینی‪ ،‬اشـتغال و مهارت های زندگی را به همت جهاد دانشـگاهی‬ ‫اسـتان در دی مـاه فرا گرفتنـد»‪ .‬معـاون اموزشـی جهـاد دانشـگاهی خراسـان‬ ‫جنوبـی بااشـاره به اینکه فـاز ‪ 3‬این طـرح از اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۰‬درحال انجـام‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬اموزش های طرح سـرباز ماهر در دو دسـته مهارت های زندگی‬ ‫و اشـنایی بـا مهـارت عمومـی اشـتغال و کارافرینـی ارائـه می شـود‪ .‬در حـوزه‬ ‫مهارت هـای زندگـی‪ ،‬سـرفصل هایی ماننـد همدلـی و خودا گاهـی‪ ،‬ارتباط موثر‬ ‫و ارتبـاط بین فـردی‪ ،‬مدیریـت هیجـان و مدیریـت اسـترس‪ ،‬مهـارت مدیریـت‬ ‫زمـان‪ ،‬تفکـر انتقـادی‪ ،‬حـل مسـئله‪ ،‬اشـنایی بـا قانـون اساسـی‪ ،‬سـواد مالـی و‬ ‫سـواد رسـانه ای و فضـای مجـازی بـه کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح اموزش‬ ‫نطـرح در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫داده می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه از ابتـدای شـروع ای ‬ ‫تاکنـون بیـش از ‪ ۸۰۰۰‬سـرباز از دوره هـای طـرح «سـرباز مهـارت» بهره منـد‬ ‫شـده اند‪ ،‬گفـت‪« :‬این طـرح تـا پایـان امسـال بـا همـکاری سـتادکل نیروهـای‬ ‫مسـلح‪ ،‬اداره کل ورزش وجوانان و جهاد دانشـگاهی اسـتان درحال اجراست»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دی ‪ 16 1400‬جمادی الثانیه ‪ 19 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2418‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫بازدید دکتر جعفری؛ سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید‪ ،‬از شهر جدید اندیشه‬ ‫اندیشه؛ الگوی مناسب برای شهرهای جدید کشور‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫گام دوم تحـول و رشـد منطقـه بـا هوشمندسـازی و‬ ‫اسـتفاده از فناوری های نوین شهرسـازی در شـهر جدید‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫اندیشـه اغـاز م ‬ ‫عمـران شـهر جدیـد اندیشـه؛ دکتـر جعفـری (سرپرسـت‬ ‫شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد) ضمـن سـفر بـه شـهر‬ ‫جدید اندیشـه‪ ،‬از پروژه های دردسـت اجرای این شرکت‪،‬‬ ‫ازجملـه مجموع ههـای مسـکونی ناحی ههـای مختلـف‬ ‫مرکـز شـهر اندیشـه‪ ،‬ر هبـاغ‪ ،‬لیلیـان و بنفشـه بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر جعفـری در ابتـدای بازدیـد بـا حضـور در مـزار پنـج‬ ‫شـهید گمنـام شـهر‪ ،‬تجدید میثاقی دوبـاره بـا ارمان های‬ ‫شـهدا و امـام شـهدا کـرد‪ .‬پـس ازان‪ ،‬از پـروژه فاخـر بـازار‬ ‫ایرانـی اسلامی "نقـش اندیشـه" دیـدن کـرده و سـپس بـا‬ ‫حضـور میدانـی در پروژ ههـای یادشـده‪ ،‬از نزدیـک ضمـن‬ ‫بررسی مسائل پیش روی ان ها‪ ،‬در جریان روند و سرعت‬ ‫اجرایـی پروژه هـا قـرار گرفـت‪ .‬اقایـان مهنـدس غـراوی و‬ ‫رحمانـی (اعضـا هیئت مدیـره) و تنـی چنـد از مدیـران‬ ‫شـرکت مادرتخصصـی شـهرهای جدیـد‪ ،‬همچنیـن‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬اعضـای هیئت مدیـره و مدیـران شـرکت‬ ‫عمران شـهر جدید اندیشـه‪ ،‬ازجمله همراهان ایشـان در‬ ‫این بازدید بودند‪ .‬توضیحات کامل پروژه های در دسـت‬ ‫اجـرا و برنام ههـای اتـی شـرکت نیـز توسـط دکتـر مسـلم‬ ‫خانـی (رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت عمـران‬ ‫شـهر جدیـد اندیشـه) در حیـن بازدیـد‪ ،‬بـه دکتـر جعفـری‬ ‫ارائـه شـد‪ .‬دکتـر حـق وردی (نماینده شهرسـتان شـهریار )‬ ‫نیـز در ایـن بازدیـد حضـور داشـت و اقدامـات شـرکت‬ ‫عمـران شـهر جدیـد اندیشـه در سـطح منطقـه را مثبـت‬ ‫ارزیابـی کـرد‪ .‬سرپرسـت شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد‪،‬‬ ‫پـس از بازدیـد از پروژ ههـا‪ ،‬ضمـن ارائـه نقطه نظـرات‬ ‫سـازنده‪ ،‬سیاسـت های شـرکت مـادر را بـرای مدیـران‬ ‫شـرکت‪ ،‬تبییـن و راهکارهـای رسـیدن بـه اهـداف وزارت‬ ‫متبـوع را مشـخص کـرد‪ .‬دکتـر جعفـری افـزود‪« :‬شـهرهای‬ ‫یسـت بـرای ایجـاد زیسـت مطلـوب‬ ‫جدیـد‪ ،‬خدمت ‬ ‫نشـهرها بـا دارا بـودن قابلیـت‬ ‫هم وطنـان در اطـراف کال ‬ ‫مطلـوب زیربنایـی و روبنایـی‪ ،‬که باعث اسـتقبال و توزیع‬ ‫یشـود کـه می توانیم‬ ‫مناسـب جمعیـت در این مناطق م ‬ ‫نشـهرها‬ ‫از ایـن فرصـت بـرای مدیریـت جمعیـت در کال ‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬امـا نکتـه مثبتـی کـه در ایـن بازدیـد‪ ،‬در‬ ‫فضـای شـهر جدیـد اندیشـه دید هشـده ایـن اسـت کـه‬ ‫این شـهر‪ ،‬با یک الگوی سـاختاری و سیسـتمی مناسب‪،‬‬ ‫توسـعه پیدا کـرده کـه در کنار بحث سـکونت شـهروندان‪،‬‬ ‫تهـای جنبـی شـهری در ایـن مجموعـه‬ ‫ظرفیـت فعالی ‬ ‫در دسـتورکار بـوده کـه بـه همـت مدیران گذشـته و تالش‬ ‫همـه همـکاران فعلی در شـرکت عمران شـهرهای جدید‪،‬‬ ‫توجـه بـه همـه ابعـاد سـکونت در ایـن شـهر شـکل گرفته‬ ‫بازدید فرماندار شهریار از روند اجرای پروژه عمرانی‬ ‫بوستان شهدای سانحه هوایی شهرداری شاهدشهر‬ ‫طاهری (فرماندار شهرس ــتان ش ــهریار ) از روند اجرای پروژه عمرانی‬ ‫بوس ــتان ش ــهدای س ــانحه هوای ــی ‪( 752‬ش ــهرک الله) ش ــهرداری‬ ‫شاهدش ــهر بازدی ــد کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی ش ــورای اس ــامی و‬ ‫ش ــهرداری شاهدش ــهر؛ بازدید میدانی مهندس طاهری از پروژه در‬ ‫حال اتمام بوس ــتان ش ــهدای سانحه پرواز ش ــماره ‪ 752‬هواپیمای‬ ‫اوکراین ــی در ش ــهرک الله شاهدش ــهر‪ ،‬ک ــه رئیس و اعضای ش ــورای‬ ‫اسـت‪ .‬مدیریـت اندیشـه در سـاخت ان تنهـا به دنبـال‬ ‫تولیـد و ایجـاد مسـکن نبـوده‪ ،‬بلکـه هم زمـان بـه دیگـر‬ ‫پروژ ههـای موردنیـاز شـهر‪ ،‬ازجملـه پروژ ههـای مختلـف‬ ‫زیربنایـی و زیرسـاختی‪ ،‬توجـه بـه سـرانه های موردنیـاز‬ ‫شـهر و بحـث کیفیـت ساخت وسـاز و احـداث پروژ ههـای‬ ‫فاخـر و خـاص توجـه شـده‪ ،‬کـه ایـن امـر می توانـد الگویی‬ ‫مناسـب بـرای شـهرهای جدیـد در سـایر نقـاط کشـور‬ ‫یتـوان بـه رویکـرد‬ ‫باشـد‪ .‬از دیگـر نقـاط قـوت اندیشـه م ‬ ‫نهـای موجـود بـا‬ ‫مناسـب در مدیریـت بهـره وری از زمی ‬ ‫یهـای مختلـف نام بـرد‪ .‬از طر ح های ایجادشـده در‬ ‫کاربر ‬ ‫مجموعه مرکز شهر اعم از مسکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬فرهنگی که‬ ‫براساس الگوی ایرانی اسالمی بناشده است نیز می توان‬ ‫به نوبـه خـود به عنـوان مدل موفق و موثر نام بـرد که از ان‬ ‫یتـوان الگوبـرداری‬ ‫بـرای تکثیـر دیگـر شـهرهای جدیـد م ‬ ‫کـرد»‪ .‬سرپرسـت شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد اظهـار‬ ‫امیـدواری کـرد کـه باتوج هبـه رویکـرد شـهرهای جدیـد‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی درخصـوص توسـعه پایـدار و‬ ‫مقدماتـی کـه در شـهر جدید اندیشـه شـکل گرفته اسـت‪،‬‬ ‫باید وارد گام دوم تحول و رشد منطقه که همان ورود در‬ ‫عرصـه هوشمندسـازی و ایجـاد ظرفیت های متناسـب با‬ ‫فناوری ها و تکنولوژی نوین در فضاهای مختلف شهری‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ ،‬کـه حتمـا باتوجه بـه اسـتقبال جمعیـت سـا کن در‬ ‫ایـن شـهر‪ ،‬ایـن امـر بـه زودی اغـاز خواهد شـد‪ .‬در انتهای‬ ‫بازدیـد‪ ،‬سرپرسـت شـرکت عمـران شـهرهای جدیـد بـا‬ ‫حضـور در مسـجد جامـع امـام علـی(ع)‪ ،‬ضمن شـرکت در‬ ‫فریضه نماز جماعت‪ ،‬با شهروندان و نمازگزاران از نزدیک‬ ‫گفتگو کـرد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری عملکرد ماهیانه حوزه معاونت‬ ‫خدمات شهری شهرداری شاهدشهر‬ ‫اسالمی شاهدش ــهر‪ ،‬ش ــهردار‪ ،‬فرمانده بسیج شاهدش ــهر و معاون‬ ‫عمران ــی ش ــهرداری ایش ــان را همراه ــی می کردن ــد‪ ،‬از نزدی ــک در‬ ‫جری ــان روند پیش ــرفت فیزیک ــی پ ــروژه ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬در ادامه این‬ ‫بازدی ــد‪ ،‬مهندس طاه ــری و همراه ــان‪ ،‬دیداری با خانواده ش ــهید‬ ‫دنی ــا مالی نیز داش ــتند و نم ــاز ظهر را در منزل این ش ــهید واالمقام‬ ‫اقام ــه کردند‪.‬‬ ‫به منظـور اطالع رسـانی عمومـی و ا گاهی بیشـتر مردم فهیم‬ ‫تهـای حـوزه معاونـت‬ ‫شاهدشـهر از رونـد روبه رشـد فعالی ‬ ‫خدمـات شـهری در مـاه جـاری انجـام شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومی شـورای اسلامی و شـهرداری شاهدشهر؛ اهم‬ ‫اقدامات انجام شده به صورت ماهیانه در حوزه خدماتی به‬ ‫شـرح ذیـل اسـت‪ -1 :‬تامیـن سیسـتم ابیـاری تحت فشـار فاز‬ ‫دوم بوسـتان شـهدای سـانحه هوایی شـهرک الله ‪ -2‬هرس‬ ‫درختان جاده شهید سردار سلیمانی ‪ -3‬کوددهی بوستان‬ ‫امیرکبیـر و محوطـه فرهنگسـرای شـاهد ‪ -4‬الیروبـی نهرهـا‬ ‫‪ -5‬نظافـت هـر هفتـه گلزار شـهدا ‪ -6‬جمـع اوری نخاله های‬ ‫سـطح شـهر ‪ -7‬تعمیر و بازسـازی دریچه های فاضالب بلوار‬ ‫شهدا‬ ‫عملیات بیس ریزی و تسطیح بلوار جدید محموداباد شهرک الله جهت اسفالت‬ ‫عملی ــات بیس ری ــزی و تس ــطیح دو بانـــد بلـــوار‬ ‫جدیدالتاس ــیس محموداباد (ش ــهرک الله) و اماده ســـازی‬ ‫جه ــت اس ــفالت ریزی توس ــط واح ــد عمـــران شـــهرداری‬ ‫شاهدش ــهر انج ــام ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عمومـــی‬ ‫ش ــورای اس ــامی و ش ــهرداری شاهدشـــهر؛ مهنـــدس‬ ‫رض ــوی (معاون ــت فن ــی عمران ــی ش ــهرداری شاهدشـــهر)‬ ‫گف ــت‪« :‬اماد هس ــازی ای ــن مس ــیر توســـط واحـــد عمرانـــی‬ ‫ش ــهرداری شاهدش ــهر‪ ،‬در دس ــتورکار قرار گرفت و بااعتبار‬ ‫‪500‬میلیون تومان‪ ،‬زیرس ــازی و جدول گذاری و بیس ریزی‬ ‫هزین ــه درب ــر داش ــته و ای ــن معاون ــت بالفاصلـــه باتوجه به‬ ‫شـــرایط جـــوی‪ ،‬ماشـــین االت را در محل موردنظر مس ــتقر‬ ‫کـــرد»‪ .‬ایـــن مقـــام مســـئول یـــاداور شـــد‪« :‬ایـــن معب ــر ب ــا‬ ‫طـــول ‪500‬متـــر در عـــرض تقریبـــی ‪16‬متـــر و بـــه مس ــاحت‬ ‫‪8000‬مترمربـــع درحال انجـــام اســـت‪ ،‬کـــه شـــامل مراح ــل‬ ‫زیرســـازی‪ ،‬بیس ریـــزی و روکـــش اســـفالت اســـت»‪ .‬رضوی‬ ‫افـــزود‪« :‬این عملیـــات با بهره گیـــری از یک ا کیـــپ کامل از‬ ‫ماشـــین االت اعم از گریـــدر‪ ،‬غلتک‪ ،‬کامیـــون جهت حمل‬ ‫مصالـــح و ‪ ...‬بااعتبـــار یک میلیـــارد و یکصدمیلیون توم ــان‬ ‫از محـــل اعتبـــارات ارزش افـــزوده جهـــت اســـفالت ریزی در‬ ‫حـــال اجراســـت»‪.‬‬ ‫پروژه های قابل افتتاح شهرداری شاهدشهر در دهه مبارک فجر‬ ‫مبلغ و محل تامین اعتبار از شروع تا خاتمه پروژه‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫نام‬ ‫دستگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫احداث بلوار جاده قدیم محموداباد‬ ‫شهرداری‬ ‫*‬ ‫‪2‬‬ ‫بازسازی پارک شهدای سانحه هوایی شهرک الله‬ ‫شهرداری‬ ‫*‬ ‫‪3‬‬ ‫احداث بازار روز شاهدشهر‬ ‫شهرداری‬ ‫*‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫احداث تجاری های شهید باکری‬ ‫شهرداری‬ ‫*‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جدول گذاری و پیاده روسازی خیابان شهید کشوری‬ ‫شهرداری‬ ‫*‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جدول گذاری و پیاده روسازی خیابان پلیس‬ ‫شهرداری‬ ‫*‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ملی‬ ‫استانی‬ ‫سفر‬ ‫سایر‬ ‫جمع کل اعتبار‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫سال‬ ‫شروع‬ ‫سال‬ ‫خاتمه‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫مشخصاتپروژه‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪25‬‬ ‫احداث بلوار به طول ‪500‬متر و عرض ‪17‬متر‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ترمیم و بازسازی پارک سانحه هوایی به مساحت ‪ 1/5‬هکتار‬ ‫‪30‬‬ ‫احداث ‪12‬باب تجاری در زمینی به مساحت ‪400‬مترمربع‬ ‫احداث شش باب تجاری به مساحت ‪450‬مترمربع‬ ‫شهرداری‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫*‬ ‫‪2500‬‬ ‫*‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تعویض جداول خیابان شهید کشوری به طول‪600‬متر در دوطرف خیابان و اجرای کفپوش پیاده روها‬ ‫‪20‬‬ ‫تعویض جداول خیابان پلیس به طول ‪800‬متر در دوطرف خیابان و اجرای کفپوش پیاده روها‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫رایگان‬ ‫تقاضای شماره‪08-21-89-0030161 :‬‬ ‫مناقصه شماره‪0008210030161DT2 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب درنظـردارد کاالی موردنیـاز خـود را مطابـق جـدول زیـر ب هصـورت فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه‬ ‫عمومـی از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) تامیـن کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پا کات‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تعداد قلم‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مقدار کاال‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪01‬‬ ‫نشاسته دمای باال‬ ‫‪29000BG‬‬ ‫‪2000092288000558‬‬ ‫‪6/756/500/000‬‬ ‫لـذا کلیـه شـرکت هایی کـه فعالیـت انهـا مرتبـط بـا شـرح کاالی مـورد درخواسـت اسـت‪ ،‬می بایسـت ظـرف مـدت ‪14‬روز از تار یـخ درج ا گهـی فراخـوان نوبـت دوم بـا مراجعـه بـه سـایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬نسـبت بـه چـاپ و تکمیـل «فـرم تعهدنامـه ارائـه کاال‪ ،‬مطابـق بـا اسـتانداردهای شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب» و بارگـذاری ان به همـراه مدارک و مسـتندات‪،‬‬ ‫براسـاس مـوارد منـدرج در جـدول ارزیابـی کیفـی (بـرای معاملات بیشـتر از بیسـت برابر نصـاب معامالت متوسـط) در سـامانه سـتاد اقـدام کنند‪.‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان‪ /‬سازندگان الزامی ست‪.‬‬ ‫اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه‪ ،‬از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 6/756/500/000‬ریال است‪.‬‬ ‫واحد عمومی تدارکات خرید کاالی داخلی‪ :‬تلفن‪061-341-25132 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/26 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1256231‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!