روزنامه سایه شماره 2417 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2417

روزنامه سایه شماره 2417

روزنامه سایه شماره 2417

‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫پرداخت وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بدون ضامن‬ ‫سـخنگوی دولـت با اشـاره به دسـتورات پنج گانـه رئیس جمهـوری‬ ‫بـرای اصلاح مقـررات بانکـی در جهـت پرداخـت اسـان تسـهیالت‬ ‫ً‬ ‫بـه مـردم‪ ،‬گفـت‪« :‬احتمـاال نـوع وثیقه گـذاری وام هـای زیـر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تغییر خواهد کرد»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫دولـت؛ علـی بهـادری جهرمـی درتوضیـح ایـن خبـر افـزود کـه دیـروز‬ ‫رئیس جمهـوری بـه بانک هـا دسـتور داد تـا نـوع وثیقه گـذاری‬ ‫وا مهـای زیـر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان را به گونـه ای تغییـر دهنـد تـا مـردم‬ ‫ُ‬ ‫برمبنـای اعتبارسـنجی‪ ،‬تسـهیالت خـرد را اسـان تر دریافت‬ ‫بتواننـد‬ ‫ِ‬ ‫کننـد و کارمنـدان و حقوق بگیـران ثابـت دولـت می تواننـد حقـوق‬ ‫خـود را وثیقـه و اعتبـار وامشـان قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫‪85‬برنامه‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫علـی رسـولیان؛ معـاون وزیر صمت در همایش منتخبیـن برندهای صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـارت با بیان اینکـه توسـعه اقتصـادی و اشـتغال هـر کشـوری بـا محوریـت بخـش‬ ‫خصوصی امکان پذیر است‪ ،‬گفت‪ ۸۵« :‬برنامه حمایتی در ‪ ۲۵‬سرفصل را به فعاالن‬ ‫اقتصـادی بنگا ههـای کوچـک و متوسـط ارائـه می دهیـم کـه نسـبت بـه پارسـال‪،‬‬ ‫چهار برابـر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 15 1400‬جمادی الثانیه ‪ 18 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2417‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫وضع موجود بانکی باید به نفع مردم اصالح شود‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫طرح «رعد»‬ ‫و پلیس تهران‬ ‫کیف پول زنده!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در استانه سفر رئیس جمهوری به روسیه بررسی شد؛‬ ‫‪ ۵۰۰‬سال روابط �بی تعارف‬ ‫ا�یران و روسیه‬ ‫روابط ایران و روسیه‪ ،‬فرازونشیب های بسیاری را تجربه کرده است‪ .‬امروز مناسبات‬ ‫تهران و مسـکو با پشـتوانه ای ‪500‬سـاله به سـطحی باال از بلوغ سیاسـی رسـیده؛ و دو‬ ‫کشـور‪ ،‬بدون توجه به نقش افرینی مخرب سـایر بازیگران بین المللی‪ ،‬درحال توسـعه‬ ‫و ارتقای روابط خود در وجوه مختلف هسـتند‪ .‬پیوسـتگی سـرزمینی ایران و روسیه‪،‬‬ ‫ارتباطات و روابط رهبران و سـا کنین این دو سـرزمین را اجتناب ناپذیر کرده اسـت و‬ ‫لـذا تاریـخ دقیقـی را نمی تـوان درخصوص اینکـه نخسـتین روابـط بیـن دو سـرزمین از‬ ‫چه زمانی برقرار شـده مورداشـاره قـرار داد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به روند مصرف برق‬ ‫در ‪ 10‬سال اینده‬ ‫علـی صالح ابـادی؛ رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت‪« :‬هفتـه قبـل‪ ،‬رمزپول ملی‬ ‫در شـورای پول و اعتبار تصویب و چهارچوب ان مشـخص شـد و به زودی در‬ ‫کشـور راه اندازی می شـود»‪.‬‬ ‫در جریان دیدار کاردار سفارت کره جنوبی‬ ‫با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی مطرح شد؛‬ ‫دعوت از شرکت های کشتی سازی‬ ‫برای حضور در نخستین منطقه ازاد شمال ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر نفت خبر داد؛‬ ‫شهردار مشهد خواستار شد؛‬ ‫افزایش چشمگیر فروش نفت‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه اخیر‬ ‫استاندار خراسانجنوبی‪:‬‬ ‫ورود سازمان اتش نشانی و دستگاه قضائی‬ ‫به موضوع ساختمان های ناایمن‬ ‫‪2‬‬ ‫رسانه ها را‬ ‫اتاق فکر خود می دانم‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی‪ ،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪۲۰۰۰۰۰۳۴۸۹۰۰۰287‬‬ ‫وا گذاری امور خدمات بیمه ای شامل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما‬ ‫در قبال کارکنان و اشخاص ثالث‬ ‫‪2/000/000/000‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫دارا بودن پروانه فعالیت معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪ .‬ایران الزامی ست‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1400/10/29‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1400/11/09‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 8:30‬صبح مورخ ‪ 1400/11/10‬در دفتر مدیرکل‬ ‫ادرس‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬مقابل استانداری‪ ،‬اداره پیمان و رسیدگی‪ -‬تلفن‪011-33326002 :‬‬ ‫این ا گهی همزمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1260746‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران‬ ‫ا گهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شماره مناقصه‪104045 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران درنظـردارد از طریـق فراخـوان ارزیابـی کیفـی‪ ،‬نسـبت بـه شناسـایی شـرکت های دارای رزومـه کاری مناسـب جهت مناقصات ذیل اقـدام کند‪.‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط‪ ،‬کـه مایـل بـه شـرکت در ایـن ارزیابـی هسـتند دعـوت می شـود از سـاعت ‪ 14‬مورخـه ‪ 1400/10/27‬الـی سـاعت ‪ 16‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/10/29‬اسـناد ارزیابـی را از سـامانه ‪ www.setadiran.ir‬دریافـت کـرده و تـا سـاعت ‪ 16‬مورخـه ‪ 1400/11/13‬اسـناد فـوق را از طریـق سـامانه ارسـال کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‪ ،‬پـس از بررسـی اسـناد و مـدارک واصلـه و اطالعـات منـدرج در پرسشـنامه‪ ،‬در چارچـوب ضوابـط و مقـررات‪ ،‬نسـبت به ارزیابی کیفی شـرکت کنندگان اقدام و از شـرکت های واجد شـرایط‬ ‫جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق‪ ،‬دعوت به عمل خواهد اورد‪ .‬ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده در سایت‪ ،‬هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد‬ ‫کـرد‪ .‬خواهشـمند اسـت ادرس‪ ،‬کدپسـتی و شـماره تلفـن‪ ،‬بـه وضـوح مشـخص شـود‪ .‬درصـورت عـدم پاسـخگویی یـا خرابی فکس‪ ،‬مسـئولیت ان برعهده مناقصه گر اسـت‪.‬‬ ‫ادرس امور کاال‪ :‬ساری‪ -‬بلوار طالقانی‪ ،‬شرکت گاز استان مازندران‪ ،‬ساختمان شماره ‪ ،2‬طبقه همکف‪ ،‬تلفن تماس‪011-33492353 -33204091 :‬‬ ‫ادرس کمیته فنی‪ -‬بازرگانی‪ :‬ساری‪ -‬بلوار طالقانی‪ ،‬شرکت گاز استان مازندران‪ ،‬تلفن تماس‪011-33202408 :‬‬ ‫عنوان و مشخصات کلی پروژه ها‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫‪LINE PIPE, APL-5L-GRB. 6” THK 0.172‬‬ ‫‪)IGS-M-PL-001-2(1‬‬ ‫‪8396‬‬ ‫‪LINE PIPE, API-5L-GRB, 8” W.T 0.188‬‬ ‫‪)IGS-M-PL-001-1&2(1‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪LINE PIPE, API-5L-GRB, 10” W.T 0.219‬‬ ‫‪)IGS-M-PL-001-1&2(1‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫لوله فوالدی ‪ 6‬اینچ به ضخامت ‪0/172‬‬ ‫لوله فوالدی ‪ 8‬اینچ به ضخامت ‪0/188‬‬ ‫لوله فوالدی ‪ 10‬اینچ به ضخامت ‪0/219‬‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد‬ ‫‪2000091578000365‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫‪5.736.444.500‬‬ ‫قیمت کل‬ ‫‪114.728.890.000‬‬ ‫حداقل امتیاز کیفی‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ -1‬محل تامین اعتبار‪ :‬سایر منابع‪ -‬بند ق‪ .‬گازرسانی به روستاها و صنایع و محورهای صنعتی‬ ‫‪ -2‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬سه ماه است و این مدت حدا کثر برای یک بار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -3‬نوع تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه بانکی معتبر براسـاس ائین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـ مورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحات بعد از‬ ‫ان درخصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شـماره حسـاب بانک مرکزی ‪ IR710100004001102607375883‬واریز شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬زمـان مهلـت دریافـت اسـناد‪ :‬از روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1400/11/25‬الـی پنجشـنبه مـورخ ‪ 1400/11/28‬سـاعت ‪( 14:30‬ضمنـا اصـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬در ایـن مهلـت‪ ،‬ثبت اتوماسـیون اداری و‬ ‫تحویـل دبیرخانه رمز محرمانه شـود)‬ ‫‪ -5‬زمان عودت پیشنهاد مالی‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/12/14‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫‪ -6‬زمان گشایش پیشنهادات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/12/15‬ساعت ‪9‬صبح‬ ‫ً‬ ‫‪ -7‬ضمنا هرگونه تغییر در زمان های یاد شده‪ ،‬از طریق سامانه اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪ -8‬شـرایط متقاضـی‪ -1 :‬مـدارک ثبتـی شـرکت حـاوی تصاویـر مصـدق (رتبـه‪ ،‬کدپسـتی‪ ،‬شناسـه ملـی‪ ،‬کـد اقتصـادی‪ ،‬دامنـه کاری‪ ،‬تطابـق امضـا‪ ،‬ضمانتنامـه بانکـی‪ ،‬صـورت مالـی حسابرسی شـده منتهـی بـه‬ ‫‪ 1399/12/29‬باتوجه به الزام ارائه صورت های مالی و حسابرسی شده با رعایت ماده ‪ 4‬ائین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی‪ ،‬تعهدنامه رعایت مبارزه با پولشویی‪ ،‬اساسنامه‪ ،‬اخرین‬ ‫تغییرات اساسـنامه‪ ،‬صورتجلسـه مجمع عمومی‪ ،‬فرم خوداظهاری‪ ،‬مهر و امضا پکیج پیمان‪ ،‬کپی شناسـنامه و کارت ملی صاحبان امضا‪ ،‬مشـخصات اعضای هیئت مدیره و سـهام داران باالی ‪ ،%10‬حسابرسـان‬ ‫و نشـانی اقامتگاه انان و تکمیل فرم پولشـویی ارسـالی‪ ،‬گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده)؛ ‪ -2‬قرار داشـتن در لیسـت کوتاه وزارت نفت (وندرولیسـت) و سـامانه سـتاد درخصوص تولیدکنندگان و تامین کنندگان‬ ‫لوله فوالدی؛ ‪ -3‬ارزیابی مشـتریان قبلی و گواهی حسـن شـهرت صادره توسـط انان؛ ‪ -4‬داشـتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر (ارائه رزمه کاری مرتبط)؛ ‪ -5‬تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت‬ ‫(وارانتـی)؛ ‪ -6‬نظـام کیفیـت و نحـوه تضمیـن محصـوالت ( گارانتـی)؛ ‪ -7‬ثبت نـام و اخـذ کد اطالع رسـانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعـه بـه سـایت ‪http: // iets.mporg.ir‬‬ ‫ حداقل نصاب پیشنهاددهنده در این مناقصه‪ ،‬به هر تعداد مناقصه گر است‪.‬‬‫جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به ادرس ‪ www.nigc-mazandaran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1260104‬‬ ‫شرکت گاز استان مازندران‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫مشکل بازیکنان حل نشود‬ ‫وارد بحران می شویم‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/206‬ج ع‪1400/‬‬ ‫درخواست شماره ‪140000083‬‬ ‫مربوط به خرید ‪23‬قلم فلنج و اتصاالت‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫مدت اعتبار بیمه نامه‬ ‫یحییگل محمدی‪:‬‬ ‫بهره بـرداری نفـت و گاز گچسـاران درنظـردارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه عمومـی خریـد ‪23‬قلـم‬ ‫فلنج و اتصاالت به شـماره ‪ 2000092660000309‬را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگـزاری فراخـوان ارزیابـی‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا ارسـال دعوتنامـه جهت سـایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت‬ ‫مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار فراخوان در سـامانه مورخ ‪ 1400/11/04‬الی ‪ 1400/11/06‬اسـت‪ .‬اطالعات و اسـناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسـال‬ ‫دعوتنامه‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪ .‬حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ‪ 55‬امتیاز اسـت‪.‬‬ ‫کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (‪ )AVL‬در اولویت است‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/11/20‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1400/12/07‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬گچساران‪ -‬فلکه اهلل‪ ،‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‪ -‬تلفن تماس‪074 -31921593 -32224412 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس سامانه ستاد‪021-41934 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1259989‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1400‬شماره‪2417‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫وضع موجود بانکی‬ ‫باید به نفع مردم اصالح شود‬ ‫رئیس جمهوری باتا کیدب ــر بازنگری در عملکرد و مقررات‬ ‫نظ ــام بانکی طبق احکام اس ــام‪ ،‬س ــرمایه گذاری و ایجاد‬ ‫که ــا را ام ــری مفی ــد‬ ‫بنگا هه ــای اقتص ــادی توس ــط بان ‬ ‫و ب ــه نگاه ــداری را مض ــر خوان ــد و گف ــت؛ ایج ــاد بن ــگاه‬ ‫اری ام ــا بن ــگاه داری هرگز؛ ای ــن باید اس ــاس کار بانک ها‬ ‫باش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی دول ــت؛ ایـ ـت اهلل‬ ‫س ــید ابراهی ــم رئیس ــی در نشس ــتی ب ــا مدی ــران عام ــل‬ ‫که ــا بابیان اینک ــه دول ــت س ــیزدهم اصلی تری ــن‬ ‫بان ‬ ‫وظیف ــه خ ــود را ایج ــاد تح ــول در عرص هه ــای مختلف و‬ ‫به وی ــژه تح ــول در وض ــع موجود نظ ــام بانکی به س ــطح‬ ‫مطل ــوب می دان ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد؛ عدالت به عنوان مس ــیر‬ ‫و مقص ــد حرک ــت‪ ،‬مبن ــای عمل دول ــت در ایج ــاد تحول‬ ‫یس ــت‪ .‬رئیس جمه ــوری بابیان اینک ــه‬ ‫در نظ ــام بانک ‬ ‫به نتیجه رس ــیدن تح ــول اقتص ــادی درگ ــروی موفقی ــت‬ ‫یس ــت‪ ،‬گف ــت؛ وض ــع‬ ‫در ایج ــاد تح ــول در نظ ــام بانک ‬ ‫موج ــود نظ ــام بانک ــی بای ــد برمبن ــای عدال ــت و به نف ــع‬ ‫م ــردم متحول ش ــود‪ .‬وی افزود؛ نظام بانکی با دو دس ــته‬ ‫مش ــکالت درون ــی و بیرونی مواجه اس ــت‪ .‬ا گ ــر مجموعه‬ ‫نظ ــام بانکی نتواند این مش ــکالت را رفع ک ــرده و عملکرد‬ ‫صحیح ــی داش ــته باش ــد بالطب ــع عدال ــت را نی ــز نق ــض‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد؛ خ ــود بانک ها ب ــا همکاری‬ ‫بان ــک مرک ــزی ت ــا پی ــش از پای ــان س ــال کارگروه ــی برای‬ ‫شناس ــایی و رفع مش ــکالت درونی نظام بانکی تش ــکیل‬ ‫دهن ــد و ب ــا بازنگ ــری مق ــررات بانکی ب ــه رف ــع تعارض ها‪،‬‬ ‫ته ــای بانکی‬ ‫ایج ــاد ش ــفافیت و تس ــهیل مس ــیر فعالی ‬ ‫درزمین ــه ارتباط م ــردم و تولیدکنندگان ب ــا بانک ها اقدام‬ ‫که ــا ابرو‬ ‫کنن ــد‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ بزرگ ترین س ــرمایه بان ‬ ‫و اعتب ــار نظ ــام بانک ــداری کش ــور ن ــزد م ــردم اس ــت ک ــه‬ ‫که ــا از پ ــول‬ ‫ای ــن س ــرمایه ب ــا امانـ ـت داری صحی ــح بان ‬ ‫م ــردم به دس ــت ام ــده و حف ــظ خواه ــد ش ــد‪ .‬اف ــت این‬ ‫یس ــت؛ ل ــذا نظام‬ ‫اعتب ــار فس ــاد در عملک ــرد نظ ــام بانک ‬ ‫بانک ــی ب ــا خودمراقبت ــی پی ــش و بی ــش از هر ک ــس مانع‬ ‫شش ــدن حیثی ــت و اعتب ــارش ش ــود‪ .‬وی‬ ‫از مخدو ‬ ‫بازنگ ــری در عملکرده ــا را در کن ــار بازنگ ــری در مق ــررات‬ ‫بانک ــی موردتا کی ــد ق ــرار داد و اف ــزود؛ ه ــدف تح ــول و‬ ‫بازنگ ــری در نظ ــام بانکی تطبی ــق کامل م ــراودات بانکی‬ ‫یس ــت‪ .‬ایت اهلل رئیس ــی گف ــت؛ تجربه و‬ ‫با اح ــکام اسالم ‬ ‫دان ــش مدی ــران بانک ــی س ــرمایه ای ارزش ــمند اس ــت که‬ ‫ب ــه ایج ــاد تحول واقع ــی در نظ ــام بانکی کم ــک می کند‪.‬‬ ‫درعین حال مدی ــران بانک ها بدانند که ش ــرط موفقیت‬ ‫در ایج ــاد تح ــول در نظ ــام بانکی ان اسـ ـت که هم ــه اجزا‬ ‫و کارکن ــان نظ ــام بانک ــی ب ــه تح ــول موردنظ ــر مقی ــد و‬ ‫متعه ــد باش ــند‪ .‬وی اف ــزود؛ مدی ــران بانک ــی همچنی ــن‬ ‫باید ریسـ ـک پذیر و مس ــئولیت پذیر باش ــند و مدیری که‬ ‫ش ــجاعت نداش ــته باش ــد‪ ،‬نمی تواند مجری خوبی برای‬ ‫سیاسـ ـت های تحولی باش ــد‪ .‬ایت اهلل رئیس ــی از مدیران‬ ‫نح ــال‬ ‫بانک ــی خواس ــت ب ــا حساس ــیت و دق ــت و درعی ‬ ‫ش ــجاعت در چهارچ ــوب مق ــررات ال ــزام اور‪ ،‬ب ــرای ایجاد‬ ‫تح ــول در نظ ــام بانک ــی ت ــاش کنن ــد‪ .‬رئی ــس دول ــت‬ ‫س ــیزدهم توس ــعه زیرس ــاخت ها و خدم ــات الکترونیک‬ ‫که ــا را باعث ارتقای ش ــفافیت و تس ــهیل نظارت‬ ‫در بان ‬ ‫ب ــر عملکرد بانک ها دانس ــت و بر ضرورت توس ــعه جریان‬ ‫قرض الحس ــنه در نظ ــام بانک ــی تا کی ــد ک ــرد و گف ــت؛‬ ‫بانک ها تالش کنند تا کارمزد و س ــود تس ــهیالت اعطایی‬ ‫را تاحدممک ــن کاه ــش دهن ــد‪ .‬در پرداخ ــت تس ــهیالت‬ ‫خ ــرد نیز ب ــه م ــردم اعتبارس ــنجی جایگزین اخ ــذ وثیقه‬ ‫ش ــود؛ بانک ها به مردم تس ــهیالت بدهند نه تضییقات‪.‬‬ ‫که ــا در اعط ــای تس ــهیالت‬ ‫وی گف ــت؛ مق ــررات بان ‬ ‫ب ــه م ــردم بای ــد س ــهل و در اعط ــای تس ــهیالت ب ــه افراد‬ ‫بدحس ــاب س ــخت گیرانه باش ــد‪ .‬بده ــکاران بدحس ــاب‬ ‫نه ــا ب ــه اعتب ــارات‬ ‫بانک ــی شناس ــایی‪ ،‬دسترس ــی ا ‬ ‫تل ــزوم معرف ــی ش ــوند‪ .‬بعض ــی‬ ‫بانک ــی قط ــع و درصور ‬ ‫بدحس ــاب ها با بانک های متعدد درارتباط هس ــتند لذا‬ ‫ای ــن هماهنگی بی ــن بانک ها وجود داش ــته باش ــد که از‬ ‫که ــای مختل ــف و متعدد‬ ‫ارتب ــاط چنی ــن اف ــرادی با بان ‬ ‫جلوگیری ش ــود‪ .‬ایت اهلل رئیس ــی باتا کیدبراینکه دریافت‬ ‫ً‬ ‫س ــود مش ــارکت از تس ــهیالت بانکی دقیقا طبق مقررات‬ ‫مص ــوب و ابالغ ــی بانک مرک ــزی انجام ش ــود‪ ،‬گفت؛ اخذ‬ ‫هرگون ــه وج ــه دیگ ــری تح ــت ه ــر عن ــوان از تس ــهیالت‬ ‫گیرن ــده مجاز نیس ــت و باعث ایجاد نگاه منف ــی در مردم‬ ‫نس ــبت ب ــه نظ ــام بانک ــی خواه ــد ش ــد‪ .‬چنانچ ــه بانکی‬ ‫مبالغ ــی غیر از نرخ س ــود مش ــارکت مصوب از اف ــراد اخذ‬ ‫نه ــا بازگردانی ــد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ک ــرده این مبال ــغ را به ا ‬ ‫در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنانش‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد؛‬ ‫که ــا تاانجا ک ــه ممک ــن اس ــت از تملی ــک واحدهای‬ ‫بان ‬ ‫تولی ــدی خ ــودداری کنن ــد اما چنانچ ــه ناچار ب ــه این کار‬ ‫ش ــدند‪ ،‬در کوتاه ترین زم ــان ممک ــن یا ان واح ــد تولیدی‬ ‫ً‬ ‫را مج ــددا راه اندازی ی ــا وا گذار کنند تا تولی ــد دچار وقفه‬ ‫نش ــود و کارگ ــران بی ــکار نش ــوند‪ .‬وی بر ض ــرورت هدایت‬ ‫نقدینگ ــی س ــوی نظ ــام تولی ــد تا کی ــد ک ــرد و گف ــت؛ ا گر‬ ‫نقدینگی ب هس ــمت تولید هدایت ش ــود‪ ،‬مش ــکلی ایجاد‬ ‫نخواه ــد کرد ام ــا ا گر نقدینگی س ــوی تولید ن ــرود‪ ،‬مانند‬ ‫س ــیل در جامع ــه به راه افت ــاده و به هر جا برس ــد‪ ،‬خرابی‬ ‫ب هب ــار مـ ـی اورد‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی س ــرمایه گذاری و ایجاد‬ ‫که ــا را ام ــری مفی ــد‬ ‫بنگا هه ــای اقتص ــادی ازس ــوی بان ‬ ‫ام ــا بن ــگاه داری را مضر عنوان ک ــرد و گفت؛ ایج ــاد بنگاه‬ ‫اری ام ــا بن ــگاه داری هرگز؛ ای ــن باید اس ــاس کار بانک ها‬ ‫باش ــد‪ .‬دراین جلس ــه که بیش از دوس ــاعت طول کشید‪،‬‬ ‫عالو هب ــر مدی ــران عام ــل بانک های کش ــور؛ مع ــاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس س ــازمان‬ ‫برنامه وبودج ــه‪ ،‬وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬معاون‬ ‫اقتص ــادی رئیس جمه ــوری و رئیس کل بان ــک مرکزی نیز‬ ‫در س ــخنانی به تش ــریح برنامه دولت ب ــرای ایجاد تحول‬ ‫در نظ ــام بانک ــی کش ــور پرداختند‪.‬‬ ‫درکی عبداهلل‬ ‫شناسهدیجیتالی! تلنگر‬ ‫طرح «رعد» و پلیس تهران‬ ‫در استانه سفر رئیس جمهوری به روسیه بررسی شد؛‬ ‫‪ ۵۰۰‬سال روابط «بی تعارف» ایران و روسیه‬ ‫روابــط ایــران و روســیه‪ ،‬فرازونشــیب های بســیاری را تجربــه کــرده اســت‪ .‬امــروز مناســبات‬ ‫تهــران و مســکو بــا پشــتوانه ای ‪500‬ســاله بــه ســطحی بــاال از بلــوغ سیاســی رســیده؛ و دو کشــور‪،‬‬ ‫بدون توجــه بــه نقش افرینــی مخــرب ســایر بازیگــران بین المللــی‪ ،‬درحال توســعه و ارتقــای روابــط‬ ‫خــود در وجــوه مختلف هســتند‪ .‬پیوســتگی ســرزمینی ایران و روســیه‪ ،‬ارتباطــات و روابــط رهبران‬ ‫یتــوان‬ ‫و ســاکنین ایــن دو ســرزمین را اجتناب ناپذیــر کــرده اســت و لــذا تاریــخ دقیقــی را نم ‬ ‫درخصوص اینکــه نخســتین روابــط بیــن دو ســرزمین از چه زمانی برقرار شــده مورداشــاره قــرار داد؛‬ ‫امــا ا گــر ســفرنامه ‪ ۱۰‬جلــدی جهانگــرد فرانســوی ب هنــام «ســیاحت نامه شــاردن» را مــا ک قــرار‬ ‫یتــوان به اســتناد ان برقــراری روابــط رســمی بیــن ایــران و روســیه را بــه ســال ‪ ۱۵۲۱‬کــه‬ ‫دهیــم‪ ،‬م ‬ ‫شــاردن ماجــرای حضــور ســفیر روســیه در دربــار شــاه وقــت ایــران در دوره صفویــه را نقــل می کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دانســت؛ یعنــی دقیقــا ‪ ۵۰۰‬ســال پیش نخســتین ارتباطــات رســمی بیــن مقامات رســمی دو کشــور‬ ‫شــکل گرفتــه اســت و حــاال در پانصدمین ســال برقراری چنین روابطــی‪ ،‬رئیس جمهوری میهمان‬ ‫کاخ کرملیــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نس ــبت ب ــه ان دارن ــد‪ ،‬این موضوع اس ــتحکام‬ ‫و اطمینان خاط ــر منحصرب هف ــردی ب ــه روابط‬ ‫ای ــران و روس ــیه بخش ــیده‪ .‬ای ــن بعد ناش ــی از‬ ‫احس ــاس تهدید بین دو طرف نیس ــت و ناشی‬ ‫از تهدیدات ناش ــی از طرف های ثالثی ست که‬ ‫منافع هـ ـر دو کش ــور ای ــران و روس ــیه را به ویژه‬ ‫در تح ــوالت منطقـ ـه ای و پیرامون ــی و جهان ــی‬ ‫تهدی ــد می کنن ــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ق ــوام رواب ــط ب ــا س ــاخت و افرین ــش‬ ‫ته ــای مش ــترک برای ط ــرف مقابل‪ .‬این‬ ‫فرص ‬ ‫بع ــد از رابط ــه بی ــن ای ــران و روس ــیه را می توان‬ ‫این گون ــه توضی ــح داد ک ــه تم ــام قال ــب رابطه‬ ‫بی ــن این دو کش ــور را منافع مش ــترک ناش ــی از‬ ‫تهدیدات مش ــترک تش ــکیل نداده و فضاهای‬ ‫مناس ــبی در روابط بین دو کش ــور وج ــود دارد‬ ‫ک ــه متاس ــفانه ط ــی س ــال ها و ده هه ــای اخیر‬ ‫به دلی ــل غلب ــه عنص ــر دوم در رواب ــط بی ــن دو‬ ‫کش ــور‪ ،‬مغفول مان ــده و به درس ــتی و کام ــل‬ ‫فضاه ــای خال ــی روابط با ان پر نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در تم ــام س ــده ها و ده هه ــای قب ــل دو کش ــور‬ ‫ان قدر درگیر مدیریت منافع مش ــترک ناشی از‬ ‫تهدیدات مش ــترک در روابط دوجانبه بوده اند‬ ‫ک ــه روح و جنس غال ــب رواب ــط دوجانبه خود‬ ‫را بیش ــتر از جن ــس مناف ــع مش ــترک ناش ــی‬ ‫از تهدی ــدات مش ــترک دیده ان ــد ت ــا مناف ــع‬ ‫ته ــای مش ــترک‪.‬‬ ‫مش ــترک ناش ــی از فرص ‬ ‫تقوی ــت این بع ــد از روابط بین ایران و روس ــیه‬ ‫یس ــت ک ــه اراده سیاس ــی‬ ‫رس ــالت بسیارمهم ‬ ‫س ــطح عالی رهبران دو کش ــور می تواند بس ــتر‬ ‫ش ــکل گیری و ق ــوام ان در رواب ــط دو کش ــور را‬ ‫فراه ــم کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بادرنظرگرفتن س ــه عنصر مورداشاره‪ ،‬طبیعتا و‬ ‫همانن ــد رابطه بین هر کش ــوری با کش ــورهای‬ ‫دیگ ــر‪ ،‬در رواب ــط ای ــران و روس ــیه نی ــز ش ــاهد‬ ‫پیچیدگی های ــی هس ــتیم ک ــه وج ــه متمای ــز‬ ‫یه ــا با رواب ــط با دیگر کش ــورها‬ ‫ان ب ــا پیچیدگ ‬ ‫مدیریت س ــهل تر و کم هزینه تر از موارد مشابه‬ ‫اس ــت‪ .‬با وج ــود مقاطع ــی از دورافتادگ ــی‪ ،‬اما‬ ‫تهران و روس ــیه همواره خیلی به سرعت دوباره‬ ‫ب ــه یکدیگ ــر نزدی ــک ش ــده اند و ای ــن ویژ گ ــی‬ ‫مثبت ــی در رواب ــط بین دو کش ــور اس ــت‪ .‬این را‬ ‫یت ــوان ناش ــی از درک مش ــترک و مش ــابهی‬ ‫م ‬ ‫گف ــت ک ــه از روابط ای ــران و روس ــیه نوع ــی نیاز‬ ‫متقاب ــل اجتناب ناپذی ــر در درون خ ــود دارد‬ ‫ک ــه بای ــد ان را به فال نی ــک گرفت و ب ــر ان تکیه‬ ‫ً‬ ‫ک ــرد‪ .‬این نی ــاز متقاب ــل الزاما به معن ــای ایجاد‬ ‫نوعی وابس ــتگی متقابل و با عدول از سیاست‬ ‫نه ش ــرقی نه غربی جمهوری اس ــامی ایران در‬ ‫چهاردهه نیس ــت بلک ــه نوعی رواب ــط مکمل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تش ــده است که ناخودا گاه‬ ‫مقوم و کامال هدای ‬ ‫که ــای ش ــکل گیری ای ــن‬ ‫هردوط ــرف ان‪ ،‬بلو ‬ ‫رابط ــه خ ــاص را بااحتیاط ام ــا اطمینان خاطر‬ ‫یه ــم می گذارن ــد‪ .‬روابط ایران و روس ــیه‬ ‫ب ــر رو ‬ ‫بای ــد ای ــن ظرفیت را در خ ــود ایجاد کن ــد که از‬ ‫دس ــتاوردهای س ــفر عالی ترین مق ــام اجرایی‬ ‫ای ــران ب ــه مس ــکو به صورت ــی ملم ــوس و ان ــی‬ ‫برخ ــوردار ش ــود‪ .‬گا مه ــا باید به همان س ــبک‬ ‫و راهب ــردی ک ــه طرفی ــن تا کن ــون درپی ــش‬ ‫گرفته ان ــد برداش ــته ش ــود ام ــا با متنو عس ــازی‬ ‫گام ها‪ ،‬اطمینان خاطر از منافع مش ــترک ناشی‬ ‫ته ــای مش ــترک را برای اف ــکار عمومی‬ ‫از فرص ‬ ‫دو کش ــور ایج ــاد کن ــد‪ .‬یک ــی از حوز هه ــای‬ ‫مه ــم ک ــه می توان ــد ب ــه این ام ــر کن ــد مس ــئله‬ ‫مقابله مش ــترک ایران و روس ــیه ب ــا تحریم های‬ ‫یس ــت که به وی ــژه ازس ــوی امریکا بر‬ ‫ظالمانه ا ‬ ‫این دو کش ــور تحمیل ش ــده‪ .‬دو کش ــور دارای‬ ‫س ــطحی از ظرفیت های همکاری هس ــتند که‬ ‫می توانن ــد با واردک ــردن کش ــورهای دیگری که‬ ‫ان ها نی ــز قربان ــی تحریم های امریکا هس ــتند‪،‬‬ ‫مه ــا را به فصل‬ ‫راهب ــرد بی اثرک ــردن ای ــن تحری ‬ ‫مش ــترک روابط و مناس ــبات خود تبدیل کنند‬ ‫و ب ــا هم افزای ــی‪ ،‬اس ــیب پذیری طرفی ــن از این‬ ‫ً‬ ‫ناحی ــه را کاه ــش دهن ــد؛ ازجمل ــه مثال ش ــاید‬ ‫انعق ــاد ی ــک پیم ــان دوجانب ــه ی ــا چندجانبه‬ ‫پول ــی بی ــن ای ــران و روس ــیه و حتی گس ــتردن‬ ‫دامن ــه ان ب ــه دیگ ــر کش ــورهایی ک ــه خواهان‬ ‫الح ــاق ب ــه ان هس ــتند‪ ،‬بش ــود گام مطمئن و‬ ‫بزرگ ــی دراین راه برداش ــته ش ــود‪ .‬انچ ــه روابط‬ ‫ای ــران و روس ــیه در ش ــرایط کنون ــی ب ــه ان نیاز‬ ‫دارن ــد و بای ــد به دق ــت و حوصله و صب ــر به ان‬ ‫توج ــه کرد این اسـ ـت که در محاس ــبه و ارزیابی‬ ‫مناف ــع و س ــودوزیان رواب ــط فی مابی ــن نبای ــد‬ ‫درگی ــر تاریخ زدگ ــی افراطی و احساس ــی ش ــد‪.‬‬ ‫معصومه پورصادقی‪ /‬ایرنا‬ ‫روابط ایران و روس ــیه فرازونش ــیب های زیادی‬ ‫را تجرب ــه ک ــرده و نظام های سیاس ــی در تهران‬ ‫و مس ــکو روزه ــای تل ــخ و ش ــیرین گونا گون ــی‬ ‫را در رواب ــط ب ــا یکدیگ ــر ب هخ ــود دیده ان ــد و‬ ‫انچه ام ــروز در توصی ــف روابط ایران و روس ــیه‬ ‫یت ــوان گف ــت این اسـ ـت که رواب ــط ام ــروز‬ ‫م ‬ ‫تهران و مس ــکو پش ــتوانه ای ‪500‬س ــاله را همراه‬ ‫خ ــود دارد ک ــه پیوس ــتگی جغرافیای ــی ب ــه ان‬ ‫جنب ــه «اجتناب ناپذیری» داده اس ــت‪ .‬روابط‬ ‫ای ــران و روس ــیه همانن ــد رابط ــه ه ــر کش ــوری‬ ‫ب ــا کش ــورهای دیگ ــر‪ ،‬دوس ــتان و دش ــمنان؛ و‬ ‫حامیان و منتقدان مخصوص ب هخ ــود را دارد‪.‬‬ ‫یه ــای حا ک ــم ب ــر رواب ــط بین المل ــل‬ ‫پیچیدگ ‬ ‫ایج ــاب می کند ک ــه تصمیم گیرندگان کش ــورها‬ ‫ته ــا و ی ــا انتق ــادات اف ــکار‬ ‫در ورای حمای ‬ ‫عموم ــی‪ ،‬برمبن ــای مناف ــع مل ــی خود‪ ،‬مس ــیر‬ ‫رابط ــه با یک کش ــور خاص را ترس ــیم و با ایجاد‬ ‫چشـ ـم اندازی مش ــخص‪ ،‬برای تحق ــق اهداف‬ ‫مدنظ ــر و منافعی ک ــه از این رابطه ب ــرای خود‬ ‫متص ــور ش ــده اند‪ ،‬گام بردارن ــد‪ .‬ش ــاید تعریف‬ ‫مقب ــول و موردپس ــندی ازنظر اف ــکار عمومی از‬ ‫رابطه با یک کش ــور نباش ــد اما روابط بین تمام‬ ‫کشورها‪ ،‬در هر س ــطحی که ان را تصور کنیم‪ ،‬از‬ ‫اتح ــاد راهبردی تا دش ــمنی و رقابت راهبردی‪،‬‬ ‫مبتنی بر «پیدا کردن راه تامین منافع اس ــت»‪.‬‬ ‫انچ ــه اهمی ــت پی ــدا می کن ــد «راه» برگزی ــده‬ ‫ب ــرای تامی ــن مناف ــع اس ــت‪ .‬درم ــورد رابط ــه‬ ‫یت ــوان ب ــا قاطعی ــت گف ــت‬ ‫ای ــران و روس ــیه م ‬ ‫ک ــه ای ــن رابط ــه در ش ــرایط کنون ــی جهان ــی و‬ ‫منطقه ای واجد س ــه ویژگی مش ــخص اس ــت‬ ‫ک ــه نش ــان دهنده انتخاب مش ــترک راه اس ــت‬ ‫که رهب ــران دو کش ــور برای تامی ــن منافع خود‬ ‫دررابط هب ــا یکدیگ ــر برگزیده ان ــد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬رابطـ ـه ای ب ــدون تع ــارف‪ ،‬صری ــح و کام ــا‬ ‫خط کش ــی ش ــده با پروتکل های س ــخت گیرانه‬ ‫( ک ــه ممکن اس ــت تحت فش ــار اف ــکار عمومی‬ ‫ش ــکنندگی های مقطع ــی و م ــوردی را تجرب ــه‬ ‫کند )‬ ‫‪ .2‬مناف ــع مش ــترک ناش ــی از تهدی ــدات‬ ‫ته ــای‬ ‫مش ــترک (بیش ازاینک ــه ناش ــی از فرص ‬ ‫مش ــترک باش ــد) به دلی ــل تع ــدد حوزه های ــی‬ ‫ک ــه هـ ـر دو کش ــور احس ــاس مش ــترک تهدی ــد‬ ‫دانس ــت که هر دو کش ــور از تهدیدات مشترک‬ ‫پیرام ــون حوز هه ــای نف ــوذ خود دارن ــد‪ .‬تهران‬ ‫و مس ــکو به تجرب ــه اموخته اند ک ــه نمی توانند‬ ‫همدیگر را برنجانن ــد‪ ،‬دور کنند و تنها بگذارند‬ ‫چرا ک ــه در ای ــن دوری و تنهای ــی‪ ،‬تهدی ــدات‬ ‫نه ــا از ناحی ــه طرف های‬ ‫بیش ــتری متوج ــه ا ‬ ‫ثال ــث خواه ــد ش ــد‪ .‬رواب ــط ای ــران و روس ــیه‬ ‫ط ــی ‪ ۵۰۰‬سال گذش ــته مس ــیری را پیم ــوده که‬ ‫یت ــوان گف ــت هیچ تهدید مس ــتقیم‬ ‫ا کن ــون م ‬ ‫نه ــا متوج ــه ط ــرف‬ ‫و ان ــی ازط ــرف یکی ازا ‬ ‫مقاب ــل نیس ــت و ای ــن ش ــاید یک ــی از بارزترین‬ ‫یه ــای رواب ــط ای ــران و روس ــیه باش ــد‪.‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫منابع ــی ک ــه می توان ــد رواب ــط و منافع ای ــران و‬ ‫روس ــیه را تهدی ــد کن ــد بیش ازانک ــه در ته ــران‬ ‫و مس ــکو باش ــد در جاه ــای دیگ ــری غیرازاین‬ ‫دو کش ــور اس ــت ک ــه این موض ــوع را رهب ــران‬ ‫دو کش ــور به خوب ــی درک کرده ان ــد و ب ــر همان‬ ‫اس ــاس مس ــیری از روابط توام با احترام‪ ،‬بدون‬ ‫یش ــده ب ــرای س ــال های‬ ‫تع ــارف و ریل گذار ‬ ‫مم ــرزی‬ ‫این ــده را ترس ــیم کرده ان ــد‪ .‬بااینک ــه ه ‬ ‫جغرافیای ــی ازطریق دریای خزر این دو کش ــور‬ ‫را همس ــایه ک ــرده ام ــا انچ ــه رواب ــط ای ــران و‬ ‫روس ــیه را واجد ویژگی های روابطی مستحکم‬ ‫کـــرده اس ــت «همبس ــتگی راهبردی» ناش ــی از‬ ‫یس ــت ک ــه در س ــطور‬ ‫مختص ــات و ویژگی های ‬ ‫فوق به ان ها اش ــاره شد‪ .‬س ــفر ایت اهلل رئیسی‬ ‫بـــه مس ــکو بی تردی ــد نقطه عط ــف تاریخ ــی در‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫رواب ــط بی ــن دو کش ــور محس ــوب م ‬ ‫ق ــوام روابط بی ــن دو کش ــور ک ــه بیش از هرچیز‬ ‫ناش ــی از درک مش ــترک از تهدی ــدات مش ــترک‬ ‫اس ــت‪ ،‬بای ــد ب ــا ایج ــاد منافع مش ــترک ناش ــی‬ ‫ته ــای مش ــترک عم ــق بگی ــرد‪ .‬دامنه‬ ‫از فرص ‬ ‫یت ــوان مثب ــت ارزیاب ــی‬ ‫رواب ــط دو کش ــور را م ‬ ‫ک ــرد اما روابط ای ــران و روس ــیه نیازمند تعمیق‬ ‫مبتنی بر منافع مش ــترک ناش ــی از فرصت های‬ ‫مش ــترک در حوز هه ــای مختل ــف به وی ــژه‬ ‫یس ــت‪ .‬ب ــه رواب ــط ای ــران و‬ ‫اقتص ــادی و تجار ‬ ‫روس ــیه بای ــد «واقع گرایانه‪ ،‬منطق ــی» و به دوراز‬ ‫له ــا» ن ــگاه ک ــرد‪ .‬به گواه‬ ‫«احساس ــات و جنجا ‬ ‫ت منطقـ ـه ای و جهان ــی‪ ،‬رواب ــط ایران‬ ‫واقعی ــا ‬ ‫و روس ــیه هیـ ـچ گاه به می ــزان کنون ــی مس ــتعد‬ ‫تعمیق و توسعه نبوده اس ــت‪ .‬باید واقع بینانه‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫امنیـــت‪ ،‬روحیـــه و رفـــاه به عنـــوان ســـه عنصـــر اصلـــی رضایـــت در جامع ــه‬ ‫ً‬ ‫و درنهایـــت در کشـــور شـــناخته شـــده اند و اساســـا زیربنـــای بقـــا و دوام‬ ‫هـــر کشـــوری بـــه این ســـه اصـــل بســـتگی دارد‪ .‬هریـــک از این اصـــول‪ ،‬خود‬ ‫کارگزارانـــی دارد کـــه انجـــام درســـت وظیفـــه انـــان‪ ،‬کشـــور را به ســـه دس ــته‬ ‫پیشـــرفته‪ ،‬در حال پیشـــرفت و عقب مانده تقسیم کرده اســـت‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫امنیـــت در ردیـــف اصلی یا زیربنایی شـــمرده شـــده اســـت؛ زمانی که امنیت‬ ‫برقـــرار شـــد‪ ،‬به تبـــع ان روحیه در جوامـــع باال رفتـــه و در پس ان رفـــاه ایجاد‬ ‫می شـــود‪ .‬بحـــث امـــروز مـــا به نوعـــی قدردانـــی از گـــروه و دسته ای ســـت که‬ ‫حضـــور مســـتمر و همیشـــگی دارنـــد و در مواقع خیلـــی ضروری ب هج ــا و در‬ ‫کل کشـــور‪ ،‬ارامـــش را موجـــب می شـــوند‪ .‬پـــس ضـــرورت دارد کـــه به بهان ــه‬ ‫طـــرح رعـــد پلیس تهـــران بزرگ کـــه طی شـــبانه روز بـــرای هدیـــه امنیت به‬ ‫شـــهروندان تهران‪ ،‬خـــواب خوش را از خود گرفته و به جنـــگ اراذل واوباش‬ ‫رفتـــه اســـت و ایـــن کاری ســـت کـــه همه وقـــت ادامـــه داشـــته و بـــه زم ــان و‬ ‫مـــکان خاصی تعلق ندارد‪ ،‬به مســـائل این گـــروه بپردازیم؛ نکتـــه قابل تامل‬ ‫مه ــا که‬ ‫این اســـت که تحریم هـــا و حـــوادث و مســـائل برجای مانـــده از تحری ‬ ‫در ظاهـــر موجـــب ایجـــاد یا تشـــکیل گـــروه ضربتـــی رعـــد شـــده‪ ،‬کار را برای‬ ‫این قشـــر زحمتکش‪ ،‬بســـیار بیشـــتر کرده اســـت؛ چـــون ا گر فقـــط بیکاری‬ ‫و تنگدســـتی را مـــا ک قرار دهیـــم‪ ،‬پـــاره ای از جوانان کـــه نمی توانند خرج‬ ‫روزانـــه خـــود را تامیـــن کننـــد‪ ،‬ناخواســـته از راه صـــواب عـــدول کـــرده و ب ــه‬ ‫دام گردنکشـــان‪ ،‬اراذل‪ ،‬اوبـــاش و معتـــادان می افتنـــد و چـــون بدیـــن روی‬ ‫قربانی شـــدند‪ ،‬خـــود موجب ده ها خالف شـــده و صدها قربانـــی می گیرند؛‬ ‫درنتیجـــه پلیـــس بـــزرگ تهران‪ ،‬بـــا طرحـــی در شـــکل و قالب رعد‪ ،‬ب هس ــان‬ ‫رعـــد بر ســـر این قشـــر فاســـد نـــازل شـــده و انـــان را شـــکار می کند تـــا اصل‬ ‫اول زیربنـــای کشـــورداری کـــه همانا امنیت اســـت‪ ،‬محقق شـــود‪ .‬اینک که‬ ‫پنجا هو دومیـــن مرحلـــه رعـــد طـــی چند روز گذشـــته توســـط پلیـــس ته ــران‬ ‫به اجـــرا درامـــده اســـت و هر لحظـــه در نقطه ای از تهـــران‪ ،‬این خـــاف کاران‬ ‫را دســـتگیر می کند‪ ،‬ســـزاوار اســـت که زحمت شـــبانه روزی و طاقت فرسای‬ ‫انـــان را قدر دانســـته و ا گـــر از دســـت روزنامه نگاری چون من برای س ــپاس‬ ‫شایســـته از انـــان کاری برنمی ایـــد‪ ،‬حداقـــل می توانم از طریق نوشـــتن این‬ ‫ســـطور‪ ،‬زحمـــات انـــان را ارج بگـــذارم‪ .‬وقتی که عکس های تعـــدادی از این‬ ‫گردنکشـــان را دیدم‪ ،‬تیپ و ظاهر عجیب و غیرادمی این گونه اراذل‪ ،‬انس ــان‬ ‫را بـــه تفکر وامـــی دارد که به راســـتی اینـــان نیاز بـــه روانکاوی عمیـــق دارند؛‬ ‫چرا کـــه عـــادی نمی نمایـــد کـــه انســـان حتـــی از اصلیـــت ظاهـــری و عادی‬ ‫خود که پوشـــش مناســـب اســـت‪ ،‬دور بماند و در لباس حیوانات وحش ــی‬ ‫تو امـــد کنـــد‪ .‬به هـــرروی بنـــ ا به گفتـــه پلیـــس تهـــران‪ ،‬در ‪10‬ماهه اخی ــر‪،‬‬ ‫رف ‬ ‫به میـــزان دو درصـــد به امار ســـرقت خـــودرو در تهران افزوده شـــده و در نوع‬ ‫ســـرقت خودروها توســـط ایـــن دزدان نیـــز تغییـــرات زیادی صـــورت گرفته؛‬ ‫تا جایی کـــه پـــاره ای از خودروهـــا را در گذرگاه هـــا و خیابان هـــای خلـــوت در‬ ‫زمانـــی کمتـــر از ‪45‬ثانیـــه باز کـــرده و به ســـرقت می برنـــد؛ اما خوشـــبختانه‬ ‫فعالیـــت پلیس بســـیار گســـترده تر شـــده؛ تا جایی کـــه به میـــزان ‪ 2/7‬درصد‬ ‫به کشـــفیات پلیس در محدوده تهران در زمینه ســـرقت افزوده شده است؛‬ ‫یعنـــی ا گـــر میـــزان ســـرقت ها به واســـطه حضـــور و ظهور بیشـــتر بیـــکاری و‬ ‫روی اوردن بـــه کار ســـرقت خـــودرو یا منـــازل‪ ،‬افزایـــش یافته؛ ازســـوی دیگر‬ ‫بـــر حد و اندازه تـــاش پلیس نیز به میـــزان قابل مالحظه ای افزوده ش ــده و‬ ‫پلیـــس‪ ،‬خواب راحـــت را از خالفکاران جامعه ربوده اســـت‪ .‬چنانچه به گفته‬ ‫فرماندهـــی انتظامی تهران بـــزرگ‪ ،‬پلیس تمام تالش خـــود را معطوف کرده‬ ‫کـــه در لباس پیشـــگیری از جرائم‪ ،‬مبارزه بی امانی را بـــا خالف کاران جامعه‪،‬‬ ‫اغـــاز کند تا جامعه از لوث وجـــود این قبیل افراد پا ک و منزه شـــود‪ .‬به امید‬ ‫موفقیت هـــای بیشـــتر بـــرای این قشـــر زحمتکش‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افزایش چشمگیر فروش نفت در ‪ ۱۰‬ماه اخیر‬ ‫وزیـــر نفت گفـــت؛ در ‪ ۱۰‬ماه اخیر فـــروش نفت خام‪ ،‬میعانـــات گازی‪ ،‬خالص‬ ‫صـــادرات گاز و فـــروش محصـــوالت پتروشـــیمی رونـــد رو به بهبـــود و افزایش‬ ‫داشـــته اســـت‪ .‬به گـــزارش شـــانا؛ جـــواد اوجـــی با بیان اینکـــه در نشس ــت‬ ‫کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه‪ ،‬نماینـــدگان مجلـــس پرســـش ها و ابهام هایی‬ ‫داشـــتند کـــه پاســـخ داده شـــد‪ ،‬افـــزود؛ امارهـــا حا کی ســـت که درامده ــای‬ ‫ارزی حاصـــل از فروش نفـــت‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬خالص صـــادرات گاز و فروش‬ ‫محصـــوالت پتروشـــیمی در ‪ ۱۰‬ماه امســـال نســـبت بـــه بـــازه پارســـال‪ ،‬ام ــار‬ ‫افزایشـــی خیره کننده داشـــته اســـت‪ .‬وی درباره مقدار تحقق تولید و فروش‬ ‫یک میلیـــون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشـــکه نفـــت در بودجه ســـال اینده تصریـــح کرد؛ با‬ ‫لطـــف خدا و همـــت همه همکارانمـــان در این حوزه‪ ،‬همچنین با اســـتفاده‬ ‫از همـــه ظرفیت ها‪ ،‬شناســـایی و بازاریابـــی‪ ،‬همه تالش ما این اســـت که این‬ ‫اعـــداد و ارقـــام که در الیحـــه بودجه تحقـــق امده‪ ،‬تحقـــق یابد‪.‬‬ ‫استفاده از رمزارزها در صادرات و واردات کشور‬ ‫رئیس کل ســـازمان توســـعه تجارت ایران گفت؛ در صادرات و واردات کشور‪،‬‬ ‫از رمزارز هـــا اســـتفاده خواهیـــم کـــرد‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ علیرضـــا پیمان پا ک‬ ‫افزود؛ بیش از ‪ 15‬جلســـه کارشناســـی با بانک مرکزی داشتیم و در این زمینه‬ ‫به جمع بندی رســـیدیم‪ .‬برای اســـتفاده از رمـــز ارز به عنوان یـــک کاال و یک‬ ‫عامـــل انتقال اعتبـــار در تجارت بین المللی در حال رســـیدن به جمع بندی‬ ‫بـــا بانک مرکـــزی هســـتیم و ســـازو کار الزم بـــرای ان را پیـــاده کردیـــم که طی‬ ‫هفته هـــای اخیر عملیاتی می شـــود‪ .‬رمز ارزهـــای متداول جهانـــی در قالب‬ ‫بســـترهایی‪ ،‬بـــه واردکننـــده کاال منتقـــل می شـــود و انتقال اعتبـــار مورد نیاز‬ ‫به جـــای ارز‪ ،‬صـــراف و سیســـتم های ســـخت دیگـــر به راحتی در ســـامانه ها‬ ‫انجام می شـــود‪.‬‬ ‫مصرف مازاد ‪ 45‬درصد چاه های مجاز کشاورزی‬ ‫مدیرکل دفتر توســـعه نظام های فنی‪ ،‬بهره برداری و دیســـپاچینگ برق ابی‬ ‫گفـــت؛ طبق تحلیل صورت گرفتـــه روی جامعه امـــاری‪ ،‬از چاه هـــای برق دار‬ ‫کشـــاورزی کشـــور حـــدود ‪ 45‬درصد از ایـــن چاه ها مـــازاد بر مصرف س ــاالنه‬ ‫مجـــاز پروانه‪ ،‬بـــرق مصرف کردنـــد؛ درحالی که ‪ 20‬درصـــد از چاه های مذکور‪،‬‬ ‫مصـــرف برق ســـاالنه ان ها بیشـــتر از ‪ 70‬درصـــد ( ‪ 1.7‬برابر) نســـبت به میزان‬ ‫مجـــاز ثبت شـــده در پروانه اســـت‪ .‬به گزارش پـــاوان؛ جواد حاجیانـــی افزود؛‬ ‫بخش هـــای اب و بـــرق بـــا همـــکاری هـــم‪ ،‬اقـــدام بـــه اســـتقرار و راه ان ــدازی‬ ‫ســـامانه استعالم دو سویه در سطح کشـــور برای رصد و بهینه سازی مصرف‬ ‫اب و بـــرق چاه های کشـــاورزی کردند‪.‬‬ ‫جبران کمبود لکوموتیو شبکه ریلی‬ ‫مدیرعامـــل راه اهـــن جمهـــوری اســـامی ایـــران با اشـــاره به جبـــران کمب ــود‬ ‫لکوموتیـــو در شـــبکه ریلـــی‪ ،‬گفت؛ بـــرای بهبـــود فعالیت بخـــش خصوصی‬ ‫در حـــوزه ریلی‪ ،‬باید فرایندها اصالح شـــود‪ .‬به گزارش تســـنیم؛ ســـید میعاد‬ ‫صالحی بـــا یاداوری اینکه طـــی دهه های قبل به صنعـــت حمل ونقل ریلی‬ ‫کم توجهـــی شـــده و عقب ماندگـــی تاریخی در این زمینـــه وجـــود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کـــرد؛ بایـــد بـــه بهبـــود ارکان مختلف راه اهـــن و انجـــام اصالحات اساس ــی و‬ ‫بنیادیـــن و جبـــران کمبود لکوموتیـــو بپردازیم‪.‬‬ ‫لزوم نصب دوربین روی البسه محیط بانی‬ ‫فرمانـــده یـــگان حفاظـــت محیط زیســـت گفـــت؛ قصـــد داریم بـــرای لباس‬ ‫محیط بانـــان حیـــن انجـــام وظیفـــه به صـــورت فرا گیـــر دوربیـــن خری ــداری‬ ‫کنیم‪ .‬به گزارش ایلنا؛ جمشـــید محبت خانی در بـــاره وضعیت حمایت های‬ ‫قضائـــی از محیط بانـــان گفت؛ حمایت قضائـــی که به تازگـــی از محیط بانان‬ ‫صـــورت گرفـــت‪ ،‬تصویـــب الیحـــه حمایـــت بیمـــه ای و قضائـــی بـــود‪ .‬س ــال‬ ‫گذشـــته ایـــن الیحه در مجلس بهتصویب رســـید و به صورت قانـــون درامد‪.‬‬ ‫درحال حاضـــر محیط بانـــان طبـــق ایـــن قانـــون و دیگـــر قوانیـــن موج ــود‬ ‫می تواننـــد از سالحشـــان اســـتفاده کننـــد‪ .‬مشـــکلی کـــه مـــا در حال حاض ــر‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫گریبان گیـــر ان هســـتیم کـــه موجـــب محکومیـــت محیط بانـــان م ‬ ‫مســـئله امـــوزش محیط‍ بانان در خصـــوص قانون به کارگیری ســـاح اس ــت‪.‬‬ ‫در شـــرایطی که محیط بان از اســـلحه اش اســـتفاده کنـــد اما قانـــون را دقیق‬ ‫رعایت نکند‪ ،‬دســـتگاه قضا ورود می کند و ا گر کســـی اســـیب ببیند‪ ،‬پرونده‬ ‫شـــا کی خواهد داشت و چنانچه مشخص شـــود از قوانین به کارگیری سالح‬ ‫تخطـــی کـــرده اســـت‪ ،‬برابر قانـــون مجازات خواهد شـــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫‪ ۱۰‬رئیس مقتدر زن‬ ‫در سریال های تلویزیونی‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۴‬ســوفیا اموروســو؛ مدیرعامــل شــرکت‬ ‫«نســتی گل»‪ ،‬واژه «دختــر رئیــس» را ابــداع کــرد و‬ ‫یکــه در اغــاز بــرای ســتایش‬ ‫جهــان را تغییــر داد‪ .‬چیز ‬ ‫کارافرینــان فمنیســت اســتفاده شــد‪ ،‬ب هســرعت تبدیــل‬ ‫بــه اصطالحــی توهین امیــز در توصیــف زنــان حامــی‬ ‫ســرمایه داری شــد کــه بــرای کســب قــدرت‪ ،‬دســت بــه‬ ‫سهــا یــا زنــان‬ ‫یکــه دختــر رئی ‬ ‫ه ـر کاری می زننــد‪ .‬در حال ‬ ‫مقتــدر در هرجایــی ممکــن اســت کمــی اعتبــار به دســت‬ ‫اورده باشــند؛ ولــی یــک ســنگر را به طور کامــل فتــح‬ ‫کرده انــد و ان‪ ،‬چیــزی نیســت جــز تلویزیــون! فهرســتی از‬ ‫سهــا را بــرای شــما امــاده کرده ایــم‪.‬‬ ‫برخــی دختــر رئی ‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1400‬شماره‪2417‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به روند مصرف برق در ‪ 10‬سال اینده‬ ‫دنریستارگرین‬ ‫مشـهور بـه دنریـس طوفـان زاد؛ او یـک شـخصیت خیالـی‬ ‫در سـری رمـان «ترانـه یـخ و اتـش» اثـر جـرج ار‪ .‬ار‪ .‬مارتیـن‬ ‫است‪ .‬این زن مقتدر همه چیز داشت؛ اما دشمنانش را با‬ ‫اژدهاهایـش نابـود کـرد و نا گهان گروهی بـرای بازپس گیری‬ ‫قـدرت از دسـتانش توطئـه کردنـد‪ .‬نقـش او را امیلیا کالرک‬ ‫بـازی کرد‪.‬‬ ‫سلینامیر‬ ‫نخسـت وزیر را فرامـوش کنیـد‪ .‬او در سـریال «معـاون‬ ‫رئیس جمهـوری»‪ ،‬دختـر رئیـس جهـان ازاد بـود! ممکـن‬ ‫اسـت یکی ‪،‬د وبـار از محـل کار خـود اخـراج شـده باشـد؛‬ ‫ولـی نخسـتین رئیس جمهـوری زن امریـکا بـود و مهم نبود‬ ‫چقـدر جـرم بـرای رسـیدن بـه اینجـا انجـام داد‪ .‬نقـش او را‬ ‫جولیـا اسـکارلت الیزابـت درایفـوس بـازی کـرد‪.‬‬ ‫مارگارت تاچر‬ ‫ب هقـول اریـک انـدره در یـک مصاحبـه‪« :‬ایا فکر می کنید که‬ ‫مارگارت تاچر با استفاده از قدرت دخترانه به جوخه های‬ ‫یکـرد؟» گیلیـان‬ ‫مـرگ در ایرلنـد شـمالی پـول تزریـق م ‬ ‫اندرسـون نیز بی شـک از این قدرت برای بردن جایزه امی‬ ‫در فصـل چهـارم سـریال «تـاج» در نقـش تاچر برای شـبکه‬ ‫نتفلیکس اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫اولیویا پاپ‬ ‫دختـر رئیس هایـی ماننـد اولیویـا پـاپ؛ بـا بـازی کـری‬ ‫یشـوند‪ .‬او نیـز‬ ‫واشـنگتن‪ ،‬در «رسـوایی» دیگـر سـاخته نم ‬ ‫ماننـد شـیو‪ ،‬بـه هر د وسـوی چرخـ ه سیاسـی تـن مـی داد؛‬ ‫سـمت خوب یا سـمت قـدرت‪ .‬از هدایـت انتخابات به نفع‬ ‫تهـای مخفـی شـکنجه و تـرور؛‬ ‫گرنـت تـا انجـام عملیا ‬ ‫یتـوان گفـت کـه او شـخصیت جالبـی شـبیه گالدیاتورهـا‬ ‫م ‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫شیو روی‬ ‫تنهـا دختـر خانـواده ُپـر از رئیـس سـاده نیسـت؛ امـا «شـیو‬ ‫روی» بـا بـازی سـارا اسـنوک‪ ،‬ان را عالـی اجـرا کـرد و این گونه‬ ‫سهـای تلویزیـون تبدیـل شـد‪ .‬او‬ ‫بـه ملکـ ه دختـر رئی ‬ ‫به خوبـی دو نقـش متفـاوت را در «وراثت» ایفا کرد و ا گرچه‬ ‫مشـاور سیاسـی کاندیداهاسـت؛ بـرای پیـروزی پـدرش در‬ ‫حـزب راسـت گرایان کوشـید‪.‬‬ ‫پایپر چپ من‬ ‫او با بازی تیلور اسکیلینگ‪ ،‬در «نارنجی‪ُ ،‬مد جدید است»‬ ‫یبـرد؛ یعنـی‬ ‫جایـز ه دختـر رئیـس در بدتریـن محیـط را م ‬ ‫یشـود‬ ‫زندان! او از یک دختر سـاده لوح به کسـی تبدیل م ‬ ‫کـه از فـروش لبـاس دس ِـت دوم در زنـدان کاسـبی خوبـی‬ ‫تو پا می کنـد‪ .‬او می دانـد بـرای انجـام درسـت کارهـا‪،‬‬ ‫دسـ ‬ ‫گاهـی بایـد صلـح کرد‪.‬‬ ‫الکس لوی‬ ‫بـا بـازی جنیفـر انیسـتون در سـریال «برنامـه صبحگاهی»؛‬ ‫دختـر رئیسـی شـبیه کیـت کوریـک کـه بـرای حفـظ اعتبـار‬ ‫خـود‪ ،‬هر کسـی را نابـود می کنـد‪ .‬او هـرکاری می کنـد تـا از‬ ‫همـکار سـابقش‪ ،‬کسـلر کـه اعتبـار خوبـی نداشـت متمایـز‬ ‫ً‬ ‫باشـد؛ مثلا حتـی سـفر بـه کشـور ایتالیـا بـرای مالقـات او در‬ ‫اوج همه گیـری بیمـاری بـود‪.‬‬ ‫ورنیکا الج‬ ‫در سـریال «ریوردیـل» او کـه نقشـش توسـط کامیلا‬ ‫منـدز بـازی شـده؛ لیسـتی حسـادت اور از لحظـات دختـر‬ ‫تسـاله‪،‬‬ ‫رئیس گونـه دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬بـا یـک جهـش هف ‬ ‫تبدیـل بـه گـرگ وال اسـتریت شـد و پـس از ان‪ ،‬اولیـن کلوب‬ ‫غیرقانونـی ریوردیـل را افتتـاح کـرد‪ .‬او در تمـام زمین ههـا پـا‬ ‫جـای پـای پـدر خـود؛ یعنـی مـارک کانسـوئلوز گذاشـت‪.‬‬ ‫ربکا بانچ‬ ‫ایـن کارا کتـر بـا بـازی ریچـل بلـوم‪ ،‬بیـن تمـام زنـان‬ ‫این فهرسـت‪ ،‬بیشـترین رشـد و تغییـر را طـی سـریال‬ ‫داشـت‪ .‬در «نامـزد سـابق دیوانـه»‪ ،‬کلی رفتـار رئیس مابانه‬ ‫و شـیطنت های مخصـوص دختـران رئیـس انجـام داد‪.‬‬ ‫او فار غ التحصیـل رشـته حقـوق از دانشـگاه ییـل بـود کـه‬ ‫تبدیـل بـه حقوقدانـی موفـق؛ امـا متهـم بـه قتـل شـد!‬ ‫سوفیامارلو‬ ‫ً‬ ‫شـیطنت او بـا بـازی بریـت رابرتسـون؛ تقریبـا شـبیه‬ ‫مهـای این فهرسـت اسـت؛ ولـی بایـد بـه‬ ‫برخی دیگـر از خان ‬ ‫احترامـش در «دختـر رئیـس» کاله از سـر برداشـت‪ .‬سـریال‬ ‫پیـش از اغـاز فراینـد ورشکسـتگی و اسـتعفای مدیرعامـل‬ ‫سهـای گران قیمـت و پول گرفتـن‬ ‫کنسـل شـد‪ .‬ا گرچـه لبا ‬ ‫از پـدرش‪ ،‬همـه دوسـتداران نقـش دختـر رئیـس را سـیراب‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫علی رهبری‪ /‬دیجی کاال‬ ‫شاتر‬ ‫برنده سهمی نمی برد‬ ‫به راستی هر سندی از تمدن‪ ،‬سندی از‬ ‫توحشه! عرفان امین‪ ،‬سلمان صالحی‬ ‫و طاهره زواره؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی کیهان پرچمی هستند که برپایه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫متنی مشترک از او و حسام مقتدائی به روی‬ ‫صحنه رفته و تا ‪ 30‬بهمن ماه ساعت ‪19:30‬‬ ‫در «تاالر مولوی» (سالن اصلی)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫در ســه ســناریوی درنظرگرفت هشــده‪ ،‬مقــدار مصــرف بــرق و درحقیقــت‬ ‫تقاضــا بــرای انــرژی الکتریکــی همچــون ‪ ۱۰‬سال گذشــته رونــدی صعــودی‬ ‫یشــود کــه مقــدار مصرف برق در ســال ‪ ۱۴۰۶‬تحت ســه‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬بــراورد م ‬ ‫تســاعت باشــد‪.‬‬ ‫ســناریوی مختلــف به ترتیــب ‪ ۴۰۷۲۵۱ ،۳۹۱۵۸۴‬و ‪ ۴۴۰۴۴۱‬گیگاوا ‬ ‫یتــوان افزایــش مصــرف بــرق در بخــش خانگــی و صنعــت‬ ‫از دالیــل عمــده این رونــد م ‬ ‫هم زمــان بــا توســعه و رشــد اقتصــادی کشــور را نــام بــرد‪ .‬ب هگــزارش اقتصادانالیــن؛ به منظــور‬ ‫هرنــوع سیاس ـت گذاری دقیــق و کارامــد در بخــش انــرژی عالو هبــر اطــاع دقیــق از وضعیــت‬ ‫شهــای تامیــن انــرژی‪ ،‬بایــد اشــراف دقیــق و کاملــی نســبت بــه وضعیــت مصــرف‬ ‫منابــع انــرژی و رو ‬ ‫انــرژی و نــرخ تغییــرات ان داشــت‪ .‬ا گــر سیاسـت ها و برنام ههــای بخــش انــرژی تنهــا بــا نــگاه بــه منابــع‬ ‫نشــده و بــدون نــگاه بــه وضعیــت کنونــی‬ ‫انــرژی و راهکارهــای تامیــن انــرژی و نیــز ســایر اهــداف کالن تعیی ‬ ‫ً‬ ‫مصــرف انــرژی و پیش بینــی درخصــوص اینــده ان تدویــن شــوند‪ ،‬قطعــا درعمــل بــا شکســت مواجــه خواهنــد‬ ‫یکــه سیاسـت ها‬ ‫شــد؛ زیــرا مجــری سیاسـت ها خــود را در یــک زمیــن بــازی متناقــض مشــاهده خواهــد کــرد؛ جای ‬ ‫تهــا و تقاضــا او را مجبــور بــه اقدامــات دیگــری‬ ‫یکــه واقعی ‬ ‫و برنام ههــای کالن او را ب هســمتی هدایــت کــرده؛ درحال ‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫نیش‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫کیف پول زنده!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یکـی از ارزوهـای دیرینـه مـا‪ ،‬دیـدن یـک دانشـمند از نزدیـک اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫فکـر نکنیـد کـه مـا ادم ندیدبدیـدی هسـتیم و قصـد داریـم بـا دانشـمندان‪،‬‬ ‫عکـس یـادگاری بگیریـم یـا روم به دیـوار؛ برایمـان کارت پسـتال امضـاء کننـد‪.‬‬ ‫فقـط دوسـت داریـم کمی بیشـتر بـا مبنـای اختراعـات و ا کتشـافات ایـن‬ ‫بزرگـواران اشـنا شـویم؛ چرا کـه به نظـر می رسـد گاهـی بیـکاری و خوشـی‪ ،‬دل‬ ‫دانشـمندان را می زنـد و چیزهایـی اختـراع می کننـد کـه در کشـوی هیـچ‬ ‫عطـاری یافـت نمی شـود‪ .‬االن هـم کـه بـ ه سلامتی افتاده انـد در فـاز تولیـد‬ ‫لوازم زنده و سـخنگو؛ «بشـقاب سـخنگو»‪« ،‬فنجان سـخنگو» و ‪ ...‬این هفته‬ ‫هـم «کیـف پـول سـخنگو و زنـده!» اصـل خبـر به نقـل از همیـن روزنامـه‬ ‫حمایـت‪ ،‬چـرا راه دور برویـم‪« :‬به گـزارش مهـر؛ یـک شـرکت ژاپنـی‪ ،‬کیـف پولـی‬ ‫یکـه‬ ‫مـکار سـاخته اسـت کـه دخل وخـرج کاربـر را تحت نظـر می گیـرد؛ به طور ‬ ‫ا گـر پـول کمـی در خـود داشـته باشـد‪ ،‬از دسـترس کاربـر دور می شـود! کیـف‬ ‫پول زنده‪ ،‬با نوعی نرم افزار حسـابداری تلفن های هوشـمند موسـوم به زایم‬ ‫همـراه می شـود‪ .‬این محصـول دو حالـت بـرای خر ج کـرد پـول دارد‪ :‬وضعیـت‬ ‫پس انـداز؛ و وضعیـت خر ج کـردن‪ .‬وقتـی دارنـده ایـن کیـف‪ ،‬پـول اندکـی‬ ‫داشـته باشـد و درعین حـال سـعی کنـد همیـن پـول را خـرج کنـد‪ ،‬کیـف پـول‬ ‫هوشـمند به خاطـر تعبیـه چر خ هایـی در ان‪ ،‬از کاربـر دور می شـود؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫امـکان بازکـردن ان دراین حالـت وجـود نـدارد‪ .‬وقتـی کاربـر باالخـره بـه ان‬ ‫دسـت یافتـه و در ان را بـاز کنـد‪ ،‬ایـن کیـف پـول شـروع می کند به فریـادزدن و‬ ‫درخواسـت کمـک ! هرچنـد طبـق اعالم وب سـایت این محصـول؛ هنوز هیچ‬ ‫برنامـه ای بـرای فـروش عمومـی ایـن کیـف پـول زنـده مطـرح نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بـاز جـای شـکرش باقی سـت کـه فعلا ایـن شـرکت‪ ،‬برنامـه ای بـرای فـروش‬ ‫عمومـی این محصـول ندارد؛ وگرنه معلوم نبود دراین مقطع حسـاس کنونی‬ ‫کـه حـذف یارانـه سـه دهـک از خلـق اهلل کلیـد خـورده اسـت‪ ،‬چـه بلبشـویی‬ ‫سـر سـوزنی به فکر ابـروی مردم‬ ‫راه می افتـاد‪ .‬مـن معتقـدم ا گـر ایـن دوسـتان ِ‬ ‫باشـند‪ ،‬دسـت به چنین اختراعاتی نمی زنند‪ .‬اخر شـما تصور بفرمایید زن و‬ ‫بچـه مـردم داخـل اتوبـوس یا مغازه بقالی‪ ،‬کیف پولشـان را باز کنند تا کرایه را‬ ‫بپردازنـد؛ یـا پـول پنیـر را حسـاب کننـد‪ ،‬بعد کیـف پول فریـاد بزند و فـرار کند!‬ ‫مـردم چـی فکـر می کننـد؟! اختـراع هم قانـون و قاعـده ای دارد‪ .‬هرچیز که به‬ ‫ذهنتـان رسـید‪ ،‬نبایـد بالفاصلـه اختـراع شـود!‬ ‫تریبون‬ ‫سرمربیتیمفوتبالپرسپولیس‪:‬‬ ‫مشکل بازیکنان را حل نکنید‪ ،‬وارد بحران می شویم‬ ‫حـال چنـد سـوال مطـرح اسـت؛ وضعیـت‬ ‫لهـای انـرژی مهـم نظیـر بـرق و گاز‬ ‫مصـرف حام ‬ ‫در ایـران طـی یک دهه گذشـته چگونـه بـوده؟‬ ‫بـا فـرض ثبـات نـرخ تغییـرات اثرگـذار در مصـرف‬ ‫(ازجملـه ثبـات رشـد جمعیـت‪ ،‬ثبـات رشـد‬ ‫تولیـد ناخالـص ملـی‪ ،‬عدم تغییـر سیاسـت های‬ ‫مدیریـت مصـرف) میـزان و رونـد مصـرف هرکدام‬ ‫لهـای انـرژی مذکـور در ‪ ۱۰‬سـال اینده چه‬ ‫از حام ‬ ‫مقـدار و چگونـه خواهـد بـود؟ وضعیـت کنونـی‬ ‫مصـرف انـرژی در کشـور متناسـب بـا اقتضائـات‬ ‫ایران درمقایسـه با سـایر کشـورها چگونه اسـت؟‬ ‫اندیشـکده اقتصـاد مقاومتـی در گزارشـی به این‬ ‫سـواالت پاسـخ داده اسـت‪.‬‬ ‫رشـد صنعتـی و توسـعه اقتصـادی تاحدزیـادی‬ ‫به مقدار و سـطح اسـتفاده کارامد از حامل های‬ ‫انـرژی ارتبـاط دارد‪ .‬ارتباط میان رشـد اقتصادی‬ ‫و مصـرف انـرژی متاثـر از عوامل متعـدد؛ ازجمله‬ ‫لهـای انـرژی‪ ،‬وقایـع اجتماعـی‬ ‫قیمـت حام ‬ ‫مختلـف نظیـر انقلاب‪ ،‬جنـگ‪ ،‬تحری مهـای‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬شـوک های نفتـی و ‪ ...‬اسـت‪ .‬مطابق‬ ‫بـا اخریـن ام ِـار میـزان عرضـه و تقاضـای انـرژی‬ ‫در ایـران‪ ،‬میـزان مصـرف انـرژی در کشـور باالتـر‬ ‫یسـت‪ .‬ازطرفـی‪ ،‬طبـق‬ ‫از اسـتانداردهای جهان ‬ ‫اعلام مسـئوالن کشـور امـکان صرفه جویـی‬ ‫در مصـرف سـاالنه انـرژی بـا ظرفیتـی معـادل‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون بشـکه معادل نفت خام وجود دارد‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد در سـال ‪ ۱۳۹۶‬ترکیـب‬ ‫سـبد مصرف نهایی کشـور شـامل ‪56.02‬درصد‬ ‫گاز طبیعـی‪31.88 ،‬درصـد فراورد ههـای نفتـی‪،‬‬ ‫‪11.09‬درصـد بـرق و حـدود یک درصـد نیـز‬ ‫لسـنگ و انـرژی تجدیدپذیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫زغا ‬ ‫مقـدار اتلاف تبدیلات و اتلاف ناشـی از انتقـال‬ ‫و توزیـع در زنجیـره تامیـن انـرژی در سـال‬ ‫‪488.5 ،۱۳۹۶‬میلیون بشـکه معـادل نفـت خام‬ ‫اسـت کـه از این مقـدار ‪335.9‬میلیون بشـکه‬ ‫معـادل نفـت خـام مربـوط بـه تلفـات بخـش‬ ‫یسـت‪ .‬مقـدار تلفـات نیروگاهـی‬ ‫نیروگاه ‬ ‫درحقیقـت معـادل ‪68.76‬درصـد از کل بخـش‬ ‫تبدیلات و تلفـات اسـت؛ امـا به لحـاظ سـهم‬ ‫شهـای مختلف از مصرف انـرژی و غیرانرژی‬ ‫بخ ‬ ‫یهـا بیانگـر این نکتـه اسـت کـه‬ ‫در ایـران‪ ،‬ارزیاب ‬ ‫بخـش خانگـی‪ ،‬صنعـت و حمل ونقـل در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به ترتیـب بـا ‪ ۲۵ ،۲۸‬و ‪ ۲۴‬درصد بیشـترین‬ ‫شهـای مختلـف از مصـرف‬ ‫سـهم را در بیـن بخ ‬ ‫انـرژی بـه خـود اختصـاص داده انـد‪ .‬درضمـن‬ ‫طـی ‪ ۱۰‬سـال اخیر سـهم بخـش صنعـت در سـبد‬ ‫مصـرف نهایـی از ‪ ۲۳‬بـه ‪ ۲۵‬درصـد؛ و سـهم‬ ‫بخـش خانگـی نیـز از ‪ ۳۰‬بـه ‪ ۲۸‬درصـد کاهـش‬ ‫یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫رونـد کل مصـرف بـرق کشـور درطـول‬ ‫یک دهه گذشـته نشـان می دهـد کـه‬ ‫مصـرف نهایـی سـاالنه بـرق در ایـران از‬ ‫تسـاعت در سـال ‪ ۱۳۸۷‬بـه‬ ‫‪ ۱۶۱۴۴۵‬گیگاوا ‬ ‫تسـاعت در سـال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ۲۵۵۰۲۶‬گیگاوا ‬ ‫رسـیده کـه درواقـع نشـانگر نـرخ رشـد متوسـط‬ ‫سـاالنه ‪5.25‬درصـدی و رشـد ‪57.96‬درصـدی‬ ‫شهـای خانگـی و‬ ‫طـی ایـن دوره اسـت‪ .‬بخ ‬ ‫صنعـت بیشـترین سـهم را از کل مصـرف انـرژی‬ ‫الکتریکـی در کشـور دارنـد و به عنوان مثـال در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۶‬بخـش خانگـی و صنعـت به ترتیـب‬ ‫‪ 32.7‬و ‪ ۳۳‬درصـد از کل مصـرف انـرژی‬ ‫الکتریکـی را ب هخـود اختصـاص می دهنـد‪.‬‬ ‫ا گرچـه بزرگ تریـن مصرف کنند ههـای بـرق در‬ ‫دوره موردبررسـی بخـش خانگـی و صنعـت‬ ‫هسـتند؛ امـا طـی ایـن دوره‪ ،‬رشـد مصـرف ایـن‬ ‫شهـای حمل ونقـل و‬ ‫حامـل انـرژی در بخ ‬ ‫شهـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫کشـاورزی بیشـتر از سـایر بخ ‬ ‫رشـد ‪83.92‬درصـدی مصـرف بـرق در بخـش‬ ‫ً‬ ‫کشـاورزی عمدتـا به دلیـل جایگزینـی این حامل‬ ‫پهـای برقـی)‬ ‫ب هجـای نفـت سـفید (نصـب پم ‬ ‫و رشـد ‪93.86‬درصـدی مصـرف بـرق در بخـش‬ ‫حمل ونقـل به دلیـل راه انـدازی خطـوط متـرو‬ ‫طبـا رشـد‬ ‫نشـهرها بـوده اسـت‪ .‬درارتبا ‬ ‫در کال ‬ ‫بی رویـه مصـرف بـرق در بخـش صنعـت علـل‬ ‫یهـای‬ ‫یبـودن فناور ‬ ‫عمـده عبارت انـد از‪ :‬قدیم ‬ ‫مورداسـتفاده در واحدهـای مصرف کننـده‪،‬‬ ‫قیمـت پائیـن انـرژی‪ ،‬عد مسـرمایه گذاری در‬ ‫وسـایل و تجهیـزات به منظـور افزایـش بهـره وری‬ ‫کـه درواقـع این موضـوع بـرای صاحبـان صنایـع‬ ‫توجیـه اقتصـادی نـدارد‪ ،‬وجـود انحصارهـای‬ ‫دولتـی و حمایـت دولـت از تولیدکننـده دولتـی‬ ‫و عـدم بـازار رقابتـی و کنـدی وا گـذاری بخـش‬ ‫دولتـی بـه خصوصـی‪.‬‬ ‫اهمیـت ترکیـه در بـازار جهانـی انـرژی هـم از‬ ‫ُبعـد ترانزیـت منطقـه ای و هـم از ُبعـد مصـرف‬ ‫درحال رشـد و گسـترش اسـت‪ .‬مصـرف انـرژی‬ ‫ترکیـه طـی دهـه اخیـر رشـد سـریعی داشـته و‬ ‫به نظـر می رسـد باتوجه به پیشـرفت های زیادی‬ ‫که در صنعت و اقتصاد ترکیه در سـال های اخیر‬ ‫رخ داده‪ ،‬این رونـد همچنـان ادامـه خواهـد‬ ‫یافت‪ .‬چالش های انرژی ترکیه رابطه مستقیمی‬ ‫بـا پیشـرفت اقتصـاد‪ ،‬رشـد جمعیـت و افزایـش‬ ‫اسـتاندارد زندگـی در ترکیـه دارد‪ .‬ترکیـه درصـدد‬ ‫اسـت اقتصـاد خـود را در سـال ‪ ۲۰۲۳‬هم زمـان بـا‬ ‫یک صدمیـن سـالگرد تاسـیس جمهـوری ترکیـه‬ ‫در بیـن ‪ ۱۰‬کشـور برتـر اقتصـاد دنیـا قـرار دهـد؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬مسـئله تامیـن انـرژی موردنیـاز بـرای‬ ‫صنایـع و مصـرف خانگـی از منابـع قابل اعتمـاد‬ ‫و ارزان بـرای ترکیـه از اهمیـت خاصـی برخـوردار‬ ‫اسـت‪ .‬بررسـی ها نشـان می دهـد ترکیـه در سـال‬ ‫تسـاعت برق‬ ‫‪ ،۲۰۱۹‬درمجمـوع ‪ ۳۰۴۲۵۳‬گیگاوا ‬ ‫تولیـد کـرده کـه ازاین میـزان‪ ،‬مصـرف بـرق در‬ ‫تسـاعت‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۹‬در ترکیـه برابـر بـا ‪ ۲۷۲‬تراوا ‬ ‫ً‬ ‫بـوده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته تقریبـا ثابـت‬ ‫مانـده؛ باتوجه به اینکـه سـهم صنعـت‪ ،‬تجـاری‬ ‫و عمومـی‪ ،‬خانگـی و کشـاورزی به عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن مصرف کننـدگان بـرق ترکیـه به ترتیـب‬ ‫‪ 21.41 ،44.88‬و ‪3.57‬درصـد اسـت‪ .‬ازطرفـی‪،‬‬ ‫وزیـر انـرژی ترکیـه در ‪ ۷‬خردادماه سـال جـاری در‬ ‫یک توئیت رسمی اعالم کرد که این کشور رکورد‬ ‫یهـای‬ ‫جدیـدی را درزمینـه تولیـد بـرق از انرژ ‬ ‫لسـنگ‬ ‫تجدیدپذیـر و منابـع داخلـی زغا ‬ ‫به ثبـت رسـانده اسـت‪ .‬وی اظهـار کـرد بـا تولیـد‬ ‫یهـای‬ ‫حـدود ‪ ۹۰‬درصـد از بـرق تولیـدی از انرژ ‬ ‫لسـنگ داخلـی در روز ‪۲۴‬‬ ‫تجدیدپذیـر و زغا ‬ ‫مـی‪ ،‬ایـن کشـور رکورد جدیـدی را در تولید روزانه‬ ‫بـرق ثبـت کـرده اسـت‪ ۴۴ .‬درصـد از تولیـد بـرق‬ ‫دراین روز از منابع برق ابی تولید شده و پس ازان‬ ‫لسـنگ داخلـی بـا ‪16.5‬درصـد‪ ،‬انـرژی‬ ‫زغا ‬ ‫لهـای خورشـیدی بـا‬ ‫بـادی بـا ‪14.5‬درصـد‪ ،‬پن ‬ ‫‪7.2‬درصـد‪ ،‬انـرژی زمین گرمایـی بـا ‪5.3‬درصـد‬ ‫و زیسـت توده بـا ‪2.6‬درصـد در رتب ههـای بعـدی‬ ‫قـرار دارنـد‪ .‬براسـاس داد ههـای منتشرشـده از‬ ‫وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در تاریخ دوم‬ ‫ً‬ ‫ماه مه (‪ ۱۳‬اردیبهشت ماه) تقریبا نیمی از تولید‬ ‫بـرق ترکیـه در مـاه اوریـل توسـط نیروگا ههـای‬ ‫برق ابـی تولیـد شـده و سـهم مـزار ع بـادی از‬ ‫سـهم نیروگا ههـای گاز طبیعـی پیشـی گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬باتوج هبـه بخشـی از چشـم انداز ترکیـه‬ ‫تـا سـال ‪ ۲۰۲۳‬ایـن کشـور قصـد دارد ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫یهـای‬ ‫از تقاضـای بـرق خـود را ازطریـق انرژ ‬ ‫تجدیدپذیـر تامیـن کنـد‪ .‬در چهارچـوب ایـن‬ ‫هـدف‪ ،‬برنامه ریـزی بـرای دسـتیابی بـه ظرفیـت‬ ‫‪ ۳۴‬هزارمـگاوات انـرژی ابـی‪ ۲۰ ،‬هزارمـگاوات‬ ‫بادی‪ ،‬پنج هزارمگاوات خورشیدی‪ ،‬هزارمگاوات‬ ‫زمین گرمایـی‪ ،‬هزارمـگاوات زیسـت توده انجـام‬ ‫شـده‪ .‬ازطرفـی ترکیـه تاییـد کـرده کـه گا مهـای‬ ‫بیشـتری را به منظـور افزایـش سـهم انـرژی‬ ‫تجدیدپذیـر در ترکیـب سـبد انـرژی این کشـور تا‬ ‫س از انجام‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۳‬برداشـته است‪ .‬درواقع پ ‬ ‫بررسـی های الزم‪ ،‬ترکیه تصمیم گرفت باتوجه به‬ ‫شـرایط و امکانـات موجـود‪ ،‬هـدف ایـن کشـور در‬ ‫یهـای تجدیدپذیر تـا سـال ‪ ۲۰۲۳‬را از‬ ‫تولیـد انرژ ‬ ‫‪ ۳۱‬درصـد بـه ‪ ۵۰‬درصـد ترکیـب سـبد انـرژی ارتقـا‬ ‫دهـد‪ .‬این اقـدام بـا اجـرای چندیـن مناقصـه‬ ‫‪۳۰۰۰‬مـگاوات‬ ‫پـروژه خورشـیدی بـا ظرفیـت کلـی ‬ ‫و سـرمایه گذاری ‪4.8‬میلیارددالر انجام پذیرفته‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫در گام بعدی نیز توسعه ظرفیت ‪ ۱۰‬هزارمگاواتی‬ ‫بـرای انـرژی خورشـیدی و به همین میـزان نیـز‬ ‫بـرای انـرژی بـادی در مناطـق دارای پتانسـیل‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫انرژ ‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬اخیـرا وزیـر انـرژی و منابـع طبیعـی ترکیـه‬ ‫اعالم کرده دولت قصد دارد سـاالنه ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات‬ ‫ظرفیـت انـرژی تجدیدپذیـر شـامل بـادی و‬ ‫خورشـیدی را دراین کشـور راه انـدازی کنـد‪.‬‬ ‫سـرمربی تیم فوتبال پرسـپولیس می گوید که در هفته پیش رو ا گر مشـکالت‬ ‫بازیکنـان حـل نشـود‪ ،‬ایـن تیـم وارد بحـران می شـود‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ تیـم‬ ‫فوتبـال پرسـپولیس طـی مرحلـه یک هشـتم نهایـی جـام حذفـی فوتبـال‬ ‫ایـران در ورزشـگاه فوالدشـهر اصفهـان ‪ 3‬بـر صفـر ذوب اهـن را شکسـت داد و‬ ‫بـه مرحلـه بعـدی صعـود کـرد‪ .‬یحیـی گل محمـدی در نشسـت خبـری پس از‬ ‫ایـن دیـدار گفـت؛ در جـام حذفـی مهم این اسـت که تمرکز داشـته باشـیم؛ ما‬ ‫تهـا‬ ‫در بخـش دفـاع خـوب بودیـم و فرصتـی بـه حریـف ندادیـم و از موقعی ‬ ‫اسـتفاده کردیـم‪ .‬او افـزود؛ شـاهد صحنه هـای خوبـی در فوتبـال بودیـم‬ ‫کـه خالـق ان بازیکنـان مـا بودنـد‪ .‬ایـن بـرد را بـه هـواداران تبریـک می گویـم و‬ ‫از بازیکنـان تیـم تشـکر می کنـم کـه بـرای تیـم فـدا کاری کردنـد‪ .‬هیچ وقـت‬ ‫نتوانسـتیم حـق ایـن بازیکنان را بدهیم‪ .‬امسـال‪ ،‬سـال عجیب وغریبی برای‬ ‫مـا بـود‪ .‬این همـه بی توجهـی بـه تیـم جـای تاسـف دارد‪ .‬امیـدوارم مشـکالت‬ ‫بازیکنـان این هفتـه برطـرف شـود‪ .‬ایـن هشـدار را بـه باشـگاه می دهـم کـه‬ ‫ا گـر ایـن اتفـاق رخ ندهـد وارد فـاز بحـران می شـویم‪ .‬امیـدوارم مشـکالت‬ ‫حـل شـود و بازیکنـان بتواننـد بـا ارامـش لیـگ را ادامـه دهنـد‪ .‬او افـزود؛ دور‬ ‫دوم جـام حذفـی را پشت سـر گذاشـتیم و راه زیـادی تـا گرفتـن جـام باقـی‬ ‫مانـده‪ .‬از بابـت صعـود خوشـحالیم و امیداریـم بـا ارامـش کار را دنبـال کنیـم‪.‬‬ ‫امیـدوارم مشـکالت حـل شـود چـون کارد بـه اسـتخوان رسـیده‪ .‬امیـدوارم‬ ‫باشـگاه اهتمـام بیشـتری نسـبت بـه حـل مشـکالت بازیکنـان داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی دربـاره اسـتفاده از بازیکنـان تاجیکـی تیمـش هـم گفـت؛ ان هـا بازیکنـان‬ ‫جـوان و اینده داری هسـتند‪ .‬باتوجه به اینکه سـنی کـم دارند می توانند برای‬ ‫اینده باشـگاه مفید باشـند‪ .‬شـروع خوبی داشتند‪ .‬ما تیم خوبی هستیم که‬ ‫از بازیکنـان باتجربـه و جـوان بهـره می بریم‪ .‬سـرمربی تیم فوتبال پرسـپولیس‬ ‫دربـاره نقل وانتقـاالت تیمـش گفـت؛ دربـاره این موضـوع صحبتـی نـدارم‪ .‬مـا‬ ‫یـک بـازی بـا فـوالد داریـم کـه بایـد برابر ایـن تیم قـرار بگیریم که تمرکز مـا روی‬ ‫ایـن بازی سـت‪ .‬او دربـاره کیفیـت زمیـن ورزشـگاه فوالدشـهر اصفهـان گفـت؛‬ ‫ً‬ ‫بازی کـردن در این زمیـن واقعـا خیلی سـخت بـود‪ .‬تاجایی کـه توانسـتیم روی‬ ‫زمیـن بـازی کردیـم امـا مجبـور شـدیم بـازی بلنـد هـم انجـام بدهیـم‪ .‬امسـال‬ ‫شـرایط زمین ها بدتر شـده و هرسـال بدتر می شـود‪ .‬مشخص است مدیریت‬ ‫خوبـی روی این موضـوع وجـود نـدارد و هرکـس هـر زمینـی معرفـی کنـد بـه او‬ ‫ن بـازی کنـد بدون اینکـه اسـتانداردهای الزم را‬ ‫اجـازه می دهنـد روی ان زمیـ ‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬امسـال وضعیـت زمین هـا افتضـاح اسـت‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫رونمایی از پوشش محافظتی ‬ ‫افزایش کیفیت ساختمان و سازه های فلزی‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫کارشـناس عایق هـای حفاظتـی سـاختمان‪ ،‬در نشسـت رونمایـی از‬ ‫«پوشـش های حفاظتـی سـازه های فلـزی» گفـت‪« :‬بعدازانکـه حریـق بـه‬ ‫تخریب سـاختمان پالسـکو منجر شـد‪ ،‬دسـتگاه های سیاسـت گذار و متولی‬ ‫کیفیـت سـاختمان به دنبـال تدویـن و ابلاغ ائین نامه هایـی درخصـوص‬ ‫حفاظـت سـاختمان ها در برابـر حریـق بودنـد تـا برابـر اتش سـوزی محافظت‬ ‫شود که درحال حاضر این ائین نامه تدوین و رعایت ان الزامی شده است»‪.‬‬ ‫ایمـان علی بخشـی افـزود‪« :‬ایـن الـزام بـرای سـاختمان های بلندمرتبـه کـه از‬ ‫سازه فلزی مانند ساختمان پالسکو برخوردار هستند‪ ،‬اولویت باالتری دارد‪.‬‬ ‫شسـوزی‬ ‫در حوزه صنعت سـاختمان در سـال های اخیر‪ ،‬تحوالتی بعد از ات ‬ ‫پالسـکو رخ داده؛ لـذا پوشـش های ضد حریـق در سـازه های فلـزی بـرای‬ ‫حفاظـت در برابـر حریـق‪ ،‬بـه یـک الـزام تبدیـل شـد کـه طـرح بسیارمناسـبی‬ ‫محسوب می شود»‪ .‬کارشناس متالوژی افزود‪« :‬در بخش های دیگر مربوط‬ ‫بـ ه طـول عمـر سـاختمان هـم مشـکالت دیگـری داریـم؛ به ویـژه در مناطـق‬ ‫گرمسیری یا مرطوب کشور که خوردگی میلگردهای به کاررفته در ارماتورهای‬ ‫درون بتـن بسـیار شـایع اسـت‪ .‬ایـن میلگردهـا بـدون هیـچ پوششـی درون‬ ‫بتـن قـرار می گیرنـد و به مـرور درمعـرض دی ا کسـید کربـن قـرار گرفتـه و دچـار‬ ‫خوردگـی می شـوند؛ به گونه ای کـه به تدریج ضخامت میلگردهـا به اندازه یک‬ ‫پیـچ کاهـش می یابـد‪ .‬در سـایر صنایع که یا شـاهد سـازه های فلزی هسـتیم‬ ‫مانند پل ها‪ ،‬دکل های انتقال برق و امثال ان؛ یا از ارماتورهای میلگردی در‬ ‫ضد خوردگی‬ ‫بتن ها اسـتفاده می شـود مانند تونل هـا‪ ،‬می توان از عایق هـای ِ‬ ‫فلزات استفاده کرد و عمر ان ها را ارتقاء داد»‪ .‬این فعال صنایع دانش بنیان‬ ‫ضد اب گریز و عایق محصوالت بتنی و فلزی تولید‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬محصـوالت ِ‬ ‫شـده اسـت کـه یکی ازان هـا روی سـطح بتـن قـرار می گیـرد و مانع نفـوذ اب به‬ ‫داخـل بتـن می شـود؛ امـا درعین حـال تنفس پذیـری بتـن کاهـش نمی یابـد‪.‬‬ ‫همچنیـن پوشـش گالوانیـزه سـرد نیـز تولیـد شـده کـه روی میل گردهـای‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫داخـل ارماتورهـای درون بتـن کشـیده و مانـع خوردگـی میلگـرد م ‬ ‫علـی بخشـی بابیان اینکـه درحال حاضـر عمـر سـاختمان ها در ایـران بیـن‬ ‫‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬سـال اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬پیش بینـی مـا این اسـت که بااسـتفاده از‬ ‫این محصوالت دانش بنیان‪ ،‬عمر سـازه اسـکلت فلزی داخل بتن تا ‪۲ ۰‬سـال‬ ‫افزایـش یابـد‪ .‬مرکـز تحقیقـات راه‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی متولـی صـدور مجـوز‬ ‫برای عایق های ض ِ دحریق اسـت و این موضوع را به شـدت پیگیری می کند؛‬ ‫ً‬ ‫ضدحریـق در مقـررات ملـی سـاختمان امـده؛ ممکـن‬ ‫ضمنـا رعایـت مـوارد ِ‬ ‫ضدخوردگـی در میلگـرد و بتـن‪،‬‬ ‫ضدحریـق و ِ‬ ‫اسـت اسـتفاده از عایق هـای ِ‬ ‫قهـا‬ ‫نسـبت بـه سنتی سـازی سـاختمان هزینه بـر باشـد؛ امـا وقتـی ایـن عای ‬ ‫و پوشـش ها روی سـازه فلـزی سـاختمان قـرار بگیـرد‪ ،‬بـه افزایـش عمـر سـازه‬ ‫و کیفیـت سـاختمان منجـر می شـود کـه در درازمـدت نیـاز بـه نوسـازی‬ ‫و بازسـازی سـاختمان را کاهـش می دهـد‪ .‬اسـتفاده از ایـن پوشـش ها‪،‬‬ ‫مدت زمـان کاربـری محصـول را بیشـتر می کنـد»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060322003001438‬مورخـه ‪ 1400/09/20‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک خـاش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم محمودزهـی فرزنـد جلال‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 197‬صـادره از خـاش در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 2000‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 683‬اصلـی قطعـه ‪ 1‬واقـع در اراضی اسـماعیل اباد‪ ،‬حاشـیه جاده اسـفالته به طـرف جاده اصلی‬ ‫خاش زاهدان از بخش ‪ 4‬بلوچسـتان شـهر خاش خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی اقای حاجی‬ ‫حیـدر ریگـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫م الف ‪145‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود دو قطعـه زمیـن مزروعـی بـه پال ک هـای ‪ 426‬و ‪ 410‬فرعـی از ‪ 36‬اصلـی احـدی از‬ ‫ورثـه غلام عـرب واقـع در بخـش ‪ 4‬شهرسـتان زهـک مـورد تقاضـای نامبـرده در تاریـخ ‪1400/11/25‬‬ ‫روز دوشـنبه سـاعت ‪8‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به اطلاع مجاورین‬ ‫و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بـه هـم رسـانند‪.‬‬ ‫درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یا نماینـده قانونی وی حضور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدید حدود‬ ‫بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت به عمـل خواهد امد و اعتـراض مجاورین نیز برابر‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصوب سـال‬ ‫‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می باید توسـط‬ ‫معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫مرجـع ذیصلاح قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبت محل تسـلیم‬ ‫و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/28 :‬‬ ‫محمدرضا ایزدی مهر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رجبعلـی نجـدی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 440‬فرعـی از ‪ 336‬اصلـی واقـع در بخـش پنـج تربت حیدریـه کـه متعلـق‬ ‫بـه وی اسـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت فـوق ذیـل دفتـر ‪ 30‬صفحـات ‪ 238‬و ‪ 241‬و دفتـر ‪ 16‬صفحـه ‪ 278‬بـه نـام محمدجـواد معـزی‬ ‫و محمدجعفـر معـزی و جلال معـزی هـر کـدام نسـبت به دودانگ مشـاع از ششـدانگ صادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت کـه سـپس برابـر سـند رسـمی شـماره ‪ 93180‬مورخـه ‪ 1363/09/25‬دفترخانـه ‪ 10‬مشـهد‬ ‫تمامـت ششـدانگ پلا ک فـوق بـه اقـای رجبعلـی نجـدی منتقـل شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از‬ ‫ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت‪ ،‬مراتب یـک نوبت ا گهی‬ ‫و متذکـر می شـود هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوسـت‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/28 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1172‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای احمـد حیدری تقـزی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0730479005‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 3/0001386‬از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده‬ ‫کـه شـادروان غلام حیـدری بـه شماره شناسـنامه ‪ 0730259978‬در تاریـخ ‪ 1400/05/03‬در اقامتـگاه‬ ‫دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬گوهـر یارمحمدی‬ ‫ش ش ‪ 0748573801‬متولـد ‪ 1337/10/10‬صـادره از تایبـاد ریـزه همسـر متوفـی ‪ -2‬فاطمـه حیـدری‬ ‫ش ش ‪ 0720635578‬متولـد ‪ 1377/12/05‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬مریـم حیدری تغزی‬ ‫ش ش ‪ 0730477339‬متولـد ‪ 1340/12/03‬صـادره از تربت جـام یاقوتـی فرزنـد متوفـی ‪ -4‬بلقیـس‬ ‫حیدری تقـزی ش ش ‪ 0730478386‬متولـد ‪ 1342/01/01‬صـادره از تربت جـام یاقوتـی فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -5‬احمـد حیدری تقـزی ش ش ‪ 0730479005‬متولـد ‪ 1350/06/02‬صـادره از تربت جـام یاقوتـی فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -6‬غالمعلـی حیـدری ش ش ‪ 0730054292‬متولـد ‪ 1338/06/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفی و بغیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به‬ ‫اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای احمـد حیدری تقـزی بـا وکالـت ناصـر طاهری خـواه دارای شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 0730479005‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 2/0001453‬از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر‬ ‫وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان فاطمـه یوسـفی بـه شماره شناسـنامه ‪ 54‬در تاریـخ‬ ‫‪ 1382/03/15‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر‬ ‫اسـت بـه‪ -1 :‬غلام حیـدری فرزند حیدر ش م ‪ 0730259978‬متولـد ‪ 1306/07/18‬صادره از تربت جام‬ ‫همسـر متوفیـه ‪ -2‬احمـد حیدری تقـزی فرزنـد غلام ش م ‪ 0730479005‬متولـد ‪ 1350/06/02‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬غالمعلی حیدری فرزند غلام ش م ‪ 0730054292‬متولد ‪1338/06/01‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬مریـم حیدری تغـزی فرزنـد غلام ش م ‪ 0730477339‬متولـد‬ ‫‪ 1340/12/03‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -5‬بلقیـس حیدری تقـزی فرزنـد غلام ش م‬ ‫‪ 0730478386‬متولـد ‪ 1342/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه و بغیـر از نامبـردگان ورثـه‬ ‫دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور‬ ‫حسـبی یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نزد او باشـد از‬ ‫تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت موتورسـیکلت هنداویـو مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪ 68924-321‬و شـماره موتـور ‪ 59312298‬و شـماره تنـه ‪ 9310321‬بـه مالکیـت امیـد رضایی و غالمرضا‬ ‫عباسـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-TU3‬مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪245 -32‬ق‪ 12‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 165A0163558‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE6KJ335595‬به مالکیت محمدرضا بنی اسـدی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬به رنگ سـفید شـیری روغنـی مدل ‪ 1389‬با شـماره موتور‬ ‫‪ 11489043935‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA9BG137434‬به مالکیت علی ا کبر ابوچناری مفقود‬ ‫شـده و اعتبار ندارد‪/.‬ج‪.‬ی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603170070002669‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای یعقـوب اسلام پور فرزنـد عبدصمـد بـه شناسـنامه ‪ 324‬و کد ملی‬ ‫‪ 5279534481‬صـادره از اغاجـاری نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪319/16‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 5664‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالک رسـمی‬ ‫شـکراله رحیمی و نسـرین رحیمی احدی از ورثه شـکراله محرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضی و‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/367‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400603170070002668‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد مهرجویـان فرزنـد محمدرضـا بـه شناسـنامه ‪ 26288‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 18602508166‬صـادره از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪104/52‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 5735/91‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالـک‬ ‫رسـمی علـی بصیـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضـی و ملک مـورد تقاضا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/362‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317007002674‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای غالم محمـد علیـزاده فرزنـد علیجـان بـه شناسـنامه ‪ 1‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 4250974995‬صـادره از بهمئـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪166/26‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 5651‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالـک رسـمی‬ ‫محمدحسـن و عبدالحسـین شـهرتین داسـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک‬ ‫مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/351‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز حمل سلاح شـکاری گوله زنی تک لول لول بلند کالیبر ‪ 7/92‬گلنگدنی سـاخت ایران به شـماره‬ ‫سلاح چ‪ 1016‬و شناسـه ‪ 00012473756‬به نام حسـین رضائی فرزند جمشـید متولد ‪ 1369/05/10‬به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1850115974‬و شـماره ملی ‪ 1850115974‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1400‬شماره‪2417‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪329 -58‬ب‪ 65‬و شـماره موتـور ‪ 3932184‬و شـماره شاسـی ‪ S1422289234272‬بـه مالکیـت ناصـر‬ ‫تنگ ارمـی فرزنـد نـوذر بـه شـماره ملـی ‪ 3520568195‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SL‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪753 -59‬ج‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 4692009‬و شـماره شاسـی ‪ S1412291126311‬بـه مالکیـت‬ ‫سیدحسـین حسـینی بـا کـد ملـی ‪ 2120982791‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گرگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/06-140060318011012471‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـیده زهره سـجودی ضیابری فرزنـد سـیدکاظم بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 164‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیانـی‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 504‬مترمربـع پلا ک ‪ 337‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪77‬‬ ‫فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در قریـه کلیدبـر بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق جانعلـی رضائی کلیدبـری‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/824‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316002002030‬مـورخ ‪ 1400/10/25‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای شـامحمد احمدیـان فرزنـد داراب بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 232‬و کـد ملـی ‪ 6419632935‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان‬ ‫مرغـداری بـه مسـاحت ‪ 7000‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 201‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬حمیـل‪،‬‬ ‫روسـتای گاوروانـی واقـع در بخـش ‪ 6‬کرمانشـاه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای موالمـراد موسـوی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪ /1/‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/06-140060318011012468‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی جعفـری فرزنـد جـواد بـه شماره شناسـنامه ‪ 39465‬صـادره از‬ ‫تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (خانـه و محوطـه) بـه مسـاحت ‪440/7‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1408‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 56‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق غالمحسـین نیک خصلـت محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض و پـس از انقضای مدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/777‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/17-140060318011011583‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبـاس شمشادی مالسـرائی فرزنـد رمضـان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 520‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 832/92‬مترمربـع پلا ک ‪ 105‬فرعـی از ‪ 44‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 6‬فرعـی از ‪ 44‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه خـرف بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق مختـار محمدی خـرف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض و پـس از انقضای مدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/778‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/06-140060318011012470‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم پورمحمودعربانـی فرزنـد عنایـت بـه شماره شناسـنامه ‪26‬‬ ‫صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت ‪483/88‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 10583‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪154‬و‪ 156‬متصـل بهـم فرعـی‬ ‫از ‪ 42‬اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق عنایـت پورمحمودی عربانـی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/779‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای به رنگ نقـره ای متالیک مدل ‪ 1384‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪248 -14‬ج‪ 56‬و شـماره موتـور ‪ 01286194‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284639259‬مفقـود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫تجدیدنظرخـواه سـیدکاظم فاضلـی دادخواسـتی بـه طرفیـت فـرزاد موالیـی بـه خواسـته‬ ‫تجدیدنظرخواهـی درخصـوص پرونـده شـماره ‪ 382/3/1400‬تقدیـم کـه بـه شـعبه سـوم شـورای حـل‬ ‫اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقی ثبت و چـون فرزاد مالیـی مجهول المکان اعالم‬ ‫ً‬ ‫شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از قانـون ائین دادرسـی‬ ‫دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یـک نوبـت در یکـی از جرایـد‬ ‫کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف مـدت یـک‬ ‫هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل اقامـت‬ ‫خـود را اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و دادگاه‬ ‫تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد نمـود‪ .‬ظـرف ده روز پـس از رویـت‪ ،‬چنانچـه بـه تجدیدنظـر اعتـراض‬ ‫داریـد‪ ،‬به صـورت الیحـه ای بـه شـعبه ‪ 3‬شـورا ارائـه کنیـد‪.‬‬ ‫بهرامی‪ ،‬مدیر دفتر شعبه حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/17-140060318011011582‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مرجـان صادقی دره بیـدی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 57051‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی به مسـاحت ‪635‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 228‬فرعـی از ‪ 60‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 57‬از ‪ 60‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫راسـته کنار بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق نورجهـان فیض بخـش محـرز محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/722‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/12-140060318011011480‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای یوسـف عباسـی رنجبر فرزنـد عین اله بـه شماره شناسـنامه ‪37443‬‬ ‫صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 438/14‬مترمربـع پلا ک ‪ 428‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی مفـروز و مجـری شـده از پلا ک ‪ 1‬از ‪ 16‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه ماتـک بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق یوسـف عباسـی رنجبر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/723‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001003957‬مورخـه ‪ 1400/09/11‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفات مالکانـه خانم‬ ‫عاطفـه قادی رودپشـتی فرزنـد محمدحسـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر مغـازه بـه مسـاحت ‪ 49/40‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪3448‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی پـس از کسـر‬ ‫سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪1400-682 .‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫مهـدی داودی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1254645‬‬ ‫املا ک شهرسـتان سـاری‪ ،‬از طـرف نوریـان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای‬ ‫کمـدادی متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫بـه رنـگ نو ‬ ‫ایـران ‪193 -26‬ب‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ 2253897‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412286422292‬بـه مالکیـت داود جمالـی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪728 -32‬د‪ 12‬و شـماره موتور ‪00883581‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ S1412283275787‬مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت اپاچـی ‪ RTR-180‬بـه رنـگ قرمـز‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ‪ ۷۶۵-۹۹۶۴۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0E6EB2094941‬و شماره تنه ‪ NE8***180B9005314‬به‬ ‫مالکیت مهدی کفیل فریمانی به شـماره ملـی ‪۰۸۴۹۵۲۳۳۳۸‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/04-140060319014004236‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ایـوب مالئی زاده دلفـارد فرزنـد کرامـت بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 939‬صادره از جیرفت در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 1225‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1227‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1227‬اصلـی قطعـه ‪ 6‬واقـع‬ ‫در اراضـی خرمشـاهی دلفـارد جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای اقاجـان‬ ‫تربتـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/14 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960319014000411‬مـورخ ‪ 1399/02/25‬و رای‬ ‫‪ 140060319014004264‬مـورخ ‪ 1400/10/05‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای نجـات پرونـده فرزنـد دادخـدا بـه شماره شناسـنامه ‪ 74‬صـادره از جیرفـت در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کشـاورزی بـه مسـاحت ‪ 11780‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی قطعـه ‪ 1‬واقـع در اراضـی رضی ابـاد جیرفت بخش‬ ‫‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/14 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/23-140060319014003507‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ثریـا نخعی بهرامـی فرزنـد حسـین بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 798‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 144‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی قطعـه دو واقـع در‬ ‫اراضـی حسـین اباد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ابراهیـم سـیدیان‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/14 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/14-140060319014003829‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای تـراب سـنجری مطلق فرزنـد محمدیـار بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 222‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 410‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 440‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 440‬اصلـی قطعـه دو واقـع‬ ‫در اراضـی دهنـو فتح المبیـن جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـن‬ ‫ابراهیم پـور محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/01/14 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308005000186‬مـورخ ‪ 1400/08/09‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیم بلوک تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای غالمحسـین داشـگر فرزند رمضان به شماره شناسـنامه ‪ 6‬صادره‬ ‫از قاینـات در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی دیمـه زار بـه مسـاحت ‪ 16003‬مترمربـع‬ ‫واقـع در پلا ک ‪ 12‬اصلـی مزرعـه و قنـات گریمنـج خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫غالمعلـی یعقوبـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بخش نیم بلوک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308005000189‬مـورخ ‪ 1400/08/13‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیم بلوک تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای غالمعلـی سـلطانی فرزنـد حجی حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪20‬‬ ‫صـادره از قاینـات در یـک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به مسـاحت ‪16693/70‬‬ ‫مترمربـع واقـع در پلا ک ‪ 12‬اصلـی مزرعـه و قنـات گریمنـج خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای غالمعلـی یعقوبـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪،‬‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/12 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بخش نیم بلوک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت نیسـان‬ ‫‪ Z24LXB-2400CC‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪528 -26‬ع‪ 15‬و شـماره موتـور ‪454661‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ L168206‬بـه مالکیـت فاطمـه برزلـی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪360‬‬ ‫مفقودی‬ ‫نسـیکلت ‪125CC‬‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت روا ‬ ‫بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 779-56859‬و شـماره موتـور ‪ 61002956‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ 8502758‬بـه مالکیـت احمـد عزیـزی مفقـود شـده و‬ ‫فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ‬ ‫خا کسـتری مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪474 -36‬ن‪18‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 13085006220‬و شـماره شاسـی ‪ 10826113‬بـه‬ ‫مالکیـت وحیـد سـهیلی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪474‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫اداره کل کتابخان ههـای عمومـی اسـتان کرمانشـاه بـرای تکمیـل نیـروی‬ ‫انسـانی خـود بـه تعـداد یـک نفـر در رشـته شـغلی کتابـدار بـرای‬ ‫کتابخان ههـای عمومـی شهرسـتان اسلام ابادغرب از طریـق گزینـش و‬ ‫مصاحبـه‪ ،‬از بیـن افـراد واجد شـرایط ذیـل‪ ،‬در چارچوب قرارداد سـاعتی‬ ‫(محـدود‪ -‬حدا کثـر ‪ 9‬مـاه) دعـوت بـه همـکاری می کنـد‪.‬‬ ‫متقاضیان حدا کثر تا تاریخ ‪ 1400/11/02‬به اداره کتابخانه های عمومی اسالم ابادغرب مراجعه‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫الف‪209/1/‬‬ ‫مسعود پرنا؛ رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫بانکوبیمه ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1400‬شماره‪2417‬‬ ‫امادگی بانک سپه برای حضور پررنگ تر‬ ‫در توسعه استان هرمزگان‬ ‫مدیرعامـل بانـک سـپه از نقـش راهبـردی و هدفمنـد‬ ‫شهـای مختلـف‬ ‫ایـن بانـک در کمـک بـه توسـعه بخ ‬ ‫اقتصـادی و حـل مشـکالت مـردم خبـر داد‪ .‬دکتـر ایت اهلل‬ ‫ابراهیمـی در سـفر خـود بـه اسـتان هرمـزگان ضمـن‬ ‫بازدیـد از شـعب ایـن بانـک در نقـاط دوردسـت اسـتان بـا‬ ‫مدیـران چنـد واحـد تولیدی‪ -‬صنعتـی مهـم و راهبـردی‪،‬‬ ‫پیرامـون راه های گسـترش همکاری های دوجانبـه دیدار‬ ‫و گفت وگـو کـرد‪ .‬مدیرعامـل بانـک سـپه در بازدیـد از‬ ‫بشـیرین کن بندرعباس به ضرورت مشـارکت‬ ‫مجموعـه ا ‬ ‫شهـای راهبـردی‬ ‫نظـام بانکـی کشـور در حـل چال ‬ ‫اسـتان ها گفـت‪« :‬بانـک سـپه به منظـور تامیـن اب شـرب‬ ‫شـهرها و روسـتاهای و واحدهـای صنعتـی و معدنـی‬ ‫مسـتقر در اسـتان های کرمـان‪ ،‬هرمـزگان و یـزد اولیـن گام‬ ‫عملـی را بـا موفقیـت برداشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بانـک‬ ‫سـپه امـاده اسـت تجرب ههـای شـرکت های زیرمجموعـه‬ ‫جفـارس‬ ‫نسـازی اب از خلی ‬ ‫خـود درزمینـه انتقـال و شیری ‬ ‫بـه فلات مرکـزی را در اختیـار عالقه منـدان بـرای حضـور‬ ‫در ایـن عرصـه قـرار دهـد»‪ .‬دکتـر ابراهیمـی همچنیـن‬ ‫طـی بازدیـد از کارخانـه سـیمان هرمـزگان کـه بـا سـرمایه‬ ‫ایـن بانـک راه انـدازی شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬حضـور‬ ‫بانک سپه در صنایع مادر نظیر کارخانه سیمان در این‬ ‫ً‬ ‫اسـتان مـرزی صرفـا بـا هـدف کمـک بـه توسـعه عمرانـی و‬ ‫اشـتغال زایی صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیرعامـل بانـک‬ ‫سـپه همچنیـن بـه موقعیـت ویـژه اسـتان هرمـزگان در‬ ‫حـوزه تجـارت و بازرگانـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬بانـک سـپه‬ ‫امادگـی دارد بـرای اسـتفاده حدا کثـری از ایـن ظرفیـت به‬ ‫فعـاالن مختلف حـوزه تجارت خدمات ویژه عرضه کند»‪.‬‬ ‫وی در بازدید از مدرسـه نوسـازی شـده شهرسـتان خمیر‬ ‫کـه بـا حمایـت بانـک سـپه انجـام پذیرفتـه اسـت‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬بانـک سـپه بـا احداث دو مدرسـه در بندر جاسـک‬ ‫و راه انـدازی یـک خانـه بهداشـت در چنـد سـال اخیـر گام‬ ‫مهمـی در کمـک بـه بخـش امـوزش و بهداشـت اسـتان‬ ‫کهـا همچنـان‬ ‫برداشـته اسـت و بـه فضـل الهـی ایـن کم ‬ ‫ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن ضمن تبریک هشتاد و سومین‬ ‫سـالروز تاسـیس بانک گفت‪« :‬با اهتمام دولت سـیزدهم‬ ‫بـه امـر خانه دارشـدن مـردم و در جهـت جهـش تولیـد در‬ ‫نتـر از‬ ‫طـرح نهضـت ملـی مسـکن‪ ،‬رسـالت بانـک نیـز افزو ‬ ‫گذشـته شـده اسـت»‪« .‬محمـود شـایان» اهتمـام و تالش‬ ‫ویـژه جهـت رونـق دهـی بـازار مسـکن و خانه دار شـدن‬ ‫مـردم را بـه عنـوان عالی تریـن اهـداف ایـن بانـک دانسـت‬ ‫و عنـوان کـرد‪« :‬با توج هبـه ابـزاری کـه بانـک مسـکن بـرای‬ ‫تحقـق این هدف راهبردی دراختیـار دارد تالش کرده ایم‬ ‫به گونـه ای در حـوزه تامیـن مسـکن سیاسـت گذاری‬ ‫کنیـم و دغدغـه بـزرگ ایـن حـوزه یعنـی تامیـن مالـی را‬ ‫شهـای بخـش مسـکن‬ ‫انجـام دهیـم کـه بـا همـه چال ‬ ‫هموطنـان بیشـتری بـه خانه دارشـدن امیـدوار شـوند»‪.‬‬ ‫در پیـام مدیرعامـل بانـک مسـکن امـده اسـت‪« :‬بانـک‬ ‫مسـکن همـواره بـه عنـوان یـک بانک پیشـرو کـه در حوزه‬ ‫تع ــاون اس ــت»‪ .‬مهدی ــان ادام ــه داد‪« :‬دانش ــگاه های‬ ‫علوم پزش ــکی و خدم ــات درمان ــی متول ــی معرف ــی‬ ‫بیم ــاران ب ــه ش ــبکه بانک ــی بوده ان ــد و بان ــک توس ــعه‬ ‫تع ــاون نیز پرداخ ــت تس ــهیالت قرض الحس ــنه در دو‬ ‫اس ــتان ته ــران و اصفه ــان را بر عهده داش ــته اس ــت و‬ ‫ً‬ ‫کس ــال اخی ــر مجموع ــا ‪ ۴۳۰‬میلیارد ری ــال در‬ ‫ط ــی ی ‬ ‫ش ــعب بانک در دو اس ــتان ته ــران و اصفهان‪ ،‬به بیش‬ ‫از دوه ــزار بیم ــار پرداخ ــت ش ــده اس ــت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان ــک توس ــعه تع ــاون ای ــن تس ــهیالت را در قال ــب‬ ‫قرض الحس ــنه ب ــا ن ــرخ کارم ــزد چهاردرصد اع ــام کرد‬ ‫و گف ــت‪« :‬تس ــهیالت مطاب ــق معرفی نامه ها تا ســـقف‬ ‫پانصد میلیون ریال به هر نفر پرداخت ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫موسسـه اعتبـاری ملـل به منظـور حمایـت از‬ ‫بو کارهای مـردم نسـبت‬ ‫رونـق و توسـعه کسـ ‬ ‫بـه پرداخـت ‪ ۲۳۳۸۰‬فقـره تسـهیالت پرداخـت‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن موسسـه درراسـتای مشـتری مـداری‬ ‫تهـای اقتصـادی‬ ‫و حمایـت از توسـعه فعالی ‬ ‫مـردم در نه ماهـه سـال جـاری بـا اعطـای‬ ‫حهـای افـق‪ ،‬یکتـا‪ ،‬افـق‬ ‫تسـهیالت از طریـق طر ‬ ‫اعطای‪ ۹۲۵‬میلیاردریال تسهیالت مالی برای شرکت های دانش بنیان یزد‬ ‫رئی ــس ش ــعبه ی ــزد بان ــک توس ــعه ص ــادرات ای ــران‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬این ش ــعبه از اغاز س ــال ج ــاری تا کن ــون بالغ بر‬ ‫‪ 925‬میلیارد ری ــال تس ــهیالت و تعه ــدات تامی ــن مال ــی‬ ‫ب ــه ش ــرکت های دان ــش بنی ــان ارائ ــه ک ــرده اس ــت»‪.‬‬ ‫مجید غف ــوری منش‪ ،‬گف ــت‪« :‬کل تس ــهیالت اعطایی‬ ‫بان ــک ب ــه ش ــرکت های دانش بنی ــان در س ــال ج ــاری‬ ‫که ــزار و ‪ ۷۷۹‬میلیارد ری ــال ب ــوده ک ــه س ــهم ش ــعبه‬ ‫ی ‬ ‫نم ــورد قابل توج ــه و ح ــدود ‪ ۲۸‬درص ــد‬ ‫ی ــزد در ای ‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی رش ــد س ــپرده ها در ای ــن ش ــعبه‪ ،‬ط ــی‬ ‫هشـ ـت ماهه اول س ــال ج ــاری را در مقایس ــه ب ــا م ــدت‬ ‫مش ــابه ‪ ۱۹‬درص ــد عن ــوان ک ــرد و گفت‪« :‬س ــال گذش ــته‬ ‫نش ــعبه‬ ‫که ــزار و ‪ ۸۸۱‬میلی ــارد ج ــذب س ــپرده در ای ‬ ‫ی ‬ ‫انجا مش ــده ک ــه ای ــن رق ــم در س ــال ج ــاری ب ــه د وه ــزار‬ ‫و ‪ ۲۵۶‬میلیارد ری ــال رس ــیده اس ــت»‪ .‬غفوری من ــش‬ ‫با بیان اینک ــه‪ ،‬رش ــد ج ــذب منابع ای ــن ام ــکان را فراهم‬ ‫می کند که تس ــهیالت بیشتری در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان ق ــرار دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬ش ــعبه یزد از‬ ‫این منظ ــر پس از ش ــعبه مرک ــزی در رتب ــه دوم در میان‬ ‫شـــعب بانک توســـعه صادرات ایران قـــرار دارد»‪ .‬رئیس‬ ‫ش ــعبه یزد بانک توس ــعه صادرات ایران گف ــت‪« :‬مانده‬ ‫نم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬بال غب ــر ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫تس ــهیالت ش ــعبه ی ــزد ت ــا ابا ‬ ‫و ‪ ۳۹۲‬میلیارد ری ــال ب ــوده ک ــه در مقایسـ ـه با س ــال قبل‬ ‫ب ــا ‪۱ ۳‬ه ــزار و ‪ ۹۵۷‬میلیارد ری ــال‪ ،‬رش ــدی ‪ ۵۳‬درصدی را‬ ‫تجربه کرده اس ــت که بیانگر تزریق مس ــتمر تس ــهیالت‬ ‫از س ــوی ش ــعبه ای ــن بان ــک ب ــه واحده ــای تولی ــدی‬ ‫صادراتی اســـتان اســـت»‪.‬‬ ‫محمدبنا‪:‬‬ ‫بین حمید سوریان و رضایی‬ ‫سوریان را برای سرمربیگری انتخاب می کنم‬ ‫محمد صفرزاده‬ ‫ً‬ ‫ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی‪ ،‬درمورد اینکه ایا الزاما یک قهرمان جهان و المپیک‬ ‫می توانــد مربــی خوبــی هــم باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬هــم می توانــد و هــم نمی توانــد‪ .‬مــن‬ ‫حمیــد ســوریان را می گویــم کــه می توانــد‪ ،‬ولــی بــه مــن بگوییــد قاســم رضایــی‪ ،‬می گویم‬ ‫نهــا زندگــی کــرده و اخالقیاتشــان را می دانــم‪ .‬قاســم خیلــی‬ ‫نمی توانــد؛ چــون بــا ای ‬ ‫یســت و از اســتثناهای کشــتی ماســت‪ ،‬ولــی ا گــر بــه مــن بگوییــد‬ ‫پســر خــوب و پهلوان ‬ ‫از بیــن ســوریان ‪60‬کیلویــی و قاســم ‪110‬کیلویــی کدا میــک ســرمربی تیــم ملــی شــوند‪،‬‬ ‫لهــای بیشــترش‪ ،‬بلکــه به خاطــر شــناختی کــه از او‬ ‫می گویــم حمیــد‪ .‬نــه به خاطــر مدا ‬ ‫دارم»‪ .‬بنــا اظهــار داشــت‪« :‬همیشــه هــر زمــان‪ ،‬هــر بحثــی راجــع بــه خود من شــد‪ ،‬گفتم‬ ‫ً‬ ‫تهــا بــا کمــک همــکاران بــوده‪ .‬واقعــا ایــن را اعتقــاد داشــتم که ســواد و علم‬ ‫ایــن موفقی ‬ ‫خیلی از دوستان‪ ،‬ازجمله رشید محمدزاده‪ ،‬ناصر نوربخش و جمشید خیرابادی که‬ ‫یهــا در این‬ ‫نهــم طباطبایــی و حســام الدین جعفــری؛ خیل ‬ ‫لتــر از ا ‬ ‫بعدهــا امدنــد و قب ‬ ‫راه بــه مــن کمــک کردنــد ولــی ایــن کار یــک فــن اســت»‪.‬‬ ‫زندگینامه و افتخارات حمید سوریان‬ ‫حمیـد سـوریان در سـال ‪ ۲۰۰۱‬دوبنـده تیـم ملـی نوجوانـان در وزن ‪۴۶‬کیلوگـرم را پوشـید‬ ‫و در مسـابقات نوجوانـان اسـیا بـه روی تشـک رفـت‪ .‬حمید سـوریان دارنـده هفت مدال‬ ‫طلای جهـان و المپیـک کشـتی فرنگـی اسـت‪ .‬سـوریان ازنظـر تعـداد و کیفیـت مـدال‪،‬‬ ‫بهتریـن کشـتی گیر تمـام ادوار ایـران اسـت‪ .‬حمیـد سـوریان (زاده دوم شـهریور ‪ ۱۳۶۴‬در‬ ‫شـهرری) کشـتی گیر ایرانـی وزن ‪۵۵‬کیلوگـرم و دارنـده پنـج مـدال طلای کشـتی فرنگـی در‬ ‫مسـابقات جهانـی و یـک طلای المپیـک ‪ ۲۰۱۲‬لنـدن اسـت‪ .‬سـوریان بـه همـراه عبـداهلل‬ ‫موحد‪ ،‬طالیی ترین کشـتی گیران تاریخ ایران در مسـابقات جهانی و المپیک محسـوب‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫کودکی و نوجوانی حمید سوریان‬ ‫یسـت‬ ‫حمید سـوریان فرزند محمد سـوریان‪ ،‬جوان ترین عضو یک خانواده هشـت نفر ‬ ‫و پنـج بـرادر دارد‪ .‬حمیـد در شـهرری متولـد شـده و مـدارج تحصیلـی تـا دبیرسـتان را در‬ ‫ایـن منطقـه طـی کـرده اسـت‪ .‬وی نخسـت‪ ،‬تحـت تاثیـر دو بـرادرش‪ ،‬محسـن و مرتضـی‪،‬‬ ‫کـه هـر دو کشـتی گیر بودنـد‪ ،‬بـه کشـتی عالقه منـد شـد و سـپس از سـال ‪ ۱۳۷۶‬و زیرنظـر‬ ‫عبـداهلل زار ع‪ ،‬به طورجـدی کشـتی را اغـاز کـرد‪ .‬ایـن رونـد تـا مرحلـه شـرکت در مسـابقات‬ ‫بین المللـی اسـیایی و جهانـی تحت نظـر مربیانـش زار ع و محسـن سـوریان ادامـه یافـت‪.‬‬ ‫حمیـد سـوریان در سـال ‪ ۲۰۰۱‬دوبنـده تیـم ملـی نوجوانـان در وزن ‪۴۶‬کیلوگـرم را پوشـید‬ ‫و در مسـابقات نوجوانـان اسـیا بـه روی تشـک رفـت‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۸۶‬قهرمـان قهرمانـان‬ ‫ورزش ایران شد‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۰۵‬سوریان ‪۲۰‬ساله‪ ،‬توانست اولین طالیش را در مسابقات‬ ‫جهانی بوداپسـت به چنگ اورد و عنوان قهرمانی بزرگ سـاالن جهان را از ان خود کند‪.‬‬ ‫تهـای جهانـی گوانـگ ژو سـال ‪ ،۲۰۰۶‬در فینـال‪ ،‬روشـن بایراموف را شکسـت‬ ‫وی در رقاب ‬ ‫داد و از عنـوان قهرمانـی خـود دفـاع کـرد‪ .‬حمیـد سـوریان پـس ازان‪ ،‬مـدال طلای خـود را‬ ‫بـار دیگـر در مسـابقات جهانـی ‪ ۲۰۰۷‬با کـو تکـرار کـرد‪ .‬در سـال ‪ ۲۰۰۹‬مـدال طلای چهـارم‬ ‫خـود را پـس از غلبـه بـر هـا کان نیبلوم در رقابت های جهانی هرنینگ دانمارک به دسـت‬ ‫تخصصـی مسـکن فعالیـت چشـمگیر و موثـری در عیـن‬ ‫دغدغه منـدی دارد‪ ،‬حرکـت کـرده اسـت‪ .‬همیـن موضـوع‬ ‫وظیفـه سـنگینی را نیـز بـر دوش خانـواده بانـک مسـکن‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬نگاهـی بـه رونق بخشـی فعالیـت بانـک‬ ‫در حـوزه بـازار مسـکن مویـد ان اسـت که بانـک به ویـژه‬ ‫در چالش هایـی کـه ایجـاد شـده اسـت فعالیـت موثـر‬ ‫و درخور توجهـی از خـود ب هجـای گذاشـته اسـت کـه‬ ‫همیـن امـر وظیفـه خانـواده بانـک مسـکن را بـرای اینـده‬ ‫سـنگین تر می کنـد‪ .‬بـا اهتمـام دولـت سـیزدهم بـه امـر‬ ‫خانه دار شـدن مـردم و در جهـت جهـش تولیـد در طـرح‬ ‫نهضت ملی مسکن‪ ،‬رسالت بانک نیز افزون تر از گذشته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬خوشـبختانه دولـت طـی همیـن طـرح در‬ ‫توسـعه تولید مسـکن تنها بر روی امر انبوه سازی مسکن‬ ‫متمرکـز نشـده و در حـوزه تسـهیالت و دیگـر زمینه هـای‬ ‫بازار مسـکن نیز دیدی روشـن و روبه جلو داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۳۳۸۰‬فقره تسهیالت موسسه ملل برای حمایت از رونق کسب وکار‬ ‫افزایش زمان بازپرداخت تسهیالت بیماران صعب العالج در بانک توسعه تعاون‬ ‫به منظ ــور حمای ــت از بیم ــاران خ ــاص و صعب العالج‬ ‫و مس ــاعدت در کاهش مش ــکالت مال ــی و هزینه های‬ ‫درمان ــی ای ــن عزی ــزان م ــدت زم ــان بازپرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت قرض الحسنه بانک توس ــعه تعاون افزایش‬ ‫یاف ــت‪ .‬حجـ ـت اهلل مهدی ــان؛ مدیرعامل بان ــک گفت‪:‬‬ ‫«هیئت مدی ــره بان ــک در پانص ــد و هفتادویکمی ــن‬ ‫جلس ــه خ ــود مدت زم ــان بازپرداخ ــت تس ــهیالت‬ ‫قرض الحس ــنه بیماران خ ــاص و صعب الع ــاج را از ‪۳۶‬‬ ‫ماه به ‪ ۶۰‬مـــاه افزایش داد»‪ .‬او افزود‪« :‬ارتقاء شـــاخص‬ ‫س ــامت انس ــانی از مهم تری ــن مولف هه ــای توس ــعه‬ ‫یش ــود و حمای ــت از هموطنان‬ ‫کش ــورها محس ــوب م ‬ ‫ته ــای برنام ــه دول ــت و بان ــک توس ــعه‬ ‫بیم ــار از اولوی ‬ ‫بانک مسکن؛ خانه امید مردم‬ ‫اورد‪ .‬اخریـن مـدال طلای جهانـی سـوریان‪ ،‬ارمغـان رقابت هـای ‪ ۲۰۱۰‬مسـکو اسـت‪ .‬دو‬ ‫گسـاالن اسـیا در سـال های ‪ ۲۰۰۷‬و ‪ ۲۰۰۸‬از دیگر افتخارات ورزشـی‬ ‫طالی مسـابقات بزر ‬ ‫یتـوان بدتریـن سـال های‬ ‫سـوریان اسـت‪ .‬روزهـای پایانـی سـال ‪ ۲۰۱۰‬و کل سـال ‪ ۲۰۱۱‬را م ‬ ‫زندگی ورزشـی او نامید‪ .‬در این سـال‪ ،‬محسـن حاجی پور در وزن ‪۵۵‬کیلوگرم شـرکت کرد‬ ‫و سـوریان در مسـابقات جهانی شـرکت نکرد‪.‬‬ ‫بازی های اسیایی گوانگ ژو‬ ‫تهـای ‪ ۲۰۱۰‬گوانـگ ژو نـا کام مانـد و بـا دو شکسـت در مسـابقات‬ ‫حمیـد سـوریان در رقاب ‬ ‫وزن ‪۵۵‬کیلوگرم کشـتی فرنگی در بازی های ‪ ۲۰۱۰‬از دور مسـابقات حذف شـد‪ .‬پس از ان‬ ‫سـهمیه المپیـک ‪ ۲۰۱۲‬را در مسـابقات گزینشـی قزاقسـتان به دسـت اورد‪ .‬در نخسـتین‬ ‫مبـارزه خـود در المپیـک لنـدن‪ ،‬بعدازظهـر پنجـم اوت‪ ،‬به وقـت لنـدن‪ ،‬بـا ارسـن ایرالیـف‬ ‫از قرقیزسـتان روبرو شـد و توانسـت سـه بر یک او را شکسـت دهد‪ .‬در مرحله یک چهارم‬ ‫نهایـی‪ ،‬پیتـر مـوداس از مجارسـتان و در نیمه نهایـی‪ ،‬هـا کان اریک نیبلوم از دانمـارک را‬ ‫شکست داد‪ .‬سوریان در فینال با شکست دادن روشن بایرامف از جمهوری اذربایجان‬ ‫در دو وقـت پیاپـی و بااقتـدار‪ ،‬موفـق شـد مدال طالی ‪۵۵‬کیلوگرم فرنگی مردان المپیک‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬را تصاحـب کنـد‪ .‬مـدال طلای حمیـد سـوریان‪ ،‬نخسـتین مـدال المپیـک کشـتی‬ ‫فرنگـی ایـران پـس از ‪۴۰‬سـال بـود‪ .‬او پـس از قهرمانـی‪ ،‬بـا پرچـم ایـران دور افتخـار زد و‬ ‫مدالـش را در روز تولـد مـادرش بـه او تقدیـم کـرد‪.‬‬ ‫رقابت کشتی فرنگی قهرمانی جهان در ازبکستان ‪۲۰۱۴‬‬ ‫حمیـد سـوریان بـا شکسـت دو بـر یـک مینگیـان سـمنوف از روسـیه‪ ،‬ششـمین مـدال‬ ‫طلای جهانـی خـود را در رقابـت قهرمانـی کشـتی فرنگـی قهرمانـی جهـان در ازبکسـتان‬ ‫کسـب کرد‪ .‬به این ترتیب سـوریان با کسـب هفتمین مدال طال‪ ،‬رکورد شـش مدال طالی‬ ‫عبـداهلل موحـد؛ یکـی از اسـطوره های کشـتی را شکسـت و از نظر مرغوبیت تعـداد مدال‪،‬‬ ‫بهتریـن کشـتی گیر تاریـخ ایـران نـام گرفت‪.‬‬ ‫حمید سوریان در المپیک ‪ ۲۰۱۶‬ریو‬ ‫حمیـد سـوریان پـس از نا کامـی در کسـب سـهمیه المپیـک در مسـابقات جهانـی‬ ‫الس وگاس و دو تورنمنـت گزینشـی در قزاقسـتان و مغولسـتان‪ ،‬در اخریـن شـانس بـرای‬ ‫حضور در المپیک‪ ،‬در تورنمنت اسـتانبول شـرکت کرد و با چهار پیروز پی درپی (همگی‬ ‫بـا ضربه فنـی و بـدون دادن حتـی یـک امتیـاز ) موفـق بـه کسـب سـهمیه المپیـک از‬ ‫مسـابقات گزینشـی اسـتانبول شـد‪ .‬او در فینـال کشـتی گیر امریکایـی را ضربـه فنـی کـرد‪.‬‬ ‫افتخارات ورزشی حمید سوریان‬ ‫ بازی های المپیک‪ :‬طال لندن ‪ ۲۰۱۲‬در وزن ‪۵۵‬کیلوگرم؛‬‫ مسابقات جهانی‪ :‬طال بوداپست ‪ ۲۰۰۵‬در وزن ‪۵۵‬کیلوگرم؛ طال گوانگ ژو ‪ ۲۰۰۶‬در وزن‬‫‪۵۵‬کیلوگـرم؛ طلا با کـو ‪ ۲۰۰۷‬در وزن ‪۵۵‬کیلوگـرم؛ طلا هرنینـگ ‪ ۲۰۰۹‬در وزن ‪۵۵‬کیلوگـرم؛‬ ‫طال مسـکو ‪ ۲۰۱۰‬در وزن ‪۵۵‬کیلوگرم؛ طال تاشـکند ‪ ۲۰۱۴‬در وزن ‪۵۹‬کیلوگرم‬ ‫ مسـابقات قهرمانـی اسـیا‪ :‬طلا ‪ ۲۰۰۷‬بیشـکک در وزن ‪۵۵‬کیلوگـرم؛ طلا ‪ ۲۰۰۸‬ججـو در‬‫وزن ‪۵۵‬کیلوگـرم‬ ‫رایگان‬ ‫اصنـاف و افـق متخصصان نسـبت بـه پرداخت‬ ‫‪ ۲۳۳۸۰‬فقـره تسـهیالت بـه مـردم عزیـز اقـدام‬ ‫یسـت؛ متقاضیـان بـرای بهره منـدی‬ ‫کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫از ایـن تسـهیالت بنـا بـه نـوع فعالیـت خـود‬ ‫می تواننـد‪ ،‬بـه کلیـه شـعب موسسـه در سراسـر‬ ‫کشـور مراجعه و از مزایای این طر ح ها بهره مند‬ ‫شـوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1400‬شماره‪2417‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫تا کید مدیر مخابرات منطقه‬ ‫بر اتمام پروژه های نیمه تمام‬ ‫در یازدهمیـن جلسـه شـورای مدیـران ‪ ،‬بـر تکمیـل پروژ ههـای نیمه تمـام‬ ‫تـا پایـان سـال تا کیـد شـد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی بااشـاره به اهمیـت‬ ‫تحقـق اهـداف درنظـر گرفتـه شـده‪ ،‬گفـت ‪« :‬برنامه ریـزی جهـت تکمیـل‬ ‫کشـدن بـه پایـان‬ ‫پروژ ههـای دردسـت اجرا صـورت گرفتـه و باتوج هبـه نزدی ‬ ‫تهـا صـورت گیـرد»‪ .‬وی نظـارت و کنتـرل بـر فعالیـت‬ ‫سـال تسـریع در فعالی ‬ ‫و عملکـرد کارکنـان و پیمانـکاران را نیـز توصیـه کـرد و اسـتمرار ان را به اعضای‬ ‫شـورای مدیـران تا کیـد و اثرگـذاری ان بـر بهبـود فرایندهـای کاری و حصـول‬ ‫نتیجـه مطلـوب را یـاداور شـد‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان ‪ ،‬از اقدامـات‬ ‫انجام شـده درراسـتای سـرقت نیـز گزارشـی ارائـه و افـزود‪« :‬رفـع خرابی هـای‬ ‫حاصـل از سـرقت به دلیـل تعـدد ان و تامیـن ملزومـات موردنیـاز‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫نبـر اسـت و الزم اسـت مـردم از ایـن مسـئله ا گاهـی و دراین زمینـه بـا‬ ‫زما ‬ ‫مخابرات همکاری کنند»‪ .‬همچنین دراین جلسـه شـعبان امیرخانلو (مدیر‬ ‫تجـاری مخابـرات منطقـه گلسـتان) از جزئیـات کمپیـن تجاری تانوما سـخن‬ ‫گفـت و از برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مشـتریان تجـاری اسـتان درراسـتای‬ ‫تشـریح طـرح و بازاریابـی سـرویس ها و خدمـات ایـن کمپیـن خبـر داد و ابـراز‬ ‫امیدواری کرد با همکاری معاونت شبکه و سایر بخش های مرتبط بتوانیم‬ ‫بهتریـن خدمـات و سـرویس ها را بـه متقاضیـان ایـن طـرح ارائـه دهیـم‪.‬‬ ‫تحقق رونق صنعت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫معـاون مسـکن و سـاختمان بازگشـت سـهم‬ ‫تسـهیالت منطقـی بـه بخـش مسـکن را بـا‬ ‫تخصیـص سـاالنه ‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫مناسـب ارزیابـی کـرد و گفـت‪« :‬تولیـد هـر‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی معادل ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هـزار اشـتغال ایجـاد یـا حفـظ می کنـد»‪.‬‬ ‫محمـود محمـود زاده بااعالم اینکـه در اجـرای‬ ‫ً‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن عمال تنها بانک مسکن پرداخت تسهیالت دهی‬ ‫ً‬ ‫به طرح تولید مسکن را در برنامه قرار داد‪ ،‬گفت‪« :‬تا پایان سال ‪ ،۱۳۹۹‬عمال‬ ‫کهـا بـه بخـش مسـکن و سـاختمان درمجمـوع زیر‬ ‫تسـهیالت پرداختـی بان ‬ ‫پنج درصد بود که ا گر تنها به بخش مسـکن توجه داشـته باشـیم این رقم به‬ ‫کمتر از سـه درصد می رسـید»‪ .‬وی افزود‪« :‬اقدامی که در سـال جاری توسـط‬ ‫مجلس انجام شـد و در قانون جهش تولید مسـکن نیز به تصویب رسـید که‬ ‫کهـا مکلـف بـه پرداخـت ‪ ۲۰‬درصـد از تسـهیالت خود به بخش مسـکن و‬ ‫بان ‬ ‫سـاختمان شـدند بسیار مناسـب اسـت و بااین اقدام سهم مسکن به میزان‬ ‫معقولـی در شـبکه بانکـی دسـت یافتـه اسـت»‪ .‬محمـود زاده درخصـوص اثـار‬ ‫رکـودی و تورمـی تولیـد انبوه مسـکن با پرداخت تسـهیالت یارانه ای مسـکن‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬قـرار نیسـت کـه در اجـرای طـرح نهضـت ملی مسـکن خلق پولی‬ ‫انجـام بشـود کـه به تبـع ان اثـار تورمـی نیـز ایجـاد شـود‪ .‬بلکه اثـار رونقـی دارد؛‬ ‫زیـرا صنعـت را پویـا کـرده و مصرف مصالح سـاختمانی را افزایش بدهد‪ .‬ازنظر‬ ‫اشـتغال نیـز پائین تریـن میزانـی کـه بـرای اشـتغال در حـوزه مسـکن درنظـر‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫یشـود حـدود ‪ ۴/۱‬اشـتغال مسـتقیم م ‬ ‫گرفتـه م ‬ ‫تقدیر مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫از مدیرعامل گاز استان‬ ‫عیسـی افتخـاری (مدیـر شـرکت پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقه گلسـتان)‬ ‫بـا اهـدای لـوح سـپاس از مسـاعدت و همـکاری علـی طالبـی (مدیرعامـل‬ ‫و مجموعـه کارکنـان پرتلاش شـرکت گاز اسـتان گلسـتان) قدردانـی کـرد‪ .‬در‬ ‫ایـن لـوح سـپاس امـده اسـت‪« :‬در پـی ایجـاد اختلال در سیسـتم سـامانه‬ ‫کبـار دیگـر بـا تلاش مضاعـف و کوشـش های بی دریغ‬ ‫هوشـمند سـوخت‪ ،‬ی ‬ ‫دریـک کار جهـادی در دفـاع مطهـر‪ ،‬توانسـتید بـا همدلـی و رفاقـت‪ ،‬شـرکت‬ ‫نهـای بحرانـی و‬ ‫ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقـه گلسـتان را در زما ‬ ‫سـخت در مجموعه اسـتان و مناطق شـرکت ملی پخش سربلند قرار دهید‪،‬‬ ‫حضور کارکنان جنابعالی تا پاسـی از شـب در جایگاه ها به منظور هم یاری و‬ ‫مسـاعدت به موقع درراسـتای راه اندازی مجدد جایگاه های عرضه سـوخت‬ ‫موجـب گردیـد تـا مسـافران و مـردم عزیز کـه به جایگا ههـا مراجعه می نمایند‬ ‫بـا مشـکل مواجـه نشـوند‪ .‬برخـورد واجـب می دانـم از تمـام عزیزانـی کـه‬ ‫دراین مسـیر تلاش کردنـد تـا درهم تریـن زمان ممکنه اختالل به وجـود امده‬ ‫را برطـرف و مـردم فهیـم اسـتان بـدون هیچ گونـه نگرانـی سـوخت موردنیـاز‬ ‫خـود را فراهـم و در چرخـه زندگـی خللـی وارد نشـود تقدیـر و تشـکر را داشـته‬ ‫و امیـدوارم بـا ایـن شورونشـاط و انگیـزه جهـادی در تمـام مراحـل کاری و‬ ‫زندگـی موفـق و مویـد و سـربلند باشـند»‪ .‬درهمین راسـتا؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گلسـتان نیز خدمت رسـانی به مردم فهیم و والیت مدار اسـتان را‬ ‫افتخاری ارزشمند و مهم برای خود و مجموعه همکاران شرکت گاز خوانده‬ ‫و به نوب هخـود از ابـراز لطـف و محبـت مدیـر شـرکت پخـش فراورد ههـای نفتی‬ ‫منطقـه گلسـتان قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫شهردار مشهد خواستار شد؛‬ ‫ورود سازمان اتش نشانی و دستگاه قضائی‬ ‫به موضوع ساختمان های ناایمن‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫ش ــهردار مش ــهد بااش ــاره به وج ــود‬ ‫س ــاختمان های ناایم ــن در نق ــاط‬ ‫نش ــهر‪ ،‬تا کی ــد کرد‪« :‬س ــازمان‬ ‫مختل ــف ای ‬ ‫اتش نش ــانی و دس ــتگاه قضائی به موضوع‬ ‫س ــاختمان های ناایمن ورود کنند»‪ .‬س ــید‬ ‫عب ــداهلل ارجائ ــی در افتتاحی ــه ‪ 32‬پ ــروژه‬ ‫ش ــهری ک ــه ب ــا حض ــور جمع ــی از م ــادران‬ ‫ش ــهدا‪ ،‬رئیس کمیس ــیون خدمات شهری‬ ‫ش ــورای اس ــامی ش ــهر و مدی ــران ش ــهری‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ب ــا س ــتایش از جای ــگاه رفی ــع‬ ‫م ــادران ش ــهید؛ اف ــزود‪« :‬والدین ش ــهدا و‬ ‫به وی ــژه م ــادران ش ــهدا‪ ،‬مانن ــد کوه پش ــت‬ ‫انق ــاب ایس ــتادند و ب ــا وج ــود مش ــکالت‪،‬‬ ‫خم به اب ــرو نیاوردند و ام ــروز ا گر ما امنیت‬ ‫و جایگاه ــی ب ــرای خدمت داری ــم‪ ،‬مرهون‬ ‫خ ــون ش ــهیدان و ایس ــتادگی خان ــواده‬ ‫شهداس ــت»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬طب ــق وعده ای‬ ‫ک ــه ب ــرای افتت ــاح ی ــا اغاز پ ــروژه ش ــهری در‬ ‫ه ــر ‪ ۴۵‬روز دادی ــم؛ کمت ــر از ‪ 45‬روزبع ــد از‬ ‫بهر هب ــرداری پروژ هه ــای مرتبط ب ــا معلوالن‬ ‫عزی ــز در اذرم ــاه‪ 32 ،‬پ ــروژه به بهر هب ــرداری‬ ‫رس ــید‪ .‬این پروژ هه ــا در س ــه بخش اس ــت؛‬ ‫فب ــردار‬ ‫بخ ــش اول‪ ،‬ایمن ــی ک ــه تعار ‬ ‫نیس ــت؛ زی ــرا ج ــان و م ــال م ــردم درگروی‬ ‫ـئولین اتش نش ــانی‪،‬‬ ‫اق ــدام به موق ــع مس ـ‬ ‫ِ‬ ‫هالل احم ــر و مدیری ــت بح ــران اس ــتان در‬ ‫یس ــت‪ .‬متاس ــفانه تع ــدادی‬ ‫ح ــوزه ایمن ‬ ‫س ــاختمان در ش ــهر داریم که ایمنی کافی‬ ‫ندارن ــد‪ .‬مالکان ای ــن اما کن بای ــد در حوزه‬ ‫ایمنی‪ ،‬ساختمان هایشان را تعیین تکلیف‬ ‫ً‬ ‫کنن ــد‪ .‬مگ ــر حتم ــا بای ــد حادثـ ـه ای مانند‬ ‫پالس ــکو رخ دهد تا موردتوجه ق ــرار بگیرد‪.‬‬ ‫ب ــه ای ــن س ــاختمان ها اخط ــار داده ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ا گ ــر نی ــاز اس ــت دس ــتگاه قضائ ــی‬ ‫ورود پی ــدا کن ــد‪ ،‬ایـ ـن کار انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫دس ــتگاه های ذی رب ــط ب ــرای دادن مهلت‬ ‫مش ــخص توافق کنن ــد؛ و مال ــکان‪ ،‬مجاب‬ ‫نس ــازی س ــاختمان های ناایم ــن‬ ‫ب ــه ایم ‬ ‫نش ــدن اما ک ــن به نف ــع م ــردم‬ ‫ش ــوند؛ ایم ‬ ‫اس ــت‪ .‬از مدیرعامل س ــازمان اتش نش ــانی‬ ‫و دس ــتگاه قضائ ــی می خواه ــم ب هج ــد ب ــه‬ ‫بح ــث س ــاختمان های ناایم ــن ورود کند‪.‬‬ ‫ای ــن س ــاختمان ها لحظه لحظ ــه ب ــرای‬ ‫م ــردم خط ــر دارن ــد‪ .‬م ــا دائ ــم ایس ــتگاه‬ ‫اح ــداث کنی ــم و تجهی ــزات را گس ــترش‬ ‫می دهی ــم؛ ام ــا اما ک ــن ناایم ــن بالتکلی ــف‬ ‫یش ــود؟» ارجائ ــی بااش ــاره به اینکه‬ ‫چ ــه م ‬ ‫در کنار اس ــتفاده از دانش داخلی در حوزه‬ ‫ایمن ــی بهره گی ــری از عل ــم روز دنیا نیز مهم‬ ‫اس ــت‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬در الیح ــه بودجه اورده‬ ‫ش ــده برای واردک ــردن امبوالن ــس‪ ،‬عوارض‬ ‫دریافت نش ــود؛ خب! ب ــرای ورود پلتفرم ها‬ ‫ســـعید غضنفری؛ مدیر عامل ســـازمان بهشـــت زهرا (س) به همراه تعدادی‬ ‫از معاونیـــن خـــود با حضـــور در دفتر شـــهردار باقرشـــهر با محســـن قضاتلو‬ ‫دیـــدار و گفت وگـــو کردنـــد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی شـــهرداری باقرش ــهر؛‬ ‫شـــهردار باقرشـــهر گفت‪« :‬با حضور مدیران شایســـته و کاردان در راس امور‬ ‫ســـازمان بهشـــت زهرا (س) شـــاهد تعامـــل و همـــکاری بیش از گذشـــته و در‬ ‫تمامی زمینه ها باشـــیم»‪ .‬وی هم جواری با گلزار شـــهدای بهشت زهرا (س)‬ ‫را فرصتـــی مغتنـــم شـــمرد و خواســـتار توجه ویـــژه مدیریت جدید ســـازمان‬ ‫در زمینـــه اجـــرای مســـئولیت های اجتماعـــی شـــد و افـــزود‪« :‬امیدواری ــم با‬ ‫تعامـــات ســـازنده و همکاری هـــای الزم بیـــن ســـازمان بهشـــت زهرا (س) و‬ ‫شـــهرداری باقرشـــهر بتوانیم مشـــکالت موجود را به حداقل رسانده و زمینه‬ ‫خدمـــات مطلـــوب به شـــهروندان را فراهـــم ســـازیم»‪ .‬در ادامـــه مدیرعامل‬ ‫سازمان بهشـــت زهرا (س) نیز ضمن ابراز خرســـندی از حضور دکتر قضاتلو ‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه‬ ‫نســـبت به پیگیری مطالبات و همکاری در برگزاری مراســـم به ویژه‬ ‫زنده نگه داشـــتن یاد و خاطره شـــهدا و رســـیدگی به خانواده هـــای معظم و‬ ‫معزز شـــهدا اعـــام امادگی کرد‪.‬‬ ‫و تجهی ــزات اتش نش ــانی هم ایـ ـن را درنظر‬ ‫می گرفتی ــد‪ .‬از جامع ــه علم ــی‪ ،‬نخبگانی و‬ ‫ش ــتاب دهنده ها (اس ــتارت اپ ها) دع ــوت‬ ‫می کن ــم ب ــرای طراح ــی‪ ،‬مهندس ــی‪ ،‬ب ــاز‬ ‫مهندسی و س ــاخت تجهیزات اتش نشانی‬ ‫نش ــهرها؛ ازجمل ــه‬ ‫طب ــق نیازه ــای کال ‬ ‫تهـــای‬ ‫س ــاختمان های مرتف ــع‪ ،‬باف ‬ ‫فرس ــوده و ح ــوادث و بالی ــای طبیعی ورود‬ ‫پی ــدا کنن ــد و م ــا از ان اس ــتقبال می کنیم‪.‬‬ ‫البت ــه انجایی هم که عل ــم در دنیا در حوزه‬ ‫ایمنی به جایی رس ــیده اس ــت‪ ،‬خودمان را‬ ‫از ان محروم نکنی ــم‪ ،‬عوارض گمرکی را صفر‬ ‫کنن ــد تا بتوانی ــم تجهیزات موردنی ــاز را وارد‬ ‫کنیم » ‪.‬‬ ‫توجه ویژه به حاشیه شهر‬ ‫در تدوین بودجه‬ ‫وی بابیان اینک ــه در فص ــل تقدی ــم بودجه‬ ‫به ش ــورای اس ــامی ش ــهر هس ــتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«رویکرده ــای اساس ــی ه ــر دوره مدیری ــت‬ ‫ش ــهری در بودج ــه تنظیم ــی مش ــخص‬ ‫یش ــود‪ .‬وقت ــی می گویی ــم نگاهمـــان‬ ‫م ‬ ‫بای ــد عالمان ــه باش ــد و می خواهی ــم‬ ‫ته ــای هیجان ــی‪ ،‬ب ــدون مطالع ــه و‬ ‫فعالی ‬ ‫تحمی ــل هزین هه ــای چندبرابری ب ــه مردم‬ ‫را پای ــان دهی ــم‪ ،‬معنای ــش تدوی ــن بودجه‬ ‫یس ــت‪ .‬پیش ازای ــن اع ــام کردی ــم‬ ‫قو ‬ ‫‪ 30‬درص ــد از بودج ــه عمران ــی ش ــهرداری‬ ‫در س ــال این ــده ب ــه تعری ــف و اج ــرای پروژه‬ ‫در مناط ــق حاش ــیه ای و کم برخ ــوردار‬ ‫اختص ــاص می یاب ــد‪ .‬براین مبن ــا؛ از هم ــه‬ ‫شه ــا خواس ــته ایم در بودجه ری ــزی به‬ ‫بخ ‬ ‫این موض ــوع توج ــه وی ــژه داش ــته باشـــند‪.‬‬ ‫درنظرگرفت ــن این می ــزان اعتب ــار نمایش ــی‬ ‫نیس ــت؛ بلک ــه صد درص ــد تخصیص ــی‬ ‫خواه ــد ب ــود و ه ــر بخش ــی ک ــه نس ــبت‬ ‫ب ــه تعری ــف پ ــروژه در حاش ــیه ش ــهر اقدام‬ ‫نکن ــد‪ ،‬خودم ــان ایـ ـن کار را خواهی ــم ک ــرد؛‬ ‫البت ــه در بررس ــی ک ــه درخص ــوص برخی از‬ ‫حوز هه ــا انج ــام ش ــد‪ ،‬پروژ هه ــای حاش ــیه‬ ‫ش ــهر لحاظ ش ــده اس ــت»‪ .‬وی به تصویب‬ ‫بودج ــه ‪ 1401‬کش ــور ازس ــوی مجل ــس نی ــز‬ ‫نپ ــس نمایندگان‬ ‫اش ــاره کرد و گف ــت‪« :‬ازای ‬ ‫وارد مش ــورت ش ــده و کمیس ــیون تلفی ــق‬ ‫فع ــال خواهد ش ــد؛ ل ــذا نق ــش نمایندگان‬ ‫کت ــک اعض ــای‬ ‫اس ــتان‪ ،‬اس ــتاندار و ت ‬ ‫فه ــای‬ ‫ش ــورای ش ــهر در اص ــاح ردی ‬ ‫بودج ــه مرتب ــط ب ــا ش ــهرداری مهم اس ــت‬ ‫و درخواس ــت می کنی ــم ب ــرای این موض ــوع‬ ‫وق ــت بگذارن ــد؛ ا گ ــر این فرص ــت از دس ــت‬ ‫ب ــرود‪ ،‬دوب ــاره س ــخت به دس ــت می ای ــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه حال وروز ش ــهرداری ها در‬ ‫بودج ــه س ــال اینده کش ــور تعریفی ن ــدارد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬از نماین ــدگان مجلس درخواس ــت‬ ‫می کنی ــم م ــوارد مرتب ــط ب ــا ش ــهرداری ها را‬ ‫اص ــاح کنن ــد»‪.‬‬ ‫در گسترش بازارها به مسئله قیمت‬ ‫و کیفیت کاالها توجه شود‬ ‫وی ب ــه افتت ــاح س ــه ب ــازار میوه وتر هب ــار و‬ ‫ارزاق عموم ــی نی ــز اش ــاره و خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬گس ــترش ای ــن بازارها خوب اس ــت؛‬ ‫ب هش ــرطی که برخ ــی ن ــکات مدنظ ــر ق ــرار‬ ‫داده ش ــود‪ .‬ابت ــدا اینکه کیفی ــت کاالها باال‬ ‫باش ــد؛ لذا اراده شود از س ــال اینده کاالیی‬ ‫بی کیفی ــت در بازارها نباش ــد‪ .‬نمایش های‬ ‫تخفی ــف قیم ــت حذف ش ــود و ب هس ــمت‬ ‫عرض ــه کاال از در کارخان ــه ب ــه فروش ــگاه ها‬ ‫بروی ــم و درکن ــاران عدال ــت در وا گ ــذاری‬ ‫فروش ــگاه ها ب ــه متقاضی ــان موردتوجه قرار‬ ‫بگی ــرد»‪ .‬ارجائی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬درمجموع‬ ‫انتظ ــار داری ــم در یک بازه مش ــخص برنامه‬ ‫انتصاب رئیس جدید‬ ‫شورای امربه معروف و نهی ازمنکر شرکت گاز‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی‬ ‫یاسـر قزوهـی؛ دبیـر سـتاد‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫اسـتان گلسـتان‪ ،‬علـی‬ ‫طالبـی (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گلسـتان) بـرای‬ ‫دوسـال به عنـوان رئیـس‬ ‫شـورای امربه معـروف و نهی ازمنکـر شـرکت منصـوب شـد‪ .‬در نشسـتی کـه‬ ‫به همین منظـور در محـل سـالن اجتماعـات گاز گلسـتان برگـزار شـد؛ حکـم‬ ‫وی توسـط وحیـد پیـام نـور (معـاون اجتماعـی و مطالب هگـری امربه معـروف‬ ‫و نهی ازمنکـر اسـتان) بـه مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اعطـاء شـد‪ .‬معـاون‬ ‫اجتماعـی و مطالب هگـری سـتاد امربه معـروف و نهی ازمنکـر اسـتان ضمـن‬ ‫تبریـک ایـن انتصـاب شایسـته‪ ،‬ایـن مسـئولیت مهـم را حسـاس خوانـده و‬ ‫بهتریـن اهـرم و ابـزار جلوگیـری از فسـاد را بحـث امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫نامیـد کـه جایـگاه مهمـی دارد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان نیـز‬ ‫ضمـن تقدیـر از اعتمـادی کـه بـه وی جهـت وا گـذاری ایـن مسـئولیت مهـم‬ ‫و حسـاس شـده؛ ایـن رسـالت را مهـم خوانـده و اظهـار امیـدواری کـرد تـا‬ ‫درراستای اهداف ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر خدمتگزار صادقی‬ ‫یسـت؛ احـکام سـایر اعضـای شـورا توسـط معاونـت اجتماعی و‬ ‫باشـیم‪ .‬گفتن ‬ ‫مطالب هگـری امربه معـروف و نهی ازمنکر اسـتان گلسـتان صادر و تحویل شـد‪.‬‬ ‫اصالح ــی مناس ــبی برای مدیری ــت و عرضه‬ ‫نه ــا روی کیفی ــت‬ ‫کاال در بازاره ــا و میدا ‬ ‫و قیم ــت کاال را ش ــاهد باش ــیم»‪ .‬وی ب ــه‬ ‫راه ان ــدازی بازاره ــای عرض ــه مس ــتقیم‬ ‫میوه وتر هب ــار در باف ــت پیرامون ــی ح ــرم‬ ‫عزیز‬ ‫مطه ــر اش ــاره و اظهار ک ــرد‪« :‬یا کس ــبه ِ‬ ‫ته ــا را متع ــادل‬ ‫اط ــراف ح ــرم مطه ــر قیم ‬ ‫کنند؛ ی ــا ش ــهرداری نس ــبت ب ــه راه اندازی‬ ‫بازاره ــای عرض ــه مس ــتقیم کاال اق ــدام‬ ‫یش ــود که ش ــب عید‬ ‫خواهد ک ــرد‪ .‬این نم ‬ ‫یک کیلو پرتق ــال به قیمت دوکیل ــو پرتقال‪،‬‬ ‫ب ــه زائ ــر فروخت ــه ش ــود‪ .‬زائ ــر مس ــتضعف‬ ‫بای ــد حداقل ب ــه تخم مر غ‪ ،‬گوج ــه و نان با‬ ‫قیمت متعادل دسترس ــی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫رف ــع همین نیازه ــای خ ــرد‪ ،‬رضایت مندی‬ ‫ایج ــاد می کن ــد؛ ل ــذا دوب ــاره اع ــام می کنم‬ ‫ا گر کس ــبه عزی ــز رعایت حال زائ ــر را نکنند‪،‬‬ ‫حداق ــل چه ــار ب ــازار عرض ــه مس ــتقیم در‬ ‫چهار ط ــرف ح ــرم راه ان ــدازی خواهیم کرد‬ ‫مم ــر غ‪،‬‬ ‫ت ــا ش ــب عی ــد‪ ،‬زائ ــر به دنب ــال تخ ‬ ‫گوج ــه‪ ،‬ن ــان و می ــوه ب ــا قیم ــت مناس ــب‬ ‫نباش ــد»‪ .‬ارجائ ــی درادام ــه ب ــه اح ــداث و‬ ‫مکانیز هش ــدن ‪ 27‬پ ــل عاب ــر پی ــاده نی ــز‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬جمعی ــت ب هس ــمت‬ ‫س ــالمندی حرک ــت می کن ــد؛ ل ــذا پل های‬ ‫عاب ــر پی ــاده باید به اسانس ــور مجه ــز؛ و در‬ ‫نقاطی نصب ش ــوند که محل ت ــردد عابران‬ ‫پی ــاده اس ــت؛ ن ــه جایی که بتوانن ــد فضای‬ ‫تبلیغات ــی ان را بهت ــر وا گ ــذار کنن ــد؛ زی ــرا با‬ ‫یس ــت؛‬ ‫ایمن ـ ِـی م ــردم س ــروکار دارد»‪ .‬گفتن ‬ ‫درراس ــتای وع ــده ش ــهردار مش ــهد ب ــرای‬ ‫افتت ــاح پروژ هه ــای ش ــهری در ه ــر ‪ ۴۵‬روز‬ ‫پ ــس از افتت ــاح پروژ هه ــای مرتب ــط ب ــا‬ ‫معلوالن در اواس ــط اذرماه‪ ،‬شاهد افتتاح و‬ ‫بهر هب ــرداری از ‪ 32‬پ ــروژه در حوزه خدمات‬ ‫شهری هس ــتیم‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ِ‬ ‫تشریح اقدامات کمیته امداد در مناطق زلزله زده رامیان‬ ‫کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) گلسـتان‪ ،‬اقدامـات خـود در مناطـق زلزلـه زده‬ ‫یهـا‬ ‫رامیـان را تشـریح کـرد‪ .‬درپـی انتشـار گزارشـی باعنـوان «اوار بدعهد ‬ ‫بـر سـر زلزلـه زدگان رامیـان؛ دومیـن زمسـتان هـم از راه رسـید» کمیتـه امـداد‬ ‫امام خمینـی (ره) نسـبت بـه ان وا کنـش نشـان داد و از مسـئوالن گلسـتان‬ ‫خواسـت تـا اقدامـات خـود را در روسـتاهای زلزلـه زده رامیـان تشـریح کننـد‪.‬‬ ‫ـال‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد گلسـتان درای ‬ ‫نبـاره گفـت‪« :‬طـی زلزلـه پارس ِ‬ ‫شهرسـتان رامیـان‪ ۳۶ ،‬واحـد مسـکونی مددجویـان تحت پوشـش ایـن‬ ‫نهاد دچار اسـیب شـد که بالفاصله نسـبت به سـاخت واحدهای مسـکونی‬ ‫اقـدام و عالو هبـر تسـهیالت سـایر دسـتگاه ها؛ مبلـغ ‪ ۶۹۰‬میلیون تومـان نیـز‬ ‫ازسـوی ایـن نهـاد حمایتـی ب هصـورت بالعـوض در سـال ‪ ۹۹‬بـه خانواد ههـای‬ ‫اسـیب دیده کمـک شـد»‪ .‬عیسـی بابایـی افـزود‪« :‬همچنیـن بـرای تکمیـل‬ ‫ایـن واحدهـا مبلـغ ‪ ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰‬تومـان توسـط بنیـاد کرامـت رضـوی در‬ ‫سـال جـاری مسـاعدت شـد و در اذرمـاه‪ ،‬طـی مراسـمی‪ ،‬واحدهـای‬ ‫اسـیب دیده به بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تمـام منـازل‬ ‫اسـیب دیده مددجویـی تکمیـل شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬برای احـداث هر واحد مبلغ‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومـان در قالـب تسـهیالت وام مسـکن و مبلـغ ‪ ۲۵‬میلیون تومـان‬ ‫بالعوض و هشت تن سیمان هم ازسوی بنیاد مستضعفان مساعدت شده‬ ‫اسـت‪ .‬به حول و قوه الهی‪ ،‬مددجویان اسـیب دیده از زلزله رامیان ا کنون در‬ ‫منـازل جدیـد خـود سـکونت دارنـد؛ کـه در قالـب تامین لـوازم ضـروری زندگی‬ ‫بـا همـت بنیـاد کرامـت رضـوی ‪ ۱۸‬دسـتگاه اب گر مکـن‪ ۱۵ ،‬دسـتگاه بخـاری و‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۰‬مـورد کابینـت جمعـا بـه ارزش ‪ ۲۲۸‬میلیون تومـان بـه این خانواد ههـا اهدا‬ ‫شـد»‪ .‬طبق مشـاهدات و اعالم دهیار روسـتای ویر و رامیان؛ هنوز ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫واحدهـا تکمیـل نشـده اند و مـردم در واحدهـای اسـتیجاری یـا منـازل اقـوام‬ ‫سـکونت دارنـد‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل سازمان بهشت زهر ا‬ ‫با شهردار باقرشهر‬ ‫(س)‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫بـا حضـور معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فراورد ههـای‬ ‫نفتـی ایـران و جمعـی از مسـئولین اسـتان‪،‬‬ ‫مدیـران و کارکنـان پاالیشـگاه اصفهـان؛‬ ‫مراسـم معارفـه محسـن قدیـری؛ و تکریـم‬ ‫مرتضـی ابراهیمـی (مدیرعامـل سـابق ایـن‬ ‫شـرکت) برگزار شـد‪ .‬مهندس جلیل سـاالری‬ ‫ضمـن بزرگداشـت نام و یاد شـهدای انقالب‬ ‫اسلامی و بابیان اینکـه همگـی به برکـت‬ ‫خـون ایـن عزیـزان‪ ،‬همیشـه رهـروی والیـت‬ ‫خواهیـم بـود‪ ،‬بـه نقش مهم شـرکت پاالیش‬ ‫نفـت اصفهـان در زمـان جنـگ تحمیلـی‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه مشـکالت‬ ‫سوخت رسـانی دران دوران‪ ،‬پاالیشـگاه بـا‬ ‫تغییـر کاربـری و افزایـش ظرفیـت تولیـد‪،‬‬ ‫در حـوزه تامیـن سـوخت کشـور جایـگاه‬ ‫مهمـی داشـت و هنوزهـم یکـی از بهتریـن‬ ‫شـرکت های پاالیشـی کشـور محسـوب‬ ‫یشـود»‪ .‬معاون وزیر نفت در امور پاالیش‬ ‫م ‬ ‫و پخش بااشـاره به اینکه پاالیشـگاه اصفهان‬ ‫در سـال ‪ 86‬به عنـوان سـوداورترین شـرکت‬ ‫پاالیشی‪ ،‬نخستین شرکتی بود که در لیست‬ ‫وا گذاری قرار گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬متاسفانه‬ ‫ایـن وا گـذاری منجـر بـه مغفول مانـدن‬ ‫بخشـی از پروژ ههـای ارزشـمند پاالیشـگاه‬ ‫تکـوره بـه محصـوالت‬ ‫هماننـد تبدیـل نف ‬ ‫یکـه پاالیشـگاه شـازند‬ ‫شتـر شـد؛ درحال ‬ ‫باارز ‬ ‫امام خمینـی (ره) کـه سـهام ان دراختیـار‬ ‫حهـای‬ ‫دولـت بـود‪ ،‬توانسـته بـا اجـرای طر ‬ ‫فشـده مشـابه پاالیشـگاه‬ ‫توسـعه ای تعری ‬ ‫تکـوره‬ ‫اصفهـان ضمـن کاهـش تولیـد نف ‬ ‫از ‪ 28‬بـه هشـت درصد و تامیـن خـورا ک‬ ‫واحدهـای پائین دسـتی ماننـد پتروشـیمی‪،‬‬ ‫اسـتانداردهای روز دنیـا را پوشـش دهـد‪ .‬از‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان کـه صنعـت‬ ‫یسـت نیـز انتظـار مـی رود‬ ‫راهبـردی مل ‬ ‫بتوانـد فـرای بحـث سـهامداری؛ از شـرایط‬ ‫سـوخت محور به سـودمحور تبدیل شـود و‬ ‫ضمـن تامیـن نیازهـای سـوخت‪ ،‬بـا افزایـش‬ ‫کیفیـت محصـوالت وفـق اسـتانداردهای‬ ‫روز دنیـا‪ ،‬ایجـاد ارزش افـزوده کـرده و در‬ ‫گتـر‬ ‫بازارهـای منطقـه ای حضـوری پررن ‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬سـاالری بااشـاره به‬ ‫گام برداشـتن شـرکت پاالیـش نفـت اصفهان‬ ‫یشـدن افـزود‪:‬‬ ‫ب هسـمت پتروپاالیش ‬ ‫تهـای‬ ‫«ایـن شـرکت بااسـتفاده از ظرفی ‬ ‫مجـوار و تلفیـق و تولیـد و انتقـال‬ ‫صنایـع ه ‬ ‫تکنولـوژی می توانـد تاثیرگذارتـر از قبـل‬ ‫باشـد‪ .‬باتوج هبـه رشـد شـتابان در حـوزه‬ ‫مصـرف‪ ،‬ضـرورت دارد ب همـوازات اجـرای‬ ‫پروژ ههـا‪ ،‬درجهـت احـداث پاالیشـگاه های‬ ‫جدیـد همسـو بـا نیـاز کشـور حرکـت کنیـم و‬ ‫دراین راسـتا خوشـبختانه در بودجـه سـال‬ ‫‪ 1401‬مقدمات مجوز احداث پاالیشگاهی از‬ ‫محـل منابع دولتـی و توان بخش خصوصی‬ ‫بـا نـام شـهید سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫به ظرفیـت ‪ 300‬هزاربشـکه نفـت خـام در‬ ‫روز انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫شهـای‬ ‫لـزوم توجـه بـه خام فروشـی و چال ‬ ‫طبـه ان گفـت‪« :‬این موضـوع نیازمنـد‬ ‫مربو ‬ ‫یسـت کـه به تبـع ان‬ ‫اجـرای ضرورت های ‬ ‫بایـد در حوز ههـای مهندسـی‪ ،‬دانـش‬ ‫فنـی‪ ،‬سـاخت داخـل‪ ،‬تامیـن منابـع‬ ‫طبـه ان توجـه‬ ‫شهـای مربو ‬ ‫مالـی و رو ‬ ‫خاصـی مبـذول شـود»‪ .‬سـاالری پدیـده‬ ‫جانشـین پروری و جانشـین محوری و‬ ‫پـرورش متخصصـان جـوان را نیـز یـک‬ ‫نشـاء اهلل بـا‬ ‫ضـرورت دانسـت و گفـت‪« :‬ا ‬ ‫حفـظ تولیـد و بهین هسـازی مصـرف انـرژی‪،‬‬ ‫شهـای پیـش روی شـرکت ماننـد‬ ‫چال ‬ ‫کمبـود اب را رفـع کنیـم»‪ .‬محسـن قدیـری؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان‬ ‫نیـز ضمـن قدردانـی از مدیرعامـل سـابق‬ ‫شـرکت در اجـرای پروژ ههـا و مان ابـودن‬ ‫اثـرات فعالیـت مثمرثمـر وی‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫یهـای علمـی و راهبـردی دقیـق‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫انجام گرفتـه در کنـار افزایـش انگیـزه و‬ ‫توانمندی نیروی انسـانی ارزشـمند شرکت‪،‬‬ ‫کتـر از گذشـته‬ ‫پاالیشـگاه اصفهـان چاب ‬ ‫حرکـت کـرده و سـرامد منطقـه شـود»‪.‬‬ ‫در جریان دیدار کاردار سفارت کره جنوبی با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی مطرح شد؛‬ ‫دعوت از شرکت های کشتی سازی برای حضور در نخستین منطقه ازاد شمال ایران‬ ‫منا محمدی‬ ‫فانـگ کیـو نـام؛ کاردار سـفارت کـره‬ ‫جنوبـی در ایـران‪ ،‬از منطقـه ازاد انزلـی و‬ ‫زیرسـاخت های بنـدری‪ ،‬تجـاری و ترانزیتـی‬ ‫این منطقـه بازدیـد به عمـل اورده و در دیـدار‬ ‫بـا مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫درخصـوص راهکارهـای توسـعه مناسـبات‬ ‫تجـاری بـا این منطقـه گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫مهنـدس علـی اوسـط ا کبـری مقـدم؛ رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی بااشـاره به سـابقه فعالیـت خـود‬ ‫در دسـتگاه های اجرایـی مختلـف کشـور‪،‬‬ ‫ایجـاد و گسـترش روابـط تجـاری بندرهـای‬ ‫کـره و منطقـه ازاد انزلـی را مهـم برشـمرد و‬ ‫گفـت‪ « :‬ا کنـون شـش شـرکت بـا سـهامداران‬ ‫کـره ای در حوز ههـای تولیـدی و بازرگانـی‬ ‫مشـغول به فعالیت هسـتند؛ امـا باتوج هبـه‬ ‫تهـای دو بنـدر انزلی و کاسـپین و افق‬ ‫ظرفی ‬ ‫تهـای دریایـی در اوراسـیا‪،‬‬ ‫پیـش روی فعالی ‬ ‫حضور شرکت های کشتی سازی کره جنوبی‬ ‫قهـای تـازه ای‬ ‫دراین منطقـه می توانـد اف ‬ ‫از همـکاری را پدیـد اورد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تهـای مختلـف جهـت حضـور‬ ‫مزایـا و معافی ‬ ‫شـرکت های سـرمایه گذاری خارجـی در‬ ‫منطقه متبوعش‪ ،‬خطاب به کاردار سـفارت‬ ‫کـره جنوبـی گفـت‪« :‬شـرکت های کـره ای‬ ‫می توانند در سومین شهرک صنعتی منطقه‬ ‫کـه مراحـل سـاخت ان اغـاز شـده‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫تولیـد و فـراوری کاالهـای موردنیاز بـازار ایران‬ ‫و کشـورهای حوزه دریای کاسـپین و اوراسـیا‬ ‫کننـد»‪ .‬فانـگ کیـو نـام؛ کاردار سـفارت کـره‬ ‫جنوبـی در ایـران بااشـاره به اینکه بازدیـد از‬ ‫منطقـه ازاد انزلی‪ ،‬نخسـتین ماموریـت کاری‬ ‫خـارج از تهـران وی پـس از حضـور در ایـران‬ ‫در ‪ ۲۰۲۱‬است‪ ،‬افزود‪« :‬سابقه ‪ ۶۰‬ساله روابط‬ ‫دو کشـور‪ ،‬از بسـیاری کشـورها بیشـتر بوده و‬ ‫ایران‪ ،‬یکی از مهم ترین شـرکای تجاری برای‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بـه ارائـه تحلیلـی از‬ ‫کـره جنوب ‬ ‫لهـای ایـران در کـره‬ ‫ماجـرای بلوک هشـدن پو ‬ ‫جنوبـی پرداخـت و تصریـح کـرد‪« :‬این رقـم‪،‬‬ ‫سـهم بسـیار اندکی در بودجه دولت ماسـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و ایـن مشـکل بـه زودی رفـع م ‬ ‫باتوج هبـه بازدیدهـای به عمل امـده و‬ ‫جلسات منعقده‪ ،‬اطالعات جمع اوری شده‬ ‫ب هصـورت گزارشـی کامـل بـرای سـفارت و‬ ‫یشـود تـا زمینـه حضـور‬ ‫دولـت ارسـال م ‬ ‫شـرکت های کره ای دراین مرکز فراهم شـود»‪.‬‬ ‫یسـت؛ دراین دیـدار کاردار سـفارت‬ ‫گفتن ‬ ‫کـره جنوبـی دربـاره سـازوکار بهره بـرداری از‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت تجاری‬ ‫بـا معاونیـن اقتصـادی و بنـدری سـازمان‬ ‫ تبادل نظـر کـرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه مشترک‬ ‫شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان‬ ‫جلســـه مشـــترک شـــورای هیئـــت مذهبـــی و کانـــون مداحـــان بـــا حض ــور‬ ‫حجت االسالم والمســـلمین ســـید علـــی شـــاهچراغی؛ امام جمعه شـــهرری‬ ‫برگزار شـــد‪ .‬در این جلســـه امام جمعه شهرری در ســـخنانی با تسلیت وفات‬ ‫حضـــرت ام البنین گفـــت‪« :‬دو اجتماع بزرگ و امتیاز در شـــیعه نمازجمعه و‬ ‫دیگری مجالس امام حســـین (ع) اســـت که البتـــه باتوجه به اینکه مخاطب‬ ‫هیئات مذهبی جوانان هســـتند‪ ،‬رسالت شما ســـنگین است و نوع برخورد‬ ‫با نســـل جـــوان در دیـــن داری بســـیارموثر اســـت و الزم اســـت بـــرای این ها‬ ‫برنامـــه داشـــته باشـــید»‪ .‬وی بااشـــاره به نقـــش محتـــوی در مداحی گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه بـــه شـــعرای خوبـــی کـــه داریم بـــه محتـــوی مداحی بیشـــتر توجه‬ ‫کنیـــم»‪ .‬امام جمعـــه شـــهرری رســـالت دیگـــر هیئـــات مذهبـــی را توج ــه به‬ ‫امـــوزش احکام دینی دانســـت و افـــزود‪« :‬انس با قـــران و توجه بـــه نماز اول‬ ‫وقـــت‪ ،‬در کنـــار عـــزاداری جوانـــان را متدیـــن می کند‪ .‬هیئـــات مذهبی باید‬ ‫در مســـائل سیاســـی و دفاع از والیت هم نقش داشـــته و از سیاســـی کاری و‬ ‫بازی هـــای جناحـــی پرهیـــز کننـــد»‪ .‬وی در اخر در خصوص رفع مشـــکالت‬ ‫هیئات مذهبی راهکارهایی بیان کرد‪ .‬دراین نشســـت‪ ،‬حجت االســـام علی‬ ‫کنگرلـــو (رئیس اداره تبلیغات اســـامی شـــهرری) گفت ‪« :‬درایـــن دوره رئیس‬ ‫شـــورای هیئات مذهبی شـــهرری ریاست شـــورای اســـتان را به عهده دارد و‬ ‫نایب رئیـــس کانـــون مداحان اســـتان تهـــران برعهده رئیس کانون شـــهرری‬ ‫اســـت؛ همچنین اعضای کانون مداحان و اعضای شورای هیئات مذهبی‬ ‫گزارشـــی از فعالیت های این دو تشـــکل ارائـــه کردند»‪.‬‬ ‫معاون مدیرکل بنیاد شهید استان تهران‪:‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصد از شهدای شهرستان های استان تهران‬ ‫متعلق به شهرستان ری هستند‬ ‫معـــاون مدیـــرکل بنیـــاد شـــهید‬ ‫اســـتان تهران گفت‪ ۳۴« :‬درصد‬ ‫از شـــهدای شهرســـتان های‬ ‫اســـتان تهـــران متعلـــق بـــه‬ ‫شهرســـتان ری اســـت»‪ .‬حسین‬ ‫نصـــراهلل به مناســـبت روز تکریـــم‬ ‫مـــادران و همســـران شـــهدا‬ ‫افـــزود‪« :‬شهرســـتان ری ‪2953‬‬ ‫شـــهید گران قـــدر تقدیـــم نظام‬ ‫و انقـــاب کـــرده کـــه از این تعداد‬ ‫‪ 35‬شـــهید انقـــاب اســـامی داریـــم و چهار شـــهید بـــا عنوان «پیشـــگامان‬ ‫انقالب» در قیام هجدهم دی ماه ‪ 1357‬به شـــهادت رســـیدند و ‪ 15‬ش ــهید‬ ‫گلگون کفـــن نیـــز در روز ‪ 22‬بهمـــن ‪ 1357‬بـــه مقام شـــهادت نائل شـــدند»‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ 7300« :‬جانبـــاز‪ 486 ،‬ازاده در شهرســـتان ری زندگـــی می کنند و‬ ‫‪ 93‬مفقود االثـــر نیز از اهالی این شهرســـتان به ثبت رســـیده کـــه پیکر مطهر‬ ‫هشـــت شـــهید ســـرافراز در ســـال های اخیر در عملیات تفحص‪ ،‬شناسایی‬ ‫شـــده و بـــه خانواده هـــا اطالع رســـانی شـــده اســـت‪ .‬در حال حاضـــر نزدیک‬ ‫بـــه ‪ 40‬درصـــد از پـــدران و مادران شـــهدا درقیدحیات هســـتند کـــه در قالب‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫طـــرح ســـپاس بازدیـــد از خانـــواده شـــهدا به طور مســـتمر انجام م ‬ ‫مـــردم شهرســـتان ری همـــواره در ترویـــج فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت زبان ــزد‬ ‫بوده انـــد و از خرداد مـــاه ســـال ‪ 1342‬تا حـــال حاضر با حضور فعـــال خود در‬ ‫تمـــام صحنه ها‪ ،‬در به ثمر رســـیدن انقـــاب اســـامی و دوران دفاع مقدس‬ ‫نقـــش خـــود را به خوبی ایفـــا کرده اند»‪ .‬رئیس بنیاد شـــهید شهرســـتان ری‬ ‫افـــزود‪« :‬نقـــش ایثـــار و شـــهادت در شهرســـتان ری زبانـــزد اســـت و در همه‬ ‫مقوله ها شـــهید دارد که بیشـــتر شـــهدا در گلزار شـــهدای بهشـــت زهرا (س)‬ ‫مدفون هســـتند و ‪ 34‬شهید بزرگوار ازجمله شـــهید وحید زمانی نیا‪ ،‬شهید‬ ‫ابوالفضل ســـرلک و شـــهید رضا قشـــقایی فرد در اســـتان مقـــدس حضرت‬ ‫عبدالعظیـــم (ع) دفـــن شـــده اند»‪ .‬نصـــراهلل در ادامه با اشـــاره به مـــوزه بنیاد‬ ‫شـــهید شـــهرری گفت‪« :‬در این موزه برخی از اثار و مدارک و وســـایل ش ــهدا‬ ‫نگهـــداری می شـــود؛ امـــا الزم اســـت که فضـــای بزرگ تـــری بـــرای این منظور‬ ‫احداث شـــود که در این راســـتا جلســـات متعددی با مســـئوالن شهرس ــتان‬ ‫و اســـتان‪ ،‬باغ مـــوزه دفـــاع مقـــدس و شـــهردار تهـــران داشـــتیم و نظ ــر ب ــر‬ ‫این بودکـــه فضـــای وســـیع تری در نظـــر گرفته شـــود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد کرمانشاه‪:‬‬ ‫جشنواره «کاال و محصوالت فرهنگی»‬ ‫در کرمانشاه برگزار می شود‬ ‫س ــهراب م ــرادی‪ /‬معـــاون فرهنگی و رســـانه ای اداره کل ارشـــاد کرمانش ــاه‪،‬‬ ‫از برگـــزاری دومین جشـــنواره کاال و محصـــوالت فرهنگـــی‪ ،‬در روز ‪ 13‬بهمن‬ ‫در این اســـتان خبـــر داد‪ .‬مظفـــر تیمـــوری بااشـــاره به اعـــام فراخ ــوان‬ ‫این رویـــداد گفـــت‪« :‬این رویـــداد در چهـــار بخـــش عروســـک‪ ،‬هدای ــای‬ ‫فرهنگـــی‪ ،‬اســـباب بازی و نوشـــت افزار برگـــزار می شـــود‪ .‬عالقه منـــدان برای‬ ‫حضـــور تـــا ‪ 30‬دی مـــاه بـــرای ارســـال اثار مهلـــت دارنـــد‪ .‬هنرمنـــدان باید تا‬ ‫مهلـــت مذکـــور اثـــار خـــود را بـــه دبیرخانه جشـــنواره به نشـــانی کرمانش ــاه‪،‬‬ ‫اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی‪ ،‬معاونـــت فرهنگی و رســـانه ای ارس ــال‬ ‫کننـــد»‪ .‬وی بااشـــاره به اســـتقبال خوب از این جشـــنواره‪ ،‬گفـــت‪« :‬تا کنون‬ ‫بیـــش از ‪ 140‬اثـــر بـــه دبیرخانـــه جشـــنواره ارســـال شـــده اســـت»‪ .‬به گفت ــه‬ ‫معاون فرهنگی و رســـانه ای اداره کل فرهنگ و ارشـــاد اســـامی کرمانش ــاه؛‬ ‫ائیـــن اختتامیـــه نیـــز ‪ 13‬بهمن مـــاه برگـــزار می شـــود‪ .‬ایـــن مســـئول‪ ،‬هدف‬ ‫از برگـــزاری ایـــن جشـــنواره را معرفی هرچه بیشـــتر و بهتـــر کاال و محصوالت‬ ‫فرهنگـــی بومی و محلی و ســـنتی اســـتان و معرفی پدیداورنـــدگان و فعاالن‬ ‫فرهنگـــی این حـــوزه عنـــوان کـــرد‪ .‬تیمـــوری افـــزود‪« :‬شناســـایی و معرف ــی‬ ‫اســـتعدادها و ظرفیت های فرهنگی و هنری اســـتان جهـــت افزایش تولید‬ ‫کاال و محصوالت فرهنگی و ایجاد کســـب وکارهای فرهنگی و هنری‪ ،‬از دیگر‬ ‫اهـــداف برگـــزاری این جشـــنواره اســـت»‪ .‬وی‪ ،‬از کاال و محصـــوالت فرهنگی‬ ‫به عنـــوان نمـــاد فرهنگـــی‪ ،‬هنـــری و هویـــت تاریخـــی هـــر جامعه یـــاد کرد و‬ ‫افـــزود‪« :‬این محصـــوالت‪ ،‬بیانگـــر اداب و ســـنن و ائین های کهن هر کش ــور‬ ‫و هر منطقه هســـتند‪ .‬درهمین راستا جشـــنواره کاال و محصوالت فرهنگی‪،‬‬ ‫یکـــی از مهم ترین جشـــنواره های فرهنگی اســـتان اســـت کـــه امیدواریم با‬ ‫حضـــور پرشـــور هنرمنـــدان بتوانیـــم شـــاهد برگـــزاری هرچه باشـــکوه تر این‬ ‫جشـــنواره در اســـتان باشیم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 1400‬شماره‪2417‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دیدار مدیرکل ارشاد با پیش کسوت مطبوعات مازندران‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان خبر داد؛‬ ‫استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫رسانه ها را اتاق فکر خود می دانم‬ ‫عبـاس زارع به همـراه معـاون فرهنگـی و رسـانه ای و تعـدادی از پیش کسـوتان‬ ‫رسـانه‪ ،‬بـا «جـواد جویبـاری»؛ پیش کسـوت مطبوعـات مازنـدران‪ ،‬دیـدار‬ ‫کردنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی ارشـاد مازنـدران؛ زارع بـا همراهـی معصومـه‬ ‫فرجـی (معـاون فرهنگـی و رسـانه) و تعدادی از پیش کسـوتان فرهنگ و رسـانه‬ ‫ینـژاد‪،‬‬ ‫اسـتان ازجملـه دکتـر حسـین اسلامی‪ ،‬محمـد جونیـان‪ ،‬شـعبان وفای ‬ ‫منصـور علی اصغـری‪ ،‬ابراهیـم فالح و حسـین قربانی؛ با حضور در منزل اسـتاد‬ ‫جویبـاری؛ بـا وی دیـدار و گفت وگـو کردنـد‪ .‬دراین دیـدار‪ ،‬محمـد مفتاحـی؛‬ ‫قدیمی ترین خبرنگار مازندران و همکار جویباری‪ ،‬به بیان خاطرات همکاری‬ ‫با وی از دهه ‪ 40‬پرداخت و حسین اسالمی نیز جویباری را از مفاخر فرهنگی‬ ‫و مطبوعاتـی سـاری و مازنـدران خوانـد‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نیـز‬ ‫ضمـن اهـدای لـوح سـپاس و هدیـه بـرای شـش دهه تلاش جـواد جویبـاری‬ ‫در عرصـه مطبوعـات‪ ،‬گفـت‪« :‬پیش کسـوتان رسـانه حـق بزرگـی بـر فرهنـگ و‬ ‫ا گاهی رسـانی بـه جامعـه دارنـد و وظیفـه ما احتـرام به ایشـان بـوده و این اقدام‬ ‫نیز ادامه خواهد داشت»‪ .‬گفتنی ست؛ استاد جواد جویباری کار خبرنگاری را‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۴۰‬در روزنامـه «کیهـان» اغـاز کـرد‪.‬‬ ‫محمدی؛ معاون هنری ارشاد استان‪:‬‬ ‫اجرای موسیقی زنده‬ ‫منوط به اخذ مجوز از ارشاد است‬ ‫معـاون هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشـاد مازندران‪ ،‬مجوز اجرای موسـیقی زنده‬ ‫لهـا‪ ،‬رسـتوران ها و مرا کـز گردشـگری‬ ‫در هت ‬ ‫ً‬ ‫را صرفـا منـوط بـه اخـذ مجـوز ازسـوی‬ ‫اداره کل ارشـاد اسـتان دانسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی ارشـاد مازنـدران؛ محسـن‬ ‫محمـدی گفـت‪« :‬بـرای پویایـی اقتصـاد هنـر‬ ‫اسـتان و حفـظ و احیـای موسـیقی بومـی‪ ،‬امادگـی تسـهیل در صـدور مجـوز‬ ‫بـرای هنرمنـدان را پـس از طی فرایندهای قانونی داریم‪ .‬موسـیقی های زنده‬ ‫ً‬ ‫یسـت و متقاضیـان ازطریق‬ ‫صرفـا شـامل موسـیقی های سـنتی ایرانـی و بوم ‬ ‫ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ها می تواننـد اقـدام؛ و پـس از‬ ‫طـی مراحـل قانونـی‪ ،‬مجوز خـود را ازطریق اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران دریافـت کننـد»‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد؛‬ ‫صرفه جویی‪12‬مگاواتی‬ ‫با تعدیل ‪ ۳۸‬هزار المپ روشنایی معابر‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫‪۳‬هـزار المپ روشـنایی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬از تعدیـل ‪ ۸‬‬ ‫معابـر اسـتان جهـت صرفه جویـی در پیـک‬ ‫بـار زمسـتان خبـر داد‪ .‬سـید کاظـم حسـینی‬ ‫کارنامـی گفـت‪« :‬این اقدامـات درراسـتای‬ ‫یهـای صورت گرفتـه در مدیریـت‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫انـرژی فصـل زمسـتان و اولویـت جدی گرفتـن‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق و گاز درجهـت پیشـگیری از بـروز هرگونـه مشـکل برای‬ ‫شـهروندان در بحـث انـرژی صـورت پذیرفـت‪ .‬یکـی از اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫در تعدیـل روشـنایی معابـر طـی چندماه اخیـر؛ شناسـایی نقـاط دارای‬ ‫لهـا‪ ،‬مناطـق‬ ‫پهـا در معابـر سراسـر اسـتان ب هجـز تون ‬ ‫قابلیـت تعدیـل الم ‬ ‫مه گیـر و نقـاط حادثه خیـز بـوده کـه بـا تعدیـل ‪ ۳۷۹۳۵‬المـپ صرفه جویـی‬ ‫‪12‬مگاواتـی را درپـی داشـته اسـت‪ .‬بـا اجرای طرح تعدیل روشـنایی معابر در‬ ‫اسـتان درصورت ناترازی تولید و مصرف برق در فصل سـرما و پیش امده ای‬ ‫یتـوان روزانـه از خاموشـی احتمالـی حداقـل ‪ ۶۰۰۰‬مشـترک بـرق‬ ‫احتمالـی م ‬ ‫جلوگیـری به عمـل اورد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار شد؛‬ ‫تسهیل و تسریع واردات و صادرات کاال‬ ‫در بندرهای استان بوشهر‬ ‫سـید حسـین جعفـری‪ /‬رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور گفـت‪« :‬بایـد بـا‬ ‫برنامه ریـزی و اقـدام الزم‪ ،‬روی ههـای واردات و صـادرات کاال در بندرهای اسـتان‬ ‫بوشـهر تسـهیل و تسـریع شـود»‪ .‬به گزارش مهر؛ ذبیح اهلل خدائیان در بازدید از‬ ‫بنـدر بوشـهر‪ ،‬طـی بررسـی وضعیـت انبارها و روند تخلیـه و بارگیـری کاال؛ گفت‪:‬‬ ‫«باید روند کارهای گمرکی و بندری در بندر بوشهر تسریع شود»‪ .‬وی به نقش‬ ‫مهـم بندرهـا در ورود و خـروج کاال اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بنـدر بوشـهر ظرفیتـی‬ ‫ـهیل شـرایط ورود و خـروج کاال در این بنـدر فراهـم‬ ‫خـوب دارد و بایـد زمینـه تس ِ‬ ‫شـود»‪ .‬وی رسـوب کاال در این بنـدر را شایسـته ندانسـت و تا کیـد کـرد‪« :‬برخـی‬ ‫از کاالهـا؛ اعـم از خودروهـا سـال ها در بندرهـا رسـوب کرده انـد‪ .‬امیدواریـم ایـن‬ ‫سـفر‪ ،‬تسـهیلگر و تعیین تکلیفـی باشـد بـرای این موضـوع کـه طـی سـالیان در‬ ‫بندرها به وجود امده اسـت»‪ .‬بهروز قره بیگی؛ ناظر گمرکات اسـتان و مدیرکل‬ ‫گمرک بوشهر نیز گفت‪« :‬خودروهای توقیفی در گمرک بوشهر‪ ،‬با ظن قاچاق‬ ‫در مراجـع قضائـی دردسـت پیگیری اند»‪ .‬سـیاوش ارجمنـدزاده؛ مدیـرکل‬ ‫بنادرودریانوردی استان بوشهر نیز گفت‪« :‬افق توسعه بندر بوشهر‪ ،‬تبدیل ان‬ ‫به یک بندر نسل سومی در مجتمع بندری نگین است که بخش عمده ان را‬ ‫طهـای کانتینـری و بخـش دیگـر را مخـازن بـرای صـادرات و واردات مـواد‬ ‫محی ‬ ‫نفتی مایـع تشـکیل می دهد»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی بیان کرد؛‬ ‫ثبات بازار با کمک به حفظ واحدهای تولیدی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‪ /‬استاندار خراسان رضوی و هیئت همراه وی‪ ،‬از شهرک‬ ‫لشـرق کشـور بازدید کردند‪.‬‬ ‫صنعتی چناران؛ بزرگ ترین شـهرک صنعتی شما ‬ ‫یعقوبعلـی نظـری بااشـاره به اینکه کمـک بـه حفـظ واحدهـای تولیـدی فعـال‪،‬‬ ‫نقشـی بسـزا در ثبـات بـازار و رفـع نیازهـای عمومـی دارد و الزم اسـت تـا ظرفیـت‬ ‫واحدهـای تولیـدی بررسـی تـا بـا رفـع موانـع‪ ،‬بـا تمـام ظرفیـت بـه تولیـد ادامـه‬ ‫ت بخش خصوصی در‬ ‫دهند‪ .‬اسـتاندار خراسـان رضوی گفت‪« :‬جلب مشـارک ‬ ‫یهـای موردنیـاز واحدهـای تولیـدی‪ ،‬عالوه بر کاهش وابسـتگی به‬ ‫تامیـن انرژ ‬ ‫دولـت‪ ،‬ثبـات تولیـد را به همراه دارد و به زودی زیرسـاخت های اجـرای طرح در‬ ‫شـهرک های صنعتی اسـتان فراهم خواهد شـد‪ .‬جلسات تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولیـد بـا حضـور مدیـران دسـتگاه های مرتبـط در شـهرک های صنعتـی برگـزار‬ ‫شـود تا مشـکالت عمومی شـهرک ها و واحدهای صنعتی بررسـی و نسـبت به‬ ‫رفـع موانـع اقـدام شـود»‪ .‬علی بهرامـی زاده اعالم کرد‪« :‬شـهرک صنعتی چناران‬ ‫با ‪ ۱۱۶۷‬هکتار زمین و ‪ ۲۷۱‬واحد صنعتی فعال زمینه اشتغال ‪ ۷۵۰۰‬نفر را فراهم‬ ‫کـرده و مقـرر شـده مشـکالت ‪ ۳۷‬واحـد تولیـدی غیرفعـال بررسـی و در جلسـه‬ ‫سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولید‪ ،‬نسـبت به حـل ان ها تصمیم گیری شـود»‪.‬‬ ‫معاون فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫تدوین سند جامع توسعه رسانه ای خراسان جنوبی‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬محمـود رمضانـی در اولیـن‬ ‫دیـدار مدیـران رسـانه های گروهـی خراسـان‬ ‫جنوبـی بـا اسـتاندار خراسـان جنوبـی گفـت‪:‬‬ ‫«درحال حاضر ‪ ۱۹۱‬رسـانه در خراسـان جنوبی‬ ‫فعـال اسـت کـه ازاین تعـداد‪ ۱۳۶ ،‬نشـریه و‬ ‫پایگاه خبری‪ ۴۲،‬سرپرستی نشریات سراسری‬ ‫یهـای رسـمی‬ ‫و ‪ ۱۳‬نمایندگـی خبرگزار ‬ ‫مشـغول اطالع رسـانی هسـتند»‪ .‬معاون امور فرهنگی اداره کل ارشـاد خراسـان‬ ‫جنوبـی‪ ،‬بـه همدلـی و همراهـی رسـانه های اسـتان اشـاره کرد و گفـت‪« :‬تعامل‬ ‫و همراهـی رسـانه ها همیشـه بـا مجموعـه نظـام ‪ ،‬دولـت و ادارات قابل توجـه‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه نـگاه رسـانه های اسـتان ‪ ،‬نگاهـی توسـعه ای‬ ‫نسـال ها‪ ،‬فعـاالن رسـانه ای کنـار مسـئوالن‬ ‫و امیدبخـش اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬درای ‬ ‫برای توسـعه و پیشـرفت استان قدم برداشـته اند»‪ .‬رمضانی افزود‪« :‬کم تحرکی‬ ‫در سـطح روابط عمومی ها در سـال های اخیر مشـهود بوده؛ که امید اسـت با‬ ‫برگـزاری کارگا ههـای اموزشـی بـا تدریـس اسـاتید کشـور‪ ،‬درزمینـه حقوق رسـانه‬ ‫برخـی از مشـکالت را کاهـش دهیـم‪ .‬سـند جامـع توسـعه رسـانه ای اسـتان نیـز‬ ‫درحال انجـام اسـت و نشسـت های مختلفـی بـا حضـور مدیـران رسـانه ها و‬ ‫خبرنـگاران برگـزار خواهیـم کـرد تـا هرچه زودتـر ایـن سـند تکمیـل شـود»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫رضا بهنام‬ ‫اسـتاندار خراسـان جنوبـی گفت‪« :‬رسـانه ها‬ ‫را اتـاق فکـر خـود می دانـم و جهـت منافـع‬ ‫اسـتان ازاین ظرفیـت به درسـتی اسـتفاده‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬قناعـت بابیان این مطلـب در‬ ‫یهـا‬ ‫نشسـت مدیـران مطبوعـات‪ ،‬خبرگزار ‬ ‫و اصحـاب رسـانه های اسـتان خاطرنشـان‬ ‫نسـمت برویـم کـه‬ ‫کـرد‪« :‬مـا بایـد به ای ‬ ‫بیـن رسـانه ها و دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫فهـم مشـترک ایجـاد شـود؛ چرا کـه انتفـاع‬ ‫اسـتان در این همراهـی و همسـویی‪،‬‬ ‫رقـم خواهـد خـورد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫رسـانه ها را در کنـار خـود می دانیـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«کارهـا بایـد در عیـن اسـتقالل رسـانه ها و‬ ‫دسـتگاه ها دنبـال شـود؛ امـا هـدف عالـی‪،‬‬ ‫تعالـی اسـتان باشـد»‪ .‬اسـتاندار بـه اوضـاع‬ ‫کشـور اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬دولـت جدیـد در‬ ‫شـرایطی خـاص مسـتقر شـد و زمـام امـور را‬ ‫به دسـت گرفـت؛ امـا باجدیـت درحال رفـع‬ ‫مسـائل اسـت و بـه زودی شـاهد اتفاقـات‬ ‫خوبـی خواهیـم بـود»‪ .‬قناعـت بااشـاره به‬ ‫بخش هایـی از مشـکالت کـه باعـث نگرانـی‬ ‫مـردم شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬انچـه بیـش از دیگـر‬ ‫یسـت‬ ‫مشـکالت‪ ،‬نگرانـی ایجـاد کرده‪ ،‬اسیب ‬ ‫کـه بـه اعتمـاد مـردم وارد شـده و فاصله بین‬ ‫دولـت و مـردم نجومـی شـده؛ لـذا مهم تریـن‬ ‫تکلیـف رسـانه ها‪ ،‬برگردانـدن ایـن اعتماد به‬ ‫جامعـه اسـت»‪ .‬وی پاسـخگونبودن مدیر را‬ ‫غیرمنطقـی خوانـد و گفـت‪« :‬این‪ ،‬عـذر بدتر‬ ‫از گناه است‪ .‬مدیری که پاسخگوی سواالت‬ ‫خبرنـگاران و مطالبـات جامعـه نباشـد‪ ،‬از‬ ‫جنـس مـردم نیسـت و چنیـن مدیـری در‬ ‫دولـت سـیزدهم هیـچ جایگاهـی نـدارد و از‬ ‫رسـانه ها هـم ایـن انتظـار مـی رود کـه چنیـن‬ ‫مدیـران کم تحرکـی را بـه تکاپـو وا دارنـد»‪.‬‬ ‫اسـتاندار بااشـاره به اینکه خبرنـگاران جـزو‬ ‫خـواص و نخبـگان جامعـه محسـوب‬ ‫یشـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬خبرنـگاران بایـد از فهم و‬ ‫م ‬ ‫مدیرعامـل اب منطقـه ای گیلان بااشـاره به پیشـرفت ‪ ۶۰‬درصـدی سـد‬ ‫دیـورش‪ ،‬گفـت‪« :‬درصـورت تامین اعتبـار ‪ ۳۰۰‬میلیاردتومانـی ایـن سـد سـال‬ ‫اینـده بهره بـرداری می شـود»‪ .‬وحیـد خرمـی در بازدیـد اعضـای کمیسـیون‬ ‫برنامه وبودجه و محاسبات و تلفیق الیحه بودجه کشور از سد دیورش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«سد دیورش تاکنون بیش از ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از اعتبارات‬ ‫اسـتانی برای انجام این پروژه اسـتفاده شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به لزوم توجه‬ ‫ویـژه نماینـدگان بـرای اخـذ مجـوز مـاده ‪ ۲۳‬کـد اجرایـی خـط انتقـال ایـن سـد‬ ‫از سـازمان برنامه وبودجـه‪ ،‬افـزود‪« :‬باتوجه بـه پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۶۰‬درصـدی‬ ‫ً‬ ‫سـد‪ ،‬عملا از ردیـف بودجـه ملـی خـارج می شـود؛ امـا بـرای اغـاز خـط انتقـال و‬ ‫تصفیه خانه سد‪ ،‬نیازمند اجرای ماده ‪ ۲۳‬برای تبدیل اعتبارات ان از استانی‬ ‫به ملی هستیم‪ .‬درصورت تامین‪ ۳۰۰‬میلیاردتومان اعتبار پیش بینی می شود‬ ‫ایـن سـد سـال اینـده به بهره بـرداری برسـد‪ .‬بـا بهر هبـرداری از ان‪ ،‬اب شـرب پنج‬ ‫شـهر و ‪ ۲۸‬روسـتا تامیـن می شـود»‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم پزشکیاستان‪:‬‬ ‫درکـی بـاال برخـوردار باشـند‪ ،‬مشـکالت مردم‬ ‫را درک کننـد و بـه دفـاع از ان هـا بپردازنـد‪.‬‬ ‫ا گر قرار اسـت اسـتان پیشـرفت کند‪ ،‬باید در‬ ‫چهارچوب اخالق و ادب‪ ،‬مسـائل را نقادانه‬ ‫به چالـش بکشـیم و نقـاط قـوت را در کنـار‬ ‫مشـکالت انعـکاس دهیـم‪ .‬مدیـران همـواره‬ ‫بایـد پاسـخگو باشـند و بـا کار جهـادی بـا‬ ‫پشـتوانه علمـی و کارشناسـی بـرای رفـع‬ ‫مسـائل وقـت بگذارنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫با توج هبـه دیـدگاه دولـت جدیـد‪ ،‬مدیـران‬ ‫نهـای شـهدا‬ ‫والیـی‪ ،‬کارامـد‪ ،‬پایبنـد بـه ارما ‬ ‫و امـام (ره) و رهبـری بایـد در مسـند امـور قـرار‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬اسـتاندار بزرگ تریـن رسـالت‬ ‫رسـانه ها را اطالع رسـانی درسـت عنـوان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬امـروزه شـما یـک کالس بـدون‬ ‫دیـوار بـا میلیون ها بیننـده و شـنونده دارید‬ ‫و باید دراین فضا با نقد منصفانه عملکردها‬ ‫بو بغضـی‪ ،‬وظیفـه کلیدی‬ ‫و بـدون هیـچ ح ‬ ‫اعتمادسـازی را به درسـتی انجـام دهیـد»‪.‬‬ ‫قناعـت باتا کیدبراینکـه رسـانه ها بایـد بـا‬ ‫یهـا‪ ،‬امیـد را بـه جامعـه‬ ‫انعـکاس توانمند ‬ ‫تزریـق کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در امریکایـی کـه‬ ‫یسـت‪ ،‬رسـانه ها به جهـت‬ ‫درحال فروپاش ‬ ‫تهـا را‬ ‫تهـا‪ ،‬خبـری از واقعی ‬ ‫محدودی ‬ ‫منعکـس نمی کننـد؛ ازایـن رو‪ ،‬سـود امریـکا‬ ‫از رسـانه‪ ،‬بیـش از ناوهـای هواپیمابـر ان‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به بیانـات رهبـری‬ ‫درزمینـه اهمیـت رسـانه و فضـای مجـازی‬ ‫متذکر شد‪« :‬از ظرفیت بسیارباالی رسانه ها‬ ‫تهـای اسـتان به خوبـی‬ ‫در انعـکاس ظرفی ‬ ‫اسـتفاده نشـده اسـت»‪ .‬اسـتاندار بـا طـرح‬ ‫ایـن پیشـنهاد کـه هرکـدام از رسـانه های‬ ‫اسـتان‪ ،‬یکـی از محورهـای توسـعه ای را‬ ‫فگـذاری کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا معرفـی‬ ‫هد ‬ ‫تهـا می توانیـم‬ ‫هرچه بیشـتر ایـن ظرفی ‬ ‫بـه توسـعه اسـتان کمـک کنیـم»‪ .‬قناعـت‪،‬‬ ‫تهـای اسـتان‬ ‫جـذب سـرمایه گذار را از اولوی ‬ ‫برشـمرد و گفـت‪« :‬سـرمایه گذار بـا پولـی‬ ‫کـه مـی اورد و اشـتغالی کـه ایجـاد می کنـد‪،‬‬ ‫ضمـن کمـک بـه رفـع بیـکاری و درامدزایـی‬ ‫کهـا‪،‬‬ ‫در جامعـه و افزایـش نقدینگـی بان ‬ ‫بـه امنیـت اسـتان نیـز کمـک می کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به مسـائل و مشـکالتی کـه جامعـه‬ ‫رسـانه ای اسـتان مطـرح کرده انـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در اولین جلسه شورای اداری‪ ،‬این فرصت‬ ‫دراختیـار خبرنـگاران قـرار می گیـرد تـا‬ ‫ضمـن طـرح مطالبـات خـود از دسـتگاه ها؛‬ ‫نجـا موضـوع پاسـخگونبودن برخـی‬ ‫هما ‬ ‫یسـت؛‬ ‫مدیـران را هـم مطـرح کننـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫دراین جلسـه کـه بـا حضـور معاون سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی و سرپرسـت معاونـت‬ ‫توسـعه مدیریـت و منابـع برگـزار شـد‪ ۱۵ ،‬نفـر‬ ‫از مدیـران رسـانه ها بـه طـرح موضـوع‬ ‫پرداختنـد و از مسـائل و مشـکالت رسـانه ها‬ ‫گفتنـد؛ اسـتاندار نیـز پیگیـری مسـائل‬ ‫مطروحـه تـا حصـول نتیجـه مطلـوب را‬ ‫بـه جلسـات کارشناسـی بـا حضـور معـاون‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع و مدیـر‬ ‫روابط عمومـی اسـتانداری منـوط کـرد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫مطالبات ‪ ۳۶۵‬میلیاردتومانی گاز مازندران از مشترکین‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران گفت‪« :‬میزان‬ ‫مطالبـات مـا از مشـترکین خانگـی و صنعتی‬ ‫گاز استان‪ ،‬به ‪ ۳۶۵‬میلیاردتومان می رسد»‪.‬‬ ‫قاسـم مایلـی رسـتمی بااشـاره ب ه اسـتمرار‬ ‫توسـعه گازرسـانی بـه روسـتاهای بی بهـره از‬ ‫نعمـت گاز‪ ،‬گفـت‪« :‬گازرسـانی ‪ ۱۷۵‬روسـتا‬ ‫دردسـت اقدام اسـت‪ .‬گازرسـانی بـه ‪۳۳۲‬‬ ‫روسـتا را نیـز در سـال اینـده دردسـت اجرا‬ ‫داریـم؛ ازجملـه پـروژه نوشـهر و چالـوس کـه‬ ‫نیـاز به صرف ‪1000‬میلیاردتومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫بخش هزارجریب بهشهر‪ ،‬منطقه پل سفید‬ ‫بـه ورسـک‪ 2300 ،‬در تنکابـن‪ ،‬جواهـرده و‬ ‫جنـب رودبـار‪ ،‬منطقـه اشـکور و ‪ ...‬را نیـز در‬ ‫دستورکار داریم»‪ .‬وی درباره طرح گازرسانی‬ ‫بـه منطقـه سـوادکوه‪ ،‬از تعامـل ایـن شـرکت‬ ‫بـا راه وشهرسـازی خبـر داد و اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«فعالیـت اجرایـی گازرسـانی بـه روسـتاهای‬ ‫صعب العبـور این مناطـق‪ ،‬سـه ماه دیگر اغـاز‬ ‫یبـودن‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به پلکان ‬ ‫گازبهـا‪ ،‬گفـت‪« :‬چیـزی ب هنـام جریمـه‬ ‫بـرای مشـترکین خانگـی نداریـم؛ فقـط بـه‬ ‫مشـترکانی کـه بیـن ‪ ۱۵۰‬تـا ‪ ۲۰۰‬مترمکعـب‬ ‫مصـرف دارنـد‪ ،‬بسـته های تشـویقی یـا‬ ‫ـترکان‬ ‫بخشـودگی ارائـه می دهیـم؛ و از مش ِ‬ ‫بـا مصـرف بیـش از ‪ ۳۰۰‬مترمکعـب گازبهـای‬ ‫واقعـی دریافـت می کنیـم»‪ .‬وی بااعالم اینکه‬ ‫کهـای پائیـن جامعـه‬ ‫پلـه اول تـا سـوم ده ‬ ‫و مددجویـان هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬میانگیـن‬ ‫افزایـش قیمت از پله سـوم تا دهـم ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اسـت؛ ا کنـون نیـز ‪ ۳65‬میلیاردتومـان از‬ ‫بخـش خانگـی و صنعتـی مطالبـه داریـم کـه‬ ‫یشـدن قبـوض‬ ‫این مبلـغ پـس از پیامک ‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬مـردم پـس از دریافـت‬ ‫پیامـک بـا ورود بـه سـایت شـرکت ملـی گاز‬ ‫(‪ )www.nigc-mazandaran.ir‬می تواننـد‬ ‫از مقـدار مصـرف خـود‪ ،‬ا گاه شـوند‪ .‬بحـث‬ ‫جرائـم و مشـوق ها نیـز طـی دسـتورالعملی‬ ‫از جانـب شـورای ملـی اقتصـاد بـه شـرکت گاز‬ ‫اعلام شـده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز‬ ‫مازنـدران درخصـوص افزایـش چندبرابـری‬ ‫گازبهای مشـترکان صنعتی گفت‪« :‬تغییرات‬ ‫در مبلـغ‪ ،‬از عهـده شـرکت ملـی گاز خـارج‬ ‫بـوده و همان طورکـه گفتـه شـد؛ توسـط‬ ‫هیئت دولـت به تصویـب رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به سـازوکار ایـن شـرکت بـرای‬ ‫اجـرای پروژ ههـای گازی‪ ،‬گفـت‪« :‬همـکاران‬ ‫مـا بـرای اجـرای شـبکه حدا کثـر دومـاه‪،‬‬ ‫بـرای اجـرای انشـعابات حدا کثـر ‪ ۱۵‬روز و‬ ‫بـرای نصـب کنتـور حدا کثر ‪ ۴۸‬سـاعت زمان‬ ‫ً‬ ‫صـرف می کننـد؛ جـز این باشـد‪ ،‬قطعـا گرهی‬ ‫اداری وجـود دارد»‪ .‬وی از اعطـای رایـگان‬ ‫کنتورهـای جدیـد و هوشـمند بـه مشـترکین‬ ‫نیـز خبـر داد و گفت‪« :‬مقاومت این کنتورها‬ ‫بیشـتر بـوده و ارتقاءیافتـه هسـتند‪ .‬باردیگـر‬ ‫ُ‬ ‫جـا دارد از صنایـع خـرد تولیـدی بخواهـم‬ ‫ً‬ ‫حتمـا نسـبت بـه دوگان هسـوزکردن بنـگاه‬ ‫خـود اقـدام کننـد تـا دچـار مشـکل نشـوند»‪.‬‬ ‫معاونهماهنگیاقتصادیمعاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی و نظ ــارت اقتص ــادی‬ ‫و زیربنای ــی مع ــاون اول رئیس جمه ــوری‬ ‫گف ــت‪« :‬انج ــام پروژ هه ــای اب؛ ازجمل ــه‬ ‫ـری این‬ ‫تامین اب مش ــهد به دلیل زائرپذی ـ ِ‬ ‫نش ــهر و زیرس ــاخت های ان ــرژی ایران‪،‬‬ ‫کال ‬ ‫اولوی ــت و اهمی ــت وی ــژه ای دارد»‪ .‬دکت ــر‬ ‫ه ــادی زاهدی وف ــا در بازدی ــد از پروژه های‬ ‫تامی ــن اب ش ــرکت اب وفاض ــاب مش ــهد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬پروژ هه ــای مختلف ــی در کش ــور و‬ ‫مش ــهد برای تامین اب درحال اجراس ــت و‬ ‫اعتبارات ــی در چهارچ ــوب بودجه ب ــه ان ها‬ ‫تخصی ــص یافت ــه اس ــت»‪ .‬وی باتا کیدب ــر‬ ‫تس ــریع در اج ــرای پروژ هه ــا گف ــت‪« :‬در‬ ‫مش ــهد نی ــز امیدواری ــم پروژ هه ــای تامین‬ ‫اب ت ــا پای ــان س ــال بهر هب ــرداری ش ــود ک ــه‬ ‫از مش ــکالت کم اب ــی در دوره اوج مص ــرف‬ ‫بکاه ــد‪ .‬درزمین ــه اعتب ــار‪ ،‬مش ــکل خاصی‬ ‫نیس ــت؛ و کارک ــردن و تس ــریع در اج ــرای‬ ‫پروژ هه ــا مه ــم اس ــت»‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت‬ ‫اب وفاض ــاب مش ــهد نی ــز دراین بازدی ــد‬ ‫گف ــت‪« :‬پروژ هه ــای متع ــددی جه ــت ارائه‬ ‫بت ــر ب ــه زائران و مج ــاوران‬ ‫خدم ــات مطلو ‬ ‫پروژه های اب کشور‪ ،‬در اولویت است‬ ‫ب ــارگاه من ــور رض ــوی‪ ،‬در دس ــتورکار ای ــن‬ ‫ش ــرکت ق ــرار دارد»‪ .‬مهن ــدس حس ــین‬ ‫نب ــاره طـــرح‬ ‫اس ــماعیلیان اف ــزود‪« :‬درای ‬ ‫بزرگ نب ــی ا کرم (ص) مربوط ب ــه جمع اوری‬ ‫و انتق ــال اب چا هه ــای داخ ــل ش ــهر‬ ‫مش ــهد ب ــا ‪ 70‬درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی‬ ‫درحال اجراس ــت و تکمی ــل ان نق ــش‬ ‫قابل توجه ــی در پای ــداری اب ش ــرب‬ ‫مش ــهد خواهد داش ــت‪ .‬اجرای ط ــرح نبی‬ ‫ا ک ــرم (ص) از چهارس ــال پیش اغ ــاز ش ــده‬ ‫و مطاب ــق برنام ــه زمان بن ــدی؛ پیش بین ــی‬ ‫یش ــود با ص ــرف اعتب ــار ‪ ۱۷۰۰‬میلیاردریال‬ ‫م ‬ ‫نط ــرح ت ــا‬ ‫بخ ــش عم ــده باقی مان ــده ای ‬ ‫پای ــان س ــال اج ــرا ش ــود که ب ــا تکمی ــل ان‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۵۰۰‬لیتربرثانی ــه از ت ــوان بالق ــوه‬ ‫منابع اب موجود مش ــهد به صورت بالفعل‬ ‫درخواه ــد ام ــد‪ .‬هم ا کن ــون چهار ب ــاب‬ ‫مخزن با مجم ــوع ظرفیت ‪ ۱۱۰۰۰۰‬مترمکعب‬ ‫لس ــاخت اس ــت ک ــه ب ــا س ــاخت‬ ‫درحا ‬ ‫ای ــن مخ ــازن‪ ،‬حج ــم ذخیر هس ــازی اب‬ ‫در ش ــهر مش ــهد ب ــا ‪ 15‬درص ــد افزای ــش از‬ ‫‪ ۷۲۵۰۰۰‬مترمکع ــب ب ــه ‪ ۸۳۵۰۰۰‬مترمکعب‬ ‫خواهد رس ــید‪ .‬ش ــهر مش ــهد ب ــا جمعیتی‬ ‫نزدی ــک ب ــه سـ ـه میلیون نفر دارای ‪۱۰۸۰۰۰۰‬‬ ‫مش ــترک اب و ‪ ۶۷۰۰۰۰‬مش ــترک فاض ــاب‬ ‫نش ــهر از‬ ‫اس ــت ک ــه اب موردنی ــاز ای ــن کال ‬ ‫‪ 370‬حلق ــه چ ــاه‪ ،‬یک دهن ــه چش ــمه‪ ،‬دو‬ ‫رش ــته قن ــات و س ــدهای طرق‪ ،‬دوس ــتی و‬ ‫یش ــود»‪ .‬مع ــاون هماهنگی‬ ‫کارده تامین م ‬ ‫و نظ ــارت اقتصادی و زیربنای ــی معاون اول‬ ‫نس ــفر‪ ،‬از مخ ــازن‬ ‫رئیس جمه ــوری درای ‬ ‫پهن ــه ‪ ،A‬پ ــروژه اب رس ــانی جمـ ـع اوری‬ ‫چا هه ــای اب ش ــرب باعن ــوان پ ــروژه نب ــی‬ ‫ا ک ــرم (ص) و مرک ــز پای ــش و مانیتورین ــگ‬ ‫ش ــرکت اب وفاض ــاب مش ــهد بازدی ــد کرد‪.‬‬ ‫اجرای خط جدید انتقال اب چاه های مجتمع فوالد خراسان‬ ‫سید موسی الرضا حسینی‬ ‫عملیـات اجرایـی بهسـازی خـط داخلـی‬ ‫انتقال اب چاه های مجتمع فوالد خراسـان‬ ‫با هدف پیشگیری از هدررفت اب و افزایش‬ ‫راندمـان و بازدهـی خـط یادشـده به پایـان‬ ‫رسـید‪ .‬معـاون طـرح و توسـعه مجتمـع‬ ‫نپـروژه به منظـور‬ ‫فـوالد خراسـان گفـت‪« :‬ای ‬ ‫افزایـش پایـداری و ابدهی خط انتقـال اب از‬ ‫چا ههـای مجتمـع و رفـع هدررفـت ناشـی از‬ ‫فرسـودگی خـط انتقـال‪ ،‬بـا همـکاری مشـاور‬ ‫و همـکاران معاونـت بهر هبـرداری توسـط‬ ‫پیمانـکار پـروژه اجـرا و موردبهر هبـرداری‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬اسـحاقیان افـزود‪« :‬مسـیر‬ ‫اصلـی تامیـن اب مجتمـع از سـدبار اسـت؛‬ ‫امـا باتوج هبـه اهمیـت صرفه جویـی و‬ ‫پیشـگیری از هدررفـت اب و لـزوم حفـظ و‬ ‫پایـداری منابـع اب‪ ،‬اجـرای ایـن خـط ( کـه‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا بـه تامیـن مصـارف اشـامیدنی و‬ ‫بهداشـتی اختصـاص دارد) نیـز از اهمیـت‬ ‫ویـژه ای برخـوردار اسـت»‪ .‬رضـا نیـک روز؛‬ ‫افتتاح سد دیورش؛ نیازمند اعتباری ‪ ۳۰۰‬میلیاردی‬ ‫کارشـناس ارشـد امـور مهندسـی مجتمـع‬ ‫فـوالد خراسـان نیز گفت‪« :‬عملیـات اجرایی‬ ‫نپـروژه ب هطـول ‪ 8100‬متـر شـامل اجـرای‬ ‫ای ‬ ‫کانـال‪ ،‬تهیـه‪ ،‬حمـل و نصـب لولـه چدنـی‬ ‫به قطـر ‪ 500‬میلی متـر‪ ،‬شـیراالت‪ ،‬اتصـاالت‪،‬‬ ‫تسـت‪ ،‬شست وشـو‪ ،‬ضدعفونـی بـوده کـه‬ ‫هزینـه ای ‪ 145‬میلیاردریالـی دربرداشـته کـه‬ ‫البته با قیمت های امسـال‪ ،‬ارزش این پروژه‬ ‫بال غبـر ‪ 400‬میلیاردریـال اسـت»‪ .‬به گفتـه‬ ‫مدیـر پشـتیبانی فنـی‪ ،‬انـرژی و سـیاالت‬ ‫فـوالد خراسـان؛ ایـن شـرکت در مهندسـی‬ ‫مجـدد منابـع اب‪ ،‬بهین هسـازی خطـوط و‬ ‫تاسیسـات اب رسـانی‪ ،‬جایگزینـی و اصلاح‬ ‫خطـوط فرسـوده انتقـال اب و شـبکه های‬ ‫توزیـع جهـت افزایش کمی و کیفی و کاهش‬ ‫هدررفـت اب اقدامـات موثـری انجـام داده‬ ‫اسـت‪ .‬رضـا قربانـی‪ ،‬اجـرای ایـن خط چدنی‬ ‫را به دلیـل فرسـودگی ناشـی از عمـر بـاالی‬ ‫خط انتقال کربن اسـتیل پیشـین دانست و‬ ‫افـزود‪« :‬هـدف مـا جلوگیـری از هدررفـت اب‬ ‫و افزایش بهره وری منابع ابی شرق مجتمع‬ ‫بـوده و وظیفـه انتقـال اب از چاه های شـرق‬ ‫مجتمـع بـه مخـازن داخـل سـایت بـرای‬ ‫تامیـن اب شـرب سـالم و بهداشـتی بـرای‬ ‫مصـرف کارکنـان به عهـده ایـن خـط انتقـال‬ ‫اسـت»‪ .‬مهدی توکلی راد؛ رئیس اب رسـانی‬ ‫فـوالد خراسـان نیـز گفـت‪« :‬خـط انتقـال‬ ‫مذکـور از چا ههـای شـرق فـوالد خراسـان بـه‬ ‫لشـرق‬ ‫مخـازن ‪ 2*5000‬هزارمترمکعبـی شما ‬ ‫سـایت فـوالد خراسـان‪ ،‬بـا اختلاف ارتفـاع‬ ‫‪ 80‬متـر در اذرمـاه ‪ 1400‬به بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫پروژه های عمرانی حوزه سالمت گیالن‬ ‫نیازمند اعتبار ویژه هستند‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان وضعیـت بهداشـت‬ ‫درمـان اسـتان را از اسـتان های‬ ‫کم برخـوردار کشـور‪ ،‬عقب مانده تـر‬ ‫توصیـف کـرد و گفـت‪« :‬پروژه هـای‬ ‫عمرانی حوزه سلامت گیالن برای‬ ‫امسـال و سـال اینـده‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫اعتبـار ویـژه هسـتند»‪ .‬رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان در حاشـیه حضور‬ ‫اعضـای کمیسـیون تلفیـق و کمیسـیون برنامه وبودجـه مجلـس در سـایت‬ ‫دانشـگاهی ال کان رشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬این اسـتان نه تنهـا بـه ‪2500000‬نفر جمعیت؛‬ ‫بلکـه در ایـام تعطیـل بـه پنج میلیون نفر مسـافر نیـز خدمات رسـانی می کند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به نا کافی بـودن زیرسـاخت های بهداشـتی و درمانـی؛ به ویـژه در‬ ‫بیمارسـتان ها‪ ،‬افـزود‪« :‬برخـی از بیمارسـتان های اسـتان‪ ،‬قدمتـی ‪۱ ۰۰‬سـاله‬ ‫دارنـد و سـاختار ان هـا نیـز قدیمی سـت»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه وضعیـت‬ ‫بهداشـت ودرمان اسـتان نامطلوب تـر از اسـتان های کم برخـوردار کشـور‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬برخلاف تصـور؛ وضعیـت بهداشـت ودرمان گیلان نامطلـوب و‬ ‫از اسـتانی کم برخوردار مانند سیستان وبلوچسـتان نیز عقب مانده تر اسـت»‪.‬‬ ‫دکتر سـاالری بر لزوم پایش و ارزیابی دقیق مسـئوالن کشـوری از سـطح توسعه‬ ‫خدمـات سلامت در گیلان تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬بارهـا از مسـئوالن مشـتری؛‬ ‫به ویژه سازمان برنامه وبودجه و وزارت بهداشت خواسته شده تا ابتدا ارزیابی‬ ‫از وضعیـت اسـتان داشـته؛ و بعـد در تخصیـص و توزیـع بودجـه اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫وی همچنین به بخشـی از کمبودها در حوزه تجهیزات پزشـکی گیالن اشـاره‬ ‫ک دسـتگاه‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬اسـفبار اسـت کـه اعلام کنیـم دراین اسـتان تنهـا یـ ‬ ‫‪ MRI‬دولتـی ‪ ۱۱‬سـاله وجـود دارد کـه ارائـه خدمـت بـه نیازمنـدان و مددجویـان‬ ‫را دچار مشکل می کند»‪ .‬وی بابیان اینکه سعی کردیم درجهت ارتقای سطح‬ ‫بهداشـت ودرمان اسـتان‪ ،‬از تمـام ظرفیت هـای موجود اسـتفاده شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایـن دانشـگاه بـا پیگیری هـای مسـتمر توانسـته‪ ،‬اجـرای دو طـرح مشـترک‬ ‫احـداث بیمارسـتان ‪ ۳۵۰‬تختخوابـی پورسـینا و تکمیـل دانشـکده پزشـکی‬ ‫سـایت ال کان کـه اسـکلت ان بیـش از ‪ ۲۵‬سـال پیش اجـرا و رهـا شـده بـود را بـا‬ ‫همکاری قرارگاه سـازندگی خاتم االنبیا سـپاه شـروع کند که االن نیازمند توجه‬ ‫یسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه برخـی از پروژ ههـای دردسـت اقدام‬ ‫ویـژه اعتبار ‬ ‫و پروژه هـای اتـی دانشـگاه نیازمنـد تامین اعتبـار و افزایـش ان هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«اعتبارات تخصیص یافته به برخی پروژه های عمرانی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان بـرای امسـال و سـال اینـده محـدود بـوده و کفـاف عملیـات اجرایـی و‬ ‫شـتاب بیشـتر پروژه ها را نمی دهد»‪ .‬رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی تا کید کرد؛‬ ‫این حق مردم گیالن نیست که میزبان تمام استان های کشور در ایام تعطیل‬ ‫و غیرتعطیـل باشـد؛ امـا از حداقـل شـاخص های رشـد در حوزه هـای مختلـف‬ ‫به ویژه در بهداشت ودرمان برخوردار نباشد‪ .‬وی خواستار توجه ویژه اعضای‬ ‫کمیسـیون تلفیـق مجلـس بـرای بهبـود وضعیـت این اسـتان در حوز ههـای‬ ‫سلامت شـد‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان‪:‬‬ ‫مدارس کپری در «رودبار جنوب» برچیده خواهند شد‬ ‫براسـاس برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه و‬ ‫رایزنـی بـا خیریـن؛ تـا یک سـال اینده مـدارس‬ ‫کپـری در شهرسـتان رودبـار جنـوب برچیـده‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬رضـا رضایـی در افتتاحیـه‬ ‫سـالن همایـش فرهنگیـان رودبـار‪ ،‬خدمـت‬ ‫بـه دانش امـوزان مناطـق محـروم را توفیـق‬ ‫الهـی خوانـد و گفـت‪« :‬باتمام وجـود در‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬در تحقـق عدالـت اموزشـی و محرومیت زدایـی تلاش‬ ‫خواهیـم کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به وجـود هشـت مدرسـه کپـری در شهرسـتان‬ ‫رودبـار جنـوب‪ ،‬افـزود‪« :‬طبـق برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه و رایزنـی بـا‬ ‫خیریـن؛ تـا یک سـال اینده مـدارس کپـری در شهرسـتان رودبـار جنـوب‬ ‫برچیـده خواهنـد شـد»‪ .‬رضایـی بااشـاره به نقـش فضـای اموزشـی امـن در‬ ‫تسـهیل فراینـد یاددهـی یادگیـری‪ ،‬گفـت‪« :‬از مشـارکت خیریـن و ظرفیـت‬ ‫اداره کل نوسـازی و تجهیـز مـدارس جهـت بازسـازی و مقاوم سـازی مـدارس‬ ‫سراسـر اسـتان؛ به ویـژه رودبـار جنـوب اسـتفاده خواهیـم کـرد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان کرمـان‪ ،‬از سـاخت دو مجتمـع بـزرگ شـبانه روزی‬ ‫دخترانه و پسرانه در رودبار جنوب توسط خیرین خبر داد و گفت‪« :‬خیرین‬ ‫عالوه بر پرداخت هزینه ساخت مدارس؛ هزینه های تحصیلی دانش اموزان‬ ‫را نیـز متقبـل شـده اند»‪ .‬وی تجهیـز مـدارس جنوبـی بـه ابزارهای اموزشـی را‬ ‫ضـروری دانسـت و گفـت‪« :‬تجهیـز مـدارس ضروری سـت؛ امـا نگهـداری‬ ‫وسایل‪ ،‬ضرورتی انکارناپذیرتر است»‪ .‬وی بر لزوم فرهنگ سازی درخصوص‬ ‫نگهداری از تجهیزات و اموال عمومی تا کید کرد و گفت‪« :‬باید دانش اموزان‬ ‫را درزمینـه نگهـداری از امـوال عمومـی امـوزش دهیـم»‪ .‬گفتنی سـت؛ طـی‬ ‫مراسـمی بـا حضـور مدیـران کل اموزش وپرورش و نوسـازی و تجهیـز مدارس‬ ‫اسـتان‪ ،‬سـالن همایش فرهنگیان رودبار با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬نفر و اعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان از محـل درامدهـای اختصاصـی اموزش وپـرورش اسـتان‬ ‫افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان‬ ‫با معاون استاندار دیدار کرد‬ ‫مهنـدس محمـد سـلیمانی (مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال‬ ‫اسـتان)‪ ،‬بـا دکتـر رحمـان جاللـی (معـاون جدیـد سیاسـی امنیتـی اسـتاندار‬ ‫کرمـان) دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬دراین دیـدار کـه در اسـتانداری کرمـان انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬دکتـر جاللـی بااشـاره به اهمیـت و حساسـیت صنعـت بـرق در توسـعه‬ ‫زیر بنایـی و رفـاه جامعـه گفـت‪« :‬شـرکت توزیـع بـرق ‪ ،‬یـک شـرکت مهـم فنـی‬ ‫و تخصصی سـت کـه بایـد بـا اطمینـان کامـل نیـروی بـرق مشـترکین مختلـف‬ ‫خـود را تامیـن؛ و درجهـت جلـب رضایتمنـدی مـردم تلاش مضاعـف کنـد»‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت توسعه زیرساخت های صنعت برق و جلوگیری از پرت اتالف‬ ‫انـرژی نیـز تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬بـرای جلوگیـری از هدررفت این سـرمایه ملی‬ ‫بایـد راهکارهـای تخصصـی اجـرا شـود و تلاش گسـترده ای صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫مهنـدس سـلیمانی نیـز دراین دیدار با تبریک انتصـاب دکتر جاللی به عنوان‬ ‫معـاون اسـتانداری کرمـان‪ ،‬وظیفـه و تکلیـف صنعت برق را تامین بـرق پایدار‬ ‫مشـترکین دانسـت و بـه گسـتردگی شـبکه توزیـع بـرق شـمال اسـتان ازنظـر‬ ‫جغرافیایـی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬نگهـداری و سـرویس این حجـم شـبکه کار‬ ‫دشواری سـت که با تالش و پیگیری همکاران شـرکت توزیع تا کنون پایداری‬ ‫شـبکه های بـرق به خوبـی انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه افزایـش‬ ‫قابلیـت اطمینـان شـبکه توزیـع نیازمنـد رعایـت الگـوی مصـرف و مدیریـت‬ ‫بـار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه در شـهرک های حاشـیه شـهر کرمـان به دلیـل‬ ‫اسـتفاده انشـعابات غیرمجاز از شـبکه توزیع برق‪ ،‬تعادل و پایداری شـبکه از‬ ‫بین خواهد رفت و خسارات زیادی به شبکه و تاسیسات برق وارد می شود‪.‬‬ ‫بـرای اصلاح و جبـران‪ ،‬نیـاز بـه تامین اعتبـار و هزینـه مجـدد اسـت کـه باعـث‬ ‫جلوگیـری از توسـعه و احـداث شـبکه های جدیـد می شـود»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 28‬دی ‪ 15 1400‬جمادی الثانیه ‪ 18 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2417‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مهندس علیزاده بیان کرد؛‬ ‫مراحل پایانی احداث مجموعه‬ ‫ستاد مدیریت بحران شهرداری باغستان‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شـهردار باغسـتان بااشـاره به قـرار گرفتـن پـروژه سـوله سـتاد‬ ‫مدیریت بحران شـهرداری باغسـتان در مراحل پایانی اجرای‬ ‫نشـاءاهلل بـا افتتـاح ایـن پـروژه‪ ،‬در‬ ‫بنـای فیزیکـی‪ ،‬گفـت‪« :‬ا ‬ ‫اینـده نزدیـک شـاهد افزایـش ضریـب اطمینـان مدیریتـی و‬ ‫نهـای احتمالـی مختلـف‬ ‫کاهـش اسـیب پذیری در برابـر بحرا ‬ ‫باشـیم»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫اسلامی و شـهرداری باغسـتان؛ مهنـدس علی اصغـر علیـزاده‬ ‫(شـهردار باغسـتان) بـا اشـاره اجـرای پـروژه سـالن مدیریـت‬ ‫بحران شهرداری باغستان گفت‪« :‬باتوجه به شرایط موجود و‬ ‫احتمال بروز مشکالت و بحران های طبیعی‪ ،‬نقش اقدامات‬ ‫مربـوط بـه مدیریـت بحـران‪ ،‬پدافنـد غیرعامـل درراسـتای‬ ‫افزایـش بازدارندگـی‪ ،‬کاهـش اسـیب پذیری‪ ،‬تسـهیل در‬ ‫مدیریت بحران و توسـعه پایدار شـهری بسـیار ضروری ست»‪.‬‬ ‫تهـای شـهری در زمـان بحـران‪ ،‬بـه میـزان‬ ‫وی افـزود‪« :‬عمده تریـن عامـل موفقیـت مدیری ‬ ‫امادگـی قبـل از وقـوع بحـران‪ ،‬بسـتگی دارد؛ ازایـن رو بـرای مقابلـه بـا سـوانح و کاهـش اثـرات‬ ‫ان ها‪ ،‬باید مدیران شـهری اقدامات جدی را در مسـیر کاهش ریسـک و ایجاد پایداری در‬ ‫شـهرها صـورت دهنـد»‪ .‬شـهردار باغسـتان بیـان کـرد‪« :‬پـروژه سـوله سـتاد مدیریـت بحران‬ ‫شـهرداری باغسـتان‪ ،‬از سـال ‪ 13۹۸‬با زیربنای حدود ‪۲۲۰۰‬مترمربع‪ ،‬در مجاورت مجموعه‬ ‫ورزشـی شـهدای خادم ابـاد در حـال احـداث اسـت»‪ .‬مهنـدس علیـزاده گفـت‪« :‬ایـن پـروژه‬ ‫درحال حاضـر در مراحـل پایانـی اجـرای فیزیکـی خـود قـرار دارد و امیدواریـم در اینـده‬ ‫نزدیـک شـاهد افتتـاح و بهر هبـرداری این پـروژه برای افزایش ضریب اطمینان شـهر در برابر‬ ‫نهـای احتمالـی باشـیم»‪.‬‬ ‫بحرا ‬ ‫گفـت‪« :‬درراسـتای تفاهم نامـه منعقدشـده بـا اداره امـور‬ ‫منابـع اب غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬شـهرداری باغسـتان در کنـار‬ ‫سـایر دسـتگاه های امـر‪ ،‬بـرای حفـظ حریـم رودخانه ها تالش‬ ‫جـدی خواهـد کـرد»‪ .‬وی بـه همـراه مهنـدس ا کبـری (عضـو‬ ‫یپـژوه (مدیـر امـور منابـع‬ ‫شـورای اسلامی باغسـتان)‪ ،‬گیت ‬ ‫اب غـرب اسـتان تهـران)‪ ،‬عوامـل نیـروی انتظامـی باغسـتان‪،‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت فنـی و عمرانـی شـهرداری‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫حراست و بازرسی و سایر مدیران شهرداری‪ ،‬از مناطق حریم‬ ‫رودخانه های شهر باغستان بازدید کردند‪ .‬شهردار باغستان‬ ‫نحـوزه‬ ‫در ایـن بازدیـد‪ ،‬ضمـن بررسـی وضعیـت موجـود درای ‬ ‫گفـت‪« :‬تفاهم نامـه ای بـا شـش بند‪ ،‬فی مابیـن شـهرداری‬ ‫باغسـتان و اداره امور منابع اب غرب اسـتان تهران‪ ،‬به منظور‬ ‫صیانـت و حفـظ حریـم رودخان ههـای باغسـتان منعقدشـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت جلوگیـری از سـودجویی برخـی افـراد از خالءهـای نظارتـی‬ ‫احتمالـی‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬صیانـت و حفـظ حریـم رودخان ههـای موجود در شـهر باغسـتان و‬ ‫جلوگیری از دسـت اندازی سـودجویان و ساخت وسـازهای غیرمجاز‪ ،‬در دسـتورکار جدی‬ ‫مجموعـه مدیریـت شـهری باغسـتان قـرار دارد»‪ .‬شـهردار باغسـتان تصریـح کـرد‪« :‬تمامـی‬ ‫واحدهـا و ادارات متولـی شـهرداری باغسـتان‪ ،‬دراین زمینـه مکلـف هسـتند بـا همـکاری و‬ ‫تعامل با سایر دستگاه ها‪ ،‬همچون اداره امور منابع اب‪ ،‬مجموعه قضائی‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و فرمانـداری شهرسـتان‪ ،‬نسـبت بـه حفـظ حرایـم تلاش حدا کثـری داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫نشست مشترک اعضای شورای اسالمی شهر باغستان‬ ‫با شهردار و معاونین شهرداری باغستان‬ ‫نشست مشترک ریاس ــت و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫باغس ــتان با مهندس علیزاده (ش ــهردار ) و معاونت های‬ ‫ش ــهرداری باغس ــتان‪ ،‬پیرام ــون بررس ــی مس ــائل و‬ ‫مش ــکالت مربوطه برگزار ش ــد‪ .‬دراین نشس ــت‪ ،‬ش ــهردار‬ ‫و معاونت های ش ــهرداری باغس ــتان ضم ــن ارائه گزارش‬ ‫عملک ــرد و وضعی ــت موج ــود در حوز هه ــای مختل ــف‪،‬‬ ‫ب ــر تش ــریح موان ــع و مش ــکالت موج ــود ب ــر س ــر برخ ــی‬ ‫موضوعات ش ــهری پرداختند‪ .‬اعضای ش ــورای اسالمی‬ ‫شه ــای مجموعه‬ ‫ش ــهر باغس ــتان ضم ــن تقدی ــر از تال ‬ ‫مدیران و کارکنان ش ــهرداری‪ ،‬بر حمای ــت قانونی خود از‬ ‫مجموعه شهرداری در مس ــیر حل مسائل و موضوعات‬ ‫ش ــهری و مردم ــی تا کی ــد داش ــته و هم ــت و ت ــاش‬ ‫بیش ازپیش را در امر ارائه خدمات به ش ــهروندان ش ــهر‬ ‫باغس ــتان را مطالب ــه کردند‪.‬‬ ‫معرفی سرپرست معاونت فنی و شهرسازی‬ ‫و معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان‬ ‫با حکم مهندس علیزاده (شـــهردار باغســـتان)‪ ،‬غالمرضا عابدینی به عنوان سرپرس ــت‬ ‫جدید معاونت فنی و شهرســـازی و عباس کولیوند به عنوان سرپرســـت جدید معاونت‬ ‫خدمات شـــهری شـــهرداری باغســـتان معرفی شـــدند‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی و امور‬ ‫بین الملـــل شـــورای اســـامی و شـــهرداری باغســـتان؛ ائین تکریـــم و معارفه مس ــئوالن‬ ‫معاونت هـــای فنـــی و شهرســـازی و خدمـــات شـــهری شـــهرداری باغســـتان بـــا حض ــور‬ ‫مهنـــدس علیـــزاده برگـــزار شـــد‪ .‬در ایـــن جلســـه‪ ،‬اقایـــان غالمرضـــا عابدینـــی به عنوان‬ ‫سرپرســـت جدیـــد معاونـــت فنی و شهرســـازی و عبـــاس کولیونـــد به عنوان سرپرس ــت‬ ‫جدیـــد معاونـــت خدمات شـــهری شـــهرداری باغســـتان معرفـــی شـــدند و همچنین از‬ ‫زحمـــات اقایـــان مســـعود ســـیدابادی و علـــی صادقـــی درطـــول تصدی این س ــمت ها‬ ‫تقدیـــر شـــد‪ .‬مهنـــدس علی اصغـــر علیـــزاده در این جلســـه‪ ،‬ضمـــن تقدیـــر و تجلیل از‬ ‫یه ــا در‬ ‫اقدامـــات و تالش هـــای مســـئوالن ســـابق ایـــن معاونت هـــا‪ ،‬گفـــت‪« :‬جابه جای ‬ ‫ً‬ ‫عرصـــه مدیریـــت‪ ،‬صرفا فرصتی برای دمیـــدن توان و انرژی جدید برای خدمت بیش ــتر‬ ‫و بهتـــر بـــه شـــهروندان اســـت و مســـئوالن جدیـــد ایـــن دو معاونـــت نیز از ایـــن فرصت‬ ‫نهایـــت بهـــره را بـــرای خدمـــت بـــه مـــردم ببرنـــد»‪ .‬وی بااشـــاره به اهمیـــت دو معاونت‬ ‫فنـــی و شهرســـازی و خدمات شـــهری گفـــت‪« :‬این دو معاونـــت یکـــی از پربرخوردترین‬ ‫قســـمت های شـــهرداری بـــا ارباب رجوع و ارائـــه خدمت به شـــهروندان اســـت که خود‬ ‫نش ــاءاهلل‬ ‫اهمیت کار را به صورت ویژه جلوه می کند»‪ .‬شـــهردار باغســـتان تا کید کرد‪« :‬ا ‬ ‫باروحیـــه بـــاال‪ ،‬احصا مشـــکالت و برنامه ریـــزی دقیق‪ ،‬به ســـمت ارتقا کیفیـــت و کمیت‬ ‫خدمـــات به شـــهروندان درراســـتای جلب رضایتمنـــدی عمومی حرکـــت کنیم»‪.‬‬ ‫بازدیداز پایانهسردار شهیدهمدانینصیراباد‬ ‫مهندس علیزاده به همراه مهندس ا کبری (عضو شـورای اسلامی شـهر باغسـتان) ضمن‬ ‫بازدید از پایانه اتوبوسـرانی سـردار شـهید همدانی نصیراباد‪ ،‬اخرین وضعیت پروژه تکمیل‬ ‫ساختمان اداری و تجهیز ایستگاه اتوبوسرانی را نیز موردبررسی قرار دادند‪ .‬در این بازدید‪،‬‬ ‫مسـئوالن مدیریت شـهری باغستان‪ ،‬ضمن بررسی روند پیشـرفت پروژه ساختمان اداری‬ ‫ایـن پایانـه‪ ،‬بـر لـزوم تسـریع در راه انـدازی ایسـتگاه پایانه اتوبوسـرانی محلـه نصیراباد تا کید‬ ‫شهـا و زحمـات کارکنان‬ ‫کردنـد‪ .‬مهنـدس علیـزاده (شـهردار باغسـتان) ضمـن تقدیـر از تال ‬ ‫مجموعه حمل ونقل عمومی شـهرداری باغسـتان‪ ،‬گفت‪« :‬بایسـتی با افتتاح سـاختمان‬ ‫اداری ایـن پایانـه‪ ،‬خدمت رسـانی بـه شـهروندان و راننـدگان‪ ،‬بـا اهتمـام بیشـتری صـورت‬ ‫پذیـرد»‪ .‬شـهردار باغسـتان ضمـن تا کیـد بـر اهمیـت بـاالی حمل ونقـل عمومـی در زندگی‬ ‫نشـاءاهلل بـا برنامه ریـزی صـورت گرفتـه‪ ،‬در کوتاه تریـن‬ ‫روزمـره شـهروندان‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ا ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫زمـان ایسـتگاه پایانـه اتوبوسـرانی محله نصیراباد تجهیـز و راه اندازی م ‬ ‫طرحصیانتحریمرودخانه هایشهر باغستاندر دستورکار است‬ ‫همچنیـن علیـزاده در جریـان بازدیـدی میدانـی از حریـم رودخان ههـای شـهر باغسـتان‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری باغستان‪:‬‬ ‫اجرای طرح جهادی حوزه معاونت خدمات شهری‬ ‫کولیونـد (سرپرسـت معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری باغسـتان) از اجـرای طـرح‬ ‫جهادی حوزه خدمات شـهری‪ ،‬درراسـتای ارتقا سـطح سیما و منظر شهری و بهداشت‬ ‫عمومـی در سـطح محلات مختلـف باغسـتان‪ ،‬بـا حضـور گسـترده نیروهای تالشـگر این‬ ‫حـوزه خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫باغسـتان؛ عبـاس کولیونـد (سرپرسـت معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری باغسـتان)‬ ‫گفـت‪« :‬درراسـتای افزایـش کمـی و کیفـی خدمت رسـانی و ارتقا رضایتمندی شـهروندان‬ ‫و باتوج هبـه تا کیـدات شـهردار محترم باغسـتان‪ ،‬طـرح جهادی حـوزه معاونت خدمات‬ ‫تکـش در سـطح محلات اجـرا شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫شـهری‪ ،‬بـه همـت کارکنـان زحم ‬ ‫دیدار شهردار باغستان با رئیس بیمارستان امام سجاد؟ع؟ شهریار‬ ‫مهنـدس علیـزاده (شـهردار باغسـتان) بـه همـراه سرپرسـت معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری و مدیـر واحـد امـور شـهری بـا دکتـر مرعشـی (رئیـس‬ ‫بیمارسـتان امـام سـجاد(ع) شـهریار ) دیـدار و گفتگـو کـرد‪ .‬دراین دیـدار‪،‬‬ ‫شـهردار باغسـتان ضمـن بررسـی وضعیـت سلامت و روند درمانـی اقای‬ ‫تکـش شـهرداری باغسـتان کـه در‬ ‫قـدرت علی میرزایـی‪ ،‬پا کبـان زحم ‬ ‫یسـت‪ ،‬از زحمـات‬ ‫اثـر تصـادف در زمـان خدمـت‪ ،‬در بخـش ‪ ICU‬بستر ‬ ‫کادر درمانی و پرسـتاری بیمارسـتان امام سـجاد(ع) درروند درمانی این‬ ‫پا کبـان عزیز تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫ا گهی تاسیس داروخانه‬ ‫در روستای ده چنار از توابع شهرستان زرند‬ ‫به اطالع کلیه فار غ التحصیالن رشته داروسازی می رساند روستای ده چنار‬ ‫از توابع شهرستان زرند‪ ،‬دارای ظرفیت خالی جهت تاسیس داروخانه است‪.‬‬ ‫کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد براسـاس تبصـره ‪ 2‬مـاده ‪ 4‬ائین نامه‬ ‫تاسـیس‪ ،‬ارائه خدمات و اداره داروخانه ها‪ ،‬جهت ثبت درخواسـت تاسـیس‬ ‫داروخانه در روستای ده چنار به سامانه مدیریت امور داروخانه ها به ادرس‬ ‫‪ pharmacy.fda.gov.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1262450‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان‬ ‫این طرح‪ ،‬با حضور گسترده نیروهای تالشگر خدمات شهری و استفاده از ماشین االت‬ ‫سـنگین و نیمه سـنگین‪ ،‬اقداماتـی همچون رفـت وروب معابـر عمومی‪ ،‬الیروبـی جداول‬ ‫و انهـار‪ ،‬جمـع اوری و انتقـال پسـماند و شستشـو با کس هـای زبالـه صـورت گرفـت»‪.‬‬ ‫سرپرسـت معـاون خدمـات شـهری شـهرداری باغسـتان بااشـاره به تعمیـر و تعویـض‬ ‫چراغ هـای روشـنایی معابـر در این طـرح اضافـه کرد‪« :‬همچنین در این طرح‪ ،‬تسـطیح و‬ ‫نخاله برداری در برخی معابر عمومی با استفاده تجهیزات لجستیکی صورت پذیرفت»‪.‬‬ ‫کولیوند گفت‪« :‬طی هماهنگی صورت گرفته‪ ،‬ان شـاءاهلل این طرح به صورت مسـتمر در‬ ‫سـطح محلات و معابـر مختلـف شـهر باغسـتان اجـرا خواهد شـد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2506

روزنامه سایه 2506

شماره : 2506
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سایه 2505

روزنامه سایه 2505

شماره : 2505
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سایه 2504

روزنامه سایه 2504

شماره : 2504
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سایه 2503

روزنامه سایه 2503

شماره : 2503
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سایه 2502

روزنامه سایه 2502

شماره : 2502
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سایه 2501

روزنامه سایه 2501

شماره : 2501
تاریخ : 1401/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!