روزنامه سایه شماره 2412 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2412

روزنامه سایه شماره 2412

روزنامه سایه شماره 2412

‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫غربی ها در مذا کرات تعلل می کنند‬ ‫وزیـر امـور خارجه کشـورمان گفت‪« :‬هنوز در مذا کرات وین‪ ،‬شـاهد‬ ‫ابتـکارات جدیـد از سـوی طرف هـای غربـی نیسـتیم؛ به نحوی کـه‬ ‫به نظر نمی رسـد اماده بازگشـت سـریع به تعهدات خود باشـند؛ لذا‬ ‫در این موضـوع احسـاس می کنیـم هنـوز غربی هـا تعلـل می کننـد»‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا؛ حسـین امیرعبداللهیـان در گفت وگو بـا «الجزیـره»‬ ‫گفـت‪ « :‬از نظـر مـا هر زمـان طرف هـای مقابـل بـه تعهـدات کامـل‬ ‫خـود در برجـام برگردنـد‪ ،‬زمانی سـت کـه می توانیـم اعلام کنیـم بـه‬ ‫یـک توافـق رسـیده ایم‪ .‬ایـن بـه طرف هـای مقابـل؛ به ویـژه غربی هـا‬ ‫یگـردد کـه می خواهنـد در چند روز اینـده‪ ،‬مذا کـرات بـه توافـق‬ ‫بر م ‬ ‫خـوب منتهـی شـود یـا چند هفته اینـده یـا چند ماه اینـده»‪.‬‬ ‫‪776899‬فقره‬ ‫‪۷‬هـزار‬ ‫بانـک مرکـزی اعلام کـرد کـه از ابتـدای امسـال تـا ‪ 19‬دی مـاه جـاری‪ ،‬تعـداد ‪ ۷۶‬‬ ‫و ‪ ۸۹۹‬فقـره تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج به مبلـغ ‪۶ ۷۱‬هـزار و ‪ ۹۲۹‬میلیارد ریـال‬ ‫بـه متقاضیـان پرداخـت شـده اسـت‪ .‬طبـق اطالعـات دریافتـی از سـامانه رسـمی‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج؛ ا کنـون تعـداد ‪۲ ۵۷‬هـزار و ‪ ۶۳۳‬نفـر نیـز در صـف‬ ‫دریافـت وام ازدواج قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 9 1400‬جمادی الثانیه ‪ 12 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2412‬تومان‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است‬ ‫فرش ایرانی؛ راهی برای‬ ‫رونق صنعت گردشگری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ایران‪:‬‬ ‫دارم پیر می شوم ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نمایش عقب افتاده‬ ‫ روایت وحید منافی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫وحیـد منافـی؛ کارگـردان «عقب افتـاده» گفـت‪« :‬قصـه نمایـش ازاین قـرار اسـت کـه‬ ‫مدعـی یافتـن رویکـردی جدیـد بـرای کمـک بـه مـردم؛ بـرای اسـتخدام وارد‬ ‫شـخصی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مرکـز مشـاوره و روان درمانـی می شـود و هم زمـان بـا ورود او‪ ،‬مراجعـی بـرای مشـاوره‬ ‫در مرکـز حاضـر می شـود‪ .‬گفت وگویـی بیـن مشـاور مرکـز‪ ،‬مراجعه کننـده و شـخصی کـه‬ ‫بـرای اسـتخدام امـده درمی گیـرد کـه منتهـی بـه اتفاقاتـی عجیـب می شـود‪ .‬ایـن اثـر‬ ‫درواقـع‪ ،‬یـک کمـدی دارک اجتماعی سـت کـه در یـک مرکز انرژی درمانـی رخ می دهد‪.‬‬ ‫در این موسسـه مـردم را به سـمتی می برنـد کـه ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ُ‬ ‫بهـرام عین اللهـی؛ وزیـر بهداشـت گفـت‪« :‬از مـردم تقاضـا داریـم دز سـوم‬ ‫واکسـن کرونـا را تزریـق کننـد؛ زیـرا باعـث افزایـش ایمنـی بـدن می شـود و‬ ‫گو میـر در کشـور باشـیم»‪.‬‬ ‫نمی خواهیـم شـاهد موجـی از ابتلا و مر ‬ ‫‪ France 2‬گزارش داد؛‬ ‫هدایت افکار منفی به سمت رفتار مثبت‬ ‫ورود یک فیلسوف به کارزار انتخاباتی فرانسه‬ ‫‪2‬‬ ‫از کاه کوه نسازیم!‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد‪:‬‬ ‫ما اختالف سلیقه داریم؛‬ ‫و از این‪ ،‬دفاع می کنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار مازندران خبر داد؛‬ ‫استاندار اصفهان‪:‬‬ ‫فعال سازی مسافرت های دریایی‬ ‫با بهره گیری از اتوبوس دریایی‬ ‫ذوب اهن؛ کانون ارزنده خودباوری‬ ‫ سال معاصر است‬ ‫و بومی سازی در ‪ِ ۵۰‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز پارسـیان درنظـردارد فراخـوان ارزیابی کیفی جهت برگـزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ امیزی‬ ‫تجهیزات خطوط لوله های فرایندی پارسیان ‪ 1‬و ‪ 2‬به شماره ‪ 2000092416000081‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از دریافـت و تحویل اسـناد اسـتعالم ارزیابی کیفی تا ارسـال‬ ‫دعوتنامـه جهـت سـایر مراحـل مناقصـه‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت‬ ‫مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار فراخـوان در سـامانه مـورخ ‪ 1400/10/18‬اسـت‪ .‬اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابـی کیفـی و ارسـال دعوتنامـه‪ ،‬از‬ ‫طریق سـامانه سـتاد به مناقصه گران ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز شنبه مورخ ‪1400/10/25‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز شنبه مورخ ‪1400/11/09‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬استان فارس‪ -‬شهرستان مهر‪ ،‬شرکت پاالیش گاز پارسیان (کدپستی ‪)7449184831‬‬ ‫تلفن تماس‪ 36 :‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/22 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1257019‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫رایگان‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫‪8‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫عیسی ال کثیر‬ ‫و خداحافظی‬ ‫شش ماهه از فوتبال‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪France 2‬‬ ‫ورود یک فیلسوف‬ ‫به کارزار انتخاباتی فرانسه‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫اسماعیلوف؛ نخست وزیر جدید قزاقستان‬ ‫کـه‬ ‫حکمـی‬ ‫به موجـب‬ ‫قزاقسـتان‬ ‫رئیس جمهـوری‬ ‫یخـان‬ ‫به امضـا رسـاند‪« ،‬عل ‬ ‫اسـماعیلوف» کـه نخسـت وزیر‬ ‫ً‬ ‫موقـت اسـت‪ ،‬رسـما رئیـس دولت‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ پیـش‬ ‫از صـدور حکـم اسـماعیلوف به دسـت قاسـم جومـارت‬ ‫توکایـف‪ ،‬مجلـس ایـن کشـور اسـیای میانـه نامـزدی او را‬ ‫تائیـد کـرده بـود‪ .‬دفتـر ریاسـت جمهوری قزاقسـتان اعلام‬ ‫یخـان اسـماعیلوف به عنـوان نخسـت وزیر‬ ‫کـرد؛ اقـای عل ‬ ‫تائیـد شـد‪ .‬وی به دنبـال اعتراضـات ضددولتـی علیـه‬ ‫افزایش قیمت سوخت که با کناره گیری دولت همراه شد‪،‬‬ ‫به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد‪ .‬این اعتراضات‬ ‫بـه خشـونت کشـیده شـده اسـت‪ .‬توکایـف گفـت کـه یـک‬ ‫«جنگ تروریسـتی» علیه این کشـور درجریان بود‪ .‬توکایف‬ ‫نگـذاران قزاقسـتان گفـت؛ جنگ تروریسـتی‬ ‫در جمـع قانو ‬ ‫علیـه کشـور مـا اغـاز شـد‪ .‬دشـمن نهایـت ظلـم و سـتم را‬ ‫نشـان داد و بـرای هـر اقدامـی امادگی داشـت‪ .‬او تـرس را در‬ ‫بیـن مـردم کاشـت تـا ایـده مقاومـت را سـرکوب کنـد‪ .‬طـرح‬ ‫حملـه بـه قزاقسـتان شـامل چنـد جنبـه مختلـف بـود؛‬ ‫نظامـی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬ایدئولوژیک‪ ،‬اطالعـات نادرسـت و ‪...‬؛ او‬ ‫باانتقـاداز کمیتـه امنیـت ملـی کشـورش گفت کـه این نهاد‬ ‫از شناسـایی تهدیـد علیـه امنیـت ملـی قزاقسـتان بازماند‪.‬‬ ‫توکایـف بااشـاره به اینکه «تلاش بـرای کودتـا» شکسـت‬ ‫خـورد‪ ،‬گفـت؛ افـراد حرفـه ای روی اماده سـازی تصـرف‬ ‫قـدرت در قزاقسـتان کار کردنـد‪ .‬دفتـر ریاسـت جمهوری‬ ‫قزاقسـتان بااسـتنادبه گـزارش کمیتـه امنیـت ملـی اعلام‬ ‫کـرد‪ ،‬وضعیـت در قزاقسـتان به طورکلـی در حـال «تثبیـت»‬ ‫اسـت و هیچ گونـه تظاهـرات «مخـرب حـادی» ثبت نشـده‬ ‫نحـال رئیس جمهـوری قزاقسـتان گفت که‬ ‫اسـت‪ .‬درهمی ‬ ‫خـروج نیروهـای صلحبـان سـازمان پیمـان امنیت جمعی‬ ‫از کشورش بیش از ‪ ۱۰‬روز زمان نمی برد‪ .‬وی گفت که بلوک‬ ‫نظامـی سـازمان پیمـان امنیـت جمعـی به رهبـری روسـیه‬ ‫دوروز دیگـر خـروج نیروهـای خـود را از قزاقسـتان اغـاز‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ ماموریـت اصلـی نیروهـای‬ ‫حافـظ صلـح سـازمان پیمـان امنیـت جمعـی بـا موفقیـت‬ ‫انجـام شـد‪ .‬در دوروز دیگـر خـروج مرحلـه ای اغـاز خواهـد‬ ‫نگـروه بیـش از ‪ ۱۰‬روز طـول نخواهـد‬ ‫شـد‪ .‬رونـد خـروج ای ‬ ‫کشید‪ .‬وزیر کشور قزاقستان نیز گفت که نیروهای امنیتی‬ ‫از زمـان اغـاز شـورش دراین کشـور نفت خیـز اسـیای مرکزی‬ ‫‪9900‬نفـر را بازداشـت کرده انـد‪.‬‬ ‫‪Frankfurter Allgemeine Zeitung‬‬ ‫گری جدید‬ ‫جانسون و یک افشا ِ‬ ‫رسـانه های انگلیـس بااسـتنادبه‬ ‫یـک ایمیـل دعـوت‪ ،‬از برگـزاری‬ ‫جشـنی «ضـد قواعـد کرونایـی»‬ ‫در بـاغ محـل اقامـت بوریـس‬ ‫جانسـون و همسـرش در دوران‬ ‫قرنطینـه خبـر دادنـد! ب هگـزارش‬ ‫یبـر برگـزاری‬ ‫شهـای جدیـد منتشـره مبن ‬ ‫تسـنیم؛ گزار ‬ ‫یـک مهمانـی در باغـی در خیابـان «داونینـگ اسـتریت»‬ ‫طـی دوران قرنطینـه در انگلیـس فشـارها بـر نخسـت وزیر‬ ‫یتـی وی»‬ ‫انگلیـس را افزایـش داده اسـت‪ .‬شـبکه های «ا ‬ ‫و «اسـکای نیوز» نیـز گـزارش دادنـد کـه جانسـون و‬ ‫همسـرش کـری در یـک دورهمـی در بـاغ اقامتـگاه رسـمی‬ ‫خـود در ‪ 20‬مـاه مـی ‪ 2020‬بـا حضـور ‪ 30‬تـا ‪ 40‬کارمنـد دفتـر‬ ‫یسـت که طبـق‬ ‫نخسـت وزیری شـرکت کردنـد‪ .‬این درحال ‬ ‫قواعـد وقـت قرنطینـه ای در انگلیـس دران زمـان تنهـا‬ ‫اعضـای دو خانـواده اجـازه مالقـات باهـم در فضـای بـاز‬ ‫یتـی وی ایـن خبـر را بااسـتنادبه دعوت نامـه‬ ‫داشـتند‪ .‬ا ‬ ‫ایمیلـی ازطـرف مارتیـن رینولـدز (منشـی خصوصـی‬ ‫جانسـون) بـه حـدود ‪ 100‬کارمند خود‪ ،‬منتشـر کرده اسـت‪.‬‬ ‫در این ایمیـل امـده بـود کـه کارکنان باید نهایت اسـتفاده را‬ ‫از هـوای مطبـوع بـاغ ببرنـد و بـا خـود الـکل بـرای نوشـیدن‬ ‫یسـت که درسـت‬ ‫از فاصلـه دور را بیاورنـد‪ .‬این درحال ‬ ‫درهمـان روز «الیـور داودن» (وزیـر فرهنـگ وقـت) از مـردم‬ ‫خواسـته بـود تـا بـه مقـررات پایبنـد باشـند!‬ ‫دنگ کوی میل‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 1400‬شماره‪2412‬‬ ‫ایران‪ :‬دارم پیر می شوم ‪...‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫گاسـپار کونیـگ نامـزدی خـود را‬ ‫بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬اعلام کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ فیلسـوف و نظری هپـرداز‬ ‫مدافـع ازادی اقتصـادی فرانسـه‪،‬‬ ‫درگفت وگوبـا یـک شـبکه خبـری‬ ‫این موضـوع را اعلام کـرد‪ .‬وی پـس از سـفرهای تابسـتانی‬ ‫خـود بـه شـهرهای مختلـف اعلام کـرده بـود که فرانسـویان‬ ‫در «یـک زنـدان بوروکراتیـک» زندگـی می کننـد و بایـد‬ ‫«ازادی‪ ،‬مسـئولیت و خودمختـاری» را بـه انـان بازگردانـد‪.‬‬ ‫نمـاه) حـزب خـود را تشـکیل‬ ‫وی پـس ازان مـاه نوامبـر (ابا ‬ ‫داد‪ .‬گاسـپار کونیـگ گفـت؛ وقتـی درمـورد دموکراسـی‬ ‫ایده هایـی داریـم‪ ،‬چه کار می کنیم؟ تصمیـم گرفتم تا پایان‬ ‫یسـت‬ ‫این رونـد بـروم و خـود را معرفـی کنـم؛ زیـرا این زمان ‬ ‫کـه نیروهـای سیاسـی جدیـد می تواننـد در فرانسـه ظهـور‬ ‫شهـای بسـته خسـته‬ ‫نهـای بـا گو ‬ ‫کننـد‪ .‬مـن از حرف زد ‬ ‫شـده ام‪ .‬مدت هاسـت اندیشـه هایی را کـه مطـرح کـرده ام‬ ‫درعمـل نمی یابـم‪ .‬وی بابیان اینکـه سـال ‪ ۲۰۱۷‬به امانوئل‬ ‫مکـرون رای داد‪ ،‬او را بـه اقتدارگرایـی در شـیوه حکومـت‬ ‫متهـم کـرد‪ .‬اخریـن نظرسـنجی ها درمـورد انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری فرانسـه از صدرنشـینی مکـرون در‬ ‫فهرسـت نامزدهـا و اختلاف قابل توجـه او بـا رقبـا حکایـت‬ ‫ً‬ ‫یسـت که وی هنـوز رسـما نامـزدی خـود را‬ ‫دارد و این درحال ‬ ‫اعلام نکـرده و بـه ابـراز تمایـل بـرای این اقدام بسـنده کرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن نظرسـنجی کـه ب هسـفارش روزنامـه فرانسـوی‬ ‫«لو فیگارو» صورت گرفت‪ ،‬نشـان داد‪ ،‬مکرون با ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫نظـر موافـق در بـاالی فهرسـت نامزدهـای انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری ‪ ۲۰۲۲‬فرانسـه قـرار دارد و دو رقیـب‬ ‫اصلـی او «والـری پکـرس» و «ماریـن لوپـن» هـر دو از احزاب‬ ‫راسـت گرا‪ ،‬بـا ‪ ۱۶‬درصـد در جایـگاه بعـدی قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫اولین دور انتخابات ریاسـت جمهوری ‪ ۲۰۲۲‬فرانسـه در ‪۱۰‬‬ ‫یشـود‪ .‬دومیـن دور نیـز بیـن‬ ‫اوریـل ‪ ۲۰۲۲‬میلادی برگـزار م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دو نامـزد برتـر نیـز در ‪ ۲۴‬اوریـل برگـزار م ‬ ‫حضور مسموم امریکا!‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫حذف ارز ترجیحی‪ ،‬تکلیف قانونی دولت است‬ ‫ســخنگوی دولــت بابیان اینکــه «حــذف ارز‬ ‫ترجیحــی» تکلیــف قانونــی دولــت؛ و دولــت متعهــد‬ ‫بــه اجــرای قانــون اســت‪ ،‬تا کیــد کــرد؛ معیشــت و‬ ‫حفــظ قــدرت خریــد مــردم‪« ،‬خــط قرمــز» دولــت‬ ‫اســت و رئیس جمهــوری تا کیــد دارد بــدون‬ ‫درنظرگرفتــن راهکارهــای کارامــد حمایتــی‪ ،‬اقدامــی‬ ‫دراین زمینــه نشــود‪ .‬ب هگــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫دولــت؛ علــی بهــادری جهرمــی در نشســت خبــری‬ ‫خــود‪ ،‬بااشــاره به بیانــات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫به مناســبت قیــام تاریخــی ‪ ۱۹‬دی ‪ ۱۳۵۶‬مــردم قــم‪،‬‬ ‫گفــت؛ رهبــری همیشــه دولــت را حمایــت کردنــد و‬ ‫از ایشــان سپاســگزاریم‪ .‬بــودن در کنــار مــردم و کار‬ ‫جهــادی‪ ،‬اولویــت اول واخــر دولــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تهــای مقــام معظــم رهبــری‬ ‫وی بابیان اینکــه حمای ‬ ‫از دولــت امیدافریــن اســت‪ ،‬افــزود؛ رئیس جمهــوری‬ ‫باتوج هبــه تا کیــدات رهبــر معظــم انقــاب ‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫نهــا‬ ‫قبــودن وعد ههــای دولــت و عمــل بــه ا ‬ ‫صاد ‬ ‫تا کیــد ویــژه داشــتند و دســتور دادنــد ا گــر امــکان‬ ‫عمــل بــه وعــده ای محقــق نشــد‪ ،‬دالیــل عدم تحقق‬ ‫ان شــفاف و روشــن بــه مــردم اطالع رســانی شــود‪.‬‬ ‫س ــخنگوی دول ــت بااش ــاره به وق ــوع س ــیل در‬ ‫چهار استان کشور‪ ،‬گفت؛ هواشناسی ازقبل به‬ ‫اس ــتان ها هش ــدار داده؛ و امادگی الزم نیز برای‬ ‫مقابل ــه با س ــیل تاح ــدودی ایج ــاد ش ــده بود‪.‬‬ ‫به هرح ــال ح ــوادث طبیع ــی مانن ــد س ــیل‬ ‫تلخی افری ــن هس ــتند و م ــا ش ــاهد خس ــارات‬ ‫انس ــانی و مادی در حادثه سیل اخیر بودیم اما‬ ‫این تلخی تاحدودی مدیریت ش ــد‪ .‬وی افزود؛‬ ‫بالفاصله بعد از وقوع س ــیل‪ ،‬وزرای نیرو و کشور‬ ‫به نمایندگی از دولت به مناطق س ــیل زده اعزام‬ ‫ش ــده و ب ــا ان ــدک فاصل ــه مع ــاون اول‬ ‫رئیس جمه ــوری به هم ــراه وزی ــر کش ــاورزی از‬ ‫این مناطق بازدید کردند‪ .‬وی خاطرنش ــان کرد؛‬ ‫متعاق ــب ان جلس ــه هیئت دول ــت ب ــا حض ــور‬ ‫مج ــازی مس ــئوالن اس ــتان های ف ــارس‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچس ــتان‪ ،‬هرم ــزگان و کرمان برگزار‬ ‫ش ــد و گزارشی از اقدامات و عملیات انجام شده‬ ‫در این اس ــتان ها ارائ ــه ش ــد ک ــه اتص ــال ب ــرق و‬ ‫جاد هه ــای مواصالت ــی و تامی ــن اق ــام ضروری‬ ‫ازس ــوی دول ــت و اس ــتانداری ها‪ ،‬از جمل ــه‬ ‫این اقدام ــات ب ــود‪ .‬وی ادامه داد؛ دراین راس ــتا‬ ‫ق ــرار ش ــد پیش ــنهاد هایی ب ــرای تصمیم گیری‬ ‫ب هص ــورت جدا گان ــه ارائ ــه و تجمی ــع ش ــود و در‬ ‫اولی ــن جلس ــه هیئت دول ــت ب هص ــورت ف ــوری‬ ‫یک ــه از این‬ ‫بررس ــی ش ــود تا درحمایـ ـت از مردم ‬ ‫حادث ــه اس ــیب دیدند‪ ،‬عملیاتی ش ــود‪ .‬به گفته‬ ‫وی؛ ‪ ۲۰۰‬میلیاردتوم ــان تنخ ــواه ب ــرای چه ــار‬ ‫اس ــتان درنظ ــر گرفته ش ــد و س ــیمان رای ــگان و‬ ‫‪ ۱۵‬میلیاردتوم ــان نی ــز ازس ــوی س ــتاد اجرای ــی‬ ‫فرم ــان ام ــام (ره) جدا گان ــه دراختی ــار ای ــن‬ ‫اس ــتان ها قرار گرفت‪ .‬بهادری جهرمی تش ــکیل‬ ‫کارگ ــروه وی ــژه اقتص ــاد دیجیت ــال را از مصوبات‬ ‫اخیر هیئت وزیران عنوان ک ــرد و پیگیری ان را از‬ ‫ته ــای کاری دول ــت دانس ــت‪ .‬وی‬ ‫اولوی ‬ ‫بااش ــاره به تش ــکیل ش ــورای عالی ام ــور ایرانیان‬ ‫خ ــارج کش ــور در دوهفته اخیر‪ ،‬گفت؛ مس ــائل‬ ‫متع ــددی جه ــت حمای ــت از ای ــن هم وطنان‬ ‫مط ــرح و گزارش های ــی درزمین ــه اقدام ــات‬ ‫صورت گرفته ارائه ش ــد و س ــایتی برای پرسمان‬ ‫ایجاد ش ــد ت ــا س ــوالی ا گ ــر ب ــرای رفت وام ــد به‬ ‫کش ــور دارند‪ ،‬بپرس ــند و پاس ــخ صری ــح دولت را‬ ‫دریافت کنند‪ .‬به ــادری جهرمی این نکته را هم‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد ک ــه ب ــا حمایت مق ــام معظم‬ ‫رهب ــری تمهیداتی برای هم وطنان مقیم خارج‬ ‫کش ــور که مش ــمول خدمت س ــربازی ب ــوده و با‬ ‫امدن به ایران ش ــاید مش ــکل س ــربازی داش ــته‬ ‫باش ــند اندیش ــیده ش ــده ک ــه دوب ــار در س ــال‬ ‫می توانن ــد ب ــرای دی ــدار ب ــا خانواده و بس ــتگان‬ ‫خ ــود مج ــوز ورود ب ــه کش ــور دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی دول ــت در بخ ــش دیگ ــری از‬ ‫این نشس ــت درب ــاره اقدامات انجا مش ــده برای‬ ‫مقابله ب ــا کرون ــا‪ ،‬توضیح داد؛ جلس ــات س ــتاد‬ ‫مل ــی مقابله ب ــا کرون ــا هرهفت ــه ش ــنبه ها برگزار‬ ‫یش ــود‪ .‬وی اف ــزود؛ ‪ ۱۲۳‬میلی ــون دز وا کس ــن‬ ‫م ‬ ‫تزریق ش ــده و امار فوتی ها در کش ــور ب هش ــدت‬ ‫کاهش یافته اس ــت‪ .‬وی تصریح ک ــرد؛ وضعیت‬ ‫تزریق وا کس ــن و میزان رعایت و مدیریت بحران‬ ‫کرون ــا وضعیت قابل قبول ــی دارد ک ــه با حمایت‬ ‫م ــردم و ت ــاش ش ــبانه روزی هم ــکاران وزارت‬ ‫بهداش ــت و همی ــاری دس ــتگاه دیپلماس ــی در‬ ‫تامی ــن وا کس ــن‪ ،‬ام ــروز ش ــاهدیم کرون ــا‬ ‫تاحدودزی ــادی کنت ــرل ش ــده اس ــت‪ .‬رئی ــس‬ ‫ش ــورای اطالع رس ــانی دول ــت درباره ح ــذف ارز‬ ‫ترجیح ــی در الیحه بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬گف ــت؛ دولت‬ ‫مصر ب ــه اج ــرای قانون اس ــت و قان ــون بودجه‬ ‫دول ــت را مکل ــف ب ــه ح ــذف ارز ترجیح ــی کرده‬ ‫نش ــیوه‬ ‫اس ــت‪ .‬مجل ــس باتوج هب ــه معای ــب ای ‬ ‫پرداخ ــت ارز‪ ،‬مخالفت خود را ب ــا این رویه اعالم‬ ‫ک ــرد و س ــقف منب ــع هشـ ـت میلیارددالر را برای‬ ‫لس ــال معین کرد و شفاف نشان داد در‬ ‫نیمه او ‬ ‫نیم ــه دوم س ــال ارز ترجیح ــی به دلی ــل‬ ‫ثه ــای کارشناس ــی ح ــذف ش ــود‪ .‬بهادری‬ ‫بح ‬ ‫جهرمی بااش ــاره به مفاسد ناش ــی از پرداخت ارز‬ ‫ترجیحی و تفاوت ‪ ۲۷‬برابری س ــهم دهک اول و‬ ‫ده ــک اخ ــر از ای ــن منابع گف ــت؛ ت ــورم و خلق‬ ‫پ ــول ناشـ ـی ازاین توزی ــع ارز یارانـ ـه ای‪ ،‬عام ــل‬ ‫اصلی کاهش ق ــدرت خرید مردم اس ــت‪ .‬میزان‬ ‫تورم کاالی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بیش از تورم س ــایر‬ ‫بخش هاس ــت و مجل ــس ه ــم ب ــه ای ــن وق ــوف‬ ‫رس ــیده و دولت را مکلف کرد از ش ــهریور این ارز‬ ‫را حذف کند‪ .‬س ــخنگوی دولت یاداور ش ــد؛ اما‬ ‫تدبی ــر جب ــران فش ــار ب ــه م ــردم مس ــتضعف‬ ‫پیش بینی نش ــده بود و دولت الیحه دوفوریتی‬ ‫را با دو هدف افزایش س ــقف اعتبار ارز ترجیحی‬ ‫تا زمان فراه مش ــدن امکان قانونی و پیش بینی‬ ‫جب ــران برای م ــردم پایی ــن را پیش ــنهاد کرد که‬ ‫مجل ــس ب ــا ای ــن فوری ــت مخالف ــت ک ــرد و این‬ ‫برداش ــت دول ــت و مجل ــس ش ــفاف نب ــود‪ .‬وی‬ ‫تا کی ــد ک ــرد؛ ت ــا زم ــان تغیی ــر کام ــل و‬ ‫مشخص نش ــدن مناب ــع‪ ،‬هی ــچ حذف ــی اعمال‬ ‫یش ــود‪ .‬منابع الزم دراختیار وزارت جهاد قرار‬ ‫نم ‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ .‬دارو و گن ــدم اساس ــا از موض ــوع بح ــث ما‬ ‫خ ــارج اس ــت‪ .‬رئی ــس ش ــورای اطالع رس ــانی‬ ‫دول ــت همچنی ــن درب ــاره اخری ــن وضعی ــت‬ ‫رس ــیدگی ب ــه خانواد هه ــای جان باخت ــگان‬ ‫کش ــتی س ــانچی و ب ــا گرامیداش ــت ی ــاد ای ــن‬ ‫جان باختگان گفت؛ پرونده دو ش ــرکت صاحب‬ ‫کش ــتی و ش ــرکت های بیم هگ ــر در دع ــاوی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫بین الملل ــی در حال رس ــیدگی و بررس ‬ ‫مش ــخص کردن میزان تقصیر هریک از کشتی ها‬ ‫به دلیل پیچیدگ ــی در هنگ کن ــگ هنوز منجر‬ ‫به صدور رای نش ــده اس ــت‪ .‬س ــخنگوی دولت‬ ‫تک ــش‬ ‫اف ــزود؛ ام ــا در کش ــور‪ ،‬ش ــرکت مل ــی نف ‬ ‫نش ــدن وضعی ــت بیم ــه‬ ‫ای ــران قب ــل از روش ‬ ‫بین الملل ــی‪ ،‬غرام ــت الزم را ب ــه خانواد هه ــا‬ ‫پرداخ ــت ک ــرد و تس ــهیالتی ه ــم مانن ــد مجوز‬ ‫اس ــتخدام ب ــه ان ــان اعط ــا ش ــد‪ .‬وی همچنین‬ ‫درب ــاره چگونگی بازگش ــت ارز حاص ــل از فروش‬ ‫نفت گف ــت؛ همان طورکه می دانیم در ش ــرایط‬ ‫جن ــگ اقتص ــادی ق ــرار داری ــم و ش ــیوه ها‬ ‫قابل بیان نیس ــت؛ ام ــا وضعیت ف ــروش نفت و‬ ‫محص ــوالت نفت ــی به نس ــبت ای ــن جن ــگ‬ ‫اقتص ــادی و تحری ــم‪ ،‬قابل قب ــول و وضعی ــت‬ ‫بازگش ــت منابع حاصل از فروش هم قابل قبول‬ ‫است‪ .‬بهادری جهرمی باتا کیدبراینکه مشکلی‬ ‫در تامین منابع ارزی موردنیاز نداریم‪ ،‬گفت؛ در‬ ‫هیچ جلسـ ـه ای‪ ،‬بان ــک مرک ــزی از تامین منابع‬ ‫نفت ــی اع ــام ناتوان ــی نک ــرد‪ .‬وی ب ــا تش ــکر از‬ ‫شه ــای وزیر نفت گف ــت؛ گزارش های جواد‬ ‫تال ‬ ‫اوجی بدون اس ــتثنا غرورافرین و ش ــادی افرین‬ ‫اس ــت و ب هس ــهم خودم در دولت از تالش های‬ ‫وزارت نف ــت تش ــکر می کنم‪ .‬س ــخنگوی دولت‬ ‫درباره حذف ارز ترجیحی گف ــت؛ اولویت دولت‬ ‫حف ــظ ق ــدرت خری ــد و بهب ــود معیش ــت مردم‬ ‫اس ــت و رئیس جمه ــوری تا کی ــد دارد ب ــدون‬ ‫درنظرگرفت ــن راهکاره ــای کارام ــد حمایت ــی‪،‬‬ ‫تغیی ــری در اجرا صورت نگیرد‪ .‬مجلس ش ــورای‬ ‫اســـامی در قانون بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬س ــقفی برای ارز‬ ‫ً‬ ‫ترجیح ــی درنظر گرفته بود که تقریب ــا تمام این‬ ‫مناب ــع ت ــا پی ــش از ش ــروع به کار دول ــت جدی ــد‬ ‫هزین ــه ش ــده ب ــود‪ .‬دول ــت س ــیزدهم ب ــرای‬ ‫پرداخت های مربوط ب ــه چندماه باقی مانده تا‬ ‫پایان س ــال نیاز به اخ ــذ مجوز جدید از مجلس‬ ‫داش ــت ک ــه ب ــرای این منظ ــور ی ــک الیح ــه‬ ‫دوفوریتی به مجلس ارس ــال کرد ک ــه فوریت ان‬ ‫ً‬ ‫موردتصوی ــب ق ــرار نگرف ــت؛ ل ــذا دول ــت عم ــا‬ ‫مکل ــف ش ــد سیاس ــت اص ــاح نظ ــام پرداخت‬ ‫یارانه ها را با س ــرعت بیش ــتری درپی ــش بگیرد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی دولت ادامه داد؛ خوش ــبختانه االن‬ ‫یـــک وف ــاق و وحدت نظ ــری ب ــرای چاره جویی‬ ‫این مسئله بادرنظرگرفتن بهبود معیشت مردم‬ ‫و حذف رانت و فس ــاد از ارز ترجیحی در مجلس‬ ‫و دول ــت وج ــود دارد و هم ــه ب ــرای اص ــاح امور‬ ‫برمبنای یک سیاس ــت اقتصادی پای ــدار و موثر‬ ‫هم نظرن ــد‪ .‬وی اف ــزود؛ عل ــت اینک ــه دول ــت ان‬ ‫نم ــاه ب ــا قی ــد دو فوری ــت ب ــه‬ ‫الیح ــه را در ابا ‬ ‫مجل ــس ارائ ــه ک ــرد‪ ،‬فوری ــت و اهمی ــت‬ ‫تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین ان‬ ‫ب ــود تا خ ــارج از نوبت رس ــیدگی و در دس ــتورکار‬ ‫مجل ــس محت ــرم ق ــرار گی ــرد؛ نه اینک ــه در‬ ‫تصمیم گی ــری عجله و بی دقتی ش ــود ی ــا بدون‬ ‫بررس ــی پیش ــنهاد های نمایندگان و کمیسیون‬ ‫مربوطه بخواهد ‪ ۴۸‬ساعته تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش ــد؛ مس ــئله در فوری ــت جلوگیری از‬ ‫فوت فرصت و اولویت موضوع نس ــبت به س ــایر‬ ‫م ــوارد در دس ــتور اس ــت ک ــه ای ــن الیح ــه ه ــم‬ ‫ً‬ ‫طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه اس ــت که‬ ‫یش ــد‪ .‬رئیس ش ــورای‬ ‫باید تکلیف ان روش ــن م ‬ ‫اطالع رس ــانی دول ــت اضاف ــه ک ــرد؛ ت ــا زم ــان‬ ‫تصمیم گی ــری نهایی درخص ــوص اصالح تغییر‬ ‫ش ــیوه پرداخ ــت یاران هه ــا‪ ،‬هی ــچ تغیی ــری در‬ ‫تامی ــن ارز ترجیحی ص ــورت نمی گی ــرد و منابع‬ ‫الزم دراختیار وزارت جهاد کشـــاورزی قرار گرفته‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــخنگوی دولت درب ــاره برنام ــه دولت‬ ‫ب ــرای بازگردان ــدن اعتم ــاد ازدسـ ـت رفته مردم‪،‬‬ ‫گفت؛ اصلی تری ــن راهکار برای افزایش س ــرمایه‬ ‫اجتماع ــی و اعتم ــاد م ــردم‪ ،‬کار ب ــرای م ــردم و‬ ‫عملکرد دولت اس ــت و همین موضوع است که‬ ‫اعتماد را ایج ــاد می کند یا خدای نا کرده اعتماد‬ ‫یب ــرد‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد؛ دولت‬ ‫را از بی ــن م ‬ ‫همی ــن ب ــودن کن ــار م ــردم‪ ،‬ح ــذف دی ــوار بین‬ ‫م ــردم‪ ،‬کن ــار م ــردم کارک ــردن و ش ــنیدن حرف‬ ‫مردم را در دســـتورکار دارد‪ .‬دولت بر خود واجب‬ ‫دانس ــته می ــان مردم باش ــد و حل مش ــکالت را‬ ‫تنه ــا اولویت خود ق ــرار دهد‪ .‬به ــادری جهرمی‬ ‫اف ــزود؛ اعتم ــاد م ــردم در ح ــوزه کرون ــا و تامین‬ ‫ً‬ ‫س ــامت امروز ایجاد ش ــد؛ درحالی که قبال نبود‬ ‫و امیدواریم با همکاری اصحاب رســـانه و تالش‬ ‫ش ــبانه روزی دولتمردان ش ــاهد افزایش اعتماد‬ ‫عموم ــی ب ــه دول ــت باش ــیم‪ .‬رئی ــس ش ــورای‬ ‫اطالع رســـانی دولت درخصوص واردات وا کسن‬ ‫گف ــت؛ برای وا کس ــن هیچ محدودیت ــی نداریم‪.‬‬ ‫نه میلیون نف ــر تا االن ُدز س ــوم را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫یک ــه نی ــاز داش ــته باش ــیم چ ــه ازطری ــق‬ ‫تازمان ‬ ‫واردات چ ــه ازطری ــق داخل ــی وا کس ــن تامی ــن‬ ‫یش ــود‪ .‬بهادری جهرمی درب ــاره برنامه دولت‬ ‫م ‬ ‫ب ــرای عرض ــه مس ــتقیم کااله ــا در پایان س ــال‪،‬‬ ‫گفت؛ دو اق ــدام مهم در ما هه ــای پایانی دولت‬ ‫در دســـتورکار وزارت صمـــت اســـت‪ .‬اقـــدام اول‬ ‫راه اندازی جش ــنواره «خرید ش ــفاف» اس ــت که‬ ‫فس ــازی نظ ــام توزی ــع‪ ،‬نظارت‬ ‫به منظ ــور شفا ‬ ‫کامل ب ــر قیمت ها‪ ،‬ح ــذف واس ــطه های زائد و‬ ‫کاه ــش هزین هه ــای مصرف کنن ــده‪ ،‬از ‪ ۲۵‬دی‬ ‫کم ــاه در قال ــب اصن ــاف منتخ ــب‪،‬‬ ‫ب هم ــدت ی ‬ ‫فروش ــگاه های مج ــازی‪ ،‬فروش ــگاه های‬ ‫نه ــای میوه وتر هب ــار برگ ــزار‬ ‫زنجی ــره ای و میدا ‬ ‫یش ــود‪ .‬اق ــدام دوم نی ــز تامی ــن مال ــی‬ ‫م ‬ ‫یس ــت ک ــه ب هج ــای ش ــیوه س ــنتی‬ ‫زنجیره ا ‬ ‫دریافت تسهیالت مستقیم‪ ،‬فرایند تامین مالی‬ ‫بنگا هه ــا پیوس ــته و ط ــی زنجیر هه ــای تامین و‬ ‫مبتنی بر جری ــان واقعی کاال و خدم ــات صورت‬ ‫می گیرد که درهمین راس ــتا تفاهم نامه ای میان‬ ‫وزارت صمت و هفت بانک عامل امضا شـــد که‬ ‫نش ــان دهنده هماهنگی تیم اقتص ــادی دولت‬ ‫است‪ .‬ســـخنگوی دولت ادامه داد؛ دراین روش‬ ‫یت ــوان از ابزارهای‬ ‫به جای تس ــهیالت نقدی م ‬ ‫اعتباری مانند اوراق و برات و فاینانس استفاده‬ ‫ک ــرد ک ــه عالو هب ــر کاه ــش نی ــاز ب ــه نقدینگ ــی‬ ‫بنگاه ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت های‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫مول ــد و تولی ــدی هدای ــت م ‬ ‫بابیان اینک ــه با تحق ــق تامین مال ــی زنجیره ای‬ ‫مناب ــع س ــرگردان نداری ــم‪ ،‬انح ــراف از منابع رخ‬ ‫نمی ده ــد و تس ــهیالت را ک ــد نمی مان ــد گفت؛‬ ‫زنجیره های صنعتی که ب ــرای تامین زنجیره ای‬ ‫انتخاب ش ــدند‪ ،‬زنجیره هایی بال ــغ‪ ،‬هدفمند و‬ ‫نظام من ــد هس ــتند‪ .‬ای ــن‪ ،‬یک ــی از اقدام ــات‬ ‫حلق هه ــای زنجی ــره مقاو مش ــدن اقتص ــاد و‬ ‫ت ــاب اوری تولیدگ ــران‪ ،‬فع ــاالن اقتص ــادی و‬ ‫یس ــت‪ .‬وی درباره‬ ‫صنعتگ ــران در ش ــرایط کنون ‬ ‫ً‬ ‫اع ــام برخ ــی از اماره ــا گف ــت؛ قاعدت ــا اعضای‬ ‫دول ــت در چهارچ ــوب وظای ــف و برنام هه ــا‪،‬‬ ‫وعده های ــی ک ــه می دهن ــد طب ــق دس ــتور‬ ‫رئیس جمهوری بای ــد وعد هه ــای واقع بینانه و‬ ‫صادقان ــه باش ــد؛ طبق فرمایش ــات اخی ــر مقام‬ ‫معظ ــم رهب ــری نی ــز دول ــت خ ــود را مکل ــف به‬ ‫تحقق دس ــتورات معظم له می دان ــد و در اعالم‬ ‫یه ــا صادقانه عم ــل می کند‪.‬‬ ‫وعد هه ــا و پیگیر ‬ ‫وی تا کیـــد کرد؛ دولت خودش را ملتزم به دادن‬ ‫وع ــده صادق می داند و ا گ ــر تحقق نیابد‪ ،‬مقام‬ ‫مس ــئول‪ ،‬مکل ــف ب ــه اع ــام دالی ــل ان اس ــت‪.‬‬ ‫بهادری جهرم ــی افزود؛ پایش عملک ــرد‪ ،‬جزئی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫مه ــم از ه ــر فراین ــدی اجرای ــی و نظارت ‬ ‫ً‬ ‫شه ــای‬ ‫طبیعت ــا عملکرده ــا ه ــم توس ــط بخ ‬ ‫مختلف ــی در ریاسـ ـت جمهوری به طورمس ــتمر‬ ‫در حال پایش و ارزیابی هس ــتند‪ .‬رئیس ش ــورای‬ ‫اطالع رســـانی دولت ادامـــه داد؛ ازجهت حرکت‬ ‫در مس ــیر برنامه ری ــزی و بودج ــه س ــالیانه نی ــز‬ ‫س ــازمان برنامه وبودج ــه ب ــرای ع ــدم انح ــراف‬ ‫وزارتخان هه ــا و دس ــتگاه های دولت ــی از‬ ‫خط مش ــی دول ــت نظ ــارت خواه ــد ک ــرد‪ .‬وی‬ ‫درب ــاره برنام هه ــای س ــفر رئیس جمه ــوری ب ــه‬ ‫کش ــورهای منطق ــه گف ــت؛ دول ــت س ــیزدهم‬ ‫به دنبال توس ــعه روابط سیاس ــی و اقتصادی با‬ ‫ً‬ ‫هم ــه کش ــورهای دنی ــا و خصوص ــا کش ــورهای‬ ‫منطق ــه و همس ــایگان اس ــت‪ .‬دراین خصوص‬ ‫ته ــای سیاس ــی و اقتص ــادی و ‪،...‬‬ ‫طب ــق اولوی ‬ ‫یش ــود و چنانچ ــه‬ ‫ای ــن تعام ــات دنب ــال م ‬ ‫ضرورت ــی ب ــه س ــفر ریاسـ ـت جمهوری ب ــود‪،‬‬ ‫مقدم ــات و دس ــتورکار ان ازس ــوی وزارت ام ــور‬ ‫خارج ــه و معاون ــت سیاس ــی دفت ــر‬ ‫ته ــا تنظیم و‬ ‫رئیس جمه ــوری براس ــاس اولوی ‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به نظر می رســـد ســـا کنین کره خا کـــی به مـــرور از ازدواج و تشـــکیل خانواده‬ ‫دور شـــده و بـــه ســـنت ها و رســـوم گذشـــته پشـــت می کنـــد و این روی ــه و‬ ‫ادامـــه ان‪ ،‬قبل ازاینکـــه کـــره زمیـــن بـــه پایـــان عمـــر خـــود برســـد‪ ،‬به عنوان‬ ‫اهرمـــی قـــوی‪ ،‬خودویرانگـــر ایـــن کـــره خواهـــد شـــد و درنتیجـــه اینـــده کره‬ ‫زمیـــن‪ ،‬درخطـــر نابـــودی ســـا کنین ان به ویـــژه انســـان ها خواهد بـــود و ا گر‬ ‫این وضعیـــت ادامـــه پیدا کند و تراز منفی رشـــد جمعیت به منطقه اس ــیا و‬ ‫افریقا هم برســـد‪ ،‬بســـیار نگران کننده اســـت‪ .‬انچه این خطر را بیشـــتر کرده‬ ‫اســـت‪ ،‬بی اعتقـــادی مردم جهـــان بـــه بســـیاری از ارزش هـــای قابل احترام‬ ‫موجـــود اســـت که مـــردم را به ســـوی بی ایمانـــی و بی بندوباری ســـوق داده‬ ‫و از افـــات مهمی ســـت کـــه بشـــریت و اینـــده او را بـــه خطـــر انداخته اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫با کمـــال تاســـف‪ ،‬ظاهـــرا این پدیده ناپســـند در اروپـــا و امریکا ظهـــور کرده و‬ ‫به مـــرور بقیـــه نقاط جهـــان را نیـــز متاثر کرده اســـت‪ .‬عدم تمایل بـــه ازدواج‬ ‫و تشـــکیل خانـــواده در جوانان ایـــن دو منطقه‪ ،‬انـــان را به مـــرور از ازدواج و‬ ‫ســـنت های ان دور کرده و نوعی همزیســـتی که به اصطالح «ازدواج سفید»‬ ‫نامیـــده شـــده اســـت‪ ،‬به طـــور غیرمســـتقیم ترویـــج می دهـــد تـــا به صورت‬ ‫تو پا گیر در مراســـم ازدواج‪ ،‬عدم‬ ‫اپیدمی در اید‪ .‬شـــاید بتوان مســـائل دســـ ‬ ‫بضاعـــت مالی و بیـــکاری و اوضاع بـــد اقتصادی حا کم بر جهـــان و به همراه‬ ‫ان حضـــور کرونا در دوســـاله اخیر را نیز بتوان جزو مـــواردی درنظر گرفت که‬ ‫موجب شـــده جوانان برای عدم تشـــکیل خانواده‪ ،‬تشویق و ترغیب شوند؛‬ ‫امـــا ا گـــر از اوضـــاع جهانـــی فاصله بگیریـــم و تحقیـــق را به حوزه کشـــور عزیز‬ ‫خودمـــان منحصر کنیم‪ ،‬عللی که باعث عدم رشـــد جمعیت شـــده اس ــت‪،‬‬ ‫ان قدر بی شـــمار اســـت که در حوصلـــه این مقاله نمی گنجـــد‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫عـــدم بضاعـــت و تـــوان مالـــی‪ ،‬مهم ترین عامـــل بی رغبتـــی به ازدواج ش ــده‬ ‫اســـت و درکناران‪ ،‬اوضاع بد و نامســـاعد اقتصـــادی خانواده ها که به زحمت‬ ‫و بـــا کوچک تر کـــردن ســـفره خانـــوار‪ ،‬روزگار را می گذراننـــد‪ ،‬نقـــش مه ــم و‬ ‫انکارناپذیـــری در عدم تمایل جوانان به تشـــکیل خانواده دارد؛ چه بس ــا ا گر‬ ‫در خانواده و در وضعیتی که خط فقر از ‪10‬میلیون تومان فراتر رفته اس ــت و‬ ‫درامـــد خانواده از نصف این خط نیز کمتر اســـت‪ ،‬موقعیتی بـــرای خانواده‬ ‫و جوانـــان ان ایجاد شـــود‪ ،‬بتوان این رغبـــت را در جوانان ایجاد کرد که روی‬ ‫بـــه ازدواج بیاورنـــد؛ درنتیجه چه بســـا جوانـــان ایرانی که مایل به تش ــکیل‬ ‫خانـــواده هســـتند؛ امـــا نبـــود امکانـــات‪ ،‬ایـــن اجـــازه را بـــه انـــان نمی دهد؛‬ ‫چرا کـــه تعـــداد کثیـــری از جوانـــان مـــا‪ ،‬کار ثابـــت و اینـــده داری ندارن ــد ت ــا‬ ‫به پشـــتوانه ان‪ ،‬ازدواج کننـــد؛ بنابراین‪ ،‬وقتی خانواده ها ناخواســـته و حتی‬ ‫علی رغـــم میـــل باطنـــی نمی توانند فرزنـــدان خـــود را وادار بـــه ازدواج کنند؛‬ ‫درکمال تاســـف و نابـــاوری‪ ،‬فرزنـــدان خـــود را می بینند که با پشـــت پا زدن به‬ ‫تمـــام قیود معتبـــر و قابل قبـــول جامعه‪ ،‬روی بـــه زندگی به اصطـــاح مدرن‬ ‫به نـــام ازدواج ســـفید اورده انـــد کـــه در کنـــار ایـــن نـــوع زندگـــی‪ ،‬فســـاد ه ــم‬ ‫اضافه شـــده و متاســـفانه جوانان ما در اصطالح هرز می رونـــد‪ .‬در این میان‬ ‫مشـــکالت مالـــی خانواده نیز موجب می شـــود که در وضعیـــت فعلی حدود‬ ‫یک میلیـــون کـــودک از مدرســـه باز بماننـــد؛ به طوری کـــه در ســـال ‪1388‬‬ ‫یعنی ‪12‬ســـال پیش‪ ،‬شـــمار دانشـــجو و دانش امـــوزان ما عـــدد ‪18‬میلیون را‬ ‫یش ــود‬ ‫نشـــان مـــی داد؛ امـــا در این روزها به زحمت بـــه ‪ 16‬میلیون نفر بالغ م ‬ ‫و ایـــن نمـــوداری بســـیار بـــد اســـت کـــه اینـــده کشـــور و مـــردم مـــا را به خطر‬ ‫انداختـــه اســـت‪ .‬وقتی به میـــزان بیکاری و فســـاد پیرامون نســـل جوانان و‬ ‫نـــوع زندگـــی اروپائـــی و امریکایی کـــه کم کـــم دارد جوانان مـــا را در خود حل‬ ‫می کند‪ ،‬نگاهی بیندازیـــم‪ ،‬درمی یابیم که ادامه ایـــن روش‪ ،‬عواقب نا گواری‬ ‫را متوجـــه ســـاختار اجتماعی کشـــور کـــرده و خواهد کرد؛ درنتیجـــه در طی‬ ‫‪10‬ســـال اینده‪ ،‬ایـــران عزیـــز مـــا پیـــر می شـــود؛ به نحوی کـــه تولیـــد‪ ،‬تـــاش‪،‬‬ ‫ابتـــکار‪ ،‬کارافرینی و تمام فا کتورهای توســـعه و پیشـــرفت‪ ،‬برعهده جمعیت‬ ‫پیـــر کشـــور خواهـــد بـــود کـــه به یقیـــن نمی تواننـــد از عهـــده همه ایـــن امور‬ ‫براینـــد‪ .‬امیدواریـــم بـــا رفع تحریم هـــا و با ایجـــاد فرصت های شـــغلی پایدار‪،‬‬ ‫جوانـــان مـــا از این وضعیـــت نامســـاعد رهایی پیدا کننـــد‪ .‬امین‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫برگزاری اردوهای خارج از مدرسه؛‬ ‫نیازمند مجوز از سامانه اردویی‬ ‫مدیـــرکل فرهنگی‪ ،‬هنـــری‪ ،‬اردوها و فضای پرورشـــی تا کید کـــرد برگزاری هر‬ ‫اردو و بازدیدی خارج از مدرســـه وجاهت قانونی ندارد و در شـــرایط موجود‬ ‫بـــدون وجـــود ســـامانه نمی تـــوان اردو برگـــزار کرد و بایـــد این ســـامانه ایجاد‬ ‫شـــود‪ .‬به گـــزارش پانـــا؛ علی رمضانـــی در اختتامیـــه اولین جشـــنواره تجارب‬ ‫و ایده هـــای برتـــر اردویـــی و اردوگاهـــی کـــه در کانون شـــهید مفتـــح منطقه‬ ‫‪ ۳‬تهـــران برگـــزار شـــد با بیان اینکـــه فرصـــت مـــا تـــاش بـــرای تربیـــت دین ــی‬ ‫دانش اموزان اســـت گفـــت؛ اهمیت جشـــنواره به قدری باالســـت که حضور‬ ‫اقای کاظمی در این مراســـم را رقـــم زده‪ .‬وی دغدغه مســـائل اردویی را دارد‬ ‫و این امر بر اهمیت مراســـم افزود‪ .‬در پنج سال گذشـــته که وارد این اداره کل‬ ‫شـــدم‪ ،‬دغدغه ها را شناســـایی کردیم و تالش شـــد مشـــکالت حوزه اردویی‬ ‫را رفـــع کنیم‪.‬‬ ‫ازادی واردات و صادرات؛ ‬ ‫استراتژی اصلی دولت در حوزه تجارت‬ ‫معـــاون معادن و فـــراوری مواد وزارت صنعـــت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اســـتراتژی‬ ‫و راهبـــرد اصلی دولت در حـــوزه تجارت را ازادی تجـــارت‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫عنوان کرد‪ .‬به گزارش شـــاتا؛ رضا محتشـــمی پور در جریـــان افتتاح پنجمین‬ ‫نمایشـــگاه زنجیـــره ارزش صنایع الســـتیک گفت؛ در حوزه تجـــارت مخالف‬ ‫محدودیت هـــای وارداتـــی و هـــم مخالـــف بـــا محدودیت هـــای صادرات ــی‬ ‫هســـتیم‪ .‬وی افـــزود؛ به دلیـــل التهاب هایـــی کـــه از قبـــل وجـــود داش ــت‪،‬‬ ‫محدودیت هایـــی قرار داده شـــده بود اما در دولـــت جدید به دنبال کاهش‬ ‫ان ها خواهیـــم بود‪.‬‬ ‫انسداد مبادی قاچاق سوخت؛‬ ‫با پایش مستمر دستگاه های متولی‬ ‫مدیرعامل شـــرکت ملـــی پاالیش و پخـــش فراورده هـــای نفتی ایـــران درباره‬ ‫ضـــرورت انســـداد مبـــادی قاچـــاق فراورده های نفتـــی گفت؛ نبـــود پایش و‬ ‫نظـــارت مســـتمر دســـتگاه های متولـــی راه ورود فراورده های یارانـــه ای را به‬ ‫بـــازار قاچـــاق تشـــدید می کنـــد‪ .‬به گزارش شـــانا؛ جلیـــل ســـاالری در دومین‬ ‫نشســـت کارگروه مبارزه با قاچـــاق فراورده های نفتی افـــزود؛ قیمت تکلیفی‬ ‫و یارانـــه ای فراورده هـــای نفتـــی در عرضه های داخلی‪ ،‬می توانـــد به انحراف‬ ‫مســـیر فراورده هـــا منجر شـــود‪ .‬بخشـــی از فراورده هـــا کاربردهـــای چندگانه‬ ‫دارنـــد کـــه در پـــی اختـــاف قیمـــت و ســـوق یافتن بـــه بازارهایـــی خـــارج از‬ ‫کاربردهـــای تعریف شـــده ان‪ ،‬می تواننـــد بـــه تشـــدید پدیـــده قاچـــاق منجر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫افزایش حمایت بهزیستی از فرزندان باالی ‪ ۱۸‬سال‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر کودکان ونوجوانـــان ســـازمان بهزیســـتی کشـــور درخصوص‬ ‫ارتقـــای ســـطح خدمـــات حمایتـــی ایـــن ســـازمان بـــه فرزنـــدان در اس ــتانه‬ ‫اســـتقالل‪ ،‬از متناسب شـــدن کمک هزینه حمایت از ان ها برای اســـتقالل با‬ ‫دســـتمزد پایـــه مصوب هر ســـال خبـــر داد و گفـــت؛ هر ســـال با توجه به نرخ‬ ‫تـــورم این مبلـــغ افزایش پیـــدا می کنـــد؛ به طوری که مبلـــغ ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫ســـال گذشـــته بـــا ایـــن مصوبـــه امســـال بـــه حـــدود ‪ ۴۶‬میلیون توم ــان‬ ‫افزایـــش پیـــدا کـــرده کـــه البتـــه این مبلـــغ بـــه فرزنـــدان فاقـــد سرپرس ــت‬ ‫موثـــر (بی سرپرســـتی) کـــه درون مرا کـــز شـــبه خانواده بهزیســـتی نگهداری‬ ‫ل پرداخت می شـــود‪ .‬به گزارش‬ ‫می شـــوند‪ ،‬با شـــرایط مندرج در دستورالعم ‬ ‫ایلنـــا؛ ســـعید بابایـــی گفـــت؛ تاپیش ازایـــن تنها حـــوزه معاونـــت اجتماعی‬ ‫ســـازمان بهزیستی کشـــور در کنار موسســـات و شـــرکای اجتماعی سازمان‪،‬‬ ‫امـــور فرزنـــدان فاقد سرپرســـت موثـــر را پیگیـــری می کرد اما پـــس از تصویب‬ ‫این دســـتورالعمل تمـــام معاونت های ســـازمان توان خـــود را برای حمایت‬ ‫از فرزندان باالی ‪ ۱۸‬ســـال برای رســـیدن به اســـتقالل بـــه کار خواهند گرفت‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫نمایش«عقب افتاده»‬ ‫ روایت وحید منافی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 1400‬شماره‪2412‬‬ ‫فرش ایرانی؛ راهی برای رونق صنعت گردشگری‬ ‫هدایت افکار منفی به سمت رفتار مثبت‬ ‫از کاه «کوه» نسازیم!‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫وحیـد منافـی؛ کارگـردان «عقب افتـاده» گفـت‪« :‬قصـه‬ ‫نقـرار اسـت کـه شـخصی‪ ،‬مدع ِـی یافتـن‬ ‫نمایـش ازای ‬ ‫رویکـردی جدیـد بـرای کمـک بـه مـردم؛ بـرای اسـتخدام‬ ‫یشـود و هم زمـان بـا‬ ‫وارد مرکـز مشـاوره و روان درمانـی م ‬ ‫ورود او‪ ،‬مراجعـی بـرای مشـاوره در مرکـز حاضـر می شـود‪.‬‬ ‫گفت وگویـی بیـن مشـاور مرکـز‪ ،‬مراجعه کننـده و شـخصی‬ ‫کـه بـرای اسـتخدام امـده درمی گیرد که منتهـی به اتفاقاتی‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن اثـر درواقـع‪ ،‬یـک کمـدی دارک‬ ‫عجیـب م ‬ ‫یسـت کـه در یک مرکز انرژی درمانـی رخ می دهد‪.‬‬ ‫اجتماع ‬ ‫در این موسسـه مـردم را ب هسـمتی می برنـد کـه بـا انـرژی‬ ‫مثبـت بـه زندگـی نـگاه کننـد؛ ولـی دراین مسـیر رئیـس مرکز‬ ‫یشـوند کـه کمـدی‬ ‫و دونفـر از مراجعیـن‪ ،‬دچـار چالشـی م ‬ ‫ماجـرا را شـکل می دهـد»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪« :‬در اوایـل‬ ‫سـال ‪ ۹۶‬بـا حامـد مقدسـی‪ ،‬سـر اجـرای نمایش چه کسـی‬ ‫شـلیک کـرد‪ ،‬اشـنا شـدم؛ و در اجـرای نمایـش مـردی کـه‬ ‫مـو نداشـت‪ ،‬ایـده یـک فیلـم در ذهنمـان به وجـود امـد کـه‬ ‫سـاخته وپرداخته اش کردیم؛ ولی به خاطر مشکالت مالی‬ ‫و نبـود امکانـات‪ ،‬ان را تبدیـل بـه نمایشـنامه کردیـم‪ .‬اول‬ ‫قصد داشـتم سـیزن یا نمایشـنامه عقب افتاده ‪ ۲‬را بسازیم‬ ‫کـه نمایشـنامه اش امـاده اسـت؛ امـا به خاطـر شـرایط‬ ‫سـخت تصمیـم گرفتیم عقب افتـاده ‪ 1‬را روی صحنه ببریم‬ ‫و بعـد‪ ،‬سـری دوم سـاخته شـود‪ .‬متاسـفانه سـاعتی کـه‬ ‫بـرای اجـرای نمایـش مـا درنظر گرفته شـد‪ ،‬خیلی مناسـب‬ ‫نبـود؛ بااین وجـود‪ ،‬مخاطبـان بـرای تماشـای اثـر بـه سـالن‬ ‫می اینـد و اسـتقبال از کار تا کنـون خـوب بـوده اسـت‪.‬‬ ‫معتقـدم؛ همان طورکـه بـرای کشـف مناطـق مختلـف بـه‬ ‫سـفر می رویـم و وقـت می گذاریـم‪ ،‬تئاتـر نیـز کشـف جهـان‬ ‫یسـت کـه ان را به تصویـر کشـیده اند»‪.‬‬ ‫پیرامـون افراد ‬ ‫وحیـد منافـی در ‪ 9‬فروردیـن ‪ 1364‬در تهـران متولـد شـد و‬ ‫از سـال ‪ ۸۲‬شـا گرد اسـاتیدی همچـون سـمندریان و تـارخ‬ ‫بود‪ .‬در سال ‪ ۸۷‬یک دوره را با استاد پرستویی گذراند و در‬ ‫سال ‪ ،۸۹‬با هومن سیدی‪ ،‬وحید جلیلوند‪ ،‬هوتن شکیبا‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬سـیما تیرانـداز‪ ،‬میکائیـل شهرسـتانی‪،‬‬ ‫پانتـه ا پناه ‬ ‫مهتـاب نصیرپـور‪ ،‬عاطفـه تهرانـی و الهـه حصـاری کار کـرد‪.‬‬ ‫وی دارای مدرک ا کادمی لیسانس بازیگری ست و از سال‬ ‫‪ ۹۱‬بـا هومـن سـیدی در سـینما کار حرفـه ای خـود را اغـاز‬ ‫کـرد؛ وی بازیگـری در سـینما در فیلم هایـی ماننـد «بـدون‬ ‫تاریـخ بـدون امضـاء» (وحیـد جلیلونـد)‪« ،‬در وجـه حامل»‬ ‫(بهمـن کامیـار )‪« ،‬امیـر» (نیمـا اقلیمـا)‪« ،‬شـب داخلـی‬ ‫دیـوار» (وحیـد جلیلونـد)‪« ،‬مغزهـای کوچـک زنـگ زده»‬ ‫و «اعترافـات ذهـن خطرنـا ک مـن» (هومـن سـیدی)؛‬ ‫شهـای «و خداونـد هایـم را فرامـوش‬ ‫بازیگـری در نمای ‬ ‫کـرده اسـت» (هامـون سـیدی)‪« ،‬چه کسـی شـلیک کـرد؟»‬ ‫(سـعید هنرامـوز )‪« ،‬هـرم انسـانی» (مرتضـی کاشـانی)‪،‬‬ ‫«شـبی بیـرون از خانـه» (محمدحسـینی)‪« ،‬قصـه مـردی‬ ‫نفـار» (حمیـد‬ ‫کـه مـو نداشـت» (مصطفـی کشـتگر)‪« ،‬فا ‬ ‫حسـینی‪ ،‬پویـا سـعیدی)؛ کارکردانـی و بازیگـری نمایـش‬ ‫مهـای کوتـاه «مـرگ‬ ‫«عقب افتـاده»؛ و بازیگـری در فیل ‬ ‫بـد کارگـردان» (جهانگیـر روشـن)‪« ،‬تا کسـی» (امیرحسـن‬ ‫نوفلـی)‪« ،‬تولـد» (امیـر حسـن نوفلـی)‪« ،‬کشـتار سـرد» (رویا‬ ‫میرسـرور )‪« ،‬سـا کنین طبقـه اخـر» (کیـارش اردشـیرپور )‪،‬‬ ‫«لوکریشـا» (اذر کوچکـی)‪« ،‬هفت کیلـو» (فاطیمـا مـرادی)‪،‬‬ ‫«فـردا ‪ ۸‬صبـح» (محمدعلـی انتظاریـان)‪« ،‬کشـتی گرفتن‬ ‫بـا خـوک» (شـایان فصیـح زاده)‪« ،‬کارمـا» (مهـرداد بیـان)‪،‬‬ ‫«شـوگرکراش» (ایـدا تبیئـان)‪« ،‬تایـم اوت» (علـی ریاحـی) و‬ ‫ً‬ ‫‪...‬؛ نهایتـا دریافـت جایـزه بهتریـن بازیگـر جشـنواره نـورس‬ ‫بـرای فیلـم کوتـاه «تایـم اوت» به کارگردانی علی ریاحـی را در‬ ‫شناسـنامه کاری خـود دارد‪.‬‬ ‫عوامل نمایش «عقب افتاده»‪ :‬نویسنده‪ :‬حامد مقدسی‪/‬‬ ‫کارگـردان‪ :‬وحیـد منافـی‪ /‬تهیه کننـد گان‪ :‬وحیـد منافـی و‬ ‫اناهیتـا ازادفـر‪ /‬بازیگـران‪ :‬وحیـد منافـی‪ ،‬حامـد مقدسـی‪،‬‬ ‫عرفـان سـلیمی و علیرضـا داوود وندی‪ /‬دسـتیار کارگردان‪:‬‬ ‫نازنیـن پورخدابخـش‪ /‬مدیـران صحنـه‪ :‬سـمانه محمدی‬ ‫و مونـا کا کاونـد‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬ارمیـن اقـراری‪ /‬جانشـین‬ ‫تولیـد‪ :‬کامـران نـوروزی‪ /‬برنامه ریـزان‪ :‬کیمیـا پیروزمنـدی‬ ‫و نازنیـن پور خدابخـش‪ /‬موسـیقی‪ :‬ارمیـن اقـراری و کیمیا‬ ‫پیروزمنـدی‪ /‬مشـاوران رسـانه ای‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‬ ‫و فـرزاد جمشـیددانایی‪ /‬روابط عمومـی و تبلیغـات‪:‬‬ ‫فریبـا جدیـدی و فرشـته سـهی‪ /‬عکاسـان‪ :‬پیـام احمـدی‬ ‫کاشـانی‪ ،‬فرزاد جمشـیددانایی و فهیمه علی بیگی‪ /‬طراح‬ ‫پوستر‪ :‬متین خیبلی‪ /‬ویدئو‪ :‬لیلی اشتیاق؛ ساخته شده‬ ‫و تا ‪ 24‬دی ماه در سـالن ‪« 1‬خانه نمایش مهرگان» به روی‬ ‫صحنـه اسـت‪.‬‬ ‫اسپانیا�یی‬ ‫(از تپش افتاده)‬ ‫گروهی بازیگر فرانسوی‪ ،‬اماده ارائه یک نمایش‬ ‫به کارگردانی یک فرد اسپانیایی به نام «اولمو پانرو»‬ ‫می شوند؛ هر یک از بازیگران‪ ،‬نسبت به روش کارگردان‬ ‫برای اجرا معترض هستند ‪ !...‬ستایش پرستار‪ ،‬بیتا‬ ‫جمالی‪ ،‬پارمیدا شایان‪ ،‬محمدپوریا کفاشیان‪ ،‬زهره‬ ‫نجار‪ ،‬ارین وکیلی و ملیکا وکیلی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی شاهین چگینی هستند که برپایه متنی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫از یاسمینا رضا (ترجمه زهرا قربان خانلو و غالمحسین‬ ‫دولت ابادی) به روی صحنه رفته و تا ‪ 4‬بهمن ماه‬ ‫ساعت ‪ 18‬در «تماشاخانه استاد جمشید مشایخی»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫محمدبویری‬ ‫«فـرش دسـتباف» یکـی از مهم تریـن صنایع دسـتی ایـران به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫پیشـینه فـرش ایرانـی‪ ،‬بـه دوران قبل ازمیلاد برمی گـردد؛ و اوج شـکوه ایـن‬ ‫صنعـت‪ ،‬از زمـان هخامنشـی شـروع شـد‪ .‬فـرش «پازیریـک» کـه قدمتـی‬ ‫سه هزارسـاله دارد‪ ،‬منتسـب بـه ایـران بـوده و از چندین سـال قبل در ایـران‬ ‫بافتـه شـده اسـت‪ .‬امـروزه فرش هایـی از این دوره هـا در موزه هـای بـزرگ‬ ‫جهان؛ ازجمله موزه هنرهای زیبای بوسـتون‪ ،‬موزه ویکتوریا و البرت لندن‪،‬‬ ‫موزه لس انجلس‪ ،‬موزه هنرهای کاربردی وین‪ ،‬لوور فرانسـه‪ ،‬موزه اسـتکهلم‬ ‫و ‪ ...‬نگهـداری می شـوند‪ .‬در ِبیـن فرش هـای ایرانـی «فـرش عشـایری‪،‬‬ ‫روسـتایی و شـهری» داریـم؛ فرش هـای عشـایری طبـق مفاهیمـی کـه‬ ‫هزاران سـال در هـر منطقـه شـکل گرفته‪ ،‬بافته می شـدند‪ .‬روسـتایی بافت ها‬ ‫یک تعداد طرح خاص هسـتند که اسـتاندارد شـده اند و نسـل های مختلف‬ ‫در یـک روسـتا همـان فـرش را بـا همـان طـرح می بافنـد‪ .‬در فـرش شـهری‪،‬‬ ‫هنـر نگارگـری و زیبایی شناسـی متناسـب بـا هـر منطقـه بـا قالیبافـی تلفیـق‬ ‫ً‬ ‫می شـود و در هـر شـهر‪ ،‬یـک سـبک ریزبافـت بـاب می شـود؛ مثلا در سـبک‬ ‫اصفهان‪ ،‬کاشـی کاری ها در قالیبافی هم ورود پیدا می کنند و هنر ان غنی تر‬ ‫می شـود‪ .‬ا گرچـه قالیبافـی در ایـران یـک هنـر ملی سـت و بـه شـهر و نقطـه‬ ‫خاصـی از کشـور محـدود نمی شـود؛ امـا برخـی شـهرهای کشـور‪ ،‬بـه مرا کـز‬ ‫فـرش ایرانـی شـهرت دارنـد‪ .‬تبریـز از سـال ‪ ۱۵۰۰‬تـا ‪ ۱۵۵۰‬میلادی‪ ،‬کاشـان از‬ ‫سـال ‪ ۱۵۲۵‬تا ‪ ۱۶۵۰‬میالدی و کرمان از سـال ‪ ۱۶۰۰‬تا ‪ ۱۶۵۰‬میالدی‪ ،‬به مرا کز‬ ‫فـرش ایـران تبدیل شـدند‪ .‬فرش دسـتباف به عنـوان یک هنر و صنعت ملی‬ ‫می تواند درصورت توجه بیشـتر مسـئوالن با حذف واسـطه ها و بیم هشـدن‬ ‫بافنـدگان و پرداخـت یارانـه حضـور در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی‪،‬‬ ‫از رونـق مطلـوب برخـوردار شـود ؛ درحالی کـه ا کنـون گـره بـر گـره مشـکالت‬ ‫یشـود‪ .‬در مقطعـی‪ ،‬فـرش دسـتباف ایرانی ‪ ۵۰‬درصـد از صادرات‬ ‫فـرش زده م ‬ ‫غیرنفتـی ایـران را شـامل و درامـد صادراتـی دومیلیـارددالری را بـرای کشـور‬ ‫به ارمغـان مـی اورد؛ ا کنـون وضعیـت صـادرات فـرش ایرانـی به گونـه ای شـده‬ ‫کـه از دومیلیـارددالر‪ ،‬بـه درامـد اندکی بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیون دالر رسـیده ایم که در‬ ‫جایـگاه خـود می توانـد بیانگـر وضعیـت دشـوار صـادرات فـرش ایرانـی باشـد‪.‬‬ ‫از عوامـل موثـر در کاهـش صـادرات فـرش ایرانـی می تـوان بـ ه وجـود «رقبـای‬ ‫جـدی‪ ،‬تحریم هـای متعـدد علیه صـادرات‪ ،‬عدم ارائه تسـهیالت صادراتی به‬ ‫صادرکننـدگان (جوایـز صادراتـی یـا وام هـای کم بهره)‪ ،‬وضعیت پیمـان ارزی‪،‬‬ ‫وجـود قوانیـن و مقـررات بازدارنـده؛ و گرانـی مـواد اولیـه تولیـد فـرش» اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬کاهـش تولیـد ایـن فرش هـا از پنج سـال قبل به دلیـل عدم حمایـت از‬ ‫بافنـدگان داخلـی بـرای حضور موثر در بازارهـای رقابتی جهانی اتفاق افتاده‬ ‫و این رونـد ادامـه دارد‪ .‬مشـکل تولیـد فـرش دسـتباف ایـران‪ ،‬از زمانـی شـروع‬ ‫شـد کـه کشـورهای برخـوردار از نیـروی کار ارزان؛ ازجملـه هنـد و چیـن‪ ،‬اقدام‬ ‫به تولید فرش دسـتباف و بازاریابی برای عرضه این کاالها در سـطح جهانی‬ ‫متناسـب بـا انتظـارات خریـداران کردنـد‪ .‬متاسـفانه ا کثـر بافنـدگان فـرش‪،‬‬ ‫جـزو قشـر اسـیب پذیر جامعـه هسـتند و مشـکالت مالـی باعـث می شـود بـه‬ ‫شـغل های کاذب روی اورنـد کـه دراین بیـن‪ ،‬بایـد دولـت‪ ،‬حمایتـش را از ایـن‬ ‫قشـر بیشـتر کند‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫ام ــروزه عل ــم روانشناس ــی ثاب ــت کرده ک ــه تاثی ــر افکار ب ــر زندگی‬ ‫یسـ ـت که انس ــان ها تص ــور می کنن ــد‪ .‬لی ــا‬ ‫اف ــراد بیش ــتر از چیز ‬ ‫ماه ــر (روانش ــناس) درم ــورد اهمی ــت مراقب ــت از اف ــکار گف ــت؛‬ ‫اندیش ــه انس ــان‪ ،‬اش ــاره به ای ــن توانای ــی دارد که م ــا می توانیم‬ ‫نه ــا تجس ــم؛ و تغییرات ــی در‬ ‫اش ــیا‪ ،‬اف ــراد و وقای ــع را در غی ــاب ا ‬ ‫نه ــا اعم ــال کنی ــم‪ .‬اف ــکار انس ــان‪ ،‬در دو مقول ــه «مثب ــت» و‬ ‫ا ‬ ‫یش ــود و اعتق ــاد براین اسـ ـت که غلبه‬ ‫«منف ــی» دس ــته بندی م ‬ ‫نه ــا ب ــر ذهن فرد‪ ،‬ش ــیوه زندگ ــی او را درحدی وس ــیع‬ ‫هریک ازا ‬ ‫نش ــان می ده ــد‪ .‬ماهر تا کی ــد کرد که طب ــق این دس ــته بندی؛‬ ‫یش ــود ک ــه تاثیرات‬ ‫افکار مثبت ان دس ــته از افکاری را ش ــامل م ‬ ‫مفی ــدی بر ذه ــن و رفتار ف ــرد ب هج ــا می گذارن ــد‪ ،‬هدایت کننده‬ ‫یس ــازند‪.‬‬ ‫هس ــتند و اغل ــب موجب ــات زندگی دلپذی ــر را فراهم م ‬ ‫یک ــه دارای چنی ــن اف ــکاری هس ــتند‪ ،‬کمت ــر در دام‬ ‫افراد ‬ ‫یش ــوند ی ــا حداق ــل به راحتی‬ ‫اس ــترس و فش ــار روان ــی گرفت ــار م ‬ ‫خ ــود را می توانن ــد از چنی ــن ش ــرایطی ره ــا کنن ــد‪ .‬این اف ــراد‬ ‫اعتمادبه نفس ــی باالت ــر و دی ــدی خ ــوب نس ــبت به خود دارند و‬ ‫نه ــا حول وح ــوش خوب بودن‪ ،‬س ــالم بودن‬ ‫به طورکل ــی افکار ا ‬ ‫و واقع بی ــن ب ــودن دور می زنن ــد‪ .‬اف ــکار منف ــی‪ ،‬تحریک کنن ــده‬ ‫هیجانات منفی در انس ــان هس ــتند و اغلب دراث ــر وقایع بیرونی‬ ‫که ب ــار منفی دارند ب ــرای افراد ناراحت کننده هس ــتند راه اندازی‬ ‫یش ــوند‪ .‬این افکار چس ــبندگی فوق العاده ای در ذهن انسان‬ ‫م ‬ ‫دارن ــد و درگیری و مش ــغله ش ــدیدی ب ــرای صاحب خ ــود ایجاد‬ ‫می کنند‪ .‬افت ــادن در چرخه این افکار و ع ــدم تالش برای خروج‬ ‫از ای ــن چرخ ــه‪ ،‬اغلب مش ــکالت ج ــدی روان ــی را ممکن اس ــت‬ ‫به بار اورد‪ .‬روانشناس ــان ش ــناختی معتقدند اغل ــب اضطراب ها‬ ‫و افس ــردگی ها‪ ،‬اخت ــاالت ارتباطی‪ ،‬مش ــکالت زناش ــویی و انواع‬ ‫مس ــائل دیگر از زندگ ــی فرد ناش ــی از غلبه افکار منف ــی بر ذهن‬ ‫فرد اس ــت‪.‬‬ ‫چگونه افکار منفی را از بین ببریم و به ارامش برسیم؟‬ ‫نب ــردن اف ــکار منفی رویدادی نیس ــت که‬ ‫ماه ــر ادام ــه داد؛ ازبی ‬ ‫خودب هخ ــود اتف ــاق بیفت ــد؛ و نیازمن ــد ا گاه ــی و تمرین بس ــیار‬ ‫اس ــت؛ چرا ک ــه بخش اعظ ــم اف ــکار ما خ ــودکار به ذه ــن خطور‬ ‫می کنند و درواقع ما نس ــبت به بس ــیاری ازان ها ا گاهی چندانی‬ ‫عیسی ا ل کثیر و خداحافظی‬ ‫شش ماهه از فوتبال‬ ‫مهاجم تیم پرسـپولیس به دلیل پارگی رباط صلیبی‪ ،‬شـش ماه‬ ‫از میدان هـای ورزشـی دور خواهـد بـود‪ .‬به گـزارش باشـگاه‬ ‫پرسـپولیس؛ دکتر علیرضا حقیقت درباره مصدومیت عیسـی‬ ‫ال کثیـر گفـت‪« :‬با توج هبـه تصویر بـرداری انجا مشـده و نظـر‬ ‫کمیسـیون پزشـکی؛ متاسـفانه اسـیب دیدگی عیسـی ال کثیر‬ ‫کـه در بـازی بـا پدیـده رخ داد‪ ،‬مربـوط بـه پارگـی ربـاط‬ ‫طبـا ایـن اسـیب‪ ،‬تمـام اقدامـات‬ ‫یشـود‪ .‬در ارتبا ‬ ‫صلیبـی م ‬ ‫پزشـکی از لحظـه اول انجـام شـد و تلاش خواهیـم کـرد وی‬ ‫را در سـریع ترین زمـان ممکـن امـاده اقدامـات بعـدی کنیـم‪.‬‬ ‫طبـا پارگـی ربـاط صلیبـی‬ ‫با توج هبـه عمـل جراحـی کـه در ارتبا ‬ ‫نهـا را‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن بازیکـن دوری شـش ماهه از میدا ‬ ‫انجـام م ‬ ‫تجربـه خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نداری ــم‪ .‬درادام ــه ب ــه چن ــد راه ــکار علمی اش ــاره ک ــرده ام که به‬ ‫ش ــما کم ــک می کند ت ــا بتوانی ــد تحریف های ش ــناختی خ ــود را‬ ‫کاه ــش دهی ــد و بر اف ــکار منفی غلب ــه کنید‪.‬‬ ‫کم ــک می کن ــد بتوانی ــد می ــان اف ــکار منف ــی خ ــود‪ ،‬ب ه نوع ــی از‬ ‫اولویت بن ــدی دس ــت یابی ــد و بفهمی ــد ک ــه بای ــد از کجا ش ــروع‬ ‫کنی ــد و چه چیزهای ــی را اول تغیی ــر دهی ــد‪.‬‬ ‫شناسایی افکار و ثبت ان ها‬ ‫نق ــدم برای تغییر ش ــیوه نگ ــرش و نحوه تفکر این اسـ ـت که‬ ‫اولی ‬ ‫اف ــکار منف ــی خ ــود را ش ــناخته و بدانی ــم بیش ــتر چ ــه مواقع ــی‬ ‫س ــراغ م ــا می ایند‪ .‬ا گاه ــی از این مس ــئله به ما کم ــک می کند تا‬ ‫بتوانی ــم هن ــگام قرارگرفت ــن در این موقعیت ها نس ــبت ب ــه افکار‬ ‫خود هش ــیارتر باش ــیم و کمتر تحت تاثیر ان ها قرار بگیریم‪ .‬برای‬ ‫شناس ــایی اف ــکار خود از روش کش ــیدن جدولی با س ــه س ــتون‬ ‫اس ــتفاده کنید‪ .‬در یک س ــتون‪ ،‬یک موقعیت که باعث رنجش و‬ ‫ناراحتی ش ــما ش ــده را یادداشت؛ و در بخش دیگر تالش کنید تا‬ ‫ب هی ــاد بیاوری ــد ان لحظه چه چیزی از ذهن ش ــما عب ــور می کرد‪.‬‬ ‫در اخری ــن بخ ــش الزم اس ــت احس ــاس خاصی ک ــه دران لحظه‬ ‫داش ــتید بنویس ــید‪ .‬انچ ــه دراین مرحل ــه بس ــیار اهمی ــت دارد‬ ‫این اسـ ـت که بتوانید تفاوت بین افکار و احساس ــات را تشخیص‬ ‫نه ــا را ب ــا یکدیگر اش ــتباه نگیرید‪ .‬احساس ــات همان‬ ‫دهی ــد و ا ‬ ‫هیجان ــات غ ــم‪ ،‬ش ــادی‪ ،‬نف ــرت‪ ،‬خوش ــحالی‪ ،‬خش ــم‪ ،‬عش ــق و‬ ‫مواردی ازاین دس ــت هس ــتند؛ اما افکار درواقـــع صدای ذهن ما‬ ‫یش ــوند‪ .‬ا گر این بخش‬ ‫و انچه از ذهن عبور می کنند را ش ــامل م ‬ ‫نش ــناس‬ ‫از فراین ــد مب ــارزه ب ــا اف ــکار منف ــی را به کم ــک یک روا ‬ ‫متخص ــص در حیطه ش ــناختی رفت ــاری پیش ب ــرده‪ ،‬می توانید‬ ‫اطالع ــات بیش ــتری کس ــب؛ و ب ــا مهارت بیش ــتری عم ــل کنید‪.‬‬ ‫همچنی ــن روانش ــناس‪ ،‬خطاهای ش ــما در انجام ای ــن تکلیف را‬ ‫نه ــا می تواند به‬ ‫شناس ــایی ک ــرده و با بازخ ــورد دادن درم ــورد ا ‬ ‫حت ــری گام بردارید‪.‬‬ ‫ش ــما کمک کند ت ــا در مس ــیر صحی ‬ ‫پیداکردن جایگزین و تغییر زاویه دید‬ ‫روانشناس ــان شناختی معتقدند ریش ــه تمام هیجانات و اعمال‬ ‫ً‬ ‫م ــا را افکارم ــان تش ــکیل می دهن ــد؛ مث ــا دراین زمین ــه از ی ــک‬ ‫نه ــا می گویند تص ــور کنید‬ ‫مث ــال معروف اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬ا ‬ ‫نیم هش ــب در خان ــه نا گه ــان از بی ــرون ات ــاق صدای شکس ــتن‬ ‫بش ــنوید؛ ا گ ــر ان لحظ ــه از ذهنت ــان عبور کن ــد که نکن ــد «دزد»‬ ‫وارد خان ــه ش ــده‪ ،‬درپـ ـی ان به احتمال زی ــاد هیج ــان «ت ــرس» را‬ ‫تجرب ــه خواهی ــد ک ــرد و درنتیج ــه دس ــت ب ــه عملی ب ــرای دفع‬ ‫خط ــر خواهی ــد زد‪ .‬ماهر ادام ــه داد؛ حال ا گر ب هج ــای فکرکردن‬ ‫ب ــه دزد‪ ،‬فک ــر می کردی ــد ک ــه گربـ ـه ای از پنج ــره خانه وارد ش ــده‬ ‫و ای ــن ص ــدا ناش ــی از شکس ــتن گلدان اس ــت‪ ،‬ای ــا بازه ــم دچار‬ ‫یش ــوید؟ ای ــا اقدام ــی ک ــه‬ ‫هم ــان احس ــاس ت ــرس و وحش ــت م ‬ ‫انج ــام می دهی ــد هم ــان اقدام ــی خواهد ب ــود ک ــه درمواجهه با‬ ‫ً‬ ‫ی ــک دزد‪ ،‬انج ــام می دهید؟ مس ــلما خی ــر‪ .‬از این مث ــال نتیجه‬ ‫می گیری ــم ک ــه احساس ــات و هیجان ــات منفی م ــا ناش ــی از افکار‬ ‫و باوره ــای ما هس ــتند‪ .‬ب ــا نگاه کردن ب ــه جدولی که نوش ــتید‪ ،‬از‬ ‫خود بپرس ــید چنددرصد به ای ــن افکار معتقد هس ــتید؟ چقدر‬ ‫احتم ــال دارد اتفاق ــات به گونه دیگری رقم خورده باش ــد‪ .‬تالش‬ ‫کنی ــد تا ببینی ــد ای ــا می توانید اف ــکار دیگ ــری را جایگزی ــن افکار‬ ‫فعلی پی ــدا کنید ی ــا خیر‪.‬‬ ‫پیداکردن افکار منفی غالب بر ذهن‬ ‫درط ــول روز ممک ــن اس ــت ه ــزاران فک ــر از ذه ــن ما عب ــور کند و‬ ‫بس ــیاری ازان ها محت ــوای منف ــی داش ــته باش ــد؛ ام ــا ا گ ــر ش ــما‬ ‫یش ــوید برخی از این ها‬ ‫افکار خ ــود را یادداش ــت کنید‪ ،‬متوجه م ‬ ‫بی ــش از س ــایرین تک ــرار ش ــده و بیش ازهمه در ش ــما هیجانات‬ ‫منف ــی نظی ــر خش ــم و غ ــم را برمی انگیزند‪ .‬این مس ــئله به ش ــما‬ ‫پاک سازی افکار منفی با کمک افراد متخصص‬ ‫ماه ــر گفت؛ انج ــام همه این مراحل ــی که گفته ش ــده تنها برای‬ ‫ً‬ ‫اف ــرادی قابل اجراس ــت که افکار منف ــی ان ها کامال بر ذهنش ــان‬ ‫مس ــلط نش ــده و به نوع ــی اختالل نظیر افس ــردگی ی ــا اختالالت‬ ‫اضطراب ــی دچار نش ــده اند؛ چرا که مبتالیان به اخت ــاالت روانی‬ ‫نوع ــی س ــوگیری ذهن ــی ش ــدید نس ــبت ب ــه م ــوارد منف ــی پیدا‬ ‫می کنن ــد که ذهنش ــان قابلیت خ ــود اصالح ــی را تاحدزیادی از‬ ‫دس ــت می دهد‪ .‬کمک گرفتن از روانش ــناس می توان ــد در بهبود‬ ‫ش ــرایط این اف ــراد کمک کند‪.‬‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫دستانمعجزه گر‬ ‫ائین گشــایش نمایشــگاه نقاشــی گروهی «دســتان معجزه گر» که به همت‬ ‫«الهــه پارســایی» در گالــری «پنج پنــج» تهــران افتتــاح خواهــد شــد؛ ‪24‬‬ ‫یشــود‪ .‬بازدیــد از ایــن نمایشــگاه‬ ‫یمــاه ‪ 1400‬از ســاعت ‪ 15‬تــا ‪ 17‬برگــزار م ‬ ‫د ‬ ‫نیــز از ‪ 26‬تــا ‪ 29‬دی مــاه ‪ ،1400‬هم ـه روزه به جــز شــنبه ها و ایــام تعطیــل‪ ،‬از‬ ‫ســاعت ‪ 15‬تــا ‪ 18‬بــرای عمــوم عالقه منــدان ازاد و رایــگان اســت‪ .‬بهــاره‬ ‫اهوپــای‪ ،‬ازاده حبیبــی لطفــی‪ ،‬مجیــد خان دائــی‪ ،‬ســیده مریــم حســینی‪،‬‬ ‫الهــه فروغــی‪ ،‬جــواد قاض ـی زاده‪ ،‬زهــرا حاج ـی زاده‪ ،‬زهــره اعظمــی‪ ،‬فیــروزه‬ ‫خســرویان‪ ،‬ضحی نظری‪ ،‬مهین دخت گودرزی‪ ،‬صفا نفیســی‪ ،‬زهرا گیوی‪،‬‬ ‫یاســمین کامــکار‪ ،‬زینــب محمــدی‪ ،‬ســمیرا محمــدی‪ ،‬ســمیرا محمدقلــی‬ ‫و الهــه پارســایی؛ هنرمنــدان حاضــر دراین رویــداد هنــری هســتند‪.‬‬ ‫دراین فرصــت‪ ،‬بــه معرفــی برخــی از هنرمنــدان حاضــر دراین نمایشــگاه‬ ‫می پردازیــم‪.‬‬ ‫بهاره اهوپای؛ دانش اموخته مقطع کارشناسـی گرافیک و فعال دراین حوزه‬ ‫از سـال ‪ 82‬کـه توانسـته اسـت بـا حضـور در عرصـه طراحـی شـال و روسـری از‬ ‫سال ‪ ،92‬مقام های مختلفی را در مسابقات گونا گون کسب کند و اثار خود‬ ‫را در بسـیاری از نمایشـگاه های بین المللـی در کشـورهایی همچـون ترکیـه‪،‬‬ ‫امـارات متحـده عربی‪ ،‬ایتالیا و پا کسـتان به نمایـش بگذارد‪.‬‬ ‫ازاده حبیبـی لطفـی؛ هنرمندی سـت کـه تجربه هایـی مختلـف در حـوزه‬ ‫طراحـی و نقاشـی داشـته و مسـیر خـود را تابه امـروز بـا برگـزاری دو نمایشـگاه‬ ‫انفـرادی و چندیـن نمایشـگاه گروهـی ادامـه داده اسـت‪.‬‬ ‫صفـا نفیسـی؛ در سـال ‪ 1391‬عکاسـی را پـس از ورود بـه رشـته معمـاری اغـاز‬ ‫کـرده و از سـال ‪ 1396‬ایـن حرفـه را بـا جدیـت بیشـتری پـی گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ضحـی نظـری؛ دانش اموختـه طراحـی لبـاس در مقطـع دیپلـم‪ ،‬گرافیـک در‬ ‫مقطـع کاردانـی و تصویرسـازی در مقاطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد‬ ‫اسـت‪ .‬وی دوره طراحـی داخلـی را در جهـاد دانشـگاهی گذرانـده و طراحـی‬ ‫دکوراسـیون را نیـز به صـورت حرفـه ای اموختـه اسـت‪.‬‬ ‫زینـب محمـدی؛ کـه ‪ 10‬سـال در حـوزه نقاشـی فعالیـت دارد و در سـبک های‬ ‫رمانتیسـم و امپرسیونیسـم بـه فعالیت می پـردازد‪ ،‬درحال حاضر دانشـجوی‬ ‫مقطع کارشناسی سـت‪.‬‬ ‫سـمیرا محمـدی؛ متولـد سـال ‪ 1368‬کـه از ‪ 15‬سـالگی بـه هنـر نقاشـی روی‬ ‫اورده‪ ،‬توانسـته اسـت سـبک سـیاه قلم را خوداموز ادامه دهد و حال‪ ،‬پس از‬ ‫گذشـت سه سـال در حـوزه مدادرنگـی نیـز فعـال اسـت‪.‬‬ ‫سـمیرا محمدقلـی؛ هنرمنـد نقـاش حاضـر دراین نمایشـگاه اعتقـاد دارد؛‬ ‫به واسـطه نگاه‪ ،‬کشـف و کنجکاوی در حوزه موضوعات پیرامونی که شـامل‬ ‫پرسشـگری‪ ،‬احساسـات و تجربه گرایـی بـوده‪ ،‬بـه خلـق اثـار خویـش رسـیده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫زهـرا اعظمـی؛ فار غ التحصیـل رشـته هنرهـای تجسـمی از دانشـگاه هنـر‬ ‫اصفهـان و فعـال در خلـق اثـاری در حوزه هـای رنگ روغن‪ ،‬چـاپ‪ ،‬مدادرنگی‬ ‫و ابرنـگ اسـت‪.‬‬ ‫یاسـمین کامـکار؛ کـه با اثـری باعنوان «تعقل» دراین نمایشـگاه حضـور دارد‪،‬‬ ‫ماننـد دریاسـت؛ دریایـی گاه ارام و گاه خروشـان کـه‬ ‫معتقـد اسـت کـه زندگـی‬ ‫ِ‬ ‫هرکـس‪ ،‬قایـق خـود را در جهتـی کـه می خواهـد‪ ،‬هدایـت می کنـد‪.‬‬ ‫مهین دخـت گـودرزی؛ هنرمنـد حاضـر دراین رویـداد کـه ‪ 10‬سـال نقاشـی را‬ ‫نمـدت ضمـن داشـتن ارتباطـات‬ ‫حرفـه ای دنبـال کـرده‪ ،‬کوشـیده تـا درای ‬ ‫رسـانه ای بـا نقاشـان مشـهور؛ در کالس هـای اموزشـی برخی ازان هـا شـرکت‬ ‫کـرده و تابه امـروز ‪ 30‬تابلـو در تکنیک هـای رنگ روغـن‪ ،‬سـیاه قلم‪ ،‬پاسـتل‬ ‫گچـی و مـداد کنتـه رنگـی را طراحـی و ترسـیم کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مریـم حسـینی؛ کـه مـدرک خـود را در مقطـع کارشناسـی ارشـد در رشـته‬ ‫معمـاری دریافـت کـرده اسـت‪ ،‬تابه امـروز در بیـش از ‪ 10‬نمایشـگاه نقاشـی‬ ‫حضـور داشـته اسـت‪.‬‬ ‫الهـه فروغـی؛ متولـد شـهرکرد‪ ،‬سـا کن اصفهـان و دانش اموختـه دانشـگاه ازاد‬ ‫واحـد همـدان نیـز هنرمنـد فعـال در سـبک ابسـتره اسـت کـه از سـال ‪88‬‬ ‫تابه امـروز بیـش از ‪ 20‬اثـر را خلـق کـرده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا ‪ 2‬هاچ بک مدل ‪ 1396‬با شـماره پلا ک ایـران ‪785 -36‬ن‪59‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M15/8528715‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100H1134837‬بـه مالکیـت ویـدا کله مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1170‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علـی نیازصالحـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0720719453‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪ 3/0001369‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان‬ ‫ایمـان نیازصالحـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0720719887‬در تاریـخ ‪ 1397/09/16‬در اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬علـی نیازصالحـی ش ش‬ ‫‪ 0720719453‬متولـد ‪ 1333/07/01‬صـادره از تربت جـام پـدر متوفی ‪ -2‬زلیخا وفائی صالحی ش ش ‪568‬‬ ‫متولـد ‪ 1348/03/03‬صـادره از تربت جـام مـادر متوفـی ‪ -3‬حسـنا عادل صالحـی ش ش ‪0720823277‬‬ ‫متولـد ‪ 1381/04/06‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی بـه غیـر از نامبـردگان ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک‬ ‫بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی یـک نوبـت ا گهی‬ ‫می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه‬ ‫بـه شـورا تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مسـعود محمدیـان دارای شماره شناسـنامه ‪ 0690174268‬بـه شـرح دادخواسـت به‬ ‫کالسه ‪ 9-76/1400‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان‬ ‫قربانعلی محمدیان در تاریخ ‪ 1400/08/15‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬زیور پا کدامن فرزند غالمرضا ش ش ‪ 285‬متولد ‪ 1341‬همسـر متوفی ‪-2‬‬ ‫محمد محمدیان فرزند قربانعلی ش ش ‪ 0690412061‬متولد ‪ 1372‬فرزند متوفی ‪ -3‬مسـعود محمدیان‬ ‫فرزند قربانعلی ش ش ‪ 0690174268‬متولد ‪ 1369‬فرزند متوفی ‪ -4‬زهرا محمدیان فرزند قربانعلی ش ش‬ ‫‪ 0690043341‬متولـد ‪ 1368‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬فاطمـه محمدیـان فرزند قربانعلی ش ش ‪ 390‬متولـد ‪1360‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -6‬منیـره محمدیـان فرزنـد قربانعلـی ش ش ‪ 32‬متولـد ‪ 1364‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬علیرضـا‬ ‫محمدیـان فرزنـد قربانعلـی ش ش ‪ 0690684568‬متولـد ‪ 1377‬فرزنـد متوفـی ‪ -8‬اسـیه محمدیـان فرزند‬ ‫قربانعلی ش ش ‪ 105‬متولد ‪ 1366‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به‬ ‫اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی یـک نوبـت ا گهـی می نماید تا هر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامه از‬ ‫متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یک ماه به شـورا تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صالح ارجمندی‪ ،‬دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1171‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی عرصه قسمتی از پال ک ‪ 1215‬اصلی بخش یک رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسمی مستقر در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی اقای بهمن باغ دار فرزند عبدالکریم دارای کد‬ ‫ملی ‪ 1911065548‬به شناسـنامه ‪ 73‬صادره از رامهرمز را برابر رای شـماره ‪ 140060317005002702‬مورخه‬ ‫‪ 1400/08/29‬تایید کرده و ا گهی های ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف انتشار یافته لذا تحدید حدود پال ک‬ ‫موصوف بنام مشـارالیه تحت عنوان ششـدانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت ‪ 422‬مترمربع به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬میدان ارشاد‪ ،‬روبروی حسینیه ابوالفضلی ها در روز چهارشنبه مورخه ‪ 1400/11/13‬از ساعت ‪9‬‬ ‫الی ‪12‬ظهر به اسـتناد ماده ‪ 14‬قانون ثبت انجام می گیرد‪ .‬لذا بدینوسـیله به موجب این ا گهی بمالکین‬ ‫یـا مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اخطـار می گـردد کـه عملیـات تحدیـد حـدود و نقشـه برداری در‬ ‫سـاعت و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی‬ ‫بـا توجـه بـه مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/22:‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/635‬‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی و اعیـان ‪ 120‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی‬ ‫بخـش دو رامهرمـز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی اقـای محمـد سـلیمان پور فرزنـد‬ ‫حبیب الـه دارای کـد ملـی ‪ 1900308363‬بـه شناسـنامه ‪ 1900308363‬صـادره از رامهرمـز را برابـر رای‬ ‫‪ 140060317005002446‬مورخـه ‪ 1400/08/12‬تاییـد نمـوده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫انتشـار یافتـه لـذا تحدیـد حـدود پلا ک موصـوف بـه نـام مشـارالیه تحـت عنـوان ششـدانگ یکبـاب مغـازه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 11/70‬مترمربـع بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ایت الـه کاشـانی‪ ،‬کوچـه شـهید هرمـزی در روز‬ ‫چهارشـنبه مورخـه ‪ 1400/11/13‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبت انجـام می گیرد‪.‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه موجـب ایـن ا گهـی بمالکیـن یـا مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اخطـار می گردد‬ ‫کـه عملیـات تحدیـد حـدود و نقشـه برداری در سـاعت و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد شـد و‬ ‫اعتراض نسـبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس‬ ‫تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/22:‬‬ ‫باغدار‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/635‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 140060317005003456‬مورخـه ‪ 1400/10/12‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم پـوران جعفری نـژاد فرزنـد اسـداله دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911068652‬بـه شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 2475/90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪،‬‬ ‫خیابـان سرچشـمه خریـداری شـده از مالکیـت ‪ 1399/07/30-62087‬دفتـر ‪ 118‬رامهرمـز‪ .‬در رای صـادره‬ ‫ً‬ ‫قبلـی‪ ،‬نـوع ملـک موردتقاضـا یـک قطعـه زمیـن محصـور قیـد شـده کـه اشـتباه اسـت‪ .‬ضمنـا رای قبلـی در‬ ‫روزنامـه سـایه و هفته نامـه رامهرمـز بـه شـماره های ‪ 2253‬و ‪ 2264‬و ‪ 150‬و ‪ 149‬مورخـه ‪ 22‬خـرداد و ‪ 6‬تیـر‬ ‫‪ 1400‬ا گهی شد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب ا گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار ا گهـی اصالحی بـه مدت یک‬ ‫ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت مذکور از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر به مراجـع قضائی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/22:‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/637‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SE‬مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ایران ‪547 -52‬ب‪ 93‬و شماره موتور‬ ‫‪ 5232641‬و شـماره ‪ VIN: NAS431100E5801075‬بـه مالکیـت رضـا هادیان فـر مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار ساقط است‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت سـایپا ‪ 151‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪645 -42‬ص‪ 53‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5411108‬و شماره ‪ VIN: NAS451100F4940496‬به مالکیت محمدرضا خورده گیرسنگان مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪298 -36‬م‪ 12‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11128066730‬و شـماره شاسـی ‪ 80470629‬بـه مالکیـت فاطمـه قیامـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک (بـرگ سـبز و سـند کمپانـی) خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ 1374‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪869 -42‬ن‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 00837150‬و شـماره شاسـی ‪ S1412274508975‬بـه مالکیـت غالمعلـی‬ ‫کریمـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬با شـماره پال ک ایران ‪396 -26‬ص‪ 27‬و شـماره موتور ‪ 12484031165‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ 14214005‬به مالکیت فرزانه عطاردی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-TU5‬بـه رنگ سـفید مـدل ‪ 1398‬با شـماره پلا ک ایـران ‪182 -21‬ن‪97‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 164B0245463‬و شـماره شاسـی ‪ 235219‬بـه مالکیـت علیمحمـد امیـری فرزنـد حسـین‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 1400‬شماره‪2412‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫حسب استشهادیه مورخ ‪ 1400/10/18‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ 48‬تازه اباد ثالث باباجانی‪ ،‬اقای ازاد ویسی‬ ‫مالـک دودانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 30‬فرعـی از ‪ 104‬اصلـی قریـه زمـکان ‪ -‬بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه مدعی‬ ‫شده است سند مالکیت پال ک مرقوم به علت کهولت سن و فراموشی مفقود شده است‪ .‬علیهذا نامبرده‬ ‫برابر درخواسـت وارده به شـماره ‪ 722/1483‬مورخ ‪ 1400/10/19‬از این اداره‪ ،‬تقاضای صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنی نموده است‪ .‬سند مالکیت پال ک موصوف ذیل دفتر الکترونیکی‪ 139920316015000184‬با شماره‬ ‫سـریال ‪922830‬ج‪ 98/‬بـه نـام ازاد ویسـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت و در ایـن تاریـخ‪ ،‬در قیـد بازداشـت و‬ ‫بیع الشـرط نمی باشـد‪ .‬لـذا برابـر مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب جهـت اطلاع عمـوم در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬هر کسـی مدعی انجام معامله یا وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت می تواند ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری‬ ‫شـدن مدت قانون و عدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫اکبر نادری‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کشهرستانثالثباباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری دوو سـی یلو مـدل ‪ 1377‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪779 -52‬ط‪ 42‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 702704‬و شـماره شاسـی ‪ IR77165004707‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پراید صبـا جی تی ایکس مدل‬ ‫‪ 1376‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪113 -64‬ق‪ 47‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 00040523‬و شماره شاسی ‪S1412276534885‬‬ ‫به مالکیت فاطمه ناظمی مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪837 -29‬د‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 11538213358‬و شـماره شاسـی ‪ 82914699‬بـه مالکیـت بهرخـدا‬ ‫الفتـی مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یک قانون مذکور مسـتقر در بخش ‪14‬‬ ‫مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض ان محرز و رای الزم صادر‬ ‫یگـردد‪ :‬اقـای فضل احمـد زاروزائـی فرزنـد عبدالرشـید به‬ ‫گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 304‬کـد ملـی ‪ 0651379873‬صـادره درمیـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمین دیوار شـده‬ ‫با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 4462/5‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 277‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪14‬‬ ‫مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت حسن سلطانی‪ ،‬محمدعمر شیخ جامی و انبیاء‬ ‫یادگارکوشـکی و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪ .1400-432‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه کثیراالنتشـار منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تا دو مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد‬ ‫کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکنـد اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نماید و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/07 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم لیلی میرشکاری نصیرابادی به استناد دو برگ استشهاد محلی که به امضای‬ ‫شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 12‬زاهدان رسیده مدعی ست که سند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ یکبـاب منزل پلا ک ‪ 1017‬اصلـی واقع در بخش یک بلوچسـتان‬ ‫شـهر زاهدان‪ ،‬کوچه منشـعبه از خیابان کفعمی مورد ثبت ‪ 44304‬صفحه ‪ 55‬دفتر‬ ‫‪ 275‬بـه شـماره چاپـی ‪ 93780‬بـه علـت اسباب کشـی مفقـود شـده و درخواسـت‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این‬ ‫ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪،‬‬ ‫بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائه‬ ‫نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫حسـنعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک زاهدان‪ ،‬از طرف‬ ‫م الف ‪911‬‬ ‫عباسعلی ا کبری‬ ‫ا گهی افرازی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن (اداره کل راه و شهرسازی اردبیل) به شماره پال ک‬ ‫‪ 115/6256‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬اردبیل‬ ‫پیـرو ا گهـی بـه شـماره ‪ 1400/02/15-10040020‬منتشـره در روزنامـه سـایه بـه شـماره ‪1400/02/25-2234‬‬ ‫درخواسـت سـازمان محترم زمین و مسـکن (اداره کل راه و شهرسـازی اردبیل) موضوع دادخواسـت وارده به‬ ‫شـماره ‪ 1399/12/28-100040020‬کـه بـه موجـب سـند ‪ 1399/05/21-123616‬دفترخانـه ‪ 20‬اردبیـل مقـدار‬ ‫یـک دوم از یـک دوم از ‪2‬شـعیر مشـاع از ‪96‬شـعیر ششـدانگ پلا ک موصـوف بـه شـماره ‪ 115‬اصلـی میراشـرف‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 3‬اردبیـل کـه توسـط مالـک مفـروز و ب هصـورت یـک قطعـه زمیـن درامـده و بـا تعییـن اخریـن‬ ‫شـماره ‪ 6256‬فرعـی از ‪ 115‬اصلـی ب هنـام سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن (اداره کل راه و شهرسـازی اردبیـل)‬ ‫عملیـات افـرازی انجـام و خاتمـه یافتـه اسـت کـه حدود و مشـخصات پال ک مذکـور طبق صورتجلسـه افرازی‬ ‫ً‬ ‫لهـای ‪ 20.40‬متـر‬ ‫ب هشـماره ‪ 1400/10/12-10040020‬بدیـن شـرح اسـت‪ :‬شـماال در چهـار قسـمت بـه طو ‬ ‫و ‪ 35.70‬متـر و ‪ 31‬متـر و ‪ 26.50‬متـر اسـت و بـه جـز از ‪115‬‬ ‫ً‬ ‫اصلـی؛ شـرقا بـه طـول ‪ 140.70‬متـر پـی اسـت بـه پیـاده روی‬ ‫ً‬ ‫لهـای ‪ 6.45‬متـر‬ ‫شـار ع؛ جنوبـا در چهـار قسـمت بـه طو ‬ ‫و ‪ 51.15‬متـر و ‪ 30.45‬متـر و ‪ 82‬متـر بـه دیـوار پلا ک ‪4930‬‬ ‫ً‬ ‫فرعـی از ‪ 115‬اصلـی و جـز از ‪ 115‬اصلـی؛ غربـا در پنـج قسـمت‬ ‫لهـای ‪ 43.50‬متـر و ‪ 16.50‬متـر و ‪ 16‬متـر و ‪ 8.50‬متـر‬ ‫بـه طو ‬ ‫و ‪ 11.50‬متـر مرزیسـت بـه نهـر متروکـه و مسـاحت ‪16081.25‬‬ ‫مترمربـع اسـت‪ .‬کـه مراتـب بـه انضمـام نقشـه افـرازی در یـک‬ ‫یشـود‪ .‬کسـانی که حـق و حقـوق و یـا ادعـا‬ ‫نوبـت ا گهـی م ‬ ‫و اعتراضـی نسـبت بـه مـورد درخواسـت افـراز (مجاوریـن و‬ ‫مالکیـن مشـاعی) داشـته باشـند می تواننـد اعتـراض خـود‬ ‫را ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬بـه دادگاه محـل‬ ‫تقدیـم و گواهـی مربوطـه را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫منطقه ‪ 2‬اردبیل تسلیم کنند‪ .‬درغیراینصورت سند مالکیت‬ ‫مفـروز صـادر و تسـلیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/22 :‬‬ ‫رحمان حسنی قابل‪ ،‬رئیس ثبت منطقه ‪ 2‬اردبیل‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مریـم یوسـفی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 44447‬مورخـه‬ ‫‪ 1394/12/17‬دفترخانـه شـماره ‪ 9‬تربت حیدریـه از طـرف اقـای علیرضـا‬ ‫یوسـفی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم به تقاضـای کتبی‬ ‫جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت دوم بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده‬ ‫یسـت سـند مالکیـت تمامـت دوسـهم مشـاع از ‪11‬سـهم ششـدانگ‬ ‫و مدع ‬ ‫پلا ک ‪ 930‬مجـزی شـده از ‪ 169‬فرعـی از ‪ 127‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه‬ ‫تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه مـوکل وی اسـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده‪.‬‬ ‫کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک سـند مالکیـت مقـدار فـوق ذیـل‬ ‫دفتر ‪ 140020306006002538‬به نام علیرضا یوسفی صادر و تسلیم شده است‬ ‫و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه‬ ‫اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کس نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی‪ ،‬معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خود باشـد‪ ،‬بایسـتی ظرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقرر و یـا وصول اعتراض‬ ‫بدیه ‬ ‫بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/10/22 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم‬ ‫بـه موجـب اجرائیـه شـماره ‪ 1019‬شـعبه اول حقوقـی اقایـان علیرضـا‪ ،‬حمیدرضـا و شـیردل همگـی‬ ‫محمدی (باتوجه به فوت شیردل محمدی ورثه ایشان به اسامی شهاب‪ ،‬وهاب هر دو محمدی‬ ‫و خانم فرحناز سـلطانی باقرابادی) و خانم ها اذر‪ ،‬اشـرف الملوک و افسـون محمدی محکومند به‬ ‫فروش ماترک مرحوم احیاء محمدی و تقسـیم ان بین ورثه به نسـبت و چهل هزار ریال نیم عشـر‬ ‫دولتـی در حـق صنـدوق دولـت در پرونـده کالسـه ‪ 9900692‬لـذا در ایـن راسـتا‪ ،‬ماتـرک متوفـی بـه‬ ‫کارشناسـی جهـت ارزیابـی ملـک و فـروش از طریـق مزایـده شـرح ذیـل ارجـاع گردیـده‪ :‬در اجـرای‬ ‫قـرار کارشناسـی موضـوع پرونـده کالسـه بایگانـی ‪ 9900692‬درخصـوص ارزیابـی ملـک معرفی شـده‬ ‫بـه ادرس اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان شـهید فکـوری‪ ،‬باالتر از اداره پسـت و مقابـل فرمانداری موضوع‬ ‫دعـوی خواهـان خانـم اذر محمـدی علیـه خوانـده اقـای شـیردل محمـدی نظریـه کارشناسـی بـه‬ ‫یشـود‪ :‬ملـک مـورد ارزیابـی عبـارت اسـت از‪ :‬الـف‪ -‬چنـد دسـتگاه سـاختمان بـا‬ ‫شـرح ذیـل ارائـه م ‬ ‫مشخصات‪-1 :‬ساختمان مسکونی به مساحت اعیانی حدود ‪ 120‬مترمربع ‪ -2‬ساختمان انباری‬ ‫بـه مسـاحت اعیانـی حـدود ‪ 60‬مترمربـع ‪ -3‬سـاختمان دوبـاب مغـازه هـر یـک به مسـاحت اعیانی‬ ‫حـدود ‪ 22‬مترمربـع بـر خیابـان اصلی؛ ب‪ -‬مشـخصات عرصه‪ :‬عرضه مسـاحت کل ‪ 750‬مترمربع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـا موقعیـت شـمالی و بـا حـدود اربعـه‪ :‬شـماال بـه پلا ک مجـاور؛ شـرقا بـه پلا ک مجـاور؛ جنوبـا بـه‬ ‫ً‬ ‫خیابـان اصلـی؛ غربـا بـه پلا ک مجـاور‪ .‬سـازه سـاختمان مسـکونی انبـاری و مغازه ها از اجـر بنایی با‬ ‫سـقف تیراهـن و طـاق ضربـی بـا قدمـت بیـش از ‪ 30‬سـال بـا درب و پنجـره اهنـی‪ ،‬بدون اجـرای نما‪،‬‬ ‫یسـت (براسـاس اظهـارات طرفیـن دعـوی)‪ .‬نتیجه گـزارش‬ ‫فاقـد سـند ثبتـی و بـه صـورت قولنامه ا ‬ ‫ارزیابـی‪ :‬براسـاس وضعیـت موجـود‪ ،‬قدمـت‪ ،‬کیفیـت سـاخت‪ ،‬اقـدام و موقعیـت قدمـت و کاربـری‬ ‫و همچنیـن نـوع مالکیـت قولنامـه ای و سـایر عوامـل موثر از جمله وضعیـت کنونـی ارزش امال ک و‬ ‫نیـز تعییـن قیمـت پایه مزایده به صورت کلـی برابـر ‪ 110/000/000/000‬ریال (معادل یازده میلیارد‬ ‫یشـود‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1400/11/19‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتر‬ ‫تومـان) بـراورد م ‬ ‫اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری اسالم ابادغرب برگزار خواهد شد‪ .‬هر کس که باالترین‬ ‫قیمت را اعالم کند به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده فی المجلس از‬ ‫برنـده مزایـده ب هصـورت نقـد دریافـت و الباقـی را باید حدا کثر ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ مزایده‪،‬‬ ‫بـه اجـرای احـکام تودیـع نمایـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلت مقـرر به هر دلیلـی نتواند یـا نخواهد مابقی‬ ‫ثمـن معاملـه را تودیـع کنـد‪ ،‬پـس از کسـر هزین ههـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقی به‬ ‫نفع صندوق دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که بخواهند از ملک موصوف بازدید کنند‬ ‫می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ثبـت ثنـا بـرای تمامـی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزام ‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی علی اصغـر عربی فرزند حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪419‬‬ ‫و کـد ملـی ‪ 5749393739‬صـادره از زبرخـان در ‪ -1‬یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 13499/85‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 0‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی‬ ‫بخـش ‪ 14‬حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان از محـل مالکیـت حسـن عربـی؛ ‪ -2‬یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 7939/90‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 0‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع‬ ‫در خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت حسـن عربی؛ ‪ -3‬یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 11161/76‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 0‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان از محـل مالکیـت حسـن‬ ‫عربی؛ ‪ -4‬یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 11060/21‬مترمربع در قسمتی از پال ک شماره‬ ‫‪ 0‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک زبرخان از محل مالکیت‬ ‫حسـن عربـی همگـی واقـع در اراضـی فخرابـاد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتی که اشـخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬دراینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور‪ ،‬پس از تنظیم اظهارنامه‬ ‫حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود ب هصـورت همزمـان‬ ‫به اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را به صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/22 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت خودرو سواری ‪ MVM-X33‬به رنگ سفید مدل ‪ 1400‬با شماره پال ک ایران ‪717 -31‬ص‪33‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ MVM484FBDL031655‬و شـماره شاسـی ‪ NATGBAYL4M1032843‬مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1400/09/24-140060318019005515‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک تالش‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن رضائی طولـی فرزنـد احدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪21‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ دوبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 838/81‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 499‬از‬ ‫‪ 6‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 93‬واقـع در قریـه طـول گیلان بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای رحمت الـه رضائی طولـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمومـف مراتـب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/22 :‬‬ ‫علیرضا سعادت مریان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/869‬‬ ‫گواهیمفقودی‬ ‫گواهـی می شـود اقـای حسـن سـواری فرزنـد ناصـر بـه شـماره ملـی ‪ 5260084438‬بـا تقدیـم شـکوائیه اعالم‬ ‫داشـته یـک فقـره سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪479 -24‬و‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ 13991000012‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FC5CK359672‬بـه مالکیـت‬ ‫ایشـان مفقود شـده اسـت‪ .‬این گواهی بنا به درخواسـت متقاضی صادر شـده و متذکر می شـود مسـولیت‬ ‫عواقـب احتمالی به عهده شـاکی اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ‪ ۲‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬با شـماره پلا ک ایـران ‪244 -24‬ج‪ 97‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ M159067775‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100L1289037‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند ترا کتـور کشـاورزی فرگوسـن ‪ MF-285‬بـه رنـگ قرمـز معمولـی مـدل ‪ 1375‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪721 -31‬ک‪ 21‬و شماره موتور ‪ LFW3373E‬و شماره شاسی ‪ 067859‬به مالکیت بهمن رحمانی نژاد با کد‬ ‫ملی ‪ 4070358536‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫خرم اباد‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312001008718‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1400114412001000415‬تقاضـای اقـای حمیدرضـا امامـی راد بـه شماره شناسـنامه ‪ 26‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2122896787‬صـادره از گـرگان فرزنـد زین العابدیـن در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام‬ ‫‪131‬سـهم مشـاع از ‪144‬سـهم ششـدانگ عرصه که مابقی سـهام ان وقف به مسـاحت ‪ 131/85‬مترمربع از‬ ‫پال ک شـماره ‪ 12‬اصلی واقع در اراضی قلعه حسـن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت‬ ‫از انتقـال از مالـک رسـمی اسـداله فیوج فغانـی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شماره‬ ‫پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجع‬ ‫ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/06 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪9730‬‬ ‫مفقودی(نوبتدوم)‬ ‫گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات تکمیلـی دکتـرای علـوم قـران و حدیـث بـه شـماره ‪1399/5/1/43930‬‬ ‫صـادره از دانشـگاه ازاد زنجـان بـه نـام مکـرم محمدنیاکلیمانی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/08 :‬‬ ‫تاریخانتشار نوبتسوم‪1400/11/06:‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/09/01-140060318011011009‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـر پورفیض الـه واقعه دشـتی فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 153‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪211/62‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 104‬فرعی از ‪ 44‬اصلی مفروز و مجری شده از پال ک ‪ 8‬فرعی از ‪ 44‬اصلی واقع در قریه خرف‬ ‫بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق شـعبان علی پور محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به‬ ‫شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/719‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/12-140060318011010056‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم سـمیرا سـرانوش زاد فرزنـد غالم عبـاس به شماره شناسـنامه ‪ 17‬و غیـره صـادره از‬ ‫مسجدسـلیمان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 330‬مترمربـع‬ ‫پال ک ‪ 435‬فرعی از ‪ 46‬اصلی مفروز و مجری شده از پال ک ‪ 17‬و غیره فرعی از ‪ 46‬اصلی واقع در قریه مرکیه‬ ‫بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق حسین پارسه محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح‬ ‫مذکور اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای‬ ‫مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/10/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/720‬‬ ‫ا گهی صورتمجلس عدم قابلیت افراز‬ ‫ً‬ ‫مسـئول محتـرم اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی کـرج احترامـا بـه پیوسـت صورتمجلـس عدم افـراز مربوط به پال ک ثبتـی ‪ 19400‬فرعی از ‪ 146‬اصلـی جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسـناد و‬ ‫امال ک ناحیه ‪ 3‬کرج ارسـال‪ ،‬خواهشـمند اسـت ضمن ابالغ واقعی به مخاطبین‪ ،‬یک نسـخه اخطار ابالغ شـده را به این اداره ارسـال فرمائید‪.‬‬ ‫اقـای صفرعلـی رحمتـی بـه ادرس‪ :‬کـرج‪ ،‬شـاهین ویال‪ ،‬بنیـاد ‪ 350‬متـری‪ ،‬خیابـان صالحـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،23‬واحـد ‪ -5‬خانـم طاهـره اردانـی بـه ادرس‪ :‬کـرج‪ ،‬شـاهین ویال‪ ،‬بنیـاد ‪ 350‬متری‪،‬‬ ‫خیابـان صالحـی‪ ،‬پلا ک ‪ ،23‬واحد ‪5‬‬ ‫صورتمجلس عدم قابلیت افراز پال ک ‪ 19400‬فرعی از ‪ 146‬اصلی‬ ‫تاریخ رسیدگی‪ 1400/08/16 :‬مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه کرج‬ ‫گزارش ماده ‪ 2‬ائین نامه قانون افراز‪ :‬برابر محتویات اسکن پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 89/06‬مترمربع قطعه ‪ 5‬تفکیکی به‬ ‫شـماره ‪ 19400‬فرعی از پال ک ‪ 2178‬فرعی از ‪ 146‬اصلی واقع در سـمت شـمالی طبقه سـوم به انضمام پارکینگ قطعه هشـت به مسـاحت ‪ 11‬مترمربع واقع در همکف و انباری قطعه‬ ‫نهـا و ائین نامـه اجرایـی ان ذیل دفتر‬ ‫سـه؛ تفکیکـی بـه مسـاحت ‪ 2/6‬مترمربـع واقـع در طبقـه پنـج بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات و مشـترکات طبـق قانـون تملـک اپارتما ‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139520331011034085‬و ‪ 139520331011034084‬بـه نا مهـای طاهـره اردانـی و صفرعلـی رحمتـی بالسـویه هـر یک نسـبت به سـه دانگ مشـاع ثبت و به شـماره چاپی‬ ‫‪ 843363‬و ‪ 843362‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬حالیـه خانـم طاهـره اردانـی بـه عنـوان احـدی از مالکیـن مشـاع به طرفیت از مالک مشـاعی دیگر طـی درخواسـت وارده ‪005815‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/02/20‬وفق قانون افراز و فروش امال ک مشاع‪ ،‬تقاضای افراز پال ک فوق بقدرالحصه خود از این اداره نموده اند که طبق سوابق جریان ثبتی ملک معنونه خاتمه یافته‬ ‫اسـت و صـدور سـند معـارض به نظـر نرسـید و مطابـق نامـه شـماره ‪ 140085631011014704‬مورخـه ‪ 1400/07/11‬موضـوع افـراز پلا ک فـوق بـه اطالع شـهرداری کرج رسـانیده شـد و به‬ ‫موجـب نامـه شـماره ‪ 67/3/94019‬مورخـه ‪ 1400/08/08‬شـهرداری کـرج بـا افـراز پلا ک فـوق مخالفت نمـوده و پال ک فوق را غیرقابـل افراز اعالم نموده اسـت‪ .‬خواهان‪ :‬خانم طاهره‬ ‫اردانی‪ -‬نماینده‪ :‬غالمی‪ -‬نقشـه بردار‪ :‬فرهنگ‬ ‫تصمیـم مسـئول واحـد ثبتـی‪ :‬بـا مطالعـه پرونـده ثبتـی و گـزارش ماموریـن افـراز و بـا عنایـت بـه نامـه شـماره ‪ 67/3/94019‬مورخـه ‪ 1400/08/08‬شـهرداری کـرج‪ ،‬ششـدانگ پلا ک‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫فوق االشـعار غیرقابـل افـراز تشـخیص م ‬ ‫مراتب طبق ماده ‪ 18‬قانون و مفاد اسناد رسمی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر تا درصورت اعتراض‪ ،‬مطابق ماده دوم قانون افراز و فروش امال ک مشاع از تاریخ رویت‪،‬‬ ‫ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و اعتراض نمایند‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه سه کرج‬ ‫م الف ‪/582‬ف‬ ‫مزایدهاموالغیرمنقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجرا براسـاس محتویات پرونده برحسـب محکوم علیه اقای‬ ‫جعفـر بشـیرزاده محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 3/886/158/180‬ریـال بابـت اصـل خواسـته‪ ،‬تاخیـر‬ ‫تادیـه و هزینـه دادرسـی در حـق محکو ملـه اقـای ایت طالبـی و پرداخـت مبلـغ ‪ 194/307/909‬ریال‬ ‫بابـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ ،‬لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی ملـک از سـوی محکو ملـه‬ ‫مذکـور‪ ،‬ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک ثبتـی شـماره ‪ 3552‬فرعـی از ‪ 92‬اصلـی بخـش ‪ 12‬تهـران‬ ‫واقع در طبقه اول به مسـاحت ‪ 56/13‬مترمربع به نام اقای جعفر بشـیرزاده فرزند شـاپور با شـماره‬ ‫ملـی ‪ 1450339913‬طـی سـند مالکیـت اصلـی بـا شـماره چاپـی ‪ 541710‬سـری د سـال ‪ 99‬ثبـت و‬ ‫صـادر گردیـده و در حـال حاضـر در حـق محکو ملـه یـاد شـده در بازداشـت اسـت‪ .‬ملـک مـورد تعرفـه‬ ‫اپارتمـان غربـی طبقـه اول سـاختمانی ‪4‬طبقـه شـامل زیرزمین به عنـوان پارکینگ و طبقـات اول تا‬ ‫سـوم هر یک ‪2‬واحد‪ ،‬اپارتمان مسـکونی به نشـانی باقرشـهر‪ ،‬روستای قمصر‪ ،‬شهرک یاس‪ ،‬خیابان‬ ‫یسـت‪ ،‬بـا سـازه بتنـی‪ ،‬بـا نمـای سـنگ‬ ‫‪12‬متـری یـاس دوم شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ ،5‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد غرب ‬ ‫و کفپـوش راهـرو و راه پل ههـا از نـوع سـنگ و کـف واحـد و سـرویس‪ ،‬حمـام و اشـپزخانه و دیوارهـای‬ ‫سـرویس‪ ،‬حمام و اشـپزخانه از نوع سـرامیک و همچنین دیوار واحد اپارتمان از نوع گچ با پوشـش‬ ‫یسـت‪ .‬سیسـتم سـرمایش کولـر ابـی و گرمایـش ان بخـاری و ابگـرم از طریـق ابگرمکـن‬ ‫کاغذدیوار ‬ ‫یشـود‪ .‬اپارتمـان دارای انشـعابات اب‪ ،‬بـرق و گاز مسـتقل اسـت‪ .‬اپارتمـان مذکـور‬ ‫دیـواری تامیـن م ‬ ‫در حـال حاضـر دارای مسـتاجر اسـت‪ .‬در وضعیـت کنونـی ملـک‪ ،‬بـدون در نظـر گرفتن هرگونـه الزام‬ ‫و تعهـد مالـی و حقوقـی به اشـخاص و یا سـازمان ها و نهادها من جمله شـهرداری‪ ،‬دهیـاری‪ ،‬دارایی‬ ‫کهـا‪ ،‬درصـورت نبـود هرگونـه منـع قانونـی فـروش و نقـل و انتقـال ششـدانگ مشـاعی اسـناد‬ ‫و بان ‬ ‫فوق الذکر‪ ،‬شامل عرصه و اعیان اپارتمان پال ک ثبتی ‪ 3552‬فرعی از ‪ 92‬اصلی به مساحت ‪56/13‬‬ ‫مترمربـع دارای ارزش معامالتـی بـر نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ ‪3/360/000/000‬‬ ‫یشـود کـه قیمـت پایـه بـرای مزایده‬ ‫ریـال معـادل سـیصد و سـی و شـش میلیـون تومـان قیمـت م ‬ ‫اسـت‪ .‬تقاضـای محکو ملـه بـرای مزایـده پلا ک ثبتـی تعرفـه شـده (اپارتمـان) مقـرر شـده در روز‬ ‫‪ 1400/11/09‬از ساعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی‬ ‫بخش کهریزک واقع در بلوار شـهید بهشـتی‪ ،‬جنب شـهرداری به فروش برسـد‪ .‬قیمت پایه از بهای‬ ‫ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد کنند‪ ،‬فروخته خواهد شد‪ 10 .‬درصد‬ ‫مبلغ پیشـنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اسـت تا یک ماه نسـبت به‬ ‫پرداخـت الباقـی ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت ‪ 10‬درصـد اولیـه بـا هزین ههـای اجرایـی به‬ ‫نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می شود‪ .‬طالبین درصورت تمایل می توانند ‪ 5‬روز قبل‬ ‫از موعـد مزایـده‪ ،‬بـه ایـن شـعبه مراجعـه‪ ،‬تـا ترتیـب بازدید انـان از اپارتمـان مـورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪855‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت رایـکا ‪ 125CC‬بـه رنـگ ابـی مـدل‬ ‫‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪ 95333-332‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 2933299‬و شـماره تنـه ‪ 8508207‬بـه مالکیـت اسـماعیل‬ ‫وثوق زاده سرچشمه فرزند ابراهیم به شماره ملی ‪1640012508‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ورامین‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 1400‬شماره‪2412‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫برگزاری «رسانه‪ ،‬امنیت ملی»؛ هم زمان با سالروز تشکیل سازمان بسیج رسانه‬ ‫مسئول س ــازمان بس ــیج درباره اولین نشست تخصصی‬ ‫شه ــای ‪»1401‬‬ ‫ته ــا و چال ‬ ‫«رس ــانه‪ ،‬امنی ــت مل ــی؛ فرص ‬ ‫گف ــت‪« :‬ه ــدف از برگ ــزاری این نشس ــت‪ ،‬وا کاوی نق ــش‬ ‫و جای ــگاه رس ــانه در تامی ــن امنی ــت مل ــی و وا کاوی‬ ‫راهکاره ــای ایف ــای نق ــش موثرت ــر رس ــانه ها دراین حوزه‬ ‫اس ــت؛ چرا که امروزه رس ــانه نقش ــی کلی ــدی و حیاتی در‬ ‫مدیری ــت اف ــکار عموم ــی دارن ــد و هرگونه خط ــا یا ضعف‬ ‫نح ــوزه می توان ــد هزینه های ــی جبران ناپذیر‬ ‫نه ــا درای ‬ ‫ا ‬ ‫را متوج ــه امنی ــت مل ــی و ثب ــات سیاس ــی و اجتماع ــی‬ ‫کش ــورمان کن ــد»‪ .‬عب ــاس محمدی ــان گفت‪« :‬اس ــتفاده‬ ‫از ظرفی ــت نخبگان ــی رس ــانه ای ب ــرای حل مش ــکالت و‬ ‫معضالت کش ــور‪ ،‬یکی از مهم ترین اهداف بس ــیج رسانه‬ ‫ب هش ــمار مـ ـی رود ک ــه دراین راس ــتا اقدامات کارشناس ــی‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت»‪ .‬این نشس ــت‪ ،‬ب ــا حضور فرش ــاد‬ ‫یپ ــور (مع ــاون مطبوعات ــی وزارت ارش ــاد)‪ ،‬س ــردار‬ ‫مهد ‬ ‫س ــرتیپ پاس ــدار غالمرض ــا س ــلیمانی (رئی ــس س ــازمان‬ ‫بسیج مس ــتضعفین)‪ ،‬جمعی از نخبگان‪ ،‬صاحب نظران‬ ‫و مس ــئوالن ارش ــد رسانه های کش ــور برگزار ش ــد‪ .‬معاون‬ ‫مطبوعات ــی وزیر ارش ــاد دراین مراس ــم گف ــت‪« :‬ا گر اینجا‬ ‫یگ ــردد؛‬ ‫هس ــتیم‪ ،‬ب ــه چن ــد ویژ گ ــی ایرانی بودن م ــا برم ‬ ‫از جمله کنش ــگری جمعی‪ .‬اینکه اهالی رسانه چه نقشی‬ ‫در ارتقاء یا کاهش امنیت ملی و سرمایه اجتماعی دارند‪،‬‬ ‫از چالشـ ـی ترین موضوع ــات ام ــروز ماس ــت و درادام ــه‪،‬‬ ‫همان طورکه دوس ــتان مدیرمس ــئول گفتند‪ ،‬رسانه های‬ ‫چاپ ــی هن ــوز دغدغه های ــی دارن ــد»‪ .‬فرش ــاد مهدی پور‬ ‫اف ــزود‪« :‬ام ــروزه مجموعـ ـه ای از گسسـ ـت ها را داری ــم‪ .‬ما‬ ‫فس ــلیقه داریم؛ و از این‪ ،‬دف ــاع می کنیم‪ .‬ازجهتی‬ ‫اختال ‬ ‫ممک ــن اس ــت افتراق تبدی ــل به موضوعی جدی ش ــود‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ا گ ــر بتوانیم تعارض ها را از س ــطح کالن‪ ،‬ب ــه خرد تبدیل‬ ‫ُ‬ ‫کنی ــم‪ ،‬بهت ــر اس ــت‪ .‬انچه اینجا مه ــم اس ــت‪ ،‬بعد ذهنی‬ ‫امنیت اس ــت‪ .‬حاج قاس ــم نماد این بودکه به ُبعد ذهنی‬ ‫اهمی ــت خاصی می داد‪ .‬س ــردار س ــلیمانی‪ ،‬ویژگی هایی‬ ‫خ ــاص مث ــل ق ــدرت مل ــی‪ ،‬ازدسـ ـت دادن ش ــکاف های‬ ‫قومیت ــی و مذهب ــی داش ــت‪ .‬اس ــتحکام و همبس ــتگی‬ ‫یس ــت ک ــه ح ــس می کنیم»‪ .‬س ــردار س ــرتیپ‬ ‫م ــا ضرورت ‬ ‫پاس ــدار س ــلیمانی نی ــز ب ــا عرض تس ــلیت ایام ش ــهادت‬ ‫حض ــرت زه ــرا (س) و قهرمان ایران؛ ش ــهید حاج قاس ــم‬ ‫س ــلیمانی گفت‪« :‬ی ــاد و خاطره ش ــهدای کرب ــای ‪ ۴‬و ‪۵‬‬ ‫را گرامی می داریم»‪ .‬رئیس س ــازمان بس ــیج مستضعفین‬ ‫بابیان اینکه بس ــیج‪ ،‬خانه اصحاب رس ــانه اس ــت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬امیدواری ــم این جلس ــات مس ــتمر باش ــد»‪ .‬وی‬ ‫ب ــه هیئ ــت اندیشـ ـه ورز بس ــیج اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪« :‬در‬ ‫س ــازمان بس ــیج در ذیل اندیشـ ـه های امامی ــن انقالب‪،‬‬ ‫ب ــرای رده های بس ــیج حمایت و پش ــتیبانی کنیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه به دنبال تش ــکیل بس ــیج گام دوم هستیم‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬چندروزدیگر به س هس ــالگی گام دوم می رس ــیم‬ ‫ک ــه به عن ــوان س ــندی راهب ــردی و عمی ــق در گام دوم‬ ‫اس ــت»‪ .‬س ــردار س ــلیمانی بابیان اینکه جان کالم بیانیه‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫گام دوم‪ ،‬تحق ــق مرد مس ــاالری دین ــی و انقالب ‬ ‫تصری ــح کرد‪« :‬مق ــام معظم رهبری (حفظـ ـه اهلل) به همه‬ ‫جزئی ــات در س ــند گام دوم اش ــاره کردن ــد‪ .‬می توانی ــم در‬ ‫هیئت های اندیشـ ـه ورزان در موضوعات بسیج در مسیر‬ ‫تحق ــق هم ــه جنب هه ــای دول ــت اس ــامی نقش افرینی‬ ‫کنیم؛ تحقق ایران قوی ازاین راه قابل اجراس ــت»‪ .‬وی به‬ ‫عرصه های علم و دانش‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬مرزبندی با دش ــمنان‬ ‫و س ــبک زندگی ایرانی اس ــامی در بیانیه گام دوم اش ــاره‬ ‫کرد و گفت‪« :‬ما دغدغه هایی مش ــترک در س ــبک زندگی‬ ‫داری ــم و بای ــد ب ــه این موض ــوع بپردازی ــم ک ــه نقط ــه اغاز‬ ‫حرکت م ــا از بعد دف ــاع مق ــدس‪ ،‬به درس ــتی ریل گذاری‬ ‫ش ــده اس ــت؟» وی باتا کیدبراینکه ملتی ایثارگر و فدا کار‬ ‫داری ــم‪ ،‬اف ــزود‪« :‬نخب ــگان و رس ــانه‪ ،‬نق ــش پیش قراول ــی‬ ‫دارند و می توانند به بازش ــدن مس ــیر کم ــک کنند»‪ .‬وی‬ ‫فس ــلیقه وج ــود دارد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫بابیان اینک ــه اختال ‬ ‫فس ــلیقه‬ ‫«هم ــه م ــا یک ه ــدف مش ــترک داریم و اختال ‬ ‫یک فرصت اس ــت و باید با همکاری یکدیگر مش ــکالت را‬ ‫حل کنیم»‪ .‬سردار س ــلیمانی بابیان اینکه ظرفیت هایی‬ ‫ب ــرای کم ــک ب ــه مطبوع ــات داری ــم‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫«ش ــبکه های مردمی خوبی در بس ــیج داریم؛ اما رســـانه‬ ‫این ها را ندیده و کمتر معرفی کرده اس ــت‪ .‬افکارس ــنجی‬ ‫مل ــی و کش ــوری را در کمت ــر از در ‪۴ ۸‬س ــاعت می توانی ــم‬ ‫انج ــام دهی ــم»‪ .‬وی بابیان اینک ــه به دنب ــال تصدی گری‬ ‫نیس ــتیم‪ ،‬یاداور ش ــد‪« :‬ما به دنبال الگوس ــازی هس ــتیم‬ ‫و رس ــانه بس ــیج‪ ،‬مردم پایه است و مس ــیر خود را مردمی‬ ‫پیش می برند»‪ .‬س ــردار سلیمانی بااش ــاره به کمک های‬ ‫مومنان ــه س ــازمان بس ــیج گف ــت‪« :‬م ــا س ــازمانی مردمی‬ ‫هس ــتیم و در طرح ش ــهید س ــلیمانی کمک های زیادی‬ ‫به مل ــت عزیزم ــان ص ــورت گرف ــت‪ .‬مس ــائل و راه حل ها‬ ‫مش ــخص اس ــت و ظرفیت ها فراوان؛ و رسانه ها درجهت‬ ‫بازگش ــایی مس ــیر کم ــک کنند ت ــا مش ــارکت ها درجهت‬ ‫افزای ــش تولید و رفع مش ــکالت اقدام ش ــود»‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 1400‬شماره‪2412‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستان‪:‬‬ ‫با قصور در مرا کز ترک اعتیاد‪ ،‬برخورد می کنیم‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گلسـتان‬ ‫درخصـوص فوت یکی از مددجویان‬ ‫مقیـم کمپ تـرک اعتیـاد توضیحاتی‬ ‫ارائـه کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل بهزیسـتی گلسـتان؛ دکتـر‬ ‫سـید مهـدی حسـینی گفـت‪:‬‬ ‫«در روز چهارشـنبه؛ مـورخ ‪۲۹‬‬ ‫اذرمـاه طـی حکـم قضایـی فـردی‬ ‫بـا هویـت معلـوم جهـت تـرک مـواد‬ ‫مخـدر در مرکـز اقامتـی درمـان اعتیـاد تحت نظـارت ایـن سـازمان پذیـرش‬ ‫و زیرنظـر روانشناسـان و پزشـک مرکـز در فراینـد درمـان قـرار گرفـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه شـدت اثـرات مخـرب مصـرف مـواد مخـدر صنعتـی‪ ،‬دچـار‬ ‫توهمات‪ ،‬عوارض روانی و جسـمانی ناشـی از ترک مواد قرارگرفته و رفتارهای‬ ‫شهـای‬ ‫خوداسیب رسـان نشـان داده کـه در حیـن ایـن رفتارهـا علیرغـم تال ‬ ‫نگهبانـان مرکـز جهـت کنتـرل ایشـان بـه انـان نیـز حملـه ور شـده کـه کارکنان‬ ‫یشـوند»‪ .‬دکتر حسـینی افزود‪« :‬در حین این‬ ‫مرکز‪ ،‬قادر به کنترل ایشـان نم ‬ ‫تهـای‬ ‫اتفاقـات ایـن فـرد دچـار حملـه قلبـی کـه پـس از تمـاس بـا مرکـز فوری ‬ ‫پزشکی به بیمارستان انتقال داده شده ولی متاسفانه در بیمارستان فوت‬ ‫می کند»‪ .‬مدیرکل بهزیستی گلستان بااشاره به تشکیل کمیته مرتبط با این‬ ‫اتفـاق پـس از اطلاع گفـت‪« :‬مقـرر شـد؛ تـا حصـول نتیجـه نهایـی پذیـرش در‬ ‫مرکز موردنظر ممنوع و تیم بازرسی استان به مرکز اعزام شده تا مصاحبه ها‬ ‫و بررسـی های الزم جهـت کشـف علـل فـوت بیمـار موردبررسـی قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن گفـت‪« :‬خوشـبختانه بـا هماهنگـی سـریع دسـتگاه قضـا‬ ‫دادسـتان محتـرم نیـز ازنظـر قضایـی وارد عمـل شـده و بررسـی های موردنیاز‬ ‫را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬تیـم مدیریتـی و بازرسـی بهزیسـتی اسـتان نیـز منتظـر‬ ‫اعلام نتیجـه از مراجـع ذیصلاح بـوده و به محـض اعلام نتیجـه اقدامـات‬ ‫مناسـب و قانونـی مطابـق احـکام قضایـی و دسـتورالعمل های قانونی انجام‬ ‫خواهد شـد»‪ .‬مدیرکل بهزیسـتی گلسـتان افزود‪« :‬اداره کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫لهـای‬ ‫و سـایر نهادهـای نظارتـی بادرنظرگرفتـن دسـتورالعمل ها و پروتک ‬ ‫درمانـی و نظارتـی موجـود در ائین نام ههـای خـود ابتـدا حامـی حقـوق افـراد‬ ‫و شـهروندان بـوده و احتـرام بـه حقـوق انـان و به ویـژه مددجویان را سـرلوحه‬ ‫امورات و وظایف خود می داند»‪ .‬در پایان اداره کل بهزیسـتی اسـتان از فوت‬ ‫ایـن مددجـو متاثـر بـوده و ضمن تسـلیت بـه خانـواده او‪ ،‬این اطمینـان را به‬ ‫صشـدن‬ ‫خانـواده و عمـوم مـردم شـریف اسـتان می دهـد تـا درصـورت مشخ ‬ ‫قصـور عمـدی ازسـوی تیـم درمـان مرکـز اقامتـی با خاطیـان برخورد مناسـب‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اخرین امار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان‬ ‫تنـام بیـش از ‬ ‫گلسـتان از ثب ‬ ‫‪4 2‬هـزار متقاضـی در طـرح‬ ‫نهضت ملی مسـکن در گلستان‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهنـدس محبوبـی‬ ‫تنـام‬ ‫دربـاره اخریـن امـار ثب ‬ ‫متقاضیـان در طـرح نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون ‪ 42209‬متقاضـی در‬ ‫اسـتان گلسـتان تـا پایـان مهلـت‬ ‫تنـام کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫تنـام مرحلـه اول در سـامانه نهضـت ملـی مسـکن ثب ‬ ‫ثب ‬ ‫درخصـوص جزئیـات امـار ثبت نام کننـدگان توضیـح داد‪« :‬تـا پایـان مهلـت‬ ‫تنـام مرحلـه اول در شـهر گـرگان ‪ ،16441‬در شـهر مینودشـت ‪، 4654‬‬ ‫ثب ‬ ‫ققلا ‪ ،2871‬در شـهر ازادشـهر ‪ 2398‬نفـر در سـامانه نهضـت ملـی‬ ‫در شـهر ا ‬ ‫نام نویسـی کرده انـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه نتایـج اولیـه اسـتعالمات ازسـوی‬ ‫وزارت راه وشهرسـازی اعلام می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بـه زودی نتیجـه پاالیـش اولیه‬ ‫یشـود و در سـامانه نهضـت ملـی مسـکن (ثمـن)‬ ‫تنـام متقاضـی اعلام م ‬ ‫ثب ‬ ‫قابل مشـاهده خواهد بود‪ .‬تعداد متقاضیان حائز شـرایط تا کنون ‪ 19940‬نفر‬ ‫بوده که باتوجه به اینکه پاالیش متقاضیان جدید هنوز ادامه دارد‪ ،‬با پایش‬ ‫جدیـد تعـداد متقاضیـان واجدشـرایط افزایـش پیـدا می کنـد»‪ .‬محبوبـی‬ ‫بااشـاره به ثبت نام کنندگانـی کـه به دالیـل مختلف درخواسـت ان ها رد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درخواسـت تعـدادی از ایـن ثبت نام کننـدگان به دلیـل وجـود‬ ‫سـابقه مالکیـت و تعـدادی نیـز بابـت وجـود سـابقه بانکـی رد شـده اسـت کـه‬ ‫نشـده در‬ ‫امـکان اعتـراض متقاضیـان به نتیجـه پاالیـش در مهلـت تعیی ‬ ‫سـامانه فراهـم شـده اسـت»‪ .‬مهنـدس محبوبـی با تا کید بر اینکـه مهلـت‬ ‫تنـام بـرای تمامـی متقاضیـان به غیراز مـردان مجرد باالی ‪۲ ۳‬سـال سـن ‪،‬‬ ‫ثب ‬ ‫یمـاه سـامانه‬ ‫یمـاه بـه پایـان رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دوشـنبه ‪ ۲۰‬د ‬ ‫‪ ۱۵‬د ‬ ‫یشـود و‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن بـرای مـردان مجـرد بـاالی ‪ ۲۳‬سـال بـاز م ‬ ‫این دسـته از متقاضیـان بایـد بامراجع هبـه نشـانی ‪ saman.mrud.ir‬نسـبت‬ ‫تنـام مـردان مجـرد بـاالی ‪ ۲۳‬سـال سـن در‬ ‫تنـام خـود اقـدام کننـد‪ .‬ثب ‬ ‫بـه ثب ‬ ‫یشـده تـا در شـهرهایی‬ ‫یشـود و برنامه ریز ‬ ‫شـهرهایی کـه بـاز شـده‪ ،‬انجـام م ‬ ‫دیگری که تامین زمین درحال انجام است‪ ،‬به زودی ثبت نام انجام شود که‬ ‫یسـت؛‬ ‫مشـدن شـرایط اعالم خواهد شـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫جزئیات ان به محض فراه ‬ ‫مجردهـا ب هشـرط تنظیـم تعهدنامـه محضری بـرای ارائه عقدنامـه در هنگام‬ ‫وا گـذاری واحـد مسـکونی می تواننـد در طـرح نهضـت ملـی مسـکن بعـد از‬ ‫تنـام کننـد‪.‬‬ ‫ابلاغ نهایـی دسـتورالعمل‪ ،‬ثب ‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی ساختمان ساماندهی‬ ‫کارگران فصلی و موقت شهر گرگان‬ ‫معاون خدمات شـهری شـهرداری گرگان از پیشـرفت ‪ 90‬درصدی ساختمان‬ ‫«ایسـتکار» خبـر داد‪ .‬احمـد سـاالری گفـت‪« :‬پـس از دسـتور مهنـدس‬ ‫سـبطی شـهردار محتـرم گـرگان درخصـوص راه اندازی سـاختمان مخصوص‬ ‫کارگـران فصلـی و سـاختمانی موقـت موسـوم بـه «ایسـتکار»‪ ،‬این موضـوع‬ ‫به طورجـدی در دسـتورکار حـوزه معاونـت خدمـات شـهری قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫سـاالری افزود‪« :‬درهمین راسـتا جلسـه هم اندیشـی و هماهنگی درخصوص‬ ‫تهیـه تفاهم نامـه رونـد اجرایـی باحضـور نماینـدگان دسـتگاه های مرتبـط‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬فنی حرفه ای و اداره کار در حوزه معاونت خدمات شـهری‬ ‫برگـزار شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬حضـور افـراد جویـای کار در حاشـیه برخـی از معابـر‬ ‫نهـای تحت عنـوان کارگـران سـاختمانی عالو هبـر مشـکالت ترافیکـی‪،‬‬ ‫و میدا ‬ ‫شـان ایـن قشـر زحمتکـش نیـز مـورد خدشـه قـرار می دهـد کـه بـا اجـرای‬ ‫یشـود»‪ .‬معاون خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫این طرح این مشـکل نیز حل م ‬ ‫گـرگان افـزود‪« :‬عملیـات عمرانـی سـاختمان ایسـتکار در مراحـل پایانـی قـرار‬ ‫دارد و درحـال برنامه ریـزی جهـت تجهیـز ان هسـتیم»‪ .‬به گفتـه سـاالری؛‬ ‫سـاختمان اسـتقرار کارگـران فصلـی و سـاختمانی تا دهـه فجر به بهر هبـرداری‬ ‫خواهـد رسـید‪ .‬وی ابـراز امیـدواری کـرد؛ بـا راه انـدازی ایـن مرکـز به کارگیـری‬ ‫کارگـران ضابطه منـد و هوشـمند شـود و دیگـر در گرمـا و سـرما شـاهد حضـور‬ ‫نهـای شـهری نباشـیم‪.‬‬ ‫ایـن قشـر زحمتکـش در معابـر و میدا ‬ ‫رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛‬ ‫گلستان؛ پیشرو در صدور احکام جایگزین حبس‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان با اشـاره به ضـرورت ترویـج فرهنـگ صحیـح‬ ‫قضایـی‪ ،‬گفـت‪« :‬امسـال قضـات اسـتان‪ ،‬بـرای چهار هـزار و ‪ ۶۰۷‬محکـوم‪،‬‬ ‫ب هجـای مجـازات حبـس‪ ،‬مجـازات جایگزیـن صـادر کردنـد»‪ .‬حیـدر اسـیابی‬ ‫با اشـاره به اینکه یکـی از مهم تریـن اهـداف دسـتگاه قضـا ایجـاد تنبـه و اصالح‬ ‫رویـه در افـراد متخلـف و مجـرم اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬گاهـی فـرد متخلـف و مجـرم‬ ‫به دلیـل سـهل انگاری و یـا فریـب مقطعـی دچار بـروز عمل مجرمانه ای شـده‬ ‫و ضمـن اظهـار پشـیمانی به دنبـال اصلاح رفتـار گذشـته اسـت کـه در اینجـا‬ ‫دسـتگاه قضایـی ضمـن رعایـت عدالـت و اجـرای قانـون بایـد بـرای اصلاح‬ ‫رویـه بـه فـرد کمک کند»‪ .‬وی با بیان اینکه دسـتگاه قضایی در نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران همواره نگاهی فرهنگی و پیشگیرانه را در دستور کار‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬البته این رافت اسلامی در زمان الزم به شـدت برخورد‬ ‫یکـه عامدانـه‬ ‫لگـران نظـم و امنیـت جامعـه و مجرمـان و افراد ‬ ‫در برابـر اخال ‬ ‫یشـود»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫به دنبـال تخطـی از قانـون هسـتند تبدیـل م ‬ ‫اسـتان گلسـتان از صـدور احـکام جایگزیـن حبـس در اسـتان گلسـتان‬ ‫ب هصـورت رویـه ای قانونـی و فرهنگـی خبـر داد و گفـت‪« :‬در سـال جـاری‬ ‫تا کنـون قضـات عزیـز اسـتان بـرای بال غبـر چهارهـزار و ‪ 607‬محکـوم مجـازات‬ ‫مسـابقه اسـت»‪.‬‬ ‫جایگزیـن حبـس صـادر کرده انـد کـه درنو عخـود‪ ،‬ک ‬ ‫پیام استاندار اصفهان به مناسبت سالروز تاسیس ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫ذوب اهن؛ کانون ارزنده خودباوری‬ ‫ سال معاصر است‬ ‫و بومی سازی در ‪ِ ۵۰‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫بی تردیـد در صنعـت بین المللـی‪ ،‬ذوب اهـن‬ ‫همـواره یکـی از صنایـع تخصصـی و مـادر‬ ‫بـوده و این مجموعـه‪ ،‬به عنـوان کانـون‬ ‫ارزنـده خودبـاوری و توانمندسـازی بومـی‬ ‫ـال معاصر؛ به ویـژه پس ازانقلاب‬ ‫طـی ‪۵ ۰‬س ِ‬ ‫و طـی دوران دفـاع مقـدس و پـس ازان‪،‬‬ ‫در دوران مختلـف به گونـه ای جهـادی‬ ‫و تحسـین برانگیز جهـت ایجـاد تحـوالت‬ ‫سـاختاری و عملیاتـی بـا رویکـردی‬ ‫مدیریتـی برمبنـای اینـده محـوری جهـت‬ ‫یسـازی ایـن صنعـت بنیادیـن نقشـی‬ ‫بوم ‬ ‫بی بدیـل ایفـا کـرده و می کنـد‪ .‬نقـش ایـن‬ ‫مجتمـع صنعتـی در سـازندگی پویـا و پایـدار‬ ‫صنایـع راهبـردی ایـران بـر همـگان محـرز و‬ ‫تحسـین برانگیز بـوده و صنعتگـران جهادی‬ ‫ایـن جبهـه راهبـردی با ممارسـت مجدانه و‬ ‫کوشـش های سـاعیانه خـود توانسـته اند در‬ ‫انتقال سازنده دانش فنی و ساخت صنایع‬ ‫بـزرگ و مهـم و زیربنایـی به گونـه ای موفـق و‬ ‫اثرگـذار حاضـر شـده و این مجتمع صنعتی‪،‬‬ ‫با بهره مندی از خرد جمعی و مدیریت ا گاه‬ ‫و اینده نگـر توانسـته اسـت‪ ،‬همچـون سـایر‬ ‫پیشـرفت ها در تحقـق رسـالت فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی خـود نیـز بـا بهـر ه از‬ ‫پتانسـیل های بومـی و ملـی نقشـی بسـزا و‬ ‫ژرفـی ایجـاد کـرده و جایگاهـی ممـدوح در‬ ‫شـاخص مشـارکت همگانـی در مقوالتـی‬ ‫نظیـر پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬تربیـت نیـروی‬ ‫یسـازی‬ ‫متخصـص و تحول افریـن‪ ،‬بوم ‬ ‫و خلـق ابـزار و تجهیـزات راهبـردی و ‪...‬‬ ‫خلـق کنـد‪ .‬حضـور ذوب اهـن اصفهـان در‬ ‫جغرافیـای سـخت کوش شهرسـتان لنجان‪،‬‬ ‫ایجادکننـده بسـترهای بی همتـا و نافعـی‬ ‫باالخـص در محوریـت بـا موضوعاتـی ماننـد‬ ‫مشـارکت های عمومـی‪ ،‬حـوادث غیرمترقبه‬ ‫یتـوان بـه مشـارکت فعـال و‬ ‫و ‪ ...‬بـوده کـه م ‬ ‫مسـتمر نیروهـای جان برکـف و ایثارگـر در‬ ‫جنـگ تحمیلـی؛ ازجمله تقدیم ‪ ۲۹۰‬شـهید‬ ‫گران قدر به نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫اشـاره کـرد و اعتقـاد راسـخ هـرم انسـانی‬ ‫متعهـد و متفکـر ایـن ا کوسیسـتم پویـای‬ ‫تشـده‬ ‫صنعتـی خبـر دارد‪ .‬رویکـرد مدیری ‬ ‫ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی در شـرایط‬ ‫جنـگ ناجوانمردانـه اقتصـادی بـا موضـوع‬ ‫تولید موفق انواع ریل طبق اسـتانداردهای‬ ‫جهانـی بـا حجمـی بال غبـر ‪۵ ۵۰۰۰‬تـن‪،‬‬ ‫نقـش مهـم ایـن صنعـت مـادر را در اجـرای‬ ‫پروژ ههـای ریـل ملـی تبییـن و مبرهـن‬ ‫یسـازد‪ .‬کاهـش ‪ ۵۰‬درصـدی برداشـت اب‬ ‫م ‬ ‫‪۱۰‬سـال اخیر‬ ‫از حوضـه ابـی زاینـده رود طـی ‬ ‫و گسـترش جنگل دسـت کاشـت با وسـعتی‬ ‫نبـر ‪ ۱۶۵۰۰‬هکتـار نیـز گواهـی موکـد بـر‬ ‫افزو ‬ ‫رویکـرد مدیریـت سـبز ایـن صنعـت اسـت‪.‬‬ ‫درپایـان‪ ،‬بـا تقدیـر از همـه متصدیـان ایـن‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشـی کـه نقشـی بسـزا در مولفـه اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی ایفـا کـرده و می کنـد و بـا اتخـاذ‬ ‫تمهیدات سازنده و پیشرو در جبهه تولید و‬ ‫عرصه مسئولیت اجتماعی مشفقانه جهت‬ ‫پیشـبرد اهـداف متعالـی کشـور و دولـت‬ ‫مردمـی گام برمی دارنـد‪ .‬سـالروز تاسـیس‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان را بـه مـردم شـریف‬ ‫ایـران؛ به ویـژه به مدیریـت خـدوم‪ ،‬کارگـزاران‬ ‫و کارگـران تالشـگر و زحمتکـش ایـن صنعـت‬ ‫و خانواد ههـای محتـرم ایشـان تبریـک و‬ ‫تهنیـت عـرض می کنـم‪.‬‬ ‫در کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی فارس بررسی شد؛‬ ‫مشکالت ترخیص کاال در مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در جلس ــه کمیس ــیون ص ــادرات‪ ،‬واردات و گم ــرک ات ــاق‬ ‫بازرگان ــی ف ــارس‪ ،‬معض ــات و مش ــکالت ترخی ــص کاال‬ ‫در مناط ــق وی ــژه اقتص ــادی کارشناس ــی و بررس ــی ش ــد‪.‬‬ ‫دراین جلس ــه‪ ،‬خس ــرو فروغان؛ عض ــو هیئت نماین ــدگان و‬ ‫رئیس کمیســـیون صـــادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتـــاق بازرگانی‬ ‫فارس گفت‪« :‬وقت ــی تولیدکننده می خواهد به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی وارد ش ــود‪ ،‬طبق تس ــهیالتی که قان ــون برای انان‬ ‫تعریف و مش ــخص ک ــرده؛ فعالیت خ ــود را اغ ــاز می کند و با‬ ‫برنامه ریزی و ا گاهی از مـــوارد قانونی موجود دراین منطقه‪،‬‬ ‫وارد میدان فعالیت اقتصادی شـــده است‪ .‬شرکت هایی که‬ ‫در منطقه وی ــژه اقتصادی ش ــروع به فعالیت می کنند‪ ،‬امید‬ ‫دارند روزی بتوانند صادرات داش ــته باش ــند و از معافیت ها‬ ‫ته ــا نیز مصوباتی‬ ‫اس ــتفاده کنند؛ اما ا کن ــون درباره معافی ‬ ‫ص ــادر ش ــده ک ــه ای ــن ام ــکان را لغ ــو می کن ــد‪ .‬هم ا کن ــون‬ ‫مه ــا دچ ــار مش ــکالت اقتص ــادی زیادی‬ ‫ک ــه به عل ــت تحری ‬ ‫هس ــتیم‪ ،‬امکان ــات قانون ــی بای ــد ب ــه واحده ــای تولی ــدی‬ ‫داده ش ــود ت ــا به تولی ــد کش ــور و اقتصاد اس ــتان کمک کند‬ ‫نش ــرایط نبای ــد ی ــک مصوب ــه‪ ،‬تم ــام مجموع ــه را از‬ ‫و درای ‬ ‫بی ــن بب ــرد؛ بنابرای ــن‪ ،‬بای ــد ازطری ــق مراج ــع قانون ــی ای ــن‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫مش ــکل را ح ــل ک ــرد»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬این درحال ‬ ‫زمان ــی هم ک ــه واح ــد تولیدی ب ــرای تخصیص تس ــهیالتی‬ ‫یش ــود‪ ،‬بقیه‬ ‫ک ــه ح ــق مس ــلم ان اس ــت‪ ،‬دچ ــار مش ــکل م ‬ ‫واحدهای ــی ک ــه قص ــد ورود و س ــرمایه گذاری دارن ــد‪ ،‬دچ ــار‬ ‫یش ــوند و‬ ‫ت ــرس ش ــده و از ورود به منطق ــه ویژه منصرف م ‬ ‫یه ــای انجا مش ــده برای مناطق وی ــژه به نتیجه‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫مطل ــوب نمی رس ــد»‪ .‬در ادامه‪ ،‬امید ماهران ــی؛ عضو هیئت‬ ‫نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی ف ــارس گف ــت‪« :‬ت ــوان صادراتی‬ ‫در ش ــرکت های موج ــود در منطق ــه وی ــژه اقتصادی ش ــیراز‬ ‫یسـ ـت که از ش ــرکت های موج ــود‬ ‫وج ــود دارد و این درحال ‬ ‫در منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی درخواس ــت برای ص ــادرات به‬ ‫کش ــورهای منطقه نی ــز زیاد اس ــت و باتوجه به اینکه افزایش‬ ‫ص ــادرات در دس ــتورکار کش ــور نی ــز هس ــت؛ ام ــا مش ــکالت‬ ‫فراوانی س ــد راه این صادرکننده اس ــت»‪ .‬به گفته وی؛ عمده‬ ‫این مش ــکالت را می توان ازاین حیث دانس ــت که درصورت‬ ‫لس ــی وجود‬ ‫ف ــروش به خار ج ازکش ــور بازگش ــت س ــرمایه و ا ‬ ‫ندارد و ا گر مش ــکلی برای صادرکنن ــده به وجود اید‪ ،‬در هیچ‬ ‫دادگاه بین الملل ــی نمی توان ــد ش ــکایت کند؛ و س ــود بانکی‬ ‫که ــا ب ــه تولیدکنند هه ــا می دهند‪،‬‬ ‫ب ــرای وام های ــی که بان ‬ ‫بسیارباالس ــت‪ .‬همچنین ن ــادر طیب ــی؛ مدیرعامل منطقه‬ ‫وی ــژه اقتص ــادی اس ــتان ف ــارس باتوج هب ــه مش ــکالت‬ ‫تس ــفارش ب ــرای‬ ‫حش ــده گف ــت‪« :‬طب ــق قان ــون؛ ثب ‬ ‫مطر ‬ ‫فعالی ــن منطق ــه وی ــژه نیاز اس ــت؛ ام ــا از س ــال ‪ ۱۳۹۵‬و بعد‬ ‫از گران ــی قیمت دالر‪ ،‬بخش ــنامه هایی صادر ش ــد که قانون‬ ‫منطق ــه وی ــژه را بی اث ــر ک ــرد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ای ــن قانون‬ ‫برای تس ــهیل کار تولیدکننده نوشته شده بود‪ ،‬گفت‪« :‬تنها‬ ‫راه حل مش ــکالت کنونی نیز بازگش ــت به اصل قانون اس ــت‬ ‫و ب ــرای کس ــانی که س ــرمایه گذار خارج ــی ندارن ــد‪ ،‬به صورت‬ ‫تس ــفارش ام ــاری و کس ــانی که س ــرمایه گذار خارج ــی‬ ‫ثب ‬ ‫نه ــا انجام‬ ‫تس ــفارش ب ــدون انتق ــال ارز ب ــرای ا ‬ ‫دارن ــد‪ ،‬ثب ‬ ‫یش ــود و درحال حاض ــر گواه ــی تولی ــد نی ــز در یـ ـک روز و‬ ‫م ‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫ب ــدون معطل ــی صادر م ‬ ‫حضور معاون اول رئیس جمهوری در مناطق سیل زده جنوب کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫در پی خسارت بارندگی های اخیر در جنوب‬ ‫استان کرمان‪ ،‬دکتر محمد مخبر (معاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری) به منظـور بررسـی شـرایط‬ ‫شهرسـتان های سـیل زده جنـوب کرمـان‪،‬‬ ‫عـازم این مناطـق شـد‪ .‬پـس از بازدیـد‬ ‫مناطق سـیل زده‪ ،‬جلسـه سـتاد پیشـگیری‪،‬‬ ‫هماهنگـی و فرماندهـی عملیـات پاسـخ بـه‬ ‫بحـران اسـتان‪ ،‬در محل فرمانـداری جیرفت‬ ‫بـا حضور معاون اول رئیس جمهـوری‪ ،‬برخی‬ ‫اعضـای هیئت دولـت‪ ،‬اسـتاندار کرمـان و‬ ‫برخـی مدیـران ارشـد ادارات و سـازمان ها‪،‬‬ ‫نماینـده پنـج شـهر جنوبـی در مجلـس؛‬ ‫و فرمانـداران مناطـق سـیل زده تشـکیل‬ ‫شـد‪ .‬دراین جلسـه عبدالوحیـد مهدوی نیـا‬ ‫(مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫اسـتان کرمان) گزارشـی از وضعیت خسـارات ‬ ‫واردشده به تاسیسات برق و وضعیت فعلی‬ ‫شـبکه توزیـع بـرق دراین مناطـق ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫وی ضمـن خیرمقـدم حضـور معـاون اول‬ ‫محتـرم رئیس جمهـوری و هیئت همـراه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬تقریبـا هرجـا ابـادی و سـکنه ای‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬خطـوط توزیـع بـرق احـداث‬ ‫شـده و به همین علـت شـبکه بـرق طوالنـی‬ ‫و گسـترده ای در جنـوب اسـتان داریـم‪.‬‬ ‫این مجموعـه شـامل حـدود ‪ ۳۰۰۰۰‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه توزیع و ‪ ۳۵۰۰۰‬دستگاه ترانسفورماتور‬ ‫یهـای‬ ‫اسـت‪ .‬خوشـبختانه در بارندگ ‬ ‫اخیـر باتوج هبـه دو اقدامـی کـه انجـام‬ ‫شـده بـود‪ ،‬خاموشـی های به وجودامـده‬ ‫به میـزان قابل توجهـی کاهـش پیـدا کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬بخـش اول اقدامـات انجا مشـده‪،‬‬ ‫بحـث مقاو مسـازی بـود کـه جهـت افزایـش‬ ‫تـاب اوری شـبکه از سـالیان قبـل انجـام‬ ‫شـده و مـا حـدود ‪ ۲۱‬هـزار پایـه را در مسـیر‬ ‫و جاهـای مختلـف گابیون بنـدی و‬ ‫مقاو مسـازی کـرده بودیـم‪ .‬بخـش دوم نیـز‬ ‫موضـوع اطالع رسـانی مناسـب‪ ،‬امادگـی‬ ‫و هماهنگـی بیـن دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫اسـتان اسـت کـه در بحـث امادگـی‪ ۲۳۴ ،‬نفـر‬ ‫در قالـب ‪ ۷۸‬ا کیـپ در شـرکت توزیـع جنـوب‬ ‫سـازمان دهی شـده بـود‪ .‬میـزان خاموشـی‬ ‫حوزه عملیاتی شـرکت در روز اول ‪ ۱۲۰‬روسـتا‬ ‫نشـب‬ ‫بـود کـه خاموشـی ‪ ۱۰۴‬روسـتا در هما ‬ ‫اول بـا کمـک همـکاران پرتالش و زحمتکش‬ ‫شـرکت‪ ،‬برطـرف شـد‪ .‬به علت مسدودشـدن‬ ‫مسـیرها امـکان حضـور ا کیـپ همـکاران‬ ‫شـرکت در ‪ ۱۶‬روسـتا وجـود نداشـت کـه پـس‬ ‫از بازگشـایی مسـیرها و فرونشسـت سـیل‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬روسـتا بـرق دار؛ و دو روسـتای جهان ابـاد‬ ‫یمـاه‬ ‫نهـور از توابـع منوجـان نیـز ‪ ۱۵‬د ‬ ‫وب ‬ ‫بـرق دار شـدند و ا کنـون برق تمام مشـترکین‬ ‫شـرکت‪ ،‬وصـل اسـت‪ .‬باتوج هبـه طـرح جامع‬ ‫تهی هشـده توسـط مشـاور شـرکت‪ ،‬جهـت‬ ‫افزایـش تـاب اوری و مقاو مسـازی شـبکه‬ ‫بـرق نیـاز بـه ‪ ۱۴۰‬میلیاردتومـان اعتبـار اسـت‬ ‫کـه بـا تامین اعتبـار و اختصـاص این مبلـغ‬ ‫بـه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان‬ ‫کرمان‪ ،‬کمک شـایانی جهت خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم شـریف جنـوب اسـتان کرمـان‬ ‫خواهد شـد»‪ .‬وی درپایان‪ ،‬از مردم شـریف و‬ ‫صبـور جنـوب اسـتان به علـت خاموشـی ها و‬ ‫وقفـه ای کـه در ارائـه خدمـات به وجـود امـد‪،‬‬ ‫عذرخواهـی کـرد‪.‬‬ ‫شهردار رشت خبر داد؛‬ ‫افزایش سرعت رسیدگی به محالت کم برخوردار‬ ‫منا محمدی‬ ‫ش ــهردار رش ــت گف ــت‪« :‬تقوی ــت‬ ‫زیرس ــاخت های لجس ــتیکی‪ ،‬خری ــداری‬ ‫ماهان ــه چه ــار ت ــا پنج میلیاردتوم ــان قی ــر‪،‬‬ ‫هوشمندس ــازی و ارتقای عملکرد س ــازمان‬ ‫ف ــاوا‪ ،‬یکپارچ هس ــازی کلی ــه فراینده ــای‬ ‫ش ــهرداری تنه ــا بخش ــی از اقدام ــات اخیر‬ ‫ش ــهرداری رش ــت ب ــوده اس ــت»‪ .‬س ــید‬ ‫ُ‬ ‫امیرحس ــین عل ــوی در ‪21‬امی ــن جلس ــه‬ ‫صح ــن ش ــورای ش ــهر رش ــت گف ــت‪« :‬طی‬ ‫‪ ۷۰‬روز ک ــه به لط ــف و اعتم ــاد اعض ــای‬ ‫ش ــورای اس ــامی رش ــت‪ ،‬مس ــئولیت‬ ‫مدیری ــت و هدای ــت ام ــور در ش ــهرداری‬ ‫را برعه ــده گرفت ــم‪ ،‬اقدام ــات مناس ــبی‬ ‫انج ــام ش ــد ک ــه تقوی ــت زیرس ــاخت های‬ ‫لجس ــتیکی برای مواجه ــه بهتر ب ــا بحران‪،‬‬ ‫اورهال تم ــام ماش ــین االت و خرید ‪ ۲۰‬تیغه‬ ‫برف روب ــی جدی ــد‪ ،‬بخشـ ـی ازان اس ــت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه فرایند تکمی ــل رصدخانه‬ ‫کوش ــیار ت ــا یک ماه اینده به اتمام می رس ــد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬فاز جدید با غس ــاالر مش ــکات‪ ،‬باغ‬ ‫ژاپنی و ف ــاز جدید پارک گیالنه نیز به خوبی‬ ‫پیش رفته و س ــعی داری ــم در یک ماه اینده‬ ‫ام ــاده بهر هب ــرداری ش ــود»‪ .‬عل ــوی از‬ ‫افزای ــش س ــرعت در رون ــد رس ــیدگی ب ــه‬ ‫محالت کم برخ ــوردار مطابق س ــفارش ها و‬ ‫تا کیدات رئیس و اعضای ش ــورای اس ــامی‬ ‫ش ــهر رش ــت س ــخن گف ــت و اف ــزود‪« :‬طبق‬ ‫تکلی ــف جدی ــدی ک ــه اب ــاغ ش ــد؛ مدیران‬ ‫مناط ــق ش ــهرداری ه ــم بای ــد در فراین ــد‬ ‫س ــامانه پاس ــخگویی ‪ ۱۳۷‬مش ــارکت کنند‬ ‫تا ضم ــن اط ــاع از مطالب ــات ش ــهروندان؛‬ ‫ب ــه س ــواالت و دغدغ هه ــای ان ــان پاس ــخ‬ ‫دهند که تا کنون بازخورد مناس ــبی داشته‬ ‫اس ــت»‪ .‬ش ــهردار رش ــت‪ ،‬انواع خالف های‬ ‫س ــاختمانی را ایت ــم دوم ــی ک ــه ازطری ــق‬ ‫س ــامانه ‪ ۱۳۷‬موردتا کی ــد ش ــهروندان بوده‬ ‫اع ــام کرد و گفت‪« :‬واحد بازرس ــی را مکلف‬ ‫کرده ای ــم ت ــا دراین زمین ــه دس ــتورالعملی‬ ‫برای نظ ــام کنترل‪ ،‬تش ــویق و تنبی ــه اماده‬ ‫کن ــد ت ــا ازاین طری ــق نس ــبت ب ــه س ــنجش‬ ‫عملک ــرد واحده ــا و کارکن ــان ش ــهرداری‬ ‫اقدام کنیم»‪ .‬وی هوشمندس ــازی‪ ،‬ارتقای‬ ‫عملک ــرد س ــازمان ف ــاوا‪ ،‬پ ــروژه ممی ــزی و‬ ‫اتصال و تعیین تکلیف س ــامانه ام ــا ک را از‬ ‫دیگ ــر موضوعات ــی که ب هج ــد در دس ــتورکار‬ ‫ش ــهرداری ق ــرار گرفته؛ اع ــام ک ــرد و گفت‪:‬‬ ‫«ب ــا راه ان ــدازی س ــامانه امال ک‪ ،‬بس ــترهای‬ ‫الزم ب ــرای شناس ــایی و حف ــظ و حراس ــت‬ ‫یه ــای ش ــهرداری توس ــط مناط ــق‬ ‫از دارای ‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی درمورد اضاف هش ــدن‬ ‫فراهم م ‬ ‫یک بخش به س ــاختمان ش ــهرداری رشت‬ ‫متش ــکل از واح ــد دیتاس ــنتر‪ ،‬مانیتورینگ‬ ‫معاونت ها و س ــازمان ها مطالب ــی بیان کرد‬ ‫نس ــاختمان‬ ‫و گف ــت‪« :‬قص ــد داری ــم درای ‬ ‫یک مجموع ــه ایزوله ب ــرای بایگانی امال ک‬ ‫و اسناد ش ــهرداری رشت ایجاد کنیم»‪ .‬وی‬ ‫یکپارچ هس ــازی کلیه فرایندهای شهرداری‬ ‫خاص ــه در ح ــوزه ص ــدور پروان ــه را از دیگ ــر‬ ‫اقدام ــات قابل توج ــه ش ــهرداری در م ــدت‬ ‫اخی ــر خواند و گف ــت‪« :‬با اس ــتمرار این کار و‬ ‫نصب س ــامانه های برخط جدی ــد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫حذف فرایندهای زائد‪ ،‬بروکراس ــی اداری در‬ ‫ش ــهرداری نی ــز کاه ــش پی ــدا می کن ــد»‪.‬‬ ‫ضرورت پیش بینی های تخصصی‬ ‫برای مقابله با شرایط بحرانی در شهرری‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران‬ ‫(شهرری) گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫جغرافیایـی‬ ‫موقعیـت‬ ‫شـهرری‪ ،‬حجـم زیـادی از‬ ‫اب هـای سـطحی پایتخـت‬ ‫بـه این منطقـه سـرازیر؛ و‬ ‫مسـیر کانال هـای اصلـی‬ ‫تهـران‪ ،‬بـه دشـت های‬ ‫جنوبی این شهر هدایت می شود؛ براین مبنا؛ پیش بینی های تخصصی برای‬ ‫مقابلـه بـا شـرایط بحرانـی ضروری سـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران؛ محمـد ناظـم رضـوی در نشسـت تخصصـی و هم اندیشـی‬ ‫اسـتان بـا حضـور مدیـران کل بحـران اسـتان قـم‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا بهره بـرداری از‬ ‫بزرگـراه غدیـر به نظـر می رسـد باید بازنگری در تقسـیم بندی شـهرهای معین‬ ‫شـهر تهـران انجـام شـود و می تـوان از ظرفیـت اسـتان های قزویـن‪ ،‬زنجـان‬ ‫و البـرز در شـرایط بحرانـی بـه بخش هـای شـرقی تهـران اسـتفاده کـرد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به برخـی بزرگراه هـای شـریانی منتهی به شـهرری‪ ،‬گفـت‪« :‬بزرگراه های‬ ‫شـریانی در شـرایط عـادی به عنـوان کریدورهـای ارتباطـی‪ ،‬موجـب تسـهیل‬ ‫تـردد درون و بین شهری سـت و در شـرایط خـاص و مناسـبتی‪ ،‬بـار ترافیـک‬ ‫سـنگین را در ان هـا شـاهد هسـتیم‪ .‬بایـد به منظـور تسـهیل در امدادرسـانی‬ ‫در شـرایط بحرانی‪ ،‬وضعیت این بزرگراه ها بررسـی و ارزیابی شـود‪ .‬دو شـهر قم‬ ‫و ری به واسـطه موقعیـت مذهبـی‪ ،‬نزدیکـی ُبعـد مسـافتی و انجـام تعاملات‬ ‫بین شـهری کـه از زمـان قدیـم وجـود داشـته؛ انتخـاب مناسـبی به عنـوان‬ ‫شـهر معیـن منطقـه ‪ ۲۰‬اسـت‪ .‬بـرای تسـهیل دسترسـی بـه مناطـق مختلـف‬ ‫تهـران در شـرایط بحرانـی‪ ،‬پیش بینـی اسـتقرار پایگاه هـای مدیریـت بحـران‬ ‫و امـداد درحدفاصـل مسـیرهای ارتباطـی ضروری سـت‪ .‬شـهرری به واسـطه‬ ‫وجـود پاالیشـگاه و برخـی مرا کـز خـاص در مجـاورت ان و را ههـای ارتباطـی‪،‬‬ ‫نشـهر بـا نظـارت اداره‬ ‫موقعیتـی ویـژه دارد و بایـد راه هـای امدادرسـانی بـه ای ‬ ‫راه وشهرسـازی و ادارات ذی ربـط بـا مدنظـر قرارگرفتـن سـناریوهای احتمالـی‬ ‫در شـرایط بحـران بازنگـری شـود»‪ .‬این جلسـه بـا هـدف اجـرای دسـتورالعمل‬ ‫وزارت کشـور دربـاره اسـتفاده از تمـام ظرفیت هـای اسـتان های معین برگـزار و‬ ‫در ان‪ ،‬دربـاره تبـادل اطالعـات و تعامـل بیشـتر بـرای مـرور عملیـات در زمـان‬ ‫بحران های احتمالی و چگونگی بهره برداری از ظرفیت نیروهای امدادرسان‬ ‫اسـتان های معیـن هنـگام وقـوع بحران هـا بحـث و تبادل نظـر شـد‪ .‬در پایـان‬ ‫ جلسـه کـه بـا حضـور شـهردار منطقـه ‪ ،۲۰‬مدیـران کل بحـران اسـتان قـم‪،‬‬ ‫نماینـده سـازمان پیشـگیری و مدیریـت بحـران شـهرداری تهـران و تعـدادی‬ ‫از مدیـران ارشـد این منطقـه در سـالن مدیریـت بحـران منطقه ‪ ۲۰‬برگزار شـد؛‬ ‫یمـاه بحـث و‬ ‫دربـاره برگـزاری مانـور سرتاسـری زلزلـه شـهر تهـران در اواخـر د ‬ ‫تبادل نظـر شـد‪ .‬بازدیـد شـهردار منطقه از اتـاق فرماندهی عملیـات (‪ )EOC‬و‬ ‫بازدیـد مدیـرکل و روسـای ادارات مدیریـت بحـران اسـتان قـم از مرکـز امـوزش‬ ‫سـازمان اتش نشـانی شـهر تهـران‪ ،‬از دیگـر بخش هـای این جلسـه بـود‪.‬‬ ‫برپایی مانور مدیریت بحران یگان انتظامی‬ ‫مانـور مدیریـت بحـران یـگان انتظامـی شهرسـتان ری‪ ،‬بـا حضـور شـهردار و‬ ‫سـایر مسـئوالن بخـش و شهرسـتان در میـدان تیـر کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬علی‬ ‫کلهر؛ شهردار کهریزک گفت‪« :‬مانور مدیریت بحران‪ ،‬با هدف ارتقای مهارت‬ ‫و ا گاهـی نیروهـای انتظامـی درمواجهه بـا بحـران برگزار شـد‪ .‬نیـروی انتظامی‬ ‫در مدیریـت بحـران از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار اسـت و عدم ا گاهـی و‬ ‫ً‬ ‫عدم تصمیم گیری صحیح این قشر زمان وقوع بحران‪ ،‬قطعا بحرانی دیگر را‬ ‫رقم می زند که به مراتب خسـارت ان سـنگین تر و غیرقابل جبران تر از بحران‬ ‫اولیه است؛ لذا برپایی مانورهای مدیریت بحران تاثیر بسزایی در پیشگیری‬ ‫از عواقـب و اسـیب های ناشـی از بحران هـای طبیعـی‪ ،‬شـهری‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫‪ ...‬دارد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ وی افزایـش دانـش و‬ ‫مهارت و به روزرسـانی اطالعات اقشـار مختلف تاثیرگذار در مدیریت بحران؛‬ ‫ازجمله نیروی انتظامی‪ ،‬اتش نشـانی‪ ،‬دسـتگاه های امدادرسـان و ‪ ...‬را یکی‬ ‫از مهم تریـن و کاربردی تریـن راهکارهـای مدیریـت بحـران برشـمرد‪.‬‬ ‫وا کنش سخنگوی فدراسیون کشتی‬ ‫به حواشی سفر به امریکا‬ ‫ســـخنگوی فدراسیون کشـــتی‪ ،‬گفت‪« :‬امریکا از تیم ملی کشـــتی ازاد برای‬ ‫انجـــام دیـــدار دوســـتانه دعوت کرده و الزم اســـت با تســـهیل امـــور‪ ،‬احترام‬ ‫حش ــده‬ ‫میهمـــان را نگـــه دارد»‪ .‬محمدابراهیـــم امامی درباره مباحث مطر ‬ ‫پیرامون ســـفر تیـــم ملی کشـــتی ازاد به امریـــکا‪ ،‬افزود‪« :‬رئیس فدراس ــیون‬ ‫ً‬ ‫کشـــتی امریـــکا در حاشـــیه رقابت هـــای جهانـــی نـــروژ‪ ،‬رســـما از تیـــم ایران‬ ‫بـــرای برگـــزاری دیدار دوســـتانه میـــان تیم های کشـــتی ازاد ایـــران و امریکا‬ ‫دعـــوت کـــرد‪ .‬این موضـــوع نیـــز امری مرســـوم میـــان کشـــورهای مختلف و‬ ‫دو کشـــور ایـــران و امریـــکا بوده اســـت‪ .‬بر همین اســـاس نیز ایـــران از امریکا‬ ‫بـــرای حضـــور در مســـابقات گرامیداشـــت دهه فجـــر دعوت کرده اس ــت»‪.‬‬ ‫س ــخنگوی فدراسیون کشتی‪ ،‬افزود‪« :‬س ــخنگوی وزارت امور خارجه ایران‬ ‫نیـــز در نشســـت خبری خـــود به درســـتی بـــه این نکته اشـــاره کرد کـــه این‬ ‫مســـابقه دوســـتانه با دعوت امریـــکا و در چارچـــوب مراودات ورزشـــی بین‬ ‫دو کشـــور صـــورت گرفته اســـت‪ .‬در پـــی این دعـــوت نیز اعضـــای تیم ملی‬ ‫کش ــتی ازاد ب ــرای انج ــام کارهای اداری مربـــوط به دریافت ویزا به ســـفارت‬ ‫امریـــکا در دوبـــی رفتنـــد و منتظـــر هســـتیم کـــه ویـــزای اعضای تیـــم صادر‬ ‫شـــود»‪ .‬او درپاســـخ به این ســـوال که ا گر ویزای برخی از نفرات مثل رییس‬ ‫یش ــود‬ ‫فدراســـیون کشـــتی صادر نشـــود‪ ،‬ایا تیم ملـــی بازهم عازم امریکا م ‬ ‫یـــا خیـــر؟ گفت‪« :‬اقای دبیـــر نیز مانند ســـایر اعضای تیم بـــرای گرفتن ویزا‬ ‫بـــه دوبـــی رفت و منتظـــر صـــدور روادید برای همـــه اعضای تیم هســـتیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قاعدتـــا باتوجه به اینکـــه ان هـــا از ایـــران بـــرای انجـــام این دیدار دوس ــتانه‬ ‫دعـــوت کرده انـــد و میزبـــان تیـــم ایـــران هســـتند‪ ،‬باید احتـــرام میهم ــان را‬ ‫رعایـــت کننـــد تا تیم ملی با تمامی نفرات و بدون مشـــکل عازم کشورش ــان‬ ‫شـــود»‪ .‬امامـــی گفـــت‪« :‬در صورتی که برای برخـــی از اعضای تیـــم ویزا صادر‬ ‫نشـــود‪ ،‬کادر فنـــی تیـــم ملـــی دربـــاره حضور یـــا حضـــور نداشـــتن در امریکا‬ ‫تصمیم گیـــری خواهد شـــد»‪.‬‬ ‫دستگیری سارقان لوازم خودرو و دریچه های فاضالب‬ ‫فرمانـده نیـروی انتظامـی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬سـارقان دریچ ههـای‬ ‫فاضلاب و لـوازم و محتویـات خودروهـای شـهروندان‪ ،‬بـا شـگردهای پلیسـی‬ ‫دسـتگیر؛ و بـه مراجـع قضائـی تحویـل شـدند»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـرهنگ‬ ‫دوسـتعلی جلیلیان‪ ،‬از دسـتگیری اعضای باند سه نفره سـارقان دریچه های‬ ‫«درپـی وقـوع چند فقـره سـرقت‬ ‫فاضلاب این شهرسـتان‪ ،‬خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫دریچه هـای فاضلاب در محـدوده شهرسـتان‪ ،‬متهمـان پـس از دسـتگیری‬ ‫بـه ‪ ۴۰‬فقـره سـرقت اعتـراف کردنـد‪ .‬تیـم عملیاتـی کالنتـری ‪ ۱۳۱‬شـهرری بـا‬ ‫رصـد میدانـی و تحقیقـات تخصصی و بااسـتفاده از تجهیزات خاص پلیسـی‪،‬‬ ‫موفـق بـه شناسـایی هویـت و محـل حضـور یکـی از سـارقان شـدند و پـس‬ ‫از هماهنگی هـای قضائـی‪ ،‬طـی یـک عملیـات ضربتـی و غافلگیرانـه‪ ،‬متهـم‬ ‫در مخفیگاهـش دسـتگیر و بـه ایـن کالنتـری منتقـل شـد‪ .‬در تحقیقـات‬ ‫به عمل امـده‪ ،‬متهـم بـه بـزه انتسـابی بـا همکاری دو همدسـتش اعتـراف کرد‬ ‫و ماموران موفق شـدند در ادامه بررسـی های پلیسـی‪ ،‬مخفیگاه همدسـتان‬ ‫سـارق را شناسـایی و پـس از هماهنگی هـای قضائـی‪ ،‬ایـن دو سـارق را نیـز‬ ‫دسـتگیر کننـد‪ .‬متهمـان بـا جانمایـی محل هـای سـرقت بـه ‪ ۴۰‬فقـره سـرقت‬ ‫دریچـه فاضلاب در محـدوده شـهرری‪ ،‬دولت ابـاد و نقـاط دیگـر اعتـراف‬ ‫کردنـد و پـس از پایـان تحقیقـات و تکمیـل پرونـده‪ ،‬تحویـل مراجـع قضائـی‬ ‫«درپـی وقـوع چند فقـره‬ ‫شـدند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫سـرقت لـوازم خـودرو در محـدوده کهریـزک‪ ،‬شناسـایی و دسـتگیری سـارق‪،‬‬ ‫در دسـتورکار کالنتـری ‪ ۱۷۰‬این بخـش قـرار گرفـت‪ .‬تیـم عملیاتـی کالنتـری ‪۱۷۰‬‬ ‫کهریـزک بـا رصدهـای میدانـی و تحقیقـات تخصصـی و اسـتفاده از تجهیـزات‬ ‫خـاص پلیسـی موفـق بـه شناسـایی هویـت و محـل حضـور سـارق شـدند»‪.‬‬ ‫جلیلیان بااشـاره به اینکه هماهنگی های قضائی دراین خصوص انجام شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬تیـم عملیاتـی کالنتـری ‪ ۱۷۰‬طـی یـک عملیـات ضربتـی و غافلگیرانـه‬ ‫متهـم را در مخفیگاهـش دسـتگیر کـرد و در بازدیـد از محـل‪ ،‬اموالـی؛ اعـم از‬ ‫سه دسـتگاه ضبـط خـودرو‪ ،‬یک حلقـه رینـگ و السـتیک‪ ،‬سـه جعبه ابـزار‪،‬‬ ‫دو دسـتگاه سـنگ فـرز کشـف و همـراه متهـم بـه کالنتـری منتقـل شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااعالم اینکه دراین رابطه تا کنون چهار مالباخته به کالنتری کهریزک مراجعه‬ ‫و امـوال مسـروقه خـود را بیـن امـوال مکشـوفه شناسـایی کردند‪ ،‬گفـت‪« :‬پس‬ ‫از اخـذ شـکایت پایـان تحقیقـات و تشـکیل پرونـده‪ ،‬متهـم تحویـل مراجـع‬ ‫«درپـی دوفقـره‬ ‫قضائـی شـدد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫سـرقت خـودروی وانـت پیـکان در محـدوده شـهرری‪ ،‬تیـم عملیاتـی کالنتری‬ ‫‪ ۱۷۲‬حضـرت عبدالعظیـم حسـنی (ع) بـا رصدهـای میدانـی‪ ،‬تحقیقـات‬ ‫تخصصی و اسـتفاده از تجهیزات خاص پلیسـی‪ ،‬موفق به شناسـایی هویت‬ ‫و پاتـوق سـارق در یـک مغـازه کلیدسـازی در محدوده شـهرری شـدند‪ .‬پس از‬ ‫هماهنگی های قضائی‪ ،‬تیم عملیاتی کالنتری ‪ ۱۷۲‬طی یک عملیات ضربتی‬ ‫و غافلگیرانـه متهـم را در پاتوقـش دسـتگیر؛ و در بازدیـد از انجـا‪ ،‬دو شـاه کلید‬ ‫مخصـوص روشـن کردن خودروهـای وانـت پیـکان از وی کشـف کردنـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫اهدای ‪ 100‬جلد کتاب به کتابخانه ابفای اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬یکـی از کارکنـان ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان در قالـب پویـش «اهـدای دانایـی»‬ ‫بهـای شـخصی خـود را بـه‬ ‫بخشـی از کتا ‬ ‫کتابخانـه شـرکت اهـدا کـرد‪ .‬بهـرام یـزدی‪،‬‬ ‫این اقـدام فرهنگـی را بـا هدف کمـک به ترویج‬ ‫یسـازی‬ ‫فرهنـگ کتـاب و کتاب خوانـی‪ ،‬غن ‬ ‫و تقویـت منابـع کتابخانـه و ارتقـای فرهنـگ‬ ‫ً‬ ‫کتاب خوانـی انجـام داد‪ .‬وی مجموعـا ‪ 100‬جلـد کتـاب بـا موضوعـات علمـی‪،‬‬ ‫مذهبـی‪ ،‬عمومـی‪ ،‬دفـاع مقدس و تخصصی درزمینه صنعت ابفا به کتابخانه‬ ‫ابفـای اصفهـان اهـدا کـرد‪ .‬یـزدی‪ ،‬ا کنـون به عنـوان رئیـس اداره رسـیدگی بـه‬ ‫امور پیمان ها در معاونت بهره برداری و توسـعه اب مشـغول به خدمت اسـت‪.‬‬ ‫در پویـش «اهـدای کتاب‪-‬اهـدای دانایـی» از همـکاران شـاغل‪ ،‬بازنشسـته‬ ‫و کلیـه عالقه منـدان دعـوت شـده اسـت بـا هـدف گسـترش فرهنـگ مطالعه و‬ ‫بهـای بـدون اسـتفاده خـود را بـه کتابخانـه‬ ‫یسـازی کتابخانـه شـرکت‪ ،‬کتا ‬ ‫غن ‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان اهـدا کننـد‪.‬‬ ‫اعالم نارضایتی دادستان بهبهان‬ ‫از مدیران دستگاه های دولتی‬ ‫محمد حسـن بهبهانـی‪ /‬قاسـمی نژاد؛ دادسـتان بهبهـان نارضایتـی خـود را‬ ‫از مدیـران دسـتگاه های د ولتـی در چندیـن مـورد در جلسـه شـورای اداری‬ ‫این شهرسـتان بیـان کـرد کـه بـه اطلاع شـهروندان می رسـد‪ .1 .‬عدم حضـور‬ ‫مدیـران در سـاعات اداری ‪ .‬بایـد مدیـر بـه مشـکالت ارباب رجوع رسـیدگی کند‬ ‫یکـه مدیـر حاضـر نیسـت در اتاقـش را بـاز‬ ‫و درددل مـردم را گـوش دهـد؛ در حال ‬ ‫کند و حرف ارباب رجوع را بشـنود‪ .2 .‬کارکنان بعضی ادارات درمجموع پنج نفر‬ ‫تسـوراخ پنهان می کند‪ .‬ایـن روش‬ ‫هـم نیسـتند؛ ولـی مدیـر‪ ،‬خـودش را در هف ‬ ‫زیبنده نظام اسالمی نیست! زیبنده یک مدیر انقالبی نیست‪ .3 .‬مدیران در‬ ‫انجام امور محوله جدیت الزم را ندارند‪ .‬ازاینجا و از همین تریبون از نهادهای‬ ‫امنیتی می خواهم که ا گر مدیری به وظیفه خود عمل نمی کند؛ یعنی اینکه‬ ‫جایـی را اشـغال می کنـد و مدتـی را می گذرانـد تـا بعـد کـه ب هجـای دیگری بـرود‪،‬‬ ‫این قابل پذیرش نیسـت‪ .5 .‬دغدغه اصلی مردم جاده ارامسـتان اسـت ‪ .‬خدا‬ ‫را شکر؛ االن هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و باید سریع کار را شروع کرد‪.6 .‬‬ ‫بعضی اوقات مدیران برای اجرای یک برنامه می گویند؛ باید دادگسـتری به ما‬ ‫یسـت کـه می اورید؟‬ ‫مجـوز بدهـد تـا ایـن کار را انجـام دهیم‪ .‬این چه بهانه های ‬ ‫شما برای انجام کار غیرقانونی مجوز نمی گیرید؛ ولی برای کار قانونی می گویید‬ ‫از دادگسـتری مجـوز بیاوریـد؟! ‪ .7‬در رابط هبـا دسـت اندازهای داخـل شـهر‬ ‫مکاتبه کرده ایم ‪ .‬مدت زمانی را معین کرده ایم ‪ .‬شهرداری موظف است؛ جاده‬ ‫ارامستان و تمام دست اندازهای داخل شهر را برطرف و باعث رضایت مندی‬ ‫مـردم شـود‪ .8 .‬به اتفـاق فرمانـدار و شـهردار از نقـاط مختلـف شـهر دیـدن‬ ‫شـد؛ متاسـفانه عدم وجـود روشـنایی در نقـاط مختلـف شـهر باعـث جـرم در‬ ‫ان مناطق خواهد شد‪ .‬مکاتبه با رئیس اداره برق انجام شده؛ درنتیجه منتظر‬ ‫اقـدام هسـتم‪ .‬روشـنایی مناطـق بایـد تامیـن شـود‪ .9 .‬موضـوع کشـتارگاه مرغ‬ ‫شهرسـتان و مـوارد زیسـت محیطی ان قابل قبول نیسـت‪ .‬به فرمانـدار گفته ام‬ ‫ً‬ ‫که پیگیری کند‪ .‬لطفا بحث کشتارگاه پیگیری کنید که مشکل بهداشتی اش‬ ‫نشـهری شهرسـتان بهبهـان بازدیـد شـد‪ .‬جـاده‬ ‫برطـرف شـود‪ .10 .‬از جـاده برو ‬ ‫زیدون‪-‬بهبهان که تصادف زیادی در ان رخ می دهد نیز یکی از دغدغه های‬ ‫نشـاءاهلل بـا همـکاری رئیـس اداره راه و ترابـری و‬ ‫مـردم شـهر زیـدون اسـت؛ ا ‬ ‫پلیـس راه نقـاط حادثه خیـز ایـن جاده شناسـایی و اصالح شـود؛ زیرا کشـته ها‬ ‫یهـای زیـادی داشـته اسـت‪ .‬قابل ذکر اسـت؛ قاسـمی نژاد (دادسـتان‬ ‫و زخم ‬ ‫دادسـرای عمومی و انقالب شهرسـتان بهبهان) این موارد را در جلسـه شورای‬ ‫اداری شهرسـتان در حضـور فرمانـدار (رئیـس جلسـه)‪ ،‬امام جمعـه و تمامـی‬ ‫مدیـران دسـتگاه های اداری شهرسـتان بیـان کـرد‪ .‬امیدواریـم ایـن تذکـرات‬ ‫دادسـتان هرچ هسـریع تر جامـه عمـل بپوشـد و مـردم نتایـج ان را ببینند‪.‬‬ ‫کاهش پنج درصدی مصرف گاز مایع در سمنان‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫شـاهرود‪ ،‬از توزیـع بیـش از ‪۵ ۰۰۰‬تـن گاز مایـع در سـه ماهه پائیـز امسـال در‬ ‫سـطح منطقـه شـاهرود خبـر داد‪ .‬علی ا کبـر عربعامـری بااشـاره به اغـاز طـرح‬ ‫توزیـع الکترونیکـی گاز مایـع در منطقـه از مردادمـاه پارسـال جهـت عرضـه گاز‬ ‫مایـع ب هنـرخ مصـوب و حمایـت از مصرف کننـدگان گفـت‪« :‬در پائیـز امسـال‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰۰۰‬تـن گاز مایـع در سـطح اسـتان سـمنان توسـط چهـار ناحیـه‬ ‫(مرکـزی‪ ،‬سـمنان‪ ،‬دامغـان‪ ،‬گرمسـار) تامیـن و توزیـع شـده اسـت کـه باتوجه به‬ ‫توزیـع ‪ 5846‬تنـی در سـه ماهه پائیـز ‪ ،99‬میـزان توزیـع و مصـرف کاهش حدود‬ ‫پنج درصدی را در امسـال نسـبت به مدت مشـابه پارسـال نشـان می دهد»‪ .‬او‬ ‫تعـداد خانوارهـای مصرف کننـده نفـت سـفید و گاز مایـع را حـدود ‪ 7000‬خانـوار‬ ‫اعلام کـرد و افـزود‪« :‬گاز مایـع این دسـته مصرف کنندگان ازطریق چهار شـرکت‬ ‫یشـود‪ .‬بـا اجـرای‬ ‫مـوزع‪ ،‬هفـت بـاب تاسیسـات و ‪ ۶۰‬عامـل فـروش توزیـع م ‬ ‫نطـرح‪ ،‬خریـد گاز مایـع بـا قیمـت مصـوب دولتـی ازطریـق دسـتگاه های‬ ‫ای ‬ ‫تخـوان و دریافـت رسـید از عاملان توزیـع امکان پذیـر اسـت»‪.‬‬ ‫کار ‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان تاکید کرد؛‬ ‫کنترل مصرف گاز در فصل سرما؛ ضرورتی مهم‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 1400‬شماره‪2412‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫تغییر الگوی ِکشت؛‬ ‫پایانی بر بحران اب در استان مرکزی‬ ‫ـاحت پهن ــه خش ــک اس ــتان‬ ‫افزای ــش مس ـ ِ‬ ‫مرک ــزی از ده ــه ‪ ۶۰‬تا کن ــون‪ ،‬زن ــگ خطری‬ ‫ج ــدی ب ــرای تصمی ــم س ــازان و متولی ــان‬ ‫بخ ــش کش ــاورزی ب ــوده و براورده ــای‬ ‫تحقیقات ــی نش ــان می ده ــد در ش ــرایط‬ ‫کنون ــی توس ــعه فضاه ــای گلخانـ ـه ای‪،‬‬ ‫بهره گی ــری از ابی ــاری نوی ــن و در یـ ـک کالم‬ ‫تغییر الگوی ِکش ــت‪ ،‬راهبرد حیات اقتصاد‬ ‫کش ــاورزی در ای ــن خط ــه اس ــت‪ .‬اس ــتان‬ ‫مرک ــزی ب ــا ‪ ۴۴‬درص ــد کاه ــش بارندگ ــی‪،‬‬ ‫کس ــالی جدیدی را در س ــال پیش رو‬ ‫خش ‬ ‫تجربه می کند و س ــاالنه از مناب ــع زیرزمینی‬ ‫ان دومیلیـــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکع ــب‬ ‫یش ــود و می ــزان کس ــری‬ ‫اب برداش ــت م ‬ ‫مخ ــزن ذخایر اب زیرزمینی ان در هرس ــال‬ ‫‪۲۳۵‬میلیون متر مکع ــب ب ــراورد ش ــده و‬ ‫ای ــن ب ــدان معناس ــت ک ــه س ــاالنه مع ــادل‬ ‫‪ ۲۳۵‬میلیون متر مکع ــب‪ ،‬از حج ــم اب‬ ‫زیرزمین ــی این خط ــه افت می کن ــد‪ .‬امارها‬ ‫می گوین ــد؛ ‪ ۹۲‬درص ــد از حج ــم اب مصرفی‬ ‫اس ــتان مرک ــزی در بخ ــش کش ــاورزی‪ ،‬س ــه‬ ‫و نی ــم درص ــد در بخ ــش صنع ــت و بقیه در‬ ‫بخ ــش اش ــامیدنی ب ــه مص ــرف می رس ــد‪.‬‬ ‫س ــه س ــد ب ــزرگ ‪ ۱۵‬خ ــرداد‪ ،‬کم ــال صالح و‬ ‫که ــزار و ‪ ۳۱۰‬س ــد کوچک و‬ ‫س ــد س ــاوه و ی ‬ ‫بزرگ تحت مدیریت ش ــرکت اب منطقه ای‬ ‫و جهاد کش ــاورزی این اس ــتان ق ــرار دارد که‬ ‫به گفته مس ــئوالن استانی میزان ذخیره اب‬ ‫موجود در س ــدهای بزرگ اس ــتان به دلیل‬ ‫کس ــالی و کاه ــش بارندگی ها امس ــال‬ ‫خش ‬ ‫نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال گذش ــته‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــد کاه ــش یافت ه اس ــت‪.‬‬ ‫براس ــاس مفاد برنامه س ــازگاری ب ــا کم ابی‪،‬‬ ‫‪ ۶۹۰‬میلیون متر مکع ــب از مص ــارف‬ ‫به ــای‬ ‫ت از س ــفره های ا ‬ ‫و برداشـ ـ ‬ ‫زیرزمین ــی اس ــتان مرک ــزی ت ــا پای ــان برنامه‬ ‫هفت ــم‪ ،‬کاه ــش یاب ــد‪ .‬به گفت ــه مس ــئوالن‬ ‫اس ــتان مرک ــزی با توج هب ــه کاه ــش س ــطح‬ ‫اب س ــفره های زیر زمین ــی درراس ــتای‬ ‫جلوگی ــری از اف ــت بیش ــتر مناب ــع اب ــی‬ ‫اس ــتان‪ ،‬چ ــاره ای ج ــز تغییر الگوی کش ــت‬ ‫شه ــای نوی ــن ابیاری و‬ ‫و بهره من ــدی از رو ‬ ‫بب ــر وجود‬ ‫تروی ــج ِکش ــت محص ــوالت کم ا ‬ ‫کس ــالی‬ ‫ن ــدارد‪ .‬پیامده ــای ش ــدید خش ‬ ‫در اس ــتان مرک ــزی به وی ــژه خس ــارت‬ ‫یک هزار میلیارد تومان ــی ب ــه کش ــاورزان این‬ ‫خط ــه در س ــال ج ــاری‪ ،‬ل ــزوم بهره من ــدی‬ ‫شه ــای نوی ــن کش ــت و ابی ــاری را در‬ ‫از رو ‬ ‫قط ــب چه ــارم صنع ــت ای ــران دوچن ــدان‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬افزای ــش ‪ ۳۰‬هکت ــاری‬ ‫گلخان هه ــای اس ــتان مرک ــزی در راس ــتای‬ ‫تحقق ط ــرح تغییر الگوی کش ــت باجدیت‬ ‫یش ــود و براین اس ــاس‪،‬‬ ‫در اس ــتان دنبال م ‬ ‫توس ــعه سیس ــتم های ابیاری نوی ــن نیز در‬ ‫دس ــتورکار ق ــرار گرفت ــه ک ــه ‪ ۱۶۲‬هزار هکت ــار‬ ‫اراضی مس ــتعد‪ ،‬به ‪ ۱۷۵‬هزار هکت ــار افزایش‬ ‫یافته اس ــت‪ .‬بنابر اعالم کارشناسان استان‬ ‫مرک ــزی با توس ــعه فضاهای نوی ــن تولید در‬ ‫بخ ــش کش ــاورزی‪ ،‬بهره گی ــری از ظرفی ــت‬ ‫محص ــوالت گلخانـ ـه ای و کم اب بر‪ ،‬توس ــعه‬ ‫ابی ــاری نوین و افزای ــش به ــره وری از منابع‬ ‫اب بخ ــش کش ــاورزی در دس ــتور کار ق ــرار‬ ‫ِ‬ ‫گرفت ه اس ــت‪.‬‬ ‫کشت گیاهان دارویی‬ ‫در ‪ ۱۲۰‬هکتار از عرصه های کشاورزی‬ ‫مدی ــر باغبان ــی س ــازمان جهاد کش ــاورزی‬ ‫اس ــتان مرکزی معتقد اس ــت‪« :‬بهره مندی‬ ‫بب ــر و گلخانـ ـه ای‬ ‫از ظرفی ــت کش ــت کم ا ‬ ‫باتوجه به اس ــتعداد عرصه های کش ــاورزی‬ ‫عام ــل به ــره وری و افزای ــش ارزش اف ــزوده‬ ‫اقتصادی ب ــرای کش ــاورزان و فعاالن بخش‬ ‫یس ــت»‪ .‬علی اصغ ــر زارع ــی اف ــزود‪:‬‬ ‫کشاورز ‬ ‫«کاش ــت ‪ ۱۵۰‬هکت ــار گیاه ــان داروی ــی در‬ ‫عرصه های کشاورزی استان مرکزی امسال‬ ‫ب ــرای این اس ــتان تعه ــد ش ــد ک ــه تا کن ــون‬ ‫ای ــن گیاه ــان در ‪ ۱۲۰‬هکت ــار از عرص هه ــای‬ ‫جهاد کشاورزی استان کش ــت شد ه است‪.‬‬ ‫کشـــت گیاهان دارویی در اراضی کشـــاورزی‬ ‫اس ــتان مرک ــزی عالو هب ــر صرفه جوی ــی در‬ ‫مصـــرف اب کشـــاورزی‪ ،‬افزایـــش درامد ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬برابـــری برای کشـــاورزان به همـــراه دارد»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬با توج هب ــه افزای ــش گرم ــا و‬ ‫تغییر اقلیم در کش ــور و استان مرکزی طرح‬ ‫س ــایبان باغ ها با هدف کاه ــش دمای هوا‬ ‫در ایـــن اراضی‪ ،‬افزایش بهـــره وری و کاهش‬ ‫هدررف ــت اب کش ــاورزی و کاهش تبخیر در‬ ‫این اراضی اجرایی می شـــود‪ .‬امســـال ایجاد‬ ‫س ــایه بان در ‪ ۱۶۰‬هکت ــار از باغ ــات اس ــتان‬ ‫مرک ــزی درراس ــتای کاه ــش مص ــرف اب‬ ‫کش ــاورزی ب ــرای س ــازمان جهاد کش ــاورزی‬ ‫اس ــتان تعه ــد ش ــده ب ــود ک ــه تا کن ــون‬ ‫نط ــرح در ‪ ۶۵‬هکت ــار از باغ ــات اس ــتان‬ ‫ای ‬ ‫اجرای ــی ش ــد ه اس ــت‪ .‬ایج ــاد ‪ ۶۳۰‬هکت ــار‬ ‫فض ــای گلخانـ ـه ای در راس ــتای اج ــرای‬ ‫برنام ــه س ــازگاری ب ــا کم اب ــی برای س ــازمان‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی اس ــتان مرک ــزی تعه ــد‬ ‫ش ــده ب ــود ک ــه به دلی ــل ع ــدم اختص ــاص‬ ‫چاه های ف ــرم یک به گلخانه های اس ــتان‪،‬‬ ‫تا کن ــون ‪ ۲۶‬هکت ــار فض ــای گلخانـ ـه ای در‬ ‫اس ــتان ایجاد ش ــد ه اس ــت»‪ .‬زارع ــی افزود‪:‬‬ ‫«ه ــدف اج ــرای برنام ــه کش ــت زعف ــران در‬ ‫اس ــتان مرک ــزی ‪ ۱۵‬صدم میلیون متر مکعب‬ ‫در بخ ــش کش ــاورزی این اس ــتان در‬ ‫س ــال ج ــاری ب ــود ک ــه تا کن ــون اج ــرای‬ ‫حه ــا یک دهم میلیون متر مکع ــب‬ ‫این طر ‬ ‫صرفه جوی ــی اب در این بخ ــش را به همراه‬ ‫داش ــت ه اس ــت‪ .‬ه ــدف اج ــرای کاش ــت گل‬ ‫محم ــدی در س ــال ج ــاری دراین اســـتان‬ ‫صرفه جوی ــی ‪ ۵۳‬صدم میلیون متر مکع ــب‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫اب در بخ ــش کشاورز ‬ ‫کاش ــت این محص ــول در اس ــتان تا کن ــون‬ ‫اب‬ ‫‪ ۳۷‬صدم میلیون متر مکع ــب‬ ‫دراین بخ ــش صرفه جوی ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ه ــدف صرفه جوی ــی اب کش ــاورزی ب ــرای‬ ‫اج ــرای ط ــرح ایج ــاد س ــایه بان در باغـــات‬ ‫اس ــتان مرکزی ‪ ۴۹‬صدم میلیون متر مکعب‬ ‫یس ــت که با اجرای این طرح‬ ‫در س ــال جار ‬ ‫در س ــال جاری سه دهم میلیون متر مکعب‬ ‫در اب کشـــاورزی صرفه جویی شده است»‪.‬‬ ‫اجرایسامانهابیارینوین‬ ‫و صرفه جویی‪ ۳۲۰‬میلیون متر مکعبیاب‬ ‫سرپرست س ــازمان جهاد کش ــاورزی استان‬ ‫مرک ــزی نی ــز گف ــت‪ ۱۷۰« :‬هزار هکت ــار زمی ــن‬ ‫کش ــاورزی در باقابلی ــت اج ــرای س ــامانه‬ ‫ابی ــاری نوی ــن دراین اس ــتان وج ــود دارد که‬ ‫‪ ۷۱‬هزار هکت ــار ای ــن اراض ــی به انواع س ــامانه‬ ‫ابی ــاری نوی ــن تجهی ــز ش ــده اس ــت»‪ .‬عل ــی‬ ‫صف ــری اف ــزود‪« :‬اج ــرای ط ــرح س ــامانه‬ ‫ابی ــاری نوی ــن در ای ــن اراض ــی صرفه جویی‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیون متر مکع ــب اب در بخ ــش‬ ‫کشـــاورزی را به همـــراه دارد‪ ۱۰ .‬ط ــرح در‬ ‫ح ــوزه اب وخ ــا ک و تولی ــدات گل وگی ــاه‬ ‫در راس ــتای اج ــرای طرح س ــازگاری با کم ابی‬ ‫در اس ــتان مرک ــزی توس ــط س ــازمان جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی تعریف ش ــد ه اس ــت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت اب منطقـ ـه ای اس ــتان مرک ــزی نی ــز‬ ‫در این خصوص گف ــت‪« :‬میانگی ــن بارندگی‬ ‫در م ــدت ‪۵ ۰‬س ــال گذش ــته در این اس ــتان‬ ‫‪۲۶۰‬میلی متر بود که بیشترین بارندگی های‬ ‫س ــال ‪ ۹۸‬ب ــا ‪۴۴۰‬میلی مت ــر و کمتری ــن‬ ‫بارندگی های س ــال گذش ــته ب ــا ‪۲۰۰‬میلی متر‬ ‫بود ه اســـت»‪ .‬عزت اهلل امـــری افزود‪« :‬تمامی‬ ‫دشـ ـت های اس ــتان مرکزی ا کنون ممنوعه‬ ‫و برخ ــی از دشـ ـت ها نیز مرحل ــه بحرانی قرار‬ ‫دارن ــد و س ــاالنه ‪ ۲۱۰‬میلیون متر مکع ــب از‬ ‫س ــفره های زیر زمینی برداش ــت می شود که‬ ‫این مه ــم کس ــری در س ــفره های زیر زمین ــی‬ ‫در دشت های اســـتان را به همراه دارد»‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ 2.5 « :‬میلیارد متر مکعب اب س ــاالنه از‬ ‫س ــفره های زیر زمینی این اس ــتان برداش ــت‬ ‫به ــای‬ ‫یش ــود و ب ــا وج ــود اس ــتفاده از ا ‬ ‫م ‬ ‫س ــطحی‪ ،‬این مهم فش ــاری زیادی ب ــر روی‬ ‫س ــفره های زیر زمین ــی ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ح اب س ــفره های زیر زمین ــی دش ــت‬ ‫س ــط ‬ ‫ارا ک و س ــاوه در مدت دو تا سه سال گذشته‬ ‫به دلی ــل رعایت کش ــاورزان تاح ــدی تثبیت‬ ‫ش ــد ه است»‪.‬‬ ‫ابخیزداری و پایداری منابع اب‬ ‫برایتوسعهبخشکشاورزی‬ ‫مع ــاون ابخی ــزداری اداره کل منابع طبیع ــی‬ ‫و ابخی ــزداری اس ــتان مرک ــزی نی ــز گف ــت‪:‬‬ ‫ی از‬ ‫« با توج هب ــه تغیی ــر اقلی ــم‪ ،‬تغیی ــر بارندگ ‬ ‫برف به ب ــاران و پرا کن ــش بارندگی ها‪ ،‬کنترل‬ ‫به ــا ب ــرای تغذی ــه‬ ‫و ذخیر هس ــازی روان ا ‬ ‫س ــفره های زیر زمینی طر ح های ابخیزداری‬ ‫از س ــال ‪ ۷۰‬تا کن ــون در ‪۱ ۲‬ه ــزار و ‪ ۷۰۰‬نقط ــه‬ ‫از اراض ــی مل ــی و ابخی ــز اس ــتان اجرای ــی‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬رضا عظیمی اف ــزود‪« :‬اجرای‬ ‫طر ح های ابخیزداری دراین اس ــتان موجب‬ ‫مدیری ــت و کنت ــرل ‪ ۹۲‬میلیون متر مکع ــب‬ ‫به ــا در ه ــر ب ــار ابگی ــری در س ــطح‬ ‫از روان ا ‬ ‫یش ــود‪ .‬اجرای‬ ‫حوز هه ــای ابخی ــز اس ــتان م ‬ ‫حه ــای ابخی ــزداری در اس ــتان مرک ــزی‬ ‫طر ‬ ‫به ــای‬ ‫عالو هب ــر کنت ــرل و مدیری ــت روان ا ‬ ‫س ــطحی‪ ،‬موجب کاهش فرس ــایش یک تن‬ ‫یش ــود‪ .‬بیش ــتر‬ ‫در هر هکت ــار خ ــا ک م ‬ ‫حه ــای ابخی ــزداری در شهرس ــتان های‬ ‫طر ‬ ‫ارا ک‪ ،‬س ــاوه‪ ،‬زرندی ــه و ش ــازند اج ــرا ش ــده و‬ ‫بارندگی های پائیز امس ــال موج ــب ابگیری‬ ‫حه ــای ابخیزداری‬ ‫پنج درصدی مخازن طر ‬ ‫اس ــتان ش ــد ه اس ــت»‪ .‬عظیم ــی گف ــت‪:‬‬ ‫«عملی ــات اجرای ــی گابیون بن ــدی‪ ،‬مراقبت‬ ‫و نگه ــداری‪ ،‬نه ــال کاری‪ ،‬مرمت س ــازه های‬ ‫قدیم ــی و مرمت بندهای خا کی امس ــال در‬ ‫شهرس ــتان های اس ــتان اغاز ش ــد ه است»‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪« :‬عملی ــات ابخیزداری ب ــا اجرای‬ ‫حه ــا در س ــطح ‪ ۱۷‬هزار هکت ــار از‬ ‫این طر ‬ ‫اراضی ملی و ابخیز شهرس ــتان های خمین‪،‬‬ ‫شازند‪ ،‬ارا ک‪ ،‬ساوه‪ ،‬زرندیه‪ ،‬محالت و شازند‬ ‫یش ــود‪ ۱۰۰ .‬میلیارد ری ــال اعتب ــار‬ ‫انج ــام م ‬ ‫حه ــا در ح ــوزه ابخی ــز‬ ‫ب ــرای اج ــرای این طر ‬ ‫شهرس ــتان های اس ــتان اختص ــاص یافتـ ـه ‬ ‫است»‪ .‬اس ــتان مرکزی رتبه نخست در تنوع‬ ‫تولی ــد گل و گیاه ــان زینتی‪ ،‬رتب ــه دوم تولید‬ ‫گل ها ش ــاخه بریده‪ ،‬رتبه س ــوم در تولید گل‬ ‫و گیاهان زینتی‪ ،‬رتبه دوم س ــطح زیر کش ــت‬ ‫و تولید انار کش ــور‪ ،‬رتبه شش ــم تولید پسته‪،‬‬ ‫مقام هش ــتم تولید گل محمدی‪ ،‬مقام نهم‬ ‫در تولی ــد انگ ــور‪ ،‬رتبه س ــوم در تولی ــد لوبیا و‬ ‫رتبه پنج ــم در تولید جو را به خود اختصاص‬ ‫داده اس ــت‪ .‬اس ــتقرار ایس ــتگاه ان ــار س ــاوه‪،‬‬ ‫پژوهش ــکده گل و گیاه ــان زینت ــی محالت‪،‬‬ ‫ایس ــتگاه مل ــی تحقیق ــات لوبی ــای خمین‪،‬‬ ‫وجود ش ــعبه شش ــم تحقیق ــات وا کس ــن و‬ ‫سر مس ــازی رازی‪ ،‬وجود ایس ــتگاه تحقیقات‬ ‫ماهی ــان زینت ــی و مرکز تحقیقات کش ــاورزی‬ ‫ته ــای علمی‬ ‫و منابع طبیع ــی نی ــز از ظرفی ‬ ‫یس ــت‪ .‬اس ــتان‬ ‫و تحقیقات ــی اس ــتان مرکز ‬ ‫مرک ــزی ب ــا تولید ح ــدود ‪ ۵۴‬هزار تن گوش ــت‬ ‫س ــفید‪ ۵۳ ،‬هزار ت ــن تولی ــد گوش ــت قرم ــز‪،‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار تن ش ــیر‪ ،‬ح ــدود ‪ ۴۱‬هزار ت ــن تولید‬ ‫تخ مم ــرغ از جای ــگاه وی ــژه ای در تولیدهای‬ ‫بخش کشـــاورزی و دامداری در سطح کشور‬ ‫برخ ــوردار اس ــت‪ .‬اس ــتان مرک ــزی رتب ــه اول‬ ‫ص ــادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص‬ ‫داده و حـــدود ‪ ۹۰‬درص ــد ص ــادرات ای ــن‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ماهی ــان از این اس ــتان انج ــام م ‬ ‫مهدیعظیمی‪/‬ایرنا‬ ‫سرپرستدانشگاهعلوم پزشکیشیراز‪:‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت های گاز‪ ،‬بـرق باختـر‪ ،‬توزیـع بـرق‪ ،‬معـاون امنیتـی انتظامی‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬صنعـت و معـدن‪ ،‬جهـاد کشـاورزی‪ ،‬اب منطقـه ای و جمعـی از‬ ‫همـکاران ایـن شـرکت در سـالن کنفرانـس شـرکت گاز اسـتان مرکـزی گردهـم‬ ‫امدنـد و دربـاره مصـرف بهینـه انـرژی به گفت وگـو پرداختنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان مرکزی؛ مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان مرکزی‬ ‫گفـت‪« :‬بـا اغـاز فصـل سـرما و افزایـش بـرودت هوا‪ ،‬انچه باید مدنظر مشـترکین‬ ‫و هم استانی های عزیز قرار گیرد‪ ،‬استفاده صحیح و ایمن از وسایل گرمایشی‬ ‫تهـای موجود‬ ‫و گازسـوز اسـت‪ .‬دراین راسـتا‪ ،‬ایـن شـرکت نیـز از حدا کثـر ظرفی ‬ ‫جهت فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی بهره می برد»‪ .‬سمیعی‬ ‫دربـاره تبلیغـات رسـانه ای افـزود‪« :‬سـال های گذشـته‪ ،‬بـا الگوبـرداری از همیـار‬ ‫پلیـس‪ ،‬طـرح همیـار گاز را در مـدارس به اجـرا دراوردیـم و بـا تشـکیل کارگـروه‬ ‫نهـا خواسـتیم‬ ‫روابط عمومـی (مشـترک بیـن شـرکت های گاز‪ ،‬اب و بـرق) از ا ‬ ‫نسبت به تولید محتوای مناسب باتکیه بر موضوع «همیار انرژی» و موضوع‬ ‫انـرژی در صنعـت اهتمـام؛ و محتـوای تولیدشـده در جلسـات بعـدی کارگـروه‬ ‫به اشـترا ک گذاشـته شـود»‪ .‬درادامـه‪ ،‬مدعویـن دربـاره را ههـای کاهـش مصرف‬ ‫انـرژی در اسـتان اظهارنظـر کـرده و به بحـث و گفت وگـو پرداختنـد و درانتهـا‬ ‫صورت جلسـه ای تهیـه و بـه دسـتگاه های مرتبـط جهـت اجـرا ابلاغ شـد‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۱۵۰‬واحد تولیدی در نمایشگاه صنعت استان‬ ‫شـرکت‬ ‫مدیرعامـل‬ ‫شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۵۰‬واحـد تولیـدی و‬ ‫نهـای صنعتـی‬ ‫انجم ‬ ‫در چهاردهمین نمایشـگاه صنعت این اسـتان حضـور دارنـد»‪ .‬طیب میرزایی‬ ‫در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه افـزود‪« :‬چهاردهمیـن نمایشـگاه‬ ‫یمـاه جـاری در محـل‬ ‫بین المللـی اسـتان مرکـزی در ‪ ۳۲۰‬غرفـه؛ از ‪ ۲۱‬تـا ‪ ۲۴‬د ‬ ‫یشـود‪ .‬بیـش از ‪۱۵۰‬‬ ‫نمایشـگاه های بین المللـی غـرب ایـران در ارا ک برپـا م ‬ ‫نهـای صنعتـی زیرمجموعـه خانـه صنعـت و معـدن‪،‬‬ ‫واحـد تولیـدی و انجم ‬ ‫سـازمان صمـت و شـرکت شـهرک های صنعتـی بـرای حضـور دراین نمایشـگاه‬ ‫اعالم امادگی کرده اند‪ .‬نمایشـگاه صنعت اسـتان مرکزی در سـال های گذشـته‬ ‫یشـد؛ اما امسـال تدابیری اتخاذ‬ ‫با حضور صنایع بزرگ اسـتان و کشـور برگزار م ‬ ‫شـده کـه بیـش از ‪ ۹۵‬درصـد شـرکت کننده ها از صنایـع کوچـک بومـی باشـند‪.‬‬ ‫عمـده شـرکت کنندگان در این رویـداد‪ ،‬واحدهـای تولیـدی کوچـک مسـتقر در‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی ارا ک‪ ،‬خمیـن‪ ،‬محالت‪ ،‬سـاوه‪ ،‬مامونیه‪ ،‬دلیجان‪،‬‬ ‫راونج‪ ،‬غرق اباد‪ ،‬اشتیان‪ ،‬زاویه‪ ،‬سمقاور و شازند هستند‪89.‬درصد هزینه های‬ ‫مربـوط بـه غرفـه‪ ،‬دکور‪ ،‬اسـکان و حمل ونقل واحدهای تولیدی شـرکت کننده‬ ‫در چهاردهمین نمایشگاه صنعت استان ازسوی شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫تامین می شود»‪ .‬وی بابیان اینکه تورهای صنعتی درون و بیرون استانی برای‬ ‫بازدیـد از چهاردهمیـن نمایشـگاه صنعـت اسـتان برنامه ریـزی شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬عدالـت صنعتـی در برپایـی ان رعایـت شـده و تمـام گرو ههـای صنعتـی‬ ‫اسـتان دراین رویـداد حضـور دارنـد‪ .‬ائیـن افتتـاح چهاردهمیـن نمایشـگاه‬ ‫صنعت اسـتان مرکزی‪ ،‬عصر س هشـنبه ‪ ۲۱‬دی ماه جاری با حضور معاون وزیر‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و رئیـس سـازمان صنایـع کوچک کشـور‪ ،‬اسـتاندار و‬ ‫فعـاالن صنعتـی اسـتان مرکـزی برگـزار شـد»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫کمبود واکسن استرازنکا در فارس رفع می شود‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز‬ ‫بابیان اینکـه بهتریـن نـوع وا کسـن‪،‬‬ ‫دردسـترس ترین ان اسـت؛ بـه برخـی‬ ‫کمبودهـا درزمینـه وا کسـن اسـترازنکا اشـاره‬ ‫ننـوع وا کسـن در‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬تامیـن ای ‬ ‫هفتـه پیـش رو انجـام می گیـرد و کمبودهای‬ ‫ان رفـع خواهـد شـد»‪ .‬سـید وحید حسـینی‬ ‫بااشـاره به اینکه اولویت دریافت این وا کسن‬ ‫بـرای افرادی سـت کـه ُدز سـوم را دریافـت‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪« :‬افرادی که نیاز به اسـتفاده‬ ‫از گذرنامـه؛ یـا سـفر خارجـی درپیـش دارنـد‬ ‫یـا امـکان اسـتفاده از سـایر وا کسـن ها‬ ‫بـرای انـان میسـر نیسـت و درمعرض خطـر‬ ‫ننـوع وا کسـن کـه اهدایـی‬ ‫هسـتند‪ ،‬از ای ‬ ‫ژاپـن اسـت‪ ،‬اسـتفاده خواهنـد کـرد»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکـه مجموعـه سلامت کشـور در‬ ‫دوسال گذشـته با بحران مواجه بوده اسـت؛‬ ‫برایند کلی این تالش ها برای مقابله با کرونا‬ ‫را مثبـت دانسـت و افـزود‪« :‬طبـق امارهـای‬ ‫کشـوری؛ فـارس در بسـیاری شـاخص ها از‬ ‫شـرایط مناسـبی برخـوردار بـوده کـه ایـن‪،‬‬ ‫یسـت و اصحاب رسـانه‬ ‫حاصل تالش جمع ‬ ‫نیـز بـا تلاش خـود در تنویـر افـکار عمومـی‬ ‫و افزایـش ا گاهـی جامعـه نسـبت بـه ایـن‬ ‫بیمـاری‪ ،‬سـهیم هسـتند»‪ .‬وی دسـتاورد‬ ‫مهـم ایـن ا گاهی بخشـی را جلـب مشـارکت‬ ‫مـردم اسـتان در رعایـت اصـول بهداشـتی و‬ ‫همـکاری بـا حـوزه سلامت خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫«همه ما نیازمند اطالعات و ا گاهی هستیم‬ ‫و اصحـاب رسـانه طـی دوسال گذشـته‪،‬‬ ‫رسـالت حرفـه ای خـود را ب هطـور دقیـق و‬ ‫باتکی هبـر علـم‪ ،‬به بهترین نحـو انجـام دادنـد‬ ‫و همـراه مـردم و مجموعـه سلامت بودنـد‪.‬‬ ‫یکی از تفاوت های فارس با سـایر اسـتان ها‪،‬‬ ‫تهـای بیمارسـتانی‬ ‫مدیریـت صحیـح تخ ‬ ‫بـود کـه تالش شـد همه بیمارسـتان ها درگیر‬ ‫کرونا نباشند و با اختصاص چند بیمارستان‬ ‫بـه بیمـاران کرونا‪ ،‬چرخه ارائه دیگر خدمات‬ ‫درمانـی در سـایر بیمارسـتان ها بـه مـردم و‬ ‫بیمـاران متوقـف نشـود»‪ .‬وی بـه امارهـای‬ ‫موجـود دراین زمینـه پرداخـت کـه در‬ ‫نه ماه گذشـته‪ ،‬بـه بیـش از یک میلیـون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هـزار بیمـار غیر کرونـا در مرا کـز درمانـی و‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان ارائـه خدمت شـده‬ ‫و نشـان می دهـد رونـد ارائـه سـایر خدمـات‬ ‫درمانـی در بیمارسـتان های غیر کرونـا‪،‬‬ ‫همچـون گذشـته تـداوم داشـته اسـت‪.‬‬ ‫محمدجـواد راعـی (معـاون غـذا و داروی‬ ‫شهـای توزیـع دارو در‬ ‫دانشـگاه) نیـز چال ‬ ‫اسـتان و مسـائل مربـوط بـه شـرکت های‬ ‫پخـش دارویـی را مطـرح کـرد و راهکارهـای‬ ‫نهـا را مـورد تبادل نظـر‬ ‫ممکـن بـرای رفـع ا ‬ ‫قرار داد‪ .‬او دراین نشسـت بااشـاره به شـرایط‬ ‫ویـژه اسـتان فـارس به عنـوان قطب پزشـکی‬ ‫جنوب کشـور و وجود متخصصان برجسـته‬ ‫کـه بـا افزایـش بـار مراجعـه بیمـاران از دیگـر‬ ‫اسـتان ها بـه فـارس همـراه بـوده‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫شـرکت های پخـش دارو در اسـتان انتظـار‬ ‫مـی رود ویـژه نسـبت بـه تامیـن و توزیـع دارو‬ ‫بـه تمـام نقاط اسـتان‪ ،‬همـکاری موردنیـاز را‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬راعـی‪ ،‬پرداخـت مطالبـات‬ ‫دارویی شـرکت های پخـش را از اولویت های‬ ‫معاونـت غـذا و دارو برشـمرد کـه همـواره‬ ‫موردتوجـه اسـت‪.‬‬ ‫دکتر ساالری از سردار سالمی درخواست کرد؛‬ ‫تسریع احداث پروژه های حوزه سالمت استان‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیلان‪ ،‬از فرمانـده کل سـپاه‬ ‫خواسـت تـا باتوجه بـه‬ ‫نیازهـای مبرم این اسـتان به‬ ‫فضاهـای فیزیکـی اموزشـی و‬ ‫درمانـی‪ ،‬نسـبت بـه احـداث‬ ‫دو پـروژه بیمارسـتان‬ ‫جایگزیـن ‪ ۳۵۰‬تختخوابـی‬ ‫پورسـینا و دانشکده پزشکی‬ ‫ال کان مسـاعدت ویژه شـود‪.‬‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری در همایـش تجلیـل از متصدیـان طـرح ملـی شـهید‬ ‫سـلیمانی درمبارزه بـا کرونـا‪ ،‬گفـت‪« :‬اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی ماننـد‬ ‫وجـود پربرکـت ایـن شـهید بزرگـوار در کرونـا نیـز یـاور و مـدد ملـت ایـران بـود و‬ ‫موجب شـد کشـور از بروز و ظهور خسـران بزرگ و جبران ناپذیر بیمه شـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه گیلان در طـرح شـهید سـلیمانی‪ ،‬یکـی از اسـتان های‬ ‫پیشـتاز بـوده؛ افـزود‪« :‬خوشـبختانه اقـدام به موقـع و مشـارکت فعاالنه سـپاه‬ ‫و بسـیج در کنـار کادر بهداشـت ودرمان موجـب شـد تـا اثـرات این طـرح ملـی‬ ‫در گیلان بیشـتر از سـایر اسـتان های درگیـر بـا ایـن ویـروس خـود را نشـان‬ ‫دهـد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان بابیان اینکـه طـی دوسـال اخیر‬ ‫همـکاری مجموعـه سـپاه پاسـداران بـا دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان بـه اوج‬ ‫خـود رسـیده‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای ملـی و اسـتانی موجـود‬ ‫جهـت ارتقـای سـطح سلامت گیلان از اولویت های مـا بوده و بهتریـن اقدام‬ ‫جهـت اسـتقرار سـریع خدمـات زیربنایـی در حـوزه سلامت‪ ،‬یاری خواسـتن‬ ‫از تـوان نیـروی انسـانی و لجسـتیکی بسـیج و سـپاه اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫برخـی اقدامـات مشـترک سـپاه و بسـیج بـا دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬مفتخریـم عالوه بـر اجـرای طـرح بسـیج ملـی‪ ،‬طرح شـهید سـلیمانی‬ ‫و وا کسیناسیون؛ همکاری هایی جهت فراهم کردن زیرساخت های فیزیکی‬ ‫و به ویـژه ابنیـه مرا کـز اموزشـی و درمانـی داشـته باشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫دیـدار اخیـر خـود بـا فرمانـده کل سـپاه‪ ،‬گفـت‪« :‬خوشـبختانه سـردار سلامی‬ ‫در سـفر بـه اسـتان گیلان‪ ،‬بـر موضـوع احـداث سـریع پروژه هـای مشـترک‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان بـا قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا (ص) سـپاه‬ ‫تا کیـد دارد و ایـن روحیـه مثال زدنـی برای گیالن کمک کننده اسـت»‪ .‬رئیس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان بابیان اینکـه احـداث بیمارسـتان جایگزیـن‬ ‫‪ ۳۵۰‬تختخوابی پورسـینای رشـت و ازسـرگیری احداث دانشـکده پزشـکی در‬ ‫مجموعـه دانشـگاهی سـایت ال کان بـرای گیلان حائزاهمیـت اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در دیـدار اخیـر بـا فرمانـده کل سـپاه‪ ،‬عالوه بـر مسـاعدت ویـژه سـپاه در‬ ‫احـداث و بهره بـرداری از پروژه هـای پورسـینا و دانشـکده پزشـکی‪ ،‬چندیـن‬ ‫پـروژه بهداشـتی و درمانـی در اسـتان نیـز درخواسـت شـده کـه انتظـار داریـم‬ ‫موردحمایـت و پشـتیبانی قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫مدیر درمان استان تاکید کرد؛‬ ‫ارائه خدمات درمانی با کیفیت به بیمه شدگان‬ ‫نشسـت بررسـی فرایندهای توسـعه ارائه خدمـات درمانـی و به ویژه خدمات‬ ‫تخصصـی درمانـی بـه مـردم و بیمه شـدگان اسـتان‪ ،‬بـا حضـور دکتـر سـاالری‬ ‫(رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان) و دکتر ابراهیمی (مدیـر درمان تامین‬ ‫اجتماعـی اسـتان) برگـزار شـد‪ .‬دراین جلسـه‪ ،‬دکتـر ابراهیمـی بابیان اینکـه‬ ‫مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی گیلان بـرای توسـعه خدمـات تخصصی و‬ ‫یسـت؛‬ ‫فوق تخصصـی بـه بیمه شـدگان‪ ،‬نیازمنـد توسـعه تخت هـای بستر ‬ ‫گفـت کـه باتوجه بـه فضـای فیزیکـی مطلـوب در بیمارسـتان حضـرت رسـول‬ ‫ا کـرم (ص) توسـعه تخت هـای بسـتری این بیمارسـتان‪ ،‬از ‪ 200‬تخت بسـتری‬ ‫بـه ‪ 300‬تخـت‪ ،‬از اولویت هـای توسـعه ای ایـن مدیریـت بعـد از راه انـدازی‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۶۴‬تختخوابـی کوملـه لنگـرود خواهـد بـود‪ .‬وی بااشـاره به بخش‬ ‫شیمی درمانی بیمارستان حضرت رسول ا کرم (ص) رشت افزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫شـرایط اسـتان و نیـاز بیمـاران شـیمی درمانی بـرای ادامـه درمـان‪ ،‬خواسـتار‬ ‫توجـه ویـژه دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان بـه این بخش و توسـعه تخت های‬ ‫بسـتری و به ویـژه در بخـش تخصصـی و فوق تخصصـی هسـتیم»‪ .‬دکتـر‬ ‫سـاالری (رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان) نیـز بـه نقـش مهـم مدیریـت‬ ‫درمـان تامیـن اجتماعـی در ارائـه خدمـات درمانـی در سـطح اسـتان اشـاره‬ ‫کـرد و توضیـح داد‪« :‬تعامـل و ارتبـاط دوسـویه بیـن دانشـگاه علوم پزشـکی و‬ ‫مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان در توسـعه و ارتقـای کمـی و کیفـی‬ ‫خدمـات درمانـی بـرای مـردم اسـتان موثـر و مهـم اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫می توانیـم از ظرفیت هـای موجـود دو طـرف به نفع مردم اسـتان بهره بگیرم؛‬ ‫تا کیـد کـرد؛ دانشـگاه علوم پزشـکی و مدیریـت درمـان می تواننـد در تبـادل‬ ‫نیروهـای متخصـص و فوق تخصـص به منظـور پوشـش مرا کـز درمانـی باهـم‬ ‫همکاری و تعامل داشـته باشـند‪ .‬وی گفت‪« :‬نشسـت های هم اندیشی بین‬ ‫کارشناسـان دو طـرف به منظـور اصلاح فرایندهـا می تواند در خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم و بیمه شـدگان تامیـن اجتماعـی اسـتان موثـر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه دانشـگاه‪ ،‬مرا کـز درمانـی ملکـی تامیـن اجتماعـی را جـدا از خود‬ ‫نمی دانـد‪ ،‬افـزود‪« :‬حـوزه درمـان اسـتان را بایـد یکـی بدانیـم تـا ازاین طریـق‬ ‫بهتریـن خدمـت بـه مـردم اسـتان ارائـه شـود»‪.‬‬ ‫برگزاریانتخاباتهیئت امنای کلینیک کسب وکار استان‬ ‫با حضور اعضای کلینیک کسـب وکار اسـتان و شـورای راهبری این کلینیک‪،‬‬ ‫انتخابات کلینیک کسب وکار استان گیالن برگزار شد و اعضای هیئت امنای‬ ‫ان مشـخص شـدند‪ .‬این جلسـه بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی گیلان‪ ،‬اعضـای شـورای راهبری کلینیک اسـتان‪ ،‬نمایندگان بخش‬ ‫خصوصـی صنعـت و اعضـای مشـاورین کلینیـک کسـب وکار‪ ،‬در سـاختمان‬ ‫کسـب وکار شـرکت شـهرک های صنعتـی برگـزار شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان گیلان بااشـاره به اهمیـت حضـور مشـاورین‬ ‫صنعتی در اسـتان‪ ،‬تشـکیل کلینیک کسـب وکار را یکی از نیازهای اساسـی و‬ ‫ضروری صنعت استان دانست و گفت‪« :‬برای دومین بار است که مشاورین‬ ‫صنعتـی و کسـب وکار اسـتان در یـک محـل جمـع شـده اند تـا بـا تشـکیل‬ ‫کلینیـک کسـب وکار در اسـتان‪ ،‬باعـث تسـهیل مشـکالت و رفـع موانـع تولیـد‬ ‫صنعت استان شوند»‪ .‬فریبرز سعیدی کیا تشکیل گروه مشاورین و انتخاب‬ ‫هیئت امنـای کلینیـک کسـب وکار را قـدم مثبتـی درجهـت عارضه یابـی و‬ ‫رفـع موانـع تولیـد واحدهـای صنعتـی دانسـت و گفـت‪« :‬مشـکالت صنعتـی‬ ‫واحدهای تولیدی تنها مختص به مشـکالت مالی نبوده و برخی مشـکالت‬ ‫ازقبیـل بحـث عـدم تکنولـوژی‪ ،‬فنـاوری و مدیریتـی می توانـد باعـث بـروز‬ ‫مشـکالت عدیده ای برای واحدهای تولیدی شـود که با عارضه یابی درسـت‬ ‫و دقیـق می تـوان به سـادگی‪ ،‬عـوارض و اسـیب های متعـددی را از دوش‬ ‫صنایـع برطـرف کـرد کـه دراین میـان‪ ،‬نقـش مشـاورین صنعتـی حائزاهمیـت‬ ‫است»‪ .‬وی از اعضای مشاورین این کلینیک و هیئت امنای ان درخواست‬ ‫کرد با انجام کار تیمی و هماهنگ‪ ،‬باعث حل مشـکالت واحدهای تولیدی‬ ‫در اسـتان شـده تـا بـا عـزم و هم گرایـی بیشـتر بتوانیـم در خدمـت صنعتگران‬ ‫اسـتان باشـیم‪ .‬مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان نیز اسـتفاده‬ ‫از تجربیـات مشـاورین صنعـت در حـل مشـکالت واحدهای تولیـدی را مهم‬ ‫دانسـت و ابراز امیدواری کرد؛ با پشـتیبانی دسـتگاه های اجرایی بتوان روند‬ ‫اجرایـی ایـن کلینیـک را به خوبـی به پیـش بـرد‪ .‬پیـش از شـروع رای گیـری‪،‬‬ ‫هریـک از کاندیداهـا‪ ،‬رزومـه ای از سـوابق و مـدارک کاری و تحصیلـی خـود را‬ ‫ارائـه کـرده و برنامه هـا و راه کارهـای خـود را بـرای اجـرای هرچه بهتـر کلینیـک‬ ‫کسـب وکار اسـتان اعلام کردنـد و بـا ایراد نظرات برخـی از موافقان و مخالفان‬ ‫کاندیداهـا‪ ،‬انتخابـات مذکـور برگزار و ازسـوی مشـاورین این کلینیک‪ ،‬سـه نفر‬ ‫به عنـوان هیئت امنـای کلینیـک کسـب وکار اسـتان گیلان انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫هوشمندسازی گمرکات و افزایش خدمات‬ ‫به تجار و بازرگانان در منطقه ازاد انزلی‬ ‫احداث ‪ 10‬تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان طی یک دهه اخیر‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل ابفای اسـتان اصفهـان احداث‪،‬‬ ‫‪ 10‬تصفیه خانـه فاضلاب در مـدت ‪1 0‬سـال‬ ‫را نشـان از روحیـه جهـادی و عـزم کارکنـان‬ ‫ایـن شـرکت بـرای خدمت رسـانی بهتـر بـه‬ ‫مـردم نامیـد‪ .‬هاشـم امینـی بابیان اینکـه‬ ‫خدمات رسـانی بی وقفـه بـا هـدف ارتقـای‬ ‫سـطح رفـاه و بهداشـت عمومـی در‬ ‫دسـتورکار ایـن شـرکت قـرار دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«از ‪ 28‬تصفیه خانـه فاضلاب در اسـتان‬ ‫اصفهـان‪10 ،‬مـورد طـی ‪ 1390‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬احداث‬ ‫شـده اسـت‪ .‬عالو هبـر احـداث تصفیه خانـه‬ ‫فاضلاب در شـهرهای خوانسـار‪ ،‬داران‪،‬‬ ‫چـادگان‪ ،‬نجف ابـاد‪ ،‬نطنـز‪ ،‬هرنـد‪ ،‬اژیـه‪،‬‬ ‫سـده ورنامخواسـت‪ ،‬تیـران و بوییـن و‬ ‫میاندشـت؛ دوفقـره پکیـج تصفیـه فاضلاب‬ ‫نیـز در ‪ 10‬سال گذشـته بـرای واحدهـای‬ ‫نشـهر بـه روش‬ ‫مسـکن مهـر نطنـز و فریدو ‬ ‫تصفیـه لجـن فعـال احـداث شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬بـا احـداث تصفیه خان ههـای‬ ‫بهـای به ظاهـر‬ ‫فاضلاب‪ ،‬حجـم فـراوان از ا ‬ ‫زائـد و غیرقابل اسـتفاده بـه چرخـه صنعـت‪،‬‬ ‫کشـاورزی غیرمثمـر و توسـعه فضـای سـبز‬ ‫یگـردد»‪ .‬امینـی بابیان اینکـه‬ ‫شـهری بازم ‬ ‫درحال حاضـر ‪ ۷۳٫۵‬درصـد جمعیـت‬ ‫شـهری اسـتان اصفهـان تحت پوشـش‬ ‫شـبکه فاضلاب قـرار دارنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون سـه میلیون و ‪ 211‬هزارنفـر در‬ ‫‪ ۳۶‬شـهر و ‪ ۵۹۰۰‬نفر در پنج روسـتای استان‬ ‫از خدمـات جمـع اوری‪ ،‬انتقـال و تصفیـه‬ ‫فاضالب استفاده می کنند‪ .‬استان اصفهان‬ ‫با داشتن ‪ ۸۳۰۹‬کیلومتر شبکه جمع اوری و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتـر خـط انتقـال‪ ،‬حـدود ‪ ۱۳‬درصـد‬ ‫از کل شـبکه جمـع اوری و خطـوط انتقـال‬ ‫فاضالب در کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫مهنـدس ابوالقاسـم یوسـفی نژاد (ناظـر گمـرکات گیلان) بـا مهنـدس‬ ‫علـی اوسـط ا کبری مقـدم (مدیرعامـل سـازمان) دیـدار و دربـاره افزایـش‬ ‫همکاری هـای دوسـویه تبادل نظـر کردنـد‪ .‬دراین نشسـت کـه معاونیـن و‬ ‫مدیـران سـازمان منطقـه ازاد انزلـی نیـز حضـور داشـتند‪ ،‬مصوبـات جلسـات‬ ‫مشـترک بررسـی و سـازوکار الزم به منظور اجرا طرح هوشمندسـازی گمرکات‬ ‫و افزایـش خدمـات بـه تجـار و بازرگانـان طراحـی و تدویـن شـد‪ .‬در ادامـه‬ ‫ نشست‪ ،‬ناظر گمرکات گیالن از مسیرهای خروجی کاال در محدوده منطقه‬ ‫ازاد انزلـی فـاز صنعـت و تجـارت و انبارهـای مجتمـع بنـدری کاسـپین بازدیـد‬ ‫به عمـل اورد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬دی ‪ 9 1400‬جمادی الثانیه ‪ 12 1443‬ژانویه ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2412‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ائین تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری مه والت برگزار شد‬ ‫مهدی محدثی‬ ‫جلس ــه ش ــورای اداری مـ ـه والت ب ــا محوریت ائی ــن تکری ــم و معارفه‬ ‫سرپرس ــت فرمانداری شهرس ــتان مه والت و با یادبود س ــردار شهید‬ ‫علی ا کب ــر اخون ــدی برگ ــزار و مجتب ــی علین ــژاد به عن ــوان سرپرس ــت‬ ‫فرمان ــداری مه والت معرفی ش ــد‪ .‬امام جمعه مه والت دراین جلس ــه‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬م ــا مس ــئولین ک ــه به واس ــطه خ ــون ش ــهدا مقام ــی‬ ‫کس ــب کرده ای ــم‪ ،‬ا گ ــر در مس ــیر والیت حرک ــت نکنیم‪ ،‬هی ــچ فرقی با‬ ‫دوران طاغوت نخواهیم داش ــت»‪ .‬حجت االس ــام حس ــین اسالمی‬ ‫بااش ــاره به اینکه هس ــته مرکزی اجرای عدالت‪ ،‬عدالت نفسانی ست‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬تم ــام عقب افتادگ ــی ما به دلیل ان اسـ ـت که رضای ــت خدا را‬ ‫کنار می گذاری ــم و به دنبال منافع خود هس ــتیم»‪ .‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در مه والت درخصوص روند انتخـــاب فرماندار مه والت گفت‪« :‬تمام‬ ‫گروه ــای سیاس ــی با ه ــدف ارتقای شهرس ــتان‪ ،‬دراین امر مش ــارکت‬ ‫لک ــه مهندس علین ــژاد به عنوان فرماندار شهرس ــتان‬ ‫داش ــتند و حا ‬ ‫انتخاب ش ــد ه اس ــت از مس ــئولین تقاض ــا دارم هم ــکاری حدا کثری‬ ‫را ب ــا ایش ــان داش ــته باش ــند ت ــا پیش ــرفت دولت را ش ــاهد باش ــیم»‪.‬‬ ‫مع ــاون سیاس ــی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اس ــتانداری خراس ــان رضوی‪،‬‬ ‫در ائی ــن تکری ــم و معارفه سرپرس ــت فرمانداری شهرس ــتان مه والت‬ ‫گفت‪« :‬خوش ــحالیم که در عصری ق ــرار گرفته ایم که پرچم جمهوری‬ ‫اس ــامی بر باالی س ــر ما ق ــرار دارد و فرصتی در اختیار م ــا قرار گرفته‬ ‫اس ــت تا خادم مردم باش ــیم و باید قدر این فرصت را بدانیم»‪ .‬س ــید‬ ‫ه ــادی طباطبای ــی‪ ،‬در ادام ــه بااش ــاره به اینکه خدم ــت به م ــردم و‬ ‫در می ــان مردم ب ــودن‪ ،‬از مهم ترین اهداف دولت س ــیزدهم اس ــت‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬س ــعی م ــا این اسـ ـت که ب ــا انتخ ــاب مدی ــران جه ــادی این‬ ‫ه ــدف محق ــق ش ــود»‪ .‬وی در ادام ــه بابیان اینکه حکم سرپرس ــتی‬ ‫فرمان ــداری به معن ــای موق ــت بودن نیس ــت‪ ،‬بلکه به معن ــای انجام‬ ‫یس ــت‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬شهرس ــتان مـ ـه والت داری‬ ‫ام ــور ادار ‬ ‫یس ــت و باید از این پتانس ــیل‬ ‫موقعی ــت اقتصادی ویژه با گردش مال ‬ ‫ب ــرای رف ــع نواق ــص اس ــتفاده کنی ــم و بای ــد این فرص ــت دوره ح ــل‬ ‫معض ــات بروکراس ــی اداری باش ــد»‪ .‬سرپرس ــت س ــابق فرمان ــداری‬ ‫مه والت بااش ــاره به گزارش ــی از وضعیت این شهرس ــتان گفت‪« :‬یکی‬ ‫از مهم تری ــن معض ــات شهرس ــتان‪ ،‬تک محصول ــی ب ــودن و کاهش‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫یس ــت که نیازمند توجه مس ــئوالن استان ‬ ‫اب های زیرزمین ‬ ‫مصطفی محمدی بااش ــاره به اینکه تغییر هویت فرهنگی شهرستان‬ ‫و ع ــدم اس ــتقرار برخ ــی از ادارات در شهرس ــتان‪ ،‬از جمل ــه معضالت‬ ‫این شهرس ــتان اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬شهرس ــتان مه والت متاســـفانه جزو‬ ‫یش ــود و این درحالی ست که‬ ‫شهرس ــتان های برخوردار محس ــوب م ‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد مردم روس ــتاهای بخش ش ــادمهر این شهرســـتان‬ ‫تحت پوش ــش کمیت ــه ام ــداد امام خمین ــی(ره) هس ــتند و یکـــی از‬ ‫مهم ترین مطالبات مردم شهرس ــتان این اسـ ـت که مه والت از عنوان‬ ‫شهرس ــتان برخ ــوردار خ ــارج ش ــود»‪ .‬سرپرس ــت جدی ــد فرمانداری‬ ‫مه والت در جلس ــه ش ــورای اداری مـ ـه والت اظهار کرد‪« :‬مســـئولیت‬ ‫یس ــت و در تکریم م ــردم چنان بای ــد عمل کنیم‬ ‫ی ــک موهبت ــی اله ‬ ‫که مردم مس ــئولین را پناه خ ــود بدانند»‪ .‬مجتبی علین ــژاد در ادامه‬ ‫بااشـــاره به اینکه راه برون رفت از مشـــکالت وفاق‪ ،‬همدلی و گذش ــت‬ ‫اســـت‪ ،‬گفت‪« :‬بـــرای موفقیـــت در عرصـــه خدمت بایـــد زندگی ائمه‬ ‫معصومیـــن را ســـرلوحه خـــود قـــرار دهیـــم»‪ .‬سرپرســـت فرمان ــداری‬ ‫مـــه والت در پایان خاطرنشـــان کرد‪« :‬در دیدارهایی که با مس ــئولین‬ ‫خواهیم داشـــت از مدیران ادارات درخواســـت داریم گزارش عملکرد‬ ‫یس ــت؛‬ ‫خـــود را به همـــراه پیشـــنهاد ها و راهکارها ارائه دهند»‪ .‬گفتن ‬ ‫تقدیر از خانواده شـــهید اخوندی‪ ،‬قرائت وصیت نامه ســـردار شهید‬ ‫علی ا کبـــر اخونـــدی توســـط ریاســـت بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگران‬ ‫شهرســـتان مه والت‪ ،‬تقدیر از سرپرســـت ســـابق فرمانداری مه والت‬ ‫و اهـــدای حکـــم سرپرســـت جدیـــد فرمانـــداری مـــه والت‪ ،‬ازجمل ــه‬ ‫برنامه هـــای این مراســـم بود‪.‬‬ ‫استاندار مازندران در بازدید از بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫در حوزه وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد؛‬ ‫فعال سازی مسافرت های دریایی در اینده نزدیک با بهره گیری از اتوبوس دریایی‬ ‫نشست توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بابیان اینکـه توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫بنـدر امیرابـاد در مسـیر مناسـب و سـریعی قـرار گرفتـه و از‬ ‫برنامه های راهبردی اسـتان هسـت از زحمات و تالش های‬ ‫صورت گرفته درراستای توسعه و تجهیز بندر امیراباد تشکر‬ ‫و قدردانـی کـرد و اعلام کـرد کـه ایـن بنـدر می توانـد محـور‬ ‫شهـای اقتصـادی و اشـتغال اسـتان‬ ‫حـل مسـائل و چال ‬ ‫دانسـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانوردی‬ ‫امیرابـاد؛ سـید محمـود حسـینی پور نـوری در حاشـیه‬ ‫بازدیـد از بنـدر امیرابـاد‪ ،‬بابیان اینکـه قرارگیری بنـدر امیراباد‬ ‫در کریـدور بین المللـی شـمال‪-‬جنوب فرصـت مناسـب را‬ ‫جهـت توسـعه صـادرات و ترانزیـت کاال از‪/‬بـه کشـورهای‬ ‫اوراسـیا فراهـم مـی اورد‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه نـگاه ویـژه دولـت‬ ‫بـه منطقـه اوراسـیا‪ ،‬ایـن بنـدر می توانـد نقـش مهمـی را در‬ ‫دستیابی به اهداف کالن فرامنطقه ای در مبادالت تجاری‬ ‫ایفـا کنـد»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران‪ ،‬اتصـال بنـدر‬ ‫امیرابـاد بـه شـبکه راه اهـن سراسـری را از امتیـازات ویـژه ایـن‬ ‫یهـای‬ ‫بنـدر دانسـت و تنظیـم گزارشـی جامـع از توانمند ‬ ‫صادراتـی‪ ،‬وارداتـی و ترانزیتـی ازسـوی مدیـران بنـدر امیرابـاد‬ ‫جهـت ارائـه به ریاسـت جمهوری و اخـذ دسـتورات الزم بـر‬ ‫مرتف عشـدن موانـع صـادرات در بنـادر مازنـدران را خواسـتار‬ ‫شـد‪ .‬حسـینی پور همچنیـن از مذا کـرات چندجانبـه بـا‬ ‫سـفرای کشـورهای اوراسـیا جهت انتقال بخشـی از ترانزیت‬ ‫کاال از روسـیه بـه کشـورهای دیگـر ازطریق بنـدر امیراباد خبر‬ ‫داد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بنـدر امیرابـاد محـور اصلـی حـل‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫مسـائل اقتصـادی و اشـتغال اسـتان محسـوب م ‬ ‫تهـای فـراوان بنـدر امیرابـاد و بـا‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه ظرفی ‬ ‫تهـای تجـاری و‬ ‫رویکـرد زیرسـاختی و توسـعه ای فعالی ‬ ‫صادراتـی حا کـم در اسـتان‪ ،‬انتظـار مـی رود بـا همـکاری و‬ ‫تنظیـم روابـط دسـتگاه های ذی ربـط‪ ،‬بنـدر امیرابـاد بتوانـد‬ ‫تهـای راهبـردی خـود اسـتفاده کنـد»‪.‬‬ ‫از تمـام ظرفی ‬ ‫حسـینی پور نـوری‪ ،‬بـر ایجـاد مشـوق های صادراتـی به ویـژه‬ ‫برای محصوالت تولید اسـتان ازسـوی دسـتگاه های متولی‬ ‫امـر تا کیـد کـرد و از راه انـدازی مسـافرت دریایـی در بنـدر‬ ‫امیرابـاد‪ ،‬در اینـده نزدیـک خبـر داد‪ .‬نماینـده عالـی دولـت‬ ‫مردمـی در مازنـدران در پایـان ضمـن قدردانـی از میزبانـی‬ ‫مدیـران بنـدر امیرابـاد‪ ،‬برگزاری همایش بین المللی توسـعه‬ ‫یهـای صادراتـی اسـتان‬ ‫صـادرات را جهـت معرفـی توانمند ‬ ‫مازنـدران ضـروری دانسـت و از رایزنـی بـرای اخـذ مجـوز‬ ‫ایجاد پایانه حمل ونقل بین المللی کاال در استان مازندران‬ ‫یسـت؛ در اغـاز این جلسـه مدیـرکل بنـدر‬ ‫خبـر داد‪ .‬گفتن ‬ ‫امیرابـاد ضمـن خیرمقـدم بـه اسـتاندار مازنـدران و مدیـران‬ ‫کل سـتادی و اسـتانی‪ ،‬در گزارشـی کوتـاه بـه ارائـه عملکـرد‪،‬‬ ‫یهـای و سـرمایه گذاری های انجا مشـده در بنـدر‬ ‫توانمند ‬ ‫امیراباد در سـال جاری پرداخت‪ .‬سـعیدی پور دراین گزارش‬ ‫به رشد‪ ۴۱‬درصدی تخلیه و بارگیری کاال و رشد‪ ۴۳‬درصدی‬ ‫صـادرات انـواع کاال از بنـدر امیرابـاد اشـاره کـرد و اخـذ مجوز و‬ ‫ابالغ طرح جامع بندری بندر امیراباد پس از ‪ ۲۰‬سال و رشد‬ ‫تهـای‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصـدی جـذب اعتبـارات سـازمانی را از موفقی ‬ ‫کم نظیـر ایـن بنـدر در ما ههـای اخیـر دانسـت‪ .‬وی در‬ ‫پایـان‪ ،‬بـه مانـدگاری بـاالی کاال در بنـدر‪ ،‬عدم تخصیـص‬ ‫به موقـع ارز بـه صاحبـان کاال‪ ،‬عـدم وجـود ازمایشـگاه های‬ ‫اسـتاندارد‪ ،‬دامپزشـکی و ‪ ...‬در بنـدر و حضـور کارخان ههـای‬ ‫شهـای موجـود‬ ‫صنعتـی در منطقـه ویـژه را بخشـی از چال ‬ ‫در بنـدر امیرابـاد عنـوان کـرد و دسـتور ویژه اسـتاندار‪ ،‬جهت‬ ‫شهـا را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫فشـدن ایـن چال ‬ ‫برطر ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نشسـت توجیهـی اجـرای قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی بـا حضـور کمـال حیـدری‬ ‫(معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت)‪ ،‬ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی (نماینـده‬ ‫ولی فقیـه در مازنـدران)‪ ،‬علـی شـیرازی (سرپرسـت معاونـت سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران)‪ ،‬سـید عبـاس موسـوی (رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران)‪،‬‬ ‫تهـای رئیسـه دانشـگاه و جمعـی از مدیـران و کارشناسـان حوز ههـای‬ ‫اعضـای هیئ ‬ ‫بهداشـت ودرمان دانشـگاه های علوم پزشـکی مازنـدران و بابـل برگـزار شـد‪ .‬درایـن برنامـه‬ ‫که با شـرکت ویدئوکنفرانسـی مدیران شـبکه های بهداشت ودرمان شهرسـتان ها‪ ،‬صورت‬ ‫گرفـت؛ دکتـر کمـال حیـدری؛ معـاون بهداشـتی وزارت بهداشـت‪ ،‬بـه بیانیه سیاسـت های‬ ‫جمعیتی رهبری اشاره کردند و گفت‪« :‬مسئله جمعیت امروزه نه فقط یک مسئله شرعی‪،‬‬ ‫یسـت»‪ .‬وی باتا کیدبـر مشـارکت‬ ‫اعتقـادی‪ ،‬اقتصـادی و فرهنگـی؛ بلکـه یـک مسـئله مل ‬ ‫فعـال همه دسـتگاه ها در مسـئله افزایش جمعیت‪ ،‬افـزود‪« :‬دراین قانـون برخالف قوانین‬ ‫دیگـر همـه جوانـب درنظـر گرفتـه شـده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬بـرای پیشـبرد ایـن هـدف تلاش‬ ‫تهـای زیـادی را از دسـت دادیـم‪ .‬ایـن وزارتخانـه به عنوان‬ ‫صـورت گیـرد؛ زیـرا تا کنـون فرص ‬ ‫خط اول تماس با مردم در بحث مشـاوره جامعه اسـت و در دل مشـاوره ها می توان افراد‬ ‫را بـه فرزنـداوری و ازدواج تشـویق کـرد»‪ .‬وی بـه موضـوع درمـان ناباروری ها نیز اشـاره کرد و‬ ‫تهـای ارزشـمند وزارت بهداشـت‪ ،‬سـهم این وزارتخانه بسـیارمهم‬ ‫افـزود‪« :‬به دلیـل ظرفی ‬ ‫اسـت»‪ .‬وی مرا کز مشـاوره ازدواج‪ ،‬مرا کز درمانی‪ ،‬حوزه دانشـجویی‪ ،‬خیرین و مرا کزی که‬ ‫وجـوه اجتماعـی ارزشـمندی دارنـد را ظرفیت های این وزارتخانه برشـمرد و گفـت‪« :‬باید از‬ ‫ظرفیـت سـمن ها در ا گا هسـازی مردم و تشـویق انـان برای فرزنداوری اسـتفاده کـرد»‪ .‬وی‬ ‫بـه کاهـش فرزنـداوری در کشـور اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بایـد برنامه ریـزی بیشـتری بـرای افراد‬ ‫لکـرده بـرای تشـویق بـه فرزنـداوری صـورت گیـرد»‪ .‬ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی‬ ‫تحصی ‬ ‫الئینـی؛ نماینـده ولی فقیـه در اسـتان مازنـدران نیـز دراین نشسـت بااشـاره به فرمایشـات‬ ‫امام خمینی (ره) مبنی براینکه کشور ما تا‪ ۲۰۰‬میلیون جمعیت را می تواند اداره کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«باید کمک کرد تا ظرفیت و استعدادهای افزایش جمعیت فعلیت یابد و وقتی می شود‬ ‫نسـل های جدیـد از فیـض وجـود برخـوردار شـوند و وسـیله رحمـت الهـی باشـند نبایـد‬ ‫نهـا را گرفـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه مقـام معظـم رهبـری جمعیت جوان کشـور‬ ‫جلـوی ورود ا ‬ ‫یکـه جمعیـت جوان نداشـته باشـیم‪ ،‬خالقیت و‬ ‫را خلاق و مبتکـر می داننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬زمان ‬ ‫ابتـکار نیـز کاهـش می یابـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه اسـیب های امنیتی را بایـد درنظر گرفت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬نبایـد شـعاری عمـل کنیم؛ بلکه بایـد راهکار بدهیم و برای عمل بـه این راهکارها‪،‬‬ ‫اعتقاد و باور داشته باشیم»‪ .‬علی شیرازی؛ معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران نیز‬ ‫در این نشست با قدردانی از مدیریت حوزه سالمت و کادر بهداشت ودرمان استان جهت‬ ‫تهـا و کنتـرل بیمـاری کرونـا‪ ،‬گفـت‪« :‬خانواده عنصر تشـکیل دهنده جامعه‬ ‫اجـرای مراقب ‬ ‫اسـت و ملا ک اقتـدار کشـورها وضعیـت جمعیتـی ان هاسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه از ‪۱۳۸۹‬‬ ‫تـا ‪ ۱۳۹۹‬شـاهد کاهـش جمعیـت و پدیـده سـالمندی مواجـه هسـتیم‪ ،‬افـزود‪« :‬در سـال‬ ‫‪ ۱۴۲۰‬بـه کشـوری سـالمند تبدیـل خواهیـم شـد و این مسـئله باعـث افزایـش هزین ههـای‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار‬ ‫اقتصـادی در کشـور و بـروز مسـائل امنیتـی م ‬ ‫مازندران به بیانیه سیاسـت های جمعیتی مقام معظم رهبری در سـال ‪ ۱۳۹۴‬اشـاره کرد‬ ‫شهـای مشـکالت جمعیتـی نجـات دهیـم»‪.‬‬ ‫و گفـت‪« :‬مـا بایـد کشـور را از اسـیب ها و چال ‬ ‫دکتـر برکاتـی؛ مدیـرکل دفتـر سلامت خانـواده و جمعیـت وزارت بهداشـت‪ ،‬علت تشـکیل‬ ‫این جلسه را پیگیری وضعیت نامناسب هفت استان؛ ازجمله مازندران ازنظر جمعیتی‬ ‫نمـدت و‬ ‫خوانـد و گفـت‪« :‬تصـور و بـاور دراین برنامـه این اسـت که در کوتاه مـدت‪ ،‬میا ‬ ‫بلندمـدت بتـوان بـا بررسـی عوامـل کاهش جمعیـت درجهـت افزایـش ان گام برداشـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه مازنـدران و گیلان در صـدر بحـران جمعیتـی قـرار دارنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬کلیـد‬ ‫جمعیت در دنیای اتی نهاد خانواده است که در دنیای غرب از دست رفته؛ اما در کشور‬ ‫ما همچنان یک ویژگی مهم و مثبت محسوب می شود که نگاه به خانواده گره گشاست‪.‬‬ ‫ترویـج فرزنـداوری در افرادی کـه ازدواج کردنـد‪ ،‬اولویـت اصلـی ماسـت»‪ .‬دکتـر سـید عبـاس‬ ‫موسـوی؛ رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران نیـز جمعیـت اسـتان را ‪ ۳۳۸۴۲۸۴‬نفـر‬ ‫دانسـت و گفت‪« :‬ازاین تعداد‪ ۱۴۹۲۶۳ ،‬نفر کودکان زیرپنج سـال و ‪ ۳۹۲۵۶۵‬نفر جمعیت‬ ‫سـالمندان اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ ۱۴.۳‬درصـد جمعیت اسـتان سـالمندند‪ ،‬افـزود‪« :‬در‬ ‫مازنـدران‪ ۱۰۱ ،‬مرکـز جامـع خدمـات سلامت شـهری‪ ۲۰۷ ،‬مرکـز جامـع خدمـات سلامت‬ ‫روسـتایی و ‪ ۱۱۳۶‬خانـه بهداشـت وجـود دارد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫بااعالم اینکه ثبت والدت ها روند نگران کننده داشـته اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬میانگین سـن ازدواج‬ ‫پسـران از ‪ ۲۴‬سـالگی و دختـران از ‪ ۱۸‬سـالگی در سـال ‪ ۱۳۷۵‬به ترتیـب بـه ‪ ۲۷‬و ‪۲ ۳‬سـالگی‬ ‫ً‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۸‬رسـیده اسـت‪ .‬باتوجه بـه افزایـش میانگیـن سـن ازدواج کـه حـدودا سـاالنه‬ ‫یک سـال به این اعداد اضافه می شـود و محدودشـدن زمان فرزنداوری مشـکالت جامعه‬ ‫تشـده در اسـتان از ‪ ۳۵۹۷۸‬در‬ ‫روبه افزایـش اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه میـزان ازدواج ثب ‬ ‫تشـده در اسـتان‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۸‬به ‪ ۲۱۴۳۱‬مورد در سـال ‪ ۹۹‬رسـید‪ ،‬افزود‪« :‬میزان طالق ثب ‬ ‫از ‪ ۱۰۲۵‬در سـال ‪ ،۵۷‬بـه ‪ ۹۷۹۷‬در سـال ‪ 99‬رسـید»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه میـزان موالیـد‬ ‫ثبت شده نیز روند کاهشی داشته‪ ،‬گفت‪« :‬میزان موالید از ‪ ۵۲۵۱۰‬مورد در سال ‪ ۱۳۵۷‬به‬ ‫‪ ۳۰۱۷۵‬مـورد در سـال ‪ ۱۳۹۹‬رسـید»‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری بیان کرد؛‬ ‫سایه سنگین بدهی گذشته به تامین اجتماعی بر شهرداری ساری‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و منابع شـهرداری سـاری گفت‪:‬‬ ‫«شـهروندان سـاروی در سـه ماه پایانـی سـال بـا پرداخـت‬ ‫عـوارض سـاختمانی ب هصـورت نقـدی از بسـته تشـویقی‬ ‫برخـوردار خواهنـد شـد»‪ .‬کیـا علیـزاده بااعالم اینکـه کلیـه‬ ‫یمـاه‬ ‫پرداخت هـای عـوارض شـهرداری سـاری در د ‬ ‫‪ 40‬درصـد‪ ،‬بهمـن ‪ 35‬درصـد و اسـفند ‪ 25‬درصـد اسـت‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬شـهروندان مرکز اسـتان تا پایان اسـفندماه جاری‬ ‫فرصـت دارنـد ضمـن مراجعه بـه شـهرداری از مزایای این‬ ‫تخفیـف بهره منـد شـوند»‪ .‬معـاون توسـعه مدیریـت و‬ ‫منابـع شـهرداری سـاری در بخـش دیگـر از سـخنانش بـه‬ ‫بدهـی شـهرداری سـاری بـه تامیـن اجتماعی اشـاره کرد و‬ ‫گفت‪« :‬این شـهرداری ‪ 400‬میلیاردتومان بابت حق بیمه‬ ‫کارکنـان شـهرداری از سـالیان قبـل بـه سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی بدهـکار اسـت»‪ .‬علیـزاده بابیان اینکـه به دلیل‬ ‫تاخیـر در پرداخـت حـق بیمـه کارکنـان شـهرداری سـاری‬ ‫از سـال ‪ 91‬تـا پایـان سـال ‪ 99‬به رقـم بدهـی این شـهرداری‬ ‫بـه تامیـن اجتماعـی اضاف هشـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬امـا از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری به رغـم مشـکالت مالـی و معوقـات‬ ‫معطل مانـده بسـیار حـق بیمـه کارکنـان شـهرداری بـا‬ ‫تا کیـد مدیریـت شـهری بـه روز پرداخـت می شـود‪ .‬سـعی‬ ‫بر این اسـت که مشـکل بیمـه کارکنـان شـهرداری کـه در‬ ‫نسـال به دلیـل تاخیـر در پرداخـت بـه‬ ‫مـدت چندی ‬ ‫سازمان تامین اجتماعی گریبان گیر شهرداری بوده‪ ،‬حل‬ ‫شـود»‪ .‬وی بایاداوری اینکـه سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫در مرحلـه نخسـت ‪ 15‬بـاب مغـازه در پاسـاژ شـهریاری را‬ ‫توقیـف و بـرای مزایـده گذاشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫ثنا و صدرای عزیز‬ ‫گلهای زندگی من؛ عزیزان و بهترین های زندگی من ‪...‬‬ ‫با تمام وجود دوستتان داریم و همیشه برایتان ارزوی بهترین ها‬ ‫را داریـم و می دانیـم کـه پل ههـای ترقـی را در زندگـی می پیمایید و‬ ‫روزی خواهد رسید که به وجودتان افتخار می کنیم ‪.‬‬ ‫با تمام وجود دوستتان دارم‬ ‫از طرف مامان و بابا‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی پارک صفرابـاد (ا کو) شـهرداری‬ ‫سـاری را بابـت طلـب خـود توقیـف و باقیمـت پاییـن بـه‬ ‫مزایـده گذاشـته اسـت این درحالی سـت که شـهرداری‬ ‫این مـکان تفریحـی و گردشـگری را بـرای میزبانـی از‬ ‫گردشـگران ا کـو ‪ 2022‬امـاده کـرده اسـت»‪ .‬علیـزاده‬ ‫افـزود‪« :‬طبـق مصوبـه مجلـس سـازمان تامیـن اجتماعی‬ ‫می توانـد طلـب خـود را به صـورت اقسـاطی از ادارات‬ ‫دریافـت کنـد کـه ایـن بخشـودگی شـامل حـال شـهرداری‬ ‫نیـز می شـود‪ .‬شـهرداری سـاری نیـز براسـاس ایـن مصوبه‬ ‫ماهیانـه هشـت میلیاردتومان بـه تامیـن اجتماعـی‬ ‫پرداخـت می کنـد»‪ .‬معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع‬ ‫شـهرداری سـاری باانتقـاداز اینکـه چـرا سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعی در این ده سـال اقدامی برای وصول مطالبات‬ ‫خـود نکـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬حال کـه شـهرداری عالو هبـر‬ ‫پرداخـت بدهـی حـق بیمـه خـود به ایـن سـازمان میزبان‬ ‫رویـداد بین المللـی سـاری ‪ 2022‬اسـت اقـدام بـه توقیـف‬ ‫امـوال شـهرداری کـرده اسـت؟ ان هـم ملکـی کـه سـال ها‬ ‫رهاشـده بود و باتدبیر امروز قرار اسـت ازاین ظرفیت برای‬ ‫گردشـگری اسـتفاده شـود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2565

روزنامه سایه 2565

شماره : 2565
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه سایه 2563

روزنامه سایه 2563

شماره : 2563
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه سایه 2562

روزنامه سایه 2562

شماره : 2562
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!