روزنامه سایه شماره 2371 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2371

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2371

روزنامه سایه شماره 2371

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫امریکا با تحریف‪ ،‬راه به جایی نمی برد‬ ‫‪ ۳۳‬هزار تن‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه نوشـت‪« :‬امریـکا‪ ،‬بـا تحریـف‪،‬‬ ‫را هبـه جایـی نمی بـرد و تصمیمـات عاقالنـه نظیـر پایـان دادن بـه‬ ‫شکسـت حدا کثـری شـاید نتیجه بخـش باشـد»‪ .‬به گـزارش اداره کل‬ ‫اطالع رسـانی وزارت امـور خارجـه؛ سـعید خطیـب زاده در حسـاب‬ ‫کاربـری خـود در توئیتـر نوشـت‪« :‬ایـاالت متحده همچنـان به تولید‬ ‫گزار ههـای جعلـی ادامـه می دهـد‪ .‬به راه انداختـن یـک نشسـت‬ ‫نمایشـی بـرای گرفتـن عکـس دسـته جمعی بـا هـدف غالب کـردن‬ ‫یـک روایـت مجعـول در مـورد لـزوم بازگشـت متقابـل بـه برجـام‪ ،‬ایـن‬ ‫واقعیـت را تغییـر نمی دهـد کـه برخلاف ایـاالت متحـده؛ ایـران هرگـز برجـام را تـرک نکـرد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫مدیـر امـور باغبانـی جهـاد کشـاورزی سـمنان با اشـاره به وسـعت ‪ ۲۵‬هزار هکتـاری‬ ‫باغ های پسـته اسـتان‪ ،‬گفت‪« :‬امسـال بیش از ‪ ۳۳‬هزار تن پسـته خشـک از باغ های‬ ‫اسـتان برداشـت شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ مهـدی قرائیـان افـزود‪« :‬زمـان برداشـت در‬ ‫سـمنان از اواسـط مرداد تا اواسـط مهرماه اسـت‪ .‬ارقام ا کبری‪ ،‬عباسعلی‪ ،‬شاه پسند‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫و خنجـری در سـمنان کشـت م ‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬اذر ‪ 18 1400‬ربیع الثانی ‪ 24 1443‬نوامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2371‬تومان‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افزایش ‪64‬درصدی‬ ‫تصادفات اتوبوسی‬ ‫حمایت ایران از توسعه فعالیت های سازمان اکو‬ ‫‪2‬‬ ‫همه سـاله و براسـاس امارهـای منتشـره ازسـوی‬ ‫پلیـس راهـور‪ ،‬تعـداد زیـادی از هم وطنـان مـا در‬ ‫تصادفـات جـاده ای کشـته شـده و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زنان ر��نگ�ین �پوست عرصه فلسفه‬ ‫«روز جهانـی فلسـفه» از سـوی سـازمان «یونسـکو»‪ ،‬سـومین پنج شـنبه مـاه نوامبـر‬ ‫هر سـال دانسـته شـده اسـت‪ .‬اولیـن مراسـم بزرگداشـت ایـن روز‪ ،‬در تاریـخ ‪ ۲۱‬نوامبـر‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۰۰۲‬برگزار شـد‪« .‬فلسـفه» شـاید در نگاه عامه‪ ،‬مقوله ای مردانه تلقی شـود و عمدتا‬ ‫اسـامی معروفی که طی سـال ها‬ ‫ا گر بخواهیم که از فالسـفه معروف جهان نام ببریم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫شـنیده ایم و ان هـم بـه دوران یونـان و روم باسـتان برمی گـردد‪ ،‬بـه ذهنمـان متبـادر‬ ‫می شـود که البته ان ها نیز مرد هسـتند؛ بااین حال‪ ،‬تاثیر زنان از دیرباز بر این مقوله‬ ‫مشـهود بـوده و بسـیار بوده انـد زنانی کـه به عنـوان فیلسـوف‪ ،‬صاحب نظـر شـمرده‬ ‫شـده اند‪ .‬می گوینـد «سـقراط» دربـاره یکی از ان هـا گفتـه بود‪« :‬من این بخت مسـاعد‬ ‫را داشـتم زنـی از هنرمندتریـن سـخنوران‪ ،‬اسـتادم بـود»‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سـید مسـعود میرکاظمـی؛‬ ‫رئیـس سـازمان برنام هو بودجـه‬ ‫با بیان اینکـه از زمـان اغاز بـه کار‬ ‫دولـت سـیزدهم‪ ،‬خلـق پـول‬ ‫انجـام نشـده و ایـن ‪ ،‬موجـب‬ ‫کاهـش نـرخ تـورم نقطـه ای‬ ‫در ماه هـای مهـر و ابـان شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بودجـه سـال‬ ‫اینـده بر اسـاس منابـع پایـدار و‬ ‫بـدون کسـری بسـته شـد»‪.‬‬ ‫قرارگرفتن کردستان‬ ‫در ردیف تولیدکنندگان زعفران‬ ‫‪ CNN‬گزارش داد؛‬ ‫امار های تکان دهنده از ازار و اذیت زنان در سراسر دنیا‬ ‫عضو شورای شهر رشت مطرح کرد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫قطع گاز ادارات دولتی پرمصرف‬ ‫در خراسان رضوی از اول اذرماه‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫راه اندازی موزه مردمی و معاصر شهر رشت؛‬ ‫درخواست کمیسیون فرهنگی شورا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اوضاع کتاب در سبد خانوار‬ ‫«خوب» نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جناب اقای سعید محمد حسینخواه‬ ‫جناب اقای وحید گلی کانی‬ ‫انتصـاب شایسـته حضرتعالـی را به عنـوان سرپرسـت فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان قـدس تبریـک گفتـه و انتظـار مـی رود بـا اتـکال بـه‬ ‫خداونـد متعـال و سـرلوحه قـرار دادن بیانیـه گام دوم انقلاب‬ ‫اسالمی و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی‪ ،‬با روحیه انقالبی‪،‬‬ ‫پا ک دسـتی‪ ،‬فسادسـتیزی‪ ،‬قانون مـداری و عدالت محـوری بـا‬ ‫تا کیـد بـر گره گشـایی از مشـکالت مـردم شـریف ان شهرسـتان‪ ،‬در‬ ‫راستای تحقق ارمان بلند عدالت و پیشرفت و رفع فقر و تبعیض‬ ‫کوشـا باشـید و از خداونـد متعـال بـرای شـما توفیقـات روزافـزون‬ ‫مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫انتصـاب شایسـته حضرتعالـی را به عنـوان سرپرسـت‬ ‫ملارد‪ ،‬تبریـک گفتـه و از‬ ‫امـور مالـی شـهرداری ملارد‪،‬‬ ‫خداوند متعال موفقیت های بیشـتر را در این زمینه‬ ‫مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫سپیدهحاصلی پناه؛‬ ‫سرپرست روزنامه سایه در غرب استان تهران‬ ‫حاصلی پناه؛ سرپرست روزنامه سایه در غرب استان تهران‬ ‫جناب اقای ضرغام حسامی‬ ‫انتصاب جنابعالی را به عنوان مسئول امور پیمان ها‬ ‫و قراردادهـای شـهرداری ملارد تبریـک گفتـه و‬ ‫از خداونـد منـان توفیقـات روزافـزون را بـرای شـما‬ ‫مسئلت دارم‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫سپیدهحاصلی پناه؛‬ ‫سرپرست روزنامه سایه در غرب استان تهران‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫شـهرداری کرج درنظردارد باتوجه به بودجه مصوب شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران‬ ‫واجد شـرایط وا گذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح پروژه‬ ‫مبلغ پروژه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫رتبه الزم‬ ‫نحوه پرداخت قرارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫تهیه و اجرای خط کشی بلوک عابرپیاده‪ ،‬رنگ امیزی‬ ‫سرعت کاه های اسفالتی جهت معابر سطح منطقه ‪8‬‬ ‫تا سقف اعتبار‬ ‫‪7/000/000/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه وترابری‬ ‫نقدی‬ ‫شهـای ذیـل ارائـه گـردد‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی معـادل مبلـغ فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشـته و قابل تمدید باشـد و یـا واریز فیش‬ ‫‪ -1‬سـپرده شـرکت در مناقصـه بـه یکـی از رو ‬ ‫نقـدی بـه مبلغ فوق بـه حسـاب ‪ 700786948623‬بانک شـهر‬ ‫‪ -2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 1/000/000‬ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید ان را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار ا گهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور پیمان ها واقع در کرج‪ -‬میدان توحید‪ ،‬بلوار بالل‪ ،‬شهرداری کرج‪ ،‬طبقه هفتم مراجعه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬درهرصورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه‪ ،‬مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬الزم بـه ذکـر اسـت هنـگام خریـد اسـناد‪ ،‬داشـتن رتبـه مربوطـه و ارائـه تائیدیـه صالحیـت در سـایت ‪ -sajar.mporg.ir‬معرفی نامه ممهور بـه مهر و امضای مدیرعامـل‪ ،‬روزنامه‬ ‫اخریـن ا گهـی تغییـرات اعضـای شـرکت‪ ،‬کـد اقتصـادی و گواهی نامـه صالحیـت ایمنی معتبر یـا ارائه مدارک مبتنـی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پا کت مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫تهـای مجـزا (الـف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) ال ک و ممهـور بـه مهـر شـرکت شـده و پـس از الصـاق هولوگـرام بـر روی پا کـت «ج» تـا پایـان وقـت اداری مـورخ‬ ‫‪ -9‬پیشـنهادات می بایسـت در پا ک ‬ ‫‪ 1400/09/14‬بـه ادرس کـرج‪ -‬میـدان توحیـد‪ ،‬بلـوار بلال‪ ،‬دبیرخانـه شـهرداری کـرج واقـع در طبقـه اول تحویـل داده شـود‪.‬‬ ‫‪ -10‬پیشنهادات رسیده در مورخ ‪ 1400/09/16‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینه چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 026-35892418 :‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمان ها‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫پاتریک کیفه؛‬ ‫برنده جایزه‬ ‫بیلی جیفورد ‪2021‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 1400‬شماره‪2371‬‬ ‫‪The Guardian‬‬ ‫دریای مدیترانه؛ گورستان مهاجران‬ ‫قش ــدن ‪ ۷۵‬مهاج ــر در‬ ‫غر ‬ ‫س ــواحل لیب ــی در دری ــای‬ ‫مدیتران ــه بیش ازپیش ای ــن دریا‬ ‫را ب ــه «قبرس ــتان دریای ــی» برای‬ ‫مهاج ــران و پناه جوی ــان تبدی ــل‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛‬ ‫قش ــدن‬ ‫در یک ــی از مرگبارتری ــن ح ــوادث مرب ــوط ب ــه غر ‬ ‫مهاجران در س ــال ج ــاری‪ ،‬س ــازمان بین المللی مهاجرت‬ ‫ً‬ ‫اخیرا از غرق شدن دسـ ـت کم ‪ ۷۵‬مهاجر در سواحل لیبی‬ ‫در دری ــای مدیتران ــه خب ــر داد‪ .‬گزارش ش ــده ک ــه ‪ ۱۵‬نفر از‬ ‫سرنش ــینان ای ــن قایق توانس ــتند نجات پی ــدا کنند‪ .‬این‬ ‫کب ــودن اق ــدام قاچاقچیان‬ ‫حادث ــه بیش ازپیش خطرنا ‬ ‫انس ــان را نمای ــان و دری ــای مدیتران ــه را ب ــه «گورس ــتان‬ ‫دریای ــی» تبدیل کرده اس ــت‪ .‬امدادگران بین المللی اعالم‬ ‫کردن ــد که قاچاقچیان انس ــان بی توجه به ب ــدی اب وهوا‬ ‫در پاییز درحال انتقال صدهانفر ازطریق دریا هس ــتند که‬ ‫خطرات جدی به دنبال خواهد داش ــت‪ .‬ای ــن امدادگران‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫می گویند بیش ــتر این انتقال ها به تراژدی ختم م ‬ ‫فالوی ــو دی جیا کوم ــو؛ س ــخنگوی دول ــت ایتالی ــا ب ــرای‬ ‫س ــازمان بین الملل ــی مهاج ــرت گف ــت‪« :‬نوامبر امس ــال‪،‬‬ ‫به رغ ــم ب ــدی اب وه ــوا‪ ،‬ش ــاهد افزایش ش ــمار مهاجرانی‬ ‫بودیم که از لیبی به دنبال رس ــیدن به خ ــا ک اروپا بودند‪.‬‬ ‫نن ــوع انتقال ها‬ ‫حت ــی ا گر ش ــرایط دریا نی ــز ارام باش ــد‪ ،‬ای ‬ ‫خطرن ــا ک هس ــتند‪ .‬به همین دلی ــل باید اقدام ــات فوری‬ ‫انجام ش ــود‪ .‬تاخیر در عملیات نجات حتی تا پنج دقیقه‬ ‫می تواند ش ــرایطی میان م ــرگ و زندگی را ب ــرای مهاجران‬ ‫رقم می زند»‪ .‬براســـاس امارهای رســـمی؛ تا کنون در سال‬ ‫ج ــاری میالدی ح ــدود ‪ ۱۳۰۰‬نف ــر پس ازانکه قص ــد عبور از‬ ‫دری ــای مدیتران ــه را داش ــته اند‪ ،‬یا ج ــان خود را از دس ــت‬ ‫داده ان ــد یا مفق ــود ش ــده اند‪ .‬در پاییز امس ــال نی ــز از اغاز‬ ‫م ــاه ا کتبر‪ ،‬ح ــدود ‪ ۱۷۰‬نف ــر از افریق ــا و خاورمیانه به دلیل‬ ‫ش ــرایط نامس ــاعد اب وهوایی یا س ــرما در مس ــیر رسیدن‬ ‫ب ــه خ ــا ک اروپا در دری ــای مدیترانه جان خود را از دس ــت‬ ‫داده ان ــد‪ .‬لیب ــی به یک مرک ــز انتقال مهم ب ــرای مهاجران‬ ‫غیرقانون ــی تبدی ــل ش ــده که ت ــاش می کنند برای ف ــرار از‬ ‫فقر و جن ــگ در کشورهایش ــان‪ ،‬خود را به اروپا برس ــانند‪.‬‬ ‫‪Daily Mail‬‬ ‫نشست بحران سناتورهای دموکرات‬ ‫ته ــای س ــنای امری ــکا‬ ‫دموکرا ‬ ‫درگیر نگرانی فزاینده ای ش ــده اند‬ ‫مبنی براینک ــه اف ــول محبوبی ــت‬ ‫ج ــو بای ــدن در نظرس ــنجی ها‬ ‫ً‬ ‫نه ــا در‬ ‫احتم ــاال کنت ــرل ح ــزب ا ‬ ‫کنگ ــره این کش ــور را در انتخابات‬ ‫می ــان دوره ات ــی ب ــا تهدید روبـ ـه رو کن ــد‪ .‬به گزارش ایس ــنا؛‬ ‫چند کرس ــی سنای امریکا قرار اس ــت بعد از ماه ها درگیری‬ ‫ته ــا درمع ــرض رقابت ق ــرار بگیرند‪.‬‬ ‫درون حزب ــی دموکرا ‬ ‫چندروزپی ــش ی ــک نظرس ــنجی دانش ــگاه کوئینیپی ــا ک‬ ‫ن ــرخ محبوبی ــت تنها ‪ ۳۶‬درص ــد را ب ــرای رئیس جمهوری‬ ‫دموک ــرات امری ــکا رق ــم زده و تبدی ــل ب ــه جدیدتری ــن امار‬ ‫در مس ــیر نزول ــی محبوبی ــت این رهبر کاخ س ــفید ش ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ته ــا در رقاب ــت ب ــر س ــر فرمان ــداری ایال ــت‬ ‫اخی ــرا دموکرا ‬ ‫ویرجینیا باختند؛ اما توانس ــتند ایالت نیوجرسی را حفظ‬ ‫کنن ــد و در هفت هه ــای اخی ــر نی ــز به وی ــژه با امض ــای یک‬ ‫الیح ــه قانون ــی دوحزب ــی مرب ــوط به زیرس ــاخت توس ــط‬ ‫ج ــو بای ــدن‪ ،‬س ــرانجام ش ــروع ب ــه کس ــب دس ــتاوردهای‬ ‫سیاس ــی عمده کردند‪ .‬با ای ــن پیش زمینه‪ ،‬چندروزپیش‬ ‫ته ــای س ــنا ب ــرای رایزن ــی س ــراغ مش ــاوران و‬ ‫دموکرا ‬ ‫ش ــرکت های نظرس ــنجی رفتند و هدفش ــان ت ــاش برای‬ ‫ته ــا انیتا دان؛‬ ‫ارزیاب ــی وضعیت بود‪ .‬یک ــی از این دموکرا ‬ ‫یک مش ــاور ارش ــد س ــابق جو بایدن در کاخ سفید است‪.‬‬ ‫همچنین ایمی کلوبش ــار؛ یک س ــناتور دیگر شرکت کننده‬ ‫دراین نشس ــت ب ــه روزنام ــه «هی ــل» گف ــت‪« :‬تنه ــا‬ ‫درباره اینک ــه چط ــور قرار اس ــت پیامم ــان را منتقل کنیم‪،‬‬ ‫صحب ــت کردی ــم‪ .‬بخ ــش عم ــده صحبت ها درب ــاره طرح‬ ‫بازس ــازی بهت ــر بود»‪ .‬یک منب ــع به ای ــن روزنامه گفت که‬ ‫ً‬ ‫مقامات ش ــرکت های نظرس ــنجی س ــطح نگرانی «شدیدا‬ ‫نه ــا به پایگاه‬ ‫باالیی» داش ــتند‪ .‬جوئل بننس ــون؛ یکی از ا ‬ ‫«بلومبرگ نیوز» گف ــت‪« :‬بایدن به عنوان رئیس جمهوری‬ ‫امری ــکا وق ــت زیادی برای اص ــاح وضعیت داش ــت‪ .‬ان ها‬ ‫ح ــاال با وضعیت ــی بغرن ــج روبـ ـه رو ش ــده اند»‪ .‬دموکرات ها‬ ‫امی ــد دارند که وضعی ــت محبوبیت بایدن ح ــاال که ان ها‬ ‫ً‬ ‫نهایت ــا قوانی ــن قابل عرض ــه ب ــا تصویب الیحه زیرس ــاخت‬ ‫را دراختی ــار دارن ــد‪ ،‬خودب هخ ــود درس ــت ش ــود‪ .‬تصویب‬ ‫الیح ــه ‪ ۱.۷۵‬تریلی ــون دالری زیرس ــاخت ازس ــوی مجلس‬ ‫نماین ــدگان امری ــکا به عنوان تح ــول عمده روی ــای بایدن‬ ‫یس ــازد؛‬ ‫درب ــاره قوانین چت ــر حمایتی را دردس ــترس تر م ‬ ‫هرچند هنوز جو منش ــن و کرس ــتن سینما (س ــناتورهای‬ ‫امریکایی) از این الیحه حمایت نکرده اند‪ .‬امار محبوبیت‬ ‫شه ــای م ــداوم‬ ‫ج ــو بای ــدن در بحبوح ــه انتش ــار گزار ‬ ‫حه ــای میانـ ـه رو ب ــود ک ــه‬ ‫درم ــورد کش ــمکش می ــان جنا ‬ ‫کاهش یاف ــت؛ درحالی که ام ــار محبوبیت کام ــاال هریس؛‬ ‫مع ــاون او هم کمت ــر ش ــد‪ .‬دموکرات ها از نح ــوه مدیریت‬ ‫بای ــدن در قبال فرایند خروج از افغانس ــتان و افزایش تورم‬ ‫ً‬ ‫خشمگین هس ــتند‪ .‬بایدن قصد دارد مجددا جروم پاول‬ ‫را به عن ــوان نام ــزد ریاس ــت هیئت مدی ــره بان ــک مرک ــزی‬ ‫امریکا معرفی کند؛ اقدامی که با مخالفت س ــناتور الیزابت‬ ‫نح ــال‪ ،‬هن ــوز‬ ‫وارن از جن ــاح لیب ــرال مواج ــه اس ــت‪ .‬باای ‬ ‫ته ــا نگ ــران نش ــده اند‪ .‬بیل برتون؛ مش ــاور‬ ‫هم ــه دموکرا ‬ ‫س ــابق اوباما ب ــه «اسوش ــیتدپرس» گف ــت‪« :‬اتفاق نظری‬ ‫ً‬ ‫ته ــا کام ــا محکوم به شکس ــت‬ ‫پیرام ــون اینک ــه دموکرا ‬ ‫هس ــتند‪ ،‬وج ــود دارد‪ .‬این ها هم ــان افرادی هس ــتند که‬ ‫هی ــاری کلینت ــون را نام ــزد ریاسـ ـت جمهوری ح ــزب م ــا‬ ‫کردن ــد‪ .‬ش ــاید همه چی ــز ان قدرها که طبق ــه دغدغه مند‬ ‫فک ــر می کند‪ ،‬بد نباش ــد»‪ .‬کام ــاال هریس نیز دردس ــرهای‬ ‫خودش را داش ــته است؛ او در نظرس ــنجی اخیر دانشگاه‬ ‫«س ــافولک»‪ ،‬ب ــا تنه ــا ‪ ۲۸‬درص ــد محبوبی ــت‪ ۱۰ ،‬امتی ــاز از‬ ‫ته ــا در‬ ‫بت ــر ب ــود‪ .‬ا کثری ــت ش ــکننده دموکرا ‬ ‫بای ــدن عق ‬ ‫مجل ــس ب ــا تنه ــا س ــه رای‪ ،‬مدت هاس ــت متزل ــزل تلق ــی‬ ‫یش ــود و جمهوری خواه ــان ازطری ــق ترس ــیم مج ــدد‬ ‫م ‬ ‫ته ــای تاریخ ــی‬ ‫مناط ــق به دنب ــال بهر هب ــرداری از مزی ‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫معمر اولکای‬ ‫انتقالخشونت! تلنگر‬ ‫نخبگان و دانشمندان کشور؛‬ ‫و ضرورت احساس «مسئولیت ملی»‬ ‫کس ــال وقف ــه‬ ‫چهارش ــنبه هفت ــه گذش ــته (‪ ۲۶‬اب ــان) بع ــد از ی ‬ ‫کرونای ــی‪ ،‬جمعی از نخبگان و اس ــتعدادهای برتر کش ــور با رهبر‬ ‫معظ ــم انق ــاب دی ــدار کردن ــد؛ م ــوارد مطروح ــه دراین دی ــدار و‬ ‫گفت وگ ــوی دوطرف ــه‪ ،‬از رهنموده ــای جامع ــی که رهب ــری ارائه‬ ‫دادن ــد ت ــا ن ــکات هوش ــمندانه ای ک ــه شـ ـش نفر از نماین ــدگان‬ ‫نخب ــگان مط ــرح کردن ــد‪ ،‬هم ــه ح ــاوی مس ــائل مهم ــی ب ــود‬ ‫نه ــا در ش ــرایط دش ــوار کنون ــی نیازمن ــد بررس ــی‬ ‫ک ــه هریک از ا ‬ ‫مجز اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ رهب ــر معظ ــم انق ــاب دراین دی ــدار‬ ‫جوان ــان را «صاحب فکر و ن ــگاه ژرف» خواندند؛ س ــربلندی انان‬ ‫را «س ــربلندی نظام و مردم» تعبیر کردند؛ پیش ــرفت کش ــور را در‬ ‫«گروی ن ــگاه انقالبی نخبگان» دانس ــتند؛ رابط ــه بین «غفلت»‬ ‫ته ــا را تبیی ــن؛ نکات ــی را درب ــاره مهاج ــرت برخی‬ ‫و «غ ــارت» مل ‬ ‫ اس ــتعدادهای برت ــر بی ــان کردن ــد و ‪...‬؛ دراین می ــان ی ــک نکت ــه‬ ‫اساس ــی درب ــاره مس ــئولیت متقابل نخب ــگان و «دس ــتگاه های‬ ‫حا کمیتی» موردنظر این نوش ــتار اس ــت که لزوم پرداختن به ان‬ ‫در ش ــرایط کنونی به طور ویژ ه اهمی ــت دارد‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫ضمن انکه «قدرشناس ــی و ش ــکر عملی نعمت نخبگ ــی جوان»‬ ‫را «وظیفه پدرومادر‪ ،‬معلم و اس ــتاد و دس ــتگاه های حا کمیتی»‬ ‫عن ــوان کردن ــد؛ از جوانان مس ــتعد و مغزهای متفکر خواس ــتند‬ ‫درباره مس ــائل کش ــور «احس ــاس مس ــئولیت» کنند و فرمودند‪:‬‬ ‫«ه ــم مس ــئوالن بای ــد ب ــه وظایف خ ــود درب ــاره نخب ــگان عمل‬ ‫کنن ــد‪ ،‬هم ج ــوان نخبه باید در قبال مس ــائل کش ــور احس ــاس‬ ‫مس ــئولیت کن ــد و ضم ــن مب ــارزه ب ــا موان ــع و پذی ــرش برخ ــی‬ ‫س ــختی های گاه اجتناب ناپذی ــر؛ اجازه نده ــد نامهربانی هایی‬ ‫یش ــود‪ ،‬او را از ادامه راه و‬ ‫که در برخی دس ــتگاه ها به نخب ــگان م ‬ ‫تالش و احس ــاس مس ــئولیت باز دارد»‪ .‬ازطرف ــی‪ ،‬همه می دانیم‬ ‫یس ــت در چند صحنه مختلف مش ــغول مبارزه‬ ‫کش ــورمان مدت ‬ ‫ی ــا به تعبیری نبرد با تهدیدهای س ــخت و نرم اس ــت؛ در صحنه‬ ‫داخل ــی مدت هاس ــت وی ــروس کرون ــا ب ــر همه ش ــئون ف ــردی و‬ ‫اجتماعی کش ــور س ــایه افکنده و مشکالتی بس ــیار در حوزه های‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬فرهنگ ــی و اجتماع ــی ب هب ــار اورده اس ــت‪ .‬ا گرچ ــه‬ ‫یس ــت از م ــوج س ــهمگین پنج ــم کرونا عب ــور کرده ای ــم؛ اما‬ ‫مدت ‬ ‫ت ــا اطالع بع ــدی باید همچن ــان محتاط ب ــوده و درنظر داش ــته‬ ‫باش ــیم هنوز تا بازگش ــت ش ــرایط کش ــور به اوضاع ع ــادی پیش‬ ‫از اس ــفند ‪ ،۹۸‬فاصل ــه داری ــم و ا گ ــر موج های جدی ــد دیگری در‬ ‫کمین نباش ــد‪ ،‬ماه ها طول می کشد تا برخی خس ــارات‪ ،‬جبران و‬ ‫لش ــده‪ ،‬به حالت عادی برگردند‪ .‬همه می دانیم؛‬ ‫مش ــاغل تعطی ‬ ‫یسـ ـت که تحت ش ــدیدترین‬ ‫در صحنه نبرد اقتصادی‪ ،‬چندسال ‬ ‫نش ــرایط ممکن اس ــت ادامه دار باش ــد‪.‬‬ ‫مه ــا هس ــتیم و ای ‬ ‫تحری ‬ ‫همچنی ــن مجموعـ ـه ای از عوام ــل خارج ــی (و دش ــمنانه) و نیز‬ ‫یه ــای گذش ــته) ش ــرایط دش ــوار‬ ‫عوام ــل داخل ــی (و بی تدبیر ‬ ‫اقتص ــادی را موج ــب ش ــده و درپیوندب ــا مصائب کرون ــا‪ ،‬اوضاع‬ ‫اش ــفته ای را در صحن ــه اقتص ــاد‪ ،‬ت ــورم‪ ،‬گرانی و معیش ــت مردم‬ ‫پدی ــد اورده اس ــت؛ و می دانی ــم ک ــه اوض ــاع ش ــاخص های‬ ‫اجتماع ــی و روان ــی م ــردم خ ــوب نیس ــت؛ در کنار رش ــد طالق‪،‬‬ ‫فقر‪ ،‬حاشیه نش ــینی‪ ،‬تکدیگری‪ ،‬کودکان کار و دیگر اس ــیب های‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬وضعی ــت بهداش ــت روان جامع ــه ب ــه م ــرز هش ــدار‬ ‫رس ــیده و ای ــن حال ــت نه تنه ــا می ــان مردم ع ــادی؛ بلک ــه میان‬ ‫یس ــت و متخصصان‬ ‫کادر درمان ــی و پرس ــتاری کش ــور نیـــز جار ‬ ‫نش ــناختی در جامعه‬ ‫له ــای روا ‬ ‫ب ــه ل ــزوم مقابله با م ــوج اختال ‬ ‫هش ــدار داده ان ــد‪ .‬می دانی ــم که شـــاخص های زیسـ ـت محیطی‬ ‫کش ــور در وضعیت ــی خطرن ــا ک ق ــرار دارن ــد و از اب وخ ــا ک‪ ،‬هوا‪،‬‬ ‫منابع زیرزمینی‪ ،‬جن ــگل‪ ،‬مرتع‪ ،‬رودخانه‪ ،‬جلگه و س ــاحل دریا‪،‬‬ ‫همگ ــی نیازمن ــد یک برنام ــه فوریتـــی جامع ب ــوده و الزم اس ــت‬ ‫پیش ازانک ــه دی ــر؛ و حیات س ــرزمینی ناممکن ش ــود‪ ،‬چ ــاره ای‬ ‫کس ــالی‬ ‫یس ــت خش ‬ ‫اساس ــی بیندیش ــیم‪ .‬می دانی ــم ک ــه مدت ‬ ‫بی سابقه ای بر کش ــور حا کم است و اثار ان در اب شرب‪ ،‬سدها‪،‬‬ ‫اب زیرزمینی‪ ،‬تولید برق‪ ،‬محصول کش ــاورزی‪ ،‬وضعیت تاالب ها‬ ‫و روده ــا‪ ،‬ب ــاروری خ ــا ک و ‪ ...‬قابل مش ــاهده اس ــت‪ .‬ازس ــویی‪،‬‬ ‫به تصری ــح رهبر معظم انق ــاب؛ اعتماد مردم ب ــه دولت تاحدی‬ ‫اس ــیب دیده و مجموعه اتفاق های چهارسال گذشته از دی ماه‬ ‫‪ ۹۶‬ت ــا ام ــروز ک ــه در اذرم ــاه ‪ 1400‬ق ــرار داری ــم‪ ،‬باعث خدش ــه در‬ ‫ً‬ ‫«س ــرمایه اجتماعی» کش ــور ش ــده و نیازمند عزمی «واقعا ملی»‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و برنامـ ـه ای «واقع ــا علمی» و «واقعا عملی» هس ــتیم تا کش ــور از‬ ‫ای ــن گردن ــه دش ــوار عبور کن ــد‪ .‬دراین می ــان‪ ،‬نقش نخب ــگان در‬ ‫هم ــه رش ــته ها و صحن هه ــا؛ از نخب ــگان علم ــی‪ ،‬فن ــاوری‪ ،‬علوم‬ ‫انس ــانی‪ ،‬پزش ــکی‪ ،‬زیس ــتی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری ورزش ــی‬ ‫ت ــا مغزه ــای گمنامی ک ــه در هر گوش ــه این خا ک حض ــور دارند‪،‬‬ ‫یس ــت که ش ــاید در هیچ برهـ ـه ای از تاریخ ما‬ ‫به ان ــدازه ای حیات ‬ ‫نظی ــر نداش ــته باش ــد‪ .‬نگاهی ب ــه تاری ــخ ‪ ۱۲۰‬سال گذش ــته ایران‬ ‫یش ــدن‬ ‫نش ــان می ده ــد از مبارز هه ــای انقالب مش ــروطه تا مل ‬ ‫صنع ــت نفت و انق ــاب بهمن ‪ ۵۷‬و پـ ـس ازان صحنه های نبرد و‬ ‫ش ــهادت در دفاع مقدس‪ ،‬بخش ــی از بار بزرگ نبردهای فکری‪-‬‬ ‫عملیاتی‪ ،‬هم ــواره بر دوش نخبگان و مغزهای متفکری بوده که‬ ‫ا گر نبود فکر و ابتکار و رش ــادت ان ها‪ ،‬چه بس ــا مس ــیر اس ــتقالل‬ ‫کش ــور ب هس ــمت دیگری رفته ب ــود و اث ــری از تمدن س ــرزمینی و‬ ‫فک ــری ما باق ــی نمانده بود‪ .‬انچ ــه از مجاهدات «س ــتارخان» ها‬ ‫و «باقرخان »ه ــا‪« ،‬فاطمی »ه ــا‪« ،‬مطهری »ه ــا‪« ،‬چمران »ه ــا‪،‬‬ ‫«با کری »ه ــا و «فخری زاده »ه ــا و صده ــا نخب ــه جان برکف دیگر‬ ‫به دس ــت م ــا رس ــیده‪ ،‬نیاز ب ــه پاس ــداری و انتقال به نسـ ـل های‬ ‫بعدی دارد‪ .‬درش ــرایطی که همگی از «نامهربانی های» سیس ــتم‬ ‫یه ــای‬ ‫یه ــای تاریخ ــی‪ ،‬بی تدبیر ‬ ‫بروکراس ــی کش ــور‪ ،‬نامدیریت ‬ ‫اداری‪ ،‬قدرناشناسـ ـی های سیاس ــیون و اش ــتباه های برخ ــی از‬ ‫مدی ــران ا گاهیم‪ ،‬هی ــچ مانعی نباید مانع حض ــور و نقش افرینی‬ ‫یش ــان باشد‪.‬‬ ‫ اس ــتعدادهای برتر کش ــور برای ایفای نقش تاریخ ‬ ‫ب ــه تا کی ــد رهبر معظ ــم انق ــاب؛ همه مش ــکالت کش ــور راه حل‬ ‫یس ــت راه ب ــرای ب ــروز و ظهور‬ ‫علم ــی و منطق ــی دارد و تنه ــا کاف ‬ ‫س ــرمایه های انس ــانی و معرفتی جامعه باز ش ــود‪ .‬دراین اوضاع‪،‬‬ ‫الزم است نخبگان و دانشمندان کشور قدری از قدرناشناسی ها‬ ‫را تحم ــل کنن ــد؛ بدقولی ها و بی توجهی ها را ت ــاب اورند و با عبور‬ ‫صبوران ــه از داالن های تنگ و تاریک اداری‪ ،‬به عرضه ش ــجاعانه‬ ‫راهکاره ــا و ابتکارهای خ ــود پرداخته و دین خ ــود را به مردم ادا‬ ‫کنن ــد؛ دراین راه می توانند از ظرفیت عظیم رس ــانه های رس ــمی‬ ‫و غیررسمی ا ستفاده کنند تا صدایش ــان به گوش مدیران برسد‪.‬‬ ‫اینده این س ــرزمین به اندازه ای ارزش ــمند اس ــت ک ــه می توان تا‬ ‫مدت ها‪ ،‬ش ــکیبایی را چاش ــنی ت ــاش مضاعف کرد و ت ــا عبور از‬ ‫ای ــن گردنه‪ ،‬همت گمارد‪ ،‬رنج کش ــید‪ ،‬ت ــاب اورد‪ ،‬مجاهدت کرد‬ ‫و ابت ــکار ب هخ ــرج داد ت ــا اوضاع به ش ــرایط معمول بازگ ــردد؛ این‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫همان مس ــئولیت مل ‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫حمایت ایران از توسعه فعالیت های سازمان ا کو‬ ‫رئیس جمهوری کش ــورمان‪ ،‬از دبیرکل سازمان‬ ‫هم ــکاری اقتص ــادی ا کو خواس ــت راهکارهای‬ ‫لک ــردن ظرفی ــت و ارتقای‬ ‫مناس ــبی ب ــرای فعا ‬ ‫یه ــای اقتص ــادی کش ــورهای‬ ‫س ــطح همکار ‬ ‫عض ــو ا ک ــو اتخ ــاذ کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه‬ ‫اطالع رس ــانی دول ــت؛ ایـ ـت اهلل س ــید ابراهی ــم‬ ‫رئیس ــی در دی ــدار «خس ــرو ناظ ــری» (دبیرکل‬ ‫س ــازمان همکاری اقتصادی) شناسایی و رفع‬ ‫موان ــع و مش ــکالت افزایش س ــطح مناس ــبات‬ ‫یه ــای جوام ــع عض ــو را دراس ــتانه‬ ‫و همکار ‬ ‫برگ ــزاری اجالس س ــران ا ک ــو‪ ،‬ضروری دانس ــت‬ ‫و گفت‪« :‬باید هرگونه مانع و مش ــکل در مس ــیر‬ ‫یه ــا برطرف ش ــود ت ــا تبادالت‬ ‫توس ــعه همکار ‬ ‫و مناس ــبات اقتص ــادی کش ــورهای عض ــو ا ک ــو‬ ‫در س ــطح باالتر و برتری انجام ش ــود»‪ .‬رئیس ــی‬ ‫خاطرنش ــان کرد‪« :‬هرکدام از اعضای س ــازمان‬ ‫ته ــای اقتص ــادی فراوان ــی در‬ ‫ا ک ــو از ظرفی ‬ ‫حوز هه ــای مختلف برخوردارن ــد که فعال کردن‬ ‫ان می توان ــد ب ــه رون ــق اقتص ــادی منطق ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫بینجام ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به ظرفی ‬ ‫کش ــورهای عضو س ــازمان هم ــکاری اقتصادی‬ ‫ا ک ــو در ح ــوزه ان ــرژی‪ ،‬تج ــارت‪ ،‬حمل ونق ــل‪،‬‬ ‫اقتص ــاد دیجیت ــال‪ ،‬اقتصاد دریا و گردش ــگری‪،‬‬ ‫یه ــا و اقدام ــات جام ــع‬ ‫گف ــت‪« :‬برنامه ریز ‬ ‫لک ــردن‬ ‫دبیرخان ــه س ــازمان ا ک ــو ب ــرای فعا ‬ ‫ته ــا می توان ــد رونق اقتص ــادی منطقه‬ ‫ظرفی ‬ ‫و پیش ــرفت و ابادان ــی کش ــورهای عض ــو ا ک ــو را‬ ‫به هم ــراه داش ــته باش ــد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫لش ــدن و‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران از فعا ‬ ‫ته ــای س ــازمان ا ک ــو حمای ــت‬ ‫توس ــعه فعالی ‬ ‫می کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ته ــران ب ــرای همکاری های‬ ‫یه ــای‬ ‫منطقـ ـه ای در قال ــب س ــازمان همکار ‬ ‫اقتص ــادی اهمی ــت وی ــژه ای قائ ــل اس ــت و‬ ‫ته ــا حمای ــت می کن ــد»‪.‬‬ ‫ازاین گون ــه فعالی ‬ ‫دراین دی ــدار‪ ،‬خس ــرو ناظ ــری (دبی ــرکل ا ک ــو)‬ ‫یه ــای انجا مش ــده‬ ‫نی ــز گزارش ــی از برنامه ریز ‬ ‫ب ــرای برگ ــزاری اج ــاس س ــران س ــازمان ا کو در‬ ‫ترکمنس ــتان ارائ ــه ک ــرد‪ .‬پانزدهمی ــن نشس ــت‬ ‫س ــران س ــازمان هم ــکاری اقتص ــادی (ا کو) که‬ ‫یش ــود؛‬ ‫هفت ــه این ــده در ترکمنس ــتان برگزار م ‬ ‫می توان ــد گامی جه ــت حل وفصل مناس ــبات‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬ایج ــاد راهکاره ــا و زمین هس ــاز‬ ‫ته ــای اقتص ــادی ب ــا اولوی ــت‬ ‫گس ــترش فعالی ‬ ‫همس ــایگان باش ــد و با هم ــکاری اعضا تجارت‬ ‫درون منطقـ ـه ای رون ــق گی ــرد‪ .‬جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران نیز به عن ــوان یک عض ــو اثرگذار‬ ‫و مه ــم می تواند با ارائه پیش ــنهاد ها و راهکارها‬ ‫جه ــت ح ــل موضوع ــات نقش افرینی ک ــرده و‬ ‫ب ــر تصمیم گیری ها تاثی ــر بگ ــذارد‪ .‬پانزدهمین‬ ‫نشس ــت س ــران س ــازمان هم ــکاری اقتصادی‬ ‫(ا ک ــو) ‪ ۷‬اذرم ــاه س ــال ج ــاری به میزبان ــی‬ ‫ترکمنس ــتان برگ ــزار خواه ــد ش ــد و این کش ــور‬ ‫رئی ــس دوره ای ا ک ــو خواه ــد ب ــود‪ .‬اجالس ــیه‬ ‫یس ــت؛ گرچ ــه‬ ‫پانزده ــم ب هص ــورت حضور ‬ ‫چهاردهمی ــن اج ــاس س ــران ا کو اس ــفندماه‬ ‫پارسال به دلیل ش ــیوع کرونا به صورت مجازی‬ ‫برگزار ش ــد و پا کس ــتان ریاس ــت این نشس ــت را‬ ‫برعهده داش ــت‪ .‬ش ــعار چهاردهمین نشس ــت‬ ‫س ــران ا کو نیز «هم ــکاری اقتصادی منطقه ای‬ ‫در دوران پس ــا کرونا» بود‪ .‬کش ــورهای عضو ا کو‬ ‫به رغ ــم ظرفیت ها و پتانس ــیل هایی ک ــه دارند؛‬ ‫هنوز موفق نش ــده اند درزمینه توس ــعه تجارت‬ ‫و اقتص ــاد جای ــگاه خوب ــی را در عرص ــه جهانی‬ ‫به دس ــت اورن ــد؛ درحالی که باتوجه به ش ــرایط‬ ‫خ ــاص منطق ــه و توانمندی هایی که کش ــورها‬ ‫در حوز هه ــای مختل ــف دارن ــد‪ ،‬می توانن ــد‬ ‫در قال ــب ی ــک همگرای ــی و هم ــکاری خ ــود را‬ ‫نش ــان داده و موج ــب ارتق ــای ای ــن س ــازمان‬ ‫ش ــوند‪ .‬به نظ ــر می رس ــد دراین اجالس ــیه باید‬ ‫فعالیت های اقتصادی و درصد رش ــدی که ا کو‬ ‫طی یک سال گذش ــته داش ــته باتوجه به ش ــعار‬ ‫هم ــکاری اقتص ــادی منطقـ ـه ای در پس ــا کرونا‬ ‫موردبررس ــی و ارزیاب ــی ق ــرار گی ــرد‪ .‬جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ایران به عنوان یکی از پایه گذاران این‬ ‫س ــازمان و جایگاهی که در سطح منطقه دارد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طبیعت ــا می توان ــد به عن ــوان یک عض ــو اثرگذار‬ ‫نس ــال ها ک ــه اجالس‬ ‫نقش افرین ــی کن ــد‪ .‬درای ‬ ‫س ــران ا کو برگزار ش ــده؛ همواره ایران باتوجه به‬ ‫سیاسـ ـت هایی که داشته‪ ،‬پیشنهاد هایی را در‬ ‫ابعاد مختلف مطرح کرده؛ ازجمله گردش ــگری‬ ‫س ــامت‪ ،‬لغ ــو ویزا به خص ــوص وی ــزای درمانی‬ ‫درجهت توس ــعه گردش ــگری س ــامت‪ ،‬مبارزه‬ ‫ب ــا فس ــاد‪ ،‬تا کی ــد ب ــر مقررات زدای ــی‪ ،‬رون ــد‬ ‫تس ــهیالت گمرکی می ــان اعضای ا ک ــو‪ ،‬تقویت‬ ‫یه ــای علم ــی و فن ــاوری‪ ،‬گس ــترش‬ ‫همکار ‬ ‫همکاری های اقتصادی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کش ــاورزی‪،‬‬ ‫ان ــرژی‪ ،‬به کارگی ــری ش ــیوه تهات ــر و مبادل ــه ب ــا‬ ‫له ــای مل ــی و ایج ــاد مق ــررات هماهن ــگ‬ ‫پو ‬ ‫گمرکی و ‪ ...‬بخش ــی از پیش ــنهاد ها ایران به ا کو‬ ‫بوده است‪ .‬پارس ــال نیز حجت االسالم روحانی‬ ‫(رئیس جمهوری وقت کش ــورمان) در اجالسیه‬ ‫چهارده ــم پیش ــنهاد هایی مط ــرح ک ــرد ک ــه‬ ‫یک ــردن موافقت نامه های‬ ‫تمرکز ب ــر روی اجرای ‬ ‫تج ــاری و یافت ــن را هه ــای جدید برای توس ــعه‬ ‫و تروی ــج تج ــارت درون گروه ــی در منطقه ا کو‪،‬‬ ‫لک ــردن بیش ازپی ــش بخ ــش خصوص ــی‬ ‫فعا ‬ ‫لس ــازی‬ ‫جه ــت رون ــق تج ــارت فی مابین‪ ،‬فعا ‬ ‫و کارامدک ــردن نهاده ــای موج ــود در ا ک ــو‬ ‫مانن ــد بانک ا ک ــو‪ ،‬بیمه ا ک ــو‪ ،‬اس ــتاندارد ا کو و‬ ‫یه ــای‬ ‫ات ــاق بازرگان ــی ام ــور در س ــطح همکار ‬ ‫منطقـ ـه ای و مطاب ــق اس ــتانداردهای‬ ‫شه ــای‬ ‫بین الملل ــی‪ ،‬رف ــع موان ــع و چال ‬ ‫ی ترانزیت ــی به عن ــوان زیرس ــاخت های‬ ‫هم ــکار ‬ ‫اساس ــی توس ــعه تج ــارت ب ــود‪ .‬همچنی ــن‬ ‫دراین اجالس عنوان ش ــد؛ ای ــران امادگی دارد‬ ‫یک ــردن موافقت نام ــه تج ــاری ا کو و‬ ‫در عملیات ‬ ‫پی ری ــزی ترتیب ــات مالی‪ ،‬بانک ــی و گمرکی ان با‬ ‫حضور هم ــه کش ــورهای عضو مش ــارکت فعال‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬به نظ ــر می رس ــد باتوج هب ــه‬ ‫اهمی ــت این اج ــاس‪ ،‬ای ــران و به وی ــژه دولت‬ ‫لش ــدن‬ ‫س ــیزدهم می بایس ــت درجه ــت فعا ‬ ‫دیپلماس ــی منطقه ای نقش و اثرگ ــذاری خود‬ ‫را ب ــر این گون ــه نشسـ ـت ها به عن ــوان عض ــو‬ ‫فع ــال داش ــته باش ــد‪ .‬این قبی ــل نشسـ ـت ها‬ ‫می توان ــد ب ــرای هر ی ــک از اعضا؛ به وی ــژه ایران‬ ‫به عن ــوان یک فرصت و گامی درجهت توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی انان ب هش ــمار ب ــرود‪ .‬پایه و اس ــاس‬ ‫س ــازمان همکاری اقتصادی‪ ،‬از ابتدا برمبنای‬ ‫رش ــد و توس ــعه اقتص ــادی از ه ــر جنب ــه بوده؛‬ ‫ام ــا علی رغ ــم پتانس ــیل ها و ظرفیت های ــی‬ ‫کـــه اعض ــا دارن ــد‪ ،‬به دالی ــل متع ــدد؛ ازجمل ــه‬ ‫نب ــودن س ــطح اقتص ــادی اعض ــا‪،‬‬ ‫نامتواز ‬ ‫وضعیت متف ــاوت نظام اقتصادی کش ــورهای‬ ‫ته ــای فرامنطقه ای نتوانس ــته‬ ‫عض ــو یا دخال ‬ ‫نق ــش بزرگی در رش ــد تج ــارت جهانی داش ــته‬ ‫باشد‪ .‬الزم است این مس ــئله باتوجه به شرایط‬ ‫نه ــای‬ ‫موج ــود در نظ ــام بین المل ــل و بحرا ‬ ‫اقتص ــادی ک ــه جامع ــه جهان ــی را درگی ــر کرده‬ ‫یه ــای‬ ‫مدنظ ــر اعض ــای س ــازمان همکار ‬ ‫اقتصادی (ا کو) باش ــد تا ازطری ــق گفت وگوها و‬ ‫مذا کرات ــی که در پانزدهمی ــن اجالس خواهند‬ ‫داش ــت‪ ،‬راه های ــی ب ــرای سرعت بخش ــیدن به‬ ‫نح ــوزه بیابند‪.‬‬ ‫رش ــد اقتصادی و تح ــرک درای ‬ ‫س ــازمان ا کو اولویتی مه ــم در پارادایم موجود‬ ‫یس ــت‪ ،‬رویک ــرد‬ ‫ب ــر سیاسـ ـت های منطقه ا ‬ ‫دول ــت س ــیزدهم ب ــرای اولویت بخش ــی ب ــه‬ ‫ً‬ ‫یس ــت و طبیعتا حضور ما‬ ‫سیاس ــت همسایگ ‬ ‫دراین اج ــاس و نق ــش موث ــر ان می تواند دال‬ ‫بر ای ــن مطلب باش ــد‪ .‬س ــید ابراهیم رئیس ــی؛‬ ‫رئیس جمه ــوری کش ــورمان نی ــز در س ــخنان‬ ‫خ ــود هم ــواره تا کی ــد داش ــته که هم اندیش ــی‬ ‫ب ــا همس ــایگان در موضوع ــات و مس ــائل مهم‬ ‫منطق ــه‪ ،‬اولویت دیپلماس ــی دولت س ــیزدهم‬ ‫اس ــت‪ .‬همچنی ــن حس ــین امیرعبداللهی ــان‬ ‫(وزی ــر ام ــور خارج ــه کش ــورمان) نیز سیاس ــت‬ ‫خارجی را همس ــایه محور عن ــوان کرده و اینکه‬ ‫ً‬ ‫با رویک ــردی اقتصادی طبیعت ــا در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬درواقع‪ ،‬اولویت دولت س ــیزدهم‪ ،‬تقویت‬ ‫و توس ــعه رواب ــط با همس ــایگان اس ــت‪ .‬حضور‬ ‫سه ــای منطقـ ـه ای بس ــیارموثر‬ ‫ای ــران در اجال ‬ ‫خواه ــد ب ــود؛ مانن ــد انچ ــه درم ــورد ش ــرکت و‬ ‫عضوی ــت ای ــران در ش ــانگهای ش ــاهد بودیم‪،‬‬ ‫حض ــور ایران در اجالس ش ــانگهای و عضویت‬ ‫نس ــازمان به ان ــدازه ای قابل توج ــه ب ــود‬ ‫درای ‬ ‫ک ــه بس ــیاری از تحلیلگران و کارشناس ــان از ان‬ ‫به عن ــوان ی ــک موفقی ــت خ ــوب و ب ــزرگ ی ــاد‬ ‫کرده ان ــد که می تواند در ش ــرایط تحری ــم اثرات‬ ‫اقتص ــادی وی ــژه ای برای ایران داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫حت ــی رس ــانه های خارج ــی از ورود ای ــران ب ــه‬ ‫ش ــانگهای به عنوان محدودک ــردن تالش های‬ ‫امری ــکا و اس ــرائیل علی ــه ته ــران ن ــام بردند که‬ ‫می توان ــد مش ــکالت راهب ــردی ج ــدی را برای‬ ‫واشنگتن‪ ،‬اس ــرائیل و غرب درمواجهه با برنامه‬ ‫هس ــته ای ایران و رفتارهای منطقـ ـه ای ایجاد‬ ‫کن ــد‪ .‬ازایـ ـن رو‪ ،‬عل ــی باق ــری (معاون سیاس ــی‬ ‫وزی ــر ام ــور خارج ــه کش ــورمان) نی ــز در یکی از‬ ‫س ــفرهای منطقه ای خود تا کید کرد؛ سیاست‬ ‫همس ــایگی در دول ــت س ــیزدهم ی ــک ن ــگاه‬ ‫یس ــت ک ــه برای تامی ــن منافع متقابل‬ ‫راهبرد ‬ ‫نش ــرایط؛‬ ‫حائزاهمی ــت اس ــت‪ .‬ب ــا هم ــه ای ‬ ‫تقوی ــت و توس ــعه اقتص ــادی اعض ــای ا ک ــو در‬ ‫وضعیت فعل ــی بین المللی می توان ــد به عنوان‬ ‫دس ــتورکار مهم قرار داش ــته باشد؛ ضمن اینکه‬ ‫ای ــران می توان ــد ازاین طری ــق دیپلماس ــی‬ ‫منطقـ ـه ای و توس ــعه رواب ــط ب ــا همس ــایگان و‬ ‫همکاره ــای اقتصادی خود را تقویت بخش ــد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪15‬امی ــن اج ــاس س ــران ا ک ــو و شش ــمین‬ ‫نشس ــت س ــران کش ــورهای س ــاحلی دری ــای‬ ‫ تاریخ ‪ 7‬اذرماه به میزبانی ترکمنس ــتان‬ ‫خزر‪ ،‬به ِ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫افزایش ‪64‬درصدی تصادفات اتوبوسی‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫همه سـاله و براسـاس امارهای منتشـره ازسـوی پلیس راهور‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫هم وطنـان مـا در تصادفـات جـاده ای کشـته شـده و بسـیاری هـم مصـدوم و‬ ‫نقص عضـو می شـوند‪ .‬ا گـر بپذیریـم کـه در چندسـال اخیر‪ ،‬حـدود ‪20‬هزارنفـر‬ ‫پکـردن‪،‬‬ ‫دراثـر تصادفـات یـا سـایر مشـکالت از قبیـل پرت شـدن از جـاده‪ ،‬چ ‬ ‫ترکیدگـی السـتیک و ده هـا عیـب و علـت‪ ،‬دچـار حادثـه می شـوند‪ ،‬بایـد‬ ‫در این مورد فکری اساسـی شـود‪ .‬ا گر مال ک را ‪20‬هزارنفر درنظر بگیریم؛ یعنی‬ ‫حداقـل ‪ 5000‬خانـواده طـی سـال‪ ،‬بـه عزای عزیزان خود می نشـینند که برای‬ ‫کشـور بـزرگ مـا نه تنهـا خـوب نیسـت‪ ،‬بلکـه نقطه ضعـف به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫با وجودی که همه روزه شـاهد افتتاح یا تعمیرات اساسـی اسـفالت در راه های‬ ‫ً‬ ‫کشـور هسـتیم‪ ،‬قاعدتـا این همـه کشـته و مصـدوم سـزاوار نیسـت‪ .‬اینـک بـه‬ ‫پـاره ای از عوامـل کـه ایـن سرنوشـت را بـرای مـردم کشـور مـا موجب شـده اند‪،‬‬ ‫اشـاره کـرده‪ ،‬توجـه جـدی مسـئولین را به این مـوارد جلب می کنیـم‪ .‬در وهله‬ ‫نخسـت‪ ،‬عیوبـی کـه خودروهـا به خصـوص اتوبوس هـا دارنـد‪ ،‬نقـش اصلی در‬ ‫ایجـاد تصادفـات دارد کـه دراین بـاره السـتیک های کهنـه و فرسـوده ای کـه‬ ‫ایـن اتوبوس هـا اسـتفاده می کنند‪ ،‬بسـیار ناصـواب بوده و بیشـترین خطرات‬ ‫جـاده ای را بایـد معلـول السـتیک ها دانسـت کـه شـاید به علت گرانی بسـیار و‬ ‫افزایش چند برابری قیمت ان‪ ،‬در دو ساله اخیر باشد که صاحبان اتوبوس ها‬ ‫تـوان پرداخـت مبالـغ هنگفـت ایـن السـتیک ها را ندارنـد؛ درنتیجـه بایـد‬ ‫مامورین وظیفه شـناس و پرتالش راهور به خصوص در جاده ها‪ ،‬به این نکته‬ ‫توجـه کننـد تا ماشـین هایی کـه از اسـتاندارد و ایمنی الزم برخوردار نیسـتند‪،‬‬ ‫اجازه سـفر نداشـته باشـند؛ چرا که جان ‪ 40‬نفر مسـافر را به دست اینان نباید‬ ‫داد‪ .‬همچنین شرکت های مسافربری را باید مقید و متعهد کرد که استفاده‬ ‫از وسایل نقلیه معیوب و غیراستاندارد را متوقف کنند‪ .‬بدیهی ست؛ توجه و‬ ‫دقـت الزم در این زمینـه ‪ ،‬می توانـد از شـمار تلفـات به نحـو محسوسـی بکاهد‪.‬‬ ‫در وهلـه بعـدی‪ ،‬رانندگانـی کـه جـان حـدود ‪ 40‬نفـر به دسـت انـان سـپرده‬ ‫می شـود‪ ،‬بایـد از نظـر سلامت جسـم و روان به طورکامـل موردتائیـد باشـند‬ ‫کـه دراین صـورت جوانـان کم تجربـه یـا افـراد مسـن و به خصـوص رانندگانـی‬ ‫ً‬ ‫کـه معتـاد بـه مـواد افیونـی هسـتند و بعضـا در رسـتوران های بین جـاده ای‬ ‫بـرای صـرف نهـار و نمـاز توقـف می کننـد‪ ،‬بـه کار گمـارده نشـوند؛ چرا کـه بسـیار‬ ‫دیـده شـده کـه ازاین قبیـل افـراد‪ ،‬در محل هـای خاصـی از رسـتوران ها‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫پذیرایـی می شـود و معمـوال بسـاط غیرمعمـول بـرای انـان گسـترده م ‬ ‫بدین ترتیـب سـپردن جـان مسـافران به دسـت چنیـن افـرادی اشـتباه بـوده‬ ‫کـه درصـورت رعایـت خصوصیـات فـردی راننـدگان‪ ،‬باز هـم از بسـیاری از ایـن‬ ‫تصادفـات جلوگیـری می شـود‪ .‬در وهلـه سـوم‪ ،‬هنـوز بسـیاری از جاد ههـای‬ ‫مـا از اسـتاندارد الزم برخـوردار نیسـتند‪ .‬پسـتی وبلندی و دسـت اندازهای‬ ‫متعـدد و به خصـوص اسـتفاده از اسـفالت های نامرغـوب‪ ،‬باعـث شـده کـه‬ ‫اغلـب جاده هـا‪ ،‬پـس از مدت کوتاهی‪ ،‬از ایمنی کامل خارج شـده و درنتیجه‬ ‫تصادفـات را باعـث شـوند‪ .‬امیدواریـم اوضـاع اقتصـادی کشـور مـا کـه متاثـر از‬ ‫تحریم هـای بی خردانـه امریـکا و دیگـران‪ ،‬چنـدان مطلـوب نیسـت‪ ،‬بـه زودی‬ ‫شـرایط بهتـری پیـدا کنـد و بـا رفع مشـکالت موجود‪ ،‬تمـام جاده های کشـور‪،‬‬ ‫از ایمنـی صـدر درصـدی بهره منـد شـوند‪ .‬در نهایـت انتظـار مـی رود کـه مـردم‬ ‫کشـور مـا از تـردد و مسـافرت های زیـاد پرهیـز کننـد و بـا اعلام دو روز تعطیلـی‪،‬‬ ‫بار سـفر نبندند! زیرا به یقین می توان گفت؛ شـمار مسـافرت های گا هو بیگاه‬ ‫یهـا هنوز‬ ‫در کشـور مـا از حـد معمـول فراتـر رفتـه اسـت‪ .‬ازسـویی؛ ا گـر ارز دولت ‬ ‫دایر است‪ ،‬الاقل به اتوبوس های مسافربری تعلق گیرد تا حمل ونقل مردم‪،‬‬ ‫بـا ایمنـی بیشـتر صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رونمایی از برنامه جامع معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده‪ ،‬از رونمایـی برنامـه جامـع‬ ‫ایـن معاونـت در حـوزه زنـان و خانـواده در هفته هـای اتـی‪ ،‬خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«کارگروه هـای تخصصـی در دو بخـش توانمندسـازی زنـان و اسـیب زدایی‬ ‫مشـغول به فعالیت هسـتند»‪ .‬به گـزارش معاونـت امـور زنـان و خانـواده‬ ‫ریاسـت جمهور؛ دکتر انسـیه خزعلی در نخسـتین دیدار خود با اتحادیه های‬ ‫دانشـجویی کـه در محـل حـوزه هنـری برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن پاسـخ بـه مطالبـات‬ ‫دانشـجویان پیرامـون مسـائل زنـان و خانـواده‪ ،‬گفـت‪« :‬در این برنامـه‬ ‫کـه کارشناسـان و گروه هـای کاری در حال تدویـن ان هسـتند‪ ،‬از نظـرات‬ ‫متخصصـان توانمنـد ایـن حـوزه اسـتفاده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫چگونگیبازگشاییمدارساستثنایی‬ ‫معاون وزیر و رئیس سـازمان اموزش وپرورش اسـتثنایی بااشـاره به بازگشـایی‬ ‫تمـام مـدارس از اول اذر‪ ،‬گفـت‪« :‬مـدارس اسـتثنایی طبـق شـیوه نامه های‬ ‫ارسـالی و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی فعـال خواهنـد بـود و تمـام‬ ‫دانش امـوزان بایـد کنـار اموزش های مجـازی در فراینـد اموزش های حضوری‬ ‫نیـز قـرار گیرنـد»‪ .‬به گـزارش پانـا؛ سـید جـواد حسـینی افـزود‪ ۸۰« :‬شـاخص در‬ ‫حوزه وضعیت اموزش وپرورش استثنایی در سطح کشور‪ ،‬استان ها و مناطق‬ ‫تدوین شده که به زودی به استان ها جهت احصای اطالعات ارسال خواهد‬ ‫شد‪ .‬برنامه های سال ‪ ۱۳۹۹‬سازمان اموزش وپرورش استثنایی توسط وزارت‬ ‫اموزش وپرورش موردارزیابی قرار گرفته و این سازمان رتبه دوم در شاخص ها‬ ‫و برنامه های عمومی را در سـطح وزارت اموزش وپرورش کسـب کرده اسـت»‪.‬‬ ‫میزان و نحوه جریمه های گازی‬ ‫وزیـر نفـت اعلام کـرد از ابتـدای اذر تعرفـه گاز مشـترکانی کـه الگـوی مصـرف‬ ‫را رعایـت نکننـد‪ ،‬افزایـش پیـدا می کنـد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ جـواد اوجـی افـزود‪:‬‬ ‫یشـود؛‬ ‫«گازبهـای مشـترکان به صـورت پلکانـی و در ‪ 12‬پلـه محاسـبه م ‬ ‫به این ترتیـب‪ ،‬مشـترکانی کـه در ‪ 3‬پلـه اول هسـتند‪ ،‬همـان قیمـت گاز پارسـال‬ ‫را می پردازند و مشـترکان پرمصرف و خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی‬ ‫شامل جریمه می شوند»‪ .‬او باتا کیدبراینکه بیشترین یارانه انرژی را مشترکان‬ ‫پرمصـرف دریافـت می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مبنـای افزایـش تعرفـه گاز مشـترکان‬ ‫پرمصـرف‪ ،‬قیمـت گاز صادراتـی نیسـت‪ .‬ا کنـون ‪ 25.4‬میلیـون مشـترک گاز در‬ ‫کشـور وجـود دارد کـه ازاین تعـداد ‪ 24‬درصـد مشـترکین پرمصـرف و ‪ 76‬درصـد‬ ‫مطابـق الگـو گاز مصـرف می کننـد‪ .‬طبـق برنامـه جدیـد تعرفه هـا فقـط‬ ‫تغییـر صورت حسـاب و جریمـه‬ ‫پرمصرف هـا (‪ 24‬درصـد مشـترکین) مشـمول‬ ‫ِ‬ ‫می شـوند و ‪ 76‬درصـد مشـترکین هیـچ تغییـری را در قبـوض خـود مشـاهده‬ ‫نخواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫وضعیت نامناسب‪ 78‬درصد پروژه دولت الکترونیک‬ ‫رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور گفت‪« :‬طبق ارزیابی ها؛ ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی وضعیتی نامناسب دارد»‪.‬‬ ‫به گـزارش تسـنیم؛ میثـم لطیفـی بااشـاره به ضـرورت بهـره وری در برون رفـت از‬ ‫مشـکالت کشـور‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬باوجوداینکـه در برنامـه ششـم توسـعه مقـرر‬ ‫شده بود ‪2.8‬درصد از هشت درصد رشد اقتصادی‪ ،‬در حوزه بهره وری باشد؛‬ ‫ً‬ ‫اما ا کنون و پس از پنج سال تقریبا هیچ دستاوردی در حوزه بهره وری نداریم‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫و برخـی گزارش هـا حا کی سـت که بهـره وری در بعضـی بخش هـا منف ‬ ‫یشـود؛‬ ‫فرایندهـا در دسـتگاه ها طوالنـی بـوده که منجـر به کاهش بهره وری م ‬ ‫لـذا الزم اسـت فرایندها اصالح شـوند»‪.‬‬ ‫خال نقشه راهبردی در صنعت فوالد‬ ‫رئیـس اندیشـکده سیاسـت گذاری و مطالعـات صنعـت و معـدن گفـت‪« :‬در‬ ‫صنعـت فـوالد‪ ،‬بـا خلا نقشـه راهبـردی و کاربـردی مواجه هسـتیم»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فـارس؛ احسـان نمـازی زاده در نشسـت خبـری چشـم انداز فـوالد ایـران‪،‬‬ ‫فرصت هـا و چالش هـا گفـت‪« :‬دربـاب تحلیل هـا و فرصت هـای صنعـت فـوالد‬ ‫دراین سـال ها بسـیار صحبـت؛ و مسـائل مختلفـی از کمبـود مـواد اولیـه‪،‬‬ ‫انـرژی و اب و موضوعـات مرتبـط بـا االیندگـی و بحث هـای زیسـت محیطی و‬ ‫قیمت گذاری بیان؛ و همه این ها چالش ها جدی سـت؛ اما چند نکته خارج‬ ‫از این مسـائل نیـز قابل بیـان اسـت و نکتـه اول خلا نقشـه راهبـردی صنعـت‬ ‫فوالد است که دراین زمینه یک نقشه کاربردی که نقش بازیگران اصلی فوالد‬ ‫در ان مشـخص شـود‪ ،‬وجـود نـدارد تـا براسـاس ان ماموریت هـا داده شـود»‪.‬‬ ‫ت سوخت های المثنی‬ ‫راه اندازی سامانه صدور کار ‬ ‫مدیـر سـامانه هوشـمند سـوخت شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‪ ،‬از‬ ‫ت المثنی تا پایان هفته خبـر داد‪.‬‬ ‫راه انـدازی سـامانه صـدور کارت هـای سـوخ ‬ ‫به گزارش ایسـنا؛ مسـعود رضایی گفت‪« :‬صدور کارت های هوشـمند سـوخت‬ ‫المثنـی از طریـق سـرویس مشـترک بیـن وزارت نفـت و بانـک اطالعاتـی پلیس‬ ‫راهور ناجا انجام می شود و اختالل سراسری سبب شد این ارتباط را به دلیل‬ ‫حفظ امنیت دو سیستم قطع کنیم‪ .‬همکارانم کنار عزیزان پلیس راهور ناجا‬ ‫طراحی هـای امنیتـی ایـن پیونـد ارتباطـی را بازبینـی کردنـد و تـا پایـان هفتـه‬ ‫راه انـدازی خواهـد شـد؛ پـس هم وطنانـی کـه کارت هـای سوختشـان مفقـود‬ ‫س‪ ۱۰ +‬مراجعـه کنند»‪.‬‬ ‫شـده‪ ،‬می تواننـد به پلیـ ‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 1400‬شماره‪2371‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرست‬ ‫ روایت حمید مقدس‬ ‫«قهوه سرد» به‬ ‫ِ‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪ CNN‬گزارش داد؛‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫امار های تکان دهنده از ازار و اذیت زنان‬ ‫در سراسر دنیا‬ ‫کارگ ــردان فیل ــم کوت ــاه «قه ــوه س ــرد» گفت‪« :‬ای ــن فیلم‪،‬‬ ‫یس ــت و یک قصه‬ ‫روایت ــی متف ــاوت از ی ــک دنی ــای واقع ‬ ‫جنجال ــی را به تصوی ــر کش ــیده اس ــت»‪ .‬حمی ــد مق ــدس‬ ‫نم ــاه‬ ‫مب ــرداری در ابا ‬ ‫اف ــزود‪« :‬بع ــد از اتم ــام مراح ــل فیل ‬ ‫امس ــال‪ ،‬ای ــن فیلم که س ــومین س ــاخته بنده اس ــت‪ ،‬در‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰‬به مرحله تدوی ــن و صدا گذاری رس ــید»‪ .‬وی‬ ‫مس ــازان‬ ‫گف ــت‪« :‬مش ــکل م ــا مانند مش ــکالت تم ــام فیل ‬ ‫ج ــوان اس ــت؛ همچ ــون هزین ــه ب ــاالی س ــاخت فیل ــم و‬ ‫حمایت نک ــردن از ای ــن قش ــر ج ــوان جامع ــه در پخش و‬ ‫تولی ــد و حامی نبودن در حوزه ا ک ــران‪ ،‬دغدغه امروز تمام‬ ‫هنرمندان اس ــت‪ .‬مظلومیت فیلم کوتاه که درا کثرمواقع‬ ‫محت ــوا و فرم بس ــیار اس ــتانداردی نس ــبت ب ــه فیلم های‬ ‫بلن ــد دارد؛ ام ــا متاس ــفانه هیچ گون ــه چشـ ـم اندازی‬ ‫نح ــوزه وجود ن ــدارد»‪ .‬وی درب ــاره فعالیت های اتی‬ ‫درای ‬ ‫خ ــود گف ــت‪« :‬با پیش ــنهاد انجم ــن الزایمر ایران و س ــتاد‬ ‫عل ــوم ش ــناختی‪ ،‬ی ــک س ــریال ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۱۵‬قس ــمتی درمورد‬ ‫یک بیماری خام ــوش و خطرنا ک تر از کرون ــا در اینده ای‬ ‫نه چن ــدان دور بن ــام الزایمر خواهم س ــاخت‪ .‬پیش تولید‬ ‫ای ــن س ــریال ک ــه بح ــث مهم ــی درزمین ــه ا گاه ــی الزایمر‬ ‫دارد‪ ،‬از چهارماه پیش با جلس ــات متعدد با متخصصین‬ ‫این زمین ــه؛ همچون دکت ــر جغتایی‪ ،‬دکت ــر صالحی‪ ،‬دکتر‬ ‫خوانس ــاری‪ ،‬جهان ــی‪ ،‬س ــجاد مطلبی و محم ــد کرمی که‬ ‫نط ــرح هس ــتند‪ ،‬اغ ــاز ش ــده اس ــت‪ .‬درضمن‬ ‫مج ــری ای ‬ ‫ی ــک فیل ــم کوتاه ب ــا موضوع ک ــودک کار و ی ــک فیلم بلند‬ ‫درم ــورد گروهک مجاهدیـــن درپیـــش دارم»‪ .‬او درانتها از‬ ‫مپ ــور‪ ،‬دکت ــر عس ــگری فر‪ ،‬احم ــد نجفی‪،‬‬ ‫خان ــواده ابراهی ‬ ‫مس ــازی «هی ــاج» ک ــه در‬ ‫اهال ــی داراب ــاد و موسس ــه فیل ‬ ‫س ــاخت این فیلم‪ ،‬او را همراهی کردند‪ ،‬تش ــکر و قدردانی‬ ‫ک ــرد‪ .‬حمی ــد مق ــدس؛ دانش اموخت ــه مکت ــب به ــرام‬ ‫مس ــازی را زیرنظر اس ــتاد‬ ‫یس ــت که بازیگری و فیل ‬ ‫بیضای ‬ ‫س ــعید امیر کاله ــی اغ ــاز کرد و در ده ــه ‪ 80‬در ح ــوزه تئاتر‬ ‫به عنوان بازیگر و دس ــتیار کارگ ــردان؛ ازجمله «چهره یک‬ ‫با ک ــره مقدس» و «مثل ب ــارون با من حرف ب ــزن» و چند‬ ‫تئات ــر دیگر به ایف ــای نقش پرداخت‪ .‬در حوزه س ــینما در‬ ‫فیلم های «خیابان یکطرفه»‪« ،‬ش ــهر تنهایی»‪« ،‬ش ــمال‬ ‫ش ــهر جنوب ش ــهر»‪« ،‬عاشق کش ــی»‪« ،‬جدال»‪« ،‬شلیک‬ ‫از کوپرتین ــو»‪« ،‬ب ــاغ پایی ــزی»‪« ،‬پارتن ــر»؛ و چن ــد فیل ــم‬ ‫کوت ــاه به عن ــوان بازیگ ــر حضور داش ــته اس ــت‪ .‬او فعالیت‬ ‫مس ــازی خ ــود را در گ ــروه کارگردانی س ــریال «ارام» در‬ ‫فیل ‬ ‫س ــال ‪ 13۹۲‬اغ ــاز ک ــرد و در چند پ ــروژه به عنوان دس ــتیار‬ ‫کارگردان ــی ب ــه فعالیت خ ــود ادام ــه داد‪ .‬در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫مه ــای «انتخ ــاب» و «صندوقچ ــه» به تهیه کنندگ ــی‬ ‫فیل ‬ ‫مس ــازی ک ــرد و در‬ ‫یاس ــمین رمضان ــی ش ــروع ب ــه فیل ‬ ‫نم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬ب ــا کم ــک س ــجاد مطلب ــی و محم ــد کرمی‬ ‫ابا ‬ ‫مه ــای «ج ــدال»‪« ،‬هم نف ــس»‪،‬‬ ‫ک ــه تهیه کنن ــدگان فیل ‬ ‫«ام اس» و مدیر تولید فیلم «ش ــلیک از کوپرتینو» بودند‪،‬‬ ‫توانس ــت س ــومین فیل ــم خ ــود را ب هن ــام «قه ــوه س ــرد»‬ ‫ک ــه ی ــک ن ــگاه جدی ــد در ح ــوزه خان ــواده اس ــت‪ ،‬ب ــا یک‬ ‫موضوع جنجالی در بس ــتر خانواده بس ــازد‪ .‬عوامل فیلم‬ ‫نیمه بلند «قهوه س ــرد» به ترتیب عبارت ان ــد از کارگردان‪:‬‬ ‫حمید مق ــدس‪ /‬تهیه کنندگان‪ :‬س ــجاد مطلبی و محمد‬ ‫کرم ــی‪ /‬مج ــری ط ــرح‪ :‬موسس ــه ن ــدای ره ــام‪ /‬مدی ــر‬ ‫تولید‪ :‬علی توانگری‪ /‬نویس ــنده‪ :‬پگاه موس ــوی‪ /‬دستیار‬ ‫کارگ ــردان‪ ،‬برنامه ری ــز و منش ــی صحن ــه‪ :‬پگاه کریـ ـم زاده‪/‬‬ ‫مش ــاور کارگ ــردان‪ :‬مه ــری اس ــدی‪ /‬فیلم بردار‪ :‬حس ــین‬ ‫محب ــی‪ /‬دس ــتیار فیلمب ــردار‪ :‬فائ ــزه ف ــرد‪ /‬صداب ــردار‪:‬‬ ‫محس ــن اش ــیاق‪ /‬ط ــراح ن ــور‪ ،‬صحن ــه و لب ــاس‪ :‬عل ــی‬ ‫لطیف ــی‪ /‬ع ــکاس و مدی ــر روابط عمومی‪ :‬پی ــام احمدی‬ ‫کاش ــانی‪ /‬طراح گریم‪ :‬س ــمیه همایون‪ /‬تدوین‪ :‬حسین‬ ‫محبی‪ /‬بازیگران‪ :‬میچ ــکا خدابنده لو‪ ،‬میالد نیلچی زاده‪،‬‬ ‫نیکی عس ــگری فر‪ ،‬محمدرض ــا مدیری‪ ،‬مهری اس ــدی و‬ ‫مپ ــور (بازیگ ــر نق ــش کودک)‪.‬‬ ‫محمدامی ــن ابراهی ‬ ‫سکوت‬ ‫عکاسی‬ ‫نمایشگاه انفرادی اثار‬ ‫ِ‬ ‫فرزادجمشیدداناییباعنوان‬ ‫«سکوت» (در ژانر عکاسی صحنه‬ ‫و در شاخه تئاتر) بعد از ظهر‬ ‫‪28‬ابان ماه جاری با حضور‬ ‫پدیداورنده اثار؛‬ ‫فرزاد جمشیددانایی‪ ،‬در نگارخانه‬ ‫«بهارک» افتتاح شد و تا ساعت‬ ‫‪ 19‬امروز؛ ‪ 3‬اذر ماه ‪ 1400‬پذیرای‬ ‫هنردوستاناست‪.‬‬ ‫محیا کشفی و مجید نیک نفس‬ ‫جشــنبه‬ ‫«روز جهانــی فلســفه» از ســوی ســازمان «یونســکو»‪ ،‬ســومین پن ‬ ‫ماه نوامبر هر ســال دانســته شــده اســت‪ .‬اولین مراســم بزرگداشــت این روز‪،‬‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۱‬نوامبــر ‪ ۲۰۰۲‬برگــزار شــد‪« .‬فلســفه» شــاید در نــگاه عامــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مقولـه ای مردانــه تلقــی شــود و عمدتــا ا گــر بخواهیــم کــه از فالســفه معــروف‬ ‫ـامی معروفــی کــه طــی ســال ها شــنیده ایم و ان هم به‬ ‫جهــان نــام ببریــم‪ ،‬اسـ ِ‬ ‫یشــود کــه‬ ‫دوران یونــان و روم باســتان برمی گــردد‪ ،‬بــه ذهنمــان متبــادر م ‬ ‫البتــه ان هــا نیــز مــرد هســتند؛ بااین حــال‪ ،‬تاثیــر زنــان از دیربــاز بــر این مقوله‬ ‫مشــهود بــوده و بســیار بوده انــد زنانی کــه به عنــوان فیلســوف‪ ،‬صاحب نظر‬ ‫شــمرده شــده اند‪ .‬می گوینــد «ســقراط» دربــاره یکی از ان هــا گفتــه بــود‪« :‬مــن‬ ‫این بخت مســاعد را داشــتم زنی از هنرمندترین ســخنوران‪ ،‬اســتادم بود»‪.‬‬ ‫افــرادی نظیـ ِـر ‪ Maitreyi، Gargi Vachaknavi، Hipparchia‬و ‪ Arete‬تنهــا‬ ‫تعــدادی از نمونه هــای مانــدگار فالســفه زن در دروان باســتان بوده انــد‪.‬‬ ‫ـدی تاریــخ نیــز ا گرچــه گاه انــدک و بــا دشــواری؛ امــا زنــان‪،‬‬ ‫در دوره هــای بعـ ِ‬ ‫از این ماجــرا دســت نکشــیدند و همپــای مــردان جلــو امدنــد‪ .‬در دوران‬ ‫ماننــد «الیزابــت انســکوم‪ ،‬ســوزان لنگــر‪ ،‬هانــا ارنــت و‬ ‫معاصــر نیــز زنانــی‬ ‫ِ‬ ‫ســیمون دوبــووار» ایــن حضــور را پررنگ تــر ســاختند‪ .‬باانکــه زنــان به خاطــر‬ ‫ش فرهنگــی ناشــی از جامعــه مردســاالر‪ ،‬همــواره مشــمول تبعیض های‬ ‫نگــر ‬ ‫جنســیتی بوده انــد؛ امــا موضوعــات محصورکننــده دیگــری نیــز بوده انــد تــا‬ ‫ایــن فشــار اقلیتــی را تشــدید کننــد؛ ازایـن رو‪ ،‬شــاید «نــژاد» عاملــی بــوده تــا‬ ‫ـت کمتری فرصت بروز پیدا کنند‪ .‬البته‬ ‫دراین بین‪ ،‬فالســفه زن رنگین پوسـ ِ‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬شــاهد فعالیــت موفــق زنــان سیاه پوســت پرتعدادتــری‬ ‫نســبت به قبل در حــوزه فلســفه هســتیم؛ امــا هنــوز تــا ان مرحلــه‬ ‫نگــزارش بــه ‪ 10‬زن رنگین پوســت‬ ‫راضی کننــده‪ ،‬فاصلــه بســیار اســت‪ .‬درای ‬ ‫اثرگــذار در فلســفه پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫انیتا الفرانس الن‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون ‪68‬سـاله اسـت؛ به عنوان اسـتاد حقوق و فلسـفه‬ ‫اموزشـی ایـن مرکـز‪ ،‬فعالیـت می کنـد‪ .‬او کـه‬ ‫دانشـگاه پنسـیلوانیا و معـاون‬ ‫ِ‬ ‫همچـون بسـیاری زنـان حوزه فلسـفه‪ ،‬در امر جنسـیت نیز تحقیقاتـی انجام‬ ‫داده؛ در سـال ‪ ،2010‬توسـط بـارا ک اوبامـا جهـت مطالعـه مسـائل اخالقـی‬ ‫زیسـتی دولـت معرفـی شـد‪.‬‬ ‫اینجاوانجا ندارد؛ از خاور دور بگیرید تا کشــورهای حوزه کارائیب؛ امارها نشــان می دهد زنان‬ ‫تهــای خیابانــی روبـه رو‬ ‫در هرکجــای ایــن زمیــن کــه باشــند‪ ،‬روزانــه بــا انــواع و اقســام ازارواذی ‬ ‫یشــود؛‬ ‫هســتند؛ ازارهایــی کــه گاه تنهــا بــه کلماتــی مانند «خوشــگله» یــا یک «لبخند» ختم م ‬ ‫امــا گاهــی ممکــن اســت فراتــر از چنــد کلمــه بــرود؛ راه زنــی مســدود یــا بــه او دس ـت درازی‬ ‫شــود‪« .‬راشــل جوکیــز» (مدیــر برنامــه جهانــی جلوگیــری از خشــونت علیــه زنــان) معتقد اســت‬ ‫اسیا‬ ‫مدی ــر برنام ــه جهان ــی جلوگی ــری از خش ــونت‬ ‫علیه زن ــان می گوید ک ــه دراین نقط ــه از جهان؛‬ ‫به وی ــژه در جن ــوب اس ــیا‪ ،‬فضاه ــای عموم ــی‬ ‫یک ــه‬ ‫یش ــوند؛ به گونه ا ‬ ‫توس ــط م ــردان اداره م ‬ ‫نه ــا مالکی ــت هم ــه اما ک ــن عمومی را‬ ‫گوی ــی ا ‬ ‫یش ــود مردان‬ ‫دارن ــد‪ .‬به گفت ــه او؛ ای ــن باعث م ‬ ‫در خیابان ها احس ــاس مالکیت داش ــته باشند‬ ‫و زن ــان را ازار دهند‪ .‬ناامن ــی خیابان ها بهانه ای‬ ‫برای نگه داش ــتن زن ــان در خانه و خ ــروج ان ها‬ ‫از مدرس ــه اس ــت‪ .‬راش ــل جوکیز معتقد اس ــت؛‬ ‫تج ــاوز گروه ــی ب ــه دخت ــر ج ــوان دانش ــجو در‬ ‫اتوبوس ــی در دهل ــی در س ــال ‪ ،2012‬توج هه ــا‬ ‫را ب ــه این موض ــوع جل ــب ک ــرد‪ .‬تحقیق ــات‬ ‫موسس ــه ‪ Action Aid‬س ــال ‪ 2016‬نش ــان داده‬ ‫ک ــه ‪ 44‬درص ــد زن ــان در هن ــد م ــورد ازارواذی ــت‬ ‫ق ــرار گرفتند‪ .‬همچنین اطالعات س ــازمان ملل‬ ‫متحد برای برابری جنس ــیتی و توانمندس ــازی‬ ‫ً‬ ‫زن ــان‪ ،‬نش ــان می ده ــد ک ــه تقریب ــا چه ــار زن از‬ ‫یش ــان مورد‬ ‫ه ــر ‪ 10‬زن‪ ،‬از س ــمت ش ــریک زندگ ‬ ‫ازارواذیت ق ــرار گرفته اند‪ .‬به گفت ــه او؛ این اعداد‬ ‫یک ــه‬ ‫در بن ــگالدش نی ــز مش ــابه اس ــت؛ جای ‬ ‫‪ 84‬درص ــد زن ــان کلم ــات ناخوش ــایند و ازار‬ ‫فیزیکی را تجربه کرده اند‪ .‬طبق گزارش ســـازمان‬ ‫ملل؛ بیش از نیمی از زنان‪ ،‬انواع سوءاســـتفاده‬ ‫را توس ــط ش ــریک خود تجربه کرده اند‪ .‬بیش ــتر‬ ‫زن ــان بنگالدش ــی در کارخانه های پوش ــا ک کار‬ ‫می کنن ــد؛ جایی که مدی ــران و ش ــرکای تجاری‪،‬‬ ‫اغل ــب رفتارهای ناخوش ــایندی با زن ــان دارند‪.‬‬ ‫در شـــرق این قـــاره‪ ،‬کامبـــوج و ویتنام‪ ،‬ســـه زن‬ ‫از چه ــار زن‪ ،‬م ــورد ازارواذی ــت ق ــرار می گیرن ــد و‬ ‫یک ــه‬ ‫بی ــش از ‪ 40‬درص ــد از زن ــان در مکان های ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬احس ــاس‬ ‫بس ــیاری از م ــردان جمع م ‬ ‫ناامن ــی می کنند‪.‬‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫منطقـ ـه ای ک ــه جنب ــش ‪ METOO‬در ان‬ ‫تاحدودی س ــا کت تر ب ــود‪ ،‬جهان عرب اس ــت‪.‬‬ ‫کارشناس ــان معتقدن ــد ک ــه می ــزان ازارواذی ــت‬ ‫دراین منطق ــه به ان ــدازه مناط ــق دیگ ــر اس ــت؛‬ ‫یش ــود‪ .‬لین ــا‬ ‫ول ــی صداه ــای کم ــی ش ــنیده م ‬ ‫ابی ــراف؛ مدی ــر موسس ــه مطالع ــات زن ــان در‬ ‫جه ــان ع ــرب در لبن ــان‪ ،‬می گوی ــد‪« :‬دالی ــل‬ ‫زی ــادی ب ــرای ای ــن س ــکوت وج ــود دارد‪ .‬ننگ‬ ‫نه ــا نتوانن ــد درب ــاره‬ ‫یش ــود ا ‬ ‫و ش ــرم باع ــث م ‬ ‫تج ــارب ازارواذی ــت خود صحبت کنن ــد‪ .‬ا گرچه‬ ‫یس ــت؛ ام ــا‬ ‫ش ــرم و نن ــگ ی ــک مس ــئله جهان ‬ ‫یش ــود‬ ‫این موض ــوع در جه ــان ع ــرب باع ــث م ‬ ‫زن ــان خان ــواده و ش ــغل خ ــود را از دس ــت‬ ‫بدهند‪ .‬حتی ممکن اس ــت بعض ــی خانواده ها‬ ‫دخترش ــان را به خاط ــر م ــوارد ناموس ــی به قتل‬ ‫برس ــانند»‪.‬‬ ‫غرب و جنوب صحرای افریقا‬ ‫نه ــا زن در افریق ــا م ــورد ازارواذی ــت ق ــرار‬ ‫میلیو ‬ ‫می گیرن ــد و خش ــونت دراین منطق ــه ش ــایع تر‬ ‫است‪ .‬طبق گزارش ســـازمان بهداشت جهانی؛‬ ‫بیش از ‪ 50‬درصد زنان در تانزانیا توس ــط ش ــوهر‬ ‫یا شریکش ــان م ــورد اذیـ ـت وازار ق ــرار می گیرند و‬ ‫ای ــن امار در جای ــی مانند اتیوپی ب ــه ‪ 71‬درصد‬ ‫نیز می رس ــد‪ .‬طبق گزارش س ــازمان مل ــل؛ امار‬ ‫شاتر‬ ‫زنان رنگین پوست عرصه فلسفه‬ ‫ازدواج ک ــودکان در نیجری ــه بی ــش از ‪ 43‬درصد‬ ‫اس ــت و از ه ــر ‪ 10‬کودک زیر ‪1 8‬س ــال‪ ،‬شـ ـش نفر‬ ‫نه ــا خش ــونت فیزیک ــی و احساس ــی را تجربه‬ ‫ا ‬ ‫می کنن ــد‪ .‬گ ــزارش ‪ 2015‬موسس ــه ‪Action Aid‬‬ ‫حا کی ازان اسـ ـت که تنه ــا ‪ 12‬درص ــد زن ــان در‬ ‫افریق ــای جنوبی در محله های خود احس ــاس‬ ‫امنی ــت می کنن ــد‪ .‬بررسـ ـی ها نش ــان داده‬ ‫نه ــا ب ــه گون هه ــای مختل ــف‬ ‫ک ــه ‪ 80‬درص ــد ا ‬ ‫ازارواذیـــت را تجربـــه کردند‪.‬‬ ‫امریکا و کانادا‬ ‫طب ــق تحقیقات ــی که توس ــط موسس ــه «توقف‬ ‫ازارواذیت زنان» انجام شـــده؛ ‪ 65‬درصد از زنان‬ ‫امریکایی ازارواذیت خیابانـــی را تجربه کرده اند‪،‬‬ ‫نه ــا م ــورد ازارواذی ــت رفت ــاری‬ ‫‪ 23‬درص ــد از ا ‬ ‫ق ــرار گرفته ان ــد و ‪ 37‬درص ــد از ان ها می ترس ــند‬ ‫ک ــه شـ ـب ها بیرون ازخان ــه ق ــدم بزنن ــد‪ .‬طب ــق‬ ‫امارهای ــی که این موسس ــه منتش ــر ک ــرده؛ امار‬ ‫ازارواذی ــت در امری ــکای ش ــمالی کمت ــر ب ــوده و‬ ‫بیش ــتر موارد تجاوز ک ــه در کان ــادا رخ می دهد‪،‬‬ ‫ازس ــوی نزدیکان اس ــت‪ .‬براس ــاس گ ــزارش یک‬ ‫بس ــایت فع ــال در ح ــوزه زن ــان در کان ــادا؛‬ ‫و ‬ ‫‪ 80‬درص ــد از تجاوزه ــا و ازارواذیت ها در خانه ها‬ ‫رخ می ده ــد و تنه ــا ی ــک ی ــا دودرص ــد ان ها به‬ ‫پلیس گ ــزارش ش ــده اند‪.‬‬ ‫یســت و‬ ‫تهــا‪ ،‬بخشــی از زندگــی روزمــره زنــان در جهــان؛ به ویــژه در اما کــن عموم ‬ ‫ازارواذی ‬ ‫از ان بــرای محدودکــردن ازادی زنــان اســتفاده می کننــد‪ .‬به گفتــه او؛ داســتان های اخیــر زنــان‬ ‫نهــای لنــدن‪ ،‬بمبئــی‪ ،‬واشــینگتن یــا ال گــوس‪ ،‬یکســان بودن این موضــوع را فــارغ از‬ ‫در خیابا ‬ ‫ً‬ ‫کشــور و بســتر فرهنگــی نشــان داده اســت‪ .‬شــبکه ‪ CNN‬اخیــرا گزارشــی دربــاره امــار خشــونت‬ ‫و ازارواذیــت فیزیکــی در مناطــق مختلــف جهــان منتشــر کــرده اســت کــه در ادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫اروپا‬ ‫ان طورکـــه از امارها برمی اید؛ تجـــاوز و ازارواذیت‬ ‫در اروپ ــا بس ــیار وس ــیع؛ و دانم ــارک بیش ــترین‬ ‫ام ــار را در اروپ ــا ب هخ ــود اختصاص داده اس ــت‪.‬‬ ‫گ ــزارش جدا گان ــه موسس ــه «توق ــف ازارواذی ــت‬ ‫خیابان ــی» در بریتانیا نش ــان داد ک ــه ‪ 35‬درصد‬ ‫زنان این کش ــور دسـ ـت درازی و تعرض را تجربه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫امریکایجنوبی‬ ‫این منطق ــه ب ــا چالش های ــی مش ــابه اس ــیا‬ ‫روبه ر وس ــت؛ چرا ک ــه ازارواذی ــت خیابان ــی در‬ ‫فرهنگ و جامعه عادی ش ــده و ا کثر زنان هیچ‬ ‫شه ــای‬ ‫گزارش ــی ب ــه پلی ــس نمی دهن ــد‪ .‬گزار ‬ ‫موسس ــه ‪ Action Aid‬نش ــان می ده ــد ک ــه‬ ‫‪ 86‬درص ــد زنان از سوءاس ــتفاده رن ــج می برند و‬ ‫حتی ‪ 84‬درصد ان ها توس ــط خ ــود پلیس مورد‬ ‫ازارواذی ــت ق ــرار می گیرن ــد‪ .‬این ام ــار در مکزیک‬ ‫باالت ــر اس ــت؛ طوری که از ‪ 10‬زن‪ ،‬هش ــت یا نه نفر‬ ‫ازار می بینن ــد‪ .‬طب ــق تحقیقات موسس ــه ملی‬ ‫ام ــار و جغرافیا؛ ‪ 96‬درصد زنـــان در مکزیک انواع‬ ‫و اقس ــام خش ــونت در اما کن عموم ــی را تجربه‬ ‫ک ــرده و ‪ 58‬درص ــد م ــورد تج ــاوز ق ــرار می گیرند‪.‬‬ ‫قوانین ــی ه ــم ب ــرای رس ــیدگی ب ــه این موضوع‬ ‫ش ــکل نگرفته اس ــت‪.‬‬ ‫استرالیا و حوزه اقیانوس ارام‬ ‫کشورهای حاشیه اقیانوس ارام هم از ازارواذیت‬ ‫مستثنا نیستند‪ .‬با وجود تفاوت های فرهنگی؛‬ ‫زنان در اس ــترالیا‪ ،‬فیج ــی و پاپوا گین هن ــو‪ ،‬روزانه‬ ‫ازارواذی ــت فیزیکی را تجربه می کنن ــد‪ .‬اطالعات‬ ‫نش ــان می دهد که ازارواذیت خیابانی‪ ،‬مس ــئله‬ ‫بزرگ ــی در استرالیاس ــت‪ .‬بررسـ ـی های ی ــک‬ ‫موسس ــه مرتب ــط در اس ــترالیا نش ــان می ده ــد‬ ‫‪ 87‬درص ــد زن ــان‪ ،‬از اذیت وازار کالم ــی یا فیزیکی‬ ‫نه ــا هن ــگام ش ــب‪،‬‬ ‫رن ــج می برن ــد و ‪ 40‬درص ــد ا ‬ ‫جرئ ــت نمی کنن ــد در خیاب ــان ق ــدم بزنن ــد‪.‬‬ ‫این موض ــوع در پاپ ــوا گین هن ــو خش ــونت امیزتر‬ ‫اس ــت‪ 77 :‬درص ــد زن ــان انج ــا ان ــواع خش ــونت‬ ‫یک ــه منتظ ــر‬ ‫فیزیک ــی را در اتوب ــوس ی ــا هنگام ‬ ‫اتوب ــوس هس ــتند‪ ،‬تجرب ــه می کنن ــد‪ .‬اطالعات‬ ‫درب ــاره فیجی کم اس ــت؛ اما داده های س ــازمان‬ ‫مل ــل نش ــان داده ‪ 64‬درص ــد زن ــان ازس ــوی‬ ‫شریکشـــان مورد ازارواذیت قرار می گیرند‪ .‬جوکیز‬ ‫می گوید؛ امـــار تجاوز در اما کن عمومـــی در پاپوا‬ ‫گین هن ــو؛ به وی ــژه در جنگل ها بس ــیارباال ب ــوده و‬ ‫معتقد اسـ ـت ؛ سیس ــتم اموزش ــی ضعیف و فقر‬ ‫ش ــدید‪ ،‬ب ــه این مس ــئله دام ــن می زن ــد‪ .‬میزان‬ ‫اش ــتغال زن ــان بس ــیار پائین اس ــت؛ ان ها حتی‬ ‫نمی توانند در اطراف خانه هایش ــان قدم بزنند‪.‬‬ ‫اتنا شهبازی‪ /‬دیدبان ازار‬ ‫جویسی میچل کوک‬ ‫او کـه متولـد امریـکا در ‪ ۱۹۳۳‬و درگذشـته در ‪ ۲۰۱۴‬اسـت؛ اولیـن زن‬ ‫نهـم از‬ ‫افریقایی‪،‬امریکایـی بـود کـه دکتـرای فلسـفه را در ایـاالت متحـده ؛ ا ‬ ‫دانشـگاه «ییـل» دریافـت کـرد‪ .‬او چند سـال به عنـوان تحلیلگـر امـور افریقـا‬ ‫در وزارت امـور خارجـه خدمـت کـرد‪ .‬از او به عنـوان پیشـگام مهـم در فلسـفه‬ ‫امریکایـی یـاد می شـود‪.‬‬ ‫لیزا دی‪ .‬دلپیت‬ ‫او کـه متولـد امریـکا و ا کنـون ‪69‬سـاله اسـت؛ یـک متخصـص اموزشـی و‬ ‫نویسـنده نیز بوده که به عنوان مدیر اجرایی مرکز تعالی اموزشـی شـهری در‬ ‫دانشـگاه بین المللـی فلوریـدا در میامـی نیـز فعالیـت کـرده اسـت‪ .‬او بورسـیه‬ ‫ویـژه نوابـغ را به خاطـر تحقیـق در مـورد روابـط مدرسـه و جامعـه و ارتباطـات‬ ‫بین فرهنگـی دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫لوی جانل دنس‬ ‫او دانشـیار جامعه شناسـی و مطالعـات قومیتـی در دانشـگاه ‪ UNL‬بـوده‬ ‫نظیـر دانشـگاه های «جـورج تـاون» و‬ ‫و مـدارک علمـی خـود را از مرا کـزی‬ ‫ِ‬ ‫ت او به عنـوان محقـق و مشـاور در چنـد پـروژه‬ ‫«هـاروارد» گرفتـه اسـت‪ .‬فعالیـ ‬ ‫ی قومیتی و جنسیتی ؛ به ویژه درهمکاری با‬ ‫جهانی درزمینه اموزش و نابرابر ‬ ‫یـک مرکـز تحقیقـات سـوئدی‪ ،‬معـروف اسـت‪.‬‬ ‫کاترین سوفیا بل‬ ‫او کـه متولـد امریـکا و ا کنـون ‪43‬سـاله اسـت؛ دانشـیار فلسـفه در دانشـگاه‬ ‫ایالتـی پنسـیلوانیا بـوده و بسـیار از تالش هـا و تحقیقاتـش‪ ،‬بـر مـدار افزایـش‬ ‫تنـوع در فلسـفه متمرکـز شـده اسـت‪ .‬او درعین حـال‪ ،‬مدیـر و موسـس‬ ‫«دانشـکده فیلسـوفان سیاه پوسـت» بـوده کـه باعنـوان ‪ CBWP‬شـناخته‬ ‫می شـود و از سـال ‪ 2007‬فعـال اسـت‪.‬‬ ‫بل هوکس‬ ‫او کـه متولـد امریـکا و ا کنـون ‪69‬سـاله اسـت؛ تمرکـز نوشـته هایش بـر‬ ‫درهم تنیدگی نژاد‪ ،‬سـرمایه داری و جنسـیت اسـت؛ و قدرت این سـه عامل‪،‬‬ ‫در تولیـد و بازتولیـد سـاختارهای سـرکوبگر و سـلطه طبقـه‪ .‬او بیـش از ‪30‬‬ ‫کتـاب‪ ،‬شـماری مقالـ ه دانشـگاهی و ژورنالیسـتی منتشـر کـرده؛ و در چنـد‬ ‫مسـتند حضـور یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫هورتنساسپیلر‬ ‫او کـه متولـد امریـکا و ا کنـون ‪79‬سـاله اسـت؛ منتقـد ادبـی‪ ،‬فمینیسـت و‬ ‫اسـتاد دانشـگاه واندربیلـت اسـت‪ .‬او به خاطـر مقاالتـش در مـورد ادبیـات‬ ‫افریقایی‪،‬امریکایـی؛ و ادبیـات و فرهنـگ امریـکا و تحقیقاتـش در امـر‬ ‫هویت هـای تطبیقـی‪ ،‬معـروف اسـت؛ و یکـی از پژوهش هـای دنبالـه دارش‬ ‫درزمینـه اثـار خانـواده مادرسـاالر بـر جوامـع سیاه پوسـت‪ ،‬تامل برانگیـز بـوده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫انجال دیویس‬ ‫او که متولد امریکا و ا کنون ‪77‬ساله است؛ به مقوله دفاع از حقوق زندانیان‬ ‫عالقـه دارد‪ .‬او بنیان گـذار سـازمان مقاومـت انقالبی سـت؛ سـازمانی کـه بـرای‬ ‫الغـای صنعت‪-‬زنـدان کار می کنـد‪ .‬او اسـتاد بازنشسـته گروه تاریـخ ا گاهی در‬ ‫دانشـگاه سـانتا کروز کالیفرنیـا؛ و مدیر گـروه سـابق مطالعـات فمینیسـتی در‬ ‫همیـن دانشـگاه معتبر نیز بوده اسـت‪.‬‬ ‫یولونداویلسون‬ ‫او کـه متولـد امریـکا و ا کنـون ‪49‬سـاله اسـت؛ به عنـوان پژوهشـگر مرکـز ملـی‬ ‫علـوم انسـانی فعالیـت می کنـد و دکتـرای فلسـفه را از دانشـگاه کارولینـای‬ ‫ً‬ ‫شـمالی گرفتـه اسـت‪ .‬مـوارد تحقیقاتـی او کـه عمدتـا در قالـب مقالـه و کتـاب‬ ‫ارائـه شـده اند؛ شـامل اخلاق زیسـتی‪ ،‬فلسـفه اجتماعـی و سیاسـی‪ ،‬نظریـه‬ ‫نـژاد و فلسـفه فمینیستی سـت‪.‬‬ ‫میشا چری‬ ‫او کـه اسـتادیار فلسـفه در دانشـگاه کالیفرنیاسـت؛ کتاب هایـی در مـورد‬ ‫تعصـب‪ ،‬ظلـم و عدالـت اجتماعـی را نوشـته و به خاطـر کتـاب «روان شناسـی‬ ‫ً‬ ‫اخالقـی خشـم» در سـال ‪ 2019‬تحسـین شـد‪ .‬او عمومـا بـه نقـش احساسـات‬ ‫در زندگـی روزمـره می پـردازد و تاثیـر نگـرش افـراد درمـورد جنسـیت و نـژاد را بر‬ ‫رفتارهـای ان هـا تحلیـل می کنـد‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫پاتریک کیفه؛ برنده جایزه بیلی جیفورد ‪2021‬‬ ‫یس ــت؛‬ ‫مراســـم اعالم جوایـــز «بیلی جیفـــورد» که مختـــص اثار غیرداستان ‬ ‫برگزار شـــد و «پاتریک کیفـــه» برای تحقیق دربـــاره خانواده َســـکلر در کتاب‬ ‫«امپراتـــوری درد» به عنـــوان برنـــده معرفـــی شـــد‪ .‬به گـــزارش ایبنـــا؛ خانواده‬ ‫َســـکلر؛ مالـــک شـــرکت داروســـازی «پـــرودا فارمـــا» هســـتند کـــه ُمس ــکن‬ ‫ُ‬ ‫ا گســـی کانتین را وارد بـــازار می کنند که مخدری ق وی ســـت و موجب فاجعه‬ ‫اعتیـــاد در امریکا شـــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132SX‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪768 -24‬ط‪ 86‬و شـماره موتـور ‪ 4137343‬و شـماره شاسـی ‪ S5420090047849‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 34‬اصلی بخش یک شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 3‬فرعـی از ‪ 34‬اصلـی و ‪ 33‬اصلـی و ‪ 35‬اصلـی و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 34‬اصلی‬ ‫بخـش یـک شـهر کاشـمر ابلاغ می گـردد با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مسـاحت پلا ک ‪ 34‬اصلی‬ ‫بخـش یـک شـهر کاشـمر مـورد تقاضـای حسـین ندافی خلیل ابـاد کـه در مجاورت ملک شـما می باشـد‬ ‫در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1400/09/10‬سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن گردیـده و در محـل انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور حقـی بـرای خـود قائـل هسـتید و یـا اختالفـی‬ ‫بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬انتهـای‬ ‫خیابـان مـدرس ‪ ،8‬پلا ک ‪ 30‬حاضـر گردیـده و برابـر کـد ‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب‬ ‫خـود را اظهـار داریـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم حضـور‪ ،‬عملیـات ثبتی برابر مقـررات ادامـه می یابد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪247‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005002298‬مـورخ ‪ 1400/08/01‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای خسـرو شـولی فرزنـد غالمحسـین دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1910832138‬بـه شناسـنامه ‪ 859‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 115/18‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪،‬‬ ‫اسـدابادی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی ورثـه مهـدی دهقـان احـدی از ورثـه خانـم نازنین خانـم‬ ‫دهقـان تاییـد گردیـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم و گواهی‬ ‫مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سند مالکیت‬ ‫مانـع مراجعـه متضـرر بـه مراجـع قضایـی نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/507‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005002153‬مـورخ ‪ 1400/07/21‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز بهمنی فرزنـد حسـن دارای کد ملـی ‪1911515063‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 8‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یکبـاب کارگاه به مسـاحت ‪ 1149/65‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 44‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز خریـداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی علی ا کبـر خواجه هرمـزی و محمـود نیک پـور تاییـد گردیـد‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضرر بـه مراجع قضایی‬ ‫نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/508‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری رانـا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪566 -34‬ط‪ 43‬و شـماره موتـور ‪ 163B0176504‬و شـماره شاسـی ‪ 108428‬بـه مالکیـت فاضـل‬ ‫مقامس نـژاد معرفـی فرزنـد عطیـه مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان مدارک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب فـواد کریمی فرزند قاسـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 4940033549‬صادره‬ ‫از داالهـو در مقطـع کارشناسـی رشـته شـیمی کاربـردی صـادره از واحـد دانشـگاهی کرمانشـاه بـا شـماره‬ ‫دانشـجوئی ‪ 890377231‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشـاه به نشـانی دانشـگاه ازاد اسلامی ارسـال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/10/04 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مریـم سـپهوند بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی اسـت‬ ‫سـند مالکیـت سـه دانگ از ششـدانگ تک بـرگ بـه شـماره ‪512531‬الـف‪ 96/‬تحـت پلا ک ‪ 10040‬فرعـی‬ ‫از ‪ 2091‬اصلـی واقـع در بخـش متعلـق بـه وی می باشـد کـه بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬بـا‬ ‫بررسـی دفتـر معلـوم شـد سـند مالکیـت وی طبـق سـند قطعـی ‪ 5383‬مـورخ ‪ 1392/09/21‬دفتـر ‪47‬‬ ‫خرم ابـاد ذیـل ثبـت الکترونیـک ‪ 139620325001010509‬بـه نـام مریـم سـپهوند ثبـت و صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گردد هر کسـی نسـبت به ملک مـورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ای‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتراض‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خرم اباد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/08/03-140060318011009610‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی فالحتـی فرزند مرتضی به شماره شناسـنامه ‪ 614‬از شـمیران در‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 1200‬مترمربع مشـتمل بر یکباب خانه و محوطه به مسـاحت‬ ‫رایگان‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 1400‬شماره‪2371‬‬ ‫‪ 46/93‬مترمربـع پلا ک ‪ 222‬فرعـی از ‪ 54‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 53‬فرعـی از ‪ 54‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه سـنگجوب بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق مالکیـت بانـک نـور حاجیـه ال کانـی و بانـو‬ ‫حاجیـه (جنانـه) موسـوی و بانـو زرین تـاج ال کانـی و خانـم بتـول مجلسـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/521‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/28-140060318011009455‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ماهرخ مهـدی زاده فرزند اصغـر به شماره شناسـنامه ‪ 4919‬از تهران‬ ‫در ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 283/57‬مترمربع مشـتمل بر یکباب انباری به مسـاحت‬ ‫‪ 20‬مترمربـع پلا ک ‪ 1397‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 22‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق ورثـه قربـان رضائـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/522‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/08-140060318011008560‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم اسـیه وثوقی نـژاد لیمودهـی فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه ‪1113‬‬ ‫صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب انبـاری‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 24‬مترمربـع پلا ک ‪ 2399‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 57‬فرعـی از‬ ‫‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه خا کیـان بخـش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق قربانعلی وثوقی نـژاد محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه‬ ‫اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/559‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/06-140060318011008468‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فرخنـده رضائی کمائـی فرزنـد محمـود بـه شماره شناسـنامه ‪ 12‬از‬ ‫صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 656/31‬مترمربع مشتمل بر اتاقک مسکونی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 35‬مترمربـع پلا ک ‪ 413‬فرعـی از ‪ 27‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 78‬فرعـی از ‪27‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه چوبـه بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق سـیدا کبر موسـوی محرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/560‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/19-140060318011008861‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای میثـم بردبارنودهـی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 19‬صـادره از‬ ‫بندرانزلـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 195/29‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب اتاقـک‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 25‬مترمربـع پلا ک ‪ 10502‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪423‬‬ ‫فرعـی از ‪ 42‬اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق جلیـل نامورعربانـی محـرز‬ ‫گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/561‬‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب اسـماعیل سـیدی پور فرزنـد محمدرضـا بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1861724101‬صـادره از بهبهـان در مقطـع کاردانـی رشـته عمـران سـاختمان بـه تاریـخ فار غ التحصیلـی‬ ‫بهمـن مـاه ‪ 1388‬صـادره از دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از‬ ‫یابنـده تقاضـا می شـود ان را بـه ادرس بهبهـان‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو نیسان کامیونت‬ ‫ون بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪1384‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪982 -42‬و‪ 15‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 296036‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ D91865‬بـه مالکیـت هـادی کمالـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫ا سـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 97‬فرعـی از ‪ 96‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان واقـع در اراضی‬ ‫چاال کی درخصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫پال ک فوق مورد تقاضای اقای مرتضی رحیمی نسـبت به ششـدانگ پال ک‬ ‫به ادرس قوچان‪ ،‬روسـتای چاال کی که به مجاورت ملک شـما معرفی شـده‬ ‫بـرای روز چهارشـنبه ‪ 1400/09/10‬سـاعت ‪11:00‬صبـح تعییـن گردیـده و در‬ ‫محـل انجـام خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک‬ ‫مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪،‬‬ ‫می توانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود‬ ‫را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعیین‬ ‫متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضی سـند مالکیت صادره خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/03 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک یـک فرعـی از ‪ 3054‬اصلـی بخـش یـک قوچـان واقـع در‬ ‫اراضـی شـهری درخصـوص وقـت معاینـه و تعیین متراژ ششـدانگ یکباب منزل‬ ‫پلا ک فـوق مـورد تقاضـای اقـای محمـد صفـر هی هـی و غیـره ورثـه مرحـوم برات‬ ‫صفـر هی هـی و مرحومـه باغـده گل نظـری بـه ادرس قوچـان‪ ،‬خیابـان صدرابـاد‪،‬‬ ‫صدرابـاد ‪ ،6‬پلا ک ‪ 4‬کـه بـه مجاورت ملک شـما معرفی شـده برای روز یکشـنبه‬ ‫‪ 1400/09/07‬سـاعت ‪11:00‬صبـح تعییـن گردیـده و در محـل انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل‬ ‫هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در‬ ‫محل حضور بهم رسـانیده و مطالب خود را اظهار دارید‪ .‬درصورت عدم حضور‬ ‫و نبودن اختالف‪ ،‬نسـبت به تعیین متراژ اقدام و به نام متقاضی سـند مالکیت‬ ‫صـادره خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/03 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006003488‬هیـات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای مسـعود غالمی مقدم فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪8‬‬ ‫صادره از کدکن نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 186/90‬مترمربع (یکصد‬ ‫و هشتاد و شش و نود صدم مترمربع) قسمتی از اراضی رباط سنگ پال ک ‪ 125‬اصلی دهستان‬ ‫رخ واقـع در خراسـان رضـوی بخـش پنـج حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی محمدرضـا اذرپـور محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن‬ ‫ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد که‬ ‫دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل را‬ ‫ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/17 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی سند مالکیت تبصره ‪ 3‬ماده ‪120‬‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 1533‬فرعـی از ‪ 9771-9767‬اصلـی واقـع در بخش‬ ‫یـک سـمنان بـه نـام رضـا مومن ابـادی ذیـل ثبـت ‪ 36271‬جلـد ‪ 181‬صفحـه ‪ 480‬بـه‬ ‫شـماره چاپی ‪ 497234‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس نامبرده فوت و ورثه اش‬ ‫بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 9309972744900698‬مـورخ ‪ 1393/08/30‬صـادره‬ ‫شـعبه ‪ 9‬شـورای حـل اختلاف سـمنان وراث عبارتنـد از صغـرا‪ ،‬گلنار‪ ،‬کبـرا‪ ،‬فرابخش‪،‬‬ ‫حسـن‪ ،‬کاظـم‪ ،‬علـی همگـی مومن ابـادی فرزنـدان متوفـی و نرجـس مومن ابـادی‬ ‫عیـال نامبـرده که ا کنون حسـین عبـدوس به موجب تفویض وکالت شـماره ‪27929‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/08‬دفتـر ‪ 9‬سـمنان بـه وکالـت از وراث‪ ،‬درخواسـت سـند موروثـی را‬ ‫نمـوده اسـت و اعلام نمـوده کـه سـند اولیـه در یـد کبـری مومن ابـادی می باشـد کـه‬ ‫طـی اخطاریـه شـماره ‪ 8075‬مـورخ ‪ 1400/04/26‬بـه نامبـرده ابلاغ و پـس از سـپری‬ ‫شدن مدت قانونی‪ ،‬سند متوفی ارائه نگردیده‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره ‪ 3‬ماده‬ ‫یشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه ملـک مرقـوم می باشـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز اعتـراض‬ ‫خـود را بـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد‬ ‫رسیدگی قرار گیرد‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی‬ ‫و درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت موروثی‬ ‫طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫روانبخـش قنبـری‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1229250‬‬ ‫شهرسـتان سـمنان‪ ،‬از طـرف مهـوش عـرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ ۴۰۵‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪۴۱۲ -۵۲‬ط‪ ۵۴‬و شـماره موتـور ‪ 181Boo89181‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE6JK716157‬بـه مالکیت‬ ‫یدالـه امیـری زاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب رضا محمدیان دلوئی مالک خودرو وانت پیکان ‪ 1600i‬به رنگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایران ‪861 -32‬ل‪ 31‬و شـماره موتـور ‪11485013810‬‬ ‫بـه علـت فقـدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایی در مـورد خورد مذکـور دارد ظرف مـدت ده‬ ‫روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪،‬‬ ‫سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‬ ‫طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬م‪.‬و‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫به موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪ ۱۴۰۰۰۰۱۱‬لـه خانـم فرانـک رضایـی علیـه اقـای بهـروز‬ ‫دارابـی بـه اسـتناد سـند ازداواج شـماره ‪ ۲۲۳۵‬مـورخ ‪ 1381/07/07‬دفترخانـه ازدواج‬ ‫شـماره ‪ ۱۰۳‬شـهر سـرپل ذهاب مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از تشـکیل پرونده‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان داالهـو و پیگیری عملیات اجرایـی وفق مقررات‬ ‫جـاری اوراق اجرایـی بـه مدیـون ابلاغ کردیـد کـه نامبـرده مبلـغ ‪ 2/189/280/806‬ریـال‬ ‫بـه بسـتانکار و مبلـغ ‪ 10/946/404‬ریـال نیم عشـر دولتـی بدهـکار بـوده و بسـتانکار نحوه‬ ‫وصـول طلـب خـود را ششـدانگ از عرصـه و اعیـان یکبـاب منـزل مسـکونی تحـت پلا ک‬ ‫‪ ۶۷۴۸‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش ‪ ۵‬کرمانشـاه متعلق بـه اقای بهروز دارایـی واقع در کرند‬ ‫غـرب‪ ،‬محلـه چمـن‪ ،‬خیابـان دلنـواز‪ ،‬کوچـه فرعـی (بـدون اسـم)‪ ،‬کـه سـند ان بـا شـماره‬ ‫چایـی ‪ 415266‬سـری ب سـال ‪ ۹۸‬بـه نـام اقـای بهـروز دارابـی صـادر و تسـلیم گردیـده را‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬کـه پـس از بازداشـت ملـک مذکـور بـه کارشـناس ارجـاع و النهایـه طبـق نظر‬ ‫کارشـناس رسـمی به مشـخصات زیر اسـت‪ -1 :‬سـند مالکیت تک برگ ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 150/23‬مترمربـع ‪ -2‬در عرصـه فـوق یکبـاب خانـه بـا قدمـت حـدود‬ ‫‪۱۰‬سـال از اجـر و سـیمان و طـاق ضربـی بـا پالسـتر سـیمانی (سـفید) و درب و پنجره هـای‬ ‫اهنـی و الومینیومـی بـه مسـاحت ‪ ۹۰‬مترمربـع احـداث گردیـده اسـت‪ -3 .‬بنـا مشـتمل بـر‬ ‫دوبـاب اتـاق و یـک هـال و اشـپزخانه و سـرویس بهداشـتی اسـت‪ -۴ .‬حیـاط به مسـاحت‬ ‫‪ ۶۰‬مترمربـع بـا دیـواری بـه ارتفـاع ‪ 2/50‬متـر و کـف موزائیـک و سـیمان و درب ورودی‬ ‫ً‬ ‫اتومبیـل رو اسـت‪ -۵ .‬بنـا دارای اب و بـرق و گاز اسـت‪ -۶ .‬ششـدانگ پلا ک مذکـور جمعـا‬ ‫ً‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 1/720/920/000‬ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت‪ .‬ضمنـا براسـاس گـزارش مامـور‬ ‫اجـرا‪ ،‬ملـک مذکـور تـا تاریـخ ‪ 1401/02/08‬در اجـاره اسـت‪ .‬مزایـده از سـاعت ‪ ۹‬الـی ‪ ۱۲‬روز‬ ‫سه شـنبه مـورخ ‪ 1400/09/16‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک داالهـو واقـع در داالهـو‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید مطهـری (راه کربلا)‪ ،‬شـهرک سـیصد دسـتگاه از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مزایـده از مبلـغ ‪ 1/720/920/000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا‬ ‫فروختـه می شـود‪ .‬به موجـب بنـد ‪ ۱۹‬اصالحـی ائین نامـه اجـرا و مـاده ‪ ۱۳۶‬ائین نامـه اجـرا‪،‬‬ ‫شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده‬ ‫ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنـده مزایده مکلف‬ ‫اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظرف مـدت پنج روز از تاریخ مزایده‪ ،‬حسـاب صندوق‬ ‫ثبـت تودیـع نمایـد و درصورتی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده‬ ‫ثبـت واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک‬ ‫و مصـرف‪ ،‬درصورتی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض‬ ‫شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪،‬‬ ‫به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجود پرداختی بابت هزینه های‬ ‫فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر به مبلغ ‪86/046/000‬‬ ‫ً‬ ‫ریـال و حـق مزایـده بـه مبلـغ ‪ 68/836/800‬ریـال جمعـا بـه میـزان ‪ 154/882/800‬ریـال‬ ‫ً‬ ‫نقـدا وصـول می گـردد‪ .‬ضمـن چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری‬ ‫بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/03 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو (کرند)‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت احسـان بـه رنـگ مشـکی مـدل‬ ‫‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪ 637-14732‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 09430560‬و شـماره تنـه ‪ 8811364‬بـه مالکیـت رضـا‬ ‫نژادرحیم مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪248‬‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک یـک فرعـی از ‪ 1480‬اصلـی بخش یک قوچـان واقع‬ ‫در اراضـی شـهری درخصـوص وقـت معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل پلا ک فـوق مـورد تقاضـای اقـای بـرات علیـزاده بـه ادرس‬ ‫قوچـان‪ ،‬خیابـان خیـام ‪ ،4‬پلا ک ‪ 138‬کـه به مجاورت ملک شـما معرفی‬ ‫شـده برای روز یکشـنبه ‪ 1400/09/07‬سـاعت ‪ 13:00‬تعیین گردیده و در‬ ‫محل انجام خواهد شد‪ .‬چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک‬ ‫مزبور‪ ،‬حقی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید‪،‬‬ ‫می توانید در روز و سـاعت مقرر در محل حضور بهم رسـانیده و مطالب‬ ‫خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عدم حضور و نبودن اختالف‪ ،‬نسـبت به‬ ‫تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نام متقاضی سـند مالکیت صادره خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/03 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 10‬ائین نامه قانون الحاق‬ ‫برابـر رای هیـات موضـوع قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی محـرز گردیـده اسـت کـه در اجـرای مدلـول مـاده ‪ 10‬ائین نامـه قانـون‬ ‫مزبـور‪ ،‬مشـخصات متقاضـی و املا ک مـورد تقاضـا به شـرح ذیل به منظـور اطالع عموم در یـک نوبت ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار‬ ‫م ‬ ‫ا گهی به مدت ‪ 20‬روز‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند‪ .‬درصورت عدم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات پیگیـری خواهـد شـد‪ -1 .‬اقایـان تقـی و حسـین پورفرهمنـد بـه شـماره ‪-140193900‬‬ ‫‪ 1450602691‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 314.03‬مترمربـع از پلا ک ‪ 2158‬فرعـی‬ ‫‪ 22‬اصلـی واقـع در بخـش سـه اردبیـل هیـر مطابـق بـا ارای شـماره ‪ 1934‬مورخـه ‪ .1400/08/01‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مهلـت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/03 :‬‬ ‫حسنی قابل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه ‪ 2‬شهرستان اردبیل‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن پلا ک ‪ 1201‬فرعـی از ‪ 88‬اصلی واقـع در بخش دو سیسـتان اراضی‬ ‫قریـه کرباسـک مـورد تقاضـای پروانـه ضیائـی فرزنـد حسـین و غیـرو کـه تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب‬ ‫تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد حـدود در روز یکشـنبه ‪ 1400/10/05‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪.‬‬ ‫بدینوسـیله به اطالع مجاورین و مسـتدعی ثبت پال ک فوق می رسـاند تا در روز تعیین شـده در محل حضور به هم‬ ‫رسانند‪ .‬درصورتیکه مستدعی ثبت پال ک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد‪ ،‬تحدید حدود بر طبق‬ ‫اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهد امـد و اعتراض مجاورین نیـز برابر مـاده ‪ 20‬قانون ثبت از‬ ‫ً‬ ‫تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابر تبصـره مـاده واحده‬ ‫قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیم اعتـراض به مرجع‬ ‫ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیـم دادخواسـت بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/03 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪795‬‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسـیله بـه زهراسـادات حسـینی قلعه نوی فرزنـد سـیدعلی ا کبر احـدی از ورثـه حسـین نیکخـوی‬ ‫فرزنـد قدرت الـه کـد ملـی ‪ 0074169599‬سـا کن تهـران‪ ،‬شـهرک شـریعتی‪24 ،‬متـری ماهـان‪ ،‬پلا ک‬ ‫‪ ،23‬پلا ک ‪ 99‬ابلاغ می شـود کـه خانـم سـمیه مهـدوی جهـت وصـول تعـداد ‪110‬عـدد سـکه تمـام بهار‬ ‫ازادی بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره ‪ 5878‬مـورخ ‪ 1380/12/01‬دفتـر ازدواج ‪24‬‬ ‫شـهرری‪ ،‬علیه شـما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسـه ‪ 139904001112001053‬و بایگانی‬ ‫‪ 9901302‬در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـوز ع پسـت‪ ،‬محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن‬ ‫سـند شـناخته نشـده‪ .‬لـذا بنـا به تقاضای بسـتانکار طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامه اجرا‪ ،‬مفـاد اجرائیه فقط‬ ‫یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه ظرف مـدت ده روز از‬ ‫تاریـخ ایـن ا گهـی‪ ،‬کـه روز ابلاغ محسـوب می گـردد‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننماییـد‪،‬‬ ‫عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافت‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫م الف ‪656‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 1400‬شماره‪2371‬‬ ‫به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی‬ ‫شیخ علی واشقانی‬ ‫بدیه ــی اس ــت که برای هدای ــت جامعه بش ــری از اینکه‬ ‫مردم به زندگی طی س ــامت و ا گاهی و معرفت برس ــند‬ ‫کت ــاب خداوند قران را نازل فرم ــود و انبیاء را نیز با کتاب‬ ‫مبع ــوث نمود و ان ها هم همچنان از کتاب در مدیریت‬ ‫جامع ــه به ــره گرفتن ــد و ب ــه م ــردم از کتاب خدا س ــخن‬ ‫گفتند ک ــه همانا کتاب متجلی عقل ان ــان درطول تاریخ‬ ‫اس ــت؛ ک ــه غی ــر از کت ــاب ب ــه گ ــذر زم ــان دیگ ــر در بین‬ ‫م ــردم س ــخنی نخواه ــد داش ــت و ام ــا کت ــاب همیش ــه‬ ‫مربی و معلم انس ــان اس ــت ک ــه توانمندی و ق ــدرت هر‬ ‫مل ــت در کش ــور از کتاب اس ــت و یک ــی از مهم ترین مرکز‬ ‫خزانه المصجف در مس ــجد بوده اس ــت که م ــردم قران‬ ‫و کت ــاب ب ــه کتابخانه مج ــد هدیه می کردن ــد و مردم نیز‬ ‫نه ــا اس ــتفاده می کردن ــد‪ .‬در دول ــت نظام اس ــامی‬ ‫از ا ‬ ‫شایسته اس ــت که زمینه ای فراهم ب هس ــهولت گردد که‬ ‫نش ــر و ترویج کتاب و کتابخان ــه و کتاب خواهی فرهنگ‬ ‫ش ــود و در س ــبد مایحت ــاج زندگی م ــردم کت ــاب هم نیز‬ ‫جایی داش ــته باش ــد و نویس ــندگان بتوانند کتاب های‬ ‫روز را تالی ــف و نش ــر دهن ــد‪ .‬باتوج هب ــه بیان ــات مق ــام‬ ‫معظم رهبری تولید جهش ــی و پش ــتیبانی و مانع زدایی‬ ‫را در خدم ــت فرهن ــگ (کت ــاب و کتاب خوان ــی بای ــد‬ ‫لح ــاظ نمود ک ــه انقالب اس ــامی ایران برمبن ــای کتاب‬ ‫و کتاب خوان ــی پی ــروز ش ــد و ب ــا رس ــالت کتاب اس ــتمرار‬ ‫خواه ــد یاف ــت؛ یعن ــی ب ــا روشـ ـن فکری م ــردم ک ــه از‬ ‫فرهنگ کتاب خوانی سرچش ــمه می گی ــرد زندگی بدون‬ ‫کت ــاب زندگ ــی عزیزی اس ــت کتاب اس ــت که به انس ــان‬ ‫محت ــوی و ماهی ــت می ده ــد و ان ــگاه انس ــانی مفید در‬ ‫جامعه خواه ــد بود‪.‬‬ ‫تکنولوژی ام ــروز تولدیافته از کتاب اس ــت و هیچ چیزی‬ ‫در بی ــداری م ــردم ب ــه کت ــاب نخواه ــد رس ــید و هرانچه‬ ‫ام ــروز م ــردم از تکنول ــوژی نرم افزاری اس ــتفاده می کنند‬ ‫مول ــود کتاب اس ــت و کس ــی نمی تواند خ ــود را بی نیاز از‬ ‫کت ــاب باش ــد و زندگی انس ــان ها از ابتدا ب ــا کتاب عجین‬ ‫گش ــته اس ــت و هرک ــس خ ــود را بی نی ــاز از کت ــاب بداند‬ ‫زندگ ــی نبات ــی را پیش گرفته اس ــت‪.‬‬ ‫در دین اس ــام به کتاب و کتاب خوانی س ــفارش بس ــیار‬ ‫ش ــده اس ــت که کتاب باغس ــتان طالبان عل ــم و دانش‬ ‫اس ــت و ارام بخش م ــردم اس ــت و قلب ها نیز ب ــا ان ارام‬ ‫می گیرن ــد و تم ــام مراح ــل سیس ــتم حکومت ــی و دولتی‬ ‫یش ــوند‬ ‫جمی ــع کش ــورها ب ــا وج ــود کت ــاب مدیری ــت م ‬ ‫و هرک ــس ب ــه حق وحق ــوق خوی ــش به وس ــیله کت ــاب‬ ‫می رس ــد‪ .‬در تم ــام ابعاد زندگ ــی ف ــردی و اجتماعی که‬ ‫در ق ــران کریم امده اس ــت س ــوره بق ــره ای ــه ‪ 281‬تا ‪283‬‬ ‫اینگونه بی ــان مـ ـی دارد‪ :‬ای کس ــانی که ایم ــان اورده اید‬ ‫هنگامی که دین ــی را تا مدت معینی ب ــه یکدیگر بدهکار‬ ‫ش ــدید ان را بنویس ــید و بای ــد نویس ــنده ای (س ــند ان را‬ ‫ب ــا نوش ــتن) در می ــان خودت ــان عدال ــت بن ــگارد (نگ ــه‬ ‫دارد) و هرگ ــز نبای ــد نویس ــنده از نوش ــتن ان همان گونه‬ ‫ک ــه خ ــدا ب ــه وی اموخت ــه امتن ــاع ورزد او باید بنویس ــد‬ ‫و کسـ ـی که ح ــق ب ــه گ ــردن او (بده ــکار ) امال (نوش ــتن)‬ ‫کن ــد و از خداون ــد ک ــه پ ــروردگار اوس ــت پ ــروا نمای ــد و از‬ ‫ح ــق چی ــزی ک ــم نگ ــذارد و ا گر کسـ ـی که حق ب ــه گردن‬ ‫اوس ــت س ــفیه یا ناتوان (س ـ ّـنی) باش ــد یا (به خاطر افت‬ ‫زبان یا دس ــت نداش ــتن معلول باش ــد) نتوان ــد امال کند‬ ‫خوشنویس‪ :‬رحیم مزدارانی‬ ‫(بنویس ــد) ول ــی ام ــر به عدال ــت امال نمای ــد و دو گ ــواه از‬ ‫مردانت ــان (مردان مس ــلمان) را ب هش ــهادت بطلبد و ا گر‬ ‫دو م ــرد بن ــا ش ــد ی ــک م ــرد و زن را از می ــان گواهانی که‬ ‫(از دینش ــان) رضای ــت دارید گواه بگیرید ت ــا ا گر یکی ازان‬ ‫دو زن فرام ــوش نم ــود ان دیگ ــری او را ی ــاداوری نمای ــد‬ ‫و چ ــون گواه ــان دع ــوت ش ــوند خ ــودداری نکنن ــد و از‬ ‫نوش ــتن بدهی که تا مدت ــی معین مهل ــت دارد کوچک‬ ‫باش ــد یا ب ــزرگ‪ ،‬ملول (خس ــته) نش ــوید‪ ،‬ایـ ـن کار در نزد‬ ‫خ ــدا عادالن هت ــر و ب ــرای گواه ــی اس ــتوارتر و ب ــه اینک ــه‬ ‫ش ــک نکنید او نزاعی برنخیزد نزدیک تر اس ــت مگرانکه‬ ‫دادوس ــتدی نق ــدی باش ــد ک ــه در می ــان خ ــود تبادل‬ ‫می کنند که بر ش ــما گناهی نیس ــت که ان را بنویس ــید (و‬ ‫بهتر اس ــت که) هر زمان دادوس ــتد کنید ش ــاهد بگیرید‬ ‫و نبای ــد نویس ــنده و گ ــواه ض ــرر بزنند (یا ض ــرر ببینند) و‬ ‫ا گ ــر چنی ــن کنید برای ش ــما فس ــق و گناه اس ــت (یعنی‬ ‫در نوش ــتن عدالت نوش ــته نش ــود) و از خدا پروا کنید و‬ ‫خ ــدا به ش ــما می ام ــوزد و خدا ب ــه همه چیز داناس ــت و‬ ‫ا گ ــر در س ــفر بودید و نویس ــنده ای نیافتی ــد وثیقه های‬ ‫تش ــده (جایگزین س ــند و گواه) است و ا گر برخی‬ ‫دریاف ‬ ‫از ش ــما برخی دیگ ــر را امی ــن ش ــمرد (و وثیق ــه نگرف ــت)‬ ‫نک ــس ک ــه امین ــش ش ــمرده اند بای ــد امان ــت (بدهی)‬ ‫ا ‬ ‫خ ــود را ادا نمای ــد و از خداوند پروردگار خ ــود پروا کند و‬ ‫ش ــهادت را کتم ــان نکنید و هرک ــه ان را کتمان کند قلب‬ ‫او گناه ــکار اس ــت و خ ــدا به انچ ــه می کنید داناس ــت؛ و‬ ‫ای ــن ای ــات در س ــوره بق ــره اهمیت نوش ــتن (کت ــاب) در‬ ‫تم ــام زوای ــای زندگ ــی را الزم و ضروری و عم ــل به حفظ‬ ‫حق ــوق را بیان مـ ـی دارد‪.‬‬ ‫پ ــس لحظـ ـه ای از کت ــاب و کتاب خوان ــی نبای ــد غاف ــل‬ ‫ش ــد‪ .‬ه ــم کت ــاب و نوش ــتن س ــامتی دنی ــا و همچنان‬ ‫س ــامتی اخ ــرت را نی ــز تضمی ــن می کن ــد ک ــه رس ــول‬ ‫خ ــدا (ص) فرمود‪ :‬مومن زمانی که بمی ــرد و از خود ورقی‬ ‫را ک ــه در ان عل ــم نافع نوش ــته باش ــد‪ ،‬باقی بگ ــذارد‪ .‬روز‬ ‫قیام ــت ان ورق‪ ،‬حجاب ــی بین او و ات ــش جهنم خواهد‬ ‫بهترین یار وفادارم کتاب روشنی بخش شب تارم کتاب‬ ‫می دهد درس وفاداری کتاب درس ایثار و فدا کاری کتاب‬ ‫درس یاری از کتاب‪ ،‬اموختم تا به فکرم روشنی افروختم‬ ‫روشنی بخش دل وجانم کتاب نوربخش هر دو چشمانم کتاب‬ ‫همدمی بهتر نباشد از کتاب محرمی بهتر نباشد از کتاب‬ ‫شاعر‪ :‬سلیمان بوکانی حیق‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫رایگان‬ ‫خانه هایی به مثابه مطب و پزشکانی از جنس کتاب‬ ‫ب ــود و در براب ــر هر حرف ــی ک ــه در ان مکتـــوب (در قالب‬ ‫کت ــاب) اس ــت خداون ــد ی ــک شـــهری کـــه وســـعتش از‬ ‫دنی ــا بزرگ تر اس ــت ب ــه او عط ــا می کنـــد‪ .‬بی تردید مجد‬ ‫امام رضـ ـا (ع) برمبن ــای فرهن ــگ قـــران و انبیـــاء الهـــی و‬ ‫اهل بیـ ـت (ع) فعالی ــت فرهنگ ــی بـــروز دارد و کتابخانـــه‬ ‫مج ــد دارای کت ــب نفیس ــی و روایاتـــی جامـــع جهـــت‬ ‫مطالع ــه طالب ــان عل ــم و دان ــش و نمازگزاران نیـــز فراهم‬ ‫نم ــوده ک ــه ب هس ــهولت مورداســـتفاده قـــرار می گیرنـــد و‬ ‫یش ــوند و کتـــاب می نویســـند‬ ‫کس ــانی دسـ ـت به قلم م ‬ ‫ک ــه دارای عمل کرد هس ــتند و انان که عمـــل می کنند از‬ ‫مس ــیر کتاب همیش ــه با مردم هم ســـخن هستند حتی‬ ‫بعد از مرگ با مردم هم کالم هســـتند کســـانی که مطالعه‬ ‫می کنن ــد و ی ــا نویس ــندگی می کنند همیشـــه در محفل‬ ‫م ــردم درراس ــتای اعتالی کلم ــه توحید و قـــران و انبیاء‬ ‫و اهل بیـ ـت (ع) کتابش ــان خواهـــد درخشـــید کـــه کتاب‬ ‫مع ــرف معرفت و عل ــم و ایمان انســـان را نیـــز به نمایش‬ ‫یگ ــذارد که یاداوری ش ــود قبل از ســـال ‪ 1360‬مردم در‬ ‫م ‬ ‫روستای واشـــقان از تابع شهرستان فراهان فرزندانشان‬ ‫را قب ــل از واردش ــدن ب ــه مدرســـه (دبســـتان) بـــا کتـــاب‬ ‫ق ــران اش ــنا می گردن ــد و ق ــران را نیـــز در مکتب خانـــه‬ ‫فرامی گرفتن ــد و همانا عالقه مندی نویســـنده این مقوله‬ ‫با اشناش ــدن ق ــران و کت ــب اخالقی که نهایت مشـــغول‬ ‫تحصیـــل حـــوزوی شهرســـتان اشـــتیان مهرمـــاه ‪1363‬‬ ‫شـــده باتوجه بـــه معضـــات متعـــدد و مضاعـــف مبت ــا‬ ‫ُ‬ ‫شـــده و امـــا انـــس بـــا کتـــاب و کتاب خوانـــی حاصل ــش‬ ‫شـــده احداث مجـــد امام رضا (ع) منحصربه فـــرد و این از‬ ‫بـــرکات کتاب اســـت‪.‬‬ ‫توصیـــه می شـــود کـــه در خانـــواده چنـــد جلـــد کت ــاب‬ ‫ض ــروری و الزم اس ــت‪1 :‬ـ قـــران‪2 ،‬ـ نهج البالغ ــه‪-3 ،‬‬ ‫صحیفـــه ســـجادیه‪4 ،‬ـ مفاتیح الجنان‪5 ،‬ـ اصـــول کافی‪،‬‬ ‫‪6‬ـ الحیـــاه‪ -7 ،‬رســـاله توضیـــح المســـائل‪8 ،‬ـ دانش ــنامه‬ ‫امام علـــی (ع)‪9 ،‬ـ تفســـیر قـــران‪ -10 ،‬کتـــب تخصص ــی که‬ ‫درراســـتای عقیـــل خود اســـت و همان طورکـــه تحصیل‬ ‫علـــم بـــر بانـــوان در اســـام ســـفارش شـــد بـــر م ــادران و‬ ‫بانـــوان مطالعـــه کتـــاب ضروری و مفید اســـت ک ــه برای‬ ‫ســـامتی و نشـــاط زندگی باید از کتاب ها بهره گرفت که‬ ‫بـــرای قلـــب و فکر انســـان ســـامت اور اســـت‪.‬‬ ‫کتـــاب تامین کننده نیازهای روح و روان انســـان اس ــت‪.‬‬ ‫ا گرچـــه مطالعـــه بـــرای ســـامت بـــدن هم مفید اس ــت‬ ‫و بـــدون شـــک فرزنـــدان خـــود را از ابتـــدا بـــا کت ــاب و‬ ‫کتاب خوانـــی اشـــنا کنیـــد کـــه ایـــن یکـــی از مهم تری ــن‬ ‫وظایـــف دینی پدرومادر در حقـــوق فرهنگی فرزند خود‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫*موسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا (ع)‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامه سراسری‬ ‫دوشنبهاولاذر ‪ 16/1400‬ربیعالثانی ‪ 22/1443‬نوامبر ‪ /2021‬سالدهم‪ /‬شماره‪ 1500 /376‬تومان‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫واکاوی اشکال تازه خشونت علیه زنان‬ ‫ِ‬ ‫رنج نارنجی ‪...‬‬ ‫ِ‬ صفحه 5 ‫فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 1400‬شماره‪2371‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫استاندار فارس بیان کرد؛‬ ‫ایجاد پنجره واحد صدور مجوز خیریه ها‬ ‫اسـتاندار فـارس در نشسـت هم اندیشـی‬ ‫یسـت‬ ‫خانـه خیریـن گفـت‪« :‬بسـیجی کس ‬ ‫کـه رفـاه خـود و خانـواده خـود را بـرای‬ ‫اسـایش و رفاه دیگران فدا می کند و خیرین‬ ‫ازاین جمله هسـتند»‪ .‬نماینـده عالی دولت‬ ‫در اسـتان فارس تا کید کرد‪« :‬دسـتگاه های‬ ‫مسـئول بایـد موضـوع سـازمان دهی‬ ‫موسسـات و سـمن های فعـال در حوز ههـای حمایتـی را باجدیـت پیگیـری‬ ‫کننـد تـا خدمت رسـانی بـه محرومیـن و نیازمنـد ب هشـکل مطلـوب و عادالنـه‬ ‫صـورت گیـرد»‪ .‬دکتـر محمدهـادی ایمانیـه بابیان اینکـه یک نفـر به انتخـاب‬ ‫خود موسسـات‪ ،‬رابط خیریه ها با اسـتاندار فارس تعیین خواهد شـد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬کار خیری ههـا یـک روز هـم نباید معطل شـود؛ مدیریت ارشـد اسـتان در‬ ‫دوره فعلی‪ ،‬وقت ویژه ای برای خیرین اختصاص می دهد»‪ .‬استاندار فارس‬ ‫افـزود‪« :‬بایـد بـرای رونـق هرچه بیشـتر ایـن سـنت حسـنه تلاش بیشـتری‬ ‫صـورت گیـرد؛ زیـرا تازمانی کـه بشـر وجـود دارد‪ ،‬مزایـای وقـف مورداسـتفاده‬ ‫قـرار می گیـرد»‪ .‬دکتـر ایمانیه گفـت‪« :‬باید اماری از تبدیـل مددجو به مددکار‬ ‫تهیـه شـود تـا رقابـت مثبتـی بیـن موسسـات خیریـه بـرای تبدیـل مددجو به‬ ‫مـددکار ایجـاد شـود»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـرای سـاخت دفتـر محـل اسـتقرار موسسـات خیریـه‪ ،‬اسـتانداری امادگـی‬ ‫دارد بـا تامیـن زمیـن و صـدور مجوزهـای الزم از این اقـدام حمایـت کنـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه اداره کل بازرسـی اسـتانداری فـارس بـه موضوع کاسـتی و‬ ‫اختلال در رسـیدگی بـه درخواسـت های خیری ههـا رسـیدگی می کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نبایـد شـاهد کـم کاری کارکنـان دولـت در پاسـخگویی بـه خیری ههـا باشـیم و‬ ‫همـه مـا به عنـوان کارکنـان دولـت موظف به پاسـخگویی مطلـوب و پیگیری‬ ‫مسـائل و درخواسـت های خیریـن بزرگـوار هسـتیم»‪ .‬اسـتاندار فـارس اعلام‬ ‫کـرد‪« :‬روز بزرگداشـت خیریـن را بـا هماهنگـی شـورای فرهنـگ عمومـی در‬ ‫فـارس ثبـت و برگـزار خواهیـم کـرد و تلاش می کنیـم ایـن روز در سـطح کشـور‬ ‫نیـز ثبت شـود»‪.‬‬ ‫ماجرای قتل و گروگان گیری در شیراز‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان‬ ‫لعـام خانوادگـی‬ ‫فـارس از هال کـت عامـل قت ‬ ‫و گروگان گیـری در شـیراز خبـر داد‪ .‬سـید‬ ‫مصطفـی بحرینـی گفـت‪« :‬در سـاعات پایانـی‬ ‫شـب‪ ،‬فـردی بـا ورود به منزل خانواده همسـر‬ ‫جتـن از اعضـای ایـن‬ ‫خـود اقـدام بـه قتـل پن ‬ ‫خانـواده کـرد کـه پس از شنید هشـدن صدای‬ ‫تهـای‬ ‫شـلیک و اطلاع همسـایگان بـه فوری ‬ ‫پلیـس‪ ،‬تحقیقـات اغـاز شـد و متاسـفانه پـس از ورود نیروهـای انتظامـی و‬ ‫بازپرس ویژه قتل به منزل‪ ،‬با صحنه قتل پنج تن از اعضای خانواده مواجه‬ ‫یشـدن‪ ،‬صبـح‬ ‫شـدند»‪ .‬دادسـتان شـیراز با بیان اینکـه قاتـل پـس از متوار ‬ ‫روز بعـد نیـز اقـدام بـه گروگان گیـری د وتـن از نزدیـکان خـود کـرد گفـت‪« :‬پـس‬ ‫از تیرانـدازی وی ب هسـمت مامـوران طـی ایـن گروگان گیـری بـا اقـدام متقابـل‬ ‫نهـا رهایـی یافتنـد»‪ .‬وی‬ ‫و به موقـع پلیـس متهـم بـه هال کـت رسـید و گروگا ‬ ‫با اشاره به اینکه پرونده در شعبه ویژه قتل دادسرای جنایی و جرائم امنیتی‬ ‫شـیراز مفتـوح شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬انگیـزه اقدامـات مجرمانـه این افـراد‪،‬‬ ‫اختالفـات خانوادگـی و مسـائل مالـی بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫فراهم شدن زمینه اشتغال ‪ 12‬زندانی در بیرون از زندان‬ ‫مدیرعامـل انجمن حمایت زندانیان‬ ‫شـیراز گفـت‪« :‬حرفه اموزی و اشـتغال‬ ‫از اولویت های مهم سازمان زندان ها‬ ‫تهـای اصالحـی‬ ‫در اجـرای فعالی ‬ ‫بـرای زندانیـان و خانواده هـای‬ ‫انـان اسـت و انجمـن حمایـت‬ ‫زندانیـان عالو هبـر اشـتغال زایی بـرای‬ ‫خانواد ههـای زیرپوشـش‪ ،‬به دنبـال‬ ‫ایجاد اشـتغال برای زندانیان در داخل زندان اسـت»‪ .‬محمود قربانی گفت‪:‬‬ ‫«ظـرف یک هفته گذشـته‪ ،‬بـا همـکاری یکـی از کارافرینـان شـیراز و انجمـن‬ ‫حمایـت زندانیـان درراسـتای اشـتغال زایی بـرای زندانیـان‪ ،‬زمینـه اشـتغال‬ ‫‪ 12‬زندانـی در بیـرون از زنـدان فراهـم شـد‪ .‬بـا حضـور یکی دیگـر از کارافرینـان‬ ‫در مجتمـع حرفه امـوزی و کاردرمانـی شـیراز و بازدیـد از کارگاه های اشـتغال و‬ ‫نشسـت تخصصی با رئیس مجتمع مقرر شـد؛ زمینه اشـتغال نشسـته برای‬ ‫‪ 200‬نفر از زندانیان فراهم شود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬این فعالیت های اصالحی‪،‬‬ ‫نقش مهم و بازدارنده ای در جلوگیری از بازگشـت مجدد به زندان و کاهش‬ ‫نهـا دارد»‪.‬‬ ‫جمعیـت کیفـری زندا ‬ ‫بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫پایان طرح جنگل کاری نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان‬ ‫بـا حضـور فرمانـدار‪ ،‬امام جمعـه و تنی چنـد از مدیـران شهرسـتان بهبهـان‬ ‫از طـرح جنـگل کاری نیـروگاه بهبهـان بازدیـد و چنـد اصلـه نهـال نیـز کاشـته‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و‬ ‫انرژی غدیر؛ دکتر حسـین مرسـلی (مدیرعامل شـرکت تولید برق خوزسـتان‬ ‫غدیـر مالـک نیـروگاه بهبهـان) گفـت‪« :‬درجهـت حفـظ محیط زیسـت و‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی ایـن شـرکت‪ ،‬طـرح جنـگل کاری اراضـی نیـروگاه‬ ‫بهبهان از ابتدای امسال اغاز و ا کنون تعداد هشت هزاراصله نهال در زمینی‬ ‫نطـرح‪ ،‬از‬ ‫به مسـاحت ‪ ۵۰‬هکتـار کاشـته شـده اسـت»‪ .‬مرسـلی افـزود‪« :‬درای ‬ ‫درختـان مثمـر اسـتفاده شـده اسـت کـه شـامل نخیلات‪ ،‬کنـار‪ ،‬زیتـون و‬ ‫بو هوایـی منطقـه‬ ‫مرکبـات کـه همگـی از گون ههـای بومـی سـازگار بـا شـرایط ا ‬ ‫هسـتند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت تولیـد بـرق خوزسـتان غدیـر‪ ،‬نیـروگاه بهبهـان‬ ‫را از جملـه نیروگا ههـای موفـق کشـور در پیـک تابسـتان گذشـته نـام بـرد و‬ ‫افزود‪« :‬در تابستان گذشته صددرصد تولید توسط نیروگاه صورت پذیرفته‬ ‫اسـت و طبق اعالم رسـمی شـرکت مادرتخصصی برق حرارتی در سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نیروگاه بهبهان کمترین خروج از مدار را در سطح نیروگاه های کشور داشته‬ ‫اسـت»‪ .‬مرسـلی همچنیـن دربـاره راندمـان نیـروگاه بهبهـان افـزود‪« :‬راندمان‬ ‫نیروگاه بهبهان حدود ‪ ۵۰‬درصد اسـت که نسـبت به متوسـط راندمان کشـور‬ ‫‪ ۱۴‬درصـد بیشـتر اسـت»‪ .‬نیروگاه سـیکل ترکیبـی ‪ ۵۰۰‬مگاواتی بهبهـان یکی از‬ ‫نیروگاه هـای وابسـته بـه شـرکت سـرمایه گذاری بـرق و انـرژی غدیـر اسـت‪.‬‬ ‫بازدید نماینده مردم بهبهان و اغاجاری‬ ‫از مناطق مختلف شهر‬ ‫بازدید میدانی محمدطال مظلومی (نماینده مردم شریف بهبهان و اغاجاری)‬ ‫و مهندس یارمحمدی (مسئول دفتر نماینده) به همراه چندتن از مسئولین‬ ‫شـهر ازجملـه مهنـدس شـریف پور (شـهردار بهبهـان)‪ ،‬دکتـر قنواتـی (رئیـس‬ ‫شـورای شـهر بهبهـان)‪ ،‬مهنـدس شـکوریان (رئیـس اداره ابفـا) و مهنـدس‬ ‫جاودان زاده(رئیسادارهراه وشهرسازیشهرستانبهبهان)از چندینمنطقه‬ ‫بهبهـان‪ ،‬به جهـت پیگیـری و رفـع مشـکالت و معضلات مبلمـان شـهری و‬ ‫شهرنشـینی مـردم شـریف شهرسـتان‬ ‫بهبهـان بازدیـد کردنـد‪ .‬دراین بازدیـد‪،‬‬ ‫مشـکالت و معضلات مناطـق مذکـور‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفـت و مقـرر شـد؛‬ ‫نهـا‬ ‫درحدامـکان نسـبت بـه رفـع ا ‬ ‫یکی پس از دیگـری اقـدام شـود‪.‬‬ ‫قرارگرفتن کردستان‬ ‫در ردیف تولیدکنندگان زعفران‬ ‫ارش مرادی‬ ‫کردس ــتان را بیش ــتر با نام تولید محصوالت‬ ‫زراع ــی و باغ ــی می شناس ــند؛ ول ــی ای ــن‬ ‫اس ــتان ط ــی چندس ــال اخیر درزمین ــه‬ ‫تولی ــد دیگ ــر محص ــوالت کش ــاورزی نی ــز‬ ‫ب ــه ش ــرایط خوب ــی دس ــت پی ــدا ک ــرده و‬ ‫کش ــت محص ــوالت جدی ــد دراین اس ــتان‬ ‫وارد فض ــای ت ــازه ای ش ــده اس ــت‪ .‬کش ــت‬ ‫زعف ــران‪ ،‬ای ــده ای جدی ــد در کردس ــتان‬ ‫اس ــت؛ هرچند تولید موفقیت امیز زعفران‬ ‫در چندس ــال اخیر موج ــب اس ــتقبال‬ ‫کش ــاورزان این منطق ــه نس ــبت ب ــه کش ــت‬ ‫این محص ــول و حت ــی اش ــتغال زایی ش ــده‬ ‫یس ــت ک ــه مس ــئولین از‬ ‫اس ــت‪ ،‬ضرور ‬ ‫جوان ــان کارافرین و عالقه مند دراین راس ــتا‬ ‫حمای ــت کنن ــد‪ .‬باتوجه به اینک ــه ب ــه‬ ‫اینک ــه از گی ــاه زعف ــران به عن ــوان «ط ــای‬ ‫یش ــود؛ عالو هب ــر‬ ‫س ــرخ» ن ــام ب ــرده م ‬ ‫س ــوداوری خ ــوب به علت اینک ــه نی ــاز‬ ‫اب ــی در کش ــاورزی را کاه ــش می ده ــد‬ ‫ب ــا اس ــتقبال خ ــوب کش ــاورزان دیمـ ـی کار‬ ‫شهرس ــتان و اس ــتان روبـ ـه رو ش ــده ایم که‬ ‫نیاز اس ــت برای گس ــترش س ــطح زیرکشت‬ ‫ای ــن گی ــاه‪ ،‬کش ــاورزان موردحمایت جهاد‬ ‫کش ــاورزی ق ــرار گیرن ــد‪ .‬طی ــب قادرم ــرزی؛‬ ‫‪35‬س ــاله س ــا کن روس ــتای قادر مرز‬ ‫جوان ‬ ‫دارای م ــدرک دیپل ــم گف ــت‪« :‬ب ــا هم ــت و‬ ‫ت ــاش خ ــود ب ــرای کسـ ـب درامد و ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال‪ ،‬اق ــدام ب ــه عرص ــه کش ــت گی ــاه‬ ‫زعف ــران گ ــذاردم و ب ــا کم ــک خان ــواده ام‬ ‫توانس ــتم دراین راه موفق ش ــده و به نتیجه‬ ‫برس ــم»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬باتوجه به اینک ــه‬ ‫هیچ گون ــه اش ــنایی با کش ــت این محصول‬ ‫نداش ــتم‪ ،‬دنب ــال ش ــغل دیگری ب ــودم که‬ ‫در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توس ــط‬ ‫ش ــخصی به اس ــم نظرگاه ــی ک ــه درواق ــع‬ ‫مش ــوق اصلی من برای ش ــروع ایـ ـن کار بود‬ ‫در س ــال ‪ 92‬در سطح دوهزارمترمربع زمین‬ ‫کشاورزی ش ــروع به کش ــت زعفران کردم»‪.‬‬ ‫قادرمرزی گفت‪« :‬امس ــال س ــطح زیرکشت‬ ‫در روستای قادر مرز به چهارهکتار رسیده‬ ‫و م ــن در س ــطح ‪ 250‬مت ــر زمی ــن اق ــدام‬ ‫ب ــه کش ــت این محص ــول ک ــردم و امس ــال‬ ‫س ــطح زیرکش ــت را ب ــه یک هکت ــار توس ــعه‬ ‫داده ام»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬کش ــت زعف ــران در‬ ‫اس ــتان از روس ــتای قادر مرز ش ــروع شـــده‬ ‫ک ــه در وس ــط تیرم ــاه کش ــت این محصول‬ ‫یش ــود و در اول مهرم ــاه ابیاری و‬ ‫ش ــروع م ‬ ‫نم ــاه گلدهی و برداش ــت ش ــروع‬ ‫در اول ابا ‬ ‫و ت ــا اول اذرم ــاه ادام ــه دارد»‪ .‬قادرم ــرزی‬ ‫‪10‬س ــال‬ ‫گف ــت‪« :‬این محص ــول ش ــش ال ــی ‬ ‫یش ــود و هرهکت ــار ت ــا‬ ‫کب ــار کش ــت م ‬ ‫ی ‬ ‫‪ 12‬کیل ــو ب ــذر کش ــت ش ــده و هرهکت ــار ب ــه‬ ‫‪ 187‬نف ــر کارگ ــر برای برداش ــت نی ــاز دارد»‪.‬‬ ‫ای ــن کارافرین می گوی ــد‪« :‬عالوه بر این کار ما‬ ‫ش ــرکت تعاونی گیاه ــان دارویی در روس ــتا‬ ‫داری ــم ک ــه درص ــورت ارائ ــه تس ــهیالت و‬ ‫حمای ــت دولت می توانیم با تهیه دس ــتگاه‬ ‫بس ــته بندی ب ــرای ‪ 10‬نف ــر ب هص ــورت ثابت‬ ‫ایج ــاد اش ــتغال کن ــم»‪ .‬وی ب ــازار ف ــروش‬ ‫زعف ــران را اس ــتان های کردس ــتان‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫قزوی ــن‪ ،‬تبری ــز‪ ،‬ارا ک و کش ــورهای س ــوئد‪،‬‬ ‫المان انگلیس و اربیل در اقلیم کردس ــتان‬ ‫عن ــوان کرد‪ .‬روند روبه رش ــد کش ــت زعفران‬ ‫در اس ــتان کردس ــتان همچنان ادامه دارد‬ ‫و ح ــال طب ــق اع ــام مدی ــر ام ــور باغبان ــی‬ ‫س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی کردس ــتان‪،‬‬ ‫امس ــال پیش بین ــی تولی ــد این محص ــول‬ ‫در اس ــتان ب ــه بی ــش از ‪ ۲۵۰‬کیلوگ ــرم‬ ‫رس ــیده اس ــت‪ .‬زاه ــد حاجی میرزای ــی‬ ‫گف ــت‪« :‬خوش ــبختانه طی چندس ــال اخیر‬ ‫ته ــای خوب ــی درجه ــت تش ــویق‬ ‫فعالی ‬ ‫کش ــاورزان ب ــرای کش ــت محص ــول زعفران‬ ‫صورت گرفت ــه و این اقدام ــات ه ــم ب ــا‬ ‫نه ــا مواج ــه‬ ‫اس ــتقبال خوب ــی ازس ــوی ا ‬ ‫شده اس ــت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬بهره برداران‬ ‫زعف ــران در اس ــتان کردس ــتان هرس ــاله از‬ ‫نم ــاه کار برداش ــت محصول‬ ‫نیم ــه دوم ابا ‬ ‫خ ــود را اغ ــاز می کنن ــد و بسته ب هش ــرایط‬ ‫نم ــدت زم ــان ت ــا اواس ــط‬ ‫جغرافیای ــی ای ‬ ‫اذرم ــاه نی ــز ادام ــه خواهد داش ــت»‪ .‬مدیر‬ ‫ام ــور باغبان ــی س ــازمان جه ــاد کش ــاورزی‬ ‫کردس ــتان عنوان کرد‪« :‬طبق بررسـ ـی های‬ ‫صورت گرفت ــه در م ــزار ع زعف ــران اس ــتان‬ ‫کردس ــتان‪ ،‬میانگی ــن برداش ــت محص ــول‬ ‫در هرهکت ــار بی ــن چه ــار ت ــا پنج کیلوگ ــرم‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی ضم ــن اش ــاره ب ــه افزای ــش‬ ‫می ــزان برداش ــت محص ــول زعف ــران در‬ ‫استان کردس ــتان طی س ــال جاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یش ــود امس ــال ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم‬ ‫«پیش بینی م ‬ ‫زعف ــران در اس ــتان برداش ــت و روان ــه ب ــازار‬ ‫مصرف ش ــود»‪ .‬کش ــت محص ــوالت جدید‬ ‫کش ــاورزی در اس ــتان کردس ــتان به دلی ــل‬ ‫تن ــوع ب ــاالی ش ــرایط جغرافیای ــی‪ ،‬یک ــی از‬ ‫ظرفیت های مهم برای توس ــعه این بخش‬ ‫ب هش ــمار مـ ـی رود و به همین دلی ــل‬ ‫نی ــاز اس ــت ک ــه س ــازمان های مس ــئول‬ ‫ته ــای‬ ‫دراین بخ ــش اقدام ــات و فعالی ‬ ‫بهت ــری را در دس ــتورکار ق ــرار دهن ــد‪.‬‬ ‫هم زمان با سراسر کشور صورت گرفت؛‬ ‫تجلیل از ‪ 16‬نویسنده دفاع مقدس و مادران شهید استان خراسان شمالی‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫هم زمان با مراس ــم «یازدهمین پاسداش ــت‬ ‫ادبی ــات جه ــاد و مقاوم ــت» ب هص ــورت‬ ‫سراس ــری از تقریظ رهبر انقالب اس ــامی بر‬ ‫کت ــاب «تنه ــا گریه ک ــن» به مناس ــبت هفته‬ ‫کت ــاب و کتاب خوانی در خراس ــان ش ــمالی‬ ‫رونمایی ش ــد‪ .‬هم زم ــان با هفتمی ــن روز از‬ ‫هفت ــه کتاب که ب هن ــام روز «کت ــاب‪ ،‬مادران‬ ‫شـــهدا و زنان در دفاع مقـــدس» نام گذاری‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬ائین مل ــی تجلیل از م ــادران‬ ‫به ــای‬ ‫ش ــهدا و تقدی ــر از نویس ــندگان کتا ‬ ‫مرتب ــط ب ــا دف ــاع مق ــدس در تم ــام مرا ک ــز‬ ‫اس ــتان ها ازجمل ــه بجن ــورد و هم زم ــان ب ــا‬ ‫«یازدهمی ــن پاسداش ــت ادبی ــات جه ــاد و‬ ‫مقاوم ــت» هم ــراه ب ــا انتش ــار تقری ــظ رهبر‬ ‫انقالب اس ــامی بر کت ــاب «تنه ــا گریه کن»‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬مدی ــرکل فرهن ــگ و ارش ــاد‬ ‫اس ــامی خراس ــان ش ــمالی دراین ائی ــن‬ ‫ک ــه ب هص ــورت وبین ــاری برگ ــزار ش ــد ضمن‬ ‫گرامیداش ــت هفت ــه کت ــاب و کتاب خوان ــی‬ ‫و بس ــیج ب ــا اب ــراز خرس ــندی از معرفی یکی‬ ‫به ــا در عرص ــه ادبی ــات‬ ‫از بهتری ــن کتا ‬ ‫پای ــداری ب ــه بخش ــی از محت ــوای تقری ــظ‬ ‫مقام معظم رهبری ب ــر کتاب های مختلف‬ ‫فرهنگ ــی اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬حف ــظ و‬ ‫شه ــای دف ــاع مق ــدس‪ ،‬تجلیل از‬ ‫نش ــر ارز ‬ ‫ش ــخصیت رزمن ــدگان اس ــام‪ ،‬پرداخت ــن‬ ‫ب ــه خصای ــص رزمن ــدگان و نق ــاط ق ــوت‬ ‫اث ــار منتشر ش ــده و ارزیاب ــی و پرداخت ــن به‬ ‫نقاط ضع ــف محتوایی و جنب هه ــای ادبی‬ ‫و فن ــی از مح ــور تقریظ هاس ــت»‪ .‬حس ــین‬ ‫فرخن ــده باتوجه به اینک ــه کم جاذب هب ــودن‬ ‫به ــا‬ ‫برخ ــی از خاط ــرات در برخ ــی از کتا ‬ ‫یش ــود و مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫دی ــده م ‬ ‫ظه ــا اش ــاره داش ــتند‪،‬‬ ‫نی ــز ب ــدان در تقری ‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪« :‬برای اینکه بتوانی ــم ارزش ها‬ ‫و فضائ ــل دف ــاع مق ــدس و مع ــارف دف ــاع‬ ‫مق ــدس را به نس ــل بع ــدی انتق ــال دهیم‬ ‫بای ــد خاط ــرات از اس ــتحکام کاف ــی و از‬ ‫جاذب هه ــای الزم برخ ــوردار باش ــند»‪ .‬وی‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬خوش ــبختانه ای ــن ب ــاب ب ــاز‬ ‫ش ــده اس ــت تا بتوانیم برنام هه ــای دیگری‬ ‫به ــای خوب‬ ‫را دراین راس ــتا تعری ــف و کتا ‬ ‫در عرص ــه ادبیات پای ــداری را شناس ــایی و‬ ‫معرف ــی کنی ــم»‪ .‬وی از اینک ــه در خراس ــان‬ ‫ش ــمالی س ــاالنه ‪ 45‬عنوان کت ــاب در حوزه‬ ‫دفاع مقدس به رش ــته تحری ــر درمی اید که‬ ‫یس ــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درنو عخ ــود اقدام ارزشمند ‬ ‫«کتاب هایی ازاین دس ــت می تواند س ــتون‬ ‫فق ــرات دیگ ــر هنره ــا و دسـ ـت مایه خوب ــی‬ ‫ب ــرای اث ــار هن ــری در رش ــته های مختلفی‬ ‫هم چ ــون تئاتر و س ــینما باش ــد»‪ .‬فرخنده‬ ‫به ــای اهدای ــی‬ ‫گف ــت‪« :‬ب ــا مجم ــوع کتا ‬ ‫وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی‪ ،‬در س ــال‬ ‫بیش از ‪ 100‬عن ــوان با موضوع دفاع مقدس‬ ‫یش ــود تا خاطرات‪ ،‬روایات و معارف‬ ‫اهدا م ‬ ‫دفاع مق ــدس در جامعه به خوب ــی ترویج و‬ ‫معرف ــی ش ــود»‪ .‬حجت االس ــام موس ــوی‬ ‫جاجرم ــی؛ امام جمع ــه موقت بجن ــورد نیز‬ ‫دراین مراس ــم ضم ــن تقدیر از نویس ــندگان‬ ‫و فع ــاالن عرص ــه دف ــاع مق ــدس‪ ،‬این اقدام‬ ‫را قدم برداش ــتن در مس ــیر ح ــق دانس ــت‬ ‫و تصری ــح ک ــرد‪« :‬زیرا ش ــهدا مس ــیر ح ــق را‬ ‫انتخ ــاب کردن ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ام ــروز‬ ‫دش ــمن جن ــگ ن ــرم س ــختی را علیه م ــا با‬ ‫تم ــام امکانات ش ــروع ک ــرده اس ــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ته ــای نرم م ــا را ه ــم چون‬ ‫«دش ــمن قدر ‬ ‫ایم ــان ب ــه خ ــدا‪ ،‬اعتقاد ب ــه کربال و عاش ــورا‬ ‫و امام زمان (ع ــج) را می خواهن ــد از م ــا‬ ‫بگیرن ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به ویژ گ ــی برجس ــته‬ ‫اس ــتان ه ــم چ ــون تقدی ــم ‪ 3‬ه ــزار ش ــهید‬ ‫و والی ــت م ــداری دش ــمن‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫«زنده نگه داش ــتن ی ــاد ش ــهدا و نوش ــتن و‬ ‫نه ــا ق ــدرت نرم‬ ‫ثب ــت و ضب ــط خاط ــرات ا ‬ ‫نه ــا‬ ‫بزرگ ــی ب ــرای ماس ــت و دش ــمن از ای ‬ ‫یس ــت؛‬ ‫به وحش ــت افت ــاده اس ــت»‪ .‬گفتن ‬ ‫دراین ائین از ‪ 16‬مادر ش ــهید و نویسندگان‬ ‫ح ــوزه دف ــاع مق ــدس اس ــتان تجلی ــل و‬ ‫همچنی ــن از هش ــت کت ــاب منتشرش ــده‬ ‫در ح ــوزه دف ــاع مق ــدس اس ــتان به هم ــت‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی‪ ،‬اداره کل‬ ‫شه ــای دفاع مقدس‪،‬‬ ‫حفظ اثار و نش ــر ارز ‬ ‫ح ــوزه هن ــری خراس ــان ش ــمالی و س ــپاه‬ ‫رونمای ــی ش ــد‪ .‬کت ــاب «تنه ــا گری ــه ک ــن»‪،‬‬ ‫ش ــامل روای ــت زندگ ــی «اش ــرف س ــادات‬ ‫منتظری»‪ ،‬مادر ش ــهید محم ــد معماریان‬ ‫در دوران مب ــارزات انقالب اس ــامی‪ ،‬جنگ‬ ‫تحمیل ــی و پـ ـس ازان اس ــت ک ــه به قل ــم‬ ‫«ا کرم اس ــامی» تدوین و توس ــط انتشارات‬ ‫«حماس ــه یاران» منتش ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫قطع گاز ادارات دولتی پرمصرف در خراسان رضوی از اول اذرماه‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی بااشـاره به لـزوم‬ ‫شهـای‬ ‫مدیریـت مصـرف بهینـه گاز طبیعـی در همـه بخ ‬ ‫مصرفـی گفـت‪« :‬گاز ادارات و موسسـات دولتـی پرمصـرف‬ ‫اسـتان از ابتدای اذرماه قطع خواهد شـد»‪ .‬حسن افتخاری‬ ‫بـا اعلام ایـن مطلـب گفـت‪« :‬مطابـق بخشـنامه معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬تمـام ادارات‪ ،‬سـازمان ها‪ ،‬موسسـه ها و‬ ‫شـرکت های دولتـی‪ ،‬نهادهـای انقلاب اسلامی‪ ،‬نیروهـای‬ ‫مسـلح و اسـتانداری ها مکلـف بـه رعایـت ضوابـط مصـرف‬ ‫انرژی هسـتند»‪ .‬وی بابیان این مطلب که شـرکت گاز اسـتان‬ ‫بـا تشـکیل گشـت های پایـش نسـبت بـه کنتـرل رعایـت‬ ‫دمـای رفـاه ادارات و سـاختمان های دولتـی اقـدام می کنـد‬ ‫افـزود‪« :‬گاز ادارات و موسسـات دولتـی پرمصـرف کـه بـه‬ ‫بخشـنامه مدیریـت مصـرف بهینـه گاز طبیعـی توجـه نکنند‬ ‫از ابتـدای اذرمـاه قطـع خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان ادامـه داد‪« :‬ادارات و موسسـات دولتـی پرمصـرف در‬ ‫مرحلـه اول اخطـار کتبـی دریافـت کرده و درصورت مشـاهده‬ ‫مجـدد عدم رعایـت صرفه جویـی یـا عدم رعایـت دمـای‬ ‫رفـاه‪ ،‬جریـان گاز طبیعـی انـان بـا هماهنگـی اسـتانداری‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفتـه افتخـاری‪ ،‬رعایـت دمـای رفـاه‬ ‫قطـع م ‬ ‫‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۱‬درج هسـانتی گراد در فضاهـای داخلـی و بسـته و‬ ‫دمـای ‪ ۱۸‬درج هسـانتی گراد در راهروهـا و فضاهـای عمومـی‬ ‫سرپوشـیده‪ ،‬روشـن کردن وسـایل گرمایشـی یک ساعت قبل‬ ‫کسـاعت قبـل‬ ‫نهـا ی ‬ ‫شکـردن ا ‬ ‫از اغـاز وقـت اداری و خامو ‬ ‫از پایـان وقـت اداری‪ ،‬خاموش کـردن وسـایل گرمایشـی در‬ ‫روزهای تعطیل‪ ،‬اسـتفاده از دستگاه های گازسوز استاندارد‬ ‫با برچسب انرژی باال ‪ A‬و ‪ ،B‬انجام معاینه فنی موتورخانه ها‬ ‫تشـده ازسـوی سـازمان‬ ‫توسـط شـرکت های تائید صالحی ‬ ‫ملـی اسـتاندارد ایـران‪ ،‬سـرویس و تعمیـر دوره ای تجهیـزات‬ ‫گازسـوز ازطریـق متخصصـان مجـاز و نصـب سـامانه پایـش‬ ‫هوشـمند موتورخانـه به منظـور افزایـش ضریـب ایمنـی و‬ ‫حشـده‬ ‫بازدهـی وسـایل گازسـوز از اصلی تریـن نـکات مطر ‬ ‫یسـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫در بخشـنامه معـاون اول رئیس جمهور ‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی تا کید کـرد‪« :‬ادارات‪ ،‬موسسـه ها‬ ‫و شـرکت های دولتـی مکلـف هسـتند در چهارماهـه پایانـی‬ ‫امسـال حداقل ‪ 10‬درصد نسـبت به مدت مشـابه پارسـال در‬ ‫مصـرف گاز صرفه جویـی کنند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬مسـئوالن‬ ‫متولـی انـرژی در دسـتگاه های دولتـی می تواننـد ازطریـق‬ ‫تمـاس بـا شـماره تلفن ‪ 1594‬مرکـز خدمـات الکترونیـک و‬ ‫ارتباطـات مردمـی شـرکت گاز خراسـان رضـوی نسـبت بـه‬ ‫دریافـت مشـاوره و راهنمایـی درزمینـه راهکارهـای کاهـش‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی در سـاختمان های اداری اقـدام کنـد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سه خانه هالل در شهرستان ری‬ ‫رئیـــس جمعیـــت هالل احمـــر‬ ‫شهرســـتان ری‪ ،‬گفـــت‪« :‬ســـه‬ ‫خانـــه هالل بـــا هدف اماده ســـازی‬ ‫و امـــوزش همگانـــی مـــردم در‬ ‫مقابـــل حـــوادث طبیعـــی و بالیـــا‬ ‫در محله هـــای کم برخـــوردار‬ ‫این شهرســـتان راه انـــدازی شـــد»‪.‬‬ ‫حســـین فهیمی افزود‪« :‬خانه های‬ ‫هـــال بـــا همـــکاری اداره اوقـــاف در امـــام زاده ســـیده ملـــک خاتـــون(س)‪،‬‬ ‫امـــام زاده هـــادی(ع) و امـــام زاده ابوالحســـن(ع) شـــهرری دایـــر شـــده اند»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه خانه هـــای هـــال بـــا هـــدف اماده ســـازی فـــرد‪ ،‬خان ــواده‬ ‫و محلـــه در برابـــر خســـارات ناشـــی از عوامـــل طبیعی‪ ،‬حـــوادث و بالیـــا دایر‬ ‫شـــده‪ ،‬خاطرنشـــان کرد‪ « :‬هم ا کنـــون شهرســـتان ری دارای ‪ ۴۴‬خانه هالل‬ ‫در محـــات شـــهرها و روستا ســـت کـــه ایـــن خانه هـــا عالوه بر امـــوزش مردم‬ ‫برخـــی نیـــاز دارویـــی برخی ازافـــراد کم برخـــوردار را نیـــز در محـــات برط ــرف‬ ‫می ســـازند»‪ .‬فهیمـــی اضافه کـــرد‪« :‬فعالیت های داوطلبانه‪ ،‬تنها به ش ــعب‬ ‫جمعیـــت هالل احمر خالصه نمی شـــود و راه انـــدازی خانه هـــای داوطلبی‬ ‫هالل ســـبب شـــده که این فعالیت ها به داخل خانه شـــهرها و روســـتاهای‬ ‫ت و امـــوزش مردمی در‬ ‫ زیادی راه پیدا کند»‪ .‬وی بااشـــاره به افزایش مشـــارک ‬ ‫برابـــر حـــوادث با تشـــکیل خانه های هـــال افـــزود‪« :‬برنامه ریزی بـــا نظارت‬ ‫و گزارش دهـــی منظـــم‪ ،‬ارائـــه خدمـــات به موقع‪ ،‬موثـــر و با کیفیـــت‪ ،‬افزایش‬ ‫بازدهـــی داوطلبـــان بـــرای برخـــورداری از برنامه هـــای کیفـــی و تخصص ــی‬ ‫ازجمله اهداف تشـــکیل خانه های هالل است»‪ .‬فهیمی ادامه داد‪« :‬ایجاد‬ ‫عوامل انگیزشـــی در بین مردم و ایجاد فضای فعالیتی مناســـب برای انجام‬ ‫امور تخصصی از دیگر اهداف فعال ســـازی خانه هـــای داوطلبی هالل احمر‬ ‫ اســـت»‪ .‬وی با تا کید براینکـــه سه دســـته فعالیـــت مربـــوط بـــه حوز هه ــای‬ ‫امدادونجـــات‪ ،‬داوطلبی و جوانـــان در خانه های هالل انجام شـــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایـــن خانه هـــا با هـــدف نفـــوذ در الیه هـــای اجتماعـــی‪ ،‬گســـترش اموزش‪،‬‬ ‫ارتقـــای تاب اوری جامعه و ترغیب مردم برای ســـاختن شـــهرها و روس ــتاها‬ ‫پس از وقوع حوادث و بالیا ایجاد شـــده اســـت»‪ .‬فهیمـــی ادامه داد‪ « :‬تالش‬ ‫می شـــود کـــه ضمـــن توان افزایـــی و هم افزایـــی از ظرفیت هـــا‪ ،‬توانمندی ها‬ ‫و امکانـــات ارائـــه خدمـــات بشردوســـتانه و عام المنفعه ازســـوی داوطلبان‬ ‫هالل احمـــر در خانه هـــای هالل شـــهری و روســـتایی برای خدمت رس ــانی‬ ‫بیشـــتر و مطلوب تر به نیازمندان و احاد مختلف جامعه بهره برده ش ــود»‪.‬‬ ‫تشریح ویژه برنامه های هفته بسیج مستضعفین‬ ‫در منطقه ‪20‬‬ ‫فرمانـــده حـــوزه مقاومـــت بســـیج منطقـــه ‪20‬‬ ‫ویژه برنامه هـــای هفتـــه بســـیج را تشـــریح‬ ‫شـــد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی شـــهرداری‬ ‫منطقـــه ‪20‬؛ مهـــدی مالمیـــر با بیان اینکـــه‬ ‫ویژه برنامه هـــای هفتـــه بســـیج ‪ 5‬تـــا اذر مـــاه‬ ‫برگـــزار می شـــود‪ ،‬گفـــت‪« :‬در اولیـــن روز هفته‬ ‫بســـیج‪ ،‬بســـیجیان شـــهرداری این منطقـــه‬ ‫ضمـــن توزیـــع گل و شـــیرینی بیـــن کارکنـــان‬ ‫این منطقه‪ ،‬با حضور در برنامه معراج شـــهدا در ســـازمان بســـیج شهرداری‬ ‫تهـــران اغـــاز این هفتـــه را گرامـــی داشـــتند»‪ .‬او مرمـــت و نوســـازی ‪ 350‬عدد‬ ‫تمثـــال شـــهدا‪ ،‬برگزاری طـــرح برکت علـــوی با هـــدف کمک بـــه نیازمندان‪،‬‬ ‫نشســـت مشـــترک اعضـــای شـــورای بســـیج بـــا شـــهردار منطقـــه‪ ،‬دیـــدار با‬ ‫نه ــای‬ ‫تعـــدادی از خانواده هـــای معظـــم شـــهدا‪ ،‬شـــرکت اعضـــای گردا ‬ ‫عاشـــورا و کوثر در ویژه برنامه گرامیداشـــت هفته بســـیج در شهرداری تهران‬ ‫و حضـــور در برنامـــه میثـــاق بـــا ارمان هـــای امام راحـــل و شـــهدای گران قدر‬ ‫در بهشـــت زهرا(س) در روز ‪ 4‬اذر مـــاه را از جملـــه ویژه برنامه هـــای این هفته‬ ‫عنـــوان کرد‪.‬‬ ‫انتصاب مسئول کانون بسیج ورزشکاران‬ ‫سپاه ناحیه مقاومت بسیج حضرت رو ح اهلل باقر شهر‬ ‫مراســـم تودیع و معارفه مســـئول بسیج ورزشـــکاران ســـپاه ناحیه مقاومت‬ ‫بســـیج حضـــرت روح اهلل باقرشـــهر بـــا حضور ســـرهنگ حیدری (جانش ــین‬ ‫فرماندهی ســـپاه ناحیه مقاومت بســـیج حضرت روح اهلل باقرشهر)‪ ،‬حسین‬ ‫شو جوانـــان شهرســـتان ری)‪ ،‬حســـن زالخان‬ ‫یوســـف زاده (رئیـــس اداره ورز ‬ ‫شو جوانان‬ ‫شو جوانان باقرشهر)‪ ،‬ســـابوته (رئیس اداره ورز ‬ ‫(رئیس اداره ورز ‬ ‫شو جوانان بخش حســـن اباد‬ ‫بخش کهریـــزک) و حاجیوند (رئیس اداره ورز ‬ ‫فشـــافویه) و تعـــدادی از پیشکســـوتان و ورزشـــکاران باقرشـــهر و همچنین‬ ‫هیئت هـــای ورزشـــی باقرشـــهر برگـــزار شـــد‪ .‬دراین مراســـم؛ معارفـــه عباس‬ ‫شـــکراهلل به عنوان مسئول کانون بســـیج ورزشکاران ســـپاه ناحیه مقاومت‬ ‫بسیج حضرت روح اهلل صورت پذیرفت و از خدمات اقاخانی تقدیر به عمل‬ ‫ثو بررس ــی‬ ‫امـــد‪ .‬شایان ذکر اســـت؛ بعـــد از این مراســـم مســـئولین بـــه بح ‬ ‫و حـــل مســـائل و مشـــکالت ورزش باقرشـــهر پرداختـــه و درزمینـــه تعامل و‬ ‫همکاری هـــای بیشـــتر میـــان ادارات به تبادل نظـــر پرداختند‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۶۵‬هزارمترمربع زمین کشاورزی در ری‬ ‫مدیـــر جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان ری از تخریـــب ‪ ۴۴‬فقـــره ساخت وس ــاز‬ ‫غیرمجـــاز و ازادســـازی ‪ ۶۵‬هزارمترمربـــع از زمین هـــای مرغـــوب کشـــاورزی‬ ‫در بخـــش خـــاوران این شهرســـتان خبـــر داد‪ .‬جبرئیـــل بـــرادری گف ــت‪:‬‬ ‫«این اقدامـــات درراســـتای اجرای تبصره ‪ ۲‬مـــاده ‪ ۱۰‬قانـــون اصالحی قانون‬ ‫حفـــظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در روســـتای قاســـم اباد بخش خاوران‬ ‫شهرســـتان ری صـــورت گرفـــت»‪ .‬وی بابیان اینکـــه اداره جهـــاد کشـــاورزی‬ ‫نظارت بر ساخت وســـازهای غیرمجاز را در ســـال جاری تشدید کرده است‪،‬‬ ‫افـــزود‪« :‬تمامـــی این ساخت وســـازهای غیرمجاز با دســـتور قضایی تخریب‬ ‫تو ســـاز بـــرای افزایـــش ارزش افزوده‬ ‫شـــد»‪ .‬برادری اضافـــه کرد‪« :‬این ساخ ‬ ‫اراضـــی کشـــاورزی انجام شـــده بود که بـــا حضـــور عوامل نیـــروی انتظامی‪،‬‬ ‫جهاد کشـــاورزی‪ ،‬نمایندگان دادســـتانی و بخشـــداری تخریب شـــد»‪ .‬مدیر‬ ‫جهـــاد کشـــاورزی شهرســـتان ری با تا کید بـــر حفاظـــت از اراضی کشـــاورزی‬ ‫لو تصـــرف در‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬بـــا هرگونـــه ساخت وســـاز غیرمجـــاز و دخ ‬ ‫اراضـــی کشـــاورزی کـــه مانـــع از تولید محصـــوالت کشـــاورزی شـــود‪ ،‬برخورد‬ ‫می شـــود»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬تیم هـــای گشـــتی جهـــاد کشـــاورزی ری‬ ‫به صـــورت شـــبانه روزی محدوده هـــای این منطقـــه را رصـــد و بـــا متخلفان‬ ‫در امـــر ساخت وســـاز غیرمجاز برخـــورد می کننـــد»‪ .‬برادری از همـــه مالکان‬ ‫و کشـــاورزان خواســـت که قبل از هرگونـــه اقدامی درزمینه ساخت وس ــاز در‬ ‫اراضـــی کشـــاورزی بـــا مدیریت جهاد کشـــاورزی شهرســـتان مکاتبـــه کنند‪.‬‬ ‫کشف ‪۵۵۰‬دستگاه ماینر و برد ماینر در ری‬ ‫فرمانـــده انتظامی شهرســـتان ری گفـــت‪ ۵۰« :‬دســـتگاه ماینر به همـــراه ‪۵۰۰‬‬ ‫بـــرد ماینر بـــه ارزش تقریبی ‪ ۲۰‬میلیاردریال از یک مزرعـــه تولید بیت کوین در‬ ‫حاشیه اتوبان هاشمی شهرری کشـــف شد»‪ .‬سرهنگ دوستعلی جلیلیان‬ ‫در جمـــع خبرنگاران‪ ،‬افـــزود‪« :‬عالوه بر ماینرها ازاین محـــل ‪ ۶۰‬تن ارد قاچاق‬ ‫نیـــز بـــه ارزش تقریبـــی ‪ ۱۸‬میلیاردریـــال کشـــف و ضبـــط شـــد‪ .‬عوامـــل گروه‬ ‫عملیـــات پلیـــس امنیت شهرســـتان ری بـــا رصدهای میدانـــی و تحقیقات‬ ‫تخصصـــی موفق به شناســـایی این مزرعه ارز دیجیتال در شـــهرری ش ــدند‬ ‫و پـــس از هماهنگـــی با دســـتگاه قضایـــی عملیـــات ورود به محـــل را انجام ‬ ‫دادنـــد»‪ .‬جلیلیان افـــزود‪« :‬عوامل گروه عملیات پلیس امنیت شهرس ــتان‬ ‫ری بـــا همراهـــی عوامـــل پلیس امنیـــت فاتب طـــی یک عملیـــات ضربتی و‬ ‫غافلگیرانـــه پنج نفـــر را دســـتگیر کردنـــد»‪ .‬وی بابیان اینکـــه متهمـــان برای‬ ‫انجام روال قانونی به دســـتگاه قضایی تحویل شـــدند‪ ،‬گفت‪« :‬محل مزرعه‬ ‫ارزهـــای دیجیتـــال نیز بـــا حکم قضایی پلمب شـــد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫توزیع روغن موتور بی واسطه‬ ‫به مالکان ناوگان حمل ونقل جاده ای در استان مرکزی‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬معـاون حمل ونقـل‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی از اغـاز طـرح توزیـع روغن موتـور‬ ‫بی واسـطه بـه مالـکان نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای خبـر داد‪ .‬علـی امیـری با اشـاره به‬ ‫یهـای صورت گرفتـه درجهـت تحقـق‬ ‫پیگیر ‬ ‫رسـالت سـازمانی بـرای ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مالـکان نـاوگان حمل ونقـل جـاده ای گفـت‪« :‬طـرح توزیـع روغن موتـور بـه‬ ‫مالکان ناوگان حمل ونقل جاده ای از روز شـنبه در اسـتان مرکزی شـروع شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬راننـدگان نـاوگان حمل ونقـل جـاده ای در حـوزه حمـل‬ ‫کاال و مسـافر می تواننـد بـا به همراه داشـتن مـدارک الزم جهـت احـراز مالکیـت‬ ‫روغن موتـور مصرفـی خـود را بامراجع هبـه پایانـه بـار ارا ک بـا نرخ مصـوب دولتی‬ ‫دریافـت کننـد»‪ .‬به گفته امیری‪ ،‬اسـتان مرکزی از نخسـتین اسـتان های کشـور‬ ‫نطـرح را بـه انجـام رسـانده اسـت‪ .‬اسـتان مرکـزی دارای‬ ‫اسـت کـه اجـرای ای ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫‪ ۱۳۹‬شـرکت حمل ونقـل کاال و ‪ ۴۷‬شـرکت حمل ونقـل مسافر ‬ ‫ا کنـون بال غبـر ‪12700‬نفـر راننـده نـاوگان عمومـی (بـار و مسـافر) در ان فعالیـت‬ ‫دارنـد‪ .‬معـاون حمل ونقـل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی‬ ‫نبـر ‪ ۱۱‬میلیـون و ‪ ۲۹۲‬هزارتـن‬ ‫ادامـه داد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون‪ ،‬افزو ‬ ‫لشـده کـه مقصـد اصلـی‬ ‫کاال از مبـدا اسـتان مرکـزی بـه اقصی نقـاط کشـور حم ‬ ‫کاالهای اسـتان مرکزی‪ ،‬سـه اسـتان تهران‪ ،‬اصفهان و خوزسـتان با برخورداری‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد از مجمـوع بـوده اسـت»‪ .‬وی افزود‪ ۱۲« :‬درصد بارهای اسـتان مرکزی‬ ‫ب هصـورت درون اسـتانی و ‪ ۸۸‬درصـد ان ب هصـورت برون اسـتانی جابجـا شـده‬ ‫و سـه شـهر ارا ک‪ ،‬سـاوه و دلیجـان به ترتیـب رتبـه اول تـا سـوم مبـدا اصلـی بـار‬ ‫لشـده از‬ ‫یشـوند»‪ .‬امیـری ‪ ۳۷‬درصـد از کاالهـای حم ‬ ‫در اسـتان را شـامل م ‬ ‫مبـدا اسـتان را کاالهـای معدنـی ماننـد سـیمان‪ ،‬سـنگ و‪ ...‬و ‪ ۳۲‬درصـد از ان را‬ ‫کاالهـای شـیمیایی برشـمرد‪ .‬وی درپایـان ابـراز امیـدواری کـرد بـا ارائه خدماتی‬ ‫ماننـد توزیـع روغن موتـور بـا نـرخ مصـوب دولتـی‪ ،‬السـتیک سـهمیه ای و ارائـه‬ ‫حهـای تشـویقی بـه راننـدگان و مالـکان فعـال نـاوگان حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫طر ‬ ‫توسـط اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکزی‪ ،‬شـاهد ارتقای‬ ‫شـاخص های توسـعه اقتصادی در حوزه حمل ونقل جاده ای اسـتان باشیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل‪:‬‬ ‫توجه به توسعه برنامه های فرهنگی و کتاب خوانی‬ ‫پروین حسـینی‪ /‬رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫«حمایـت از برنام ههـای فرهنگـی به ویـژه در حـوزه کتـاب و کتاب خوانـی در‬ ‫سـال های اخیر همواره موردحمایت و پشـتیبانی قرار گرفته اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫حـوزه ریاسـت و روابط عمومـی سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان اردبیل؛‬ ‫داود شـایقی گفـت‪« :‬به رغـم تنگناهـای مالـی و تمرکـز مسـئوالن در حوز ههـای‬ ‫اقتصادی و فعالیت های عمرانی و زیربنایی همواره در توزیع اعتبارات و منابع‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی سـعی کردیم بخش فرهنگ را پررنگ دیده و به تکمیل‬ ‫پروژ ههـای سـخت افزاری و اجـرای برنام ههـا در بخـش نرم افـزاری کمک جدی‬ ‫کرده باشیم»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬دراین بین تکمیل کتابخانه های عمومی‬ ‫به ویژه تجهیز کتابخانه مرکزی اردبیل در سال های اخیر موردتوجه قرار گرفته‬ ‫و در سـفر رئیس جمهـوری نیـز قـرار شـده دراین بخش بـا تزریق منابع موردنیاز‬ ‫تحولـی را در سـال های پیـش رو شـاهد باشـیم»‪ .‬رئیـس سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل ادامـه داد‪ « :‬گـره کور در حل مشـکالت اقتصـادی و‬ ‫معیشتی مردم اصالح فرایندهای فرهنگی و اجتماعی ست که ضروری ست با‬ ‫تقویت برنامه ها دراین بخش و همراهی خانواده ها در مسیری حرکت کنیم تا‬ ‫براسـاس الگوهای فرهنگ اسلامی افراد جامعه بتوانند زندگی ارام و معیشـت‬ ‫مناسـبی را تجربه کنند»‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه احداث ‪ 150‬مگاوات‬ ‫نیروگاه مقیاس کوچک در برق منطقه ای خوزستان‬ ‫‪150‬مـگاوات نیـروگاه‬ ‫تفاهم نامـه احـداث ‬ ‫مقیاس کوچک بین شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان و شـرکت صافـات انـرژی یـزد‬ ‫(صافاتکـو) امضا شـد‪ .‬طبـق این تفاهم نامه‬ ‫کـه به امضـای محمـود دشـت بزرگ ؛‬ ‫مدیرعامـل ایـن شـرکت و رضـا جوا دپـور؛‬ ‫‪150‬مـگاوات‬ ‫مدیرعامـل شـرکت صافـات انـرژی یـزد رسـید‪ ،‬مقـرر شـده کـه ‬ ‫نیـروگاه مقیـاس کوچـک بـا حدا کثـر ظرفیـت احـداث در هرنقطه ‪ 25‬مـگاوات‪،‬‬ ‫احـداث شـود‪ .‬دراین یادداشـت تفاهـم امـده اسـت کـه شـرکت صافـات انـرژی‬ ‫یشـود که بـا فراه مکـردن دانش و تجهیـزات‪ ،‬دریافت‬ ‫یـزد (صافاتکـو) متعهد م ‬ ‫مجوزهای الزم و سرمایه گذاری‪ 150 ،‬مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک در شبکه‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان احـداث کنـد‪ .‬شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫نیـز متعهـد شـده کـه کلیـه بسـترهای الزم جهـت سـرمایه گذاری و اجـرای‬ ‫نهـای دارای قابلیت احداث نیـروگاه و‬ ‫پـروژه ازجملـه شناسـایی و معرفـی مکا ‬ ‫هماهنگـی الزم را تـا مرحلـه اتصـال بـه شـبکه فراهـم کنـد و خرید تضمینی برق‬ ‫تولیـدی را مطابـق بـا دسـتورالعمل توسـعه مولـد مقیـاس کوچـک نیـز انجـام‬ ‫دهد‪ .‬طبق خواسـت برق منطقه ای خوزسـتان دراین تفاهم نامه الزم اسـت که‬ ‫تهـای اجرایـی پـروژه در کوتاه ترین زمـان بعـد از امضـای این تفاهم نامه‬ ‫فعالی ‬ ‫یکـه حداقـل ‪ 75‬مـگاوات از ظرفیـت پروژه تـا اول خـرداد ‪1401‬‬ ‫اغـاز شـود به طور ‬ ‫راه انـدازی و بـه شـبکه متصـل شـود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 10‬درصدی حجم اب سدهای کردستان‬ ‫نسرین میرکی‪ /‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای‬ ‫کردسـتان بااشـاره به نحـوه مصـرف اب در اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬اولین اقـدام درجهـت صرفه جویـی در‬ ‫مصـرف اب نهادینـه کـردن نحـوه صحیـح مصرف‬ ‫گسـازی و‬ ‫اسـت کـه این مهـم بایـد ازطریـق فرهن ‬ ‫اطالع رسـانی و بـا همـکاری سـازمان های مربوطـه‬ ‫صـورت پذیـرد؛ چرا کـه ا گـر دراین خصـوص اقـدام‬ ‫مناسـبی صـورت نگیـرد در اینـده ای نه چنـدان دور بـا چالـش بزرگـی در بحـث‬ ‫تامین اب در اسـتان‪ ،‬مواجه خواهیم بود»‪ .‬مهندس اریانژاد افزود‪« :‬انسـجام‬ ‫مابیـن کلیـه دسـتگاه های اسـتان درجهـت صیانـت از منابـع اب و همچنیـن‬ ‫انجـام اقدامـات مشـترک درجهـت خدمت رسـانی بـه مـردم بـا همـکاری و‬ ‫همفکـری مسـئوالن اسـتانی‪ ،‬حائزاهمیـت اسـت»‪ .‬مهنـدس ارش اریانـژاد‬ ‫بـه وضعیـت اب سـدهای اسـتان اشـاره و عنـوان کـرد‪« :‬حجـم اب مخـازن‬ ‫سـدهای اسـتان ا کنـون ‪ 970‬میلیون مترمکعـب اسـت کـه در پارسـال این رقـم‬ ‫یک میلیـارد و ‪ 255‬میلیون مترمکعـب بـوده اسـت»‪ .‬وی حجـم نرمـال کل‬ ‫سـدهای اسـتان را دومیلیـارد و ‪ 808‬میلیون مترمکعـب اعلام و گفـت‪« :‬ا کنون‬ ‫بـرای پرشـدن سـدهای کل اسـتان بـه یک میلیـارد و ‪ 592‬میلیون مترمکعـب‬ ‫ً‬ ‫اب نیاز اسـت و مجموعا سـدهای اسـتان ‪ 34‬درصد پر هسـتند درحالی که در‬ ‫مدت مشابه پارسال بیش از ‪ 44‬درصد اب ذخیره داشتیم»‪ .‬مهندس اریانژاد‬ ‫به بارندگی های اخیر اشـاره کرد و گفت‪« :‬میانگین بارندگی اسـتان در ابان ماه‬ ‫سـال جاری ‪ 38.3‬میلی متر اسـت که این میزان در پارسـال ‪ 62.1‬بوده است»‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 1400‬شماره‪2371‬‬ ‫منا محمدی‬ ‫بازدید از مناطق پیشنهادی برای ناحیه صنعتی الشار‬ ‫نو بلوچستان‬ ‫در استان سیستا ‬ ‫سیامک نرماشیری‪ /‬مناطق پیشنهادی برای ناحیه صنعتی الشار در استان‬ ‫نو بلوچسـتان مورد بازدید قرار گرفت‪ .‬مدیر عامل شـرکت شهرک های‬ ‫سیستا ‬ ‫نو بلوچسـتان گفـت‪« :‬مناطـق پیشـنهادی بـرای ناحیـه‬ ‫صنعتـی سیستا ‬ ‫صنعتـی الشـار مـورد بازدیـد قـرار گرفت»‪ .‬علیرضا راشـکی افـزود‪« :‬سـه محدوده‬ ‫بـرای ناحیـه صنعتی مذکور در اطراف شهرسـتان الشـار پیشـنهاد شـده بـود»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬از میان این سـه محدوده با بررسـی های کارشناسـی صورت گرفته ‪،‬‬ ‫منطقه ای به گسـتره حدود ‪ ۵۰‬هکتار انتخاب و موردتائید قرار گرفت»‪ .‬رئیس‬ ‫نو بلوچستان خاطر نشان‬ ‫هیئت مدیره شـرکت شـهرک های صنعتی سیستا ‬ ‫کـرد‪« :‬در این بازدیـد و نشسـت های کارشناسـی‪ ،‬فرمانـدار ‪ ،‬معـاون فرمانـدار ‪،‬‬ ‫بو فاضلاب و‬ ‫ت شهرسـتان جهـاد کشـاورزی ‪ ،‬منابـع طبیعـی ‪ ،‬ا ‬ ‫مدیـران ادارا ‬ ‫برق نیز حضور داشـتند»‪ .‬راشـکی تا کید کرد‪« :‬این طرح‪ ،‬پیشـنهاد سرپرسـت‬ ‫نو بلوچسـتان بـود»‪.‬‬ ‫معاونت اقتصادی اسـتاندار سیستا ‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن‪:‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫شرکت فوالد مبارکه؛‬ ‫حامی پروژه فوالدسازی فوالد سفیددشت‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫گفـت‪« :‬امیدواریـم بـا تلاش و همـت‬ ‫مدیـران مجموعـه فـوالد سفیددشـت‬ ‫چهارمحال وبختیـاری تـا پیـش از سـال‬ ‫فشـده بـرای‬ ‫‪ 1401‬بـه اهـداف تعری ‬ ‫ایـن صنعـت دسـت پیـدا کنیـم و در‬ ‫نخسـتین گام‪ ،‬کـوره قـوس الکتریکـی ان را‬ ‫راه انـدازی کنیـم»‪ .‬محمدیاسـر طیب نیـا‪،‬‬ ‫در جلسـه بـا مدیرعامـل و مدیـران شـرکت‬ ‫فـوالد سفیددشـت چهارمحال وبختیـاری‬ ‫باتا کیدبـر ضـرورت پیگیـری رفـع مسـائل و‬ ‫مشـکالت ایـن شـرکت گفـت‪« :‬مدیـران و‬ ‫متصدیـان در مجموعـه فـوالد سفیددشـت‬ ‫چهارمحال وبختیـاری بایـد پیگیر مسـائل و‬ ‫مشکالت موجود باشند و از پیگیری خسته‬ ‫نشـوند»‪ .‬وی بابیان اینکه بـرای بهره برداری‬ ‫از پـروژه فوالدسـازی فـوالد سفیددشـت‬ ‫نبایـد زمـان را از دسـت داد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نپـروژه نتیجـه یک عمر تلاش مجموعه‬ ‫«ای ‬ ‫فـوالد سفیددشـت اسـت و بایـد توسـط‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد سفیددشـت‬ ‫به نتیجـه برسـد‪ .‬درهمین راسـتا امادگـی‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان حامـی‬ ‫و کمک رسـان بـرای به نتیجه رسـاندن‬ ‫این پـروژه را اعلام می کنـم؛ البتـه ازادسـازی‬ ‫تجهیـزات از گمـرک دراین خصـوص اهمیت‬ ‫زیـادی دارد و الزم اسـت در هـر مرحلـه از‬ ‫نپـروژه‪ ،‬ا گـر پیمانـکار کوتاهـی‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫کـرد‪ ،‬خودتـان کار را ادامـه دهیـد و ان را‬ ‫ب هسـرانجام برسـانید»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫چشـرایطی‬ ‫شـرایط حا کم بر کشـور‪ ،‬تحت هی ‬ ‫نبایـد از سـرعت پروژ ههـای گـروه فـوالد‬ ‫مبارکـه کاسـته شـود؛ بنابرایـن بایـد محکم و‬ ‫باانـرژی و باانگیـزه بـه جلـو حرکـت کـرد و این‬ ‫انتظـار از مدیران شـرکت فوالد سفیددشـت‬ ‫مـی رود کـه باتما مقـوا بـه جلـو حرکـت‬ ‫کننـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬موضوعـات مربـوط‬ ‫بـه مگامـدول شـرکت فـوالد سفیددشـت‬ ‫نیـز بایـد بـا همـکاری امـور سـرمایه گذاری‬ ‫موردبررسـی و مطالعـه قـرار گیـرد؛ چرا کـه‬ ‫سیاسـت فـوالد مبارکـه برمبنـای توسـعه‬ ‫اسـت؛ دراین میـان بحث مواد اولیـه‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫هزینـه حمل ونقـل و محـل موردنظـر بـرای‬ ‫کار‬ ‫احـداث واحـد مگامـدول بایـد بررسـی و ِ‬ ‫یشـده و امایـش سـرزمین بـرای‬ ‫کارشناس ‬ ‫ان انجـام شـود»‪ .‬طیب نیـا دربـاره ضـرورت‬ ‫کاهـش هزین ههـا تا کیـد کـرد‪« :‬کاهـش‬ ‫ثهـای جـدی‬ ‫هزینـه تولیـد همـواره از بح ‬ ‫مـا بـوده و ا کنـون به واسـطه قیمـت انـرژی و‬ ‫شـرایط کشـور‪ ،‬راه انـدازی مدول هـای احیـا‬ ‫دارای توجیـه اقتصادی سـت؛ امـا در اینـده‬ ‫مشخص نیست که قیمت گاز و دیگر موارد‬ ‫در وضعیـت فعلـی باقی بمانند‪ .‬پس باید در‬ ‫فـوالد مبارکـه و مجموع ههـای وابسـته به ان‪،‬‬ ‫مباحـث مربـوط بـه انـرژی‪ ،‬کاهـش مصـارف‬ ‫اب و محیط زیسـت به عنـوان اهـداف اصلـی‬ ‫درنظـر گرفتـه شـوند»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫شهـای‬ ‫مباحـث مربـوط بـه انـرژی از چال ‬ ‫یتـر‬ ‫جـدی کشـور اسـت و در اینـده نیـز جد ‬ ‫یتـوان‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬در شـرایط فعلـی م ‬ ‫م ‬ ‫شهـای تولیـد و‬ ‫انعطـاف بیشـتری در رو ‬ ‫حرکـت ب هسـمت جلـو داشـت؛ بنابرایـن ا گـر‬ ‫قـرار اسـت طـرح توسـعه ای تعریـف شـود‪،‬‬ ‫مباحـث بهـره وری و ترکیـب محصـوالت باید‬ ‫از ا کنـون مدنظـر قـرار گیـرد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد‪« :‬ا کنـون‬ ‫برخـی واحدهـای زیرمجموعـه فـوالد‬ ‫مبارکـه صرف ًـا روی توسـعه ّ‬ ‫کمـی تولیـد‬ ‫درحال فعالیـت و برنامه ریـزی هسـتند‪،‬‬ ‫پـس ا گـر واحـد جدیـدی بـه مجموعـه‬ ‫تهـا‬ ‫فـوالد مبارکـه اضافـه شـد‪ ،‬بایـد ماموری ‬ ‫تقسـیم بندی شـود و یک بخـش توسـعه‬ ‫ّ‬ ‫کمـی و دیگـر واحدهـا توسـعه کیفـی را انجام‬ ‫دهنـد و الزم اسـت که این موضـوع را در‬ ‫اسـتراتژی های خـود تعریـف کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به جذب نیرو و سـرمایه های انسانی‬ ‫گفـت‪« :‬سـرمایه گذاری های انجا مشـده در‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه تنهـا به واسـطه منابـع‬ ‫مالی نبوده‪ ،‬بلکه به دلیل وجود دانش فنی‬ ‫و مدیریتی سـرمایه های انسـانی بوده اسـت‬ ‫و همین عامل در شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫نیـز صـدق می کنـد؛ فـوالد مبارکـه ازنظـر‬ ‫سـرمایه های انسـانی الگـوی مناسـبی بـرای‬ ‫شـرکت های زیرمجموعـه خـود اسـت؛‬ ‫بنابرایـن بایـد در کنـار کاهـش هزین ههـای‬ ‫تولیـد و افزایـش بهـره وری‪ ،‬مباحـث مربـوط‬ ‫بـه امـوزش سـرمایه های انسـانی و ارتقـای‬ ‫سـطح کیفـی ان مدنظـر قـرار گیرنـد تـا ایـن‬ ‫شـرکت ها همچـون فـوالد سفیددشـت‬ ‫چهارمحال وبختیـاری بتواننـد در اینـده‬ ‫موفـق باشـند»‪ .‬طیب نیـا بابیان اینکـه‬ ‫عامـل موفقیـت فـوالد مبارکـه‪ ،‬سـرمایه های‬ ‫انسـانی فعال و کارامد اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬جذب‬ ‫نیـروی انسـانی کیفـی بایـد در دسـتورکار‬ ‫باشـد؛ درواقـع بایـد اسـتانداردهایی بـرای‬ ‫این موضـوع مدنظر قـرار گیرد‪ ،‬اقدامی که در‬ ‫حشـده است»‪.‬‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه نیز مطر ‬ ‫وی افزود‪« :‬در استان چهارمحال وبختیاری‬ ‫سـرمایه های انسـانی زیـادی وجـود دارد کـه‬ ‫بایـد بـرای فعالیـت در صنعـت جذب شـوند‬ ‫یسـت که از اسـتانداردهای‬ ‫ن به شرط ‬ ‫و ایـ ‬ ‫فشـده بـرای جـذب سـرمایه های‬ ‫تعری ‬ ‫انسـانی کوتـاه نیاییـم و براسـاس کیفیـت‬ ‫و کارایـی افـراد‪ ،‬ایـن اتفـاق بیفتـد؛ چرا کـه‬ ‫کیفیـت سـرمایه های انسـانی خـط قرمـز مـا‬ ‫یشـود؛ کیفیت سـرمایه انسانی‬ ‫محسـوب م ‬ ‫تضمین کننـده سـوداوری و درامدزایـی‬ ‫یـک مجموعـه صنعتـی موفـق خواهـد بـود‬ ‫و از تعطیلـی ان نیـز جلوگیـری خواهـد کـرد؛‬ ‫بنابراین هیچ گاه نباید در مباحث اقتصادی‬ ‫و کیفیـت سـرمایه انسـانی از اسـتانداردهای‬ ‫خـود عقب نشـینی کنیـم؛ چرا کـه ایـن‬ ‫یکـی از مسـائل مهـم و اسـتراتژیک در‬ ‫فـوالد مبارکـه اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه درپایـان بابیان اینکـه تلاش‬ ‫مدیـران مجموعـه فـوالد سفیددشـت‬ ‫چهارمحال وبختیـاری در بخـش تولیـد اهن‬ ‫اسـفنجی موفق بـوده اسـت‪ ،‬ابراز امیـدواری‬ ‫کـرد‪« :‬بـا تلاش و همـت مدیـران مجموعـه‬ ‫فـوالد سفیددشـت چهارمحـال بختیـاری‬ ‫تـا پیـش از سـال ‪ 1401‬خواهیـم توانسـت‬ ‫فشـده بـرای ایـن صنعـت‬ ‫بـه اهـداف تعری ‬ ‫دسـت پیـدا کنیـم و در نخسـتین گام‪ ،‬کـوره‬ ‫قـوس الکتریکـی ان را راه انـدازی و بعـدازان‬ ‫نیـز واحـد ریخت هگـری را دراین مجموعـه‬ ‫وارد مـدار تولیـد کنیـم»‪ .‬غالمرضـا طاهـری‬ ‫معـاون سـرمایه گذاری و امـور شـرکت های‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز دربـاره این جلسـه‬ ‫گفـت‪« :‬درجهـت ارتقـای سـطح تعاملات‬ ‫بیـن شـرکت های زیرمجموعـه گـروه فـوالد‬ ‫مبارکـه بـا شـرکت مـادر‪ ،‬نخسـتین جلسـه‬ ‫هم اندیشی میان شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫نمـاه در محـل‬ ‫و شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬در ابا ‬ ‫سـالن مدیریـت برگـزار شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یهـای انجا مشـده در‬ ‫«براسـاس برنامه ریز ‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه‪ ،‬چهارمین شـنبه هرماه‬ ‫بـه برگـزاری جلسـه بـا یکـی از شـرکت های‬ ‫زیرمجموعـه فـوالد مبارکـه اختصـاص دارد‬ ‫و درهمین راسـتا‪ ،‬بـا هماهنگـی معاونـت‬ ‫سـرمایه گذاری و امـور شـرکت ها‪ ،‬فـوالد‬ ‫مبارکـه در نخسـتین جلسـه‪ ،‬میزبـان‬ ‫مدیرعامـل و مدیـران ارشـد شـرکت فـوالد‬ ‫سفیددشـت بـود»‪ .‬معـاون سـرمایه گذاری‬ ‫و امـور شـرکت های شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬دراین جلسـه مدیـران‬ ‫تولیـد و توسـعه شـرکت فـوالد سفیددشـت‪،‬‬ ‫عملکـرد ان شـرکت در حوز ههـای تولیـد‬ ‫و پروژ ههـای توسـعه را تشـریح کردنـد کـه‬ ‫شهـای ارائ هشـده‪ ،‬شـرکت‬ ‫باتوج هبـه گزار ‬ ‫فـوالد سفیددشـت در شش ماهه نخسـت‬ ‫سـال ‪ ،1400‬عملکـرد مناسـبی در حوز ههـای‬ ‫تولیـد و فـروش داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه مهم ترین پروژه توسـعه ای‬ ‫فـوالد سفیددشـت پـروژه بهر هبـرداری از‬ ‫واحـد فوالدسـازی و ریخت هگـری مـداوم‬ ‫نشـرکت اسـت‪ ،‬مشـکالت موجـود و‬ ‫درای ‬ ‫دالیل تاخیر در اجرای این پروژه به طورکامل‬ ‫نگـزارش‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفـت»؛ بنابرای ‬ ‫در ابتـدای ایـن دیـدار مدیرعامـل و مدیـران‬ ‫فـوالد سفیددشـت بـه ارائه گـزارش عملکرد‪،‬‬ ‫شهـا و برنام ههـای اینـده این مجموعه‬ ‫چال ‬ ‫صنعتـی پرداختنـد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر رشت مطرح کرد؛‬ ‫راه اندازی موزه مردمی و معاصر شهر رشت؛ درخواست کمیسیون فرهنگی شورا‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫در چهاردهمین جلسه شورای شهر رشت‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـورا گفت‪« :‬فرهنگ مقوله ای‬ ‫مهـم و زیـر بنایـی در تمـام جوامـع و ملت هاسـت و کشـور‬ ‫ایـران اسلامی مـا بـا سـابقه طوالنـی دراین زمینه اسـت»‪ .‬نادر‬ ‫حسـینی بابیان اینکـه انقلاب مـا یـک انقلاب فرهنگـی بـود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬مقام معظم رهبری برای شورای انقالب فرهنگی یک‬ ‫تهـای‬ ‫نـگاه و ظرافـت جدیـدی را ترسـیم کردنـد کـه ماموری ‬ ‫شهـای مختلـف کشـور ابلاغ کردنـد‪ ،‬کار‬ ‫ویـژه ای بـه بخ ‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی شـورا برنامه ریـزی‪ ،‬سیاسـت گذاری‪،‬‬ ‫یسـت و ا گـر قـرار‬ ‫هدایـت‪ ،‬نظـارت و ارزیابـی مدیریـت شهر ‬ ‫اسـت اتفاقـی در حـوزه فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی در شـهر‬ ‫ً‬ ‫رشـت بیفتـد‪ ،‬قطعـا نظـارت و برنامه ریـزی ان بایـد در همیـن‬ ‫کمیسـیون باشـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ما تابه امروز سـعی کردیم‬ ‫این مسـیر را دنبال کنیم و از شـهردار و سـازمان های مربوطه‬ ‫خواسـتیم کـه دراین مسـیر حرکـت کننـد‪ .‬دراین راسـتا ‪۱۲‬‬ ‫جلسـه کمیسـیون برگـزار شـده و بـرای کمیسـیون ‪ ۲۲‬کارگروه‬ ‫تهـای‬ ‫بـرای موضوعـات مختلـف ازجملـه کارگـروه فعالی ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬کارگـروه برنام ههـای هنـری‪ ،‬برنام ههـای ادبـی‪،‬‬ ‫برنام ههـای ملـی و مذهبـی‪ ،‬برنام ههـای ایثارگـران و‪ ...‬تعریف‬ ‫و ترسـیم شـده اسـت که جلسـات ان به صورت هفتگی برگزار‬ ‫لگـذاری الزم دراین خصـوص‬ ‫یشـود‪ .‬هـدف این بودکـه ری ‬ ‫م ‬ ‫انجـام شـود»‪ .‬رئیـس کمیسـیون فرهنگی شـورا گفت‪« :‬مـا در‬ ‫دور ههـای گذشـته‪ ،‬فاقـد ایـن بودیـم و ا گـر قـرار اسـت دوره‬ ‫شـورا تمـام شـود و یـک دوره دیگـر اغـاز شـود‪ ،‬بایـد اسـنادی‬ ‫بـرای راهبـری و تعریـف مسـیر بـرای دور ههـای بعـدی نیـز‬ ‫انجـام شـود»‪ .‬حسـینی بااشـاره به تشـکیل کارگرو ههـای‬ ‫ویـژه در کمیسـیون فرهنگـی گفـت‪« :‬بـرای مثـال کارگروهـی‬ ‫کخـان جنگلـی در‬ ‫بـرای بزرگداشـت شـخصیت میـرزا کوچ ‬ ‫یک صدمیـن سـالگرد شـهادت وی‪ ،‬پیگیـری سـاماندهی‬ ‫تهـای فرهنگـی در پیـاده راه‪ ،‬سـاماندهی مرا کـز دینـی‬ ‫فعالی ‬ ‫و فرهنگـی‪ ،‬سـاماندهی کتـاب و کتاب خوانـی برپـا کردیـم کـه‬ ‫از جمله اقدامات ما در سـه ماه فعالیت کمیسـیون فرهنگی‬ ‫شـورا بـوده اسـت»‪ .‬عضـو شـورای شـهر رشـت بابیان اینکـه‬ ‫تهـای فرهنگی‬ ‫امـروز شـهر مـا ازنظـر اما کـن فرهنگی و فعالی ‬ ‫علی رغـم پیشـینه طوالنـی و خوبـی کـه دارد‪ ،‬حـال خوبـی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬با ساماندهی مرا کز‪ ،‬فعاالن فرهنگی و ورزشی‬ ‫یتـوان این موضـوع را به وجـود اورد‪ .‬مـا‬ ‫در شـهر رشـت م ‬ ‫بایـد سـرانه فرهنگـی و ورزشـی شـهرمان را افزایـش دهیـم و از‬ ‫همین جا از ریاسـت محترم شـورا‪ ،‬ریاست محترم کمیسیون‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ریاسـت محتـرم کمیسـیون برنامه وبودجـه و‬ ‫شـهردار محتـرم در بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬می خواهیـم یـک نـگاه‬ ‫ویـژه ای در بودجـه و کار فرهنگـی دیـده شـود کـه بتوانیـم بـا‬ ‫این مبالـغ بسـیارناچیز پاسـخگوی نیازهـای مختلـف شـهر‬ ‫رشـت باشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت راه انـدازی مـوزه‬ ‫مردمـی و مـوزه معاصـر در شـهر رشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از اعضـای‬ ‫شـورا و شـهردار درخواسـت می کنیـم کـه این موضـوع را‬ ‫پیگیـری کننـد؛ همچنیـن اصلاح و بازسـازی تصاویـر شـهدا‬ ‫در سـطح شـهر رشـت از دیگر درخواسـت های ماسـت‪ .‬ما در‬ ‫همیـن کمیسـیون چنـد الیحـه مهـم را به تصویـب رسـاندیم‬ ‫و نظـارت بـر سـازمان های فرهنگـی اجتماعـی شـهرداری و‬ ‫یهـای شـهرداری رشـت نیـز از دیگـر‬ ‫نظـارت بـر روابط عموم ‬ ‫اقدامـات ایـن کمیسـیون بـوده اسـت»‪ .‬حسـینی درپایـان از‬ ‫تمـام نخبگانـی کـه در کمیسـیون فرهنگـی کمـک کردنـد و‬ ‫ارائه طریـق کردنـد قدردانـی کـرد و ادامـه داد‪« :‬برخـی گفتنـد‬ ‫کـه مـا نیـز اهـل نظـر هسـتیم؛ از همـه فعالیـن اجتماعـی‪،‬‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬دانـش امـوزان و‪ ...‬دعـوت می کنیـم تا با نظرات‬ ‫خـود بـه شـهر رشـت کمـک کننـد»‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران خبر داد؛‬ ‫هفت میلیون دالر؛صادراتتعاونی هایخراسانجنوبی‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان از صـادرات بیـش‬ ‫یهـای اسـتان در ‪7‬‬ ‫از هفت میلیـون و ‪ 62‬هـزاردالری (‪ 7062804‬دالر) تعاون ‬ ‫ماهه امسـال خبر داد‪ .‬غالمرضا اشـرفی گفت‪« :‬در هفت ماهه سـال جاری‪22 ،‬‬ ‫شـرکت تعاونـی فعـال اسـتان ب هصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم به کشـورهای‬ ‫امـارات متحـده عربـی‪ ،‬عـراق و سـوریه المـان‪ ،‬یونـان‪ ،‬دانمـارک‪ ،‬خلیـج فـارس‪،‬‬ ‫قطـر‪ ،‬افریقـای جنوبـی از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون صـادرات داشـته کـه‬ ‫این مهـم بیانگـر برنامـه محـوری و پویایـی در حـوزه اقتصـاد تعاونی هاسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان گفـت‪« :‬کاالهای صادراتی شـامل‬ ‫فـرش‪ ،‬جوجـه شـترمرغ‪ ،‬سـنگ بازالت‪ ،‬محصوالت کشـاورزی‪ ،‬صنایع دسـتی‪،‬‬ ‫زرشـک و زعفـران بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫گیالن‬ ‫تخصیص‪ ۵۰۰‬میلیاردتومان اعتبار برای محله نفراباد شهرری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شهرسـتان ری‬ ‫بااشـاره به وضعیـت نابسـامان محلـه نفرابـاد‬ ‫این شهرسـتان گفـت‪« :‬مدیریـت جدیـد‬ ‫کالن شهر تهران ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومان برای حل‬ ‫مشـکالت این محله تخصیص داده است»‪.‬‬ ‫جعفـر بنـدی شـربیانی در نشسـت خبـری‬ ‫بـا اصحـاب رسـانه افـزود‪« :‬درحال حاضـر‪،‬‬ ‫وضعیـت محلـه نفرابـاد کـه در کنـار حـرم‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم(ع) قـرار گرفتـه اسـت‪،‬‬ ‫نمـکان زیارتـی نیسـت»‪ .‬وی‬ ‫زیبنـده ای ‬ ‫بابیان اینکـه اولیـن الیحـه شـهرداری تهـران‬ ‫در دوران جدیـد‪ ،‬رسـیدگی بـه وضعیـت‬ ‫محلـه نفرابـاد بـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬تخصیـص‬ ‫اعتبـار و رسـیدگی جـدی بـه وضعیـت ایـن‬ ‫محلـه می توانـد بسـیاری از معضلات اطراف‬ ‫حـرم عبدالعظیـم(ع) را در کوتاه ترین زمـان‬ ‫برطـرف کنـد»‪ .‬شـربیانی بااشـاره به اینکه‬ ‫وضعیـت شهرسـتان ری ازلحـاظ مشـکالت‬ ‫زیسـت محیطی و سـایر معضلات‬ ‫اجتماعـی و شهرسـازی متناسـب بـا قدمـت‬ ‫هشت هزارساله ان نیسـت‪ ،‬افزود‪« :‬مدیریت‬ ‫کبـاره نمی توانـد تمـام‬ ‫شـهری تهـران به ی ‬ ‫مشـکالت ری را که در طی چهاردهه گذشـته‬ ‫بـه ان تحمیـل شـده حـل کنـد ولـی می تواند‬ ‫هرسـال یکـی از معضلات را برطـرف کنـد»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شهرسـتان ری یاداور‬ ‫شـد‪« :‬توجـه مدیریـت شـهری جدیـد تهـران‬ ‫نشـهر‬ ‫بـرای حـل مشـکالت ری باعث شـد ای ‬ ‫جنوبـی پایتخت‪ ،‬جـزو اولین محالت مقصد‬ ‫سـفر شـهردار تهران باشـد که در ان بسـیاری‬ ‫از مشکالت توسط تیم کارشناسی شهرداری‬ ‫احصاء شد»‪ .‬وی بابیان اینکه شهرری دارای‬ ‫تهـای بی ماننـدی در حوز ههـای‬ ‫ظرفی ‬ ‫علمـی‪ ،‬تاریخـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫مذهبـی اسـت‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬زیرسـاخت های‬ ‫الزم بـرای جـذب حدا کثـری توریسـت‬ ‫یشـمار و ظرفیـت‬ ‫باتوج هبـه اثـار باسـتانی ب ‬ ‫حـرم عبدالعظیـم(ع) بایـد در شـهرری ایجـاد‬ ‫شـود»‪ .‬شـربیانی اضافـه کـرد‪« :‬بسـیاری از‬ ‫کشـورها و حتی اسـتان های کشور که مقصد‬ ‫گردشـگران و توریسـت هسـتند‪ ،‬به انـدازه‬ ‫نصـف شهرسـتان ری اثـار باسـتانی و تاریخی‬ ‫نحـوزه برنامه ریزی های‬ ‫ندارنـد کـه باید درای ‬ ‫الزم صـورت گیـرد»‪ .‬وی در بخـش دیگـر‬ ‫سـخنان خـود یکـی از اهـداف مدیریـت‬ ‫جدیـد شـهری تهـران را کاهـش سـفرهای‬ ‫نشـهری مـردم ری بـه تهـران عنـوان‬ ‫درو ‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬بـرای این منظـور ایجـاد شـعبه‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان و واحدهـای‬ ‫صنفـی موردنیـاز مـردم جـزو برنام ههـای‬ ‫شـورای شـهر تهـران اسـت»‪ .‬شـربیانی ابـراز‬ ‫کـرد‪« :‬ایجـاد شـهرک بهداشـت ودرمان‬ ‫باتوجه به حضور بیماران سایر کشورهای در‬ ‫قالـب توریسـت مذهبـی و همچنین اسـتقرار‬ ‫فـرودگاه امام خمینـی(ره) در شهرسـتان‬ ‫ری از سـایر برنام ههـای شـورای شـهر تهـران‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری تکمیـل و اجـرای پروژ ههـای نیمـه کاره‬ ‫ماننـد تکمیـل خطـوط متـرو و توسـعه ان بـه‬ ‫شهرهای هم جوار را از سایر اهداف مدیریت‬ ‫شـهری تهـران دراین شهرسـتان برشـمرد و‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬شـورای شهرسـتان به عنـوان‬ ‫تهـا بـرای‬ ‫شـورایی فرادسـتی از همـه ظرفی ‬ ‫حل مشکالت شهروندان استفاده می کند»‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬پیگیـری مطالبـات ب هحـق‬ ‫یسـت کـه اعضـای‬ ‫مـردم‪ ،‬بزرگ تریـن خدمت ‬ ‫شـورای شـهر می تواننـد بـه مـردم کننـد»‪.‬‬ ‫با امادگی کامل سراغ سرما می رویم‬ ‫جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن به ریاست مدیرعامل‬ ‫شرکت و با حضور معاونین و روسای واحدهای ستادی و همچنین روسای‬ ‫ادارات گاز شهرسـتان ازطریـق ارتبـاط ویدئویـی برگـزار شـد‪ .‬حسـین ا کبـر‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان) در جلسـه کمیتـه مدیریـت بحـران‬ ‫شـرکت گاز بااشـاره به پیش بینی هـای سـازمان هواشناسـی مبنی بـر ورود‬ ‫جبهه هوای سـرد و پربارش گفت‪« :‬باتوجه به تعمیرات انجام شـده در نیمه‬ ‫اول سـال جـاری و همچنیـن اورهـال تمامـی ایسـتگاه ها‪ ،‬بـا امادگـی کامـل‬ ‫سـراغ سـرما خواهیم رفت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گیالن افزود‪« :‬الزم‬ ‫است کلیه کارکنان شرکت با امادگی و هوشیاری کامل و نیز دراختیارداشتن‬ ‫سیسـتم های ارتباطی و سـایر تجهیزات به صورت مسـتمر امادگی الزم برای‬ ‫مواجهه با بحران های احتمالی را داشته باشند»‪ .‬وی همچنین همکاری با‬ ‫صداوسیما و رسانه های مکتوب و مجازی را درجهت اطالع رسانی به مردم‬ ‫و مشترکین درخصوص مصرف ایمن و درست گاز طبیعی ضروری برشمرد و‬ ‫گفت‪« :‬باید از راه های مختلف نظیر مصاحبه مدیران و کارشناسـان شـرکت‬ ‫در صداوسیما‪ ،‬پیام ها و زیرنویس های مصرف بهینه‪ ،‬اطالع رسانی پیامکی‬ ‫بـه مشـترکین و ‪ ...‬بـرای مدیریـت مصـرف گاز تلاش کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان بااشـاره به دوره هـای اموزشـی برگزارشـده بـرای‬ ‫بخش هـای مختلـف جامعـه نظیـر دهیـاران‪ ،‬نیروهـای بسـیج و ‪ ...‬گفـت‪« :‬با‬ ‫برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه دراین زمینـه بایـد از تمـام ظرفیـت همیـاران‬ ‫شـرکت گاز جهـت پایـداری جریـان گاز مشـترکین اسـتفاده کنیـم»‪ .‬حسـین‬ ‫ا کبـر بااشـاره به نقـش پررنـگ سـپاه و بسـیج درزمینـه مدیریـت بحـران در‬ ‫اسـتان گفـت‪« :‬بایـد هماننـد سـال های گذشـته مکاتبـات الزم بـا سـپاه بـرای‬ ‫استفاده از ناوگان خودروها و استفاده از ظرفیت نیروهای بسیجی برای رفع‬ ‫قطعی هـای مـوردی صـورت پذیـرد»‪ .‬وی درخاتمه گفت‪« :‬ما شـرایط دشـوار‬ ‫بسـیاری را در سـال های گذشـته تجربـه کرده ایـم و بـا توفیـق الهـی و بـا همت‬ ‫نهـای‬ ‫همـه کارکنـان تالشـگر و همـکاری متقابـل مـردم و سـایر ادارات و ارگا ‬ ‫اسـتان‪ ،‬از ایـن ازمـون نیـز به سلامت عبـور خواهیـم کرد»‪.‬‬ ‫امین شاقالنی لور‪ ،‬شهردار دیلمان شد‬ ‫در جلسـه شـورای اسلامی شـهر دیلمان‪ ،‬بعد‬ ‫از عدم تائیـد میلاد شـیخ شـعربافان توسـط‬ ‫مراجـع ذی صلاح‪ ،‬دکتـر امین شـاقالنی با پنج‬ ‫رای موافـق به عنـوان شـهردار دیلمان انتخاب‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬شـهردار جدیـد دیلمـان‪ ،‬اصالتـا دیلمانی‬ ‫و متولد و بزرگ شـده سـیاهکل است‪ .‬شاقالنی‬ ‫هم ا کنـون دانشـجوی دکتـری عمـران‪ ،‬مدرس‬ ‫دانشـگاه و مسـئول واحـد عمرانـی و فنـی شـهرداری سـیاهکل اسـت‪.‬‬ ‫دیدار نماینده مجلس با شهردار الهیجان‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان های الهیجـان و سـیاهکل در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬ضمـن بازدیـد از شـهرداری الهیجـان در جلسـه ای بـا شـهردار بـه‬ ‫بررسـی مشـکالت مدیریـت شـهری پرداخـت‪ .‬در این دیـدار کـه جمعـی از‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر هـم حضـور داشـتند؛ رضـا زنـده دل (شـهردار‬ ‫الهیجـان)‪ ،‬گزارشـی از فعالیت هـا و مشـکالت شـهرداری ارائـه کـرد ‪ .‬رسـول‬ ‫فرخـی (نماینـده شهرسـتان های الهیجـان و سـیاهکل در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) هـم در این دیـدار به منظـور پیگیـری و حـل برخـی مشـکالت‬ ‫شـهرداری الهیجـان بـا مسـئوالن کشـوری و اسـتانی مذا کـره کـرده و‬ ‫هماهنگی هـای الزم بـرای تسـریع در رونـد اجـرای پروژه دفن بهداشـتی زباله‬ ‫شـهر الهیجـان و پرداخـت مطالبـات پیمانـکار انجـام شـد‪.‬‬ ‫صادرات منطقه ازاد انزلی از مرز ‪ ۲۵۴‬میلیون دالر عبور کرد‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫سـازمان منطقـه ازاد انزلـی با بیان اینکـه‬ ‫ظـرف هفت ماهـه سـال جـاری ارزش‬ ‫صـادرات صورت گرفتـه این منطقـه از مـرز‬ ‫‪ ۲۵۴‬میلیـون دالر گذشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬صـادرات‬ ‫خدمـات و کاالهـای تولید شـده در واحدهـای‬ ‫تولیدی‪-‬صنعتـی و خدماتـی منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی ظـرف این مـدت ‪ ۹.۳۲‬میلیـون دالر بـوده اسـت»‪ .‬مهندس علی اوسـط‬ ‫ا کبری مقـدم؛ مهم تریـن اقلام سـبد صادراتی واحدهـای تولید این منطقه را‬ ‫مشـتمل بر دیـا گ خـودرو‪ ،‬دیوار پوش ورق ‪ ،MDF‬مکمل خـورا ک دام‪ ،‬جت‬ ‫پرینتـر‪ ،‬محصـوالت شـیمیایی (هیدروکربـن سـبک) و سـلولزی بیـان کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬کاالهـای فـوق بـه کشـورهای عـراق‪ ،‬چیـن‪ ،‬پا کسـتان‪ ،‬تاجیکسـتان‪،‬‬ ‫کـره جنوبـی‪ ،‬هنگ کنـگ‪ ،‬افغانسـتان و امـارات متحـده عربـی صـادر شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیر عامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی میـزان صـادرات کاالهـای‬ ‫تولید شـده بـه داخـل کشـور و سـرزمین اصلـی را در واحدهـای تولیـد منطقه‬ ‫متبـوع خـود را بالغ بـر ‪ ۱۳۰‬میلیـون دالر اعلام و گفـت‪« :‬تنـوع گسـترده ای‬ ‫از صنایـع غذایـی و شـیمیایی‪ ،‬محصـوالت ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬صنایـع‬ ‫یتـوان‬ ‫الکترونیـک و الکتریکـی‪ ،‬محصـوالت سـلولزی‪ ،‬پوشـا ک و‪ ...‬را م ‬ ‫از جملـه کاالهـای صادر شـده بـه بازارهـای داخلـی در مسـیر تامیـن کاالهـای‬ ‫مورد نیـاز کشـور بیان کرد»‪ .‬ا کبری مقـدم ارزش صادرات مجدد صورت گرفته‬ ‫از طریـق منطقـه ازاد انزلـی را نزدیـک بـه ‪ ۱۱۵‬میلیـون دالر اعلام و اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«ماشـین االت‪ ،‬خـودرو‪ ،‬محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬شـیمیایی‪ ،‬میعانـات نفتـی‪،‬‬ ‫محصـوالت غذایـی و خشـکبار از مهم تریـن کاالهـای صـادرات مجـدد را‬ ‫تشـکیل می دهـد کـه بـه کشـورهای خاورمیانـه‪ ،‬اوراسـیا‪ ،‬عـراق‪ ،‬افغانسـتان و‬ ‫چیـن صـادر شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شهردار خمام خبر داد؛‬ ‫ازسرگیری طرح تعریض خیابان امام خمینی‬ ‫(ره)‬ ‫شـهردار خمـام بـه ازسـرگیری طـرح تعریـض خیابـان امام خمینـی(ره) اشـاره‬ ‫کـرد و با بیان اینکـه طـرح مذکـور پس ازچندسـال رکـود اغـاز شـده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«این عملیات با توجه به ترافیک شهر خمام و تقاضای شهروندان مجددا در‬ ‫دسـتورکار شـهرداری قرار گرفته اسـت»‪ .‬ابوالحسن سیمایی بااشاره به انجام‬ ‫فـاز نخسـت طـرح تعریض از محـدوده ورودی خیابان بوعلی تا مقابل بانک‬ ‫تجـارت‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬تـداوم تعریـض خیابـان اصلـی تـا میـدان شـورا از جملـه‬ ‫یسـت که پس از رفع موانع اداری ادامه خواهد یافت»‪.‬‬ ‫برنامه های شهردار ‬ ‫وی با بیان اینکـه اداره بـرق بـرای جابه جایی تاسیسـات خود‪ ،‬نیازمند اعتبار‬ ‫بـوده و بـا دسـت خالی نمی توانـد خدمات دهـی کنـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬مجـوز‬ ‫تخصیـص اعتبـار و بـراورد جابه جایـی تاسیسـات بـرق از تهـران درحال انجام‬ ‫اسـت کـه بـا پیگیـری در اسـتان بـرای شـرکت توزیـع بـرق خمـام لحـاظ شـود؛‬ ‫ً‬ ‫درهمین راسـتا موقتـا پسـت بـرق مقابـل ورودی خیابـان بوعلـی را تـا تحقـق‬ ‫اعتبـار رنگ امیـزی کرده ایـم کـه در شـب بـرای راننـدگان حادثه سـاز نشـود»‪.‬‬ ‫سـیمایی با انتقـاد از عملکـرد مخابـرات خمـام بـرای جابه جایـی یـک پسـت‬ ‫تلفـن از مقابـل بانـک ملـی‪ ،‬افزود‪« :‬دسـتگاه های خدمات رسـان‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫مانع ما برای خدمات دهی به شهروندان هستند؛ به گونه ای که چندین ماه‬ ‫اسـت اقدامـی نکـرده و جلـوی پیشـرفت پـروژه را گرفته انـد»‪ .‬شـهردار خمـام‬ ‫کهـا و‬ ‫با بیان اینکـه ا گـر شـهرداری بـه پسـت تلفـن دسـت بزنـد‪ ،‬تلفن بان ‬ ‫تعـدادی از شـهروندان بـا قطعـی مواجـه می شـود‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬از شـرکت‬ ‫مخابرات برای حل دغدغه مردم انتظار همکاری وجود دارد»‪ .‬این مسئول‬ ‫با بیان اینکـه قبـول مسـئولیت در شهرسـتان الزمـ ه داشـتن اختیـار اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـا همـه سـختی ها درتلاش هسـتیم تـا همدلـی و همگرایـی‬ ‫بـرای ابادانـی شـهر صـورت بپذیـرد»‪ .‬وی با بیان اینکـه نـه رسـانه ها به عنـوان‬ ‫چشـم مـردم این مسـئله را می پذیرنـد و نـه شـهروندان چنیـن عملکـردی را‬ ‫از مسـئوالن شـهری قبـول می کننـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ایـن امادگـی از سـوی‬ ‫شـهرداری وجـود دارد تـا فـاز اول پـروژه تعریـض را درصـورت تامین اعتبـار‬ ‫شـرکت برق و همکاری مخابرات ظرف مدت یک هفته به سـرانجام رسـانده‬ ‫و فـاز دوم را تـا پایـان سـال جـاری عملیاتـی کنـد»‪ .‬به گفت ه سـیمایی‪ ،‬درتالش‬ ‫هسـتیم تا عالوه بر کمک به رفع مشـکل ترافیک شـهر‪ ،‬مبلمان شـهری را نیز‬ ‫تغییـر داده و در بلـوار خیابـان اصلـی به جـای سـنگ‪ ،‬درخـت بکاریـم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬اذر ‪ 18 1400‬ربیع الثانی ‪ 24 1443‬نوامبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2371‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران خبر داد؛‬ ‫ایجاد بازارچه صنایع دستی و تولیدات کشاورزی‬ ‫(س)‬ ‫شهرستان ری‪ ،‬در مسیر جاده بهشت زهرا‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شهرسـتان ری از تخصیص اعتبار‬ ‫‪۵۰۰‬میلیاردتومانی برای توسعه خدمات در محله نفراباد‬ ‫و ایجـاد بازارچـه صنایع دسـتی و تولیـدات کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان ری در مسـیر جـاده بهشـت زهرا شـهرری خبـر‬ ‫یشـربیانی در نشسـت خبـری بـا‬ ‫داد‪ .‬دکتـر جعفـر بند ‬ ‫اصحاب رسـانه این شهرسـتان با تبریک فرارسیدن هفته‬ ‫بسـیج‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬هر کـس دل در گروی حل مشـکالت‬ ‫یسـت و انتشـار‬ ‫مـردم و دغدغـه مـردم را دارد‪ ،‬بسیج ‬ ‫مشکالت و دغدغه مردم در رسانه ها هم کاری بسیج گونه‬ ‫اسـت و ارتبـاط مسـتقیم و بی واسـطه یـک مسـئول بـا‬ ‫رسـانه ها تـوان او را ضرب درهـزار می کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تهـای شهرسـتان ری در‬ ‫قدمـت هشت هزارسـاله و ظرفی ‬ ‫حوزه های علمی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و مذهبی‪،‬‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬با یک جسـتجوی سـاده در گوگل‪ ،‬صدها‬ ‫صفحه مطالب علمی و فرهنگی درمورد ری به روی شما‬ ‫گشـوده خواهـد شـد کـه نشـانگر اهمیـت و اسـتعدادها و‬ ‫پتانسـیل های بـاالی ایـن شـهر دارد»‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫یهـای‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری اذعـان کـرد‪« :‬بی مهر ‬ ‫تهـای تاریخـی و گردشـگری ری شـده‬ ‫بسـیاری بـه ظرفی ‬ ‫اسـت و ا گـر این همـه اثـار تاریخـی و گردشـگری در دسـت‬ ‫سـایر کشـورها بـود‪ ،‬درامدهـای پایـدار و میلیـاردی بـرای‬ ‫مردم ان منطقه ایجاد می کردند‪ .‬اما متاسفانه شهرستان‬ ‫تهـای بی نظیـر‪ ،‬بـا انبـوه‬ ‫ری باوجـود برخـورداری از ظرفی ‬ ‫مشـکالت و معضالتـی ازجملـه مسـائل زیسـت محیطی‪،‬‬ ‫صنایـع االینـده‪ ،‬فاضلاب‪ ،‬زبالـه و ترافیکـی از محـل تـردد‬ ‫یهـا بـه بهشـت زهرا صـورت می گیـرد مواجـه اسـت»‪.‬‬ ‫تهران ‬ ‫وی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬ا گـر سـالی یـک مشـکل از منطقـه‬ ‫حـل کنیـم‪ ،‬مـردم رضایت منـدی نسـبی از مـا خواهنـد‬ ‫داشـت»‪ .‬عضـو شـورای اسلامی شـهر تهـران خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬اولین سـفر دکتر زا کانی (شـهردار تهران) به شـهرری‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬کـه نشـان از اهمیـت ایـن موضـوع دارد و‬ ‫نخسـتین مصوبـه شـورا در قالـب الیحـه ای در شـهرداری‬ ‫بـا تخصیـص ‪۵۰۰‬میلیاردتومـان اعتبـار‪ ،‬در جهـت حـل‬ ‫یسـاله محلـه نفرابـاد پیگیـری شـد»‪ .‬وی‬ ‫مشـکالت س ‬ ‫افـزود‪« :‬بـا انتقـال برخـی صنایع به شهرسـتان ری و ایجاد‬ ‫شهرک های صنعتی و بهداشت و درمان‪ ،‬در صدد کاهش‬ ‫سفرهای مردم ری به تهران و راه اندازی توریسم درمانی در‬ ‫این منطقه هسـتیم»‪ .‬رئیس شـورای اسلامی شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬تـردد شـهروندان تهـران بـه بهشـت زهرا(س) را تبدیل‬ ‫یـک تهدیـد بـه فرصـت دانسـت و گفـت‪« :‬بایـد بـا ایجـاد‬ ‫بازارچه هایـی در مسـیر تـردد مسـافران عبـوری از محـور‬ ‫بهشـت زهرا(س)‪ ،‬بـرای عرضـه و فـروش صنایع دسـتی و‬ ‫تهـای اشـتغال‬ ‫تولیـدات کشـاورزی شهرسـتان ری‪ ،‬فرص ‬ ‫بـرای مـردم ایـن منطقـه فراهـم کنیـم»‪ .‬در ادامـه ایـن‬ ‫جلسـه دکتر رضوی (شـهردار منطقه ‪ )20‬گفت‪« :‬در دیدار‬ ‫شـهردار تهـران از ایـن منطقـه‪ ،‬تصمیماتـی اتخـاذ شـد و‬ ‫‪ 16‬مصوبـه داشـتیم کـه بخشـی از برنام ههـا‪ ،‬کوتا همـدت‬ ‫و بخـش دیگـری چهارسـاله اجـرا خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بـرای حضـور شـرکت های دانش بنیـان و مجمعـی بـرای‬ ‫تهـای فرهنگـی‪ ،‬مقـرر شـد‬ ‫فعـاالن فرهنگـی و خالقی ‬ ‫بخشـی از کارخانـه سـیمان ری بـه ایـن امـر اختصـاص‬ ‫یابـد و بخـش دیگـری هـم بـه اسـتارتاپ ها و کارافرینـان‬ ‫و حـوزه فرهنـگ اختصـاص یابـد‪ .‬سـید رضـوی گفـت‪:‬‬ ‫«عملیـات اجرایـی پارک کوهسـتان به مسـاحت ‪30‬هکتار‬ ‫و در چندیـن فـاز در محـدوده سـیمان تهـران‪ ،‬مشـرف بـه‬ ‫بزرگـراه امـام علی(ع) و دسترسـی جاده معدن شروع شـده‬ ‫که با راه اندازی این تفرجگاه فرامنطقه ای از برداشـت کوه‬ ‫و تخریـب محیـط زیسـت هـم جلوگیـری خواهـد شـد‪ .‬این‬ ‫پروژه نیز با مشـارکت سـازمان پارک ها و فضای سـبز انجام‬ ‫یشـود»‪ .‬شـایان ذکر اسـت‪ ،‬در ایـن جلسـه خبرنـگاران‬ ‫م ‬ ‫و اصحـاب رسـانه شهرسـتان ری سـواالت خـود را بـرای‬ ‫پیگیـری مشـکالت و دغدغـه مـردم مطـرح و خواسـتار‬ ‫رسـیدگی شـدند‪.‬‬ ‫خدمت رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان به مسائل استانی و کشوری‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری در‬ ‫جلسـه سـتاد شهرسـتانی مقابلـه بـا کرونـا گفـت‪« :‬شـرایط‬ ‫شهرسـتان ری در حـوزه بهداشـت و درمـان ویـژه اسـت؛‬ ‫یکـه در موضـوع مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بصـورت‬ ‫به نحو ‬ ‫فـرا شهرسـتانی خدمـات رسـانی میشـود کـه بنا به ضـرورت‬ ‫تو درمان شهرسـتان‬ ‫ارتقـای سـاختار شـبکه بهداشـ ‬ ‫یهـای الزم صـورت گرفـت تـا ایـن امـر محقـق‬ ‫ری‪ ،‬پیگیر ‬ ‫تهـای شـبکه بهداشـت و درمـان به منظـور‬ ‫و ماموری ‬ ‫ارائـه خدمـات و پیشـبرد اهـداف پیشـگیری و درمانـی‬ ‫به نحو مطلوبـی انجـام شـود»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی‬ ‫تو درمان شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪« :‬رویکـرد شـبکه بهداشـ ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫صیانـت از حقـوق شـهروندان و سلامت عموم ‬ ‫در این خصوص با ‪ 22‬ماه تالش مجموعه شبکه بهداشت‬ ‫اهـداف و سیاسـت های مرتبـط بـا حفـظ سلامت مـردم‬ ‫تو درمان‬ ‫ری محقـق شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬شـبکه بهداشـ ‬ ‫شهرستان ری عالوه بر پوشش جمعیت یک میلیون نفری‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬پایـش سلامت مسـافرین فـرودگاه بین المللی‬ ‫حضـرت امـام خمینـی (ره)‪ ،‬اسایشـگاه خیریـه کهریـزک‪،‬‬ ‫هـزاران معتـاد متجاهـر در مرا کـز مختلـف نگهـداری‪،‬‬ ‫ندامتگا ههـای تهـران بـزرگ و اتبـاع و همچنیـن نظـارت بـر‬ ‫کاالهـای سلامت محـور را تحت پوشـش قـرار داده اسـت‬ ‫کـه اقدامـی بسـیار ارزنـده و جـای تقدیـر دارد»‪ .‬فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان ری بیـان کـرد‪« :‬در ابتـدای شـیوع کرونـا بـا‬ ‫اجـرای طـرح غربالگـری زمینـه مدیریـت ب هصـورت مردمـی‬ ‫و اسـتفاده از ظرفیـت دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬بسـیج و‬ ‫شـبکه بهداشـت فراهـم شـد و هم زمـان بـا سراسـر کشـور‬ ‫طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با محوریت فرمانداری‪،‬‬ ‫بسیج‪ ،‬شبکه بهداشت‪ ،‬هالل احمر و سایر نهادها در ری‬ ‫اجـرا شـد کـه اثـرات مطلوبـی را به همـراه داشـت»‪ .‬نماینـده‬ ‫عالی دولت در شهرستان ری گفت‪« :‬با اغاز وا کسیناسیون‬ ‫کرونـا بـا همـکاری تمامـی نهادهـا و دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫زیرسـاخت های الزم در شهرسـتان ری فراهـم شـد و‬ ‫تو درمان نیـز بـا تلاش و جدیـت فـراوان امر‬ ‫شـبکه بهداشـ ‬ ‫وا کسیناسـیون را در مرا کـز تجمیعـی‪ ،‬شـبانه روزی و سـیار‬ ‫اجرایی کرد و تا به امروز نیز در شهرستان ری یک میلیون و‬ ‫سیصد هزار ُ دز وا کسن تزریق و همچنین‪۱۸۵‬هزار اتباع نیز‬ ‫وا کسـینه شـدند»‪ .‬همچنین در جلسـه ستاد شهرستانی‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬حسـین توکلـی کجانـی معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری از خدمات ارزشـمند‬ ‫تو درمان‬ ‫دکتـر علیرضـا صدرایـی (رئیـس شـبکه بهداشـ ‬ ‫شهرستان) به ویژه در حوزه پیشگیری و مقابله با بیماری‬ ‫یسـت؛ دکتـر تاجـدار نیـز به عنـوان‬ ‫کرونـا تقدیـر کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫تو درمان شهرسـتان ری از سوی‬ ‫سرپرسـت شبکه بهداش ‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران منصـوب شـد‪.‬‬ ‫حضور مدیرکل بهزیستی مازندران‬ ‫در منطقه نوبنیاد ساری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران توجـه ویـژه بـه مناطـق‬ ‫اسـیب دیده را از وظایـف همـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬هـدف اصلـی مـا رفـع تبعیـض ‪ ،‬برقـراری‬ ‫عدالـت و فرصـت برابـر بـرای همـه افـراد جامعـه به ویـژه‬ ‫مناطـق اسـیب اسـت»‪ .‬دکتـر فـرزاد گوهردهـی افـزود‪« :‬در‬ ‫یشـده اسـت کـه بـا‬ ‫اسـتان ‪ ۳۴‬منطقـه اسـیب شناسای ‬ ‫کمک افراد مسـتقر در پایگاه ها و مرا کز خدمات بهزیسـتی‬ ‫(مثبت زندگی) اقدامات تسـهیل گرانه برای رفع مشـکالت‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه هـدف‬ ‫این مناطـق انجـام م ‬ ‫بهزیسـتی از تاسـیس و راه انـدازی پایگا ههـای اورژانـس‬ ‫اجتماعیدر مناطقحاشیه نشین ‪،‬حلمشکالتموجود‬ ‫دراین مناطق اسـت ‪ ،‬ادامه داد ‪« :‬مددکاران و روانشناسـان‬ ‫به عنـوان نیروهـای زبـده و اموزش دیـده در پایگا ههـای‬ ‫اجتماعـی حضـور دارنـد کـه بـا ایجـاد ارتبـاط بـا سـاکنین‬ ‫این مناطـق و جلـب اعتمـاد انـان در رفـع مشـکالت و‬ ‫معضالت تالش می کنند»‪ .‬دکتر گوهردهی با تا کید بر اینکه‬ ‫نیازسـنجی مناطق و افـراد اسـیب دیده ازطریق مـددکاران‬ ‫صـورت می گیـرد ‪ ،‬گفـت ‪« :‬مـددکاران مرا کـز و پایگا ههـای‬ ‫اورژانـس اجتماعی بامراجعه به مرا کز اسـیب و خانـه افراد ‪،‬‬ ‫نیازهـای انـان را شناسـایی و بررسـی و سـپس بـرای رفـع‬ ‫یشـوند»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫مشـکالت بـه بهزیسـتی ارجـاع داده م ‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران بـه مناطـق اسـیب اشـاره کـرد و افـزود ‪:‬‬ ‫«رفـع مشـکالت موجـود دراین مناطـق مسـتلزم همـکاری‬ ‫و همراهـی سـایر دسـتگاه ها ماننـد اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی‪ ،‬ورزش وجوانـان‪ ،‬تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫کهـا و ‪ ...‬اسـت»‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه‬ ‫رفـاه اجتماعـی‪ ،‬بان ‬ ‫کـودکان و زنـان جزو اولویت های اصلی بهزیسـتی هسـتند ‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بهزیسـتی به عنـوان متولـی سلامت اجتماعـی‬ ‫بـا کمـک سـایر دسـتگاه ها در کاهـش و رفـع اسـیب های‬ ‫اجتماعـی احتمالـی دراین مناطق فعالیت می کنـد»‪ .‬دکتر‬ ‫تهـای بهزیسـتی را توانمندسـازی‬ ‫گوهردهـی یکـی از اولوی ‬ ‫جامعـه ی هـدف در مناطـق اسـیب دانسـت و گفـت ‪:‬‬ ‫تهـای بسـیج به عنـوان سـازمان مردمـی ‪،‬‬ ‫«یکـی از فعالی ‬ ‫ارائـه خدمـت بـه مـردم حاشـیه و مناطـق اسـیب اسـت کـه‬ ‫در سـال های گذشـته بـا کمـک سـازمان بسـیج به عنـوان‬ ‫شرکای اجتماعی بهزیسـتی اقدامات خوبی در حوزه های‬ ‫مختلـف صـورت گرفـت»‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫ضمن گرامیداشـت هفته بسـیج و عرض تبریک این روز به‬ ‫همه دالور مردان عرصه ایثار و شـهادت ‪ ،‬خاطرنشـان کرد ‪:‬‬ ‫«نیـروی بسـیج به عنـوان یـک نیـروی مردمـی و پیشـرو در‬ ‫رفع مشکالت مردم در مناطق حاشیه نشین و اسیب پذیر‬ ‫حضور جدی و پررنگی داشـته اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه با‬ ‫همراهـی و همـکاری بسـیج خدمـات خوبـی بـه سـاکنین‬ ‫این مناطـق ارائـه شـده اسـت ‪ ،‬افـزود ‪« :‬امیدواریـم بـا‬ ‫تسهیل گری و معرفی افراد نیازمند دریافت خدمات ساکن‬ ‫دراین مناطـق بـه دسـتگاه ها و سـازمان های ذی ربـط ‪،‬‬ ‫مشـکالت موجـود دراین مناطـق حل وفصـل شـود»‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫نقش الگویی معلم هیچ گاه فراموش نمی شود‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در مراسـم نمادیـن اهـدای احـکام بـه همـکاران‬ ‫یشـود»‪..‬‬ ‫پیمانـی شهرسـتان امـل گفـت‪« :‬نقـش الگویـی معلـم هیـچ گاه فرامـوش نم ‬ ‫علیرضـا سـعدی پور در ائیـن اهـدای نمادیـن احـکام بـه همـکاران پیمانـی (مشـمولین‬ ‫تعیین تکلیـف) شهرسـتان امـل‪ ،‬تجلیـل از مقـام معلـم را تجلیـل از مقـام علـم و دانایـی‬ ‫برشـمرد‪ .‬وی گفـت‪« :‬زمانـی می توانیـم بـرای دیگـران الهام بخـش و اثرگـذار باشـیم کـه به‬ ‫درحقیقـت روشـن توجـه کنیـم‪ .‬اول اینکـه بـه کارمـان عشـق بورزیـم و دوم اینکـه عاشـق‬ ‫کار کـردن باشـیم»‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران تصریـح کـرد‪« :‬امـروز معلمـان مـا‬ ‫در زیسـت بوم جدیـد شـبانه روز تلاش می کننـد و مـا بایـد قـدردان ایـن معلمـان باشـیم‪.‬‬ ‫بسـیاری از مـردم در دوران کرونـا سـختی کار معلـم را درک کردنـد‪ .‬نقـش راهبرانـه‪،‬‬ ‫هدایتگرانـه و تسـهیل گرانه معلـم در عصـر کرونـا بیشـتر نمایـان شـد»‪ .‬سـعدی پور تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬امـروزه معلـم غیـر از مسـائل فنـی بایـد به مسـائل ادرا کـی نیز مجهز باشـد تا بتواند‬ ‫نقش الگویی بی نظیر و بی بدیل خود را نیز ایفا کند؛ نقش الگویی معلم هرگز فراموش‬ ‫نخواهـد شـد»‪ .‬وی ضمـن تبریـک بـه مشـمولین تعیین تکلیـف که پـس از سـال ها تالش‬ ‫بـه اسـتخدام اموزش وپـرورش درامده انـد گفـت‪« :‬از همـکاران سـتادی به ویـژه در حـوزه‬ ‫نیروهـای انسـانی کـه بـا سـعه صدر در صـدور ابال غهـا بی وقفـه تلاش کردنـد تا ایـن اتفاق‬ ‫مبارک در سـطح اسـتان رقم بخورد»‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش مازندران یاداور شـد‪« :‬با‬ ‫خدای خود عهد بسـتیم تا هیچ گاه کم فروشـی و غفلت نکنیم؛ چرا که مسـئولیت بسـیار‬ ‫یشـک کارهـای مانـدگار و اثرگـذار شـما که بـرای فرزندان ایـن مرزوبوم‬ ‫سـنگینی داریـم‪ .‬ب ‬ ‫انجـام داده ایـد‪ ،‬هیـچ گاه فرامـوش نخواهد شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬امـروزه یادگیری‬ ‫مهارت هـای زندگـی برای دانش اموزان بسـیارمهم اسـت‪ .‬بایـد دانش اموزی تربیت کنیم‬ ‫کـه بتوانـد روابـط اجتماعـی مسـتحکمی ایجـاد کنـد‪ .‬مـا بـرای رشـد متعـادل و متـوازن‬ ‫دانش امـوزان بایـد بـه تربیـت تمـام سـاحتی بپردازیـم»‪ .‬دراین مراسـم؛ اهـدای نمادیـن‬ ‫احـکام پیمانـی بـه ‪ ۲۳۰‬نفـر از مشـمولین تعیین تکلیـف شهرسـتان امل برگزار شـد‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج‬ ‫و تجلیل از بسیجیان شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫به مناسبت هفته بسیج و درراستای تجلیل از ‪ ۱۵‬شهید واالمقام صنعت برق مازندران‬ ‫و گلسـتان ‪ ،‬بسـیجیان گران قـدر و تجدیدمیثـاق بـا رهبـر کبیـر انقلاب اسلامی حضـرت‬ ‫امام خمینـی (ره) و مقـام معظـم رهبـری حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای (مدظله العالـی)‬ ‫همایش بسیجیان این شرکت با سخنرانی ریس سازمان بسیج ادارات استان مازندران‪،‬‬ ‫مسـئولین و جمع کثیری از بسـیجیان در نمازخانه شـرکت برگزار شـد‪ .‬سـرهنگ پاسـدار‬ ‫مجیـد شـعبانی بـا تبریـک فرارسـیدن هفتـه بسـیج و تبییـن اهـداف چگونگـی تشـکیل‬ ‫بسـیج مسـتضعفین در کشـور و بااشـاره به اینکه بـه ماموریـت اصلـی ایـن شـجره طیبـه و‬ ‫خدمـت صادقانـه بـه مـردم‪ ،‬از بسـیجیان عضو صنـدوق خیرین این شـرکت درخصوص‬ ‫تهیـه و توزیـع بسـته های معیشـتی بـرای خانواده هـای بی بضاعـت و کم بضاعـت تشـکر‬ ‫ویـژه کـرد‪ .‬در ادامـه این همایـش کـه بـا حضور سـرهنگ شـعبانی (رئیس سـازمان بسـیج‬ ‫ادارات) ‪ ،‬مهندس افضلی (مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان)‪ ،‬سید‬ ‫سـعید موسـوین (معاون منابع انسـانی)‪ ،‬ابوالحسـن بریمانی (مسـئول ایثارگران)‪ ،‬رسول‬ ‫رسـتخیز (فرمانـده پایـگاه مقاومـت بسـیج کارمنـدی شـهید عباسـپور )‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫خالقـی (امـام جماعـت) شـرکت برگـزار شـد ‪ ،‬بـا اهـدا لـوح سپاسـی از بسـیجیان نمونـه و‬ ‫خیریـن بسـیجی شـرکت تقدیـر و تجلیل به عمـل امد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫اوضاع کتاب در سبد خانوار «خوب» نیست‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی مازن ــدران اوضاع کتاب‬ ‫را در س ــبد خانوار خوب ندانس ــت و گف ــت‪« :‬بودجه خرید‬ ‫کتاب در ســـال جاری ‪ ۷۰‬میلیون تومان درنظر گرفته ش ــده‬ ‫اســـت»‪ .‬عباس زار ع در نشست با ناشـــران عرصه کتاب در‬ ‫اس ــتان افزود‪« :‬بخشی از مش ــکالت حوزه کتاب مربوط به‬ ‫شه ــای زیادی‬ ‫ناش ــران اس ــت و فعاالن عرصه نش ــر با چال ‬ ‫روبـ ـه رو هس ــتند»‪ .‬وی بابیان اینک ــه ارش ــاد مازن ــدران در‬ ‫ســـال جاری با ‪ ۲۲۸‬ناش ــری ک ــه با ان هم ــکاری دارد فقط‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون توم ــان بودجه ب ــرای خرید کت ــاب درنظر گرفته‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬هنوز ای ــن اعتبار تخصیص نیافت ــه و فقط‬ ‫تفاهم نام ــه ان منعق ــد ش ــده اس ــت»‪ .‬وی با تا کید براینکه‬ ‫کت ــاب را بای ــد به س ــبد خان ــوار برگردانی ــم‪ ،‬گف ــت‪« :‬اوضاع‬ ‫کت ــاب در س ــبد خان ــوار خوب نیس ــت و تیراژ کتاب بس ــیار‬ ‫کاه ــش یافته اس ــت»‪ .‬زار ع ب ــه حمایت بخ ــش خصوصی‬ ‫از ورزش اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬بای ــد از حمای ــت بخ ــش‬ ‫خصوصی در حوزه نش ــر و کتاب نیز بهره بریم؛ زیرا ناش ــران‬ ‫باید دل خوش ــی داشته باش ــند»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس ــامی مازن ــدران حمایت از فع ــاالن عرصه نش ــر و کتاب‬ ‫را ب ــرای تروی ــج فرهن ــگ کت ــاب و کتاب خوان ــی ض ــروری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2377

روزنامه سایه 2377

شماره : 2377
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سایه 2376

روزنامه سایه 2376

شماره : 2376
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سایه 2375

روزنامه سایه 2375

شماره : 2375
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سایه 2374

روزنامه سایه 2374

شماره : 2374
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سایه 2373

روزنامه سایه 2373

شماره : 2373
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه سایه 2372

روزنامه سایه 2372

شماره : 2372
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!