روزنامه سایه شماره 2347 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2347

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2347

روزنامه سایه شماره 2347

‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫تماس های خود را با همه طرف ها در افغانستان دنبال می کنیم‬ ‫وزیـر امـور خارجـه گفـت‪« :‬تماس هـای خـود را بـا همـه طرف هـا در‬ ‫افغانسـتان دنبـال می کنیـم و مشـورت ها و تماس هـای امنیتـی‬ ‫ایـران نسـبت بـه هیئت حا کمـه سرپرسـتی یـا موقـت در افغانسـتان‬ ‫در جریـان اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حسـین امیرعبداللهیـان در‬ ‫نشسـت خبـری بـا شـاه محمـود قریشـی؛ همتـای پا کسـتانی افـزود‪:‬‬ ‫«تحوالت افغانسـتان را با دقت دنبال می کنیم و باور داریم تشـکیل‬ ‫دولت فرا گیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان‪ ،‬مهم ترین راهکار‬ ‫سیاسـی پیـش روی همـه ماسـت‪ .‬بـرای کمـک بـه افغانسـتان برای‬ ‫تو‬ ‫برون رفـت از وضعیـت کنونـی از تمـام ظرفیت هـای گذرگاه های مـرزی ایران؛ هم بـرای تجار ‬ ‫هـم بـرای ارسـال کمک هـای انسان دوسـتانه و تسـهیل ایـن کمک هـا اسـتفاده می کنیـم»‪.‬‬ ‫‪35.1‬درصد‬ ‫کارخانه هـای تولیدکننـده لوازم خانگـی موفـق شـدند در نیمـه نخسـت سـال بیـش‬ ‫از ‪ ۶۶۸‬هـزار و ‪ ۹۰۰‬دسـتگاه ماشـین لباس شـویی تولیـد کننـد؛ کـه در مقایسـه با‬ ‫مـدت مشـابه ‪ ۹۹‬رشـد ‪ ۳۵.۱‬درصـدی نشـان می دهـد‪ .‬امـار عملکـرد تولیدکننـدگان‬ ‫لوازم خانگـی در بخـش لوازم خانگـی بـزرگ از ابتـدای امسـال تـا پایـان شـهریورماه‬ ‫حا کـی از رشـد تولیـد لباس شـویی‪ ،‬یخچـال و فریـزر اسـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪ 20 1400‬ربیع االول ‪ 27 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2347‬تومان‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مشکالت روحی از نخستین روزهایی که پا به مدرسه گذاشته می شود‪،‬‬ ‫بـازی‪ ،‬پـرورش و ایجـاد روحیه برای کـودکان مورد توجه‬ ‫‪30‬درصدی‬ ‫بـوده و اولیـای مدارس‪ ،‬خـود را موظف می دانند‪...‬‬ ‫پیشرفتچشمگیرسپاهدر عرصهسایبریوجنگال‬ ‫‪2‬‬ ‫جبران خال فره�نگی نمایش های ائینی‬ ‫سال ها طول خواهد کشید‬ ‫‪2‬‬ ‫نمایشـی‬ ‫نقالی‪ ،‬تعزیه‪ ،‬روحوضی‪ ،‬سـیاه بازی‪ ،‬خیمه شـب بازی و ‪ ...‬گونه های مطرح‬ ‫ِ‬ ‫دیرپایـی هسـتند کـه از ان هـا می تـوان به عنوان نمایش هـای ایرانی نام برد؛ اشـکالی از‬ ‫هنر نمایش که مبتنی بر روایت بوده که البته با ائین ها و رسوم سرزمینمان نیز پیوند‬ ‫خورده انـد‪ .‬افـراد مختلفـی دراین زمینـه بـه تحقیـق و پژوهـش پرداخته انـد و بسـیاری‬ ‫هـم بوده انـد کـه دسـت بـه سـاخت و ارائـه اثـاری دراین ژانـر زده انـد؛ امـا به واقـع بـا رونق‬ ‫نمایشـی مدرن‪ ،‬سـهم این دسـت اثار رفته رفته کاهش یافت؛ تاجایی که حاال‬ ‫کارهای‬ ‫ِ‬ ‫گونـه ای مهجـور در عرصـه نمایـش به شـمار مـی رود و حتـی در پایتخـت (تهـران) نیـز که‬ ‫بیشترین تولیدات نمایشی‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جیـک سـالیوان؛ مشـاور امنیـت ملـی امریکا با بیان اینکـه اولویت مهـم دولت‬ ‫بایـدن در قبـال ایـران‪ ،‬بازگشـت بـه میـز مذاکره اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬معتقدیم هنوز‬ ‫فرصـت بـرای حـل مسـئله به صورت دیپلماتیـک وجـود دارد»‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با شهردار اصفهان مطرح شد؛‬ ‫پیشنهادتشکیل کارگروهمشترکفوالد مبارکه‬ ‫و شهرداری اصفهان برای همکاری های دوجانبه‬ ‫درصد بازار رمز ارز دنیا؛ دراختیار ایران‬ ‫‪ِ 10‬‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫تله کابین گرگان‬ ‫قانونی ست‬ ‫‪8‬‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫دو طرح توسعه ای برق رسانی‬ ‫در اردبیل تکمیل شد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نسیم ادبی‬ ‫در دنیای یک ذهن مرموز‬ ‫رئیس دستگاه قضا‪:‬‬ ‫ قوانین دهه های گذشته‬ ‫پاسخگوی نیازهای امروز نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«به هنگام خستگی‪ ،‬خواب الودگی‪ ،‬بیماری و عصبانیت؛ رانندگی نکنیم»‬ ‫فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫نام مناقصه گزار‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان‬ ‫نشانی‪ :‬زنجان‪ ،‬بلوار شیخ اشراق‪ ،‬خیابان راهدار‬ ‫موضوعمناقصات‬ ‫مناقصه اول (تجدید مناقصه)‪ :‬به سازی‬ ‫و تکمیل راه روستایی اسالم اباد‪-‬‬ ‫فیله ورین به طول ‪5‬کیلومتر واقع‬ ‫در حوزه استان زنجان‬ ‫مناقصه دوم‪ :‬روسازی بتنی محل‬ ‫عوارضی ازادراه زنجان‪ -‬تبریز‬ ‫مبنای براورد‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫فهرست بهای واحد پایه رشته‬ ‫‪ 14/993/378/444‬راه‪ ،‬باند فرودگاه و زیرسازی‬ ‫راه اهن سال ‪( 1400‬با تعدیل)‬ ‫‪749/668/922‬‬ ‫فهرست بهای واحد پایه‬ ‫رشته راهداری سال ‪( 1400‬با‬ ‫تعدیل)‬ ‫‪325/315/118‬‬ ‫‪6/506/302/371‬‬ ‫ً‬ ‫نحوه دریافت‪ :‬صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت‪ :‬از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/08/05‬لغایت روز دوشنبه مورخ ‪1400/08/10‬‬ ‫صالحیـت موردنیـاز جهـت شـرکت در مناقصـات‪ :‬گواهینامـه احـراز صالحیـت پیمانـکاری و دارای اعتبـار‬ ‫حداقـل رتبـه ‪ 5‬و باال تـر رشـته راه و ترابـری از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫مهلت و محل تحویل‪ :‬تا سـاعت ‪12:00‬ظهر روز شـنبه مورخ ‪( 1400/08/22‬به دبیرخانه اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اسـتان زنجان)‬ ‫ش پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪9:00‬صبح روز یکشنب ه مورخ ‪ 1400/08/23‬در محل اداره ‬ ‫زمان و محل گشای ‬ ‫کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان زنجان‬ ‫شناسه ا گهی‪1213177 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫رایگان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2347‬‬ ‫‪The Guardian‬‬ ‫رکوردشکنی گرما در اسیا‬ ‫ســـازمان ملل گزارش داد گرمای‬ ‫زمی ــن در ق ــاره اس ــیا در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ب ــه ح ــد بی س ــابقه ای‬ ‫رس ــیده و ش ــدت گرم ــا باع ــث‬ ‫بی خانمان ــی‪ ،‬بی ــکاری و‬ ‫مرگ ومی ــر میلیون هانف ــر ش ــده‬ ‫بو هوای ــی‬ ‫اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ دراس ــتانه اج ــاس ا ‬ ‫گالســـکو‪ ،‬سال ‪ ۲۰۲۰‬گرم ترین ســـال در اسیا بوده و گرمای‬ ‫شـــدید هوا تاثیر زیادی بر توســـعه این قاره داشـــته است‪.‬‬ ‫طب ــق گ ــزارش س ــازمان هواشناس ــی جهان ــی س ــازمان‬ ‫مل ــل دراین س ــال‪ ،‬دم ــای ه ــوای ‪ ۱.۳۹‬درجه س ــانتی گراد‬ ‫باالت ــر از میانگی ــن دم ــای ه ــوا در س ــال های ‪ ۱۹۸۱‬و ‪۲۰۱۰‬‬ ‫نگ ــزارش ام ــده ک ــه گرم ــای ش ــدید‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬درای ‬ ‫بو هوای ــی در اس ــیا در س ــال ‪ ۲۰۲۰‬باع ــث‬ ‫و تغیی ــرات ا ‬ ‫ازدسـ ـت رفتن ج ــان هزاران نف ــر‪ ،‬اوارگ ــی بس ــیاری دیگ ــر‬ ‫شـــده و صدهامیلیارددالر هزینه داشـــته اســـت و اســـیب‬ ‫زی ــادی را ب ــه زیرس ــاخت ها و محی ــط زیس ــت وارد ک ــرده‪.‬‬ ‫بو هوایی‬ ‫این گـــزارش که تنها چنـــدروز قبل از اجـــاس ا ‬ ‫س ــازمان ملل منتش ــر ش ــد نش ــان می دهد گرمای زمین‬ ‫توســـعه پایدار دراین منطقـــه را به خطر انداختـــه و ناامنی‬ ‫اب و غذا‪ ،‬تهدیدهای ســـامتی و تخریب محیط زیســـتی‬ ‫بو هوایـــی ســـازمان‬ ‫را افزایـــش داده اســـت‪ .‬اجـــاس ا ‬ ‫مل ــل از ‪ ۳۱‬ا کتب ــر ت ــا ‪ ۱۲‬نوامب ــر در ش ــهر گالس ــکو برگ ــزار‬ ‫می ش ــود‪ .‬چی ــن ‪ ۲۳۸‬میلیـــارددالر از تاثیـــرات ناشـــی از‬ ‫بو هوای ــی اس ــیب دی ــده اس ــت‪ .‬اس ــیب هند‬ ‫تغیی ــرات ا ‬ ‫‪ ۸۷‬میلیـــارددالر‪ ،‬ژاپـــن ‪ ۸۳‬میلی ــارددالر و ک ــره جنوب ــی‬ ‫‪ ۲۴‬میلیـــارددالر بوده‪ .‬پیش بینی می شـــود افزایش گرما و‬ ‫رطوبـــت باعث کاهـــش ســـاعات کار در قاره اســـیا و هزینه‬ ‫احتمالی هنگفتی شـــود‪ .‬ایـــن گزارش می افزاید بســـیاری‬ ‫از اوارگی ه ــا و بی خانمانی ه ــا در اس ــیا طوالنی تر ش ــود زیرا‬ ‫م ــردم نمی توانن ــد به خان ــه و کاش ــانه خود بازگردن ــد و در‬ ‫محالت خود باردیگر ادغام شـــوند‪ .‬در ســـال ‪ ۲۰۲۰‬سیل و‬ ‫ً‬ ‫توفان به تقریبا ‪ ۵۰‬میلیون نفر در اس ــیا اس ــیب وارد کرد که‬ ‫به م ــرگ بیش از ‪ ۵‬هزارنف ــر منجر ش ــد؛ درحالی که افزایش‬ ‫دمـــای دریاهـــا و اقیانوس ها در اســـیا و اطـــراف ان بیش از‬ ‫میانگی ــن جهان ــی افزای ــش یافته اس ــت‪.‬‬ ‫سه مرحله «تحول خواهی» در دولت سیزدهم‬ ‫‪ТАСС‎‬‬ ‫درخواست اشتاینمایر از مرکل‬ ‫فران ــک والت ــر اش ــتاینمایر‬ ‫رئیس جمه ــوری الم ــان از م ــرکل‬ ‫خواس ــت زم ــان تش ــکیل دول ــت‬ ‫جدی ــد‪ ،‬وظای ــف خ ــود را انج ــام‬ ‫ده ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ ای ــن‬ ‫درخواس ــت براس ــاس بن ــد س ــوم‬ ‫پارا گـــراف ‪ ۶۹‬قان ــون اساس ــی مط ــرح ش ــده و بیس ــتمین‬ ‫اج ــاس بوندس ــتا گ (پارلم ــان الم ــان) نی ــز دی ــروز اغ ــاز‬ ‫شـــد‪ .‬اختیـــارات صدراعظم فـــدرال و وزرای دولـــت در روز‬ ‫اج ــاس پارلم ــان به پای ــان می رس ــید؛ چ ــون تا ان لحظ ــه‬ ‫کابین ــه جدید تش ــکیل نش ــد‪ ،‬دولت قبل ــی ازنظ ــر فنی از‬ ‫کار خ ــارج ش ــده ام ــا ب ــدون محدودی ــت به وظای ــف خود‬ ‫ادام ــه می ده ــد‪ .‬ان ــگال م ــرکل صدراعظ ــم الم ــان و س ــایر‬ ‫مقامات دولتی اوراق استعفا خود را از اشتاینمایر دریافت‬ ‫کردنـــد‪ .‬در بوندســـتا گ یا پارلمـــان المـــان‪ ،‬صندلی هایی‬ ‫ً‬ ‫کـــه معمـــوال توســـط صدراعظـــم یـــا وزرای دولت اشـــغال‬ ‫یک ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬ان ه ــا در لژه ــای ب ــاال جای ‬ ‫می ش ــود‪ ،‬خال ‬ ‫اغلـــب بازدیدکنندگان مناظـــره را از انجا تماشـــا می کنند‪،‬‬ ‫می نش ــینند‪ .‬گفت وگوه ــا درب ــاره ائت ــاف این ــده توس ــط‬ ‫حـــزب سوســـیال دموکرات‪ ،‬حـــزب دموکرات ازاد و ســـبزها‬ ‫ انج ــام ش ــد‪ .‬بعید نیس ــت ن ــام جدی ــد صدراعظ ــم المان‬ ‫در دســـامبر اعـــام شـــود؛ دراین صـــورت اختیـــارات دولت‬ ‫ً‬ ‫فعل ــی کامال قطع خواهد ش ــد‪ .‬به نقل از اسوش ــیتدپرس‪،‬‬ ‫پارلم ــان ت ــازه منتخ ــب الم ــان ق ــرار ب ــود اولی ــن جلس ــه‬ ‫خـــود را دیروز برگـــزار کند‪ .‬انتظـــار می رود که بوندســـتا گ‬ ‫به عن ــوان رئی ــس جدید خ ــود «بائرب ــل باس» عض ــوی از‬ ‫سوس ــیال دموکرات های چ ــپ میان ــه را انتخ ــاب کند که‬ ‫از انتخاب ــات م ــاه گذش ــته به عن ــوان قوی تری ــن ح ــزب‬ ‫ظاه ــر ش ــد‪ .‬المانی ه ــا در ‪ ۲۶‬س ــپتامبر ب ــرای انتخ ــاب‬ ‫ی ــک پارلم ــان جدی ــد و تعیی ــن جانش ــین م ــرکل ک ــه از‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۰۵‬صدراعظ ــم اس ــت‪ ،‬پ ــای صندوق ه ــای رای‬ ‫رفتن ــد‪ .‬مذا ک ــرات ائتالف ــی الم ــان ی ــک موض ــوع مفصل‬ ‫اس ــت و توافقی را به دس ــت می ده ــد که جزئی ــات برنامه‬ ‫دول ــت ب ــرای دوره چهارس ــاله ان را مش ــخص می کند‪ .‬ا گر‬ ‫مذا کرات موفقیت امیز باشـــد‪ ،‬اوالف شـــولتس‪ ،‬جانشین‬ ‫مـــرکل خواهد بود کـــه سوســـیال دموکرات ها را به پیروزی‬ ‫محـــدود در انتخابـــات ‪ ۲۶‬ســـپتامبر ســـوق داد‪ .‬او معاون‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫صدراعظ ــم و وزی ــر دارای ــی در دول ــت فعل ‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫افتتاح فرودگاه بین المللی «فضولی»‬ ‫روس ــای جمه ــوری ترکی ــه و‬ ‫اذربایج ــان ف ــرودگاه بین الملل ــی‬ ‫«فضولـــی» را افتتـــاح کردنـــد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش مه ــر؛ رج ــب طی ــب‬ ‫رئیس جمه ــوری‬ ‫اردوغ ــان‬ ‫ترکی ــه و اله ــام علـ ـی اف همت ــای‬ ‫اذربایجانـــی اش دیروز فرودگاه بین المللـــی در «فضولی» را‬ ‫افتتـــاح کردند‪ .‬فضولی از مناطق ازادشـــده در جنگ اخیر‬ ‫بیـــن جمهـــوری اذربایجان و ارمنســـتان اســـت و اردوغان‬ ‫اولین مقام رسمی ســـت که دراین فرودگاه قدم می گذارد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری ترکی ــه ب ــرای ی ــک س ــفر یـ ـک روزه کاری‬ ‫به دع ــوت اله ــام علی اف ب ــه این کش ــور رفته ب ــود‪ .‬مولود‬ ‫چـــاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیـــه و برخی دیگر از مقامات‬ ‫دولـــت‪ ،‬وی را دراین ســـفر همراهی کردند‪ .‬گفته می شـــود‬ ‫دراین ســـفر‪ ،‬روابط ترکیـــه و جمهوری اذربایجـــان در همه‬ ‫ابع ــاد و ابت ــکارات ب ــرای تقوی ــت بیش ــتر همکاری ه ــای‬ ‫دوجانب ــه موردبح ــث ق ــرار گرفته اند‪ .‬این س ــومین س ــفر‬ ‫رئیس جمه ــوری ترکی ــه ب ــه اذربایج ــان دریک س ــال اخیر‬ ‫بـــوده و او پیش ازایـــن در ‪ ۱۵‬ژوئ ــن ‪ ۲۰۲۱‬و ‪ ۹‬دس ــامبر ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به این کشـــور ســـفر کرده بـــود‪ .‬اردوغان طی ســـفر خود در‬ ‫‪ ۹‬دس ــامبر ‪ ۲۰۲۰‬که پـــس از پیروزی جمهـــوری اذربایجان‬ ‫در جن ــگ قره ب ــاغ انجام ش ــد‪ ،‬ب ــا علـ ـی اف دی ــدار و در رژه‬ ‫پیـــروزی ‪ ۱۰‬دس ــامبر ش ــرکت ک ــرده بود‪.‬‬ ‫رائول الفونسو گریسالس‬ ‫اب یعنی زندگی تلنگر‬ ‫تح ــول در ش ــرایط اداره کش ــور و درپـ ـی ان زندگ ــی م ــردم‬ ‫مهم تری ــن ه ــدف دول ــت س ــیزدهم اس ــت؛ تحول ــی ک ــه طب ــق‬ ‫دی ــدگاه رئیس جمه ــوری بای ــد در س ــه مرحل ــه تفک ــر ب ــا حذف‬ ‫نتوانس ــتن ها‪ ،‬نهاده ــا ب ــا همراه ــی می ــان ق ــوا و در فرایندها با‬ ‫اعتم ــاد به م ــردم و جوان ــان روی دهد تا جامعه به س ــوی ثبات‬ ‫نس ــبی در اقتصاد و سیاس ــت حرکت کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرنا؛ نیاز‬ ‫به تغییر در س ــطوح مختل ــف اداره کش ــور‪ ،‬از مهم ترین نیازهای‬ ‫ام ــروز کش ــور اس ــت ک ــه دول ــت و ش ــخص رئیس جمه ــوری ب ــا‬ ‫درک ض ــرورت ان ب ــرای ایج ــاد تغیی ــری بنیادی ــن درتالش اند‪.‬‬ ‫تغیی ــر و تحول ــی ک ــه به تعبی ــر ایـ ـت اهلل س ــید ابراهی ــم رئیس ــی‬ ‫اساس ــی و واقعی باش ــد ت ــا گرهی از کار کش ــور و مردم باز ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری این مه ــم را در جلس ــه ش ــورای اداری اس ــتان‬ ‫اردبیل مورداش ــاره ق ــرار داده و باتا کیدبر لزوم احیای ظرفیت ها‬ ‫تصری ــح کرد‪« :‬م ــا امروز به یک تحول اساس ــی نی ــاز داریم و باید‬ ‫اقدام ــات و مجموع ــه پیگیری ها دولت به تحول منجر ش ــود»‪.‬‬ ‫رئیس قوه مجریه س ــه محور مش ــخص در اداره کشور را نیازمند‬ ‫تح ــول مورداش ــاره می دان ــد؛ ش ــناخت‪ ،‬نهاده ــا و فراینده ــا‪ .‬با‬ ‫تح ــول بنیادی ــن درهریـ ـک از این س ــه مح ــور می ت ــوان امیدوار‬ ‫ب ــود چر خ ه ــای خار ج ش ــده اقتص ــادی‪ ،‬سیاس ــی و ی ــا حت ــی‬ ‫فرهنگ ــی کش ــور از ری ــل توس ــعه و ارامش ب ــاز در مس ــیر صحیح‬ ‫ق ــرار گی ــرد‪ .‬رئیس جمه ــوری دراین نشس ــت از مفه ــوم اولویت‬ ‫به عن ــوان مهم تری ــن دغدغه دولت ا کن ــون یاد کرده که نش ــان‬ ‫از حساس ــیت ش ــرایط کنونی کش ــور دارد‪ .‬بااین همه‪ ،‬درصورت‬ ‫محقق نش ــدن موض ــوع تح ــول در س ــه مح ــور مورداش ــاره‪،‬‬ ‫پرداخت ــن به دیگر اولویت ه ــا هم چندان امکان پذی ــر و یا حتی‬ ‫نب ــر به نظر‬ ‫موث ــر نخواه ــد ب ــود‪ .‬ای ــن پروس ــه ش ــاید کم ــی زما ‬ ‫برس ــد و به توصی ــف رئیس جمهوری؛ «رنج» داش ــته باش ــد؛ اما‬ ‫اث ــار ماندگاری نه ب ــرای یک س ــال؛ بلکه برای قرن ه ــا‪ ،‬عصرها و‬ ‫نسـ ـل ها دارد ک ــه درص ــورت انجام‪ ،‬ه ــم به عنوان برگی س ــبز در‬ ‫کارنامه دولت س ــیزدهم ثبت خواهد ش ــد و هم زندگ ــی مردم را‬ ‫اس ــان تر خواه ــد کرد‪.‬‬ ‫تغییر نگرش؛ نخستین گام تحول اساسی‬ ‫اولیـ ـن گام هرن ــوع تغییر در ه ــر موضوع و مفهوم ــی تغییر نگرش‬ ‫و ش ــناختی جدی ــد درب ــاره ان موض ــوع ی ــا ح ــوزه اس ــت‪ .‬بدون‬ ‫ش ــناخت ش ــرایط‪ ،‬امکان ــات و ظرفیت ها امیدبس ــتن ب ــه تغییر‬ ‫چندان عقالیی نخواهد بود و ازاین روسـ ـت که ایت اهلل رئیس ــی‪،‬‬ ‫تحول ش ــناختی را بنیادی ترین و س ــنگ بنای تحول دانس ــته و‬ ‫یس ــت؛ نگرش ه ــا باید‬ ‫تصریح ک ــرده‪« :‬نخس ــت تحول شناخت ‬ ‫تغیی ــر کن ــد و تح ــول ایج ــاد ش ــود‪ .‬بزرگانی نظی ـ ِـر پیامبـ ـر (ص)‪،‬‬ ‫امام ص ــادق (ع)‪ ،‬ام ــام راحـ ـل (ره) در قل ــه تح ــول ق ــرار دارن ــد و‬ ‫جامع ــه اس ــامی را متح ــول؛ و نگ ــرش م ــا را ب ــه جامع ــه عوض‬ ‫کردن ــد و این گون ــه تاثیرگ ــذار بودن ــد»‪ .‬تح ــول ش ــناختی در گام‬ ‫نخس ــت‪ ،‬ش ــناخت ضروری تری ــن اصل موردنیاز کش ــور اس ــت‬ ‫ک ــه رهب ــر معظ ــم ان را پایداری توصی ــف و خطاب به مس ــئوالن‬ ‫تصری ــح کردن ــد‪« :‬ب ــا پای ــداری و مقاوم ــت و تحم ــل فش ــارها و‬ ‫مش ــکالت‪ ،‬راه را ادام ــه دهی ــد و متوق ــف نش ــوید»‪ .‬درواق ــع‪،‬‬ ‫ش ــناخت چالش ه ــای موج ــود در کن ــار نگرش ــی جدی ــد ب ــه‬ ‫یس ــت ک ــه دولت‬ ‫ظرفیت ه ــای کش ــور هم ــان تح ــول بنیادین ‬ ‫س ــیزدهم ت ــاش می کن ــد ان را به مرحل ــه اجرا رس ــاند‪ .‬واقعیت‬ ‫ان اسـ ـت که بیش ــترین تمرک ــز دولت ه ــا در دهه ه ــای اخی ــر‬ ‫تمرک ــز ب ــر مش ــکالت موج ــود و جسـ ـت وجوی راه ح ــل از می ــان‬ ‫ظرفیت هاس ــت بی انک ــه ب ــه ای ــن ظرفیت ه ــا و مناب ــع طبیعی‬ ‫و انس ــانی موج ــود‪ ،‬نگاه ــی جدید افکن ــده ش ــود‪ .‬در علم نوین‬ ‫کش ــورداری‪ ،‬کان ــون توج ــه تنه ــا بـــر ظرفیت ه ــای مش ــخص و‬ ‫قابل تشخیص نیس ــت؛ بلکه می توان با نگرش ــی جدید از میان‬ ‫ظرفیت های ــی ک ــه پیش ازای ــن وجود داش ــت ب ــه منابع ــی تازه‬ ‫ً‬ ‫دس ــت یافت؛ مثال ا گر به نس ــل جوان کش ــور نه فق ــط به عنوان‬ ‫نس ــلی که نیازمند اشتغال و ازدواج اس ــت نگریست؛ بلکه ان ها‬ ‫را به عن ــوان س ــرمایه های قابل اعتنـــا در امر اداره کش ــور ش ــریک‬ ‫و س ــهیم ک ــرد؛ می توان از ظرفی ــت ان ها بهترین بهر هب ــرداری را‬ ‫انج ــام داد یا در مثال دیگر‪ ،‬نگرش ــی نوین ب ــه مقوله توان بومی‬ ‫و قدرت داخلی می تواند گره گش ــای بس ــیاری از کاستی ها شود؛‬ ‫مانند تغییر نگرش ــی ک ــه در عرصه دفاعی و از همان س ــال های‬ ‫ابتدای ــی جن ــگ تحمیل ــی انجام و س ــبب ش ــد ت ــوان نظامی و‬ ‫دفاع ــی ای ــران بی انک ــه موردحمای ــت قرار گی ــرد‪ ،‬به پیش ــرفتی‬ ‫ش ــگرف دس ــت یابد‪ .‬ا گر نگرش «نمی ش ــود و نمی توانیم و نگاه‬ ‫به خارج» ت ــداوم می یافت‪ ،‬رس ــیدن به چنین دس ــتاوردهایی‬ ‫غیرممک ــن ب ــود‪ .‬پیون ــد دو تح ــول نگ ــرش ب ــه جوان ــان و توان‬ ‫داخل ــی می توان ــد تحول افرین ش ــرایط س ــخت کنونی باش ــد و‬ ‫دول ــت درت ــاش اس ــت دراین مس ــیر برنامه ه ــای خ ــود را پیش‬ ‫ب ــرد‪ .‬ش ــاید به همین دلی ــل اس ــت ک ــه احم ــد وحی ــدی (وزی ــر‬ ‫کشور) سیاس ــت دولت مردمی س ــیزدهم را جوان گرایی دانسته‬ ‫ک ــه باق ــدرت و ق ــوت درحال انجام اس ــت‪.‬‬ ‫نهادها و ضرورت غیرقابل انکار تحول‬ ‫س ــخن گفتن از تح ــول ش ــناختی و تغیی ــر در نگرش ه ــا‪ ،‬بی انکه‬ ‫اب ــزار تحق ــق نگ ــرش جدی ــد را فراهـــم یا دس ــتکم به روزرس ــانی‬ ‫کنی ــم؛ ممک ــن نخواه ــد ب ــود و اب ــزار تحق ــق ه ــر تحول ــی ه ــم‬ ‫نهادهای موجود در کش ــور هس ــتند؛ نهادهایی که باید همگام‬ ‫ب ــا تغیی ــر نگرش ه ــا تغییر ک ــرده و ام ــکان اج ــرا را ب ــرای مجریان‬ ‫فراه ــم س ــازند‪ .‬رئیس جمه ــوری هم در اش ــاره ای ب ــه این مهم‬ ‫تا کی ــد کرد‪« :‬ما یک س ــازوکار نهادی داریم‪ .‬نگاه س ــازمانی باید‬ ‫ً‬ ‫کامال متحول ش ــود؛ چرا که می خواهی ــم کاری برتر و باالتر انجام‬ ‫دهی ــم»‪ .‬ق ــوای سـ ـه گانه هم در دس ــته ای ــن نهادها ق ــرار دارند‬ ‫ک ــه گویا با تغیی ــرات به وجودام ــده در ماه های قب ــل این تحول‬ ‫در ان ه ــا نی ــز درحال ایج ــاد اس ــت؛ تحولی ک ــه به تعبی ــر معاون‬ ‫پارلمان ــی دولت انتظار مردم هم اس ــت‪ .‬س ــید محمد حس ــینی‬ ‫(مع ــاون پارلمانی رئیس جمه ــوری) دراین زمینه گفت ــه‪« :‬مردم‬ ‫انتظ ــار هماهنگ ــی مجل ــس و دولت را دارن ــد و اخت ــاف را دیگر‬ ‫نمی پذیرن ــد‪ .‬باید می ــان قوه مجری ــه و مقننه‪ ،‬رواب ــط معقول‪،‬‬ ‫منطق ــی و صمیمان ــه برق ــرار ش ــود»‪ .‬کن ــار این س ــه ق ــوه‪ ،‬دیگر‬ ‫نهاده ــا و س ــازمان ها در کش ــور ه ــم نیازمند تغییرات گس ــترده‬ ‫و البت ــه پرش ــتاب هس ــتند ت ــا بتوانن ــد ب ــا برنامه ه ــای دول ــت و‬ ‫نیازه ــای کش ــور هماهنگ ــی موردنظر را به دس ــت اوردن ــد‪ .‬این‬ ‫تحول هراندازه از س ــطح به عمق نهادها نفوذ کند‪ ،‬ثمربخش ــی‬ ‫بیش ــتری خواه ــد داش ــت‪ .‬به دیگر معن ــا ا گ ــر تح ــول در نهادها‬ ‫تنه ــا در همان س ــطح تغییر مدیران و مس ــئوالن باق ــی مانده و‬ ‫شامل سلسـ ـه مراتب پایین تر نش ــود‪ ،‬چندان کاربردی نخواهد‬ ‫ب ــود‪ .‬این مه ــم بی ــش و پی ــش از ه ــر بس ــتر دیگ ــری‪ ،‬نیازمن ــد‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫اموزش ه ــای کارب ــردی و البت ــه نوین نهاد ‬ ‫فرایندی که مانع تحول شده است‬ ‫س ــومین ضلع مثل ــث تحول ک ــه رئیس جمهوری در س ــفر خود‬ ‫به اردبیل‪ ،‬اش ــارات کوتاهی به ان کرد؛ ضلع فرایند اداره کش ــور‬ ‫یس ــت ک ــه به نظر می رس ــد باتوجه به‬ ‫ی ــا همان نظ ــام بوروکراس ‬ ‫توصی ــف رئیس جمه ــوری از ان به عن ــوان یک ــی از چالش ه ــای‬ ‫جدی کش ــور نیازمند بررسی و مطالعه اس ــت‪ .‬وی دراین زمینه‬ ‫ِ‬ ‫تصری ــح ک ــرده‪« :‬یک ــی از موان ــع ج ــدی تح ــول در کش ــور‪ ،‬نظام‬ ‫یس ــت که بزرگ ترین مانع برای‬ ‫بروکراس ــی و نظام پیچیده ادار ‬ ‫یس ــت و باید این نظ ــام پیچیده‬ ‫حرکت ه ــای انقالب ــی و جهاد ‬ ‫اداری را اصالح کرد»‪ .‬هر چرخش ــی در کش ــور باید در سریع ترین‬ ‫یس ــت‬ ‫زمان ممکن روی دهد و این نیازمند تالش ــی شبانه روز ‬ ‫که این روزها ازس ــوی دولت مشاهده می ش ــود‪ .‬در مسیر حرکت‬ ‫دولت اما س ــرعت گیرهای بس ــیار هس ــت که می توان ان ها را در‬ ‫دو دس ــته داخلی و خارجی دس ــته بندی کرد‪ .‬مهم ترین و البته‬ ‫بزرگ تری ــن س ــرعت گیر کنونی‪ ،‬اقتصاد و معیش ــت م ــردم ایران‬ ‫تحریم هاس ــت؛ ام ــا دس ــته دوم س ــرعت گیرها هم ب ــه اهمیت و‬ ‫ضو طویل‬ ‫ابع ــاد همان دس ــته اول اس ــت‪ .‬نظام بروکراس ــی عری ‬ ‫یا به توصی ــف رئیس جمه ــوری؛ «پیچیده» نظام بروکراس ــی که‬ ‫گاه ب ــا ویروس ه ــای رانت و فس ــاد و بی قانونی ه ــم موردهجمه‬ ‫قرار گرفت ــه و اندک کارایی خود را هم از دس ــت می دهد‪ .‬اصالح‬ ‫این نظام به منظور رفع س ــدهای داخلی ح ــرکات و برنامه های‬ ‫دول ــت نیازمند تامل و حرک ــت انقالبی و درعین حال ش ــجاعانه‬ ‫اس ــت ک ــه گوی ــا رئیس جمه ــوری مصم ــم بـ ـ ه ص ــرف ای ــن‬ ‫«ش ــجاعت» در دولت س ــیزدهم است‪.‬‬ ‫مشکالت روحی ‪30‬درصدی‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از نخســـتین روزهایی که پا به مدرســـه گذاشـــته می شـــود‪ ،‬بـــازی‪ ،‬پرورش‬ ‫و ایجـــاد روحیه بـــرای کـــودکان مورد توجه بـــوده و اولیای مـــدارس‪ ،‬خود را‬ ‫موظـــف می داننـــد که برای پـــرورش جســـم و روح کودکان که اینده س ــازان‬ ‫کشـــور هســـتند‪ ،‬از هیچ کوششـــی فروگذار نکنند و در همین رابطه قس ــمت‬ ‫اعظمـــی از محتـــوای کتاب هـــای درســـی مورد مطالعـــه دانش امـــوزان‪ ،‬ب ــه‬ ‫تقویـــت جنبـــه روحی و جســـمی ان ها اختصـــاص داده می شـــود‪ .‬در اینکه‬ ‫دانش امـــوزان در مدرســـه به خوبـــی تربیـــت شـــده و زمینه هـــای توج ــه به‬ ‫جســـم و پرورش روح در انان به خوبی فراهم می شـــود‪ ،‬جـــای هیچ انکاری‬ ‫نیســـت؛ اما به چه علـــت باید وقتـــی دوران تحصیل تمام می شـــود و جذب‬ ‫بـــازار کار و تـــاش می شـــویم‪ ،‬گرفتار مشـــکالت عدیـــده روحی شـــویم؟ این‬ ‫یســـت که جای بحث و تعمق و تفکـــر دارد‪ .‬چه نیکو خواهد بود که‬ ‫پرسش ‬ ‫اولیـــای خانـــه و مدرســـه‪ ،‬درکنارهم و بـــا هم فکری هم برای ســـاخت اینده‬ ‫ً‬ ‫بهتر فرزندان‪ ،‬مرتبا در جلســـاتی باهم نشست وبرخاســـت داشـــته باش ــند‪.‬‬ ‫امـــروز ســـرمقاله را به بهانـــه اظهارنظـــر معاون بهداشـــتی اســـتان کرمان به‬ ‫این مشـــکالت اختصاص داده ام؛ به ویژه اینکه این مســـئول کشوری گفته‬ ‫اســـت که ‪30‬درصد مردم کشـــور ما از اختالالت روحی رنـــج می برند‪ .‬اماری‬ ‫تا بدین حـــد‪ ،‬باعـــث نگرانـــی عمیق اســـت کـــه باید علمـــای روانشناس ــی و‬ ‫جامعه شناســـی‪ ،‬هر چه ســـریع تر به فکـــر چـــاره ایـــن مشـــکل مهـــم و عمده‬ ‫باشـــند‪ .‬اینکه از هر ســـه نفر ایرانـــی‪ ،‬یک نفر درگیر اختالل در زندگی باش ــد و‬ ‫به تبـــع ان ازنظـــر روحی دچار اســـیب باشـــد‪ ،‬امری کم اهمیت نیســـت که از‬ ‫کنـــار ان به ســـادگی بگذریم؛ اما می تـــوان حدس زد که چـــه عواملی محیط‬ ‫نامســـاعدی را ایجـــاد کرده اســـت کـــه تا بدین حـــد جامعه ما دچار اس ــیب‬ ‫روحی باشـــد‪ .‬شـــاید بتـــوان عواملی چـــون بیـــکاری‪ ،‬گرانی‪ ،‬تورم‪ ،‬س ــختی‬ ‫معیشـــت‪ ،‬نداشـــتن ســـرپناه به نـــام خانـــه یا محل اســـکان‪ ،‬عـــدم بضاعت‬ ‫لو خـــرج‪ ،‬باعث ایـــن ناهنجاری‬ ‫مالـــی و در نهایـــت عدم تعـــادل میـــان دخ ‬ ‫شـــده باشـــد که ا گر فقـــط در یک مورد امار منتشـــره از ســـوی بانـــک مرکزی‬ ‫و مرکـــز امارگیـــری را مدنظـــر داشـــته باشـــیم‪ ،‬اعـــام ســـقف فقـــر اســـت ک ــه‬ ‫ً‬ ‫دراین روزهـــا ایـــن امـــار بیـــن ‪7/5‬میلیون تومان تـــا ‪10‬میلیون تومان رس ــما‬ ‫اعالم شـــده اســـت؛ که ا گر بپذیریم کارگران و کارمندان کشـــور در پایان ماه‪،‬‬ ‫دریافتـــی کمتـــر ازاین مبلغ را دارند‪ ،‬می توان نتیجه گرفـــت که فقر به یکی از‬ ‫عوامل عمده مشـــکالت یا اختـــاالت روانی برای ‪30‬درصد جمعیت کش ــور‬ ‫تبدیل شـــده اســـت و متاســـفانه شـــیوع کرونا در کشـــور ما نیز مزید بر علت‬ ‫شـــده و ا کثریت مردم عزیز کشـــورمان را دچار ســـردرگمی و ناهنجاری کرده‬ ‫اســـت‪ .‬کافی ســـت فقط به تهیه دارو و امپول مبارزه یا دفـــاع درباره ویروس‬ ‫منحـــوس کرونـــا نظر کنیم کـــه بســـیاری از خانواده ها وقتی بیمـــار کرونایی‬ ‫دارنـــد‪ ،‬برای نجـــات او باید به صدها داروخانه ســـر بزنند تا شـــاید موفق به‬ ‫دریافـــت دارو شـــوند کـــه خود عامـــل مهمی در ایجـــاد اختـــال روحی برای‬ ‫تمام اعضای خانواده اســـت‪ .‬ا گر جمعیت مبتالی کشـــور بـــه کرونا را درنظر‬ ‫بگیریـــم و بـــه چندیـــن ‪10‬هزار نفـــر جان باختـــه کرونـــا دقـــت کنیـــم‪ ،‬ب ــا یک‬ ‫حســـاب سرانگشـــتی می توان به گفته معاون بهداشـــتی کرمان ایمان اورد‪.‬‬ ‫ا گـــر بپذیریم که دراین جریـــان بســـیاری از خانواده ها برای تهیـــه داروهای‬ ‫گران قیمـــت کرونـــا بایـــد حتی فرش زیرپـــای خود را بفروشـــند تا از بـــازار ازاد‬ ‫بتواننـــد دارو را بـــا چندین برابـــر قیمت واقعـــی ان ابتیاع کنند‪ ،‬باید توس ــط‬ ‫مســـئولین هر چه ســـریع تر بـــرای این معضـــل چاره اندیشـــی شـــود؛ چر اک ــه‬ ‫فـــردا خیلی دیـــر اســـت و کار امـــروز را باید امـــروز انجـــام داد‪ .‬بازهـــم بر طبق‬ ‫روال پایان تمام ســـرمقاله ها‪ ،‬امیدواریم که مســـئولین در رفع این مش ــکل‬ ‫موفق باشند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تغییر در زمان بازگشایی مدارس‬ ‫سرپرســـت اموزش وپـــرورش خبـــر داد طبـــق اخریـــن هماهنگـــی بـــا س ــتاد‬ ‫ملـــی مقابلـــه بـــا کرونـــا دبیرســـتان های دوره دوم متوســـطه از ‪ ۱۵‬اب ــان و‬ ‫دبیرســـتان های دوره اول از ‪ 1‬اذر بازگشایی خواهند شد و بازگشایی مدارس‬ ‫ابتدایی هنوز مســـکوت مانده اســـت‪ .‬به گزارش پانـــا؛ علیرضا کاظمی گفت‪:‬‬ ‫«فراینـــد بازگشـــایی مـــدارس از ‪ 1‬مهـــر اغـــاز شـــده و ‪ ۴۵‬درصـــد مـــدارس ک ــه‬ ‫شـــامل مدارس روســـتایی و عشـــایری می شـــوند نیز بازگشایی شـــده اند»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـــه فراینـــد بازگشـــایی مـــدارس شـــهری از ‪ ۱۵‬ابان تـــا ‪ 1‬اذر انجام‬ ‫می شـــود‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬مدارس ابتدایی در طرح اولیه شـــامل بازگشـــایی در‬ ‫ابان می شـــدند اما ا کنون طرح بازگشـــایی مدارس ابتدایی مسکوت مانده‬ ‫و امیدواریم ســـتاد ملی مقابله با کرونا دراین بـــاره هرچه زودتر تصمیم گیری‬ ‫کنـــد‪ .‬درصورتی کـــه ســـتاد ملـــی مقابلـــه بـــا کرونا تشـــخیص دهد مـــدارس‬ ‫ابتدایـــی به صورت مجـــازی ادامه دهنـــد ما قائل به این تصمیم هس ــتیم‪.‬‬ ‫یس ــت و‬ ‫حضـــور دانش امـــوزان در مدارســـی کـــه بازگشـــایی می شـــوند الزام ‬ ‫حضورنیافتـــن در مدرســـه در کالس هـــای حضـــوری به منزله غیبت اس ــت‪.‬‬ ‫وا کسیناســـیون دانش اموزان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســـاله درحال انجام است و ازاین بابت‬ ‫هیچ نگرانـــی نداریم»‪.‬‬ ‫ عدم پاسخگویی قوانین دهه های گذشته‬ ‫درمورد نیازهای امروز‬ ‫حجت االسالم والمســـلمین غالمحســـین محســـنی اژه ای در نشس ــت‬ ‫ب وا گذاری شـــرکت های دولتی به بخش خصوصی‬ ‫تخصصی بررســـی اســـی ‬ ‫که بـــا حضـــور وزرای اقتصـــادی دولـــت و مقامات عالـــی قضائی برگزار ش ــد‪،‬‬ ‫اظهـــار کرد‪« :‬امروز دشـــمن به طور جـــد اقتصاد کشـــور ما را هدف قـــرار داده‬ ‫و امید بســـته ازطریق فشـــار اقتصادی برای نظام و مردم ما مشـــکل افرینی‬ ‫کنـــد‪ .‬باید متناســـب بـــا اهمیت اقتصـــاد و اهمیت شـــرایطی کـــه در جنگ‬ ‫اقتصادی هســـتیم‪ ،‬بـــا ابتکار‪ ،‬خالقیـــت و اصالح ســـاختارها و تغییر قوانین‬ ‫متناسب بااین شـــرایط درجهت مقام سازی اقتصاد گام برداریم»‪ .‬به گزارش‬ ‫میـــزان؛ رئیس دســـتگاه قضـــا تصریح کـــرد‪« :‬ســـاختار‪ ،‬قوانین و مقـــررات و‬ ‫مصوبات مربوط به دهه های گذشـــته پاســـخگوی نیازها و مقتضیات امروز‬ ‫کشـــور نیســـت و باید با همفکری همه بخش های حا کمیتی قوانین اصالح‬ ‫و بروز رســـانی شود»‪.‬‬ ‫پیشرفت چشمگیر سپاه در عرصه های سایبری و «جنگال»‬ ‫سرلشکر حســـین ســـامی فرمانده کل ســـپاه پاســـداران انقالب اسالمی در‬ ‫حاشـــیه جشنواره مالک اشـــتر نیروهای مسلح که در ســـالن ‪ ۵‬اذر ستاد کل‬ ‫نیروهای مســـلح برگزار شـــد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬شـــاهد رشـــد و شـــکوفایی قدرت‬ ‫دفاعی مـــان در همـــه عرصه هـــا هســـتیم‪ .‬نیروی زمینی ســـپاه با گســـترش‬ ‫در امتـــداد مرزهـــا‪ ،‬برقـــراری امنیـــت و ســـاخت قـــدرت در عقبـــه‪ ،‬نمای ــش‬ ‫باشـــکوهی از یک نیـــروی دفاعی در زمیـــن را به تصویر می کشـــد»‪ .‬به گزارش‬ ‫انـــا؛ وی افـــزود‪« :‬نیروی هوافضـــای ســـپاه در عرصه های موشـــکی‪ ،‬پدافند‬ ‫هوایی‪ ،‬پهپـــادی‪ ،‬فضایی و جنگال (جنگ الکترونیک) به شـــکل متوازن و‬ ‫د رعین حال شـــتاب داری در حال پیشرفت است که گاه مردم ما ازمون های‬ ‫عملیاتی این ســـامانه ها را چـــه در رزمایش ها و چـــه در ازمایش ها در میدان‬ ‫می بیننـــد‪ .‬البتـــه به دلیل رعایت حفاظـــت اطالعات قدرتمـــان‪ ،‬همه انچه‬ ‫به عنـــوان یک قدرت اساســـی ســـاخته می شـــود‪ ،‬قابل بیان نیســـت»‪.‬‬ ‫درصد بازار رمزارز دنیا؛ دراختیار ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫ِ‬ ‫غالمرضـــا مرحبا دربـــاره راه اندازی رمزارز ملی کـــه چندی پیش رئیس جدید‬ ‫بانـــک مرکـــزی از ان خبـــر داده بود‪ ،‬گفت‪« :‬رمـــزارز ملـــی درحال حاضر فقط‬ ‫یـــک ایده اســـت و پیش تـــر نیز ایـــن ایده مطرح شـــده بـــود‪ .‬اینکه داش ــتن‬ ‫ً‬ ‫رمـــزارز ملی ضـــرورت دارد یااینکه می تـــوان ان را مدیریت کرد و ایا اساس ــا در‬ ‫نظـــام تحریم رمـــزارز ملی امکان و اجـــازه خواهد داشـــت‪ ،‬موضوعاتی اند که‬ ‫باید موردبررســـی قرار بگیرند‪ .‬درحال حاضر این موضوع مشـــخص است که‬ ‫ازنظـــر فنی می توان رمزارز ملی داشـــته باشـــیم»‪ .‬به گزارش ایلنا؛ ســـخنگوی‬ ‫کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس بابیان اینکه درحال حاضـــر ‪ 10‬درصـــد از بازار‬ ‫رمـــزارز دنیا‪ ،‬دراختیار ایران اســـت‪ ،‬گفت‪« :‬البته باید توجه داشـــته باش ــیم‬ ‫کـــه رمـــزارز درواقـــع ارز نیســـت؛ بلکـــه یک نـــوع دارایی ســـت و شبیه س ــازی‬ ‫دیجیتـــال از فلـــزات گران بهـــا ‪ .‬در دنیـــا هـــم ایـــن اصطـــاح درحال تغیی ــر‬ ‫اســـت؛ به هرحال یک نوع دارایی ارزشـــمند در دنیا محســـوب می شـــود که‬ ‫قابل تبادل اســـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2347‬‬ ‫«دومین دیدار هنرمند»‬ ‫با سروناز علم بیگی‬ ‫«نگاه درون» در نگارخانه «پنج پنج»‬ ‫سیروسکهور ی نژاد‪:‬‬ ‫جبران خال فرهنگی نمایش های ائینی‬ ‫سال ها طول خواهد کشید‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫نقاشـ ـی هایی در نهای ــت س ــادگی؛ گاه ب ــه خط خط ــی‬ ‫ب ــا زغ ــال می مانن ــد و گاه مانن ــد گب ــه ایران ــی رنگی ــن و‬ ‫دل فریب ان ــد؛ اما همگی نس ــبت ب ــه دنیای اط ــراف خود‬ ‫هوشـــیارند و مخاطـــب را بـــه اندیشـــیدن وا می دارنـــد ‪...‬‬ ‫ای ــن ش ــاید کوتاه تری ــن توصیف از نمایش ــگاه اثار نقاش ــی‬ ‫یس ــت که این روزها در گال ــری «اعتماد»‬ ‫س ــروناز علم بیگ ‬ ‫به تماشاســـت‪ .‬بهزاد حاتم؛ چهره شناخته شده هنرهای‬ ‫تجس ــمی‪ ،‬مجموعه دار و مدیر گال ــری «‪ »۱۰‬دومین دیدار‬ ‫هنرمن ــد را ب ــه ای ــن نق ــاش و فیلم س ــاز اختص ــاص داده‬ ‫کـــه گالـــری «اعتمـــاد»‪ ،‬میزبانـــی اش را به عهـــده دارد‪ .‬این‬ ‫سلس ــله نمایش ــگاه های حات ــم ک ــه ذی ــل عن ــوان کل ـ ِـی‬ ‫«دی ــدار هنرمن ــد» ش ــکل گرفت ــه؛ از مهرماه ‪ ۹۸‬اغاز ش ــد؛‬ ‫ام ــا به جه ــت پاندمی کرونا ب ــا وقفه طوالنی روبه رو ش ــد و‬ ‫حـــال با رویداد نقاشـــی های علم بیگی دومیـــن دور خود را‬ ‫پی گرفته‪« .‬یادداشـــت های روزانه» عنوان این نمایشگاه‬ ‫و دومی ــن برنامه دیدار هنرمند اس ــت؛ س ــروناز علم بیگی‬ ‫متول ــد ‪ ،۱۳۵۷‬کارشناســـی ارشـــد نقاشـــی دارد و در‬ ‫دهه ه ــای ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬درهمین زمینـــه فعال بـــود؛ اما در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬بـــه فیلم ســـازی روی اورد و «اتـــاق دوم»‪« ،‬تومارو لنـــد»‬ ‫و «نقط ــه و ش ــیر» را س ــاخت‪ .‬او کت ــاب داس ــتان «انج ــا‬ ‫میـــان دو جهان» را نیز منتشـــر کرده اســـت‪ .‬علم بیگی که‬ ‫می گویـــد رویاها و کابوس هایش را با نقاشـــی ثبت می کند؛‬ ‫پس ازس ــال ها ب ــا نمای ــش ‪ ۶۸‬نقاش ــی ک ــه در س ــال های‬ ‫اخی ــر خلق ش ــده اند‪ ،‬ب ــه این ضیاف ــت پا گذاش ــته‪ .‬بهزاد‬ ‫حاتـــم؛ منتقـــد صاحب نـــام و پدیداورنـــده این رویـــداد‪،‬‬ ‫در بخش های ــی از پیش درام ــد کت ــاب «یادداشـ ـت های‬ ‫روزان ــه»؛ دومی ــن کت ــاب مجموع ــه دیداره ــای هنرمن ــد‬ ‫می نویس ــد‪« :‬علم بیگ ــی‪ ،‬یکـ ـی ازان نمونه ه ــای کمی ــاب‬ ‫یس ــت که توانس ــته از هفت خ ــوان اموزش هنر‬ ‫هنرمندان ‬ ‫کـــه بیشـــتر هنرمنـــدان را راهی گورســـتان اســـتعدادهای‬ ‫هن ــری می کن ــد و از ناهنرمن ــدان‪ ،‬گالری ُ پر کن می س ــازد‪،‬‬ ‫بگـــذرد و ب ه خود بازگردد‪ .‬او اینک نیـــروی ان را بازیافته که‬ ‫مانند روزگار کودکی اش با دســـت ودل و ســـری ازاد بگذارد‬ ‫نقاشـــی از درونـــش بیرون بریـــزد‪ .‬رهایی ان را یافته اســـت‬ ‫ک ــه روزه ــا یک چی ــز‪ ،‬ب ــا یک رنگ بکش ــد ی ــا که ام ــروز نگر‬ ‫دیروزش را نداشـــته باشـــد و چیزی دیگر بکشـــد‪ ،‬با رنگی‬ ‫دیگ ــر‪ .‬توانای ــی ان را یافته اس ــت که چیزهایی بکش ــد که‬ ‫خود نداند چیســـت‪ .‬ازادی ان را یافته که انچه را کشـــیده‬ ‫ب ــا رن ــگ بپوش ــاند و باز ب ــر ان بکش ــد و ب ــاز بر ان بکش ــد‪.‬‬ ‫س ــروناز علم بیگی‪ ،‬از این پیچیده تر اس ــت‪ .‬این هس ــت و‬ ‫این نیســـت‪ .‬امیزه ای چندســـویه که خود را در کالبدهای‬ ‫نق ــاش‪ ،‬فیلم س ــاز و نویس ــنده به نمای ــش می گ ــذارد‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه از زبان ــش ش ــنیده ام برای ــش یکی از‬ ‫افریننده ا ‬ ‫بدتری ــن و ترس ــنا ک ترین کابوس ه ــا این اسـ ـت که دیگ ــر‬ ‫یس ــت ک ــه یاداور‬ ‫نتوان ــد بیافرین ــد‪ .‬او یکی ازان نمونه های ‬ ‫می ش ــوند هن ــر چی ــزی نیس ــت ک ــه در جای ــی باش ــد و تو‬ ‫ب ــرای رس ــیدن به ان بایس ــته اس ــت ک ــه هنرمند ش ــوی؛‬ ‫ن ــه! هنرمند اس ــت که هس ــت و هن ــر ان اسـ ـت که از درون‬ ‫او زاده می شـــود‪ .‬شـــادمانم کـــه امـــوزش هنر نتوانســـت او‬ ‫را راهـــی گورســـتان هنرمنـــدان کنـــد‪ .‬اینک کـــودک ازاده‬ ‫مداد رنگی به دس ــتی ک ــه نام ــش س ــروناز علم بیگ ــی بود‪،‬‬ ‫بازگشـــته و در اوج افرینش کنار ماســـت‪ .‬هنرمندی که سر‬ ‫و دل و منـــش او در برابر همه چیز وا کنش نشـــان می دهد‬ ‫و ه ــر روی ــدادی در جهان و ه ــر چه دیگر ک ــه می بیند یا بر‬ ‫او می گـــذرد‪ ،‬در خواب یـــا بیداری‪ ،‬یادداشـــتی روی بوم او‬ ‫می شـــود؛ گذر کرده از پندارپردازی های شـــاعرانه و پرشور‬ ‫او»‪ .‬ســـروناز علم بیگی‪ ،‬نقاش و مستندســـاز‪ ،‬پس از پایان‬ ‫دوره هنرســـتان در رشـــته گرافیـــک در ســـال ‪ ،۷۵‬دوره‬ ‫کارشناســـی نقاشـــی دانشـــگاه هنـــر و معمـــاری ازاد تهران‬ ‫را گذرانـــد‪ .‬نقاشـــی هایش پـــس از اولین نمایـــش ان ها در‬ ‫س ــال ‪ ۷۸‬در نمایش ه ــای تک ــی و گروهی بس ــیار در ایران‬ ‫دیده ش ــده اس ــت‪ .‬فیلم های مس ــتند س ــروناز علم بیگی‬ ‫در موزه ه ــا و جش ــنواره های س ــینمایی ایران ــی و جهان ــی‬ ‫بس ــیار نمای ــش داده ش ــده اس ــت‪ .‬مس ــتند «تومارولند»‬ ‫جایزه بهترین فیلم جش ــنواره بین المللی فیلم مس ــتقل‬ ‫اس ــیا (‪ )۱۳۹۷‬و جای ــزه بهتری ــن فیل ــم هن ــری جش ــنواره‬ ‫بین الملل ــی اس ــپات الیت (‪ )۱۳۹۷‬را به دســـت اورده و‬ ‫در جش ــنواره های جهان ــی متع ــدد مانن ــد «کیتزبوه ــل»‬ ‫اتریـــش‪« ،‬بلدا کس» صربســـتان و جشـــنواره های «بالی»‪،‬‬ ‫«ک ــرت» و «زنگب ــار» نمای ــش داده ش ــده اس ــت‪ .‬مس ــتند‬ ‫«نقطه و ش ــیر» (‪ )۱۳۹۶‬درباره اندیشـــه و نگاه پرویز تناولی‬ ‫به ســـفارش گالری «‪ »۱۰‬برای گشـــایش نمایش بزرگ پرویز‬ ‫تناولی و شـــیرهای ایـــران در موزه هنرهـــای معاصر تهران‬ ‫در ســـال ‪ ۹۶‬ساخته شـــد و بارها در ان موزه و در جشنواره‬ ‫حقیق ــت‪ ،‬جش ــن تصوی ــر س ــال و م ــوزه مردم شناس ــی‬ ‫اس ــپانیا و چن ــد جش ــنواره نمای ــش داده ش ــده اس ــت‪ .‬او‬ ‫از ســـال ‪ ۲۰۱۷‬عض ــو انجم ــن بین الملل ــی زن ــان فیلم س ــاز‬ ‫و عض ــو انجم ــن فیلم س ــازان زن اروپاس ــت‪ .‬فیل ــم ت ــازه‬ ‫علم بیگـــی «هزارویک شـــب دوری» نام دارد‪ .‬کار ســـاخت‬ ‫ایـــن فیلم کـــه تولید ایران و المان اســـت‪ ،‬از ســـال ‪ ۹۵‬اغاز‬ ‫شـــد و در زمستان ‪ ۹۹‬به پایان رســـید‪ .‬پروژه ساخت ان در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۸‬ازسوی جشـــنواره جهانی فیلم «هات دا کس»‬ ‫در تورنت ــو ب ــرای راه یافت ــن ب ــه بخ ــش بازاریابی و در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ب ــرای بخ ــش ف ــوروم ای ــن جش ــنواره برگزیده ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن فیل ــم در برنام ــه نمایش چندی ــن ش ــبکه تلویزیون‬ ‫جهانی ست‪ .‬در ســـال ‪ ۱۳۹۹‬اولین کتاب داستان او «انجا‬ ‫میان دو جهان» ازســـوی نشـــر «کارگاه اتفاق» منتشر شد‪.‬‬ ‫«دومین دیدار هنرمند» تـــا ‪ 11‬ابان ماه در گالری «اعتماد»‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫نقالــی‪ ،‬تعزیــه‪ ،‬روحوضــی‪ ،‬ســیاه بازی‪ ،‬خیم هش ـب بازی و ‪ ...‬گون ههــای مطــرح نمایشـ ِـی‬ ‫شهــای ایرانــی نــام بــرد؛ اشــکالی از هنــر‬ ‫یتــوان به عنــوان نمای ‬ ‫نهــا م ‬ ‫دیرپایــی هســتند کــه از ا ‬ ‫نهــا و رســوم ســرزمینمان نیــز پیونــد خورده انــد‪.‬‬ ‫یبــر روایــت بــوده کــه البتــه بــا ائی ‬ ‫نمایــش کــه مبتن ‬ ‫افــراد مختلفــی دراین زمینــه بــه تحقیــق و پژوهــش پرداخته انــد و بســیاری هــم بوده اند که دســت‬ ‫بــه ســاخت و ارائــه اثــاری دراین ژانــر زده انــد؛ امــا به واقــع بــا رونــق کارهــای نمایشـ ِـی مــدرن‪،‬‬ ‫یکــه حــاال گون ـه ای مهجــور در عرصــه‬ ‫ســهم این دســت اثــار رفته رفتــه کاهــش یافــت؛ تاجای ‬ ‫نمایــش ب هشــمار م ـی رود و حتــی در پایتخــت (تهــران) نیــز کــه بیشــترین تولیــدات نمایشــی‪ ،‬بــر‬ ‫اینکـه اجـرای تئاترهـای ائینـی و سـنتی مـا بـه یـک‬ ‫دوره زمانـی خـاص و مناسـبت ها محـدود شـده‪،‬‬ ‫ناشـی از چیسـت؟‬ ‫ً‬ ‫اتفاقـا مدتـی شـاهد اجراهـای متنـوع و خوبـی‬ ‫دراین حـوزه بودیـم؛ چـه در خـود ژانـر اصلـی و‬ ‫ن مضمـون بیـرون‬ ‫چـه زیرژانرهایـی کـه از دل ایـ ‬ ‫کشـیده می شـد‪ .‬حتـی بخشـی از کارهـای خوبی‬ ‫که دراین زمینه صورت می گرفت‪ ،‬توسـط افرادی‬ ‫بـود کـه به عنـوان محقـق نمایش هـای ائینـی‬ ‫فعالیـت داشـته اند؛ امـا بگذاریـد کمـی بـه عقـب‬ ‫بگردیـم؛ بیـن دو واژه «تئاتـر» و «نمایـش» تفـاوت‬ ‫ً‬ ‫قابل توجهی هست؛ یعنی انچه عمدتا به عنوان‬ ‫تئاتـر سـنتی‪ ،‬تئاتـر ایرانی‪ ،‬تئاتر دینـی و ‪ ...‬مطرح‬ ‫می شـود‪ ،‬به لحـاظ معنایـی یـک اشـکال عمـده‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ .‬تئاتـر اساسـا مفهـوم فیزیکـی دارد و بـه‬ ‫محلـی کـه در ان یـک نمایشـنامه اجـرا می شـود‪،‬‬ ‫می گوینـد؛ و «نمایـش»‪ ،‬واقعه ای سـت کـه در ان‬ ‫محـل اتفـاق می افتـد؛ و درواقـع‪ ،‬روایتی سـت کـه‬ ‫برای مخاطب ارائه می شود‪ .‬حاال این ارائه متن‬ ‫نیز به دو صورت «نمایش» و «نمایشـواره» اتفاق‬ ‫می افتـد‪« .‬نمایـش» کـه به روی صحن هبـردن‬ ‫یسـت کـه مبنـای واقعـی‬ ‫یـک متـن یـا قصه ا ‬ ‫یـا غیرواقعـی یـا هـردو دارد و در سـالن تئاتـر اجـرا‬ ‫می شـود؛ امـا «نمایشـواره» رویدادی سـت کـه‬ ‫به جهـت بزرگداشـت رخـدادی برگـزار می شـود یـا‬ ‫اشـاره بـه واقعـه ای دارد ماننـد «سـینه زنی» کـه‬ ‫گاه در قالـب دسـته یـا کاروان عـزاداری شـاهدش‬ ‫هسـتیم‪.‬‬ ‫ان ها هم سبک وسیاق خود را دارند؟‬ ‫نمایشواره ها از یک واقعه به شکل مستند حرف‬ ‫می زننـد؛ البتـه طبـق فرهنـگ خـاص هرجـا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫به شـیوه ای متفـاوت اجـرا می شـوند؛ مثال دسـته ‬ ‫عـزاداری در اذربایجـان به شـکلی انجـام می شـود‬ ‫و در شـهرهای جنوب کشـورمان به شـکلی دیگر‪.‬‬ ‫هـردو دربـاره یـک موضـوع یـا اتفـاق یـا مفهـوم‬ ‫واحـد حـرف می زننـد؛ امـا براسـاس تفاوت هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬به گونـ ه خودشـان عمـل می کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نهـا ماننـد سـینه زنی‬ ‫ی از ایـن ائی ‬ ‫اتفاقـا گویـا بعضـ ‬ ‫«س هسـنگ» بهبهان یا «کمربه کمـر» رامیان‪ ،‬ثبت‬ ‫ملـی نیز شـده اند‪.‬‬ ‫بلـه؛ یکسـری هـم به خاطـر بی توجهـی‬ ‫و منتقل نشـدن بـه نسـل های جدیـد‪،‬‬ ‫درحال فراموشـی اند‪ .‬تفاوت هـا در اجـرای‬ ‫این مراسـم‪ ،‬بـه تاریـخ و جغرافیـا مربـوط اسـت؛‬ ‫ت از شـیعیان پا کسـتان‬ ‫شـیعیان عـراق‪ ،‬متفـاو ‬ ‫بـرای امام حسـین (ع) عـزاداری می کنند‪ .‬مسـئله‬ ‫مهـم در نمایشـواره ها امـا این اسـت که ان هـا‬ ‫وابسـته بـه دوره ای از زمـان هسـتند؛ یعنـی‬ ‫نمی تـوان در هـر زمـان از سـال اجرایشـان کـرد‪.‬‬ ‫دسـته های عـزاداری یـا سـینه زنی متعلـق بـه‬ ‫نیـاز زمانـی‬ ‫دهـه محـرم بـوده و برمبنـای هـم ِ‬ ‫ً‬ ‫(مثلا روزهـای منتهـی بـه تاسـوعا و عاشـورا) و‬ ‫هـم مبتنی بـر «مـود» جامعـه در ان بـازه حضـور‬ ‫دارنـد؛ یعنـی فـرد به خاطـر شـرایط ان روزهـا و‬ ‫تطبیقـش به لحـاظ روحـی و حتـی ظاهـری؛ کـه‬ ‫سـیاه می پوشـد‪ ،‬بـا این مراسـم همـراه می شـود‬ ‫و تحت تاثیـر قـرار می گیـرد‪ .‬این مـورد را می تـوان‬ ‫در سـایر مراسـم های ائینـی نیـز دیـد؛ ماننـد‬ ‫سـیاه بازی ها یـا نوروزخوانـی و ‪...‬‬ ‫شهـای ائینـی برعکـس‬ ‫بااین حسـاب‪ ،‬نمای ‬ ‫نمایشـواره ها می تواننـد بـه روز شـوند؟‬ ‫بلـه؛ وقتـی از نمایـش ائینـی حـرف می زنیـم‪،‬‬ ‫یعنـی یـک ایدئولـوژی را در بسـتر قصـه ای روایـت‬ ‫می کنیـم و بـه ان‪ ،‬سمت وسـوی موردنظـر خـود‬ ‫را می دهیـم و عقایدمـان را ب هشـکلی هدفمنـد‬ ‫در قالـب ادم هـا و اتفاقـات روایـت می کنیـم؛‬ ‫اینجاسـت کـه قهرمانـی را وارد ماجـرا کـرده و او‬ ‫را به عنـوان مدافـع حـق‪ ،‬در جنـگ خیـر و شـر‬ ‫هدایـت می کنیـم‪ .‬مقولـه ای کـه نبایـد فرامـوش‬ ‫کـرد‪ ،‬وجـود هم زمـان سـه عنصـر «زمـان‪ ،‬مـکان و‬ ‫موضـوع» در شـکل گیری درام اسـت‪ .‬وقتـی ایـن‬ ‫عناصـر در خدمـت نویسـنده و متـن قـرار گیرنـد‪،‬‬ ‫ان وقـت هرجا کـه متـن را اجـرا کنیـم‪ ،‬اهمیتـی‬ ‫نـدارد و ا گرچـه فضـای اجـرا عـوض می شـود؛ امـا‬ ‫همان قصه با همان مفهومی که ما می خواهیم‬ ‫اجـرا می شـود‪ .‬ا گـر ایـن مفهـوم برمبنـای یـک‬ ‫واقعـه تاریخـی کـه می توانـد مذهبـی هـم باشـد‬ ‫ً‬ ‫را بـا مقتضیـات روز پیونـد بزنیـم؛ مثلا ان را بـا‬ ‫شـرایط سـال ‪ 1400‬منطبـق کنیـم و مشـکالت یـا‬ ‫دغدغه هـای حـاال را در دلـش بگنجانیـم‪ ،‬یـک‬ ‫نمـاش ائینـی متناسـب بـا شـرایط روز داریـم کـه‬ ‫کارکـردی موفق تـر دارد و قهرمـان مـا حـرف دل مـا‬ ‫را زده و به جـای مـا می جنگـد و از حقانیـت دفـاع‬ ‫می کنـد؛ این گونـه‪ ،‬ان واقعـه تاریـخ‪ ،‬کارکـرد و‬ ‫رسـالت خـود را در زمـان حـال مـا نشـان می دهد‪.‬‬ ‫دراین زمینـه کارهـای تحقیقـی بیشـتر از کارهـای‬ ‫اجرایـی بـوده؛ چـرا؟‬ ‫ایـن را بایـد ادم هـای مختلـف پاسـخ دهنـد و‬ ‫ً‬ ‫هرکسـی به نوبه خـود‪ .‬اتفاقـا مـا از منابـع خوبـی‬ ‫دراین زمینه هـا برخورداریـم‪ .‬متونـی کـه از اسـتاد‬ ‫بهـرام بیضایـی موجـود اسـت یـا نتایـج سـال ها‬ ‫تلاش و تحقیـق شـادروان جلال سـتاری یـا دکتـر‬ ‫محمد حسـین ناصربخـت ‪...‬؛ در بحـث نقالـی‪،‬‬ ‫یـک نقـال‪ ،‬تنها با یک عصا تصویرسـازی می کند‬ ‫و از قـدرت و پتانسـیل نمادهـا بهـره می بـرد تـا‬ ‫مخاطبـش‪ ،‬قصـه را بـاور کنـد و در ماجـرا غـرق‬ ‫شـود‪ .‬عصـای او در هـر مرحلـه از روایتـش تبدیـل‬ ‫به چیزی می شـود‪ :‬اسـب‪ ،‬پیکان‪ ،‬شمشـیر؛ این‬ ‫کارکرد هـا از فهـم تکنیک های نمایش های ائینی‬ ‫و سـنتی می ایـد؛ و از شـناخت اسـطوره ها‪.‬‬ ‫یهـا بـه عد مشـناخت فعـاالن حوزه‬ ‫یعنـی کم کار ‬ ‫یگـردد؟‬ ‫نمایش برم ‬ ‫علـل مختلفـی بـرای ان می تـوان مطـرح کـرد؛‬ ‫کـه نیـاز بـه اسیب شناسـی‪ ،‬وا کاوی دقیـق و‬ ‫بحث های مفصل دارد‪ .‬انچه مسلم است اینکه‬ ‫بعدازمدتی شـاهد انفکا کی در این جریان بودیم؛‬ ‫ لحـاظ کمـی در اجـرای اثـار این حـوزه‬ ‫منظـورم به ِ‬ ‫اسـت‪ .‬به نظـرم از وقتـی سـرمایه گذاری در بخـش‬ ‫مالـی ان‪ ،‬از حـوزه دولتی خارج‬ ‫نمایـش؛ و تامیـن ِ‬ ‫شد‪ ،‬این اتفاق شدت گرفت‪ .‬حاال یا دولت خود‬ ‫را موظف به این حمایت نمی بیند یا بودجه الزم‬ ‫را نـدارد؛ به هرعلتـی‪ ،‬پـای سـرمایه گذار خصوصی‬ ‫وسـط می ایـد کـه نتیجـه اش می شـود اینکـه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫به مـدت تقریبـا دو دهـه مثلا هیچ گونـه کار ائینی‬ ‫(خـارج از مناسـبت ها و جشـنواره ها) سـاخته و‬ ‫یخــورد‪ ،‬قصــد تماشــای یــک نمایــش ائینــی و ســنتی داشــته‬ ‫روی صحنــه ســالن های ان رقــم م ‬ ‫باشــیم؛ شــاید فقــط بــه «ســنگلج» محــدود شــویم‪ .‬البتــه هرســاله رویدادهــا‪ ،‬جشــنواره ها و‬ ‫ـت احیــای ایــن هنــر و زنده نگه داشــتن ان؛ ترویــج فرهنــگ تماشــای این گونــه‬ ‫همایش هایــی جهـ ِ‬ ‫اثــار بــرای مخاطبیــن و تشــویق فعــاالن حــوزه نمایــش کشــور بــرای گام برداشــتن در مســیر تولیــد‬ ‫یشــود؛ امــا شــاید ان انــدازه کــه شایســته و بایســته ایــن مخلــوق‬ ‫این دســت اثــار‪ ،‬برگــزار م ‬ ‫یســت‪ ،‬بــه ان بهــا داده نشــده و عمــده اتفاقــات قابل تامــل‪ ،‬تنهــا در بســتر کارهــای‬ ‫پرظرافــت مل ‬ ‫بهــای تفســیری‪ ،‬افتــاده‪ .‬شــاید نیــاز اجــرای این گونــه کارهــا‬ ‫پژوهشــی و نــگارش مقــاالت و کتا ‬ ‫شهــای‬ ‫ینــژاد» کــه تال ‬ ‫نبــاره بــا «ســیروس کهور ‬ ‫بــرای مخاطــب امــروز‪ ،‬بیش از پیــش اســت‪ .‬درای ‬ ‫نبــاره داشــته‪ ،‬به صحبــت نشســته ایم‪.‬‬ ‫مســتمری درای ‬ ‫یسـت که دولت باید‬ ‫ارائـه نمی شـود؛ و این در حال ‬ ‫از فرهنـگ مـردم و جامعـه دفـاع کند‪ .‬بعضی ها از‬ ‫عبـارت «تهاجم فرهنگی» اسـتفاده می کنند؛ اما‬ ‫مـن ان را «تبـادل فرهنگـی هدف گذاری شـده»‬ ‫می خوانـم؛ که به نظرم دراین جریـان‪ ،‬ما از حجم‬ ‫تولیـدات با کیفیـت خوبـی برخوردار نیسـتیم‪.‬‬ ‫ننـوع اثـار هسـت؛ شـاید ان‬ ‫البتـه حمایـت از ای ‬ ‫سـازوکار الزم بـرای هدفمنـدی و رسـیدن بـه‬ ‫خروجـی مطلـوب را شـاهد نیسـتیم‪.‬‬ ‫فکـر می کنـم وزارت ارشـاد یـا هـر ارگان متولـی‬ ‫فرهنگ وهنـر در کشـورمان بایـد بـرای این منظور‬ ‫برنامه ریـزی داشـته باشـد‪ .‬سـرمایه گذار خـارج از‬ ‫یسـت که به سـتون های‬ ‫هنر مانند بسازوبفروش ‬ ‫خانـه فکـر نمی کنـد و ازایـن رو‪ ،‬سـازه اش ضدزلزله‬ ‫نیسـت‪ .‬ا گـر ایـن اتفـاق بـرای فرهنـگ بیفتـد‪،‬‬ ‫جبـران ان ‪ ،‬سـال ها هزینـه و تلاش را می طلبـد؛‬ ‫شـاید ‪50‬سـال بایـد بگـذرد کـه انچـه تخریـب‬ ‫شـده را دوبـاره سـرپا کنیـم‪ .‬همان طورکه سـال ها‬ ‫طول کشـیده تا امـروز صاحب ضرب المثل هایی‬ ‫شـده ایم کـه بـرای زیسـت روزمـر ه از ان هـا بهـره‬ ‫می بریـم‪ .‬مـن ضرب المثـل «کار نیکـو کـردن از‬ ‫ُپرکـردن اسـت» را در کتـاب مدرسـه ام خوانـدم‬ ‫و حـاال مفهـوم و اثـرش را در زندگـی ام مشـاهده‬ ‫می کنـم؛ ایـن جـزو فرهنـگ ماسـت و ا گـر از بیـن‬ ‫بـرود‪ ،‬بـه فرهنـگ مـا اسـیب رسـیده‪ .‬ا گـر اشـعار‬ ‫حافظ بازخوانی نشوند‪ ،‬قص ه سیاوش و سهراب‬ ‫و مجنـون و ‪ ...‬نسل به نسـل منتقـل نشـوند‪،‬‬ ‫دچـار خلا فرهنگـی می شـویم‪ .‬وقتـی از نمایـش‬ ‫ائینـی و ایرانـی حـرف می زنیـم‪ ،‬ادبیـات و زبـان‬ ‫بسیارمهم اسـت؛ چون این ها درهم امیخته اند‪.‬‬ ‫موسـیقی کالم‪ ،‬شـکلی از ائیـن سـنت اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سـال ها زحمت کشـیده شـده تا «م» میم و «ن»‬ ‫نون و از مجموع ان ها کلمه «من» ساخته شود؛‬ ‫تـا به واسـطه ان بتوانـم بـه خـود اشـاره کنـم‪.‬‬ ‫نقـدر اثرگـذار‬ ‫خلا اجراهـای ائینـی را نیـز همی ‬ ‫می بینیـد ؟‬ ‫یشـک این گونـه فکـر می کنـم کـه دراین بـاره‬ ‫ب ‬ ‫تحقیـق و فعالیـت کـرده ام‪« .‬شـمایل گردانی»‬ ‫را انتخـاب کـرده ام و قصـد دارم نمایشـی را‬ ‫برمبنـای ان‪ ،‬ابان مـاه امسـال تحت عنـوان‬ ‫«مجهـول» در سـالن «مهـرگان» بـه روی صحنـه‬ ‫ببـرم‪ .‬این روزهـا مشـغول سـاخت ا کسسـوار ان‬ ‫هسـتم و قصـد دارم ذهـن مخاطبـان جـوان را‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـا ان بـه چالـش وادارم؛ حتمـا از مثلا ‪100‬نفـری‬ ‫کـه به تماشـای ایـن کار خواهنـد نشسـت‪ ،‬بـرای‬ ‫سه نفرشـان ایجـاد سـوال می شـود تـا برونـد و‬ ‫بیشـتر دربـاره ایـن نمادهـا بخواننـد و دربـاره‬ ‫«ارش» کـه روایـت به نوعـی درباره این شـخصیت‬ ‫اسـت‪ ،‬مطالعـه کننـد‪.‬‬ ‫فکـر نمی کنید که سـرمایه گذار ب هسـمت این گونه‬ ‫کارهـا نمی ایـد؛ چـون به نظـرش بـازده مالـی‬ ‫ندارنـد؟‬ ‫مـا نمی توانیـم ذهـن یـک سـرمایه گذار را تغییـر‬ ‫دهیم؛ مگرانکه او به انجام این ریسـک مطمئن‬ ‫شـود‪ .‬انچـه مدنظـر مـن اسـت این بود هکـه نبایـد‬ ‫از مسـئله «اقتصاد هنر» غافل شـد‪ .‬یادم هسـت‬ ‫دکتـر ناظـرزاده کرمانـی می گفتنـد کـه شـما بایـد‬ ‫سفر به دنیای یک ذهن مرموز‬ ‫نگارامیری‬ ‫هم زم ــان ب ــا پای ــان مراح ــل تدوی ــن‪ ،‬پوس ــتر فیل ــم کوت ــاه «ایک ــس»‬ ‫به کارگردان ــی محم ــد تیم ــوری و مه ــدی می ــرزاده و به تهیه کنندگ ــی‬ ‫مهدی منیری؛ رونمایی ش ــد‪ .‬پوس ــتر «ایکس» نوشته مهدی میرزاده‬ ‫و ب ــا کارگردان ــی مش ــترک محم ــد تیم ــوری و مه ــدی می ــرزاده؛ پ ــس از‬ ‫پای ــان مراح ــل تدوی ــن اثر‪ ،‬ب ــا طرح ــی از محمدرض ــا رس ــولی رونمایی‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ــن فیل ــم پ ــس از پای ــان مراح ــل تدوی ــن و صدا گ ــذاری ام ــاده‬ ‫حض ــور در جش ــنواره های داخل ــی و خارج ــی می ش ــود‪ .‬در خالص ــه‬ ‫داس ــتان ان ام ــده‪« :‬بیم ــاری‪ ،‬ب ــه ی ــک روان ش ــناس تلف ــن می زن ــد‬ ‫ت ــا غیرحض ــوری درم ــان ش ــود؛ در این حی ــن حقیقت ــی عجی ــب ب ــرای‬ ‫روان ش ــناس و بیم ــار پدیدار می ش ــود!» نس ــیم ادبی‪ ،‬مجیـــد نوروزی‪،‬‬ ‫حس ــن اس ــدی‪ ،‬محمد اعالی ــی‪ ،‬مه ــدی منی ــری‪ ،‬عالیه ش ــریفی‪ ،‬اذر‬ ‫محم ــدی‪ ،‬زه ــرا م ــددی‪ ،‬وحی ــد خس ــروی‪ ،‬ش ــیما فیاض ــی‪ ،‬یاس ــین‬ ‫منی ــری و زینب ق ــادری در این فیلم به ایف ــای نق ــش می پردازند‪ .‬دیگر‬ ‫عوامل فیلم کوت ــاه «ایکس» عبارت اند از تهیه کنن ــده‪ :‬مهدی منیری‪/‬‬ ‫کارگردان ــان‪ :‬محم ــد تیم ــوری و مه ــدی می ــرزاده‪ /‬نویس ــنده‪ :‬مه ــدی‬ ‫مب ــرداری‪ :‬وحی ــد ابراهیم ــی‪ /‬طراح گری ــم‪ :‬دانیال‬ ‫می ــرزاده‪ /‬مدیر فیل ‬ ‫ش ــعاعی‪ /‬مدی ــر صداب ــرداری‪ :‬جالل الدی ــن س ــعادت یار‪ /‬برنامه ری ــز‪:‬‬ ‫س ــروش حس ــین جانی‪ /‬دس ــتیار گارگردان‪ :‬ن ــدا منفرد‪ /‬ط ــراح صحنه‬ ‫و لب ــاس‪ :‬کـــژال کریمیان‪ /‬تدوین‪ :‬محم ــد تیموری‪ /‬مدی ــر تولید‪ :‬امیر‬ ‫جهانبخ ــش‪ /‬ت ــدارکات‪ :‬حس ــن ش ــکری و میث ــم فرخ ــی‪ /‬پش ــتیبانی‬ ‫فن ــی‪ :‬پی ــروز گس ــتر و حی ــدر احس ــانی‪ /‬عکاس ــان‪ :‬محم ــد معصومی و‬ ‫نادی ــا منی ــری‪ /‬طراح ــی پوس ــتر‪ :‬محمدرض ــا رس ــولی؛ وی اس ــتودیو‪/‬‬ ‫روابط عموم ــی و مش ــاور رس ــانه‪ :‬ن ــگار امیری‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫به عنـوان فعـال حـوزه هنـر‪ ،‬یـاد بگیریـد خودتـان‬ ‫را تامیـن مالـی کنیـد‪ .‬نبایـد فقـط بـه اسپانسـر یـا‬ ‫سـرمایه گذار متکی بود؛ خود هنرمند نیز باید یاد‬ ‫ً‬ ‫بگیرد چگونه سرمایه کار را بازگرداند‪ .‬اتفاقا گاهی‬ ‫ممکـن اسـت سـرمایه گذار تنها بـا هدف فـروش و‬ ‫ً‬ ‫گیشـه‪ ،‬بـر نمایـش اثر منفی بگـذارد؛ مثلا از بازیگر‬ ‫تنهـا ب هصـرف چهـره مطلوبـش و نـه به جهـت‬ ‫توانمندی اش اسـتفاده کند و این گونه نمایشـی‬ ‫ککـرده داریـم کـه مخاطـب هـم متوجـه ایـن‬ ‫بز ‬ ‫بی کیفیت بـودن می شـود‪.‬‬ ‫البتـه ایـن تمهیـدات بیشـتر به خاطـر جلب توجـه‬ ‫مخاطـب صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫معتقـدم مخاطـب نقـش تعیین کننـده دارد؛ امـا‬ ‫گـول نمی خـورد‪ .‬او شـاید نتوانـد بـا اصطالحـات‬ ‫فنـی و علمـی ایرادهـای کار شـما را عنـوان‬ ‫کنـد؛ امـا متوجـه خواهـد شـد کـه چه چیـزی را‬ ‫بـا رنگ ولعـاب جعلـی بـه او عرضـه کرده ایـد‪.‬‬ ‫حقیقـت تئاتـر را نمی تـوان با دکوپـاژ و مونتـاژ و ‪...‬‬ ‫مخفـی کـرد؛ روی صحنـه شـما به عنـوان بازیگـر‬ ‫ناجـی‬ ‫بـا مخاطـب رودررو هسـتید و تنهـا سلاح و ِ‬ ‫شـما‪ ،‬توانایی تـان اسـت‪.‬‬ ‫امینکردبچه چنگی‬ ‫الهه پارسـایی؛ کیوریتور نمایشـگاه «نگاه درون» بااشـاره به اینکه میل درونی‬ ‫خویـش بـرای کمـک و یـاری هنرمنـدان را یکـی از مهم تریـن عواملـی می دانـد‬ ‫که در برگزاری نمایشگاه گروهی همواره او را ترغیب می کند و بااذعان به اینکه‬ ‫همـواره درتلاش اسـت بـا اموخته هـای نـو دراین مسـیر گام بـردارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«دریـای هنـر را هیـچ پایانـی نیسـت و ا گـر یـک هنرمنـد‪ ،‬هـرروز نکتـه ای جدید‬ ‫بیاموزد‪ ،‬روز بعد نیز باید این اموختن را ادامه بدهد»‪ .‬او که مدت ‪ 15‬سال در‬ ‫حوزه هنر نقاشـی فعالیت کرده؛ بااشـاره به اینکه در کنار جمعی از هنرمندان‬ ‫درتلاش اسـت بـرای دیده شـدن تصویـر و شنیده شـدن صـدای هنـر‪ ،‬گامـی‬ ‫هرچنـد کوچـک بـردارد‪ ،‬افـزود‪« :‬هنـر را بیـان صریـح احساسـات و عواطـف‬ ‫انسـان برپایـه دریافت هایـش از جهـان هسـتی می دانـم و معتقـدم که انسـان‬ ‫هر چه زیبایی را که در دنیا وجود دارد‪ ،‬توسط هنر جذب و در خویش ذخیره‬ ‫می کنـد و بـا افـکار خویـش‪ ،‬جلوه های مـادی به این احسـاس می دهد»‪ .‬این‬ ‫هنرمند باسابقه که در حوزه های مختلف نقاشی و رزین اپوکسی به تدریس‬ ‫می پردازد‪ ،‬هنر را بازی با روح و جال دهنده روح ادم برشمرده و باتا کیدبر اینکه‬ ‫انسـان از بـدو خلقـت توانسـته افـکار خویـش را بـه مخاطـب عرضـه کنـد و‬ ‫به این وسـیله به شـیوه ای سـاده تر بـه بیـان احساسـات بپـردازد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«همواره درتالش هستم بر داشته های خودم در حوزه هنر بیفزایم‪ .‬ازاین رو‪،‬‬ ‫با جمعی از دوسـتان هنرمند تصمیم به برگزاری یک نمایشـگاه دراین زمینه‬ ‫گرفتیم تا به نوعی از هنر دفاع کنیم و به دیده شدن هنرمندان کرده باشم»‪.‬‬ ‫او برگـزاری نمایشـگاه های حوزه هـای مختلـف هنرهـای تجسـمی را‪ ،‬یکـی از‬ ‫بهترین راه های ارتباط با مخاطب و بهترین شکل های عرضه هنر برشمرده‬ ‫در ورود‬ ‫و باتا کیدبر اینکـه هنرمنـدان بـا ورود بـه عرصه هـای نمایشـگاهی‪ِ ،‬‬ ‫خویـش بـه جهـان هنـر را می گشـایند‪ ،‬افـزود‪« :‬اشـنایی و تعامـل هنرمنـدان با‬ ‫یکدیگر‪ ،‬در زمینه ها و عناوین مشترک موجب ارتقای سطح ا گاهی و کیفیت‬ ‫اثـار می شـود و به دلیـل وجـود مقایسـه و سـنجش‪ ،‬می تـوان از ان به عنـوان‬ ‫ابـرازی جهـت ارتقـای کیفیـت با ایجاد حس رقابت میان هنرمنـدان یاد کرد؛‬ ‫ایـن موجـب می شـود کـه مخاطبـان بیشـتری درگیـر مواجهـه بـا اثـار هنـری‬ ‫ً‬ ‫باشـند»‪ .‬او رویارویـی هنرمنـد و مخاطـب و نهایتـا فروش اثـار برای هنرمندان‬ ‫را یکی دیگر از مزایای برگزاری رویدادهای تجسـمی برشـمرد و باتا کیدبراینکه‬ ‫اثار هنرمندان دراین دسـت از نمایشـگاه ها با اسـتقبال مخاطبان برای خرید‬ ‫مواجـه خواهـد شـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬فضـا و شـرایط مسـاوی بـرای ارائـه اثـار و‬ ‫مقایسه ان ها‪ ،‬در نمایشگاه ها‪ ،‬گالری ها و نگارخانه ها برای هنرمندان ایجاد‬ ‫می شـود»‪ .‬ایـن هنرمنـد باتا کیدبر اینکه در شـرایط مانند شـیوع کرونـا بود که‬ ‫مخاطبـان هنـر دریافتنـد ارتباط با هنر تاچه انـدازه می تواند به تثبیت ارامش‬ ‫در روح و جـان مخاطبـان جامعـه انسـانی بینجامـد‪ ،‬افـزود‪« :‬به یقیـن همـه‬ ‫محدودسـازی فعالیت هـای هنـری توسـط بیمـاری منحـوس‬ ‫می دانیـم بـا‬ ‫ِ‬ ‫کرونا‪ ،‬چه اسیب های جدی و قابل توجهی به روح و روان جامعه‪ ،‬مخاطبان‬ ‫هنر و به ویژه هنرمندان وارد شـد»‪ .‬پارسـایی با مقایسـه اسـیب های فیزیکی‬ ‫و اقتصـادی و اسـیب های روحـی و روانی محدودیت های هنـر در دوران کرونا‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن اسـیب ها بسـیارقابل توجه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـیب های‬ ‫واردشـده بـه روح جامعـه انسـانی به جهـت شـیوع کرونـا‪ ،‬نکتـه ای قابل توجه‬ ‫و حائزاهمیـت اسـت و کرونـا بـه مـا این نکتـه را بیشـتر گوشـزد کـرد کـه انسـان‬ ‫بـدون هنـر‪ ،‬بی مایـه و بی محتواسـت»‪ .‬او باتا کیدبراینکـه در مسـیر هنـر‬ ‫سـختی های بسـیار کشـیده و همین امـر موجـب می شـود تـا سـختی های‬ ‫پیـش روی هنرمنـدان در ارائـه اثـار هنـری را به وضـوح درک کنـد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«تمـام تالشـم را می کنـم تـا بـا گام هایی هرچنـد کوچک در حـوزه هنر‪ ،‬تاثیری‬ ‫ً‬ ‫هرچنـد انـدک در جامعـه انسـانی و به تبـع ان‪ ،‬جامعـه هنـری و نهایتـا روح و‬ ‫ذهـن مخاطـب خـود داشـته باشـم»‪ .‬او بااذعان به اینکـه مخاطـب اسـت کـه‬ ‫بـه هنرمنـد «ارزش و بهـا» می دهـد و اثر هنری درمواجهه با مخاطـب‪« ،‬ارزش‬ ‫و اعتبـار» پیـدا می کنـد و همین امـر موجـب می شـود انگیـزه تولیـد اثـار هنـری‬ ‫میـان هنرمنـدان بیش ازپیش افزایش یابد‪ ،‬گفت‪« :‬هنر همواره با جلوه های‬ ‫مختلـف‪ ،‬درطول تاریـخ توانسـته جایـگاه خود را میـان مخاطبان حفظ کند؛‬ ‫بـا همیـن نکتـه می توانیـم دریابیـم کـه هنـر تاچه انـدازه می توانـد روح انسـان‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار دهـد و درنهایـت مـا نیـز بایـد بـرای هنـر احتـرام قائـل باشـیم‬ ‫تـا جامعـه ای سـالم تر و پیشـرفته تر بـرای خـود و اطرافیـان خویـش بسـازیم»‪.‬‬ ‫پارسـایی درپایـان تا کیـد کـرد‪« :‬هنـر همه چیـز یـک جامعـه اسـت و هنـر بـه‬ ‫جامعـه و اعصـار تاریـخ ان بهـا و ارزش می دهـد»‪ .‬نمایشـگاه «نـگاه درون»‪ ،‬بـا‬ ‫حضور مهسا پاشا زانوسی‪ ،‬هنگامه عطارهای طهرانی‪ ،‬میترا مرتضی اقا‪ ،‬سارا‬ ‫ساسـانیان‪ ،‬سـعیده لطفی‪ ،‬زهره خلجی‪ ،‬زهرا امیرفتاحی‪ ،‬نفیسـه عظیمی‪،‬‬ ‫حدیث مهدی پور‪ ،‬مینا مرادی‪ ،‬سودابه خواجه فرد‪ ،‬نازنین ضمیری‪ ،‬ناهید‬ ‫منبری‪ ،‬گلشـن حامدی‪ ،‬مریم حمیدی‪ ،‬فروغ کانونی‪ ،‬مبینا خسـروابادی‪،‬‬ ‫ملیـکا خسـروابادی‪ ،‬معصومـه رضائـی‪ ،‬شـکیال رحیمـی‪ ،‬محمـد رحیمـی‪،‬‬ ‫فاطمـه جان مشـهدی‪ ،‬الهـه بقائـی‪ ،‬سـپیده دبیـری‪ ،‬نیلوفـر یـزدی‪ ،‬حسـن‬ ‫رضـا قالعـی و الهـه پارسـایی؛ از ‪ 7‬ابان مـاه میزبان عالقه منـدان به هنر خواهد‬ ‫بـود‪ .‬ائیـن گشـایش ایـن نمایشـگاه‪ 7 ،‬ابان مـاه از سـاعت ‪ 16‬تـا ‪ 8‬در نگارخانه‬ ‫«پنج پنـج» به نشـانی تهـران‪ ،‬پاسـداران‪ ،‬نگارسـتان هفتـم‪ ،‬پلا ک ‪ 55‬برگـزار‬ ‫خواهـد شـد و ایـن نمایشـگاه‪ ،‬از ‪ 9‬تـا ‪ 12‬ابان مـاه‪ ،‬همـه روزه به جـز شـنبه ها از‬ ‫سـاعت ‪ 15‬تـا ‪ 18‬بـرای بازدیـد عمـوم عالقه منـدان دایـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫یسـت؛ دافعـه‬ ‫«اعتما دسـازی» نکتـه مهم ‬ ‫مخاطـب نسـبت بـه کارهـای ائینـی و مناسـبتی‬ ‫ت کـه حـس می کنـد بـه‬ ‫شـاید ناشـی از ایـن اسـ ‬ ‫ً‬ ‫این نوع کارها اتفاقا بودجه خوبی تعلق می گیرد؛‬ ‫امـا خروجـی متناسـبی را شـاهد نیسـت‪.‬‬ ‫بـا مخاطـب باید روراسـت بود؛ در تبلیغـات کارها‬ ‫بایـد انچـه قـرار اسـت مخاطب بـا ان مواجه شـود‬ ‫را نشـان داد؛ نه اینکـه مخاطـب را بـا تمهیداتـی‬ ‫بـه سـالن بکشـانیم و بعـد دسـت خالی روانـه اش‬ ‫کنیـم‪ .‬امثـال مـن اثـار سـمندریان و خسـروی‬ ‫را روی صحنـه دیده ایـم کـه عاشـق ایـن هنـر‬ ‫شـده ایم؛ کارهایـی باشـکوه کـه پـر از ایـده و‬ ‫توانمندی هنرمندانش بوده اند‪ .‬چه بسـا بـا ارائه‬ ‫کار با کیفیـت حتـی سـرمایه گذارهای خصوصـی‬ ‫نسـمت متمایـل شـوند‪ .‬این هـا‬ ‫هـم بیشـتر به ای ‬ ‫یـک تـوای به هم پیوسـته اسـت‪.‬‬ ‫بـرای سـاخت یـک نمایـش موفـق دراین ژانـر‪،‬‬ ‫چه چیزی بیشتر کمک کننده است؛ عرق و عالقه‬ ‫سـازنده بـه ایـن حیطـه یـا تجربـه و توانایـی اش؟‬ ‫ً‬ ‫حتمـا هـردو بایـد باشـد‪ .‬مخـاط خواهـان‬ ‫یسـت کـه کیفیـت اجرایـی مناسـبی داشـته‬ ‫کار ‬ ‫باشـد؛ اسـتفاده از دکـور ارزان یـا لبـاس و گریـم‬ ‫بدون ظرافت یا نور فکرنشده و بازیگران سطحی‬ ‫و متـن شـعاری و ‪ ...‬اسـیب جـدی بـه هـر ژانـر‬ ‫نمایشـی می زنـد‪ .‬تحقیقـات ارزشـمند فراوانـی‬ ‫در زمینـه نمایش هـای ائینی انجام شـده که باید‬ ‫ان هـا مطالعـه و از نتایـج ایـن تالش هـا اسـتفاده‬ ‫یکـه می خواهـد دراین حـوزه‬ ‫کـرد‪ .‬معتقـدم فرد ‬ ‫کار کنـد‪ ،‬بایـد در ان عمیـق شـود؛ ا گـر واقع بیـن‬ ‫نبوده و درک درسـتی از واقعه نداشـته باشـید‪ ،‬در‬ ‫یسـت که‬ ‫سـطح می مانیـد‪ .‬نـگاه هنرمنـد‪ ،‬چیز ‬ ‫متعلـق بـه خـودش اسـت‪ .‬ا گـر نـگاه درسـتی بـه‬ ‫ماجرایـی کـه قصـد روایتـش را دارد‪ ،‬نداشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬ان واقعـه نیـز اصالـت خـود را بـه او نشـان‬ ‫نمی دهـد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ضیاصفویان‬ ‫فستیوال‬ ‫حضور «یک روایت زرد»‬ ‫در جشنواره فیلم های ورزشی کنیا‬ ‫به نقـل از عوامـل ایـن مسـتند؛ جشـنواره فیلم هـای ورزشـی کنیـا کـه تنهـا‬ ‫جشـنواره ورزشـی در افریقاسـت‪ ،‬توسـط بنیاد ‪ SAFINAZ‬به مدیریت اصف‬ ‫کریم؛ قهرمان تیم بین المللی کریکت کنیا پایه گذاری شـده اسـت‪ .‬جشـنواره‬ ‫فیلم هـای ورزشـی کنیـا‪ ،‬از سـال گذشـته به عضویـت فدراسـیون بین المللـی‬ ‫فیلم هـای تلویزیونـی و سـینمایی درامـد و بـا هـدف گسـترش هنـر و فرهنـگ‬ ‫در فیلم هـای ورزشـی بـه کار خـود ادامـه داد‪ .‬ایـن‪ ،‬چهارمیـن دوره برگـزاری‬ ‫این رویـداد اسـت؛ و دومیـن سـالی کـه به دلیـل شـرایط پاندمـی به صـورت‬ ‫مجـازی برگـزار می شـود و طـی چهـارروز‪ ۴۰ ،‬فیلـم مسـتند و سـینمایی در ان‬ ‫به نمایـش درخواهـد امـد‪« .‬یـک روایـت زرد» اثر ایرانی حاضر دراین جشـنواره‬ ‫اسـت‪« .‬یـک روایـت زرد» به کارگردانـی و تهیه کنندگـی محمـد عابـدی؛ در‬ ‫چهارمیـن حضـور بین المللـی خـود در جشـنواره های معتبـر خارجـی‪ ،‬بـرای‬ ‫هیئـت داوران و مخاطبـان ایـن جشـنواره نیـز به نمایـش درخواهـد امـد و‬ ‫در بخـش رقابتـی‪ ،‬داوری خواهـد شـد‪ .‬موضـوع و شـا کله فیلـم‪ ،‬روایتـی از‬ ‫هـواداران یـک باشـگاه فوتبـال (دورتموند المان) در ایران اسـت که عاشـقانه‬ ‫از حـس خـود نسـبت بـه ایـن تیم و جایگاهی که در زندگی شـان دارد‪ ،‬سـخن‬ ‫می گوینـد‪ .‬عابـدی‪ ،‬بـا یـک نـگاه جامعه شناسـانه و پژوهشـی از لنـز دوربیـن‬ ‫خود در ‪ ۷۳‬دقیقه این روایات و عشـقی که نسـبت به این تیم ورزشـی وجود‬ ‫دارد را به تصویر کشیده است‪ .‬اسامی برخی از عوامل فیلم «یک روایت زرد»‬ ‫عبارت انـد از‪ :‬تهیه کننـده و کارگـردان‪ :‬محمـد عابـدی‪ /‬مدیـر فیلم بـرداری‪:‬‬ ‫حسین علوی‪ /‬تدوین‪ :‬محمدعلی شعبانی‪ /‬اهنگساز‪ :‬پرویز داودی‪ /‬مدیر‬ ‫روابط عمومـی و مشـاور رسـانه ای‪ :‬زهـرا صفایـی‪ .‬پخـش بین الملـل این فیلم‬ ‫را «مینـروا فیلـم» بـا مدیریت الهه گودرزی برعهده دارد‪ .‬چهارمین جشـنواره‬ ‫بین المللـی فیلم هـای ورزشـی کنیـا از ‪ ۲۸‬تـا ‪ ۳۱‬ا کتبـر ‪ ۶( ۲۰۲۱‬تـا ‪ ۹‬ابان مـاه)‬ ‫در شـهر «نایروبـی» کنیـا (‪ )KISFF‬برگـزار خواهـد شـد‪ .‬دراین جشـنواره‪ ،‬لیلا‬ ‫حسـینی به عنـوان یـک داور ایرانـی نیـز حضـور دارد‪« .‬جـان سـیمی اوکومـو»؛‬ ‫منتقد سـینمایی و بازیگر از کشـور کنیا (رئیس هیئت داوران)‪ ،‬لیال حسـینی‬ ‫(کارشـناس بین المللـی و پخـش از ایـران)‪« ،‬امیـت تیـگا» (فیلم سـاز و مدیـر‬ ‫مدرسـه سـینمایی از هنـد)‪« ،‬بیجـوی بارنجـی» (تهیه کننده از هنـد) و «تیلور‬ ‫شـارپ» (تهیه کننـده و کارگـردان از امریـکا) ترکیـب هیئـت داوران این رویـداد‬ ‫سـینمایی را تشـکیل می دهنـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫لو نقـل عمومـی غـزال ‪ 322132‬مـدل ‪2008‬‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری کارکرایـه ویـژه حم ‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪699 -32‬ع‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ 40522U73196332‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ X9632213280589303‬بـه مالکیـت علـی شـوری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت کویـر ‪ STR200‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 26129-774‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ X-N3C*001420‬و شـماره شاسـی ‪ N3C***200X9300134‬بـه مالکیـت علـی غالمی دمسـکی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪272 -42‬ص‪ 64‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 124K0522743‬و شماره شاسی ‪ NAAM11CA1ER947803‬به مالکیت حسن طریقی برابادی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حجـت یوسـفی کالته مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ ۲۰۶‬هاچ بـک بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪211 -74‬س‪ ۹۱‬و شـماره شاسـی ‪ ۰۰۸۲۶۳۷۹۹۶‬و شـماره موتور ‪ 10FSJ54452302‬به علت فقدان اسـناد‬ ‫فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ ۱۰‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬م‬ ‫برگ اجرائیه‬ ‫مشـخصات محکوم لـه‪ :‬نـام‪ :‬احلام‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬ال کثیـر‪ .‬نام پـدر‪ :‬صالح‪ .‬با وکالت ا کرم عباسـی مقدم‪.‬‬ ‫شـغل‪ :‬خانه دار‪ .‬نشـانی محل اقامت‪ :‬شـوش‪ ،‬خیابان شـهید رجایی‪ ،‬نبش خیابان مقداد‪ ،‬طبقه دوم‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪ :‬احسـان‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬مزرعه فـر‪ .‬نـام پـدر‪:‬‬ ‫پسـت بانـک ایـران‪.‬‬ ‫اسـماعیل‪ .‬شـغل‪ :‬ازاد‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬مجهول المـکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 312‬مـورخ ‪ 1400/05/31‬شـورای حل اختالف شـعبه ‪ 4‬مجتمع‬ ‫مرکـزی محکوم علیـه احسـان مزرعه فر (زوج) محکوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ ‪ 21/718/000‬تومان بابت‬ ‫نفقـه در حـق محکوم لـه خواهـان (زوجـه) از تاریـخ ‪ 1397/11/27‬لغایـت ‪ 1400/06/06‬و پرداخـت هزینـه‬ ‫کارشناسـی بـه مبلـغ ‪ 200/000‬تومـان و پرداخـت هزینه دادرسـی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در‬ ‫ً‬ ‫حـق خواهـان صـادر و اعالم می نماید‪ .‬ضمنا محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلـغ ‪ 10/85/900‬تومان‬ ‫بـه عنـوان نیم عشـر در حـق صنـدوق دولـت پرداخـت نمایـد‪ .‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 33‬قانـون شـوراهای حـل‬ ‫اختالف‪ ،‬محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد و یا‬ ‫ترتیبـی بـرای پرداخـت محکوم بـه و یـا انجام تعهد و مفاد رای بدهد‪ ،‬درغیراینصـورت طبق قانون اجرای‬ ‫احـکام مدنـی اقـدام قانونی از سـوی اجرای احکام دادگسـتری صـورت می پذیرد‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان شوش‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب اسـماعیل سـیدی پور فرزنـد محمدرضـا بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1861724101‬صـادره از بهبهـان در مقطـع کاردانـی رشـته عمـران سـاختمان بـه تاریـخ فار غ التحصیلـی‬ ‫بهمن ماه ‪ 1388‬صادره از دانشگاه ازاد اسالمی واحد بهبهان مفقود شده و فاقد اعتبار است‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضـا می شـود ان را بـه ادرس بهبهـان‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/09/03 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم عزیـزه سـرخه فرزنـد منیخـه بشناسـنامه ‪ 413‬صـادره از شـوش درخواسـتی بـه خواسـته صـدور‬ ‫گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم منیخه سـرخه بشناسـنامه ‪ 85‬صادره شـوش‬ ‫در تاریـخ ‪ 1390/08/27‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق‬ ‫بـا مشـخصات فوق الذکـر دختـر متوفـی ‪ -2‬عبـد سـرخه ش ش ‪ 414‬پسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر‬ ‫وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای هـای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۰‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۵۷۱۱‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض کالسـه های ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۴۰‬و ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۲۳۹‬تقاضـای ‪ -۱‬رضـا علی نسـب‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ ۵‬و کـد ملـی ‪ ۲۱۲۲۴۶۲۳۰۲‬صـادره از گـرگان فرزنـد مهـدی در سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام ‪۱۳۱‬سـهم مشـاع از ‪۲۶۲‬سـهم مشـاع از ‪۲۸۸‬سـهم‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2347‬‬ ‫ششـدانگ عرصـه کـه باقیمانـده سـهام ان وقـف اسـت‪ -۲ .‬نوروزعلـی فاطمی فـر بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۹‬و کـد ملـی ‪ ۲۱۲۲۴۳۷۳۲۴‬صـادره از گـرگان فرزنـد مهـدی در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ اعیانـی‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام ‪۱۳۱‬سـهم مشـاع از ‪۲۶۲‬سـهم مشـاع از ‪۲۸۸‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه‬ ‫باقیمانده سـهام ان وقف اسـت به مسـاحت کل عرصه ‪ 272/50‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ ۱۲‬اصلی واقع‬ ‫در اراضـی قلعه حسـن بخـش ‪ ۴‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقال از مالک رسـمی به‬ ‫متقاضیـان دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونده به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬به مراجع ثبتی دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫ذیصلاح قضایـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫علـی برقـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه یـک گـرگان‪ ،‬از طـرف رضـا‬ ‫م الـف ‪۹۱۵۹‬‬ ‫باقری‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بـه موجـب رای اصالحـی شـماره ‪-139960318011014322‬‬ ‫‪ 1399/11/14‬هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه محمـد‬ ‫پورصفری یکرنگ اباتـری فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 1289‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن درختـکاری بـه مسـاحت ‪ 11970‬مترمربـع پلا ک ‪ 412‬فرعـی از ‪ 70‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 27‬و ‪ 59‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 70‬اصلـی واقـع در قریـه شـارم بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از‬ ‫نسـق قسـمت صابـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکـور اعتراض‬ ‫داشته باشد می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/504‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/21-140060318011007868‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی عزیزی مرجقـل فرزنـد غفـور بـه شماره شناسـنامه ‪ 613‬صـادره‬ ‫از مرجقـل در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 289/40‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و‬ ‫محوطـه بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع پلا ک ‪ 1291‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از‬ ‫‪ 13‬اصلـی واقـع در قریـه مرجقـل بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی عزیزی مرجقـل محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/440‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان محسـن بهمنـی دادخواسـتی بـه طرفیـت حسـن معتمدنیـا بـه خواسـته تنظیـم سـند رسـمی‬ ‫تقدیـم کـه بـه شـعبه ‪ 4‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای‬ ‫روز شـنبه مورخ ‪ 1400/09/20‬سـاعت ‪ 9‬تعیین وقت گردیده و چون حسـن معتمدیان مجهول المکان‬ ‫ً‬ ‫اعالم شده‪ ،‬لذا برحسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه و مستندا به ماده ‪ 73‬از قانون ائین دادرسی‬ ‫دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یـک نوبـت در یکـی از جرایـد‬ ‫کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف مـدت یـک هفته‬ ‫به دفتر دادگاه مراجعه و با دریافت نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم ادرس محل اقامت خود را اعالم‪،‬‬ ‫درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابالغ شـده تلقـی و دادگاه تصمیم مقتضی‬ ‫اتخـاذ خواهـد نمود‪.‬‬ ‫محواتی‪ ،‬رئیس شعبه ‪ 4‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران ‪854 -98‬ب‪74‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 3111897‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288327063‬بـه مالکیـت فرهـاد تلوکـی مفقـود شـده و‬ ‫اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم فاطمه صفری جعفری به استناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 42‬زاهدان رسیده‪ ،‬مدعی است که سند مالکیت ‪-519440‬الف‪ 90‬ششدانگ‬ ‫منزل پال ک ‪ 8772/1‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان‪ ،‬کوچه ‪5‬متری منشعبه از میرزا شیرازی مورد ثبت ‪ 119179‬صفحه ‪ 312‬دفتر ‪ 749‬به علت جابجایی و اسباب کشی از بین رفته‬ ‫و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت در یک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خـود یا انجام‬ ‫معامله نسـبت به ملک مرقوم می باشـد از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره اعالم و رسـید دریافت نماید تا مورد رسـیدگی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسـیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/05 :‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زاهدان‪ ،‬از طرف عباسعلی ا کبری‬ ‫م الف ‪608‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد ذمه ای پرونده کالسه اجرائی ‪9902200‬‬ ‫موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق‪ ،‬لـه زهـرا شـجاعی و علیـه جلال حبیبـی و امیرمهـدی حبیبـی و امیرحسـین حبیبی و اشـرف ملی ورثـه مرحوم جالل حبیبـی‪ ،‬دو‬ ‫فقره پال ک ثبتی به شـرح ذیل مزایده می گردد‪ -1 :‬ششـدانگ یکباب اپارتمان مسـکونی باسـتثناء ثمن بها عرصه و اعیان ان که متعلق اسـت به خانم زهرا شـجاعی‪،‬‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪( 38644‬سـی و هشـت هـزار و ششـصد و چهـل و چهـار) فرعـی از ‪ 10‬اصلـی مجـزی شـده از ‪( 47189‬چهـل و هفت هزار صد و هشـتاد و نه) حومه بخش یک‬ ‫ً‬ ‫همـدان بـه نشـانی خیابـان گلـزار‪ ،‬باالتـر از باشـگاه نیـروی انتظامـی‪ ،‬مجتمـع فیـروزه‪ ،‬واحـد یـازده بـه حـدود شـماال‪ :‬اول در چهـار قسـمت کـه دومـی و چهارمـی غربـی‬ ‫است به طول های ‪ 3/75‬متر (سه متر و هفتاد و پنج سانتیمتر) و ‪ 2/53‬متر (دو متر و پنجاه و سه سانتیمتر) و ‪ 1/90‬متر (یک متر و نود سانتیمتر) و ‪ 3/17‬متر (سه‬ ‫ً‬ ‫متـر و هفـده سـانتیمتر) کـه کال دیـوار اشـترا کی بـا اپارتمـان طبقـه سـوم شـمال شـرقی پلا ک ‪ 38643‬دوم بـه طـول ‪ 1/25‬متـر (یـک متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر) نرده‬ ‫ً‬ ‫بالکـن مـورد ثبـت اسـت بـه فضـای محوطـه اشـترا کی‪ ،‬شـرقا‪ :‬اول بـه طول هـای ‪ 1/87‬متـر (یک متر و هشـتاد و هفت سـانتیمتر) و ‪ 11/61‬متر (یازده متر و شـصت و یک‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر) دیوار به دیوار فضای شـاهجوی دربسـت دوم به طول یک متر دیوار به فضای خیابان گلزار‪ ،‬جنوبا‪ :‬اول و دو قسـمت که دومی غربی اسـت به طول های‬ ‫‪ 3/48‬متـر و بیسـت سـانتیمتر نـرده بالکـن اسـت بـه فضـای خیابـان گلـزار‪ ،‬دوم در سـه قسـمت کـه دومـی غربی و سـومی قوسـی اسـت به طول هـای ‪ 4/98‬متر و شـر و‬ ‫ً‬ ‫‪ ۵۴‬سـانتیمتر و ‪ 1/60‬متـر پنجـره و دیـوار بـه فضـای خیابـان مزبـور‪ ،‬غربـا‪ :‬اول به طول ‪ 3/52‬متر دیوار اشـترا کی با اپارتمان طبقه سـوم جنوب غربی پلا ک ‪ ۳۱۶4۵‬دوم‬ ‫یسـت بـه طول هـای ‪ 1/40‬متـر و ‪ 1/58‬متـر دیـوار بـه اسانسـور‪ ،‬سـوم در سـه قسـمت کـه دومـی شـمالی اسـت بـه طول های ‪ ۱۴‬سـانتیمتر‬ ‫در دو قسـمت کـه اولـی شمال ‬ ‫و ‪ 1/37‬متـر و ‪ 2/44‬متـر درب و دیـوار بـه راه پلـه اشـترا کی‪ ،‬چهـارم در دو قسـمت کـه اولـی شـمالی اسـت بـه طول هـای ‪ ۱۰‬سـانتیمتر و ‪ ۷۸‬سـانتیمتر دیـوار اشـترا کی بـا‬ ‫اپارتمان طبقه سـوم شمال شـرقی پال ک ‪ ۳8۶۴۳‬سـقف با کف اپارتمان طبقه چهارم جنوب شـرقی پال ک ‪ 38648‬اشـترا کی اسـت‪ ،‬کف با سـقف اپارتمان طبقه دوم‬ ‫ً‬ ‫جنوب شـرقی پلا ک ‪ ۳۸6۴۰‬اشـترا کی اسـت و پارکینـگ قطعـه بـه مسـاحت ‪ 83/35‬مترمربـع بـه حـدود اربعـه‪ :‬شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ 2/40‬متـر (دو متر و چهل سـانتیمتر)‬ ‫ً‬ ‫خـط مسـتقیم مفـروض بـه محوطـه مشـاعی پارکینگ هـا‪ ،‬شـرقا‪ :‬بـه طـول ‪ 5/20‬متـر (پنـج متر و بیسـت سـانتیمتر) خط مسـتقیم مفـروض به پارکینـگ پلا ک ‪38660‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جنوبا‪ :‬به طول ‪ 2/40‬متر (دو متر و چهل سـانتیمتر) خط مسـتقیم مفروض به محوطه مشـاعی پارکینگ ها‪ ،‬غربا‪ :‬به طول ‪ 4/13‬متر (چهار متر و سـیزده سـانتیمتر)‬ ‫دیـوار بـه راه پلـه اشـترا کی دوم بـه طـول ‪ 1/07‬متـر (یـک متـر و هفت سـانتیمتر) خط مسـتقیم مفروض به محوطه مشـاعی پارکینگ ها که به نـام مرحوم جالل حبیبی‬ ‫فرزند یداله شماره شناسنامه ‪ ۳9۲۱‬متولد ‪ ۱۳۴۳‬دارای شماره ملی ‪ ۰۰۴۶۶۶5۴۷۱‬مالک ششدانگ عرصه و اعیان‪ ،‬متن سهم‪ :‬ششدانگ با شماره مستند مالکیت‬ ‫‪ ۱۴۹۰۴‬تاریخ ‪ ۱۳۹۱/10/28‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چایی ‪ ۸۴۳۱۲۶‬سـری الف سـال ‪ ۹۱‬که در صفحه ‪ ۱۶۴‬دفتر امال ک جلد ‪ ۴۴۷‬ذیل شـماره ‪۷۰۷۱۴‬‬ ‫ثبت گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی مورخ ‪ ۱۴۰۰/06/16‬ملک موردنظر یک واحد اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 83/35‬مترمربع (طبق سند تک برگی)‬ ‫از یـک سـاختمان بـا موقعیـت غربـی‪ -‬شـرقی کـه از معبـر پشـت نیـز دارای دسترسـی (ملـک دوکلـه) اسـت‪ .‬سـاختمان دارای چهـار طبقـه و در هـر طبقـه‪ ،‬چهـار واحـد و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نهایتا دارای شـانزده واحد مسـکونی اسـت‪ .‬سـاختمان دارای اسانسـور و قدمت بیش از ده سـال و نسـبتا قدیمی اسـت‪ .‬نمای ان از سـرامیک و اجر می باشـد‪ .‬واحد‬ ‫موردنظـر در طبقـه سـوم و دارای دو خـواب‪ ،‬اشـپزخانه‪ ،‬پذیرائـی و سـرویس ها و دو تـراس می باشـد‪ .‬کـف واحـد سـرامیک و دیوارها کچ و نقاشـی‪ ،‬کمدهـا از ام دی اف و‬ ‫کابینت هـا از فلـز و سیسـتم سرمایشـی کولـر ابـی و گرمایـش بخـاری می باشـد‪ .‬همچنین واحـد دارای پارکینگ با مزاحـم و درب اهنی و کـف موزاییک در طبقه همکف‬ ‫و انشـعابات کامل اسـت و ششـدانگ ان به مبلغ ‪( 13/336/000/000‬سـیزده میلیارد و سـیصد و سـی و شـش میلیون) ریال ارزیابی شـده اسـت‪ -۲ .‬ششدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان مسـکونی به اسـتثنا ثمن بها عرصه و اعیان ان که متعلق اسـت به خانم زهرا شـجاعی پال ک ثبتی ‪ ۵۹۶۹۸‬فرعی از ‪ ۱۰‬اصلی مجزی شـده از ‪( ۹۴۲۷‬پنجاه‬ ‫و نـه هـزار و ششـصد و نـود و هشـت فرعـی از ده اصلـی مجـری شـده از نـه هـزار و چهارصـد و بیسـت و هفـت) حومـه بخـش یـک همـدان بـه ادرس‪ :‬خیابـان ارام شـرقی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫محولـه سـتوده‪ ،‬نبـش کوچـه شـریعت بـه مسـاحت ‪ 152/53‬مترمربـع حـدود ملـک‪ :‬شـماال‪ :‬در دو قسـمت اول دیواریسـت بـه طـول (‪ )2/02‬دو متر و دو سـانتیمتر به‬ ‫ً‬ ‫ملـک مجـاور شـماره ‪ ۱۵۱۶‬فرعـی دوم دیواریسـت بـه طـول (‪ )6/40‬شـش متـر و چهـل سـانتیمتر بـه ملک مجاور شـماره ‪ ۱۵۱۶‬فرعی‪ ،‬شـرقا‪ :‬در پنج قسـمت که قسـمت‬ ‫چهارم ان شمالی‪ ،‬قسمت دوم ان جنوبی است اول دیواریست به طول (‪ )5/68‬پنج متر و شصت و هشت سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا ان ملک‬ ‫مجاور شـماره ‪ ۹۴۲۸‬فرعی از شـماره ‪ ۱۰‬اصلی قرار دارد‪ ،‬دوم دیواریسـت به طول (‪ )2/90‬دو متر و نود سـانتیمتر به راه پله و اسانسـور مشـاعی‪ ،‬سـوم درب و دیوار اسـت‬ ‫بـه طـول (‪ )5/80‬پنـج متـر و هشـتاد سـانتیمتر بـه راه پلـه و اسانسـور مشـاعی‪ ،‬چهـارم دیـوار اسـت بـه طول (‪ )۳/۳3‬سـه متر و سـی و سـه سـانتیمتر به راه پله و اسانسـور‬ ‫مشـاعی‪ ،‬پنجـم دیواریسـت بـه طـول (‪ )10/46‬ده متـر و چهـل و شـش سـانتیمتر بـه درز انقطـاع مـورد تفکیک که مـاورا ان ملک مجاور شـماره ‪ ۹۴۲۸‬فرعی از شـماره ‪۱۰‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اصلی قرار دارد‪ ،‬جنوبا‪ :‬دیوار و پنجره اسـت به طول (‪ )8/70‬هشـت متر و هفتاد سـانتیمتر به فضای حیاط مشـاعی‪ ،‬غربا‪ :‬در دو قسـمت اول دیوار و پنجره اسـت به‬ ‫طـول (‪ )16/10‬شـانزده متـر و ده سـانتیمتر بـه فضـای کوچـه ‪۸‬متـری‪ ،‬دوم نیم دیـوار بـه طـول (‪ )3/03‬سـه متـر و سـه سـانتیمتر بـه فضـای کوچه ‪۸‬متری‪ .‬مشـخصات‬ ‫ً‬ ‫منضمـات ملـک‪ :‬پارکینـگ قطعـه ‪ ۳‬بـه مسـاحت ‪ ۱۲‬مترمربـع واقـع در طبقـه‪ .‬بـه حدود اربعه‪ :‬شـماال‪ :‬خط فرضی به محوطه مشـاعی اسـت بـه طـول (‪ )2/40‬دو متر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و چهـل سـانتیمتر‪ ،‬شـرقا‪ :‬خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی اسـت بـه طـول (‪ )۵‬پنـج متـر‪ ،‬جنوبا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشـاعی اسـت بـه طـول (‪ )2/40‬دو متر و چهل‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر‪ ،‬غربا‪ :‬خط فرضی به محوطه مشـاعی اسـت به طول (‪ )5‬پنج متر که به نام مرحوم جالل حبیبی فرزند یداله شماره شناسـنامه ‪ 3۹۲۱‬متولد ‪۱۳۴۳/06/02‬‬ ‫صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی ‪ 0۰۴۶۶۶۵۴۷۱‬مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ ۵۷۷۶۸‬تاریخ ‪ ۱۳۹8/08/21‬دفترخانه اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره ‪ ۳۲‬شـهر همدان اسـتان همدان‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی شـماره چاپی ‪ ۹۲۴۳۰۳‬سـری الف سـال ‪ ۹۸‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪۱۳۹۸۲۰۳۲۶۰۰۱۰۱۱۱۰۲‬‬ ‫ثبت گردیده اسـت و طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری مورخ ‪ ۱۴۰۰/06/16‬ملک موردنظر یک واحد اپارتمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 152/53‬مترمربع (طبق‬ ‫سـند تک برگی) از یک سـاختمان با موقعیت شـمالی‪ -‬شـرقی اسـت‪ .‬سـاختمان دارای شـش طبقه و هشـت واحد مسـکونی اسـت‪ .‬واحد موردنظر در طبقه پنجم و‬ ‫تک واحدی و دارای سـه خواب‪ ،‬اشـپزخانه‪ ،‬پذیرایی و سـرویس ها و تراس می باشـد‪ .‬کف واحد سـرامیک و دیوارها گچ و نقاشـی و سـقف دارای کناف کاری‪ ،‬پنجره ها‬ ‫از یوپی وی سی است‪ ،‬کابینت ها از جنس ام دی اف و سیستم سرمایشی کولر ابی و گرمایشی پکیج می باشد‪ .‬نمای ساختمان از اجر قرمز و سنگ بنا دارای اسانسور‬ ‫و انشـعابات کامل می باشـد‪ .‬همچنین واحد دارای پارکینگ با مزاحم و درب کرکره ای و کف موزاییک اسـت‪ .‬در کل ملک نوسـاز و دارای کیفیت مناسـب می باشـد‬ ‫و ششـدانگ ملـک بـه مبلـغ ‪( 21/355/000/000‬بیسـت و یـک میلیـارد و سـیصد و پنجـاه و پنـج میلیـون) ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت‪ .‬پال ک های فوق به اسـتناد سـند‬ ‫ازدواج شـماره ‪ ۱۳۷۸/08/01-۱۴۴۷۶‬بازداشـت گردیـده اسـت و بـه علـت عـدم انجـام تعهـد‪ ،‬پال ک هـای فوق از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪۱۴۰۰/08/19‬‬ ‫از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـند‪ .‬محـل مزایـده واقـع در همـدان‪ ،‬سـعیدیه بـاال‪ ،‬نبـش بلـوار غنی زادیـان‪ ،‬سـاختمان اداره کل ثبت اسـناد و امال ک همـدان‪ ،‬طبقه‬ ‫اول‪ ،‬واحـد اجـرای اسـناد رسـمی همـدان می باشـد‪ .‬مـوارد مزایـده بـه ترتیـب از مبالـغ ‪( 13/336/000/000‬سـیزده میلیـارد و سـیصد و سـی و شـش میلیـون) ریـال و‬ ‫ً‬ ‫‪( 21/355/000/000‬بیسـت و یک میلیارد و سـیصد و پنجاه و پنج میلیون) ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـوند‪ .‬شـرکت در مزایده‬ ‫منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت‬ ‫مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صندوق ثبـت تودیع نماید و درصورتی کـه ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب‬ ‫سـپرده ثبـت واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـود و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اعم از‬ ‫حق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایـده‪ ،‬اعم از اینکه‬ ‫رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های فـوق از محـل مازاد بـه برنده‬ ‫ً‬ ‫مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا وصـول می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/05 :‬‬ ‫یدی متوسل‪ ،‬سرپرست اجرای اسناد رسمی همدان‬ ‫م الف ‪1088‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی کالسه ‪9900252‬‬ ‫مسـتند بـه مـواد ‪ 121‬و ‪ 122‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت صـد و بیسـت و سـه متـر و بیسـت و‬ ‫چهار دسـیمترمربع به شـماره پال ک ثبتی نه فرعی از نهصد و سـی و نه اصلی بخش یازده قاینات به نشـانی شهرسـتان قاین‪ ،‬امام رضا(ع) ‪ ،10‬پال ک ‪ 34‬که سـند‬ ‫مالکیت ششـدانگ ان در دفتر امال ک جلد ‪ 8‬صفحه ‪ 241‬ذیل ثبت ‪ 1193‬ثبت و سـند مالکیت ان به شـماره سـریال ‪ 561798‬سـری الف سـال ‪ 94‬به نام مرحوم‬ ‫ً‬ ‫علـی جابـری فرزنـد غالمرضـا بـا شـماره ملـی ‪ 0888258054‬صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬حـدود اربعـه‪ :‬شـماال در هفـت قسـمت کـه قسـمت ششـم ان شـرقی‪،‬‬ ‫قسـمت های دوم و چهـارم ان غربـی اسـت‪ ،‬اول دیـوار مشـترک بـه طـول یـک متـر و شـصت سـانتیمتر بـه شـماره شـش فرعـی‪ ،‬دوم دیوار مشـترک به طول سـه متر‬ ‫و نود سـانتیمتر به شـماره شـش فرعی‪ ،‬سـوم دیوار مشـترک به طول یک متر و پانزده سـانتیمتر به شـماره شـش فرعی‪ ،‬چهارم دیوار مشـترک به طول سـه متر و‬ ‫چهل سـانتیمتر به شـماره شـش فرعی‪ ،‬پنجم دیوار مشـترک به طول شـش متر و پنج سـانتیمتر به شـماره شـش فرعی‪ ،‬ششـم دیواری مشـترک به طول هشـت‬ ‫ً‬ ‫متر و پنجاه و پنج سـانتیمتر به شـماره شـش فرعی‪ ،‬هفتم دیواریسـت مشـترک به طول یازده متر و بیسـت و هفت سـانتیمتر به شـماره شـش فرعی؛ شـرقا‪ :‬درب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و دیـوار بـه طـول چهـار متـر و ده سـانتیمتر بـه کوچـه؛ جنوبـا دیـوار بـه دیـوار بـه طـول نـوزده متـر بـه نهصـد و چهـل اصلـی؛ غربـا دیـوار بـه دیـوار بـه طـول چهـار متـر و‬ ‫پنجاه سـانتیمتر به شـماره چهارصد و نود و شـش فرعی از یک هزار و دویسـت و شـصت و هشـت اصلی و حقوق ارتفاقی ندارد و به موجب پرونده اجرایی کالسـه‬ ‫‪ 9900252‬مستند به سند رسمی ازدواج شماره ‪ 8464‬تاریخ سند‪ 1389/08/20 :‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ‪ 11‬قاین‪ ،‬پس از ابالغ مفاد اجرائیه چون ورثه‬ ‫بدهکار اقایان محمدحسـین جابری فرزند علی با شـماره ملی ‪ 0889862710‬و احمد جابری فرزند علی با شـماره ملی ‪ 0889034834‬و اسـماعیل جابری فرزند‬ ‫علـی بـا شـماره ملـی ‪ 0889078351‬و حمیدرضـا جابـری فرزنـد علی با شـماره ملی ‪ 0880215641‬و خانم ها زهره جابری فرزند علی با شـماره ملـی ‪ 0889049327‬و‬ ‫معصومه پورحسـینی فرزند غالمحسـین با شـماره ملی ‪ 0888979630‬و طیبه جابری فرزند علی با شـماره ملی ‪ 0889028801‬نسـبت به ایفای تعهد و پرداخت‬ ‫دیـن مرحـوم علـی جابـری اقدامـی ننمـوده‪ ،‬ملـک مذکور بنا به درخواسـت زوجه در قبال بهای تسـعیر شـده ‪60‬عدد سـکه بهـار ازادی صداقیـه خانم زینب عالمی‬ ‫فرزنـد محمدعلـی بـا شـماره ملـی ‪ 0889842078‬بـه انضمـام یـک تـا دو عشـر اضافـی بازداشـت گردیـد و سـپس بـه درخواسـت بسـتانکار نسـبت بـه ارزیابـی ملـک‬ ‫شناسـایی شـده اقدام و بر طبق گزارش کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬ششـدانگ ملک فوق به مبلغ سـه میلیارد و نهصد میلیون ریال ارزیابی و قطعی گردید‪.‬‬ ‫که ملک مذکور به صورت سـاختمانی مسـکونی قدیمی فاقد اسـکلت و نمای سـیمان سـفید و واحد مسـکونی در همکف (به متراژ هشـتاد مترمربع) شـامل یک‬ ‫خواب‪ ،‬اشپزخانه و سرویس بهداشتی و کف ها سرامیک و ساختمان دارای زیرزمین انباری (به متراژ حدود دوازده مترمربع) و سیستم گرمایش بخاری گازی و‬ ‫ً‬ ‫فاقد سیسـتم سرمایشـی می باشـد و دارای انشـعابات منصوبه اب‪ ،‬برق و گاز می باشـد‪ .‬قدمت سـاخت ان حدودا ‪ 50‬سـال می باشـد که در حال حاضر در تصرف‬ ‫همسر مرحوم (خانم معصومه پورحسینی) می باشد‪ .‬پال ک فوق از ساعت نه الی دوازده روز دوشنبه مورخ هفدهم ابان ماه یکهزار و چهارصد در اداره ثبت‬ ‫اسـناد قاین به نشـانی قاین‪ ،‬خیابان شـهید رجایی‪ ،‬جنب فرمانداری از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده ششـدانگ پال ک موصوف حضوری و نقدی از‬ ‫مبلغ سـه میلیارد و نهصد میلیون ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد‪ .‬اشـخاص با تودیع ده درصد مبلغ مذکور حق شـرکت در‬ ‫مزایده را خواهند داشـت و خریدار یا نماینده قانونی وی مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده ‪ ،‬به حسـاب سـپرده اجرایی‬ ‫تودیع نماید‪ .‬در غیراینصورت مبلغ ده درصد مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه دولت منظور خواهد شـد‪ .‬و الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های‬ ‫مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم‬ ‫از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬برعهده برنده مزایده اسـت و به اسـتناد ماده ‪ 29‬ائین نامه اجرا و با توجه به تورم و نوسـانات قیمت سـکه و به‬ ‫ً‬ ‫جهت جلوگیری از تضییع حقوق بسـتانکار و بدهکار‪ ،‬همزمان با روز مزایده قیمت سـکه مجددا تسـعیر خواهد شـد‪ .‬هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسـه‬ ‫ً‬ ‫مزایـده اقـدام بـه پرداخـت یـا جلـب رضایـت زوجـه نمایـد‪ ،‬از انجـام مزایده خـودداری می گردد و حقوق دولتی به شـرح مـاده ‪ 40‬ائین نامه اجرا نقـدا وصول می گردد‬ ‫و این ا گهی پس از تایید نهایی در سـایت سـازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشـار در روزنامه کثیراالنتشـار محلی اسـت‪.‬‬ ‫علی صفایی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاینات‬ ‫رایگان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2347‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید جی ال ایکس ای‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۲۲۳ -۴۲‬ب‪ ۳۵‬و شـماره موتـور ‪ ۳۸۹۴۵۱۴‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412289829563‬بـه مالکیـت حسـین زواری بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 0849938521‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد‬ ‫جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـبز زیتونـی مـدل ‪ ۱۳۸۷‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪۶۲۳ -۴۲‬ب‪ ۶۴‬و شـماره موتـور ‪ ۲۲۹۰۶۶۳‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ S1412287699587‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫رستگارمقدم فریمانیان با کد ملی ‪ ۰۸۴۸۴۶۵۹۹۷‬مفقود شده‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 13۸۸‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۴۸۶ -۳۲‬د‪ ۸۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ ۳۰۶۱۶۴۹‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288308184‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدرضـا خدیـوی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب وحیـده پناهی بسـتان اباد فرزنـد کاظـم بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2512‬صـادره از بسـتان اباد در مقطـع کارشناسـی رشـته ژنتیـک‬ ‫صادره از دانشـگاهی ازاد اسلامی واحد ورامین‪ -‬پیشـوا مفقود گردیده و فاقد اعتبار‬ ‫می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫ورامین‪ -‬پیشـوا به نشـانی‪ :‬تهران‪ ،‬شهرسـتان پیشـوا‪ ،‬شهرک نقش جهان‪ ،‬دانشگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد ورامیـن‪ -‬پیشـوا ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/08/20 :‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی ابالغ تصمیم واحد ثبتی‬ ‫درخصـوص تقاضـای اقـای محمدجلال باقـری برابـر وکالتنامـه شـماره‬ ‫‪ 1400/05/31-222668‬دفتـر یـک تربت حیدریـه از طـرف مالک‪ ،‬خانم طوبی عباس زاده‬ ‫مبنـی بـر افـراز دودانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان یـک واحـد اپارتمـان بـه شـماره پلا ک‬ ‫ثبتـی ‪ 10659*27926/27990‬فرعـی از ‪ 232‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه سـند‬ ‫مشـاعی متقاضـی صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و شـهرداری منطقـه ‪ 8‬مشـهد برابـر‬ ‫نامـه شـماره ‪ 1400/07/06-8/1400/15236‬در پاسـخ بـه تقاضـای وکیـل اقـای سـروش‬ ‫سـجادی میرزائی اعلام نمـوده «ملـک موردنظـر در محـدوده طـرح تفصیلـی خازنـی بـا‬ ‫کاربـری مسـکونی ترا کـم کـم واقـع اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه مسـاحت عرصـه‪ ،‬شـرایط تفکیـک و‬ ‫افـراز را دارا نمی باشـد‪ .‬لـذا درخواسـت افـراز دودانـگ مشـاع مغایـر طـرح تفصیلـی بـوده و‬ ‫قابـل پاسـخگویی نمی باشـد»‪ .‬لـذا بـا توجه بـه نامه شـهرداری پال ک ثبتـی مذکور قابلیت‬ ‫یگـردد و برابر مـاده ‪ 6‬ائین نامه افـراز‪ ،‬به‬ ‫افـراز نـدارد‪ .‬بدینوسـیله گواهـی عـدم افـراز صادر م ‬ ‫ً‬ ‫خواهان و سـایر مالکین مشـاع ابالغ می گردد‪ .‬ضمنا نامبرده می تواند به اسـتناد ماده دو‬ ‫قانون افراز و فروش امال ک مشاع‪ ،‬از تاریخ ابالغ‪ ،‬ظرف مدت ده روز به دادگاه شهرستان‬ ‫مراجعه نماید‪ .‬افراز پال ک فوق مقدور نیسـت‪ ،‬لذا موضوع از صالحیت رسـیدگی در اداره‬ ‫یگـردد تـا‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک خـارج می باشـد و بدینوسـیله مراتـب یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫چنانچـه متقاضـی یـا مالکیـن مشـاعی و هـر شـخص حقیقـی و حقوقـی نسـبت بـه گواهی‬ ‫عدم افـراز پلا ک فوق الذکـر اعتـراض دارنـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه دادگاه شهرسـتان تسـلیم و رسـید ان را بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪.‬‬ ‫سـیدمحمدباقر حسـینی جهانگیر‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪506‬‬ ‫املا ک ناحیـه سـه مشـهد مقـدس‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308005000165‬مـورخ ‪ 1400/06/15‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیم بلـوک تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـمندر سـمندری فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪19‬‬ ‫صادره از قاینات در یک قطعه زمین مزروعی مشـتمل بر سـاختمان و تاسیسـات به مسـاحت‬ ‫‪ 9156/86‬مترمربـع از پلا ک ‪ 12‬اصلـی واقـع در مزرعـه و قنـات گریمنـج خریـداری از محـل ورثـه‬ ‫مالـک رسـمی اقـای صـادق صادقـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بـه مدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بخش نیم بلوک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308005000153‬مـورخ ‪ 1400/06/23‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیم بلـوک تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علی ا کبـر کیکاوسـی فرزند حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪29‬‬ ‫و کـد ملـی ‪ 0889528063‬صـادره از قاینـات در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی مشـتمل بـر محوطـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 359/03‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1028‬فرعـی از ‪ 17‬اصلـی واقـع در مزرعه دشت دهشـک‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حجـی یـاری فرزنـد الهیـار محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بخش نیم بلوک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140060308005000169‬مورخ ‪ 1400/06/25‬هیات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیم بلـوک‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علی محمـد الهـی فرزنـد اله قلـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 14‬و کـد ملـی ‪ 0889469571‬صـادره از قاینـات در یـک قطعـه زمیـن بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 1739/92‬مترمربـع از پلا ک ‪ 12‬اصلـی واقـع در مزرعـه و قنات گریمنج خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بخش نیم بلوک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060308005000159‬مـورخ ‪ 1400/06/03‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیم بلـوک تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی مریـدی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 8‬و کـد‬ ‫ملـی ‪ 0889134847‬صـادره از خضـری دشـت بیاض در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی مشـجر بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 5087/82‬مترمربـع از پلا ک ‪ 495‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در مزرعـه و قنـات بزنابـاد‬ ‫از محـل انتقـال موروثـی از ناحیـه سـهام مجهـول بانـو دختـر محمداسـمعیل بـه متقاضی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بخش نیم بلوک‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسیکلت سـینگو ‪ CDI125‬به رنگ نقره ای‬ ‫مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ‪ 638-27845‬و شـماره موترو‬ ‫‪ 86001315‬و شـماره تنـه ‪NDI***125B8605779‬‬ ‫بـه مالکیـت قاسـم عبدیـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪338 -69‬ط‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ 00591331‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412282144326‬بـه مالکیـت عبدالرحمـن‬ ‫امینـی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت پال ک ‪ 3/390/87‬اصلی‬ ‫اقای بهزاد خیری طی درخواست وارده شماره ‪ 15948‬مورخ ‪ 1400/08/04‬منضم به دو برگ استشهاد‬ ‫محلی که به تایید دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 10‬ایالم رسـیده‪ ،‬مدعی اسـت سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان پلا ک ‪ 3/87/390‬اصلـی واقـع در ایلام به علت جابجایی مفقود گردیده اسـت که‬ ‫برابر پرونده ثبتی سـند مالکیت ششـدانگ پال ک مذکور اصلی ذیل ثبت ‪ 67190‬جلد ‪ 395‬صفحه ‪22‬‬ ‫صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره ذیـل مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت اعالم‬ ‫تـا هـر کـس کـه سـند مالکیـت نـزد وی بـوده و یـا مدعـی انجـام معاملـه می باشـد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز از‬ ‫تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫ایالم ارائه نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مهلت قانونی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫اقـدام قانونـی به عمـل خواهد امد‪.‬‬ ‫رستمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایالم‬ ‫شناسه ا گهی ‪1212886‬‬ ‫رایگان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫پروژه احداث سردخانه و تجهیز پایگاه انتقال خون شهرستان ری‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری درنظـردارد در اجـرای بنـد (ب) مـاده ‪ 6‬قانـون برنامـه پنج سـاله ششـم‬ ‫توسعه و از محل اعتبارات مالیات برارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری و مجوزات‬ ‫اخـذ شـده از مراجـع ذیصلاح‪ ،‬مناقصـه عمومـی پـروژه احـداث سـردخانه و تجهیـز پایـگاه انتقـال خـون شهرسـتان ری بـه‬ ‫شـماره فراخـوان ‪ 2000000371000009‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ تاریخ انتشار اعالن عمومی در سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/08/10‬‬‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/08/17‬‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/09/01‬‬‫ زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 11/00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/09/01‬‬‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت هـای‬ ‫"الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬میـدان شـهدای شـاملو‪ ،‬فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری‪ -‬تلفـن‪ 54161000 :‬داخلـی ‪317-416‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/05 :‬‬ ‫م الف ‪485‬‬ ‫روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2347‬‬ ‫افتتاح ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان پروژه عشایری در نهبندان‬ ‫رضابهنـام‪ /‬فرمانـدار نهبنـدان در مراسـم افتتـاح و بهر هبـرداری از چهـار پـروژه‬ ‫عشایری شهرستان نهبندان گفت‪« :‬به مناسبت روز ملی روستا و عشایر چهار‬ ‫پروژه برق رسـانی و اب رسـانی به محالت عشـایری نهبندان با اعتبار قریب به‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان برای بهره مندی ‪ ۱۸۵‬خانوار عشـایری افتتاح شـد»‪ .‬مجید‬ ‫بیکی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته برنامه ریزی شهرستان یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیونتوماناعتبار برایمناطقروستاییوعشایریفاقددهیاریتعریف‬ ‫شـد‪ ،‬افزود‪« :‬نگاه به عشـایر و روسـتاییان برای نگهداشـت جمعیت است؛ لذا‬ ‫توجه دولت در بخش های زیر ساختی روستاها و جامعه مولد مضاعف شده‬ ‫اسـت»‪ .‬بیکی با اشـاره به اینکه در راسـتای اهداف سیاسی‪ ،‬اقتصادی و امنیت‬ ‫روسـتاها نقش مهمی دارند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬طی چند سـال گذشـته خشکسـالی‬ ‫بیشـترین خسـارت و اسـیب را بـه ایـن قشـر وارد کـرده اسـت؛ درنتیجـه تلاش‬ ‫می کنیـم کـه در راسـتای بهبـود معیشـت افـراد منطقـه‪ ،‬بـرای مرمـت قنـوات‬ ‫روسـتاها اعتباراتـی در نظـر گرفتـه شـود»‪ .‬وی بیان کـرد‪« :‬جاده های روسـتایی‬ ‫و عشـایری زیادی نیاز به اسـفالت‪ ،‬تیغ زنی و تسـطیح دارند؛ درنتیجه اداره کل‬ ‫امـور عشـایری بایـد در این خصـوص همـکاری کنـد»‪ .‬فرماندار نهبنـدان گفت‪:‬‬ ‫«به مناسـبت روز ملـی روسـتا و عشـایر امـروز ‪ ۸۰۰‬میلیون تومـان پـروژه از محـل‬ ‫اعتبـارات ارزش افـزوده شهرسـتان افتتـاح می شـود»‪ .‬در این مراسـم از محـل‬ ‫خرید و نصب پنل خورشیدی سیار و ثابت ‪ ۷۰‬خانوار عشایری در محالت چاه‬ ‫شـور‪ ،‬چـاه ولـی محمـد‪ ،‬گزرجـاه‪ ،‬محلات جـاه موتـور‪ ،‬گل گـزی‪ ،‬چـاه علـی گل‬ ‫عبدلـی و کالرگـی از نعمـت برق بهره مند شـدند‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۷۰۰‬هکتار زمین در فاز اول جهت تولید مسکن‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫فریبا محمدی‪ /‬مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تامین ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫زمیـن در فـاز اول جهـت احـداث و تولیـد مسـکن در اسـتان خبـر داد‪ .‬مهنـدس‬ ‫قاسـم قاسـمی در جلسـه شـورای تولید مسـکن که با حضور معاونین اداره کل‬ ‫در سـالن جلسـات اداره کل بـا هـدف تسـریع در تامیـن زمیـن جهـت احـداث‬ ‫و تولیـد مسـکن برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا در فـاز اول جهـت احـداث مسـکن بـرای‬ ‫‪ ۱۲‬هـزار واحـدی کـه در قانـون جهـت تولیـد مسـکن در اسـتان در نظـر گرفتـه‬ ‫شـده اسـت می بایسـت ‪ ۷۰۰‬هکتـار تامین زمین انجام دهیـم»‪ .‬وی اظهـار کرد‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر ‪ ۱۷۰‬هکتـار از ‪ ۷۰۰‬هکتـار تامیـن زمیـن صـورت گرفتـه اسـت کـه‬ ‫بـرای باقـی زمین هـای ایـن اداره کل پیگیـر اسـت تـا در سـریع ترین زمان ممکن‬ ‫نسـبت بـه شناسـایی زمین هـا اقـدام کنـد»‪ .‬مهنـدس قاسـمی بـه شناسـایی‬ ‫زمین هـا در شـهرهای اسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬در هـر شـهری کـه موجـودی‬ ‫مـا صفـر اسـت‪ ،‬مسـئول راه و شهرسـازی ان شـهر می بایسـت از طـرق هـای‬ ‫مختلـف ماننـد شناسـایی اراضـی موجـود الحاقـی بـه شـهر‪ ،‬اراضـی قابـل تغییر‬ ‫کاربری در کمیسـیون ماده پنج و اراضی مازاد دسـتگاه های اجرایی مشـخص‬ ‫در چهارچـوب مـاده ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬قانـون جهـش تولیـد مسـکن‪ ،‬اقـدام به تامین زمین‬ ‫جهت تولید مسـکن در شـهر مربوطه کند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬جهت سـهولت‬ ‫تولیدمسکندر راستایقانونجهتتولیدمسکنومشکالتی کهدر این حوزه‬ ‫وجود دارد؛ طی هماهنگی هایی که با دکتر شجاعی‪ ،‬استاندار محترم استان‬ ‫و دکتر هوایی‪ ،‬معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری صورت گرفته است‪،‬‬ ‫هـر ‪ ۱۵‬روز جلسـه شـورای مسـکن برگـزار خواهـد شـد و پیگیـری امورات مسـکن‬ ‫اولویـت اصلـی ایـن اداره کل اسـت»‪ .‬مدیـر کل را هو شهرسـازی خراسـان شـمالی‬ ‫در پایان اضافه کرد‪« :‬طی چهارسـال‪ ،‬در خراسـان شـمالی می بایسـت ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫واحـد مسـکن احـداث و تولیـد شـود کـه بـا احـداث ایـن مقـدار بـه نـرم کشـوری‬ ‫نزدیـک خواهیم شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان‪:‬‬ ‫سرقت تجهیزات برق در کرمانشاه‪ ،‬بحرانی ست‬ ‫کوشـیار محمـدی‪ /‬به گفتـه مدیرعامـل شـرکت توزیع بـرق اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬از‬ ‫ابتدای امسال ‪۱۶‬میلیاردتومان تجهیزات و شبکه برق استان به سرقت رفته‬ ‫و دراین زمینـه وضعیـت بحرانـی داریـم‪ .‬محمـد مرادی در جلسـه سـتاد بحران‬ ‫اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬از وضعیـت بحرانـی سـرقت های سـیم و تجهیـزات بـرق در‬ ‫کرمانشـاه یاد کرد و افزود‪« :‬متاسـفانه جزو اسـتان های اول کشـور ازنظر سـرقت‬ ‫تجهیزات هستیم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬از ابتدای امسال حدود ‪۱۶‬میلیاردتومان‬ ‫تجهیزات و سـیم برق در کرمانشـاه به سـرقت رفته اسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه نگهـداری و حفاظـت از تجهیـزات بـرق‬ ‫را به دلیـل گسـتردگی شـبکه بسـیار دشـوار دانسـت و اضافـه کـرد‪« :‬نزدیـک بـه‬ ‫‪۱۹‬هزارکیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف داریم که در معرض خطر سرقت‬ ‫هسـتند»‪ .‬مـرادی بابیان اینکـه بـا همـکاری نیـروی انتظامـی گشـت مشـترک‬ ‫برای مقابله با سرقت ها به صورت مستمر برقرار است‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬گستردگی‬ ‫شـبکه باعـث می شـود نتـوان همه خطـوط را هم زمـان پوشـش داد»‪ .‬وی تنها‬ ‫راه مقابلـه بـا سـرقت ها را تعویـض سـیم های مسـی بـا کابل هـای خودنگهـدار‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬سـیم های مسـی قیمـت باالیـی دارد و این موضـوع باعـث‬ ‫تشـدید سـرقت ها شـده اسـت»‪ .‬مـرادی خواسـتار تخصیـص اعتبـار از محـل‬ ‫اعتبارات بحران یا هر منبع دیگری برای تعویض سیم و شبکه ها با تجهیزات‬ ‫غیرقابل سـرقت شـد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر رشت تاکید کرد؛‬ ‫پیگیری ساماندهی سگ های بالصاحب در رشت‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫رشـت با ابراز گالیه از افزایش حضور سـگ های‬ ‫بالصاحـب در سـطح رشـت اظهـار کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫مسئلهدر کنار تمامیخطراتی کهممکناست‬ ‫برای شهروندان به همراه داشته باشد موجب‬ ‫هراس و نگرانی بانوان و کودکان شـده اسـت»‪.‬‬ ‫محمدحسـین واثـق کارگرنیـا با تا کید براینکـه‬ ‫جمـع اوری سـگ های بالصاحـب جـزو شـرح وظایـف سـازمان پسـماند‬ ‫شـهرداری رشـت اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬موضـوع سـاماندهی سـگ های بالصاحـب‬ ‫در رشـت از دوران فعالیـت شـورای پنجـم رشـت مطـرح شـد امـا متاسـفانه‬ ‫تاکنون به سـرانجام نرسـیده اسـت و روزبه روز نیز شـاهد افزایش حضور انان در‬ ‫سـطح معابر و محالت رشـت هسـتیم»‪ .‬رئیس شـورای اسلامی شـهر رشـت به‬ ‫حامل بـودن برخـی از ایـن سـگ ها بـه بعضـی از بیماری هـای خطرنـاک اشـاره‬ ‫ً‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬خدای نا کـرده درصـورت حملـه این سـگ ها به شـهروندان یقینا‬ ‫سلامت شـهروند به مخاطره می افتد و انتظار داریم شـهرداری رشـت در اسرع‬ ‫وقـت پیرامـون رفع این مشـکل اقـدام کند»‪ .‬کارگرنیا بااشـاره به ارسـال نامه ای‬ ‫خطاب به سرپرست شهرداری رشت پیرامون موضوع ساماندهی سگ های‬ ‫بالصاحـب در رشـت بیـان کـرد‪« :‬دراین راسـتا و به منظـور جلوگیـری از بـروز‬ ‫معضلات بهداشـتی‪ ،‬اجتماعـی و زیسـت محیطی ناشـی از حضـور سـگ های‬ ‫ولگرد در رشت‪ ،‬نامه ای در همین خصوص به سرپرست شهرداری رشت ابالغ‬ ‫و تا کیـد شـد‪ ،‬در اسـرع وقـت اقدامـات الزم جهـت زنده گیـری و نگهـداری در‬ ‫مکانـی مناسـب معمـول و نتیجـه را بـه شـورای اسلامی گـزارش دهـد»‪.‬‬ ‫معاون دادستان شیراز ‪:‬‬ ‫پرونده فساد در شرکت «عمران صدرا»‬ ‫به مرحله جدید وارد شد‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬معـاون دادسـتان و‬ ‫سرپرسـت دادسـرای جنایـی شـیراز از ورود‬ ‫رونـد تحقیقـات پرونـده فسـاد در شـرکت‬ ‫عمـران صـدرا بـه مراحـل جدیـد پـس از‬ ‫دسـتگیری متهمـان خبـر داد‪ .‬افشـین‬ ‫محمدی دره شـوری بابیان اینکـه در پرونده‬ ‫ُ‬ ‫شـرکت عمـران صـدرا نه َ تـن ازجملـه سـه‬ ‫مسـئول و شـش َ تن از مرتبطیـن بـا معامالت‬ ‫احضار و با قرار تامین قانونی در بازداشت هستند؛ گفت‪« :‬در ادامه تحقیقات‬ ‫و پـس از بررسـی اتهـام تبانی هـای صورت گرفتـه در معامالت تحقیقات دادسـرا‬ ‫وارد ابعـاد جدیـدی از جرائـم ازجملـه ارتشـاء شـده اسـت»‪ .‬معـاون دادسـتان‬ ‫شـیراز بااشـاره به اینکه تحقیقـات در پرونـده مذکـور در شـعبه ویـژه دادسـرای‬ ‫جنایی و جرائم امنیتی شیراز درحال تکمیل است و جوسازی افراد در فضای‬ ‫مجـازی هیـچ تاثیـری در اراده مقـام قضائـی در رسـیدگی قاطـع بـه پرونده های‬ ‫فسـاد نخواهد داشـت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬اعالم اسـامی افراد مطابق قانون تا پیش‬ ‫یکـه اقـدام به انتشـار اطالعاتی‬ ‫از صـدور و قطعیـت حکـم ممنـوع اسـت و افراد ‬ ‫ازجملـه ذکـر اسـامی درخصـوص پرونده هـای قضائـی می کننـد مطابـق قانـون‬ ‫مجـرم شـناخته می شـوند»‪ .‬ایـن مقـام قضائـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬تلاش‬ ‫هدفمنـد برخـی افـراد درجهـت حمایـت از متهمان فسـاد تامل برانگیز اسـت و‬ ‫این موضوع نیز می تواند ازسـوی مقام قضائی موردبررسـی‪ ،‬تحقیق و پیگیری‬ ‫قضائـی قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫وزیر نیرو خبر داد؛‬ ‫مدیرکل کمیته امداد مازندران‪:‬‬ ‫با مشارکت خیران‪ ،‬اقدامات مطلوبی‬ ‫برای کمک به نیازمندان انجام شد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران‪ ،‬در‬ ‫جلسـه تجلیـل از خیـران برتـر کـه هم زمـان‬ ‫به صـورت «وبینـار» در قالـب طـرح «ایـران‬ ‫مهربـان» از مرکـز برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت و مشـارکت خیـران‬ ‫اقدامـات مطلوبـی در کمـک بـه نیازمنـدان‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫کمیته امداد؛ حجت االسلام بشـیر عالیشـاه‬ ‫(مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران) اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬همدلـی و وفـاق خیـران در همـه‬ ‫شـرایط و مناسـبت ها بـا کمیتـه امـداد‬ ‫قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همـه بایـد‬ ‫بـه فکـر ایتـام باشـیم تـا ان هـا احسـاس‬ ‫تنهایـی نکننـد و مسـئولیت اجتماعـی را‬ ‫دراین خصـوص بایـد بـاال ببریـم»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫کمیتـه امـداد مازنـدران تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫قـران و احادیـث و روایـات بـر کمک رسـانی‬ ‫بـه ایتـام تا کیـد شـد و ایـه ای کـه ارم امـداد‬ ‫منقـش اسـت بیانگـر یتیم نـوازی و کمـک‬ ‫بـه محرومـان و نیازمنـدان اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬بهتریـن خیـران در مازندران‬ ‫هسـتند و همدلـی و تعامـل بیـن کمیتـه‬ ‫امـداد و اصنـاف و خیـران و دسـتگاه ها‬ ‫موجـب ر خ دادن اتفاقـات خوبـی بـرای‬ ‫کمـک بـه ایتـام شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫کمیتـه امـداد مازنـدران گفـت‪« :‬مازنـدران‬ ‫یسـت کـه در طـرح امواجـی از‬ ‫تنهـا استان ‬ ‫بهشـت ورود پیـدا کـرد و خیـران بـه نیابـت‬ ‫از شـهدا حامی ایتام شـدند و یکی از خیران‬ ‫بـه نیابـت از ‪۱۰‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬شـهید مازنـدران‬ ‫حمایت از ایتام و فرزندان طرح محسنین را‬ ‫برعهـده گرفـت»‪ .‬وی یاداور شـد‪« :‬یکی دیگر‬ ‫از خیران استان نیز حمایت ‪ ۲۱۰۰‬نفر از ایتام‬ ‫را برعهـده گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه‬ ‫امـداد مازنـدران گفـت‪« :‬در هفت ماهـه‬ ‫سـال جـاری ‪۳۱‬میلیاردتومـان وجـه نقـد‬ ‫بـه حسـاب خانـواده ایتـام واریـز شـد»‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬سـرانه ا کـرام اسـتان ‪۷۲۰‬هزارتومـان‬ ‫و سـرانه محسـنین ‪۲۴۰‬هزارتومـان اسـت‬ ‫کـه از میانگیـن کشـوری بیشـتر اسـت؛ ایـن‬ ‫اقدامات با مشارکت خیران صورت گرفت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران گفـت‪« :‬در‬ ‫پویـش ایـران مهربـان‪ ،‬حرکـت جهـادی و‬ ‫انقالبی صورت گرفت و بسـیج و اسـتانداری‬ ‫و همه دسـتگاه ها دراین خصوص همکاری‬ ‫داشـتند و ‪۲۲‬هـزار و ‪ ۴۲۳‬نفـر حامـی جـذب‬ ‫شـد کـه ازاین تعـداد ‪۱۴‬هـزار و ‪ ۶۹۹‬نفـر‬ ‫حامـی بـرای ایتـام پرداختـی داشـتند و‬ ‫به صـورت ماهیانـه بـ ه حسـاب ایتـام کمـک‬ ‫خـود را واریـز می کننـد»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه‬ ‫امـداد مازنـدران افـزود‪« :‬در نـذرواره سـردار‬ ‫سـلیمانی ‪۱۵‬هـزار سـبد غذایـی بـا کمـک‬ ‫خیـران بیـن نیازمنـدان توزیـع شـد و بـا‬ ‫برگـزاری کمک هـای مومنانـه و طـرح اطعام‬ ‫مهـدوی و اطعـام حسـینی یک میلیـون و‬ ‫‪۸۰۰‬هزار ُ پـرس غـذای گـرم بیـن خانواده هـا‬ ‫توزیـع و ‪۱۷۰‬هـزار سـبد غذایـی بـه مبلـغ ‪۳۰۰‬‬ ‫تـا ‪۵۰۰‬هزارتومـان بـه نیازمنـدان اهداء شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬حجت االسلام عالیشـاه بـا تقدیـر از‬ ‫همراهـی و مشـارکت خیـران و نیکـوکاران بـا‬ ‫کمیتـه امـداد گفـت‪« :‬بـا همدلـی‪ ،‬مشـارکت‬ ‫و مهربانـی می تـوان احسـان و نیکـوکاری را‬ ‫ترویج داد و درراسـتای کمک به نیازمندان‬ ‫اقدامـات شـایانی انجـام داد تـا نتایـج‬ ‫یسـت؛‬ ‫مطلوبـی حاصـل شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫دراین جلسـه از خیـران برتـر تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫ش ــهردار ش ــیراز ب ــا ص ــدور حکم ــی‪ ،‬دکت ــر ناص ــر رضای ــی را‬ ‫به عن ــوان سرپرس ــت معاون ــت شهرس ــازی و معم ــاری‬ ‫شـــهرداری شـــیراز منصوب کـــرد‪ .‬در حکـــم صادره ازســـوی‬ ‫س ــید احس ــان اصنافی ب ــه دکت ــر ناص ــر رضایی بر م ــواردی‬ ‫همچ ــون سیاسـ ـت گذاری و تعیی ــن خط مش ــی به منظ ــور‬ ‫تهی ــه طر ح های شهرس ــازی و معم ــاری‪ ،‬نظارت ب ــر تدوین‬ ‫ضوابـــط و دســـتورالعمل ها درخصوص کنتـــرل و هماهنگی‬ ‫ام ــور مرب ــوط ب ــه ساخت وس ــازهای ش ــهری‪ ،‬رس ــیدگی‬ ‫ب ــه ام ــور مرب ــوط ب ــه مهندس ــین ناظ ــر ساخت وس ــازهای‬ ‫شـــهری با هماهنگی مناطق شـــهرداری‪ ،‬نظـــارت بر تغییر‪،‬‬ ‫تدوی ــن و اص ــاح طر ح ه ــای جام ــع و تفصیلی‪ ،‬نظ ــارت بر‬ ‫نح ــوه اس ــتفاده از اراض ــی داخ ــل مح ــدوده و حری ــم ش ــهر‬ ‫براس ــاس ضوابط نقشـ ـه های جامع و طر ح ه ــای تفصیلی‪،‬‬ ‫سیاسـ ـت گذاری و برنامه ری ــزی درخص ــوص بافت ه ــای‬ ‫فرس ــوده‪ ،‬تاریخ ــی و حاشیه نش ــینی و ارائ ــه طر ح ه ــای‬ ‫اجرای ــی و تش ــویقی جه ــت س ــاماندهی این گون ــه بافت ه ــا‬ ‫تا کید شـــده اســـت‪ .‬سیاســـت گذاری و نظـــارت درخصوص‬ ‫کنت ــرل ساخت وس ــاز در حری ــم ش ــهر و تهی ــه نقش ــه جامع‬ ‫ش ــهر‪ ،‬نظ ــارت ب ــر به روزرس ــانی نقشـ ـه های ‪ ،GIS‬نظ ــارت‬ ‫ب ــر ارزیاب ــی و اص ــاح فراینده ــای موج ــود در سیس ــتم‬ ‫یکپارچه شهرســـازی‪ ،‬ایجاد هماهنگی و وح ــدت رویه بین‬ ‫شـــهرداری های مناطـــق درخصوص مس ــائل شهرس ــازی و‬ ‫معمـــاری‪ ،‬نظارت و کنت ــرل بر عقد قراردادهای مش ــاورین و‬ ‫پیمانکاران و نحوه پرداخت ان ه ــا‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت بر‬ ‫تفکی ــک اراضی با رعایت ضوابط نقشـــه جام ــع و طر ح های‬ ‫تفصیل ــی از دیگ ــر مواردی ب ــود که ش ــهردار ش ــیراز در حکم‬ ‫سرپرس ــت معاونت شهرس ــازی و معماری بر ان تا کید کرده‬ ‫اس ــت‪ .‬براس ــاس این گزارش‪ ،‬دکتر ناصر رضای ــی از نیروهای‬ ‫یس ــت و ت ــا پیش ازای ــن به عن ــوان مدی ــرکل ام ــور‬ ‫شهردار ‬ ‫شهرس ــازی ش ــهرداری ش ــیراز درح ــال خدم ــت ب ــود‪ .‬دکتر‬ ‫رضایی دارای مدرک دکترا‪ ،‬کارشناس ــی ارش ــد و کارشناسی‬ ‫یس ــت‪ .‬وی مول ــف پنج کت ــاب در حوزه‬ ‫در رش ــته شهرساز ‬ ‫شهرس ــازی و مق ــاالت ارائه ش ــده در کنفرانس ه ــای مل ــی‬ ‫و بین الملل ــی معتب ــر اس ــت‪ .‬رضای ــی همچنی ــن م ــدرس‬ ‫دانش ــگاه و عضو هیئت علمی داخلی شهرس ــازی دانش ــگاه‬ ‫غیرانتفاعـــی اپادان ــا نیز بوده اس ــت‪ .‬از س ــوابق دکت ــر رضایی‬ ‫می ت ــوان به معاون مدیرکل شهرس ــازی ش ــهرداری ش ــیراز‪،‬‬ ‫رئی ــس اداره توس ــعه طر ح ه ــای ش ــهری‪ ،‬مس ــئول ط ــرح‬ ‫تفصیل ــی ش ــهر ش ــیراز‪ ،‬عضو کمیت ــه فنی کمیس ــیون ماده‬ ‫پنج ش ــیراز‪ ،‬عضو کارگروه تخصصی توس ــعه شهری نشست‬ ‫ادواری کالن ش ــهرهای کش ــور اش ــاره کرد‪.‬‬ ‫ورود دهمین دستگاه سی تی اسکن دولتی به مرکز اموزشی درمانی پورسینا رشت‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دهمین دسـتگاه س تی اسکن دولتی گیالن‬ ‫درراسـتای نهضـت افزایـش برخـورداری‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان بـه ایـن دسـتگاه‬ ‫تصویربـرداری بـا تلاش مضاعـف رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان‪ ،‬سـهم مرکـز‬ ‫اموزشـی درمانـی پورسـینا رشـت شـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه زیرسـاخت های‬ ‫بیـش از دوسال ‬ ‫بهداشت ودرمان گیالن از حالت ایستا خارج‬ ‫شـده و شـتاب محسوسـی را به خـود گرفتـه‪،‬‬ ‫به گونه ای که در همه شهرستان های استان‬ ‫از شـرق تـا غـرب و شـمال تـا جنـوب بهبـود‬ ‫در ارائـه خدمـات حـوزه سلامت را می تـوان‬ ‫کو نیم‬ ‫مشـاهده کـرد‪ .‬بـا شـیوع کرونا طـی ی ‬ ‫(سـال) اخیـر نیـز موتـور محرکـه توسـعه‬ ‫زیرسـاخت در بخـش سلامت اسـتان بـا عزم‬ ‫و همـت مسـئوالن دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان رشـد مضاعفـی را به خـود دیـده کـه‬ ‫تامیـن و راه انـدازی برخـی از تجهیـزات و‬ ‫ملزومات ازجمله دسـتگاه های ا کسیژن ساز‬ ‫جهـت تامیـن ا کسـیژن موردنیـاز بیمـاران‬ ‫مبتالبه کووید‪ ۱۹-‬و همچنین دستگاه های‬ ‫فـوق پیشـرفته ‪ CT‬اسـکن اسـت‪ .‬امـا یکـی از‬ ‫شـاخص ها و مزیت هـای برجسـته دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان طـی دوسـال اخیر‬ ‫بهره منـدی بیمارسـتان های دولتـی اسـتان‬ ‫از ‪ CT‬اسـکن بوده اسـت؛ دسـتگاه تشخیص‬ ‫پزشـکی کـه عالو هبـر اسـتفاده پرکاربـرد در‬ ‫انـواع ترومـا‪ ،‬در بحـران کرونـا نیـز یکـی از‬ ‫ملزومـات حیاتـی بیمارسـتان ها به جهـت‬ ‫تشـخیص و تحلیـل میـزان درگیـری ریه هـا‬ ‫از وجـود حجـم ویـروس‪ ،‬ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان) بااشـاره به اینکه در‬ ‫کل کشـور تعـداد معـدودی از دسـتگاه ‪CT‬‬ ‫اسـکن طـی دوسـال اخیر جهـت توزیـع‬ ‫در اسـتان ها وجـود داشـت‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫«از یک سـو بـا پیگیری هـای مکـرر در وزارت‬ ‫بهداشـت جهـت تامین دسـتگاه ‪ CT‬اسـکن‬ ‫و از طرفـی جهـت تامیـن هزینه این دسـتگاه‬ ‫در سـازمان برنامه وبودجـه به صـورت‬ ‫تمام وقـت عـزم خـود را بـه کار گرفتـه ام»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه درحال حاضـر نـه دسـتگاه‬ ‫‪ CT‬طـی دوسـال اخیر در بیمارسـتان های‬ ‫دولتـی گیلان راه انـدازی شـده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫یسـت که پیش ازایـن تنهـا دو‬ ‫«این درحال ‬ ‫دسـتگاه و ان هـم در یـک بـازه زمانـه ‪ ۱۰‬سـاله‬ ‫وارد اسـتان شـده بـود»‪ .‬بـا راه انـدازی ایـن‬ ‫دسـتگاه سی تی اسـکن ‪ ۱۶‬اسلایس کـه‬ ‫یسـت‪ ،‬بزرگ تریـن سـانتر‬ ‫از مـارک هیتاچ ‬ ‫ترومـای اسـتان بـه سـه دسـتگاه ‪ CT‬اسـکن‬ ‫مجهـز می شـود تـا هـم در فراینـد تشـخیص و‬ ‫درمـان بیمـاران از ان هـا اسـتفاده شـود و هم‬ ‫در فراینـد اموزشـی دانشـجویان و دسـتیاران‬ ‫تخصصـی رادیولـوژی از ان بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫بـا توسـعه دسـتگاه های ‪ CT‬اسـکن در مرا کـز‬ ‫بیمارسـتانی دولتـی ازجملـه شهرسـتان ها‬ ‫موجـب شـده تـا بیمـاران از مرا کـز درمانـی‬ ‫شهرسـتانی بـه مرکـز گیلان ارجـاع نشـوند‬ ‫کـه نمونـه ان شهرسـتان اسـتارا بـا حـدود‬ ‫‪۲۰۰‬کیلومتـر (فاصلـه) بـود کـه بیمـاران بـرای‬ ‫یـک تصویـر ‪ CT‬اسـکن مجبـور بودنـد بـه‬ ‫ً‬ ‫مرکـز اسـتان ارجـاع کـه گاهـا تبعـات نا گـواری‬ ‫در مسـیر رفت وبرگشـت ایجـاد می شـد‪ .‬از‬ ‫دیگـر مزیت هـای راه انـدازی ‪ CT‬اسـکن در‬ ‫شهرسـتان های اسـتان می تـوان بـه کاهـش‬ ‫فاصلـه زمانـی نوبـت تصویربـرداری بیمـاران‬ ‫ارجـاع یافتـه بـه مرکـز اسـتان اشـاره کـرد کـه‬ ‫برخـورداری شهرسـتان ها از ایـن نعمـت‬ ‫تجهیـزات پزشـکی‪ ،‬به طورکامـل انتظـار در‬ ‫صفـوف طوالنـی تصویربـرداری ‪ CT‬اسـکن‬ ‫را به صورت کامـل از بیـن بـرده و از تحمیـل‬ ‫هزینه هـای گـزاف به بیماران ناشـی از بخش‬ ‫خصوصی را نیز تقلیل داده اسـت‪ .‬ان طورکه‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان) مطـرح کـرده‪ ،‬قـرار‬ ‫اسـت به زودی سایر بیمارستان های استان‬ ‫ازجمله شفا‪ ،‬امام حسن مجتبی(ع) فومن‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬شـهریور و الزهـراء و ‪ ...‬بـه دسـتگاه ‪CT‬‬ ‫اسـکن مجهـز شـوند‪.‬‬ ‫عملکرد موفق شورای پایایی شبکه برق خوزستان در کاهش خاموشی های تابستان‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‬ ‫س ــخنگوی صنع ــت ب ــرق در جن ــوب غرب‬ ‫کش ــور بااش ــاره به عب ــور موفقیت امی ــز از‬ ‫تابس ــتان ‪ 1400‬و عملک ــرد موف ــق ش ــورای‬ ‫پایای ــی در ای ــن گ ــذر‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪« :‬از‬ ‫ن ــکات قابل توج ــه در عب ــور موفقیت امیز از‬ ‫تابس ــتان ‪ 1400‬و کمترب ــودن خاموشـ ـی ها‬ ‫در خوزس ــتان نس ــبت به س ــایر اس ــتان ها‪،‬‬ ‫فعالیت مضاعف شـــورای پایایی منطقه ای‬ ‫ش ــبکه ب ــرق خوزس ــتان ب ــرای هماهنگ ــی‬ ‫در حف ــظ ش ــبکه ب ــوده اس ــت»‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫روابط عموم ــی ش ــرکت س ــهامی ب ــرق‬ ‫منطقـــه ای خوزســـتان؛ کیومـــرث زمانی در‬ ‫تو دومین جلس ــه ش ــورای‬ ‫حاش ــیه بیسـ ـ ‬ ‫پایایی شـــبکه برق منطقه ای خوزستان که‬ ‫با حضور شـــرکت های تولید‪ ،‬انتقال و توزیع‬ ‫بـــرق در دو اســـتان خوزســـتان و کهگیلویه‬ ‫و بویراحم ــد در ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـه ای‬ ‫خوزس ــتان تش ــکیل ش ــد‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪« :‬از‬ ‫ابت ــدای س ــال ج ــاری تا کن ــون ش ــورای‬ ‫پایای ــی منطقـ ـه ای ش ــبکه برق خوزس ــتان‬ ‫بی ــش از ‪ 120‬مصوبه درراســـتای هماهنگی‬ ‫و پیگی ــری مش ــکالت صنع ــت ب ــرق اخذ و‬ ‫تصمیم ــات مهم ــی جه ــت عب ــور از پی ــک‬ ‫بار ‪ 1400‬و مش ــکالت ناش ــی از خشک سالی‬ ‫و کمب ــود تولی ــد ب ــرق داش ــته ک ــه اجرای ــی‬ ‫ک ــردن همی ــن مصوب ــات و همکاری ه ــای‬ ‫مجموع ــه صنع ــت ب ــرق‪ ،‬باع ــث عب ــور‬ ‫موفقیت امی ــز از پی ــک تابس ــتان ش ــده‬ ‫اســـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬ازجملـــه این مصوبات‬ ‫می ت ــوان ب ــه ال ــزام نیروگاه های مش ــترکین‬ ‫به تولیـــد و تزریق برق مازاد خود به شـــبکه‬ ‫تکمیل دو طرح توسعه ای برق رسانی در اردبیل‬ ‫وزیـر نیـرو گفـت‪« :‬دو طـرح توسـعه ای‬ ‫برق رسـانی در این اسـتان در سـال اینـده‬ ‫تکمیـل خواهنـد شـد تـا مشـکلی از‬ ‫بابـت تامیـن بـرق صنایـع و شـهرک های‬ ‫گلخانـه ای وجـود نداشـته باشـد»‪.‬‬ ‫علی ا کبـر محرابیـان در جلسـه شـورای‬ ‫اداری اسـتان اردبیـل اظهـار کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫اسـتان متوسـط بـارش ‪ ۳۱۷‬میلیمتـری‬ ‫داشـته کـه در سـال زراعـی گذشـته ایـن‬ ‫میـزان بـارش بـه ‪ ۲۵۰‬میلیمتـر رسـید»‪ .‬وی منابـع داخلـی اب اسـتان را‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۸۳‬میلیمتر مکعب اعم از اب های سـطحی و زیرزمینی اعالم‬ ‫کرد و گفت‪« :‬با احتسـاب اب رودخانه ارس و سـایر منابع در مجموع در این‬ ‫اسـتان دو میلیـارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون متر مکعـب اب در دسـترس وجـود دارد کـه‬ ‫بایـد در تامیـن شـرب‪ ،‬صنعـت‪ ،‬کشـاورزی و فضـای سـبز از ایـن میـزان منابـع‬ ‫ابـی اسـتفاده شـود»‪ .‬وزیـر نیـرو هدررفـت ‪ ۴۵۰‬میلیون متر مکعـب اب را در‬ ‫ایـن اسـتان یـاداور شـد و تصریـح کـرد‪« :‬بـا تکمیـل و افتتـاح سـدهای در حال‬ ‫احـداث و سـایر منابـع تلاش بـر ایـن اسـت تـا از هدررفت منابـع اب جلوگیری‬ ‫شـود»‪ .‬محرابیـان بـه رکـود طر ح هـا و پروژه هـای اب و بـرق در دو سـال اخیر‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬از پائیـز امسـال تـا بهـار سـال اینـده بـا اختصـاص یک هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومـان قـرار شـد طر ح هـای اب و بـرق در اسـتان اردبیـل افتتـاح‬ ‫و راه انـدازی شـود»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ ۳۰۰« :‬میلیارد تومـان در بخـش بـرق و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومـان نیـز در حـوزه اب‬ ‫و فاضلاب بـه اسـتان اختصـاص می یابـد تـا طر ح هـا بـه سـرانجام برسـد»‪.‬‬ ‫وزیـر کابینـه دولـت سـیزدهم اضافـه کـرد‪« :‬در این سـفر قـرار شـد وزارت نیـرو‬ ‫سـه هزار میلیارد تومان اعتبـار بـرای طر ح هـای نیمه تمـام و را کـد اختصـاص‬ ‫دهد که عمده انها مربوط به پایاب سدها و تکمیل سد عمارت و همچنین‬ ‫طر ح هـای ابرسـانی در مناطـق مختلـف اسـت»‪ .‬محرابیـان بیـان کـرد‪« :‬تـا‬ ‫اخـر سـال بـا بهر هبـرداری از سـد عمـارت ‪ ۱۸۲‬میلیون متر مکعـب برداشـت‬ ‫اب بـه انجـام می رسـد»‪ .‬وی ضـرورت تکمیـل سـد عنبـران و بهره بـرداری‬ ‫از ان را تـا بهـار سـال اینـده یـاداور شـد و ادامـه داد‪« :‬در کنـار سـدها‪ ،‬قـرار‬ ‫شـد مجتمع هـای ابرسـانی روسـتایی بـه تعـداد ‪ ۱۰‬مـورد در اسـتان بـا تزریـق‬ ‫اعتبـارات و منابـع مـورد نیـاز راه انـدازی و در اختیـار اهالـی ایـن مناطـق قـرار‬ ‫گیـرد»‪ .‬محرابیـان بـه راه انـدازی مرکـز جهـادی ابرسـانی اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن مرکـز زیـر نظـر شـورایی با حضور متخصصـان و صاحب نظران حـوزه اب‬ ‫مدیریـت می شـود تـا در مـدت چهار سـال‪ ۱۰ ،‬هـزار روسـتا در کشـور ابرسـانی‬ ‫شـده و دچـار تنـش ابـی نشـوند»‪ .‬وزیـر نیـرو افـزود‪« :‬روسـتاهای بـاالی ‪۲۰‬‬ ‫خانـوار از مزایـای ایـن طـرح و مرکـز فعال بهره مند خواهند شـد کـه امیدواریم‬ ‫در اسـتان اردبیـل نیـز بـه سـرعت مشـکالت و نارسـایی ها رفـع شـود»‪ .‬وی بـه‬ ‫ظرفیـت طر ح هـای برق رسـانی اشـاره کـرد و ادامـه داد‪« :‬دو طـرح توسـعه ای‬ ‫برق رسـانی در این اسـتان در سـال اینـده تکمیـل خواهنـد شـد تـا مشـکلی از‬ ‫بابـت تامیـن بـرق صنایـع و شـهرک های گلخانـه ای وجـود نداشـته باشـد»‪.‬‬ ‫بازدید وزیر نیرو از طر ح های توسعه برق و اب‬ ‫علـی ا کبـر محرابیـان وزیـر نیـرو کـه هم زمـان بـا سـفر رئیس جمهـوری در‬ ‫اردبیـل به سـر می بـرد‪ ،‬از طر ح هـای توسـعه اب و بـرق اسـتان اردبیـل بازدیـد‬ ‫و در جریـان رونـد ایـن طر ح هـا قـرار گرفـت‪ .‬محرابیـان بـا حضـور در شـهرک‬ ‫صنعتـی شـماره دو اردبیـل از پسـت ‪ ۲۳۰‬کیلوولـت شـهرک صنعتـی دو بازدیـد‬ ‫و بـرای حضـور در شـورای اداری و ارائـه گـزارش در اردبیـل حاضر خواهد شـد‪.‬‬ ‫هم ا کنـون محرابیـان بـا حضـور مدیـران زیرمجموعـه شـرکت های اب و بـرق‬ ‫بـرای بازدیـد از سـد عنبـران راهـی ایـن منطقـه اسـت تـا در جریـان کـم و کیـف‬ ‫احـداث ایـن سـد قـرار گیـرد‪ .‬وزیـر نیـرو کـه قـرار بـود معیـن شهرسـتان های‬ ‫خلخـال و کوثـر باشـد بـه دنبـال لغـو ایـن سـفرها در منطقـه نمیـن و عنبـران‬ ‫حاضـر می شـود‪ .‬بازدیـد از خـط چهـار مـداره ارتـا بـه کمی ابـاد‪ ،‬بازدیـد از خـط‬ ‫دوم انتقـال فاضلاب شـهر اردبیـل و حضـور در جلسـه شـورای هماهنگـی‬ ‫مدیـران صنعـت اب و بـرق از دیگـر برنامه هـای علـی ا کبـر محرابیـان وزیـر نیرو‬ ‫در اردبیـل اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل استاندارد ایالم خبر داد؛‬ ‫صدور پروانه استاندارد‬ ‫برای اولین اب اشامیدنی بسته بندی شده‬ ‫سمیهاذرمهر‪/‬مدیر کلاستاندارداستان‬ ‫ایلام از صـدور اولیـن پروانـه اسـتاندارد اب‬ ‫اشـامیدنی در اسـتان خبـر داد‪ .‬مهنـاز‬ ‫همتی گفت‪«:‬اباشامیدنیبسته بندی‬ ‫شـده‪ ،‬ابی سـت کـه طبـق اسـتاندارد ملی‬ ‫به طـور طبیعـی دارای امالح بـوده یا به ان‬ ‫اضافه می شود؛ همچنین به طور طبیعی‬ ‫محتـوی گاز کربنیـک اسـت یـا بـه ان افـزوده خواهـد شـد کـه از منابـع مختلـف‬ ‫نظیر اب های زیرزمینی‪ ،‬اب چشمه و شبکه های اب رسانی عمومی با اعمال‬ ‫روش هـای تصفیـه مناسـب نظیـر اسـتفاده از ازن و تصفیـه با عبـور اب از مقابل‬ ‫اشعه ماوراء بنفش تحت شرایط خاص و با تائید وزارت نیرو و سازمان های اب‬ ‫منطقه ای کشور در ظروف پاکیزه و نفوذناپذیر و مناسب بسته بندی می شود‬ ‫و افـزودن هرگونـه مـواد دیگـر ماننـد شـیرین کننده و طعم دهنـده بـه ان مجـاز‬ ‫نیسـت»‪ .‬وی در ادامـه با اشـاره به تفـاوت اب معدنـی و اشـامیدنی افـزود‪« :‬اب‬ ‫یسـت کـه از‬ ‫معدنـی طبیعی بسـته بندی شـده نیـز بر طبق اسـتاندارد ملی‪ ،‬اب ‬ ‫اب اشامیدنی قابل تمایز است؛ بر مبنای اینکه سرچشمه اب معدنی (چشمه‬ ‫و چاه) در چه ناحیه ای از نظر ساختار زمین شناسی واقع شده باشد‪ ،‬محتوی‬ ‫املاح معدنـی خـاص و عناصـر کمیـاب و دیگـر ترکیبـات اسـت و ترکیبـات ان در‬ ‫فصول مختلف سـال از ثبات نسـبی و منطقی برخوردار بوده و در نزدیک ترین‬ ‫محـل ممکـن بـه سرچشـمه اب تحـت شـرایط خـاص بسـته بندی می شـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان ایلام یـاداور شـد‪« :‬مصرف کننـدگان به منظـور‬ ‫اطمینان از صحت عالمت استاندارد مندرج در نشانه گذاری فراورده های اب‬ ‫معدنی بسـته بندی شـده و اب اشـامیدنی بسـته بندی شـده می توانند کد ‪۱۰‬‬ ‫رقمی درج شـده ذیل عالمت اسـتاندارد را به سـامانه پیامکی ‪ ۱۰۰۰۱۵۱۷‬ارسال‬ ‫کننـد»‪ .‬همتی در پایان خاطر نشـان کرد‪« :‬سـامانه تلفـن گویـا ‪ ۵۰۰۰۱۱۵۱۷‬رابط‬ ‫بیـن مـردم و اداره کل اسـتاندارد اسـت و مصرف کننـدگان می تواننـد شـکایات‬ ‫مرتبـط بـا کیفیـت فـراورده مشـمول اسـتاندارد را از طریـق ایـن سـامانه تلفنـی‪،‬‬ ‫ثبت و پیگیـری کنند»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫‪ ۶۷۰‬کانون فرهنگی‪،‬هنری خراسان جنوبی؛‬ ‫میزبان مراسم دهه «مهدویت»‬ ‫‪900‬م ــگاوات‪ ،‬جل ــب‬ ‫سراس ــری ب ــه می ــزان ‬ ‫هم ــکاری مش ــترکین صنعت ــی به خصوص‬ ‫صنای ــع فل ــزی و س ــیمانی و محدو دک ــردن‬ ‫ان ه ــا در س ــاعات پی ــک بار جه ــت کاهش‬ ‫ی ــا صف رک ــردن خاموشـ ـی های خانگـــی‪،‬‬ ‫پیگی ــری منظ ــم شناس ــایی و جمـ ـع اوری‬ ‫مرا کز غیرمجاز رمزارزها و تعامل با رســـانه ها‬ ‫و مـــردم بـــرای کاهش مصـــرف برق‪ ،‬اشـــاره‬ ‫ک ــرد»‪ .‬مع ــاون برنامه ری ــزی و تحقیق ــات‬ ‫ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـه ای خوزس ــتان ادامه‬ ‫داد‪« :‬در ش ــبکه تحت پوش ــش م ــا تنه ــا‬ ‫‪10‬درص ــد نس ــبت ب ــه متوس ــط مناط ــق‬ ‫دیگ ــر کش ــور محدودی ــت و خاموش ــی‬ ‫برنامه ریزی ش ــده ش ــهری اعمال شد که با‬ ‫اجرایی کردن مصوبات شـــورای پایایی‪ ،‬این‬ ‫محدودیت ه ــا نی ــز در خوزس ــتان ب ــه صف ــر‬ ‫رسید و این حاصل کار شبانه روزی اعضای‬ ‫ش ــورای پایای ــی منطقه ای اس ــتان و پایش‬ ‫لحظـ ـه ای ش ــبکه ب ــود»‪ .‬زمان ــی در بخ ــش‬ ‫دیگ ــری از صحبت ه ــای خ ــود بااش ــاره به‬ ‫اعالم کمبود گاز در زمس ــتان توسط مراجع‬ ‫مربوط ــه‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪« :‬درص ــورت اعم ــال‬ ‫محدودی ــت ب ــه گاز مصرف ــی نیروگاه ه ــای‬ ‫ب ــرق‪ ،‬ای ــن مس ــئله می تواند س ــبب کمبود‬ ‫تولی ــد ب ــرق به دلی ــل کاه ــش فش ــار گاز و‬ ‫محدودیت ه ــای احتمالی ان در زمس ــتان‬ ‫پیش رو؛ به خصوص در روزهای س ــرد سال‬ ‫ش ــود»‪ .‬وی افزود‪« :‬باتوج هب ــه این موضوع‬ ‫از هم ا کن ــون برنامه ه ــای الزم جهت گذر از‬ ‫زمس ــتان ‪ 1400‬انجام و مقرر شده است طی‬ ‫برگ ــزاری جلس ــات منظ ــم ش ــورای پایای ــی‬ ‫مس ــئله اس ــتفاده نیروگاه ه ــا از س ــوخت‬ ‫دوم و میـــزان ت ــاب اوری ان ه ــا در کار با این‬ ‫س ــوخت ها بررس ــی و اسیب شناس ــی شده‬ ‫و راهکاره ــای مناس ــب جه ــت برون رف ــت‬ ‫از موض ــوع توس ــط متولی ــان ام ــر تولید برق‬ ‫اندیش ــیده ش ــود»‪ .‬س ــخنگوی صنع ــت‬ ‫ب ــرق در جن ــوب غ ــرب کش ــور تصری ــح کرد‪:‬‬ ‫«هم ــکاری مش ــترکین ب ــزرگ صنعت ــی ک ــه‬ ‫مصرف ان ــرژی باالیی دارند نیز می بایس ــت‬ ‫در زمس ــتان جل ــب ت ــا ب ــا کاه ــش مص ــرف‬ ‫همراه ــی الزم را ب ــرای گ ــذر از زمس ــتان‬ ‫داش ــته باش ــند»‪ .‬وی گفت‪« :‬هرگز در کشور‬ ‫م ــا ب ــدون هم ــکاری م ــردم و هم افزای ــی‬ ‫بخش ه ــای مختل ــف توفیق ــی حاص ــل‬ ‫نش ــده که عب ــور از پیک س ــال ج ــاری نیز از‬ ‫این موضوع مس ــتثنا نب ــوده و الزم اس ــت از‬ ‫م ــردم و مش ــترکین صنعت ــی ک ــه همکاری‬ ‫وی ــژه در مدیری ــت مص ــرف برق داش ــته اند‬ ‫از ط ــرف جامع ــه صنع ــت ب ــرق منطق ــه‬ ‫خوزس ــتان صمیمان ــه قدردان ــی کنی ــم»‪.‬‬ ‫س ــخنگوی صنع ــت ب ــرق در جن ــوب غرب‬ ‫کش ــور ب ــا تقدی ــر و تش ــکر از کلیه مدی ــران و‬ ‫کارکنان ش ــرکت های تحت پوشش صنعت‬ ‫ب ــرق جن ــوب غ ــرب کش ــور‪ ،‬گف ــت‪« :‬کلی ــه‬ ‫بازیگ ــران صنع ــت ب ــرق بای ــد ب ــا همدل ــی و‬ ‫هم ــکاری مش ــکالت را حل وفص ــل کنن ــد‬ ‫ت ــا زمس ــتان پیـ ـش رو مانن ــد تابس ــتانی که‬ ‫گذش ــت ب ــرق پای ــداری ب ــرای مش ــترکین‬ ‫تامین ش ــود»‪.‬‬ ‫رضابهنـام‪ /‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی خراسـان جنوبـی در مراسـم‬ ‫دیـدار دسـت انـدرکاران بنیـاد مهدویـت با‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان جنوبـی‬ ‫گفـت‪« :‬اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫خراسـان جنوبـی برنامـه هـای مختلفـی‬ ‫را بـرای ایـن ایـام در نظـر گرفتـه اسـت»‪ .‬ناصـر نبـی زاده بیـان کـرد‪« :‬به منظـور‬ ‫بزرگداشـت ایـن ایـام محافـل شـعر انتظـار در تمامـی شهرسـتان های خراسـان‬ ‫جنوبـی برگـزار خواهـد شـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬برگزاری یک محفل شـعر محوری‬ ‫و اصلـی در دسـتور کار داریـم و در ایـن محفـل شـاعران برجسـته اسـتانی و ملـی‬ ‫حضـور خواهنـد داشـت و درخواسـت داریـم تـا ایـن محفـل بـه صـورت خـاص‬ ‫تـر بـه روی انتـن بـرود»‪ .‬نبـی زاده بـه بحـث طراحـی پوسـتر اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«بخش عظیمی از این پوسـترها با موضوع مهدویت و بیان فلسـفه انتظار در‬ ‫بسـتر هنـری در فضـای مجـازی منتشـر خواهنـد شـد و برخـی را نیـز در فضـای‬ ‫حقیقی می توان با همکاری سـایر دسـتگاه ها منتشـر کرد»‪ .‬مدیرکل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی خراسـان جنوبـی با اشـاره به اینکه ‪ ۶۷۰‬کانـون فرهنگـی هنری‬ ‫مسـاجد در سـطح استان فعال هسـتند‪ ،‬افزود‪« :‬در تمام کانون های فرهنگی‬ ‫هنـری مسـاجد اسـتان مراسـمی به منظـور بزرگداشـت مهدویـت بـا رعایـت‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار خواهـد شـد»‪ .‬وی در ادامه بیان کـرد‪« :‬برخی از‬ ‫کانون هـا در مناطـق مـرزی و خـاص اسـتان فعالیـت دارنـد و تنهـا مرکـز فرهنگی‬ ‫در این مناطـق هسـتند و وجـود و حضـور انـان باعـث خیـر و برکـت اسـت و برای‬ ‫برگزاری این نوع مراسـمات می توانند بسـیار موثر باشـند»‪ .‬نبی زاده با اشـاره به‬ ‫برگـزاری نشسـت های معرفتـی گفـت‪« :‬طـی ایـن ایـام نشسـت های معرفتـی و‬ ‫قرانی با کمک موسسات قرانی در سطح خراسان جنوبی به صورت مجازی و‬ ‫حقیقی برگزار خواهد شد»‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی‬ ‫با بیان اینکـه برگـزاری نمایشـگاه های مختلف با توجه به گسـترش نگارخانه ها‬ ‫در دسـتور کار قـرار دارد‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬کانون های فرهنگی هنری مسـاجد امکان‬ ‫و تـوان اجـرای برنامه هـای مشـارکتی را دارنـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫چهارشنبه ‪ 5‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2347‬‬ ‫ا گهی ‪7‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 31‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان رامهرمز که تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫متقاضیان محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 51‬روز ا گهی م ‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی مشـعر بر دعوی را به این اداره ارائه نمایند‪ .‬برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند مالکیت مانع‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقـای کرمعلـی سـوزن گر فرزنـد عیـدی دارای کـد ملـی ‪ 1910061026‬بـه شناسـنامه ‪ 6100‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه مـوازی ‪18‬حبـه از‬ ‫‪72‬حبـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 11/10‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 447‬اصلـی واقع در بخش یک رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫بـازار ‪ 17‬شـهریور خریـداری شـده از مالکیـت عبدالحمیـد‪ ،‬منصـور و خانـم همـا شـهرت همگـی امیـن ورثـه ابراهیم امین‬ ‫‪ -2‬اقای علی ا کبر باب الهی فرزند یداله دارای کد ملی ‪ 4819374680‬به شناسنامه ‪ 222‬صادره از باغملک نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه باستثنای ثمنیه اعیان به مساحت ‪ 28/11‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 466‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان طالقانی شرقی خریداری شده از مالکیت رسمی شکراله گیوه عباسی‬ ‫‪ -3‬اقـای عبدالرضـا کـرم زاده فرزنـد جهانبخـش دارای کـد ملـی ‪ 1911674277‬بـه شناسـنامه ‪ 269‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫اعیانـی و مـوازی ‪33‬حبـه عرصـه از ‪72‬حبـه عرصـه یکباب خانه به مسـاحت ‪ 170/30‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1042‬اصلـی واقع در بخش‬ ‫یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت اعیان خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه سیدجعفر و ورثه خانم صدیقه سعادتی و عرصه‬ ‫از مالکیت رسـمی ورثه سـیدجعفر و رباب و ورثه صدیقه و ابراهیم سـعادتی‬ ‫‪ -4‬خانـم مریـم سـوزن گر فرزنـد کرمعلـی دارای کـد ملـی ‪ 1911107682‬بـه شناسـنامه ‪ 303‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 351/80‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 1064‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان‬ ‫ولیعصر خریداری شـده از مالکیت رسـمی کرمعلی سـوزن گر‬ ‫‪ -5‬اقای علی نعمت زاده رامهرمزی فرزند مرتضی دارای کد ملی ‪ 1911176706‬به شناسـنامه ‪ 651‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪ 233/18‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1069‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار‬ ‫معلم خریداری شـده از مالکیت رسـمی زهره باغبدرانی حقیقی‬ ‫‪ -6‬خانـم مریـم غلام زاده فرزنـد غلام دارای کـد ملـی ‪ 1819403459‬بـه شناسـنامه ‪ 1332‬صـادره از ابـادان نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی‬ ‫یکباب سـاختمان تجاری‪ -‬مسـکونی به مسـاحت ‪ 44/87‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 20‬فرعی از ‪ 1087‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی نصرت الـه دهقان‬ ‫‪ -7‬خانم عاطفه ممبینی فرزند ابوالحسـن دارای کد ملی ‪ 1753705029‬به شناسـنامه ‪ 758‬صادره از اهواز نسـبت به ششـدانگ اعیانی‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 201/80‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1154‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫مرتضوی خریداری شده از مالکیت رسمی محمود صمیمیان‬ ‫‪ -8‬خانـم بهنـاز حکیـم زاده فرزنـد درویـش دارای کـد ملـی ‪ 1911102176‬بـه شناسـنامه ‪ 285‬صـادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 237/50‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1200‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهیداوینی‬ ‫خریداری شده از مالکیت رسمی خانم ها شهال‪ ،‬معصومه و اقایان رضا‪ ،‬حمید‪ ،‬عبداالمیر‪ ،‬اردشیر و عبدالستار شهرت همگی مالئی‬ ‫‪ -9‬خانم سـیده مرضیه طاهری فرزند سـیدخالق دارای کد ملی ‪ 5279505943‬به شناسـنامه ‪ 134‬صادره از اغاجاری نسـبت به اعیانی‬ ‫‪24‬حبـه از ‪72‬حبـه اعیانـی یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 162/38‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 1201‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمـز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬میدان ارشـاد خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه هرمز حقیقی‬ ‫‪ -10‬اقـای علـی لطفـی فرزنـد ولـی دارای کـد ملی ‪ 4819418319‬به شناسـنامه ‪ 688‬صادره از باغملک نسـبت به اعیانی ‪24‬حبه از ‪72‬حبه‬ ‫اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 220/45‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1201‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان‬ ‫ارشـاد خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه هرمز حقیقی‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -11‬اقـای روح الـه ذوالفقاری نسـب فرزنـد خـداداد دارای کـد ملـی ‪ 4818952346‬بـه شناسـنامه ‪ 13376‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 170/92‬مترمربـع عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬اصلـی و اعیـان ‪ 77‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جوی اسیاب اعیان خریداری شده از مالکیت رسمی درویشعلی نجاتی عرصه از مالکیت رسمی مجید نجاتی‬ ‫‪ -12‬اقـای ایمـان تـژده فرزنـد قنبـر دارای کـد ملـی ‪ 1900007525‬به شناسـنامه ‪ 1900007525‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 236/96‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬نرگس ‪ 13‬خریداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی نصراله نصیری‬ ‫‪ -13‬اقای جعفر خلیلی پور فرزند جوادکلو دارای کد ملی ‪ 1911358715‬به شناسـنامه ‪ 143‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 233/08‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار رزمندگان خریداری شده‬ ‫از مالکیت رسمی یداله نصیری‬ ‫‪ -14‬اقـای صـادق حاجـی زاده فرزنـد صفرعلـی دارای کـد ملـی ‪ 1960140760‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 149/10‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی طالقانـی یـک‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی ورثـه محمدعلـی سـرکا کی‬ ‫‪ -15‬اقای اقبال کاظمی فرزند ابراهیم دارای کد ملی ‪ 4810375341‬به شناسنامه ‪ 4810375341‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 216/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـاز ‪ ،4‬شـقایق ‪13‬‬ ‫خریداری شـده از مالکیت رسـمی حفیظ اله سـرکهکی‬ ‫‪ -16‬اقـای صـادق جمالـی زاده فرزنـد حیـدر دارای کـد ملـی ‪ 1911931482‬به شناسـنامه ‪ 83‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 119/65‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪ ،‬شـقایق ‪ 13‬خریداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی محمدیوسف سرکا کی‬ ‫‪ -17‬ااقای سیف اله عیوضی فرزند علی دارای کد ملی ‪ 4819424580‬به شناسنامه ‪ 1281‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 107/37‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 4‬خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسمی محمدعلی سرکا کی‬ ‫‪ -18‬اقـای فرزیـن رحیمـی فرزنـد جهانگیـر دارای کـد ملـی ‪ 1900708469‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 9192/76‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار شهیددامغانی‬ ‫از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -19‬اقـای حسـن پابرجـا فرزنـد موسـی دارای کـد ملـی ‪ 1910172502‬بـه شناسـنامه ‪ 17265‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 213/14‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک خریداری شده از‬ ‫مالکیت رسـمی عبدالمحمد سـرکا کی احدی از ورثه داراب سـرکا کی‬ ‫‪ -20‬اقای مهرداد تابش فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1911714228‬به شناسـنامه ‪ 29‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 173/30‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان دفاع مقدس خریداری شده‬ ‫از مالکیت رسمی پرویز‪ ،‬حفیظ اله و خانم پریجان شهرت همگی طاهری ورثه خونعلی طاهری‬ ‫‪ -21‬اقـای ا کبـر ورزیـده فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪ 4819908091‬بـه شناسـنامه ‪ 387‬صـادره از ایـذه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 208/66‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـاز ‪ 4‬فرهنگیـان خریـداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی انگنـا مکوندی‬ ‫‪ -22‬اقای هدایت ممبنی فرزند مهدعلی دارای کد ملی ‪ 1911169815‬به شناسنامه ‪ 2221‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 200/62‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 4‬فرهنگیان خریداری شده‬ ‫از مالکیت رسمی صفر شاللی‬ ‫‪ -23‬اقای حبیب اله حیدرزاده فرزند خداداد دارای کد ملی ‪ 1900192713‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 298/05‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کوچـه شـهیداحمد‬ ‫رسـتمی خریـداری شـده از مالکیت رسـمی جمشـید باغبانـی احـدی از ورثه لطفعلی باغبانی‬ ‫‪ -24‬اقـای رحیـم مصطفـی زاده فرزنـد تنـوش دارای کـد ملـی ‪ 4819519832‬بـه شناسـنامه ‪ 219‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 87/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امیرکبیـر‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی اسـماعیل خادمی رامهرمـز‬ ‫‪ -25‬اقای ابراهیم موسوی فرزند تاج محمد دارای کد ملی ‪ 1911396145‬به شناسنامه ‪ 340‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه‬ ‫و چهاردانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 312/23‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 25‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬خیابان پاسداران خریداری شده از مالکیت رسمی قمر ملک زاده‬ ‫‪ -26‬اقـای حسـن زرین مهـر فرزنـد رضاقلـی دارای کـد ملـی ‪ 4819769243‬بـه شناسـنامه ‪ 202‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 212/49‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 50‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬جـوی‬ ‫اسـیاب عرصـه خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی شـوکت جعفریـان احـدی از ورثـه نصرالـه جعفریـان و اعیـان از مالکیـت رسـمی و مشـاعی‬ ‫متقاضی‬ ‫‪ -27‬اقـای مهـدی بهمن خـو فرزنـد سـلطانعلی دارای کـد ملـی ‪ 1910780723‬بـه شناسـنامه ‪ 533‬صـادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪ 133/97‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 57‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫بلوار ارشـاد خریداری شـده از مالکیت رسمی افشین کردزنگنه‬ ‫‪ -28‬اقـای امرالـه پیرمـرادی فرزنـد مرتضـی دارای کـد ملـی ‪ 1841326801‬بـه شناسـنامه ‪ 4130‬صـادره از ایـذه نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 139/25‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 57‬فرعـی از ‪ 4‬اصلی واقـع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمـز‪ ،‬ذوالفقار ‪ 4‬اعیان‬ ‫خریداری شده از مالکیت رسمی منصور و عبدالحمید امین و عرصه از مالکیت رسمی منصور‪ ،‬عبدالحمید و علی محمد شهرت همگی‬ ‫امیـن ورثه مرحـوم ابراهیم امین‬ ‫‪ -29‬اقـای علـی خبـاز فرزنـد حمدالـه دارای کـد ملـی ‪ 1911749862‬بـه شناسـنامه ‪ 2132‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫خانه به مسـاحت ‪ 128/35‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 58‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار ارشـاد عرصه‬ ‫خریداری شـده از مالکیت رسـمی سـیدمحمدزاهد موسـوی اول اعیان از مالکیت رسـمی علی لطفی‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -30‬خانم رویا مالکی فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1819237079‬به شناسـنامه ‪ 557‬صادره از ابادان نسـبت به ششـدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 24/61‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلک پلیس خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسمی فاطمه کالنترهرمزی احدی از ورثه نارنج کالنترهرمزی‬ ‫‪ -31‬خانـم طاهـر پوالدی باغبدرانـی فرزنـد عباسـقلی دارای کـد ملـی ‪ 1910166065‬بـه شناسـنامه ‪ 16621‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت ‪ 298/1‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی‬ ‫شـهیدترکی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی مهدیقلـی لطفـی احـدی از ورثـه نجفقلـی لطیفی‬ ‫‪ -32‬اقـای محمـد جهان پنـاه فرزنـد غلام دارای کـد ملـی ‪ 1911618431‬بـه شناسـنامه ‪ 10‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 319‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلکه پلیس خریداری شده از‬ ‫مالکیت رسـمی محمدعلی رخشانی نسـب نسـبت به ‪ 35‬مترمربع و مرتضی احمدی نسـبت به ‪ 284‬مترمربع‬ ‫‪ -33‬اقـای هوشـنگ ویسـی نژاد فرزنـد حاصـل دارای کـد ملـی ‪ 1911148737‬بـه شناسـنامه ‪ 112‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 304/50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬سـلمان فارسـی‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی مرتضـی احمـدی‬ ‫‪ -34‬اقـای ابراهیـم موسـوی فرزنـد تاج محمـد دارای کـد ملـی ‪ 1911396145‬بـه شناسـنامه ‪ 340‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 213/93‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬سـلمان فارسـی‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی زاده هـادی قنـوات‬ ‫‪ -35‬اقـای عزیـز لرکـی فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪ 1910158569‬به شناسـنامه ‪ 15857‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 201/75‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2418‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم مالکیت‬ ‫رسـمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -36‬اقـای محمـد جاللـی فرزنـد هدایـت دارای کـد ملـی ‪ 4810044114‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 222/37‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬روبـروی حسـابی ‪8‬‬ ‫ینـژاد‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی محمـد هرمز ‬ ‫‪ -37‬اقای صادق قنواتی فرزند نوراله دارای کد ملی ‪ 1911708481‬به شناسـنامه ‪ 96‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 126/77‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روبروی بیمارستان مادر خریداری‬ ‫شده از مالکیت رسمی محمدعلی رخشانی نسب‬ ‫‪ -38‬اقـای محمـد ال خمیـس فرزنـد سـلیط دارای کـد ملـی ‪ 1911777841‬بـه شناسـنامه ‪ 4929‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 164/15‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2‬اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلـوار معلم خریداری‬ ‫شـده از مالکیت رسـمی محمدعلی رخشانی نسـب‬ ‫‪ -39‬خانـم صدیقـه مومبینـی فرزنـد ابراهیـم دارای کـد ملـی ‪ 4819830716‬بـه شناسـنامه ‪ 845‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 206/60‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی رضوان خریداری‬ ‫شـده از مالکیت رسـمی فتح اله کیانپور‬ ‫‪ -40‬اقـای عبدالزهـرا الخمیـس فرزنـد حسـون دارای کـد ملـی ‪ 1910132772‬بـه شناسـنامه ‪ 13267‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 171/40‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 12‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان‬ ‫دهقـان خریـداری شـده از مالکیت رسـمی محمدعلی رخشانی نسـب‬ ‫‪ -41‬اقـای دهـراب طریفـی فرزنـد سـیاه دارای کـد ملـی ‪ 1910759694‬بـه شناسـنامه ‪ 119‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه و‬ ‫پنج دانـگ اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 188/33‬مترمربـع قسـمتی از پال ک ‪ 14‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمـز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬اعیان خریداری شـده از مالکیت رسـمی تاجماه فرامرزی و عرصه از مالکیت رسـمی تاجماه فرامرزی احدی از ورثه غالمحسـین‬ ‫کائدزاده‬ ‫‪ -42‬خانم زهرا مدرسی یان منش فرزند نادر دارای کد ملی ‪ 1911926187‬به شناسنامه ‪ 84‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه‬ ‫و پنج دانـگ اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬اسـدابادی عرصه خریداری شـده از مالکیت رسـمی محمدحسـن محنت کش و اعیان از مالکیت عبدالحسـین راشـدی‬ ‫‪ -43‬اقای وحید صفری فرزند نصرت اله دارای کد ملی ‪ 1911771868‬به شناسنامه ‪ 4332‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 205/83‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 44‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬روبـروی‬ ‫بیمارسـتان مادر خریداری شـده از مالکیت رسـمی سیدغالمرضا موسوی‬ ‫‪ -44‬خانم فاطمه موسوی فرزند جعفر دارای کد ملی ‪ 1911884069‬به شناسنامه ‪ 8‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 180/85‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 52‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روبروی دکتر حسابی ‪7‬‬ ‫خریداری شـده از مالکیت رسمی فر ج اله زنگنه یوسف ابادی‬ ‫‪ -45‬اقای علی داد بهمن خو فرزند سـلطانعلی دارای کد ملی ‪ 5999627435‬به شناسـنامه ‪ 299‬صادره از بهمئی گرمسـیری نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 201/40‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 375‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امت خریداری شـده از مالکیت رسـمی فـردوس دهقان‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -46‬اقای سـیدمجاهد موسـوی احمدی فرزند سـیدمحمد دارای کد ملی ‪ 6629839358‬به شناسـنامه ‪ 219‬صادره از رامشـیر نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 186/56‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس‬ ‫رامشیر‪ ،‬خیابان حافظ خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به‬ ‫سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -47‬اقـای صالـح مقدم کیـا فرزنـد عبدالمهـدی دارای کـد ملـی ‪ 6629892186‬به شناسـنامه ‪ 654‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه و مغـازه متصلـه بـه مسـاحت ‪ 245/22‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ‬ ‫عرصـه و مالکیـت رسـمی احمـد رحیمـی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -48‬خانـم خیریـه بزرگمهـر فرزنـد عبداالمـام دارای کـد ملـی ‪ 6629746538‬بـه شناسـنامه ‪ 416‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 556/29‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان‬ ‫ازادگان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ‬ ‫عرصـه و مالکیـت رسـمی احمـد رحیمـی نسـبت به سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -49‬اقـای فاضـل منیعـی فرزنـد کاظـم دارای کـد ملـی ‪ 6629590090‬بـه شناسـنامه ‪ 79‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان تجـاری‪ -‬مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 603/25‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ‬ ‫عرصـه و مالکیـت رسـمی احمـد رحیمـی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان‬ ‫‪ -50‬اقـای فاضـل منیعـی فرزنـد کاظـم دارای کـد ملـی ‪ 6629590090‬بـه شناسـنامه ‪ 79‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغازه تجاری به مسـاحت ‪ 82/62‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬بزرگراه بسـیج‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و‬ ‫مالکیـت رسـمی احمـد رحیمـی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیان‬ ‫ا گهی اصالحی برابر ارای اصالحی‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -51‬خانـم قمـر بهونـد فرزنـد قاسـم دارای کـد ملـی ‪ 1910247448‬بـه شناسـنامه ‪ 589‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 6032/20‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬قریـه هاشـم‬ ‫مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی «در رای صـادره قبلـی‪ ،‬مسـاحت و حـدود ملـک مـورد تقاضـا اشـتباه قیـد گردیـد»‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/20 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬ابان ‪ 20 1400‬ربیع االول ‪ 27 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2347‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫گلستان‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫تله کابین گرگان‪ ،‬قانونی ست‬ ‫مشکل را با تعامل دستگاه های باالدست حل می کنیم‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬پـروژه تله کابیـن گـرگان‬ ‫شـکل قانونـی داشـته کـه امیدواریـم بـا تعامـل‬ ‫با دسـتگاه های باالدست مشـکل حل شود»‪.‬‬ ‫محمدرضـا سـبطی در مراسـم معارفـه خـود‬ ‫به عنـوان شـهردار گـرگان اظهـار کـرد‪« :‬نظـم‬ ‫اداری و نظم شهری بسیار حائزاهمیت است و‬ ‫شـهرداری تالش خواهد کرد با پشـتیبانی شورا‬ ‫در نظامات اداری شعار مانع زدایی را محقق کند»‪ .‬وی درادامه بااشاره به اینکه‬ ‫طبـق قانـون پروانه سـاختمانی بایـد طی هفت روز صادر شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬حضور‬ ‫شـهروندان در شـهرداری بـرای صـدور پروانـه سـاختمانی کاری بیهوده اسـت و‬ ‫بایسـتی بدین منظـور درگاه اینترنتـی ایجـاد شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا پشـتیبانی‬ ‫شورای شهر از اسراف و هزینه های بی مورد جلوگیری خواهیم کرد؛ زیرا زمانی‬ ‫که مانع هزینه های نادرسـت شـویم درامد ایجاد خواهد شـد»‪ .‬شـهردار گرگان‬ ‫بیان داشـت‪« :‬شـرایط اقتصادی کشـور شـهرداری ها را نیز با مشـکالتی مواجه‬ ‫کـرده اسـت و باتوجه به اینکـه شـهرداری ها خودگـردان هسـتند و ب هسـختی و با‬ ‫کمـک مـردم و همچنیـن در قالب درامد‪ ،‬بودجه ها را محقق می کنند بایسـتی‬ ‫بـرای همـه هزینه هـا پاسـخگو باشـیم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پروژه هـای شـهری‬ ‫بایستی تعریف درستی داشته باشند؛ زیرا ا گر مکان سنجی یک پروژه مناسب‬ ‫نباشـد تمام مبالغ مالی اتالف می شـود؛ بنابراین‪ ،‬پروژه ای را اسـتارت خواهیم‬ ‫زد کـه کارشناسـی و مانـدگار باشـد»‪ .‬شـهردار گـرگان تصریـح کـرد‪« :‬پروژه هـای‬ ‫کالن شـورای پنجـم اندیشـمندانه بـوده اسـت و بخشـی از ایـن پروژه هـا بـا‬ ‫جدیت و سـرعت محقق خواهد شـد»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬پروژه تله کابین شـکل‬ ‫قانونـی داشـته کـه امیدواریـم با تعامل با دسـتگاه های باالدسـت مشـکل حل‬ ‫شـود»‪ .‬شـهردار گـرگان گفـت‪« :‬کارکنـان شـهرداری بایـد هـرروز یـک کارنامـه و‬ ‫پیشـرفت کاری قابل توجهـی داشـته باشـند؛ زیـرا اتلاف زمـان اتلاف منابـع‬ ‫یسـت»‪ .‬سـبطی در پایـان تا کیـد کـرد‪« :‬تعامـل بـا شـهروندان رمـز موفقیـت‬ ‫مال ‬ ‫یسـت و کم بـودن پرونده هـای حقوقـی مال ک خوبی برای نمـره دادن‬ ‫شهردار ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫بـه شهردار ‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی اشنایی با نحوه عملکرد‬ ‫و رفع عیب شیر قطع کن ایستگاه ها در گاز گلستان‬ ‫کارگاهاموزشیاشناییبانحوهعملکرد‪،‬قطعه شناسیورفععیبشیرقطع کن‬ ‫(باکس شـات اف ولو) ایسـتگاه های تقلیل فشـار گاز اسـتان گلسـتان با حضور‬ ‫کارکنان ابزار دقیق ادارات گازرسـانی برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـرکت‬ ‫گاز استان گلستان؛ در ابتدای این کارگاه اموزشی حامد اهلل مقصودلو (معاون‬ ‫بهره برداری شرکت گاز استان گلستان)‪ ،‬بر لزوم برگزاری این کارگاه های عملی‬ ‫و اثربخشـی ان در توسـعه اطالعـات فنـی و باالبـردن سـطح ا گاهـی و شـناخت‬ ‫ان ها نسـبت به تاسیسـات گازرسـانی تا کید کرده و درراسـتای افزایش سـطح‬ ‫کیفی خدمات‪ ،‬خواستار استمرار دوره های اموزشی مرتبط درطول سال شد‪.‬‬ ‫درادامـه مهـرداد کیـا؛ همـکار و اسـتاد دوره‪ ،‬به صـورت تئـوری و عملـی مطالبـی‬ ‫را پیرامون اهمیت شـناخت تاسیسـات ایسـتگاه های تقلیل فشـار گاز توسـط‬ ‫کارکنـان ابـزار دقیـق‪ ،‬نحوه عملکرد تجهیـزات و روند تعمیرات و نگهداری شـیر‬ ‫قطع کن ایسـتگاه ها (شـات اف) ارائـه کرد‪.‬‬ ‫کشف دو جسد در یک خودروی سوخته در اطراف گرگان‬ ‫جانشـین انتظامـی گـرگان از کشـف دو جسـد در یـک خـودروی سـوخته در‬ ‫اطـراف ایـن شـهر خبـر داد‪ .‬سـرهنگ علی تجری گفـت‪« :‬درپی تمـاس مردمی‬ ‫بـا پلیـس ‪ ،۱۱۰‬وقـوع حریـق خـودرو در اطـراف روسـتای «قلعـه محمـود» گـرگان‬ ‫بـه پلیـس گـزارش شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بالفاصلـه مامـوران انتظامی به محل‬ ‫اعـزام کـه مشـاهده شـد دو جسـد هـم در خـودرو دچـار اتش سوزی شـده وجود‬ ‫دارد»‪ .‬جانشین انتظامی گرگان بیان کرد‪« :‬با اعالم موضوع به مرجع قضائی‪،‬‬ ‫تحقیقـات پلیـس درخصـوص ایـن حادثـه ازسـوی کارشناسـان اغـاز شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬تجـری گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه بـرای مشخص شـدن ابعـاد حادثـه‬ ‫نیازمند بررسـی های بیشـتر هسـتیم‪ ،‬موضوع پس از تکمیل شـدن تحقیقات‬ ‫اطالع رسـانی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با شهردار اصفهان مطرح شد؛‬ ‫پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک فوالد مبارکه‬ ‫و شهرداری اصفهان برای همکاری های دوجانبه‬ ‫یهـای بومـی‬ ‫شهـای روسـتایی و باز ‬ ‫سرپرسـت ورز ‬ ‫محلـی اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬توجـه بـه ورزش در‬ ‫روسـتاها بسـیار مهم اسـت؛ زیـرا بیشـتر قهرمانـان‬ ‫ورزشی از دل روستاها بیرون می ایند»‪ .‬فرید اصغری‬ ‫یهـای‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬هیئـت ورزش روسـتایی و باز ‬ ‫بومی و محلی شامل‪ ۱۲‬کمیته به نام های بازی های‬ ‫بومی و محلی‪ ،‬گورش‪ ،‬فوتوالی‪ ،‬مسابقات‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫داوران‪ ،‬پیش کسوتان‪ ،‬انضباطی‪ ،‬فوتبال‪ ،‬والیبال‪ ،‬فوتسال و کمیته ائین های‬ ‫سنتی و موسیقی های محلی ست»‪ .‬وی افزود‪« :‬بیشتر فعالیت های این هیئت‬ ‫تسـنگ‪ ،‬دال پلان‪ ،‬الک دولـک‪،‬‬ ‫یهـای بومـی محلـی هف ‬ ‫در رشـته های باز ‬ ‫قازقلنگ‪ ،‬گانیه‪ ،‬الختر‪ ،‬تیروکمان سنتی‪ ،‬کالس کالس‪ ،‬چهارم چارتایی‪ ،‬چوب‬ ‫کشـی‪ ،‬کشـتی سـنتی گورش و کشـتی با شـال و کشـتی چوخه اسـت»‪ .‬اصغری‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ایـن هیئـت درطـول سـال جشـنواره های زیـادی را در مناسـب های‬ ‫یتـوان به جشـنواره دا‬ ‫مختلـف برگـزار می کنـد کـه از مهم ترین این جشـنواره ها م ‬ ‫اشاره کرد که این جشنواره درخصوص گرامیداشت مقام مادر برگزار می شود»‪.‬‬ ‫سرپرسـت هیئت ورزش های روسـتایی و بازی های بومی محلی گلسـتان بیان‬ ‫داشت‪« :‬توسعه و فعالیت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی از اهداف‬ ‫یسـت»‪ .‬فریـد اصغـری گفـت‪« :‬تاکنـون ‪ 140‬خانـه‬ ‫افتتـاح خانـه ورزش روستای ‬ ‫ورزش روسـتایی در اسـتان افتتـاح شـده اسـت و امیدواریـم تعـداد خان ههـای‬ ‫ورزش روسـتایی را تـا پایـان سـال ‪ 1400‬بـه ‪ 200‬خانـه ورزش روسـتایی برسـانیم»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬در هفتـه تربیت بدنـی و ورزش هفـت خانـه ورزش روسـتایی دیگـر را‬ ‫در روسـتاهای اسـتان افتتاح خواهیم کرد و جشـنواره ها و مسـابقات ورزشـی در‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬خانه ورزش روسـتایی‬ ‫برخـی روسـتاهای گلسـتان برگـزار م ‬ ‫تهـای‬ ‫در مناطـق مختلـف روسـتاهای اسـتان بـا هـدف توسـعه ورزش و فعالی ‬ ‫ورزش های بومی و محلی در روستاهای افتتاح خواهد شد»‪ .‬سرپرست هیئت‬ ‫یهـای بومـی محلـی اسـتان گلسـتان ادامـه داد‪« :‬افتتـاح‬ ‫ورزش روسـتایی و باز ‬ ‫خانه های ورزش روسـتایی و تجهیز ان ها به امکانات ورزشـی و ایجاد عدالت در‬ ‫روسـتاها و اسـتفاده از فضاهـای موجـود در روسـتاها از اهـداف این هیئت اسـت‬ ‫تـا بتوانـد نیازهـای جوانـان و بانـوان روسـتایی را بـا بهره گیـری از امکانـات ورزشـی‬ ‫بـراورده کند»‪.‬‬ ‫یک گلستانی؛ برنده مدال برنز‬ ‫نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت‬ ‫ابوالفضـل عـرب باالجلینـی از اسـتان گلسـتان در نوزدهمیـن دوره مسـابقات‬ ‫نو بلوچسـتان برگزار شـد‪ ،‬در رشـته‬ ‫ملـی مهـارت کـه به میزبانی اسـتان سیستا ‬ ‫جواهرسـازی مدال برنز را کسـب کرد‪ .‬نوزدهمین دوره مسـابقات ملی مهارت‬ ‫در رشـته جواهرسـازی به میزبانی استان سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬طی چهارروز‬ ‫از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬مهرماه سـال جاری‪ ،‬با حضور ‪ 21‬شـرکت کننده برگزار شـد‪ .‬بنا براین‬ ‫‪ 12‬مـرد از اسـتان های گلسـتان‪ ،‬اذربایجـان‬ ‫گـزارش؛ در این رقابت هـا نـه زن و ‬ ‫نو بلوچسـتان‪ ،‬فـارس‪ ،‬سـمنان‪،‬‬ ‫غربـی‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬البـرز‪ ،‬تهـران‪ ،‬سیستا ‬ ‫قـم‪ ،‬کرمـان‪ ،‬گیلان‪ ،‬مرکـزی‪ ،‬همـدان‪ ،‬یـزد‪ ،‬بوشـهر‪ ،‬کهکیلوی هو بویراحمـد‪،‬‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫اردبیـل‪ ،‬کردسـتان و شـرکت کنندگانی مسـتقل از دانشـگاه فن ‬ ‫ش وپـرورش حضـور داشـتند‪ .‬در نهایـت پـس از اعلام نظـرات داوران‪،‬‬ ‫و اموز ‬ ‫اسـامی برگزیدگان رشـته جواهرسازی ب هشـرح ذیر اعالم شد؛ مدال طال‪ :‬راضیه‬ ‫جاللـی از اسـتان تهـران‪ ،‬مـدال نقـره‪ :‬علی معصومی نیـا از اسـتان مرکزی‪ ،‬مدال‬ ‫برنـز‪ :‬ابوالفضـل عـرب باالجلینی از اسـتان گلسـتان‪ ،‬مـدال برنز‪ :‬محمـد صادق‬ ‫پـور از اذربایجـان غربـی‪ .‬برگزیـدگان نهایـی نوزدهمیـن مسـابقات ملـی مهـارت‬ ‫برابـر تصمیمـات سـتاد اجرایـی مسـابقات ملـی مهـارت پـس از طـی اردوهـای‬ ‫اماده سـازی بـه مسـابقات جهانـی مهـارت اعـزام خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫فرزند پرافتخار ری‬ ‫رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران شد‬ ‫با حکم زا کانی (شـهردار تهران) حسـین‬ ‫اوجاقـی به عنـوان رئیـس سـازمان‬ ‫ورزش شـهرداری تهـران منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬اوجاقـی دارای مـدرک دکتـرای‬ ‫مدیریـت تربیت بدنی از دانشـگاه تهران‬ ‫و نایب رئیـس و عضـو هیئت رئیسـه‬ ‫فدراسـیون ووشوسـت‪ .‬او همچنیـن‬ ‫عضـو کمیتـه ورزشـکاران فدراسـیون‬ ‫جهانی و مدیر فنی و سرمربی تیم ملی ووشوست‪ .‬کسب شش مدال جهانی‪،‬‬ ‫سـه مـدال جـا م جهانـی‪ ،‬پنـج مـدال اسـیایی و بازی هـای اسـیایی در کارنامـه‬ ‫افتخـارات اجاقـی ثبـت شـده اسـت‪ .‬مـدرک مربیگـری بین المللـی‪ ،‬دسـتیاری‬ ‫کارلـوس کـی روش (سـرمربی تیـم ملـی) در جام جهانـی ‪ 2018‬و عضویـت در‬ ‫شـورای راهبـردی سـازمان ورزش شـهرداری تهـران ‪ 1395‬بخشـی از سـوابق‬ ‫مدیریتـی و ورزشـی اوجاقی سـت‪.‬‬ ‫بخشدار کهریزک بیان کرد؛‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامل و معاونین شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫علـی قاسـم زاده (شـهردار اصفهـان)‪ ،‬محمـد‬ ‫نورصالحـی (رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان) و تنی چنـد از اعضـای ایـن شـورا‬ ‫دیـدار کردنـد‪ .‬دکتـر محمدیاسـر طیب نیـا‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه) در دیـدار‬ ‫بـا شـهردار و رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫در راسـتای عمـل بـه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعی خود می تواند فصل مشترک های‬ ‫زیـادی در حوزه هـای مختلـف ورزشـی‪،‬‬ ‫خدماتـی و حتـی حمل ونقـل بـا شـهرداری‬ ‫اصفهـان داشـته باشـد؛ چرا کـه در منطقـه‬ ‫و اسـتان ذی نفعانـی دارد کـه البتـه ایـن‬ ‫شـرکت به عنـوان یـک مجموعـه صنعتـی و‬ ‫اقتصـادی بایـد در کنـار انجـام هـر کاری نگاه‬ ‫اقتصـادی و تخصصـی داشـته باشـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه در نـوع مدیریت هـا نبایـد اجازه‬ ‫دهیم نگاه های سیاسـی بـه نگاه های کالن‬ ‫ملـی چیـره شـوند‪ ،‬افـزود‪« :‬نبایـد به صـورت‬ ‫جزیـره ای و بخشـی بـه موضوعـات بنگریـم؛‬ ‫بلکـه بایـد نـگاه کالن داشـته باشـیم و در‬ ‫خصـوص ارتبـاط بـا شـهرداری اصفهـان نیـز‬ ‫پروژه های مشـترکی از گذشـته وجود داشته‬ ‫و ادامـه همکاری هـا نیـز بایـد در سـطح کالن‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬بـرای فراهم کـردن بسـیاری‬ ‫از خدمـات فرهنگـی‪ ،‬تفریحـی و ورزشـی‬ ‫در شـهر اصفهـان می توانیـم پروژه هـای‬ ‫مشـترکی را بـا شـهرداری اصفهـان تعریـف‬ ‫کنیـم کـه البتـه نیازمنـد ارائـه طر ح هـای‬ ‫کارشناسی شـده اقتصـادی و منطقـی‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه با اشـاره به اینکه نـگاه مدیـران بایـد از‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی صـرف ب هسـمت نـگاه‬ ‫مشـارکت اقتصـادی متضمـن مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی حرکـت کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«در امـور فرهنگـی بـه ایـن نتیجه رسـیده ایم‬ ‫کـه کار فرهنگـی فاقـد جنبه هـای اقتصـادی‬ ‫به هیچ عنـوان موفـق نخواهـد نبـود؛‬ ‫به عنـوان مثـال‪ ،‬وقتـی در همـه کشـورها بـه‬ ‫ورزش به عنـوان یـک صنعـت نگاه می شـود‪،‬‬ ‫در این حوزه سـرمایه گذاری صورت می گیرد‪.‬‬ ‫در حـوزه فرهنگـی و مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی نیـز بایـد پروژه هـا را بـا مبانـی‬ ‫اقتصـادی تعریـف کنیـم»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫بخـش قابل توجهـی از کارکنـان شـرکت در‬ ‫شـهر اصفهـان سـا کن هسـتند و خدمـات‬ ‫زیـادی از شـهر دریافـت می کننـد‪ ،‬اذعـان‬ ‫داشـت‪« :‬بـا تعریـف پروژه هـای مشـترک‬ ‫کوتاه مـدت و بلندمـدت می تـوان خدمـات‬ ‫فرهنگی و تفریحی و ورزشی به شهروندان و‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه ارائه داد و شرکت فوالد‬ ‫مبارکـه نیـز امادگـی همـکاری بـا مجموعـه‬ ‫شـهرداری را دارد»‪ .‬علـی قاسـم زاده شـهردار‬ ‫اصفهـان در این دیـدار با بیان اینکـه مبـدا هـر‬ ‫تحولـی جهان بینـی‪ ،‬فهـم و درک صحیـح‬ ‫از مسـائل اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬نـوع نـگاه مـن‬ ‫بـا مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بسـیار‬ ‫شـبیه به هم اسـت‪ .‬نـوع نـگاه بـه جـذب‬ ‫سـرمایه گذار‪ ،‬نگاه فرااسـتانی و فراملی سـت؛‬ ‫بـا اتفاقاتـی کـه در کشـور و اسـتان افتـاده‬ ‫و مقدماتـی کـه فراهـم امـده اسـت‪ ،‬دیگـر‬ ‫بهانـه ای بـرای کار نکـردن وجود نـدارد‪ .‬باید‬ ‫اکثر قهرمانان ورزشی از دل روستاها بیرون می ایند‬ ‫لزوم توجه به ورزش روستایی‬ ‫شهرستان ری‬ ‫از منیت هـا عبـور کنیـم و بـا یـک نـگاه بلنـد‪،‬‬ ‫افزایـش سـرمایه اجتماعـی و اقتصـادی‪،‬‬ ‫نظـام را دنبـال نماییـم و بـه سـمت اتفاقـات‬ ‫و تحـوالت خـوب حرکـت کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«نـکات و سـرفصل های بسـیار خوبی کـه در‬ ‫ایـن جلسـه مطـرح شـد می توانـد دسـتمایه‬ ‫اولیـه بـرای کارگـروه مشـترک همـکاری میان‬ ‫شـهرداری و شـرکت فـوالد مبارکـه باشـد تـا از‬ ‫ایـن همگرایـی اتفاقـات بسـیار خوبـی بـرای‬ ‫شـهر و اسـتان رقـم بخـورد؛ اصفهان همـواره‬ ‫در بسـیاری از مسـائل الگـو بـوده اسـت‪.‬‬ ‫امیـدوارم در همدلـی و همگرایی نیز بتوانیم‬ ‫الگـوی خوبـی بـه کشـور معرفـی کنیـم؛‬ ‫یکـه بحـث منافـع ملـی و پاسداشـت‬ ‫زمان ‬ ‫نظـام در میـان باشـد‪ ،‬مرزهـای صنعـت‪،‬‬ ‫اقتصـاد و فرهنـگ مرزهـای قابل تعریفـی‬ ‫نیسـت و همه این ها ارزشـی است که باید از‬ ‫ان دفاع کرد»‪ .‬شهردار اصفهان خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬یـک حقیقـت واحـد به نـام نظـام‬ ‫وجـود دارد کـه بایـد همگـی تلاش کنیـم تـا‬ ‫قتـر‬ ‫یتـر‪ ،‬بهتـر و موف ‬ ‫ایـن نظـام روزبـه روز قو ‬ ‫عمـل کنـد و مردمـی کـه به دلیـل شـرایط‬ ‫ایـن چند سـال اخیر نگـران شـده اند‪ ،‬نگرانـی‬ ‫ان هـا به دسـت مسـئوالن مومـن برطـرف‬ ‫شـود»‪ .‬همچنیـن رئیـس مرکـز پژوهش های‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهـان در ادامـه‬ ‫ایـن دیـدار گفـت‪« :‬نگرانی هـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و اقتصـادی مشـترکی میـان‬ ‫شـهرداری و مجموعـه فـوالد مبارکـه وجـود‬ ‫دارد کـه در ایـن راسـتا می توانیـم پروژه هـای‬ ‫بسـیاری را بـرای شـهروندان در نظـر بگیریـم‬ ‫تـا نگرانی هـای ایـن دو مجموعـه برطـرف‬ ‫ینـژاد با اشـاره به اینکه‬ ‫شـود»‪ .‬مصطفـی نبات ‬ ‫توسـعه فـوالد مبارکـه مختـص بـه مجموعـه‬ ‫خـودش نیسـت؛ بلکـه می تواند این توسـعه‬ ‫را بـه شـهر تزریـق کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬به طـور مثـال‬ ‫در موضـوع ورزش‪ ،‬باشـگاه سـپاهان قبـل از‬ ‫اینکـه متعلـق بـه شـرکت فـوالد مبارکه باشـد‬ ‫متعلـق بـه مـردم اصفهـان و یـک سـرمایه‬ ‫یسـت»‪ .‬او با بیان اینکه سهام داران‬ ‫اجتماع ‬ ‫باشـگاه سـپاهان می تواننـد مـردم و‬ ‫نهادهـای اجتماعـی باشـند‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬یکـی از برنامه هـای شـهردار اصفهـان‬ ‫در موضـوع سـرمایه گذاری های شـهری‪،‬‬ ‫چنـد برابرکـردن ظرفیـت مشـارکتی بودجـه‬ ‫بـود و مجموعـه شـرکت های اقمـاری ذیـل‬ ‫یسـت که‬ ‫مجتمـع فـوالد‪ ،‬یکی از بخش های ‬ ‫در ایـن خصـوص‪ ،‬اهلیـت و تخصـص الزم را‬ ‫دارد و می توانـد در حوزه هـای مختلـف بـه‬ ‫شـهرداری کمـک کنـد»‪ .‬در ادامـه نیـز عضـو‬ ‫هیئت رئیسـه شـورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫با اشـاره به اشنا بودن شهروندان با مجموعه‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪« :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫فنی و اقتصادی که این مجموعه در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬می توانیـم اقدامـات بزرگـی بـا همکاری‬ ‫ایـن مجموعـه انجـام دهیـم»‪ .‬سـیدامیر‬ ‫سـامع خاطرنشـان کـرد‪« :‬ظرفیت هـای‬ ‫بسـیار خوبی برای همکاری میان شهرداری‬ ‫و مجموعـه فـوالد مبارکـه بـرای پرداختـن‬ ‫بـه موضـوع ورزش وجـود دارد»‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫«تجهیـز محل هـای ورزشـی روبـاز از جملـه‬ ‫اقدامـات خوبـی اسـت کـه از طریـق ان و بـا‬ ‫تعریـف پروژه هـای مشـترک می تـوان بـرای‬ ‫شـهروندان انجـام داد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران خبر داد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫از مطالبات موسسات درمانی و بیمارستان ها در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان مازنـدران‬ ‫از پرداخـت ‪ ۶۰‬میلیارد تومـان از مطالبـات‬ ‫موسسـات درمانـی و بیمارسـتان ها در ایـن‬ ‫اسـتان خبر داد‪ .‬رسـول ظفرمند در نشسـت‬ ‫خبـری بـا خبرنـگاران به مناسـبت هفتـه‬ ‫بیمـه سلامت با بیان اینکـه در کارنامـه بیمه‬ ‫سلامت پوشـش همگانـی بیمـه و حفاظـت‬ ‫مالـی از بیمـه شـدگان پوششـی در اپیدمـی‬ ‫کرونـا و همچنیـن طـرح پزشـکی خانـواده‬ ‫مشـاهده می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫اقدامـات بیمـه سلامت در هوشمندسـازی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ایجـاد سـامانه های بیمه ا ‬ ‫در ارائـه خدمـات تاثیرگـذار می گـذارد؛‬ ‫بدین گونـه کـه هـر فـرد بیمه شـده در صـورت‬ ‫مراجعـه بـه سـامانه می توانـد از محتـوای‬ ‫اقدامـات درمانـی خـود مطلـع شـود»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬انتقـال اسـناد الکترونیـک در‬ ‫بیمارسـتان دولتـی و خصوصـی به صـورت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـدی عملـی شـده کـه اقـدام بسـیار‬ ‫بزرگـی بـوده اسـت و در شفاف سـازی‬ ‫داده هـای سلامت مـردم نقـش اثرگـذاری‬ ‫داشـته و ا کثریـت پزشـکان نیـاز بـه ارسـال‬ ‫اسـناد پزشـکی بیمـاران ندارنـد»‪ .‬ظفرمنـد‬ ‫با بیان اینکـه دریافـت مطالبـات موسسـات‬ ‫درمانـی یـک تحـول بـزرگ در بیمـه سلامت‬ ‫مازنـدران محسـوب می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«همراه سـازی و ایجـاد بسـتر فرهنگـی الزم‬ ‫بـرای موسسـات کـه به تازگـی وارد ایـن بسـتر‬ ‫شـدند و همچنیـن بیمه شـده هایی کـه‬ ‫بـا روش جدیـد اشـنایی ندارنـد اهمیـت‬ ‫دارد»‪ .‬مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫مارنـدران یـاداور شـد‪« :‬در سـامانه ارتبـاط‬ ‫تلفنـی ‪ * ۰۱۶۶۶#‬هـر فـرد و موسسـه ای‬ ‫می توانـد شـرایط درمـان و بیمـه ای خـود‬ ‫را چـک کننـد و همچنیـن بیمه شـدگان‬ ‫در زمـان قطعـی بـرق بـا نوشـتن کـد ملـی بـر‬ ‫روی نسـخ از دریافـت خدمـات بهره منـد‬ ‫شـوند»‪ .‬ظفرمنـد با بیان اینکـه شـفافیت‬ ‫مهم ترین عنصر در ارائه خدمت الکترونیک‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـامانه الکترونیـک در‬ ‫ارائـه پرداخـت الکترونیـک نقـش مهمـی‬ ‫داشـته و به نوعـی موجـب افزایـش سـرعت‬ ‫پرداخـت شـده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد تومـان از مطالبـات موسسـات‬ ‫درمانـی و بیمارسـتان ها توسـط بیمـه‬ ‫سلامت استان پرداخت شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بـرای حمایـت از بیمه شـدگان به خصـوص‬ ‫در بخـش کرونـا‪ ۴۸ ،‬میلیارد تومـان در طـی‬ ‫چهارماه اخیـر هزینـه شـده اسـت و در بسـتر‬ ‫الکترونیک از بیمه شـدگان راحت تر حمایت‬ ‫خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس تاکید کرد؛‬ ‫اقدام دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کارگروه حفظ حقوق عامه‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سـومین نشسـت حفـظ و صیانـت از حقـوق عامـه بـا حضـور‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان فـارس‪ ،‬ا کرمـی‬ ‫(رئیس سـازمان بازرسـی منطقه ‪ 3‬کشـور و بازرس کل اسـتان‬ ‫فـارس)‪ ،‬ابراهیمـی (معـاون دادسـتان شـیراز)‪ ،‬معـاون امـور‬ ‫عمرانـی اسـتانداری فـارس‪ ،‬اعضـای کارگـروه حفـظ حقـوق‬ ‫عامه و برخی از مدیران و کارشناسـان اداره کل منابع طبیعی‬ ‫اسـتان‪ ،‬اداره کل راه وشهرسـازی‪ ،‬سـازمان اب منطقـه ای‬ ‫اسـتان‪ ،‬شـهرداری شـیراز و سـایر نهادهـای مرتبـط برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬سـید مصطفـی بحرینـی (دادسـتان عمومـی و انقلاب‬ ‫مرکـز اسـتان فـارس) درخصـوص صیانـت از حقـوق عامـه و‬ ‫اقدامات صورت گرفته ازسـوی دادسـتانی مرکز اسـتان و سـایر‬ ‫دادسـتان های حوزه هـای قضائـی اسـتان گفـت‪« :‬حفـظ و‬ ‫حراسـت از اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی و کوتا هکـردن دسـت‬ ‫متجاوزین به عرصه های ملی‪ ،‬اقدامات زیربنایی درراستای‬ ‫گسـترش فرهنـگ مطالب هگـری از دسـتگاه های مختلـف و‬ ‫برخورد قانونی و قاطع با مدیران و مسئوالنی که با ترک فعل‬ ‫خود زمینه زیان و ضرر به جامعه و بیت المال را فراهم کرده و‬ ‫همچنیـن نظارت بر توزیع کالهای اساسـی و موردنیـاز مردم؛‬ ‫برخـی از اقدامـات صورت گرفتـه ازسـوی دادسـتانی شـیراز و‬ ‫سـایر حوزه های قضائی اسـتان فارس اسـت»‪ .‬وی به وظایف‬ ‫دادسـتان ها دراین خصـوص اشـاره کـرد و بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«براساس اصل ‪ ۴۵‬قانون اساسی حقوق ناظر بر اموال و انفال‬ ‫و منابـع عمومـی ازجملـه حقـوق محیـط زیسـت‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫سلامت عمومـی‪ ،‬فرهنـگ عمومی‪ ،‬میـراث فرهنگـی‪ ،‬انفال‪،‬‬ ‫اموال عمومی و استانداردهای اجباری از مصادیق و وظایف‬ ‫مهـم دادسـتان ها در موضـوع حقـوق عامـه اسـت»‪ .‬بحرینـی‬ ‫(دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان فـارس) درادامـه‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از وظایـف مهـم دادسـتان ها در موضـوع‬ ‫حقـوق عامـه‪ ،‬اجـرای دقیـق مفـاد دسـتورالعمل نظـارت و‬ ‫پیگیـری حقـوق عامـه اسـت کـه درصـورت عـدم اجـرا یا نقض‬ ‫حقـوق عامـه یـا قریب الوقوع بـودن نقض ان نسـبت به تذکر یا‬ ‫اخطـار بـه دسـتگاه اجرایـی و اتخاذ تدابیر پیشـگیرانه و صدور‬ ‫ً‬ ‫دسـتور توقـف اقدامـات و نهایتـا تعقیـب کیفـری متهمـان‬ ‫خواهـد پرداخـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ دراین نشسـت اعضـای‬ ‫کارگـروه حفـظ حقـوق عامـه بـه تبادل نظـر و بررسـی وضعیـت‬ ‫اجـرای مصوبـات مربـوط بـه جزیـره مصنوعـی نهر اعظـم واقع‬ ‫در بلـوار شـهید چمـران شـیراز‪ ،‬موضـوع سـاماندهی معـادن‬ ‫شـن و ماسـه شـمال غـرب شـیراز و برنامه ریـزی به منظـور‬ ‫سـاماندهی برداشـت مجـاز از معـادن و نظارت مسـتمر و موثر‬ ‫بـر وضعیـت برداشـت معادن اسـتان بـرای پروژه هـای عمرانی‬ ‫پرداختنـد و ایـن اقدامـات در دسـتورکار قـرار گرفـت‪ .‬در پایـان‬ ‫این نشسـت نیـز مقررشـد دسـتگاه های اجرایـی براسـاس‬ ‫مصوبـات کارگـروه حفـظ حقوق عامـه اقـدام و در مهلت زمان‬ ‫تعیین شـده نتیجـه عملکـرد خـود را بـه دادسـتان عمومـی و‬ ‫انقلاب مرکـز اسـتان گـزارش دهنـد‪.‬‬ ‫مشکل ساز شدن‬ ‫ریزش شیرابه خودروهای حامل پسماند برای مردم‬ ‫بخشـدار کهریـزک از توابـع شهرسـتان ری گفـت‪« :‬در برخـی مـوارد خودروهـای‬ ‫حامل پسـماند شـرایط ایده ال جمع اوری شـیرابه را ندارند و این مواد در مسیر‬ ‫انتقال ریزش دارد که بخش عمده ان در محور شهر کهریزک اتفاق می افتد»‪.‬‬ ‫امیـن بابایـی افـزود‪« :‬ریـزش شـیرابه ها از خودروهـای حامـل پسـماند ارادکـوه‪،‬‬ ‫در نخسـتین بارندگـی جاده هـا را لغزنـده کـرده و اغلـب موتورسـیکلت هایی کـه‬ ‫ازاین مسـیر تـردد دارنـد در روزهـای بارانـی به دلیـل لیز خوردن ناشـی از لغزندگی‬ ‫دچار صدمات و اسـیب می شـوند»‪ .‬وی بااشـاره به معضالت ناشـی از قرارگیری‬ ‫مرکـز دفـع پسـماند ارادکـوه در محـدوده بخـش کهریزک گفت‪« :‬مـردم کهریزک‬ ‫همـواره در تمـام فصـول سـال بـا معضلات ناشـی از انتقـال پسـماند کالن شـهر‬ ‫تهـران بـه این منطقـه مواجـ ه هسـتند؛ ایـن معضلات در فصـل تابسـتان بـا‬ ‫ازدیـاد بـوی نامطبـوع و حشـرات و جانـوران مـوذی همـراه اسـت و در فصـل‬ ‫زمسـتان به واسـطه بارندگی‪ ،‬الودگی های زیسـت محیطی را تشـدید و موجب‬ ‫لغزندگـی خیابان هـا به دلیـل انباشـت شـیرابه ها می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫پیگیـری قضایـی جلوگیـری از ریزش شـیرابه ها در بخش کهریزک خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬در سـال های گذشـته بیشـتر تصادفـات موتورسـیکلت ها در منطقـه‬ ‫کهریزک‪ ،‬به دلیل رویکرد نامطلوب سـازمان پسـماند شـهرداری تهران مبنی بر‬ ‫تـردد خودروهـای حامل پسـماند بوده اسـت که متاسـفانه بنـا به توصیه های‬ ‫مجدانه محیط زیسـت و حوزه قضایی‪ ،‬مخازن مربوط به تجمیع شـیرابه ها را‬ ‫فعـال نکرده انـد»‪ .‬ایـن مسـئول اضافه کرد‪« :‬براسـاس ازمایش هـا انجام گرفته و‬ ‫مشاهدات میدانی در سال های گذشته مشخص شده که با ریزش شیرابه ها‬ ‫کـه دارای غلظـت و اسـیدیته اسـت‪ ،‬اثـار سـوئی به جـای می مانـد و اسـیدی‬ ‫بـودن شـیرابه موجـب اسـیب بـه اسـفالت و خورندگـی ان می شـود»‪ .‬بخشـدار‬ ‫کهریـزک ادامـه داد‪« :‬شـیرابه روی سـطح اسـفالت تبخیـر شـده و الیه هـای‬ ‫غلیـظ ان تبدیـل بـه مایـع لزجـی می شـود کـه در نخسـتین بارندگـی جاده هـا‬ ‫را خطـرزا می کنـد و اغلـب موتورسـیکلت هایی کـه ازاین مسـیر تـردد دارنـد‪ ،‬در‬ ‫روزهـای بارانـی به دلیـل لیـز خـوردن ناشـی از لغزندگـی دچـار صدمـات و اسـیب‬ ‫می شـوند»‪ .‬بابایی گفت‪« :‬متاسـفانه مجموعه شـهرداری تهران در دوره های‬ ‫پیشین باوجود برگزاری جلسات متعدد درزمینه پسماند و توصیه های ا کید‬ ‫همچنان نظارت دقیق و موثری دراین حوزه نداشته و باعث افزایش نارضایتی‬ ‫مـردم بخش کهریزک شـد ه اسـت»‪ .‬بخشـدار کهریـزک یاداور شـد‪« :‬اقدامـات و‬ ‫تعهـدات شـهرداری تهـران درازای بـار مضاعـف پسـماند در بخـش کهریـزک‪،‬‬ ‫روکش اسفالت‪ ،‬ساخت پل‪ ،‬روگذرها و زیرگذرها است که درحال حاضر به طور‬ ‫ناقص اجرا شده که شهرداری تهران متعهد به اجرای کامل ان بوده اما پس از‬ ‫گذشـت ‪ ۱۲‬سـال همچنـان ناقص اسـت»‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۷۵۴‬نفر در شهرستان ری ازطریق مرا کز کاریابی‬ ‫رئیـس اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬یک هـزار و‬ ‫‪ ۱۲۹‬نفـر از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون در مرا کـز کاریابـی تحت پوشـش اداره‬ ‫کار این شهرسـتان ثبت نـام کردنـد کـه ازاین تعـداد ‪ ۷۵۴‬نفـر صاحـب شـغل‬ ‫شـدند»‪ .‬مجیـد شـایق افـزود‪ ۹۱۳« :‬فرصـت شـغلی نیـز ازسـوی صاحبـان‬ ‫صنایـع و واحدهـای تولیـدی دراین مـدت بـه مرا کـز کاریابـی معرفـی شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه دوهـزار و ‪ ۳۳۳‬نفـر در مـدت مشـابه سال گذشـته در‬ ‫سـامانه کاریابی هـای شهرسـتان ری ثبت نـام کـرده بودنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«سال گذشـته به دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی بسـیاری از واحدهـای‬ ‫تولیـدی تعـداد بیـکاران شهرسـتان افزایـش یافتـه بـود»‪ .‬شـایق اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«وضعیت اشتغال شهرستان در سال جاری به دلیل بهتر شدن شرایط کشور‬ ‫ازلحـاظ شـیوع کرونـا و امادگـی صاحبـان صنایـع بـا شـیوع این ویـروس از سـال‬ ‫گذشـته بهتـر شـده اسـت»‪ .‬وی نداشـتن مهـارت در بیـن جوینـدگان کار را از‬ ‫معضل های حوزه اشـتغال این شهرسـتان برشـمرد و افزود‪« :‬متاسـفانه بیشتر‬ ‫جوینـدگان کار کـه در کاریابی ها ثبت نام می کننـد از مهارت های الزم برخـوردار‬ ‫نیسـتند»‪ .‬شـایق درادامـه بـه طـرح کارورزی اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫شهرسـتان ری اشـاره و اضافـه کـرد‪« :‬بیـکاران دارای مـدرک کارشناسـی و باالتـر‬ ‫بـا ثبت نـام در سـامانه کارورزی به نشـانی ‪http://portaltvto.com/karvarzi‬‬ ‫می توانند سه تا شش ماه ضمن اموزش مهارت فنی ماهانه پنج میلیون ریال‬ ‫به عنـوان حقـوق دریافـت می کننـد»‪ .‬ایـن مسـئول یـاداور شـد‪« :‬متقاضیـان‬ ‫ضمـن داشـتن کارت پایـان خدمـت بایـد حدا کثـر ‪ ۳۵‬سـال داشـته باشـند و‬ ‫همچنین طی دو سـال گذشـته کمتر از سـه ماه بیمه داشـته باشـند»‪ .‬شـایق‬ ‫بابیان اینکـه در طـرح کارورزی بـه کارفرمایـان نیـز تسـهیالتی داده می شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬کارفرمایانـی کـه دارای مجـوز فعالیـت از مراجـع رسـمی کشـور باشـند‬ ‫و نیروی هـای دارای مـدرک کارشناسـی و باالتـر را جـذب نماینـد از معافیـت‬ ‫بیمـه ای به مـدت دوسـال برخـوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫رونمایی از بسته تحولی‬ ‫ارتقای سواد حرکتی دانش اموزان ابتدایی‬ ‫بسـته تحولـی ارتقـا سـواد حرکتـی دانش امـوزان مقطـع ابتدایـی بـا رویکـرد‬ ‫توسـعه مهارت هـای بنیادیـن و ترویـج سـبک زندگـی فعـال‪ ،‬روز سـه شـنبه‬ ‫شو پـرورش) در سـالن‬ ‫بـا حضـور علیرضـا کاظمـی (سرپرسـت وزارت اموز ‬ ‫فاطمه الزهـرا (س) شـهرری رونمایـی شـد‪ .‬به گـزارش ایرنا؛ سرپرسـت اداره کل‬ ‫شو پرورش شهرسـتان های اسـتان تهران در این مراسـم گفت‪« :‬وظیفه‬ ‫اموز ‬ ‫امـوزش و پـرورش در سـند تحـول بنیادیـن تربیـت دانش امـوزان متـوازن و‬ ‫تمام ساحتی سـت»‪ .‬سـید مجتبـی هاشـمی افـزود‪« :‬دانش امـوزان در بسـته‬ ‫تحول سواد حرکتی اموزش تمام ساحت ها را تجربه می کنند تا بدین وسیله‬ ‫استعدادهایشان رشد و تعالی پیدا کند»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬تربیت بدنی‬ ‫در اموزش چند ساحتی فقط برای سالمتی دانش اموزان نیست؛ بلکه برای‬ ‫بـروز اسـتعدادهای مختلـف دانش امـوزان در فضـای مـدارس اسـت»‪ .‬ایـن‬ ‫مسـئول با اشـاره به بازگشـایی تدریجی مدارس از ابان ماه سـال جاری‪ ،‬اظهار‬ ‫امیـدواری کـرد‪« :‬بـا اجـرای ایـن طـرح نشـاط‪ ،‬رقابـت و فعالیت هـای گروهـی‬ ‫را بـار دیگـر در مـدارس شـاهد باشـیم»‪ .‬با توجه بـه سـبک زندگـی غیرفعـال و‬ ‫کم تحـرک به خصـوص در ایـام کرونـا و رونـد افزایشـی اضافـه وزن دانش اموزان‬ ‫و ابتلا بـه بیماری هـای غیـر وا گیـر در سـند تحـول بنیادیـن در برنامـه ابالغـی‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬بسـته تحولـی ارتقـای سـواد حرکتـی دانش اموزان ابتدایی توسـط‬ ‫معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت اموزش و پرورش و با هدف سنجش و‬ ‫شناسایی وضعیت سواد حرکتی دانش اموزان دوره ابتدایی و افزایش سرانه‬ ‫فعالیـت بدنـی دانش امـوزان ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2377

روزنامه سایه 2377

شماره : 2377
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سایه 2376

روزنامه سایه 2376

شماره : 2376
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سایه 2375

روزنامه سایه 2375

شماره : 2375
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سایه 2374

روزنامه سایه 2374

شماره : 2374
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سایه 2373

روزنامه سایه 2373

شماره : 2373
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه سایه 2372

روزنامه سایه 2372

شماره : 2372
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!