روزنامه سایه شماره 2346 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2346

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2346

روزنامه سایه شماره 2346

‫معاون سیاسی وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫مذا کرات نتیجه محور را در بروکسل ادامه می دهیم‬ ‫تو گـو بـا‬ ‫معـاون سیاسـی وزیـر امـور خارجـه‪ ،‬فـردا بـرای گف ‬ ‫هماهنگ کننـده کمیسـیون مشـترک برجـام‪ ،‬بـه بروکسـل مـی رود‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ علـی باقـری کنـی در حسـاب توئیتـری خود نوشـت‪:‬‬ ‫«روز چهارشـنبه‪ ،‬هماهنگ کننـده کمیسـیون مشـترک برجـام را در‬ ‫تو گوهایمان را دربـاره مذا کرات‬ ‫بروکسـل مالقـات خواهم کـرد تا گف ‬ ‫نتیجه محـور ادامـه دهیـم‪ .‬ایـران‪ ،‬مصمـم بـه انجـام مذا کراتی سـت‬ ‫کـه تحریم هـای ظالمانـه و غیرقانونـی را به صورت کامـل و موثـر لغـو‬ ‫نمـوده‪ ،‬عادی سـازی روابـط تجـاری و اقتصـادی بـا ایـران را تضمین‬ ‫نموده و ضمانت های معتبری برای عدم بدعهدی بیشـتر فراهم کند‪ .‬مسـئله این اسـت که ایا‬ ‫طرف هـای مقابـل از امادگـی واقعـی بـرای انجـام تعهـدات خـود برخوردارنـد؟»‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫رئیس سـازمان توسـعه تجارت‪ ،‬از تقسـیم بندی کشـورهای هدف صادراتی خبر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬می توانیـم ‪ ۱۰۰‬میلیـارد دالر از بازارهـای کشـورهای همسـایه را بـه کاالهـای‬ ‫خـود اختصـاص دهیـم»‪ .‬ب هگـزارش اتـاق تعـاون ایـران؛ علیرضـا پیمان پـا ک افـزود‪:‬‬ ‫«اولویـت اولمـان ‪ ۲۳‬کشـور هسـتند شـامل همسـایه ها‪ ،‬چیـن‪ ،‬هنـد‪ ،‬روسـیه‪ ،‬کنیا‪،‬‬ ‫مالـزی و ‪...‬؛ اولویـت دوم‪ ،‬مابقـی کشورهاسـت»‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 19 1400‬ربیع االول ‪ 26 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2346‬تومان‬ ‫در نشست تهران دنبال خواهد شد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫همگراییمنطقه ایبرایصلحدر افغانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫بنیان های فکری حافظ؛‬ ‫متفاوت از نگرش‬ ‫مفسران او‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫بازار ارز‬ ‫به ثبات می رسد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫�پرونده ای برای نمایش «خاک سفید»‬ ‫«حاشیه نشـینی» را یکـی از پدیده هـای توسـعه شهرنشـینی می داننـد؛ البتـه یکـی از‬ ‫نظیـر «فقـر» و «بـزه» نیـز گـره خـورده؛ و به خاط ِـر‬ ‫انـواع نا گـوار ان کـه ناچـار بـا مفاهیمـی ِ‬ ‫دراماتیکـی واقعیـات رایـج در ان‪ ،‬موضـوع و مـورد مناسـبی بـرای پرداخت‬ ‫ویژگی هـای‬ ‫ِ‬ ‫ازسوی هنرمندان؛ به ویژه در نگاه عکاسان و فعاالن حوزه سینما و نمایش نیز بوده‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫عمـده ایـن اثـار‪ ،‬تنهـا بـه انعکاس بخشـی از حقایـق تلخ موجـود دراین سـبک از زندگی‬ ‫پرداخته انـد و گاه فـار غ از نگاهـی اسیب شناسـانه‪ ،‬تخصصـی و کارشناسی شـده ‪ ،‬تنهـا‬ ‫همـدردی در‬ ‫بـه ایـن ا کتفـا کرده انـد کـه از یـک ناهنجـاری‪ ،‬زمینـه ای بـرای بـروز حـس‬ ‫ِ‬ ‫انسـانی مخاطب را هدف می گیرد‪،‬‬ ‫مخاطب خلق کنند و چون «درد ها»‪ ،‬سـویه های‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫بعضـا اثـاری متفکرانـه نیز قلمـداد شـده اند ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شـوکت میرضیایـف؛ بـا کسـب بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد ارا بار دیگـر در انتخابـات‬ ‫ریاسـت جمهوری ازبکسـتان پیـروز شـد‪.‬‬ ‫در نشست مدیران ایران خودرو و فوالد مبارکه مطرح شد؛‬ ‫گام های بلند دو صنعت بزرگ کشور‬ ‫برای پشتیبانی از تولید‬ ‫مفسران ‪ Intelligence App Annie‬و ‪ Forbes‬هشدار دادند؛‬ ‫اتالف عمر بشر در گرداب گوشی های هوشمند‬ ‫حامد ویسکرمی خبر داد؛‬ ‫سید محمد نظری‪:‬‬ ‫ثبت نام طرح جهش تولید مسکن‬ ‫به زودی در مازندران اغاز می شود‬ ‫فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در ‪ 761‬روستای لرستان‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) دو مرحله ای‪ -‬پاالیشگاه دهم (فاز ‪)19‬‬ ‫پاالیشـگاه دهـم پـارس جنوبـی فـاز ‪ 19‬درنظـردارد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) شـماره ‪ R10/1400/012‬تقاضـای‬ ‫‪ 9900716‬به شـماره فراخوان در سـامانه سـتاد ایران ‪ 2000093498000447‬به شـرح‪ :‬خرید ‪ complete tube bundle‬سـاخت داخل‬ ‫را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گران درصورت‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد‪.‬‬ ‫بـراورد مناقصـه‪ 30.000.0000.000 :‬ریـال و تضمیـن فراینـد ارجـاع کار‪ 1.500.000.000 :‬ریـال بـوده و تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار بصـورت یکـی از تضامیـن قابل قبـول وفـق‬ ‫ائین نامـه تضمیـن شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هــ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیـات وزیـران قابل قبـول می باشـد‪.‬‬ ‫جدول زمان بندی‬ ‫ردیف‬ ‫اقدام‬ ‫‪1‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‬ ‫‪1400/08/01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪1400/08/15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادات‬ ‫‪1400/08/30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‬ ‫‪1400/09/01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اتحادیه اروپا خود را‬ ‫از سیاست های توسعه طلبانه امریکا جدا کند‬ ‫‪6‬‬ ‫تاریخ‬ ‫کوروشسلیمانی‪:‬‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی‪:‬‬ ‫(ره)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه ضمانتنامـه فراینـد ارجـاع کار (پا کـت الـف)‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان‬ ‫بوشـهر‪ -‬شهرسـتان کنـگان‪ ،‬کیلومتـر ‪ 20‬جـاده کنـگان به عسـلویه‪ ،‬سـایت ‪ 2‬منطقـه ویژه اقتصادی انـرژی پارس‪ ،‬پاالیشـگاه دهم‪ ،‬فاز ‪ ،19‬تلفـن‪ :‬اداره خدمات کاالی پاالیشـگاه‬ ‫دهـم‪07731466283 -07731466287 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬موجود می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1209778‬‬ ‫بانمایش هایباکیفیت‬ ‫تماشاگران را‬ ‫با تئاتر اشتی دهیم‬ ‫‪4‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه در مسیر افزایش همکاری و تعامل‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫منص ــور ی ــزدی زاده؛ مدیرعامل و تنی چند از مس ــئولین‬ ‫ذوب اه ــن اصفه ــان‪ ،‬یک ش ــنبه ‪ ۲۵‬مهرم ــاه ب ــا حض ــور‬ ‫در ش ــرکت فوالد مبارک ــه ب ــا مدیرعام ــل و معاونی ــن این‬ ‫ش ــرکت‪ ،‬در نشس ــتی تعاملی‪ ،‬دیدار و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫ی ــزدی زاده ‪ ،‬تعام ــل و هم ــکاری بی ــن ای ــن دو مجموعه‬ ‫بزرگ فوالدســـاز کش ــور را مه ــم و موجب دس ــتاوردهای‬ ‫چش ــمگیر در صنعت فوالد دانس ــت و گفـ ـت ‪« :‬مدیریت‬ ‫ای ــن صنای ــع ب ــزرگ‪ ،‬ام ــری خطی ــر اس ــت و هم ــه م ــا‬ ‫موظفیم با همفک ــری و همکاری‪ ،‬پتانس ــیل و توان این‬ ‫مجموعه ه ــای بزرگ را ب هس ــمت تعالی صنعت و اقتصاد‬ ‫کشـــور رهنمون کنیم»‪ .‬مدیرعام ــل ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫جه ــت ارائ ــه ایده ه ــای جدی ــد و کارشناس ــی فن ــی و‬ ‫اقتص ــادی مس ــائل و موضوعات فی مابین ک ــه می تواند‬ ‫منج ــر ب ــه نتایج ارزش ــمند ش ــود ‪ ،‬پیش ــنهاد داد کمیته‬ ‫مش ــترکی تش ــکیل و طر ح ه ــای تعامل ــی و مش ــارکتی‪،‬‬ ‫قبل از اجرا‪ ،‬در ابعاد مختلف بررســـی ش ــود‪ .‬ی ــزدی زاده‬ ‫با اش ــاره به منافع مش ــترک ای ــن دو صنعت مهم کشـ ـو ر‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬ان ه ــا مرج ــع صنایع فوالدی کش ــور هس ــتند و‬ ‫می توانن ــد در حوزه ه ــای مختل ــف از یکدیگر پش ــتیبانی‬ ‫کنن ــد که حفظ مناف ــع کل صنعت فوالد کش ــور را در پی‬ ‫دارد»‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬حم ــل محص ــوالت و‬ ‫مقاصد مش ــترک‪ ،‬تامین مـــواد اولیه و مبادی مش ــترک‪،‬‬ ‫ن ــکات و تجربه ه ــای فن ــی‪ ،‬کارکن ــان و س ــرمایه های‬ ‫انس ــانی؛ همه وهم ــه از م ــواردی هس ــتند ک ــه دو قطب‬ ‫فوالدی اس ــتان اصفهان با همکاری همدیگر می توانند‬ ‫با کم ــک ان ها به ارزش افزوده جمعی دســـت پیدا کنند‬ ‫و ه ــردو مجموع ــه از مواه ــب ســـازمانی به وجود امـــده‬ ‫منتف ــع ش ــوند»‪ .‬مدیرعام ــل فوالدمبارکه نیز بااشـــاره به‬ ‫دوره فعالی ــت خ ــود در ذوب اهن اصفهـــان‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی‪ ،‬مادر صنعت فوالد کشـــور است‬ ‫و در ش ــکل گیری صنایع مختلف فوالدی ایران؛ از جمله‬ ‫فوالد مبارک ــه نقش ــی مهم ایف ــا کـــرده اســـت»‪ .‬وی نگاه‬ ‫کالن ب ــه موضوعات صنعت فوالد را عامل اصلی توســـعه‬ ‫و هم افزای ــی دانس ــت و گف ــت‪« :‬ذوب اهـــن اصفهـــان و‬ ‫مجتم ــع فوالد مبارک ــه به دلی ــل مشـــابهت در جنـــس‬ ‫تولیدات ک ــه فوالدی بوده و حضور در اســـتان اصفهان‪،‬‬ ‫دارای مناف ــع و مس ــائل مش ــترک اند»‪ .‬وی با اشـــاره به‬ ‫روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫رایگان‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫نقـــش هم افزایـــی ایـــن دو فوالدســـاز بزرگ گفـــت‪« :‬تولد‬ ‫ذوب اهـــن و فوالدمبارکـــه و مجموعه هایی کـــه در اختیار‬ ‫یس ــت‬ ‫دارنـــد‪ ،‬حاصـــل تفکـــر بلند مـــدت و استراتژیک ‬ ‫کـــه بـــا منابـــع محـــدود‪ ،‬نگاهـــی بـــه نســـل های این ــده‬ ‫داشـــتند»‪ .‬طیب نیـــا گفـــت‪« :‬به حـــق‪ ،‬نجـــات صنع ــت‬ ‫نیازمنـــد نـــگاه ملی ســـت و ا گـــر ما کـــه امـــروز در ای ــن دو‬ ‫بنـــگاه اقتصـــادی بـــه فعالیـــت می پردازیـــم‪ ،‬به خوب ــی‬ ‫مدیریـــت نکنیم‪ ،‬موفقیت چندانی به دســـت نی ــاورده و‬ ‫یا زموارد جلوگیـــری از تعارض هـــای س ــازمانی‬ ‫در بســـیار ‬ ‫برایمـــان امکان پذیر نیســـت‪ .‬ا گر نگاه ما فقط به اس ــتان‬ ‫اصفهـــان معطـــوف باشـــد و منطقـــه ای عمـــل کنی ــم‪ ،‬از‬ ‫دیگـــران نمی توانیم انتظار داشـــته باشـــیم ورای مناطق‬ ‫جغرافیایی خود تصمیم بگیرنـــد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬نگاه ملی‬ ‫و فرابخشـــی می تواند مجموعه های بزرگ را نجات دهد‬ ‫و دغدغه هـــای مدیـــران را نیـــز بـــه کمترین حـــد ممکن‬ ‫برســـاند»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬این دو مجتمـــع عظیم صنعتی‪،‬‬ ‫پیشـــگامان و بـــزرگان صنعـــت فـــوالد کشـــور هس ــتند و‬ ‫همفکـــری و تعامـــل ان هـــا‪ ،‬توســـعه صنعـــت کش ــور را‬ ‫به دنبـــال دارد»‪ .‬طیب نیـــا از پیشـــنهاد تشـــکیل کمیته‬ ‫مشـــترک اســـتقبال کرد و گفـــت‪« :‬این کمیتـــه می تواند‬ ‫نقـــش اتاق فکر بـــرای اجـــرای طر ح های مشـــترک را ایفا‬ ‫کنـــد»‪ .‬در ابتـــدای این برنامـــه‪ ،‬مدیرعامـــل و معاونی ــن‬ ‫هـــر دو شـــرکت‪ ،‬بـــا حضـــور در معراج الشـــهدای ش ــرکت‬ ‫فوالدمبارکـــه‪ ،‬بـــه مقام شـــامخ شـــهدای نام اش ــنا ادای‬ ‫احتـــرام کردند‪.‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫«هفته وحدت»؛‬ ‫نماد صلح برای پیروان راستین اسالم‬ ‫پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد (ص)‪ ،‬اخریـن پیامبـر‬ ‫الهی در جامعه ُمشرک شبه جزیره عربستان به دنیا امد‪ .‬در‬ ‫تاریخ میالد پیامبر (ص) اقوال بین مسـلمانان وجود دارد‪.‬‬ ‫عمـوم سیره نویسـان معتقدند کـه تولد پیامبـر گرامی (ص)‬ ‫در عام الفیـل‪ ،‬در سـال ‪ 570‬میلادی بـوده اسـت؛ زیـرا ان‬ ‫حضـرت به طورقطـع‪ ،‬در سـال ‪ 632‬میلادی درگذشـته‬ ‫اسـت و سـن مبـارک او ‪ 62‬تـا ‪ 63‬بـوده اسـت؛ پـس میلاد‬ ‫پیامبـر درحـدود ‪ 570‬میلادی خواهـد بـود‪ .‬ا کثـر محدثـان‬ ‫و مورخـان بر این قـول اتفـاق دارنـد کـه تولد پیامبـر(ص)‪ ،‬در‬ ‫مـاه «ربیـع االول» بـوده ولـی در روز تولـد او اختلاف دارنـد‪.‬‬ ‫معـروف میـان محدثـان شـیعه این اسـت که ان حضـرت‪،‬‬ ‫در ‪ 17‬مـاه ربیـع االول (روز جمعـه) پـس از طلـوع فجر چشـم‬ ‫به دنیـا گشـود و مشـهور میـان اهـل تسـنن این اسـت که‬ ‫والدت ان حضـرت‪ ،‬در روز دوشـنبه ‪ 12‬همان مـاه اتفـاق‬ ‫افتـاده اسـت‪ .‬دربـاره روز تولـد پیامبـر اسلام (ص) میـان‬ ‫علمای شیعه و اهل سنت دو دیدگاه اصلی وجود دارد‪12 :‬‬ ‫ربیـع االول و ‪ 17‬ربیـع االول‪ .‬فاصلـه میـان ایـن دو تاریـخ‪12 ،‬‬ ‫ربیع االول و ‪ 17‬ربیع االول به عنوان «هفته وحدت» نامیده‬ ‫شـده‪ .‬در هفتـه وحـدت کـه بـر محـور پیامبـر وحدت افریـن‬ ‫و والدت خجسـته او شـکل گرفتـه؛ میثاق هـا مسـتحکم و‬ ‫پیمان ها‪ ،‬اسـتوارتر می شـود و خون ها در هم می جوشـد و‬ ‫دسـت ها و بازوهـا در هـم قـرار می گیـرد و چهره هـا بر یکدیگر‬ ‫لبخنـد پیـروزی و صفـا می زنـد‪ ،‬همه اقشـار باهم انـد و امت‬ ‫اسلامی سـرود وحـدت‪ ،‬سـر می دهنـد‪ .‬گرامـی بـاد هفتـه‬ ‫وحـدت کـه همـه نـور و سـرور اسـت مایـه انسـجام ملـت و‬ ‫فشردگی صفوف و بازدارنده جامعه از گسست و پرا کندگی‬ ‫و رودررویـی کـه خواسـت دشـمن اسـت‪ .‬گرامـی بـاد هفتـه‬ ‫وحـدت کـه «پیـام رسـالت» و «نـدای امامـت» را به گـوش‬ ‫انسـان ها می رسـاند و در متن تاریخ و بسـتر زمان‪ ،‬جاودانه‬ ‫می سازد‪ .‬هفته وحدت‪ ،‬هفته درس اموزی از کالس معلم‬ ‫بشـریت‪ ،‬حضـرت ختمی مرتبـت (ص) اسـت کـه به برکـت‬ ‫میالدش‪ ،‬چهره جهان دگرگون شد و شرک ها و نفاق ها به‬ ‫یکرنگـی گراییـد و خصومت هـای چندین سـاله بـه «اخوت‬ ‫اسالمی» مبدل گشت و مهاجر و انصار‪ ،‬برادر شدند و عرب‬ ‫و عجـم و سیاه وسـفید‪ ،‬یـار و بـرادر گشـتند‪ .‬نعمـت الهـی در‬ ‫سـایه میلاد پیامبـر نـور‪ ،‬بـر مردم تکمیـل شـد و مـردم «راه»‬ ‫را از «چـاه» بازشـناختند و در سـایه هدایت هـای ان رسـول‬ ‫وحـدت و بـرادری‪ ،‬از «ضاللـت» بـه «هدایت» و از «ظلمت»‬ ‫بـه «نـور» و از «تفرقـه» بـه «وفـاق» رسـیدند‪ .‬ا کنـون نیـز‬ ‫کـه بیـش از ‪ 14‬قـرن ازان تاریـخ می گـذرد‪ ،‬هـم خاطـره ان‬ ‫میلاد‪ ،‬شـکوه افرین و الفت بخـش اسـت و هـم «وحـدت»‬ ‫به صـورت یـک نیـاز اساسـی بـرای امـت محمـدی (ص)‬ ‫چهـره می نمایـد‪ .‬خداونـد در قـران‪ ،‬تمـام پیـروان ادیـان‬ ‫توحیدی را به وحدت طبق مشـترکات فرامی خواند‪ .‬ایات‬ ‫فـراوان در قـران هسـت کـه تا کیـد بـر وحـدت مسـلمانان و‬ ‫یکپارچگـی انـان دارد‪ .‬ازنظـر عقـل و منطـق هـم کسـانی که‬ ‫خداونـد را‪ ،‬پیامبـرش را و کتـاب پیامبـر را قبـول دارنـد؛ باید‬ ‫در یک جبهه واحد باشـند‪ .‬هر کتاب اسـمانی مسـلمانان‪،‬‬ ‫به همان انـدازه کـه روی وحـدت انـان تا کید شـده‪ ،‬از تفرقه‬ ‫و جدایـی میـان مسـلمانان نهـی شـده اسـت‪ .‬قـران کریـم‬ ‫َ َْ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫اهّلل َ َجَ ِم ًیعـا َوال‬ ‫دراین بـاره می فرمایـد‪ :‬و اعت ِصم‬ ‫حبـل ِ‬ ‫ـوا ب ُـه ُ َْ‬ ‫َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫اهّلل َعل ْیک ْـم ِاذ کنت ْـم اعـد ًاء فالـف َب ْی َـن‬ ‫اذک ُـروا ِن ْع َمـه ِ‬ ‫ُت ُفرق ُـوا و َ َ‬ ‫ْ َ ً َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫وبک ْـم فا َ ْص َبحتـم ِب ِنع َم ِت ِـه ِاخوانـا وکنتـم علـی شـفا حفـر ٍه‬ ‫قل‬ ‫ِ َ َ َ َُ‬ ‫ِّم َـن ّالن ِـار فانقذکـم ِّم ْن َهـا (همگـی به رشـته دین خدا چنگ‬ ‫زده‪ ،‬بـه راه هـای متفـرق نروید و به یاد ارید این نعمت بزرگ‬ ‫خـدا را کـه شـما بـا هـم دشـمن بودیـد و خـدا در دل هـای‬ ‫شـما الفـت و مهربانـی انداخـت و به لطـف خـدا همـه‪ ،‬بـرادر‬ ‫دینی یکدیگر شدید و چنانچه در پرتگاه اتش بودید‪ ،‬خدا‬ ‫شـما را نجـات داد)‪ .‬همان گونـه کـه بـا اتحـاد قطـرات اب‪،‬‬ ‫جوی هـای اب و بـا به هـم پیوسـتن جوی هـای کوچـک‬ ‫بـه همدیگـر‪ ،‬رودخانـه ای عظیـم ایجـاد می شـود‪ ،‬بـا اتحـاد‬ ‫انسـان ها نیز صف های بزرگی به وجود می اید که پشـت هر‬ ‫دشـمنی را می لرزانـد و او را بـه وحشـت می انـدازد‪ .‬اتحـاد را‬ ‫می توان‪ ،‬نخ تسبیحی دانست که مهره ها را درکنارهم نگه‬ ‫می دارد و ارتباط منظمی بین ان ها برقرار می سـازد و ان ها‬ ‫را از پرا کندگـی‪ ،‬دورافتادگـی و گم شـدن حفـظ می کنـد و ا گر‬ ‫این نخ پاره شـود‪ ،‬انسـجام مهره ها گسسـته شـده و هریک‬ ‫بـه جانبـی خواهـد رفـت‪« .‬وحـدت به معنـای یگانه شـدن‪،‬‬ ‫یسـت» و «وحـدت مسـلمین‪ ،‬به معنـای‬ ‫یکتایـی و یگانگ ‬ ‫یگانگـی و هماهنگـی مسـلمانان در سـایه توحیـد و نبوت و‬ ‫قران و تکیه ننمودن ان ها بر ممیزات مذهبی و قومی ست‪.‬‬ ‫یکـه مجـد و عظمـت و شـوکت انـان درگـروی ان‬ ‫همـان امر ‬ ‫ـران مسـلمانان بـا لحنی‬ ‫اسـت و همان چیز ‬ ‫یکـه پیامبـر و ق ِ‬ ‫ـروان خـود را بـدان دعـوت می کنـد»‪.‬‬ ‫بلیـغ و بیانـی رسـا‪ ،‬پی ِ‬ ‫اسلام‪ ،‬جهانیـان را بـه صلح و هم بسـتگی دعـوت می کند و‬ ‫این یگانگی‪ ،‬سـنگ بنیان اسلام بود که توانست ان را طی‬ ‫نشـکن نـگاه دارد‪ .‬در تاریـخ‬ ‫‪ 14‬قـرن‪ ،‬در برابـر عوامـل بنیا ‬ ‫پرفرازونشـیب اسلام‪ ،‬تفرقـه و دودسـتگی میـان مذاهـب‬ ‫و ملت هـای اسلامی‪ ،‬از مسـائل پیچیـده و بنیان برافک ِـن‬ ‫جوامـع اسلامی بـوده و همیـن عامـل‪ ،‬خسـارات مـادی و‬ ‫معنـوی جبران ناپذیـری بـر پیکـر امـت واحـد اسلامی وارد‬ ‫ِ‬ ‫کـرده‪ .‬حضـرت علـی (ع) از اصحـاب خـود به دلیـل تفرقـه‬ ‫گالیـه می کنـد و می فرمایـد‪« :‬بـه خـدا سـوگند! ایـن واقعیت‬ ‫قلـب انسـان را می میرانـد و دچـار غم وانـدوه می کنـد کـه‬ ‫شـامیان در باطـل خـود وحـدت دارنـد و شـما در حـق خـود‬ ‫متفرقید»‪ .‬ایشـان در جای دیگر می فرمایند‪« :‬از پرا کندگی‬ ‫انسـان تنهـا‪ ،‬بهره شـیطان اسـت؛ ان گونه که‬ ‫بپرهیزیـد کـه‬ ‫ِ‬ ‫گوسـفند تنهـا‪ ،‬طعمـه گرگ خواهـد بـود»‪ .‬در دنیـای امروز‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تعالـی‬ ‫حضـور بیـش از یک میلیـارد مسـلمان و پیشـرفت و ِ‬ ‫بی سـابقه بعضـی از کشـورهای اسلامی؛ به ویـژه کشـور‬ ‫ایـران‪ ،‬زنگ خطری را برای اسـتکبار جهانی به وجـود اورده‬ ‫و به یقیـن ان هـا ارام نخواهنـد نشسـت‪ .‬دشـمنان کـه از‬ ‫اغـاز ظهـور اسلام از ایـن ام ِـت واحـد ضربه هـای سـنگینی‬ ‫خورده انـد‪ ،‬درصـورت غفلـت مسـلمانان‪ ،‬از اختالف هـای‬ ‫انـان سـود خواهنـد جسـت و بـه ان دامن خواهنـد زد‪ .‬تنها‬ ‫راه نا کام سـاختن دشـمنان‪ ،‬خشـکاندن ریشـه های تفکـر‬ ‫و اندیشـه ضـد وحـدت در جهـان اسلام اسـت‪ .‬بـا اتحـاد‬ ‫ْ‬ ‫و انسـجام به دعـوت قـران و اسلام بـا شـعار َ«و ْاع َت ِص ُمـوا‬ ‫َ َ ُ ْ‬ ‫اهّلل َج ِم ًیعـا َوال َتف َّرقـوا» در هفتـه وحـدت جامـه‬ ‫بـه حبـل ِ‬ ‫عمـل بپوشـانیم تـا در تمـام عرصه هـا پیـروز میدان باشـیم‪.‬‬ ‫طـرح اندیشـه وحـدت جهـان اسلام‪ ،‬از دغدغه هـای‬ ‫فکـری دیرینـه و اساسـی حضـرت امام خمینـی (ره) بـود‬ ‫کـه طـی دوران فعالیـت اجتماعـی و سیاسـی خـود؛ چـه‬ ‫قبـل از پیـروزی انقلاب اسلامی و چـه بعـدازان‪ ،‬لحظـه ای‬ ‫از این موضـوع غفلـت نکـرد‪ .‬نام گـذاری هفتـه وحـدت‪،‬‬ ‫تشـکیل کنفرانس هـا و سـمینارهای بین المللـی وحـدت‬ ‫اسلامی و تاسـیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی‬ ‫به فرمـان مقـام معظـم رهبری‪ ،‬حضـرت ایـت اهلل خامنه ای‬ ‫مدظله العالـی‪ ،‬بهتریـن شـاهد گویـا براین مدعاسـت کـه‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬همـواره منادی راسـتین وحدت‬ ‫یبـی‬ ‫و اتحـاد در جهـان اسـت‪ .‬ای ارا ‬ ‫عبداهللبنعبو‬ ‫تحت تعقیب! تلنگر‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2346‬‬ ‫نشست تهران؛‬ ‫همگرایی منطقه ای برای صلح در افغانستان‬ ‫وزیران خارجه ش ــش کش ــور همس ــایه افغانس ــتان‪ ،‬چهارش ــنبه‬ ‫ج ــاری ب ــرای بررس ــی راهکاره ــای تحق ــق صل ــح و ثب ــات در‬ ‫افغانس ــتان‪ ،‬در ته ــران حض ــور می یابن ــد‪ .‬این نشس ــت به دالیل‬ ‫مختل ــف می توان ــد از س ــایر س ــازوکارها ب ــرای حل وفص ــل بحران‬ ‫شت ــر باش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛‬ ‫افغانس ــتان موثرت ــر و نتیجه بخ ‬ ‫تهران چهارش ــنبه میزبان وزیران خارجه ش ــش کش ــور همسایه‬ ‫افغانس ــتان اس ــت و قرار اس ــت دراین نشس ــت درباره راهکارهای‬ ‫ح ــل بح ــران در افغانس ــتان و کم ــک ب ــه کاه ــش االم م ــردم‬ ‫افغانس ــتان رایزن ــی ش ــود‪ .‬این نشس ــت ادام ــه نشس ــت وزی ــران‬ ‫خارج ــه همس ــایه افغانس ــتان اس ــت که ش ــهریورماه امس ــال در‬ ‫پا کس ــتان ب هش ــکل مج ــازی برگ ــزار ش ــد‪ .‬عالو هب ــر ش ــش کش ــور‬ ‫همسایه افغانستان و طبق گزارش «اسپوتنیک»؛ ضمیر کابلوف‬ ‫(نماین ــده دائ ــم رئیس جمه ــوری روس ــیه در امور افغانس ــتان) از‬ ‫مش ــارکت روس ــیه دراین نشس ــت خب ــر داد بی اینک ــه مش ــارکت‬ ‫حض ــوری ی ــا مجازی این کش ــور در نشس ــت اش ــاره کرده باش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن دیپلمات روس اف ــزود که احتم ــال می رود س ــرگئی الوروف‬ ‫ً‬ ‫(وزیر امور خارجه روس ــیه) دراین نشس ــت س ــخنرانی کند‪ .‬ظاهرا‬ ‫از طالب ــان ب ــرای ش ــرکت دراین نشس ــت دعوت به عم ــل نیامده‬ ‫اس ــت‪ .‬ذبیح اهلل مجاهد (معاون وزی ــر اطالعات و فرهنگ کابینه‬ ‫چی ــک از نماین ــدگان دول ــت‬ ‫موق ــت افغانس ــتان) اع ــام ک ــرد هی ‬ ‫امارت اس ــامی افغانس ــتان در نشس ــت وزرای خارجه کشورهای‬ ‫همسایه افغانستان ش ــرکت نخواهد کرد‪ .‬درعین حال او نشست‬ ‫وزرای برنامه ریزی ش ــده ب ــرای ته ــران را خ ــوب توصی ــف ک ــرد‪.‬‬ ‫همس ــایگان افغانس ــتان دراین نشس ــت قصد دارند ت ــاش خود‬ ‫را ب ــر چگونگی کمک به تش ــکیل ی ــک دولت فرا گیر دراین کش ــور‬ ‫ب ــا حض ــور هم ــه اق ــوام متمرک ــز کنن ــد‪ .‬در نخس ــتین نشس ــت‬ ‫وزرای خارجه ش ــش کش ــور همس ــایه افغانس ــتان ش ــامل ایران‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬پا کس ــتان‪ ،‬ازبکس ــتان‪ ،‬تاجیکستان و ترکمنس ــتان که ‪۱۷‬‬ ‫ش ــهریورماه به صورت مجازی و به ریاس ــت پا کس ــتان برگزار ش ــد‪،‬‬ ‫توافق ش ــد دور بعدی این نشس ــت در تهران برگزار شـــود‪ .‬حسین‬ ‫امیرعبداللهی ــان (وزی ــر ام ــور خارج ــه) ط ــی س ــخنانی از امادگ ــی‬ ‫جمهوری اس ــامی ایران برای دراختیارگذاشـــتن تمـــام امکانات‬ ‫خود به منظور پیش ــبرد مذا کرات بین االفغانی خبر داد‪ .‬ســـفارت‬ ‫ایران در کابل در توئیتی ضمن اعالم رســـمی برگزاری این نشست‬ ‫اع ــام ک ــرد دس ــتورکار ای ــن اج ــاس ادام ــه مذا ک ــرات و گفت وگو‬ ‫درب ــاره اینده افغانس ــتان خواه ــد بود‪.‬‬ ‫س ــعید خطیـ ـب زاده (س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه) نی ــز در‬ ‫نشس ــت هفتگی با خبرنگاران اعالم کرد که این نشست یک روزه‬ ‫خواهد بود‪ .‬دستورکار نشس ــت تهران‪ ،‬ادامه گفت وگوهایی ست‬ ‫ک ــه در دور اول به ص ــورت مج ــازی برگ ــزار ش ــد‪ .‬ای ــن کش ــورها‬ ‫متمرکز خواهن ــد بود که به تش ــکیل دولت فرا گیر در افغانســـتان‬ ‫و صل ــح و ثب ــات در افغانس ــتان کم ــک کنن ــد‪ .‬البت ــه گفت وگوها‬ ‫و رایزنی ه ــای سیاس ــی و دیپلماتی ــک در اش ــکال مختل ــف‬ ‫یس ــت؛ بااین حال‬ ‫ازس ــوی قدرت ه ــای مختل ــف درحال پیگیر ‬ ‫گفت وگوه ــا و تبادل نظ ــر همس ــایگان درص ــورت دس ــتیابی ب ــه‬ ‫شت ــر و مفیدت ــر‬ ‫تواف ــق می توان ــد به دالی ــل مختل ــف نتیجه بخ ‬ ‫واقع ش ــود‪ .‬امروزه مقوله امنیت‪ ،‬مفهومی به هم پیوســـته اســـت‬ ‫و ه ــر ناامن ــی و بی ثبات ــی خواه ناخ ــواه قب ــل از ه ــر منطق ــه دیگر‪،‬‬ ‫به کش ــورها و مناطق همسایه س ــرریز می کند‪ .‬ازســـویی‪ ،‬توسعه‬ ‫و ثب ــات و امنی ــت زمینه س ــاز توس ــعه و ارام ــش در کش ــورهای‬ ‫همس ــایه می ش ــود‪ .‬ازاین جهت همسایگان نس ــبت به هر کشور‬ ‫دیگ ــر محق تر هس ــتند ک ــه درب ــاره افغانس ــتان گفت وگ ــو؛ و برای‬ ‫حل وفص ــل چالش ها و مش ــکالت ان چاره اندیش ــی کنند‪ .‬نکته‬ ‫مهم اینکه کش ــورهای منطقه و همس ــایه رویکرد مسئوالنه تری‬ ‫در قب ــال مس ــائل افغانس ــتان درمقایسـ ـه با کش ــورهایی مانن ــد‬ ‫امریکا دارند که بعد از دودهه اش ــغال‪ ،‬افغانســـتان را در وضعیتی‬ ‫اســـفبار تـــرک و ایـــن کشـــور را وارد دور تـــازه ای از بی ثباتـــی کرد که‬ ‫چشـــم انداز ان؛ هم برای مردم افغانستان و هم برای کل منطقه‬ ‫بس ــیارخطرنا ک اس ــت‪ .‬از هم ــان اغ ــاز بح ــران در افغانس ــتان‪،‬‬ ‫همســـایگان این کشـــور درمعرض مهاجرت اتباع افغانســـتانی به‬ ‫ً‬ ‫کشـــورهای خود بوده اند‪ .‬گفته می شـــود ا کنون ایران میزبان اقال‬ ‫ســـه میلیون افغانستانی ست که به هرحال باید نیازهای مختلف‬ ‫ان هـــا؛ اعـــم از نیازهای حیاتـــی و اولیه و درادامـــه نیازهایی مانند‬ ‫اموزش تامین شـــود‪ .‬این موضوع البته مبتالبه همه همسایگان‬ ‫افغانســـتان هســـت و هرکدام به نحوی درگیر این مسئله هستند‪.‬‬ ‫موض ــوع دوم‪ ،‬س ــرریز ناامنی و بی ثباتی به کش ــورهای همس ــایه‬ ‫اســـت‪ .‬در ســـایه بی ثباتی های امروز افغانســـتان‪ ،‬خطر گسترش‬ ‫یگ ــری در قال ــب داع ــش‪ ،‬بیش از هر زم ــان‬ ‫تروریس ــم و افراط ‬ ‫افزایش یافته اســـت‪ .‬باعنایت به تجربه چندسال اخیر کشورهای‬ ‫ع ــراق و س ــوریه‪ ،‬هرگون ــه اهم ــال و سس ــتی ازس ــوی کش ــورهای‬ ‫منطقه خســـارات جبران ناپذیری برای منطقـــه به همراه خواهد‬ ‫داش ــت؛ کمااینک ــه در همین ماه ه ــای اخیر ش ــاهد انفجارهایی‬ ‫در افغانســـتان بوده ایـــم که نشـــان دهنده افزایش تحـــرکات گروه‬ ‫تروریســـتی تکفیری داعش در افغانســـتان اســـت و ایـــن انفجارها‬ ‫ً‬ ‫زن ــگ خط ــر را ب ــرای منطق ــه به ص ــدا دراورده‪ .‬طبیعت ــا هریک از‬ ‫ً‬ ‫همســـایگان دیدگاه های متنوع و بعضا متضادی درباره مســـائل‬ ‫مختل ــف دارن ــد؛ درعین ح ــال دس ــتاوردهای صل ــح و ثب ــات در‬ ‫افغانس ــتان؛ ه ــم ب ــرای م ــردم این کش ــور و ه ــم همس ــایگان بر‬ ‫کس ــی پوش ــیده نیس ــت‪ .‬ازاین جه ــت برگ ــزاری چنین نشس ــتی‬ ‫دراین مقط ــع می توان ــد نق ــش غیرقابل ان ــکاری در کاس ــتن‬ ‫از اختالف نظره ــا و دس ــتیابی ب ــه تواف ــق ب ــرای مس ــائل ام ــروز‬ ‫افغانســـتان باشـــد‪ .‬عالوه براین هرکدام از کشـــورهای همســـایه از‬ ‫ظرفیت هایی برخوردارند که درصورت اســـتفاده درست و هم افزا‬ ‫می توانـــد در عبـــور از افغانســـتان از وضعیـــت کنونی موثر باشـــد‪.‬‬ ‫اسمارت فون چگونه گذر عمر ما را کنترل می کند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫وابسـتگی بـه گوشـی همـراه کـه بـه ان‬ ‫«نوموفوبیـا» (تـرس از بی موبایل بـودن)‬ ‫می گوینـد؛ اغلـب به دلیـل اسـتفاده بیش از حد‬ ‫از اینترنـت یـا اختلال اعتیـاد بـه اینترنـت‪ ،‬در‬ ‫تکـه فـرد‬ ‫افـراد شـکل می گیـرد؛ به این صور ‬ ‫دائـم گوشـی همـراه خـود را در دسـت دارد‬ ‫و حتـی شـب ها هنـگام خـواب‪ ،‬بـا گوشـی‬ ‫همـراه خـود می خوابـد‪ .‬طبـق مطالعـه ای کـه‬ ‫بـر روی ‪ 1000‬نفـر انجـام شـد‪66 ،‬درصـد مـردم‪،‬‬ ‫از گم شـدن یـا بی تلفن بـودن تـرس دارنـد!‬ ‫برخـی از عالئـم «نوموفوبیـا» شـامل اضطـراب‬ ‫یسـت‬ ‫یـا عالئـم منفی جسـمی و وسـواس فکر ‬ ‫کـه در صـورت گم شـدن یـا عدم اسـتفاده از‬ ‫تلفن همـراه یـا حتـی در مـواردی بـا تمام شـدن‬ ‫شـارژ گوشی شـان‪ ،‬به وجـود می ایـد‪.‬‬ ‫چندی پیـش‪ ،‬یافته هـای گـزارش شـرکت امـار‬ ‫بـازار ‪ Intelligence App Annie‬نشـان داده‬ ‫بـود کاربـران تلفـن هوشـمند در «برزیـل»‪،‬‬ ‫بیشـترین زمـان را در مقایسـه با هـر کشـور‬ ‫دیگـری در جهـان‪ ،‬بـا تلفـن هوشـمند خـود‬ ‫سـپری کرده انـد‪ .‬برزیلی هـا به طور میانگیـن در‬ ‫سـه ماهه دوم سـال ‪ ۲۰۲۱‬به مـدت ‪ ۵.۴‬سـاعت‬ ‫بر مبنـای روزانـه از تلفن هـای هوشـمند خـود‬ ‫اسـتفاده کردنـد کـه در مقایسـه‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫روزانـه از تلفـن هوشـمند در این کشـور در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬متوسـط ‪ ۳.۸‬سـاعت و در سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫حـدود ‪ ۴.۸‬سـاعت بـود؛ امـا گـزارش جدیـد‬ ‫یسـت کـه‬ ‫نشـریه ‪ Forbes‬چـاپ هنـد‪ ،‬مدع ‬ ‫طبـق امارهـای به روزتـر؛ مـردم «اندونـزی»‬ ‫لتـر هسـتند و نـرخ متوسـط‬ ‫دراین زمینـه فعا ‬ ‫‪5.5‬سـاعت اسـتفاده از موبایـل هوشـمند در‬ ‫روز را بـرای خـود به ثبـت رسـانده اند و «برزیـل»‬ ‫ً‬ ‫را بـه جایـگاه دوم رانده انـد‪ .‬کال میـزان زمـان‬ ‫روزانـه سپری شـده بـا برنامه هـای موبایلـی در‬ ‫سـطح جهانـی‪ ،‬در فاصلـه سـال ‪ ۲۰۱۹‬تـا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫حـدود ‪ ۴۵‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫شـرکت ‪ App Annie‬کـه ترندهـای بین المللـی‬ ‫را بررسـی و حوزه هـای رشـد در فضـای‬ ‫اپلیکیشـن های موبایلـی را شناسـایی می کند؛‬ ‫ی شـده کـه بیشـترین تعامـل کاربـران‪،‬‬ ‫مدعـ ‬ ‫یسـت و‬ ‫در اپلیکیشـن های شـبکه اجتماع ‬ ‫افـراد در همـه جوامـع عمـده استفاده شـان از‬ ‫ایـن ابـزار را محـدود بـه حضـور در شـبکه هایی‬ ‫نظیـر توئیتـر‪ ،‬اینسـتا گرام‪ ،‬فیس بـوک و ‪...‬‬ ‫کرده انـد‪ .‬دراین زمینـه گزارش هـای مختلـف بـا‬ ‫داده هـای امـاری متعـددی به انتشـار رسـیده؛‬ ‫کـه ا گرچـه در یکسـری مـوارد تفاوت هایـی‬ ‫دارنـد؛ امـا همـه ان هـا در مقولـه «افزایـش‬ ‫اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند» اتفاق نظـر‬ ‫ً‬ ‫دارنـد؛ مثلا کارشناسـان نشـریه «گاردیـن»‬ ‫طـی تکمیـل گزارشـی‪ ،‬از خواننـدگان خـود‬ ‫خواسـته بـود بگوینـد چه مـدت از وقـت خـود‬ ‫را در تلفن همراهشـان می گذراننـد؟ ان هـا‬ ‫پرسـیده بودنـد کـه فکـر می کننـد اسـتفاده‬ ‫خـود از تلفن همـراه را کنتـرل می کننـد یا اینکـه‬ ‫یکـرد؟ از‬ ‫تلفن همـراه زمـان ان هـا را کنتـرل م ‬ ‫‪ 500‬جوابـی کـه دریافـت شـده بـود‪ ،‬این نتیجه‬ ‫حاصـل شـد کـه میانگیـن کمتریـن پاسـخ ها‬ ‫یکـه برخـی نیـز‬ ‫‪2.5‬سـاعت در روز بـوده؛ در حال ‬ ‫روزانـه بیـن ‪ 8‬تـا ‪ 10‬سـاعت را اعلام کردنـد!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســـتی مثل اینکـــه قرار نیســـت بـــازار ارز در کشـــور مـــا سروســـامان بگیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ظاهرا ماجرای بازار ارز در کشـــور ما همان داســـتان خشـــت اول دیوار اس ــت‬ ‫کـــه چـــون معمـــار ان را کـــج بنا نهـــاده تـــا دنیا دنیا ســـت‪ ،‬در کشـــور مـــا باید‬ ‫یس ــت‬ ‫همچنـــان کـــج برود! این حقیقتی ســـت کـــه همچنان جاری و سار ‬ ‫و گوئـــی درست شـــدنی هم نیســـت‪ .‬درحالی که بـــورس که ده هاســـال بعد از‬ ‫رونـــق ارز اغاز بـــه کار کـــرده اســـت‪ ،‬صاحب یـــک روال عادی و معمولی ش ــده‬ ‫اســـت؛ تا جایی کـــه بورس بـــازان بـــا ان خـــو گرفته انـــد و صاحـــب یـــک مکان‬ ‫ابرومند شـــده اند‪ ،‬با تابلو‪ ،‬دفترودســـتک و دســـتگاهی کـــه عالقه مندان به‬ ‫ان به راحتـــی می تواننـــد از تغییـــرات روزانه مثبت و منفی ان ا گاه شـــوند؛ اما‬ ‫چـــرا و به چه علت بازار ارز س رو ســـامان نمی گیرد و از ابتدای میدان فردوس ــی‬ ‫تـــا دهنـــه بـــازار بـــزرگ و از خیابان ولیعصـــر در خیابـــان جمهوری تـــا ابتدای‬ ‫ســـعدی‪ ،‬صدها نفـــر دالر به دســـت‪ ،‬کار داللـــی ارز را برعهده دارنـــد و عده ای‬ ‫دو فـــروش ارز‬ ‫نیـــز خـــارج از ایـــن محدوده هـــا و در جلـــو صرافی ها بـــه کار خری ‬ ‫مشـــغول اند و در راه خـــاف نیـــز‪ ،‬با کارت ملـــی‪ ،‬ارز تهیه کـــرده و به خلق اهلل‬ ‫می فروشـــند! هرروز صحنه های بســـیار زشـــتی در خیابان فردوســـی تا اواخر‬ ‫یس ــت‬ ‫خیابان منوچهری دیده می شـــود؛ تمام پیاده روها در اشـــغال مردان ‬ ‫که از صبحگاهان تا پاســـی از شـــب گذشـــته‪ ،‬فریاد برمی اورند ارز‪ ،‬ارز و بعضی‬ ‫از اینـــان حتـــی چســـبنده تر از چســـب دوقلو‪ ،‬راه را بـــر عابـــران می بندن ــد و‬ ‫تبلیـــغ ارز می کننـــد! می تـــوان به جرئت گفت که در هیچ کشـــوری بس ــاطی‬ ‫به این شـــکل بـــرای ارز ایجـــاد نشـــده و ا گر حتی در کشـــورهای جهان س ــوم‬ ‫چنین وضعیتی بخواهد ســـامان بگیرد‪ ،‬به عنوان اشـــغال پیاده رو و سختی‬ ‫عبورومرور عابران با نام ســـد معبر‪ ،‬با این قبیل از مردم برخورد می شـــود؛ اما‬ ‫چرا و به چه علت مامورین شـــهرداری برای جمـــع اوری دکه داران‪ ،‬گاری بران‬ ‫و دست فروشـــان به عنوان ســـد معبر برخـــورد می کننـــد؛ تا جایی که حتی به‬ ‫خشـــونت هم متوســـل می شـــوند و اغلب امـــوال این قبیل از مـــردم مصادره‬ ‫هم می شـــود‪ ،‬امـــا یک مشـــت ادم بیکاره بـــا نـــام دالل‪ ،‬تمـــام پیاده روهای‬ ‫خیابـــان فردوســـی‪ ،‬جمهوری اســـامی‪ ،‬منوچهـــری‪ ،‬ناصرخســـرو و ب ــازار را‬ ‫اشـــغال کرده انـــد‪ ،‬امـــا هیـــچ اراده ای جهـــت جلوگیـــری از داللـــی ارز صورت‬ ‫نمی گیـــرد و بنابرایـــن عابران پیاده اغلـــب ناچارند که برای تـــردد‪ ،‬از خیابان‬ ‫اســـتفاده کننـــد‪ .‬به ویـــژه دراین فصـــل کرونایـــی و در اغاز پیک ششـــم کرونا‬ ‫کـــه قـــرار اســـت در نیمـــه دوم ابـــان مـــدارس گشـــوده شـــده و دانش ام ــوزان‬ ‫حضـــور فیزیکـــی در کالس های درس داشـــته باشـــند و همچنیـــن نمازهای‬ ‫جمعـــه در سراســـر کشـــور اجرا شـــود‪ ،‬خود از جملـــه عواملی خواهد ش ــد که‬ ‫مـــردم به تصور ضعیف یا کمتر شـــدن کرونا‪ ،‬فواصـــل اجتماعی مراقبت های‬ ‫بهداشـــتی را لحـــاظ نکننـــد؛ و ا گـــر چنین شـــود عاقبـــت خوبی بـــرای تهران‬ ‫و تهرانی هـــا متصـــور نمی شـــود‪ .‬جـــا دارد یک بار دیگـــر بـــرای ایجـــاد ثب ــات و‬ ‫جلوگیـــری از داللـــی که خـــود عامل تغییرات لحظـــه ای ارزش ریالـــی ارزهای‬ ‫بین المللی ســـت‪ ،‬با دالالن ارز که این خیابان ها را در اشـــغال دارند‪ ،‬برخورد‬ ‫جـــدی قانونی شـــود تا چهره تهران بـــزرگ‪ ،‬از این اوضا عو احوال‪ ،‬پا ک ش ــده‬ ‫ً‬ ‫و زیبایی مجددا پایتخت زیبای اســـیا را به عظمت گذشـــته خود بازگرداند‪.‬‬ ‫همچنیـــن امیدواریـــم که رئیـــس جدید بانـــک مرکـــزی بتواند ثبـــات الزم را‬ ‫ً‬ ‫بـــه بـــازار ارز بدهد تا دیگـــر کاالهای موردنیـــاز مردم‪ ،‬دائما در مســـیر تعویض‬ ‫ً‬ ‫قیمـــت کـــه معمـــوال همیشـــه ســـیر صعـــودی دارد‪ ،‬نباشـــد‪ .‬دراین صورت‬ ‫بـــا عدم تغییـــر پی درپی روزانـــه نرخ ارز‪ ،‬بـــه بـــازار مصرفی کاالها‪ ،‬ثبـــات الزم‬ ‫تزریق خواهد شـــد کـــه دراین صورت حتـــی از ترقی قیمت ها و تـــورم موجود‬ ‫کســـر خواهد شد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کاهش ‪ ۳۶‬درصدی ازدواج‬ ‫گزارش های رسـمی از روند افزایشـی طالق و کاهش ازدواج در ‪ ۱۰‬سال گذشـته‬ ‫حکایـت دارد‪ .‬مرکـز امـار ایـران طـی گزارشـی تفصیلـی بـه بررسـی وضعیـت‬ ‫شـاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی از سـال ‪ ۱۳۹۰‬تا کنون پرداخته که‬ ‫در بخشـی از ایـن گـزارش (در سـرفصل جمعیـت و نیـروی انسـانی) امـاری از‬ ‫وضعیت ازدواج و طالق ثبت شـده در کشـور از سـال ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۹‬ارائه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گـزارش نشـان می دهد نسـبت طلاق بـه ازدواج طی این سـال ها‬ ‫از ‪ ۱۶.۳‬بـه ‪ ۳۲.۹‬افزایـش داشـته اسـت کـه رونـدی افزایشـی طـی کـرده ولـی‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۸‬در باالتریـن نقطـه درایـن دوره یعنـی ‪ ۳۳‬درصـد قـرار می گیـرد‬ ‫ولـی در سـال گذشـته ‪ ۰.۱‬درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت‪ .‬جزئیـات دیگـری‬ ‫‪۸۷۴‬هـزار‬ ‫از ایـن امـار نشـان می دهـد در سـال ‪ 90‬مجمـوع ازدواج ثبت شـده ‬ ‫و ‪ ۷۰۲‬نفـر بـوده کـه در سـال ‪ ۹۹‬بـه ‪ ۵۵۶‬هـزار و ‪ ۷۳۱‬نفـر کاهـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دراین بازه روند ازدواج عمدتا کاهشـی بوده اما در سـال ‪ ۱۳۹۵‬اندکی افزایش‬ ‫ازدواج ثبت شـده و از حـدود ‪ ۶۸۵‬هـزار و ‪ ۳۵۲‬بـه ‪ ۷۰۴‬هـزار و ‪ ۷۱۶‬نفـر می رسـد‬ ‫امـا در سـال بعـد بـا افـت حـدود ‪ ۱۰۰‬هزارنفـری مواجـه می شـود‪ .‬محاسـبات‬ ‫نشـان می دهـد کـه ازدواج در ایـران در فاصلـه ‪ ۱۳۹۰‬تـا ‪ ،۱۳۹۹‬بیـش از‬ ‫‪ ۳۶‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬دررابطه بـا وضعیـت طلاق در کشـور امـار‬ ‫حا کی ازان اسـت که در سـال ‪ ۱۴۲ ،۱۳۹۰‬هـزار و ‪ ۸۴۱‬نفـر طلاق ثبـت شـده بـود‬ ‫کـه در سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـه ‪ ۱۸۳‬هـزار و ‪ ۱۹۳‬نفـر افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬رونـد تغییـرات‬ ‫ً‬ ‫طلاق نیـز عمدتـا افزایشـی بـوده ولـی در فاصلـه ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬اندکـی کاهـش‬ ‫ً‬ ‫داشـته کـه این رونـد در سـال قبـل مجـددا افزایشـی می شـود‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫میـزان طلاق در ایـران از سـال ‪ ۱۳۹۰‬تـا ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۲۸‬درصد افزایش داشـته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حذف کامل نسخه کاغذی از دی ماه‬ ‫اندونزی‬ ‫برزیل‬ ‫کره جنوبی‬ ‫هند‬ ‫مکزیک‬ ‫ژاپن‬ ‫کانادا‬ ‫روسیه‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫ترکیه‬ ‫استرالیا‬ ‫بریتانیا‬ ‫ارژانتین‬ ‫فرانسه‬ ‫المان‬ ‫چین‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اتحادیه اروپا خود را از سیاست های توسعه طلبانه امریکا جدا کند‬ ‫رئیس جمهـوری پـس از دریافـت اسـتوارنامه سـفیر جدیـد فنالنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬امیدواریـم اتحادیـه اروپـا و جوامـع اروپایـی بتواننـد در‬ ‫مسـیر اسـتقالل راهبـردی پیشـرفت؛ و خـود را از سیاسـت های‬ ‫توسـعه طلبانه امریـکا جـدا کننـد؛ زیـرا یک جانبه گرایـی امریـکا‬ ‫به نفـع جهـان نیسـت»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در مراسـم دریافـت اسـتوارنامه‬ ‫«کاری کاهیلوتو» گفت‪« :‬امیدواریم در دوره ماموریت شما شاهد‬ ‫روابـط خـوب و درخشـان دو کشـور باشـیم»‪ .‬وی ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫لـزوم پایبنـدی اروپـا بـه تعهـدات خـود در قبـال ایـران‪ ،‬خطـاب بـه‬ ‫بازار ارز به ثبات می رسد؟‬ ‫سـفیر جدیـد فنالند گفـت‪« :‬امیدواریم دراسـتانه ‪ ۹۰‬سـالگی روابط‬ ‫دو کشـور و در دوره ماموریـت شـما شـاهد گسـترش روابـط ایـران و‬ ‫فنالنـد باشـیم»‪ .‬سـفیر جدیـد فنالنـد در جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬روابـط دیپلماتیـک دو کشـور همیشـه روابـط خوبـی‬ ‫بوده و در اذرماه امسـال این روابط ‪ ۹۰‬سـاله می شـود»‪ .‬وی‪ ،‬ایران‬ ‫را یکـی از کنشـگران کلیـدی منطقـ ه توصیـف کـرد و بـا ابـراز تمایـل‬ ‫بـه همـکاری بـا ایران در حل مسـائل منطقه ای نظیر افغانسـتان‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬فنالنـد در گذشـته سـرمایه گذاری های خوبـی در‬ ‫ایران داشته و تمایل داریم ا کنون به ان سطح از روابط بازگردیم»‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل بیمـه سلامت اسـتان تهـران از الـزام نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک و حـذف نسـخه کاغـذی از اول دی ماه خبر داد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫دکتـر سـیده مریـم حسـینی در نشسـت خبـری بـه مناسـبت هفتـه بیمـه‬ ‫سلامت‪ ،‬گفـت‪« :‬بیمـه سلامت اسـتان تهـران جهـت اهـداف سـازمان بیمه‬ ‫سلامت خدماتـی ارائـه می دهد‪ .‬در حوزه کرونا خدماتـی ارائه کردیم‪ .‬حذف‬ ‫ارزیابی وسـع برای عدم پرداخت سـرانه‪ ،‬خدمات پوشـش بیمه ای داروهای‬ ‫کرونایـی کـه به رغـم هزینه های باال تحت پوشـش قرار گرفـت و پرداخت های‬ ‫به موقـع موسسـات کـه جنبـه حمایتـی دارد‪ ،‬از جملـه ایـن خدمات اسـت»‪.‬‬ ‫شو پرورش‬ ‫لزوم اصالح ساختار اموز ‬ ‫رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی گفـت‪« :‬نسـبت صـف و سـتاد در وزارت‬ ‫شو پـرورش بایـد اصلاح شـود و ادارات و نواحـی این وزارتخانه با توجه به‬ ‫اموز ‬ ‫توسعه اتوماسیون در کشور باید کاهش یابند»‪ .‬به گزارش مهر؛ میثم لطیفی‬ ‫در مراسـم رونمایی از سـامانه اسـتعدادیابی مدیران کارامد (امصا ک) افزود‪:‬‬ ‫شو پـرورش مهم تریـن و سـرمایه ای ترین سـاختار کشـور اسـت امـا بایـد‬ ‫«اموز ‬ ‫برخـی موضوعـات در ان رعایـت شـود»‪ .‬وی با اشـاره به برگـزاری چند جلسـه‬ ‫بـا سرپرسـت ایـن وزارتخانـه در ‪ 1.5‬ماه گذشـته دربـاره اصلاح سـاختار ایـن‬ ‫وزارتخانـه افـزود‪« :‬مهم تریـن دغدغـه مـا در خصـوص ایـن وزارتخانـه کاهـش‬ ‫شـاخص نسـبت معلـم بـه دانش امـوز اسـت تـا هـر معلـم بـا تعـداد کمتـری‬ ‫دانش امـوز مواجـه بـوده و فرصـت بیشـتری بـرای رسـیدن بـه امـور تربیتـی‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬معلمـان حـق ویـژه ای بـه گـردن مـا دارنـد و بایـد در تعامـل‬ ‫سـازنده بـا ایـن وزارتخانـه به سـمتی حرکـت کنیـم کـه معلـم فراغت بیشـتری‬ ‫شو پرورش باید با توجه به توسـعه‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬ادارات و نواحی وزارت اموز ‬ ‫اتوماسـیون در کشـور کاهـش یابنـد و نسـبت کارکنـان صـف و سـتاد ایـن‬ ‫وزارتخانـه بـه نفـع معلمـان تعدیل شـود»‪ .‬وی از وجـود ‪ ۴۰۰‬هـزار مدیر دولتی‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬این تعـداد از مدیـران عالـی و مقامـات تـا مدیـران حرفـه ای‬ ‫عالـی‪ ،‬میانـی و پایـه را در بر می گیـرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪ 2346‬سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2346‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بنیان های فکری «حافظ»؛‬ ‫متفاوت از نگرش مفسران او (بخش دوم)‬ ‫محمدرضا هالل زاده؛ کارگردان نمایش «خاک سفید»‪:‬‬ ‫مخاطب باید بخشی از زندگی را روی صحنه تئاتر ببیند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«حاشیه نشــینی» را یکــی از پدید ههــای توســعه شهرنشــینی می داننــد؛ البتــه یکــی از انــواع نا گــوار ان کــه ناچــار بــا مفاهیمــی نظیـ ِـر‬ ‫یهــای دراماتیکـ ِـی واقعیــات رایــج در ان‪ ،‬موضــوع و مــورد مناســبی بــرای پرداخــت‬ ‫«فقــر» و «بــزه» نیــز گــره خــورده؛ و به خاطـ ِـر ویژگ ‬ ‫ـوی هنرمنــدان؛ به ویــژه در نــگاه عکاســان و فعــاالن حــوزه ســینما و نمایــش نیــز بوده‪ .‬عمــده این اثار‪ ،‬تنها به انعکاس بخشــی‬ ‫ازسـ ِ‬ ‫یشــده‪ ،‬‬ ‫نســبک از زندگــی پرداخته انــد و گاه فــارغ از نگاهــی اسیب شناســانه‪ ،‬تخصصــی و کارشناس ‬ ‫از حقایــق تلــخ موجــود درای ‬ ‫ـدردی در مخاطــب خلــق کننــد و چــون ایــن‬ ‫تنهــا بــه ایــن ا کتفــا کرده انــد کــه از یــک ناهنجــاری‪ ،‬زمین ـه ای بــرای بــروز حــس همـ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫یس ـت که‬ ‫ـانی مخاطــب را هــدف می گیــرد‪ ،‬بعضــا اثــاری متفکرانــه نیــز قلمــداد شــده اند؛ این درحال ‬ ‫«در دهــا»‪ ،‬ســویه های انسـ ِ‬ ‫یســت‪ .‬در حــوزه‬ ‫ـاری فرهنگ ‬ ‫ دادن بــه «نـ ِ‬ ‫ـگاه» خالــق اثــر و جــذب مخاطــب بیشــتر‪ ،‬خــود یــک ناهنجـ ِ‬ ‫ـش «رنــج» بــرای وزن ِ‬ ‫نمایـ ِ‬ ‫کسـفید» را در مـدت کوتاهـی بازاجـرا کرده اید؛ این تصمیم‪،‬‬ ‫«خا ‬ ‫علت خاصی داشـت؟‬ ‫اولین دوره اجرای این نمایش بین تیرماه تا مردادماه امسـال و در‬ ‫همیـن «پردیـس تئاتـر شـهرزاد» بـود‪ .‬بعـد از ‪30‬شـب اجـرا خوردیم‬ ‫یکـه بـا پیـک کرونـا در تهـران مواجـه شـدیم و ا گرچـه قرار‬ ‫بـه موعد ‬ ‫بـود سـالن های نمایـش بـرای مدتـی تعطیـل شـوند؛ امـا به خاطـر‬ ‫کاهـش شـدید مخاطـب کـه ناشـی از شـیوع کرونـا بـوده؛ چنـدان‬ ‫رغبتـی هـم ازسـوی گروه هـای نمایشـی بـرای ادامـه فعالیت هـای‬ ‫طوالنی تر دیده نمی شد‪ .‬دران ایام تصمیم گرفتیم برای مدتی کار‬ ‫را تعطیل کنیم و بعد ازانکه اوضاع مسـاعد و مناسـب شـد و بعد از‬ ‫یک اسـتراحت کوتـاه‪ ،‬مجـدد برگردیم‪.‬‬ ‫تاب هحـال بـه این موضـوع فکـر کرده ایـد که برای بیشـتر دید هشـدن‬ ‫یـک نمایـش در یـک برهـه زمانـی مشـخص‪ ،‬به عنـوان کارگـردان‪،‬‬ ‫دگـروه بازیگـر تمریـن کـرده و‬ ‫نمایـش موردنظرتـان را بـا دو یـا چن ‬ ‫هم زمـان در سـالن های مختلـف اجـرا برویـد؟‬ ‫یسـت؛ امـا ب هشـخصه موافـق ان‬ ‫یشـک چنیـن کاری شدن ‬ ‫ب ‬ ‫نیسـتم؛ چرا که در جایگاه کارگردان‪ ،‬هرشـب کاری که روی صحنه‬ ‫می بریـم را می بینـم و سـعی می کنـم نقاط قـوت و ضعـف ان را پیدا‬ ‫کرده و برای اجرای شب بعد‪ ،‬روی ان ها کار کنم‪ .‬نکاتی را که بعد‬ ‫از تماشـای هرشـب اجـرا در کارم می بینـم‪ ،‬یادداشـت می کنـم و به‬ ‫روتوش ان می پردازم‪ .‬دراین حالت‪ ،‬برایم ممکن نیست هم زمان‬ ‫در دو محـل حضـور داشـته باشـم و بـه نتیجـه زحمـات خـودم و‬ ‫بچه های گروه نگاه کنم و دست به تغییرات احتمالی و الزم بزنم‪.‬‬ ‫ازطرفـی‪ ،‬معتقـدم کـه نبایـد بـا یک دسـت چنـد هندوانـه بـردارم و‬ ‫ی پیچیده نکنـم‪ .‬اینکه یک کار‬ ‫ترجیحـم این اسـت که کارم را خیلـ ‬ ‫تمیز و بی نقص تر انجام دهم‪ ،‬برایم لذت بخش تر از انجام چندکار‬ ‫نصفه نیمه ُپرایراد اسـت‪.‬‬ ‫کسـفید» همـه گـروه قبلـی حضـور‬ ‫در دوره جدیـد اجراهـای «خا ‬ ‫دارنـد؟‬ ‫متاسـفانه به خاطـر انکـه تعـدادی از دوسـتان بازیگـر اجـرای قبـل‪،‬‬ ‫این روزهـا مشـغول کارهـای دیگـری بودنـد‪ ،‬از بازیگـران دیگـری‬ ‫به ناچـار جایشـان اسـتفاده کرده ایـم‪.‬‬ ‫ گیریمتن«خا ک سفید»از شماست؟‬ ‫کدامبخششکل ِ‬ ‫طرح و ایده ان از خودم بود؛ چون انجا را از نزدیک دیده بودم‪ ،‬به‬ ‫نهــا‬ ‫نمایــش نیــز کارهــای متنــوع و پرشــماری بــا نــگاه بــه معضــات مختلــف اجتماعــی ســاخته و عرضــه شــده اند کــه بیــن ا ‬ ‫رویکردهایــی بــدون جان ـب داری نیــز به چشــم می خورنــد؛ اثــاری کــه از دریچــه یــک ناظــر بی طــرف ســاخته وپرداخته شــده اند و‬ ‫نهــا را به خاطــر بازتــاب یــک واقعــه یــا یــک برهــه زمانــی خاص‪« ،‬مســتند» نیز محســوب‬ ‫یتــوان ا ‬ ‫ا گرچــه از درام بهــره می برنــد؛ امــا م ‬ ‫کســفید» از جملــه ایــن اثــار اســت کــه قصــد دارد در خرده روایت هایــش بــه بخشــی از واقعیــت حاشیه نشــینی اشــاره‬ ‫کــرد‪« .‬خا ‬ ‫یســت کــه بایــد به مثابــه عضــوی دچــار‬ ‫گهــای منحــرف در بافــت شهر ‬ ‫یکــه شــاید تاویــل درســتی از خرده فرهن ‬ ‫کنــد؛ چیز ‬ ‫بیمــاری‪ ،‬درمــان شــود‪ .‬مهــدی صباغــی‪ ،‬فریــد رحمتــی‪ ،‬میــاد معیــری‪ ،‬مهــدی یگانــه‪ ،‬تیمــا تقـی زاده‪ ،‬حســین کریمــی‪ ،‬محســن‬ ‫ رضوی نیــا‪ ،‬امیر ارســان عابــدی‪ ،‬ســحر بهرامــی‪ ،‬علــی پویــا قاســمی‪ ،‬المیــرا صارمــی و ســهیل ناجــی؛ بازیگــران (دور دوم اجــرا)‬ ‫کســفید» هســتند کــه در دو برهــه تابســتان و پائیــز امســال بـه روی صحنــه رفــت‪« .‬محمدرضــا هــال زاده» ایـن کار را‬ ‫نمایــش «خا ‬ ‫بــا متـ ِـن «محمــود احدی نیــا» کارگردانــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫انجـا می رفتـم و بـا ادم های مختلفی نیـز دران محله صحبت کرده‬ ‫بودم‪ .‬طرحی که در سر داشتم را به «محمود احدی نیا» دادم و او‬ ‫نیز این متن را نوشـت که به نظرم بسـیارخوب نوشـته و ایده خام‬ ‫مـن را به خوبـی پخته و پرورش داده اسـت‪.‬‬ ‫نهـا‬ ‫گهـا و تبعـات ا ‬ ‫معضلات این گونـه رویدادهـا‪ ،‬خرده فرهن ‬ ‫ـازی فرهنگـی جامعـه داشـته باشـد؟‬ ‫نقشـی در بسترس ِ‬ ‫ً‬ ‫هنـر و دراین مبحـث نمایـش‪ ،‬اساسـا معـرف فرهنـگ جامعه انـد و‬ ‫کارکردشان همین است؛ یعنی هنرمند و کاری که انجام می دهد‪،‬‬ ‫بایـد روی زمینه هـای فرهنگـی جامعـه کار کنـد و اثـر بگیـرد و اثـر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫مـن در منطقـه تهران پـارس بـزرگ شـدم و بـا همکالسـی ها و‬ ‫دوسـتانم هروقـت بعـد از پایـان مدرسـه‪ ،‬بـرای بـازی فوتبـال‬ ‫می رفتیـم‪ ،‬در مسـیرمان از خا ک سـفید می گذشـتیم؛ ان بخـش‬ ‫ً‬ ‫یکـه انجـا می افتـاد را‬ ‫را کـه اصطالحـا می گفتنـد «جزیـره» و اتفاقات ‬ ‫می دیـدم و ‪...‬؛ رفته رفتـه کـه سـنم باالتـر رفـت‪ ،‬زندگـی ان ادم هـا و‬ ‫یتـر و در ذهنم پررنگ تر شـد‪ .‬کنجکاو‬ ‫اوضـاع ان محلـه برایـم جد ‬ ‫شده بودم و بعدها وقتی در مسیر هنر قدم گذاشتم‪ ،‬سعی کردم‬ ‫ً‬ ‫کاری دراین زمینـه انجـام دهـم‪ .‬راسـتش من اساسـا یـک بازیگرم و‬ ‫ایـن‪ ،‬اولیـن پـروژه کارگردانـی ام اسـت‪ .‬مدت ها منتظـر بودم متنی‬ ‫بـه دسـتم برسـد کـه دربـاره ان محلـه و ادم هایـش باشـد تـا بتوانـم‬ ‫در هیبـت بازیگـر‪ ،‬کاری انجـام دهـم و بـه دیگـران دربـاره انجـا و‬ ‫ادم هایش بگویم‪ .‬منتظر شـدم تا متنی پیشـنهاد شـود که بتوانم‬ ‫یکی از ادم های ان طبقه را بازی کنم؛ اما در ‪12‬سالی که در عرصه‬ ‫بازیگری حضور دارم‪ ،‬چنین اتفاقی نیفتاد‪ .‬ازاین رو تصمیم گرفتم‬ ‫خـودم دسـت به کار شـوم و «خا ک سـفید» این گونـه شـکل گرفـت؛ ‬ ‫کارگردانـی من بوده و شـاید اخرینش؛ چرا که‬ ‫یکـه اولیـن تلاش‬ ‫کار ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫یسـت و ایـن کار‪ ،‬دغدغـه ذهنـی خـودم بـود‪.‬‬ ‫هدفـم اساسـا بازیگر ‬ ‫اینکه هنر به فرهنگ متصل بوده و این دو مقوله برهم اثرگذارند‪،‬‬ ‫درسـت؛ امـا منظـورم این اسـت که گاهـی تنهـا به علـت جـذب‬ ‫مخاطـب‪ ،‬ایجـاد یـک مـوج هیجانـی بـرای رسـیدن بـه مقاصـدی‬ ‫نسـازی‪،‬‬ ‫گسـازی و خلـق موقعیتـی به جهـت جریا ‬ ‫جـز فرهن ‬ ‫سـراغ سـوژه های اجتماعی می رویم؛ و به اسـم وا کاوی معضالت‬ ‫موجـود‪ ،‬از ان رویـداد‪ ،‬با اهداف شـخصی سوء اسـتفاده می کنیم؛‬ ‫ً‬ ‫یتـوان انـگ سـیاه نمایی را‬ ‫یسـت کـه م ‬ ‫نتیجـه هـم بعضـا کارهای ‬ ‫نهـا زد‪.‬‬ ‫نیـز بـه ا ‬ ‫یعنی شکل گیری ان به خاطرات شخصی شما از رفتن به ان محله‬ ‫برمی گردد؟‬ ‫نتیجههمان چیزیبود کهدر ذهنداشتید؟‬ ‫خداراشـکر! مـن تمام تالش خـود را کـرده ام و به قول معروف؛ انچه‬ ‫االن حاصـل شـده‪ ،‬طرحـی زیب اسـت کـه موردتوجـه خیلی هـا قـرار‬ ‫گرفته و حتی پیشنهادهایی بوده برای اینکه ان را تبدیل به فیلم‬ ‫سـینمایی کنیـم‪ .‬البتـه خودمـان فیلم نامـه ان را نیـز نوشـته ایم و‬ ‫ً‬ ‫ثبـت هـم کرده ایـم؛ امـا فعلا تصمیمی بـرای سـاختنش نداریم که‬ ‫ا گر روزی چنین شود‪ ،‬بی شک کارگردانی اش را به شخص دیگری‬ ‫خواهـم سـپرد و خـودم فقـط در ان بـازی خواهـم کرد‪.‬‬ ‫کسـفید و حاشـیه هایی ماننـد ان درواقـع‪ ،‬بسـتر رویدادهایـی‬ ‫خا ‬ ‫بوده انـد کـه از بطـن مشـکالت اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‬ ‫و‪ ...‬بیـرون امده انـد؛ به نظرتـان حـوزه نمایـش‪ ،‬می توانـد بـا بازتـاب‬ ‫کم رنگ شدن‬ ‫ارزش های مبتنی بر صفات انسانی‬ ‫نمایـش «خا ک سـفید» برشـی از زندگـی اهالـی جزیـره اسـت‬ ‫(نـام قدیمـی محلـه خا ک سـفید) کـه در روز تخریـب محلـه‬ ‫خا ک سـفید اتفـاق می افتـد‪ .‬در این اثـر‪ ،‬محتـوای اصلـی‬ ‫یسـت و طـی نمایـش بـا خلـق‬ ‫داسـتان دررابطه بـا برادرکش ‬ ‫موقعیت هـای پاره پـاره سـعی شـده تـا تمـام ویژگی هـای‬ ‫خا ک سـفید ان روزهـا؛ اعـم از الگوهـای خـاص روابـط‬ ‫خانوادگـی ماننـد ازدواج هـای بـدون ثبـت و فرزنـدان بـدون‬ ‫شناسنامه‪ ،‬امرارمعاش افراد از طریق کیف قاپی و دله دزدی‬ ‫تا فروش مواد مخدر به صورت خرده فروشی و عمده فروشی‬ ‫و تاحدامـکان الفـاظ رایـج در روابـط کالمـی نشـان داده‬ ‫شـود‪ .‬اجـرای ایـن نمایـش در شـرایط کنونـی‪ ،‬ازاین لحـاظ‬ ‫حائزاهمیـت اسـت کـه باتوج هبـه افزایـش فقر و فشـار زندگی‬ ‫مکـردن مایحتـاج روزمـره‪ ،‬بخشـی‬ ‫و سخت تر شـدن فراه ‬ ‫از جامعـه ممکـن اسـت ب هسـمت خرده فرهنـگ حا کـم بـر‬ ‫خا ک سـفید گرایـش پیـدا کـرده و جهـت گـذران زندگـی‪،‬‬ ‫به هر وسـیله؛ چـه مشـروع چـه نامشـروع متوسـل شـوند؛‬ ‫جایگزینـی رفتارهـای کجروانـه‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬به تدریـج شـاهد‬ ‫ِ‬ ‫به جـای رفتـار ابرومندانـه و کم رنگ شـدن ارزش هـای‬ ‫یکـه در‬ ‫یبـر صفـات انسـانی در جامعـه شـویم؛ به طور ‬ ‫مبتن ‬ ‫کتـک شـخصیت های نمایـش‪،‬‬ ‫ذهـن مخاطـب بـرای ت ‬ ‫یـک نمونـه عینـی (شـاید کمـی بزک شـده و با شـمایل تاریخ‬ ‫روز) وجـود دارد‪ .‬تشـکر می کنـم از عزیزانـی کـه به تماشـای‬ ‫«خا ک سـفید» نشسـتند؛ ارادتمنـد‪.‬‬ ‫المیرا صارمی؛ بازیگر دور قبلی و جدید اجرای‬ ‫«خ اک سفید»‬ ‫متاسـفانه گاهـی این گونـه نیـز هسـت و ممکـن اسـت نمایشـی‬ ‫سـاخته و ارائـه شـود کـه تنهـا افـکار مخاطـب را به سمت وسـویی‬ ‫دیگـر پـرت کنـد‪ .‬چـاره کار‪ ،‬ا گاه سـازی و ا گاهی رسانی سـت‪ .‬البتـه‬ ‫معتقـدم هنرمنـد بایـد وقایع جامعه خـودش را انعکاس دهـد؛ اما‬ ‫درجهت تنویر افکار عمومی نه ایجاد احساسـات کاذب‪ .‬اتفاقات‬ ‫مختلفی تلخ و شیرین در جامعه می افتند که هنرمند (حال در هر‬ ‫حوزه از هنر) می تواند ان ها را در اثر خود بازخلق کند تا نسل های‬ ‫بعـدی نیـز دربـاره ان بداننـد‪ .‬جـز ایـن ا گـر عمـل کنیـم‪ ،‬مخاطـب‬ ‫از کار فاصلـه می گیـرد‪ .‬به نظـرم همـه بایـد کار کننـد و سـالن های‬ ‫نمایشـی پـر از مخاطـب شـود کـه کل این ماجـرا بـرای چرخـه و‬ ‫حیـات و اعتلای هنـر نمایش مثمرثمر اسـت؛ امـا جذب مخاطب‬ ‫ن ه به هرقیمتی‪ .‬تئاتر‪ ،‬فرصت و بستر مناسبی برای افزایش ا گاهی‬ ‫جامعـه اسـت و می توانـد و بایـد کـه معضلات جامعه را بیـان کند‪.‬‬ ‫ایـن کار درحالی کـه اجراهـای متعـددی را براسـاس متون خارجی‬ ‫می بینیـم‪ ،‬درتضـاد نیسـت؟ چـون به نظـرم ا گرچه بعضی مسـائل‬ ‫ک اند؛ امـا نـگاه بومـی‪ ،‬فرهنگ عامـه و‬ ‫در همـه جوامـع مشـتر ‬ ‫جغرافیا‪ ،‬این مشـابهت را محدود به پوسـته ظاهری مسـائل کند‬ ‫ـاری خودش برای‬ ‫و در بطـن ماجـرا‪ ،‬هر جامعه نیاز به نگاه انحص ِ‬ ‫طـرح و رفـع ان ها داشـته باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دراین سال ها که بازیگری کرده ام شاهد بوده ام که مثال یک متن‬ ‫خارجـی صدهابـار در داخل کشـور توسـط گروه های مختلـف اجرا‬ ‫دکتر صادق شیخ زاده‬ ‫‪ .2‬جبرگرایـــی‪ :‬دومیـــن پایـــه بنیادیـــن تفکـــر حافـــظ کـــه همه فضای ش ــعر‬ ‫او را فرا گرفتـــه و بیشـــترین بســـامد را در میان عناصر اصلی اندیشـــه او دارد‪،‬‬ ‫جبرگرایی ســـت‪ .‬می تـــوان گفـــت کـــه حافـــظ‪ ،‬جبرگراتریـــن چهـــره ادبیات‬ ‫کالســـیک ایران اســـت و هیچ اندیشـــمند دیگری‪ ،‬مانند او بـــه قدرت تقدیر‬ ‫در زندگی و رفتار ادمی اعتقاد نشـــان نداده! ازاین ُ بعد‪ ،‬انســـان شـــعر حافظ‪،‬‬ ‫موجودی ســـت نـــا کام و ناتـــوان و ناچیـــز و اقتـــدار تقدیر هیچ جایـــی را برای‬ ‫دخالت او در کار زندگی و تعیین سرنوشـــت خود خالی نگذاشـــته اســـت‪ .‬او‬ ‫در هر ســـه برهـــه اصلـــی حیات خـــود‪ « :‬امدن‪ ،‬بودن و شـــدن» قـــدرت هیچ‬ ‫انتخابـــی نـــدارد و تدبیر او از تغییر کار تقدیر ناتوان اســـت؛ یعنـــی هم در اغاز‬ ‫کار‪ ،‬قســـمت ازلـــی را بی حضـــور او کرده اند و هم در زندگـــی دنیایی؛ چنان که‬ ‫پرورشـــش می دهنـــد می رویـــد و ســـرانجام نیز بی انکـــه او بخواهـــد یا نقش‬ ‫مقصـــود را از کارگاه هســـتی بخوانـــد‪ ،‬کار جهان ســـر خواهد امـــد‪ .‬این تعبیر‬ ‫از زندگـــی‪ ،‬اوج جبرگرایی ســـت و درنتیجه اندیشـــه او را از ســـنخ ان دس ــته از‬ ‫اندیشـــه های شـــرق نشـــان می دهد که همـــواره انســـان را در برابـــر قاهریت‬ ‫تقدیـــر هیـــچ کاره خوانده اند‪ .‬بااین وصف‪ ،‬چنانچه حافـــظ در یک دو بیت از‬ ‫اشعار خود سخن از تاثیر یا تمنای امی در تغییر کار جهان و برهم زدن چرخ‬ ‫یا شـــکافتن ســـقف فلک و درانداختن طرحی دیگر گفته باشـــد‪ ،‬باید ان را یا‬ ‫یک شـــوخی و شـــعار شـــاعرانه تلقی کرد یا در زمـــره تناقض گویی هایش؛ که‬ ‫سراســـر شعرش را انباشـــته‪ ،‬جای داد! زیرا این شـــیوه جبرگرایی و اعتقاد به‬ ‫ناتوانی انســـان در دســـت نیروهای فائق هســـتی‪ ،‬بیش ازهرچیـــز به انتفای‬ ‫قدرت ادمی در تغییر پیشـــامدها و پس از ان بی معناشـــدن مســـئولیت او در‬ ‫ایفـــای چنین نقشـــی می انجامد و حتـــی همه حیات را از مفهـــوم و مقصود‬ ‫تهـــی می کند‪ .‬بدین دلیل روشـــن‪ :‬کـــه وقتی می توان از مســـئولیت و معنی‬ ‫در زندگـــی ســـخن گفـــت که انســـان قـــدرت درپیش گرفتـــن راهی را داش ــته‬ ‫باشـــد که خـــود ان را برگزیـــده اســـت؛ وگرنه‪ ،‬غلتیـــدن در سراشـــیبی دره ای‬ ‫کـــه در ان نه فرصتـــی برای درنگ و توقف هســـت و نه اختیـــاری برای تغییر‬ ‫مســـیر؛ و پایـــان کار نیـــز نابود شـــدن در اعماق دره اســـت‪ ،‬حائز کـــدام ارزش‬ ‫یـــا اهمیتـــی می توانـــد باشـــد تـــا در ان از اختیـــار یـــا قدرتی ســـخن بگوییم؟‬ ‫انســـان در شـــعر حافظ چنین وضعیت بغرنـــج و درد اوری دارد و این ش ــیوه‬ ‫جبر اندیشـــی‪ ،‬گاه حافـــظ را به تالفی جســـتن و موضع گرفتـــن برابـــر هس ــتی‬ ‫می کشـــاند و گاه به تســـلیم و شکســـت! یک جـــا توصیه می کند کـــه رضا به‬ ‫در اختیار نگشـــاده اند؛‬ ‫داده بـــده و از جبیـــن گره بگشـــا؛ زیـــرا که بر من و تـــو ِ‬ ‫و در جـــای دیگـــر می خواهد با مســـتی و کام گیـــری در برابر یک قـــدرت قاهر‬ ‫دشـــمن کیش بایســـتد تا هر بهره ای را کـــه می تواند از چنگ تقدیـــر دریابد و‬ ‫اندوه نا کامی خود را در امواج مســـتی فراموش کند‪ .‬هرچندکه همین اندازه‬ ‫از قـــدرت را نیـــز کار تقدیر یا جزئی از سرنوشـــت رقم خورده ای کـــه خود او در‬ ‫ ان حضور نداشـــته! در چنین طرح تعیین شـــده ای‪ ،‬هرکسی نقشی را بازی‬ ‫می کنـــد که تقدیر برایـــش تعیین کرده‪ :‬یکـــی در ریا می زیـــد؛ و دیگری با اب‬ ‫بـــاده‪ ،‬رنگ ریـــا از جامه خود می شـــوید‪ .‬یکـــی خودپرســـتی را قبله خویش‬ ‫کـــرده؛ و دیگـــری نقش خودپرســـتی را با می پرســـتی خراب می کنـــد و ‪ ...‬اما‬ ‫همگان راه مشـــیت را می پیمایند‪:‬‬ ‫نسـبت مکـن بـه غیـر کـه این هـا خـدا کنـد‬ ‫کـه نیسـت معصیـت و زهـد بی مشـیت او‬ ‫عاشـقی گفـت کـه تـو بنـده بـر ان مـی داری‬ ‫نصیبـه ازل از خـود نمی تـوان انداخـت‬ ‫اینـم از عهـد ازل حاصـل فرجـام افتـاد‬ ‫کـه ا گـه اسـت کـه تقدیـر بـر سـرش چـه نوشـت؟‬ ‫کـه ندادنـد جـز ایـن تحفـه بـه مـا روز السـت‬ ‫هر ان قسمت که انجا رفت از ان افزون نخواهد شد‬ ‫کائـن بـود سرنوشـت ز دیـوان قسـمتم‬ ‫کارفرمـای قـدر می کنـد ایـن‪ ،‬مـن چـه کنـم؟‬ ‫*دانش اموخته مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی‬ ‫شـده و بازهـم اجـرا می شـود؛ درحالی کـه متـون ایرانـی متعـددی‬ ‫هسـت کـه بـه ان هـا توجهـی نکرده ایـم‪ .‬فکـر می کنـم کـه یـک‬ ‫ارتیسـت بایـد جـزو وظایـف و مسـئولیت های خـودش بدانـد کـه‬ ‫هنـر را به انـدازه تـوان خـودش گسـترش دهـد‪ .‬ا گـر هنرمندیـم‬ ‫و درک و دریافـت هنـری داریـم‪ ،‬بایـد دسـت بـه خلـق و نـواوری‬ ‫هـم بزنیـم؛ بایـد خالـق داسـتان و متـن و ایـده باشـیم‪ .‬بایـد بـه‬ ‫پیرامونمـان نـگاه جدی تـر و کنجکاوانه تـر بیندازیـم‪ .‬در همیـن‬ ‫کشور خودمان اتفاقات بسیار و متنوعی رخ می دهد که با نگاهی‬ ‫ِ‬ ‫کارکـرد اجتماعـی‬ ‫خلاق و هنرمندانـه می تـوان ان هـا را بازگـو کـرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫تئاتـر همین اسـت که از جامعـه خـودش بگویـد؛ از مـردم و حوادثـی‬ ‫حـرف بزنـد کـه مـا ان هـا را می شناسـیم و بـا ان هـا زندگـی می کنیم؛‬ ‫حتـی ا گـر از ان هـا فاصلـه داریـم یـا به هرعلتـی متوجـه حضورشـان‬ ‫نشـده ایم؛ امـا از جنـس مـا و متعلق به همین اب وخا ک هسـتند‪.‬‬ ‫مخاطب نمایش «خا ک سفید» لحظات و حرف ها و صحنه های‬ ‫مختلفـی را درایـن کار می بینـد و می شـنود کـه در زندگـی واقعـی نیز‬ ‫به شـکلی شاهدشـان اسـت؛ و ا گـر بـه کار حـس خوشـایندی دارد‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫به این خاطـر اسـت کـه شـادی و غمـش از جنـس ایران ‬ ‫مخاطب باید بخشی از زندگی را روی صحنه تئاتر ببیند تا خودش‬ ‫و ذهنـش را خالـی کنـد و بعـد از خـروج از سـالن‪ ،‬کمـی ارام شـود‪.‬‬ ‫کسـفید»‪ ،‬چـه‬ ‫دلتـان می خواسـت مخاطـب بـا تماشـای «خا ‬ ‫موضوعـی در ذهنـش تلنگـر بخـورد؟‬ ‫ً‬ ‫اصال قصد نداشتم که مخاطب را با تماشای این نمایش به کاری‬ ‫وادار کنم‪ .‬محله خا ک سفید در سال ‪ 79‬تخریب شد و االن محله‬ ‫جدیـدی به نـام «گلشـن» در انجـا شـکل گرفتـه کـه مردمـان خوب‬ ‫و شـریفی نیـز انجـا زندگـی می کنند‪ .‬مـن این کار را سـاختم تا بگویم‬ ‫کـه زمانـی چنیـن وقایعـی هـم در جغرافیایـی کـه مـا در ان زیسـت‬ ‫می کنیـم ‪ ،‬وجـود داشـته و چنیـن ادم هایـی روزگاری بوده انـد؛‬ ‫ایـن‪ ،‬بخشـی از واقعیت هـای جـاری در روزگار ماسـت و به نظـرم‬ ‫هنرمنـد موظـف اسـت کـه از وقایـع روز خـود برای نسـل های بعد‪ ،‬‬ ‫چیـزی به یادگار بگـذارد‪ .‬همان طورکه ما االن دلمـان می خواهد از‬ ‫گذشـته بدانیم و ا گر مسـتند‪ ،‬فیلم‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬عکس‪ ،‬کتاب و ‪ ...‬از‬ ‫ان روزهـا وجـود نداشـته باشـد‪ ،‬خال بزرگی در فرهنـگ و تاریخ خود‬ ‫حس می کنیم‪ .‬جدای از هرچیزی‪ ،‬ساخت این نمایش‪ ،‬دغدغه‬ ‫سـال های مـن بـوده و فکـری کـه مدت هـا بـا ان زیسـته ام‪ .‬درسـت‬ ‫اسـت کـه خا ک سـفیدی دیگـر وجود نـدارد؛ امـا نبایـد ان را کتمان‬ ‫کـرد و نبایـد از گذشـته گریخت‪.‬‬ ‫استقبال بیشتر از نمایش هایی با رویکرد اجتماعی و شیوه رئال‬ ‫به نـام خـدای علـی؛ درمـورد هنـر و رشـته های مرتبط بـاان‪ ،‬سال هاسـت کـه گفت وگـو‬ ‫می شـود‪ ،‬کار سـاخته می شـود‪ ،‬دیـده می شـود‪ ،‬حـذف می شـود‪ ،‬سانسـور می شـود و‬ ‫نقدهایی درست و غلط مطرح می شود‪ .‬اموزشگاه ها و ورک شاپ ها و موسساتی تاسیس‬ ‫ً‬ ‫و منحل می شوند‪ .‬هنرمندانی از این مکان ها فارغ می شوند که واقعا هنرمندشدن ان ها‬ ‫با خداست‪ .‬دنیا درحال تغییر است و هرانچه در این کره خاکی وجود دارد‪ ،‬درحال تغییر و‬ ‫رشد هستند؛ تغییر و رشد در راه درست یا غلطش نیز بماند؛ که خود جایی‪ ،‬بحث مفصل‬ ‫می طلبد‪ .‬حال ا گر از هنر و رشته خاص تری به نام تئاتر و نمایش بخواهیم صحبت کنیم‬ ‫صتـر در ایـران؛ و‬ ‫یسـت مفصـل و بسـیارپیچیده؛ و بـاز ا گـر بخواهیـم ان را خا ‬ ‫کـه خـود بحث ‬ ‫باز خاص تر در تهران و سـالن های اجرا و تماشـا گرانش درنظر بگیریم؛ ازهمه مهم تر بحث‬ ‫یپـردازد و قرار اسـت‬ ‫یسـت کـه نویسـنده در نگارشـش بـه ان م ‬ ‫متـن و نویسـنده و موضوع ‬ ‫اجرا شود‪ .‬داخل پرانتز بگویم که بی درنظرگرفتن سانسور و حذفیاتی که بازبین ها اعمال‬ ‫می کننـد؛ امـا ضـرورت ایـن شـاخه از هنـر در مملکـت مـا چقـدر جدی گرفتـه و چقـدر برای‬ ‫ان هزینه شـده اسـت؛ چه مادی و چه معنوی؟ باید بگویم هیچ! به خصوص در شـرایط‬ ‫کنونی و بحث کرونا و اتفاقات تلخی که سـبب شـد مسـیر تئاتر‪ ،‬مسـیری ناهموارتر و سـخت تر از قبل شـود که این خود نشـان از کم اهمیت جواه دادن بحث نمایش اسـت‬ ‫یشـک مهم تریـن نقـش را در زندگـی اجتماعـی و فرهنگـی انسـان ها دارد‪ .‬ا گـر بخواهیـم ریز شـویم و جزئی تر ببینیم؛ ازطریق نمایش (که اینجا بحث تصویر و سـینما هم‬ ‫کـه ب ‬ ‫می تواند دخیل شـود) و از راه بصری‪ ،‬همیشـه اثرگذارتر می توان به هدف نزدیک شـد؛ حال این هدف می تواند مسـائل و معضالت اجتماعی باشـد و مهم ترین بخش یک‬ ‫اثـر این اسـت که «چـه حرفـی بـرای گفتـن دارد؟ و ایـا راهـکاری در ان هسـت یـا خیر؟» اینجاسـت که نویسـنده و قلم او می تواند نقشـی بسـزا ایفا کند‪ .‬درمـورد نمایش هایی که‬ ‫شیوه رئال دارند و بخشی از مشکالت جامعه در ان ها دیده می شود‪ ،‬به تجربه ثابت شده که تماشا گران استقبال بیشتری از ان ها دارند و به نوعی با ان ها هم ذات پنداری‬ ‫ً‬ ‫بو نقص بود؛ اما تماشا گران راضی‬ ‫می کنند‪ .‬در تجربه ای که بنده اخیرا داشتم؛ در نمایش «خا ک سفید» به عینه این استقبال را دیدم‪ .‬گرچه نمی خواهم بگویم کار بی عی ‬ ‫یکـه هم ا کنـون روی صحنه انـد و مسـتندی هسـتند از اتفاقـات روی داده در جامعه‪ ،‬اسـتقبال تماشـا گران را می تـوان در ان کارها دید‪.‬‬ ‫از در سـالن بیـرون می رفتنـد؛ یـا کارهای ‬ ‫لـذا به این نتیجـه می رسـیم ؛ نمایش هایـی کـه بـا محوریت رئال و موضوعـات روز جامعه به روی صحنه می روند‪ ،‬جذابیت بیشـتری دارند‪ .‬معتقدم جای این گونه نمایش ها‬ ‫بسیار خالی ست که هم مشکل و معضل جامعه در ان ها عنوان شود و هم راهکاری برای حل ان معضل؛ و با این بحثی که چندسالی باب شده در عرصه سینما و نمایش‬ ‫یسـت کـه بـرای هر متـن و هر اجرایی قابل درک نیسـت‪ .‬به هرحال همیشـه طی سـال های‬ ‫کـه انتهـای کار‪« ،‬بـاز» تمـام می شـود تا حـدودی مخالفـم؛ زیـرا انتهـای بـاز‪ ،‬شیوه ا ‬ ‫یسـت برای بیان احساسـات و مشـکالت و درونیات هر فرد که این فرد تبدیل به افراد و کل جامعه می شـود؛ و زبان هنر در هر بخش؛‬ ‫خیلی دور نشـان داده شـده هنر‪ ،‬زبان ‬ ‫ـرط داشـتن متنی قابل قبول و اجرایی توانمند‪ .‬در اخر‪ ،‬خواهان بسـتری امن و بدون مسـائل حاشـیه ای و‬ ‫به ویژه در نمایش‪ ،‬زبانی جذاب تر و قابل فهم تر اسـت؛ البته ب هش ِ‬ ‫بدون باندبازی؛ و حمایت ازطرف مسـئولین ذی ربط هسـتم تا با خیالی اسـوده روی صحنه باتمام توان در خدمت دوسـتداران این هنر عظیم و ژرف باشـم‪.‬‬ ‫نساء یوسفی؛ بازیگر دور قبلی اجرای «خ اک سفید»‬ ‫بنر‬ ‫امروز معرفی می شود؛‬ ‫برنده چهارمین «جایزه هنر معاصر ویستا»‬ ‫اییـــن اختتامیـــه چهارمیـــن دوره «جایـــزه هنر معاصر ویســـتا» بـــا محوریت‬ ‫ایـــده هنـــری‪ ،‬امـــروز؛ ‪ 4‬ابان ماه ســـاعت ‪ ۱۷‬در مـــوزه هنرهـــای معاصر تهران‬ ‫بر پـــا می شـــود‪ .‬این مراســـم به صورت زنـــده در اینســـتا گرام گالری «ویس ــتا»‬ ‫هم پخـــش خواهد شـــد‪ .‬مراســـم معرفـــی برنـــده جایـــزه ‪ ۳۰‬میلیون تومانی‬ ‫چهارمیـــن «جایـــزه ویســـتا» و اهدای لـــوح بـــه منتخبین‪ ،‬با حفـــظ فاصله‬ ‫اجتماعـــی و رعایـــت همـــه قوانیـــن بهداشـــتی‪ ،‬در مـــوزه هنرهـــای معاص ــر‬ ‫تهـــران خواهـــد بود‪ .‬فهرســـت کاندیداهـــا و ایده هـــای منتخـــب راه یافته به‬ ‫بخـــش نمایشـــگاهی ایـــن جایـــزه ایده محـــور شـــامل ‪ 11‬ایـــده از ‪ ۱۳‬هنرمند‬ ‫اســـت؛ عبارت انـــد از‪ :‬اوازه الماســـی‪ ،‬پونـــه اوشـــیدری‪ ،‬ایدین باقـــری‪ ،‬مریم‬ ‫بهروزی نیـــا‪ ،‬علیرضا خســـروابادی‪ ،‬امیـــد رحیم پور‪ ،‬میترا ســـلطانی‪ ،‬ژوبین‬ ‫عبدیانـــی‪ ،‬نرگـــس فراهانی‪ ،‬ســـارا قاضی اســـدالهی و گالره گـــودرزی‪ ،‬ا گرین‬ ‫لطف الـــه زاده و فائـــزه خان محمـــدی‪ .‬ایده هـــای راه یافتـــه پـــس از گـــذران‬ ‫چندمرحلـــه داوری‪ ،‬گزینـــش و مصاحبه به بخش نمایشـــگاهی رســـیدند‪.‬‬ ‫شـــورای داوری ایـــن دوره را پویـــا اریانپـــور‪ ،‬پریســـا پهلـــوان‪ ،‬حمید ِســـوری‪،‬‬ ‫رزیتـــا شـــرف جهان‪ ،‬بهرنگ صمـــدزادگان و بهنـــام کامرانی شـــکل داده اند‪.‬‬ ‫گفتنی ســـت؛ مرتضـــی عـــرب خزائیلـــی برنـــده اولین جایزه ویســـتا در س ــال‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬پیـــام مفیدی برنـــده دومین دوره؛ و کلثوم صالحـــی و حمیدرضا ازاد‬ ‫برندگان مشـــترک دوره ســـوم جایـــزه بودند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2346‬‬ ‫کوروشسلیمانی‪:‬‬ ‫با نمایش هایی باکیفیت‬ ‫تماشاگران را با تئاتر اشتی دهیم‬ ‫کوروش ســـلیمانی؛ بازیگـــر و کارگـــردان تئاتر گفت‪« :‬حدود دوس ــال قبل‬ ‫درخواســـتی بـــرای اجـــرا در تماشـــاخانه ایرانش ــهر ارائ ــه داده ب ــودم؛‬ ‫براین اســـاس قرار اســـت اذر و دی امســـال در سالن س ــمندریان نمایش‬ ‫تازه ای را به صحنه ببرم‪ .‬به دلیل اینکه س ــال گذشـــته شرایط گستردگی‬ ‫کرونا امکان فعالیت تئاتری را به گروه ما (بیس ــتون) نمی داد‪ ،‬نتوانس ــتم‬ ‫ب ــه س ــنت اج ــرای س ــالی ی ــک نمایـــش وف ــادار بمانم؛ ام ــا امس ــال که‬ ‫شـــرایط برای اجرای تئاتر مســـاعدتر اس ــت و وا کسیناس ــیون هم وطنان‬ ‫نی ــز رون ــد صع ــودی به خ ــود گرفت ــه‪ ،‬تصمی ــم گرفت ــم نمایش ــی را برای‬ ‫اج ــرا ام ــاده کن ــم»‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛ وی درب ــاره اثری ک ــه قرار اس ــت به‬ ‫صحنـــه ببرد‪ ،‬توضیـــح داد‪« :‬نمایش ف ــرودگاه‪ ،‬پرواز ش ــماره ‪ ۷۰۷‬را برای‬ ‫یس ــت‪ .‬اقای‬ ‫اج ــرا ام ــاده خواه ــم ک ــرد ک ــه نوش ــته احمدرض ــا احمد ‬ ‫یس ــت که در کنار س ــایر‬ ‫احم ــدی ش ــاعر بزرگ‪ ،‬شناخته ش ــده و اثرگذار ‬ ‫فعالیت ه ــای ادب ــی خ ــود در اوای ــل ده ــه ‪ 90‬چن ــد نمایش ــنامه نی ــز به‬ ‫رش ــته تحری ــر دراوردند که همان س ــال ها منتش ــر ش ــدند‪ .‬یاداور ش ــوم‬ ‫ک ــه در س ــال ‪ 90‬زنده یـــاد داوود رشـــیدی قصد داش ــت این نمایش ــنامه‬ ‫را ب ــرای اج ــرا ام ــاده کند که م ــن را هم ب ــا لطف به عن ــوان بازیگ ــر به کار‬ ‫دع ــوت ک ــرده ب ــود؛ اما متاس ــفانه اج ــرای نمای ــش محقق نش ــد‪ .‬من از‬ ‫همان زم ــان با متن اش ــنا ش ــدم و این نمایش ــنامه همیش ــه در گوش ــه‬ ‫ذهنـــم قرار داشـــت و به دلیل عالقه شـــخصی که به فض ــای ذهنی اقای‬ ‫احمدی و اثار ایشـــان داشـــتم و خود این نمایش ــنامه ک ــه به نظرم اثری‬ ‫چی ــک از نمایش ــنامه هایی که تابه ح ــال با ان‬ ‫خاص اس ــت و ش ــبیه هی ‬ ‫مواج ــه ش ــده ب ــودم‪ ،‬نب ــود تصمیم گرفت ــم ان را ب ــه صحنه بب ــرم»‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪« :‬نمایشـــنامه در فضای شـــاعرانه ای که دارد‪ ،‬ب ــه مفاهیم اصلی‬ ‫زندگـــی بشـــر می پـــردازد و اثری جـــذاب و دوست داش ــتنی و در جاهایی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006003357‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای برات الـه مرادی سـهل ابادی فرزنـد تاج محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 54‬صـادره از تربت حیدریـه‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 251/27‬مترمربـع (دویسـت و پنجـاه و یـک و‬ ‫بیسـت و هفت صدم مترمربع) قسـمتی از پال ک ‪ 45‬فرعی از ‪ 3‬اصلی دهسـتان اربعه واقع در بخش یک‬ ‫تربت حیدریـه از مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن‬ ‫تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی‬ ‫تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/04 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مبیـن حسـینایی برابـر تفویـض وکالـت شـماره ‪ 1400/02/07-12587‬دفترخانـه ‪4‬‬ ‫کاشـمر از طرف ورثه حسـن شـامکویی (محمدحسـن) فرزند هاشـم به شـماره ملی ‪ 0900975067‬متولد‬ ‫‪ 1318‬بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/1400/3709‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/08/03‬جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی می باشـد‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 254‬و ‪ 255‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی بخـش یک شـهر کاشـمر (کـه در جهت‬ ‫استانداردسـازی پال ک ‪ 6103‬فرعی تعیین گردیده اسـت) به ادرس‪ :‬کاشـمر‪ -‬خیابان قائم‪ ،‬انتهای قائم‬ ‫‪ ،11‬سـمت چپ یک قطعه مانده به اخر به علت سـهل انگاری گم شـده اسـت و برابر دفتر امال ک کاشـمر‬ ‫سـند مالکیـت پلا ک فـوق در صفحـه ‪ 117‬دفتـر ‪ 8‬بـه نـام حسـن شـامکوئی (محمدحسـن) ثبـت و صـادر‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد قسـمت پنج تبصـره یک اصالحی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت به ملک مـورد ا گهـی معامله ای‬ ‫انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی‬ ‫بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪214‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسـیکلت اریا ‪ 125cc-CDI‬به رنگ مشـکی مدل ‪ ۱۳۹۱‬با شـماره پال ک ‪ ۷۹۱ -۵۵۸۱۶‬ایران‬ ‫و شماره موتور ‪ *157FMINET*539474‬و شماره تنه ‪ NBT***125A9191322‬به مالکیت علیم بهار‬ ‫سـارانی مفقود شده و فاقد اعتبار است‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060306009000775‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چنـاران تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای علی لولو فرزند غالمحسـین به شماره شناسـنامه ‪ 48‬صادره از چناران در یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1998‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 93‬فرعـی از ‪ 241‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی حسـین اباد خراسـان رضـوی بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبت ملک چناران از محل مالکیت علی ا کبر کارگشـا‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/04 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک چناران‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ‪ 285‬دو دیفرانسـیل بـا شـماره پلا ک ایـران ‪963 -91‬ک‪ 12‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ LFW82707A‬و شماره شاسی ‪ N3HKA2CETAM23439‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫گرمسار‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز سلاح شـکاری تک لول روسـی کالیبر ‪ 12‬مدل کوسـه به شـماره ‪ 96314‬به نام اقای سـجاد بیگدلی‬ ‫فرزنـد جـواد بـه شماره شناسـنامه ‪ 10‬و شـماره ملـی ‪ 1911704338‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی اصالحیه حصر وراثت‬ ‫بانـو کاظمیـه نعامـه فرزنـد علی بشناسـنامه ‪ 422‬صادره از شـوش درخواسـتی به خواسـته صـدور گواهی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم عبدالحسـین ال کثیـر بشناسـنامه ‪ 494‬صـادره‬ ‫دزفـول در تاریـخ ‪ 1400/06/31‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫فوق با مشـخصات فوق الذکر همسـر متوفی ‪ -2‬میالد ال کثیر ش ش ‪ 5260370740‬پسـر متوفی ‪ -3‬رضا‬ ‫ال کثیـر ش ش ‪ 5260396251‬پسـر متوفـی ‪ -4‬علـی ال کثیـر ش ش ‪ 5260720202‬پسـر متوفـی والغیـر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کـس اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از این تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۲۳۵‬مـورخ ‪ 1400/07/11‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اق قال پرونده‬ ‫کالسـه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۳۴‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای ملا دو گونچـی فرزنـد‬ ‫محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ ۲۳۷۹‬کـد ملـی ‪ ۴۹۷۹۰۶۲۹۱۸‬صـادره از اق قلا در ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ ۲۴۰‬مترمربـع در قسـمتی از ششـدانگ باقیمانـده پلا ک شـماره ‪۳‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی قریـه کسـلخه (محلـه دلیجـه) بخـش ‪ ۷‬حـوزه ثبتـی ملـک شهرسـتان اق قلا از‬ ‫سـهمی اصالحـات محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪۱۵‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/04 :‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اق قال‬ ‫م الف ‪۹۱۵۶‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملـی محمدصـادق محمـدی فرزند حسـن به شماره شناسـنامه و کـد ملـی ‪ 3330428953‬متولد‬ ‫‪ 1379/06/17‬صـادره از اسلام ابادغرب در تاریـخ ‪ 1400/06/18‬مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه حمـل سلاح شـکاری پـران دولـول سـاچمه زنی سـاخت امریـکا بـا شـماره سـریال ‪ 2630070‬بـه نام‬ ‫عبداهلل عزیزی فرزند عزیزمراد با شـماره ملی ‪ 3369772116‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪968 -29‬ص‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 12490023583‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE1BK495640‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪714 -14‬ص‪ 43‬و شماره موتور ‪ 14188055961‬و شماره شاسی ‪ NAAP03ED1AJ092172‬به مالکیت‬ ‫محمدرضا محمدی فرزند بهروز با کد ملی ‪ 1757324641‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫اصـل مـدرک فار غ التحصیلـی کاردانـی اینجانـب محمـد جعفـری فرزنـد نعمت الـه بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 1850164266‬صـادره از بهبهـان در رشـته کاردانـی پیوسـته رشـته تربیت بدنـی بـه شـماره ‪ 2753248‬و‬ ‫شـماره تاییدیـه سـازمان مرکـزی ‪ 79221500907‬صـادره بـه مورخـه ‪ 1392/11/30‬از واحـد دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی بهبهـان مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود مـدرک فـوق را بـه ادرس‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/09/02 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫جـواز حمـل یـک قبضـه سلاح شـکاری سـاچمه زنی دولـول روی هـم کالیبر ‪ 12‬مدل کوسـه سـاخت ترکیه‬ ‫بـه شـماره ‪ 911325148‬بـه نـام عـارف ارزبکـی به شماره شناسـنامه ‪ 2735‬و شناسـه ‪ 0012416046‬مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312480007006‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض خانم زینب دهقان‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 671‬و کـد ملـی ‪ 2120990281‬صـادره از گـرگان فرزنـد ا کبـر متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 1400114412001000083‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت‬ ‫‪ 40.30‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ 2‬گـرگان طبـق رای‬ ‫صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشـند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی داداخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/18 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪8928‬‬ ‫محمدامیـن صافی‬ ‫ا گهـی مزایـده امـوال غیرمنقـول (ششـدانگ یکبـاب مغـازه پلا ک ثبتـی ‪ 49/5614‬بخـش ‪ 4‬شـوش)‬ ‫موضـوع پرونـده اجرایـی کالسـه بایگانـی ‪9900237‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق ششـدانگ یکبـاب مغـازه پلا ک ‪ 49/5614‬بخـش ‪ 4‬شـوش بـه‬ ‫ً‬ ‫مسـاحت ‪ 22/56‬مترمربـع بـا حـدود اربعـه‪ :‬شـماال بـه طـول ‪ 4/13‬متـر دیـوار بـه دیـوار مغـازه از پلا ک‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ،49/278‬شـرقا بـه طـول ‪ 5/60‬متـر دیـوار بـه دیـوار خانـه از پلا ک ‪ ،249/278‬جنوبـا بـه طـول ‪ 4/8‬متـر‬ ‫ً‬ ‫دیواریسـت بـه خیابـان‪ ،‬غربـا بـه طـول ‪ 5/42‬متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه بن بسـت (حقـوق ارتفاقی‬ ‫نـدارد) واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش بـه نشـانی شـوش‪ ،‬کـوی ابـوذر غفـاری کـه ذیـل ثبـت ‪ 5080‬صفحـه ‪227‬‬ ‫دفتر جلد ‪ 29‬امال ک ثبت و سند مالکیت ان به نام مرحوم مهدی دیناروند صادر و طبق نظر کارشناس‬ ‫رسـمی بـه مبلـغ ‪ 2.640.000.000‬ریـال ارزیابـی شـده‪ .‬ملـک مذکـور دارای اعیانـی تجـاری بـا انشـعاب بـرق‬ ‫و مصالـح اجـری‪ ،‬سـقف تیراهـن دارای قدمتـی بیـش از ‪ 20‬سـال و در تملـک اقـای محمـدی دینارونـد‬ ‫می باشـد‪ .‬پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشـنبه مورخ ‪ 1400/08/16‬در اداره ثبت شـوش واقع در‬ ‫شـوش‪ ،‬زیباشـهر‪ ،‬خیابـان یـادگار امـام(ره)‪ ،‬جنـب سـالن یـادگار امـام از طریـق مزایده به فروش می رسـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مزایده از مبلغ ‪ 2.640.000.000‬ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬برابر‬ ‫مـاده ‪ 136‬اصالحـی ائین نامـه اجـرا‪ ،‬متقاضـی شـرکت در مزایـده موظـف می باشـد ده درصـد مبلـغ پایـه‬ ‫کارشناسـی را به حسـاب سـپرده ثبت واریز و در روز مزایده‪ ،‬خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده‬ ‫حاضـر باشـند‪ .‬همچنیـن می بایسـت مابه التفـاوت‪ ،‬ظـرف پنـج روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صندوق‬ ‫ثبت تودیع گردد و درصورت عدم واریز مبلغ اخیر در مهلت مقرر‪ ،‬مبلغ ده درصد واریزی قابل استرداد‬ ‫نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط بـه اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز‬ ‫بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز درصـورت وجود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختـی بابت هزینه های‬ ‫ً‬ ‫فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصـول می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انجام مزایده‪1400/08/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/04 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری ‪ 206-TU3‬هاچ بک به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1398‬با شـماره پال ک ایران ‪493 -20‬هـ‪ 72‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 165A0161935‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE8KJ332116‬بـه مالکیـت خانـم زهرا کریمی علویجه فرزند ا کبر با کد ملـی ‪1091948739‬‬ ‫و شماره شناسـنامه ‪ 181‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫نی ــز طنز اس ــت که ردپای ای ــن نگاه را در اش ــعار احمدرض ــا احمدی هم‬ ‫می بینی ــم؛ ب ــا همان نگاه دقیق‪ ،‬نازک اندیشـ ـی ها و تس ــلط ب ــر کلمات‪.‬‬ ‫در نمایشنامه مقوالتی مانند عش ــق‪ ،‬مرگ‪ ،‬عدالت‪ ،‬مسئولیت پذیری‪،‬‬ ‫روی ــا و مفاهیمی ازاین دس ــت مطرح می ش ــود که طی این س ــال ها جزو‬ ‫دغدغه ه ــای خ ــود م ــن ه ــم بوده ان ــد‪ .‬ش ــخصیت اصل ــی نمایش یک‬ ‫ش ــاعر اس ــت که طی داس ــتان و در فضایی عجی ــب‪ ،‬برخ ــی اتفاقاتی که‬ ‫در زندگـ ـی اش افت ــاده و ن ــوع نگاه ــش ب ــه زندگ ــی درمواجهه بـــا ســـایر‬ ‫ش ــخصیت ها مرور می ش ــود‪ .‬درعین ح ــال یک ــی از مفاهیم دیگـــر که در‬ ‫نمایش ــنامه مط ــرح می ش ــود‪ ،‬مس ــئله غرب ــت ش ــاعران و جداافتادگـــی‬ ‫ناخواس ــته ان ه ــا از جامع ــه و کمتر فهمیده ش ــدن حرف ان هاســـت که‬ ‫البت ــه قابل تعمیم ب ــه هنرمندان دیگر نیز هس ــت»‪ .‬کارگردان «ســـکوت‬ ‫س ــفید» بیان کرد‪« :‬به هرح ــال جای ــگاه احمدرضا احم ــدی در ادبیات‬ ‫معاص ــر به خصوص درزمینه ش ــعر بر کس ــی پوش ــیده نیس ــت؛ احمدی‬ ‫ً‬ ‫ش ــاعری کامال شناخته ش ــده اس ــت که کار خ ــود را در ده ــه ‪ 40‬که دوره‬ ‫باش ــکوهی در ادبی ــات ای ــران به حس ــاب می اید‪ ،‬ش ــروع ک ــرد و نه فقط‬ ‫به عن ــوان نویس ــنده؛ بلک ــه به عن ــوان یک ش ــخصیت ش ــریف فرهنگی‪،‬‬ ‫موقعی ــت و جایگاه واالیی در جامعه ما دارن ــد‪ .‬ازاین رو‪ ،‬من و همراهانم‬ ‫هم ــه ت ــاش خ ــود را خواهی ــم ک ــرد ک ــه اث ــری درخ ــور ش ــان و منزلـــت‬ ‫احمدرض ــا احمدی و ازطرف دیگر نمایش ــی با کیفیت ب ــه صحنه اوریم‪.‬‬ ‫یس ــت‪ ،‬ادای‬ ‫ای ــن اث ــر‪ ،‬جدا از اینک ــه ادای دین ــی ب ــه احمدرض ــا احمد ‬ ‫دینی به جایگاه ش ــاعران‪ ،‬متفکران و کس ــانی که س ــعی در زیباتر شـــدن‬ ‫زندگی داش ــتند؛ اما متاس ــفانه خوب فهمیده نش ــدند و هم ــواره غریب‬ ‫بودند نی ــز دارد‪ .‬همچنین نمایش درعین ح ــال ادای احترام به کلمات‬ ‫و ادبی ــات خواه ــد ب ــود»‪ .‬کارگ ــردان «خرده ن ــان» اظه ــار ک ــرد‪« :‬بعـــد از‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪886 -36‬س‪ 25‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 00913437‬و شـماره شاسـی ‪ 1412283302555‬بـه‬ ‫مالکیـت حسـن عباسـی فیض ابادی فرزنـد محمدعلـی بـا کد ملی‬ ‫‪ 0945199821‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪652‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/05/23-140060319014001992‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمید سیفی فرزند حسین به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2833‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪222/50‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 37‬فرعـی از ‪ 948‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 948‬اصلـی‬ ‫قطعـه ‪ 6‬واقـع در اراضـی دره تنـگ دلفـارد جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای فتحعلـی مـددی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/20 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/02-140060319014002033‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم سـوده کمالـی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3020104262‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ سـه باب مغـازه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 66250‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 544‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از‬ ‫‪ 544‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی گزابـاد میانچیـل جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از‬ ‫مالک رسـمی اقای سیدحسـین قرشـی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/20 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ مـــدت طوالنی کـــه تماشـــاخانه ها تعطیل یـــا نیمه تعطیـــل بودند‪،‬‬ ‫این ِ‬ ‫بایـــد با اجـــرای نمایش هایـــی با کیفیـــت بتوانیم دوبـــاره تماش ــا گران را‬ ‫بـــا تئاتـــر اشـــتی دهیم‪ .‬امیـــدوارم شـــرایط هم به شـــکلی پیش ب ــرود که‬ ‫شـــاهد تعداد بیشـــتری تماشـــا گر در سالن ها باشـــیم و ظرفیت سالن ها‬ ‫به ‪ ۷۰‬درصد یا بیشـــتر افزایـــش یابد که معتقدم اتفـــاق دور از انتظاری نیز‬ ‫نیســـت؛ چـــون در تماشـــاخانه های مـــا پروتکل های بهداشـــتی رعایت‬ ‫می شـــود و همه مخاطبان ماســـک به چهـــره دارند و درصـــد باالیی نیز‬ ‫وا کســـینه شـــده اند؛ ازایـــن رو‪ ،‬امیـــدوارم تمهیداتی برای حضور بیش ــتر‬ ‫مخاطبـــان در تماشـــاخانه های تئاتـــر اندیشـــیده شـــود»‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫«خوشـــحالم و افتخـــار می کنم که قرار اســـت ایـــن نمایش را اجـــرا کنم و‬ ‫از احمدرضـــا احمـــدی نیز ممنونم کـــه به من و همراهانـــم اعتماد کرد و‬ ‫اجـــازه داد ایـــن نمایش را به صحنه ببریـــم‪ .‬امیدوارم بتوانم پاس ــخ این‬ ‫اعتمـــاد را بدهـــم؛ چون می دانـــم اقای احمـــدی این اثر را دوس ــت دارد‬ ‫و چندین بـــار نیـــز عنوان کـــرده که دوســـت دارد این نمایشـــنامه را روی‬ ‫صحنه ببیند‪ .‬این نمایش اثری ســـت که تئاتر و جامعه بـــه ان نیاز دارد؛‬ ‫چـــون از مفاهیـــم بنیادیـــن زندگـــی صحبت می کنـــد که البـــه الی اخبار‬ ‫و حـــوادث و بیمـــاری کرونـــا و ‪ ...‬فراموش شـــده اند»‪ .‬این بازیگـــر تئاتر و‬ ‫ســـینما در پایان صحبت هایش متذکر شـــد‪« :‬گروه بازیگـــران و طراحانی‬ ‫که دراین نمایش کنار من هســـتند‪ ،‬درعین حال که هنرمندانی باس ــابقه‬ ‫و توانمنـــد هســـتند‪ ،‬همگـــی از احمدرضـــا احمـــدی شـــناخت دارند‪ ،‬با‬ ‫شـــعر مانـــوس هســـتند و ادبیـــات را به خوبی می شناســـند؛ چـــون یکی‬ ‫از ضروریاتـــی کـــه بـــرای انتخـــاب همکارانـــم مدنظـــر داشـــتم این بودکه‬ ‫با فضای ادبیات و شـــعر اشـــنایی داشـــته باشـــند تا به خوبـــی بتوانند از‬ ‫عهده مســـئولیت هنـــری و نقش هایشـــان بربیایند»‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت کبیـر تیزتـک کار مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪ 92818-774‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 156FMINCV2010150247‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NCV***125A9025152‬مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫‪ /12‬دوازده خدمات‬ ‫شهرداری نسیم شهر درنظردارد مناقصه عمومی خدمات «پروژه خرید‪ ،‬حمل و‬ ‫شسـاخته و پـل اهنی» بـه شـماره ‪2000093980000012‬‬ ‫نصـب قطعات بتنی پی ‬ ‫را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی‬ ‫پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در‬ ‫سـامانه مـورخ ‪ 1400/08/04‬می باشـد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت‪ :‬سـاعت ‪ 14:30‬روز شـنبه مورخ‬ ‫‪1400/08/08‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/08/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/08/22‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر‬ ‫تهـا‪ :‬ادرس‪ :‬تهـران‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا ک ‬ ‫بهارسـتان‪ ،‬نسیم شـهر‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬نبـش میـدان هفـت تیـر‪ ،‬شـماره‬ ‫تلفـن‪ 021-56754854 -56753655 :‬فکـس‪021-56775192 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز‬ ‫تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/11 :‬‬ ‫م الف ‪107/6‬‬ ‫یوسف نصیری‪ ،‬سرپرست شهرداری نسیم شهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/04/21-140060319014001492‬هیـات دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مصطفـی بدخشـان فرزنـد نورعلـی بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3020347025‬صادره از عنبراباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪197‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 581‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی قطعـه دو‬ ‫واقـع در اراضـی حسـین اباد جیرفـت بخش ‪ 45‬کرمـان خریداری از مالک رسـمی اقای کیومرث‬ ‫منشـی زاده محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/20 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫اقـای محمـد حسـینی نقوی اصالتـا طـی وارده ‪ 13465‬مـورخ ‪ 1400/06/27‬بـا تسـلیم دو بـرگ‬ ‫استشـهادیه محلـی کـه گواهـی امضـای شـهود ان طـی شـماره ‪ 5146‬مـورخ ‪ 1400/06/27‬دفتر‬ ‫اسـناد رسـمی ‪ 1289‬تهران ثبت گردیده اسـت مدعی اسـت که سـند مالکیت ‪260‬سـهم مشـاع‬ ‫از ‪ 37500‬مترمربـع ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن قطعـه ‪ 277‬تفکیکی پلا ک ‪ 88/4117‬مفـروز و‬ ‫مجزی شـده از ‪ 89/91‬واقع در تهران پارس بخش یازده تهران که ذیل ثبت ‪ 289‬صفحه ‪362‬‬ ‫دفتر یک تهران پارس بنام محمد حسـینی نقوی ثبت و سـند به شـماره چاپی ‪ 386057‬صادر‬ ‫و تسـلیم گردیـده و سـپس بـه علـت اسباب کشـی مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام‬ ‫معامله و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز از انتشار این‬ ‫ا گهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت اقـدام نماید‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت دراینصـورت پـس از تنظیـم صورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننـده‬ ‫مسـترد خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصلاح‬ ‫قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسـبت به‬ ‫صـدور المثنی سـند مالکیـت اقدام خواهـد نمود‪.‬‬ ‫رضا النچری‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس‬ ‫م الف ‪483‬‬ ‫ا گهی نتیجه تجدید انتخابات کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی‬ ‫شهرستاننهبندان‬ ‫به اسـتناد ماده ‪ 134‬قانون کار و دسـتورالعمل اصالحی ‪ 1396/04/27‬مربوط‪،‬‬ ‫بـه موجـب صورتجلسـه مـورخ ‪ 1400/07/19‬مجمـع عمومـی و جلسـه مـورخ‬ ‫‪ 1400/07/27‬هیئت مدیـره و سـایر مـدارک تسـلیمی‪ ،‬اسـامی و سـمت هـر یـک‬ ‫از اعضـای اصلـی و علی البـدل هیئت مدیـره و بازرسـان کانـون کـه از تاریـخ‬ ‫‪ 1400/07/19‬بـه مـدت چهـار سـال انتخـاب شـده اند بـه شـرح ذیـل می باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اقای غالمعلی روشندل؛ رئیس و دبیر هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬اقای ولی اله روشندل؛ نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫‪ -3‬اقای عبدالعزیز جمال پور؛ خزانه دار هیئت مدیره‬ ‫‪ -4‬اقای غالمعلی بندانی؛ عضو علی البدل هیئت مدیره‬ ‫‪ -5‬اقای امیر قاسمی؛ عضو علی البدل هیئت مدیره‬ ‫‪ -6‬اقای حسین بندانی نژاد؛ بازرس اصلی کانون‬ ‫‪ -7‬اقای رضا محمودی نیا؛ بازرس علی البدل کانون‬ ‫کانـون مذکـور بـه شـماره ‪ 12-5-502‬در اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه‪ ،‬کلیه اسناد و اوراق‬ ‫مالـی و بهـادار و تعهـداور بـا امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار‬ ‫و ممهـور بـه مهـر کانون معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫غالمرضا اشرفی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی‬ ‫مرا کز مشاوره و اطالع رسانی و خدمات کارافرینی استان خراسان شمالی‬ ‫به استناد ماده ‪ 10‬ائین نامه چگونگی تشکیل‪ ،‬حدود وظایف و اختیارات و چگونگی‬ ‫عملکـرد انجمن هـای صنفـی و کانون هـای مربوطـه موضـوع مـاده ‪ 131‬قانـون کار‪،‬‬ ‫اولیـن مجمـع عمومـی موسـس انجمـن صنفـی مذکـور‪ ،‬سـاعت ‪ 11‬روز یکشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1400/08/30‬در محـل سـالن جلسـات اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫بـه نشـانی بجنـورد‪ ،‬خیابـان طالقانـی شـرقی‪ ،‬بیـن طالقانـی ‪ 9‬و ‪ 11‬برگـزار می گـردد‪ .‬در‬ ‫ضمـن اعضـای محترمـی کـه تقاضـای کاندیداتـوری جهـت هیئت مدیـره و بـازرس‬ ‫را دارنـد‪ ،‬درخواسـت خویـش را حدا کثـر تـا یـک هفتـه پـس از انتشـار ایـن ا گهـی بـه‬ ‫نماینده هیئت موسس (عباس فیاض ‪ )09151881093‬و یا به اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی استان‪ ،‬حوزه تشکالت کارگری و کارفرمایی‪ ،‬واقع در خیابان طالقانی‬ ‫شـرقی‪ ،‬بیـن طالقانـی ‪ 9‬و ‪ 11‬تحویـل دهنـد (رعایـت شـرایط قانونی و اساسـنامه برای‬ ‫کاندیداهـا الزامی اسـت)‪/.‬ب‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصویب اساسنامه‬ ‫‪ -2‬انتخاب اعضای اصلی و عل البدل هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -3‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج ا گهی های انجمن صنفی‬ ‫هیئت موسس‪ -1 :‬عباس فیاض ‪ -2‬سهراب گیفانی ‪ -3‬شیردل نیازی‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2346‬‬ ‫به مناسبت هفته وحدت اسالمی‬ ‫امامت؛ از ملکوت تا ملک‬ ‫شیخ علی واشقانی فراهانی*‬ ‫یک ــه واژه مس ــجد از زب ــان قل ــم و دی ــد م ــردم عب ــور‬ ‫وقت ‬ ‫می کن ــد ب ــر ت ــوده م ــردم کارک ــرد مس ــجد ظه ــور می یابد‬ ‫ک ــه در ادبی ــات اس ــام دریافتن ــد مس ــجد نخس ــتین‬ ‫یس ــت که برای اح ــاد جامعه پربرکت و سرچش ــمه‬ ‫بنای ‬ ‫هدای ــت جهانیان اس ــت و خداوند این چنین ق ــرار داده‬ ‫ک ــه نام ــش در انج ــا یاد ش ــود و هر صب ــح و ش ــبانگاه او را‬ ‫نیای ــش می کنن ــد و مالک مس ــجد را باید خدا دانس ــت و‬ ‫چک ــس را با خ ــدا نباید خواند در ان که چهره مس ــجد‬ ‫هی ‬ ‫خداس ــت و هنگام ــی ه ــم ک ــه عاب ــد وارد ان می ش ــود‬ ‫شایس ــته اس ــت ک ــه خ ــود را زین ــت بخش ــد؛ ازهرلح ــاظ‬ ‫(عم ــل‪ ،‬نیت و اخ ــاص و گفت ــار) و حتی مس ــجد را بنابر‬ ‫یس ــت که بای ــد پا کیزه داش ــت هم برای‬ ‫اموزه ه ــای دین ‬ ‫عبادت کنن ــدگان و ه ــم از ان مج ــاوران ک ــه از اط ــراف‬ ‫در ان حض ــور می یابن ــد ب ــرای رس ــیدگی ب ــه امورش ــان یا‬ ‫اینک ــه خداون ــد را عب ــادت می کنند و ل ــذا در عبادت خدا‬ ‫و به خص ــوص در مس ــجد بای ــد توجه خوی ــش را منحصر‬ ‫به س ــوی خ ــدا ک ــرد و دی ــن و اعم ــال عب ــادی خوی ــش‬ ‫را خال ــص ب ــرای خ ــدا ک ــرد ک ــه ابادان ــی مس ــاجد الهی را‬ ‫تنه ــا کس ــانی انج ــام می دهن ــد که ایم ــان ب ــه خداوند و‬ ‫روز قیام ــت اورده ان ــد و در ان نم ــاز برپا می دارن ــد و زکات‬ ‫می پردازن ــد و از چی ــزی ب هج ــز خ ــدا نمی ترس ــند‪ .‬امی ــد‬ ‫اس ــت چنی ــن گروه ــی هدای ــت یابن ــد و ازجمل ــه م ــوارد‬ ‫ابادان ــی مس ــجد ت ــاوت ق ــران در ان اس ــت و همچنین‬ ‫منظ ــور از اح ــداث مس ــجد این اسـ ـت که اموزه ه ــای‬ ‫ق ــران در ان نش ــر و تروی ــج یاب ــد و از دیگر عوام ــل ابادانی‬ ‫مس ــجد ان اسـ ـت که م ــردم در ان حض ــور چشـ ـم گیری‬ ‫داش ــته باشند که در پویایی مس ــجد از اهمیت بسیاری‬ ‫برخ ــوردار اس ــت‪ .‬مس ــجد از همت شایس ــته نمازگ ــزاران‬ ‫حی ــات خواهد گرفت و همانا مســـجدیان ه ــم از فضای‬ ‫معن ــوی ان ثمـــرات مضاع ــف و متعدد خواهند داش ــت‬ ‫و خی ــر در جماع ــت اس ــت و از م ــوارد تاس ــیس مس ــجد‬ ‫مقص ــود تقوی ــت تقوا و نش ــر و ترویج ان در جامعه اس ــت‬ ‫ک ــه در مت ــون دینی امده اس ــت‪ .‬ان مس ــجدی ک ــه از روز‬ ‫نخس ــت ب ــر پایه تق ــوا بنا ش ــده شایس ــته تر اس ــت که در‬ ‫ان (ب ــه عب ــادت و اقام ــه نم ــاز و قرائ ــت ق ــران و فعالی ــت‬ ‫فرهنگ ــی مذهبی) بایس ــتی باش ــد و اش ــخاصی ک ــه وارد‬ ‫ای ــن خان ــه مق ــدس و اس ــمانی می ش ــوند این اسـ ـت که‬ ‫پا کیزه ش ــوند و از ظرفیت و استعداد مسجد اعمال و روح‬ ‫و روان خوی ــش را اصالح و س ــامت دارن ــد و فعالیت های‬ ‫اقتصادی درراس ــتای رس ــالت مس ــجد همخوان ــی ندارد‬ ‫و بلک ــه در ش ــان و قداس ــت مس ــجد فعالی ــت اقتصادی‬ ‫نخواه ــد ب ــود که در ادبیات اس ــام از فعالی ــت اقتصادی‬ ‫ی ــا اینک ــه دسـ ـت اویز سیاس ــیون ش ــود من ــع ش ــده؛ اما‬ ‫به معنای عام توصیه ش ــده اس ــت که مس ــجد خیمه گاه‬ ‫جامع ــه اس ــامی و مس ــاعدت در جمی ــع ام ــور ف ــردی و‬ ‫یس ــت ک ــه مس ــجد و نب ــوت و ام ام ــت؛ عام ــل‬ ‫اجتماع ‬ ‫وح ــدت در جامع ــه اس ــامی و بلک ــه در جامعه بش ــریت‬ ‫اس ــت‪ .‬مسجد س ــفارتخانه اسالم و امام س ــفیر ان است‬ ‫و مس ــجد می تواند در تمام ابعاد جامع ــه دارای محوری‬ ‫بنی ــادی باش ــد که پیامبر اس ــام نی ــز ب ــه ان جامه عمل‬ ‫پوش ــاند‪ .‬ازجمله اقدامات پیامب ــر(ص) از اینکه اصحاب‬ ‫س ــفه بدون اس ــکان و امکانات الزم بودند جایی در جوار‬ ‫مس ــجد اح ــداث ک ــرد و ان ه ــا را در ان ج ــای داد و خود‬ ‫نی ــز ب ــرای ان ها غ ــذا مـ ـی اورد و با ایش ــان می ــل می کرد و‬ ‫یک ــرد و جایی را‬ ‫همچنی ــن به ام ــور ان ها نیز رس ــیدگی م ‬ ‫نی ــز در جوار مس ــجد درنظر گرف ــت و مجروحین جنگ را‬ ‫در ان ج ــای داد و زن ــی از ان ها به دس ــتور پیامبر طبابت‬ ‫یک ــرد‪ .‬و همچنی ــن تاس ــیس کتابخان ــه‬ ‫و پرس ــتاری م ‬ ‫در مس ــجد و تش ــکیل جلس ــات قران ــی و مس ــائل روز را از‬ ‫برنامه های فرهنگی مس ــجد می دانس ــت و تمام زوایای‬ ‫زندگ ــی م ــردم را به نحوی با مس ــجد تلفیق ک ــرده بود‪ .‬و‬ ‫همانا مس ــجد امام رضا(ع) از بدو س ــاخت بنای مس ــجد‬ ‫بنا بر این داش ــته اس ــت که مس ــجد را به مقتضای زمان‬ ‫س ــاخته و برمبنای نیاز روز مدیریت کن ــد که ا گر نگوییم‬ ‫یس ــت که‬ ‫از مس ــاجد بی نظی ــر؛ بلک ــه ازجمله مساجد ‬ ‫ش ــبانه روز در خدمت مردم است و امام جماعت مسجد‬ ‫بی وقف ــه ش ــبانه روز در شبس ــتان مس ــجد پاس ــخگوی‬ ‫مراجعات مردم اس ــت و مسافرین س ــطح کشور و استان‬ ‫تهران و بین ش ــهری و تا کس ــیرانان از اس ــکان مس ــجد با‬ ‫هماهنگـــی دفتر مســـجد امام رضـــا(ع) رایگان اســـتفاده‬ ‫می کننـــد و مســـجد دارای مهدکودک اســـت و نیـــز دارای‬ ‫کتابخانه مجه ــز و کتاب های معتبر روایی‪ ،‬تفس ــیر قران‬ ‫بـــوده و طالبان علـــم و دانش از ان ها اســـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫و ام ــا مس ــجد دارای چه ــار مقول ــه اس ــت؛ به این مفهوم‬ ‫وج ــود تکوینی مس ــجد ک ــه ازلح ــاظ معماری‪ ،‬س ــاخت‬ ‫ســـنتی‪ ،‬مذهبـــی و جاذبه دینـــی و معنـــوی در ان حا کم‬ ‫باشـــد و مقوله دیگر مردم هســـتند که در محتوا و هویت‬ ‫ان نقش بســـزایی دارند و اما مقوله دیگر هویت مســـجد‬ ‫اســـت که در ان توحیـــد و نبوت و قـــران عملکرد بنیادی‬ ‫دارنـــد که بـــا روح معنوی مســـجد دارای حیـــات خواهد‬ ‫بود و مســـجد زمانی مسجد اســـت که با هویت تشریحی‬ ‫مس ــجد باش ــد و ازجمل ــه مقول ــه دیگ ــر چش ــمگیربودن‬ ‫مس ــجد ب ــه حض ــور ام ــام جماعت اســـت کـــه امامـــت از‬ ‫ملک ــوت تا مل ــک اس ــت و همچنـــان این امامـــت محور‬ ‫انســـجام ملی و وحدت امت اســـام در تاریـــخ از محراب‬ ‫مس ــجد اس ــت ک ــه پیامب ــر اس ــام‪ ،‬امـــام االئمـــه بـــود و‬ ‫اهل بی ــت(ع) و خان ــدان ان حضـــرت محـــور وحـــدت‬ ‫و هدای ــت م ــردم به س ــوی س ــعادت دنیـــوی و اخـــروی‬ ‫بودن ــد که فع ــاالن فرهنگ ــی و مذهبی مســـاجد در عصر‬ ‫معاصـــر چـــه الگویی برتر از رســـول خدا خواهند داشـــت‪.‬‬ ‫ان حض ــرت نیز در تم ــام جوانب جامعه الگو و سرمشـــق‬ ‫اس ــت‪ .‬پیامب ــر اس ــام درح ــال بیمـــاری هـــم امامـــت در‬ ‫محراب مس ــجد را حفظ ک ــرد و یکـــی از مهم ترین پایگاه‬ ‫خدمـــت رســـول خدا(ص) به مردم مســـجد بـــود که بعد‬ ‫از نم ــاز و قب ــل از نم ــاز ب ــه امور مـــردم رســـیدگی می کرد و‬ ‫حت ــی به همین لح ــاظ نماز جماعـــت را به تانی و ســـبک‬ ‫می خوانـــد و با مـــردم و از مردم و در بین مـــردم و هم زبان‬ ‫یکـــرد و در خارج از مســـجد‬ ‫ان ه ــا ب ــود و س ــاده زندگی م ‬ ‫مح ــل کار خ ــود را در من ــزل ای ــوب طبقـــه اول قـــرار داده‬ ‫ک ــه م ــردم به س ــهولت به ن ــزد ان حضـــرت حضـــور یابند‬ ‫و پیامب ــر به اصح ــاب خود اظهار می داشـــت کســـانی که‬ ‫توانای ــی حض ــور ندارن ــد ت ــا ب ــه کارهـــای ان ها رســـیدگی‬ ‫ش ــود ب ــه م ــن اط ــاع دهید ت ــا بـــه امـــور ان ها رســـیدگی‬ ‫کن ــم‪ .‬پیامب ــر(ص) از مس ــجد ب ــه ماموریـــت می رفـــت و‬ ‫پ ــس از بازگش ــت از ماموری ــت اول وارد مســـجد می شـــد‬ ‫و م ــردم را از عملک ــرد خ ــود در جریـــان می گذاشـــت و‬ ‫همچنیـــن امام علی(ع) با مـــردم هماهنگ بـــود و در کار‬ ‫قض ــاوت و مس ــائل جن ــگ با کســـی مشـــورت نمی کرد و‬ ‫امـــا در موارد اجتماعـــی پیامبرگونه عمـــل می کرد و حتی‬ ‫امـــام علی(ع) در مســـجد با مـــردم بیعت کرد و خواســـتار‬ ‫این بودک ــه کس ــی از ان حض ــرت گله مند نباشـــد و عموم‬ ‫مـــردم ازجمله خردســـاالن‪ ،‬بیماران و پیرمـــردان همگی‬ ‫خوشـــحال شـــدند از این بیعت‪ .‬امام علی(ع) نیز ســـاده‬ ‫یک ــرد و ب ــا عمل به تبلیغ دقت بســـیار داشـــت‬ ‫زندگ ــی م ‬ ‫و در بحرانی تریـــن زمـــان در جامعه بـــود و در عصر معاصر‬ ‫مســـجد که جایگاه معارفه امت اســـام اســـت با اقتدا به‬ ‫تجربیـــات انبیـــاء و اهل بیت تـــوان اســـتحکام اموزه های‬ ‫دینـــی و نشـــر ان را از مســـجد خواهنـــد داشـــت ک ــه وقت‬ ‫مفیـــد و مطلوب خویـــش را به مســـجد اختصاص دهند‬ ‫کـــه مهم ترین شـــاخصه خدمـــت امام جماعت مس ــجد‬ ‫و بلکـــه اصـــل بـــرای امام مســـجد‪ ،‬حضـــور در مس ــجد و‬ ‫خدمت به مردم اســـت و ان نماینده بیـــن مردم و دولت‬ ‫و حکومـــت یا بیـــن خالق و مخلـــوق اســـت و کاری غیر از‬ ‫امامـــت در مســـجد بـــرای امام مســـجد ان چنـــان از دید‬ ‫مـــردم و دین مطلوب نیســـت‪ .‬امام جماعـــت زمانی واژه‬ ‫امـــام را معنـــا می کند کـــه در جمیع جهات مســـجد امام‬ ‫جماعت باشـــد و اینجاست که امام جماعت مدیر دینی‬ ‫مردم در مسجد اســـت‪ .‬شایسته است امام جماعتی که‬ ‫همیشـــه در خدمت مسجد و مردم اســـت افراد متمکن‬ ‫و اشـــخاص حکومتـــی و دولتـــی در پویایی مســـجد امام‬ ‫جماعـــت را مســـاعدت کنند که اســـتمرار نظام اس ــامی‬ ‫و وحدت و انســـجام از ثمرات مســـجد اســـت کـــه پیامبر‬ ‫اســـام بـــا احداث مســـجد‪ ،‬وحـــدت و صـــدای اس ــام را‬ ‫از مســـجد طنین انـــداز کـــرد و پایه گـــذار نمـــاز جماع ــت‬ ‫رســـول خـــدا(ص) و بقای نماز جماعت امام حس ــین(ع)‬ ‫در تاریـــخ به شـــمار می رونـــد‪ .‬می تـــوان ســـیره اخالق ــی‬ ‫پیامبـــر(ص) و امـــام صـــادق(ع) و اهل بیـــت(ع) و این ــده‬ ‫اســـام را از مســـجد پویا کرد و همانا امام زمان هم نیز در‬ ‫مســـجد زندگی خواهد کرد و در مســـجد کوفه اداره نظام‬ ‫اســـامی را مدیریت خواهد کرد و در پایان یاداور می شود‬ ‫مقبولیـــت امـــام جماعـــت در مســـجد بـــه عملک ــرد امام‬ ‫جماعت بستگی حقیقی دارد و مسجد با ائین نامه اداره‬ ‫نمی شـــود؛ بلکه با ایمان و عمل و خیرخواهی و رسیدگی‬ ‫به امور مردم و همت ویژه امام جماعت مســـجد خواهد‬ ‫درخشـــید و در شـــان امـــام جماعت نیســـت که خ ــود را‬ ‫دســـت اویز سیاســـیون کند؛ بلکه با روح انقالبـــی و اتش‬ ‫بـــه اختیـــار باید امـــام بحران ها باشـــد‪.‬‬ ‫(ع)‬ ‫* موسس و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2346‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‪:‬‬ ‫مشکل بانکی واحدهای صنعتی حل خواهد شد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان‪ ،‬در نشست با جمعی‬ ‫از سـرمایه گذاران شـهرک صنعتی بندر ترکمن‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬دبیرخانه ستاد‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی دادگسـتری اسـتان ‪ 20‬مـورد از مشـکالت بانکـی واحدهـای‬ ‫صنعتـی را بـرای فعالیـت شناسـایی کـرده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی استان گلستان؛ حیدر اسـیابی در ادامه نشستی‬ ‫با اعضای شورای هماهنگی بانک های عامل در استان برگزار و مصوب شد تا‬ ‫مشکل بانکی واحدهای صنعتی برای همیشه حل و تولید در مسیر رونق قرار‬ ‫گیرد‪.‬اسیابیهمچنینباشنیدنمشکالتسرمایه گذارانواحدهایصنعتی‬ ‫در شـهرک صنعتی بندر ترکمن تسـریع در صدور سـند مالکیت اراضی‪ ،‬تامین‬ ‫اب صنعتی پایدار توسـط شـرکت اب منطقه ای و رفع موانع بانکی واحدهای‬ ‫صنعتـی را خواسـتار شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‬ ‫گلسـتان گفت‪« :‬صدور سـند برای اراضی دچار تاخیر شـده اسـت و برای صدور‬ ‫سـند اراضـی ایـن شـهرک در مرحلـه پیگیـری بـا اداره کل ثبت اسـناد و املا ک‬ ‫استان و دستگاه های متولی هستیم»‪ .‬وی از صدور مجوز حفر یک حلقه چاه‬ ‫اب برای تامین اب واحدهای تولیدی و صنعتی دراین شـهرک توسـط شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای اسـتان خبـر داد و اضافه کـرد‪« :‬به زودی با برگزاری مناقصه حفر‬ ‫چـاه و بهر هبـرداری از ان عملیاتـی خواهـد شـد و بـا ایجـاد و حفـر چـاه مشـکالت‬ ‫واحدهـای صنعتـی مسـتقر در شـهرک صنعتـی حـل خواهـد شـد»‪ .‬همچنین‬ ‫رضـا شـهمرادی اضافـه کـرد‪« :‬بـرای مشـکل تامیـن امنیت شـهرک و جابجایی‬ ‫و انتقـال جـاده روسـتاهای هم جـوار که از داخل شـهرک عبور می کند و موجب‬ ‫بـروز مشـکالتی بـرای صنعتگـران شـده اسـت درحال پیگیـری بـا فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان ترکمن و روسـای شـورای اسلامی روسـتاهای هم جوار هسـتیم»‪.‬‬ ‫بهره برداری از مرکز اموزش هتلداری و بوم گردی گرگان‬ ‫در دهه فجر‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای گلسـتان گفـت‪« :‬مرکـز امـوزش هتلـداری‬ ‫و بو مگـردی گـرگان دهـه فجـر به بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬سـید علیرضـا‬ ‫حسـینی طلب در جلسـه شـورای مهـارت گلسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بازنگـری و‬ ‫به روزرسـانی سـند مهـارت گلسـتان درحال انجـام اسـت و تـا پایـان اواخـر پاییـز‬ ‫سـند کاربـردی ان تحویـل اسـتان می شـود»‪ .‬وی از تدویـن اطلـس مشـاغل‬ ‫مهارتـی در حـوزه گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان خبـر داد و افـزود‪« :‬الحـاق‬ ‫پیوسـت مهارتی در همه طر ح های عمرانی و صنعتی اسـتان با ضرورت تغییر‬ ‫نگاه به مهارت اموزی تصویب شده است»‪ .‬طبق گفته حسینی طلب‪ ،‬شورای‬ ‫مهارتـی بـا هـدف ارتقـای مهـارت در همـه شهرسـتان های اسـتان ایجـاد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬دانشـجویان‪ ،‬دانش اموزان‪ ،‬سـربازان‪ ،‬فار غ التحصیالن‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬پناهنـدگان و غیـره در گـروه هـدف مـا قـرار دارنـد»‪ .‬حسـینی طلب‬ ‫اضافـه کـرد‪ ۳۷۲« :‬اموزشـگاه بخـش فنی وحرفـه ای تنهـا بـر ان هـا نظـارت‬ ‫می کند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در سـال گذشـته دوهزار و ‪ ۵۵۹‬دوره اموزشـی در ‪۶۳۰‬‬ ‫حرفـه اجـرا کـرده و ‪۳۲‬هـزار و ‪ ۴۲۶‬نفـر از ان بهره منـد شـدند»‪ .‬مدیـرکل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای گلسـتان همچنیـن از امـوزش ‪۱۰‬هـزار و ‪ ۱۴۹‬نفـر در شـش ماهه‬ ‫امسـال خبـر داد‪ .‬حسـینی طلب گفـت‪« :‬هـم در بخـش خصوصـی و هـم در‬ ‫بخش دولتی اموزش ها نسـبت به سـنوات قبل رشد زیادی یافته اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در سـال گذشـته دوهـزار و ‪ ۴۴۰‬سـرباز از اموزش هـای مهارتـی برخـوردار‬ ‫شدند»‪ .‬حسینی طلب توضیح داد که ‪۳۰‬درصد کار مهارت اموزی با مشارکت‬ ‫و انعقاد تفاهم نامه دستگاه های دیگر انجام می شود‪ .‬وی به پروژه های مهم‬ ‫اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬مرکـز تخصصـی کشـاورزی در رامیـان (‪۵۰‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی)‪ ،‬مرکز امـوزش فنی وحرفـه ای مراوه تپه و گنبـدکاووس‪ ،‬مرکز‬ ‫امـوزش هتلـداری و بو مگـردی گـرگان؛ ازجملـه پروژه هـا بـوده کـه مرکـز امـوزش‬ ‫هتلـداری در دهـه فجـر افتتـاح می شـود»‪.‬‬ ‫نشستصمیمی‬ ‫مدیران کل کمیته امداد‪ ،‬بنیاد مسکن و بهزیستی‬ ‫عیسـی بابایـی (مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان گلسـتان) بـا مدیـران کل بنیـاد‬ ‫مسـکن و بهزیستی اسـتان درراستای بررسی وضعیت پیشرفت مسکن طرح‬ ‫ایتـام‪ ،‬محرومیـن و طر ح هـای مشـترک بنیاد مسـکن و کمیته امـداد و انجمن‬ ‫خیرین مسکن ساز و همچنین بهره گیری از زمین های بنیاد مسکن به منظور‬ ‫رفـع مشـکل مسـکن مددجویـان تحت حمایـت کمیتـه امـداد و بهزیسـتی‬ ‫فاقـد زمیـن دیـدار و گفتگـو کـرد‪ .‬دراین دیـدار مشـترک‪ ،‬مشـارکت و اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت های بهزیستی در بخش های اورژانس اجتماعی‪ ،‬مرا کز مشاوره و ترک‬ ‫اعتیـاد و ارجـاع مددجویـان تحت حمایـت کمیتـه امـداد جهـت بهره منـدی از‬ ‫ایـن مرا کـز نیـز در دسـتورکار قـرار گرفت‪.‬‬ ‫نشست کنتورخوان ها‬ ‫با سرپرست اداره گاز منطقه یک گرگان‬ ‫نهـا و تا کیـد بـر انجـام به موقـع‬ ‫بـا هـدف بررسـی مسـائل و مشـکالت کنتورخوا ‬ ‫وظایفمحوله‪،‬نشستیباحضور سیدجوادموسوی(سرپرستاداره گاز منطقه‬ ‫یـک مرکـز اسـتان گلسـتان) به همـراه علیرضـا جنگدوسـت (مسـئول خدمـات‬ ‫متقاضیـان و مشـترکین) در محـل دفتـر اداره گاز مذکـور برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان؛ در ابتدای این نشست سرپرست اداره‬ ‫نهـا گفـت‪:‬‬ ‫گاز منطقـه یـک گـرگان باتا کیدبـر اهمیـت وظایـف محولـه کنتورخوا ‬ ‫نهـا به عنـوان سـفیران شـرکت ضمن ارتباط مسـتقیم با مشـترکین‪،‬‬ ‫«کنتورخوا ‬ ‫رسـالت مهـم و تاثیرگـذاری درزمینـه وصـول مطالبـات به موقـع شـرکت به عهـده‬ ‫دارنـد»‪ .‬وی ازجملـه وظایـف مهـم این بخـش را مراجعـه بـه منـازل مشـترکین و‬ ‫ثبت شماره کنتور‪ ،‬توزیع قبوض گازبها و پیگیری وصول مطالبات عنوان کرده‬ ‫که کوچک ترین خلل دراین زمینه و ثبت اشتباه شماره کنتور و واردکردن ان در‬ ‫سـامانه شـرکت‪ ،‬منجر به عدم دریافت کامل مطالبات شـرکت شده و مشکالتی‬ ‫را بـرای مشـترکین گرامـی ایجـاد می کنـد کـه نارضایتـی انـان را به همـراه خواهـد‬ ‫نهـا عالوه بر اینکـه بایـد رفتـاری محترمانـه و‬ ‫داشـت‪ .‬موسـوی افـزود‪« :‬کنتورخوا ‬ ‫شایسته با مشترکین داشته باشند‪ ،‬الزم است وظایف محوله را به نحومطلوب‬ ‫انجام دهند تا در تحقق اهداف شـرکت مشـکلی ایجاد نشـود»‪ .‬سرپرسـت اداره‬ ‫گاز منطقـه یـک مرکـز اسـتان گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬ازطرفـی پیمانـکاران و‬ ‫کارفرمایـان اداره نیـز ضـرورت دارد توجـه ویـژه ای به خواسـته های کنتورخوان ها‬ ‫و پرداخـت به موقـع حق وحقـوق انـان داشـته باشـند تـا ایـن بزرگـواران بتواننـد با‬ ‫انگیـزه ای مضاعـف در رسـالتی کـه دارنـد ایفـای نقش کنند»‪.‬‬ ‫برخورد فیزیکی در یکی از کمپ های ترک اعتیاد گرگان‬ ‫معـاون پیشـگیری بهزیسـتی گلسـتان با اشـاره به برخـورد فیزیکـی در یکـی‬ ‫از کمپ هـای تـرک اعتیـاد گـرگان‪ ،‬گفـت‪« :‬فعالیـت ایـن مرکـز به حالـت تعلیـق‬ ‫درامـده و فـرد خاطـی هـم از کار معلق شـد»‪ .‬فیلمـی در فضای مجازی مبنی بر‬ ‫کتـک کاری و درگیـری فیزیکـی یکی از بیماران در مرکز ترک اعتیاد گرگان منتشـر‬ ‫شـد کـه بازتـاب زیـادی در بیـن رسـانه داشـت‪ .‬به دنبـال این مسـئله‪ ،‬معـاون‬ ‫پیشـگیری بهزیسـتی اسـتان گلسـتان گفـت‪« :‬طـی بررسـی موضـوع و بازبینی‬ ‫فیلم دوربین های مرکز‪ ،‬فردی که برای درمان اعتیاد در مرکز نگهداری می شد‬ ‫قصـد فـرار داشـته و مسـئوالن حاضـر کمـپ نسـبت بـه بازگشـت او اقـدام کـرده‬ ‫یکـه دسـتور مدیـرکل ضوابـط کاری و‬ ‫بودنـد»‪ .‬مریـم رضایـی افـزود‪« :‬از انجای ‬ ‫منشـور اخالقـی مـا نسـبت به حفـظ حرمـت و کرامت مددجویـان تا کیـد دارد‪،‬‬ ‫بـا مرکـز برخـورد و از امـروز تـا بررسـی نهایـی و تشـکیل و رای کمیسـیون مربـوط‬ ‫به حالـت تعلیـق در امـده و بـا عوامـل موضـوع برخـورد قاطـع و فـرد خاطـی از‬ ‫مدیـران مجموعـه به خاطـر مسـامحه و سـهل انگاری از کار معلـق شـد»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬انتقـال موضوعـات به مجموعه اداره کل بهزیسـتی موجب تسـریع‬ ‫بـر امـر نظـارت مـداوم ایـن اداره کل دارد و شـهروندان می تواننـد موضوعـات‬ ‫مشـابه را قبل از نشـر در فضای مجازی و گاهی از بین رفتن کرامت مددجویان‬ ‫تحت پوشـش به صفحات مجازی این اداره کل و یا مدیران ارشـد این اداره کل‬ ‫انتقـال دهنـد تـا در اسـر ع وقت پیگیری و حل شـود تا موجب جریحه دار شـدن‬ ‫افـکار عمومـی هم نشـود»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان لرستان خبر داد؛‬ ‫فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در ‪ 761‬روستای لرستان‬ ‫(ره)‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در‬ ‫اسـتان لرسـتان گفـت‪« :‬درحال حاضـر بنیـاد‬ ‫برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در ‪۷۶۱‬‬ ‫روسـتای اسـتان درجهـت ایجـاد اشـتغال‬ ‫فعالیـت دارد‪ ،‬ضمن اینکـه اغلـب طر ح هـا‬ ‫در روسـتاهای هـدف به صـورت خـرد و‬ ‫خوداشـتغالی درحال اجراسـت»‪ .‬حامـد‬ ‫ویسـکرمی در تشـریح عملکردهـای سـتاد‬ ‫اجرایـی فرمـان امـام(ره) در لرسـتان‪ ،‬اظهـار‬ ‫کرد‪« :‬این مجموعه به عنوان دستگاه پیشرو‬ ‫در امـر محرومیت زدایـی و توجـه بـه رفـع‬ ‫مشـکالت اقشـار نیازمنـد در سـطح کشـور و‬ ‫بالطبـع اسـتان به طورجـدی فعـال اسـت»‪.‬‬ ‫حضور فعال ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در حوزه های مختلف‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬سـتاد اجرایـی فرمان‬ ‫امـام(ره) در حوزه هـای عمرانـی و زیربنایـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و اشـتغال زا و در بخش هـای‬ ‫اجتماعـی حضـور پررنـگ و خوبـی داشـته و‬ ‫این فضـا ادامـه پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬رئیـس‬ ‫سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در لرسـتان‬ ‫بااشـاره به فعالیت هـای این مجموعـه‬ ‫درزمینـه اشـتغال‪ ،‬این اقدامـات را در دو‬ ‫بخش قابل ارزیابی خواند و افزود‪« :‬نخسـت‬ ‫اشـتغال روسـتایی کـه اهدافـی همچـون‬ ‫مکـردن‬ ‫ممانعـت از مهاجـرت بـه شـهر و فراه ‬ ‫زمینـه مهاجـرت معکـوس روسـتاییان‬ ‫را دنبـال می کنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫تسـهیالت پرداختی برای اشـتغال روستایی‬ ‫قرض الحسـنه و بـدون سـود و بازپرداخـت‬ ‫پنج سـاله اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬سـقف تسـهیالت‬ ‫بسـته بـه نـوع طـرح تـا ‪۲۰۰‬میلیون تومـان نیز‬ ‫ارتقـاء خواهـد یافـت‪ ،‬بااین وجـود پایـه هـر‬ ‫طـرح ‪۵۰‬میلیون تومان بـوده و گاهی با کمتر‬ ‫موانـع بازدیـد می کننـد»‪.‬‬ ‫(ره)‬ ‫ازاین مقـدار نیـز طـرح اجرایـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫دامنه گستردهعناوینشغلی‬ ‫در حوزه اشتغال روستایی‬ ‫رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) در‬ ‫لرسـتان دامنـه عناویـن شـغلی در حـوزه‬ ‫اشـتغال روسـتایی را گسـترده عنـوان و‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬درزمینـه مشـاغل مرتبـط بـا‬ ‫کشـاورزی یکـی از اولویت هـا کشـت گیاهـان‬ ‫یسـت‪ ،‬مشـاغل فنـی در روسـتاها‬ ‫داروی ‬ ‫و طر ح هایـی درزمینـه پوشـا ک همگـی از‬ ‫طر ح های موردتوجه در ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امـام(ره) اسـت»‪ .‬ویسـکرمی درخصـوص‬ ‫نحوه دریافت تسـهیالت توسـط روسـتاییان‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬در سـطح هـر شهرسـتان‪،‬‬ ‫کارگروهی متشکل از فرماندار‪ ،‬ستاد اجرایی‪،‬‬ ‫مجـری بنیـاد برکـت و دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫ذی ربـط تشـکیل و موظـف بـه شناسـایی‬ ‫مکـردن زمینه هـای‬ ‫روسـتاهای هـدف و فراه ‬ ‫توسـعه روستاسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬پس از‬ ‫مشخص شـدن روسـتاهای هدف‪ ،‬مجری و‬ ‫تسهیلگران سـتاد اجرایی فرمان امام(ره) در‬ ‫محـل حاضـر شـده و بـا اهالـی و افـراد مرجـع‬ ‫ماننـد دهیاران کارگروهی تشـکیل می دهند‬ ‫کـه ظرفیت هـا را شناسـایی و باتوج هبـه‬ ‫اسـتعدادیابی بـه متقاضیـان تسـهیالت‬ ‫پرداخـت می کننـد»‪ .‬رئیـس سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان امـام(ره) در لرسـتان بابیان اینکـه‬ ‫پرداخـت تسـهیالت شـرایط سـختی نـدارد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬بـرای مجموعـه انچـه مهـم‬ ‫اسـت اینکـه متقاضـی در سـن کار بـوده و‬ ‫به دنبـال ایجـاد اشـتغال باشـد‪ ،‬درصـورت‬ ‫نشـرایط تسـهیالت پرداخـت‬ ‫تحقـق ای ‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬ویسـکرمی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«تسـهیلگران از زمـان شناسـایی ظرفیت هـا‬ ‫تـا انتهـای پرداخـت و مرحلـه ایجـاد شـغل‪،‬‬ ‫به مـدت سه سـال در کنـار طـرح حضـور‬ ‫داشـته و بـا صـورت مسـتمر و مقطعـی از‬ ‫پیشـرفت کار به منظـور تحقـق شـغل در‬ ‫روسـتا و همچنیـن ادامـه حمایت هـا و رفـع‬ ‫ایجاد صندوق مالی در روستاها‬ ‫وی بـه ایجـاد صنـدوق مالـی در روسـتاها‬ ‫درراسـتای توسـعه اشـتغال روسـتایی اشـاره‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪« :‬هـدف از تشـکیل‬ ‫صنـدوق‪ ،‬ایجـاد ظرفیـت مالـی در کنـار‬ ‫طر ح هـای ایجادشـده جهـت تامیـن اعتبـار‬ ‫و همچنیـن رفـع مشـکالت عمومـی روسـتا‬ ‫است»‪ .‬رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره)‬ ‫در لرسـتان ادامـه داد‪« :‬در فـاز دوم و پـس از‬ ‫گذشـت دوسـال از اجـرای طـرح و پـس از‬ ‫ارزیابـی‪ ،‬چنانچـه طر ح هـا موفـق شـوند‪،‬‬ ‫طر ح هـای خـرد را در قالـب شـرکت های‬ ‫حقوقـی اشـتغال زا سـاماندهی می کنیـم»‪.‬‬ ‫ویسـکرمی از پرداخـت ‪۴۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه در حـوزه اشـتغال‬ ‫روسـتایی خبـر داد و گفـت‪« :‬سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان امـام(ره) بـا پرداخـت این میـزان‬ ‫غبـر ‪۲۶‬هـزار طـرح اشـتغال‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬بال ‬ ‫روسـتایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫ایجاد شده است»‪ .‬وی بابیان اینکه هرساله‬ ‫به تعـداد روسـتاهای هـدف افـزوده خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬لرسـتان درزمینـه‬ ‫میـزان تسـهیالت پرداختـی و همچنیـن‬ ‫اشـتغال ایجادشـده رتبـه سـوم کشـور را‬ ‫پـس از اسـتان های سیستان وبلوچسـتان‬ ‫و خوزسـتان دارد»‪ .‬وی بااشـاره به اجـرای‬ ‫طـرح «بـه روسـتا برمی گـردم» درجهـت‬ ‫مهاجرت معکوس روستاییان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«تمامـی افرادی کـه از روسـتا مهاجـرت کـرده‬ ‫و تمایـل بـه بازگشـت دارنـد‪ ،‬می تواننـد پـس‬ ‫یگـردم‬ ‫از اسـتقرار در سـامانه بـه روسـتا برم ‬ ‫ثبت نـام کننـد‪ ،‬بـدون تردیـد توسـط بنیـاد‬ ‫برکـت بـرای ایجاد اشـتغال موردحمایت قرار‬ ‫خواهنـد گرفـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران بیان کرد؛‬ ‫اسایش و امنیت کاربران جاده ای ؛ هدف اصلی اجرای طرح راهداری زمستانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مازنـدران در نشسـت هم اندیشـی‬ ‫مسـئولین ادارات کل راهـداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای اسـتان های مازنـدران و گلسـتان‬ ‫کـه به منظـور هماهنگی هـای الزم جهـت‬ ‫اجـرای مطلـوب طـرح راهـداری زمسـتانی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬در اجـرای‬ ‫طـرح راهـداری زمسـتانی‪ ،‬هـدف اصلـی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫اسـایش و امنیـت کاربـران جاده ا ‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران؛‬ ‫مهنـدس عباسـعلی نجفـی هـدف از برگـزاری‬ ‫این نشسـت را هماهنگـی و همـکاری الزم‬ ‫درجهـت رفع موضوعات مرتبط برای اجرای‬ ‫طـرح عملیـات راهـداری زمسـتانی برشـمرد‬ ‫و اظهـار داشـت‪« :‬بخـش اعظمـی از ترافیـک‬ ‫و تـردد کشـور از پایتخـت بـه مازنـدران بـوده و‬ ‫می بایست درخصوص ایمن سازی و افزایش‬ ‫ضریـب ایمنـی جاده هـای ایـن اسـتان و‬ ‫استان های هم جوار نگاه ویژه و ملی صورت‬ ‫گیـرد»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جاده ای اسـتان مازندران درادامه بر ضرورت‬ ‫برقـراری تـردد در تمامـی ایـام سـال اشـاره و‬ ‫تصریح کرد‪« :‬حفظ ارتباطات و تداوم جریان‬ ‫پیوسـته شـبکه حمل ونقـل و باالخـص‬ ‫شـبکه حمل ونقـل جـاده ای در تمامـی ایـام‬ ‫سـال از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت کـه‬ ‫کوچک تریـن عامـل بازدارنـده این جریـان‬ ‫پیوسـته‪ ،‬صدمـات جبران ناپذیـری را‬ ‫به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم وارد خواهـد‬ ‫کـرد»‪ .‬مهنـدس نجفـی دراین نشسـت‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد بتوانیـم بـا بهره گیـری از‬ ‫تجربیـات و تعامـل تمامی مدیـران و برگـزاری‬ ‫جلسـات مسـتمر و ماهانـه بسـتری مناسـب‬ ‫بـرای ارتقـای حـوزه راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای فراهـم کنیـم‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬همـکاری و هماهنگی بیـن ادارات کل‬ ‫اسـتان های هم جـوار در ایجـاد گشـت های‬ ‫جاده ای (ماشـین سبک)‪ ،‬استفاده مناسب‬ ‫و بهره بـرداری بهتـر از سـامانه های هوشـمند‬ ‫جـاده ای و بانک هـای اطالعاتـی تـردد‬ ‫جـاده ای‪ ،‬برگـزاری جلسـات هماهنگـی و‬ ‫تصمیم گیری های مشترک فی مابین‪ ،‬منجر‬ ‫بـه نتایج خوب و موثرتری بـرای اجرای طرح‬ ‫راهـداری زمسـتانی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تا کید بر بزرگداشت مفاخر و معرفی میراث فرهنگی‬ ‫در شورای فرهنگ عمومی شهرستان‬ ‫یک صدمیـن نشسـت شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان ری بـا حضـور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین شـاهچراغی (امام جمعه شـهرری)‪ ،‬حسین توکلی‬ ‫کجانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری) و جمعـی از‬ ‫مسئوالن‪ ،‬در مجتمع فرهنگی هنری شیخ ابوالفتوح رازی برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ دراین نشسـت‪،‬‬ ‫اخریـن اقدامـات صورت گرفتـه در خصـوص انتخـاب روز «ری»‪ ،‬ایجـاد یادمـان‬ ‫زکریـای رازی‪ ،‬مسـائل حـوزه ری شناسـی‪ ،‬برنامه ریـزی بزرگداشـت یـوم اهلل ‪۱۳‬‬ ‫ابـان‪( ،‬روز دانش امـوز و روز ملـی مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی) و برنامه های هفته‬ ‫کتاب خوانی بررسی شد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین شاهچراغی (امام جمعه و‬ ‫رئیس شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان ری) در ابتدای این نشسـت گفت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫«خداونـد بـه پیامبـر بزرگـوار اسلام‪ ،‬مهربانـی و خلـق عظیمـی عطـا کـرد و ایـن‬ ‫اخالق نیکو‪ ،‬رمز موفقیت ایشان در تبلیغ و گسترش اسالم شد»‪ .‬امام جمعه‬ ‫شـهرری اضافه کرد‪« :‬مسـئوالن کشـور که با مردم سـ رو کار دارند باید با بردباری‬ ‫و شـکیبایی رفتـار کننـد و کوشـش شایسـته ای بـرای رفـع دغدغـه و مشـکالت‬ ‫مردم داشـته باشـند»‪ .‬حسین توکلی کجانی معاون اسـتاندار تهران و فرماندار‬ ‫ویژه شهرسـتان ری در جلسـه شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان ری گفت‪:‬‬ ‫«حضـور اعضـای کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی و نماینـدگان‬ ‫چندیـن اسـتان در شهرسـتان ری و بازدیـد از محل هـای مذهبـی‪ ،‬تاریخـی‪،‬‬ ‫ورزشـی و فرهنگـی‪ ،‬بیانگـر ظرفیت هـای غنـی ری دراین حوزه هاسـت کـه بایـد‬ ‫بـا اقدامـات همچـون ایجـاد مـوزه ری شناسـی بـه شناسـاندن بیشـتر تاریـخ‬ ‫ری کمـک کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نام گـذاری روز ری و ایجـاد یادمـان زکریـای رازی‬ ‫به عنوان اولویت فرهنگی‪ ،‬نیازمند اقدامات پژوهشی و تخصصی ست تا بتوان‬ ‫بـا بهره گیـری از ظرفیت هـای موجود و با برنامه ریزی منسـجم‪ ،‬زمینه اشـنایی‬ ‫بیش از پیـش دنیـا بـا شـهر هشت هزار سـاله ری فراهـم کـرد»‪ .‬احمـد ابوحمـزه‬ ‫(پژوهشگر و ری شناس) نیز در سخنانی‪ ،‬ری را یکی از کهن ترین شهرهای دنیا‬ ‫برشـمرد و افزود‪« :‬بزرگ ترین دانشـمندانی که به دنیا خدمت کردند‪ ،‬اهل ری‬ ‫بودنـد و در کنـار قدمـت تاریخـی‪ ،‬این منطقـه به عنوان شـهر اسـتثنایی در دنیا‬ ‫مطـرح اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه در روزگاری‪ ،‬بزرگ تریـن کتابخانـه جهـان‬ ‫اسلام در ری قـرار داشـته‪ ،‬افـزود‪« :‬توسـعه شـهر تهـران موجـب شـده کـه در ری‬ ‫پیشـرفتی صـورت نگیـرد و بـا وجود اثار تاریخـی و میراث فرهنگی فـراوان‪ ،‬حتی‬ ‫یـک مـوزه هـم در ری وجـود نداشـته باشـد»‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنیـن از‬ ‫تصویـب ایجـاد بنیـاد رازی و یادمـان زکریـای رازی توسـط شـورای عالی انقلاب‬ ‫فرهنگـی خبـر داد‪ .‬علیرضـا صادقـی (بخشـدار قلعه نـو) نیـز در سـخنانی افـزود‪:‬‬ ‫«مطالعات و جلسات متعددی در خصوص ایجاد یادمان حکیم زکریای رازی‬ ‫و بزرگ ترین مجموعه طب سنتی خاور میانه در روستای فیروزاباد انجام شده‬ ‫تـا این منطقـه به قطـب گردشـگری تبدیل شـود»‪.‬‬ ‫انتشار کتاب «ری؛ به قدمت تاریخ»‬ ‫کتـاب «ری؛ به قدمـت تاریـخ» به کوشـش علیرضـا‬ ‫کورش لـی از نویسـندگان شهرسـتان ری منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری؛ ایـن اثـر پژوهشـی و‬ ‫تاریخـی توسـط «نشـر باهـم» در سـال ‪ 1400‬منتشـر‬ ‫و بـا بهـای ‪ 35‬هزار تومـان بـه بـازار نشـر روانـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬کتـاب «ری؛ به قدمـت تاریـخ» بـه بررسـی‬ ‫پیشـینه ری در پیش ازاسلام‪ ،‬از ورود اسلام تـا‬ ‫حملـه مغـول‪ ،‬از دوره ایلخانیـان تـا پایـان دوره قاجار‬ ‫و دوره جدیـد و همچنیـن بـه باستان شناسـی‪ ،‬هنـر و معمـاری شهرسـتان ری‬ ‫پرداختـه اسـت‪ .‬معرفـی بخش هـا‪ ،‬شـهرها و روسـتاهای شهرسـتان ری نیـز‬ ‫دراین اثـر پژوهشـی معرفـی شـده اسـت‪.‬علیرضا کورش لـی؛ متولـد سـال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫در شـهرری‪ ،‬دانش اموختـه پژوهـش هنـر و مدیریـت سـازمانی بـوده و از وی ‪12‬‬ ‫عنوان کتاب در زمینه تاریخ هنر‪ ،‬تاریخ تمدن‪ ،‬رمان های تاریخی و اجتماعی‪،‬‬ ‫پژوهش هایی در حوزه هنرهای تجسمی و ترجمه رمان و کتاب هایی درزمینه‬ ‫هنر و معماری منتشر شده است‪ .‬از این نویسنده‪ ،‬کتاب «تاریخ تمدن ایالم»‬ ‫نیـز بـه زودی منتشـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تجلیل مدیریت شهری کهریزک‬ ‫از رئیس اداره ورزش وجوانان شهر‬ ‫در نشست مدیران ایران خودرو و فوالد مبارکه مطرح شد؛‬ ‫گام های بلند دو صنعت بزرگ برای پشتیبانی از تولید‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫نشسـت مدیرعامـل و معاونیـن شـرکت‬ ‫ایران خـودرو بـا رئیـس هیئت مدیـره و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه بـا هـدف‬ ‫برنامه ریـزی بـرای انجـام اقدامـات مشـترک‬ ‫میـان ایـن دو صنعـت بـزرگ برگـزار شـد‪.‬‬ ‫محمدیاسـر طیب نیـا (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه) در ابتـدای این نشسـت‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬فـوالد مبارکـه همـواره تامیـن‬ ‫تقاضـای داخـل و حتـی توسـعه صـادرات‬ ‫را وظیفـه خـود دانسـته و تلاش می کنـد تـا‬ ‫نشـکل انتظـارات بـازار و صنایـع‬ ‫به بهتری ‬ ‫یکـه‬ ‫پائین دسـتی را بـراورده کنـد؛ به طور ‬ ‫در حال حاضـر بیـش از ‪ 90‬درصـد نیـاز شـرکت‬ ‫ایران خـودرو بـه محصوالت فوالدی توسـط‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه تامیـن می شـود و‬ ‫در عین حـال‪ ،‬ارتقـای کیفیـت محصـوالت‪،‬‬ ‫جـزو اولویت هـا و اسـتراتژی های توسـعه ای‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت کـه البتـه‬ ‫علی رغـم افزایـش اسـتانداردهای کیفـی‬ ‫خودروسـازی در سـال های گذشـته‪ ،‬مـا‬ ‫نیـز به عنـوان تامین کننـده مـواد اولیـه‬ ‫صنعـت خودروسـازی‪ ،‬وظیفـه خـود‬ ‫می دانیـم تـا کیفیـت محصـوالت را باالتـر‬ ‫ببریـم و این مهـم در دسـتورکار قـرار گرفتـه‬ ‫و ب هسـرعت و قـوت اجرایـی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬با توج هبـه برنامـه وزیـر محتـرم‬ ‫صمـت بـرای افزایـش ظرفیـت تولیـد‬ ‫خـودرو در کشـور‪ ،‬شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫در حـال برنامه ریزی هـای الزم اسـت تـا‬ ‫هـم ازلحـاظ کیفـی و هـم ازلحـاظ کمـی‬ ‫در برنامـه افزایـش تولیـد خـودرو در کشـور‬ ‫سـهیم باشـد و به خوبـی نقش افرینـی کنـد؛‬ ‫یسـت که در گذشـته موانعـی‬ ‫این درحال ‬ ‫همچـون اخـذ مجوزهـا و فرایندهـای اداری‬ ‫وجـود داشـت؛ اما با همـت مجموعه جدید‬ ‫وزارت صمـت و شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬ایـن‬ ‫موانـع در حال رفـع اسـت تـا بـرای اجـرای‬ ‫پروژه هـای توسـعه ای برنامه ریـزی شـده و‬ ‫ب هسـرعت اجرایـی و عملیاتـی شـوند و در‬ ‫سـال تولیـد‪ ،‬پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا‬ ‫شـاهد رونـق و جهـش تولیـد به ویـژه در‬ ‫بخـش صنعـت کشـور باشـیم؛ در عین حـال‬ ‫مـا بـه تولیـدات فـوالد مبارکـه و همچنیـن‬ ‫محصـوالت ایران خـودرو نـگاه ملـی داریـم و‬ ‫منافـع ملـی و منویـات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫همـواره بـر هـر موضـوع دیگـری بـرای مـا‬ ‫ارجحیـت دارد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه در پایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬فـوالد‬ ‫مبارکـه امادگـی کامـل دارد تـا در راسـتای‬ ‫برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بـرای افزایـش ظرفیـت تولید خـودرو‪ ،‬جهت‬ ‫تنظیـم بـازار‪ ،‬در تامیـن فـوالد و مشـتقات‬ ‫مورد نیـاز صنعـت خـودرو پشـتیبانی‬ ‫کنـد»‪ .‬فرشـاد مقیمـی (مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ایران خـودرو) دراین نشسـت‬ ‫با اشـاره به اهمیـت توسـعه همـکاری‬ ‫بیـن ایـن دو شـرکت بـزرگ صنعتـی و ملـی‬ ‫گفـت‪« :‬امیدواریـم بـا اسـتقرار تیـم جدیـد‬ ‫مدیریتـی در شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬برخـی از‬ ‫مشـکالت مرتفـع شـده و ادامـه همکاری هـا‬ ‫بـا ایران خـودرو به عنـوان اصلی تریـن‬ ‫مشـتری محصـوالت فـوالد مبارکـه منجـر به‬ ‫هم افزایی های بیشـتر باشـیم؛ البته بخشی‬ ‫از حـوزه مـواد اولیـه و تجهیـزات الکترونیکـی‬ ‫بـه محصـوالت خارجـی وابسـته اسـت کـه‬ ‫می تـوان بـا همـکاری و هم افزایی هوشـمند‬ ‫در زنجیـره تامیـن‪ ،‬درجهـت منویـات رهبـر‬ ‫معظم انقالب ان ها را داخلی سازی کنیم»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن با تا کید بر اینکـه ایران خـودرو‬ ‫و فـوالد مبارکـه دو شـریک اسـتراتژیک و‬ ‫ملـی محسـوب می شـوند‪ ،‬افـزود‪« :‬همـواره‬ ‫در سه دهه گذشـته رابطـه ایـن دو شـرکت‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫صرفـا خریـدار و فروشـنده بـوده؛ درحال ‬ ‫با توج هبـه حجـم تعاملات و اهمیـت ان هـا‬ ‫در صنعت کشور بهتر است با انعقاد قرارداد‬ ‫یک همکاری جامع و کامل داشته و بتوان‬ ‫بـرای بلندمـدت برنامه هـای توسـعه ای‬ ‫بـا بهـره وری باالتـر تدویـن کـرد؛ علاوه بـر‬ ‫این موضوعـات‪ ،‬شـرکت ایران خـودرو‬ ‫درجهـت داخلی سـازی محصـوالت‬ ‫صنعـت خـودرو حوزه هـای مناسـبی را‬ ‫شناسـایی کـرده کـه درصورت تمایـل‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه می توانیـم به صـورت‬ ‫مشـترک روی ان هـا سـرمایه گذاری داشـته‬ ‫یسـت دراین جلسـه‪ ،‬عـادل‬ ‫باشـیم»‪ .‬گفتن ‬ ‫پیرمحمـدی (مدیرعامـل سـاپکو) و سـایر‬ ‫معاونیـن مدیرعامـل ایران خـودرو بـه‬ ‫تشـریح دغدغه ها و بیان جزئیات همکاری‬ ‫بـا فـوالد مبارکـه پرداختنـد‪.‬‬ ‫دیدار نماینده مردم بهبهان و اغاجاری‬ ‫با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقالب شهرستان بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫محمـد طلا مظلومـی (نماینـده مـردم شـریف‬ ‫بهبهـان و اغاجـاری) بـا همراهـی مهنـدس‬ ‫زمانـی اصـل (فرمانـدار شهرسـتان بهبهـان) و‬ ‫مهندس یارمحمدی (مسـئول دفتر نماینده‬ ‫مـردم شـریف بهبهـان و اغاجـاری)‪ ،‬بـا دکتـر‬ ‫روح اهلل زنـدی (رئیس دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫بهبهـان) و علیرضـا قاسـمی نژاد (دادسـتان‬ ‫عمومی و انقالب شهرستان بهبهان) دیداری‬ ‫به عمـل اورنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫دفتـر ارتباطـات مردمـی نماینـده مـردم‬ ‫شـریف بهبهـان و اغاجـاری؛ عضـو کمیسـیون‬ ‫انـرژی مجلـس در این دیـدار‪ ،‬ضمـن تبریـک‬ ‫به مناسـبت هفتـه وحـدت و والدت نـور‬ ‫هدایـت حضـرت محمـد(ص) و امـام جعفـر‬ ‫صـادق(ع) عنـوان کـرد؛ انتصـاب شایسـته‬ ‫شـما بزرگـواران به عنـوان رئیـس دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان بهبهـان و دادسـتان عمومـی و‬ ‫انقلاب شهرسـتان بهبهـان کـه ب هحـق برپایـه‬ ‫از تجـارب گران بهـا و سـابقه پرفـروغ شـما در‬ ‫سطوحمختلفدستگاهقضائی‪،‬طیسالیان‬ ‫متوالـی بوده را خدمت حضور شـما بزرگـواران‪،‬‬ ‫دسـتگاه قضائـی و جامعـه حقوقـی کشـور و‬ ‫حـوزه انتخابیـه و مردم شـریف حوزه انتخابیه‬ ‫تبریـک عـرض می کنـم‪ .‬در پایان ضمن تبریک‬ ‫مجـدد و توفیقـات روزافـزون در تمامی مراحل‬ ‫زندگـی و شـغلی از درگاه خداونـد منـان بـرای‬ ‫روح اهلل زنـدی؛ رئیـس دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫بهبهـان و علیرضـا قاسـمی نژاد؛ دادسـتان‬ ‫عمومـی و انقلاب شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬از ایـن‬ ‫دو بزرگوار تقدیر و تشـکر به عمل امد و درادامه‬ ‫یپـور (رئیـس‬ ‫از زحمـات سـید ابـوذر کریم ‬ ‫پیشـین دادگسـتری شهرسـتان بهبهـان) و‬ ‫همچنیـن روح اهلل زنـدی در جایـگاه پیشـین‬ ‫خـود (دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان‬ ‫بهبهـان) تقدیـر و تشـکر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫ن محمدی فـرد (سرپرسـت شـهرداری کهریـزک) به مناسـبت هفتـه‬ ‫حسـی ‬ ‫تربیت بدنـی بـا سـابوته (رئیـس اداره ورزش وجوانـان شـهر کهریـزک) دیـدار‬ ‫و از زحمـات وی جهـت بهبـود اوضـاع ورزش شـهر قدردانـی به عمـل اورد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ سرپرسـت شـهرداری کهریـزک‬ ‫دراین دیـدار گفـت‪« :‬ورزش شـاید در نـگاه عامـه یـک مقولـه تفریحـی باشـد؛‬ ‫امـا در واقـع ترویـج فرهنـگ ورزش در جامعـه تاثیـر مسـتقیم و بسـزایی در‬ ‫کاهـش و تعدیـل بسـیاری از معضلات اجتماعـی و خانوادگـی دارد؛ چرا کـه‬ ‫فردی کـه به طـور حرفـه ای یـا حتـی تفریحـی بـه ورزش می پـردازد از بسـیاری‬ ‫از چالش هـا و مخاطـرات اجتماعـی در امـان می مانـد و نتیجـه ایـن فراینـد‬ ‫در زندگـی شـخصی افـراد و دایـره وسـیع تر ان در اجتمـاع نتیجـه مطلوبـی‬ ‫دربـردارد»‪ .‬محمدی فـرد درادامـه از زحمـات و تلاش اداره ورزش وجوانـان‬ ‫شـهر کهریزک در مسـیر افزایش سـرانه فضاهای ورزشـی و ایجاد بسـتر متنوع‬ ‫رشته های ورزشی تشکر کرد و گفت‪« :‬مدیریت شهری کهریزک نیز به عنوان‬ ‫یـک نهـاد اجتماعـی خدماتـی همـواره از مقولـه توسـعه ورزش غافـل نبـوده و‬ ‫همسـو بـا اداره ورزش وجوانـان بـرای ارتقـای کمـی و کیفی ورزش شـهروندان‬ ‫شـهر کهریـزک گام هـای موثـری برداشـته اسـت کـه ان شـاء اهلل ایـن همـکاری‬ ‫و تعامـل همچنـان ادامـه خواهـد داشـت»‪ .‬درپایـان بـا اعطـای لـوح و گل از‬ ‫سـابوته رئیـس اداره ورزش وجوانـان شـهر کهریـزک تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫پایش زیست محیطی شبانه روزی‬ ‫واحدهای صنعتی شهرستان‬ ‫رئیس اداره محیط زیسـت شهرسـتان ری‪ ،‬گفت‪« :‬واحدهای صنعتی بزرگ و‬ ‫کوچک مقیاس به دلیل فرارسـیدن فصل سـرد سـال و احتمال بروز الودگی هوا‬ ‫به شـکل شـبانه روزی پایش زیست می شـود»‪ .‬علیرضا فاضلی افزود‪« :‬خروجی‬ ‫دودکش هـای صنایـع بـزرگ ماننـد پاالیشـگاه شـهید تندگویـان‪ ،‬نفـت بهـران‪،‬‬ ‫ سـیمان تهـران‪ ،‬کارخانـه کاشـی سـعدی از جملـه واحدهـای بزرگ مقیـاس‬ ‫هسـتند کـه دراین طـرح پایـش می شـود»‪ .‬وی با بیان اینکـه گشـت های‬ ‫زیسـت محیطی در روزهـای سـرد و اضطـرار دوبرابـر می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«تمامی شـهرک ها‪ ،‬نواحی و لکه های صنعتی به صورت شـبانه روز مورد پایش‬ ‫قرار می گیرند تا کمترین الودگی هوا از دودکش های انان خارج شـود»‪ .‬فاضلی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬نظـارت بـر مصـرف سـوخت و پلمـپ مخـازن مـازوت واحدهـای‬ ‫صنعتـی بـزرگ‪ ،‬نظـارت دقیـق بر عملکرد مرا کـز صدور معاینه فنـی خودروهای‬ ‫از دیگـر برنامه هـای اداره محیط زیسـت شهرسـتان ری بـرای کاهـش میـزان‬ ‫االیندگی هـا در فصـول سـرد اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه دودکش هـای بسـیاری‬ ‫از واحدهـای بزرگ مقیاسـی شهرسـتان ری مجهـز بـه دسـتگاه انالیـن پایـش‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬بازرسـان اداره محیط زیسـت عالوه بر ایـن نظـارت بـا حضـور‬ ‫میدانی در واحدهای صنعتی در سـاعات مختلف شـبانه روز نظارت دقیقی بر‬ ‫نحـوه عملکـرد ان ها دارند»‪ .‬فاضلی خاطرنشـان کرد‪« :‬واحدهایـی که الزامات‬ ‫زیسـت محیطی را رعایـت نمی کننـد‪ ،‬ابتـدا اخطاریـه زیسـت محیطی دریافـت‬ ‫کـرده و در صـورت اقدام نکـردن پلمـب شـده یـا تحت پیگیـری حقوقـی از طریـق‬ ‫مراجـع قضایـی قـرار می گیرنـد»‪ .‬ایـن مسـئول با اشـاره به اینکه شهرسـتان ری‬ ‫ازلحاظ جغرافیایی در جنوب کالن شهر تهران قرار گرفته و تحت تاثیر بسیاری از‬ ‫عوامل االینده است‪ ،‬اضافه کرد‪« :‬متاسفانه این شهرستان به دلیل قرار گرفتن‬ ‫در فاصله کمی از تهران محل استقرار بسیاری واحد های االینده غیرمجاز بوده‬ ‫کـه محیـط زیسـت شهرسـتان را در بخش اب‪ ،‬خـاک و هوا تحت تاثیر قـرار داده‬ ‫است»‪ .‬شهرستان ری با برخورداری از ‪ ۵۶‬اتحادیه توزیعی‪ ،‬تولیدی و خدماتی‬ ‫و همچنیـن وجـود شـهرک صنعتـی شـمس اباد‪ ،‬خـاوران‪ ۱۵ ،‬لکـه صنعتـی‪،‬‬ ‫کارخانـه سـیمان‪ ،‬پاالیشـگاه نفـت تهـران و کارگاه هـای تولیـدی و خدماتـی‬ ‫از جمله سـنگ بری‪ ،‬شیشـه و سـفال‪ ،‬اجرپزی‪ ،‬کارگاه قالیبافی و قالی شـویی‪،‬‬ ‫کشـتارگاه دام و طیـور به عنـوان قطـب کار و تولیـد در پهنه جنوب تهران مطرح‬ ‫است که گاهی این واحد های صنعتی مشکالت زیست محیطی عدیده ای در‬ ‫حوزه هـای الودگـی هـوا‪ ،‬اب وخـاک بـرای مـردم این شهرسـتان ایجاد می کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫مرکزی‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2346‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫معاون امور دریایی اداره کل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد؛‬ ‫ن‪ -‬فراهان‬ ‫اجرای‪ ۲۵‬کیلومتر روکش اسفالت در محور اشتیا ‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان مرکـزی از اجرای ‪ ۲۵‬کیلومتر‬ ‫روکـش اسـفالت حفاظتـی اسلاری سـیل بـا ‪ ۱۰۰‬میلیاردریـال اعتبـار در محـور‬ ‫اشـتیان ‪ -‬فراهـان خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی؛ مهـرداد جهانـی گفـت‪« :‬درراسـتای‬ ‫ارتقـای روکـش اسـفالت راه هـا در اسـتان مرکـزی‪ ،‬پـروژه روکـش اسـفالت‬ ‫حفاظتـی اسلاری سـیل بـرای نخسـتین بار در سـطح راه هـای اسـتان‪ ،‬بـا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردریـال اعتبـار به طـول ‪ ۲۵‬کیلومتـر درحال اجراسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«باعنایت بـه تـردد بـاالی بین شـهری مـردم دو شهرسـتان اشـتیان و فراهـان‬ ‫به علـت تعاملات سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی و اجتماعـی و فاصلـه کوتـاه دو مرکـز‬ ‫شهرسـتان به علـت مجـاورت‪ ،‬طبـق برنامه هـای تدوین شـده بـا هـدف‬ ‫ایجـاد بسـتری مناسـب بـرای کاربـران جـاده ای‪ ،‬از نیمـه دوم مهرمـاه سـال‬ ‫جـاری پـروژه روکـش اسـفالت ایـن محـور شـروع شـده و از سـرعت اجرایـی‬ ‫خوبـی برخـوردار اسـت»‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مرکـزی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اجـرای روکـش اسـفالت حفاظتـی اسلاری سـیل‬ ‫بـرای اولین بـار در اسـتان مرکـزی اجـرا می شـود کـه برگرفتـه از دانـش روز بـا‬ ‫مزیـت سـرعت اجرایـی بـاال‪ ،‬صرفه جویـی در هزینه هـای کالن نگهـداری از‬ ‫راه هـا‪ ،‬افزایـش اصطـکا ک سـطح جـاده‪ ،‬اسـتفاده کمتـر از مصالـح‪ ،‬مقاومـت‬ ‫زیـاد در برابـر فشـارهای وارده‪ ،‬پیشـگیری از فرسـایش جسـم راه و کاهـش‬ ‫اختلاف افتادگـی در شـانه راه اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ اسیب شناسـی به موقـع‬ ‫هم سـو بـا ارائـه راهـکار مناسـب بـرای نگهـداری از راه هـا‪ ،‬موجـب جلوگیـری‬ ‫از بـروز هزینه هـای سـنگین درزمین ٔـه ترمیـم رویـه اسـفالتی راه هـا می شـود کـه‬ ‫دراین راستا استفاده از روش های نوین و فناوری های پیشرفته و بهره گیری‬ ‫از تجـارب متخصصیـن امـر می توانـد بسـیار مثمر ثمـر واقـع شـود‪ .‬جهانـی‬ ‫بابیان این مطلـب افـزود‪« :‬از ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۰‬تا کنـون در محـور اشـتیان‪-‬‬ ‫فرمهیـن طر ح هـای راهـداری در قالـب ارتقـای ایمنـی‪ ،‬راهـداری محـوری‪،‬‬ ‫روکـش اسـفالت و توسـعه ابنیـه فنـی راه ها اجرایی شـده اسـت کـه ازان جمله‬ ‫می تـوان به بهره بـرداری از تقاطـع غیرهم سـطح نادرابـاد‪ ،‬اجـرای شـیب‬ ‫شـیروانی‪ ،‬تعریض شـانه خا کی‪ ،‬رفع نقاط پرتگاهی‪ ،‬خط کشـی‪ ،‬نصب انواع‬ ‫تابلوهای انتظامی‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬مسیرنما و عالئم هشداردهنده‪ ،‬اشکارسازی‬ ‫تقاطع هـای هم سـطح و بسـیاری اقدامـات دیگـر اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری اراک‪:‬‬ ‫روز ارا ک؛ فرصتی مناسب‬ ‫برای افزایش مسئولیت پذیری شهروندان‬ ‫سرپرسـت شـهرداری ارا ک گفـت‪« :‬روز ارا ک فرصتـی مناسـب بـرای افزایـش‬ ‫حـس تعلـق شـهروندی و بهبـود مسـئولیت پذیری مـردم در قبـال شهرشـان‬ ‫اسـت و بایـد دراین راسـتا همـه تالش هـا بـه کار گرفته شـود»‪ .‬محمد جعفرپور‬ ‫در ائین رونمایی از محصوالت فرهنگی سازمان فرهنگی‪ ،‬هنری و اجتماعی‬ ‫شـهرداری ارا ک‪ ،‬افـزود‪« :‬روز ارا ک بـا هـدف گرامیداشـت سـالروز صـدارت‬ ‫امیرکبیـر توسـط اعضـای پنجمـی دوره شـورای اسلامی کالن شـهر ارا ک‬ ‫نام گـذاری شـده و این مهـم اقدامـی مطلـوب و ارزشـمند اسـت»‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬سـابقه فرهنگـی ارا ک طوالنی سـت؛ امـا سـیطره حـوزه صنعـت بر سـایر‬ ‫ظرفیت هـا سـایه افکنـده و نیـاز اسـت در هفتـه فرهنگـی ارا ک پتانسـیل های‬ ‫ایـن کالن شـهر درراسـتای معرفـی بیشـتر هویـت فرهنگـی برجسـته شـود»‪.‬‬ ‫سـخنگوی شـورای اسلامی کالن شهر ارا ک نیز دراین ائین گفت‪« :‬امیرکبیر از‬ ‫شـخصیت های بزرگ ایران و برخاسـته از شـهر ارا ک اسـت که دوران خدمت‬ ‫خود کارهای بزرگی انجام داده اسـت»‪ .‬عباس خسـروانی بیان کرد‪« :‬رویکرد‬ ‫شـورای اسلامی ششـم در کالن شـهر ارا ک فرهنگی و اجتماعی اسـت و امید‬ ‫مـی رود کـه دراین راسـتا عملکـرد مطلوبـی در کارنامـه چهارسـاله اش برجـای‬ ‫بمانـد»‪ .‬خسـروانی بیـان کـرد‪« :‬انتخـاب مناسـبت روز ارا ک از مصوبـات‬ ‫شـورای عالی اسـتان های کشـور اسـت کـه توسـط شـورای اسلامی ایـن‬ ‫کالن شـهر در دوره پنجـم فعالیـت محقـق شـده اسـت و اسـتفاده حدا کثـری‬ ‫از فرصـت این هفتـه فرهنگـی موضوعی اسـت که باجدیت دنبال می شـود»‪.‬‬ ‫دراین ائین از پوستر هفته فرهنگی ارا ک‪ ،‬چند جلد کتاب‪ ،‬کاریکاتور ارا ک و‬ ‫ترانـه «ارا ک شـهر مـن» رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ازسوی کتابخانه ملی ایران صورت گرفت؛‬ ‫اهدای ‪ ۲۰۵۰‬نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی ایالم‬ ‫کتابخانـه ملـی بـا هـدف تامیـن منابـع مورد نیـاز کتابخانه هـای تازه تاسـیس‬ ‫اندیشـه ارکـواز ملکشـاهی و برکـت ولی عصر(عـج) شـهر توحیـد هلیلان‪ ،‬تعـداد‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬نسـخه کتـاب بـه کتابخانه هـای عمومی اسـتان ایالم اهدا کـرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی ایلام گفـت‪« :‬کتـب اهدایـی ازطـرف کتابخانـه ملـی‬ ‫بر اسـاس نیـاز و موضوعـات پرتقاضـا ماننـد ادبیـات‪ ،‬تاریـخ‪ ،‬دیـن و مذهـب‪،‬‬ ‫کمک درسـی و کـودکان انتخـاب شـده اند»‪ .‬سـمیه حیـدری افـزود‪« :‬کتـب‬ ‫دریافتـی پـس از طـی فراینـد کارشناسـی و اخـذ مجـوز مورد نیـاز از سـوی نهـاد‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی کشـور‪ ،‬بـه کتابخانه هـای تازه تاسـیس اندیشـه ارکـواز‬ ‫ملکشـاهی و برکـت ولی عصر(عـج) شـهر توحیـد هلیلان جهـت اماده سـازی و‬ ‫بهر هبـرداری الزم‪ ،‬ارسـال شـده اند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق ایالم بیان کرد؛‬ ‫دوره های اموزشی؛ تضمین کننده رشد صنعت برق‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی برق ایلام با تا کید بر اینکـه دوره های اموزشـی‬ ‫تضمین کننـده رشـد و بهـره وری صنعـت بـرق اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مهم تریـن حلقـه ‬ ‫توسعه در صنعت برق به کارگیری نیروهای انسانی کارامد با مهارت باال ست»‪.‬‬ ‫هـادی شـیرخانی در حاشـیه امضـای تفاهم نامـه همـکاری بیـن شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان بـا اداره کل فنی وحرفـه ای ایلام بـر اهمیـت امـوزش در‬ ‫افزایـش ضریـب اطمینـان سلامت همـکاران شـرکت بـرق تا کیـد و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«امـوزش باعـث افزایـش بهـره وری شـغلی‪ ،‬سـوداوری مجموعـه و ازهمه مهم تر‬ ‫افزایش کیفیت زندگی کاری نیروی انسانی ست»‪ .‬وی با اشاره به اینکه اموزش‬ ‫قابلیـت افزایـش سـرعت انتقـال دانـش بـه محیـط کار را دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬امـوزش‪،‬‬ ‫تبدیـل دانـش نظـری بـه دانـش عملـی و به حداقل رسـاندن هزینـه مالـی و‬ ‫یسـت که یکـی از اثربخش ترین روش هـا در صنعت برق‪،‬‬ ‫زمانـی و نیـروی انسان ‬ ‫امـوزش همـکاران اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان ایلام‬ ‫با تا کید بر اینکه دوره های اموزشی تضمین کننده رشد و بهره وری صنعت برق‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬مهم تریـن حلقـه ی توسـعه در صنعـت بـرق به کارگیـری‬ ‫نیروهـای انسـانی کارامـد‪ ،‬زبـده و بـا مهـارت بـاال اسـت‪ .‬البتـه ُبعـد مهـم دیگـر‬ ‫این موضوع تضمین جان همکاران شرکت است چرا که صنعت برق‪ ،‬صنعتی‬ ‫یکـه فنی وحرفه ای یکـی از‬ ‫پیچیـده بـا مخاطـرات جانـی روتیـن اسـت و ازانجای ‬ ‫برترین هـای حـوزه امـوزش اسـت؛ ایـن تفاهم نامه اموزشـی بااین رویکرد بسـته‬ ‫یسـت؛ تعامـل و توسـعه اموزش هـای فنی وحرفـه ای؛ تربیـت‬ ‫می شـود»‪ .‬گفتن ‬ ‫نیروهـای متخصـص درراسـتای اهـداف و ماموریت هـای صنعـت بـرق؛ ارتقای‬ ‫مهارت های شغلی؛ توسعه استفاده از تجهیزات نوین تولید انرژی در مقیاس‬ ‫کوچـک (پنل های خورشـیدی) درجهت اسـتفاده بهینـه از انرژی نو؛ اسـتفاده‬ ‫بهینـه از امکانـات و تجهیـزات اموزشـی و همچنیـن بسـط و توسـعه همـکاری‬ ‫علمـی و اموزشـی از اهـداف دیگـر انعقـاد ایـن تفاهم نامه اسـت‪.‬‬ ‫بازنگری در ساختار شرکت گاز استان‬ ‫مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران گفت‪« :‬ساختار شرکت گاز استان‬ ‫براساس قابلیت های موجود و طر ح های توسعه ای بازنگری می شود»‪ .‬مجید‬ ‫کشـاورز در بازدیـد یـک روزه از شـرکت گاز اسـتان ایلام و در دیـدار بـا مدیرعامـل و‬ ‫اعضای هیئت رئیسـه شـرکت گاز استان ایالم گفت‪« :‬باتوجه به اینکه عملیات‬ ‫گازرسانی شهری و روستایی در استان ایالم در مراحل پایانی ست و می بایست‬ ‫سـاختاری متناسـب بـا فعالیت هـای اتـی شـرکت برمبنـای خدمات رسـانی‬ ‫و ارتقـای کیفـی خدمـات بـه ذینفعـان بازارایـی و بازنگـری شـود»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«افزایـش خدمـات در شـرکت گاز اسـتان ایلام ازطریـق راه انـدازی واحدهـای‬ ‫صنعتـی عمـده ازجملـه نیـروگاه بـرق مهـران‪ ،‬پتروشـیمی و کارخانـه سـیمان‬ ‫دهلـران و چندیـن پـروژه صنعتـی دیگـر در اینـده نزدیک فراهم اسـت که ایجاد‬ ‫تناسـب بیـن میـزان خدمات دهـی بـه ذی نفعـان و سـاختار شـرکت باهـدف‬ ‫چابک سازی و افزایش بهره وری در دستورکار مهندسی ساختار قرار می گیرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم نیز دراین دیدار ضمن ارائه گزارشی از اخرین‬ ‫وضعیـت گازرسـانی و عملیـات اجرایـی شـرکت گاز اسـتان در حـوزه شـهری و‬ ‫روسـتایی‪ ،‬گفـت‪« :‬هم ا کنـون گازرسـانی بـه ‪ ۱۰۰‬جمعیـت شـهری و ‪ ۹۷‬درصـد‬ ‫خانـوار روسـتایی اسـتان تحقـق یافتـه اسـت و عملکـرد شـرکت گاز اسـتان‬ ‫براسـاس شـاخص های اسـتراتژیک تعریـف شـده بـرای شـرکت گاز اسـتان در‬ ‫چندسال گذشـته مطلوب بوده و پتانسـیل وجود نیروهای جوان و باانرژی در‬ ‫چارت سازمانی نویدبخش ایجاد رضایتمندی در ارائه خدمات به ذی نفعان‬ ‫و نیز افزایش تحقق اهداف استراتژیک براساس سند استراتژیک ابالغی خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی بـا ارائـه گزارشـی از اخریـن وضعیـت منابـع انسـانی‬ ‫موجود و ساختار سازمانی‪ ،‬افزود‪« :‬به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در نیروها الزم‬ ‫اسـت سـاختار سـازمانی شـرکت نیز متناسب سـازی شـود»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات الیروبی اسکله های بندر امیراباد‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان مازندران ‪:‬‬ ‫ثبت نام برای طرح جهش تولید مسکن‬ ‫به زودی اغاز می شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدی ــرکل راه وشهرس ــازی اس ــتان مازن ــدران‬ ‫گف ــت‪« :‬س ــاخت واحده ــای مس ــکونی‬ ‫جدی ــد در ط ــرح جه ــش تولی ــد به ص ــورت‬ ‫تقاضامح ــور ب ــوده و ثبت ن ــام ب ــرای ان‬ ‫بـ ـه زودی اغ ــاز می ش ــود»‪ .‬ب هگ ــزارش اداره‬ ‫ارتباطات و اطالع رس ــانی؛ دکتر سید محمد‬ ‫نظری پیرامون قان ــون و طرح جهش تولید‬ ‫مس ــکن اظه ــار ک ــرد‪« :‬ای ــن قان ــون ش ــامل‬ ‫پنج فص ــل (تامی ــن مناب ــع مال ــی‪ ،‬تامی ــن‬ ‫زمی ــن‪ ،‬تامی ــن مصالح س ــاختمانی‪ ،‬تامین‬ ‫خدمات ساختمانی و س ــایر موارد) بوده که‬ ‫دررابطه ب ــا برنامه ری ــزی برای تولید س ــاالنه‬ ‫یک میلی ــون واح ــد مس ــکونی در کش ــور‬ ‫اس ــت»‪ .‬دکتر نظری بااشاره به اینکه ساخت‬ ‫لو نیم‬ ‫مس ــکن به ص ــورت تقریب ــی یک س ــا ‬ ‫ت ــا دوس ــال ط ــول می کش ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«براین اس ــاس ب ــرای اح ــداث چهار میلیون‬ ‫واحد مس ــکونی در چهار س ــال نمی توان در‬ ‫هرس ــال فق ــط یک میلیون واحد مس ــکونی‬ ‫اح ــداث ک ــرد؛ ل ــذا در نخس ــتین جلس ــه‬ ‫ش ــورای عالی مس ــکن‪ ،‬تصمیم گیری ش ــده‬ ‫اس ــت ت ــا ب ــرای جب ــران این موض ــوع در‬ ‫دوس ــال اول اج ــرای ط ــرح جه ــش تولی ــد‬ ‫مس ــکن‪ ،‬دونوب ــت تولی ــد مس ــکن هرس ــال‬ ‫به تع ــداد دومیلی ــون اغ ــاز ش ــود ت ــا در‬ ‫چهار س ــال اینده و پای ــان دول ــت س ــیزدهم‬ ‫شاهد تکمیل چهارمیلیون واحد مسکونی‬ ‫باش ــیم»‪ .‬وی بی ــان داش ــت‪« :‬دراین طرح‪،‬‬ ‫دول ــت از تجرب ــه مس ــکن مه ــر و نمونه های‬ ‫ساخته ش ــده در کش ــور به خوب ــی اس ــتفاده‬ ‫کرده است؛ لذا ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫جدی ــد در ط ــرح جه ــش تولی ــد به ص ــورت‬ ‫تقاضامحور ب ــوده؛ به این معنا ک ــه درصورت‬ ‫وج ــود تقاضا‪ ،‬واحدهای مس ــکونی احداث‬ ‫می ش ــوند»‪ .‬دکت ــر نظ ــری اذع ــان داشـــت‪:‬‬ ‫«مطاب ــق ب ــا اع ــام وزارت راه وشهرس ــازی‬ ‫ثبت نام از متقاضیان مس ــکن بـ ـه زودی اغاز‬ ‫می ش ــود و براس ــاس نی ــازی که م ــردم اعالم‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬واحده ــای مس ــکونی اح ــداث‬ ‫می ش ــود»‪ .‬وی درخص ــوص صن ــدوق ملی‬ ‫مس ــکن ک ــه در قانون جه ــش تولی ــد به ان‬ ‫پرداخت ــه ش ــده اس ــت‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪« :‬این‬ ‫صندوق به منظ ــور ایجاد هم افزایی‪ ،‬تقویت‬ ‫ت ــوان حمایت ــی و تخصی ــص بهین ــه مناب ــع‬ ‫مال ــی بخ ــش مس ــکن‪ ،‬ب ــا کارک ــرد تجمی ــع‬ ‫و تخصی ــص مناب ــع مال ــی موض ــوع قان ــون‬ ‫جهش تولید مس ــکن تش ــکیل می ش ــود»‪.‬‬ ‫مدیـــرکل راه وشهرســـازی اســـتان مازنـــدران‬ ‫گف ــت‪« :‬مناب ــع صن ــدوق مل ــی مس ــکن از‬ ‫محـــل منابع حاصل از وا گـــذاری زمین های‬ ‫موضـــوع این قانون و منابـــع وصولی مربوط‬ ‫ب ــه اج ــاره ‪ 99‬س ــاله‪ ،‬مالیات ه ــای مرتب ــط‬ ‫ب ــا ح ــوزه زمی ــن‪ ،‬مس ــکن‪ ،‬مس ــتغالت و‬ ‫س ــاختمان‪ ،‬مناب ــع پیش بینی ش ــده ب ــرای‬ ‫بخش مس ــکن در قوانین بودجه س ــنواتی‪،‬‬ ‫منابع حاصل از بازگشت اصل وفرع خطوط‬ ‫اعتب ــاری مس ــکن مه ــر‪ ،‬اقس ــاط برگش ــتی‬ ‫صندوق پس انداز مس ــکن یکم در هرس ــال‪،‬‬ ‫کمک ه ــای خیری ــن و س ــایر منابع ــی که در‬ ‫اساس ــنامه صن ــدوق پیش بینی می ش ــود‪،‬‬ ‫تامی ــن می ش ــود»‪ .‬وی بابیان اینک ــه در‬ ‫قانون جهش تولید مس ــکن‪ ،‬دس ــتگاه های‬ ‫خدمات رس ــان مکل ــف ش ــدند فق ــط ح ــق‬ ‫انش ــعاب دریاف ــت کنن ــد و هزین ــه اضاف ــه‬ ‫دیگ ــری از م ــردم گرفت ــه نش ــود و زمی ــن نیز‬ ‫ً‬ ‫به ص ــورت کام ــا رایگان دراختی ــار این طرح‬ ‫ق ــرار داده می ش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬براین اس ــاس‬ ‫زمین های دولتی در س ــطح اس ــتان و ش ــهر‬ ‫شناس ــایی‪ ،‬از دس ــتگاه اجرای ــی ک ــه ای ــن‬ ‫اراضـــی را اســـتفاده نکـــرده اســـت دریافت و‬ ‫دراختی ــار این طرح برای تامین مس ــکن قرار‬ ‫داده می شـــود»‪ .‬دکتـــر نظری بیان داشـــت‪:‬‬ ‫«در اســـتان مازندران نیز در جلســـه شـــورای‬ ‫نط ــرح‪،‬‬ ‫مس ــکن ب ــرای تامی ــن زمی ــن ای ‬ ‫برنامه ری ــزی الزم به عم ــل ام ــد و مص ــوب‬ ‫ش ــد ک ــه حدا کث ــر ت ــا ‪ ۱۵‬روز فرمانـــداران و‬ ‫شهرداران در ســـطح شهرهای مختلف این‬ ‫اراضـــی را احصـــاء کننـــد»‪ .‬وی عنـــوان کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«در قانون صراحتا بیان شـــده اســـت که ا گر‬ ‫دســـتگاه های اجرایی ظرف دو مـــاه از تاریخ‬ ‫درخواســـت وزارت راه وشهرسازی نسبت به‬ ‫وا گـــذاری و تحویل زمین و تســـلیم اســـناد و‬ ‫مـــدارک ان اقدام نکنند‪ ،‬ادارات ثبت اســـناد‬ ‫و ام ــا ک موظف ان ــد ب ــه درخواس ــت وزارت‬ ‫راه وشهرســـازی‪ ،‬ظرف یک ماه اقدام و سند‬ ‫مالکیـــت جدید را به نام دولـــت با نمایندگی‬ ‫وزارت راه وشهرســـازی صـــادر کننـــد»‪.‬‬ ‫ویژه برنامه های هفته وحدت استان قدس رضوی اعالم شد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی در هفتـه وحـدت‬ ‫ویژه برنامه هـای فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫متعددی را به اجرا گذاشـته اسـت که نه تنها‬ ‫در حـرم بلکـه در نقـاط مختلف شـهر مشـهد‬ ‫و اسـتان های سراسـر کشـور برگـزار خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬عبدالحمیـد طالبـی (رئیـس سـازمان‬ ‫علمـی و فرهنگـی اسـتان قـدس رضـوی)‬ ‫در نشسـت خبـری اعلام ویژه برنامه هـای‬ ‫هفتـه وحـدت کـه در بنیـاد پژوهش هـای‬ ‫اسلامی اسـتان قـدس رضـوی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫ضمـن تبریک هفتـه وحـدت‪ ،‬والدت پیامبر‬ ‫بـزرگ اسلام(ص) و امـام جعفـر صـادق(ع)‪،‬‬ ‫بـه تبییـن نقـش حضـرت رضـا(ع) در اتحـاد‬ ‫و همگرایـی پرداخـت‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫در ایـات شـریف قـران بـه تقریـب و وحـدت‬ ‫امـت اسلامی تا کیـد شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«اتحـاد جامعـه اسلامی بـر محـور عقالنیـت‬ ‫دیـن مبیـن اسلام‪ ،‬به عنـوان یـک اصـل در‬ ‫سـیره نبـوی شـناخته می شـود و ایـن اتحـاد‬ ‫و یگانگـی راهـی بـرای مقابلـه بـا هجمه هـای‬ ‫دشـمنان اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬حضـرت‬ ‫رضـا(ع) بـا پذیرفتـن والیتعهـدی توانسـتند‬ ‫در ایجـاد اتحـاد میـان جامعـه اسلامی گام‬ ‫مهـم و تاثیرگـذاری بردارند و با حضور ایشـان‬ ‫در ایـران‪ ،‬امنیـت بـرای شـیعیان‪ ،‬اتحـاد‬ ‫بیـن مسـلمین‪ ،‬مباحثـات و گفت وگوهـای‬ ‫بیـن ادیـان به عنـوان جلوه هایـی از تقریـب‬ ‫مذاهـب‪ ،‬در گفتـار و عمـل بـه منصـه ظهـور‬ ‫گذاشـته شـد»‪ .‬رئیـس سـازمان علمـی و‬ ‫فرهنگـی اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬درادامـه بـه‬ ‫برنامه هـای اسـتان قـدس رضـوی در هفتـه‬ ‫وحـدت اشـاره کرد و گفـت‪« :‬با توجه به اینکه‬ ‫از عیـد مبعـث‪ ،‬صحـن جامـع رضـوی بـه نـام‬ ‫پیامبـر اعظـم(ص) تغییـر نـام یافـت‪ ،‬امسـال‬ ‫برنامه هـای هفتـه وحـدت و میلاد نبـی‬ ‫مکـرم اسلام(ص) بایـد رنگ وبـوی متفاوتـی‬ ‫درمقایسـه با سـال های گذشـته داشـته‬ ‫باشـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬امسال برنامه هایی‬ ‫در دو سـطح نخبگانـی و عمومـی درنظـر‬ ‫گرفتـه شـده کـه بـا رعایـت موازین بهداشـتی‬ ‫و متناسـب بـا شـرایط کرونایـی اجـرا خواهـد‬ ‫یسـت کـه‬ ‫شـد و بخشـی ازان جشن های ‬ ‫بـا مشـارکت خـود مـردم برپـا خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان علمـی و فرهنگـی اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی بـه برنامه هـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫تبلیغـی حرم مطهـر رضـوی دراین ایام اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬سـخنرانی های موضوعـی‬ ‫همه روزه قبل از نماز مغرب و عشـاء در رواق‬ ‫امام خمینـی(ره)‪ ،‬مراسـم ویـژه شـب و روز‬ ‫هزینه ‪ 17‬میلیاردی برای بهینه سازی موتورخانه‬ ‫واحدهای مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری خراسان رضوی‬ ‫فهیم ــه صدق ــی‪ /‬مدیرعامل شـــر کت گاز خراســـان رضـــوی بااشـــاره به لزوم‬ ‫به کارگیـــری راهکارهـــای مدیریـــت مصـــرف گاز طبیعـــی در بخش ه ــای‬ ‫مختلف‪ ،‬گفت‪« :‬در یک سال گذشـــته‪ 17 ،‬میلیاردریال از محل منابع داخلی‬ ‫شـــرکت گاز بـــرای اجرای طرح اصالح و بهینه ســـازی موتورخانـــه واحدهای‬ ‫مســـکونی‪ ،‬تجاری و اداری این اســـتان هزینه شده است»‪ .‬حسن افتخاری‬ ‫گفـــت‪« :‬طـــرح ملـــی اصـــاح و بهینه ســـازی رایـــگان موتورخانـــه واحدهای‬ ‫مســـکونی‪ ،‬تجاری و اداری از ابان ماه ســـال ‪ 1399‬اغاز شـــده و تا کنون ‪1635‬‬ ‫مشـــترک در خراســـان رضـــوی دراین طـــرح ثبت نـــام کرده انـــد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«هم ا کنـــون اجـــرای این طـــرح در ‪ 1040‬واحـــد موتورخانه مشـــمول به اتمام‬ ‫رســـیده یا درحال اجراســـت‪ .‬پیش بینـــی می کنیم؛ این عدد تا پایان امس ــال‬ ‫بـــه دوهـــزار واحد ارتقا یابـــد»‪ .‬افتخـــاری بابیان این مطلب کـــه اجرای طرح‬ ‫ملی اصالح و بهینه ســـازی موتورخانه واحدهای مســـکونی‪ ،‬تجاری و اداری‬ ‫بـــرای مشـــترکین مشـــمول رایـــگان اســـت‪ ،‬افـــزود‪« :‬متقاضیـــان می توانند‬ ‫بامراجعه به ســـایت شرکت ملی گاز ایران به نشـــانی ‪ nigc.ir‬و انتخاب گزینه‬ ‫طرح بهینه ســـازی موتورخانه ها نســـبت به ثبت شماره اشـــترا ک و دریافت‬ ‫خدمات این طرح اقدام کنند»‪ .‬مدیرعامل شـــرکت گاز اســـتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫«بـــا اجـــرای این طرح‪ ،‬حدود ‪ 10‬تـــا ‪ 15‬درصد مصرف گاز هر مشـــترک کاهش‬ ‫یافتـــه کـــه این مهم عالوه بـــر کاهش هزینه هـــای اقتصادی خانـــوار‪ ،‬موجب‬ ‫پایداری جریان گاز طبیعی کشـــور می شـــود»‪.‬‬ ‫خسارت‪۵۶‬هزارمیلیارد خشک سالی‬ ‫به کشاورزی کرمانشاه‬ ‫میلاد پیامبـر(ص) و امـام جعفـر صـادق(ع)‪،‬‬ ‫مراسـم گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای‬ ‫وحـدت‪ ،‬برگـزاری پرسـمان های دینـی در‬ ‫صحـن جمهـوری اسلامی‪ ،‬عـرض ارادت‬ ‫گروه هـای نمایشـی بـه سـاحت پیامبـر‬ ‫اعظـم(ص) و محافـل انـس بـا قـران از جملـه‬ ‫ایـن برنامه هاسـت»‪ .‬طالبـی همچنیـن‬ ‫درادامـه بـه برنامه هـای سـازمان علمـی و‬ ‫فرهنگـی اسـتان قـدس رضـوی نیـز اشـاره‬ ‫و اظهـار کـرد‪« :‬برگـزاری وبینـار بـه سـه زبـان‬ ‫فارسی‪ ،‬عربی و انگلیسی با موضوع وحدت‬ ‫اسلامی در گفتمـان انقلاب اسلامی‪،‬‬ ‫رویکردهـا و موانـع‪ ،‬رونمایـی از ترجمـه‬ ‫فرانسـوی کتـاب اعتقـاد مـا‪ ،‬برگـزاری وبینـار‬ ‫شـرح زیـارت جامعـه صغیـره‪ ،‬فضاسـازی‬ ‫شـهری بـا همـکاری شـهرداری و مجمـع‬ ‫تقریب مذاهب‪ ،‬برنامه سراج اهلل با محوریت‬ ‫جمـع خوانـی سـوره محمـد(ص) برخـی از‬ ‫برنامه های این ایام اسـت»‪ .‬طالبی درادامه‬ ‫گفت‪« :‬فضا سـازی حرم مطهر رضوی و شـهر‬ ‫مشـهد‪ ،‬برپایی مراسـم های جشـن و سـرور‪،‬‬ ‫برگزاری محافل علمی و تخصصی به صورت‬ ‫حضـوری و مجـازی‪ ،‬برپایـی نمایشـگاه های‬ ‫تخصصـی‪ ،‬توسـعه زیرسـاخت های علمـی و‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجـرای برنامه هـای متعـدد هنری‬ ‫همچـون شـعرخوانی‪ ،‬سـرود‪ ،‬نمایـش‪،‬‬ ‫برپایـی محافـل قرانـی متعـدد و مشـارکت‬ ‫در برپایـی پایگاه هـای مردمـی بـا تمرکـز بـر‬ ‫فعالیت های حاشیه شهر و مناطق تلفیقی‪،‬‬ ‫بخشـی از برنامه هـای پیش بینـی شـده‬ ‫دراین ایام اسـت»‪ .‬دبیر ستاد مناسبت های‬ ‫ویژه اسـتان قدس رضوی بااشاره ب ه برگزاری‬ ‫جشـن بـزرگ «غنچه هـای قرانـی» در روز‬ ‫شـنبه یکـم ابان مـاه بـا حضـور سـه هزار نفر‬ ‫از قـران امـوزان مهدالرضـا(ع) در صحـن‬ ‫پیامبـر اعظـم(ص)؛ دربـاره دیگـر برنامه هـای‬ ‫ایـن ایـام نیـز گفـت‪« :‬دانشـگاه بین المللـی‬ ‫امام رضا(ع) نیز به این مناسـبت برنامه هایی‬ ‫را ماننـد برگـزاری وبینارهـای تخصصـی‬ ‫پاسـخ بـه شـبهات‪ ،‬دیـدار بـا خانـواده‬ ‫دانشـجویان شـاهد اهـل سـنت‪ ،‬برگـزاری‬ ‫مسـابقه کتاب خوانـی ویـژه دانشـجویان و‬ ‫برگـزاری جشـن میالد رحمت للعالمیـن ویژه‬ ‫دانشـجویان تـدارک و برنامه ریـزی کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی از برگـزاری وبینارهـای علمـی در‬ ‫عرصـه بین الملـل بـا مشـارکت اندیشـمندان‬ ‫موثـر در جهـان اسلام خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«این برنامـه در حـوزه فعـاالن رسـانه ای‬ ‫علمای مذاهب‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬دانشگاهیان‬ ‫و اسـاتید برگزار می شـود»‪ .‬به گفته او‪ ،‬معرفی‬ ‫شـهدای اهل سـنت و دیدار با خانواده های‬ ‫ایشـان‪ ،‬برگـزاری مجمـع «حبـل اهلل» و‬ ‫جلسـات گفتمانـی مجـازی بـا دانشـجویان‬ ‫خارجی اهل سنت و شیعه در ایران‪ ،‬برپایی‬ ‫مسـابقات‪ ،‬جشـنواره ها و نمایشـگاه های‬ ‫دانش امـوزی نیـز از برنامه های گرامیداشـت‬ ‫هفتـه وحـدت خواهـد بـود‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫بـه برخـی فعالیت هـای اجتماعـی ایـن ایـام‬ ‫اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬بنیـاد کرامـت رضـوی‬ ‫نیـز برنامه هـای متعـددی بـرای ایـن ایـام‬ ‫برنامه ریـزی کـرده اسـت کـه از جملـه ان‬ ‫می تـوان بـه برگـزاری جشـن های محـوری‬ ‫در اسـتان ها بـا مشـارکت خادمیـاران رضوی‬ ‫کانون هـای خدمـت رضـوی‪ ،‬جشـن ازدواج‬ ‫‪ ۸۰۰‬زوج سـا کن حاشـیه شـهر مشـهد در‬ ‫حـرم مطهـر رضـوی‪ ،‬برپایـی ایسـتگاه های‬ ‫پذیرایـی در مجتمع هـای بین راهـی‪ ،‬حضـور‬ ‫مشـاوران در مرا کـز نگهـداری از کـودکان‬ ‫بی سرپرسـت و برگـزاری اردو بـرای افـراد‬ ‫حاضـر در کانون هـای اصلاح و تربیـت و‬ ‫اشـاره کـرد»‪ .‬طالبـی همچنیـن کمـک بـه‬ ‫محرومـان را یکـی از حوزه هـای موردتا کیـد‬ ‫در اسـتان قدس رضوی عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫«در دهـه وحـدت نیـز اجـرای فعالیت هـای‬ ‫اجتماعـی و محرومیت زدایـی بـا شـعار‬ ‫«خدمـت کریمانـه» در دسـتورکار قـرار دارد»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه برپایـی ‪ ۵۰‬کاروان شـادی‬ ‫در سـطح شـهر مشـهد بـا همـکاری معاونـت‬ ‫فرهنگـی امام رضـا(ع) و اداره کل تبلیغـات‬ ‫اسلامی و اجـرای محافـل قرانـی مناسـب در‬ ‫مناطـق تلفیقـی شـهر و اسـتان بـا همـکاری‬ ‫دفتـر امـور اهـل سـنت نماینـده ولی فقیـه‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬برپایـی پنـج نمایشـگاه‬ ‫کتـاب در سـطح شـهر مشـهد‪ ،‬رونمایـی از‬ ‫‪ ۲۶‬کتاب صوتی و توزیع در مساجد‪ ،‬حضور‬ ‫کاروان روحانیـون و مداحـان در روسـتاهای‬ ‫موقوفـه دار و مناطـق محـروم‪ ،‬عیـادت از‬ ‫بیماران همراه با اهدا کتاب و بسـته متبرک‬ ‫در گسـتره شهرسـتان های مرتبـط از دیگـر‬ ‫برنامه هـای ایـن ایـام اسـت»‪.‬‬ ‫با صدور حکمی ازسوی شهردار شیراز صورت گرفت؛‬ ‫انتصاب سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شـهردار شـیراز بـا صـدور حکمـی رضـا‬ ‫جاویـدی را ب هسـمت سرپرسـت اداره کل‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫شـیراز منصوب کرد‪ .‬مهندس سید احسان‬ ‫اصنافـی‪ ،‬در حکم انتصاب «رضا جاویدی»‬ ‫به سمت سرپرست اداره کل ارتباطات و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـیراز‪ ،‬برنامه ریـزی و‬ ‫به کارگیـری شـیوه های مناسـب به منظـور‬ ‫اطالع رسـانی و تبییـن اهداف‪ ،‬سیاسـت ها‪،‬‬ ‫وظایـف و فعالیت هـای شـهرداری بـرای‬ ‫ا گاهـی عمـوم مـردم یـا مخاطبـان خـاص؛‬ ‫سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی جهـت‬ ‫معرفـی‪ ،‬تبلیـغ و تصویرسـازی مثبـت از‬ ‫شـیراز در عرصـه داخلـی و بین المللـی‬ ‫به عنـوان سـومین حـرم اهل بیـت(ع) و‬ ‫پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی‪ ،‬ایرانی و‬ ‫سیاسـت گذاری‪ ،‬برنامه ریـزی و بسترسـازی‬ ‫بـرای ایجـاد و تقویـت ارتباطـات چندسـویه‬ ‫و تعامـل مدیریـت شـهری بـا نخبـگان‪،‬‬ ‫اقشـار خـاص و عمـوم مـردم را ازجملـه‬ ‫مهم تریـن ماموریت هـای وی برشـمرده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنین شهردار شیراز برنامه ریزی‬ ‫جهـت ا گاهی بخشـی و امـوزش فرهنـگ‬ ‫عباس ــعلی کوش ــکی‪ /‬معاون امـــور دریایی‬ ‫اداره کل بنادرودریانـــوردی امیرابـــاد‬ ‫گفـــت‪« :‬به منظـــور ارتقـــای ایمنـــی دریایی‬ ‫شـــناورها‪ ،‬عملیـــات الیروبـــی از اســـکله ها‬ ‫و حوضچه هـــای شـــرقی و غربـــی بنـــدر‬ ‫امیرابـــاد توســـط بخـــش خصوصـــی اغـــاز‬ ‫شـــد»‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـــوردی امیرابـــاد؛ حبیب الـــه طالبـــی بابیان اینکـــه اب هـــای بندر‬ ‫امیرابـــاد جوالنـــگاه کشـــتی های تجـــاری بین المللـــی و نیـــز درمعـــرض رژیم‬ ‫رســـوب گذاری دریـــای خزر از غرب به شـــرق اســـت‪ ،‬از اغاز عملیـــات الیروبی‬ ‫حوضچه هـــا و اســـکله های بنـــدر امیرابـــاد توســـط بخـــش خصوصـــی خب ــر‬ ‫داد‪ .‬وی تامیـــن عمـــق ایمـــن کانال هـــا و حوضچه ها جهت تردد شـــناورها‬ ‫را یکـــی از مهم تریـــن برنامه هـــای عملیاتـــی و جـــاری معاونـــت دریایی بندر‬ ‫امیرابـــاد اعالم کرد و گفت‪« :‬براین اســـاس با برنامه ریزی هـــای صورت گرفته‬ ‫بـــا اجـــرای این پروژه الیروبی ‪ ۱۵‬پســـت اســـکله بنـــدر امیراباد با رســـیدن به‬ ‫عمـــق شـــش متر‪ ،‬قابلیت پهلودهـــی تمامی کشـــتی های متـــردد در دریای‬ ‫خزر را خواهند داشـــت»‪ .‬معاون امور دریایی اداره کل بنـــدر امیراباد درپایان‬ ‫خاطرنشـــان کرد‪« :‬این پروژه الیروبی در مســـاحتی به میزان ‪۳۰‬هزار مترمربع‬ ‫و بـــا حجم الی قابل برداشـــت ‪ ۲۰‬هزارمترمکعب اجرا خواهد شـــد که بخش‬ ‫خصوصـــی متعهـــد شـــد ان را به مـــدت ســـه ماه به پایـــان برســـاند»‪.‬‬ ‫شـهروندی‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیت هـای‬ ‫دیپلماسـی شـهری و توسـعه مناسـبات‬ ‫و همکاری هـای بین المللـی شـهرداری‬ ‫شـیراز و برنامه ریـزی جهـت توسـعه‪ ،‬ارتقـاء‬ ‫و یکپارچه سـازی درگاه هـا و شـیوه های‬ ‫اطالع رسـانی شـهرداری شـیراز بـا هـدف‬ ‫کسـب اطلاع از مشـکالت و معضلات‬ ‫شـهری‪ ،‬نهادینه سـازی فرهنـگ تکریـم‬ ‫ارباب رجـوع و پاسـخگویی سـریع و شـفاف‬ ‫بـه مطالبـات مردمـی و سـازمان دهی و‬ ‫تنظیـم ارتباطـات برون سـازمانی شـهرداری‬ ‫شـیراز را از دیگـر ماموریت هـای مدیـرکل‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل عنـوان کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس این گزارش‪ ،‬ازجملـه‬ ‫سـوابق سرپرسـت جدیـد ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری شـیراز می تـوان بـه‬ ‫مدیـر روابط عمومـی معاونـت فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی شـهرداری شـیراز‪ ،‬خبرنـگار و دبیر‬ ‫خبر هفته نامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شـهرراز‪،‬‬ ‫مسـئول اداره ارتباطـات سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری شـیراز‪،‬‬ ‫رئیـس هیئـت اندیشـه ورز بسـیج رسـانه‬ ‫فـارس‪ ،‬مدیـر کانـون بسـیج رسـانه مرکـز‬ ‫اسـتان و معـاون اجرایی شـورای هماهنگی‬ ‫تبلیغـات اسلامی اسـتان فـارس اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬کسـب عنـوان مدیـر روابط عمومـی‬ ‫برتـر جشـنواره روابط عمومی هـای اسـتان‬ ‫در دو دوره‪ ،‬مدیـر برتـر بسـیج رسـانه در‬ ‫جشـنواره مالـک اشـتر فـارس و مدیـر برتـر‬ ‫بسیج رسانه کشور نیز در کارنامه وی دیده‬ ‫می شـود‪ .‬جاویـدی همچنیـن در سـومین‬ ‫جشـنواره اواهـا و نواهـای حماسـی بسـیج‬ ‫کشـور به میزبانـی اسـتان فـارس به عنـوان‬ ‫رئیـس کارگـروه روابط عمومـی اطالع رسـانی‬ ‫و دو دوره دبیـر جشـنواره رسـانه ای ابـوذر‬ ‫اسـتان فـارس را برعهـده داشـته اسـت‪ .‬از‬ ‫دیگـر مسـئولیت های وی می تـوان بـه دبیـر‬ ‫سـتاد بزرگداشـت چهلمین سـالگرد پیروزی‬ ‫انقلاب اسلامی فـارس و همچنیـن دبیـر‬ ‫اجرایـی سـتاد بزرگداشـت چهلمین سـالگرد‬ ‫دفـاع مقـدس اسـتان اشـاره کـرد‪ .‬جاویـدی‬ ‫در تیرمـاه سـال جـاری نیـز بـا حکـم نماینده‬ ‫ولی فقیـه در فـارس به عنـوان عضـو اتاق فکر‬ ‫(کارگـروه علمـی پژوهشـی) شـورای فرهنـگ‬ ‫عمومـی اسـتان فـارس منصـوب شـده بـود‪.‬‬ ‫پیش ازایـن دکتـر حمیـد جورکـش‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری شـیراز‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫کوش ــیار محم ــدی‪ /‬به گفتـــه رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اس ــتان‬ ‫کرمانشـــاه‪ ،‬خشک ســـالی ها بـــه کشـــاورزی کرمانشـــاه نزدیـــک ب ــه‬ ‫‪۵۶‬هزارمیلیاردریال خســـارت زده اســـت‪ .‬نوربخش حاتمی در ســـتاد بحران‬ ‫ُ‬ ‫‪۸۰۵‬هزارتنی تولیدات کشاورزی استان به دلیل‬ ‫استان کرمانشـــاه از کاهش‬ ‫خشک ســـالی خبـــر داد و افزود‪« :‬ایـــن کاهش تولیدات خســـارتی نزدیک به‬ ‫‪۵۶‬هزارمیلیاردریال به همراه داشـــته اســـت»‪ .‬وی بیشترین کاهش تولید را‬ ‫مربوط بـــه محصوالت زراعی و باغی با ســـهم ‪۶۲۳‬هزار ُ تن دانســـت و عنوان‬ ‫کـــرد‪« :‬مابقـــی کاهش تولید نیز مربـــوط به محصوالت دامی و شـــیالت بوده‬ ‫اســـت»‪ .‬رئیس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان کرمانشـــاه بابیان اینکه‬ ‫غـــات بیشـــترین اســـیب را از خشک ســـالی دیدنـــد‪ ،‬افـــزود‪« :‬در مناط ــق‬ ‫گرمســـیری حـــدود ‪100‬درصـــد‪ ،‬در بخـــش معتـــدل ‪۸۰‬درصـــد و در بخ ــش‬ ‫سردســـیر تـــا ‪۶۰‬درصد غـــات دچار اســـیب شـــد»‪ .‬حاتمی گفت‪« :‬بـــا وجود‬ ‫ً‬ ‫این مشـــکالت کرمانشـــاه درزمینه خرید تضمینی گندم خصوصا در بخش‬ ‫بذر و گندم درم جزو اســـتان های برتر کشـــور بود»‪ .‬وی درادامه از پیشـــنهاد‬ ‫کمک ‪۴۳‬هزارمیلیاردریالی برای جبران بخشـــی از خســـارت کشـــاورزان خبر‬ ‫داد و عنـــوان کـــرد‪« :‬بخشـــی از این کمک ها بالعوض و بخشـــی تســـهیالت‬ ‫خواهد بود»‪ .‬رئیس ســـازمان جهاد کشـــاورزی استان کرمانشـــاه بااشاره به‬ ‫احتمـــال تـــداوم خشک ســـالی در فصل پاییـــز پیش رو‪ ،‬یـــاداور شـــد‪« :‬برای‬ ‫کاهـــش خســـارت ناشـــی از خشک ســـالی‪ ،‬اعـــام کردیم کشـــاورزان کش ــت‬ ‫پاییـــزه خود را با تاخیر نســـبت به شـــرایط عـــادی انجام دهنـــد»‪ .‬حاتمی بر‬ ‫لـــزوم اســـتفاده از شـــبکه های ابیاری مـــدرن بـــرای مقابله با خشک س ــالی‬ ‫هـــم تا کیـــد کرد و گفـــت‪« :‬البته کشـــاورزان باید به ســـمت بیمه محصوالت‬ ‫کشـــاورزی هم برونـــد»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬مـــا هم تالش کردیم بـــرای جبران‬ ‫بخشی از خسارت کشـــاورزان‪ ،‬کود و بذر رایگان دراختیار ان ها قرار دهیم»‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست روابط عمومی‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫اقب ــال خان ــم جاسـ ـم نژاد‪ /‬ائین تکریـــم و معارفـــه مدیر دفتـــر روابط عمومی‬ ‫شـــرکت بـــرق منطقـــه ای خوزســـتان برگـــزار و ســـید حجت الـــه موســـوی ب ــا‬ ‫حکـــم مدیرعامـــل به عنـــوان سرپرســـت این دفتـــر منصوب شـــد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شـــرکت ســـهامی برق منطقه ای خوزســـتان؛ محمود دش ــت‬ ‫بـــزرگ در ائیـــن تکریـــم و معارفـــه مدیـــر دفتـــر روابط عمومـــی کـــه بـــا حضور‬ ‫شـــورای معاونیـــن شـــرکت برگـــزار شـــد بابیان اینکـــه زحمـــات شایســـته ای‬ ‫در دوران مدیریـــت تـــورج فتاحـــی در روابط عمومـــی انجـــام شـــده اس ــت‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬امیدواریـــم این مســـیر کـــه در روابط عمومـــی اغـــاز شـــده به صـــورت‬ ‫بهتـــری در دوران تصدی اقای موســـوی کـــه از نیروهای توانمند‪ ،‬ارزش ــی و‬ ‫انقالبی ســـت تداوم داشـــته باشـــد»‪ .‬وی افزود‪« :‬روابط عمومی نقش موثر و‬ ‫انکارناپذیری در رســـیدن به اهداف شـــرکت در درون و بیرون ســـازمان دارد‬ ‫و بایـــد دراین راســـتا گام بـــردارد»‪ .‬کیـــوان خورســـند (عضـــو هیئت مدی ــره و‬ ‫معاون منابع انســـانی شـــرکت برق منطقه ای خوزستان) نیز در ائین معارفه‬ ‫ســـید حجت الـــه موســـوی کـــه در دفتـــر روابط عمومـــی بـــا حضـــور کارکنان‬ ‫روابط عمومی برگزار شـــد‪ ،‬بیان کرد‪« :‬روابط عمومی یک مسئله چندوجهی‬ ‫و چندجانبـــه اســـت که بـــا بخش های دیگر شـــرکت قابل مقایســـه نیس ــت‬ ‫و شـــرایط کاری خـــاص خـــود را می طلبـــد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬اقـــای موســـوی از‬ ‫نیروهای قدیمی شـــرکت اســـت که خا ک صحنه را خورده اســـت و می تواند‬ ‫بـــا ایجـــاد همدلـــی و تجربـــه ای کـــه دارد اهـــداف شـــرکت را محقق ســـازد»‪.‬‬ ‫موســـوی نیـــز در ائیـــن معارفه خـــود با تشـــکر از حســـن اعتمـــاد مدیرعامل‬ ‫برای انتخـــاب وی‪ ،‬گفـــت‪« :‬روابط عمومی ایینه تمام نمای شـــرکت اس ــت‬ ‫که در درراســـتای اهداف شـــرکت در دو بخش ایجـــاد همدلی و همگرایی در‬ ‫درون ســـازمان و ارتبـــاط و ارائه دســـتاوردهای شـــرکت در بعـــد بیرونی باید‬ ‫انجام وظیفـــه کند»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬این اهداف محقق نخواهد شـــد مگرانکه‬ ‫با تعامل و همدلی درکنارهمدیگر قرار بگیریم و اهداف ســـازمان را ســـرلوحه‬ ‫کار خـــود قرار دهیم»‪ .‬براســـاس این گزارش‪ ،‬ســـید حجت اله موســـوی دارای‬ ‫مدرک کارشناســـی ارشـــد مدیریت بازرگانی بوده و ســـابقه ‪ 23‬ســـال کار را در‬ ‫صنعـــت اب وبرق خوزســـتان دارد و از بدو تاســـیس شـــرکت بـــرق منطقه ای‬ ‫خوزســـتان دراین شـــرکت مشـــغول به کار بوده اســـت‪ .‬وی پیش ازاین رئیس‬ ‫گـــروه دفتـــر مدیرعامل شـــرکت برق منطقـــه ای خوزســـتان بـــوده و با حفظ‬ ‫ســـمت‪ ،‬سرپرســـت دفتـــر روابط عمومـــی شـــده اســـت‪ .‬پیش ازایـــن ت ــورج‬ ‫فتاحـــی‪ ،‬مدیر روابط عمومی شـــرکت برق منطقه ای خوزســـتان بوده که در‬ ‫ائیـــن تکریـــم و معارفه از زحمات وی تقدیر شـــده اســـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬ابان ‪ 19 1400‬ربیع االول ‪ 26 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2346‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫فرماندارشهریار‪:‬‬ ‫عملکرد شورا در انتخاب شهردار شهریار‬ ‫دقیق و قابل تحسین است‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرمانـدار شـهریار در حضـور اعضـای شـورای اسلامی شـهر شـهریار‪ ،‬بـه نـکات کلیـدی‬ ‫درخصـوص تصمیم گیـری در پارلمـان شـهری اشـاره و تا کیـد کـرد‪« :‬اتفاقـات گذشـته‪،‬‬ ‫ایـن شـهر را در شـرایط سـختی قـرار داده اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬حواسـتان باشـد شـهریار‬ ‫تحمـل چالـش مجـدد را نـدارد»‪ .‬طاهـری (فرمانـدار شـهریار) در مراسـم فـوق‪ ،‬اشـاره ای‬ ‫بـه مشـکالت گذشـته شـورای اسلامی و مدیریـت شـهری شـهریار داشـت و گفـت‪:‬‬ ‫«این شهرسـتان خـاص و دارای پتانسـیل های زیـادی بـوده و جـای کار فـراوان دارد‪ ،‬کـه‬ ‫متاسـفانه در سـال های اخیـر دچـار حادثه هـا و حواشـی سـخت شـده و شـهر چندسـالی‬ ‫بـه عقـب برگشـته اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـورای شـهر سـابق‪ ،‬کارهـای خوبـی‬ ‫انجام داده ولی ان چنان مورد رضایت مردم نبوده و اینک که مردم ب ه شما رای اعتماد‬ ‫داده انـد‪ ،‬بایـد بـا انجـام فعالیت هـای خـوب و عملکـرد مناسـب‪ ،‬به نحو احسـن بـه رای‬ ‫ان هـا احتـرام گذاشـته و عقب ماندگی هـا را جبـران کنیـد»‪ .‬وی بـر همسـویی فرمانـداری‬ ‫و شـورا تا کید کرد و افزود‪« :‬برای اینکه شـورای قبل به چالش نیافتد و شـهر در منجالب‬ ‫نرود‪ ،‬جلسـات‪ ،‬پیگیری ها‪ ،‬توصیه ها و تذکرات زیادی ازسـوی فرمانداری داده شـد ولی‬ ‫شـورای شـهر‪ ،‬تعامـل خوبـی بـا فرمانـداری نداشـت و نتیجـه ان بـه گل نشسـتن شـهر و‬ ‫حرکت رو به عقب بود»‪ .‬فرماندار شهریار تصریح کرد‪« :‬امیدواریم شورای جدید با تعامل‬ ‫بـا فرمانـداری‪ ،‬شـهریار را بـه جایـگاه واقعـی خود برسـاند؛ زیرا این شـهر به رغـم نام بزرگش‬ ‫از درون خالی سـت»‪ .‬طاهری بااشـاره به بودجه ‪۵۰۰‬میلیاردی شـهر حدود ‪500‬هزارنفری‬ ‫شـهریار افـزود‪« :‬ایـن بودجـه‪ ،‬بـرای شـهر کافـی نیسـت درحالی کـه اسالم شـهر با جمعیت‬ ‫‪۶۵۰‬هزارنفری دارای بودجه ‪۱۵۰۰‬میلیاردی ست و درحال رساندن ان به دوهزار میلیارد‬ ‫اسـت و مـا هنـوز روی بودجـه قبلـی خـود مانده ایـم درحالی کـه می دانیـم ایـن بودجـه در‬ ‫کجا هـا خلا دارد و از دسـت مـی رود»‪ .‬فرمانـدار شـهریار بابیان اینکـه جلسـات فرمانـداری‬ ‫بـرای حـل مشـکالت شـورا و برگشـت بـه مسـیر سـالم بـوده اظهـار داشـت‪« :‬متاسـفانه‬ ‫تاخت وتاز ها و کج سلیقگی ها باعث شد تا شورای قبلی شهر نتواند عملکرد قابل قبولی‬ ‫را بـه مـردم ارائـه کنـد و نتیجـه ان طوالنی شـدن و حتـی را کـد مانـدن برخـی پروژه هـای‬ ‫عمرانی ضروری شهر‪ ،‬ازجمله زیرگذر شهر و ایجاد مشکالتی برای شهروندان شد»‪ .‬وی‬ ‫خطاب به اعضای جدید شورای اسالمی شهر شهریار گفت‪« :‬شما در شرایط سخت کار‬ ‫ً‬ ‫را تحویل گرفته اید تاجایی که اصال جای چالشی برای شهریار وجود ندارد و هر اتفاق بد و‬ ‫تصمیم نادرستی می تواند شهر را به عقب بکشاند»‪ .‬طاهری خاطرنشان کرد‪« :‬با اینکه‬ ‫هنـوز فعالیـت شـورای شـهر جدیـد اغـاز نشـده‪ ،‬افـرادی در سـایه هسـتند کـه می خواهند‬ ‫تصمیم گیـر شـورا و شـهر باشـند و بـا مانع تراشـی ها و گاه بـا زور و تهدیـد می خواهنـد در‬ ‫امـور شـهر دخالـت کننـد‪ ،‬تاجایی کـه شـنیده شـده برخـی مبالغ هنگفتی پیشـنهاد داده‬ ‫تـا شـهردار موردنظـر خـود را روی کار بیاورنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬اعضـای شـورای شـهر نبایـد زیر بار‬ ‫تهدیدها و فشـارهای افراد بروند و حواسـتان باشـد تا دچار لغزش در تصمیم گیری های‬ ‫درسـت نشـوید»‪ .‬فرمانـدار شـهریار تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد بـا تعامـل و همدلـی‪ ،‬طر ح هایـی‬ ‫دقیـق و بـدون اشـکال و بـا بسـتر قانونـی‪ ،‬تصویـب و اجرایـی کنیـد کـه منشـا خیـر بـرای‬ ‫مـردم بـوده و شـهر را نجـات دهـد و اعضـای شـورای شـهر بداننـد کـه بـا جنـگ و جـدال و‬ ‫معرکـه نمی تـوان کاری بـرای شـهر و مـردم کـرد و همـه باید به یک فکر و نظر واحد برسـند‬ ‫و بدانند که شـورای شـهر برای تمام قسـمت های شـهر باید برنامه ریزی داشـته باشـد و‬ ‫در توزیـع عادالنـه خدمـات دقـت کننـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬فرمانـداری نیـز تاجایی کـه به‬ ‫نفـع شـهر و رفـاه مـردم اسـت از شـورای شـهر حمایـت خواهـد کـرد و امیدواریـم ایـن دوره‪،‬‬ ‫دوره درخشانی برای شهریار باشد تا شهری زنده و پویا داشته باشیم و بتوانیم در پایان‬ ‫کار شـورا‪ ،‬عملکـرد قابل قبولـی بـه مـردم ارائـه دهیـم»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ بـا گذشـت تنهـا‬ ‫دوماه از عملکرد شورای اسالمی شهر شهریار و تائید صالحیت شهردار پیشنهادی این‬ ‫شـورا‪ ،‬فرماندار شـهریار در مراسـم تودیع شـهردار پیشـین شـهریار و معارفه محمدصادق‬ ‫کولیونـد (شـهردار جدیـد ایـن شـهر) ابـراز خرسـندی کـرد و گفـت‪« :‬عملکـرد ایـن شـورا در‬ ‫انتخـاب شـهردار بسـیار پسـندیده و دقیـق بـود و قابل تحسـین اسـت»‪.‬‬ ‫شهردارشهریار‪:‬‬ ‫ازاین پس هیچ گونه ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در شهریار شکل نمی گیرد‬ ‫هرگونـه ساخت وسـاز جدیـد بایـد طبـق ائین نامـه و براسـاس ضوابطـی کـه بـا هماهنگـی‬ ‫شـورا اعالم خواهیم کرد‪ ،‬باشـد و خارج از ان هیچ گونه ساخت وسـازی نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫شـهردار شـهر شـهریار گفـت‪« :‬بحـث ساخت وسـازهای غیرمجـاز طـی سـنوات گذشـته‪،‬‬ ‫در تمامـی شـهرهای کشـور وجـود داشـته کـه شـهریار نیـز مسـتثنا از ایـن مقولـه نبـوده و‬ ‫نپـس هیچ گونـه ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫تمـام تلاش خـود را بـه کار خواهیـم گرفـت کـه ازای ‬ ‫جدیدی در شـهر صورت نگیرد»‪ .‬محمدصادق کولیوند افزود‪« :‬با ساخت وسـازهایی که‬ ‫در شهر تکمیل شده یا درحال ساخت هستند‪ ،‬چندان کاری نداریم و تخریب ان ها باید‬ ‫بـا نظـر مسـئوالن شـهر باشـد‪ ،‬ولـی از ایـن به بعـد اجازه نخواهیـم داد کـه حتی یک طبقه‬ ‫به صـورت غیرمجـاز بـه سـاختمانی اضافـه شـود یـا کسـی بـه خـودش اجـازه پیشـروی در‬ ‫اراضی دیگران را بدهد»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هرگونه ساخت وساز جدیدی باید طبق ائین نامه‬ ‫و براسـاس ضوابطـی کـه بـا هماهنگـی شـورا اعلام خواهیـم کـرد‪ ،‬باشـد و خـارج از ان‪،‬‬ ‫هیچ گونه ساخت وسـازی نخواهیم داشـت‪ .‬وی به حوزه انفورماتیک و الکترونیکی کردن‬ ‫شـهرداری شـهریار اشـاره کرد و گفت‪« :‬در حوزه شهرسـازی‪ ،‬برخی امور به صورت دسـتی‬ ‫و برخـی سیسـتمی انجـام می شـود‪ ،‬کـه باعـث طوالنی شـدن رونـد کارهـای اداری و‬ ‫ً‬ ‫مخصوصا اسـتعالم ها می شـود‪ ،‬که این موضوع نیز بررسـی خواهد شـد»‪ .‬شـهردار شهریار‬ ‫یسـت‬ ‫بـه طـرح تفصیلـی نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬قـرار نیسـت که هـر چه بـه نفع شهردار ‬ ‫را انجـام دهیـم؛ بلکـه قوانینـی در طـرح تفصیلـی وجـود دارد کـه بـه نفـع مـرد م اسـت و‬ ‫شـاید بسـیاری از مـردم دراین زمینـه اطالعـی نداشـته باشـند‪ .‬بنابرایـن‪ ،‬این قوانیـن را به‬ ‫مردم ابالغ خواهیم کرد تا بتوانند به حقوق خود برسـند»‪ .‬کولیوند‪ ،‬وضعیت روشـنایی‬ ‫معابـر شـهریار را نامطلـوب عنـوان کـرد و قـول مسـاعد درجهـت پیگیـری این موضـوع‪ ،‬که‬ ‫باعـث ناامنـی شـهر می شـود را داد‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به سـاماندهی‬ ‫کارکنـان شـهرداری اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬متاسـفانه برخـی همکاران ما فاقد حکم هسـتند‬ ‫و شـرح وظایف خود را نمی دانند‪ ،‬که این موضوع اسـیبی جدی به بدنه شـهرداری وارد‬ ‫می کند و یکی از اولویت های ما تهیه حکم و ابالغ برای همکاران و ساماندهی ان هاست‬ ‫تـا بهانـه ای بـرای عـدم خدمت رسـانی نداشـته باشـند»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬سـد معبـر نیز‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر شهریار‪:‬‬ ‫هر یک از اعضای شورا حداقل یک مسئولیت ویژه دارند‬ ‫نایب رئیس شورای اسالمی شهر شهریار‪:‬‬ ‫زیباسازی شهری‪ ،‬بستر نشاط و ارامش شهروندی ست‬ ‫نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر شـهریار‪ ،‬ایجـاد نشـاط‪،‬‬ ‫ارامـش و لطافـت روحـی بـرای شـهروندان را ازطریـق‬ ‫زیباسـازی شـهر‪ ،‬یکـی از وظایـف اصلـی مدیریـت شـهری‬ ‫دانسـت و اظهـار کـرد‪« :‬حفـظ سـیمای بصـری به لحـاظ‬ ‫اهمیـت فـراوان و اصلاح و بهبـود خالقانه مبلمان شـهری‬ ‫یکـی از عوامـل مهـم در کسـب رضایـت شـهروندان اسـت و‬ ‫مـا بایـد در راسـتای درخواسـت و رضایت شـهروندان عمل‬ ‫کنیـم و انتظـار شـهروندان را بـرای داشـتن شـهری زیبـا و‬ ‫تمیـز بـراورده سـازیم»‪ .‬علـی صادقی به حفظ زیبایی شـهر‬ ‫در حیـن اجـرای عملیـات عمرانـی اشـاره کـرد و یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«هـر نـوع پـروژه عمرانی‪ ،‬یا ساخت وسـاز توسـط سـازندگان‬ ‫بایـد به نوعـی باشـد کـه زیبایـی شـهر را برهـم نزنـد و باعـث‬ ‫ازار اذیـت مـردم نشـود‪ .‬امـا تـا وقتی کـه پروژه هـای عمرانـی‬ ‫شـهرداری نظیـر میـدان جهـاد و بسـیج‪ ،‬خـود منشـا‬ ‫نازیبایـی و زشـتی شـهر اسـت‪ ،‬چگونـه می تـوان از برخـی‬ ‫سـازندگان بخواهیـم کـه در ساخت وسـازها بـه مسـائل‬ ‫زیبایی شـهر توجه بیشـتری داشـته باشـند»‪ .‬وی درادامه‬ ‫باتا کیدبراینکـه شـهر محـل زندگـی مـردم اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز و واحـد زیباسـازی‬ ‫شهرداری شهریار باید برای نازیبایی هایی که دراین حوزه‬ ‫پیـش می ایـد‪ ،‬طـرح و برنامـه ازپیش تعیین شـده داشـته‬ ‫باشـد و این طـرح را جهـت اجـرا بـه پیمانـکاران ابلاغ‬ ‫کنـد»‪ .‬علـی صادقـی شـهر را به مثابـه یـک موجـود زنـده‬ ‫دانسـت و اظهـار داشـت‪« :‬مطالعـه و تنظیـم ضوابـط در‬ ‫امـر زیباسـازی‪ ،‬الزمـه کار سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای‬ ‫سـبز اسـت و مـواردی نظیـر رنگ امیـزی جـداول‪ ،‬پل هـا‪،‬‬ ‫نرده هـا‪ ،‬مبلمـان شـهری‪ ،‬سـاماندهی بلوارهـا و میادیـن‪،‬‬ ‫تبلیغـات محیطی‪ ،‬المان هـا و ‪ ...‬نیازمند ارائه برنامه های‬ ‫یسـت»‪ .‬نایب رئیـس شـورای شـهر شـهریار در پایـان‬ ‫علم ‬ ‫گفـت‪« :‬اصلاح تابلوهـای معیـوب شـهری‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫بیلبوردهـا و سـازه های تبلیغاتـی‪ ،‬نورپـردازی المان هـای‬ ‫شـهری‪ ،‬رفـع نازیبایی هـای معابـر‪ ،‬خط کشـی خطـوط‬ ‫ترافیکـی خیابان هـا و هـر انچـه در سـیمای یـک شـهر تاثیـر‬ ‫دارد‪ ،‬از برنامه هـای اصلـی واحـد زیباسازی سـت کـه بایـد‬ ‫ایـن تغییـرات‪ ،‬خیلـی سـریع و البتـه باتوجه بـه اعتبـارات‬ ‫پیش بینی شـده عملیاتـی شـود»‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪250‬میلیاردریال کاالی قاچاق در غرب استان تهران‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان‪ ،‬از کشـف بیـش از ‪250‬میلیاردریـال کاالی قاچـاق خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس؛ سـردار کیـوان ظهیـری‪ ،‬بااشـاره به اجـرای طـرح امنیـت‬ ‫محله محـور در شهرسـتان های غـرب اسـتان تهران با مشـارکت پلیس ا گاهی‪ ،‬پـاوا‪ ،‬مواد‬ ‫مخـدر‪ ،‬پیشـگیری و شـش شهرسـتان غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬بـا تالش ها و‬ ‫اقدامـات تخصصـی مامـوران انتظامـی اسـتان‪ ،‬بـا اجـرای ‪177‬فقـره حکـم قضائـی‪537 ،‬‬ ‫لخـر دسـتگیر کـه ‪60‬درصـد از انـان دارای سـوابق متعدد سـرقت بودنـد»‪ .‬وی‬ ‫سـارق و ما ‬ ‫ُ‬ ‫افزود‪« :‬کشـف بیش از ‪44‬فقره انواع کاله برداری و دسـتگیری نه نفر کاله بردار حرفه ای از‬ ‫سـطح شـش شهرسـتان غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬از دیگـر اقدامـات مهـم پلیس غرب اسـتان‬ ‫تهران بود»‪ .‬فرمانده انتظامی غرب اسـتان تهران بااشـاره به کشـف ‪128‬دسـتگاه خودرو‬ ‫و موتورسـیکلت مسـروقه تصریـح کـرد‪« :‬دراین مـدت‪21 ،‬نفـر سـارق دسـتگیر و ‪1061‬قلـم‬ ‫توسـط مامـوران پلیـس ا گاهـی کشـف شـد»‪ .‬ایـن مقـام ارشـد انتظامی بااشـاره به کشـف‬ ‫‪250‬میلیاردریـال کاالی قاچـاق‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬دراین خصـوص ‪139‬هـزار قلـم کاالی‬ ‫قاچـاق کشـف و ‪ 41‬قاچاقچـی نیـز دسـتگیر و بـه مقامـات قضائـی تحویـل داده شـدند»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی غرب اسـتان تهران خاطرنشـان کـرد‪« :‬در این طرح ‪368‬کیلوگـرم انواع‬ ‫مـواد مخـدر کشـف و ‪485‬نفـر از سـودا گران مـرگ نیـز دسـتگیر شـدند»‪ .‬وی ضمـن اشـاره‬ ‫به کشـف ‪18‬قبضه سلاح گرم توسـط پلیس پاوا‪ ،‬بیان داشـت‪« :‬در این طرح‪ ،‬تعداد ‪83‬‬ ‫سلاح سـرد کـه در اقدامـات مجرمانـه مورداسـتفاده قـرار می گرفـت‪ ،‬کشـف شـد»‪ .‬سـردار‬ ‫ظهیـری در پایـان از همـکاری خـوب مـردم با پلیس‪ ،‬در شناسـایی و دسـتگیری مجرمان‬ ‫و سـارقان قدردانـی کـرد و افـزود‪« :‬انتظـار این اسـت که این روند همکاری همچنـان ادامه‬ ‫داشـته باشد»‪.‬‬ ‫پیام مدیریت شهری مالرد به مناسبت‬ ‫(ع)‬ ‫سالروز والدت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق‬ ‫بهمنـی (شـهردار ملارد) و موالیـی (ریاسـت شـورای‬ ‫اسلامی شـهر مالرد) طی پیامی مشـترک‪ ،‬سـالروز والدت‬ ‫حضـرت محمـد مصطفـی(ص) و امـام جعفـر صـادق(ع)‬ ‫تبریـک و تهنیـت گفتنـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و‬ ‫امـور بین الملـل شـورای شـهر و شـهرداری ملارد؛ بهمنـی‬ ‫و موالیـی طـی پیامـی‪ ،‬سـالروز والدت رسـول رحمـت‪،‬‬ ‫خاتـم پیامبـران‪ ،‬پیـام اور توحیـد‪ ،‬عـزت و سـعادت بشـر‪،‬‬ ‫حضـرت ختمی مرتبـت محمـد مصطفـی(ص) و میلاد‬ ‫مسعود امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت را به عموم‬ ‫مـردم ایـران به ویـژه مـردم والیتمـدار شـهر ملارد تبریک و‬ ‫تهنیـت گفتنـد‪ .‬متـن پیـام بـه شـرح زیـر اسـت‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫ّ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫"ال ُله َّم َص ِل َعلی ُم َح َّم ٍد َو ِال ُم َح َّم ٍد و َع ّجل ف َر َجهم"‬ ‫مـاه فـرو مانـد از جمـال محمـد ‪ /‬سـرو نباشـد بـه اعتـدال‬ ‫محمد‬ ‫قدر فلک را کمال و منزلتی نیست ‪ /‬در نظر قدر با کمال‬ ‫محمد‬ ‫مـاه ربیـع االول یـاداور میلاد اخریـن رسـول خـدا و پیامبـر‬ ‫یسـت کـه بـه حقیقـت فصلـی بـرای عمـل‬ ‫صلـح و دوست ‬ ‫به سـیره ان مقام اسـمانی بوده و هفته وحدت بی تردید‬ ‫نمـاد و پیـام صلـح و دوسـتی بـرای پیـروان راسـتین و‬ ‫حقیقـی دیـن و مکتـب انسان سـاز اسلام اسـت‪ .‬هفتـه‬ ‫وحـدت پیـام اور این اسـت که مسـلمانان همـه بـا هـم‬ ‫برادرند و با دست اتحاد و یکپارچگی و همگرایی و ذهن‬ ‫هوشـیار‪ ،‬در سـایه دسـتورات پیامبـر خـدا و عتـرت پـا ک‬ ‫ان حضـرت‪ ،‬مجـال از تفرقه افکنـی بیگانـگان را می گیرنـد‬ ‫و در سـایه قـران کریـم و سـنت و سـیره رسـول ا کـرم(ص)‬ ‫وحـدت و یکرنگـی خـود را حفـظ می کننـد‪ .‬مسـلمانان‬ ‫در سـایه دیـن اسلام و بنـا بـه ایـه (انمـا المومنـون ِاخـوه)‬ ‫همـواره و همیشـه در همـه شـرایط بـرادر یکدیگر هسـتند‬ ‫و دیـن اسلام هیـچ گاه اجـازه تفرقـه و اختلاف را بـه‬ ‫مسـلمانان نمی دهـد‪ .‬بی گمـان هفتـه وحـدت‪ ،‬نمـاد‬ ‫و پیـام صلـح و دوسـتی بـرای پیـروان راسـتین و حقیقـی‬ ‫دیـن و مکتـب انسان سـاز اسلام و پیـام اور ان اسـت کـه‬ ‫مسـلمانان همـه بـا اتحاد‪ ،‬یکپارچگی‪ ،‬همگرایـی و ذهن‬ ‫هوشـیار‪ ،‬در سـایه دسـتورات پیامبـر خـدا(ص) و عتـرت‬ ‫پـا ک حضرتـش‪ ،‬خـود را از تفرقه افکنـی بیگانـگان دور‬ ‫نگه داشـته و در سـایه قران کریم و سـنت و سـیره نبوی‪،‬‬ ‫وحـدت و یکرنگـی خویـش را حفـظ کننـد‪ .‬این جانبـان‬ ‫میلاد سراسـر نـور و برکـت اخریـن فرسـتاده الهـی‪ ،‬رسـول‬ ‫خوبی هـا‪ ،‬حضـرت محمـد مصطفـی(ص) و والدت‬ ‫باسعادت ششمین اختر تابنا ک اسمان امامت و والیت‬ ‫حضـرت امـام جعفـر صـادق(ع) و هفتـه مبـارک وحـدت و‬ ‫اخـوت را بـه عمـوم شـیعیان‪ ،‬باالخـص مـردم والیتمـدار‬ ‫شـهر ملارد تبریـک عـرض کـرده‪ ،‬امیـد اسـت مسـلمین‬ ‫جهـان بـا تمسـک بـه قـران و عتـرت بـه یـادگار مانـده از‬ ‫رسـول مهـر‪ ،‬عطوفـت و مهربانـی و بـا وحـدت و همدلـی‬ ‫روزافـزون‪ ،‬مسـیر کمـال و سـعادت را بـا عـزت و سـربلندی‬ ‫بپیماینـد‪.‬‬ ‫حسن مالیی؛ ریاست شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‬ ‫کشف ‪21‬دستگاه ماینر در مالرد‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ملارد از کشـف ‪21‬دسـتگاه‬ ‫اسـتخراج ارز دیجیتـال قاچـاق بـه ارزش سـه میلیارد‬ ‫و ‪500‬میلیون ریـال خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس؛ سـرهنگ منصـور خدایـی درخصـوص این خبـر‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای اجـرای طـرح ارتقـای امنیـت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬مامـوران اداره مبـارزه با قاچاق کاال شهرسـتان‬ ‫ملارد ازطریـق کار اطالعاتـی و منابـع خبـری از نگهـداری‬ ‫و اسـتفاده غیرمجـاز از تعـدادی دسـتگاه ماینـر (دسـتگاه‬ ‫اسـتخراج ارز دیجیتـال) در اخترابـاد ملارد‪ ،‬مطلـع شـده‬ ‫و رسـیدگی بـه موضـوع را در دسـتورکار قـرار دادنـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬مامـوران پـس از تکمیـل تحقیقـات و هماهنگـی‬ ‫قضائـی در بازرسـی از ایـن مـکان‪ ،‬تعـداد ‪21‬دسـتگاه ماینـر‬ ‫کشف کردند»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان مالرد تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬ارزش ریالـی این اقالم غیرمجاز‪ ،‬توسـط کارشناسـان‬ ‫مربوطه سه میلیارد و ‪500‬میلیون ریال براورد شده است»‪.‬‬ ‫امروز به یک معضل در شـهریار تبدیل شـده و وضعیت سـد معبر در برخی از معابر اصلی‬ ‫شـهر‪ ،‬ناخوشـایند اسـت که به زودی این وضعیت را با افزایش نیروهای این حوزه بهبود‬ ‫می بخشـیم تـا مـردم بتواننـد راحت تـر تـردد کننـد»‪ .‬وی به پروژه میـدان جهاد اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بـا جلسـاتی کـه بـا پیمانـکار و برخـی مسـئوالن شـهر برگـزار خواهیـم کـرد‪ ،‬بحـث‬ ‫ازادسـازی حریـم و انتقـال خـط لولـه گاز تـا قبـل از فصـل سـرما و تامیـن روشـنایی را پیگیـر‬ ‫خواهیـم شـد تـا ان شـاءاهلل ایـن پـروژه نیـز به سـرانجام برسـد»‪ .‬کولیوند در ادامه سـخنان‬ ‫خود ضمن تقدیر از شـورای اسلامی شـهر شـهریار در انتخابش به عنوان شـهردار شـهریار‬ ‫افزود‪« :‬از همان روز اول کار‪ ،‬درب اتاق به روی مردم و معاونین باز بوده و ازانجا که مردم‪،‬‬ ‫مـا را به عنـوان اداره خدمات رسـان می شناسـند‪ ،‬اولویت برنامه هـا را به خدمات ملموس‬ ‫بنـا نهاده ایـم تـا مـردم احسـاس امید و دلگرمی داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر شـهریار درخصـوص وظایـف رئیـس شـورای شـهر و انتخابـش‬ ‫به عنوان سکان دار شورای شهر شهریار گفت‪« :‬باتوجه به حضور بنده در دو دوره قبل شورا‬ ‫و داشتن تجربیاتی دراین زمینه‪ ،‬با لطف اعضای شورا‪ ،‬بنده به عنوان رئیس انتخاب شدم‬ ‫کـه هـدف جمعـی ما در این نهاد‪ ،‬رسـیدگی به تمامی شـهر و هدف گـذاری بـرای حوزه های‬ ‫مختلـف اسـت»‪ .‬فریـدون وکیلـی از تقسـیم کارها و رسـیدگی اختصاصـی هر یـک از اعضای‬ ‫شورا به یکی از مشکالت شهر اشاره کرد و گفت‪« :‬به عنوان مثال رئیس کمیسیون عمران‪،‬‬ ‫مسـئول رسـیدگی مسـتقیم به مشـکالت میدان جهاد و بسـیج اسـت و رئیس کمیسـیون‬ ‫شهرسـازی‪ ،‬مسـئول بحـث ساخت وسـازهای غیرمجـاز اسـت و بقیـه اعضـاء هرکـدام‬ ‫مسئولیتی دارند و باید هر هفته گزارش عملکرد خود را به صحن شورا اعالم کنند»‪ .‬وکیلی‬ ‫درادامه گفت‪« :‬در بحث سـرمایه گذاری و تامین درامد‪ ،‬میدان میو هو تره بار یکی از اهداف‬ ‫ماسـت کـه امیدواریـم بـا رفـع مشـکالت ایـن پـروژه‪ ،‬بتوانیـم بخشـی از اعتبـارات شـهرداری‬ ‫را تامیـن کنیـم»‪ .‬ایـن عضـو شـورای شـهر شـهریار افـزود‪« :‬تمـام تلاش ما براین اسـت کـه دو‬ ‫مشـکل نقشـه تفکیکـی و انتخـاب مهندسـین ناظـر پـروژه میـدان میوه وتره بـار را تـا اواسـط‬ ‫نیمـه دوم سـال جـاری مرتفـع کنیـم و وارد فـاز فـروش غرفه هـا شـویم‪ ،‬در غیراین صـورت بـا‬ ‫کسـری اعتبـار مواجـه خواهیـم شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه برنامه وبودجـه یـک پیکـره اسـت و‬ ‫برنامه و کارهای عمرانی در قالب بودجه طراحی می شود‪ ،‬افزود‪« :‬متاسفانه سال گذشته‬ ‫در حـوزه برنامه هـا‪ ،‬طـوری کـه در بودجـه پیش بینـی شـده بـود‪ ،‬عمـل نشـد و اعتبـارات‬ ‫تخصیـص نیافـت کـه یکـی از برنامه هـای مهـم شـورای ششـم‪ ،‬پیگیـری مسـتمر درامدهـا‬ ‫است»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در ‪۴۵‬روز ابتدای دوره ششم مبلغ‪۷۰‬میلیاردتومان از درامد شهرداری‬ ‫محقـق شـده و بـه بخشـی از پروژه هـا تزریق شـده اسـت و امیدواریـم از محل فـروش امال ک‬ ‫نیـز درامدهـای خوبـی عایـد شـهرداری شـود‪ .‬وکیلـی افـزود‪« :‬امیدواریم با این هدف گـذاری‬ ‫و تعامـل‪ ،‬بتوانیـم بـاری از مشـکالت شـهر را برداریـم و به سـوی عمـران و ابادانـی و درنهایـت‬ ‫جلـب رضایـت مردم حرکـت کنیم»‪.‬‬ ‫پیام تبریک سردار ظهیری به مناسبت میالد پیامبر ا کرم(ص) و امام جعفر صادق‬ ‫(ع)‬ ‫سـردار ظهیـری (فرمانـده انتظامـی اسـتان) بـا صـدور پیامـی فـرا رسـیدن میلاد پیامبـر‬ ‫ا کـرم(ص) و امـام جعفـر صـادق(ع) را تبریـک گفـت‪ .‬متـن پیـام بـه ایـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫«باعنایت به اینکـه امـروزه بانـگ ملکوتـی «اشـهد ان محمـد رسـول اهلل» در سراسـر گیتـی‬ ‫طنین انـداز شـده اسـت‪ ،‬ترنـم اسـمانی دعـوت حق تعالـی بـرای وحـدت و همدلـی‬ ‫مسـلمانان و ازادی خواهـان عالـم و راز مانـدگاری اقتـدار‪ ،‬اسـتقالل مسـلمین‪ ،‬تقویـت و‬ ‫ترویـج وحـدت و یکدلـی اسـت‪ .‬حـال میراث بـزرگ حضرت محمد(ص) برای مسـلمانان‬ ‫دعـوت انـان بـه وحـدت اسـت‪ ،‬پیـام روشـن رسـول گرامـی اسلام(ص) کـه می فرماینـد‪:‬‬ ‫"وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است" بیانگر اهمیت یکپارچگی امت اسالم‬ ‫در ایـن دیـن مبیـن اسـت‪ .‬هفتـه وحـدت‪ ،‬بصیـرت‪ ،‬اخوت و صمیمیت اسـت کـه باید با‬ ‫زدودن کینه ها‪ ،‬کدورت ها‪ ،‬خودخواهى ها و خودبینى ها سـعی در پیروزی بر مشـکالت‬ ‫جهـان اسلام و تشـکیل جبهـه متحـد اسلامی شـود‪ .‬خـدای باری تعالـی را شـا کریم کـه‬ ‫در غـرب اسـتان تهـران جلـوه ای از وحـدت و یکپارچگـی بیـن همه اقوام‪ ،‬به مدد اندیشـه‬ ‫بلند و همت واالی مردمان این دیار به وضوح مشـهود اسـت و همگی تحت لوای پرچم‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران بـا صلـح و ارامـش در کنـار یکدیگـر زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫این جانـب فرارسـیدن والدت خجسـته ختم المرسـلین‪ ،‬رحمـت للعالمیـن‪ ،‬فخـر عالـم‬ ‫و ادم‪ ،‬پیـام اور عـزت‪ ،‬رحمـت و سـعادت کل بشـر حضـرت محمـد مصطفـی(ص) و نیـز‬ ‫والدت فرخنـده امـام جعفـر صـادق(ع) را بـه همـه احـاد جامعـه اسلامی و مـردم شـریف‬ ‫غربـی اسـتان تهـران تبریـک و تهنیـت عـرض می کنـم»‪.‬‬ ‫اخذ بیعانه؛ روشی برای کاله برداران‬ ‫رئیس پلیـس فتـای فرماندهـی انتظامـی اسـتان‪ ،‬اخـذ‬ ‫بیعانـه را شـیوه ای بـرای کال هبـرداران دانسـته و بر ضرورت‬ ‫توجـه شـهروندان‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس؛ رئیس پلیـس فتـای فرماندهـی انتظامـی غـرب‬ ‫یسـت کـه‬ ‫تهـران گفـت‪« :‬بیعانـه یـا پیش پرداخـت‪ ،‬پول ‬ ‫خریـدار پیـش از دریافـت کاال یـا خدمـات‪ ،‬بـه فروشـنده‬ ‫می دهـد‪ .‬ایـن مبلـغ‪ ،‬بخشـی از هزینـه کاالسـت و مابقـی‬ ‫ان پس ازاینکـه معاملـه حتمـی شـد‪ ،‬از سـمت خریـدار‬ ‫پرداخـت می شـود‪ .‬ولـی چـرا بعضـی فروشـندگان اصـرار‬ ‫بـه دریافـت بیعانـه دارنـد؟ ا گـر خریـدار بیعانـه داد‪ ،‬ولـی‬ ‫چیـزی کـه دریافـت کـرد بـا سـفارش او متفـاوت بـود چـه؟‬ ‫ایـا فروشـنده بیعانـه را پـس خواهـد داد؟ ایـا پرداخت امن‬ ‫می توانـد جایگزینـی بـرای بیعانـه باشـد؟»‬ ‫* بـرای کاریابـی یـا دریافـت خدمـات‪ ،‬هرگز مبلغـی را بابت‬ ‫ثبت نـام واریـز نکنید‍‪.‬‬ ‫* از بیعانـه دادن خـودداری کـرده و بعـد از تحویـل کاال‬ ‫مبلـغ را واریـز کنیـد‪.‬‬ ‫* کال هبـرداران بعـد از دریافـت وجه‪ ،‬پاسـخگوی تماس ها‬ ‫نمی باشند‪.‬‬ ‫نتـر از عـرف بـازار بـود بیشـتر‬ ‫* وقتـی قیمـت کاال پایی ‬ ‫احتیـاط کنیـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامـی بااشـاره به اینکه ا گاهی بخشـی‬ ‫و پیشـگیری از وقـوع جرائـم در فضـای مجـازی‪ ،‬از‬ ‫اولویت هـای پلیـس فتاسـت‪ ،‬بـه هم وطنـان توصیـه کـرد‬ ‫درصـورت مشـاهده هرگونـه مـورد مشـکوک یـا تهدیـد‬ ‫توسـط مجرمـان و اخـاذان اینترنتـی‪ ،‬موضـوع را در اولیـن‬ ‫فرصـت بـه پلیـس اطلاع دهنـد و به صـورت مسـتمر بـرای‬ ‫مطالعـه اخبـار جرائـم سـایبری و مصونیـت از شـگردهای‬ ‫مجرمانـه بـه وب سـایت ‪ www.cyberpolice.ir‬مراجعـه‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫به مناسبت هفتهتربیت بدنیصورت گرفت؛‬ ‫دیدار شهردار مالرد با رئیس اداره ورزش شهرستان مالرد‬ ‫ریاس ــت و اعض ــای ش ــورای اس ــامی ش ــهر و بهمن ــی‬ ‫(ش ــهردار م ــارد) ب ــا ضابطی ــان (رئی ــس اداره‬ ‫ورزش وجوان ــان شهرس ــتان م ــارد) دی ــدار کردن ــد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش مدیریت ارتباط ــات و امور بین الملل ش ــورای‬ ‫ش ــهر و شهرداری مالرد؛ به مناس ــبت گرامیداشت هفته‬ ‫تربیت بدنی‪ ،‬بهمنی و مالیی (رئیس ش ــورای اس ــامی)‬ ‫و اعضای ش ــورای اس ــامی ش ــهر مالرد با حضور در اداره‬ ‫ورزش وجوان ــان شهرس ــتان مالرد‪ ،‬ب ــا ضابطیان (رئیس‬ ‫اداره ورزش) دی ــدار کردن ــد‪ .‬دراین نشس ــت دوس ــتانه‪،‬‬ ‫ابتدا ریاس ــت ش ــورا‪ ،‬ضمن تبری ــک هفت ــه تربیت بدنی‬ ‫ب ــرای ایش ــان ارزوی موفقی ــت بیش ازپی ــش کردن ــد‪.‬‬ ‫درادام ــه ش ــهردار م ــارد‪ ،‬ضم ــن گرامیداشـــت هفتـــه‬ ‫تربیت بدن ــی و تبری ــک ایـ ـن روز بـــه ایشـــان و همـــکاران‬ ‫ان اداره‪ ،‬ک ــه در عرص ــه ورزش ــی در شهرســـتان مـــارد‬ ‫به وی ــژه ش ــهر م ــارد فعالیت دارنـــد‪ ،‬امادگی شـــهرداری‬ ‫را مبنی بـــر همکاری ب ــا ان اداره از قبیل باالبردن س ــرانه‬ ‫ورزشـــی شـــهر مالرد و همکاری بـــرای هرگونـــه اقداماتی‬ ‫کـــه موجب گرایـــش جوانان بـــه ورزش می شـــود را اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اغاز عملیات بتن ریزی سکوهای پایانه مسافربری درون شهری‬ ‫در میدان شهدای مالرد (چهارراه)‬ ‫یکـی از معابـر اصلـی و پرازدحـام شـهر ملارد‪ ،‬میـدان شـهدا‬ ‫(چهـارراه ملارد) اسـت و از ایـن میـدان‪ ،‬مسـافران بسـیاری‬ ‫بـه شـهرهایی همچـون کـرج‪ ،‬شـهریار‪ ،‬قزویـن و شـهرها و‬ ‫روسـتاهای در مسـیر ایـن شـهرهای بـزرگ‪ ،‬اقـدام بـه سـفر‬ ‫می کننـد کـه وجـود یـک پایانـه مسـافربری جهـت کنتـرل‬ ‫ازدحـام و ترافیـک و همچنیـن سـاماندهی تا کسـی و‬ ‫اتوبوس های درون شهری از ملزومات این منطقه به شمار‬ ‫می رفـت‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـورای اسلامی شـهر و شـهرداری ملارد؛ برهمین اسـاس‬ ‫شـهرداری ملارد اقـدام بـه احـداث یـک پایانـه مسـافری‬ ‫درون شهری جهت ساماندهی ناوگان حمل ونقل شهری‬ ‫را در دسـتورکار خـود قـرار داد‪ ،‬کـه بعـد از اجـرای عملیـات‬ ‫جدول گذاری سـکوها و اصالح هندسـی و روکش اسـفالت‪،‬‬ ‫اینـک درحـال اجـرای عملیـات بتن ریـزی سـکوهای پایانه‬ ‫اسـت‪ ،‬تا هرچه سـریع تر شـاهد اغاز به کار این پایانه باشیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2377

روزنامه سایه 2377

شماره : 2377
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سایه 2376

روزنامه سایه 2376

شماره : 2376
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سایه 2375

روزنامه سایه 2375

شماره : 2375
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سایه 2374

روزنامه سایه 2374

شماره : 2374
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سایه 2373

روزنامه سایه 2373

شماره : 2373
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه سایه 2372

روزنامه سایه 2372

شماره : 2372
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!