روزنامه سایه شماره 2345 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2345

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2345

روزنامه سایه شماره 2345

‫دبیر شورای عالی امنیت ملی‪:‬‬ ‫رژیم صهیونیستی به فکر پاسخ کوبنده ایران باشد‬ ‫علـی شـمخانی؛ دبیـر شـورای عالی امنیـت ملـی ایـران توئیـت کـرد‪:‬‬ ‫«رژیـم صهیونیسـتی به جـای اختصـاص بودجـه ‪ ۱.۵‬میلیـارد دالری‬ ‫بـرای شـرارت علیـه ایـران‪ ،‬به فکـر تامیـن ده ها هزار میلیـارد دالر‬ ‫بودجـه بـرای بازسـازی خسـارت های ناشـی از پاسـخ کوبنـده ایـران‬ ‫باشـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ رسـانه های اسـرائیلی روز سه شـنبه گـزارش‬ ‫دادنـد ایـن رژیـم اختصـاص بودجـه ای ‪ ۱.۵‬میلیـارد دالری جهـت‬ ‫تجهیـز و اماده سـازی ارتـش ایـن رژیـم بـرای «حملـه ای بالقـوه‬ ‫بـه برنامـه هسـته ای ایـران» را تائیـد کـرده اسـت کـه ایـن بودجـه‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیارد دالری‪ ،‬شـامل مبلغی بیش از ‪ ۹۳۰.۰۰۰‬دالر از بودجه جاری و ‪ ۶۲۰.۰۰۰‬دالر از بودجه‬ ‫اتـی دولـت اسـرائیل اسـت کـه قـرار اسـت در نوامبـر تصویـب شـود‪.‬‬ ‫‪12‬درصد‬ ‫سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران مبلـغ ‪2100‬میلیارد ریـال در قالـب «طـرح بـوم واره»‪،‬‬ ‫بو کارهای نوپـا تسـهیالت ارائـه داده اسـت‪ .‬اخریـن گزارشـی کـه از سـامانه‬ ‫بـه کسـ ‬ ‫ایـران نوافریـن و عملکـرد وضعیـت تسـهیالت وجـوه اداره شـده وزارت ارتباطـات تـا‬ ‫شـهریورماه سـال ‪ ۱۴۰۰‬منتشـر شـده اسـت‪ ،‬نشـان می دهـد کـه تا کنـون ‪ 5692‬نفر در‬ ‫طـرح بـوم واره ثبت نـام کرده انـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 18 1400‬ربیع االول ‪ 25 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2345‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫به راسـتی کره زمین بسـیار تنها سـت و سـا کنان ان‬ ‫ایران؛ مقام چهارم‬ ‫فرونشست در جهان هرچقـدر می خواهنـد بـر ان سـتم روا می دارنـد‪ .‬در‬ ‫ایـن تنهایـی‪ ،‬طبیعت هـم رفته رفته‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در کنفرانس وحدت اسالمی‪:‬‬ ‫شاخص اصلی وحدت‬ ‫فلسطیناست‬ ‫مفسران ‪ Eurostat‬هشدار دادند؛‬ ‫خط قرمز فشارخون در قاره سبز‬ ‫بیـش از یک سـوم جمعیـت «کرواسـی» در سـال ‪ 2019‬از فشـارخون بـاال رنـج می بردنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـهم شـبه جزیره بالـکان تقریبـا دو برابـر متوسـط اتحادیـه اروپاسـت‪ .‬به طور کلـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪ 22‬درصـد از سـا کنان اتحادیـه اروپـا در سـن ‪ 15‬سـال یـا بیشـتر فشـارخون باالتـر‬ ‫از حـد معمـول را نشـان دادنـد‪ .‬ا گرچـه کشـور «مجارسـتان» نیـز نـرخ ‪ 31.5‬درصـدی را‬ ‫دراین زمینـه به ثبـت رسـانده و جوامـع اروپای شـرقی مانند «لیتوانـی» و «لتونی» (رتبه‬ ‫چهـار فهرسـت حاضـر) نیـز دراین رده بنـدی در صـدر هسـتند؛ امـا ایـن عامـل خطـر را‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نمی توان تنها به عامل جغرافیا نسـبت داد؛ مثال در «رومانی»؛ کشـوری که مسـتقیما‬ ‫بـا «مجارسـتان» همسـایه اسـت‪ ،‬تنهـا ‪ 15.7‬درصـد از مـردم‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫میخائیل اولیانوف؛ نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین‪ ،‬طی‬ ‫توئیتی؛ خواسـته ایران برای ارائه ضمانت عدم خروج مجدد امریکا از برجام‬ ‫را منطقی دانست‪.‬‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان رضوی مطرح شد؛‬ ‫سرمایه های معطل مانده را فعال کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل امو زش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫امادگی افزایش انگیزه در دانش اموزان‬ ‫برای کسب مهارت وجود دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫سخنگوینیروهایمسلح‪:‬‬ ‫دشمن‬ ‫جرئت تهدید سخت ایران را ندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم موج جدید کرونا‬ ‫کشور را غافلگیر کند‬ ‫‪2‬‬ ‫سهراب هادی‪:‬‬ ‫رویای کودکی ما‬ ‫ کمانحقیقت‬ ‫رنگین ِ‬ ‫و زیبایی ست‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1400/6‬‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه برگزارکننده مناقصه‪ :‬مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان‬ ‫‪ -2‬ادرس دستگاه برگزارکننده مناقصه‪ :‬بندرعباس‪ ،‬گلشهر‪ ،‬رسالت جنوبی‪ ،‬ساختمان مرکزی مخابرات‬ ‫شماره تلفن‪33308259 -33308255 -33308258 :‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید و راه اندازی تجهیزات ‪ DWDM‬برابر توپولوژی و شرایط اختصاصی مناقصه‬ ‫‪ -4‬دستگاه نظارتی‪ :‬معاونت شبکه منطقه هرمزگان‬ ‫‪ -5‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات منطقه هرمزگان‬ ‫‪ -6‬مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 1/890/000/000 :‬ریال‬ ‫‪ -7‬قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب‪ :‬مبلغ ‪ 1/500/000‬ریال به شماره حساب ‪ 16422422/32‬جام بانک ملت کد شناسه ‪3200080143138‬‬ ‫‪ -8‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1400/08/03‬لغایت ‪1400/08/09‬‬ ‫‪ -9‬مهلت تحویل پا کات‪ :‬تا مورخه ‪1400/08/17‬‬ ‫‪ -10‬تاریخ بازگشایی پا کات‪ :‬مورخه ‪1400/08/18‬‬ ‫‪ -11‬مکان بازگشایی پا کات‪ :‬سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات‬ ‫‪ -12‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -13‬شرکت مخابرات در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬حدنصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پا کات حداقل ‪ 2‬شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬مناقصه فوق به صورت ارزیابی کیفی و براساس توانمندی شرکت ها صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -16‬هزینه چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2345‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫اعتراضنخست وزیرمجارستان‬ ‫از دخالت های غرب‬ ‫نخسـت وزیر مجارسـتان‪ ،‬غـرب و‬ ‫جـورج سـوروس را متهـم کـرد کـه‬ ‫دنبـال دخالـت در انتخابـات اتـی‬ ‫ایـن کشـور و پیروز سـاختن افـراد‬ ‫وابسته به خود هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ ویکتـور اوربـان کـه سـال‬ ‫اینـده میلادی بـا یک رقابـت نزدیک انتخاباتی روبروسـت‪،‬‬ ‫اتحادیـه اروپـا و امریـکا را بـه تلاش بـرای مداخلـه در امـور‬ ‫داخلـی ایـن کشـور اروپـای شـرقی متهـم کـرد و از طرفـداران‬ ‫یگـرای‬ ‫خـود خواسـت تـا از دسـتاوردهای ‪ ۱۰‬سـاله دولـت مل ‬ ‫وی دفـاع کننـد‪ .‬اوربـان پس ازانکـه در سـال ‪ ۲۰۱۰‬بـه قـدرت‬ ‫رسـید‪ ،‬بـرای اولین بار در انتخابـات پارلمانی ‪ ۲۰۲۲‬با جبهه‬ ‫متحـد احـزاب مخالـف ازجمله سوسیالیسـت ها‪ ،‬لیبرال ها‬ ‫ً‬ ‫و حزب راست میانه سابقا افراطی یوبیک (‪ )Jobbik‬رقابت‬ ‫می کنـد‪ .‬اتحاد احزاب شـش گانه را پیتـر مارکـی‪-‬زای (‪Peter‬‬ ‫‪ )Marki-Zay‬برعهـده دارد کـه یـک کاتولیـک محافظـه کار‬ ‫‪ ۴۹‬ساله است‪ ،‬هفت فرزند دارد و شهردار یکی از شهرهای‬ ‫کوچـک مجارسـتان اسـت‪ .‬وی رقیـب سرسـخت اوربـان‬ ‫شـناخته می شـود‪ .‬اوربـان به تازگـی بـه ده هاهـزار حامـی‬ ‫خـود در مرکـز بوداپسـت گفـت واشـنگتن و جورج سـوروس‬ ‫میلیـاردر درتالش انـد تـا افرادشـان یعنـی اپوزیسـیون‬ ‫پگـرا را بـا اسـتفاده از پـول‪ ،‬رسـانه و شـبکه های خـود‬ ‫چ ‬ ‫در انتخابـات پیـروز کننـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬اینکـه در بروکسـل‪،‬‬ ‫واشـنگتن و در رسـانه های خارجـی چـه می خواهنـد‪ ،‬مهم‬ ‫نیسـت‪ .‬مجارستانی ها هسـتند که درمورد سرنوشت خود‬ ‫تصمیـم می گیرنـد‪ .‬قـدرت مـا در وحـدت ماسـت‪ .‬مـا بـه‬ ‫ارزش هـای مشـترک خانـواده‪ ،‬ملـت و مجارسـتان مسـتقل‬ ‫و قدرتمنـد اعتقـاد داریـم»‪ .‬مارکـی‪-‬زای نیـز در تجمـع‬ ‫جدا گانـه مخالفـان گفـت کـه درصـورت پیـروزی‪ ،‬دولـت او‬ ‫پیش نویـس یـک قانـون اساسـی جدیـد را تهیـه می کنـد‪،‬‬ ‫یبـرد‪ ،‬واحـد پـول را بـه یورو تغییر می دهد‬ ‫فسـاد را از بیـن م ‬ ‫و ازادی رسـانه ها را تضمیـن می کنـد‪ .‬نظرسـنجی ها نشـان‬ ‫می دهـد حزب فیـدس (‪ )Fidesz‬اوربان و ائتالف مخالفان‪،‬‬ ‫شانه به شـانه رقابـت دارنـد و یک چهـارم رای دهنـدگان هم‬ ‫هنـوز تصمیـم خـود را نگرفته انـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ایران؛ مقام چهارم فرونشست در جهان‬ ‫رهبر انقالب در کنفرانس وحدت اسالمی‪:‬‬ ‫شاخص اصلی وحدت‪ ،‬فلسطین است‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫ماجرای اخراج ‪ ۱۰‬سفیر از ترکیه‬ ‫وزارت خارجـه امریـکا اعلام کـرد‬ ‫منتظـر اسـت تـا طـرف ترکیـه ای‬ ‫تصمیـم انـکارا در اخـراج سـفیران‬ ‫‪ ۱۰‬کشـور ازجملـه سـفیر واشـنگتن‬ ‫را روشـن کند‪ .‬این درحالی ست که‬ ‫سـوئد‪ ،‬نـروژ و هلنـد اعلام کردنـد‬ ‫که هیچ گونه ابالغیه رسـمی از ترکیه درمورد اخراج سـفیران‬ ‫خـود از انـکارا دریافـت نکرده انـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ یـک‬ ‫مقـام وزارت خارجـه امریـکا گفـت‪« :‬مـا ایـن گزارش هـا را‬ ‫خوانده ایـم و دراین بـاره از وزارت خارجـه ترکیـه درخواسـت‬ ‫شفاف سـازی داریـم»‪ .‬عالوه برایـن وزارت خارجـه نـروژ‬ ‫تصمیـم اردوغـان را محکـوم و اعلام کـرد‪ ،‬سـفیر ایـن کشـور‬ ‫هیـچ اقدامـی انجـام نـداده کـه اخـراج وی توسـط ترکیـه را‬ ‫توجیـه کنـد‪ .‬نـروژ متعهـد شـد کـه بر ترکیـه درزمینـه حقوق‬ ‫بشـر و دموکراسـی فشـار خواهد اورد‪ .‬دولت المان نیز اعالم‬ ‫کـرد درحال انجـام رایزنی هـای فشـرده با ‪ ۹‬کشـور دیگر برای‬ ‫بحـث درمـورد تصمیـم ترکیـه بـرای اخـراج سـفیران خـود‬ ‫اسـت‪ .‬رئیس پارلمان اروپا نیز گفت که تصمیم ترکیه برای‬ ‫تعییـن ‪ ۱۰‬سـفیر به عنـوان «نامطلـوب» نشـان دهنده تغییر‬ ‫اسـتبدادی دولـت ترکیـه اسـت‪ .‬وی افـزود کـه ایـن تصمیم‬ ‫ً‬ ‫«مـا را مرعـوب نخواهـد کـرد»‪ .‬رئیـس پارلمـان اروپـا مجـددا‬ ‫خواستار ازادی عثمان کاواال‪ ،‬فعال حقوق بشر ترکیه شد‪.‬‬ ‫دوشـنبه گذشـته ایـاالت متحـده‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬المـان‪ ،‬کانـادا‪،‬‬ ‫دانمـارک‪ ،‬هلنـد‪ ،‬نیوزلنـد‪ ،‬نـروژ‪ ،‬سـوئد و فنالنـد در بیانیـه‬ ‫مشـترکی خواسـتار ازادی عثمـان کاواال‪ ،‬مخالـف ترکیـه‬ ‫شـدند و گفتنـد کـه بازداشـت وی «باعـث تردیـد درمـورد‬ ‫دموکراسـی و حا کمیت قانون در ترکیه می شـود»‪ .‬مقامات‬ ‫ترکیـه کاواال را «بـه تلاش بـرای ایجـاد بی ثباتـی در ترکیـه»‬ ‫متهم می کنند‪ .‬روز سه شنبه گذشته‪ ،‬وزارت خارجه ترکیه‬ ‫سفیران ‪ ۱۰‬کشور ایاالت متحده‪ ،‬المان‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫فرانسـه‪ ،‬هلنـد‪ ،‬سـوئد‪ ،‬کانـادا‪ ،‬نـروژ و نیوزلنـد را به دلیـل‬ ‫صـدور «بیانیـه ای غیرمسـئوالنه» فراخوانـد‪ ۱۰ .‬سـفیر‬ ‫امریکایی و اروپایی دراین بیانیه خود خواستار یک راه حل‬ ‫عادالنـه و سـریع بـرای پرونـده کاواال شـدند کـه از اواخـر‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۷‬به اتهـام تامیـن مالـی اعتراضـات و شـرکت در‬ ‫کودتـای نافرجـام در زنـدان اسـت‪ .‬در بیانیـه ای کـه توسـط‬ ‫برخی از این سـفارتخانه ها به اشـترا ک گذاشته شد‪ ،‬ضمن‬ ‫درخواسـت بـرای یافتـن راه حلـی منصفانـه و سـریع بـرای‬ ‫پرونـده او‪ ،‬نسـبت بـه تاثیـرات منفـی ان پرونـده بـر رعایـت‬ ‫دموکراسـی در ترکیـه ابـراز نگرانـی شـده بـود‪ .‬کاواال سـال‬ ‫گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات سرتاسری در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تبرئـه شـد؛ امـا ایـن حکـم امسـال لغـو و بـا اتهامـات‬ ‫دیگـری در پرونـده کودتـا مربـوط به سـال ‪ ۲۰۱۶‬همراه شـد‪.‬‬ ‫وزارت خارجـه ترکیـه‪ ،‬سـفیران ‪ ۱۰‬کشـور ازجملـه امریـکا‪،‬‬ ‫المـان و فرانسـه را کـه خواسـتار ازادی عثمـان کاواال‪ ،‬تاجر و‬ ‫فعال مدنی شده بودند‪ ،‬احضار کرد‪ .‬شورای اروپا گفته ا گر‬ ‫کاواال ازاد نشود‪ ،‬روند تخلف علیه ترکیه را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪The Daily Telegraph‬‬ ‫رکورد شکنی بایدن در کاهش محبوبیت‬ ‫محبوبیـت جـو بایـدن طـی ‪۹‬‬ ‫مـاه نسـبت بـه سـایر روسـای‬ ‫جمهـوری امریـکا به شـدت‬ ‫یکـه وی‬ ‫سـقوط کـرده به نحو ‬ ‫رتبـه نخسـت دراین کاهـش را از‬ ‫زمـان جنـگ جهانـی دوم تا کنـون‬ ‫به خـود اختصـاص داد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ رتبه بنـدی بایـدن‬ ‫‪ ۱۱.۳‬درصـد کاهـش داشـت (از ‪ ۵۶‬درصـد تـا ‪ ۴۴.۷‬درصـد)‬ ‫و چنیـن کاهشـی بیـش از شـاخص سـقوط رتبه بنـدی ‪۱۰‬‬ ‫رئیس جمهـوری قبلـی دراین کشـور اسـت‪ .‬پیش تر صاحب‬ ‫رکـورد ایـن کاهـش سـریع محبوبیـت‪ ،‬بـارا ک اوبامـا بـود کـه‬ ‫طـی ‪ ۹‬مـاه اول‪ ۱۰.۱ ،‬درصـد کاهـش رتبه بنـدی داشـت‪.‬‬ ‫بدین ترتیـب بایـدن تمامـی رای دهنـدگان را دلسـرد کـرده‪.‬‬ ‫کاهـش رتبه بنـدی ترامـپ در ‪ ۹‬مـاه اول ‪ ۴.۴‬واحـد درصـد‬ ‫یکـه در کشـور‬ ‫بـود‪ .‬محبوبیـت بایـدن در مـاه ژوئیـه زمان ‬ ‫تعـداد مبتالیـان بـه ویـروس کرونا افزایش یافـت و پایان ماه‬ ‫اوت یعنـی وقتـی ارتـش امریـکا از افغانسـتان خـارج شـد‪،‬‬ ‫به شـدت سـقوط کـرد‪.‬‬ ‫عبداهللبنعبو‬ ‫دشمنزمین! تلنگر‬ ‫در خجسـته سـالروز والدت باسـعادت پیامبـر رحمـت حضـرت‬ ‫محمـد مصطفـی (ص) و حضـرت امـام جعفـر صـادق(ع)‪ ،‬رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار جمعـی از مسـئوالن نظـام و‬ ‫مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی‪،‬‬ ‫دو وظیفـه مهـم بـرای امـت اسلامی را «تبییـن و ترویـج جامعیت‬ ‫اسلام در همه شـئون زندگی بشـر» و «تقویت اتحاد مسـلمانان»‬ ‫خواندنـد و خاطرنشـان کردنـد‪« :‬وحدت اسلامی یـک امر اصولی‬ ‫یسـت و تحقـق هـدف واالی ایجـاد تمـدن نویـن‬ ‫و فریضـه قران ‬ ‫اسلامی بـدون اتحـاد شـیعه و سـنی ممکـن نیسـت»‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بـا تبریـک ایـن دو میلاد مسـعود بـه ملـت‬ ‫ایـران و بـه همـه امـت اسلامی و ازادگان جهـان‪ ،‬والدت حضـرت‬ ‫ختمی مرتبت را حادثه ای بسیارعظیم و سراغاز دوره ای جدید از‬ ‫تفضالت الهی در زندگی بشر خواندند و افزودند‪« :‬خداوند با ابالغ‬ ‫برنامـه کامل سـعادت بشـر به پیامبـر‪ ،‬او را مامـور به اجرا و مطالبه‬ ‫این برنامـه از پیـروان خـود کـرد بنابرایـن مومنیـن در هـر دوره ای‬ ‫از زمـان بایـد وظایـف خـود را بشناسـند و بـه ان عمـل کننـد»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری؛ ایشـان‬ ‫«ادای حـق جامعیـت اسلام» و «اتحـاد مسـلمین» را دومـورد از‬ ‫مهم تریـن وظایـف امـروز امت اسلامی دانسـتند و در تبیین مورد‬ ‫اول گفتند‪« :‬قدرت های سیاسـی و مادی از گذشـته اصرار دارند‬ ‫کـه اسلام را نـه یـک دیـن جامـع و دارای برنامه برای همه شـئون‬ ‫زندگـی بشـر؛ بلکـه منحصـر در عمـل فـردی و عقیده قلبـی معرفی‬ ‫و بـا تئوریز هکـردن ان از زبـان نویسـندگان و روشـنفکران‪ ،‬این گونـه‬ ‫القـاء کننـد کـه اسلام در مسـائل مهمـی ماننـد تمدن سـازی و‬ ‫مدیریـت جامعـه‪ ،‬اقتصـاد و تقسـیم قـدرت و ثـروت‪ ،‬جنـگ و‬ ‫صلـح‪ ،‬سیاسـت داخلـی و خارجـی‪ ،‬اقامـه عـدل و مقابلـه بـا ظلـم‬ ‫یسـت و نه راهنمای عملـی»‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫و اشـرار نـه مرجـع فکر ‬ ‫ً‬ ‫باتا کیدبراینکـه متـون اسلامی صریحـا چنیـن برداشـتی از اسلام‬ ‫را نفـی می کنـد‪ ،‬ادای حـق اسلام را درگـروی تبییـن و ترویـج ایـن‬ ‫واقعیـت مهـم برشـمردند و افزودنـد‪« :‬عرصـه فعالیـت و دخالـت‬ ‫اسلام‪ ،‬همه گسـتره و شـئون زندگی بشـر از اعماق قلب و مسائل‬ ‫عبـادی تـا مسـائل سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬امنیتـی و‬ ‫ً‬ ‫یسـت و کسـی که این معنا را انکار کند‪ ،‬قطعا به بینات‬ ‫بین الملل ‬ ‫و ایـات متعـدد قـران کریـم توجـه نکـرده اسـت»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنـه ای تا کیـد اسلام بـه مسـائل اجتماعـی و وظیفـه مهـم‬ ‫تمدن سـازی را نشـان دهنده اهتمام ان به حا کمیت دانسـتند و‬ ‫گفتنـد‪« :‬مطالبـه نظم اجتماعی در اسلام بدون توجه به مسـئله‬ ‫حا کمیـت و تعییـن امـام ممکـن نیسـت و در قران نیـز از پیامبران‬ ‫به عنـوان امـام یعنـی رهبـران و فرماندهـان جامعـه یـاد شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایشـان تبییـن جامعیـت اسلام در همه شـئون را وظیفه‬ ‫علمـا‪ ،‬روشـنفکران‪ ،‬محققـان و اسـتادان جهـان اسلام خواندنـد‬ ‫و افزودنـد‪« :‬البتـه جمهـوری اسلامی دراین زمینـه وظیفـه‬ ‫سـنگین تری برعهـده دارد و مسـئوالن کشـور؛ به ویـژه مسـئوالن‬ ‫فرهنگـی بایـد بـه وظیفـه خـود عمـل کننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب در‬ ‫بخـش دیگـری از سخنانشـان باتا کیدبـر مسـئله مهـم «اتحـاد‬ ‫مسـلمین»‪ ،‬از چنـد چهـره پرتلاش در عرصـه اتحـاد اسلامی‬ ‫همچـون مرحـوم اقـای تسـخیری‪ ،‬مرحـوم اقـای واعـظ زاده‪،‬‬ ‫شـهید شـیخ محمـد رمضـان البوطـی‪ ،‬شـهید سـید محمدباقـر‬ ‫حکیم‪ ،‬مرحوم شـیخ احمد الزین و مرحوم شـیخ سـعید شـعبان‬ ‫تجلیـل کردنـد‪ .‬رهبـر معظم انقالب اسلامی‪ ،‬اتحاد مسـلمانان را‬ ‫فریضـه ای قطعـی و دسـتور قرانـی خواندنـد و افزودنـد‪« :‬وحـدت‬ ‫مخصـوص‬ ‫یسـت؛ نـه امـر تا کتیکـی و‬ ‫اسلامی‪ ،‬یـک امـر اصول ‬ ‫ِ‬ ‫شـرایط خـاص‪ .‬ایـن هم افزایـی موجـب قوی شـدن مسـلمانان‬ ‫می شـود تا در ارتباطات با کشـورهای غیر اسلامی نیز با دسـت ُپر‬ ‫وارد تعامل شوند»‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬علت تا کیدهای‬ ‫مکـرر بـر مسـئله وحـدت را فاصلـه زیاد بیـن مذاهـب و تالش های‬ ‫جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها خواندند و گفتند‪« :‬امروز‬ ‫کلمـه شـیعه و سـنی در ادبیـات سیاسـی امریکایی هـا هـم وارد‬ ‫شـده درحالی که ان ها با اصل اسلام مخالف و دشـمن هستند»‪.‬‬ ‫ایشـان بااشـاره به تالش هـای امریـکا و عوامـل دسـت اموز ان برای‬ ‫ایجـاد فتنـه درهرجـای دنیـای اسلامی‪ ،‬خاطرنشـان کردنـد‪:‬‬ ‫«انفجارهـای تاسـف بار و گریـه اور اخیـر در مسـاجد افغانسـتان‬ ‫علیـه مـردم مسـلمان و نمازگـزار ازجملـه همیـن حـوادث اسـت‬ ‫ً‬ ‫کـه به دسـت داعـش انجـام شـد و امریکایی هـا صراحتـا بیـان‬ ‫کـرده بودنـد مـا داعـش را ایجـاد کردیـم»‪ .‬ایشـان گردهمایـی و‬ ‫اجتماعـات سـاالنه در موضـوع وحـدت را کافـی ندانسـتند و‬ ‫افزودنـد‪« :‬دراین بـاره بایـد بحـث‪ ،‬تبییـن‪ ،‬تشـویق‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫و تقسـیم کار دائمـی انجـام شـود و به عنـوان نمونـه در همیـن‬ ‫قضیـه افغانسـتان‪ ،‬یکـی از راه هـای جلوگیـری از حـوادث‪ ،‬حضـور‬ ‫مسـئوالن محترم کنونی این کشـور در مرا کز و مسـاجد یا تشویق‬ ‫بـرادران اهـل سـنت بـه حضـور در اجتماعـات مشـترک اسـت»‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای تامیـن هـدف مهـم ایجـاد تمـدن‬ ‫نویـن اسلامی را جـز بـا اتحـاد شـیعه و سـنی ممکـن ندانسـتند و‬ ‫گفتنـد‪« :‬شـاخص اصلـی برای اتحاد مسـلمانان قضیه فلسـطین‬ ‫اسـت و هر چه جدیت بیشـتری برای احیای حقوق فلسطینیان‬ ‫ب هخـرج داده شـود‪ ،‬اتحـاد اسلامی تقویـت می شـود»‪ .‬ایشـان‪،‬‬ ‫اقدام بعضی دولت های منطقه برای عادی سـازی روابط با رژیم‬ ‫غاصب صهیونیسـتی را گناه و خطایی بزرگ خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫«ایـن دولت هـا بایـد از ایـن حرکـت و راه ضـد وحـدت اسلامی‬ ‫برگردنـد و خطـای بـزرگ خـود را جبـران کننـد»‪ .‬رهبـر انقلاب در‬ ‫بخـش پایانـی سخنانشـان خطـاب بـه ملـت ایـران‪ ،‬پیـروی از‬ ‫پیامبـر عظیم الشـان اسلام را درگـروی تبعیـت و الگ وقـراردادن از‬ ‫ان حضـرت؛ به ویـژه در سـه موضـوع «صبـر»‪« ،‬عـدل» و «اخلاق»‬ ‫دانسـتند و گفتنـد‪« :‬صبـر یعنی پایداری و مقاومـت مقابل گناه و‬ ‫سسـتی در انجام وظیفـه و همچنیـن مقاومـت مقابـل دشـمن و‬ ‫مصائب گونا گون»‪ .‬ایشان باتا کیدبراینکه امروز بیش ازهرچیز به‬ ‫پایـداری نیـاز داریـم‪ ،‬خطـاب بـه مسـئوالن افزودنـد‪« :‬بـا پایـداری‬ ‫و مقاومـت و تحمـل فشـارها و مشـکالت‪ ،‬راه را ادامـه دهیـد و‬ ‫متوقـف نشـوید»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬عـدل را مهم ترین‬ ‫هـدف میانـی بعثـت پیامبـران برشـمردند و افزودنـد‪« :‬قـران‬ ‫کریـم حتـی عدالـت را دربـاره دشـمنان الزم می دانـد»‪ .‬ایشـان‬ ‫خاطرنشـان کردنـد‪« :‬در مقولـه عدالـت نیـز مسـئوالن مخاطـب‬ ‫اول هسـتند‪ .‬در همـه تصمیمـات و مقـررات بایـد مسـئله عدالـت‬ ‫موردتوجه باشـد و درمواردی که الزم اسـت پیوسـت عدالت برای‬ ‫تدوین و اجرای ان ها درنظر گرفته شـود»‪ .‬ایشـان باتا کیدبر رفتار‬ ‫عادالنـه در همـه شـئون و محدود نکـردن ان بـه تقسـیم امـوال و‬ ‫ثروت هـا‪ ،‬به عنـوان نمونـه به فضای مجازی اشـاره و خاطرنشـان‬ ‫کردنـد‪« :‬گاهـی در فضـای مجـازی بـا خالف گویـی‪ ،‬تهمـت و قـول‬ ‫بـه غیـر علـم‪ ،‬برخلاف عدالـت رفتـار می شـود کـه هـم افرادی که با‬ ‫این فضـا سـروکار دارنـد و هـم کسـانی که مسـئولیت ان را دراختیـار‬ ‫دارنـد بایـد مراقبـت کننـد‪ .‬بایـد یـاد بگیریـم عادالنـه رفتـار کنیم و‬ ‫حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول نداریم‪ ،‬مخالفت خود‬ ‫را بـا تهمـت‪ ،‬دروغ و اهانـت الـوده نکنیـم»‪ .‬همچنیـن «پیـروی‬ ‫از اخلاق نبـوی» اخریـن نکتـه ای بـود کـه رهبـر انقلاب بـه ان‬ ‫اشـاره کردنـد و گفتنـد‪« :‬اخلاق اسلامی یعنـی تواضـع‪ ،‬گذشـت‪،‬‬ ‫سـهل گیری در مسـائل شـخصی‪ ،‬احسـان و پرهیـز از دروغ‪،‬‬ ‫تهمـت و سـوءظن بـه مومنیـن بایـد به عنـوان یـک دسـتورالعمل‬ ‫دائمی موردتوجه قرار داشـته باشـد»‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫تا کیـد کردنـد‪« :‬اینکـه مـا ادعـا می کنیـم مسـلمان و جمهـوری‬ ‫اسلامی هسـتیم بایـد بـا اقدام همراه باشـد و درعمـل پیرو پیامبر‬ ‫عظیم الشـان باشـیم»‪.‬‬ ‫خط قرمز «فشارخون» در قاره سبز‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫طبـق اخریـن داده هـای ‪Eurostat‬؛ بیـش از‬ ‫یک سـوم جمعیت «کرواسـی» در سال ‪ 2019‬از‬ ‫فشـارخون بـاال رنـج می بردنـد‪ .‬همان طور کـه‬ ‫اینفوگرافیـک امـروز نشـان می دهـد؛ سـهم‬ ‫ً‬ ‫شـبه جزیره بالـکان تقریبـا دو برابـر متوسـط‬ ‫ً‬ ‫اتحادیـه اروپاسـت‪ .‬به طور کلـی‪ ،‬تقریبـا‬ ‫‪ 22‬درصـد از سـا کنان اتحادیـه اروپـا در سـن‬ ‫‪ 15‬سـال یـا بیشـتر فشـارخون باالتـر از حـد‬ ‫معمول را نشـان دادند‪ .‬ا گرچه «مجارسـتان»‬ ‫نیـز نـرخ ‪ 31.5‬درصـدی را دراین زمینه به ثبت‬ ‫رسـانده و کشـورهای اروپـای شـرقی ماننـد‬ ‫«لتونـی» و «لیتوانـی» (رتبـه چهـار فهرسـت‬ ‫حاضـر) نیـز دراین رده بندی در صدر هسـتند؛‬ ‫امـا ایـن عامـل خطر را نمی تـوان تنها به عامل‬ ‫ً‬ ‫جغرافیـا نسـبت داد؛ مثلا در «رومانـی»؛‬ ‫کرواسی‬ ‫لتونی‬ ‫مجارستان‬ ‫لیتوانی‬ ‫رومانی‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫نروژ‬ ‫ایرلند‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم موج جدید کرونا‪ ،‬کشور را غافلگیر کند‬ ‫مـا صیانـت از سلامت افـراد اسـت و دراین زمینـه شـیوه نامه ها‬ ‫و توصیه هـای کارشناسـان مبنـای عمـل خواهـد بـود»‪ .‬وی بـر‬ ‫لـزوم تقویـت زیرسـاخت ها بـرای مقابلـه موفـق بـا مـوج احتمالـی‬ ‫ششـم بیمـاری کرونـا اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬امیدواریـم بـا مـوج‬ ‫جدیـدی از بیمـاری مواجـه نشـویم امـا درهرصـورت بایـد امادگـی‬ ‫داشـته باشـیم تـا در برابـر موج احتمالی بیمـاری مواجهه انفعالی‬ ‫نداشـته باشـیم»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی باتا کیدبراینکـه نبایـد اجـازه‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســـتی کـــره زمین بســـیار تنها ســـت و ســـا کنان ان هرچقـــدر می خواهند‬ ‫بـــر ان ســـتم روا می دارنـــد‪ .‬در این تنهایـــی‪ ،‬طبیعت هم رفته رفتـــه بر ان ها‬ ‫ن به نوعی همیشـــه در ســـتیز است؛‬ ‫غضب می کند و با چند میلیارد ســـکنه ا ‬ ‫به نحوی کـــه در اینـــده مرگ این کـــره خا کی حتمی به نظر می رســـد و چنین‬ ‫اس ــت که براس ــاس پیش بینی بعضی از ادیان الهی و به باور زمین شناس ــان‬ ‫ط زیس ــت‪ ،‬باالخره روزی فرا خواهد رسید که‬ ‫و کارکنان و کارشناس ــان محی ‬ ‫زمی ــن در خ ــود فرو ب ــرود؛ اما ا گر جه ــان را کنار بگذاریم و به کشـــور عزیزمان‬ ‫بیندیشـــیم‪ ،‬در شـــعار و ســـخن رانی همـــه ما مردم ایـــران نه یـــک دل؛ بلکه‬ ‫صـــد دل عاشـــق و مفتـــون ان هســـتیم؛ به طوری کـــه ا گـــر در گذشـــته های‬ ‫دور شـــعرای معـــروف‪ ،‬تمـــام زیبایـــی را متوجـــه کـــره مـــاه می دانســـتند‪ ،‬در‬ ‫ســـال های اخیـــر‪ ،‬ا کثریـــت اشـــعار ســـروده شـــده در وصـــف ایـــران س ــروده‬ ‫ً‬ ‫شـــده اســـت کـــه درنتیجه بایـــد بپذیریم کـــه قلبا همـــه ایرانی ها‪ ،‬بـــه ایران‬ ‫و ایـــن ســـرزمین عشـــق می ورزنـــد و به ان ایمـــان دارنـــد؛ بنابرایـــن می توان‬ ‫نتیجـــه گرفـــت کـــه تمام جور و ســـتمی که بـــه کره زمیـــن و به خا ک کش ــور‬ ‫عزیزمـــان روا می شـــود‪ ،‬از ســـر ندانم کاری ســـت و ا گـــر همـــگان عاشـــق ای ــن‬ ‫خا ک هســـتیم‪ ،‬عشاقی جافی به شـــمار می اییم! به هرروی ســـرمقاله امروز‬ ‫به بهانـــه اظهارنظـــر اقای علـــی بیت الهی؛ مدیـــر بخش زلزلـــه و خطرپذیری‬ ‫مرکـــز تحقیقـــات وزارت راه‪ ،‬مســـکن و شهرسازی ســـت کـــه گفتـــه اس ــت؛‬ ‫ای ــران عزی ــز ما رتبه چهارم فرونشس ــت زمی ــن را در میان کشـــورهای جهان‬ ‫دارد و ا گ ــر همی ــن امروز اقدام ــات الزم ص ــورت نپذیرد‪ ،‬ایران به ســـرزمینی‬ ‫غیرقابل زیســـت تبدیـــل خواهـــد شـــد کـــه عالئـــم ان از ده ها ســـال پیش در‬ ‫تعدادی از اس ــتان ها مش ــهود بوده و اس ــتان هایی مانند خراســـان شمالی‬ ‫لو بختیاری‪ ،‬کهگیلویه‪ ،‬اصفهان و به ویژه‬ ‫و جنوبی‪ ،‬خوزس ــتان‪ ،‬چهارمحا ‬ ‫نو بلوچســـتان به پیش بینی کارشناســـان محیط زیس ــت‪،‬‬ ‫اســـتان سیستا ‬ ‫خالی ازس ــکنه ش ــده و م ــردم ان ناچارند ب ــه مناطق دیگر کوچ کننـــد و این‬ ‫خطـــری عمـــده اســـت کـــه مـــا و ســـرزمین مـــا را تهدیـــدی جـــدی می کند‪.‬‬ ‫مهم تری ــن عام ــل ب ــروز ان را باید نوع زیس ــت مردم و عادت مضری دانس ــت‬ ‫کـــه همچنـــان حفـــظ کـــرده ؛ و تا حـــد اســـراف پیـــش رفته ایم و ســـرعت ان‬ ‫به حدی ســـت کـــه از تـــوان زمیـــن فراتر رفتـــه اســـت‪ .‬در این میـــان‪ ،‬کم ابی و‬ ‫خشک ســـالی های دو دهه اخیـــر‪ ،‬مزید بر علـــت بـــوده که باعث خالی ش ــدن‬ ‫ســـفره های درون زمیـــن شـــده اســـت و از ســـوی دیگر؛ ادمیـــان طمـــاع نی ــز‬ ‫بـــا حفـــر چـــاه و قنات‪ ،‬بـــه رونـــد ایـــن بی ابی دامـــن زده انـــد‪ .‬ازســـوی دیگر؛‬ ‫شهرنشـــینان نیـــز با ســـاخت ویالهای بـــزرگ‪ ،‬اســـتخرهای غیراســـتاندارد‪،‬‬ ‫اس ــتفاده نامش ــروع و اس ــراف کارانه اب ت ــا توانســـته اند و می توانند کش ــور را‬ ‫بی اب تـــر می کنند کـــه حاصل ان خشک شـــدن و فرونشســـت زمین ش ــده‬ ‫اســـت؛ به نحوی کـــه ا گـــر اســـتان بـــزرگ و مهـــم اصفهـــان را درنظـــر بگیریم‪،‬‬ ‫مناطـــق حاصلخیز و سرســـبز ان همیشـــه مملو از ســـبزه و گیاه و بـــذر بوده؛‬ ‫امـــا این روزها بســـیار تنها شـــده اســـت و زمین هـــای کشـــاورزی‪ ،‬تبدیل به‬ ‫زمین ســـخت و بســـیار ناهموار ناشی از فرونشست شـــده است؛ به نحوی که‬ ‫تخمیـــن زده شـــده اســـت در پنج ســـال اخیر بیـــش از ‪24‬ســـانتی متر‬ ‫دراین اس ــتان فرونشس ــت زمین داش ــته ایم؛ به طوری که در پـــاره ای از نقاط‬ ‫ان‪ ،‬ش ــیارهایی تا حد یک متر مش ــاهده شـــده اســـت‪ .‬حال باید سوال کرد‬ ‫که چرا گذاش ــتیم زمین های کش ــورمان به این شکل و ســـرانجام برسند؟ یا‬ ‫س ــوال کنیم که ایا زمین ــی داریم که به ان دل خوش کنیـــم؟ یااینکه اخرین‬ ‫رمق های ان را هم ما خواهیم گرفت و باید در حســـرت ان ســـرمقاله امروز را‬ ‫با این شـــعر به پایـــان ببریم‪:‬‬ ‫مـن همیـن یک نفـس از جرعـه جانـم باقی سـت‬ ‫اخریـن جرعـه ایـن جـام تهـی را تـو بنـوش‬ ‫تلگرافی‬ ‫ثبت سفارش تک جلدی کتب درسی‬ ‫سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی از فراهم امدن امکان ثبت سفارش‬ ‫تک جلدی کتاب های درسی از امروز خبر داد‪ .‬به گزارش پانا؛ به منظور‬ ‫تسهیل دسترسی دانش اموزان و همکاران فرهنگی به کتب درسی‪،‬‬ ‫بخش توزیع «تک جلدی» سامانه فروش و توزیع مواد اموزشی از امروز؛‬ ‫‪ 3‬ابان ماه شروع به کار می کند‪ .‬در این روش‪ ،‬عالقه مندان به خرید کتاب‬ ‫درسی با مراجعه به بخش تک جلدی ‪ irtextbook.ir‬اقدام به سفارش کتاب‬ ‫درسی دوره های تحصیلی ابتدایی‪ ،‬دوره های اول و دوم متوسطه نظری و‬ ‫کتاب های عمومی فنی وحرفه ای و کاردانش کرده و بسته سفارشی ان ها‬ ‫توسط پست به ادرس سفارش داده شده‪ ،‬ارسال و به متقاضی تحویل‬ ‫داده می شود‪ .‬فایل کامل و پی دی اف تمام کتاب های درسی در تمام‬ ‫پایه ها و دوره ها رایگان ازطریق پایگاه کتاب درسی به نشانی ‪chap.sch.ir‬‬ ‫قابل دریافتاست‪.‬‬ ‫توسعه صنایع پاالیشی با تمرکز بر پتروپاالیشی ها‬ ‫معاون وزیر نفت‪ ،‬تمرکز بر راه اندازی واحدهای پتروپاالیشی و ساخت‬ ‫شهرک های صنعتی به عنوان قطب انرژی‪ ،‬راه اندازی حداقل یک واحد‬ ‫پاالیشی جدید با رویکرد پتروپاالیشی‪ ،‬نهایی شدن طر ح های توسعه ای‬ ‫پاالیشگاه های تهران‪ ،‬ابادان و اصفهان‪ ،‬تقویت شرکت ملی مهندسی و‬ ‫ساختمان نفت‪ ،‬ایجاد ذخیره سازی های راهبردی‪ ،‬انتقال دانش فنی‬ ‫به جای خرید‪ ،‬افزایش ظرفیت ذخیره سازی سوخت نیروگاهی و احداث ‪۶‬‬ ‫خط لوله حیاتی جدید را از برنامه های دولت سیزدهم در صنعت پاالیش‬ ‫دانست‪ .‬به گزارش شانا؛ جلیل ساالری افزود‪« :‬مطالعات احداث واحدهای‬ ‫پتروپاالیشی ا کنون در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و بخش‬ ‫برنامه ریزی تلفیقی مجموعه پاالیش و پخش اغاز شده است»‪.‬‬ ‫خروج اقتصاد ایران از رکود‬ ‫ً‬ ‫کشـوری کـه مسـتقیما بـا «مجارسـتان»‬ ‫همسـایه اسـت‪ ،‬تنهـا ‪ 15.7‬درصـد از مـردم در‬ ‫تو پنجه نرم‬ ‫سـال ‪ 2019‬با فشـارخون باال دس ‬ ‫می کردنـد‪ .‬ا گرچـه افزایـش موقت فشـارخون‪،‬‬ ‫زنـگ خطـری جـدی ب هشـمار نمـی رود؛‬ ‫امـا پرفشـاری پایـدار خـون ممکـن اسـت‬ ‫در صـورت بی توجهـی و عدم درمـان و کنتـرل‪،‬‬ ‫منجـر بـه بـروز اسـیب جـدی یـا از کار افتـادن‬ ‫اندام هـای حیاتـی ماننـد قلـب‪ ،‬مغـز و کلیه ها‬ ‫شـود‪ .‬در سـال ‪ ، 2017‬فشـارخون بـاال عامـل‬ ‫‪ 10.4‬میلیـون مـرگ در سراسـر جهـان بـود‬ ‫کـه بسیار بیشـتر از سـایر عوامـل خطـر ماننـد‬ ‫یسـت‪ .‬طبـق‬ ‫سیگا رکشـیدن‪ ،‬دیابـت یـا چاق ‬ ‫امـار ارائه شـده دراین گـزارش (به روزرسـانی‬ ‫در ‪ 1‬ا کتبـر ‪)2021‬؛ کمترین میـزان مـوارد‬ ‫ثبت شـده متعلـق بـه «ایرلنـد» بـا ‪11.6‬درصـد‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری باتا کیدبراینکه نباید اجازه دهیم موج احتمالی‬ ‫جدیـد بیمـاری ماننـد مـوج پنجـم کشـور را غافلگیـر کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بایـد بـا تمهیـد اقدامـات و امادگی هـای الزم از تکـرار مشـکالت‬ ‫کشـور درمواجهه بـا مـوج پنجـم کرونا جلوگیـری کنیـم»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از زحمات‬ ‫همـه کسـانی که به نحـوی در موضـوع مبـارزه با کرونا نقـش دارند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در مسـیر مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬مسـئله اقنـاع افـکار عمومـی‬ ‫ضرورتـی اجتناب ناپذیـر اسـت»‪ .‬رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬همـه ‬ ‫کسـانی که تریبـون دراختیـار دارنـد به ویـژه رسـانه ملـی بایـد وضـع‬ ‫موجـود کشـور را به ویـژه درمقایسـه با کشـورهای دیگـر تشـریح و‬ ‫عملکردهـا و کیفیـت مقابلـه بـا ایـن بیمـاری را تبییـن کننـد»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی گفـت‪« :‬ضـرورت دارد بررسـی های انجام شـده‬ ‫درزمینـه تاثیـر وا کسیناسـیون عمومـی بـر سلامتی و ابتلای‬ ‫احتمالـی افـراد ب هشـکل دقیـق بـرای افـکار عمومـی توضیـح داده‬ ‫شـود تا کسـانی که به هردلیل تا کنون از تزریق وا کسـن خودداری‬ ‫کرده انـد‪ ،‬بـه انجـام وا کسیناسـیون ترغیـب شـوند»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫تزریـق ُدز سـوم وا کسـن کرونـا یـا همـان ُدز یـاداور گفـت‪« :‬دغدغـه‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫دهیـم مـوج احتمالـی جدیـد بیمـاری ماننـد مـوج پنجـم کشـور‬ ‫را غافلگیـر کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد بـا تمهیـد اقدامـات و امادگی هـای‬ ‫الزم از تکـرار مشـکالت کشـور درمواجهه بـا مـوج پنجـم جلوگیـری‬ ‫کنیـم‪ .‬وزارت بهداشـت مکلـف اسـت وضـع کشـور را به دقـت‬ ‫رصـد کنـد و پیگیری هـای الزم را انجـام دهـد»‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫گفـت‪« :‬عالوه بـر رسـانه ملـی‪ ،‬بازگشـایی دانشـگاه ها و مـدارس‬ ‫نیـز می توانـد بسـتری مناسـب بـرای امـوزش عمومـی و موثـر در‬ ‫اقدامـات پیشـگیرانه در برابـر کرونـا باشـد کـه بایـد از این فرصـت‬ ‫نشـکل بهـره بـرد»‪ .‬وی بـر ضـرورت حمایـت قـوی از‬ ‫به بهتری ‬ ‫وا کسـن های سـاخت داخل ازسوی وزارت بهداشت تا کید کرد و‬ ‫افزود‪« :‬دلیل واردات گسترده وا کسن در مقطع کنونی‪ ،‬ضرورت‬ ‫یسـت و ا گـر تولیـد داخـل‪ ،‬نیـاز‬ ‫مقابلـه سـریع بـا گسـترش بیمار ‬ ‫کشور به وا کسن را تامین می کرد‪ ،‬واردات گسترده وا کسن انجام‬ ‫نمی شـد»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی بـه اغاز فعالیت سـامانه ملی سلامت‬ ‫ب هشـکل پایلـوت هـم اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬اجـرای ازمایشـی ایـن‬ ‫سـامانه به دقـت رصـد شـود تـا بتوانیـم پـس از کاهـش تعطیلی ها‬ ‫و محدودیت هـا‪ ،‬بـا مدیریـت هوشـمند ب هشـکلی بهتـر و موثرتـر‬ ‫شـیوع کرونـا را مدیریـت کنیـم»‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم‬ ‫‪ 2021‬به رغم اسیب های ناشی از همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬گفت‪« :‬این امر‬ ‫نشان دهنده ان است که اقتصاد ایران به طور قابل توجه از رکود خارج شده و‬ ‫به سمت بهبود حرکت کرده است»‪ .‬به گزارش بانک مرکزی؛ علی صالح ابادی‬ ‫در جلسه ای با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی پول‪ ،‬وزرای اقتصاد‪،‬‬ ‫روسای کل بانک های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه ای حوزه‬ ‫«مناپ» (‪ )MENAP‬گفت‪« :‬ایران نیز مانند بسیاری از کشورها‪ ،‬اسیب‬ ‫سختی از همه گیری ویروس کرونا دیده است اما ا کنون در مسیری‬ ‫مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد‪ .‬اخرین امارهای منتشره حا کی‬ ‫از رشد ‪ ۶.۲‬درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی‬ ‫به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید وا کسن از خارج به دلیل‬ ‫تحریم هایامریکاست»‪.‬‬ ‫صدور کارت سبد غذایی‬ ‫برای مادران و نوزادان دارای سوءتغذیه‬ ‫حسین خدرویسی؛ معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد گفت‪:‬‬ ‫«در ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیرانه ا کنون ‪ ۶۰‬هزار کودک زی ر‪ ۵‬سال که‬ ‫طبق تشخیص مرا کز بهداشت به کمیته امداد معرفی شده اند تحت پوشش‬ ‫ما هستند و ماهیانه سبد غذایی دریافت می کنند»‪ .‬به گزارش ایلنا؛ وی‬ ‫افزود‪« :‬همچنین حدود ‪ ۶۰‬هزار مادر باردار و شیرده براساس معرفی مرا کز‬ ‫بهداشت ودرمان تحت پوشش ما هستند و ماهیانه از سبد غذایی ما‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬ا کنون هرماه ‪ ۱۰۰‬هزارتومان کارت این افراد شارژ می شود‪.‬‬ ‫این افراد بیشتر در استان های محروم هستند‪ .‬در استان هایی که ناامن‬ ‫غذایی محسوب شده و افراد دارای بیشترین مشکالت تغذیه ای هستند‬ ‫این خدمات ارائه می شود»‪.‬‬ ‫منتفی شدن افزایش قیمت لوازم خانگی‬ ‫عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه این بازار درحال حاضر‬ ‫در ارامش بسر می برد‪ ،‬گفت‪« :‬افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی شد»‪.‬‬ ‫به گزارش فارس؛ محمدحسین رحیمی افزود‪« :‬برخی از تولیدکنندگان که‬ ‫قیمت محصوالتشان را افزایش داده بودند‪ ،‬قیمت ها را به حالت قبل‬ ‫برگردانده اند‪ .‬تغییر قیمت لوازم خانگی در بازار حدود یک تا ‪ 1.1‬درصد بود‬ ‫که در سطح کلی ناچیز است‪ .‬در عین حال‪ ،‬اتفاق مهمی در بازار لوازم خانگی‬ ‫نیفتاده و کارخانه ها نیز در حال تولید و عرضه محصول به بازار هستند»‪.‬‬ صفحه 2 ‫بنر‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2345‬‬ ‫محمدرضا یکانی اعالم کرد؛‬ ‫تولید فیلم کوتاه «منهای هم»‬ ‫به کارگردانی مهدی ذوالفقاری‬ ‫فرزاد جمشیددانایی‬ ‫محمدرض ــا یکان ــی؛ تهیه کنن ــده و کارگ ــردان س ــینما ک ــه‬ ‫ســـاخت اثار متعددی در ژانرهای مختلـــف ازقبیل کوتاه‪،‬‬ ‫مســـتند و فیلم بلند داســـتانی را در کارنامه خـــود دارد‪ ،‬از‬ ‫اتم ــام س ــاخت فیل ــم کوت ــاه «منه ــای ه ــم» به کارگردانی‬ ‫مهـــدی ذوالفقاری خبر داد و گفـــت‪« :‬مهدی ذوالفقاری‪،‬‬ ‫فیلم س ــازی ج ــوان و این ــده دار اس ــت ک ــه منه ــای ه ــم‪،‬‬ ‫نخســـتین تجربه کارگردانی او به شمار می رود‪ .‬پیش تولید‬ ‫اث ــر حدود یک ماه طول کش ــید‪ ،‬س ــپس ب ــه مرحله تولید‬ ‫مب ــرداری اث ــر‪ ،‬هفت ــه ج ــاری در ش ــهر ته ــران‬ ‫رس ــید و فیل ‬ ‫پای ــان گرف ــت‪ .‬علیرض ــا َمهان هم زم ــان با خاتم ــه مرحله‬ ‫فیلم بـــرداری‪ ،‬وظیفه تدویـــن و صدا گذاری اثـــر را برعهده‬ ‫گرفته اســـت»‪ .‬کارگردان فیلم کوتـــاه «تولد» که طرح اولیه‬ ‫«منهای هم» را نوشـــته اســـت‪ ،‬پیرامون جرقه اولیه تولید‬ ‫اثر عنوان کـــرد‪« :‬هدف من این بودکه فیلمی در ســـتایش‬ ‫مقـــام مادر و محبـــت و مهر مادری بســـازم و دنبـــال راهی‬ ‫بودم که بتوانم گوشـــه ای از نگاه‪ ،‬لطـــف و محبت مادری‬ ‫ب ــه فرزن ــدش را نش ــان بده ــم‪ .‬درب ــاره م ــادر‪ ،‬فیلم ه ــای‬ ‫فراوانی ســـاخته شـــده؛ اما تمایل داشتم اوج جان فشانی‬ ‫مـــادر در قبـــال اوالدش و تـــاش خســـتگی ناپذیر او بـــرای‬ ‫نجـــات زندگی فرزنـــدش را به نمایش بگـــذارم‪ .‬طرح اولیه‬ ‫را نوش ــتم و ب ــا نویس ــنده فیلم نام ــه؛ عاطف ــه لط ــف الهی‬ ‫در میان گذاشته شـــد که وی‪ ،‬هنرمندانه پرداخت کردند‬ ‫و فیلم نام ــه‪ ،‬نهای ــی ش ــد»‪ .‬تهیه کننده و کارگ ــردان فیلم‬ ‫بلن ــد داس ــتانی «ماتیک مخمل ــی» درب ــاره اهمیت مقام‬ ‫م ــادر می ــان ایرانی ها و همچنین در اس ــام‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪« :‬ب ــه مقام مادر و نق ــش مادر در هم ــه مذاهب توجه‬ ‫ویژه ای نشـــان داده شده و همیشـــه‪ ،‬دارای جایگاه رفیع‬ ‫و متعال ــی ب ــوده‪ .‬دین اس ــام‪ ،‬همیش ــه توجه ــی ویژه به‬ ‫مقام مـــادر در خانـــواده درزمینـــه تربیت فرزندان داشـــته‬ ‫و تکری ــم والدی ــن هم ــواره از توصیه ه ــا و برنامه ه ــای‬ ‫اصلـــی دین اســـام بـــرای همـــه انســـان ها و اقشـــار مردم‬ ‫بوده‪ .‬مـــادر‪ ،‬اولین کسی ســـت کـــه اولین اموزش هـــا را به‬ ‫فرزن ــدان در محی ــط خان ــواده می ده ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫بی اخالقی هـــا و ناهنجاری های مشاهده شـــده در دنیای‬ ‫ام ــروز و اخب ــار منتشرش ــده ه ــرروزه راج ـ ِـع ان ه ــا‪ ،‬از لزوم‬ ‫توج ــه ب ــه مقام مادر س ــخن گف ــت و اف ــزود‪« :‬منهای هم‬ ‫می کوشد عشـــق بی بدیل‪ ،‬ایثار و ازخودگذشتگی مادرانه‬ ‫به منظ ــور ایج ــاد ارام ــش در زندگ ــی فرزن ــدش را نمای ــش‬ ‫دهـــد»‪ .‬کارگـــردان و تهیه کننـــده فیلم کوتاه «التـــاری» به‬ ‫اثار فراوان ساخته شـــده درباره مـــادر در ژانرهای گونا گون‬ ‫همچون فیلم ســـینمایی «مادر» علی حاتمـــی ارجاع داد‬ ‫ً‬ ‫و گفـــت‪« :‬در دنیـــای امـــروزه‪ ،‬واقعا مهـــر‪ ،‬محبت و عاطفه‬ ‫در حال کم رنگ ش ــدن اس ــت‪ .‬ی ــک س ــاختار درس ــت در‬ ‫ی ــک جامعه زمانی ش ــکل می گیرد که همه چیز س ــر جای‬ ‫خ ــودش باش ــد و جایگاه ه ــا به ص ــورت مناس ــب تعریف و‬ ‫توجـــه ویژه به شـــان واالمقام مادر شـــود؛ ازایـــن رو‪ ،‬هر چه‬ ‫اث ــر دراین ب ــاره س ــاخته ش ــود‪ ،‬ک ــم اس ــت؛ زی ــرا س ــینما‬ ‫می توان ــد ب ــا ترس ــیم عش ــق مادران ــه‪ ،‬عش ــق را در جامعه‬ ‫ش ــکوفا کن ــد»‪ .‬ای ــن تهیه کنن ــده‪ ،‬اصلی تری ــن وظیف ــه‬ ‫ی ــک تهیه کنن ــده در س ــینما را این ط ــور برش ــمرد‪« :‬فرقی‬ ‫نمی کن ــد ک ــه اث ــر کوت ــاه‪ ،‬فیل ــم تلویزیون ــی یا س ــینمایی‬ ‫باش ــد؛ بای ــد اس ــتانداردهای تهی ــه و تولی ــد فیل ــم رعایت‬ ‫شـــود کـــه احتیاج به یـــک ســـازمان اجرایی کاربلـــد دارد و‬ ‫تهیه کنن ــده بای ــد ان ه ــا را در بخش های مختلف ش ــامل‬ ‫طراحـــان هنری متخصـــص تا دســـتیاران کاردان کنار هم‬ ‫جم ــع کند ت ــا اثر خوب ــی بتواند س ــاخته ش ــود‪ .‬نبود یک‬ ‫ســـازمان اجرایی حرفه ای‪ ،‬تولید اثر را با مشـــکالتی مواجه‬ ‫می س ــازد و رون ــد حرفه ای تولی ــد را مختل می کن ــد»‪ .‬وی‬ ‫در ســـخنان پایانی‪ ،‬باردیگـــر بر اثرگذاری مثبت ســـینما بر‬ ‫جامعـــه تا کید و اظهار کـــرد‪« :‬جا دارد مســـئوالن ذی ربط‬ ‫عنایت خاصی به سینما داشـــته باشند تا اثار خوبی برای‬ ‫رشـــد و بالندگی جامعـــه‪ ،‬بازنمایـــی و احیـــای ارزش های‬ ‫انســـانی‪ ،‬توجه خاص به جایگاه اقشـــار گونا گـــون مردم و‬ ‫بازتعری ــف درس ــت نقش ه ــا در جامعه با ه ــدف تحکیم و‬ ‫حفظ انســـانیت ساخته شـــود؛ چون جای خالی این گونه‬ ‫اث ــار در س ــینمای ایران احس ــاس می ش ــود‪ .‬ه ــر فیلمی‪،‬‬ ‫نکتـــه خـــاص خـــودش را و مخالفـــان و موافقانـــی دارد؛‬ ‫هرچن ــد مس ــئله مهم‪ ،‬اثرگ ــذاری بر مخاطب اس ــت حتی‬ ‫ا گر یک نفر باش ــد و این چنین‪ ،‬س ــینما رس ــالت خویش را‬ ‫انجام داده اســـت»‪.‬‬ ‫بازیگـــران و عوامل فیلم کوتـــاه «منهای هـــم»‪ ،‬عبارت اند‬ ‫از تهیه کنن ــده‪ :‬محمدرض ــا یکان ــی‪ /‬کارگ ــردان‪ :‬مه ــدی‬ ‫ذوالفق ــاری‪ /‬نویس ــنده‪ :‬عاطف ــه لط ــف اله ــی براس ــاس‬ ‫طرحـــی از محمدرضا یکانـــی‪ /‬بازیگران‪ :‬رایحـــه تیموری‪،‬‬ ‫روژی ــن تیزه ــوش و به ــرام گم ــار‪ /‬مجری طرح‪ :‬موسس ــه‬ ‫فیلم س ــازی ی ــکان تصوی ــر ته ــران‪ /‬مدی ــر تولی ــد‪ :‬عباس‬ ‫خالقی نژاد‪ /‬دســـتیار یـــک کارگـــردان و برنامه ریز‪ :‬مرتضی‬ ‫علی ــزاده‪ /‬دس ــتیار دو کارگ ــردان‪ :‬علی اصغ ــر ای ــزی‪/‬‬ ‫منش ــی صحن ــه‪ :‬س ــیده مهس ــا جمال ــی‪ /‬بازیگ ــردان‪:‬‬ ‫علیرضا َمهـــان‪ /‬مدیر فیلم بـــرداری‪ :‬احســـان محمدی‪/‬‬ ‫دســـتیار فیلم بـــردار‪ :‬رامین تیمـــوری‪ /‬صدابردار‪ :‬حســـین‬ ‫ملکوتی نیا‪ /‬طراح صحنه و لباس‪ :‬ســـیده مهسا جمالی‪/‬‬ ‫دس ــتیار ط ــراح صحن ــه و لب ــاس‪ :‬مری ــم صی ــادی‪ /‬طراح‬ ‫مب ــردار‬ ‫و مج ــری گری ــم‪ :‬لی ــا یوس ــفی راد‪ /‬ع ــکاس و فیل ‬ ‫پشـ ـت صحنه‪ :‬پریس ــا کامی ــاب‪ /‬مدی ــر روابط عموم ــی و‬ ‫مشاور رســـانه ای‪ :‬فرزاد جمشـــیددانایی‪ /‬دستیار تولید و‬ ‫تـــدارکات‪ :‬مهدی حســـینی‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫پرونده ای برای دومین نمایشگاه «رویای کودکی من»‬ ‫ کمان حقیقت و زیبایی ست‬ ‫رویای کودکی ما رنگین ِ‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫دومیــن نمایشــگاه «رویــای کودکــی مــن» باتکی هبــر محــور فکــری اثــار هنرمنــدان حــوزه هنرهــای‬ ‫تجســمی کــه از رویاهــای کودکــی انــان ریشــه گرفتــه و به منصه ظهور رســیده ‪ ،‬به همت لیــا زمانی و‬ ‫با حضور هنرمندانی از رشــته های مختلف هنرهای تجســمی‪ ،‬از ‪ 7‬ابان ماه جاری در «باغ موزه هنر‬ ‫رویای کودکی ما؛ رنگین کمانی از حقیقت و زیبایی‬ ‫سهراب هادی؛ نقاش و مشاور‬ ‫هن ــری گ ــروه هن ــری «ژامک»‬ ‫بااش ــاره به اینکه ش ــکل گیری‬ ‫«رویای کودک ــی من» از زیبایی‬ ‫و ظراف ــت خاص ــی برخ ــوردار‬ ‫اس ــت و عال ــم خی ــال‪ ،‬در‬ ‫ش ــکل گیری زندگ ــی اجتماعی‬ ‫ه ری ــک از اف ــراد نقش ــی خاص‬ ‫دارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬این موض ــوع‬ ‫می توان ــد به خودی خ ــود برای‬ ‫ً‬ ‫هر یک از م ــا توجهی خاص ایجاد کند؛ مخصوصا در کس ــانی که در‬ ‫حوزه های مختلف نظیر نقاش ــی و طراح ــی فعال اند‪ ،‬انگیزه های‬ ‫بیش ــتری را ایج ــاد می کند»‪ .‬وی ک ــه به عنوان یکی از نخس ــتین‬ ‫کس ــانی که پس ازانق ــاب‪ ،‬طراح ــی گرافی ــک مطبوعات ای ــران را‬ ‫به عه ــده داش ــته اس ــت‪ ،‬ضم ــن تقدی ــر از توجه عمی ــق‪ ،‬ظریف‬ ‫و پیوس ــته همیش ــگی مطبوع ــات ب ــه رویداده ــای فرهنگ ــی و‬ ‫هن ــری ج ــاری در کش ــور‪ ،‬بااذعان به اینکه نقد در ش ــکل دادن به‬ ‫جریان ه ــای فک ــری فرهنگی و هن ــری تاثیر وضع ــی قابل توجهی‬ ‫خواه ــد داش ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬هم ــه م ــا س ــراغاز روی ــا در کودک ــی را‬ ‫داش ــته ایم و ای ــن ش ــیرینی را تجرب ــه کرده ای ــم‪ .‬ه ــرروزی ک ــه از‬ ‫دوران کودک ــی و طفولی ــت فاصله می گیریم‪ ،‬ای ــن جذابیت برای‬ ‫ما به وج ــود می اید که دوب ــاره ان را تجربه کنیم؛ اما این برگش ــت‬ ‫و رج ــوع به اغ ــاز‪ ،‬برای ما ناممکن اس ــت و همین مس ــئله ای که‬ ‫در عال ــم خی ــال و رویا برای م ــا به وجود می اید و ب هش ــکلی جنبه‬ ‫ی هنر‪ ،‬خالقیت‬ ‫نوس ــتالژیک دارد‪ ،‬ما را ب هس ــمتی می برد که وقت ‬ ‫و نقاش ــی را در مت ــن زندگی داریم‪ ،‬به انچه در ارش ــیو‪ ،‬اس ــایدها‬ ‫و در حافظ ــه ذهن ــی ما نس ــبت ب ــه دوران ش ــیرین کودکی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بپردازی ــم»‪ .‬ای ــن هنرمن ــد روزنام هن ــگار بااش ــاره به اینکه‬ ‫درمواجهه با این موضوع از ان اس ــتقبال کرده و عالقه داش ــته که‬ ‫دراین رویداد به عنوان ش ــرکت کننده و مش ــاور هنری حضور یابد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪« :‬این موض ــوع که ش ــکل گیری یک نمایش ــگاه و پرداختن‬ ‫ب ــه موضوع اجرا و دعوت از هنرمن ــدان در موقعیت های مختلف‬ ‫اجتماع ــی و مدنظرق ــراردادن ش ــرایط برگ ــزاری نمایش ــگاه ب ــا‬ ‫موضوعات ــی که در جامع ــه می تواند به عنوان مس ــئله روز مطرح‬ ‫یس ــت که باید مدنظر داش ــته‬ ‫باش ــد‪ ،‬این ها هم ــه سرفصل های ‬ ‫یک ــه می خواهیم ی ــک رویداد فرهنگ ــی و هنری‬ ‫باش ــیم و درزمان ‬ ‫را در جامع ــه ش ــکل بدهی ــم‪ ،‬بای ــد ب ــه ان ه ــا توجه کنی ــم»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکه برگزاری نمایش ــگاه های تجسمی نیازمند برگزاری‬ ‫جلس ــات متعدد و تعریف س ــرفصل های گونا گون است و هر کس‬ ‫باید برحس ــب دانش و توانایی و می ــزان ارتباطات اجتماعی خود‬ ‫دراین نشسـ ـت ها‪ ،‬برنامه ری ــزی کنن ــد‪ ،‬گفت‪« :‬هری ــک از عزیزان‬ ‫ً‬ ‫در برگزاری نمایش ــگاه ها یک قس ــمت را برعهده می گیرند و نهایتا‬ ‫دع ــوت از هنرمن ــدان‪ ،‬مراجع ــه ب ــه ان ه ــا‪ ،‬گفت وگ ــو ب ــا ان ه ــا و‬ ‫بعدازان هم مرحله س ــخت و ظریف کار؛ یعن ــی حمل ونقل کردن‬ ‫از ش ــهرهای دوردس ــت را ب ــا هم ــه ظرای ــف و مش ــکالتی ک ــه‬ ‫دارن ــد‪ ،‬انج ــام می دهن ــد و می ت ــوان گف ــت این موض ــوع یک ــی از‬ ‫پیچیده تری ــن و دقیق تری ــن کارهاس ــت و دقی ــق رس ــیدن ان‪،‬‬ ‫برحس ــب زمان درجریان کارهای اداری‪ ،‬موضوع مهمی ست که‬ ‫باید مدنظ ــر قرار بگیرد»‪ .‬این پیشکس ــوت و منتق ــد عرصه های‬ ‫مختلف هنرهای تجس ــمی‪ ،‬ضمن ابراز خرس ــندی از اینکه «لیال‬ ‫زمان ــی» به عن ــوان برنامه ری ــز و برگزارکنن ــده دراین رون ــد زحمات‬ ‫بس ــیاری را متحم ــل ش ــده و باتا کیدبراینک ــه روی ــای کودک ــی را‬ ‫رنگین کمان ــی از حقیق ــت و زیبای ــی می دان ــد‪ ،‬تصریح ک ــرد‪« :‬در‬ ‫حوزه برگ ــزاری نمایش ــگاه های این چنینی که س ــطح‪ ،‬کیفیت و‬ ‫بافت ــی حرفـ ـه ای دارد‪ ،‬کمتر ب ــه اس ــتعدادیابی در گام اول توجه‬ ‫می ش ــود؛ به این خاطرک ــه از هنرمن ــدان معتبر و شناخته ش ــده و‬ ‫ً‬ ‫دارای افاق اندیش ــه دعوت می ش ــود و قبال به این موضوع دست‬ ‫نظیر‬ ‫یافته ایم ک ــه ان ها‪ ،‬خالقیت های ــی در موضوعات مختلفی ِ‬ ‫نقاشی و خلق اثار تجسمی در گذشته و پیشینه و رزومه خویش‬ ‫دارن ــد»‪ .‬مولف کتاب «نگرش ــی ن ــو بر هنر معاصر» دسـ ـت یابی به‬ ‫این موضوع را برحس ــب تکنیک و درویش بازی خاص دانس ــته و‬ ‫گفت‪« :‬درویش بازی برگزاری این دس ــت نمایش ــگاه ها‪ ،‬دوستی‪،‬‬ ‫باور گ ــروه اجرای ــی و کسـ ـی که موقعیت رئی ــس اعتباری‬ ‫م ــروت‪ِ ،‬‬ ‫نمایش ــگاه را دارد و برحس ــب احت ــرام ب ــه دوس ــتی‪ ،‬پذیرفت ــن‬ ‫ی ک ــه حض ــور ان ــان دراین نمایش ــگاه ب ــرای‬ ‫دوس ــتان هنرمن ــد ‬ ‫هنرمن ــدان و برگزارکنن ــدگان‪ ،‬یک اعتبار اس ــت»‪.‬‬ ‫همه رشته های هنری‪ ،‬تحت لوای پرچمی به نام هنر‬ ‫یم ــرام؛ مش ــاور گ ــروه هن ــری «ژام ــک»‬ ‫علیرض ــا جعفر ‬ ‫بااش ــاره به اینکه رویاه ــای کودک ــی‪ ،‬هم ــواره به عن ــوان یک ــی از‬ ‫دغدغه ه ــای انس ــان هایی که پا به س ــن می گذارند‪ ،‬هم ــراه انان‬ ‫ب ــوده و هم ــواره این اف ــراد براین تص ــور بوده اند که بای ــد روزی به‬ ‫ای ــن رویاها دس ــت یابند‪ ،‬گف ــت‪« :‬در بس ــیاری ازموارد این رویاها‬ ‫بس ــیاردور از دس ــترس ق ــرار می گیرن ــد‪ ،‬دسـ ـت یافتنی نیس ــتند؛‬ ‫ایرانــی» به نشــانی تهــران‪ ،‬پــارک وی‪ ،‬خیابــان شــهید فیاضــی (فرشــته)‪ ،‬خیابــان بوســنی وهرزگوین‬ ‫یشــود و‬ ‫اغازبـه کار خواهــد کــرد‪ .‬ائیــن افتتاحیــه این رویداد‪ ،‬از ســاعت ‪ 16‬تــا ‪ 19‬روز ‪ 7‬ابان ماه برگزار م ‬ ‫بازدیــد از ان‪ ،‬همـه روزه از ســاعت ‪ 10‬تــا ‪ 18‬بــرای عمــوم عالقه منــدان به حوزه های مختلف هنرهای‬ ‫تجســمی ازاد و رایــگان خواهــد بود‪.‬‬ ‫ازایـ ـن رو‪ ،‬به نظ ــر می ای ــد ت ــا‬ ‫همیش ــه رویا باقی می مانند»‪.‬‬ ‫وی بااذعان به اینک ــه هنرهای‬ ‫تجس ــمی ای ــن ام ــکان را‬ ‫دراختی ــار ف ــرد می گ ــذارد‬ ‫ک ــه باتکی هب ــران‪ ،‬هم ــان‬ ‫مس ــائل غیرقابل دس ــترس ی ــا‬ ‫دور از دسترس را دست یافتنی؛‬ ‫و ب ــه تصوی ــری مب ــدل کند که‬ ‫ب ــرای دیگ ــران قابل دی ــدن‬ ‫باش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬روی ــای ه ــر انس ــان‪ ،‬تصوی ــر ذهن ــی اوس ــت ک ــه‬ ‫ا گ ــر بخواه ــد ان را برای کس ــی تعریف کنـــد‪ ،‬نتوانـــد ان را در کالم‬ ‫بگنجان ــد ام ــا وقت ــی به تصوی ــر درمی ای ــد ی ــا تبدی ــل ب ــه ی ــک‬ ‫حج ــم تصویری می ش ــود ی ــا کانس ــپتی از ان تولید می ش ــود که‬ ‫قابل رویت ش ــده‪ ،‬زیبایی خویش را چند برابـــر می کند و می تواند‬ ‫احساس ــات درونی یک فرد را به نمایش بگـــذارد»‪ .‬معاون هنری‬ ‫فرهنگس ــرای «نی ــاوران» بااش ــاره به اینکه «رویـــای کودکـــی من»‬ ‫به عن ــوان ی ــک مفهوم خ ــاص‪ ،‬مدت ه ــا ذه ــن او را درگی ــر کرده‬ ‫ب ــوده و این برنام ــه‪ ،‬از همی ــن جریـــان فک ــری اغاز ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪« :‬ت ــاش کردیم هنرمندان را دراین زمینه ترغیب کنیم‬ ‫ت ــا رویاهای کودکی خوی ــش را به تصویر بکشـــند و این امر موجب‬ ‫ش ــد تصمی ــم بگیری ــم هرس ــاله‪ ،‬نمایش ــگاهی باهمین عن ــوان‬ ‫برقرار ش ــود»‪ .‬جعفری مرام بااش ــاره به اینکه زمـــان فراخوان های‬ ‫نمایش ــگاه های «رویای کودکی من» به گونـــه ای طوالنی طراحی‬ ‫ش ــده ت ــا هنرمن ــدان بتوانند ب ــر روی رویاه ــای کودک ــی خویش‬ ‫تمرک ــز ک ــرده و بتوانن ــد اث ــری هن ــری از ان تولی ــد کنن ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«خداوند متعال را ش ــا کریم که این موضوع بســـیار مورداستقبال‬ ‫ق ــرار گرف ــت و هنرمندان متعددی نیز جذب این ســـوژه شـــدند‪.‬‬ ‫به یاری خ ــدا‪ ،‬هرچق ــدر این موض ــوع جل ــو مـ ـی رود‪ ،‬هنرمن ــدان‬ ‫بیش ــتری تمای ــل دارن ــد ایده ه ــای خ ــود را دراین نمایش ــگاه ها‬ ‫به نمای ــش بگذارن ــد و اس ــتقبال چشـ ـم گیری از موض ــوع ش ــده‬ ‫اس ــت و امی ــد ان داری ــم ک ــه همچن ــان ای ــن ایده ه ــای ن ــو ب ــه‬ ‫این جری ــان فک ــری اضافه ش ــود و نمایش ــگاه های بع ــدی رویای‬ ‫کودک ــی من بتوان ــد جلوه های جدیـــدی از فکرها و اندیشـــه های‬ ‫یب ــر رویاه ــای کودک ــی را در خوی ــش بگنجان ــد»‪ .‬وی ک ــه‬ ‫مبتن ‬ ‫س ــوابق متع ــددی را در ح ــوزه کارگردانـــی تئاتـــر در کارنامه هنری‬ ‫به ثبت رس ــانده؛ بااش ــاره به اینکه کنارهم قرارگرفتـــن چند گونه از‬ ‫اث ــار هنری در قالب یک نمایش ــگاه‪ ،‬کاری راحتی نیســـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«یک ــی از مهم تری ــن اه ــداف برگزاری رویـــداد رویـــای کودکی من‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش ــگاه های بین رش ــته ای بوده که هراندازه که پیش‬ ‫مـ ـی رود‪ ،‬موضوع ــات و دس ــتاوردهای دیگـــری به ایـــن ترکیبات‬ ‫اضاف ــه می ش ــود و هنرهای دیگری کنار هم قـــرار می گیرند؛ و این‬ ‫ترکیب بینارش ــته ای را تکمیل می کنند‪ .‬هرچنـــد این موضوع کار‬ ‫یس ــت؛ اما نبای ــد فراموش کرد کـــه خانواده هنـــر‪ ،‬همه در‬ ‫سخت ‬ ‫کگ ــروه قرار می گیرند که عنوان کلـــی این خانواده‪،‬‬ ‫یک رس ــته و ی ‬ ‫هنر اس ــت»‪ .‬وی مدیریت چگونگی کنارهم قـــراردادن اثار هنری‬ ‫در رش ــته های مختل ــف در ی ــک نمایش ــگاه را یک ــی از ضروری ــات ‬ ‫مهمی برش ــمرده که همواره در نمایشـــگاه «رویـــای کودکی من»‬ ‫مدنظ ــر ب ــوده و باتا کیدبراینکه این مدیریت‪ ،‬ســـاده نیســـت و با‬ ‫رایزنی و ممارس ــت انجام می ش ــود و همین امر موجب می ش ــود‬ ‫نب ــر مبدل ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬دوس ــتان‬ ‫این موض ــوع ب ــه ام ــری زما ‬ ‫هم ــواره از قرارگرفت ــن هنره ــای خوی ــش در نمایش ــگاه های‬ ‫ی اس ــتقبال می کنند و به این موضوع رغبت‬ ‫بینارشته ای تجسم ‬ ‫دارند که اثار خود را کنار اثار دیگری که از رشـــته های دیگر هنری‬ ‫به این نمایش ــگاه امده ان ــد‪ ،‬به نمایش بگذارنـــد‪ .‬خداوند متعال‬ ‫را ش ــا کریم ک ــه این قس ــمت‪ ،‬همواره ه ــم موردتوج ــه و دقت نظر‬ ‫گال ــری داران ق ــرار گرفته و هم هنرمندان اســـتقبال بســـیارخوبی‬ ‫از این موض ــوع داش ــته اند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـــه اســـتعدادیابی‬ ‫دراین رون ــد ام ــری مه ــم اس ــت که توس ــط لی ــا زمان ــی مدیریت‬ ‫می ش ــود؛ و او نمایش ــگاه های مختلف در فاصله برگزاری بین دو‬ ‫نمایش ــگاه «روی ــای کودکی من» را جســـت وجو کـــرده و با حضور‬ ‫دراین رویداده ــا‪ ،‬هم ــواره هنرمن ــدان را شناســـایی می کنـــد و‬ ‫ازس ــویی‪ ،‬هنرمندان مختلف‪ ،‬هنرمندان دیگـــر را به این زنجیره‬ ‫یک ــه‬ ‫معرف ــی می کنن ــد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬بس ــیاری از افراد ‬ ‫اس ــتعداد خاص دراین زمین ــه دارند‪ ،‬ازطریق همیـــن هنرمندان‬ ‫به گروه معرفی می ش ــوند؛ اما در برگزاری نمایشـــگاه کار به صورت‬ ‫ً‬ ‫ش ــورایی انجام می ش ــود و نهایت ــا چندنفر برای انتخـــاب اثار نظر‬ ‫می دهن ــد و اث ــار منتخ ــب روی دی ــوار نمایش ــگاه ها مـ ـی رود»‪.‬‬ ‫رویا یعنی بخش غالب شخصیت یک انسان‬ ‫لی ــا زمانی؛ هنرمند و برگزارکننده نمایشـــگاه های «رویای کودکی‬ ‫م ــن» بااش ــاره به اینکه در برگ ــزاری رویـــداد پیشـــین‪ ،‬رخدادهای‬ ‫بس ــیارخوبی به وق ــوع پیوس ــته که موجب ش ــد این نمایش ــگاه‬ ‫ادام ــه یابد‪ ،‬گفـــت‪« :‬امید ان داریم ســـال های اینـــده نیز بتوانیم‬ ‫در حوزه های مختلف هنرهای تجســـمی این نمایشـــگاه را برگزار‬ ‫ک ــرده و پیش ــرفت های مهم ــی‬ ‫داش ــته باش ــیم»‪ .‬وی حض ــور‬ ‫اساتید برجسته و پیش کسوت‬ ‫عرصه ه ــای مختل ــف هنرهای‬ ‫تجس ــمی در برگ ــزاری ای ــن‬ ‫نمایش ــگاه را یک ــی از ن ــکات‬ ‫مثب ــت مه ــم ای ــن نمایش ــگاه‬ ‫برش ــمرده و بااذعان به اینک ــه‬ ‫ه ری ــک از ای ــن پیشکس ــوتان‬ ‫دارای سن وس ــال و تجربـ ـه ای‬ ‫خ ــاص هس ــتند و ای ــن موج ــب افتخ ــار اس ــت ک ــه این اس ــاتید‬ ‫ب ــه گ ــروه هن ــری «ژام ــک» افتخ ــار داده و کن ــار گ ــروه هس ــتند‪،‬‬ ‫افـــزود‪« :‬ســـهراب هادی‪ ،‬ا کبـــر نیکان پور‪ ،‬عباس خلیلی‪ ،‬ســـعید‬ ‫محجوبی‪ ،‬فرزانـــه محجوبی‪ ،‬جعفر صابری‪ ،‬شـــهال ا گاه‪ ،‬ژینوس‬ ‫شـــهیدی و ا کرم افضلی؛ از عزیزانی هســـتند که همراه ما شـــدند‬ ‫و کاره ــای خوی ــش را ب ــه ای ــن نمایش ــگاه س ــپردند و عزیزان ــی‬ ‫درزمینه ه ــای مختل ــف؛ ازجمل ــه عروسک س ــازی ب ــه این حوزه‬ ‫وارد ش ــدند و عزی ــزان دیگ ــری در رده ه ــای س ــنی و حوزه ه ــای‬ ‫مختل ــف‪ ،‬اث ــار خود را ب ــه این نمایش ــگاه تحویل داده ان ــد»‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه ای ــن عزی ــزان هم ــواره در ح ــوزه تصویرس ــازی‬ ‫فعالیت داشـــته اند و در ســـال های هنری خویـــش‪ ،‬فعالیت های‬ ‫مختلف ــی را به نمای ــش گذاش ــته اند‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬تصویرس ــازی‪،‬‬ ‫ســـاده دیدن دنیای اطراف‪ ،‬ساده کشـــیدن و بی دغدغه کشیدن‬ ‫به س ــبک تصویرس ــازی کم ــک می کن ــد هنرمن ــدان ب ــه روی ــای‬ ‫کودکی خویش نزدیک شـــوند؛ چون کودکان‪ ،‬دنیا را ســـاده تر از ما‬ ‫بزرگ تره ــا می بینند‪ ،‬س ــاده می کش ــند و از ابتدایی ترین خطوط‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد تا تفکرش ــان ب ــه خلق ی ــک اثر منجر ش ــود»‪.‬‬ ‫ای ــن هنرمن ــد ک ــه حض ــور در عرصه ه ــای مختلف هن ــر نمایش‬ ‫را نی ــز در کارنام ــه هنری خ ــود به ثب ــت رس ــانده؛ باتا کیدبراینکه‬ ‫بس ــیاری از تصاوی ــر موج ــود در کتاب ه ــا‪ ،‬برگرفت ــه از همی ــن‬ ‫رویاهاس ــت و درحقیقت همین امر اس ــت که منج ــر به خلق این‬ ‫تصاویر می شـــود‪ ،‬گفت‪« :‬اســـاتید بزرگـــی دراین زمینـــه همراه ما‬ ‫ش ــدند و درایـ ـن دوره نمایش ــگاه‪ ،‬ی ــک س ــالن نمایش ــگاه به این‬ ‫عزیـــزان اختصاص یافـــت‪ .‬امید ان داریـــم تا بتوانیـــم دراین دوره‬ ‫از نمایشـــگاه‪ ،‬خاطـــره ای فراموش نشـــدنی رقـــم بزنیـــم»‪ .‬وی‪ ،‬با‬ ‫ابرازتاســـف از اینکه کرونا‪ ،‬محدودیت هایی بســـیاری ایجاد کرده‬ ‫نظیر زدن ماس ــک‪،‬‬ ‫و ای ‬ ‫نگ ــروه می کوش ــد ت ــا با رعای ــت م ــواردی ِ‬ ‫اســـتفاده از مـــواد ضدعفونی کننـــده و رعایت فواصـــل اجتماعی‪،‬‬ ‫رعایت هـــای الزم صـــورت گیرد‪ ،‬افـــزود‪« :‬خداوند را سپاســـگزاریم‬ ‫که وا کسیناســـیون بیمـــاری کرونا در کشـــور درحال انجام اســـت‬ ‫و م ــا نی ــز افتخ ــار این موض ــوع را داری ــم و در خدم ــت عزیزان ــی‬ ‫هس ــتیم که جمعیت غالب ان ه ــا ُدز دوم وا کس ــن را نیز دریافت‬ ‫کرده انـــد؛ با وجود تمام این شـــرایط باید موارد بهداشـــتی رعایت‬ ‫شـــود تـــا بازدیدکنندگان بـــا گروه هـــای کوچک از این نمایشـــگاه‬ ‫بازدی ــد کنن ــد ت ــا مش ــکلی ب ــرای عزی ــزی دراین زمین ــه پی ــش‬ ‫نیایـــد»‪ .‬زمانـــی باتا کیدبراینکه برگزاری نمایشـــگاه های فرهنگی‬ ‫شت ــر ط ــوری بود ک ــه هنرمن ــدان می توانس ــتند در‬ ‫و هن ــری‪ ،‬پی ‬ ‫فضایی مش ــترک‪ ،‬پش ــت یک میز نشس ــته و در قال ــب گفت وگو‪،‬‬ ‫مس ــائلی را باه ــم مطرح ک ــرده و به بح ــث و تبادل نظ ــر بپردازند‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬مش ــکالت فعل ــی کرون ــا موج ــب می ش ــود‬ ‫ت ــا ارتباط ــات موج ــود در س ــطح نمایش ــگاه به حداق ــل ممک ــن‬ ‫ً‬ ‫برســـد و نهایتـــا بازدیدکنندگان‪ ،‬نمایشـــگاه را می بیننـــد و خارج‬ ‫می ش ــوند‪ .‬م ــا نی ــز امی ــد ان را داریم که این مش ــکل حل ش ــود و‬ ‫افقی روشـــن را برای هنـــر ایران زمین‪ ،‬درپیـــش خواهیم گرفت»‪.‬‬ ‫موســـس «گروه هنری ژامک» بااشـــاره به اینکه همواره بر داشـــتن‬ ‫موضوع ــی خ ــاص ب ــرای نمایش ــگاه تا کی ــد داش ــته و همین ام ــر‬ ‫نگ ــروه ب ــا موضوعی‬ ‫موج ــب ش ــده همیش ــه‪ ،‬نمایش ــگاه های ای ‬ ‫خ ــاص برگ ــزار ش ــود‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪« :‬نمایش ــگاه های مختلف ــی‬ ‫درزمینه ه ــای خطاط ــی‪ ،‬کالیگراف ــی؛ نمایش ــگاه های تخصصی‬ ‫اس ــاتید‪ ،‬نمایش ــگاه روی ــای کودک ــی م ــن‪ ،‬نمایش ــگاه اب و دریا‪،‬‬ ‫نمایش ــگاه ب ــا موض ــوع گل و نمایش ــگاهی باعن ــوان روایت نقش‬ ‫ک ــه بیش ــتر دوس ــتان در ان از ترکی ــب خ ــط و نقاش ــی ب ــرای ارائه‬ ‫اث ــر خویش اس ــتفاده کرده اند‪ ،‬نمایش ــگاه صنایع دس ــتی و دیگر‬ ‫نگ ــروه ش ــکل گرفت ــه؛ ام ــا اینکه چرا س ــراغ‬ ‫موضوع ــات نی ــز درای ‬ ‫روی ــا رفته ای ــم‪ ،‬بای ــد بگویم که روی ــا بخش غالب ش ــخصیت یک‬ ‫انســـان است و ما هرزمان که در ســـکوت هستیم و با خود خلوت‬ ‫می کنی ــم‪ ،‬ب ــه روی ــا فرومی روی ــم‪ .‬ای ــن روی ــا درنهای ــت می توان ــد‬ ‫ً‬ ‫ب هش ــکل های مختلفی برای هر ش ــخص ب ــروز کند و لزوم ــا نباید‬ ‫ش ــیرین باش ــد؛ بلک ــه می تواند تل ــخ ه ــم باش ــد»‪ .‬وی درپایان‪،‬‬ ‫بااش ــاره به اینکه همواره این پرس ــش مطرح اس ــت که در خلوت‬ ‫خود به چه چیـــزی فکر و از چه چیزی باعنـــوان رویا یاد می کنیم‪،‬‬ ‫چه چیزهای ــی م ــا را ازار می ده ــد و چه چیزهای ــی لبخن ــد به لب‬ ‫م ــا می اورن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬همه این ها س ــواالتی ب ــود که ما را س ــراغ‬ ‫ای ــده روی ــای کودکی ب ــرد و روحی ــه داستان نویس ــی بن ــده نیز به‬ ‫این زمین ــه کم ــک کرد»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫نیره ساداتعبدالهی مقدم مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت تاسیس مدارس کارافرینی‬ ‫و اشتغال زایی کودکان اوتیسم‬ ‫فائزه زرکش بهاری‬ ‫ســـومین نمایشـــگاه «طیـــف مهرمانـــی» ویـــژه نمایـــش اثـــار معلولی ــن‬ ‫کم تـــوان ذهنـــی‪ ،‬اوتیســـم و ســـندروم داون به مـــدت یک هفتـــه در‬ ‫فرهنگســـرای «شـــفق» تهـــران برگـــزار شـــد‪ .‬دراین رویـــداد‪ 25 ،‬تابل ــو‬ ‫درمعرض دیـــد عمـــوم عالقه منـــدان قـــرار گرفـــت‪ .‬بـــا «نیره ســـادات‬ ‫عبدالهی مقـــدم»؛ دانش اموختـــه دکتـــرای روانشناســـی بالین ــی‪،‬‬ ‫متخصـــص مدیریـــت زندگـــی و مدیرعامـــل موسســـه خیریـــه «طی ــف‬ ‫مهرمانـــی» کـــه با همتی عالی توانســـته به نـــام فرزند مبتـــا به اختالل‬ ‫اوتیس ــمش «مانی»‪ ،‬این موسس ــه را بنا نهاده و در دوره های متوالی‪،‬‬ ‫ایـــن نمایشـــگاه را بـــرای عمـــوم عالقه منـــدان بـــه هنرهـــای تجس ــمی‬ ‫برگـــزار کنـــد‪ ،‬به گفت وگـــو نشســـته ایم‪.‬‬ ‫نیره ســـادات عبداللهی مقدم بااشـــاره به اینکه همواره بـــه این فکر می کرده‬ ‫و دوس ــت داش ــته که دکترای هنر داش ــته باشـــد و این امر موجب شـــده تا‬ ‫بس ــیار به هنر فکر کند و دراین زمینه فعالیت های بســـیاری داشته باشد‪،‬‬ ‫نظیر نقاشـــی‪ ،‬بافتنی‪،‬‬ ‫گفـــت‪« :‬من با همیـــن زمینه ها به بچه ها هنرهایی ِ‬ ‫قالب بافـــی‪ ،‬گلیم باف ــی و ‪ ...‬را ام ــوزش می دادم و در هنرهـــای دیگری که‬ ‫در ان ها تخصص نداش ــتم‪ ،‬مانند موس ــیقی و معرق‪ ،‬از مربیان متخصص‬ ‫این زمینـــه اســـتفاده می کـــردم که بـــه بچه هـــا اموزش هـــای الزم را انتقال‬ ‫دهن ــد»‪ .‬او بـــا اظهار تاس ــف از اینک ــه در بســـیاری ازموارد در رونـــد برگزاری‬ ‫ً‬ ‫این نمایشـــگاه مشـــکالتی بوده که می تـــوان مثال به عدم همـــکاری برخی‬ ‫نهادها اش ــاره کرد‪ ،‬افزود‪« :‬تمام عواید به دســـت امده از فـــروش اثار هنری‬ ‫ایـــن هنرمنـــدان ارزشـــمند‪ ،‬متعلق به خودشـــان بـــوده و ما ســـهمی از ان‬ ‫نداش ــته و نداریم»‪ .‬او باتا کیدبر اینکه این مجموعـــه نیازمند حمایت های‬ ‫مختلـــف درزمینه هـــای مختلـــف اســـت و او به تنهایـــی نمی توانـــد ی ــک‬ ‫مدرس ــه حرفه ام ــوزی ب ــرای این ک ــودکان راه بینـــدازد‪ ،‬افـــزود‪« :‬من‪ ،‬یک‬ ‫نف ــرم که زندگی ش ــخصی خ ــودم را نی ــز دارم و در کنـــاران‪ ،‬هزینه های دارو‬ ‫و درم ــان فرزن ــد من نیـــز وج ــود دارد»‪ .‬او با ابرازتاســـف از اینکـــه اختالالت‬ ‫پیش امـــده موجـــب شـــده بچه هـــای مبتالبه اوتیســـم شـــرایط خوب ــی‬ ‫نداشـــته باشـــند و هیچ یـــک از اثـــار موجـــود در نمایشـــگاه به خوبـــی دیده‬ ‫نشـــود و فـــروش نـــرود‪ ،‬گفت‪« :‬همـــه تنها این موضـــوع را مطـــرح می کنند‬ ‫که چرا مســـائل این چنینی در رســـانه ها طرح می شـــود و چـــرا فردی مثل‬ ‫مـــن بـــرای برگـــزاری این دســـت نمایشـــگاه ها دنبـــال فرهنگســـرا می گردد؛‬ ‫حال انکـــه بایـــد پرســـید مـــن ا گـــر این گونـــه رفتـــار نمی کـــردم‪ ،‬چـــه بای ــد‬ ‫ل نشـــده است»‪.‬‬ ‫می کردم؟ حال انکه مشـــکل برق این فرهنگســـرا هنوز ح ‬ ‫او کـــه تجربـــه تربیت فرزنـــد مبتال به اوتیســـم را داشـــته و شـــرایط این افراد‬ ‫بـــا ویژگی های خـــاص را به خوبـــی درک می کند‪ ،‬بـــا اظهار نگرانـــی از اینکه‬ ‫چشـ ـم اندازی روش ــن ب ــرای اینده بچه ه ــای مبتال بـــه اختـــاالت ذهنی؛‬ ‫حتـــی ازســـوی کســـانی که می تواننـــد کمـــک کننـــد نیـــز دیده نمی ش ــود‪،‬‬ ‫تصریـــح کـــرد‪« :‬مـــا درتـــاش بودیـــم مباحثـــی را مطـــرح کنیـــم تـــا بتوانیم‬ ‫م ــدارس کارافرینی و اش ــتغال زایی این عزیزان را تاســـیس کنیـــم؛ زیرا این‬ ‫بچه ها پس از رســـیدن به ســـن ‪ 14‬سالگی‪ ،‬بالتکلیف هســـتند؛ یا به منزل‬ ‫ی ــا درنهایت به مرا کز ش ــبانه روزی می روند؛ اما ا گر فرد اوتیســـتیک ســـرش‬ ‫گرم باش ــد‪ ،‬ذهنش گرم باش ــد یا دس ــتش گرم باشـــد‪ ،‬می توانـــد کار انجام‬ ‫دهـــد و ایـــن‪ ،‬مهم تریـــن اصـــل زندگـــی ماســـت‪ .‬نبایـــد فرامـــوش کـــرد که‬ ‫تاس ــیس مدارس کارافرینی و اش ــتغال زایی کودکان اوتیسم‪ ،‬یک ضرورت‬ ‫ً‬ ‫اســـت»‪ .‬او باتا کیدبر اینکـــه امـــروز واقعـــا ایـــن صـــدا باید شـــنیده شـــود که‬ ‫هم ــه افرادی که کاری از دستش ــان برمی ایـــد‪ ،‬باید تالش کنند تـــا بتوانند‬ ‫م ــدارس اش ــتغال زایی و کارافرینی ویژه کودکان اوتیســـم تاســـیس شـــود‪،‬‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬بـــرای ورود بـــه هرکاری کـــه بخواهیـــم انجـــام بدهیم‪،‬‬ ‫بـــا هزار شـــرط روبـــه رو هســـتیم؛ وقتی هـــم مســـئله را دنبـــال می کنیم‪ ،‬به‬ ‫قانون اساســـی می رســـیم و می بینیم که درنهایت قانـــون باید تغییر کند‪.‬‬ ‫دراین می ــان‪ ،‬از مجلس ش ــورای اس ــامی و کمیســـیون اقتصـــادی دعوت‬ ‫بـــه تبادل نظـــر و همکاری می کنیـــم‪ .‬ما در پی این هســـتیم کـــه به صورت‬ ‫مکت ــوب و مص ــوب‪ ،‬زمین ــه برای تاس ــیس این مـــدارس فراهم شـــود»‪ .‬او‬ ‫باتا کیدبراینک ــه کودکان کم توان ذهنی‪ ،‬پس از رســـیدن به ســـن کفالت از‬ ‫بیمه و سرپرس ــتی پ ــدر خارج می ش ــوند و این جای پرســـش دارد که این‬ ‫عزی ــزان چگونه باید تامین دارو کنند؟ یاداور شـــد‪« :‬افراد مبتالبه اوتیســـم‬ ‫از ســـربازی معـــاف نیســـتند و این موضـــوع در قانـــون ســـازمان بهزیس ــتی‬ ‫امـــده؛ امـــا در قانـــون ســـازمان نظام وظیفه مطلبـــی دراین خصـــوص ذکر‬ ‫نشـــده‪ .‬این هـــم به این دلیل اســـت که دراین شـــرایط‪ ،‬وضعیـــت فیزیکی‪،‬‬ ‫بـــر وضعیـــت روحـــی اولویـــت دارد و ا گـــر کســـی پـــای بـــرو و بیا در ســـازمان‬ ‫نظام وظیفه نداشـــته باشـــد‪ ،‬فرزندش مجبور اســـت تحت هرشـــرایطی که‬ ‫ش ــده به س ــربازی برود»‪ .‬این م ــادر فرزند مبتال به اختالل اوتیســـم ضمن‬ ‫دعـــوت از کمیســـیون های اقتصـــادی و اجتماعـــی مجلس بـــرای مذا کره‬ ‫جهـــت رفـــع ایـــن مشـــکل‪ ،‬با اذعان به اینکه می تـــوان با ایـــن همکاری ها‪،‬‬ ‫گامـــی جهـــت رفـــع مشـــکالت برداشـــت‪ ،‬تا کیـــد کـــرد‪« :‬خیریـــن عزی ــزی‬ ‫کـــه همـــواره در مســـائل فرزنـــدان مبتالبه اوتیســـم ایـــن کشـــور مشـــارکت‬ ‫می کننـــد‪ ،‬مهربان اند؛ امـــا باید گفت کـــه معلولیت کـــودک نمی ماند؛ زیرا‬ ‫اف ــراد کم توان ذهنی هم بس ــان دیگر اف ــراد بزرگ می شـــوند‪ .‬دراین میان‪،‬‬ ‫دردهـــای انـــان نیز پابه پـــای انان رشـــد می کننـــد و این افراد همیشـــه نیاز‬ ‫به کاردرمانی‪ ،‬گفتاردرمانی‪ ،‬بازی درمانی و همچنین ســـبدهای حمایتی‬ ‫ندارنـــد»‪ .‬او عطـــف نـــگاه مســـئولین و تصمیم گیـــران حوزه هـــای مختلف‬ ‫اجتماعـــی و اقتصـــادی بـــه معلولیـــن باالی ‪14‬ســـال را یکـــی از مهم تری ــن‬ ‫ضرورت هـــای پیـــش روی کـــودکان اوتیســـم دانســـته و بااذعان به اینک ــه‬ ‫ام ــروز به جای توجه به گس ــترش مرا کز ش ــبانه روزی نگهـــداری از کودکان‬ ‫دچار اوتیس ــم‪ ،‬بای ــد به معلولین ذهنی باالی ‪14‬ســـال بیشـــتر اندیش ــید‪،‬‬ ‫افـــزود‪« :‬بـــا گســـترش ایـــن مرا کـــز می تـــوان ماهیگیـــری را بـــه فرزندانمان‬ ‫یـــاد داد و ماهـــی کف دســـت بچه هایمـــان نگذاشـــت»‪ .‬او باتا کیدبراینکه‬ ‫نگاه ــی که جامعه نس ــبت به افراد مبت ــا به اختالل اوتیســـم دارد‪ ،‬از نگاه‬ ‫خانواده ب ــه فرزندان خود سرچش ــمه می گیرد‪ ،‬افزود‪« :‬وقتـــی خانواده ای‬ ‫فرزنـــد خـــود را در پســـتو پنهـــان می کنـــد‪ ،‬منـــی کـــه خـــارج از ایـــن جم ــع‬ ‫هســـتم‪ ،‬از این موضـــوع فـــرار می کنـــم؛ زیرا ُپـــر از ســـوالم؛ و از چیزی هراس‬ ‫پی ــدا می کنم ک ــه اطالع ــات کافی راجع به ان نداشـــته باشـــم»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـــر به اینکـــه خانم مهنـــاز مهرامیز به اســـتناد دو برگ استشـــهادیه گواهی شـــده منظم‬ ‫بـــه تقاضای کتبی جهت دریافت ســـند مالکیت المثنـــی نوبت اول به ایـــن اداره مراجعه‬ ‫کرده و مدعی اســـت ســـند ‪1‬ســـهم مشاع از ‪35‬ســـهم ششـــدانگ زمین پال ک ‪ 605‬فرعی از‬ ‫‪ 7‬اصلـــی واقـــع در بخش ‪ 3‬شهرســـتان ســـبزوار کـــه متعلق بـــه وی می باشـــد‪ ،‬بعلت نقل‬ ‫مـــکان مفقود شـــده اســـت‪ .‬بـــا بررســـی دفتر امـــا ک معلوم شـــد ســـند مالکیـــت اولیه به‬ ‫شـــماره مسلســـل ‪098295‬د‪ 94‬و شـــماره الکترونیکی ‪ 139720306011007597‬به نام وی‬ ‫صادر و تســـلیم شـــده‪ .‬لذا به اســـتناد مـــاده ‪ 120‬ائین نامـــه قانون ثبـــت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫ا گهـــی و متذکـــر می گردد هر کس نســـبت به ملـــک مورد ا گهـــی معامله ای انجـــام داده یا‬ ‫مدعی وجود ســـند مالکیت نزد خود باشـــد‪ ،‬بایســـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـــار‬ ‫این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوســـت اصل ســـند مالکیت یا ســـند معامله رســـمی‬ ‫بـــه این اداره تســـلیم نماید‪ .‬بدیهی اســـت درصورت عدم وصول اعتـــراض در مهلت مقرر‬ ‫و یـــا وصـــول اعتراض بدون ارائه ســـند مالکیت یا ســـند معامله رســـمی‪ ،‬نســـبت به صدور‬ ‫ســـند مالکیـــت المثنی و تســـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/03 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪1400/984‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـــر بـــه اینکـــه اداره اوقـــاف و امـــور خیریـــه شهرســـتان کاشـــمر بـــه اســـتناد یـــک بـــرگ‬ ‫استشـــهادیه گواهی شـــده و تقاضای کتبی شـــماره ‪ 1400/564615‬مورخه ‪1400/07/03‬‬ ‫جهت دریافت ســـند مالکیـــت المثنی نوبت اول بـــه این اداره مراجعه و مدعی می باشـــد‬ ‫ســـند مالکیت ششـــدانگ زمیـــن پـــا ک ‪ 9752‬فرعـــی از ‪ 8922‬از ‪ 3027‬اصلی بخش یک‬ ‫حومه کاشـــمر به ادرس‪ :‬کاشـــمر‪ -‬خیابان شـــهید صادقی‪ ،‬شـــهید صادقی ‪ ،8‬پال ک ‪ 8‬به‬ ‫علت ســـهل انگاری گم شـــده اســـت و برابر دفتر امال ک کاشـــمر ســـند مالکیت ششدانگ‬ ‫یـــک قطعـــه زمین پال ک فـــوق در دفتـــر ‪ 108‬دفتـــر ‪ 251‬به شـــماره چاپـــی ‪ 057740‬به نام‬ ‫موقوفـــه ابن علـــی الکاســـفی به تولیـــت اداره اوقـــاف و امور خیریه کاشـــمر صادر و تســـلیم‬ ‫شـــده‪ .‬دفتـــر امال ک بیـــش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اســـتناد قســـمت پنـــج تبصره یک‬ ‫اصالحـــی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانـــون ثبت امال ک متذکر می گردد هر کس نســـبت به ملک‬ ‫مـــورد ا گهـــی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســـند مالکیت نزد خود می باشـــد باید‬ ‫ظـــرف مـــدت ‪ 10‬روز پس از انتشـــار ا گهـــی به ایـــن اداره مراجعـــه و اعتراض خـــود را ضمن‬ ‫ارائه اصل ســـند مالکیت یا ســـند معامله رســـمی تســـلیم نمایـــد‪ .‬درغیراینصـــورت پس از‬ ‫انقضـــاء مهلـــت مقرر عدم ارســـال اعتراض‪ ،‬ســـند مالکیـــت المثنی طبق مقـــررات صادر و‬ ‫بـــه متقاضی تحویل خواهد شـــد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪210‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز و ســـند خـــودرو ســـواری پـــژو ‪ 405-GLX‬مـــدل ‪ 1387‬بـــا شـــماره پـــا ک ایـــران‬ ‫‪185 -52‬ص‪ 73‬و شماره موتور ‪ 12487139833‬و شماره شاسی ‪NAAM01CAX9E381527‬‬ ‫به مالکیت احسان براهوئی عرب مفقود شـــده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬خ‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـــون به موجب رای شـــماره ‪ 139960308007000043‬مورخه ‪ 1399/12/19‬هیات قانون‬ ‫تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی ششـــدانگ‬ ‫اعیـــان یکباب ســـاختمان انبار کشـــاورزی تحت پال ک ‪ 2608‬فرعی به مســـاحت ‪450/29‬‬ ‫مترمربـــع واقـــع در اراضی ایســـک پال ک ‪ 206‬اصلـــی بخش یک در مالکیت شـــرکت تعاونی‬ ‫تولیـــد قائم ایســـک قـــرار گرفته اســـت و مطابق ســـوابق ثبتـــی تحدید حـــدود ان به عمل‬ ‫نیامـــده اســـت‪ .‬لـــذا برابر دســـتور تبصـــره ذیـــل مـــاده ‪ 13‬قانـــون تعیین تکلیـــف وضعیت‬ ‫اراضـــی و ســـاختمان های فاقـــد ســـند رســـمی عملیـــات تحدیـــد حـــدود پـــا ک موصوف‬ ‫ســـاعت ‪ 10‬صبح در تاریخ ‪ 1400/08/25‬در محل شـــروع و انجام خواهد شـــد‪ .‬اعتراض‬ ‫نســـبت به حـــدود طبق مـــاده ‪ 20‬قانون ثبـــت از تاریـــخ تنظیم صورت مجلـــس تحدیدی‬ ‫بـــه مـــدت ‪ 30‬روز پذیرفتـــه خواهد شـــد و به اســـتناد مـــاده ‪ 86‬اصالحی ائین نامـــه قانون‬ ‫ثبت‪ ،‬معترض می بایســـت در مهلت مقرر در ا گهی‪ ،‬ضمن تســـلیم اعتـــراض به این اداره‪،‬‬ ‫دادخواســـت به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی مشـــعر بر طـــرح دعوی را از مراجع‬ ‫مذکـــور اخـــذ و به ایـــن اداره تســـلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت حق ان ســـاقط خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/03 :‬‬ ‫مهدی ســـروری‪ ،‬رئیس ثبت اســـناد و امال ک شهرســـتان‬ ‫م الف ‪14/1400/385‬‬ ‫سرایان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز خودرو ســـواری پرایـــد ‪ 132‬به رنگ ســـفید روغنی مـــدل ‪ 1391‬با شـــماره پال ک‬ ‫ایران ‪751 -52‬ط‪ 22‬و شـــماره موتور ‪ 4642266‬و شـــماره شاســـی ‪ S1422291330650‬به‬ ‫مالکیت ســـیدمجتبی هاشمی حســـنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪208‬‬ ‫ا گهـــی تحدیـــد حـــدود اختصاصـــی عرصـــه قســـمتی از پال ک یـــک اصلی بخش ســـه‬ ‫رامهرمز‬ ‫نظـــر بـــه اینکـــه هیـــات موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و‬ ‫ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی مســـتقر در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفـــات مفروزی‬ ‫اقـــای بهروز حســـینیان فرزنـــد محمدرحیـــم دارای کد ملـــی ‪ 1911600974‬بشناســـنامه ‪9‬‬ ‫صـــادره از رامهرمز را برابر رای شـــماره ‪ 140060317005001520‬مورخـــه ‪ 1400/05/24‬تایید‬ ‫نمـــوده و ا گهی هـــای مـــاده ‪ 3‬قانـــون تعییـــن تکلیـــف انتشـــار یافتـــه‪ ،‬لـــذا تحدیـــد حدود‬ ‫پـــا ک موصوف بنام مشـــارالیه تحت عنوان ششـــدانگ عرصه یکباب خانه به مســـاحت‬ ‫‪ 200/26‬مترمربـــع بـــه ادرس رامهرمـــز در روز سه شـــنبه مورخه ‪ 1400/08/25‬از ســـاعت ‪9‬‬ ‫الـــی ‪12‬ظهر به اســـتناد مـــاده ‪ 14‬قانون ثبـــت انجام می گیـــرد‪ .‬لذا بدینوســـیله به موجب‬ ‫ایـــن ا گهـــی بمالکین یا مجاورین و صاحبـــان حقوق ارتفاقی اخطار می گـــردد که عملیات‬ ‫تحدید حدود و نقشـــه برداری در ســـاعت و روز مقرر در ا گهی انجام و شـــروع خواهد شـــد‬ ‫و اعتـــراض نســـبت به حدود یـــا حقوق ارتفاقی بـــا توجه به مـــاده ‪ 20‬قانون ثبـــت از تاریخ‬ ‫تنظیـــم صورتمجلـــس تحدید حدود بـــه مـــدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/03 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/459‬‬ ‫ا گهـــی تحدیـــد حـــدود اختصاصـــی عرصـــه قســـمتی از پال ک یـــک اصلی بخش ســـه‬ ‫رامهرمز‬ ‫نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های‬ ‫فاقد ســـند رســـمی مســـتقر در ثبت رامهرمز مالکیـــت و تصرفات مفروزی اقای ســـیدجابر‬ ‫توفیقی منش فرزند ســـیدیونس دارای کد ملی ‪ 4250074056‬بشناســـنامه ‪ 7419‬صادره‬ ‫از کهگیلویـــه را برابـــر رای شـــماره ‪ 140060317005001520‬مورخـــه ‪ 1400/05/24‬تاییـــد‬ ‫نمـــوده و ا گهی هـــای مـــاده ‪ 3‬قانـــون تعییـــن تکلیـــف انتشـــار یافتـــه‪ ،‬لـــذا تحدیـــد حدود‬ ‫پـــا ک موصوف بنام مشـــارالیه تحت عنوان ششـــدانگ عرصه یکباب خانه به مســـاحت‬ ‫‪ 105/84‬مترمربـــع بـــه ادرس رامهرمـــز‪ ،‬فر خ روز در روز سه شـــنبه مورخـــه ‪ 1400/08/25‬از‬ ‫ســـاعت ‪ 9‬الـــی ‪12‬ظهر به اســـتناد مـــاده ‪ 14‬قانـــون ثبت انجـــام می گیرد‪ .‬لذا بدینوســـیله‬ ‫بـــه موجب این ا گهـــی بمالکین یـــا مجاورین و صاحبـــان حقوق ارتفاقی اخطـــار می گردد‬ ‫کـــه عملیـــات تحدید حدود و نقشـــه برداری در ســـاعت و روز مقرر در ا گهی انجام و شـــروع‬ ‫خواهـــد شـــد و اعتـــراض نســـبت به حدود یـــا حقـــوق ارتفاقی با توجـــه به مـــاده ‪ 20‬قانون‬ ‫ثبـــت از تاریـــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حـــدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/03 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/458‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ ســـبز خودرو وانـــت پیکان ‪ 1600‬مدل ‪ 1388‬با شـــماره پال ک ایـــران ‪472 -44‬ص‪73‬‬ ‫و شـــماره موتور ‪ 1148053083‬و شماره شاســـی ‪ NAAA46AA5AG081684‬مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار ســـاقط است‪.‬‬ ‫گرمسار‬ ‫ا گهـــی موضـــوع مـــاده ‪ 3‬قانـــون و مـــاده ‪ 13‬ائین نامـــه قانـــون تعیین تکلیـــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1399/12/24-139960306339000478‬هیـــات اول‪ /‬دوم موضـــوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی مســـتقر‬ ‫در واحـــد ثبتـــی حوزه ثبـــت ملک خوشـــاب تصرفات مالکانـــه بالمعـــارض متقاضی خانم‬ ‫معصومه موســـوی فرزنـــد میرزامحمـــد به شماره شناســـنامه ‪ 4430‬صـــادره از ســـبزوار در‬ ‫یـــک قطعـــه زمیـــن مزروعـــی بـــه مســـاحت ‪ 85064/87‬مترمربع قســـمتی از پـــا ک ‪469‬‬ ‫اصلـــی واقـــع در اراضـــی صدراباد بخش ‪ 5‬خوشـــاب خریـــداری از مالک رســـمی ورثه اقای‬ ‫صبرخـــان کلمیشـــی محرز گردیده اســـت‪ .‬لذا به منظـــور اطالع عموم مراتـــب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اشـــخاص نســـبت به صدور ســـند مالکیت‬ ‫متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند می توانند از تاریـــخ انتشـــار اولین ا گهی بـــه مدت دو‬ ‫مـــاه‪ ،‬اعتـــراض خـــود را به این اداره تســـلیم و پـــس از اخذ رســـید‪ ،‬ظرف مدت یـــک ماه از‬ ‫تاریـــخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خـــود را به مراجع قضایـــی تقدیم نماینـــد‪ .‬بدیهی‬ ‫اســـت درصـــورت انقضـــای مـــدت مذکـــور و عدم وصـــول اعتـــراض‪ ،‬طبـــق مقررات ســـند‬ ‫مالکیـــت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/18 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪1400/973‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز موتورســـیکلت نامـــی ‪ ۱۵۰‬بـــه رنـــگ زرد مـــدل ‪ ۱۳۹۸‬بـــا شـــماره پـــا ک ایـــران‬ ‫‪ ۶۹۵۳۴-۳۲۴‬و شـــماره موتـــور ‪ 0149NBE089792‬و شـــماره تنـــه‬ ‫‪ NBEAKRKBFK1F06240‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2345‬‬ ‫ا گهـــی موضـــوع مـــاده ‪ 3‬قانـــون و مـــاده ‪ 13‬ائین نامـــه قانـــون تعیین تکلیـــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/06/14-140060306339000143‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتـــی حوزه ثبت ملک خوشـــاب تصرفـــات مالکانه بالمعـــارض متقاضی خانـــم معصومه‬ ‫موســـوی فرزنـــد میرزامحمد به شماره شناســـنامه ‪ 4430‬صـــادره از ســـبزوار در یک قطعه‬ ‫زمیـــن مزروعـــی بـــه مســـاحت ‪ 128655/6‬مترمربع قســـمتی از پـــا ک ‪ 469‬اصلـــی مفروز‬ ‫واقـــع در اراضـــی صدراباد واقع در بخش ‪ 5‬خوشـــاب خریداری از مالک رســـمی ورثه اقای‬ ‫صبرخـــان کلمیشـــی محرز گردیده اســـت‪ .‬لذا به منظـــور اطالع عموم مراتـــب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اشـــخاص نســـبت به صدور ســـند مالکیت‬ ‫متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند می توانند از تاریـــخ انتشـــار اولین ا گهی بـــه مدت دو‬ ‫مـــاه‪ ،‬اعتـــراض خـــود را به این اداره تســـلیم و پـــس از اخذ رســـید‪ ،‬ظرف مدت یـــک ماه از‬ ‫تاریـــخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خـــود را به مراجع قضایـــی تقدیم نماینـــد‪ .‬بدیهی‬ ‫اســـت درصـــورت انقضـــای مـــدت مذکـــور و عدم وصـــول اعتـــراض‪ ،‬طبـــق مقررات ســـند‬ ‫مالکیـــت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/18 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪1400/969‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ 405‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1389‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪493 -24‬س‪ 69‬و شـــماره موتور ‪ 12488348178‬و شـــماره شاســـی ‪ 995071‬به مالکیت‬ ‫خانم ســـحر اســـدی قنواتی فرزنـــد لطف اله مفقود شـــده و فاقد اعتبار اســـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری تیبـــا ‪ 2‬هاچ بـــک بـــه رنـــگ ســـفید روغنـــی مـــدل ‪ 1396‬بـــا‬ ‫شـــماره پـــا ک ایـــران ‪648 -34‬ن‪ 35‬و شـــماره موتور ‪ M15/8482273‬و شـــماره شاســـی‬ ‫‪ NAS821100H1117218‬به مالکیت عبدالمحمد جماشـــیانی به کد ملی ‪1860406610‬‬ ‫مفقـــود شـــده و از درجه اعتبار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـــر بـــه اینکه اقـــای فرشـــید کردعلیوند بـــه اســـتناد دو برگ استشـــهادیه گواهـــی امضاء‬ ‫شـــده به شـــماره ‪ 1027392‬مورخ ‪ 1400/07/26‬منضم به تقاضـــای کتبی جهت دریافت‬ ‫ســـند مالکیـــت المثنـــی نوبـــت اول بـــه ایـــن اداره مراجعـــه و مدعی اســـت ســـند مالکیت‬ ‫دفترچه ای به شـــماره چاپی ‪ 062694‬ســـری الف ســـال ‪ 1382‬تحت پال ک ‪ 90‬فرعی از ‪15‬‬ ‫اصلـــی واقـــع در بخـــش ‪ 2‬متعلق به وی می باشـــد که به علـــت جابجایی مفقـــود گردیده‬ ‫اســـت‪ .‬با بررســـی دفتر معلوم شـــد ســـند مالکیت اولیه ذیل ثبت ‪ 21412‬صفحه ‪ 74‬جلد‬ ‫‪ 157‬بـــه نـــام فرشـــید کردعلیونـــد ثبت و صادر و تســـلیم شـــده اســـت‪ .‬دفتـــر امال ک بیش‬ ‫از ایـــن حکایتـــی نـــدارد‪ .‬لـــذا به اســـتناد تبصره یـــک مـــاده ‪ 120‬ائین نامه اصالحـــی قانون‬ ‫ثبـــت‪ ،‬مراتـــب یـــک نوبت ا گهـــی و متذکر می گردد هر کســـی نســـبت به ملک مـــورد ا گهی‬ ‫معاملـــه ای انجام داده یا مدعی وجود ســـند مالکیت نزد خود می باشـــد‪ ،‬بایســـتی ظرف‬ ‫مـــدت ‪ 10‬روز از تاریـــخ انتشـــار ایـــن ا گهـــی اعتـــراض کتبی خود را به پیوســـت اصل ســـند‬ ‫مالکیـــت یا ســـند معاملـــه ای به ایـــن اداره تســـلیم نماید‪ .‬بدیهی اســـت درصـــورت عدم‬ ‫اعتـــراض در مهلـــت مقـــرر و یا وصـــول اعتراض بـــدون ارائه ســـند مالکیت یا ســـند معامله‬ ‫رســـمی نســـبت به صدور ســـند مالکیت المثنی و تســـلیم ان بـــه متقاضی اقـــدام خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خرم اباد‬ ‫مفقودی‬ ‫ســـند کمپانـــی خـــودرو ســـواری پـــژو ‪ 405‬به رنـــگ ســـفید روغنی مـــدل ‪ 1398‬با شـــماره‬ ‫پـــا ک ایـــران ‪162 -29‬د‪ 78‬و شـــماره موتـــور ‪ 181B0096162‬و شـــماره شاســـی‬ ‫‪ NAAM31FEXKK206086‬بـــه مالکیـــت غـــزال زا کری نســـب مفقـــود و از درجه اعتبار‬ ‫ســـاقط می باشد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ ســـبز (شناســـنامه خودرو) خودرو ســـواری ســـایپا ‪ QUIK-MT‬هاچ بـــک مدل ‪1399‬‬ ‫بـــه رنگ نقره ای‪ -‬مشـــکی متالیک با شـــماره پال ک ایـــران ‪353 -19‬ل‪ 55‬و شـــماره موتور‬ ‫‪ M15/8930283‬و شـــماره شاســـی ‪ NAS841100L1053743‬بـــه مالکیت اقای شـــهاب‬ ‫تـــژدان با شـــماره ملی ‪ 3441655247‬مفقود شـــده و از درجه اعتبار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری ســـایپا ‪ 141‬انژکتـــوری به رنـــگ نقـــره ای متالیک مـــدل ‪1385‬‬ ‫بـــا شـــماره پـــا ک ایـــران ‪871 -19‬ب‪ 63‬و شـــماره موتـــور ‪ 1410871‬و شـــماره شاســـی‬ ‫‪ S1482285139634‬بـــه مالکیـــت حیدرمراد حیدری بســـاطی با کد ملـــی ‪3253115569‬‬ ‫مفقـــود شـــده و از درجـــه اعتبار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـــب نصرت اله صادقی مالک خودرو وانت پیکان به رنگ ســـفید روغنی مدل ‪1388‬‬ ‫با شـــماره پال ک ایران ‪431 -29‬ب‪ 46‬و شـــماره موتور ‪ 11488072387‬و شـــماره شاســـی‬ ‫‪ NAAA36AAXAG882324‬بـــه علـــت فقدان اســـناد فروش (ســـند کمپانـــی) تقاضای‬ ‫رونوشـــت المثنـــی اســـناد مذکور را نموده اســـت‪ .‬لـــذا چنانچه هـــر کس ادعایـــی در مورد‬ ‫خـــودرو مذکـــور دارد‪ ،‬ظـــرف ده روز به دفتـــر حقوقی ســـازمان فروش شـــرکت ایران خودرو‬ ‫واقـــع در پیکان شـــهر‪ ،‬ســـاختمان ســـمند مراجعـــه نماید‪ .‬بدیهی اســـت پـــس از انقضای‬ ‫مهلـــت مذکور طبـــق ضوابط مقـــرر اقدام خواهد شـــد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســـند کمپانـــی‪ ،‬بـــرگ ســـبز‪ ،‬کارت و کلیـــه اســـناد فـــروش موتورســـیکلت متیـــن ‪CC125‬‬ ‫بـــه رنـــگ نارنجـــی مـــدل ‪ 1390‬بـــا شـــماره پـــا ک ‪ 516/57372‬ایـــران و شـــماره موتـــور‬ ‫‪ M125M1‬و شـــماره تنه ‪ NDR125D9017472222‬به مالکیـــت حمید زارعی با کد ملی‬ ‫‪ 3821142871‬مفقـــود شـــده و از درجـــه اعتبار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـــب ســـجاد دولتمنـــد مالـــک خـــودرو ســـواری پـــژو ‪ 206-SD‬بـــا شـــماره پـــا ک ایران‬ ‫‪451 -19‬س‪ 62‬و شماره شاسی ‪ NAAP41FE5HJ040275‬و شماره موتور ‪174B0029274‬‬ ‫به علت فقدان اس ــناد فروش تقاضای رونوش ــت المثنی اس ــناد مذکور را نموده اس ــت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچ ــه ه ــر کس ادعایی در م ــورد خودرو مذک ــور دارد‪ ،‬ظرف م ــدت ‪ 10‬روز به دفتر حقوقی‬ ‫س ــازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکان ش ــهر ساختمان س ــمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی‬ ‫اس ــت پس از انقضای مهلت مذب ــور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـــی موضـــوع مـــاده ‪ 3‬قانـــون و مـــاده ‪ 13‬ائین نامـــه قانـــون تعیین تکلیـــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی و اراضـــی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/07/18-140060318019004107‬هیـــات موضـــوع قانـــون تعییـــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی مســـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـــوزه ثبـــت ملک تالـــش تصرفات مالکانـــه بالمعارض متقاضـــی اقای فـــرزاد وفائی دیزگاه‬ ‫فرزنـــد ابراهیـــم به شماره شناســـنامه ‪ 1364‬صـــادره از تالـــش در ششـــدانگ یکباب بنای‬ ‫احداثـــی بـــه مســـاحت ‪ 236/07‬مترمربع پـــا ک فرعـــی ‪ 10571‬از ‪ 8‬اصلی مفـــروز و مجزی‬ ‫شـــده از پـــا ک ‪ 5404‬فرعـــی از واقع در قریه طـــوالرود بخش ‪ 28‬گیالن خریـــداری از مالک‬ ‫رســـمی اقـــای عزیـــز ثریایی محرز گردیده اســـت‪ .‬لذا به منظـــور اطالع عمـــوم مراتب در دو‬ ‫نوبـــت بـــه فاصلـــه ‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اشـــخاص نســـبت به صدور س ــند‬ ‫مالکیـــت متقاضـــی اعتراضـــی داشـــته باشـــند می تواننـــد از تاریخ انتشـــار اولیـــن ا گهی به‬ ‫مـــدت دو مـــاه‪ ،‬اعتـــراض خـــود را به ایـــن اداره تســـلیم و پـــس از اخذ رســـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـــک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خود را به مراجع قضایـــی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اســـت درصورت انقضای مـــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــند‬ ‫مالکیـــت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/680‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری پرایـــد جی تی ایکـــس ای مـــدل ‪ 1387‬به شـــماره پـــا ک ایران‬ ‫‪742 -56‬ق‪ 19‬و شـــماره موتـــور ‪ 2469954‬و شـــماره شاســـی ‪ S1412287790792‬بـــه‬ ‫مالکیـــت علیرضـــا رضایـــی مفقـــود شـــده و از درجه اعتبار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫بانـــو امـــل عبدالخانی پـــور فرزنـــد عـــادل بشناســـنامه ‪ 5260271661‬صـــادره از دزف ــول‬ ‫درخواســـتی بـــه خواســـته صـــدور گواهـــی حصر وراثـــت تقدیـــم و توضیـــح داده کـــه پدرم‬ ‫مرحوم عادل عبدالخانی پور بشناســـنامه ‪ 40483‬صادره اهـــواز در تاریخ ‪ 1400/05/18‬در‬ ‫تهـــران اقامتـــگاه غیردائمی اش فوت ورثـــه اش عبارتند از‪ -1 :‬متقاضی فوق با مشـــخصات‬ ‫فوق الذکـــر دختـــر متوفـــی ‪ -2‬عســـل عبدالخانی پـــور ش ش ‪ 5260701593‬دختـــر متوفی‬ ‫‪ -3‬کمـــال عبدالخانی پـــور ش ش ‪ 5260159322‬پســـر متوفـــی ‪ -4‬معصومـــه ولی شـــرف‬ ‫ش ش ‪ 2239‬همس ــر متوف ــی والغی ــر‪ .‬اینک با انجام تش ــریفات قانونی مرات ــب مزبور را در‬ ‫ی ــک نوبت ا گه ــی می نماید تا هر کس اعت ــراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش ــد از‬ ‫تاریخ نش ــر ا گهی ظ ــرف یک ماه به دادگاه تقدی ــم دارد واال گواهی ص ــادر و هر وصیتنامه‬ ‫به جز س ــری و رس ــمی که بع ــد از این تاریخ ابراز ش ــود از درجه اعتبار س ــاقط اس ــت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـــی موضـــوع مـــاده ‪ 3‬قانـــون و مـــاده ‪ 13‬ائین نامـــه قانـــون تعیین تکلیـــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی و اراضـــی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 1400/06/27-140060318019003667‬هیـــات موضـــوع قانـــون تعیین‬ ‫تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمان های فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحد‬ ‫ثبتـــی حـــوزه ثبـــت ملـــک تالـــش تصرفـــات مالکانـــه بالمعـــارض متقاضـــی اقـــای داود‬ ‫ابراهیمی دســـتگردی فرزنـــد علی جـــان بـــه شماره شناســـنامه ‪ 11‬ص ــادره از لنج ــان در‬ ‫ششـــدانگ ســـه باب خانـــه و محوطـــه به مســـاحت ‪ 880‬مترمربع پـــا ک فرعـــی ‪ 39‬از ‪76‬‬ ‫اصل ــی مفروز و مجزی ش ــده از پ ــا ک ‪ -‬واقع در قریه گیس ــوم بخش ‪ 27‬گی ــان خریداری‬ ‫از مالـــک رســـمی اقـــای محـــرم خارابی محـــرز گردیده اســـت‪ .‬لذا بـــه منظور اطـــاع عموم‬ ‫مراتـــب در دو نوبـــت بـــه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می ش ــود‪ .‬درصورتی که اش ــخاص نس ــبت به‬ ‫صدور س ــند مالکی ــت متقاضی اعتراضی داش ــته باش ــند می توانند از تاریخ انتش ــار اولین‬ ‫ا گه ــی به م ــدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خ ــود را به این اداره تس ــلیم و پس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف‬ ‫م ــدت ی ــک ماه از تاریخ تس ــلیم اعتراض‪ ،‬دادخواس ــت خ ــود را به مراج ــع قضایی تقدیم‬ ‫نماین ــد‪ .‬بدیه ــی اس ــت درص ــورت انقضای م ــدت مذک ــور و ع ــدم وصول اعت ــراض طبق‬ ‫مقررات س ــند مالکی ــت صادر خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/682‬‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرون ــده کالس ــه ‪ 516/1/1400‬ایـــن شـــعبه بـــا توجـــه بـــه فـــوت مرحومه خانم قســـمه‬ ‫غالمـــی فرزند نبی بـــه شناســـنامه ‪ 2001747950‬ص ــادره دزفول متول ــد ‪ 1316/03/03‬که‬ ‫س ــا کن ش ــوش‪ ،‬خیابان ‪7‬تیر‪ ،‬پال ک ‪ 45‬بوده توس ــط درخواس ــت تحریر ترکه ش ــده و قرار‬ ‫تحریـــر ترکه صادر گردیده اســـت و بـــرای تاریخ ‪ 1400/09/17‬راس س ــاعت ‪ 9‬نوبت تحریر‬ ‫ترک ــه تعیین گردیده‪ .‬لذا بدینوس ــیله به تمامی ورثه متوفی یادش ــده یا نمایندگان قانونی‬ ‫انهـــا‪ ،‬بســـتانکاران از متوفـــی و مدیونیـــن به وی و هر کـــس که به هر طریـــق حقی به ترکه‬ ‫متوفی دارد در تاریخ و س ــاعت یاد ش ــده در ش ــعبه اول ش ــورای حل اختالف شهرس ــتان‬ ‫ش ــوش (جهاد س ــازندگی س ــابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت ش ــرکت در عملیات تحریر‬ ‫ترکه حاضر ش ــوند‪.‬‬ ‫کرمی نسب‪ ،‬عصو شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫گواهی‬ ‫گواهی می ش ــود اقای مس ــعود جعاول ــه فرزند عبدالنبی‪ ،‬س ــند خودرو و برگ س ــبز خودرو‬ ‫به ش ــماره پال ک ایران ‪743 -24‬م‪ 34‬را در حوزه قضایی ش ــوش مفقود نمود اس ــت این‬ ‫گواه ــی بنا به درخواس ــت نامبرده ص ــادر گردیده و فاقد ارزش دیگری می باش ــد‪.‬‬ ‫مهدی نمازیان‪ ،‬بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسری عمومی و انقالب شهرستان‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـــی موضـــوع مـــاده ‪ 3‬قانـــون و مـــاده ‪ 13‬ائین نامـــه قانـــون تعیین تکلیـــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 140060316002001205‬هی ــات اول مـــورخ ‪ 1400/07/14‬موضوع قانون‬ ‫تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی مســـتقر در‬ ‫واحـــد ثبتی حـــوزه ثبـــت ملک اســـام اباد غـــرب تصرفـــات مالکانـــه بالمعـــارض متقاضی‬ ‫اقـــای پرویـــز ناصری فرزنـــد علی صفر به شماره شناســـنامه ‪ 486‬صادره از اس ــام اباد غرب‬ ‫در یکباب ســـاختمان مســـکونی بـــه مســـاحت ‪ 102/20‬مترمربع پال ک ‪ 7‬فرعـــی از ‪ 3‬اصلی‬ ‫واقع در اس ــام اباد غرب‪ ،‬پش ــت بیمارس ــتان‪ ،‬بر خیابان اصلی خریداری برابر مبایعه نامه‬ ‫عـــادی از بانـــو عصمت رســـتمی محـــرز گردیده اســـت‪ .‬لذا بـــه منظور اطالع عمـــوم مراتب‬ ‫در دو نوبـــت بـــه فاصلـــه ‪ 15‬روز ا گهی می ش ــود‪ .‬درصورتی که اش ــخاص نس ــبت به صدور‬ ‫س ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش ــته باش ــند می توانن ــد از تاریخ انتش ــار اولین ا گهی‬ ‫ب ــه م ــدت دو ماه اعت ــراض خود را به ای ــن اداره تس ــلیم و پس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫ی ــک ماه از تاریخ تس ــلیم اعتراض‪ ،‬دادخواس ــت خود را به مراجع قضای ــی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیه ــی اس ــت درص ــورت انقضای م ــدت مذکور و ع ــدم وصول اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مقررات‬ ‫س ــند مالکیت صادر خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/17 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـــی اختصاصـــی موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و‬ ‫ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی برابـــر مـــاده ‪ 3‬و م ــاده ‪ 13‬ائین نامه قانـــون تعیین‬ ‫تکلیـــف‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 14006031200100513 0‬هیـــات موضـــوع قانون تعییـــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضـــی و ســـاختمان های فاقـــد ســـند رســـمی مســـتقر در واحـــد ثبتـــی تصرفـــات‬ ‫مالکانـــه بالمعـــارض کالســـه ‪ 1400114412001000145‬تقاضای اقای محمدباق ــر قادرنیا به‬ ‫شماره شناســـنامه ‪ 1‬و کـــد ملـــی ‪ 2249289344‬ص ــادره از کردکوی فرزن ــد ابراهیم قلی در‬ ‫ششـــدانگ یـــک قطعـــه زمین کـــه در ان احداث بنا شـــده اســـت بـــه مســـاحت ‪266/80‬‬ ‫مترمربـــع از پال ک شـــماره ‪ 129‬اصل ــی واقع در اراض ــی زنگیان بخش دو ح ــوزه ثبت گرگان‬ ‫طبـــق رای صـــادره حکایـــت از انتقـــال از مالک رســـمی بـــه متقاضـــی دارد‪ .‬لذا بـــه منظور‬ ‫اط ــاع عموم مرات ــب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می ش ــود‪ .‬ازاین رو اش ــخاصی‬ ‫که نســـبت بـــه صدور ســـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـــته باشـــند می تواننـــد از تاریخ‬ ‫انتش ــار اولی ــن ا گهی به مدت دو م ــاه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر ش ــماره پرونده ب ــه این اداره‬ ‫تســـلیم و پـــس از اخـــذ رســـید‪ ،‬ظرف مدت یـــک مـــاه از تاریخ تســـلیم اعتراض بـــه مرجع‬ ‫ثبت ــی دادخواس ــت خود را ب ــه مرجع ذیص ــاح قضایی تقدی ــم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/17 :‬‬ ‫علـــی برقـــی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اســـناد و امال ک منطقه یک گرگان‪،‬‬ ‫م الـــف ‪8929‬‬ ‫از طرف رضا باقری‬ ‫ا گهـــی اختصاصـــی موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و‬ ‫ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی برابـــر مـــاده ‪ 3‬و م ــاده ‪ 13‬ائین نامه قانـــون تعیین‬ ‫تکلیـــف‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 140060312001005190‬هیـــات موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رسمی مس ــتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه‬ ‫کالســـه ‪ 1400114412001000062‬تقاضای خانم ش ــهال حسینی به شماره شناسنامه ‪ 5‬و کد‬ ‫ملـــی ‪ 5729709188‬صـــادره از بردســـکن فرزند حبیـــب اهلل در ششـــدانگ اعیانی یکباب‬ ‫ســـاختمان بـــه انضمـــام ‪131‬ســـهم مشـــاع از ‪144‬ســـهم ششـــدانگ عرصه کـــه باقیمانده‬ ‫ســـهام وقـــف اســـت بـــه مســـاحت ‪ 177/20‬مترمربـــع از پـــا ک شـــماره ‪ 12‬اصل ــی واقع در‬ ‫اراضـــی قلعه حســـن بخش چهار حـــوزه ثبت گـــرگان طبق رای صـــادره حکایـــت از انتقال‬ ‫از مالـــک رســـمی بـــه متقاضـــی دارد‪ .‬لذا بـــه منظور اطـــاع عمـــوم مراتـــب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـــه پانزده روز ا گهی می شـــود‪ .‬ازاین رو اشـــخاصی که نســـبت به صدور ســـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراض داش ــته باش ــند می توانند از تاریخ انتش ــار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعت ــراض خ ــود را ب ــا ذکر ش ــماره پرون ــده به این اداره تس ــلیم و پ ــس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـــدت یـــک ماه از تاریخ تســـلیم اعتـــراض به مرجـــع ثبتی دادخواســـت خـــود را به مرجع‬ ‫ذیص ــاح قضایی تقدی ــم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/17 :‬‬ ‫علـــی برقـــی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اســـناد و امـــا ک منطقه یک گرگان‪،‬‬ ‫م الـــف ‪8911‬‬ ‫از ط ــرف رضا باقری‬ ‫ا گهـــی اختصاصـــی موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و‬ ‫ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی برابـــر مـــاده ‪ 3‬و م ــاده ‪ 13‬ائین نامه قانـــون تعیین‬ ‫تکلیـــف‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 140060312001005194‬هیـــات موضـــوع قانون تعییـــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رسمی مس ــتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـــارض کالســـه ‪ 1399114412001002523‬تقاضـــای خانـــم مهســـا شعبانی نســـبت به‬ ‫شماره شناســـنامه ‪ 2110046031‬و کـــد ملـــی ‪ 2110046031‬صـــادره از گـــرگان فرزنـــد مســـلم‬ ‫در شش ــدانگ یک قطع ــه زمین که در ان احداث بنا ش ــده اس ــت به مس ــاحت ‪308/18‬‬ ‫مترمربـــع از پـــا ک شـــماره ‪ 127‬اصلی واق ــع در اراضی کرپ ــان بخش دو ح ــوزه ثبت گرگان‬ ‫طبـــق رای صـــادره حکایـــت از انتقـــال از مالک رســـمی بـــه متقاضـــی دارد‪ .‬لذا بـــه منظور‬ ‫اط ــاع عموم مرات ــب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می ش ــود‪ .‬ازاین رو اش ــخاصی‬ ‫که نســـبت بـــه صدور ســـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـــته باشـــند می تواننـــد از تاریخ‬ ‫انتش ــار اولی ــن ا گهی به مدت دو م ــاه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر ش ــماره پرونده ب ــه این اداره‬ ‫تســـلیم و پـــس از اخـــذ رســـید‪ ،‬ظرف مدت یـــک مـــاه از تاریخ تســـلیم اعتراض بـــه مرجع‬ ‫ثبت ــی دادخواس ــت خ ــود را به مرجع ذیص ــاح قضایی تقدی ــم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/17 :‬‬ ‫علـــی برقـــی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اســـناد و امال ک منطقه یک گرگان‪،‬‬ ‫م الـــف ‪8913‬‬ ‫از ط ــرف رضا باقری‬ ‫ا گهـــی اختصاصـــی موضـــوع قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی اراضـــی و‬ ‫ســـاختمان های فاقد ســـند رســـمی برابـــر مـــاده ‪ 3‬و م ــاده ‪ 13‬ائین نامه قانـــون تعیین‬ ‫تکلیـــف‬ ‫براب ــر اراء ش ــماره های ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۶۸‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۴۶۶۷‬هیـــات موضـــوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی مس ــتقر‬ ‫در واحـــد ثبتـــی تصرفـــات مالکانـــه بالمعـــارض کالســـه های ‪ 1399114412001000365‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۳۶۶‬تقاض ــای ‪ -1‬اقـــای عبـــاس فیوج اهنگر به شماره شناســـنامه ‪۲۴‬‬ ‫و کد ملی ‪ ۲۱۲۲۳۷۰۳۶۱‬صادره از گرگان فرزند مهدی در سـ ـه دانگ مش ــاع از شش ــدانگ‬ ‫اعیانـــی یکبـــاب ســـاختمان بـــه انضمـــام ‪۱۳۱‬ســـهم از ‪۲۶۲‬ســـهم مشـــاع از ‪۲۸۸‬ســـهم‬ ‫شش ــدانگ عرص ــه ک ــه باقیمان ــده س ــهام ان وق ــف اس ــت‪ -2 .‬حمیدرض ــا طالـ ـع زاری‬ ‫بـــه شماره شناس ــنامه ‪ 521‬و ک ــد مل ــی ‪ 2121479597‬ص ــادره از گ ــرگان فرزن ــد عزیـــزاهلل‬ ‫در سـ ـه دانگ مش ــاع از شش ــدانگ اعیان ــی یکب ــاب س ــاختمان ب ــه انضم ــام ‪131‬ســـهم از‬ ‫‪262‬س ــهم مش ــاع از ‪288‬س ــهم شش ــدانگ عرصه که باقیمانده س ــهام ان وقف اســـت‪،‬‬ ‫بـــه مس ــاحت کل ‪ ۲۲۴‬مترمرب ــع از پ ــا ک ش ــماره ‪ ۱۲‬اصل ــی واق ــع در اراضی قلعه حســـن‬ ‫بخـــش چه ــار ح ــوزه ثبت گرگان طب ــق رای ص ــادره حکای ــت از انتقال از مالک رس ــمی به‬ ‫متقاضی ــان دارد‪ .‬ل ــذا ب ــه منظ ــور اطالع عم ــوم مرات ــب در دو نوبت ب ــه فاصله پان ــزده روز‬ ‫ا گهی می شـــود‪ .‬ازاین رو اشـــخاصی که نســـبت به صدور س ــند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـــته باشـــند می تواننـــد از تاریخ انتشـــار اولین ا گهی به م ــدت دو ماه‪ ،‬اعت ــراض خود را‬ ‫ب ــا ذ کـــر شـــماره پرونده به ایـــن اداره تســـلیم و پس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف مدت ی ــک ماه از‬ ‫تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض به مرج ــع ثبتی دادخواس ــت خود را ب ــه مرجع ذیص ــاح قضایی‬ ‫تقدی ــم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/17 :‬‬ ‫عل ــی برق ــی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اس ــناد و امال ک منطقه یک گرگان‪،‬‬ ‫م ال ــف ‪8934‬‬ ‫از طرف رضا باقری‬ ‫ا گه ــی موض ــوع م ــاده ‪ 3‬قان ــون و م ــاده ‪ 13‬ائین نام ــه قان ــون تعیین تکلی ــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/06/23 -140060318019003591‬هی ــات موض ــوع قان ــون تعیین‬ ‫تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمان های فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واحد‬ ‫ثبت ــی ح ــوزه ثب ــت مل ــک تال ــش تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض متقاض ــی خان ــم قمرتاج‬ ‫شایس ــته فرزن ــد کالم به شماره شناس ــنامه ‪ 10‬ص ــادره از تال ــش در شش ــدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور ش ــده مش ــتمل ب ــر یکباب مغ ــازه به مس ــاحت ‪ 468‬مترمربع پ ــا ک فرعی‬ ‫‪ 10543‬از ‪ 8‬اصل ــی مف ــروز و مجزی ش ــده از پ ــا ک ‪ 477‬واقع در قریه ط ــوالرود بخش ‪28‬‬ ‫گی ــان خریـــداری از مالک رســـمی اقای اقاالر اســـدی محرز گردیده اس ــت‪ .‬ل ــذا به منظور‬ ‫اطـــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می ش ــود‪ .‬درصورتی که اش ــخاص‬ ‫نس ــبت ب ــه صدور س ــند مالکیت متقاض ــی اعتراضی داش ــته باش ــند‪ ،‬می توانن ــد از تاریخ‬ ‫انتشـــار اولیـــن ا گهی به مدت دو مـــاه‪ ،‬اعتراض خود را بـــه این اداره تس ــلیم و پس از اخذ‬ ‫رســـید‪ ،‬ظـــرف مدت یک مـــاه از تاریخ تســـلیم اعتـــراض‪ ،‬دادخواس ــت خود را ب ــه مراجع‬ ‫قضایـــی تقدیـــم نماینـــد‪ .‬بدیهی اســـت درصـــورت انقضای م ــدت مذکور و ع ــدم وصول‬ ‫اعتـــراض‪ ،‬طبق مقـــررات ســـند مالکیت صادر خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/19 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/629‬‬ ‫ا گه ــی موض ــوع م ــاده ‪ 3‬قان ــون و م ــاده ‪ 13‬ائین نام ــه قان ــون تعیین تکلی ــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/06/23-140060318019003588‬هیـــات موضـــوع قانون تعیین‬ ‫تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمان های فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واحد‬ ‫ثبتـــی ح ــوزه ثب ــت مل ــک تال ــش تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض متقاض ــی خان ــم پا کیـــزه‬ ‫اجودانی ط ــوالرود فرزن ــد ف ــرخ ب ــه شماره شناس ــنامه ‪ 29‬ص ــادره از تال ــش در شش ــدانگ‬ ‫یکب ــاب خان ــه و محوطه به مس ــاحت ‪ 280‬مترمربع پ ــا ک فرع ــی ‪ 10541‬از ‪ 8‬اصلی مفروز‬ ‫و مج ــزی ش ــده از پ ــا ک ‪ 486‬واقع در قریه طـــوالرود بخش ‪ 28‬گیالن خری ــداری از مالک‬ ‫رســـمی اقـــای فداعلی اجودانـــی محرز گردیده اســـت‪ .‬لذا ب ــه منظور اطالع عم ــوم مراتب‬ ‫در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه ‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اش ــخاص نس ــبت به صدور‬ ‫س ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـــته باشـــند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتش ــار اولین ا گهی‬ ‫ب ــه مـــدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـــود را به این اداره تســـلیم و پس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫ی ــک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خود را به مراجع قضای ــی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـــی اســـت درصـــورت انقضای مـــدت مذکور و عـــدم وصول اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مقررات‬ ‫س ــند مالکیت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/19 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/636‬‬ ‫ا گه ــی موض ــوع م ــاده ‪ 3‬قان ــون و م ــاده ‪ 13‬ائین نام ــه قان ــون تعیین تکلی ــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/06/23-140060318019003261‬هی ــات موض ــوع قان ــون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رس ــمی مس ــتقر در واحد ثبتی‬ ‫ح ــوزه ثبت ملـــک تالش تصرفـــات مالکانه بالمعـــارض متقاض ــی اقای احداله ش ــفائی ناو‬ ‫فرزن ــد عین ال ــه ب ــه شماره شناس ــنامه ‪ 69‬صادره از تالش در شش ــدانگ ی ــک قطعه زمین‬ ‫مشـــتمل بر کارگاه نجاری به مســـاحت ‪ 332/46‬مترمربع پال ک فرع ــی ‪ 1708‬از ‪ 93‬اصلی‬ ‫مفـــروز و مجزی شـــده از پال ک ‪ 852‬واقـــع در قریه ناو بخش ‪ 27‬گیالن خری ــداری از مالک‬ ‫رســـمی اقای ایـــوب ایوبی محرز گردیده اســـت‪ .‬لذا بـــه منظور اطالع عم ــوم مراتب در دو‬ ‫نوبـــت ب ــه فاصل ــه ‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اش ــخاص نس ــبت به صدور س ــند‬ ‫مالکی ــت متقاض ــی اعتراضی داش ــته باش ــند‪ ،‬می توانن ــد از تاریخ انتش ــار اولی ــن ا گهی به‬ ‫م ــدت دو مـــاه‪ ،‬اعتـــراض خـــود را به ایـــن اداره تســـلیم و پ ــس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫ی ــک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خود را به مراجع قضای ــی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـــی اســـت درصـــورت انقضای مـــدت مذکور و عـــدم وصول اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مقررات‬ ‫س ــند مالکیت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/19 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/638‬‬ ‫ا گه ــی موض ــوع م ــاده ‪ 3‬قان ــون و م ــاده ‪ 13‬ائین نام ــه قان ــون تعیین تکلی ــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/06/27-140060318019003670‬هی ــات موض ــوع قان ــون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رس ــمی مس ــتقر در واحد ثبتی‬ ‫ح ــوزه ثبت ملـــک تالش تصرفـــات مالکانه بالمعـــارض متقاضی اقای مه ــدی محمدزاده‬ ‫فرزن ــد مروتعلی به شماره شناس ــنامه ‪ 2620015227‬صادره از تالش در شش ــدانگ یکباب‬ ‫خان ــه و محوط ــه به مس ــاحت ‪ 151/63‬مترمرب ــع پال ک فرع ــی ‪ 10552‬از ‪ 8‬اصل ــی مفروز و‬ ‫مج ــزی ش ــده از پ ــا ک ‪ 471‬واق ــع در قریه ط ــوالرود بخ ــش ‪ 28‬گیالن خری ــداری از مالک‬ ‫رســـمی قربانعل ــی برجی طوالرود محرز گردیده اس ــت‪ .‬لـــذا به منظور اط ــاع عموم مراتب‬ ‫در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه ‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اش ــخاص نس ــبت به صدور‬ ‫س ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـــته باشـــند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتش ــار اولین ا گهی‬ ‫ب ــه مـــدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـــود را به این اداره تســـلیم و پس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫ی ــک ماه از تاریخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خود را به مراجع قضای ــی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـــی اســـت درصـــورت انقضای مـــدت مذکور و عـــدم وصول اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مقررات‬ ‫س ــند مالکیت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/19 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/641‬‬ ‫ا گه ــی موض ــوع م ــاده ‪ 3‬قان ــون و م ــاده ‪ 13‬ائین نام ــه قان ــون تعیین تکلی ــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/05/31-140060318019002959‬هی ــات موض ــوع قان ــون تعییـــن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رس ــمی مس ــتقر در واحد ثبتی‬ ‫ح ــوزه ثبت ملـــک تالش تصرفـــات مالکانه بالمعـــارض متقاضی اقای نورعل ــی بردبارناوی‬ ‫فرزن ــد محم ــد ب ــه شماره شناس ــنامه ‪ 107‬ص ــادره از تال ــش در شش ــدانگ یکب ــاب خانه و‬ ‫محوطه به مســـاحت ‪ 209‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 1381‬از ‪ 88‬اصلی مفروز و مجزی ش ــده از‬ ‫پـــا ک ‪ 291‬واقـــع در قریه ناورود بخش ‪ 27‬گیـــان خریداری از مالک رس ــمی اقای اصالن‬ ‫کبیرنـــاورود محرز گردیده اســـت‪ .‬لذا بـــه منظور اطالع عموم مرات ــب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـــود‪ .‬درصورتی که اشـــخاص نســـبت به صدور س ــند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض ــی داش ــته باش ــند‪ ،‬می توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن ا گه ــی ب ــه م ــدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـــراض خـــود را بـــه این اداره تســـلیم و پس از اخذ رســـید‪ ،‬ظرف مدت یک م ــاه از تاریخ‬ ‫تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خـــود را به مراجـــع قضایی تقدی ــم نمایند‪ .‬بدیهی اســـت‬ ‫درصـــورت انقضـــای مـــدت مذکور و عـــدم وصـــول اعتراض‪ ،‬طب ــق مقررات س ــند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/19 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/642‬‬ ‫ا گه ــی موض ــوع م ــاده ‪ 3‬قان ــون و م ــاده ‪ 13‬ائین نام ــه قان ــون تعیین تکلی ــف وضعیت‬ ‫ثبتـــی اراضی و س ــاختمان های فاقد س ــند رس ــمی‬ ‫برابـــر رای شـــماره ‪ 1400/06/23-140060318019003589‬هی ــات موض ــوع قان ــون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان های فاقد ســـند رس ــمی مس ــتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـــوزه ثب ــت ملک تال ــش تصرفات مالکان ــه بالمعارض متقاض ــی خانم لیال غفارپ ــور فرزند‬ ‫منوچه ــر به شماره شناس ــنامه ‪ 24‬صادره از تالش در شش ــدانگ یکب ــاب خانه و محوطه‬ ‫به مس ــاحت ‪ 1090/13‬مترمربع پـــا ک فرعی ‪ 431‬از ‪ 3‬اصلی مفروز و مجزی ش ــده از پال ک‬ ‫‪ 140‬واق ــع در قری ــه ن ــاوان بخ ــش ‪ 28‬گیـــان خریـــداری از مالک رس ــمی اق ــای واحدعلی‬ ‫واحدن ــاوان مح ــرز گردی ــده اس ــت‪ .‬ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوبت به‬ ‫فاصل ــه ‪ 15‬روز ا گه ــی می ش ــود‪ .‬درصورت ــی که اش ــخاص نس ــبت به صدور س ــند مالکیت‬ ‫متقاضـــی اعتراضی داشـــته باشـــند‪ ،‬می تواننـــد از تاریخ انتش ــار اولین ا گهی ب ــه مدت دو‬ ‫م ــاه‪ ،‬اعتـــراض خـــود را به این اداره تســـلیم و پـــس از اخذ رس ــید‪ ،‬ظرف مدت ی ــک ماه از‬ ‫تاریـــخ تســـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســـت خـــود را به مراجع قضای ــی تقدیم نماین ــد‪ .‬بدیهی‬ ‫اســـت درص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور و عدم وص ــول اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مقررات ســـند‬ ‫مالکیـــت صادر خواهد شـــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/19 :‬‬ ‫فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/436‬‬ ‫مفقودی‬ ‫تمام مدارک خودرو سواری پراید ‪ GLXI‬به رنگ شخصی مدل ‪ 1387‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪534 -24‬و‪ 31‬و ش ــماره موت ــور ‪ 2429360‬و ش ــماره شاس ــی ‪ S1412287768734‬مفقود‬ ‫ش ــده و از درجه اعتبار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫شوش‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2345‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و اسـناد محضری خودرو وانت پیکان به‬ ‫رنـگ سـفید مـدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایـران ‪794 -42‬ص‪ 26‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 770112‬و شماره شاسی ‪ 78165010733‬به مالکیت‬ ‫فاطمـه سـودا گرنیازابادی فرزنـد قربـان بـا کـد ملـی ‪0769335901‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪414‬‬ ‫جناب اقای دکتر وارثی‬ ‫مدیرکل محترم سازمان بهزیستی استان قزوین‬ ‫بـا نهایـت تاسـف‪ ،‬مصیبـت وارده را خدمـت شـما و بازمانـدگان محتـرم تسـلیت عـرض کـرده‪،‬‬ ‫غفران الهی عزیز ازدست رفته و صبر جزیل برای بازماندگان را از خداوند پایدار مسئلت داریم‪.‬‬ ‫علی و وحیده بهبهانی و کارکنان دفتر سرپرستی سایه قزوین‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مسـعود عباسـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده‬ ‫منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره‬ ‫مراجعه نموده و مدعی می باشـد سـند مالکیت تمامت ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫به شماره پال ک ثبتی ‪ 132‬فرعی مجزی شده از باقیمانده ‪ 44‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش‬ ‫‪ 5‬مشـهد کـه متعلـق بـه مسـعود عباسـی می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود‬ ‫گردیـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک تمامـت ششـدانگ مـورد ثبـت مع الواسـطه‬ ‫برابـر سـند قطعـی ‪ 218261‬مـورخ ‪ 1390/11/05‬دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 67‬مشـهد ذیـل‬ ‫صفحـه ‪ 266‬دفتـر ‪ 64‬بـه نـام مسـعود عباسـی ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی‬ ‫‪102185‬ت‪ 73‬صـادر گردیـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫ندارد و این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫امال ک صادر گردید‪ .‬لذا به اسـتناد ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫ا گهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصول اعتـراض در‬ ‫مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪504‬‬ ‫مشـهد ناحیـه سـه‪ ،‬از طـرف مهـدی خالقی حسـنعلی اباد‬ ‫دادنامه هیات تشخیص‬ ‫خواهان‪ :‬قاسم اقتدارلوحه سرا‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬هیئت تشخیص اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی صومعه سرا‬ ‫به کار‪ ،‬دریافت مطالبات و حق بیمه‬ ‫خالصـه گردشـکار‪ :‬خواهـان طـی دادخواسـتی بـه خواسـته فوق الذکـر بـه طرفیـت خوانـده اقامه دعـوی نموده که پس از ارجاع پرونده به هیئت تشـخیص و با دعوت از طرفین و اسـتماع بیانـات خواهان و عدم‬ ‫حضـور خوانـده و بـا توجـه بـه اوراق و مـدارک موجـود در پرونـده ختم رسـیدگی را اعالم و بشـرح الی اقدام به صـدور رای می نماید‪.‬‬ ‫حکم‬ ‫اینـک هیـات تشـخیص ضمـن احـراز صالحیـت ذاتـی خویـش مسـتند بـه مـاده ‪ 157‬قانـون کار در رسـیدگی بـه دعـوی مطروحـه‪ ،‬بـا بررسـی و دقت نظـر در مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده و بـا اسـتماع بیانـات‬ ‫(خواهـان) اقـای قاسـم اقتـدار و عـدم حضـور (خوانـده) مرکـز تعویض پال ک صومع هسـرا‪ -‬خانم فاطمه رضازاده و با توجه به گزارش تحقیق به شـماره ‪ 1874‬مـورخ ‪ 1400/07/12‬ثبت در دبیرخانـه اداره تعاون کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان صومع هسـرا‪ ،‬نظـر بـه اینکـه خواهـان طـی دادخواسـتی بـه خواسـته بازگشـت بـه کار‪ ،‬دریافـت مطالبات و حق بیمه بـه طرفیت خوانـده اقامه دعوی نموده اسـت‪ ،‬با توجه بـه گزارش‬ ‫کارشـناس تحقیق که کارکرد خواهان را نزدیک به ده سـال عنوان نموده و با توجه به اظهارات کارگر سـابقه کار وی در کارگاه مذکور از تاریخ ‪ 1389/04/20‬لغایت ‪ 1398/۱۲/26‬بوده و در تاریخ ‪1398/12/27‬‬ ‫قطـع رابطـه کاری بـه دلیـل شـیوع کرونـا و تعطیلـی کارگاه صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬بـا اسـتناد بـه مـاده ‪ ۸۷‬ائین دادرسـی کار مصـوب ‪ 1391/11/07‬که اثبات تادیه حقـوق و مزایا را بر عهـده کارفرما نهاده و عـدم ارائه‬ ‫هیچگونـه مـدارک مثبتـه از جانـب کارفرمـا مبنـی بـر تادیـه حقـوق و مزایـای ادعایـی بـه خواهـان تا موعد انشـای رای‪ ،‬بر این اسـاس متفـق اعضای هیات ضمن احـراز رابطه کارگـری و کارفرمایـی موضوع مادتین‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬قانـون کار و احـراز سـابقه کار خواهـان از تاریـخ ‪ 1389/04/20‬لغایـت ‪ 1398/12/26‬و بـا اعلام قطـع رابطـه کاری از تاریـخ ‪ 1398/12/27‬بـه دلیـل شـیوع کرونا و تعطیلی کارگاه و با سـلب اراده از خواهان در‬ ‫وقوع بیکاری را با اسـتناد به اختیارات حاصله از تبصره ماده ‪ 158‬قانون کار موجه تلقی و (خوانده) مرکز تعویض پال ک صومع هسـرا‪ -‬خانم فاطمه رضازاده را مکلف می نمایند مزایای بشـرح شـقوق مطروحه‬ ‫ذیـل را در وجـه خواهـان اقـای قاسـم اقتـدار بپردازنـد و مبـادرت بـه تصفیـه حسـاب نماینـد‪ -1 .‬مبلـغ ‪ 13/200/000‬ریـال بابت کمک هزینه اقالم مصرفی ایام کارکرد سـال ‪( 13۹۷‬مسـتند به مصوبه شـورای عالی‬ ‫کار) ‪ -2‬مبلغ ‪ 22/800/000‬ریال بابت کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار اپام کارکرد سـال ‪( 13۹۸‬مسـتند به مصوبه شـورای عالی کار) ‪ -3‬مبلغ ‪ 37/530/540‬ریال بابت عیدی و پاداش ایام کارکرد سـال ‪13۹۸‬‬ ‫و به ماخذ هر سـال ‪ 60‬روز مزد با احتسـاب دسـتمزد قانونی روزانه ‪ 625/509‬ریال (مسـتند به ماده واحده مصوب ‪ 1370/12/06‬مجلس شـورای اسلامی ‪ -4‬مبلغ ‪ 181/710/364‬ریال بابت سـنوات کل ایام‬ ‫ً‬ ‫کارکرد و به ماخذ هر ساله ‪ ۳۰‬روز مزد با احتساب دستمزد قالولی روزانه (مستند به مزایای مندرج در ماده ‪ 27‬قانون کار) و جمعا مبلغ ‪ 255/240/907‬ریال (دویست و پنجاه و پنج میلیون و دویست و چهل‬ ‫ً‬ ‫هزار و نهصد و چهار ریال) ضمنا کار فرما مکلف اسـت مسـتند به ماده ‪ 148‬قانون کار برابر سـابقه کار احرازی نسـبت به بیمه نمودن خواهان برابر مقررات تامین اجتماعی نزد سـازمان تامین اجتماعی اقدام‬ ‫نماید‪ .‬سـایر موارد ادعایی به دلیل فقد ادله اثباتی و اقناعی مردود اعالم نظر می گردد‪ .‬این حکم به اسـتناد ماده ‪ 15‬قانون کار ظرف مدت ‪ 15‬روز از تاریخ ابالغ بطرفین قابل تجدیدنظرخواهی در هیات حل‬ ‫اختالف می باشد و درصورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجرا شدن رای‪ ،‬رای مزبور به استناد تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ 16‬قانون تشکیالت و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ‬ ‫ابلاغ بـرای اشـنایی اشـخاص داخـل کشـور و ظـرف شـش مـاه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشـور قابل فرجام خواهـی در دیوان عدالـت اداری خواهد بود‪.‬‬ ‫میالد حبیبی‪ ،‬نماینده وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫م الف ‪910/502‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫پروانه بهره برداری گوسـاله پروار به شـماره ‪/294‬ص‪/‬پ به نام‬ ‫حمیدرضـا مختاری مکـی فرزنـد علیرضا مفقـود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪/.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/18 :‬‬ ‫م الف ‪209‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪161 -36‬ق‪88‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1600188‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CE0MK073682‬بـه مالکیـت جـواد علـی زاده‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪212‬‬ ‫خوانده‪ :‬مرکز تعویض پال ک صومعه سرا‪ -‬فاطمه رضازاده‬ ‫خواسته‪ :‬بازگشت‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 207‬مدل ‪ 1399‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪384 -52‬ص‪ 77‬و شـماره موتـور ‪ 178B0045176‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAR03FE1LJ145762‬به مالکیت زهرا‬ ‫زرگر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫‪ /12‬دوازده خدمات‬ ‫شهرداری نسیم شهر درنظردارد مناقصه عمومی خدمات «پروژه خرید‪ ،‬حمل و‬ ‫شسـاخته و پـل اهنی» بـه شـماره ‪2000093980000012‬‬ ‫نصـب قطعات بتنی پی ‬ ‫را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی‬ ‫پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در‬ ‫سـامانه مـورخ ‪ 1400/08/04‬می باشـد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت‪ :‬سـاعت ‪ 14:30‬روز شـنبه مورخ‬ ‫‪1400/08/08‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/08/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/08/22‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر‬ ‫تهـا‪ :‬ادرس‪ :‬تهـران‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا ک ‬ ‫بهارسـتان‪ ،‬نسیم شـهر‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬نبـش میـدان هفـت تیـر‪ ،‬شـماره‬ ‫تلفـن‪ 021-56754854 -56753655 :‬فکـس‪021-56775192 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز‬ ‫تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/10 :‬‬ ‫م الف ‪107/6‬‬ ‫یوسف نصیری‪ ،‬سرپرست شهرداری نسیم شهر‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانت پیکان مـدل ‪ 1376‬با‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪698 -95‬ب‪ 58‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11517601777‬و شـماره شاسـی ‪0076912756‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکس ای به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪846 -36‬ق‪ 56‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 2696028‬و شماره شاسـی ‪S1412287886031‬‬ ‫بـه مالکیـت محسـن براتـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪213‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت پرهام همراه اریا شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 73163‬و شناسه ملی ‪14009339250‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/06/20‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ -1 :‬اقای اسماعیل رحیم زاده به شماره ملی ‪ 0921012926‬به‬ ‫عنـوان بـازرس اصلـی و اقـای علـی عربـی بـه شـماره ملـی ‪ 0923945695‬بـه عنـوان بازرس‬ ‫علی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالی انتخـاب گردیدند‪ -2 .‬روزنامه کثیراالنتشـار سـایه‬ ‫جهـت درج ا گهی هـای شـرکت تعییـن شـد‪ -3 .‬صورت هـای مالـی منتهـی به سـال ‪1399‬‬ ‫تصویب شـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1211326‬‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬ه ـ هیـات محتـرم وزیـران بدینوسـیله بـه‬ ‫کارفرمای محترم پیمانکاری شـرکت نماسـرای رضوان‪ ،‬کارفرمای محترم پیمانکاری شـرکت کیمیا گلپوش‬ ‫ً‬ ‫گلسـتان فعلا مجهول المـکان ابلاغ می گردد اقای خسـرو رضائی با کد شناسـایی بیمـه ‪ 0069601644‬ادعای‬ ‫اشـتغال در کارگاه های فوق الذکر با عنوان شـغلی خدمات شـهری (رفتگر)‪ ،‬کارگر سـاده داشـته اند که کمیته‬ ‫بـدوی مشـاغل سـخت و زیـان اور اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی خراسـان جنوبـی‬ ‫شـغل مذکور را در زمره مشـاغل سـخت و زیان اور تایید نموده اسـت‪ .‬لذا موضوع بدینوسـیله در روزنامه درج‬ ‫یگـردد تـا خوانـده درصـورت اعتـراض حدا کثر ظـرف مـدت ‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتراض خود را بـه اداره تعاون‪ ،‬کار‬ ‫م ‬ ‫و رفاه اجتماعی شهرستان طبس واقع در خیابان امام خمینی‪ ،‬کوچه شهید عظیمی زاده تحویل نمایند‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونـی‪ ،‬رای مذکـور قطعی و الزم االجرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانه مشاغل سخت و زیان اور استانی مستقر در اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫م الف ‪62‬‬ ‫شهرستان طبس‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ها ‬ ‫مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪183 -42‬ص‪ 79‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/9017912‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100L1278670‬بـه‬ ‫مالکیـت حیـات صنعتـی رودی بـا کـد ملـی ‪ 0769489389‬مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪183‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای هـادی شـالی ها بـه موجـب وکالتنامـه شـماره‬ ‫ً‬ ‫‪ 212999‬مـورخ ‪ 1397/12/16‬دفتـر ‪ 69‬مشـهد وکالتـا از طـرف خانـم‬ ‫افتخار الملـوک فضل خراسـانی بـه اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبی جهـت دریافت سـند مالکیت المثنی‬ ‫نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی می باشد سند مالکیت‬ ‫‪1‬سـهم از ‪7‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن (محـل چـاه عمیـق و‬ ‫تاسیسـات مربوطـه) بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 279‬فرعـی از ‪ 6‬فرعـی از‬ ‫‪ 431‬اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد کـه متعلـق بـه مـوکل نامبـرده می باشـد‪،‬‬ ‫بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‬ ‫معلـوم شـد یک سـهم مشـاع پلا ک مذکـور ذیل صفحـه ‪ 197‬دفتـر ‪74‬‬ ‫بـه نـام مالک فوق سـند دفترچه ای به شـماره چاپـی ‪ 300880‬صـادر و‬ ‫ً‬ ‫تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬ضمنا پلا ک ‪ 279‬فرعی به علت مکـرر بودن به‬ ‫پلا ک ‪ 743‬فرعـی تبدیـل گردیـد‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از این‬ ‫حکایتـی نـدارد و ایـن بخشـنامه بـه اسـتناد تبصـره یک اصالحـی ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک صـادر گردیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده‬ ‫‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می گردد هر‬ ‫کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهـی اعتـراض کتبـی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫م الف ‪505‬‬ ‫ملکمشهدناحیهسه‪،‬از طرفمهدیخالقی حسنعلی اباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای هادی شالی ها به موجب وکالتنامه شماره ‪212999‬‬ ‫ً‬ ‫مورخ‪ 1397/12/16‬دفتر‪ 69‬مشهد وکالتا از طرف خانم افتخار الملوک‬ ‫فضل خراسـانی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم‬ ‫بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافت سـند مالکیت المثنـی نوبـت اول به‬ ‫ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت ‪2‬قسـمت‬ ‫از ‪6‬قسـمت ‪1‬سـهم از ‪7‬سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین (محل چاه‬ ‫عمیق و تاسیسات مربوطه) به شماره پال ک ثبتی‪ 279‬فرعی از ‪ 6‬فرعی‬ ‫از ‪ 431‬اصلی بخش ‪ 5‬مشهد که متعلق به موکل نامبرده می باشد‪ ،‬به‬ ‫علت سهل انگاری مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امال ک معلوم‬ ‫شـد دو قسـمت مشـاع پلا ک مذکـور ذیـل صفحـه ‪ 380‬دفتـر ‪ 130‬بـه‬ ‫نـام مالـک فـوق سـند دفترچـه ای بـه شـماره چاپـی ‪ 0340882‬صـادر و‬ ‫ً‬ ‫تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬ضمنـا پلا ک ‪ 279‬فرعی به علت مکرر بـودن به‬ ‫پلا ک ‪ 743‬فرعـی تبدیـل گردیـد‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از این‬ ‫حکایتـی نـدارد و ایـن بخشـنامه بـه اسـتناد تبصره یـک اصالحـی ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبت امال ک صادر گردید‪ .‬لذا به اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر‬ ‫کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت منطقـه ‪3‬‬ ‫م الـف ‪503‬‬ ‫مشـهد‬ ‫ا گهی دعوت از مالک ثبتی و مجاورین جهت تعیین متراژ‬ ‫در اجـرای کـد ‪ ۹۱۴‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی جهـت تثبیـت حـدود و‬ ‫تعییـن متـراژ و ترسـیم نقشـه ششـدانگ پلا ک ‪ ۴۵‬فرعـی از ‪ ۸۶‬اصلـی اراضی‬ ‫ملک ابـاد و پلا ک ‪ ۷۵‬فرعـی از ‪ ۸۷‬اصلـی اراضـی عباس ابـاد ملـک هـر دو‬ ‫واقـع در بخـش ‪ ۷‬حـوزه ثبتـی جویـن مـورد تقاضـای اقـای علی ا کبـر باقـراف‬ ‫بدینوسـیله اخطـار می گـردد کـه تعییـن متـراژ پال ک هـای مذکـور در روز‬ ‫سه شـنبه از سـاعت ‪ ۱۰‬الـی ‪ ۱۳‬ظهـر مـورخ ‪ ۱۴۰۰/08/11‬در محـل وقـوع‬ ‫ملـک بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا به منظـور حصول اطمینـان از عـدم تضییع‬ ‫حقـوق همجـواران‪ ،‬چنانچـه درمـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مذکـور‬ ‫حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند‪ ،‬در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم‬ ‫رسانید‪ .‬درغیراین صورت نسبت به تعیین متراژ و تثبیت حدود پال ک های‬ ‫فـوق‪ ،‬اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیـت تـک برگـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان جوین‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علی صادق نژاد فرزند رمضانعلی به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی بـه شـماره ‪ 1400/07/24-16003835‬جهـت دریافـت سـند مالکیـت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل‬ ‫مسـکونی بـا پلا ک ‪ 10432‬فرعـی از چهـار اصلـی واقـع در بخش ‪ 16‬مشـهد‪ -‬سـرخس که متعلق به‬ ‫ایشـان می باشـد و در اثـر سـهل انگاری مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـا بررسـی دفتر امال ک مشـخص‬ ‫گردید‪ :‬سـند مالکیت اصلی ششـدانگ یکباب منزل با پال ک ‪ 10432‬فرعی از چهار اصلی بشـماره‬ ‫سـریال ‪ 325525‬بـه نـام علـی صادق نـژاد فرزنـد رمضانعلـی صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬دفتـر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک اصالحی مـاده ‪ 120‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار این ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/08/03 :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سرخس‪ ،‬از طرف جواد درویش زاده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006003246‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسـن خا کسـار فرزقی‬ ‫فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1923‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2230‬مترمربـع (دوهـزار و دویسـت و سـی مترمربـع) از پلا ک ‪ 31‬و ‪ 32‬فرعـی اراضـی فـراوق‬ ‫فرزق پال ک ‪ 144‬اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی‬ ‫شـهربانو عزتـی و عفـت عزتـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونـی واصل نگردد‬ ‫یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اذرنگ کاران ماد‬ ‫در تاریـخ ‪ 1400/07/26‬بـه شـماره ثبـت ‪ 2000‬بـه شناسـه ملـی ‪ 14010437876‬ثبـت و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر‬ ‫یگـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬تولیـد جرم گیـر و جالسـنج و شـوینده و پا ک کننـده‪ ،‬براق کننـده‪ ،‬تایـد و کلر و سـایر اقالم شـوینده‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی م ‬ ‫و بهداشـتی‪ -‬خریـد و فـروش و صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی‪ -‬شـرکت در مناقصـات و مزایـدات و عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و‬ ‫حقوقی داخلی و خارجی‪ -‬اخذ وام و تسـهیالت ریالی و ارزی و گشـایش اعتبارات اسـنادی (ال سـی) از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسـات‬ ‫مالی و اعتباری داخلی و خارجی‪ -‬اخذ و اعطای نمایندگی از شـرکت ها و موسسـات داخلی و خارجی‪ -‬شـرکت در نمایشـگاه های بین المللی تخصصی‬ ‫و غیرتخصصـی داخـل و خـارج ازکشـور‪ ،‬شـرکت در مزایـدات و مناقصـات مربوطـه‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت‬ ‫فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود‪ .‬مرکـز اصلـی‪ :‬اسـتان اذربایجـان غربـی‪ ،‬شهرسـتان بـوکان‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر بـوکان‪ ،‬محلـه جاده حصار‪،‬‬ ‫کوچه ئه وین ‪ ،5‬خیابان حضرت حمزه‪ ،‬پال ک ‪ ،0‬طبقه همکف کدپستی ‪ 5951814585‬سرمایه شخصیت حقوقی‪ :‬عبارت است از مبلغ ‪10.000.000‬‬ ‫ریـال نقـدی‪ .‬میـزان سهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا‪ :‬خانـم ارزو عبداللهی مقـدم بـه شـماره ملـی ‪ 2860286209‬دارنـده ‪ 100000‬ریـال سهم الشـرکه‪ ،‬اقـای‬ ‫سـامان علی پـور بـه شـماره ملـی ‪ 2920102291‬دارنـده ‪ 9900000‬ریـال سهم الشـرکه‪ .‬اعضـا هیئـت مدیـره‪ :‬خانـم ارزو عبداللهی مقـدم بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 2860286209‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیره به مـدت نامحـدود‪ ،‬اقای سـامان علی پور به‬ ‫شـماره ملـی ‪ 2920102291‬بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود‪ .‬دارنـدگان حـق امضا‪:‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـداور شـرکت از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عـادی و اداری با امضاء‬ ‫مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد‪ .‬اختیـارات مدیرعامـل‪ :‬طبـق اساسـنامه‪ .‬ثبـت موضـوع فعالیت مذکـور به منزله اخـذ و صـدور پروانه‬ ‫فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان (‪)1211635‬‬ ‫ا گهی مزایده فروش اموال منقول مرحله اول‬ ‫به موجب درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه مربوطه ‪ 9909978331101217‬و ‪9909978325401160‬‬ ‫هر یک از محکوم علیهم نسبت به سهم االرث خود از ماترک (مرحوم یونس جلیلیان) به پرداخت ‪ 300‬عدد‬ ‫ً‬ ‫سـکه طلای تمـام بهـار ازادی طـرح جدیـد در حـق محکو ملـه‪ .‬ضمنـا محکوم علیـه نیـز محکـوم هسـتند بـه‬ ‫پرداخـت هزینـه نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬کـه محکو ملـه خانـم طاهـره رضایی صفـا در ازای‬ ‫بخشی از طلب خویش نسبت به معرفی و توقیف دو دستگاه خودرو سواری نموده است که پس از توقیف‬ ‫در پارکینـگ داونـد بـه کارشناسـی ارجـاع کـه نظریـه کارشـناس بـه شـرح ذیـل می باشـد‪ .‬گـزارش کارشناسـی‬ ‫ارزیابـی‪ :‬درخصـوص کارشناسـی خانـم طاهـره رضایی صفـا و غیـره بدینوسـیله مشـخصات خودروهـا بازدید‬ ‫شـده و نتیجـه ارزیابـی انهـا را بـه شـرح ذیـل بـه ا گاهـی می رسـاند‪ -1 .‬الـف‪ -‬مشـخصات خـودرو‪ :‬سـواری پـژو‬ ‫‪ 206‬اس دی بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪775 -29‬هــ‪ 21‬مـدل ‪ 1396‬بـه رنـگ سـفید‪ ،‬نـوع سـوخت بنزیـن‪،‬‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2506‬شـماره شاسـی ‪ 36105‬ب‪ -‬وضعیـت ظاهـری و فنـی خـودرو (در زمـان بازدیـد)‪ :‬از لحـاظ‬ ‫فنـی سـالم‪ ،‬کارکـرد بـا کیلومتـر پاییـن‪ ،‬ارزش پایـه ایـن خـودرو ‪ 192/000/000‬تومـان‪ -2 ،‬الـف‪ -‬مشـخصات‬ ‫خـودرو‪ :‬سـواری پـژو پـارس تی یوفایـو بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪268 -29‬ب‪ 31‬مـدل ‪ 1397‬بـه رنـگ سـفید‪،‬‬ ‫نـوع سـوخت بنزیـن‪ ،‬تک سـوز شـماره موتـور ‪ 220561‬شـماره شاسـی ‪ 172512‬ب‪ -‬وضعیـت ظاهـری و فنـی‬ ‫خودرو (در زمان بازدید)‪ :‬از لحاظ فنی سالم‪ ،‬کارکرد با کیلومتر پایین و در حد صفر کیلومتر‪ ،‬فاقد بیمه نامه‬ ‫شـخص ثالـث‪ ،‬ارزش پایـه ایـن خـودرو ‪ 220/000/000‬تومـان بـا درنظرگرفتـن قیمـت چنیـن خودروهایـی در‬ ‫یگـردد‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1400/08/12‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪10‬صبح مسـتقر در دفتـر اجرای‬ ‫بـازار امـروز بـراورد م ‬ ‫احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم‬ ‫نمایـد‪ ،‬بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده بـه‬ ‫صـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یک ماه از تاریـخ مزایده به اجـرای احکام تودیع نماید‪.‬‬ ‫چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن را تودیع نماید‪ ،‬پس از کسر هزینه های‬ ‫اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی کـه‬ ‫بخواهند از ملک موصوف بازدید نمایند‪ ،‬می توانند ‪ 5‬روز قبل از مزایده به اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید انها‬ ‫داده شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫‪/1/135‬الف تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علـی دسـتجردی برابـر درخواسـت شـماره ‪-140017‬‬ ‫‪ 1400/06/22‬منضـم بـه دو بـرگ گواهـی استشـهادیه و شـهادت شـهود‪،‬‬ ‫تقاضـای المثنـی نوبـت اول را نمـوده و مدعـی اسـت که سـند مالکیت پال ک‬ ‫شـماره ‪ 1233‬فرعـی از ‪ 7‬اصلـی بخـش ‪ 12‬نیشـابور بـه علت جابجایی مفقود‬ ‫گردیـده‪ ،‬کـه بـه حکایـت دفتـر املا ک سـند مالکیـت ‪ 612332‬پلا ک مزبـور‬ ‫ذیـل صفحـه ‪ 406‬دفتـر ‪ 55‬املا ک بـه نـام علی دسـتجردی فرزند عباسـعلی‬ ‫به شـماره ملی ‪ 6449813601‬به صورت ششـدانگ صادر و تسـلیم گردیده‬ ‫اسـت و برابـر سـند رهنـی ‪ 1394/05/13-95560‬دفتـر ‪ 6‬نیشـابور در رهـن‬ ‫بیمـه اسـیا می باشـد و دفتـر امال ک بیـش از این حکایتی نـدارد‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور جهـت انجـام هرگونـه معاملـه ای بـه ان دفترخانـه ارائـه‬ ‫گردیـد‪ ،‬از انجـام معاملـه خـودداری‪ ،‬سـند مربوطـه را اخـذ و جهـت ابطـال به‬ ‫ایـن اداره ارسـال فرماییـد‪ .‬لـذا به اسـتناد تبصره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک‬ ‫مـورد ا گهـی‪ ،‬معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫باشد‪ ،‬بایستی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود‬ ‫را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم‬ ‫نمایـد‪ .‬درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫علـی امینـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪5564‬‬ ‫نیشـابور‪ ،‬از طـرف حسـین دارینـی‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حسـین مـرادی مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس بنزینـی بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪513 -26‬ل‪ 36‬و شـماره موتـور ‪124K1216788‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE2JH077483‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (بـرگ‬ ‫سبز‪ ،‬کارت ماشین‪ ،‬کارت سوخت و گواهینامه رانندگی) تقاضای رونوشت المثنی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور‬ ‫دارد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خـودرو واقع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ب‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2345‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرکل پست استان بیان کرد؛‬ ‫«جی نف»؛ راه برون رفت از فساد و زمین خواری‬ ‫مدیـرکل پسـت گلسـتان از اجـرای طـرح‬ ‫«جـی نـف» (مدیریـت نشـانی مکان محور)‬ ‫در اسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫نطـرح‪۹۰ ،‬درصـد مشـکل نظـام اداری‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫فـرار بانکـی و مالیاتـی حـل می شـود»‪.‬‬ ‫مهـرداد جاللـی اظهـار کـرد‪« :‬طـرح «جـی‬ ‫نـف» (مدیریـت نشـانی مکان محـور) در‬ ‫گلسـتان درحال اجراسـت»‪ .‬مدیـرکل پسـت گلسـتان سـرعت عمل‪ ،‬کاهـش‬ ‫رفت وامـد‪ ،‬پیشـگیری از فسـاد و تخلفـات اداری و زمین خـواری را از مزایـای‬ ‫این طـرح اعلام کـرد و گفـت‪« :‬علیرغـم اجـرای این پـروژه در اسـتان‪ ،‬بسـیاری‬ ‫از نهاد و سـازمان های دولتی از ان اسـتفاده نمی کنند»‪ .‬وی درتوضیح طرح‬ ‫«جی نف»‪ ،‬گفت‪« :‬دراین طرح اطالعات مکانی تمام واحدها و ساختمان ها‬ ‫موجـود اسـت‪ ،‬کدگـذاری جغرافیایـی ان طـی سه سال گذشـته انجـام شـده‪،‬‬ ‫بااین حـال ب هجـز چنـد بانـک و اداره کل ثبت احـوال‪ ،‬سـایر سـازمان ها بـه‬ ‫این طـرح وصـل نشـدند»‪ .‬جاللـی بابیان اینکه اداره پسـت اسـتان در تجارت‬ ‫الکترونیک رتبه برتر کشـور را دارد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در گذشـته این دسـتگاه رتبه ‬ ‫بیـن ‪ ۲۶‬تـا ‪ ۳۰‬کشـوری بـود؛ درحالی کـه ا کنـون رتبـه برتـر را دارا سـت»‪ .‬وی‬ ‫علـت ایـن پیشـرفت را تغییـر رویکـرد هدفمنـد تجـارت الکترونیـک دانسـت و‬ ‫گفـت‪« :‬ظـرف شش سال گذشـته فروشـگاه های زیـادی کـه در اسـتان بودند‪،‬‬ ‫سـاماندهی شـدند»‪ .‬مدیـرکل پسـت گلسـتان ضمـن یـاداوری این نکتـه کـه‬ ‫برای نخسـتین بار در کشـور‪ ،‬کارگروه تجارت الکترونیک در اسـتان راه اندازی‬ ‫شـد‪ ،‬افزود‪« :‬دسـتگاه هایی مانند میراث فرهنگی‪ ،‬فنی وحرفه ای‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫علمی و کاربردی‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪ ،‬پارک علمی و فناوری‪ ،‬سازمان صمت‪،‬‬ ‫اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات عضـو این کارگـروه هسـتند»‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی‪ ،‬اداره پسـت اسـتان دراین کارگـروه‪ ،‬اطالعـات جامعـه هـدف را دریافـت‬ ‫کـرده و بـا تمامـی تولیدکنندگان در بخش های مختلف که مشـکل در فروش‬ ‫داشـتند‪ ،‬ارتبـاط گرفتـه و درصورت نیـاز اموزش هایـی داده اسـت‪ .‬جاللـی‬ ‫ضمـن اشـاره بـه امـوزش اداره کل فنی وحرفـه ای بـه صاحبـان کسـب وکار در‬ ‫حـوزه تجـارت الکترونیـک‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬اداره پسـت بـا ایجـاد وب سـایت و‬ ‫شـبکه مجـازی بـرای ایـن تولیدکننـدگان بسـتر فـروش مهیـا کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان این نکتـه کـه در فضـای مجـازی از متخصصـان و بازاریابـان خبـره‬ ‫اسـتفاده شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬باتوجه بـه اسـتقبال تولیدکننـدگان و خریـداران از‬ ‫این بسـتر الکترونیکی تعداد فروشـگاه ها و فروش محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫افزایـش یافـت»‪ .‬مدیـرکل پسـت اسـتان گلسـتان بـا اعلام ایـن مطلـب کـه‬ ‫ایـن خدمـات حتـی در روسـتاهای دورافتـاده اسـتان هـم انجـام می شـود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬گلسـتان در مجموعه شـرکت ملی پسـت سـرامد اسـت؛ چرا که شـبکه‬ ‫ارتباطـی ان به صـورت مویرگـی در تمـام نقاط کم جمعیـت و صعب العبور هم‬ ‫خدمـات می دهـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تزریق یک میلیون و ‪۶۰۰‬هزاردز وا کسن در استان‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان گفـت‪« :‬از اغـاز زمـان وا کسیناسـیون‬ ‫کرونـا تا کنـون یک میلیـون و ‪۶۳۴‬هـزار و ‪ُ ۸۶۵‬دز انـواع وا کسـن داخلـی‬ ‫و خارجـی بـه سـا کنان ایـن اسـتان تزریـق شـد»‪ .‬عبدالرضـا فاضـل‬ ‫بااشـاره به اینکه یک میلیـون و ‪۴۵۵‬هـزار شـهروند ایـن اسـتان واجدشـرایط‬ ‫تزریـق وا کسـن هسـتند‪ ،‬گفـت کـه تا کنـون ‪۳۷.۱‬درصـد کل جمعیت اسـتان‬ ‫هر دو ُدز وا کسن کرونا را تزریق کردند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بـرای رسـیدن بـه سـطح ایمنـی مطلـوب بایـد بـه یک میلیـون‬ ‫نشـرایط اسـتان هـر دو ُدز‬ ‫و ‪۱۸‬هـزار و ‪۵۰۰‬نفـر معـادل ‪۷۰‬درصـد کل واجدی ‬ ‫وا کسـن کرونـا را تزریـق کـرد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر ‪ ۲۰۳‬نفـر در اسـتان به علـت ابتالبه کرونـا در بیمارسـتان های‬ ‫اسـتان بسـتری هسـتند کـه حـال ‪۱۴‬نفـر انـان وخیـم اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ازانجایی کـه بخـش زیـادی از خدمـات اجتماعـی کـه دولـت ارائـه می دهـد‪،‬‬ ‫تنها با ارائه کارت وا کسـن قابل انجام خواهد بود‪ ،‬نیاز اسـت تا مردم نسـبت‬ ‫بـه تزریـق وا کسـن اقـدام کـرده و کارت وا کسـن الکترونیـک خـود را بـا ورود بـه‬ ‫سـامانه ویژه کرونا به ادرس ‪ www.salamat.gov.ir‬دریافت کنند»‪ .‬گلسـتان‬ ‫بـا ‪ ۱۴‬شهرسـتان حـدود یک میلیـون و ‪۹۰۰‬هزارنفـر جمعیـت دارد کـه حـدود‬ ‫‪۱۴‬هزارنفر در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان در بخش های مختلف‬ ‫درحال فعالیـت هسـتند‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی خبر داد؛‬ ‫کسب رتبه دوم و نشان عالی کشوری‬ ‫توسط بیمارستان رضوی مشهد‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیرعامـل بیمارسـتان فوق تخصصـی‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬بیمارسـتان رضـوی‪،‬‬ ‫در ارزیابـی مرکـز نظـارت و اعتباربخشـی‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬دررقابت بـا بیـش از ‪۱۰۶۰‬‬ ‫بیمارسـتان کشـور موفـق بـه کسـب نشـان‬ ‫درجـه عالـی شـد و در رتبـه دوم برتریـن‬ ‫بیمارسـتان های کشـور قـرار گرفـت؛ این یک‬ ‫یسـت و درجـه بین المللـی‬ ‫اعتبـار بین الملل ‬ ‫بیمارسـتان در سیسـتم های بین المللـی‬ ‫ثبـت خواهـد شـد»‪ .‬دکتـر محسـن محـور در‬ ‫نشسـت رونمایـی از دسـتاوردهای علمـی‬ ‫جدید بیمارستان رضوی عنوان کرد‪« :‬طبق‬ ‫نتایج این ارزیابی‪ ،‬هشـت بیمارستان کشور‬ ‫موفـق بـه کسـب این رتبـه شـدند کـه همـه‬ ‫ان هـا جـزو بیمارسـتان های دولتـی بـوده و‬ ‫بیمارسـتان فوق تخصصـی رضـوی به عنوان‬ ‫بیمارسـتان خصوصی جایگاه دوم را در بین‬ ‫این هشـت بیمارسـتان کسـب کرده که این‬ ‫افتخـار بـا عنایـت حضـرت رضـا(ع) و تلاش‬ ‫خادمـان حـوزه سلامت و درمـان حاصـل‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬این رتبـه‬ ‫طبـق ارزیابی هـای محسـوس و نامحسـوس‬ ‫بازرسـان وزارت بهداشـت و براسـاس ‪۱۹‬‬ ‫شاخص؛ ازجمله رهبری و مدیریت کیفیت‪،‬‬ ‫مدیریـت منابـع انسـانی و فنـاوری‪ ،‬مدیریت‬ ‫سلامت‪ ،‬مدیریـت تجهیـزات پزشـکی‪،‬‬ ‫مراقبت هـای جراحـی و بیهوشـی‪ ،‬مدیریـت‬ ‫دارویـی‪ ،‬مدیریـت تصویربـرداری‪ ،‬کیفیـت‬ ‫خدمـات ازمایشـگاه و تامیـن تسـهیالت‬ ‫ویـژه گیرنـدگان خدمـت محقـق شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بیمارسـتان رضـوی درمجمـوع ایـن‬ ‫پارامترهـا معـدل ‪۹۴.۷۹‬درصـد را به دسـت‬ ‫اورده است»‪ .‬مدیرعامل بیمارستان رضوی‬ ‫مشـهد درخصـوص امـوزش و پژوهـش‬ ‫دراین بیمارسـتان گفـت‪« :‬وزارت بهداشـت‬ ‫مجـوز فلوهـای فوق تخصصـی بـه مـا داده‬ ‫کـه بـا ایجـاد یـک مرکـز امـوزش حرفـه ای‬ ‫اهدای جهیزیه به ‪ ۵۰‬نوعروس نیازمند از اقوام مختلف‬ ‫علوم پزشـکی در سـال ‪ ۲۸ ،۹۹‬وبینار داشـته‬ ‫و تـا شـهریور ‪ ۱۴ ،۱۴۰۰‬وبینـار بین المللـی‬ ‫برگـزار کرده ایـم»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن بیمارسـتان از ابتـدای شـیوع کرونـا‬ ‫خدمـات گسـترده ای بـه زائـران و مجـاوران‬ ‫ارائـه کـرد؛ امـا اوج خدمت رسـانی در مـوج‬ ‫پنجـم کرونـا صـورت گرفـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫بیمارسـتان رضـوی گفـت‪« :‬هم زمـان بـا‬ ‫شـیوع پیـک پنجـم تولیـت معـزز اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی بـا صـدور دسـتور هشـت‬ ‫مـاده ای‪ ،‬بیمارسـتان فوق تخصصـی رضوی‬ ‫را مامـور کمـک بـه بیمارسـتان های درگیـر‬ ‫کرونـا کـرد کـه درهمین راسـتا تجهیـزات‬ ‫پزشـکی و اقلام بهداشـتی و دارویـی‬ ‫موردنیـاز ایـن بیمارسـتان ها بـه ارزش‬ ‫‪۱۴۰‬میلیاردریـال خریـداری و بـه ان هـا اهـداء‬ ‫شـد»‪ .‬محـور بیـان کـرد‪« :‬در بخـش ویـژه‬ ‫بیمـاران کرونایـی‪ ۱۰۰ ،‬تخـت را ایجـاد و ‪۲۱۰۰‬‬ ‫بیمـار در ان پذیـرش شـدند؛ همچنیـن‬ ‫عالو هبـر ان‪ ،‬باتوج هبـه کمبـود شـدید سـرم‬ ‫در کشـور بـرای اسـتفاده بیمـاران کرونایـی‪،‬‬ ‫شـرکت های داروسـازی ثامـن و شـیراز سـرم‬ ‫بـا افزایـش ظرفیـت تولیـد خـود‪ ،‬بخشـی از‬ ‫نیـاز بـه سـرم در بیمارسـتان های درگیـر کرونا‬ ‫را تامیـن کردنـد»‪ .‬وی یکـی از اقدامـات‬ ‫مهـم در دوران کرونـا را سـاخت سـرم های‬ ‫‪۱۰۰‬سی سـی عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬بـا سـخت‬ ‫این سـرم ها از اسـراف سـرم های ‪۵۰۰‬سی سی‬ ‫کـه بـرای بیماران کرونایی اسـتفاده می شـد‪،‬‬ ‫جلوگیـری شـد»‪ .‬وی بااشـاره به توسـعه و‬ ‫فعالیت هـای بیمارسـتان رضـوی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬در سـال قبـل بخش هـای مختلـف‬ ‫بیمارسـتان فوق تخصصـی رضـوی ازجملـه‬ ‫اتاق هـای عمـل‪ ،‬بخش هـای دیالیـز‪،‬‬ ‫زایمـان‪ ،‬ازمایشـگاه‪ ،‬اتـاق جراحـی اطفـال‬ ‫و‪ ...‬توسـعه داده شـد کـه از اقدامـات دیگـر‬ ‫این مجموعـه بـوده اسـت‪ .‬همچنیـن تجهیز‬ ‫‪ ۱۱‬اتـاق عمـل بـه ارزش ‪۲۰۰‬میلیاردریـال‪،‬‬ ‫افزایش هشـت تخت ویژه بیماران دیالیزی‪،‬‬ ‫راه انـدازی بخـش ویـژه زایمـان طبیعـی‪،‬‬ ‫راه انـدازی اتـاق جراحـی اطفـال‪ ،‬سـاخت‬ ‫هفـت رادیـو دارو‪ ،‬دریافـت مجـوز راه انـدازی‬ ‫مرکـز امـوزش مهارتـی و حرفـه ای پزشـکی از‬ ‫وزارت بهداشـت بـا هـدف تربیـت پزشـکان‬ ‫فوق تخصصـی نیـز بعضـی از فعالیت هـای‬ ‫ایـن بیمارسـتان بـوده اسـت»‪ .‬وی اضافـه‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪« :‬اخیـرا دسـتگاه «پرسـیژن» بـه ارزش‬ ‫پنج میلیـارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومـان خریـداری‬ ‫شـد کـه از این دسـتگاه‪ ،‬تنهـا پنـج نمونـه‬ ‫در کشـور وجـود دارد و کاربـرد ان کشـف و‬ ‫نقشـه برداری از بیمارهـای ضربـان قلـب‬ ‫اسـت و بـه متخصصـان در شناسـایی‬ ‫بیمـاری و رفـع ان نیـز کمـک می کنـد‪ .‬در‬ ‫حـوزه رادیوتراپـی نیـز دسـتگاه «بلا ک‬ ‫پراتـی» و در حـوزه درمـان قلـب دسـتگاه‬ ‫«انژیوگرافی قلب» را به ارزش ‪۱۵۰‬میلیاردریال‬ ‫خریـداری کرده ایـم کـه به محـض صـدور‬ ‫مجـوز ازسـوی وزارت بهداشـت ودرمان ارائـه‬ ‫خدمـات بـه بیمـاران را اغـاز خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫محـور بیـان کـرد‪« :‬بـا هـدف تسـهیل شـرایط‬ ‫حضـور مراجعه کننـدگان دراین مجموعـه‬ ‫درمانـی‪ ،‬سـاخت پارکینـگ سـه طبقه‬ ‫در فضایـی به وسـعت ‪۳۵‬هزارمترمربـع‬ ‫دراین بیمارسـتان در دسـتورکار قـرار گرفت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بیمارسـتان رضـوی درخصـوص‬ ‫برنامه هـای سه سـاله ایـن بیمارسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬در برنامه هـای عملیاتـی سه سـاله‬ ‫بیمارسـتان بـا هـدف ایجـاد منابـع مالـی‬ ‫پایـدار‪ ،‬ارتقـای بهـره وری و چابک سـازی و‬ ‫هوشمندسـازی بیمارسـتان‪ ،‬جـذب نیـروی‬ ‫انسـانی متخصـص‪ ،‬جـذب زائـر سلامت‪،‬‬ ‫ارتقای دانش نیروی انسـانی‪ ،‬توسعه بخش‬ ‫اورژانس‪ ،‬راه اندازی بخش امحای زباله های‬ ‫شـیمیایی‪ ،‬راه انـدازی اشـپزخانه صنعتـی‪،‬‬ ‫توسـعه مرکـز نابـاروری‪ ،‬خریـد دسـتگاه های‬ ‫پیشرفته ویژه بخش پزشکی هسته ای و ‪...‬‬ ‫ازجمله برنامه های بیمارسـتان برای ارتقای‬ ‫کیفیـت خدمت رسـانی بـه زائـران و مجـاوران‬ ‫حضـرت امام رضـا(ع) اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد بیان کرد؛‬ ‫صادرات کاال؛ مولفه ای مهم در جهانی شدن تجارت کشور‬ ‫دبیر قرارگاه خدمت رسانی امیرالمومنین(ع) گلستان گفت‪« :‬در ایام فرخنده‬ ‫‪۵۰‬سـری جهیزیـه کامـل بـه زوجیـن‬ ‫والدت پیامبـر ا کـرم(ص) و هفتـه وحـدت ‬ ‫نیازمنـد از اقـوام مختلـف در گلسـتان اهـداء شـد»‪ .‬علـی رسـولی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫یسـت کـه دیـن مبیـن اسلام بـر ان بسـیار تا کیـد کـرده‬ ‫«ازدواج امـر مقدس ‬ ‫یبـر تهیـه جهیزیـه و‬ ‫و مقـام معظـم رهبـری بـر حمایـت جوانـان نیازمنـد مبن ‬ ‫دیگـر مایحتـاج جوانـان در شـروع زندگـی جدیـد توسـط خیریـن و موسسـات‬ ‫مردم نهـاد تا کیـد بسـیار کردنـد»‪ .‬وی بااشـاره به ایـام فرخنـده هفتـه وحـدت‬ ‫و سـالروز والدت پیامبـر ا کـرم(ص) و امـام جعفـر صـادق(ع) تصریـح کـرد‪« :‬بـا‬ ‫همت واالی جوانان و اعضای قرارگاه خدمت رسـانی امیرالمومنین(ع) تعداد‬ ‫‪۵۰‬سـری کامـل جهیزیـه بـرای نوعروسـان نیازمنـد از اقـوام مختلـف گلسـتانی‬ ‫تهیه و اهداء می شود»‪ .‬دبیر قرارگاه خدمت رسانی امیرالمومنین(ع) گلستان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪۱۷« :‬قلـم کاالی اساسـی در قالـب ‪۵۰‬سـری جهیزیـه شـامل‬ ‫یخچـال‪ ،‬اجـاق گاز‪ ،‬جاروبرقـی‪ ،‬دوتختـه فـرش‪ ،‬اتـو‪ ،‬سـرویس ا کروپـال و غیـره‬ ‫غبـر ‪۲۰‬میلیاردریـال تهیـه و بـه ایـن نوعروسـان اهداء شـد»‪ .‬رسـولی‬ ‫بااعتبـار بال ‬ ‫گفـت‪« :‬باتوج هبـه اسـتقبال جوانـان نیازمند اهـدای جهیزیه با کمک خیرین‬ ‫و اعضـای دبیـر قـرارگاه ادامـه خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫با بیان اینکـه جهانی شـدن تجـارت‬ ‫به عنـوان بارزتریـن نمـاد پیشـرفت اقتصـاد‬ ‫کشـورهای در حال توسـعه اسـت ‪ ،‬صـادرات‬ ‫کاال را مولفـه ای مهـم و پیش درامـدی بـر‬ ‫جهانی شـدن تجـارت ایـن کشـورها دانسـت‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پور در یادداشـتی‬ ‫کوتـاه کـه به مناسـبت روز صـادرات منتشـر‬ ‫شـد؛ بـه نقـش تجـارت بین المللی در توسـعه‬ ‫اقتصـادی یـک کشـور و ارتبـاط تنگاتنـگ‬ ‫ان بـا صـادرات کاال اشـاره کـرد و مهم تریـن‬ ‫شـرط ورود یـک کشـور بـه تجـارت بین الملـل‬ ‫را دسترسـی بـه اب هـای بین المللـی ‪ ،‬ازدیـاد‬ ‫عوامـل تولیـد ‪ ،‬دارا بـودن نیـروی متخصـص ‪،‬‬ ‫قرارگیـری در مسـیر کریدورهـای بین المللـی‬ ‫ل‪ -‬جنوب و امکانـات‬ ‫ق‪ -‬غرب و شـما ‬ ‫شـر ‬ ‫زیرسـاختی ‪ ،‬روسـاختی و اجرایی مناسـب در‬ ‫لو نقـل ترکیبـی کاال عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫لو نقـل‬ ‫وی در میـان شـقوق مختلـف حم ‬ ‫لو نقـل دریایـی را در‬ ‫کاال ‪ ،‬نقـش حم ‬ ‫به منظور پاسخگویی به مشکالت مردم صورت می گیرد؛‬ ‫سخنگوینیروهایمسلح‪:‬‬ ‫حضور مدیرعامل گاز استان در مرکز سامد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان در‬ ‫راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی‪ ،‬به منظور‬ ‫پاسخگویی مستقیم و بی واسطه به سواالت‪،‬‬ ‫درخواسـت ها و مشـکالت مطر ح شـده‬ ‫ازسـوی شـهروندان گلسـتانی در مرکـز سـامد‬ ‫اسـتان حضـور خواهنـد یافـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان گلسـتان؛‬ ‫علـی طالبـی‪ ،‬به منظـور پاسـخگویی مسـتقیم و بی واسـطه بـه سـواالت‪،‬‬ ‫درخواسـت ها و مشـکالت مطر ح شـده ازسـوی شـهروندان گلسـتانی در مرکـز‬ ‫سـامانه ارتبـاط مـردم و دولـت (سـامد) مسـتقر در اسـتان گلسـتان از سـاعت ‪10‬‬ ‫الـی ‪ 12‬روز دوشـنبه سـوم ابان مـاه ‪ 1400‬پاسـخگو خواهـد بـود‪ .‬درهمین رابطـه‬ ‫هم اسـتانی های عزیـز می تواننـد سـواالت موردنظـر خـود را پیرامـون مباحـث‬ ‫گازرسـانی‪ ،‬خدمات رسـانی‪ ،‬نصـب انشـعاب‪ ،‬اشـترا ک پذیری‪ ،‬امدادرسـانی‪،‬‬ ‫اداری یـا هرگونـه مشـکل‪ ،‬دیـدگاه یا پیشـنهادی دارند‪ ،‬در هر نقطه از اسـتان با‬ ‫برقراری ارتباط با شماره تماس ‪ 111‬کد ‪ 2‬با مدیرعامل گاز گلستان مطرح کرده‬ ‫تا به صورت مستقیم پاسخ خود را دریافت و راهنمایی های الزم انجام پذیرد‪.‬‬ ‫سدهای استان؛ اماده جمع اوری سیالب‬ ‫مدیـر بهر هبـرداری و نگهـداری از تاسیسـات ابـی شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫گلسـتان گفـت‪« :‬با توج هبـه قرار گرفتـن در زمـان بازبینـی و تعمیـرات‬ ‫سـدهای اسـتان‪ ،‬ایـن تاسیسـات ابـی امـاده جمـع اوری اب هـای ناشـی‬ ‫از بـارش بـاران و بـرف روزهـای اینـده هسـتند»‪ .‬شـعبان رسـولی افـزود‪:‬‬ ‫ب ‪ -‬سـدهای ایـن اسـتان‬ ‫«در حال حاضـر ‪ ۱۴‬درصـد ظرفیـت سـدها و تـاال ‬ ‫معـادل ‪ ۳۴‬میلیون متر مکعـب اب دارد»‪ .‬به گفتـه وی؛ در اخرین بـارش باران‬ ‫در مهر مـاه سـال جـاری‪ ،‬مقـدار یک میلیون مترمکعـب اب وارد سـدهای‬ ‫اسـتان شـده بـود‪ .‬مدیـر بهر هبـرداری و نگهـداری از تاسیسـات ابـی شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬امسـال بـرای بازبینـی و تعمیـر‬ ‫تاسیسـات سـدهای اسـتان پنج میلیارد ریـال پیش بینـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رسولی بیان کرد‪« :‬کار بازبینی و تعمیر تاسیسات سدهای گلستان هرساله‬ ‫در ابتـدای فصـل پائیـز صـورت می گیـرد تـا بدون مشـکل در فصل های پاییز‪،‬‬ ‫زمسـتان و بهـار نسـبت بـه جمـع اوری بخشـی از اب هـای ناشـی از بـارش‬ ‫ب‪ -‬سـد‬ ‫بـاران و بـرف در منطقـه اقـدام شـود»‪ .‬در گلسـتان‪ ۱۴ ،‬سـد و تاال ‬ ‫درحال بهر هبـرداری بـا ظرفیـت ‪ ۲۴۵‬میلیون متر مکعـب در مناطـق مختلـف‬ ‫اسـتان پرا کنـده اسـت کـه بیشـتر ان هـا در نـوار میانـی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫شـکل گیری تجـارت بین المللـی کشـور‬ ‫به واسطه صرفه جویی در مقیاس برجسته تر‬ ‫دانست؛ به طوری که اهمیت بندرها و کارکرد‬ ‫مناطـق تجـاری ‪ ،‬صنعتـی و ویـژه اقتصـادی‬ ‫مسـتقر در ان‪ ،‬بـر توسـعه تجـارت بین الملـل‬ ‫ایران قابل بررسی ست‪ .‬مدیرکل بندر امیراباد‬ ‫در بخشـی دیگر از یادداشـت خـود ‪ ،‬بندرهـا را‬ ‫عامـل اصلـی صـادرات ‪ ،‬واردات و ترانزیـت کاال‬ ‫لو نقل ترکیبی در کشور برشمرد‬ ‫از طریق حم ‬ ‫و اظهـار کـرد‪« :‬با توج هبـه قرارگیـری ایـران در‬ ‫مسیر دو کریدور مهم بین المللی ‪ ،‬می بایست‬ ‫تجهیـز بندرهـا به ویـژه بنـدر امیرابـاد را کـه‬ ‫نقـش راهبـردی در کریـدور شـمال جنـوب‬ ‫دارد‪ ،‬جهت تسهیل تجارت و بهبود کیفیت‬ ‫لو نقـل کاال ‪ ،‬به طور جـدی‬ ‫خدمـات حم ‬ ‫دنبـال کـرد»‪ .‬سـعیدی پور بـه ضـرورت‬ ‫ی و کنـکاش دقیـق فرصت هـا و‬ ‫اسیب شناسـ ‬ ‫تهدیدهـای پیشـروی اقتصـاد ایـران در حوزه‬ ‫جهانی شـدن اشـاره و بـر رفـع محدودیت هـا‬ ‫و ضعف هـای موجـود در زیرسـاخت های‬ ‫اقتصـادی کشـور مرتبـط بـا صـادرات ‪ ،‬گرایش‬ ‫به تولید صادرات گرا ‪ ،‬کسب مهارت های الزم‬ ‫در صادرات بادرنظرگرفتن مزیت های اقتصاد‬ ‫ایـران در چهارچـوب برنامه هـای توسـعه ای‬ ‫تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪« :‬جهانی شـدن اقتصـاد‪ ،‬‬ ‫فراینـد ادغـام اقتصادهـای ملـی در یـک‬ ‫یسـت کـه در ان عوامـل‬ ‫اقتصـاد فرا گیـر جهان ‬ ‫تولیـد (نیـروی کار و سـرمایه) تکنولـوژی و‬ ‫ت ‪ ،‬ازادانـه از مرزهـای جغرافیایی عبور‬ ‫اطالعـا ‬ ‫می کنـد و محصـوالت تولیـدی (اعـم از کاال و‬ ‫خدمات ) نیز ازادانه به بازارهای مختلف وارد‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫سـخنگوی نیروهـای مسـلح بابیان اینکـه‬ ‫امـروز دشـمن جرئـت تهدیـد سـخت نـدارد‬ ‫و برای همیـن بـه جنـگ نـرم و رسـانه ای‬ ‫روی اورده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دنیـا امـروز روی‬ ‫ ایـران قـوی حسـاب بـاز کـرده اسـت»‪ .‬سـردار‬ ‫سـرتیپ پاسدار ابوالفضل شـکارچی در دیدار‬ ‫دبـر‬ ‫بـا اصحـاب رسـانه اسـتان فـارس با تا کی ‬ ‫توجـه رسـانه ها بـه تهدیدهـای راهبـردی‬ ‫افـزود‪« :‬درطـول ایـن ‪ 43‬سال گذشـته ‬ ‫تهدیدهـای زیـادی علیـه انقلاب اسلامی‬ ‫داشـته ایم کـه در میـدان عمـل اسـیب هایی‬ ‫هـم بـرای مـا ایجـاد کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه میانگیـن یـک روز هـم بـدون‬ ‫تهدیـد در ایـن ‪ 42‬سال گذشـته متصـور‬ ‫نیسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬تهدیدهـا از روز اول انقلاب‬ ‫بـوده و ‪2 20‬هـزار شـهید بـرای مقابلـه بـا ایـن‬ ‫تهدیدها تقدیم شده اسـت؛ هزاران زن برای‬ ‫مقابله با این تهدیدها بی سرپرست و هزاران‬ ‫کـودک یتیـم شـده اند»‪ .‬سـخنگوی سـتادکل‬ ‫نیروهـای مسـلح بااشـاره به ایـات قـران کریـم‬ ‫و تفـاوت هیبـت‪ ،‬قـدرت و صالبـت گفـت‪:‬‬ ‫یسـت؛ امـا‬ ‫«صالبـت متکـی بـه قـدرت معنو ‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫هیبـت و قـدرت متکـی بـه ابـزار ماد ‬ ‫درطـول این سـال ها جمهـوری اسلامی‬ ‫باصالبـت مقابـل تهدیدهـا ایسـتادگی کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه تاریـخ ثابـت کـرده‬ ‫ً‬ ‫ا گر کسـی باصالبت ایسـتاد نتیجه اش حتما‬ ‫پیـروزی خواهـد بـود‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬ه رکـس‬ ‫بـدون صالبـت وارد مقابلـه بـا تهدیدهـا‬ ‫ً‬ ‫شـد حتمـا شکسـت خواهـد خـورد ایـن‬ ‫تفـاوت یـک کشـور بـا دیگـران اسـت»‪ .‬سـردار‬ ‫شـکارچی بابیان اینکـه بخشـی از صالبـت‬ ‫دشمن جرئت تهدید سخت ایران را ندارد‬ ‫جمهوری اسالمی محصول عملکرد صحیح‬ ‫رسـانه های ایـن کشـور اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«رسـانه سـهم زیـادی دراین زمینـه دارد کـه‬ ‫خیلـی بـه ان پرداخته نشـده اسـت»‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح بااشاره به‬ ‫ارتش هـای دنیـا ازجملـه ارتـش امریـکا و‬ ‫وضعیـت ان هـا در افغانسـتان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ارتش های جهان هیبت و قدرت دارند؛ اما‬ ‫در بسـیاری از امـور از گروه هـای مردمـی مثـل‬ ‫افغانسـتان فرار کردند؛ امـا در ایران باصالبت‬ ‫جوانـان برومنـد و حکیـم بـه اسـتقبال‬ ‫شـهادت می رونـد تـا اسـیبی بـه کشـور وارد‬ ‫نشـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه تهدیـد در حـوزه‬ ‫سـخت همـواره بـوده امـا بااین حـال امـروز‬ ‫تهدیـد بـه حـوزه نرم کـوچ کرده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امـروز دشـمن جرئـت تهدیـد سـخت نـدارد‬ ‫و برای همیـن بـه جنـگ نـرم و رسـانه روی‬ ‫اورده اسـت»‪ .‬سـردار شـکارچی بـا طـرح ایـن‬ ‫سـوال کـه سـهم رسـانه در جنـگ تمام عیـار‬ ‫رسـانه ای چیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز این سـهم‬ ‫هزاران برابر گذشـته است و باید رسانه ها من‬ ‫منسـجم تر و دقیق تر بـه این موضوع اهمیت‬ ‫دهنـد؛ امـروز دشـمن در عرصـه رسـانه دارای‬ ‫سلاح نقطـه زن اسـت پـس در حـوزه نرم باید‬ ‫سـه راهبرد پیش بینی‪ ،‬پیشـگیری و اقدام را‬ ‫بایـد باهـم دیـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه در راهبـرد‬ ‫پیش بینـی در حـوزه رسـانه ضعـف وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬این موضـوع درحالی سـت که‬ ‫دشـمن در پیش بینـی خیلـی قـوی کار کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬ا گ ر پیش بینی درسـت باشـد می توان‬ ‫پیشـگیری کـرد و در مقابله می تـوان دقیق تر‬ ‫رفتار کرد‪ .‬ا گر پیش بینی و پیشگیری درست‬ ‫باشـد‪ ،‬دشـمن را منفعـل می کنـد و نیـازی‬ ‫بـه اقدامـات وا کنشـی نیسـت»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫سـتادکل نیروهـای مسـلح بابیان اینکـه‬ ‫غبـر ‪ 90‬درصـد اقدامـات مـا در حـوزه رسـانه‬ ‫بال ‬ ‫یسـت؛ یعنـی بـه حـوزه پیش بینـی و‬ ‫وا کنش ‬ ‫پیشـگیری نمی توان نمره خوبی داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بایـد هـر دو حـوزه پیشـگیری و پیش بینی را‬ ‫تقویـت کـرد چون ان زمان مهاجم می شـویم‬ ‫نـه مدافـع»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه سـرگرم مسـائل داخلـی‬ ‫شـویم و ابـزار دشـمن باشـیم در پرداختـن‬ ‫بـه امـور دچـار عملیـات فریـب شـده ایم‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬یکی ازمواردی کـه ممکـن اسـت دچار‬ ‫عملیـات فریـب شـویم انعـکاس انتظـارات‬ ‫مـردم بیـش از منابـع موجـود باشـد چـون‬ ‫این امـر سـبب خـورا ک بـرای رسـانه های‬ ‫دشـمن می شـود‪ .‬قـدرت خـود را کوچـک‬ ‫جلـوه داده ایـم و قـدرت پوشـالی دشـمن را‬ ‫درنظـر مـردم بـزرگ جلـوه داده ایـم»‪ .‬سـردار‬ ‫شـکارچی تا کید کرد که مهم اسـت رسـانه ها‬ ‫دچـار عملیـات فریـب نشـوند؛ چرا کـه این امر‬ ‫بسـیاری از دسـتاوردها را می توانـد از بیـن‬ ‫ببـرد‪ .‬وی درادامـه پـس از شـنیدن سـخنان‬ ‫اصحـاب رسـانه دربـاره حرفه ای شـدن و‬ ‫الزامـات ان بـرای اصحـاب رسـانه گفـت‪:‬‬ ‫«نقـاط قـوت و ضعـف داریـم؛ هنـوز جنـگ‬ ‫رسانه ای را در کشور اسیب شناسی نکرده ایم‬ ‫به همین دلیـل جزیـره ای عمـل می کنیـم؛‬ ‫هم افزایـی را در اسـتان می تـوان به وجـود‬ ‫اورد کـه بخشـی از همـان صالبـت اسـت»‪.‬‬ ‫سخنگوی سـتادکل نیروی مسلح بااشاره به‬ ‫لزوم هم اندیشـی و هم افزایی رسانه ها افزود‪:‬‬ ‫«ایـن به معنـای عـدم اسـتقالل رسـانه ها‬ ‫نیست؛ صیانت و حفظ و توصیه ارزش های‬ ‫دینـی و انقلاب هـدف قاطـع و مشـترک‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه رسـانه مهم تریـن‬ ‫یسـت که همه حرکت و‬ ‫لشـکر انقالب اسالم ‬ ‫توانمنـدی این لشـکر درجهـت تحقق هدف‬ ‫قاطـع اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬نبایـد دچـار عملیـات‬ ‫فریب شویم و این عملیات در اهداف واسط‬ ‫خـود را نشـان می دهـد نبایـد سانسـور کنیم؛‬ ‫باید مطالبه گری کرد اما هیچ کس حق ندارد‬ ‫از مسـیر ارمان هـای انقلاب خـارج شـود»‪.‬‬ ‫صدور سند مالکیت کاروانسرای کنارگرد فشافویه‬ ‫سـند مالکیـت بنـای تاریخـی کاروانسـرای کنارگـرد‬ ‫فشـافویه پس از ‪۱۶‬سـال انتظار صادر شد‪ .‬حسین‬ ‫توکلـی؛ ِکجانـی معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری با بیان اینکـه بیـش از ‪ ۱۶‬سـال‬ ‫از ثبـت درخواسـت ایـن اداره جهـت صـدور سـند‬ ‫گذشته است با پیگیری های اداره میراث فرهنگی‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬فرمانـداری و اداره میراث فرهنگـی‬ ‫شهرسـتان ری سـند مالکیـت بنـای تاریخـی‬ ‫کاروانسرای کنارگرد فشافویه در شهرستان ری بنام اداره میراث فرهنگی استان‬ ‫تهـران صـادر شـد‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایـن بنـای تاریخـی کـه بـا شـماره ثبـت ‪ ۱۳۴۲‬در‬ ‫فهرسـت اثـار ملـی به ثبـت رسـیده اسـت اخرین بـار در سـال ‪ ۱۳۸۱‬توسـط اداره‬ ‫میراث فرهنگـی اسـتان مرمـت شـده اسـت و از سـال ‪ ۸۴‬ایـن اداره پیگیـر اخـذ‬ ‫سـند مالکیت بود که در سـال ‪ ۱۴۰۰‬سـند به نام اداره کل میراث فر هنگی اسـتان‬ ‫تهـران مـورخ ‪ ۲۹/۷/۱۴۰۰‬صـادر شـد»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری مهم تریـن‬ ‫مزایای صدور سند مالکیت را ایجاد امکان مرمت‪ ،‬احیاء‪ ،‬نگهداری و حفاظت‬ ‫مسـتمر و دوره ای بنـا‪ ،‬وا گـذاری بـه بخـش خصوصـی توانمنـد و متعهـد جهت‬ ‫بهره بـرداری شایسـته و متناسـب بـا جایـگاه اثـر‪ ،‬توجـه بـه هویـت و اصالـت‬ ‫اثـر‪ ،‬توجـه بـه موقعیـت مناسـب اثـر و امـکان تامیـن زیر سـاخت های الزم‪،‬‬ ‫اشـتغال زایی و اسـتفاده های گردشـگری و فرهنگـی مناسـب و تحت نظـارت‪،‬‬ ‫برگـزاری مراسـم و مناسـبت های فرهنگـی گردشـگری و ایجاد امکان ارزشـمند‬ ‫حمایت و پشـتیبانی اجرایی فرمانداری‪ ،‬بخشـداری‪ ،‬شهرداری و سـایر ادارات‬ ‫مرتبط عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫سپاه‪ ،‬بسیج و نیروی انتظامی؛‬ ‫پرچم دار حوزه فرهنگ و امنیت‬ ‫در همایـش مشـترک فرماندهـان حوزه هـای مقاومـت بسـیج سـپاه ناحیـه‬ ‫حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و روسای کالنتری شهرستان ری در خصوص‬ ‫مسائل انتظامی ‪ ،‬امنیتی و فرهنگی شهرستان بحث و گفت وگو شد‪ .‬سرهنگ‬ ‫قنبـری فرمانـده سـپاه ناحیـه حضـرت عبدالعظیـم حسـنی(ع) ضمن تقدیـر از‬ ‫ً‬ ‫تالش هـای فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬قطعـا ارتقـای سـطح‬ ‫فرهنـگ و امنیـت شهرسـتان ری بـا همـکاری بیـن سـپاه‪ ،‬بسـیج و نیـروی‬ ‫انتظامی محقق خواهد شد»‪ .‬در ادامه این جلسه ابتدا فرماندهان حوزه های‬ ‫مقاومـت بسـیج مسـائل و مشـکالت پیرامـون محله هـای خـود را مطـرح و بـا‬ ‫مدیریـت جنـاب سـرهنگ قنبـری و جناب سـرهنگ جلیلیان مـوارد بررسـی و‬ ‫پیگیـری شـد‪ .‬در پایـان مراسـم از فرماندهـان و مسـئوالن فرماندهـی انتظامی‬ ‫شهرستان ری توسط فرمانده و پاسداران سپاه حضرت عبدالعظیم(ع) با اهدا‬ ‫گل تجلیـل به عمـل امد‪.‬‬ ‫افتتاح اولین مرکز توان افزایی کشاورزی در فشافویه‬ ‫افتتـاح اولیـن مرکـز توان افزایـی و مهارت امـوزی کشـاورزی و منابـع طبیعـی‬ ‫غیردولتی دام سنگین زنده یاد سپهر نجفیان در بخش فشافویه با حضور دکتر‬ ‫سراب نشـین (قائم مقام سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان تهران) ‪ ،‬دکتر شـریف‬ ‫(معـاون تولیـدات دامی جهاد اسـتان تهران)‪ ،‬دکتر کریمی (قائم مقام سـازمان‬ ‫نظام مهندسی‪ ،‬کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران)‪ ،‬دکتر سلگی (ریاست‬ ‫سـازمان تعاونی روسـتایی اسـتان تهران)‪ ،‬اقاپور (معاون برنامه ریزی و توسـعه‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬کریـم رئـوف (بخشـدار فشـافویه)‪ ،‬نجفیـان‬ ‫(رئیـس هیئت مدیـره شـرکت دام گسـتر) و سـایر مسـئولین در محـل سـالن‬ ‫اجتماعـات شـهرک صنعتـی دام پـروری گاوشـیری دام گسـتر برگزار شـد‪.‬‬ ‫ارتقای رتبه شهرداری باقرشهر از ‪ ۷‬به ‪۸‬؛ به زودی‬ ‫سرپرسـت شـهرداری باقرشـهر از ارتقـای درجـه ایـن‬ ‫شـهرداری بـه رتبـه ‪ ۸‬در اینـده نزدیـک خبـر داد ‏‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـهرداری باقرشـهر ؛ سعید‬ ‫اسـتاد فرج (سرپرسـت شـهرداری باقرشـهر) گفـت‪:‬‬ ‫«طبـق پیگیرهـای انجام شـده ‪ ،‬بـه زودی شـاهد‬ ‫ارتقـاء جایـگاه درجـه شـهرداری باقرشـهر از ‪ ۷‬بـه ‪۸‬‬ ‫خواهیـم بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بر اسـاس شـیوه نامه‬ ‫و عوامـل ناظـر بـر درجه بنـدی شـهرداری ها کـه در سـال ‪ ۱۳۷۰‬به تصویـب‬ ‫هیئت وزیران رسـیده اسـت‪ ،‬شـهرداری باقرشـهر به رتبه هشـتم ارتقاء خواهد‬ ‫ً‬ ‫یافـت و ارتقـای رتبـه شـهرداری باقرشـهر قطعـا موجب افزایش خدمات رسـانی‬ ‫به مردم خواهد شد»‪ .‬استادفرج افزود‪« :‬از مهم ترین اهداف مدیریت شهری‬ ‫باقرشـهر در ‪۱۸‬ماه گذشـته ارتقـاء درجـه شـهرداری بـود کـه بر اسـاس ضوابـط و‬ ‫شاخص های مقرر در میزان درامد مستمر و خالص شهرداری‪ ،‬جمعیت شهر‬ ‫و بیلان عملکـرد شـهرداری طـی سه سال گذشـته توسـط وزارت کشـور بررسـی‬ ‫و محقـق شـده اسـت»‪ .‬سـعید اسـتادفرج گفـت‪« :‬بـا افزایـش تعـداد پروژه های‬ ‫زیرساختی‪ ،‬خدماتی و فعالیت های فرهنگی اجتماعی‪ ،‬افزایش میزان درامد ‪،‬‬ ‫جذب اعتبارات دولتی و همچنین ارزیابی مسـتمر بازرسـان اسـتانداری تهران‬ ‫که بر فعالیت های شهرداری ها نظارت می کنند و پس از طی مراحل قانونی در‬ ‫سـال جـاری بـه زودی درجـه شـهرداری از ‪ ۷‬بـه ‪ ۸‬ارتقـاء می یابد و توسـط وزارت‬ ‫کشـور اعلام خواهـد شـد‪ .‬بـه حـول قوه الهـی و با تحقق این امر‪ ،‬گشـایش هایی‬ ‫در رونـد خدمت رسـانی بـه شـهروندان را شـاهد باشـیم»‪.‬‬ ‫معرفی مدیرعامل جدید سازمان بهشت زهرا‬ ‫(س)‬ ‫سـعید غضنفـری؛ مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا(س) و شـهردار حـرم مطهـر‬ ‫امام خمینـی(ره) شـد‪ .‬وی متولـد ‪،1359‬‬ ‫دانش اموخته رشـته مدیریت اجرایی از دانشـگاه‬ ‫تهـران اسـت‪ .‬از اهـم فعالیت هـای مدیریتـی و‬ ‫اجرایـی غضنفـری می تـوان بـه قائم مقـام سـتاد‬ ‫مدیریـت محلات شـهر تهـران‪ ،‬دبیـر شـورای عالی‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری تهـران‪ ،‬دبیـر سـتاد فرهنگـی اربعیـن‬ ‫ُ‬ ‫ایـران و عـراق‪ ،‬مدیرعامـل بنیـاد فرهنگـی دعبـل خزاعـی اشـاره کـرد‪ .‬حضـور‬ ‫در فعالیت هـای جهـادی برون مـرزی و توسـعه ارتباطـات میـان فرهنگـی از‬ ‫فعالیت هـای داوطلبانـه وی در بیـش از یک دهه اخیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫باقرشهر؛ از شهرهای برخوردار استان‬ ‫در ایجاد سرانه های ورزشی‬ ‫سرپرسـت شـهرداری باقرشـهر گفـت‪« :‬بـا وجـود مجموعه هـای متعـدد و‬ ‫با کیفیت ‪ ،‬باقرشهر ازلحاظ ایجاد سرانه های ورزشی در استان تهران درخشان‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ سـعید اسـتادفرج در‬ ‫مراسـم تجلیـل از پژمـان پشـتام قهرمـان ملـی و مردمی کـه بـا حضـور علیرضـا‬ ‫دبیـر (رئیـس فدراسـیون کشـتی) برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬شـهرداری باقرشـهر بـا‬ ‫وجود مجموعه های متعدد ورزشـی در رشـته های مختلف و اسـتاندارد بودن‬ ‫سـرانه های ورزشـی در بیـن شـهرداری های اسـتان تهـران بسـیار درخشـان‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬روزهـای پرشـکوه باقرشـهر در عرصـه علمـی و ورزشـی‬ ‫بـا حضـور صدهـا دانشـجو و قهرمانـان ورزشـی‪ ،‬در اینـده نویـد روزهـای خوبـی‬ ‫را می دهـد»‪ .‬اسـتادفرج گفـت‪« :‬سـاخت دو مجموعـه اسـتاندارد و بی نظیـر در‬ ‫کشور و استان برای رشته های ورزشی ژیمناستیک (مرحوم ایت اهلل سعیدی)‬ ‫و زورخانه ورزش باسـتانی ( حضرت عبدالعظیم حسـنی علیه السلام) نشـان از‬ ‫اهمیـت و زحمـات شـوراهای ادوار مختلـف‪ ،‬شـهرداران و همـکاران مجموعـه‬ ‫شـهری در توسـعه سرانه های ورزشی و نیاز شـهروندان را می دهد»‪ .‬وی اذعان‬ ‫داشـت‪« :‬سـاخت شـهرک نویـن و اسـتاندارد ارغـوان برپایـه اصول شهرسـازی و‬ ‫معمـاری نویـن بـا رعایـت کامـل سـرانه ها و سـاخت مسـجد امیرالمومنیـن (ع)‬ ‫شـاهکار هنـری و اسلامی‪ ،‬ایجـاد بوسـتان‪ ،‬کتابخانـه ‪ ،‬باشـگاه ورزشـی و‬ ‫اتش نشـانی و دیگـر زیرسـاخت های موردنیـاز شـهری‪ ،‬بـرگ زرینـی از خدمـات‬ ‫شهری مجموعه شهرداری به شهروندان بوده است»‪ .‬استادفرج گفت‪« :‬طی‬ ‫‪ ۳۰‬سال خدمت در عرصه اجرایی کشور و چهاردوره حضور در باقرشهر با تالش‬ ‫مضاعف درجهت برخورداری اقتصادی شهر ‪ ،‬تالش فراوانی را به کار بسته ایم و‬ ‫در برخورداری مردم شهید پرور و فهیم باقرشهر موفق عمل کرده ایم و در طراز‬ ‫جمهـوری اسلامی مـردم از امکانـات الزم بهره منـد شـده اند» ‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 1400‬شماره‪2345‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫با صدور لوحی ازسوی استاندار؛‬ ‫طراحی چشم انداز تجارت بین المللی‬ ‫برای بنادر کوچک استان بوشهر‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان رضوی مطرح شد؛‬ ‫سـید حسـین جعفـری‪ /‬مدیـرکل‬ ‫بنادرودریانـوردی اسـتان بوشـهر‬ ‫گفـت‪« :‬افزایـش عمـق کانـال‬ ‫دسترسـی بنـدر بوشـهر بـرای‬ ‫ایجـاد شـرایط تـردد کشـتی های‬ ‫ُ‬ ‫‪۵۰‬هزارتنـی در اولویـت طر ح هـای‬ ‫توسـعه ایـن بنـدر اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی اسـتان بوشـهر؛‬ ‫سـیاوش ارجمنـدزاده در حاشـیه بازدیـد اعضـای کمیسـیون برنامه وبودجـه‬ ‫مجلس شـورای اسلامی از تاسیسـات بندری در بوشـهر در جمع خبرنگاران‬ ‫افـزود‪« :‬اسـتان بوشـهر ‪ ۱۱‬بنـدر تجـاری دارد کـه بزرگ تریـن ان بنـدر بوشـهر بـا‬ ‫ظرفیـت هشـت میلیون ُ تن تخلیـه و بارگیری سـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬در فـاز‬ ‫نخسـت‪ ،‬توسـعه بنـدر بوشـهر در مجتمـع بنـدری نگیـن تـدارک دیـده شـده‬ ‫و یـک برنامـه پنج سـاله توسـعه بنـدر بوشـهر تـا سـال ‪ ۱۴۰۵‬مشـخص شـده‬ ‫کـه براسـاس ایـن مطالعـه برنامه هـا یکـی پـس از دیگـری اجرایـی خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬ارجمنـدزاده ادامـه داد‪« :‬یکـی از مهم تریـن برنامه هـا بـرای بنـدر‬ ‫یسـت کـه مقـرر شـد بـا افزایـش عمق کانـال تـا ‪13.5‬متر‬ ‫بوشـهر توسـعه دریای ‬ ‫زمینـه بـرای تـردد کشـتی های ‪۵۰‬هزارتنـی در بوشـهر فراهـم شـود»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بنادرودریانـوردی اسـتان بوشـهر گفـت‪« :‬در شـرایط کنونـی در بنـدر بوشـهر‬ ‫ُ‬ ‫یسـت کـه بـا اجـرای طـرح توسـعه‬ ‫‪۳۰‬هزارتن ‬ ‫تنهـا امـکان تـردد کشـتی های‬ ‫ُ‬ ‫عالوه بـر فراهم شـدن شـرایط بـرای تـردد کشـتی های ‪۵۰‬هزارتنـی‪ ،‬مسـاحت‬ ‫محوطه هـای ترمینال هـای کانتینـری‪ ،‬صـادرات مـواد معدنـی و نفتـی‬ ‫افزایـش پیـدا می کنـد»‪ .‬وی درارتباط بـا بنـادر تابعـه اسـتان بوشـهر نیـز اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬طـرح توسـعه بنـادر تابعـه بوشـهر نیـز در قالـب ‪ ۱۵‬سـال و سـه برنامـه‬ ‫پنج سـاله (از سـال ‪ )۱۴۰۰‬به تصویب رسـیده اسـت»‪ .‬ارجمندزاده عنوان کرد‪:‬‬ ‫«در قالـب طـرح توسـعه بـا افزایـش ظرفیـت بنـادر زمینه بـرای رونـق روزافزون‬ ‫تجـارت ان هـا فراهـم شـود کـه نتیجـه ان افزایـش اشـتغال و رونـق کسـب وکار‬ ‫حـوزه دریانـوردی در اسـتان بوشـهر اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دراین ارتبـاط بـا یک‬ ‫گام رو به توسـعه بیشـتر تلاش می شـود تـا شـناورهای سـنتی به تدریـج جـای‬ ‫خود را به شـناورهای فلزی داده و بنادر تابعه دراین اسـتان بتوانند به خوبی‬ ‫در عرصـه تجـارت بین المللـی فعالیـت داشـته باشـند»‪ .‬اعضـای کمیسـیون‬ ‫برنامه وبودجـه مجلـس شـورای اسلامی چهارشنبه شـب بـا هـدف سـفر‬ ‫سـه روزه و بازدید از پروژه های توسـعه ای میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬بازدید‬ ‫از گلخانه هـای شهرسـتان دشـتی‪ ،‬شـرکت در شـورای برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫بوشـهر‪ ،‬بازدیـد از بنـادر و نیـروگاه اتمـی بوشـهر وارد فرودگاه بین المللی خلیج‬ ‫فـارس عسـلویه شـدند‪.‬‬ ‫مشاوررئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دو بندر انزلی و کاسپین‪ ،‬مکمل یکدیگر هستند‬ ‫ابراهیم نیازمند‪ /‬مشـــاور رئیس جمهـــوری و دبیر شـــورای عالی مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی کشـــور به همـــراه مدیـــرکل بنادرودریانوردی اســـتان گیالن‪،‬‬ ‫مدیرعامل ســـازمان منطقه ازاد انزلی و نماینده مردم شهرســـتان بندرانزلی‬ ‫در مجلـــس از توانمندی ها و زیرســـاخت های مجتمع بنـــدری انزلی بازدید‬ ‫به عمـــل اورند‪ .‬مشـــاور رئیس جمهـــوری در بازدید از مجتمع بنـــدری انزلی‬ ‫بابیان اینک ــه دو بن ــدر انزل ــی و کاس ــپین مکم ــل یکدیگ ــر هس ــتند‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینک ــه مجتم ــع بن ــدری انزل ــی در مح ــور کریدور ش ــمال جنوب‬ ‫ق ــرار گرفت ــه اف ــق روش ــن و روبه رش ــدی را خواهد داش ــت»‪ .‬س ــعید محمد‬ ‫بااش ــاره به وج ــود قوانی ــن و تس ــهیالت مناط ــق ازاد در مجتم ــع بن ــدری‬ ‫انزلـــی افـــزود‪« :‬بنادر انزلـــی و کاســـپین درکنارهم ظرفیت باالی لجســـتیکی‬ ‫و ترانزیتـــی را دارا هســـتند و ازایـــن رو بندرانزلـــی اهمیت بـــاال و نقش پررنگی‬ ‫خواهـــد داشـــت»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬ایـــن دو بنـــدر دارای ظرفیت های مناســـب‬ ‫و خوب ــی ب ــوده؛ ام ــا برخ ــی از ظرفیت ه ــای ان ــان مغف ــول مانده اس ــت که‬ ‫بایـــد احیـــا شـــود»‪ .‬دبیـــر شـــورای عالی مناطـــق ازاد و ویژه اقتصادی کشـــور‬ ‫بابیان اینک ــه مجتم ــع بندری انزلی س ــابقه باالی ــی در امر تخلی ــه و بارگیری‬ ‫کاال داش ــته‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬ه ــدف از اعالم داش ــتن منطقـ ـه ای به نام‬ ‫منطقـــه ازاد ایجـــاد ســـرمایه گذاری‪ ،‬تولیـــد و صـــادرات با تســـهیالت بوده و‬ ‫برای اینک ــه بتوانی ــم تمام ش ــاخصه های یک منطقه ازاد را داش ــته باش ــیم‬ ‫وج ــود منطق ــه ازاد انزل ــی در کن ــار مجتمع بن ــدری انزلی موجب ش ــده که‬ ‫مکم ــل یکدیگ ــر دراین موض ــوع باش ــند»‪ .‬س ــعید محم ــد بااش ــاره به اینده‬ ‫روشـــن بندرانزلی تصریح کرد‪« :‬باتوجه به برنامه های راهبری و اســـتراتژیک‬ ‫ایران و روســـیه در بخش کریدور نوســـترا ک‪ ،‬اینده را بسیار روشن می بینم و‬ ‫باید هرچ هس ــریع تر این کریدور ش ــکل بگیرد؛ هرچن ــد هم ا کنون با ظرفیت‬ ‫محـــدود نیز قابل شـــکل گیری و راه اندازی اســـت»‪ .‬مشـــاور رئیس جمهوری‬ ‫بابیان اینکـــه اتصـــال راه اهن به دو بندر انزلی و اتصال بندر شـــهید بهشـــتی‬ ‫چابهـــار بـــه زاهـــدان زنجیره کریدور شـــمال جنـــوب را تکمیل خواهـــد کرد‪،‬‬ ‫اذعان داشـــت‪ :‬باتوجه به اینکه مجتمـــع بندری انزلی در محـــور این کریدور‬ ‫قـــرار گرفته افق روشـــن و روبه رشـــدی را خواهد داشـــت‪.‬‬ ‫سرمایه های معطل مانده را فعال کنیم‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫وزیـر کشـور گفـت‪« :‬اسـتان خراسـان رضـوی باتوجه بـه‬ ‫ظرفیت هـای عظیمـی کـه دارد نه تنهـا بایـد خـود را بـا‬ ‫ظرفیت هـای خویـش اداره کنـد بلکـه بـه سـایر مناطـق و‬ ‫اسـتان ها نیز کمک کند؛ البته تسـهیالت ویژه باید برای این‬ ‫اسـتان درنظر گرفته شـود»‪ .‬احمد وحیدی در مراسم تودیع‬ ‫و معارفـه اسـتاندار خراسـان رضـوی بااشـاره به ظرفیت هـای‬ ‫خراسـان رضوی تا کید کرد‪« :‬ا گر این اسـتان و دراین شـهر که‬ ‫وجـود مقـدس حضـرت امام رضـا(ع) به عنـوان مظهـر علـم در‬ ‫ان ارام گرفتـه‪ ،‬مهـد تمـدن نباشـد‪ ،‬به نظـر نمی رسـد چنیـن‬ ‫ظرفیتـی در جـای دیگـری وجـود داشـته باشـد‪ .‬کجـا بهتـر‬ ‫از ایـن خـا ک ظرفیـت ایـن را دارد کـه شـکل دهنده تمـدن‬ ‫اسلامی باشـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬خراسـان رضوی اسـتانی‬ ‫الهام بخـش بـرای کل دنیـا و محقـق کننـده ارمان هـای‬ ‫بـزرگ انقلاب اسلامی اسـت؛ درنتیجـه مسـئولیت داشـتن‬ ‫دراین اسـتان بسیارسـنگین اسـت؛ چون هر اقدام مثبتی که‬ ‫دراین اسـتان انجـام می شـود‪ ،‬براسـاس دیـدگاه مقـام معظم‬ ‫رهبـری می توانـد درجهـت شـکل گیری جامعـه اسلامی و‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا زمینه سـاز ظهـور به حسـاب ایـد»‪ .‬وزیـر کشـور افـزود‪:‬‬ ‫«کسی که مسئولیت مدیریت این استان را برعهده می گیرد‪،‬‬ ‫الزم اسـت که تمـام ظرفیت هـای خـود را صـرف تحقـق ایـن‬ ‫هـدف کنـد‪ .‬یـک جامعه اسلامی فاقد محرومیـت و تبعیض‬ ‫اسـت‪ .‬توجـه بـه این مسـئله از ملزومـات شـکل گیری جامعـه‬ ‫اسلامی اسـت»‪ .‬وزیـر کشـور بااشـاره به اقدامـات اسـتاندار‬ ‫سـابق خراسـان رضـوی عنـوان کـرد‪« :‬به گواه و شـهادت همه‬ ‫نکـه در اسـتان خراسـان جنوبی‬ ‫اقـای معتمدیـان چـه ان زما ‬ ‫مسـتقر بـود‪ ،‬خدمـات ارزنـده ای ارائـه کـرد و موردتقدیـر‬ ‫مـردم قـرار گرفـت و چـه این مـدت اندکـی کـه دراین اسـتان‬ ‫عهـده دار مدیریـت شـد‪ ،‬توانسـت کارنامـه موفقـی از خـود‬ ‫بـر جـای گـذارد‪ .‬چقـدر خـوب اسـت کـه زمانی کـه کار یـک‬ ‫انسـان به پایـان می رسـد‪ ،‬بـا احسـاس رضایـت مـردم مومـن‬ ‫بدرقـه شـود‪ .‬بایـد توجـه داشـت ایـن راه پایانـی نـدارد و‬ ‫ایـن تالش هـا ادامـه خواهـد داشـت»‪ .‬وحیـدی بااشـاره به‬ ‫فرارسـیدن هفتـه وحـدت اظهـار کـرد‪« :‬درشـرایطی که کشـور‬ ‫بیش ازهرزمانـی بـه وحـدت احتیـاج داشـت‪ ،‬بـا اسـتقرار یـک‬ ‫رئیس جمهـور محبـوب زیـر سـایه ارشـادها و رهنمودهـای‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در وضعیـت خوبی ازنظر وفـاق ملی قرار‬ ‫گرفته ایم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬هفته وحدت یک میهمان دیگر‬ ‫نیـز دارد و ان شـهید شوشتری سـت‪ .‬او شـهید وحـدت بـود‪.‬‬ ‫همین مسـئله نشـان می دهـد دشـمنان مـا روی چه چیـزی‬ ‫تمرکـز کرده انـد‪ .‬هنگامی که دشـمنان یـک سـردار را در بازدید‬ ‫از مـردم عزیـز اهـل سـنت و بلـوچ به شـهادت می رسـانند تـا‬ ‫نگذارنـد وحـدت شـکل گیـرد‪ ،‬بایـد دانسـت کـه دشـمن کجا‬ ‫را هـدف گرفتـه اسـت؛ بااین حال مردم صبور و تسـلیم ناپذیر‬ ‫ما نشـان داده اند هرچقدر فشـار بیشـتر شـود‪ ،‬پایبندی شان‬ ‫بـه راه شـهدا و امـام راحـل مسـتحکم تر خواهـد شـد‪ .‬ایـن‬ ‫توانمنـدی به برکـت اموزه هـای مکتـب اهل بیـت(ع) شـکل‬ ‫گرفتـه و ادامـه خواهـد یافـت تـا در زمـان ظهـور پرچـم ان‬ ‫به دسـت امام زمان(عـج) برسـد»‪.‬‬ ‫وزیر کشور بیان کرد؛‬ ‫اهمیت انتصاب مدیران تحول گرا برای ساخت اینده‬ ‫افتخار افرینی جوان تکواندوکار بهبهانی‬ ‫با کسب هشت مدال طال و نقره‬ ‫محمدحســـن بهبهانی‪ /‬فراز س ــلیمانی؛‬ ‫جـــوان تکوانـــدوکار دانش امـــوز کالس‬ ‫یازدهـــم از دبیرســـتان امام خمینـــی(ره)‬ ‫شهرس ــتان بهبه ــان در رش ــته تکوان ــدو‬ ‫تا کن ــون مفتخ ــر به دریافت ش ــش مدال‬ ‫طال و دو مدال نقره شـــده اســـت‪ .‬وی در‬ ‫مســـابقات تکواندو استانی و شهرستانی‬ ‫توانســـته افتخارات خوبی کسب کند که‬ ‫ازطـــرف اداره ورزش وجوانان شهرســـتان‬ ‫ه ــم م ــورد تش ــویق و دریافت هدای ــا قرار‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬فراز هم ا کنون در باش ــگاه ورزش ــی عب ــداهلل قریبیان عضویت‬ ‫دارد‪ .‬ســـلیمانی از بســـیجیان مســـجد علی ابن ابیطالب (مســـجد سیاری)‬ ‫شهرس ــتان بهبهان ب ــوده ک ــه زیرنظر دبیر قران ــی‪ ،‬تربیتی اقای ش ــمس اهلل‬ ‫تق ــارب اس ــت‪ .‬وی حض ــوری فع ــال در جلس ــات تربیت ــی و یادگی ــری ق ــران‬ ‫دراین مس ــجد دارد‪ .‬تق ــارب ب ــه خبرن ــگار ما گفت‪« :‬خ ــدا را ش ــا کرم که این‬ ‫توفیـــق را به من عطـــا فرموده تا بتوانـــم در جذب دانش امـــوزان و نوجوانان‬ ‫ب ــه کالس ه ــای قران ــی و تربیت ــی و ورزش ــی اق ــدام کن ــم ک ــه نمونه ب ــارزش‬ ‫موفقیت ه ــای ف ــراز س ــلیمانی نیز اس ــت ک ــه امی ــدوارم این گون ــه حرکت ها‬ ‫توشـــه ای باشـــد برای ذخیـــره اخرت»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ سـردار علی صباغی؛ شـهردار محترم قزوین انتصاب شایسـته شـما کاردان‬‫و مسـئولی دلسـوز را تبریـک عـرض می کنیـم و امیـد وافـر داریـم بعـد از دکتـر‬ ‫مسعود نصرتی؛ شهردار مدبر و پرتالش اسبق‪ ،‬رکود و کاهش فعالیت مرتفع‬ ‫شود و تسهیالتی در سایر امور مردم حق شناس قزوین ازلحاظ صدور مجوز‬ ‫تجـاری صادقانـه و جلوگیـری از انبارهـای بنکـداران در کوچه هـای بافـت‬ ‫فرسـوده‪ ،‬احـداث انبارهـای عمومـی‪ ،‬انتقـال بنکـداران جهـت جلوگیـری از‬ ‫تخلیـه و بارگیـری در خیابـان و پیاده راه هـا به ویـژه شـهید انصـاری‪ ،‬ممانعـت‬ ‫از ورود کامیون هـای سـنگین بـه کوچه هـای کم عـرض در بافـت فرسـوده‪،‬‬ ‫سـامان دادن خانه هـای مخروبـه و متروکـه در کوچـه و کنـار بافـت فرسـوده‬ ‫فراهم شـود‪ .‬نا گفته نماند بعد از منجم؛ رئیس چندین سـاله روابط عمومی‬ ‫و بین المللـی شـهرداری اسـبق‪ ،‬حسـین علیجانـی بـا شایسـتگی و مدیریـت‬ ‫مطلـوب وظایـف محولـه را انجـام داده و درخـور تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫تو چهارمین شـهردار قزویـن‪ ،‬سـردار‬ ‫ شـهردار قزویـن معرفـی شـد‪ .‬شـص ‬‫مهـدی صباغـی در مراسـم برگـزاری سـالن دانشـگاه بین المللـی بـا حضـور‬ ‫گـروه کثیـری بـا بیـان خدمـات و مسـئولیت ها و فرمانـده سـپاه پاسـداران در‬ ‫الش هـای‬ ‫چهـار اسـتان و تکریـم از سـیاوش طاهرخانـی؛ شـهردار سـابق و ت ‬ ‫سـید مهـدی کاظمـی؛ سرپرسـت شـهرداری بـا حضـور ایـت اهلل ابوترابی فـرد‬ ‫(امام جمعـه موقـت تهـران) هدایـت اهلل جمالی پـور (اسـتاندار)‪ ،‬ایـت اهلل‬ ‫عابدینـی (نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه قزویـن) بـا ابـراز امیـدواری فر ج اهلل‬ ‫فصیحـی رامنـدی (رئیـس شـورای اسلامی شـهر) سـردار صباغـی به عنـوان‬ ‫شـهردار قزویـن معرفـی شـد‪.‬‬ ‫وحیـدی بااشـاره به رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری‬ ‫درخصـوص موضـوع و مفهـوم تحـول بیـان کـرد‪« :‬مـا بـه‬ ‫مدیـران تحول گـرا احتیـاج داریـم‪ .‬مدیـر تحول گـرا کسی سـت‬ ‫کـه بـه اینـده توجـه دارد و به دنبـال سـاخت ان اسـت»‪ .‬وزیـر‬ ‫کشور تصریح کرد‪« :‬ما پیرو مذهبی هستیم که برای بشریت‬ ‫حامـل پیـام اسـت و به همین خاطـر اسـت کـه دشـمنان از‬ ‫دیـن اسلام هـراس دارنـد‪ .‬تصـور دشـمنان این بودکـه نظـام‬ ‫اسلامی بـه زودی از بیـن مـی رود امـا حـاال و پـس از گذشـت‬ ‫‪ ۴۲‬سـال از انقلاب‪ ،‬ایـن نظـام روشـن تر از روز نخسـت بـه‬ ‫جلـو پیـش مـی رود‪ .‬این موضـوع نشـان می دهـد مکتـب‬ ‫اهل بیـت(ع) اسـت کـه اینـده را رقـم می زنـد‪ .‬مقـام معظـم‬ ‫رهبـری نیـز برهمین مبنا بر شـکل گیری تمدن نوین اسلامی‬ ‫تا کید داشـتند»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬باید توجه داشـت انقالب‬ ‫ً‬ ‫اسلامی صرفـا بـرای تغییـر سیسـتم مدیریتـی کشـور نیامـد‬ ‫بلکـه ایـن انقلاب شـکل گرفـت تـا مفهـوم نجـات بشـریت‬ ‫محقـق شـود‪ .‬مـا نمی توانیم خـود را به افق های کوتـاه راضی‬ ‫کنیـم و حـق نداریـم کشـور را ب هسـمتی ببریـم کـه ملـت بـه‬ ‫کفـار احسـاس نیـاز کننـد‪ .‬ایـن بزرگ تریـن جفایـی اسـت کـه‬ ‫کسـی می توانـد در حـق ایـن مـردم کنـد‪ .‬وای بـر مـا ا گـر چنین‬ ‫اعتقـادی داشـته باشـیم کـه ا گـر چنیـن بـود‪ ،‬جـزو گمراهـان‬ ‫به حسـاب می اییـم»‪ .‬وحیـدی خاطرنشـان کـرد‪« :‬دولـت‬ ‫اقـای رئیسـی درصـدد این اسـت که بـه ایـن ندای رسـای رهبر‬ ‫فرزانـه انقلاب پاسـخ دهـد کـه مـا تابـع فرمایشـات ایشـان و‬ ‫امام هستیم‪ .‬این بزرگواران فرمودند؛ ا گر در همه کشورهای‬ ‫جهـان بـه روی شـما بسـته باشـد‪ ،‬در خـدا روی شـما بـاز‬ ‫اسـت‪ .‬حـال مـا بایـد بترسـیم کـه تحریـم شـده ایم؟ هرچنـد‬ ‫تحریـم خبیثانـه اسـت امـا خـدا بـا ماسـت‪ .‬ایـن را امـام نیـز‬ ‫فرمـود»‪ .‬وحیـدی درخصوص اقدامات دولت جهت توسـعه‬ ‫شتـر عـده ای می گفتنـد‬ ‫وا کسیناسـیون عنـوان کـرد‪« :‬پی ‬ ‫واردات وا کسـن وابسـته به این اسـت که فلان مشـکل حـل‬ ‫شـود؛ امـا امـروز این حجـم انبـوه از وا کسـن وارد کشـور شـده و‬ ‫مشـکلی هـم رخ نـداد‪ .‬امـروز بیـش از ‪ ۷۰‬درصد مـردم حداقل‬ ‫یـک دوز از ایـن وا کسـن ها را تزریـق کرده انـد‪ .‬ما نباید مـردم را‬ ‫ناامید کنیم که حس کنند باید به دیگران امیدوار باشند»‪.‬‬ ‫امام جمعه مشهد عنوان کرد؛‬ ‫اهمیت انتصاب استاندار بومی به جهت شناخت استان‬ ‫امام جمعه و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بااشاره به‬ ‫انتصـاب سـردار نظـری به عنـوان اسـتاندار جدیـد خراسـان‬ ‫رضـوی خاطرنشـان کـرد‪« :‬دراین اسـتان عمـوم جریان هـای‬ ‫یکـه‬ ‫ارزشـی روی بومی بـودن اسـتاندار تا کیـد داشـتند و زمان ‬ ‫انتصـاب اقـای نظـری محقـق شـد‪ ،‬بـرای مـا ارامـش خاطـر و‬ ‫امیـد به ارمغـان اورد»‪ .‬ایت اهلل سـید احمـد علم الهدی اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬یکـی از نـکات قابل توجـه مسـئله مجاهدت هـای ایـن‬ ‫دولـت اسـت کـه طـی دوماه اخیـر اثـار و بـرکات قابل توجهـی‬ ‫بـرای کشـور داشـته و موجـب شـده ارامـش و امیـد مـردم‬ ‫افزایـش یابـد؛ البتـه دوماه بـرای اجرای تمام مسـئولیت های‬ ‫الزم در مسـئله چینـش مهره هـای مدیریتـی کشـور زمانـی‬ ‫کافـی نیسـت و بی انصافـی سـت کـه به این دلیـل دولـت را‬ ‫تخطئه کنیم‪ .‬هنوز برخی از اسـتانداران و مسـئوالن اجرایی‬ ‫کشـور تعییـن نشـده اند و باتوج هبـه شـرایط کشـور و نظـام‬ ‫صلاح براین اسـت که زودتـر تعیین تکلیف شـود»‪ .‬امام جمعه‬ ‫مشـهد بااشـاره به انتصـاب سـردار نظـری به عنـوان اسـتاندار‬ ‫جدیـد خراسـان رضـوی‪ ،‬افـزود‪« :‬باروحیـه جهـادی کـه از‬ ‫ایـن بـرادر بزرگـوار سـراغ دارم‪ ،‬مطمئنـم وی همـان اقدامـات‬ ‫ارزشـمند و جهـادی کـه زمـان جنـگ تحمیلـی انجـام داد را‬ ‫ادامـه می دهـد کـه این موضـوع در انتخـاب یـک اسـتاندار‬ ‫امتیـاز ویـژه ای به حسـاب می اید»‪ .‬علم الهـدی افـزود‪« :‬اقای‬ ‫نظـری درراسـتای کمـک بـه کادر درمـان اقدامـات بـزرگ‬ ‫و ارزشـمندی را پیـش بـرد‪ .‬درگذشـته نیـز در چنـد بحرانـی‬ ‫کـه در کشـور پیـش امـد‪ ،‬باوجوداینکـه وی در فرماندهـی‬ ‫سـپاه هـم نبـود؛ امـا بازهـم اقدامات بسـیارخوبی انجـام داد‪.‬‬ ‫درواقـع اقـای نظـری توانسـت در حـل مشـکالت معیشـتی‪،‬‬ ‫مسائل امنیتی و همچنین دغدغه های اقتصادی ابتکارات‬ ‫قابل توجهـی ارائـه کنـد»‪ .‬امام جمعـه مشـهد بااشـاره به‬ ‫تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری درخصـوص الگوگیـری از‬ ‫مدیریـت اجرایـی در مشـهد عنـوان کـرد‪« :‬روزی در محضـر‬ ‫رهبـر انقلاب همـراه بـا تعـدادی از مسـئوالن نشسـته بودیـم‬ ‫کـه ایشـان در ارائـه رهنمـود بـه سـایر مسـئوالن تا کیـد کردنـد‬ ‫کـه ببینیـد در مشـهد چـه کار کرده انـد؛ شـما هـم همـان کار‬ ‫را بکنیـد»‪ .‬ایـت اهلل علم الهـدی خطـاب بـه دولـت جهـت‬ ‫امتیـازات ویـژه بـرای ایـن اسـتان و شـهر زیارتـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«دولـت نسـبت بـه خراسـان رضـوی بایـد توجـه و اهتمـام‬ ‫خاصی داشـته باشـد‪ .‬برخی خصوصیات این اسـتان ویژگی‬ ‫ملـی دارد‪ .‬برای همیـن الزم اسـت در حـل مشـکالت اسـتان‬ ‫بـه این مـوارد توجـه شـود‪ .‬به عنوان نمونـه خراسـان رضـوی‬ ‫سـاالنه پذیـرای ‪ ۳۰‬میلیـون زائـر اسـت؛ همچنیـن بخـش‬ ‫بزرگـی از مرزهـای کشـور دراین اسـتان واقـع شـده و بحـران‬ ‫یسـت کـه‬ ‫مهاجـرت بـه خراسـان رضـوی از مسـائل عمده ا ‬ ‫مدیریـت ان نیازمنـد نـگاه ویـژه ازسـوی دولـت خواهـد بود»‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در خراسـان رضـوی بااشـاره به اقدامـات‬ ‫صورت گرفته توسـط اسـتاندار سـابق خراسـان رضوی عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬طـی یک سـال اخیر از اثـار و بـرکات مدیریـت اقـای‬ ‫معتمدیـان دراین اسـتان بهره هـای زیـادی بردیـم‪ .‬او در‬ ‫ً‬ ‫انجـام فعالیت هـای جهـادی خصوصـا در پیـک پنجـم کرونـا‬ ‫جـدی بـود و اقدامـات قابل تقدیـری انجـام داد؛ بااین حـال‬ ‫در نـوع مدیریـت اشـخاص گاهـی نـکات قابل دقتـی وجـود‬ ‫دارد کـه متاسـفانه در یـک بینـش عمومـی چنیـن مـواردی‬ ‫کمتـر به چشـم می اید‪ .‬در مدیریـت اقای معتمدیان ان نکته‬ ‫لطیـف این اسـت که وی زمانـی مدیریـت اسـتان را برعهـده‬ ‫گرفـت کـه دولـت قبـل در اواخـر عمـر خـود قـرار داشـت امـا‬ ‫روحیه جهادی اسـتاندار سـابق خراسان رضوی موجب شد‬ ‫خـودش مدیریـت مسـائل را دراختیـار گیـرد و فعالیت هـای‬ ‫چشـم گیری نیـز صـورت پذیـرد»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی‪:‬‬ ‫دستگاه ها مسئول حمایت از مردم هستند‬ ‫درادامـه اسـتاندار جدیـد خراسـان رضـوی بابیان اینکـه نباید‬ ‫اجـازه دهیـم تـا در هیـچ عرصـه ای اسـتان مـا دچـار التهـاب‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬نبایـد با موضوعـات به صورت انفعالـی برخورد‬ ‫کـرد‪ ،‬دراین راسـتا بایـد سـرمایه های معطل مانـده در بخـش‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تجارت و غیره را فعال کنیم»‪ .‬یعقوبعلی‬ ‫ً‬ ‫نظری اظهار کرد‪« :‬یاد و خاطره همه شهدا مخصوصا ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫شـهید خراسـان رضـوی را گرامـی مـی دارم و از ولی نعمتمـان‬ ‫امام رضـا (ع) صمیمانـه سپاسـگزارم کـه بـه مـا افتخـار داد تـا‬ ‫بازهـم دراین اسـتان در خدمـت مـردم ایـن خطـه باشـیم»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی با قدردانی از حمایت های نماینده‬ ‫ولی فقیـه در اسـتان و تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«مـن داوطلـب این مسـئولیت نبـودم؛ اما به همه کسـانی که‬ ‫بـه مـن رجـوع می کردنـد قـول دادم کـه مخالفـت نکنـم‪ .‬بایـد‬ ‫بگویـم هرگـز تشـنه قـدرت در هیـچ مقطعی نبـودم اما عاشـق‬ ‫خدمـت دراین اسـتان هسـتم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه انچـه‬ ‫در ذات مقـدس نظـام اسلامی وجـود دارد‪ ،‬جمهوریـت و‬ ‫اسلامیت اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـا می خواهیـم مقولـه‬ ‫جمهوریـت ان را پیـاده کنیـم و بـه ان تحقـق ببخشـیم‪.‬‬ ‫دراین راسـتا اعتقـاد راسـخ بـه حضـور و نقـش مـردم در همـه‬ ‫عرصه هـا هسـتم زیـرا باعـث حـل مشـکالت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫نظری بااشاره به برداشتن موانع را از پیش روی مردم تصریح‬ ‫کرد‪« :‬دسـتگاه های ما مسـئول حمایت مردم هسـتند و باید‬ ‫مـردم را پشـتیبانی کننـد‪ .‬همچنیـن اسـتانداری و اسـتاندار‬ ‫هـم بایـد دسـتگاه را پشـتیبانی و حمایـت کنـد تـا کار درسـت‬ ‫پیش برود»‪ .‬اسـتاندار خراسـان رضوی ضمن اشاره به اینکه‬ ‫بعـد از وجـود بابرکـت امام رضـا (ع) در اسـتان‪ ،‬مزیت هـای‬ ‫فـراوان منطقـه ای بسـیاری داریـم‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬مـا افتخـار‬ ‫می کنیم که در سـختی ها مسـئولیت بپذیریم‪ ،‬ملت ما ثابت‬ ‫کـرده اسـت کـه در شـرایط سـخت می توانـد اهـداف بـزرگ را‬ ‫تصـرف کنـد؛ درنتیجـه ما هم جزئی از این ملـت و در خدمت‬ ‫مردم هسـتیم»‪ .‬وی در ادامه سـخنان خود خطاب به مردم‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬از بخش هـای مردمـی خواهـش می کنـم‬ ‫کـه امادگـی داشـته باشـند و مـا را تحت فشـار پیگیری هـای‬ ‫دبـر امـر‬ ‫خـود قـرار دهنـد»‪ .‬اسـتاندار خراسـان رضـوی با تا کی ‬ ‫توسـعه در اسـتان ادامـه داد‪« :‬مـورد بعـدی کـه بایـد بـه ان‬ ‫توجـه داشـت‪ ،‬امـر توسـعه اسـت کـه نیازمنـد سـرمایه گذاری‬ ‫جدیـد بـوده و خوشـبختانه در اسـتان مـا این مهـم فراهـم‬ ‫اسـت»‪ .‬وی درپایان تا کید کرد‪« :‬بنا به سـفارش مقام معظم‬ ‫رهبـری بیانیـه گام دوم انقلاب و تا کیـد ریاسـت جمهوری‬ ‫ً‬ ‫حتمـا از ظرفیـت جوانـان در عرصه هـای گونا گـون اسـتفاده‬ ‫خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران‬ ‫مدیر نمونه استان شد‬ ‫عباسعلی کوشـکی‪ /‬استاندار‬ ‫مازنـدران در نخسـتین‬ ‫همایـش توانمندی هـای‬ ‫روستاییان و عشـایر مازندران‬ ‫بـا اهـداء لـوح تقدیـری از‬ ‫مدیریـت ثمربخـش مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای ایـن اسـتان درخصـوص توسـعه و ابادانـی روسـتاها قدردانـی کـرده‬ ‫و وی را به عنـوان مدیـرکل منتخـب مازنـدران دراین خصـوص معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫احمد حسـین زادگان در همایش توانمندی های روسـتاییان و عشـایر اسـتان‬ ‫از عملکـرد مطلـوب و تاثیرگـذار اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایـن‬ ‫اسـتان و همچنیـن مدیریـت ثمربخـش مهنـدس عباسـعلی نجفـی (مدیـرکل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان) درخصوص توسـعه و ابادانی روسـتاها‬ ‫تقدیـر و قدردانـی کـرد‪ .‬در بخشـی از ایـن لـوح تقدیـر اسـتاندار مازنـدران امـده‬ ‫اسـت‪ :‬نخبـگان روسـتایی به عنـوان تالشـگران صـادق و خادمـان عاشـق بـا‬ ‫هوشـمندی و برنامه ریـزی متـوازن و بـا تاسـی از منویـات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫و بهره گیـری از ظرفیت هـا و حمایت هـای دولـت مردمـی‪ ،‬روسـتاها را ب هسـمت‬ ‫توسـعه و تعالـی پیـش می برنـد و تلاش جهـادی و مدیریـت ان هـا موجبـات‬ ‫تحقق هدف توسعه و تولید و ارتقاء سطح زندگی مردم عزیز روستاها را فراهم‬ ‫می سـازد‪ .‬ضمـن تبریـک و تهنیت روز روسـتاها و عشـایر بـه همه نقش افرینان‬ ‫ٔ‬ ‫عرصه زندگی روستاییان عزیز و زحمتکش ‪ ،‬بدین وسیله از زحمات و خدمات‬ ‫انجام شده تقدیر و تشکر کرده ‪ ،‬موفقیت روزافزون شما و کلیه خادمان میهن‬ ‫اسلامی را از درگاه ایـزد منـان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫شهردار کرمان بیان کرد؛‬ ‫تحول در شهر؛ جزو برنامه های شهرداری کرمان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬شـهردار کرمـان گفـت‪« :‬تحـول‬ ‫در شـهر‪ ،‬جـزو برنامه هـای ایـن دوره شـهرداری‬ ‫کرمان اسـت»‪ .‬سـعید شـعرباف تبریزی در اولین‬ ‫جلسـه حضـور خـود در نشسـت عمومی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمـان کـه بـا حضـور ا کثـر اعضـای‬ ‫شـورا و سرپرسـت سـابق شـهرداری کرمـان در‬ ‫محل شـورا برگزار شـد‪ ،‬ضمن تبریک فرارسـیدن‬ ‫والدت حضـرت رسـول ا کـرم(ص) و امام جعفـر‬ ‫صـادق(ع)‪ ،‬بابیان اینکـه از اعتمـادی کـه اعضـای شـورای شـهر کرمـان بـه مـن‬ ‫داشـتند‪ ،‬تشـکر می کنـم‪ ،‬افـزود‪« :‬همدلـی و همگامـی اعضـای شـورای شـهر‬ ‫کرمـان‪ ،‬یکـی از عوامـل اصلـی پذیـرش ایـن مسـئولیت بـوده اسـت؛ چرا کـه بـا‬ ‫یسـت که می شـود گام های‬ ‫همدلـی و همگامـی و بـا حداقـل نگاه های سیاس ‬ ‫خوبی برداشـت و کارهای بزرگی انجام داد که ازاین نظر شـورای شـهر کرمان در‬ ‫کشـور بی نظیر اسـت»‪ .‬شـهردار کرمان بااشـاره به تحول و تغییر در شـهر کرمان‬ ‫گفت‪« :‬تحول‪ ،‬جزو برنامه های من بوده و میثاق من برای حضور در شهرداری‬ ‫کرمـان هـم برنامه هـا و تعهداتی بـوده که دراین حوزه به شـورا تحویـل داده ام»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شعرباف تبریزی بابیان اینکه ارتباط شهرداری و شورا به طور کامال محسوسی‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬دسترسـی ها‪ ،‬ارتباطات و داده ها‬ ‫بیش ازانچـه مدنظـر اسـت‪ ،‬افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و نه تنهـا بـرای اعضـای‬ ‫شـورای شـهر؛ بلکـه بـرای مـردم نیـز بسـیاری از موضوعاتـی کـه در کشـور نمونـه‬ ‫تجربه شـده ای وجـود نـدارد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه مـوارد مطر ح شـده در‬ ‫شورا‪ ،‬تاحدامکان سعی می کنم فضای صحن علنی و کمیسیون های شورا را‬ ‫از مواردی که وظیفه مستقیم شهرداری و جزئیات است و شاید برای اطمینان‬ ‫در گذشـته فرسـتاده می شـده‪ ،‬خالی کنم و بسیاری از موضوعات مهم و کالن‬ ‫را بـه جلسـات شـورا بیاوریـم؛ چرا کـه به نظـر مـن بعضی ازمـوارد مطر ح شـده در‬ ‫شـورا را می تـوان به راحتـی در شـهرداری مطـرح و حـل کـرد»‪ .‬شـهردار کرمـان‬ ‫تا کید کرد‪« :‬بخش زیادی از پردازش ها در شهرداری انجام خواهد شد و برای‬ ‫تصمیـم نهایـی بـه صحـن شـورا اورده می شـود»‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان؛ برنده نشان عالی‬ ‫و جایزه مروج برتر مسئولیت اجتماعی‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬ذوب اهـن اصفهـان موفـق شـد در نخسـتین دوره جشـنواره‬ ‫روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئولیت‬ ‫اجتماعـی را کسـب کنـد و علیرضـا امیـری (مدیـر روابط عمومـی ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان) به عنـوان نماینـده شـرکت ایـن نشـان و جایـزه را دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫نخسـتین دوره جشـنواره روابط عمومـی و مسـئولیت اجتماعـی بـا حضـور‬ ‫کارشناسـان و فعـاالن حـوزه روابط عمومـی و مدیـران برخـی سـازمان ها و‬ ‫صنایـع کشـور ‪ ۲۶‬مهرمـاه در مرکـز همایش هـای صداوسـیما برگـزار شـد‪ .‬فلیپ‬ ‫بورمانس (رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی) در پیامی به این جشنواره‬ ‫بـه اهمیـت مسـئولیت اجتماعـی بـرای سـازمان های پیشـرو اشـاره کـرد و ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد کـه برگـزاری ایـن جشـنواره بتوانـد در نهادینه سـازی مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی به عنـوان یکـی از وظایـف روابط عمومـی ‪ ،‬یاری رسـان باشـد‪ .‬پرفسـور‬ ‫وی ان ویـزر رئیـس سـازمان بین المللـی مسـئولیت اجتماعـی و رئیس انجمن‬ ‫بین المللی مسـئولیت اجتماعی صنفی نیز در سـخنرانی ویدئویی‪ ،‬پرداختن‬ ‫بـه مسـئولیت اجتماعـی را در یـک برنامه بلندمدت برای سـازمان ها‪ ،‬ضـروری‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬روابط عمومـی بایـد بـه سـازمان کمـک کنـد تـا بتوانـد نقـش‬ ‫خـود را در مسـئولیت اجتماعـی ‪ ،‬به صـورت هدفمنـد و سـودمند ایفـا کنـد»‪.‬‬ ‫هوشـمند سـفیدی (رئیـس خانـه روابط عمومـی ایـران) و علـی مطیـع جهانـی‬ ‫(عضـو هیئت رئیسـه و معاون پشـتیبانی‪ ،‬تحقیقـات و برنامه ریزی اتـاق تعاون‬ ‫ایـران) نیـز از دیگر سـخنرانان این جشـنواره بودنـد‪ .‬ذوب اهن اصفهان با بیش‬ ‫از نیم قرن فعالیت در صنعت کشـور ‪ ،‬پیشـگام و پیشـرو صنایع کشـور در حوزه‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی محسـوب می شـود کـه برخـی از فعالیت هـای ذوب اهـن‬ ‫دراین حـوزه مشـتمل اسـت بـر مشـارکت در توسـعه صنایـع کشـور ‪ ،‬امـوزش‬ ‫نیروهـای متخصـص و ماهـر بـرای کلیـه صنایـع کشـور‪ ،‬پشـتیبانی فنـی و اعزام‬ ‫نیرو در دوران حماسه سـازی مردم ایران در دفاع مقدس ‪ ،‬مشـارکت در توسـعه‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و ورزشـی کشـور ازطریـق باشـگاه فرهنگـی ورزشـی ایـن‬ ‫شرکت ‪ ،‬تاسیس بیمارستان شهید مطهری و ارائه خدمات درمانی به جامعه‬ ‫کـه در دوران شـیوع بیمـاری کرونـا نیـز تـداوم یافـت‪ ،‬کمک به توسـعه عمرانی و‬ ‫زیرسـاخت های منطقـه ‪ ،‬تولیـد محصـوالت موردنیـاز جامعـه و ‪...‬‬ ‫در نخستین سفر شهرستانی استاندار فارس انجام شد؛‬ ‫بررسی مسائل و مشکالت شهرستان کوهچنار‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬اسـتاندار فـارس در نخسـتین سـفر شهرسـتانی خـود پـس‬ ‫از تصـدی جایـگاه مدیریـت ارشـد اسـتان‪ ،‬مسـائل و مشـکالت شهرسـتان‬ ‫کوهچنـار را از نزدیـک بررسـی کـرد‪ .‬بازدیـد از رونـد اجـرای محـور دشـت ارژن‪-‬‬ ‫تنـگ ابوالحیـات‪ ،‬نخسـتین برنامـه ایـن سـفر یـک روزه بـود‪ .‬اسـتاندار فـارس‬ ‫طـی این بازدیـد بـه پیشـرفت ‪۸۶‬درصدی این پروژه اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بزرگراه‬ ‫دشـت ارژن‪-‬تنـگ ابوالحیـات به طـول ‪۲۱‬کیلومتـر درحال احـداث اسـت و‬ ‫دراین مسـیر دو تونـل و پنـج پـل وجـود دارد»‪ .‬به دسـتور اسـتاندار فـارس مقـرر‬ ‫شـد عملیات اجرایی این پروژه تا پایان دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬به پایان برسـد‪ .‬اب رسـانی‬ ‫به سـه روسـتای کنده ای‪ ،‬دوسـیران و باغستان ابوالحیات از دیگر مواردی بود‬ ‫کـه نماینـده عالـی دولت پـس از بازدیـد میدانی درخصـوص ان تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫براسـاس دسـتور دکتـر ایمانیـه در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان مقـرر شـد‬ ‫ایـن سـه پـروژه تـا پایـان اردیبهشـت ماه ‪ ۱۴۰۱‬به بهر هبـرداری برسـد‪ .‬درخواسـت‬ ‫شـهرداری نـودان بـرای الحـاق بخشـی از زمین هـای محـدوده ایـن شـهر نیـز‬ ‫ُ‬ ‫به تائیـد شـورای اداری رسـید‪ .‬اسـتاندار فـارس همچنیـن بـا الحـاق نه هکتـار‬ ‫از اراضـی محـدوده شـهر نـودان بـرای اسـتفاده در طـرح اقـدام ملـی مسـکن‬ ‫موافقت کرد‪ .‬وی همچنین پیشنهاد داد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫ایـن ناحیـه صنعتـی در شهرسـتان کوهچنـار بـه صنایـع تبدیلـی اختصـاص‬ ‫یابـد‪ .‬احـداث پـل و مسـیر دسترسـی ناحیـه صنعتـی مذکـور نیـز دراین سـفر‬ ‫تعیین تکلیـف شـد‪ .‬اسـتاندار فـارس‪ ،‬تامیـن زمیـن برای ایجـاد مجتمـع اداری‬ ‫دراین شهرسـتان را الزامـی دانسـت و دسـتور داد تـا دوماه اینـده جانمایـی‬ ‫ایـن مجتمـع انجـام شـود تـا هـر یـک از ادارات دولتـی مـکان مناسـبی دراختیـار‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬تعیین تکلیف محل دفن زباله برای شـهرهای قائمیه‪ ،‬نودان‬ ‫و نوراباد طی یک ماه اینده‪ ،‬طراحی شبکه فاضالب قائمیه‪ ،‬شبانه روزی شدن‬ ‫درمانـگاه شـهر نـودان و برق رسـانی بـه جـاده شـیراز‪-‬نودان؛ از دیگـر مصوبـات‬ ‫جلسـه شـورای اداری در شهرسـتان کوهچنار بود‪ .‬دکتر ایمانیه ابراز امیدواری‬ ‫کـرد باتوجه بـه ظرفیت هـای موجود دراین شهرسـتان شـاهد توسـعه روزافزون‬ ‫این منطقـه در سـایه همدلـی مـردم و مسـئوالن باشـیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬ابان ‪ 18 1400‬ربیع االول ‪ 25 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2345‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق ازاد تجاری صنعتی کشور‪:‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬راهبرد اجرایی مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصادی در مناطق ازاد است‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫مشـاور رئیس جمهـوری و دبیـر شـورای عالـی مناطـق ازاد تجـاری‪-‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی هفته گذشته در دومین مقصد سفر خود به‬ ‫مناطق ازاد کشور به منطقه ازاد انزلی سفر کرد‪ .‬سعید محمد و هیئت‬ ‫همـراه هم زمـان بـا هفتـه وحـدت و در اولیـن روز از ایـن سـفر دوروزه‪ ،‬در‬ ‫بـدو ورود بـا حضـور در گلـزار شـهدای رشـت بـه مقـام شـامخ شـهیدان‬ ‫ادای احتـرام کـرد و بـا حضـرت ایـت اهلل فالحتـی (نماینـده ولی فقیـه در‬ ‫گیالن و امام جمعه رشـت)‪ ،‬اسـتاندار گیالن و همچنین فرمانده سـپاه‬ ‫قـدس گیلان دیـدار کـرد‪ .‬بازدیـد از پروژه هـای راه اهـن رشت‪-‬کاسـپین‬ ‫در ایستگاه جیرده به پیربازار‪ ،‬مسیر اتصال راه اهن در محدوده منطقه‬ ‫جشـکن غربـی بنـدر کاسـپین‬ ‫ازاد انزلـی و داخـل بنـدر‪ ،‬اسـکله روــرو و مو ‬ ‫و همچنیـن بازدیـد از دو واحـد تولیـدی در شـهرک صنعتـی شـماره‬ ‫یـک و نشسـت بـا فعـاالن اقتصـادی منطقـه؛ ازجملـه برنامه هـای دبیـر‬ ‫شـورای عالـی مناطـق ازاد تجاری‪-‬صنعتـی و ویژه اقتصادی در سـفر به‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی بـود‪ .‬اغاز عملیات اجرایی شـهرک صنعتی شـماره ‪،۳‬‬ ‫بازدیـد از دو مجموعـه تولیـدی شـمش و نـورد فوالد در شـهرک صنعتی‬ ‫شـماره‪ ،۱‬بازدیـد از مجموعـه درحال سـاخت تفریحی‪-‬گردشـگری پارک‬ ‫ابی و همچنین شـرکت در جلسـه شـورای اداری نیز از دیگر برنامه های‬ ‫«سـعید محمـد» و هیئـت همـراه در دومیـن روز ایـن سـفر بـود‪.‬‬ ‫عملیاتاجراییساخت‬ ‫سومینشهرکصنعتیمنطقهازادانزلیاغاز شد‬ ‫براین اسـاس عملیـات اجرایـی و تکمیـل زیرسـاخت های الزم در پـروژه‬ ‫سـاخت سـومین شـهرک صنعتـی منطقـه ازاد انزلـی کـه به مسـاحت‬ ‫حدود ‪ 50‬هکتار در پس کرانه مجتمع بندری کاسـپین و در جوار مسـیر‬ ‫راه اهـن ایجـاد می شـود برعهـده قـرارگاه خاتم االنبیـا بـوده کـه در سـه فاز‬ ‫احـداث می شـود‪ .‬در فـاز نخسـت ‪37‬هکتـار از ایـن شـهرک صنعتـی در‬ ‫یـک دوره زمانـی ‪18‬ماهـه سـاخته و بـه تولیدکنندگانـی کـه طر ح هـای‬ ‫توجیهـی سـرمایه گذاری ان هـا موردتائیـد سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫قـرار گرفتـه‪ ،‬تحویـل می شـود‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛ در کنـار بهره منـدی‬ ‫از مزایـا و معافیت هـای قانونـی‪ ،‬امکانـات لجسـتیکی‪ ،‬نمایشـگاهی‬ ‫و بـورس کاال در ایـن منطقـه بـرای تولیدکنندگانـی کـه ایـن شـهرک را‬ ‫انتخاب می کنند؛ اولویت سازمان منطقه ازاد انزلی حضور شرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬صادرات محـور و دارای ارزش افـزوده بـاال جهـت صـدور‬ ‫بـه بازارهـای اوراسـیا از مهم تریـن اولویت هـای این سـازمان در سـومین‬ ‫شـهرک صنعتـی بزرگ تریـن بنـگاه اقتصـادی شـمال کشـور اسـت کـه با‬ ‫بهره برداری از ان پهنه بندی صنعتی منطقه به دوبرابر یعنی ‪ 110‬هکتار‬ ‫یسـت؛ در ایـن رویـداد تعـدادی از نماینـدگان‬ ‫بالـغ خواهـد شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫اسـتان در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬معاونیـن و مدیـران دبیرخانـه‬ ‫شـورای عالـی‪ ،‬اعضـای هیئت مدیـره و معاونیـن و مدیـران سـازمان‬ ‫به همـراه فعالیـن بخـش خصوصـی حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکترسعیدمحمددر نشستبافعالیناقتصادی‪:‬‬ ‫تجارت الکترونیک در مناطق ازاد الگوسازی شود‬ ‫دکتـر سـعید محمـد (مشـاور رئیس جمهـوری و دبیـر شـورای عالـی‬ ‫مناطـق ازاد و ویـژه اقتصـادی) در نشسـت بـا سـرمایه گذاران و فعالیـن‬ ‫اقتصـادی ایـن منطقـه درخصـوص مهم تریـن مسـائل و مشـکالت‬ ‫مناطـق ازاد و منطقـه ازاد انزلـی بـه بحـث و تبادل نظر پرداخت‪ .‬مشـاور‬ ‫رئیس جمهوری با قدردانی از تمام دبیران و مدیران سابق مناطق ازاد‬ ‫و اظهارنظرهای صورت گرفته ازسـوی بخش خصوصی دراین نشسـت‬ ‫تصریـح کـرد کـه اتـاق وی بـه روی فعالیـن اقتصـادی همیشـه گشـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بایـد تا کیـد کـرد کـه علی رغـم اینکـه در رسـیدن‬ ‫بـه برخـی شـاخص ها و اهـداف بـه موفقیـت نائـل نشـده ایم‪ ،‬ا گـر حـس‬ ‫می شـود در برخـی مـوارد بـه مناطق ازاد ظلم شـده اسـت به دلیل عدم‬ ‫یسـت که توسـط رهبر‬ ‫تحقق سـند عملیاتی و اجرایی اقتصاد مقاومت ‬ ‫معظـم انقلاب به درسـتی تبییـن و ابلاغ شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مناطق ازاد؛ پیشران تحوالت جدی اقتصادی‬ ‫وی بااشـاره به اینکه پیشـران تحـوالت جـدی اقتصـادی کشـور در‬ ‫سـطح ملـی و بین المللـی معطـوف به مناطـق ازاد اسـت‪ ،‬موضوعی که‬ ‫یسـت‪ ،‬بـه‬ ‫در سـطح جهانـی نیـز میـان مناطـق ازاد موفـق قابل ارزیاب ‬ ‫تجزیه وتحلیـل مسـائل و مشـکالت موجـود پرداخـت و گفـت‪« :‬عـدم‬ ‫وجود راهبرد عملیاتی در مناطق ازاد که باعث شده مزیت های نسبی‬ ‫و رقابتی جهت انتخاب طر ح های سـرمایه گذاری که بیشـترین سـود‪،‬‬ ‫صـادرات و اشـتغال زایی برخـوردار اسـت لحـاظ نشـود؛ نبـود سـند و‬ ‫نقشـه راه جهت اعمال در هر منطقه ازاد به بی برنامه و عمل براسـاس‬ ‫عامل خارجی نه راهبرد منجر شـده اسـت»‪ .‬دبیر شـورای عالی مناطق‬ ‫ازاد و ویـژه اقتصـادی مناطـق ازاد را مـدل طر ح هـای توسـعه ای و‬ ‫هوشمندسـازی کشـور قلمـداد کـرد و بااشـاره به ظرفیت هـای منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی و سـایر مناطـق در حوزه هـای کشـاورزی و شـیالتی راهـکار‬ ‫پیش روی را مدل خوشـه ای و شـهر غذای (‪ )food city‬اعالم و با تبیین‬ ‫ایـن دو مـدل فعالیـت تجاری سـازی حوزه هـای مرتبـط بـا کشـاورزی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬متاسـفانه از ظرفیت هـای مختلـف صنعـت گردشـگری‬ ‫همچـون توریسـم سلامت‪ ،‬تجـاری‪ ،‬دانشـجویی‪-‬علمی و ورزشـی در‬ ‫مناطق ازاد مغفول مانده و این درحالی ست که از ظرفیت برگزاری جام‬ ‫جهانـی در قطـر توسـط مناطـق ازاد کیـش‪ ،‬قشـم و ارونـد بهر هبـرداری‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ایجاد بانک اف شور‪ ،‬تاالر بورس بین المللی ارزی و ارزهای دیجیتال‬ ‫وی از تشـکیل کارگـروه ایجـاد بانـک اف شـور در مناطـق ازاد بـا حضـور‬ ‫نماینـدگان بانـک مرکـزی بعـد از اخـذ مجوزهـای الزم از معـاون‬ ‫اقتصـادی رئیس جمهـوری و رئیـس کل بانـک مرکـزی خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫«ازسوی دیگر درزمینه ارزهای دیجیتالی باتوجه به راهبرد جدید کشور‬ ‫به منظـور ایجـاد ارز دیجیتـال ملی و تاالر بورس بین المللی مناطـق ازاد‬ ‫کـه به صـورت ارزی فعالیـت می کنـد توافق هـای خوبـی بـا نهادهـای‬ ‫ذی ربـط صورت گرفتـه محورهایی که مناطـق ازاد را به هویـت و کارایی‬ ‫اصلـی خود بازمی گرداند»‪ .‬مشـاور رئیس جمهـوری در امور مناطـق ازاد‬ ‫بـه نقـد و بررسـی مسـائل و مشـکالت مناطـق در عرصـه اجرای قانـون و‬ ‫مقـررات مناطـق ازاد پرداخـت و قوانیـن خلق السـاعه را کـه باعث ایجاد‬ ‫شـوک بـرای فعالیـن اقتصـادی می شـود را اقدامـی غیرقانونـی و خلاف‬ ‫شرع ارزیابی کرد؛ چرا که برخالف قول و وعده قانونی مندرج در قانون‬ ‫مترقـی مناطـق ازاد و ائین نامه هـای مرتبـط بـا ان اسـت»‪ .‬دکتـر سـعید‬ ‫محمـد‪ ،‬خواسـتار برخـورد جدی تـر و همراهـی بیشـتر سـرمایه گذاران‬ ‫و بدنـه مدیریتـی مناطـق ازاد و دبیرخانـه شـد و افـزود‪« :‬جزیـره ای‬ ‫لکـردن ه ریـک از مناطـق ازاد و عـدم ایفـای نقـش محـوری و‬ ‫عم ‬ ‫هماهنگ کننـده ازسـوی دبیرخانـه از دیگـر مشـکالت در مسـیر اجـرای‬ ‫قانـون در هـر منطقـه ارزیابـی می شـود»‪.‬‬ ‫جایگاهدبیرخانهدر هیئت دولتاست‬ ‫وی از تشـکیل کارگـروه مسـائل قانونـی مناطـق ازاد بـرای برنامـه هفتـم‬ ‫بـا حضور نمایندگانـی از مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬معاونت اقتصادی‬ ‫رئیس جمهـوری و وزارت اقتصـاد در دبیرخانـه شـورای عالـی خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬بایـد جایـگاه دبیرخانـه باالتـر از وضعیـت کنونـی خـود باشـد تـا‬ ‫ازطریق حضور در جلسـات هیئت دولت با خرد جمعی و در عالی ترین‬ ‫سـطح مدیریتـی کشـور مسـائل مناطـق مـورد پیگیـری قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای عالـی مناطـق ازاد و ویـژه اقتصـادی بـه لـزوم کار رسـانه ای‬ ‫جهـت تبییـن فرصت هـا‪ ،‬مزیت هـا‪ ،‬چالش هـا و عملکـرد مناطـق ازاد‬ ‫و ویـژه اقتصـادی در عرصـه ملـی و بین المللـی بـرای کشـورمان تا کیـد‬ ‫کـرد و خواسـتار توجـه ویـژه مناطـق بـه مباحـث فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫درارتباط بـا بومیـان مناطـق ازاد شـد‪.‬‬ ‫لجستیک‪،‬ترانزیتو کریدور شمال‪-‬جنوب؛‬ ‫مهم ترینظرفیت هایمنطقهازادانزلی‬ ‫مشـاور رئیس جمهـوری بابیان اینکـه منطقـه ازاد انزلـی دارای‬ ‫یسـت که مهم ترین ان ها در مباحث لجسـتیک و‬ ‫ظرفیت های ویژه ا ‬ ‫ترانزیت اسـت به بررسـی مزیت ها و فرصت های کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫پرداخـت و اظهـار داشـت‪« :‬هم ا کنـون از مسـیر ‪ 650‬کیلومتـری راه اهـن‬ ‫چابهـار بـه زاهـدان ‪ 350‬کیلومتـر ریل گـذاری شـده و مابقی نیـز در حدود‬ ‫‪60‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همین مسئله درارتباط با توسعه بندر‬ ‫چابهـار درحال انجـام اسـت امـا متاسـفانه مسـیر ‪ 34‬کیلومتـری اتصـال‬ ‫ریـل بـه منطقـه ازاد انزلـی بـا پیشـرفت ناچیـزی درحال سـاخت بـوده‬ ‫بو هوایـی‬ ‫یسـت که نیمـه دوم سـال در انزلـی بـا شـرایط ا ‬ ‫و این درحال ‬ ‫خـاص ان را نیـز در پیـش روی داریـم»‪ .‬وی بـه انتقـاد از طراحـی و اجـرای‬ ‫جشـکن های مجتمع بندری کاسـپین پرداخت و باتا کیدبراینکه با‬ ‫مو ‬ ‫نگاه ویژه به احقاق حقوق بیت المال از مقصر یا مقصران این خسران‬ ‫در هر سطحی خواهیم پرداخت و عالوه بر برخورد راهکار برون رفت نیز‬ ‫احصـاء خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد بـا عـزم جدی نسـبت به بهره بـرداری‬ ‫حدا کثری از ظرفیت های ترانزیتی‪ ،‬درامدی و اشتغال زایی فعال سازی‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب اقدام کنیم؛ و این تصمیم جدی میان دو کشور‬ ‫ایـران و روسـیه وجـود دارد به ویژ هکـه در سـند راهبـری ‪ 2030‬روسـیه‬ ‫حجـم ترانزیـت ‪25‬میلیون ُ تـن را هدف گـذاری کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاحمسیرریلی کاسپین؛‬ ‫موفقیتبزرگیدر جایگاهترانزیتبین المللی کشور‬ ‫دکتر سعید محمد (مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد) در حاشـیه بازدیـد از طـرح ملـی اتصـال خـط ریـل سراسـری بـه‬ ‫مجتمـع بنـدری کاسـپین منطقـه ازاد انزلـی بابیان اینکـه بهره بـرداری‬ ‫از مسـیر ‪34‬کیلومتـری خـط اهـن جیرده‪-‬رشـت بـه منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫از مهم تریـن اولویت هـای مسـیرهای ترانزیـت ریلـی کشـور اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬با عنایت بـه اهمیـت کریـدور شـمال‪-‬جنوب در مسـیرهای‬ ‫حمل ونقل جهانی‪ ،‬ظرفیت ها و فرصت های ترانزیتی در نیمه شمالی‬ ‫دریـای خـزر و اوراسـیا‪ ،‬عـزم بـاالی دولـت روسـیه جهـت راه انـدازی‬ ‫این مسـیر نقل وانتقـال کاال و اتصـال بـه بازارهـای هنـد و جنوب اسـیا را‬ ‫می تـوان از مهم تریـن دالیـل اهمیـت تسـریع در افتتـاح این مسـیر ریلی‬ ‫عنـوان کـرد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬درعین حـال مسـیر جنوبـی ایـن کریدور‬ ‫در کشـورمان یعنـی راه اهـن چابهـار بـه زاهـدان کـه مراحـل احـداث‬ ‫خـود را طـی می کنـد بـه زودی تکمیـل می شـود و راه اهـن بندرعبـاس‬ ‫به سـمت شـمال کشـور نیـز درحـال بهره برداری سـت؛ درنتیجـه تنهـا‬ ‫نقطـه باقی مانـده همیـن مسـیر کوتـاه اسـت»‪ .‬مشـاور رئیس جمهوری‬ ‫زمـان طی شـده بـرای تکمیل این مسـیر ‪ 34‬کیلومتری را بسـیار طوالنی‬ ‫ارزیابـی کـرد و باتا کیدبراینکـه نبایـد چندسـال به طـول می انجامیـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬باتوجه به اینکـه مدیریـت پـروژه مزبـور برعهـده وزارت‬ ‫راه وشهرسازی ست‪ ،‬با همکاری ان وزارتخانه جهت تامین منابع مالی‪،‬‬ ‫تسریع در تکمیل طرح بسیار مهم یادشده در دستورکار قرار می گیرد»‪.‬‬ ‫دبیر شـورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی بااشـاره به اینکه تا پایان‬ ‫سـال جـاری شـاهد بهره بـرداری و در مـدار خدمت رسـانی قرار گرفتـن‬ ‫اسکله رورو بندر کاسپین خواهیم بود‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬با عنایت به اینکه‬ ‫در بنـدر شـهید بهشـتی منطقـه ازاد چابهـار امکانـات لجسـتیکی و‬ ‫ترانزیتـی امـاده بهره برداری سـت درنتیجـه این مسـیر کوتـاه نه تنهـا‬ ‫بـرای کشـورمان؛ بلکـه بـرای معـادالت فرامنطقه ای بسـیار اسـتراتژیک‬ ‫محسـوب شـده و بـا افتتـاح این مسـیر ریلـی موفقیـت بزرگـی در جایـگاه‬ ‫ترانزیـت بین المللـی کشـورمان ایجـاد می شـود»‪.‬‬ ‫بازدید از واحد تولیدی شمش منطقه ازاد انزلی‬ ‫دکتر سعید محمد (مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق‬ ‫ازاد و ویـژه اقتصـادی کشـور) در ادامـه بازدیدهـای میدانـی از واحدهای‬ ‫تولیـدی به منظـور رفـع موانـع تولیـد از واحـد شـمش گیلان واقـع در‬ ‫شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ۱‬منطقـه ازاد انزلـی بازدیـد به عمـل اورد‪ .‬واحـد‬ ‫تولیـدی شـمش گیلان یکـی از قدیمی تریـن واحدهـای تولیـدی در‬ ‫منطقه ازاد انزلی بوده که از سنگ اهن و ضایعات ان شمش اهن تولید‬ ‫می کنـد و بـرای جوامـع محلـی بیـش از ‪ ۲۰۰‬فرصـت شـغلی ایجـاد کـرده‬ ‫است‪ .‬مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق ازاد کشور در‬ ‫پایـان حضـور در منطقه ازاد همچنیـن از واحد تولیدی ایران یونچنگ‬ ‫در منطقه ازاد انزلی نیز بازدید به عمل اورد‪ .‬مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلـی‪ ،‬نماینـده مـردم انزلـی در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬معاونیـن‬ ‫دبیرخانـه و اعضـای هیئت مدیـره سـازمان در ایـن برنامـه همراهـی‬ ‫کردنـد‪ .‬شـرکت ایـران یونچنـگ نخسـتین واحـد تولیـد سـیلندر چـاپ‬ ‫بـا سـرمایه گذاری خارجـی بـوده کـه عالو هبـر انتقـال تکنولـوژی درزمینـه‬ ‫تامیـن نیـاز داخلی فعالیـت می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫دبیر اجرایی رویداد بین المللی ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال ‪ ۲۰۲۲‬عنوان کرد؛‬ ‫امادگی افزایش انگیزه در دانش اموزان برای کسب مهارت وجود دارد‬ ‫اهمیت برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت‬ ‫در معرفی ظرفیت های کشور در سطح جهانی‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران گفـت‪« :‬اموزش وپـرورش امادگـی‬ ‫فراهـم اوردن انگیـزه الزم در دانش امـوزان بـرای کسـب مهـارت را دارد»‪.‬‬ ‫علی رضـا سـعدی پور بـر یادگیری و کسـب مهـارت ازسـوی دانش امـوزان‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬یکـی از به روزترین رسـالت اموزش وپـرورش تغییر از‬ ‫یسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬براسـاس‬ ‫حافظه محوری ب هسـمت مهارت محور ‬ ‫سـند تحـول بنیادیـن هـر دانش امـوز بایـد مهـارت کسـب کنـد‪ ،‬ا گرچـه‬ ‫مـدارس کار و دانـش و فنی وحرفـه ای تلاش می کنند اما ا گر تالش مرا کز‬ ‫اموزش فنی وحرفه ای به کمک اموزش وپرورش نیاید‪ ،‬موفق نخواهیم‬ ‫بود»‪ .‬سعدی پور بااشاره به تعامل رسمی میان اموزش وپرورش و مرا کز‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای کـه بـه اهـداف اموزش وپـرورش و کسـب مهـارت‬ ‫توسـط دانش امـوزان یـاری می رسـاند‪ ،‬افـزود‪« :‬درایـن دوره از مسـابقات‬ ‫شاهد حضور دانش اموزان هستیم که نشان دهنده استعداد این قشر‬ ‫اسـت و نیازمنـد شـکوفایی ایـن اسـتعدادها هسـتیم کـه معنـا و مفهوم‬ ‫تربیت‪،‬همانشکوفاییاستعدادهایبالقوهبهبالفعلاست»‪.‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش مازندران با ابراز رضایت از بازدید مسابقات ملی مهارت‬ ‫رشـته قنـادی‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر تغییـر نـگاه از حافظه محـوری‬ ‫ب هسـمت مهارت محـوری در اموزش وپـرورش ایجـاد شـده اسـت‪ ،‬چـون‬ ‫یادگیـری مهارت هـای فنی وحرفـه ای کـه به نوعـی مهارت هـای زندگـی‬ ‫اینـده در نقـش پـدر یـا مـادر خانواده اسـت‪ ،‬ظهـور می یابـد»‪ .‬وی اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬سیاسـت وزارت اموزش وپـرورش در پایـان برنامـه ششـم توسـعه‬ ‫هدایـت دانش امـوزان ب هسـمت رشـته های فنی وحرفـه ای بـا ‪۵۰‬درصـد‬ ‫ظرفیـت اسـت تـا توازنی میان رشـته های نظری و فنی وحرفـه ای ایجاد‬ ‫شـود»‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش مازندران ادامه داد‪« :‬برگزاری این گونه‬ ‫مسـابقات و اطالع رسـانی در سـطح کشـور می توانـد عالقه منـدان بـه‬ ‫ایـن رشـته ها را تشـویق و تهییـج کنـد تـا در رشـته های مهارتی تحصیل‬ ‫کنند و به صورت غیررسـمی هم در مرا کز فنی وحرفه ای اموزش مهارتی‬ ‫الزم را ببیننـد»‪ .‬سـعدی پور به تعـداد ‪۵۲۰‬هـزار دانش امـوز در مازنـدران‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬براسـاس تفاهم نامـه ای کـه بـا اداره کل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای اسـتان داریم‪ ،‬امادگی برای افزایش انگیـزه دانش اموزان‬ ‫جهـت یادگیـری یـک مهـارت را داریـم تـا در سـطح مازنـدران ایـن اقـدام‬ ‫هـر دانش امـوز یـک مهـارت صـورت گیـرد»‪ .‬ایـن مسـئول بـر اهمیـت و‬ ‫مفید بـودن یادگیـری مهـارت در سـنین مدرسـه و جوانـی تا کیـد کـرد و‬ ‫افزود‪« :‬همه اموزش های مهارتی می توانند شغل پایدار ایجاد کنند که‬ ‫امیدواریـم هنرسـتان های تحت پوشـش اموزش وپـرورش بـا تجهیـزات‬ ‫جدیدی که وزارت اموزش وپرورش برای اسـتان ارسـال می کند توانایی‬ ‫خدمت رسـانی بـه دانش امـوزان را داشـته باشـیم»‪ .‬سـعدی پور بابـت‬ ‫برگـزاری نوزدهمیـن دوره مسـابقات ملـی مهـارت کـه بـا هزینـه سـنگین‬ ‫یسـت‪ ،‬از اداره کل امـوزش‬ ‫و همـکاری بخـش خصوصـی درحال برگزار ‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) دو مرحله ای‪ -‬پاالیشگاه دهم (فاز ‪)19‬‬ ‫پاالیشـگاه دهـم پـارس جنوبـی فـاز ‪ 19‬درنظـردارد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) شـماره ‪ R10/1400/012‬تقاضـای‬ ‫‪ 9900716‬به شـماره فراخوان در سـامانه سـتاد ایران ‪ 2000093498000447‬به شـرح‪ :‬خرید ‪ complete tube bundle‬سـاخت داخل‬ ‫را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گران درصورت‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬جدول زمان بندی به شرح ذیل می باشد‪.‬‬ ‫بـراورد مناقصـه‪ 30.000.0000.000 :‬ریـال و تضمیـن فراینـد ارجـاع کار‪ 1.500.000.000 :‬ریـال بـوده و تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار بصـورت یکـی از تضامیـن قابل قبـول وفـق‬ ‫ائین نامـه تضمیـن شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬هــ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیـات وزیـران قابل قبـول می باشـد‪.‬‬ ‫جدول زمان بندی‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫اقدام‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‬ ‫‪1400/08/01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪1400/08/15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادات‬ ‫‪1400/08/30‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‬ ‫‪1400/09/01‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه ضمانتنامـه فراینـد ارجـاع کار (پا کـت الـف)‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان‬ ‫بوشـهر‪ -‬شهرسـتان کنـگان‪ ،‬کیلومتـر ‪ 20‬جـاده کنـگان به عسـلویه‪ ،‬سـایت ‪ 2‬منطقـه ویژه اقتصادی انـرژی پارس‪ ،‬پاالیشـگاه دهم‪ ،‬فاز ‪ ،19‬تلفـن‪ :‬اداره خدمات کاالی پاالیشـگاه‬ ‫دهـم‪07731466283 -07731466287 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬موجود می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/08/03 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1209778‬‬ ‫روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫دبیر اجرایی رویداد بین المللی ساری پایتخت گردشگری کشورهای‬ ‫عضـو ا کـو در سـال ‪ ۲۰۲۲‬در حاشـیه بازدیـد از نوزدهمیـن دوره‬ ‫مسـابقات ملـی مهـارت رشـته قنـادی بـر اهمیـت ایـن مسـابقات در‬ ‫معرفـی جاذبه هـا و ظرفیت هـای اسـتان مازنـدران و همین طـور‬ ‫کشـور در سـطح جهانـی تا کیـد کـرد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و‬ ‫مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران؛ علـی‬ ‫ماهفروزی برگزاری نوزدهمین دوره مسـابقات ملی مهارت در اسـتان‬ ‫را اقدامـی بـزرگ توصیـف کـرد و گفـت‪« :‬ایـن مسـابقات ازلحاظ اینکـه‬ ‫گام اخـر بـرای صعـود بـه جهانی شـدن ظرفیت هـای اشـپزی و قنـادی‬ ‫کشـور اسـت‪ ،‬اهمیـت می یابـد»‪ .‬ماهفـروزی بااشـاره به اینکه کشـور‬ ‫ایران به ویژه مازندران درزمینه اشپزی و قنادی ظرفیت بسیارباالیی‬ ‫دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬برگـزاری ایـن مسـابقات اتفـاق خوبـی بـود و مطمئـن‬ ‫هسـتم مدیـران اسـتان و به خصـوص مدیـرکل امـوزش فنی وحرفه ای‬ ‫مازندران پای کار بودند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ا گر قرار است به توسعه فکر‬ ‫یسـت و‬ ‫کنیـم‪ ،‬هـر اتفاقـی در اسـتان مازنـدران نیازمنـد بسـیج همگان ‬ ‫ً‬ ‫ا گر چنین تفکری داشته باشیم حتما رفتارهای ما تسهیل و بالنده تر‬ ‫می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه سـطح مسـابقات عالـی بـود‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«می تـوان ایـن مسـابقات را در فضـای بزرگ تر داخل اسـتان به صورت‬ ‫ساالنه یا دوساالنه یا در قالب جشنواره غذا با حضور کشورهای عضو‬ ‫ا کو در زمان رونمایی از رویداد بین المللی سـاری پایتخت گردشـگری‬ ‫کشـورهای عضـو ا کـو در سـال ‪ ۲۰۲۲‬برگـزار کـرد»‪ .‬دبیـر اجرایـی رویـداد‬ ‫بین المللـی سـاری پایتخـت گردشـگری کشـورهای عضـو ا کـو در سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬اظهـار داشـت‪« :‬ایـن جشـنواره را می تـوان بـا محوریـت امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای و همـکاری دبیرخانـه رویداد سـاری ‪ ۲۰۲۲‬برگزار کنیم‪،‬‬ ‫ا گر از همین االن تبلیغ شود هم بازدیدکنندگان و هم شرکت کنندگان‬ ‫خوبـی خواهیـم داشـت»‪ .‬وی بـر اهمیـت درنظرگرفتـن تنـوع زیسـتی‬ ‫اسـتان در برگـزاری جشـنواره غـذا تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬همـه نهادهـا و‬ ‫اقشـار مختلـف مـردم بـرای برگـزاری ان همـکاری داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک و مستغالت شماره ‪3‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اذربایجان غربی درنظردارد یکباب ساختمان نیمه کاره تحت‬ ‫اختیار خود را واقع در بلوار والفجر‪ ،‬روبروی پارک ملت از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج‬ ‫در اسـناد مزایـده‪ ،‬بـا بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬و با شـماره‬ ‫مزایده ‪ 2000009005000003‬به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬از مورخه ‪ 1400/08/03‬لغایت ‪1400/08/25‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از مورخه ‪ 1400/08/03‬لغایت ‪1400/08/13‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از مورخه ‪ 1400/08/03‬لغایت ‪1400/08/25‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬از مورخه ‪ 1400/08/03‬لغایت ‪1400/08/25‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ :‬مورخه ‪1400/08/26‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪ :‬مورخه ‪1400/08/26‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1212000 :‬‬ ‫روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اذربایجان غربی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2377

روزنامه سایه 2377

شماره : 2377
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سایه 2376

روزنامه سایه 2376

شماره : 2376
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سایه 2375

روزنامه سایه 2375

شماره : 2375
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سایه 2374

روزنامه سایه 2374

شماره : 2374
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سایه 2373

روزنامه سایه 2373

شماره : 2373
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه سایه 2372

روزنامه سایه 2372

شماره : 2372
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!