روزنامه سایه شماره 2342 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2342

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2342

روزنامه سایه شماره 2342

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سیاست ایران‪ ،‬توسعه معنادار روابط‬ ‫با کشورهای درحال توسعه است‬ ‫رئیس جمهوری روابط با کشـور ونزوئال را دوسـتانه و رو به توسـعه توصیف‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬سیاسـت جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬توسـعه معنـادار روابط‬ ‫بـا کشـورهای درحال توسـعه و به ویـژه کشـورهایی کـه به دنبـال حفـظ‬ ‫اسـتقالل خـود در برابـر کشـورهای سـلطه گرند‪ ،‬اسـت»‪ .‬به گـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسانی دولت؛ ایت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در دیدار «فلیکس‬ ‫پالسنسـیا گونسـالس» وزیـر امـور خارجه ونزوئال گفـت‪« :‬امریـکای التین؛‬ ‫به ویژه ونزوئال جزو اولویت های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران اسـت و مـا مصمـم هسـتیم روابـط خـود را بـا ایـن کشـورها توسـعه‬ ‫دهیـم»‪ .‬وی با بیان اینکـه مـا مسـیر پیشـرفت را با قـدرت ادامـه خواهیـم داد‪،‬گفـت‪« :‬در این دولـت‬ ‫مصمـم هسـتیم مشـکالت ایجاد شـده از سـوی دشـمنان را کنـار بزنیم»‪.‬‬ ‫‪12‬درصد‬ ‫طبق اخرین اطالعات مرکز امار در تابســـتان امس ــال؛ ‪ ۵۶۶‬هزار راس گاو و گوس ــاله‬ ‫پ ــروار ش ــده که نس ــبت ب ــه فصل قب ــل ‪ ۱۲‬درص ــد افزایش یافت ــه‪ .‬نتای ــج حاصل از‬ ‫امارگی ــری اندازه گی ــری تع ــداد و تولیدات فصلی دام س ــنگین در تابس ــتان نش ــان‬ ‫داد گاو و گوس ــاله موج ــود در دامداری هـــا در ش ــهریور ماه براب ــر پنج میلی ــون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه ــزار راس بود‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 12 1400‬ربیع االول ‪ 19 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2342‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫نقدی بر عدم ورود در اختالفات میان ایران و امریکا و به خصوص پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬بعضی از کشورهای اروپایی‬ ‫کاالی کره ای‬ ‫ً‬ ‫و کشورهای کامال وابسته منطقه خاورمیانه‪...‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫موضوعاتی که در وین‬ ‫بهنتیجهنرسیده‬ ‫در بروکسل رایزنی می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫«چریکه خاموش»‬ ‫یزاده‬ ‫ روایت پیمان رحیم ‬ ‫ِ ‬ ‫به‬ ‫«چریکـه خامـوش» پیمـان رحیمـی زاده کـه این روزها در گالری «مژده» به تماشاسـت؛‬ ‫از فریادی می گوید که گویا به گوش کسـی نمی رسـد‪ .‬تابلوهایی در اندازه های کوچک‬ ‫در قاب هایـی تک نفـره‪ ،‬زن هایـی را روایـت می کننـد کـه گرفتـار رنج انـد‪ .‬سیاه سـفیدی‬ ‫زمینـه کـه لبریـز از خا کسـتری تند اسـت بر تلخـی سـوژه ها می افزاید؛ امـا روح منتقدانه‬ ‫حا کـم براثـر سـبب می شـود مخاطـب بـا کارهـا هم ذات پنـداری کنـد‪ ،‬هنرمنـد ایـن اثـار‬ ‫معتقـد اسـت بازتـاب دادن ایـن تلخـی الزم اسـت؛ رحیمـی زاده می گوید‪« :‬بـرای اصالح‬ ‫وضـع موجـود زنـان در دنیـا چاره ای جـز نمایش دادن ان نیسـت»‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فلیکـس پالسنسـیا گونسـالس؛ وزیـر امـور خارجـه ونزوئلا روابـط تهـران‪-‬‬ ‫ کاراکاس را راهبـردی توصیـف کـرد و گفـت‪« :‬قبـل از پایـان سـال میلادی در‬ ‫کمیسـیون مشـترک در تهـران حضـور خواهیـم یافـت تـا نقشـه راه دو کشـور را‬ ‫بـرای اینـده ترسـیم کنیـم»‪.‬‬ ‫گام طالیی فوالد سنگان‬ ‫در ارتقای ورزش حرفه ای خواف‬ ‫عکس‪ :‬احمد معینی جم‬ ‫‪7‬‬ ‫یحییگل محمدی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار فارس خبر داد؛‬ ‫رئیس سازمان صمت مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اشتغال مازندران‬ ‫در بخش صنایع غذایی ست‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫‪ 100‬مصوبه با اعتبار ‪ 6400‬میلیاردتومان؛‬ ‫دستاورد سفر رئیس جمهوری‬ ‫‪8‬‬ ‫همه داروها و تجهیزات باید‬ ‫در سامانه «تیتک» ثبت شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫«حفاظت از منابع اب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است»‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪2000001232000012‬‬ ‫یک مرحله ای وا گذاری انجام خدمات عمومی‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫برایدبل هت تریکقهرمانی‬ ‫کار سختی داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمانشاه درنظردارد انجام خدمات نظافت داخلی ساختمان های اداری حوزه ستادی‪ ،‬امور اب شهرستان ها و همچنین‬ ‫انجـام امـور خدمـات مربـوط بـه ابدارخانـه‪ ،‬نامه رسـانی‪ ،‬جابجائـی امـوال‪ ،‬لـوازم اداری‪ ،‬تعمیـر و نگهـداری تاسیسـات سرمایشـی و گرمایشـی‪،‬‬ ‫نگهـداری فضـای سـبز‪ ،‬نگهبانـی‪ ،‬رانندگـی و امـور اداری و تامیـن اقلام مصرفـی شـرکت مطابـق بـا حجـم کار تعییـن شـده در اسـناد را طـی مناقصه‬ ‫عمومی به شـماره ‪ 2000001232000012‬به کلیه شـرکت های خدماتی دارای مجوز سـازمان تعاون‪ ،‬رفاه و کار و امور اجتماعی از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بـه نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬وا گـذار نمایـد‪ .‬پیشـنهاد قیمت هـا می بایسـت برای مدت سـه مـاه دارای اعتبار باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 00:09‬مورخه ‪1400/07/24‬‬ ‫دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪ 09:00‬مورخه ‪ 1400/07/24‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬مورخه ‪1400/08/01‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬روز ‪1400/08/12‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز ‪1400/08/13‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگزاری و کلیه مراحل فرایند مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪( 2/721/000/000‬دو میلیارد و هفتصد و بیست و یک میلیون) ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز‬ ‫نقدی به حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسـکن‪ ،‬بارگذاری و امضاء الکترونیکی اسـناد در سـامانه‪ ،‬بایسـتی در پا کت "الف" حدا کثر تا سـاعت ‪12:00‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/12‬تحویل امور قراردادها گردد‪ .‬الزم به ذکر اسـت مدارک خواسـته شـده در دعوتنامه می بایسـت همراه با پیشـنهاد قیمت در سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد‪ .‬شـماره تماس‪083-38374145 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/24 :‬‬ ‫م الف ‪1528‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1207295‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی درنظـردارد مناقصـات عمومـی بـه شـرح جـدول ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه‬ ‫مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬فقط شـرکت هایی مجاز به شـرکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از سـازمان برنامه و بودجه در رشـته نیرو و تاییدیه صالحیت‬ ‫ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/07/27‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/08/06‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/08/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های الف‪ ،‬ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/08/19‬و به شرح جدول ذیل خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمین های معتبر (براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهادهای فاقد امضا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مشـروط‪ ،‬مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1400-77‬‬ ‫انجـام عملیـات سـرویس و تعمیـرات روتیـن و مـوردی شـبکه های توزیـع بـرق در حـوزه‬ ‫مدیریت توزیع برق با کری در شهرسـتان ارومیه به صورت دسـتمزدی و تهیه بخشـی‬ ‫از مصالـح براسـاس فهرسـت بهـا بهره بـرداری ‪ 99/2‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫اذربایجان غربـی‬ ‫(شماره فراخوان ‪)۲۰۰۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۱۵۷‬‬ ‫‪904.000.000‬‬ ‫‪1400-80‬‬ ‫انجـام عملیـات سـرویس و تعمیـرات روتیـن و مـوردی شـبکه های توزیـع بـرق در حـوزه‬ ‫مدیریت توزیع برق رودکی در شهرسـتان ارومیه به صورت دسـتمزدی و تهیه بخشـی‬ ‫از مصالـح براسـاس فهرسـت بهـا بهره بـرداری ‪ 99/2‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫(شماره فراخوان ‪)۲۰۰۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۱۵۸‬‬ ‫‪884.000.000‬‬ ‫‪1400-81‬‬ ‫انجـام عملیـات سـرویس و تعمیـرات روتیـن و مـوردی شـبکه های توزیـع بـرق در حـوزه‬ ‫مدیریت توزیع برق ولیعصر در شهرستان ارومیه به صورت دستمزدی و تهیه بخشی‬ ‫از مصالـح براسـاس فهرسـت بهـا بهره بـرداری ‪ 99/2‬شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫اذربایجانغربی‬ ‫(شماره فراخوان ‪)۲۰۰۰۰۰۹۰۰۳۰۰۰۱۵۹‬‬ ‫‪959.000.000‬‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫منابعداخلی‬ ‫منابعداخلی‬ ‫منابعداخلی‬ ‫بازگشاییپا کت های‬ ‫الف و ب و ج‬ ‫ساعت ‪ 11‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪1400/08/18‬‬ ‫ساعت ‪ 12‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪1400/08/18‬‬ ‫ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪1400/08/18‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پا کت هـای الـف‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلـوار ارتش‪ ،‬سـربازان گمنام‪ -‬ارتش‪ ،‬شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی برق اسـتان‪ ،‬تلفـن ‪ 044-3110‬داخلـی ‪4339‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکزتماس‪ 021-27313131 :‬دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه‪04432232113 -09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا فراخـوان مناقصـه در سـایت های اطالع رسـانی معاملات صنعـت بـرق (شـرکت توانیـر) و سـایت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی و سـایت ملـی مناقصـات بـه ترتیـب بـه ادرس هـای‪:‬‬ ‫‪ www.tavanir.org.ir‬و ‪ www.waepd.ir‬و ‪ Iets.Mporg.ir‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/27 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1209491 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2342‬‬ ‫‪CNN‬‬ ‫نقدی بر عدم ورود کاالی کره ای‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫درگذشت کالین پاول براثر کرونا‬ ‫کالیـن پـاول وزیـر امـور خارجـه‬ ‫اسـبق امریـکا در زمـان دولـت‬ ‫جـورج بـوش پسـر و رئیـس سـتاد‬ ‫مشـترک ارتـش ایـن کشـور در‬ ‫زمـان ریاسـت جمهوری جـورج‬ ‫بـوش پـدر‪ ،‬در ‪ ۸۴‬سـالگی براثـر‬ ‫ابتلا بـه کوویـد‪ ۱۹-‬درگذشـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ کالیـن‬ ‫لوتـر پـاول (‪ )Colin Luther Powell‬بـا اصلیـت افریقایـی‪-‬‬ ‫امریکایـی در سـال ‪ ۱۹۳۷‬در شـهر نیویـورک امریـکا به دنیـا‬ ‫امـد‪ .‬او اولیـن وزیـر خارجـه سیاه پوسـت امریـکا بـود‪ .‬پـاول‬ ‫وقتـی در ارتـش امریـکا خدمـت می کـرد از سـال ‪ ۱۹۸۷‬تـا‬ ‫‪ ۱۹۸۹‬مشـاور امنیـت ملـی و از ‪ ۱۹۸۹‬تـا ‪ ۱۹۹۳‬رئیـس سـتاد‬ ‫مشـترک ارتـش امریـکا بـود‪ .‬در زمـان حملـه عـراق به کویت‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۰‬که به جنگ خلیج فارس معروف شد‪ ،‬پاول‬ ‫ریاسـت سـتاد مشـترک ارتش امریکا را برعهده داشـت‪ .‬وی‬ ‫تو پنجمین وزیـر خارجـه امریـکا بـود کـه از ‪ ۲۰‬ژانویـه‬ ‫شـص ‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬تـا ‪ ۲۳‬ژانویـه ‪ ۲۰۰۵‬تحـت فرمـان جـرج دبلیـو بـوش‬ ‫همـکاری می کـرد‪ .‬پـاول توسـط جـورج بـوش بـرای تصدی‬ ‫وزارت خارجـه امریـکا شـد و پـس از گرفتـن رای اعتمـاد از‬ ‫مجلـس سـنای امریـکا ایـن مقـام را دراختیـار گرفـت‪ .‬بـا‬ ‫گرفتـن مقـام وزارت امور خارجه او به باالترین مقام رسـمی‬ ‫دولتی که تابه حال به یک افریقایی‪-‬امریکایی رسیده بود‬ ‫دسـت یافـت‪ .‬پـس از او‪ ،‬جانشـینش‪ ،‬کاندولیـزا رایـس؛ از‬ ‫امریکائیـان افریقایی تبـار به عنـوان وزیـر امـور خارجه امریکا‬ ‫منصوب شـد‪ .‬پاول را می توان در طیف جمهوری خواهان‬ ‫سـنتی امریـکا تعریـف کـرد‪ .‬وزیـر امـور خارجـه سـابق ایـاالت‬ ‫متحـده یکـی از مخالفـان اسـتراتژی های بـوش در بغـداد‬ ‫محسـوب می شـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫موضوعاتی که در وین به نتیجه نرسیده‬ ‫در بروکسل رایزنی می شود‬ ‫‪RT‬‬ ‫توقف فعالیت دفتر ناتو در مسکو‬ ‫وزیـر خارجـه روسـیه اعلام‬ ‫کـرد کشـورش تصمیـم گرفتـه‬ ‫فعالیـت هیئـت ناتـو در مسـکو را‬ ‫تعلیـق کنـد و از ان می خواهـد‬ ‫ازطریـق سـفارتش در بروکسـل‬ ‫در تمـاس باشـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ سـرگئی الوروف در اجلاس خبـری در مسـکو اعلام‬ ‫کـرد‪ ،‬از اول نوامبـر اینـده فعالیـت هیئـت ناتـو در روسـیه‬ ‫متوقـف می شـود‪ .‬او اشـاره کـرد‪ ،‬تصمیـم تعلیـق فعالیـت‬ ‫هیئـت دائـم ناتـو در روسـیه درپاسـخ به اخـراج تعـدادی از‬ ‫دیپلمات هـای روس در ناتـو گرفتـه‪ .‬او توضیـح داد‪ ،‬ایـن‬ ‫تدابیـر شـامل فعالیـت گسـترده مسـئوالن نظامـی روسـیه‬ ‫در ناتـو می شـود‪ .‬وزیـر خارجه روسـیه ادامه داد‪ ،‬روسـیه به‬ ‫فعالیت هیئت تماس وابسـته به ناتو در مسـکو نیز خاتمه‬ ‫می دهـد‪ .‬سـطح ان در حـد فعالیـت دفتـر اطالع رسـانی‬ ‫ً‬ ‫ناتوسـت کـه قبلا در سـفارت بلژیـک در مسـکو تاسـیس‬ ‫شـده‪ .‬الوروف تا کیـد کـرد‪ ،‬طـرف روس بـه ناتـو اطلاع داده‬ ‫شبـه‬ ‫کـه پاسـخ هایی کـه روسـیه لحـاظ می کنـد دروا کن ‬ ‫اقـدام ناتـو در حـق اعضـای هیئتـش اسـت‪ .‬وزیـر خارجـه‬ ‫روسـیه گفـت‪« :‬ا گـر ناتـو مسـائل فوق العـاده دارد می توانند‬ ‫دربـاره این مسـائل بـه سـفیر مـا در بلژیـک مراجعـه کنـد و‬ ‫ایـن سـفیر تضمین کننـده روابط دوجانبـه اسـت»‪ .‬الوروف‬ ‫خاطرنشـان کـرد کشـورش تا کنـون هیـچ توضیحـی از‬ ‫یبـر اخـراج هشـت‬ ‫جانـب ناتـو درخصـوص تصمیمـش مبن ‬ ‫دیپلمـات روس کـه در قالـب هیئـت ایـن کشـور در ناتـو‬ ‫فعالیـت داشـتند‪ ،‬دریافـت نکـرده‪ .‬او افـزود که هیچ تماس‬ ‫ً‬ ‫نظامـی بیـن روسـیه و ناتـو وجـود نـدارد‪ .‬قبلا اسـتولتنبرگ‬ ‫گفته بود‪« :‬ما اعتبارنامه هشت عضو هیئت روسیه در ناتو‬ ‫را کـه افسـران اطالعاتـی اعلام نشـده روسـیه بودنـد‪ ،‬باطل‬ ‫کردیم‪ .‬این تصمیم ارتباطی به هیچ رویداد خاصی ندارد؛‬ ‫یسـت شـاهد افزایـش‬ ‫بلکـه به این خاطـر اسـت کـه مدت ‬ ‫فعالیت هـای بدخواهانـه روسـیه هسـتیم»‪ .‬اسـتولتنبرگ‬ ‫اعلام کـرد کـه ناتـو و اتحادیـه اروپـا رونـد تهیـه پیش نویـس‬ ‫اطالعیـه جدیـد همـکاری مشترکشـان را کـه قـرار اسـت در‬ ‫مـاه دسـامبر امضـا شـود‪ ،‬اغـاز کرده انـد‪ .‬همـکاری نظامـی‬ ‫بیـن روسـیه و ناتـو یک بـار هـم در اوریـل ‪ ۲۰۱۴‬متوقف شـد؛‬ ‫ایـن تصمیـم از جانـب ناتـو دروا کنش به الحاق شـبه جزیره‬ ‫کریمـه بـه روسـیه اتخـاذ شـد‪.‬‬ ‫‪Associated Press‬‬ ‫نگرانی جا کارتا از پیمان «ا کوس»‬ ‫ِ‬ ‫وزیـر خارجـه اندونزی پـس از دیدار‬ ‫بـا همتـای مالزیایـی خـود و در‬ ‫اجالسـی مشـترک اعلام کـرد کـه‬ ‫وضعیـت ناشـی از انعقـاد پیمـان‬ ‫تسـلیحاتی «ا کـوس» به نفـع‬ ‫هیچ کسـی نیسـت‪ .‬ب هگـزارش مهر؛‬ ‫وزرای خارجه مالزی و اندونزی نسبت به توافق تسلیحاتی‬ ‫استرالیا با انگلیس و امریکا موسوم به «ا کوس» (‪)AUKUS‬‬ ‫و اینکه این پیمان ممکن است منجر به رقابت تسلیحاتی‬ ‫بشـرق اسـیا شـود‪ ،‬ابـراز‬ ‫بیـن قدرت هـای منطقـه جنو ‬ ‫نگرانـی کردنـد‪ .‬رتنـو مارسـودی وزیـر امـور خارجـه اندونـزی‬ ‫پـس از دیـدار با سـیف الدین عبداهلل همتـای مالزیایی خود‬ ‫ً‬ ‫در جا کارتـا دراین بـاره گفـت‪« :‬این وضعیـت مسـلما به سـود‬ ‫هیچ کسـی نیسـت‪ .‬مـا هـردو توافـق کردیـم تالش هـا بـرای‬ ‫حفـظ یـک منطقـه صلح امیـز و باثبـات بایـد ادامـه داشـته‬ ‫باشـد و نمی خواهیـم پویایـی فعلـی باعـث ایجـاد تنـش در‬ ‫رقابت تسـلیحاتی و همچنین در پیش بینی قدرت شـود»‪.‬‬ ‫وزرای مذکـور طـی یـک اجلاس خبـری مشـترک اعلام‬ ‫کردنـد کـه بـا تقویـت وحـدت و مرکزیـت اتحادیـه کشـورهای‬ ‫بشـرقی اسـیا موسـوم بـه «ا‪.‬سـه‪.‬ان» موافقـت کردنـد‬ ‫جنو ‬ ‫و از همـه اعضـای اسـه ان خواسـتند تـا بـه ثبـات‪ ،‬امنیـت‪،‬‬ ‫صلـح و رفـاه منطقـه و رعایـت و احتـرام بـه قوانیـن جهانـی‬ ‫کمک کنند‪ .‬هم زمان که اندونزی و مالزی هشـدار داده اند‬ ‫کـه ایـن پیمـان می توانـد منجـر به رقابـت تسـلیحاتی بیـن‬ ‫ابرقدرت هـای رقیـب در منطقـه شـود‪ ،‬فیلیپیـن کـه از‬ ‫متحـدان امریکاسـت‪ ،‬از ایـن پیمـان حمایـت کرد‪ .‬اسـترالیا‬ ‫در ‪ ۱۶‬سـپتامبر قـرارداد سـاخت زیردریایـی بـا فرانسـه را‬ ‫لغـو و در اقدامـی جهـت سیاسـت های ایندوپاسـیفیک و‬ ‫چین سـتیزانه واشـنگتن‪ ،‬بـا امریـکا و انگلیـس وارد توافـق‬ ‫تسلیحاتی جدیدی موسوم به «ا کوس» شده بود‪ .‬مطابق‬ ‫ایـن معاهـده تسـلیحاتی؛ امریـکا و انگلیـس متعهـد شـدند‬ ‫هشـت فروند زیردریایـی اتمـی بـرای اسـترالیا تولیـد کننـد‪.‬‬ ‫دنیل مورفی‬ ‫صدای درون!‬ ‫تلنگر‬ ‫ســعید خطیب زاده در نشســت خبری با تبریک اغاز هفته وحدت با تشــریح گا هشــمار سیاســت‬ ‫خارجــی هفتــه گذشــته گفــت‪« :‬دوشــنبه ‪ 19‬مهرمــاه گفت وگــوی تلفنی امیرعبداللهیــان با همتای‬ ‫افریقــای جنوبــی انجــام و دربــاره برگــزاری دهمی ـن دوره گفت وگوهــای سیاســی بیــن دو کشــور در‬ ‫تهــران توافــق شــد‪ .‬همچنیــن گفت وگــوی تلفنــی وزیــر خارجــه پادشــاهی اردن بــا وزیــر خارجــه مــا‬ ‫و گفت وگــوی صمیمانــه وزیــر خارجــه بــا ایرانیان مقیــم المان مقیم امریــکا درهمان روز انجام شــد‪.‬‬ ‫روز س هشــنبه هــم گفت وگــوی امیرعبداللهیــان بــا رئیــس ملــی ســوئیس و وزیــر خارجــه جمهــوری‬ ‫جشــنبه اقــای باقــری معــاون سیاســی‬ ‫اذربایجــان دربــاره تحــوالت قفقــاز جنوبــی انجــام شــد‪ .‬پن ‬ ‫جشــنبه وزرای خارجــه ایــران و‬ ‫وزیــر امــور خارجــه بــا انریکــه مــورا در تهــران دیــدار داشــتند‪ .‬روز پن ‬ ‫فدراســیون روســیه گفت وگــوی تلفنــی داشــتند‪ .‬جمعــه نیــز گفت وگــوی تلفنــی امیرعبداللهیــان بــا‬ ‫خطیـ ـب زاده درباره تح ــوالت عراق گفت‪« :‬از برگ ــزاری انتخابات‬ ‫در ع ــراق اس ــتقبال کردیم و از اینک ــه در فراین ــد تکاملی و مدنی‬ ‫تح ــوالت در ع ــراق ش ــاهد همی ــن انتخاب ــات بودی ــم اس ــتقبال‬ ‫یس ــت‪ .‬البت ــه انچ ــه در ع ــراق‬ ‫می کنی ــم و ای ــن اتف ــاق مبارک ‬ ‫اتف ــاق می افت ــد در س ــطح داخلی این کش ــور اس ــت و ب ــه مردم‬ ‫و اح ــزاب این کش ــور مربوط می ش ــود اما انچه به ای ــران مربوط‬ ‫اس ــت اینکه م ــا از انتخابات به عن ــوان یکی از قدم ه ــای تکامل‬ ‫در س ــاخت رواب ــط دیپلماتی ــک در عرص ــه بین المللی س ــتقبال‬ ‫می کنی ــم»‪ .‬وی درپاسخ به این س ــوال که ای ــا باق ــری جایگزی ــن‬ ‫عراقچ ــی در مذا ک ــرات می ش ــود؟ گف ــت‪« :‬مذا ک ــرات در وزارت‬ ‫خارج ــه پیگی ــری می ش ــود و ترکیب جدی ــد اعالم خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫باق ــری درادام ــه گفت وگ ــوی هفت ــه قب ــل در ته ــران و ادام ــه‬ ‫تواف ــق ب ــه بروکس ــل مـ ـی رود و رایزنی ه ــا درب ــاره موضوعات ــی‬ ‫ک ــه در ته ــران گفت ــه ش ــد و موضوعات ــی ک ــه انج ــام نش ــد در‬ ‫بروکس ــل ادام ــه می یابد‪ .‬ادام ــه مذا ک ــرات باتوج هب ــه اظهارات‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری و وزی ــر ام ــور خارج ــه‪ ،‬تصمی ــم قطع ‬ ‫انچ ــه االن درحال انج ــام اس ــت نش ــان دادن چالش ه ــای‬ ‫گفت وگوه ــا در شـ ـش دوره اخیر اس ــت‪ .‬امریکا عض ــو برجام بوده‬ ‫د وش ــرط ب ــه تعه ــدات تواف ــق‬ ‫و درخواس ــت م ــا بازگش ــت بی قی ‬ ‫اس ــت ک ــه امری ــکا از ان خارج ش ــد و رف ــع تحریم ه ــای ظالمانه‬ ‫و غیرقانون ــی و فراس ــرزمینی ض ــد ای ــران اس ــت‪ .‬م ــا هیچ وق ــت‬ ‫شش ــرطی را ب ــرای امری ــکا حداق ــل تعیی ــن نکردی ــم‪ .‬علتش‬ ‫پی ‬ ‫این اسـ ـت که امری ــکا عض ــو برجام نیس ــت‪ .‬تم ــام گفت وگوهایی‬ ‫ک ــه تا ام ــروز ص ــورت گرفته‪ ،‬ب ــرای اطمین ــان از بازگش ــت کامل‪،‬‬ ‫موث ــر و بی قیدوش ــرط ای ــاالت متحده به تعهدات خ ــود در ذیل‬ ‫یس ــت ک ــه در توافق برجام‬ ‫قطعنام ــه ‪ ۲۲۳۱‬و هم چنین تعهدات ‬ ‫داش ــته و به ط ــور یک جانب ــه از ان خ ــارج ش ــده و تحریم ه ــای‬ ‫ظالمان ــه و غیرقانونی و فراس ــرزمینی را ضد ای ــران اعمال کرده‪.‬‬ ‫ه ــدف اصلی‪ ،‬اطمینان از برداشته ش ــدن تم ــام تحریم ها و اخذ‬ ‫چک ــس دیگ ــری در واش ــنگتن دنی ــا‬ ‫یس ــت ک ــه هی ‬ ‫تضمین های ‬ ‫یس ــت ک ــه تنها‬ ‫را دوب ــاره به ب ــازی و س ــخره نگی ــرد و ای ــن هدف ‬ ‫لگ ــرا محقق می ش ــود‪ .‬انچ ــه اقای‬ ‫ازطری ــق گفت وگوه ــای عم ‬ ‫امیرعبداللهی ــان در چن ــد اظهارنظر گفت اینک ــه ایاالت متحده‬ ‫می توانس ــت جای اینک ــه انچ ــه ترامپ انج ــام داده ب ــود را ادامه‬ ‫ده ــد‪ ،‬روند مجزایی را پیگی ــری کند اما ایـ ـن کار را نکرد و همان‬ ‫فش ــار حدا کث ــری ترام ــپ را علیه ای ــران اعمال می کن ــد‪ .‬با کالم‬ ‫ه ــم نیت ه ــا روش ــن نمی ش ــود این اق ــدام و عم ــل اس ــت ک ــه‬ ‫می توانس ــت نش ــان بدهد دولت اقای بایدن متف ــاوت از دولت‬ ‫ترام ــپ در قب ــال ای ــران اس ــت‪ .‬درعمل انچ ــه می بینی ــم تداوم‬ ‫رفتاره ــای دول ــت قبل اس ــت»‪.‬‬ ‫س ــخنگوی دس ــتگاه دیپلماس ــی درب ــاره مذا ک ــرات ای ــران و‬ ‫عربس ــتان گف ــت‪« :‬درخص ــوص انچه در می ــز مذا ک ــرات بین ما‬ ‫و عربس ــتان ص ــورت گرفته و ص ــورت می گیرد‪ ،‬اج ــازه بدهید در‬ ‫همان میز مذا کرات گفت وگوها جلو برود‪ .‬انچه برخی رس ــانه ها‬ ‫یس ــت درخص ــوص‬ ‫می گوین ــد بیش ــتر گمانه زنی ه ــای رسانه ا ‬ ‫تایی ــد ی ــا عدم تایی ــد ان اظهارنظ ــر نمی کن ــم اما خبر س ــفری از‬ ‫هیئت ــی از عربس ــتان س ــعودی به ای ــران تایید نمی ش ــود»‪ .‬وی‬ ‫درباره نشس ــت وزیران خارجه کش ــورهای همس ــایه افغانستان‬ ‫گفت‪« :‬چهارش ــنبه هفته اینده در تهران میزب ــان وزرای خارجه‬ ‫کش ــورهای همس ــایه افغانس ــتان خواهیم بود و ب ــرای اولین بار‬ ‫نشس ــت وزی ــران خارجه حض ــوری در تهران برگزار خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫وزرای خارجه کشورهای همس ــایه افغانستان به ایران خواهند‬ ‫ام ــد و اجالس ی ــا نشس ــت یـ ـک روزه را خواهیم داش ــت‪ .‬برنامه‬ ‫مفصل ــی ت ــدارک دی ــده ش ــده و اصح ــاب رس ــانه و خبرن ــگاران‬ ‫همتــای چینــی انجــام شــد و شــنبه شــاهد گفت وگــوی تلفنــی بــا مقــام اتریشــی بودیــم و امــروز هــم‬ ‫میزبــان وزیــر خارجــه ونزوئــا در تهــران هســتیم»‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره اظهــارات‬ ‫انریکــه مــورا (معــاون مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا) مبنی براینکــه زمــان بازگشــت ایران‬ ‫جشــنبه خــوب و ســازنده بــود و نکاتــی کــه‬ ‫بــه مذا کــرات محــدود اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬گفت وگوهــای پن ‬ ‫ایــران بایــد بــه هماهنگ کننــده گفت وگوهــا می گفــت‪ ،‬منتقــل کــرد و توافــق شــد در چندروزاینــده در‬ ‫ً‬ ‫شهــا و موانعی‬ ‫بروکســل گفت وگوهــا ادامــه یابــد‪ .‬ایــن توافــق دوســویه بود‪ .‬قطعــا موضوعات‪ ،‬چال ‬ ‫کــه در ویــن بــه نتیجــه نرســیده بایــد مــورد رایزنــی قــرار بگیــرد‪ .‬اجــازه دهیــد در همــان مســیری کــه‬ ‫گفت وگوهــا بیــن ایــران و هماهنگ کننــده گفت وگوهــای ایــران و جهــان اغــاز شــد‪ ،‬ادامــه یابــد و‬ ‫ً‬ ‫مطمئنــا اقــای باقــری اولین فرصــت نظــرات مدنظــر را مطــرح خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫توس ــط وزارت ام ــور خارج ــه هماهن ــگ می ش ــود و جزئیاتش را‬ ‫ط ــی روزهای این ــده همکاران من خدمت شـــما خواهند گفت‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه در دور‬ ‫دس ــتورکار نشس ــت تهران ادامه گفت وگوهای ‬ ‫اول مجازی برگزار ش ــد‪ .‬وزیران ش ــش کشور متمرکز خواهند بود‬ ‫ب ــه برای اینک ــه چگونه می توانند به تش ــکیل یک دول ــت فرا گیر‬ ‫در افغانس ــتان ب ــا حض ــور همه اق ــوام و همچنین این ــده صلح و‬ ‫امنیت در افغانس ــتان کم ــک کنند»‪.‬‬ ‫خطیـ ـب زاده درب ــاره گفت وگوه ــای وی ــن گفت‪« :‬نقطـ ـه ای که‬ ‫در دوره شش ــم گفت وگوه ــا ب ــر زمی ــن ب ــود نقطه اختالف ــی بود‪.‬‬ ‫دولت جدید می خواهد با اسیب شناســـی از انچـــه اتفاق افتاده‬ ‫وارد ش ــود‪ .‬دو فراین ــد داخل ــی در دول ــت جدی ــد تعری ــف ش ــد؛‬ ‫یک ــی درخصوص اص ــل گفت وگوها و یکی درخصـــوص جزئیات‬ ‫گفت وگوه ــا‪ .‬درب ــاره اص ــل گفت وگوه ــا رئیس جمه ــوری اع ــام‬ ‫کردن ــد که به نتیج ــه رس ــیدند و گفت وگوها ادامه پیـــدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬درخصوص جزئیات‪ ،‬ابع ــاد‪ ،‬چالش ها و نقایص ان نظراتی‬ ‫وج ــود دارد ک ــه ب ــا خ ــرد جمع ــی درحال جمع بن ــدی هس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا براس ــاس ان تصمیم گی ــری جدی ــد به طرف مقاب ــل اعالم‬ ‫خواه ــد ش ــد و گفت وگوه ــا ادامه پیـــدا خواهد کـــرد‪ .‬انچه مهم‬ ‫اس ــت انج ــام گفت وگوه ــای ص ــرف نیس ــت؛ مهم این اسـ ـت که‬ ‫وقت ــی گفت وگوه ــا اغاز می ش ــود‪ ،‬وقتی تلف نش ــود‪ .‬شـ ـش دور‬ ‫گفت وگوه ــای وی ــن نش ــان داد ک ــه ا گ ــر ب ــا یک اسیب شناس ــی‬ ‫درس ــت وارد نش ــویم‪ ،‬چنـ ـد دوره دیگر هم گفت وگوهـــا می تواند‬ ‫ادام ــه یابد بی انکه به نتیجه برس ــد و انچه در تهران و بروکس ــل‬ ‫انج ــام می ش ــود می تواند کم ــک موثری دراین راس ــتا باش ــد»‪.‬‬ ‫ای ــن دیپلم ــات عالی رتب ــه کش ــورمان بابیان اینکه در سیس ــتم‬ ‫مال ــی و پول ــی بین المل ــل‪ ،‬دالر توس ــط امری ــکا تبدی ــل ب ــه یک‬ ‫اب ــزار نظامی علیه همه و نه تنها جمهوری اســـامی ایران شـــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ام ــروز دالر تبدی ــل به یک س ــاح و ابزار کش ــتار‬ ‫دس ــته جمعی پول ــی و مالی در نظ ــام بین المللی ش ــده که تمام‬ ‫مناط ــق جغرافیای ــی و تم ــام نظام های پول ــی و مال ــی را قربانی‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬تحریم های فراس ــرزمینی ایاالت متح ــده به همه؛‬ ‫ازجمله در اروپا و در حوزه یورو نش ــان داد که چگونه دالر تبدیل‬ ‫ب ــه س ــاحی ش ــده ک ــه گ ــردن همـــه را می زن ــد‪ .‬ل ــذا نظام های‬ ‫پول ــی و مال ــی دنی ــا به فکر ای ــن افتادند کـــه خـــود را از نظام دالر‬ ‫مس ــتقل کنند‪ .‬اینکه تاچه حدی این را توانســـتند اجرایی کنند‬ ‫برخ ــی کش ــورها بیش ــتر و برخ ــی هـــم وارد اتحادیه ه ــای مالی و‬ ‫پولی مس ــتقل از دالر ش ــدند‪ .‬س ــامانه های جهانی برای انتقال‬ ‫یس ــت ک ــه جزئی ــات‬ ‫پیام ه ــای میان بانک ــی موض ــوع متفاوت ‬ ‫از بان ــک مرک ــزی بپرس ــید ام ــا ای ــن اراده وج ــود دارد ک ــه برخی‬ ‫کش ــورها ب ــا سیس ــتم جدا گانـ ـه ای به ص ــورت پیام ه ــای داخل‬ ‫سیس ــتمی ادام ــه دهند ک ــه البته ابعـــاد و خیلی جـــدی دارد»‪.‬‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه درب ــاره س ــفر سرلش ــکر باق ــری‬ ‫(رئی ــس س ــتادکل نیروهای مس ــلح) به پا کس ــتان گف ــت‪« :‬این‬ ‫س ــفر به دع ــوت ارتش پا کس ــتان و در چارچوب روابط دوســـتانه‬ ‫دو کش ــور انجام شد‪ .‬ما در همس ــایگی هیچ اقدامی علیه کشور‬ ‫همس ــایه دیگ ــر را نمی پس ــندیم و فک ــر می کنی ــم اصل اساس ــی‬ ‫سیاس ــت همس ــایگی ای ــران این اسـ ـت که مجمع نماین ــدگان با‬ ‫محوریت ایران داش ــته باشیم‪ .‬س ــفر خوبی بود و دستاوردهای‬ ‫خوبی داش ــت»‪.‬‬ ‫س ــخنگوی وزارت ام ــور خارج ــه درباره انتشـــار گزارش ســـازمان‬ ‫برنامه وبودج ــه گفت‪« :‬ما همه ش ــوک خ ــروج یک جانبه ترامپ‬ ‫از برج ــام را ج ــذب کردیم که فکر می کردند این باعث فروپاشـــی‬ ‫نظ ــام اقتصادی ای ــران خواهد ش ــد درحالی که طبـــق گزارش ها‬ ‫توس ــط نهادها و اندیش ــکده های بین المللی دنی ــا نه تنها ایران‬ ‫توانس ــت حتی ا گر ب هس ــختی ش ــوک را جذب کند؛ بلکه امسال‬ ‫‪ GDP‬مثب ــت را تجرب ــه خواهی ــم ک ــرد‪ .‬اقتص ــاد ای ــران تاب اور تر‬ ‫از ای ــن حرف هاس ــت و ان ه ــا می دانن ــد در اوج تحری ــم و کرون ــا‪،‬‬ ‫مـــراودات تجـــاری و اقتصـــادی ایران بـــا دنیا برقرار اســـت‪ .‬مهم‬ ‫این اسـ ـت که مناف ــع م ــردم تامین ش ــود ا گر منافع م ــردم تامین‬ ‫ش ــود ب ــه فرم ــوده مق ــام معظ ــم رهب ــری ثانی ــه و س ــاعتی تلف‬ ‫نخواهیـــم کرد‪ .‬گفت وگوهـــای هدف محـــور را پیگیری خواهیم‬ ‫کـــرد و موارد توافق شـــده بـــا انریکه مورا همین اســـت»‪.‬‬ ‫ش دســـتگاه دیپلماســـی طـــی دوماه اخیر‬ ‫خطیب زاده درباره تال ‬ ‫ب ــرای رف ــع تحریم ه ــا گف ــت‪« :‬حس ــین امیرعبداللهی ــان چ ــه‬ ‫در روز اخـــذ رای اعتمـــاد و چـــه بعـــدازان باصراحـــت اعـــام کرد‬ ‫تمرک ــز خود را ب ــر دیپلماس ــی اقتص ــادی‪ ،‬ارتباط با همس ــایه ها‬ ‫و ارتق ــای مفاهی ــم اصل ــی جدی ــد در سیاس ــت خارج ــی مث ــل‬ ‫سیاســـت خارجـــی متوازن یعنـــی تـــوازن در موضوعـــات و توازن‬ ‫در مناط ــق جغرافیای ــی گذاش ــته و گرایش های ــی ک ــه به عنوان‬ ‫ش ــرق ی ــا برام ــدن اس ــیا گفت ــه می ش ــود نی ــز در این چارچ ــوب‬ ‫مطرح ش ــده‪ .‬انچ ــه ط ــی دوماه گذش ــته از جلس ــات‪ ،‬مالقات‪،‬‬ ‫تمـــاس و گزارش های جلســـات بیرون امده‪ ،‬مویـــد این موضوع‬ ‫ً‬ ‫هس ــت‪ .‬یک ــی از موضوع ــات سیاس ــت خارج ــی م ــا حتم ــا رفع‬ ‫تحریم هاس ــت‪ .‬یک ــی از اولویت ه ــای اساس ــی دول ــت و نظ ــام و‬ ‫دس ــتگاه دیپلماس ــی رفع تحریم ه ــای غیرقانونی فراس ــرزمینی‬ ‫و ظالمان ــه ای ــاالت متح ــده علی ــه م ــردم ای ــران اس ــت؛ ام ــا‬ ‫درعین ح ــال هیچ چی ــز را در ن ــه سیاس ــت خارج ــی و ن ــه در‬ ‫اقتصـــاد به انچـــه در وین و بروکســـل به اتفاق افتاده گـــره نزدیم‬ ‫و ســـعی کرده ایـــم روابط مبتنی بر تـــاب اوری اقتصاد بـــدون دالر‬ ‫و اقتص ــاد ب ــدون امری ــکا تالش بکنی ــم و تالش هایی ه ــم انجام‬ ‫ش ــد‪ .‬برنام ــه دول ــت و برنام ــه وزی ــر ام ــور خارج ــه این اسـ ـت که‬ ‫وزارت امـــور خارجـــه توازنـــی در موضوعات داشـــته و تمرکز خود‬ ‫را بر دیپلماســـی اقتصادی روابط با همســـایگان و نگاه به اســـیا‬ ‫پیگی ــری کن ــد کمااینک ــه ت ــا االن هم پیگی ــری کرده اس ــت»‪.‬‬ ‫خطیـ ـب زاده درب ــاره توافقنام ــه ای ــران روس ــیه گفت‪« :‬در س ــال‬ ‫‪ 79‬توافقنامـ ـه ای ب ــا روس ــیه درب ــاره همکاری ه ــای پنج س ــاله‬ ‫داش ــتیم که ه ــر پنج س ــال تمدی ــد می ش ــد و فروردین امس ــال‬ ‫ب ــه پنج س ــال بعد رس ــید ک ــه اق ــای امیرعبداللهیان در س ــفر به‬ ‫مســـکو با الوروف جدی دراین باره صحبت کرد کـــه این قرارداد‬ ‫در ته ــران بای ــد نهای ــی و به عنوان یک س ــند راهبردی س ــتفاده‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫ســـخنگوی وزارت خارجه درباره ادعاهای اخیر رئیس جمهوری‬ ‫اذربایج ــان علی ــه ای ــران درم ــورد بحث قاچ ــاق مواد مخ ــدر نیز‬ ‫گف ــت‪« :‬توصی ــه م ــا ب ــه برادرانم ــان در اذربایج ــان این اسـ ـت که‬ ‫پی ــش از پرداخت ــن ب ــه اظه ــارات رس ــانه ای اج ــازه بدهن ــد که‬ ‫گفت وگوه ــا بی ــن مقام ــات دو کش ــور همچن ــان از کانال ه ــای‬ ‫دیپلماس ــی ادام ــه پیدا کن ــد‪ .‬ان ه ــا از کانال های دیپلماس ــی‬ ‫پیام هـــای خوب‪ ،‬ســـازنده و با نـــگاه برادرانه ای ارســـال کرده اند‬ ‫و بای ــد اج ــازه داد گفت وگوه ــا ازهمین مس ــیر ادام ــه پی ــدا کند‪.‬‬ ‫ش ــاید روش ــن باش ــد که برخ ــی از اظه ــارات رس ــانه ای ازس ــوی‬ ‫مقام ــات اذربایج ــان ب ــا چه هدف ــی انج ــام می ش ــود‪ .‬البته من‬ ‫نیت خوان ــی نمی کن ــم و م ــا ب ــه مقام ــات اذربایج ــان توصی ــه‬ ‫می کنی ــم ک ــه عن ــان کالم را داش ــته باش ــند و اج ــازه ندهند که‬ ‫طرف هـــای ثالث برای ان هـــا دام پهن کننـــد»‪ .‬وی روابط ایران‬ ‫و اذربایجان را روابط بســـیارطبیعی توصیـــف و افزود‪ « :‬ان ها باید‬ ‫مراقب ــت کنن ــد و اج ــازه ندهن ــد این رواب ــط طبیعی به وس ــیله‬ ‫دســـت های مصنوعی دچار خدشـــه شـــود؛ چون دو ملت ایران‬ ‫و اذربایجـــان ایـــن اجـــازه را نمی دهند»‪.‬‬ ‫کدام مدارس از یکم ابان ماه بازگشایی می شوند؟‬ ‫سـخنگوی وزارت اموزش وپـرورش اعلام کـرد؛ مـدارس کمتـر از‬ ‫‪ ۳۰۰‬دانش امـوز از یکـم ابـان فعالیـت خـود را به صـورت حضـوری‬ ‫اغـاز خواهنـد کـرد و مـدارس بیـش از ‪ ۳۰۰‬دانش امـوز کـه شـامل‬ ‫‪ ۵‬میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار دانش امـوز می شـود‪ ،‬از نیمـه دوم ابـان‬ ‫بازگشـایی خواهنـد شـد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ علیرضـا کمرئـی گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن بازگشـایی ها شـامل همـه مـدارس دولتـی و غیردولتـی در‬ ‫همه مقاطع تحصیلی می شـود و مدارس اسـتثنایی نیز براسـاس‬ ‫شیوه نامه جدا گانه ای بازگشایی خواهند شد»‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«طبـق مصوبـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا‪ ،‬وا کسیناسـیون شـرط‬ ‫حضـور معلمـان و دانش امـوزان در کالس ها نیسـت اما امیدواریم‬ ‫دانش اموزانـی کـه وا کسـن نزده انـد یـا یـک دز وا کسـن زده انـد تـا‬ ‫پایـان ابـان ُدز دوم را تزریـق کننـد‪ .‬ا کنـون ‪ ۸۵‬درصـد معلمـان و‬ ‫‪ ۶۸‬درصـد دانش امـوزان وا کسـن کرونـا را دریافـت کرده انـد»‪ .‬وی‬ ‫بهداشـت فـردی و محیطـی دانش امـوزان و کارکنـان مدرسـه و‬ ‫ایجـاد تهویـه مناسـب در کالس هـا را از شـروط اصلـی بازگشـایی‬ ‫مـدارس عنـوان کـرد‪ .‬فاصلـه دانش امـوزان در کالس هـا حداقـل‬ ‫‪1.5‬متـر خواهـد بـود و فواصـل اجتماعـی در زنگ هـای تفریـح‬ ‫نیـز بایـد رعایـت شـود کـه نظـارت بـر ان برعهـده معاونـان مـدارس‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬وی گفـت‪« :‬بوفه هـای مـدارس تعطیـل خواهنـد‬ ‫بـود و زنگ هـای ورزش نیـز طبـق الگـوی خـاص برگـزار خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬بـرای رعایـت فاصله هـای دانش امـوزان در کالس هـا‪،‬‬ ‫مدیـران مـدارس می تواننـد کالس هـا را بـه دو یـا سـه کالس ‪ ۱۰‬تـا‬ ‫‪ ۱۵‬نفـره تقسـیم کننـد که در روزهای هفته تقسـیم خواهد شـد»‪.‬‬ ‫کمرئـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬طبـق ایـن تصمیـم دانش امـوزان دو‬ ‫یـا سـه روز در هفتـه در مدرسـه حاضـر خواهنـد شـد و بقیـه روزهـا‬ ‫یکـه تعـداد‬ ‫را بـه امـوزش مجـازی خواهنـد پرداخـت‪ .‬درصورت ‬ ‫دانش امـوزان مدرسـه کـم باشـد کالس هـا می تواننـد به صـورت‬ ‫حضـوری ‪ ۵‬روز در هفتـه نیـز دایـر باشـند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امـوزش در‬ ‫بیشـتر مدارس به صورت ترکیبی و طبق تصمیم شـورای مدرسـه‬ ‫حضـوری و مجـازی خواهـد بـود امـا سـاعت کار معلمـان افزایـش‬ ‫پیـدا نخواهـد کـرد و معلمـان طبـق سـاعت موظـف خـود تدریس‬ ‫خواهنـد کـرد‪ .‬مجـازی و حضوری بـودن هـر کالس را مدرسـه‬ ‫مشـخص می کنـد و دانش امـوزان ملـزم بـه رعایـت ان هسـتند»‪.‬‬ ‫وی بـه رعایـت شـیوه نامه ها بـه مـدارس نیـز اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«بـه مـدارس اعلام کرده ایـم کـه دانش امـوزان یـا خانواده هـای‬ ‫مشـکوک بـه بیمـاری را از سـایر دانش امـوزان جـدا و از ورود ان هـا‬ ‫بـه مدرسـه جلوگیـری کنند تـا دوره درمـان را در خانه طی کنند»‪.‬‬ ‫سـخنگوی وزارت اموزش وپـرورش گفـت‪« :‬بازگشـایی مـدارس‬ ‫ارتباطی به رنگ بندی شهرها ندارد و در شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫هـم مـدارس دایـر خواهنـد شـد امـا ا گـر مراجـع بهداشـتی تصمیم‬ ‫خاصـی دربـاره شـهر یا منطقه ای بگیرند مـا تابع تصمیمات ان ها‬ ‫خواهیم بود»‪ .‬وی افزود‪« :‬هر مدرسـه برای بازگشـایی باید مجوز‬ ‫بهداشـتی را از اداره اموزش وپـرورش منطقـه بگیـرد و تا کنـون‬ ‫‪ ۹۳‬هـزار مدرسـه شـرایط خـود را در سـامانه اموزش وپـرورش ثبـت‬ ‫کرده انـد کـه پـس از بررسـی کارشناسـان زمـان و نحـوه بازگشـایی‬ ‫ان هـا در ابـان مشـخص خواهـد شـد‪ .‬دراین سـامانه مـدارس‬ ‫موظف اند میزان سـاعات حضوری و مجازی را مشـخص کنند»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در اختالفـات میـان ایـران و امریـکا و به خصـوص پـس از پیـروزی انقلاب‬ ‫ً‬ ‫اسلامی‪ ،‬بعضـی از کشـورهای اروپایـی و کشـورهای کاملا وابسـته منطقـه‬ ‫خاورمیانـه‪ ،‬به خاطر خوش خدمتی برای سـرمایه دار بـزرگ؛ امریکا‪ ،‬کورکورانه‬ ‫دشـمنی و عناد را با کشـور ما اغاز کردند و حتی بسـیار بیشـتر از امریکا با ما از‬ ‫در سـتیز درامدنـد؛ به ویـژه از زمـان اغـاز تحریم هـای امریـکا و یارانـش‪ ،‬پـاره ای‬ ‫از این کشـورها‪ ،‬کاسـه داغ تـر از اش شـدند! ا گـر تحریـم امریـکا‪ ،‬شـامل مـوارد‬ ‫اولیـه و تجهیـزات نظامی بود‪ ،‬این کشـورهای سرسـپرده حتی مـواد غذایی و‬ ‫دارویـی را نیـز بـه این مـوارد افزودنـد و حتـی بعضی از اینان چـون کره جنوبی‪،‬‬ ‫هندوسـتان‪ ،‬عـراق و حتـی چیـن کمونیسـت‪ ،‬حاضـر نشـدند کـه مطالبـات‬ ‫کشـور مـا کـه بدهـکاری انـان بـود را پرداخت کننـد‪ .‬یکی از کشـورهای بدهکار‬ ‫به ما‪ ،‬کشـور کره جنوبی سـت که بسیاربیشـتر از واردات از کشـور ما‪ ،‬کاالهای‬ ‫خانگی‪ ،‬برقی و خودرو را صادر کرده است؛ اما نزدیک به ‪ 10‬میلیارد دالر بابت‬ ‫خریـد نفـت از ایـران بـه مـا بدهـکار اسـت و حتـی حاضـر نشـده به جـای ان‪،‬‬ ‫وا کسـن بـه کشـور مـا بدهـد‪ .‬ایـن کشـور هرگـز از در دوسـتی بـا مـا وارد نشـده‬ ‫ن کشـور‬ ‫و شـاید اطاعت کورکورانه سـران ان از امریکا و وابسـتگی شـدید به ای ‬ ‫ً‬ ‫باعـث شـده اسـت کـه بـا هـر سـازی کـه امریـکا کـوک می کنـد‪ ،‬برقصـد‪ .‬اخیـرا با‬ ‫دسـتور مسـتقیم مقام معظم رهبری‪ ،‬ایران در عکس العملی مناسـب‪ ،‬ورود‬ ‫هرنوع کاالی کره ای به ایران را ممنوع کرده است که این ممانعت‪ ،‬سالیانه‬ ‫میلیاردهـا دالر بـه اقتصـاد کـره جنوبـی خسـارت وارد خواهد کرد؛ تـازه ا گر هم‬ ‫بپذیریم که تصمیم جدید کشورمان‪ ،‬خسارت عمده ای به کره جنوبی وارد‬ ‫نمی کنـد؛ امـا ابعـاد سیاسـی این تصمیم به جا‪ ،‬لطمه حیثیتی جـدی به کره‬ ‫جنوبـی وارد کـرده اسـت‪ .‬بـا اتخـاذ ایـن تصمیـم کـه به یقیـن رشـد و توسـعه‬ ‫کارخانه های سازنده داخلی را موجب خواهد شد‪ ،‬مردم مصرفی ما نیز وادار‬ ‫بـه قناعـت و به خصـوص مصرف مصنوعات داخلی می شـوند که می تواند به‬ ‫اشـتغال زایی در کشـورمان منجـر شـود‪ .‬ایـن اتفـاق مزایـای بسـیاری به همراه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دارد؛ اوال از خار ج شـدن مبالـغ هنگفتـی ارز کشـور جلوگیـری می کنـد؛ ثانیـا‬ ‫اقتصـاد کشـور را بهبـود می بخشـد و حتـی به میـزان قابل توجهـی می تواند در‬ ‫صادرات تولیدات داخلی به کشورهای همسایه موثر باشد و ازاین طریق نیز‬ ‫بـه بنیـه اقتصـادی کشـور به نحو بـارزی کمک می شـود؛ به یقین بـرای نیل به‬ ‫این خواسـته و تحقق دسـتور ارزشـمند رهبری‪ ،‬نیاز اسـت که وزارت صمت‪،‬‬ ‫وزارت بازرگانـی‪ ،‬بانـک مرکـزی و تمـام بانک هـای کشـور‪ ،‬تسـهیالت مناسـبی‬ ‫را در اختیـار تولیدکننـدگان داخلـی قـرار دهنـد؛ به ویـژه وزارت صمـت بایـد‬ ‫تمهیـدات الزم را بـرای واردات مـواد اولیـه بـه کار ببنـدد؛ همچنیـن بانک هـا با‬ ‫اهـدای تسـهیالت مالـی کم بهـره به تولیدکننـدگان قطعات سـاخت کاالهای‬ ‫خانگـی‪ ،‬می تواننـد نقـش مهمـی را در شـکوفایی کارخانه هـای تولیـدی‬ ‫داخلـی و به تبـع ان افزایـش بنیـه اقتصـادی کشـور ایفـا کننـد و در نهایـت بـا‬ ‫رونق این کارخانه ها‪ ،‬نرخ رشـد اشـتغال بسـیار باالتر خواهد رفت؛ اتفاقی که‬ ‫در پـی ان‪ ،‬ثبـات قیمت هـا و عـدم رشـد تـورم و گرانـی حاصـل خواهد شـد‪ .‬ا گر‬ ‫براسـاس امارهای غیررسـمی که اغلب از سـوی رسـانه ها و به نقل از مسئولین‬ ‫کشـوری اعلام می شـود‪ ،‬نگاهـی بیندازیـم؛ در ان هـا مـدام از رکـود کارخانه هـا‬ ‫یـا تولیـد کـم و عـدم کارایـی صد درصـدی کارخانه هـا به واسـطه عمـر زیـاد‬ ‫به کارگیـری از تجهیـزات صحبت می شـود که موجبات بازدهی کمتـر را فراهم‬ ‫اورده؛ درنتیجـه شـکوفایی تولیـدات داخلـی از جنبه هـای گونا گونـی‪ ،‬باعـث‬ ‫رونق کاروکاسبی شده و مشکالت ناشی از تحریم ها‪ ،‬کم اثرتر می شود؛ عامل‬ ‫مهمـی کـه حاصـل ارزشـمند ان‪ ،‬عدم وابسـتگی کشـور بـه صنایـع و تولیـدات‬ ‫خارجـی خواهـد بود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫هدف گذاری برای رشد صنعتی ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت بیـان کـرد‪« :‬به جـای مفهـوم صـادرات بایـد‬ ‫مفهـوم وسـیع تر تجـارت بین المللـی را بـه کار ببریـم و در زنجیره هـای تامیـن‬ ‫بین المللی قرار بگیریم»‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سـید رضا فاطمی امین در نشسـت‬ ‫هیئـت نماینـدگان اتـاق ایـران بابیان این مطلـب‪ ،‬افـزود‪« :‬افق ما باید سـمت‬ ‫توسـعه تجـارت جهانـی باشـد؛ واردات‪ ،‬صـادرات و واسـطه گری در مفهـوم‬ ‫بزرگ تـر تجـارت بین المللـی قـرار می گیرند‪ .‬رشـد ‪ ۱۲‬درصـد در بخش صنعت و‬ ‫معـدن در سـال اینـده را هدف گـذاری کرده ایـم که با اسـتفاده از ظرفیت های‬ ‫داخلـی امکان پذیـر اسـت و همـان رشـد صنعتـی سـال ‪ ۹۷‬اسـت»‪.‬‬ ‫لزوم ثبت همه داروها و تجهیزات در «تیتک»‬ ‫رئیـس سـازمان غـذا و دارو گفـت‪« :‬اصرارمـان این اسـت که همـه داروهـا و‬ ‫ً‬ ‫تجهیـزات الزامـا در سـامانه تیتـک ثبـت شـوند»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ محمدرضـا‬ ‫شانه سـاز درارتباط با فروش دارو در فضاهای مجازی‪ ،‬گفت‪« :‬بسـیاری اقالم‬ ‫دراین فضـا عرضـه می شـود و به فـروش مـی رود کـه بایـد سـاماندهی شـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برخی ازافـراد این مسـئله را کال نقـص؛ و عـده ای نیـز بی مهابـا و عنان گسـیخته‬ ‫از فـروش در فضـای مجـازی دفـاع می کننـد‪ .‬بایـد سـاماندهی شـود و طبـق‬ ‫منطـق عقالیـی سـودش را مـردم ببرنـد و کسـب وکار اینترنتـی هـم براسـاس‬ ‫قانون و مقررات خودش عمل کند‪ .‬نظر سـازمان این اسـت‪ .‬نه با افراط و نه‬ ‫تفریط موافق نیستیم»‪ .‬او افزود‪« :‬اسنپ دکتر و امثالهم وضعیت را افتضاح‬ ‫کرده انـد‪ .‬یکسـری اقلام غیرمجـاز را می فروشـند و کار ناصرخسـرو دراین فضـا‬ ‫انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫قرارگرفتن ‪ ۲۰‬درصد تسهیالت کشور‬ ‫ِ‬ ‫دراختیار صنعت ساختمان‬ ‫وزیـر راه وشهرسـازی گفـت‪« :‬براسـاس قانـون جهـش تولیـد مسـکن‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومـان تسـهیالت معـادل ‪ ۲۰‬درصـد تسـهیالت دراختیـار‬ ‫صنعـت سـاختمان قـرار خواهـد گرفت که ظرفیـت خوبی برای ساخت وسـاز‬ ‫در کشـور اسـت»‪ .‬به گـزارش انـا؛ رسـتم قاسـمی در مراسـم تکریـم و معارفـه‬ ‫مدیـران عامـل پیشـین و جدیـد شـرکت راه اهـن جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫ضمـن تشـکر از سـعید رسـولی (مدیرعامـل پیشـین ایـن شـرکت) کـه موفـق‬ ‫شـده راه اهـن را از یـک شـرکت زیـان ده بـه یـک شـرکت سـودده تبدیـل کنـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬حمل ونقل در هر کشـور مهم ترین مولفه توسـعه اسـت و در بسـیاری‬ ‫از کشـورها سـهم بسـیارباالیی از تولید ناخالص داخلی دارد‪ .‬ا گر حمل ونقل‬ ‫مناسـب وجـود نداشـته باشـد‪ ،‬صـادرات‪ ،‬واردات و جابه جایـی انجـام‬ ‫نمی شـود؛ بنابرایـن حمل ونقـل بنیـاد تحـرک اقتصـادی یـک کشـور اسـت و‬ ‫اهمیـت ان قابل چشم پوشـی نیسـت»‪.‬‬ ‫ماجرای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به طرح تخصیص مابه التفاوت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی و ازاد به صـورت کارت اعتبـاری بـه مصرف کننـده گفـت‪« :‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف نمی شـود؛ بلکه موضوع بحث این اسـت که ثمره ان باید‬ ‫به مصرف کننده تخصیص یابد»‪ .‬به گزارش تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی‬ ‫درخصـوص موضـع مجلـس دربـاره نحـوه مصـرف ارز ‪4200‬تومانـی گفـت‪:‬‬ ‫«در سـال ‪ 97‬و ورود شـوک ارزی بـه اقتصـاد کشـور‪ ،‬نگرانـی مجلـس از بابـت‬ ‫کاالهای اساسـی و کوچک شـدن سـفره مردم بود؛ قراربراین شـدکه مایحتاج‬ ‫مـردم بـا ارز ترجیحـی وارد شـود و به دسـت ان هـا بـا قیمـت پایین تـر برسـد‪ .‬در‬ ‫مشـاهدات میدانـی متوجـه شـدیم قیمتـی که مصرف کننـده بـرای کاال های‬ ‫بـا ارز ترجیحـی می پـردازد بـا انچـه بـرای واردات ان هـا پرداخـت شـده اسـت‪،‬‬ ‫تفـاوت بسـیاری دارد‪ .‬سـال قبـل بـرای بودجـه ‪ 1400‬بـه دولـت پیشـنهاد‬ ‫کردیـم یـا نظـارت هوشـمند و قوی بـر توزیع این ارز ایجـاد کند یا مابه التفاوت‬ ‫قیمـت ارز ترجیحـی و ازاد به صـورت کارت اعتبـاری دراختیـار مصرف کننـده‬ ‫قرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫تثبیت قیمت بلیت هواپیما‬ ‫طبـق اعلام سـازمان هواپیمایـی؛ ایـن سـازمان تصمیمـی جهـت افزایـش‬ ‫قیمـت بلیـت هواپیمـا در دسـتورکار نـدارد و شـرکت های هواپیمایـی‬ ‫موظف انـد درخصـوص نـرخ بلیت هواپیما‪ ،‬براسـاس تصمیمات اتخاذشـده‬ ‫در اخریـن جلسـه شـورای عالی هواپیمایـی عمـل کننـد‪ .‬ایـن سـازمان بـر‬ ‫رعایـت مقـررات ابالغـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا ویـروس کرونـا؛ ازجملـه رعایـت‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی ظرفیت هواپیما تا کید دارد و هرگونه تخطی از اجرای مصوبات‪،‬‬ ‫ابالغیه هـا و دسـتورالعمل ها و سـهل انگاری دراین رابطـه تخلـف محسـوب‬ ‫شـده و شـرکت هایی کـه از اجـرای ایـن مقررات خـودداری کنند این سـازمان‬ ‫نسـبت بـه مجوزهـای پروازی ان شـرکت ها تجدیدنظـر خواهد کرد‪ .‬سـازمان‬ ‫هواپیمایـی کشـوری هیـچ تصمیمـی جهـت افزایـش بلیـت هواپیمـا در‬ ‫دسـتورکار خـود نـدارد و شـرکت های هواپیمایی موظف هسـتند درخصوص‬ ‫نـرخ بلیـت هواپیمـا‪ ،‬طبـق تصمیمـات اتخاذشـده در اخریـن جلسـه‬ ‫شـورای عالی هواپیمایی عمل کنند و فروش باالتر از سـقف نرخ تعیین شـده‬ ‫در جلسـه مذکـور‪ ،‬تخلـف محسـوب می شـود‪ .‬تخلفـات احتمالـی ازطریـق‬ ‫سـایت ‪ www.cao.ir‬قابل دریافـت اسـت و درصـورت احـراز هرگونـه تخلـف‬ ‫بی تردیـد سـازمان از مکانیسـم های قانونـی خـود اسـتفاده خواهـد کـرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2342‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫پیمانرحیمی زاده‪:‬‬ ‫تصویرگری در ایران شغل نیست‬ ‫نراثی‬ ‫نسری ‬ ‫هیچداستانی‬ ‫تخیلینیست‬ ‫ماه هرشب‬ ‫خورشید را‬ ‫دفن می کند‬ ‫و میخ اخر تابوت‬ ‫ِ‬ ‫تند‬ ‫بوی ِ‬ ‫ِ‬ ‫خیال می دهد‬ ‫راوی ذات حقیقت‬ ‫قلم؛ ِ‬ ‫ملکهزمانپور‬ ‫به پایم کاش بنشینی دلم دریای غم دارد‬ ‫هوای ساحلی کرده تو را ای دوست کم دارد‬ ‫دلم تنگ نگاهت شد چو اتش زیر خاکستر‬ ‫به جانم می زند گاهی تنم از درد رم دارد‬ ‫ز دل تنگی دلم اتش فشان درد و بیماری‬ ‫که جوشان و خروشانم دلم بر من ستم دارد‬ ‫تمام مردم شهرم به سیمای غمم خندید‬ ‫چنان اشکم روان گشته صدایم صوت بم دارد‬ ‫نشستم زیر بارانی که بوی تو رسد بر من‬ ‫ببین این حال زارم را لباسم بوی نم دارد‬ ‫به قلب خسته جان دادم بیا بر این دیار من‬ ‫سرایم سبزه می روید دلم چون تو صنم دارد‬ ‫هزاران قصه ی عاشق بگویم هم دلم باشی‬ ‫بگویم از غم اصلی و عشقی که کرم دارد‬ ‫ شیخ علیواشقانیفراهانی*‬ ‫نازنینعالی پور‬ ‫زندگی همه ما ‪...‬‬ ‫یک روزهایی هست که به ان چیزی که می خواهیم‬ ‫بسیار نزدیک می شویم‬ ‫به فاصله قدمی دیگر که بر خواهیم داشت‬ ‫می توانیم ان را به دست بیاوریم‬ ‫و یا در اغوش بگیریم ‪...‬‬ ‫اما‬ ‫ممکن است به طور ناگهانی گردبادی بیاید‬ ‫و باعث شود که صدها قدم به عقب پرت شویم‬ ‫یا شخصی ما را به عقب بیندازد‬ ‫یا به همان نقطه اولی‬ ‫که از همان اول ان راه را شروع کرده ایم‬ ‫اما انجا که اخر راه نیست‪،‬‬ ‫نبایدتسلیمبشویم‬ ‫باید بازهم همان راه را ادامه بدهیم‬ ‫و به سمتش حرکت کنیم؛‬ ‫به طور ی که از دفعه قبل خود‪ ،‬فراتر برویم‬ ‫فقط به یاد بیاور‪،‬‬ ‫ان حسی را که هنگام رسیدن به هدفت داشتی‬ ‫به خاطر تجربه کردن دوباره ان حس‬ ‫به خاطر خوشحال کردن خودت‬ ‫به هیچ وجهتسلیمنشو‪.‬‬ ‫و به سمت رویاهایت حرکت کن‪.‬‬ ‫حتی با وجود تمام گردبادها‪،‬‬ ‫سراب ها و ادم های پیش رو‬ ‫ستارهجلیلی‬ ‫عصرجمعه‬ ‫دوست داشتنمچندین برابرمی شود‬ ‫گویا تو‬ ‫در کوچه پس کوچه های خیالم تکثیر می شوی‬ ‫حضرت ارام دلم‪،‬‬ ‫دلگیر است نبودنت‬ ‫کاش بهاری کنی کوچه دلم را‬ ‫و در خیالم خوش نشینی‬ ‫ای غائب تنها کجایی؟‬ ‫شاتر‬ ‫ما کی هستیم؟‬ ‫(زرد)‬ ‫بازیگر معروف سینما‪ ،‬برای جشن تولد پسرش‬ ‫دوستانش را دور هم جمع کرده با حضور‬ ‫پسرخاله اش در میهمانی از راز مهمی پرده برداشته‬ ‫می شود ‪...‬؛ مبین رستگار‪ ،‬هادی رضایی‪،‬‬ ‫محمدعلی شهیدی‪ ،‬سینا شهری‪ ،‬دنیا عیدیون‪،‬‬ ‫ساالر قدیمی‪ ،‬ساناز گراوند‪ ،‬یلدا محمدپناه‪،‬‬ ‫حسین میالنی‪ ،‬امیر موذنی‪ ،‬میترا مسائلی‪،‬‬ ‫محمدامین مدنی‪ ،‬فریبا موسوی‪ ،‬حامد مقدم‪،‬‬ ‫سینا منتظری و هدیه یادگاری؛ بازیگران قسمت‪2‬‬ ‫ کارگردانی‬ ‫سریالی «ما کی هستیم؟» به‬ ‫نمایش‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مسعود ترابی هستند که برپایه متنی از الناز عطایی‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪ 7‬ابان ماه در «تاالر حافظ»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫هفتـه خوشنویسـی و هفتـه نکوداشـت قلـم را بـر‬ ‫جمیـع نویسـندگان و به خصوص خوشنویسـان‬ ‫تبریـک می گوییـم‪ .‬قلـم چیسـت؟ از امـام‬ ‫صـادق(ع) از معنـی «نـون» سـوال شـد‪ .‬حضـرت‬ ‫فرمودند‪« :‬ان نهری ست در بهشت که خداوند‬ ‫بـه ان فرمـود جامـد بـاش پـس او جامـد گردیـد و‬ ‫مـداد (قلـم) شـد‪ .‬سـپس خدای عزوجـل به قلم‬ ‫فرمود بنویس‪ .‬قلم در لوح محفوظ نوشت انچه‬ ‫واقـع شـد و انچـه تـا روز قیامـت واقـع می شـود‪،‬‬ ‫ایفـای وظیفـه کـرد؛ پـس مـداد (مدادی سـت از‬ ‫نـور) و قلـم (قلمی سـت از نـور) و لـوح؛ لوحی سـت‬ ‫از نـور» و بـه حضـرت صـادق(ع) عـرض شـد بـرای‬ ‫مـا امـر لـوح و قلـم و مـداد را بـه بیانـی کامـل ابـراز‬ ‫کن‪ .‬حضرت فرمود‪« :‬نون فرشته ای سـت که به‬ ‫قلم منتقل می کند و قلم به لوح منتقل می کند‬ ‫و ان فرشته ای ست و لوح به جبرییل و جبرییل‬ ‫بـه انبیـاء و فرسـتادگان الهـی منتقل می کنـد»‪ .‬و‬ ‫همچنیـن شـخصی از امـام صـادق(ع) سـوال‬ ‫کـرد از معنـی (نـون) سـوگند بـه قلـم؛ حضـرت‬ ‫فرمـود‪« :‬خداونـد قلـم را از درختـی در بهشـت‬ ‫افریـد کـه نامـش خلـد اسـت سـپس بـه نهـری از‬ ‫بهشـت فرمـود مـداد بـاش ان نهـر منجمـد شـد‬ ‫و از یـخ سـفیدتر و از عسـل شـیرین تر بـود سـپس‬ ‫بـه قلـم فرمـود بنویـس عـرض کـرد پـروردگارا چـه‬ ‫بنویسـم؟ فرمـود بنویـس انچـه واقـع شـد و انچه‬ ‫تـا روز قیامـت واقـع می شـود پـس قلم نوشـت در‬ ‫برگـه ای کـه از نقـره سـفیدتر و از یاقـوت شـفاف تر‬ ‫است سپس ان را پیچید و در رکن عرش قرار داد‬ ‫بر دهان قلم مهر زد و پس ازان سـخنی نگفت»‪.‬‬ ‫معنـی دو واژه لـوح و قلـم چیسـت کـه از امـام‬ ‫صـادق(ع) سـوال شـد‪ .‬حضـرت فرمـود‪« :‬ان هـا‬ ‫دو فرشـته هسـتند و همانـا خداونـد به وسـیله‬ ‫قلـم حقایـق را اموخـت بـه انسـان انچـه را کـه‬ ‫نمی دانسـت و پیامبـر هـم نیـز خوشنویسـی را‬ ‫به وسـیله قلـم تعلیم داد» و حضـرت علی(ع) نیز‬ ‫ازجملـه خوشنویسـان و دارای تجربـه بی نظیـر‬ ‫در تعلیـم خوشنویسـی بوده انـد؛ لـذا قلـم مبلـغ‬ ‫بنیـادی بی همتـا در تاریـخ بـوده و هسـت و بـر‬ ‫جملگـی نویسـندگان و خوشنویسـان اسـت کـه‬ ‫جایـگاه قلـم و کارافرینـی ان را بـه شایسـتگی‬ ‫شناسـند و قداسـت ان را حفـظ کننـد کـه زمانـی‬ ‫قلم در تاریخ خواهد درخشید که در ابتدا نباید‬ ‫قلم را سیاسـی کرد و دسـت اویز سیاسـیان نباید‬ ‫کـرد امـا بایـد سیاسـی در کالم و مردمـی و والیـی‬ ‫و اسلامی دانسـت کـه صاحب قلـم اول در تزکیـه‬ ‫و اصلاح خویـش برایـد و انـگاه مخاطـب و طالب‬ ‫قلـم هنرجویانـی را داشـته باشـد کـه سـعادت و‬ ‫شـقاوت جامعـه از قلـم اسـت و هیـچ جامعـه ای‬ ‫بی نیـاز از قلـم نیسـت کـه از رسـول خداسـت کـه‬ ‫ب قلم (نویسنده) را روز قیامت در‬ ‫فرمود‪« :‬صاح ‬ ‫میـان تابوتـی از اتـش می اورند و به قلم او بنگرند‬ ‫کـه ان را در چـه راهـی بـه کار گرفتـه اسـت پـس‬ ‫ا گـر ان را در اطاعـت و خشـنودی خداونـد بـه کار‬ ‫گرفته باشـد تابوتش گشـوده می شـود (خوشا به‬ ‫حالـش) و ا گر قلمـش را درراه نافرمانی خدا به کار‬ ‫بـرده باشـد هفتـاد پاییـز در تابـوت می مانـد (و‬ ‫حال شایستگی نخواهد داشت)»‪ .‬بدیهی ست‬ ‫کـه عقل هـای صاحبـان فضیلـت از قلم هایشـان‬ ‫نشـئت می گیـرد و همانـا نخسـتین چیـزی کـه‬ ‫خداونـد افریـد قلـم بـود و انـگاه بـه ان فرمـان داد‬ ‫بنویـس و قلـم هـر انچـه را کـه بایـد خلـق می شـد‬ ‫نوشـت و هـر انچـه را کـه تـا روز قیامـت پیـش‬ ‫خواهـد امـد خواهد نوشـت و اینکـه (مرکب) قلم‬ ‫علمـا (دانشـمندان) از خـون شـهدا برتـر اسـت؛‬ ‫به لحاظ اینکـه قلـم علمـا (دانشـمندان) در رونـد‬ ‫صعـودی و نزولـی همـه جوانـب جامعـه نقـش‬ ‫محـوری داشـته و دارد و خـود قلـم (نوشـتن)‬ ‫ذکات دسـت اسـت و قلـم نعمـت بـزرگ پـروردگار‬ ‫اسـت و ا گـر قلـم نبـود سیاسـت و دیانتـی اسـتوار‬ ‫نمی شـد و زیسـتن خوشـی در روزگار نبـود و ایـن‬ ‫نعمـت الهـی بـر ادمـی قلـم (نوشـتن) اسـت کـه‬ ‫رخدادهـای گذشـتگان را بـرای بازمانـدگان و‬ ‫رویدادهـای اینـدگان می نویسـد و به وسـیله قلم‬ ‫کتاب هـای علمـی و اخالقی و تجربیات همیشـه‬ ‫در تاریـخ می ماننـد و ایـن عقـل نویسـنده در‬ ‫قلـم را به نمایـش می گـذارد و قلب هـا بـا نوشـتن‬ ‫ارامش می گیرد‪ .‬همانا کسـی که قلمی را بتراشـد‬ ‫و بـا ان قلـم بنویسـد چیـزی از علـم و دانـش عطـا‬ ‫می کند خداوند بر او درختی از دنیا و انچه در ان‬ ‫اسـت بهتر باشـد (و قلم) مهم ترین ابزار نوشـتن‬ ‫اسـت کـه در شـرافت و جایـگاه ان گفته انـد‪ :‬قلـم‬ ‫اول چیزی سـت کـه خداونـد افرید و بـه او فرمان‬ ‫داد کـه در کتـاب قـران در سـوره قلم ابتـدا به ذکر‬ ‫ان فرمـوده اسـت (نـون والقلـم و مـا یسـطرون)‬ ‫گفته انـد به ان سـبب نـام قلـم گرفتـه اسـت کـه از‬ ‫اسـلحه خود بریده اسـت چه قلم به معنی قطع‬ ‫اسـت کـه حضـرت علـی(ع) فرمـود‪« :‬بـدان کـه‬ ‫همانـا خـط (خوشـنویس) در تعلیـم (یـاددادن)‬ ‫اسـتاد اسـت و اسـتواری و استمرارش در نوشتن‬ ‫بسـیار و ترکیـب و پیونـددادن مرکبـات حاصـل‬ ‫می شود و ماندگاری ان برای مسلمانان در ترک‬ ‫منهیـات (منکـرات) و مانـدگاری ان قلـم (عمـل‬ ‫به معروف) و مواظبت بر نماز اسـت‪ .‬درمجموع‬ ‫انچـه در شـان قلـم هسـت کـه از ان جـاری‬ ‫می شـود عامـل بـه معروفـات و تـرک محرمـات از‬ ‫منزلـت قلـم و نویسـنده اسـت و اینکـه قلـم یکـی‬ ‫از دو زبـان اسـت کـه قلـم خـود مبلغ اسـت از ازل‬ ‫تـا ابـد و سـپاس خداونـد بلندمرتبـه را کرامـت‬ ‫بخشـید و اموخت به وسـیله قلم انسـان را انچه‬ ‫نمی دانسـت و از حقـوق قلـم ان اسـت کـه هـرگاه‬ ‫اغـاز بـه نوشـتن می کنـد بـا بسـم اهلل الرحمـن‬ ‫الرحیـم بنویسـد و بیـان (سـخن گفتـن) بـرد و‬ ‫گونـه اسـت یکـی سـخن بـا زبـان اسـت و دیگـری‬ ‫بیـان بـا قلـم کـه بیـان زبـان از بیـن مـی رود امـا‬ ‫بیان قلم در تاریخ ماندگار است و همانا ادریس‬ ‫نخستین بار با قلم نوشت» و همچنین حضرت‬ ‫امیرالمومنیـن(ع) فرمـود‪« :‬پـس به درسـتی که‬ ‫در بسـیاری از نویسـندگان صاحب قلـم ازجملـه‬ ‫نویسـنده کتـاب یـا خوشـنویس شـعبه ای از‬ ‫سـلطه طلبی و خودبینـی و بی حوصلگـی و‬ ‫سرسـختی و غـرور‪ ،‬خودرایـی و برتـری نسـبت‬ ‫بـه دیگـر نویسـندگان و خوشنویسـان دارنـد‬ ‫و درنهایـت زمانـی خوشـنویس اسـت کـه‬ ‫خوشـنویس باشـد و همیشـه خویش را به منزله‬ ‫هنرجـو و نویسـنده بدانـد و بـا برخـورداری از‬ ‫اخلاق حسـنه و بـه ظرفیـت اسـتعداد مـردم‬ ‫بنویسد کتابت یا خوشنویسی کند همچنان که‬ ‫انبیـاء الهـی بـه ظرفیت اسـتعداد جامعه سـخن‬ ‫می گفتنـد و عمـل می کردنـد»‪ .‬نویسـندگان‬ ‫خوشـنویس بـا ایـن تجربـه می تواننـد در عرصـه‬ ‫فعالیـت فرهنگـی و هنـری بدرخشـند و مطالـب‬ ‫حکمت امیـز را در قالـب کتـاب هنر خوشنویسـی‬ ‫تجلـی بخشـند کـه همانـا خداونـد زیباسـت و‬ ‫زیبایی را نیز دوسـت دارد‪ .‬قلم شـاخه ای از علم‬ ‫اسـت بایـد قلمـی را به حرکـت دراورد کـه پیـام‬ ‫ان سـازندگی و تالیـف قلـوب و هدایـت جامعـه از‬ ‫تاریکـی به سـوی روشـنایی باشـد؛ همان طورکـه‬ ‫علم بدون ایمان و تقوا ثمره ای نخواهد داشت؛‬ ‫بلکـه علـم گمراهـی خواهـد بـود‪ ،‬قلـم هـم بدون‬ ‫عبـد خدا بـودن و عمـل و تقـوای نویسـندگی‬ ‫و خوشنویسـی گمراهـی خواهـد بـود؛ ا گرچـه‬ ‫تخصـص الزم را در قلـم و خوشنویسـی فرا گرفتـه‬ ‫باشـند‪ .‬قلـم‪ ،‬مقـدس اسـت حفـظ حراسـت و‬ ‫ماهیـت ان را بـر جملگـی ارادتمنـدان قلـم اسـت‬ ‫کـه همیشـه ان را محتـرم بداننـد کـه حیـات و‬ ‫ممـات جامعـه از قلـم اسـت‪ .‬از صاحب قلمـان‬ ‫باتجربـه (خوشنویسـان محتـرم) کـه در فعالیـت‬ ‫فرهنگـی و هنری مسـجد امام رضـا(ع) همکاری‬ ‫الزم را ایفـا می کننـد اظهـار کمـال تقدیـر و تشـکر‬ ‫را داریـم و از خداونـد متعـال صحـت و رسـتگاری‬ ‫جملگـی را خواسـتاریم‪.‬‬ ‫جهـان از قلـم یافـت نـام و نشـان‬ ‫قلـم گـر نبـودی‪ ،‬نبـودی جهـان‬ ‫قلـم دلگشـا و قلـم جان فزاسـت‬ ‫قلـم راه دان و قلـم رهنماسـت‬ ‫* موسس و امام جماعت مسجد امام رضا(ع)‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫«چریکـــه خامـــوش» پیمان رحیمـــی زاده کـــه این روزهـــا در گالـــری «مژده»‬ ‫به تماشاســـت؛ از فریـــادی می گویـــد کـــه گویـــا به گـــوش کســـی نمی رس ــد‪.‬‬ ‫تابلوهایـــی در اندازه هـــای کوچـــک در قاب هایـــی تک نفـــره‪ ،‬زن های ــی‬ ‫را روایـــت می کننـــد کـــه گرفتـــار رنج انـــد‪ .‬سیاه ســـفیدی زمینـــه کـــه لبری ــز از‬ ‫خا کســـتری تند اســـت بر تلخی ســـوژه ها می افزاید؛ اما روح منتقدانه حا کم‬ ‫براثر ســـبب می شـــود مخاطب با کارهـــا هم ذات پنداری کنـــد‪ ،‬هنرمند این‬ ‫اثار معتقد اســـت بازتاب دادن این تلخی الزم اســـت؛ رحیمـــی زاده می گوید‪:‬‬ ‫«بـــرای اصـــاح وضـــع موجـــود زنـــان در دنیـــا چـــاره ای جـــز نمایـــش دادن‬ ‫ان نیســـت»‪ .‬انچـــه بـــر جذابیـــت ایـــن نمایشـــگاه می افزایـــد‪ ،‬فرم های ــی‬ ‫معنا گرا ســـت کـــه پرســـوناژهای رحیمـــی زاده را معاصـــر می کند؛ ســـیب حوا‬ ‫بـــه تیر ممنوعه عشـــق پوســـیده شـــده‪ ،‬یکی یقه لبـــاس دهانش را بس ــته‪،‬‬ ‫بعـــدی به جـــای خود شکســـتن اینـــه شکســـته‪ ،‬در دهـــان دیگـــری تلمب ــه‬ ‫چاه بازکـــن دستشـــویی فرورفتـــه و ‪...‬؛ هنرمنـــد در خلـــق ایـــن موقعیت ه ــا‬ ‫موفـــق بـــوده و به حتم پیشـــینه تصویرســـازی او دراین مهم نقش بســـزایی‬ ‫دارد‪ .‬رحیمـــی زاده می گویـــد‪« :‬تـــم و رویکـــرد این اثـــار را از یکـــی از متن های‬ ‫اقای رضا براهنی الهام گرفته ام؛ اما در ادامه این موضوع را بســـط و توس ــعه‬ ‫دادم و بـــا مضامینـــی که در ذهن داشـــتم همراه کردم‪ .‬تصاویر خلق ش ــده‪،‬‬ ‫برش هایـــی از اتفاقـــات تلـــخ و نابرابری ســـت که طـــی تاریخ در سراســـر دنیا‬ ‫علیـــه زنـــان به وجـــود امـــده و بیانگـــر دردی فروخـــورده اســـت‪ .‬زنـــان اما زیر‬ ‫این فشـــارها همچنان ایســـتاده اند و بـــه راه ادامه می دهنـــد»‪ .‬رحیمی زاده‬ ‫کـــه بیـــش از ‪ ۵۰‬کتـــاب کـــودکان را تصویرســـازی‪ ،‬بیـــش از ‪ ۱۵۰‬جلـــد کت ــاب‬ ‫طراحـــی و جایزه هـــای متعـــددی از ژاپـــن‪ ،‬لهســـتان‪ ،‬المـــان و ‪ ...‬کس ــب‬ ‫کـــرده و بارها اثـــارش در دوســـاالنه های زا گرب و براتیســـاوا به نمایش بوده؛‬ ‫معتقد اســـت‪« :‬تصویرگری در ایران شـــغل مســـتقلی محســـوب نمی ش ــود‬ ‫و تصویرگـــر حرفـــه ای وجود نـــدارد؛ چون قانـــون کپی رایت در ایـــران اعمال‬ ‫نمی شـــود؛ ازاین رو تصویرگر مجبور اســـت از راه های دیگـــر امرارمعاش کند‪.‬‬ ‫متاســـفانه تصویرگـــری هرگـــز نمی توانـــد هزینه های زندگـــی را تامیـــن کند‪.‬‬ ‫دســـتمزدهای تصویرسازی بسیارناچیز اســـت و کفاف زندگی را نمی دهد»‪.‬‬ ‫دراین نمایشـــگاه ‪ ۲۵‬اثـــر که همگی در ســـال ‪ ۲۰۲۰‬و بـــا تکنیک میکس مدیا‬ ‫خلـــق شـــده اند ارائـــه شـــده اســـت‪« .‬چریکه خامـــوش» تـــا ‪ 4‬ابان مـــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در گالـــری «مژده» به نشـــانی ســـعادت اباد‪ ،‬خیابـــان عالمه شـــمالی‪ ،‬کوچه‬ ‫هجدهـــم شـــرقی‪ ،‬پـــا ک ‪ ۲۷‬به نمایـــش اســـت و عالقه منـــدان می توانند با‬ ‫رعایـــت تمام قوانین بهداشـــتی و فاصلـــه اجتماعی از این اثـــار دیدن کنند‪.‬‬ ‫یحییگل محمدی‪:‬‬ ‫برای دبل هت تریک قهرمانی کار سختی داریم‬ ‫ســـرمربی تیم فوتبال پرســـپولیس اعالم کـــرد؛ به زودی دربـــاره علت نا کامی‬ ‫تیمش در لیگ قهرمانان اســـیا به صورت مفصل با هواداران ســـخن خواهد‬ ‫گفـــت‪ .‬به گـــزارش ایســـنا؛ یحیـــی گل محمـــدی بـــا انتشـــار متنی نســـبت به‬ ‫حواشـــی شکســـت تیمش برابر الهالل عربســـتان در یک چهارم نهایی لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا وا کنش نشـــان داد‪ .‬او دراین متن اورده‪« :‬باردیگر از هواداران‬ ‫عزیـــز و همه پرسپولیســـی ها عذرخواهی کـــرده و تا کید می کنم مســـئولیت‬ ‫باخت برعهده بنده اســـت‪ .‬ایـــن نا کامی علل مختلف و متعدد داشـــت که‬ ‫شـــرح ان مفصل اســـت‪ .‬فقط باید اشـــاره کنم بازیکنان تیم دراین ســـال ها‬ ‫تاریخ ســـازی کرده و معـــادالت فوتبالی را با همت و تالش خـــود بر هم زدند‪ .‬‬ ‫در این هفته هـــا ســـخت تـــاش کردنـــد و به شـــدت ناراحت انـــد‪ .‬بـــه زودی‬ ‫مفصل با هواداران عزیز و اصحاب رســـانه ســـخن گفته و پاســـخگو خواهیم‬ ‫بـــود‪ .‬تالش می کنیـــم از نا کامـــی درس گرفته و به شـــرطی موفق می ش ــویم‬ ‫از تهدیـــد فرصـــت بســـازیم‪ .‬می دانـــم در این فوتبـــال بـــرای دبل هت تریک‬ ‫قهرمانـــی کارمـــان بسیارســـخت تر از قبل اســـت؛ اما بـــرای جبران و ش ــادی‬ ‫دل هـــواداران دوبـــاره دســـت روی زانوهـــای خـــود گذاشـــته و بـــا تـــوکل ب ــه‬ ‫خداونـــد و حمایـــت هـــواداران عزیـــز و تالش مضاعـــف‪ ،‬بلند خواهیم ش ــد‪.‬‬ ‫ضمـــن عذرخواهـــی؛ وظیفـــه دانســـتم کـــه از هـــواداران عزیز و کارشناس ــان‬ ‫و رســـانه هایی کـــه تا کنـــون حمایـــت کرده انـــد تقدیـــر و تشـــکر کنیـــم‪ .‬این‬ ‫زیبایی ها و معرفت را به خاطر می ســـپاریم‪ .‬دعا کنید شـــرمنده تان نشویم‪.‬‬ ‫مـــا می جنگیم»‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫ائین پایانی دومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫برترین هـای دومیـن دوره جایـزه ملـی کتـاب سـال جوانـان ‪ 27‬مهـر معرفـی‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬دوره دوم کتـاب سـال جوانـان کـه به تکاپـوی کانـون فرهنـگ‬ ‫و اندیشـه ایرانیـان و بـا پشـتیبانی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫تهران سـامان یافت‪ ،‬روز سه شـنبه ‪ 27‬ام مهرماه هم زمان با اغاز جشـن های‬ ‫هفتـه وحـدت در تـاالر وحـدت بـه ایسـتگاه پایانـی خواهـد رسـید‪ .‬در ائیـن‬ ‫گرامیداشـت برترین هـای ایـن دوره‪ ،‬پدیداورنـدگان ‪ 13‬عنـوان کتـاب در مقـام‬ ‫برگزیـده و ‪ 28‬عنـوان کتـاب در مقـام شایسـته تقدیر‪ ،‬با حضـور بلندپایگانی از‬ ‫دسـتگاه های گونا گـون کشـور‪ ،‬نکـو داشـته خواهنـد شـد‪ .‬بخـش ویـژه کتاب‬ ‫سـال جوانـان نیـز بـه ار ج گـذاری از ناشـران برتـر‪ ،‬نوجـوان برگزیـده‪ ،‬کار گروهـی‬ ‫موفـق جوانـان و جایـزه دبیـر اختصـاص خواهـد داشـت‪ .‬فراتـر از خانـه کتـاب‬ ‫و ادبیـات ایـران کـه مسـئولیت داوری ایـن رویـداد ملـی را بـه دوش کشـید‪،‬‬ ‫معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و صندوق اعتباری هنر نیز‬ ‫از دیگـر همـکاران بودنـد‪ .‬همچنیـن بنیـاد رودکی کـه میزبان فرزانـگان جوان‬ ‫در تـاالر وحـدت اسـت‪ ،‬از دیگـر همراهـان جایـزه ملـی کتـاب سـال جوانـان‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن ائیـن در سـاعت ‪ 15‬سه شـنبه ‪ 27‬مهـر برگـزار می شـود و به دلیـل‬ ‫رعایـت اصـول بهداشـتی‪ ،‬تنهـا از برترین هـا دعـوت به عمـل امـده اسـت و‬ ‫امـکان ورود عالقه منـدان فراهـم نیسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2342‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060317005001961‬مورخـه ‪ 1400/06/31‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شـهرداری رامهرمز به شـماره شناسـه ملی ‪ 14000167611‬نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 3965/08‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 617‬اصلـی واقع در‬ ‫بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬شـهرداری رامهرمـز از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی تاییـد‬ ‫گردیـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بر دعـوی را‬ ‫بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند مالکیـت مانع مراجعه‬ ‫متضـرر بـه مراجـع قضایـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/27 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/446‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پال ک دو اصلی بخش سه رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی اقای جمشـید محمدیان فرزند نجف دارای‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910632597‬بشناسـنامه ‪ 1530‬صـادره از رامهرمـز را برابـر رای شـماره ‪140060317005000622‬‬ ‫مورخـه ‪ 1400/02/25‬تاییـد نمـوده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه لـذا تحدیـد‬ ‫حدود پال ک موصوف بنام مشارالیه تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 240/94‬مترمربع‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬لرکی ابـاد‪ ،‬خیابـان ‪20‬متـری در روز سه شـنبه مورخـه ‪ 1400/08/18‬از سـاعت ‪ 9‬الـی‬ ‫‪12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت انجـام می گیـرد‪ .‬لذا بدینوسـیله به موجب ایـن ا گهی بمالکین یا‬ ‫مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد که عملیات تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت‬ ‫و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی بـا توجه به‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/27 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/447‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پال ک چهار اصلی بخش دو رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی اقای غالمرضا اعتمادی فرزند خسـرو دارای‬ ‫کـد ملـی ‪ 1911082140‬بشناسـنامه ‪ 1‬صـادره از رامهرمـز را برابـر رای شـماره ‪ 140060317005001143‬مورخـه‬ ‫‪ 1400/04/14‬تاییـد نمـوده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه لـذا تحدیـد حـدود‬ ‫پلا ک موصـوف بنـام مشـارالیه تحـت عنـوان ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 141/76‬مترمربـع به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پاسـداران در روز چهارشـنبه مورخـه ‪ 1400/08/19‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪12‬ظهـر بـه‬ ‫اسـتناد ماده ‪ 14‬قانون ثبت انجام می گیرد‪ .‬لذا بدینوسـیله به موجب این ا گهی بمالکین یا مجاورین و‬ ‫صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد که عملیات تحدید حدود و نقشـه برداری در سـاعت و روز مقرر‬ ‫در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی بـا توجـه بـه مـاده ‪20‬‬ ‫قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/27 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/448‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060316011000094‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرند تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای نریمان کا کاویسـی فرزند خیدان به شماره شناسـنامه ‪ 81‬صادره از اسلام اباد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب مغـازه احداثـی در قسـمتی از پلا ک ‪ 1423‬فرعـی از یـک اصلـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 19/02‬مترمربـع واقـع در کرنـد بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه جنـب پمـپ بنزیـن خریـداری از مالـک اقـای رجبعلـی‬ ‫رضای گاوسـوری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫ا گهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان اور استانی‬ ‫در اجـرای تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 8‬تصویب نامـه شـماره ‪/15356‬ت‪36005‬ه ـ هیات محترم‬ ‫وزیـران بدینوسـیله بـه کارفرمـای محتـرم پیمانـکاری شـرکت نماسـرای رضـوان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کارفرمـای محتـرم پیمانـکاری شـرکت کیمیـا گلپـوش گلسـتان فعلا مجهول المـکان‬ ‫یگـردد اقـای زین العابدیـن کاظمـی بـا کـد شناسـایی بیمـه ‪0069606000‬‬ ‫ابلاغ م ‬ ‫ادعـای اشـتغال در کارگاه هـای فوق الذکـر با عنوان شـغلی رفتگر داشـته اند که کمیته‬ ‫بـدوی مشـاغل سـخت و زیـان اور اسـتانی مسـتقر در اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی خراسـان جنوبـی شـغل مذکـور را در زمـره مشـاغل سـخت و زیـان اور تاییـد‬ ‫یگـردد تا خوانـده درصورت‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا موضـوع بدینوسـیله در روزنامـه درج م ‬ ‫اعتـراض حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 15‬روز کاری‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی شهرسـتان طبـس واقـع در خیابـان امـام خمینـی‪ ،‬کوچـه شـهید‬ ‫عظیمـی زاده تحویـل نماینـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض در مهلـت قانونـی‪ ،‬رای مذکور‬ ‫قطعـی و الزم االجـرا می باشـد‪.‬‬ ‫دبیرخانـه مشـاغل سـخت و زیـان اور اسـتانی مسـتقر در اداره‬ ‫م الـف ‪61‬‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان طبـس‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کرند‬ ‫‪/2‬م الف‪113/‬‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مدرک موقت فار غ التحصیلی اینجانب سیدسلیمان موسوی فرزند محب اقا به کد ملی ‪4810073726‬‬ ‫متولد ‪ 1370‬در مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر صادره از دانشگاه ازاد اسالمی واحد رامهرمز‬ ‫به شماره سریال ‪ 2724234‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬از یابنده تقاضا می شود ان را‬ ‫به دانشگاه ازاد اسالمی واحد رامهرمز ارسال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/07/27 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/06-140060318011007046‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا ارمان فـر فرزنـد محمدتقـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2670074324‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 324/34‬مترمربـع‬ ‫مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 80‬مترمربـع پلا ک ‪ 1142‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 201‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـماء بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق قربانعلی کشـت پرور‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/27 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/442‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی وانت اریسـان با شـماره پال ک ایران ‪151 -96‬د‪ 45‬و شـماره موتور ‪ 118J0028134‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAB66TE3GV664259‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گرمسار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند فـروش خـودرو سـواری پرایـد مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایـران ‪664 -55‬ن‪ 76‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 4237019‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290999924‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گرمسار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪411 -96‬د‪ 72‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12887232087‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA59K956518‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫گرمسار‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کامیـون کشـنده ولـوو اف ‪ 12‬بـه رنگ سـفید معمولی مدل ‪ 1380‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪318 -14‬ع‪ 81‬و شـماره موتـور ‪ 259600‬و شـماره شاسـی ‪ YT826192‬بـه مالکیـت مهـدی رحمانـی فرزنـد‬ ‫کاظم با شـماره ملی ‪ 5269519951‬و شماره شناسـنامه ‪ 247‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫تمـام مـدارک موتورسـیکلت متیـن خـودرو مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 45748/565‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ NDR1250322638‬و شماره تنه ‪ NDR125B9073938‬به مالکیت محمد گلزار مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰47‬مـورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملـک سـرخس تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای کاظم سـاالری فرزنـد محمدمهدی به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 235‬صـادره از نیشـابور در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪6687/34‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 41‬اصلـی واقـع در اراضـی بزنـگان محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/27 :‬‬ ‫حجت بصیرت زاده رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمدحسـین خسـروی با وکالت از طرف فرشـید رضا صبوری با شـماره وکالت ‪ 200799‬مورخ ‪ 1400/05/20‬دفترخانه ‪ 53‬مشـهد به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت دودانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیان یـک دربند مغـازه به‬ ‫شـماره پال ک ثبتی ‪ 9747‬فرعی از ‪ 1919‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشـهد که متعلق به موکل نامبرده می باشـد‪ ،‬به علت سـهل انگاری مفقود گردیده اسـت و با بررسـی دفتر امال ک‪ ،‬معلوم شـد‬ ‫دودانگ مشاع از ششدانگ اعیان پال ک مذکور برابر سند انتقال قطعی شماره ‪ 181569‬مورخ ‪ 1383/02/08‬دفتر ‪ 3‬مشهد ذیل دفتر ‪ 1385‬و صفحه ‪ 77‬به نام فرشید رضا صبوری ثبت و سند‬ ‫مالکیت دفترچه ای به شـماره چاپی ‪ 855686‬صادر گردیده اسـت‪ .‬سیسـتم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد و این بخشـنامه به اسـتناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت املا ک صـادر گردیـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می گردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیت نزد خود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‬ ‫م الف ‪502‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای عبدالسلام ناروئی رسـولخانی بـه وکالـت از طـرف اقـای عبدالحکیـم ناروئـی بـه اسـتناد‬ ‫وکالتنامـه ‪ 1396/09/21-20452‬و ‪ 1398/01/18-25245‬دفترخانـه ‪ 67‬زاهـدان و بـه اسـتناد‬ ‫دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 67‬زاهدان‬ ‫رسـیده‪ ،‬مدعی اسـت که سـند مالکیت ‪751432‬الف‪ 95‬ششـدانگ یکباب خانه پال ک ‪24711‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک بلوچسـتان شـهر زاهدان‪ ،‬یاسـر ‪ 10‬ذیل دفتر ‪139620322001009491‬‬ ‫بـه علـت اسباب کشـی از بیـن رفتـه درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتب‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت در یـک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی‬ ‫مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم می باشـد از تاریخ‬ ‫نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به‬ ‫ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت نماینـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/27 :‬‬ ‫حسـینعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان زاهـدان‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪584‬‬ ‫طـرف عباسـعلی ا کبری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم حمیـرا براهوئی نـژاد بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـاء شـهود‬ ‫و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 70‬زاهـدان رسـیده‪ ،‬مدعـی اسـت کـه سـند‬ ‫مالکیـت ‪-908013‬الـف‪ 98‬ششـدانگ نیمه تمـام پلا ک ‪ 22414/583‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬بلـوار ثـاراهلل‪ ،‬ثـاراهلل ‪ 15‬ذیـل دفتـر الکترونیکـی‬ ‫‪ 139620322001000160‬به علت اسباب کشی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت در یـک نوبت‬ ‫ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود یـا انجـام معاملـه‬ ‫نسـبت بـه ملـک مرقـوم می باشـد از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز اعتـراض خـود را به‬ ‫ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت نمایند‬ ‫تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی طبق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/27 :‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زاهدان‪،‬‬ ‫م الف ‪578‬‬ ‫از طرف عباسعلی ا کبری‬ ‫تقدیمنظریه کارشناسی‬ ‫ارائه کننـده‪ :‬نـام‪ :‬علـی‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬میرحسـینی وکیلی‪ .‬نـام پـدر‪ :‬عبدالحسـین‪ .‬شـماره بایگانـی پرونـده‪:‬‬ ‫‪۰۰۰۰۲۸۴‬‬ ‫ً‬ ‫دادورز محتـرم شـعبه هفتـم اجـرای احـکام مدنـی شـوراهای حـل اختلاف شهرسـتان کرمـان احترامـا‬ ‫حسـب خواسـته ان مقـام محتـرم مبنـی بـر بازدیـد و ارزیابـی (قیمت گـذاری) یکدسـتگاه سـواری سـمند بـه‬ ‫شـماره انتظامـی ایـران ‪۱۳۷ -45‬ط‪ ۸۶‬موضـوع پرونـده کالسـه ‪ ۹۹۰۹۹۸۳۴۶۷۷۰۰۳۷۳‬اینجانـب در مـورخ‬ ‫‪ 1400/05/10‬بـا راهنمائـی خانـم ارزو سـعادت (خواهـان) از خـودرو فـوق‪ ،‬متوقـف شـده در پارکینـگ امیرکبیـر‬ ‫یگـردد‪ :‬از‬ ‫واقـع در شـهرک الهیـه (انتهـای بلـوار پزشـک) بازدیـد کـه نتیجـه کارشناسـی بشـرح ذیـل اعلام م ‬ ‫خودرو شـماره فوق با مشـخصات فنی‪ :‬نوع‪ :‬سـواری دوگانه سـوز‪ .‬سیسـتم‪ :‬سـمند‪ .‬تیپ‪ LX-EF7 :‬مدل‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬شـماره موتـور‪ ۱۴۷۸۹۰۰۱۰۱۹ :‬شـماره شاسـی‪ NAACJ1JCAF259432 :‬بازدیـد و مشـاهده گردیـد‪.‬‬ ‫خـودرو موصـوف در لحظـه بازدیـد از قسـمت های بدنـه راسـت (درب جلـو‪ ،‬درب عقـب و گلگیـر عقـب)‪ ،‬سـپر‬ ‫جلـو‪ ،‬درب موتـور (کاپـوت)‪ ،‬شیشـه جلـو‪ ،‬گلگیـر جلـو چـپ‪ ،‬گلگیر عقب چـپ‪ ،‬درب عقب چپ‪ ،‬شیشـه اینه‬ ‫بغـل چـپ‪ ،‬لبـه درب صنـدوق عقـب (جزئـی)‪ ،‬فرورفتگـی و کندگـی جزئـی‪ ،‬چند نقطـه رنـگ در ناحیه جلوی‬ ‫سـقف متحمل خسـارت گردیده که نیاز به بازسـازی و رنگ امیزی دارد‪ .‬السـتیک چر خ ها فرسـوده و نیاز به‬ ‫ً‬ ‫تعویـض دارد‪ .‬بـا عنایـت بـه بررسـی های انجـام شـده و مداقه در جمیع جهات خصوصا نوع‪ ،‬سیسـتم‪ ،‬مدل‬ ‫و وضعیت ظاهری خودرو مذکور و اینکه کیلومتر کارکرد ان در لحظه بازدید عدد ‪ ۱۵۳۲۹۰‬را نشان می دهد‪،‬‬ ‫اینجانب قیمت پایه سـواری سـمند ال ایکس شـماره ایران ‪۱۳۷ -45‬ط‪ ۸۶‬را در حال حاضر و جهت فروش‬ ‫در مزایـده عمومـی مبلـغ ‪ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰‬ریـال معـادل شـصت و پنـج میلیـون تومـان تعییـن و اعلام می نمایـم‪.‬‬ ‫علی میرحسینی وکیلی‪ ،‬شعبه ‪ 7‬اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان کرمان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم طاهـره ناروئـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـاء شـهود و بـه‬ ‫گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 11‬زاهـدان رسـیده‪ ،‬مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت‬ ‫‪۶۴۰۴۵۲‬ب‪ ۹۷‬ششـدانگ یکدسـتگاه اپارتمـان پلا ک ‪ ۲۲۷۱۰/۱۶۵۹۱‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخش یک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬بلـوار جمهـوری دفتـر ‪ ۱۳۹۸۲۰۳۲۲۰۰۱۰۰۳۳۵۳‬به‬ ‫علت جابجایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‪ .‬لذا مراتب به‬ ‫استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت در یک نوبت ا گهی می شود تا چنانچه کسی‬ ‫مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم می باشـد از‬ ‫تاریخ نشر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معاملـه بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت نمایند تا مورد رسـیدگی قرار گیـرد واال پس از‬ ‫انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند ارائه نشود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/27 :‬‬ ‫حسـینعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪583‬‬ ‫زاهـدان‪ ،‬از طـرف عباسـعلی ا کبـری‬ ‫ا گهی صدور مجوز داروخانه‬ ‫در سردشت زیدون‬ ‫ا گهی صدور مجوز‬ ‫داروخانه در شهر منصوریه‬ ‫دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان از کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط جهـت‬ ‫اعطای مجوز مطابق با ماده ‪ ۳‬ائین نامه تاسـیس و امور داروخانه ها در شـهر‬ ‫سردشـت زیدون دعـوت بـه عمـل مـی اورد‪.‬‬ ‫مشخصات شهر سردشت زیدون‪:‬‬ ‫دارای ضریب محرومیت‪۳ :‬‬ ‫حداقل امتیاز‪۲۰۰۰ :‬‬ ‫جمعیـت‪ :‬شـهر سردشـت زیدون ‪ ۱۴۷۱۱‬نفـر ‪ +‬درونـک ‪ ۴۳۱۱‬نفـر ‪ +‬لنگیـرات‬ ‫‪ ۱۰۶۱‬نفـر‬ ‫منطقه‪ ۱۴۰ :‬امتیازی‬ ‫مجموع‪ ۲۰۰۸۳ :‬نفر‬ ‫تاریخ ارائه مدارک‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت ‪1400/08/15‬‬ ‫مکان تحویل مدارک‪ :‬مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانیـد بـا شـماره تلفـن ‪۵۲۸۳۹۰۱۱-13‬‬ ‫داخلـی ‪ ۲۹۲‬در سـاعات اداری تمـاس حاصـل نماییـد‪.‬‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی بهبهـان از کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط جهـت‬ ‫اعطای مجوز مطابق با ماده ‪ 3‬ائین نامه تاسیس و امور داروخانه ها در شهر‬ ‫منصوریـه دعـوت بـه عمـل مـی اورد‪.‬‬ ‫مشخصات شهر منصوریه‪:‬‬ ‫دارای ضریب محرومیت‪5/3 :‬‬ ‫حداقل امتیاز‪120 :‬‬ ‫جمعیـت‪ :‬شـهر منصوریـه ‪ ۵۴۴۱‬نفـر ‪ +‬شـهرک وحـدت (حومـه منصوریـه)‬ ‫‪۶۸۴‬نفـر‬ ‫منطقه‪ 120 :‬امتیاز‬ ‫مجموع‪ ۶۱۲۵ :‬نفر‬ ‫تاریخ ارائه مدرک‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت ‪1400/08/15‬‬ ‫محل تحویل مدارک‪ :‬مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانیـد بـا شـماره تلفـن‪52839011 -13 :‬‬ ‫داخلـی ‪ 292‬در سـاعات اداری تمـاس حاصـل نماییـد‪.‬‬ ‫مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بهبهان‬ ‫مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بهبهان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد یـک و سـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون فوق الذکر‬ ‫امال کـی کـه در هیـات منـدرج در قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان فـردوس مـورد رسـیدگی و رای ان صـادر گردیـده جهـت‬ ‫یگـردد‪:‬‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهی م ‬ ‫‪ -1‬دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی وزارت ورزش و جوانـان‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانـان خراسـان جنوبـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین (با کاربری ورزشی) به مساحت ‪ 1659/07‬مترمربع پال ک ‪ 484‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اقای محمدحسن بخشی باغستانی‪ -‬محل‬ ‫وقوع ملک‪ :‬شهرسـتان فردوس‪ ،‬باغسـتان سفلی‬ ‫‪ -2‬اقـای محمدعلـی نجفیـان فرزنـد ابراهیـم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه باغ منـزل و مغـازه بـه مسـاحت ‪ 1727/75‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4427‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری‬ ‫بالواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی خانـم زهـرا کاوسـیان و همچنیـن از محـل مالکیـت مشـاعی خودشـان‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬باغشـهر اسلامیه‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی(ره)‬ ‫‪ -3‬اقـای محمدحسـن نجفیـان فرزنـد ابراهیـم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه باغ منـزل و مغـازه بـه مسـاحت ‪ 1764/66‬مترمربـع از پلا ک ‪ 4427‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری‬ ‫بالواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی خانـم زهـرا کاوسـیان و همچنیـن از محـل مالکیـت مشـاعی خودشـان ‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬باغشـهر اسلامیه‪ ،‬خیابـان امام خمینـی (ره)‬ ‫‪ -4‬اقـای غالمرضـا صفائـی فرزنـد حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت ‪ 2230/31‬مترمربـع پلا ک ‪ 1235‬فرعـی و ‪ 1236‬فرعی از یک اصلـی بخش یک فـردوس خریداری‬ ‫مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی خانـم تاج الدولـه انصـاری و خانـم جمالیـه مفیدی‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬اسلامیه‪ ،‬اراضی بلده (نزدیک به اسـیای مالحسـین)‬ ‫‪ -5‬اقـای غالمرضـا کوچک نیـا فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از یـک قطعـه بـاغ پسـته ای بـه مسـاحت ‪ 2912/13‬مترمربـع از پلا ک ‪ 769‬فرعـی از سـه اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حاجـی گمنـام‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬شهرسـتان فـردوس‪ ،‬اراضـی مزرعـه خداونـدی‬ ‫‪ -6‬اقای جواد رضائی زال فرزند احمد نسـبت به چهاردانگ مشـاع و اقای اسـماعیل خا کشـور فرزند غالمعلی نسـبت به دودانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪2065/40‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 3250‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیت رسـمی اقای محمدباقر احمـدی زال‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬شـهرک بهـداری‪ ،‬انتهای بلوار‬ ‫سالمت‬ ‫‪ -7‬اقـای محمداسـماعیل یزدان پنـاه فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 500/73‬مترمربـع پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 3041‬اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از اقـای رجبعلـی یزدان پنـاه و خانـم معصومـه ظریفـی‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬میـدان شـهیدصبوری‬ ‫‪ -8‬اقای عباس صنعتی فرزند غالمرضا نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 240/88‬مترمربع از پال ک ‪ 334‬فرعی از دو اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از خانم ربابه‬ ‫زارعیـان‪ -‬محـل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان فاطمیه ‪9‬‬ ‫کهـای ‪ 358‬و از ‪ 367‬اصلی شـهر فردوس بخـش یک فـردوس خریداری‬ ‫‪ -9‬خانـم طاهـره شـکرگزار فرزنـد علی اصغـر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 229/21‬مترمربـع از پال ‬ ‫مع الواسـطه از اقـای کلـوخ چراننـده و همچنیـن از محـل مالکیـت مشـاعی خودشـان‪ -‬محل وقوع ملـک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان شـهدا‬ ‫‪ -10‬اقای مهدی املی فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ 89/43‬مترمربع از پال ک ‪ 56‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه‬ ‫از محل مالکیت رسمی خانم رحمت موحدقدسی نیا‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬باغستان‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬جنب چاه موتور سرهنگ اشراقی‬ ‫‪ -11‬اقای محمدحسـین غفوری فرزند غالمرضا نسـبت به ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 3171/61‬مترمربع از پال ک ‪ 443‬فرعی از سـه اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از محل‬ ‫مالکیت رسـمی اقای علی ا کبر فرقانی‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اراضی و باغات خداوندی‬ ‫‪ -12‬اقای محمدحسین رضائی فر فرزند غالمحسین نسبت به ‪ 3580‬مترمربع (سهم مشاع) از کل ‪ 13312/92‬مترمربع ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ پال ک ‪ 80‬فرعی از ‪ 9‬اصلی بخش یک‬ ‫فردوس‪ ،‬از محل مالکیت رسمی اقای غالمحسین رضائی برون‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬روستای برون‬ ‫‪ -13‬اقای امیرعباس گلستانی فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 609‬مترمربع از پال ک ‪ 18494‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه‬ ‫از محل مالکیت رسمی خانم صدیقه معمارباشی‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اسالمیه‪ ،‬اراضی بلده‬ ‫‪ -14‬اقـای امیـر مالـداری فرزنـد محمدباقـر نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان مشـتمل بر قطعه زمین متصل به مسـاحت ‪ 710/29‬مترمربع از پلا ک ‪ 1438‬فرعی از یک اصلی بخـش یک فردوس‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای غالمعلی ملک نیا‪ -‬محل وقـوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اسلامیه‪ ،‬خیابان ‪22‬بهمن‬ ‫‪ -15‬خانـم فاطمـه نقیـب زاده فرزنـد عبدالحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 717/27‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1438‬فرعـی از یـک اصلـی بخـش یـک فـردوس خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی اقـای غالمعلـی ملک نیـا‪ -‬محـل وقـوع ملـک‪ :‬فـردوس‪ ،‬اسلامیه‪ ،‬خیابـان ‪22‬بهمـن‬ ‫‪ -16‬اقـای محمدرضـا عاملـی فرزنـد حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 1072/03‬مترمربع پلا ک ‪ 1509‬فرعی از یک اصلی بخـش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از‬ ‫محل مالکیت رسـمی اقای سیدحسـن سـیدمحبوب‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اسلامیه‪ ،‬حاشـیه میدان غدیر‬ ‫‪ -17‬اقای جواد جوادی فرزند غالمحسـین نسـبت به ششـدانگ یک قطعه باغ پسـته ای به مسـاحت ‪ 2922/76‬مترمربع از پال ک ‪ 504‬فرعی از سـه اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه از‬ ‫محل مالکیت رسـمی خانم جمالیه مفیدی‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اراضی خداوندی‬ ‫‪ -18‬اقای حسین جنگی فرزند برات نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مغازه و انباری در حال ساخت به مساحت ‪ 208/47‬مترمربع از پال ک ‪ 890‬فرعی از ‪ 2‬اصلی بخش یک فردوس خریداری‬ ‫مع الواسطه از محل مالکیت مشاعی خودشان‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان جواداالئمه ‪1‬‬ ‫‪ -19‬اقای علی ا کبر استوار فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 693/32‬مترمربع از پال ک ‪ 4111‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال بالواسطه (انتقال‬ ‫قهری) از اقای اسـماعیل اسـتوار‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اراضی توکل‬ ‫‪ -20‬خانم زهرا اسـتوار و خانم فاطمه اسـتوار فرزندان اسـماعیل هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت ‪ 711/88‬مترمربع از پال ک ‪ 4111‬فرعی از یک اصلی بخش‬ ‫یک فردوس انتقال بالواسـطه (انتقال قهری) از اقای اسـماعیل اسـتوار‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اراضی توکل‬ ‫‪ -21‬اقـای عبـاس یگانه خا کسـار فرزنـد ولی الـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 1085/87‬مترمربـع از پال ک ‪ 1039‬فرعـی از یک اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه‬ ‫از اقـای علی ا کبـر دیوان بیکـی‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اسلامیه‪ ،‬خیابان شـهیدیمنی‬ ‫‪ -22‬اقای حسن قرائی و اقای غالمرضا قرائی فرزندان اسماعیل هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ 353/42‬مترمربع پال ک ‪ 2458‬فرعی از دو‬ ‫اصلی بخش یک فردوس انتقال مع الواسـطه از خانم عشـرت نجفی‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان ابن سـینا ‪3‬‬ ‫‪ -23‬خانم مریم نبیلی مقدم فرزند حسـین نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 298/51‬مترمربع از پال ک ‪ 4112‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه‬ ‫از محـل مالکیـت رسـمی اقـای حبیب اله قوی بامـداد‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فـردوس‪ ،‬خیابان بعثت ‪17‬‬ ‫‪ -24‬خانم مریم نبیلی مقدم فرزند حسـین نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 298/64‬مترمربع از پال ک ‪ 4112‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسـطه‬ ‫از محـل مالکیـت رسـمی اقای حبیب الـه قوی بامداد‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فـردوس‪ ،‬خیابان بعثت ‪15‬‬ ‫‪ -25‬اقای محمدعلی بیکی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ‪ 220‬مترمربع از پال ک ‪ 8225‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس خریداری مع الواسطه از شرکت‬ ‫تعاونی مسکن بسیجیان فردوس‪ ،‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬خیابان زعفرانیه ‪5‬‬ ‫‪ -26‬اقای امیرمحمد عنبرنژاد فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1433/30‬مترمربع پال ک ‪ 2119‬فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس‬ ‫خریداری مع الواسطه از بانو سلطان جفائی‪ -‬محل وقوع ملک‪ :‬فردوس‪ ،‬اسالمیه‪ ،‬اراضی بلده‪ ،‬موتورپمپ امید‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی این ا گهی نسـبت به امال ک فوق الذکر به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه کثیراالنتشـار و محلی ا گهی‬ ‫و درصورتی که اشـخاص ذی نفع به اراء صادره اعتراضی داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و‬ ‫املا ک فـردوس تحویـل دهنـد و رسـید اخـذ نمایـد‪ .‬معترضیـن از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه باید دادخواسـت اعتراض خـود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی‬ ‫الزم از مرجع مذکور اخذ و به اداره ثبت اسناد و امال ک تسلیم نمایند‪ .‬دراینصورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می باشد‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امال ک ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/12 :‬‬ ‫محمود جهانی مهر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان فردوس‬ ‫م الف ‪400/44‬‬ ‫مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی سپیدار طب ایرانیان‬ ‫به شماره ثبت ‪ 318921‬و شناسه ملی ‪10103544194‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت به عمل می اید تا در ساعت ‪17‬بعدازظهر‬ ‫مـورخ ‪ 1400/08/10‬روز دوشـنبه در محـل شـرکت بـه نشـانی تهـران‪ ،‬زعفرانیـه‪ ،‬خیابان کیایـی دوم‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ 9‬واحـد اول شـرقی حضـور به عمـل اورند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب اعضای هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرس شرکت‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد‪.‬‬ ‫هیئتمدیره‬ ‫شرکت تعاونی سپیدار طب ایرانیان‬ ‫به شماره ثبت ‪ 318921‬و شناسه ملی ‪10103544194‬‬ ‫صورتجلسه‪:‬‬ ‫جلسـه هیئـت مدیـره در مـورخ ‪ 1400/07/22‬در محل شـرکت برگـزار گردید که با تصمیم‬ ‫اعضـای هیئـت مدیـره‪ ،‬برگـزاری مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده جهـت تعییـن‬ ‫مـوارد زیـر تصویـب گردید‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب اعضای هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬انتخاب بازرس شرکت‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد‪.‬‬ ‫هیئتمدیره‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫خرید بیمه تکمیل درمان مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی ایرانشهر و واحدهای تابعه‬ ‫مناقصه شماره ‪400-07-105‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر درنظردارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیمه تکمیل درمان مورد نیاز دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی ایرانشـهر و واحدهای تابعه موردنیاز دانشـگاه را به شـرح اسـناد مناقصه (شـرایط عمومی و اختصاصی)‬ ‫از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای‪ ،‬طبـق شـرایط و اسـناد مناقصـه‪ ،‬وا گـذار نمایـد‪ .‬لـذا شـرکت کنندگان در مناقصـه بایـد دارای صالحیـت‬ ‫انجـام کار از مراجـع ذیصلاح باشـند و جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه می تواننـد از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت به نشـانی الکترونیکی‬ ‫‪ https://setadiran.ir‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیمه تکمیل درمان‬ ‫مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫ایرانشهر و واحدهای تابعه‬ ‫‪400-07-105‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪2/000/000/000‬‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪20/000/000/000‬‬ ‫فروش اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ نشر ا گهی مورخ ‪ 1400/07/25‬لغایت ‪ 1400/07/28‬ساعت ‪19:00‬‬ ‫جلسـه توجیحی‪ :‬هر یک از شـرکت کنندگان که نسـبت به مفهوم اسـناد و مدارک مناقصه ابهامی داشـته باشـند می توانند راس ساعت ‪10:00‬صبح‬ ‫مـورخ ‪ 1400/07/27‬بـه نشـانی‪ :‬سیسـتان و بلوچسـتان‪ ،‬شهرسـتان ایرانشـهر‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬امـام خمینـی ‪ ،46‬سـتاد مرکـزی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی ایرانشـهر‪ ،‬دفتر مدیریت پشـتیبانی شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت پیشنهادات‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/07/29‬لغایت تا ساعت ‪ 15:00‬مورخ ‪1400/08/09‬‬ ‫جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬راس ساعت‪10:00‬صبح مورخ‪1400/08/10‬‬ ‫ بدیهی است به پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬می بایسـت بـه صـورت واریـز نقـدی بـه حسـاب سـپرده ‪ 66352800‬نـزد بانـک رفـاه کارگـران شـعبه خاتم االنبیـاء(ص)‬ ‫ایرانشهر کد‪ 797‬به نام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر یا ضمانتنامه بانکی موردقبول کارفرما (می بایست ذی نفع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشـتی درمانی ایرانشـهر) که در پا کت "الف" در بسـتر سـامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشـانی الکترونیکی ‪ https://setadiran.ir‬ارائه گردد‪.‬‬ ‫قیمـت‪ ،‬نحـوه واریـز و محـل دریافـت اسـناد مناقصه‪ :‬جهت خرید اسـناد می بایسـت مبلـغ ‪400/000‬ریال (به حـروف چهارصدهزار ریـال) به صورت‬ ‫جدا گانه به شماره حساب ‪ 2138532636001‬به نام درامد وجوه اختصاصی درمانی غیرقابل برداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی ایرانشـهر نزد بانک رفاه شـعبه مرکزی ایرانشـهر واریز نموده و جهت دریافت اسـناد مناقصه می توانند از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به نشانی الکترونیکی ‪ https://setadiran.ir‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ هزینه خرید اسناد به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد‪.‬‬‫ مالک اعالم برنده مناقصه به تشـخیص اعضاء کمیسـیون مناقصه می باشـد و دانشـگاه در رد یا قبول هر یک از پیشـنهاد قیمت واصله‬‫مختار بوده و دراین خصوص شرکت کنندگان در مناقصه‪ ،‬هرگونه ادعا در ارتباط با اعالم کمترین قیمت پیشنهادی و برنده بودن را از خود‬ ‫سلب اعالم می نمایند‪.‬‬ ‫محلتحویلپیشنهادات‪:‬شرکت کنندگاندر مناقصهمی بایستپیشنهاداتخودرادر بسترسامانهتدارکاتالکترونیکدولتبارگذارینمایند‪.‬‬ ‫ به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و امضاء و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫شماره تماس جهت دریافت اطالعات‪05437213891:‬‬ ‫ سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده و می بایست جهت دریافت اسناد اقدام نمایند‪.‬‬‫ هزینه چاپ ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬‫م الف ‪616‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1209426‬‬ ‫روابط عمومیدانشگاهعلوم پزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیایرانشهر‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2342‬‬ ‫شهردار مالرد خبر داد؛‬ ‫اصالح هندسی خیابان درختی (جاده مرگ)‬ ‫به قید فوریت‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شهردار مالرد از اصالح هندسی خیابان درختی خبر داد و گفت‪« :‬بلوار امام رضا(ع) (محور‬ ‫چیتگر) مهم ترین محور جنوبی شهر مالرد تلقی شده و نقطه اتصال مالرد به صفادشت و‬ ‫اشتهارد است که متاسفانه قسمت درختی این بلوار (حصارک غفاری) از نقاط حادثه خیز‬ ‫ً‬ ‫شهرسـتان بـوده کـه مکـررا تصادفـات نا گـواری در ان محور اتفاق افتـاده و به جاده مرگ نیز‬ ‫معـروف اسـت»‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای شـهر و شـهرداری‬ ‫یسـت که بر کرسـی شهرداری‬ ‫مالرد؛ مهندس محمد بهمنی؛ شـهردار تازه نفس‪ ،‬چندروز ‬ ‫ً‬ ‫تکیه زده و رسما فعالیتش را اغاز کرده است‪ ،‬وی در بازدیدی که از بلوار امام رضا(ع) (محور‬ ‫چیتگـر)‪ ،‬مسـیر ملارد بـه صفادشـت داشـت‪ ،‬نسـبت به تعریض این محـور تا کید کـرده و با‬ ‫دسـتور بـه معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیـک شـهرداری‪ ،‬اجرای تعریـض ان محور اغاز شـد‪.‬‬ ‫وی دراین بـاره افـزود‪« :‬عملیـات اجرایـی تعریـض ایـن جـاده حدفاصـل تقاطـع خیابـان‬ ‫ایـت اهلل رفسـنجانی تـا پلیـس راه صفادشـت در فـاز اول‪ ،‬مخلوط ریـزی و زیرسـازی شـامل‬ ‫تسـطیح‪ ،‬اب پاشـی و رگالژ و کمپکـت ان بـه مقـدار تقریبـی ‪ ۲۱۰۰‬مترمکعـب توسـط واحـد‬ ‫امانـی معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیک انجام و درحال اماده سـازی جهت روکش اسـفالت‬ ‫اسـت کـه امیدواریـم بـه قیـد فوریـت از تصادفاتی که در این محور شـاهد ان بودیم‪ ،‬کاسـته‬ ‫شود»‪ .‬شهردار مالرد بااشاره به اینکه اقدامات عمرانی و خدماتی باید براساس نیازسنجی‬ ‫شـهروندان صورت گیرد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬ا گر برنامه ریزی مجموعه مدیریت شـهری در‬ ‫قالـب پروژه هـای عمرانـی و خدماتـی ایـن شـهر با اولویت بندی و نیازسـنجی به مرحله اجرا‬ ‫دراید‪ ،‬تامین و فراهم سـاختن نیازهای زیربنایی شـهروندان امری سـهل و اسـان اسـت که‬ ‫ضرورت دارد مسئولین شهری به این امر مهم اهتمام ورزند»‪ .‬بهمنی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شریف شهر مالرد‪ ،‬مجموعه مدیریت شهری‬ ‫و کارکنـان شـهرداری تمـام تـوان خود را به کار خواهد بسـت»‪.‬‬ ‫انجام مرحله دوم طرح جمعه های جهادی در شهر مالرد‬ ‫مرحل ــه دوم ط ــرح محله مح ــور جمعه ه ــای جه ــادی ب ــا ه ــدف افزای ــش رف ــاه و‬ ‫رضایت مندی ش ــهروندان در س ــطح شهر مالرد و درراس ــتای تحقق دستورات مهندس‬ ‫بهمنی (ش ــهردار م ــارد) به اجرا درام ــد‪ .‬به گزارش مدیری ــت ارتباطات و ام ــور بین الملل‬ ‫ش ــورای اس ــامی و ش ــهرداری م ــارد؛ این طرح جهادی ب ــا همکاری نیروه ــای معاونت‬ ‫خدم ــات ش ــهری و س ــازمان فضای س ــبز همچنین حضور محس ــنی (مع ــاون خدمات‬ ‫ش ــهری) و جباری (مدیر سازمان فضای سبز ش ــهرداری مالرد) از ساعات اولیه صبح روز‬ ‫جمع ــه در میدان گل ها و خیابان ‪۲۰‬متری مارلیک اغاز و به صورت جهادی انجام ش ــد‪.‬‬ ‫طرح جمعه های جهادی در حوزه حریم نیز اجرا می شود‬ ‫ف ــاز دوم ط ــرح محله مح ــور جمعه ه ــای جه ــادی نی ــز ب ــا ه ــدف افزای ــش رف ــاه و‬ ‫نط ــرح که با‬ ‫رضایت من ــدی ش ــهروندان این ب ــار در ح ــوزه حری ــم عملیاتی ش ــد‪ .‬در ای ‬ ‫حضـــور محســـنی (معـــاون شـــهردار) و کارکنان امور شـــهری شـــهرداری مـــارد در جاده‬ ‫لم اب ــاد به اج ــرا درام ــد‪ ،‬این مس ــیر به طورکام ــل پا ک س ــازی و بهس ــازی می شـــود‪.‬‬ ‫شـــایان ذکر اســـت؛ این طرح جهـــادی ادامه داشـــته و در دیگر نقاط شـــهر و حوزه حریم‬ ‫نی ــز به اج ــرا درخواه ــد امد‪.‬‬ ‫تجلیل از سبزپوشان عرصه امنیت و اسایش در شهر مالرد‬ ‫با فرارسیدن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در فرمانداری شهرستان‪ ،‬مراسم تجلیل‬ ‫از فرماندهـان نیـروی انتظامـی برگزار شـد‪ .‬به گـزارش مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری ملارد؛ ایـن مراسـم بـا حضـور برنجـی (فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫ملارد)‪ ،‬یزدان یـار (معـاون فرمانـدار)‪ ،‬بهمنی (شـهردار مالرد) و بحری (نایب رئیس شـورا)‬ ‫و کلیـه فرماندهـان نیـروی انتظامـی صـورت گرفـت‪ .‬بحـری ضمـن تبریـک ایـن روز بـه‬ ‫سبزپوشـان مدافـع امنیـت و همچنیـن بهمنـی نیـز بـا تبریـک و خداقـوت بـه حاضریـن و‬ ‫نیـروی انتظامـی‪ ،‬امادگـی شـهرداری ملارد را بـرای هرگونـه خدمـات بـه نیـروی انتظامـی‬ ‫اعلام کردنـد‪ .‬در پایـان نیـز به رسـم یادبود لوح تقدیری به فرماندهان حاضر تقدیم شـد‪.‬‬ ‫عزم جدی شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫درراستای برطرف کردن مشکل ارامستان‬ ‫هفدهمین جلسـه شـورای اسالمی شـهر مالرد به ریاست‬ ‫علی بحری و با حضور اعضای شورا برگزار شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫ایـن جلسـه کـه بـا حضـور فرمانـده سـپاه و مدیـر خدمـات‬ ‫درمانـی بسـیجیان اسـتان تهـران برگـزار شـد تصمیماتـی‬ ‫درخصوص افزایش سرانه درمانی و بهداشتی با همیاری‬ ‫سـپاه و بخـش خدمـات درمانی بسـیجیان اسـتان تهران‬ ‫اخـذ شـد‪ .‬نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر ملارد‬ ‫پـس از ایـن جلسـه و توضیحـات مدیرعامـل سـازمان‬ ‫ارامسـتان های شـهرداری ملارد به عنـوان میهمـان دوم‬ ‫ایـن جلسـه‪ ،‬از عـزم جـدی شـورای شـهر ملارد بـرای رفـع‬ ‫مشکالت و نواقص ارامستان شهر مالرد خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه مـوارد و محدودیت هایـی کـه دراین خصـوص‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ان شاءاهلل تصمیماتی که دراین زمینه گرفته‬ ‫شـده در اینـده ای نزدیـک شـاهد رفـع نقایـص خواهیـم‬ ‫بـود»‪ .‬در ادامـه جلسـه اعضـای شـورای اسلامی شـهر‬ ‫ملارد سـه مورد از دسـتورکار این جلسـه را موردبحـث و‬ ‫تبادل نظـر قـرار دادنـد کـه مـواردی همچـون اعلام وصول‬ ‫صورت جلسـه شـماره ‪ 14‬شـورا و بررسـی مغایرت هـای‬ ‫ان‪ ،‬تصمیم گیـری درخصـوص پرونده هـای ارسـالی بـه‬ ‫شـورا و همچنیـن تفریـغ بودجـه سـال ‪ 1399‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی از شـهردار شـهر ملارد موضوعاتـی مثـل‬ ‫مشکالت اب های سطحی‪ ،‬توافقات برای رفع مشکالت‬ ‫ارامسـتان‪ ،‬اسـفالت و بهسـازی معابـر سـطح شـهر و دیگـر‬ ‫مـوارد را درخواسـت کردنـد کـه شـهردار شـهر ملارد نیـز‬ ‫توضیحاتـی را ارائـه داد و ابـراز امیـدواری کـرد در اینـده ای‬ ‫نزدیـک شـاهد مرتفع شـدن ایـن مشـکالت و موضوعـات‬ ‫مطروحـه خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫به مناسبت روز عصای سفید انجام شد؛‬ ‫تجلیل از همکار نابینا در شهرداری مالرد‬ ‫با حضور بهمنی (شـهردار مالرد)‪ ،‬بحری (نایب رئیس شـورای اسلامی شـهر) و کاووسی (معاونت‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی) از همـکار نابینـا حیـدر نیکفـر تجلیـل کردنـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شـورا و شـهرداری مالرد؛ روز عصای سـفید نام گذاری شـده اسـت‪ .‬درهمین راسـتا‬ ‫شهردار مالرد و نایب رئیس شورای اسالمی شهر مالرد و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری با‬ ‫حضـور در محـل کار همـکار روشـن دل‪ ،‬جنـاب اقای حیدر نیکفر از ایشـان تجلیل کرده و به رسـم‬ ‫یادبود‪ ،‬با اهدای لوح سـپاس و دسـته گل از زحمات ایشـان قدردانی شـد‪.‬‬ ‫عملیات الیروبی و نخاله برداری گسترده در نقاطی از شهر مالرد‬ ‫تنظیـف شـهر یکـی از وظایـف ذاتـی شـهرداری به خصـوص معاونـت خدمـات شـهر و‬ ‫زیست محیطی ست که درجهت خدمت رسانی به شهروندان گرامی‪ ،‬معاونت خدمات‬ ‫شـهر و زیسـت محیطی شـهرداری به صـورت شـبانه روزی درحـال اجـرای خدمات اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل شـورای شـهر و شـهرداری ملارد؛ معاونت‬ ‫خدمات شـهر و زیسـت محیطی شـهرداری که یکی از ارکان خدمات رسـان شـهرداری به‬ ‫شـهروندان ب هشـمار می اید درراسـتای تداوم خدمت رسـانی‪ ،‬در مناطقی از سـطح شـهر‬ ‫اقداماتـی ب هشـرح ذیـل صـورت داده اسـت‪:‬‬ ‫‪ -1‬باتوج هبـه اغـاز فصـل پاییـز و ریـزش بارش های فصلی‪ ،‬به همت کارکنان سـخت کوش‬ ‫معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری‪ ،‬عملیـات الیروبـی و جمـع اوری لجن هـای انهـار‬ ‫جـاده لم ابـاد عملیاتـی شـد کـه بـا الیروبـی این مسـیر‪ ،‬هدایـت اب هـای سـطحی هنـگام‬ ‫بارندگـی به سـهولت انجـام می شـود‪.‬‬ ‫‪ -2‬درهمین راسـتا الیروبی و جمع اوری لجن های انهار قشلاق‪ ،‬روبروی تاالر محمد نیز‬ ‫انجام شده تا به هنگام ریزش نزوالت اسمانی‪ ،‬اب های سطحی به سهولت به مناطق‬ ‫پایین دست هدایت شده و دیگر شاهد اب گرفتگی در این مناطق نباشیم‪.‬‬ ‫‪ -3‬همچنین به منظور افزایش بهداشت عمومی شهر و زیباسازی شهری‪ ،‬کار تسطیح‬ ‫و جمـع اوری نخالـه توسـط خودروهـای با کت از زمین های خالی واقـع در خیابان ورزش‬ ‫انجام شـده است‪.‬‬ ‫نبـردن حیوانـات مـوذی (مـوش) در شـهرک‬ ‫‪ -4‬ادامـه طـرح طعمه گـذاری‪ ،‬جهـت ازبی ‬ ‫طالییه و بهاره شـرقی توسـط کارکنان امور شـهری شـهرداری مالرد از دیگر اقدامات این‬ ‫معاونت اسـت‪.‬‬ ‫هم ا کنـون شستشـوی انهـار و جوی هـای بلـوار راغـب‪ ،‬حدفاصـل خیابـان مصیـب زاده تا‬ ‫بلـوار مطهـری شـرقی توسـط کارکنـان اداره خدمات شـهری شـهرداری مالرد انجام شـد‪.‬‬ ‫شستشوی انهار و جوی های بلوار راغب‬ ‫درهمین راسـتا اجـرای عملیـات شستشـوی انهـار در سـطح شـهر درحال انجـام اسـت و‬ ‫اجرای عملیات کاشت گل و گیاه و نهال در سطوح فضای سبز شهری مالرد‬ ‫درراستای اجرای تقویم باغبانی در فصل پاییز در شهر‪ ،‬گوشه ای از اقدامات درخصوص‬ ‫بازپیرایی سـطوح فضای سـبز مالرد صورت پذیرفت‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور‬ ‫بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری مالرد؛ درراسـتای اجرای تقویم باغبانی در فصل‬ ‫پاییـز در شـهر ملارد‪ ،‬گوشـه ای از اقدامـات درخصـوص بازپیرایـی سـطوح فضـای سـبز‬ ‫شـامل اماده سـازی بسـتر و کاشـت گل کلم و رزماری و الوان در بلوار اندیشه‪ ،‬اماده سازی‬ ‫بستر و کاشت گل داودی و شمشاد و درخت سرو خمره ای در بلوار نیایش‪ ،‬اماده سازی‬ ‫بستر و کاشت گل کلم و گل رز و درختچه زینتی در بلوار دکتر حسابی‪ ،‬اماده سازی بستر‬ ‫و کاشـت گل کلـم در محوطـه شـهرداری‪ ،‬چاله کنـی و کاشـت نهـال در بلـوار ارغـوان و ‪...‬‬ ‫به صورت مسـتمر و روزانه درحال اجراسـت‪.‬‬ ‫استمرار گل کاری و کاشت نهال در سطح شهر‬ ‫کاشـت گل و گیاه هـای دائمـی و هـرس و وا کاوی نهال هـای میادیـن شـهر توسـط فضای‬ ‫سـبز شـهرداری ملارد ادامـه دارد‪ .‬درراسـتای خدمت رسـانی بیشـتر و زیباسـازی فضـای‬ ‫شـهری‪ ،‬رنگ امیـزی جـداول خیابـان شـیوا در مارلیـک‪ ،‬وا کاوی و کاشـت گل هـای‬ ‫دائمـی در بلـوار رسـول ا کـرم(ص) کـه خالـی از گل بـود و عملیـات فرم دهـی یـا هـرس سـبز‬ ‫بوته های گل های دائمی و درختچه های زینتی در بلوار ارغوان و بوسـتان اباصالح واقع‬ ‫در مارلیـک و همچنیـن عملیـات وجیـن علف های هـرز و پابیل باغچه هـا و اجرای هرس‬ ‫ً‬ ‫فـرم درختچه هـا در میـدان اطلـس مجـددا درحال اجراسـت و پـس از مرتب سـازی بسـتر‬ ‫میدان عملیات وا کاری گل و گیاهان داخل میدان صورت می پذیرد‪ .‬شایان ذکر است؛‬ ‫یسـت کـه دسـتخوش تغییـرات و تخریـب زیـاد‬ ‫میـدان اطلـس ازجملـه میادیـن شهر ‬ ‫توسـط معتادیـن متجاهر اسـت‪.‬‬ ‫نصب تابلو در ایستگاه های تا کسی شهر مالرد‬ ‫درراسـتای ایجـاد نظـم و سـاماندهی ایسـتگاه های تا کسـی تحت نظـارت سـازمان و‬ ‫به جهـت رعایـت حـال تا کسـی داران و شـهروندان و مشـخص کردن محـدوده ایسـتگاه‬ ‫تا کسـی‪ ،‬عوامـل بازرسـی نظـارت سـازمان بـا همـکاری عوامـل زحمتکـش واحـد ترافیـک‬ ‫شـهرداری‪ ،‬اقـدام بـه نصـب تابلـوی ایسـتگاه تا کسـی در خـط تحت نظـارت سـازمان در‬ ‫ایسـتگاه میـدان گل هـا کردنـد‪.‬‬ ‫خط کشی در ایستگاه های تا کسی و اتوبوس با جدیت و قوت ادامه دارد‬ ‫همچنیـن خط کشـی محـل ایسـتگاه های تا کسـی و اتوبـوس در سـطح شـهر به منظـور‬ ‫رعایت حال تا کسی داران و شهروندان درحال انجام است‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات‬ ‫و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری ملارد؛ مشخص شـدن محدوده ایسـتگاه‬ ‫تا کسی و اتوبوس ها در محل ایستگاه ها و رعایت خودروهای دیگر برای عدم پارک کردن‬ ‫در ایـن مک ان هـا‪ ،‬کـه هـم از حجـم ترافیـک می کاهـد و شـهروندان شـهر نیـز می تواننـد بـا‬ ‫حضـور در محل هـای خط کشی شـده از خدمـات حمل ونقـل عمومـی اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫درراسـتای ایجـاد نظـم و سـاماندهی ایسـتگاه های تا کسـی و اتوبـوس تحت نظـارت‬ ‫سـازمان و مشـخص کردن محـدوده ایسـتگاه تا کسـی و اتوبـوس‪ ،‬عوامـل بازرسـی نظـارت‬ ‫سـازمان بـا همـکاری عوامـل زحمتکـش واحـد ترافیـک شـهرداری اقـدام به خط کشـی در‬ ‫خـط تحت نظـارت سـازمان در ایسـتگاه اتوبـوس سراسـیاب بـه ازادی کردنـد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی به مناسبت هفته ناجا‬ ‫در بخـش دیگـری به همـت سـازمان مدیریـت حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری ملارد‪،‬‬ ‫همایـش تجلیـل و قدردانـی از نمونه هـای ترافیکـی به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه ناجا‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ایـن مراسـم در سـالن اجتماعـات پلیـس راهـور شهرسـتان ملارد بـا حضـور‬ ‫حسـین فالح نـژاد (رئیـس سـازمان مدیریـت حمل ونقـل بـار و مسـافر شـهرداری)‪ ،‬جناب‬ ‫سرهنگ طاهری (رئیس پلیس راهور مالرد) و جمعی از زحمتکشان و عوامل ترافیکی و‬ ‫حمل ونقـل برگـزار شـد‪ .‬حسـین فالح نـژاد طی سـخنرانی خـود ضمن گرامیداشـت هفته‬ ‫نیـروی انتظامـی و تبریـک ویـژه بـه تمامـی عزیـزان در ایـن عرصـه‪ ،‬از عوامـل ترافیکـی و‬ ‫حمل ونقل شهری نیز قدردانی کرد و برای یکایک این عزیزان ارزوی سالمتی و بهروزی‬ ‫داشـت‪ .‬در انتهـای ایـن مراسـم بـا اهـدای لـوح و تقدیرنامـه از نمونه هـای ترافیکـی و‬ ‫تالش گـران ایـن عرصـه قدردانـی به عمـل امـد‪.‬‬ ‫عملیات لکه گیری در محور چیتگر بلوار امام رضا؟ع؟‬ ‫به همـت معاونـت زیربنایـی و ترافیکـی شـهرداری ملارد‪ ،‬عملیـات لکه گیـری در محـور‬ ‫‪20‬تـن اسـفالت اجرایـی شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫چیتگـر بلـوار امـام رضـا(ع) بـه میـزان ‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری ملارد؛ درجهـت رفـع مشـکالت‬ ‫تـردد وسـائط نقلیه و ایمن سـازی در محـور چیتگـر بلـوار امـام رضـا(ع) حدفاصـل گلـزار‬ ‫شـهدا تا انتهای محدوده درختی‪ ،‬عملیات لکه گیری اسـفالت با مصرف ‪ ۲۰‬تن اسـفالت‬ ‫بـه متـراژ ‪ ۲۰۰‬مترمربـع اجـرا و به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬باتوج هبـه تا کیـد بهمنـی (شـهردار‬ ‫یبـر نظـارت و تسـریع در انجـام ایـن عملیات‪ ،‬درراسـتای ایمن و بهینه سـازی‬ ‫ملارد) مبن ‬ ‫بیشتر و بهتر این محور‪ ،‬اسماعیل ابراری (معاون شهردار در امور زیربنایی و ترافیک) در‬ ‫طـی ایـن عملیـات حضـور داشـته و نظـارت کافـی نیـز صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫روکش اسفالت خیابان کاشانی به پایان رسید‬ ‫همچنیـن اجـرای عملیـات روکـش اسـفالت در خیابـان کاشـانی حدفاصـل خیابـان دکتر‬ ‫حسـابی تـا تقاطـع خیابان امام حسـین(ع) با تلاش و همت شـبانه روزی عوامل اجرایی‬ ‫معاونـت امـور زیربنایـی و ترافیک به پایان رسـید‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2342‬‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫سینا غریب‬ ‫کاهش ‪4.5‬درصدی مصرف انواع فراورده های نفتی‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه گلسـتان از کاهـش‬ ‫حـدود ‪4.5‬درصـدی مصـرف انـواع فراورده هـای نفتـی در شش ماهه نخسـت‬ ‫سـال ‪ 1400‬نسـبت به مـدت مشـابه سـال قبـل (‪ )99‬در اسـتان گلسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه‬ ‫گلسـتان؛ عیسـی افتخـاری ضمـن اعلام ایـن خبـر افـزود‪« :‬در ایـن بـازه زمانـی‬ ‫(شش ماهه نخسـت سـال ‪ )1400‬میـزان ‪647‬میلیـون و ‪600‬هزار لیتـر انـواع‬ ‫فراورده هـای نفتـی در اسـتان گلسـتان مصـرف شـده اسـت»‪ .‬وی سـپس‬ ‫باتوج هبـه ورود بـه فصـل سـرما و احتمـال بـرودت دمـای هـوا گفـت‪« :‬شـرکت‬ ‫ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقه گلسـتان با تدابیـر اتخاذشـده امادگی‬ ‫کامـل بـرای عرضـه و توزیـع سـوخت در فصـل سـرما و شـرایط اضطـراری را‬ ‫دارد و کلیـه امکانـات دراختیـار را بـه کار می گیـرد تـا بهتریـن شـرایط جهـت‬ ‫سوخت رسـانی روان و جلـب رضایتمنـدی مـردم شـریف اسـتان را فراهـم‬ ‫کند»‪ .‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان همچنین‬ ‫باتوج هبـه اجـرای طـرح توزیـع الکترونیکـی نفـت سـفید و گاز مایـع ازطریـق‬ ‫زیرسـاخت بانکـی از مصرف کننـدگان نفـت سـفید و گاز مایـع شـامل خانـوار‪،‬‬ ‫اصناف و صنایع درخواست کرد بامراجعه به سامانه درخواست فراورده های‬ ‫نفتی (سـدف) به ادرس ‪ NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR‬در قسـمت‬ ‫ثبت خانوار‪ ،‬نسـبت به تکمیل اطالعات خواسته شـده و معرفی کارت بانکی‬ ‫خـود اقـدام کننـد تـا نسـبت بـه تخصیـص سـهمیه انـان اقـدام شـود‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ ۶۶۴‬معتاد متجاهر در گرگان‬ ‫رئیس پلیـس مبـارزه بـا‬ ‫مـواد مخـدر گلسـتان از‬ ‫دسـتگیری ‪ ۶۶۴‬معتـاد‬ ‫متجاهر در گرگان خبر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ مجیـد زائـری‬ ‫نبـردن‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای از بی ‬ ‫گرایـش بـه مصـرف مـواد‬ ‫مخـدر بایـد عـزم عمومـی در خانواده هـا و جامعـه بـه کمـک نیـروی انتظامـی‬ ‫و اقدامـات بازدارنـده بیایـد کـه این مهم با توسـعه ا گاهی مردمی تحقق پیدا‬ ‫می کنـد»‪ .‬او جمـع اوری برخـورد بـا معتـادان متجاهـر را مطالبه مسـتمر مردم‬ ‫عنـوان کـرد و گفت‪« :‬درهمین راسـتا طرح پا ک سـازی نقاط الـوده و جرم خیز‬ ‫به صـورت ویـژه در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬رئیس پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫اسـتان بااشـاره به اجـرای ‪ ۷۸‬مرحلـه طـرح عملیاتـی جمـع اوری معتـادان‬ ‫متجاهـر در گـرگان گفـت‪« :‬درهمین راسـتا ‪ ۶۶۴‬معتـاد متجاهـر از پارک هـا‪،‬‬ ‫معابـر عمومـی‪ ،‬مناطـق جرم خیـز و خانه هـای مخروبه در بافت قدیمی شـهر‬ ‫جمـع اوری شـدند»‪.‬‬ ‫زنگ خطر فرونشست زمین‬ ‫فرونشسـت زمیـن ارمغـان‬ ‫خشک سـالی در دیـار‬ ‫هیـرکان‪ ،‬نقشـه های سـازمان‬ ‫زمین شناسـی و تائیـد معضـل‬ ‫فرونشسـت زمین در گلستان‪،‬‬ ‫زنـگ خطـری جـدی بـرای‬ ‫مدیـران و اهالـی اسـتان اسـت‬ ‫تا برای جلوگیری از استحصال‬ ‫بی رویـه اب از سـفره های عمیـق چاره جویـی کننـد کـه درصـورت تسـاهل‬ ‫خسـارات بی شـماری همچـون نابـودی کشـاورزی‪ ،‬تخلیـه سـکونتگاه های‬ ‫مـرزی و مهاجـرت را به همـراه دارد‪ .‬شـرایط و تغییرات اقلیمی چندسـال اخیر‬ ‫و وقوع خشک سـالی شـدید در گلسـتان تبعات بسیاری برای این اهالی این‬ ‫اسـتان شـمالی به همـراه داشـته اسـت کـه بایـد بـرای رفـع این چالـش فرا گیـر‬ ‫کشور تدابیر ویژه اتخاذ کرد‪ .‬کاهش تولید محصوالت زراعی‪ ،‬تنگنای شدید‬ ‫در تامیـن اب اشـامیدنی‪ ،‬خشک شـدن تاالب هـا و پهنه هـای ابـی و وقـوع‬ ‫ریزگـرد ازجملـه رخدادهـای ملمـوس و محسـوس ایـن رخدادهـای اقلیمـی‬ ‫است که روزبه روز بر دامنه ان افزوده می شود؛ اما خشک سالی تهدید خزنده‬ ‫دیگری را نیز به گلسـتان هدیه داد‪ .‬براسـاس هشـدار سـازمان زمین شناسـی‬ ‫کشـور‪ ،‬ایـن اسـتان طـی سـال های اخیـر بـا فرونشسـت جـدی زمیـن مواجـه‬ ‫شده است‪ .‬نقشه های تخصصی این سازمان بیانگر ان است که شدت افت‬ ‫فرونشسـت در برخـی نقـاط اسـتان بـه حـدود ‪ ۲۲‬سـانتی متر رسـیده اسـت ‪،‬‬ ‫موضوعی که تمامی فعالیت های ازجمله اقتصادی و اجتماعی این اسـتان‬ ‫مـرزی را تحت تاثیـر قـرار داده اسـت دبیـر کمیتـه فرونشسـت و رئیـس اداره‬ ‫ترازیابـی دقیـق اداره کل زمین سـنجی و نقشـه برداری کشـور بااشـاره به اینکه‬ ‫گلسـتان طـی سـال های اخیـر باتوجه بـه کاهـش بارش هـا‪ ،‬اسـتخراج بی رویه‬ ‫منابع اب زیرزمینی و کم توجهی به مصرف بهینه اب با بحران خشک سالی‬ ‫و پدیـده فرونشسـت مواجـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین راسـتا سـازمان‬ ‫نقشـه برداری کشـور به عنوان متولی پایش فرونشسـت‪ ،‬اقدام به تهیه نقشه‬ ‫پرا کندگـی وقـوع ایـن پدیـده در گلسـتان کـرد»‪ .‬معصومـه امیغ پـی افـزود‪:‬‬ ‫«براین اساس‪ ،‬گلستان در منطقه ای به وسعت ‪ ۴۵۰۰‬کیلومترمربع در اطراف‬ ‫شـهرهای گرگان‪ ،‬کردکوی‪ ،‬بندر ترکمن‪ ،‬سـرخنکالته‪ ،‬اق قال‪ ،‬گنبدکاووس و‬ ‫دلنـد بـا فرونشسـت زمیـن مواجـه بـوده کـه سـرعت ایـن فرونشسـت در بنـدر‬ ‫نبـر ‪ ۲۲‬سـانتی متر در سـال و بیشـتر از دیگـر مناطـق اسـت»‪.‬‬ ‫ترکمـن افزو ‬ ‫ورود رکاب زن حامی محیط زیست به گرگان‬ ‫دوچرخه سـوار حامـی‬ ‫محیط زیسـت کـه بـا‬ ‫هـدف کاشـت ‪ 1400‬نهـال‬ ‫بـه سراسـر ایـران رکاب‬ ‫می زنـد‪ ،‬وارد شـهر گـرگان‬ ‫شـد‪ .‬کرامـت عزیـز زاده؛‬ ‫دوچرخه سـوار اردبیلـی‬ ‫بـا شـعار «حمایـت از‬ ‫محیط زیسـت سـالم‪ ،‬زندگـی سـالم و شـهر پـا ک بـرای همـگان» و همچنیـن‬ ‫اشـاعه «فرهنـگ دوچرخه سـواری» و «کاهـش الودگـی هـوا» بـه شـهر گـرگان‬ ‫رسـید و مورداسـتقبال کارکنـان شـهرداری قـرار گرفـت‪ .‬ایـن دوچرخه سـوار‬ ‫جهانگـرد‪ ،‬تـور ایران گـردی سـه ماهه خـود را از پنجـم مهرمـاه از شهرسـتان‬ ‫اردبیـل بـا هـدف کاشـت بیـش از یک هـزار نهـال در مرا کـز اسـتان ها اغـاز کرده‬ ‫اسـت‪ .‬عزیـز زاده کـه تا کنـون بیـش از ‪ 40‬هـزار نهال در ‪ 70‬کشـور جهان کاشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬قصد دارد در اقامت سـه روزه خود در شـهر گرگان‪ 14 ،‬نهال دراین شهر‬ ‫بـکارد و سـپس عـازم شهرسـتان گنبـدکاووس خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تقویت اینترنت خانگی روستای سید میران و نو چمن‬ ‫بـا نصـب تجهیـزات جدیـد‪ ،‬سـرویس اینترنـت‬ ‫خانگـی روسـتاهای نـو چمـن و سـید میـران‬ ‫تقویـت شـد‪ .‬مهنـدس احمدرضـا کبیـر بـا‬ ‫اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬توسـعه ارتباطـات‬ ‫مخابـرات در روسـتاهای توابـع گـرگان بـا تالش‬ ‫کارشناسـان در دسـتورکار و از اولویـت ویـژه ای‬ ‫برخوردار اسـت»‪ .‬وی بااشاره به اینکه سرویس‬ ‫اینترنت به عنوان نیاز اصلی مردم در شـرایط کنونی مطرح اسـت‪ ،‬با اغاز سـال‬ ‫تحصیلی و به جهت اسـتفاده بیشـتر دانش اموزان و دانشـجویان‪ ،‬تقویت ان را‬ ‫ً‬ ‫کاملا ضـروری دانسـت‪ .‬مدیـر مخابـرات شهرسـتان گـرگان به تشـریح اقدامات‬ ‫انجام شـده در روسـتاها پرداخـت و گفـت‪« :‬یکـی از این اقدامـات نصـب دو‬ ‫دسـتگاه ‪ dslam‬و افزایـش پورت هـای ‪ adsl‬در روسـتای نوچمـن و سـید میـران‬ ‫اسـت کـه موجـب شـده اسـت متقاضیـان بیشـتری بتواننـد از اینترنت خانگی‬ ‫نتـری از ایـن سـرویس اسـتفاده کننـد»‪.‬‬ ‫بهره منـد شـده و بـا کیفیـت افزو ‬ ‫گام نخست بسکتبال شهرداری گرگان‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان در نخستین دیدار خود در لیگ برتر بسکتبال‬ ‫کشـور مقابـل نظـم اوران سـیرجان بـه برتـری رسـید‪ .‬تیـم بسـکتبال شـهرداری‬ ‫گـرگان موفـق شـد کـه در نخسـتین بـازی خـود در لیـگ برتـر بسـکتبال کشـور بـا‬ ‫نتیجـه ‪ ۸۰‬بـر ‪ ۵۴‬حریفش نظم اوران سـیرجان را شکسـت دهـد‪ .‬مدافع عنوان‬ ‫قهرمانـی کوارتـر اول را بـا نتیجـه ‪ ۲۳‬بـر ‪ ۱۴‬و کوارتـر دوم را بـا نتیجـه ‪ ۱۹‬بـر ‪ ۱۳‬بـا‬ ‫تسـر گذاشـت‪ .‬تیـم بسـکتبال شـهرداری گـرگان کوارتـر سـوم را ‪۲۰‬‬ ‫پیـروزی پش ‬ ‫بـر ‪ ۲۲‬بـه حریـف خـود وا گـذار کردنـد؛ امـا در کوارتـر چهـارم بـا نتیجـه ‪ ۱۸‬بـر ‪ 5‬بـه‬ ‫پیروزی رسـیدند‪.‬‬ ‫امادگیهفتنمایش‬ ‫برای حضور در جشنواره تئاتر استان تهران‬ ‫استاندار فارس خبر داد؛‬ ‫‪ ۱۰۰‬مصوبه با اعتبار ‪ 6400‬میلیاردتومان؛‬ ‫دستاورد سفر رئیس جمهوری‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس بااشـاره به سـفر اخیـر‬ ‫رئیس جمهـوری و تعـدادی از اعضـا‬ ‫هیئت دولـت بـه اسـتان فـارس‪ ،‬دربـاره‬ ‫مصوبـات و دسـتاوردهای ایـن سـفر گفـت‪:‬‬ ‫«درمجمـوع ‪ ۱۰۰‬مصوبـه بـا اعتبـار شـش هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیاردتومـان دراین سـفر بـرای اسـتان‬ ‫فارس به تصویب رسید»‪ .‬دکتر محمدهادی‬ ‫ایمانیه بااشـاره به سفر اخیر رئیس جمهوری‬ ‫و تعـدادی از اعضـا هیئت دولـت بـه اسـتان‬ ‫فـارس‪ ،‬دربـاره مصوبـات و دسـتاوردهای‬ ‫ایـن سـفر گفـت‪« :‬درمجمـوع ‪ ۱۰۰‬مصوبـه‬ ‫بـا اعتبـار شـش هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫دراین سـفر بـرای اسـتان فـارس به تصویـب‬ ‫رسـید»‪ .‬دکتـر ایمانیـه بیـان کـرد‪« :‬در حـوزه‬ ‫وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح‪،‬‬ ‫مصوباتـی ازجملـه تکمیـل مـوزه دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬مشـارکت وزارت دفـاع در تکمیـل‬ ‫ازادراه شـیراز اصفهان‪ ،‬احیای ورزشگاه های‬ ‫موجـود در پادگان هـای شـیراز و اسـتان و‬ ‫تهیـه تجهیـزات اطفـاء حریـق در اسـتان‬ ‫فـارس به تصویـب رسـید»‪ .‬وی همچنیـن به‬ ‫مصوبـات وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری‬ ‫اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪« :‬تکمیـل بـرج‬ ‫فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری‪ ،‬مسـاعدت بـه‬ ‫دانشـکده نفت دانشـگاه شـیراز‪ ،‬تجهیـز مرکز‬ ‫رشـد الرسـتان ازجملـه مصوبـات در حـوزه‬ ‫ایـن وزارتخانـه اسـت»‪ .‬اسـتاندار فـارس‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬در حـوزه وزارت کشـور نیـز‬ ‫شـاهد تصویـب موضوعاتـی ازجملـه توسـعه‬ ‫خـط غربـی شـماره یک قطار شـهری شـیراز و‬ ‫تکمیل خط دوم قطار شهری شیراز‪ ،‬تقویت‬ ‫نـاوگان اتوبوس رانـی شـیراز‪ ،‬مشـارکت جهـت‬ ‫بازافرینـی اطـراف حـرم مطهـر شـاه چراغ(ع)‬ ‫و تکمیـل سـاختمان مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتان فـارس بودیـم»‪ .‬به گفتـه دکتـر ایمانیه‬ ‫در حـوزه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫نیـز تکمیـل تـاالر مرکـزی شـیراز و کتابخانـه‬ ‫مرکزی شـیراز و مجتمع فرهنگی شهرسـتان‬ ‫خنج به تصویب رسـید‪ .‬تکمیل سـد نرگسـی‬ ‫کازرون‪ ،‬سـد کـوار‪ ،‬خـط دوم اب رسـانی‬ ‫شـیراز‪ -‬بیض ا‪ -‬خرامه و تکمیـل فاضلاب‬ ‫شـش شـهر داراب‪ ،‬فیروزابـاد‪ ،‬نیریـز‪ ،‬فسـا‪،‬‬ ‫سـپیدان و ابـاده‪ ،‬راه انـدازی سـدها در سـال‬ ‫جاری‪ ،‬اب رسانی به شهر ارسنجان‪ ،‬فاز دوم‬ ‫اب رسانی به شهرستان زرین دشت‪ ،‬رودبال‬ ‫و جنت شـهر‪ ،‬تکمیل رینگ اب رسـانی شـهر‬ ‫شـیراز‪ ،‬تکمیل اب رسـانی به شهر مرودشت‪،‬‬ ‫اب رسـانی بـه سـرچهان‪ ،‬اب رسـانی بـه قیـر‬ ‫و کارزیـن‪ ،‬تکمیـل تصفیه خانـه کازرون‪،‬‬ ‫اب رسـانی بـه جهـرم نیـز ازجملـه مصوبـات‬ ‫مربوط به وزارت نیرو در سفر رئیس جمهوری‬ ‫بـه اسـتان فـارس بـود‪ .‬نماینـده عالـی دولـت‬ ‫در اسـتان فـارس همچنیـن بـه مصوبـات‬ ‫وزارت راه وشهرسـازی اشـاره کـرد و تکمیـل‬ ‫راه شیراز‪ -‬بوشهر‪ -‬عسـلویه ‪ ،‬تکمیـل ازادراه‬ ‫شـیراز‪ -‬اصفهان بـا مشـارکت وزارت دفـاع کـه‬ ‫امیـدوارم تـا پایـان سـال زیـر بار ترافیک بـرود‪،‬‬ ‫لشـرق به‬ ‫تسـریع در تکمیل کمربندی شما ‬ ‫شـیراز‪ ،‬تکمیـل بزرگـراه دشـت ارژن‪ ،‬قائمیـه‬ ‫تنـگ بوالحیـات‪ ،‬تکمیـل ‪ ۵۰‬کیلومتـر از‬ ‫محـور جهـرم‪ ،‬الر و احـداث بانـد دوم محـور‬ ‫فیروزابـاد جـم‪ ،‬تکمیـل ‪ ۱۰‬کیلومتـر از بزرگـراه‬ ‫نیریـز قطرویـه‪ ،‬تکمیـل ‪ ۱۶‬کیلومتـر از بزرگـراه‬ ‫فسـا‪ ،‬داراب‪ ،‬تکمیـل پنج کیلومتـر از محـور‬ ‫مرودشت‪ ،‬درودزن‪ ،‬بهسازی هشت کیلومتر‬ ‫از جـاده قدیـم فسـا بـه داراب‪ ،‬تکمیـل‬ ‫نه کیلومتـر از محـور الر بسـتک‪ ،‬تکمیـل‬ ‫شـش کیلومتر قطعـه اول بانـد بابامیـدان بـه‬ ‫گچساران و تامین زمین موردنیاز و پرداخت‬ ‫تسـهیالت بـرای ‪۱ ۱۰‬هـزار واحـد مسـکن‬ ‫شـهری و ‪ ۱۲‬هـزار واحـد مسـکن روسـتایی‪،‬‬ ‫ رفـع نقـاط حادثه خیـز اسـتان بـا اعتبـار‬ ‫غبـر ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومـان‪ ،‬تهیـه و تصویـب‬ ‫بال ‬ ‫طـرح تفصیلـی مجموعـه ‪ ۵۷‬هکتـاری‬ ‫حـرم حضـرت شـاه چراغ(ع) را ازجملـه ایـن‬ ‫مصوبـات برشـمرد‪ .‬دکتـر ایمانیـه یاداور شـد‪:‬‬ ‫«درارتباط بـا وزارت نفـت نیـز شـروع اجـرای‬ ‫خـط لولـه اتیلن مرکز‪ ،‬احداث مخـازن ذخایر‬ ‫فراورده هـای نفتـی در مناطـق مختلـف‬ ‫اسـتان‪ ،‬گازرسـانی به ‪ ۱۰۰‬روسـتا ‪ ،‬شـش شـهر‬ ‫و ‪ ۴۴۰‬واحـد صنعتـی اسـتان ‪ ،‬اختصـاص‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیـارد کمک هـای وزارت نفـت بـه‬ ‫طر ح هـای اموزشـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬بهداشـتی‪،‬‬ ‫راه ‪ ،‬اب رسـانی و طر ح هـای روسـتایی و‬ ‫همچنیـن کمـک وزارت نفت به تکمیل برج‬ ‫فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری و اختصـاص‬ ‫‪ ۵۷‬میلیاردتومان جهت تکمیل بیمارستان‬ ‫حضـرت زینـب‪ ،‬تکمیـل ابنیـه فنـی مسـیر‬ ‫شـیراز کوار‪-‬فیروزاباد‪-‬جم‪-‬عسلویه و کمک‬ ‫بـه افـراد تحت پوشـش بهزیسـتی و کمیتـه‬ ‫امـداد حضـرت امام خمینـی(ره) و کمـک بـه‬ ‫لوله کشـی منـازل ‪ ۵۰۰‬خانـوار تحت پوشـش‬ ‫کمیته امداد و سـازمان بهزیسـتی به تصویب‬ ‫رسـید»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬در حـوزه وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫نیـز تکمیـل مجموعـه مـوزه منطقـه ای و‬ ‫تکمیـل محوطه سـازی ورودی مجموعـه‬ ‫تخت جمشـید‪ ،‬تکمیـل مـوزه بوانـات‬ ‫به تصویـب رسـید»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در‬ ‫اسـتان فـارس بااشـاره به مصوبـات وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت دراین سـفر‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬احـداث و تکمیـل تصفیه خانه هـای‬ ‫فاضلاب صنعتـی در شـهرک های صنعتـی‬ ‫اسـتان و بازچرخانـی پسـاب‪ ،‬اختصـاص‬ ‫تسـهیالت جهـت اجـرای ‪ ۱۲‬طرح تولیـدی و‬ ‫احداث پست برق خطوط انتقال فشارقوی‬ ‫خـارج از شـهرها و نواحـی صنعتـی تـا ورودی‬ ‫شـهرک ها و همچنیـن موافقـت بـا تمدیـد‬ ‫مـدت بازپرداخـت تسـهیالت بـرای یـک‬ ‫مجتمـع تولیـدی ازجملـه مصوبـات وزارت‬ ‫صمـت بـود»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد؛‬ ‫رسیدگی به پرونده های فساد با حساسیت باال‬ ‫رضا بهنام‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری خراسـان جنوبـی‬ ‫باتا کیدبر اجرای سیاسـت های قوه قضاییه‬ ‫در سراسـر اسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد مدیـران‬ ‫قضایی به صورت میدانی‪ ،‬مسـتمر و سـرزده‬ ‫بـر واحدهـای قضایـی و شـوراهای حـل‬ ‫اختلاف و نحـوه رفتـار با ارباب رجـوع نظارت‬ ‫دقیقـی داشـته باشـند»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫ابراهیـم حمیـدی در گردهمایـی و همایـش‬ ‫فصلـی روسـا و دادسـتان های حوزه هـای‬ ‫قضایـی اسـتان افـزود‪« :‬دراین وضعیـت‬ ‫کرونایـی بایـد همچنـان مدیریـت و رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی در مجتمع هـای‬ ‫قضایـی در دسـتورکار باشـد تـا این شـرایط‬ ‫مانـع انجـام وظایـف قانونـی مـا و‬ ‫خدمت رسـانی بـه مـردم نباشـد»‪ .‬رئیس کل‬ ‫دادگسـتری خراسـان جنوبـی بابیان اینکـه‬ ‫بـا اجـرای محدودیت هـای هوشـمند از‬ ‫هفتـه اینـده‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد پیش بینی هـای‬ ‫انجـام شـود کـه به کسـانی خدمـات قضایی‬ ‫حضـوری ارائـه شـود کـه دو دز وا کسـن کرونـا‬ ‫را تزریـق کـرده باشـند»‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«براساس مصوبه ستاد کرونا همه کارمندان‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی مکلـف بـه انجـام‬ ‫وا کسیناسـیون هسـتند»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫حمیـدی درادامـه بـر اجـرای سیاسـت های‬ ‫قـوه قضاییـه در سراسـر اسـتان تا کیـد کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬در سـند تحـول قـوه قضاییـه ایـن‬ ‫سیاسـت ها تبییـن شـده و بایـد اجـرای ان‬ ‫در دسـتورکار روزانـه روسـای دادگسـتری ها‬ ‫و دادسـتان ها باشـد و حتـی یـک روز هـم‬ ‫دراین زمینـه غفلـت نکننـد»‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری خراسـان جنوبـی بااشـاره به‬ ‫لـزوم نظـارت کامـل و مسـتمر مسـئوالن‬ ‫قضایـی بـر زیرمجموعـه‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬باید‬ ‫مدیـران قضایـی به صـورت میدانی و سـرزده‬ ‫بـر واحدهـای قضایـی و شـوراهای حـل‬ ‫اختالف نظارت دقیقی داشته باشند»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬شـوراهای حـل اختلاف براسـاس‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه صلـح و‬ ‫وظیفـه ذاتـی خـود بایـد‬ ‫سـازش فعال تـر باشـند»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫حمیـدی بـر نظـارت بـر نحـوه رفتـار قضـات‬ ‫و کارمنـدان بـا مـردم تا کیـد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«رفتـار مسـئوالن قضایـی بـا مـردم و جامعـه‬ ‫بایـد الگـو باشـد تـا موجـب ایجـاد ناامیـدی‬ ‫در جامعـه نشـود»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫خراسـان جنوبـی بااشـاره به نظـارت بـر نحوه‬ ‫رسـیدگی بـه پرونده هـای قضایـی ازنظـر‬ ‫کیفیـت و اتقـان احـکام و اسـتحکام اراء‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬وظیفـه مـا بـا ارجـاع پرونـده بـه‬ ‫یـک شـعبه به اتمـام نمی رسـد و نیازمنـد‬ ‫نظـارت بـه نحـوه رسـیدگی ان اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬وظیفه دستگاه قضایی اجرای‬ ‫عدالـت و احقـاق حـق مـردم اسـت کـه در‬ ‫نحـوه صحیـح رسـیدگی بـه پرونده هـا نمـود‬ ‫پیـدا می کنـد»‪ .‬حجت االسلام حمیـدی‬ ‫بابیان اینکـه بایـد بـر عملکـرد امـار شـعب‬ ‫قضایـی ازنظـر کمیـت نظـارت شـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«همچنیـن دادسـتان بـر صـدور قرارهـای‬ ‫تامیـن‪ ،‬پرونده هـای کثیـر شـا کی نظـارت‬ ‫داشـته باشـد و قـرار بازداشـت موقـت به قـدر‬ ‫موردنیـاز و درصـورت ضـرورت صـادر شـود‬ ‫یکـه امنیـت جامعـه مورد تهدیـد‬ ‫امـا درجای ‬ ‫اسـت باید با شـجاعت و شهامت عمل شود‬ ‫و نبایـد دسـت قضـات بلـرزد»‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری خراسـان جنوبـی عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«قضـات بایـد پرونده هـای زندانـی دار را‬ ‫بادقـت و خـارج از نوبـت رسـیدگی کننـد‬ ‫و همـه مجموعـه قضایـی درمقابـل غـده‬ ‫سـرطانی فسـاد در درون سـازمان و جامعـه‬ ‫بی تفـاوت نباشـند و ایـن پرونده هـای نیـز‬ ‫بـا حساسـیت مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبـر لـزوم شناسـایی و برخـورد‬ ‫بـا بسـترهای فسـادزا در جامعـه‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪« :‬همچنـان حمایـت از تولیـد وظیفـه‬ ‫و تکلیـف دسـتگاه قضـا اسـت و امیدواریـم‬ ‫در دولـت سـیزدهم به نحـوی از تولیـد و‬ ‫اشـتغال حمایـت شـود کـه نیـازی بـه ورود‬ ‫دسـتگاه قضایـی بـه این مسـئله نباشـد»‪.‬‬ ‫حجت االسلام بااشـاره به گالیه مندی مردم‬ ‫از بـازار متالطـم و گرانی هـا در جامعـه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«دسـتگاه قضایـی و دادسـتان ها به عنـوان‬ ‫مدعی العمـوم بایـد بـرای مدیریـت و تنظیـم‬ ‫بـازار ورود پیـدا کننـد تـا مایحتـاج عمومـی‬ ‫مردم مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و در یک‬ ‫چرخـه سـالم به دسـت مـردم برسـد»‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر خرم اباد‪:‬‬ ‫احداث «بام خاطره ها» یک حرکت ارزشمند است‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شـهر خرم ابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«اجـرای پـروژه بـام خاطره هـا در پشـت بـازار‪،‬‬ ‫یـک حرکـت ارزشـمند اسـت»‪ .‬هوشـنگ‬ ‫نصیـری بـا همراهـی دکتـر مجیـد دریکونـد‬ ‫(نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر) و‬ ‫مهنـدس سـعید فتوحـی (شـهردار خرم اباد)‬ ‫بـا حضـور در بـام خاطره هـا در محلـه پشـت‬ ‫بـازار از نزدیـک بـر رونـد اجـرای پـروژه نظـارت‬ ‫کـرد‪ .‬عضـو شـورای اسلامی شـهر خرم ابـاد‬ ‫گفـت‪« :‬اجـرای پـروژه بـام خاطره هـا حـق‬ ‫مـردم پشـت بـازار و درب دال کان اسـت و‬ ‫ایـن حرکـت مدیریـت شـهری قابل تحسـین‬ ‫اسـت»‪ .‬هوشـنگ نصیـری افـزود‪« :‬وقتی کـه‬ ‫مـا می بینیـم شـهردار بـا تمـام تنگناهـای‬ ‫مالـی‪ ،‬اسـتین ها را بـاال زده و خودش پای کار‬ ‫ً‬ ‫اسـت و شـخصا بـر رونـد پروژه هـا نظـارت‬ ‫می کند‪ ،‬به ادامه مسـیر امیدوار می شـویم»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوجه بـه حجـم‬ ‫سـنگین کار‪ ،‬بی گمـان تکمیـل پـروژه بـام‬ ‫خاطره هـا مسـتلزم تعامـل و همـکاری‬ ‫یسـت؛‬ ‫یسـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫دسـتگاه های اجرای ‬ ‫در اینـده ای نزدیـک طرح جدیـد این پروژه را‬ ‫شـروع می کنیـم»‪.‬‬ ‫دراین بازدیـد‪ ،‬طاهـره احمـدی (مسـئول‬ ‫دفتـر تسـهیلگری گل سـفید)‪ ،‬چندنفـر از‬ ‫کارشناسان این دفتر و چند تن از معتمدین‬ ‫محلـه پشـت بـازار حضـور داشـتند‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد نیـز دراین بازدیـد گفـت‪« :‬در‬ ‫دسـتور کارمان اصلاح سـاختار پـارک‬ ‫اسـدابادی را قـرار داده ایـم؛ درحال حاضـر‬ ‫پیمـان کار تحـت قراردادمـان مشـغول‬ ‫یسـت»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد‬ ‫کارهـای عمران ‬ ‫افـزود‪« :‬بـا همـکاران حـوزه عمـران جلسـاتی‬ ‫درخصـوص تغییـر سـاختار و اصلاح شـرایط‬ ‫پـارک تپـه سرچشـمه ( مطهری) داشـته ایم و‬ ‫تقدیر شهردار خرم اباد از اتش نشانان‬ ‫شـهردار خرم ابـاد همچنیـن بـا تقدیـر از‬ ‫اتش نشانان بیان کرد‪« :‬از اینکه باتمام توان‬ ‫در راه نجـات جـان و حفـظ امـوال مـردم‪،‬‬ ‫تلاش می کنیـد‪ ،‬قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬سـعید‬ ‫فتوحـی گفـت‪« :‬سـختی کار شـما را درک‬ ‫مکـردن فشـار بـر روی شـما‬ ‫می کنـم‪ ،‬بـرای ک ‬ ‫و نیـاز مبـرم شـهر به حداقـل سـه ایسـتگاه‬ ‫دیگـر‪ ،‬به دنبـال دریافـت مجوزهـای قانونـی‬ ‫احداث ایستگاه جدید خواهیم رفت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در سـفر کاری یک ماه قبـل بـه تهران‬ ‫ازطریـق سـازمان شـهرداری ها‪ ،‬درخواسـت‬ ‫نردبان هیدرولیکی برای شهر خرم اباد داده‬ ‫شـده و پیگیـر دریافـت ان خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫سـعید فتوحـی گفـت‪« :‬از سـال اینـده‪،‬‬ ‫سیسـتم مالـی شـهرداری دارای یـک نظـم‬ ‫یکسـان خواهـد شـد و در بحـث حقوق همه‬ ‫پرسـنل در هـر منطقـه و سـازمانی هم زمـان‬ ‫حقـوق خـود را دریافـت می کننـد»‪.‬‬ ‫هفـت نمایـش از شهرسـتان ری بـرای حضور در جشـنواره تئاتر اسـتان تهـران‪،‬‬ ‫موردبازبینـی قـرار گرفتنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری؛ نمایش هـای «در سایه سـار سـکوت» نوشـته میلاد‬ ‫ا کبر نـژاد و کارگردانـی زهـرا عـرب‪« ،‬درخـت ارزو» به نویسـندگی و کارگردانـی علـی‬ ‫خوش گفتار‪« ،‬یک با یک برابر نیست» به نویسندگی و کارگردانی علی قهرمانی‪،‬‬ ‫«پدرانه» به نویسندگی ارش عباسی و کارگردانی احمد استیری‪« ،‬دوست من‬ ‫عمـو بیلی» به نویسـندگی حمیدرضا صفـار و کارگردانی مجید قربانـی و «وقتی‬ ‫ماهیچه ها سـنگ می شـوند» به نویسـندگی و کارگردانی کیانوش احمدی ‪25‬‬ ‫مهرماه در مجتمع ابوالفتوح رازی بازبینی شدند‪ .‬بیست وششمین جشنواره‬ ‫تئاتـر اسـتان تهـران بـا هـدف شناسـایی و رشـد جوانـان مسـتعد و به کارگیـری‬ ‫تجربه هـای ارزشـمند پیشکسـوتان در ابان مـاه ‪ 1400‬برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫برگزاریستادمدیریتبحران‬ ‫برایپیشگیریاز معضالت کهریزک‬ ‫دومیـن جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری کهریـزک بـا مدیریـت وحیـد‬ ‫فروغـی جانشـین رئیـس سـتاد بحـران شـهر کهریـزک در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا حضـور‬ ‫نماینـدگان ادارات عضـو سـتاد برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫کهریـزک؛ حسـین محمـدی فـرد (سرپرسـت شـهرداری کهریـزک) برگـزاری‬ ‫جلسـات سـتاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی عملیات پاسـخ به بحران را‬ ‫یکی از مهم ترین جلسات هم اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع حوادث‬ ‫و بحران هـای شـهر عنـوان کـرد‪ .‬وی افـزود‪« :‬دومیـن جلسـه مدیریـت بحـران‬ ‫بـا حضـور نماینـدگان پزشـک قانونـی‪ ،‬جهـاد کشـاورزی‪ ،‬سـازمان حمل ونقـل‬ ‫ترافیـک‪ ،‬بازرسـی و حراسـت شـهرداری‪ ،‬اداره گاز‪ ،‬مرکـز درمانـی و ‪ ...‬در محـل‬ ‫شـهرداری کهریـزک برگـزار شـد و باتوجه بـه اغـاز نیمـه دوم سـال‪ ،‬مشـکالت و‬ ‫بحران هـای احتمالـی فصـل پائیـز و زمسـتان و بررسـی و معضالت مطر ح شـده‬ ‫یسـت؛ تا کنـون‬ ‫در جلسـه گذشـته موردبحـث و رسـیدگی قـرار گرفـت»‪ .‬گفتن ‬ ‫‪ ۲۱‬جلسـه سـتاد مدیریت بحران با موضوعات مختلف با محوریت شـهرداری‬ ‫کهریـزک برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫ن کشاورزیشهرستان‬ ‫ازادسازیشش هکتار زمی ‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫ری گفـت‪« :‬شـش هکتار از‬ ‫زمین هـای زراعـی روسـتای‬ ‫چمبـورک بخـش کهریـزک‬ ‫این شهرسـتان کـه بـا هـدف‬ ‫تفکیـک اراضـی و قطعه بنـدی‬ ‫دیوارکشـی شـده بـود تخریـب و‬ ‫ازادسازی شد»‪ .‬جبرئیل برادری‬ ‫افزود‪« :‬این تخریب با حکم قضایی و درراستای اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫اصالحـی قانـون حفـظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها تخریب شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه فـرد متخلـف بـا هـدف تفکیک زمیـن به قطعـات کوچک تر و‬ ‫فـروش ان بـه مـردم به صـورت و بـا سـرعت باال اقـدام بـه دیوارکـش بـر دور زمیـن‬ ‫شـش هکتاری کـرده بـود‪ ،‬افـزود‪« :‬فـرد متخلـف بـه مراجـع قضایـی معرفـی و‬ ‫تمـام دیوارهـا نیـز به صورت کامـل تخریـب شـد»‪ .‬بـرداری اضافـه کـرد‪« :‬اداره‬ ‫جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری در سـال جـاری نظـارت برسـاخت و سـازهای‬ ‫غیرمجـاز را تشـدید کـرده اسـت؛ ازایـن رو بـا هرگونـه ساخت وسـاز غیرمجـاز‪،‬‬ ‫فنس کشـی‪ ،‬ویال سـازی‪ ،‬سوله سـازی‪ ،‬دیوارکشـی و سـایر مـوارد در زمین هـای‬ ‫کشـاورز به شـدت برخـورد می شـود»‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری‬ ‫با تا کید بـر حفاظـت از زمین هـای کشـاورزی خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا هرگونـه‬ ‫لو تصـرف در زمین هـای کشـاورزی کـه مانع‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز و دخ ‬ ‫از تولید محصوالت کشـاورزی شـود به شـدت برخورد می شـود»‪ .‬این مسـئول‬ ‫ادامـه داد‪« :‬گروه هـای گشـتی جهـاد کشـاورزی ری به صـورت شـبانه روزی‬ ‫محدوده هـای این منطقـه را رصـد و بـا متخلفـان در امـر ساخت وسـاز غیرمجاز‬ ‫برخـورد می کننـد»‪ .‬بـرادری از همـه مالـکان و کشـاورزان خواسـت کـه قبـل از‬ ‫ً‬ ‫هرگونـه اقدامـی درزمینه ساخت وسـاز زمین های کشـاورزی حتمـا با مدیریت‬ ‫جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مکاتبـه کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هدیه وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫به بانوی کشاورز نمونه دشتستانی‬ ‫سـید حسـین جعفری‪ /‬با درخواسـت شفاهی‬ ‫یـک خانـم کشـاورز دشتسـتانی یک دسـتگاه‬ ‫ترا کتـور توسـط وزیـر جهـاد کشـاورزی بـه وی‬ ‫اهـداء شـد‪ .‬هفتـه گذشـته در جریـان بازدیـد‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی از طـرح تحـول نخیالت‬ ‫دشتسـتان یـک خانـواده باغـدار سـعدابادی‬ ‫با دکتر سـاداتی نژاد‪ ،‬مسـائل و مشـکالت خود‬ ‫را مطـرح کردنـد‪ .‬ایـن خانـواده بـا سرپرسـتی‬ ‫خانـم کشـاورز ‪ ۷۰‬سـاله به نـام خانـم زهـرا‬ ‫خواجه (دی حاج خلیل) به همراه فرزندانش‬ ‫توانسـته بیـش از ‪ 2500‬اصلـه نخـل را کاشـت و بـا سـختی و مشـقت بـه مرحله‬ ‫ثمردهـی برسـاند‪ .‬صحبت هـای سـاده و شـیرین ایـن شـیرزن دشتسـتانی‬ ‫کشـاورز‪ ،‬اقـای وزیـر را به وجـد اورد و دکتـر سـاداتی نژاد بـا بوسـیدن چـادر ایـن‬ ‫زن و خواسـته وی بـرای تامیـن یک دسـتگاه ترا کتـور را اجابـت کـرد‪.‬‬ ‫گذشت خانواده مرحوم «اسماعیل شفیعی»‬ ‫از دریافت دیه فرزندش‬ ‫محمدحسـن بهبهانـی‪ /‬اطلاع حاصـل شـد حـاج‬ ‫مسـعود شـفیعی و همسـر بزرگوارش؛ بانو سلطنت‬ ‫علیپـوری بـه دادگسـتری شهرسـتان بهبهـان‬ ‫مراجعـه و دیـه فرزندشـان؛ جـوان نـا کام مرحـوم‬ ‫اسـماعیل شـفیعی اصـل کـه در تاریـخ ‪ ۲۶‬دی مـاه‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬توسـط دوسـت خـود به نـام میلاد یوسـفی‬ ‫کشـکوئی در یـک حادثـه جان خـود را از دسـت داد‬ ‫و بـه دیـار باقـی شـتافت و ازسـوی دادگاه به عنـوان‬ ‫قتـل شـبه عمد تشـخیص داده شـد‪ ،‬گذشـت کـرده و رضایـت خـود را تقدیـم‬ ‫شـعبه اجرای احکام دادگسـتری بهبهان کردند‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ طبق رای‬ ‫دادگاه میلاد یوسـفی کشـکوئی محکوم بـه پرداخـت دیـه سـال ‪( ۱۴۰۰‬معادل‬ ‫‪ 480‬میلیون تومـان) و مدتـی حبـس محکـوم شـده بـود امـا بنا بـه وسـاطت‬ ‫دوسـتان و افـراد خیرخـواه و باتوجه بـه َایـه ‪َ ۲۳۷‬بقـره کـه به صراحـت دربـاره‬ ‫ُ ْ‬ ‫ّْ‬ ‫ى َو ال َت ْن َس ُـوا‬ ‫عفـو و بخشـش امـده و می فرمایـد‪«َ :‬و ا ْن َت ْعفـوا اق َـر ُب ِل َلتقـو ‬ ‫َْ َ‬ ‫الف ْضـل» بخشـیدن شـما بـه تقوی نزدیک تر اسـت و فضیلت و بزرگـی را میان‬ ‫خود فراموش نکنید؛ عفو و بخشش و ایثار‪ ،‬رایحه خوشبویی ست که وقتی‬ ‫در جامعـه رواج پیـدا می کنـد رحمـت خداونـد را نـازل و ارامـش درونـی را در‬ ‫ً‬ ‫جامعه نهادینه می کند‪ .‬از خداوند منان اوال برای ان مرحوم رحمت واسعه‬ ‫ً‬ ‫و رضـوان الهـی را و ثانیـا از چنیـن خانـواده محتـرم و معـززی کـه این چنیـن‬ ‫گذشـت کـرده تقدیـر و تجلیـل به عمـل می ایـد‪ .‬لـذا بـه مصـداق ٔ‬ ‫ایـه (‪۱۰۳‬‬ ‫َ َ‬ ‫توبـه) کـه می فرمایـد‪«َ :‬و َص ّـل َع َلیهـم ا َّن َص َ‬ ‫الت َـک َسـک ٌن ل ُهـم» بدین وسـیله‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫به نمایندگی از قاطبه مردم بهبهان و همچنین شورای هیئت های مذهبی‬ ‫حاج اقـا محمدحسـن بهبهانـی و حاج اقـا خدادائـی و نیـز مـداح عالی قـدر و‬ ‫مخلص اباعبداهلل الحسـین(ع) اقای نوراهلل قدری که دراین امر خیرخواهانه‬ ‫پیش قـدم بـوده و درجهـت جلـب رضایـت خانـواده محتـرم حـاج مسـعود‬ ‫شـفیعی اصـل تلاش کردنـد و در اصـل مشـوق خانـواده داغدار اقای شـفیعی‬ ‫بوده اند‪ ،‬مراتب تقدیر و تشکر خالصانه خود را به این خانواده گرامی داغدار‬ ‫تقدیـم می دارنـد بـرای شـادی روح ایـن جـوان عزیـز بـر محمـد و ال محمـد‬ ‫صلوات‪/.‬شـورای هیئت هـای مذهبـی شهرسـتان بهبهـان‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫گازرسانی به ‪ 1251‬روستا طی سه سال اخیر‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫خراسان جنوبی از افزایش ‪ 61‬درصدی‬ ‫جمعیـت تحت پوشـش گاز طبیعـی‬ ‫در حـوزه روسـتایی دراین اسـتان طـی‬ ‫سه سـال اخیر خبـر داد‪ .‬سـید محمـود‬ ‫هاشمی گفت‪« :‬در ابتدای سال ‪1397‬‬ ‫تنها ‪ 201‬روستای استان تحت پوشش‬ ‫گاز طبیعـی قـرار داشـت و با بهره مندی‬ ‫‪ 35‬درصـدی خانوار روسـتایی‪ ،‬اسـتان‬ ‫خراسـان جنوبـی به عنـوان یکـی از اسـتان های کم برخـوردار از نعمـت گاز‬ ‫طبیعـی شـناخته می شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا یـاری خداونـد متعـال و همـت‬ ‫کارکنـان طـی سه سـال اخیر و بـا رشـد گازرسـانی هم ا کنـون ‪ 96‬درصـد خانـوار‬ ‫روسـتایی اسـتان از این نعمت خدادادی بهره مند هسـتند و بااین احتساب‬ ‫درصـد بهره منـدی خانـوار روسـتایی اسـتان بـه باالتـر از میانگیـن کشـوری‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان جنوبـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«با بهره برداری از پروژه های گازرسـانی روسـتایی در شـهریورماه سال جاری‪،‬‬ ‫تعـداد روسـتاهای بهره منـد از نعمـت گاز طبیعـی در اسـتان از ‪ 201‬روسـتا در‬ ‫سه سـال قبل به ‪ 1452‬روسـتا درحال حاضر افزایش یافته اسـت»‪ .‬وی تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬تـا چندماه اینـده و بـا اتمام پروژه های دردسـت اجرا تمامی روسـتاهای‬ ‫دارای قابلیـت گازرسـانی در اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد خواهنـد‬ ‫شـد و پرونـده گازرسـانی روسـتایی در خراسـان جنوبـی بسـته می شـود»‪.‬‬ ‫هاشـمی خاطرنشـان کـرد‪« :‬شـرایط خـاص جغرافیایـی و کوهسـتانی بودن‬ ‫اغلب مسـیرهای روسـتایی و ازطرفی سـومین اسـتان کشور به لحاظ وسعت‬ ‫و ترا کم اندک جمعیت‪ ،‬نتوانسته است مانع شتاب قابل توجه گازرسانی در‬ ‫خراسـان جنوبـی در سـال های اخیـر شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ 64‬درصدی پست ‪ 230‬کیلوولت‬ ‫غرب رشت‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای گیلان گفـت‪« :‬مپسـت‬ ‫‪ 20/63/230‬کیلوولـت غـرب رشـت بـا‬ ‫هـدف تعدیـل بـار پسـت های انتقـال‬ ‫مجـاور و تقویـت شـبکه فـوق توزیـع‬ ‫مرکـز اسـتان به بهره بـرداری خواهـد‬ ‫رسـید»‪ .‬بهمـن داراب زاده افـزود‪« :‬این‬ ‫پسـت بـا اتصـاالت خطـوط ارتباطـی‬ ‫‪ 230‬و ‪ 63‬کیلوولـت بـا اعتبـاری حـدود‬ ‫‪ 300‬میلیاردتومـان درصـورت تامیـن‬ ‫به موقـع نقدینگـی قبـل از پیـک تابسـتان ‪ 1402‬به بهره بـرداری خواهـد‬ ‫رسـید»‪ .‬وی بابیان اینکـه این پـروژه ازنظـر مقـدار سـرمایه گذاری بزرگ تریـن‬ ‫پروژه شـرکت اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬عملیات احداث این پسـت در زمینی به وسـعت‬ ‫‪ 15‬هـزار و ‪ 250‬مترمربـع بـا ظرفیـت ‪ 2*200‬مگاولت امپـر کـه قابلیـت افزایـش‬ ‫تـا ‪ 3*200‬مگاولت امپـر را دارد انجـام می شـود»‪ .‬داراب زاده بابیان اینکـه‬ ‫این پـروژه ‪ 64.12‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬این پسـت‬ ‫بـا ‪ 12‬فیـدر خروجـی ‪ 63‬کیلوولـت کـه قابلیـت افزایـش تـا ‪ 18‬فیـدر خروجـی را‬ ‫دارد و بـا سیسـتم عایقـی ‪ GIS‬و سیسـتم کنتـرل ‪ ،DCS‬به منظـور تعدیـل بـار‬ ‫پسـت های انتقـال مجـاور و تقویـت شـبکه فـوق توزیـع مرکـز اسـتان احـداث‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان گفـت‪« :‬این پـروژه‬ ‫زیربنایـی و ملـی از مهم تریـن پروژه هـای اسـتان اسـت و ازنظـر فنـی احـداث‬ ‫این پست برای کالن شهر رشت بسیار حیاتی و ضروری ست و نقش بسزایی‬ ‫در پایـداری بـرق این شهرسـتان و تامیـن بـرق مشـترکان محتـرم این منطقـه‬ ‫دارد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ در زمیـن پسـت مذکـور در بخـش توسـعه‪ ،‬احـداث‬ ‫یـک پسـت ‪ 20/63‬کیلوولـت بـا ظرفیـت ‪ 2*40‬مگاولت امپـر و بـا ‪ 12‬فیـدر‬ ‫یسـت؛ دو ترانـس‬ ‫خروجـی ‪ 20‬کیلوولـت نیـز پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫‪ 20/63/230‬کیلوولـت ایـن پسـت درمجمـوع به ظرفیـت ‪ 400‬مگاولت امپـر‬ ‫خریـداری شـده و درحال حمـل بـه محـل پسـت اسـت‪.‬‬ ‫امضای حکم انتصاب شهردار قزوین ازسوی وزیر کشور‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬احمـد وحیـدی‬ ‫(وزیـر کشـور) بـا صـدور حکمـی مهـدی‬ ‫صباغـی را به عنـوان شـصت وچهار‬ ‫میـن شـهردار شـهر قزویـن منصـوب‬ ‫کـرد‪ .‬شـورای ششـم شـهر قزویـن در‬ ‫‪ ۲۴‬شـهریورماه امسـال طـی چندیـن‬ ‫نشسـت طوالنـی و کارشناسـی از بیـن‬ ‫چهـار نامـزد نهایـی‪ ،‬مهـدی صباغـی را‬ ‫بـا کسـب شـش رای موافـق به عنـوان‬ ‫شـهردار قزویـن انتخـاب کردنـد‪.‬‬ ‫مهـدی صباغـی دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد مدیریـت و دانشـجوی‬ ‫دکتـرای سیاسـت دفاعـی اسـت و دارای سـوابق کاری ازجملـه عضویـت‬ ‫در هیئت علمـی دانشـگاه امام حسـین(ع)‪ ،‬عضویـت در سـپاه پاسـداران‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬فرمانـده سـپاه چهـار اسـتان کشـور‪ ،‬فرمانـده امنیـت غـرب‬ ‫تهـران‪ ،‬رئیـس باشـگاه والیبـال ابگینـه‪ ،‬رئیـس هیئت والیبـال اسـتان قزوین‬ ‫و صاحب امتیـاز فصلنامـه علـوم امنیتی سـت‪ .‬اولویـت برنامه هـای شـهردار‬ ‫منتخـب قزویـن کـه در صحـن علنـی شـورا مطـرح شـد‪ ،‬پرداخـت بدهـی‬ ‫شـهرداری بـه بانـک شـهر و تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام‪ ،‬ارتقـای امکانـات‬ ‫و زیرسـاخت های شهری سـت وی معتقـد اسـت؛ پروژه هـای عمرانـی شـهر‬ ‫قزویـن بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیـت پیمانـکاران بومـی بـه مرحلـه اجرا برسـد و‬ ‫فرهنگ کار جهادی و بسـیجی در مدیریت شـهری به کار گرفته شـود‪ .‬ایجاد‬ ‫شهری امیدبخش و امیدافرین‪ ،‬افزایش مشارکت های مردمی‪ ،‬همراه کردن‬ ‫و مسئول سـازی دسـتگاه های موثـر در سلامت اداری و مقابلـه بـا فسـاد‪،‬‬ ‫محرومیت زدایـی و توجـه بـه حاشیه نشـینی و مناطـق کم برخـوردار‪ ،‬توسـعه‬ ‫اجتماعی و مبارزه با اسیب های اجتماعی‪ ،‬مدیریت بهینه منابع و مصارف‬ ‫و اداره بهـره ور و ابرومندانـه شـهر‪ ،‬تعامـل و به کارگیـری خیـران‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫تسـهیالت بانکـی‪ ،‬سلامت و چابک سـازی اداری و حـذف موانـع و فشـار بـر‬ ‫مـردم و توسـعه خدمـات الکترونیکـی بـا هـدف کاهـش مراجعـات حضـوری‬ ‫ازجملـه برنامه هـای مطر ح شـده توسـط صباغـی؛ شـهردار قزویـن بـود‪.‬‬ ‫برگزاری همایش تجلیل از‬ ‫خیرین مدرسه ساز خار ج ازکشور در استان مرکزی‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬نخسـتین همایـش بین المللـی تکریـم خیریـن‬ ‫مدرسه سـاز خار ج ازکشـور هم زمـان بـا سراسـر کشـور در اسـتان مرکـزی بـا‬ ‫حضـور جمعـی از خیریـن مدرسه سـاز‪ ،‬سرپرسـت وزارت اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور و ارتبـاط تصویـری‬ ‫بـا تعـدادی از خیریـن مدرسه سـاز خار ج ازکشـور‪ ،‬در سـالن همایش هـای‬ ‫بین المللـی دانشـگاه شـهید بهشـتی برگـزار شـد‪ .‬دراین همایـش کـه‬ ‫به صـورت ویدئو کنفرانـس و بـا حضـور مدیـران کل ادارات نوسـازی مـدارس‬ ‫و اموزش وپـرورش اسـتان مرکـزی‪ ،‬معـاون توسـعه مشـارکت های مردمـی و‬ ‫نماینـدگان محتـرم مجمـع خیریـن مدرسه سـاز اسـتان مرکـزی‪ ،‬هم زمـان‬ ‫بـا تهـران برگـزار شـد؛ علیرضـا کاظمـی (سرپرسـت وزارت اموزش وپـرورش) در‬ ‫جریـان برگـزاری نخسـتین همایـش بین المللـی تکریـم خیریـن مدرسه سـاز‬ ‫خار ج ازکشـور از سـردیس سـه نفر از خیـران مدرسه سـاز رونمایـی کـرد‪ .‬جـواد‬ ‫موفقیـان از خیریـن بـزرگ مدرسه سـاز در خار ج ازکشـور کـه ‪ 26‬مدرسـه‬ ‫باهمـت و مشـارکت وی در نقـاط مختلـف کشـور سـاخته شـده اسـت به طـور‬ ‫ویـژه موردتجلیـل قـرار گرفـت و از تندیـس وی رونمایـی شـد‪ .‬موفقیـان کـه‬ ‫هم ا کنـون در بسـتر بیمـاری اسـت تمرکـز خـود در کار خیـر مدرسه سـازی را بـر‬ ‫سـاخت مـدارس کـودکان بـا نیازهـای ویـژه و هنرسـتان های فنی وحرفـه ای‬ ‫ل تحصیـل‬ ‫معطـوف کـرد و حـدود ‪ 4000‬دانش امـوز دراین مـدارس مشـغو ‬ ‫هسـتند‪ .‬محمـدی (مدیـرکل نوسـازی مـدارس اسـتان مرکـزی) خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬گذشـت از مـال خـود و سـاخت مـدارس درجهـت رضـای خـدا بسـی‬ ‫لذت بخـش اسـت کـه این مهـم فقـط از انسـان های بـزرگ برمی ایـد‪ ،‬خیریـن‬ ‫بهتریـن سـفرای توسـعه فرهنـگ نیکـوکاری و مشـارکت در مدرسه سـازی‬ ‫هسـتند و وجـود ایـن عزیـزان در اسـتان نعمتـی بـزرگ اسـت کـه مجموعـه‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان از ان بهره منـد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2342‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫گام طالیی فوالد سنگان‪ ،‬در ارتقای ورزش حرفه ای خواف‬ ‫سعید زنگنه‬ ‫تفاهم نامـه ورزشـی فـوالد سـنگان و باشـگاه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی سپاهان‪ ،‬درراستای ارتقای‬ ‫ورزش حرفـه ای شهرسـتان خـواف‪ ،‬کارکنـان‬ ‫و خانواده هـای ان هـا امضـاء شـد‪ .‬امرایـی‬ ‫(مدیرعامل فوالد سنگان) در مراسم امضای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه بااشـاره به جدیـت فـوالد‬ ‫سنگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫گفـت‪« :‬فـوالد سـنگان در قبـال ذینفعـان‬ ‫خویـش مسـئول اسـت و اصلی تریـن هـدف‬ ‫فـوالد سـنگان‪ ،‬تولیـد مسـتمر درراسـتای‬ ‫یسـت‪ ،‬امـا دراین بیـن‬ ‫اهـداف اقتصاد ‬ ‫یکسـری از وظایفـی برعهـده شـرکت ها و البته‬ ‫فـوالد سـنگان اسـت کـه از جنبـه اخلاق‬ ‫حرفـه ای مهـم اسـت و ان اهتمـام در تامیـن‬ ‫منافـع ذینفعـان و مـردم جامعـه اسـت و‬ ‫یشـک این مهـم ازطریـق فعالیـت در حـوزه‬ ‫ب ‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی میسـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل فـوالد سـنگان بااشـاره به نـگاه‬ ‫توسـعه گرا و سـازمانی نشـئت گرفته از فـوالد‬ ‫مبارکـه گفـت‪« :‬نـگاه ویـژه در فـوالد سـنگان‬ ‫بـه جامعـه‪ ،‬مفهـوم «شـرکت شـهروند» اسـت‬ ‫و مـا خودمـان را در قبـال مـردم متعهـد‬ ‫دانسـته و فـوالد سـنگان را دراین منطقـه‬ ‫به عنـوان شـهروندی می دانیـم کـه بایـد بـه‬ ‫وظایفـش در قبـال جامعـه عمـل کـرده اسـت‬ ‫و برای دسـت یابی به توسـعه متوازن نیازمند‬ ‫پیشـرفت تکنولوژیکـی و صنعتـی بـا رویکـرد‬ ‫توسعه رفاهی و ابادانی در منطقه هستیم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به محورهـای فـوالد سـنگان در‬ ‫حـوزه عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی‬ ‫گفـت‪« :‬توسـعه زیرسـاخت ها‪ ،‬توسـعه پایـدار‬ ‫و رفـع مشـکالت زیسـت محیطی‪ ،‬توسـعه‬ ‫امـوزش و مهـارت‪ ،‬توسـعه مسـکن‪ ،‬توسـعه‬ ‫اشـتغال در شهرسـتان بـا هـدف اشـتغال‬ ‫پایدار‪ ،‬توسـعه ورزش و سلامت جسـم و روان‬ ‫بـا هـدف توسـعه و ارتقـای ورزش حرفـه ای‪،‬‬ ‫ازجملـه شـاخص ها و محورهـای اصلـی ایـن‬ ‫شـرکت در حـوزه عمـل بـه مسـئولیت های‬ ‫یسـت و اقداماتـی ازجملـه مشـارکت‬ ‫اجتماع ‬ ‫فعـال اجتماعـی در چهاربانده شـدن جـاده‬ ‫سـنگان بـه تربت حیدریـه‪ ،‬مشـارکت در‬ ‫طـرح انتقـال اب دریـای عمـان بـه اسـتان‬ ‫‪110‬سـری جهیزیـه‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬اهـدای ‬ ‫بـه زوج هـای جـوان و ‪ 510‬دسـتگاه تبلـت بـه‬ ‫دانش امـوزان مناطـق مختلـف شهرسـتان‪،‬‬ ‫تفاهم نامـه بـا اموزش وپـرورش در تجهیـز ‪60‬‬ ‫کالس اموزشـی‪ ،‬لوله گـذاری و انتقـال اب بـه‬ ‫روسـتاها‪ ،‬مشـارکت در رفـع مشـکالت مـرزی‪،‬‬ ‫ترمیمقنوات کشاورزیروستاییان‪،‬مشارکت‬ ‫با صندوق کارافرینی امید درراسـتای توسـعه‬ ‫و ابادانی شهرسـتان و اعطای وام به مشـاغل‬ ‫بـا سـودهای تک رقمـی؛ ازجملـه اقدامـات‬ ‫انجام شـده دراین حـوزه اسـت»‪ .‬امرایـی‪،‬‬ ‫توسـعه متـوازن و همه جانبـه را از اهـداف این‬ ‫شـرکت دانسـت و عنـوان کـرد‪« :‬طـرح توسـعه‬ ‫و ابادانـی شهرسـتان خـواف بـا مشـارکت‬ ‫دانشـگاه تهـران بـا انجـام امایـش سـرزمینی‬ ‫گسـترده و شناسـایی ‪ 800‬پـروژه انجـام شـده‬ ‫و فعالیـت در حوزه هـای بهداشـت ودرمان‪،‬‬ ‫امـوزش‪ ،‬کشـاورزی و … درحال انجـام‬ ‫بـوده و در ‪ 77‬روسـتا صندوق هـای خـرد‬ ‫روسـتایی تشـکیل و به میـزان اورده همـان‬ ‫روسـتا‪ ،‬فـوالد سـنگان هـم مشـارکت کـروده‬ ‫و وام بـا کارمـزد دو درصـد بـه روسـتاییان‬ ‫عزیـز اعطـاء می شـود»‪ .‬درادامـه حمیدرضـا‬ ‫سـا کت (مدیرعامل باشـگاه سـپاهان) گفت‪:‬‬ ‫«شـرکت فـوالد مبارکـه درراسـتای انجـام‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی خـود بـر گسـترش‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و ورزشـی ایـن شـرکت‬ ‫تا کیـد داشـته و همچنیـن مدیرعامـل فـوالد‬ ‫سـنگان خـواف نیـز اراده جـدی بـر انجـام‬ ‫فعالیت های ورزشی و فرهنگی در شهرستان‬ ‫خـواف داشـته اسـت‪ .‬ایـن تفاهم نامـه‬ ‫درزمینه اسـتعدادیابی و پرورش استعدادها‪،‬‬ ‫برگزاری جشـنواره های استعدادیابی‪ ،‬برپایی‬ ‫همایش های ورزشـی امضاء شـده و به جهت‬ ‫تجربـه ای کـه باشـگاه سـپاهان در مدیریـت‬ ‫برنامه های ورزشی دارد شرکت فوالد سنگان‬ ‫درخواسـت همـکاری داده و فـوالد مبارکـه‬ ‫اصفهـان هـم بـا قبـول ان بـر اجـرای ان تا کیـد‬ ‫داشـت»‪ .‬سـا کت درپایـان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«کارهـای اجرایـی و هماهنگـی بـا همـکاری‬ ‫اموزش وپـرورش و اداره ورزش وجوانـان‬ ‫شهرستان خواف اغاز می شود و ان شاءاهلل با‬ ‫هدف افزایش شادی و نشاط‪ ،‬استعدادیابی‬ ‫و پـرورش اسـتعدادها‪ُ ،‬پ رکـردن اوقـات فراغت‬ ‫و گسـترش فعالیت هـای ورزشـی و همچنین‬ ‫ارتقـای توانایـی نیروهـای بومـی در عرصـه‬ ‫مربیگـری و مدیریـت ورزشـی به پیـش بـرود»‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت؛ تفاهم نامه همکاری شرکت‬ ‫صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان و باشـگاه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشـی سـپاهان اصفهان با حضور‬ ‫ائمه جمعه تشیع و تسنن‪ ،‬فرماندار و جمعی‬ ‫از مسـئولین و فرماندهـان نظامـی و انتظامی‬ ‫در شهرسـتان خـواف امضـاء شـد‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرعامل ابفای اصفهان و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح شد؛‬ ‫پوشش خبری مناسب تبعات ناشی از خشک سالی توسط فعاالن رسانه ای‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان در دیـدار بـا اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره انجمـن صنفـی روزنام هنـگاران اسـتان‬ ‫اصفهـان بـر تعامـل دوسـویه میـان اصحـاب رسـانه و ابفـا‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬هاشـم امینـی بابیان اینکـه در سـال های اخیـر‬ ‫رسـانه ها در بزنگاه هـای مختلـف در مدیریـت تقاضـا و‬ ‫مصـرف اب در جامعـه‪ ،‬ابفـای اسـتان اصفهـان را یـاری‬ ‫کرده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬فعـاالن رسـانه ای پل ارتباطـی میان مردم‬ ‫و مسـئوالن هسـتند کـه در سـال های اخیـر تبعـات ناشـی از‬ ‫خشک سـالی را به خوبـی بـرای مردم تشـریح کرده انـد»‪ .‬وی‬ ‫بـه اثـار گسـترده ناشـی از پدیـده خشک سـالی اشـاره کـرد و‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬عـدم جاری شـدن اب در بسـتر رودخانـه‬ ‫زاینـده رود عالوه برایـن کـه فرونشسـت زمیـن را در پـی دارد‪،‬‬ ‫بـه میراث فرهنگـی اصفهـان اسـیب می رسـاند کـه تهدیـدی‬ ‫بسـیارجدی بـرای تمـدن ایـن سـرزمین ب هشـمار می ایـد»‪.‬‬ ‫دبـر اهمیـت‬ ‫مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان با تا کی ‬ ‫بازچرخانـی اب گفـت‪« :‬در سـال های اخیـر صنایـع بـزرگ‬ ‫اسـتان بـا اسـتفاده از پسـاب بـرای رفع نیـاز ابی خـود‪ ،‬زمینه‬ ‫را در اسـتفاده بهینـه از اب مهیـا کردنـد»‪ .‬امینـی بـه ارزش‬ ‫حیاتـی اب در اسـتان اصفهـان اشـاره کـرد و گفت‪« :‬هر قطره‬ ‫از اب در اسـتان بایـد به خوبـی در بخـش شـرب‪ ،‬صنعـت‪،‬‬ ‫کشـاورزی و خدمـات مدیریـت شـود تـا تبعـات ناشـی از‬ ‫خشک سـالی تاحـدودی مهـار شـود»‪ .‬وی از اصحـاب‬ ‫رسـانه خواسـت بـا مستندسـازی و تحلیل هـای سـازنده در‬ ‫بخـش اب‪ ،‬مسـئوالن اسـتان را در رفـع مشـکالت ناشـی از‬ ‫خشک سـالی یـاری دهنـد‪ .‬امینـی افـزود‪« :‬فعـاالن رسـانه ها‬ ‫می تواننـد بـا تولیـد گزارش هـای سـازنده‪ ،‬تصویـر صحیـح و‬ ‫شفافی از اثار ناشی از خشک سالی در استان را ارائه دهند و‬ ‫راهکارهایـی کـه دراین زمینـه اتخاذشـده را برای مـردم بیان‬ ‫کننـد»‪ .‬مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان اعالم کـرد‪« :‬این‬ ‫شـرکت همـواره رویکـرد حمایتـی نسـبت بـه فعـاالن عرصـه‬ ‫رسـانه داشـته اسـت و این رویـه همچنـان ادامـه دارد»‪.‬‬ ‫درادامـه این جلسـه رئیـس و اعضـای هیئت مدیـره انجمـن‬ ‫صنفی روزنامه نگاران اسـتان اصفهان به بیان نقطه نظرات‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه تعامل هرچه بیشـتر اصحاب رسـانه با شـرکت‬ ‫خود‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان پرداختنـد و پیشـنهاد هایی‬ ‫دراین خصـوص ارائـه دادنـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح جهش تولید در دیم زارهای استان‬ ‫رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ایالم گفت‪« :‬با مشـارکت ستاد اجرایی‬ ‫فرمـان حضـرت امام خمینـی (ره) طـرح جهـش تولید در سـطح ‪ ۴۰‬هزارهکتـار از‬ ‫دیم زارهـای اسـتان ایلام در سـال جـاری اجـرا می شـود»‪ .‬محمدعلـی اقدسـی‬ ‫از اجـرای طـرح جهـش تولیـد در دیم زارهـای ایلام داد و افـزود‪« :‬درراسـتای‬ ‫موفقیـت این پـروژه در سـایر اسـتان های کشـور‪ ،‬در ایلام نیـز در سـطح پنـج‬ ‫محصـول دیمـی شـامل گنـدم و جـو‪ ،‬حبوبـات (نخـود و عـدس)‪ ،‬دانه هـای‬ ‫روغنی گل رنگ اجرای می شـود»‪ .‬وی افزود‪« :‬دراین طرح از کشـاورزان مجری‬ ‫حمایت هـای ویـژه ای در قالـب پرداخـت یارانه و تسـهیالت بانکـی ارزان قیمت‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن مسـاعدت ها شـامل تخفیـف هزینـه بیمـه محصـوالت‪ ،‬تامیـن‬ ‫تسـهیالت موردنیـاز جهـت خریـد ماشـین االت کاشـت و برداشـت به صـورت‬ ‫قرض الحسـنه تـا سـقف یک میلیاردریـال‪ ،‬تامیـن نهاده هـا (کـورد و بـذر) و‬ ‫ارائـه خدمـات اموزشی سـت»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام گفـت‪:‬‬ ‫«دراین پروژه‪ ۴۰،‬نفر از کارشناسان پهنه به عنوان ناظر مسئولیت اجرا و نظارت‬ ‫بـر توصیه هـای فنـی را برعهـده دارنـد که پیش بینـی می شـود؛ ‪ ۲۵‬درصد میزان‬ ‫عملکرد مزارع دیم با به کارگیری اصول صحیح به زراعی افزایش یابد»‪ .‬اقدسی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬سال گذشـته طـرح جهـش تولیـد در دیم زارهای شـش اسـتان اجرا‬ ‫شـد کـه به سـبب نتیجـه مثبـت‪ ،‬امسـال نیـز نـه اسـتان ازجمله ایلام بـه دامنه‬ ‫اجـرای این طـرح اضافـه می شـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ایلام به لحـاظ برخـورداری از‬ ‫بو هوای یکی از اسـتان های مسـتعد توسـعه کشـاورزی‬ ‫تنـوع خـاص شـرایط ا ‬ ‫در کشـور محسـوب و این موضـوع به خوبـی نمایـان اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی ایلام در ادامـه بـه تولیـد محصـوالت زراعـی و دامـی اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬دراین راسـتا تولیـدات در اسـتان دو الـی سـه برابر مصـرف ایلام اسـت‬ ‫و مـازاد این محصـوالت بـه سـایر اسـتان های کشـور صـادر می شـود»‪ .‬اقدسـی‬ ‫افـزود‪« :‬پیش بینـی می شـود؛ با بهره بـرداری طر ح هـای مذکور در دوسـال اینده‬ ‫سـطح کشـت اراضـی ابـی بـه ‪ ۱۶۰‬هزارهکتـار افزایـش یابـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«ایالم در بحث تولید محصوالت زراعی و باغی با تولید سالیانه یک میلیون تن‬ ‫انـواع محصـول در جایـگاه مناسـبی قـرار دارد که با افتتاح طر ح های کشـاورزی‬ ‫دردسـت اجرا این میـزان افزایـش خواهـد یافـت»‪.‬‬ ‫کشف و ضبط ‪ ۵۴‬دستگاه ماینر در ملکشاهی‬ ‫مدیر شـرکت توزیع برق ملکشـاهی بابیان اینکه در شـش ماهه امسال به دلیل‬ ‫کمبود تولید با قطعی های مکرر برق روبه رو بودیم‪ ،‬گفت‪« :‬باوجوداینکه میزان‬ ‫تولید در کشور مشکل داشت؛ اما شرکت های توزیع درمقابل اعتراض ها بوده‬ ‫و به صـورت حضـوری یـا غیرحضـوری پاسـخگوی مـردم بوده ایـم»‪ .‬شـعبان‬ ‫تهـزار‬ ‫چگنـی بااشـاره به اینکه تعـداد مشـترکین شـرکت در بخـش خانگـی هف ‬ ‫و ‪ ۵۶۳‬مـورد اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در بخـش کشـاورزی‪ ۱۸۵ ،‬مشـترک و در بخـش‬ ‫صنعتـی ‪ ۲۶‬مشـترک در سـطح شهرسـتان وجـود دارد کـه در پیـک مصـرف‬ ‫بـرق در نیمـه اول امسـال بـا وجود رشـد مصـرف انرژی درجهت تامیـن پایداری‬ ‫ی در شهرسـتان‬ ‫شـبکه و رفاه عمومی علی رغم میل شـرکت‪ ،‬اقدام به خاموشـ ‬ ‫ملکشـاهی شـد»‪ .‬مدیر شرکت توزیع برق ملکشـاهی نیمی از مشترکین برق را‬ ‫به تعداد‪ ۳۶۳۳‬مورد مشمول تخفیف برق مصرفی عنوان کرد و گفت‪« :‬میزان‬ ‫انرژی مشترکین مشمول تخفیف درحدود ‪ ۹۹۷/۵۹۳‬کیلووات بوده است که‬ ‫این تعـداد مشـترک بـا بیـش از ‪ ۳۰‬میلیون تومـان از طـرح بخشـودگی برخـوردار‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬چگنـی یـاداوری کـرد‪« :‬از بیـن مشـترکین برق شهرسـتان باید به‬ ‫تنها جایگاه مصرف ‪ CNG‬اشاره کرد که با رعایت الگوهای مصرف و به ویژه در‬ ‫ایام پیک مصرف برق توانست از این شرکت ‪ ۱۰‬میلیون پاداش دریافت کند»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه علی رغـم تبلیغـات گسـترده‪ ،‬عضویت در اپلیکیشـن «برق‬ ‫مـن» بـا اسـتقبال مناسـبی روبـرو نشـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬میـزان خرابی هـا در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬تنها ‪ ۲۱‬مورد بوده که همگی به بیمه متعهد ارجاع داده شـد و مبلغ‬ ‫خسارت پس از روند کارشناسی واریز گردید اما در شش ماهه اول امسال تعداد‬ ‫‪ ۱۴۷‬مورد ثبت خرابی در سـامانه شهرسـتان ثبت شـده اسـت و درحال بررسی‬ ‫هستند»‪ .‬وی یاداوری کرد‪« :‬نسبت به سال گذشته ‪ ۱۹۴‬مشترک به چرخه ی‬ ‫مصرف برق در بخش مشترکین خانگی اضافه شده است»‪ .‬چگنی همچنین‬ ‫بـه کشـف ‪ ۵۴‬دسـتگاه ماینـر در سـطح شهرسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪۵۳« :‬‬ ‫دسـتگاه به صورت یکجا و یک مورد نیز جدا گانه کشـف و پس از صورت جلسـه‬ ‫تحویل مقامات قضایی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫معاون شرکت ابفا خبر داد؛‬ ‫بهینه سازی فیلترهای شنی تصفیه خانه اب ایالم‬ ‫معاون بهره برداری و توسـعه اب شـرکت اب وفاضالب اسـتان از بهینه سـازی‬ ‫فیلترهـای شـنی تصفیه خانـه اب ایلام خبـر داد‪ .‬رضـا رضایـی گفـت‪:‬‬ ‫«درراسـتای ارتقـا کمـی و کیفـی اب شـرب‪ ،‬افزایـش ظرفیـت تصفیه خانـه‬ ‫اب ایلام در دسـتورکار شـرکت ابفـای اسـتان قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫تالش هـای شـبانه روزی مجموعـه همـکاران ایـن معاونـت ضمـن مهندسـی‬ ‫مجـدد ایسـتگاه های پمپـاژ اب سـد ایلام و افزایـش ظرفیـت انتقـال اب‬ ‫بـه تصفیه خانـه اب ایلام به منظـور تضمیـن کیفیـت اب تصفیه شـده‬ ‫فیلترهای شـنی بهینه سـازی شـد»‪ .‬معاون بهره برداری و توسـعه اب شرکت‬ ‫اب وفاضلاب ایلام گفـت‪« :‬دراین راسـتا بـا تهیـه و تامیـن بیـش از ‪۲ ۰۰‬تـن‬ ‫سـیلیس (‪ )SiO2‬اسـتاندارد نسـبت بـه استانداردسـازی و بهینه سـازی‬ ‫غبـر‬ ‫شـش باب صافـی شـنی موجـود در تصفیه خانـه اب ایلام بااعتبـاری بال ‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬میلیون ریـال اقـدام شـد»‪ .‬رضایـی ادامـه داد‪« :‬درنتیجـه این اقـدام‬ ‫کدورت اب خروجی تصفیه خانه اب ایالم به کمتر از ‪ NTU ۷/۰‬کاهش یافته‬ ‫اسـت کـه باالتـر از اسـتاندارد ملـی اسـت»‪.‬‬ ‫لحظه هایی شاد برای کودکان محالت حاشیه ای ایالم‬ ‫در شش ماهه اول امسال صورت گرفت؛‬ ‫اجرای ‪ 677‬کیلومتر شبکه گازرسانی در خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی از اجـرای‬ ‫‪ 677‬کیلومتـر شـبکه گازرسـانی شـهری و روسـتایی‬ ‫دراین اسـتان طـی مدت زمـان شش ماهه نخسـت امسـال‬ ‫خبـر داد‪ .‬حسـن افتخـاری با اعالم اینکـه خراسـان رضـوی‬ ‫دارای بیشـترین میزان شـبکه گاز در کشـور اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون ‪ 33‬هـزار و ‪ 437‬کیلومتـر شـبکه گازرسـانی‬ ‫دراین اسـتان اجـرا شـده کـه از ایـن امـار ‪ 677‬کیلومتـر در‬ ‫مدت زمـان شـش ماهه اول سـال ‪ 1400‬احـداث شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬درمجمـوع تا کنـون در بخـش روسـتایی ‪ 24‬هـزار و‬ ‫‪ 221‬کیلومتـر شـبکه گاز بـرای بهره منـدی ‪ 2467‬روسـتا بـا‬ ‫جمعیـت ‪ 494‬هـزار و ‪ 800‬خانـوار و در بخـش شـهری نیز برای‬ ‫اتصال ‪ 93‬شهر استان نه هزار و ‪ 216‬کیلومتر شبکه اجرا شده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«با اجرای ‪ 677‬کیلومتر شـبکه گازرسـانی روسـتایی و شهری‬ ‫در شـش ماهه امسـال تعـداد ‪ 31‬هـزار و ‪ 891‬مشـترک جدیـد‬ ‫از نعمـت گاز بهره منـد شـدند»‪ .‬افتخـاری با تا کید بـر ضـرورت‬ ‫استمرار پایداری و ارتقاء کیفیت خدمات گازرسانی خراسان‬ ‫رضـوی به ویـژه در بخـش مشـترکین خانگـی و عمومـی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بـا تلاش و کوشـش شـبانه روزی کارکنـان شـرکت گاز‬ ‫‪500‬هـزار مشـترک در‬ ‫غبـر دومیلیـون و ‬ ‫اسـتان هم ا کنـون بال ‬ ‫سراسـر اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهره مند هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬درحال حاضـر ‪ 95.6‬درصـد خانـوار روسـتاهای‬ ‫واجدشرایط و ‪ 99‬درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز‬ ‫طبیعـی اسـتفاده می کننـد‪ .‬بـا اتمام طر ح هـای گازرسـانی در‬ ‫‪ 202‬روسـتای دیگـر ضریـب نفوذ گاز بخش روسـتایی اسـتان‬ ‫بـه ‪ 99.9‬درصـد افزایـش خواهـد یافـت»‪ .‬افتخـاری تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬گازرسـانی روسـتایی در خراسـان رضـوی درحال اتمـام‬ ‫اسـت و روسـتاهای باقی مانـده دارای شـرایط سـخت و‬ ‫صعب العبـور بـوده کـه نیازمنـد دقـت و زمـان بیشـتری بـرای‬ ‫اجراسـت»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از امادگـی‬ ‫شرکت گاز خراسان رضوی برای ورود به فصل سرد سال هم‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬در فصـول سـرد تامیـن پایـدار گاز طبیعـی‬ ‫مصرفی بخش خانگی و عمومی در اولویت است؛ امیدواریم‬ ‫بـا تعامـل‪ ،‬اسـتمرار و تقویـت تعاملات و مصـرف بهینـه گاز‬ ‫طبیعی عالوه بر گرمابخشـی خانه های هم اسـتانی های عزیز‬ ‫امـکان تامیـن حدا کثـری گاز طبیعـی موردنیـاز بخش هـای‬ ‫صنعتـی نیـز فراهـم شـود»‪ .‬یـاداور می شـود؛ مطابـق اخریـن‬ ‫اعلام وزارت کشـور ‪ 12‬روسـتای اسـتان خراسـان رضـوی بـه‬ ‫شـهر ارتقـاء یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۸۰‬برنامه ورزشی هم زمان با هفته تربیت بدنی در سرایان‬ ‫علیرضا موسوی‬ ‫غبـر ‪ ۸۰‬برنامـه ورزشـی هم زمـان بـا هفتـه‬ ‫بال ‬ ‫تربیت بدنـی در سـطح شهرسـتان سـرایان‬ ‫اجـرا می شـود‪ .‬راضیـه رمضانـی مسـئول‬ ‫اداره ورزش وجوانـان شهرسـتان سـرایان بـا‬ ‫تشـریح فعالیت هـای پیش بینی شـده در‬ ‫هفتـه تربیت بدنـی در شهرسـتان سـرایان‪،‬‬ ‫برگـزاری مسـابقات ورزشـی فوتسـال‪،‬‬ ‫هندبـال‪ ،‬والیبـال و همچنیـن همایـش‬ ‫پیـاده روی و بازی هـای بومـی محلـی را‬ ‫از اهـم این برنامه هـا در حـوزه شـهری‬ ‫و روسـتایی در سـطح اقایـان و بانـوان‪،‬‬ ‫ادارات و ازاد بیـان کـرد و از افتتـاح چمـن‬ ‫مصنوعـی ‪ ۱۵۰۰‬متـری روسـتای بسـطاق بـا‬ ‫اعتبـار ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«تـا پایـان سـال جـاری چمـن مصنوعـی‬ ‫در دو روسـتایی دوسـتاباد و دوحصـاران‬ ‫به بهر هبـرداری خواهنـد رسـید»‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪« :‬بـا افتتـاح این پروژه ها‪ ،‬مجموع چمن‬ ‫مصنوعـی روسـتایی در سـطح شهرسـتان‬ ‫سـرایان بـه پنـج پـروژه افزایـش خواهـد‬ ‫یافـت»‪ .‬رمضانـی ادامـ ه داد‪« :‬در هفتـه‬ ‫تربیت بدنـی زمیـن ورزش سـاحلی روسـتای‬ ‫بغـداده در مـدار بهر هبـرداری قـرار خواهـد‬ ‫گرفـت»‪ .‬مسـئول اداره ورزش وجوانـان‬ ‫سـرایان بابیان اینکـه تمامـی روسـتاهای‬ ‫سـطح شهرسـتان سـرایان مجهـز بـه‬ ‫تجهیـزات و امکانـات کامـل خانـه ورزش‬ ‫شـدند‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬حتی کم جمعیت ترین‬ ‫روسـتاهای این شهرسـتان از تجهیـزات‬ ‫خانـه ورزش برخـوردار شـدند»‪ .‬راضیـه‬ ‫رمضانـی افـزود‪« :‬سـرانه ورزشـی شهرسـتان‬ ‫سـرایان ‪ ۸۳‬سـانتی متر مربع اسـت و‬ ‫این شهرسـتان باالتریـن سـرانه ورزشـی در‬ ‫سـطح اسـتان را به خـود اختصـاص داده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بـه احـداث سـالن ورزشـی‬ ‫بانـوان شـهر ایسـک اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«تا کنـون چهارمیلیاردتومـان بـرای اجـرای‬ ‫نپـروژه هزینـه شـده و تکمیـل ان نیازمند‬ ‫ای ‬ ‫چهارمیلیـارد اعتبـار دیگر اسـت کـه با تامین‬ ‫اعتبـار امیـد مـی رود تـا پایـان سـال جـاری در‬ ‫مـدار بهر هبـرداری قـرار گیـرد»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫بـه ظرفیت هـای مهیا شـده در حـوزه ورزش‬ ‫طـی دوسـال اخیر در شهرسـتان سـرایان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬احـداث سـالن ورزشـی‬ ‫بانوان‪ ،‬سـالن ورزشـی نشـاط شـهر سـرایان‪،‬‬ ‫احداث چمن ‪ ۸۰۰۰‬هزار متری شـهر سرایان‪،‬‬ ‫اجرای چمن مصنوعی ‪ ۱۵۰۰‬متری روسـتای‬ ‫زنگویـی و احـداث چمـن ‪ ۱۵۰۰‬متـری شـهر‬ ‫سـه قلعـه ازجملـه پروژه هـای ورزشـی‬ ‫موردبهر هبـرداری در دوسـال اخیر در‬ ‫شهرسـتان اسـت»‪ .‬به گفتـه رمضانـی تامیـن‬ ‫اعتبار تکمیل سـالن ورزشـی بانوان ایسـک‪،‬‬ ‫اجـرای بـرج نـوری چمـن ملـت سـرایان‪،‬‬ ‫برق رسـانی به پیسـت موتورسـواری سـرایان‬ ‫و تکمیـل گـود باسـتانی شـهر سـه قلعـه از‬ ‫ت دارو دردسـت پیگیری‬ ‫پروژه هـای اولویـ ‬ ‫اداره ورزش وجوانـان در اینـده اسـت‪.‬‬ ‫نو نوجوانـان اسـتان ایلام گفـت‪:‬‬ ‫سرپرسـت کانـون پـرورش فکـری کودکا ‬ ‫«تعـدادی از کـودکان محلات حاشـیه ای کارخانـه نمـک و سـبزی اباد‪،‬‬ ‫لحظه هـای شـاد و متنوعـی را تجربـه کردنـد»‪ .‬محمدرضـا رسـتم پور افـزود‪:‬‬ ‫«مرکـز فرهنگـی‪ ،‬هنـری شـماره سـه کانـون ایلام با همـکاری امـور اجتماعی و‬ ‫دفتر تسهیلگری استانداری‪ ،‬سازمان اجتماعی شهرداری‪ ،‬شبکه بهداشت‬ ‫ایلام‪ ،‬بـا دعـوت از تعـدادی از کـودکان مناطـق حاشیه نشـین کارخانـه نمک‬ ‫و سـبزی ابـاد ویژه برنامـ ه متنوعـی را برگـزار کـرد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬قصه گویـی‪،‬‬ ‫شـعرخوانی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬معرفـی کتـاب‪ ،‬اهـدای کتاب های تـازه کانـون‪ ،‬اهدای‬ ‫بسـته بهداشـت و سلامت شـبکه بهداشـت‪ ،‬امـوزش نـکات بهداشـتی و‬ ‫امـوزش امنیـت اجتماعـی از مهم تریـن بخش هـای ایـن ویژه برنامـه متنـوع‬ ‫نو نوجوانان اسـتان ایالم تصریح‬ ‫بـود»‪ .‬مدیـرکل کانـون پرورش فکری کودکا ‬ ‫کـرد‪« :‬این برنامـه از زمـان شـیوع کرونـا اولیـن برنامـه عمومـی مرکز شـماره سـه‬ ‫کانـون ایلام به شـمار مـی رود»‪ .‬رسـتم پور داد‪« :‬مرکـز فرهنگـی هنـری شـماره‬ ‫سه کانون ایالم با توجه به موقعیت مهمی که در نزدیک بودن به محله های‬ ‫حاشیه نشـین و کـودکان کم برخـوردار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت‬ ‫و تا کنـون فعالیت هـای زیـادی را بـرای ایـن کـودکان به اجـرا گذاشـته اسـت»‪.‬‬ ‫رسـتم پور ادامـه داد‪« :‬اداره کل کانـون پـرورش فکـری کودکان ونوجوانـان‬ ‫اسـتان ایلام بـا بیسـت ودو مرکـز فرهنگی‪ ،‬هنـری در سراسـر اسـتان به صورت‬ ‫ثابـت‪ ،‬سـیار و پسـتی بـه بچه هـای ایالمـی خدمـات فرهنگـی‪ ،‬ادبـی ‪ ،‬هنـری‬ ‫و اموزشـی ارائـه می دهـد؛ کـه این روزهـا تمامـی فعالیت هـای ‪64‬سـاله ان‬ ‫به صـورت مجـازی و حضـوری انجـام می گیـرد؛ به شـکلی که در ‪ ۱۸‬مرکـز ثابـت‬ ‫ان در سراسـر اسـتان هـر مرکـز بـا فعالیـت فرهنگـی ‪ ،‬ادبـی‪ ،‬هنـری در شـیفت‬ ‫ی بـه بچه هـا خدمـات فرهنگـی‬ ‫صبـح و عصـر در فضـای مجـازی و حضـور ‬ ‫ارائـه می دهنـد؛ عالوه براین هـا بیـش از هشـت انجمـن مجـازی و ‪ ۱۰۹‬کارگاه‬ ‫مجـازی بـا فعالیت هـای ‪ ۶۴‬گانـه نیـز بـا دعـوت از چهره های فرهنگـی‪ ،‬ادبی و‬ ‫هنـری کشـوری و اسـتانی‪ ،‬چـراغ برنامه هـای کانـون را روشـن نگه داشـته اند؛‬ ‫این درحالی سـت که فعالیت هـای مجـازی نسـبت به فعالیت حضـوری زمان‬ ‫بیشتری از مربیان کانون می گیرد و هماهنگی و اجرا و حساسیت ویژه ان با‬ ‫سـختی بیشـتری همـراه اسـت»‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ فـاز اول بوسـتان دباغـان شـهر قزویـن در جنـوب شـهر افتتـاح شـد‪ .‬ایـت اهلل‬‫عبدالکریـم عابدینـی (نماینـده ولی فقیـه و امام جمعـه قزویـن)‪ ،‬فـر ج اهلل‬ ‫رامنـدی (رئیـس شـورای شـهر) و سـید مهـدی کاظمی (سرپرسـت شـهرداری)‬ ‫دراین مراسـم حضـور داشـتند و محمـد صالـح صالحـی (سرپرسـت سـازمان‬ ‫پارک هـا) درمـورد هزینـه و مسـاحت بـا مشـارکت شـهرداری منطقـه یـک و‬ ‫شـهروندان و پائین بـودن سـرانه فضـای سـبز در محلات کمترتوسـعه یافته‬ ‫توضیحاتـی دادنـد‪.‬‬ ‫ روسـتای اواتـر در منطقـه صعب العبـور و سـنگی بخـش رودبـار المـوت شـرقی‬‫کـه بـه هیـچ راه ارتباطـی دسترسـی نداشـت بـا موافقـت اداره کل محیط زیسـت‬ ‫بـا نقـش کلیـدی در توسـعه و رونـق روسـتا بـا بـراورد ‪40‬میلیاردریـال ازسـوی‬ ‫جـواد حـق لطفـی (مدیرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای)‪ ،‬احداث یـک راه‬ ‫ارتباطـی به عنـوان اخریـن روسـتای بـدون جـاده به طـول ‪14‬کیلومتـر اغـاز شـد‪.‬‬ ‫ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین از شناسایی پنج غار و تصویب‬‫ان هـا در کارگـروه غار شناسـان اسـتان خبـر داد‪ .‬غارهـا عبارت انـد از؛ عباس ابـاد‪،‬‬ ‫قلعه کرد‪ ،‬ابگرم سـفید اباد و ولی الموت غربی و اوج و مهاجر بوئین زهرا‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 12 1400‬ربیع االول ‪ 19 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2342‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫درراستای اجرای تفاهم نامه دوجانبه وزارت راه وشهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح انجام پذیرفت؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه ‪ 60‬واحدی‬ ‫شهید سلیمانی شهرستان امل‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران گفـت‪« :‬عملیـات اجرایـی ‪ 60‬واحـد مسـکونی‬ ‫شـهید سـلیمانی امـل بـا حضـور سـردار نقـدی؛ معـاون سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی‬ ‫اغـاز شـد»‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی؛ دکتـر سـید محمـد نظـری (مدیـرکل‬ ‫راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران) ضمـن اعلام این خبـر افـزود‪« :‬در چارچـوب تفاهم نامه‬ ‫فی مابین وزارت راه وشهرسـازی و وزارت دفاع و پشـتیبانی و نیروهای مسـلح درراسـتای‬ ‫سـاخت سـاالنه یک میلیـون واحـدی مسـکن توسـط دولـت در کشـور‪ ،‬عملیـات اجرایـی‬ ‫‪ 60‬واحد مسـکونی شـهید سـلیمانی امل با حضور سـردار نقدی؛ معاون سـپاه پاسـداران‬ ‫انقلاب اسلامی اغـاز شـد»‪ .‬مدیرکل راه وشهرسـازی اسـتان مازنـدران در ائین کلنگ زنی‬ ‫مجتمـع‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬تهیـه ایـن زمیـن انجـام و برای همـه نیروها کارشناسـی و حتی‬ ‫هزینـه سـاخت نیـز از نیروهـا دریافـت شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هر یـک از متقاضیـان‬ ‫نیروهـای مسـلح بـرای هـر واحـد مسـکونی از تسـهیالت بانکـی بهره منـد می شـوند‪،‬‬ ‫همچنین از ظرفیت بسـیج سـازندگی حدود پنج تا ‪ 10‬درصد سـهمیه دریافت می کنند»‪.‬‬ ‫دکتـر نظـری بابیان اینکـه براسـاس قاعـده و قانـون مراحـل ثبت نـام بـرای نیروهـا انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬طرح مسـکونی شـهید سـلیمانی با تعداد پنج بلوک در ‪ 60‬واحد در‬ ‫زمینی به مسـاحت چهارهزار و ‪ 655‬مترمربع احداث می شـود»‪ .‬مدیرکل راه وشهرسـازی‬ ‫اسـتان تصریح کرد‪« :‬سـاخت این واحدها به متراژ خالص ‪ 6300‬مترمربع و با براورد اولیه‬ ‫‪500‬میلیاردریـال اجـرا می شـود»‪ .‬سـردار نقـدی (معاون هماهنگ کننده سـپاه پاسـداران‬ ‫انقلاب اسلامی) بابیان اینکـه متاسـفانه پیدا کـردن زمیـن در اسـتان های شـمالی کشـور‬ ‫به خصـوص مازنـدران سـختی های خـاص خـودش را نسـبت بـه دیگـر اسـتان ها دارد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬بااین حـال بـرای رفـع دغدغه هـای جوانـان منطقـه و بسـیجیان شـهرک‬ ‫نبـوت امـل بـه فرماندهـی سـپاه اسـتان و شهرسـتان امـل‪ ،‬اداره کل راه وشهرسـازی و‬ ‫مسـئوالن شـهرداری امـل ماموریـت داده شـده تـا در اطـراف شـهرک و بلـوار منفـرد نیا کی‬ ‫زمینـی متناسـب بـرای سـاخت سـالن ورزشـی تهیـه و نسـبت بـه سـاخت سـالن ورزشـی‬ ‫اقـدام شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه اصـل ایـن زمیـن و مالکیـت ان دراختیـار راه وشهرسـازی‬ ‫بـوده و بـرای سـاخت مجتمـع مسـکونی بـرای کارکنـان سـپاه شهرسـتان امـل به صـورت‬ ‫رئیس سازمان صمت مازندران بیان کرد؛‬ ‫‪۵۰‬درصد اشتغال مازندران؛ در بخش صنایع غذایی‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت مازنـدران ‪۴۶‬درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی بخـش صنعـت‬ ‫اسـتان را مربـوط بـه صنایـع غذایـی دانسـت و گفـت‪۵۰« :‬درصـد اشـتغال اسـتان در ایـن‬ ‫بخـش اسـت»‪ .‬حسـینقلی قوانلـو در مراسـم جشـن غـذا بابیان اینکـه ‪46.5‬درصـد تولید‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ارزش افـزوده‬ ‫ناخالـص داخلـی صنعـت اسـتان مربـوط بـه صنایـع غذای ‬ ‫صنایـع غذایـی‪ ،‬دارویـی و نوشـیدنی بیـش از ‪۱۱‬هزارمیلیاردتومـان اسـت»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬صنعـت غذایـی دارای بهـره وری پاییـن اسـت و بایـد نسـبت داده و سـتانده‬ ‫در ایـن صنعـت افزایـش یابـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تولیـد ارزش افـزوده صنایـع غذایـی‬ ‫یکـه ‪۵۰‬درصـد اشـتغال‬ ‫‪۲۴‬درصـد بـوده کـه نسـبت بـه دیگـر صنایـع پاییـن اسـت؛ درحال ‬ ‫یسـت»‪ .‬قوانلـو یـاداور شـد‪« :‬صنعـت غذایـی جزو صنایـع دارای‬ ‫اسـتان در صنعـت غذای ‬ ‫ظرفیت هـای باالیـی ب هشـمار مـی رود و بایـد نیازمندی هـای این بخـش را برطـرف کرد»‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت و معـدن مازنـدران گفـت‪« :‬به رغـم تحریـم‪ ،‬در سـال قبل‪ ،‬رشـد‬ ‫اقتصادی ‪6.5‬درصدی محقق شـد و خوشـبختانه در شـرایط کرونا چندان لطمه ای به‬ ‫بازار صنایع غذایی وارد نشده است»‪ .‬وی بااشاره به اینکه افزایش قیمت ها سبب شده‬ ‫تـا بـازار صنایـع غذایـی بـا کاهـش فـروش مواجـه شـود‪ ،‬خواسـتار بازاریابـی در کشـورهای‬ ‫هـدف و توسـعه صـادرات محصـوالت شـد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫قانونـی و کارشناسـی قیمـت وا گـذار شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای سـاخت مسـکن خدشـه‬ ‫قانونـی و شـرعی هـم وجـود نداشـت و از این لحـاظ بـا درنظرگرفتـن همـه جوانـب اقـدام‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬سـردار نقـدی اضافـه کـرد‪« :‬ا گـر تـا پایـان ابـان‪ ،‬زمیـن موردنظـر در خـارج‬ ‫اطـراف مجتمـع ‪ ۶۰‬واحـدی شـهید سـلیمانی کـه قراراسـت سـاخته شـود‪ ،‬پیـدا نشـود‪،‬‬ ‫دستور داده شده تا با تغییر نقشه مجتمع ‪ ۶۰‬واحدی یا کم کردن تعداد واحدها‪ ،‬سالن‬ ‫ورزشـی بـرای جوانـان عزیـز منطقـه و بسـیجیان همیشـه پـای کار سـاخته شـود»‪ .‬سـردار‬ ‫نقـدی وعـده داد کـه همـه هزینه هـای سـاخت سـالن ورزشـی را از سـتاد مرکـزی سـپاه‬ ‫پاسـداران بـه عشـق و عالقـه و همـه خدمـات خوبـی کـه جوانـان عزیـز بسـیجی درطـول‬ ‫سـال زحمـت می کشـند‪ ،‬بنـده متقبـل می شـوم تـا ان هـا دغدغـه ای بـرای ایـن سـالن و‬ ‫سـاخت ان نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫بازدید بازرگانان قزاقستانی از بندر امیراباد‬ ‫معاون بهداشتیدانشگاه علوم پزشکیمازندران‪:‬‬ ‫موج ششم کرونا اوایل ابان ماه به استان می رسد‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫«براسـاس پیش بینی هـا‪ ،‬شـروع مـوج ششـم کرونـا در‬ ‫مازندران به دلیل کاهش شدید رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشـتی و بی توجهـی ‪۵۰‬درصـد گـروه سـنی ‪ ۲۰‬تا ‪۴۰‬سـال‬ ‫بـه دریافـت وا کسـن از اوایـل ابـان دور از انتظـار نیسـت»‪.‬‬ ‫دکتـر قاسـم اویـس افـزود‪« :‬در اوایـل مهـر سـال جـاری‬ ‫پیش بینـی کـرده بودیـم که درصـورت تداوم رعایت نشـدن‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی و همچنیـن افزایـش‬ ‫مسـافرت های غیرضـروری و بی رغبتـی گروه هـای مختلف‬ ‫سـنی نسـبت بـه دریافـت وا کسـن کرونـا‪ ،‬مـوج ششـم کرونا‬ ‫در مازنـدران در دومیـن مـاه پاییـز محتمـل خواهـد بـود و‬ ‫ا کنـون شـاهدیم کـه رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫در روزهـای گذشـته در مازنـدران بـه کمتریـن حـد ممکـن‬ ‫از زمـان شـیوع کرونـا یعنـی کمتـر از ‪۳۵‬درصـد رسـیده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همچنیـن حـدود ‪۵۰‬درصـد‬ ‫از گـروه سـنی ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۴۰‬سـال کـه ‪۲۵‬درصـد کل جمعیـت‬ ‫اسـتان مازندران را شـامل می شـود‪ ،‬همچنان اعتقادی به‬ ‫دریافـت وا کسـن ندارنـد و ایـن بی توجهـی سـبب می شـود‬ ‫تـا اسـتان درگیـر مـوج ششـم شـود»‪ .‬اویـس بـا درخواسـت‬ ‫از شـهروندان مازندرانـی بـرای دریافـت وا کسـن کرونـا و‬ ‫همچنیـن رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی‪ ،‬هشـدار‬ ‫داد‪« :‬درصـورت ادامـه بی اعتنایی هـای کنونـی نسـبت بـه‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشـتی و وا کسن گریزی‪ ،‬متاسفانه‬ ‫بایـد منتظر فاجعه ای باشـیم که نتیجـه ان تا پایـان اذرماه‬ ‫از دسـت رفتن جان صدها َ تن دیگر از هم اسـتانی ها خواهد‬ ‫بـود»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬اجـرای طـرح محدودیت هـای‬ ‫هوشـمند یکـی از اقدامـات موثـر و الـزام اور بـرای رعایـت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی ست که امیدواریم ستاد ملی‬ ‫مدیریت مقابله با کرونا برای تسریع در اجرای این طرح در‬ ‫تمـام نقـاط کشـور دسـتورالعمل ها را مصـوب و ابالغ کند تا‬ ‫هر چه زودتر در اسـتان ها اجرایی شـود»‪ .‬معاون بهداشـتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم اینکه از گروه هدف‬ ‫دومیلیـون و ‪۳۹۰‬هزارنفـری اسـتان تاکنـون ‪83.8‬درصـد‬ ‫ُدز اول و ‪40.4‬درصـد هـم ُدز دوم وا کسـن کرونـا را دریافـت‬ ‫کردنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ُ :‬‬ ‫«دز سـوم وا کسـن کرونـا هـم بـه‬ ‫کهـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر از کادر درمـان اسـتان تزریـق شـده اسـت‬ ‫ی ‬ ‫و دراین مرحلـه قـرار اسـت شـش هزارنفر از کادر درمـان در‬ ‫سراسـر مازنـدران ُدز سـوم وا کسـن کرونـا را در روزهای اینده‬ ‫دریافـت کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مشـکلی در تامیـن وا کسـن‬ ‫در اسـتان مازنـدران نـدارد و هـر دوروز یک بـار حـدود ‪ ۳۰۰‬تـا‬ ‫‪۵۰۰‬ه ُ‬ ‫ـزاردز وا کسـن وارد اسـتان می شـود»‪.‬‬ ‫توصیه های ایمنی روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران‬ ‫امارهـای موجـود حا کـی از اسـتفاده‬ ‫نادرسـت و هـدردادن انـرژی در‬ ‫مصـرف انـرژی خانگی سـت کـه‬ ‫نیازمنـد اصلاح الگـوی مصـرف‬ ‫در میـان خانواده هاسـت؛ زیـرا‬ ‫صرف نظـر از نقـش دولـت و‬ ‫کارشناسـان‪ ،‬نقـش خانـواده‬ ‫در این زمینـه غیرقابـل انـکار اسـت‪.‬‬ ‫برخـی خانواده هـا بـا واژه‬ ‫صرفه جویـی کاملا غریبه انـد و ان‬ ‫را بـه معنـای «کـم مصـرف کـردن»‬ ‫می داننـد‪ .‬در حالی کـه صرفه جویـی‬ ‫یعنی پیدا کردن روش های خالقانه‬ ‫بـرای اسـتفاده بهتـر از منابع محدود‬ ‫و تجدیدناپذیـر‪ .‬هـر خانـواده ایرانـی‬ ‫می توانـد بـا چنـد تغییـر کوچـک و‬ ‫رعایـت اصولـی سـاده‪ ،‬بـه کاهـش و‬ ‫صرفه جویـی در انـرژی کمـک کنـد و‬ ‫میـزان انـرژی مصرفی خـود را حتی تا‬ ‫یک سوم کاهش دهد که با کاهش‬ ‫هزینه هـا بـه وضعیـت مالی خانـواده‬ ‫نیـز کمـک خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫توصیه های ایمنی را جدی بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز‬ ‫استان مازندران‬ ‫بازرگان ــان قزاقس ــتانی فع ــال درزمین ــه غ ــات‪ ،‬مصال ــح‬ ‫ســـاختمانی‪ ،‬چ ــوب و ‪ MDF‬جه ــت م ــراودات و ایج ــاد‬ ‫دفت ــر بازرگان ــی در بن ــدر امیراب ــاد‪ ،‬از مناط ــق عملیاتی و‬ ‫وی ــژه اقتص ــادی ای ــن بن ــدر بازدی ــد کردند‪ .‬مع ــاون امور‬ ‫بن ــدری و اقتص ــادی بن ــدر امیراب ــاد در این دی ــدار ک ــه در‬ ‫محل این بندر برگزار ش ــد به تش ــریح ظرفی ــت‪ ،‬امکانات‬ ‫و زیرس ــاخت های بن ــدر امیراباد پرداخ ــت‪ .‬محمدعلی‬ ‫موسـ ـی پور گف ــت‪« :‬بن ــدر امیراب ــاد به عن ــوان بزرگ ترین‬ ‫بن ــدر حاش ــیه دری ــای خ ــزر ب ــا داراب ــودن ‪ ۱۰۶۰‬هکت ــار‬ ‫پس کران ــه‪ ،‬از ظرفی ــت باالی ــی درزمین ــه س ــرمایه گذاری‬ ‫بخ ــش خصوص ــی در حوزه ه ــای مختل ــف برخ ــوردار‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی خط ــاب ب ــه بازرگان ــان قزاقســـتانی فعال در‬ ‫ح ــوزه غالت‪ ،‬ب ــه ظرفی ــت ب ــاالی ســـیلوهای نگهداری‬ ‫غ ــات و روغ ــن خورا ک ــی بن ــدر امیرابـــاد اشـــاره کـــرد و بر‬ ‫امادگ ــی کام ــل ای ــن بندر جه ــت پذیـــرش ان هـــا و دیگر‬ ‫بازرگان ــان داخل ــی و خارج ــی در زمینه هـــای مختلـــف‬ ‫تا کیـــد کرد‪ .‬مع ــاون ام ــور بن ــدری و اقتصـــادی اداره کل‬ ‫بن ــدر امیراب ــاد‪ ،‬مزای ــای قانونی مناطق ویـــژه اقتصادی‪،‬‬ ‫تخفیف ه ــای مالیات ــی و معافیـــت بـــر ارزش افـــزوده را‬ ‫یک ــی از مزیت های ــی دانس ــت کـــه ســـرمایه گذاران را‬ ‫ب ــرای س ــرمایه گذاری در این بن ــدر ترغیـــب خواهد کرد‪.‬‬ ‫موسـ ـی پور همچنی ــن وج ــود کارخانـــه ‪ MDF‬در اراضـــی‬ ‫منطقه ویـــژه اقتصادی بنـــدر امیرابـــاد را فرصتی مغتنم‬ ‫برشـــمرد تـــا طـــرف قزاقســـتانی در کنـــار واردات مصال ــح‬ ‫ســـاختمانی‪ MDF ،‬موردنیـــاز صنعت مبل ســـازی خود‬ ‫را نیـــز از ایـــن طریـــق تامیـــن کنـــد‪ .‬بازرگانان قزاقس ــتانی‬ ‫در پایـــان بازدیـــد خـــود از بنـــدر امیرابـــاد بابیان اینک ــه از‬ ‫دیـــدن توانمندی هـــای این بنـــدر با وســـعت پهناورش‬ ‫شـــگفت زده شـــده اند‪ ،‬خواســـتار تشـــکیل جلس ــات‬ ‫هماهنگـــی جهـــت همکاری هـــای اقتصـــادی در‬ ‫اینـــده نزدیـــک شـــدند‪ .‬بازدیـــد میدانـــی از اســـکله ها و‬ ‫محوطه هـــای عملیاتـــی بنـــدر امیرابـــاد پایان بخ ــش‬ ‫این دیـــدار بـــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2377

روزنامه سایه 2377

شماره : 2377
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سایه 2376

روزنامه سایه 2376

شماره : 2376
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سایه 2375

روزنامه سایه 2375

شماره : 2375
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سایه 2374

روزنامه سایه 2374

شماره : 2374
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سایه 2373

روزنامه سایه 2373

شماره : 2373
تاریخ : 1400/09/06
روزنامه سایه 2372

روزنامه سایه 2372

شماره : 2372
تاریخ : 1400/09/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!