روزنامه سایه شماره 2337 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2337

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2337

روزنامه سایه شماره 2337

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫شورای عالی فضای مجازی‬ ‫برای جبران عقب ماندگی ها باید فعال تر شود‬ ‫رئیس جمهـوری بـر تلاش و همـت مضاعـف همـه دسـتگاه ها در‬ ‫سـاماندهی فضای مجازی برای جبران عقب ماندگی ها در این حوزه‬ ‫و دسـتیابی بـه اهـداف اصلـی تشـکیل شـورای عالی فضـای مجـازی‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی ریاسـت جمهوری؛ ایت اهلل‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اشاره به‬ ‫ضرورت ایجاد تحول در ماموریت های این شـورا‪ ،‬گفت‪« :‬با اسـتفاده‬ ‫از دیدگاه هـای اعضـای حقیقـی و عقبه کارشناسـی اعضـای حقوقی‪،‬‬ ‫می تـوان گام هـای موثـری در جبـران عقب ماندگی هـا در خـود شـورا و‬ ‫مدیریـت فضـای مجـازی برداشـت»‪ .‬وی به مرکز ملی فضای مجـازی و وزارت ارتباطـات و فناوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬دسـتور داد راهبـری تکمیـل شـبکه ملـی اطالعـات را باجدیت پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‪500‬درصد‬ ‫راه اندازی بعضی از پروژه های توسـعه ای‪ ،‬تدبیر و راهبرد کارامد سـبب ثبت رکوردی‬ ‫تاریخـی در کارنامـه پتروشـیمی تبریـز شـده‪ .‬ایـن شـرکت تبریـز بـا افزایـش تولیـد‬ ‫محصـوالت متنـوع و رشـد صـادرات بـه رکـورد جدیدی در کسـب سـود دسـت یافت؛‬ ‫یکـه افزایـش ‪ ۵۰۰‬درصـدی سـوداوری را در شش ماه نخسـت ‪ ۱۴۰۰‬به نسـبت‬ ‫به طور ‬ ‫سـال قبـل ثبت کـرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 6 1400‬ربیع االول ‪ 13 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2337‬تومان‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫جیره بندی کتاب!‬ ‫می توان بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت‬ ‫کشتی کاری کرد کارستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫�پرونده ای برای نمایش‬ ‫«صفر درجه سانتیگراد ز�یر صفر»‬ ‫‪2‬‬ ‫نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر» اقتباسی ازاد از نمایشنامه «کالیگوال» اثر «البر‬ ‫کامو» سـت کـه به نویسـندگی و کارگردانـی شـادی اسـدپور؛ و از تولیـدات جدیـد کارگاه‬ ‫«اغاز تا پایان» در موسسـه هنری «ارتا» که از ‪ ۲۶‬مهرماه سـاعت ‪ 17:30‬در تماشـاخانه‬ ‫«دیـوار چهـارم» بـه روی صحنـه مـی رود‪ .‬بخـش نخسـت گفت وگـو بـا بازیگـران ایـن‬ ‫پو گفت هـای کوتـاه و‬ ‫اثـر‪ ،‬پیش تـر بـه حضـور مخاطبـان ارائـه شـده؛ و اینـک ادامـه گ ‬ ‫صمیمانـه بـا بازیگـران ایـن اثـر را می خوانیـم ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاه جنسیتی در جوایز نوبل‬ ‫امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری فرانسـه گفـت کـه ایـن کشـور بایـد تـا سـال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬پیشـتاز تولید برق بدون اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی شـود و وعده‬ ‫َ‬ ‫داد تا ان زمـان یـک نیروگاه هسـته ای کوچـک و دو ا َبر کارخانه تولید هیدروژن‬ ‫سـاخته می شود‪.‬‬ ‫در هفته نیروی انتظامی صورت پذیرفت؛‬ ‫زنـان توانسـته اند حضـور خـود را در بیـن برنـدگان جایـزه نوبـل افزایـش دهنـد؛ امـا هنـوز تـا‬ ‫دستیابی به برابری جنسیتی در کسب افتخارات متنوع دراین رویداد‪ ،‬فاصله زیادی دارند؛‬ ‫به ویـژه نمایندگـی کم تعـداد زنـان در حوز ههـای مختلـف علمـی‪ ،‬ایـن فاصلـه را برجسـته تر‬ ‫نشـان می دهـد‪« .‬ماریـا رسـا»؛ روزنام هنـگار ‪58‬سـاله فیلیپینـی کـه بـه «نوبـل صلـح» ‪2021‬‬ ‫دسـت یافـت‪ ،‬تنهـا زن برنـده در رویـداد امسـال بوده؛ ان هم ب هشـکل اشـترا کی با «دیمیتری‬ ‫موراتـوف» (ژورنالیسـت ‪59‬سـاله روسـی)؛ امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت ‪...‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه پلیس مواد مخدر‬ ‫با همکاری شرکت عمران شهر جدید اندیشه‬ ‫‪8‬‬ ‫گالرهعباسی‪:‬‬ ‫فاصله گرفتن از رویاها‬ ‫و خواسته ها یعنی‬ ‫درگیرشدن با روزمره گی‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران‪:‬‬ ‫مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫طاعون نشخوارکنندگان کوچک‬ ‫تلفات محدودی داشت‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت‪:‬‬ ‫رسیدگی به ‪ ۶۱۷‬شکایت مردمی‬ ‫و گزارش فساد در سازمان بازرسی استان‬ ‫‪7‬‬ ‫نمونه اولیه اتوبوس امبوالنس‬ ‫در ‪ ۳۵‬روز طراحی و تولید شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫بانک صادرات ایران مدیریت استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫شماره ‪1400/9616/1‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫جناب اقای دکتر عباس محمدیان‬ ‫انتخاب شایسـته شـما را به عنوان رئیس سـازمان‬ ‫بسـیج رسـانه کشـور تبریـک گفتـه و از خداونـد‬ ‫توفیـق روزافـزون شـما را خواسـتاریم‪ .‬امیدواریـم‬ ‫با توجه بـه درایـت‪ ،‬توانمنـدی و شایسـتگی های‬ ‫ثابت شده جنابعالی‪ ،‬در این جایگاه نیز همچون‬ ‫گذشـته منشـا خیـر و اثـر باشـید‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشق‬ ‫بانـک صـادرات ایـران مدیریـت اسـتان چهارمحـال و بختیـاری درنظـردارد نسـبت بـه خریـد تعـدادی دوربیـن مداربسـته بـه انضمـام سـایر لـوازم و‬ ‫متعلقات جانبی و با مشخصات فنی ذیل با برگزاری مناقصه دو مرحله ای و به صورت عمومی از شرکت های معتبر و افراد واجد شرایط اقدام نماید‪.‬‬ ‫لـذا شـرکت کنندگان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و خریـد اسـناد شـرکت در مناقصـه‪ ،‬بـه دایـره تـدارکات و سـاختمان بانـک صـادرات واقع در‬ ‫شـهرکرد‪ ،‬میـدان شـهداء مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 038-33342812‬تمـاس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫زمان خرید اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/07/24‬لغایت ‪ 1400/07/29‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان تحویل پا کت پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخه ‪ 1400/08/13‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان بازگشائی پا کت ها‪ :‬مورخه ‪ 1400/08/16‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در اداره مرکزی بانک صادرات استان چهارمحال و بختیاری می باشد‪.‬‬ ‫ هزینه های مربوط به نشر ا گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬‫ بانک در رد یا قبول پیشنهادات واصله یا ابطال مناقصه‪ ،‬طبق قوانین و مقررات مختار می باشد‪.‬‬‫شناسه ا گهی ‪1206325‬‬ ‫بانک صادرات ایران مدیریت استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫«مشخصات فنی دوربین های بالت و دام»‬ ‫ردیف‬ ‫نوع دوربین‬ ‫بالت‬ ‫دام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Image sensor‬‬ ‫”‪1/3‬‬ ‫”‪1/3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪resolation‬‬ ‫‪4mp‬‬ ‫‪4mp‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Lens type‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪wdr‬‬ ‫‪2.8-12 motorized‬‬ ‫‪2.8-12 motorized‬‬ ‫‪120 db‬‬ ‫‪120 db‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Video compression format‬‬ ‫‪H265-H264‬‬ ‫‪H265-H264‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Video output‬‬ ‫‪1bnc‬‬ ‫‪1bnc‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Corridor mode‬‬ ‫‪9:16‬‬ ‫‪9:16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ir‬‬ ‫‪30m‬‬ ‫‪30m‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Vandal resistant‬‬ ‫‪Ik10‬‬ ‫‪Ik10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Ingress Protection‬‬ ‫‪Ip67‬‬ ‫‪Ip67‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪power‬‬ ‫‪Poe-12v‬‬ ‫‪Poe-12v‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Protocols‬‬ ‫‪Ipv4-https-dhcp‬‬ ‫‪Ipv4-https-dhcp‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Compatibel‬‬ ‫‪Onvif‬‬ ‫‪Onvif‬‬ ‫‪ 36‬ماه‬ ‫‪ 36‬ماه‬ ‫گارانتی‬ ‫نوع دستگاه ذخیره ساز‬ ‫‪ 32‬کاناله‬ ‫‪Incoming bandwidth‬‬ ‫‪320mb‬‬ ‫‪protocols‬‬ ‫‪P2P-dhcp-pppoe‬‬ ‫‪Hdmi/vga output‬‬ ‫‪2* hdmi-1*vga‬‬ ‫‪Recording resolations‬‬ ‫‪4mp to12mp‬‬ ‫‪Decoding format‬‬ ‫‪Ultra265-h265-h264‬‬ ‫‪Live view play back‬‬ ‫‪4mp to 12mp‬‬ ‫‪sata‬‬ ‫‪4sata up to 10 tb‬‬ ‫‪Network interface‬‬ ‫گارانتی‬ ‫‪2* rj45 1000‬‬ ‫‪ 36‬ماه‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫فراخوان‬ ‫عمومی‬ ‫‪98000602‬‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫شناسایی شرکت های توانمند در زمینه‬ ‫ژئوفیزیک با هدف ا کتشاف ذخایر‬ ‫فلزی‪ ،‬جهت تامین خدمات ژئوفیزیک‬ ‫‪1400/07/30‬‬ ‫مدیریتمرتبط‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫خرید‬ ‫جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر درخصوص فراخوان های عمومی‪ ،‬مناقصات و مزایدات به وب سـایت‬ ‫شـرکت به نشـانی ‪ /www.msc.ir‬منوی خرید و تامین کنندگان‪ /‬مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نسـبت به‬ ‫انتخـاب مناقصـه موردنظـر از طریـق سیسـتم ارتباط با تامین کننـدگان (‪ )SRM‬اقـدام نمائید‪ .‬اطالعات سـایر فراخوان ها از‬ ‫طریق سـایت شـرکت‪ ،‬قسـمت اطالعیه ها قابل دسـترس می باشد‪.‬‬ ‫کد ا گهی‪1400-41 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫«جدول مشخصات دستگاه ذخیره ساز»‬ ‫ا گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪Axios‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2337‬‬ ‫امیرعلیموسوی‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬ماندنی ست!‬ ‫پـس از ‪ ۱۸‬مـاه از اغـاز همه گیـری‬ ‫کوویـد‪ ،۱۹-‬هنـوز ایـن پرسـش‬ ‫مطـرح می شـود کـه چـه زمـان‬ ‫پایـان گسـترش ویـروس کرونـا‬ ‫اعلام می شـود؟ شـاید ا کنـون‬ ‫بیش ازهمیشـه روشن شـده باشد‬ ‫کـه هرگـز لحظـه ای بـرای پیـروزی وا کسـن علیـه سـویه های‬ ‫کرونـا یـا بشـریت در برابـر ویـروس وجـود نخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫یکـه هـرروز بـر شـمار افـراد وا کسـن زده‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ درحال ‬ ‫افـزوده می شـود‪ ،‬تعـداد مبتالیـان به کووید‪ ۱۹-‬سرسـختانه‬ ‫باال مانده و حتی در کشورهایی مانند استرالیا و نیوزلند که‬ ‫سـعی در جلوگیـری از ورود هرگونـه فـرد مبتلا بـه کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫بـه کشورشـان داشـتند‪ ،‬ا کنـون می بینیـم کـه در پـی راهـی‬ ‫بـرای کنارامـدن بـا ویـروس هسـتند‪ .‬ا کنـون نقشـه جهـان‬ ‫یسـت که می توان کشـورها را از روی‬ ‫مانند صفحه شطرنج ‬ ‫محدودیت هـای مختلـف ناشـی از پاندمـی‪ ،‬سیاسـت های‬ ‫مـرزی و شـمار مبتالیـان تشـخیص داد و بـا همـه ایـن‬ ‫محدودیت هـا امـار روزانـه جهانـی مبتالیـان و مرگ ومیـر‬ ‫به همان انـدازه یک سـال قبل و حتـی بیشـتر اسـت‪ .‬سـوال‬ ‫اساسـی این است که پایان کووید‪ ۱۹-‬چگونه است؟ به گفته‬ ‫«جرمـی فـرار» متخصـص برجسـته درزمینـه بیماری هـای‬ ‫عفونـی و مدیـر مرکـز ‪ Wellcome Trust‬دانمـارک؛ کشـوری‬ ‫کـه به دلیـل نـرخ بـاالی وا کسیناسـیون (‪ ۷۶‬درصد جمعیت‬ ‫و ‪ ۸۷‬درصـد افـراد باالی ‪ ۱۲‬سـال) تمـام محدودیت هـا را لغـو‬ ‫کرده‪ ،‬ویروس هنوز درحال گسـترش اسـت و به طورمتوسـط‬ ‫لمـرگ هسـتند‪ .‬فـرار‬ ‫روزانـه یـک تـا دو دانمارکـی در حا ‬ ‫می افزایـد‪« :‬فکـر می کنـم این ویروس برای همیشـه در اینجا‬ ‫خواهـد بـود و مـا هرگـز بـه مـرگ روزانـه صفر نمی رسـیم»‪ .‬وی‬ ‫کـه به عنـوان پزشـک مشـاور در خدمـت دولـت انگلیـس‬ ‫اسـت‪ ،‬می گویـد‪« :‬امـا بـا وا کسیناسـیون جهانـی‪ ،‬ایمنـی‬ ‫طبیعـی و ازمایـش و درمـان بهتـر (و همچنیـن دسترسـی‬ ‫اماده به دزهای تقویت کننده وا کسـن و وا کسـن های نسـل‬ ‫دوم)‪ ،‬کشـورهای ثروتمنـد می تواننـد بـه نقطـه ای برسـند‬ ‫کـه خطـر محـدود شـود؛ امـا کشـورهای ثروتمنـدی ماننـد‬ ‫امریـکا هم هسـتند که ا گرچه تاکنـون توانسـته ‪ ۵۶.۸‬درصد‬ ‫جمعیـت خـود را در برابـر کرونا وا کسـینه کنـد‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫به دلیـل پائین امـدن میـزان وا کسیناسـیون و نـرخ بـاالی‬ ‫مهاجـرت‪ ،‬دوره دشـواری درپیـش دارد‪ .‬دراین میـان‬ ‫کشـورهایی همچـون هنـد هـم وجـود دارنـد کـه سـویه دلتـا‬ ‫برای نخسـتین بار در انجا شناسـایی شـد و تاکنون توانسته‬ ‫تنهـا یـک دز وا کسـن به حدود نیمی از جمعیت خـود تزریق‬ ‫کنـد و هنـوز ‪ ۷۰۰‬میلیون نفـر دیگـر باقـی مانده انـد‪ .‬بمانـد کـه‬ ‫کشـورهایی ماننـد افغانسـتان در اسـیا یـا جمهوری کنگـو در‬ ‫افریقـا هنـوز ب هسـختی توانسـته اند نخسـتین دز وا کسـن را‬ ‫بـه یک درصـد جمعیـت خود تزریق کنند‪ .‬اسـترالیا‪ ،‬نیوزلند‬ ‫بشـرق که هرگز با شـیوع‬ ‫و برخی از کشـورهای اسـیای جنو ‬ ‫عمده کرونا هم روبرو نبوده اند‪ ،‬با مشـکالت بسـیاری بر سـر‬ ‫خروج از پاندمی روبرو هستند زیرا ایمنی طبیعی کمی دارند‬ ‫و بنابرایـن تنهـا راه خـروج از این وضعیـت وا کسیناسـیون‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـدی جمعیـت اسـت‪ .‬همـه این هـا تهدیدهایـی‬ ‫درمقابله بـا همه گیـری کروناسـت»‪ .‬او بااشـاره به گروه هـای‬ ‫مخالـف وا کسـن گفـت‪« :‬بـا کنـدی رونـد وا کسیناسـیون مـا‬ ‫این فرصـت را دراختیـار ویـروس قـرار می دهیـم تـا بتوانـد‬ ‫تکامـل یابـد و سـویه های جدیـد ظهـور کننـد»‪ .‬به عقیـده‬ ‫ایـن پژوهشـگر دانمارکـی؛ به صفررسـاندن مرگ ومیـر ناشـی‬ ‫از کوویـد‪ ۱۹-‬امکان پذیـر نیسـت امـا می تـوان ان را محـدود‬ ‫کـرد و ایـن موضوعـی خواهـد بـود کـه جامعـه ان را در اینـده‬ ‫می پذیرد‪ .‬به گفته فرار؛ به نظر می رسد دانمارک به ان نقطه‬ ‫رسـیده و بقیـه جهـان بـه زودی همیـن راه را طـی خواهنـد‬ ‫کـرد‪ .‬براسـاس اخریـن امـار منتشرشـده بـا گذشـت ‪ ۱۰‬مـاه از‬ ‫اغـاز وا کسیناسـیون علیه کرونـا‪ ،‬تابه امـروز تنهـا ‪ ۳۵.۶‬درصد‬ ‫کل جمعیـت جهـان در برابـر کوویـد‪ ۱۹-‬وا کسـینه شـده اند‪.‬‬ ‫ضمن انکـه رقـم شـمار مبتالیـان بـه ویـروس کرونـا در سراسـر‬ ‫جهـان از ‪ ۲۳۹‬میلیون نفـر فراتـر رفتـه و ازاین میـان بیـش از‬ ‫پنج میلیون نفـر جـان خـود را از دسـت داده انـد‪.‬‬ ‫‪Shafaq News‬‬ ‫حالت اماده باش در عراق‬ ‫رئیس ائتالف «الفتح» عراق نتایج‬ ‫اعالم شـده انتخابـات پارلمانـی را‬ ‫جعلـی خوانـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫هـادی العامری با صدور بیانیه ای‬ ‫کوتـاه نتایـج اولیـه انتخابـات‬ ‫پارلمانـی زودهنـگام کشـورش را‬ ‫رد کـرد‪ .‬وی گفـت‪« :‬تحت هیچ شـرایطی ایـن نتایـج جعلی‬ ‫را نمی پذیـرم و باتمام تـوان از نامزدهـا و رای دهندگانمـان‬ ‫حمایـت خواهیـم کـرد»‪ .‬ایـن اظهـارات پـس ازان مطـرح‬ ‫شـد کـه ابوعلـی العسـکری‪ ،‬سـخنگوی گردان هـای‬ ‫حـزب اهلل عـراق در سـخنانی گفـت نتایـج انتخابـات‬ ‫پارلمانـی عـراق مـردود اسـت‪ .‬وی همچنیـن از گروه هـای‬ ‫مقاومـت عـراق خواسـت کـه اماده باش انـد و تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«در مقابل بزرگ ترین روند تقلب خواهیم ایسـتاد»‪ .‬پیش‬ ‫از العسـکری نیـز هیئـت هماهنگـی شـیعیان عراق موسـوم‬ ‫بـه «چارچـوب هماهنگـی شـیعیان» که متشـکل از احزاب‬ ‫سیاسـی شـیعه اسـت نتایـج اولیـه انتخابـات را رد کـرده‬ ‫بـود‪ .‬ایـن هیئـت در بیانیـه ای اعلام کـرد‪« :‬مـا اعتراضمـان‬ ‫بـه نتایـج اعالم شـده انتخابـات را اعلام می کنیـم و تمامـی‬ ‫اقدامات الزم را برای جلوگیری از دسـت کاری رای ها اتخاذ‬ ‫خواهیـم کـرد»‪ .‬درمقابـل‪ ،‬کمیسـاریای عالـی انتخابـات‬ ‫عـراق نسـبت بـه اتهامـات مطر ح شـده ازسـوی چارچـوب‬ ‫هماهنگـی شـیعیان وا کنـش نشـان داد‪ .‬این کمیسـاریا در‬ ‫بیانیـه ای تا کیـد کـرد کـه طـی برگـزاری انتخابـات بـه قانون‬ ‫و اقدامـات اتخاذشـده پایبنـد بـوده اسـت‪ .‬دراین بیانیـه‬ ‫امـده هـر معترضـی می توانـد تـا عصـر پنج شـنبه بـه نتایـج‬ ‫انتخابـات اعتـراض کنـد و کمیسـاریای عالـی انتخابـات‬ ‫عـراق تمامـی شـکایت ها را موردبررسـی قـرار خواهـد داد‪.‬‬ ‫ازسـویی‪ ،‬یـک منبـع امنیتـی از تمدیـد حالـت اماده بـاش‬ ‫بیـن نیروهـای عراقـی تـا امـروز خبـر داد‪ .‬منبـع مذکـور اعلام‬ ‫کـرد؛ درصـورت نقـض مـوارد فـوق‪ ،‬فرماندهـان و رهبـران‪،‬‬ ‫مسئولیت و پیامدهای قانونی را برعهده دارند‪ .‬انتخابات‬ ‫پارلمانی زودهنگام عراق روز یک شنبه میان تدابیر شدید‬ ‫امنیتـی و یک سـال زودتـر از موعـد طبیعـی خود برگزار شـد‪.‬‬ ‫طبق نتایج اولیه‪ ،‬جریان صدر با کسب ‪ ۷۳‬کرسی در رتبه‬ ‫اول قـرار دارد و باالتریـن کرسـی ها را بیـن فرا کسـیون های‬ ‫شـیعه به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫ارکادیواسکیول‬ ‫رویداد‬ ‫اعتیادمجازی‬ ‫تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کشتی کاری کرد کارستان‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫می توان بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای هم زمــان بــا چهلمیــن ســالروز تاســیس «ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور» از نمایشــگاه اقدامــات و دســتاوردهای ایــن ســازمان بازدیــد کــرد و در جریــان‬ ‫فرایندهــای کشــف‪ ،‬احصــاء و رســیدگی بــه تخلفــات و مفاســد اداری قــرار گرفــت‪ .‬ب هگــزارش میــزان؛‬ ‫دراین بازدید مســئوالن بخش های مختلف ســازمان بازرســی کل کشــور گزارشــی از نظام مســائل‬ ‫شهــای مردمــی و گزارشــگران فســاد و‬ ‫مطــرح در کشــور‪ ،‬گلوگا ههــای فســاد و نحــوه دریافــت گزار ‬ ‫شهــا ارائــه کردنــد‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه در جریــان‬ ‫همچنیــن رونــد بررســی و رســیدگی بــه ایــن گزار ‬ ‫رئیس قوه قضائیه با حضور در ایین نکوداشـت چهلمین سـالگرد‬ ‫تاسـیس سـازمان بازرسـی کل کشـور کـه با حضـور مدیـران عالی و‬ ‫معاونین این سـازمان برگزار شـد‪ ،‬نظارت را امری ضروری دانست‬ ‫و گفـت‪« :‬کسـی که می خواهـد در امـور شـخصی و اجتماعـی و‬ ‫حکمرانی به کمال برسـد نیازمند نظارت مکرر و مسـتمر اسـت»‪.‬‬ ‫وی از نظـارت به عنـوان یکـی از لـوازم حکمرانـی صحیـح و مقبـول‬ ‫یـاد کـرد و متذکـر شـد بدون توجـه بـه نظـارت‪ ،‬نمی تـوان انتظـار‬ ‫داشـت دسـتگاه های حا کمیتـی به وظایـف خود دقیق و درسـت‬ ‫عمـل کننـد‪ .‬رئیـس قوه قضائیه بااشـاره به جایگاه ویژه «سـازمان‬ ‫بازرسی کل کشور» در قانون اساسی گفت‪« :‬در بسیاری کشورها‬ ‫و نظامـات حا کـم بـر دنیـا‪ ،‬نهـاد بازرسـی وابسـته بـه دولـت یـا‬ ‫مجلس است اما در کشور ما سازمان بازرسی زیرنظر قوه قضائیه‬ ‫اسـت کـه از امتیـازات و اعتبـارات ایـن سـازمان در جمهـوری‬ ‫اسلامی محسـوب می شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اختیـارات گسـترده‬ ‫سـازمان بازرسـی کل کشـور گفـت‪« :‬سـازمان بازرسـی می توانـد‬ ‫گـزارش تخلفـات و جرائـم مدیـران دسـتگاه ها را بـه دادگسـتری‬ ‫گـزارش دهـد تـا ظـرف سـه ماه خـارج از نوبـت مـورد رسـیدگی قـرار‬ ‫گیـرد»‪ .‬وی ادامـه داد؛ سـازمان بازرسـی حتـی اجـازه دارد بـه ارای‬ ‫صـادره ازسـوی دادسـراها و دادگاه هـا اعتـراض کنـد و طبـق مـاده‬ ‫‪ ۴۷۷‬خواستار اعاده دادرسی شود‪ .‬رئیس قوه قضائیه همچنین‬ ‫به ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از همه‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانیـن گفـت‪:‬‬ ‫«هـم اجـرای قانـون مهـم اسـت و هـم انکـه قانـون درسـت اجـرا‬ ‫شـود و ا گـر سـازمان بازرسـی متوجـه شـد در جایـی قانـون اجـرا‬ ‫نشـده یـا درسـت اجـرا نمی شـود بایـد موضـوع را پیگیـری کنـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبـر لـزوم حسـن اجـرای امـور در دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر دسـتگاهی به وظیفه خود به درسـتی عمل نمی کند‪،‬‬ ‫سـازمان بازرسـی ماموریـت دارد بـا بررسـی و تحلیـل مسـئله بـه‬ ‫ان دسـتگاه تذکـر و هشـدار بدهـد»‪ .‬وی بـر لـزوم اطالع رسـانی‬ ‫از فعالیت هـا و دسـتاوردهای سـازمان بازرسـی کل کشـور هـم‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬خـود مـن کـه در راس دسـتگاه قضـا هسـتم‪،‬‬ ‫نسبت به همه اقدامات و توفیقات سازمان بازرسی اطالع ندارم‬ ‫ً‬ ‫و مـردم نیـز طبعـا در جریـان کارهـای این مجموعـه نیسـتند»‪.‬‬ ‫محسـنی اژه ای بـا نادرست دانسـتن ایـن برداشـت کـه گفتـه‬ ‫می شـود همـه گزارش هـای سـازمان بازرسـی محرمانـه اسـت‪،‬‬ ‫وضعیــت نیــروی انســانی بازرســی کل کشــور و اقدامــات و دســتاوردهای ناظــران و بازرســان در‬ ‫حوز ههــای فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و قضائــی و نیــز امــور اقتصــادی و تولیــدی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در این بازدیــد‪ ،‬ســامانه «ســیمرغ» کــه به منظــور پایــش و ارزیابــی عملکــرد روزانــه کارکنــان‬ ‫ســتادی و عملیاتــی ســازمان بازرســی کل کشــور راه انــدازی شــده‪ ،‬بــا حضــور رئیــس دســتگاه قضــا‬ ‫موردبهر هبــرداری قــرار گرفــت کــه گام مهمــی درجهــت هوشمندســازی نظــام قضائــی و فراینــد‬ ‫نظــارت بــر کارکنــان دســتگاه قضاســت‪.‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬طبـق ائیـن دادرسـی اطالع رسـانی دربـاره همـه‬ ‫مسـائل قضائـی ممنـوع نیسـت و منعی بـرای اطالع رسـانی درباره‬ ‫اقدامـات‪ ،‬دسـتاوردها و گزارش هـای سـازمان بازرسـی وجـود‬ ‫نـدارد‪ .‬می تـوان بـرای اصلاح امـور‪ ،‬پیشـگیری از جـرم و تشـویق‬ ‫افـراد بـرای مبـارزه بـا فسـاد بسـیاری مسـائل را بـا مـردم درمیـان‬ ‫گذاشـت و نبایـد دراین باره خودسانسـوری کـرد»‪ .‬وی برای نمونه‬ ‫بـه برخـی گزارش هـای مردمی اشـاره کـرد که بی ارتباط با سـازمان‬ ‫بازرسـی بـه این مجموعـه گـزارش شـده و متذکـر شـد؛ اینکـه مردم‬ ‫سازمان بازرسی را ملجا مورداعتماد می دانند خوب است اما ا گر‬ ‫ا گاه سـازی صـورت گیـرد از ارائـه گزارش هـای نامرتبـط پیشـگیری‬ ‫یتـر و به روزتـر‬ ‫می شـود‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه بـر لـزوم ارزیابـی جد ‬ ‫دربـاره فراینـد پیگیـری گزارش هـای مربـوط بـه دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی بـرای اثربخش تر شـدن عملکـرد سـازمان بازرسـی تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬بایـد بررسـی شـود کـه چه میـزان از گزارش هـای‬ ‫سازمان بازرسی موردتوجه قرار گرفته و چه میزان از این گزارش ها‬ ‫و به چه علت بی نتیجه مانده اسـت‪ .‬ا گر پیشـنهادی برای حسـن‬ ‫اجـرای امـور یـا دربـاره تخلفـات در دولـت یـا قـوه قضائیـه اعلام؛ یـا‬ ‫جرمی به دادگستری ارجاع شده‪ ،‬باید تا حصول نتیجه پیگیری‬ ‫شـود»‪ .‬وی گفت‪« :‬سـال گذشـته ‪ ۱۸۰۰‬گزارش از سـازمان بازرسی‬ ‫بـه قـوه قضائیـه ارسـال شـد اما تنهـا حـدود ‪ ۵۰۰‬گـزارش منتهی به‬ ‫حکـم قضائـی شـده کـه بایـد چرایـی این مسـئله اسیب شناسـی‬ ‫شـود»‪ .‬محسـنی اژه ای برهمین اساس به رئیس سازمان بازرسی‬ ‫ً‬ ‫ماموریت داد سریعا با مسئوالن دادگستری ها و دادسراها جلسه‬ ‫بگـذارد و این موضـوع را بررسـی کنـد تـا مشـخص شـود اشـکال‬ ‫کار از کجاسـت و گزارش هـا و مسـتندات سـازمان ایـراد داشـته‬ ‫یـا دسـتگاه قضائـی کوتاهـی کـرده اسـت‪ .‬محسـنی اژه ای افـزود‪:‬‬ ‫«وقتـی قانـون تصریـح دارد گزارش برای شـخص رئیس جمهوری‬ ‫ارسـال شـود‪ ،‬نباید برای معاون اول ارسـال شـود»؛ و براین اسـاس‬ ‫از رئیس سـازمان بازرسـی خواسـت که ماهیانه به او گزارش دهد‬ ‫چه میـزان پرونـده درباره دسـتگاه ها رسـیدگی شـده و کـدام موارد‬ ‫بـر زمیـن مانده انـد‪ .‬وی بـر ضـرورت هماهنگـی سـازمان بازرسـی‬ ‫کل کشـور بـا شـورای هماهنگـی دسـتگاه های نظارتـی تا کیـد کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬قانـون همـه دسـتگاه های نظارتـی را مکلـف کـرده کـه با‬ ‫ی و تحمیـل‬ ‫هـم هماهنگـی الزم را داشـته باشـند تـا از مـوازی کار ‬ ‫هزینه های زائد پیشـگیری شـود»‪ .‬وی بااشاره به نزدیکی وظایف‬ ‫و مسئولیت های سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه های‬ ‫نظارتی گفت‪« :‬ازانجا که شـاید مال ک ها و معیارهای تشـخیص و‬ ‫پیگیـری مسـائل اولویـت دار کشـور ازسـوی دسـتگاه های نظارتـی‬ ‫متفـاوت باشـد‪ ،‬الزم اسـت که بـرای جلوگیـری از مـوازی کاری‬ ‫یـا خنثی سـازی اقدامـات انجام شـده‪ ،‬هماهنگـی الزم میـان‬ ‫سـازمان بازرسـی کل کشـور بـا سـایر دسـتگاه های نظارتـی بـرای‬ ‫به اشـترا ک گذاری مسـائل کشـور ایجـاد شـود‪ .‬برخی اوقـات امـار‬ ‫و ارقـام گزارش هایـی کـه دربـاره یـک موضـوع ماننـد زمین خـواری‬ ‫و بازپس گیـری اراضـی توسـط نهادهـای نظارتـی ارائـه می شـود بـا‬ ‫همدیگـر تناقـض دارد و این باعث سـردرگمی مـردم و ابهام افرینی‬ ‫می شـود کـه مگـر چه میـزان زمیـن در کشـور هسـت کـه این مقـدار‬ ‫ان هـا تصـرف شـده!» وی از اینکـه طـی یک سال گذشـته بـا‬ ‫وجـود تالش هـای صورت گرفتـه حتـی درون قـوه قضائیـه امـکان‬ ‫هماهنگـی بیـن مجموعه هـای مختلـف نظیـر دادسـتانی‪،‬‬ ‫معاونـت پیشـگیری از وقـوع جـرم و سـازمان بازرسـی به وجـود‬ ‫نیامـده ابـراز گالیـه کـرد‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه باتا کیدبـر ضـرورت‬ ‫هوشمندسـازی فرایندهـای بازرسـی در سـازمان بازرسـی متذکـر‬ ‫شـد‪« :‬هیـچ بخـش دیگـری از حا کمیـت ماننـد سـازمان بازرسـی‬ ‫کل کشـور ظرفیـت نظـارت بـر امـور و خدمـت بـه مـردم را نـدارد و‬ ‫ا گـر بـا این حجـم وظایـف و محدودیت نیروی انسـانی و امکانات‪،‬‬ ‫بـه هوشمندسـازی توجـه نکنـد‪ ،‬در انجـام ماموریت هایـش‬ ‫عقـب می مانـد»‪ .‬وی بـر ضـرورت بازخواسـت دسـتگاه هایی کـه‬ ‫درراسـتای شـفافیت قـرار بـود اطالعاتشـان را در سـامانه ها قـرار‬ ‫دهنـد تا کیـد کـرد و باانتقـاداز عدم تحقـق این مسـئله گفـت‪:‬‬ ‫«سـازمان بازرسـی کل کشـور می توانـد هـم دولـت و هـم دسـتگاه‬ ‫قضـا را ملـزم کنـد تـا هوشمندسـازی هـم در کل کشـور و هـم‬ ‫دراین سـازمان عملیاتـی شـود»‪ .‬وی از رئیـس مرکـز امـار و فنـاوری‬ ‫اطالعـات قـوه قضائیـه خواسـت هـر امـکان جدیـد زیرسـاختی که‬ ‫بـرای هوشمندسـازی و تسـهیل خدمـات قضائـی فراهـم می کنـد‬ ‫را اعلام کنـد تـا بـه سـازمان ها و بخش هـای مختلف قضائـی ابالغ‬ ‫شـود از ایـن ظرفیت هـا اسـتفاده کننـد‪ .‬وی درپایـان بـا تقدیـر از‬ ‫مدیران و کارکنان سـازمان بازرسـی کل کشـور طی چهاردهه اخیر‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه درصـورت تحقق تحول در سـازمان بازرسـی‪،‬‬ ‫نیروهای این مجموعه با امید و انگیزه بیشتری به کار خود ادامه‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ ‫نگاه جنسیتی در جوایز نوبل‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در طـول ‪ 10‬روز برگـزاری مسـابقات کشـتی قهرمانـی جهـان در نـروژ‪ ،‬شـاهد‬ ‫هنرنمایـی جوانـان ورزشـکارمان در عرصـه مسـابقات مهـم جهانـی بودیـم‪.‬‬ ‫مسـابقاتی که در ان یک بار دیگر فعل خواسـتن به وسـیله فدراسـیون کشـتی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران بـا همت و پایمـردی جوانان اسـتان های مازندران‪،‬‬ ‫فـارس‪ ،‬تهـران و خوزسـتان به خوبـی صـرف شـد؛ به نحوی کـه از مجمـوع ‪20‬‬ ‫وزن کشـتی ازاد و فرنگـی‪ ،‬کشـتی گیران مـا بـا شایسـتگی در هفـت وزن ان‬ ‫صاحـب گردن اویـز طلا شـدند و هفت بـار در سـالن کشـتی‪ ،‬سـرود جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران نواختـه شـد و در چندیـن وزن نیز قهرمانان مـا‪ ،‬صاحب مدال‬ ‫برنـز جهانـی شـدند‪ .‬ایـن مسـابقات بار دیگـر بـه مسـئولین ورزش مـا تفهیـم‬ ‫کـرد کـه سـرمایه گذاری روی جوانـان برومنـد و شایسـته کشـورمان تـا چـه‬ ‫ حـد اثربخـش اسـت و در حالی کـه بسـیاری از کشـورها دسـتخوش مشـکالت‬ ‫داخلی و جنگ و ترور و انفجار هستند‪ ،‬کشور ما و جوانانمان در میدان های‬ ‫جهانی‪ ،‬برای خود و کشور افتخار افریده اند‪ .‬مسابقات این دوره تفاوت های‬ ‫ً‬ ‫عمـده ای بـا سـایر مسـابقات در طـی ‪ 50‬سـال اخیر داشـته اسـت‪ .‬اوال تعـداد‬ ‫نشـان های طلای مـا در نـوع خـود یگانـه بـود و در هیـچ اوردگاهـی به یـاد‬ ‫نمی اوریـم کـه تا بدین حـد موفـق بـوده باشـیم‪ .‬تفـاوت محسـوس دیگـر ان‪،‬‬ ‫مربـوط بـه عالقـه وافـر مـردم کشـور مـا بـه رشـته ورزشـی کشـتی دارد کـه شـاید‬ ‫هیـچ گاه مـردم تا بدین انـدازه و با این میزان از شـوق برای تماشـای مسـابقات‬ ‫کشـتی‪ ،‬مشـتاقانه در پای فرستنده های صد او سیما نبودند؛ این روزها عمق‬ ‫اشـتیاق مردم ایران را به ورزش کشـتی‪ ،‬شـاهد بودیم و درعین حال صفات و‬ ‫زوایای پهلوانی بسـیاری ازسـوی کشـتی گیران دیده شـد و می شـود‪ .‬در وهله‬ ‫سوم‪ ،‬تمام مطبوعات کشور‪ ،‬طی این ‪ 10‬روز‪ ،‬ستون و صفحاتی را به دالوران‬ ‫قهرمـان عرصـه کشـتی و نتایج ان اختصـاص داده بودند؛ حتـی روزنامه های‬ ‫اقتصـادی کشـور نیـز از ایـن پیروزی هـا فـراوان نوشـتند و گفتنـد کـه بازهـم در‬ ‫ً‬ ‫نـوع خـود ا گـر بی نظیـر نبـوده‪ ،‬قطعـا کم نظیـر بـوده اسـت‪ .‬در اسـتان های‬ ‫فـارس و مازنـدران و تهـران‪ ،‬مـردم ورزش دوسـت کشـور‪ ،‬عصرگاهـان تـا‬ ‫پاسی از شـب‪ ،‬در کنـار خانـواده ورزشـکاران شـرکت کننده در مسـابقات حضـور‬ ‫داشـتند و در خوشـحالی و سـرور خانـواده کشـتی گیران شـریک بودنـد و‬ ‫خوشـبختانه با حفظ پروتکل های بهداشـتی‪ ،‬بدین وسیله تشکر و قدردانی‬ ‫خـود را نثـار خانواده قهرمانان می کردند؛ ازسـوی دیگر؛ در نهایت خوشـوقتی‪،‬‬ ‫پوشـش مسـابقات ازسـوی صد او سـیما در لحظه لحظه هـای ایـن شـادی ها‬ ‫در نـوع خـود کم نظیـر بـوده اسـت‪ .‬بدیهی سـت؛ یک بار دیگـر مـردم کشـور‬ ‫مـا بـه مسـئولین اعلام کردنـد کـه سـرمایه گذاری در ورزش و بـرای جوانـان‬ ‫مسـتعد و جویـای نـام‪ ،‬بـازده عالـی صد درصـدی دارد و چه بهتـر کـه وزارت‬ ‫ورزش‪ ،‬ایـن عالقه منـدی و کشـش زیـاد مـردم را به سـمت ورزش‪ ،‬ارج نهـاده‬ ‫و بـرای جا انداختـن رقابت هـای ورزشـی و ایجـاد اما کـن رایگان بـرای جوانان‪،‬‬ ‫تلاش بیشـتری کنـد تـا در اوقات فراغت بتوانند به سـادگی از امکانات ورزشـی‬ ‫یکـه در‬ ‫برخـوردار شـوند؛ چه بسـا درصـورت تحقـق ایـن خواسـته‪ ،‬همان طور ‬ ‫کشـتی‪ ،‬وزنه بـرداری‪ ،‬ورزش هـای رزمـی و والیبـال شـاهد موفقیـت بوده ایـم و‬ ‫در سـطح اسـیا نیـز فوتبـال و هندبـال و تا انـدازه ای بسـکتبال توانسـته اسـت‬ ‫جایگاه قابل توجهی را در اختیار بگیرد‪ .‬به نظر می رسد درصورتی که استفاده‬ ‫تتـری‬ ‫ل راح ‬ ‫از اما کـن ورزشـی‪ ،‬بـرای عمـوم مـردم به صورت رایـگان و به شـک ‬ ‫دراید‪ ،‬در بقیه رشـته های ورزشـی هم در میدان های بین المللی‪ ،‬می توانیم‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشیم‪ .‬خوشبختانه این خواسته و ارزو‪ ،‬درصورت‬ ‫توجه براوردنی سـت و دور از ذهن به نظر نمی رسـد؛ همان طوری که در قانون‬ ‫اساسـی کشـورمان‪ ،‬پیش بینـی شـده مـردم بایـد از امکانات ورزشـی بهره مند‬ ‫باشـند‪ .‬امیدواریـم و ارزو می کنیـم کـه ایـن مـورد از قـوه بـه فعـل درامـده و‬ ‫حداقـل جوانـان مـا در مواقـع بیـکاری بتواننـد بـا خیـال اسـوده تری بـه ورزش‬ ‫روی بیاورنـد؛ بنابرایـن ا گـر ایـن خواسـته بـراورده شـود؛ یعنـی ا گـر ورزشـکاران‬ ‫مـا دراین حـوزه از نظـر کمـی به حدمطلوبـی دسـت یابنـد‪ ،‬به یقیـن در میـان‬ ‫انبوه ورزشـکاران در رشـته های مختلف ورزشی‪ ،‬چهره های مستعد بسیاری‬ ‫شناسـایی خواهـد شـد و چه بسـا دیگـر نیـاز بـه اوردن مربیـان و کارشناسـان‬ ‫ورزشـی‪ ،‬بـرای تمریـن دادن چهره هـای خـوب کشـور نخواهیـم داشـت‪ .‬در‬ ‫اینجا موفقیت های تیم ملی کشتی ازاد و فرنگی را به خانواده کشتی گیران و‬ ‫تمامـی مـردم شـریف و ورزش دوسـت کشـور تبریـک می گوییـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تولید نمونه اولیه اتوبوس امبوالنس‬ ‫معـاون امـور صنایـع وزارت صمـت در اییـن تحویـل ‪ ۲۰‬دسـتگاه‬ ‫اتوبوس امبوالنـس تولیـدی شـرکت ایران خـودرو دیـزل بـه سـازمان اورژانـس‬ ‫کشـور گفـت‪« :‬رویـداد افتخارامیـز امـروز غـرور ملـی را بازسـازی نمـوده و بـاور‬ ‫مـا می توانیـم را تقویـت می سـازد»‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ مهـدی صـادق نیارکـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ایـن اتفـاق شـروع کار اسـت و مـا بـاور داریـم کـه در ادامـه این روند‬ ‫می توانیـم بخشـی از بازارهـای صادراتـی منطقـه را نیـز در تولیـد این نـوع‬ ‫محصـوالت به دسـت بیاوریـم‪ .‬وقتـی توانسـتیم نمونـه اولیـه دسـتگاه‬ ‫اتوبوس امبوالنـس را ظـرف ‪ ۳۵‬روز طراحـی و تولیـد کنیم‪ ،‬پس عالوه بر تامین‬ ‫نیـاز داخـل می توانیـم به صـادرات این محصول نیـز بپردازیم‪ .‬کاهـش ارزبری‬ ‫این محصـول باعـث تولیـد بـا قیمـت مناسـب تری نسـبت بـه مشـابه خارجی‬ ‫بتـر‬ ‫ان شـده کـه ایـن مزیـت‪ ،‬این محصـول را بـرای بازارهـای صادراتـی جذا ‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی مصرف گاز در سبد سوخت نیروگاهی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫زن ــان توانس ــته اند حض ــور خ ــود را در بی ــن‬ ‫برندگان جایـــزه نوبل افزایش دهنـــد؛ اما هنوز‬ ‫تا دس ــتیابی ب ــه برابری جنس ــیتی در کس ــب‬ ‫افتخ ــارات متن ــوع دراین روی ــداد‪ ،‬فاصل ــه‬ ‫زی ــادی دارن ــد؛ به وی ــژه نمایندگ ــی کم تع ــداد‬ ‫زن ــان در حوزه ه ــای مختل ــف علم ــی‪ ،‬ای ــن‬ ‫فاصل ــه را برجس ــته تر نش ــان می ده ــد‪« .‬ماریا‬ ‫رس ــا»؛ روزنام هن ــگار ‪58‬س ــاله فیلیپین ــی ک ــه‬ ‫ب ــه «نوب ــل صل ــح» ‪ 2021‬دس ــت یاف ــت‪ ،‬تنه ــا‬ ‫زن برن ــده در روی ــداد امس ــال ب ــوده؛ ان ه ــم‬ ‫ب هش ــکل اش ــترا کی ب ــا «دیمیت ــری موراتوف»‬ ‫(ژورنالیســـت ‪59‬ساله روســـی)‪ .‬البته این تنها‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور پاالیـش و پخـش اعلام کـرد‪« :‬وزارت نفـت دولـت‬ ‫سـیزدهم افزون بـر تقویـت نـاوگان حمـل سـوخت‪ ،‬ذخیـره سـوخت مایـع‬ ‫نیروگاه هـا بـرای فصـول سـرد سـال و سـهم اسـتفاده از گاز طبیعـی در سـبد‬ ‫سـوخت نیروگاه هـا را ‪ ۱۰‬درصـد افزایـش داده و چهاردرصـد از سـهم اسـتفاده‬ ‫از سـوخت مایـع در نیروگاه هـا کاسـته اسـت»‪ .‬به گـزارش شـانا؛ جلیـل‬ ‫سـاالری دربـاره برنامـه وزارت نفـت بـرای تامیـن سـوخت زمسـتانی گفـت‪:‬‬ ‫«بـا روی کارامـدن دولـت سـیزدهم و بررسـی وزارت نفـت دربـاره شـرایط‬ ‫سوخت رسـانی بـه نیروگاه هـا و راهکارهـای تامیـن سـوخت زمسـتانی متوجه‬ ‫شـدیم سـوخت مایـع در نیروگاه هـا نسـبت بـه پارسـال ‪ ۲۰‬درصـد کمتـر از حـد‬ ‫اسـتاندارد بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫م ــورد نوب ــل دراین س ــال ها نب ــوده ک ــه حضور‬ ‫کم رنگ زن ــان در این رویداد مه ــم بین المللی‪،‬‬ ‫به چش ــم ام ــده و ب ــا انتق ــاد روبـ ـه رو ش ــده؛‬ ‫‪ 2016 ،2017‬و ‪ 2012‬س ــال هایی هس ــتند ک ــه‬ ‫ً‬ ‫نوبـــل اصال هیچ برنده زنی نداشـــت‪ .‬در ســـال‬ ‫تاریخ س ـ ِـاز ‪ 2009‬نی ــز که بیش ــترین تعداد زنان‬ ‫ لحاظ‬ ‫(پنج نفـــر) برنده نوبل شـــدند؛ بازهـــم به ِ‬ ‫کمی؛ در مقایسـ ـه با م ــردان (هشـ ـت نفر) کمتر‬ ‫بودن ــد‪ .‬طب ــق انچ ــه در اینفوگرافی ــک ام ــروز‬ ‫ام ــده اس ــت؛ رون ــد روبه افزای ــش موفقی ــت‬ ‫زن ــان در نوبل به خوبی قابل مش ــاهده اس ــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫طی بـــازه تقریبا ‪20‬س ــاله ‪ 1902‬ت ــا ‪ 1921‬حدود‬ ‫چهاردرصد برنـــدگان جایزه نوبل «زن» بودند؛‬ ‫ک ــه این تعداد در ب ــازه س ــال های ‪ 2002‬تا ‪2021‬‬ ‫ب ــه ‪ 12.4‬درصد رســـید‪.‬‬ ‫ممنوعیت ورود به بندرهای چین‬ ‫ناکامی صهیونیست ها در پروژه ایران هراسی‬ ‫اقدامـات رژیـم اشـغالگر قـدس علیـه توافـق هسـته ای ایـران کـه در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۵‬و زمان ریاسـت جمهوری بارا ک اوباما رئیس جمهوری‬ ‫اسـبق امریـکا بـا شکسـت مواجـه شـد‪ ،‬باردیگـر در ماه هـای اخیـر و‬ ‫در دولـت جـو بایدن (رئیس جمهوری کنونـی ایاالت متحده) با در‬ ‫بسته روبرو شده است‪ .‬به گزارش ایرنا؛ مقامات رژیم صهیونیستی‬ ‫سال هاسـت از هـر دسـتاویزی بـرای پیشـبرد پـروژه ایران هراسـی‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪ .‬ایـن رژیـم کـه در دوران ریاسـت جمهوری‬ ‫ترامـپ بـا اختیـار تـام سیاسـت های منطقـه ای امریـکا را تعییـن و‬ ‫رهبری می کرد‪ ،‬ا کنون درمورد ایران با درهای بسـته دولت بایدن‬ ‫مواجه شـده‪ .‬هرچند هنوز دولت سـیزدهم و دستگاه دیپلماسی‬ ‫درحال ارزیابـی مذا کراتـی هسـتند کـه تا کنـون انجـام شـده‬ ‫بااین حـال رژیـم صهیونیسـتی بیش ازهرچیـز از احتمـال احیـای‬ ‫توافق هسـته ای نگران اسـت‪ .‬طی ماه های اخیر سـران و مقامات‬ ‫رژیـم اشـغالگر قـدس بـه هـر دسـتاویزی متوسـل شـدند تـا دولـت‬ ‫بایدن را متقاعد کنند که به برجام بازنگردد اما دراین راه شکست‬ ‫خوردنـد پـس ازان به زعـم خـود «پلـن بـی» را درصـورت شکسـت‬ ‫احتمالـی مذا کـرات مطـرح کردنـد کـه شـامل افزایـش تحریم هـا‬ ‫یـا اقـدام نظامـی علیـه جمهـوری اسلامی می شـد‪ .‬حـاال طبـق‬ ‫مقالـه ای کـه روزنامـه «هاارتـص» نوشـته؛ گویـا رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫از همـکاری امریـکا دراین برنامـه نیـز ناامیـد شـده‪ .‬ایـن روزنامـه‬ ‫نوشـته کـه بـا وجـود مذا کـرات مکـرر مقامـات امنیتـی و دفاعـی‬ ‫امریـکا و اسـرائیل در واشـنگتن‪ ،‬دولـت بایـدن نسـبت بـه دیـدگاه‬ ‫اسـرائیل مبنی بر اعمال فشـار بیشـتر بر ایران تمایلی نشـان نداده‬ ‫اسـت‪ .‬در بخشـی از ایـن گـزارش امـده اسـت کـه دولـت اسـرائیل‬ ‫و «وزارت دفـاع» ان بیشـتر و بیشـتر از رویکـرد امریـکا نسـبت بـه‬ ‫مذا کرات درباره برنامه هسـته ای ایران در حال دلسـرد ی هستند‪.‬‬ ‫«هاارتـص» افـزوده رژیـم اسـرائیل و امریـکا در غلبـه بـر اختالفـات‬ ‫موجود در مواضعشان در گفت وگوی استراتژیکی هفته قبل خود‬ ‫در واشـنگتن کـه به ریاسـت مشـاوران امنیـت ملـی دو طـرف برگـزار‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ ،‬باز شکسـت خوردند‪ .‬باوجوداینکه مذا کرات رسـما مثبت و‬ ‫کارامد توصیف شد‪ ،‬هیچ توافقی درباره کاری که باید انجام شود‪،‬‬ ‫میـان طرفیـن وجود ندارد‪ .‬این روزنامه درمـورد طرح دوم ادعایی‬ ‫رژیـم اسـرائیل نوشـت کـه ایـن رژیم از دولت بایدن خواسـته اسـت‬ ‫یک «پلن بی» اماده کند که درصورت عدم ادامه مذا کرات توسط‬ ‫ایران اجرایی شـود‪ .‬رژیم اشـغالگر قدس نیز از واشـنگتن خواسـته‬ ‫باتوج هبـه تـداوم انچـه تخطی هـای ایـران از محدودیت هـای‬ ‫اعمالـی بـر ان در توافـق هسـته ای خوانده شـده‪ ،‬برای تحریم های‬ ‫سـنگین مضاعف علیه ایران برنامه هایی داشـته باشـد؛ اما دولت‬ ‫امریـکا عالقـه ای بـه ایـن ایـده نشـان نـداده‪ .‬براسـاس این گزارش؛‬ ‫پـس از مالقـات جیک سـالیوان (مشـاور امنیت ملی امریـکا) و ِایال‬ ‫هوالتا (مشاور امنیت داخلی اسرائیل) به همراه هیئتی از مقامات‬ ‫دفاعـی‪ ،‬نظامـی‪ ،‬اطالعاتـی و دیپلماتیک امریکایی و اسـرائیلی در‬ ‫بیانیـه کاخ سـفید دراین بـاره امـده بـود؛ دو طرف عزم مشترکشـان‬ ‫بـرای پرداختـن بـه تهدیدهـای پیـش روی اسـرائیل و شـرکای‬ ‫منطقـه ای را ابـراز داشـتند‪ .‬سـالیوان بـر تعهـد بایـدن نسـبت بـه‬ ‫امنیت اسـرائیل و نسـبت به اطمینان یابی از اینکه ایران هیچ گاه‬ ‫بـه یـک سلاح هسـته ای دسـت نیابـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ .‬او توضیـح‬ ‫داد کـه امریـکا براین باوراسـت که دیپلماسـی بهتریـن راه رسـیدن‬ ‫به این هـدف اسـت و درعین حـال اشـاره کـرد کـه رئیس جمهـوری‬ ‫به وضـوح گفتـه کـه ا گـر دیپلماسـی شکسـت بخـورد‪ ،‬امریـکا اماده‬ ‫روی اوردن به گزینه های دیگر اسـت‪ .‬سـران رژیم صهیونیسـتی در‬ ‫یک دهه اخیـر بارهـا ایـران را تهدید کرده اند و تروریسـم دولتـی را در‬ ‫قبال کشورمان درپیش گرفته اند‪ .‬نفتالی بنت (نخست وزیر رژیم‬ ‫صهیونیسـتی) به تازگـی در دیـدار بـا بایـدن راهبـرد جدیـد ادعایـی‬ ‫خـود را علیـه ایـران ارائـه داد‪ .‬راهبـردی تهدیدامیـز کـه مقامـات‬ ‫صهیونیسـتی ان را «مـرگ بـا هـزاران جراحـت» نامیده انـد‪ .‬ایـن‬ ‫راهبرد شامل مقابله با جمهوری اسالمی ازطریق ترکیب اقدامات‬ ‫یشـمار در جبهه های متعـدد؛ از جمله اقدامات نظامی‬ ‫کوچـک ب ‬ ‫و دیپلماتیـک به جـای یـک حملـه بـزرگ و شـدید اسـت‪ .‬رژیـم‬ ‫اشـغالگر قـدس بـا وجـود نا کامـی در مقابـل دولـت بایـدن‪ ،‬دسـت‬ ‫از تلاش بـرای تحت تاثیرقـراردادن غـرب و کشـورهای منطقـه‬ ‫علیـه ایـران بـر نخواهـد داشـت‪ .‬ایـن رژیم اهـداف متعـددی چون‬ ‫بـه حاشـیه رانـدن ایـران‪ ،‬ایجـاد اختلال در تعاملات منطقـه ای و‬ ‫جهانـی و تلاش بـرای ایجـاد ائتلاف بـرای اعمـال فشـار حدا کثری‬ ‫علیـه ایـران دارد‪ .‬بنـت در دیـدار بـا صدراعظـم المـان کـه به دعوت‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی بـه سـرزمین های اشـغالی سـفر کـرده اسـت‪،‬‬ ‫گفت که ماموریت اسرائیل اطمینان یافتن از عدم دستیابی ایران‬ ‫یسـت‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه خبـری «میدل ایسـت‬ ‫بـه سلاح هسته ا ‬ ‫‪»۲۴‬؛ بنـت گفـت‪« :‬جهـان درحال حاضـر درحال بررسـی بازگشـت‬ ‫به توافق هسته ای ست‪ .‬متاسفانه ایرانی ها طی سه سال گذشته‬ ‫به میزان زیادی ظرفیت غنی سـازی خود را افزایش داده اند»‪ .‬وی‬ ‫بـا تکـرار ادعاهـای بی اسـاس خـود علیـه کشـورمان افـزود‪« :‬جهان‬ ‫منتظـر اسـت‪ .‬ایرانی هـا در حال اتالف وقت انـد و سـانتریفیوژها‬ ‫می چرخنـد‪ .‬ماموریـت اسـرائیل این اسـت که اطمینـان حاصـل‬ ‫کنـد ایـران هرگـز بـه سلاح اتمـی دسـت پیـدا نمی کنـد»‪ .‬کارزار‬ ‫صهیونیست ها علیه توافق هسته ای ایران تازگی ندارد؛ بنیامین‬ ‫نتانیاهـو (نخسـت وزیر قبلـی ایـن رژیـم) در سـال ‪ ۲۰۱۵‬در دوره‬ ‫ریاسـت جمهوری بـارا ک اوبامـا رئیس جمهـوری اسـبق امریـکا بـه‬ ‫هـر دری زد تـا مانـع از توافـق هسـته ای شـود اما دراین زمینـه راه به‬ ‫جایـی نبـرد‪ .‬بـا روی کارامـدن بایـدن و طـرح بحث هـای گسـترده‬ ‫درمـورد بازگشـت امریـکا بـه توافـق هسـته ای مقامـات ایـن رژیـم‬ ‫تلاش دوبـاره ای بـرای ایجـاد فضای منفی روانی منفـی در جامعه‬ ‫بین الملـل اغـاز کردنـد امـا به نظـر می رسـد این بـار نیـز شکسـت‬ ‫خواهنـد خـورد‪.‬‬ ‫محمدرضـا مـدرس خیابانـی بااشـاره به محدودیت و ممنوعیـت ورود ناوگان‬ ‫ایرانـی بـه چیـن گفـت‪« :‬از سـال گذشـته ممنوعیـت ورود نـاوگان شـرکت‬ ‫کشـتیرانی بـه بندرهـای مهـم چیـن شـروع شـد و به همین دلیـل تـا چهارمـاه‬ ‫متوقـف مانـده بودیـم»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران ادامـه داد‪« :‬درحال حاضـر هـم امـکان تـردد بـه بندرهـای‬ ‫مهـم چیـن را نداریـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه افتخـار مـا پیـام تبریـک رهبـری‬ ‫بابـت جابجایـی سـوخت بـه ونزوئالسـت گفـت‪« :‬ایـن افتخارافرینـی در حوزه‬ ‫کشتیرانی کشور باقی می ماند و تمام افتخار ما این پیام تبریک رهبری ست‬ ‫کـه توانسـتیم بـا دوفرونـد از نـاوگان کشـتیرانی و سـه فروند از نـاوگان نفت کش‬ ‫محمولـه سـوخت را جابجـا کنیـم»‪.‬‬ ‫استفاده از کاله ایمنی؛‬ ‫مهم ترین عامل حفظ جان موتورسواران‬ ‫معـاون اجتماعـی پلیس راهـور ناجا در همایش موتورسـواران قانونمند که با‬ ‫حضـور سـردار سـید کمـال هادیانفـر (رئیس پلیـس راهـور ناجـا) و امیرحسـین‬ ‫کریمـی (رئیـس شـورای فرهنگـی شـرکت ملی پسـت) برگزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬یکی‬ ‫یسـت و‬ ‫از عوامل اصلی در حفظ سلامت موتورسـواران اسـتفاده از کاله ایمن ‬ ‫مـا بارهـا شـاهد تصادفاتـی بوده ایـم که فـرد موتورسـوار کاله ایمنی را مناسـب‬ ‫اسـتفاده نکرده و به دلیل نبسـتن بند کاله ایمنی‪ ،‬کاله از سـر وی جدا شـده‬ ‫بـود»‪ .‬به گـزارش انـا؛ وی بابیان اینکـه کاله ایمنـی بایـد اسـتانداردهای الزم‬ ‫را داشـته باشـد تـا صدمـه ای بـه فـرد وارد نشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬کاله کاسـکت بایـد‬ ‫انـدازه سـر راننـده موتورسـیکلت باشـد»‪ .‬معـاون اجتماعـی پلیس راهـور ناجا‬ ‫گفت‪« :‬بخشـی از موتورسـواران ما در تصادفات چون به موازات وسایل نقلیه‬ ‫در یـک خـط عبـور حرکـت می کننـد دچـار اسـیب می شـوند‪ ،‬بارهـا تصادفاتـی‬ ‫داشـته ایم کـه موتورسـیکلت زیـر چـرخ عقـب کامیـون رفتـه و بایـد بـا رعایـت‬ ‫قوانیـن رانندگـی کرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2337‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫نیش‬ ‫گالرهعباسی‪:‬‬ ‫فاصله گرفتن از رویاها و خواسته ها‬ ‫یعنی درگیرشدن با روزمره گی‬ ‫قبل ازاینکه به عنوان بازیگر‬ ‫شناخته شود‪ ،‬نویسندگی‬ ‫می کرد؛نویسندگیرادر کارگاه‬ ‫داستان نویسی «محمد‬ ‫محمدعلی» اموخت و‬ ‫چندوقتی ست کهدرموسسه‬ ‫«سوینا» برای نابینایان‪،‬‬ ‫کتاب‪ ،‬فیلم و انیمیشن‬ ‫صوتی تولید می کند‪ .‬این روزها رمانش به نام «مریلین مونرو‬ ‫سر جردن» ازسوی نشر «نیماژ» راهی بازار نشر شده است؛‬ ‫خودش معتقد است که ا گر بازیگر نبود‪ ،‬شاید کتابش‬ ‫زودترازاین ها چاپ می شد‪ .‬همه این نکات بهانه ای شد تا‬ ‫سراغ «گالره عباسی» برویم و با او درباره اثرش صحبت کنیم‪.‬‬ ‫پرونده ای برای نمایش «صفر درجه سانتیگراد زیر صفر»‬ ‫(بخشپایانی)‬ ‫چهشدسراغنگارشداستانزندگی«نیلوفر»رفتید؟‬ ‫نیاز بود قصه هایی که سال ها توی ذهنم بود‪ ،‬تبدیل به‬ ‫یکقصهمنسجمشوند‪.‬یکیاز کارا کترهایی کههمیشهدر‬ ‫ذهنم با ان زندگی می کردم‪« ،‬نیلوفر» بود؛ ازاین رو‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتمداستانشرابنویسم‪.‬‬ ‫«نیلوفر»دچار اختاللدوقطبی ست؟‬ ‫اینکه«نیلوفر»ادمخالقورویاپرداز وقصه گویی ستیاشیدا‬ ‫و بیمار دوقطبی را نمی شود تفکیک کرد و قابل تشخیص‬ ‫نیست‪ .‬جهان «نیلوفر» به این شکل است؛ پر از اعداد و صدا‬ ‫و گذشته و اینده‪.‬‬ ‫چهعواملیباعثشده«نیلوفر»بهاین وضعیتدچار شود؟‬ ‫نمادی از قشر خاصی از جامعه است؟‬ ‫نه ؛ «نیلوفر» یک زن با یک دنیای ذهنی شلوغ است‪.‬‬ ‫او می تواند شبیه خیلی از زن ها باشد و می تواند شبیه‬ ‫هیچ کسنباشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چرا دراین رمان از هر کارا کتر دو نمونه وجود دارد؟ مثال ایا‬ ‫«داریوش» همان «دکتر» است که در ذهن «نیلوفر» تغییر‬ ‫می کند؛ یعنی در حالت شیدایی و افسردگی تغییر کارا کتر‬ ‫رخ می دهد؟ حتی گویا او یک فرزند دارد؛ اما ان را هم دو تا‬ ‫ً‬ ‫می بیند؛ شاید اصال فرزندی ندارد‪ .‬او حتی خانه اش را دوتا‬ ‫می بیند‪.‬‬ ‫«نیلوفر» همیشه در خیال و رویاست‪ .‬جهان اعداد برایش‬ ‫جدی ست‪ .‬با دنیای ذهنی خودش زندگی می کند و همراه‬ ‫ً‬ ‫است؛ مثال مریلین مونرو شدن یا وسواسش روی اعداد زوج‬ ‫و فرد؛ اما همه چیز را دو تا نمی بیند‪« .‬دکتر» و «داریوش»‬ ‫یک نفر نیستند و همین طور دوقلوها؛ اما بعضی کارا کترها‬ ‫یک همزاد یا ما به ازا در قصه دارند‪ .‬البته هرکس می تواند‬ ‫تعبیر خودش را داشته باشد‪ .‬اینکه شما این جور فکر کردید‬ ‫هم جالب و جذاب است‪ .‬می شد به ان فکر کرد‪.‬‬ ‫متوجه نشدم که خانه واقع در طبقه ‪ 21‬برجی که «نیلوفر»‬ ‫در صفحه های نخست کتاب در ان زندگی می کرد‪ ،‬چطور‬ ‫به خانه پنج طبقه درپایان تبدیل شد؛ چرا همه چیز تااین حد‬ ‫متغیراست؟‬ ‫«نیلوفر» همه چیز را در جهان خودش می بیند‪ .‬مرز خیال و‬ ‫واقعیت برایش گم است‪ .‬خودش در دو جهان گم شده و‬ ‫این دوگانگی که به درستی به ان اشاره کردید‪ ،‬در طبقات و‬ ‫شکل ساختمان هم سراغش می اید‪ .‬اجازه دهید خیالتان‬ ‫را راحت کنم؛ در ذهن «نیلوفر» نمی توان به دنبال منطق‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫فر مجردی و تلفن سبز نماد چیست؟ با اوردن این المان ها‬ ‫دنبال چه چیزی بودید؟ چرا چنین چیزهایی باید گوشه‬ ‫اشپزخانه باشد و در همه جای داستان باشد؟‬ ‫نماد گذشته است؛ گذشته ای که «نیلوفر» نصف عمرش‬ ‫را در ان می گذراند‪ .‬تلفن ارتباط «نیلوفر» با گذشته است؛‬ ‫گذشته ای شیرین و خاطره انگیز؛ و فر‪ ،‬جایی ست که‬ ‫وسایلش را پنهان می کند؛ مثل کمد‪ .‬به جای کمد در فر‪.‬‬ ‫برای همین می شود فر مجردی‪ .‬جایی که در اشپزخانه‬ ‫است‪ .‬جایی که کسی حوصله ندارد وارد انجا شود‪ .‬جای‬ ‫امنی ستبرایپنهان کردنوسایل گذشته‪.‬‬ ‫حس می کنم با یک بار خواندن اثر مخاطب به جواب‬ ‫مشخص نمی رسد‪ .‬انگار مخاطب در دوری می افتد که‬ ‫هر کسمی تواندانفرددیگرباشد‪.‬به جرئتمی توانمبگویم‬ ‫کارا کترها از قصد محکم و استوار نیستند؛ یعنی نمی توانید با‬ ‫قطعیت درباره ان ها صحبت کنید‪ .‬این به بیماری «نیلوفر»‬ ‫برمی گردد؟‬ ‫بله از عمد بوده‪ .‬وقتی جهان را از زاویه دید «نیلوفر»‬ ‫می بینیم؛ که شاید شیدایی دارد یا در جهان خودش زندگی‬ ‫می کند‪ ،‬سوار قایق او می شویم؛ قایقی که دریایش مواج تر‬ ‫از ادم های معمولی ست‪ .‬ادمی که ساده و معمولی نیست؛‬ ‫درگیر سادگی و روزمره گی شده‪ .‬جهان «نیلوفر» مواج است؛‬ ‫شاید‪.‬‬ ‫از شما به عنوان یک زن می پرسم نه نویسنده؛ چه می شود‬ ‫زنی به وضعیت «نیلوفر» دچار می شود؟ منظورم افسردگی و‬ ‫درنهایتخودکشی ست‪.‬‬ ‫تفکیک مرد و زن برایم سخت است‪ .‬درباره انسان‬ ‫حرف می زنیم‪ .‬وقتی انسان مجبور شود تا از رویاهایش‪،‬‬ ‫خواسته هایش و خود واقعی اش فاصله بگیرد؛ وقتی با‬ ‫جهان تخیلش زندگی کند؛ اما همراهش نشود؛ وقتی درگیر‬ ‫روزمره گی و پوچی و دور باطل زندگی شود‪ ،‬خیلی حس‬ ‫دوری نیست «میل به نبودن»؛ نبود خودت یا نبودن‬ ‫رویاهایت‪ .‬البته در پایان این کتاب می شود تعبیر متفاوت‬ ‫داشت‪ .‬کدام «نیلوفر» کشته شده؟ «نیلوفر» قصه واقعی یا‬ ‫ان یکی؟ به هرصورت چیزی دراین جهان کشته می شود؛‬ ‫یا فرد است یا عشق یا رویا‪ .‬کدام واقعیت دارد؟ کدام زنده‬ ‫است؟ کداممی میرد؟‬ ‫این کتاب من را خیلی یاد کتاب «چراغ ها را من خاموش‬ ‫می کنم»اثرزویاپیرزادانداخت‪.‬انگار «نیلوفر»مدرن شدهان‬ ‫کارا کتراست‪.‬خودتانچنینحسینداشتید؟‬ ‫ً‬ ‫کتاب خانم پیرزاد را خوانده ام‪ .‬طبیعتا هرچه دراین سال ها‬ ‫خوانده ام‪ ،‬دیده ام و تماشا کرده ام‪ ،‬بر من تاثیر گذاشته‪ .‬مگر‬ ‫می شود که کاری روی ادم تاثیر نگذارد؟ اما این قصه از درون‬ ‫من جوشیده و سر براورده‪ .‬از الف تا ی «اصل» است و این‬ ‫برایمندوست داشتنی ترشمی کند‪.‬‬ ‫شهابدارابیان‪/‬ایبنا‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫نمایــش «صفــر درجــه ســانتیگراد زیــر صفــر» اقتباســی ازاد از نمایشــنامه «کالیگــوال» اثــر «البــر کامو »ســت کــه‬ ‫به نویســندگی و کارگردانــی شــادی اســدپور؛ و از تولیــدات جدیــد کارگاه «اغــاز تــا پایــان» در موسســه هنــری‬ ‫«ارتــا» کــه از ‪ ۲۶‬مهرمــاه ســاعت ‪ 17:30‬در تماشــاخانه «دیــوار چهــارم» ب ـه روی صحنــه م ـی رود‪ .‬بخــش‬ ‫شتــر بــه حضــور مخاطبــان روزنامــه ســایه ارائــه شــده؛ و اینــک ادامه‬ ‫نخســت گفت وگــو بــا بازیگــران ایــن اثــر‪ ،‬پی ‬ ‫تهــای کوتــاه و صمیمانــه بــا بازیگــران ایــن اثــر را می خوانیــم‪.‬‬ ‫پو گف ‬ ‫گ ‬ ‫بازیگر باید جنون‪ ،‬دیوانگی و عشق را‬ ‫مقابل چشمان مخاطب به نمایش بگذارد‬ ‫میثم یوس ــفی بااش ــاره به اینکه نگاه و حس بس ــیارخوبی نسبت‬ ‫به ایـــن اثر دارد؛ چرا کـــه این متن‪ ،‬ازهرنظر نمایشـــنامه ای کامل‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬دیالوگ های ــی عالی دراین اثر نمایش ــی نوش ــته؛‬ ‫و کارا کترهـــای جذابـــی نیز دراین اثر نمایشـــی خلق شـــده‪ .‬تصور‬ ‫یپ ــردازد‪،‬‬ ‫می کن ــم هر بازیگ ــری ک ــه دراین اثر ب ــه ایف ــای نقش م ‬ ‫ً‬ ‫یب ــرد و ا کث ــر م ــا حس ــی‬ ‫کام ــا از ش ــرایط به وجودام ــده ل ــذت م ‬ ‫بس ــیارخوب و نگاه ــی مثب ــت به ای ــن نمای ــش داری ــم»‪ .‬وی که‬ ‫فعالیت هنری را با اســـتنداپ کمدی زیرنظر «امیـــر کربالیی زاده»‬ ‫اغ ــاز کرده اس ــت بااش ــاره به اینکه دراین نمایش نقش ــی پیچیده‬ ‫و جـــذاب دارد‪ ،‬افـــزود‪« :‬بازیگـــر این اثـــر جنون‪ ،‬دیوانگی‪ ،‬عشـــق‬ ‫و ه ــر حس ــی را ک ــه در وج ــود انس ــان ریش ــه دارد‪ ،‬بای ــد مقاب ــل‬ ‫چش ــمان مخاطب به نمایش بگ ــذارد و همین موجب می ش ــود‬ ‫ت ــا ش ــخصیت های موجود ب ــرای مخاط ــب بس ــیارجذاب به نظر‬ ‫برس ــد»‪ .‬ای ــن دانش اموخت ــه دوره بازیگ ــری اس ــتاد «س ــیامک‬ ‫صف ــری» ب ــا اب ــراز خرس ــندی از اینک ــه دراین اثر نقش نخس ــت را‬ ‫دارد و در نق ــش «کالیگ ــوال» بـ ـه روی صحن ــه مـ ـی رود و همی ــن‪،‬‬ ‫بـــازی دراین نقـــش را بـــرای او بســـیارجذاب می کنـــد‪ ،‬ادامـــه داد‪:‬‬ ‫«م ــن با این اث ــر ارتباط بس ــیارخوبی برقرار ک ــردم؛ به این خاطرکه‬ ‫س ــلیقه من در تئاتر این اس ــت‪ .‬دراین نمایش بیش ــتر ب هس ــمت‬ ‫تئات ــر ش ــرق رفته ای ــم و از خط ــوط شکس ــته اس ــتفاده کرده ایم و‬ ‫خط ــوط منحن ــی نداری ــم ی ــا هری ــک از کارا کترها‪ ،‬ف ــرم مکانیکی‬ ‫ب ــدن خوی ــش را دارد ک ــه ه ری ــک می توانند جزئ ــی از ویژگی های‬ ‫این نمایش باشـــند»‪.‬‬ ‫همه ما عشق نا کام «دروسیال» را تجربه کرده ایم‬ ‫ماه ــک هادی ص ــادق؛ دیگ ــر بازیگ ــر نمای ــش «صف ــر درج ــه‬ ‫ســـانتیگراد زیر صفر» ان را اثری دانسته که نگاهی دقیق و ریزبین‬ ‫ب ــه ش ــرایط اجتماع ــی ام ــروز دارد و به همین دلیل توانس ــته یک‬ ‫اقتبـــاس ازاد خوب و موفـــق از کالیگوالی البر کامو باشـــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تو س ــو‬ ‫«ای ــن اثر به گونه ای دقیق تنظیم ش ــده و هرگز به این سم ‬ ‫چی ــک از مخاطب ــان در س ــالن‪ ،‬حت ــی‬ ‫نخواه ــد رف ــت ک ــه هی ‬ ‫لحظـ ـه ای ح ــس کنن ــد ک ــه ای ــن نمای ــش را درک نمی کنن ــد و‬ ‫می توانـــد خـــود را بدون اینکه مجبور شـــده باشـــد‪ ،‬در نقطه ای از‬ ‫نمای ــش و روی صحن ــه پیدا کند»‪ .‬وی که س ــال س ــوم تحصیل‬ ‫در رشـــته نمایش در هنرســـتان ســـوره را می گذارند‪« ،‬دروسیال» را‬ ‫بهتری ــن تجربه ای برش ــمرده که می توانس ــته ب ــرای اولین تجربه‬ ‫هن ــری اش به عن ــوان بازیگ ــر داش ــته باش ــد و بااش ــاره به اینکه‬ ‫مســـیر قرارگرفتن در قالب شـــخصیت و رســـیدن به نقش برای او‬ ‫چالش های زیادی داشـــته اســـت‪ ،‬افزود‪« :‬نقاط مشترک موجود‬ ‫ً‬ ‫میان شـــخصیت ها‪ ،‬بازیگران و نهایتا‪ ،‬مخاطب؛ از نقاط شیرین‬ ‫و لذت بخ ــش ای ــن اثر نمایش ــی ب ــوده و این یعنی همه ما عش ــق‬ ‫نـــا کام دروســـیال را در گوشـــه ای از زندگـــی خود تجربـــه کرده ایم»‪.‬‬ ‫وی کـــه با ایفای نقش دراین اثر‪ ،‬نخســـتین تجربه هنری خویش‬ ‫در جای ــگاه بازیگ ــر را در کارنام ــه هن ــری اش به ثب ــت می رس ــاند‪،‬‬ ‫بااذعان به اینک ــه «دروس ــیال» از پس ــتی ها و س ــختی های دنیای‬ ‫م ــادی ره ــا ش ــده و ای ــن ازادی و رهای ــی ب ــرای او لذت بخ ــش‬ ‫اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬ام ــا نتوانس ــته از دل بس ــتگی های خوی ــش‬ ‫ب ــه دنیا و حتی کالیگوال دس ــت بکش ــد و درعین حال نتوانس ــته‬ ‫جدایـــی بین خـــود و کالیگوال را بپذیـــرد و از رنـــج خویش نیز رنج‬ ‫یب ــرد»‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه عوام ــل زی ــادی هس ــتند ک ــه این‬ ‫م ‬ ‫نمای ــش را دل چس ــب می کنند‪ ،‬گف ــت‪« :‬خط داس ــتانی جذاب‪،‬‬ ‫روان و قابـــل درک برای مخاطـــب؛ از جمله تکنیک های دراختیار‬ ‫کارگ ــردان و نویس ــنده اس ــت ک ــه ب ــرای ن ــگارش ای ــن مت ــن از ان‬ ‫اســـتفاده کرده است»‪.‬‬ ‫هنرمند با تعهد‪ ،‬اثری بی نظیر خلق می کند‬ ‫مه ــدی دنی ــوی؛ دیگ ــر بازیگ ــر اث ــر بااش ــاره به اینکه ای ــن نمایش‬ ‫پ ــس از هفت م ــاه تمری ــن دقی ــق و برنامه ریزی ش ــده به ی ــک اثر‬ ‫دقی ــق و لذت بخ ــش ب ــرای مخاطب مبدل ش ــده اس ــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بسیارخوش ــحالم ک ــه با یک گروه حرفـ ـه ای‪ ،‬باتجرب ــه و پرانرژی‬ ‫فعالی ــت می کن ــم و ام ــروز‪ ،‬پ ــس از گذش ــت هفت م ــاه‪ ،‬اث ــری‬ ‫چشـ ـم گیر را بـ ـه روی صحن ــه خواهیم ب ــرد»‪ .‬وی ک ــه تحصیالت‬ ‫خ ــود را در رش ــته فش ــن دانش ــگاه اس ــتانبول به پای ــان رس ــانده‬ ‫اســـت‪ ،‬بااشـــاره به اینکه «ا کتی» نقشـــی پرانرژی و جذاب است و‬ ‫برای بازیگر بســـیار چالش برانگیز اســـت‪ ،‬افزود‪« :‬بسیارخوشحالم‬ ‫کـــه در قالب این کارا کتر به ایفای نقش می پـــردازم و امید ان دارم‬ ‫از پ ــس ای ــن کارا کت ــر بربیای ــم و بتوان ــم ان را ب ــه مخاطب خویش‬ ‫دقیق نشـــان بدهم»‪ .‬دنیـــوی بااشـــاره به اینکه یـــک هنرمند‪ ،‬با‬ ‫تعهد نســـبت بـــه کار‪ ،‬رعایت انضباط و اخـــاق حرفه ای می تواند‬ ‫ی ــک اث ــر هن ــری بی بدیل و ج ــذاب خلق کن ــد‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬من‬ ‫و تمـــام اعضای گروه ســـعی کردیـــم اثری بی نقص پیرامـــون درد‪،‬‬ ‫رن ــج‪ ،‬تنهای ــی و عشـ ـق ورزی ب ــه مخاطب خوی ــش ارائ ــه کنیم تا‬ ‫درایـ ـن روزگار بیم ــاری‪ ،‬س ــاعاتی خ ــوش؛ هرچن ــد کوت ــاه تجرب ــه‬ ‫کننـــد و امید ان دارم با اجرای هرچه بهت ــر این کار‪ ،‬بتوانیم لبخند‬ ‫رضایـــت را بر لبان مخاطبان و گروه حرفـ ـه ای خود نقش بزنیم»‪.‬‬ ‫سختی شرایط زندگی مردم‪ ،‬کار هنرمند را سخت تر خواهد کرد‬ ‫مه ــرداد جوانم ــردی بااش ــاره به اینکه بازیگ ــر‪ ،‬نماینده بخش ــی از‬ ‫جامع ــه روی صحن ــه اس ــت و تالش می کن ــد تا برای رس ــیدن به‬ ‫یک هدف بجنگد‪ ،‬اظهار امیدواری کرد تا ان گونه که بایدوش ــاید‬ ‫بتواننـــد حس خود را به مخاطب منتقل ک ــرده و نماینده خوبی‬ ‫باش ــند‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه دراین نمای ــش در نق ــش «کرئ ــا»‬ ‫بـ ـه روی صحنه مـ ـی رود‪ ،‬گفت‪« :‬این ش ــخصیت درتالش اس ــت‬ ‫درســـت یا غلط در برابر یک پادشـــاه ظالم ایستادگی کند و انتقام‬ ‫اف ــرادی را ک ــه مورد ظلم ق ــرار گرفته ان ــد‪ ،‬بگیرد»‪ .‬ای ــن بازیگر که‬ ‫در چند ســـریال در شـــبکه های «یک» و «نس ــیم» به ایفای نقش‬ ‫پرداخت ــه؛ بااش ــاره به اینکه ازنظ ــر احساس ــی‪ ،‬جس ــارت و نی ــت‬ ‫ای ــن کارا کت ــر را بس ــیار دوس ــت دارد و به همین دلی ــل توانس ــته‬ ‫ب ــا او ازلح ــاظ روان ــی ارتباط ــی بس ــیارخوب برق ــرار کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«امیـــدوارم بتوانـــم ایـــن حس و ارتبـــاط خوب را نی ــز روی صحنه‬ ‫به درســـتی به مخاطب خویش انتق ــال بدهم»‪ .‬ای ــن بازیگر تئاتر‬ ‫کـــه در شـــبکه های رادیویی «تهران» و «صب ــا» نیز به ایفای نقش‬ ‫پرداخت ــه؛ بااذعان به اینک ــه المان ه ــای ش ــخصیتی روی صحنه‬ ‫نی ــز می توان ــد ف ــرای ش ــخصیت های ذه ــن مخاط ــب را درگی ــر و‬ ‫به ســـمتی خاص پرتاب کنـــد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬ه ری ــک از کارا کترهای‬ ‫صف ــر درج ــه س ــانتیگراد زیر صف ــر امضای خ ــاص خ ــود را بر روی‬ ‫صحنـــه دارند که با ترکیبـــی از دیالوگ ها‪ ،‬بیانگر درد‪ ،‬رنج‪ ،‬عش ــق‬ ‫و دیگ ــر عواطفی هس ــتند که جامع ــه درگیر ان اس ــت و همه این‬ ‫احساس ــات روی صحن ــه مقاب ــل دی ــدگان مخاط ــب به نمایش‬ ‫گذاش ــته می ش ــود»‪ .‬جوانم ــردی بااش ــاره به اینکه مخاط ــب‬ ‫به خوب ــی ای ــن احساس ــات را ک ــه در زندگ ــی روزمره خود ب ــا ان ها‬ ‫درگی ــر اس ــت‪ ،‬روی صحن ــه می بین ــد و ازایـ ـن رو از دی ــدن این اثر‬ ‫نمایش ــی لذت می برد‪ ،‬گف ــت‪« :‬هنرمند وظایفی همیش ــه ثابت‬ ‫دارد و او نیـــز باید درهمین راســـتا قدم ب ــردارد و زمانی که زندگی در‬ ‫جامعه برای مردم ســـخت می شـــود‪ ،‬به همان اندازه نیز کارکردن‬ ‫بـــرای هنرمندان دشـــوار خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫«کرونا» یک موج بزرگ تغییر بود که ما را با واقعیت روبرو کرد‬ ‫مهسا اســـدپور؛ بازیگر نقش «متی» دراین نمایش بااشاره به اینکه‬ ‫نگاه ــی جنون امیز و دیوانه وار نس ــبت ب ــه این نق ــش دارد و این‬ ‫ح ــس برام ــده از همین نگاه در نمایش ــنامه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬این‬ ‫احساســـات مرا متحول کـــرده و باعث دس ــتیابی من به حقایقی‬ ‫شـــده که مرا بـــه ا گاهی از مرگ و مفهوم پوچی رس ــانده اس ــت»‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه حس انس ــانی که پ ــر از درد اس ــت‪ ،‬حقایق را‬ ‫می دانـــد و هیچ حرفی نمی زند و چاره ای جز س ــکوت و پذیرفتن‬ ‫واقعیـــت نـــدارد‪ ،‬دراین نمایشـــنامه م ــوج می زند‪ ،‬اف ــزود‪« :‬متی‪،‬‬ ‫کارا کتری کنجکاو و ا گاه اســـت که درکی باال و منطقی جنون اس ــا‬ ‫دارد و می خواهـــد در هر بخش از نمایش‪ ،‬دس ــت به اش ــکارکردن‬ ‫حقیقتـــی بزند؛ امـــا نمی توانـــد؛ زیرا می ترس ــد و ترس وج ــود او را‬ ‫فرا گرفتـــه»‪ .‬ایـــن بازیگر جـــوان کـــه کارگردانی «مونول ــوگ صلح»‬ ‫را نی ــز برعه ــده داش ــته؛ بااش ــاره به اینکه مفه ــوم پوچ ــی‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم تری ــن ویژگی ه ــای ش ــاخص ای ــن اثر نمایش ــی دانس ــته و از‬ ‫ا گاهـــی از مرگ‪ ،‬واقعیت‪ ،‬جنون‪ ،‬بی عدالتی و اش ــنایی با حقایق‬ ‫زندگ ــی را از دیگ ــر مفاهیمی برش ــمرده ک ــه دراین اثر نمایش ــی به‬ ‫ان هـــا پرداخته می شـــود و برهمین مبنا اف ــزود‪« :‬نقش ها ممکن‬ ‫اســـت در شـــرایط مختلف عرفی‪ ،‬اقلیمی و قانونی تعیین شوند و‬ ‫ممکن اســـت مهم ترین بخش ان‪ ،‬پیامده ــای زندگی اجتماعی‬ ‫و نظ ــم بخش ــیدنی به عم ــل کنون ــی باش ــد»‪ .‬وی باتا کیدبر این‬ ‫مفهـــوم کـــه شـــاید هنرمنـــدان در دوران کرون ــا‪ ،‬تغیی ــرات را بهتر‬ ‫از دیگ ــر اقش ــار م ــردم حس کنن ــد‪ ،‬اضافه ک ــرد‪« :‬کرون ــا یک موج‬ ‫بـــزرگ تغییر بود کـــه ما را با واقعیـــت روبرو ک ــرد؛ و این موضوع که‬ ‫انس ــان ها از یکدیگ ــر دور افتاده ان ــد‪ ،‬برایم ــان بسیارس ــخت بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مخصوص ــا هنرمن ــدان که مدت ــی از دنی ــای هنر خوی ــش فاصله‬ ‫گرفت ــه بودن ــد‪ ،‬دچ ــار ضربه های ــی ش ــدیدتر از دیگر اقش ــار مردم‬ ‫شـــدند؛ اما بایـــد پذیرفت مســـائلی مانند اس ــتفاده از ماس ــک و‬ ‫سخت ش ــدن ش ــرایط تجارب بس ــیارخوبی را به هنرمن ــدان ارائه‬ ‫کرد»‪.‬‬ ‫تئاتر باید بر روی عواطف تماشاچی تاثیر بگذارد‬ ‫محمد عباســـی گراوند؛ بازیگر نقش «اس ــکیپیون» دراین نمایش‬ ‫بااش ــاره به اینکه «صف ــر درج ــه س ــانتیگراد زی ــر صفر» نم ــودی از‬ ‫ش ــرایط کنون ــی جامعه اس ــت و با اظهار تاس ــف از اینک ــه جامعه‬ ‫ام ــروز پ ــر از درد و رنج ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬این نمای ــش‪ ،‬نمود‬ ‫بس ــیارخوبی از ش ــرایط کنونی جامعه اس ــت و م ــن تصور می کنم‬ ‫مردم‪ ،‬بتوانند ارتباط خوبی با ان برقرار کنند‪ ،‬ان را بفهمند‪ ،‬درک‬ ‫کرده و واقعیتی ســـت که اینک وجود دارد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫بن مایه های ــی نظی ـ ِـر درد‪ ،‬رن ــج و کاب ــوس همواره مدنظر ش ــادی‬ ‫اس ــدپور در جایگاه کارگردان اثار نمایش ــی بوده و بااذعان به اینکه‬ ‫«اس ــکیپیون» جای کش ــف بس ــیاری برای تماش ــا گران به وجود‬ ‫خواهد اورد‪ ،‬افزود‪« :‬این بدان دلیل اس ــت که به این ش ــخصیت‬ ‫ً‬ ‫یپ ــردازد‪ ،‬چه ازلحاظ‬ ‫دراین نمای ــش کامال به بح ــث درد و رنج م ‬ ‫بدن ــی و چ ــه ازلح ــاظ دیالوگ ــی دراین اث ــر نمایش ــی‪ ،‬نم ــود پی ــدا‬ ‫می کند»‪ .‬بازیگر نمایش ــنامه خوانی «تردمیل» به کارگردانی «سینا‬ ‫راس ــتگو»؛ باتا کیدبر اینک ــه تئات ــر به واس ــطه زنده ب ــودن اتمس ــفر‬ ‫ایج ــاد می کن ــد و این اتمس ــفر می بای ــد به گونه ای زنده باش ــد که‬ ‫در ذه ــن مخاط ــب بماند و بتواند چرخه فکر را فع ــال کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬مخاطب ــی که ب ــه دیدن یک نمایش می نش ــیند‪ ،‬باید پس‬ ‫از دی ــدن ی ــک اثر نمایش ــی بتوان ــد به ان فک ــر کند و این رس ــالت‬ ‫نش ــکل‬ ‫یس ــت که این فک ــر را در وی ایجاد کند و بدی ‬ ‫اث ــر نمایش ‬ ‫نباش ــد که فق ــط ان کار را درلحظ ــه ببیند و س ــپس ان را فراموش‬ ‫کن ــد و درنهای ــت بای ــد به گونـ ـه ای رفتار کن ــد که ب ــر روی عواطف‬ ‫تماش ــاچی‪ ،‬تاثیر بگذارد»‪.‬‬ ‫هنر‪ ،‬اصطکا ک روح با فضای اطراف است‬ ‫احم ــد عزی ــزی؛ بازیگ ــر نق ــش «لیپ ــی» باتا کیدبراینک ــه‬ ‫دراین نمایش‪ ،‬ن ــگاه به مقوله هایی همچون رنج‪ ،‬عش ــق و ظلم‬ ‫م ــوج می زن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬تغییر ی ــک انس ــان ب هط ــرزی باورنکردنی‬ ‫به عل ــت ازدسـ ـت دادن ی ــک عش ــق و ازس ــویی‪ ،‬بزرگ ــی‪ ،‬زیبای ــی‬ ‫و ق ــدرت ی ــک عش ــق می توان ــد به عن ــوان مهم تری ــن بن مایه ای‬ ‫باش ــد ک ــه این اثر را ب ــه یک اث ــر قابل توجه ب ــرای مخاطب مبدل‬ ‫س ــاخته اس ــت»‪ .‬وی که بازیگری را نزد «سیما تیرانداز» اغاز کرده‬ ‫درادام ــه بااش ــاره به اینکه «لیپ ــی» هم ــواره ترس ــی از خونخواهی‬ ‫نب ــرداری‬ ‫«کالیگ ــوال» را در وجـــود دارد و ازس ــوی دیگر‪ ،‬از فرما ‬ ‫خس ــته اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬دلس ــوزی ب ــرای رنج عش ــق کالیگ ــوال و‬ ‫یس ــت ک ــه می ت ــوان‬ ‫بیگانه ش ــدن ب ــا خ ــود‪ ،‬از دیگ ــر خصوصیات ‬ ‫ب ــرای لیپ ــی برش ــمرد»‪ .‬وی بااذعان به اینک ــه این نقش ب ــرای او‬ ‫و به تبـ ـع ان مخاط ــب‪ ،‬می توان ــد نقش ــی پ ــر از دل ش ــوره‪ ،‬ترس‪،‬‬ ‫اضط ــراب تن ــوع و حالت ه ــای روح ــی مختل ــف باش ــد‪ ،‬ادام ــه‬ ‫داد‪« :‬به نظ ــرم هی ــچ مانعی نباید بتوان ــد هنرمن ــد را از حرکت در‬ ‫مس ــیر هن ــر ب ــازدارد و مان ــع از حرکت و تح ــرک و نیز کار او باش ــد و‬ ‫درس ــت اس ــت که کرونا ی ــک فاجعه س ــخت و ناخوش ــایند برای‬ ‫تم ــام انس ــان ها ب ــوده؛ ام ــا ازس ــویی بای ــد گف ــت ک ــه هنرمندان‬ ‫موظف هس ــتند تا بخش ــی از این فاجعه را به ظهوررس ــاندن هنر‬ ‫خوی ــش برای مخاط ــب‪ ،‬تلطی ــف کنند‪ ،‬حت ــی ا گر این ام ــر تاثیر‬ ‫کم ــی داش ــته باش ــد»‪ .‬عزیزی درپای ــان بااش ــاره به اینکه «اس ــتاد‬ ‫ادیب پیش ــاوری» می گوید هن ــر یعنی پذیرفتن واقعی ــات‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یک ــردن و‬ ‫یس ــت‪ .‬هن ــر یعن ــی زندگ ‬ ‫«هن ــر ثب ــت واقعی ــات ذهن ‬ ‫دوست داش ــتن‪ .‬هن ــر‪ ،‬اصطکا ک روح با اطراف اس ــت و درنهایت‬ ‫بای ــد گف ــت هنرمن ــد درک می کن ــد و خل ــق می کند»‪.‬‬ ‫هنر این قابلیت را دارد‬ ‫که هر کس برداشتی متفاوت از ان داشته باشد‬ ‫امیرپوری ــا مس ــعودنیا؛ بازیگ ــر نقش «هلیک ــون» بااش ــاره به اینکه‬ ‫«کالیگ ــوال» امپرات ــوری ج ــوان ب ــوده ک ــه ش ــروع س ــلطنتش ب ــا‬ ‫فرزانگ ــی هم ــراه ب ــوده؛ اما وقت ــی مرگ خواه ــرش «دروس ــیال» را‬ ‫یب ــرد ک ــه او را دگرگون می کن ــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می بین ــد‪ ،‬ب ــه رازی پ ــی م ‬ ‫«می ت ــوان گف ــت کالیگ ــوال دراین مس ــیر به گونـ ـه ای از ا گاه ــی؛ و‬ ‫ا گاهی از مرگ و هس ــتی مرگ می رســـد و بعدازای ــن حادثه از کاخ‬ ‫ف ــرار می کن ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه تاری ــخ از ای ــن ف ــرد باعن ــوان‬ ‫«نیمه دیوان ــه» ی ــاد می کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬الب ــر کام ــو دراین مت ــن‬ ‫دغدغه ه ــای فلس ــفی خوی ــش را مط ــرح می کند‪ .‬م ــن به عنوان‬ ‫کسـ ـی که هن ــر را دوس ــت دارد و مخاط ــب عادی هن ــر و پیگیر هنر‬ ‫اس ــت‪ ،‬ممکن اس ــت نظراتی متف ــاوت با دیگران داش ــته باش ــم‬ ‫و اعتق ــاد دارم هن ــر ای ــن قابلی ــت را دارد ک ــه ه ــزاران برداش ــت از‬ ‫ان بش ــود و اف ــراد‪ ،‬ه ری ــک به زع ــم خ ــود ب ــا این مقول ــه مواج ــه‬ ‫ش ــوند»‪ .‬دس ــتیار کارگ ــردان نمای ــش «ورودی ‪ »89‬به کارگردان ــی‬ ‫محس ــن احتش ــامی؛ پیرام ــون اینک ــه دراین نمای ــش به ج ــای‬ ‫«هلیک ــون» بـ ـه روی صحن ــه مـ ـی رود‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬این ش ــخص‬ ‫یس ــت ک ــه کالیگ ــوال او را ازاد می کن ــد‪ .‬او نزدیک تری ــن و‬ ‫برده ا ‬ ‫دلس ــوزترین ش ــخص نس ــبت ب ــه کالیگوالس ــت ک ــه البت ــه برای‬ ‫حف ــظ موقعی ــت خوی ــش و ب ــرای کالیگوال نگ ــران اس ــت»‪ .‬این‬ ‫بازیگر بااش ــاره به اینکه این ش ــخصیت‪ ،‬بیش ازهمه «کالیگوال» را‬ ‫درک می کن ــد و «کالیگوال» به واس ــطه جایگاه ــی خدایی که برای‬ ‫خوی ــش تعری ــف ک ــرده‪ ،‬از قوی ترین ق ــدرت یعنی قتل و کش ــتار‬ ‫به ص ــورت افراط امی ــز اس ــتفاده می کن ــد‪ ،‬گفت‪« :‬همی ــن دالیل‬ ‫یک ــه در کاخ او هس ــتند‪ ،‬کمر ب ــه قتل او‬ ‫موج ــب می ش ــود افراد ‬ ‫ببندند و تنها کسـ ـی که به کالیگوال هش ــدار می دهد و می خواهد‬ ‫از کشـــتار دس ــت بردارد و او را از خطرات پیرامونـ ـی اش ا گاه کند‪،‬‬ ‫هلیکون اس ــت»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬محمدعلی شکورزاده‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫جیره بندی کتاب!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫مسـئولین فرهنگـی کشـور گاهی اوقـات کـه درحـال سـیر در فضـای‬ ‫مجـازی هسـتند به صـورت نا گهانـی و غیرمترقبـه متوجـه می شـوند‬ ‫کـه اوضـاع کتـاب و کتاب خوانـی و تیـراژ کتـاب حسـابی بی ریخـت‬ ‫ً‬ ‫اسـت و ملـت اصلا کتـاب نمی خواننـد‪ .‬البتـه حـق هـم دارنـد؛ چـون‬ ‫نتـر‬ ‫تیـراژ برخـی کتاب هـا از جزوه هـای معلم هـای مدرسـه مـا هـم پائی ‬ ‫اسـت! درواقـع مقایسـه تعـداد فسـت فودی ها یـا لوازم ارایشـی ها بـا‬ ‫کتاب فروشـی ها نشـان می دهـد‪ ،‬مـردم زیـاد بـا یـار مهربـان‪ ،‬صمیمی‬ ‫ً‬ ‫نیسـتند و فعلا سـرانه مطالعـه ناچیـز اسـت و ما هم ترجیـح می دهیم‬ ‫یهـا‬ ‫درمـورد ایـن امـار سـکوت کنیـم‪ .‬البتـه بخشـی از ایـن بی مهر ‬ ‫نسـبت بـه کتـاب‪ ،‬بـه محتویـات کتاب هـای جدیـد بر می گـردد‪.‬‬ ‫راسـتش را بخواهیـد چند روزپیـش نیم میلیون تومـان کتـاب رایگان از‬ ‫موسسه ای برای موسسه ما ارسال شد‪ .‬ازانجایی که ما طناب مفت‬ ‫گیـر بیاوریـم خودمـان را دار می زنیـم‪ ،‬چنـد جلـدی را بـرای مطالعـه به‬ ‫منـزل بردیـم‪ .‬امـا هرقدر بیشـتر مطالعه کردیم بیشـتر ناامید شـدیم‪.‬‬ ‫کتاب هـای داسـتان کـه قربانـش بـروم ادم را یـاد «اصغـر فرهـادی» و‬ ‫پایـان بـاز می انـدازد‪ .‬ادم گاهـی اوقـات فکـر می کنـد نویسـنده یـادش‬ ‫رفتـه بقیـه داسـتان را بنویسـید یـا شـاید موقـع چـاپ در چاپخانـه‬ ‫مهـای‬ ‫بخشـی از کتـاب گـم شـده اسـت! بقیـه ژانرهـا هـم یـاداور فیل ‬ ‫رسـانه میلـی و برنامه هـای کارشناسـی و سـریال های مکـش مـرگ‬ ‫مـن ایـن رسـانه اسـت‪ .‬بااین وجود لذتـی که در خوانـدن کتاب مفت‬ ‫ً‬ ‫هسـت در کتـاب خریداری شـده یـا حتـی امانتـی نیسـت و مـا فعلا‬ ‫درحـال مطالعـه ایـن کتاب هـا هسـتیم‪ .‬امـا متاسـفانه همـه مـردم‬ ‫این طـور نیسـتند و حتـی ا گـر کتـاب رایـگان دراختیارشـان بگذاریـم‪،‬‬ ‫بازهـم میلـی بـه خوانـدن کتـاب ندارنـد و ترجیـح می دهنـد در همـان‬ ‫تلگـرام بـه سـیر افاق وانفـس بپردازنـد‪ .‬اما هر مشـکلی چـاره ای دارد و‬ ‫مـا امروز سـعی می کنیم پنل پیشـنهادی مان را براسـاس تغییـر رویکرد‬ ‫مـردم نسـبت بـه کتـاب تنظیـم کنیـم‪:‬‬ ‫الـف‪ .‬جیره بنـدی کتـاب‪ :‬بـدون شـک همـه شـما داسـتان «االنسـان‬ ‫حریـص علـی مـا ُم ِنـع» را شـنیده اید و اینکـه هرقـدر انسـان را از چیـزی‬ ‫یشـود‬ ‫منع کنند‪ ،‬نسـبت به ان حریص تر می شـود‪ .‬فلذا پیشـنهاد م ‬ ‫درمورد کتاب نیز از الگوی پیشنهادی قلیان استفاده کنیم‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫می تـوان بـا تعطیلـی کافه کتاب هـا‪ ،‬کتاب فروشـی ها و کتابخان ههـا و‬ ‫توزیـع کتـاب به صـورت یارانـه ای و ازطریـق سیسـتم جیره بنـدی یـا‬ ‫سـهمیه بندی‪ ،‬ذائقه مردم را نسـبت به کتاب تغییر داده و ان ها را به‬ ‫سـمت کتاب خوانی سـوق دهیم‪ .‬باور کنید با این سیسـتم حتی بازار‬ ‫سیاه کتاب هم راه می افتد و امار تیراژ کتاب ها از دانلود نرم افرازهای‬ ‫شـبکه های اجتماعی باالتر مـی رود!‬ ‫ب‪ .‬کیفیت بخشـی نمایشـگاه‪ :‬مـا یـک اشـنا داریـم کـه می گفـت‪:‬‬ ‫«امسـال نمایشـگاه کتـاب نرفتـم‪ ،‬خودم تو خونه سـیب زمینی سـرخ‬ ‫کـردم خـوردم!» بنابرایـن‪ ،‬می تـوان بـا افزایش حواشـی و فعالیت های‬ ‫جانبـی نمایشـگاه های کتـاب‪ ،‬نظیـر راه انـدازی نمایشـگاه پوشـا ک‬ ‫فصلـی‪ ،‬جشـنواره غذاهـای سـنتی و بومـی‪ ،‬کنسـرت موسـیقی و ‪...‬‬ ‫موجبـات رونق نمایشـگاه های کتـاب را فراهم کـرد و عالوه بر پویایی‬ ‫صنعـت چـاپ و نشـر کتـاب‪ ،‬اشـتغال زایی و ُپر کـردن اوقـات فراغـت‬ ‫سـالم را نیـز هـدف قـرار داد‪.‬‬ ‫پ‪ .‬وام کتاب‪ :‬درحال حاضر یکی از راهکارهای خالی کردن انبارهای‬ ‫صنایـع‪ ،‬اعطـای وام بـه خریـداران کاالسـت‪ .‬درصـد سـود و میـزان‬ ‫بازپرداخـت‪ ،‬هزینـه رهـن خـودرو و فـک ان‪ ،‬هزینـه سـند نهایـی و‬ ‫شـماره گذاری‪ ،‬بیمـه بدنـه بـه مـدت کل قـرارداد و سـایر هزین ههـای‬ ‫تحمیلـی هـم در ایـن رویکـرد هیـچ تاثیـری ندارنـد و ایـن وام حتـی‬ ‫می توانـد مرزهـای کمپین هـا را در هـم نـوردد و طوفانـی از اشـتیاق راه‬ ‫بینـدازد‪ .‬بـا ایـن شـیوه دیدیـم افرادی کـه تا دیـروز در کمپین نخریدن‬ ‫خـودرو شـرکت کـرده بودنـد‪ ،‬در صـف هم ایسـتادند و دو روز دیگر هم‬ ‫در توجیـه ایـن حرکتشـان اذعـان می کننـد‪« :‬همـه خریدنـد؛ مـا هـم‬ ‫خریدیـم!» فلـذا توصیـه می شـود دولـت در کنـار وام پایان نامـه‪ ،‬وام‬ ‫خودرو‪ ،‬وام سیل و گردوغبار‪ ،‬وام خرید کاالهای ایرانی و وام ازدواج‪،‬‬ ‫ایـن البـه ال مختصـر وامـی هـم بابـت کتـاب درنظر بگیـرد‪ .‬در صد سـود‬ ‫و میزان ان هم به هیچ عنوان مهم نیسـت؛ مهم خروج صنعت کتاب‬ ‫از رکـود اسـت کـه به حمـداهلل محقـق می شـود!‬ ‫پژوهش‬ ‫رابطه تحصیل دانشگاهی‬ ‫احتمال داشتن کتاب الکترونیک‬ ‫با‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫در امریکا مردم کمتر از گذشته کتاب می خوانند و امارها نشان می دهد تقریبا‬ ‫یک چهـارم (‪ 23‬درصـد) از مـردم ایـن کشـور در یک سال گذشـته حتـی یک جلد‬ ‫کتـاب هـم نخوانده انـد‪ .‬به گفتـه موسسـه تحقیقاتـی پیـو؛ کتاب هـای چاپـی و‬ ‫الکترونیـک و انـواع صوتـی ان هـا ازسـوی این تعـداد از مـردم امریـکا به هیچ وجه‬ ‫ً‬ ‫خریـداری نشـده اسـت‪ .‬البتـه ظاهـرا گفتـه می شـود به خاطر قرنطینه و شـیوع‬ ‫ویروس کرونا مردم بیشترازگذشته کتاب مطالعه می کنند؛ ولی هنوز امارهای‬ ‫رسـمی دراین مـورد ثبـت نشـده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایبنـا؛ طبـق یافته هـای‬ ‫لکـرده نسـبت به دیگران بیشـتر کتـاب می خوانند و نکته‬ ‫جدیـد؛ افـراد تحصی ‬ ‫جالـب اینجاسـت کـه این افـراد تحصیل کرده دانشـگاهی نسـبت به بقیـه افراد‬ ‫بـدون ایـن تحصیلات از دسـتگاه های هوشـمند مثـل تبلـت و کتاب خـوان‬ ‫ی کتـب الکترونیـک‬ ‫بـرای مطالعـه کتـاب اسـتفاده می کننـد‪ .‬به عبارتـی مشـتر ‬ ‫ً‬ ‫را می تـوان عمومـا افـراد بـدون تحصیلات عالـی دانشـگاهی خطـاب کـرد‪ .‬در‬ ‫نظرسـنجی موسسـه پیو معلوم شـده اسـت که افراد دارای کمتر از ‪ 30‬هزاردالر‬ ‫درامد در سـال کمترازان دسـته از افراد دارای درامد بیشـتر از ‪ 75‬هزاردالر کتاب‬ ‫مطالعـه می کننـد و در میـان اقلیت هـای کشـور امریکا نیز مهاجران اسـپانیایی‬ ‫نسـبت به سیاه پوسـتان و اسـیایی ها بیشـتر کتاب می خوانند‪ .‬دراین مطالعه‬ ‫ثابت شده است که سنین باالتر از ‪ 5 0‬نسبت به جوان ترها کمتر مطالعه کرده؛‬ ‫البتـه اطالعـات دقیقـی دربـاره اختلاف جنس هـا در مطالعه موجود نیسـت‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫ایستادن دختران وزنه بردار ایران روی سکوی سوم جهان‬ ‫دختـران نوجـوان تیـم ملـی وزن هبـرداری ایـران در نخسـتین تجربـه حضـور در‬ ‫رقابت هـای جهانـی در بخش تیمی نیز به سـکوی جهانی رسـیدند‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫فدراسـیون وزنه برداری؛ نخسـتین حضور بین المللی تیم ملی نوجوانان ایران‬ ‫در مسـابقات قهرمانـی نوجوانـان جهـان کـه از ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۲۰‬مهرماه در شـهر «جده»‬ ‫عربسـتان برگزار شـد‪ ،‬با تاریخ سـازی دختران ایران همراه شـد‪ .‬غزاله حسـینی؛‬ ‫وزنه بـرداری بـود کـه با کسـب مـدال برنـز در حرکت دو ضرب دسـته ‪ ۵۹‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫نخسـتین مـدال را بـرای کاروان زنـان ایـران کسـب کرد‪ .‬همچنین یکتا جمالی‬ ‫بـه سـه مـدال دسـت یافـت‪ .‬جمالـی کـه پیش از ایـن سـه برنـز در مسـابقات‬ ‫جوانـان جهـان را از ان خـود کـرده بـود‪ ،‬در رده سـنی نوجوانـان هـم تاریخ سـاز‬ ‫شـد و بـا کسـب یـک برنـز و دو نقـره نقـش مهمـی در افزایـش امتیـازات ایـران در‬ ‫بخش تیمی ایفا کرد‪ .‬با توجه به نتایج ملی پوشان اعزامی کشورمان به جده‪،‬‬ ‫تیـم ملـی ایـران با کسـب مجموع ‪ ۴۰۴‬امتیاز‪ ،‬روی سـکوی سـوم بانـوان جهان‬ ‫ایستاد‪ .‬امریکا با ‪ ۶۰۰‬و روسیه با ‪ ۵۰۷‬امتیاز به ترتیب اول و دوم شدند‪ .‬فاطمه‬ ‫حسنپور‪ ،‬فاطمه کشاورز‪ ،‬سیده غزل حسینی‪ ،‬سیده غزاله حسینی و سیده‬ ‫زهـرا حسـینی‪ ،‬کیـژان مقصـودی‪ ،‬کوثـر تنها و یکتا جمالی نماینـدگان ایـران در‬ ‫بخـش دختـران مسـابقات وزنه بـرداری نوجوانـان جهـان بودند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-TU5‬مـدل ‪ 1393‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪342 -42‬ص‪83‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 139B0068628‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FC6EK686899‬بـه مالکیـت مهـران‬ ‫یعقوبی سـنگان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم زینت موسـوی فرزند سـیدکاظم به شـماره ملی ‪ 0900108959‬متولد ‪ 1341‬به اسـتناد‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی ‪ 1400/07/17-10/1400/2401‬جهت دریافت اسـناد‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪4‬‬ ‫فرعـی از ‪ 2588‬اصلـی بخـش یـک شـهر کاشـمر بـه ادرس‪ :‬کاشـمر‪ -‬مـدرس ‪ 11/7‬بـه علـت سـهل انگاری‬ ‫گـم شـده اسـت و برابـر دفتـر املا ک کاشـمر سـند مالکیـت پلا ک فـوق در صفحـه ‪ 59‬دفتـر ‪ 67‬املا ک بـه‬ ‫نـام زینـت موسـوی صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد‬ ‫قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک متذکر می گردد هر کس نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد باید ظرف‬ ‫مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سند معامله رسمی تسلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض‪ ،‬سند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪195‬‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلی اینجانب نسـرین درویشـی فرزند رحیم بـه کد ملـی ‪ 6629829263‬متولد ‪1355‬‬ ‫در مقطع کاردانی رشـته مدارک پزشـکی صادره از دانشـگاه علوم پزشـکی اهواز مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود ان را به دانشـگاه علوم پزشـکی اهواز ارسـال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانم ندا شـا کریان فرزند خیرعلی بشناسـنامه ‪ 20‬صادره از دزفول درخواسـتی به خواسـته صدور گواهی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم حمیدرضـا سـاجده بشناسـنامه ‪ 217‬صـادره‬ ‫دزفـول در تاریـخ ‪ 1400/06/16‬در اهـواز اقامتـگاه غیردائمـی اش فـوت ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی‬ ‫فوق با مشـخصات فوق الذکر همسـر متوفی ‪ -2‬سـپهر سـاجده ش ش ‪ 1991186703‬پسـر متوفی والغیر‪.‬‬ ‫اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هر کـس اعتـراض دارد‬ ‫یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بـه جـز سـری و رسـمی کـه بعـد از این تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری رانـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪465 -19‬ق‪ 87‬و شـماره موتور ‪ 16680010061‬و شـماره شاسـی ‪ NAAV01FE6GT146558‬مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـبز یشـمی متالیـک مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪727 -29‬هــ‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 22828115794‬و شـماره شاسـی ‪ 81815162‬بـه مالکیـت سـیروس‬ ‫سلیمی سـیمانی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (بـرگ سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬مـدل ‪ 1377‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪499 -29‬د‪ 65‬و شـماره موتور ‪ 00089105‬و شـماره شاسـی ‪ S1412277571565‬به مالکیت یحیی ویسـی‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫اقـای محمـد عبدالخانـی وکیـل خانـم مریـم الهایی سـحر طبـق وکالتنامـه شـماره ‪1398/06/03-8419‬‬ ‫تنظیمـی دفتـر ‪ 340‬اهـواز بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهی شـده دفترخانه ‪ 354‬شـوش مدعی اسـت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 63/1538‬واقـع در بخـش ‪ 8‬شـوش کـه ذیـل دفتـر املا ک جلـد ‪23‬‬ ‫صفحه ‪ 259‬ثبت ‪ 2991‬و شـماره سـریال سـند ‪272575‬ب‪ 83‬به نام وی صادر و تسـلیم شـده‪ ،‬به علت‬ ‫جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است‪ .‬لذا به دستور تبصره یک اصالحی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطالع عمـوم یک نوبت ا گهی می شـود که هر کس مدعی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم دارد و‬ ‫درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیت المثنی بـه نام مالک‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/21-140060318011007868‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی عزیزی مرجقـل فرزنـد غفـور بـه شماره شناسـنامه ‪ 613‬صـادره‬ ‫از مرجقـل در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 289/40‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و‬ ‫محوطـه بـه مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع پلا ک ‪ 1291‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعی از‬ ‫‪ 13‬اصلـی واقـع در قریـه مرجقـل بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی عزیزی مرجقـل محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/440‬یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی مقطع کارشناسـی رشـته حقوق صادره از دانشـگاه ازاد اسلامی واحد اندیمشک‬ ‫بـه نـام فـواد ظهیـری زار ع فرزنـد کریـم بـه شـماره شناسـنامه ‪ 1105‬صـادره از شـوش متولـد ‪ 1364‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد اندیمشـک تحویـل نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫شوش‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2337‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/14-140060318011007515‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فـرزام زار ع احسـان طلب فرزنـد تـراب بـه شماره شناسـنامه ‪3727‬‬ ‫صادره از رشـت در ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 814/42‬مترمربع مشـتمل بر یکباب انباری‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 25‬مترمربـع پلا ک ‪ 148‬فرعـی از ‪ 29‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده ‪ 29‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫خطیبان بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق نعمت نعمتی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض و‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/378‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1400/06/01-140060318011007009‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز حسن زاده نرگسـی فرزنـد فریـدون بـه شماره شناسـنامه ‪ 1319‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 513/42‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 95/63‬مترمربـع پلا ک ‪ 287‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه نرگسـتان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق ابوطالـب حسـن زاده محـرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ اولین انتشار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/379‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫خانـم فریبـا ابسـاالن بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفترخانـه ‪ 354‬شـوش مدعـی اسـت کـه‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 42/4304‬واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش کـه ذیـل دفتـر املا ک الکترونیکـی‬ ‫‪ 139620317010001983‬و شـماره سـریال سـند ‪294338‬ب‪ 95‬بـه نـام وی صـادر و تسـلیم شـده‪،‬‬ ‫بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور سـند المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬و برابـر نامـه شـماره‬ ‫‪ 1398/07/06-1398037001583849‬شـعبه دوم بازپرسـی دادسـرای شـوش در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 800.000.000‬ریال بازداشـت می باشـد‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتـب جهـت اطلاع عمـوم یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند‬ ‫مالکیت نزد خود می باشـد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض خود را ضمن‬ ‫ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم دارد و درغیراینصورت پس از سـپری شـدن‬ ‫مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام مالـک صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1400/06/01-140060318011007030‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز حسن زاده نرگسـی فرزنـد فریـدون بـه شماره شناسـنامه ‪ 1319‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 1100‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب انبـاری بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 41/39‬مترمربـع پلا ک ‪ 286‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه نرگسـتان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق تـراب تانـکار محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بـه مدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/380‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫خانـم فریبـا ابسـاالن بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفترخانـه ‪ 354‬شـوش مدعـی اسـت کـه‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 42/4303‬واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش کـه ذیـل دفتـر املا ک الکترونیکـی‬ ‫‪ 139620317010001982‬و شـماره سـریال سـند ‪294339‬ب‪ 95‬به نام وی صادر و تسـلیم شـده‪ ،‬به علت‬ ‫جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است‪ .‬لذا به دستور تبصره یک اصالحی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطالع عمـوم یک نوبت ا گهی می شـود که هر کس مدعی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم دارد و‬ ‫درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیت المثنی بـه نام مالک‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/14-140060318011007517‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سـیدرضا سـفیداری فرزند سیدمحسـن به شماره شناسـنامه ‪ 2‬صادره‬ ‫از رباط کریـم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 751‬مترمربـع مشـتمل بـر یکبـاب خانه قدیمی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 140/84‬مترمربـع پلا ک ‪ 326‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 2‬فرعـی از ‪53‬‬ ‫اصلی واقع در قریه ازگم بخش ‪ 22‬گیالن از نسق خیراله رضازاده محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار ا گهی بـه مدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/381‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫خانـم فریبـا ابسـاالن بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد گواهـی شـده دفترخانـه ‪ 354‬شـوش مدعـی اسـت کـه‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 42/4305‬واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش کـه ذیـل دفتـر املا ک الکترونیکـی‬ ‫‪ 139620317010001981‬و شـماره سـریال سـند ‪294340‬ب‪ 95‬بـه نـام وی صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه علـت‬ ‫جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است‪ .‬لذا به دستور تبصره یک اصالحی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطالع عمـوم یک نوبت ا گهی می شـود که هر کس مدعی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم دارد و‬ ‫درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیت المثنی بـه نام مالک‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060326034000796‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک همـدان‪ -‬ناحیـه ‪ 2‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای حبیـب ا‪ ..‬یـاری فرزنـد شاحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪452‬‬ ‫صادره از کبودراهنگ در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 119/94‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 12681‬فرعـی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در حومـه بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫همـدان ناحیـه ‪ 2‬خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی اقـای قدیـر رشـیدی‬ ‫محـرز گردیـده‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/08/06 :‬‬ ‫حمید سلگی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک همدان‬ ‫م الف ‪1014‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول‬ ‫در پرونـده اجرایـی حاضـر حسـب نیابـت ‪ 140068990019288184‬مـورخ ‪1400/04/09‬‬ ‫صـادره از اجـرای احـکام شـعبه ‪ 18‬دادگاه حقوقـی مجتمـع قضایـی شهیدبهشـتی تهـران‬ ‫محکوم علیـه اقـای فرشـید دقیقی محکوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ ‪3/047/737/088‬‬ ‫ریال بابت اصل خواسته متفرعات ان در حق محکوم له اقای حسین کریمی امیرکیاسری‬ ‫پرداخـت مبلـغ ‪ 152/868/854‬ریال بابت نیم عشـر دولتـی در حق صندوق دولت لذا با‬ ‫عنایت به معرفی اموال توسـط محکوم له به شـرح ذیل می باشـد اموال شـامل‪ -1 :‬زانو ‪16‬‬ ‫اینـچ ‪ 45‬درجـه قیمـت واحـد ‪ 100/000/000‬ریـال تعـداد ‪ 10‬عـدد قیمـت کل ‪1/000/000/000‬‬ ‫ریـال؛ ‪ -2‬زانـو اینـچ ‪ 90‬درجـه قیمـت واحـد ‪ 160/000/000‬ریـال اعـداد ‪ 10‬عـدد قیمـت کل‬ ‫ً‬ ‫‪ 1/600/000/000‬ریـال جمعـا بـه مبلـغ ‪ 2/600/000/000‬ریـال ارزیابـی تعییـن قیمـت‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬اجنـاس توقیفـی در ادرس انبـار شـرکت ا گسـلنت کیـش واقـع در کهریـزک‪،‬‬ ‫مهدی اباد‪ ،‬خیابان ‪ 17‬شهریور‪ ،‬کوچه عترت‪ ،‬پال ک ‪ 2‬قدیم قرار دارد‪ .‬مقرر شد کاالهای‬ ‫موردنظـر در روز ‪ 1400/08/05‬از سـاعت ‪ 10‬الـی ‪ 11‬از طریـق مزایـده در دفتـر شـعبه اجـرای‬ ‫احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهیدبهشتی‪ ،‬جنب شهرداری‬ ‫به فروش برسـد‪ .‬قیمت پایه از بهای ارزیابی شـده شـروع و به کسـانی که باالترین قیمت‬ ‫را پیشـنهاد نمایند فروخته خواهد شـد‪10 .‬درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس از برنده‬ ‫مزایده دریافت و نامبرده مکلف اسـت تا یک ماه نسـبت به پرداخت الباقی ثمن معامله‬ ‫اقـدام نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت ‪10‬درصـد اولیه با هزینه های اجرایی به نفـع صندوق دولت‬ ‫ضبـط و مزایـده تجدیـد می گـردد‪ .‬متقاضیـان درصـورت تمایـل می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از‬ ‫موعد مزایده به این شـعبه مراجعه تا ترتیب بازدید انان از اموال مورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫دادگاه عمومی بخش کهریزک دفتر شعبه اجرای احکام مدنی‬ ‫م الف ‪552‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫اقای محسـن صبوحی وکالتا برابر وکالتنامه شـماره ‪ 46189‬مورخ ‪1400/06/24‬‬ ‫دفترخانـه ‪ ۹۰‬کـرج از طـرف اقـای احمـد صادقیـان ضمـن تسـلیم دو بـرگ‬ ‫استشـهادیه تصدیـق شـده‪ ،‬اعلام نموده اسـت سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی واقـع در طبقـه ‪ 4‬سـمت شـمالی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 111.72‬مترمربـع قطعـه ‪ ۷‬تفکیکـی به شـماره ‪ 22279‬فرعـی از ‪۱۴۶‬‬ ‫اصلـی مفـروز از ‪ ۹۰۹‬فرعـی از اصلـی مذکـور ذیـل شـماره ثبـت و صفحـه ‪ ۲۲۱‬دفتـر‬ ‫جلـد ‪ ۴۴۵‬بـه شـماره چاپـی ‪610138‬الـف‪ 94‬کـه بـه نـام احمـد صادقیـان صـادر‬ ‫و تسـلیم گردیـده‪ ،‬بـه علـت اسباب کشـی مفقـود شـده و تقاضـای صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی بـه‬ ‫مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت ا گهی می شـود‪ .‬تا چنانچه کسـی‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود و یـا انجام معامله نسـبت به ملـک مذکور‬ ‫باشـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ده روز‪ ،‬اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تـا وفـق مقـررات عمـل گـردد‪ .‬بدیهـی‬ ‫اسـت چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر اعتـراض واصـل نشـود و یـا درصورت اعتـراض‪،‬‬ ‫اصل سـند ارائه نگردد‪ ،‬سـند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسـلیم‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمـد شـکری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪/578‬ف‬ ‫ناحیـه سـه کـرج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/13-140060306023000139‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک مه والت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی اقای‬ ‫علیرضـا حیدربیگی مهنـه فرزنـد برات الـه بشماره شناسـنامه ‪ 1656‬در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر سـاختمان (کارخانـه فـراوری پسـته) بـه مسـاحت‬ ‫‪ 17877/04‬مترمربـع قسـمتی از اراضـی مشـاع مزرعـه فیض ابـاد پلا ک شـماره ‪42‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 2‬مه والت خریداری از مالک رسـمی اقای محمود پسـندیده‬ ‫فرزنـد محمدصـادق محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫عبدالـه گلشـن ابادی به اباد‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪400/7/57‬‬ ‫امالک مـه والت‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت مسـقف سـایپا ‪ 151‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪882 -36‬ن‪ 81‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/6314324‬و شـماره شاسـی ‪ 9685049‬بـه مالکیـت احمـد‬ ‫مرادی سـیوکی بـا کـد ملـی ‪ 0702680311‬مفقـود گردیـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪324‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬با شـماره پلا ک ایـران ‪124 -38‬م‪22‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1151897‬و شـماره شاسـی ‪ 761958‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی اقتداری با کد ملـی ‪ 0700400311‬مفقود گردیده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪325‬‬ ‫ا گهی فقدان مدرک موقت تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب علـی حاجی ابـادی فرزنـد محمدابراهیـم بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۵‬صادره از نیشـابور در مقطع کارشناسـی رشـته کشـاورزی زراعت‬ ‫و اصلاح نباتـات صـادره از واحـد دانشـگاه نیشـابور بـا شـماره سـریال ‪ 16388‬مـورخ‬ ‫‪ 1377/07/06‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی نیشـابور بـه نشـانی نیشـابور‪ ،‬بلـوار پژوهـش‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد نیشـابور‪ ،‬اداره امـور دانش اموختـگان ارسـال نمایـد‪/.‬ج‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1400/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1400/08/08 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت ‪ 200‬بـه رنـگ صورتـی بـا‬ ‫شـماره پال ک ‪ 777-67362‬و شـماره موتور ‪403679‬‬ ‫و شـماره تنـه ‪ 13288‬بـه مالکیـت نـادر ذا کـری مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪326‬‬ ‫ابالغیه ثبت طالق‬ ‫جنـاب اقـای حمـزه درخـوش بـه اطلاع می رسـاند همسـر شـما خانـم‬ ‫مریـم درخـوش در مورخـه ‪ 1400/05/02‬بـه اسـتناد حکـم شـماره‬ ‫‪ 1400/04/13-0000170‬شـعبه اول دادگاه محتـرم سـرخس‪ ،‬خـود را مطلقـه‬ ‫به طالق رجعی نموده اسـت‪ .‬چنانچه در ایام عده رجوع نموده اید‪ ،‬مراتب‬ ‫را بـه ایـن دفترخانـه اعلام نمایید‪ .‬درغیراینصـورت طالق ثبت خواهد شـد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬سـرخس‪ ،‬خیابـان امـام‪ ،‬جنب عکاسـی ندا‬ ‫حسین کردپور‪ ،‬سردفتر طالق یک سرخس‬ ‫مفقودی‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیه مجاورین پال ک ‪ 882‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی‬ ‫روسـتای شـهر کهنه درخصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششـدانگ یک‬ ‫قطعه باغ میمی پال ک فوق مورد تقاضای اقای محمود موسوی و غیر ورثه‬ ‫مرحوم میرزاحسـن موسـوی مقدم قوچانی به ادرس قوچان‪ ،‬روسـتای شهر‬ ‫کهنـه کـه بـه مجـاورت شـما معرفـی شـده بـرای روز یکشـنبه ‪1400/07/25‬‬ ‫سـاعت ‪ 11:00‬صبـح تعییـن گردیـده و در محـل انجام خواهد شـد‪ .‬چنانچه‬ ‫در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مزبور‪ ،‬حقی برای خود قائل هسـتید‬ ‫و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور دارید‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقرر در محل‬ ‫حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور‬ ‫و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند‬ ‫مالکیـت صادره خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/21 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیـه مجاوریـن پلا ک ‪ 881‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخـش دو قوچان واقع در اراضی‬ ‫روسـتای شـهر کهنه درخصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششـدانگ یک‬ ‫قطعه باغ میمی پال ک فوق مورد تقاضای اقای محمود موسوی و غیر ورثه‬ ‫مرحوم میرزاحسـن موسـوی مقدم قوچانی به ادرس قوچان‪ ،‬روسـتای شهر‬ ‫کهنـه کـه بـه مجـاورت شـما معرفـی شـده بـرای روز یکشـنبه ‪1400/07/25‬‬ ‫سـاعت ‪ 11:30‬صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شـد‪ .‬چنانچه‬ ‫در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مزبور‪ ،‬حقی برای خود قائل هسـتید‬ ‫و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور دارید‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقرر در محل‬ ‫حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور‬ ‫و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند‬ ‫مالکیـت صادره خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/21 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی تعیین متراژ‬ ‫کلیه مجاورین پال ک ‪ 954‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی‬ ‫روسـتای شـهر کهنه درخصوص وقت معاینه و تعیین متراژ ششـدانگ یک‬ ‫قطعه باغ میمی پال ک فوق مورد تقاضای اقای محمود موسوی و غیر ورثه‬ ‫مرحوم میرزاحسـن موسـوی مقدم قوچانی به ادرس قوچان‪ ،‬روسـتای شهر‬ ‫کهنـه کـه بـه مجـاورت شـما معرفـی شـده بـرای روز یکشـنبه ‪1400/07/25‬‬ ‫سـاعت ‪ 12:00‬صبـح تعییـن گردیـده و در محل انجام خواهد شـد‪ .‬چنانچه‬ ‫در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مزبور‪ ،‬حقی برای خود قائل هسـتید‬ ‫و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور دارید‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقرر در محل‬ ‫حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬درصـورت عـدم حضـور‬ ‫و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و بـه نـام متقاضـی سـند‬ ‫مالکیـت صادره خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/21 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدحسـین فالح مشـکانی بـا شـماره ملـی ‪ 0055660673‬بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان‬ ‫خان محمـدی‪ ،‬پلا ک ‪ ،121‬طبقـه دوم بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق بـه شـماره ترتیـب‬ ‫‪ 1400/04/28-7926‬دفترخانه ‪ 1488‬تهران بشرح وارده به شماره ‪ 1400/04/28-14349‬سند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان بـه پلا ک ثبتـی ‪ 25835‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجـزا شـده از ‪ 1615‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 2‬در طبقـه ‪ 01‬واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 107/4‬مترمربـع ذیل ثبـت ‪ 534519‬صفحه ‪282‬‬ ‫دفتـر ‪ 2117‬بـه چاپـی ‪ 208343‬بـه نـام اشرف السـادات بـرازی ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم‬ ‫گردیـده اسـت و سـپس برابـر سـند قطعـی ‪ 199539‬مـورخ ‪ 1386/02/06‬دفترخانـه ‪ 6‬شـهرری بـه‬ ‫نـام محمدحسـین فالح مشـکانی انتقـال گردیـده اسـت‪ .‬کـه مالـک بـه علـت سـهل انگاری مفقود‬ ‫گردیـده کـه درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده انـد‪ .‬لذا طبق مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و ا گـر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه‬ ‫نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪245‬‬ ‫محمد جعفرعلی‬ ‫سـند خـودرو مـزدا وانـت تک کابیـن مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪645 -65‬ج‪ 65‬و شـماره موتـور ‪FE560433‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAGDPX2PC18D36340‬مفقـود‬ صفحه 4 ‫خبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2337‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور خبر داد؛‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و حقوقی شورای شهر رشت خبر داد؛‬ ‫تفریغ بودجه ابزاری برای شفافیت هر دستگاه‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬نهمیـن جلسـه کمیسـیون برنامـه‪ ،‬بودجـه و حقوقـی شـورا‬ ‫درخصـوص بررسـی پیش نویـس تفریـغ بودجـه سـال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬بـا حضـور‬ ‫اعضای و مشاور کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار شد‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫برنامـه‪ ،‬بودجـه و حقوقـی شـورا با تا کید بـر لـزوم شـفافیت در موضوعات مالی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از عملیات هـای موردنظـر در شـفافیت هـر دسـتگاه‪،‬‬ ‫تفریـغ بودجـه اسـت‪ .‬دسـتگاه ها بـا تفریـغ بودجـه متوجـه خواهنـد شـد کـه‬ ‫هزینه ها از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و ردیف های هزینه ای ان تغییر نکرده‬ ‫باشـد»‪ .‬سـید شـمس شـفیعی درادامـه بیـان کـرد‪« :‬شـورای ششـم درحالـی‬ ‫کار خـود را اغـاز نمـود کـه بودجـه سـال جـاری مصـوب شـده بـود‪ .‬برای اینکـه‬ ‫برنامه ریـزی درسـتی بـرای سـال اینـده داشـته باشـیم بایـد از االن در تکاپوی‬ ‫موضوعـات مربـوط بـه بودجـه ازجملـه تفریغ بودجه سـال ‪ ۹۹‬باشـیم؛ چرا که‬ ‫در بودجه نویسـی شفاف سـازی یک اصل پیش فرض و چراغ راه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫خواسـتار بودجه نویسـی واقعـی در شـهرداری شـد و تا کیـد کـرد کـه اعتقـادم‬ ‫براین اسـت شـهرداری رشـت با توجه به طلب ‪ ۱۰۰۰‬میلیاردی ظرفیت بودجه‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میلیـاردی را دارد‪ .‬از طرفـی سـکوک‪ ،‬وام‪ ،‬فاینانـس و ‪ ...‬از ابزارهایـی‬ ‫هسـتند کـه شـهرداری ها بـرای پیشـبرد پروژه هـای خـود اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫شـهرداری رشـت نیـز بایـد بـا شـجاعت بیشـتر از ایـن ابزارهـا در بودجه نویسـی‬ ‫اسـتفاده کنـد تـا بـا یـک برنامه ریـزی درسـت عالوه بـر فراهم کـردن امکانـات‬ ‫رفاهـی مناسـب بـرای کارکنـان‪ ،‬بتوانیـم چند پـروژه بـزرگ را در شـهر نیـز اجـرا‬ ‫کنیـم‪ .‬وی افـزود‪« :‬زمانی کـه حکـم اقـای علـوی به عنـوان شـهردار منتخـب‬ ‫شـورای شـهر از سـوی وزارت کشـور تائیـد شـود؛ می تـوان نویـد اتفاقـات‬ ‫شایسـته ای در شـهر را داد»‪ .‬درادامـه ارمـان شـفقت مدیـر موسسـه بیلان‬ ‫گزارشـگر حسـابرس میـزان تحقـق بودجـه در سـال ‪ ۹۴‬را ‪ ۳۶‬درصـد و میـزان‬ ‫تحقـق در حـوزه عمرانـی را ‪ ۲۱‬درصـد و هزینـه شـهری را ‪ ۷۷‬درصـد اعلام کـرد‪.‬‬ ‫وی بودجـه دوسـال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬را بودجـه ای تـورم زا برای شـهرداری دانسـت که‬ ‫در ان هزینه ها شهرداری انجام شده؛ ولی در کسب درامد پیش بینی شده‪،‬‬ ‫نتوانسـته موفـق عمـل کنـد؛ درادامـه وی امـار تحقـق بودجـه بـرای سـال ‪۹۵‬‬ ‫را ‪ ۴۷‬درصـد ‪ ،‬هزینـه عمرانـی ‪ ۴۵‬درصـد و هزینـه شـهری را ‪ ۸۰‬درصـد دانسـت‪.‬‬ ‫توافق دولت و استان قدس رضوی‬ ‫برای توسعه همکاری ها در عرصه کشاورزی‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خبر داد؛‬ ‫انجام ‪ ۲۳۱۹‬عملیات و نجات ‪ ۶۵۳‬نفر‬ ‫در شش ماهه اول سال جاری‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬مدیرعامـل سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری‬ ‫کرمـان‪ ،‬از انجـام ‪ ۲۳۱۹‬عملیـات و نجـات جـان ‪ ۶۵۳‬نفـر توسـط اتش نشـانان‬ ‫کرمانـی در شش ماهه نخسـت سـال جـاری خبـر داد‪ .‬رضـا میرزایـی گفـت‪« :‬در‬ ‫شش ماهه نخست سال جاری‪ ۸۴۱ ،‬عملیات اطفای حریق و ‪ ۱۴۷۸‬عملیات‬ ‫امدادونجـات توسـط اتش نشـانان انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به کاهـش‬ ‫‪۱۱‬درصـدی حـوادث در شش ماهه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مدت زمان‬ ‫مشـابه در سـال گذشـته‪ ،‬افـزود‪« :‬در مدت زمـان یادشـده درمجمـوع ‪۸۴۱‬مورد‬ ‫حریـق در شـهر کرمـان اتفـاق افتـاده کـه ‪۱۳۰‬مـورد مربـوط بـه منـازل مسـکونی‬ ‫بـوده و اتش سـوزی منـازل نسـبت بـه مدت زمـان مشـابه در سـال گذشـته‬ ‫‪۳۵‬درصـد کاهـش داشـته اسـت»‪ .‬مدیرعامل سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ایمنـی شـهرداری کرمـان ادامـه داد‪ ۳۷۴« :‬مـورد حـوادث حریـق مربـوط بـه‬ ‫مـواد پسـماند و بازیافتـی‪ ۱۱۹ ،‬مـورد مربـوط بـه وسـایل نقلیه‪ ۵۹ ،‬مـورد مربـوط‬ ‫بـه مرا کـز تجـاری‪ ۸۲ ،‬مـورد مربوط به جنگل ها و درختان‪ ،‬پنج مـورد مربوط به‬ ‫مرا کـز اداری و تاسیسـات شـهری و هشـت مورد مربـوط بـه مرا کـز صنعتـی بـوده‬ ‫است»‪ .‬میرزایی خاطرنشان کرد‪« :‬از ‪ ۱۴۷۸‬مورد عملیات امداد و نجاتی که در‬ ‫شش ماهه نخسـت امسـال توسـط اتش نشـانان کرمانی انجام شد‪ ،‬بیشترین‬ ‫امـار بـا ‪ ۶۳۱‬مـورد مربـوط به زنده گیری مارهای سـمی و خطرناک بوده اسـت»‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪« :‬از مجمـوع ‪ ۱۴۷۸‬مـورد عملیـات امدادونجـات در شـش ماهه‬ ‫سـال جـاری‪ ۲۳۳ ،‬مـورد مربـوط بـه زنده گیـری حیوانـات خطرنـاک‪ ۱۸۱ ،‬مـورد‬ ‫مربـوط بـه چیـدن حلقـه و قفـل‪۱۱۶ ،‬مـورد مربوط بـه امـداد اسانسـور‪ ۶۶ ،‬مورد‬ ‫مربـوط بـه امـداد تصادفـات خودرویـی و نجـات مصدومـان محبوس شـده‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬مـورد مربـوط بـه امدادونجـات از کـوه و ارتفاع‪ ۱۱۹ ،‬مورد مربوط به النه سـازی‬ ‫زنبورهـا در محیـط منـازل مسـکونی و مابقـی ان هـا مربـوط به سـایر مـوارد بوده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان‬ ‫بااشاره به اینکه درمجموع این عملیات ها ‪ ۶۵۳‬نفر از شهروندان نجات یافتند‬ ‫و ‪ ۱۱۸‬نفر مصدوم شدند‪ ،‬ادامه داد‪ ۱۰۶« :‬نفر از این مصدومان در حوادثی نظیر‬ ‫تصادف و سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدند و ‪ ۱۲‬نفر از شهروندان نیز در‬ ‫حـوادث اتش سـوزی دچـار اسـیب شـدند»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫در نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی با قائم مقام تولیت‬ ‫استان قدس رضوی‪ ،‬بر توسعه همکاری های کشاورزی و‬ ‫امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و استان قدس رضوی‬ ‫تا کید شد‪ .‬سید جواد ساداتی نژاد (وزیر جهاد کشاورزی)‬ ‫در نشست با مالک رحمتی (قائم مقام تولیت استان قدس‬ ‫رضوی) گفت‪« :‬وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬همکاری با نهادهای‬ ‫انقالبی کهظرفیت هاوفعالیت هایباالییدرزمینه کشاورزی‬ ‫و دام پروری دارند را گسترش می دهد»‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫نهادهایی مانند استان قدس رضوی از ظرفیت های خوبی‬ ‫برای توسعه بخش کشاورزی برخوردار هستند‪ ،‬افزود‪« :‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی با همراهی و همکاری نهادهای انقالبی‬ ‫می تواند درراستای امنیت غذایی کشور بهتر گام بردارد»‪.‬‬ ‫حضور نمایندهتام االختیار استانقدس‬ ‫در قرارگاه امنیت غذایی‬ ‫ساداتی نژاد‪ ،‬این همکاری ها را شامل حوزه های تولید‪،‬‬ ‫اموزش به بهره برداران‪ ،‬بازاررسانی‪ ،‬تنظیم بازار و صادرات‬ ‫برشمرد و خاطرنشان کرد‪« :‬قرارگاه امنیت غذایی با عضویت‬ ‫معاونین وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شده و از هر نهاد‬ ‫انقالبی یک نماینده تام االختیار در این قرارگاه حضور خواهد‬ ‫داشت تا بتوانیم درکنارهم بخش کشاورزی را توسعه داده و‬ ‫امنیت غذایی را در کشور تامین کنیم»‪.‬‬ ‫درخواست از استان قدس‬ ‫برایتوسعهمکانیزاسیونوصنایعتبدیلی‬ ‫وی بابیان اینکه ما رتبه سوم تولید خرما در دنیا را داریم‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬در قطب های تولید خرما همچون خوزستان و‬ ‫بوشهر با مشکل صنایع تبدیلی و فراوری مواجه هستیم و‬ ‫استان قدس رضوی می تواند درزمینه فراوری محصوالت‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬همچنین درزمینه مکانیزاسیون‬ ‫باغبانی‪ ،‬شیالت و تولید بذر و نهال به همراهی و همکاری‬ ‫استان قدس رضوی نیاز داریم»‪ .‬ساداتی نژاد افزود‪« :‬در‬ ‫زیربخش های کشاورزی که بخش خصوصی به ان ورود‬ ‫نمی کند نیز می توانیم از ظرفیت های استان قدس رضوی‬ ‫استفاده کنیم»‪.‬ساداتی نژاداظهار امیدواری کرداین نشست‬ ‫مشترک مبنایی برای همکاری های نزدیک تر و با ماموریت‬ ‫ویژه در حوزه امنیت غذایی باشد‪.‬‬ ‫استان قدس رضوی‪ ،‬رقیب بخش خصوصی نیست‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی نیز با تشکر از استراتژی‬ ‫بهنگام وزارت جهاد کشاورزی برای ارتباط با نهادها و‬ ‫ایجاد تحول در امنیت غذایی اظهار کرد‪« :‬استان قدس‬ ‫چندین سال است که در بحث امنیت غذایی فعالیت اثرگذار‬ ‫دارد و به دنبال خودکفایی در ا کثر بخش های کشاورزی‬ ‫و صنعت هستیم»‪ .‬مالک رحمتی تصریح کرد‪« :‬سیاست‬ ‫استان قدس رضوی این است که هرگز رقیب بخش خصوصی‬ ‫نباشد و کاری را انجام دهد که بخش خصوصی نمی خواهد‬ ‫یا نمی تواند انجام دهد‪ ،‬اما در برخی زمان ها بخش خصوصی‬ ‫به خاطر هزینه بر بودن یا ریسک باال‪ ،‬ممکن است تمایلی‬ ‫به ورود نداشته باشد که دراین شرایط استان قدس اقدام‬ ‫خواهد کرد»‪.‬‬ ‫توجه استان قدس‬ ‫به ایجاد زنجیره تولید و تامین محصوالت کشاورزی‬ ‫رحمت ــی بااش ــاره به اینکه اس ــتان ق ــدس کاره ــای خوبی در‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای فرامـرز نفـر بـا شـماره ملـی ‪ 0491103451‬بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابـان شهیدسـرگرد محمـدی‪ ،‬روبـروی بانـک صـادرات‪ ،‬پلا ک ‪ 211‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصدق بـه شـماره ترتیـب ‪1400/07/11-8020‬‬ ‫دفترخانه ‪ 38‬شـهرری و به گزارش اعالم سـرقتی به شـماره ‪ 99/6/45/020501/3/9‬مورخ ‪ 1399/10/28‬کالنتری ‪ 167‬دولت اباد و به شـرح وارده به شـماره ‪ 1400/07/11-4023192‬سـند مالکیت ششـدانگ هر‬ ‫یـک از دو قطعـه زمیـن کـه بـه مسـاحت ‪ 135‬مترمربـع بـه شـماره پال ک هـای ‪ 446‬الـی ‪ 447‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از اصلی مذکور بخش ‪ 12‬تهـران واقع در قریه دولت ذیل ثبـت ‪ 6956‬صفحه ‪141‬‬ ‫دفتر ‪ 48‬بنام فرامرز نفر ثبت و به چاپی ‪ 820749‬سـند مالکیت صادر و تسـلیم گردیده اسـت سـپس مالک به علت سـرقت اصل سـند مالکیت را مفقود نموده که نسـبت به پال ک ‪ 446‬و ‪ 447‬فرعی درخواسـت‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫می باشـد‪ ،‬باید تا ده روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 544‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـبز متالیـک‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۸۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۴۱۷ -۶۹‬ب‪ ۹۲‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 00674398‬و شـماره شاسـی ‪S1412283213518‬‬ ‫بـه مالکیـت عبدالرحیـم سـالمی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط گردیـده اسـت‪/.‬س‪.‬س‬ ‫می باشـد‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060327005000017‬مـورخ ‪ 1400/04/14‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ماهنشـان تصرفات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضی شـرکت گاز اسـتان زنجان به شماره شناسـه ‪ 10460091534‬ششدانگ‬ ‫ایسـتگاه تقلیـل فشـار و تاسیسـات گاز بـه مسـاحت ‪ 4898/79‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 34‬فرعـی از ‪ 174‬اصلـی بخـش ‪ 6‬زنجـان واقـع در روسـتایی کرلـو خریـداری برابـر‬ ‫قـرارداد وا گـذاری زمیـن و صلح نامه قطعی عادی مـورخ ‪ 1393/04/23‬از مالک‬ ‫رسـمی اقـای حمدالـه معصومـی فرزنـد محمودعلـی بـا کـد ملـی ‪6149845907‬‬ ‫روسـتایی کرلـو محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫حمیدرضا ملکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ماهنشان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/23-140060306023000155‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمرضـا حاجی زاده فیض ابـادی فرزنـد حسـین‬ ‫بشماره شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از فیض ابـاد در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪25000‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از اراضـی مشـاع مزرعـه جنت ابـاد پلا ک ‪ 38‬اصلـی بخـش ‪2‬‬ ‫مـه والت خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رمضانعلـی عسـکری فرزنـد علـی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1400/07/21 :‬‬ ‫عبدالـه گلشـن ابادی به اباد‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪400/7/56‬‬ ‫امال ک مـه والت‬ ‫رایگان‬ ‫خبر‬ ‫بـرگ سـبز و بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 13۸۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪435 -52‬ط‪ 55‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12489122150‬و شـماره شاسـی ‪ NAANO1CA3AK471838‬بـه‬ ‫مالکیـت محسـن موسـی زاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫کشـــاورزی قراردادی‪ ،‬باغ های مکانیزه و الگوی کشت انجام‬ ‫داده اســـت‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬اولویت استان قدس رضوی ایجاد‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫زنجیره ه ــای تولی ــد و تامی ــن محص ــوالت کشاورز ‬ ‫همچنین الگوی کش ــت برای ما بس ــیار حائزاهمیت اس ــت‬ ‫و اس ــتان ق ــدس رض ــوی می توان ــد دراین ح ــوزه پرچـ ـم دار‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫اجرای موفق طرح کشاورزی قراردادی‬ ‫درسیستان وبلوچستان‬ ‫رحمت ــی بابیان اینک ــه کش ــاورزی بای ــد س ــوداور باش ــد و‬ ‫کشـــاورز به اشـــتغال در بخش کشـــاورزی افتخار کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضر حوزه کشـــاورزی‪ ،‬هم ازنظـــر اقتصادی و فهم‬ ‫ازنظر فرهنگی با مشـــکالتی مواجه است و یکی از راهکارهای‬ ‫رفع این مشکالت‪ ،‬اجرای طرح کشـــاورزی قراردادی ست»‪.‬‬ ‫وی یـــاداور شـــد‪« :‬اســـتان قـــدس رضـــوی پیش ازایـــن‪ ،‬در‬ ‫حـــوزه کشـــاورزی قـــراردادی ورود کـــرده و طـــی تفاهم نامه با‬ ‫وزارت جهـــاد کشـــاورزی اجرای این طـــرح در مناطق محروم‬ ‫سیستان وبلوچســـتان را کلید زده اســـت»‪.‬‬ ‫امادگی برای همکاری با وزارتخانه‬ ‫در توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش روز‬ ‫قائم مقام تولیت اســـتان قدس رضوی بابیان اینکه توســـعه‬ ‫گلخانه ه ــا یک ــی از اولویت هاس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ورود دان ــش و‬ ‫یس ــت و خوش ــبختانه‬ ‫فن ــاوری به بخش کش ــاورزی ضرور ‬ ‫اســـتان قدس رضوی دراین حـــوزه تجارب و دســـتاوردهایی‬ ‫داشـــته اســـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬برهمین اســـاس امادگـــی داریم‬ ‫درزمین ــه توس ــعه مکانیزاس ــیون و ورود دان ــش روز به بخش‬ ‫کشـــاورزی بـــا وزارت جهاد کشـــاورزی همـــکاری کنیم»‪.‬‬ ‫ساخت ‪500‬مگاوات نیروگاه در اهواز‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪ /‬سـخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشـور بااشـاره به‬ ‫تفاهم نامـه احـداث ‪10‬هزارمـگاوات ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی بیـن وزارت نیـرو‬ ‫و صمـت‪ ،‬گفـت‪500« :‬مـگاوات از ایـن تفاهم نامـه توسـط فـوالد خوزسـتان در‬ ‫اهـواز سـاخته خواهـد شـد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان؛ کیومرث زمانی درخصوص جلسـه تفاهم نامـه احداث‬ ‫‪10‬هزارمـگاوات ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی کـه بـا حضـور علی ا کبـر محرابیـان‬ ‫(وزیـر نیـرو) و سـید رضـا فاطمـی امیـن (وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن تجـارت) و حضـور‬ ‫ویدئوکنفرانسـی محمـود دشـت بـزرگ (مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان) برگـزار شـد‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬براسـاس تفاهم نامه بیـن ایـن وزارتخانه ها‬ ‫مقـرر شـده ‪10‬هزارمـگاوات نیـروگاه حرارتـی پربـازده جهـت تامیـن بـرق پایـدار‬ ‫صنایـع کشـور توسـط شـرکت های زیرمجموعـه وزارت صمـت در قالـب‬ ‫‪ 14‬سـاختگاه نیروگاهـی احـداث شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪500‬مـگاوات ایـن‬ ‫تفاهم نامه توسط شرکت فوالد خوزستان در اهواز احداث خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«مطابـق ایـن تفاهم نامـه بسـته های حمایتی جهـت سـرمایه گذاران (صنایع)‬ ‫ً‬ ‫پیش بینی شـده تـا ایـن صنایـع که عمدتا صنایع فلزی هسـتند بـرق موردنیاز‬ ‫خـود را توسـط نیـروگاه اختصاصـی خـود تامین کننـد و مـازاد برق تولیـدی را به‬ ‫شـبکه بفروشـند»‪ .‬معـاون تحقیقـات و برنامه ریـزی شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان تصریـح کـرد‪« :‬ایـن بزرگ تریـن پـروژه نیروگاهـی در کشـور اسـت کـه‬ ‫هم زمـان ‪ 14‬نیـروگاه ظـرف سه سـال احـداث و به بهر هبـرداری خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫زمانی گفت‪« :‬شرکت برق منطقه ای خوزستان همکاری کاملی با مشاور پروژه‬ ‫نیروگاهـی فـوالد خوزسـتان در اهـواز به عمـل اورده و بـه زودی مطالعـات اتصال‬ ‫بـه شـبکه تائیـد و جهـت اخـذ مجـوز بـه وزارت نیـرو ارسـال خواهـد شـد»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬بـا احـداث ایـن نیـروگاه ‪500‬مـگاوات بـرق مصرفـی فوالد خوزسـتان‬ ‫از روی شـبکه بـرق اهـواز برداشـته خواهـد شـد و ظرفیـت ازادشـده دراختیـار‬ ‫مـردم خوزسـتان به ویـژه کالن شـهر اهـواز قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬سـخنگوی‬ ‫صنعـت بـرق جنوب غـرب کشـور تصریـح کـرد‪« :‬جهـت اتصـال ایـن نیـروگاه نیاز‬ ‫به احداث خط و پست ‪400‬کیلوولت ارنا بوده که با پیش بینی برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان در قـرارداد فـوالد خوزسـتان‪ ،‬عملیات احـداث ان با هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪12‬هزارمیلیاردتومـان از سـال ‪ 97‬شـروع شـده و پیش بینـی می شـود تـا قبـل از‬ ‫تابسـتان ‪ 1401‬به طورکامـل وارد مـدار شـود و زیرسـاخت های اتصـال نیـروگاه را‬ ‫فراهـم می کنـد»‪ .‬زمانـی گفـت‪« :‬همچنیـن دراین جلسـه بنـا به گفتـه وزیـر نیـرو‬ ‫مقـرر شـده ‪ 35‬هزار مـگاوات نیـروگاه در چهار سـال اینده در کشـور احـداث و‬ ‫راه انـدازی شـود»‪.‬‬ ‫در شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛‬ ‫توزیع ‪338‬میلیون لیتر انواع فراورده نفتی‬ ‫در منطقه تربت حیدریه‬ ‫مهـدی محدثـی‪ /‬بـا افزایـش پنج درصـدی‬ ‫مصـرف انـواع فراورده هـای نفتـی در منطقـه‬ ‫تربت حیدریـه امـار توزیـع فـراورده نفتـی بـه‬ ‫بیـش از ‪338‬میلیون لیتـر افزایـش یافـت‪.‬‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه تربت حیدریـه از افزایـش پنج درصـدی‬ ‫توزیـع انـواع فراورده هـای نفتـی در سـطح‬ ‫منطقـه خبـر داد و افـزود‪« :‬علی رغـم کاهـش ‪39‬درصدی نفت سـفید و کاهش‬ ‫شش درصدی مصرف گاز مایع‪ ،‬مصرف بنزین‪ ،‬نفت گاز و نفت کوره نسبت به‬ ‫مدت مشـابه سـال گذشـته در شـش ماهه اول سـال افزایش یافت»‪ .‬مهندس‬ ‫جواد بلندی افزود‪« :‬با تدابیر اتخاذشـده مشـکلی در تامین سـوخت موردنیاز‬ ‫مـردم بـرای شـش ماهه دوم سـال نخواهـد بـود»‪ .‬مدیـر منطقـه تربت حیدریه‪،‬‬ ‫اجـرای طـرح توزیـع الکترونیکـی نفـت سـفید و گاز مایـع همچنیـن پایـش‬ ‫مصرف کنندگان واقعی‪ ،‬توسعه شبکه گازرسانی را دلیل کاهش مصرف نفت‬ ‫سـفید عنوان کرد‪ .‬بلندی گفت‪« :‬در شـش ماهه اول سـال ‪ 1400‬مصرف بنزین‬ ‫ُ‬ ‫‪11‬درصـد‪ ،‬مصـرف نفـت گاز سـه درصد و مصـرف نفـت کـوره نه درصـد افزایـش‬ ‫داشـت»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بـا اسـتقبال مـردم از گاز سـی ان جی به عنـوان‬ ‫سـوخت پـاک و اجـرای طـرح رایـگان دوگانه سـوز کردن خودروهـای عمومـی‪،‬‬ ‫ت در صد افزایـش بـه بیـش از ‪50‬میلیون مترمکعـب‬ ‫مصـرف سـی ان جی بـا هشـ ‬ ‫رسـید که به همان میزان در مصرف بنزین صرفه جویی شـد»‪ .‬بلندی‪ ،‬ضمن‬ ‫توصیـه بـر مصرف بهینه سـوخت بااشـاره به وجـود ‪32‬باب جایگاه سـی ان جی‬ ‫فعال و استاندارد عرضه گاز طبیعی در سطح منطقه‪ ،‬استفاده از سی ان جی را‬ ‫به عنـوان سـوخت پـاک و ارزان موردتا کیـد قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2337‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رضا بهنام‬ ‫کو نوجوان‬ ‫اعالم فیلم های ‪34‬امین جشنواره فیلم کود ‬ ‫معـاون امـور هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان‬ ‫یو چهارمین جشنواره بین المللی‬ ‫جنوبی گفت‪« :‬برنامه نمایش فیلم های س ‬ ‫فیلـم کودک ونوجـوان در اسـتان اعلام شـد»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان جنوبـی؛ سـید علـی زمـزم عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫یو چهارمین جشـنواره فیلـم کودک ونوجـوان از ‪ 16‬الـی ‪ 20‬مهرمـاه جـاری‬ ‫«سـ ‬ ‫بـا شـعار «سـینما سـرزمین خیـال» برگـزار می شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه فیلم هـا‬ ‫به میزبانـی سـینما پـارک قایـن در دو سـئانس در سـاعت های ‪ 15‬و ‪ 17‬ا کـران‬ ‫می شـوند‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬حضـور عالقه منـدان در سـینما باتوج هبـه وضعیـت‬ ‫رنگ بندی شهرسـتان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی خواهد بود»‪.‬‬ ‫زمـزم درادامـه بابیان اینکـه شـنبه ‪ 16‬مهرمـاه‪ ،‬فیلـم «پسـران دریـا» به کارگردانی‬ ‫افشـین هاشـمی و حسـین قاسـمی جامـی و فیلـم «یـدو» به کارگردانـی مهـدی‬ ‫جعفـری ا کـران می شـود‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬در روز یکشـنبه ‪ 17‬مهرمـاه‪ ،‬فیلم هـای‬ ‫«لیپـار» به کارگردانـی حسـن ریگـی و «داسـتان های هـزار و یـک روز» به کارگردانی‬ ‫حبیـب احمـدزاده پخـش می شـوند»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬در سـومین روز جشـنواره‪،‬‬ ‫عالقه منـدان می تواننـد فیلم هـای «بـام بـاال» به کارگردانـی سـید جـواد سـید‬ ‫حاتمی و «برزنگی» به کارگردانی حسـین قاسـمی جامی را تماشـا کنند‪ .‬معاون‬ ‫امـور هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان جنوبـی‬ ‫یاداور شـد‪« :‬ا کران فیلم َ«بلیط» به کارگردانی مرتضی رحیمی و «شـهر گربه ها»‬ ‫به کارگردانـی سـید جـواد هاشـمی از برنامه هـای روز چهـارم جشـنواره دوشـنبه‬ ‫‪ 19‬مهـر اسـت»‪ .‬زمـزم بابیان اینکـه در اخریـن روز جشـنواره سه شـنبه ‪ 20‬مهـر‬ ‫در سـئانس اول فیلـم «میـان صخره هـا» به کارگردانـی مختـار عبداللهـی ا کـران‬ ‫می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در سـئانس دوم‪ ،‬ای دی (پویانمایـی کوتـاه)‪ ،‬دوچرخه‬ ‫بـاز (کوتـاه داسـتانی)‪ ،‬بادهـای پاییـزی‪ ،‬بادهـای بهـاری و دو کبوتـر (پویانمایی‬ ‫کوتـاه)‪ ،‬سـتارگان زیـر بـاران (پویانمایـی کوتـاه)‪ ،‬بـرای بـار دوم (کوتاه داسـتانی)‪،‬‬ ‫درختـان خیابـان ولیعصـر یـا امپرسـیون (کوتاه داسـتانی)‪ ،‬عملیات طبقـه دوم‬ ‫(کوتاه داسـتانی)‪ ،‬منم سـمیرا (کوتاه داسـتانی) و وادیار (کوتاه داسـتانی) پخش‬ ‫خواهند شد»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬عالقه مندان در سراسر استان می توانند‬ ‫فیلم هـای ایـن جشـنواره را به صـورت مجـازی ازطریق تلویزیون های اینترنتی‬ ‫فیلیمـو و تیـوا انالیـن نیز مشـاهده کنند»‪.‬‬ ‫معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعالم کرد؛‬ ‫ممنوعیت خریدوفروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫معاونـت مسـکن و سـاختمان وزارت راه وشهرسـازی اعلام کـرد‪« :‬هرگونـه‬ ‫خریدوفـروش امتیـاز طـرح اقـدام ملـی مسـکن و سـایر طر ح هـای حمایتـی‬ ‫حـوزه مسـکن ممنـوع اسـت»‪ .‬حسـب گزارش هـای واصلـه مردمـی و مراجـع‬ ‫نظارتـی‪ ،‬تعـدادی از مشـاورین املا ک فعـال در سـطح شهرسـتان ها اقـدام بـه‬ ‫خریدوفـروش غیرقانونـی امتیـاز طـرح اقـدام ملـی مسـکن می کننـد کـه این امـر‬ ‫باتوج هبـه ناا گاهـی برخـی خریـداران امتیازهـا و نیـز عـدم انجـام فرایند انتخاب‬ ‫واحد و انعقاد قرارداد وا گذاری منجر به سوءاستفاده و تضییع حقوق خریداران‬ ‫امتیازهـا و درنهایـت درگیـری پروژه هـا با پرونده های حقوقی و قضایی ناشـی از‬ ‫این تخلفات و جرائم خواهد شد‪ .‬به همین علت معاونت مسکن و ساختمان‬ ‫وزارت راه وشهرسـازی بـرای اطالع رسـانی درمـورد عواقـب این اقدام اطالعیه ای‬ ‫نشـرح اسـت‪« :‬بـه اطلاع می رسـاند هرگونـه‬ ‫صـادر کـرد کـه متـن ان به ای ‬ ‫خریدوفروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طر ح های حمایتی تامین‬ ‫مسـکن وزارت راه وشهرسـازی ازطریق ثبت نام کنندگان در طر ح ها‪ ،‬مشـاورین‬ ‫املا ک‪ ،‬افـراد و طـرق مختلـف ممنـوع بوده و می تواند منجـر به ابطال ثبت نام‬ ‫اولیـه و حـذف از طر ح هـا و پروژه هـا شـود‪ .‬ازایـن رو ضمـن تا کیـد بـر خـودداری از‬ ‫هرگونه خریدوفروش امتیاز‪ ،‬اعالم می شـود که وزارت راه وشهرسـازی هیچ گونه‬ ‫مسـئولیت و پاسـخگویی در برابـر فروشـندگان و خریـداران امتیازها نـدارد»‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در متالکس ‪ ۲۰۲۱‬عنوان کرد؛‬ ‫تعامل ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه‬ ‫برای ارزش افرینی بیشتر‬ ‫محمـد یاسـر طیب نیـا (مدیرعامـل فـوالد مبارکـه) بـا حضـور در غرفـه ذوب اهن‬ ‫اصفهان در متالکس ‪ ۲۰۲۱‬گفت‪« :‬مبحث کمبود مواد اولیه در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫به ویژه سـنگ اهن در سـال های اخیر بسـیار موردتوجه قرار گرفته اسـت‪ .‬ایران‬ ‫یسـت کـه درزمینـه فـوالد باتوج هبـه سـرمایه گذاری های انجام گرفتـه‬ ‫کشور ‬ ‫پیشـرفت های خوبـی را در بخش هـای مختلـف رقـم زده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«معادن فعلی کشور تا حدود‪۱۵‬سال اینده پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان‬ ‫فـوالد خواهنـد بـود و لـذا این موضـوع نشـان می دهـد در حـوزه ا کتشـاف‪،‬‬ ‫اقدامات اثربخشی انجام نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن به صورت‬ ‫متوازن حرکت نکردند»‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد‪« :‬صنایع فوالدی‬ ‫به دلیل اینکـه بـرای تامیـن مـواد اولیه‪ ،‬روی معادن حسـاب باز کـرده بودند که‬ ‫یسـت به اجبـار برای‬ ‫اقـدام بجایـی هـم بود‪ ،‬وارد عرصه معدن نشـدند اما مدت ‬ ‫تامیـن مـواد اولیـه در بخـش معـدن سـرمایه گذاری کردنـد کـه عملکـرد خوبـی‬ ‫داشـتند امـا صنایـع بـه حمایـت دولـت در بخـش ا کتشـاف نیازمنـد هسـتند و‬ ‫بایـد حاکمیـت بسـتر الزم را دراختیـار ان هـا قـرار بدهد»‪ .‬محمد یاسـر طیب نیا‬ ‫گفت‪« :‬ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه دو صنعت بزرگ و پیشـتاز در سـطح‬ ‫منطقـه هسـتند‪ ،‬بنـده از پتانسـیل های ذوب اهـن اصفهـان به خوبـی ا گاه‬ ‫هسـتم‪ ،‬توانایی هـای فـوالد مبارکـه هـم مشـخص اسـت و لـذا همکاری هـای‬ ‫ایـن دو قطـب صنعتـی بـا تدویـن یـک برنامـه جامع می توان سـوداوری بیشـتر‬ ‫را برای دو شـرکت که متعلق به ایران اسلامی هسـتند فراهم کند‪ .‬این مهم با‬ ‫حمایت سهامداران دو شرکت و مدیران عالی ان ها ان شاءاهلل در اینده نزدیک‬ ‫عملیاتی می شـود»‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫میان روابط عمومی ابفا و هیئت فوتبال شهرستان‬ ‫روابط عمومـی ابفـای اسـتان اصفهـان و هیئـت فوتبـال شهرسـتان اصفهـان‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری امضـاء کردنـد‪ .‬ایـن تفاهم نامـه کـه به امضـای مهـرداد‬ ‫خورسـندی (مدیـر روابط عمومـی شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان) و‬ ‫جعفـر جعفـری هرنـدی (رئیس هیئت فوتبال شهرسـتان اصفهان) رسـیده‪،‬‬ ‫بـا هـدف اسـتفاده از توانمندی هـای طرفیـن درخصـوص فرهنگ سـازی‬ ‫مصـرف بهینـه اب منعقـد شـده اسـت‪ .‬براسـاس ایـن تفاهم نامـه هیئـت‬ ‫فوتبـال شهرسـتان اصفهـان تمـام محیط هـای ورزشـی روبـاز و سرپوشـیده‬ ‫خـود را بـرای انجـام فعالیت هـای تبلیغاتی‪ ،‬اموزشـی و برپایی جشـنواره های‬ ‫فرهنگـی دراختیـار روابط عمومـی شـرکت اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان قـرار‬ ‫می دهـد‪ .‬روابط عمومـی ابفای اسـتان اصفهان نیز متعهد می شـود تا ضمن‬ ‫برگـزاری جلسـات مشـترک اموزشـی بـا محوریـت مدیریـت مصـرف اب بـرای‬ ‫مربیـان و اعضـای تیم هـای فوتبـال به ویـژه تیم هـای کودکان ونوجوانـان و‬ ‫همچنیـن تامیـن اقلام فرهنگـی موردنیـاز جلسـات و کارگاه هـای اموزشـی‬ ‫هیئت فوتبال‪ ،‬نسـبت به برگزاری تورهای بازدید از تاسیسـات اب وفاضالب‬ ‫بـرای ورزشـکاران اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫رضایت ‪85‬درصدی شهروندان‬ ‫از عملکرد ماموران قرائت کنتور ابفا‬ ‫بیـش از ‪ 85‬درصـد از مشـترکین ابفـای اسـتان اصفهـان از عملکـرد مامـوران‬ ‫قرائـت کنتـور و رسـیدگی بـه حـوادث ایـن شـرکت اعلام رضایـت کردنـد‪.‬‬ ‫براسـاس نتایج نظرسـنجی انجام شـده که با مشـارکت ‪1991‬نفر از شـهروندان‬ ‫در سـال ‪ 1399‬انجـام شـد بیـش از ‪85‬درصـد پاسـخگویان از نحـوه برخـورد و‬ ‫رعایـت ادب مامـوران قرائـت کنتـور و مامـوران رسـیدگی بـه حـوادث شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب اسـتان اصفهـان رضایـت کامـل دارنـد و ‪75‬درصـد نیـز زمـان‬ ‫مراجعـه مامـوران قرائـت کنتـور بـه درب منـازل را بهتریـن موقـع ممکـن‬ ‫می داننـد‪ .‬نتایـج ایـن نظرسـنجی همچنیـن بیانگـر اشـنایی و ا گاهـی‬ ‫‪50‬درصدی پاسخگویان از خدمات سامانه ارتباط با مشتریان ‪ 122‬و سامانه‬ ‫ارائـه خدمـات غیرحضـوری ‪ 1522‬اسـت‪ .‬شـرکت کنندگان دراین نظرسـنجی‬ ‫ً‬ ‫درعین حـال رضایـت نسـبتا کمـی از فشـار شـبکه توزیـع اب داشـتند و فقـط‬ ‫‪35‬درصـد دراین خصـوص اعلام رضایـت کرده انـد‪ .‬علـت این امـر نیـز افزایـش‬ ‫میـزان مصـرف در روزهـای گـرم سـال و کمبـود اب موردنیـاز به میـزان ‪ 3200‬تـا‬ ‫‪4300‬لیتردرثانیه اسـت که موجب افت شـدید فشـار یا قطع احتمالی اب در‬ ‫برخی مناطق می شـود و امید اسـت با بهره برداری از سـامانه دوم اب رسـانی‬ ‫بـه اصفهـان بـزرگ ایـن مشـکل برطـرف شـود‪.‬‬ ‫شهردار خرم اباد مطرح کرد؛‬ ‫لزوم تسهیل در وا گذاری حق ‪65‬هزار متری‬ ‫شهرداری خرم اباد در مسکن مهر‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬لـزوم تسـهیل در‬ ‫وا گـذاری حـق ‪65‬هزار متـری شـهرداری در‬ ‫یسـت»‪ .‬سـعید‬ ‫مسـکن مهر کمالوند ضرور ‬ ‫فتوحـی در جلسـه شـورای شـهر افـزود‪:‬‬ ‫«شـهرداری در قبـال این سـهم‪ ،‬موظـف بـه‬ ‫ارائه خدمات شهری‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬تنظیف‪،‬‬ ‫ایسـتگاه اتش نشـانی‪ ،‬اصلاح ورودی و‬ ‫… اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬مسـکن مهـر‬ ‫کمالونـد در شـهر خرم ابـاد دارای مشـکالت‬ ‫یسـت و از ابتدایی تریـن امکانـات نیـز‬ ‫زیاد ‬ ‫محـروم اسـت»‪ .‬شـهردار خرم ابـاد گفـت‪:‬‬ ‫«درصورتی که حق شـهرداری در مسکن مهر‬ ‫کمالونـد به صـورت مسـکن یـا عـوض مالـی‬ ‫ً‬ ‫پرداخـت شـود‪ ،‬تمامـا بـرای ارائـه خدمـات‬ ‫و رفـع مشـکالت در همیـن منطقـه صـرف‬ ‫می شـود»‪ .‬فتوحـی عنـوان کـرد‪« :‬در زمـان‬ ‫سـاخت مسـکن مهـر‪ ،‬هزینـه راه دسترسـی‬ ‫و اماده سـازی ان‪ ،‬ورودی مسـکن مهـر‬ ‫و … برعهـده راه وشهرسـازی بـوده اسـت‬ ‫امـا متاسـفانه ابتدایی تریـن امانـات نیـز‬ ‫دراین منطقـه وجـود نـدارد»‪ .‬شـهردار‬ ‫خرم ابـاد اظهـار کـرد‪« :‬بیشـتر مـردم وقتـی‬ ‫بحـث خدمـات شـهری می شـود نگاهشـان‬ ‫بیشـتر ب هسـمت شـهرداری مـی رود امـا‬ ‫درراسـتای خدمات رسـانی هر چه بهتـر و‬ ‫بیشـتر نیازمنـد همفکـری سـایر ارگان هـا و‬ ‫دسـتگاه ها هسـتیم»‪ .‬فتوحـی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«الزم اسـت تـا دسـت از جزیـره ای فکرکـردن‬ ‫برداریـم و درراسـتای ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مـردم‪ ،‬توسـعه شـهر و ارتقـای سـرانه ها و …‬ ‫بـه یکدیگـر کمـک کنیـم و همـراه باشـیم»‪.‬‬ ‫شـهردار خرم ابـاد گفـت‪« :‬یکـی از نیازهـای‬ ‫ضـروری در مسـکن مهـر کمالونـد باتوج هبـه‬ ‫وجـود ترا کـم جمعیتـی‪ ،‬احـداث تقاطـع‬ ‫مسـطح در ورودی مسـکن مهـر اسـت‬ ‫غیره ‬ ‫و الزم اسـت تـا راه وشهرسـازی دراین مسـیر‬ ‫بـا شـهرداری همسـو باشـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫مردم در ازمون های سخت‬ ‫پشت نظام و رهبری ایستاده اند‬ ‫یسـت و‬ ‫لکـه اسـتاندار لرسـتان بوم ‬ ‫«حا ‬ ‫دغدغـه خاطـر زیـادی نسـبت بـه توسـعه‬ ‫شـهرها دارد الزم اسـت تا سایر دستگاه های‬ ‫خدمات رسـان در کنـار شـهرداری بـرای‬ ‫ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مـردم‪ ،‬پـای کار‬ ‫بیاینـد و مـا را دراین مسـیر یـاری دهنـد»‪.‬‬ ‫شـهردار خرم ابـاد همچنیـن بااشـاره به‬ ‫نقـش رسـانه ها گفـت‪« :‬نقـش رسـانه ها در‬ ‫پیشـرفت‪ ،‬ترقـی و توسـعه هـر جامعـه ای‬ ‫انکارناپذیـر اسـت و مدیـران بایـد بـرای‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف خـود از خبرنـگاران‬ ‫توانمنـد و متعهـد کمـک بگیرنـد»‪ .‬سـعید‬ ‫فتوحـی افـزود‪« :‬خبرنـگاری یـک فعالیـت‬ ‫پر چالـش و سـخت اسـت و تنهـا عشـق بـه‬ ‫کار موجـب تحمـل ایـن سـختی می شـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه رسـانه ها می توانند اعتماد‬ ‫عمومـی را نسـبت بـه دولـت و دسـتگاه های‬ ‫خدمت رسـان بیشـتر کننـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«مدیریـت شـهری خرم ابـاد از نقدهـای‬ ‫منصفانـه کـه برمبنـای اطالعـات دقیـق‪،‬‬ ‫فـار غ از غـرض ورزی و تخریـب بیـان شـود‬ ‫اسـتقبال می کنـد و امـاده شـنیدن‪ ،‬ارائـه‬ ‫راهـکار و مشـارکت مـردم بـرای پیشـبرد امـور‬ ‫شهری سـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬مدیـران در‬ ‫دیگـر شـهرها به دلیـل وجـود منابـع مالـی‬ ‫کافـی بـا فراغـت و اسـودگی‪ ،‬اقدامـات موثری‬ ‫انجـام می دهنـد امـا شـهر خرم اباد بـا کمبود‬ ‫منابـع مالـی مواجـه اسـت و طـی جلسـات‬ ‫اخیـر بـا اسـتاندار جدیـد لرسـتان‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه حمایـت از شـهرداری قـول مسـاعد داده‬ ‫شـد»‪ .‬شـهردار مرکز لرسـتان ادامه داد‪« :‬این‬ ‫نهـاد درامـد ثابـت و پایـدار نـدارد و اتـکا بـه‬ ‫ساخت وسـازها نمی توانـد راهگشـا باشـد؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬درحال تالش هستیم تا شهرداری‬ ‫را از حالـت سـنتی خـارج و ب هسـمت‬ ‫الکترونیـک نزدیـک کنیـم»‪ .‬کـرم نعمتـی‬ ‫(عضو شـورای اسلامی شـهر خرم اباد) نیز در‬ ‫سـخنانی گفت‪« :‬وجود زمین های رهاشـده‬ ‫اثـار مخـرب بهداشـتی بـرای شـهروندان‬ ‫درپـی دارد»‪ .‬عضـو شـورای اسلامی شـهر‬ ‫خرم ابـاد بااشـاره به کوچه هـای یـاس در‬ ‫منطقـه سـه و شـهروندان درخصـوص‬ ‫معضلات و مشـکالت ایـن محلـه گفـت‪:‬‬ ‫«یکـی از بزرگ تریـن معضلات شـهرداری در‬ ‫سطح سه منطقه زمین های بایر و رهاشده‬ ‫اسـت»‪ .‬نعمتـی افزود‪« :‬زمین های رهاشـده‬ ‫اثـار مخربـی ازنظـر بهداشـتی‪ ،‬فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی بـر جـای خواهـد گذاشـت»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬سـاماندهی زمین هـای بایـر در‬ ‫سـطح سـه منطقـه بایـد به صـورت جـدی‬ ‫پیگیـری شـود»‪ .‬همچنیـن دیگـر عضـو‬ ‫شـورای اسلامی شـهر خرم ابـاد درخصـوص‬ ‫پـارک سروسـتان در منطقـه سـه‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«یکـی از مهم تریـن نیازهـای هـر منطقـه‬ ‫توسـعه فضـای سـبز و ایجـاد پـارک اسـت»‪.‬‬ ‫هـادی زینی وند گفت‪« :‬توسـعه فضای سـبز‬ ‫و ایجـاد پـارک در تحـرک و پویایـی جامعـه‬ ‫تاثیـر مثبـت خواهـد داشـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه تـا دوماه اینـده دو پـارک در‬ ‫سـطح منطقـه یـک و سـه افتتـاح خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬هـادی زینی ونـد تصریـح کـرد‪« :‬نـگاه‬ ‫مدیریـت شـهری و اعضـای شـورا بـه بحـث‬ ‫توسـعه فضـای سـبز و ایجـاد پـارک در سـطح‬ ‫هـر سـه منطقـه‪ ،‬یـک نـگاه مشـترک و مثبت‬ ‫اسـت؛ و امیدواریـم بـا تلاش بی وقفـه سـرانه‬ ‫فضـای سـبز در شـهر خرم اباد افزایـش یابد»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 29‬درصدی کشته شدگان تصادفات رانندگی در مازندران‬ ‫یک ــه تع ــداد کش ــته های رانندگ ــی‬ ‫به نحو ‬ ‫در شش ماهه نخس ــت س ــال ج ــاری‬ ‫درمقایسـ ـه با م ــدت مش ــابه سال گذش ــته‬ ‫دودرص ــد کاه ــش داش ــته اس ــت»‪ .‬نجفی‬ ‫گف ــت‪« :‬تع ــداد تصادف ــات فوت ــی در‬ ‫شهریورماه س ــال ‪ ،1400‬به میزان ‪ 32‬درصد‬ ‫و تعـــداد متوفیـــات ســـوانح رانندگـــی‬ ‫دراین م ــاه به می ــزان ‪ 29‬درص ــد کاه ــش‬ ‫یاف ــت»‪ .‬مدی ــرکل راه ــداری و حمل ونق ــل‬ ‫جـــاده ای اســـتان مازنـــدران اقداماتـــی‬ ‫نظیـــر اشکارســـازی و رفع بســـیاری از نقاط‬ ‫پرحادثـــه‪ ،‬افزایش گشـــت های راهـــداری و‬ ‫گشـ ـت های نامحس ــوس ج ــاده ای‪ ،‬نصب‬ ‫دوربین ه ــای کنت ــرل س ــرعت‪ ،‬ارتق ــای‬ ‫ایمن ــی حری ــم راه ه ــا‪ ،‬هماهنگ ــی بهینه با‬ ‫پلیـ ـس راه و س ــایر دس ــتگاه های اجرای ــی‬ ‫درگی ــر درزمین ـ ٔـه ارتق ــای ایمن ــی ترددهای‬ ‫جـــاده ای و امـــوزش و ارتقـــای ایمنـــی‬ ‫ت ــردد کارب ــران اس ــیب پذیر را از عوامل ــی‬ ‫عن ــوان ک ــرد ک ــه موج ــب دس ــتیابی ب ــه‬ ‫نتیج ــه مذکور ش ــده اس ــت‪ .‬نجف ــی اظهار‬ ‫امی ــدواری ک ــرد؛ ب ــا بررس ــی دقی ــق عوامل‬ ‫وق ــوع س ــوانح رانندگ ــی و ریشـ ـه یابی ان ها‬ ‫و ارائـــه راهکارهـــای موثر‪ ،‬تشریک مســـاعی‬ ‫کلی ــه دس ــتگاه های اجرای ــی و همچنی ــن‬ ‫رعای ــت قوانی ــن و مق ــررات توس ــط کاربران‬ ‫ج ــاده ای‪ ،‬ضم ــن اس ــتمرار رون ــد کنون ــی‬ ‫کاهـــش تصادفـــات‪ ،‬درمجموع ســـال ‪1400‬‬ ‫نیز شـــاهد کاهش امـــار ســـوانح رانندگی در‬ ‫اســـتان مازنـــدران باشـــیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫رسیدگی به ‪ ۶۱۷‬شکایت مردمی و گزارش فساد در سازمان بازرسی استان‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مدیـرکل بازرسـی خراسـان جنوبـی گفـت‪« :‬در‬ ‫شش ماهه نخسـت امسـال ‪۶۹۶‬مـورد شـکایت و گـزارش‬ ‫فسـاد در سـازمان بازرسـی خراسـان جنوبـی واصـل شـد کـه‬ ‫حـدود ‪۶۱۷‬مـورد ان رسـیدگی و تعیین تکلیف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مهـدی رحیمـی بـا ارائـه گزارشـی از عملکـرد شـش ماهه‬ ‫سـازمان بازرسـی اسـتان از ابتـدای سـال جـاری‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬دراین مـدت ‪ 466‬مـورد شـکایت واصـل شـد کـه‬ ‫تعـداد ‪ 420‬مـورد ان تعیین تکلیـف شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بازرسـی خراسـان جنوبـی بابیان اینکـه در حـوزه گزارشـگران‬ ‫فسـاد ‪230‬مورد ازطریق سـامانه به سـازمان بازرسـی اسـتان‬ ‫اعلام شـد کـه ‪190‬مـورد ان تعیین تکلیـف شـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬درمجمـوع ‪696‬مـورد شـکایت و گـزارش فسـاد‬ ‫داشـتیم کـه حـدود ‪617‬مـورد معـادل ‪89‬درصـد از این مـوارد‬ ‫تعیین تکلیـف شـده و مابقـی تحت رسـیدگی قـرار دارد»‪ .‬وی‬ ‫از انجـام هشـت مورد برنامـه بازرسـی از ابتـدای سـال تا کنـون‬ ‫درراسـتای حمایـت از سـرمایه گذاری و تولیـد ملـی خبـر داد‬ ‫و افـزود‪« :‬مشـارکت و حضـور فعـال نماینـدگان بازرسـی کل‬ ‫اسـتان در مجامع و جلسـات تصمیم گیر اسـتانی درراسـتای‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری‪ ،‬پیگیری رفع مشکالت واحدهای‬ ‫مشـکل دار‪ ،‬انجام بازدیدهای موردی و سـرزده از کارخانه ها‬ ‫و واحدهـای تولیـدی و ارسـال ‪ 12‬مـورد گزارش هـای‬ ‫هشـداردهنده بـه دسـتگاه های اجرایـی درراسـتای حمایت‬ ‫از سـرمایه گذاری و تولیـد ملـی از دیگـر اقدامات بوده اسـت»‪.‬‬ ‫رحیمـی بـه امـار گزارش هـای ابالغـی بـه دسـتگاه ها در سـال‬ ‫جـاری اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬دراین مـدت تعـداد ‪166‬‬ ‫پیشـنهاد بـه دسـتگاه های اجرایـی ابلاغ شـده اسـت کـه‬ ‫‪ 151‬مـورد ان در جریـان و هشـت مورد ان اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بازرسـی خراسـان جنوبی بااشـاره به اینکه مصوبات‬ ‫غیرقانونـی مختلـف شـورای اموزش وپـرورش بـا موضـوع‬ ‫جـذب نیـرو ابطـال و اصلاح شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـترداد‬ ‫مبالـغ ریالـی قابل توجـه پرداختـی بـه اشـخاص حقیقـی و‬ ‫حقوقـی مختلف و متعدد به بیت المـال‪ ،‬اصالح مبالغ ریالی‬ ‫موضـوع قراردادهـای خریـد خدمـات اموزشـی‪ ،‬جلوگیـری‬ ‫از سـوءجریان فراینـد جـذب و به کارگیـری نیروهـای خریـد‬ ‫خدمـات اموزشـی‪ ،‬جلوگیـری از وا گـذاری غیرقانونـی اراضـی‬ ‫دولتـی بـه کارکنـان دولـت از دیگـر اقدامـات بازرسـی بـوده‬ ‫است»‪ .‬وی بابیان اینکه از برگزاری غیرقانونی مزایده مربوط‬ ‫بـه املا ک در شـهرداری های سـطح اسـتان جلوگیـری شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬همچنیـن از برگـزاری توافقـات و انعقـاد‬ ‫مصوبـات خـارج از حـدود اختیـارات شـوراهای اسلامی‬ ‫سـطح اسـتان ممانعـت به عمـل امـده اسـت»‪ .‬رحیمـی‬ ‫بابیان اینکـه وضعیـت بـازار و عرضـه کاالهـای اساسـی و‬ ‫موردنیـاز شـهروندان به صـورت مسـتمر و نیـز به طور ویـژه در‬ ‫مقاطـع خـاص رصـد می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بازرسـی های سـرزده‬ ‫از واحدهـای تولیـدی و صنفـی سـطح اسـتان به منظـور‬ ‫اطمینـان از تامیـن و عرضـه و نیـز فـروش مناسـب ان بـه‬ ‫شـهروندان انجـام شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل بازرسـی خراسـان‬ ‫جنوبـی ادامـه داد‪« :‬تفاهم نامـه تهیـه مصالـح سـاختمانی‬ ‫متقاضیـان طـرح اقـدام ملـی مسـکن بیـن دسـتگاه های‬ ‫مختلـف ذی ربـط و بخـش خصوصی به منظـور اخذ تخفیف‬ ‫قابل توجـه تـا ‪25‬درصـد نسـبت به ان ها بـرای اولین بـار در‬ ‫کشـور بـه ابتـکار بازرسـی کل اسـتان خراسـان جنوبی منعقد‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی در پایـان تا کیـد کـرد‪« :‬بازرسـی کل اسـتان‬ ‫موضـوع فسـاد‪ ،‬تضییـع و تصاحـب امـوال مـردم و بیت المال‬ ‫را بـا حساسـیت تمام نسـبت به بدنه عمومـی اجرایی دولت‬ ‫در اسـتان رعایـت و در انجـام این مهـم از هیـچ اقدامـی دریـغ‬ ‫نخواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫معاون اداره کل راهداری استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫ثبت ‪۱۱۶‬میلیون تردد در جاده های استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫معـاون فنـی و راه روسـتایی اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫«‪۱۱۶‬میلیـون و ‪۲۷۵‬هـزار تـردد امسـال در‬ ‫سـطح ‪ ۶۸‬جـاده ایـن اسـتان ثبـت شـد»‪.‬‬ ‫محمـد محسـنی افـزود‪« :‬براسـاس تحلیـل‬ ‫تـردد جاده هـای مجهـز به تردد شـمار برخط‬ ‫اسـتان مرکـزی‪ ،‬میـزان تـردد خودروهـا در‬ ‫راه هـای برون شـهری ایـن اسـتان امسـال‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته‬ ‫‪۱۹‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪۲۵« :‬درصـد از مجمـوع ترددهـای‬ ‫انجام شـده در جاده هـای اسـتان مرکـزی‬ ‫امسـال متعلـق بـه وسـایل نقلیه سـنگین‬ ‫و یک درصـد مربـوط بـه اتوبوس هـای‬ ‫یسـت که تردد این وسـایل نقلیه‬ ‫برون شهر ‬ ‫به ترتیـب دو و ‪۳۶‬درصـد نسـبت بـه سـال‬ ‫گذشـته کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬معـاون فنی و‬ ‫طـرح جهـادی خدمـات شـهری در محلات شـهر کهریـزک درحال اجراسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری کهریـزک بـا اعلام این خبـر گفـت‪« :‬درراسـتای مناسب سـازی‬ ‫فضـای فیزیکـی شـهر‪ ،‬طـرح فرا گیـر خدمـات شـهری در قالـب شستشـوی‬ ‫بوسـتان ها‪ ،‬جمـع اوری زباله هـای حجیـم و نخاله هـای انباشته شـده‬ ‫محلات در دو شـیفت‪ ،‬الیروبـی انهـار‪ ،‬شستشـوی مخـازن به صـورت دسـتی‬ ‫و مکانیـزه در دسـتورکار نیروهـای واحـد امـور شـهری شـهرداری کهریـزک قـرار‬ ‫گرفت»‪ .‬وحید فروغی در تکمیل این خبر افزود‪« :‬عملیات جهادی خدمات‬ ‫شـهری به طور مسـتمر در محلات مختلـف شـهر بـا هـدف رفـع مشـکالت‬ ‫زیسـت محیطی محلات به طـور هفتگـی ازسـوی معاونـت خدمـات شـهری‬ ‫به اجـرا درمی ایـد کـه این طـرح رضایـت اهالـی را دربرداشـته اسـت»‪.‬‬ ‫ایت اهلل ر ی شهری‪:‬‬ ‫لو نقل جاده ای استان خبر داد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حم ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫لو نق ــل‬ ‫مدی ــرکل راه ــداری و حم ‬ ‫جاده ای اس ــتان مازن ــدران گف ــت‪« :‬تعداد‬ ‫کشته ش ــدگان تصادف ــات رانندگی اس ــتان‬ ‫در ش ــهریورماه س ــال ‪ 1400‬نس ــبت ب ــه‬ ‫س ــال ‪ ،1399‬می ــزان ‪ 29‬درص ــد کاه ــش‬ ‫داش ــته اس ــت»‪ .‬عباس ــعلی نجف ــی اف ــزود‪:‬‬ ‫«درنتیج ــه افزایش قابل مالحظه ترددهای‬ ‫بین اس ــتانی در ابت ــدای س ــال ج ــاری ک ــه‬ ‫به دلی ــل لغ ــو محدودیت ه ــای کرونای ــی‬ ‫ص ــورت پذیرف ــت‪ ،‬متاس ــفانه تع ــداد‬ ‫کش ــته های فروردین م ــاه س ــال ‪1400‬‬ ‫نس ــبت ب ــه س ــال ‪ 1399‬ب ــا افزای ــش روبه رو‬ ‫بوده اس ــت»‪ .‬وی عن ــوان ک ــرد‪« :‬به منظور‬ ‫اس ــتمرار رون ــد کاهش ــی تصادف ــات و‬ ‫کشته ش ــدگان س ــوانح رانندگی‪ ،‬ب ــا اجرای‬ ‫اقدامات مناس ــب ایمنی‪ ،‬تعداد تصادفات‬ ‫در ماه ه ــای بع ــدازان رون ــد نزولی داش ــته؛‬ ‫اجرای طرح جهادی خدمات شهری شهرداری‬ ‫در محالت شهر کهریزک‬ ‫راه روسـتایی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫ممنوعیـت و محدودیـت تـردد بـرای کنتـرل‬ ‫بیمـاری کرونـا ازجملـه عوامـل کاهـش تـردد‬ ‫ایـن وسـایل نقلیه در جاده هـای اسـتان‬ ‫در سـال جـاری بـوده اسـت»‪ .‬محسـنی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪۲۳« :‬میلیـون وسـیله نقلیه‬ ‫در نیمـه نخسـت امسـال بـه اسـتان مرکـزی‬ ‫وارد و ‪۲۲‬میلیـون و ‪۹۰۰‬هـزار وسـیله نقلیه از‬ ‫اسـتان خـارج شـدند کـه ورود و خـروج ایـن‬ ‫وسـایل نقلیه از اسـتان نسـبت بـه مـدت‬ ‫مشـابه سـال گذشـته دودرصد افزایش یافته‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬هشـت میلیون و‬ ‫‪۴۳۵‬هـزار وسـیله نقلیه در دهـه اخـر ماه صفر‬ ‫امسـال در جاده هـای اسـتان مرکـزی تـردد‬ ‫داشـتند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال‬ ‫گذشـته (بـا احتسـاب سـال قمـری) ‪۶۰‬درصد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬معـاون فنـی و راه‬ ‫روسـتایی اداره کل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جاده ای استان مرکزی گفت‪« :‬ورود و خروج‬ ‫وسـایل نقلیه از ایـن اسـتان ا کنـون نسـبت‬ ‫بـه سـال گذشـته به ترتیـب ‪ ۱۰‬و هشـت درصد‬ ‫افزایـش دارد»‪ .‬محسـنی افـزود‪« :‬مسـافران‬ ‫قبـل از سـفر می تواننـد به صـورت ‪ ۲۴‬سـاعته‬ ‫ازطریـق شـماره تلفن ‪ ۱۴۱‬از اخریـن وضعیـت‬ ‫جـوی و ترافیکـی جـاده مطلـع شـوند»‪.‬‬ ‫شـش هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر انـواع ازادراه‪ ،‬راه‬ ‫اصلـی و راه روسـتایی در اسـتان مرکـزی‬ ‫وجود دارد که چهارهزار کیلومتـر ان را راه های‬ ‫روسـتایی تشـکیل داده اسـت‪ .‬روزانـه حدود‬ ‫‪۴۹۰‬هزار وسـیله نقلیه از مسـیرهای جاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی تـردد می کننـد‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) گفـت‪« :‬مـردم ایـران در‬ ‫ازمون هـای سـخت و نامالیمـات پشـت نظـام و مقـام معظـم رهبـری ایسـتاد‬ ‫و همـواره از ایـن ازمون هـای الهـی سـربلند بیـرون امده انـد»‪ .‬به گـزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسـانی اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع)؛ ایـت اهلل محمـد‬ ‫محمدی ری شهری در ائین قدردانی از حافظان کل قران مرکز اموزش قران‬ ‫کریم این اسـتان افزود‪« :‬در این شـرایط که دشـواری هایی براثر دشـمنی های‬ ‫کینه توزانـه دشـمنان بـرای مـردم شـکل گرفتـه اسـت ازجملـه سـخت ترین‬ ‫دوران تاریخ است که تا کنون بر جمهوری اسالمی ایران گذشته و مردمی که‬ ‫در مراحل مختلف از ازمون های گونا گون سـربلند بیرون امده اند‪ ،‬در ازمون‬ ‫کنونی نیز سربلند و ان شاء اهلل زمینه ساز تشکیل حکومت جهانی به رهبری‬ ‫حضـرت ولیعصر(عـج) خواهیـم بـود»‪ .‬عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬طبـق روایـات حافظـان قـران حامـل ایـن کتـاب اسـمانی و از اولیـاء‬ ‫خدا هسـتند‪ ،‬کسـی که قران را با خود حمل می کند درحقیقت حامل پرچم‬ ‫اسلام اسـت»‪ .‬رئیـس دانشـگاه قـران و حدیـث ضمـن قدردانـی از اسـتادان و‬ ‫خدمتگزارانـی کـه زمینه سـاز توسـعه فرهنگ قران میـان نوجوانـان و جوانان‬ ‫هسـتند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬حفـظ و امـوزش قـران کریـم نعمـت بزرگـی بـرای‬ ‫اموزش دهنـدگان و اموزش دیدگان به شـمار مـی رود»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬حفظ‬ ‫قـران کریـم توسـط حافظـان نوجـوان بـرای پـدران و مـادران افتخـاری بـس‬ ‫بـزرگ و عظیـم اسـت»‪ .‬رئیـس موسسـه علمی‪،‬فرهنگـی دارالحدیـث تا کیـد‬ ‫کـرد‪« :‬حافظـان پـس از حفـظ بایـد در تثبیت نیز اهتمام ویژه داشـته باشـند‪،‬‬ ‫حفـظ قـران کریـم اسـان امـا تثبیـت و فهـم و عمـل بـه ایـات ان بسیاردشـوار‬ ‫اسـت و بنابرایـن‪ ،‬حافظـان بایـد بـه این امـر اهتمـام ویژه ای داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) اضافـه کـرد‪« :‬شـما جایـگاه‬ ‫بزرگی دارید و این مقام برای کشـور و شهرسـتان ری افتخار بزرگی سـت‪ ،‬باید‬ ‫بـا تلاش ایـن ثـروت را حفـظ کنیـد؛ زیـرا این مهـم قابل قیـاس بـا هیـچ ثروتـی‬ ‫ُ‬ ‫نیسـت»‪ .‬دراین مراسـم از نه نفـر حافظانـی کـه در سـال تحفیظـی گذشـته بـا‬ ‫حضـور در دوره هـای اموزشـی ایـن مرکـز موفـق بـه حفـظ کل قـران شـده اند‪،‬‬ ‫بـا اهـدای جوایـز نفیـس قدردانـی شـد‪ .‬پانزدهمیـن مراسـم قدردانـی از‬ ‫حافظـان مرکـز اموزش قران اسـتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با حضور‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس؛ ایـت اهلل محمـدی ری شـهری و همچنیـن جمعـی از‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬مدیـران و اسـتادان قرانـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫استقبال از ملی پوش فرنگی کار باقرشهری‬ ‫پژمـان پشـتام (عضـو تیـم ملـی کشـتی فرنگـی کشـورمان) بـا اسـتقبال مـردم‬ ‫باقرشـهر و مسـئوالن شهرسـتان ری به زادگاهش بازگشـت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ با‬ ‫ورود ملی پوشـان کشـتی فرنگـی بـه کشـور‪ ،‬حسـین توکلـی ِکجانـی (فرمانـدار‬ ‫شو جوانـان شهرسـتان ری بـا حضـور در‬ ‫ویـژه) به همـراه رئیـس اداره ورز ‬ ‫منـزل پژمـان پشـتام (ملی پوش کشـتی فرنگـی و دارنده مدال برنز مسـابقات‬ ‫جهانـی نـروژ)‪ ،‬از ایـن ورزشـکار افتخارافریـن و ارزنـده باقرشـهری اسـتقبال‬ ‫و ضمـن تبریـک ایـن عنـوان ارزشـمند از تلاش و زحمـات ایشـان قدردانـی‬ ‫کردنـد‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری در مراسـم اسـتقبال از ایـن کشـتی گیر‬ ‫تیـم ملـی گفـت‪« :‬پژمـان پشـتام توانسـت بـا درخشـش در مسـابقات جهانی‬ ‫مایـه افتخـار و شـادمانی تمـام مـردم ری شـود‪ ،‬تمام مسـئوالن وظیفـه دارند‬ ‫از ایـن قهرمان هـای کشـور حمایـت کننـد»‪ .‬حسـین توکلـی کجانـی افـزود‪:‬‬ ‫«موضـوع اسـتخدام ایشـان به سـرعت انجـام خواهـد شـد و امیدواریـم راه‬ ‫موفقیـت بـرای دیگـر نوجوانـان و جوانـان شهرسـتان ری در عرصه هـای‬ ‫مختلـف همچنـان بـاز باشـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬در جلسـه شـورای اداری‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬به طور ویـژه از ایـن قهرمـان عزیزمـان تقدیـر خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫در وزن ‪۸۲‬کیلوگـرم پژمـان پشـتام؛ دارنـده مـدال طلای اسـیا در دور نخسـت‬ ‫بـا نتیجـه ‪ ۴‬بـر ‪« ۳‬سـینگ هارپریـت» از هنـد را مغلـوب کـرد‪ .‬وی در دور بعـد‬ ‫«طارق عبدالسلام شـبلی محمد» از بلغارسـتان را با نتیجه ‪ ۷‬بر ‪ ۲‬از پیش رو‬ ‫برداشـت و راهـی مرحلـه یک چهـارم نهایـی شـد‪ .‬فرنگـی کار اهـل باقرشـهر در‬ ‫شهرسـتان ری دراین مرحلـه بـا نتیجـه ‪ ۳‬بـر یـک از سـد «رادیـک کولـی اف»‬ ‫دارنـده مـدال نقـره جهـان از بلاروس گذشـت و بـه مرحلـه نیمه نهایـی راه‬ ‫یافـت‪ .‬وی دراین مرحلـه بـا نتیجـه ‪ ۵‬بر ‪ ۲‬مغلوب «برهان ا کبـودا ک» از ترکیه‬ ‫شـد و به دیدار رده بندی رفت‪ .‬پشـتام دراین دیدار «الزلو زابو»؛ دارنده مدال‬ ‫برنـز جهـان از مجارسـتان را بـا نتیجـه ‪ ۴‬بـر صفـر مغلـوب کـرد و بـه مـدال برنـز‬ ‫دسـت یافـت‪ .‬اعضـای تیـم ملـی کشـتی فرنگـی پـس از کسـب نایب قهرمانـی‬ ‫شو جوانـان و رئیـس کمیتـه‬ ‫در رقابت هـای جهانـی نـروژ بـا اسـتقبال وزیـر ورز ‬ ‫ملـی المپیـک و حضـور پرشـور مـردم به کشـور بازگشـتند‪ .‬رقابت های کشـتی‬ ‫فرنگـی قهرمانـی جهـان روزهـای ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬مهرماه در شـهر اسـلو نروژ برگزار شـد‬ ‫کـه در پایـان میثـم دلخانـی در وزن ‪ ۶۳‬کیلوگـرم‪ ،‬محمدرضـا گرایـی در وزن‬ ‫‪ ۶۷‬کیلوگـرم‪ ،‬محمدهـادی سـاروی در وزن ‪ ۹۷‬کیلوگـرم و علی ا کبـر یوسـفی‬ ‫در وزن ‪ ۱۳۰‬کیلوگـرم بـه مـدال طلا و محمدعلـی گرایـی در وزن ‪۷۷‬کیلوگـرم‬ ‫و پژمـان پشـتام در وزن ‪ ۸۲‬کیلوگـرم بـه مـدال برنـز دسـت یافتنـد‪ .‬تیـم ایـران‬ ‫در رده بنـدی تیمـی نیـز بـا کسـب ‪ ۱۴۶‬امتیـاز به عنـوان نایب قهرمانـی دسـت‬ ‫یافـت‪ .‬تیم هـای روسـیه و جمهـوری اذربایجـان به ترتیـب بـا ‪ ۱۵۲‬و ‪ ۱۰۷‬امتیاز‬ ‫اول و سـوم شـدند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۴۷‬دستگاه استخراج ارز دیجیتال در کهریزک‬ ‫معـاون مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان تهـران اعلام کـرد‪:‬‬ ‫«تعـداد ‪ ۴۷‬دسـتگاه اسـتخراج ارز دیجیتـال در چـاه یـک واحـد کارگاهـی‬ ‫بخـش کهریـزک شهرسـتان ری کشـف شـد»‪ .‬داود رحیمـی دراین بـاره گفت‪:‬‬ ‫«پیـرو گزارش هـای رسـیده از عوامـل امنیتـی و انتظامـی مبنی بـر اسـتخراج‬ ‫رمـزارز بـا اسـتفاده از برق غیرمجاز در شـهرک صنعتی احمدابـاد کهریزک‪۴۷ ،‬‬ ‫دسـتگاه ماینر کشـف و ضبط شـد»‪ .‬وی اظهار داشـت‪« :‬سـود جویان داخل‬ ‫یـک چـاه چهارمتـری در یـک کارگاه سـاخت دسـتگاه اسـیاب بـا اسـتفاده از‬ ‫بـرق ارزان قیمـت صنعتـی بـه اسـتخراج ارز دیجیتـال اقـدام می کردنـد»‪ .‬ایـن‬ ‫مسـئول افـزود‪« :‬باتوجه بـه اهمیـت موضـوع و جلوگیـری از سوءاسـتفاده‬ ‫سـودجویان از مناطـق کشـاورزی و صنعتـی بـرای اسـتخراج غیرمجـاز پـول‬ ‫مجـازی‪ ،‬بازرسـی های مسـتمر توسـط نهادهـای نظارتـی اجـرا و بـا متخلفـان‬ ‫برابـر قانـون برخـورد می شـود»‪ .‬سرپرسـت بـرق منطقـه ای شهرسـتان ری‬ ‫نتـر‬ ‫بااشـاره به اینکه تعرفـه بـرق کشـاورزی و صنعتـی از تجـاری و خانگـی ارزا ‬ ‫محاسـبه می شـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬تعرفـه پائیـن قیمـت بـرق صنعتـی و‬ ‫کشـاورزی موجـب شـده افـراد سـودجو ایـن مرا کـز را بـرای انجـام فعالیت های‬ ‫خـود انتخـاب کننـد»‪ .‬پـول مجـازی بیت کویـن پیش ازایـن بـا اسـتفاده از‬ ‫رایانه هـای خانگـی تولیـد می شـد‪ ،‬امـا در سـال های اخیـر دسـتگاه هایی‬ ‫مخصـوص تولیـد ایـن پـول مجـازی ماینـر سـاخته شـده اسـت کـه واردات و‬ ‫اسـتفاده از ان هـا در ایـران غیرمجـاز اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫کرمان‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره‪2337‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫عفت فالح‬ ‫سرپرست شهرداری کرمان خبر داد؛‬ ‫‪ 15‬مترمربع؛متوسطسرانهفضایسبز کرمان‬ ‫سرپرسـت شـهرداری کرمـان گفـت‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر‪ ،‬متوسـط سـرانه فضـای‬ ‫سـبز شـهر کرمـان بـه ‪15‬مترمربـع می رسـد‪،‬‬ ‫امـا در پرا کندگـی فضـای سـبز در مناطـق‬ ‫پنج گانـه شـهری مشـکل داریـم»‪ .‬محسـن‬ ‫ پوراسـماعیلی‪ ،‬در نشسـت عمومـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر کرمـان‪ ،‬ضمـن تبریـک‬ ‫حلـول مـاه ربیـع االول و گرامیداشـت هفتـه‬ ‫نیـروی انتظامـی‪ ،‬درخصـوص سـرانه فضـای سـبز شـهر کرمـان افـزود‪« :‬طبـق‬ ‫دسـتورالعمل ضمیمـه مـاده ‪ 22‬قانـون هـوای پـا ک‪ ،‬شـهرداری ها بایـد از‬ ‫شـیوه های نوین جهت ایجاد فضاهای سـبز اسـتفاده کنند؛ مشـروط براینکه‬ ‫درخصوص مصرف اب و انتخاب گونه های گیاهی‪ ،‬کارشناسی دقیق صورت‬ ‫گیـرد تـا مصـرف اب بـه حداقـل رسـیده و گونه های گیاهی که نیـاز ابی کمتری‬ ‫دارنـد‪ ،‬کاشـته شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬وزارت نیـرو نیـز مکلـف اسـت ‪20‬درصـد‬ ‫از پسـاب فاضلاب شـهری را به عنـوان اب موردنیـاز جهـت ابیـاری فضاهـای‬ ‫یکـه شـهرداری کرمـان‬ ‫سـبز شـهری دراختیـار شـهرداری قـرار دهـد؛ درحال ‬ ‫هنـوز از ایـن حـق قانونـی خـود برخـوردار نشـده اسـت»‪ .‬سرپرسـت شـهرداری‬ ‫کرمـان بابیان اینکـه درحال حاضـر‪ ،‬متوسـط سـرانه فضـای سـبز شـهر کرمـان‬ ‫بـه ‪ 15‬مترمربـع می رسـد‪ ،‬امـا در پرا کندگـی فضـای سـبز مشـکل داریـم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«در مناطـق یـک و چهـار شـهر کرمـان به دلیـل وجـود جنـگل قائـم (عـج) بیش‬ ‫از سـرانه های اسـتاندارد فضای سـبز داریم‪ ،‬اما مشـکل ما در غرب شـهر اسـت‬ ‫کـه سـرانه قابل قبولـی نـدارد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬باالرفتـن ‪ EC‬اب بـه برخـی‬ ‫از گونه هـای گیاهـی در شـهر کرمـان اسـیب زده‪ ،‬امـا درمجمـوع سـرانه فضـای‬ ‫سـبز شـهر کرمان باتوجه به شـرایط اب وهوایی ان مناسـب اسـت»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫شـهرداری کرمـان درخصـوص راه انـدازی گرمخانه هـا نیـز‪ ،‬بااشـاره به ضوابـط‬ ‫ایمنـی و مقـررات موجـود درزمینـه راه انـدازی گرمخانه هـا‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«دوره قبلـی شـورا هـم اهتمـام ویـژه ای بـر راه انـدازی گرمخانه هـا داشـتند‪ ،‬امـا‬ ‫نمی تـوان دراین زمینـه اقـدام سـریع و بـدون برنامه ریـزی و هماهنگـی بـا سـایر‬ ‫دسـتگاه های متولـی انجـام داد؛ بلکـه بایـد مسـئولیت های قانونـی و امنیتـی‬ ‫ان مشـخص باشـد»‪ .‬سرپرست شـهرداری کرمان بااشاره به اینکه گرمخانه ای‬ ‫کـه شـهرداری در سـال های قبـل ایجـاد کرده بود‪ ،‬مشـکالت زیـادی را به دنبال‬ ‫داشـت‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬مکان های مناسـب برای راه اندازی گرمخانه ها را معرفی‬ ‫و مهیـا می کنیـم‪ ،‬امـا سـایر دسـتگاه های متولـی نیـز بایـد بـه کمـک شـهرداری‬ ‫بیاینـد و مسـئولیت خـود را به عهـده بگیرنـد»‪.‬‬ ‫وا گذاری‪ ۲۹۰‬فقره انشعاب اب در بردسیر‬ ‫مدیـر امـور ابفـای شهرسـتان بردسـیر از فـروش‪ ،‬نصـب و وا گـذاری ‪۲۹۰‬فقـره‬ ‫انشـعاب جدیـد دراین شهرسـتان خبـر داد‪ .‬عبـاس رحیم پـور دراین خصـوص‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬تعـداد ‪۱۷۵‬فقـره در بخـش شـهری و ‪۱۱۵‬فقـره در بخـش‬ ‫روسـتایی انشـعاب جدیـد بـه مشـترکین وا گـذار و نصـب شـده اسـت»‪ .‬وی بـه‬ ‫تعویـض کنتورهـای فرسـوده دراین شهرسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬تا کنـون‬ ‫تعـداد ‪۱۹۹‬فقـره از کنتورهـای فرسـوده در بردسـیر تعویـض شـده اسـت کـه‬ ‫‪۹۵‬فقره شـهری و ‪۱۰۴‬فقره در بخش روسـتایی تعویض شـده است»‪ .‬رحیم پور‬ ‫گفت‪« :‬در شهرسـتان بردسـیر چهارهزار و ‪۴۹۲‬متر از شـبکه توزیع اب بازسـازی‬ ‫شـد و تعـداد ‪۱۰‬مـورد از اتفاقـات روی خطـوط اصلـی انتقـال اب تعمیـر و مقـدار‬ ‫قابل مالحظه ای از هدررفت اب جلوگیری شـد»‪ .‬مدیر امور ابفای شهرسـتان‬ ‫بردسـیر باتا کیدبر موضوع بهداشـت اب تصریح کرد‪« :‬درحوزه بهداشـت اب‪،‬‬ ‫در بخـش شـهری ‪۳۶‬مـورد و در بخـش روسـتایی ‪۲۶۲‬مـورد کلرسـنجی روزانـه‬ ‫انجـام شـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬در شش ماه نخسـت امسـال‪ ،‬شـش مورد از‬ ‫مخـازن در بخـش شـهری و ‪ ۵۰‬مـورد در بخـش روسـتایی شستشـو شـد»‪.‬‬ ‫رحیم پور ادامه داد‪« :‬شستشوی خطوط انتقال در حوزه شهری ‪ ۴۳‬کیلومتر و‬ ‫در حوزه روستایی‪ ۱۵۰‬کیلومتر و شستشوی شبکه توزیع به میزان‪ ۲۸۷‬کیلومتر‬ ‫در بخـش شـهری و ‪ ۳۳۵‬کیلومتـر در بخـش روسـتایی انجـام شـد»‪.‬‬ ‫قدردانینمایندهمردمبردسیرو سیرجان‬ ‫از مدیربرقشهرستانسیرجان‬ ‫شـهباز حسـن پور (نماینـده مـردم شـریف شهرسـتان های بردسـیر و سـیرجان‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی) به پـاس زحمـات بی شـائبه رضـا سـلمانی زاده‬ ‫(مدیـر بـرق شهرسـتان سـیرجان) درخصـوص عملکـرد مناسـب و تالش هـای‬ ‫خالصانه وی برای خدمتگزاری به مردم شریف شهرستان سیرجان از ایشان‬ ‫قدردانی کرد‪ .‬در قسـمتی از این متن چنین امده اسـت‪ :‬با ارزوی توفیق برای‬ ‫حضرت عالـی و تقدیـر از همـکاری همه جانبـه خدمتگـزاران نظـام جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬نظـر بـه رشـد چشـمگیر فعالیت هـای همه جانبـه و عملکـرد‬ ‫مناسـب و قابل قبول برق شهرسـتان سـیرجان به پاس تالش های خالصانه و‬ ‫صادقانـه جنـاب اقـای مهنـدس رضـا سـلمانی زاده کرانـی به عنـوان رئیس این‬ ‫اداره کـه ایینـه وظیفه شناسـی و پـژوا ک تعهـد و تخصـص هسـتند؛ بـا اعلام‬ ‫رضایت از حسـن رفتار و عملکرد ایشـان‪ ،‬جهت تداوم این مهم و ایجاد انگیزه‬ ‫مضاعـف بـرای سـایرین به هر نحـو و طبـق صالحدیـد نامبـرده موردتقدیـر و‬ ‫تشـویق قـرار گیرد‪.‬‬ ‫عضویت مدیر فناوری اطالعات توزیع برق جنوب کرمان‬ ‫در «سیستم اطالعات مکانی ‪ GIS‬صنعت توزیع برق»‬ ‫با ابالغ حکمی ازسوی غالمعلی رخشانی مهر (معاون هماهنگی توزیع شرکت‬ ‫مادرتخصصـی توانیـر)‪ ،‬مهـران ربانـی باوجـدان (مدیـر دفتـر فنـاوری اطالعـات‬ ‫و ارتباطـات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان) به عضویـت‬ ‫کمیتـه تخصصـی سیسـتم اطالعات مکانـی ‪ GIS‬صنعـت توزیع بـرق منصوب‬ ‫شـد‪ .‬در قسـمتی از ایـن حکـم چنیـن امـده اسـت‪ :‬امید اسـت با تلاش پیگیر و‬ ‫مسـتمر خود و همکاری با سـایر اعضاء با عنایت به اهمیت به کارگیری ‪ GIS‬در‬ ‫شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق در انجـام وظایـف ذیـل‪ ،‬موفـق و مویـد باشـید‪:‬‬ ‫به روزرسانی استانداردها براساس بررسی های تفضیلی تر و شفاف سازی روند‬ ‫اجرا؛ بررسـی ها و ارائه راهکارها و تعامل با واحدهای مختلف سـازمانی جهت‬ ‫استقرار و کاربردی کردن سیستم اطالعات مکانی؛ بررسی ها و ارائه راهکارهای‬ ‫مناسـب درزمینـه مشـکالت و نیـاز شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق جهـت‬ ‫موفقیت در پیاده سازی و عملیاتی کردن‪ GIS‬باتوجه به محدودیت ها؛ بررسی‬ ‫و ارائـه راهکارهـای مناسـب جهـت تعامل و هماهنگی بین شـرکت های توزیع‬ ‫نیروی برق به منظور پیشبرد اهداف کمیته؛ شناسایی توانمندی ها و بررسی‬ ‫فضـای رقابتـی سـالم درجهـت ارتقـای توانمنـدی کارفرمایـی و مشـاوره ای؛‬ ‫بررسـی و اشـاعه فناوری هـای جدیـد‪ ،‬اطالعـات مکانـی ‪ GIS‬در صنعـت بـرق؛‬ ‫همـکاری در ارزیابـی و نظـارت کیفـی عملکـرد ‪ GIS‬در بخـش توزیـع و افزایـش‬ ‫کیفیـت داده؛ تشـکیل زیرکمیته هـای تخصصـی براسـاس نیـاز و جمع بنـدی‬ ‫و تصویـب نتایـج حاصـل؛ فعالیـت در سـمینارهای ‪ GIS‬صنعـت توزیـع بـرق و‬ ‫همچنیـن سـمینارهای مرتبـط؛ همـکاری بـا سـایر قسـمت های صنعـت بـرق‬ ‫درخصوص ‪ GIS‬درجهت تهیه دسـتورالعمل های اسـتاندار ارتباط نرم افزارها‪.‬‬ ‫به موجـب ایـن حکـم مهـران ربانـی باوجـدان (مدیـر دفتـر فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات) به مـدت دوسـال به عضویت کمیته تخصصی «سیسـتم اطالعات‬ ‫مکانـی ‪ GIS‬صنعـت توزیـع بـرق» منصوب شـد‪.‬‬ ‫امنیت؛دلیلارامش خاطروشکوفاییجامعه‬ ‫به مناسـبت هفتـه ناجـا مهندس سـلیمانی (مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی‬ ‫بـرق شـمال اسـتان کرمـان) بـا سـردار ناظـری (فرمانده انتظامـی اسـتان) دیدار‬ ‫و ضمـن تبریـک هفتـه ناجـا از زحمـات و خدمـات پرسـنل نیـروی انتظامـی در‬ ‫جلوگیـری از سـرقت و حفاظـت از شـبکه توزیـع بـرق تقدیـر کـرد‪ .‬دراین دیـدار‬ ‫مهنـدس سـلیمانی امنیـت را یـک نیـاز اساسـی در جامعـه دانسـت و اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬امنیـت باعـث ارامـش خاطـر و شـکوفایی جامعـه در مسـیر توسـعه و‬ ‫ابادانـی می شـود کـه دراین راسـتا نیـروی انتظامـی اسـتان کرمان با حفاظـت از‬ ‫تجهیزات شـبکه توزیع برق این اسـتان کمک شـایانی در دستیابی به امنیت‬ ‫داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫بازسازیچهار کیلومتراز شبکهتوزیعابراور‬ ‫مدیـر امـور ابفـای شهرسـتان راور گفـت‪« :‬به منظـور جلوگیـری از هدررفـت اب‬ ‫به میزان سه کیلومتر از شبکه توزیع اب در سطح روستاهای بخش کوهساران‬ ‫و چهار کیلومتر در سطح راور و هجدک بازسازی شد»‪ .‬اسماعیلی بابیان اینکه‬ ‫خشک سـالی های اخیـر در ‪ ۵۰‬سال گذشـته بی سـابقه بـوده‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫تسـر گذاشتیم‬ ‫«جهت عبور از بحران تابسـتان ‪ ۱۴۰۰‬مشـکالت بسـیاری را پش ‬ ‫و بـا فضـل خـدا و یـاری مـردم توانسـتیم تابسـتان را سـپری کنیـم»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در تابسـتان امسـال بـه ‪ ۳۶‬روسـتا در بخـش کوهسـاران و مرکـزی راور‬ ‫به صورت سیار اب رسانی شد و جهت تامین اب روستاها‪ ،‬چاه حرجند تجهیز‬ ‫و وارد مدار شـد»‪ .‬اسـماعیلی به تعویض کنتورهای فرسـوده دراین شهرسـتان‬ ‫اشـاره کرد و افزود‪« :‬کنتورهای فرسـوده در سـطح شـهر به تعداد ‪ ۲۵۸‬فقره و در‬ ‫سـطح روسـتاها به تعـداد ‪ ۱۷۱‬فقـره تعویـض شـد»‪ .‬مدیر امور ابفای شهرسـتان‬ ‫راور تصریح کرد‪« :‬در سطح شهر راور و هجدک ‪ ۳۱۳‬فقره انشعاب و در روستاها‬ ‫‪ ۶۵‬فقره انشـعاب جدید وا گذار شـد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫برگزاری اولین نشست خبری استاندار فارس‬ ‫بدون حضور فعالین رسانه های کشوری‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اولی ــن نشس ــت اس ــتاندار ف ــارس ب ــا‬ ‫برنامه ری ــزی بس ــیج رس ــانه ف ــارس‪ ،‬ب ــدون‬ ‫حض ــور جمع ــی از سرپرس ــتان کش ــوری‬ ‫و فعالی ــن رس ــانه های اس ــتانی برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬اولی ــن نشس ــت اس ــتاندار ف ــارس ب ــا‬ ‫عدم حض ــور بخش ــی از فعالی ــن رس ــانه ای‬ ‫و سرپرس ــتان روزنامه ه ــای کش ــوری‬ ‫باع ــث گله من ــدی بج ــا از برگزارکنن ــدگان‬ ‫این نشس ــت ش ــد‪ .‬ضمن انتق ــاد براین امر‪،‬‬ ‫تا کی ــد می کنی ــم ک ــه کم مهری یا گزینش ــی‬ ‫لک ــردن بس ــیج رس ــانه‬ ‫و س ــلیقه ای عم ‬ ‫کوچک تری ــن تاثی ــری در اج ــرای رس ــالت و‬ ‫وظای ــف ما به عن ــوان مدیران و سرپرس ــتان‬ ‫روزنامه ه ــای کش ــوری در انع ــکاس اخب ــار‬ ‫اس ــتان و ح ــوزه اس ــتانداری ف ــارس ب ــر م ــا‬ ‫نخواه ــد گذاش ــت‪ .‬س ــالن ش ــهید قاض ــی‬ ‫اس ــتانداری ف ــارس‪ ،‬میزب ــان بخش ــی از‬ ‫اصحاب رس ــانه این اس ــتان بود و اس ــتاندار‬ ‫ف ــارس دراین نشس ــت ب ــا اصح ــاب رس ــانه‬ ‫دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد؛ دی ــداری ک ــه در‬ ‫ان اصح ــاب رس ــانه ب ــه بی ــان دغدغه ه ــا و‬ ‫گالیه ه ــای صریح خود نس ــبت به کمبودها‬ ‫و مش ــکالت این قش ــر و ارائه پیشنهاد هایی‬ ‫ب ــرای توس ــعه اس ــتان ف ــارس پرداختند که‬ ‫گزی ــده س ــخنان برخی ازان ه ــا در این گزارش‬ ‫ام ــده اس ــت‪ .‬محمده ــادی ایمانی ــه در‬ ‫نخس ــتین نشس ــت خود با اصحاب رس ــانه‬ ‫اظهار کرد‪« :‬از اهالی رس ــانه می خواهم برای‬ ‫توسعه و پیشرفت استان در کنار ما باشید و‬ ‫کمک کنید تا بتوانیم عمق مشکالت مردم‬ ‫را احصاء کنیم»‪ .‬وی بااش ــاره به راهبردهای‬ ‫رهبر معظم انق ــاب در بهره گیری از ظرفیت‬ ‫جوانان و نخبگان در بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫و بابیان اینک ــه حضور پررنگ رس ــانه در بین‬ ‫م ــردم موج ــب امیدافرینی می ش ــود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک ــرد‪« :‬احص ــای مش ــکالت م ــردم هم ــراه با‬ ‫ارائه نظر و پیش ــنهاد ازسوی اصحاب رسانه‬ ‫بس ــیار می تواند کارگش ــا باش ــد و مس ــئوالن‬ ‫اس ــتان هم بای ــد با روی گش ــاده و اغوش ــی‬ ‫ب ــاز پذی ــرای رس ــانه ها باش ــند»‪ .‬وی از‬ ‫خبرن ــگاران و صاحب ــان قل ــم خواس ــت ک ــه‬ ‫فعالیت ه ــای خیرخواهان ــه موث ــر و جامعی‬ ‫ک ــه در س ــطح اس ــتان به وی ــژه مرکز اس ــتان‬ ‫توس ــط س ــازمان ها‪ ،‬خیریه ه ــا و نهادهـــای‬ ‫مختلف انج ــام می گی ــرد‪ ،‬البت ــه مواردی که‬ ‫واقعی ــت دارد را رس ــانه ای کنن ــد‪ .‬اس ــتاندار‬ ‫فارس بابیان اینکه ح ــق نداریم امید کاذب‬ ‫برای م ــردم ایجاد کنی ــم‪ ،‬اف ــزود‪« :‬انعکاس‬ ‫فعالیت ه ــای خوب و برتر اس ــتان‪ ،‬در ایجاد‬ ‫امی ــد و نش ــاط بی ــن م ــردم به وی ــژه نس ــل‬ ‫ج ــوان موث ــر خواه ــد ب ــود»‪ .‬ایمانی ــه اظهار‬ ‫داش ــت‪« :‬انعکاس مش ــکالت مردم به بنده‬ ‫توس ــط رس ــانه ها هم ــراه ب ــا پیش ــنهاد ها‪،‬‬ ‫بس ــیار می توان ــد کمک کنن ــده باش ــد؛‬ ‫همچنین ایج ــاد امید واقع ــی در بین مردم‬ ‫ازطری ــق فعالیت ه ــای خ ــوب و نیک ــی ک ــه‬ ‫در اس ــتان ما جاری هست‪ ،‬بس ــیارتاثیرگذار‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی از رسانه ها خواست در احصای‬ ‫مشکالت و مطالبات بر حق مردمی با کسی‬ ‫تعارف نداشته باش ــند و هرانچه الزم شد به‬ ‫وی ی ــا دفت ــر ی ــا روابط عموم ــی اس ــتانداری‬ ‫اطالع رس ــانی کنند و جوابیه ان هم دریافت‬ ‫و درصورت نی ــاز ان را رس ــانه ای کنن ــد‪.‬‬ ‫ضعفبخشمدیریت‬ ‫به دلیل نداشتن سواد رسانه ای‬ ‫محم ــود ش ــبان (دبی ــر انجم ــن صنف ــی‬ ‫خبرن ــگاران و عکاس ــان خب ــری ف ــارس) نیز‬ ‫اظه ــار داش ــت‪« :‬متاس ــفانه اغل ــب مدیران‬ ‫از اینک ــه موردانتق ــاد قرار بگیرند می ترس ــند‬ ‫و منتق ــدان را دش ــمن خ ــود می دانن ــد‪.‬‬ ‫می بایس ــت دراین زمین ــه فرهنگ س ــازی‬ ‫الزم ص ــورت بگی ــرد و فض ــای نق ــد را ب ــاز‬ ‫بگذاریم»‪ .‬وی ادامـــه داد‪« :‬بخش مدیریت‬ ‫از نداش ــتن س ــواد رس ــانه ای ضربه بسیاری‬ ‫دی ــده اس ــت و این مس ــئله موج ــب ش ــده‬ ‫ک ــه مدی ــران در دام سوءاس ــتفاده چی های‬ ‫فضای مج ــازی بیفتند‪ .‬لذا باید ب ــا برگزاری‬ ‫جلس ــاتی برای مدیـــران اقدام ب ــه حل این‬ ‫مشـــکل کنیم»‪ .‬ش ــبان اضافه کرد‪« :‬برخی‬ ‫از فع ــاالن رس ــانه این جمل ــه را م ــدام تکرار‬ ‫می کنن ــد ک ــه «درهرش ــرایطی کن ــار مدیران‬ ‫یک ــه ایـ ـن کار یک تخلف‬ ‫هس ــتیم» درصورت ‬ ‫یس ــت و ه ــر خبرن ــگاری این جمله‬ ‫رسانه ا ‬ ‫را ب ــه زب ــان بی ــاورد تخل ــف ک ــرده اس ــت و‬ ‫موجب ایجاد ش ــکاف عمیقی بین رسانه ها‬ ‫با م ــردم خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی بیان داش ــت‪:‬‬ ‫«هی ــچ خبرنگاری نباید بـــا مدیران پیمان و‬ ‫عق ــد اخوت ببندد؛ مگراینکه مدیر درس ــت‬ ‫عم ــل کن ــد ک ــه البت ــه عملک ــرد مطل ــوب‬ ‫ن هم در حوزه وظیفه ان ها ب هش ــمار‬ ‫مدی ــرا ‬ ‫می رود و خبرنگار تنه ــا وظیفه انتقال اخبار‬ ‫به ص ــورت واقع ــی را به عه ــده دارد»‪ .‬ای ــن‬ ‫پیش کس ــوت عرصه رس ــانه عنوان داش ــت‪:‬‬ ‫«رسالت خبرنگار این اسـ ـت که در کنار مردم‬ ‫باشد و تمام مس ــائل و رویدادهای خبری را‬ ‫ب ــا ش ــفافیت به م ــردم انتق ــال بدهد»‪.‬‬ ‫معیار عهد و پیمان با استاندار‬ ‫هادی رضایی (رئیس بس ــیج رسانه فارس)‬ ‫که این نشس ــت ب ــه ابت ــکار و هماهنگی این‬ ‫س ــازمان برگزار شد‪ ،‬در س ــخنان کوتاهی در‬ ‫جمع بن ــدی مباح ــث این نشس ــت ضم ــن‬ ‫تش ــکر از اس ــتاندار فارس‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬عهد‬ ‫بین ما و اســـتاندار مف ــا د نامه امیرالمومنین‬ ‫عل ــی (ع) ب ــه مالک اش ــتر و بیانی ــه گام دوم‬ ‫انقالب اس ــت‪ .‬بدون ش ــک هرجا که ایشان‬ ‫در مس ــیر درس ــتی قدم بردارند لشکر رسانه‬ ‫را پش ــت خ ــود می بینن ــد و هر ج ــا انحرافی‬ ‫رخ ده ــد ب ــا تیغ تی ــز انتقاد ازس ــوی رس ــانه‬ ‫روبـ ـه رو خواهن ــد ش ــد»‪ .‬وی خط ــاب ب ــه‬ ‫اس ــتاندار فارس درخواس ــت ک ــرد؛ به اندازه‬ ‫هم ــه خوبی ه ــای خ ــود و خان ــواده عزی ــز و‬ ‫شریفتان مردم از ش ــما انتظار دارند‪ .‬مراقب‬ ‫خوبی هایتان باش ــید‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد مازندران خبر داد؛‬ ‫کمک ‪ ۶۷‬میلیاردی کمیته امداد مازندران به دانش اموزان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران بااشـاره به اجـرای طـرح‬ ‫نـذرواره شـهید سـلیمانی در اسـتان گفـت‪« :‬بـه ازای هـر‬ ‫شـهید یـک سـبد غذایـی بیـن نیازمنـدان توزیـع می شـود»‪.‬‬ ‫حجت االسلام بشـیر عالیشـاه در حاشـیه اجـرای طـرح‬ ‫نـذرواره سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی در تکیـه نیا کـی‬ ‫نطـرح به نیـت هـر شـهید یـک سـبد‬ ‫افـزود‪« :‬در اجـرای ای ‬ ‫غذایـی تهیـه شـده و میـان نیازمنـدان زیرپوشـش نهادهـای‬ ‫خدماتـی و حمایتـی ونیـز اسـیب دیده های ناشـی از‬ ‫کسـب وکارهای کرونایـی توزیـع می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫اجـرای این طـرح‪۱ ۵ ،‬هـزار بسـته معیشـتی بـه ارزش هر بسـته‬ ‫‪ ۳۰۰‬تـا ‪ ۵۰۰‬هزارتومانـی و حـدود هشـت هزار وعـده غـذای گـرم‬ ‫تا پایان ما ه مهر میان نیازمندان استان توزیع خواهد شد»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هـدف از اجـرای این طـرح را تکریـم از مقـام و جایـگاه‬ ‫بـاالی شـهدای مازنـدران و همچنیـن سـردار جبهه مقاومت‬ ‫سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی بیان کرد و گفت‪« :‬طرح‬ ‫نـذرواره سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی بـا مشـارکت مرا کـز‬ ‫نیکـوکاری شهرسـتان ها‪ ،‬کمیتـه امـداد امام خمینـی‪ ،‬اوقاف‬ ‫و امـور خیریـه‪ ،‬گروه هـای خیریـه مردمـی و دیگـر نهادهـای‬ ‫اجرایـی شهرسـتان ها برگـزار می شـود»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه‬ ‫امـداد امام خمینـی (ره) مازنـدران‪ ،‬همچنیـن بـه توزیـع‬ ‫‪ ۷۶۰‬هـزار وعـده غـذای گـرم میـان نیازمندان زیرپوشـش این‬ ‫نهـاد و دیگـر افـراد نیازمنـد در قالـب طـرح اطعـام و احسـان‬ ‫حسـینی در ماه هـای محـرم و صفـر در سـطح اسـتان اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬در این مـدت همچنیـن بیـش از ‪۲ ۱‬هـزار بسـته‬ ‫‪۳۰۰‬هـزار تـا ‪ ۵۰۰‬هزار تومـان با کمک‬ ‫غذایـی بـه ارزش هر بسـته ‬ ‫مرا کز نیکوکاری‪ ،‬گروه های مردمی و کمک نیکوکاران استان‬ ‫تهیـه و بـه نیازمنـدان اهـدا شـد»‪ .‬حجت االسلام علیشـاه‬ ‫نطـرح به علـت برگزار نشـدن مراسـم های تجمعـی‬ ‫افـزود‪« :‬ای ‬ ‫عـزاداری سـاالر شـهیدان در مـاه محـرم و صفـر و نیـز تـداوم‬ ‫وضعیـت بیمـاری کرونـا در اسـتان بـا نیت هـای خیـری کـه‬ ‫مردم استان برای برپایی و اقامه عزای سیدالشهدا داشتند‪،‬‬ ‫بـه این امـر اختصـاص و به صـورت پخـت غـذای گـرم و توزیـع‬ ‫بسـته های معیشـتی میان نیازمندان انجام شـد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) مازنـدران همچنیـن به کمک‬ ‫‪ ۶۷‬میلیارد ریالـی مـردم نیکـوکار اسـتان از ‪ ۱۵‬شـهریور ماه‬ ‫تا کنـون در قالـب طـرح شـور عاطفه هـا در اسـتان بـرای تهیـه‬ ‫بسـته های فرهنگـی و اموزشـی دانش امـوزان و دانشـجویان‬ ‫زیرپوشـش ایـن نهـاد خبـر داد و افـزود‪« :‬حـدود ‪۱ ۲‬هـزار‬ ‫دانش امـوز در اسـتان زیرپوشـش خدمـات حمایتـی کمیتـه‬ ‫امـداد امام خمینـی (ره) اسـتان هسـتند و بـه هرکـدام از ان ها‬ ‫یک میلیـون و ‪۲۰۰‬هزارتومـان سـبد فرهنگـی اهـدا شـده و در‬ ‫مرحلـه توزیع قـرار دارند»‪ .‬در مازندران بیش از ‪۸۳‬هزارخانوار‬ ‫بـا جمعیـت حـدود ‪ ۱۴۰‬هزارنفـری زیرپوشـش خدمـات‬ ‫حمایتـی و مسـتمری بگیر کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره)‬ ‫اسـتان هسـتند‪.‬‬ ‫مدیرکل پست خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫راه اندازی پیک شهری هوشمند در خراسان جنوبی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مدیرکل پسـت خراسـان جنوبی از راه اندازی‬ ‫پیـک هوشـمند شـهری در هفتـه اینـده‬ ‫خبـر داد‪ .‬علـی الهامـی بااشـاره به راه انـدازی‬ ‫پیـک هوشـمند شـهری در هفتـه اینـده‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در فـاز اول پیـک هوشـمند‬ ‫شـهری بـرای رسـتوران ها‪ ،‬هایپرمارکـت‬ ‫و‪ ...‬راه انـدازی و ایـن اما کـن دارای ا کانـت‬ ‫می شـوند»‪ .‬مدیـرکل پسـت خراسـان‬ ‫جنوبـی هـدف از این اقـدام را کاهـش تـردد‬ ‫و انجـام درخواسـت های غیرحضـوری‬ ‫مـردم ازطریـق پسـت اعلام کـرد و این اقـدام‬ ‫را باعـث صرفه جویـی در وقـت و هزینـه‬ ‫شـهروندان دانسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫سـرویس مختـص خراسـان جنوب ‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد بـا راه اندازی فـاز دوم این‬ ‫سـرویس درزمینـه خدمـات نیابتـی شـاهد‬ ‫کاهـش هزینـه شـهروندان درزمینـه اژانـس‪،‬‬ ‫تا کسـی های اینترنتـی و ‪ ...‬باشـیم‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به کسـب رتبـه یـک کشـوری ازلحـاظ‬ ‫عملکـرد درزمینـه افزایـش درامـد‪ ،‬ترافیـک و‬ ‫ارتقـای کیفیـت خدمـات پسـتی گفـت‪« :‬بـا‬ ‫وجـود بیمـاری کرونـا و ‪ ...‬در شـش ماهه اول‬ ‫امسـال میـزان واردات مرسـوالت پسـتی‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ‪ 99‬از رشـد‬ ‫‪21‬درصدی برخوردار اسـت»‪ .‬مدیرکل پست‬ ‫خراسـان جنوبـی میـزان مرسـوالت وارده و‬ ‫خـارج شـده از اسـتان در شش ماهه امسـال‬ ‫را به ترتیـب ‪837‬هـزار و ‪ 505‬و ‪498‬هـزار و‬ ‫‪ 525‬مـورد اعلام کـرد و ادامـه داد‪« :‬میـزان‬ ‫مرسـوله های صادرشـده بـدون درنظرگرفتن‬ ‫مرسـوالت کویـر تایـر اسـت»‪ .‬الهامـی تعـداد‬ ‫مرسـوالت خریـد اینترنتـی وارده بـه اسـتان‬ ‫را ‪39‬هـزار و ‪ 871‬مـورد اعلام کـرد و بااشـاره به‬ ‫فرهنگ سـازی های انجام شـده و اسـتقبال‬ ‫شـهروندان دراین راسـتا‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«این میـزان خریـد اینترنتـی از ابتـدای سـال‬ ‫تا کنـون نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ‪99‬‬ ‫از رشـد ‪17‬درصـدی برخـوردار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫از دیگـر اقدامـات انجام شـده بـه راه انـدازی‬ ‫سـرویس درخواسـت غیرحضـوری مـدارک‬ ‫بـرای دانشـجویان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫سـرویس درحال حاضـر بـرای دانشـگاه های‬ ‫بیرجنـد‪ ،‬علوم پزشـکی و دانشـگاه صنعتـی‬ ‫راه انـدازی شـده و تا کنـون چهارهـزار‬ ‫درخواسـت دراین سـامانه ثبت شـده کـه‬ ‫نشـان از اسـتقبال و کاهـش سـفرهای‬ ‫غیرضـروری در ایـام کروناسـت»‪ .‬وی از‬ ‫مشـکالت شـهر هوشـمند بـه نداشـتن پال ک‬ ‫برخـی منازل اشـاره کـرد و گفت‪« :‬با تعامالت‬ ‫انجام شـده بـا شـهرداری و دهیاری هـا بـرای‬ ‫فراهم شـدن زیرسـاخت شـهر هوشـمند‬ ‫اداره کل پسـت ورود کـرد»‪ .‬مدیـرکل پسـت‬ ‫خراسـان جنوبی اظهار داشـت‪« :‬اداره پست‬ ‫بـا دریافـت مبلـغ ‪40‬هزارتومـان از شـهروندان‬ ‫متقاضـی‪ ،‬منـازل شـهروندان شـهر و روسـتا‬ ‫را پال ک گـذاری می کنـد پـس از راه انـدازی‬ ‫ایـن سـرویس خدماتـی در یک سال گذشـته‬ ‫جهـزار پلا ک بـرای منـازل شـهر و روسـتا‬ ‫پن ‬ ‫توسـط پسـت نصـب شـده اسـت»‪ .‬الهامـی‬ ‫از دیگـر اقدامـات انجام شـده توسـط پسـت‬ ‫خراسـان جنوبـی بـه قبـول از مقـر مشـتری‬ ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬با راه اندازی این سرویس‬ ‫خدماتـی‪ ،‬شـهروندان می تواننـد بـا تمـاس‬ ‫بـا شـماره ‪ 31140‬و ثبـت درخواسـت خـود از‬ ‫خدمات این سرویس بدون هزینه بهره مند‬ ‫شـوند»‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬پیـک پسـتی رایـگان‬ ‫در محـل مـورد درخواسـت حضـور یافتـه و‬ ‫مرسـوالت پسـتی را از شـهروندان تحویـل‬ ‫بو کارهای‬ ‫می گیرد این سـرویس توسط کس ‬ ‫خانگی مورداسـتقبال قرار گرفته و روزانه ‪200‬‬ ‫مرسـوله از این طریـق جابه جـا می شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خبر داد؛‬ ‫تلفات محدود طاعون نشخوارکنندگان کوچک در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت مازنـدران‬ ‫از تائیـد بیمـاری طاعـون نشـخوارکنندگان‬ ‫کوچـک بیـن گونه هـای کل و بـز در‬ ‫حیات وحش استان خبر داد و گفت‪« :‬تلفات‬ ‫ایـن بیمـاری در اسـتان تا کنـون محـدود‬ ‫و کـم بـوده اسـت»‪ .‬حسـینعلی ابراهیمـی‬ ‫با اشـاره به اینکه گزارش هایـی مبنی بر شـیوع‬ ‫بیمـاری طاعـون نشـخوارکنندگان در بیـن‬ ‫گونه هـای کل و بـز در اسـتان گـزارش شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬الشـه یکـی از ایـن وحـوش‬ ‫برای نمونه برداری به ازمایشـگاه دامپزشکی‬ ‫ارسـال و بیمـاری تاییـد شـد و تا کنـون الشـه‬ ‫چنـد راس کل و بـز نیـز کشـف شـد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه بـا سردشـدن هـوا و برفی شـدن‬ ‫در ارتفاعـات شـاهد از بین رفتـن بیمـاری‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪« :‬در حال حاضر در منطقه ای‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫کـه ایـن بیمـاری گـزارش شـد‪ ،‬برف ‬ ‫محمدحسن گلپایگانی مدیرکل دامپزشکی‬ ‫مازنـدران نیـز بااینکـه نمونه هـا دربـاره‬ ‫طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک تاییـد‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬عالئـم بیمـاری شـمال‬ ‫اسـهال‪ ،‬ابریـزش بینـی‪ ،‬الغـری دام اسـت‬ ‫کـه در دام هـای اهلـی دیـده می شـود»‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکـه بیمـاری طاعـون‬ ‫نشـخوارکنندگان کوچـک مشـترک نیسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬بیشـتر نگرانـی ناشـی از خسـارتی‬ ‫بـوده کـه بـر سـرمایه های دامـی وارد می کند‪.‬‬ ‫بیمـاری طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک‬ ‫(‪ )PPR‬که باعنوان طاعون بزی نیز شـناخته‬ ‫می شـود‪ ،‬یـک بیمـاری کشـنده حاد بـا وا گیر‬ ‫بسیارباالست که نشخوارکنندگان کوچک و‬ ‫شـترها را درگیـر می کنـد‪ .‬عالئـم ایـن بیمـاری‬ ‫تـب‪ ،‬ترشـحات چشـم و بینـی‪ ،‬تـورم دهـان‪،‬‬ ‫اسـهال‪ ،‬ذات الریـه همـراه بـا سـختی تنفـس‬ ‫بـوده کـه گاهـی منجرب همـرگ نیـز می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق استان خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪۱۵.۳‬درصدی پیک بار برق‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیع نیروی برق اســـتان ایـــام گفت‪« :‬صنعـــت برق از‬ ‫ســـه حلقه تولید‪ ،‬انتقال و توزیع تشـــکیل شده و شـــرکت برق وظیفه توزیع‬ ‫را برعهـــده دارد»‪ .‬شـــیرخانی افـــزود‪« :‬شـــروع زودهنـــگام گرما و اســـتفاده از‬ ‫وســـایل سرمایشـــی مصـــرف بـــرق در اســـتان را ‪ ۳۰‬الـــی ‪۳۵‬درصـــد افزای ــش‬ ‫داد»‪ .‬مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع نیروی بـــرق ایالم گفـــت‪« :‬مهم ترین علت‬ ‫خاموشـــی های تابســـتان ســـال جـــاری وجـــود دســـتگاه های اســـتخراج‬ ‫رمزارزهـــا‪ ،‬اســـتفاده زودهنـــگام کشـــاورزان از پمپاژهـــای ابـــی‪ ،‬تحمیـــل بار‬ ‫مصرفـــی زیاد به نیروگاه ها و خار ج شـــدن ان ها از مدار‪ ،‬کم شـــدن اب پش ــت‬ ‫ســـدها‪ ،‬کاهش تولید نیروگاه های برق ابی و غیره اســـت»‪ .‬شـــیرخانی ادامه‬ ‫داد‪« :‬پیـــک بـــار مصـــرف بار برق در اســـتان ایالم نســـبت به ســـال گذش ــته‬ ‫‪۱۵٫۳‬درصـــد و پیـــک بـــار توزیع نیـــز ‪۷.۳‬درصد افزایـــش یافته اســـت»‪ .‬وی‬ ‫یاداور شـــد‪« :‬شرکت توزیع نیروی برق اســـتان ایالم ازنظر مدیرت اضطراری‬ ‫در بخـــش ادارات اســـتان موفـــق بـــه کســـب رتبـــه اول و در بخـــش صنای ــع‬ ‫نیـــز رتبـــه دوم کشـــوری دســـت یافـــت»‪ .‬مدیرعامل شـــرکت توزیـــع نیروی‬ ‫بـــرق ایـــام افـــزود‪« :‬درراســـتای مدیرت بحـــران در ســـال جـــاری‪ ،‬اقدامات‬ ‫مهمـــی در ســـطح اســـتان اجرا شـــد کـــه مهم تریـــن ان هـــا انجـــام تبلیغات‬ ‫محیطـــی‪ ،‬برگـــزاری مانورهـــای متعدد جهـــت کاهش مصرف برق و کش ــف‬ ‫رمزارزهـــا‪ ،‬بازدیـــد از ادارات در ایام پیک مصـــرف‪ ،‬اعالم برنامه های محتمل‬ ‫خاموشـــی ازطریق نرم افـــزار برق من‪ ،‬فضـــای مجازی‪ ،‬حضور کارشناس ــان‬ ‫در برنامه هـــای رادیویی و تلویزیون و غیره انجام شـــد»‪ .‬شـــیرخانی درپایان‬ ‫یاداور شـــد‪« :‬درحال حاضر ‪۸۳‬درصد مشترکان برق استان ایالم را مشترکان‬ ‫خانگـــی و حـــدود یک درصـــد را مشـــترکین صنعتی تشـــکیل می دهند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان خبر داد؛‬ ‫امادگی سدهای استان جهت مهار سیالب های پائیزه‬ ‫مدیرعامل اب منطقـــه ای ایالم گفت‪« :‬باتوجه به حجـــم خالی ‪۴۰‬درصدی‬ ‫مخـــازن ســـدها‪ ،‬امادگـــی مهـــار ســـیالب ها متناســـب بـــا ظرفیـــت و حج ــم‬ ‫ســـدها وجـــود دارد»‪ .‬علی پوراحمد در جلســـه ســـتاد بحران اســـتان اظهار‬ ‫داشـــت‪« :‬ســـال ابـــی ‪ ۱۴۰۰-۱۳۹۹‬بـــا کاهـــش حـــدود ‪۴۵‬درصـــدی نس ــبت‬ ‫بـــه بلندمـــدت گذشـــت و درحالـــی وارد ســـال ابـــی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬شـــدیم ک ــه‬ ‫پیش بینی هـــا حکایـــت از پائیـــزی کمتـــر از نرمـــال دارد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬تغییر‬ ‫اقلیـــم‪ ،‬ســـیکل های مکـــرر خشک ســـالی و ترســـالی و وقوع شـــرایط جدی‪،‬‬ ‫تصمیم گیـــری و مدیریت منابع ابی را دشـــوار کرده؛ چرا کـــه هم باید اهداف‬ ‫تامیـــن اب ســـدها محقـــق شـــود و هـــم نقش مهـــار ســـیالب و جلوگیـــری از‬ ‫بـــروز خســـارات بـــه پائین دســـت و پایـــداری ایـــن ســـازه ها بـــراورده شـــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل اب منطقه ای ایالم گفت‪« :‬رســـوب زایی یکی دیگر از پیامدهای‬ ‫خشک سالی ســـت کـــه حجـــم مفید مخـــازن ســـدها را تهدید می کنـــد و لذا‬ ‫عمـــر مفیـــد ایـــن ســـازه های پرهزینه و مهـــم کاهـــش می یابد کـــه عملیات‬ ‫ابخیـــزداری ازجملـــه کارهـــای موثری ســـت کـــه بایـــد در حوضـــه س ــدها‬ ‫بیش ازپیـــش موردتوجـــه و اقدام قرار گیـــرد»‪ .‬پوراحمـــد از مدیریت صحیح‬ ‫و اصولـــی منابـــع اب در شـــرایط خشک ســـالی ســـال ابـــی گذشـــته اش ــاره و‬ ‫گفـــت‪« :‬علی رغـــم کاهـــش ‪۷۰‬درصدی روانـــاب ورودی به ســـدها‪ ،‬میانگین‬ ‫حجـــم ذخایر مخازن ســـدهای ایـــام در وضعیت فعلی قریب بـــه ‪۶۰‬درصد‬ ‫اســـت کـــه این میران از میانگین کشـــوری بســـیارباالتر اســـت»‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬درســـت اســـت که پیش بینی ها ســـال ابی پیـــش رو را کم بـــاران براورد‬ ‫کرده اســـت ولیکـــن به دلیـــل فقر پوشـــش گیاهی ناشـــی از خشک ســـالی و‬ ‫توپوگرافی خاص اســـتان احتمال بروز ســـیالب های پائیزی محتمل خواهد‬ ‫بـــود؛ فلذا بایســـتی همـــه دســـتگاه های ذی ربـــط امادگـــی مواجهه بـــا این‬ ‫رخداد طبیعی را داشـــته باشـــند»‪ .‬پوراحمد گفت‪« :‬باتوجه به حجم خالی‬ ‫‪۴۰‬درصدی مخازن ســـدها‪ ،‬امادگی مهار ســـیالب ها متناســـب با ظرفیت و‬ ‫حجم ســـدها وجـــود دارد»‪.‬‬ ‫‪۳٫۵‬میلیون ساعت؛‬ ‫ساعت کارکرد بدون حادثه پاالیشگاه گاز‬ ‫رئیـــس بهداشـــت‪ ،‬ایمنی و محیط زیســـت شـــرکت پاالیش گاز ایـــام گفت‪:‬‬ ‫«تعمیرات اساســـی ســـال جاری پاالیشـــگاه بدون حادثه به اتمام رســـید»‪.‬‬ ‫علـــی ســـلیمانی افـــزود‪« :‬ســـاعت کارکـــرد بـــدون حادثـــه در ایـــن واح ــد‬ ‫صنعتـــی از مـــرز ‪۳٫۵‬میلیون ســـاعت عبـــور کـــرد و خوشـــبختانه هیچ گون ــه‬ ‫حادثـــه ناتوان کننـــده ای دراین مجموعـــه صنعتـــی رخ نـــداده اســـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه پرســـنل واحـــد ایمنی با بیش از شـــش هزار و ‪ ۵۰۰‬نفرســـاعت در‬ ‫تعمیرات اساســـی امســـال حضور مســـتمر و فعال داشـــته اند‪ ،‬افزود‪« :‬نقش‬ ‫مجموعـــه ‪ HSE‬در پیشـــگیری از حـــوادث احتمالـــی در تعمیـــرات اساس ــی‬ ‫امســـال بی بدیل بوده اســـت»‪ .‬رئیس ‪ HSE‬شرکت پاالیش گاز ایالم از صدور‬ ‫یک هـــزار و ‪ ۹۸۴‬مورد پروانه فعالیت در تعمیرات اساســـی امســـال خبر داد و‬ ‫گفـــت‪« :‬این تعـــداد پرمیت شـــامل پروانـــه کار اصلی‪ ،‬الحاقیـــه الکترونیکی‪،‬‬ ‫فضـــای بســـته‪ ،‬حفـــاری‪ ،‬رادیوگرافـــی و کار روزمره بـــوده و ‪ ۹۶۸‬مورد تس ــت‬ ‫گاز و ‪ ۳۳۷‬مـــورد کنترل هـــای ایمنـــی ماشـــین االت ســـنگین و نظـــارت ب ــر‬ ‫‪ ۱۱۵‬مـــورد داربســـت بندی از دیگر فعالیت هـــای واحد ایمنی بـــوده و بیش از‬ ‫‪ ۹۰۰‬قلـــم لوازم و تجهیـــزات حفاظت فـــردی دراین تعمیرات اساســـی توزیع‬ ‫شـــده اســـت»‪ .‬ســـلیمانی بااشـــاره به اینکه درمجموع ‪۱۰‬هزار و ‪۳۲‬نفرساعت‬ ‫اتش نشـــانان ایـــن واحـــد صنعتـــی در تعمیـــرات اساســـی امســـال فعالی ــت‬ ‫داشـــته اســـت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪« :‬واحد اتش نشـــانی با شـــش دســـتگاه ترا ک‬ ‫اتش نشـــانی و دیگـــر ادوات اطفـــای حریـــق در واحدهای تثبیـــت میعانات‬ ‫گازی و شیرین ســـازی گاز‪ ،‬بازیافت گوگرد‪ ،‬اتان گیری‪ ،‬کمپرسورهای تقویت‬ ‫فشـــار گازی‪ ،‬مخـــازن‪ ،‬فلر‪ ،‬پســـاب صنعتـــی‪ ،‬کارخانـــه دانه بنـــدی گوگرد و‬ ‫یوتیلیتی به صورت اســـتندبای و پشـــتیبان درطول مدت تعمیرات اساسی‬ ‫حضـــور فعالی داشـــته اســـت»‪ .‬وی بابیان اینکـــه درطول تعمیرات اساس ــی‬ ‫امســـال بالغ بر ‪۱۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم پســـماند صنعتی دراین شـــرکت تفکیک‬ ‫و ســـاماندهی شده است‪ ،‬خاطرنشـــان کرد‪« :‬بازرسی از واحدهای فرایندی‬ ‫و نظارت بر مدیریت پســـاب ها و پســـماندهای تولیدی دراین مقطع زمانی‪،‬‬ ‫از دیگـــر اقدامات حوزه محیط زیســـت درراســـتای جلوگیـــری از الودگی های‬ ‫محیط زیســـت بوده اســـت»‪ .‬رئیس ‪ HSE‬شـــرکت پاالیش گاز ایـــام از انجام‬ ‫فراینـــد معاینـــات طب صنعتـــی عوامـــل پیمانکار قبـــل از شـــروع تعمیرات‬ ‫اساســـی‪ ،‬ضدعفونی تجهیزات تنفســـی و ابزاراالت مورداســـتفاده در سایت‬ ‫فرایندی و کارگاه مرکزی‪ ،‬انجام تب ســـنجی و ســـنجش ســـطح ا کســـیژن در‬ ‫پاالیشـــگاه گاز ایالم و توزیع بیش از ‪ ۱۰۰‬بســـته ماســـک ســـه الیه پزشکی خبر‬ ‫داد و گفت‪« :‬بازدید از رعایت پروتکل های بهداشـــتی‪ ،‬اســـتقرار کارشـــناس‬ ‫بهداشـــت در کمپ توزیـــع غذا جهت رعایـــت فاصله فیزیکی در زمان س ــرو‬ ‫غـــذا و اســـتراحت کارکنـــان تعمیـــرات اساســـی از اقدامـــات این واحـــد برای‬ ‫پیشـــگیری از شـــیوع کرونا بوده است»‪.‬‬ ‫استاندار ایالم‪:‬‬ ‫کاالهای فاقد استاندارد‬ ‫توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند‬ ‫اســـتاندار ایـــام بـــا صـــدور‬ ‫پیامـــی ضمـــن تبریـــک هفتـــه‬ ‫ملـــی اســـتاندارد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫«کاالهـــای فاقـــد کیفیـــت و‬ ‫اســـتانداردهای تعریـــف شـــده‪،‬‬ ‫در بازارهـــای رقابتـــی جهانـــی‬ ‫حرفـــی بـــرای گفتـــن ندارنـــد»‪.‬‬ ‫متـــن پیـــام‪ ،‬نـــوذری اســـتاندار‬ ‫ایـــام به مناســـبت هفتـــه‬ ‫ملـــی اســـتاندارد به شـــر ح زیر‬ ‫هلل الرحمن الرحیـــم‪ /‬امـــروزه اســـتاندارد در همـــه جنبه های‬ ‫اســـت‪ :‬بســـم ا ‬ ‫زندگـــی نقـــش مهمـــی دارد و تنهـــا محـــدود بـــه کاالهـــا و خدمات نیس ــت؛‬ ‫لو نقـــل ‪ ،‬صنعت ســـاختمان یا‬ ‫بلکـــه حوزه هـــای کالنی چـــون انـــرژی‪ ،‬حم ‬ ‫گردشـــگری و فناوری اطالعـــات را دربرمی گیـــرد‪ .‬تا کید بر اهمیـــت و جایگاه‬ ‫ممتـــاز اســـتانداردها‪ ،‬کلیدی ترین مولفه نیل به چشـــم انداز توســـعه پایدار‬ ‫در کشـــور اســـت و در شـــرایطی که رقابت در بازارهای بزرگ بین المللی منوط‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫بـــه دســـتیابی بـــه کیفیت بـــاال و منطبق بـــا اســـتانداردهای جهان ‬ ‫تولیـــدی که فاقـــد کیفیت و اســـتانداردهای الزم باشـــد‪ ،‬در بین مشـــتریان‬ ‫جهانی حرفی برای گفتن نخواهد داشـــت‪ .‬در اســـتان ایالم نیز ضرورت دارد‬ ‫تا با ترویج‪ ،‬توســـعه و ارتقای فرهنگ استاندارد در سطوح مختلف جامعه و‬ ‫رقابتی کردن کیفیت ارائه خدمات و کاالها ضمن پاســـخگویی به مطالبات‬ ‫و دغدغه هـــای شـــهروندان در این راســـتا و افزایـــش ســـطح رضایت من ــدی‬ ‫مخاطبـــان و مشـــتریان زمینه یکـــی از محوری ترین مولفه هـــای زندگی امن‬ ‫و توام با رفاه و مســـیر رشـــد و توســـعه تولید و صنعت اســـتان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ضمـــن تبریـــک ‪۲۲‬مهـــر؛ روز جهانی اســـتاندارد به همه تالشـــگران متعهد و‬ ‫ســـخت کوش ســـازمان اســـتاندارد ایران به ویژه کارکنان باانگیـــزه و پرتالش‬ ‫اســـتاندارد ایـــام‪ ،‬امیـــدوارم بـــا هم افزایـــی و تعامل بیشـــتر درجهـــت ارتقاء‬ ‫اســـتانداردها بیش از پیش در حفظ و حراســـت از ســـامتی و امنیت جامعه‬ ‫منشـــا خیـــر و اثر باشـــید‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65586801:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 6 1400‬ربیع االول ‪ 13 1443‬ا کتبر ‪ 2021‬سال هجدهم شماره ‪2337‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫در هفته نیروی انتظامی صورت پذیرفت؛‬ ‫برگزاری نمایشگاه پلیس مواد مخدر با همکاری شرکت عمران شهر جدید اندیشه‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن هفتـه نیـروی انتظامـی‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫مبـارزه مـواد مخـدر در نگارخانـه بـازار ایرانی‪،‬اسلامی بـا‬ ‫همـکاری شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در این نمایشـگاه ضمـن معرفـی اثـار سوءاسـتفاده از مـواد‬ ‫مخـدر بـرای شـهروندان توسـط تصاویـر کارکنـان خـدوم‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪ ،‬نیـروی انتظامـی نیـز بـا حضـور در‬ ‫نمایشـگاه از نزدیـک ضمـن معرفـی انـواع مـواد مخـدر رایج‬ ‫در جامعـه درخصـوص نحـوه جلوگیـری از تولیـد‪ ،‬توزیـع و‬ ‫مبـارزه بـا قاچاقچیان ضمـن اثرات مخـرب اسـتفاده از این‬ ‫مـواد بـرای مراجعیـن بـا برگـزاری دوره هـای کوتاه مـدت‬ ‫اموزشـی اطالع رسـانی کردنـد‪ .‬در حاشـیه این نمایشـگاه‬ ‫نو نوجوانـان نیـز‬ ‫یـک دوره مسـابقه نقاشـی بـرای کودکا ‬ ‫برگـزار و از برنـدگان بـا اهـدای جوایـز نفیـس قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫این نمایشـگاه به همت شـرکت عمران شهر جدید اندیشه‬ ‫و پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر برگـزار و تـا ‪ 19‬مهرمـاه ادامـه‬ ‫داشت‪ .‬همچنین مراسم اختتامیه نمایشگاه پلیس مواد‬ ‫مخـدر بـا حضـور اعضای هیئت مدیره شـرکت عمران شـهر‬ ‫جدیداندیشهورئیس پلیسموادمخدر شهرستانشهریار‬ ‫برگزار شد‪ .‬باعنایت به برگزاری نمایشگاه پلیس مواد مخدر‬ ‫در نگارخانـه شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه در بـازار‬ ‫ایرانی‪،‬اسلامی به مناسـبت هفتـه ناجـا مراسـم اختتامیـه‬ ‫نمایشـگاه بـا حضـور مدیـران شـرکت عمـران و فرماندهـان‬ ‫پلیس مواد مخدر شهرستان برگزار شد‪ .‬دراین مراسم اقای‬ ‫سید مهدوی (عضو هیئت مدیره شرکت عمران) باتا کیدبر‬ ‫جایگاه مهم پلیس مواد مخدر در حفظ امنیت اجتماعی‬ ‫شهروندان در ارائه خدمات به همشهریان اندیشه توسط‬ ‫شـرکت عمـران درراسـتای سیاسـت اجتماعـی و فرهنگـی‬ ‫نشـرکت برشـمرد و خاطرنشـان‬ ‫را ازجملـه وظایـف مهـم ای ‬ ‫نشـرکت و ارگان های‬ ‫کـرد‪« :‬بـا ادامـه رونـد همـکاری بیـن ای ‬ ‫خدمات رسان در حیطه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی‬ ‫بتوانیم درراستای رسیدن به جامعه ایمن در اندیشه گام‬ ‫برداریـم»‪ .‬سـرهنگ زلف خانـی (رئیس پلیـس مـواد مخـدر‬ ‫شهرسـتان شـهریار) نیـز ضمـن قدردانـی از همکاری هـای‬ ‫همه جانبـه شـرکت عمـران و اشـاره بـه وظایـف پلیـس مواد‬ ‫مخـدر شهرسـتان بـر ادامـه رونـد همـکاری بیـن پلیـس و‬ ‫شـرکت عمـران تا کیـد کـرد‪ .‬در انتهـای مراسـم نیـز عملیات‬ ‫کشـف مـواد توسـط سـگ موادیـاب اجـرا شـد‪.‬‬ ‫پلیس هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار‬ ‫پلیس هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار‬ ‫پلیس هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار‬ ‫برگزاری همایش طالیه داران فرهنگ ترافیک در شهرستان قدس‬ ‫درراسـتای اجـرای برنامه هـای بزرگداشـت هفتـه ناجـا‪ ،‬همایـش طالیـه داران فرهنـگ‬ ‫ترافیک با حضور مسئوالن شهرستان‪ ،‬مربیان اموزشگاه های رانندگی و ناوگان عمومی‬ ‫و حمل ونقـل شـهری در سـالن شـهدای اتش نشـانی شهرسـتان قـدس برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬در این همایـش کـه معـاون سیاسـی امنیتی فرمانـداری‪،‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬رئیـس اداره اموزش وپـرورش‪ ،‬بخشـدار مرکـزی قـدس‪،‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان فرهنگـی ورزشـی شـهرداری قـدس در کنـار خانـواده بـزرگ نـاوگان‬ ‫عمومـی شهرسـتان حضـور داشـتند‪ ،‬سـرهنگ شـاهپور فالحـی (فرمانـده انتظامـی‬ ‫شهرسـتان قـدس) گـزارش کاملـی از وضعیـت تصادفـات و جایـگاه مطلـوب شهرسـتان‬ ‫قـدس در بیـن شهرسـتان های غـرب تهـران ارائه کـرد‪ .‬در ادامه گزارش عملکرد یک سـاله‬ ‫پلیـس در حـوزه پلیس راهور توسـط سـرهنگ امیرعلی رضائی نسـب (رئیس پلیـس راهور‬ ‫شهرسـتان قـدس) ارائـه شـد کـه همـراه بـا مطالبـات وی از حـوزه مدیریـت شـهری بـرای‬ ‫روان سـازی ترافیـک بـود‪ .‬درادامـه دکتـر نیکخـواه (معـاون سیاسـی و امنیتـی فرمانـداری‬ ‫قـدس) بـه نقـش سـازنده سـایر ادارات دولتـی در کنـار پلیـس بـرای کاهـش تصادفـات‬ ‫جـاده ای و درون شـهری اشـاره و درپایـان گزارشـی از عملکـرد مجموعـه شـهرداری بـا‬ ‫فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان قـدس درخصـوص اصلاح هندسـی گره هـای ترافیکی و‬ ‫جـاده ای در سـطح شهرسـتان ارائـه کـرد‪ .‬گفتنی سـت؛ در خلال ایـن همایـش چندیـن‬ ‫کلیـپ اموزشـی بـا موضـوع فرهنـگ ترافیـک و کلیپ هـای اقتـدار پلیـس بـرای حاضـران‬ ‫به نمایـش درامـد‪ .‬در پایـان این همایـش از تعـدادی از فعـاالن عرصـه نـاوگان عمومـی و‬ ‫شـهری‪ ،‬اموزشـگاه های نمونه رانندگی و مسـئوالن خدوم شـهری که در راه تامین نظم‬ ‫و امنیـت‪ ،‬همیـار و همـراه پلیـس بوده انـد بـا اهـدای لوح تقدیـر و هدایایی قدردانی شـد‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬رکن اصلی برقراری نظم و امنیت است‬ ‫اسـتاندار تهـران گفـت‪« :‬امنیـت اصلی تریـن نیـاز جامعـه بـوده و نیـروی انتظامـی‬ ‫اساسـی ترین رکـن برقـراری نظـم و امنیـت اسـت»‪ .‬به گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس؛ دکتـر‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در مراسم صبحگاه هفته ناجا در ستاد فرماندهی انتظامی‬ ‫ک هفته نیروی انتظامی‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬نیروی انتظامی‬ ‫غرب استان تهران ضمن تبری ‬ ‫به سبب مسئولیت هایش‪ ،‬ارتباط گسترده ای با بخش های مختلف جامعه دارد و جزو‬ ‫سازمان هایی سـت کـه درطـول یک هفتـه‪ ،‬مراسـم گرامیداشـت برگـزار می کنـد»‪ .‬وی بـا‬ ‫قدردانـی از تالش هـای مسـتمر پلیـس به ویـژه کارکنـان فرماندهـی انتظامی غرب اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬گفـت‪« :‬پلیـس غـرب اسـتان تهـران برادرانه در کنار سـایر نهادها بـرای خدمت به‬ ‫مـردم امـاده اسـت و بـا تمـام وجـود در خدمـت مـردم انجام وظیفـه کـرده و بـرای اسـایش‬ ‫و ارامـش جامعـه تلاش وافـری می کنـد»‪ .‬اسـتاندار اسـتان تهـران‪ ،‬پلیـس را رکـن اصلـی‬ ‫برقـراری نظـم و امنیـت دانسـت و افـزود‪« :‬امنیـت و سلامت مهم تریـن خواسـته و نیـاز‬ ‫زندگی اجتماعی سـت و ا گر کسـانی جامعه را دچار ناامنی کنند فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬فرهنگـی و ‪ ...‬مختـل می شـود»‪ .‬دکتـر محسـنی بندپـی بابیان اینکـه دامنـه‬ ‫خدمـات نیـروی انتظامـی‪ ،‬امـروز بسـیار گسـترده اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬هم ا کنـون در‬ ‫نزدیک تریـن و دورتریـن نقـاط کشـور شـاهد تلاش زحمتکشـان ایـن نیـرو هسـتیم و هـر‬ ‫جا نیاز به امنیت اسـت‪ ،‬انان نیز حضور دارند»‪ .‬در حاشـیه مراسـم صبحگاه هفته ناجا‬ ‫پیام تبریک فرمانده انتظامی غرب استان تهران به مناسبت هفته ناجا‬ ‫س ــردار کی ــوان ظهیری (فرمان ــده انتظامی غرب اس ــتان‬ ‫ته ــران) با ص ــدور پیامی فرارس ــیدن هفته گرامیداش ــت‬ ‫ناج ــا را ب ــه کارکن ــان نی ــروی انتظام ــی؛ به وی ــژه کارکنان‬ ‫انتظام ــی غ ــرب اس ــتان ته ــران تبری ــک گف ــت‪ .‬در متن‬ ‫ای ــن پیام امده اس ــت‪ :‬هم ــکاران و هم س ــنگران گرامی؛‬ ‫ب ــار دیگ ــر توفی ــق نصی ــب م ــا ش ــد ت ــا صمیمانه تری ــن‬ ‫تبریک ه ــای خود را به مناس ــبت هفته نی ــروی انتظامی‬ ‫که با ش ــعار «با هم برای امنیت و س ــامت» مزین ش ــده‪،‬‬ ‫باب ــت یک س ــال ت ــاش و هم ــت ش ــبانه روزی ب ــه ش ــما‬ ‫عزیزان غی ــور و جان برکف عرصه نظم و امنیت‪ ،‬ایثارگران‬ ‫گرامی‪ ،‬پیش کس ــوتان س ــرافراز و خانواده محترمتان ابراز‬ ‫دارم‪ .‬در ای ــن س ــال که جامع ــه درگیر وی ــروس منحوس‬ ‫کروناست و جملگی می بایس ــت پروتکل های بهداشتی‬ ‫را رعای ــت کنیم تا گرفتار این بیماری خطرنا ک نش ــویم‪،‬‬ ‫امی ــد اس ــت ش ــهروندان ب ــا رعای ــت ن ــکات بهداش ــتی‪،‬‬ ‫نی ــروی انتظام ــی و مس ــئوالن ام ــر را در پیش ــگیری از‬ ‫ش ــیوع این وی ــروس منحوس ی ــاری کنند‪ .‬بدون ش ــک‬ ‫نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظ ــام و برقرارکننده امنیت‬ ‫اجتماع ــی ب ــا مش ــارکت هم ــه ش ــهروندان در جامع ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬پیش ــرفت‪ ،‬تعالی و نیل به توس ــعه همه جانبه و‬ ‫پای ــدار‪ ،‬بس ــتری امن‪ ،‬س ــالم و با ارام ــش را طلب می کند‬ ‫ت ــا در س ــایه ای ــن امنیت‪ ،‬فعالیت ه ــا با قدرت و س ــرعت‬ ‫بیشتری ش ــتاب گیرد و برقراری نظم و امنیت اجتماعی‬ ‫تنه ــا در اثر زحمات مخلصانه همه ای ــن عزیزان واقعیت‬ ‫پی ــدا می کن ــد‪ .‬این جان ــب ضم ــن تبریک هفت ــه نیروی‬ ‫انتظام ــی‪ ،‬مراتب تش ــکر و قدردان ــی خ ــود را از تالش ها‪،‬‬ ‫رش ــادت ها و جان فش ــانی های فرمانده ــان‪ ،‬افس ــران‪،‬‬ ‫درجـ ـه داران‪ ،‬س ــربازان ای ــن نی ــرو در جای جـــای میهن‬ ‫اس ــامی علی الخص ــوص در فرماندهـــی انتظامـــی غرب‬ ‫اس ــتان تهران‪ ،‬ک ــه با تدبیر شایســـته و درخور تحســـین‬ ‫و اس ــتعانت از درگاه خداون ــد ســـبحان در ســـال «رونـــق‬ ‫تولی ــد» توانس ــتند ب ــا تعه ــد‪ ،‬عالقـــه و پشـــتکار‪ ،‬جایگاه‬ ‫امنیتی اس ــتان را درزمینه پیش ــگیری از جرائم و برقراری‬ ‫امنی ــت ارتق ــاء دهن ــد‪ ،‬اب ــاغ می نمایـــم‪ .‬امیـــدوارم در‬ ‫س ــایه عنای ــات وی ــژه حض ــرت ولی عصر (عـــج) و تبعیـــت‬ ‫از رهکردهـــای فرماندهـــی معظـــم کل قـــوا حض ــرت‬ ‫ایت اهلل العظمـــی امـــام خامنـــه ای (مدظله العال ــی) در‬ ‫پاســـداری از خون شـــهیدان گران قدر انقالب اس ــامی و‬ ‫پیشـــبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اس ــامی‬ ‫در برقراری نظم و امنیت جامعه والیتمدار غرب اس ــتان‬ ‫تهـــران موفق و موید باشـــید‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران‬ ‫سرتیپ دوم کیوان ظهیری‬ ‫تقدیر از نگهبانان موسسات حفاظتی به مناسبت هفته ناجا‬ ‫از خانـواده شـهدای عرصـه نظـم و امنیـت و کارکنـان تالشـگر فرماندهـی انتظامـی غـرب‬ ‫اسـتان تهـران قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫افزایش ساعت فعالیت ادارات گذرنامه‬ ‫و اما کن عمومی پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران‬ ‫رئیس پلیـس اطالعـات و امنیـت عمومـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان از افزایـش سـاعت‬ ‫فعالیـت ادارات گذرنامـه و اما کـن عمومی در هفته ناجا خبـر داد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫پلیـس؛ سـرهنگ حسـین معصـوم زاده بـا اعلام این خبـر گفـت‪« :‬پلیـس امنیـت عمومـی‬ ‫فرماندهـی انتظامـی غـرب اسـتان تهـران به منظور ارائـه خدمات مضاعف به شـهروندان‬ ‫در حـوزه گذرنامـه و اما کـن عمومـی در هفتـه ناجـا سـاعت فعالیـت خـود را تـا سـاعت ‪6‬‬ ‫بعدازظهـر هـرروز و تـا پایـان هفتـه ناجـا افزایـش می دهـد‪ .‬شـهروندان عزیـز می تواننـد‬ ‫پلیس هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار‬ ‫پلیس هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار‬ ‫پلیس هوشمند‪ ،‬امنیت پایدار‬ ‫درطـول ایـام هفتـه ناجـا به صـورت ویـژه از خدمـات ذیـل بهره منـد شـوند»‪.‬‬ ‫اداره اما کـن عمومـی‪ :‬امـور مربـوط بـه اما کـن عمومـی و واحدهـای صنفـی‪ ،‬تسـهیل و‬ ‫پیگیـری بررسـی صالحیت هـای واحدهـای صنفی جهت صـدور پروانه کسـب‪ ،‬پیگیری‬ ‫امـور مربـوط بـه پلمـب و فـک پلمـب (ب هجـز پلمب هـای تخلفاتـی)‪.‬‬ ‫اداره گذرنامـه‪ :‬پیگیـری صـدور گذرنامه‪ ،‬رسـیدگی به گذرنامه های مخدوشـی‪ ،‬پیگیری‬ ‫جهـت تسـهیل در صـدور گذرنامـه‪ ،‬رفع مغایرت اطالعات در سیسـتم گذرنامه‪.‬‬ ‫جانش ــین فرمان ــده انتظامی م ــارد‪ ،‬در اولی ــن روز هفته‬ ‫ناجا از نگهبانان نمونه موسس ــات حفاظت ــی و مراقبتی‬ ‫نمون ــه ب ــا اه ــدای ل ــوح تقدی ــر و هدایایی تجلی ــل کرد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش پایگاه خبری پلیس؛ س ــرهنگ علی محمدی‬ ‫ضم ــن قدردان ــی از تالش مدی ــران و کارکنان موسس ــات‬ ‫خدم ــات مراقبت ــی حفاظت ــی‪ ،‬فعالیت این موسس ــات‬ ‫را جلوه بارز مش ــارکت م ــردم در تامین امنیت دانس ــت و‬ ‫ب ــا اهدای ل ــوح تقدیر و هدی ــه از نگهبان س ــاعی تجلیل‬ ‫ک ــرد‪ .‬وی بااش ــاره به وا گ ــذاری بخش ــی از خدم ــات‬ ‫انتظام ــی و حفاظت ــی در قال ــب موسس ــات غیردولت ــی‬ ‫ب ــا کنت ــرل و نظ ــارت دقی ــق پلی ــس و مدیریت ب ــر نحوه‬ ‫فعالی ــت ان ها‪ ،‬افزود‪« :‬حضور اف ــراد به عنوان نگهبان در‬ ‫محالت‪ ،‬مجتمع های مس ــکونی‪ ،‬تجاری و پش ــتیبانی از‬ ‫سیستم های حفاظتی با س ــاماندهی مناسب می تواند‬ ‫یک ــی از اقدامات اساس ــی پلی ــس در پیش ــگیری از وقوع‬ ‫ج ــرم در جامع ــه باش ــد»‪ .‬درادام ــه مدی ــر موسس ــات‬ ‫خدمات حفاظتی نیز طی س ــخنانی ضمن تبریک هفته‬ ‫ناجا گفت‪« :‬نی ــروی انتظامی درزمینـــه امنیت اقدامات‬ ‫خوب ــی را انج ــام داده و موجبـــات احســـاس امنیـــت‬ ‫و ارام ــش را در بی ــن ش ــهروندان ایجـــاد کـــرده اســـت»‪.‬‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان مـــارد درپایـــان بر بحث‬ ‫پیشـــگیری از جرائم بـــا اموزش و همـــکاری بیش ازپیش‬ ‫شـــرکت های انتظام با پلیس تا کیـــد و از نگهبانان نمونه‬ ‫موسســـات حفاظتـــی و مراقبتـــی نمونـــه با اهـــدای لوح‬ ‫تقدیـــر و هدایایی تجلیـــل کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2347

روزنامه سایه 2347

شماره : 2347
تاریخ : 1400/08/05
روزنامه سایه 2346

روزنامه سایه 2346

شماره : 2346
تاریخ : 1400/08/04
روزنامه سایه 2345

روزنامه سایه 2345

شماره : 2345
تاریخ : 1400/08/03
روزنامه سایه 2344

روزنامه سایه 2344

شماره : 2344
تاریخ : 1400/08/01
روزنامه سایه 2343

روزنامه سایه 2343

شماره : 2343
تاریخ : 1400/07/28
روزنامه سایه 2342

روزنامه سایه 2342

شماره : 2342
تاریخ : 1400/07/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!